1688
Avtor: Gladich, Jurij Andrej
Zalo┼żnik: typis Josephi Thaddaei Mayr ...