1985
Založnik: Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva