1998
Avtor: Kalyuzhnyi, Yu. V.
Založnik: Slovensko kemijsko društvo