2013-
Založnik: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire