Geologija

 1. 1953
   19

 2. 1954
   19

 3. 1955
   19

 4. 1958
   17

 5. 1959
   17

 6. 1960
   11

 7. 1961
   31

  letnik: 7 (1961)
  Prve najdbe zgornjejurskih apnenih alg v Sloveniji (številka: 1, 1961)
  O kvartarni vegetaciji na Slovenskem (številka: 2, 1961)
  Rezultati najnovejših geoloških raziskav v širši okolici mežiškega rudišča (številka: 4, 1961)
  Hipurit iz krednega apnenca pri Postojni (številka: 6, 1961)
  Psevdozilijski skladi v okolici Zagorja (številka: 7, 1961)
  Nekaj problemov o grödenskih skladih na Slovenskem (številka: 10, 1961)
  O mlajšepaleozojskih in sosednjih mezozojskih skladih južno od Kočevja (številka: 11, 1961)
  Prispevek k stratigrafiji in tektoniki ozemlja zgornje Idrijce in Nikove (številka: 12, 1961)
  Geološke razmere v okolici Litije (številka: 13, 1961)
  Geološke razmere med Rudnico in Savo (številka: 14, 1961)
  Akumulacija na Cerkniškem in Planinskem polju (številka: 15, 1961)
  Geološke razmere na območju projektiranih hidroelektraren na Dravi med Mariborom in Ptujem (številka: 16, 1961)
  Hidrogeološki problemi v jami Loke rudnika Zagorje (številka: 17, 1961)
  Določanje razvodnic na krasu (številka: 18, 1961)
  Magmatske kamnine v Kamniških alpah in pri Laškem (številka: 19, 1961)
  Paragonit v dolomitnem marmorju iz kraja Cvetkovo Gjubrište, Makadonija (številka: 21, 1961)
  Starost terciarnega fliša v Sloveniji (številka: 24, 1961)
  O starosti fliša pri Kališah (številka: 25, 1961)
  Ökologisch-stratigraphische untersuchungen in den obertriadischen riffbildungen der Nordalpen (številka: 26, 1961)
  O geoloških razmerah med Bohinjem in Triglavskimi jezeri (številka: 29, 1961)
  Nekaj misli o sprijemanju mlajšega prodnega nanosa v Ljubljanski kotlini (številka: 30, 1961)
  Mikroskopiranje - pomoč v flotaciji (letnik: 7, 1961)
  Razvoj mlajšega paleozoika pri Selcah (letnik: 7, 1961)
  Položaj krede južne Slovenije v mediteranski geosinklinali (številka: 3, 1961)
  Prispevek k stratigrafiji severovzhodnega dela Krškega polja (številka: 5, 1961)
  Albitiziran kremenov porfirit iz kokrškega kamnoloma (številka: 20, 1961)
  Mineralna sestava kremenovih peskov iz nekaterih nahajališč v Sloveniji (številka: 22, 1961)
  O presedimentaciji makroforaminifer v flišu (številka: 23, 1961)
  Obvestilo o raziskavah geoloških pogojev za gradnje na območju mesta Ljubljana (številka: 27, 1961)
  Plaz v Tržiču (številka: 28, 1961)
 8. 1965
   23

  letnik: 8 (1965)
  Geotehnična in hidrološka raziskovanja Barskega polja v Črni gori (letnik: 8, 1965)
  Kemizem wengenskih magmatskih kamenin na Slovenskem, prikazan s parametri Zavarickega (letnik: 8, 1965)
  Starost plasti s Keramosphaerina (Bradya) tergestina (Stashe) v Slovenskih Dinaridih (letnik: 8, 1965)
  Geoelektrične raziskave na Ljubljanskem barju (letnik: 8, 1965)
  Izkopavanje v paleolitski postaji Ovčja jama pri Prestranku v letu 1961 (letnik: 8, 1965)
  Meja med krednimi in terciarnimi skladi v Goriških Brdih (letnik: 8, 1965)
  Regionalni obseg liburnijskih plasti (letnik: 8, 1965)
  Geološka zgradba južnega dela Ljubljanskega barja in njegovega obrobja (letnik: 8, 1965)
  Petrokemične tabele wengenskih magmatskih kamenin (letnik: 8, 1965)
  Geološka zgradba Savskih jam (letnik: 8, 1965)
  Čizlakit v novejši petrografski klasifikaciji (letnik: 8, 1965)
  Razvoj terciarnih sedimentov med Rudnico in Bočem (letnik: 8, 1965)
  Velike tintinine v titonskih in valangijskih skladih severozahodne Dolenjske (letnik: 8, 1965)
  Magmatske kamenine v grödenskih skladih v Sloveniji (letnik: 8, 1965)
  Izdanki krednih sedimentov severovzhodno od Prelog pri Slovenskih Konjicah (letnik: 8, 1965)
  O vrednosti nekaterih strukturnih analiz (letnik: 8, 1965)
  Paleobotanične raziskave in zgodovina Ljubljanskega barja (letnik: 8, 1965)
  Rugose korallen aus dem jungpaläozoikum Sloweniens (NW Jugoslawien) (letnik: 8, 1965)
  O novih najdbah rudistov na območju Kočevskega roga (letnik: 8, 1965)
  Pedološke značilnosti Ljubljanskega barja (letnik: 8, 1965)
  Hidrogeološki problemi v zvezi z epigenetsko dolino Drave v Mariboru (letnik: 8, 1965)
  Nekaj osnovnih geotehničnih značilnosti sedimentov iz vrtine BV-1 med Notranjimi goricami in Podpečjo na Ljubljanskem barju (letnik: 8, 1965)
 9. 1966
   13

 10. 1967
   17

 11. 1968
   5

 12. 1969
   13

 13. 1970
   11

 14. 1971
   11

 15. 1972
   30

  letnik: 15 (1972)
  The age of mineral deposits in the Permian volcanites of Trento - Alto Adige (northern Italy) (številka: 10, 1972)
  Some examples of lead - zinc - barite depositions in karstic environments (številka: 11, 1972)
  Il comportamento geochimico del piombo e dello zinco in due serie sedimentarie mesozoiche: Monte La Nave (Prealpi Centrali) e Orgosolo (Sardegna) (letnik: 15, 1972)
  Les mineralisations alpines de la Turquie (letnik: 15, 1972)
  Risultati preliminari di una ricerca geomineraria nelle Alpi Carniche (Val d'Aupa e Val Pesarina) (letnik: 15, 1972)
  Un nuovo orizzonte metallifero nel Paleozoico delle Alpi Orientali (letnik: 15, 1972)
  Die Kupfer- und Schwefelkies-Lagerstätten (Alpine Kieslager) im Bereich der Nördlichen Grauwackenzone : vorläufige Ergebnisse und einige Deutungsversuche (letnik: 15, 1972)
  The deposits of argentiferous galena within the Bellerophon Formation (UpperPermian) of the Southern Alps (letnik: 15, 1972)
  Prospektierungs- und Erschließungsmethoden im österreichischen Blei-Zink- und Antimonitbergbau (letnik: 15, 1972)
  Terrigene Permablagerungen als uranführende Sedimente in Slowenien (letnik: 15, 1972)
  The uranium deposit of Žirovski vrh (letnik: 15, 1972)
  Zur Geochemie der ostalpinen Siderite (letnik: 15, 1972)
  The paleogeographical, lithological and structural controls of uranium occurences in the Alps (letnik: 15, 1972)
  Mineral composition and origin of the stratiform polymetallic ore deposits in the Balkanides compared with the stratiform lead - zinc deposits of the Alps (letnik: 15, 1972)
  Kupferführende Gödener Schichten Sloweniens (letnik: 15, 1972)
  Neuergebnisse über die Entstehung paläozoischer Erzlagerstätten am Beispiel der Nordtiroler Grauwackenzone (letnik: 15, 1972)
  Phenomenes metallogeniques dans la province de Baia Mare (letnik: 15, 1972)
  Situazione, problemi e prospettive dell'industria mineraria nella regione autonoma Friuli - Venezia Giulia (letnik: 15, 1972)
  Geologie und Vererzung der Quecksilberlagerstätte Idrija (številka: 1, 1972)
  Observational criteria for the classification of Mississippi Valley - Bleiberg- Silesian type of deposits : an attempt at a brief summary (številka: 12, 1972)
  The problem of the ore - mobilization and - transport in the lead - zinc - ore deposits of the Ost - Alpine Middle Triassic beds (številka: 13, 1972)
  Neue Aspekte zum Promlem der ostalpen Spatlagerstätten am Beispiel einiger Paragenesen vom Ostrand der Alpen (številka: 14, 1972)
  Struture sedimentarie nel giacimento piombo - zincifero dell'Argentiera, Auronzo, provincia di Belluno (številka: 15, 1972)
  Caratteri lito - mineralogici e genetici dei giacimenti di talco della Val Germanasca nelle Alpi Occidentali (Italia) (številka: 17, 1972)
  Hyalophan aus Zagrlski Potok bei Busovača (Zentralbosnien) (številka: 18, 1972)
  Verteilungsmuster der Lanthaniden in Fluoriten der Blei - Zinc - Lagerstätte Bleiberg in Österreich (številka: 22, 1972)
  Zur Geochemie des Strontiums in den Blei - Zink - Erzmineralisationen vom Typ Bleiberg - Kreuth und die Beziehung zu Erzgenese (številka: 23, 1972)
  Thallium and Mercury in minerals from the Mežica ore deposit (številka: 25, 1972)
  Origin of the ore veins in Matra mountain after isotope investigations (številka: 27, 1972)
 16. 1973
   20

 17. 1974
   34

  letnik: 17 (1974)
  Biostratigrafija paleogenskih plasti v Goriških brdih (številka: 1, 1974)
  Hidrogeološke razmere v Nuskovi na Goričkem (številka: 11, 1974)
  Ležište gipsa Slane Stine kod Sinja (letnik: 17, 1974)
  Gosavski skladi Slovenije (letnik: 17, 1974)
  Geološko rudarske raziskave uranovega rudišča Žirovski vrh (letnik: 17, 1974)
  Geološka prospekcija Pohorja z obrobjem (letnik: 17, 1974)
  Predkoncentracija uranove rude z radiometrično separacijo (letnik: 17, 1974)
  Na južnoameriški Strehi sveta (letnik: 17, 1974)
  Geološke raziskave živega srebra v Idriji in okolici (letnik: 17, 1974)
  Nastanek karbonatnih kamenin in cinkovo svinčeve rude v anizičnih plasteh Tople (letnik: 17, 1974)
  Preliminary Sulfur Isotope Investigations and Origin of Massive Sulfides in Asmara Area, Ethiopia (letnik: 17, 1974)
  Prethodna analiza morfostrukturnih odnosa na području Julijskih i Savinjskih Alpa (letnik: 17, 1974)
  Svinec in cink v spodnjetriadnih plasteh Posavskih gub (letnik: 17, 1974)
  Geološka prospekcija ozemlja občine Lenart (letnik: 17, 1974)
  Paleozoik severozapadne Srbije (letnik: 17, 1974)
  Triadni skladi v zgradbi osrednjega dela Posavskih gub (letnik: 17, 1974)
  Radioliti iz krednih skladov Slovenije II (številka: 2, 1974)
  Nerineide Trnovskega gozda in Banjške planote (številka: 3, 1974)
  Oligocenski numulitni apnenec na Gorjuši pri Ljubljani (številka: 5, 1974)
  Geološke raziskave soške doline med Bovcem in Kobaridom (številka: 10, 1974)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Tolmin (številka: 12, 1974)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ljubljana (številka: 13, 1974)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ravne (številka: 14, 1974)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Delnice (številka: 15, 1974)
  Pohorske metamorfne kamenine (številka: 16, 1974)
  Regionalne hidrogeološke raziskave porečja zgornje Drave in Mure (številka: 17, 1974)
  Metalogenetska karta SR Slovenije (številka: 18, 1974)
  Geološke raziskave svinca, cinka in antimona (številka: 20, 1974)
  Raziskave livarskih peskov v okolici Moravč (številka: 25, 1974)
  Geološke raziskave gline in kremenovega peska v Globokem (številka: 26, 1974)
  Permokarbonski glinasti skrilavci v SR Sloveniji (številka: 27, 1974)
  Geološke raziskave okrasnega kamna na ozemlju Slovenije v letu 1973 (številka: 29, 1974)
  O delovanju Slovenskega geološkega društva v letih 1970 do 1974 (številka: 30, 1974)
 18. 1975
   29

  letnik: 18 (1975)
  Rekonstrukcija srednjetriadnih razmer na idrijskem prostoru (številka: 10, 1975)
  Industrijski minerali in kamnine v Sloveniji (številka: 14, 1975)
  Nahajališča okrasnega kamna v Sloveniji (številka: 15, 1975)
  Geološka prospekcija ozemlja občine Šentjur pri Celju (letnik: 18, 1975)
  Geofizikalne raziskave vodonosnikov v Sloveniji (letnik: 18, 1975)
  Razvojni nizi in taksonomska problematika numulitin (letnik: 18, 1975)
  Jurski skladi v severnih Karavankah (letnik: 18, 1975)
  Geofizikalne raziskave na območju Čateških Toplic (letnik: 18, 1975)
  Sedimentne oblike triadnih karbonatnih kamenin v osrednjih Posavskih gubah (letnik: 18, 1975)
  Starost ponikvanskih skladov (letnik: 18, 1975)
  Olistostrome v idrijskem srednjetriadnem tektonskem jarku (letnik: 18, 1975)
  Langobardske kaolinitne usedline v idrijskem rudišču (letnik: 18, 1975)
  Električno sondiranje vzdolž trase avtomobilske ceste prek Ljubljanskega barja (letnik: 18, 1975)
  Zgornjekarnijski skladi pri Mirni na Dolenjskem (letnik: 18, 1975)
  Geološke raziskave svinca in cinka (letnik: 18, 1975)
  Eocene microfossils from Podgrad (številka: 1, 1975)
  Kamenotvorna Glomospira densa (Pantić) v aniziju pri Konjšici (številka: 5, 1975)
  Paleomorfologija potoka Zala (številka: 11, 1975)
  Ali so Posavske gube zgrajene iz krovnih narivov ? (številka: 12, 1975)
  Posavske gube so zgrajene iz narivov (številka: 13, 1975)
  Hidrogeološke razmere na Sorškem polju (številka: 16, 1975)
  Podtalnica Iškega vršaja (številka: 17, 1975)
  Nov vrelec mineralne vode v Spodnji Kostrivnici (številka: 18, 1975)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Tolmin (številka: 22, 1975)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ljubljana (številka: 23, 1975)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Ravne (številka: 24, 1975)
  Osnovna geološka karta SFRJ 1:100 000 list Delnice (številka: 25, 1975)
  O delovanju Slovenskega geološkega društva 1974-75 (številka: 28, 1975)
 19. 1976
   15

 20. 1977
   12

 21. 1978
   17

 22. 1979
   16

 23. 1980
   14

 24. 1981
   23

  številka: 1 (1981)
  Crucisaccites variosulcatus Djupina v permskih plasteh uranovega rudišča Žirovski vrh (letnik: 24, 1981)
  Škofjeloška obročasta struktura (letnik: 24, 1981)
  Nekaj misli o škofjeloški obročasti strukturi (letnik: 24, 1981)
  Kredne plasti v vzhodnih podaljških Karavank in Posavskih gub (letnik: 24, 1981)
  Raziskave na Žirovskem vrhu po modelu geokemične celice (letnik: 24, 1981)
  Sedimenta 7 - Living and fossil sponges by Willard D. Hartman, Jobst W. Wendt & Felix Wiedenmayer : [recenzija knjige] (letnik: 24, 1981)
  Geološka zgradba jugozahodne Slovenije (letnik: 24, 1981)
  Hidrogeološki pogoji za gradnjo elektrarne Mavčiče (letnik: 24, 1981)
  Aluvialni vršaj Želimeljščice : Prvo obvestilo (letnik: 24, 1981)
  Karbonske in permske plasti pri Logu v Julijskih Alpah (letnik: 24, 1981)
  Pelod v kvartarnih sedimentih Soške doline (letnik: 24, 1981)
  Phyletic chart on conodonts by Shingo Hayashi : [recenzija knjige] (letnik: 24, 1981)
  Pleistocenska favna iz Jame pod Herkovimi pečmi (letnik: 24, 1981)
  Geologija: razprave in poročila (letnik: 24, 1981)
  Biostratigrafija jurskih plasti južno od Prezida v Gorskem kotaru (letnik: 24, 1981)
  Zgornjepermske in skitske plasti pri Tržiču (letnik: 24, 1981)
  Permian-Triassic boundary at Brušane village in Velebit Mt. (letnik: 24, 1981)
  Glinenci ravenskih pegmatitov (letnik: 24, 1981)
  Illustrations of New Zealand fossils by I. G. Speden and I. W. Keyes : [recenzija knjige] (letnik: 24, 1981)
  Fliš v Postojni (letnik: 24, 1981)
  Sediment sečoveljske soline (letnik: 24, 1981)
  Nižnetriasovie konodonti Južnogo Primorja [by] Galina I. Buryi : [recenzija knjige] (letnik: 24, 1981)
 25. 1982
   20

  letnik: 25 (1982)
  letnik: 25 (1982)
  Konodonti iz amfiklinskih skladov in baškega dolomita (letnik: 25, 1982)
  Meritve toplotne prevodnosti kamenin z izboljšano metodo grelne žice (letnik: 25, 1982)
  Raspodela U, Th i K u alevrolitima, psamitima i psefitima Žirovskog vrha (letnik: 25, 1982)
  Zemljina kora na potezu Pula-Maribor u svetlu aeromagnetskih podataka (letnik: 25, 1982)
  Pohorski eklogit (letnik: 25, 1982)
  Conodonts from the Genesee formation in western New York by John W. Huddle andJohn E. Repetski : [recenzija knjige] (letnik: 25, 1982)
  Gostota Zemljinega toplotnega toka v konjiški udorini (letnik: 25, 1982)
  Transmission des ondes de marée a travers l aquifere côtier de Kras (letnik: 25, 1982)
  Quantitative palynological analysis of Julian clastic rocks from the lead-zincdeposit of Mežica (letnik: 25, 1982)
  Litološko zaporedje karnijskih plasti v Mežici (letnik: 25, 1982)
  Three new species of the genus Gorjanovicia Polsak from Kocaeli region (Northwestern Anatolia) (letnik: 25, 1982)
  Tektonski razvoj idrijskega rudišča (letnik: 25, 1982)
  Permian conodont biostratigraphy of Japan by Hisaharu Igo : [recenzija knjige] (letnik: 25, 1982)
  Hidrogeološke razmere na Dravskem polju (letnik: 25, 1982)
  Odgovor na Placerjeve pripombe k članku Škofjeloška obročasta struktura (letnik: 25, 1982)
  Variations naturelles de niveau piézométrique d'un aquifere karstique (letnik: 25, 1982)
  Ali je predkambrij na Pohorju ? (letnik: 25, 1982)
  Geološka zgradba južne Slovenije (letnik: 25, 1982)
 26. 1983
   12

 27. 1984
   11

 28. 1985
   21

  letnik: 28/29 (1985/1986)
  Poizkus iskanja organskih parametrov terciarnih sedimentnih kamenin v vzhodni Sloveniji (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Petrološko-geokemijske karakteristike ortogrinšista Zagrebačke gore u Hrvatskoj (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Paleontološke raziskave pliokvartarne skladovnice velenjske udorine (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Peridotitne nodule v bazaltnem tufu pri Gradu v Prekmurju (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Dazikladacejske alge u srednjopaleocenskim miliolidskim krečnjacima na Krasu u Sloveniji (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Palinološke raziskave v velenjskem premogovnem bazenu (letnik: 28/29, 1985/1986)
  O tektoniki mejnega območja med Vzhodnimi in Južnimi Alpami v Sloveniji (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Prilog stratigrafiji gornje krede ostrva Brača-Jadranska karbonatna platforma (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Upper Carboniferous and Permian mesolobid chonetacean brachiopods of KaravankeMountains (Yugoslavia) and Carnian Alps (Italy) (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Razširjenost vrste Tanchintongia ogulineci na Velebitu (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Optična odsevnost nekaterih slovenskih premogov (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Problematika određivanja geohemijskog fona i šuma na primeru raspodele u sedimentima Žirovskog vrha (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Akademiku prof.dr.Ivanu Rakovcu in memoriam (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Biostratigrafija plasti z rakovicami v Istri (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Kredno-tercijarne granitne i metamorfne stijene u dodirnom području sjevernih Dinarida i Panonskog strukturnog kompleksa (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Prispevek k poznavanju geološke zgradbe Posavskih gub in njihovega južnega obrobja (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Die Entdeckung des Zoisits (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Premogova plast Rudnika lignita Velenje (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Zapustil nas je akademik, profesor dr.Srečko Brodar (letnik: 28/29, 1985/1986)
  Theorems and laws defining the distribution of the geological random variable (letnik: 28/29, 1985/1986)
 29. 1987
   21

  letnik: 30 (1987)
  Amblysiphonella gradinarui n. sp.(Porifera) aus der Obertrias (Lac 1-2) des Vaşcau-Plateaus (Rumänien) (letnik: 30, 1987)
  Mladoalpinski alkalijsko-feldspatski graniti (aljaskiti) Požeške gore u Slavoniji (letnik: 30, 1987)
  Prispevek k geologiji premogišč zreškega okoliša in uvrstitev njegovih premogov po odsevnosti (letnik: 30, 1987)
  Geološka zgradba predpliocenske podlage Velenjske udorine in okolice (letnik: 30, 1987)
  Granatov peridotit na Pohorju (letnik: 30, 1987)
  Razvoj karnijske stopnje v vzhodnem delu severnih Julijskih Alp (letnik: 30, 1987)
  Kremenov pesek in prod Goričkega Prekmurja (letnik: 30, 1987)
  Krinoidi iz titonijsko-valanginijskih plasti vzhodno od Vrsnika (Julijske Alpe) (letnik: 30, 1987)
  Flyschoid deposits of Goriška Brda (Collio) between Soča (Isonzo) River and Idrija (Iudrio) River - facies and paleoenvironments (letnik: 30, 1987)
  Recentni sediment Koprskega zaliva (letnik: 30, 1987)
  Izotopska sestava kisika v pohorskem tonalitu in čizlakitu (letnik: 30, 1987)
  Geološka zgradba predpliocenske podlage Velenjske udorine in okolice (letnik: 30, 1987)
  Nekovinske mineralne surovine na ozemlju Šaleške kotline (letnik: 30, 1987)
  Kosa bušotina i mjerenje brzina (letnik: 30, 1987)
  The importance of clustering phenomena in magmas (letnik: 30, 1987)
  Geofizikalne raziskave med Gameljnami in Dolskim za ugotavljanje debeline prodnega zapisa (letnik: 30, 1987)
  Uporaba izotopskih analiz v študiju paleobiologije karnijske školjčne favne na Lesnem brdu (letnik: 30, 1987)
  Richthofenia lawrenciana (Koninck) (Brachiopoda) in Waagenophyllum indicum (Waagen & Wentzel) (Tetracorallia) skupaj v žažarskem apnencu (zgornji permij) (letnik: 30, 1987)
  Nastanek cinkovo-svinčevega rudišča Topla in njegove značilnosti (letnik: 30, 1987)
  A simple macroseismic attenuation model (letnik: 30, 1987)
 30. 1988
   27

  letnik: 31/32 (1988/1989)
  Spodnjedevonijski in spodnjekarbonski konodonti v prodnikih spodnjepermijskega konglomerata pri Podlipoglavu, vzhodno od Ljubljane (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Generalization of the Kövesligethy equation for non-circular macroseismic fields (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Karnijska školjčna favna na Lesnem brdu in njen paleobiološki pomen (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Development of the Brackish Karstic Spring Almyros in Greece (letnik: 31/32, 1988/1989)
  New Ostracod and Conodont Species from the Triassic Strata of Slovenia (NW Yugoslavia) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Neue Daten über die Entdeckung des Zoisits (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Geologi Geološkega zavoda Ljubljana v novih poslovnih prostorih (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Razvoj ladinijske stopnje v severnih Julijskih Alpah (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Palnstorfova zbirka mineralov in kamnin (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Pelagične jurske in kredne plasti v zahodnem delu Julijskih Alp (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Wirbellose Tiere der Vorzeit von Ulrich Lehmann und Gero Hillmer : [recenzija knjige] (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Fosilne školjke iz karnijskih plasti pri Orlah (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Diagenetic features of limestone from the Cretaceous/Tertiary boundary of SW Slovenia (Yugoslavia) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Stopnje spodnjega devonija v Sloveniji : novi predlog (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Ultramafični vključki v granitu Črne na Koroškem v Sloveniji (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Heterastridium conglobatum i Reuss, 1865 (?hidrozoj) v norijskem apnencu Kamniških Alp (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Kotna tektonsko-erozijska diskordanca v rudiščnem delu idrijske srednjetriasne tektonske zgradbe (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Fallstudien zur Paläolimnologie (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Middle Triassic radiolarians from Slovenia (Yugoslavia) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Microfacies analysis of limestone from the Upper Cretaceous to the Lower Eocene of SW Slovenia (Yugoslavia) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Geotermički model Krško-Brežiškog polja (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Nummulites and calcareous nannofossils from Lower Eocene beds in the area of Veliko Tarnovo (North Bulgaria) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Današnji pogled na biostratigrafijo (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Spremembe mikrofosilnih združb v oligocenu Zasavja (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Prilog geokemijskom poznavanju gornjokredne bimodalne vulkanske asociacije Požeške gore v Slavoniji (sjeverna Hrvatska, Jugoslavija) (letnik: 31/32, 1988/1989)
  Prodni zasipi pod jezerskimi sedimenti Ljubljanskega barja (letnik: 31/32, 1988/1989)
 31. 1990
   19

  letnik: 33 (1990)
  Cuon alpinus europaeus Bourguignat (Carnivora, Mammalia) iz mlajšega pleistocena Apnarjeve jame pri Celju (letnik: 33, 1990)
  Biradiolites zucchii n. sp. nella Cava Romana di Aurisina (letnik: 33, 1990)
  Dela Vande Kochansky-Devidé v slovenski paleontologiji (letnik: 33, 1990)
  Stratigraphy and geochemistry of Jurassic carbonate rocks from Suha krajina and Mala gora mountain (Southern Slovenia) (letnik: 33, 1990)
  Determination of the properties of various diatomite deposts within Aegean Region of Turkey (letnik: 33, 1990)
  Profesorju Štefanu Kolenku v spomin (letnik: 33, 1990)
  O živosrebrovi rudi iz rudnega telesa Grübler v Idriji (letnik: 33, 1990)
  Geološke razmere na Orlici (letnik: 33, 1990)
  Vpliv geoloških dogajanj v pleistocenu na površinske in podzemne vode (letnik: 33, 1990)
  Kvartarni savski zasipi in neotektonika (letnik: 33, 1990)
  Zgornjekredne cenocone v jugozahodni Sloveniji (letnik: 33, 1990)
  Mikrofavna srednjega in zgornjega triasa Slovenije in njen biostratigrafski pomen (letnik: 33, 1990)
  Novejša sledenja kraških voda v Sloveniji po letu 1965 (letnik: 33, 1990)
  V spomin dr. Primožu Krivicu, 27.3.1950-26.2.1990 (letnik: 33, 1990)
  Akademičarki Vandi Kochansky-Devidé v spomin (letnik: 33, 1990)
  O litološki, stratigrafski in strukturni kontroli orudenja ter o starosti antimonovega rudišča Lepa Njiva (letnik: 33, 1990)
  Vorläufige Mitteilung über Schwermetallbelastungen der Böden in Umfeld der quecksilberlagerstätte Idrija (Slowenien) (letnik: 33, 1990)
  Stratigrafija gornjokrednih naslaga otoka Brača o okviru geodinamske evolucije Jadranske karbonatne platforme (Ivan Gušič & Vladimir Jelaska, 1990) : [predstavitev knjige] (letnik: 33, 1990)
 32. 1991
   11

 33. 1992
   14

 34. 1993
   14

 35. 1994
   26

  letnik: 37/38 (1994/1995)
  Modeliranje refleksijskih seizmičnih podatkov za podzemno skladiščenje plina vstrukturah Pečarovci in Dankovci-Murska depresija (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Podzemeljske vode v Kamniških in Savinjskih Alpah (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Zobje fosilnih slonov iz osteološke zbirke Oddelka za geologijo Univerze v Ljubljani (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Lower Permian conodonts from the Karavanke Mts. (Slovenia) (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Preliminary biometrical analysis on three similar hippuritid species (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Karotažne krivulje v metamorfnih kamninah pri Mariboru (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Nekaj novih podatkov o rudiščih Češnjice in Zlatenek (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Sodelovanje barona Žiga Zoisa in Valentina Vodnika na področju geoloških znanosti (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Badenijski rodolit na Kozjanskem (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Oberfassanische (mitteltriassische) Conodonten aus Kalken südlich von Slugovo,Südslowenien (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Minerali pohorskega magmatskega masiva (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Mednarodni tečaj o uporabi seizmičnih metod pri raziskavah za ogljikovodike (Miramar pri Trstu, 8.-19. november 1993) (letnik: 37/38, 1994/1995)
  The importance of Hindeodus parvus (Conodonta) for the definition of the Permian-Triassic boundary and evaluation of the proposed sections for a globalstratotype section and point (GSSP) for the base of the Triassic (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Rečni sistemi in njihovi sedimentacijski modeli (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Metodološki prispevek h geokemični razčlenitvi premogovih plasti (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Konceptualni model razvoja krasa (letnik: 37/38, 1994/1995)
  O marijareškem živosrebrnem rudišču ter njegovi primerjavi z Litijo in Idrijo z aspekta tektonike plošč (letnik: 37/38, 1994/1995)
  O zgradbi Soviča nad Postojno (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Renato Vidrih & Vasja Mikuš: Minerali na Slovenskem, 1995 (letnik: 37/38, 1994/1995)
  V spomin mag. Luki Šribarju, 1965-1996 (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Late Malm carbonate breccias at Korinj and their significance for eustacy and tectonics (Central Slovenia) (letnik: 37/38, 1994/1995)
  The development of the mollusc fauna in the Cenomanian of the stratigraphic sequence of Visogliano (Karst of Trieste, Italy) (letnik: 37/38, 1994/1995)
  V spomin prof.dr. Franzu Kahlerju (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Georadar-visokoločljiva geofizikalna elektromagnetna naprava (letnik: 37/38, 1994/1995)
  Lower Jurassic beds with bivalves in south Slovenia (letnik: 37/38, 1994/1995)
 36. 1996
   16

  letnik: 39 (1996)
  Solenopora ladinica n. sp. und Solenopora suhadolica n. sp. (Rotalgen) und Paragondolella ?trammeri (Kozur, 1972) (Conodonta) aus dem Ladin (Mitteltrias)bei Suhadole, östlich von Ljubljana, Slowenien (letnik: 39, 1996)
  Ob 50. obletnici Geološkega zavoda za Slovenijo (letnik: 39, 1996)
  Ambrus Beds - important key for interpretation of Neocomian paleogeography, sea-level changes, depositional setting and tectonics in Suha krajina area (Slovenia) (letnik: 39, 1996)
  Potencialnost karbonatnih kamnin za nastanek ogljikovodikov v zahodni Sloveniji (letnik: 39, 1996)
  Dachstein limestone from Krn in Julian Alps (Slovenia) (letnik: 39, 1996)
  Rezente tektonische Aktivität des Krško - Einbruchtales (Slowenien) (letnik: 39, 1996)
  V spomin prof. dr. Jožetu Duhovniku (letnik: 39, 1996)
  Ontogenetic development of dentition in the cave bear (letnik: 39, 1996)
  Lithofacies characteristics of the Smrekovec volcaniclastics, northern Slovenia (letnik: 39, 1996)
  Prispevki slovenskih geologov v časopisu Delo (letnik: 39, 1996)
  Interpretation of depositional environment based on grain size distribution ofsandstones of the Val Gardena formation in the area between Cerkno and Smrečje, Slovenia (letnik: 39, 1996)
  Pironaea buseri n. sp. from olistostromal breccia of Paleocene flysch by Anhovo (letnik: 39, 1996)
  Pseudosocka beds with coal in borehole Tdp-1/84 Trobni Dol (eastern Sava Folds, Slovenia) (letnik: 39, 1996)
  O premiku ob Savskem prelomu (letnik: 39, 1996)
  Pecin nariv ob Periadriatskem lineamentu (letnik: 39, 1996)
 37. 1997
   21

  letnik: 40 (1997)
  Two new petalodont teeth (Chondrichthyes, Upper Carboniferous) from the Karavanke Mountains, Slovenia (letnik: 40, 1997)
  Conodonten-Stratigraphie der Obertrias von Slowenien : Ergebnisse eigener Untersuchungen (letnik: 40, 1997)
  The occurrence of Salpingoporella milovanovici Radoičić (Dasycladales) in the Cenomanian of south Apennines and Dinarides (letnik: 40, 1997)
  Integrated biostratigraphy of the Novi Pazar Campanian / Maastrichtian sequence (Vardar Zone) (letnik: 40, 1997)
  Skitske in anizijske plasti v kamnolomu pri Hrastenicah in pomembne najdbe zgornjeanizijskih fosilov (letnik: 40, 1997)
  Granites of Straža and their sedimentary roof (SW Serbia) (letnik: 40, 1997)
  Epigondolella pseudodiebeli (Kozur, 1972) (Conodonta) aus den oberen Amphiclinen - Schichten oberhalb Poče, Westslowenien (letnik: 40, 1997)
  Wocheinit - boksit iz Bohinja (letnik: 40, 1997)
  Zeolites in the Smrekovec volcaniclastic rocks, northern Slovenia (letnik: 40, 1997)
  Lower Cretaceous shallow-marine sedimentation and biota on Dinaric Carbonate Platform between Logatec, Krka and Kolpa (Southeastern Slovenia) (letnik: 40, 1997)
  Lithiotid bivalves in Slovenia and their mode of life (letnik: 40, 1997)
  Primer uporabe naravnega kamna na objektih Eda Mihevca (letnik: 40, 1997)
  V spomin dr. Borisu Bercetu (letnik: 40, 1997)
  Paleomagnetic, tectonic and stratigraphic correlation of Tertiary formations in Slovenia and Hungary along the Periadriatic and Mid- Hungarian tectonic zone : (preliminary communication) (letnik: 40, 1997)
  Biostratigraphy of shallow marine Jurassic beds in southeastern Slovenia (letnik: 40, 1997)
  Mineral- und Thermalwässer by Gert Michel : [recenzija knjige] (letnik: 40, 1997)
  Turridae (Neogastropoda) iz srednjemiocenskih badenijskih plasti Slovenije (letnik: 40, 1997)
  Zn-rich pyroxenes from the ore occurrences in the mixed series in the upper part of the Babuna River, Macedonia (letnik: 40, 1997)
  V spomin Francu Droveniku (letnik: 40, 1997)
  Structure of Mt. Blegoš between the Inner and the Outer Dinarides (letnik: 40, 1997)
 38. 1998
   28

  letnik: 41 (1998)
  Spodnjetriasne plasti pri Tehovcu (Polhograjsko hribovje) (letnik: 41, 1998)
  V spomin Dušanu Novaku (letnik: 41, 1998)
  The Permian - Triassic boundary in the Karavanke Mountains (Slovenia) : stable isotope variations in the boundary carbonate rocks of the Košutnik Creek and Brsnina section (letnik: 41, 1998)
  Pliocenski vodonosniki - pomemben vir neoporečne pitne vode za ptujsko - ormoško regijo (letnik: 41, 1998)
  Prohić, E., Geokemija - predstavitev nove knjige (letnik: 41, 1998)
  Nova najdba mastodontovega zoba iz bližnje okolice Ptuja (letnik: 41, 1998)
  V spomin Renatu Verbovšku (letnik: 41, 1998)
  Porušitve naravnega ravnotežja v hribinah ob potresu v Posočju 12. aprila 1998in Evropska makroseizmična lestvica (EMS-98) (letnik: 41, 1998)
  Lower Jurassic dolomite - limestone succession with coal in the Kočevski Rog and correlation with neighbouring areas (southeastern Slovenia) (letnik: 41, 1998)
  Vunduški peščenjak namesto ptujskogorski peščenjak - zahodne Haloze (letnik: 41, 1998)
  Kitovo vretence iz miocenskih plasti v Turju blizu Dola pri Hrastniku (letnik: 41, 1998)
  Geološki zavod Slovenije (letnik: 41, 1998)
  Skrilav glinovec ali glinasti skrilavec? (letnik: 41, 1998)
  Ladinijske karbonatne in piroklastične kamnine med Jagrščami in Želinom (letnik: 41, 1998)
  Geochemical soil survey at Jesenice area, Slovenia (letnik: 41, 1998)
  Uporaba daljinskega zaznavanja - satelitskih posnetkov v inženirski geologiji (območje Črnega Kala) (letnik: 41, 1998)
  Uporaba recentnih poplavnih sedimentov v geokemičnem kartiranju Slovenije (letnik: 41, 1998)
  The classical Pb-Zn deposits of the Eastern Alps (Austria / Slovenia) revisited : MVT deposits resulting from gravity driven fluid flow in the Alpine realm (letnik: 41, 1998)
  Klasifikacija satelitskih posnetkov z metodami umetne inteligence (letnik: 41, 1998)
  Structural meaning of the Sava folds (letnik: 41, 1998)
  Cirkon v grödenskem peščenjaku z območja Žirovskega vrha in Sovodnja (letnik: 41, 1998)
  Contribution to the macrotectonic subdivision of the border region between Southern Alps and External Dinarides (letnik: 41, 1998)
  V spomin Željku Vidicu (letnik: 41, 1998)
  Clypeaster scillae Desmoulins, 1837 iz miocenskih plasti pri Podgračenem (letnik: 41, 1998)
  South China Karst, I. (letnik: 41, 1998)
  Izotopske raziskave podzemne vode Ljubljanskega polja (letnik: 41, 1998)
  Volcanoclastic rocks in borehole Tdp-1/84 Trobni Dol, Eastern Slovenia (letnik: 41, 1998)
 39. 1999
   16

 40. 2000
   25

  V spomin Marijanu Marinu (številka: 1, 2000)
  O Zlatenski plošči sensu Kossmat, 1913, Slatenskem pokrovu sensu Buser, 1986, Slatenskem narivu sensu Jurkovšek, 1987 in Triglavskem pokrovu sensu Ramovš, 1985 (številka: 1, 2000)
  Seizmogeološki in geotehnični pogoji gradnje v zgornjem Posočju (številka: 1, 2000)
  Mlajšepaleozojske in mezozojske kamenine na severnem obrobju Krške kotline (številka: 1, 2000)
  Vpliv litologije in antropogenih dejavnosti na porazdelitev kemičnih prvin v bivalnem prahu Slovenije (številka: 1, 2000)
  Accretionary lapilli in Pliocene volcaniclastics from Grad, northeastern Slovenia (številka: 1, 2000)
  Moissanit - črni diamant - izzivi za gemologe v tretjem tisočletju? (številka: 1, 2000)
  The Paleocene-Eocene boundary in a flysch sequence from Goriška Brda (Western Slovenia) (številka: 1, 2000)
  Brotia (Tinnyea) escheri (Brongniart) iz miocenskih plasti pri Tunjicah (številka: 1, 2000)
  Magmatic rocks of the Karavanke Granitic Massif, Slovenia (številka: 1, 2000)
  Chemical composition as a criterion in identifying tourmalines from the Ravne pegmatite and surrounding metapelites, Slovenia (številka: 1, 2000)
  Mehka logika in njena uporaba v geologiji (številka: 1, 2000)
  Ce anomaly at the Permian-Triassic boundary in the Idrijca valley as evidence of changing redox conditions at the P/Tr transition in the western Tethys (Slovenia) (številka: 1, 2000)
  Briefe von Freiherr Sigmund Zois mineralogischen Inhalts aus den Jahren 1778-1793 (številka: 1, 2000)
  V spomin profesorju Cirilu Šlebingerju (številka: 1, 2000)
  Stratigraphic succesion of the Upper Cretaceous fish assemblages of Kras (Slovenia) (številka: 2, 2000)
  New access to old electrical log interpretation in oil and gas wells (številka: 2, 2000)
  Biometrical analysis of three species of the genus Lapeirouseia from the Campanian-Maastrichtian of Stranice (North-East Slovenia) (številka: 2, 2000)
  Geokemične lastnosti tal, poplavnega sedimenta ter stanovanjskega in podstrešnega prahu na območju Mežice (številka: 2, 2000)
  Primerjava digitalnega modela reliefa (DMR), senčenega z monokromatsko svetlobo iz stacionarnega vira in multispektralno senčenega DMR iz več smeri na območju Slovenije (številka: 2, 2000)
  Ustrezno vrednotenje zalog trdnih mineralnih surovin (številka: 2, 2000)
  Upper Pliocene alkali basalt at Grad, northeastern Slovenia (številka: 2, 2000)
  Oligocene tuffs at Domžale, the Ljubljana basin, Slovenia (številka: 2, 2000)
  Vrtina Ce-2/95 v Cerknem na meji med Južnimi Alpami in Zunanjimi Dinaridi (številka: 2, 2000)
  Podbukovška formacija, osrednja Slovenija (številka: 2, 2000)
 41. 2001
   29

  Velike krasatele (Crassatellidae, Bivalvia) iz oligocenskih plasti pri Poljšici (številka: 1, 2001)
  Standardiziranje postopka digitalne kartografije tematskih geoloških kart in priprave za tisk (številka: 1, 2001)
  Nekaj podatkov o delovanju komisij za ugotavljanje in ocenjevanje zalog ter o izdelavi bilanc mineralnih surovin v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2001)
  Mercury in soil and attic dust as a reflection of Idrija mining and mineralization (Slovenia) (številka: 1, 2001)
  Zeolite reactions in the Smrekovec volcanics, Northern Slovenia (številka: 1, 2001)
  Cypraea v miocenskem brioidu iz okolice Mlinš pri Izlakah (številka: 1, 2001)
  O pomenu Marijareškega preloma (številka: 1, 2001)
  Predlog slovenskega izrazoslovja pobočnih premikanj - pobočnega transporta (številka: 1, 2001)
  V spomin Jožetu Škerlju (številka: 1, 2001)
  Paleocene beds of the Liburnia Formation in Čebulovica (Slovenia, NW Adriatic-Dinaric platform) (številka: 1, 2001)
  O stabilnosti karbonskega glinastega skrilavca ob avtocesti Ljubljana-Celje s petrografskega stališča (številka: 1, 2001)
  Preloženi rudisti v paleocenskem flišu pri Anhovem (številka: 1, 2001)
  The earthquake of 12 April 1998 in the Krn Mountains (Upper Soča Valley, Slovenia) and its seismotectonic characteristics (številka: 1, 2001)
  Lipoldovo geološko raziskovanje in njegove rokopisne karte slovenskega ozemlja (številka: 1, 2001)
  Pliocene clastic sediments in Western Goričko, Northeastern Slovenia (številka: 1, 2001)
  Skitijske plasti Toškega Čela (številka: 2, 2001)
  Paleozojski skladi na območju Lenarta nad Lušo (številka: 2, 2001)
  Uranonosna struktura Valentin-Javorje (številka: 2, 2001)
  V spomin dr. Peru Mioču (številka: 2, 2001)
  Potassium feldspars in the Smrekovec volcaniclastic rocks - a byproduct of the reaction from laumontite to analcime (številka: 2, 2001)
  Geokemične raziskave tal in podstrešnega prahu na območju Celja (številka: 2, 2001)
  Carnian Foraminifera from the Kucler quarry at Lesno Brdo (Slovenia) (številka: 2, 2001)
  Prvo najdišče brahiopodov v vrhnjih tuvalskih apnencih (zgornji karnij) severnoalpskega hallstattskega razvoja v Julijskih Alpah (številka: 2, 2001)
  Srpenica seismites - indicators of paleoseismicity in the Upper Soča valley, NW Slovenia (številka: 2, 2001)
  Pterophyllum (Cycadopsida) from Carnian beds in Poljane valley (Slovenia) (številka: 2, 2001)
  Grödenska formacija na območju Radeč (številka: 2, 2001)
  Karbonski konodonti iz apnenčevega prodnika v spodnjepermijskem kremenovem konglomeratu pri Lenartu nad Lušo (številka: 2, 2001)
  Upper Triassic flora from "Raibl beds" of Julian Alps (Italy) and Karavanke Mts. (Slovenia) (številka: 2, 2001)
  Organic carbon isotope variability across the P/Tr boundary in the Idrijca Valley section (Slovenia) (številka: 2, 2001)
 42. 2002
   73

  Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov posameznih občin v Republiki Sloveniji za področje rudarstva - mineralne surovine (številka: 1, 2002)
  Bournonia excavata (d´Orbigny) from the campanian-maastrichtian of Stranice (north-east of Slovenia) (številka: 1, 2002)
  Matematični model kot pomoč pri oceni obsega mlajšepleistocenskega dolinskega ledenika v Zgornjem Posočju (številka: 1, 2002)
  Karbonatne kamnine Pece (številka: 1, 2002)
  Stratigraphic structure of the B1 tertiary tectonostratigraphic unit in eastern Slovenia (številka: 1, 2002)
  Grödenska formacija v soseščini Pb, Zn, Hg rudišča Knapovže (številka: 1, 2002)
  Primerjava julskih in tuvalskih plasti v dveh profilih na območju osrednjih Posavskih gub (številka: 1, 2002)
  Litološke značilnosti terciarnih plasti na Kozjanskem (številka: 1, 2002)
  Dacitic glassy lava flow from Trlično at Rogatec, eastern Slovenia (številka: 1, 2002)
  Predhodna objava rezultatov strukturnega profiliranja Kraškega roba in Istre (številka: 1, 2002)
  Barit iz Zgornje Idrijce (številka: 1, 2002)
  Pomen milonitov in filonitov Pohorja in Kobanskega (številka: 1, 2002)
  Nekaj razvojev zgornjepermskih plasti zahodno od Škofje Loke (številka: 1, 2002)
  Grödenska formacija v okolici Škofje Loke (številka: 1, 2002)
  Shallow intrusive volcanic rocks on Mt. Raduha, Savinja-Kamnik Alps, northern Slovenia (številka: 1, 2002)
  Chemical composition of a Pliocene large mammal (mastodont ?) bone fragment from alluvial deposits at Grad, northeastern Slovenia (številka: 1, 2002)
  Faciesi, razvoj in interpretacija sedimentacijskega okolja uranonosnega Brebovniškega člena grödenske formacije na območju Žirovskega vrha (številka: 1, 2002)
  Nova najdba rakovice Harpactoxanthopsis quadrilobata (desmarest) v eocenskem flišu pri Gračišću blizu Pazina v Istri (Hrvaška) (številka: 1, 2002)
  Miocene to quaternary deformation, stratigraphy and paleogeography in northeastern Slovenia and southwestern Hungary (številka: 1, 2002)
  Development of a Lithocodium (syn. Bacinella irregularis)-reef-mound (številka: 1, 2002)
  Groundwater and road network interactions - case study from Slovenia (številka: 2, 2002)
  Izotopska sestava sedimentiranega organskega ogljika in dušika kot indikator trofičnega razvoja visokogorskih jezer v Julijskih Alpah (številka: 2, 2002)
  Vloga nezasičene cone v procesu napajanja kraškega vodonosnika (številka: 2, 2002)
  Interpretacija izvora podzemnih vod v premogovniku Velenje na osnovi izotopske sestave kisika (številka: 2, 2002)
  Vrednotenje ozemlja Slovenije za odlaganje radioaktivnih odpadkov z vidika geologije (številka: 2, 2002)
  Relacijska podatkovna zbirka terenskih geoloških opazovanj (številka: 2, 2002)
  Varstvo geoloških naravnih vrednot v Sloveniji (številka: 2, 2002)
  Metamorfne kamnine v globokih vrtinah pri Mariboru (številka: 2, 2002)
  Vpliv ljubljanskega odlagališča komunalnih odpadkov "Barje" na podzemno vodo (številka: 2, 2002)
  Primerjava materialnih lastnosti drobirskih tokov iz plazov Stože, Slano blato in Strug (številka: 2, 2002)
  Masna bilanca težkih kovin na območju Celja (številka: 2, 2002)
  Veliki kraški izviri v zgornjem Posočju (številka: 2, 2002)
  Hidrogeologija Olševe (številka: 2, 2002)
  Geološke raziskave glinišča in preiskave kakovosti glin iz okolice Pragerskega (številka: 2, 2002)
  Geotermična slika Slovenije - razširjena baza podatkov in izboljšane geotermične karte (številka: 2, 2002)
  Srednjemiocenske kamnine severnega pobočja Gorjancev med Čatežem in Kostanjevico (številka: 2, 2002)
  Izviri Ljubljanskega polja in Barja, pomembni za količinsko in kakovostno stanje telesa podzemne vode (številka: 2, 2002)
  Characterization of sediments from Voglajna and Savinja rivers - preliminary results (številka: 2, 2002)
  Stratigrafski razvoj julske in tuvalske podstopnje na območju Oslice pri Muljavi (številka: 2, 2002)
  Končna sanacija plazu Slano blato nad Lokavcem pri Ajdovščini (številka: 2, 2002)
  Korelacija parametrov, vhodnih in izhodnih podatkov pri laboratorijskem procesu žganja cementnega klinkerja (številka: 2, 2002)
  Geološki pogoji nastanka Potočke zijalke (številka: 2, 2002)
  Nove časovne in genetske opredelitve nekaterih mlajšekvartarnih sedimentov in kamnin v Bovški kotlini in njeni bližnji okolici (številka: 2, 2002)
  Hidrogeološke značilnosti termalnega vira Rimske Toplice (številka: 2, 2002)
  Makrofavna karnijskih plasti mežiškega prostora (številka: 2, 2002)
  Organic matter maturation vs clay mineralogy (številka: 2, 2002)
  Distribution of metals and trace elements in sediments of three Alpine lakes (številka: 2, 2002)
  Izbor nahajališč mineralnih surovin za gradbeništvo za prostorske plane - primer uporabnosti geologije (številka: 2, 2002)
  Geološka spremljava izgradnje predora Stanjevci (številka: 2, 2002)
  Opazovanje transporta vode v nezasičeni coni - primer lizimetra v Selniški dobravi (številka: 2, 2002)
  Geološka karta Slovenije 1:250.000 (številka: 2, 2002)
  Fosilni ostanki jamske živali Marifugia cavatica v brezstropi jami v kamnolomu Črnotiče v zahodni Sloveniji (številka: 2, 2002)
  Razmišljanja o slovenskih geoloških poteh (številka: 2, 2002)
  Recent hydrogeologic study of the Vis island (številka: 2, 2002)
  Geološka zgradba ozemlja severno od Šmarjeških Toplic (številka: 2, 2002)
  Izotopske raziskave vodnih virov Ljubljanskega barja (številka: 2, 2002)
  Ocena emisij živega srebra v slovensko okolje v letu 2001 (številka: 2, 2002)
  Lastnosti epikraške cone kraškega vodonosnika in njen pomen v kraški hidrogeologiji (številka: 2, 2002)
  Tektonski stik med paleozojskimi in triasnimi kamninami pod Podolševo (številka: 2, 2002)
  Obmejni vodonosniki med Slovenijo in Hrvaško - območje med Kvarnerskim in Tržaškim zalivom (številka: 2, 2002)
  Vpliv prostorskih dejavnikov na pojavljanje plazov (analiza prekrivanja) (številka: 2, 2002)
  Izračun stabilnosti nekaterih objektov rudnika urana Žirovski vrh (številka: 2, 2002)
  Velike miliolide zgornje krede in paleogena skozi prostor in čas (številka: 2, 2002)
  Ocena naravne ranljivosti vodonosnika v zaledju izvira Rižane po metodi SINTACS (številka: 2, 2002)
  The influence of geology on elevated radon concentrations in Slovenian schools and kindergartens (številka: 2, 2002)
  Geološke, hidrogeološke in geomehanske raziskave plazu Slano blato (številka: 2, 2002)
  Vloga mineralogije v mehaniki zemljin (številka: 2, 2002)
  Geološka karta v GIS okolju (številka: 2, 2002)
  Vpliv rudarjenja in metalurške dejavnosti na kemično sestavo tal in podstrešnega prahu v Mežiški dolini (številka: 2, 2002)
  Zvrsti živega srebra v tleh in podstrešnem prahu na Idrijskem (številka: 2, 2002)
  Naravovarstveno ovrednotenja! nahajališč miocenskih sedimentnih kamnin v kamnolomih severovzhodne Slovenije (številka: 2, 2002)
  Rastlinski fosili v karbonskih plasteh na trasi avtoceste pri Bizoviku (številka: 2, 2002)
  Projekt COST 621 "Gospodarjenje z obalnimi kraškimi vodonosniki" (številka: 2, 2002)
 43. 2003
   27

  Elazmobranhij Cretolamna appendiculata v zgornjekrednih - gosauskih plasteh pri Stranicah (številka: 1, 2003)
  Prva najdba rakovice rodu Ctenocheles (Decapoda) v oligocenskih plasteh Slovenije (številka: 1, 2003)
  Stopniški konglomerati (številka: 1, 2003)
  Anizijske in ladinijske plasti v profilu nad Sredniško grapo pod Križno Goro, osrednja Slovenija (številka: 1, 2003)
  Zadnje rudarsko-geološke raziskave in razlogi za zapiranje rudnika Laško (številka: 1, 2003)
  Mehanizmi plazenja nad Kosečem v občini Kobarid in s tem povezani sanacijski ukrepi (številka: 1, 2003)
  Geochemistry of upper pliocene silty and sandy sediments from the well Mt-7, Moravci Spa, North-Eastern Slovenia (številka: 1, 2003)
  Problematika paleozojskih skladov in rekonstrukcija srednjepermskega sedimentacijskega bazena v zahodni Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Dinosaur footprints in the Upper Turonian-Coniacian limestone in the Krnica Bay (NE Istria, Croatia) (številka: 1, 2003)
  Stability analysis of underground openings for extraction of natural stone (številka: 1, 2003)
  Chemical composition of Kiscellian silty sediment (sivica) from the Trobni Dol area, Eastern Slovenia (številka: 1, 2003)
  Vpliv delujočih in opuščenih rudnikov kovin in topilniških obratov na okolje v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Raziskave litosfere jugovzhodnih Alp s 3D refrakcijsko seizmiko (projekt ALP 2002) - meritve v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Organic geochemical records of hydrothermal alteration at Idrija mercury deposit, Slovenia (številka: 1, 2003)
  Lithostratigraphic column between Nevesinje and Ljubinje including highlights of the karst area characteristics (Southeastern Bosnia & Herzegovina) (številka: 1, 2003)
  Zgornjetriasne in spodnjejurske plasti na območju Podutika pri Ljubljani (številka: 1, 2003)
  Primerjava določitve vsebnosti kemičnih prvin v tleh in podstrešnem prahu po pripravi z različnima kislinskima postopkoma (številka: 2, 2003)
  Nummulitins from flysch in surroundings of Ilirska Bistrica, southwest Slovenia (številka: 2, 2003)
  "Kranjska rakovica" iz srednjemiocenskih - badenijskih skladov kamnoloma Lipovica nad Brišami (številka: 2, 2003)
  Geološke raziskave nahajališč litotamnijskega apnenca na območju med Breznim in Savinjo (številka: 2, 2003)
  Zgornjebadenijska diatomejska paleoekologija zahodnega dela Centralne Paratetide (številka: 2, 2003)
  Hidrogeološke razmere v napajalnem zaledju izvirov Kroparice pod Jelovico (številka: 2, 2003)
  Mehanske lastnosti vezljivih zemljin v odvisnosti od količine vode in mineralne sestave (številka: 2, 2003)
  O problematiki Ba, Pb, Zn rudišča Pleše (številka: 2, 2003)
  Triassic beds in the basement of the Adriatic-Dinaric carbonate platform of Mt. Svilaja (Croatia) (številka: 2, 2003)
  Heavy metals in the sediment of Sava River, Slovenia (številka: 2, 2003)
  Digital map databases (številka: 2, 2003)
 44. 2004
   29

  Atributni podatkovni model nacionalne baze hidrogeoloških podatkov za opredelitev teles podzemne vode Republike Slovenije (številka: 1, 2004)
  Sanacija kamnoloma Podsmreka po načelu zaprtega ekološkotehnološkega kroga pridobivanja rudnin - perspektiva za prihodnje (številka: 1, 2004)
  Prostorninska masa in faktorji raztresenosti posameznih vrst nekovinskih mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2004)
  Important features of sustainable aggregate resource management (številka: 1, 2004)
  V spomin Petru Grašku (številka: 1, 2004)
  Nekaj zanimivosti o numulitinah iz Vipolž 2 v Brdih (številka: 1, 2004)
  Drenažni sistem zgornje nezasičene cone kraškega vodonosnika - primer zaledja izvira Hubelj (številka: 1, 2004)
  Rudist and foraminifer assemblages in the Santonian-Campanian sequence of Nanos Mountain (Western Slovenia) (številka: 1, 2004)
  Površine raziskovalnih, pridobivalnih in potencialnih prostorov mineralnih surovin v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2004)
  V spomin Francu Šumiju (številka: 1, 2004)
  Morski ježek Amblypygus dilatatus iz spodnjeeocenskega apnenca v kamnolomu Griža v dolini reke Rižane (številka: 1, 2004)
  Monitoring vplivov odlagališč odpadkov na podzemne vode (številka: 1, 2004)
  Lophoranina marestiana iz srednjeeocenskih flišnih plasti pri Gračišću v Istri (številka: 1, 2004)
  In memoriam Ivanu Mlakarju (številka: 1, 2004)
  Podor v južni steni Punta Thurwieser (Italija) 18. septembra 2004 (številka: 2, 2004)
  Model stopnje ogroženosti plazov na osnovi multivariatne analize (številka: 2, 2004)
  V spomin prof. dr. Eriku Flüglu (številka: 2, 2004)
  Potres 12.julija 2004 v zgornjem Posočju - preliminarne geološke in seizmološke značilnosti (številka: 2, 2004)
  V spomin Milanu Živanoviću (številka: 2, 2004)
  Oligocenska morska žaga z Brega pri Čepljah (številka: 2, 2004)
  Školjke in kristali kremena v miocenskih klastitih pri Dobrini v Halozah (številka: 2, 2004)
  Raziskave glin za proizvodnjo poroznih opečnih izdelkov na območju Bomčevega Brega na Goričkem (številka: 2, 2004)
  Subrecentni premiki na Orlah (številka: 2, 2004)
  The Buzet thrust fault in Istria and overturned carbonate megabeds in the eocene flysch of the Dragonja valley (Slovenia) (številka: 2, 2004)
  Prečkanja cest preko vodovarstvenih območij (številka: 2, 2004)
  Digitalne podatkovne zbirke pokrovnosti/rabe tal Slovenije (številka: 2, 2004)
  Problematika "cordevolskih" apnencev in dolomitov v slovenskih Južnih Alpah (številka: 2, 2004)
  Biostratigrafija zgornjekrednih pelagičnih apnencev okolice Bovca v Julijskih Alpah (številka: 2, 2004)
  Pregled nekaterih onesnaženih lokacij zaradi nekdanjega rudarjenja in metalurških dejavnosti v Sloveniji (številka: 2, 2004)
 45. 2005
   28

  Regional, national and continental minerals indicators projects (številka: 1, 2005)
  The use of natural tracers in the study of the unsaturated zone of a karst aquifer (številka: 1, 2005)
  Stable isotope geochemistry of different lithotypes of the Velenje lignite (Slovenia) (številka: 1, 2005)
  Spodnji eocen na Majevici severno od Tuzle (severovzhodna Bosna) (številka: 1, 2005)
  Določitev rabe tal s klasifikacijo satelitske podobe za namene hidrološkega modeliranja na območju zaledja izvira Rižane (številka: 1, 2005)
  Koliko živega srebra je akumulirano v poplavnih sedimentih reke Idrijce? (številka: 1, 2005)
  Popravek vrstnega imena terciarnega sesalca iz Motnika v Sloveniji (številka: 1, 2005)
  RHDM postopek analize potencialne ogroženosti zaradi odlomne nevarnosti (številka: 1, 2005)
  Strukturni model predterciarne podlage Krške kotline (številka: 1, 2005)
  Statistics of the Geological Map of Slovenia at scale 1: 250.000 (številka: 1, 2005)
  Identifikacija potencialno aktivnih struktur vzdolž reke Save na podlagi topografskih podatkov in podatkov nivelmanskega vlaka (številka: 1, 2005)
  Ocena ranljivosti vodonosnika s SINTACS modelom v GIS okolju (številka: 1, 2005)
  Vrtina MET-1/04 pri Metliki na meji med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi (številka: 1, 2005)
  Sodno izvedenska mnenja s področja mineralnih surovin (številka: 1, 2005)
  Vpliv rudnika in topilnice živega srebra Sv. Ana - Podljubelj na porazdelitev kemičnih prvin v tleh (številka: 1, 2005)
  Prispevek k numulitski favni iz prodnikov pri Stranicah (številka: 1, 2005)
  Albian - Cenomanian resedimented limestone in the lower flyschoid formation of the mt. Mrzli Vrh area (Tolmin region, NW Slovenia) (številka: 2, 2005)
  Strukturne posebnosti severne Istre (številka: 2, 2005)
  Študij vpliva podnebnih sprememb na vodni režim zadrževalnika Vogršček (številka: 2, 2005)
  Ocena nevarnosti padajočega kamenja za odsek regionalne ceste v dolini Trente (številka: 2, 2005)
  Arsenic in the environment (številka: 2, 2005)
  Ocena možnosti zajema podzemne vode z uporabo MIKE SHE programskega orodja za hidrogeološko modeliranje - primer SelniŠka Dobrava (številka: 2, 2005)
  Badenian discoasters from the section in Lenart (Northeast Slovenia, Central Paratethys) (številka: 2, 2005)
  Verjetnostni model napovedi nevarnih območij glede na premike pobočnih mas - primer občine Bovec (številka: 2, 2005)
  Panonijski mehkužci iz okolice Čanja pri Sevnici (številka: 2, 2005)
  Intenzivne padavine kot sprožilni dejavnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji (številka: 2, 2005)
  Geohazard - geološko pogojena nevarnost zaradi procesov pobočnega premikanja (številka: 2, 2005)
  Optimizacija organizacije in dostopanja do osnovnih prostorskih podatkov (številka: 2, 2005)
 46. 2006
   31

  Spodnjeeocenski numuliti iz Trnovega pri Ilirski Bistrici (številka: 1, 2006)
  Application of a perialpine landslide susceptibility model in the Alpine region (Slovenia) (številka: 1, 2006)
  Dacite - siltstone peperite from Trlično at Rogatec, Eastern Slovenia (številka: 1, 2006)
  Vloga reke Soče pri vnosu živosrebrovih spojin v Tržaški zaliv (številka: 1, 2006)
  Manganovi gomolji v jurskem apnencu Južnih Alp Slovenije (številka: 1, 2006)
  Izotopske raziskave na območju vodnega telesa Pivovarne Union (številka: 1, 2006)
  Influence of ironworks on distribution of chemical elements in Bosnia and Herzegovina and Slovenia (številka: 1, 2006)
  Ali smo ogroženi kadar tvegamo? Pojmi in izrazje teorije tveganj zaradi naravnih nesreč, geološko pogojenih nevarnosti (številka: 1, 2006)
  The effect of policy choices on mineral availability (številka: 1, 2006)
  Late Eocene benthic foraminiferal fauna from clastic sequence of the Socka - Dobrna area and its chronostratigraphic importance (Slovenia) (številka: 1, 2006)
  Geologija (številka: 1, 2006)
  Vpliv žgalnic živosrebrove rude iz 16. in 17. stoletja na razširjenost živega srebra v okolici Idrije (številka: 1, 2006)
  Novi najdbi polža rodu velates iz eocenskega fliša Goriških brd in Gračišća v Istri (številka: 1, 2006)
  Oligocenski morski datelj iz potoka Plaznica pri Poljšici (številka: 1, 2006)
  Izotopske značilnosti lupin školjke Mytilus galloprovincialis z vzhodne Jadranske obale (številka: 1, 2006)
  Motion of rock masses on slopes (številka: 2, 2006)
  Vpliv strukture glin na njihove mehanske lastnosti (številka: 2, 2006)
  Monitoring of air-ground temperature coupling and examples of shallow subsurface warming in Slovenia (številka: 2, 2006)
  Uporaba stabilnih izotopov za študij toka podzemne vode v nezasičeni coni prodnega vodonosnika Selniške Dobrave (številka: 2, 2006)
  Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji (številka: 2, 2006)
  Ocena količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji (številka: 2, 2006)
  Resedimented limestones in Middle and Upper Jurassic succession of the Slovenian Basin (številka: 2, 2006)
  Oligocenska ksenofora iz okolice Poljšice v zahodni Sloveniji (številka: 2, 2006)
  Kamen v Kostelu živi - geologija v šoli v naravi (številka: 2, 2006)
  Reasons for elevated radon levels inside the building in Divača (številka: 2, 2006)
  Landslide susceptibility map of Slovenia at scale 1:250.000 (številka: 2, 2006)
  Težke kovine v vodotokih zaledja Ljubljanice (številka: 2, 2006)
  Anorgansko-geokemična opredelitev velenjskega lignita v reprezentativnem profilu vrtine P-9k/92 (številka: 2, 2006)
  Teksturno-strukturne lastnosti glinastega skrilavca in njegov odziv na točkovni obremenitveni test (številka: 2, 2006)
  Usolka section (southern Urals, Russia) (številka: 2, 2006)
  The origin of volcanic rock fragments in upper pliocene grad member of the Mura formation, North-Eastern Slovenia (številka: 2, 2006)
 47. 2007
   39

  številka: 1 (2007)
  Zgornjekarbonska flora Grajskega hriba v Ljubljani (številka: 1, 2007)
  Vzroki in mehanizem zemeljskega plazenja na Rebrnicah v Vipavski dolini (številka: 1, 2007)
  Monitoring of micro-deformations along Idrija and Raša faults in W Slovenia (številka: 1, 2007)
  The origin of organic matter in holocene sediments in the bay of Koper (Gulf of Trieste, nothern Adriatic sea) (številka: 1, 2007)
  Pripombe k članku "Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji" avtorja A. Lapanja, (Geologija 49/2, 2006) (številka: 1, 2007)
  Nekaj pojasnil k pripombam dr. Polone Kralj na članek "Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji" (Geologija 49/2, 2006) (številka: 1, 2007)
  Triasni konodonti Slovenskega bazena (številka: 1, 2007)
  PSInSAR and DInSAR methodology comparison and their applicability in the field of surface deformations (številka: 1, 2007)
  Recentna aktivnost regionalnih geoloških struktur v zahodni Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Porazdelitev slednih prvin v treh kraških talnih profilih v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Rheological investigation for the landslide Slano Blato near Ajdovščina (Slovenia) (številka: 1, 2007)
  Opazovanje vertikalne komponente recentnih premikov v Julijskih Alpah s PSInSAR metodo (številka: 1, 2007)
  Hydrogeochemical characteristics of the river Sava watershed in Slovenia (številka: 1, 2007)
  Raziskave vpliva lokalne geološke zgradbe na potresno nihanje tal in ranljivosti objektov z mikrotremorji (številka: 1, 2007)
  Onesnaženost tal v okolici Litije kot posledica rudarskih in metalurških dejavnosti ter naravnih danosti (številka: 1, 2007)
  Vpliv mehanskih lastnosti kamnine na odboj kamnitega kosa (številka: 1, 2007)
  Kraški rob (številka: 1, 2007)
  Klasifikacija in količina rudarskih odpadkov nekovinskih kopov v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Porazdelitev in izvor nitratov v podzemni vodi Ljubljanskega polja (številka: 2, 2007)
  H/C versus O/C atomic ratio characterization of selected coals in Slovenia (številka: 2, 2007)
  Slovenian national Landslide dataBase (številka: 2, 2007)
  Subsidence rate of Ljubljansko barje in holocene (številka: 2, 2007)
  Zgornjekarbonski spiriferidni brahiopodi Karavank (številka: 2, 2007)
  Ocena dinamike prenikajoče vode skozi vadozno cono Postojnske jame na osnovi izotopskih značilnosti (številka: 2, 2007)
  Predlog geodetske spremljave aktivnih prelomnih con (številka: 2, 2007)
  Most abundant middle miocene rotaliinas (suborder rotaliina, foraminifera) of Kozjansko (Eastern Slovenia) (številka: 2, 2007)
  Komentar o prispevku "Nekaj pojasnil k pripombam dr. Polone Kralj na članek Izvor in kemijska sestava termalnih in termomineralnih vod v Sloveniji" (številka: 2, 2007)
  Izkoriščanje mineralnih surovin in ohranitev naravne dediščine v Sloveniji (številka: 2, 2007)
  Po kvartarju --- kvartar (številka: 2, 2007)
  Depositional environment of upper carboniferous - lower permian beds in the Karavanke mountains (Southern Alps, Slovenia) (številka: 2, 2007)
  Zob antrakoterija iz oligocenskih (egerijskih) skladov premogovnika Senovo (številka: 2, 2007)
  Cestni predor Golo rebro skozi Labotsko prelomno cono (številka: 2, 2007)
  Ocena koeficientov vodoprepustnosti zasičenih glin na osnovi njihovih fizikalnih lastnosti (številka: 2, 2007)
  Pomen inženirske geologije pri načrtovanju in gradnji zahtevnih objektov v urbanih okoljih (številka: 2, 2007)
  Strukturne razmere v coni Savskega preloma na območju Zahodnih Karavank (številka: 2, 2007)
  Geokemične raziskave tal in podstrešnega prahu na območju Litije (številka: 2, 2007)
  Eocenski morski ježki iz najdišča Plače pri Ajdovščini (številka: 2, 2007)
  Vsebnosti svinca in drugih težkih kovin v sedimentih na območju Mežiške doline (številka: 2, 2007)
 48. 2008
   29

  številka: 2 (2008)
  Hydrogeochemical characteristics of the river Idrijca (Slovenija) (številka: 1, 2008)
  Hidrokemijske in izotopske raziskave podzemne vode na Sorškem polju (številka: 1, 2008)
  Bogdan Jurkovšek 2008: Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1:25.000 (številka: 1, 2008)
  Renato Vidrih 2008: Potresna dejavnost zgornjega Posočja (številka: 1, 2008)
  Hidrogeologija Gradišnice in Gašpinove jame v kraškem vodonosniku med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice (številka: 1, 2008)
  Umikanje skalnih pobočij na erozijskih žariščih v slovenski Istri (številka: 1, 2008)
  Uporaba konfokalne laserske mikroskopije za ugotavljanje poroznosti naravnega kamna na primeru kalcitnega marmorja (številka: 1, 2008)
  Vipavski prelom (številka: 1, 2008)
  Študij toka podzemne vode v nezasičeni coni z metodo izotopske razdružitve hidrogramov (številka: 1, 2008)
  C and N elemental and stable isotopic signatures in sedimentary organic matter from lake Pamvotis (Greece) and lake Bohinj (Slovenia) (številka: 1, 2008)
  Geokemična sestava lamin v mlajšekvartarnem jezerskem sedimentu pri Srpenici v dolini Soče (številka: 1, 2008)
  Potresa 12. aprila 1998 in 12. julija 2004 v Krnskem pogorju - časovna porazdelitev popotresov ter odnos med magnitudo in pogostostjo popotresov (številka: 1, 2008)
  Geology of Planina pri Jezeru and its environs (Slovenia) (številka: 1, 2008)
  Triassic and Jurassic beds in Krim Mountain area (Slovenia) (številka: 1, 2008)
  Vršaj Koroška Bela - rezultat katastrofičnih pobočnih dogodkov (številka: 2, 2008)
  Principles of the tectonic subdivision of Slovenia (številka: 2, 2008)
  Isotopic composition of precipitation in Ljubljana (Slovenia) (številka: 2, 2008)
  Serpulidni črv Rotularia spirulaea iz eocenskih plasti pri Gračišću v Istri, Hrvaška (številka: 2, 2008)
  Koeficienti prepustnosti razpok in matriksa v slovenskih karbonatnih vodonosnikih (številka: 2, 2008)
  Marko Komac in Mihael Ribičič 2008: Zemljevid verjetnosti pojavljanja plazov v Sloveniji 1: 250.000 ... (številka: 2, 2008)
  Zgodovina hidrogeologije (številka: 2, 2008)
  Paleogeografske rudistne podprovince Tetide v zgornji kredi v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Pobočni masni premiki na satelitskih posnetkih SPOT (številka: 2, 2008)
  Globljevodne triasne in jurske plasti na Kobli (številka: 2, 2008)
  Lower oligocene non-geniculate coralline red algal (Corallinales, Rhodophyta) assemblage from Poljšica pri Podnartu (Upper Carniola, Slovenia) (številka: 2, 2008)
  Strukturni pogled na plaz Slano blato (številka: 2, 2008)
  Možnost zajema pitne vode za potrebe mesta Ljubljana z drenažnim rovom na območju Krima (številka: 2, 2008)
  Karnijski boksitni horizont na Kopitovem griču pri Borovnici - ali je v njegovi talnini "pozabljena" stratigrafska vrzel? (številka: 2, 2008)
 49. 2009
   26

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  Volcanic succession of the Borovnik member (Mohorje formation), Bloke plateau area, central Slovenia (številka: 1, 2009)
  Vloga javnega instituta geološkega zavoda pri preprečevanju geohazardov in zmanjševanju njihovih posledic (številka: 1, 2009)
  Navtilid iz srednjeeocenskih plasti pri Grdoselu v Istri na Hrvaškem (številka: 1, 2009)
  Hidrogeologija Vetrovne jame v vodonosniku severno od Planinskega polja (številka: 1, 2009)
  Pregled sledenja voda z umetnimi sledili na kraških območjih v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Geologija avtocestnega predora Pletovarje (številka: 1, 2009)
  Model dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji v merilu 1: 250.000 (številka: 1, 2009)
  Preliminary results of detailed geochemical study of mercury at the ancient ore roasting site Pšenk (Idrija area, Slovenia) (številka: 1, 2009)
  Which monetary values for the quality of our environment? (številka: 1, 2009)
  Holoturijski skleriti iz karnijskih plasti okolice Mežice (številka: 1, 2009)
  Tla na zgornjetriasnih karbonatnih kamninah Zahodnih karavank in visokih planot Julijskih Alp (številka: 1, 2009)
  Mohorje Formation, southern Slovenia (številka: 1, 2009)
  Application of SEM/EDS to environmental geochemistry of heavy metals (številka: 1, 2009)
  Pseudopolyconites slovenicus n.sp. resedimented to paleocene flysch breccia ofthe Soča river valley (Slovenia) (številka: 1, 2009)
  Erozija tal v slovenski Istri (številka: 2, 2009)
  The use of SEM/EDS method in mineralogical analysis of ordinary chondritic meteorite (številka: 2, 2009)
  Ostanki zdravil kot pokazatelj antropogenih vplivov na podzemno vodo Ljubljanskega polja in Ljubljanskega barja (številka: 2, 2009)
  Unevenly spaced time series analysis: case study using calcimetry data from BV-1 and BV-2 boreholes in Ljubljansko barje (central Slovenia) (številka: 2, 2009)
  Mineralogical and geochemical characteristics of uranium-rich fluorite in El-Missikat mineralized granite, Central Eastern Desert, Egypt (številka: 2, 2009)
  Modeliranje heterogenosti vodonosnika Ljubljanskega polja z uporabo Markovih verig in geostatistike (številka: 2, 2009)
  Miocenske mitilide iz okolice Stolnika v Tunjiškem gričevju (številka: 2, 2009)
  Spodnje jurske plasti v Preserju pri Borovnici (številka: 2, 2009)
  Skutele iz miocenskih skladov Slovenije (številka: 2, 2009)
  Integrated approach to delineation of drinking water protection zones (številka: 2, 2009)
 50. 2010
   27

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  Geochemical characteristics of surface waters and groundwaters in the Velenje Basin, Slovenia (številka: 1, 2010)
  Loforanine iz eocenskih plasti osrednje Istre (številka: 1, 2010)
  The bases for understanding of the NW Dinarides and Istria peninsula tectonics (številka: 1, 2010)
  Davorin Preisinger, 2010: Rudniki ... (številka: 1, 2010)
  Woher stammt das Wort Leibach? (številka: 1, 2010)
  Garnet peridotites from Pohorje (številka: 1, 2010)
  Geološka delavnica za osnovne šole (številka: 1, 2010)
  Trepça ore belt and Stan Terg mine - geological overview and interpretation, Kosovo (SE Europe) (številka: 1, 2010)
  Pohorje eclogites revisited (številka: 1, 2010)
  Prispevek k boljšemu prepoznavanju nabrekalnega potenciala v zemljinah in mehkih kamninah (številka: 2, 2010)
  V spomin dr. Renatu Vidrihu (številka: 2, 2010)
  V spomin mag. Bogoljubu Aničiću (številka: 2, 2010)
  V spomin akademiku prof. dr. Stanku Grafenauerju (številka: 2, 2010)
  Pojavi nestabilnosti terena na dolenjskem krasu (številka: 2, 2010)
  Skalni podori Stara gora pri Dvoru v občini Žužemberk (številka: 2, 2010)
  Meteorite Jesenice (številka: 2, 2010)
  Cyrtorhina globosa iz srednjeeocenskih plasti Ćopija v Istri, Hrvaška (številka: 2, 2010)
  Contents and spatial distributions of chemical elements in soil at the ancient roasting site Pšenk (Idrija area, Slovenia) (številka: 2, 2010)
  Geološke značilnosti učnih poti na Ponikvi (številka: 2, 2010)
  Mineral chemistry of polymetallic mineralization associated with altered granite, Hangaliya area, South Eastern desert, Egypt (številka: 2, 2010)
  Determining the surface roughness coefficient by 3D scanner (številka: 2, 2010)
  Največja korona fosilnega morskega ježka na Slovenskem (številka: 2, 2010)
  Bogdan Jurkovšek, 2010: Geološka karta severnega dela Tržaško-komenske planote 1 : 25.000. Tolmač (številka: 2, 2010)
  Miloš Markič and Reinhard F. Sachsenhofer, 2010: The Velenje lignite - its petrology and genesis ... (številka: 2, 2010)
  4. Hidrogeološki kolokvij, Ljubljana, 25. 11. 2009 (številka: 2, 2010)
 51. 2011
   32

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 2 suplement (2011)
  Latest triassic conodonts of the Slovenian basin and some remarks on their evolution (številka: 1, 2011)
  Ugotavljanje sedimentacijskih vrzeli v jamskih sedimentih - primer iz jame Divje babe I (Slovenija) (številka: 1, 2011)
  Isotopic composition of precipitation in Portorož (Slovenia) (številka: 1, 2011)
  Ronald T. Merrill, 2010: Our Magnetic Earth - The Science of Geomagnetism. The University of Chichago Press, Chicago, London, 261 str. (številka: 1, 2011)
  Jan Zalasiewicz, 2010: The planet in a pebble - A journey into Earth's deep history. Oxford University Press, Oxford, New York, 234 str. (številka: 1, 2011)
  Badenian Pappinidae and Uvigerinidae from the south-western margin of the Pannonian basin (Eastern Slovenia) (številka: 1, 2011)
  Avgustu Čebulju v slovo (številka: 1, 2011)
  Clypeina teakolarae sp. nov., a dasycladalean alga from lower eocene of Rakitovec (Čičarija, Slovenia) (številka: 1, 2011)
  Premog v Murski formaciji (pontij) med Lendavo in Murskim Središćem ter v širšem prostoru SV Slovenije (številka: 1, 2011)
  Characterisation of suspended matter in river systems (številka: 1, 2011)
  Devonian conodonts from the Foča-Prača paleozoic complex (Durmitor nappe, southeastern Bosnia and Herzegovina) (številka: 1, 2011)
  Seth Stein, 2010: Disaster deferred - how new science is changing our view of earthquake hazards in the Midwest. Columbia University Press, New Zork: 282 p. (številka: 1, 2011)
  SEM/EDS analysis of soil and roasting vessels fragments from ancient mercury ore roasting sites at Idrija area (številka: 1, 2011)
  V spomin prof. dr. Antonu Ramovšu (številka: 1, 2011)
  Praktični napotki za ugotavljanje ponikalnih sposobnosti tal (številka: 1, 2011)
  Uredniki / editors Mario Pleničar, Bojan Ogorelec & Matevž Novak, 2009: Geologija Slovenije ... (številka: 1, 2011)
  Opredelitev domnevnega meteorita iz Trbovelj (številka: 2, 2011)
  Ilirskobistriški fosilni plaz - mesto na plazu (številka: 2, 2011)
  Izvor in pomen besede geologija (številka: 2, 2011)
  V spomin Francu Drobnetu (številka: 2, 2011)
  Bojan Ogorelec, 2011: Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije ... (številka: 2, 2011)
  Geochemical investigation of Sasa tailings dam material and its influence on the Lake Kalimanci surficial sediments (Republic of Macedonia) - preliminary study (številka: 2, 2011)
  Ivan Mlakar in Jože Čar, 2009: Geološka karta idrijsko-cerkljanskega hribovja med Stopnikom in Rovtami 1 : 25.000 ... (številka: 2, 2011)
  Stratigraphy of upper permian and lower triassic strata of the Žiri area (Slovenia) (številka: 2, 2011)
  Mineralogy and mineral chemistry of rare-metal pegmatites at Abu Rusheid granitic gneisses, South Eastern desert, Egypt (številka: 2, 2011)
  2. Trienalni simpozij Naravne nesreče v Sloveniji, Neodgovorna odgovornost 25. 03. 2011 Ig in 26. 03. 2011 Idrija (številka: 1, 2011)
  Letna skupščina Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko (številka: 1, 2011)
  Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (Avstrija) 3.-8. 4. 2011 (številka: 1, 2011)
  Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno poročilo za leto 2010 (številka: 1, 2011)
 52. 2012
   22

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Dve leti raziskav meteorita Javorje (številka: 1, 2012)
  Rhaetian foraminiferal assemblage from the dachstein limestone of Mt. Begunjščica (Košuta unit, eastern Southern Alps) (številka: 1, 2012)
  V spomin Antonu Nosanu (številka: 1, 2012)
  Dokaz za norijsko-retijsko natezno tektoniko v Slovenskem bazenu (Južne Alpe) (številka: 1, 2012)
  Miocenski pteropodi s Poličkega Vrha v Slovenskih goricah (številka: 1, 2012)
  Prostorski model visečih vodonosnikov na Ljubljanskem polju (številka: 1, 2012)
  Možnosti proizvodnje elektrike iz geotermalne energije v Sloveniji v naslednjem desetletju (številka: 1, 2012)
  Mineral chemistry of monazite-(Nd), xenotime-(Y), apatite, fluorite and zircon hosting in lamprophyre dyke in Abu Rusheid area, South Eastern desert, Egypt (številka: 1, 2012)
  A contribution to petrology of dark grey to black interbeds within upper permian and triassic carbonate rocks in the area between Ljubljana and Bloke, Central Slovenia (številka: 1, 2012)
  Uporaba različnih preiskovalnih metod tal za forenzični namen (številka: 1, 2012)
  Feromangan - izvrstna imitacija kovinskega meteorita (številka: 2, 2012)
  Trajan Dimkovski, 2012: Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji - Površinski kopi ... (številka: 2, 2012)
  Pregled novih organskih onesnaževal v podzemni vodi v Sloveniji (številka: 2, 2012)
  Younger paleozoic, mesozoic and tertiary oolitic and oncolitic beds in Slovenia - an overview (številka: 2, 2012)
  Analiza uporabe termalne vode v severovzhodni Sloveniji (številka: 2, 2012)
  V spomin prof. dr. Dušanu Kuščerju (številka: 2, 2012)
  Transboundary geothermal resources of the Mura-Zala basin (številka: 2, 2012)
  Ramenonožec Lingula iz srednjemiocenskih - badenijskih plasti Slovenije (številka: 2, 2012)
  Klasifikacija kamnitih meteoritov in hondrul - primer meteorita Jesenice (številka: 2, 2012)
  A new cephalopod find in the eocene beds near Grdoselo in Istria, Croatia (številka: 2, 2012)
 53. 2013
   25

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Organic compounds in the urban dusts in Celje area (številka: 1, 2013)
  Accuracy and precision of EDS analysis for identification of metal-bearing minerals in polished and rough particle samples (številka: 1, 2013)
  V spomin prof. dr. Bojanu Ogorelcu (številka: 1, 2013)
  The origin of emeralds embedded in archaeological artefacts in Slovenia (številka: 1, 2013)
  Minerals of Pohorje marbles (številka: 1, 2013)
  Dipl. ing. Marjanu Dolencu v slovo (številka: 1, 2013)
  Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt (številka: 1, 2013)
  Miloš Bavec, 2013: Zgodbe iz podzemlja - Geologija za vse otroke ... (številka: 1, 2013)
  Opuščeni rudnik Remšnik z ramsbeckitom in namuwitom(?) (številka: 1, 2013)
  Prof. dr. Bojan Ogorelec - tiskana bibliografija 1974-2012 (številka: 1, 2013)
  Structure of the chondrules and the chemical composition of olivine in meteorite Jesenice (številka: 1, 2013)
  Ostanki rib iz miocenskih plasti Višnje vasi blizu Vojnika (številka: 1, 2013)
  Extent of the upper norian - rhaetian Slatnik formation in the Tolmin nappe, eastern Southern Alps (številka: 2, 2013)
  V spomin prof. dr. Rajku Pavlovcu (številka: 2, 2013)
  Spodnjemiocenske ribe in želva iz Žvarulj pri Mlinšah (centralna Paratetida) (številka: 2, 2013)
  Uporabnost učnega modela medzrnskega vodonosnika za izboljšanje poznavanja dinamike podzemne vode (številka: 2, 2013)
  Submarine pyroclastic deposits in tertiary basins, NE Slovenia (številka: 2, 2013)
  Anorganski ogljikov cikel v sistemu tla-kamnina-podzemna voda v kraško-razpoklinskih vodonosnikih (številka: 2, 2013)
  Earthworm casts as a sampling medium (številka: 2, 2013)
  Bogdan Jurkovšek, Blanka Cvetko Tešović in Tea Kolar-Jurkovšek, 2013: Geologija Krasa ... (številka: 2, 2013)
  Heavy metal concentrations in soil in the vicinity of former ironworks in Spodnja Radovna, Slovenia (številka: 2, 2013)
  Ladinijske plasti skonca idrijskega rudišča (Z Slovenija) (številka: 2, 2013)
  Risk assesment of an urban aquifer based on environmental tracers (številka: 1, 2013)
 54. 2014
   26

  številka: 2 (2014)
  Pomen uporabe popravnih koeficientov in nekatere nepravilnosti pri izdelavi elaboratov trdnih nekovinskih mineralnih surovin (številka: 1, 2014)
  Ribje vretence iz miocenskih plasti v okolici Govc (številka: 1, 2014)
  Duška Rokavec, 2014: Gline v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Sources of dissolved ammonia and iron in Borovnica alluvial fan groundwater (številka: 1, 2014)
  SEM/EDS characterisation of dusty deposits in precipitation and assessment of their origin (številka: 1, 2014)
  Možnosti pojavljanja kokcidiostatikov v okolju (številka: 1, 2014)
  High arsenic (As) content in the Upper Miocene coal matter from TER-1/03 borehole (številka: 1, 2014)
  Jure Žalohar & Tomaž Hitij, 2014: Fossil seahorses & other biota from the Tunjice Konservat-Lagersättte, Slovenia ... (številka: 1, 2014)
  Bočno razširjanje kot posebna oblika gibanja tal na obmmočju Doline v občini Puconci (številka: 1, 2014)
  V spomin Ljudmili Šribar (številka: 1, 2014)
  Zobje miocenskega špara v laporovcu z Mastnega hriba nad Škocjanom (številka: 1, 2014)
  The lower triassic platy limestone in the Jajce area (Bosnia and Herzegovina) (številka: 2, 2014)
  Isotopic composition of precipitation at the station Ljubljana (Reaktor), Slovenia (številka: 2, 2014)
  Applicability study of deuterium excess in bottled water life cycle analyses (številka: 2, 2014)
  Morfološke značilnosti in vzroki za obarvanost kristalov kalcita iz Liboj (številka: 2, 2014)
  Devetdeset let akademika prof. dr. Maria Pleničarja (številka: 2, 2014)
  Oligocenski morski psi iz okolice Poljšice pri Podnartu (številka: 2, 2014)
  Izpostavljenost prebivalstva, objektov in infrastrukture zaradi pojavljanja zemeljskih plazov (številka: 2, 2014)
  Electrical resistivity tomography investigations along the planned dykes of the HPP Brežice water accumulation basin (številka: 2, 2014)
  New data on the progradation of the dachstein carbonate platform (Kamnik-Savinja Alps, Slovenia) (številka: 2, 2014)
  Rock shelters in Slovenian Istria as a potential for the development of geotourism in the region (številka: 2, 2014)
  Nekaj redkih fosilov iz Slovenskih goric (številka: 2, 2014)
  Lower jurassic foraminiferal biostratigraphy of Podpeč limestone (external Dinarides, Slovenia) (številka: 2, 2014)
  Ekspertni sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije (številka: 2, 2014)
  Peloid iz zaliva Makirina (Severna Dalmacija, Republika Hrvaška) (številka: 2, 2014)
 55. 2015
   26

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  V spomin mag. Francu Cimermanu (številka: 1, 2015)
  Doliostrobus taxiformis iz soteških plasti pri Dobrni (številka: 1, 2015)
  Mineral composition of sediments underlying the Velenje lignite seam in the P-9k/92 borehole (Slovenia) (številka: 1, 2015)
  Spatio-temporal distribution of discharges in the Radovna river valley at low water conditions (številka: 1, 2015)
  V spomin Igorju Špacapanu (številka: 1, 2015)
  Nekaj novih najdb eocenskih rakovic iz najdišča Ćopi v Istri (številka: 1, 2015)
  Isotopic composition of carbon in atmospheric air (številka: 1, 2015)
  Panonijski mehkužci iz najdišča Osek-2 v Slovenskih goricah (številka: 1, 2015)
  Simplified structural map of Kras (številka: 1, 2015)
  Zob paleozojskega morskega psa rodu Glikmanius (Chondrichthyes, Ctenacanthidae) iz Karavank (Slovenija) (številka: 1, 2015)
  Microfacies characteristics of the Lower Jurassic lithiotid limestone from northern Adriatic carbonate platform (central Slovenia) (številka: 2, 2015)
  Nove najdbe rakovice Styrioplax exiguus Glaessner, 1928 (Decapoda, Brachyura) v miocenskih plasteh okolice Maribora (številka: 2, 2015)
  Sarmatijski mehkužci iz najdišča Osek-1 v Slovenskih goricah (številka: 2, 2015)
  Nov primerek ribe Protriacanthus gortanii D'Erasmo, 1946 (Protriacanthidae, Tetraodontiformes) iz zgornjekrednih plasti pri Komnu (Slovenija) (številka: 2, 2015)
  Conodont zonation of lower Triassic strata in Slovenia (številka: 2, 2015)
  Goran Schmidt, 2015: Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa (številka: 2, 2015)
  The three-dimensional regional geological model of the Mura-Zala basin, northeastern Slovenia (številka: 2, 2015)
  Hidrogeologija na prehodnem območju med Prekmurskim poljem in Goričkim (SV Slovenija) (številka: 2, 2015)
  Akademik, zasl. prof. dr. Matija Drovenik - zadnje slovo (številka: 2, 2015)
  Isotopic composition of precipitation at the station Portorož, Slovenia - period 2007-2010 (številka: 2, 2015)
  Computer aided method for colour calibration and analysis of digital rock photographs (številka: 2, 2015)
  Occurrence of Samarskite-Y in the mineralized Umm Lassifa pegmatite, Central Eastern desert, Egypt (številka: 2, 2015)
  Geochemical investigations of potentially toxic trace elements in urban sediments of Idrija (številka: 2, 2015)
  Assessment of nitrate transport in the unsaturated (coarse gravel) zone by means of tracing experiment (Selniška dobrava, Slovenia) (številka: 2, 2015)
 56. 2016
   23

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  Groundwater under strong influence of surface water (številka: 1, 2016)
  New reports of decapod Portunus monspeliensis A. Milne Edwards, 1860 from miocene beds of eastern Slovenia with notes on palaeoecology and palaeobiogeography (številka: 1, 2016)
  Stanje izkoriščanja geotermalne energije in nekateri zanimivi dosežki v geotermalnih raziskavah in razvoju v svetu (številka: 1, 2016)
  Anisian Strelovec formation in the Robanov kot, Savinja Alps (Northern Slovenia) (številka: 1, 2016)
  Hydrogeochemistry and isotope geochemistry of Velenje Basin groundwater (številka: 1, 2016)
  Slovenian Network of Isotopes in Precipitation (SLONIP) - a review of activities in the period 1981-2015 (številka: 1, 2016)
  Urednika: Nina RMAN & Matevž NOVAK, 2016: 70 geoloških zanimivosti Slovenije ... (številka: 1, 2016)
  Provenance analysis of Roman stone artefacts from sedimentary rocks from the archaeological site near Mošnje, NW Slovenia (številka: 1, 2016)
  Ocena potrebnih količin podzemnih voda za ohranjanje ekosistemov in doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih voda (številka: 2, 2016)
  Badenijske in sarmatijske plasti v gradbeni jami za hidroelektrarno Brežice (številka: 2, 2016)
  Landslide prediction system for rainfall induced landslides in Slovenia (Masprem) (številka: 2, 2016)
  Hydrogeochemical and isotopic characterization of Pesnica River, Slovenia (številka: 2, 2016)
  Ocena količinskega stanja podzemnih voda za Načrt upravljanja voda 2015-2021 v Sloveniji (številka: 2, 2016)
  V spomin akademiku prof. dr. Mariu Pleničarju (številka: 2, 2016)
  Distephanopsis concavus Horvat (številka: 2, 2016)
  Nova knjiga (številka: 2, 2016)
  Mofete v Slovenskih goricah (številka: 2, 2016)
  Longitudinal profiles of torrential channels in the Western Karavanke mountains (številka: 2, 2016)
  A contribution to better understanding of structural characteristics and tectonic phases of the Boč region, Periadriatic fault zone (številka: 2, 2016)
  V spomin prof. dr. Danilu Ravniku (številka: 2, 2016)
  Tri-dimensional model of the Radovna glacier from the last glacial period (številka: 2, 2016)
 57. 2017
   33

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  Novo najdišče pleistocenske sesalske favne v kamnolomu pri Črnem Kalu (Primorska, Slovenija) ter problematika zaščite in ohranjanja najdišč v kamnolomih (številka: 1, 2017)
  Early Miocene decapod Retropluma slovenica Gašparič & Hyžný, 2014 from Govce beds of Tunjice Hills (Central Slovenia) (številka: 1, 2017)
  Overview of isotopic investigations of groundwaters in a fractured aquifer system near Rogaška Slatina, Slovenia (številka: 1, 2017)
  Characterization of silicified fossil assemblage from upper Carnian Amphiclina beds at Crngrob (central Slovenia) (številka: 1, 2017)
  Investigations of the air - ground temperature coupling at location of the Malence borehole near Kostanjevica, SE Slovenia (številka: 1, 2017)
  Water retention properties of stiff silt (številka: 1, 2017)
  Early Jurassic foraminiferal assemblages in platform carbonates of Mt. Krim, central Slovenia (številka: 1, 2017)
  Groundwater vulnerability to nitrate pollution of alluvial aquifers in Slovenia - Lower Savinja Valley case study (številka: 1, 2017)
  Mineral deposits of public importance (MDoPI) in Slovenia (številka: 1, 2017)
  Predstavitev Slovenskega geološkega društva in letno poročilo za leto 2016 (številka: 1, 2017)
  Biogeochemistry of some selected Slovenian rivers (Kamniška Bistrica, Idrijca and Sava in Slovenia) (številka: 1, 2017)
  Heterogeneously composed Lozice fossil landslide in Rebrnice area, Vipava Valley (številka: 1, 2017)
  Mišo Andjelov, Zlatko Mikulič, Björn Tetzlaff, Jože Uhan & Frank Wendland, 2016: Groundwater Recharge in Slovenia - Results of a bilateral German-Slovenian Research Project. Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Energie & Umwelt, Jülich: 138 p. (številka: 1, 2017)
  Geochemical baseline for chemical elements in top- and subsoil of Idrija (številka: 2, 2017)
  Application of environmental tracers to study the drainage system of the unsaturated zone of the Ljubljansko polje aquifer (številka: 2, 2017)
  Research of the geological and geothermal conditions for the assessment of the shallow geothermal potential in the area of Ljubljana, Slovenia (številka: 2, 2017)
  Analysis of systematic fracturing in Eocene flysch of the Slovenian coastal region (številka: 2, 2017)
  4. svetovni forum o zemeljskih plazovih v Ljubljani, 30. 5.-2. 6. 2017 (številka: 2, 2017)
  Origin of planation surfaces in the hinterland of Šumljak sedimentary bodies in Rebrnice (Upper Vipava Valley, SW Slovenia) (številka: 2, 2017)
  V spomin dr. Ani Hinterlechner Ravnik (številka: 2, 2017)
  High arsenic (As) content in coals from Neogene deposits of the Pannonian Basin in Slovenia (številka: 2, 2017)
  Poročilo o mednarodnem konodontnem simpoziju ICOS IV in 50-letnica Panderjevega društva (številka: 2, 2017)
  Dr. Mihi Mišiču v slovo (številka: 2, 2017)
  3. regionalni simpozij o zemeljskih plazovih v Jadransko balkanski regiji, Ljubljana 11.-13.10. 2017 (številka: 2, 2017)
  Nadgradnja ploskovnega erozijskega modela z območji erozije v strugah - primer občine Bohinj (številka: 2, 2017)
  Mineralogical and geochemical characteristics of mudstones in the Jersovec chert deposit (številka: 2, 2017)
  Flow dynamics in a karst aquifer studied by means of natural and artificial tracers: a case study of the Malenščica and Unica karst springs (številka: 2, 2017)
  REE-bearing minerals in Drava river sediments, Slovenia, and their potential origin (številka: 2, 2017)
  Upper Carnian clastites from the Lesno Brdo area (Dinarides, Central Slovenia) (številka: 2, 2017)
  Aleksandri Orehek v slovo (številka: 2, 2017)
  Uvodnik (številka: 1, 2017)
 58. 2018
   9