Kakovostna zgradba bukovih sestojev in pojavljanje rdečega srca na rastišču Isopyro-Fagetum KOŠ. 62
Quality structure of beech stands and red heartwood appearance on the Isopyro-Fagetum KOŠ. 62 site