Tipovi polenovih dijagrama na teritoriji Jugoslavije tokom postglacijalnog doba : doktorska disertacija