Poznavanje rastišč in vegetacije kot podlaga gozdnogospodarskega načrtovanja : delavnica Javne gozdarske službe na Območni enoti Maribor
Knowledge of sites and vegetation as the basis for silvicultural planning : workshop by public forestry service at regional unit Maribor