Vpliv različnih polarnih topil na delež celokupnih fenolov v lesnih ekstraktih
Influence of different polar solvents on contents of total phenols in wood extracts