Zgornjebadenijska diatomejska paleoekologija zahodnega dela Centralne Paratetide
Upper badenian diatom paleoecology of the western part of Central Paratethys