Problematika lesnih ekstraktivnih spojin v papirni industriji
Problems of wood extractives in papermaking