Tabla za dicu : jedne malahne knižice, iz koih se ta mlada predraga ditca, tere priprosti ljudi scirulskimi slovmi čtati, i poglavitei, i potrebni artikuli, ili členi ove prave stare karstianske vere, ... lahko mogu naučiti
Abecedarium, und der gantze Catechissmus