Redukcijsko-oksidacijske in ionsko-izmenjalske lastnosti politiolstirena : disertacija