Razumevanje socialnopedagoške diagnostike in njenih uporabnikov v šolskem prostoru z vidika šolskega svetovalnega dela
Understanding of the socio-pedagogical diagnostics and its users in the school environment from the perspective of the school counselling work