Pregled vsebnosti Cd, Hg, Pb in As v trosnjakih evropskih vrst gliv iz gozdne krajine
Cd, Hg, Pb, and As in European species of wild growing forest landscape fungi : a review