Nov pristop k preračunu aritmetičnega srednjega odstopanja profila pri kopirnem frezanju
A new approach to calculating the aritmetical mean deviation of a profile during copy milling