Kakovost, vrednostne značilnosti in produkcijska sposobnost sestojev doba in gradna v Sloveniji
Quality, value characteristics and productivity of Pedunculate and Sessile oak stands in Slovenia