Temeljni projekt
Podatkovna zbirka grobe rimske keramike kot temelj za analizo poznoantične poselitve v Sloveniji.