Povezava modela podnebnih sprememb z modelom toplotnega odziva stavb - primer Slovenije
The connection between the climate change model and a building's thermal response model: a case of Slovenia