Osmotic component of water potential and stress adaption of adult Pedunculate oaks (Quercus robur L.) in stands with different tree density
Osmotska komponenta vodnega potenciala in prilagoditev odraslih dobovih sestojev (Quercus robur L.) na sušni stres z različno sestojno gostoto