Razširjenost plazilcev v Sloveniji : pregled podatkov, zbranih do leta 2009
Distribution of reptiles in Slovenia : a review of data collected until 2009