The occurence of some pests and diseases on horse chestnut, plane tree and Indian bean tree in urban areas of Slovenia
Navzočnost nekaterih škodljivcev in bolezni na divjem kostanju, javorolistni platani in navadnem cigarju v urbanem prostoru v Sloveniji