Primerjalna književnost

 1. 1978
   1

 2. 1979
   2

 3. 1980
   5

 4. 1981
   2

 5. 1982
   2

 6. 1983
   2

 7. 1984
   2

 8. 1985
   2

 9. 1986
   2

 10. 1987
   2

 11. 1988
   3

 12. 1989
   16

 13. 1990
   14

 14. 1991
   29

  številka: 1 (1991)
  številka: 2 (1991)
  Filozofija in literarna znanost pri Dušanu Pirjevcu (številka: 1, 1991)
  Vprašanje o znanstvenosti literarne znanosti (številka: 1, 1991)
  Literatura, identiteta in avtobiografski diskurz (številka: 1, 1991)
  Problem strukturalizma in literarne znanosti pri Dušanu Pirjevcu (številka: 1, 1991)
  Dušan Pirjevec in literarna zgodovina (številka: 1, 1991)
  Dušan Pirjevec: Filozofija in umetnost in drugi spisi (številka: 1, 1991)
  Pojem lirike in slovenski literarni razvoj (številka: 1, 1991)
  Roland Barthes: Retorika starih; Elementi semiologije (številka: 1, 1991)
  Metodološka misao u preseku: Sadašnji trenutak nauke o književnosti (številka: 1, 1991)
  Odgovor poezije (številka: 1, 1991)
  Pojem "moderna" v slovenski literarni vedi (številka: 1, 1991)
  Nekaj vidikov Pirjevčeve literarne interpretacije (številka: 1, 1991)
  Estetičnost estetičnega objekta in umetniškost umetniškega dela (številka: 1, 1991)
  Vprašanje zgodovinskosti in stičišča z Bahtinom (številka: 1, 1991)
  Pirjevčevo razumevanje romana (številka: 1, 1991)
  Kulturna identiteta (številka: 1, 1991)
  Pirjevčevi nastavki za teorijo slovenskega romana (številka: 1, 1991)
  Pirjevčev epistemološki obrat (številka: 1, 1991)
  Odprta Pirjevčeva vprašanja (številka: 1, 1991)
  Gerhard Giesemann: Novejši pogledi na slovensko književnost (številka: 1, 1991)
  Pojmovanje estetsko-ontološkega učinka literarne umetnine pri Dušanu Pirjevcu (številka: 1, 1991)
  Vpliv in medbesedilnost (številka: 2, 1991)
  Roman Ingarden: Literarna umetnina (številka: 2, 1991)
  Zbirka Klasje (številka: 2, 1991)
  The future of literary theory (številka: 2, 1991)
  Aristotelova teorija umetnostnega predstavljanja - mimesis (številka: 2, 1991)
  Paul de Man in pojem modernizem (številka: 2, 1991)
 15. 1992
   9

 16. 1993
   18

 17. 1994
   18

 18. 1995
   13

 19. 1996
   13

 20. 1997
   11

 21. 1998
   18

 22. 1999
   13

 23. 2000
   27

  številka: 1 (2000)
  številka: 2 (2000)
  Orkestra, scena in Ahil (številka: 1, 2000)
  Identiteta (številka: 1, 2000)
  Marko Juvan: Intertekstualnost (številka: 1, 2000)
  Culture wars (številka: 1, 2000)
  Teorija kot odprta forma (številka: 1, 2000)
  Arabci in trubadurji (številka: 1, 2000)
  K vprašanju tipologije zgodovinskega romana (številka: 1, 2000)
  Odnos interpretacija - literarna zgodovina - literarna teorija v gimnazijskem pouku književnosti (številka: 2, 2000)
  Književni pouk in sodobna literatura (po 1. svetovni vojni) (številka: 2, 2000)
  Problemi književnega pouka (številka: 2, 2000)
  Bomo še poučevali književnost? (številka: 2, 2000)
  Dobrodošli v M(a)condu (številka: 2, 2000)
  Procesni pristop pri pouku književnosti in vprašanje recepcijskih zmožnosti učencev (številka: 2, 2000)
  Predstavljanje govora in mišljenja v luči pripovednega gledišč(enj)a in žarišč(enj)a (številka: 2, 2000)
  Smisli hrepenenja (številka: 2, 2000)
  Ali želimo razvijati umske zmožnosti učencev? (številka: 2, 2000)
  Izrekanje numinoznega pri utemeljiteljih simbolistične lirike (številka: 2, 2000)
  Današnje krčenje pouka književnosti v gimnazijskih programih (številka: 2, 2000)
  Književnost in jezik (številka: 2, 2000)
  Prevod kot interpretacija (številka: 2, 2000)
  Literarna aksiologija v osemdesetih in devetdesetih letih (številka: 2, 2000)
  Pomen vprašanja kako za pouk književnosti (številka: 2, 2000)
  Vpliv eksternega preverjanja znanja na pouk književnosti v srednji šoli (številka: 2, 2000)
  Srečko Kosovel pri Italijanih (številka: 2, 2000)
  Književnost v srednji šoli (gimnaziji) (številka: 2, 2000)
 24. 2001
   35

  številka: 1 (2001)
  številka: 2 (2001)
  posebna številka (2001)
  Naratološki pogledi na Musilov esejistični roman Mož brez posebnosti (številka: 1, 2001)
  Zakaj moderna literarna teorija izvira iz Srednje in Vzhodne Evrope? (številka: 1, 2001)
  Struktura gledališča v gledališču (številka: 1, 2001)
  Cankar in Nietzsche (številka: 1, 2001)
  O Greenblattovih interpretacijah razmerja med Prosperom in Kalibanom (številka: 1, 2001)
  Poti k romanu (številka: 1, 2001)
  Komedija a noticia in komedija a fantasía (številka: 2, 2001)
  Glasovi o Francetu Prešernu pri Italijanih (številka: 2, 2001)
  Sprehod skozi retorično tradicijo Zahoda (številka: 2, 2001)
  Primerjalna književnost danes - in jutri? (številka: 2, 2001)
  'Silentes loquimur' (številka: 2, 2001)
  Nietzsche in programatika nemškega literarnega ekspresionizma (številka: 2, 2001)
  Nekaj opažanj o primerjalni književnosti (številka: 2, 2001)
  Bibliografija Janka Kosa 1948-2001 (pos., 2001)
  Španski Don Kihot in slovenski Abadon (pos., 2001)
  Kosov pogled na literarno aksiologijo in pojmovanje vrednot pri Francetu Vebru (pos., 2001)
  Alojz Gradnik in Prešeren (pos., 2001)
  Prešernova vloga pri formiranju sonetnega venca kot umetniške oblike (pos., 2001)
  Dva pogleda na "najtežje razumljivo delo" Leonida Andrejeva (pos., 2001)
  Vprašanje antipetrarkizma pri Prešernu (pos., 2001)
  Nekaj obrobnih opomb o historičnih vidikih Ju. M. Lotmana (pos., 2001)
  Proti "napačnemu branju" (pos., 2001)
  Bidermajerske prvine v dveh Stritarjevih besedilih (pos., 2001)
  Pripovednoteoretski vidiki v Kosovih literarnoteoretskih delih (pos., 2001)
  Prešernov posebni verzifikacijski hommage Matiji Čopu? (pos., 2001)
  "Otroški bidermajer" na Slovenskem (pos., 2001)
  Multikulturalizem, večjezikovnost in modernost (pos., 2001)
  Javno in zasebno v Iliadi in Krstu pri Savici (pos., 2001)
  Simbol v Jenkovi liriki (pos., 2001)
  Delo Janka Kosa (pos., 2001)
  Funkcije metafor v literarnem delu (pos., 2001)
  Zaobljuba kot problem (pos., 2001)
 25. 2002
   26

  številka: 1 (2002)
  številka: 2 (2002)
  Prvi slovenski odmev na Proustove motive nastanka in obstoja literarnega dela (številka: 1, 2002)
  Načelo pluralnosti in subjektivnosti (številka: 1, 2002)
  Žanrska identiteta in medbesedilnost (številka: 1, 2002)
  Lirika v slovenski književnosti (številka: 1, 2002)
  Kako danes pisati literarno zgodovino? (številka: 1, 2002)
  Kulturologija in poučevanje ruske literature v svetu v pogojih globalizacije (številka: 1, 2002)
  Miran Štuhec, Naratologija: med teorijo in prakso, Študentska založba, Ljubljana 2000, 165 str. (Knjižna zbirka Skripta) (številka: 1, 2002)
  Literarno vrednotenje na Slovenskem od 1918 do 1945 (številka: 1, 2002)
  Vlasta Pacheiner-Klander, Staroindijske verzne oblike, ZRC SAZU, Ljubljana 2001, 202 str. (Literarni leksikon, 46) (številka: 1, 2002)
  Tuje novosti v knjižnici Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (številka: 1, 2002)
  Nekaj stvarnih pripomb (številka: 1, 2002)
  Vpliv Hansa-Georga Gadamerja na nastanek hermenevtične teorije prevajanja (številka: 1, 2002)
  Gadamerjeva hermenevtika in horizont sodobne umetnosti (številka: 1, 2002)
  Slovenska književnost III - pripovedna proza (številka: 1, 2002)
  Kako pisati nacionalno zgodovino drame? (številka: 1, 2002)
  Gadamerjeva misel o umetnosti, hermenevtika in literarna veda (številka: 1, 2002)
  Spodbuda in izziv (številka: 1, 2002)
  Stranski liki v Sofoklovih tragedijah (številka: 2, 2002)
  Novoveška estetika in mistika (številka: 2, 2002)
  Prostor za refleksijo historične pripovedi (številka: 2, 2002)
  Literatura kot dejanje prestopanja meje (številka: 2, 2002)
  Radikalni konstruktivizem in sistemska teorija kot teoretična temelja empirične literarne znanosti (številka: 2, 2002)
  Simpozij Kako pisati literarno zgodovino danes? (številka: 2, 2002)
  Uvod v historično-tipološko sistematiko literarnega razvoja (številka: 2, 2002)
 26. 2003
   17

 27. 2004
   36

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  posebna številka (2004)
  Zola v Ljubljanskem zvonu (številka: 1, 2004)
  Med naturalizmom in performansom (številka: 1, 2004)
  Primerjalna metoda v literarnozgodovinski vedi (številka: 1, 2004)
  Novejše metode proučevanja dramskega teksta in uprizoritve (številka: 1, 2004)
  Tri Šalamunove parodične satire in njihov kontekst (številka: 1, 2004)
  Modalnost - literarna veda in kognitivizem (številka: 1, 2004)
  Moč pesniške podobe in moč interpretacije (številka: 1, 2004)
  Slovenska različica empirične literarne znanosti (številka: 1, 2004)
  Arhaična poezija o smrti (številka: 1, 2004)
  "Slepi nemir človeštva" (številka: 2, 2004)
  Razmišljanja o primerjalni književnosti (številka: 2, 2004)
  Retorika iskrenosti (številka: 2, 2004)
  Predstavljanje subjektivnosti lika v literaturi in filmu (številka: 2, 2004)
  Simpozij "Kosovel: med etiko in poetiko" (številka: 2, 2004)
  Model sodobnega gledališča?! (številka: 2, 2004)
  Slavistika, komparativistika, Slovani in Srednja Evropa (številka: 2, 2004)
  Slavistika na razpotju (številka: 2, 2004)
  Primerjalna književnost in družboslovne vede (številka: 2, 2004)
  Teorije/teorija diskurza in literarna veda (številka: 2, 2004)
  Motivi krsta pri Tassu in Prešernu (številka: 2, 2004)
  Literarnozgodovinski pojmovnik za literaturo moderne (številka: 2, 2004)
  Art at the limits of the visible (posebna (special issue), 2004)
  A propos de la transgression - de la regle a la sémantique et au questionnement. En un commentaire des avant-gardes, de Joseph Conrad, de Carlos Fuentes et de Gertrude Stein (posebna (special issue), 2004)
  Space of changeable identity and the margins of literature (posebna (special issue), 2004)
  Moralism and individualism in urban fiction (posebna (special issue), 2004)
  Château de Coppet - a site of modernity? (posebna (special issue), 2004)
  Approches méthodologiques de la transgression spatiale (posebna (special issue), 2004)
  Philosophy and the constitution of the intercultural sense (posebna (special issue), 2004)
  'Self' and the modernist city (posebna (special issue), 2004)
  The lyric subject and space (posebna, 2004)
  Literary repertoire and interference among literatures (posebna, 2004)
  Spaces of intertextuality, the intertextuality of space (posebna, 2004)
  Literature and space (posebna, 2004)
 28. 2005
   38

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  Fantastika in Calvinova postmodernistična pripovedna dela (številka: 1, 2005)
  Podoba družbenega sistema v slovenski dramatiki (številka: 1, 2005)
  Teorije/teorija diskurza in literarna veda (številka: 1, 2005)
  Začeki avtobiografskosti v zahodni Evropi in Rusiji (številka: 1, 2005)
  (Vnovično) pisanje o literarni zgodovini (številka: 1, 2005)
  Nova, urbana dramatika praznine (številka: 1, 2005)
  Lirika in njena prevedljivost (številka: 1, 2005)
  O eseju kot eni izmed uprizoritvenih umetnosti (številka: 1, 2005)
  Stopnja fikcionalizacije v Dnevniku Andreja Čeboklija (številka: 1, 2005)
  Prva ljubezen Ivana Turgenjeva in grškega pisatelja Ioannisa Kondilakisa (številka: 1, 2005)
  Kronika napovedane smrti: postmodernizem (številka: 1, 2005)
  K zgodovini, teoriji in praksi razmerij med ljudskim in umetnim (številka: 1, 2005)
  "Histerijo lahko narobe kdo razume" (številka: 2, 2005)
  Pariška leta Antona Ocvirka (številka: 2, 2005)
  Kolokvij "Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije" (številka: 2, 2005)
  Višnjeva repatica Vladimirja Levstika med Gogoljem, Cankarjem in francoskimi feljtonisti (številka: 2, 2005)
  Češka in slovaška literarna komparativistika - stanje in dosežki (številka: 2, 2005)
  Platon v slovenščini (številka: 2, 2005)
  "Pornografska literatura" V. Sorokina v primežu ruskega kulturnega spomina (številka: 2, 2005)
  Problem slavizmov in njegov kontekst (številka: 2, 2005)
  Odpiranje novih možnosti raziskovanja tragedije (številka: 2, 2005)
  Spolna identiteta in sodobni slovenski roman (številka: 2, 2005)
  Nov pogled na slovensko gledališče zadnjih 50 let (številka: 2, 2005)
  Na začetku je bil prevod (številka: 2, 2005)
  Biblija, slovenski jezik in slovenska literatura (številka: 2, 2005)
  "Quale tristinita?" (posebna, 2005)
  Kosovel, velik pesnik in slab verzifikator (posebna, 2005)
  Kosovelovi konsi (posebna, 2005)
  Ideja integralov v Kosovelovi poeziji (posebna, 2005)
  Kosovel in nihilizem (posebna, 2005)
  Kanonizacija "odsotnega" avtorja (posebna, 2005)
  Kosovel in moderna poezija (posebna, 2005)
  Kosovel in hibridnost modernizma (posebna, 2005)
  Analogije med poezijo S. Kosovela in C. Rebore oziroma ali obstaja italijanski ekspresionizem? (posebna, 2005)
  Srečko Kosovel in evropska avantgarda (posebna, 2005)
 29. 2006
   41

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  posebna številka (2006)
  Schleglov "Pogovor o poeziji" in Platonov "Simpozij" (letnik: 29, 2006)
  Literarna kritika v pisateljevem dnevniku (letnik: 29, 2006)
  Ljubezenska pisma med teorijo in literaturo (letnik: 29, 2006)
  Interakcija literature in teorije od romantike do moderne (letnik: 29, 2006)
  O pomenu literarnega diskurza v filozofiji (letnik: 29, 2006)
  Žanr kot odsotnost žanra (letnik: 29, 2006)
  Drevo in ovijalka (letnik: 29, 2006)
  Razmerje med poezijo in filozofijo (letnik: 29, 2006)
  Henri Michaux proti literaturi (letnik: 29, 2006)
  Misliti skozi razpor (letnik: 29, 2006)
  O etiki in o njenem prevajanju v jezik književnosti (letnik: 29, 2006)
  Dialogi med "mišljenjem" in "pesništvom" in teoretsko-literarni hibridi (letnik: 29, 2006)
  Udejanjanje razuma (letnik: 29, 2006)
  V prvi osebi ednine (letnik: 29, 2006)
  Mejni model v slovenski religiozni poeziji (številka: 1, 2006)
  Poučevanje "evropske literature" prek zgodovine kritike (številka: 1, 2006)
  Romani Chrétiena de Troyes v luči treh modernih teorij romana (številka: 1, 2006)
  Literatura, ideološkost in imaginarno (številka: 1, 2006)
  Dramska ironija v miraklu in moraliteti (številka: 1, 2006)
  Skrivnosti igralske prezence in komparativistika (številka: 1, 2006)
  Hölderlin's Sapphic mode (številka: 1, 2006)
  Retorika, etika in teorija pripovedi (številka: 1, 2006)
  Marx barks (številka: 1, 2006)
  Političnost ob stoletnici Bertolta Brechta (številka: 1, 2006)
  Zgodnjebizantinska "poetika paradoksa" (številka: 2, 2006)
  Faustovstvo v dobi izgubljene nedolžnosti (številka: 2, 2006)
  Presežena logika nihala (številka: 2, 2006)
  Literarna veda med empirizacijo in eklekticizmom (številka: 2, 2006)
  Die Legende im literarischen Schaffen Gustave Flauberts und Joseph Roths (številka: 2, 2006)
  Slovenska (praktična) dramaturgija in slovenska dramatika (številka: 2, 2006)
  Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo (številka: 2, 2006)
  Modus loquendi mysticorum (številka: 2, 2006)
  Profesionalizacija slovenskega literarnega proizvajalca (številka: 2, 2006)
  Kolokvij "Zgodovina in njeni literarni žanri" (številka: 2, 2006)
  Ali je alegorija alternativa simbolu? (številka: 2, 2006)
  Polemika o plagiatu ali kako je nastajal postmodernizem v Jugoslaviji (številka: 2, 2006)
  Gustav Shpet (številka: 2, 2006)
  Neogibna hibridnost (posebna številka, 2006)
 30. 2007
   43

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  posebna številka (2007)
  Zgodovinopisje literarne zgodovine (letnik: 30, 2007)
  Zgodovina in njeni literarni žanri (letnik: 30, 2007)
  Zgodnje literarne reprezentacije nacionalne zgodovine in "slovenski kulturni sindrom" (letnik: 30, 2007)
  Pojav metažanra (letnik: 30, 2007)
  Dekonstrukcija zgodovine in narativna identiteta (letnik: 30, 2007)
  Družba, zgodovina in literarni pogled (letnik: 30, 2007)
  Zgodovina opere in zgodovinska opera (letnik: 30, 2007)
  Zgodovinski roman med nacionalno identiteto, ideologijami in "zgodovinskimi žanri" (letnik: 30, 2007)
  Pomanjkanje poguma: znanstvene in zgodovinske paradigme v Doctor Copernicus (Doktor Kopernik) Johna Banvillea (letnik: 30, 2007)
  Zgodovinska drama na Slovenskem in njena družbena vloga pod komunizmom (letnik: 30, 2007)
  Sartre's encounter with China (številka: 1, 2007)
  Idem proti ipse (številka: 1, 2007)
  Negative hermeneutics and the notion of literary science (številka: 1, 2007)
  Literarno-estetski doživljaj in novi mediji - prihodnost literature? (številka: 1, 2007)
  Ekologija teksta in ruska kultura 20. stoletja (številka: 1, 2007)
  O avtobiografiji z vidika sodobne genologije in sistemske teorije (številka: 1, 2007)
  O možnosti ekokritiškega pogleda na tematizacijo "ne-človeške subjektivnosti" v literaturi (številka: 1, 2007)
  Recepcija drame (številka: 1, 2007)
  Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti (številka: 1, 2007)
  Literatura je mrtva, dolgo naj živi literatura (številka: 1, 2007)
  Abeceda poželenja (številka: 1, 2007)
  Comparative literature, literary theory and the anxiety of omission (številka: 1, 2007)
  Spolni stereotipi in sodobni slovenski roman (številka: 1, 2007)
  (Ne več) dramski gledališki tekst in postdramsko gledališče (številka: 1, 2007)
  Slika in zgodba (številka: 1, 2007)
  Literarna veda in nacionalno ideološke težnje (številka: 1, 2007)
  Razvoj naratologije družbenih spolov (številka: 2, 2007)
  Likovnoumetnostna tematika v romanu S poti Izidorja Cankarja (številka: 2, 2007)
  Postkolonialni dialogi (številka: 2, 2007)
  Pogledi na subjektiviteto in govorca v trubadurski liriki (številka: 2, 2007)
  Primerjalna književnost v 20. stoletju (številka: 2, 2007)
  Kriza brez konca (številka: 2, 2007)
  Perspektive primerjalne književnosti (številka: 2, 2007)
  Spletišče Evropske mreže za primerjalno literarno vedo (številka: 2, 2007)
  Evropska mreža za primerjalno literarno vedo o usodi žanrov v Evropi (številka: 2, 2007)
  Pesem sveta: poskus hermenevtičnega približanja Strniševi pesniški zbirki Oko (številka: 2, 2007)
  Kolokvij "Literatura in cenzura: Kdo se boji resnice literature?" (številka: 2, 2007)
  Der "dritte Raum" in Erica Pedrettis Roman Engste Heimat (številka: 2, 2007)
  Cankarjeslovje, kam meriš? (številka: 2, 2007)
  Fantazijska mladinska književnost na prehodu v 21. stoletje (številka: 2, 2007)
 31. 2008
   48

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  Cenzura v Sloveniji po drugi svetovni vojni (letnik: 31, 2008)
  Svobodne besede (letnik: 31, 2008)
  Literatura in cenzura, resnica in strah (letnik: 31, 2008)
  Govor o cenzuri zahteva natančnost glede njenega domnevnega predmeta (letnik: 31, 2008)
  Cenzura in dramske strategije v jugoslovanskem gledališču (1945-1991) (letnik: 31, 2008)
  Mussolinijev fašizem, literarna cenzura in Vatikan (letnik: 31, 2008)
  Model tekstualnega nadzora (letnik: 31, 2008)
  Slačenje literarne zgodovine (letnik: 31, 2008)
  Socialistična in demokratična cenzura v Sloveniji (letnik: 31, 2008)
  Totalitarna in post-totalitarna cenzura (letnik: 31, 2008)
  Kdo se boji resnice literature? (letnik: 31, 2008)
  Sanjski snežno beli prtič na košari slovenske literature (letnik: 31, 2008)
  Nepravočasno vnovično pisanje (letnik: 31, 2008)
  Cenzurni krivdorek kot mesto zloma pozitivističnega pravnega diskurza (letnik: 31, 2008)
  Ideologija, cenzura in literatura (letnik: 31, 2008)
  Podoba slovenskega pisatelja skozi optiko empirične literarne vede (številka: 1, 2008)
  Bibliografsko kazalo Primerjalne književnosti XI-XXX (1988-2007) (številka: 1, 2008)
  Misterij čistega v romanu Pastorala Vlada Žabota (številka: 1, 2008)
  The "new alliances" in the digital age (številka: 1, 2008)
  The future of literary history (številka: 1, 2008)
  Ibn Quzman in Guilhem IX. Akvitanski (številka: 1, 2008)
  Avtonomija umetnosti in sodobna francoska filozofija (številka: 1, 2008)
  Perspektive primerjalne književnosti (številka: 1, 2008)
  One clearly defined phenomenon and a unified perspective (številka: 1, 2008)
  From literature to culture - and back? (številka: 1, 2008)
  Literarna zgodovina med narativnostjo in interdisciplinarnostjo (številka: 1, 2008)
  Zgodovina slovenske literarne vede (številka: 1, 2008)
  Neohelicon's local traditions and present strategies (številka: 1, 2008)
  Littérature, éthique et questions contemporaines de théorie littéraire (številka: 1, 2008)
  Film in literatura (številka: 2, 2008)
  Problem časa v sodobni slovenski poeziji (številka: 2, 2008)
  Gejevski in lezbični zgodovinski roman (številka: 2, 2008)
  Kolokvij "Odgovor na kozmopolitstvo: nove identitete literarne teorije" (številka: 2, 2008)
  O topografskih vidikih Zgodovine literarnih kultur Vzhodne Srednje Evrope (številka: 2, 2008)
  O Franku Wollmanu (številka: 2, 2008)
  Kompleksnost v literaturi (številka: 2, 2008)
  Kako "pojesti" model središče-obrobje in ga vseeno obdržati? (številka: 2, 2008)
  Biblija in antični mit v pesmih Czesława Miłosza (številka: 2, 2008)
  Shematska operacionalizacija domnev o svetovni literaturi (številka: 2, 2008)
  The author writes back (and speaks up) (številka: 2, 2008)
  Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine (številka: 2, 2008)
  Slovenska literarna kultura v okviru Vzhodne Srednje Evrope (številka: 2, 2008)
  Perspektive empirične sistemske teorije z vidika mlajše generacije (številka: 2, 2008)
  O metodi Zgodovine literarnih kultur Vzhodne Srednje Evrope (številka: 2, 2008)
  Mednarodni komparativistični kolokvij Kdo ali kaj piše? (številka: 2, 2008)
 32. 2009
   52

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  Vizije literature (številka: 1, 2009)
  Kosovelova referenca na Čapka in njen kontekst (številka: 1, 2009)
  K računalniško podprtim empiričnim raziskavam literature (številka: 1, 2009)
  Literarna zgodovina in koncept literarnega polja (številka: 1, 2009)
  Moderna in modernizem (številka: 1, 2009)
  Modernism and multiethnicity? (številka: 1, 2009)
  Teorije in prakse nove dramatike (številka: 1, 2009)
  Kategorija tesnobe v kratki prozi (številka: 1, 2009)
  Modernost in srednjeevropskost v slovenski in češki književnosti med obema vojnama (številka: 1, 2009)
  Platonova filozofija umetnosti in slovenska književnost (številka: 1, 2009)
  The periodization of Slovene and Czech literatures and the two currents in Czech interwar literature (številka: 1, 2009)
  Postmodernistični prerok Viktor Pelevin (številka: 1, 2009)
  Tatlin, El Lisicki in Kosovel (številka: 1, 2009)
  Srednja Evropa v literarnovedni razpravi (številka: 1, 2009)
  O sodobni primerjalni književnosti (številka: 2, 2009)
  Literarnost kot medliterarnost, kozmopolitski "avtor" in "interpret" (številka: 2, 2009)
  The future in the margin (številka: 2, 2009)
  Esej in singularnost (številka: 2, 2009)
  Pripoved in dogodek (številka: 2, 2009)
  Mednarodni komparativistični kolokvij Kdo izbere? (številka: 2, 2009)
  Sodobna slovenska literatura v kontekstu (številka: 2, 2009)
  Cosmopolitan sensus communis (številka: 2, 2009)
  Odgovor na kozmopolitstvo (številka: 2, 2009)
  Intertextuality and cosmopolitanism in cyberspace (številka: 2, 2009)
  O komentiranem izboru Cankarjevih kritičnih in političnih spisov v nemškem prevodu (številka: 2, 2009)
  Presečišča literarne vede (številka: 2, 2009)
  Realities, utopias, and misconceptions concerning the globalisation of literary studies (številka: 2, 2009)
  Byron and cosmopolitanism (številka: 2, 2009)
  Theory and trauma (številka: 2, 2009)
  Esej na maturi (številka: 2, 2009)
  Novi pristopi, stare zablode (številka: 2, 2009)
  Mastering the siege (številka: 2, 2009)
  Svetovni literarni sistem (številka: 2, 2009)
  Agenda večkulturne Slovenije (številka: 2, 2009)
  Status of literature in the age of global risks (številka: 2, 2009)
  Pesništvo kot mimesis v Aristotelovi Poetiki (posebna številka, 2009)
  Heterobiografija, hipokritika in etika avtorske odgovornosti (posebna številka, 2009)
  Med božjo iskrico in lastno smrtjo (posebna številka, 2009)
  Avtor kot psihološka, intelektualna in nravstvena celota v slovenskem romanu zadnje tretjine 20. stoletja (posebna številka, 2009)
  Dinamika posredovalnih procesov v literaturi (posebna številka, 2009)
  Jaz je nekdo drug (posebna številka, 2009)
  Digitalni avtor? (posebna številka, 2009)
  Avtoriteta avtorja (posebna številka, 2009)
  Avtor in umetniška ustvarjalnost (posebna številka, 2009)
  "Avtor: kdo ali kaj piše literaturo?" (posebna številka, 2009)
  Drugost in vprašanje avtoritete (posebna številka, 2009)
  Od avre umetniškega dela do (psevdo)avre avtorja (posebna številka, 2009)
  Antične korenine modernega avtorskega koncepta (posebna številka, 2009)
  Avtor je mrtev. Naj živi avtor! (posebna številka, 2009)
 33. 2010
   51

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  Narrative and metaphorical discourse in biographical essays (številka: 1, 2010)
  Esej in interdiskurzivnost (številka: 1, 2010)
  Personal ethos in the literature of Slovak and Czech dissidents (številka: 1, 2010)
  Natrgani in preobrnjeni čas med stranmi sodobnega romana (številka: 1, 2010)
  Essay and essayism between modernism and postmodernism (številka: 1, 2010)
  O singularnosti tistega "neumnega podviga" (številka: 1, 2010)
  The essay and singularity (številka: 1, 2010)
  Esej z vidika antične filozofije (številka: 1, 2010)
  The essay on stage (številka: 1, 2010)
  Foucaultovi pogledi na literaturo (številka: 1, 2010)
  Singularity and the Czech interwar essay among the currents (številka: 1, 2010)
  Profane illumination through essayistic writing and thinking (številka: 1, 2010)
  Esej in singularnost (številka: 1, 2010)
  Who speaks in Montaigne's Essays? (številka: 1, 2010)
  The essayistic style of Walter Benjamin (številka: 1, 2010)
  Esej in narava literarnovednega diskurza (številka: 1, 2010)
  Formiranje Kosovelovega konstruktivizma (številka: 1, 2010)
  Ustvarjanje kanona sodobne vzhodnoevropske književnosti v ZDA (številka: 2, 2010)
  Kdo izbere, kaj bralec bere? (številka: 2, 2010)
  Urednik in posredniška funkcija v literarnem sistemu (številka: 2, 2010)
  Politike branj / Politike diseminacije (številka: 2, 2010)
  Splošni skepticizem v umetnosti (številka: 2, 2010)
  "Je mogoče podeliti šest od petih zvezdic?" (številka: 2, 2010)
  "Literarna kritika ni upravičena, če je na kocki krik milijonov src" (številka: 2, 2010)
  Kdo izbere prevodno literaturo? (številka: 2, 2010)
  Kdo izbere tistega/tisto, ki izbere? (številka: 2, 2010)
  Literatura in besedilna posredovanja (številka: 2, 2010)
  Kdo izbira in kdo ponuja v izbiro? (številka: 2, 2010)
  Rušenje mitov (številka: 2, 2010)
  "Kdo izbere?" (številka: 2, 2010)
  O literaturi drugače (številka: 3, 2010)
  Prestopanje bregov literarnega lika (številka: 3, 2010)
  Foucault in sodobna literarna zgodovina (številka: 3, 2010)
  Maupassantov naturalistični roman ženske in Njeno življenje Zofke Kveder (številka: 3, 2010)
  Kurzivna pisava v Madame Bovary (številka: 3, 2010)
  Klesanje ekstaze moža z bombami (številka: 3, 2010)
  Zgodovina rime in njena kriza v sodobni poeziji (številka: 3, 2010)
  Naratološki pogled na lirsko pesništvo (številka: 3, 2010)
  Pesniške, mentalne in druge podobe (številka: 3, 2010)
  Manzonijeva Zaročenca v slovenščini (številka: 3, 2010)
  Shakespearov šepet v Smoletovi Antigoni (številka: 3, 2010)
  Filozofija predmeta, geometrija in fizika - konstruktivizem (številka: 3, 2010)
  Mednarodni komparativistični kolokvij "Kdo bere? Perspektive raziskovanja branja" (številka: 3, 2010)
  Zgodnja recepcija Maupassanta v Nemčiji in Avstriji (1881-1914) (številka: 3, 2010)
  Podčrtna opomba k Aristotelovi definiciji metafore (številka: 3, 2010)
  Primerjalna književnost, medbesedilnost in prevajanje (številka: 3, 2010)
  S čim začeti roman? Balzac, Dumas in Sue (številka: 3, 2010)
  Literarnost, ponovno (številka: 3, 2010)
 34. 2011
   55

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  Poezija in njena politična resnica. Uvod v tematski sklop (številka: 1, 2011)
  Relics and rituals (številka: 1, 2011)
  Svetovna primerjalna književnost in njen slovanski prispevek (številka: 1, 2011)
  Problem implicitnosti smisla v literarnih delih (številka: 1, 2011)
  Bolj in manj najdeni pomeni (številka: 1, 2011)
  Nation and elevation (številka: 1, 2011)
  Funkcije in pomen intertekstualnih navezav v poeziji Uroša Zupana (številka: 1, 2011)
  Human hearts are small and cages are big (številka: 1, 2011)
  Romantika in nacionalni pesniki na evropskih obrobjih (številka: 1, 2011)
  Slovenska poezija, prešernovska struktura in politika pesniške forme (številka: 1, 2011)
  Kosovel and Kramberger (številka: 1, 2011)
  Nacionalni pesniki in kulturni svetniki (številka: 1, 2011)
  Prožno in vključujoče (številka: 1, 2011)
  Aktualna pasivna in aktivna recepcija Kocbeka kot političnega stvaritelja (številka: 1, 2011)
  Mednarodna konferenca "Knjiga: ekonomija kulturnih prostorov" (številka: 1, 2011)
  Listkarstvo in politična invektiva med pobudniki Kosovelovega duhovnega in pesniškega zorenja (številka: 1, 2011)
  Resnična zgodba slovenskega zgodovinskega romana (številka: 1, 2011)
  (Post)moderni oksimoroni (številka: 1, 2011)
  Dva vzorca poezije (številka: 1, 2011)
  Materialnost branja (številka: 2, 2011)
  "Kdo bere?" (številka: 2, 2011)
  Lociranje bralca ali kaj naj storimo z možem s klobukom? (številka: 2, 2011)
  Raziskovanje kot branje (številka: 2, 2011)
  Mladi bralci in stare zgodbe (številka: 2, 2011)
  Kjer je zasebno javno (številka: 2, 2011)
  Arheologija afekta (številka: 2, 2011)
  Cervantes, Menard in Borges (številka: 2, 2011)
  Rabelais in knjižnica Opatije svetega Viktorja (številka: 2, 2011)
  Knjižnica in bralec na Kranjskem (1670-1870) in slovenska literarna zgodovina (številka: 2, 2011)
  Od bralstva in bralcev k sociologiji bralnih okolij (številka: 2, 2011)
  Branje dramskega besedila (številka: 2, 2011)
  Bralci in branje kot interakcija z literarnimi besedili (številka: 2, 2011)
  Sv. Eteldreda iz Vzhodne Anglije in sv. Mildreda iz Kenta (številka: 3, 2011)
  Nova kritična paradigma medkulturne eksistence literature (številka: 3, 2011)
  (Janko Kos in) problem narodnih identifikacij (številka: 3, 2011)
  "Pod egido ruskega orla" ali orientalistični izleti A. Aškerca (številka: 3, 2011)
  Poetika poikilije (številka: 3, 2011)
  Capudrov erotični roman s temo o drugi svetovni vojni (številka: 3, 2011)
  Kosovel in nadrealizem (številka: 3, 2011)
  Svetovna književnost na Kranjskem (številka: 3, 2011)
  Ob jubilejni številki Primerjalne književnosti v počastitev 80-letnice akademika prof. dr. Janka Kosa (številka: 3, 2011)
  Zorin na obisku pri Juliji (številka: 3, 2011)
  Motiv siamskih dvojčkov in motivno-tematska tradicija Doppelgängerja (številka: 3, 2011)
  Bibliografija Janka Kosa 1948-2011 (številka: 3, 2011)
  Strukture in konteksti literarnega branja Svetega pisma (številka: 3, 2011)
  Zavest o literarni obliki in metafikcijski učinek ustvarjanja (številka: 3, 2011)
  O čem govorimo, ko govorimo o literaturi (številka: 3, 2011)
  Španski pogled na roman Alamut v dobi globalizacije (številka: 3, 2011)
  Vsevedno pripovedovanje v pripovednoteoretskih omrežjih (številka: 3, 2011)
  Roman kot Pandorina skrinjica (številka: 3, 2011)
  Poljska primerjalna književnost - stanje in perspektive (številka: 3, 2011)
  Dober Legent teh Suetnikov (številka: 3, 2011)
 35. 2012
   58

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  The double role of the writer as worker and rentier (številka: 1, 2012)
  The book as a dynamic system for the commodification of ideas and cultural expressions (številka: 1, 2012)
  The literary canon in the publishing apparatus (številka: 1, 2012)
  Escherjevska pripoved o pripovedi (številka: 1, 2012)
  Understanding a book (številka: 1, 2012)
  The bestseller as the black box of distant reading (številka: 1, 2012)
  Mednarodna konferenca Kulturni zemljevid nove Evrope (po letu 1989) Mapa kulturowa novej Europy (po 1989 roku) (številka: 1, 2012)
  Economics and ideologies of Slovenian literary mediation (številka: 1, 2012)
  Knjiga in ekonomija kulturnih prostorov (predgovor) (številka: 1, 2012)
  Dialogi velikanov družboslovja (številka: 1, 2012)
  Kolokvij "Živo branje: literatura, znanost in humanistika" (številka: 1, 2012)
  "Obči ocean" transcendentalnega idealizma (številka: 1, 2012)
  Interdisciplinarno umeščanje avtobiografskega (številka: 1, 2012)
  The book as an object of the shared understanding of media changes (številka: 1, 2012)
  Renaissance poetry in print and the role of Marin Držić (številka: 1, 2012)
  The private library of Lojze Kovačič and world literature (številka: 1, 2012)
  Mednarodna konferenca "Retorike prostora" (številka: 1, 2012)
  How did fairytales become a genre of Croatian children's literature? (številka: 1, 2012)
  In memoriam prof. dr. Erika Greber (15. 9. 1952 - 31. 7. 2011) (številka: 1, 2012)
  Circulation in premodern world literature (številka: 1, 2012)
  A challenging game of books and the free interplay of cultural transfer (številka: 1, 2012)
  The book and the World Wide Web (številka: 1, 2012)
  The many futures of the book (številka: 1, 2012)
  Negovanje netrivialnega (številka: 2, 2012)
  Teoretska praksa v inovacijsko naravnanem raziskovalnem okolju (številka: 2, 2012)
  Vmesniški pristop k raziskovanju prek meja (številka: 2, 2012)
  Peirceova teorija raziskave kot poetološki model (številka: 2, 2012)
  Živo branje (številka: 2, 2012)
  Transgresivnost v znanosti, literaturi in humanistiki (številka: 2, 2012)
  Filozofija in "interdisciplinarnost" (številka: 2, 2012)
  Znanost in literatura (številka: 2, 2012)
  Kompleksnost, literatura, znanost (številka: 2, 2012)
  Nečloveški intervali (številka: 2, 2012)
  Kulturalistična ideologija v literarni teoriji (številka: 2, 2012)
  Odčarani svet Boža Voduška (številka: 3, 2012)
  Bibliografija Darka Dolinarja 1965-2012 (številka: 3, 2012)
  Prevod - literarnozgodovinska stalnica in spremenljivka (številka: 3, 2012)
  Barbarogenij, barbarsko in fašizem (številka: 3, 2012)
  Komparativistika in literarna zgodovina v korespondenci dveh slovanskih filologov (Matija Murko in Frank Wollman) (številka: 3, 2012)
  Avstrijska slovenistika in slovenska literarna veda (številka: 3, 2012)
  Nekaj razmišljanj o filoloških konceptih Matije Murka (številka: 3, 2012)
  Rousseaujeva kurtizana s plemenitim srcem - predhodnica Dame s kamelijami (številka: 3, 2012)
  K problematiki hrepenenja v slovenskem cankarjeslovju (številka: 3, 2012)
  Stanko Petrič, prvi slovenski prevajalec in komentator Savitri (številka: 3, 2012)
  Sociologija slovenske literature (številka: 3, 2012)
  Bartolov Al Araf in "nacionalno vprašanje" (številka: 3, 2012)
  Jože Udovič in moderno podobje (številka: 3, 2012)
  Skalarjev Eksemplar od svetiga Bonaventura (številka: 3, 2012)
  Duša v Kafkovi "Preobrazbi" (številka: 3, 2012)
  Model kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov (številka: 3, 2012)
  Matija Murko in Jan Jakubec v razpravi o češkem narodnem prerodu (pozitivistični koncept literarne zgodovine v korespondenci dveh slovanskih filologov) (številka: 3, 2012)
  Globalizacija in amerikanizacija književnosti ter njuni odmevi na Slovenskem (številka: 3, 2012)
  Darwin preneseno in dobesedno (številka: 3, 2012)
  Ljubljana kot socialni in literarni prostor slovenskih književnikov (številka: 3, 2012)
  Znanost in ideologija (številka: 2, 2012)
 36. 2013
   55

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  Intertekstualnost apokaliptičnega v romanu M. A. Bulgakova Bela Garda (številka: 1, 2013)
  The four corners of the E-lit world (številka: 1, 2013)
  "La mere, la mere, toujours recommencée" (številka: 1, 2013)
  Začetki ekspresionizma v kratki pripovedni prozi (številka: 1, 2013)
  Vikanje in tikanje v slovenskih prevodih Albeejeve drame Kdo se boji Virginie Woolf? (številka: 1, 2013)
  Med literarno teorijo in književno prakso (številka: 1, 2013)
  Elementi Benvenistove lingvistike izjavljanja in Meschonnicove poetike diskurza in njihov pomen za rekonceptualizacijo lirskega subjekta (številka: 1, 2013)
  Presečišča med ekokritiko in postkolonialnimi študijami (številka: 1, 2013)
  Elektronska literatura in novomedijska umetnost (številka: 1, 2013)
  Med literaturo in novomedijsko umetnostjo (številka: 1, 2013)
  Analyzing electronic poetry (številka: 1, 2013)
  Literarni vidiki novomedijskih del Jake Železnikarja in Sreča Dragana (številka: 1, 2013)
  Triestine literature between Slovenia and Italy (številka: 1, 2013)
  Elektronska literatura in nove družbene paradigme (številka: 1, 2013)
  Naravni jezik in kulturna dediščina v distopičnem semiosfernem jedru (številka: 1, 2013)
  Slovenska in italijanska pesniška podoba Trsta (številka: 1, 2013)
  Slovenski in češki narodni prerod (1780-1848): Vloga kulturnega planiranja, transnacionalnega kulturnega transfera in socialnih mrež (številka: 1, 2013)
  Programmed digital poetry (številka: 1, 2013)
  128. srečanje MLA z vidika svetovne književnosti (številka: 1, 2013)
  Obravnava postopkov magičnega realizma na primeru feministične proze (številka: 1, 2013)
  Prostorski obrat, literarna veda in slovenska književnost (številka: 2, 2013)
  Retorika - pot do resnice? (številka: 2, 2013)
  Umetnost pesništva (številka: 2, 2013)
  Kartiranje biografij slovenskih književnikov (številka: 2, 2013)
  Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne kulture (številka: 2, 2013)
  Mapping machines (številka: 2, 2013)
  Prostor, spacialnost, spacializacija (številka: 2, 2013)
  Exokeanismós (številka: 2, 2013)
  The scales of literary study (številka: 2, 2013)
  How useful is thematic cartography of literature? (številka: 2, 2013)
  Primerjalna književnost na Slovenskem (številka: 2, 2013)
  Constructing transnational identities (številka: 2, 2013)
  Representation and production of the genius loci in literature (številka: 2, 2013)
  The space of time (številka: 2, 2013)
  Pokrajina v luči retoričnih figur v besedilih o slovenski Istri (številka: 2, 2013)
  Space of literature (številka: 2, 2013)
  Kako geografi, antropologi in literarni teoretiki pripovedujejo o prostorskem obratu (številka: 2, 2013)
  Prostorski obrat v literarni vedi (predgovor) (številka: 2, 2013)
  Obrat po prostorskem obratu (številka: 2, 2013)
  Svetovna književnost kot nova primerjalna književnost (številka: 3, 2013)
  Rhetoric of space and poetics of culture (številka: 3, 2013)
  Posthumanizem in posthumano (številka: 3, 2013)
  Vidiki naratologije drame (številka: 3, 2013)
  Retorika prostora (številka: 3, 2013)
  A virtual problem of nineteenth-century culture (številka: 3, 2013)
  Comparative literature in contemporary Romania (številka: 3, 2013)
  Prostor kot konstitutivni element kanadske imaginacije in njenih retoričnih ubeseditev (številka: 3, 2013)
  Martin Heidegger in bistvo tragedije (številka: 3, 2013)
  Zgodba, pripoved in pripovedovanje v dvoravninski in troravninski koncepciji pripovedi (številka: 3, 2013)
  XX. kongres Mednarodne zveze za primerjalno književnost (AILC/ICLA) (številka: 3, 2013)
  William Butler Yeats (številka: 3, 2013)
  "/ ---/ in der Dünung / wandernder Worte." (številka: 3, 2013)
 37. 2014
   51

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  Neoliberalni dispozitiv eksperimentalne poezije (številka: 1, 2014)
  Onkraj subjekta (številka: 1, 2014)
  US experimental poetry (številka: 1, 2014)
  Der gymnasiale Lektürekanon in Slowenien in der Zeit der Habsburger Monarchie (številka: 1, 2014)
  Novi realizem v ruski prozi preteklega desetletja in tradicija tridesetih ter štridesetih let 19. stoletja (številka: 1, 2014)
  Eksperimentalnost v Kosovelovi pozni poeziji ali podtalni pritoki "Krvavečega vrelca" (številka: 1, 2014)
  The "experimental" dilemma (številka: 1, 2014)
  Beyond paper (številka: 1, 2014)
  OHO - manifest - topografskost (številka: 1, 2014)
  Mejni (s)prehodi (številka: 1, 2014)
  Jezikovni obrat in slovenska eksperimentalna poezija (številka: 1, 2014)
  Klasična filologija za železno zaveso (številka: 1, 2014)
  Otroštvo in mladostniški podvigi kot osrednja tema v Kralju Hornu in Haveloku Danskem, romancah izgnanstva in povratka (številka: 1, 2014)
  Contemporary experimental poetry pratices at the centre and the semi-periphery (številka: 1, 2014)
  Intertekstualni vidiki kronotopa uboja na hišnem pragu pri Ivu Andriću in Gabrielu Garcíi Márquezu v luči semiotike kulture (številka: 1, 2014)
  Koncepti realnega skozi eksperimentalno poezijo (številka: 1, 2014)
  Vzhodno-zahodne študije (številka: 1, 2014)
  Stilistika ulične poezije (številka: 1, 2014)
  Spletna razstava Met kock: slovenska poezija v novih medijih (predgovor) (številka: 2, 2014)
  Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa - žanrski preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine (številka: 2, 2014)
  Literatura in film v kontekstu medijskega obrata (številka: 2, 2014)
  Gibljive besede-podobe (številka: 2, 2014)
  Teorija tehno-slike Viléma Flusserja (številka: 2, 2014)
  Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke (številka: 2, 2014)
  Kontingentnost in naključnost kot ruševini časa (številka: 2, 2014)
  "The slow pale chaos drift west" (številka: 2, 2014)
  The "rebound effect" (številka: 2, 2014)
  Gibljive slike in njihove teoretične refleksije (predgovor) (številka: 2, 2014)
  Spremembe v recepciji filmskih adaptacij literarnih del v slovenski kinematografiji (številka: 2, 2014)
  Od teksta k telesnemu (številka: 2, 2014)
  Internetne avtorske prakse kot pojavi sekundarne ustnosti (številka: 2, 2014)
  The principle of montage and literature (številka: 2, 2014)
  Pripovedovalec in fokalizacija (številka: 3, 2014)
  Thematics and its aftermath (številka: 3, 2014)
  Nevarna razmerja "mlade slovenske umetnosti" in futurizma (številka: 3, 2014)
  Univerzalnost literarnega sloga (številka: 3, 2014)
  Theories of literature (številka: 3, 2014)
  Univerzalnost literature in univerzalije v literaturi (številka: 3, 2014)
  Amour fou and Crazy in love? (številka: 3, 2014)
  Universality as invariability in comparative literature (številka: 3, 2014)
  O zgodovinskosti in nezgodovinskosti književnih upodobitev mejnih pojavov (številka: 3, 2014)
  Lirika z vidika univerzalnosti pripovedi (številka: 3, 2014)
  Prevajanje rasističnega diskurza o temnopoltih v slovenščino (številka: 3, 2014)
  Ženska literatura kot sredstvo transmutacije (številka: 3, 2014)
  Slovak literature and culture from the "postcolonial" perspective (številka: 3, 2014)
  Zrcalo življenja ali njegov vzor (številka: 3, 2014)
  Univerzalnost literature v epistemološki perspektivi (številka: 3, 2014)
  Strnišev lirski subjekt (številka: 3, 2014)
 38. 2015
   32

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  Eshatološki mir v Vergilijevi četrti eklogi in Hölderlinovi "Slovesnosti miru" (številka: 1, 2015)
  Strife or rhythm? (številka: 1, 2015)
  Mišljenje in pesnjenje miru (številka: 1, 2015)
  Disneyjeve priredbe literarnih besedil na presečišču družbenospolnega in neorasističnega diskurza (številka: 1, 2015)
  Recepcija slovenskih prevodov kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja v 19. in 20. stoletju (številka: 1, 2015)
  Speaking the poetry of Martin Heidegger and Luce Irigaray (številka: 1, 2015)
  Bartolova predvojna krajša proza in protiženska stališča (številka: 1, 2015)
  Medeja in sodobna slovenska anti-Medeja Dragice Potočnjak (številka: 1, 2015)
  Memory/postmemory, ethics and ideology (številka: 1, 2015)
  Češko-slovaški literarni odnosi v 30. in 40. letih 19. stoletja (številka: 1, 2015)
  O svetih genealogijah pri Antigoni in Savitri (številka: 1, 2015)
  L'inspiration hellénique dans l'oeuvre poétique de Maurice de Guérin (številka: 1, 2015)
  (A)historične perspektive afriško ameriške književnosti (številka: 1, 2015)
  Oblike notranjega monologa pri Joyceu in Kovačiču (številka: 1, 2015)
  Kontemplacija lepega pri Kantu (številka: 1, 2015)
  Kulturnospecifične prvine v prevodu povesti M. Bulgakova Pasje srce (številka: 2, 2015)
  Umetnost improvizacije v literaturi in glasbi (številka: 2, 2015)
  Recepcija štirih ameriških romanov in njihovih slovenskih prevodov v luči ideologije rasizma (številka: 2, 2015)
  Literatura in glasba (številka: 2, 2015)
  Novozelandska staroselska književnost v slovenskem prevodu (številka: 2, 2015)
  Hate music loving it (številka: 2, 2015)
  Confessional poetry and music (številka: 2, 2015)
  Senjam beneške piesmi kot dejavnik prenove narečne poezije v Slovenski Benečiji (številka: 2, 2015)
  "Tihi ton" estetike umetnostne religije (številka: 2, 2015)
  Razmerje med poezijo in glasbo pri trubadurjih (številka: 2, 2015)
  Trki med glasbo in literaturo (jezikom?) (številka: 2, 2015)
  Srečevanja besede in glasbe (številka: 2, 2015)
  Roaming melodies (številka: 2, 2015)
  Hans Rudolf Zeller's "Mallarmé and Serialist Thought" reconsidered (številka: 2, 2015)
  Mimetičnost v kontekstu prestopanja robov umetnostnih diskurzov v modernizmu (številka: 2, 2015)
 39. 2016
   42

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  Prilika o izgubljenem sinu med besedo in sliko (številka: 1, 2016)
  Uvodnik (številka: 1, 2016)
  Besede o ljubezni (številka: 1, 2016)
  Literarni atlas kot "oživljeni" zgodovinopisni žanr (številka: 1, 2016)
  Love and longing (številka: 1, 2016)
  Responsive love (številka: 1, 2016)
  Literarne definicije ljubezni (številka: 1, 2016)
  Men in love with artificial women (številka: 1, 2016)
  Pripovedne strategije v reprezentacijah nasilja (številka: 1, 2016)
  Looking for love in Werther, Jacopo Ortis, and Leandros (številka: 1, 2016)
  "Take to your heart these songs" (številka: 1, 2016)
  Familial love discourses in contemporary German-language drama and theater (številka: 1, 2016)
  Love as morality (številka: 1, 2016)
  Med usmiljenjem in poželenjem (številka: 1, 2016)
  Bleeding words (številka: 1, 2016)
  Prva mednarodna študentska konferenca primerjalne književnosti v Ljubljani - Prva stran (številka: 1, 2016)
  Narrative as rhetoric (številka: 2, 2016)
  Ekphrasis and intersemiotic transposition (številka: 2, 2016)
  The ideology of semiosis in Romanian prose under communism (številka: 2, 2016)
  Semiotika in realizem (številka: 2, 2016)
  Zoper "naravni" red sveta (številka: 2, 2016)
  Ikonoklazem brez-umetnosti brezimnih (številka: 2, 2016)
  Izmuzljivi čari pripovedi (številka: 2, 2016)
  Pesniške reprezentacije negotovosti (številka: 2, 2016)
  Slogovne značilnosti --- premolk --- Pinterjevega dialoga (številka: 2, 2016)
  Tragedy and resistance in Antigona a tí druhí by Peter Karvaš (številka: 2, 2016)
  Nekaj poglavij iz zgodovine (kratkih) stikov (post)semiotične uprizoritvene teorije in prakse (številka: 2, 2016)
  Kako pomenja pesem (številka: 2, 2016)
  Navzočnost v času (številka: 2, 2016)
  Literatura in semiotika (predgovor) (številka: 2, 2016)
  Kulturna politika Karla Velikega in srednjeveška latinska književnost (številka: 3, 2016)
  Same/not same (številka: 3, 2016)
  "Waltzing Matilda" (številka: 3, 2016)
  Kanonizacija Nakajime Atsushija (številka: 3, 2016)
  Podoba Slovencev v leposlovnem opusu italijanskega tržaškega pisatelja Claudia Magrisa (številka: 3, 2016)
  Izbrisani med politiko zanikanja in eksemplaričnostjo romana (številka: 3, 2016)
  Evokritištvo (številka: 3, 2016)
  The post-romantic syndrome (številka: 3, 2016)
  Pesniška pleosemija (številka: 3, 2016)
 40. 2017
   39

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  Kreontova nova oblačila (številka: 1, 2017)
  Marshall McLuhan's ambivalent prophecies of digital age and Kathrin Röggla's pessimistic diagnoses (številka: 1, 2017)
  Kako tehnologija oblikuje medije (številka: 1, 2017)
  "Človek v pragozdu" pri Dušanu Pirjevcu in Vitomilu Zupanu (številka: 1, 2017)
  O vlogi rokopisov v dolgem prehodu iz rokopisne v tiskano knjigo v slovenski književnosti (številka: 1, 2017)
  H konceptu medialnosti, tretjič (predgovor) (številka: 1, 2017)
  Branje poezije na papirju in zaslonu (številka: 1, 2017)
  Nesporazumi z medijem (številka: 1, 2017)
  Razumevanje modernizma v novejši poljski literarni vedi (številka: 1, 2017)
  Medbesedilnost in retoričnost baročne asketično-meditativne proze Poljanskega rokopisa (številka: 1, 2017)
  Mediji in spremembe v literarnem sistemu (številka: 1, 2017)
  Po hipertekstni fikciji (številka: 1, 2017)
  What makes a good book? (številka: 2, 2017)
  Etika in estetika med posvetnostjo in presežnostjo (številka: 2, 2017)
  Specifičnost dramske forme in etična vprašanja v dramatiki Simone Semenič (številka: 2, 2017)
  Kaj je ali bi lahko bila etična naratologija? (številka: 2, 2017)
  Etika v sodobni britanski dramatiki (številka: 2, 2017)
  From a violent past towards a global ethics? (številka: 2, 2017)
  Staging the ethical in the state of emergency in J. M. Coetzee's Waiting for the barbarians (številka: 2, 2017)
  Razkrivanje temnih resnic družbe in nezlomljiva moč dobrega v Dickensovem romanu Oliver Twist (številka: 2, 2017)
  O literaturi in etiki (predgovor) (številka: 2, 2017)
  Etična literarna veda med kakofonijo in pluralnostjo (številka: 2, 2017)
  Towards an ethics of intercultural misunderstandings (številka: 2, 2017)
  Ethics and aesthetics in Jonas Lüscher's Barbarian spring (številka: 2, 2017)
  Svoboda in nezavedno (številka: 2, 2017)
  A transgressive ethics of alterity in Jhumpa Lahiri's and Rodica Mihalis's narratives of uprooting (številka: 2, 2017)
  How to be an alien (številka: 3, 2017)
  Znanost v izgnanstvu - "izgon" znanosti? (številka: 3, 2017)
  Poskus oblikovnega eksperimenta v dramski ustvarjalnosti Franka Wollmana (številka: 3, 2017)
  Postnacionalna literarna veda na primeru Stanka Vraza (številka: 3, 2017)
  Eshaton v plamenih (številka: 3, 2017)
  Literatura kot evolucijska prilagoditev (številka: 3, 2017)
  Paul de Man in etična literarna veda (številka: 3, 2017)
  Mirko Kovač's narrative alloy (Biography of Malvina Trifković) (številka: 3, 2017)
  Engel des Vergessens (številka: 3, 2017)
  Schellingova Clara (številka: 3, 2017)
 41. 2018
   39

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  "Stopim do oltarja in berem ... iz svetega Homerja" (številka: 1, 2018)
  Lahkost in teža v Neznosni lahkosti bivanja ter Zaratustrove preobrazbe duha (številka: 1, 2018)
  Kenotična književnost in vprašanje sebstva (številka: 1, 2018)
  "Roža Niča" (številka: 1, 2018)
  O izvoru poezije (številka: 1, 2018)
  "...Hafiz, with thee alone the strife of song I seek ... " (številka: 1, 2018)
  Literatura v kontekstu "evropskih" religij (predgovor) (številka: 1, 2018)
  Kdo ni pokopal Polinejka? (številka: 1, 2018)
  Maksim Grek kot utemeljitelj izvirne slovanske duhovne poezije (številka: 1, 2018)
  Kneza, mesti (številka: 1, 2018)
  Nikolaj Kempf in njegova mistična teologija (številka: 1, 2018)
  Broadening horizons of Renaissance humanism from the Antiquity to the New World (številka: 2, 2018)
  What is it like to be a humanist? (številka: 2, 2018)
  Dantejev "transhumanizem" (številka: 2, 2018)
  Drobec iz latinske ustvarjalnosti na Slovenskem v obdobju humanizma (številka: 2, 2018)
  Nihil odiosius quam nomen Italorum (številka: 2, 2018)
  Postajati drugi, postajati bog v Zupanovem Potovanju na konec pomladi (številka: 2, 2018)
  The "challenges of humanism" in Roman historical poetry (številka: 2, 2018)
  Evropski humanizem in njegovi izzivi (številka: 2, 2018)
  Congregatio mundi today (številka: 2, 2018)
  Humanistična branja Sofoklove Antigone in humanistično razumevanje humanega (številka: 2, 2018)
  Vergerij mlajši in Primož Trubar (številka: 2, 2018)
  Orpheus pro quolibet sapiente et eloquente (številka: 2, 2018)
  Prihodnost klasične filologije in globalizacija (številka: 2, 2018)
  The healing power of erotic dreams in the age of humanism (številka: 2, 2018)
  Chommoda in hinsidias (številka: 2, 2018)
  Nemški prevodi Lipuševih del ob in po Tjažu v luči konsekracije (številka: 3, 2018)
  Indološke teme v pogledih dveh njunih prominentnih zagovornikov (številka: 3, 2018)
  Problematizing leniency and panopticism (številka: 3, 2018)
  Tracing Byron's influence on Nikolay Nekrasov (številka: 3, 2018)
  Conceptual container metaphors and entrapment in Woolf's Mrs Dalloway (številka: 3, 2018)
  Mitokritika in sodobna literarna veda (številka: 3, 2018)
  Lado Kralj med gledališko teorijo in prakso (številka: 3, 2018)
  Teorija med veliko pripovedjo in tvitom (številka: 3, 2018)
  Moderni roman in invencija narativne neskončnosti (številka: 3, 2018)
  Vzhodnoslovanski literarni pričevanji o florentinskem koncilu in slovensko ozemlje (številka: 3, 2018)
 42. 2019
   45

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  Žanr v tehnološkem remediiranju kulture (številka: 1, 2019)
  Nacionalna identifikacija v Kanadi (številka: 1, 2019)
  Ženski pesemski diskurz v spletu povojnih ideologij (številka: 1, 2019)
  Socialist modernism as compromise (številka: 1, 2019)
  Play, chaos, and autonomy in the poetry of Hungarians in Vojvodina (Új Symposion) (številka: 1, 2019)
  Epistemologija, ideologija in književnost (številka: 1, 2019)
  Sodobne slovenske dramske pisave in družbenoangažirane uprizoritvene prakse (številka: 1, 2019)
  Viktor Nozadze, Rustaveli's The knight in the Panther's Skin, and Soviet ideology (številka: 1, 2019)
  Literatura v preseku družbe, družba v preseku literature (številka: 1, 2019)
  W. G. Sebald in Oliver Frljić ali Kako lahko umetnost v času globalnih negotovosti poseže v diskurzivni pretok (dez)informacij? (številka: 1, 2019)
  From war to peace (številka: 1, 2019)
  The functions of socialist realism (številka: 1, 2019)
  Družba v slovenski dramatiki pod socializmom in danes (številka: 1, 2019)
  The geographical imagination in early twentieth-century Latvian novels (številka: 2, 2019)
  Metapoetics in Norbert Gstrein's novel The Years to Come (Die kommenden Jahre) (številka: 2, 2019)
  Remediation and mediamachia in ekphrases (številka: 2, 2019)
  Decommunizing the national poet (številka: 2, 2019)
  Descriptions of rituals (številka: 2, 2019)
  Description, historical reference, and allegories of America in Thomas Pynchon's Inherent Vice (številka: 2, 2019)
  On the phenomenon of biliterariness (based on the experience of studies of South Slavic literatures) (številka: 2, 2019)
  The importance of description (številka: 2, 2019)
  Kritiški in pesniški odziv Jacquesa Dupina na Giacomettijevo kiparstvo (številka: 2, 2019)
  Description degree zero and the un-reality effect (številka: 2, 2019)
  Two female images by A. Tennyson (številka: 2, 2019)
  Description of handwriting (številka: 2, 2019)
  Descriptions in Flaubert's Madame Bovary (številka: 2, 2019)
  Ennobling interchanges (številka: 3, 2019)
  Parenetična retorika v govorih In Matthaeum Janeza Krizostoma (številka: 3, 2019)
  Translating the untranslatable (številka: 3, 2019)
  Molierova Celimena ali neodvisna ženska (številka: 3, 2019)
  Kaj Slovenci počnemo z ameriško poezijo? (številka: 3, 2019)
  Pesem "Teorija strun" Richarda Jacksona in interpretacija poezije kot nezavednega stroja (številka: 3, 2019)
  Osebno izkustvo v sodobni slovenski in ameriški poeziji (številka: 3, 2019)
  Early Tomaž Šalamun and American experimental poetry (številka: 3, 2019)
  Invisible strings (številka: 3, 2019)
  Stiki in podobnosti med slovensko in ameriško poezijo (številka: 3, 2019)
  Poezija v prostem verzu (številka: 3, 2019)
  Pesem-kot-okolje pri Waltu Whitmanu in Otonu Župančiču (številka: 3, 2019)
  Orwell's 1984 in Pekić's 1999 (številka: 3, 2019)
  Waterlings among us (številka: 3, 2019)
  Sir Gawain and the Green Knight (številka: 3, 2019)
  Elizabeth Bishop and the vilanelle (številka: 3, 2019)
 43. 2020
   16