Gozdarski vestnik
Slovenian journal of forestry : strokovna revija
Slowenische Forstzeitschrift

 1. 1938
   1

 2. 1939
   1

 3. 1940
   1

 4. 1946
   1

 5. 1947
   1

 6. 1948
   1

 7. 1950
   1

 8. 1951
   1

 9. 1952
   1

 10. 1953
   1

 11. 1954
   1

 12. 1955
   1

 13. 1956
   1

 14. 1957
   1

 15. 1958
   1

 16. 1959
   1

 17. 1960
   1

 18. 1961
   1

 19. 1962
   1

 20. 1963
   1

 21. 1964
   1

 22. 1965
   1

 23. 1966
   1

 24. 1967
   1

 25. 1968
   1

 26. 1969
   1

 27. 1970
   1

 28. 1994
   8

 29. 1995
   8

 30. 1996
   7

 31. 1998
   8

 32. 1999
   8

 33. 2000
   8

 34. 2001
   8

 35. 2002
   42

  številka: 1 (2002)
  številka: 2 (2002)
  številka: 3 (2002)
  številka: 4 (2002)
  številka: 5/6 (2002)
  številka: 7/9 (2002)
  številka: 10 (2002)
  Primerjava zakupne pogodbe za deželnoknežje gozdove na tolminskem iz leta 1767 s koncesijsko pogodbo za državne gozdove iz leta 2001 (številka: 1, 2002)
  V težko prehodnih krajih Planine in Velikega Kozjega rastejo zanimive rastline (številka: 1, 2002)
  Nihalka v Bohinju, kulturni spomenik državnega pomena (številka: 1, 2002)
  Primerjava relativne bonitete gozdnih rastišč, ugotovljene z rastiščnim koeficientom z njihovo izračunano oz. ocenjeno proizvodno sposobnostjo (številka: 1, 2002)
  Položaj koncesionarjev za izkoriščanje državnih gozdov na lesnem trgu (številka: 1, 2002)
  Kronologija pojavljanja ter vpliv najpomembnejših abiotskih in biotskih dejavnikov na umetno osnovane smrekove sestoje v GE Planina (številka: 2, 2002)
  Dr. Lojze Marinček - sedemdesetletnik (številka: 2, 2002)
  Učinek redčenj v bukovih sestojih na Brezovi Rebri (številka: 2, 2002)
  Analiza zniževanja sredstev proračuna Rs za vlaganja v gozdove s posledicami in predlogi za izboljšanje stanja (številka: 2, 2002)
  Gozdarsko visokošolsko izobraževanje (številka: 3, 2002)
  Stanje in potrebe poklicnega in strokovnega izobraževanja v gozdarskih gospodarskih družbah (številka: 3, 2002)
  Izobraževanje zasebnih lastnikov gozdov na razpotju (številka: 3, 2002)
  Namnožitev pisanega jesenovega ličarja (Hylesinus fraxini Panz., Coleoptera: Scolytidae) v bližini Ilirske Bistrice (številka: 3, 2002)
  Mesto in vloga fitocenologije v gozdarstvu (številka: 4, 2002)
  Potrebe po znanju pri strokovnih delavcih Zavoda za gozdove Slovenije (številka: 4, 2002)
  Nova spoznanja o rastlinstvu in rastju Gorjancev (številka: 4, 2002)
  Spremembe proizvodne sposobnosti bukovih gozdov v Sloveniji v zadnjih desetletjih (številka: 4, 2002)
  Najnevarnejši jelovi lubadarji (Pityokteines spinidens, P. curvidens, Cryphalus piceae) v Sloveniji (številka: 5/6, 2002)
  Primerjava habitatov jelenjadi (Cervus elaphus L.) in srnjadi (Capreolus capreolus L.) glede na nekatere ekološke dejavnike v južnem delu Jelovice z obrobjem (številka: 5/6, 2002)
  Uveljavitev kontrolne vzorčne metode v gozdnogospodarskem območju Tolmin (številka: 5/6, 2002)
  Uporaba novejših raziskovalnih dosežkov na področju gojenja prebiralnih gozdov (številka: 7/9, 2002)
  Prirastoslovne osnove prebiralnega gozda (številka: 7/9, 2002)
  Obravnavanje prebiralnih gozdov v gozdnogospodarskem načrtovanju (številka: 7/9, 2002)
  Možnosti ohranjanja genskih virov avtohtone smreke (Picea abies (L.) Karst.) na Kočevskem (številka: 7/9, 2002)
  Prebiralno gospodarjenje v kmečkih gozdovih Zgornje Savinjske doline (številka: 7/9, 2002)
  Ocena rastiščnih razmer na izbrani lokaciji in ekološke implikacije pri prebiralnem gospodarjenju z gozdovi (številka: 7/9, 2002)
  Tehnološke posebnosti pridobivanja lesa v prebiralnih sestojih (številka: 7/9, 2002)
  Plaz Stožje (številka: 10, 2002)
  Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij za obdobje 2001-2010 (številka: 10, 2002)
  Pragozdno rastlinje rezervata Krokar na Kočevskem (številka: 10, 2002)
  Optimalni modeli gozdov (številka: 10, 2002)
  Razširjenost, struktura in sestava prebiralnih in malopovršinsko raznomernih gozdov v Sloveniji (številka: 60, 2002)
  Poslovanje panoge A 02 gozdarstvo, storitve v letu 2001 (številka: 5-6, 2002)
  Ali potrebujemo drugačne, tuje negovalne modele za pridobivanje boljše kakovosti (bukovega) lesa? (številka: 7-9, 2002)
  Prebiralni gozd in prebiralno gospodarjenje (številka: 7-9, 2002)
 36. 2003
   52

  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  številka: 3 (2003)
  številka: 4 (2003)
  številka: 5/6 (2003)
  številka: 7/8 (2003)
  številka: 9 (2003)
  številka: 10 (2003)
  Mednarodno leto gora 2002 in druge pobude za varstvo in trajnostni razvoj gorskih območij (številka: 1, 2003)
  Gozdarska odprava v severni deževni gozd in borealni hladnejši gozd v delu ZDA in Kanade (številka: 1, 2003)
  Posvetovanje - Uvajanje strojne sečnje v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Strojna sečnja v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Barje Ledina na Jelovici (številka: 1, 2003)
  Z drugačnimi negovalnimi modeli do boljšega lesa (številka: 1, 2003)
  Z drugačnimi negovalnimi modeli do boljšega lesa (številka: 1, 2003)
  Obročkanje - element optimalizacije nege gozdov (številka: 1, 2003)
  Značilnosti gospodarjenja z gozdovi na Dravskem Pohorju v devetnajstem in dvajsetem stoletju (številka: 1, 2003)
  Stoletnica "Pavlnovega premza" (številka: 2, 2003)
  Srečanje nekdanjih celjskih taksatorjev (številka: 2, 2003)
  Izračun vodne bilance bukovega sestoja z modelom WATBAL za leto 2001 (številka: 2, 2003)
  Primernost kontrolne vzorčne metode za spremljavo rasti in razvoja gozdov v GGE Pokljuka (številka: 2, 2003)
  Drobci iz bližnje in daljne preteklosti gozdarstva na Boču (številka: 2, 2003)
  Ukrepi za preprečevanje škode, ki jo v gozdu povzroča rastlinojeda parkljasta divjad (številka: 2, 2003)
  Analiza racionalizacije gozdnogospodarskega načrtovanja v OE Tolmin v zadnjih desetletjih in po sprejetju novega pravilnika (številka: 2, 2003)
  Tugomir Cajnko (številka: 2, 2003)
  Vrednost bukovine in bukovega drevja (številka: 3, 2003)
  "Ni vse zlato, kar se sveti" - Ob izidu vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije v merilu 1:400.000, ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana Hadžija), 2002 (številka: 3, 2003)
  Posebnosti rastlinstva in rastja v soteskah Potoka in Modrega potoka v dolini Kolpe (številka: 3, 2003)
  Ovrednotenje rekreacijske funkcije v urbanem gozdu na primeru ljubljanskega Golovca (številka: 4, 2003)
  Kozjanska gozdnata krajina kot odraz interesa lastnika gozda (številka: 4, 2003)
  Uvajanje standardov ISO 9001 in ISO 14001 v podjetje Gozdno gospodarstvo Postojna d.d. (številka: 4, 2003)
  Analiza sprememb kulturne krajine v katastrski občini Bukovščica (številka: 4, 2003)
  Ciljne debeline jelke in smreke v naših dinarskih gozdovih (številka: 4, 2003)
  Kulturna dediščina v gozdu in gozdni krajini v okolici Žičke kartuzije (številka: 5/6, 2003)
  Življenjske in delovne razmere gozdnih delavcev v zadnjih 50. letih 20. stol. na območju Gozdnega gospodarstva Postojna (številka: 5/6, 2003)
  Petdesetletna pot Gozdnega gospodarstva Postojna (številka: 5/6, 2003)
  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2002 (številka: 5/6, 2003)
  Orjaški smrekov ličar, Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) (Coleoptera: Scolytidae) v Sloveniji (številka: 5/6, 2003)
  Oblikovanje ankete o odnosu človeka do velikih zveri (številka: 5/6, 2003)
  Povezave med kakovostjo lesa, debelino in diskoloriranim lesom pri gorskem javorju (številka: 7/8, 2003)
  Rastlinstvo in rastje osrednjega dela Apeninskega polotoka (številka: 7/8, 2003)
  Posegi v gozdne zaplate in drevnino ob Kamniški Bistrici v občini Domžale v letih 1998-2002 (številka: 7/8, 2003)
  Ugotavljanje, spremljanje in pomen uravnoteženega stanja v prebiralnem gozdu (številka: 7/8, 2003)
  Ob izidu vegetacijske karte gozdnih združb v merilu 1:50 000 - list Novo mesto ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana Hadžija), 2003 in Komentarja k njej ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana Hadžija), 2003, Založba ZRC, 103 s.* (številka: 9, 2003)
  Primerjava stanja, načrtovanja in izvajanja urejanja smučišč v obdobju 1976 do 2001 na območju Krvavca (številka: 9, 2003)
  Nezgode pri delu v gozdarskih izvajalskih podjetjih Slovenije v letu 2002 (številka: 9, 2003)
  Slovenska standardizacija na področju gozdnih lesnih proizvodov - izhodišča in aktualno stanje (številka: 9, 2003)
  Dežela oglarjev v Ljubljani (številka: 9, 2003)
  Posestne razmere in pridobivanje lesa v zasebnih gozdovih (številka: 9, 2003)
  Ali asimetrija rogovja navadnega jelena (Cervus elaphus L.) odraža kvaliteto in starost samcev (številka: 10, 2003)
  Ravnanje s parkovnimi gozdovi (številka: 10, 2003)
  Vodni viri in vegetacija (številka: 7-8, 2003)
 37. 2004
   44

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  številka: 3 (2004)
  številka: 4 (2004)
  številka: 5/6 (2004)
  številka: 7/8 (2004)
  številka: 9 (2004)
  številka: 10 (2004)
  Učinki dela pri strojni sečnji (številka: 1, 2004)
  Gozdarstvo v času in prostoru (številka: 1, 2004)
  Analiza jakosti možnih sečenj z vidika uvajanja sodobnih tehnologij gozdnega dela na severnem predelu Slovenije (številka: 1, 2004)
  Priprava dela za strojno sečnjo (številka: 1, 2004)
  Uvajanje motornih žag v slovensko gozdarstvo (številka: 1, 2004)
  Primer strojne sečnje v Žekancu (številka: 1, 2004)
  Dejavniki razvoja tehnoloških sprememb (številka: 1, 2004)
  Pot skozi gozd (številka: 1, 2004)
  Gojitveni pristop pri pripravi dela za strojno sečnjo (številka: 1, 2004)
  Prispevek k razmišljanju o gojitvenih vidikih strojne sečnje v slovenskih gozdovih (številka: 1, 2004)
  Nazadovanje nege gozdov v Sloveniji (številka: 2, 2004)
  Gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno načrtovanje ter uresničevanje načrtov (številka: 2, 2004)
  Zasnova participativnega načrtovanja (številka: 2, 2004)
  Obisk delegacije Združenja za gozdarstvo pri javnem podjetju za gospodarjenje z gozdnimi zemljišči v republiki Hrvaški "Hrvatske šume" (številka: 2, 2004)
  Urejanje gozdov in izvajanje načrtovanih del (številka: 2, 2004)
  Oddaja in sledenje lesa na Gozdarstvu Grča d.d. Kočevje s prenosnimi terminali (številka: 3, 2004)
  Prostorastoča drevesa v kmetijski krajini dela občine Naklo (številka: 3, 2004)
  Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (številka: 3, 2004)
  Prilagajanje gozdov podnebnim spremembam (številka: 3, 2004)
  Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (številka: 4, 2004)
  Morfološki kazalci rasti in razvoja navadnega jelena (Cervus elaphus L.) v dveh različnih območjih v Sloveniji (številka: 5/6, 2004)
  Operativna izvedba nove zakonodaje s področja gozdnega semenarstva in drevesničarstva (številka: 5/6, 2004)
  Prispevek k poznavanju pojavnosti, velikosti in deleža rdečega srca pri bukvi (številka: 5/6, 2004)
  Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) (številka: 7/8, 2004)
  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2003 (številka: 7/8, 2004)
  Ali je zaraščanje kmetijskih površin problem? (številka: 7/8, 2004)
  Posledice viharnega vetra na Pokljuki v letu 2002 (številka: 7/8, 2004)
  Prof. dr. dr. h. c. Niko Torelli - ambasador RS v znanosti (številka: 7/8, 2004)
  Spreminjanje gozdnatosti kraškega gozdnogospodarskega območja v obdobju 1830-2000 (številka: 9, 2004)
  Državne gozdove so izkoriščala lesnoindustrijska podjetja (številka: 9, 2004)
  Kombinirani stroji za sečnjo in spravilo lesa (številka: 9, 2004)
  Panovec kot ponos, upanje ali razočaranje? (številka: 9, 2004)
  Analiza prebiralnih gozdov v raziskovalnem objektu Smolarjevo v Lehnu na Pohorju (številka: 10, 2004)
  Pragozd na Donački gori (številka: 10, 2004)
  Morfološke značilnosti rogovja srnjadi (Capreolus capreolus L.) v populaciji v Škofjeloškem hribovju (številka: 10, 2004)
  Posebnosti rastja in rastlinstva Govcev na severnem robu Trnovskega gozda nad dolino Trebuše (številka: 5-6, 2004)
 38. 2005
   28

  številka: 1 (2005)
  številka: 5/6 (2005)
  številka: 7/8 (2005)
  številka: 9 (2005)
  številka: 10 (2005)
  Sodelovanje javnosti v gozdarskem načrtovanju (številka: 1, 2005)
  Koledarski čas dela z žičnima napravama syncrofalke na Tolminskem (številka: 1, 2005)
  Majhni stroji za sečnjo (številka: 1, 2005)
  Varovalni gozdovi rdečega bora (Genisto januensis-Pinetum sylvestris) in puhastega hrasta ter črnega gabra (Querco-Ostryetum carpinifoliae) na Boču (številka: 5/6, 2005)
  Pomen povezovanja lastnikov gozdov za razvoj podeželja (študija primera: Društvo lastnikov gozdov mirenske doline) (številka: 5/6, 2005)
  Konrad Seidl (številka: 5/6, 2005)
  Teden gozdov 2005 (številka: 5/6, 2005)
  Gradacija bukove kobilice na bovškem (številka: 7/8, 2005)
  Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji po drugi svetovni vojni (številka: 7/8, 2005)
  Nekateri vidiki načrtovanja mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi (številka: 7/8, 2005)
  Gozdnogospodarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Slovenije - prehojena pot in prihodnje naloge (številka: 7/8, 2005)
  Mesto gozdarskega načrtovanja v okviru prostorskih in naravovarstvenih direktiv EU (številka: 7/8, 2005)
  Les zares (številka: 7/8, 2005)
  Razvoj molekularne baze podatkov za smreko in možnost razlikovanja treh provenienc na podlagi molekularnih markerjev (številka: 9, 2005)
  Ekološke in gozdnojitvene osnove za podsadnjo bukve v antropogenih smrekovih sestojih (številka: 9, 2005)
  Srečanje z dr. Maksom Wraberjem (številka: 9, 2005)
  Nekaj misli ob 100-obletnici rojstva slovenskega fitocenologa dr. Maksa Wraberja (številka: 9, 2005)
  Slovensko gozdarstvo v preizkusni dobi vzdržljivosti na poti razvijanja stroke (številka: 9, 2005)
  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2004 (številka: 10, 2005)
  Javorov rak (Eutypella parasitica: Ascomycota: Fungi) na gorskem javorju in maklenu (številka: 10, 2005)
  Jožefinski (avstroogrski) vojaški zemljevid - "nov" vir informaciji! o gozdu (številka: 10, 2005)
  Pahernikov sklad (številka: 10, 2005)
  Atlas gozdnih tal Slovenije (številka: 2 - 10, 2005)
 39. 2006
   39

  številka: 10 (2006)
  Preizkus integralnega monitoringa populacij velikih zveri in njihovih ključnih plenskih vrst na območju gojitvenega lovišča Jelen-Snežnik v obdobju 1991-2003 (številka: 1, 2006)
  Navadna smreka - Picea abies (L.) Karsten (številka: 1, 2006)
  Vpliv velikosti krošnje na debelinski prirastek pri divji češnji (Prunus avium L.) (številka: 1, 2006)
  Največja gozdarska zadruga v Evropi (številka: 1, 2006)
  Volumenska in vrednostna zgradba ter priraščanje smrekovih sestojev v gorskih legah Slovenije (številka: 2, 2006)
  Stroški gozdnega dela (številka: 2, 2006)
  Velikost in oblika krošnje pri bukvi (Fagus sylvatica L.) in smreki (Picea abies (L.) Karst) (številka: 2, 2006)
  Razširjenost in invazivnost robinije (Robinia pseudoacacia L.) v severovzhodni Sloveniji (številka: 3, 2006)
  Manjšinske drevesne vrste - izziv za večnamensko gozdarstvo (številka: 3, 2006)
  Izhodišča primernosti habitatov nekaterih kvalifikacijskih vrst ptic v gozdovih (številka: 3, 2006)
  Profesionalizacija dela društev lastnikov gozdov (številka: 3, 2006)
  Navadna smreka - Picea abies (L.) Karsten (številka: 3, 2006)
  Gozdna združba bukve in črnega gabra na Boču s samosvojo notranjo dinamiko (Ostryo-Fagetum Wraber ex Trinajstić 1972 var. geogr. Sesleria sadleriana var.geogr. nova) (številka: 4, 2006)
  Vpliv tehničnih parametrov gozdarskega traktorja ob njegovi izbiri (številka: 4, 2006)
  Primerjava evidence poseka z ocenami poseka iz stalnih vzorčnih ploskev v gozdnogospodarski enoti Baba-Debela gora (1993 - 2004) (številka: 5/6, 2006)
  Mahagoni (Swietenia spp.) - naravna in kulturna zgodovina (številka: 5/6, 2006)
  Hrasti - Quercus spp. (številka: 5/6, 2006)
  Trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi ter proizvodnja visokokakovostnega lesa (številka: 5/6, 2006)
  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2005 (številka: 7/8, 2006)
  Hrasti - Quercus spp. (številka: 7/8, 2006)
  Navodila za inventuro sestojev in ureditev obrata na posestvu Snežnik od leta 1906 naprej (številka: 7/8, 2006)
  Prispevek k poznavanju podzemnih gliv v Sloveniji (številka: 7/8, 2006)
  Odprtje stalne postavitve lesenih kipov na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete (številka: 9, 2006)
  Kakovost debel v prebiralnih in enomernih gozdovih jelke in smreke (številka: 9, 2006)
  Ob spomeniški rekonstrukciji idrijske gozdne železnice (številka: 9, 2006)
  Gozdni požari (številka: 9, 2006)
  Kakovost in vrednost okroglega lesa plemenitih listavcev (številka: 9, 2006)
  Gozdarski vestnik (številka: 9, 2006)
  Kakovost in vrednost okroglega lesa bukve (Fagus sylvatica L.) s posebnim ozirom na pojav rdečega srca (številka: 9, 2006)
  Vpliv razvoja, staranja in poškodovanj drevesa na lastnosti in kvaliteto lesa (številka: 9, 2006)
  Vetrolom na Jelovici (številka: 9, 2006)
  Vloga Zavoda za gozdove Slovenije pri povezovanju lastnikov na lokalnem nivoju (številka: 10, 2006)
  Hrasti - Quercus spp. (številka: 10, 2006)
  Gozdarska založba - Zveza gozdarskih društev Slovenije je izdala Slovenski gozdarski slovar Lexicon silvestre II (številka: 10, 2006)
  Dosežki in izzivi pri graditvi gozdnih prometnic v Sloveniji (številka: 10, 2006)
  Raba in vzdrževanje gozdnih cest (številka: 10, 2006)
  Povezovanje lastnikov gozdov kot ukrep za povečanje konkurenčnosti v zasebnih gozdovih ob uvajanju sodobnih tehnologij (številka: 10, 2006)
  Možnosti sodelovanja zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in zveze lastnikov gozdov Slovenije za razvoj povezovanja lastnikov gozdov (številka: 10, 2006)
 40. 2007
   44

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  številka: 5/6 (2007)
  številka: 7/8 (2007)
  številka: 9 (2007)
  številka: 10 (2007)
  Bori - Pinus spp. (številka: 1, 2007)
  Življenje in delo fitocenologa dr. Milana Piskernika (1925-2006) (številka: 1, 2007)
  Zgodovina gospodarjenja z gozdovi v GGE Predmeja (številka: 1, 2007)
  Predstavitev in uporaba sistema za elektronsko zajemanje in obdelavo podatkov na terenu - "EZOP GLS" (številka: 1, 2007)
  Primernost gozdnega reprodukcijskega materiala iz sosednjih držav za uporabo v gozdarstvu v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Vetrolomi konec junija 2006 - razvoj vremena in posledice (številka: 1, 2007)
  Značilnosti časovnega pojavljanja nezgod pri nepoklicnem gozdnem delu (številka: 2, 2007)
  Mediteranski gozdovi Cipra (številka: 2, 2007)
  Spremljanje gozdarskih delavcev z vidika medicine dela (številka: 2, 2007)
  Sonaravnost kot imperativ bodočnosti nemških gozdov (številka: 2, 2007)
  Varovanje zdravja in varnost pri delu v obdobju tranzicije v gozdarskem sektorju Hrvaške (številka: 2, 2007)
  Možnosti razlikovanja velikega jesena (Fraxinus excelsior L.) in poljskega jesena (Fraxinus angustifolia Vahl) na osnovi morfoloških znakov (številka: 3, 2007)
  Odziv nekaterih živalskih vrst na spremembe okolja v GGE Predmeja (številka: 3, 2007)
  Poškodbe tal po strojni sečnji in spravilu lesa z zgibnim polprikoličarjem (številka: 3, 2007)
  Naravne ujme v gozdovih Slovenije (številka: 3, 2007)
  Vloga rastnih regulatorjev pri razmnoževanju zelenih potaknjencev pri rodovih Acer in Rhododendron (številka: 4, 2007)
  Ekonomski in ekološki vidiki sonaravnega gozdarstva (številka: 4, 2007)
  Škoda od parkljaste divjadi v kmetijskem prostoru na območju Gojitvenega lovišča Kompas - Peskovci na Goričkem (številka: 4, 2007)
  Predsedovanje Slovenije Svetu EU z vidika slovenske gozdne politike (številka: 5/6, 2007)
  Temeljne značilnosti procesov v zvezi z gozdovi in gozdarstvom v Evropi in svetu v času predsedovanja Slovenije EU (številka: 5/6, 2007)
  Nekaj scenarijev vplivov gozdne politike na kroženje ogljika na primeru Slovenije (številka: 5/6, 2007)
  Zgodovinski razvoj sonaravnega gozdarstva v Srednji Evropi (številka: 5/6, 2007)
  Navadna bukev - Fagus sylvatica (L.) (številka: 5/6, 2007)
  Analiza sprememb kulturne krajine v občini Cerklje (številka: 7/8, 2007)
  Morfološki kazalci rasti in razvoja damjaka (Dama dama L.) v lovišču Brdo pri Kranju (številka: 7/8, 2007)
  Gozdarstvo in statistika (številka: 7/8, 2007)
  Gozdovi so veliko vredni, a vedno manj donašajo (številka: 7/8, 2007)
  Čoklova stoletna obhodnjica (številka: 7/8, 2007)
  Bori - Pinus spp. (številka: 7/8, 2007)
  Položaj gorskih bukovih gozdov v Sloveniji (številka: 9, 2007)
  Arunco-Fagetum Ž. Košir 1962 var. geogr. Acer obtusatum var. geogr. nov. v dolini zgornje Kolpe (številka: 9, 2007)
  Gozdarstvo in njegova sonaravna pot ravnanja z gozdom (številka: 10, 2007)
  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2006 (številka: 10, 2007)
  Ob stoletnici prof. Čokla (številka: 10, 2007)
  Savska linija - rezervna linija soške fronte (številka: 10, 2007)
  Biologija mokrega srca pri navadni jelki (Abies alba Mill.) in njegove lastnosti (številka: 10, 2007)
 41. 2008
   44

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 5/6 (2008)
  številka: 7/8 (2008)
  številka: 9 (2008)
  številka: 10 (2008)
  Gozdnogojitveni vidiki načrtovanja donosov (številka: 1, 2008)
  Spremljanje poseka pri gospodarjenju z gozdovi (številka: 1, 2008)
  Načrtovanje možnega poseka in njegova izvedba v zasebnih gozdovih (številka: 1, 2008)
  Načrtovanje donosov pri mnogonamenskem gospodarjenju z gozdovi (številka: 1, 2008)
  Prirastoslovni vidiki načrtovanja donosov (številka: 1, 2008)
  Prispevek k objektivnosti določevanja možnega poseka pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov (številka: 1, 2008)
  Določanje velikosti in oblike krošnje s pomočjo krošnjemera (številka: 2, 2008)
  Okrasne sorte bukve (Fagus sylvatica L.) v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Zainteresirana slovenska javnost o pomenu gozda in gozdarstvu (številka: 2, 2008)
  Evropske ideje iz Galicije za razvoj gozdarskega izobraževanja v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Navadna jelka - Abies alba Mill. (številka: 2, 2008)
  Usmeritve za obvladovanje smrekovih lubadarjev (številka: 3, 2008)
  Metodologija za oceno pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti v gozdni krajini (številka: 3, 2008)
  Tehnološki vidik izvedbe možnega poseka in povezave z gozdnogospodarskim načrtovanjem (številka: 3, 2008)
  Kserotermni gozdovi gradna in cera po subpanonskem hribovju Obsotelja in Kozjanskega (vzhodna Slovenija) ter njihove posebnosti (številka: 3, 2008)
  Ocena izbranih socialno-ekonomskih in okoljskih vplivov povečane rabe lesne biomase v ptujski regiji (številka: 4, 2008)
  Dobičkonosnost poslovanja gozdarskih družb s koncesijo za izkoriščanje državnih gozdov (številka: 4, 2008)
  Sokolarjenje z vidika trajnostne rabe narave (številka: 4, 2008)
  Sanacija sestojev po požaru na območju Komna (številka: 4, 2008)
  Mesto snežniških gozdov v razvoju napredne gozdnogospodarske misli in prakse na Slovenskem (številka: 5/6, 2008)
  Snegolom, ki je januarja 2007 prizadel blejske gozdove (številka: 5/6, 2008)
  Gozd in obvodna drevnina v obrežnem pasu spodnjega toka Kokre (številka: 5/6, 2008)
  Presoja (ne)ustreznosti Enotne metodologije za ugotavljanje vrednosti gozda kot strokovne osnove za cenitev gozdov (številka: 5/6, 2008)
  Biotska raznolikost gozdne krajine v GGE Predmeja (številka: 5/6, 2008)
  Adaptivno upravljanje z gozdovi (številka: 7/8, 2008)
  Poškodbe gozdnega drevja ter zaščita naravnega mladovja in sadik gozdnega drevja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo (številka: 7/8, 2008)
  Temelji gozdne ureditve revirja Unec 1908 (številka: 7/8, 2008)
  Urbana drevnina in skrb zanjo v Lescah (številka: 7/8, 2008)
  Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju (številka: 9, 2008)
  Gospodarski načrt Pokljuka (1888-1908) (številka: 9, 2008)
  Nega in vzgoja visokovrednega lesa (številka: 9, 2008)
  Odmrl les v bukovih sestojih (številka: 9, 2008)
  Prvo poročilo o gabrovi pepelovki (Erysiphe arcuata) in novi podatki o treh invazivnih pepelovkah v Sloveniji (številka: 10, 2008)
  Upravljanje gozdnih učnih, turističnih in drugih tematskih poti v Zavodu za gozdove Slovenije (številka: 10, 2008)
  Ponudba gozdnih zemljišč med letoma 2003 in 2007 na območju upravnih enot: Ptuj, Slovenska Bistrica, Ruše in Radlje ob Dravi (številka: 10, 2008)
  Zaščita naravnega mladovja in sadik gozdnega drevja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo (številka: 10, 2008)
  Proizvodnja in prodaja visokovrednega lesa na licitaciji (številka: 10, 2008)
 42. 2009
   44

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  številka: 5/6 (2009)
  številka: 7/8 (2009)
  številka: 9 (2009)
  številka: 10 (2009)
  Ptice gnezdilke v senožetnih sadovnjakih na Pohorju (številka: 4, 2009)
  Evropski pravi kostanj - Castanea sativa Mill. (številka: 4, 2009)
  Kurilna naprava na biomaso Mrzli studenec (številka: 4, 2009)
  Monitoring vpliva rastlinojedov na naravno obnovo gozdov (številka: 4, 2009)
  Sezonska dinamika debelinske rasti dreves (številka: 4, 2009)
  Gozdarske raziskovalne ploskve in stalne vzorčne ploskve na območjih Natura 2000 na Slovenskem (številka: 1, 2009)
  Rastiščne značilnosti trajnih ploskev slovenske 16 x 16-kilometrske mreže (številka: 1, 2009)
  Opis talnih profilov slovenske 16 x 16-kilometrske mreže (številka: 2, 2009)
  Raba in uporabnost tarif (številka: 2, 2009)
  Načrtovanje turizma in rekreacije v gozdnatih območjih Natura 2000 (številka: 3, 2009)
  Kriza slovenskega gozdarstva (številka: 3, 2009)
  Gospodarjenje z državnimi gozdovi (številka: 3, 2009)
  Rastiščne značilnosti kisloljubnih bukovij (številka: 3, 2009)
  Razvoj tehnologije pridobivanja lesa v snežniških gozdovih (številka: 5/6, 2009)
  Presoja ukrepov pri sanacijah ujm 2006-2008 (številka: 5/6, 2009)
  Kaj se dogaja z jesenom pri nas? (številka: 5/6, 2009)
  Prispevek k poznavanju preddinarskih gozdov plemenitih listavcev (številka: 5/6, 2009)
  Okvirna analiza debelinske strukture izbranega drevja za posek v gozdovih Slovenije v obdobju 1995-2008 (številka: 5/6, 2009)
  Pogled ZGS na nadaljnji razvoj javne gozdarske službe (številka: 7/8, 2009)
  Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov kot merilo okoljskih vplivov (številka: 7/8, 2009)
  Slovensko gozdarstvo pred izzivi 21. stoletja (številka: 7/8, 2009)
  Uresničevanje ciljev Nacionalnega gozdnega programa po meri lastnika? (številka: 7/8, 2009)
  Gozdarske gospodarske družbe v luči uresničevanja Resolucije o Nacionalnem gozdnem programu (številka: 7/8, 2009)
  Prispevek Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna k uresničitvi nacionalnega gozdnega programa (številka: 7/8, 2009)
  Pomen univerze za gozdarsko izobraževanje (številka: 7/8, 2009)
  Območja razširjenosti in relativne gostote avtohtonih vrst parkljarjev v Sloveniji (številka: 9, 2009)
  Proizvodnja in raba lesne biomase v Sloveniji (številka: 9, 2009)
  Organizacijske inovacije v gozdarstvu (študija primera: Društvo lastnikov gozdov Mirenske doline) (številka: 9, 2009)
  Varstvo gozdov pred požarom, mednarodni kolokvij Preventivni požig (številka: 9, 2009)
  Inovativnost slovenskih lastnikov gozdov na začetku novega tisočletja (številka: 9, 2009)
  Tehnološke inovacije - študija primera sekalnika za izdelavo lesnih sekancev na tovornjaku (številka: 9, 2009)
  Slovenski nacionalni standardi za merjenje in razvrščanje okroglega lesa (številka: 10, 2009)
  Predstavitev okvirov, ki jih Zavod za gozdove Slovenije uporablja pri izbiri drevja za posek v sestojih, namenjenih strojni sečnji (številka: 10, 2009)
  Razvoj populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja v severnozahodni Sloveniji (številka: 10, 2009)
  Ferdinand Maria grof Attems - Heiligenkreuz (1885-1946) iz Slovenske Bistrice - prvi doktor s področja gozdarstva s sedanjega slovenskega ozemlja? (številka: 10, 2009)
  Potrebnost ali škodljivost vpletanja politike v razvoj gozdarstva (številka: 10, 2009)
 43. 2010
   54

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 4 (2010)
  številka: 5/6 (2010)
  številka: 7/8 (2010)
  številka: 9 (2010)
  številka: 10 (2010)
  Pridobivanje lesa na družinskih kmetijah v Sloveniji (številka: 2, 2010)
  Vrbine v Obsotelju (številka: 1, 2010)
  Jelka v gozdovih Bohorja - posebnost v slovenskem merilu? (številka: 1, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 1, 2010)
  Poslovanje gozdarskih družb v letu 2008 (številka: 1, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 1, 2010)
  Mreža meteoroloških postaj Gozdarskega inštituta Slovenije (številka: 1, 2010)
  Novi nahajališči puhaste breze (Betula pubescens Ehrh.) in smrdljivega brina (Juniperus sabina L.) v Julijskih Alpah (številka: 2, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 2, 2010)
  Kakovostna zgradba bukovih sestojev in pojavljanje rdečega srca na rastišču Isopyro-Fagetum KOŠ. 62 (številka: 2, 2010)
  Žled v Sloveniji januarja 2010 (številka: 2, 2010)
  Kaj se dogaja z jesenom pri nas? (številka: 2, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 2, 2010)
  Ali gozdarska in širša javnost potrebujeta prenovo gozdarskega muzeja v Bistri? (številka: 3, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 3, 2010)
  Pomen zvočne podobe gozda za njegovo estetsko vlogo (številka: 3, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 3, 2010)
  Presoja ocenjevanja količine poseka na stalnih vzorčnih ploskvah (številka: 3, 2010)
  EUFORGEN - mreža za sestojne listavce (številka: 3, 2010)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev gamsa (Rupicapra rupicapra L.) v gozdnatem območju Jelovice z obrobjem (številka: 3, 2010)
  Značilnosti debelinskega priraščanja jelke v Sloveniji (številka: 4, 2010)
  Zahtevki za povračilo škode s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (številka: 4, 2010)
  Prostorsko združevanje lovišč glede na biomaso divjadi (številka: 4, 2010)
  Kakovost, vrednostne značilnosti in produkcijska sposobnost sestojev doba in gradna v Sloveniji (številka: 4, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 4, 2010)
  EUFORGEN - mreža za črni topol (številka: 4, 2010)
  Kaj se dogaja z jesenom pri nas? (številka: 5/6, 2010)
  Nekatere škodljive domače in tujerodne žuželke v gozdovih na območju Ljubljane (številka: 5/6, 2010)
  Gospodarjenje z gozdovi v Mestni občini Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Ranljivost gozdnih tal in vrednotenje hidrološke ter varovalne vloge gozdov v Mestni občini Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Upravljanje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Prostorska razporeditev gozdov na območju Ljubljane v prihodnosti (številka: 5/6, 2010)
  Rekreacijska vloga dela gozdov Mestne občine Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Vpliv gozdov na kakovost virov pitne vode Mestne občine Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Gozdna tla Mestne občine Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre (številka: 7/8, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 7/8, 2010)
  Struktura prebiralnih gozdov v raziskovalnem objektu Volčja preža na Goteniški gori (številka: 7/8, 2010)
  EUFORGEN - mreža za razpršeno rastoče listavce (številka: 7/8, 2010)
  Viharniki visokogorja Krete (številka: 7/8, 2010)
  Proizvodnja, izvoz in uvoz okroglega lesa (številka: 9, 2010)
  Lastniki gozdov o gozdarstvu, njihovem delu v gozdu in o delu Zavoda za gozdove Slovenije (številka: 9, 2010)
  Težave in posebnosti gozdarstva na območju gozdne uprave Freudenstadt (številka: 9, 2010)
  Prirastoslovne značilnosti jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji (številka: 9, 2010)
  Presoja možnosti inventure pomladka na stalnih vzorčnih ploskvah (številka: 10, 2010)
  Gozdarske družbe, lesna industrija in slovensko gospodarstvo ter njihovo poslovanje v kriznem letu 2009 (številka: 10, 2010)
  Ohranjenost narave in obremenjenost okolja na primeru Krvavca - anketiranje in analiza mnenj obiskovalcev in članov lokalnih pašnih skupnosti (številka: 10, 2010)
 44. 2011
   43

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5/6 (2011)
  številka: 7/8 (2011)
  številka: 9 (2011)
  številka: 10 (2011)
  Ukrepi upravljanja z Naturo 2000 v slovenskem gozdarstvu (številka: 1, 2011)
  Podpora razvoju sonaravnega gozdarstva in ohranjanju narave v visokošolskem izobraževanju (številka: 1, 2011)
  Cilji ter ukrepi gozdne in naravovarstvene politike (številka: 1, 2011)
  Prehod v nizkoogljično družbo terja večjo rabo lesa (številka: 1, 2011)
  Z načrtnim strokovnim delom z gozdovi najbolje ohranjamo naravo (številka: 1, 2011)
  Doseganje ciljev varstva narave pri gospodarjenju z gozdom v Sloveniji (številka: 1, 2011)
  Zakonske in postopkovne ovire na področju varstva narave pri intenziviranju gospodarjenja z gozdom (številka: 1, 2011)
  Gospodarjenje z gozdom v službi ohranjanja narave (številka: 1, 2011)
  Odnos javnosti do gozdov v mestih na primerih Rožnika in Golovca v Ljubljani (številka: 2, 2011)
  Učinkovitost čiščenja podrasti z motorno žago in motorno koso (številka: 2, 2011)
  Josip Koller in njegova spominska plošča v Solkanu pri Novi Gorici (številka: 2, 2011)
  Gorska (Festuca drymeja) in gozdna bilnica (Festuca altissima) - pomembna diferencialna indikatorja gozdnih združb (številka: 2, 2011)
  Paradigma sonaravnosti je pot do trajnostnih gozdov (številka: 3, 2011)
  Razširjenost in ekologija vrste Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar v Julijskih Alpah (Slovenija) (številka: 3, 2011)
  Ozonske poškodbe gozdne vegetacije v Sloveniji (številka: 3, 2011)
  Potenciali in perspektive rabe lesne biomase v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Naši gozdovi kot primer sonaravnosti (številka: 4, 2011)
  Razvoj certificiranja gozdov in tržni vidiki certificiranih lesnih proizvodov (številka: 4, 2011)
  Metodologija za izračun dnine delavca sekača v koncesijskih gozdovih v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Stanje osutosti dreves na ploskvah IMGE v letu 2009 in odvisnost osutosti od nekaterih izbranih kazalnikov (številka: 5/6, 2011)
  Spremljanje stanja gozdov v Sloveniji (številka: 5/6, 2011)
  Rast in prirastek na ploskvah intenzivnega spremljanja stanja gozdnih ekosistemov (IMGE) (številka: 5/6, 2011)
  Meritve padavin med orografskim proženjem na območju Travljanske gore 8. septembra 2010 (številka: 5/6, 2011)
  Pestrost lesnatih rastlin na ploskvah za spremljanje stanja gozdov v Sloveniji (številka: 5/6, 2011)
  Monitoring genetske pestrosti gozdov (številka: 5/6, 2011)
  Analiza stanja lišajev v popisu stanja gozdov v letu 2007 (številka: 5/6, 2011)
  Meritve kakovosti padavin na prostem in v sestoju na ploskvah intenzivnega spremljanja gozdnih ekosistemov (številka: 5/6, 2011)
  Primerjava parametrov svetlobnih razmer na raziskovalnih ploskvah (številka: 5/6, 2011)
  Živeti z gozdom (številka: 7/8, 2011)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na poškodovanost drogovnjakov zaradi navadnega jelena (Cervus elaphus L.) na območju Jelovice z obrobjem (številka: 7/8, 2011)
  Kakšna je prihodnost bukve? (številka: 7/8, 2011)
  Arhuška konvencija in gozdnogojitveno načrtovanje v razmerah drobne in razpršene gozdne posesti (številka: 7/8, 2011)
  Franz, François, Francesco Meguscher, slovenski gozdarski strokovnjak iz Železnikov (številka: 9, 2011)
  Poskus redčenja z enkratno določenimi izbranci v Suhi krajini - preliminarni rezultati (številka: 9, 2011)
  Mahovi kot bioindikatorji stanja okolja (številka: 9, 2011)
 45. 2012
   42

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 9 (2012)
  številka: 10 (2012)
  številka: 5-6 (2012)
  številka: 7-8 (2012)
  Akademik dr. Mitja Zupančič - osemdesetletnik (številka: 1, 2012)
  Prva najdba invazivne brestove grizlice, Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae) v Sloveniji (številka: 1, 2012)
  Vključevanje deležnikov v pripravo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot na območju Natura 2000 (številka: 1, 2012)
  Pregled metod monitoringa dinamike ogljika v drobnih koreninah in z dekompozicijo opada (številka: 1, 2012)
  Molekularna identifikacija biokomponente gozdnih tal (številka: 1, 2012)
  Izhodišča s posvetovanja in delavnice Upravljanje velike rastlinojede divjadi ob upoštevanju njenih vplivov na gozdni prostor, potreb velikih plenilcev in pomena za lovstvo (številka: 2, 2012)
  Gozdovi s poudarjeno zaščitno in varovalno funkcijo (številka: 2, 2012)
  Prostorska razširjenost, habitatne značilnosti in upravljanje s populacijo gamsa (Rupicapra rupicapra L.) na območju Zahodnih Karavank (številka: 2, 2012)
  Masa in volumen koreninskega sistema, vej in debla v povezavi z nadzemnimi merami drevesa - primer za jelko (Abies alba Mill.) na rastiščih Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček & al., 1993 (številka: 3, 2012)
  Sestojna dinamika jelovo-bukovih gozdov v zadnjem stoletju (številka: 3, 2012)
  Preseke in mejni kamni med oddelki v GGE Pokljuka (številka: 3, 2012)
  Organizacija in tehnologija izkoriščanja gozdov in njun prispevek v realizaciji možnega poseka v zasebnih gozdovih (številka: 4, 2012)
  Tipologija gozdnih rastišč Slovenije na podlagi ekoloških in vegetacijskih razmer za potrebe usmerjanja razvoja gozdov (številka: 4, 2012)
  Aktiviranje lesnega potenciala iz zasebnih gozdov (številka: 4, 2012)
  Težave gozdarskih gospodarskih družb pri delu v slovenskih gozdovih in njihov predviden razvoj (številka: 4, 2012)
  Oglarstvo, možnost za vključevanje več vlog gozda v produkt razvoja (številka: 4, 2012)
  Poraba industrijskega okroglega lesa v Sloveniji (številka: 4, 2012)
  Pregled konfliktov med medvedi in ljudmi (številka: 5/6, 2012)
  Predlogi za izboljšanje sistema funkcij gozdov v Sloveniji (številka: 5/6, 2012)
  Vplivi ekoloških dejavnikov na telesno maso srnjadi (Capreolus capreolus L.) na Jelovici z obrobjem (številka: 7/8, 2012)
  Cene lesnih goriv v izbranih državah Evrope (številka: 7/8, 2012)
  Presoja možnosti uporabe ekonomskega domoljubja za povečanje prodaje slovenskega lesa in lesnih izdelkov (številka: 7/8, 2012)
  Predelava lesa v energetske namene (številka: 7/8, 2012)
  Zaključki in usmeritve posvetovanja Varovalni gozdovi: presoja naravnih nevarnosti, načrtovanje in gospodarjenje (številka: 7/8, 2012)
  Varovanje in gojenje tise sta obvezni zadolžitvi gozdarjev (številka: 9, 2012)
  Usposabljanje in izobraževanje gozdnih delavcev (številka: 9, 2012)
  Zasnova meril in kazalnikov funkcij gozdov (številka: 9, 2012)
  Mirko Medved (številka: 9, 2012)
  70 let Gozdarskega vestnika (številka: 9, 2012)
  Prispevek k zgodovinskemu pregledu razvoja hudourništva in hudourničarstva v Sloveniji (številka: 10, 2012)
  Zasnova gozdarskega načrtovanja (številka: 10, 2012)
  Koncept prednostnih območij pri načrtovanju večnamenskega gospodarjenja z gozdovi (številka: 10, 2012)
  Razširjenost in zdravstveno stanje črnega bora v blejskih gozdovih (številka: 10, 2012)
  Poznavanje rastišč in vegetacije kot podlaga gozdnogospodarskega načrtovanja (številka: 10, 2012)
 46. 2013
   52

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  številka: 5/6 (2013)
  številka: 7/8 (2013)
  številka: 9 (2013)
  številka: 10 (2013)
  Adolf Svetličič, 100-letnik (številka: 1, 2013)
  Tehnike zaznavanja velikih poškodb v gozdovih (številka: 1, 2013)
  Primerjava naravne in umetne obnove gozdov, prizadetih v naravnih ujmah (številka: 1, 2013)
  Ciril Remic (1923-2013) (številka: 1, 2013)
  Načrtovanje obnove gozda po velikih poškodbah (številka: 1, 2013)
  Posebnosti skladiščenja lesa, pridobljenega pri sanaciji, ter upoštevanje varstveno-sanitarnih posebnosti pri sanaciji velikih poškodb (številka: 1, 2013)
  Mednarodna konferenca IUFRO skupine za raznodobno gospodarjenje (1.05.00) v Novi Zelandiji (številka: 2, 2013)
  Pregled potreb in realizacije obnove s sadnjo in setvijo po naravnih ujmah velikega obsega med leti 2007 in 2011 ter zagotavljanje ustreznega semena in sadik (številka: 2, 2013)
  Predlog meril za opredeljevanje poškodb velikega obsega v gozdovih (številka: 2, 2013)
  Vloga informacijskega sistema za varstvo gozdov pri sanaciji velikih poškodb v slovenskih gozdovih (številka: 2, 2013)
  Ogenj kot orodje; stanje in perspektiva v Sloveniji (številka: 3, 2013)
  Aplikativna vrednost kazalnikov trajnostne rabe lesa (številka: 3, 2013)
  Privatizacija gozdarske svetovalne dejavnosti kot poslovna priložnost za diplomante gozdarstva (številka: 3, 2013)
  "EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji" (številka: 3, 2013)
  Vpliv socioekonomskih sprememb na naravo dela revirnega gozdarja v drobni zasebni posesti na primeru Krajevne enote Ptuj (številka: 3, 2013)
  Naravna obnova gozdnih sestojev po vetrolomu na Jelovici (številka: 4, 2013)
  Dokumentarni film o spominih na zadnje vuhreške in vuzeniške splavarje (številka: 4, 2013)
  Prof. mag. Dušan Robič - osemdesetletnik (številka: 4, 2013)
  Gozdna pedagogika v Sloveniji - priložnost za povezovanja in nova znanja (številka: 4, 2013)
  Brez gozdne higijene ni zdravega gozda (številka: 4, 2013)
  Prof. mag. Dušan Robič - bibliografija (številka: 4, 2013)
  Abiotski in biotski odziv na posek in spravilo v primerjavi z neukrepanjem po naravnih ujmah (številka: 4, 2013)
  Obvodna drevnina (številka: 5/6, 2013)
  Drevesno-poljedelski podsistem na primeru protivetrnih pasov v Vipavski dolini (številka: 5/6, 2013)
  Sistemi ocenjevanja vrednosti gozdov v Avstriji, Nemčiji in Švici - lekcije za Slovenijo (številka: 5/6, 2013)
  Možnosti uporabe sistema gozdnih rastiščnih tipov za opredelitev habitatnih tipov (Natura 2000) (številka: 5/6, 2013)
  "Pogledi gozdarstva na krčitve gozdov" (številka: 5/6, 2013)
  Drevesa z možnostjo večnamenske rabe, s poudarkom na travniških sadovnjakih (številka: 5/6, 2013)
  Vplivni dejavniki pojava in jakosti vetroloma na območju Črnivca (številka: 7/8, 2013)
  Gojenje nelesnih gozdnih dobrin (številka: 7/8, 2013)
  Boštjan Anko (številka: 7/8, 2013)
  Prof. dr. Boštjan Anko - v spomin (1939-2013) (številka: 7/8, 2013)
  V spomin profesorju mag. Dušanu Robiču (1933-2013) (številka: 7/8, 2013)
  Nega zasmrečenih drogovnjakov na Jelovici (številka: 7/8, 2013)
  Drevesno-pašni podsistem (številka: 7/8, 2013)
  Raziskava redčenj bukovih sestojev v raziskovalnih objektih Pišece in Brezova reber (številka: 9, 2013)
  Prof. dr. Iztok Winkler (številka: 9, 2013)
  Tujerodne in invazivne drevesne vrste v gozdovih Slovenije (številka: 9, 2013)
  Iztok Winkler (številka: 9, 2013)
  Posodobitev zbiranja in dopolnjevanja podatkov pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov (številka: 10, 2013)
  Nega gozda v slepi ulici ali na razpotju (številka: 10, 2013)
  Ponudba in povpraševanje na licitacijah vrednejših lesnih sortimentov v Slovenj Gradcu (številka: 10, 2013)
  Žejni gozdovi črne jelše (Alnus glutinosa) (številka: 10, 2013)
  Ivan (Janez) Penca (številka: 10, 2013)
 47. 2014
   47

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  številka: 5/6 (2014)
  številka: 7/8 (2014)
  številka: 9 (2014)
  številka: 10 (2014)
  Prestavljanje velikih večbobenskih žičnih žerjavov glede na trajanje spravila lesa ter značilnosti linij (številka: 1, 2014)
  Kamenje vredno več kot les (številka: 1, 2014)
  Želod in žir sta bila pomembna postranska gozdna proizvoda (številka: 1, 2014)
  Uresničevanje Nacionalnega gozdnega programa na področju razvoja podeželja, podpore lastnikom gozdov in ozaveščanje javnosti (številka: 2, 2014)
  Predlog zaključkov posveta Kje smo z uresničevanjem vsebin Resolucije o Nacionalnem gozdnem programu? (številka: 2, 2014)
  Stanje gozdov in gozdarstva v luči Resolucije nacionalnega gozdnega programa (številka: 2, 2014)
  Delovanje gozdarske inšpekcije pri uresničevanju nacionalnega gozdnega programa (številka: 2, 2014)
  Nacionalni gozdni program in razvoj gozdov v Sloveniji (številka: 2, 2014)
  Uresničevanje ciljev Nacionalnega gozdnega programa z vidika lastnika gozda (številka: 2, 2014)
  Gospodarski vidik nacionalnega gozdnega programa in njegovo uresničevanje (številka: 2, 2014)
  Nacionalni gozdni program in državni gozdovi (številka: 2, 2014)
  Gozdna vladavina in nacionalni gozdni program (številka: 2, 2014)
  Količina, struktura in razporeditev sanitarnega poseka v Sloveniji v obdobju 1995-2012 (številka: 3, 2014)
  Od trnja do zvezd - odnosi z javnostmi v gozdarstvu (številka: 3, 2014)
  TRICO - sredstvo za zaščito gozdnega drevja (predvsem mladja) pred objedanjem divjadi (številka: 3, 2014)
  Gozdarstvo v Sloveniji (številka: 3, 2014)
  Žledolomi v slovenskih gozdovih (številka: 4, 2014)
  Prostorski prikaz produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč v Sloveniji (številka: 4, 2014)
  Eno mnenje k "problemu" smreka (številka: 4, 2014)
  Zanesljivost meritev višin smreke z višinomerom Vertex III (številka: 4, 2014)
  Oživljanje lesarstva in gozdarstva (številka: 4, 2014)
  Krajinski laboratorij (številka: 5/6, 2014)
  Ocena lesne zaloge sestojev iz podatkov zračnega laserskega skeniranja površja (številka: 5/6, 2014)
  Pregled uporabe zračnega laserskega skeniranja površja v gozdarstvu (številka: 5/6, 2014)
  Od dečjih dni za pogozdovanje do tedna gozdov (številka: 5/6, 2014)
  Dinamika zaraščanja planinskih pašnikov na Belski planini in Rebru z objektno usmerjeno analizo ortofotoposnetkov (številka: 5/6, 2014)
  Zgodovinski razvoj vodnih žag (številka: 7/8, 2014)
  Žledolom januarja in februarja 2014 v Sloveniji (številka: 7/8, 2014)
  Kako se je Slovenija oskrbovala z lesom za kurjavo (drvmi) v obdobju 1945-1950 (številka: 7/8, 2014)
  Kritična presoja vloge gozdnih rezervatov in gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji pri ohranjanju biotske raznovrstnosti (številka: 7/8, 2014)
  Eksploatacija pohorskih gozdov v preteklosti (številka: 9, 2014)
  50 let centralnega gozdnega drevesničarstva na Koroškem (številka: 9, 2014)
  Gozdno drevesničarstvo na Kranjskem, v Dravski banovini in Sloveniji, njegov razvoj in propad (številka: 9, 2014)
  Premena odraslih borovih nasadov na Krasu s saditvijo avtohtonih listavcev (številka: 9, 2014)
  Ekološke značilnosti, razširjenost in ohranitvena stanja evropsko varstveno pomembnih praprotnic in semenk, ki uspevajo v gozdovih Slovenije (številka: 10, 2014)
  Ekološke značilnosti habitata in potencialna razširjenost izbranih kvalifikacijskih gozdnih vrst ptic (Aves) v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji (številka: 10, 2014)
  Poročilo o poslovanju gozdarstva v letu 2013 (številka: 10, 2014)
  Ocena stanja ohranjenosti gozdnih habitatnih tipov (Natura 2000) in gospodarjenje z njimi (številka: 10, 2014)
  Ekološke značilnosti habitatov in potencialna razširjenost izbranih kvalifikacijskih gozdnih vrst hroščev (Coleoptera) v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji (številka: 10, 2014)
 48. 2015
   56

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  številka: 5/6 (2015)
  številka: 7/8 (2015)
  številka: 9 (2015)
  številka: 10 (2015)
  Martin Čokl (1907-2014) (107 let) (številka: 1, 2015)
  Določanje ohranitvenih stanj kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst z metodo, ki temelji na mehki logiki (številka: 1, 2015)
  Ukrepi za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov in habitatov vrst: predlogi dobrih praks (številka: 1, 2015)
  Vpliv gospodarjenja na biotsko raznovrstnost saproksilnih hroščev (številka: 1, 2015)
  Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem - Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd ter bovške in tolminske gozdove, 1769-1771 (številka: 1, 2015)
  Pogled na vrednotenje gozdnovegetacijske karte Slovenije po štiridesetih letih njenega nastanka in njena povezava z oceno produktivnosti gozdnih rastišč (številka: 2, 2015)
  Martin Čokl (1907-2014) (številka: 2, 2015)
  Fitocenološka in gozdnogospodarska analiza gorskega bukovega in javorovega gozda na skalnatih rastiščih na Krasu in v Čičariji (JZ Slovenija) (številka: 2, 2015)
  Mavricij Scheyer - ustvarjalec sijajnih gozdnih kultur (številka: 2, 2015)
  Miran Čas (1952 - 2015) (številka: 3, 2015)
  Možnosti zagotavljanja ekosistemskih storitev iz kostanjevih gozdov (številka: 3, 2015)
  Uporaba tablične aplikacije v gozdarstvu (številka: 3, 2015)
  Bibliografija dr. Mirana Časa (1952 - 2015) (številka: 3, 2015)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na velikost skupin jelenjadi (Cervus elaphus L.) v vzhodnih Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah (številka: 3, 2015)
  Koristi gozdnogospodarskega načrtovanja za lastnike gozdov (številka: 4, 2015)
  Gozdnogospodarski načrti kot podlaga za presojo posegov v gozd in gozdni prostor (številka: 4, 2015)
  Gozdnogospodarski načrti in Natura 2000 (številka: 4, 2015)
  Gozdarsko načrtovanje z vidika lastnikov gozdov (številka: 4, 2015)
  Pomen in zasnova gozdnogospodarskega načrtovanja (številka: 4, 2015)
  Posodobitev in prenova gozdarskega načrtovanja (številka: 4, 2015)
  Problemi z nastajanjem in izvajanjem gozdnogospodarskih načrtov (številka: 4, 2015)
  Bukev (Fagus sylvatica) v jugozahodnem delu Slovenske Istre - nahajališča in fitocenološka oznaka rastišč (številka: 5/6, 2015)
  Obnova gozda po gradaciji velikega smrekovega lubadarja (Ips typhographus) v drugotnih smrekovih gozdovih na Kočevskem (številka: 5/6, 2015)
  Analiza različnih pristopov pri izvedbi digitalizacije gozdnih prometnic (številka: 5/6, 2015)
  Ogenj je dober sluga, a slab gospodar (številka: 7/8, 2015)
  Največji zeleni očarljivci - drevesa na Dnevu očarljivih rastlin 2015 (številka: 7/8, 2015)
  Vpliv nege na zgradbo in vrstno sestavo v procesu naravnega naseljevanja vrst na zemljiščih v zaraščanju (številka: 7/8, 2015)
  Razvoj koncepta funkcij gozda v Sloveniji (številka: 7/8, 2015)
  Nove stare tehnologije (številka: 7/8, 2015)
  Terezijanski gozdni red za Kranjsko 1771 je mnogo več kot le predpis (številka: 7/8, 2015)
  Tudi pri načrtovanju je "malo lahko več" (številka: 7/8, 2015)
  Morfološka variabilnost lesnike (Malus sylvestris (L.) Mill.) v Sloveniji in smernice za njeno dolgoročno ohranitev (številka: 9, 2015)
  Kakovost lesnih pelet na slovenskem trgu (številka: 9, 2015)
  Pogledi na študij dela v okviru gozdne tehnike (številka: 9, 2015)
  Prof. dr. dr. h. c. Dušan Mlinšek - devetdesetletnik (številka: 9, 2015)
  Značilnosti tokov okroglega lesa v letu 2014 (številka: 9, 2015)
  Gozdno gospodarstvo Novo mesto praznuje 70-letnico (številka: 9, 2015)
  Žledolom in njegove posledice na razvoj gozdov - pregled dosedanjih znanj (številka: 9, 2015)
  Potencialna raba bukovine in vrednotenje dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine (številka: 10, 2015)
  Povezave med kakovostjo bukovih dreves in iz njih izdelanih sortimentov (številka: 10, 2015)
  Dve novi gozdni učni poti v občini Kanal ob Soči (številka: 10, 2015)
  Kartiranje in vrednotenje ekosistemskih storitev za boljše odločanje: utrinki iz mednarodne poletne šole (številka: 10, 2015)
  Univ. dipl. inž. Vitomir Mikuletič, 90-letnik (številka: 10, 2015)
  Stanje žagarske panoge v Sloveniji 2013/2014 (številka: 10, 2015)
  Življenjska doba bukovine na prostem (številka: 10, 2015)
  Fizikalne lastnosti bukovine po žledolomu (številka: 10, 2015)
  Možnosti kemične predelave bukovega lesa (številka: 10, 2015)
  V spomin dolgoletnemu skrbniku bovških gozdov (številka: 10, 2015)
 49. 2016
   45

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 5/6 (2016)
  številka: 7/8 (2016)
  številka: 9 (2016)
  številka: 10 (2016)
  Značilnosti tal in rastja na ploskvah intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov (številka: 1, 2016)
  Terenski seminar v okolici gore Fuji na Japonskem (številka: 1, 2016)
  Sestojne padavine v mešanih sestojih smreke in bukve na Pohorju (številka: 1, 2016)
  Položaj študija dela v gozdarstvu Slovenije in primerjave s tujino (številka: 2, 2016)
  Gozdovi Kranjske industrijske družbe (številka: 2, 2016)
  Prirastoslovne značilnosti robinije (Robinia pseudoacacia L.) v Sloveniji (številka: 2, 2016)
  Mikrorastiščne razmere kot pomemben dejavnik uspešnosti premene smrekovih monokultur na bukovih rastiščih na Pohorju (številka: 2, 2016)
  Fitocenološka analiza gozdne vegetacije na nahajališčih nekdanjih žgalnic živosrebrove rude v okolici Idrije (številka: 3, 2016)
  Pomlajevanje in širjenje visokega pajesena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na Goriškem (številka: 3, 2016)
  Lastništvo gozdov v zgodovinski perspektivi in škodljive posledice drobljenja zemljiške posesti (številka: 3, 2016)
  Kaj lahko pričakujejo državni gozdovi (številka: 3, 2016)
  Drugo plenarno srečanje projektne skupine INFORMED - Integrated research on FOrest Resilience and Management in the mEDiterranean - v Tunisu (2.-4. marec 2016) (številka: 4, 2016)
  Naravne ujme vse bolj krojijo gospodarjenje z gozdovi (številka: 4, 2016)
  Današnja razširjenost in stanje cemprina (Pinus cembra L.) v Sloveniji (številka: 4, 2016)
  Kako dobrodošel je v resnici bober? (številka: 4, 2016)
  Pomen divje živečih družin medonosne čebele za gozd in čebelarstvo (številka: 4, 2016)
  Biomasa kot element razvoja energetike - kje smo danes? (številka: 5/6, 2016)
  Proizvodnja sekancev v Sloveniji (številka: 5/6, 2016)
  Varnost in zdravje pri pridobivanju, predelavi in rabi lesnih goriv (številka: 5/6, 2016)
  Pregled izzivov in priložnosti proizvodnje in rabe lesa za kurjavo v petih evropskih državah (številka: 5/6, 2016)
  Arhivsko gradivo gozdnega gospodarstva Bled (številka: 5/6, 2016)
  Pridobivanje gozdnih lesnih sekancev iz sečnih ostankov po končanem žičničnem spravilu lesa (številka: 5/6, 2016)
  Odslužen les - surovinski vir z velikim potencialom (številka: 7/8, 2016)
  Izzivi gozdne tehnike 2016 in odmevi udeležencev (številka: 7/8, 2016)
  Bibliografija prof. dr. Marka Accetta (številka: 7/8, 2016)
  Prof. dr. Marko Accetto - osemdesetletnik (številka: 7/8, 2016)
  Trg lesnih peletov v Sloveniji in širše (številka: 7/8, 2016)
  Nova ustanovljena gospodarska družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) (številka: 7/8, 2016)
  Gibanje cen lesnih goriv v Sloveniji med letoma 2011 in 2016 (številka: 7/8, 2016)
  Dejavniki proizvodnje in rabe lesa za kurjavo v Sloveniji (številka: 7/8, 2016)
  Porušitvena erozija v občini Ajdovščina - možnosti in omejitve uporabe lidarskih podatkov za modeliranje padajočega kamenja (številka: 9, 2016)
  Leseno plavje v zgornjem toku Meže (številka: 9, 2016)
  Okoljska vzgoja naj pomaga mladim bolje razumeti gozd (številka: 9, 2016)
  Ocena rabe lesa v energetske namene na primeru občine Šentjur (številka: 10, 2016)
  Prepoznavanje in datiranje geomorfoloških procesov s pomočjo lesnih branik (številka: 10, 2016)
  V spomin gozdarju Ivanu Parišu (1925-2016) (številka: 10, 2016)
  Vpliv vremenskih razmer na lesno-anatomske značilnosti pri puhastem hrastu s Podgorskega Krasa (številka: 10, 2016)
 50. 2017
   78

  Mednarodni gozdarski sejem ELMIA WOOD 2017 (letnik: 75, 2017)
  Dela v gozdu nikoli ne zmanjka (/8, 2017)
  Poudarki iz zapisa o volilnem občnem zboru ZGDS (številka: 1, 2017)
  Gozdarji z eno od najstarejših še vedno izhajajočih strokovnih revij v Sloveniji (številka: 1, 2017)
  Zgodovinska nasprotja med različnimi rabami gozdov (številka: 1, 2017)
  Terrain roughness evaluation for timber extraction by cable skidder (številka: 1, 2017)
  Nekateri ukrepi za omejevanje širjenja visokega pajesena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) in smernice za gozdnogojitveno ukrepanje ob vdoru potencialno invazivnih tujerodnih drevesnih vrst v ohranjene gozdove v Sloveniji (številka: 1, 2017)
  Edino z doslednim, pravočasnim in zadostnim izvajanjem ukrepov za zatiranje in preprečevanja širjenja lubadarja, bomo lahko uspešni (številka: 1, 2017)
  Značilnosti gozdarskih traktorskih polprikolic (številka: 2, 2017)
  Priporočila za uporabo različnih biotehniških metod in kemičnih sredstev za obvladovanje podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae) (številka: 2, 2017)
  Borov črni rak (Atropellis spp.) (številka: 2, 2017)
  Kakšna naj bo vsebina Gozdarskega vestnika? (številka: 2, 2017)
  Ko se les na ogled postavi (številka: 2, 2017)
  Primerjava padavin na ploskvah intenzivnega monitoringa gozdov v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Kongres gozdnih pedagogov na Norveškem ter kaj imata skupnega gozd in zobna pasta? (številka: 2, 2017)
  Iščimo nevarne tujerodne organizme, da ohranimo zdravje gozda (številka: 2, 2017)
  Bolezen tisočerih rakov (Geosmithia morbida) (številka: 2, 2017)
  Azijski ambrozijski podlubnik (Xylosandrus crassiusculus) (številka: 3, 2017)
  Le najboljše od bobrov - praktični pristopi za ohranitev pozitivnih vplivov bobra in zmanjševanje konfliktov (številka: 3, 2017)
  Celostni pristop k obravnavi prožnosti sredozemskih gozdov - konceptualni okvir družbenoekoloških sistemov (številka: 3, 2017)
  Jesenov krasnik (Agrilus planipennis) (številka: 3, 2017)
  Uspešno poslovanje družbe Slovenski državni gozdovi v njenem prvem letu delovanja (številka: 3, 2017)
  Spletna stran revije - vstop v digitalni arhiv (številka: 3, 2017)
  Ocena stroškov prevoza lesa z gozdarsko traktorsko polprikolico (številka: 3, 2017)
  Nekaj vsebinskih poudarkov o delu Zveze gozdarskih društev Slovenije za nazaj in za naprej (številka: 3, 2017)
  Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2016 (številka: 3, 2017)
  Sanacija gozdov po katastrofah in Zavod za gozdove Slovenije (številka: 4, 2017)
  Povzetek in zaključki znanstvenega srečanja Gozd in les (številka: 4, 2017)
  Rastemo z gozdom - 70 let Gozdarskega inštituta Slovenije (številka: 4, 2017)
  Vpliv bolezni in škodljivcev na obnovo gozdov (številka: 4, 2017)
  Kitajski kozliček (Anoplophora chinensis) (številka: 4, 2017)
  Trendi v gozdnem semenarstvu in drevesničarstvu v Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Obnova gozda danes, jutri (številka: 4, 2017)
  Odziv gozdnega drevja na globalno segrevanje (številka: 4, 2017)
  Zapisana misel ostane, izgovorjena izgine (številka: 4, 2017)
  Strojna sečnja kot dejavnik vpliva na gozdna tla in uspešnost obnove gozdnih sestojev (številka: 4, 2017)
  Azijski kozliček (Anoplophora glabripennis) (številka: 4, 2017)
  Drevesne vrste za obnovo gozdov po naravnih motnjah v Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Začetni sestanek projekta FORESDA (številka: 4, 2017)
  Kakšne informacije se skrivajo v zgradbi skorje (floema)? (številka: 5/6, 2017)
  49. EFNS - Madona 2017 (številka: 5/6, 2017)
  70 let Gozdarskega inštituta Slovenije (številka: 5/6, 2017)
  Predlog metodologije za razmejevanje kmetijskih in primestnih krajin v Sloveniji ter prostorska določila za določanje gozdov s poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti (številka: 5/6, 2017)
  Lokalna skupnost na Solčavskem za lokalno gozdno lesno verigo gorskega lesa (številka: 5/6, 2017)
  Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme (številka: 5/6, 2017)
  ROCKtheALPS (številka: 5/6, 2017)
  Posledice pozebe v gozdu (številka: 5/6, 2017)
  Izdelava registra plus dreves divje češnje (Prunus avium L.) v Sloveniji (številka: 5/6, 2017)
  Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme (številka: 5/6, 2017)
  Gozdarski inštitut Slovenije je s Svečano akademijo in podelitvijo priznanj obeležil 70 let delovanja (številka: 5/6, 2017)
  Dipl. inž. Anton Deankovič (1923-2013) (številka: 5/6, 2017)
  Leto jubilejev gozdarskih raziskovalnih in izobraževalnih organizacij (številka: 5/6, 2017)
  Fitoftorna sušica vejic (Phytophthora ramorum) (številka: 7/8, 2017)
  Prof. dr. Marko Accetto (9. avgust 1936 - 22. junij 2017) (številka: 7/8, 2017)
  RivLaBob (številka: 7/8, 2017)
  Ocena sestojne zgradbe na območju Krakovskega pragozdnega rezervata s segmentacijo podatkov laserskega skeniranja (številka: 7/8, 2017)
  Identifikacija izvora gozdnega reprodukcijskega materiala bukve s pomočjo molekularnih metod (številka: 7/8, 2017)
  Primerjava naravne in umetne obnove po vetrolomih iz leta 2008 (številka: 7/8, 2017)
  Borov smolasti rak (Fusarium circinatum) (številka: 7/8, 2017)
  Ali imamo v Sloveniji na voljo naravno odporen les? (številka: 7/8, 2017)
  V spomin, Smiljan SModiš, univ.dipl.inž.gozdarstva (januar 1957 - junij 2017) (številka: 7/8, 2017)
  Ekosistemska vloga, pomen in vplivi prostoživečih prežvekovalcev (številka: 9, 2017)
  Nezadovoljivo pomlajevanje zaradi preveč številne rastlinojede divjadi je največja grožnja ohranjenosti slovenskih gozdov (številka: 9, 2017)
  Veliki rastlinojedi parkljarji, obnova, struktura in funkcije gozdov v Sloveniji (številka: 9, 2017)
  Neevropski rilčkarji (Pissodes Spp.) (številka: 9, 2017)
  Mednarodno sekaško tekmovanje Lisjak 2017 v Radovljici (številka: 9, 2017)
  Sahalinski jelov ličar (Polygraphus proximus) (številka: 9, 2017)
  Zakonske osnove za upravljanje z divjadjo v Republiki Sloveniji (številka: 9, 2017)
  Usmerjanje razvoja gozdov in rastlinojede divjadi (številka: 9, 2017)
  Ali lahko trenutni optimizem v lesni panogi preide tudi v gozdarsko? (številka: 10, 2017)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev evropske srne (srnjadi) (Capreolus capreolus L.) v Gorenjskem lovskoupravljavskem območju (številka: 10, 2017)
  Estonija - mala dežela velikih draguljev narave (številka: 10, 2017)
  Zlatopegasti krasnik (Agrilus auroguttatus) (številka: 10, 2017)
  Izkušnje pri usklajevanju gozd-divjad na Notranjskem (številka: 10, 2017)
  "Tekme je konec, ko je odrezan zadnji količek!" (številka: 10, 2017)
  Situacijska nega in gojenje visokogorskih gozdov (številka: 10, 2017)
  Dr. Živko Košir je 10. oktobra 2017 praznoval 90 let (številka: 10, 2017)
  Sibirska svilena kokljica (Dendrolimus sibiricus) (številka: 10, 2017)
 51. 2018
   89

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  številka: 5/6 (2018)
  številka: 7/8 (2018)
  številka: 9 (2018)
  številka: 10 (2018)
  Gorsko kolesarjenje v naravnem okolju v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  Beseda ob slovesu dr. Franja Kordiša (številka: 1, 2018)
  Karl (Carl) Posch (številka: 1, 2018)
  Vedno novi izzivi pri mnogonamenskem načrtovanju z gozdovi (številka: 1, 2018)
  Javorov rak (Eutypella parasitica) (številka: 1, 2018)
  Hrastova čipkarka (Corythucha arcuata) (številka: 1, 2018)
  Stanje državnih gozdov po vetrolomu decembra 2017 (številka: 1, 2018)
  LIFE Podnebna pot 2050 (številka: 1, 2018)
  Gozdna pedagogika (številka: 1, 2018)
  Vpliv talnih lastnosti na pojavljanje zemeljskih plazov v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  12. dražba najvrednejšega lesa v Slovenj Gradcu v znamenju presežkov (številka: 2, 2018)
  Dvojnozobi smrekov lubadar (Ips duplicatus) (številka: 2, 2018)
  Primerjava izbiralnega redčenja in situacijskega redčenja v bukovih letvenjakih na Menini (številka: 2, 2018)
  ECO KARST (številka: 2, 2018)
  Gozdarstvo v poročilih Ministrstva za notranje zadeve v letih 1949 - 1952 (številka: 2, 2018)
  Kostanjev bakterijski skorjemor (Pseudomonas syringae pv. aesculi) (številka: 2, 2018)
  Pregled uporabljenih metod modeliranja skalnih podorov v Sloveniji (številka: 2, 2018)
  Korak proti bolj objektivnemu kartiranju funkcij gozda (številka: 2, 2018)
  Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2017 (številka: 2, 2018)
  Navadna barvilnica (številka: 2, 2018)
  Problematika naravnega pomlajevanja avtohtonih drevesnih vrst v poplavnih gozdovih ob reki Muri (številka: 3, 2018)
  Platanov obarvani rak (Ceratocystis platani) (številka: 3, 2018)
  Spletni informacijski sistem MojGozdar.si (številka: 3, 2018)
  Čas za pravočasno sanacijo v vetrolomu poškodovanih smrekovih gozdov se izteka (številka: 3, 2018)
  Po sledeh Lovrenca Pleška, absolventa prve slovenske gozdarske šole v Snežniku (številka: 3, 2018)
  O prednostih in pasteh lesene gradnje na delavnici "Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem" (številka: 3, 2018)
  Janko Potočnik (številka: 3, 2018)
  Črni vejni lesar (Xylosandrus compactus) (številka: 3, 2018)
  Začetek projekta ROSEWOOD (številka: 3, 2018)
  Daljinsko zaznavanje invazivnih rastlin (številka: 3, 2018)
  Gozdarska tekmovanja v zimi 2018 (številka: 3, 2018)
  Košarkarski turnir (številka: 4, 2018)
  Rjavenje borovih iglic (Lecanosticta acicola) (številka: 4, 2018)
  Problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na primeru Pohorja (številka: 4, 2018)
  Kdaj bomo uspeli resnično omejiti vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju? (številka: 4, 2018)
  Pospešena sanacija državnih gozdov, poškodovanih v vetrolomu (številka: 4, 2018)
  Presoja varovalnega učinka gozda pred drobirskimi tokovi (številka: 4, 2018)
  Ocenjevanje razlik v fenološkem razvoju dreves v nižinskem poplavnem gozdu na podlagi satelitskih posnetkov (številka: 4, 2018)
  Rdečevratni kozliček (Aromia bungii) (številka: 4, 2018)
  Odkupne cene lesa na kamionski cesti (številka: 4, 2018)
  Podlubnik ali lubadar? (številka: 4, 2018)
  Trije pomembni gozdarji med Pohorjem in Kozjakom (številka: 5/6, 2018)
  Josip Koller (številka: 5/6, 2018)
  Ambrozijski podlubnik (Xylosandrus germanus) (številka: 5/6, 2018)
  Ali odkupna cena lubadark odraža uporabnost njihovega lesa? (številka: 5/6, 2018)
  Belgijski gozdarji v Sloveniji izvedli trening odkazila (številka: 5/6, 2018)
  Združenje večjih gozdnih posesti (številka: 5/6, 2018)
  Invazivne tujerodne vrste ogrožajo naše gozdove (številka: 5/6, 2018)
  Pregled talnih lastnosti, ki vplivajo na poškodbe tal pri strojni sečnji (številka: 5/6, 2018)
  Rdeča pegavost borovih iglic (Dothistroma septosporum in Dothistroma pini) (številka: 5/6, 2018)
  Projekt LIFE DINALP BEAR za celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah (številka: 5/6, 2018)
  Lastnosti lesa lubadark (številka: 5/6, 2018)
  Japonski hrošč (Popillia japonica) (številka: 7/8, 2018)
  Gozdnogospodarsko načrtovanje včeraj, danes, jutri (številka: 7/8, 2018)
  Komu vse so namenjeni gozdnogospodarski načrti? (številka: 7/8, 2018)
  Drevesne naravne vrednote v Krajevni enoti Slovenj Gradec (številka: 7/8, 2018)
  Slovensko gozdnogospodarsko načrtovanje na razpotju (številka: 7/8, 2018)
  Slovensko gozdnogospodarsko načrtovanje na razpotju (številka: 7/8, 2018)
  Rjava pegavost bukovih listov (Pseudodidymella fagi) (številka: 7/8, 2018)
  Predlog o organiziranju nacionalne gozdne inventure za mednarodno in domače poročanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi (številka: 7/8, 2018)
  Tradicionalno srečanje varuhov gozdov v Lendavi (številka: 7/8, 2018)
  Sajasto odmiranje skorje (Cryptostroma corticale) (številka: 9, 2018)
  V okviru vseslovenske prostovoljne akcije pogozdovanja smo pomlajevali naše gozdove (številka: 9, 2018)
  Azijski sršen (Vespa velutina) (številka: 9, 2018)
  Lipovec, najpomembnejša drevesna vrsta v gozdnem revirju Kambreško (srednje Posočje) (številka: 9, 2018)
  Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji (številka: 9, 2018)
  S sistematično obnovo do stabilnih in na ujme odpornih gozdov (številka: 9, 2018)
  Dopolnitve k prispevku o zgodovini gozdnogospodarskega načrtovanja GozdVestn 76: 7-8 (številka: 9, 2018)
  Znanje in veliko treninga (številka: 9, 2018)
  Visoko priznanje revirnemu gozdarju (številka: 9, 2018)
  Tekmovanje v drevesnem plezanju (številka: 9, 2018)
  Tradicionalno srečanje mednarodnega združenja Pro silva Evropa 2018 (številka: 9, 2018)
  Tako kot so raznovrstni slovenski gozdovi, so raznovrstna tudi naša pričakovanja, potrebe in želje do njih (številka: 10, 2018)
  Gozdni in lovski pedagogi na ogledu avstrijskega lovsko izobraževalnega centra Werkstatt Natur (številka: 10, 2018)
  Franjo Pahernik in gozdovi Pahernikove ustanove (številka: 10, 2018)
  Obisk Črne Gore v okviru Gozdarskega društva Posočja (številka: 10, 2018)
  Žametasti kozliček (Trichoferus campestris) (številka: 10, 2018)
  70 let Gozdnega gospodarstva Bled (številka: 10, 2018)
  Tujerodne vrste žuželk v Sloveniji in njihov potencialni vpliv na gozdove (številka: 10, 2018)
  Ameriška rdeča trohnoba (Heterobasidion irregulare) (številka: 10, 2018)
  Rekreacijske navade Slovencev v gozdu, njihove preference do dobrin in storitev gozda ter podpora prostemu vstopu v gozdove (številka: 10, 2018)
 52. 2019
   90

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  številka: 9 (2019)
  številka: 10 (2019)
  številka: 5-6 (2019)
  številka: 7-8 (2019)
  Ali znamo zaščititi kulturno dediščino Alp pred naravnimi nesrečami (, 2019)
  Vzpostavitev prenosa znanja o gozdu med raziskovalci, praktiki in drugimi interesnimi skupinami (številka: 1, 2019)
  James Gorman, znanstveni novinar New York Timesa, je pod vodstvom raziskovalca z Biotehniške fakultete spoznaval značilnosti zlatega šakala in sodeloval pri njihovem popisovanju v naravi (številka: 1, 2019)
  Analiza strokovnega ocenjevanja poškodovanosti gozdnih tal (številka: 1, 2019)
  Links4Soils - povezovanje znanja o tleh alpskega območja za izboljšanje trajnostnega upravljanja ekosistemov (številka: 1, 2019)
  Analiza hudourniških in erozijskih procesov z uporabo posnetkov brezpilotnih letalnikov (številka: 1, 2019)
  Prenovljeni prostori Gozdarske knjižnice (številka: 1, 2019)
  Storževa listonožka (Leptoglossus occidentalis) (številka: 1, 2019)
  Ko te milijoni obiščejo v revirju (številka: 1, 2019)
  Zelena infrastruktura ali krajinska povezljivost? (številka: 1, 2019)
  Mobilni geomehanski laboratorij SIDG (številka: 1, 2019)
  Vznožna trohnoba iglavcev (Phaeolus schweinitzii) (številka: 1, 2019)
  13. dražba vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu (številka: 2, 2019)
  Dvoprogasti krasnik (Agrilis bilineatus) (številka: 2, 2019)
  Mednarodna konferenca v Bruslju ob zaključku projekta BioVill (številka: 2, 2019)
  Gozdarji in ustvarjanje (številka: 2, 2019)
  Vredni sortimenti listavcev niso pomembni zgolj zaradi visokih doseženih cen na trgu, ampak tudi zaradi zagotavljanja vrstne pestrosti in večje stabilnosti gozdov (številka: 2, 2019)
  Eno leto po vetrolomu (številka: 2, 2019)
  Daljnovodne preseke v gozdnem prostoru (številka: 2, 2019)
  Naj tematska pot 2018 (številka: 2, 2019)
  Invazivna tujerodna rastlinska vrsta kudzu (Pueraria montana var. lobata) je potencialna grožnja za slovenske gozdove (številka: 2, 2019)
  Mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja (Cronartium ribicola) (številka: 2, 2019)
  Obnova, tudi s pomočjo sajenja, je pogoj za ohranjanje trajnosti vseh vlog slovenskih gozdov (številka: 3, 2019)
  Venenje zelenega bora (Leptographium procerum) (številka: 3, 2019)
  Gozdarska tekmovanja v zimi 2019 (številka: 3, 2019)
  Sajenje ne nadomešča naravne obnove gozdov, ampak jo zgolj dopolnjuje, kjer je to potrebno (številka: 3, 2019)
  Strokovna izhodišča za gospodarjenje z gozdovi (številka: 3, 2019)
  Duglazijeva hržica (Contarinia pseudotsugae) (številka: 3, 2019)
  7. razvojni dan gozdno lesnega sektorja (številka: 3, 2019)
  Uporaba mobilne aplikacije MOTI za ocenjevanje sestojnih parametrov na zasebni gozdni posesti (številka: 3, 2019)
  Ohranitveno upravljanje medveda v Sloveniji uspešno tudi zaradi podpore znanosti (številka: 3, 2019)
  Varstvo gozdnega drevja na 14. Slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin v Mariboru, 5.-6. marca 2019 (številka: 3, 2019)
  Predlog prostorske razporeditve izbranih primestnih gozdov na podlagi daljinsko pridobljenih podatkov in terenske kontrole (številka: 3, 2019)
  Josip Ressel - gozdar in izumitelj (številka: 4, 2019)
  Projekt ECO KARST: ZA naravo, ZA ljudi (številka: 4, 2019)
  Uporaba laserskega skeniranja za vrednotenje poškodovanosti dreves zaradi žledoloma (številka: 4, 2019)
  Odprt dostop (številka: 4, 2019)
  GreenRisk4ALPs (številka: 4, 2019)
  Pri delu v gozdu mora biti varnost vedno na prvem mestu (številka: 4, 2019)
  Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v Sloveniji (številka: 4, 2019)
  Osip iglic zelenega bora (Meloderma desmazieri) (številka: 4, 2019)
  Azijski hrastov kozliček (Massicus radei) (številka: 4, 2019)
  Delavnica o zaščiti, vgradnji in uporabi lesa na prostem uspešna, udeleženci napolnili predavalnico Janeza Hribarja (številka: 4, 2019)
  Gozdna tla v trajnostnem gospodarjenju z gozdom - odmev 35. Gozdarskih študijskih dni (številka: 4, 2019)
  Analiza uspešnosti vzpostavitve nadomestnega habitata Črni log - Hotiška gmajna s poudarkom na rastni uspešnosti sadik (številka: 5/6, 2019)
  Mikroklimatske razmere v ladijskem kontejnerju (številka: 5/6, 2019)
  Rdeči osip duglazije (Rhabdocline pseudotsugae) (številka: 5/6, 2019)
  Razmišljajmo globalno, delujmo lokalno (številka: 5/6, 2019)
  Kitajski pikčasti škržatek (Lycorma delicatula) (številka: 5/6, 2019)
  Ni slabega vremena za raziskovanje gozda % Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta Slovenije (številka: 5/6, 2019)
  V spomin na Janka Žigona 1932-2019 (številka: 5/6, 2019)
  Fotografski natečaj "Gozd in človek" (številka: 5/6, 2019)
  Ohranjanje in trajnostna raba ekosistemskih storitev na kraških območjih (številka: 5/6, 2019)
  Gozdarski slovar za lastnike gozdov % mali slovarski priročnik za veliko lastnikov gozdov (številka: 5/6, 2019)
  Spodbujanje inovativnih idej na področju mobilizacije lesa - projekt ROSEWOOD (številka: 5/6, 2019)
  Zaključek projekta FORESDA (številka: 5/6, 2019)
  10. seminar in delavnica iz varstva gozdov (številka: 7/8, 2019)
  Vloga gozda in gozdarjev pri pravičnem prehodu v zeleno prihodnost (številka: 7/8, 2019)
  Sajasti osip duglazije (Nothophaeocryptus gaeumannii) (številka: 7/8, 2019)
  Poletni gozdarski tabor za dijake (številka: 7/8, 2019)
  12. državno tekmovanje gozdnih delavcev v znamenju presežnikov (številka: 7/8, 2019)
  Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji na razpotju (številka: 7/8, 2019)
  Ob rob delavnici Problematika podlubnikov - iskanje operativnih rešitev (številka: 7/8, 2019)
  Razlike v fenološkem razvoju prevladujočih drevesnih vrst na Pahernikovi gozdni posesti ocenjene z analizo satelitskih posnetkov (številka: 7/8, 2019)
  Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii) (številka: 7/8, 2019)
  Podnebne spremembe postajajo glavni izziv javne gozdarske službe na področju gojenja in varstva gozdov (številka: 9, 2019)
  Grizlica balzamove jelke (številka: 9, 2019)
  Raziskovalno delo kot del javne gozdarske službe (številka: 9, 2019)
  Upravljanje velikih zveri v Sloveniji (številka: 9, 2019)
  Gozdarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Slovenije - prehojena pot in razvojni izzivi (številka: 9, 2019)
  Uleknjenost lubja duglazije ali lubni ožig (številka: 9, 2019)
  Popotnikovi vtisi o Ukrajini, njenih gozdovih in gozdarstvu (številka: 9, 2019)
  25 let javne gozdarske službe (številka: 9, 2019)
  Karantenski škodljivi organizmi v slovenskih gozdovih - ali smo pripravljeni? (številka: 10, 2019)
  Obvezni izvod = obveznost založnika (številka: 10, 2019)
  Raba lesa v slovenskem biogospodarstvu (številka: 10, 2019)
  Mikroklimatske razmere v sestojih in vrzelih dinarskih jelovo-bukovih gozdov Slovenije z vidika podnebnih sprememb (številka: 10, 2019)
  Svečana akademija ob 70-letnici univerzitetnega študija gozdarstva (številka: 10, 2019)
  Himalajski orehov podlubnik (Dryocoetes himalayensis) (številka: 10, 2019)
  Izobraževalna in turistična vloga gozdov za trajnostni razvoj (številka: 10, 2019)
  Vloga gozdarstva v biogospodarstvu (številka: 10, 2019)
  Počrnelost korenin (Grosmannia wageneri) (številka: 10, 2019)
 53. 2020
   45

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  številka: 4 (2020)
  številka: 5/6 (2020)
  številka: 7/8 (2020)
  številka: 9 (2020)
  številka: 10 (2020)
  Prof. dr. Marjan Lipoglavšek (1941 - 2019) (številka: 1, 2020)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev jelenjadi v Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih (številka: 1, 2020)
  Razpoložljivost virov taninov in ligninov za celostno zamenjavo sintetičnih lepil za les v evropskem prostoru (številka: 1, 2020)
  S projektom VrH Julijcev do izboljšanja stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku (številka: 1, 2020)
  70-letnica univerzitetnega študija gozdarstva v Sloveniji (številka: 1, 2020)
  Doživetje 25. IUFRO svetovnega kongresa in delčka Brazilije (številka: 2, 2020)
  Kaj se dogaja z jesenom pri nas? (številka: 2, 2020)
  Delavnice s področja fitocenologije in pedologije za pripravo strokovnih izhodišč za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij (številka: 2, 2020)
  Gozdar, ki je dolgo živel, veliko vedel in nam mnogo zapustil (številka: 2, 2020)
  Določanje vlažnosti drv z električnim uporovnim merilnikom (številka: 2, 2020)
  Poškodbe v krajini - primer sanacije kamnolomov v Sloveniji (številka: 3, 2020)
  Ekosistemske storitve urbanih gozdov za rezervni vodni vir (številka: 3, 2020)
  Utrinki v spomin pedologu in fitocenologu Miheju Urbančiču (15. 1. 1949- 27. 6. 2019) (številka: 3, 2020)
  Možnosti zaznavanja drevesnih vrst v okviru Monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov (številka: 3, 2020)
  Analiza podatkov o proizvodnji žaganega lesa v Sloveniji za obdobje 2014-2018, ki jih zbira in vodi Statistični urad RS (številka: 4, 2020)
  Ocena zgradbe in stabilnosti gozdnega roba kot pripomoček za ovrednotenje klimatske in zaščitne funkcije primestnih gozdov (številka: 4, 2020)
  Digitalni zajem podatkov o stanju krošenj in poškodovanosti gozdov za namene poročanja ICP Forests (številka: 4, 2020)
  Nega dreves na višini v urbanem okolju (številka: 5/6, 2020)
  Spremljanje žagovinarjev (Monochamus spp.) na območjih velikega tveganja za vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor (številka: 5/6, 2020)
  Knjiga: Čar gozda (številka: 5/6, 2020)
  Meritve gostote lesa v slovenskih gozdovih (številka: 5/6, 2020)
  Odziv urbanega drevja na podnebne razmere v mestnem okolju (številka: 7/8, 2020)
  Naklon terena in poškodbe tal pri pridobivanju lesa (številka: 7/8, 2020)
  Predlogi za boljše gospodarjenje z gozdom in ureditev prometa z lesom (številka: 7/8, 2020)
  Vpliv sestojne zgradbe na donos medu v Sloveniji (številka: 7/8, 2020)
  Jože Skumavec - in memoriam (številka: 7/8, 2020)
  Uvoz lesa listavcev v Evropsko unijo in tveganje za gozd (številka: 9, 2020)
  Živeti s podlubniki (številka: 9, 2020)
  Varstvo gozdov pred novo vnesenimi škodljivimi organizmi za gozd v Sloveniji (številka: 9, 2020)
  Pomen biovarnosti za zdravje gozdov (številka: 9, 2020)
  Seznam prednostnih škodljivih organizmov Evropske unije (številka: 9, 2020)
  Spletna orodja za upravljanje s smrekovimi podlubniki (številka: 9, 2020)
  Rjavenje borovih iglic - primer ukrepanja v Soški dolini (številka: 9, 2020)
  Metoda štetja kupčkov iztrebkov kot optimalen način ocenjevanja relativnih gostot jelenjadi na lokalni ravni (številka: 10, 2020)
  Gozdarski etični kodeks za začetek 21. stoletja (številka: 10, 2020)
  Vpliv vremenskih razmer na pogostost padanja kamenja v Baški grapi (številka: 10, 2020)
  Umerjanje rezistografskih meritev gostote lesa na stoječih drevesih (številka: 10, 2020)
 54. 2021
   23

  Spremljanje koncentracije askospor glive Eutypella parasitica (številka: 1, 2021)
  Prostorska analiza naravnih plezališč v Sloveniji (številka: 1, 2021)
  Preverjanje uporabnosti modela SiWaWa za simuliranje razvoja čistih bukovih in smrekovih enomernih sestojev v Sloveniji (številka: 1, 2021)
  Makroskopske in mikroskopske značilnosti lesa (številka: 1, 2021)
  Izboljšanje kakovosti slovenske gozdno-lesne verige (številka: 1, 2021)
  Recenzija knjige Zelišča, polgrmi in vzpenjavke v gozdovih Slovenije (številka: 1, 2021)
  In memoriam Dr. Živko Košir (1927-2020) (številka: 1, 2021)
  Gozdnogojitveni ukrepi in njihov vpliv na kvaliteto lesa (številka: 1, 2021)
  Makroskopske in mikroskopske značilnosti lesa (številka: 2, 2021)
  Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja 2007%2013 za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi (številka: 2, 2021)
  Poseganje v naravni razvoj gozdnih rezervatov? (številka: 2, 2021)
  Ocena stanja ohranjenosti habitatnega tipa 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah (številka: 2, 2021)
  Ohranjenost drevesne sestave in realizacija možnega poseka zmanjšujeta obseg sanitarnih sečenj v Sloveniji (številka: 2, 2021)
  V spomin profesorju dr. dr. Dušanu Mlinšku (1925-2020) (številka: 2, 2021)
  Na fakulteti razvojno raziskovalen projekt o naravni obnovi in negi gozda, ogolenega po velikopovršinskih ujmah (številka: 2, 2021)
  Primerjava dendrokronoloških raziskovanj z ocenjevanjem prirastka na gozdarskih raziskovalnih ploskvah (številka: 3, 2021)
  Cesarski gozdni vrt v Ljubljani (številka: 3, 2021)
  Pripravljenost slovenskih izvajalcev gozdarskih storitev za ukrepanje v primeru najdbe karantenskega škodljivega organizma (številka: 3, 2021)
  Želja po ponovni vzpostavitvi ravnovesja v okolju (številka: 3, 2021)
  Stanje in spremembe slovenskih gozdov v zadnjih dveh desetletjih - rezultati velikoprostorskega monitoringa gozdov (številka: 4, 2021)
  Potrebne prilagoditve slovenske lesnopredelovalne industrije glede na spreminjanje drevesne sestave gozdov (številka: 4, 2021)
  Zgodnje odkrivanje osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) s pomočjo psov specialistov (številka: 4, 2021)
  Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru podukrepa M08.6 programa razvoja podeželja 2014%2020 (številka: 4, 2021)