Gozdarski vestnik
Slovenian journal of forestry : strokovna revija
Slowenische Forstzeitschrift

 1. 1938
   1

 2. 1939
   1

 3. 1940
   1

 4. 1946
   1

 5. 1947
   1

 6. 1948
   3

 7. 1950
   5

 8. 1951
   5

 9. 1952
   2

 10. 1953
   2

 11. 1954
   9

 12. 1955
   1

 13. 1956
   2

 14. 1957
   1

 15. 1958
   3

 16. 1959
   4

 17. 1960
   2

 18. 1961
   2

 19. 1962
   1

 20. 1963
   1

 21. 1964
   1

 22. 1965
   2

 23. 1966
   1

 24. 1967
   6

 25. 1968
   1

 26. 1969
   1

 27. 1970
   5

 28. 1971
   1

 29. 1972
   1

 30. 1973
   1

 31. 1974
   1

 32. 1975
   1

 33. 1976
   1

 34. 1977
   1

 35. 1978
   10

 36. 1979
   10

 37. 1980
   10

 38. 1981
   10

 39. 1982
   10

 40. 1983
   1

 41. 1984
   1

 42. 1985
   1

 43. 1986
   17

 44. 1987
   17

 45. 1988
   24

 46. 1989
   72

  letnik: 47 (1989)
  številka: 1 (1989)
  številka: 2 (1989)
  številka: 3 (1989)
  številka: 4 (1989)
  številka: 5 (1989)
  številka: 6 (1989)
  številka: 7/8 (1989)
  številka: 9 (1989)
  številka: 10 (1989)
  Amer Krivec (številka: 1, 1989)
  Gozdarstvo v razmerah družbene preobrazbe (številka: 1, 1989)
  Les kot vir energije v Sloveniji in njegov pomen v gospodinjstvih (številka: 1, 1989)
  Anton Knez (številka: 1, 1989)
  Nekaj o zgodovini Panovca (številka: 1, 1989)
  Radiotelemetrijsko proučevanje gibanja jelenjadi (Cervus elaphus L.) v snežniško-javorniškem masivu (številka: 1, 1989)
  Možnosti za kemično predelavo smrekove skorje (številka: 1, 1989)
  Drevesne vrste za tretje tisočletje (številka: 1, 1989)
  Sedanje stanje podiplomskega študija gozdarstva (številka: 1, 1989)
  Bavarski gozdarji so nas prehiteli (številka: 2, 1989)
  Družbenoekonomski vidiki propadanja gozdov (številka: 2, 1989)
  Slovensko javno mnenje in propadanje gozdov (številka: 2, 1989)
  Stiki gozdarstva z javnostjo v Sloveniji (številka: 2, 1989)
  Inž. Ciril Kafol (številka: 2, 1989)
  Stik gozdarstva z javnostjo na primeru gozdnega rezervata Črni kal (številka: 2, 1989)
  Gorsko kolo - izziv za gozdarje? (številka: 2, 1989)
  Družbene spremembe in gozdarstvo (številka: 3, 1989)
  Kako v gozdarstvu razvijati računalniške rešitve? (številka: 3, 1989)
  Perspektiva razvoja računalniške programske opreme za potrebe pridobivanja lesa (številka: 3, 1989)
  Poskus oblikovanja enotnega obrazca za odkazilo (številka: 3, 1989)
  Ali pogled v preteklost omogoča boljše gospodarjenje z gozdovi? (številka: 3, 1989)
  Pomen gozdov pri delu majdanpeških rudnikov (številka: 3, 1989)
  Kočevski gozdarji v gozdovih dežele Hessen (številka: 4, 1989)
  Gozdni palinološki rezervati - zakaj? (številka: 4, 1989)
  Gozdarji ohranjamo svojo dediščino, tudi tehniško (številka: 4, 1989)
  Prehranske značilnosti kot prvina načrtovanja varstva, gojitve in lova parkljaste divjadi s poudarkom na jelenjadi (Cervus elaphus L.) (številka: 4, 1989)
  Sluzne celice v skorji in travmatski smolni kanali v lesu kot možna simptoma umiranja jelke (številka: 4, 1989)
  Prehranske značilnosti kot prvina načrtovanja varstva, gojitve in lova parkljaste divjadi s poudarkom na jelenjadi (Cervus elaphus L.) (številka: 4, 1989)
  Preizkus delovanja radijsko vodenega vitla LIV GV 2H 50 (številka: 5, 1989)
  Nekaj misli o estetskem doživljanju gozda (številka: 5, 1989)
  Franc Padar (številka: 5, 1989)
  Gozdovi Prekmurja v bližnji in daljni preteklosti (številka: 5, 1989)
  Določevanje lesne proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč (številka: 5, 1989)
  Računalniški obračun del pri gradnjah gozdnih prometnic (številka: 5, 1989)
  Vloga kmetijstva in gozdarstva pri oživitvi manj razvitih območij (številka: 5, 1989)
  Vrste in uporabnost strojev za cepljenje lesa (številka: 6, 1989)
  Načrtovanje in planiranje gozdne rekreacije (številka: 6, 1989)
  Zveza med reprodukcijsko rastjo jelke in njenim propadanjem (številka: 6, 1989)
  Destilarna eteričnega olja v Obrhu (številka: 6, 1989)
  Kamenodobna narava sodobnega človeka (številka: 6, 1989)
  V Sloveniji je poleg sivega tudi rdeč macesnov zavijač (številka: 6, 1989)
  Strokovna ekskurzija slovenskih gozdarjev v gozdove ZR Nemčije (številka: 6, 1989)
  Vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov na razporeditev in gostoto ptic v gozdu (številka: 7/8, 1989)
  Predelava drobne oblovine iglavcev v trame (številka: 7/8, 1989)
  Prva generacija študentov gozdarstva v Ljubljani (številka: 7/8, 1989)
  Franc Dolgan (številka: 9, 1989)
  Ekološka niša in gospodarski pomen smreke na jelovo-bukovih rastiščih Visokega krasa (številka: 9, 1989)
  Gojenje gozdov kot varstvo narave? (številka: 9, 1989)
  Smrekovega semena bo dovolj (številka: 9, 1989)
  Dr. Franc Ivanek (številka: 9, 1989)
  Podatki o smrekovem semenu, ki smo ga v Sloveniji nabrali v letu 1988 (številka: 10, 1989)
  Kmetje, gnojila in poplave nitratov (številka: 10, 1989)
  Odvisnost širine cestnega telesa od naklona terena in vrste kamnine (številka: 10, 1989)
  O svežosti sadik kot prvini njihove kakovosti ter o načinih njenega ugotavljanja (številka: 10, 1989)
  Razstava fotografskih in likovnih del v Kočevju (številka: 10, 1989)
  Gozdnogojitveni cilji in njihova vloga v procesu načrtovanja razvoja gozdov (številka: 10, 1989)
  Splošna pravila genetske nege semenskih plantaž (številka: 10, 1989)
  Dr. Franjo Kordiš - ob sedemdesetletnici (številka: 10, 1989)
  Lojze Funkl (številka: 10, 1989)
  Prof. dr. Hans Leibundgut - osemdesetletnik (številka: 10, 1989)
  Dr. Miran Brinar (številka: 10, 1989)
  Vpliv vodnega stresa na fotosintetsko dejavnost sadik smreke (Picea abies) (številka: 10, 1989)
 47. 1990
   57

  letnik: 48 (1990)
  številka: 1 (1990)
  številka: 2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  številka: 4 (1990)
  številka: 5 (1990)
  številka: 6 (1990)
  številka: 7/8 (1990)
  številka: 9 (1990)
  številka: 10 (1990)
  Možnosti razvoja računalniško podprtega prostorskega informacijskega sistema v slovenskem gozdarstvu (48, št. 5 (1990), str. 261-266, 1990)
  Meritve električne upornosti aktivnih tkiv kot kazalca cenotskega statusa in stopnje poškodovanosti drevja zaradi onesnaževanja zraka (48, št. 3 (1990), str. 149-153, 1990)
  O govorici starih bukev kot likovni izraznosti gozdnih veteranov (48, št. 5 (1990), str. 271-273. Ilustr, 1990)
  Novejša dognanja o sistematiki in biologiji štorovk (Armillaria spp.) (48, št. 1 (1990), str. 29-35. Ilustr, 1990)
  Zanesljivost izmere premera in obsega dreves v prsni višini (48, št. 5 (1990), str. 244-251, 1990)
  Gozdovi in gozdno gospodarjenje v deželi Nordrhein-Westfalen (ZR Nemčija) (48, št. 2 (1990), str. 94-103. Ilustr, 1990)
  Delovni učinki pri prevozu gozdnih lesnih sortimentov (48, št. 9 (1990), str. 393-406, 1990)
  Gozdna zadruga v Padričah (48, št. 6 (1990), str. 327-329, 1990)
  Povezanost proizvodne sposobnosti rastišča z nekaterimi ekološkimi dejavniki (48, št. 5 (1990), str. 225-243, 1990)
  Divji petelin (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji (48, št. 2 (1990), str. 67-84, 1990)
  Jugoslovanski in slovenski sistem znanstveno-tehniških informacij za gozdarstvo (48, št. 9 (1990), str. 424-428, 1990)
  Genetski vidik propadanja gozdov (48, št. 7/8 (1990), str. 383-386, 1990)
  Dognanja biologije morajo postati osnova gojitve srnjadi (48, št. 1 (1990), str. 9-28, 1990)
  Znak kakovosti za gozd (48, št. 9 (1990), str. 437-442, 1990)
  Rezultati gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji v dosedanjih letih srednjeročnega obdobja 1986-1990 (48, št. 1 (1990), str. 36-42, 1990)
  Vpliv zdravstvenega stanja na prirastek ter proizvodno sposobnost sestojev smreke in jelke na Pohorju (48, št. 4 (1990), str. 169-183. Ilustr, 1990)
  Pogostost in resnost nezgod pri delu v gozdarstvu Slovenije v obdobju 1972-1988 (48, št. 3 (1990), str. 141-148, 1990)
  Projektiranje gozdnih prometnic z računalnikom (48, št. 5 (1990), str. 252-260, 1990)
  Ogroženost gozdov v tolminskem gozdnogospodarskem območju (48, št. 4 (1990), str. 184-197, 1990)
  Slovensko gozdarstvo 1991-1995 - razvojne možnosti in perspektive (48, št. 7/8 (1990), str. 373-382, 1990)
  Opremljenost s stroji, poraba časa in učinki pri delu v zasebnih gozdovih (48, št. 3 (1990), str. 124-140, 1990)
  Barve lesov nekaterih domačih drevesnih vrst (48, št. 9 (1990), str. 429-431, 1990)
  Problematika prevoza lesa (48, št. 6 (1990), str. 311-319, 1990)
  Analiza in primerjava nasadov različnih drevesnih vrst v Zabreginju (48, št. 6 (1990), str. 281-287, 1990)
  Smrekovi nasadi (48, št. 3 (1990), str. 162-164, 1990)
  Možnost uporabe nekaterih talnih herbicidov v drevesnicah pri presajenkah listavcev (48, št. 2 (1990), str. 91-94, 1990)
  Gozdnogospodarsko načrtovanje v nekaterih evropskih državah (48, št. 9 (1990), str. 407-419, 1990)
  Opazovanje in razčlemba rekreacije v primestni gozdnati krajini - Katarina pri Ljubljani (48, št. 6 (1990), str. 288-296. Ilustr, 1990)
  Strokovni kadri v spremenjenih pogojih gospodarjenja z gozdovi (48, št. 7/8 (1990), str. 355-362, 1990)
  Tehnika vožnje in poraba goriva pri odvozu lesa (48, št. 2 (1990), str. 57-66, 1990)
  Oblikovanje sistema gozdarskih kart glede na merilo in format lista karte (48, št. 6 (1990), str. 337-354, 1990)
  Gospodarjenje z gozdovi ob gradovih in razvalinah na primeru grajske razvaline Gornji Rogatec (48, št. 10 (1990), str. 470-476. Ilustr, 1990)
  Stanje slovenskih gozdov v letu 1989 in gibanje njihove poškodovanosti v obdobju 1985-1989 (48, št. 2 (1990), str. 85-90, 1990)
  Semenska plantaža sudetskega mecesna (48, št. 9 (1990), str. 432-437. Ilustr, 1990)
  Iztok Geister: Gozd skušnjav (48, št. 10 (1990), str. 483-484, 1990)
  Kako pričeti s pripravo in uporabo standardov - kakovostnih meril lesnih sortimentov - na sproščenem tržiču (48, št. 7/8 (1990), str. 363-372, 1990)
  Družbenoekonomski položaj zasebnih gozdnih posestnikov kot dejavnik pri načrtovanju razvoja gospodarjenja z zasebnimi gozdovi (48, št. 1 (1990), str. 2-8, 1990)
  Razvojne možnosti slovenskega gozdarstva v srednjeročnem obdobju 1991-1995 (48, št. 6 (1990), str. 301-311, 1990)
  Razmišljanje o vključevanju prostorskega (krajinskega) vidika v območno gozdnogospodarsko načrtovanje (48, št. 3 (1990), str. 113-123, 1990)
  Svetovni sistem znanstvenih in tehniških informacij in gozdarstvo (48, št. 9 (1990), str. 420-423, 1990)
  Nekaj o zgodovini samostana Bistra ter pregled gospodarjenja z gozdovi tega predela v obdobju od prve svetovne vojne do danes (48, št. 1 (1990), str. 43-51. Ilustr, 1990)
  Usklajevanje interesov gozdarstva in lovstva, zlasti v razmerah umiranja gozdov (48, št. 4 (1990), str. 198-213, 1990)
  Gozdni predel Ravnik (Logatec) (48, št. 6 (1990), str. 319-327, 1990)
  Preizkus delovanja radijsko vodnega vitla LIV GV 2H 50 (številka: 5, 1990)
  Poskus ovrednotenja škode zaradi snegoloma na podlagi količinskih in kakovostnih izgub lesne surovine (številka: 10, 1990)
  Oblikovanje sistema gozdraskih kart glede na merilo in format lista karte (številka: 7-8, 1990)
  Slovensko gospodarstvo 1991-1995 - razvojne možnosti in perspektive (številka: 7-8, 1990)
 48. 1991
   59

  letnik: 49 (1991)
  številka: 1 (1991)
  številka: 2 (1991)
  številka: 3 (1991)
  številka: 4 (1991)
  številka: 5 (1991)
  številka: 6 (1991)
  številka: 7/8 (1991)
  številka: 9/10 (1991)
  Vplivi na optimalno dobo rabe, učinek in izkoristek prilagojenih kmetijskih traktorjev pri spravilu lesa (49, št.2 (1991), str.58-82. Ilustr, 1991)
  Rodovitnost tal v naših gozdnih drevesnicah (49, št.3 (1991), str. 123-132, 1991)
  Gozd in ravnovesje naravnih sistemov (49, št.5 (1991), str.263-264, 1991)
  Dolinske planine nad Zadnjo Trento (49, št.1 (1991), str.24-31. Ilustr., 1991)
  Srečanje ljubljanskih gozdarjev s francoskim gozdarstvom (49, št.1 (1991), str.44-47, 1991)
  Obisk postojnskih gozdarjev v Franciji (49, št.1 (1991), str.48-50. Ilustr., 1991)
  Lov kot antropološki problem (49, št.4 (1991), str.216, 1991)
  Poskus ovrednotenja škode zaradi vetroloma na podlagi količinskih in kakovostnih izgub lesne surovine (49, št.5 (1991), str.218-233. Ilustr, 1991)
  Tehnologija in gospodarnost pobiranja slučajnih pripadkov kot posledice sušenja jelke (49, št.4 (1991), str.170-192, 1991)
  Prikaz stanja varstva pri delu v slovenskem gozdarstvu na osnovi kazalnikov stanja nezgod (49, št.1 (1991), str.41-44., 1991)
  Vloga in pomen protivetrnih nasadov (49, št. 9/10 (1991), str. 402-404. Ilustr, 1991)
  Gozdno gospodarstvo v funkciji izvajalca gozdnih del (49, št.4 (1991), str.212-215, 1991)
  Visokogorska kmetija Florin (49, št. 7/8 (1991), str. 360-362. Ilustr, 1991)
  Bioindikacija onesnaženosti zraka z epifitskimi lišaji (49, št.5 (1991), str.248-254, 1991)
  Vpliv gospodarske krize in razmer gospodarjenja v letu 1990 na storilnost delavcev, mehaniziranost gozdne proizvodnje ter gozdnih prometnic (49, št. 7/8 (1991), str. 330-343. Ilustr, 1991)
  Olistenje bukve na snežniško-javorniškem masivu (49, št.1 (1991), str.2-23.Zvd., 1991)
  Stalne vzorčne ploskve - koliko in kje? (49, št.5 (1991), str.261-262, 1991)
  Poraba goriva pri prevozu gozdnih lesnih sortimentov s kamioni Magirus (49, št. 9/10 (1991), str. 386-397. Ilustr, 1991)
  Mehke informacije in njihov pomen v gozdnogospodarskem načrtovanju (49, št.2 (1991), str.93-101, 1991)
  Gozdna romantika (49, št. 9/10 (1991), str. 412-414. Ilustr, 1991)
  Kratek pregled zgodovine gozdov v Zasavju (49, št. 6 (1991), str. 301-314. Ilustr, 1991)
  Izkušnja kot povabilo (49, št. 7/8 (1991), str. 363-365. Ilustr, 1991)
  Izrazi gozdne genetike, ki jih pogosteje srečamo (49, št. 7/8 (1991), str. 374-375, 1991)
  Sistemi ocenjevanja nevarnosti gozdnih požarov s pogledom na prihodnje 20-letno obdobje (49, št.4 (1991), str.199-206, 1991)
  Ekspertni sistemi v gozdarskem načrtovanju (49, št. 7/8 (1991), str. 344-354. Ilustr, 1991)
  Problematika opuščenih senožeti v Breginjskem Kotu (49, št.3 (1991), str. 158-161, 1991)
  Bogastvo balkanske dendroflore (49, št. 6 (1991), str. 274-283, 1991)
  Gozdarski zakoni v tržaški mestni državi v letih od 1150-1550 (49, št.4 (1991), str.207-211, 1991)
  Razmnoževanje gozdnega drevja s potaknjenci in preizkušanje njihovih potomcev (49, št.2 (1991), str.83-92.Ilustr, 1991)
  Računalniški izziv gozdarstvu (49, št.3 (1991), str. 133-146, 1991)
  Pionirske drevesne vrste in njihov gozdnogojitveni pomen v pogojih propadanja gozdov (49, št.3(1991),str. 114-122, 1991)
  Na Postojnskem preštevilna rastlinojeda divajd še naprej hudo ogroža gozdno mladje (49, št.3 (1991), str. 147-157, 1991)
  Nekatere ugotovitve o vplivih traktorskih vlak na priraščanje gozdnih sestojev (49, št.4 (1991), str.193-198, 1991)
  Usposabljanje v okularnem ocenjevanju raznih sestojnih karakteristik ter v gozdnogojitvenem diagnosticiranju in izbiri potrebnih ukrepov (49, št. 6 (1991), str. 294-300, 1991)
  Kontrola v okviru popisa poškodovanosti gozdov v letu 1990 (49, št.5 (1991), str.255-260, 1991)
  Zlivno območje hudournika Bela v Breginjskem kotu petdeset let po ureditvi (49, št. 7/8 (1991), str. 355-359. Ilustr, 1991)
  Prof. Zdravko Turk (49, št.5 (1991), str.269-270. Portret, 1991)
  Gozdarstvo in varstvo okolja (49, št. 6 (1991), str. 317-321, 1991)
  Popis poškodovanosti gozdov v Sloveniji leta 1990 (49, št.5 (1991), str.234-239, 1991)
  O fiziologiji drevja in propadanju gozdov (49, št.1 (1991), str.51-53, 1991)
  Propadanje gozdov vedno bolj zaskrbljuje Slovence (49, št.1 (1991), str.33-40. Ilustr., 1991)
  Časi in ljudje se spreminjajo (49, št.3 (1991), str.162-164, 1991)
  Opazovanje in analiza rekreacije v primestni gozdnati krajini - južno obrobje Ljubljanskega barja (49, št. 6 (1991), str. 284-293. Ilustr, 1991)
  Razmejitev med gozdnogospodarskim načrtovanjem ob izdelavi načrtov gospodarskih enot in gozdnogojitvenim načrtovanjem (49, št. 9/10 (1991), str. 398-401, 1991)
  Razmišljanja o gozdnogospodarskem načrtovanju v novih razmerah (49, št. 7/8 (1991), str. 366-372, 1991)
  Imisija žvepla leta 1990 na točkah 16x16 km bioindikacijsle mreže Slovenije (49, št.5 (1991), str.240-247, 1991)
  V spomin našemu preminulemu sopotniku in prijatelju Saši Bleiweisu (49, št.3 (1991), str.167-168. Portret, 1991)
  Kolegu in prijatelju Milanu Prešernu v slovo (letnik: 49, 1991)
  Pridobivanje in uporaba sladkorjev iz lesa (številka: 9/10, 1991)
  Preživeti v puščavi s pomočjo knjige (številka: 7-8, 1991)
 49. 1992
   79

  letnik: 50 (1992)
  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  številka: 3 (1992)
  številka: 4 (1992)
  številka: 5/6 (1992)
  številka: 7/8 (1992)
  številka: 9 (1992)
  številka: 10 (1992)
  Listi padajo, gore rastejo (številka: 5/6, 1992)
  Mednarodna konferenca "Izobraževanje za okolju prijazen turizem" (številka: 10, 1992)
  Analiza gozdnogojitvenega načrtovanja v Sloveniji in njegova vloga v prihodnosti (številka: 1, 1992)
  Pomen ekoloških dejavnikov pri oblikovanju gozdnega revirja (številka: 1, 1992)
  Nekateri poudarki iz ankete z lastniki gozdov (številka: 1, 1992)
  Revirni gozdar bo tudi usklajevalec interesov (številka: 1, 1992)
  Kako komunicirati? (številka: 1, 1992)
  Poudarski pri načrtovanju pridobivanja lesa (številka: 1, 1992)
  Dobro vpeljan model gozdnih revirjev v Radljah (številka: 1, 1992)
  Gojitveno in sečnospravilno načrtovanje v nazarskem gozdnogospodarskem območju (številka: 1, 1992)
  Kako naprej? - Drugič (številka: 2, 1992)
  Gozdarstvo (številka: 2, 1992)
  Preverba, prilagoditev in sprememba gozdnogospodarskega načrta med njegovo veljavnostjo, poenostavljena in predčasna obnova načrta ter podaljšanje načrtovalnega obdobja (številka: 2, 1992)
  Denacionalizacija gozdov (številka: 2, 1992)
  Ugotovitve in priporočila seminarja Postranski gozdni proizvodi (številka: 2, 1992)
  Prof. Franc Rainer, 1902-1991 (številka: 2, 1992)
  Ohranjanje naravne genetske dediščine gozda v Sloveniji (številka: 2, 1992)
  Dipl. inž. Samu Dečmanu v slovo (številka: 2, 1992)
  Prof. Franc Rainer, 1902-1992 (številka: 2, 1992)
  Se bomo evropeizirali končno tudi po načinu merjenja industrijskega lesa?! (številka: 2, 1992)
  Učinek izbiralnih redčenj na različne sestojne parametre umetno osnovanega smrekovega gozda na rastišču predalpskega jelovo-bukovega gozda (številka: 2, 1992)
  Vilijem Kindler - osemdesetletnik (številka: 3, 1992)
  Vloga dušika v gozdnih ekosistemih (številka: 3, 1992)
  Kakšne semenske sestoje rabimo? (številka: 3, 1992)
  Prvi evropski simpozij terestičnih (gozdnih) ekosistemih (številka: 3, 1992)
  O svetovanju in načrtovanju v zasebnih gozdovih (številka: 3, 1992)
  O vzgoji gozdnih sadik in zagotavljanju njihove kakovosti (številka: 3, 1992)
  Gozdno zadružništvo (številka: 3, 1992)
  Težavnost dela sekačev (številka: 3, 1992)
  "Zakon o gozdovih v parlamentu - drugič" (številka: 3, 1992)
  Evropska zadruga (številka: 3, 1992)
  Josip Goederer (številka: 4, 1992)
  Zastrupljen plen v osrčju Afrike (številka: 4, 1992)
  Primerjava sodobnega in klasičnega načina zakoreninjanja potaknjencev (številka: 4, 1992)
  Problemi in dileme pri izdelavi tematskih gozdarskih kart (številka: 4, 1992)
  Revirni gozdar in zasebni interes lastnikov gozdov (številka: 4, 1992)
  Etika sobivanja v okolju (številka: 4, 1992)
  Gozdno gradbeništvo (številka: 4, 1992)
  Evropski priročnik za monitoring gozdnih tal na stalnih raziskovalnih ploskvah (številka: 4, 1992)
  Drva so le pogojno ekološko čist vir energije (številka: 4, 1992)
  Ekološki vidik priprave dela v gozdarstvu (številka: 4, 1992)
  Kisli dež (številka: 5/6, 1992)
  Kako predstaviti pragozd (številka: 5/6, 1992)
  Stanje in vrednotenje semenskih sestojev gozdnega drevja v Sloveniji (številka: 5/6, 1992)
  Primerjava rekreacije na Šmarjetni gori in Sv. Joštu nad Kranjem (številka: 5/6, 1992)
  Gozdovi v strategiji prostorskega razvoja Slovenije (številka: 5/6, 1992)
  Uvajanje monitoringa gozdnih tal na stalnih raziskovalnih objektih v Sloveniji (številka: 5/6, 1992)
  Funkcije gozdov in gozdovi v prostoru v območnih gozdnogospodarskih načrtih (številka: 5/6, 1992)
  Razvrščanje hlodov iglavcev po standardih (številka: 5/6, 1992)
  Iskanje smeri razvoja gozdne tehnike (številka: 5/6, 1992)
  Ptice pragozdnih ostankov Rajhenavski Rog in Pečka ter njihova odvisnost od stanja sestojev (številka: 7/8, 1992)
  Analiza obiska koče na planini Razor (številka: 7/8, 1992)
  Nekaj utrinkov o gospodarjenju z gozdovi v tujini (številka: 7/8, 1992)
  Pomlajevanje v gnezdih pomeni tudi zaščito pred divjadjo (številka: 7/8, 1992)
  Ugotavljanje uporabne dobe strojev na primeru traktorjev IMT-558 (številka: 7/8, 1992)
  Vpliv tal na kakovost vzgojenih sadik (številka: 7/8, 1992)
  Gozdnogojitveno načrtovanje s pomočjo prostorskega informacijskega sistema (številka: 7/8, 1992)
  Procesi nastajanja in razpadanja ozona v troposferi in njegov vpliv na vegetacijo (številka: 7/8, 1992)
  Gradacija hrastovih grizlic (Apethymus abdominalis Lep. in A. Braccatus Gmelin) v Krakovskem gozdu (številka: 9, 1992)
  Kam s smrekovo skorjo? Izdelava flokulantov (številka: 9, 1992)
  Obvladovanje knaverja (Ips typographus) in šesterozobega smrekovega lubadarja (Pitogenes chalcographus) s pastmi in sintetičnimi feromoni (številka: 9, 1992)
  Krajevna in ledinska imena v gozdu in v povezavi z njim v občini Grosuplje (številka: 9, 1992)
  Obvladovanje knaverja (Ips typographus) in šesterozobega smrekovega lubadarja (Pityogenes chalcographus) s pastmi in sintetičnimi feromoni (številka: 9, 1992)
  Jusarji na Krasu (številka: 9, 1992)
  Izdradnja prometnega omrežja v gozdovih Kamniške Bistrice v obdobju od leta 1831 do 1991 (številka: 10, 1992)
  TREECD - baza podatkov na CD ROM-u za področji gozdarske in lesarske znanosti (številka: 10, 1992)
  Značilnosti pomlajevanja v sestojih črnega bora Na Krasu (številka: 10, 1992)
  Analiza izvoza in uvoza lesa v prvih sedmih mesecih leta 1992 (številka: 10, 1992)
  Razvoj gozdarskih žičnic na Bovškem (številka: 10, 1992)
  Novo življenje severnoameriških pragozdov (številka: 7-8, 1992)
 50. 1993
   71

  letnik: 51 (1993)
  številka: 1 (1993)
  številka: 2 (1993)
  številka: 3 (1993)
  številka: 4 (1993)
  številka: 5/6 (1993)
  številka: 7/8 (1993)
  številka: 9 (1993)
  številka: 10 (1993)
  Prikaz uporabnih načinov za povečanje rasti poskusnega smrekovega nasada Ajdovec (številka: 5/6, 1993)
  Josip Schauta (številka: 1, 1993)
  Anton Rossipal (številka: 1, 1993)
  Poskus ovrednotenja stroškov ogozditve Krasa na Kranjskem v obdobju 1886-1911 (številka: 1, 1993)
  Prometna obremenitev gozdnih cest zaradi gospodarjenja z gozdom (številka: 1, 1993)
  Predlog sistema materialnih spodbud za vlaganja v gozdove (številka: 1, 1993)
  Varstvo gozdov na kraškem gozdnogospodarskem območju (številka: 1, 1993)
  Kazalniki stanja varstva pri delu (številka: 2, 1993)
  Kratek zgodovinski pregled izvirnega sistema urejanja zasebnih gozdov na območju okraja Kranj (številka: 2, 1993)
  Zaskrbljujoči trendi vlaganj v slovenske gozdove (številka: 2, 1993)
  Reprodukcijska rast pri jelki (Abies alba Mill.) v odvisnosti od stopnje prizadetosti dreves (številka: 2, 1993)
  Dve novi napravi za sajenje gozdnega drevja (številka: 2, 1993)
  ONF (Office National des Forets) - Francoski državni urad za gozdove (številka: 2, 1993)
  Branko Korošec: Gozdovi Slovenije skozi čas, I. del (številka: 2, 1993)
  Aktualne možnosti za smotrnejšo in ekološko sprejemljivejšo tehnologijo dela pri pridobivanju lesa (številka: 2, 1993)
  Vpliv vlak na priraščanje dinarskega jelovo-bukovega gozda (številka: 3, 1993)
  Franjo Pahernik (številka: 3, 1993)
  Ergonomsko oblikovanje dela pri spravilu lesa z žičnimi napravami (številka: 3, 1993)
  Modrovanje na Rogu (številka: 3, 1993)
  Upoštevanje habitatov za živali v gozdnati krajini (številka: 3, 1993)
  Obdavčenje zasebnih gozdov (številka: 3, 1993)
  Obiskali smo Republiko Gvinejo Bissau (številka: 3, 1993)
  Pomen aktivnega uravnavanja trga z gozdnimi sortimenti (številka: 3, 1993)
  Mirko Šušteršič (številka: 3, 1993)
  V spomin profesorju Hansu Leibundgutu - švicarskemu profesorju za gojenje gozdov (številka: 4, 1993)
  O ogroženosti od podlubnikov z vidika stroke (številka: 4, 1993)
  Razvoj gozdnega gospodarjenja do konca 2. svetovne vojne do danes (številka: 4, 1993)
  Lov in lovstvo v Triglavskem narodnem parku: do kdaj še? (številka: 4, 1993)
  Zdravstveno stanje in razvojna težnja mladja črnega bora (Pinus nigra Arn.) na slovenskem Krasu (številka: 4, 1993)
  Ali potrebuje revirni gozdar visokošolsko izobrazbo? (številka: 4, 1993)
  Tehnološki načrt - sestavni del gozdnogospodarskega načrta (številka: 4, 1993)
  Izobrazba revirnega gozdarja (številka: 4, 1993)
  Dileme nadaljnjega razvoja gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji (številka: 5/6, 1993)
  Prikaz uporabljenih načinov za povečanje rasti poskusnega smrekovega nasada Ajdovec (številka: 5/6, 1993)
  Strokovno ali stanovsko društvo? (številka: 5/6, 1993)
  Oblikovanje semenarskih enot na osnovi gozdnih združb (številka: 5/6, 1993)
  Ressel - Kras včeraj in danes (številka: 5/6, 1993)
  Razvoj in varstvo gozdov na Krasu (številka: 5/6, 1993)
  Spontano vračanje gozda na Kras (številka: 5/6, 1993)
  Življenjski prostor "nizki kras", primer človekove destruktivnosti, energije življenja, upanja v človeka in trajen raziskovalni laboratorij (številka: 5/6, 1993)
  Herzog Franjo (številka: 7/8, 1993)
  Kako obvladujemo podlubnike (številka: 7/8, 1993)
  Rast jelke (Abies alba Mill.) se izboljšuje (številka: 7/8, 1993)
  Zavod za gozdove Slovenije (številka: 7/8, 1993)
  Ziernfeld Viktor-Zmago (številka: 7/8, 1993)
  Novak Viktor (številka: 7/8, 1993)
  Ekonomsko vrednotenje škod, ki jih v gozdovih povzročijo požari (številka: 9, 1993)
  Kolovec - zgodovina in gozdarstvo (številka: 9, 1993)
  Sto in eno leto staro "sporočilo" Leopolda Hufnagla (številka: 9, 1993)
  Gozdarji iz Nemčije pomagajo gozdarjem v Sarajevu (številka: 9, 1993)
  Pridelovanje visokokakovostnega lesa in sonaravno gojenje gozdov na primeru bukve v prebiralnem jelovo-bukovem gozdu (številka: 9, 1993)
  Razmišljanje o prenovi sistema gozdnogospodarskega načrtovanja (številka: 9, 1993)
  Ohranjevanje genetskih virov gozda v Sloveniji (številka: 9, 1993)
  Evropski seminar za popisovalce propadanja gozdov (številka: 10, 1993)
  9. severnoameriški kongres o mikorizi (NACOM) (številka: 10, 1993)
  Spremljanje barve bukovega lista skozi vegetacijsko obdobje (številka: 10, 1993)
  Mraziščna smrečja (Asplenio-Piceetum R. Kuoch 1954 var. geogr. Omphalodes verna var. geogr. nova) v koliševkah Kočevske (številka: 10, 1993)
  Napake izmere oblovine iglavcev in predlog novega načina izmere (številka: 10, 1993)
  9. redni sestanek predstavnikov držav - podpisnic programa ICP - Forests (številka: 10, 1993)
  Indok služba Gozdarske knjižnice (številka: 10, 1993)
  Helsinška resolucija o biološki raznovrstnosti (številka: 10, 1993)
  Franz Miklitz (številka: 10, 1993)
 51. 1994
   65

  številka: 1 (1994)
  številka: 2 (1994)
  številka: 3 (1994)
  številka: 4 (1994)
  številka: 5/6 (1994)
  številka: 7/8 (1994)
  številka: 9 (1994)
  številka: 10 (1994)
  Napake izmere oblovine iglavcev in predlog novega načina izmere (številka: 1, 1994)
  Metode kartografskega prikaza (številka: 1, 1994)
  Kramer, W.: Jelka (Abies alba Mill.) v vzhodni in jugozahodni Evropi (številka: 1, 1994)
  Andraž Čarni: Bibliographia Phytosociologica : Slovenica (številka: 1, 1994)
  Organizacija izvajalskih podjetij - začetek novega (številka: 1, 1994)
  Standard za bukove hlode (številka: 1, 1994)
  Primernost uporabe novih spravilnih sredstev v razmerah Visokega Krasa (številka: 2, 1994)
  S poti po Norveški (številka: 2, 1994)
  Odgovor na reakcije, sprožene z "Dilemami nadaljnega razvoja gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji (številka: 2, 1994)
  Gospodarjenje z živalskim svetom (številka: 2, 1994)
  Seminar o trajnem razvoju gozdov borealnega in zmernega pasu (številka: 2, 1994)
  Upoštevanje sonaravnosti v kočevski gozdnati krajini (številka: 3, 1994)
  Varstvo gozdov pred podlubniki v letu 1993 (številka: 3, 1994)
  Konec gozdarske srednje šole (številka: 3, 1994)
  Rast rdečega hrasta (Quercus rubra L.) in močvirskega hrasta (Quercus palustris Muench.) v nasadih Dobruška gmajna in Korita (številka: 3, 1994)
  Neupravičeno prezrti gozdni robovi (številka: 3, 1994)
  Testiranje piretroidnih insekticidov za obvladovanje osmerozobnega smrekovega lubadarja (Ips typographus L.) (številka: 3, 1994)
  10. sestanek UN/ECE ICP - Forests (številka: 4, 1994)
  Urajanje poslovnih razmerij pri gospodarjenju z javnimi gozdovi (številka: 4, 1994)
  Jernej Piškur - Jesenkov nagrajenec (številka: 4, 1994)
  Urejanje poslovnih razmerij pri gospodarjenju z javnimi gozdovi (številka: 4, 1994)
  Predstavitev gozdov in gozdarstva Švice ter primerjava s Slovenijo (številka: 4, 1994)
  Ergonomija na sejmu Interforst 94 (številka: 4, 1994)
  Rast smrekovih nasadov, osnovanih na opuščenih kmetijskih zemljiščih (številka: 4, 1994)
  Zgradba naravnih bukovih gozdov v optimalni fazi na primeru gozdnih rezervatov Menina in Robanov kot (številka: 4, 1994)
  Uveljavljanje in delovanje novega nacionalnega sistema tehnične regulative ter priprava standardov za gozdne lesne proizvode v luči mednarodne standardizacije (številka: 4, 1994)
  Učna pot ob mrtvici reke Mure (številka: 5/6, 1994)
  Sonaravnost je odziv gozdarstva na novo miselnost (številka: 5/6, 1994)
  Viljem Kindler 1912-1994 (številka: 5/6, 1994)
  Nekaj vtisov o Tasmaniji in zanimivih drevesnih vrstah njenih gozdov (številka: 5/6, 1994)
  Komuniciranje gozdarjev z gozdnimi posestniki (številka: 5/6, 1994)
  Strateški plan mednarodne zveze gozdarskih raziskovalnih organizacij (IUFRO) (številka: 5/6, 1994)
  Protipožarno varstvo gozdov (številka: 5/6, 1994)
  Infekcije z Borrelio burgdorferi pri gozdarskih delavcih v Sloveniji (številka: 7/8, 1994)
  Poslovili smo se od dr. Iva Puncerja (številka: 7/8, 1994)
  Poduk iz preteklosti ob stoletnici (1890-1990) Schollmayerjeve kontrolne metode (številka: 7/8, 1994)
  Gozdarstvo Bornea (Kalimantana) (številka: 7/8, 1994)
  Premerka z vgrajenim računalnikom - elektronska premerka (številka: 7/8, 1994)
  Odnos do okolja v luči desete zapovedi iz Dekaloga (številka: 7/8, 1994)
  Strokovno izrazje (številka: 7/8, 1994)
  Pitterle, A.: Trajnostno - večfunkcijsko gospodarjenje z gozdovi; Gozdnopolitično - javnogospodarski nazori v prihodnost usmerjenega gojitelja gozdov (številka: 9, 1994)
  Belia Just - Pravdoje (številka: 9, 1994)
  Prva konferenca Evropskega gozdarskega inštituta (številka: 9, 1994)
  Gozdni predel Ponoviče pri Litiji (številka: 9, 1994)
  Finski gozdarski inštitut (številka: 9, 1994)
  Zelena internacionala (številka: 9, 1994)
  Vpliv nekaterih rastiščnih dejavnikov, sestojnih kazalcev in drevesnih značilnosti na pojavnost rdečega srca pri bukvi (številka: 9, 1994)
  Gozdarski muzej Lusto v Punkaharju (Finska) (številka: 9, 1994)
  Malezija (številka: 9, 1994)
  5. mednarodno delovno zasedanje IUFRO projektne skupine P1.10-00 Žlahtenje in gojenje bukve (številka: 9, 1994)
  Nezgode pri delu v gozdnih gospodarstvih v letih 1992 in 1993 (številka: 9, 1994)
  Izdelava presoj vplivov na okolje ob posegih v gozdni prostor (številka: 10, 1994)
  Avtoceste in prostoživeče divje živali - o neizbežnosti konfliktov in možnostih za njihovo blažitev (številka: 10, 1994)
  Krajinskoekološki vidiki velikih posegov (cest) v gozdni prostor (številka: 10, 1994)
  Obseg javnih funkcij gozdov in problemi, ki jih zanje prinašajo posegi v gozdni prostor (številka: 10, 1994)
  Povzetek pomembnejših povdarkov iz referatov in razprav (številka: 10, 1994)
  Obremenitev gozdnega prostora s prometnim omrežjem (številka: 10, 1994)
 52. 1995
   67

  številka: 1 (1995)
  številka: 2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  številka: 4 (1995)
  številka: 5/6 (1995)
  številka: 7/8 (1995)
  številka: 9 (1995)
  številka: 10 (1995)
  Stroški pridobivanja lesa na kmetiji (številka: 1, 1995)
  Rezultati poslovanja gozdarskih podjetij v letu 1993 (številka: 1, 1995)
  Zdenko Otrin (1933-1994) (številka: 1, 1995)
  Visokofrekvenčna elektrofotografija in vitalnost semen (številka: 1, 1995)
  Urejanje gozdnega prostora (številka: 1, 1995)
  Nova švedska gozdarska politika (številka: 1, 1995)
  Dr. Vladimir Tregubov (številka: 2, 1995)
  Phyllonorycter robiniella (Clemens), še en nov listni zavrtač robinije v Sloveniji (številka: 2, 1995)
  Biološki parametri, primerni za izboljšanje indeksa nevarnosti pred gozdnimi požari (številka: 2, 1995)
  Stroški gozdnega dela (številka: 2, 1995)
  Mestni gozd Kozlov rob (številka: 2, 1995)
  Pogled v gozdove onkraj severne meje in v zgodovino (številka: 2, 1995)
  Jelka v Ljubljanskem gozdnogospodarskem območju (številka: 2, 1995)
  Kako predstaviti pragozd (številka: 3, 1995)
  Turizem, rekreacija in gozd na krasu (številka: 3, 1995)
  Turistično vrednotenje slovenskega Krasa v luči gozdarstva (številka: 3, 1995)
  Turizem in gozd na Kočevskem (številka: 3, 1995)
  Proučevanje dela s procesorjem KP-40 (številka: 3, 1995)
  Miloš Mehora (številka: 3, 1995)
  Turizem v snežniško-javorniških gozdovih (številka: 3, 1995)
  Pridobivanje semena jelke (številka: 3, 1995)
  Odprta vprašanja gozdarskega načrtovanja (številka: 3, 1995)
  Rozki Debevec-Lesjak, dipl. inž. gozd. (številka: 3, 1995)
  Bauma 1995 (številka: 4, 1995)
  11. redno letno srečanje predstavnikov držav, ki sodelujejo v programu UN/ECE ICP Forests (številka: 4, 1995)
  Gozdna tehnika se predstavlja (številka: 4, 1995)
  Sonaravnost je kultivirana ekologija (številka: 4, 1995)
  Strokovne podlage za prostorski del pri načrtu gozdnogospodarske enote (številka: 4, 1995)
  Biološka pestrost gozdov (številka: 4, 1995)
  Nožnična pasja čebula (Gagea spathacea (Hayne) Salisb.) in evropska gomoljčica (Pseudostellaria europaea Schaeftlein) tudi v Beli krajini (številka: 5/6, 1995)
  Ergonomija na IUFRO kongresu v Tampereju (številka: 5/6, 1995)
  Motorne žage STIHL (številka: 5/6, 1995)
  Korpel Štefan: Die Urwälder der Westkarpater (številka: 5/6, 1995)
  Gospodarjenje z drevnino ob reki Unici na Planinskem polju (številka: 5/6, 1995)
  Študijsko potovanje v Waiblingen - tovarna STIHL (številka: 5/6, 1995)
  Jože Šlander (številka: 7/8, 1995)
  Vplivi na obremenitev sekačev s tresenjem (številka: 7/8, 1995)
  Avgust Guzelj (številka: 7/8, 1995)
  Sgermova smreka s Pohorja je eno najvišjih evropskih dreves (številka: 7/8, 1995)
  Boleslav Črnagoj (številka: 7/8, 1995)
  Rastlina - rezultat rastiščnih dejavnikov (številka: 7/8, 1995)
  Floristična presenečenja v stenah nad Kolpo in druge floristične zanimivosti s Kočevske (številka: 7/8, 1995)
  Naloge javne gozdarske službe v okviru nalog varstva narave (številka: 9, 1995)
  Varstvo narave in gozdarstvo (številka: 9, 1995)
  Poročilo o popisu propadanja gozdov v letu 1995 (številka: 9, 1995)
  Gozdarstvo in varovanje narave (številka: 9, 1995)
  Kočevski naravni park (številka: 9, 1995)
  Soodvisnost erozijskih pojavov v prostoru (številka: 9, 1995)
  Strategija ohranjanja narave in varstva naravne dediščine v gozdu in gozdnem prostoru v skladu z zakonom o gozdovih in s predlogom programa (trajnostnega) razvoja gozdov v Sloveniji (številka: 9, 1995)
  Gozdarstvo - sestavni del ohranjanja narave (številka: 9, 1995)
  Gozdovi (gozdarstvo) in Triglavski narodni park (številka: 9, 1995)
  Tablice oblikovnega števila, debeljadi in količine izdelanih sortimentov za jelko (številka: 10, 1995)
  Dr. Milan Piskernik sedemdesetletnik (številka: 10, 1995)
  Ob drugem evropskem letu varstva narave še magistrski študij "varstvo naravne dediščine" (številka: 10, 1995)
  Vitalnost smrekovega semena iz slovenskih semenskih sestojev (številka: 10, 1995)
  Gozdna učna pot Rožni studenec (številka: 10, 1995)
  O barvah gozda (številka: 10, 1995)
  Brez zgodovine ni prihodnosti (številka: 10, 1995)
  Darinka Trpin in Branko Vreš: Register flore Slovenije (številka: 5-6, 1995)
 53. 1996
   93

  številka: 1 (1996)
  številka: 3 (1996)
  številka: 4 (1996)
  številka: 5/6 (1996)
  številka: 7/8 (1996)
  številka: 9 (1996)
  številka: 10 (1996)
  Smrekove monokulture in sonaravnost (številka: 1, 1996)
  Sortimentne in vrednostne tablice za debla jelke (številka: 1, 1996)
  Vpliv jelenjadi in srnjadi na potek gozdne sukcesije v gozdnem rezervatu Pugled-Žiben (številka: 1, 1996)
  Gozd na Šmarni gori (številka: 1, 1996)
  Na vrsti je Afrika (številka: 1, 1996)
  Obiskali smo Francosko Gvajano (številka: 1, 1996)
  Koristno orodje za vrednotenje ekoloških dejavnikov (številka: 2, 1996)
  Proučevanje onesnaženosti gozdnih tal v imisijskem območju šoštanjske termoelektrarne s parnoprimerjalnimi raziskovalnimi objekti (številka: 2, 1996)
  Gozdarstvo in varstvo narave (številka: 2, 1996)
  Ocena dolžine gozdnega roba v ljubljanskem gozdnogospodarskem območju (številka: 2, 1996)
  Opremljenost in storilnost izvajalskih podjetij v gozdarstvu v letu 1994 (številka: 2, 1996)
  Rastlina - rezultat rastiščnih dejavnikov (številka: 2, 1996)
  Moja molitev (številka: 3, 1996)
  Helsinška resolucija H3 odpira nove možnosti mednarodnega sodelovanja na področju gozdarstva (številka: 3, 1996)
  Odnos človeka do velikih zveri (številka: 3, 1996)
  Ohranjanje biološke pestrosti v gozdu (številka: 3, 1996)
  Modelna prostorska predstavitev podatkov popisa gozdov (številka: 3, 1996)
  Naravoslovna učna pot Vrata (številka: 3, 1996)
  Naloge gozdne genetike (številka: 3, 1996)
  Odmev na sortimentne tablice za jelko (številka: 3, 1996)
  Varno delo pri sečnji (številka: 3, 1996)
  Fotografija - dokument časa in prostora (številka: 3, 1996)
  Strojne naprave za lažje delo v gozdovih (številka: 3, 1996)
  Biomasa kot element razvoja energetike (številka: 3, 1996)
  Strokovna ekskurzija po Avstriji (številka: 3, 1996)
  Pogled na problematiko s strani delavca, zaposlenega v izvajalskem podjetju (številka: 4, 1996)
  Pomen kodeksa gozdarske etike za gozdarje (številka: 4, 1996)
  Kodeks gozdarske poklicne etike - znamenja dozorevanja stroke? (številka: 4, 1996)
  Zakaj kodeks poklicne etike? (številka: 4, 1996)
  Poročilo o referatih okrogle mize o gozdarski poklicni etiki (številka: 4, 1996)
  Sistemi za oceno nevarnosti gozdnega požara in modeliranje obnašanja gozdnih požarov (številka: 4, 1996)
  Etično reguliranje človekovega ravnanja z naravo (številka: 4, 1996)
  Človeški in medčloveški vidiki poklicne etike v gozdarstvu (številka: 4, 1996)
  Okrogla miza o gozdarski poklicni etiki (številka: 4, 1996)
  Botanična potepanja po ostenjih nad Ribjekom ob Kolpi (številka: 4, 1996)
  Okrogli mizi o gozdarski poklicni etiki na rob (številka: 4, 1996)
  O mestu, vsebini in nastajanju kodeksa gozdarske poklicne etike (številka: 4, 1996)
  Analiza možnosti proženja zemeljskih plazov (številka: 4, 1996)
  Ogled Pokljuške soteske (številka: 4, 1996)
  Kaj pomeni odsotnost standardov za merjenje in razvrščanje lesa? (številka: 4, 1996)
  Naloge ter nameni lovstva in lova danes in jutri (številka: 5/6, 1996)
  Izhodišča za Pravilnik o lovskogojitvenem načrtovanju - nadgradnje Zakona o gozdovih (številka: 5/6, 1996)
  Lovski zakon za divjad, za gozd in za lov (številka: 5/6, 1996)
  Strategija razvoja slovenskega lovstva (številka: 5/6, 1996)
  Ohranjanje in obnavljanje raznolikosti živalskih habitatov na primeru ptic (številka: 5/6, 1996)
  Zakon o divjadi in lovstvu (številka: 5/6, 1996)
  Ravnanje s problematičnimi živalskimi vrstami v Sloveniji na osnovi spoznanj raziskovalnega dela (številka: 5/6, 1996)
  Spontani in misleči plenilec ter ravnovesje v naravi (številka: 5/6, 1996)
  Varstvo narave, lov in lovstvo (številka: 5/6, 1996)
  Nekatere zajedavske bolezni kot redukcijski faktor divjadi (številka: 5/6, 1996)
  Sestanek IUFRO skupine S.3.07 Ergonomija (številka: 7/8, 1996)
  Študentsko gozdarsko tekmovanje v Freiburgu (številka: 7/8, 1996)
  Slovenocentričnost slovenskega gozdarstva (številka: 7/8, 1996)
  Značilnosti in pomen lesnega kuriva v slovenski energetiki (številka: 7/8, 1996)
  Srečanje gozdarjev Evrope (številka: 7/8, 1996)
  Alojz Šercelj: Začetki in razvoj gozdov v Sloveniji (številka: 7/8, 1996)
  Gašenje visokogorskega gozdnega požara na Rombonu s helikopterjem (številka: 7/8, 1996)
  Odmev na sortimentne tablice za jelko (številka: 7/8, 1996)
  Ekološka opredelitev jelovih gozdov Zgornje Savinjske doline (številka: 7/8, 1996)
  Raziskave mikorizosfere v svetu - zabeležka s I. svetovnega mikoriznega kongresa (številka: 7/8, 1996)
  Odmev na sortimentne tablice za jelko (številka: 7/8, 1996)
  Ekskurzija gozdarskih veteranov (številka: 7/8, 1996)
  Primerjava dveh načinov cenitve gozdov (številka: 7/8, 1996)
  Slovenocentrističnost slovenskega gozdarstva (številka: 7/8, 1996)
  Večnamenski gozd in urejanje gozdnega prostora (številka: 9, 1996)
  Gozdovi in urbanistično načrtovanje (številka: 9, 1996)
  Zasnova gozdne krajine na državni ravni (številka: 9, 1996)
  Prostorski vidiki gozdarskega načrtovanja - primer Slovenije in Švice (številka: 9, 1996)
  Načrtovanje razvoja podeželja (številka: 9, 1996)
  Temelji ekosistemskega gozdarstva (številka: 9, 1996)
  Vloga gozdov v zasnovi strategije varstva narave v Sloveniji (številka: 9, 1996)
  Sodelovanje Zavoda za gozdove Slovenije pri urejanju prostora (številka: 9, 1996)
  Strategija varstva krajine v Sloveniji (številka: 9, 1996)
  Večnamenski gozd in prostorsko načrtovanje (številka: 9, 1996)
  Presoje vplivov na okolje pri načrtovanju gozdnih prometnic (številka: 9, 1996)
  Metodologija načrtovanja gozdne krajine - nekatera teoretična izhodišča (številka: 9, 1996)
  Zakon o gozdovih in urejanje prostora (številka: 9, 1996)
  Hrast oplutnik (Quercus crenata Lam.) tudi na Krasu (številka: 10, 1996)
  Presoja vplivov na okolje pri posegih v gozdni prostor (številka: 10, 1996)
  Nekatere značilnosti upravljanja in gospodarjenja z gozdovi ter drugimi naravnimi viri v ZDA in spoznanja, pomembna za slovensko gozdarstvo (številka: 10, 1996)
  Razmišljanje ob študijskem potovanju po ZDA (številka: 10, 1996)
  Uporaba fotointerpretacije aeroposnetkov in GIS tehnik pri kartiranju ter proučevanje gozdne vegetacije (številka: 10, 1996)
  Sanacija največjega slovenskega pogorišča v naravnem okolju (številka: 10, 1996)
  Uporabnost prirejenih Alganovih in Schaefferjevih ter Vmesnih tarif za računanje lesne mase naše jelke (številka: 10, 1996)
  Ob 150-letnici hrvaškega gozdarskega društva in 120-letnici glasila Šumarski list (številka: 7-8, 1996)
  Uporabnost standardov za razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov (številka: 7-8, 1996)
 54. 1998
   155

  številka: 1 (1998)
  številka: 2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  številka: 4 (1998)
  številka: 5/6 (1998)
  številka: 7/8 (1998)
  številka: 9 (1998)
  številka: 10 (1998)
  Prilagajanje gozdarske tehnike sonaravnemu gospodarjenju v slovenskih gozdovih (številka: 1, 1998)
  Gospodarnost gospodarjenja z gozdovi v novih družbenih in gospodarskih razmerah (številka: 1, 1998)
  Gozdnogospodarsko načrtovanje v Zavodu za gozdove Slovenije - v luči novosti Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (številka: 1, 1998)
  Varno delo v gozdu je sonaravno (številka: 1, 1998)
  Inženirska zbornica Slovenije objavlja (številka: 1, 1998)
  Drevesničarstvo in semenarstvo v Sloveniji (številka: 1, 1998)
  Raziskovalna dejavnost v slovenskem gozdarstvu (številka: 1, 1998)
  Ali so cilji v slovenskih gozdovih ogroženi? (številka: 1, 1998)
  XIX. Gozdarski študijski dnevi "Gorski gozd" (številka: 1, 1998)
  Zadružništvo v gozdarstvu (številka: 1, 1998)
  XI. Svetovni gozdarski kongres v Antaliji (Turčija), 13.-23. oktobra 1997 (številka: 1, 1998)
  Visokošolsko izobraževanje gozdarskih strokovnih kadrov (številka: 1, 1998)
  Uspešnost novega sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (številka: 1, 1998)
  Organiziranost slovenskega gozdarstva po letu 1993 (številka: 1, 1998)
  Zavod za gozdove Slovenije danes, jutri - delo z gozdom v dobro narave in ljudi (številka: 1, 1998)
  Zagotavljanje gozdne reprodukcije (številka: 1, 1998)
  Izobraževalne dejavnosti Zavoda za gozdove Slovenije (številka: 1, 1998)
  Škodljivi vplivi onesnaženega zraka na gozdne ekosisteme in stanje v Sloveniji (številka: 1, 1998)
  Zbornik gozdarstva in lesarstva št. 54 (številka: 1, 1998)
  Evropska unija išče skupno gozdarsko strategijo (številka: 1, 1998)
  Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu med Programom razvoja gozdov v Sloveniji in zahtevami Evropske Unije (EU) (številka: 1, 1998)
  Trg gozdnih lesnih proizvodov (številka: 1, 1998)
  Vestnik s kravato (številka: 1, 1998)
  Ob šestdesetletnici Gozdarskega vestnika (številka: 1, 1998)
  Škodljivi biotski in abiotski dejavniki v slovenskem gozdu (številka: 1, 1998)
  Varnost in zdravje pri gozdnem delu (številka: 1, 1998)
  Vplivi pridobivanja lesa na sestoj in gozdna tla (številka: 1, 1998)
  Stališča in ugotovitve s posvetovanja "Sonaravno gospodarjenje in raba gozdov - obnovljivega naravnega bogastva - v novih razmerah", ki ga je organizirala Zveza gozdarskih društev Slovenije 6. novembra 1997 (številka: 1, 1998)
  GV 1997/10 - Rezultati ankete o poznavanju gozdov in gozdarstva v javnosti (številka: 1, 1998)
  Gozdarsko strokovno izrazje (številka: 1, 1998)
  Gojenje gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije in izvajanje gojitvenih del v zadnjih letih (številka: 1, 1998)
  Trendi onesnaževanja in onesnaženosti zraka v Sloveniji (številka: 1, 1998)
  Vloga Zavoda za gozdove Slovenije pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic (številka: 1, 1998)
  Ustanovitev kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (številka: 1, 1998)
  Ob tragični nesreči prijateljev, kolegov iz Gozdarskega inštituta Jastrebarsko (številka: 2, 1998)
  Tečajna dejavnost na gozdarski šoli v Postojni (številka: 2, 1998)
  Lesarji - spomladanski tehnični škodljivci lesa (številka: 2, 1998)
  Ogroženost slovenskih gozdov, gozdarstva, stroke, znanja (številka: 2, 1998)
  Srečanje gozdarjev - "gozdarski ples 98" (številka: 2, 1998)
  Nekatere značilnosti gozdarstva in gozdov v Evropski uniji (številka: 2, 1998)
  Alpska konvencija (številka: 2, 1998)
  Uspešnost novega sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (številka: 2, 1998)
  Znebimo se občutka nemoči, vzpostavimo strokovni dialog (številka: 2, 1998)
  Celjsko gozdarsko društvo - predstavitev dejavnosti (številka: 2, 1998)
  Pomen gozdnih ostankov v agrarni krajini na primeru revirja Polana (številka: 2, 1998)
  Poročilo o enodnevni ekskurziji na avstrijsko Štajersko 7. 10. 1997 (številka: 2, 1998)
  Zgodovina objavljanja cen gozdnih lesnih proizvodov v Gozdarskem vestniku (številka: 2, 1998)
  Vinko Nič (1928-1998) (številka: 2, 1998)
  Gozdarska vozila Scania (številka: 3, 1998)
  Breze v okolju gozdov smreke in jelke v snežniškem pogorju (številka: 3, 1998)
  Obvestili članom ZGDS (številka: 3, 1998)
  Pismo poglavarja Seattla in okoljska etika (številka: 3, 1998)
  Nova spoznanja o rastlinstvu in rastju Kočevske (številka: 3, 1998)
  Teden gozdov - onesnaženost slovenskih gozdov (številka: 3, 1998)
  Po sledeh Rimske ceste (številka: 3, 1998)
  Navodila za pripravo izvlečkov v slovenskih publikacijah s področja gozdarstva (številka: 3, 1998)
  Tanin Sevnica d.d. (številka: 3, 1998)
  GV 1998/1 - Rezultati ankete o poznavanju gozdov in gozdarstva v javnosti (številka: 3, 1998)
  Nekatere vrste iz družine Križnic (Brassicaceae) in njihov indikatorski pomen (številka: 3, 1998)
  Cene gozdnih lesnih proizvodov v prvem trimesečju leta 1998 (številka: 3, 1998)
  Podaljšani del evropske pešpoti št. 6 Baltik-Wachau-Jadran-Egejsko morje (številka: 3, 1998)
  Gozdno delo v Himalaji (številka: 3, 1998)
  Petindvajset let študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti (številka: 3, 1998)
  Tuji odmev na naš Gozdarski vestnik (številka: 3, 1998)
  Društvo študentov gozdarstva se predstavi (številka: 3, 1998)
  Kaj nudi internet gozdarjem (številka: 4, 1998)
  Natečaj za fotografije, ki bodo objavljene v Gozdarskem vestniku v letu 1999 (številka: 4, 1998)
  Še enkrat: Z zamudo, pa vendar - novi slovenski standard za hlode (številka: 4, 1998)
  Analiza strukturnih sprememb kulturne krajine na primeru katastrske občine Slavina (številka: 4, 1998)
  30. Evropsko prvenstvo gozdarjev v smučarskih tekih (EFNS) (številka: 4, 1998)
  Cene nekaterih gozdnih lesnih proizvodov v maju (številka: 4, 1998)
  Škoda zaradi potresa 12. 4. 1998 v gozdovih na Bovškem (številka: 4, 1998)
  Obisk prof. dr. N. Magana v Sloveniji (številka: 4, 1998)
  Ob petdesetletnici srednjega gozdarskega šolstva na Slovenskem (številka: 4, 1998)
  ALPE ADRIA - Smučarsko srečanje gozdarjev (številka: 4, 1998)
  EFNS - Evropsko gozdarsko tekmovanje v nordijskem smučanju (številka: 4, 1998)
  Izobraževanje za prihodnost slovenskega gozdarstva (številka: 4, 1998)
  Gozdarskemu vestniku "s kravato" in "po prepihu" na pot (številka: 4, 1998)
  Prvo državno tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije, Postojna 8. in 9. maja 1998 (številka: 4, 1998)
  Uspešnost novega sistema sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji - odmev na odmev (številka: 4, 1998)
  Teden gozdov 1998 (številka: 4, 1998)
  Intrinsična vrednost in vrednotenje gozda (številka: 4, 1998)
  Natečaj za fotografije za zgibanko Slovenski gozd (številka: 4, 1998)
  Razširjenost in rastne značilnosti breka (Sorbus torminalis Crantz) v Sloveniji (številka: 5/6, 1998)
  Krajinski park Zgornja Idrijca (številka: 5/6, 1998)
  Načrt deželnoknežjih gozdov na Goriškem in Gradiščanskem (številka: 5/6, 1998)
  Na vseh nivojih gozdarstva potrebujemo gospodarnost (številka: 5/6, 1998)
  Mnenja slovenske javnosti o gozdovih (številka: 5/6, 1998)
  Učinki šibkega sinusnega magnetnega polja na kalitev smreke v stresnih razmerah (številka: 5/6, 1998)
  Razširjenost in značilnosti terebinta (Pistacia terebinthus L.) v Sloveniji (številka: 7/8, 1998)
  Biotska raznolikost kmetijske krajine v k.o. Kozana v Goriških Brdih (zahodna Slovenija) (številka: 7/8, 1998)
  Varnost in zdravje (številka: 9, 1998)
  Lymska borelioza (številka: 9, 1998)
  Popravki: (številka: 9, 1998)
  Zagotavljanje varstva pri delu pri manjših pravnih osebah, ki izvajajo proizvodna dela v gozdarstvu (številka: 9, 1998)
  Kraško gozdarsko društvo se predstavi (številka: 9, 1998)
  Raziskave mikorize v svetu (številka: 9, 1998)
  Varnost pri delu na sejmu Interforst 98 - München (številka: 9, 1998)
  Reševanje delovne in zaposlitvene problematike invalidnih delavcev v gozdarstvu (številka: 9, 1998)
  Evidentiranje nezgod pri delu v slovenskih zasebnih gozdovih (številka: 9, 1998)
  Kulturna krajina brez kulturne vsebine (številka: 9, 1998)
  Varnost dela v državnih gozdovih Slovenije (številka: 9, 1998)
  Nezgode in tveganje pri poklicnem in nepoklicnem delu v gozdu (številka: 9, 1998)
  Višješolske diplomske naloge, zagovarjane na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani v letu 1997 (številka: 9, 1998)
  Slovenski gozdni delavci med svetovno elito (številka: 9, 1998)
  Varnost pri delu v avstrijskem gozdarstvu (številka: 9, 1998)
  Zveza gozdarskih društev organizira posvetovanje: Varnost in zdravje pri gozdnem delu (številka: 9, 1998)
  Gozdarski vestnik v letu 1998 (številka: 9, 1998)
  Organiziranost varstva pri delu na Zavodu za gozdove Slovenije (številka: 9, 1998)
  Možnosti za boljše zagotavljanje varnosti pri delu v gozdarstvu (v obdobju spreminjanja gospodarskega sistema) (številka: 9, 1998)
  Rezultati fotografskega natečaja "Človek in gozd" (številka: 10, 1998)
  Obisk južnotirolskih hudourničarjev (številka: 10, 1998)
  Slovensko gozdarstvo in Evropa (številka: 10, 1998)
  Zgradba bukovega gozda ob gozdni meji na Snežniku (številka: 10, 1998)
  Vključenost revij v zbirko Science Citation Index in faktor vpliva revij - primer za področja gozdarstva (številka: 10, 1998)
  Zgradba bukovega gozda ob zgornji gozdni meji na Snežniku (številka: 10, 1998)
  Hrvaški gozdarski biografski leksikon (številka: 10, 1998)
  Cene novoletnih smrek in drugih okrasnih novoletnih dreves (številka: 10, 1998)
  Mednarodni sejem lesarstva v Celovcu (številka: 10, 1998)
  Medved na Bovškem (številka: 10, 1998)
  Vtisi s posveta "Krušné hory 1997 workshop" (številka: 10, 1998)
  Iskanje praktičnih pravil ravnanja pri trajnostnem ekološko-ekonomskem gospodarjenju z gozdom (številka: 10, 1998)
  Gozdovi in gozdarstvo Slovenije (številka: 10, 1998)
  Erozija verodostojnosti (številka: 10, 1998)
  Gozdna tehnika se pripravlja na IUFRO kongres (številka: 10, 1998)
  Posebnosti pri prometu z gozdovi (številka: 10, 1998)
  Motorne verižne žage STIHL tudi med slovenskimi gozdnimi delavci ponovno na "pohodu" (številka: 10, 1998)
  Veljavni predpisi Republike Slovenije na področju gozdarstva (številka: 5-6, 1998)
  Lubim Slovencom, kteri gozde posedujejo, na znanje in poduk dajemo (številka: 5-6, 1998)
  Pismo poglavarja Seattla in okoljska etika (številka: 5-6, 1998)
  Pregled diplomskih nalog diplomantov Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, zagovarjanih v letu 1997 (številka: 5-6, 1998)
  Prof. dr. Niko Torelli - častni doktor dunajske BOKU (Universität für Bodenkultur) (številka: 5-6, 1998)
  Gozdarski ples (številka: 5-6, 1998)
  Zakaj ne padajo več na gozdarje? (številka: 5-6, 1998)
  Novi rubriki o zaključnih izdelkih študija gozdarstva na pot (številka: 5-6, 1998)
  Strokovno posvetovanje Protipožarna in integralna zaščita gozdov na območju Gozdne uprave senj, 14.-16. maja 1998 (številka: 5-6, 1998)
  Najdebelejši domači kostanj v Sloveniji (številka: 7-8, 1998)
  Novi magistri v gozdarstvu (številka: 7-8, 1998)
  Kdo potrebuje raziskovalno delo v gozdarstvu? (številka: 7-8, 1998)
  Sedanjost in prihodnost vegetacijske znanosti - 41. simpozij IAVS v Uppsali na Švedskem (številka: 7-8, 1998)
  50 let podjetja SEMESADIKE (številka: 7-8, 1998)
  Topolov škrlup v Ljubljani (številka: 7-8, 1998)
  Delavnica: Poklici v gozdarstvu včeraj, danes, jutri, Postojna, 8. 5. 1998 (številka: 7-8, 1998)
  Cene nekaterih gozdnih lesnih proizvodov v Avstriji (številka: 7-8, 1998)
  Ali je to narodno gospodarno in strokovno modro? (številka: 7-8, 1998)
  Gozdarski vestnik med študenti - da ali ne (številka: 1, 1998)
  Poletna mednarodna delavnica za študente gozdarstva (številka: 10, 1998)
 55. 1999
   106

  številka: 1 (1999)
  številka: 2 (1999)
  številka: 3 (1999)
  številka: 4 (1999)
  številka: 5/6 (1999)
  številka: 7/8 (1999)
  številka: 9 (1999)
  številka: 10 (1999)
  Ott,E./Frehner,M./Frey,H.-U./Lüscher,P. 1997. Gebirgsnadelwälder: Ein praxisorientierter Leitfaden für eine standortgerechte Waldbehandlung. Verlag Haupt, Bern, 287 s. (str. 54-55, 1999)
  Mednarodni projekt BEAR - Kazalci za spremljanje in vrednotenje biotske pestrosti evropskih gozdov (Indicators for monitoring and evaluation of forest biodiversity in Europe) (Str. 338-339, 1999)
  Iz delovanja sekcije sodnih izvedencev in cenilcev za gozdarstvo (številka: 1, 1999)
  Gozdarstvo ni več tako enostavno, kot je bilo (številka: 1, 1999)
  Slovenske predstavitve resolucije EU o Evropski gozdarski strategiji (številka: 1, 1999)
  Poročilo o II. delavnici javne gozdarske službe "Gozdna rastišča in razvoj sestojev na Sežansko-Komenskem Krasu" (Sežana - Lipica, 24.-25. november 1998) (številka: 1, 1999)
  Floristična in vegetacijska opazovanja v ostenjih severovzhodne Kostelske (številka: 1, 1999)
  Gozdna in zgodovinska učna pot Stari grad Radlje ob Dravi (številka: 1, 1999)
  Gozdarski vestnik - izziv posamezniku in stroki (številka: 1, 1999)
  Zgornja gozdna meja v notranjem Bohinju (številka: 1, 1999)
  Novi magistri v gozdarstvu (številka: 1, 1999)
  Gozdarsko strokovno izrazje (številka: 1, 1999)
  Erozija verodostojnosti - strokovne kritike? (številka: 1, 1999)
  Rezultati ankete "Gozdarski vestnik v letu 1998" (številka: 1, 1999)
  IFSA (International Forestry Students Association) (številka: 1, 1999)
  Strokovna ekskurzija v narodni park Stilfser Joch (Parco nazionale dello Stelvio) na Južnem Tirolskem (številka: 1, 1999)
  Zgornja gozdna meja v Notranjem Bohinju (številka: 1, 1999)
  Poročilo o aktivnostih Celjskega gozdarskega društva v letu 1998 (številka: 2, 1999)
  31. Evropsko prvenstvo gozdarjev v nordijskem smučanju, Bled - Pokljuka 31. 1. - 6.2. 1999 (številka: 2, 1999)
  O verodostojnosti odslej na internetu (številka: 2, 1999)
  EFNS - Evropsko tekmovanje gozdarjev v nordijskem smučanju (številka: 2, 1999)
  Vabilo v deželo lososov in deževnih gozdov (vendar ne tropskih) (številka: 2, 1999)
  Slovenske predstavitve resolucije o Evropski gozdarski strategiji (številka: 2, 1999)
  AL - ADRIA: Prags 19.-20. 2. 1999 (številka: 2, 1999)
  Pomen gozdnega roba za biotsko raznolikost, s poudarkom na plenjenju nameščenih ptičjih gnezd (številka: 2, 1999)
  Gozdarsko strokovno izrazje (številka: 2, 1999)
  Pogledi na nabavo zgibnih traktorjev za spravilo lesa (številka: 2, 1999)
  Ekskurzija DIT-a gozdarstva Posočja na Hrvaško (številka: 2, 1999)
  Izvajanje del v zimskih razmerah (številka: 2, 1999)
  Naravne danosti, onesnaževanje okolja in stanje vegetacije na območju Zasavja (številka: 2, 1999)
  Dobili smo Seznam gliv Slovenije (številka: 2, 1999)
  Nezgode pri delu gozdarskih družb v Sloveniji leta 1997 - primerjava s preteklimi obdobji (številka: 3, 1999)
  Gozdarsko strokovno izrazje (številka: 3, 1999)
  Gospodarjenje z gozdovi, ogroženost in ohranjanje habitatov divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Kamniško-Savinjskih Alpah (številka: 3, 1999)
  Letno srečanje upravnih odborov (nekaterih) gozdarskih društev alpskih dežel (številka: 3, 1999)
  Izboljšanje delovnih pogojev in povečanje produktivnosti v gozdarstvu (seminar) (številka: 3, 1999)
  Pomen gozdne drevnine v agrarni krajini (številka: 3, 1999)
  Rastni trendi v evropskih gozdovih (številka: 3, 1999)
  O prevodu resolucije o gozdarski strategiji EU pa tudi o gozdnih storitvah in ekonomski trajnosti odslej na internetu (številka: 3, 1999)
  Prvo gozdarsko tekmovanje lastnikov gozdov (številka: 3, 1999)
  Pregled diplomskih nalog diplomantov univerzitetnega študija na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, zagovarjanih v letu 1998 (številka: 3, 1999)
  Tudi s skupinami in pasovi gozdnega drevja zunaj gozda moramo ravnati načrtno (številka: 3, 1999)
  Gozdni ostanki kot življenski prostor divjih živali (številka: 3, 1999)
  Gozd in gozdni potok - nedeljiva celota (številka: 4, 1999)
  Novi magistri v gozdarstvu (številka: 4, 1999)
  Hudourničarstvo - boljše preventiva kot kurativa (številka: 4, 1999)
  Določanje erozijsko ogroženih območij v Sloveniji (številka: 4, 1999)
  Ozelenitev strmih ogolelih pobočij z uporabo rastne pulpe (številka: 4, 1999)
  Sodobni načini varstva pred porušitveno erozijo (številka: 4, 1999)
  Snežnik in schönburški vladarji - Zgodovina gospostva Snežnik na Kranjskem (številka: 4, 1999)
  Gozdarsko strokovno izrazje (številka: 4, 1999)
  Prisluhnimo naravi (številka: 5/6, 1999)
  Zgradba pragozdnega ostanka Bukov vrh (številka: 5/6, 1999)
  Program razvoja socialnih vlog snežniških gozdov (številka: 5/6, 1999)
  Študij dela - pozabljen od vseh? (številka: 5/6, 1999)
  Projekt COST E4 "Forest reserves research network" (Evropska mreža gozdnih rezervatov in raziskav) (številka: 5/6, 1999)
  Propad turjaške graščine (številka: 5/6, 1999)
  Rekreacija v naravi - načela varstva narave in možnosti za rekreacijo v Triglavskem narodnem parku (številka: 5/6, 1999)
  Gozdarski utrip v severnoprimorskih mestnih gozdovih (številka: 5/6, 1999)
  Pomen varstva gozdnih potokov na primeru Kosce (številka: 6, 1999)
  Prirastki, etati in akumulacija v slovenskih dinarskih gozdovih (številka: 7/8, 1999)
  O gozdovih Triglavskega narodnega parka (številka: 7/8, 1999)
  Nekatere vrste iz družine lilijevk (Liliaceae) in njihov indikatorski pomen (številka: 7/8, 1999)
  Strategija in akcijski program Evropske unije na področju izrabe obnovljivih virov energije (številka: 7/8, 1999)
  Stališča javnosti o medvedu v Zgornji Selški dolini (številka: 9, 1999)
  Dejavnik vpliva pri revijah s področij gozdarstva in vrednotenje rezultatov raziskovalnega dela po merilih Ministrstva za znanost in tehnologijo ter Univerze v Ljubljani (številka: 9, 1999)
  Novo in neznano o rastlinstvu in rastju z območja nad Srobotnikom ob Kolpi (številka: 9, 1999)
  Gojitvene lastnosti črne jelše v Polanskem logu (številka: 9, 1999)
  Vegetacija in klima - 42. simpozij IAVS v Bilbau, Španija (številka: 9, 1999)
  Osmi mednarodni simpozij o gozdnih kurah (The 8th grouse symposium) 12.-17. 9.1999, Rovaniemi, Finska (številka: 9, 1999)
  Biologija in naravna regulacija čremsovega zapredkarja (Yponomeuta evonymella L., Yponomeutidae, Microlepidoptera) (številka: 9, 1999)
  Poročilo o seminarju Kurjenje biomase v majhnih kotlih (številka: 9, 1999)
  Vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov na razširjenost jelenjadi (Cervus elaphus L.) na Jelovici (številka: 10, 1999)
  Petdeset let univerzitetnega študija gozdarstva (številka: 10, 1999)
  Organizacija in stroški prevoza delavcev v neposredni gozdni proizvodnji na delo (številka: 10, 1999)
  Razširjenost in rastne značilnosti malega jesena (Fraxinus ornus L.) v Sloveniji (številka: 10, 1999)
  Gozdarsko strokovno izrazje (številka: 10, 1999)
  Strojni krožki in DEMO 99 (številka: 10, 1999)
  Pokljuka - opevana in žrtvovana? (številka: 5-6, 1999)
  Dogajanja ob Tednu gozdov 1999 (številka: 5-6, 1999)
  Pregled višješolskih diplomskih nalog diplomantov Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, zagovarjanih v letu 1998 (številka: 5-6, 1999)
  5. obletnica delovanja Zavoda za gozdove Slovenije (številka: 5-6, 1999)
  Mednarodna znanstvena konferenca UNESCA "Ogenj v sredozemskih gozdovih: preprečevanje - gašenje - erozija tal - pogozdovanje" (številka: 5-6, 1999)
  Namen, usmeritev in aktivnosti komisije za razvoj turizma v gozdnem prostoru (številka: 5-6, 1999)
  Zaščita in ureditev Trnovskega gozda v vzgojno-izobraževalne namene (številka: 5-6, 1999)
  Pet ekip, da o žogi ne govorimo (številka: 5-6, 1999)
  Rekreacija in turizem kot nasprotje varstvu narave (številka: 5-6, 1999)
  Rekreacija v gozdovih je del mnogonamenske rabe gozdov (številka: 5-6, 1999)
  Gozdni rezervat Veliki Bršljanovec (številka: 7-8, 1999)
  Nova specialista gozdarskih znanosti (številka: 7-8, 1999)
  Druga mednarodna delavnica sekcije IUFRO 7.03.10 Methodology in forest insect and disease survey in Central Europe v Švici, Sion-Chateauneuf (številka: 7-8, 1999)
  Prikaz metod za spremljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (številka: 7-8, 1999)
  FORMEC 99 v Delnicah na Hrvaškem (številka: 7-8, 1999)
  Reforme v gozdarstvu srednje evrope - zbornik srečanja v Novem mestu (številka: 7-8, 1999)
  Robert Brus - nov doktor gozdarskih znanosti (številka: 7-8, 1999)
  Organizacija preventivnega sistema varstva gozdov pred požari v Republiki Hrvaški (številka: 7-8, 1999)
  Janez KRČ - doktor znanosti (številka: 7-8, 1999)
  Trg gozdnih lesnih proizvodov (številka: 2, 1999)
 56. 2000
   102

  številka: 1 (2000)
  številka: 2 (2000)
  številka: 3 (2000)
  številka: 4 (2000)
  številka: 5/6 (2000)
  številka: 7/8 (2000)
  številka: 9 (2000)
  številka: 10 (2000)
  Rezultati popisa poškodovanosti gozdov leta 1999 (številka: 1, 2000)
  Stališča javnosti o medvedu v Zgornji Selški dolini - metodološke in vsebinske napake (GozdV 1999/9) (številka: 1, 2000)
  Tri raziskovalne skupine iUFRA zasedale v Opatiji (številka: 1, 2000)
  Nova knjiga - Rudi Wagenführ: Anatomie des Holzes (številka: 1, 2000)
  Austrofoma 1999 (številka: 1, 2000)
  Gozdarski prispevek k izbiri najprimernejše lokacije za deponijo komunalnih odpadkov na območju Gorenjske (številka: 1, 2000)
  Letno poročilo GIS o izdaji potrdil za gozdno seme in novih vpisih v registre semenskih objektov za leto 1999 (številka: 1, 2000)
  Kulturna krajina brez kulturne vsebine - ali je to mogoče? (številka: 1, 2000)
  Ptice gnezdilke bukovo-smrekovega gozda na planoti Dobrovlje v Kamniško-Savinjskih Alpah (številka: 1, 2000)
  Narodno bogastvo na mešetarjevem pladnju? (številka: 1, 2000)
  Gozdna pot Pistrov grad v Vuzenici (številka: 1, 2000)
  Sekalniki - stroji za izdelavo lesnih sekancev (številka: 1, 2000)
  Napačna raba dveh strokovnih izrazov v članku Razširjenost in rastne značilnosti malega jesena v Sloveniji (avtor M. Piškur, GV 10/1999, str. 419-434) (številka: 1, 2000)
  Milan Glavaš: Gljivične bolesti šumskog drveća. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Zagreb, 1999, 281 str. (številka: 1, 2000)
  Slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo Postojna 2000 (številka: 1, 2000)
  Vesti iz Zavoda za gozdove Slovenije (številka: 1, 2000)
  Drevesni velikani - sekvoje (številka: 1, 2000)
  Evropski program varovanja gozdnih genskih virov (EUFORGEN) (številka: 1, 2000)
  Kaj prinaša globalizacija gozdarstva? (številka: 2, 2000)
  Odgovor na stališče mag Z. Belca (GozdV 1-2000) o nepravilni rabi dveh strokovnih izrazov v članku Razširjenost in rastne značilnosti malega jesena (Fraxinus ornus L.) v Sloveniji (GozdV 10/1999) (številka: 2, 2000)
  Procesorji za izdelavo polen (številka: 2, 2000)
  Dobrine gozda pripadajo ljudem, ki z njim žive - tudi na Koroškem (številka: 2, 2000)
  Vpliv spremenjenega načina nege letvenjaka na zmanjševanje stroškov (številka: 2, 2000)
  Marijan Kotar in Robert Brus, 1999: Naše drevesne vrste. Slovenska matica, Ljubljana, 320 s. (številka: 2, 2000)
  Načrtovanje v prebiralnih gozdovih - nekatere značilnosti, dileme in predlogi (številka: 2, 2000)
  Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (številka: 2, 2000)
  Gozdarstvo v procesu prostorskega planiranja (številka: 2, 2000)
  Zavod za gozdove Slovenije (številka: 2, 2000)
  Poročilo o znanstvenem sestanku z naslovom Root-Soil Interactions in Trees (Interakcija med koreninami gozdnega drevja in gozdnimi tlemi) (številka: 2, 2000)
  Gozdarski inštitut Slovenije (številka: 2, 2000)
  Pregled diplomskih nalog diplomantov univerzitetnega študija na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, zagovarjanih v letu 1999 (številka: 2, 2000)
  Divji petelin in intenzivno gozdarstvo (številka: 3, 2000)
  Zavod za gozdove Slovenije (številka: 3, 2000)
  Obremenitev sekačev z ogljikovim monoksidom (številka: 3, 2000)
  Mednarodno posvetovanje IUFRO delovne skupine S 6.06-03 Extension "Working under a dynamic framework - Forest ownership structures and Extension", Bled 4. do 8. oktober 1999 (številka: 3, 2000)
  Gozdna naravoslovna učna pot Mali vrh (številka: 3, 2000)
  Sodobne kurilne naprave in sistemi na lesno biomaso (številka: 3, 2000)
  Razvojne značilnosti sestojev v pragozdnih ostankih Pečka in Rajhenavski Rog (številka: 3, 2000)
  Spremenjenost naravne drevesne sestave na primeru zaraščanja Zakojške grape (številka: 3, 2000)
  Stališča javnosti o medvedu v Zgornji Selški dolini - odgovor na odmev (številka: 3, 2000)
  Gozdarski inštitut Slovenije (številka: 3, 2000)
  Pregled višješolskih diplomskih nalog diplomantov Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, zagovarjanih v letu 1999 (številka: 3, 2000)
  Drugo državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov (številka: 3, 2000)
  Lastnosti prenosa sil na podlago pri traktorju Woody 110 (številka: 3, 2000)
  Izmenjevalni teden z nizozemskimi študenti gozdarstva (25.3.-1.4.2000) (številka: 3, 2000)
  Gozdarsko strokovno izrazje (številka: 4, 2000)
  Naravni gozdovi kavrija v Novi Zelandiji (številka: 4, 2000)
  Samodejno kurjenje z lesnimi sekanci in peleti (številka: 4, 2000)
  Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (številka: 4, 2000)
  Fredo Ritterhofer: Waldpflege und Waldbau; Für Studium und Praxis - mit einem Abschnitt über Naturschutz im Wald (Nega gozdov in gojenje gozdov; za študij in prakso - z razdelkom o varstvu narave v gozdu) (številka: 4, 2000)
  Obisk gozdarjev iz Bosne in Hercegovine - Republike Srbske v Sloveniji (številka: 4, 2000)
  Korenine prihodnosti gozdarstva (številka: 4, 2000)
  Nekateri vidiki izobraževanja v gozdarstvu (številka: 4, 2000)
  Fredo Rittershofer: Waldpflege und Waldbau; Für Studium und Praxis - mit einem Abschnitt über Naturschutz im Wald (Nega gozdov in gojenje gozdov; za študij in prakso - z razdelkom o varstvu narave v gozdu). (številka: 4, 2000)
  Lovec na medveda, Anton Tožbar iz Trente (številka: 4, 2000)
  Floristične zanimivosti iz ostenij Firstovega repa in bližnje okolice (številka: 4, 2000)
  Strokovna ekskurzija sodelavcev ETH Zürich po Sloveniji (številka: 4, 2000)
  Divja češnja (Prunus avium L.) - pomembna drevesna vrsta slovenskih gozdov (številka: 5/6, 2000)
  Pomen zavarovanih območij (parkov) za varstvo narave ter vloga Triglavskega narodnega parka v luči zakona o ohranjanju narave in mednarodnih standardov za varstvo narave (številka: 5/6, 2000)
  Razvoj alpskega smrekovega gozda v dolini Lopučnice (številka: 5/6, 2000)
  Spravilo lesa z zgibnim traktorjem IWAFUJI T-41 (številka: 7/8, 2000)
  Jesenska in zimska vrstna sestava ptic na travnikih z mejicami v spodnji Savinjski dolini (številka: 7/8, 2000)
  Praksa in razvoj v gozdnem semenarstvu in drevesničarstvu (številka: 9, 2000)
  Prikaz sodobnih raziskovalnih metod in raziskav v gozdni populacijski genetiki (številka: 9, 2000)
  Razmejitev provenienčnih območij na osnovi fitogeografskih kriterijev (številka: 9, 2000)
  Uravnavanje rodovitnosti tal in mineralne prehranjenosti sadik v gozdnih drevesnicah (številka: 9, 2000)
  Obnova gozdov s sadnjo in setvijo ter operativna organiziranost oskrbe z gozdnim reprodukcijskim materialom (številka: 9, 2000)
  Povzetek sklepov IV. delavnice javne gozdarske službe z naslovom Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo: od sestoja do sadike, ki je bila 26. in 27. septembra na Rogli (številka: 9, 2000)
  Nega semenskih sestojev na primeru štirih bukovih semenskih sestojev v vzhodni Sloveniji (številka: 9, 2000)
  Obvladovanje najpomembnejših bolezni v gozdnih drevesnicah (številka: 9, 2000)
  Divji petelin - ali ga bo povozil Čas? (številka: 9, 2000)
  Strokovne usmetritve, operativna organiziranost in nadzor oskrbe z gozdnim reprodukcijskim materialom (številka: 9, 2000)
  Zavod za gozdove Slovenije (številka: 9, 2000)
  Gozdarski inštitut Slovenije (številka: 9, 2000)
  Varstvo gozdnih sadik pred škodljivimi žuželkami (Homoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera) in pršicami (Acarina) (številka: 9, 2000)
  Gozdni red da ali ne, ali je to sedaj vprašanje? (številka: 10, 2000)
  Pomen izvajanja gozdnega reda pri obvladovanju podlubnikov (Scolytidae) (številka: 10, 2000)
  Organizacijske težave pri vzpostavljanju gozdnega reda (številka: 10, 2000)
  Pogled Zavoda za gozdove Slovenije in prihodnost izvajanja gozdnega reda (številka: 10, 2000)
  Ergonomski vidiki vzdrževanja gozdnega reda (številka: 10, 2000)
  Nezgode pri delu večjih gozdarskih družb v Sloveniji leta 1999 - primerjava z obdobjem 1991 - 1999 (številka: 10, 2000)
  Posek in struktura poseka v letih od 1995 do 1999 ter povezava z izvajanjem gozdnega reda (številka: 10, 2000)
  Upoštevanje lastnosti gozdnih združb pri gospodarjenju s sečnimi ostanki (številka: 10, 2000)
  Ekonomski vidiki vzdrževanja gozdnega reda (številka: 10, 2000)
  Pravna ureditev in izvajanje gozdnega reda včeraj, danes, jutri (številka: 10, 2000)
  World renewable energy congress VI, 3.-7. juli 2000, Brighton, Velika Britanija (številka: 5-6, 2000)
  Divji petelin in stanje v gorskem gozdu Slovenije leta 1999 (številka: 5-6, 2000)
  Novi magistri v gozdarstvu (številka: 5-6, 2000)
  Les kot kurivo (številka: 5-6, 2000)
  Mednarodno srečanje z naslovom Izboljšanje kmetijstva in gozdarstva na krasu (Split, 29.-30. 3. 2000) (številka: 7-8, 2000)
  Koncesija za gospodarsko izkoriščanje državnih gozdov (številka: 7-8, 2000)
  Potenciali lesne biomase, uporabne v energetske namene (številka: 7-8, 2000)
  Mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni in kratka predstavitev Kmetijsko-gozdarske zbornice (številka: 7-8, 2000)
  EURECO `99 - 8. Evropski ekološki kongres (številka: 1, 2000)
 57. 2001
   102

  številka: 1 (2001)
  številka: 2 (2001)
  številka: 3 (2001)
  številka: 4 (2001)
  številka: 5/6 (2001)
  številka: 7/8 (2001)
  številka: 9 (2001)
  številka: 10 (2001)
  Vesti z Zavoda za gozdove Slovenije (številka: 1, 2001)
  Priraščanje rdečega bora (Pinus sylvestris L.) in hrasta gradna (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) v debelino glede na povprečno mesečno temperaturo in količino padavin (številka: 1, 2001)
  Svibno - neokrnjeno podeželje srečnih ljudi (številka: 1, 2001)
  Mednarodni simpozij študentov gozdarstva (številka: 1, 2001)
  Poučna in vesela ekskurzija (številka: 1, 2001)
  21. Kongres IUFRA v Maleziji (številka: 1, 2001)
  Gozdarski inštitut Slovenije (številka: 1, 2001)
  Gozdno medenje in medeče lesnate rastline v gozdovih Slovenije (številka: 1, 2001)
  XXI. kongresa IUFRA smo se udeležili tudi predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije (številka: 1, 2001)
  24. svetovno tekmovanje gozdnih delavcev, 20.-23. september 2000, Oslo, Norveška (številka: 1, 2001)
  Pravilnik o varstvu gozdov - analiza nekaterih določil s pravnega in strokovnega vidika (številka: 1, 2001)
  33. evropsko prvenstvo gozdarjev v nordijskih smučarskih disciplinah (EFNS),Estonija 2001 (številka: 1, 2001)
  Gozdarska ekskurzija v Švici (številka: 1, 2001)
  Delovno srečanje raziskovalcev projekta NAT-MAN v Kočevju (številka: 1, 2001)
  Mitja Zupančič: Smrekovi gozdovi Slovenije (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede, Dela 36, 222 s. + tabele, Ljubljana 1999) (številka: 1, 2001)
  Prikaz knjige DAS PLENTERPRINZIP (prebiralno načelo) avtorja Heinricha Reiningerja, ki je izšla v založbi Leopold Stocker, Graz - Stuttgart, 2000 (številka: 1, 2001)
  Obseg in značilnosti mehanskih poškodb drevja v slovenskih gozdovih po popisu poškodovanosti gozdov in gozdnih ekosistemov leta 2001 (številka: 2, 2001)
  Odziv skorje jelke na mehanske poškodbe (številka: 2, 2001)
  Dendrokronološki markerji (številka: 2, 2001)
  Predstavitev programa EUFORGEN - II. faza (številka: 2, 2001)
  Dejavnost sekcije sodnih iyvedencev in cenilcev gozdarske stroke v letu 2000 (številka: 2, 2001)
  Trohnoba debla pri divji češnji, črni jelši in poljskem jesenu - vzroki in posledice (številka: 2, 2001)
  3. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov (številka: 2, 2001)
  Sejemska prireditev: 13. dnevi KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik), 13.-17. 9. 2000, Celle, Spodnja Šaška (številka: 2, 2001)
  Smrekovec in Koroška skozi doživetja na strokovni ekskurziji delavcev gozdarske knjižnice (številka: 2, 2001)
  Mehanske poškodbe sestoja in gozdnih prometnic na visokem krasu pri sečnji in spravilu lesa s traktorjem IWAFUJI T-41 (številka: 3, 2001)
  Pogledi Gozdnega gospodarstva Postojna na izvajanje gozdnega reda (številka: 3, 2001)
  Poškodbe zaradi žleda v Hrušici in Nanosu (številka: 3, 2001)
  Vpliv poškodb drevja na kakovost gozdnih lesnih sortimentov (številka: 3, 2001)
  Gospodarjenje z gozdom in divji petelin (številka: 3, 2001)
  Gozdarski inštitut Slovenije (številka: 3, 2001)
  Vpliv mehanskih poškodb drevja na vrednost in strukturo gozdnih lesnih sortimentov (številka: 3, 2001)
  Mednarodno odmevne revije za gozdarstvo in njihov dejavnik vpliva (številka: 3, 2001)
  Gozdni požari v poletnem obdobju leta 2000 (številka: 3, 2001)
  Poklicne kvalifikacije (številka: 4, 2001)
  Delovno srečanje skupine 8 projekta NAT-MAN (številka: 4, 2001)
  Združenje za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije (številka: 4, 2001)
  Pomen ohranjenih gozdov v kmetijski krajini spodnjih Goriških Brd (številka: 4, 2001)
  Klimatske spremembe in njihove posledice - dejstva in predvidevanja (številka: 4, 2001)
  Gozdarski sejem Elmia Wood 2001 in slovensko gozdarstvo (številka: 4, 2001)
  Prenova srednješolskih programov v gozdarstvu (številka: 4, 2001)
  Podnebne spremembe in slovenski gozdovi (številka: 4, 2001)
  ELMIA 2001 - največji gozdarski sejem (številka: 4, 2001)
  Pregled diplomskih nalog diplomantov univerzitetnega študija na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, zagovarjanih v letu 2000 (številka: 5, 2001)
  Sanacija smrekovih monokultur v gozdovih Mislinjskega grabna (številka: 5/6, 2001)
  Gozd in gozdarstvo v političnih programih slovenskih parlamentarnih strank (številka: 5/6, 2001)
  V spomin Tonetu Simoniču (številka: 5/6, 2001)
  Povezanost proizvodne sposobnosti bukovih gozdov v Sloveniji z njihovo floristično sestavo (številka: 5/6, 2001)
  Nova spoznanja o rastlinstvu in rastju Kočevske in Bele krajine (številka: 5/6, 2001)
  Ponovno o kontrolni metodi v gozdnogospodarskem načrtovanju (številka: 5/6, 2001)
  Pregled višješolskih diplomskih nalog diplomantov Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani, zagovarjanih v letu 2000 (številka: 6, 2001)
  Talna favna v slovenskih gozdovih - njene značilnosti, pomen, ogroženost in biodiverziteta v alpski krajini (številka: 7/8, 2001)
  Mali sesalci v gozdni krajini in pestrost njihove združbe v alpskem gozdu na Smrekovcu in Peci (številka: 7/8, 2001)
  Divja mačka - skrivna vrsta gozdov (številka: 7/8, 2001)
  Biodiverziteta listopadnega gozdnega ekosistema (številka: 7/8, 2001)
  Viktor Klanjšček (1918-2001) (številka: 7/8, 2001)
  Hrošči (Coleoptera) v gozdovih in ohranjenost na rastiščih divjega petelina (številka: 7/8, 2001)
  Ogroženost in ohranjanje populacij dvoživk (Amphibia) v visokogorskih gozdovih (številka: 7/8, 2001)
  Upoštevanje živali pri gospodarjenju z gozdom (številka: 7/8, 2001)
  Netopirji v gozdnem ekosistemu (številka: 9, 2001)
  Asociacija Luzulo sylvaticae-Piceetum (številka: 9, 2001)
  Italijansko državno prvenstvo v gozdarskem peteroboju (Pentathlon del boscaiolo) (številka: 9, 2001)
  Varstvo živalskih vrst v okviru varstva narave (številka: 9, 2001)
  Zavarovana območja v Sloveniji - priložnost ali cokla pri sonaranem in večnamenskem gospodarjenju z gozdovi? (številka: 9, 2001)
  Ris in bovški ovčerejci (številka: 9, 2001)
  Gozd, gozdarstvo, zbornica in stroka - stališče sindikata ZGS (številka: 9, 2001)
  Druga izmera po kontrolni vzorčni metodi - GE Ravnik (številka: 9, 2001)
  Netopirji v gozdnem sistemu (številka: 9, 2001)
  Ogroženost ptičev v gozdovih Slovenije (številka: 9, 2001)
  Novice z Gozdarskega inštituta Slovenije (številka: 9, 2001)
  V. delavnica javne gozdarske službe z naslovom Raziskave gozdnih ekosistemov na območju Mošenika pri Kočevski Reki (številka: 9, 2001)
  Obravnavanje sekundarnih (antropogenih) gozdnih fitocenoz in gozdnogospodarsko načrtovanje (številka: 9, 2001)
  Trajnostno, mnogonamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji, od deklaracije do resničnosti (številka: 9, 2001)
  Svet divjega petelina - Smrekovec (številka: 9, 2001)
  Poročilo s strokovne ekskurzije ZGS na Hrvaško (številka: 10, 2001)
  Trajnostno, mnogonamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji, od deklaracije do resničnosti (številka: 10, 2001)
  Mitja Zupančič - sedemdesetletnik in prvi gozdar, redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (številka: 10, 2001)
  Divji petelin v Sloveniji - indikator devastacij, rabe, razvoja in biodiverzitete gorskih gozdnih ekosistemov (številka: 10, 2001)
  Vesti z Zavoda za gozdove Slovenije (številka: 10, 2001)
  Znanstveno posvetovanje: Ogrožene živalske vrste na primeru divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji (številka: 10, 2001)
  Gradivo za atlas flore Slovenije - pomembna novost v domači botanični literaturi, zanimiva tudi za gozdarje (številka: 10, 2001)
  Ponovno o kontrolni metodi v gozdnogospodarskem načrtovanju (številka: 10, 2001)
  Nezgode v državnih gozdovih Slovenije leta 2000 (številka: 10, 2001)
  Evropohod 2001 (številka: 5-6, 2001)
  BF - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (številka: 5-6, 2001)
  Novice z Gozdarskega inštituta Slovenije (številka: 5-6, 2001)
  Novi doktorji znanosti (številka: 5-6, 2001)
  Vegetacija in funkcije ekosistemov - 44. simpozij IAVS v Freisingu v Nemčiji (številka: 7-8, 2001)
  Muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in lesarstva (številka: 7-8, 2001)
  Ris dela škodo bovškim ovčerejcem (številka: 7-8, 2001)
  Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (številka: 7-8, 2001)
  Ponovno o kontrolni metodi v gozdnogospodarskem načrtovanju (številka: 7-8, 2001)
  35. FORMEC 2001 v Brnu (številka: 7-8, 2001)
  Vesti iz Zavoda za gozdove Slovenije (številka: 7-8, 2001)
 58. 2002
   43

  številka: 1 (2002)
  številka: 2 (2002)
  številka: 3 (2002)
  številka: 4 (2002)
  številka: 5/6 (2002)
  številka: 7/9 (2002)
  številka: 10 (2002)
  Položaj koncesionarjev za izkoriščanje državnih gozdov na lesnem trgu (številka: 1, 2002)
  V težko prehodnih krajih Planine in Velikega Kozjega rastejo zanimive rastline (številka: 1, 2002)
  Nihalka v Bohinju, kulturni spomenik državnega pomena (številka: 1, 2002)
  Primerjava zakupne pogodbe za deželnoknežje gozdove na tolminskem iz leta 1767 s koncesijsko pogodbo za državne gozdove iz leta 2001 (številka: 1, 2002)
  Primerjava relativne bonitete gozdnih rastišč, ugotovljene z rastiščnim koeficientom z njihovo izračunano oz. ocenjeno proizvodno sposobnostjo (številka: 1, 2002)
  Dr. Lojze Marinček - sedemdesetletnik (številka: 2, 2002)
  Učinek redčenj v bukovih sestojih na Brezovi Rebri (številka: 2, 2002)
  Kronologija pojavljanja ter vpliv najpomembnejših abiotskih in biotskih dejavnikov na umetno osnovane smrekove sestoje v GE Planina (številka: 2, 2002)
  Analiza zniževanja sredstev proračuna Rs za vlaganja v gozdove s posledicami in predlogi za izboljšanje stanja (številka: 2, 2002)
  Izobraževanje zasebnih lastnikov gozdov na razpotju (številka: 3, 2002)
  Namnožitev pisanega jesenovega ličarja (Hylesinus fraxini Panz., Coleoptera: Scolytidae) v bližini Ilirske Bistrice (številka: 3, 2002)
  Gozdarsko visokošolsko izobraževanje (številka: 3, 2002)
  Stanje in potrebe poklicnega in strokovnega izobraževanja v gozdarskih gospodarskih družbah (številka: 3, 2002)
  Spremembe proizvodne sposobnosti bukovih gozdov v Sloveniji v zadnjih desetletjih (številka: 4, 2002)
  Mesto in vloga fitocenologije v gozdarstvu (številka: 4, 2002)
  Potrebe po znanju pri strokovnih delavcih Zavoda za gozdove Slovenije (številka: 4, 2002)
  Nova spoznanja o rastlinstvu in rastju Gorjancev (številka: 4, 2002)
  Najnevarnejši jelovi lubadarji (Pityokteines spinidens, P. curvidens, Cryphalus piceae) v Sloveniji (številka: 5/6, 2002)
  Primerjava habitatov jelenjadi (Cervus elaphus L.) in srnjadi (Capreolus capreolus L.) glede na nekatere ekološke dejavnike v južnem delu Jelovice z obrobjem (številka: 5/6, 2002)
  Uveljavitev kontrolne vzorčne metode v gozdnogospodarskem območju Tolmin (številka: 5/6, 2002)
  Z drugačnimi negovalnimi modeli do boljšega lesa (številka: 5/6, 2002)
  Prirastoslovne osnove prebiralnega gozda (številka: 7/9, 2002)
  Uporaba novejših raziskovalnih dosežkov na področju gojenja prebiralnih gozdov (številka: 7/9, 2002)
  Obravnavanje prebiralnih gozdov v gozdnogospodarskem načrtovanju (številka: 7/9, 2002)
  Možnosti ohranjanja genskih virov avtohtone smreke (Picea abies (L.) Karst.) na Kočevskem (številka: 7/9, 2002)
  Prebiralno gospodarjenje v kmečkih gozdovih Zgornje Savinjske doline (številka: 7/9, 2002)
  Ocena rastiščnih razmer na izbrani lokaciji in ekološke implikacije pri prebiralnem gospodarjenju z gozdovi (številka: 7/9, 2002)
  Tehnološke posebnosti pridobivanja lesa v prebiralnih sestojih (številka: 7/9, 2002)
  Plaz Stožje (številka: 10, 2002)
  Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij za obdobje 2001-2010 (številka: 10, 2002)
  Pragozdno rastlinje rezervata Krokar na Kočevskem (številka: 10, 2002)
  Optimalni modeli gozdov (številka: 10, 2002)
  Razširjenost, struktura in sestava prebiralnih in malopovršinsko raznomernih gozdov v Sloveniji (številka: 60, 2002)
  Poslovanje panoge A 02 gozdarstvo, storitve v letu 2001 (številka: 5-6, 2002)
  Ali potrebujemo drugačne, tuje negovalne modele za pridobivanje boljše kakovosti (bukovega) lesa? (številka: 7-9, 2002)
  Prebiralni gozd in prebiralno gospodarjenje (številka: 7-9, 2002)
 59. 2003
   51

  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  številka: 3 (2003)
  številka: 4 (2003)
  številka: 5/6 (2003)
  številka: 7/8 (2003)
  številka: 9 (2003)
  številka: 10 (2003)
  Z drugačnimi negovalnimi modeli do boljšega lesa (številka: 1, 2003)
  Barje Ledina na Jelovici (številka: 1, 2003)
  Obročkanje - element optimalizacije nege gozdov (številka: 1, 2003)
  Značilnosti gospodarjenja z gozdovi na Dravskem Pohorju v devetnajstem in dvajsetem stoletju (številka: 1, 2003)
  Mednarodno leto gora 2002 in druge pobude za varstvo in trajnostni razvoj gorskih območij (številka: 1, 2003)
  Gozdarska odprava v severni deževni gozd in borealni hladnejši gozd v delu ZDA in Kanade (številka: 1, 2003)
  Posvetovanje - Uvajanje strojne sečnje v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Strojna sečnja v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Stoletnica "Pavlnovega premza" (številka: 2, 2003)
  Srečanje nekdanjih celjskih taksatorjev (številka: 2, 2003)
  Izračun vodne bilance bukovega sestoja z modelom WATBAL za leto 2001 (številka: 2, 2003)
  Primernost kontrolne vzorčne metode za spremljavo rasti in razvoja gozdov v GGE Pokljuka (številka: 2, 2003)
  Drobci iz bližnje in daljne preteklosti gozdarstva na Boču (številka: 2, 2003)
  Ukrepi za preprečevanje škode, ki jo v gozdu povzroča rastlinojeda parkljasta divjad (številka: 2, 2003)
  Analiza racionalizacije gozdnogospodarskega načrtovanja v OE Tolmin v zadnjih desetletjih in po sprejetju novega pravilnika (številka: 2, 2003)
  Tugomir Cajnko (številka: 2, 2003)
  Posebnosti rastlinstva in rastja v soteskah Potoka in Modrega potoka v dolini Kolpe (številka: 3, 2003)
  Vrednost bukovine in bukovega drevja (številka: 3, 2003)
  "Ni vse zlato, kar se sveti" - Ob izidu vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije v merilu 1:400.000, ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana Hadžija), 2002 (številka: 3, 2003)
  Ovrednotenje rekreacijske funkcije v urbanem gozdu na primeru ljubljanskega Golovca (številka: 4, 2003)
  Kozjanska gozdnata krajina kot odraz interesa lastnika gozda (številka: 4, 2003)
  Uvajanje standardov ISO 9001 in ISO 14001 v podjetje Gozdno gospodarstvo Postojna d.d. (številka: 4, 2003)
  Analiza sprememb kulturne krajine v katastrski občini Bukovščica (številka: 4, 2003)
  Ciljne debeline jelke in smreke v naših dinarskih gozdovih (številka: 4, 2003)
  Kulturna dediščina v gozdu in gozdni krajini v okolici Žičke kartuzije (številka: 5/6, 2003)
  Življenjske in delovne razmere gozdnih delavcev v zadnjih 50. letih 20. stol. na območju Gozdnega gospodarstva Postojna (številka: 5/6, 2003)
  Petdesetletna pot Gozdnega gospodarstva Postojna (številka: 5/6, 2003)
  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2002 (številka: 5/6, 2003)
  Orjaški smrekov ličar, Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) (Coleoptera: Scolytidae) v Sloveniji (številka: 5/6, 2003)
  Oblikovanje ankete o odnosu človeka do velikih zveri (številka: 5/6, 2003)
  Povezave med kakovostjo lesa, debelino in diskoloriranim lesom pri gorskem javorju (številka: 7/8, 2003)
  Rastlinstvo in rastje osrednjega dela Apeninskega polotoka (številka: 7/8, 2003)
  Posegi v gozdne zaplate in drevnino ob Kamniški Bistrici v občini Domžale v letih 1998-2002 (številka: 7/8, 2003)
  Ugotavljanje, spremljanje in pomen uravnoteženega stanja v prebiralnem gozdu (številka: 7/8, 2003)
  Ob izidu vegetacijske karte gozdnih združb v merilu 1:50 000 - list Novo mesto ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana Hadžija), 2003 in Komentarja k njej ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana Hadžija), 2003, Založba ZRC, 103 s.* (številka: 9, 2003)
  Primerjava stanja, načrtovanja in izvajanja urejanja smučišč v obdobju 1976 do 2001 na območju Krvavca (številka: 9, 2003)
  Nezgode pri delu v gozdarskih izvajalskih podjetjih Slovenije v letu 2002 (številka: 9, 2003)
  Slovenska standardizacija na področju gozdnih lesnih proizvodov - izhodišča in aktualno stanje (številka: 9, 2003)
  Dežela oglarjev v Ljubljani (številka: 9, 2003)
  Posestne razmere in pridobivanje lesa v zasebnih gozdovih (številka: 9, 2003)
  Ali asimetrija rogovja navadnega jelena (Cervus elaphus L.) odraža kvaliteto in starost samcev (številka: 10, 2003)
  Ravnanje s parkovnimi gozdovi (številka: 10, 2003)
  Vodni viri in vegetacija (številka: 7-8, 2003)
 60. 2004
   44

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  številka: 3 (2004)
  številka: 4 (2004)
  številka: 5/6 (2004)
  številka: 7/8 (2004)
  številka: 9 (2004)
  številka: 10 (2004)
  Učinki dela pri strojni sečnji (številka: 1, 2004)
  Gozdarstvo v času in prostoru (številka: 1, 2004)
  Analiza jakosti možnih sečenj z vidika uvajanja sodobnih tehnologij gozdnega dela na severnem predelu Slovenije (številka: 1, 2004)
  Priprava dela za strojno sečnjo (številka: 1, 2004)
  Uvajanje motornih žag v slovensko gozdarstvo (številka: 1, 2004)
  Primer strojne sečnje v Žekancu (številka: 1, 2004)
  Dejavniki razvoja tehnoloških sprememb (številka: 1, 2004)
  Pot skozi gozd (številka: 1, 2004)
  Gojitveni pristop pri pripravi dela za strojno sečnjo (številka: 1, 2004)
  Prispevek k razmišljanju o gojitvenih vidikih strojne sečnje v slovenskih gozdovih (številka: 1, 2004)
  Nazadovanje nege gozdov v Sloveniji (številka: 2, 2004)
  Gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno načrtovanje ter uresničevanje načrtov (številka: 2, 2004)
  Obisk delegacije Združenja za gozdarstvo pri javnem podjetju za gospodarjenje z gozdnimi zemljišči v republiki Hrvaški "Hrvatske šume" (številka: 2, 2004)
  Zasnova participativnega načrtovanja (številka: 2, 2004)
  Urejanje gozdov in izvajanje načrtovanih del (številka: 2, 2004)
  Oddaja in sledenje lesa na Gozdarstvu Grča d.d. Kočevje s prenosnimi terminali (številka: 3, 2004)
  Prostorastoča drevesa v kmetijski krajini dela občine Naklo (številka: 3, 2004)
  Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (številka: 3, 2004)
  Prilagajanje gozdov podnebnim spremembam (številka: 3, 2004)
  Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (številka: 4, 2004)
  Morfološki kazalci rasti in razvoja navadnega jelena (Cervus elaphus L.) v dveh različnih območjih v Sloveniji (številka: 5/6, 2004)
  Operativna izvedba nove zakonodaje s področja gozdnega semenarstva in drevesničarstva (številka: 5/6, 2004)
  Prispevek k poznavanju pojavnosti, velikosti in deleža rdečega srca pri bukvi (številka: 5/6, 2004)
  Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) (številka: 7/8, 2004)
  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2003 (številka: 7/8, 2004)
  Ali je zaraščanje kmetijskih površin problem? (številka: 7/8, 2004)
  Posledice viharnega vetra na Pokljuki v letu 2002 (številka: 7/8, 2004)
  Prof. dr. dr. h. c. Niko Torelli - ambasador RS v znanosti (številka: 7/8, 2004)
  Spreminjanje gozdnatosti kraškega gozdnogospodarskega območja v obdobju 1830-2000 (številka: 9, 2004)
  Državne gozdove so izkoriščala lesnoindustrijska podjetja (številka: 9, 2004)
  Kombinirani stroji za sečnjo in spravilo lesa (številka: 9, 2004)
  Panovec kot ponos, upanje ali razočaranje? (številka: 9, 2004)
  Morfološke značilnosti rogovja srnjadi (Capreolus capreolus L.) v populaciji v Škofjeloškem hribovju (številka: 10, 2004)
  Analiza prebiralnih gozdov v raziskovalnem objektu Smolarjevo v Lehnu na Pohorju (številka: 10, 2004)
  Pragozd na Donački gori (številka: 10, 2004)
  Posebnosti rastja in rastlinstva Govcev na severnem robu Trnovskega gozda nad dolino Trebuše (številka: 5-6, 2004)
 61. 2005
   28

  številka: 1 (2005)
  številka: 5/6 (2005)
  številka: 7/8 (2005)
  številka: 9 (2005)
  številka: 10 (2005)
  Sodelovanje javnosti v gozdarskem načrtovanju (številka: 1, 2005)
  Koledarski čas dela z žičnima napravama syncrofalke na Tolminskem (številka: 1, 2005)
  Majhni stroji za sečnjo (številka: 1, 2005)
  Varovalni gozdovi rdečega bora (Genisto januensis-Pinetum sylvestris) in puhastega hrasta ter črnega gabra (Querco-Ostryetum carpinifoliae) na Boču (številka: 5/6, 2005)
  Pomen povezovanja lastnikov gozdov za razvoj podeželja (študija primera: Društvo lastnikov gozdov mirenske doline) (številka: 5/6, 2005)
  Konrad Seidl (številka: 5/6, 2005)
  Teden gozdov 2005 (številka: 5/6, 2005)
  Gradacija bukove kobilice na bovškem (številka: 7/8, 2005)
  Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji po drugi svetovni vojni (številka: 7/8, 2005)
  Nekateri vidiki načrtovanja mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi (številka: 7/8, 2005)
  Gozdnogospodarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Slovenije - prehojena pot in prihodnje naloge (številka: 7/8, 2005)
  Mesto gozdarskega načrtovanja v okviru prostorskih in naravovarstvenih direktiv EU (številka: 7/8, 2005)
  Les zares (številka: 7/8, 2005)
  Razvoj molekularne baze podatkov za smreko in možnost razlikovanja treh provenienc na podlagi molekularnih markerjev (številka: 9, 2005)
  Ekološke in gozdnojitvene osnove za podsadnjo bukve v antropogenih smrekovih sestojih (številka: 9, 2005)
  Srečanje z dr. Maksom Wraberjem (številka: 9, 2005)
  Nekaj misli ob 100-obletnici rojstva slovenskega fitocenologa dr. Maksa Wraberja (številka: 9, 2005)
  Slovensko gozdarstvo v preizkusni dobi vzdržljivosti na poti razvijanja stroke (številka: 9, 2005)
  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2004 (številka: 10, 2005)
  Javorov rak (Eutypella parasitica: Ascomycota: Fungi) na gorskem javorju in maklenu (številka: 10, 2005)
  Jožefinski (avstroogrski) vojaški zemljevid - "nov" vir informaciji! o gozdu (številka: 10, 2005)
  Pahernikov sklad (številka: 10, 2005)
  Atlas gozdnih tal Slovenije (številka: 2 - 10, 2005)
 62. 2006
   39

  številka: 10 (2006)
  Preizkus integralnega monitoringa populacij velikih zveri in njihovih ključnih plenskih vrst na območju gojitvenega lovišča Jelen-Snežnik v obdobju 1991-2003 (številka: 1, 2006)
  Navadna smreka - Picea abies (L.) Karsten (številka: 1, 2006)
  Vpliv velikosti krošnje na debelinski prirastek pri divji češnji (Prunus avium L.) (številka: 1, 2006)
  Največja gozdarska zadruga v Evropi (številka: 1, 2006)
  Volumenska in vrednostna zgradba ter priraščanje smrekovih sestojev v gorskih legah Slovenije (številka: 2, 2006)
  Stroški gozdnega dela (številka: 2, 2006)
  Velikost in oblika krošnje pri bukvi (Fagus sylvatica L.) in smreki (Picea abies (L.) Karst) (številka: 2, 2006)
  Razširjenost in invazivnost robinije (Robinia pseudoacacia L.) v severovzhodni Sloveniji (številka: 3, 2006)
  Manjšinske drevesne vrste - izziv za večnamensko gozdarstvo (številka: 3, 2006)
  Profesionalizacija dela društev lastnikov gozdov (številka: 3, 2006)
  Izhodišča primernosti habitatov nekaterih kvalifikacijskih vrst ptic v gozdovih (številka: 3, 2006)
  Navadna smreka - Picea abies (L.) Karsten (številka: 3, 2006)
  Gozdna združba bukve in črnega gabra na Boču s samosvojo notranjo dinamiko (Ostryo-Fagetum Wraber ex Trinajstić 1972 var. geogr. Sesleria sadleriana var.geogr. nova) (številka: 4, 2006)
  Vpliv tehničnih parametrov gozdarskega traktorja ob njegovi izbiri (številka: 4, 2006)
  Primerjava evidence poseka z ocenami poseka iz stalnih vzorčnih ploskev v gozdnogospodarski enoti Baba-Debela gora (1993 - 2004) (številka: 5/6, 2006)
  Mahagoni (Swietenia spp.) - naravna in kulturna zgodovina (številka: 5/6, 2006)
  Hrasti - Quercus spp. (številka: 5/6, 2006)
  Trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi ter proizvodnja visokokakovostnega lesa (številka: 5/6, 2006)
  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2005 (številka: 7/8, 2006)
  Hrasti - Quercus spp. (številka: 7/8, 2006)
  Prispevek k poznavanju podzemnih gliv v Sloveniji (številka: 7/8, 2006)
  Navodila za inventuro sestojev in ureditev obrata na posestvu Snežnik od leta 1906 naprej (številka: 7/8, 2006)
  Odprtje stalne postavitve lesenih kipov na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete (številka: 9, 2006)
  Kakovost debel v prebiralnih in enomernih gozdovih jelke in smreke (številka: 9, 2006)
  Ob spomeniški rekonstrukciji idrijske gozdne železnice (številka: 9, 2006)
  Kakovost in vrednost okroglega lesa plemenitih listavcev (številka: 9, 2006)
  Gozdni požari (številka: 9, 2006)
  Gozdarski vestnik (številka: 9, 2006)
  Kakovost in vrednost okroglega lesa bukve (Fagus sylvatica L.) s posebnim ozirom na pojav rdečega srca (številka: 9, 2006)
  Vpliv razvoja, staranja in poškodovanj drevesa na lastnosti in kvaliteto lesa (številka: 9, 2006)
  Vetrolom na Jelovici (številka: 9, 2006)
  Vloga Zavoda za gozdove Slovenije pri povezovanju lastnikov na lokalnem nivoju (številka: 10, 2006)
  Hrasti - Quercus spp. (številka: 10, 2006)
  Gozdarska založba - Zveza gozdarskih društev Slovenije je izdala Slovenski gozdarski slovar Lexicon silvestre II (številka: 10, 2006)
  Dosežki in izzivi pri graditvi gozdnih prometnic v Sloveniji (številka: 10, 2006)
  Raba in vzdrževanje gozdnih cest (številka: 10, 2006)
  Povezovanje lastnikov gozdov kot ukrep za povečanje konkurenčnosti v zasebnih gozdovih ob uvajanju sodobnih tehnologij (številka: 10, 2006)
  Možnosti sodelovanja zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in zveze lastnikov gozdov Slovenije za razvoj povezovanja lastnikov gozdov (številka: 10, 2006)
 63. 2007
   44

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  številka: 5/6 (2007)
  številka: 7/8 (2007)
  številka: 9 (2007)
  številka: 10 (2007)
  Vetrolomi konec junija 2006 - razvoj vremena in posledice (številka: 1, 2007)
  Primernost gozdnega reprodukcijskega materiala iz sosednjih držav za uporabo v gozdarstvu v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Predstavitev in uporaba sistema za elektronsko zajemanje in obdelavo podatkov na terenu - "EZOP GLS" (številka: 1, 2007)
  Bori - Pinus spp. (številka: 1, 2007)
  Življenje in delo fitocenologa dr. Milana Piskernika (1925-2006) (številka: 1, 2007)
  Zgodovina gospodarjenja z gozdovi v GGE Predmeja (številka: 1, 2007)
  Značilnosti časovnega pojavljanja nezgod pri nepoklicnem gozdnem delu (številka: 2, 2007)
  Mediteranski gozdovi Cipra (številka: 2, 2007)
  Spremljanje gozdarskih delavcev z vidika medicine dela (številka: 2, 2007)
  Sonaravnost kot imperativ bodočnosti nemških gozdov (številka: 2, 2007)
  Varovanje zdravja in varnost pri delu v obdobju tranzicije v gozdarskem sektorju Hrvaške (številka: 2, 2007)
  Možnosti razlikovanja velikega jesena (Fraxinus excelsior L.) in poljskega jesena (Fraxinus angustifolia Vahl) na osnovi morfoloških znakov (številka: 3, 2007)
  Odziv nekaterih živalskih vrst na spremembe okolja v GGE Predmeja (številka: 3, 2007)
  Poškodbe tal po strojni sečnji in spravilu lesa z zgibnim polprikoličarjem (številka: 3, 2007)
  Naravne ujme v gozdovih Slovenije (številka: 3, 2007)
  Vloga rastnih regulatorjev pri razmnoževanju zelenih potaknjencev pri rodovih Acer in Rhododendron (številka: 4, 2007)
  Ekonomski in ekološki vidiki sonaravnega gozdarstva (številka: 4, 2007)
  Škoda od parkljaste divjadi v kmetijskem prostoru na območju Gojitvenega lovišča Kompas - Peskovci na Goričkem (številka: 4, 2007)
  Predsedovanje Slovenije Svetu EU z vidika slovenske gozdne politike (številka: 5/6, 2007)
  Temeljne značilnosti procesov v zvezi z gozdovi in gozdarstvom v Evropi in svetu v času predsedovanja Slovenije EU (številka: 5/6, 2007)
  Nekaj scenarijev vplivov gozdne politike na kroženje ogljika na primeru Slovenije (številka: 5/6, 2007)
  Zgodovinski razvoj sonaravnega gozdarstva v Srednji Evropi (številka: 5/6, 2007)
  Navadna bukev - Fagus sylvatica (L.) (številka: 5/6, 2007)
  Analiza sprememb kulturne krajine v občini Cerklje (številka: 7/8, 2007)
  Morfološki kazalci rasti in razvoja damjaka (Dama dama L.) v lovišču Brdo pri Kranju (številka: 7/8, 2007)
  Gozdarstvo in statistika (številka: 7/8, 2007)
  Gozdovi so veliko vredni, a vedno manj donašajo (številka: 7/8, 2007)
  Čoklova stoletna obhodnjica (številka: 7/8, 2007)
  Bori - Pinus spp. (številka: 7/8, 2007)
  Položaj gorskih bukovih gozdov v Sloveniji (številka: 9, 2007)
  Arunco-Fagetum Ž. Košir 1962 var. geogr. Acer obtusatum var. geogr. nov. v dolini zgornje Kolpe (številka: 9, 2007)
  Gozdarstvo in njegova sonaravna pot ravnanja z gozdom (številka: 10, 2007)
  Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2006 (številka: 10, 2007)
  Ob stoletnici prof. Čokla (številka: 10, 2007)
  Savska linija - rezervna linija soške fronte (številka: 10, 2007)
  Biologija mokrega srca pri navadni jelki (Abies alba Mill.) in njegove lastnosti (številka: 10, 2007)
 64. 2008
   44

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 5/6 (2008)
  številka: 7/8 (2008)
  številka: 9 (2008)
  številka: 10 (2008)
  Gozdnogojitveni vidiki načrtovanja donosov (številka: 1, 2008)
  Spremljanje poseka pri gospodarjenju z gozdovi (številka: 1, 2008)
  Načrtovanje možnega poseka in njegova izvedba v zasebnih gozdovih (številka: 1, 2008)
  Načrtovanje donosov pri mnogonamenskem gospodarjenju z gozdovi (številka: 1, 2008)
  Prirastoslovni vidiki načrtovanja donosov (številka: 1, 2008)
  Prispevek k objektivnosti določevanja možnega poseka pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov (številka: 1, 2008)
  Okrasne sorte bukve (Fagus sylvatica L.) v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Zainteresirana slovenska javnost o pomenu gozda in gozdarstvu (številka: 2, 2008)
  Določanje velikosti in oblike krošnje s pomočjo krošnjemera (številka: 2, 2008)
  Evropske ideje iz Galicije za razvoj gozdarskega izobraževanja v Sloveniji (številka: 2, 2008)
  Navadna jelka - Abies alba Mill. (številka: 2, 2008)
  Usmeritve za obvladovanje smrekovih lubadarjev (številka: 3, 2008)
  Metodologija za oceno pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti v gozdni krajini (številka: 3, 2008)
  Tehnološki vidik izvedbe možnega poseka in povezave z gozdnogospodarskim načrtovanjem (številka: 3, 2008)
  Kserotermni gozdovi gradna in cera po subpanonskem hribovju Obsotelja in Kozjanskega (vzhodna Slovenija) ter njihove posebnosti (številka: 3, 2008)
  Ocena izbranih socialno-ekonomskih in okoljskih vplivov povečane rabe lesne biomase v ptujski regiji (številka: 4, 2008)
  Dobičkonosnost poslovanja gozdarskih družb s koncesijo za izkoriščanje državnih gozdov (številka: 4, 2008)
  Sokolarjenje z vidika trajnostne rabe narave (številka: 4, 2008)
  Sanacija sestojev po požaru na območju Komna (številka: 4, 2008)
  Mesto snežniških gozdov v razvoju napredne gozdnogospodarske misli in prakse na Slovenskem (številka: 5/6, 2008)
  Snegolom, ki je januarja 2007 prizadel blejske gozdove (številka: 5/6, 2008)
  Gozd in obvodna drevnina v obrežnem pasu spodnjega toka Kokre (številka: 5/6, 2008)
  Presoja (ne)ustreznosti Enotne metodologije za ugotavljanje vrednosti gozda kot strokovne osnove za cenitev gozdov (številka: 5/6, 2008)
  Biotska raznolikost gozdne krajine v GGE Predmeja (številka: 5/6, 2008)
  Adaptivno upravljanje z gozdovi (številka: 7/8, 2008)
  Poškodbe gozdnega drevja ter zaščita naravnega mladovja in sadik gozdnega drevja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo (številka: 7/8, 2008)
  Temelji gozdne ureditve revirja Unec 1908 (številka: 7/8, 2008)
  Urbana drevnina in skrb zanjo v Lescah (številka: 7/8, 2008)
  Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju (številka: 9, 2008)
  Gospodarski načrt Pokljuka (1888-1908) (številka: 9, 2008)
  Nega in vzgoja visokovrednega lesa (številka: 9, 2008)
  Odmrl les v bukovih sestojih (številka: 9, 2008)
  Prvo poročilo o gabrovi pepelovki (Erysiphe arcuata) in novi podatki o treh invazivnih pepelovkah v Sloveniji (številka: 10, 2008)
  Upravljanje gozdnih učnih, turističnih in drugih tematskih poti v Zavodu za gozdove Slovenije (številka: 10, 2008)
  Ponudba gozdnih zemljišč med letoma 2003 in 2007 na območju upravnih enot: Ptuj, Slovenska Bistrica, Ruše in Radlje ob Dravi (številka: 10, 2008)
  Zaščita naravnega mladovja in sadik gozdnega drevja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo (številka: 10, 2008)
  Proizvodnja in prodaja visokovrednega lesa na licitaciji (številka: 10, 2008)
 65. 2009
   44

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  številka: 5/6 (2009)
  številka: 7/8 (2009)
  številka: 9 (2009)
  številka: 10 (2009)
  Ptice gnezdilke v senožetnih sadovnjakih na Pohorju (številka: 4, 2009)
  Evropski pravi kostanj - Castanea sativa Mill. (številka: 4, 2009)
  Kurilna naprava na biomaso Mrzli studenec (številka: 4, 2009)
  Monitoring vpliva rastlinojedov na naravno obnovo gozdov (številka: 4, 2009)
  Sezonska dinamika debelinske rasti dreves (številka: 4, 2009)
  Gozdarske raziskovalne ploskve in stalne vzorčne ploskve na območjih Natura 2000 na Slovenskem (številka: 1, 2009)
  Rastiščne značilnosti trajnih ploskev slovenske 16 x 16-kilometrske mreže (številka: 1, 2009)
  Opis talnih profilov slovenske 16 x 16-kilometrske mreže (številka: 2, 2009)
  Raba in uporabnost tarif (številka: 2, 2009)
  Načrtovanje turizma in rekreacije v gozdnatih območjih Natura 2000 (številka: 3, 2009)
  Kriza slovenskega gozdarstva (številka: 3, 2009)
  Gospodarjenje z državnimi gozdovi (številka: 3, 2009)
  Rastiščne značilnosti kisloljubnih bukovij (številka: 3, 2009)
  Prispevek k poznavanju preddinarskih gozdov plemenitih listavcev (številka: 5/6, 2009)
  Okvirna analiza debelinske strukture izbranega drevja za posek v gozdovih Slovenije v obdobju 1995-2008 (številka: 5/6, 2009)
  Razvoj tehnologije pridobivanja lesa v snežniških gozdovih (številka: 5/6, 2009)
  Kaj se dogaja z jesenom pri nas? (številka: 5/6, 2009)
  Presoja ukrepov pri sanacijah ujm 2006-2008 (številka: 5/6, 2009)
  Pogled ZGS na nadaljnji razvoj javne gozdarske službe (številka: 7/8, 2009)
  Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov kot merilo okoljskih vplivov (številka: 7/8, 2009)
  Slovensko gozdarstvo pred izzivi 21. stoletja (številka: 7/8, 2009)
  Uresničevanje ciljev Nacionalnega gozdnega programa po meri lastnika? (številka: 7/8, 2009)
  Gozdarske gospodarske družbe v luči uresničevanja Resolucije o Nacionalnem gozdnem programu (številka: 7/8, 2009)
  Prispevek Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna k uresničitvi nacionalnega gozdnega programa (številka: 7/8, 2009)
  Pomen univerze za gozdarsko izobraževanje (številka: 7/8, 2009)
  Območja razširjenosti in relativne gostote avtohtonih vrst parkljarjev v Sloveniji (številka: 9, 2009)
  Proizvodnja in raba lesne biomase v Sloveniji (številka: 9, 2009)
  Organizacijske inovacije v gozdarstvu (študija primera: Društvo lastnikov gozdov Mirenske doline) (številka: 9, 2009)
  Varstvo gozdov pred požarom, mednarodni kolokvij Preventivni požig (številka: 9, 2009)
  Inovativnost slovenskih lastnikov gozdov na začetku novega tisočletja (številka: 9, 2009)
  Tehnološke inovacije - študija primera sekalnika za izdelavo lesnih sekancev na tovornjaku (številka: 9, 2009)
  Predstavitev okvirov, ki jih Zavod za gozdove Slovenije uporablja pri izbiri drevja za posek v sestojih, namenjenih strojni sečnji (številka: 10, 2009)
  Razvoj populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja v severnozahodni Sloveniji (številka: 10, 2009)
  Ferdinand Maria grof Attems - Heiligenkreuz (1885-1946) iz Slovenske Bistrice - prvi doktor s področja gozdarstva s sedanjega slovenskega ozemlja? (številka: 10, 2009)
  Slovenski nacionalni standardi za merjenje in razvrščanje okroglega lesa (številka: 10, 2009)
  Potrebnost ali škodljivost vpletanja politike v razvoj gozdarstva (številka: 10, 2009)
 66. 2010
   54

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 4 (2010)
  številka: 5/6 (2010)
  številka: 7/8 (2010)
  številka: 9 (2010)
  številka: 10 (2010)
  Pridobivanje lesa na družinskih kmetijah v Sloveniji (številka: 2, 2010)
  Vrbine v Obsotelju (številka: 1, 2010)
  Jelka v gozdovih Bohorja - posebnost v slovenskem merilu? (številka: 1, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 1, 2010)
  Poslovanje gozdarskih družb v letu 2008 (številka: 1, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 1, 2010)
  Mreža meteoroloških postaj Gozdarskega inštituta Slovenije (številka: 1, 2010)
  Novi nahajališči puhaste breze (Betula pubescens Ehrh.) in smrdljivega brina (Juniperus sabina L.) v Julijskih Alpah (številka: 2, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 2, 2010)
  Kakovostna zgradba bukovih sestojev in pojavljanje rdečega srca na rastišču Isopyro-Fagetum KOŠ. 62 (številka: 2, 2010)
  Žled v Sloveniji januarja 2010 (številka: 2, 2010)
  Kaj se dogaja z jesenom pri nas? (številka: 2, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 2, 2010)
  Ali gozdarska in širša javnost potrebujeta prenovo gozdarskega muzeja v Bistri? (številka: 3, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 3, 2010)
  Pomen zvočne podobe gozda za njegovo estetsko vlogo (številka: 3, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 3, 2010)
  Presoja ocenjevanja količine poseka na stalnih vzorčnih ploskvah (številka: 3, 2010)
  EUFORGEN - mreža za sestojne listavce (številka: 3, 2010)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev gamsa (Rupicapra rupicapra L.) v gozdnatem območju Jelovice z obrobjem (številka: 3, 2010)
  Značilnosti debelinskega priraščanja jelke v Sloveniji (številka: 4, 2010)
  Zahtevki za povračilo škode s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (številka: 4, 2010)
  Prostorsko združevanje lovišč glede na biomaso divjadi (številka: 4, 2010)
  Kakovost, vrednostne značilnosti in produkcijska sposobnost sestojev doba in gradna v Sloveniji (številka: 4, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 4, 2010)
  EUFORGEN - mreža za črni topol (številka: 4, 2010)
  Kaj se dogaja z jesenom pri nas? (številka: 5/6, 2010)
  Nekatere škodljive domače in tujerodne žuželke v gozdovih na območju Ljubljane (številka: 5/6, 2010)
  Gospodarjenje z gozdovi v Mestni občini Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Ranljivost gozdnih tal in vrednotenje hidrološke ter varovalne vloge gozdov v Mestni občini Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Upravljanje z divjadjo v Mestni občini Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Prostorska razporeditev gozdov na območju Ljubljane v prihodnosti (številka: 5/6, 2010)
  Rekreacijska vloga dela gozdov Mestne občine Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Vpliv gozdov na kakovost virov pitne vode Mestne občine Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Gozdna tla Mestne občine Ljubljana (številka: 5/6, 2010)
  Meritve površinske erozije tal v gozdu Slovenske Istre (številka: 7/8, 2010)
  Tehnične smernice za ohranjanje in rabo genskih virov (številka: 7/8, 2010)
  Struktura prebiralnih gozdov v raziskovalnem objektu Volčja preža na Goteniški gori (številka: 7/8, 2010)
  EUFORGEN - mreža za razpršeno rastoče listavce (številka: 7/8, 2010)
  Viharniki visokogorja Krete (številka: 7/8, 2010)
  Proizvodnja, izvoz in uvoz okroglega lesa (številka: 9, 2010)
  Lastniki gozdov o gozdarstvu, njihovem delu v gozdu in o delu Zavoda za gozdove Slovenije (številka: 9, 2010)
  Težave in posebnosti gozdarstva na območju gozdne uprave Freudenstadt (številka: 9, 2010)
  Prirastoslovne značilnosti jelke (Abies alba Mill.) v Sloveniji (številka: 9, 2010)
  Gozdarske družbe, lesna industrija in slovensko gospodarstvo ter njihovo poslovanje v kriznem letu 2009 (številka: 10, 2010)
  Presoja možnosti inventure pomladka na stalnih vzorčnih ploskvah (številka: 10, 2010)
  Ohranjenost narave in obremenjenost okolja na primeru Krvavca - anketiranje in analiza mnenj obiskovalcev in članov lokalnih pašnih skupnosti (številka: 10, 2010)
 67. 2011
   43

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5/6 (2011)
  številka: 7/8 (2011)
  številka: 9 (2011)
  številka: 10 (2011)
  Zakonske in postopkovne ovire na področju varstva narave pri intenziviranju gospodarjenja z gozdom (številka: 1, 2011)
  Gospodarjenje z gozdom v službi ohranjanja narave (številka: 1, 2011)
  Ukrepi upravljanja z Naturo 2000 v slovenskem gozdarstvu (številka: 1, 2011)
  Podpora razvoju sonaravnega gozdarstva in ohranjanju narave v visokošolskem izobraževanju (številka: 1, 2011)
  Cilji ter ukrepi gozdne in naravovarstvene politike (številka: 1, 2011)
  Prehod v nizkoogljično družbo terja večjo rabo lesa (številka: 1, 2011)
  Z načrtnim strokovnim delom z gozdovi najbolje ohranjamo naravo (številka: 1, 2011)
  Doseganje ciljev varstva narave pri gospodarjenju z gozdom v Sloveniji (številka: 1, 2011)
  Odnos javnosti do gozdov v mestih na primerih Rožnika in Golovca v Ljubljani (številka: 2, 2011)
  Učinkovitost čiščenja podrasti z motorno žago in motorno koso (številka: 2, 2011)
  Josip Koller in njegova spominska plošča v Solkanu pri Novi Gorici (številka: 2, 2011)
  Gorska (Festuca drymeja) in gozdna bilnica (Festuca altissima) - pomembna diferencialna indikatorja gozdnih združb (številka: 2, 2011)
  Paradigma sonaravnosti je pot do trajnostnih gozdov (številka: 3, 2011)
  Razširjenost in ekologija vrste Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar v Julijskih Alpah (Slovenija) (številka: 3, 2011)
  Ozonske poškodbe gozdne vegetacije v Sloveniji (številka: 3, 2011)
  Potenciali in perspektive rabe lesne biomase v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Naši gozdovi kot primer sonaravnosti (številka: 4, 2011)
  Razvoj certificiranja gozdov in tržni vidiki certificiranih lesnih proizvodov (številka: 4, 2011)
  Metodologija za izračun dnine delavca sekača v koncesijskih gozdovih v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Stanje osutosti dreves na ploskvah IMGE v letu 2009 in odvisnost osutosti od nekaterih izbranih kazalnikov (številka: 5/6, 2011)
  Spremljanje stanja gozdov v Sloveniji (številka: 5/6, 2011)
  Rast in prirastek na ploskvah intenzivnega spremljanja stanja gozdnih ekosistemov (IMGE) (številka: 5/6, 2011)
  Meritve padavin med orografskim proženjem na območju Travljanske gore 8. septembra 2010 (številka: 5/6, 2011)
  Pestrost lesnatih rastlin na ploskvah za spremljanje stanja gozdov v Sloveniji (številka: 5/6, 2011)
  Monitoring genetske pestrosti gozdov (številka: 5/6, 2011)
  Analiza stanja lišajev v popisu stanja gozdov v letu 2007 (številka: 5/6, 2011)
  Meritve kakovosti padavin na prostem in v sestoju na ploskvah intenzivnega spremljanja gozdnih ekosistemov (številka: 5/6, 2011)
  Primerjava parametrov svetlobnih razmer na raziskovalnih ploskvah (številka: 5/6, 2011)
  Živeti z gozdom (številka: 7/8, 2011)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na poškodovanost drogovnjakov zaradi navadnega jelena (Cervus elaphus L.) na območju Jelovice z obrobjem (številka: 7/8, 2011)
  Kakšna je prihodnost bukve? (številka: 7/8, 2011)
  Arhuška konvencija in gozdnogojitveno načrtovanje v razmerah drobne in razpršene gozdne posesti (številka: 7/8, 2011)
  Franz, François, Francesco Meguscher, slovenski gozdarski strokovnjak iz Železnikov (številka: 9, 2011)
  Mahovi kot bioindikatorji stanja okolja (številka: 9, 2011)
  Poskus redčenja z enkratno določenimi izbranci v Suhi krajini - preliminarni rezultati (številka: 9, 2011)
 68. 2012
   42

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 9 (2012)
  številka: 10 (2012)
  številka: 5-6 (2012)
  številka: 7-8 (2012)
  Molekularna identifikacija biokomponente gozdnih tal (številka: 1, 2012)
  Akademik dr. Mitja Zupančič - osemdesetletnik (številka: 1, 2012)
  Prva najdba invazivne brestove grizlice, Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae) v Sloveniji (številka: 1, 2012)
  Vključevanje deležnikov v pripravo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot na območju Natura 2000 (številka: 1, 2012)
  Pregled metod monitoringa dinamike ogljika v drobnih koreninah in z dekompozicijo opada (številka: 1, 2012)
  Izhodišča s posvetovanja in delavnice Upravljanje velike rastlinojede divjadi ob upoštevanju njenih vplivov na gozdni prostor, potreb velikih plenilcev in pomena za lovstvo (številka: 2, 2012)
  Prostorska razširjenost, habitatne značilnosti in upravljanje s populacijo gamsa (Rupicapra rupicapra L.) na območju Zahodnih Karavank (številka: 2, 2012)
  Gozdovi s poudarjeno zaščitno in varovalno funkcijo (številka: 2, 2012)
  Preseke in mejni kamni med oddelki v GGE Pokljuka (številka: 3, 2012)
  Sestojna dinamika jelovo-bukovih gozdov v zadnjem stoletju (številka: 3, 2012)
  Masa in volumen koreninskega sistema, vej in debla v povezavi z nadzemnimi merami drevesa - primer za jelko (Abies alba Mill.) na rastiščih Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) Marinček & al., 1993 (številka: 3, 2012)
  Organizacija in tehnologija izkoriščanja gozdov in njun prispevek v realizaciji možnega poseka v zasebnih gozdovih (številka: 4, 2012)
  Tipologija gozdnih rastišč Slovenije na podlagi ekoloških in vegetacijskih razmer za potrebe usmerjanja razvoja gozdov (številka: 4, 2012)
  Aktiviranje lesnega potenciala iz zasebnih gozdov (številka: 4, 2012)
  Težave gozdarskih gospodarskih družb pri delu v slovenskih gozdovih in njihov predviden razvoj (številka: 4, 2012)
  Oglarstvo, možnost za vključevanje več vlog gozda v produkt razvoja (številka: 4, 2012)
  Poraba industrijskega okroglega lesa v Sloveniji (številka: 4, 2012)
  Pregled konfliktov med medvedi in ljudmi (številka: 5/6, 2012)
  Predlogi za izboljšanje sistema funkcij gozdov v Sloveniji (številka: 5/6, 2012)
  Vplivi ekoloških dejavnikov na telesno maso srnjadi (Capreolus capreolus L.) na Jelovici z obrobjem (številka: 7/8, 2012)
  Cene lesnih goriv v izbranih državah Evrope (številka: 7/8, 2012)
  Presoja možnosti uporabe ekonomskega domoljubja za povečanje prodaje slovenskega lesa in lesnih izdelkov (številka: 7/8, 2012)
  Predelava lesa v energetske namene (številka: 7/8, 2012)
  Zaključki in usmeritve posvetovanja Varovalni gozdovi: presoja naravnih nevarnosti, načrtovanje in gospodarjenje (številka: 7/8, 2012)
  Varovanje in gojenje tise sta obvezni zadolžitvi gozdarjev (številka: 9, 2012)
  Usposabljanje in izobraževanje gozdnih delavcev (številka: 9, 2012)
  Zasnova meril in kazalnikov funkcij gozdov (številka: 9, 2012)
  Mirko Medved (številka: 9, 2012)
  70 let Gozdarskega vestnika (številka: 9, 2012)
  Koncept prednostnih območij pri načrtovanju večnamenskega gospodarjenja z gozdovi (številka: 10, 2012)
  Razširjenost in zdravstveno stanje črnega bora v blejskih gozdovih (številka: 10, 2012)
  Poznavanje rastišč in vegetacije kot podlaga gozdnogospodarskega načrtovanja (številka: 10, 2012)
  Prispevek k zgodovinskemu pregledu razvoja hudourništva in hudourničarstva v Sloveniji (številka: 10, 2012)
  Zasnova gozdarskega načrtovanja (številka: 10, 2012)
 69. 2013
   52

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  številka: 5/6 (2013)
  številka: 7/8 (2013)
  številka: 9 (2013)
  številka: 10 (2013)
  Adolf Svetličič, 100-letnik (številka: 1, 2013)
  Primerjava naravne in umetne obnove gozdov, prizadetih v naravnih ujmah (številka: 1, 2013)
  Tehnike zaznavanja velikih poškodb v gozdovih (številka: 1, 2013)
  Ciril Remic (1923-2013) (številka: 1, 2013)
  Načrtovanje obnove gozda po velikih poškodbah (številka: 1, 2013)
  Posebnosti skladiščenja lesa, pridobljenega pri sanaciji, ter upoštevanje varstveno-sanitarnih posebnosti pri sanaciji velikih poškodb (številka: 1, 2013)
  Mednarodna konferenca IUFRO skupine za raznodobno gospodarjenje (1.05.00) v Novi Zelandiji (številka: 2, 2013)
  Pregled potreb in realizacije obnove s sadnjo in setvijo po naravnih ujmah velikega obsega med leti 2007 in 2011 ter zagotavljanje ustreznega semena in sadik (številka: 2, 2013)
  Vloga informacijskega sistema za varstvo gozdov pri sanaciji velikih poškodb v slovenskih gozdovih (številka: 2, 2013)
  Predlog meril za opredeljevanje poškodb velikega obsega v gozdovih (številka: 2, 2013)
  Aplikativna vrednost kazalnikov trajnostne rabe lesa (številka: 3, 2013)
  Ogenj kot orodje; stanje in perspektiva v Sloveniji (številka: 3, 2013)
  Privatizacija gozdarske svetovalne dejavnosti kot poslovna priložnost za diplomante gozdarstva (številka: 3, 2013)
  "EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji" (številka: 3, 2013)
  Vpliv socioekonomskih sprememb na naravo dela revirnega gozdarja v drobni zasebni posesti na primeru Krajevne enote Ptuj (številka: 3, 2013)
  Naravna obnova gozdnih sestojev po vetrolomu na Jelovici (številka: 4, 2013)
  Dokumentarni film o spominih na zadnje vuhreške in vuzeniške splavarje (številka: 4, 2013)
  Prof. mag. Dušan Robič - osemdesetletnik (številka: 4, 2013)
  Gozdna pedagogika v Sloveniji - priložnost za povezovanja in nova znanja (številka: 4, 2013)
  Brez gozdne higijene ni zdravega gozda (številka: 4, 2013)
  Prof. mag. Dušan Robič - bibliografija (številka: 4, 2013)
  Abiotski in biotski odziv na posek in spravilo v primerjavi z neukrepanjem po naravnih ujmah (številka: 4, 2013)
  Obvodna drevnina (številka: 5/6, 2013)
  Drevesno-poljedelski podsistem na primeru protivetrnih pasov v Vipavski dolini (številka: 5/6, 2013)
  Sistemi ocenjevanja vrednosti gozdov v Avstriji, Nemčiji in Švici - lekcije za Slovenijo (številka: 5/6, 2013)
  Možnosti uporabe sistema gozdnih rastiščnih tipov za opredelitev habitatnih tipov (Natura 2000) (številka: 5/6, 2013)
  "Pogledi gozdarstva na krčitve gozdov" (številka: 5/6, 2013)
  Drevesa z možnostjo večnamenske rabe, s poudarkom na travniških sadovnjakih (številka: 5/6, 2013)
  Vplivni dejavniki pojava in jakosti vetroloma na območju Črnivca (številka: 7/8, 2013)
  Gojenje nelesnih gozdnih dobrin (številka: 7/8, 2013)
  Prof. dr. Boštjan Anko - v spomin (1939-2013) (številka: 7/8, 2013)
  V spomin profesorju mag. Dušanu Robiču (1933-2013) (številka: 7/8, 2013)
  Nega zasmrečenih drogovnjakov na Jelovici (številka: 7/8, 2013)
  Drevesno-pašni podsistem (številka: 7/8, 2013)
  Boštjan Anko (številka: 7/8, 2013)
  Raziskava redčenj bukovih sestojev v raziskovalnih objektih Pišece in Brezova reber (številka: 9, 2013)
  Prof. dr. Iztok Winkler (številka: 9, 2013)
  Tujerodne in invazivne drevesne vrste v gozdovih Slovenije (številka: 9, 2013)
  Iztok Winkler (številka: 9, 2013)
  Nega gozda v slepi ulici ali na razpotju (številka: 10, 2013)
  Posodobitev zbiranja in dopolnjevanja podatkov pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov (številka: 10, 2013)
  Ponudba in povpraševanje na licitacijah vrednejših lesnih sortimentov v Slovenj Gradcu (številka: 10, 2013)
  Žejni gozdovi črne jelše (Alnus glutinosa) (številka: 10, 2013)
  Ivan (Janez) Penca (številka: 10, 2013)
 70. 2014
   47

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  številka: 5/6 (2014)
  številka: 7/8 (2014)
  številka: 9 (2014)
  številka: 10 (2014)
  Kamenje vredno več kot les (številka: 1, 2014)
  Želod in žir sta bila pomembna postranska gozdna proizvoda (številka: 1, 2014)
  Prestavljanje velikih večbobenskih žičnih žerjavov glede na trajanje spravila lesa ter značilnosti linij (številka: 1, 2014)
  Uresničevanje Nacionalnega gozdnega programa na področju razvoja podeželja, podpore lastnikom gozdov in ozaveščanje javnosti (številka: 2, 2014)
  Predlog zaključkov posveta Kje smo z uresničevanjem vsebin Resolucije o Nacionalnem gozdnem programu? (številka: 2, 2014)
  Stanje gozdov in gozdarstva v luči Resolucije nacionalnega gozdnega programa (številka: 2, 2014)
  Delovanje gozdarske inšpekcije pri uresničevanju nacionalnega gozdnega programa (številka: 2, 2014)
  Uresničevanje ciljev Nacionalnega gozdnega programa z vidika lastnika gozda (številka: 2, 2014)
  Nacionalni gozdni program in razvoj gozdov v Sloveniji (številka: 2, 2014)
  Gospodarski vidik nacionalnega gozdnega programa in njegovo uresničevanje (številka: 2, 2014)
  Nacionalni gozdni program in državni gozdovi (številka: 2, 2014)
  Gozdna vladavina in nacionalni gozdni program (številka: 2, 2014)
  Količina, struktura in razporeditev sanitarnega poseka v Sloveniji v obdobju 1995-2012 (številka: 3, 2014)
  Od trnja do zvezd - odnosi z javnostmi v gozdarstvu (številka: 3, 2014)
  TRICO - sredstvo za zaščito gozdnega drevja (predvsem mladja) pred objedanjem divjadi (številka: 3, 2014)
  Gozdarstvo v Sloveniji (številka: 3, 2014)
  Žledolomi v slovenskih gozdovih (številka: 4, 2014)
  Prostorski prikaz produkcijske sposobnosti gozdnih rastišč v Sloveniji (številka: 4, 2014)
  Eno mnenje k "problemu" smreka (številka: 4, 2014)
  Zanesljivost meritev višin smreke z višinomerom Vertex III (številka: 4, 2014)
  Oživljanje lesarstva in gozdarstva (številka: 4, 2014)
  Dinamika zaraščanja planinskih pašnikov na Belski planini in Rebru z objektno usmerjeno analizo ortofotoposnetkov (številka: 5/6, 2014)
  Ocena lesne zaloge sestojev iz podatkov zračnega laserskega skeniranja površja (številka: 5/6, 2014)
  Pregled uporabe zračnega laserskega skeniranja površja v gozdarstvu (številka: 5/6, 2014)
  Od dečjih dni za pogozdovanje do tedna gozdov (številka: 5/6, 2014)
  Krajinski laboratorij (številka: 5/6, 2014)
  Zgodovinski razvoj vodnih žag (številka: 7/8, 2014)
  Žledolom januarja in februarja 2014 v Sloveniji (številka: 7/8, 2014)
  Kako se je Slovenija oskrbovala z lesom za kurjavo (drvmi) v obdobju 1945-1950 (številka: 7/8, 2014)
  Kritična presoja vloge gozdnih rezervatov in gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji pri ohranjanju biotske raznovrstnosti (številka: 7/8, 2014)
  Eksploatacija pohorskih gozdov v preteklosti (številka: 9, 2014)
  50 let centralnega gozdnega drevesničarstva na Koroškem (številka: 9, 2014)
  Gozdno drevesničarstvo na Kranjskem, v Dravski banovini in Sloveniji, njegov razvoj in propad (številka: 9, 2014)
  Premena odraslih borovih nasadov na Krasu s saditvijo avtohtonih listavcev (številka: 9, 2014)
  Ekološke značilnosti, razširjenost in ohranitvena stanja evropsko varstveno pomembnih praprotnic in semenk, ki uspevajo v gozdovih Slovenije (številka: 10, 2014)
  Ekološke značilnosti habitata in potencialna razširjenost izbranih kvalifikacijskih gozdnih vrst ptic (Aves) v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji (številka: 10, 2014)
  Poročilo o poslovanju gozdarstva v letu 2013 (številka: 10, 2014)
  Ocena stanja ohranjenosti gozdnih habitatnih tipov (Natura 2000) in gospodarjenje z njimi (številka: 10, 2014)
  Ekološke značilnosti habitatov in potencialna razširjenost izbranih kvalifikacijskih gozdnih vrst hroščev (Coleoptera) v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji (številka: 10, 2014)
 71. 2015
   56

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  številka: 5/6 (2015)
  številka: 7/8 (2015)
  številka: 9 (2015)
  številka: 10 (2015)
  Martin Čokl (1907-2014) (107 let) (številka: 1, 2015)
  Določanje ohranitvenih stanj kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst z metodo, ki temelji na mehki logiki (številka: 1, 2015)
  Ukrepi za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov in habitatov vrst: predlogi dobrih praks (številka: 1, 2015)
  Vpliv gospodarjenja na biotsko raznovrstnost saproksilnih hroščev (številka: 1, 2015)
  Začetki načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem - Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd ter bovške in tolminske gozdove, 1769-1771 (številka: 1, 2015)
  Pogled na vrednotenje gozdnovegetacijske karte Slovenije po štiridesetih letih njenega nastanka in njena povezava z oceno produktivnosti gozdnih rastišč (številka: 2, 2015)
  Martin Čokl (1907-2014) (številka: 2, 2015)
  Fitocenološka in gozdnogospodarska analiza gorskega bukovega in javorovega gozda na skalnatih rastiščih na Krasu in v Čičariji (JZ Slovenija) (številka: 2, 2015)
  Mavricij Scheyer - ustvarjalec sijajnih gozdnih kultur (številka: 2, 2015)
  Miran Čas (1952 - 2015) (številka: 3, 2015)
  Možnosti zagotavljanja ekosistemskih storitev iz kostanjevih gozdov (številka: 3, 2015)
  Uporaba tablične aplikacije v gozdarstvu (številka: 3, 2015)
  Bibliografija dr. Mirana Časa (1952 - 2015) (številka: 3, 2015)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na velikost skupin jelenjadi (Cervus elaphus L.) v vzhodnih Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah (številka: 3, 2015)
  Koristi gozdnogospodarskega načrtovanja za lastnike gozdov (številka: 4, 2015)
  Gozdnogospodarski načrti kot podlaga za presojo posegov v gozd in gozdni prostor (številka: 4, 2015)
  Gozdnogospodarski načrti in Natura 2000 (številka: 4, 2015)
  Gozdarsko načrtovanje z vidika lastnikov gozdov (številka: 4, 2015)
  Pomen in zasnova gozdnogospodarskega načrtovanja (številka: 4, 2015)
  Posodobitev in prenova gozdarskega načrtovanja (številka: 4, 2015)
  Problemi z nastajanjem in izvajanjem gozdnogospodarskih načrtov (številka: 4, 2015)
  Bukev (Fagus sylvatica) v jugozahodnem delu Slovenske Istre - nahajališča in fitocenološka oznaka rastišč (številka: 5/6, 2015)
  Obnova gozda po gradaciji velikega smrekovega lubadarja (Ips typhographus) v drugotnih smrekovih gozdovih na Kočevskem (številka: 5/6, 2015)
  Analiza različnih pristopov pri izvedbi digitalizacije gozdnih prometnic (številka: 5/6, 2015)
  Ogenj je dober sluga, a slab gospodar (številka: 7/8, 2015)
  Največji zeleni očarljivci - drevesa na Dnevu očarljivih rastlin 2015 (številka: 7/8, 2015)
  Vpliv nege na zgradbo in vrstno sestavo v procesu naravnega naseljevanja vrst na zemljiščih v zaraščanju (številka: 7/8, 2015)
  Razvoj koncepta funkcij gozda v Sloveniji (številka: 7/8, 2015)
  Terezijanski gozdni red za Kranjsko 1771 je mnogo več kot le predpis (številka: 7/8, 2015)
  Nove stare tehnologije (številka: 7/8, 2015)
  Tudi pri načrtovanju je "malo lahko več" (številka: 7/8, 2015)
  Morfološka variabilnost lesnike (Malus sylvestris (L.) Mill.) v Sloveniji in smernice za njeno dolgoročno ohranitev (številka: 9, 2015)
  Kakovost lesnih pelet na slovenskem trgu (številka: 9, 2015)
  Pogledi na študij dela v okviru gozdne tehnike (številka: 9, 2015)
  Prof. dr. dr. h. c. Dušan Mlinšek - devetdesetletnik (številka: 9, 2015)
  Značilnosti tokov okroglega lesa v letu 2014 (številka: 9, 2015)
  Gozdno gospodarstvo Novo mesto praznuje 70-letnico (številka: 9, 2015)
  Žledolom in njegove posledice na razvoj gozdov - pregled dosedanjih znanj (številka: 9, 2015)
  Potencialna raba bukovine in vrednotenje dodane vrednosti v izdelkih iz bukovine (številka: 10, 2015)
  Povezave med kakovostjo bukovih dreves in iz njih izdelanih sortimentov (številka: 10, 2015)
  Dve novi gozdni učni poti v občini Kanal ob Soči (številka: 10, 2015)
  Kartiranje in vrednotenje ekosistemskih storitev za boljše odločanje: utrinki iz mednarodne poletne šole (številka: 10, 2015)
  Univ. dipl. inž. Vitomir Mikuletič, 90-letnik (številka: 10, 2015)
  Stanje žagarske panoge v Sloveniji 2013/2014 (številka: 10, 2015)
  Življenjska doba bukovine na prostem (številka: 10, 2015)
  Fizikalne lastnosti bukovine po žledolomu (številka: 10, 2015)
  Možnosti kemične predelave bukovega lesa (številka: 10, 2015)
  V spomin dolgoletnemu skrbniku bovških gozdov (številka: 10, 2015)
 72. 2016
   45

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 5/6 (2016)
  številka: 7/8 (2016)
  številka: 9 (2016)
  številka: 10 (2016)
  Značilnosti tal in rastja na ploskvah intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov (številka: 1, 2016)
  Terenski seminar v okolici gore Fuji na Japonskem (številka: 1, 2016)
  Sestojne padavine v mešanih sestojih smreke in bukve na Pohorju (številka: 1, 2016)
  Položaj študija dela v gozdarstvu Slovenije in primerjave s tujino (številka: 2, 2016)
  Gozdovi Kranjske industrijske družbe (številka: 2, 2016)
  Prirastoslovne značilnosti robinije (Robinia pseudoacacia L.) v Sloveniji (številka: 2, 2016)
  Mikrorastiščne razmere kot pomemben dejavnik uspešnosti premene smrekovih monokultur na bukovih rastiščih na Pohorju (številka: 2, 2016)
  Fitocenološka analiza gozdne vegetacije na nahajališčih nekdanjih žgalnic živosrebrove rude v okolici Idrije (številka: 3, 2016)
  Kaj lahko pričakujejo državni gozdovi (številka: 3, 2016)
  Lastništvo gozdov v zgodovinski perspektivi in škodljive posledice drobljenja zemljiške posesti (številka: 3, 2016)
  Pomlajevanje in širjenje visokega pajesena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na Goriškem (številka: 3, 2016)
  Drugo plenarno srečanje projektne skupine INFORMED - Integrated research on FOrest Resilience and Management in the mEDiterranean - v Tunisu (2.-4. marec 2016) (številka: 4, 2016)
  Naravne ujme vse bolj krojijo gospodarjenje z gozdovi (številka: 4, 2016)
  Današnja razširjenost in stanje cemprina (Pinus cembra L.) v Sloveniji (številka: 4, 2016)
  Kako dobrodošel je v resnici bober? (številka: 4, 2016)
  Pomen divje živečih družin medonosne čebele za gozd in čebelarstvo (številka: 4, 2016)
  Biomasa kot element razvoja energetike - kje smo danes? (številka: 5/6, 2016)
  Proizvodnja sekancev v Sloveniji (številka: 5/6, 2016)
  Varnost in zdravje pri pridobivanju, predelavi in rabi lesnih goriv (številka: 5/6, 2016)
  Pregled izzivov in priložnosti proizvodnje in rabe lesa za kurjavo v petih evropskih državah (številka: 5/6, 2016)
  Arhivsko gradivo gozdnega gospodarstva Bled (številka: 5/6, 2016)
  Pridobivanje gozdnih lesnih sekancev iz sečnih ostankov po končanem žičničnem spravilu lesa (številka: 5/6, 2016)
  Odslužen les - surovinski vir z velikim potencialom (številka: 7/8, 2016)
  Izzivi gozdne tehnike 2016 in odmevi udeležencev (številka: 7/8, 2016)
  Bibliografija prof. dr. Marka Accetta (številka: 7/8, 2016)
  Prof. dr. Marko Accetto - osemdesetletnik (številka: 7/8, 2016)
  Trg lesnih peletov v Sloveniji in širše (številka: 7/8, 2016)
  Nova ustanovljena gospodarska družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) (številka: 7/8, 2016)
  Dejavniki proizvodnje in rabe lesa za kurjavo v Sloveniji (številka: 7/8, 2016)
  Gibanje cen lesnih goriv v Sloveniji med letoma 2011 in 2016 (številka: 7/8, 2016)
  Porušitvena erozija v občini Ajdovščina - možnosti in omejitve uporabe lidarskih podatkov za modeliranje padajočega kamenja (številka: 9, 2016)
  Leseno plavje v zgornjem toku Meže (številka: 9, 2016)
  Okoljska vzgoja naj pomaga mladim bolje razumeti gozd (številka: 9, 2016)
  Ocena rabe lesa v energetske namene na primeru občine Šentjur (številka: 10, 2016)
  Prepoznavanje in datiranje geomorfoloških procesov s pomočjo lesnih branik (številka: 10, 2016)
  V spomin gozdarju Ivanu Parišu (1925-2016) (številka: 10, 2016)
  Vpliv vremenskih razmer na lesno-anatomske značilnosti pri puhastem hrastu s Podgorskega Krasa (številka: 10, 2016)
 73. 2017
   78

  Mednarodni gozdarski sejem ELMIA WOOD 2017 (letnik: 75, 2017)
  Dela v gozdu nikoli ne zmanjka (/8, 2017)
  Poudarki iz zapisa o volilnem občnem zboru ZGDS (številka: 1, 2017)
  Gozdarji z eno od najstarejših še vedno izhajajočih strokovnih revij v Sloveniji (številka: 1, 2017)
  Zgodovinska nasprotja med različnimi rabami gozdov (številka: 1, 2017)
  Terrain roughness evaluation for timber extraction by cable skidder (številka: 1, 2017)
  Nekateri ukrepi za omejevanje širjenja visokega pajesena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) in smernice za gozdnogojitveno ukrepanje ob vdoru potencialno invazivnih tujerodnih drevesnih vrst v ohranjene gozdove v Sloveniji (številka: 1, 2017)
  Edino z doslednim, pravočasnim in zadostnim izvajanjem ukrepov za zatiranje in preprečevanja širjenja lubadarja, bomo lahko uspešni (številka: 1, 2017)
  Značilnosti gozdarskih traktorskih polprikolic (številka: 2, 2017)
  Priporočila za uporabo različnih biotehniških metod in kemičnih sredstev za obvladovanje podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae) (številka: 2, 2017)
  Borov črni rak (Atropellis spp.) (številka: 2, 2017)
  Kakšna naj bo vsebina Gozdarskega vestnika? (številka: 2, 2017)
  Ko se les na ogled postavi (številka: 2, 2017)
  Primerjava padavin na ploskvah intenzivnega monitoringa gozdov v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Kongres gozdnih pedagogov na Norveškem ter kaj imata skupnega gozd in zobna pasta? (številka: 2, 2017)
  Iščimo nevarne tujerodne organizme, da ohranimo zdravje gozda (številka: 2, 2017)
  Bolezen tisočerih rakov (Geosmithia morbida) (številka: 2, 2017)
  Azijski ambrozijski podlubnik (Xylosandrus crassiusculus) (številka: 3, 2017)
  Le najboljše od bobrov - praktični pristopi za ohranitev pozitivnih vplivov bobra in zmanjševanje konfliktov (številka: 3, 2017)
  Celostni pristop k obravnavi prožnosti sredozemskih gozdov - konceptualni okvir družbenoekoloških sistemov (številka: 3, 2017)
  Jesenov krasnik (Agrilus planipennis) (številka: 3, 2017)
  Uspešno poslovanje družbe Slovenski državni gozdovi v njenem prvem letu delovanja (številka: 3, 2017)
  Spletna stran revije - vstop v digitalni arhiv (številka: 3, 2017)
  Nekaj vsebinskih poudarkov o delu Zveze gozdarskih društev Slovenije za nazaj in za naprej (številka: 3, 2017)
  Ocena stroškov prevoza lesa z gozdarsko traktorsko polprikolico (številka: 3, 2017)
  Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2016 (številka: 3, 2017)
  Sanacija gozdov po katastrofah in Zavod za gozdove Slovenije (številka: 4, 2017)
  Rastemo z gozdom - 70 let Gozdarskega inštituta Slovenije (številka: 4, 2017)
  Povzetek in zaključki znanstvenega srečanja Gozd in les (številka: 4, 2017)
  Vpliv bolezni in škodljivcev na obnovo gozdov (številka: 4, 2017)
  Kitajski kozliček (Anoplophora chinensis) (številka: 4, 2017)
  Trendi v gozdnem semenarstvu in drevesničarstvu v Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Obnova gozda danes, jutri (številka: 4, 2017)
  Odziv gozdnega drevja na globalno segrevanje (številka: 4, 2017)
  Zapisana misel ostane, izgovorjena izgine (številka: 4, 2017)
  Strojna sečnja kot dejavnik vpliva na gozdna tla in uspešnost obnove gozdnih sestojev (številka: 4, 2017)
  Azijski kozliček (Anoplophora glabripennis) (številka: 4, 2017)
  Drevesne vrste za obnovo gozdov po naravnih motnjah v Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Začetni sestanek projekta FORESDA (številka: 4, 2017)
  Kakšne informacije se skrivajo v zgradbi skorje (floema)? (številka: 5/6, 2017)
  49. EFNS - Madona 2017 (številka: 5/6, 2017)
  70 let Gozdarskega inštituta Slovenije (številka: 5/6, 2017)
  Predlog metodologije za razmejevanje kmetijskih in primestnih krajin v Sloveniji ter prostorska določila za določanje gozdov s poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske raznovrstnosti (številka: 5/6, 2017)
  Lokalna skupnost na Solčavskem za lokalno gozdno lesno verigo gorskega lesa (številka: 5/6, 2017)
  Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme (številka: 5/6, 2017)
  ROCKtheALPS (številka: 5/6, 2017)
  Posledice pozebe v gozdu (številka: 5/6, 2017)
  Izdelava registra plus dreves divje češnje (Prunus avium L.) v Sloveniji (številka: 5/6, 2017)
  Gozdarski inštitut Slovenije je s Svečano akademijo in podelitvijo priznanj obeležil 70 let delovanja (številka: 5/6, 2017)
  Iščemo karantenske in druge gozdu nevarne organizme (številka: 5/6, 2017)
  Dipl. inž. Anton Deankovič (1923-2013) (številka: 5/6, 2017)
  Leto jubilejev gozdarskih raziskovalnih in izobraževalnih organizacij (številka: 5/6, 2017)
  Fitoftorna sušica vejic (Phytophthora ramorum) (številka: 7/8, 2017)
  Prof. dr. Marko Accetto (9. avgust 1936 - 22. junij 2017) (številka: 7/8, 2017)
  RivLaBob (številka: 7/8, 2017)
  Ocena sestojne zgradbe na območju Krakovskega pragozdnega rezervata s segmentacijo podatkov laserskega skeniranja (številka: 7/8, 2017)
  Identifikacija izvora gozdnega reprodukcijskega materiala bukve s pomočjo molekularnih metod (številka: 7/8, 2017)
  Primerjava naravne in umetne obnove po vetrolomih iz leta 2008 (številka: 7/8, 2017)
  Borov smolasti rak (Fusarium circinatum) (številka: 7/8, 2017)
  Ali imamo v Sloveniji na voljo naravno odporen les? (številka: 7/8, 2017)
  V spomin, Smiljan SModiš, univ.dipl.inž.gozdarstva (januar 1957 - junij 2017) (številka: 7/8, 2017)
  Ekosistemska vloga, pomen in vplivi prostoživečih prežvekovalcev (številka: 9, 2017)
  Nezadovoljivo pomlajevanje zaradi preveč številne rastlinojede divjadi je največja grožnja ohranjenosti slovenskih gozdov (številka: 9, 2017)
  Veliki rastlinojedi parkljarji, obnova, struktura in funkcije gozdov v Sloveniji (številka: 9, 2017)
  Neevropski rilčkarji (Pissodes Spp.) (številka: 9, 2017)
  Mednarodno sekaško tekmovanje Lisjak 2017 v Radovljici (številka: 9, 2017)
  Sahalinski jelov ličar (Polygraphus proximus) (številka: 9, 2017)
  Zakonske osnove za upravljanje z divjadjo v Republiki Sloveniji (številka: 9, 2017)
  Usmerjanje razvoja gozdov in rastlinojede divjadi (številka: 9, 2017)
  Ali lahko trenutni optimizem v lesni panogi preide tudi v gozdarsko? (številka: 10, 2017)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev evropske srne (srnjadi) (Capreolus capreolus L.) v Gorenjskem lovskoupravljavskem območju (številka: 10, 2017)
  Estonija - mala dežela velikih draguljev narave (številka: 10, 2017)
  Zlatopegasti krasnik (Agrilus auroguttatus) (številka: 10, 2017)
  Izkušnje pri usklajevanju gozd-divjad na Notranjskem (številka: 10, 2017)
  "Tekme je konec, ko je odrezan zadnji količek!" (številka: 10, 2017)
  Situacijska nega in gojenje visokogorskih gozdov (številka: 10, 2017)
  Dr. Živko Košir je 10. oktobra 2017 praznoval 90 let (številka: 10, 2017)
  Sibirska svilena kokljica (Dendrolimus sibiricus) (številka: 10, 2017)
 74. 2018
   89

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  številka: 5/6 (2018)
  številka: 7/8 (2018)
  številka: 9 (2018)
  številka: 10 (2018)
  Gorsko kolesarjenje v naravnem okolju v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  Beseda ob slovesu dr. Franja Kordiša (številka: 1, 2018)
  Karl (Carl) Posch (številka: 1, 2018)
  Vedno novi izzivi pri mnogonamenskem načrtovanju z gozdovi (številka: 1, 2018)
  Javorov rak (Eutypella parasitica) (številka: 1, 2018)
  Stanje državnih gozdov po vetrolomu decembra 2017 (številka: 1, 2018)
  Hrastova čipkarka (Corythucha arcuata) (številka: 1, 2018)
  Gozdna pedagogika (številka: 1, 2018)
  LIFE Podnebna pot 2050 (številka: 1, 2018)
  Vpliv talnih lastnosti na pojavljanje zemeljskih plazov v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  12. dražba najvrednejšega lesa v Slovenj Gradcu v znamenju presežkov (številka: 2, 2018)
  Doktorske disertacije s področja gozdarstva v letu 2017 (številka: 2, 2018)
  Navadna barvilnica (številka: 2, 2018)
  Dvojnozobi smrekov lubadar (Ips duplicatus) (številka: 2, 2018)
  Primerjava izbiralnega redčenja in situacijskega redčenja v bukovih letvenjakih na Menini (številka: 2, 2018)
  Gozdarstvo v poročilih Ministrstva za notranje zadeve v letih 1949 - 1952 (številka: 2, 2018)
  ECO KARST (številka: 2, 2018)
  Kostanjev bakterijski skorjemor (Pseudomonas syringae pv. aesculi) (številka: 2, 2018)
  Pregled uporabljenih metod modeliranja skalnih podorov v Sloveniji (številka: 2, 2018)
  Korak proti bolj objektivnemu kartiranju funkcij gozda (številka: 2, 2018)
  Problematika naravnega pomlajevanja avtohtonih drevesnih vrst v poplavnih gozdovih ob reki Muri (številka: 3, 2018)
  Platanov obarvani rak (Ceratocystis platani) (številka: 3, 2018)
  Čas za pravočasno sanacijo v vetrolomu poškodovanih smrekovih gozdov se izteka (številka: 3, 2018)
  Spletni informacijski sistem MojGozdar.si (številka: 3, 2018)
  Po sledeh Lovrenca Pleška, absolventa prve slovenske gozdarske šole v Snežniku (številka: 3, 2018)
  O prednostih in pasteh lesene gradnje na delavnici "Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem" (številka: 3, 2018)
  Janko Potočnik (številka: 3, 2018)
  Črni vejni lesar (Xylosandrus compactus) (številka: 3, 2018)
  Začetek projekta ROSEWOOD (številka: 3, 2018)
  Daljinsko zaznavanje invazivnih rastlin (številka: 3, 2018)
  Gozdarska tekmovanja v zimi 2018 (številka: 3, 2018)
  Košarkarski turnir (številka: 4, 2018)
  Rjavenje borovih iglic (Lecanosticta acicola) (številka: 4, 2018)
  Problematika voženj z motornimi vozili v naravnem okolju na primeru Pohorja (številka: 4, 2018)
  Pospešena sanacija državnih gozdov, poškodovanih v vetrolomu (številka: 4, 2018)
  Kdaj bomo uspeli resnično omejiti vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju? (številka: 4, 2018)
  Presoja varovalnega učinka gozda pred drobirskimi tokovi (številka: 4, 2018)
  Ocenjevanje razlik v fenološkem razvoju dreves v nižinskem poplavnem gozdu na podlagi satelitskih posnetkov (številka: 4, 2018)
  Rdečevratni kozliček (Aromia bungii) (številka: 4, 2018)
  Odkupne cene lesa na kamionski cesti (številka: 4, 2018)
  Podlubnik ali lubadar? (številka: 4, 2018)
  Trije pomembni gozdarji med Pohorjem in Kozjakom (številka: 5/6, 2018)
  Josip Koller (številka: 5/6, 2018)
  Ambrozijski podlubnik (Xylosandrus germanus) (številka: 5/6, 2018)
  Ali odkupna cena lubadark odraža uporabnost njihovega lesa? (številka: 5/6, 2018)
  Belgijski gozdarji v Sloveniji izvedli trening odkazila (številka: 5/6, 2018)
  Združenje večjih gozdnih posesti (številka: 5/6, 2018)
  Invazivne tujerodne vrste ogrožajo naše gozdove (številka: 5/6, 2018)
  Pregled talnih lastnosti, ki vplivajo na poškodbe tal pri strojni sečnji (številka: 5/6, 2018)
  Rdeča pegavost borovih iglic (Dothistroma septosporum in Dothistroma pini) (številka: 5/6, 2018)
  Projekt LIFE DINALP BEAR za celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah (številka: 5/6, 2018)
  Lastnosti lesa lubadark (številka: 5/6, 2018)
  Komu vse so namenjeni gozdnogospodarski načrti? (številka: 7/8, 2018)
  Drevesne naravne vrednote v Krajevni enoti Slovenj Gradec (številka: 7/8, 2018)
  Slovensko gozdnogospodarsko načrtovanje na razpotju (številka: 7/8, 2018)
  Slovensko gozdnogospodarsko načrtovanje na razpotju (številka: 7/8, 2018)
  Rjava pegavost bukovih listov (Pseudodidymella fagi) (številka: 7/8, 2018)
  Predlog o organiziranju nacionalne gozdne inventure za mednarodno in domače poročanje o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi (številka: 7/8, 2018)
  Tradicionalno srečanje varuhov gozdov v Lendavi (številka: 7/8, 2018)
  Japonski hrošč (Popillia japonica) (številka: 7/8, 2018)
  Gozdnogospodarsko načrtovanje včeraj, danes, jutri (številka: 7/8, 2018)
  Sajasto odmiranje skorje (Cryptostroma corticale) (številka: 9, 2018)
  V okviru vseslovenske prostovoljne akcije pogozdovanja smo pomlajevali naše gozdove (številka: 9, 2018)
  Azijski sršen (Vespa velutina) (številka: 9, 2018)
  Lipovec, najpomembnejša drevesna vrsta v gozdnem revirju Kambreško (srednje Posočje) (številka: 9, 2018)
  Informacijska podpora upravljanju z divjadjo v Sloveniji (številka: 9, 2018)
  S sistematično obnovo do stabilnih in na ujme odpornih gozdov (številka: 9, 2018)
  Dopolnitve k prispevku o zgodovini gozdnogospodarskega načrtovanja GozdVestn 76: 7-8 (številka: 9, 2018)
  Znanje in veliko treninga (številka: 9, 2018)
  Visoko priznanje revirnemu gozdarju (številka: 9, 2018)
  Tekmovanje v drevesnem plezanju (številka: 9, 2018)
  Tradicionalno srečanje mednarodnega združenja Pro silva Evropa 2018 (številka: 9, 2018)
  Tako kot so raznovrstni slovenski gozdovi, so raznovrstna tudi naša pričakovanja, potrebe in želje do njih (številka: 10, 2018)
  Franjo Pahernik in gozdovi Pahernikove ustanove (številka: 10, 2018)
  Gozdni in lovski pedagogi na ogledu avstrijskega lovsko izobraževalnega centra Werkstatt Natur (številka: 10, 2018)
  Obisk Črne Gore v okviru Gozdarskega društva Posočja (številka: 10, 2018)
  Žametasti kozliček (Trichoferus campestris) (številka: 10, 2018)
  70 let Gozdnega gospodarstva Bled (številka: 10, 2018)
  Tujerodne vrste žuželk v Sloveniji in njihov potencialni vpliv na gozdove (številka: 10, 2018)
  Ameriška rdeča trohnoba (Heterobasidion irregulare) (številka: 10, 2018)
  Rekreacijske navade Slovencev v gozdu, njihove preference do dobrin in storitev gozda ter podpora prostemu vstopu v gozdove (številka: 10, 2018)
 75. 2019
   90

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  številka: 9 (2019)
  številka: 10 (2019)
  številka: 5-6 (2019)
  številka: 7-8 (2019)
  Ali znamo zaščititi kulturno dediščino Alp pred naravnimi nesrečami (, 2019)
  Vzpostavitev prenosa znanja o gozdu med raziskovalci, praktiki in drugimi interesnimi skupinami (številka: 1, 2019)
  James Gorman, znanstveni novinar New York Timesa, je pod vodstvom raziskovalca z Biotehniške fakultete spoznaval značilnosti zlatega šakala in sodeloval pri njihovem popisovanju v naravi (številka: 1, 2019)
  Analiza strokovnega ocenjevanja poškodovanosti gozdnih tal (številka: 1, 2019)
  Links4Soils - povezovanje znanja o tleh alpskega območja za izboljšanje trajnostnega upravljanja ekosistemov (številka: 1, 2019)
  Analiza hudourniških in erozijskih procesov z uporabo posnetkov brezpilotnih letalnikov (številka: 1, 2019)
  Prenovljeni prostori Gozdarske knjižnice (številka: 1, 2019)
  Ko te milijoni obiščejo v revirju (številka: 1, 2019)
  Storževa listonožka (Leptoglossus occidentalis) (številka: 1, 2019)
  Zelena infrastruktura ali krajinska povezljivost? (številka: 1, 2019)
  Mobilni geomehanski laboratorij SIDG (številka: 1, 2019)
  Vznožna trohnoba iglavcev (Phaeolus schweinitzii) (številka: 1, 2019)
  Naj tematska pot 2018 (številka: 2, 2019)
  Invazivna tujerodna rastlinska vrsta kudzu (Pueraria montana var. lobata) je potencialna grožnja za slovenske gozdove (številka: 2, 2019)
  Mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja (Cronartium ribicola) (številka: 2, 2019)
  13. dražba vrednejšega lesa v Slovenj Gradcu (številka: 2, 2019)
  Dvoprogasti krasnik (Agrilis bilineatus) (številka: 2, 2019)
  Mednarodna konferenca v Bruslju ob zaključku projekta BioVill (številka: 2, 2019)
  Gozdarji in ustvarjanje (številka: 2, 2019)
  Vredni sortimenti listavcev niso pomembni zgolj zaradi visokih doseženih cen na trgu, ampak tudi zaradi zagotavljanja vrstne pestrosti in večje stabilnosti gozdov (številka: 2, 2019)
  Daljnovodne preseke v gozdnem prostoru (številka: 2, 2019)
  Eno leto po vetrolomu (številka: 2, 2019)
  Duglazijeva hržica (Contarinia pseudotsugae) (številka: 3, 2019)
  7. razvojni dan gozdno lesnega sektorja (številka: 3, 2019)
  Strokovna izhodišča za gospodarjenje z gozdovi (številka: 3, 2019)
  Uporaba mobilne aplikacije MOTI za ocenjevanje sestojnih parametrov na zasebni gozdni posesti (številka: 3, 2019)
  Ohranitveno upravljanje medveda v Sloveniji uspešno tudi zaradi podpore znanosti (številka: 3, 2019)
  Varstvo gozdnega drevja na 14. Slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin v Mariboru, 5.-6. marca 2019 (številka: 3, 2019)
  Predlog prostorske razporeditve izbranih primestnih gozdov na podlagi daljinsko pridobljenih podatkov in terenske kontrole (številka: 3, 2019)
  Obnova, tudi s pomočjo sajenja, je pogoj za ohranjanje trajnosti vseh vlog slovenskih gozdov (številka: 3, 2019)
  Venenje zelenega bora (Leptographium procerum) (številka: 3, 2019)
  Gozdarska tekmovanja v zimi 2019 (številka: 3, 2019)
  Sajenje ne nadomešča naravne obnove gozdov, ampak jo zgolj dopolnjuje, kjer je to potrebno (številka: 3, 2019)
  Josip Ressel - gozdar in izumitelj (številka: 4, 2019)
  Projekt ECO KARST: ZA naravo, ZA ljudi (številka: 4, 2019)
  Uporaba laserskega skeniranja za vrednotenje poškodovanosti dreves zaradi žledoloma (številka: 4, 2019)
  Odprt dostop (številka: 4, 2019)
  GreenRisk4ALPs (številka: 4, 2019)
  Pri delu v gozdu mora biti varnost vedno na prvem mestu (številka: 4, 2019)
  Odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov iz zasebnih gozdov v Sloveniji (številka: 4, 2019)
  Osip iglic zelenega bora (Meloderma desmazieri) (številka: 4, 2019)
  Azijski hrastov kozliček (Massicus radei) (številka: 4, 2019)
  Delavnica o zaščiti, vgradnji in uporabi lesa na prostem uspešna, udeleženci napolnili predavalnico Janeza Hribarja (številka: 4, 2019)
  Gozdna tla v trajnostnem gospodarjenju z gozdom - odmev 35. Gozdarskih študijskih dni (številka: 4, 2019)
  Analiza uspešnosti vzpostavitve nadomestnega habitata Črni log - Hotiška gmajna s poudarkom na rastni uspešnosti sadik (številka: 5/6, 2019)
  Mikroklimatske razmere v ladijskem kontejnerju (številka: 5/6, 2019)
  Rdeči osip duglazije (Rhabdocline pseudotsugae) (številka: 5/6, 2019)
  Razmišljajmo globalno, delujmo lokalno (številka: 5/6, 2019)
  Kitajski pikčasti škržatek (Lycorma delicatula) (številka: 5/6, 2019)
  Ni slabega vremena za raziskovanje gozda % Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta Slovenije (številka: 5/6, 2019)
  V spomin na Janka Žigona 1932-2019 (številka: 5/6, 2019)
  Fotografski natečaj "Gozd in človek" (številka: 5/6, 2019)
  Ohranjanje in trajnostna raba ekosistemskih storitev na kraških območjih (številka: 5/6, 2019)
  Gozdarski slovar za lastnike gozdov % mali slovarski priročnik za veliko lastnikov gozdov (številka: 5/6, 2019)
  Spodbujanje inovativnih idej na področju mobilizacije lesa - projekt ROSEWOOD (številka: 5/6, 2019)
  Zaključek projekta FORESDA (številka: 5/6, 2019)
  10. seminar in delavnica iz varstva gozdov (številka: 7/8, 2019)
  Vloga gozda in gozdarjev pri pravičnem prehodu v zeleno prihodnost (številka: 7/8, 2019)
  Sajasti osip duglazije (Nothophaeocryptus gaeumannii) (številka: 7/8, 2019)
  12. državno tekmovanje gozdnih delavcev v znamenju presežnikov (številka: 7/8, 2019)
  Poletni gozdarski tabor za dijake (številka: 7/8, 2019)
  Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji na razpotju (številka: 7/8, 2019)
  Ob rob delavnici Problematika podlubnikov - iskanje operativnih rešitev (številka: 7/8, 2019)
  Razlike v fenološkem razvoju prevladujočih drevesnih vrst na Pahernikovi gozdni posesti ocenjene z analizo satelitskih posnetkov (številka: 7/8, 2019)
  Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii) (številka: 7/8, 2019)
  Grizlica balzamove jelke (številka: 9, 2019)
  Podnebne spremembe postajajo glavni izziv javne gozdarske službe na področju gojenja in varstva gozdov (številka: 9, 2019)
  Raziskovalno delo kot del javne gozdarske službe (številka: 9, 2019)
  Upravljanje velikih zveri v Sloveniji (številka: 9, 2019)
  Gozdarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Slovenije - prehojena pot in razvojni izzivi (številka: 9, 2019)
  Uleknjenost lubja duglazije ali lubni ožig (številka: 9, 2019)
  Popotnikovi vtisi o Ukrajini, njenih gozdovih in gozdarstvu (številka: 9, 2019)
  25 let javne gozdarske službe (številka: 9, 2019)
  Karantenski škodljivi organizmi v slovenskih gozdovih - ali smo pripravljeni? (številka: 10, 2019)
  Raba lesa v slovenskem biogospodarstvu (številka: 10, 2019)
  Obvezni izvod = obveznost založnika (številka: 10, 2019)
  Mikroklimatske razmere v sestojih in vrzelih dinarskih jelovo-bukovih gozdov Slovenije z vidika podnebnih sprememb (številka: 10, 2019)
  Svečana akademija ob 70-letnici univerzitetnega študija gozdarstva (številka: 10, 2019)
  Himalajski orehov podlubnik (Dryocoetes himalayensis) (številka: 10, 2019)
  Vloga gozdarstva v biogospodarstvu (številka: 10, 2019)
  Izobraževalna in turistična vloga gozdov za trajnostni razvoj (številka: 10, 2019)
  Počrnelost korenin (Grosmannia wageneri) (številka: 10, 2019)
 76. 2020
   45

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  številka: 4 (2020)
  številka: 5/6 (2020)
  številka: 7/8 (2020)
  številka: 9 (2020)
  številka: 10 (2020)
  Prof. dr. Marjan Lipoglavšek (1941 - 2019) (številka: 1, 2020)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev jelenjadi v Poljanski dolini in Polhograjskih dolomitih (številka: 1, 2020)
  S projektom VrH Julijcev do izboljšanja stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku (številka: 1, 2020)
  Razpoložljivost virov taninov in ligninov za celostno zamenjavo sintetičnih lepil za les v evropskem prostoru (številka: 1, 2020)
  70-letnica univerzitetnega študija gozdarstva v Sloveniji (številka: 1, 2020)
  Doživetje 25. IUFRO svetovnega kongresa in delčka Brazilije (številka: 2, 2020)
  Kaj se dogaja z jesenom pri nas? (številka: 2, 2020)
  Delavnice s področja fitocenologije in pedologije za pripravo strokovnih izhodišč za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij (številka: 2, 2020)
  Gozdar, ki je dolgo živel, veliko vedel in nam mnogo zapustil (številka: 2, 2020)
  Določanje vlažnosti drv z električnim uporovnim merilnikom (številka: 2, 2020)
  Poškodbe v krajini - primer sanacije kamnolomov v Sloveniji (številka: 3, 2020)
  Ekosistemske storitve urbanih gozdov za rezervni vodni vir (številka: 3, 2020)
  Utrinki v spomin pedologu in fitocenologu Miheju Urbančiču (15. 1. 1949- 27. 6. 2019) (številka: 3, 2020)
  Možnosti zaznavanja drevesnih vrst v okviru Monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov (številka: 3, 2020)
  Analiza podatkov o proizvodnji žaganega lesa v Sloveniji za obdobje 2014-2018, ki jih zbira in vodi Statistični urad RS (številka: 4, 2020)
  Ocena zgradbe in stabilnosti gozdnega roba kot pripomoček za ovrednotenje klimatske in zaščitne funkcije primestnih gozdov (številka: 4, 2020)
  Digitalni zajem podatkov o stanju krošenj in poškodovanosti gozdov za namene poročanja ICP Forests (številka: 4, 2020)
  Nega dreves na višini v urbanem okolju (številka: 5/6, 2020)
  Knjiga: Čar gozda (številka: 5/6, 2020)
  Spremljanje žagovinarjev (Monochamus spp.) na območjih velikega tveganja za vnos borove ogorčice (Bursaphelenchus xylophilus) v GGO Maribor (številka: 5/6, 2020)
  Meritve gostote lesa v slovenskih gozdovih (številka: 5/6, 2020)
  Odziv urbanega drevja na podnebne razmere v mestnem okolju (številka: 7/8, 2020)
  Naklon terena in poškodbe tal pri pridobivanju lesa (številka: 7/8, 2020)
  Predlogi za boljše gospodarjenje z gozdom in ureditev prometa z lesom (številka: 7/8, 2020)
  Jože Skumavec - in memoriam (številka: 7/8, 2020)
  Vpliv sestojne zgradbe na donos medu v Sloveniji (številka: 7/8, 2020)
  Uvoz lesa listavcev v Evropsko unijo in tveganje za gozd (številka: 9, 2020)
  Živeti s podlubniki (številka: 9, 2020)
  Varstvo gozdov pred novo vnesenimi škodljivimi organizmi za gozd v Sloveniji (številka: 9, 2020)
  Pomen biovarnosti za zdravje gozdov (številka: 9, 2020)
  Seznam prednostnih škodljivih organizmov Evropske unije (številka: 9, 2020)
  Spletna orodja za upravljanje s smrekovimi podlubniki (številka: 9, 2020)
  Rjavenje borovih iglic - primer ukrepanja v Soški dolini (številka: 9, 2020)
  Metoda štetja kupčkov iztrebkov kot optimalen način ocenjevanja relativnih gostot jelenjadi na lokalni ravni (številka: 10, 2020)
  Gozdarski etični kodeks za začetek 21. stoletja (številka: 10, 2020)
  Vpliv vremenskih razmer na pogostost padanja kamenja v Baški grapi (številka: 10, 2020)
  Umerjanje rezistografskih meritev gostote lesa na stoječih drevesih (številka: 10, 2020)
 77. 2021
   24

  letnik: 79 (2021)
  Spremljanje koncentracije askospor glive Eutypella parasitica (številka: 1, 2021)
  Prostorska analiza naravnih plezališč v Sloveniji (številka: 1, 2021)
  Preverjanje uporabnosti modela SiWaWa za simuliranje razvoja čistih bukovih in smrekovih enomernih sestojev v Sloveniji (številka: 1, 2021)
  Makroskopske in mikroskopske značilnosti lesa (številka: 1, 2021)
  Izboljšanje kakovosti slovenske gozdno-lesne verige (številka: 1, 2021)
  Recenzija knjige Zelišča, polgrmi in vzpenjavke v gozdovih Slovenije (številka: 1, 2021)
  In memoriam Dr. Živko Košir (1927-2020) (številka: 1, 2021)
  Gozdnogojitveni ukrepi in njihov vpliv na kvaliteto lesa (številka: 1, 2021)
  Makroskopske in mikroskopske značilnosti lesa (številka: 2, 2021)
  Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru Programa razvoja podeželja 2007%2013 za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi (številka: 2, 2021)
  Poseganje v naravni razvoj gozdnih rezervatov? (številka: 2, 2021)
  Ocena stanja ohranjenosti habitatnega tipa 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah (številka: 2, 2021)
  Ohranjenost drevesne sestave in realizacija možnega poseka zmanjšujeta obseg sanitarnih sečenj v Sloveniji (številka: 2, 2021)
  V spomin profesorju dr. dr. Dušanu Mlinšku (1925-2020) (številka: 2, 2021)
  Na fakulteti razvojno raziskovalen projekt o naravni obnovi in negi gozda, ogolenega po velikopovršinskih ujmah (številka: 2, 2021)
  Primerjava dendrokronoloških raziskovanj z ocenjevanjem prirastka na gozdarskih raziskovalnih ploskvah (številka: 3, 2021)
  Cesarski gozdni vrt v Ljubljani (številka: 3, 2021)
  Pripravljenost slovenskih izvajalcev gozdarskih storitev za ukrepanje v primeru najdbe karantenskega škodljivega organizma (številka: 3, 2021)
  Želja po ponovni vzpostavitvi ravnovesja v okolju (številka: 3, 2021)
  Stanje in spremembe slovenskih gozdov v zadnjih dveh desetletjih - rezultati velikoprostorskega monitoringa gozdov (številka: 4, 2021)
  Potrebne prilagoditve slovenske lesnopredelovalne industrije glede na spreminjanje drevesne sestave gozdov (številka: 4, 2021)
  Zgodnje odkrivanje osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) s pomočjo psov specialistov (številka: 4, 2021)
  Analiza prejemnikov nepovratnih sredstev v okviru podukrepa M08.6 programa razvoja podeželja 2014%2020 (številka: 4, 2021)