Organizacija : revija za management, informatiko in kadre

 1. 2005
   48

  številka: 7 (2005)
  številka: 8 (2005)
  številka: 9 (2005)
  številka: 10 (2005)
  Merjenje neotipljivega premoženja za potrebe turističnega izobraževanja (številka: 7, 2005)
  Upravljanje znanja kot posebno raziskovalno področje (številka: 7, 2005)
  Sistemski pristop k obvladovanju raznolikosti zaposlenih v globalnem okolju (številka: 7, 2005)
  Povezanost globalizacije in tržnega dogajanja z managementom oskrbovalnih verig (številka: 7, 2005)
  Model zgodnjega ocenjevanja ključnih faktorjev v razvoju programske opreme (številka: 7, 2005)
  Polivalentnost človeških virov v procesu razvoja proizvoda (številka: 7, 2005)
  Stališča in ocene prebivalcev do dela policistov kot kriterij merjenja uspešnosti policije (številka: 7, 2005)
  Informacijska tehnologija v dijaških domovih (številka: 8, 2005)
  Perspektiva: študij zdravstvene nege na daljavo (številka: 8, 2005)
  Uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije v slovenskih šolah (številka: 8, 2005)
  Pomen prenovljene dokumentacije zdravstvene nege v izobraževalnem procesu patronažnega varstva (številka: 8, 2005)
  Znanje in izobraževanje informatike v logistiki (številka: 8, 2005)
  Elektronsko gradivo za učenje kotnih funkcij (številka: 8, 2005)
  Poučevanje kakovosti programske opreme s poudarkom na modelu PSP (številka: 8, 2005)
  Tabele, grafi in fizika (številka: 8, 2005)
  Tehnološko podprto izobraževanje - uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja (številka: 8, 2005)
  E-izobraževanje na Zavodu RS za šolstvo (številka: 8, 2005)
  Računalniško podprto preverjanje in ocenjevanje znanja (številka: 8, 2005)
  Multimedijska podpora učinkovitim komunikacijskim tokovom med zdravnikom in pacientom (številka: 8, 2005)
  Izobraževanje za solastništvo in rast podjetja (številka: 8, 2005)
  Izobraževalni vidiki uporabe internetnih tehnologij v podjetjih (številka: 8, 2005)
  Spodbude in blokade za študij (številka: 8, 2005)
  Vloga države in trga pri raziskavah in razvoju (številka: 8, 2005)
  An intelligent decision support system (IDSS) for public decisions using system dynamics and case based reasoning (CBR) (številka: 9, 2005)
  Development of simulation model of the Canary Islands for strategic decision making (številka: 9, 2005)
  System dynamics model of the Canary Islands for strategic public decisions support (številka: 9, 2005)
  An alternative criteria research methodology for selecting a new product (številka: 9, 2005)
  Mobile agents and XML for distributed simulation support (številka: 9, 2005)
  Simulation with cellular automata - diffusion of electronic commerce in small organizations (številka: 9, 2005)
  How to perform a simulation project - an example of scheduling with genetic algorithms and visual event simulation model (številka: 9, 2005)
  Trgovska blagovna znamka (številka: 10, 2005)
  Vrednost znanja (številka: 10, 2005)
  Raziskava slovenskih spletišč (številka: 10, 2005)
  Na znanju temelječe gospodarstvo (številka: 10, 2005)
  Model merjenja uspešnosti v javni upravi (številka: 10, 2005)
  Virtualnost v praksi - spletno igralništvo (številka: 10, 2005)
  Korak pred prihodnostjo (številka: 10, 2005)
  Nasledstvo v malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji (številka: 10, 2005)
  Učinkovitost ali uspešnost organizacije (številka: 10, 2005)
  Management trženja (številka: 10, 2005)
  Management poslovnih procesov (številka: 10, 2005)
  Assessment of the ICT market development through study of web hosting services in a country with transition economy (številka: 10, 2005)
  Sistemska in organizacijska zasnova stalnega strokovnega spopolnjevanja defektologov (številka: 10, 2005)
  Management izobraževalnih procesov (številka: 10, 2005)
 2. 2006
   90

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  številka: 5 (2006)
  številka: 6 (2006)
  številka: 7 (2006)
  številka: 8 (2006)
  številka: 9 (2006)
  številka: 10 (2006)
  Kulturni vidiki ekonomskega in političnega razvoja (številka: 1, 2006)
  Novosti, ki jih prinašajo spremembe standarda BS 7799 (številka: 1, 2006)
  Kako celoviteje prepoznavati, preprečevati in obvladovati probleme (številka: 1, 2006)
  Uporabniška rešitev za zagotavljanje sledljivosti in učinkovitosti rezalnikov kartona (številka: 1, 2006)
  Strokovni vodja in poslovodni organ sta lahko tudi dve ločeni funkciji (številka: 1, 2006)
  Teorija kompleksnosti spada v več tokov teorije sistemov (številka: 1, 2006)
  Understanding the intelligent organisation (številka: 1, 2006)
  Integrated management system in information society (številka: 1, 2006)
  Constructivist learning theory as a link between artificial neural networks and intelligent tutoring systems (številka: 2, 2006)
  Organizational and structural changes in retail trade in Croatia (številka: 2, 2006)
  System development for e-learning in an institution of higher education (številka: 2, 2006)
  Vodenje kot ključni dejavnik za ustvarjanje inovacijske kulture (številka: 2, 2006)
  Delovni pogoji v gostinski dejavnosti (številka: 2, 2006)
  Prepoznavanje pomena strategije turizma v lokalni skupnosti (številka: 2, 2006)
  Strategija marketinga v visokošolskih zavodih (številka: 2, 2006)
  Management človeških virov in obvladovanje organizacijskih sprememb (številka: 2, 2006)
  Islovar - Slovene terminology online dictionary of informatics (številka: 3, 2006)
  SAP ERP case study at University of Maribor, Slovenia and at University of Economics, Prague, Czech Republic (številka: 3, 2006)
  E-government (številka: 3, 2006)
  Knowledge sharing in regional digital ecosystems (številka: 3, 2006)
  Comparative analysis of e-business implementation critical success factors (številka: 3, 2006)
  Izzivi proučevanja kompleksne narave blagovne znamke s pomočjo uravnoteženega pogleda nanjo (številka: 4, 2006)
  Integracija spletnega portala za e-poslovanje s podjetji z ostalimi informacijskimi sistemi v trgovski organizaciji (številka: 4, 2006)
  Računske vaje iz naravoslovja in tehnoloških sistemov (številka: 4, 2006)
  Management mednarodnega poslovanja (številka: 4, 2006)
  The effects of business uncertainty on investment policies of financial intermediaries (številka: 4, 2006)
  Vpliv organizacijskega komuniciranja na zadovoljstvo policistov pri delu (številka: 4, 2006)
  The Serbian companies organizational restructuring procedures (številka: 4, 2006)
  Elektronsko preverjanje znanja (številka: 4, 2006)
  Training needs analysis tool (številka: 4, 2006)
  Nekateri vidiki vodenja in njihov vpliv na organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih v slovenski policiji (številka: 4, 2006)
  Vpeljava mentorstva v proces prodaje storitev (številka: 5, 2006)
  Deregulacija cen nemenjalnega sektorja tranzicijskega gospodarstva (številka: 5, 2006)
  Usmeritve raziskav in področja razvoja sistemov za podporo managementa (številka: 5, 2006)
  Čustvena inteligenca (številka: 5, 2006)
  Preraščanje spontane konfliktnosti v organizaciji (številka: 5, 2006)
  Težave in priložnosti podatkovnih povezav med gospodarstvom in javno upravo (številka: 5, 2006)
  Evropski kazalci trajnosti za področje mineralnih surovin na nacionalni ravni kot orodje za podporo pri odločanju in mednarodno primerjavo (številka: 5, 2006)
  Management oskrbovalne verige v elektronskem poslovnem okolju (številka: 5, 2006)
  Vloga inovativnosti pri trajnostnem razvoju (številka: 5, 2006)
  Posredovanje dela (številka: 6, 2006)
  Struktura ponudbe e-izobraževanja v Sloveniji (številka: 6, 2006)
  Problematika razkrivanja spornih poslovnih praks v organizacijah (številka: 6, 2006)
  Uporaba instrumentov internega komuniciranja ter cilji internega komuniciranja v velikih in malih podjetjih v Sloveniji (številka: 6, 2006)
  Vpliv marketinških sposobnosti na porast inovativnosti v organizacijah (številka: 6, 2006)
  Pomen osnov konkurenčne prednosti podjetja v skladu s šolo na temelju znanja (številka: 6, 2006)
  Correlation between communication styles of detectives and their cooperation with representatives of other organizations (številka: 7, 2006)
  Advancing market orientation of service companies (številka: 7, 2006)
  Jezik stroke za povečanje delovne učinkovitosti človeških virov (številka: 7, 2006)
  Spremembe pri organizaciji dobave blaga v nabavni logistiki (številka: 7, 2006)
  (Ne)razumevanje znanja kot spoznavnega procesa v okviru ekonomske teorije organizacije (številka: 7, 2006)
  A multimodal biometric system based on an active database paradigm (številka: 7, 2006)
  Mnenja študentov o e-preverjanju znanja pred in po e-testiranju (številka: 8, 2006)
  Poskus kot sredstvo vizualizacije za aktivno in kvalitetno učenje (številka: 8, 2006)
  Perspektiva uvajanja e-izobraževanja v programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev (številka: 8, 2006)
  Učenje glasbe podprto z IKT tehnologijo (številka: 8, 2006)
  Spiralni razvoj programske opreme kot stalen proces v e-zdravstvu (številka: 8, 2006)
  Naravoslovni eksperiment (številka: 8, 2006)
  Poučevanje odločitvenih znanj v osnovni šoli (številka: 8, 2006)
  Konceptualno učenje in interaktivna učna gradiva (številka: 8, 2006)
  Planiranje izobraževanja in menedžment sprememb (številka: 8, 2006)
  Prizadevanja za izboljšanje računalniške pismenosti (številka: 8, 2006)
  Programiranje v parih v srednjih šolah (številka: 8, 2006)
  Raztrgani žamet bolonjske reforme (številka: 8, 2006)
  Uvajanje novih storitev v vzgojno-izobraževalne zavode (številka: 8, 2006)
  Informacijska revolucija v izobraževanju (številka: 8, 2006)
  Model ocenjevanja kakovosti elektronskih učnih gradiv (številka: 8, 2006)
  Analiziranje in oblikovanje upravljanja obstoječih cestninskih sistemov (številka: 9, 2006)
  Upravljanje z organizacijskim znanjem v kibernetskem prostoru (številka: 9, 2006)
  The MICO model of intellectual capital (številka: 9, 2006)
  Celovito obvladovanje tveganj v slovenski kemični industriji (številka: 9, 2006)
  Socialno emocionalni odnosi kot spodbuda za oblikovanje novih znanj (številka: 9, 2006)
  Antropološki vidiki postmoderne organizacije (številka: 9, 2006)
  Osebnostna izraznost ravnatelja v funkciji managementa človeških virov na področju vzgoje in izobraževanja (številka: 9, 2006)
  A model of e-documentation of community nursing (številka: 10, 2006)
  The periodicity of the anticipative discrete demand-supply model (številka: 10, 2006)
  Discrete event passenger flow simulation model for an airport terminal capacity analysis (številka: 10, 2006)
  Simulation approach to warehouse cost minimization in stochastic environment (številka: 10, 2006)
  Simulation system design (številka: 10, 2006)
  Modelling parallel service systems in GPSS (številka: 10, 2006)
 3. 2007
   58

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  številka: 5 (2007)
  številka: 6 (2007)
  Problemi in pomankljivosti! proučevanja strateškega planiranja proizvodnje kot razlog njegovega neuveljavljanja v praksi (številka: 1, 2007)
  Ali nas čaka življenje na daljavo? (številka: 1, 2007)
  Influence of the company performance and ownership structure on CEO turnover (številka: 1, 2007)
  Internacionalizacija malih in srednjih podjetij (številka: 1, 2007)
  Odločitveni model za izbiro medija pri izvajanju odnosov z javnostmi (številka: 1, 2007)
  Učinek biča v oskrbni verigi (številka: 1, 2007)
  De Bonova metodologija "šest klobukov razmišljanja" in Mulejeva metodologija ustvarjalnega sodelovanja "USOMID" v novi kombinaciji (številka: 1, 2007)
  Supporting critical multi-organization collaboration during response to catastrophic events (številka: 2, 2007)
  Serbia as an ecommerce region (številka: 2, 2007)
  Innovative cross-border eRegion development (številka: 2, 2007)
  CERIS-ST, the central Europe road information system for security and tourism (številka: 2, 2007)
  Maritime safety and security in the Alpe Adria region - concept of livinglab (številka: 2, 2007)
  Regional cooperation between universities, research institutions and industry (številka: 2, 2007)
  O3-medical informatics endeavor for the eHealth region (številka: 2, 2007)
  eLivingLabs in a cross border environment with the Austrian eSchwechat initiative as an example (številka: 2, 2007)
  Vzroki za razlike v sistemih zunanjega računovodskega poročanja (številka: 3, 2007)
  Paradoks slovenskega trga dela (številka: 3, 2007)
  Kriteriji za oceno organizacije / institucije kot učeče se organizacije (številka: 3, 2007)
  Napitnina v gostinstvu (številka: 3, 2007)
  Na kaj nasloviti odločitev o izbiri enotirnega ali dvotirnega sistema upravljanja delniške družbe (številka: 3, 2007)
  The Quality assessment of primary schools (številka: 3, 2007)
  Autopoietic information systems in modern organizations (številka: 3, 2007)
  Services branding (številka: 3, 2007)
  Food at work (številka: 4, 2007)
  Odzivi projektnih ravnateljev na organizacijsko strukturo podjetja v singularni študiji primera (številka: 4, 2007)
  Neposredno trženje - konceptualna, terminološka in metodološka opredelitev (številka: 4, 2007)
  Značilnosti naročnikov trženjskih raziskav in njihovega nakupnega vedenja (številka: 4, 2007)
  Marketinška kultura v vzgojno-izobraževalnih organizacijah (številka: 4, 2007)
  Komunikacijsko-distribucijske strategije slovenskih podjetij v tujini (številka: 4, 2007)
  Model merjenja podjetniškega potenciala z menedžerskimi kompetencami (številka: 4, 2007)
  Model dejavnikov uspešnega izvajanja sprememb v slovenskih bolnišnicah (številka: 4, 2007)
  Towards a light version of UML 2.X (številka: 4, 2007)
  Družbena odgovornost trajnostnega podjetja (številka: 5, 2007)
  Some aspects of business ethics in family enterprises in Slovenia (številka: 5, 2007)
  Okvirni postopek za večkriterijsko odločanje (številka: 5, 2007)
  Evaluating logistics suppliers in the Slovenian market (številka: 5, 2007)
  Tržno-komunikacijski kanali in spletne storitve v slovenskih potovalnih agencijah (številka: 5, 2007)
  Do managers have enough quality information for decision-making (številka: 5, 2007)
  Uravnoteženo upravljanje ključnih dejavnikov uspeha pri prevzemih in združitvah (številka: 5, 2007)
  Vpliv neformalne oblike izobraževanja na kariero (številka: 5, 2007)
  Monitoring of quality costs in the Croatian hotel industry (številka: 5, 2007)
  Games for learning and learning from games (številka: 6, 2007)
  Simulation based group learning (številka: 6, 2007)
  The educational challenges of e-representing the international classification of nursing practice (številka: 6, 2007)
  Učni cilji pouka računalništva v osnovni šoli - slovenski in ACM K12 kurikulum (številka: 6, 2007)
  The dropout rate from e-learning courses and the satisfaction of students with e-learning (številka: 6, 2007)
  Project calibrate - calibrating elearning in schools (številka: 6, 2007)
  From fragments of knowledge towards a bigger picture (številka: 6, 2007)
  Distance education models and new communication trends in education (številka: 6, 2007)
  ICT use in boarding schools (številka: 6, 2007)
  E-uprava: Kaj pričakujejo od nje slovenska podjetja? (številka: 6, 2007)
  Structuring domain knowledge by semi-automatic ontology construction (številka: 6, 2007)
 4. 2008
   49

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  številka: 5 (2008)
  številka: 6 (2008)
  Zaznava kakovosti študija in zadovoljstvo študentov s študijem na fakulteti za organizacijske vede (številka: 1, 2008)
  Can marketing resources contribute to company performance? (številka: 1, 2008)
  Akulturacija managementa javnih komunalnih podjetij v Sloveniji (številka: 1, 2008)
  Upravljanje in delovanje sistema pristaniških kontejnerskih terminalov (številka: 1, 2008)
  Uvajanje rešitev ERP v slovenskih podjetjih (številka: 1, 2008)
  The Management of complaints in Slovene public administration (številka: 1, 2008)
  Ocenjevanje delovne uspešnosti učiteljev v osnovni šoli (številka: 1, 2008)
  Vrednotenje dejavnikov razvoja kariere medicinskih sester in babic (številka: 1, 2008)
  Neprestano revidiranje kot nadgradnja funkcionalnosti programa ACL (številka: 1, 2008)
  The job satisfaction of detectives investigating economic crime in the police directorates of Ljubljana-Maribor and some reasons for their fluctuation (številka: 1, 2008)
  Integration as a tool of destination management (številka: 1, 2008)
  Interesi in razmerja moči med udeleženci outsourcinga (številka: 1, 2008)
  Teaching information system technology in partnership with IT companies (številka: 2, 2008)
  Vpliv dejavnikov izobraževanja na evalvacijo izobraževanja (številka: 2, 2008)
  Innovativeness as precondition for business excellence in public utiliy (communal) companies (številka: 2, 2008)
  Razvoj avtentičnega voditeljstva v učeči se organizaciji (številka: 2, 2008)
  The influence of organizational absorptive capacity on product and process innovation (številka: 2, 2008)
  Stresne obremenitve na delovnem mestu managerja (številka: 2, 2008)
  Specifike hotelirstva kot faktor za uvajanje metode ciljnih stroškov v hotelirsko dejavnost (številka: 2, 2008)
  Sodobna zaposlitvena razmerja (številka: 2, 2008)
  Prenos znanja kot dilema znanjskih delavcev in učeče se organizacije (številka: 2, 2008)
  Strukturno prilagajanje podjetij v Sloveniji v obdobju 2000-2005 (številka: 2, 2008)
  A best practice model for useful suggestions management (številka: 2, 2008)
  Ali je možno ameriški vsebinski model poklicev neposredno uporabiti v slovenski praksi (številka: 2, 2008)
  Innovation and human resource management (številka: 3, 2008)
  Participacija poslovodnih računovodij v procesu strateškega managementa (številka: 3, 2008)
  Fuzzy SERVQUAL analysis in airline services (številka: 3, 2008)
  Pregled stanja na področju e-izobraževanja v Sloveniji (številka: 3, 2008)
  How public relations impact on a company's effectiveness (številka: 3, 2008)
  Corruption in public administration units and organizational measures to prevent and fight corruption (številka: 3, 2008)
  Forecasting the primary demand for a beer brand using time series analysis (številka: 3, 2008)
  Internet marketing communication and schools (številka: 4, 2008)
  Organizational mental map and conative competences (številka: 4, 2008)
  The role of information for recognising business opportunities (številka: 4, 2008)
  Vplivne skupine udeležencev v slovenski prehrambeni panogi (številka: 4, 2008)
  Cost optimal project scheduling (številka: 4, 2008)
  Uvajanje novosti za doseganje boljše usposobljenosti zaposlenih na železnicah po direktivah Evropske unije in interesih lastnika (številka: 4, 2008)
  Analiza vpliva dejavnikov izbire metod spreminjanja na evolucijsko spreminjanje gradbenih podjetij v Sloveniji (številka: 4, 2008)
  The impact of management control systems - strategy interaction on performance management (številka: 5, 2008)
  Organisational effectiveness and customer satisfaction (številka: 5, 2008)
  Dejavnost družbe kot dejavnik pri izbiri davčne oaze (številka: 5, 2008)
  Organization in finance prepared by stohastic differential equations with additive and nonlinear models and continuous optimization (številka: 5, 2008)
  Financiranje, učinkovitost in pravičnost terciarnega izobraževanja v Sloveniji (številka: 5, 2008)
 5. 2009
   59

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  številka: 5 (2009)
  številka: 6 (2009)
  E-education between padagogical and didactic theory and practise (številka: 1, 2009)
  Izobraževalni model v skladu z Lizbonsko strategijo v javni upravi (številka: 1, 2009)
  Obremenitev in motivacija študentov pri spletno podprtem izobraževanju (številka: 1, 2009)
  Trends that will shape the professions of the future information society (številka: 1, 2009)
  Učenje na daljavo v procesu izobraževanja s področja zoperstavljanja terorizmu (številka: 1, 2009)
  Digitalna kompetenca in njeno izgrajevanje (številka: 1, 2009)
  Model samovrednotenja učiteljev (številka: 1, 2009)
  Implementation, effectiveness and experience with remote laboratory in engineering education (številka: 1, 2009)
  Children and virtual reality - some dilemas of education (številka: 1, 2009)
  How does networking impact the SMEs growth (številka: 2, 2009)
  Kazalniki in kazalci ravnanja z okoljem v podjetjih (številka: 2, 2009)
  Managerske kompetence delavcev v turizmu (številka: 2, 2009)
  Prispevek notranjih presoj po standardih družine ISO 9000 k doseganju ciljev poslovanja (številka: 2, 2009)
  Zaznave povezane z organizacijsko kulturo med vodilnim in strokovnim kadrom v slovenskih podjetjih (številka: 2, 2009)
  Research on life objective structures of managers and entrepreneurs in Serbia (številka: 2, 2009)
  Data envelopment analysis - basic models and their utilization (številka: 2, 2009)
  Model za izbiro ponudnika spletne trgovine (številka: 2, 2009)
  Organisational culture as organisational identity - between the public and the private (številka: 3, 2009)
  Naravni plini in slovensko gospodarstvo (številka: 3, 2009)
  Značilnosti zaposlitve ter udeležba v formalnem in neformalnem izobraževanju odraslih (številka: 3, 2009)
  Zadovoljstvo diplomantov FOV UM z izobraževalnim procesom in delom, ki ga opravljajo (številka: 3, 2009)
  Technological, marketing and complementary competencies driving innovative performance of Slovenian manufacturing firms (številka: 3, 2009)
  Some aspects of the health-care institutions management in Slovenia (številka: 3, 2009)
  Managers and leaders in organizations of a post-transition economy (številka: 3, 2009)
  Strateški pomen marketinške kulture v živilsko predelovalni panogi Slovenije (številka: 3, 2009)
  Dobro počutje/subjektivna blaginja sodelavcev kot bistveni dejavnik prehoda v inovativno družbo (številka: 3, 2009)
  Antikonkurenčne zlorabe na trgu mobilne telefonije (številka: 3, 2009)
  Učeče se organizacije v slovenskem gospodarstvu (številka: 3, 2009)
  Information-communication technology (ICT) in our lives (številka: 4, 2009)
  Razvoj modela investiranja v IT infrastrukturo z uporabo metod sistemske dinamike (številka: 4, 2009)
  Selection criteria for six sigma projects in Slovenian manufacturing companies (številka: 4, 2009)
  The salary system in the private sector in the Republic Slovenia (številka: 4, 2009)
  Heuristic approach to inventory control with advance capacity information (številka: 4, 2009)
  Notranji pogled na razvoj znamke I feel Slovenia (številka: 4, 2009)
  Planiranje in optimizacija proizvodnje z informacijskim sistemom APO (Advanced Planning and Optimisation) (številka: 4, 2009)
  The relevance of systems methodologies in the development of organizational systems (številka: 4, 2009)
  Red. prof. dr. Jože Jesenko (1943-2009) (številka: 5, 2009)
  An overview of models for assessment of organization virtuality (številka: 5, 2009)
  Vpliv dinamike velikih podjetij na dinamiko malih podjetij in sivo ekonomijo v panogi lesarstva (številka: 5, 2009)
  Process reengineering and innovation of remaking soapsuds (številka: 5, 2009)
  Analiza regulacije trga mobilnih komunikacij iz vidika korelacij med storitvami (številka: 5, 2009)
  A successful CRM implementation project in a service company (številka: 5, 2009)
  Public financial funds efficiency regarding the development of innovative activities in small and medium-sized enterprises (številka: 5, 2009)
  Analyzing the process of patent submission with a special emphasis on the phases of the research process (številka: 5, 2009)
  Svetovalne storitve in uspešnost poslovanja slovenskih družinskih podjetij (številka: 6, 2009)
  An analysis of corruption in micro-enterprises (številka: 6, 2009)
  Enhancing the effectiveness of training through information feedback - the case of Slovenia's public administration (številka: 6, 2009)
  The organisational and personnel aspects of introducing ICT into grammar schools (številka: 6, 2009)
  Zakonska reguliranost računovodskih poklicev v izbranih državah evropske unije (številka: 6, 2009)
  Optimizacija denarnih tokov pri gradnji cest z genetskim algoritmom (številka: 6, 2009)
  Model upravljanja življenjskega cikla poslovnega sistema (številka: 6, 2009)
  Comparison of human resource management in Slovenian family and non-family businesses (številka: 6, 2009)
  Dejavniki trženjskih odnosov v modelu izvedbe storitev v zunanji logistični oskrbi (številka: 6, 2009)
 6. 2010
   53

  številka: 1 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  številka: 5 (2010)
  številka: 6 (2010)
  Challenges of advanced technologies and school of the future (številka: 1, 2010)
  Open educational resources in e-learning (številka: 1, 2010)
  Izbira šolskih in obšolskih dejavnosti otrok s pomočjo odločitvenega modela (številka: 1, 2010)
  Teaching Scrum in cooperation with a software development company (številka: 1, 2010)
  Elements influencing study success (številka: 1, 2010)
  Developing soft skills for engineering (številka: 1, 2010)
  Medosebna vloga ravnatelja - managerja v procesu dela in funkciji humanistično-antropocentričnega managementa človeških virov (številka: 1, 2010)
  E-izobraževanje z naprednimi učnimi kockami-NAUK.si (številka: 1, 2010)
  Vodenje v javni upravi in čas gospodarske krize (številka: 2, 2010)
  Nevronske mreže vs. regresijski modeli - napovedovanje povpraševanja na treh vrstah dobrin (številka: 2, 2010)
  Vpliv konteksta organizacije na razlikovalne delovne kompetence (številka: 2, 2010)
  Model vrednotenja kot orodje za obvladovanje kompleksnosti uvajanja globalnih sistemov ERP (številka: 2, 2010)
  Pravno urejanje napitnin v igralništvu (številka: 2, 2010)
  Educational institution's image (številka: 2, 2010)
  Management projektov v zavodih za zdravstveno varstvo (številka: 2, 2010)
  Development of new product (številka: 2, 2010)
  Long-term digital preservation in e-government (številka: 2, 2010)
  Simulated decision learning in a multiactor setting (številka: 3, 2010)
  The COMPRAM methodology and comlpex societal problems - an analysis of the case of children born in the war (številka: 3, 2010)
  A system dynamics model for improving primary education enrollment in a developing country (številka: 3, 2010)
  Development of a web application for dynamic production scheduling in small and medium enterprises (številka: 3, 2010)
  A methodology for improving strategic decisions in social systems with a lack of information (številka: 3, 2010)
  Pojasnjevalna moč modelov finančnih kriz (številka: 4, 2010)
  Factors affecting reading speed measurements of coloured web pages (številka: 4, 2010)
  Dileme izvajanja procesa letnih razgovorov v gospodarskih družbah (številka: 4, 2010)
  Analiza uporabnika spletnih strani in e-storitev javne uprave (številka: 4, 2010)
  The impact of economic growth on the dynamics of enterprises (številka: 4, 2010)
  Alliance networks (številka: 4, 2010)
  Knowledge management in the hotel industry before and after the entry in the EU (številka: 4, 2010)
  Vpliv projektne zrelosti organizacije na uspešnost priprave evropskih projektov (številka: 4, 2010)
  Specifičnost organiziranja poslovnih tokov na področju obrambe (številka: 4, 2010)
  In memoriam (številka: 4, 2010)
  Doseganja ciljev Lizbonske strategije (številka: 4, 2010)
  The impact of managers on successful ERP implementation (številka: 4, 2010)
  Vloga deležnikov pri oblikovanju turistične strategije (številka: 5, 2010)
  Barriers and benefits of investments into enterprise content management systems (številka: 5, 2010)
  Providing the success of Six Sigma by proper project identification and selection (številka: 5, 2010)
  Vrste in vloge instrumentov za zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov (številka: 5, 2010)
  Dinamika malih podjetij v panogi lesarstva v Sloveniji (številka: 5, 2010)
  Authentic leadership in contemporary Slovenian business environment (številka: 5, 2010)
  Higher education demand factors and the demand for tourism education in Slovenia (številka: 6, 2010)
  Information technology and organizational effectiveness (številka: 6, 2010)
  Prenova procesa obdelave podatkov - študija primera (številka: 6, 2010)
  Prenos podjetja kot strateški razvojni problem lastnika-managerja, podjetja in gospodarstva (številka: 6, 2010)
  Entrepreneurial conative component of competences (številka: 6, 2010)
  Some of the main factors of innovative renewal of companies' operations (številka: 6, 2010)
  Prenos znanja znotraj organizacije (številka: 6, 2010)
  Pomen integriranih IS pri načrtovanju, vodenju in nadzoru proizvodnje (številka: 6, 2010)
 7. 2011
   52

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5 (2011)
  številka: 6 (2011)
  Vloga in pomen izobraževanja svetovalcev zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (številka: 1, 2011)
  Povezava med psihičnim dobrim počutjem zaposlenih in duhovno inteligentnostjo kot dejavniki primerno celovitega menedžmenta (številka: 1, 2011)
  Banke in gospodarska kriza (številka: 1, 2011)
  Analitično hierarhični procesni model odločanja za zunanje ali notranje izvajanje informacijskih storitev v javnem sektorju (številka: 1, 2011)
  Innovation management and an innovative ideas system (številka: 1, 2011)
  Janko Belak, Integralni management - MER model (številka: 1, 2011)
  Razvoj modela avtentičnega vodenja in empirična preverba (številka: 1, 2011)
  Multiple paradigm research on organisational culture (številka: 1, 2011)
  Generacije mladih in oglasi za deficitarne gostinske poklice (številka: 1, 2011)
  Organizacijska antropologija - nova organizacijska veda (številka: 1, 2011)
  Testing the sustainability of growth of the LJSEX in the January 2000 to May 2010 period (številka: 2, 2011)
  Prožna varnost v Evropski uniji in Sloveniji (številka: 2, 2011)
  Organizacija delovnih procesov in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju za distribucijo električne energije (številka: 2, 2011)
  Customer satisfaction and acceptance of relationship marketing concept (številka: 2, 2011)
  Unemployment and goverment's! subsidizing (številka: 2, 2011)
  Educational possibilities of the project Colour visualization of music (številka: 3, 2011)
  Codes of ethics and codes of conduct for using ICT in education (številka: 3, 2011)
  Razvoj strategij za kakovostno izvedbo višješolskega izobraževanja (številka: 3, 2011)
  Model ocenjevanja institucij za izobraževanje odraslih (številka: 3, 2011)
  Model ocenjevanja stopnje informatizacije šole (številka: 3, 2011)
  Baselines for the preparation of electronic textbooks (številka: 3, 2011)
  Upgrading of the management review on the basis of the EFQM excellence model (številka: 4, 2011)
  Perceived factors and obstacles to cognitive schema change during economic crisis (številka: 4, 2011)
  Problem of trust in alliance networks (številka: 4, 2011)
  The perspective of business process outsourcing in Slovenian organizations (številka: 4, 2011)
  Možnosti odstranjevanja ogljikovega dioksida iz zraka (številka: 4, 2011)
  Simple stochastic model for planning the inventory of spare components subject to wear-out (številka: 4, 2011)
  Cultural dimensions and leadership styles perceived by future managers (številka: 4, 2011)
  Prenos znanja skozi perspektivo teorije družbene menjave (številka: 4, 2011)
  The influence of broadband regulation in EU on the development of the regulated technology (številka: 4, 2011)
  Osnovni principi stroškovne optimizacije terminskih planov gradbenih projektov (številka: 5, 2011)
  Vrednotenje politik (številka: 5, 2011)
  Politika, strategija in organizacijska kultura trajnostnega razvoja in ravnanja z okoljem v podjetjih (številka: 5, 2011)
  The value of "vehicle to grid" integration into warehouse logistics management (številka: 5, 2011)
  The steps of Slovenian organisations on the way to business excellence (številka: 5, 2011)
  Pomen marketinške kulture za ugled podjetja (številka: 5, 2011)
  Vpliv razvoja osebja projekta na čas dobave in montaže opreme v slovenskem zdravstvu (številka: 5, 2011)
  Korporativno upravljanje in (finančno) računovodstvo (številka: 6, 2011)
  Are there important differences in success and in organizational culture between family companies in production and service sector in Slovenia? (številka: 6, 2011)
  Vloga službe kakovosti v organizacijah (številka: 6, 2011)
  Strategical perspective of corporate environmental policy (številka: 6, 2011)
  Marketinško komuniciranje visokošolskih zavodov (številka: 6, 2011)
  Innovations and lifelong learning in sustainable organization (številka: 6, 2011)
  Group decision making (številka: 6, 2011)
  Razmerje med IKT in organizacijskimi spremembami v obdobju e-uprave (številka: 6, 2011)
  Povezava med internacionalizacijo in inoviranjem malih in srednjih podjetij (številka: 6, 2011)
 8. 2012
   48

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 5 (2012)
  številka: 6 (2012)
  Clustered approach to ICT services utilization analysis (številka: 1, 2012)
  Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 1995-2009 po vrsti raziskovalne organizacije (številka: 1, 2012)
  Kompetence slovenskih managerjev in organizacijska struktura (številka: 1, 2012)
  Organizacijski in poslovni vidiki slovenskih hitro rastočih podjetij (številka: 1, 2012)
  Managing IT services (številka: 1, 2012)
  Vzvodi informatike za rast in razvoj organizacije (številka: 1, 2012)
  Trajnostno poročanje podjetij (številka: 1, 2012)
  The role of employee relations in the level of internal integration between logistics and marketing functions (številka: 1, 2012)
  Intercultural differences in the purchase and information behaviour of young consumers (številka: 1, 2012)
  Vloga Evropskega socialnega sklada pri izvajanju programa usposabljanja na delovnem mestu (številka: 1, 2012)
  Usage of information and communication technology in micro enterprises in the last decade (številka: 2, 2012)
  Povezanost med velikostjo podjetja in merljivimi atributi zaposlitvenega oglasa (številka: 2, 2012)
  Vplivi neželenih vedenj v organizaciji na absentizem (številka: 2, 2012)
  Does the development of alternative energy technologies allow for new forms of coopetition? (številka: 2, 2012)
  Raziskava onesnaženosti odpadnih voda v slovenski tekstilni industriji in ekonomska upravičenost učinkovitega čiščenja (številka: 2, 2012)
  Asymmetric and nonlinear impact of attribute-level performance on overall customer satisfaction in the context of car servicing of four European automotive brands in Slovenia (številka: 2, 2012)
  Giving-up management system certification (številka: 2, 2012)
  Application of modern management concepts by Polish companies - analysis of research results (številka: 2, 2012)
  Towards understanding collaborative learning in the social media environment (številka: 3, 2012)
  The conceptual learning of physics in Slovenian secondary schools (številka: 3, 2012)
  Solving complex problems with help of experiential learning (številka: 3, 2012)
  Using the 3D virtual environments for teaching (številka: 3, 2012)
  Virtual laboratory in chemistry - experimental study of understanding, reproduction and application of acquired knowledge of subject's chemical content (številka: 3, 2012)
  Trends in ICT and multimedia supported education (številka: 3, 2012)
  Integration of technology management and selected specifics of best technology-integrated companies (številka: 4, 2012)
  Attitudes toward workplace mobbing in Slovenian research organisations (številka: 4, 2012)
  Sun Tzu's "The Art of War" and implications for leadership (številka: 4, 2012)
  Uporaba metode FMEA za analizo odpovedi železniške proge (številka: 4, 2012)
  Vpliv zunanjih in notranjih dejavnikov na individualno uspešnost prodajalca - primer družbe Relax Turizem (številka: 4, 2012)
  Mnenja zaposlenih o delovnih razmerah, organizaciji dela in motivaciji v elektrodistribucijskem podjetju (številka: 4, 2012)
  Influence of demographic factors on employee satisfaction and motivation (številka: 4, 2012)
  In memoriam - professor Milton A. Jenkins (številka: 5, 2012)
  System dynamics model for policy scenarios of organic farming development (številka: 5, 2012)
  GEPSUS (številka: 5, 2012)
  Comparative analysis of collaborative and simulation based learning in the management environment (številka: 5, 2012)
  Contribution to the collaborative work in virtual organization (številka: 5, 2012)
  Application of fuzzy AHP approach to selection of organizational structure with consideration to contextual dimensions (številka: 5, 2012)
  The need for simulation in complex industrial systems (številka: 5, 2012)
  Regression analysis of variables describing poultry meat supply in European countries (številka: 6, 2012)
  Quantitative model for economic analyses of information security investment in an enterprise information system (številka: 6, 2012)
  Differences between offer and demand on the ICT specialist's Czech labor market (številka: 6, 2012)
  Why European subordinates trust their managers (številka: 6, 2012)
 9. 2013
   32

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  številka: 5 (2013)
  številka: 6 (2013)
  The impact of the intellectual charm of physicians on the healthcare organizations (številka: 1, 2013)
  Analysis of increased information technology outsourcing factors (številka: 1, 2013)
  Organisational factors of rapid growth of Slovenian dynamic enterprises (številka: 1, 2013)
  Financial distress prediction of Iranian companies using data minig techniques (številka: 1, 2013)
  The impact of socially responsible reporting on successful corporate operations (številka: 2, 2013)
  The relationship between delay in announcing quaterly forecasts of annual earnings and the type of earnings news (številka: 2, 2013)
  Human resources annual interview as a part of authentic leadership (številka: 2, 2013)
  Characters of innovation management in the primary health care centers (številka: 3, 2013)
  Relation between knowledge management and turnover in Slovenian micro and small start-up organisations (številka: 3, 2013)
  Country's development as a determinant of early-stage entrepreneurial activity (številka: 3, 2013)
  Investment-cash flow sensitivity (številka: 3, 2013)
  Systemic outlook in technology-management trends of best technology/ICT companies (številka: 4, 2013)
  Identification elements of optimal organisational model of tourism education in Slovenia (številka: 4, 2013)
  Human resource development in a small company (številka: 4, 2013)
  Ski jumping - talent battle in a learning organization (številka: 4, 2013)
  Cost-effective restructuring based on process approach (številka: 4, 2013)
  Competency management in Central Europe (številka: 5, 2013)
  Eliminating knowledge bottlenecks using fuzzy logic (številka: 5, 2013)
  Management competencies and organizational performance in CEE (številka: 5, 2013)
  Integrating management competencies development with an organizational culture formation (številka: 5, 2013)
  The influence of personality characteristics on individual competencies of work group members (številka: 5, 2013)
  Career planning as a building block of personal excellence (številka: 6, 2013)
  A review of critical success factors for offshore software development projects (številka: 6, 2013)
  Competency based training need assessment - approach in Indian companies (številka: 6, 2013)
  Relation between entrepreneurial curiosity and entrepreneurial self-efficacy (številka: 6, 2013)
  Importance of motivating factors for international mobility of students (številka: 6, 2013)
 10. 2014
   28

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  The relationship between sustainability-oriented innovation practices and organizational performance (številka: 1, 2014)
  Impacts of the implementation of a project management information system (številka: 1, 2014)
  Shaping of competencies of managers in academic incubators of entrepreneurship in Poland (številka: 1, 2014)
  Work-life balance by area, actual situation and expectations (številka: 1, 2014)
  Training needs assessment for leaders in nursing based on comparison of competency models (številka: 1, 2014)
  The transfer of knowledge in intra-organizational networks (številka: 1, 2014)
  The development of sugar beet production and processing simulation model (številka: 2, 2014)
  Fuzzy optimization for portfolio selection based on embedding theorem in fuzzy normed linear spaces (številka: 2, 2014)
  Key factors for development of export in Polish food sector (številka: 2, 2014)
  Extended technology acceptance model for SPSS acceptance among Slovenian students of social sciences (številka: 2, 2014)
  Weibull decision support systems in maintenance (številka: 2, 2014)
  Managing customer participation and customer interactions in service delivery (številka: 3, 2014)
  The relationship between optimism, pre-entrepreneurial curiosity and entrepreneurial curiosity (številka: 3, 2014)
  The concept of communities of practise on the example of IT sector (številka: 3, 2014)
  An application of analytic hierarchy process (AHP) and sensitivity analysis for maintenance policy selection (številka: 3, 2014)
  Exploring approaches how to measure a lean process (številka: 3, 2014)
  Practical applications of quality tools in Polish manufacturing companies (številka: 3, 2014)
  Lean manufacturing effects in a Serbian confectionery company (številka: 3, 2014)
  Relationships among components of insurance companies and services' quality (številka: 4, 2014)
  The prospects for consumer-oriented social media (številka: 4, 2014)
  Organizational and managerial challenges of reforming Slovenian public agencies (številka: 4, 2014)
  Quality registers in professional health care educations (številka: 4, 2014)
  Users' perceptions on internet financial reporting (številka: 4, 2014)
  Outline of implemented eco-innovation activities (številka: 4, 2014)
 11. 2015
   27

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  On-the-job training and human resource management (številka: 1, 2015)
  The influence of social networking sites on recruiting human resources in the Czech republic (številka: 1, 2015)
  The heterogeneous accentuation of economic content in vocational education (številka: 1, 2015)
  Students' perception of HR competencies (številka: 1, 2015)
  Organizational flexibility, employee security and organizational efficiency (številka: 1, 2015)
  Macroeconomic determinants of the non-performing placements and off-balance sheet liabilities of Croatian banks (številka: 2, 2015)
  Mobile wallets' business models (številka: 2, 2015)
  Organizational ambidexterity, exploration, exploitation and firms innovation performance (številka: 2, 2015)
  Analysis of online marketing management in Czech Republik (številka: 2, 2015)
  Quality evaluation information support in higher education (številka: 2, 2015)
  Commercialization methods of a new product/service in ICT industry (številka: 2, 2015)
  A statistical model for shutdowns due to air quality control for a copper production decision support system (številka: 3, 2015)
  Multi-criteria assessment of vegetable production business alternatives (številka: 3, 2015)
  Web application for hierarchical organizational structure optimization (številka: 3, 2015)
  Systems approach to standardisation, classification and modelling of managed events for tourism (številka: 3, 2015)
  How close to reality is the "as-is" business process simulation model? (številka: 3, 2015)
  Sugar beet production (številka: 3, 2015)
  Social CRM adoption and its impact on performance outcomes (številka: 4, 2015)
  Employability of nursing care graduates (številka: 4, 2015)
  Impact of population ageing on unemployment and entrepreneurial activity (številka: 4, 2015)
  Predictors of users' satisfaction with E-payment system (številka: 4, 2015)
  The impact of demographic changes on the organization of emergency medical services (številka: 4, 2015)
  Coopetition effect determinants (številka: 4, 2015)
 12. 2016
   23

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Hybridization of stochastic local search and genetic algorithm for human resource planning management (številka: 1, 2016)
  Interest in currency trading learning (številka: 1, 2016)
  Factors influencing attitudes towards the use of CRM's analytical tools in organizations (številka: 1, 2016)
  Attitudes of social gerontology and physiotherapy students towards the elderly (številka: 1, 2016)
  Awareness and attitude towards green IS in Slovenian enterprises (številka: 1, 2016)
  Are cooperative banks better equipped to weather financial crisis than their commercial counterparts? (številka: 2, 2016)
  Health services utilization in older Europeans (številka: 2, 2016)
  The employee as the unknown actor? (številka: 2, 2016)
  The determinants of employee ownership plan implementation in EU countries - the quest for economic democracy (številka: 2, 2016)
  Business model innovation (številka: 3, 2016)
  A primary human critical success factors model for the ERP system implementation (številka: 3, 2016)
  Differences between national cultures matter (številka: 3, 2016)
  Understanding the structural complexity of induced travel demand in decision-making (številka: 3, 2016)
  An empirical study of the relationship between entrepreneurial curiosity and innovativeness (številka: 3, 2016)
  Mobbing in company (številka: 4, 2016)
  Strategic management in development of youth and women entrepreneurship (številka: 4, 2016)
  User experience with security elements in internet and mobile banking (številka: 4, 2016)
  An empirical study of the relationship between entrepreneurial competences and innovativeness of successors in family SMEs (številka: 4, 2016)
  Marketing mix and tourism destination image (številka: 4, 2016)
 13. 2017
   30

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Analysis of expatriation process in a Slovenian company (številka: 1, 2017)
  Contingency factors influencing implementation of physical asset management practices (številka: 1, 2017)
  Reasons for plagiarism in higher education (številka: 1, 2017)
  Psychological empowerment, job satisfaction and organizational commitment among lecturers in higher education (številka: 1, 2017)
  Burnout of older and younger employees (številka: 1, 2017)
  Markov analysis of students' performance and academic progress in higher education (številka: 2, 2017)
  Can social media content increase financial market returns? (številka: 2, 2017)
  Perceived gender equality in managerial positions in organizations (številka: 2, 2017)
  Strategic aspect of knowledge management (številka: 2, 2017)
  Model of knowledge management factors and their impact on the organizations' success (številka: 2, 2017)
  Psychosocial factors in the development of low back pain among professional drivers (številka: 2, 2017)
  Mobbing in a non-profit organisation (številka: 2, 2017)
  Organizational learning supported by machine learning models coupled with general explanation methods (številka: 3, 2017)
  Homecare service providers as an organizational form of support for the elderly (številka: 3, 2017)
  Editorial (številka: 3, 2017)
  An overview of image analysis algorithms for license plate recognition (številka: 3, 2017)
  Industry 4.0 and the new simulation modelling paradigm (številka: 3, 2017)
  Systems approach to tourism (številka: 3, 2017)
  Validation of agent-based approach for simulating the conversion to organic farming (številka: 3, 2017)
  The importance of business model factors for cloud computing adoption (številka: 3, 2017)
  Hotels and Halal-oriented products (številka: 4, 2017)
  Analysis of individual aspects influencing non-purchasing in an online environment and consumer willingness to purchase custom-made apparel (številka: 4, 2017)
  The use of the Kano model to enhance costumer satisfaction (številka: 4, 2017)
  Multi-objective optimization algorithms with the island metaheuristic for effective project management problem solving (številka: 4, 2017)
  The indifferent, the good Samaritan, the brave and the agent in Allais paradox situation (številka: 4, 2017)
  Innovation leaders, modest innovators and non-inovative SMEs in Slovakia (številka: 4, 2017)
 14. 2018
   26

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  An organizational framework for logistic platform and its subtypes in a search for more logistically attractive regions (številka: 1, 2018)
  Measuring the concentration of insurance sector (številka: 1, 2018)
  Public support of solar electricity and its impact on households - prosumers (številka: 1, 2018)
  Sustainability and sustainability marketing in competing for the title of European capital of culture (številka: 1, 2018)
  Evaluation of the influence of the macro-environment on the social innovation activity of enterprises (številka: 1, 2018)
  The influence of teachers' perceptions of school leaders' empowering behaviours on the dimensions of psychological empowerment (številka: 2, 2018)
  Regular and temporary employees in project organized business pay different attention to preconditions for learning (številka: 2, 2018)
  Part-time jobs: opportunity or obstacle? (številka: 2, 2018)
  Factors affecting the intentions to use RFID subcutaneous microchip implants for healthcare purposes (številka: 2, 2018)
  Impact of fear of identity theft and perceived risk on online purchase intention (številka: 2, 2018)
  The challenges of SME business transfers (številka: 2, 2018)
  The online communication of corporate social responsibility in subsidiaries of multinational companies in Hungary (številka: 3, 2018)
  Influence of entrance exams results on foreign students in economics studies at Univeristy of economics, Prague (številka: 3, 2018)
  Performance indicators of management buyouts using the analytic hierarchy process method (številka: 3, 2018)
  In memoriam (številka: 3, 2018)
  Organization, autopoiesis and human potential as paradigm of the future organization (številka: 3, 2018)
  The transition of young people from study to employment in the light of student work (številka: 3, 2018)
  Revising the importance of factors pertaining to student satisfaction in higher education (številka: 4, 2018)
  The level of disclosure in annual reports of banks (številka: 4, 2018)
  Is there a need for agent-based modelling and simulation in business process management? (številka: 4, 2018)
  IT governance mechanisms and contingency factors (številka: 4, 2018)
  Efficiency analysis of restaurants in a small economy after the implementation of fiscal cash registers (številka: 4, 2018)
 15. 2019
   4

 16. 2020
   1