Naša komuna - delegatska priloga

 1. 1976
   13

  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O OSNOVAH PLANA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI STAROSTNEGA ZAVAROVANJA KMETOV V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976-1980 (številka: 10, 1976)
  KAZALCI STANJA IN RAZVOJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V OBČINI LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 10, 1976)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA RAZVOJA OTROŠKEGA VARSTVA OBČINSKE SKUPNOSTI OTROŠKEGA VARSTVA ZA OBDOBJE OD LETA 1976 DO LETA 1980 (številka: 10, 1976)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA ZAPOSLOVANJA V OBDOBJU 1976-1980 (številka: 10, 1976)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O OSNOVAH PLANA OBČINSKE ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI ZA OBDOBJE 1976-1980 (številka: 10, 1976)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA OBČINSKE IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI ZA OBDOBJE 1976-1980 (številka: 10, 1976)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O OSNOVAH PLANA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI SOCIALNEGA SKRBSTVA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA OBDOBJE 1976-1980 (številka: 10, 1976)
  SAM0UPRAVNI SPORAZUM O OSNOVAH PLANA SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976-1980 (številka: 10, 1976)
  DOGOVOR O OSNOVAH DRUŽBENEGA PLANA OBČINE LJUBLJANA-VIČ RUDNIK ZA OBDOBJE 1976-1980 (številka: 10, 1976)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA ZAPOSLOVANJA ZA OBČINO LJUBLJANA VIČ-RUDNIK V OBDOBJU OD 1976 DO 1980 (številka: 10, 1976)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH SREDNJEROČNEGA PROGRAMA SAMOUPRAVNE STANOVANJSKE SKUPNOSTI LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA OBDOBJE 1976-1980 (številka: 10, 1976)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O OSNOVAH NAČRTA RAZVOJA TELESNE KULTURE V OBČINI LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, MESTU LJUBUANI IN SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976-1980 (številka: 10, 1976)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH RAZVOJNEGA NAČRTA KULTURNE SKUPNOSTI OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA OBDOBJE 1976-1980 (številka: 10, 1976)
 2. 1977
   91

  FINANČNI NAČRT SKLADA LJUBLJANSKIH OBČIN ZA GRADNJO OSNOVNIH ŠOL IN VZGOJNO VARSTVENIH ZAVODOV ZA LETO 1977 (številka: 1, 17.01.1977)
  Obrazložitev (številka: 1, 17.01.1977)
  DRUŽBENI DOGOVOR O SKUPNIH OSNOVAH IN MERILIH ZA PODELJEVANJE PRIZNAVALNINE UDELEŽENCEM NARODNO OSVOBODILNE VOJNE IN DRUGIH VOJN, KI JIH UREJAJO OBČINSKE SKUPŠČINE S SVOJIMI PREDPISI (številka: 1, 17.01.1977)
  ODLOK O ZAČASNEM FINANCIRANJU PRORAČUNSKIH POTREB V PRVEM POLLETJU 1977 (številka: 1, 17.01.1977)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK V MESECU JANUARJU 1977 (številka: 1, 17.01.1977)
  POROČILO O TURIZMU IN GOSTINSTVU SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ RUDNIK (številka: 1, 17.01.1977)
  SPORAZUM O NAČINU OBLIKOVANJA, DELU IN PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE SKUPNOSTI NJENIH ORGANOV ZA IZVEDBO SAMOPRISPEVKA II (številka: 1, 17.01.1977)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 1, 17.01.1977)
  SKLEP O DOLOČITVI KRAJA PRAZNOVANJA OBČINSKEGA PRAZNIKA 27. APRILA - DNEVA USTANOVITVE OSVOBODILNE FRONTE SLOVENIJE (številka: 1, 17.01.1977)
  POROČILO O IZVAJANJU KADROVSKE IN ŠTIPENDIJSKE POLITIKE V OBČINI (številka: 2, 08.02.1977)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ—RUDNIK,KI BO V MESECU FEBRUARJU (številka: 2, 08.02.1977)
  POROČILO O DELU KOMISIJE ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE V LETU 1976 (številka: 2, 08.02.1977)
  POROČILO O DELU DELEGATOV SR SLOVENIJE V ZVEZNEM ZBORU SKUPŠČINE SFRJ SEPTEMBER 1975 - JULU 1976 (številka: 2, 08.02.1977)
  DOGOVOR O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE V LETU 1977 (številka: 2, 08.02.1977)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O USTANOVITVI KOMUNALNE SKUPNOSTI LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 2, 08.02.1977)
  SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST, PRIKAZ STANJA, PROGRAMSKI CILJI IN NEKATERI PROBLEMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V OBČINI (številka: 2, 08.02.1977)
  ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O DAVKIH OBČANOV (številka: 2, 08.02.1977)
  OBRAZLOŽITEV K PREDLOGOM ODLOKOV O DOLOČITVI ZEMLJIŠČ, KI SO NAMENJENA ZA STANOVANJSKO KOMPLEKSNO GRADITEV (številka: 3, 07.03.1977)
  SKLEPO OBLIKI IN VIŠINI NAGRAD OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1977 (številka: 3, 07.03.1977)
  POROČILO O DELU MESTNEGA JAVNEGA PRAVOBRANILSTVA V LJUBLJANI ZA LETO 1976 (številka: 3, 07.03.1977)
  SKLEP O IZDAJI SOGLASJA ZA PREHOD PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE ČRNI VRH NAD POLHOVIM GRADCEM V NOVO ORGANIZACIJO ŽIVLJENJA IN DELA (CELODNEVNA ŠOLA) (številka: 3, 07.03.1977)
  POROČILO O ZDRUŽEVANJU ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA NA OBMOČJU OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 3, 07.03.1977)
  ODLOKO DOLOČITVI ZEMLJIŠČ, KI SO NAMENJENA ZA STANOVANJSKO KOMPLEKSNO GRADITEV NA OBMOČJU SOSESKE RS-103 VINTERCA (številka: 3, 07.03.1977)
  ODLOKO DOLOČITVI ZEMLJIŠČ, KI SO NAMENJENA ZA STANOVANJSKO IN DRUGO KOMPLEKSNO GRADITEV NA OBMOČJU SOSESKE VS-103, III-A FAZA MURGLE (številka: 3, 07.03.1977)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA RAZVOJA MAGISTRALNIH IN REGIONALNIH CEST V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976-1980 (številka: 3, 07.03.1977)
  DRUŽBENI DOGOVOR O UPORABI SREDSTEV VIŠKA VPISANEGA POSOJILA ZA CESTE NA OBMOČJU LJUBLJANSKIH OBČIN (številka: 3, 07.03.1977)
  PREDLOG ZA UPORABO SREDSTEV VIŠKA VPISANEGA POSOJILA ZA CESTE LJUBLJANSKIH OBČIN (številka: 3, 07.03.1977)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 3, 07.03.1977)
  POROČILO JAVNEGA PRAVOBRANILSTVA SR SLOVENIJE O POMANJKLJIVOSTIH V ZVEZI S CENITVAMI NEPREMIČNIN (številka: 3, 07.03.1977)
  ODLOKO DOLOČITVI ZEMLJIŠČ, KI SO NAMENJENA ZA STANOVANJSKO KOMPLEKSNO GRADITEV NA OBMOČJU SOSESKE VS 201/5-DOBROVA (številka: 3, 07.03.1977)
  DELEGATSKA PRILOGA (številka: 3, 07.03.1977)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V MESECU MAJU (številka: 5, 1977)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 5, 1977)
  ODLOK (številka: 5, 1977)
  ANALIZA POSLOVANJA ORGANIZACIJ DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 1976 (številka: 5, 1977)
  POVZETKI IZ POROČILA O DELOVANJU IN PROBLEMATIKI UPRAVE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB SKUPŠČINE MESTA LJUBLJANE (številka: 5, 1977)
  POROČILO O DELOVANJU SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA V LJUBLJANI (številka: 5, 1977)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 7/8, 1977)
  POROČILO O DELOVANJU SKUPNOSTI SOCIALNEGA SKRBSTVA, NJENIH ORGANOV IN STROKOVNE SOCIALNE SLUŽBE - CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA VIČ-RUDNIK V LETU 1976 (številka: 7/8, 1977)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O USTANOVITVI SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA VARSTVO PRED POŽAROM (številka: 7/8, 1977)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V MESECU SEPTEMBRU (številka: 7/8, 1977)
  STATUT OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 7/8, 1977)
  DRUŽBENI DOGOVORO IZGRADNJI IN FINANCIRANJU KULTURNEGA CENTRA IVAN CANKARNA TRGU REVOLUCIJEV LJUBLJANI (številka: 9, 1977)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 9, 1977)
  PROGRAM DELA IZVRŠNEGA SVETA ZA OBDOBJE SEPTEMBER 1977 - APRIL 1978 (številka: 9, 1977)
  OBRAZLOŽITEV PREDLOGA O POTRDITVI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1976 (številka: 9, 1977)
  ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU O IZVRŠITVI PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1976 (številka: 9, 1977)
  POROČILO o izvršitvi proračuna občine Ljubljana VIČ-RUDNIK ZA LETO 1976 (številka: 9, 1977)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK,KI BO V MESECU OKTOBRU (številka: 9, 1977)
  STATUTOBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 12, 13.12.1977)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 12, 13.12.1977)
  DELEGATSKA PRILOGA (številka: 12, 13.12.1977)
  OSNUTEK PREDLOGA OBLIKOVANJA KONFERENC DELEGACIJ ZA ZBORE UPORABNIKOV IN ZA ZBORE IZVAJALCEV SKUPŠČIN SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 13, 20.12.1977)
  DELEGATSKA PRILOGA (številka: 13, 20.12.1977)
  OSNUTEK PREDLOGA OBUKOVANJA DELEGACIJ IN DELEGATSKIH KONFERENC ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA OBČINSKE SKUPŠČINE (številka: 13, 20.12.1977)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V MESECU APRILU (številka: 4, 04.04.1977)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM O USTANOVITVI SIS ZA PRESKRBO LJUBLJANE (številka: 4, 04.04.1977)
  POROČILO O DELU OBČINSKEGA JAVNEGA TOŽILSTVA V LJUBLJANI ZA LETO 1976 (številka: 4, 04.04.1977)
  POROČILO DRUŽBENEGA PRAVOBRANILCA SAMOUPRAVLJANJA (številka: 4, 04.04.1977)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 4, 04.04.1977)
  PROGRAM DRUŽBENO-EKONOMSKEGA RAZVOJA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1977 (številka: 4, 04.04.1977)
  DRUŽBENI DOGOVOR O IZGRADNJI, UREJANJU IN VZDRŽEVANJU ALEJE SPOMINOV IN TOVARIŠTVA (številka: 4, 04.04.1977)
  POROČILO UPRAVNEGA ODBORA SKLADA LJUBLJANSKIH OBČIN PRI TEMELJNI IZOBRAŽEVALNI SKUPNOSTI LJUBLJANA ZA GRADNJO OSNOVNIH ŠOL IN VZGOJNO VARSTVENIH ZAVODOV ZA OBDOBJE 1972—1976 (številka: 4, 04.04.1977)
  ZAKLJUČNI RAČUN SKLADA LJUBLJANSKIH OBČIN ZA GRADNJO OSNOVNIH ŠOL IN VZGOJNO VARSTVENIH ZAVODOV ZA LETO 1976 (številka: 4, 04.04.1977)
  POROČILO O DELU IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK V LETU 1976 (številka: 4, 04.04.1977)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V MESECU JUNIJU 1977 (številka: 6, 08.06.1977)
  POROČILO ZA OBDOBJE 1974-1977 (številka: 6, 08.06.1977)
  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1977 (številka: 6, 08.06.1977)
  PREGLED RAZDELITVE IN PORABE SREDSTEV, KI SO JIH KS OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK PREJELE IZ ZDRUŽENIH SREDSTEV PO SAMOUPRAVNEM SPORAZUMU V LETU 1976 - ZA IZVRŠITEV PROGRAMOV (številka: 6, 08.06.1977)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUMO USTANOVITVI KOMUNALNE SKUPNOSTI LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 6, 08.06.1977)
  PROGRAM DELA ZA LETO 1977 (številka: 6, 08.06.1977)
  P0SLOVNO POROČILO ZA LETO 1976 (številka: 6, 08.06.1977)
  ODLOK O SPREJEMU ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA VS 245/1 ŠKOFLJICA - »HRIBI« (številka: 10, 08.11.1977)
  PRAVILNIK ZA IZVAJANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ZAZIDALNEGA OTOKA VS 245/1 ŠKOFLJICA - »HRIBI« (številka: 10, 08.11.1977)
  ODLOK O DOLOČITVI KMETIJ PO ZAKONU O DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN ZASEBNIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (KMETIJ) (številka: 10, 08.11.1977)
  ODGOVORNA VPRAŠANJE DELEGATOV (številka: 10, 08.11.1977)
  OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU ODLOKA O SPREJETJU ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA VS 245/1 ŠKOFLJICA - "hribi" (številka: 10, 08.11.1977)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK,KI BO V MESECU NOVEMBRU (številka: 10, 08.11.1977)
  POROČILO O IZVAJANJU DELEGATSKEGA SISTEMA IN URESNIČEVANJU DELEGATSKIH ODNOSOV V SKUPŠČINI OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA OBDOBJE APRIL 1974 - APRIL 1977 (številka: 10, 08.11.1977)
  PREDLOG MODELA FINANCIRANJA SANACIJE LJUBLJANSKEGA GRADU IN DELNE KOMUNALNE UREDITVE (številka: 10, 08.11.1977)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 11, 06.12.1977)
  ODLOK O ZAČASNEM FINANCIRANJU PRORAČUNSKIH POTREB ZA LETO 1978 (številka: 11, 06.12.1977)
  INFORMACIJA O IZVAJANJU ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU NA OBMOČJU OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 11, 06.12.1977)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V MESECU DECEMBRU (številka: 11, 06.12.1977)
  PREDLOG ODLOKA O ZAČASNEM FINANCIRANJU PRORAČUNSKIH POTREB ZA I. TROMESEČJE 1978 (številka: 11, 06.12.1977)
  ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O POSEBNEM OBČINSKEM DAVKU OD PROMETA PROIZVODOV IN OD PLAČIL ZA STORITVE (številka: 11, 06.12.1977)
  INFORMACIJA O POSLOVANJU VIŠKIH GOSPODARSKIH ORGANIZACIJ V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 1977 (številka: 11, 06.12.1977)
  ODLOK O DRUŽBENI SKRBI ZA UDELEŽENCE NARODNOOSVOBODILNE VOJNE IN DRUGIH VOJN TER ZA NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE (številka: 11, 06.12.1977)
  OSNUTEK PROGRAMA DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1978 (številka: 11, 06.12.1977)
  ODLOK O OBČINSKIH UPRAVNIH TAKSAH NA OBMOČJU OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 11, 06.12.1977)
  OCENA URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA OBDOBJE 1976-1980 V LETU 1977 (številka: 11, 06.12.1977)
 3. 1978
   131

  OBRAZLOŽITEV (številka: 6, 1978)
  ODLOK O STALNIH BLAGOVNIH REZERVAH OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 6, 1978)
  DELEGATSKA PRILOGA (številka: 6, 1978)
  Odlok o določitvi zemljišč, ki so namenjena za stanovanjsko kompleksno graditev na delu območja VS 245-1 Škofljica— »Hribi« (številka: 6, 1978)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 6, 1978)
  INFORMACIJA O POSLOVANJU ORGANIZACIJ IZ NEGOSPODARSTVA (številka: 6, 1978)
  ZAKLJUČNI RAČUN SKLADA ZA LETO 1977 (številka: 6, 1978)
  INFORMACIJA O POSLOVANJU ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA NA OBMOČJU OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK V LETU 1977 (številka: 6, 1978)
  Poročilo in predlog o sprejemu odloka o določitvi zemljišč, ki so namenjena za stanovanjsko kompleksno graditev na delu območja zazidalnega otoka VS-245-1 Škofljica— »Hribi« (številka: 6, 1978)
  Stanovanjska zadruga »DOLOMITI« Dobrova pri Ljubljani preneha poslovati in se uvede postopek za redo likvidacijo, ki jo opravi Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani (številka: 6, 1978)
  Poročilo in predlog za uvedbo postopka za redno likvidacijo Stanovanjske zadruge »DOLOMITI«, Dobrova pri Ljubljani (številka: 6, 1978)
  POROČILO O DELU POSTAJE MILICE VIČ V LETU 1977 (številka: 6, 1978)
  DELEGATSKA PRILOGA (številka: 7, 1978)
  ODLOK O PRISPEVKU ZA FINANCIRANJE DEJAVNOSTI SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA VARSTVO PRED POŽAROM OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 7, 1978)
  ODLOK O PRISPEVKU ZA KOLEKTIVNE KOMUNALNE STORITVE NA OBMOČJU OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK V II. POLLETJU 1978 (številka: 7, 1978)
  STATISTIČNO POROČILO O STANJU POŽARNEGA VARSTVA V OBČINI (številka: 7, 1978)
  OBRAZLOŽITEV ZA SPREJEM ODLOKA O PRISPEVKU ZA FINANCIRANJE DEJAVNOSTI SIS ZA VARSTVO PRED POŽAROM OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 7, 1978)
  SKRAJŠAN ZAPISNIK 1. SEJE SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 7, 1978)
  OBRAZLOŽITEV SKLEPA O POTRDITVI ZAKLJUČNEGA RAČUNA DAVKOV IN PRISPEVKOV ZA LETO 1977 (številka: 7, 1978)
  DOGOVOR O ZAGOTAVLJANJU POGOJEV ZA DELO TEMELJNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI IN TEMELJNEGA JAVNEGA TOŽILSTVA V LJUBLJANI (številka: 7, 1978)
  PROGRAM DELA IN RAZVOJA GASILSKE SLUŽBE IN POŽARNEGA VARSTVA SIS- ZA VARSTVO PRED POŽAROM OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK IN OBČINSKE IN GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1978 (številka: 7, 1978)
  ODLOK O DOLOČITVI ENOT, ŠTEVILA SODNIKOV IN ŠTEVILA SODNIKOV POROTNIKOV TEMELJNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI TER DOLOČITVI ENOT IN ŠTEVILA NAMESTNIKOV TEMELJNEGA JAVNEGA TOŽILSTVA V LJUBLJANI (številka: 7, 1978)
  PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA VARSTVO PRED POŽAROM OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1978 (številka: 7, 1978)
  SKLEP O POTRDITVI LETNEGA ZAKLJUČNEGA RAČUNA DAVKOV IN PRISPEVKOV ZA LETO 1977 (številka: 7, 1978)
  DOGOVOR O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA DELO TEMELJNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI IN TEMELJNEGA JAVNEGA TOŽILSTVA V LJUBLJANI (številka: 7, 1978)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 7, 1978)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJAIMA VIČ-RUDNIK, KI BO V MESECU JULIJU 1978 (številka: 8, 1978)
  ODLOK O SPREJEMU PODROBNEGA URBANISTIČNEGA REDA ZA OBMOČJE RAKITNE (številka: 8, 1978)
  POSLOVNIK SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 8, 1978)
  ODLOČBA O UGOTOVITVI SPLOŠNEGA INTERESA ZA GRADNJO OBJEKTA ZA PTT PROMET TER EKSPOZITURO LJUBLJANSKE BANKE NA ŠKOFLJICI (številka: 8, 1978)
  PODROBNI URBANISTIČNI RED RAKITNE (številka: 8, 1978)
  ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU O IZVRŠITVI PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1977 (številka: 8, 1978)
  ODLOK O OBČINSKEM IZVRŠNEM SVETU TER OBČINSKIH UPRAVNIH ORGANIH (številka: 8, 1978)
  ODLOK O SPREJEMU ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE VS-225/1 KAMNIK POD KRIMOM (številka: 8, 1978)
  ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU SEKRETARIATA SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA (številka: 8, 1978)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 8, 1978)
  ZASEDANJE ZBOROV SKUPŠČINE DNE 18. JULIJA 1978 (številka: 9, 1978)
  SKLEP o zagotovitvi manjkajočih sredstev za odpravo posledic potresa v Posočju (številka: 9, 1978)
  INFORMACIJA O POSLOVANJU ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK V OBDOBJU I—VI 1978 (številka: 9, 1978)
  PROGRAM DELA ZA ČAS AVGUST DECEMBER 1978 (številka: 9, 1978)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V MESECU SEPTEMBRU (številka: 9, 1978)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 9, 1978)
  ODLOK o obvezni pripravi dokumentov »Ljubljana 2000« (številka: 9, 1978)
  ODLOK o posebnih blagovnih rezervah občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 9, 1978)
  ODLOK o obvezni pripravi srednjeročnega družbenega plana s prostorskim planom občine Ljubljana-Vič-Rudnik za obdobje od 1981. do 1985. leta (številka: 9, 1978)
  PROGRAM DELA SKUPŠČINE OBČINE IN NJENIH ZBOROV ZA OBDOBJE SEPTEMBER-DECEMBER 1978 (številka: 9, 1978)
  ODLOK o pogrebnih svečanostih na območju občine Ljubljana-Vič-Rudnik (številka: 9, 1978)
  VABILO (številka: 10, 02.10.1978)
  OCENA URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA OBDOBJE 1976-1980 V LETU 1978 (številka: 10, 02.10.1978)
  SPREMEMBA samoupravnega sporazuma o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti za otroško varstvo v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 10, 02.10.1978)
  DRUŽBENI DOGOVOR (številka: 10, 02.10.1978)
  ODLOK o določitvi zemljišč, ki so namenjena za stanovanjsko kompleksno graditev na območju VS 225-1 Kamnik pod Krimom (številka: 10, 02.10.1978)
  SPREMEMBA samoupravnega sporazuma o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti za vzgojo in izobraževanje v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 10, 02.10.1978)
  VABILO (številka: 10, 02.10.1978)
  SPREMEMBA samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju raziskovalne skupnosti v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 10, 02.10.1978)
  ZASEDANJE ZBOROV SKUPŠČINE DNE 19.SEPTEMBRA 1978 (številka: 10, 02.10.1978)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V MESECU OKTOBRU (številka: 10, 02.10.1978)
  ODLOK o občinskem izvršnem svetu ter občinskih upravnih organih (številka: 10, 02.10.1978)
  SPREMEMBA samoupravnega sporazuma o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti za kulturo v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 10, 02.10.1978)
  odgovori na vprašanja delegator (številka: 10, 02.10.1978)
  VABILO (številka: 10, 02.10.1978)
  SPREMEMBA samoupravnega sporazuma o ustanovitvi, delovnem področju, organizaciji in načinu dela občinske skupinosti socialnega skrbstva Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 10, 02.10.1978)
  ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka VS-2 — Kolezija (številka: 11, 06.11.1978)
  ODLOK o spremembah odloka o posebnem občinskem prometnem davku v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 11, 06.11.1978)
  Odgovori na vprašanja delegatov (številka: 11, 06.11.1978)
  ODLOK o določitvi območij, na katerih se lahko opravlja blagovni promet v imenu organizacij združenega dela in na njihov račun (številka: 11, 06.11.1978)
  PROGRAM DRUŽBENO EKONOMSKEGA RAZVOJA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1979 (številka: 11, 06.11.1978)
  VABILO (številka: 11, 06.11.1978)
  VABILO (številka: 11, 06.11.1978)
  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OSNUTKA POSLOVNIKA SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 11, 06.11.1978)
  VABILO (številka: 11, 06.11.1978)
  ODLOK o spremembah in dopolnitvah odtoka o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1978 (številka: 11, 06.11.1978)
  ZAZIDALNI NAČRT ZA OBMOČJE RS-1 IN RS-2 — RUDNIK (številka: 11, 06.11.1978)
  EVIDENTIRANI PREDSTAVNIKI DRUŽBENE SKUPNOSTI,KI SODELUJEJO V RAZPISNIH KOMISIJAH ZA IMENOVANJE POSLOVODNIH ORGANOV (številka: 11, 06.11.1978)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V NOVEMBRU (številka: 11, 06.11.1978)
  ODLOK O SPREJEMU ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE RS-1 IN RS-2 — RUDNIK (številka: 11, 06.11.1978)
  ODLOK o spremembah odloka o določitvi števila sodnikov pri sodišču združenega dela v Ljubljani (številka: 11, 06.11.1978)
  delegati so sklenili (številka: 11, 06.11.1978)
  PRAVILNIK ZA IZVAJANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE RS-1 IN RS-2— RUDNIK (številka: 11, 06.11.1978)
  ODLOK o sestavi komitejev (številka: 11, 06.11.1978)
  O IZVAJANJU ŠTIPENDIJSKE POLITIKE V OBČINI LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 11, 06.11.1978)
  ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka VS-1 in VS-102, Trnovo (številka: 11, 06.11.1978)
  VABILO (številka: 11, 06.11.1978)
  O IZVAJANJU KADROVSKE POLITIKE NA OBMOČJU OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK Z VIDIKA ORGANIZIRANOSTI IN OPREDELITVE KADROVSKE FUNKCIJE (številka: 13/14, 12.12.1978)
  SPREMEMBA PROGRAMA DELA SKUPŠČINE (številka: 13/14, 12.12.1978)
  FINANČNA OCENA RAZLIČNIH IZVEDB TEMELJENJA ZA OBJEKT OŠ IN VVZ KRIM-RUDNIK (številka: 13/14, 12.12.1978)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V DECEMBRU (številka: 13/14, 12.12.1978)
  ODLOK o določitvi zemljišč namenjenih za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev v območju zazidalnega otoka RS-1 in RS-2 — Rudnik (številka: 13/14, 12.12.1978)
  PROBLEMATIKA IZGRADNJE OSNOVNE ŠOLE IN VVZ KRIM-RUDNIK (številka: 13/14, 12.12.1978)
  TEMELJENJE OBJEKTOV ZA VVZ IN OŠ KRIM-RUDNIK (številka: 13/14, 12.12.1978)
  dnevni redi sej (številka: 13/14, 12.12.1978)
  PROGRAM DRUŽBENO EKONOMSKEGA RAZVOJA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1979 (številka: 13/14, 12.12.1978)
  odgovori na vprašanja delegatov (številka: 13/14, 12.12.1978)
  PRIMERJAVA RAZLIČNIH IZVEDB TEMELJENJA ZA OBJEKT OŠ IN VVZ KRIM-RUDNIK (številka: 13/14, 12.12.1978)
  STATIČNO POROČILO O IZBIRI IN NAČINU TEMELJENJA ZA ŠOLO KRIM-RUDNIK (številka: 13/14, 12.12.1978)
  SKLEP (številka: 13/14, 12.12.1978)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM o ustanovitvi sklada za gradnjo telesno-kulturnih objektov v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 13/14, 12.12.1978)
  komisije za volitve in imenovanja ter kadrovske zadeve skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 13/14, 12.12.1978)
  PREDLOG PROGRAMA DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1978 (številka: 1, 19.01.1978)
  ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O DAVKIH OBČANOV (številka: 1, 19.01.1978)
  DOGOVOR O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE V LETU 1978 (številka: 1, 19.01.1978)
  ODLOK O SPREJEMU LESTVICE KATASTRSKEGA DOHODKA (številka: 1, 19.01.1978)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 1, 19.01.1978)
  OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREJEMU LESTVICE KATASTRSKEGA DOHODKA (številka: 1, 19.01.1978)
  DELEGATSKA PRILOGA (številka: 1, 19.01.1978)
  OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU ODLOKA O DOPOLNI TVAH ODLOKA O DAVKIH OBČANOV (številka: 1, 19.01.1978)
  POROČILO O DELU IN PROBLEMATIKI V SAMOUPRAVNI INTERESNI SKUPNOSTI ZA OTROŠKO VARSTVO V OBČINI LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 1, 19.01.1978)
  DRUŽBENI DOGOVOR O OBLIKOVANJU CEN VSTANOVANJSKI GRADITVI V SR SLOVENIJI (številka: 1, 19.01.1978)
  GRADIVO ZA SEJO OBČINSKE SKUPŠČINE, KI BO V MESECU MARCU 1978 (številka: 2, 08.02.1978)
  ODLOK O PRISPEVKU ZA FINANCIRANJE DEJAVNOSTI SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ZA VARSTVO PRED POŽAROM OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 2, 08.02.1978)
  ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O UVEDBI SAMOPRISPEVKA ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE OBJEKTOV DRUŽBENEGA STANDARDA NA OBMOČJU LJUBLJANSKIH OBČIN (številka: 2, 08.02.1978)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 2, 08.02.1978)
  ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1978 (številka: 2, 08.02.1978)
  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DAVKIH OBČANOV (številka: 2, 08.02.1978)
  NAŠA KOMUNA (številka: 2, 08.02.1978)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 2, 08.02.1978)
  DOGOVOR O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE V LETU 1978 (številka: 2, 08.02.1978)
  POROČILO O DELU IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK V OBDOBJU APRIL 1974- MAREC 1978 (številka: 2, 08.02.1978)
  PREDLOG LISTE EVIDENTIRANIH KANDIDATOV ZA ČLANE DISCIPLINSKIH KOMISIJ V OZD (številka: 2, 08.02.1978)
  PREDLOG PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1978 (številka: 2, 08.02.1978)
  POROČILO O DELU IN PROBLEMATIKI KULTURNE SKUPNOSTI LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 3, 08.02.1978)
  Obrazložitev (številka: 3, 08.02.1978)
  DELEGATSKA PRILOGA (številka: 3, 08.02.1978)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 3, 08.02.1978)
  ODLOK O SPREJEMU LESTVICE KATASTRSKEGA DOHODKA (številka: 3, 08.02.1978)
  Obrazložitev k odloku o sprejemu lestvice katastrskega dohodka (številka: 3, 08.02.1978)
  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O DAVKIH OBČANOV (številka: 3, 08.02.1978)
  SKLEP O OBLIKI IN VIŠINI NAGRAD OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1978 (številka: 3, 08.02.1978)
  ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O UVEDBI SAMOPRISPEVKA ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE OBJEKTOV DRUŽBENEGA STANDARDA NA OBMOČJU LJUBLJANSKIH OBČIN (številka: 3, 08.02.1978)
  OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1978 (številka: 3, 08.02.1978)
  OSNUTEK (številka: 3, 08.02.1978)
 4. 1979
   166

  PROGRAM DELA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1979 (številka: 1, 11.01.1979)
  OBRAZLOŽITEV letnega programa dela skupščine občine (številka: 1, 11.01.1979)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠCINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK,KI BO V JANUARJU (številka: 1, 11.01.1979)
  ODLOK o spremembi odloka o davkih občanov (številka: 1, 11.01.1979)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM o ustanovitvi SIS za razvoj kmetijstva občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 1, 11.01.1979)
  DOGOVOR O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE V LETU 1979 (številka: 1, 11.01.1979)
  ODLOK o reji, registraciji in označevanju psov ter reji ostalih domačih živali (številka: 1, 11.01.1979)
  obrazložitev (številka: 1, 11.01.1979)
  ODLOK o določitvi zemljišč, ki so namenjena za stanovanjsko kompleksno graditev na območju VS-225 1 Kamnik pod Krimom (številka: 1, 11.01.1979)
  obrazložitev (številka: 1, 11.01.1979)
  SPREMEMBA dogovora o zagotavljanju sredstev za delo Temeljnega sodišča v Ljubljani in Temeljnega javnega tožilstva v Ljubljani (številka: 1, 11.01.1979)
  Vabilo (številka: 1, 11.01.1979)
  obrazložitev (številka: 1, 11.01.1979)
  obrazložitev (številka: 1, 11.01.1979)
  INFORMACIJA O POTEKU GRADENJ OBJEKTOV DRUŽBENEGA STANDARDA V OBČINI LJUBLJANA VIČ-RUDNIK IZ SREDSTEV SAMOPRISPEVKA IN IZ DRUGIH VIROV (številka: 1, 11.01.1979)
  VABILO (številka: 1, 11.01.1979)
  STATUT občinske kulturne skupnosti Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 1, 11.01.1979)
  VABILO (številka: 1, 11.01.1979)
  obrazložitev (številka: 1, 11.01.1979)
  obrazložitev (številka: 1, 11.01.1979)
  odgovori na vprašanja delegatov (številka: 2, 06.02.1979)
  dnevni red sej (številka: 2, 06.02.1979)
  POROČILO k zazidalnemu načrtu za del zazidalnega otoka RS 3/3 Center — Rakovnik (številka: 2, 06.02.1979)
  ODLOK o sprejemu zazidalnega načrta za del zazidalnega otoka RS 3/3 Center-Rakovnik (številka: 2, 06.02.1979)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V FEBRUARJU (številka: 2, 06.02.1979)
  PRORAČUN OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1979 (številka: 2, 06.02.1979)
  ODLOK o merilih za razvrščanje objektov, ki so bili zgrajeni brez lokacijskega dovoljenja in so bili v uporabi pred 16/4-1978 (številka: 2, 06.02.1979)
  PRAVILNIK za izvajanje zazidalnega načrta za del zazidalnega otoka RS 3/3 CENTER RAKOVNIK (številka: 2, 06.02.1979)
  ODLOK o določitvi zemljišč, namenjenih za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev v območju zazidalnega otoka RS-1 in RS-2 Rudnik (številka: 2, 06.02.1979)
  SKLEP o obliki in višini nagrad občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1979 (številka: 2, 06.02.1979)
  DRUŽBENI DOGOVOR o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnine udeležencem narodnoosvobodilne vojne in drugih vojn, ki jih urejajo občinske skupščine s svojimi predpisi (številka: 2, 06.02.1979)
  delegati so sklenili (številka: 2, 06.02.1979)
  VABILO (številka: 3, 06.03.1979)
  SKRAJŠAN ZAPISNIK (številka: 3, 06.03.1979)
  obrazložitev (številka: 3, 06.03.1979)
  SKRAJŠAN ZAPISNIK (številka: 3, 06.03.1979)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK,KI BO V MARCU (številka: 3, 06.03.1979)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 3, 06.03.1979)
  VABILO (številka: 3, 06.03.1979)
  obrazložitev (številka: 3, 06.03.1979)
  VABILO (številka: 3, 06.03.1979)
  ODLOK o spremembah in dopolnitvi odloka o davkih občanov (številka: 3, 06.03.1979)
  DELOVNI PROGRAM (številka: 3, 06.03.1979)
  DOGOVOR o usklajevanju davčne politike v letu 1979 (številka: 3, 06.03.1979)
  SKRAJŠAN ZAPISNIK (številka: 3, 06.03.1979)
  O DELU KOMISIJE za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu z oceno stanja v zvezi z uresničevanjem ZZD na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 3, 06.03.1979)
  obrazložitev (številka: 3, 06.03.1979)
  KRITERIJI ZA UDELEŽBO KRAJEVNIH SKUPNOSTI V PRORAČUNU OBČINE (številka: 3, 06.03.1979)
  ODLOK o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1979 (številka: 3, 06.03.1979)
  obrazložitev (številka: 3, 06.03.1979)
  VABILO (številka: 3, 06.03.1979)
  NAGRADE MESTA LJUBLJANE 1979 (številka: 3, 06.03.1979)
  O DOGRADITVI IN REKONSTRUKCIJI (številka: 3, 06.03.1979)
  SKRAJŠAN ZAPISNIK (številka: 3, 06.03.1979)
  DRUŽBENI DOGOVOR (številka: 3, 06.03.1979)
  GRADIVO ZA SEJOSKUPŠČINE OBČINELJUBLJANA VIČ-RUDNIK,Kl BO V APRILU (številka: 4, 1979)
  PREDLOGI KOMISIJE ZA VOLITVE IN IMENOVANJA (številka: 5, 10.05.1979)
  PRAVILNIK ZA IZVAJANJE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA (številka: 5, 10.05.1979)
  ODLOK o odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč (številka: 5, 10.05.1979)
  ODLOK o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS-245/1 — Škofljica-Ravne (številka: 5, 10.05.1979)
  O DELU POSTAJE MILICE VIČ za leto 1978 (številka: 5, 10.05.1979)
  PRAVILNIK za izvajanje zazidalnega načrta za zazidalni otok VS-245/1 Škofljica—Ravne (številka: 5, 10.05.1979)
  O MATERIALNIH POGOJIH, POGOJIH DELA IN KADROVSKI PROBLEMATIKI V OSNOVNIH ŠOLAH OBČINE Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 5, 10.05.1979)
  dnevni redi sej (številka: 5, 10.05.1979)
  ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za del zazidalnega otoka VS-2 — Kolezija (številka: 5, 10.05.1979)
  O DELU občinskega javnega tožilstva v Ljubljani ter ocena stanja varnosti na področju kaznivih dejanj za leto 1978 (številka: 5, 10.05.1979)
  odgovori na vprašanja delegatov (številka: 5, 10.05.1979)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V MESECU MAJU 1979 (številka: 5, 10.05.1979)
  SPREMEMBA IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA DEL ZAZIDALNEGA OTOKA VS-2 — KOLEZIJA (številka: 5, 10.05.1979)
  O DELU javnega pravobranilstva mesta Ljubljane za leto 1978 (številka: 5, 10.05.1979)
  ODLOK o sprejemu dopolnitve zazidalnega načrta za del zazidalnega otoka RS-103, Vinterca (številka: 5, 10.05.1979)
  GRADIVO ZA JAVNO RAZPRAVO (številka: 5, 10.05.1979)
  ODLOK o spremembah odloka o odškodnini zaradi namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozda (številka: 8, 04.09.1979)
  O DOPOLNITVI PREDLOGA SMERNIC (številka: 8, 04.09.1979)
  SKRAJŠAN ZAPISNIK (številka: 8, 04.09.1979)
  SKLEP (številka: 8, 04.09.1979)
  obrazložitev (številka: 8, 04.09.1979)
  SKRAJŠAN ZAPISNIK (številka: 8, 04.09.1979)
  SKLEP (številka: 8, 04.09.1979)
  DRUŽBENO EKONOMSKI POLOŽAJ (številka: 8, 04.09.1979)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM (številka: 8, 04.09.1979)
  DOGOVOR o usklajevanju meril za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (številka: 8, 04.09.1979)
  O DELU komisije za volitve in imenovanja ter kadrovske zadeve skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 8, 04.09.1979)
  obrazložitev (številka: 8, 04.09.1979)
  VABILO (številka: 8, 04.09.1979)
  SKRAJŠAN ZAPISNIK (številka: 8, 04.09.1979)
  odgovori na vprašanja delegatov (številka: 8, 04.09.1979)
  VABILO (številka: 8, 04.09.1979)
  obrazložitev (številka: 8, 04.09.1979)
  SKRAJŠAN ZAPISNIK (številka: 8, 04.09.1979)
  obrazložitev (številka: 8, 04.09.1979)
  VABILO (številka: 8, 04.09.1979)
  GRADIVO ZA SEJO SKUPŠČINE OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK, KI BO V MESECU SEPTEMBRU 1979 (številka: 8, 04.09.1979)
  VABILO (številka: 8, 04.09.1979)
  odgovori na vprašanja delegatov (številka: 10, 20.11.1979)
  VABILO (številka: 10, 20.11.1979)
  VABILO (številka: 10, 20.11.1979)
  VABILO (številka: 10, 20.11.1979)
  Odlok o prispevku za pospeševanje kmetijstva v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 10, 20.11.1979)
  obrazložitev (številka: 10, 20.11.1979)
  PROGRAM DRUŽBE NOEKONOMSKEGA RAZVOJA OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA OBDOBJE 1976-80 V LETU 1980 (številka: 10, 20.11.1979)
  Odlok o družbenem svetu skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 10, 20.11.1979)
  Skrajšan zapisnik 18. seje zbora krajevnih skupnosti skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki je bila v sredo, dne 24.oktobra 1979 po končanem skupnem zasedanju zborov (številka: 10, 20.11.1979)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 10, 20.11.1979)
  Sklep o ustanovitvi, sestavi in nalogah komisije za spremljanje uresničeva nja družbenega dogovora o oblikovanju in izvajanju kadrovske politike na območju ljubljanskih občin, (v nadaljevanju besedila »družbeni dogovor«) (številka: 10, 20.11.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 10, 20.11.1979)
  Skrajšan zapisnik 18. seje zbora združenega dela skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki je bila v sredo, dne 24. oktobra 1979 po končanem skupnem za sedanju zborov (številka: 10, 20.11.1979)
  VABILO (številka: 10, 20.11.1979)
  Odlok o spremembah in dopolnitvah od loka o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1979 (številka: 10, 20.11.1979)
  Dogovor o družbenem svetu za vprašanja razvoja družbenopolitičnega sistema in družbenoekonomskih odnosov občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 10, 20.11.1979)
  obrazložitev (številka: 10, 20.11.1979)
  Skrajšan zapisnik 16. skupnega zasedanja družbeno političnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik z dne 24. oktobra 1979 (številka: 10, 20.11.1979)
  OCENA URESNIČEVANJA PROGRAMA DRUŽBENO EKONOMSKEGA RAZVOJA V LETU 1979 (številka: 10, 20.11.1979)
  obrazložitev (številka: 10, 20.11.1979)
  Odlok o družbeni skrbi za udeležence narodnoosvobodilne vojne in drugih vojn ter za njihove družinske člane (številka: 10, 20.11.1979)
  Na Lavrici ni mleka že ob treh popoldne! (številka: 15, 09.10.1979)
  Bogatejši za nova spoznanja (številka: 15, 09.10.1979)
  Planinci iz Iga na »Sutjeski« (številka: 15, 09.10.1979)
  Živ stik z likovnimi ustvarjalci (številka: 15, 09.10.1979)
  Tako bi delovali tudi,če bo šlo zares (številka: 15, 09.10.1979)
  V Ljubljani je ustanovljeno »Društv oza upepeljevanje« (številka: 15, 09.10.1979)
  Žalostno,a resnično! (številka: 15, 09.10.1979)
  Poznate pionirsko knjižnico? (številka: 15, 09.10.1979)
  Arhitekt zavlačuje gradnjo (številka: 15, 09.10.1979)
  Jože Mihevc (številka: 15, 09.10.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 15, 09.10.1979)
  Poudarek izvajanju naložb (številka: 15, 09.10.1979)
  Buldožerji brnijo na zahodu (številka: 15, 09.10.1979)
  Množični in složni uspeli (številka: 15, 09.10.1979)
  Veliko dela na področju stanovanjskega gospodarstva (številka: 15, 09.10.1979)
  Obvestilo rezervnim vojaškim starešinam (številka: 15, 09.10.1979)
  Dnevi Tbilisija in gruzijske kulture (številka: 15, 09.10.1979)
  Obvestilo (številka: 15, 09.10.1979)
  Kako priti pravočasno na delo najbližjim delavcem mesta Ljubljana? (številka: 15, 09.10.1979)
  Hoja po cesti (številka: 15, 09.10.1979)
  Tekmovala bodo šolska športna društva (številka: 15, 09.10.1979)
  Imenovan novkomandir milice (številka: 15, 09.10.1979)
  Mleko prinaša izgubo (številka: 15, 09.10.1979)
  Povsod množično (številka: 15, 09.10.1979)
  VABILO NA KROS 1979 (številka: 15, 09.10.1979)
  »Na kolesu se dobimo« in »Na teku se dobimo« (številka: 15, 09.10.1979)
  Volitve vodstev osnovnih organizacij ZK (številka: 15, 09.10.1979)
  Praznik Turjaka, Roba in Velikih Lašč (številka: 15, 09.10.1979)
  Bralci! (številka: 18, 20.11.1979)
  Nenehno izpopolnjevanje usposobljenosti (številka: 18, 20.11.1979)
  Lado Mavsar - Ronko (številka: 18, 20.11.1979)
  Požarna varnost - poseben člen družbene samozaščite (številka: 18, 20.11.1979)
  Problemska konferenca »Otrok in združeno delo« (številka: 18, 20.11.1979)
  Članku o izgradnji rudniškega trgovskega centra na rob! (številka: 18, 20.11.1979)
  Preverimo našo poslovnost! (številka: 18, 20.11.1979)
  Pričele so se priprave na kulturno sezono (številka: 18, 20.11.1979)
  Ureditev Doberdobske ulice (številka: 18, 20.11.1979)
  NAŠA KOMUNA (številka: 18, 20.11.1979)
  Kometar uredništva (številka: 18, 20.11.1979)
  Lik heroja Ronka živi! (številka: 18, 20.11.1979)
  Snežinke so nas zopet presenetile! (številka: 18, 20.11.1979)
  Tekoče informacije (številka: 18, 20.11.1979)
  To pot »kazen« za miličnike (številka: 18, 20.11.1979)
  Najboljši kegljači v občini? (številka: 18, 20.11.1979)
  O težavah nekaterih kolektivov (številka: 18, 20.11.1979)
  Primestni promet v Ljubljani (številka: 18, 20.11.1979)
  Zaobljuba ob njenem rojstnem dnevu (številka: 18, 20.11.1979)
  za Pacug (številka: 18, 20.11.1979)
  Razbijaški konjički osnovnošolcev (številka: 18, 20.11.1979)
  Krajevne skupnosti moramo preobraziti in ne le preoblikovati! (številka: 18, 20.11.1979)
  Vabilo k sodelovanju (številka: 18, 20.11.1979)
 5. 1980
   582

  Osnutki samoupravnih sporazumov o temeljih planov SIS za obdobje 1981-1985 (, 1980)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu januarju 1980 (številka: 1, 1980)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu februarju 1980 (številka: 2, 1980)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu marcu 1980 (številka: 3, 1980)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu aprilu 1980 (številka: 4, 1980)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu maju 1980 (številka: 5, 1980)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu juniju 1980 (številka: 6, 1980)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu juliju 1980 (številka: 7, 1980)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu septembru 1980 (številka: 8, 1980)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu oktobru 1980 (številka: 9, 1980)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu novembru 1980 (številka: 10, 1980)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu decembru 1980 (številka: 11, 1980)
  Smučali boste s popustom! (številka: 1, 08.01.1980)
  Poenostaviti gradiva in ojačati metode dela (številka: 1, 08.01.1980)
  Prizadevne žene (številka: 1, 08.01.1980)
  Horjulski zbor poje (številka: 1, 08.01.1980)
  27. aprila 1980 v Horjulu (številka: 1, 08.01.1980)
  »Hvaležni za akcijo Pacug« (številka: 1, 08.01.1980)
  Vič dobi novo Postajo milice (številka: 1, 08.01.1980)
  Zahvala za novoletna voščila (številka: 1, 08.01.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 1, 08.01.1980)
  Četrt stoletja Gospodarskega razstavišča (številka: 1, 08.01.1980)
  Referendum za združitev z Avtomontažo (številka: 1, 08.01.1980)
  Smučarski tečaji (številka: 1, 08.01.1980)
  Obvestilo o izidu publikacije Ljubljanske ulice (številka: 1, 08.01.1980)
  Izžrebani nagrajenci novoletne križanke! (številka: 1, 08.01.1980)
  Problematika družbeno neprilagodljive mladine (številka: 1, 08.01.1980)
  Na razpotju Evrope! (številka: 1, 08.01.1980)
  Delovni uspehi v Notranjih Goricah (številka: 1, 08.01.1980)
  Slavnost no v Tomišlju (številka: 1, 08.01.1980)
  Novobrat Žimnice (številka: 1, 08.01.1980)
  Uresničili manj kot načrtovali (številka: 1, 08.01.1980)
  Referendum o preoblikovanju KS (številka: 1, 08.01.1980)
  Etika v cestnem prometu (številka: 1, 08.01.1980)
  Priznanje ZTKOS Slavici Klemenc (številka: 1, 08.01.1980)
  Cilj bo kmalu dosežen! (številka: 1, 08.01.1980)
  Leto uspehov (številka: 3, 04.02.1980)
  Privarčujemo lahko marsikje! (številka: 3, 04.02.1980)
  Zapotok bo središče (številka: 3, 04.02.1980)
  Hortikulturno društvo ustanovljeno (številka: 3, 04.02.1980)
  Ob 8. marcu za Pacug (številka: 3, 04.02.1980)
  Počitnice tudi malo drugače (številka: 3, 04.02.1980)
  Dragi tovariš Tito! (številka: 3, 04.02.1980)
  »Živeti« na šestih m2 (številka: 3, 04.02.1980)
  Zimovanje v Zapotoku (številka: 3, 04.02.1980)
  Sedanji uspehi - spodbuda za vnaprej (številka: 3, 04.02.1980)
  Slovesna ustanovitev na Zapotoku (številka: 3, 04.02.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 3, 04.02.1980)
  Otroško varstvo v Brezju (številka: 3, 04.02.1980)
  Akcijski program v pripravi (številka: 3, 04.02.1980)
  Tudi v slabem vremenu otroško veselje (številka: 3, 04.02.1980)
  »Samoupravljanje - moč ljudskih množic« (številka: 3, 04.02.1980)
  Natečaj za podelitev priznanj in nagrad občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 3, 04.02.1980)
  Dve, tri o delu »Podkovanega krapa« (številka: 3, 04.02.1980)
  Primestni promet v Ljubljani (številka: 3, 04.02.1980)
  Preoblikovanje je rodilo sadove (številka: 3, 04.02.1980)
  Varno lansko leto (številka: 3, 04.02.1980)
  Sprejete smernice razvoja za leto 1980 (številka: 3, 04.02.1980)
  Zapisek o kulturi (številka: 3, 04.02.1980)
  Gradnjo ocenjujemo kritično (številka: 3, 04.02.1980)
  Tekmovanje v smuških tekih (številka: 3, 04.02.1980)
  Tudi letos med prvimi (številka: 3, 04.02.1980)
  V šolo brez torbice (številka: 4, 19.02.1980)
  Inkasanti stanarin se poslavljajo (številka: 4, 19.02.1980)
  Povečati zanimanje za tehniko (številka: 4, 19.02.1980)
  V znamenju aktivnega dela (številka: 4, 19.02.1980)
  20. aprila - referendum v krajevnih skupnostih (številka: 4, 19.02.1980)
  Kako poteka izgradnja cestnega omrežja? (številka: 4, 19.02.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 4, 19.02.1980)
  Vzoren voznik - dober voznik (številka: 4, 19.02.1980)
  Trnovska doživetja s kulturo (številka: 4, 19.02.1980)
  O pevcih z lga (številka: 4, 19.02.1980)
  Boljši učni uspeh (številka: 4, 19.02.1980)
  Natečaj (številka: 4, 19.02.1980)
  Pojasnilo občinskih upravnih organov (številka: 4, 19.02.1980)
  Ob 30-letnici društva upokojencev (številka: 4, 19.02.1980)
  Milijarde Plutalovih izdelkov (številka: 4, 19.02.1980)
  Novo obleko za komunalne napeljave! (številka: 4, 19.02.1980)
  Koristno sodelovanje z gojenci (številka: 4, 19.02.1980)
  Slovesna ustanovitev na Zapotoku (številka: 4, 19.02.1980)
  Informacija o lokaciji strelišča na Igu (številka: 4, 19.02.1980)
  Oštevilčenje hiš v Murglah (številka: 4, 19.02.1980)
  Več avtobusov ob nedeljah (številka: 4, 19.02.1980)
  Uspela oblika usposabljanja (številka: 4, 19.02.1980)
  Pot iz mrtvila (številka: 4, 19.02.1980)
  Občni zbor vaške skupnosti (številka: 4, 19.02.1980)
  Ob slovenskem kulturnem prazniku (številka: 4, 19.02.1980)
  Izračunajmo stanarino (številka: 4, 19.02.1980)
  Izobraževanje—spoznavanje-informiranje (številka: 4, 19.02.1980)
  Občni zbor upokojencev na Krim - Rudniku (številka: 4, 19.02.1980)
  Dobri odnosi z lovci (številka: 4, 19.02.1980)
  Hitrejše reševanje odprtih vprašanj (številka: 4, 19.02.1980)
  Še večje vključevanje v obrambne priprave (številka: 4, 19.02.1980)
  Lanskoletni uspehi (številka: 4, 19.02.1980)
  Vtisi z razstave slikarjev v Horjulu (številka: 4, 19.02.1980)
  Društvo upokojencev Dobrova (številka: 4, 19.02.1980)
  Ko si stopita v korak (številka: 4, 19.02.1980)
  Zaprto Mirje (številka: 4, 19.02.1980)
  Izvleček iz zapisnika 22. seje komisije za cene pri SSS Ljubjana (številka: 4, 19.02.1980)
  Peter Vrhunc (številka: 5, 04.03.1980)
  Urejeno delo varuhinj (številka: 5, 04.03.1980)
  INFORMACIJA (številka: 5, 04.03.1980)
  Široke priprave (številka: 5, 04.03.1980)
  razglaša (številka: 5, 04.03.1980)
  Veliko starih dolgov (številka: 5, 04.03.1980)
  Odgovorno nadaljevati izgradnjo samoprispevka II (številka: 5, 04.03.1980)
  Dobri sklepi še ne pomenijo rezultatov (številka: 5, 04.03.1980)
  Izgradnja otroškega letovišča Pacug (številka: 5, 04.03.1980)
  Enkrat tako, drugič drugače (številka: 5, 04.03.1980)
  340 veleslalomistov (številka: 5, 04.03.1980)
  Nujne zaradi podražitev (številka: 5, 04.03.1980)
  Frontno delovanje rojeva rezultate (številka: 5, 04.03.1980)
  Likovna razstava v Podpeči (številka: 5, 04.03.1980)
  Zora Zdešar (številka: 5, 04.03.1980)
  o problematiki obrtništva (številka: 5, 04.03.1980)
  Osveščanje krajanov Iga (številka: 5, 04.03.1980)
  Zahvala Francu Malovrhu (številka: 5, 04.03.1980)
  Kažipot za prihodnje delo (številka: 5, 04.03.1980)
  Literarni večer ob Prešernovem dnevu (številka: 5, 04.03.1980)
  Omejitve pri naložbah (številka: 5, 04.03.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 5, 04.03.1980)
  Varčno v telesni kulturi (številka: 5, 04.03.1980)
  Avto pa tak! (številka: 5, 04.03.1980)
  Nova delovna zmaga horjulskih gasilcev (številka: 5, 04.03.1980)
  Aktivni sodelavci (številka: 5, 04.03.1980)
  Novo planinsko društvo v Podpeči (številka: 5, 04.03.1980)
  Ob mednarodnem dnevu žena (številka: 5, 04.03.1980)
  Srečanje z vozniki JNA (številka: 5, 04.03.1980)
  V lanskem letu primanjkljaj (številka: 5, 04.03.1980)
  Slovenski kulturni praznik v KS Barje (številka: 6, 18.03.1980)
  Zbrali smo knjige za vrstnike zunaj naših meja (številka: 6, 18.03.1980)
  Javna razprava o usmerjenem izobraževanju (številka: 6, 18.03.1980)
  Zakaj tako dolgo? (številka: 6, 18.03.1980)
  Cepljenje psov (številka: 6, 18.03.1980)
  Izgradnja na Rudniku! (številka: 6, 18.03.1980)
  Preverimo našo poslovnost (številka: 6, 18.03.1980)
  Julija vlak bratstva in enotnosti (številka: 6, 18.03.1980)
  Članstvo ZRVS o svojem delu (številka: 6, 18.03.1980)
  Razpored po KS (številka: 6, 18.03.1980)
  Kje in koliko stanovanj do leta l985!? (številka: 6, 18.03.1980)
  Večer ljudskih pesmi in plesov (številka: 6, 18.03.1980)
  za Pacug (številka: 6, 18.03.1980)
  Med učenjem in igro (številka: 6, 18.03.1980)
  Podpore ostarelim obrtnikom (številka: 6, 18.03.1980)
  KIG izvaža enkrat več, kot uvaža (številka: 6, 18.03.1980)
  Stoji, stoji turjaški grad (številka: 6, 18.03.1980)
  Že jeseni več pitne vode za Ljubljano (številka: 6, 18.03.1980)
  BRALCI! (številka: 6, 18.03.1980)
  Glasbena šola — ženam sveta (številka: 6, 18.03.1980)
  Dragi starši! (številka: 6, 18.03.1980)
  Po 110 letih dobile novo tovarno (številka: 6, 18.03.1980)
  Vse prej kot spodoben prevoz? (številka: 6, 18.03.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 6, 18.03.1980)
  Sredstva za prenovo mesta - v inflacijo (številka: 6, 18.03.1980)
  Črnograditelji rešujejo plan (številka: 6, 18.03.1980)
  Nova delovna zmaga jubileju samoupravljanja (številka: 6, 18.03.1980)
  Obvestilo (številka: 6, 18.03.1980)
  Prometnih nesreč je manj (številka: 6, 18.03.1980)
  O fluorografiji (številka: 6, 18.03.1980)
  Novosti iz »UČ« (številka: 6, 18.03.1980)
  Poročilo z občinskega tekmovanja klubov OZN (številka: 6, 18.03.1980)
  Srebrni jubilej gasilskega društva Hruševo (številka: 6, 18.03.1980)
  Čebelarstvo v Polhovem Gradcu se širi (številka: 6, 18.03.1980)
  Korak naprej v podružbljanju (številka: 6, 18.03.1980)
  Po polževo do farme (številka: 6, 18.03.1980)
  Razpis (številka: 7, 08.04.1980)
  Iz sklepov o razpisu referendumov za preoblikovanje krajevnih skupnosti (številka: 7, 08.04.1980)
  Več skrbi posvetiti bazi (številka: 7, 08.04.1980)
  Nekaj podatkov! (številka: 7, 08.04.1980)
  »Živo« o usmerjenem izobraževanju (številka: 7, 08.04.1980)
  Preserska šola v gradnji (številka: 7, 08.04.1980)
  Odločamo se za spremembo meja med krajevnima skupnostima! (številka: 7, 08.04.1980)
  Razpisana so rekreacijska tekmovanja! (številka: 7, 08.04.1980)
  Odločamo se za preoblikovano KS Kolezija in novo KS Murgle! (številka: 7, 08.04.1980)
  Odločamo se za preoblikovano KS Ig in novo KS Iška vas! (številka: 7, 08.04.1980)
  Odločamo se za preoblikovano KS Malči Belič in novo KS »Stane Sever«! (številka: 7, 08.04.1980)
  Kdaj je odločitev sprejeta? (številka: 7, 08.04.1980)
  Ob 8. marcu (številka: 7, 08.04.1980)
  Odločamo se za preoblikovano KS Škofljica in novo KS Pijava gorica! (številka: 7, 08.04.1980)
  Krajevna skupnost - temelj samoupravljanja in delegatskega sistema (številka: 7, 08.04.1980)
  Uveljaviti svoj glas! (številka: 7, 08.04.1980)
  Ukrep družbenega varstva v »Žimnici« (številka: 7, 08.04.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 7, 08.04.1980)
  Kje bomo glasovali? (številka: 7, 08.04.1980)
  Tudi izvozni rezultati so zelo ugodni (številka: 7, 08.04.1980)
  »Preverimo našo poslovnost« (številka: 7, 08.04.1980)
  Odločamo se za preoblikovano KS Trnovo ter novi KS Zeleni log in Rakova jelša! (številka: 7, 08.04.1980)
  Lažje bomo uresničili interese (številka: 7, 08.04.1980)
  Medšolska občinska tekmovanja do konca šolskega leta 1979/80 (številka: 7, 08.04.1980)
  Pretehtali smo! (številka: 7, 08.04.1980)
  Razvijati krajevno samoupravo (številka: 7, 08.04.1980)
  Odločamo se za preoblikovano KS Krim-Rudnik ter nove KS Rudnik, Galjevica in Peruzzijeva (številka: 7, 08.04.1980)
  100 žen v Dražgošah (številka: 7, 08.04.1980)
  Nova KS bo zaživela ! (številka: 7, 08.04.1980)
  Nekaj podatkov! (številka: 7, 08.04.1980)
  Šolarji so se pomerili v veleslalomu (številka: 7, 08.04.1980)
  Cena je drugačna! (številka: 7, 08.04.1980)
  Praznovanje občine v Horjulu (številka: 7, 08.04.1980)
  Hitrejše razreševanje problemov (številka: 7, 08.04.1980)
  Samoupravna vloga bo močnejša! (številka: 7, 08.04.1980)
  Še enkrat o Mokrški (številka: 7, 08.04.1980)
  O delu ZRVS na Igu (številka: 7, 08.04.1980)
  Glasovalna mesta bodo odprta na dan referenduma v nedeljo - 20. aprila 1980 od 6. ure zjutraj do 19. ure zvečer! (številka: 7, 08.04.1980)
  Iz združenja obrtnikov (številka: 8, 22.04.1980)
  Solidarnostne akcije OŠ Vlado Miklavc Vrhovci (številka: 8, 22.04.1980)
  Zgraditi moramo nov vrtec (številka: 8, 22.04.1980)
  Ob prazniku vrsta prireditev (številka: 8, 22.04.1980)
  In donela je pesem (številka: 8, 22.04.1980)
  Alfonz Tomat (številka: 8, 22.04.1980)
  Tovariška skrb je najvažnejša (številka: 8, 22.04.1980)
  dinar za Pacug (številka: 8, 22.04.1980)
  Turizem ni le prazna beseda! (številka: 8, 22.04.1980)
  Iz društva kadrovskih delavcev (številka: 8, 22.04.1980)
  Uresničene dolgoletne želje krajanov (številka: 8, 22.04.1980)
  Vzor dogovarjanja med prevozniki in krajani (številka: 8, 22.04.1980)
  Odločili smo se za nove krajevne skupnosti (številka: 8, 22.04.1980)
  Možnosti nadaljnjega razvoja kraja so tu! (številka: 8, 22.04.1980)
  60 let Železničarske stavke (številka: 8, 22.04.1980)
  Dve možnosti za Rakitno! (številka: 8, 22.04.1980)
  Izobesimo zastave! (številka: 8, 22.04.1980)
  Akcija Čista in zelena Ljubljana je tudi naša akcija (številka: 8, 22.04.1980)
  Šli bomo do cilja (številka: 8, 22.04.1980)
  Kam po kruh (številka: 8, 22.04.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 8, 22.04.1980)
  RK na Škofljici veliko obeta (številka: 8, 22.04.1980)
  Blagajana (številka: 8, 22.04.1980)
  Predvideni vozni red posebnih avtobusov (številka: 8, 22.04.1980)
  Prvomajsko srečanje na Ključu! (številka: 8, 22.04.1980)
  Na tehničnem področju (številka: 8, 22.04.1980)
  »Makov teden« (številka: 8, 22.04.1980)
  Srečanje pionirjev zgodovinarjev in likovnikov (številka: 8, 22.04.1980)
  Kurirčkova pošta 1980 (številka: 8, 22.04.1980)
  Iz dela za delo (številka: 8, 22.04.1980)
  O prometu z zemljišči (številka: 8, 22.04.1980)
  Veliko pozornost stabilizacijskim ukrepom (številka: 8, 22.04.1980)
  Mladi ponovno na pohodu »Po poteh borb in zmag« (številka: 8, 22.04.1980)
  Na Zaloški cesti (številka: 8, 22.04.1980)
  Vekoslav Jenko (številka: 8, 22.04.1980)
  Plodno s KS Svečina (številka: 8, 22.04.1980)
  Srebrna priznanja OF za leto 1980 (številka: 8, 22.04.1980)
  V soboto 26. aprila se srečajmo v Horjulu! (številka: 8, 22.04.1980)
  O kanalizaciji na Mirju (številka: 8, 22.04.1980)
  Tudi izgradnja čebelarskega doma (številka: 8, 22.04.1980)
  Otroci bolj vzgojeni kot starši!? (številka: 8, 22.04.1980)
  Aplavz novi uprizoritvi (številka: 8, 22.04.1980)
  25. aprila v naši občini (številka: 8, 22.04.1980)
  Letos 300 tekmovalcev (številka: 8, 22.04.1980)
  Novogradnje in ogrevanje na Igu! (številka: 8, 22.04.1980)
  Društvo invalidov v občini (številka: 8, 22.04.1980)
  Umrl je Tito, njegova misel živi (številka: 9, 1980)
  Odlok proti zatiranju varooze (številka: 9, 13.05.1980)
  Turnir OF 80 (številka: 9, 13.05.1980)
  Trdno po Titovi poti (številka: 9, 13.05.1980)
  Prišli, molčali, glasovali (številka: 9, 13.05.1980)
  Podeljeni srebrni znaki sindikata (številka: 9, 13.05.1980)
  Rezultati množičnega teka »OF 80« (številka: 9, 13.05.1980)
  O lesenih žlicah (številka: 9, 13.05.1980)
  Odgovorne naloge zahtevajo več delovne vneme in odločnosti (številka: 9, 13.05.1980)
  Občinska priznanja in nagrade so prejeli (številka: 9, 13.05.1980)
  Spoštljivi izrazi dostojanstva! (številka: 9, 13.05.1980)
  Že enajstič ustvarjalno (številka: 9, 13.05.1980)
  Naša srca bijejo pod Titovo zastavo revolucije! (številka: 9, 13.05.1980)
  Iz KS Vrhovci (številka: 9, 13.05.1980)
  Nezdrave razmere v »Študentu« (številka: 9, 13.05.1980)
  Snidenje prvoborcev (številka: 9, 13.05.1980)
  Izveden turnir v malem nogometu (številka: 9, 13.05.1980)
  Letos 132 pohodnikov (številka: 9, 13.05.1980)
  Skupna beseda mesto najde! (številka: 9, 13.05.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 9, 13.05.1980)
  Iz Horjula (številka: 9, 13.05.1980)
  Ponosno bodo živele Titove generacije! (številka: 9, 13.05.1980)
  NAJHITREJE ZGRAJENA TOVARNA (številka: 9, 13.05.1980)
  Problemi in uspehi (številka: 9, 13.05.1980)
  Za najboljše rezultate v devetih panogah (številka: 9, 13.05.1980)
  Mi bomo nadaljevali njegovo pot (številka: 9, 13.05.1980)
  Bloudkove značke za leto 1979 vročene (številka: 9, 13.05.1980)
  Razstavi Kozamernika in Simčiča (številka: 9, 13.05.1980)
  Zahvala KS (številka: 9, 13.05.1980)
  Podeljeni še dve srebrni priznanji OF (številka: 9, 13.05.1980)
  Iskrena hvala za gostoljubje! (številka: 9, 13.05.1980)
  Mi smo Titovi (številka: 10, 03.06.1980)
  Očitni uspehi stabilizacijskih prizadevanj (številka: 10, 03.06.1980)
  Reportaža s taborniškega tekmovanja na Golovcu (številka: 10, 03.06.1980)
  Slepi in slabovidni v usmerjenem izobraževanju (številka: 10, 03.06.1980)
  »Rastemo pod Titovo zastavo« (številka: 10, 03.06.1980)
  Sveže prepleskane hišice čakajo prve goste (številka: 10, 03.06.1980)
  Kaj žuli krajane Škofljice in Pijave gorice? (številka: 10, 03.06.1980)
  Priznanja najdelavnejšim (številka: 10, 03.06.1980)
  Dopolnilno urjenje (številka: 10, 03.06.1980)
  Razmišljanja ob preobrazbi KS! (številka: 10, 03.06.1980)
  ŠŠD Dobrova zmagovalec turnirja (številka: 10, 03.06.1980)
  Razmetavamo z lesom? (številka: 10, 03.06.1980)
  Ob prazniku delovno s Šentjurjani (številka: 10, 03.06.1980)
  O problematiki socialnih domov (številka: 10, 03.06.1980)
  Pod lupo družbenih ukrepov! (številka: 10, 03.06.1980)
  Nov gasilski dom (številka: 10, 03.06.1980)
  Predstavljamo vam Mercator Turist (številka: 10, 03.06.1980)
  Prodor v KS in TOZD (številka: 10, 03.06.1980)
  Zmaga balinarjev Golovca (številka: 10, 03.06.1980)
  Četrti krog obiskov v KS (številka: 10, 03.06.1980)
  Slavnostno v Preserju (številka: 10, 03.06.1980)
  Slovesno na Igu (številka: 10, 03.06.1980)
  Storitve - kvaliteta - kadri (številka: 10, 03.06.1980)
  Asfaltna baza sredi zelenja? (številka: 10, 03.06.1980)
  Prva planinska sobota (številka: 10, 03.06.1980)
  Za skladen razvoj ptt prometa (številka: 10, 03.06.1980)
  Informacija o izvajanju programa samoprispevka II (številka: 10, 03.06.1980)
  ... o referendumu o preoblikovanju KS (številka: 10, 03.06.1980)
  Množična udeležba na občinskem krosu in uspel nastop naših (številka: 10, 03.06.1980)
  Praznovanje Krim- Rudnika in Barja (številka: 10, 03.06.1980)
  Zabeležen napredek (številka: 10, 03.06.1980)
  Iz Borštav polhograjsko dolino (številka: 10, 03.06.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 10, 03.06.1980)
  Titov sklad za štipendiranje (številka: 10, 03.06.1980)
  Množična udeležba (številka: 10, 03.06.1980)
  XIII. Občinsko šolsko prometno tekmovanje »Kaj veš o prometu« (številka: 10, 03.06.1980)
  Združevanje ne sme biti »zlepljenka« (številka: 10, 03.06.1980)
  Srečanje z Rečani v Ljubljani (številka: 10, 03.06.1980)
  »Otroci otrokom«, veselje in radost (številka: 10, 03.06.1980)
  Uspešni rezervisti (številka: 10, 03.06.1980)
  SAP-VIATOR čaka na predloge krajanov (številka: 10, 03.06.1980)
  Mesec mladosti v Iški vasi (številka: 10, 03.06.1980)
  Poskrbimo za svoje okolje (številka: 10, 03.06.1980)
  Zatika se julija in avgusta (številka: 10, 03.06.1980)
  Premalo žensk med gasilci (številka: 10, 03.06.1980)
  Pobude, o katerih velja razmišljati (številka: 10, 03.06.1980)
  Izboljšajmo svojo in splošno družbeno prometno varnost (številka: 10, 03.06.1980)
  Živahna popestritev (številka: 10, 03.06.1980)
  Akcija je uspela (številka: 10, 03.06.1980)
  35 svobodnih pomladi mesta heroja (številka: 10, 03.06.1980)
  Zaključena trimska tekmovanja, redna rekreacijska vadba plavanje in akcija trimskega kolesarjenja (številka: 11/12, 24.06.1980)
  O izhodiščih za referendum Samoprispevka III (številka: 11/12, 24.06.1980)
  VVZ SONJE VIDMAR (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Učenci - preberite! (številka: 11/12, 24.06.1980)
  O samoupravljanju včeraj in danes (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Delovno in prijetno z Rečani (številka: 11/12, 24.06.1980)
  30 ustvarjalnih let (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Polhograjska anketa (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Tretji pas Tržaške ceste (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Bratske vezi živijo! (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Solidno kljub dežju (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Vabilo (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Iščemo tajnico uredništva! (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Veliko načrtov za nadoknadenje zamujenega (številka: 11/12, 24.06.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Tekma pionirjev - gasilcev (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Obvestilo članom društva invalidov Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Bralci! (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Ocena dela in programa (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Pionirji GD Rudnik zmagujejo (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Ko ti gre dobro... misli na slabše čase (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Mami Miklavčevi v slovo (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Zakaj, Pacug v program Samoprispevka III.? (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Je prav, ni prav! (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Obeležujemo ga desetič! (številka: 11/12, 24.06.1980)
  Doklej še prednosti za otroke v vrtcih (številka: 13, 15.07.1980)
  Ob dnevu vstaje slovenskega naroda - 22. juliju (številka: 13, 15.07.1980)
  Gradbeni utrinki iz živalskega vrta (številka: 13, 15.07.1980)
  Glasna razmišljanja (številka: 13, 15.07.1980)
  Angora 80 (številka: 13, 15.07.1980)
  Za ceste je le osmino denarja?! (številka: 13, 15.07.1980)
  Prostorska stiska v zdravstvenem domu Vič (številka: 13, 15.07.1980)
  Očitni uspehi stabilizacijskih prizadevanj (številka: 13, 15.07.1980)
  Dogovori planinskih društev (številka: 13, 15.07.1980)
  Primestni promet v Ljubljani (številka: 13, 15.07.1980)
  Bolje vrabec v roki, kot golob na strehi (številka: 13, 15.07.1980)
  Šoferji in avtomehaniki praznujejo (številka: 13, 15.07.1980)
  Turnir v malem nogometu (številka: 13, 15.07.1980)
  Obrambni dan v Dolomitih (številka: 13, 15.07.1980)
  Cesta in mostovi za razcvet Rudnika (številka: 13, 15.07.1980)
  O prostovoljnem delu (številka: 13, 15.07.1980)
  Priznanja voznikom in sodelavcem (številka: 13, 15.07.1980)
  Bralci! (številka: 13, 15.07.1980)
  Križanka za vas (številka: 13, 15.07.1980)
  SPOMIN ŽIVI (številka: 13, 15.07.1980)
  Včasih tudi dva koraka nazaj! (številka: 13, 15.07.1980)
  Za naše lepše okolje! (številka: 13, 15.07.1980)
  Reorganizacija občinske uprave za boljše delo (številka: 13, 15.07.1980)
  Nekaj o delu naših kinologov (številka: 13, 15.07.1980)
  Delovanje OO ZSMS BARJE (številka: 13, 15.07.1980)
  Zakaj tako? (številka: 13, 15.07.1980)
  Na poti k rutinskemu delu (številka: 13, 15.07.1980)
  Utrip dela in složnosti za niz aktivnosti (številka: 13, 15.07.1980)
  Dvomi ob tripasovnici (številka: 13, 15.07.1980)
  Obvozi za Tržaško cesto (številka: 13, 15.07.1980)
  Ne srečujemo se s kratkotrajnimi problemi, zato jih obvladujmo z realnim programiranjem! (številka: 13, 15.07.1980)
  Opravičilo krajanom KS Milan Česnik (številka: 13, 15.07.1980)
  Prisilna izselitev strank na Mokrški 60 (številka: 13, 15.07.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 13, 15.07.1980)
  Vročene značke (številka: 13, 15.07.1980)
  Taborniški zbor naš pozdrav Titu (številka: 13, 15.07.1980)
  Postali so mladinci (številka: 13, 15.07.1980)
  Slavje na Brezovici (številka: 13, 15.07.1980)
  Na VS - 3 so gamsi prehiteli gradbince (številka: 13, 15.07.1980)
  Tokrat v Žažarju (številka: 13, 15.07.1980)
  Srebrno priznanje OF (številka: 13, 15.07.1980)
  Visoka odlikovanja predsednika SFRJ (številka: 13, 15.07.1980)
  Informacija lastnikom in uporabnikom nepremičnin na območju ljubljanskih občin (številka: 13, 15.07.1980)
  Zagotavljati pospešeno realizacijo planskih dokumentov (številka: 13, 15.07.1980)
  V prometu najštevilnejši, a vendar ogrožen (številka: 13, 15.07.1980)
  Tretje srečanje folklornih in plesnih skupin (številka: 13, 15.07.1980)
  Iztekel se je Makov teden (številka: 13, 15.07.1980)
  Slovesno v Vnanjih Goricah (številka: 13, 15.07.1980)
  Visoko priznanje KS Malči Belič! (številka: 13, 15.07.1980)
  Občani! (številka: 13, 15.07.1980)
  KIjuč živi! (številka: 13, 15.07.1980)
  Izvoza je veliko več kot lani (številka: 14, 09.09.1980)
  Obisk v Mercatorju (številka: 14, 09.09.1980)
  Vadba se začenja (številka: 14, 09.09.1980)
  Piknik upokojencev z Iga (številka: 14, 09.09.1980)
  Ustanovili smo društvo upokojencev (številka: 14, 09.09.1980)
  V Želimljah se jezijo (številka: 14, 09.09.1980)
  Kar 1600 mladih letoviščarjev! (številka: 14, 09.09.1980)
  Balinarski turnir BŠK Svoboda (številka: 14, 09.09.1980)
  Odločni ukrepi komunistov (številka: 14, 09.09.1980)
  Državni prvak Svoboda (številka: 14, 09.09.1980)
  Naša skupna varnost v prometu (številka: 14, 09.09.1980)
  Nič več v šolo v dolino (številka: 14, 09.09.1980)
  Servisna cesta zamuja (številka: 14, 09.09.1980)
  Pravilna rešitev križanke iz številke 13 (številka: 14, 09.09.1980)
  Nov vrtec za podpeške malčke (številka: 14, 09.09.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 14, 09.09.1980)
  Obvestilo (številka: 14, 09.09.1980)
  V stečaj tudi Žimnica (številka: 14, 09.09.1980)
  Jože Jamnik (številka: 14, 09.09.1980)
  70 let gasilstva (številka: 14, 09.09.1980)
  Praznik treh krajevnih skupnosti 21. septembra v Velikih Laščah (številka: 14, 09.09.1980)
  Prva označena tekaška proga v Sloveniji (številka: 14, 09.09.1980)
  Slovesno ob krajevnem prazniku (številka: 14, 09.09.1980)
  Kaj je z zbranimi sredstvi in izgradnjo Pacuga? (številka: 14, 09.09.1980)
  Odslej enotno matično številko (številka: 14, 09.09.1980)
  Premalo samokritičnosti v stabilizacijskih prizadevanjih (številka: 14, 09.09.1980)
  Rekreacijska tekmovanja in ostale telesno kulturne aktivnosti (številka: 14, 09.09.1980)
  Podmokrski dom partizanov (številka: 14, 09.09.1980)
  Srečanje komunistov in družbenopolitičnih delavcev (številka: 14, 09.09.1980)
  Pridobiti novih moči (številka: 14, 09.09.1980)
  Pomoč pobrateni krajevni skupnosti (številka: 14, 09.09.1980)
  »Tu nam je zelo, zelo všeč!« (številka: 14, 09.09.1980)
  O razvoju do leta 1985, Rakitni, Žimnici (številka: 14, 09.09.1980)
  Vse več rženih rožičkov (številka: 14, 09.09.1980)
  Za enajst milijonov bogatejša Dobrova (številka: 14, 09.09.1980)
  V gradnji skoraj vsi objekti (številka: 14, 09.09.1980)
  Krajani res ne želijo sodelovati ? (številka: 14, 09.09.1980)
  »VIS« prenovljen (številka: 15, 23.09.1980)
  Realni interesi in potrebe v ospredju (številka: 15, 23.09.1980)
  Urejen spo-menik (številka: 15, 23.09.1980)
  Šušmarjem na prste stopiti (številka: 15, 23.09.1980)
  Mihe Marinka — našega častnega občana (številka: 15, 23.09.1980)
  Sklep o potrditvi končne prodajne cene stanovanjskih objektov v nizu»G« v soseski VS-1 Trnovo v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 15, 23.09.1980)
  Mladi na delovnih akcijah 80 (številka: 15, 23.09.1980)
  Programska zasnova novega letovišča (številka: 15, 23.09.1980)
  Trnovski bloki s patino zamude (številka: 15, 23.09.1980)
  Zadnji rok za oblikovanje samoupravnih organov (številka: 15, 23.09.1980)
  Gradnje cest v ljubljanski megli (številka: 15, 23.09.1980)
  Pospeševalna služba jasni kmetu čase (številka: 15, 23.09.1980)
  Program občinskih tekmovanj ŠŠD OŠ v šolskem letu 1980/81 (številka: 15, 23.09.1980)
  Naš izlet v Krvavo peč (številka: 15, 23.09.1980)
  Objavljamo spremembe trimskih tekmovanj (številka: 15, 23.09.1980)
  Novosti iz TVD PARTIZANA VIČ (številka: 15, 23.09.1980)
  80 let mestnega prometa (številka: 15, 23.09.1980)
  Avtomati za prodajo kart (številka: 15, 23.09.1980)
  V Velikih Laščah slavje treh KS (številka: 15, 23.09.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 15, 23.09.1980)
  Grobi molk Selničanov (številka: 15, 23.09.1980)
  Plačilni listki so le redko »težji« (številka: 15, 23.09.1980)
  Razpored odvoza odpadnega kosovnega materiala po krajevnih skupnostih (številka: 15, 23.09.1980)
  Elektronika trka na vrata varnostnikov (številka: 15, 23.09.1980)
  Križanka za vas (številka: 15, 23.09.1980)
  SIS za energijo da ali ne? (številka: 15, 23.09.1980)
  Vabilok sodelovanju (številka: 15, 23.09.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 16, 14.10.1980)
  Asfaltna lastovka (številka: 16, 14.10.1980)
  Še en obrambni dan v Zapotoku (številka: 16, 14.10.1980)
  Voda je bila okužena (številka: 16, 14.10.1980)
  Zamude zaradi obnove (številka: 16, 14.10.1980)
  Kulturni globus (številka: 16, 14.10.1980)
  Delegatska molčečnost ob gospodarjenju (številka: 16, 14.10.1980)
  Riba se obrne, človek pa (številka: 16, 14.10.1980)
  Plavalni tečaji (številka: 16, 14.10.1980)
  Za delegate izberimo dobre občane! (številka: 16, 14.10.1980)
  Janez Marolt (številka: 16, 14.10.1980)
  Pešec (številka: 16, 14.10.1980)
  Ob življenjskem jubileju Marije Žitnik (številka: 16, 14.10.1980)
  Je še kaj bolj »vročega« kot so osebni dohodki? (številka: 16, 14.10.1980)
  Poklonili so se Titu (številka: 16, 14.10.1980)
  Za čvrstejše bratske stike (številka: 16, 14.10.1980)
  Odlikovanje - Ivu Pirkoviču (številka: 16, 14.10.1980)
  V ospredju financiranje KS (številka: 16, 14.10.1980)
  Rekordi padajo (številka: 16, 14.10.1980)
  Marijinih 90 let (številka: 16, 14.10.1980)
  Rešitev križanke iz številke 15 (številka: 16, 14.10.1980)
  Bralci! (številka: 16, 14.10.1980)
  Vztrajati in pridobivati več ljudi (številka: 16, 14.10.1980)
  Rezultati jesenskega krosa 80 (številka: 16, 14.10.1980)
  Lutke na obisku (številka: 16, 14.10.1980)
  Problemi mestnega obrobja (številka: 16, 14.10.1980)
  O OD, preskrbi in samokritiki (številka: 16, 14.10.1980)
  V vaji »Ljubljana 80« se preverjamo (številka: 16, 14.10.1980)
  Zbor krajanov v Iški vasi (številka: 16, 14.10.1980)
  Pobuda z valov radia GLAS Ljubljane (številka: 16, 14.10.1980)
  O barjanskem odlagališču smeti danes in jutri (številka: 16, 14.10.1980)
  Zaostritev odgovornosti (številka: 16, 14.10.1980)
  Koroški akademski oktet nastopil v Robu (številka: 16, 14.10.1980)
  Čakanje na tovarno pripravljene hrane (številka: 16, 14.10.1980)
  Delegatska konferenca pograjskih pionirjev (številka: 16, 14.10.1980)
  43 udeležencev teniškega turnirja (številka: 16, 14.10.1980)
  Spoštovani občani! (številka: 16, 14.10.1980)
  Pojasnilo uredništva (številka: 16, 14.10.1980)
  Ob tednu otroka (številka: 16, 14.10.1980)
  Resolucijska načela izpolnjena (številka: 17, 28.10.1980)
  Zakaj tako? (številka: 17, 28.10.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 17, 28.10.1980)
  ATEKAS (številka: 17, 28.10.1980)
  Seznam kandidatnih list za delegacije KS v skupščine družbenopolitične skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti (številka: 17, 28.10.1980)
  Preberimo! (številka: 17, 28.10.1980)
  V vodi niso le ribe (številka: 17, 28.10.1980)
  Še enkrat občani (številka: 17, 28.10.1980)
  V košarki liga- 80 (številka: 17, 28.10.1980)
  V telovadnicah (številka: 17, 28.10.1980)
  Kmet mora trdo poprijeti, pa se kmetija splača (številka: 17, 28.10.1980)
  Možnosti preskrbe na trhlih nogah (številka: 17, 28.10.1980)
  Kaj pričakujemo od volitev v novo oblikovanih krajevnih skupnostih (številka: 17, 28.10.1980)
  Kako bomo glasovali (številka: 17, 28.10.1980)
  Franc Krese- Čoban (številka: 17, 28.10.1980)
  Največja pridobitev na Visokem (številka: 17, 28.10.1980)
  K plačilu zapadlih davčnih obveznosti občanov (številka: 17, 28.10.1980)
  Gremo na trim! (številka: 17, 28.10.1980)
  Na trimski stezi (številka: 17, 28.10.1980)
  SKLEP (številka: 17, 28.10.1980)
  Načrtovati le toliko, kolikor lahko ustvarimo! (številka: 20, 09.12.1980)
  Ohraniti kmetijske površine (številka: 20, 09.12.1980)
  Ljubljanskih kriterijev za manj razvite KS ni! (številka: 20, 09.12.1980)
  Kljub časovni stiski moramo plane pravočasno sprejeti (številka: 20, 09.12.1980)
  (Ne)samoupravni sporazumi (številka: 20, 09.12.1980)
  Naložbe še vedno s tujim denarjem (številka: 20, 09.12.1980)
  Mladost v pesmi, besedi in spretnosti 1980 (številka: 20, 09.12.1980)
  Dani pogoji za ustvarjalno delo (številka: 20, 09.12.1980)
  Opravičilo bralcem! (številka: 20, 09.12.1980)
  Zakaj splošno o nego spodarskih investicjah (številka: 20, 09.12.1980)
  Moji pogledi na divjad in naravo (številka: 20, 09.12.1980)
  Priznanja osvobodilne fronte za leto 1981 (številka: 20, 09.12.1980)
  Še pet let do dokončne izgradnje (številka: 20, 09.12.1980)
  Raziskovalec kot prodajalec (številka: 20, 09.12.1980)
  737 kg zbranega papirja (številka: 20, 09.12.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 20, 09.12.1980)
  Hišne številke na vsako stavbo! (številka: 20, 09.12.1980)
  Slabo pripravljeno gradivo SIS (številka: 20, 09.12.1980)
  Občinska rekreativna liga v odbojki- rezultati (številka: 20, 09.12.1980)
  Odlikovanje Metalurškemu inštitutu (številka: 20, 09.12.1980)
  Rešitev križanke iz številke 17 (številka: 20, 09.12.1980)
  Knjiga za tomšičevce (številka: 20, 09.12.1980)
  Zbor prometnih poznavalcev (številka: 20, 09.12.1980)
  »Bojevniki« za zelenimi mizami (številka: 20, 09.12.1980)
  Praznično na viški gimnaziji (številka: 20, 09.12.1980)
  Namesto novoletnih čestitk za Pacug (številka: 20, 09.12.1980)
  Predlog samoupravnih sporazumov samoupravnih interesnih skupnosti o temeljnih plana 1981-1985 (številka: 21, 1980)
  Knjiga o udarni Tomšičevi (številka: 21, 22.12.1980)
  Dvakrat zlati znak sindikata (številka: 21, 22.12.1980)
  Tri stanovanja (številka: 21, 22.12.1980)
  Obiskali smo vse starejše člane (številka: 21, 22.12.1980)
  Oživeti delo uličnih odborov in HS (številka: 21, 22.12.1980)
  Kako se je kalila četa? (številka: 21, 22.12.1980)
  Priznanja - odraz uspešnega dela (številka: 21, 22.12.1980)
  društva upokojencev Trnovo (številka: 21, 22.12.1980)
  Novoletna nagradna križanka (številka: 21, 22.12.1980)
  Šest vencev (številka: 21, 22.12.1980)
  Počastili smo praznik 29. november (številka: 21, 22.12.1980)
  Telovadba na šolskih hodnikih (številka: 21, 22.12.1980)
  Prebivalci Domana Bokalcih niso pozabljeni (številka: 21, 22.12.1980)
  GRADIMO SVOJO ZAVEST, ŽIVIMO Z NAŠIM MESTOM! (številka: 21, 22.12.1980)
  Ob dnevu republike razvili prapor društva upokojencev (številka: 21, 22.12.1980)
  Srečno, zadovoljno in uspešno 1981 leto, iskreno želijo! (številka: 21, 22.12.1980)
  Ekipa KO ZRVS Malči Belič najboljša (številka: 21, 22.12.1980)
  O Titu od srca (številka: 21, 22.12.1980)
  Tudi v Tomišlju slavnostno (številka: 21, 22.12.1980)
  Odlikovanja predsedstva SFRJ (številka: 21, 22.12.1980)
  Pravljični sprevod dedka Mraza (številka: 21, 22.12.1980)
  Zdomci! (številka: 21, 22.12.1980)
  Prvo novoletno praznovanje brez skrbi in tegob (številka: 21, 22.12.1980)
  Preoblikovanje ZRVS (številka: 21, 22.12.1980)
  NAŠA KOMUNA (številka: 21, 22.12.1980)
  Številni transformatorji in kilometri omrežja (številka: 21, 22.12.1980)
 6. 1981
   675

  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu januarju 1981 (številka: 1, 1981)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu februarju 1981 (številka: 2, 1981)
  Družbeni plan razvoja občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1981-1985 (številka: 3, 1981)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu aprilu 1981 (številka: 4, 1981)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu maju 1981 (številka: 5, 1981)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu juniju 1981 (številka: 6, 1981)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu juliju 1981 (številka: 7, 1981)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu septembru 1981 (številka: 8, 1981)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu oktobru 1981 (številka: 9, 1981)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu novembru 1981 (številka: 10, 1981)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu decembru 1981 (številka: 11, 1981)
  Gradivo za sejo skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki bo v mesecu marcu 1981 (marec, 1981)
  Možni kandidat za predsednika IS - Jožko Vučemilo (številka: 1, 13.01.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 1, 13.01.1981)
  V razpravi so ustavna dopolnila (številka: 1, 13.01.1981)
  Niso pozabili na občane, ki imajo v seštevku 3750 let (številka: 1, 13.01.1981)
  Dedek Mraz v Iški vasi in v Tomišlju (številka: 1, 13.01.1981)
  Veliko zastavljenega, a malo izvršenega! (številka: 1, 13.01.1981)
  Ob Novem letu mandarine s Titovega vrta (številka: 1, 13.01.1981)
  Ali res ne moremo spoštovati svojih obvez? (številka: 1, 13.01.1981)
  Smučarski tečaji v šolskih počitnicah (številka: 1, 13.01.1981)
  Večje zanimanje in številnejša udeležba (številka: 1, 13.01.1981)
  Vse potrebno na enem mestu (številka: 1, 13.01.1981)
  Foto razstava in večer poezije (številka: 1, 13.01.1981)
  za Pacug (številka: 1, 13.01.1981)
  Novoletni čestitki častnima občanoma (številka: 1, 13.01.1981)
  Zbor krajanov je bil živahen! (številka: 1, 13.01.1981)
  Še enkrat o poimenovanju ulic (številka: 1, 13.01.1981)
  Zopet te nesrečne črne gradnje (številka: 1, 13.01.1981)
  Zahvala za čestitke! (številka: 1, 13.01.1981)
  Ob 40-letnici vstaje slovenskega ljudstva (številka: 1, 13.01.1981)
  Pa še to! (številka: 1, 13.01.1981)
  Izigrano samoupravljanje? (številka: 1, 13.01.1981)
  Splet aktualnih nalog (številka: 1, 13.01.1981)
  Izžrebani nagrajenci novoletne križanke (številka: 1, 13.01.1981)
  Trim liga v malem nogometu (številka: 1, 13.01.1981)
  Več poudarka vlogi in nalogam socialnega delavca v OZD (številka: 1, 13.01.1981)
  Da — za razvoj tega leta! (številka: 1, 13.01.1981)
  Kakšno bo ljubljansko železniško križišče? (številka: 1, 13.01.1981)
  Priznanja Osvobodilne fronte za leto 1981 (številka: 1, 13.01.1981)
  Proslava JLA na Rudniku (številka: 1, 13.01.1981)
  Oh, ta presneti tiskarski škrat! (številka: 2, 27.01.1981)
  Rekreacija - šport (številka: 2, 27.01.1981)
  Potrjena izhodiščna cena komunalnega urejanja (številka: 2, 27.01.1981)
  NA BRDU (številka: 2, 27.01.1981)
  Obvestilo (številka: 2, 27.01.1981)
  O potrditvi izhodiščne prodajne cene za objekt B-23 v soseski VS-6 Vič (številka: 2, 27.01.1981)
  Za pionirje in pionirke ŠŠD (številka: 2, 27.01.1981)
  Lenuhe odganjajmo skupaj (številka: 2, 27.01.1981)
  Posluh za humanitarne organizacije (številka: 2, 27.01.1981)
  Uspešen nastop naših ekip ZRVS in ZSMS (številka: 2, 27.01.1981)
  Tekmovale so ekipe ŠŠD (številka: 2, 27.01.1981)
  Priprave na programsko volilno konferenco (številka: 2, 27.01.1981)
  Občinska popisna komisija pričela z delom (številka: 2, 27.01.1981)
  Tokrat vam predstavljamo »Ilirijo - Vedrog« (številka: 2, 27.01.1981)
  Neredno izpolnjevanje obveznosti! (številka: 2, 27.01.1981)
  Novo leto nove cene v vrtcih (številka: 2, 27.01.1981)
  Plavalni tečaji za neplavalce (številka: 2, 27.01.1981)
  Kdo je krivec za hladne radiatorje sredi zime? (številka: 2, 27.01.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 2, 27.01.1981)
  Druga akcija teka na smučeh na Brdu (številka: 2, 27.01.1981)
  Denarja niso na mizo dali (številka: 2, 27.01.1981)
  Natečaj za podelitev priznanj in nagrad občine (številka: 2, 27.01.1981)
  O potrditvi izhodiščne prodajne cene zaobjekt U-2 v soseski VS-4, Vič Bonifacija (številka: 2, 27.01.1981)
  Pojasnilo Angore (številka: 2, 27.01.1981)
  Vprašljivo poslovanje v nekaterih naših organizacijah združenega dela (številka: 2, 27.01.1981)
  O pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja (številka: 2, 27.01.1981)
  Najlepše je doma (številka: 2, 27.01.1981)
  Do objekta z nedružinskimi stanovanji (številka: 2, 27.01.1981)
  Poziv (številka: 2, 27.01.1981)
  Uspešno v Iliriji-Vedrogu (številka: 2, 27.01.1981)
  Odgovora na delegatski vprašanji! (številka: 2, 27.01.1981)
  Prave šole na pravem mestu (številka: 2, 27.01.1981)
  O ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje stekline (številka: 2, 27.01.1981)
  Načrti in raziskave osnova za nadaljnje delo (številka: 2, 27.01.1981)
  Rezultati najboljših (številka: 3, 10.02.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 3, 10.02.1981)
  Huda zima (številka: 3, 10.02.1981)
  Obvestilo krajanom Škofljice in Pijave gorice (številka: 3, 10.02.1981)
  Iz ocene družbeno-ekonomskih in političnih razmer v občini (številka: 3, 10.02.1981)
  Rezultati občinskega trimskega tekmovanja v streljanju (številka: 3, 10.02.1981)
  Veleslalom v Velikih Laščah (številka: 3, 10.02.1981)
  Najboljši samoupravljalci na III. kongres (številka: 3, 10.02.1981)
  Rešitev križanke iz številke 2 (številka: 3, 10.02.1981)
  Kako potekajo gradnje iz Samoprispevka II (številka: 3, 10.02.1981)
  Zaprt tretji vozni pas (številka: 3, 10.02.1981)
  Črno število črnih gradenj (številka: 3, 10.02.1981)
  Načrt naj bi rešil večino težav (številka: 3, 10.02.1981)
  Obvestilo KS Murgle! (številka: 3, 10.02.1981)
  Voda zmrznila v ceveh (številka: 3, 10.02.1981)
  Na snežnih poljanah (številka: 3, 10.02.1981)
  Nazadovanje ali napredovanje...? (številka: 3, 10.02.1981)
  Natečaj za podelitev priznanj in nagrad občine (številka: 3, 10.02.1981)
  Smučarski skoki in teki (številka: 3, 10.02.1981)
  Razstava ptic v Velikih Laščah (številka: 3, 10.02.1981)
  OBČINSKA KOMISIJA ZA POPIS PREBIVALSTVA (številka: 3, 10.02.1981)
  Sprejet odlok o občinskih upravnih organih (številka: 3, 10.02.1981)
  Kriminalcem se je lani slabo godilo (številka: 3, 10.02.1981)
  Dovolj prostora in možnosti za intenzivno kmetijstvo (številka: 3, 10.02.1981)
  Za večje podružbljanje koncepta SLO in DS (številka: 3, 10.02.1981)
  »Burka« v mali sejni dvorani (številka: 3, 10.02.1981)
  Bralci! (številka: 4, 24.02.1981)
  Nove vrste kaznivih dejanj (številka: 4, 24.02.1981)
  Trubarjevi odličji za Tončko Grat in Angelo Puh (številka: 4, 24.02.1981)
  Dostojen spomin na Levstika (številka: 4, 24.02.1981)
  Informacija o steklini (številka: 4, 24.02.1981)
  Sprejem za predstavnike verskih skupnosti (številka: 4, 24.02.1981)
  Cepljenje psov proti steklini (številka: 4, 24.02.1981)
  Letos drugače v Banjolah (številka: 4, 24.02.1981)
  Organizirali smo se, zdaj pa na delo (številka: 4, 24.02.1981)
  Šah bistri mlade (številka: 4, 24.02.1981)
  Ne dam jih iz hleva! O, kje pa! (številka: 4, 24.02.1981)
  Zakaj tako? (številka: 4, 24.02.1981)
  Lanskih novih cest ni malo (številka: 4, 24.02.1981)
  Programske usmeritve (številka: 4, 24.02.1981)
  Zamrznjeni viški cestni načrti za letos (številka: 4, 24.02.1981)
  Ob 8. marcu za Pacug (številka: 4, 24.02.1981)
  Za boljše življenje v KS Golo-Zapotok (številka: 4, 24.02.1981)
  Občani! (številka: 4, 24.02.1981)
  Iška vas je bila obkoljena (številka: 4, 24.02.1981)
  Za močnejšo konjsko čredo (številka: 4, 24.02.1981)
  Mladinski problemi so tudi družbeni problemi (številka: 4, 24.02.1981)
  Čestitamo ob 8. marcu (številka: 4, 24.02.1981)
  Cigarete želijo na tuje (številka: 4, 24.02.1981)
  Podmokrške vasi v letu 1941 (številka: 4, 24.02.1981)
  Spoznanja ob delu nas bogatijo (številka: 4, 24.02.1981)
  Cesta pod Orlami (številka: 4, 24.02.1981)
  Traktor in konj pod isto streho (številka: 4, 24.02.1981)
  Hinku Bratužu-Okiju v spomin (številka: 4, 24.02.1981)
  Sklep o poimenovanju dveh vrtcev (številka: 4, 24.02.1981)
  OBVESTILO! (številka: 4, 24.02.1981)
  Kulturni koledar (številka: 4, 24.02.1981)
  Tržaška v novi suknji (številka: 4, 24.02.1981)
  Podatki govorijo (številka: 4, 24.02.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 4, 24.02.1981)
  Brazde tekaških smučin (številka: 4, 24.02.1981)
  Starejši komunisti so odkriti in povedo, kaj mislijo (številka: 5, 10.03.1981)
  Program aktivnosti (številka: 5, 10.03.1981)
  Pogled v občutljivost nekega dela (številka: 5, 10.03.1981)
  Bili smo na pustovanju (številka: 5, 10.03.1981)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 5, 10.03.1981)
  UPOKOJENCI! (številka: 5, 10.03.1981)
  Prvi stanovalci v domu Kolezija (številka: 5, 10.03.1981)
  Uspešno delo članov ZRVS (številka: 5, 10.03.1981)
  Želimo biti dobri pionirji (številka: 5, 10.03.1981)
  Odprto in kritično do žgočih problemov (številka: 5, 10.03.1981)
  Delovanje planinskega društva (številka: 5, 10.03.1981)
  Začeti pri sekanju korenin (številka: 5, 10.03.1981)
  POHOD PO POTEH XIV. DIVIZIJE (številka: 5, 10.03.1981)
  Občinsko trimsko tekmovanje (številka: 5, 10.03.1981)
  Obvestilo (številka: 5, 10.03.1981)
  Še vedno zaprta nova telovadnica (številka: 5, 10.03.1981)
  Zamujena priložnost (številka: 5, 10.03.1981)
  Na skupnem zasedanju so ga sprejeli vsi trije zbori (številka: 5, 10.03.1981)
  Ti pevci ne bodo ušli (številka: 5, 10.03.1981)
  Organizirani smučarski tečaji (številka: 5, 10.03.1981)
  Igra za žene (številka: 5, 10.03.1981)
  »Boter alkohol« je krivec kršitev (številka: 5, 10.03.1981)
  Kulturni praznik (številka: 5, 10.03.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 5, 10.03.1981)
  Razstava Varnost in družbena samozaščita (številka: 5, 10.03.1981)
  Kmalu dodatne avtobusne proge (številka: 5, 10.03.1981)
  Razstavljal Franc Zupet Krištof (številka: 5, 10.03.1981)
  Tekmovanje v veleslalomu in smuku (številka: 6, 24.03.1981)
  Držnost ne usiha, ampak se krepi (številka: 6, 24.03.1981)
  Brezbrižnost na gradbišču (številka: 6, 24.03.1981)
  Razvoj OF na področju naše občine (številka: 6, 24.03.1981)
  Upoštevajmo odgovorno delo popisovalcev! (številka: 6, 24.03.1981)
  Smučarski skoki v Velikih Laščah (številka: 6, 24.03.1981)
  Razpis mladinskih delovnih akcij za leto 1981 (številka: 6, 24.03.1981)
  Celovito o samoprispevku II in III (številka: 6, 24.03.1981)
  V Vnanjih Goricah (številka: 6, 24.03.1981)
  Manjšo izgubo beležita dve organizaciji (številka: 6, 24.03.1981)
  JOŽETA JAVORŠKA »MANEVRI« (številka: 6, 24.03.1981)
  Za slovo zimi - tek na smučeh mesta Ljubljane (številka: 6, 24.03.1981)
  Slavo Kobe (številka: 6, 24.03.1981)
  Žrtev med otroki ni bilo (številka: 6, 24.03.1981)
  Pestro delo ZPM (številka: 6, 24.03.1981)
  KS Malči Belič (številka: 6, 24.03.1981)
  Marija Ivančič (številka: 6, 24.03.1981)
  Narejenega več kot v minulih 20 letih (številka: 6, 24.03.1981)
  Vsi še nimamo »posluha« za varnost v prometu (številka: 6, 24.03.1981)
  Iz družbenega plana razvoja (številka: 6, 24.03.1981)
  Medli plameni nove svečarne! (številka: 6, 24.03.1981)
  Spominski pohod 40-letnice (številka: 6, 24.03.1981)
  Iška vas je bila obkoljena (številka: 6, 24.03.1981)
  Ugotovitveni sklep (številka: 6, 24.03.1981)
  NATEČAJ (številka: 6, 24.03.1981)
  Ujeto v objektiv: (številka: 6, 24.03.1981)
  Mednarodno leto invalidov (številka: 6, 24.03.1981)
  Mednarodna solidarnost - akcija nas vseh (številka: 6, 24.03.1981)
  Zagrenjen včeraj, pogumnejši jutri (številka: 6, 24.03.1981)
  Koledar tekmovanj, trim akcij in prireditev 1981 (številka: 6, 24.03.1981)
  V KS Tomišelj (številka: 6, 24.03.1981)
  POZOR PRED STEKLINO (številka: 6, 24.03.1981)
  Ustanovili smo kolesarsko sekcijo (številka: 6, 24.03.1981)
  Volitve 82 (številka: 6, 24.03.1981)
  Pojasnilo upokojencem! (številka: 6, 24.03.1981)
  SREČANJE PEVSKIH ZBOROV (številka: 6, 24.03.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 6, 24.03.1981)
  »Gasilske« slike pa nimamo (številka: 7, 07.04.1981)
  Kmalu prenovljena ploščad (številka: 7, 07.04.1981)
  Borbeni pozdrav mestu herojev (številka: 7, 07.04.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 7, 07.04.1981)
  Ivanki Milovanovič (številka: 7, 07.04.1981)
  Proračun občine sprejet (številka: 7, 07.04.1981)
  25. aprila v KS Vič (številka: 7, 07.04.1981)
  Šahovsko prvenstvo pionirjev (številka: 7, 07.04.1981)
  Ljubljančani za čisto in zeleno mesto (številka: 7, 07.04.1981)
  Br(e)sta domišljijski svet (številka: 7, 07.04.1981)
  Jesenkova nagrada za Silvaprodukt (številka: 7, 07.04.1981)
  Nova imena za šolo indva VVZ (številka: 7, 07.04.1981)
  Nekadilci! (številka: 7, 07.04.1981)
  Obvestilo upokojencem občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 7, 07.04.1981)
  Razmišljanja o kulturnem ne(delu)! (številka: 7, 07.04.1981)
  Premalo socialnih delavcev (številka: 7, 07.04.1981)
  Plačanih gnojil še ni (številka: 7, 07.04.1981)
  Zimovanje tabornikov odreda »Močvirski tulipani« (številka: 7, 07.04.1981)
  Skupna pot do uspehov (številka: 7, 07.04.1981)
  »Zamazano« zrcalo našega početja (številka: 7, 07.04.1981)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 7, 07.04.1981)
  Zaključeno prvenstvo (številka: 7, 07.04.1981)
  22 zborov na dveh koncertih (številka: 7, 07.04.1981)
  Mladi mlajšim! (številka: 7, 07.04.1981)
  Skoraj »sama-jama« podpeške ceste (številka: 7, 07.04.1981)
  Za slovo zimi - tek na smučeh mesta Ljubljane (številka: 7, 07.04.1981)
  Dragi starši! (številka: 7, 07.04.1981)
  Srečanje s pesnikom Nikom Grafenauerjem (številka: 7, 07.04.1981)
  »Pereči problemi stanovanjske gradnje se prepozno rešujejo«! (številka: 7, 07.04.1981)
  Oh, ta nesrečni tiskarski škrat! (številka: 7, 07.04.1981)
  Smučarski tečaj (številka: 7, 07.04.1981)
  Pionirke NTK Olimpije prve! (številka: 7, 07.04.1981)
  Gozdarji bodo imeli delegata (številka: 7, 07.04.1981)
  Brez posojil kmetom hrane ne bo! (številka: 7, 07.04.1981)
  Prijetno zimovanje malčkov v Zapotoku (številka: 7, 07.04.1981)
  V petek 24. aprila Srečanje starejših občanov (številka: 8, 20.04.1981)
  Bomo ohranili kulturno dediščino? (številka: 8, 20.04.1981)
  27 let GD Trnovo (številka: 8, 20.04.1981)
  Le stopimo v korak (številka: 8, 20.04.1981)
  Prišel sem po knjigo »Deseti brat« (številka: 8, 20.04.1981)
  Uspelo tekmovanje šolanih psov (številka: 8, 20.04.1981)
  Obvestilo članom (številka: 8, 20.04.1981)
  Rdeči nageljni za naše prvoborce (številka: 8, 20.04.1981)
  Želimo si več takšnih srečanj (številka: 8, 20.04.1981)
  Ivan Pavšelj: Pripadnost delovnemu kolektivu (številka: 8, 20.04.1981)
  Rezervisti Rožne doline najboljši (številka: 8, 20.04.1981)
  V soboto, 25. aprila ob 10. uri, se srečajmo pred OŠ Marjan Novak-Jovo (številka: 8, 20.04.1981)
  Smučarsko pismo z zamudo! (številka: 8, 20.04.1981)
  Spomladanska akcija odvoza kosovnega materiala (številka: 8, 20.04.1981)
  Partizanske matere (številka: 8, 20.04.1981)
  Premalo moralne osveščenosti med delegati? (številka: 8, 20.04.1981)
  Odsotnost srednje generacije (številka: 8, 20.04.1981)
  Nočna akcija (številka: 8, 20.04.1981)
  Razvoj OF na področju naše občine (številka: 8, 20.04.1981)
  Vsem članom društva upokojencev Ljubljana - Vič (številka: 8, 20.04.1981)
  Uspeh je odvisen od aktivnosti (številka: 8, 20.04.1981)
  Občni zbor kozarških gasilcev (številka: 8, 20.04.1981)
  Živ obroč okrog Ljubjane (številka: 8, 20.04.1981)
  Razpis za tekmovanje v urejanju in čiščenju življenjskega in delovnega okolja v KS Milan Česnik (številka: 8, 20.04.1981)
  Rad imam mladino in spoštujem borce za svobodo (številka: 8, 20.04.1981)
  Ob 27. aprilu - prazniku občine (številka: 8, 20.04.1981)
  »Žica« bo živela s herojskim mestom (številka: 8, 20.04.1981)
  Obnovitev po odsekih (številka: 8, 20.04.1981)
  Izvoljenih 5 delegatov za kongres (številka: 8, 20.04.1981)
  Po poteh borb in zmag 1981 (številka: 8, 20.04.1981)
  Mladi in borci na skupni poti (številka: 8, 20.04.1981)
  Obvestilo (številka: 8, 20.04.1981)
  Srebrna priznanja OF slovenskega naroda za leto 1981 prejmejo: (številka: 8, 20.04.1981)
  Ljubljančani! (številka: 8, 20.04.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 8, 20.04.1981)
  Akcija skojevcev z Viča (številka: 8, 20.04.1981)
  »Kot komunist ne smeš nikoli zatajiti!« (številka: 8, 20.04.1981)
  Organizator Drenigovega memoriala (številka: 8, 20.04.1981)
  Zagotovljen denar za štiri dodatne učilnice na Škofljici (številka: 8, 20.04.1981)
  Napredek s kapljo grenčice (številka: 8, 20.04.1981)
  Nekateri kršitelji le na papirju (številka: 8, 20.04.1981)
  Manifestacije in prireditve ob 40-letnici ustanovitve OF, vstaje slovenskega naroda, 1. maju in občinskem prazniku (številka: 8, 20.04.1981)
  Naše nove pridobitve (številka: 8, 20.04.1981)
  Zaloški železničarji (številka: 8, 20.04.1981)
  Kako preprečiti postavljanje barak? (številka: 8, 20.04.1981)
  Mladi v mesecu mladosti (številka: 9, 12.05.1981)
  Tek OF (številka: 9, 12.05.1981)
  Skupno stičišče pri kmetu (številka: 9, 12.05.1981)
  Zrasla bodo drevesa za Tita (številka: 9, 12.05.1981)
  Pionirji NTK Olimpije tretji (številka: 9, 12.05.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 9, 12.05.1981)
  Izžrebani nagrajenci nagradne križanke (številka: 9, 12.05.1981)
  OB PRAZNIKU NAŠE OBČINE IN JUBILEJU OF (številka: 9, 12.05.1981)
  Vzorno sodelovanje s koroškimi Slovenci (številka: 9, 12.05.1981)
  ZŠAM DOLOMITI (številka: 9, 12.05.1981)
  Slovesnost v novoimenovani šoli (številka: 9, 12.05.1981)
  PD Podpeč-Preserje (številka: 9, 12.05.1981)
  Najboljši na preizkusu (številka: 9, 12.05.1981)
  Večer pesmi, plesa in spominov na Brezovici (številka: 9, 12.05.1981)
  Obvestilo zaposlenim občanom (številka: 9, 12.05.1981)
  Združitev daje Utensiliji polet (številka: 9, 12.05.1981)
  Akcije Podkovanega krapa (številka: 9, 12.05.1981)
  Sprejeti ukrepi za boljše gospodarjenje (številka: 9, 12.05.1981)
  Obvestilo prebivalcem Murgel! (številka: 9, 12.05.1981)
  Srečanje starejših krajanov na Dobrovi (številka: 9, 12.05.1981)
  Rekord desetih dni (številka: 9, 12.05.1981)
  Zaposlitve ni več za vsakimi vrati (številka: 9, 12.05.1981)
  Zaslužimo preveč ali premalo? (številka: 9, 12.05.1981)
  Ure spominov in radosti za starejše krajane z Vrhovcev (številka: 9, 12.05.1981)
  Pokal mladim Rečanom (številka: 9, 12.05.1981)
  Občani omogočili boljše delovne pogoje (številka: 9, 12.05.1981)
  Kako ovrednotiti odgovornost? (številka: 9, 12.05.1981)
  Zlato priznanje OF (številka: 9, 12.05.1981)
  Narodnemu heroju Vladimirju Dolničarju-Rudiju (številka: 9, 12.05.1981)
  Dan, ko je jokala Zemlja (številka: 9, 12.05.1981)
  Bili smo v Banjolah (številka: 9, 12.05.1981)
  Razpis (številka: 9, 12.05.1981)
  Skupno praznovanje dveh KS (številka: 9, 12.05.1981)
  Taborniki v maju (številka: 9, 12.05.1981)
  Majski praznik Dobrovčanov (številka: 10, 26.05.1981)
  Oh, ta škrat! (številka: 10, 26.05.1981)
  Računalniške storitve (številka: 10, 26.05.1981)
  18. maj — njihov praznik (številka: 10, 26.05.1981)
  Večje izgube! (številka: 10, 26.05.1981)
  Razpisuje (številka: 10, 26.05.1981)
  Razvoj OF na področju naše občine (številka: 10, 26.05.1981)
  Pogumnejši od P(ol) A(vtomatske) P(uške) (številka: 10, 26.05.1981)
  Ogenj lahko (kruh) speče ali upepeli (številka: 10, 26.05.1981)
  Za novo obračališče (številka: 10, 26.05.1981)
  Brez dvorane večjih uspehov ne bo! (številka: 10, 26.05.1981)
  Pripravljeni bodimo, kot da bo jutri vojna in delajmo, kot da je sto let ne bo! (številka: 10, 26.05.1981)
  V naši občini živi 80.389 občanov (številka: 10, 26.05.1981)
  Največ pobud dajo delavci (številka: 10, 26.05.1981)
  Že šestič Tehnika za okolje (številka: 10, 26.05.1981)
  V ZSMS tisoč novih članov (številka: 10, 26.05.1981)
  Delo delegatov v KS Trnovo (številka: 10, 26.05.1981)
  dinar za Pacug (številka: 10, 26.05.1981)
  Krajani gradijo svojo KS (številka: 10, 26.05.1981)
  Sodniki imajo za prekrške vedno več dela (številka: 10, 26.05.1981)
  Zborovali so medvojni aktivisti (številka: 10, 26.05.1981)
  Obnovljena Gaugarjeva hiša (številka: 10, 26.05.1981)
  Kulturna prireditev za vsakogar (številka: 10, 26.05.1981)
  Za poživitev rekreacije (številka: 10, 26.05.1981)
  Kurirčkova pošta (številka: 10, 26.05.1981)
  Tokrat vam predstavljamo DO »Plutal« (številka: 10, 26.05.1981)
  Polnejši dnevi na jesen življenja (številka: 10, 26.05.1981)
  Zarja za Pacug (številka: 10, 26.05.1981)
  Obeležen 12. maj (številka: 10, 26.05.1981)
  Priprave za izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse (številka: 10, 26.05.1981)
  Točno 20.495.910,28 dinarja (številka: 10, 26.05.1981)
  23 srebrnih znakov (številka: 10, 26.05.1981)
  Znanje o SLO in družbeni samozaščiti (številka: 10, 26.05.1981)
  Kdo proda? (številka: 10, 26.05.1981)
  Očistili smo Pacug! (številka: 10, 26.05.1981)
  Kje so sedmošolci? (številka: 10, 26.05.1981)
  Od 20. aprila do 20. maja prireditev otroci otrokom (številka: 10, 26.05.1981)
  ZRVS - šola — učenci (številka: 10, 26.05.1981)
  Viški miličniki v novi zgradbi (številka: 10, 26.05.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 10, 26.05.1981)
  Posvet zgodovinarjev (številka: 10, 26.05.1981)
  S snega na kolo (številka: 10, 26.05.1981)
  Urejanja stavbnih zemljišč (številka: 10, 26.05.1981)
  Pismo iz Selnika (številka: 10, 26.05.1981)
  Pozdrav mladosti (številka: 10, 26.05.1981)
  ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE (številka: 10, 26.05.1981)
  O pobudi KS Golo - Zapotok (številka: 10, 26.05.1981)
  Gradnja objektov iz Samoprispevka II. in priprave na Samoprispevek III (številka: 10, 26.05.1981)
  Vaja gasilcev ižanskega sektorja (številka: 10, 26.05.1981)
  Razpis mladinskih delovnih akcij za leto l981 (številka: 10, 26.05.1981)
  Ljubljanski mladi tehniki med seboj (številka: 10, 26.05.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 11, 09.06.1981)
  Imena znamenitih mož (številka: 11, 09.06.1981)
  Priznanja najaktivnejšim v KS Malči Belič (številka: 11, 09.06.1981)
  Ogrožena požarna varnost (številka: 11, 09.06.1981)
  O izgubah in samoprispevku III (številka: 11, 09.06.1981)
  Izšel je II. bilten športne rekreacije (številka: 11, 09.06.1981)
  81 novo sprejetih v vrste ZK (številka: 11, 09.06.1981)
  Za zeleno in čisto Ljubljano (številka: 11, 09.06.1981)
  Trnovsko pristanišče (številka: 11, 09.06.1981)
  Uvrstitev naših šol (številka: 11, 09.06.1981)
  Kros (številka: 11, 09.06.1981)
  Še več takšnega usposabljanja (številka: 11, 09.06.1981)
  Spor zglajen s treznim razumom (številka: 11, 09.06.1981)
  Pacuški brezskrbni dnevi (številka: 11, 09.06.1981)
  Skupščina vojaških invalidov na Vrhovcih (številka: 11, 09.06.1981)
  Zbrali 15 ton oblačil (številka: 11, 09.06.1981)
  Šport pod Golovcem (številka: 11, 09.06.1981)
  Pet KS praznovalo (številka: 11, 09.06.1981)
  »Podmokerc 1981« (številka: 11, 09.06.1981)
  Sapa je prešibka za temeljite spremembe (številka: 11, 09.06.1981)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 11, 09.06.1981)
  Tekmovanje mladih gasilcev (številka: 11, 09.06.1981)
  Pomoč starejšim in onemoglim (številka: 11, 09.06.1981)
  Skupni krajevni praznik (številka: 11, 09.06.1981)
  Zanimanje med kmeti (številka: 11, 09.06.1981)
  Prostori morajo biti zgrajeni že letos! (številka: 11, 09.06.1981)
  Športniki v športu, delavci v delu (številka: 11, 09.06.1981)
  Zbor pionirjev Jugoslavije (številka: 11, 09.06.1981)
  Zdravilišče ali okrevališče? (številka: 11, 09.06.1981)
  Udeležba presegla pričakovanja (številka: 11, 09.06.1981)
  Urejanje stavbnih zemljišč tako in drugače (številka: 11, 09.06.1981)
  Kaj vre med delavci? (številka: 11, 09.06.1981)
  Kam sodijo odpadki (številka: 11, 09.06.1981)
  Premalo dela z delegati (številka: 11, 09.06.1981)
  Vpis v glasbeno šolo (številka: 11, 09.06.1981)
  Zapis trnovskih šolarjev (številka: 11, 09.06.1981)
  Seminar za sekretarje osnovnih organizacij ZK (številka: 11, 09.06.1981)
  Komu so napoti igrala? (številka: 12, 23.06.1981)
  O razlagi uličnih imen (številka: 12, 23.06.1981)
  Soodgovorni za široko demokratičnost (številka: 12, 23.06.1981)
  Dobri rezultati ob številnih slabostih (številka: 12, 23.06.1981)
  Zaključen prvi del male lige (številka: 12, 23.06.1981)
  Taborniški zbor-naš pozdrav Titu (številka: 12, 23.06.1981)
  ARS Inženiring pod drobnogledom družbenega pravobranilca samoupravljanja (številka: 12, 23.06.1981)
  Obvestilo (številka: 12, 23.06.1981)
  Pot iz zaostalosti (številka: 12, 23.06.1981)
  Asfaltni trak zaupanja v lastne moči (številka: 12, 23.06.1981)
  naša komuna (številka: 12, 23.06.1981)
  Športni in potniški promet na Ljubljanici (številka: 12, 23.06.1981)
  Tokrat vam predstavljamo »HOJO« (številka: 12, 23.06.1981)
  Prašni oblaki na cestah (številka: 12, 23.06.1981)
  Zaključek meseca mladosti (številka: 12, 23.06.1981)
  Čemu takšno pisanje (številka: 12, 23.06.1981)
  Za učinkovitejše aktivnosti (številka: 12, 23.06.1981)
  NK Svoboda v denarni zagati (številka: 12, 23.06.1981)
  Poletno čiščenje (številka: 12, 23.06.1981)
  Rezultati »krosa« Pomlad 81 (številka: 12, 23.06.1981)
  »Za domovino - s Titom naprej« (številka: 12, 23.06.1981)
  Novi koraki do proizvodnje (številka: 12, 23.06.1981)
  Najprej komunalna ureditev (številka: 12, 23.06.1981)
  Štirje zlati pokali (številka: 12, 23.06.1981)
  V zaslužen pokoj (številka: 12, 23.06.1981)
  Vroče na visoka odlikovanja predsedstva SFRJ (številka: 12, 23.06.1981)
  ČLANOM DRUŠTVA INVALIDOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 12, 23.06.1981)
  Občni zbor RK (številka: 12, 23.06.1981)
  Zakaj tako? (številka: 12, 23.06.1981)
  Težki koraki do delavcev (številka: 12, 23.06.1981)
  Srednja šola za računalništvo (številka: 12, 23.06.1981)
  Denar za laški kulturni dom je (številka: 12, 23.06.1981)
  Igralci namiznega tenisa (številka: 12, 23.06.1981)
  Aktivni oddih (številka: 12, 23.06.1981)
  Kako smo pripravljeni na počitnice (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Prenova starih stanovanjskih hiš (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Več časa za občane (številka: 13/14, 07.07.1981)
  KIG (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Spomini s čudovitega izleta (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Klobčič vprašanj se odvija! (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Za večjo prometno varnost (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Razveseljivi izvozni podatki (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Velikan med otročiči (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Rezultati za ekipe OSS in KS 9. 5. 1981 - ZŽP Svoboda (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Preserčanke in Brezovčani imajo prvi pokal (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Neizvedeni delilni načrti (številka: 13/14, 07.07.1981)
  imp (številka: 13/14, 07.07.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Slovesnost v Mostah (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Delovni ljudje in občani Ljubljane! (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Še o delu drugih tozdov (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Tekmovanje gasilskih enot civilne zaščite (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Vasici mnogih posebnosti (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Za boljše gospodarjenje (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Za človeka nam zmanjka časa (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Neznanje iz delovnih razmerij (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Samoupravni dan (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Načrtujemo in gradimo za jutri (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Usmerjeno izobraževanje bo jeseni startalo (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Obiskali smo taborišče Rab (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Drugo društvo nekadilcev (številka: 13/14, 07.07.1981)
  administrator blagajnik (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Razprava delegatov (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Listina s plaketo »Josip Broz Tito« - 30 let samoupravljanja (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Začasna južna obvoznica (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Že osmič Makov teden (številka: 13/14, 07.07.1981)
  NK Svoboda in NK Ljubljana skupaj? (številka: 13/14, 07.07.1981)
  V spomin (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Družbeni ukrep za zdrave odnose (številka: 13/14, 07.07.1981)
  10 zlatih značk (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Zakaj tako? (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Začele so se počitnice (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Iz nič-ni nič (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Sodelovalo je 89 ekip (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Ne čas, ampak vsebina (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Urška vas čaka (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Volitve, stanovanja, PST (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Sprejeta poročila pravosodnih organov (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Izlet na Štajersko (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Obiščite partizanski Ključ! (številka: 13/14, 07.07.1981)
  »Drive in« restavracije ob naših avtocestah? (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Možnosti moramo izkoristiti (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Iz kluba jadralcev na deski - » VETER« (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Objava izhodiščne povprečne prodajne cene za bločni niz »C« v VS-1 Trnovo (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Kje bomo dopustovali? (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Naših 38 KS na sliki in v številkah (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Septembra - praznik KS Milan Česnik (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Zgledno sodelovanje (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Prijeten aktivni oddih (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Sprejem nove avtocisterne v Horjulu (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Kako do potrebnega dinarja? (številka: 13/14, 07.07.1981)
  Uspeh Iskrinega kolektiva (številka: 15, 08.09.1981)
  Manj hrupa nad Barjem (številka: 15, 08.09.1981)
  Sto objektov družbenega standarda (številka: 15, 08.09.1981)
  Odvoz kosovnega materiala (številka: 15, 08.09.1981)
  Naše delo na PST (številka: 15, 08.09.1981)
  O novem TV pretvorniku (številka: 15, 08.09.1981)
  Pot iz zaostalosti (številka: 15, 08.09.1981)
  V počastitev krajevnega praznika Velikih Lašč (številka: 15, 08.09.1981)
  Premalo pojemo, kajne! (številka: 15, 08.09.1981)
  Premalo mladine, žena in delavcev (številka: 15, 08.09.1981)
  Obvestilo upokojencem (številka: 15, 08.09.1981)
  Od tenisa do pohoda Ig 81 (številka: 15, 08.09.1981)
  Tekmovanje strelcev v Horjulu (številka: 15, 08.09.1981)
  Prenovljena trgovina (številka: 15, 08.09.1981)
  PRIJATELJSKO SREČANJE (številka: 15, 08.09.1981)
  Neomahljivo do ciljev nas vseh! (številka: 15, 08.09.1981)
  Levstikov tabor v Retjah (številka: 15, 08.09.1981)
  Spomin na Dolščakove (številka: 15, 08.09.1981)
  Obletnica zrelosti (številka: 15, 08.09.1981)
  Nova šola za praznik (številka: 15, 08.09.1981)
  Živahno med upokojenci (številka: 15, 08.09.1981)
  Ne grem, ne grem, ne grem domov (številka: 15, 08.09.1981)
  ZAHVALA (številka: 15, 08.09.1981)
  Ob prazniku KS Milan Česnik (številka: 15, 08.09.1981)
  Zgradili bomo 36 objektov (številka: 15, 08.09.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 15, 08.09.1981)
  Število prebivalcev naših KS! (številka: 15, 08.09.1981)
  Zadovoljivi rezultati brez ustavljenih naložb (številka: 15, 08.09.1981)
  Potek javne razprave o III. samoprispevku (številka: 15, 08.09.1981)
  To je šola življenja (številka: 15, 08.09.1981)
  Nenehna aktivnost (številka: 15, 08.09.1981)
  Posodobljena cesta (številka: 15, 08.09.1981)
  Turnir v balinanju (številka: 15, 08.09.1981)
  Balinarji Svobode v I. B ligi (številka: 15, 08.09.1981)
  Ostati v ligi (številka: 15, 08.09.1981)
  5650 ur za dom (številka: 15, 08.09.1981)
  Iščemo rešitve ne le krivca (številka: 15, 08.09.1981)
  Vrtec je dobil ime (številka: 15, 08.09.1981)
  Na obisku v pobrateni Parmi (številka: 16, 22.09.1981)
  Veselje in zadovoljstvo v naših šolah in vrtcih (številka: 16, 22.09.1981)
  Vrata se bodo odprla! (številka: 16, 22.09.1981)
  Veliko avtobusov, malo potnikov (številka: 16, 22.09.1981)
  Vsa brigadna priznanja (številka: 16, 22.09.1981)
  Športno rekreativna dejavnost (številka: 16, 22.09.1981)
  Kako poteka gradnja objektov? (številka: 16, 22.09.1981)
  Bomo še naprej najbolj »črna« občina (številka: 16, 22.09.1981)
  ZAHVALA (številka: 16, 22.09.1981)
  NE PREZRITE (številka: 16, 22.09.1981)
  Večja skrb za ogroženo divjad (številka: 16, 22.09.1981)
  Čestitke Francetu Popitu (številka: 16, 22.09.1981)
  Odvečne kile bodo popustile (številka: 16, 22.09.1981)
  Viški obrtniki in delavci na letnih športnih igrah (številka: 16, 22.09.1981)
  Predlog poimenovanja ulic (številka: 16, 22.09.1981)
  Kje in kako bomo zidali? (številka: 16, 22.09.1981)
  Dvakrat delavno (številka: 16, 22.09.1981)
  Šole in vrtci (številka: 16, 22.09.1981)
  Tekmovanje balinarjev (številka: 16, 22.09.1981)
  Kaj je s Tržaško? (številka: 16, 22.09.1981)
  Godbe na pihala (številka: 16, 22.09.1981)
  Obvestilo (številka: 16, 22.09.1981)
  Kajenje - nevarnost za zdravje, ki se ji lahko izognemo (številka: 16, 22.09.1981)
  PLESKOOBLOGA (številka: 16, 22.09.1981)
  Kdo je »zgradil« kulturni dom Frana Levstika? (številka: 16, 22.09.1981)
  Spomenik Ljubljani mestu - heroju NOB (številka: 16, 22.09.1981)
  Poziv za zbiranje gradiva (številka: 16, 22.09.1981)
  Močna Levstikova spodbuda (številka: 16, 22.09.1981)
  V nedeljo se dobimo v Retjah (številka: 16, 22.09.1981)
  Kaj je novega s Pacugom?! (številka: 16, 22.09.1981)
  Igo desetkrat povečuje izvoz (številka: 16, 22.09.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 16, 22.09.1981)
  Letošnja jesen ne jezi kmeta (številka: 16, 22.09.1981)
  OBJAVA (številka: 16, 22.09.1981)
  Ustvarjam, ustvarjamo (številka: 16, 22.09.1981)
  Obrambni dan (številka: 16, 22.09.1981)
  Ocena dela v novoustanovljeni KS (številka: 17, 06.10.1981)
  Otroški živ-žav v živalskem vrtu (številka: 17, 06.10.1981)
  Streha pušča (številka: 17, 06.10.1981)
  Jurček pa tak! (številka: 17, 06.10.1981)
  Poškodovan betonski most čez Gradaščico (številka: 17, 06.10.1981)
  Zazidalni načrt za Želimlje in Velike Lašče (številka: 17, 06.10.1981)
  Hura za Sive ježke! (številka: 17, 06.10.1981)
  Cicibani na trgatvi (številka: 17, 06.10.1981)
  Izvoz ni prišel v meso in kri vseh OZD (številka: 17, 06.10.1981)
  Zadovoljstvo s pripombami (številka: 17, 06.10.1981)
  Zbrati denar za športna igrišča (številka: 17, 06.10.1981)
  Spodbuda učinkovitejšemu delovanju (številka: 17, 06.10.1981)
  Mestne hiše se bodo umaknile (številka: 17, 06.10.1981)
  Kurirček vabi! (številka: 17, 06.10.1981)
  Hitrejši od štoparice (številka: 17, 06.10.1981)
  Samo kvalitetni sadeži (številka: 17, 06.10.1981)
  Prodajna mesta ozimnice v naši občini: (številka: 17, 06.10.1981)
  Sprejet osnutek pravil OK SZDL (številka: 17, 06.10.1981)
  Trojni praznik v Velikih Laščah (številka: 17, 06.10.1981)
  Nogometni turnir in kros v Velikih Laščah (številka: 17, 06.10.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 17, 06.10.1981)
  »Zmaga mrtvega bataljona« (številka: 17, 06.10.1981)
  Živo Levstikovo izročilo (številka: 17, 06.10.1981)
  Tudi upokojenci naše občine bodo praznovali (številka: 17, 06.10.1981)
  Teden otroka (številka: 17, 06.10.1981)
  Kljub vprašanjem - za (številka: 17, 06.10.1981)
  Pred tretjim samoprispevkom (številka: 17, 06.10.1981)
  Nova organiziranost avtoprevoznikov (številka: 17, 06.10.1981)
  Nova mlekarna v Lajkovcu (številka: 17, 06.10.1981)
  17. oktobra »ponovitev«na Kureščku (številka: 17, 06.10.1981)
  Da ni napredka? (številka: 17, 06.10.1981)
  Malčki v vrtec Milan Česnik (številka: 17, 06.10.1981)
  Ugodna ocena konference SZDL (številka: 17, 06.10.1981)
  V Ljubljani (številka: 17, 06.10.1981)
  »Invalidni otrok« (številka: 17, 06.10.1981)
  Varčevanje z gorivom pri vozilih na motorni pogon (številka: 17, 06.10.1981)
  Središče je v krajevni skupnosti (številka: 20, 24.11.1981)
  O delovnem Času svojih enot (številka: 20, 24.11.1981)
  Obvestilo (številka: 20, 24.11.1981)
  Akcije učenja plavanja (številka: 20, 24.11.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 20, 24.11.1981)
  Mi, in družbena lastnina (številka: 20, 24.11.1981)
  Obvestilo (številka: 20, 24.11.1981)
  Vode nam ne bo primanjkovalo (številka: 20, 24.11.1981)
  »Prebujena« mladina (številka: 20, 24.11.1981)
  Ustanovni občni zbor (številka: 20, 24.11.1981)
  Odred Blagajev volčin (številka: 20, 24.11.1981)
  Pridite, ne bo vam žal! (številka: 20, 24.11.1981)
  Davčni podatki na računalniku (številka: 20, 24.11.1981)
  Ocena: zadovoljivo (številka: 20, 24.11.1981)
  imp (številka: 20, 24.11.1981)
  Dobra predstava ni več izjema (številka: 20, 24.11.1981)
  Največje število udeleženih ekip, najmanj neodigranih tekem (številka: 20, 24.11.1981)
  Ljubljančani smo izglasovali tretji samoprispevek (številka: 20, 24.11.1981)
  Za dvig kulturne ravni (številka: 20, 24.11.1981)
  Za racionalnost in načrtnost (številka: 20, 24.11.1981)
  RK Rožna dolina prireja tečaj za nego bolnika na domu (številka: 20, 24.11.1981)
  Dragoceni dokument (številka: 20, 24.11.1981)
  Turistični dom (številka: 20, 24.11.1981)
  Zakon o stanovanjskem gospodarstvu s komentarjem (številka: 20, 24.11.1981)
  Rada imam domovino (številka: 20, 24.11.1981)
  Rezultati referendumao uvedbi tretjega samoprispevka (številka: 20, 24.11.1981)
  Psi »rešujejo« izpod ruševin (številka: 20, 24.11.1981)
  Cvetličarna Regina (številka: 20, 24.11.1981)
  Trnovski gradbinci znajo varčevati (številka: 20, 24.11.1981)
  Vrtci kot enovita delovna organizacija (številka: 20, 24.11.1981)
  Popravek (številka: 20, 24.11.1981)
  Srečanje internirancev (številka: 20, 24.11.1981)
  Hortikulturno društvo Brdo Vrhovci (številka: 20, 24.11.1981)
  Izlet v Belo krajino (številka: 20, 24.11.1981)
  Asfalt, telefon, dom (številka: 20, 24.11.1981)
  Republiki v pozdrav (številka: 20, 24.11.1981)
  Med rokometaši Mokerca-Kg (številka: 21, 08.12.1981)
  Naše dolžnosti ob prvih snežinkah (številka: 21, 08.12.1981)
  Višje preživnine (številka: 21, 08.12.1981)
  Obvestilo (številka: 21, 08.12.1981)
  Kje poiskati obrtnika (številka: 21, 08.12.1981)
  Otroci in prometne zagate (številka: 21, 08.12.1981)
  Obvestilo (številka: 21, 08.12.1981)
  Družbeni dom in igrišče (številka: 21, 08.12.1981)
  Brezovčani imajo besedo (številka: 21, 08.12.1981)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 21, 08.12.1981)
  Živeli bodo z nami (številka: 21, 08.12.1981)
  Razvoj OF v letu 1941 za Barje (številka: 21, 08.12.1981)
  Ob dnevu republike (številka: 21, 08.12.1981)
  Bodo sanje postale resničnost? (številka: 21, 08.12.1981)
  11. decembra gostuje Prešernovo gledališče (številka: 21, 08.12.1981)
  Neznanje ali neodgovornost? (številka: 21, 08.12.1981)
  Trimska vadba (številka: 21, 08.12.1981)
  Obvestilo in ugodnosti članov (številka: 21, 08.12.1981)
  Čestitke jubilantom-spodbuda lakirničarjem (številka: 21, 08.12.1981)
  Pojasnilo k članku (številka: 21, 08.12.1981)
  NAŠA KOMUNA (številka: 21, 08.12.1981)
  Od besed k dejanjem (številka: 21, 08.12.1981)
  Odprli so nov objekt (številka: 21, 08.12.1981)
  Podeljena priznanja v DU Rudnik (številka: 21, 08.12.1981)
  Ilegalec (številka: 21, 08.12.1981)
  Promet v zimskih razmerah (številka: 21, 08.12.1981)
  Podpora osnutku resolucije (številka: 21, 08.12.1981)
  Vabilo k sodelovanju (številka: 21, 08.12.1981)
  Potrjen projekt za Pacug (številka: 21, 08.12.1981)
  razpisujejo (številka: 21, 08.12.1981)
  Podsmreka želi avtobus (številka: 21, 08.12.1981)
  Dobili smo lastne prostore (številka: 21, 08.12.1981)
  Potovanje v Skopje (številka: 21, 08.12.1981)
  Delo opravljeno dobro-učinkovitost pada (številka: 21, 08.12.1981)
  Stare telefonske številke ne veljajo več (številka: 21, 08.12.1981)
  Pred občinskim finalom (številka: 21, 08.12.1981)
 7. 1982
   665

  Zimovanje viških cicibanov (številka: 1, 12.01.1982)
  Dedek Mraz s svojim sprevodom obiskal tri KS (številka: 1, 12.01.1982)
  Kako do doma? (številka: 1, 12.01.1982)
  Reševanje izpod ruševin (številka: 1, 12.01.1982)
  Kleti za vodo (številka: 1, 12.01.1982)
  Nov oddelek milice (številka: 1, 12.01.1982)
  Kje poiskati obrtnika? (številka: 1, 12.01.1982)
  Taborniki v naravi (številka: 1, 12.01.1982)
  Športni dan (številka: 1, 12.01.1982)
  Zahvala za čestitke! (številka: 1, 12.01.1982)
  Izleti v letu l982 (številka: 1, 12.01.1982)
  Na obisku v bratski Svemi (številka: 1, 12.01.1982)
  Merjenje vaških moči (številka: 1, 12.01.1982)
  Rezultati rekreacijskih tekmovanj (številka: 1, 12.01.1982)
  Resolucijska prizadevanja so obveznost vseh (številka: 1, 12.01.1982)
  Poplave na Barju (številka: 1, 12.01.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 1, 12.01.1982)
  Najmlajše je obiskal dedek Mraz (številka: 1, 12.01.1982)
  Kdo bo oproščen plačevanja tretjega samoprispevka? (številka: 1, 12.01.1982)
  Bele lise v organiziranosti mestnih kvartov (številka: 1, 12.01.1982)
  Iz velikih dni boj za naše življenje (številka: 1, 12.01.1982)
  Je to res, potrebno? (številka: 1, 12.01.1982)
  za Pacug (številka: 1, 12.01.1982)
  Novi prostori za knjižnico v Velikih Laščah (številka: 1, 12.01.1982)
  Priznanja najprizadevnejšim (številka: 1, 12.01.1982)
  Na Golovcu - še vedno najhitrejša smučina v občini (številka: 1, 12.01.1982)
  Novi delovni zmagi (številka: 1, 12.01.1982)
  Izžrebani nagrajenci novoletne nagradne križanke (številka: 1, 12.01.1982)
  Pester program dejavnosti za otroke (številka: 1, 12.01.1982)
  Veliko želja, malo možnosti (številka: 1, 12.01.1982)
  Poizvedba (številka: 1, 12.01.1982)
  O PST in lntegralu (številka: 1, 12.01.1982)
  Tesna ulica je pretesna (številka: 1, 12.01.1982)
  Ob dnevu JLA (številka: 1, 12.01.1982)
  290 čakajočih šolarjev (številka: 1, 12.01.1982)
  Napake, kdo bo vas odpravil? (številka: 1, 12.01.1982)
  Letos na Robu (številka: 1, 12.01.1982)
  Zbor tabornikov (številka: 1, 12.01.1982)
  Kdaj iz šahovskega lebdenja? (številka: 1, 12.01.1982)
  Anton živi za delo (številka: 1, 12.01.1982)
  Zaprta šolska vrata (številka: 3, 09.02.1982)
  Solidarnost ni prazna beseda (številka: 3, 09.02.1982)
  Tobaka je malo in drag je (številka: 3, 09.02.1982)
  Razpis (številka: 3, 09.02.1982)
  Kritično o Ljubljani 2000 in samoprispevku II (številka: 3, 09.02.1982)
  V temeljnih sredinah - o kandidatih (številka: 3, 09.02.1982)
  Mercatorju za zdaj odrekli zemljo v Trnovem (številka: 3, 09.02.1982)
  Obrobnost poplavin ljudi tudi (številka: 3, 09.02.1982)
  Dijaško »naselje« ob Gerbičevi (številka: 3, 09.02.1982)
  Kjer je volja, tam je pot (številka: 3, 09.02.1982)
  Obvestilo smučarjem tekačem (številka: 3, 09.02.1982)
  Predlog programa proslav in prireditev v občini Ljubljana Vič-Rudnik v letu 1982 (številka: 3, 09.02.1982)
  Kako uresničujemo desetletni program cest v Ljubljani (številka: 3, 09.02.1982)
  OBVESTILO (številka: 3, 09.02.1982)
  Sprejem za predstavnike verskih skupnosti (številka: 3, 09.02.1982)
  Predpogoj dobrega samoupravljanja (številka: 3, 09.02.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 3, 09.02.1982)
  Mednarodni sejem obrti v Munchnu (številka: 3, 09.02.1982)
  Izpovedna moč portretov (številka: 3, 09.02.1982)
  Tekmovanje Iskrašev in ostalega vesoljnega sveta (številka: 3, 09.02.1982)
  Asfalt do Roba (številka: 3, 09.02.1982)
  Med članstvom ZK še vedno akcije (številka: 3, 09.02.1982)
  Izšolani kadri (številka: 3, 09.02.1982)
  Po sledovih črne roke (številka: 3, 09.02.1982)
  Obisk kasarne Ivan Cankar na Vrhniki (številka: 3, 09.02.1982)
  Delo in služba nista dve različni stvari (številka: 3, 09.02.1982)
  Tako kot v starih časih (številka: 3, 09.02.1982)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 3, 09.02.1982)
  Na smučanju (številka: 3, 09.02.1982)
  Stroji na planem, delavci pa v (številka: 3, 09.02.1982)
  Upokojencem občine Ljubljana Vič-Rudnik! (številka: 3, 09.02.1982)
  Kdo skrbi za varnost pešcev? (številka: 3, 09.02.1982)
  Povsem brez naložb ne bo šlo (številka: 3, 09.02.1982)
  Tuberkuloza v KS Rakova Jelša (številka: 3, 09.02.1982)
  Nimamo trgovine (številka: 3, 09.02.1982)
  Natečaj za podelitev priznanj in nagrad občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 3, 09.02.1982)
  Z lepim vremenom bodo zasadili lopato za trgovino na Rakovniku (številka: 3, 09.02.1982)
  Kje in kaj volijo kmetje? (številka: 5, 09.03.1982)
  Turnir nekdanjih igralcev (številka: 5, 09.03.1982)
  Vsako delo mora biti koristno (številka: 5, 09.03.1982)
  Kitajca v naši občini (številka: 5, 09.03.1982)
  Jože Gačnik (številka: 5, 09.03.1982)
  Obvestilo (številka: 5, 09.03.1982)
  Razglas pogojev in roka za vlaganje predlogov za podelitev srebrnega znaka ZSS v letu 1982 (številka: 5, 09.03.1982)
  Kje bo pristal Trnovski pristan? (številka: 5, 09.03.1982)
  Mala galerija ob Gradaščici (številka: 5, 09.03.1982)
  Manjši davki za kmete od predvidenih (številka: 5, 09.03.1982)
  Celovški dijaki-horjulskim učencem (številka: 5, 09.03.1982)
  Potrjeni kandidati za opravljanje vodilnih in drugih funkcij v občini (številka: 5, 09.03.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 5, 09.03.1982)
  Ob rob 3. konference ZSS (številka: 5, 09.03.1982)
  Vrsta članskih uspehov (številka: 5, 09.03.1982)
  Kako bomo glasovali (številka: 5, 09.03.1982)
  Radi bi gradili in izbirali zemljišče (številka: 5, 09.03.1982)
  Rezultati (nadaljevanje in konec) (številka: 5, 09.03.1982)
  Letna konferenca KO ZRVS (številka: 5, 09.03.1982)
  V občini volimo več kot 6000 delegatov (številka: 5, 09.03.1982)
  Rešitev križanke iz prejšnje številke (številka: 5, 09.03.1982)
  Kocka je padla (številka: 5, 09.03.1982)
  Živim za Rdeči križ (številka: 5, 09.03.1982)
  Bo Igo gradil ob Koprski ulici? (številka: 5, 09.03.1982)
  Natečaj za podelitev priznanjin nagrad občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 5, 09.03.1982)
  Premalo rejniških družin (številka: 5, 09.03.1982)
  14. marca bomo glasovali na naslednjih voliščih (številka: 5, 09.03.1982)
  Podjetniški ali dohodkovni interesi? (številka: 5, 09.03.1982)
  Hiter odziv obrtnikov (številka: 5, 09.03.1982)
  Dolžni in pripravljeni smo sodelovati (številka: 5, 09.03.1982)
  Predlagani so pravi ljudje (številka: 5, 09.03.1982)
  Prostori za KS Stane Sever in Iška vas (številka: 5, 09.03.1982)
  Cvetje in slike (številka: 5, 09.03.1982)
  Občinsko prvenstvo ŠŠD v namiznem tenisu (številka: 5, 09.03.1982)
  Drugi na naš račun (številka: 5, 09.03.1982)
  Vrtec v Rožni dolini ta mesec (številka: 5, 09.03.1982)
  Ne znamo varčevati s toploto (številka: 5, 09.03.1982)
  Novi projekti za VVZ Trnovo (številka: 5, 09.03.1982)
  Aktivno in vestno učenje (številka: 5, 09.03.1982)
  Skrb vseh nas (številka: 5, 09.03.1982)
  Junija prve vselitve (številka: 5, 09.03.1982)
  Polna pesem puhalnikov (številka: 6, 30.03.1982)
  Nove pesmi za najmlajše (številka: 6, 30.03.1982)
  K boljši ureditvi potokov (številka: 6, 30.03.1982)
  V KS Malči Belič (številka: 6, 30.03.1982)
  Iz Podolnice (številka: 6, 30.03.1982)
  Spored V. srečanja lutkovnih skupin Zveze kulturnih organizacij Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 6, 30.03.1982)
  Vsem prijateljem športne rekreacije (številka: 6, 30.03.1982)
  Zdravo deblo, čile veje (številka: 6, 30.03.1982)
  Na občinskem prvenstvu posameznikov (številka: 6, 30.03.1982)
  Trinajst odlikovanj predsedstva SFRJ (številka: 6, 30.03.1982)
  Oštevilčenje in imenovanje ulic (številka: 6, 30.03.1982)
  Volitve v naši krajevni skupnosti - Škofljica (številka: 6, 30.03.1982)
  Potrjen predlog izvršnega sveta (številka: 6, 30.03.1982)
  Druga seja občinske kandidacijske konference (številka: 6, 30.03.1982)
  Za večjo enotnost komunistov (številka: 6, 30.03.1982)
  V Iški vasi (številka: 6, 30.03.1982)
  Veliko dela in uspehov (številka: 6, 30.03.1982)
  Obvestilo (številka: 6, 30.03.1982)
  Čebelam se bolje piše (številka: 6, 30.03.1982)
  S Koblarjeve na Oražnovo (številka: 6, 30.03.1982)
  V Vnanjih Goricah (številka: 6, 30.03.1982)
  Rekreativci - igralci in igralke namiznega tenisa! (številka: 6, 30.03.1982)
  Iz KS Rob (številka: 6, 30.03.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 6, 30.03.1982)
  Dobra volja in polna dvorana (številka: 6, 30.03.1982)
  Kolesarji vabijo (številka: 6, 30.03.1982)
  Obvestilo (številka: 6, 30.03.1982)
  Pravno varstvo za podnajemnika (številka: 6, 30.03.1982)
  Predlog srebrnih priznanj OF za leto 1982 (številka: 6, 30.03.1982)
  Razpis (številka: 6, 30.03.1982)
  Novi vrtec pod Rožnikom odprt (številka: 6, 30.03.1982)
  Prvi volili (številka: 6, 30.03.1982)
  Razvoj OF v letu 1941 za Barje (številka: 6, 30.03.1982)
  Dvokapnica na veterinarstvu (številka: 6, 30.03.1982)
  Visoka udeležba na voliščih kmetov (številka: 6, 30.03.1982)
  Na Barju (številka: 6, 30.03.1982)
  Prvenstvo KS Vrhovci v veleslalomu (številka: 6, 30.03.1982)
  O devizah, ki jih ni (številka: 6, 30.03.1982)
  Delegatski sistem in kmetijstvo (številka: 6, 30.03.1982)
  Poziv (številka: 6, 30.03.1982)
  Pot in smer poti je jasna (številka: 6, 30.03.1982)
  Utrinki z volišča v KS Ig (številka: 6, 30.03.1982)
  Javna razgrnitev razvrstitve kmetijskih zemljišč namenjenih kmetijstvu (številka: 6, 30.03.1982)
  Moped daljša dan (številka: 6, 30.03.1982)
  Dragi starši (številka: 6, 30.03.1982)
  Kako smo volili 11. marca (številka: 6, 30.03.1982)
  Mini anketa ob volitvah (številka: 6, 30.03.1982)
  Bo moralo priti do hujše nesreče (številka: 6, 30.03.1982)
  Odraz naših hotenj in pripadnosti (številka: 6, 30.03.1982)
  Javna zahvala delegatom (številka: 6, 30.03.1982)
  Nedeljski izleti - sestanki napredne mladine (številka: 6, 30.03.1982)
  Odlikovanje predsedstva SFRJ so prejeli: (številka: 6, 30.03.1982)
  Peto srečanje mladih tehnikov (številka: 6, 30.03.1982)
  Še enkrat o IPKO Podpeč (številka: 6, 30.03.1982)
  Kje poiskati obrtnika (številka: 6, 30.03.1982)
  Obvestilo (številka: 6, 30.03.1982)
  Prvi koraki kulturno umetniškega društva (številka: 6, 30.03.1982)
  Letovanje v Banjolah v letu 1982 (številka: 6, 30.03.1982)
  Izvoljeni družbenopolitični zbor (številka: 6, 30.03.1982)
  Za Pacug (številka: 6, 30.03.1982)
  Svoje delo in dolžnost ste opravili vzorno in zavzeto (številka: 6, 30.03.1982)
  Brez dlake na jeziku (številka: 6, 30.03.1982)
  Umazane šipe in spomin na neko pekarno (številka: 6, 30.03.1982)
  Udeležba na volitvah v KS 14. marca (številka: 6, 30.03.1982)
  Križanka za vas (številka: 6, 30.03.1982)
  Slab odziv - vzroki na dlani (številka: 6, 30.03.1982)
  Skupnosti slovenskih občin (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Imeli smo koncert (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Pohod »Po poteh borb in zmag 1982« (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Srečajmo se v Robu (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Mladi dokazali, da poznajo in cenijo Titovo delo (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Daleč, daleč so Velike Lašče (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Priprave na MDA 1982 (številka: 7/8, 20.04.1982)
  27. APRILA V ROBU OSREDNJA PROSLAVA OBČINSKEGA PRAZNIKA (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Trdno na poti samoupravljanja (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Kmečka korenina ne popusti (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Množični »Tek OF 82« (številka: 7/8, 20.04.1982)
  tajnika krajevne skupnosti (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Utrinki (številka: 7/8, 20.04.1982)
  IZ PROGRAMA KULTURNEGA DOMA IVAN CANKAR (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Lepo je tam, kjer ne utihne pesem (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Pisana paleta kulturnih dogodkov (številka: 7/8, 20.04.1982)
  KUD Trnovo vabi (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Brezovčani in Trnovčanke najboljši (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Dobro opravljeno delo skupščine drugega sklica (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Vse o brigadah (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Tri zmage za polhograjsko šolo (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Manjka 1,5 milijona dinarjev (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Odvoz kosovnega materiala (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Urbanistični red širšega območja Polhovega Gradca (številka: 7/8, 20.04.1982)
  K počastitvi kongresov ZK (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Izobesimo zastave! (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Z gradnjo pričnimo takoj! (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Posebni avtobusi za proslavo (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Tudi letos odbojkarski turnir (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Zopet na Grad! (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Nočno orientacijsko tekmovanje (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Polje ali hiše? (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Pred majsko skupščino (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Ali ni to naš skupni interes? (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Nadaljnja usoda doma v Iškem Vintgarju (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Obnovljena kuhinja in nov stolpič (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Brez financ smo nemočni (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Nov dom krajanov v Iški vasi (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Sprejelo poročilo o volitvah (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Vsi krajani so lahko sodelovali (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Motne vode v izobraževanju (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Bili smo v akciji (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Skupno sporočilo (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Hočemo kvalitetno izobraževanje (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Vodstva niso dovolj zavzeta (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Dan šole (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Poziv akciji (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Za nami je prvo zasedanje skupščine občine tretjega sklica (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Srečanje prvo-borcev (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Razpored Kurirčkove torbice v občini (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Pojasnilo (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Nagel razvoj balinanja v Horjulu (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Vse večje zanimanje za knjigo (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Za Pacug (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Novo vodstvo (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Obrambni dan na Brezovici (številka: 7/8, 20.04.1982)
  »Kadar se tepeta slona, je trava poteptana« (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Hiša v osmih urah (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Za večjo enotnost in odgovornost (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Razvoj OF v letu 1941 za Barje (številka: 7/8, 20.04.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Jože Modic (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Program pionirskih aktivnosti (številka: 7/8, 20.04.1982)
  DRUŠTVO NEKADILCEV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Razpis manifestativnega dela prireditve »Po poteh partizanske Ljubljane« za leto 1982 (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Ocena dobro za naše gospodarjenje (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Vabilo borcem in aktivistom (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Poznamo barje? (številka: 7/8, 20.04.1982)
  Delovni zbor tabornikov (številka: 9, 11.05.1982)
  Ocenjevanje psov (številka: 9, 11.05.1982)
  Galanteriji Podpeč (številka: 9, 11.05.1982)
  Postopek moramo poenostaviti (številka: 9, 11.05.1982)
  Zahvala za prizadevno delo (številka: 9, 11.05.1982)
  Sestava novega izvršnega sveta (številka: 9, 11.05.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 9, 11.05.1982)
  »Tek OF 82« (številka: 9, 11.05.1982)
  Kanalizacija, vodovod in še kaj (številka: 9, 11.05.1982)
  »Postali smo veliki, ko nam je bilo najhuje!« (številka: 9, 11.05.1982)
  Kombinacijska križanka (številka: 9, 11.05.1982)
  Z OBČINSKEGA PRAZNIKA K ROBU (številka: 9, 11.05.1982)
  Balinarske vesti (številka: 9, 11.05.1982)
  Aktivni kolesarji, balinarji in (številka: 9, 11.05.1982)
  Tisoče želja in obljub (številka: 9, 11.05.1982)
  Dom krajanov (številka: 9, 11.05.1982)
  »Pa na delo!« (številka: 9, 11.05.1982)
  Vročena priznanja in nagrade (številka: 9, 11.05.1982)
  Najkasneje septembra (številka: 9, 11.05.1982)
  Praznično vzdušje ob kongresu ZKS (številka: 9, 11.05.1982)
  Nova imena za ulice v razpravi (številka: 9, 11.05.1982)
  Lažje delo v Tekstilki (številka: 9, 11.05.1982)
  Še trobenta in klarinet, bo godbe za pet (številka: 9, 11.05.1982)
  Horjulci so se odrezali (številka: 9, 11.05.1982)
  Tovilu in KS Brezovica (številka: 9, 11.05.1982)
  Uspehi mladih (številka: 9, 11.05.1982)
  Pretrgali »ljubljansko spanje« (številka: 9, 11.05.1982)
  Zahvala za prijetno gostoljubje (številka: 9, 11.05.1982)
  Obvestilo članom Društva invalidov Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 9, 11.05.1982)
  Imajo vodarno Brest, pa vendar (številka: 9, 11.05.1982)
  Taborniki med slovenskimi koroškimi skavti (številka: 9, 11.05.1982)
  Zaobljuba pionirjev (številka: 9, 11.05.1982)
  Počitniški dom ZZB Ljubljana v Banjolah (številka: 9, 11.05.1982)
  Zakaj upad kadrovskih štipendij? (številka: 9, 11.05.1982)
  Srebrni znaki podeljeni (številka: 9, 11.05.1982)
  V teku so zasedanja skupščin občinskih SIS (številka: 9, 11.05.1982)
  Bratstvo in enotnost je naša pot (številka: 9, 11.05.1982)
  Podeljena srebrna priznanja OF (številka: 9, 11.05.1982)
  Po novem drugače? (številka: 9, 11.05.1982)
  Kam z našo matično knjižnico? (številka: 9, 11.05.1982)
  Učenju prednost, delu ljubezen (številka: 9, 11.05.1982)
  Pohod tovarištva in spominov (številka: 9, 11.05.1982)
  Osrednja slovesnost na Barju (številka: 9, 11.05.1982)
  Težave bomo reševali sami (številka: 9, 11.05.1982)
  FOTO ANTIKA (številka: 11, 08.06.1982)
  Uporabne surovine v »Surovino« (številka: 11, 08.06.1982)
  Povezanost teorije in prakse (številka: 11, 08.06.1982)
  Neodgovorno razsipanje z družbenimi sredstvi! (številka: 11, 08.06.1982)
  Kje poiskati obrtnika? (številka: 11, 08.06.1982)
  23 tisoč za najbolj pridne (številka: 11, 08.06.1982)
  Jarek velik - cevi premajhne (številka: 11, 08.06.1982)
  Ples v Trnovem (številka: 11, 08.06.1982)
  Pionirski balinarski turnir (številka: 11, 08.06.1982)
  Z množičnostjo do kvalitete (številka: 11, 08.06.1982)
  Mladi in vojaški poklic (številka: 11, 08.06.1982)
  19. junija Ljubljančani na Reko (številka: 11, 08.06.1982)
  12. junija na Zapotoku (številka: 11, 08.06.1982)
  Izredna akcija zbiranja papirja (številka: 11, 08.06.1982)
  Prvo-majski pohod (številka: 11, 08.06.1982)
  Tovarne pozabljajo na kakovost (številka: 11, 08.06.1982)
  Razgovor z vodstvi delovnih organizacij (številka: 11, 08.06.1982)
  Obvezno izredno radiofoto- grafiranje (številka: 11, 08.06.1982)
  Praznovalo je pet KS (številka: 11, 08.06.1982)
  Prva seja SIS za zdravstvo (številka: 11, 08.06.1982)
  Uspela akcija Rdečega križa (številka: 11, 08.06.1982)
  Družabno srečanje starejših krajanov v KS Podpeč - Preserje (številka: 11, 08.06.1982)
  Kaj nam pomeni kultura? (številka: 11, 08.06.1982)
  Družabno srečanje starejših krajanov (številka: 11, 08.06.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 11, 08.06.1982)
  Stane Semič-Daki-častni krajan (številka: 11, 08.06.1982)
  Malenkosti, ki so življenje (številka: 11, 08.06.1982)
  Prijateljsko srečanje z zdomci (številka: 11, 08.06.1982)
  Uspešno delo Zveze borcev NOV (številka: 11, 08.06.1982)
  Rezultati pomladanskega krosa (številka: 11, 08.06.1982)
  Bilo nas je zvrhan avtobus (številka: 11, 08.06.1982)
  Najboljši kegljači iz Utensilie (številka: 11, 08.06.1982)
  KIG (številka: 11, 08.06.1982)
  Prepočasen razvoj občine (številka: 11, 08.06.1982)
  Za denar jim je očitno vseeno (številka: 11, 08.06.1982)
  Košarkarski turnir na Logu (številka: 11, 08.06.1982)
  K analizi spremenjenih pogojev razvoja (številka: 11, 08.06.1982)
  V spomin (številka: 11, 08.06.1982)
  Šola se imenuje po ljubljanski brigadi (številka: 11, 08.06.1982)
  Učenci z visoko delovno kulturo (številka: 12, 29.06.1982)
  Dobili smo nov prapor (številka: 12, 29.06.1982)
  »Človeški glas« (številka: 12, 29.06.1982)
  Smučarske sezone je konec (številka: 12, 29.06.1982)
  Ob koncu šolskega leta (številka: 12, 29.06.1982)
  Komunist ne sme biti nikoli »upokojen« (številka: 12, 29.06.1982)
  3. julija ob 11. uri na Partizanskem Ključu (številka: 12, 29.06.1982)
  Pacug danes in jutri (številka: 12, 29.06.1982)
  Na morju ali v hribih vsak drugi delavec (številka: 12, 29.06.1982)
  Razvoj Ljubljane bo šel tudi na jug (številka: 12, 29.06.1982)
  Z gozdovi dobro gospodarimo (številka: 12, 29.06.1982)
  Osnovna šola Ig je gostila otroke iz Švedske (številka: 12, 29.06.1982)
  Kombinacijska križanka (številka: 12, 29.06.1982)
  Prispevek boljšemu gospodarjenju (številka: 12, 29.06.1982)
  Kršitelji morajo vrniti denar (številka: 12, 29.06.1982)
  Dovolj je lepih misli in fraz (številka: 12, 29.06.1982)
  Zakaj ne drugače? (številka: 12, 29.06.1982)
  Pevci iz Goteborga pri nas (številka: 12, 29.06.1982)
  Mladim manjka samoiniciativnosti (številka: 12, 29.06.1982)
  Tivoli včeraj in jutri (številka: 12, 29.06.1982)
  31. republiško prvenstvo za dvojice (številka: 12, 29.06.1982)
  Pregled otroške ustvarjalnosti (številka: 12, 29.06.1982)
  Ustava in zakon nista bila kršena (številka: 12, 29.06.1982)
  Priznanja najzaslužnejšim (številka: 12, 29.06.1982)
  Odkrili zakopano orožje v Benkovi hiši v Vrbljenju (številka: 12, 29.06.1982)
  89 rdečih nageljnov za nove člane (številka: 12, 29.06.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 12, 29.06.1982)
  Vsak delovni človek enkrat letno v gledališče (številka: 12, 29.06.1982)
  Kot »bob ob steno« (številka: 12, 29.06.1982)
  Dobrovški upokojenci na Krku (številka: 12, 29.06.1982)
  Mikavni svet barv (številka: 12, 29.06.1982)
  Lojze Kolman žanje uspehe v športni gimnastiki (številka: 12, 29.06.1982)
  Delegati o predlogu plana jeseni (številka: 12, 29.06.1982)
  Najboljši strelci iz SD Rajko Skapin, strelke iz IBE (številka: 12, 29.06.1982)
  Razvrednotili smo strokovno delo (številka: 12, 29.06.1982)
  Ustanovitve prvega udarnega bataljona (številka: 12, 29.06.1982)
  INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR LJUBLJANA (številka: 12, 29.06.1982)
  Kje in kako naši delavci preživljajo letni dopust (številka: 12, 29.06.1982)
  Predsedstvo OK SZDL o usmeritvi mladih (številka: 12, 29.06.1982)
  Upokojenci na Dobrovi (številka: 12, 29.06.1982)
  Preveč uvažamo? (številka: 12, 29.06.1982)
  Tekmovanje sekačev (številka: 12, 29.06.1982)
  O problematiki mladih tudi komite ZKS (številka: 12, 29.06.1982)
  Živ spomin (številka: 12, 29.06.1982)
  Prizadetih 80 kmetovalcev (številka: 12, 29.06.1982)
  Ob 40. letnici Dolomitskega odreda (številka: 12, 29.06.1982)
  Iskra Horjul in Radna (številka: 12, 29.06.1982)
  TAJNIKA KRAJEVNE SKUPNOSTI (številka: 12, 29.06.1982)
  Razburiti ali miriti? (številka: 12, 29.06.1982)
  Glasba popestri jesen življenja (številka: 13, 13.07.1982)
  Upokojenci! (številka: 13, 13.07.1982)
  VESTNO SO ZBIRALI DENAR, A ŠE VSEENO SO (številka: 13, 13.07.1982)
  Naloga: realen dolgoročnejši program razvoja (številka: 13, 13.07.1982)
  Zakaj tako? (številka: 13, 13.07.1982)
  Oblikovanje z glino (številka: 13, 13.07.1982)
  Tozd strokovnega znanja (številka: 13, 13.07.1982)
  Dinar za Pacug (številka: 13, 13.07.1982)
  Osvežitev znanja (številka: 13, 13.07.1982)
  Podvodne najdbe v Ljubljanici in na Ljubljanskem barju (številka: 13, 13.07.1982)
  K novim delovnim nalogam (številka: 13, 13.07.1982)
  Juhuhu - počitnice so tu! (številka: 13, 13.07.1982)
  »Šercerjevci« na Mokercu (številka: 13, 13.07.1982)
  Več odgovornosti - tudi osebne (številka: 13, 13.07.1982)
  Pravi partizanski dom (številka: 13, 13.07.1982)
  Z borbenostjo do uspeha (številka: 13, 13.07.1982)
  Obvestilo (številka: 13, 13.07.1982)
  Bo Ljubljana polmiljonsko mesto ali ne? (številka: 13, 13.07.1982)
  Tudi med počitnicami (številka: 13, 13.07.1982)
  Slovesno v Rožni dolini (številka: 13, 13.07.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 13, 13.07.1982)
  Prizadevnim plakete in značke (številka: 13, 13.07.1982)
  Vodovod do Dobravice... bencin do Iga (številka: 13, 13.07.1982)
  Za ublažitev škode po poplavah (številka: 13, 13.07.1982)
  Bralci! (številka: 13, 13.07.1982)
  Stanovanjska gradnja (številka: 13, 13.07.1982)
  Več moramo storiti za delegatski sistem (številka: 13, 13.07.1982)
  Na mladih (resnično) stoji svet (številka: 13, 13.07.1982)
  Dom v Iškem vintgarju redno odprt (številka: 13, 13.07.1982)
  Pokažite svoje znanje (številka: 13, 13.07.1982)
  Republiški konferenci SZDL (številka: 13, 13.07.1982)
  Veliki načrti (številka: 13, 13.07.1982)
  Nova trgovina in javna razsvetljava (številka: 13, 13.07.1982)
  Obsojamo - pomagamo! (številka: 13, 13.07.1982)
  Neprikrito zadovoljstvo na morski plaži (številka: 13, 13.07.1982)
  Pojdimo v brigado! (številka: 13, 13.07.1982)
  Več delovne zavzetosti (številka: 13, 13.07.1982)
  Nova merila (številka: 13, 13.07.1982)
  Plesali smo na Koroškem (številka: 13, 13.07.1982)
  Kdaj semaforizacija križišča? (številka: 13, 13.07.1982)
  Državno prvenstvo v balinanju (številka: 13, 13.07.1982)
  Potep (številka: 13, 13.07.1982)
  Igra in verzi (številka: 13, 13.07.1982)
  Pripombe bodo podlaga predlogu (številka: 13, 13.07.1982)
  Da bo trden most! (številka: 13, 13.07.1982)
  Ob vročih dneh (številka: 13, 13.07.1982)
  Tvorno in tovariško delovanje (številka: 13, 13.07.1982)
  Radia Glas Ljubljane (številka: 13, 13.07.1982)
  Sekcija za jadranje na deski (številka: 13, 13.07.1982)
  Vaščanom se niso izneverili (številka: 13, 13.07.1982)
  Obvestilo članom Društva invalidov Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 13, 13.07.1982)
  50 let med komunisti (številka: 13, 13.07.1982)
  Kdo bi pokosil travo? (številka: 13, 13.07.1982)
  Iz dokumentov v proizvodnjo (številka: 13, 13.07.1982)
  Oddih v prijetnem okolju med prijaznimi ljudmi (številka: 13, 13.07.1982)
  Obvestilo (številka: 13, 13.07.1982)
  Poravnajmo naš dolg (številka: 14, 07.09.1982)
  Oglasil se je šolski zvonec (številka: 14, 07.09.1982)
  Vodohran gradijo (številka: 14, 07.09.1982)
  Pacug ni Pacug, ampak Pacug (številka: 14, 07.09.1982)
  Kmalu nov gasilski dom (številka: 14, 07.09.1982)
  Nekje nekaj škriplje (številka: 14, 07.09.1982)
  OBVESTILO (številka: 14, 07.09.1982)
  Temelj kulturne vzgoje v usmerjenem izobraževanju (številka: 14, 07.09.1982)
  TAJNIKA KRAJEVNE SKUPNOSTI (številka: 14, 07.09.1982)
  Sodelovanje enot JLA Z mladimi v občini (številka: 14, 07.09.1982)
  Boljše sodelovanje folkloristov (številka: 14, 07.09.1982)
  Uspeh krajanov Bresta (številka: 14, 07.09.1982)
  Potrošniki, sodelujte tudi vi! (številka: 14, 07.09.1982)
  Kazalci so slabi (številka: 14, 07.09.1982)
  Utrinki s Sv. Lovrenca (številka: 14, 07.09.1982)
  Koledar prireditev (številka: 14, 07.09.1982)
  Angelci v spomin (številka: 14, 07.09.1982)
  Ustvarjalni so predvsem mladi (številka: 14, 07.09.1982)
  Sredstva SIS družbenih dejavnosti (številka: 14, 07.09.1982)
  PLANINCI, LJUBITELJI GORA! (številka: 14, 07.09.1982)
  Odločitev je odvisna od nas (številka: 14, 07.09.1982)
  Večja konkurenca, boljša disciplina (številka: 14, 07.09.1982)
  Obvestilo (številka: 14, 07.09.1982)
  Notranje Gorice: »Na pomoč« potrebuje pomoč (številka: 14, 07.09.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 14, 07.09.1982)
  Skrbno pripravljeni stabilizacijski programi (številka: 14, 07.09.1982)
  12. septembra Dakijev kolesarski maraton (številka: 14, 07.09.1982)
  Malčki v Savudriji (številka: 14, 07.09.1982)
  Tekmovanja, razpisi, trim akcije (številka: 14, 07.09.1982)
  Pet obdobij življenja izkušenj (številka: 14, 07.09.1982)
  Krajevni praznik Brda in Vrhovcev (številka: 14, 07.09.1982)
  Za varnejšo šolarjevo pot (številka: 14, 07.09.1982)
  Jubilejna fotografija iz Horjula (številka: 14, 07.09.1982)
  Po elektriki še asfalt?! (številka: 14, 07.09.1982)
  Spominski kamni ob PST v skrbnih rokah (številka: 16, 05.10.1982)
  Pevcev iz Wiesbadna in Brezovice (številka: 16, 05.10.1982)
  Delegatske poti so premalo >izkoriščene (številka: 16, 05.10.1982)
  Nedobrodošli in zaskrbljujoči obiski! (številka: 16, 05.10.1982)
  Slabše gospodarjenje omejuje tudi razvojne možnosti (številka: 16, 05.10.1982)
  Izgradnja telefonskega omrežja se je končno začela (številka: 16, 05.10.1982)
  Vaja združenega odreda civilne zaščite (številka: 16, 05.10.1982)
  Športni vikend (številka: 16, 05.10.1982)
  Poiskati vzroke naše neučinkovitosti! (številka: 16, 05.10.1982)
  Oven in Ikor »izzivata« (številka: 16, 05.10.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 16, 05.10.1982)
  Tudi namazati ne moreš (številka: 16, 05.10.1982)
  Šola lahko naredi veliko (številka: 16, 05.10.1982)
  Od kje ime Ig? (številka: 16, 05.10.1982)
  imp (številka: 16, 05.10.1982)
  Rušitev na Ižanski (številka: 16, 05.10.1982)
  Zbirajmo odpadni papir vsi! (številka: 16, 05.10.1982)
  80 urni vzgojni program (številka: 16, 05.10.1982)
  Ob težavah tudi uspehi (številka: 16, 05.10.1982)
  Ars inženiring ima obilo dela (številka: 16, 05.10.1982)
  Bo Dobrova skoraj desetkrat večja? (številka: 16, 05.10.1982)
  VETERINARSKI ZAVOD KRIM GROSUPLJE DE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 16, 05.10.1982)
  Kvalitetnejši razvoj Horjula (številka: 16, 05.10.1982)
  Gasilsko društvo Rudnik nadaljuje z zmagami (številka: 16, 05.10.1982)
  Koledar prireditev (številka: 16, 05.10.1982)
  Teden otroka 1982 od 4. do 11. oktobra (številka: 16, 05.10.1982)
  Izmenjava mnenj in izkušenj (številka: 16, 05.10.1982)
  Ozimnica naprodaj (številka: 16, 05.10.1982)
  Zdenkin štirinožni prijatelj (številka: 16, 05.10.1982)
  Korak k napredu (številka: 16, 05.10.1982)
  Popravek (številka: 16, 05.10.1982)
  Jesenska akcija odvoza kosovnega materiala (številka: 16, 05.10.1982)
  Akcija od baze do vrha! (številka: 16, 05.10.1982)
  Aktivno spoznanje in lastno poskušanje (številka: 16, 05.10.1982)
  Financiranje in prostori KS (številka: 16, 05.10.1982)
  Gre za eno celoto (številka: 16, 05.10.1982)
  Slovesnost ob tednu upokojencev (številka: 16, 05.10.1982)
  Vaja združenega odreda CZ (številka: 17, 19.10.1982)
  Stanje je resno (številka: 17, 19.10.1982)
  Spremeniti odnos do dela (številka: 17, 19.10.1982)
  Proslava v spomin na veliki oktober (številka: 17, 19.10.1982)
  Februarja ne pozabimo komunale (številka: 17, 19.10.1982)
  KRIŽANKA ZA VAS (številka: 17, 19.10.1982)
  Znanje da moč (številka: 17, 19.10.1982)
  IPKO in šola z roko v roki (številka: 17, 19.10.1982)
  Ne smemo dati vseh v »en koš« (številka: 17, 19.10.1982)
  (Ne)vsakdanje tatvine rastejo! (številka: 17, 19.10.1982)
  VABILO ODBOJKARJEM (številka: 17, 19.10.1982)
  Poklicna gasilska brigada ob Tbilisijski? (številka: 17, 19.10.1982)
  Program prireditev v Cankarjevem domu (številka: 17, 19.10.1982)
  Zamenjava osebnih izkaznic (številka: 17, 19.10.1982)
  Kako je nastal bunker »Zajčja Micka« (številka: 17, 19.10.1982)
  Igranje z živci (številka: 17, 19.10.1982)
  Poklonili smo se trem pomnikom NOB (številka: 17, 19.10.1982)
  O vlaku niso govorili (številka: 17, 19.10.1982)
  Rekreacijsko plavanje (številka: 17, 19.10.1982)
  Obisk predstavnikov RK SZDL (številka: 17, 19.10.1982)
  Zbor španskih borcev v Ljubljani (številka: 17, 19.10.1982)
  Trdijo v smučarskem klubu »Krim« (številka: 17, 19.10.1982)
  Najprej z učenjem (številka: 17, 19.10.1982)
  Košarkarski turnir na Igu (številka: 17, 19.10.1982)
  Vabilo (številka: 17, 19.10.1982)
  Gozdni tek smučarjev tekačev (številka: 17, 19.10.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 17, 19.10.1982)
  20. in 21. oktobra odvoz papirja! (številka: 17, 19.10.1982)
  Pravočasno pridobiti vso dokumentacijo (številka: 17, 19.10.1982)
  Živeti moramo drugače! (številka: 17, 19.10.1982)
  S tuberkulozo ni premirja bolezen še ni iztrebljena (številka: 17, 19.10.1982)
  Uspel referendum na Rudniku (številka: 17, 19.10.1982)
  Načrtno zidanje (številka: 17, 19.10.1982)
  Veliki plani - majhna stanovanja (številka: 17, 19.10.1982)
  Zatajile so šole in ne delovne organizacije (številka: 17, 19.10.1982)
  Izvolili bomo nove organe združenja (številka: 17, 19.10.1982)
  Za neodgovorno delo ni opravičila (številka: 17, 19.10.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 18, 09.11.1982)
  Pred vselitvijo cena za blok D ni znana (številka: 18, 09.11.1982)
  Konec nepravilnostim (številka: 18, 09.11.1982)
  Nov delovni čas in varstvo otrok (številka: 18, 09.11.1982)
  Seznam občanov, ki dolgujejo stanarino za obdobje 1980-1982 in stanujejo na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 18, 09.11.1982)
  Obvestilo članom društva invalidov Ljubljana Vič- Rudnik (številka: 18, 09.11.1982)
  Število vrtcev raste (številka: 18, 09.11.1982)
  Več človeške topline (številka: 18, 09.11.1982)
  Preozki v svojem delu (številka: 18, 09.11.1982)
  Naloge izvajati takoj! (številka: 18, 09.11.1982)
  Sožitje močnejše od prepira (številka: 18, 09.11.1982)
  Prilagajanje avtobusom (številka: 18, 09.11.1982)
  Koliko je 900 tisoč dinarjev? (številka: 18, 09.11.1982)
  Kdaj telefoni za stanovalce blokov na Pokljukarjevi (številka: 18, 09.11.1982)
  Občinskih upravnih organov in strokovnih služb (številka: 18, 09.11.1982)
  Varnost v prometu in drobno gospodarstvo (številka: 18, 09.11.1982)
  Mladim! (številka: 18, 09.11.1982)
  Izvolili bomo nove organe združenja (številka: 18, 09.11.1982)
  »Mi potrebujemo več«! (številka: 18, 09.11.1982)
  »Varnost pred požarom naša vsakdanja skrb« (številka: 18, 09.11.1982)
  VABILO (številka: 18, 09.11.1982)
  Klobčič prevoznih težav se razpleta (številka: 18, 09.11.1982)
  O razmerah v Iskrinem TOZD Antene in navigacije (številka: 18, 09.11.1982)
  Bolj kritično do svojih problemov! (številka: 18, 09.11.1982)
  Samo znak ne bo pomagal (številka: 18, 09.11.1982)
  Trimska vadba- priprava na smučanje (številka: 18, 09.11.1982)
  Konkretneje opredeliti kazalce in nosilce (številka: 18, 09.11.1982)
  Prireditev za mlade nabornike (številka: 18, 09.11.1982)
  Nova tovarna armatur (številka: 18, 09.11.1982)
  Skoraj 60 odstotno krčenje plana (številka: 18, 09.11.1982)
  Čajanka za pionirje in pionirke (številka: 18, 09.11.1982)
  Nov rekreacijski prostor (številka: 18, 09.11.1982)
  Od kje ime Farjevec? (številka: 18, 09.11.1982)
  Bolj in manj cenjena kolesa (številka: 18, 09.11.1982)
  Prepoved gradenj zaskrbljuje! (številka: 18, 09.11.1982)
  Poostrena izterjava davkov in prihodkov (številka: 18, 09.11.1982)
  Prireditve v novembru (številka: 18, 09.11.1982)
  S tuberkulozo ni premirja bolezen še ni iztrebljena (številka: 18, 09.11.1982)
  O ustanovitvi SIS za energetiko (številka: 18, 09.11.1982)
  Neuresničeno ni le sad objektivnih težav! (številka: 18, 09.11.1982)
  Ob 65-letnici oktobrske revolucije (številka: 18, 09.11.1982)
  K veČji požarni varaosti (številka: 18, 09.11.1982)
  Vztrajati pri resničnih virih (številka: 18, 09.11.1982)
  Prijetno snidenje ob kulturnem programu v KS Milan Česnik (številka: 20, 07.12.1982)
  Višje preživnine (številka: 20, 07.12.1982)
  Krajani Škofljice: vsem se zahvaljujemo za novo šolo (številka: 20, 07.12.1982)
  Več kot 2000 mladinskih ur za nov družbeni dom! (številka: 20, 07.12.1982)
  Prometno kviz tekmovanje v Polhovem Gradcu (številka: 20, 07.12.1982)
  Iz razprave (številka: 20, 07.12.1982)
  Bodo Ižanci še dolgo samo športniki? (številka: 20, 07.12.1982)
  Prejeli smo pismo (številka: 20, 07.12.1982)
  Prijetno srečanje ob prazniku (številka: 20, 07.12.1982)
  Mladi o kmetijstvu (številka: 20, 07.12.1982)
  ZKO - Kulturni drobiž (številka: 20, 07.12.1982)
  Novi prostori - najlepše darilo (številka: 20, 07.12.1982)
  Boljše, več, ceneje (številka: 20, 07.12.1982)
  Posebna vadba ženske odbojke - novost na Viču! (številka: 20, 07.12.1982)
  Namesto novoletnih čestitk za Pacug (številka: 20, 07.12.1982)
  razpisujejo za leto 1983 (številka: 20, 07.12.1982)
  Spomin na letalsko tragedijo (številka: 20, 07.12.1982)
  Delamo prepočasi! (številka: 20, 07.12.1982)
  Proslava treh KS z novosprejetimi pionirji (številka: 20, 07.12.1982)
  DO IKO Ljubljana, TOZD IP- KO n. sol. o., Podpeč, Kamnik pod Krimom 142 (številka: 20, 07.12.1982)
  Pobude in predloge OS ZSS je podal delegat Jože Šketa: (številka: 20, 07.12.1982)
  Decembra v razpravi predlog (številka: 20, 07.12.1982)
  Več skrbi neobdelani zemlji (številka: 20, 07.12.1982)
  Trenutni kazalci zaskrbljujejo (številka: 20, 07.12.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 20, 07.12.1982)
  PISALI SO NAM NAŠI ŠOLARJI (številka: 20, 07.12.1982)
  Na občni zbor 16. decembra (številka: 20, 07.12.1982)
  Pooblastilo izvršnemu svetu (številka: 20, 07.12.1982)
  Zaostriti odgovornost komunistov (številka: 20, 07.12.1982)
  STROKOVNEGA SODELAVCA (številka: 20, 07.12.1982)
  Iz slovesnosti ob dnevu republike (številka: 20, 07.12.1982)
  Nekaj predlogov za poimenovanje v novih naseljih! (številka: 20, 07.12.1982)
  Akcija »Brezhibno vozilo je varno vozilo« (številka: 20, 07.12.1982)
  K članku »Bolj kritično do svojih problemov« (številka: 20, 07.12.1982)
  Pionirji spregovorili delegatom o varčevanju (številka: 20, 07.12.1982)
  Kulturne prireditve v decembru (številka: 20, 07.12.1982)
  Predlagane številne olajšave (številka: 20, 07.12.1982)
  Nov komandir milice (številka: 20, 07.12.1982)
  Novost v letošnjem letu pa so tečaji in izleti za smučarske tekače (številka: 21, 21.12.1982)
  Rad dam za otroke (številka: 21, 21.12.1982)
  Poziv Bičkovcem vseh generacij (številka: 21, 21.12.1982)
  Kaj pa 347 km poti? (številka: 21, 21.12.1982)
  Novoletne prireditve za najmlajše v občini (številka: 21, 21.12.1982)
  Društvo kmetskih fantov in deklet Želimlje (številka: 21, 21.12.1982)
  Lep dan se med iskrenimi ljudmi doživi (številka: 21, 21.12.1982)
  Ni vse slabo (številka: 21, 21.12.1982)
  Kviz in diplome najboljšim (številka: 21, 21.12.1982)
  V tej številki preberite! (številka: 21, 21.12.1982)
  Program izletov za leto l983 (številka: 21, 21.12.1982)
  Živijo sami, a niso osamljeni (številka: 21, 21.12.1982)
  Slovesno in delavno (številka: 21, 21.12.1982)
  Krimov pokal v Preserju (številka: 21, 21.12.1982)
  Počitnice na smučeh in v telovadnici (številka: 21, 21.12.1982)
  V letu 1983 naj se predpisi umaknejo ekonomskim zakonom (številka: 21, 21.12.1982)
  Do kje je mesto? (številka: 21, 21.12.1982)
  Iskrene čestitke, tovariš Luka! (številka: 21, 21.12.1982)
  Do skupnih uspehov z delom, ob večjem zaupanju v lastne sile (številka: 21, 21.12.1982)
  Poleg ostalih tudi tečaji za tek na smučeh! (številka: 21, 21.12.1982)
  Z ostalimi priznanji ZRVS so bila podeljena 17. decembra (številka: 21, 21.12.1982)
  Humoreska zares daljne prihodnosti (številka: 21, 21.12.1982)
  »Umetnost je velika luč« (številka: 21, 21.12.1982)
  SMUČARJI POZOR! (številka: 21, 21.12.1982)
  Srečno in zadovoljno v letu 1983 (številka: 21, 21.12.1982)
  NAŠA KOMUNA (številka: 21, 21.12.1982)
  Novoletna nagradna križanka (številka: 21, 21.12.1982)
  Da bi bila naša pota bolj ravna (številka: 21, 21.12.1982)
  Sprevod dedka Mraza po krajevnih skupnostih Ljubljane (številka: 21, 21.12.1982)
  Čestitka (številka: 21, 21.12.1982)
  Zdomci! (številka: 21, 21.12.1982)
  Koledar dejavnosti za sezono 1982/83 (številka: 21, 21.12.1982)
  Kritično o telesni kulturi (številka: 21, 21.12.1982)
  Praznovanje novega leta med NOB (številka: 21, 21.12.1982)
  Dedek Mraz po Ljubljanskih ulicah (številka: 21, 21.12.1982)
  Preveriti in pospešiti svojo dejavnost (številka: 21, 21.12.1982)
 8. 1983
   673

  Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib naravna znamenitost (številka: 9, 21.06.1983)
  Bo vlomljeno tudi v vaše stanovanje? (številka: 9, 21.06.1983)
  Kam je izginila Ilovica? (številka: 9, 21.06.1983)
  Odnos do otroka - odnos do naše prihodnosti (številka: 9, 21.06.1983)
  Zapeli na Dobrovi in v Šentvidu pri Stični (številka: 9, 21.06.1983)
  Za melioracijo horjulske doline pripravljen odlok (številka: 9, 21.06.1983)
  O vsebinski zasnovi našega glasila (številka: 9, 21.06.1983)
  Ples zvečer in ponoči (številka: 9, 21.06.1983)
  Julijsko zasedanje skupščine bo v sredo 13. julija ob 16. uri (številka: 9, 21.06.1983)
  Ko bi bili odstotki že denar (številka: 9, 21.06.1983)
  Božo Kos za mlade likovnike (številka: 9, 21.06.1983)
  Obvestilo (številka: 9, 21.06.1983)
  Potrebno je veliko sodelovanje (številka: 9, 21.06.1983)
  Komu pojejo mladi pevci (številka: 9, 21.06.1983)
  Štirje mrtvi kolesarji (številka: 9, 21.06.1983)
  Problem rakitniške šole le rešen? (številka: 9, 21.06.1983)
  Odlok o vodovodni trasi za odsek vodarne Brest-Podpeč (številka: 9, 21.06.1983)
  100 let gasilskega društva Ig (številka: 9, 21.06.1983)
  Draga je zaklad (številka: 9, 21.06.1983)
  Občni zbor društva upokojencev Dobrova (številka: 9, 21.06.1983)
  Prizor včerajšnjega dne (številka: 9, 21.06.1983)
  Ljudje izpod Mokrca in Kureščka 1941-1945 (številka: 9, 21.06.1983)
  Postali smo mladinci (številka: 9, 21.06.1983)
  Slavje v Murglah (številka: 9, 21.06.1983)
  Obvestilo (številka: 9, 21.06.1983)
  Izlet, ki ni bil izlet! (številka: 9, 21.06.1983)
  Zaživelo je delo potrošniškega sveta (številka: 9, 21.06.1983)
  Aktivnost komisije Oddih ne pojenjuje (številka: 9, 21.06.1983)
  Društvi kmetskih fantov in deklet Škocjan pri Turjaku in Tomišelj-Matena (številka: 9, 21.06.1983)
  Notranjski balinarji znova v Horjulu (številka: 9, 21.06.1983)
  Spet je prišla v rakovniško dolino pomlad (številka: 9, 21.06.1983)
  Plavalni tečaji na Koleziji (številka: 9, 21.06.1983)
  Zavod bo odprt za starše (številka: 9, 21.06.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 9, 21.06.1983)
  objavlja prosta dela in naloge (številka: 9, 21.06.1983)
  Voznik naj ima vedno prav (številka: 9, 21.06.1983)
  Kiosk za prodajo zelenjave (številka: 9, 21.06.1983)
  Krajevni praznik in 100-letnica GD (številka: 9, 21.06.1983)
  Mladinci, prijavite se! (številka: 9, 21.06.1983)
  Stekel je kadrovski postopek za novega predsednika IS (številka: 9, 21.06.1983)
  Glej, stvarnica vse ti ponudi (številka: 9, 21.06.1983)
  Čestitke tovarišu Matiji (številka: 9, 21.06.1983)
  Stekle kadrovske in vsebinske priprave na volitve (številka: 9, 21.06.1983)
  Horjul bo slavil (številka: 9, 21.06.1983)
  Kdo je ustanovil moški pevski zbor v Iški vasi? (številka: 9, 21.06.1983)
  Vsi na eni lokaciji (številka: 9, 21.06.1983)
  Vlak, ki poglablja bratske vezi (številka: 9, 21.06.1983)
  Industrijska cona ob Dolenjki počasi raste (številka: 9, 21.06.1983)
  Osebni dohodek (številka: 9, 21.06.1983)
  Tovariš Luka (številka: 9, 21.06.1983)
  Šopek za Ivana Potrča (številka: 9, 21.06.1983)
  Uspehi in težave obratovalnic »SEDEJ« in »ELAB« (številka: 9, 21.06.1983)
  Prišli so s karavano bratstva in enotnosti (številka: 9, 21.06.1983)
  Nekdaj iz Vevč, sedaj iz Jugoslavije (številka: 9, 21.06.1983)
  Gasilci pomerili moči in znanje (številka: 9, 21.06.1983)
  Prihajajo vrhunski smučarski tekači (številka: 9, 21.06.1983)
  Manjši količinski obseg, manj naročil, dva nova izvoznika (številka: 9, 21.06.1983)
  Občni zbor Podkovanih krapov (številka: 1, 11.01.1983)
  Preskromna sredstva vplivajo na kvaliteto (številka: 1, 11.01.1983)
  Obvestilo (številka: 1, 11.01.1983)
  Počitnice na smučeh in v telovadnici (številka: 1, 11.01.1983)
  Z raziskavami pretehtana proizvodnja (številka: 1, 11.01.1983)
  Ob praznovanju tudi vaja (številka: 1, 11.01.1983)
  Iz SPV - za večjo varnost pešcev - »S kresničko je varneje na cesti« (številka: 1, 11.01.1983)
  Razpravljati tudi o pobudah občanov (številka: 1, 11.01.1983)
  Na dnevnem redu (številka: 1, 11.01.1983)
  Obvestilo upokojencem naše občine (številka: 1, 11.01.1983)
  Spoštovani bralci! (številka: 1, 11.01.1983)
  O realizaciji samoprispevka II. odnosno priprav na gradnjo iz samoprispevka III (številka: 1, 11.01.1983)
  Bogatejša skrb za člane (številka: 1, 11.01.1983)
  Nor Iskrin centralni tehnični servis (številka: 1, 11.01.1983)
  Težave s potokom (številka: 1, 11.01.1983)
  Vzrok brezposelnosti: plani, ki jih ni (številka: 1, 11.01.1983)
  Izžrebani nagrajenci novoletne nagradne križanke (številka: 1, 11.01.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 1, 11.01.1983)
  Poimenovanje ulic v KS (številka: 1, 11.01.1983)
  Sosedje so mu čestitali (številka: 1, 11.01.1983)
  Peter Pauk (številka: 1, 11.01.1983)
  Popravek (številka: 1, 11.01.1983)
  Viški Partizan organizira smučarske tečaje (številka: 1, 11.01.1983)
  Uporabnikom o zamenjavi opreme za odlaganje odpadkov (številka: 1, 11.01.1983)
  V spomin Niku Barletu (številka: 1, 11.01.1983)
  V letu 1983 naj se predpisi umaknejo ekonomskim zakonom (številka: 1, 11.01.1983)
  NATEČAJ (številka: 1, 11.01.1983)
  Nedokončani most (številka: 1, 11.01.1983)
  Korak h kmetom, delavcem in obrtnikom (številka: 1, 11.01.1983)
  Voda za deset naselij (številka: 1, 11.01.1983)
  Ob življenjskem jubileju Toneta Kebeta (številka: 1, 11.01.1983)
  Novi uspehi Olimpije v mladinskih in pionirskih disciplinah (številka: 2, 25.01.1983)
  Počitnice na snegu (številka: 2, 25.01.1983)
  Končno le zmaga (številka: 2, 25.01.1983)
  Zapletlo se je (številka: 2, 25.01.1983)
  5850 metrov poti je narejene (številka: 2, 25.01.1983)
  Šah privlači mlade (številka: 2, 25.01.1983)
  Sprejem za predstavnike verskih skupnosti (številka: 2, 25.01.1983)
  Umrl je dr. Vladimir Bakarič (številka: 2, 25.01.1983)
  VP- 6 BRDO je vse bližje (številka: 2, 25.01.1983)
  80 odstotkov lastnega razvoja (številka: 2, 25.01.1983)
  Kako lahko krajani predlagajo ureditev prometne signalizacije (številka: 2, 25.01.1983)
  Prvi Zvezdanin pokal (številka: 2, 25.01.1983)
  O problematiki izvozno-uvoznih gibanj (številka: 2, 25.01.1983)
  Obiskale Peršmanovo domačijo na Koroškem (številka: 2, 25.01.1983)
  Naši fantje zlati (številka: 2, 25.01.1983)
  Iz zbora krajanov vaške skupnosti (številka: 2, 25.01.1983)
  Usposabljanje ostaja prva naloga (številka: 2, 25.01.1983)
  Republiško namiznoteniško prvenstvo v Preserju (številka: 2, 25.01.1983)
  Za veselje otrok poskrbljeno (številka: 2, 25.01.1983)
  Otroško veselje in smeh (številka: 2, 25.01.1983)
  Dan je od dneva- bogatejši (številka: 2, 25.01.1983)
  Natečaj za podelitev priznanj in nagrad občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 2, 25.01.1983)
  In kaj je pripravila mestna zveza prijateljev mladine?! (številka: 2, 25.01.1983)
  Ljubljanski nasveti za razvoj Gvajane (številka: 2, 25.01.1983)
  Doklej še divja smetišča? (številka: 2, 25.01.1983)
  Dinar za Pacug (številka: 2, 25.01.1983)
  Tajnica nikdar ne počiva (številka: 2, 25.01.1983)
  O konferencah v TTL in Ilirija Vedrog (številka: 2, 25.01.1983)
  Prostorska stiska (številka: 2, 25.01.1983)
  Uredimo naše okolje (številka: 2, 25.01.1983)
  Odslej komite in predsedstvo (številka: 2, 25.01.1983)
  Obvestilo krajanom krajevne skupnosti Vič (številka: 2, 25.01.1983)
  O usmerjanju v vojaške poklice (številka: 2, 25.01.1983)
  Ročno izdelan kruh lepše diši (številka: 2, 25.01.1983)
  Urbanisti in izvršni svet o Dobrovški dolini (številka: 2, 25.01.1983)
  Poziv k vložitvi napovedi za odmero davkov občanov (številka: 2, 25.01.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 2, 25.01.1983)
  Miran Potrč sekretarjem OOZK (številka: 2, 25.01.1983)
  Frizerska oprema za Mongolijo (številka: 2, 25.01.1983)
  Spodbuda množičnosti! (številka: 2, 25.01.1983)
  Evropske izkušnje na Trnovem (številka: 2, 25.01.1983)
  Člani mestne in občinske konference ZSMS v TTL (številka: 2, 25.01.1983)
  Pohiteli naj bi tudi arheologi (številka: 2, 25.01.1983)
  Rezultati rekreacijskih tekmovanj 1982 (številka: 2, 25.01.1983)
  Krajani Trnovega! (številka: 3, 15.02.1983)
  Na dnevnem redu (številka: 3, 15.02.1983)
  O farmi Brest (številka: 3, 15.02.1983)
  Občinsko tekmovanje v teku na smučeh (številka: 3, 15.02.1983)
  »Klinci« (številka: 3, 15.02.1983)
  O vlogi kmečkih žena (številka: 3, 15.02.1983)
  Strah pred nenadnim ukrepom (številka: 3, 15.02.1983)
  Aplavz za Tolmun in kamen (številka: 3, 15.02.1983)
  Predlogi za srebrna priznanja OF v letu 1983 (številka: 3, 15.02.1983)
  Studenec- Ig (številka: 3, 15.02.1983)
  Oceniti kvaliteto vloženih prizadevanj (številka: 3, 15.02.1983)
  Reka, ki širi porečje (številka: 3, 15.02.1983)
  Izletniška sekcija društva upokojencev- Vič (številka: 3, 15.02.1983)
  Lani nerealiziranih 7.157 ur! (številka: 3, 15.02.1983)
  35 let Arsa (številka: 3, 15.02.1983)
  Kombinacijska križanka (številka: 3, 15.02.1983)
  Matija Cimperman »Starek« (številka: 3, 15.02.1983)
  Kanalizacija na Kosovem polju? (številka: 3, 15.02.1983)
  Umik uvedbe ukrepa družbenega varstva (številka: 3, 15.02.1983)
  Priprave na veliki jubilej (številka: 3, 15.02.1983)
  Kje so vzroki za krizo mladinskega prostovoljnega dela? (številka: 3, 15.02.1983)
  Mladinski dom in mladinske delovne akcije (številka: 3, 15.02.1983)
  O obdavčitvi oddajanja stanovanj in sob! (številka: 3, 15.02.1983)
  Občinsko veleslalomsko tekmovanje (številka: 3, 15.02.1983)
  Še iz Karlovice (številka: 3, 15.02.1983)
  Informacija graditeljem na območju KS Pijava Gorica, Turjak in Želimlje (številka: 3, 15.02.1983)
  Rakovniška trgovina raste (številka: 3, 15.02.1983)
  Še o imenu IG (številka: 3, 15.02.1983)
  Sodelovali tudi »viški« golobi (številka: 3, 15.02.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 3, 15.02.1983)
  Tekmovalni duh in športni užitki v Preserju (številka: 3, 15.02.1983)
  Ples cen se nadaljuje (številka: 3, 15.02.1983)
  Od Krima do Horjula (številka: 3, 15.02.1983)
  Preventivno varstvo domačih živali (številka: 3, 15.02.1983)
  Bodeča žica okoli Ljubljane (številka: 3, 15.02.1983)
  RAZPIS nagrad in priznanj za dosežke pri razvijanju in krepitvi samoupravljanja v letu 1983 (številka: 3, 15.02.1983)
  Uspešna izterjava (številka: 3, 15.02.1983)
  Pojasnilo (številka: 3, 15.02.1983)
  Lutkarji razveseljevali mladež v naši občini (številka: 3, 15.02.1983)
  Gospodarjenje v številkah (številka: 3, 15.02.1983)
  Spoštovano uredništvo! (številka: 3, 15.02.1983)
  Regulacija Galjevca (številka: 3, 15.02.1983)
  O izobraževanju delegatov (številka: 3, 15.02.1983)
  Društvo kmetskih fantov in deklet Želimlje (številka: 3, 15.02.1983)
  Cankarjev teden v Šentjoštu (številka: 3, 15.02.1983)
  Z dobrimi rezultati v novo leto (številka: 3, 15.02.1983)
  Alkoholik v delovnem okolju (številka: 3, 15.02.1983)
  Lesen most bo! (številka: 3, 15.02.1983)
  Pleskoobloga mora poravnati preveč izplačane dohodke (številka: 3, 15.02.1983)
  Kakšni so ukrepi proti črnograditeljem? (številka: 3, 15.02.1983)
  Uspehi brez tujih licenc (številka: 3, 15.02.1983)
  Višje cene veterinarskih pristojbin (številka: 3, 15.02.1983)
  prosto delovno mesto tajnika KS (številka: 3, 15.02.1983)
  Družbeni plan občine 1981-1985 (številka: 3, 15.02.1983)
  Notranje rezerve še vedno premalo izkoriščene (številka: 3, 15.02.1983)
  Še to o Šentjakobskem mostu (številka: 3, 15.02.1983)
  33 odstotkov učencev (številka: 3, 15.02.1983)
  Dve vprašanji iz Horjula (številka: 3, 15.02.1983)
  Zagotoviti možnosti za sprejete cilje (številka: 3, 15.02.1983)
  Bodo na Škofljici le spali ali bo tudi industrija? (številka: 3, 15.02.1983)
  »Uredimo naše okolje« (številka: 3, 15.02.1983)
  Krajevna skupnost Vrhovci (številka: 3, 15.02.1983)
  Za proslavitev obletnice Trubarjeve smrti (številka: 3, 15.02.1983)
  Vadba namiznega tenisa (številka: 3, 15.02.1983)
  Dinar za Pacug (številka: 3, 15.02.1983)
  Denar za trnovski vrtec je treba zagotoviti (številka: 3, 15.02.1983)
  Centralno skladišče tudi za maloprodajo? (številka: 3, 15.02.1983)
  Večje zanimanje za kulturo (številka: 3, 15.02.1983)
  Program samoprispevka uresničujmo odgovorneje! (številka: 3, 15.02.1983)
  Sklic programske seje konference (številka: 3, 15.02.1983)
  Program izletov za leto 1983 (številka: 3, 15.02.1983)
  vpis učencev v kadetsko šolo za miličnike za šolsko leto 1983/84 (številka: 3, 15.02.1983)
  Premalo usposabljanja v vrstah ZK (številka: 3, 15.02.1983)
  Slab odziv! (številka: 3, 15.02.1983)
  Vprašanje Polhovega Gradca o prevozih (številka: 4, 08.03.1983)
  Pevsko slavje na Brezovici (številka: 4, 08.03.1983)
  Obvestilo (številka: 4, 08.03.1983)
  Koliko časa še provizorij? (številka: 4, 08.03.1983)
  Borci podpiramo napore, ki jih družba vlaga za stabilizacijo (številka: 4, 08.03.1983)
  Preserjani so se izkazali (številka: 4, 08.03.1983)
  Pregost dim preprečuje pot izgube! (številka: 4, 08.03.1983)
  Vrhunski šport v Sloveniji (številka: 4, 08.03.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 4, 08.03.1983)
  Semen, gnojil in goriva je dovolj (številka: 4, 08.03.1983)
  Četrti veteranski turnir NTK Zvezde (številka: 4, 08.03.1983)
  Kaj je z Gmajnicami! (številka: 4, 08.03.1983)
  Zimske radosti za najmlajše (številka: 4, 08.03.1983)
  Avtobus in most (številka: 4, 08.03.1983)
  Marija Oblak (številka: 4, 08.03.1983)
  Trgovina odlično, kmetijstvo (številka: 4, 08.03.1983)
  Predlog programa proslav in prireditev v občini Ljubljana Vič-Rudnik v letu 1983 (številka: 4, 08.03.1983)
  Sestali so se člani odbora za Trubarjevo obletnico (številka: 4, 08.03.1983)
  26. marec sklic konference (številka: 4, 08.03.1983)
  Pridobila ga je Monika Reflak (številka: 4, 08.03.1983)
  Oh, ta tiskarski škrat! (številka: 4, 08.03.1983)
  Izzivajoča zmrzal (številka: 4, 08.03.1983)
  Vseh ciljev nismo dosegli! (številka: 4, 08.03.1983)
  Pri vsaki gradnji upoštevati mnenje KS (številka: 4, 08.03.1983)
  Ob 8. marcu za Pacug (številka: 4, 08.03.1983)
  Vsi brezdomci pod streho! (številka: 4, 08.03.1983)
  Želite šolanega psa? Izšolajte si ga sami pod strokovnim vodstvom (številka: 4, 08.03.1983)
  Nezasedena mesta za predšolske otroke v vzgojnovarstvenih objektih v občini (številka: 4, 08.03.1983)
  Na dnevnem redu (številka: 4, 08.03.1983)
  Sklepi in program praktičnega pouka (številka: 4, 08.03.1983)
  Nižji družbeni proizvod (številka: 4, 08.03.1983)
  Razpored odvoza kosovnega odpadnega materiala po krajevnih skupnostih (številka: 4, 08.03.1983)
  Ilirija Vedrog naš največji izvoznik (številka: 4, 08.03.1983)
  O delu izvršnega sveta (številka: 4, 08.03.1983)
  Družbeni plan 81-85 sprejet (številka: 4, 08.03.1983)
  V Zapotoku in na Veliki planini (številka: 4, 08.03.1983)
  Dolomitska izjava (številka: 4, 08.03.1983)
  Obvestilo krajanom krajevne skupnosti »Milan Česnik« (številka: 4, 08.03.1983)
  Pohod na Stol (številka: 4, 08.03.1983)
  Delavci SGP Grosuplje nočejo rušiti črnih gradenj! (številka: 4, 08.03.1983)
  Med kmeti premalo članov ZK (številka: 4, 08.03.1983)
  Kje smo letos pustovali (številka: 4, 08.03.1983)
  O pobudi za ukrep družbenega varstva za OD (številka: 4, 08.03.1983)
  Odpira možnosti vrtičkarjem! (številka: 4, 08.03.1983)
  Obvestilo (številka: 4, 08.03.1983)
  Več prijavljenih kot udeleženih (številka: 4, 08.03.1983)
  Kriza mladinskega prostovoljnega dela (številka: 4, 08.03.1983)
  Čakajoči in nezasedena mesta (številka: 4, 08.03.1983)
  666 033 ne bo več osamljen (številka: 4, 08.03.1983)
  Krajani KS Vič! (številka: 4, 08.03.1983)
  Malo o zgodovini, veliko o sedanjosti (številka: 4, 08.03.1983)
  Bobri osvajajo Barje (številka: 4, 08.03.1983)
  Koliko je promila od 700 milijonov (številka: 4, 08.03.1983)
  Manj denarja za komunalo (številka: 5, 29.03.1983)
  Poročili premalo problemski (številka: 5, 29.03.1983)
  Nova trgovina v KS Vič do konca 1984 (številka: 5, 29.03.1983)
  Pohod po poteh borb in zmag (številka: 5, 29.03.1983)
  Stiki, ki lahko obrodijo sadove (številka: 5, 29.03.1983)
  Več o storjenem kot le o nalogah (številka: 5, 29.03.1983)
  Gibanje iz veselja za veselje! (številka: 5, 29.03.1983)
  Zamenjava osebnih izkaznic (številka: 5, 29.03.1983)
  Mali strah Bav-bav (številka: 5, 29.03.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 5, 29.03.1983)
  Tudi za žene (številka: 5, 29.03.1983)
  Novosti v pokojninskem in invalidskem zavarovanju (številka: 5, 29.03.1983)
  DRAGI STARŠI (številka: 5, 29.03.1983)
  Izmišljeno potujčevanje Iga!? (številka: 5, 29.03.1983)
  IX. NATEČAJ (številka: 5, 29.03.1983)
  NNNP-Golovec-83 (številka: 5, 29.03.1983)
  Tisoči hektarov izboljšane zemlje (številka: 5, 29.03.1983)
  Na občinskem šahovskem prvenstvu za pionirke in pionirje (številka: 5, 29.03.1983)
  Sprememba urbanističnega reda za KS Brezovica, Vnanje in Notranje gorice (številka: 5, 29.03.1983)
  »Ni nam vseeno, kako živi in raste naš mladi rod« (številka: 5, 29.03.1983)
  Sankaško tekmovanje (številka: 5, 29.03.1983)
  Po usklajeni poti do skupnih ciljev (številka: 5, 29.03.1983)
  Krapi na sankah (številka: 5, 29.03.1983)
  V soboto, 16. aprila! (številka: 5, 29.03.1983)
  V šentjoških hribih in dolinah (številka: 5, 29.03.1983)
  »Zaslužijo javno pohvalo« (številka: 5, 29.03.1983)
  Iščemo lutko! (številka: 5, 29.03.1983)
  O obvezni prijavi sprememb na zemljiščih (številka: 5, 29.03.1983)
  Za še boljši odnos do občanov (številka: 5, 29.03.1983)
  Poročilo o uresničevanju DD o oblikovanju jn izvajanju kadrovske politike in problematika zaposlovanja v občini (številka: 5, 29.03.1983)
  Ob 8. marcu na Karlovici (številka: 5, 29.03.1983)
  Miličnikov delokrog je zelo širok (številka: 5, 29.03.1983)
  Osnovne smernice programa dela (številka: 5, 29.03.1983)
  Stalna skrb za borce (številka: 5, 29.03.1983)
  Ze četrto srečanje z domišljijo (številka: 5, 29.03.1983)
  Obvestilo! (številka: 5, 29.03.1983)
  Superveleslalom Gradišče 83 (številka: 5, 29.03.1983)
  Republiško tekmovanje v prometu (številka: 5, 29.03.1983)
  Društvo kmetskih fantov in deklet Ig (številka: 5, 29.03.1983)
  Prostor je naše bogastvo (številka: 5, 29.03.1983)
  Če boste prvič na obisku (številka: 5, 29.03.1983)
  Standard operativa namesto Grosupeljčanov (številka: 5, 29.03.1983)
  Dogovor o davkih sprejet (številka: 5, 29.03.1983)
  Pozabljamo ali nočemo? (številka: 5, 29.03.1983)
  Več pomoči delegatom (številka: 5, 29.03.1983)
  Delovanje rudniških mladincev (številka: 5, 29.03.1983)
  V Makedoniji je drugače (številka: 5, 29.03.1983)
  Za naslove najboljših veleslalomistov v občini (številka: 5, 29.03.1983)
  Razprava o vrhunskem športu (številka: 5, 29.03.1983)
  Smetišču se ne moremo ogniti, pa vendar (številka: 5, 29.03.1983)
  Kako so nam včasih šivali (številka: 5, 29.03.1983)
  Cepljenje psov proti steklini (številka: 5, 29.03.1983)
  VI. srečanje lutkovnih skupin (številka: 5, 29.03.1983)
  OBVESTILO (številka: 5, 29.03.1983)
  Deset let moškega pevskega zbora (številka: 5, 29.03.1983)
  Predvideni dnevni red zasedanja zborov občinske skupščine, ki bo 20. aprila 1983 (številka: 5, 29.03.1983)
  Nezadostna prometna vzgoja na srednjih šolah (številka: 5, 29.03.1983)
  Voznik naj ima prav (številka: 5, 29.03.1983)
  Jara meščanka v Zelenem logu (številka: 5, 29.03.1983)
  Načrt nove ljubljanske potniške postaje (številka: 5, 29.03.1983)
  Rekreacijska tekmovanja (številka: 5, 29.03.1983)
  Športni utrip v Notranjih goricah (številka: 5, 29.03.1983)
  Izletniška sekcija DU Vič obvešča! (številka: 5, 29.03.1983)
  V biroju se začenja proizvodnja (številka: 5, 29.03.1983)
  Pot kurirčkove torbice v naši občini (številka: 6, 19.04.1983)
  Delavci so pripravljeni delati več, če (številka: 6, 19.04.1983)
  Posebni avtobusi za proslavo (številka: 6, 19.04.1983)
  Prvotna Ljubljanica (številka: 6, 19.04.1983)
  Obvestilo (številka: 6, 19.04.1983)
  Rudi Simčič se je predstavil v Iskra - servisu (številka: 6, 19.04.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 6, 19.04.1983)
  Angora: Časi za »pošlihtat« (številka: 6, 19.04.1983)
  RAZPIS (številka: 6, 19.04.1983)
  Kje lahko letujejo osnovnošolci? (številka: 6, 19.04.1983)
  Nove osnove za otroški dodatek (številka: 6, 19.04.1983)
  Iz odraslosti v dozorelost (številka: 6, 19.04.1983)
  Že 27. Pohod pd poteh partizanske Ljubljane (številka: 6, 19.04.1983)
  Srečajmo se na Vrhovcih (številka: 6, 19.04.1983)
  Koncert pevskih zborov - nov uspeh viških pevcev (številka: 6, 19.04.1983)
  Iz planinskega društva Ig (številka: 6, 19.04.1983)
  Pogoji gospodarjenja se zaostrujejo (številka: 6, 19.04.1983)
  Nastopilo 39 ekip (številka: 6, 19.04.1983)
  Janez Zemljarič: Neobhoden je izvoz na konvertibilno področje (številka: 6, 19.04.1983)
  Izvoz - rdeča nit vseh naših planov (številka: 6, 19.04.1983)
  Le z nagrajevanje po delu do večje produktivnosti (številka: 6, 19.04.1983)
  Taborniškem tekmovanju v Preserju na rob! (številka: 6, 19.04.1983)
  Obvestilo upokojencem (številka: 6, 19.04.1983)
  Nesolidni izvajalci ne bodo več sodelovali (številka: 6, 19.04.1983)
  S kranjskogorskega veleslaloma (številka: 6, 19.04.1983)
  Nove oblike dela ZSMS (številka: 6, 19.04.1983)
  Izobesimo zastave! (številka: 6, 19.04.1983)
  Bajke iz balalajke! (številka: 6, 19.04.1983)
  Prvomajski turnir v malem nogometu (številka: 6, 19.04.1983)
  27. APRILA NA VRHOVCIH - OSREDNJA PROSLAVA OBČINSKEGA PRAZNKA (številka: 6, 19.04.1983)
  OPTIKA KRHLIKAR BRIGITA (številka: 6, 19.04.1983)
  Boža premagala devet nasprotnikov (številka: 6, 19.04.1983)
  Z delom in slogo dosegamo uspehe! (številka: 6, 19.04.1983)
  Pionirji so tekmovali v namiznem tenisu (številka: 6, 19.04.1983)
  Od konjskega hrzanja do mladeniškega disca (številka: 6, 19.04.1983)
  Ob pijači tudi jedila (številka: 6, 19.04.1983)
  Napotki kolesarjem (številka: 6, 19.04.1983)
  Letna konferenca rezervnih vojaških starešin (številka: 6, 19.04.1983)
  Rešitve moramo iskati v nas samih (številka: 6, 19.04.1983)
  Razpis (številka: 6, 19.04.1983)
  Priprave na mladinske delovne akcije (številka: 6, 19.04.1983)
  V vrtincu plinskega lonca (številka: 6, 19.04.1983)
  Pred 40 leti je padel narodni heroj Vladimir Dolničar-Rudi (številka: 6, 19.04.1983)
  Odslej tudi glasbeni pouk (številka: 6, 19.04.1983)
  Svet prvič v novi sestavi (številka: 6, 19.04.1983)
  Lastnik odgovarja za dejanja psa (številka: 6, 19.04.1983)
  TEKSTILKA (številka: 6, 19.04.1983)
  O boljšem delu čebelarske zadruge (številka: 6, 19.04.1983)
  Ali res poznamo njihovo delo? (številka: 6, 19.04.1983)
  Skupno praznovanje štirih KS (številka: 6, 19.04.1983)
  Bogat letni program občinske zveze čebelarskih društev (številka: 6, 19.04.1983)
  Tretje leto podpeškega vrtca (številka: 6, 19.04.1983)
  V križiščih gre še težko (številka: 6, 19.04.1983)
  Svečano na letni konferenci ZŠAM Dolomiti (številka: 6, 19.04.1983)
  Podaljšanje razpisa za vojaške šole (številka: 6, 19.04.1983)
  Ob zaključeni sekciji »Udejstvovanje kmečke žene v družbenopolitičnem in društvenem življenju v KS« (številka: 6, 19.04.1983)
  Kako bo s prepovedjo gradenj? (številka: 6, 19.04.1983)
  Ribe niso le za v lonec (številka: 6, 19.04.1983)
  Za korenito družbeno preobrazbo v delu in mišljenju (številka: 6, 19.04.1983)
  Seminar za mlade (številka: 7, 10.05.1983)
  Makov vikend vabi (številka: 7, 10.05.1983)
  Obiskali so nas Lajkovčani (številka: 7, 10.05.1983)
  Skupno zasedanje vseh treh zborov skupaj s četrtim zborom- skupščino SIS za raziskovalno dejavnost bo v torek, 24. maja, ob 16. uri (številka: 7, 10.05.1983)
  Letna skupščina vojaških invalidov (številka: 7, 10.05.1983)
  Na tekmovanju- tokrat precej mladih (številka: 7, 10.05.1983)
  Vedno več ekip v malem nogometu (številka: 7, 10.05.1983)
  Veseli vsakega srečanja (številka: 7, 10.05.1983)
  Živi spomini tovariškega snidenja (številka: 7, 10.05.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 7, 10.05.1983)
  Lov ni le šport (številka: 7, 10.05.1983)
  Štafeto pozdravimo množično (številka: 7, 10.05.1983)
  Mladinec, mladinka! (številka: 7, 10.05.1983)
  Na napakah smo se res precej naučili (številka: 7, 10.05.1983)
  Zbor združenega dela nesklepčen (številka: 7, 10.05.1983)
  Tekmovanje za življenja (številka: 7, 10.05.1983)
  Priznanja in nagrade so prejeli (številka: 7, 10.05.1983)
  Kako »pobratiti« raziskovanje in gospodarstvo? (številka: 7, 10.05.1983)
  Jadranje na deski (številka: 7, 10.05.1983)
  Priznanja so prejeli (številka: 7, 10.05.1983)
  Tiskarski škrat! (številka: 7, 10.05.1983)
  Srečanje z Glažarjevo bajto (številka: 7, 10.05.1983)
  ODLOK o hišnem redu na območju mesta Ljubljane (številka: 7, 10.05.1983)
  prosta dela in naloge KS (številka: 7, 10.05.1983)
  Obvestilo članom (številka: 7, 10.05.1983)
  Tri odličja za OŠ Trnovo (številka: 7, 10.05.1983)
  »Radna prva« (številka: 7, 10.05.1983)
  Tudi lovska družina Brdo razvija svoj prapor (številka: 7, 10.05.1983)
  Odbojkaški turnir OF 83 (številka: 7, 10.05.1983)
  Siri, potrošnik in? (številka: 7, 10.05.1983)
  Rezultati osnovnošolskega krosa (številka: 7, 10.05.1983)
  50 let čebelarske družine »Barje« (številka: 7, 10.05.1983)
  PROSLAVO DVESTOLETNICE IZIDA PRVEGA VEGOVEGA LOGARITMOVNIKA (številka: 7, 10.05.1983)
  Srebrni znaki podeljeni (številka: 7, 10.05.1983)
  Mož, žena in pes spijo, vlomilci pa kradejo (številka: 7, 10.05.1983)
  Praznik Barja, Krima, Galjevice in Peruzzi (številka: 7, 10.05.1983)
  Kadrovska politika je še prepolna pomanjkljivosti (številka: 7, 10.05.1983)
  Vabilo k sodelovanju (številka: 7, 10.05.1983)
  NTK Olimpiji pokal Sportskih novosti (številka: 7, 10.05.1983)
  Družbene zemlje ne more obdelovati, kdor hoče (številka: 7, 10.05.1983)
  Urbanistični red sprejet (številka: 7, 10.05.1983)
  Planinski tabor na Kureščku (številka: 7, 10.05.1983)
  Nagrade za včerajšnje delo, dogovori za prihodnje dni (številka: 7, 10.05.1983)
  Način preverjanja je dober (številka: 8, 31.05.1983)
  Kakšni so rezultati našega kmetijstva v začetku leta 1983? (številka: 8, 31.05.1983)
  OBVESTILO (številka: 8, 31.05.1983)
  Zaželeni otok delavnosti (številka: 8, 31.05.1983)
  Sodelovanje z obrtnikom: cenejša malica (številka: 8, 31.05.1983)
  NTK Zvezda prvak (številka: 8, 31.05.1983)
  Junijsko zasedanje skupščine bo v sredo 22. junija ob 16. uri (številka: 8, 31.05.1983)
  Preusmerjamo se (številka: 8, 31.05.1983)
  Balinanje (številka: 8, 31.05.1983)
  Resnost v razmišljanju in delovanju (številka: 8, 31.05.1983)
  Slavnost ob krajevnem prazniku v Iški vasi (številka: 8, 31.05.1983)
  Vrtičkarstvo - na Barje? (številka: 8, 31.05.1983)
  Listina o sodelovanju z rojaki v Goteborgu (številka: 8, 31.05.1983)
  Razširitev pokopališč (številka: 8, 31.05.1983)
  Športno in otroško igrišče (številka: 8, 31.05.1983)
  Veliki napori delavcev ob težkih pogojih gospodarjenja (številka: 8, 31.05.1983)
  Uspel planinski tabor (številka: 8, 31.05.1983)
  Tudi mladi na krivih poteh (številka: 8, 31.05.1983)
  Sprejem za miličnike (številka: 8, 31.05.1983)
  Podelili priznanja OF in priznanja KS (številka: 8, 31.05.1983)
  Tek OF 83' (številka: 8, 31.05.1983)
  Ne zlorabljajmo prostora! (številka: 8, 31.05.1983)
  Letos delo na treh odsekih PST (številka: 8, 31.05.1983)
  Osmošolci na Neretvo (številka: 8, 31.05.1983)
  Razpored zamenjave osebnih izkaznic (številka: 8, 31.05.1983)
  Gradi se nova cesta (številka: 8, 31.05.1983)
  Večina pa je upoštevala dogovor (številka: 8, 31.05.1983)
  Poklonili so se spominu svojega komandanta (številka: 8, 31.05.1983)
  Skupno praznovanje štirih KS (številka: 8, 31.05.1983)
  Rokovnik kandidacijskih postopkov in volitev organov SZDL (številka: 8, 31.05.1983)
  Kdo je na potezi za vodovod? (številka: 8, 31.05.1983)
  Prvi »suhi biatlon« odlično uspel (številka: 8, 31.05.1983)
  Doprinos DKFD (številka: 8, 31.05.1983)
  Znanje moramo dograjevati in obnavljati! (številka: 8, 31.05.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 8, 31.05.1983)
  Pomnik osvoboditeljem Ljubljane (številka: 8, 31.05.1983)
  Bord in pionirji (številka: 8, 31.05.1983)
  Tekmovanje mladih (številka: 8, 31.05.1983)
  Praznovali tudi Dobrovčani (številka: 8, 31.05.1983)
  Složno nad odpadke (številka: 8, 31.05.1983)
  Na poti k novim uspehom (številka: 8, 31.05.1983)
  Odgovor taborniškemu odredu (številka: 8, 31.05.1983)
  Občni zbor TVD Partizana Trnovo (številka: 8, 31.05.1983)
  12. maj - praznik KS Polhov Gradec (številka: 8, 31.05.1983)
  11. junija razstava in proslava (številka: 8, 31.05.1983)
  Zakaj požiramo prah (številka: 8, 31.05.1983)
  Franc Šetinc v knjižnici Prežihov Voranc (številka: 8, 31.05.1983)
  V Goričici nov gasilski dom (številka: 8, 31.05.1983)
  križanke - Ijubljana (številka: 8, 31.05.1983)
  Društvo kmetijskih fantov in deklet Golo-Škrilje (številka: 8, 31.05.1983)
  »Stabilizacija ne pomeni nazadovanja« (številka: 8, 31.05.1983)
  IMP DO »IKO« LJUBLJANA (številka: 8, 31.05.1983)
  Aktivnost članstva namenjena aktualnim razmeram (številka: 8, 31.05.1983)
  Zaprta šola na Barju (številka: 8, 31.05.1983)
  Prva izmena že letuje (številka: 8, 31.05.1983)
  Praznovanje KS Kolezija, Murgle, Rakova Jelša, Trnovo in Zeleni log (številka: 8, 31.05.1983)
  40 let zmage nad belogardizmom (številka: 8, 31.05.1983)
  Odlikovanja za 21 delavcev Iskrinega TOZD Servis (številka: 8, 31.05.1983)
  Praznovanje 1. maja (številka: 8, 31.05.1983)
  Jeseni volitve v organe socialistične zveze (številka: 8, 31.05.1983)
  Štefeta OF (številka: 8, 31.05.1983)
  Prve zamude (številka: 8, 31.05.1983)
  Kaj je zakonito? (številka: 12, 13.09.1983)
  RAZPORED ODVOZA KOSOVNEGA ODPADNEGA MATERIALA PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH (številka: 12, 13.09.1983)
  Vročena odlikovanja Predsedstva SFRJ (številka: 12, 13.09.1983)
  ZADNJE SLOVO OD REVOLUCIONARJEV (številka: 12, 13.09.1983)
  Najtežji položaj je v Ljubljanskih opekarnah (številka: 12, 13.09.1983)
  Nogometni klub Domačini zmagal (številka: 12, 13.09.1983)
  Lep primer poštenosti (številka: 12, 13.09.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 12, 13.09.1983)
  Ob tednu boja proti kajenju (številka: 12, 13.09.1983)
  Evidentiranje možnih kandidatov v organizacije SZDL v polnem teku (številka: 12, 13.09.1983)
  Parkirišča za glasbeno šolo motijo sosede (številka: 12, 13.09.1983)
  Lopate in krampi čakajo Pograjce (številka: 12, 13.09.1983)
  Sezona rekordov (številka: 12, 13.09.1983)
  Izšla brošura Turjak (številka: 12, 13.09.1983)
  »Račke« slajše od »Džuli« (številka: 12, 13.09.1983)
  Uničenje belogardistične postojanke na Turjaku (številka: 12, 13.09.1983)
  Kaj vendar? Izlet, mesečni izlet! (številka: 12, 13.09.1983)
  Jasna revolucionarna osebnost, svetal zgled sodelavcem (številka: 12, 13.09.1983)
  Pričakujejo prve devize (številka: 12, 13.09.1983)
  Pregled razpisov za II. jesenski del 1983 (številka: 12, 13.09.1983)
  VOLNA na Trnovem, bližje potrošniku? (številka: 12, 13.09.1983)
  Redna vadba v Partizanu Trnovo (številka: 12, 13.09.1983)
  Rezultati viških brigadirjev (številka: 12, 13.09.1983)
  Polletno poročilo zadovoljivo (številka: 12, 13.09.1983)
  Kako bi ravnali ob potresu? (številka: 12, 13.09.1983)
  Spremeniti plane SIS (številka: 12, 13.09.1983)
  Oh, ta nesrečni tiskarski škrat! (številka: 12, 13.09.1983)
  Vpišite abonma v MGL (številka: 12, 13.09.1983)
  Gasilski praznik (številka: 12, 13.09.1983)
  Bo dom zgrajen pred rokom? (številka: 12, 13.09.1983)
  Obiskali Peršmanovo domačijo (številka: 12, 13.09.1983)
  Manj možnosti za novo viško trgovino (številka: 12, 13.09.1983)
  Kaj so potresi? (številka: 12, 13.09.1983)
  Bo treba res prerazporediti objekte Samoprispevka III (številka: 12, 13.09.1983)
  Taborniški tek okrog Bohinjskega jezera (številka: 12, 13.09.1983)
  18. septembra na Turjaku (številka: 12, 13.09.1983)
  Vadba se je pričela (številka: 12, 13.09.1983)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 12, 13.09.1983)
  Ne pozabimo vsebine brošure (številka: 12, 13.09.1983)
  Gasilci preganjali sušo (številka: 12, 13.09.1983)
  RAZPIS za predlog kandidatov za nagrade in priznanja Občinske raziskovalne skupnosti Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 12, 13.09.1983)
  Spominska plošča (številka: 12, 13.09.1983)
  Srečanje delavcev Ilirije -Vedrog s Šercerjevci (številka: 12, 13.09.1983)
  Tesna ulica je nevarna za pešce (številka: 12, 13.09.1983)
  Odkupili 327 ton pšenice (številka: 12, 13.09.1983)
  Tretji teden upokojencev (številka: 12, 13.09.1983)
  Šotorišče na Svobodi, pomoč ranjenim (številka: 12, 13.09.1983)
  SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODPEČ-PRESERJE (številka: 12, 13.09.1983)
  Dosleden borec naše revolucije (številka: 12, 13.09.1983)
  Kako potekajo dela na PST? (številka: 12, 13.09.1983)
  Ob 8. uri - alarm naravne nesreče (številka: 12, 13.09.1983)
  Kako prihraniti denar v družbenih dejavnostih? (številka: 12, 13.09.1983)
  Varna pot v šolo! (številka: 12, 13.09.1983)
  Lakirnica ne sme počivati (številka: 12, 13.09.1983)
  V Žičnici ukrep družbenega varstva (številka: 12, 13.09.1983)
  Oživljanje glasbene kulture v Šentjoštu (številka: 12, 13.09.1983)
  Krajani ne stojijo prekrižanih rok (številka: 12, 13.09.1983)
  Učiteljeva plača ni povsod enaka! (številka: 14, 02.11.1983)
  Podpora ukrepom družbenega varstva (številka: 14, 02.11.1983)
  OB 1.NOVEMBRU (številka: 14, 02.11.1983)
  Mladi ocenjujejo svoje delo (številka: 14, 02.11.1983)
  S krosa v Velikih Laščah (številka: 14, 02.11.1983)
  Barje, kdo bo tebe ljubil? (številka: 14, 02.11.1983)
  Poenotiti administracijo in ustanoviti delovne skupnosti (številka: 14, 02.11.1983)
  DRUŠTVO INVALIDOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK OBVEŠČA (številka: 14, 02.11.1983)
  Občni zbori že v decembru (številka: 14, 02.11.1983)
  Od elektrike do (trajnega) prijateljstva (številka: 14, 02.11.1983)
  Hiša za gradbeno prekucuhijo* (številka: 14, 02.11.1983)
  Kot pred 40 leti (številka: 14, 02.11.1983)
  Veliko in še več tort (številka: 14, 02.11.1983)
  30 let krvodajalstva (številka: 14, 02.11.1983)
  O komunalni skupnosti in financiranju KS (številka: 14, 02.11.1983)
  Sistemska rešitev je prepotrebna (številka: 14, 02.11.1983)
  Na rob razpravi o statutu SPIZ-a! (številka: 14, 02.11.1983)
  V Izoli prostor za letovanje! (številka: 14, 02.11.1983)
  V združenem delu bistveno nižji stroški (številka: 14, 02.11.1983)
  Vabilo k sodelovanju (številka: 14, 02.11.1983)
  Stanovanjska skupnost odslej na Tržaški! (številka: 14, 02.11.1983)
  Nekateri podatki so odlični (številka: 14, 02.11.1983)
  Umetnost ob koncu tisočletja (številka: 14, 02.11.1983)
  Delo povzdigne človeka (številka: 14, 02.11.1983)
  Konferenca in predsedstvo SZDL v občini (številka: 14, 02.11.1983)
  Iz programa Cankarjevega doma (številka: 14, 02.11.1983)
  Komunisti o mladini in o izvajanju 8. seje CK ZKS (številka: 14, 02.11.1983)
  Velikan raste ob Cesti v Gorice (številka: 14, 02.11.1983)
  Prenova Trnovskega pristana (številka: 14, 02.11.1983)
  Še smeleje v kmetijstvu in turizmu (številka: 14, 02.11.1983)
  Izlet upokojencev v Ozalj (številka: 14, 02.11.1983)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 14, 02.11.1983)
  Semena rada »shodijo« (številka: 14, 02.11.1983)
  Ob tretjem tednu upokojencev (številka: 14, 02.11.1983)
  Zbrati več denarja (številka: 14, 02.11.1983)
  Predlog resolucije bo oblikovan decembra (številka: 14, 02.11.1983)
  Krosi najmlajših (številka: 14, 02.11.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 14, 02.11.1983)
  Srečanje invalidov v Mostecu (številka: 14, 02.11.1983)
  Ali se bodo stanovanjski načrti uresničili? (številka: 14, 02.11.1983)
  Zvezda vnovič prva (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Naloge komunistov po 8. in 10. seji CK ZKJ (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Prava zgodovina opisuje dogodke, ne ljudi (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Smučarski tečaj Partizana Trnovo (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Voda iz cisterne za hribovske kmete (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Za proizvodnjo -večji prostori (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Pregled smučišč, vlečnic, tekaških prog in skakalnic v občini Vič-Rudnik (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Risanke za najmlajše (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Dedek Mraz pri viških malčkih (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Laščani ne držijo križem rok (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Več denarja za Barje? (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Ni denarja - ni muzike (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Tekmovanje rezervnih vojaških starešin (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Prinašajo vam Našo komuno! (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Program izletov za prihodnje leto (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Likovna razstava (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Dogradili in odprti smo severni odsek ljubljanske obvoznice (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Višji prispevek in višja posmrtnina vzajemne samopomoči (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Dva predloga iz Murgel (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Rekreacija šolarjev med počitnicami (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Varstvo otrok v času zimskih počitnic (številka: 16/17, 20.12.1983)
  »Lepo je, ko človek vidi, da to res raste na široko« (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Predavanje ljubljanskega hortikulturnega društva (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Oh,ti odrasti (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Pripravljajo, rekli so (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Voda - je ni ali pa je oporečna (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Tesna ulica - kdaj in kako? (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Najprej je človek delavec (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Socialistična zveza bližje interesom občanov (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Nasvidenje v Pacugu (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Organizatorji rekreacije na izpopolnjevanju (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Presenečenje za oskrbovance na Bokalcah (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Velik uspeh Hodžiča in Janežiča (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Društvo upokojencev Trnovo (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Nagrade in priznanja najboljšim športnikom (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Zagotovljeno je 23 ha družbene zemlje za vrtičke (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Protestiram (številka: 16/17, 20.12.1983)
  V Trnovem ohranjamo kulturno dediščino (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Razpenja most se preko reke (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Kočevska proga tudi za potnike? (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Peščica naših novoletnih želja (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Sprevod dedka Mraza (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Viški pionirji med najuspešnejšimi! (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Programske usmeritve dela občinske konference SZDL (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Objekti skupnega ljubljanskega pomena (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Razpored zamenjave osebnih izkaznic (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Podelitev državnih odlikovanj (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Novoletna nagradna križanka (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Šesti sezoni Brazd vzdržljivosti naproti (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Naše glasilo izhaja že dvajset let (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Naloge in ocene dela komunistov (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Nov tečaj aerobike (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Vožnja v zimskih razmerah je nevarna (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Na Rudniku (številka: 16/17, 20.12.1983)
  V ČASU ZIMSKIH POČITNIC (številka: 16/17, 20.12.1983)
  NAŠA KOMUNA (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Dovolj pšenice in koruze (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Nič načelne debate (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Zahvala bratom Tehovnik (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Objava prostega delovnega mesta (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Izvoljeno novo vodstvo OK SZDL Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Borut Mišica prisegel (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Najboljši športniki v občini (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Natečaj za podelitev priznanj in nagrad občine Ljubljana Vič-Rudnik v letu l984 (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Tist kar ste zvedl v Naš komun (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Prostorska problematika širšega območja ob južni obvozni cesti (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Preživnine za leto 1984 (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Krajani KS Milana Česnika preberite! (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Muzej ljudske revolucije v Trnovskem predmestju (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Na Vrhovcih in Brdu (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Dinar za Pacug (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Zadnje priprave pred poletom (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib naravna znamenitost (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Zunanji nered krha domači red (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Iz Vnanjih Goric (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Za predšolske otroke (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Z naravo k človeku (številka: 16/17, 20.12.1983)
  TA MESEC V SKUPŠČINI (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Redukcije in požarna varnost (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Novo strelišče v Iški vasi (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Izhodiščne cene za komunalno urejanje (številka: 16/17, 20.12.1983)
  OBČANI! (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Odplake in prašna sivina (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Madi o SLO in DS (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Ob dvojnem jubileju Ivana Svetine (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Oglašamo se iz Horjula! (številka: 16/17, 20.12.1983)
  S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Barje kot vrt na boku Ljubljane (številka: 16/17, 20.12.1983)
  Občinska proslava je bila v KS Vič (številka: 16/17, 20.12.1983)
 9. 1986
   163

  obrazložitev (številka: 2, 11.02.1986)
  obrazložitev (številka: 2, 11.02.1986)
  VABILO (številka: 2, 11.02.1986)
  Odgovori na pripombe konference delegacij v zvezi z obravnavo osnutka dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 in osnutka odloka o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 2, 11.02.1986)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, dne 26. februarja 1986 ob 15.30 (številka: 2, 11.02.1986)
  PREDLOG DOGOVORA O OBLIKOVANJU IN RAZPOREJANJU SREDSTEV SPLOŠNE PORABE V OBČINAH IN MESTU LJUBLJANA ZA LETO 1986 (številka: 2, 11.02.1986)
  POROČILO (številka: 2, 11.02.1986)
  ODLOK (številka: 2, 11.02.1986)
  ODLOK (številka: 2, 11.02.1986)
  POROČILO (številka: 2, 11.02.1986)
  STATUT (številka: 2, 11.02.1986)
  VABILO (številka: 2, 11.02.1986)
  STALIŠČA (številka: 2, 11.02.1986)
  ODLOČBO (številka: 2, 11.02.1986)
  KAZALO (številka: 2, 11.02.1986)
  obrazložitev (številka: 2, 11.02.1986)
  KAZALO (številka: 3, 11.03.1986)
  DOGOVOR o usklajevanju meril za določanje območij na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (številka: 3, 11.03.1986)
  ODLOK o delegiranju delegatov v zbor občin in zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije (številka: 3, 11.03.1986)
  POROČILO o delu skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik v obdobju april 1982 - december 1985 (številka: 3, 11.03.1986)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, dne 26. marca 1986 ob 15. uri (številka: 3, 11.03.1986)
  SKLEP o soglasju k imenovanju tajnika zbora krajevnih skupnosti skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 3, 11.03.1986)
  Predlog odloka o zazidalnem načrtu za območje vs 4/4 (RS 5) Lavrica (številka: 3, 11.03.1986)
  LOVSKO-GOSPODARSKI NAČRTI (številka: 3, 11.03.1986)
  ODLOK o delegiranju delegatov v zbor združenega dela skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 3, 11.03.1986)
  dnevni redi sej (številka: 3, 11.03.1986)
  SKLEP (številka: 3, 11.03.1986)
  PRAVILNIK o postopkih oddaje poslovnih prostorov v najem (številka: 3, 11.03.1986)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM o združevanju poslovnih sredstev do višini obračunane amortizacije za osnovna sredstva (številka: 3, 11.03.1986)
  POROČILO o pripravi planskih dokumentov v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 3, 11.03.1986)
  SKLEP o soglasju k imenovanju tajnika zbora združenega dela skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 3, 11.03.1986)
  ODLOK o priznanjih in nagradah občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 3, 11.03.1986)
  ODLOK o razglasitvi Krakova, Eipprove ulice in Trnovskega pristana za kulturni in zgodovinski spomenik (številka: 3, 11.03.1986)
  POROČILO začasnega kolegijskega poslovodnega organa Študentskega centra v Ljubljani (številka: 3, 11.03.1986)
  VABILO (številka: 4, 13.05.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 4, 13.05.1986)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 4, 13.05.1986)
  OBVESTILO (številka: 4, 13.05.1986)
  PREDLOG (številka: 4, 13.05.1986)
  VABILO (številka: 4, 13.05.1986)
  SKLEP (številka: 4, 13.05.1986)
  obrazložitev (številka: 4, 13.05.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 4, 13.05.1986)
  KAZALO (številka: 4, 13.05.1986)
  ODLOK (številka: 4, 13.05.1986)
  PREGLED (številka: 4, 13.05.1986)
  PREDLOD PREDLAGATELJA (številka: 4, 13.05.1986)
  SKLEP (številka: 4, 13.05.1986)
  DRUŽBENI DOGOVOR (številka: 4, 13.05.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 4, 13.05.1986)
  VABILO (številka: 4, 13.05.1986)
  ODLOK (številka: 4, 13.05.1986)
  obrazložitev (številka: 4, 13.05.1986)
  ODLOK (številka: 4, 13.05.1986)
  obrazložitev (številka: 4, 13.05.1986)
  POROČILO (številka: 4, 13.05.1986)
  VABILO (številka: 5, 02.06.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 5, 02.06.1986)
  POROČILO (številka: 5, 02.06.1986)
  SKLEP (številka: 5, 02.06.1986)
  VABILO (številka: 5, 02.06.1986)
  POROČILO (številka: 5, 02.06.1986)
  obrazložitev (številka: 5, 02.06.1986)
  odgovori na vprašanja delegatov (številka: 5, 02.06.1986)
  POROČILO (številka: 5, 02.06.1986)
  VABILO (številka: 5, 02.06.1986)
  ODLOK (številka: 5, 02.06.1986)
  ODLOK (številka: 5, 02.06.1986)
  obrazložitev (številka: 5, 02.06.1986)
  PROGRAM (številka: 5, 02.06.1986)
  ODLOK (številka: 5, 02.06.1986)
  ODLOK (številka: 5, 02.06.1986)
  POROČILO (številka: 5, 02.06.1986)
  VABILO (številka: 5, 02.06.1986)
  KAZALO (številka: 5, 02.06.1986)
  PRIPOMBE IN STALIŠČA DO PRIPOMB (številka: 6, 09.09.1986)
  ODLOK o spremembi zazidalnega načrta za del območja urejanja VS 3/2 - Vič (VS 6), območje zaklonišča in garaže »duplex« (številka: 6, 09.09.1986)
  SKLEP (številka: 6, 09.09.1986)
  OBRAZLOŽITEV K SPREMEMBI ZAZIDALNEGA NAČRTA (številka: 6, 09.09.1986)
  ODLOK o razglasitvi petih podružničnih cerkva za kulturne spomenike (številka: 6, 09.09.1986)
  PROGRAM DELA zborov skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje september-december 1986 (številka: 6, 09.09.1986)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 24. septembra 1986 ob 15.30 (številka: 6, 09.09.1986)
  ODLOK o priznavalninah udeležencem NOV (številka: 6, 09.09.1986)
  INFORMACIJA o poslovanju OZD v I. polletju 1986 (ZZD, ZKS, DPZ) (številka: 6, 09.09.1986)
  ODLOK o uvedbi melioracijskega postopka na območju »Resnik« in rabi kmetijskih zemljišč po izvedenih melioracijskih delih (številka: 6, 09.09.1986)
  KAZALO (številka: 6, 09.09.1986)
  OSNUTEK DOGOVORA O SPREMEMBI DOGOVORA O OBLIKOVANJU IN RAZPOREJANJU SREDSTEV SPLOŠNE PORABE V OBČINAH IN MESTU LJUBLJANI V LETU 1986 (številka: 6, 09.09.1986)
  PRIKAZ STANJA IN AKTIVNOSTI na področju nepremičnine naravne in kulturne dediščine (ZZD, ZKS, DPZ) (številka: 6, 09.09.1986)
  ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VP 6/1 (VP 4) Plutal (številka: 6, 09.09.1986)
  ODLOK o razglasitvi Krakova in Eipprove ulice za kulturni in zgodovinski spomenik (številka: 6, 09.09.1986)
  odgovori na vprašanja delegatov (številka: 6, 09.09.1986)
  ODLOK o spremembi odloka o odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda (številka: 6, 09.09.1986)
  POSLOVNIK skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 6, 09.09.1986)
  PROBLEMATIKA GOSPODARJENJA IN ZASEBNEGA LASTNIŠTVA GOZDOV v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 6, 09.09.1986)
  OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1986 (številka: 6, 09.09.1986)
  DRUŽBENI DOGOVOR o priznavalninah udeležencev NOV (številka: 6, 09.09.1986)
  dnevni redi sej (številka: 6, 09.09.1986)
  ODLOK o spremembi in dopolnitvah odloka o davkih občanov (številka: 7, 13.10.1986)
  POROČILO o poteku gradnje objektov iz programa samoprispevka III na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik po stanju 20. 9. 1986 (številka: 7, 13.10.1986)
  Poročilo izvajanju ureditvenih ukrepov po ukinitvi ukrepa družbenega varstva v DO študentski center v Ljubljani (številka: 7, 13.10.1986)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 7, 13.10.1986)
  SKLEP o ustanovitvi in imenovanju odbora za družbenopolitični sistem pri družbenopolitičnem zboru SOb Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 7, 13.10.1986)
  KAZALO (številka: 7, 13.10.1986)
  SKLEP o delegiranju delegata skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik v odbor udeležencev družbenega dogovora (številka: 7, 13.10.1986)
  RESOLUCIJA O politiki izvajanja družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik v obdobju 1986-1990 za leto 1987 (številka: 7, 13.10.1986)
  sklep (številka: 7, 13.10.1986)
  dnevni redi sej (številka: 7, 13.10.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 8, 10.11.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 8, 10.11.1986)
  OSNUTEK DOGOVORA (številka: 8, 10.11.1986)
  VABILO (številka: 8, 10.11.1986)
  ODLOK (številka: 8, 10.11.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 8, 10.11.1986)
  KAZALO (številka: 8, 10.11.1986)
  ODLOK (številka: 8, 10.11.1986)
  VABILO (številka: 8, 10.11.1986)
  VABILO (številka: 8, 10.11.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 8, 10.11.1986)
  PROGRAM DELA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE LJUBLJANA VIČ-RUDNIK ZA LETO 1987 (številka: 8, 10.11.1986)
  ODLOK (številka: 8, 10.11.1986)
  obrazložitev (številka: 8, 10.11.1986)
  obrazložitev (številka: 8, 10.11.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 8, 10.11.1986)
  SKLEP (številka: 8, 10.11.1986)
  obrazložitev (številka: 8, 10.11.1986)
  ODLOK (številka: 8, 10.11.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 8, 10.11.1986)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 8, 10.11.1986)
  ODLOK (številka: 8, 10.11.1986)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 8, 10.11.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 8, 10.11.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 8, 10.11.1986)
  POROČILO (številka: 8, 10.11.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 8, 10.11.1986)
  ODLOK (številka: 8, 10.11.1986)
  POROČILO (številka: 8, 10.11.1986)
  SKLEP (številka: 8, 10.11.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 8, 10.11.1986)
  obrazložitev (številka: 8, 10.11.1986)
  obrazložitev (številka: 9, 09.12.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 09.12.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 09.12.1986)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 9, 09.12.1986)
  RESOLUCIJO (številka: 9, 09.12.1986)
  KAZALO (številka: 9, 09.12.1986)
  SKUPNO ZASEDANJE (številka: 9, 09.12.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 09.12.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 09.12.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 09.12.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 09.12.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 09.12.1986)
  ODLOK (številka: 9, 09.12.1986)
  ODLOK (številka: 9, 09.12.1986)
  INFORMACIJA (številka: 9, 09.12.1986)
  SKLEP (številka: 9, 09.12.1986)
  obrazložitev (številka: 9, 09.12.1986)
  obrazložitev (številka: 9, 09.12.1986)
  ODLOK (številka: 9, 09.12.1986)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 09.12.1986)
  ODLOK (številka: 9, 09.12.1986)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 9, 09.12.1986)
  odgovori na vprašanja delegatov (številka: 9, 09.12.1986)
  ODLOK (številka: 9, 09.12.1986)
 10. 1987
   29

  Odlok o registraciji, cepljenju, označevanju in reji psov ter o postopku z neregistriranimi in necepljenimi psi (številka: 1, 12.01.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 1, 12.01.1987)
  Poročilo o izvajanju skrbi za spomenike revolucionarnega gibanja, NOB in socialistične izgradnje za leto 1985 in l-IX/86 (številka: 1, 12.01.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 1, 12.01.1987)
  Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pogrebnih svečanostih na območju občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 1, 12.01.1987)
  KAZALO (številka: 1, 12.01.1987)
  Program dela zborov skupščine občine za obdobje januar-junij 1987 (številka: 1, 12.01.1987)
  Samoupravni sporazum o prevzemu skrbi za varstvo, vzdrževanje in obnavljanje spomenikov, spominskih plošč in drugih obeležij revolucionarnega gibanja, NOB in socialistične izgradnje (številka: 1, 12.01.1987)
  Poročilo in predlog statutarno pravne komisije k predlogu poslovnika skupščine občine (številka: 1, 12.01.1987)
  OSNUTEK (številka: 1, 12.01.1987)
  ODGOVORI NA DELEGATSKA VPRAŠANJA (številka: 1, 12.01.1987)
  Sklep o razrešitvi podpredsednice izvršnega sveta skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 1, 12.01.1987)
  Sklep o imenovanju pripravljalnega odbora za organizacijo in izvedbo proslave občinskega praznika in proslave Notranjskih aktivistov OF v letu 1987 (številka: 1, 12.01.1987)
  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OSNUTKA POSLOVNIKA SKUPŠČINE OBČINE (številka: 1, 12.01.1987)
  SEJA ZBORA KBAJEVNIH SKUPNOSTI (številka: 1, 12.01.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 1, 12.01.1987)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 1, 12.01.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 1, 12.01.1987)
  PREDLOG (številka: 1, 12.01.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 1, 12.01.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 1, 12.01.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 1, 12.01.1987)
  SEJA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA (številka: 1, 12.01.1987)
  OSNUTEK (številka: 1, 12.01.1987)
  SEJA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA (številka: 1, 12.01.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 1, 12.01.1987)
  Okvirni program dela zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1987 (številka: 1, 12.01.1987)
  PRILOGA (številka: 1, 12.01.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 1, 12.01.1987)
 11. 1990
   66

  Nove osnovne organizacije (številka: 18, 11.11.1990)
  V vlogi favorita tudi v jesenskem delu (številka: 18, 11.11.1990)
  Več avtobusov za polhograjski predel (številka: 18, 11.11.1990)
  Pešci niso šprinterji (številka: 18, 11.11.1990)
  V luči trgovske mreže in preskrbe (številka: 18, 11.11.1990)
  Obvestilo občanom in delegatom! (številka: 18, 11.11.1990)
  Pri usmerjenem izobraževanju se zopet zatika (številka: 18, 11.11.1990)
  Izredno čitanje števcev ob uveljavljanju novih cen za električno energijo (številka: 18, 11.11.1990)
  Dopust Banjolah (številka: 18, 11.11.1990)
  Nujna boljša organiziranost (številka: 18, 11.11.1990)
  Ob problemih, ki so tudi vaši! (številka: 18, 11.11.1990)
  Uspeh več v naporih za boljše življenje (številka: 18, 11.11.1990)
  Je 12 tisoč dovolj? (številka: 18, 11.11.1990)
  S poti po Nemčiji (številka: 18, 11.11.1990)
  V Velikih Laščah o Levstiku (številka: 18, 11.11.1990)
  »Grobi molk« prebivalcev Selnika (številka: 18, 11.11.1990)
  Rešitev križanke (številka: 18, 11.11.1990)
  Vsi gledalci, vsi delavci (številka: 18, 11.11.1990)
  Pohod IG 80 (številka: 18, 11.11.1990)
  Stabilizacija krni pravice mladih (?) (številka: 18, 11.11.1990)
  Kaj ukreniti pri prometni nesreči? (številka: 18, 11.11.1990)
  Cestni vozli za jutrišnji dan (številka: 18, 11.11.1990)
  Izvoljenih skoraj 800 delegatov (številka: 18, 11.11.1990)
  Izlet na Štango (številka: 19, 28.10.1990)
  Obvestilo (številka: 19, 28.10.1990)
  Priprave na 150-letnico rojstva Frana Levstika (številka: 19, 28.10.1990)
  Dogovor sprejet s pobudami (številka: 19, 28.10.1990)
  Prometni kviz (številka: 19, 28.10.1990)
  Že tretjič za lepše in urejeno okolje (številka: 19, 28.10.1990)
  Čiščenje snega - naloga komunalcev in občanov (številka: 19, 28.10.1990)
  Krajani Viča so počastili spomin (številka: 19, 28.10.1990)
  za Pacug (številka: 19, 28.10.1990)
  Po poteh Levstikove brigade (številka: 19, 28.10.1990)
  Nekaj novic (številka: 19, 28.10.1990)
  Pesem pionirskega praznika (številka: 19, 28.10.1990)
  Avtoprevozni ška zadruga (številka: 19, 28.10.1990)
  NAŠA KOMUNA (številka: 19, 28.10.1990)
  Informativno- akcijski seminar (številka: 19, 28.10.1990)
  Moj domači kraj (številka: 19, 28.10.1990)
  Prvi koraki tekstilnega varčevanja (številka: 19, 28.10.1990)
  Od Opekarske do Ižanske prihodnje leto (številka: 19, 28.10.1990)
  Ob dnevu republike iskreno čestitamo! (številka: 19, 28.10.1990)
  Varstvo pri delu (številka: 19, 28.10.1990)
  Prizidek zdravstvenega doma narejen (številka: 19, 28.10.1990)
  Skriti pevski talenti? (številka: 19, 28.10.1990)
  Spet zamuda pri zidavi stanovanj (številka: 19, 28.10.1990)
  Otroci dobijo premalo mleka (številka: 19, 28.10.1990)
  »Branžno« povezovanje (številka: 19, 28.10.1990)
  Ocena predsedstva SZDL (številka: 19, 28.10.1990)
  Kaj je novega o trgovskem centru na Rakovniku? (številka: 19, 28.10.1990)
  Manj ugašanja žarnic, pa več pameti (številka: 19, 28.10.1990)
  Športna šolska društva so tekmovala (številka: 19, 28.10.1990)
  Dejavniki, ki neugodno vplivajo na varno vožnjo (številka: 19, 28.10.1990)
  VVZ Kozarje pod streho (številka: 19, 28.10.1990)
  Boljša preskrba s pitno vodo (številka: 19, 28.10.1990)
  Drugo srečanje varuhinj (številka: 19, 28.10.1990)
  Nadaljujemo akcijo NNNP! (številka: 19, 28.10.1990)
  Razmislimo! (številka: 19, 28.10.1990)
  Odženimo okorelost (številka: 19, 28.10.1990)
  Prvi sneg je pokazal prednost smučarskega teka (številka: 19, 28.10.1990)
  Več možnosti za nastope (številka: 19, 28.10.1990)
  Naborništvo v naši občini (številka: 19, 28.10.1990)
  Bili smo na Štangi (številka: 19, 28.10.1990)
  Stabilizacija niso le majhne plače (številka: 19, 28.10.1990)
  Več priznanja raziskovalnemu in inovatorskemu delu (številka: 19, 28.10.1990)
  Farma Brest še vedno na papirju! (številka: 19, 28.10.1990)