Materiali in tehnologije
Materials and technology

 1. 2000
   78

  Merilnik ultrakratke in vidne svetlobe z uporabo domačih senzorjev (številka: 1/2, 2000)
  Priprava poroznih kompozitnih materialov Ni-YSZ z mešanjem Zr(Cspodaj2Ospodaj4)spodaj2.xHspodaj2O in NiO-YSZ ter kasnejšo termično obdelavo (številka: 1/2, 2000)
  Alkalno-reaktivne petrografske komponente v agregatu za beton iz porečij Drave in Mure (številka: 1/2, 2000)
  Ocenitev občutljivosti na razpokljivost v hladnem pri varjenju visokotrdnostnega jekla Niomol 490 K (številka: 1/2, 2000)
  Protiobrabne lastnosti jekla 42CrMo4 nitriranega v plazmi in prekritega s trdo zaščitno prevleko (številka: 1/2, 2000)
  Optimizacija količine veznega materiala v betonih visoke trdnosti (številka: 1/2, 2000)
  Vpliv pakiranja zgorevalne zmesi na potek sinteze pri citratno nitratnem postopku (številka: 1/2, 2000)
  Mikrotrdota nekaterih slovenskih apnencev (številka: 1/2, 2000)
  Lastnosti in mikrostruktura avstenitnih nerjavnih jeklenih peskov (številka: 1/2, 2000)
  Vakuumsko razplinjevanje tankih zaščitnih prevlek na kontaktnem materialu AgNi0,15 (številka: 1/2, 2000)
  Računalniško krmiljeno preizkuševališče za raziskavo materialov mehanskih drsnih tesnil (številka: 1/2, 2000)
  Voltametrija trdnih mikro delcev, imobiliziranih na površini grafitne elektrode (številka: 1/2, 2000)
  Napovedovanje trdote jekel po kaljenju (številka: 1/2, 2000)
  Bibliometrično-bibliografska primerjava revije Železarski zbornik (1967/1968) in Kovine zlitine tehnologije (1996/1997) (številka: 1/2, 2000)
  Vpliv superplastifikatorjev na hidratacijske procese različnih vrst portlandskih cementov z NMR spektroskopijo (številka: 1/2, 2000)
  Vpliv stopnje deformacije na elastično izravnavanje hladno vlečene zlitine CuCrZr (številka: 1/2, 2000)
  Prepletene polimerne mreže za dodelavo usnja z brizganjem in zamreženjem "in situ" (številka: 1/2, 2000)
  Določanje strukture glinenega oblikovanca z optičnim mikroskopom (številka: 1/2, 2000)
  Depolimerizacija poliamida-6 z uporabo mikrovalov kot vira termične energije (številka: 1/2, 2000)
  Karakteristike magnetronske celice s ploščato elektrodo (številka: 1/2, 2000)
  Povezava med podajnostjo in dolžino razpoke za različne lomnomehanske preizkušance (številka: 1/2, 2000)
  Preiskave litih zavornih diskov iz kompozitov Al/SiC (številka: 1/2, 2000)
  Materiali in nosilnost velikih kotalnih ležajev (številka: 1/2, 2000)
  Primerjava sočasnih meritev elektrokemijskega šuma in mehanskih parametrov med procesi napetostno-korozijskega pokanja (številka: 1/2, 2000)
  Meritev debeline tankih plasti v SEM s signalom povratno sipanih elektronov (številka: 3/4, 2000)
  Temperaturna nestabilnost mikrostrukturnih sestavin v zlitinah Ag-Te in Ag-Se (številka: 3/4, 2000)
  Karakterizacija tankih plasti in površin s hitrimi ioni (številka: 3/4, 2000)
  Avtomatski preskusni sistem za preverjanje kvalitete ultrazvočne merilne komore (številka: 3/4, 2000)
  Študij vključkov v primarnem aluminiju (številka: 3/4, 2000)
  Popravilo težkih sidrnih verig (številka: 3/4, 2000)
  Parameter PVlim kot merilo za ovrednotenje materialov tesnilnih obročev v mehanskih drsnih tesnilih (številka: 3/4, 2000)
  Vpliv popravil na mikrostrukturo zvarov jekla Niomol 490K (številka: 3/4, 2000)
  Uporaba kemičnih sader v proizvodnji cementa (številka: 3/4, 2000)
  Kontaktne karakteristike Uc(I) različnih pasivacijskih tankih plasti na zlitini AgNi0,15 (številka: 3/4, 2000)
  Odpornost orodnih jekel proti trem vrstam obrabe (številka: 3/4, 2000)
  Numerična in eksperimentalna analiza vlečenja aluminijeve zlitine 6262 (številka: 3/4, 2000)
  Mehanske in termične lastnosti zamreženih poliestrov in poliestrskih kompozitov (številka: 3/4, 2000)
  Strjevanje polimera v sistemu polisulfon/N,N-dimetilacetamid/voda in njegova morfološka raznolikost (številka: 3/4, 2000)
  Meritve temperaturnega polja na površini kontilitih slabov iz avstenitnega nerjavnega jekla (številka: 3/4, 2000)
  Vroče utopno kovanje ojnic iz Al kompozita (številka: 5, 2000)
  The regulations for the assurance of the reliability of pressure vessels (številka: 5, 2000)
  Vpliv kemijske sestave in toplotne obdelave na lastnosti feritnega nerjavnega jekla za magnetne ventile (številka: 5, 2000)
  Hladno valjani trakovi iz maloogljičnih jekel (številka: 5, 2000)
  Razvoj modela ohlajanja na hladilni liniji štekla (številka: 5, 2000)
  The influence of austenitising temperature on the microstructure and mechanical properties of low-alloyed Ni-Mo-Cu austempered ductile iron (številka: 5, 2000)
  Kvantitativna mikrostrukturna analiza kompozita Cu-C (številka: 5, 2000)
  Karakterizacija usmerjenega strjevanja zlitine Cu-Cr-Zr s kvantitativno mikrostrukturno analizo (številka: 5, 2000)
  Elektrokemijska korozijska odpornost zlitine AlMgSi1 v sredstvu za pranje (številka: 5, 2000)
  Vpliv stopnje zamreženja na karakteristike kapacitivnega polimernega senzorja relativne vlažnosti zraka (številka: 5, 2000)
  Jeklene verige za rudarske transporterje (številka: 5, 2000)
  Karakterizacija keramičnih tankih plasti z vrstično elektronsko mikroskopijo (številka: 5, 2000)
  Visokonapetostne keramične prevodnice (številka: 5, 2000)
  Hidrofobna zaščita poroznih gradbenih materilov (številka: 5, 2000)
  Reološke lastnosti parafinskih suspenzij aluminijevega oksida (številka: 5, 2000)
  Vpliv eksperimentalnih pogojev hidrolize na karakteristike intermediatov in produktov pri pripravi Zr oksida po sol-gel postopku (številka: 5, 2000)
  Efekt PTKU v močno donorsko dopirani keramiki BaTiO3 (številka: 5, 2000)
  Toplotna obdelava visokokvalitetnih verig z indukcijo (številka: 5, 2000)
  Študij vpliva aditivov in dodatkov na hidratacijo cementa s pulzno USWR-metodo (številka: 5, 2000)
  Supramolekularni tekoče-kristalinični poliuretan (številka: 5, 2000)
  Dinamična trdnost materiala na prehodu temena vara pri zvarnem spoju na visokotrdnem konstrukcijskem jeklu (številka: 5, 2000)
  Arheometalurška raziskava jeklenih ral (številka: 5, 2000)
  The diffusion growth of carbide layers on steel surfaces (številka: 6, 2000)
  Sodobne tehnologije pri proizvodnji kvalitetnih jekel v METAL-Ravne (številka: 6, 2000)
  IR spektroskopska raziskava vpliva dodatka železa na elektrokromne lastnosti V2O5 (številka: 6, 2000)
  Analiza temperaturnega polja na delovni površini orodja za tlačno litje z uporabo termografije (številka: 6, 2000)
  Corrosion of Al/SiC metal-matrix composites (številka: 6, 2000)
  Scrap-based steel production and recycling of steel (številka: 6, 2000)
  Absorption and diffusion of hydrogen in steels (številka: 6, 2000)
  The transferability of fracture-mechanics parameters to fracture performance evaluation of welds with mismatching (številka: 6, 2000)
  Študij razpokljivosti v hladnem v večvarkovnem varu, grajenem s postopkom varjenja pod praškom (številka: 6, 2000)
  The control of cracks in pressure vessels exposed to aggressive media (številka: 6, 2000)
  Primerjava lomne žilavosti TVP, izmerjene pri dveh vrstah majhnih preizkušancev (številka: 6, 2000)
  Mikrostrukturne raziskave jekla X20CrMoV121 (številka: 6, 2000)
  Presentation methods of textures measurements (številka: 6, 2000)
  Investigation of the abrasive wear resistance of carburised and boron-enriched protective layers exposed to different stresses (številka: 6, 2000)
  Razvoj vakuumske transferne tehnike za serijsko procesiranje kanalnih fotopomnoževalk (številka: 6, 2000)
  Tribološke lastnosti jekla nitriranega v plazmi in prekritega z DLC-prevleko (številka: 6, 2000)
  Experimental investigation of the stability of particulate dispersoid suspensions in aluminium and magnesium melts (številka: 6, 2000)
 2. 2001
   70

  Al-Si cooper alloys for bearings (številka: 1/2, 2001)
  Characterisation of A 6082 aluminum alloy after thixoforming (številka: 1/2, 2001)
  Tehnologija toplega stiskanja jeklenih prahov in lastnosti sintranih jeklenih izdelkov (številka: 1/2, 2001)
  The influence of the surface roughness on the drawing parameters of aluminum-alloy auto-body sheets (številka: 1/2, 2001)
  Thixoforming - a near net shaping process (številka: 1/2, 2001)
  Lomna žilavost "over-matched" zvarnega spoja, izmerjena na velikih in majhnih preizkušancih (številka: 1/2, 2001)
  Vpliv pogojev strjevanja na mikrostrukturo zlitin in kompozitov s sestavo AlSi17Cu5 (številka: 1/2, 2001)
  The effect of silicon and copper on the precipitation hardening of sheets of a 6XXX-series alloy (številka: 1/2, 2001)
  Vpliv reparaturnih zvarov na lastnosti zvarnega spoja (številka: 1/2, 2001)
  Lasersko podprto merjenje oblike zvarov (številka: 1/2, 2001)
  Vpliv umetnih površinskih napak na dinamično trdnost materiala na prehodu temena vara (številka: 1/2, 2001)
  Forming aspects of high-strength Al-Mg alloy sheet (številka: 1/2, 2001)
  Primerjava obrabnih delcev polietilena in poliacetala, izoliranih iz tkiva ob izoelastičnih kolčnih protezah (številka: 1/2, 2001)
  Optodinamska analiza pulznih laserskih obdelovalnih procesov z Nd:YAG-laserjem (številka: 1/2, 2001)
  Pregled merilnih metod za sprotno spremljanje usmerjenega strjevanja inženirskih materialov (številka: 1/2, 2001)
  Priprava materialov na osnovi lantanovega kromita z zgorevalno sintezo iz raztopin: vpliv razmerja gorivo-oksidant na nastanek sekundarnih faz, morfološke lastnosti in stopnjo pretvorbe (številka: 3/4, 2001)
  Spektroskopska študija interkalacije kristaliničnih plasti volframovega trioksida (številka: 3/4, 2001)
  Sodi za shranjevanje radioaktivnih odpadkov (številka: 3/4, 2001)
  Sprostitev plinov med aktiviranjem barijevih getrov (številka: 3/4, 2001)
  Electrical conductivity in 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhidride (PTCDA) (številka: 3/4, 2001)
  Krhkost nizkoogljičnega jekla zaradi stika s tekočo kovino (številka: 3/4, 2001)
  Možnosti uporabe odpadnega kremenovega mulja v opečni industriji (številka: 3/4, 2001)
  Vpliv elektromagnetnega mešanja na makrostrukturo in mikrostrukturo kontinuirno ulitih gredic (številka: 3/4, 2001)
  Prediction of polymer blends structure (številka: 3/4, 2001)
  Zavorne ploščice iz karboniziranega materiala za zavorne diske iz C/C-SiC (številka: 3/4, 2001)
  Primerjava karakteristik ionizacijskih merilnikov s hladno katodo v ultra visokovakuumskem področju (številka: 3/4, 2001)
  Vloga in nastanek mikrostrukturnih sestavin M-A v zvarnih spojih maloogljičnih visokotrdnostnih konstrukcijskih jekel (številka: 3/4, 2001)
  Protonsko prevodni elektroliti z organsko-anorgansko hibridno stukturo (številka: 3/4, 2001)
  Reoxidation of steel by adding an overcritical concentration of deoxidizer (številka: 3/4, 2001)
  The fracture behaviour of global/local mis-matched weld joints provided on HSLA steels (številka: 3/4, 2001)
  Production technology and use of aluminium drop forging components (številka: 3/4, 2001)
  Optimizacija postopka izračunavanja kovinskega vložka z uporabo računalniškega programskega paketa CHARGE-PRO (številka: 3/4, 2001)
  Čiščenje pred in po poboljšanju jekel v kalilnih soleh (številka: 3/4, 2001)
  The correlation between the properties and the type of reinforcement in Al-matrix powder-metallurgy composites (številka: 3/4, 2001)
  An examination of B2O3 in magnesium oxide obtained from seawater (številka: 3/4, 2001)
  Vibracijsko dušilne lastnosti butilnih vulkanizatov (številka: 5, 2001)
  Lasersko čiščenje kot optodinamski proces (številka: 5, 2001)
  Zlep - zahrbtna in prepogosta napaka varilcev (številka: 5, 2001)
  Modifikacije izotaktičnega polipropilena s stirenskimi blok-kopolimeri (številka: 5, 2001)
  Določevanje vsebnosti vodika v avstenitnem nerjavnem jeklu (številka: 5, 2001)
  Visokotemperaturna oksidacija kompozita Cu-C (številka: 5, 2001)
  Ultra-visokovakuumski sistem za naparevanje organskih polprevodnikov (številka: 5, 2001)
  Ekonomski učinki predelave stranskih produktov recikliranja odpadnega aluminija in aluminijeve žlindre v tržno zanimive in okolju neškodljive izdelke (številka: 5, 2001)
  Termomehanska obdelava zobatih vencev (številka: 5, 2001)
  A novel process for the neutralization of NaOH at an aluminium semimanufactures production facility (številka: 5, 2001)
  Ugotavljanje poškodb vrvnih prižemk in analiza vzrokov njihovega nastanka (številka: 5, 2001)
  Adapting the HDDR process and NdFeB-based permanent-magnet alloys for factory production (številka: 5, 2001)
  Termična analiza spontano kodranih polipropilenskih vlaken (številka: 5, 2001)
  Priprava kompozitov Ni-YSZ z uporabo gel-precipitacijske metode: vpliv reakcijskih pogojev na morfološke lastnosti svežih gel-precipitatov ter kemijsko sestavo končnih kompozitov Ni-YSZ (številka: 5, 2001)
  Karakteristike magnetronskega ionizacijskega merilnika s hladno katodo v visokovakuumskem (VV) in ultra visokovakuumskem (UVV) področju (številka: 5, 2001)
  Čiščenje nerjavnega jekla s peskanjem (številka: 5, 2001)
  The influence of microstruture on fracture toughness of vacuum heat treated HSS AISI M2 (številka: 5, 2001)
  Meritve visokega in ultravisokega vakuuma z invertnim magnetronom in linearizacija karakteristik z nevronskim sistemom (številka: 6, 2001)
  International cooperation of the Institute of metals and technology - Laboratory for analytical chemistry (številka: 6, 2001)
  Določevanje dobe trajanja nerjavnih jekel v pogojih napetostno korozijskega pokanja (številka: 6, 2001)
  O izvoru molibdena v primarnem aluminiju (številka: 6, 2001)
  FP5 and Slovenian participants - towards FP6 (številka: 6, 2001)
  Decarburization of non-oriented electrical steel sheets doped with selenium (številka: 6, 2001)
  HRAES-raziskave hercinita na površini zlitine FeSiAl (številka: 6, 2001)
  Laboratorij za metrologijo tlaka na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije (številka: 6, 2001)
  HR AES and XPS investigations of Fe-Si-B powders (številka: 6, 2001)
  Vpliv redkih zemelj na nastanek nekovinskih vključkov in mikrostrukturo visokolegiranih kromovih jeklenih litin (številka: 6, 2001)
  Elektrokemijske tehnologije za čisto okolje - razvojne smeri in uporaba (številka: 6, 2001)
  Raziskave varjenja orodnega jekla (številka: 6, 2001)
  Deformacija vzorca med laserskim površinskim pretaljevanjem (številka: 6, 2001)
  Prenosni sistem za merjenje temperaturnih profilov v industrijskih pečeh (številka: 6, 2001)
  Instrumentirana naprava za analizo vedenja kovinskih prahov med hladnim enoosnim stiskanjem (številka: 6, 2001)
  Dimenzijska stabilnost batnic plinskih blažilcev iz nitrocementiranega jekla (številka: 6, 2001)
  Podatkovne strukture pri simulaciji ogrevnih peči (številka: 6, 2001)
  Development of Fe-Si-B powders for soft-magnetic application (številka: 6, 2001)
 3. 2002
   71

  Preskušanje katalitskih materialov z metodo diferencialne dinamične kalorimetrije (DSC) (številka: 1/2, 2002)
  O deformacijskem staranju konstrukcijskih jekel (številka: 1/2, 2002)
  Reološke lastnosti akrilatno-poliuretanskih hibridnih disperzij (številka: 1/2, 2002)
  The effect of copper contents on the microstructure of the aluminium-copper alloy (številka: 1/2, 2002)
  Poškodbe kondenzatorskih cevi, ugotovljene z metodo vrtinčnih tokov (številka: 1/2, 2002)
  Akreditacija laboratorija za metrologijo tlaka na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije (številka: 1/2, 2002)
  Fatigue properties of high-strength Al-Zn-Mg-Cu alloys with different levels of purity (številka: 1/2, 2002)
  Odkovki iz gnetnih magnezijevih zlitin (GMZ) in Mg/SiC kompozitov za novo generacijo osebnih avtomobilov (številka: 1/2, 2002)
  Merilni pristop za optimizacijo ogrevanja jekel v kontinuirni peči (številka: 1/2, 2002)
  Vpliv mazalnih razmer na tribološko vedenje materialov tesnilnih obročev v mehanskih drsnih tesnilih (številka: 1/2, 2002)
  An investigation of temperature-resistant aluminium alloys (številka: 1/2, 2002)
  Pojavi pri varjenju z večžično elektrodo za povečanje talilnega učinka (številka: 1/2, 2002)
  Elektrokemijske raziskave vedenja zlitine Co-Cr-Mo v simulirani fiziološki raztopini (številka: 1/2, 2002)
  Uvajanje hitroreznih jekel, izdelanih po postopkih metalurgije prahov (PM/HIP), v proizvodni program SŽ Metal Ravne d.o.o. (številka: 1/2, 2002)
  Residual stresses in shot-peened sheets of AlMg4.5Mn alloy (številka: 1/2, 2002)
  Duplex coating of P/M M2-grade ledeburitic steel (številka: 3/4, 2002)
  Numerical simulation of the solidification of a steel rail-wheel casting and the optimum dimension of the riser (številka: 3/4, 2002)
  The structure of a poly(styrene-co-divinylbenzene) monolithic chromatographic support and its effect on the chromatographic properties (številka: 3/4, 2002)
  Uporaba modela za ohlajanje na gladilni liniji štekla (številka: 3/4, 2002)
  Some new directions in aluminum-based PM materials for automotive applications (številka: 3/4, 2002)
  The effect of residuals on the susceptibility to surface cracking and hot deformability of plain carbon steels (številka: 3/4, 2002)
  Recikliranje gnetnih aluminijevih zlitin v tovarni Impol d.d. (številka: 3/4, 2002)
  Vpliv segrevanja in razogljičenja Hadfieldovega jekla na spreminjanje fazne sestave (številka: 3/4, 2002)
  Photon-beam sputtering and surface morphology of titanium-ceramic coatings (številka: 3/4, 2002)
  Novosti na področju inženirstva površine izdelkov in polizdelkov iz aluminijevih zlitin (številka: 3/4, 2002)
  Hyperfine surface structure (številka: 3/4, 2002)
  A nondestructive experimental determination of the heat flux during cooling of direct-chill cast aluminium alloy billets (številka: 3/4, 2002)
  The ductility and corrosion properties of some AA5XXX auto body sheets (številka: 3/4, 2002)
  Čemu revije v slovenščini? Bibliometrijska analiza objav v znanstvenih revijah Materiali in tehnologije (2000) in Materials science and technology (2000) (številka: 3/4, 2002)
  Primerjava različnih metod priprave kompozitnih materialov Ni-YSZ za visokotemperaturne gorivne celice: vpliv načina priprave in eksperimentalnih pogojev na mikrostrukturne lastnosti končnih, dobljenih kompozitov (številka: 5, 2002)
  Korozijska obstojnost nekaterih nerjavnih jekel (številka: 5, 2002)
  Razpad sekundarne mreže in disipacija energije v polarnih polimerih (številka: 5, 2002)
  Priprava nanometrskih nikljevih prahov z redukcijo v sistemu Ni sol - hidrazin - voda - dietanolamin (številka: 5, 2002)
  Torzijska relaksacija poliamidov (številka: 5, 2002)
  Izračun kontaktnih temperatur z več različnimi modeli (številka: 5, 2002)
  Specifičnosti izdelave ognjevzdržnega jekla Acroni 19 Si (številka: 5, 2002)
  Nanos in porazdelitev platine na keramičnih podlagah pri pripravi katalizatorjev za heterogeno katalizo (številka: 5, 2002)
  Raziskave X7R-dielektrične keramike (številka: 5, 2002)
  Točkovno talilno varjenje z oplaščeno elektrodo z ugreznjenim oblokom (številka: 5, 2002)
  Kinetika polšaržne emulzijske polimerizacije akrilatno-poliuretanskih vodnih disperzij (številka: 5, 2002)
  Effect of multi-pass weld build-up on weld-metal toughness (številka: 5, 2002)
  Vpliv termomehanskih obremenitev pri dolgotrajnem obratovanju na lastnosti materiala 15NiCuMoNb5 (številka: 5, 2002)
  Fine-grained structural steel with controlled hot rolling (številka: 5, 2002)
  Določevanje hitrosti širjenja utrujenostne razpoke v zvarnem spoju pri majhnih prirastkih (številka: 5, 2002)
  Meritve gostote atomarnega kisika z optično katalitično sondo (številka: 5, 2002)
  Karakteristike magnetronske celice v področju UVV (številka: 5, 2002)
  Zgorevalna sinteza itrijevega kromita (številka: 5, 2002)
  Neugodne mikrostrukturne sestavine v zvarnih spojih konstrukcijskih jekel (številka: 5, 2002)
  Spremljanje strjevanja keramičnih in cementnih suspenzij z impedančno spektroskopijo (številka: 5, 2002)
  Karakterizacija mehanskih lastnosti keramičnih tankih plasti (številka: 5, 2002)
  Zavorni koluti iz Al-kompozitov (številka: 6, 2002)
  Morfologija karbida MC in borida M3B2 v liti Ni-superzlitini GMR 235 (številka: 6, 2002)
  The effect of the pH of the rinsing solution on the properties of magnesium oxide from seawater (številka: 6, 2002)
  Analysis of nanowear and thin films using AES and XPS (številka: 6, 2002)
  Preiskave mehkomagnetnih prahov z različnimi metodami (številka: 6, 2002)
  An analysis of cross-sections of electrical steels with an oxide layer (številka: 6, 2002)
  Vizualna kontrola reaktorske glave v nuklearni elektrarni Krško (številka: 6, 2002)
  Analiza precipitatov v jeklu X20CrMoV121 z metodo HR AES (številka: 6, 2002)
  Lomna žilavost K_{IC}, merilo za izbiro toplotne obdelave hitroreznih jekel (številka: 6, 2002)
  Dušik, ključ za nove generacije avstenitnih nerjavnih jekel in njihova korozijska odpornost (številka: 6, 2002)
  A creep-properties evaluation of P91 steel weldments using short-term testing (številka: 6, 2002)
  Sol-gel-derived thin ceramic CoAl2O4 coatings for optical applications (številka: 6, 2002)
  Razvoj tehnologije izdelave nerjavnih jekel, bogatih z dušikom (številka: 6, 2002)
  Revitalizacija zunanjega okrova visokotlačnega dela turbine 125 MW (številka: 6, 2002)
  A simultaneous determination of the levels of lead, selenium and tellurium in steel using ICP-AES (številka: 6, 2002)
  Spremljanje usmerjenega strjevanja evtektične zlitine Pb-Sn (številka: 6, 2002)
  Preiskave komponent za avtomobilsko industrijo (številka: 6, 2002)
  Porušitev prižemke, izdelane iz jekla Ck35 (številka: 6, 2002)
  Stisljivost in sinterabilnost vodnoatomiziranih prahov hitroreznih jekel z dodatkom delcev NbC (številka: 6, 2002)
  Carburization, carbide formation, metal dusting, coking (številka: 6, 2002)
  Cold-cathode ionization gauge - preprocessing and modelling of the gauge parameters using neural networks (številka: 6, 2002)
 4. 2003
   66

  The application of FT-IR reflection-absorption spectroscopy for determining the textural properties of copper oxide thin films (številka: 1/2, 2003)
  Influence of oil additives on the performance of DLC coatings (številka: 1/2, 2003)
  Uporaba kremenovih peskov in muljev v gradbeni industriji (številka: 1/2, 2003)
  Sinteza in sintranje keramike KNN 50/50 (številka: 1/2, 2003)
  Numerična in eksperimentalna analiza utrujanja v lomnomehanskem preskušancu nestandardne oblike (številka: 1/2, 2003)
  Karakteristike magnetronskih celic z različno geometrijo osrednje elektrode (številka: 1/2, 2003)
  Akreditirani laboratorij za gostoto magnetnega pretoka (številka: 1/2, 2003)
  Zaviralni sistem v indukcijskem števcu (številka: 1/2, 2003)
  Kvaliteta navarjenih korozijsko obstojnih prevlek na konstrukcijskem jeklu (številka: 1/2, 2003)
  Okoljske obveznosti in izzivi Metala ob priključevanju Slovenije Evropski zvezi (številka: 1/2, 2003)
  Zmrzlinska odpornost gradbene keramike (številka: 1/2, 2003)
  Determination of the chemical composition and heterogeneity range of highly dense PLZT ceramics by electron-probe microanalysis (številka: 1/2, 2003)
  Modeliranje rezultatov Proctorjevega preskusa (številka: 1/2, 2003)
  The dielectric properties of plagioclase feldspars (številka: 1/2, 2003)
  Magnetic monitoring of the gaseous interactions in the Sm-Fe-Ta- based alloys (številka: 1/2, 2003)
  Mednarodni standardi - veličine in enote (številka: 1/2, 2003)
  The carbothermal preparation of silicon nitride whiskers (številka: 1/2, 2003)
  Uporaba AlNiCo-magnetov ter proizvajalčeva podpora uporabniku (številka: 1/2, 2003)
  Smeri razvoja električnih pogonskih motorjev (številka: 1/2, 2003)
  The effect of vanadium content on the properties of Fe-C-Cr-V white cast iron (številka: 1/2, 2003)
  Soft magnetic ferrite materials (številka: 1/2, 2003)
  Optodinamski vidik varjenja aluminija s pulznim laserjem Nd:YAG (številka: 1/2, 2003)
  Deposition and characterization of Tisub(0.5) Alsub(0.5)N/CrN multilayer coatings sputtered at low temperature (številka: 3/4, 2003)
  The nonlinear shaping of the thermomechanical status of two-phases bodies (številka: 3/4, 2003)
  Varivostni preizkus z vstavkom na konstrukcijskem jeklu z nizkim PspodajCM (številka: 3/4, 2003)
  Makroizcejanje ulitih gredic (številka: 3/4, 2003)
  The influence of iron and silicon on the microstructure of extruded, high-strength Al-Zn-Cu alloys (številka: 3/4, 2003)
  Synthesis of nanocrystalline nickel-zinc ferrites within reverse micelles (številka: 3/4, 2003)
  The characterisation! of Al-Si alloys in a thermally treated state (številka: 3/4, 2003)
  Optimizacija ogrevanja slabov za debelo pločevino (številka: 3/4, 2003)
  Fracture emanating from stress concentrators in materials (številka: 3/4, 2003)
  Plasma nitriding of P/M M2 tool steel - structure and properties (številka: 3/4, 2003)
  Implantna trdnost treh ogljikovih konstrukcijskih jekel (številka: 3/4, 2003)
  Vedenje WP-preizkušanca pri utrujanju (številka: 3/4, 2003)
  Študij legiranja navara pri navarjanju obrabno obstojnih nanosov pod legirnimi varilnimi praški (številka: 3/4, 2003)
  Pojav notranjih razpok na slabih iz ogljikovih jekel (številka: 3/4, 2003)
  Poškodbe na parovodih iz jekla 14 MoV 6 3 (številka: 3/4, 2003)
  Lasersko varjenje kontaktov okova žarnice E27 (številka: 3/4, 2003)
  Notranja oksidacija dvofazne binarne srebrove zlitine s telurjem (številka: 3/4, 2003)
  Optodinamsko spremljanje procesa odstranjevanja barve v realnem času (številka: 5, 2003)
  Kontrola kvalitete med Bougejevo enačbo in Onovo modalno analizo (številka: 5, 2003)
  DSC investigation of high-copper AlCuMg alloys (številka: 5, 2003)
  Transport električnega naboja v organskih polprevodnikih, simulacija po metodi Monte Carlo (številka: 5, 2003)
  Tribological aspects of the use of lubricants for the plastic forming of metals (številka: 5, 2003)
  Karakteristike nove ionsko razprševalne črpalke (številka: 5, 2003)
  Metalurške raziskave pri arheometalurških projektih Narodnega muzeja Slovenije (številka: 5, 2003)
  Preskušanje orodij, zaščitenih z različnimi površinskimi obdelavami, pri pogojih toplega preoblikovanja (številka: 5, 2003)
  Mechanical properties of CrN/Cr coatings with different thicknesses (številka: 5, 2003)
  Supramolecular polymers (številka: 5, 2003)
  Razširitev obsega akreditacije od 1.10sup-5 Pa do 200 MPa v laboratoriju za metrologijo tlaka (številka: 5, 2003)
  Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana - 50 let razvoja in raziskovanja (številka: 6, 2003)
  Phases in austenitic stainless steels (številka: 6, 2003)
  XPS-analiza Ni3Al in TiAl3, ionsko nitriranega v pulzirajoči plazmi (številka: 6, 2003)
  Asymmetrical notches in plates (številka: 6, 2003)
  Kovinsko mehko spajkanje v ultravisokem vakuumu pri serijskem procesiranju kanalnih fotopomnoževalk (številka: 6, 2003)
  A spectrophotometric determination of boron in aluminium and aluminium alloys (številka: 6, 2003)
  On the Charpy fracturing process (številka: 6, 2003)
  Heat treatment of a P/M tool steel containing an increased niobium content (številka: 6, 2003)
  The stabilization of hazardous zeolite wastes in cement composites and its effect on hydration processes (številka: 6, 2003)
  Improvement of properties of steels applying salt bath nitrocarburizing with post-oxidation (številka: 6, 2003)
  Lomna žilavost KIc hitroreznega jekla AISI M-2 (številka: 6, 2003)
  Determination of the effective load-bearing cross-section of sintered steel products (številka: 6, 2003)
  Vpliv popuščanja na fazno sestavo karbidnih izločkov v jeklu X20CrMoV121 (številka: 6, 2003)
  Siliconizing as a method for improving the resistance of titanium to oxidation (številka: 6, 2003)
  Ogrevanje ingotov v globinski peči (številka: 6, 2003)
  Termodinamika procesa izdelave nerjavnih jekel, legiranih s titanom (številka: 6, 2003)
 5. 2004
   62

  Simulacijski model ogrevanja gredic v peči Allino (številka: 1/2, 2004)
  The characterization of polymer thin films grown by plasma polymerization (številka: 1/2, 2004)
  Možnosti uporabe odpadkov v gradbeništvu in industriji gradbenih materialov (številka: 1/2, 2004)
  Polimerni betoni na osnovi nenasičenih poliestrskih smol iz recikliranega poli(etilentereftalata) (številka: 1/2, 2004)
  Študij procesov propadanja sljudnato-kremenovega peščenjaka iz Jelšingrada (številka: 1/2, 2004)
  EGA-karakterizacija zgorevalne sinteze iz citratno-nitratne začetne snovi (številka: 1/2, 2004)
  Prestrukturiranje valjarništva v IMPOL-u. d.d., s prehodom na lastni kontinuirano liti trak iz Al-zlitin za proizvodnjo tankih trakov in folij (številka: 1/2, 2004)
  Physico-chemical characterization of detrimental paper machine deposits (številka: 1/2, 2004)
  Izboljšan postopek določanja strižnega modula zemljin na vseh nivojih deformacije (številka: 1/2, 2004)
  Microstructural features of Cr-V ledeburitic saturated with nitrogen (številka: 1/2, 2004)
  Optični emisijski spektri RF-kisikove plazme (številka: 1/2, 2004)
  The effect of magnesium and titanium additions on the microstructure and properties of as-cast Al-5 % Cu alloys (številka: 1/2, 2004)
  Priprava feritov MnZn s hidrotermalno obdelavo oksidov (številka: 1/2, 2004)
  The high-temperature characterisation of welded joints using small-punch testing (številka: 1/2, 2004)
  Improving the casting properties of high-strength aluminium alloys (številka: 1/2, 2004)
  Vroče preoblikovanje avstenitnih nerjavnih jekel, legiranih z žveplom (številka: 1/2, 2004)
  The effect of nitrogen-ion implantation on the corrosion resistance of titanium in comparison with oxygen- and argon-ion implantations (številka: 1/2, 2004)
  Vpliv stopnje plastične deformacije v hladnem na lastnosti jekla 19MnCr18 (številka: 1/2, 2004)
  Sposobnost sintranja kompozitov NiO-YSZ pripravljenih z zgorevalno sintezo (številka: 1/2, 2004)
  Pojavi na talilnem elementu varovalke v talilni fazi izklopa (številka: 1/2, 2004)
  Problems associated with controlling the texture of metallic materials (številka: 1/2, 2004)
  Uporaba simulacije ohlajanja avstenitnih jekel za izračun ohlajanja maloogljičnih jekel (številka: 1/2, 2004)
  Ultravisokovakuumska črpalka z magnetronskimi celicami (številka: 1/2, 2004)
  An investigation of the hot deformability of low-alloyed steels using torsion tests (številka: 3/4, 2004)
  Utrjevanje aluminija in zlitin pri vzdolžnem hladnem valjanju (številka: 3/4, 2004)
  Finite-element thermal analysis of a new cooler design (številka: 3/4, 2004)
  Območje homogenosti tetragonalnega Bi3NbO7 (številka: 3/4, 2004)
  Primerjava optičnih emisijskih spektrov RF-plazme v dušiku in zraku (številka: 3/4, 2004)
  Termične lastnosti citratno-nitratnih gelov za pripravo mešanega oksida NiO-YSZ (številka: 3/4, 2004)
  Mineraloška karakterizacija jeklarskih žlinder (številka: 3/4, 2004)
  Vlaknocement - lastnosti materiala in tehnologija proizvodnje (številka: 3/4, 2004)
  Fracture-mechanics characteristics of M-2-type high-speed steel (številka: 3/4, 2004)
  Priprava lantanovega galata iz mešanega sistema reducentov in nitrata (številka: 3/4, 2004)
  O premeni avstenita pri ohlajanju zvarov jekla Niomol 490 K (številka: 3/4, 2004)
  Povezanost pojava površinskih razpok na nerjavni debeli pločevini z vrednostmi feritnih števil in indeksov razpokljivosti (številka: 3/4, 2004)
  Mikrostruktura industrijsko kontinuirno ulite Ni-superzlitine GMR 235 (številka: 3/4, 2004)
  Primerjava kovanih in struženih vijakov kvalitete 10.9 (številka: 3/4, 2004)
  The characterization of Al alloy surfaces at each stage of preparation for adhesive bonding (številka: 5, 2004)
  An experimental and numerical study of the influence of FGR on NOx formation (številka: 5, 2004)
  A 3-D mathematical model of solidification of feeding distances of cast-steel bars (številka: 5, 2004)
  Influence of alumina content on the sinterability of the Cu-Al2O3 pseudo alloy (composite) (številka: 5, 2004)
  Changes to the fracture behaviour of the Cr-V ledeburitic steel vanadis 6 as a result of plasma nitriding (številka: 5, 2004)
  Effect of operating temperature on microstructure and creep resistance of 20CrMoV 121 steel (številka: 5, 2004)
  Supersaturation of iron with nitrogen, hydrogen or carbon and the consequences (številka: 5, 2004)
  Simulation of macrosegregation in the DC casting of binary aluminum alloys (številka: 5, 2004)
  Solution of temperature field in DC Cast aluminium alloy billet by the diffuse approximate method (številka: 5, 2004)
  Synthesis of fullerenes in RF thermal plasma reactor (številka: 6, 2004)
  Influence of feldspar content in quartz sand on the properties of mould mixtures for moulds and cores for grey cast iron casting (številka: 6, 2004)
  Razvoj modela širjenja med toplim prostim kovanjem (številka: 6, 2004)
  Effect of austenitising temperature on austempering kinetics of Ni-Mo alloyed ductile iron (številka: 6, 2004)
  Vpliv radioaktivnih odpadkov na korozijske lastnosti nerjavnih jekel (številka: 6, 2004)
  The temperature distribution in the strand during secondary cooling of the continuously cast billet (številka: 6, 2004)
  Elektrokemijske in XPS-raziskave kobaltovih zlitin v simulirani fiziološki raztopini (številka: 6, 2004)
  Porazdelitev nekovinskih vključkov pri kontinuirnem ulivanju gredic (številka: 6, 2004)
  Vedenje zlitin Cu-xZn zlitin v boratnem pufru z dodatkom kloridnih ionov (številka: 6, 2004)
  Predstavitev GZS - združenja kovinskih materialov (številka: 6, 2004)
  Magnetronska vakuumska črpalka z novo geometrijo katod (številka: 6, 2004)
  Minimizing wear through combined thermo chemical and plasma activated diffusion and coating processes (številka: 6, 2004)
  The synthesis of Nasub(0.5)Bisub(0.5)TiOsub3 (številka: 6, 2004)
  The characterisation of intermetallic-compound particles in an annealed Al-Mg-Cr-Fe alloy (številka: 6, 2004)
  Kontrola rezervoarjev za naftne derivate (številka: 6, 2004)
  Vpliv izhodne mikrostrukture bakra na izdelavo kompozita Cu-C (številka: 6, 2004)
 6. 2005
   22

  Numerical simulation of the progressive damage to FRC panels due to shock loading (številka: 3, 2005)
  Doping effects in PZT thin films prepared on different substrates (številka: 3, 2005)
  Numerical determination of J-R curve using void model (številka: 3, 2005)
  Lubricants for the rolling and drawing of metals (številka: 3, 2005)
  Development and characterisation of an electromagnetic absorber (številka: 3, 2005)
  Microstructure and formability development in Al strip casting for thin gauge foil production (številka: 4, 2005)
  Genetsko modeliranje električne prevodnosti preoblikovanega materiala (številka: 4, 2005)
  Determination of phosphorus in steel using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (številka: 4, 2005)
  Priprava sub- in mikrometrskih srebrovih prahov (številka: 4, 2005)
  The influence of the extrusion process and heat treatment on the properties of some AA6XXX extruded profiles (številka: 4, 2005)
  Vgrajevanje platine v kompozit NiO-YSZ (številka: 5, 2005)
  Geometrical models for the deformation of round reinforcement wires when compressing a reinforced brazed joint (številka: 5, 2005)
  The mineralogical composition of dust from an electric arc furnace (številka: 5, 2005)
  On the change of notch toughness transition temperature of structural steels after strain ageing (številka: 5, 2005)
  Raziskave pasivnih plasti na dveh kobaltovih zlitinah in njunih kovinskih komponentah z elektrokemijsko impedančno spectroskopijo (številka: 5, 2005)
  Od gladkega cilindričnega nateznega preizkušanca do preizkušanca z obodno zarezo oziroma z razpoko v korenu obodne zareze (številka: 6, 2005)
  The implementation of an online mathematical model of slab reheating in a pusher-type furnace (številka: 6, 2005)
  The decomposition of serpentine by thermal treatment (številka: 6, 2005)
  The influence of carbon materials on the properties of MgO refractories (številka: 6, 2005)
  Investigation of the texture of an RR 58 aluminum alloy containing zirconium and lanthanides (številka: 6, 2005)
  Energija prihodnosti - jedrska fuzija (številka: 6, 2005)
  Zmanjšanje mase gredic pri obdelavi njihove površine (številka: 6, 2005)
 7. 2006
   44

  številka: 6 (2006)
  The characterization of polymer composites by thermogravimetry (številka: 1, 2006)
  Inhibition of the pitting corrosion of grey cast iron using carbonate (številka: 1, 2006)
  Poslovanje družb z dejavnostjo proizvodnje kovin v Sloveniji v obdobju od leta 1992 do 2004 (številka: 1, 2006)
  Evolucija globularne mikrostrukture pri postopku rheo-light (številka: 1, 2006)
  The influence of copper on the decarburization and recrystallization of Fe-Si-Al alloys (številka: 1, 2006)
  Improving the corrosion resistance of components made from structural steels (številka: 1, 2006)
  Preparation of NiO/YSZ powders using a Pechini-type method (številka: 2, 2006)
  Small-punch testing of a weld´s heat-affected zones (številka: 2, 2006)
  Microstructure evaluation of an NRC-processed automotive component (številka: 2, 2006)
  B2O3 and CaO in the magnesium oxide from seawater (številka: 2, 2006)
  Properties and microstructure of very pure CrNiV steel (številka: 2, 2006)
  Degradation of VOC´s by a two stage thermal and high frequency DBDC system (številka: 2, 2006)
  Segregation and oxidation (številka: 2, 2006)
  Determination of the deformational energy during slab-width rolling on an edger mill (številka: 2, 2006)
  Influence of micro-alloying on the phase transformations in cast manganese steels (številka: 3, 2006)
  Študij mikrostrukture tiskanih slojev YSZ na podlagi Ni-YSZ (številka: 3, 2006)
  Supramolekularni poliuretani z azobenzenskimi skupinami (številka: 3, 2006)
  Flame temperature as a function of the combustion conditions of gaseous fuels (številka: 3, 2006)
  Mechanical and corrosion properties of AA8011 sheets and foils (številka: 3, 2006)
  Mehanske lastnosti kavčukovih zmesi na osnovi NBR (številka: 3, 2006)
  Hot ductility of austenite stainless steel with a solidification structure (številka: 4, 2006)
  Vacuum teaching for undergraduate students at the University of Coimbra (številka: 4, 2006)
  The extraction of raw materials for the cement industry and nature conservation (številka: 4, 2006)
  A crack growth analysis in critical structural components (številka: 4, 2006)
  Estimation of the fatigue threshold values for a crack propagating through a bi-material interface taking into account residual stresses (številka: 4, 2006)
  Isothermal decomposition of the beta phase in Cu-Zn-Al shape-memory alloys (številka: 4, 2006)
  Karakterizacija kopolimerov SEC in SEC-MALS asparaginske kisline in laktida (številka: 4, 2006)
  The influence of MIM and sintering-process parameters on the mechanical properties of 316L SS (številka: 5, 2006)
  The behavior of fatigue-crack growth in shipbuilding steel using the ESACRACK approach (številka: 5, 2006)
  The influence of long-term service exposure on the structure and properties of high-temperature steels and alloys (številka: 5, 2006)
  Behaviour and optimisation of multi-directional laminate specimens under delamination by bending (številka: 5, 2006)
  The application of linear elastic fracture mechanics to optimize the vacuum heat treatment and nitriding of hot-work tool steels (številka: 5, 2006)
  Fatigue behaviour of a cast nickel-based superalloy Inconel 792-5A at 700 degree C (številka: 5, 2006)
  Dinamične mehanične lastnosti elastomernih kompozitov s polnili nanovelikosti (številka: 6, 2006)
  The stability of cast alloys and CVD coatings in a simulated biomass-combustion atmosphere (številka: 6, 2006)
  Nastanek LaCrOspodaj3 med zgorevalno sintezo (številka: 6, 2006)
  Solidification and fracture of an as-cast Ni alloy (številka: 6, 2006)
  A comparison of experimental results and computations for cracked tubes subjected to internal pressure (številka: 6, 2006)
  A micro-macro analysis of the tool damage in precision forming (številka: 6, 2006)
  Plazemska sterilizacija bakterij s kisikovo plazmo (številka: 6, 2006)
  Fracture toughness of a high-strength low-alloy steel weldment (številka: 6, 2006)
  Fatigue problems of transmission belts: (številka: 6, 2006)
  Laboratory accreditation - confidence in the activities of conformity assessment of products (številka: 6, 2006)
 8. 2007
   51

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  številka: 5 (2007)
  številka: 6 (2007)
  posebna (2007)
  The effect of a material's heterogeneity on the stress and strain distribution in the vicinity of a crack front (številka: 1, 2007)
  An integrity analysis of washing machine holders (številka: 1, 2007)
  Zgodovina znanstvene serijske publikacije Materiali in tehnologije / Materials and Technology (številka: 1, 2007)
  Študij notranje oksidacije v naogljičenih hitrostrjenih trakovih Cu (številka: 1, 2007)
  Flowing of the melt through ceramic filters (številka: 2, 2007)
  Numerical determination of the carrying capacity of rolling rotational connections (številka: 2, 2007)
  Analysis of the boronized layer on K 190 PM tool steel (številka: 2, 2007)
  Sinteza magnetnih nanodelcev, funkcionaliziranih s tanko plastjo silike (številka: 2, 2007)
  Thermal fatigue of a Ni-based superalloy single crystal (številka: 2, 2007)
  Anisotropic hardening of materials by non-shearable particles (številka: 2, 2007)
  The effect of silica fume additions on the durability of portland cement mortars exposed to magnesium sulfate attack (številka: 2, 2007)
  A co-precipitation procedure for the synthesis of LSM material (številka: 2, 2007)
  Activated sintering of magnesium oxide obtained from seawater (številka: 2, 2007)
  The implementation of an online mathematical model of billet reheating in an OFU furnace (številka: 3, 2007)
  Structural steels with micrometer grain size (številka: 3, 2007)
  The behaviour of coarse-grain HAZ steel with small defects during cycling loading (številka: 3, 2007)
  Modelling of the solidification process and the chemical heterogeneity of a 26NiCrMoV115 steel ingot (številka: 3, 2007)
  The effect of cold work on the sensitisation of austenitic stainless steels (številka: 3, 2007)
  A wet-steam pipeline fracture (številka: 3, 2007)
  Frekvenčna odvisnost rezidualnega trenja viskoznostnega vakuumskega merilnika z lebdečo kroglico (številka: 3, 2007)
  Fatigue-crack propagation near a threshold region in the framework of two-parameter fracture mechanics (številka: 3, 2007)
  The application of spheroidal graphite cast iron in Bosnia and Herzegovina (številka: 4, 2007)
  Fatigue properties of a high-strength-steel welded joint (številka: 4, 2007)
  The influence of illite-kaolinite clays' mineral content on the products' shrinkage during drying and firing (številka: 4, 2007)
  Izračun parametrov Weibullove porazdelitve za oceno upogibne trdnosti valovitih strešnih plošč (številka: 4, 2007)
  A fatigue characterization of honeycomb sandwich panels with a defect (številka: 4, 2007)
  Investigation of the influence of the melt slag regime in a ladle furnace on the cleanliness of the steel (številka: 4, 2007)
  Mehanske lastnosti zvara iz jekla maraging po izločevalnem žarjenju (številka: 4, 2007)
  An experimental verification of numerical models for the fracture and fatigue of welded structures (številka: 4, 2007)
  The oxidation and reduction of chromium during the elaboration of stainless steels in an electric arc furnace (številka: 5, 2007)
  A preliminary S-N curve for the typical stiffened-plate panels of shipbuilding structures (številka: 5, 2007)
  Multiscale modelling of short cracks in random polycrystalline aggregates (številka: 5, 2007)
  A new topology for the trajectories of the meniscus during continuous steel casting (številka: 5, 2007)
  The fracture and fatigue of surface-treated tetragonal zirconia (Y-TZP) dental ceramics (številka: 5, 2007)
  Šestdeset let prof. dr. Vasilija Prešerna (številka: 5, 2007)
  Površina zlitine Cu-Sn-Zn-Pb po obsevanju z ultravijoličnim dušikovim laserjem (številka: 5, 2007)
  Development of microstructure of steel for thermal power generation (številka: 6, 2007)
  The influence of different waste additions to clay-product mixtures (številka: 6, 2007)
  Electrochemical and mechanical properties of cobalt-chromium dental alloy joints (številka: 6, 2007)
  Faze v kvazikristalni zlitini Al(64,4)-Cu(23,5)-Fe(13,1) (številka: 6, 2007)
  Microstructural evaluation of rapidly solidified Al-7Cr melt spun ribbons (številka: 6, 2007)
  Thermoelectrical properties of a monocrystalline Alsub(64)Cusub(23)Fesub(13) quasicrystal (številka: 6, 2007)
  Hydrogen absorption by Ti-Zr-Ni-based alloys (številka: 6, 2007)
  A new version of the theory of ductility and creep under cyclic loading (številka: 6, 2007)
 9. 2008
   49

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  številka: 5 (2008)
  številka: 6 (2008)
  An AES investigation of brushed AISI 304 stainless steel after corrosion testing (številka: 1, 2008)
  A failure criterion for single-crystal superalloys during thermocyclic loading (številka: 1, 2008)
  Zveza med analiznimi rezultati - karbonatna bomba in termična analiza (številka: 1, 2008)
  Accelerated creep testing of new creep resisting weld metals (številka: 1, 2008)
  Developing and testing a new type-8K mould for tool-steel ingot casting (številka: 1, 2008)
  Using a FIB to prepare Al(OH)3 samples for the TEM (številka: 1, 2008)
  The influence of cooling rate on the microstructure of an Al-Mn-Be alloy (številka: 2, 2008)
  Tailoring the microstructure of ZnO-based ceramics (številka: 2, 2008)
  The interaction of SOFC anode materials with carbon monoxide (številka: 2, 2008)
  Analysis of the temperature profiles during the combustion synthesis of doped lanthanum gallate (številka: 2, 2008)
  A mechanism for the adsorption of carboxylic acids onto the surface of magnetic nanoparticles (številka: 2, 2008)
  Lubrication flow during the rolling of seamless tubes (številka: 2, 2008)
  A metallographic examination of a fractured connecting rod (številka: 2, 2008)
  The influence of carbon content on the corrosion of MgO-C refractory material caused by acid and alkaline ladle slag (številka: 3, 2008)
  Changes in the microstructure of Fe-doped Gd5Si2Ge2 (številka: 3, 2008)
  The action of a laser on an aluminium target (številka: 3, 2008)
  Development of microstructure during the hot plastic deformation of high clean steels for power plants (številka: 3, 2008)
  Low-temperature transport properties of the epsilon-phases Al-Pd-(Mn, Fe, Co, Rh) (številka: 3, 2008)
  An evaluation of the properties of rotor forgings made from 26NiCrMoV115 steel (številka: 3, 2008)
  On the different nature of time-dependent and time-independent irreversible deformation (številka: 3, 2008)
  The off-axis behavior of a unidirectional fiber-reinforced plastic composite (številka: 3, 2008)
  Numerical and experimental analyses of the delamination of cross-ply laminates (številka: 4, 2008)
  Materials and Technology : historical overview (številka: 4, 2008)
  Low energy-high flux nitridation of metal alloys (številka: 4, 2008)
  The development of a chill mould for tool steels using numerical modelling (številka: 4, 2008)
  Priprava nanokompozita za biomedicinske aplikacije (številka: 4, 2008)
  Applications of focused ion beam in material science (številka: 4, 2008)
  Application of the theory of physical similarity for the filtration of metallic melts (številka: 4, 2008)
  Use of artificial neural networks in ball burnishing process for the prediction of surface roughness of AA 7075 aluminium alloy (številka: 5, 2008)
  Lasersko reparaturno varjenje termo razpok na orodjih za tlačno litje aluminija (številka: 5, 2008)
  The effect of compositional variations on the fracture toughness of 7000 Al-alloys (številka: 5, 2008)
  Merjenje obrabne obstojnosti strukturne keramike Alspodaj2Ospodaj3 (številka: 5, 2008)
  Wear mechanism of duplex-coated P/M vanadis 6 ledeburitic steel (številka: 5, 2008)
  Analiza toplotnih razpok na orodjih za tlačno litje aluminija (številka: 5, 2008)
  Characterization of multilayer PACVD TiN/Ti(B-N)/TiB2 coatings for hot-worked tool steels using electron spectroscopy techniques (številka: 6, 2008)
  Priprava Co-feritnih nanodelcev z ozko porazdelitvijo velikosti z metodo termičnega razpada oleatov (številka: 6, 2008)
  Raztapljanje CO2 v embalirani vodi ali brezalkoholni pijači in s tem povezane možne poškodbe (številka: 6, 2008)
  Experimental analysis of crack initiation and growth in welded joint of steel for elevated temperature (številka: 6, 2008)
  The role of chloride salts on high temperature corrosion of 321 stainless steel (številka: 6, 2008)
  Polimeri v beli tehniki (številka: 6, 2008)
  On the determination of safety factors for machines using finite element computations (številka: 6, 2008)
  An investigation of the stretch reducing of welded tubes (številka: 6, 2008)
  Centreline formation of the Nb(C,N) eutectic in 0.15% C; 0.0071% N; 0.022% Nb; 0.033% Al and 0.003% S structural steel (številka: 6, 2008)
 10. 2009
   20

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  številka: 5 (2009)
  številka: 6 (2009)
  Nanofoils for soldering and brazing in dental joining practice and jewellery manufacturing (številka: 1, 2009)
  Improving the process capability of a turning operation by the application of statistical techniques (številka: 1, 2009)
  The brittle tensile fracture and cleavage strength of a structural steel with a simulated weld-affected-zone microstructure (številka: 1, 2009)
  The electrochemical study of duplex stainless steel in chloride solutions (številka: 1, 2009)
  The pseudo-gradient algorithm for residual gas analysis (številka: 1, 2009)
  Schemes of metal-working processes and the related tribological equations of fluid mechanics (številka: 1, 2009)
  Investigation of the behaviour in chloride solution of aluminium alloys as materials for protector protections (številka: 1, 2009)
  A numerical simulation of metal injection moulding (številka: 1, 2009)
  An investigation of the economics of using welded layers for some parts of worm presses for the extraction of oil from sunflower seeds (številka: 2, 2009)
  Carnian bauxites at Muljava in central Slovenia (številka: 2, 2009)
  A mathematical model for the stationary process of rolling of tubes on a continuous mill (številka: 2, 2009)
  Modelling the characteristics of an inverted magnetron using neural networks (številka: 2, 2009)
  Numerical optimization of the method of cooling of a massive casting of ductile cast-iron (številka: 2, 2009)
  Electrical conductivity of sintered LSM ceramics (številka: 2, 2009)
 11. 2010
   66

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  številka: 5 (2010)
  številka: 6 (2010)
  Experimental plans method to formulate a self-compacting cement paste (številka: 1, 2010)
  Preparation of Sisub3Nsub4-TiN ceramic composites (številka: 1, 2010)
  The thermal conductivity of Alsub{73}Mnsub{27-x}Fesubx Taylor phases (številka: 1, 2010)
  Hall effect in the crystalline orthorombic O-Alsub(13)Cosub4 approximant to the decagonal quasicrystals (številka: 1, 2010)
  Analysis of the material and the actuator influence on the characteristics of a pneumatic valve (številka: 1, 2010)
  Stress analysis of a unilateral complex partial denture using the finite-element method (številka: 1, 2010)
  Chronic stimulation of an autonomous nerve with platinum electrodes (številka: 1, 2010)
  The corrosion behaviour of austenitic and duplex stainless steels in artificial body fluids (številka: 1, 2010)
  Influence of MnS inclusions on the corrosion of austenitic stainless steels (številka: 2, 2010)
  AES and XPS characterization of titanium hydride powder (številka: 2, 2010)
  Correlation between the corrosion resistance and the hardness scattering of structural metals treated with a pulsed electric current (številka: 2, 2010)
  Nekaj možnih postopkov izdelave hidrofobnih in oleofobnih polimernih membran ter njihova uporaba (številka: 2, 2010)
  Surface modifications of Maraging steels used in the manufacture of moulds and dies (številka: 2, 2010)
  Liquid metal/ceramic interfaces in dental practice and jewellery manufacturing (številka: 2, 2010)
  Fracture characteristics of the Cr-V ledeburitic steel Vanadis 6 (številka: 2, 2010)
  Two numerical models of the solidification structure of massive ductile cast-iron casting (številka: 2, 2010)
  Degradation of bacteria Escherichia coli by treatment with Ar ion beam and neutral oxygen atoms (številka: 3, 2010)
  Physical simulation of metallurgical processes (številka: 3, 2010)
  Use of Grey based Taguchi method in ball burnishing process for the optimization of surface roughness and microhardness of AA 7075 aluminum alloy (številka: 3, 2010)
  Comparative modeling of wire electrical discharge machining (WEDM) process using back propagation (BPN) and general regression neural networks (GRNN) (številka: 3, 2010)
  Effect of cerium additions on the AlSi17 casting alloy (številka: 3, 2010)
  Thermodynamic modeling for the alloy design of high speed steels and high chromium cast irons (številka: 3, 2010)
  Effect of heat treatment on the microstructure and properties of Cr-V ledeburitic steel (številka: 3, 2010)
  A generalized theory of plasticity (številka: 3, 2010)
  Middle triassic dry-land phases in southern Slovenia (številka: 4, 2010)
  Application of Grey relation analysis (GRA) and Taguchi method for the parametric optimization of friction stir welding (FSW) process (številka: 4, 2010)
  Enhanced fatigue analysis - incorporating downstream manufacturing processes (številka: 4, 2010)
  Phase relations in the Pt-Ag17.5-Si4.5 ternary alloy (številka: 4, 2010)
  A new solution of the harmonic functions in the theory of elasticity (številka: 4, 2010)
  Surface modification of materials using an extremely non-equilibrium oxygen plasma (številka: 4, 2010)
  Influence of vacuum processing on the content of some elements in molten metal (številka: 4, 2010)
  A new complex vector method for balancing chemical equations (številka: 4, 2010)
  Influence of delta-ferrite on the fatigue resistance of blade materials (številka: 4, 2010)
  The microflora and physico-chemical properties of lignite from the Mirash mine, near Kastriot (številka: 5, 2010)
  Preparation and study of Mgsub2Sn- based composites with different compositions (številka: 5, 2010)
  Osseointegration and rejection of a titanium screw (številka: 5, 2010)
  The selection and development of tribological coatings (številka: 5, 2010)
  Cadmium and lead accumulation in alfalfa (Medicago sativa L.) and their influence on the number of stomata (številka: 5, 2010)
  The corrosion behaviour of ferritic stainless steels in alkaline solutions (številka: 5, 2010)
  Numerical design of a hot-stretch-reducing process for welded tubes (številka: 5, 2010)
  Corrosion investigation of the Prešeren monument in Ljubljana (številka: 5, 2010)
  Recycling of steel chips (številka: 5, 2010)
  Selective oxidation of manganese in molten pig iron (številka: 5, 2010)
  60 let Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (številka: 6, 2010)
  Effect of trace and residual elements on the hot brittleness, hot shortness and properties of 0.15-0.3 % C Al-killed steels with a solidification microstructure (številka: 6, 2010)
  Deformation mechanisms in Ti3Al-Nb alloy at elevated temperatures (številka: 6, 2010)
  The influence of powder selection and process conditions on the characteristics of some oil-retaining sintered bronze bearings (številka: 6, 2010)
  Analysis of the process of crystallization of continuous cast special brass alloys with the acoustic emission (številka: 6, 2010)
  Non-oriented electrical steel sheets (številka: 6, 2010)
  Metallographic characterization of the joining part for the EN 10216-1 and EN 10083-3 made with different consumables (številka: 6, 2010)
  The impact of stagnant water on the corrosion processes in a pipeline (številka: 6, 2010)
  Synthesis and characterisation of closed cells aluminium foams containing dolomite powder as foaming agent (številka: 6, 2010)
  25 let vakuumske toplotne in kemotermične obdelave na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana (številka: 6, 2010)
  Imobilizacija letečega pepela z zasteklitvijo (številka: 6, 2010)
  Effect of 3 s reheating on Charpy notch toughness and hardness of martensite and lower bainite (številka: 6, 2010)
  Determination of the critical pressure for a hot-water pipe with a corrosion defect (številka: 6, 2010)
  In memoriam - Jožef Arh (številka: 6, 2010)
  The influence of adding emulsion flocculants on the effects of red-mud sedimentation (številka: 6, 2010)
  Effects of variations in alloy content and machining parameters on the strength of the intermetallic bonding between a diesel piston and a ring carrier (številka: 6, 2010)
  The influence of the microalloying elements of HSLA steel on the microstructure and mechanical properties (številka: 6, 2010)
 12. 2011
   99

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5 (2011)
  številka: 6 (2011)
  Fracture toughness of the vacuum-heat-treated spring steel 51CrV4 (številka: 1, 2011)
  The modeling of Auger spectra (številka: 1, 2011)
  Reduction of ultra-fine tungsten powder with tungsten (VI)-oxide in a vertical tube reactor (številka: 1, 2011)
  Experimental study of some masonry-wall coursework material types under horizontal loads and their comparison (številka: 1, 2011)
  Synthesis of aluminium foams by the powder-metallurgy process (številka: 1, 2011)
  Oxygen diffusion in the non-evaporable getter St 707 during heat treatment (številka: 1, 2011)
  Modelling of the directional solidification of a leaded red brass flange (številka: 1, 2011)
  Characterization of the inclusions in spring steel using light microscopy and scanning electron microscopy (številka: 1, 2011)
  A new method for determining the remaining lifetime of coated gas-turbine blades (številka: 1, 2011)
  Similarity criteria and effect of lubricant inertia at cold rolling (številka: 1, 2011)
  In memoriam (številka: 1/2, 2011)
  Influence of the foaming precursor's composition and density on the foaming efficiency, microstructure development and mechanical properties of aluminium foams (številka: 2, 2011)
  Material failure of an AISI 316L stainless steel hip prosthesis (številka: 2, 2011)
  A comparison of the corrosion behaviour of austenitic stainless steels in artificial seawater (številka: 2, 2011)
  Degradation of a Ni-Cr-Fe alloy in a pressurised-water nuclear power plant (številka: 2, 2011)
  The effect of electromagnetic stirring on the crystallization of the concast billets (številka: 2, 2011)
  A micro-damage investigation on a low-alloy steel tested using a 7.62-mm AP projectile (številka: 2, 2011)
  Activation of polymer polyethylene terephthalate (PET) by exposure to the COsub2 and Osub2 plasma (številka: 2, 2011)
  Creep resistance of microstructure of welds of creep resistant steels (številka: 2, 2011)
  A comparative analysis of theoretical models and experimental research for spray drying (številka: 2, 2011)
  Thermodynamic conditions for the nucleation of boron compounds during the cooling of steel (številka: 2, 2011)
  The impact on rigid PVC pipes (številka: 2, 2011)
  Multi-objective optimization of the cutting forces in turning operations using the Grey-based Taguchi method (številka: 2, 2011)
  Hydrothermal growth of Zn5(OH)6(CO3)2 and its thermal transformation into porous ZnO film used for dye-sensitized solar cells (številka: 3, 2011)
  Modification of non-woven cellulose for medical applications using non-equlibrium gassious plasma (številka: 3, 2011)
  Properties of particleboards made by using an adhesive with added liquefied wood (številka: 3, 2011)
  Radiofrequency induced plasma in large-scale plasma reactor (številka: 3, 2011)
  Biodegradable polymers from renewable resources (številka: 3, 2011)
  Use of AFM force spectroscopy for assessment of polymer response to conditions similar to the wound, during healing (številka: 3, 2011)
  Hydrophobization of polymer polystyrene in fluorine plasma (številka: 3, 2011)
  A novel approach for qualitative determination of residual tin based catalyst in poly(lactic acid) by X-Ray photoelectron spectroscopy (številka: 3, 2011)
  Poly(styrene-co-divinylbenzene-co-2-ethylhexyl)acrilate membranes with interconnected macroporous structure (številka: 3, 2011)
  Modification of surface morphology of graphite by oxygen plasma treatment (številka: 3, 2011)
  Low temperature destruction of bacteria Bacillus stearothermophilus by weakly ionized oxygen plasma (številka: 3, 2011)
  Microwave-assisted non-aqueous synthesis of ZnO nanoparticles (številka: 3, 2011)
  Probability of recombination and oxidation of O atoms on a-C:H (številka: 3, 2011)
  Tuning of poly(ethylene terephtalate)(PET)surface properties by oxygen plasma treatment (številka: 3, 2011)
  Removal of a thin hydrogenated carbon film by oxygen plasma treatment (številka: 3, 2011)
  Functionalization of AFM tips for use in force spectroscopy between polymers and model surfaces (številka: 3, 2011)
  Modification of PET-polymer surface by nitrogen plasma (številka: 3, 2011)
  Surface characterization of polymers by XPS and SIMS techniques (številka: 3, 2011)
  CFD analysis of exothermic reactions in Al-Au nano multi-layered foils (številka: 4, 2011)
  High-strength low-alloy (HSLA) steels (številka: 4, 2011)
  Relationship between mechanical strength and Young's modulus in traditional ceramics (številka: 4, 2011)
  Lifetime evaluation of a steam pipeline using NDE methods (številka: 4, 2011)
  Thermodynamic investigation of Al-Sb-Zn system (številka: 4, 2011)
  Microstructure evolution in SAF 2507 super duplex stainless steel (številka: 4, 2011)
  Hot workability of 95MnWCr5 tool steel (številka: 4, 2011)
  The influence of the chemical composition of steels on the numerical simulation of a continuously cast slab (številka: 4, 2011)
  Prediction of the mechanical properties of cast Cr-Ni-Mo stainless steels with a two-phase microstructure (številka: 4, 2011)
  XPS and SEM of unpolished and polished FeS surface (številka: 4, 2011)
  TEM investigation of metallic materials - an advanced technique in materials science and metallurgy (številka: 4, 2011)
  Optimization of the quality of continuously cast steel slabs using the firefly algorithm (številka: 4, 2011)
  Surface characterization and pickling characteristics of the oxide scale on duplex stainless steel (številka: 4, 2011)
  The friction and wear behavior of Cu-Nisub3Al composites by dry sliding (številka: 5, 2011)
  Optical properties of plastically deformed copper (številka: 5, 2011)
  Accelerated corrosion behaviors of Zn, Al and Zn/15Al coatings on a steel surface (številka: 5, 2011)
  Alloys with modified characteristics (številka: 5, 2011)
  In memoriam Hans Jürgen Grabke (številka: 5, 2011)
  Multiscale modelling of heterogeneous materials (številka: 5, 2011)
  Weldability of metal matrix composite plates by friction stir welding at low welding parameters (številka: 5, 2011)
  Influence of the gas composition on the geometry of laser-welded joints in duplex stainless steel (številka: 5, 2011)
  Influence of the granulation and grain shape of quartz sands on the quality of foundry cores (številka: 5, 2011)
  Evaluation of the microstructural changes in Cr-V ledeburitic tool steels depending on the austenitization temperature (številka: 5, 2011)
  Experimental comparison of resistance spot welding and friction-stir spot welding processes for the EN AW 5005 aluminum alloy (številka: 5, 2011)
  Franc Vodopivec - osemdesetletnik (številka: 5, 2011)
  Semi-solid gel electrolytes for electrochromic devices (številka: 5, 2011)
  Characterization of extremely weakly ionized hydrogen plasma with a double Langmuir probe (številka: 5, 2011)
  Cr-V ledeburitic cold-work tool steels (številka: 5, 2011)
  Combustible precursor behaviour in the lanthanum chromite formation process (številka: 5, 2011)
  Nanoscale modification of hard coatings with ion implantation (številka: 5, 2011)
  Genetic programming and soft-annealing productivity (številka: 5, 2011)
  The tensile behaviour of friction-stir-welded dissimilar aluminium alloys (številka: 6, 2011)
  Evaluation of the strength variation of normal and lightweight self-compacting concrete in full scale walls (številka: 6, 2011)
  The influence of buffer layer on the properties of surface welded joint of high-carbon steel (številka: 6, 2011)
  Solidification and precipitation behaviour in the AlSi9Cu3 alloy with various Ce additions (številka: 6, 2011)
  Morphology and corrosion properties PVD Cr-N coatings deposited on aluminium alloys (številka: 6, 2011)
  Modelling and preparation of core foamed Al panels with accumulative hot-roll bonded precursors (številka: 6, 2011)
  Effect of pre-straining on the springback behavior of the AA5754-0 alloy (številka: 6, 2011)
  Wear of refractory materials for ceramic filters of different porosimetry in contact with hot metal (številka: 6, 2011)
  A thermodynamic and kinetic study of the solidification and decarburization of malleable cast iron (številka: 6, 2011)
  Numerical solution of hot shape rolling of steel (številka: 6, 2011)
  Effect of change of carbide particles spacing and distribution on creep rate of martensite creep resistant steels (številka: 6, 2011)
  Contact with chlorinated water: Selection of the appropriate steel (številka: 6, 2011)
  The influence of the mineral content of clay from the white bauxite mine on the properties of the sintered product (številka: 6, 2011)
  Screen-printed electrically conductive functionalities in paper substrates (številka: 6, 2011)
  Stress-strain analysis of an abutment tooth with rest seat prepared in a composite restoration (številka: 6, 2011)
  New discovered paradoxes in theory of balancing chemical reactions (številka: 6, 2011)
  Heat treatment and mechanical properties of heavy forgings from A694-F60 steel (številka: 6, 2011)
  Characteristics of creep in conditions of long operation (številka: 6, 2011)
  Recent growing demand for magnesium in the automotive industry (številka: 6, 2011)
  Corrosion stability of different bronzes in simulsted urban rain (številka: 6, 2011)
  Identification and verification of the composite material parameters for the Ladeveze damage model (številka: 6, 2011)
 13. 2012
   116

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 5 (2012)
  Heparin adsorption onto model poly(ethylene terephtalate) (PET) surfaces monitored by QCM-D (številka: 1, 2012)
  Dusty plasma deposition of nanocomposite thin films (številka: 1, 2012)
  The plasma polymerisation process for the deposition of amino-containing film on the poly(ethylene terephthalate) dressing-layer for safe wound-healing (številka: 1, 2012)
  Effects of plasma treatment on water sorption in viscose fibres (številka: 1, 2012)
  Enhancement of molecular weight of L-lactic acid polycondensates under vacuum in solid state (številka: 1, 2012)
  Heterogeneous surface recombination of neutral nitrogen atoms (številka: 1, 2012)
  Synthesis of micro-composite beads with magnetic nano-particles embedded in porous CaCOsub3 matrix (številka: 1, 2012)
  Cell adhesion on hydrophobic polymer surfaces (številka: 1, 2012)
  UV polymerization of poly (N-isopropylacrylamide) hydrogel (številka: 1, 2012)
  Stabilization of rutile TiO sub 2 nanoparticles with GLYMO in polyacrylic clear coating (številka: 1, 2012)
  Optical emission characterization of extremely reactive oxygen plasma during treatment of graphite samples (številka: 1, 2012)
  Method for dynamic control of neutral atom density in a plasma chamber (številka: 1, 2012)
  Application of X-ray photoelectron spectroscopy for characterization of pet biopolymer (številka: 1, 2012)
  Binding silver nano-particles onto viscose non-woven using different commercial sol-gel procedures (številka: 1, 2012)
  Plasma-enhanced chemical vapour deposition of octafluorocyclobutane onto carbonyl iron particles (številka: 1, 2012)
  Influence of the process parameters and the mechanical properties of aluminum alloys on the burr height and the surface roughness in dry drilling (številka: 2, 2012)
  Experimental and theoretical investigation of drying technology and heat transfer on the contact cylindrical dryer (številka: 2, 2012)
  An RE/RM approach to the design and manufacture of removable partial dentures with a biocompatibility analysis of the F75 Co-Cr SLM alloy (številka: 2, 2012)
  Final-structure prediction of continuously cast billets (številka: 2, 2012)
  Wear-resistant intermetallic arc spray coatings (številka: 2, 2012)
  Simulations of the shrinkage porosity of Al-Si-Cu automotive components (številka: 2, 2012)
  Effect of the antimony thin-film deposition sequence on copper-silicon interdiffusion (številka: 2, 2012)
  The performance of various artificial neurons interconnections in the modelling and experimental manufacturing of the composites (številka: 2, 2012)
  Influence of transient response of platinum electrode on neural signals during stimulation of isolated swinish left vagus nerve (številka: 2, 2012)
  Effect of sintering parameters on the density, microstructure and mechanical properties of the niobium-modified heat-resistant stainless steel GX40CrNiSi25-20 produced by MIM technology (številka: 2, 2012)
  Linear two-scale model for determining the mechanical properties of a textile composite material (številka: 2, 2012)
  Lime-metakaolin hydration products: a microscopy analysis (številka: 2, 2012)
  The quality of super-clean steels produced at ŽĎAS, inc. (številka: 2, 2012)
  Outgassing of hydrogen from a stainless steel vacuum chamber (številka: 2, 2012)
  The impact of die angle on tool loading in the process of cold extruding steel (številka: 2, 2012)
  Microstructural and physical-mechanical analyses of the performance of nanostructured and other compatible consolidation products for historical renders (številka: 3, 2012)
  Numerical study of heat-transfer enhancement of homogeneous water-Au nanofluid under natural convection (številka: 3, 2012)
  Shape-memory polymers filled with SiO2 nanoparticles (številka: 3, 2012)
  Structural, thermal and magnetic properties of barium-ferrite powders substituted with Mn, Cu or Co and X (X = Sr and Ni) prepared by the sol-gel method (številka: 3, 2012)
  Computer simulation of fatigue, creep and thermal-fatigue cracks propagation in gas-turbine blades (številka: 3, 2012)
  Minimization of the surface roughness and form error on the milling of free-form surfaces using a Grey relational analysis (številka: 3, 2012)
  Magnesium alloys for hydrogen storage (številka: 3, 2012)
  Friction-stir welding of high-strength aluminium alloys and a numerical simulation of the plunge stage (številka: 3, 2012)
  Automated fractal analysis of a network of thermal fatigue cracks (številka: 3, 2012)
  Effect of a foaming agent and its morphology on the foaming behaviour, cell-size distribution and microstructural uniformity of closed-cell aluminium foams (številka: 3, 2012)
  Simulation of the self-healing of dolomitic lime mortar (številka: 3, 2012)
  Evolution of the number and size of the inclusions during steel treatment in a ladle furnace and in a vacuum caisson (številka: 3, 2012)
  Aspects of titanium-implant surface modification at the micro and nano levels (številka: 3, 2012)
  Influence of the water temperature on the cooling intensity of mist nozzles in continuous casting (številka: 3, 2012)
  Optimization of the mechanical properties of the superalloy Nimonic 80A (številka: 3, 2012)
  Desulphurization of the high-alloy and middle-alloy steels under the conditions of an EAF by means of synthetic slag based on CaO-Al2O3 (številka: 3, 2012)
  The influence of tool wear on the chip-forming mechanism and tool vibrations (številka: 3, 2012)
  Etching rates of different polymers in oxygen plasma (številka: 3, 2012)
  Batch-filling scheduling and particle swarms (številka: 3, 2012)
  Simulation of latent-heat thermal storage integrated with room structures (številka: 3, 2012)
  Setting a numerical simulation of filling and solidification of heavy steel ingots based on real casting conditions (številka: 4, 2012)
  Microstructure of metal-matrix composites reinforced by ceramic microballoons (številka: 4, 2012)
  The influence of the heat-treatment regime on a fracture surface of nickel-based supperalloys (številka: 4, 2012)
  Development of a model for the internet portal "strength of materials" (številka: 4, 2012)
  Investigation on the aging behaviour of the functionally gradient material consisting of boron carbide and an aluminum alloy (številka: 4, 2012)
  A fuzzy-based optimal control algorithm for a continuous casting process (številka: 4, 2012)
  Challenges in the computer modeling of phase change materials (številka: 4, 2012)
  Upogibna trdnost korundne keramike (številka: 4, 2012)
  Thermodynamic analysis of the formation of non-metallic inclusions during the production of C45 steel (številka: 4, 2012)
  Numerical and experimental analyses of the chemical heterogeneity of a solidifying heavy ductile-cast-iron roller (številka: 4, 2012)
  A study of the high-temperature interaction between synthetic slags and steel (številka: 4, 2012)
  Digital imaging analysis of microstructures as a tool to identify local plastic deformation (številka: 4, 2012)
  Thermal stability of Al-Mn-Be melt-spun ribbons (številka: 4, 2012)
  Fatigue-life behaviour and a lifetime assessment of a double-leaf spring using FEM-based software (številka: 4, 2012)
  Characterization of defects in PVD TiAlN hard coatings (številka: 4, 2012)
  Optimization of multi-process parameters according to the surface quality criteria in the end milling of the AA6013 aluminum alloy (številka: 4, 2012)
  Application of powder metallurgy in the processing of aluminium scraps with high-iron contents (številka: 4, 2012)
  Small-angle X-ray scattering spectra of iron-based magnetic fluids (številka: 4, 2012)
  Numerical and experimental investigation of the temperature field of a solidifying massive ductile-cast-iron roller (številka: 4, 2012)
  Crevice corrosion of stainless-steel fastening components in an indoor marine-water basin (številka: 4, 2012)
  Use of a two-dimensional pseudo-homogeneous model for the study of temperature and conversion profiles during a polymerization reaction in a tubular chemical reactor (številka: 5, 2012)
  Content of Cr and Cr (VI) in a welding fume by different Cr content in an experimental coating of a Cr-Ni rutile electrode (številka: 5, 2012)
  Application of a Taguchi-based neural network for forecasting and optimization of the surface roughness in a wire-electrical-discharge machining process (številka: 5, 2012)
  Friction-stir welding of aluminium alloy 5083 (številka: 5, 2012)
  Microstructure development of the Ni-GDC anode material for IT-SOFC (številka: 5, 2012)
  Theoretical and experimental estimation of the working life of machine parts hard faced with austenite-manganese electrodes (številka: 5, 2012)
  Mechanical and tribological characteristics of stir-cast Al-Si10Mg and self-lubricating Al-Si10Mg/MoS2 composites (številka: 5, 2012)
  Influence of segregations on the fracture toughness Ksub{Ic} of high-strength spring steel (številka: 5, 2012)
  Computer-aided modeling of the rubber-pad forming process (številka: 5, 2012)
  Prediction of the thermodynamic properties for liquid Al-Mg-Zn alloys (številka: 5, 2012)
  Identification of the material parameters of a unidirectional fiber composite using a micromodel (številka: 5, 2012)
  Effect of tempering on the room-temperature mechanical properties of X20CrMoV121 and P91 steels (številka: 5, 2012)
  Effect of fly-ash amount and cement type on the corrosion performance of the steel embedded in concrete (številka: 5, 2012)
  Physical regularities in the cracking of nanocoatings and a method for an automated determination of the crack-network parameters (številka: 5, 2012)
  Laboratory assessment of micro-encapsulated phase-change materials (številka: 5, 2012)
  Structure and properties of AlMgSi alloys after ECAP and POST-ECAP ageing (številka: 5, 2012)
  Study of the microstructure and oxidation behavior of YSZ and YSZ/Al2O3 TBCs with HVOF bond coatings (številka: 5, 2012)
  Microstructure and mechanical properties of carbon/carbon-silicon carbide composites prepared by sol-gel processing (številka: 5, 2012)
  Development of a 3D printer for thermoplastic modelling (številka: 6, 2012)
  Influence of molybdenum on the hot-tensile properties of austenitic stainless steels (številka: 6, 2012)
  Relationship between the calculated oxygen activity and the sulfur partition ratio for CaO-Al2O3-SiO2-MgO slag during ladle refining (številka: 6, 2012)
  Thermodynamic characterization of an AlCu5.5BiSn alloy with various neodymium additions (številka: 6, 2012)
  Type of submerged entry nozzle vs. concentration profiles in the intermixed zone of round blooms with a diameter of 525 mm (številka: 6, 2012)
  Temperature behaviour of the boride layer of a low-carbon microalloyed steel (številka: 6, 2012)
  Influence of the cooling rate on the microstructure development of the EN AW-AlMg4.5Mn0.7 alloy (številka: 6, 2012)
  Evaluation of steel desulphurization in the ladle during the utilization of briquetting fluxing agents for slags (številka: 6, 2012)
  Aluminium-matrix nanocomposites: swarm-intelligence optimization of the microstructure and mechanical properties (številka: 6, 2012)
  In-vitro evaluation of the retention of different prefabricated posts luted with different cements (številka: 6, 2012)
  Influence of delayed ettringite formation on the mechanical properties of aerated concrete (številka: 6, 2012)
  Injection of brown-coal tar in a statistical relationship with the significant parameters of a blast furnace (številka: 6, 2012)
  Surface modification of nanosilica fillers for the preparation of silica/epoxy nanocomposites (številka: 6, 2012)
  The effect of shaping and firing technology on the properties of ceramic tiles based on two different kaolinic clays (številka: 6, 2012)
  Synthesis of nano-composite poly (4-4-diamino diphenyl sulfon) with various metals (številka: 6, 2012)
  Reactive-sintering production of intermetallics (številka: 6, 2012)
  Calculation of accelerated stationary creep rate activation energy for a steel microstructure with a uniform distribution of carbide particles (številka: 6, 2012)
  Investigation of the effect of temper condition on the friction-stir weldability of AA7075 Al-alloy plates (številka: 6, 2012)
  Nucleation and growth of Msub{23}Csub6 particles in high-chromium creep-resistant steel (številka: 6, 2012)
  Determining the hot-deformation characteristics of A 1235 aluminum alloy using a processing map (številka: 6, 2012)
  Dependence of the fracture mode on the welding variables in the resistance spot welding of ferrite-martensite DP980 advanced high-strength steel (številka: 6, 2012)
  The effects of micro and nano CaCo3 on the rheological and physico/mechanical behavior of an SBS/CaCO3 composite (številka: 6, 2012)
  Influence of material properties on the machinability in face milling (številka: 6, 2012)
 14. 2013
   136

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  številka: 5 (2013)
  številka: 6 (2013)
  Heat-flux computation from measured-temperature histories during hot rolling (številka: 1, 2013)
  Cutting-tool recycling process with the zinc-melt method for obtaining thermal-spray feedstock powder (WC-Co) (številka: 1, 2013)
  Diagnostics of the microstructural changes in sub-zero-processed Vanadis 6 P/M ledeburitic tool steel (številka: 1, 2013)
  A burnishing process based on the optimal depth of workpiece penetration (številka: 1, 2013)
  Analysis of process parameters for a surface-grinding process based on the Taguchi method (številka: 1, 2013)
  Utilization of geopolymerization for obtaining construction materials based on red mud (številka: 1, 2013)
  Possibilities for desulphurization of an alloy steel in a VOD device while using chemical heating (številka: 1, 2013)
  Synthesis of a Fe3O4/PAA-based magnetic fluid for faraday-rotation measurements (številka: 1, 2013)
  A new approach to evaluating the chemical micro-heterogeneity of a continuously cast steel slab (številka: 1, 2013)
  Challenges and advantages of recycling wrought aluminium alloys from lower grades of metallurgically clean scrap (številka: 1, 2013)
  Structural and magnetic properties of cerium-doped yttrium-iron garnet thin films prepared on different substrates using the sol-gel process (številka: 1, 2013)
  Postopki priprave za proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov (številka: 1, 2013)
  Graphite-flake carbon-black-reinforced polystyrene-matrix composite films deposited on glass-fiber woven fabrics as plane heaters (številka: 1, 2013)
  Performance testing of an optical ground wire composite (številka: 1, 2013)
  Analysis of the effects of metamaterials on the radio-frequency electromagnetic fields in the human head and hand (številka: 1, 2013)
  Problems associated with a robot laser cell used for hardening (številka: 1, 2013)
  Investigation of the cooling process with nanofluids according to ISO 9950 and ASTM D 6482 standards (številka: 1, 2013)
  Calculation of the lubricant layer for a coarse surface of a band and rolls (številka: 1, 2013)
  Structural stability and electronic properties of AlCu3, AlCu2Zr in AlZr3 (številka: 1, 2013)
  Characterization of an Cu-Cr-Zr alloy synthesized with the powder-metallurgy technique (številka: 1, 2013)
  Polyhydroxyalkanoates: biodegradable polymers and plastics from renewable resources (številka: 1, 2013)
  Thermal defunctionalization of an oxygen-plasma-treated polyethersulfone (številka: 1, 2013)
  Tribological behaviour of a plasma-sprayed Al203-TiO2-Cr2O3 coating (številka: 2, 2013)
  Microstructural and phase analysis of CuAlNi shape-memory alloy after continuous casting (številka: 2, 2013)
  Characterization and determination of mechanical properties of YBCO superconducting thin films with manganese using the TFA-MOD method (številka: 2, 2013)
  Numerical study of Rayleigh-Bénard natural-convection heat-transfer characteristics of water-based Au nanofluids (številka: 2, 2013)
  The wet-chemical synthesis of functionalized Znsub{1-x}OMnsubx quantum dots utilizable in optical biosensors (številka: 2, 2013)
  Distortion of the substructure of a 20-ft shipping container exposed to zinc hot-dip galvanizing (številka: 2, 2013)
  Alumothermic reduction of ilmenite in a steel melt (številka: 2, 2013)
  Wear properties of AISI 4140, steel modified with electrolytic-plasma technology (številka: 2, 2013)
  Kinetics of weathered-crust elution-deposited rare-earth ore in a leaching process (številka: 2, 2013)
  Influence of the microstructure on machining a central housing made of pearlite grey cast iron (številka: 2, 2013)
  AA413.0 and AA1050 joined with friction-stir welding (številka: 2, 2013)
  Influence of aluminium-alloy remelting on the structure and mechanical properties (številka: 2, 2013)
  Impeller-blade failure analysis (številka: 2, 2013)
  Improvement of the damping properties of carbon-fibre-reinforced laminated plastics using damping layers (številka: 2, 2013)
  Optimization of the drilling parameters for the cutting forces in B4C-reinforced Al-7XXX-series alloys based on the Taguchi method (številka: 2, 2013)
  Increasing tool life during turning with a variable depth of cut (številka: 2, 2013)
  Characterization of selected phase-change materials for a proposed use in building applications (številka: 2, 2013)
  Tensile properties of cold-drawn low-carbon steel wires under different process parameters (številka: 2, 2013)
  Analysis of corrosion properties of melt spun Nd-Fe-B ribbons coated by alumina coatings (številka: 2, 2013)
  Raman investigation of sol-gel anticorrosion coatings on electronic boards (številka: 2, 2013)
  Multi-functional Ksub{Ic}-test specimen for the assessment of different tool- and high-speed-steel properties (številka: 3, 2013)
  Concentration and path-length dependence on the Faraday rotation of magnetic fluids based on highly water-soluble Fe3O4/PAA nanoparticles synthesized by a high-temperature hydrolysis method (številka: 3, 2013)
  Plasma electrolytic saturation of 316 L stainless steel in an aqueous electrolyte containing urea and ammonium nitrate (številka: 3, 2013)
  In memoriam prof. dr. Jože Rodič (številka: 3, 2013)
  The possibility of copper corrosion protection in acidic media using a thiazole derivative (številka: 3, 2013)
  Dredged mud from the Port of Koper - civil engineering applications (številka: 3, 2013)
  Influence of sample direction on the impact toughness of the API-X42 microalloyed steel with a banded structure (številka: 3, 2013)
  Aluminium (številka: 3, 2013)
  Sewage-sludge stabilization with biomass ash (številka: 3, 2013)
  Nanotechnology for ballistic materials (številka: 3, 2013)
  Influence of process parameters on the corrosion resistance of corrugated austenitic and duplex stainless steels (številka: 3, 2013)
  Experimental and numerical investigation of an air-PCM heat-storage unit (številka: 3, 2013)
  Energy- and time-saving low-temperature thermomechanical treatment of low-carbon plain steel (številka: 3, 2013)
  The effect of binder on chemically precipitated hydroxyapatite during spray drying (številka: 3, 2013)
  Electrochemical characterization of the nano Py/DDS/SiO2 film on a copper electrode (številka: 3, 2013)
  Nanosilica-reinforced polymer composites (številka: 3, 2013)
  Automated diagnostics of damage to an aluminum alloy under the conditions of high-cycle fatigue (številka: 3, 2013)
  The fatigue behaviour of aluminium foam (številka: 3, 2013)
  Addition of strontium to an Mg-3Sn alloy and an investigation of its properties (številka: 3, 2013)
  Water-vapour plasma treatment of cotton and polyester fibres (številka: 3, 2013)
  Minimization of surface defects by increasing the surface temperature during the straightening of a continuously cast slab (številka: 3, 2013)
  Conversion of the Ms70 alpha-brass torsion-test data into hot-forming processing maps (številka: 4, 2013)
  Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of martensitic stainless-steel joints welded with austenitic stainless-steel fillers (številka: 4, 2013)
  Determination of the mechanical parameters of a bonded joint between a metal and a composite by comparing experiments with a finite-element model (številka: 4, 2013)
  Synthesis, characterization and sensing application of a solid alum/fly ash composite electrolyte (številka: 4, 2013)
  Different source atelocollagen thin films (številka: 4, 2013)
  Recycled polymer/clay composites for heavy-metals adsorption (številka: 4, 2013)
  Influential factors in the surface-hardness testing of a nitrided layer (številka: 4, 2013)
  Development of the production of ultrafine-grained titanium with the Conform equipment (številka: 4, 2013)
  Internal-oxidation kinetics of Ag-Cd alloys (številka: 4, 2013)
  Modelling and optimization of a laser droplet-formation process (številka: 4, 2013)
  Evaluation of equilibrium isotherm models for the adsorption of Cu and Ni from wastewater on bentonite clay (številka: 4, 2013)
  Producing antibacterial silver-doped hydroxyapatite powders with chemical precipitation and reshaping in a spray dryer (številka: 4, 2013)
  New combined bio-scouring and bio-bleaching process of cotton fabrics (številka: 4, 2013)
  Tribocorrosion degradation of protective coatings on stainless steel (številka: 4, 2013)
  Investigation of the effect of skin-pass rolling on the formability of low-carbon steel sheets (številka: 4, 2013)
  Comparison of the temperature fields of continuously cast steel slabs with different chemical compositions (številka: 4, 2013)
  Mechanical and microstructural properties of the fly-ash-based geopolymer paste and mortar (številka: 4, 2013)
  Effect of mechanical activation on mullite formation in an alumina-quartz ceramics system (številka: 4, 2013)
  Determination of the metal concentrations in an anode material for solid-oxide fuel cells (številka: 4, 2013)
  Investigation of the thermomechanical properties and microstructure of special magnesium alloys (številka: 4, 2013)
  Impact of casting speed on the temperature field of continuously cast steel billets (številka: 4, 2013)
  Effects of the ageing treatment on the superelastic behavior of a nitinol stent for an application in the esophageal duct (številka: 4, 2013)
  Influence of the matrix type on the temperature responsiveness of a poly-NiPAAm/chitosan microgel functionalized PES fabric (številka: 5, 2013)
  Microtomography in building materials (številka: 5, 2013)
  Effect of the bonding time on the microstructure and mechanical properties of a transient-liquid-phase bonded IN718 using a Ni-Cr-B filler alloy (številka: 5, 2013)
  Effect of a Mo addition on the properties of high-Mn steel (številka: 5, 2013)
  Compositional and microstructural analyses of Fe-Pd nanostructured thin films (številka: 5, 2013)
  Application of infinite-element calculations for consolidating a railway foundation of blowing sand reclamation (številka: 5, 2013)
  Influence of weld-process parameters on the material characterization of the friction-stir-welded joints of the AA6061-T6 aluminium alloy (številka: 5, 2013)
  Determination of the solidus and liquidus temperatures of the real-steel grades with dynamic thermal-analysis methods (številka: 5, 2013)
  Modelling of the lubricant-layer thickness on a madrel during rolling seamless tubings (številka: 5, 2013)
  Synthesis of Au nanoparticles prepared with ultrasonic spray pyrolysis and hydrogen reduction (številka: 5, 2013)
  Effect of sheet thickness on the anisotropy and thickness distribution for AA2024-T4 (številka: 5, 2013)
  Experimental study on the role of the vibration damping and energy absorption of flexible function layers (številka: 5, 2013)
  Alternative utilization of the core sand for a green-sand system (številka: 5, 2013)
  Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of piston alloys (številka: 5, 2013)
  Study on the mechanical and radiation-shielding properties of borided AISI 304 stainless steels (številka: 5, 2013)
  Evaluation of ladle slag as a potential material for building and civil engineering (številka: 5, 2013)
  Influence of thermomechanical processing on the cold deformability of low-carbon steel (številka: 5, 2013)
  Evaluation of the effects of surface treatments on different dental ceramic structures (številka: 5, 2013)
  Oxidation of the Al2O3-TiB2 composites produced with the reduction-combustion synthesis technique (številka: 5, 2013)
  Research of thermal processes for the continuous casting of steel (številka: 6, 2013)
  Effects of solidification parameters on the micro- and macrostructure of the X19CrMoVNbN11-1 steel (številka: 6, 2013)
  Development of foundry cores based on inorganic salts (številka: 6, 2013)
  Removal of surface impurities from QCM substrates with the low-pressure oxygen-plasma treatment (številka: 6, 2013)
  Shrinkage behavior of a self-compacting concrete (številka: 6, 2013)
  Influence of processing factors on the tensile strength of 3D-printed models (številka: 6, 2013)
  Effect of viscosity on the production of alumina borate nanofibers via electrospinning (številka: 6, 2013)
  Assessing the quality of corrosion education in the United Arab Emirates (številka: 6, 2013)
  Numerical calculations of stress-intensity factors for a WWER-1000 reactor pressure vessel under a pressurized thermal shock (številka: 6, 2013)
  Finite-element model of the indentation for YBCO-based superconductor thin films (številka: 6, 2013)
  Physical and numerical modelling of a non-stationary steel flow through a subentry shroud with an inner metering nozzle (številka: 6, 2013)
  Failure mode of M130 martensitic steel resistance-spot welds (številka: 6, 2013)
  Structural characterization of platinum foil for neural stimulating electrodes using a four-point resistivity-measuring device (številka: 6, 2013)
  Dissolution of a copper wire during a hot-dipping process using a SnCu 1 lead-free solder (številka: 6, 2013)
  Electroless Ni-B-W coatings for improving hardness, wear and corrosion resistance (številka: 6, 2013)
  The effect of a styrene-acrylic copolymer synthesized in a high-pressure reactor on the improved corrosion protection of a two-component polyurethane coating (številka: 6, 2013)
  Stationary-creep-rate equations for tempered martensite (številka: 6, 2013)
  Effect of iron and cerium additions on rapidly solidified Al-TM-Ce alloys (številka: 6, 2013)
  Variation in magnetic properties of sol-gel-synthesized cobalt ferrites (številka: 6, 2013)
  Influence of cutting speed on intensity of the plastic deformation during hard cutting (številka: 6, 2013)
  Processing poly(ether etherketone) an a 3D printer for thermoplastic modelling (številka: 6, 2013)
  Comparative study of the synthesis and photo-physical characteristics of a new blue-emitting nanocrystal for NUV-excited LEDs (številka: 6, 2013)
  Non-singular method of fundamental solutions for the deformation of two-dimensional elastic bodies in contact (številka: 6, 2013)
  Structural, optical and electrical studies on Si-doped polymer electrolytes (številka: 6, 2013)
  Effect of the abrasive grit size on the wear behavior of ceramic coatings during a micro-abrasion test (številka: 6, 2013)
  Synthesizing a new type of mullite lining (številka: 6, 2013)
 15. 2014
   158

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  številka: 5 (2014)
  Isothermal solidification during transient liquid-phase bonding of GTD-111/Ni-Si-B/GTD-111 (številka: 1, 2014)
  Assessing the stress fields in an injection-moulded undercut geometry during ejection supported by neural networks (številka: 1, 2014)
  Evaluation of the surface roughness and geometric accuracies in a drilling process using the Taguchi analysis (številka: 1, 2014)
  Application of flame retardant microcapsules to polyester and cotton fabrics (številka: 1, 2014)
  Oxidation behavior of carbon-silicon and carbon-boron-silicon alloys derived from solvent-soluble silicon and boron-silicon-doped coal-tar pitches (številka: 1, 2014)
  Relationship between a bainitic structure and the hardness in the weld zone of the friction-stir welded X80 API-grade pipe-line steel (številka: 1, 2014)
  Influence of non-metallic inclusions on the formation of hot cracks in the weld and heat-affected zone (številka: 1, 2014)
  Synthesis of alpha-Al2O3 based foams with improved properties as catalyst carriers (številka: 1, 2014)
  Determination of the notch factor for shafts under torsional stress with artificial neural networks (številka: 1, 2014)
  Ladle-nozzle opening and genetic programming (številka: 1, 2014)
  The effect of heat treatments on the solid-particle erosion behavior of the aluminum alloy AA2014 (številka: 1, 2014)
  Geopolymerization of low-grade bauxite (številka: 1, 2014)
  Hot rolling of the superaustenitic stainless steel AISI 904L (številka: 1, 2014)
  Comparison of NiTi orthodontic archwires and a determination of the charasteristic properties (številka: 1, 2014)
  Multiple regression modeling and prediction of the surface roughness in the WEDM process (številka: 1, 2014)
  Prediction of the nugget size in resistance spot welding with a combination of a finite-element analysis and an artificial neural network (številka: 1, 2014)
  Failure-mode transition in resistance spot welded DP780 advanced high-strength steel (številka: 1, 2014)
  Corrosion properties of different forms of carbon steel in simulated concrete pore water (številka: 1, 2014)
  A new method for determining water adsorption phenomena on metal surfaces in a vacuum (številka: 1, 2014)
  TEM study of dislocations in duplex stainless steel (številka: 1, 2014)
  Optimization of the die-sinking micro-EDM process for multiple performance characteristics using the Taguchi-based grey relational analysis (številka: 1, 2014)
  Electric-arc-furnace productivity optimization (številka: 1, 2014)
  Artificial-neural-network prediction of hexagonal lattice parameters for non-stoichiometric apatites (številka: 1, 2014)
  A new generalized algebra for the balancing of chi chemical reactions (številka: 2, 2014)
  UHF RFID tags with printed antennas on recycled papers and cardboards (številka: 2, 2014)
  Topmost steel production design based on through process modelling with artificial neural networks (številka: 2, 2014)
  Optimization of the turning parameters for the cutting forces in the Hastelloy X superalloy based on the Taguchi method (številka: 2, 2014)
  Investigation of induction and classical-sintering effects on powder-metal parts with the finite-element method (številka: 2, 2014)
  A new method for estimating the Hurst exponent H for 3D objects (številka: 2, 2014)
  Electrochemical synthesis and characterization of poly O-aminophenol - SiO2 nanocomposite (številka: 2, 2014)
  Design of a microbial sensor using a conducting polymer of polyaniline/poly 4,4'-diaminodiphenyl sulphone-silver nanocomposite films on a carbon paste electrode (številka: 2, 2014)
  Finite element modelling of submerged arc welding process for a symmetric T-beam (številka: 2, 2014)
  Simulation of continuous casting of steel under the influence of magnetic field using the local-radial basis-function collocation method (številka: 2, 2014)
  Characterization and wear performance of CrAgN thin films deposited on Cr-V ledeburitic tool steel (številka: 2, 2014)
  Testing the tribological characteristics of nodular cast iron austempered by a conventional and an isothermal procedure (številka: 2, 2014)
  Thermocyclic- and static-failure criteria for single-crystal superalloys of gas-turbine blades (številka: 2, 2014)
  Cast cellular metals with regular and irregular structures (številka: 2, 2014)
  Experimental design and artificial neural network model for turning the 50CrV4 (SAE 6150) alloy using coated carbide/cermet cutting tools (številka: 2, 2014)
  Estimation of the boron diffusion coefficients in FeB and Fe2B layers during the pack-boriding of a high-alloy steel (številka: 2, 2014)
  Quantification of the copper phase(s) in Al-5Si-(1-4)Cu alloys using a cooling curve analysis (številka: 2, 2014)
  The preparation of magnetic nanoparticles based on cobalt ferrite or magnetite (številka: 2, 2014)
  Synthesizing Si3N4 from a mixture of SiO2-CaO (številka: 2, 2014)
  Electrodeposition and characterization of Cu-Zn alloy films obtained from a sulfate bath (številka: 2, 2014)
  Spin-coating for optical-oxigen-sensor preparation (številka: 2, 2014)
  The applicability of sol-gel oxide films and their characterisation on a magnesium alloy (številka: 2, 2014)
  Development of low-Si aluminum casting alloys with an improved thermal conductivity (številka: 2, 2014)
  Thermal effects of a high-pressure spray descaling process (številka: 3, 2014)
  Morphological and microstructural features of Al-based alloyed powders for powder-metallurgy applications (številka: 3, 2014)
  The effect of the firing temperature on the hardness of alumina porcelain (številka: 3, 2014)
  Superplastic deformation of an X7093 Al alloy (številka: 3, 2014)
  Regression analysis of the influence of a chemical composition on the mechanical properties of the steel nitronic 60 (številka: 3, 2014)
  Characterization of a polymer-matrix composite support beam (številka: 3, 2014)
  Wear resistance and dynamic fracture toughness of hypoeutectic high-chromium white cast iron alloyed with niobium and vanadium (številka: 3, 2014)
  Biomechanical interactions between bone and metal-ceramic bridges composed of different types of non-noble alloys under vertical loading conditions (številka: 3, 2014)
  Modelling of the sulphide capacity of steelmaking slags (številka: 3, 2014)
  Prediction of the hardness of hardened specimens with a neural network (številka: 3, 2014)
  Wear properties of ceramic bodies produced with natural zeolite (številka: 3, 2014)
  Microstructure of rapidly solidified and hot-pressed Al-Fe-X alloys (številka: 3, 2014)
  Interfacial tension at the interface of a system of molten oxide and molten steel (številka: 3, 2014)
  The effect of the cutting speed on the cutting forces and surface finish when milling chromium 210 Cr12 steel hardfacings with uncoated cutting tools (številka: 3, 2014)
  Effect of the quenching temperature on the Izod impact strength of polycarbonate (številka: 3, 2014)
  Effect of rebar corrosion on the behavior of a reinforced concrete beam using modeling and experimental results (številka: 3, 2014)
  Effect of isothermal annealing on the magnetic properties of cold-rolled low-carbon steel with magnetic hysteresis-loop measurements (številka: 3, 2014)
  Pressing of partially oxide-dispersion-strengthened Copper using the ECAP process (številka: 3, 2014)
  Optimization of the process parameters for dry-sliding wear of an Al 2219-SiCp composite using the Taguchi-based grey relational analysis (številka: 3, 2014)
  Enhancement of mechanical properties of the AA5754 aluminum alloy with a severe plastic deformation (številka: 3, 2014)
  Microcellular open-porous polystyrene-based composites from emulsions (številka: 3, 2014)
  Thermal storage as a way to attenuate fluid-temperature fluctuations (številka: 3, 2014)
  Estimation of the effective boron-diffusion coefficient in the Fe2B layers grown on gray cast iron (številka: 4, 2014)
  Characterization of the substrates from two cultural-heritage sites and a preparation of model substrates (številka: 4, 2014)
  Application of a neural network for estimating the crack formation and propagation in sol-gel CeO2 coatings during processing at temperature (številka: 4, 2014)
  Thermomechanical treatment of Ti-Nb-V-B micro-alloyed steel forgings (številka: 4, 2014)
  Transformation-induced plasticity in steel for hot stamping (številka: 4, 2014)
  Microstructure characteristics of the model spring steel 51CrV4 (številka: 4, 2014)
  Structural and electrical studies of fullerene (C60) dispersed polymer electrolytes (številka: 4, 2014)
  Tribo-corrosion properties of a NiTi dental wire (številka: 4, 2014)
  Effect of creep strain on creep rate in the temperature range 550-640 °C (številka: 4, 2014)
  Influence of temperature and binder content on the properties of a sintered product based on red mud (številka: 4, 2014)
  Effect of tunneling defects on the joint strength efficiency obtained with FSW (številka: 4, 2014)
  Optimization of the recycling processes for magnesium from a highly contaminated waste (številka: 4, 2014)
  Progressive failure analysis of composite sandwich beam in case of quasistatic loading (številka: 4, 2014)
  A cost-effective approach to the rapid fabrication of functional metal prototypes (številka: 4, 2014)
  Optimization of the mechanical and tribological properties of extruded AMCs (številka: 4, 2014)
  Optimization of the secondary cooling in a continuous casting process with different slab cross-sections (številka: 4, 2014)
  Influence of the precipitation temperature on the thrust force and torque in drilling an Al 2219-SiCpsub composite (številka: 4, 2014)
  Machinability of a Ti-6Al-4V alloy with cryogenically treated cemented carbide tools (številka: 4, 2014)
  Effect of a nano-ceramic mold coating on the fluidity length of thin-wall castings in Al4-1 alloy gravity sand casting (številka: 4, 2014)
  Influence of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of aluminium bronze (številka: 4, 2014)
  DSC/TG of Al-based alloyed powders for p/m applications (številka: 4, 2014)
  The influence of lamination and conductive printing inks on smart-card operability (številka: 4, 2014)
  Unsteady model-based predictive control of continuous steel casting by means of a very fast dynamic solidification model on a GPU (številka: 4, 2014)
  Influence of the thermo-mechanical treatment on the exfoliation and pitting corrosion of an AA5083-type alloy (številka: 4, 2014)
  Long-term durability properties of pozzolanic cement mortars (številka: 4, 2014)
  Identification of the initial failure and damage of substituents of a unidirectional fiber-reinforced composite using a micromodel (številka: 4, 2014)
  Study of phase transformations in Cr-V tool steel (številka: 5, 2014)
  Effect of different surface-heat-treatment methods on the surface properties of AISI 4140 steel (številka: 5, 2014)
  Microstructure characteristics of the Al-w(Cu) 4.5 % model alloy (številka: 5, 2014)
  Experimental investigation of the surface properties obtained by cutting brass-353 (alpha + beta) with an abrasive water jet and other cutting methods (številka: 5, 2014)
  Chromite spinel formation in steelmaking slags (številka: 5, 2014)
  An overview of the influence of stainless-steel surface properties on bacterial adhesion (številka: 5, 2014)
  Assessment of the post-impact damage propagation in a carbon-fibre composite under cyclic loading (številka: 5, 2014)
  Influence of graphite on the hardness and wear behavior of AA6061-B4C composite (številka: 5, 2014)
  Possibilities for increasing the purity of steel in production using secondary-metallurgy equipment (številka: 5, 2014)
  Tribological behavior and characterization of borided cold-work tool steel (številka: 5, 2014)
  Wear behavior of Al/SiC/graphite and Al/FeB/graphite hybrid composites (številka: 5, 2014)
  Synthesis comparison and characterization of chitosan-coated magnetic nanoparticles prepared with different methods (številka: 5, 2014)
  Adsorption of hexavalent chromium from an aqueous solution of steel-making slag (številka: 5, 2014)
  Microstructural comparison of the thermomechanically treated and cold deformed Nb-microalloyed trip steel (številka: 5, 2014)
  Control of the metallurgical processing of ICDP cast irons (številka: 5, 2014)
  Structural, mechanical and cytotoxicity characterization of as-cast biodegradable Zn-xMg (x = 0.8-8.3 %) alloys (številka: 5, 2014)
  Influence of the working technology on the development of alloys H13-w(Cu) 87.5 % (številka: 5, 2014)
  Microstructural analysis of CuAlNiMn shape-memory alloy before and after the tensile testing (številka: 5, 2014)
  Model antimicrobial polymer system based on poly(vinyl chloride) and crystal violet (številka: 5, 2014)
  Investigating the effects of cutting parameters on the hole quality in drilling the Ti-6Al-4V alloy (številka: 5, 2014)
  Recycling of jute wastes using pulpzyme enzyme (številka: 5, 2014)
  Mathematical model for an Al-coil temperature calculation during heat treatment (številka: 5, 2014)
  Effect of the initial microstructure on the properties of low-alloyed steel upon mini-thixoforming (številka: 5, 2014)
  Microstructures of the Al-Fe-Cu-X alloys prepared at various solidification rates (številka: 5, 2014)
  Structural characterization of a bulk and nanostructured Al-Fe system (številka: 5, 2014)
  Morphology and magnetic properties of Fe3O4-alginic acid nanocomposites (številka: 5, 2014)
  Preparation and application of polymer inclusion membranes (PIMs) including alamine 336 for the extraction of metals from an aqueous solution (številka: 5, 2014)
  Accelerated carbide spheroidisation and refinement (ASR) of the C45 steel during controlled rolling (številka: 5, 2014)
  Effect of the tool geometry and welding parameters on the macrostructure, fracture mode and weld strength of friction-stir spot-welded polypropylene sheets (številka: 5, 2014)
  Tribology of CrAg7N coatings deposited on Vanadis 6 ledeburitic tool steel (številka: 5, 2014)
  Thermomechanical processing of micro-alloyed steel (številka: 6, 2014)
  Effect of the copper amount in iron-based powder-metal compacts (številka: 6, 2014)
  Progressive method of porosity prediction for aluminium castings (številka: 6, 2014)
  Evaluation of the mechanical properties of a hot isostatically pressed yttria-dispersed nickel-based superalloy (številka: 6, 2014)
  Simulation of growth kinetics of Fe2B layers formed on gray cast iron during the powder-pack boriding (številka: 6, 2014)
  Structural and mechanical properties of EN AW 6082 aluminum alloy produced by equal-channel angular pressing (številka: 6, 2014)
  Thermodynamic characterization of multiphase non-metallic inclusions in re-sulphurised steel grades (številka: 6, 2014)
  Effect of Ti2AlC particles on the microstructure and elevated-temperature-deformation properties of gamma-TiAl alloys (številka: 6, 2014)
  Investigation of physical properties of tungsten-based single crystals using an ultrasonic method (številka: 6, 2014)
  Mechanical properties of the materials for bruxoguards (številka: 6, 2014)
  Fatigue-life enhancement of sheets made of 34CrNiMo6 steel (številka: 6, 2014)
  Surface modification of polymer polyethylene terephthalate with plasmas created in different gases (številka: 6, 2014)
  Fatigue properties of sintered DIN SINT-D30 powder metal before and after heat treatment (številka: 6, 2014)
  Possibilities for eliminating a larger amount of iron in the secondary AlSi6Cu4 alloy with chrome (številka: 6, 2014)
  Numerical model of a composite airfoil segment with piezoelectric sensors (številka: 6, 2014)
  Welding of the steel grade S890QL (številka: 6, 2014)
  Correlation between the excess losses and the relative permeability in fully finished non-oriented electrical steels (številka: 6, 2014)
  Effect of AlTi5B1 and AlSr10 additions on the fluidity of the AlSi9Cu3 alloy (številka: 6, 2014)
  Production of matrices with molybdenum as an alternative to matrices with cobalt in diamond cutting tools (številka: 6, 2014)
  Experimental analysis of the wear behavior of hybrid metal-matrix composites of LM25Al with equal volumes of SiC + TiO2 (številka: 6, 2014)
  Material-technological modelling of the die forging of 42CrMoS4 steel (številka: 6, 2014)
  Properties of AlSi5Cu1Mg modified with Sb, Sr and Na (številka: 6, 2014)
  Mini-thixoforming of various modified states of the stock structure of tool steel X210Cr12 (številka: 6, 2014)
  Synthesis and characterization of Al foams produced by powder metallurgy route using dolomite and titanium hydride as a foaming agents (številka: 6, 2014)
  A modified heat treatment to improve the properties of double-layer cast rolls (številka: 6, 2014)
  Evaluation of the slag regime and desulphurization of steel with synthetic slag containing Cr2O3 (številka: 6, 2014)
  Synthesis and characterization of metallic-intermetallic Ti-TiAl3, Nb-Ti-TiAl3 composites produced with electric-current-activated sintering (ECAS) (številka: 6, 2014)
  Comparison of the corrosion behaviour of austenitic stainless steel in seawater and in a 3.5 % NaCl solution (številka: 6, 2014)
  Influence of geometric parameters of a pin joint of a carbon/epoxy composite plate on its load capacity (številka: 6, 2014)
 16. 2015
   152

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  številka: 5 (2015)
  številka: 6 (2015)
  Characterization of TiOsub2 nanoparticles with high-resolution FEG scanning electron microscopy (številka: 1, 2015)
  Boron-doped hydrogenated amorphous semiconductor MEMS (številka: 1, 2015)
  Effect of sliding speed on the frictional behavior and wear performance of borided and plasma-nitrided W9Mo3Cr4V high-speed steel (številka: 1, 2015)
  Numerical prediction of the compound layer growth during the gas nitriding of Fe-M binary alloys (številka: 1, 2015)
  Tribological behaviour of A356/10SiC/3Gr hybrid composite in dry-sliding conditions (številka: 1, 2015)
  Water-soluble cores - verifying development trends (številka: 1, 2015)
  Micromechanical model of the substituents of a unidirectional fiber-reinforced composite and its response to the tensile cyclic loading (številka: 1, 2015)
  New solid-polymer-electrolyte material for dye-sensitized solar cells (številka: 1, 2015)
  Amplitude-frequency response of an aluminium cantilever beam determined with piezoelectric transducers (številka: 1, 2015)
  Synthesis of NiTi/Ni-TiOsub2 composite nanoparticles via ultrasonic spray pyrolysis (številka: 1, 2015)
  Compacting the powder of Al-Cr-Mn alloy with SPS (številka: 1, 2015)
  Optimization of the process parameters for surface roughness and tool life in face milling using the Taguchi analysis (številka: 1, 2015)
  Selection of the most appropriate welding technology for hardfacing of bucket teeth (številka: 1, 2015)
  Mechanical properties of the austenitic stainless steel X15CrNiSi20-12 after recycling (številka: 1, 2015)
  Wear behaviour of B4C reinforced hybrid aluminum-matrix composites (številka: 1, 2015)
  Corrosion of CrN-coated stainless steel in a NaCl solution (w =3%) (številka: 1, 2015)
  Heat-transfer characteristics of a non-newtonian Au nanofluid in a cubical enclosure with differentially heated side walls (številka: 1, 2015)
  Hydroxyapatite coatings on Cp-Titanium Grade-2 surfaces prepared with plasma spraying (številka: 1, 2015)
  Dry-cutting options with a chainsaw at the Hotavlje I natural-stone quarry (številka: 1, 2015)
  Thin tin monosulfide films deposited with the HVE method for photovoltaic applications (številka: 1, 2015)
  Mathematical modelling and physical simulation of the hot plastic deformation and recrystallization of steel with micro-additives (številka: 1, 2015)
  Influence of the hip process on the properties of as-cast Ni-based alloys (številka: 1, 2015)
  Decreasing the carbonitride size and amount in austenitic steel with heat treatment and thermomechanical processing (številka: 1, 2015)
  Deep cryogenic treatment of H11 hot-working tool steel (številka: 1, 2015)
  Effect of tempering on the microstructure and mechanical properties of resistance-spot-welded DP980 dual-phase steel (številka: 1, 2015)
  Experimental analysis and modeling of the buckling of a loaded honeycomb sandwich composite (številka: 2, 2015)
  Determination of the cause of the formation of transverse internal cracks on a continuously cast slab (številka: 2, 2015)
  Electrochemical behaviour of biocompatibile alloys (številka: 2, 2015)
  Effective preparation of non-linear material models using a programmed optimization script for a nurimerical simulation of sheet-metal processing (številka: 2, 2015)
  Use of larson-miller parameter for modeling the progress of isothermal solidification during transient-liquid-phase bonding of IN718 superalloy (številka: 2, 2015)
  The influence of the morphology of iron powder particles on their compaction in an automatic die (številka: 2, 2015)
  Potentiodynamic and XPS studies of X10CrNi18-8 steel after ethylene oxide sterilization (številka: 2, 2015)
  Determination of elastic-plastic properties of alporas foam at the cell-wall level using microscale-cantilever bending tests (številka: 2, 2015)
  Microwave-assisted hydrothermal synthesis of Ag/ZnO sub-microparticles (številka: 2, 2015)
  Effect of severe air-blast shot peening on the wear characteristics of CP titanium (številka: 2, 2015)
  Resistance to electrochemical corrosion of the extruded magnesium alloy AZ80 in NaCl solutions (številka: 2, 2015)
  Pitting corrosion of TiN-coated stainless steel in 3 % NaCl solution (številka: 2, 2015)
  Magnesium-alloy die forgings for automotive applications (številka: 2, 2015)
  Finite-element minimization of the welding distortion of dissimilar joints of carbon steel and stainless steel (številka: 2, 2015)
  TEM replica of a fluoride-miserite glass-ceramic glaze microstructure (številka: 2, 2015)
  Preparation and thermal stability of ultra-fine and nano-grained commercially pure titanium wires using conform equipment (številka: 2, 2015)
  Estimation of the thermal contact conductance from unsteady temperature measurements (številka: 2, 2015)
  Influence of the strain rate on the PLC effect and acoustic emission in single crystals of the CuZn30 alloy compressed at an elevated temperature (številka: 2, 2015)
  Fatigue behaviour of X70 steel in crude oil (številka: 2, 2015)
  Design of a wideband planar antenna on an epoxy-resin-reinforced woven-glass material (številka: 2, 2015)
  Neutralization of waste filter dust with COsub2 (številka: 2, 2015)
  Evaluation of the thermal resistance of selected bentonite binders (številka: 3, 2015)
  Hybrid sol-gel coatings doped with cerium to protect magnesium alloys from corrosion (številka: 3, 2015)
  Structural, thermal and magnetic properties of Fe-Co-Ni-B-Si-Nb bulk amorphous alloy (številka: 3, 2015)
  The stabilization of nano silver on polyester filament for a machine-made carpet (številka: 3, 2015)
  Wear mechanisms and surface engineering of forming tools (številka: 3, 2015)
  Reynolds differential equation singularity using processes of small straining with lubrication (številka: 3, 2015)
  Influence of the substrate temperature on the structural, optical and thermoelectric properties of sprayed V2O5 thin films (številka: 3, 2015)
  Preparation and dielectric properties of thermo-vaporous BaTiO3 ceramics (številka: 3, 2015)
  Using simulated spectra to test the efficiency of spectral processing software in reducing the noise in auger electron spectra (številka: 3, 2015)
  Deep micro-hole drilling for hadfield steel by electro-discharge machining (EDM) (številka: 3, 2015)
  Predicting the physical properties of drawn nylon-6 fibers using an artificial-neural-network model (številka: 3, 2015)
  Surface analysis of electrochromic CuxO films in their colored and bleached states (številka: 3, 2015)
  The effect of a superplasticizer admixture on the mechanical fracture parameters of concrete (številka: 3, 2015)
  Mineralogical and geochemical characterization of Roman slag from the archaeological site near Mošnje (Slovenia) (številka: 3, 2015)
  Influence of the impact angle and pressure on the spray cooling of vertically moving hot steel surfaces (številka: 3, 2015)
  Techniques of measuring spray-cooling homogeneity (številka: 3, 2015)
  Interaction of Cr2N and Cr2N/Ag thin films with CuZn-brass counterpart during ball-on-disc testing (številka: 3, 2015)
  Surface behavior of AISI 4140 modified with the pulsed-plasma technique (številka: 3, 2015)
  Erosive wear resistance of silicon carbide-cordierite ceramics (številka: 3, 2015)
  Experimental investigation of the crack-initiation moment of charpy specimens under impact loading (številka: 3, 2015)
  In memoriam (številka: 3, 2015)
  Prediction of the catastrophic tool failure in hard turning through acoustic emission (številka: 3, 2015)
  The nano-wetting aspect at the liquid-metal/sic interface (številka: 3, 2015)
  Thermodynamic analysis of the precipitation of carbonitrides in microalloyed steels (številka: 3, 2015)
  Influence of the tool geometry and process parameters on the static strength and hardness of friction-stir spot-welded aluminium-alloy sheets (številka: 3, 2015)
  Development of numerical models for the heat-treatment-process optimisation in a closed-die forging production (številka: 3, 2015)
  Properties and structure of Cu-Ti-Zr-Ni amorphous powders prepared by mechanical alloying (številka: 3, 2015)
  Mechanical and wetting properties of nanosilica/epoxy-coated stainless steel (številka: 4, 2015)
  DP780 dual-phase-steel spot welds (številka: 4, 2015)
  Evaluation of the structural changes in 9 % Cr creep-resistant steel using an electrochemical technique (številka: 4, 2015)
  Effect of the by-pass cement-kiln dust and fluidized-bed-combustion fly ash on the properties of fine-grained alkali-activated slag-based composites (številka: 4, 2015)
  Preparation of porous ceramic materials based on CaZrO3 (številka: 4, 2015)
  Quality of the structure of ash bodies based on different types of ash (številka: 4, 2015)
  Assessment of the impact-echo method for monitoring the long-standing frost resistance of ceramic tiles (številka: 4, 2015)
  Properties of polymer-filled aluminium foams under moderate strain-rate loading conditions (številka: 4, 2015)
  Fabrication of TiOsub2 nanotubes for bioapplications (številka: 4, 2015)
  Monitoring of polyurethane dispersions after the synthesis (številka: 4, 2015)
  Spectroscopic and porosimetric analyses of Roman pottery from an archaeological site near Mošnje, Slovenia (številka: 4, 2015)
  Application of a control-measuring apparatus and Peltier modules in the bulk-metallic-glass production using the pressure-casting method (številka: 4, 2015)
  The kinetics of small-impurity grain-boundary-segregation formation in cold-rolled deep-drawing 08C-Al and IF steels during post-deformation annealing (številka: 4, 2015)
  Fracture properties of plain and steel-polypropylene-fiber-reinforced high-performance concrete (številka: 4, 2015)
  Microstructure, magnetic and mechanical properties of the bulk amorphous alloy Fe61Co10Ti4Y5B20 (številka: 4, 2015)
  Sintered board materials based on recycled glass (številka: 4, 2015)
  Investigation on new creep- and oxidation-resistant materials (številka: 4, 2015)
  Modified cement-based mortars (številka: 4, 2015)
  Application of computed tomography in comparison with the standardized methods for determining the permeability of cement-composite structures (številka: 4, 2015)
  Carbide morphology and ferrite grain size after accelerated carbide spheroidisation and refinement (ASR) of C45 steel (številka: 4, 2015)
  Effect of preheating on mechanical properties in induction sintering of metal-powder material Fe and w(Cu)=3% (številka: 4, 2015)
  Development of composite salt cores for foundry applications (številka: 4, 2015)
  Use of micromachining to shape the structure and electrical properties of the front electrode of a silicon solar cell (številka: 4, 2015)
  Diffusion kinetics and characterization of borided AISI H10 steel (številka: 5, 2015)
  Effects of different stirrer-pin forms on the joining quality obtained with friction-stir welding (številka: 5, 2015)
  Composite-material printed antenna for a multi-standard wireless application (številka: 5, 2015)
  Micro-encapsulated phase-change materials for latent-heat storage (številka: 5, 2015)
  Effect of the aggregate type on the properties of alkali-activated slag subjected to high temperatures (številka: 5, 2015)
  Au-nanoparticle synthesis via ultrasonic spray pyrolysis with a separate evaporation zone (številka: 5, 2015)
  Effect of electric current on the production of NiTi intermetallics via electric-current-activated sintering (številka: 5, 2015)
  Material parameters for a numerical simulation of a compaction process for sintered double-height gears (številka: 5, 2015)
  Friction and wear behaviour of ulexite and cashew in automotive brake pads (številka: 5, 2015)
  Microstructural evolution of Inconel 625 during hot rolling (številka: 5, 2015)
  Kinetic study and characterization of borided AISI 4140 steel (številka: 5, 2015)
  Thermal fatigue of single-crystal superalloys (številka: 5, 2015)
  Ceramic Masonry units intended for the Masonry resistant to high humidity (številka: 5, 2015)
  One-step green synthesis of graphene/ZnO nanocompozites for non-enzymatic hydrogen peroxide sensing (številka: 5, 2015)
  Monitoring early-age concrete with the acoustic-emission method and determining the change in the electrical properties (številka: 5, 2015)
  Effect of process parameters on the microstructure and mechanical properties of friction-welded joints of AISI 1040 / AISI 304L steels (številka: 5, 2015)
  Flame resistence and mechanical properties of composites based on new advanced resin system FR4/12 (številka: 5, 2015)
  Thermophysical properties and microstructure of magnesium alloys of the Mg-Al type (številka: 5, 2015)
  Determination of the critical fraction of solid during the solidification of a PM-cast aluminium alloy (številka: 5, 2015)
  Combined influence of V and Cr on the AlSi10MgMn alloy with a high Fe level (številka: 5, 2015)
  Production of shaped semi-products from AHS steels by internal pressure (številka: 5, 2015)
  Control of reduction of continuous slab casting with a thermal model (številka: 5, 2015)
  Investigating the effects of cutting parameters on the built-up-layer and built-up-edge formation during the machining of AISI 310 austenitic stainless steels (številka: 5, 2015)
  Mortar - type identification for the purpose of reconstructing fragmented Roman wall paintings (Celje, Slovenia) (številka: 5, 2015)
  Influence of inoculation methods and the amount of an added inoculant on the mechanical properties of ductile iron (številka: 5, 2015)
  Microstructure evolution of advanced high-strength trip-aided bainitic steel (številka: 5, 2015)
  Application of the Taguchi method to optimize the cutting conditions in hard turning of a ring bore (številka: 5, 2015)
  A reliable approach to a rapid calculation of the grain size of polycrystalline thin films after excimer laser crystalization (številka: 5, 2015)
  Evolution of the microstructure and magnetic properties of a cobalt-silicon-based alloy in the early stages of mechanical milling (številka: 6, 2015)
  Surface free energy of hydrophobic coatings of hybrid-fiber-reinforced high-performance concrete (številka: 6, 2015)
  Modeling of occurrence of surface defects of C45 steel with genetic programming (številka: 6, 2015)
  Structure and properties of the carburised surface layer on 35CrSiMn5-5-4 steel after nanostructurization treatment (številka: 6, 2015)
  Developing continuous-casting-process control based on advanced mathematical modelling (številka: 6, 2015)
  Load-capacity prediction for the carbon- or glass-fibre-reinforced plastic part of a wrapped pin joint (številka: 6, 2015)
  Study on the magnetization-reversal behavior of annealed Sm-Fe-Co-Si-Cu ribbons (številka: 6, 2015)
  Characterization of cast-iron gradient castings (številka: 6, 2015)
  Problems and normative evaluation of bond-strength tests for coated reinforcement and concrete (številka: 6, 2015)
  Elastic behaviour of magnesia-chrome refractories at elevated temperatures (številka: 6, 2015)
  Stability of close-cell Al foams depending on the usage of different foaming agents (številka: 6, 2015)
  Microstructural changes of fine-grained concrete exposed to a sulfate attack (številka: 6, 2015)
  Effect of thermomechanical treatment on the corrosion behaviour of Si- and Al-containing high-Mn austenitic steel with Nb and Ti micro-additions (številka: 6, 2015)
  Effects of various helically angled grinding wheels on the surface roughness and roundness in grinding cylindrical surfaces (številka: 6, 2015)
  In memoriam prof. dr. Milanu Trbižanu, zaslužnemu profesorju Univerze v Ljubljani (številka: 6, 2015)
  Non-singular method of fundamental solutions for three-dimensional isotropic elasticity problems with displacement boundary conditions (številka: 6, 2015)
  Effect of cryogenic treatment applied to M42 HSS drills on the machinability of Ti-6Al-4V alloy (številka: 6, 2015)
  Comparative mechanical and corrosion studies on magnesium, zinc and iron alloys as biodegradable metals (številka: 6, 2015)
  Solid-state sintering of (Ksub0.5Nasub0.5)NbOsub3 synthesized from an alkali-carbonate-based low-temperature calcined powder (številka: 6, 2015)
  A meshless model of electromagnetic braking for the continuous casting of steel (številka: 6, 2015)
  Optimization of the surface roughness by applying the Taguchi technique for the turning of stainless steel under cooling conditions (številka: 6, 2015)
  Evaluation of the chitosan-coating effectiveness on a dental titanium alloy in terms of microbial and fibroblastic attachment and the effect of aging (številka: 6, 2015)
 17. 2016
   165

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 5 (2016)
  številka: 6 (2016)
  Composites based on inorganic matrices for extreme exposure conditions (številka: 1, 2016)
  Corrosion of the refractory zirconia metering nozzle due to molten steel and slag (številka: 1, 2016)
  Characterisation of the mechanical and corrosive properties of newly developed glass-steel composites (številka: 1, 2016)
  Effects of an epoxy-resin-fiber substrate for a omega-shaped microstrip antenna (številka: 1, 2016)
  Effect of the TiBN coating on a HSS drill when drilling the MA8M Mg alloy (številka: 1, 2016)
  Prediction of the chemical non-homogeneity of 30MnVS6 billets with genetic programming (številka: 1, 2016)
  Non-traditional non-destructive testing of the alkali-activated slag mortar during the hardening (številka: 1, 2016)
  Influence of the carbide-particle spheroidisation process on the microstructure after the quenching and annealing of 100CrMnSi6-4 bearing steel (številka: 1, 2016)
  Effects of friction-welding parameters on the morphological properties of an Al/Cu bimetallic joint (številka: 1, 2016)
  WEDM cutting of Inconel 718 nickel-based superalloy: effects of cutting parameters on the cutting quality (številka: 1, 2016)
  Application of the Taguchi method to select the optimum cutting parameters for tangential cylindrical grinding of AISI D3 tool steel (številka: 1, 2016)
  Influence of dredged sediment on the shrinkage behavior of self-compacting concrete (številka: 1, 2016)
  Improvement of the casting of special steel with a wide solid-liquid interface (številka: 1, 2016)
  Investigation of hole effects on the critical buckling load of laminated composite plates (številka: 1, 2016)
  Experimental and numerical study of hot-steel-plate flatness (številka: 1, 2016)
  Deformations and velocities during the cold rolling of aluminium alloys (številka: 1, 2016)
  Multi-walled carbon nanotubes effect in polypropylene nanocomposites (številka: 1, 2016)
  Optimizing the parameters for friction welding stainless steel to copper parts (številka: 1, 2016)
  The relationship between thermal treatment of serpentine and its reactivity (številka: 1, 2016)
  The effect of EO and steam sterilization on the mechanical and electrochemical properties of titanium Grade 4 (številka: 1, 2016)
  Study of the properties and hygrothermal behaviour of alternative insulation materials based on natural fibres (številka: 1, 2016)
  X-ray radiography of AISI 4340-2205 steels welded by friction welding (številka: 1, 2016)
  Prediction of the elastic moduli of chicken-feather-reinforced PLA and a comparison with experimental results (številka: 1, 2016)
  Phase analysis of the slag after submerged-arc welding (številka: 1, 2016)
  Thermodynamic properties and microstructures of different shape-memory alloys (številka: 1, 2016)
  Effect of the skin-core morphology on the mechanical properties of injection-moulded parts (številka: 2, 2016)
  Investigation of the adhesion and wear properties of borided AISI H10 steel (številka: 2, 2016)
  Magnetic properties and microstructure of a bulk amorphous Fe61Co10Ti3Y6B20 alloy, fabricated as rods and tubes (številka: 2, 2016)
  Determination of the cutting-tool performance of high-alloyed white cast iron (Ni-Hard 4) using the Taguchi method (številka: 2, 2016)
  High-temperature oxidation of silicide-aluminide layer on the TiAl6V4 alloy prepared by liquid-phase siliconizing (številka: 2, 2016)
  Estimation of the number of forward time steps for the sequential Beck approach used for solving inverse heat-conduction problems (številka: 2, 2016)
  Enhanced stability and electrochemical performance of a BaTiO3sub/PbO2sub electrode via a layer obtained with layer electrodeposition (številka: 2, 2016)
  Implicit numerical multidimensional heat-conduction algorithm parallelization and acceleration on a graphics card (številka: 2, 2016)
  Deformation behaviour of amorphous Fe-Ni-W/Ni bilayer-confined bulk metallic glasses (številka: 2, 2016)
  The effects of cutting conditions on the cutting torque and tool life in the tapping process for AISI 304 stainless steel (številka: 2, 2016)
  Corrosion behavior and the weak-magnetic-field effect of aluminum packaging paper (številka: 2, 2016)
  Synergistic effect of organic- and ceramic-based ingredients on the tribological characteristics of brake friction materials (številka: 2, 2016)
  Fe-Zn intermetallic phases prepared by diffusion annealing and spark-plasma sintering (številka: 2, 2016)
  Use of the ABI technique to measure the mechanical properties of aluminium alloys (številka: 2, 2016)
  Chemical synthesis and densification behavior of Ag/ZnO metal-matrix composites (številka: 2, 2016)
  Recrystallization behaviour of a nickel-based superalloy (številka: 2, 2016)
  Characterization and kinetics of plasma-paste-borided AISI 316 steel (številka: 2, 2016)
  Optimization of the parameters for the surfactant-added EDM of a Ti-6Al-4V alloy using the GRA-Taguchi method (številka: 2, 2016)
  Characteristics of the AlTiCrN+DLC coating deposited with a cathodic arc and the PACVD process (številka: 2, 2016)
  Use of the ABI technique to measure the mechanical properties of aluminium alloys (številka: 3, 2016)
  Compressive properties of auxetic structures produced with direct 3D printing (številka: 3, 2016)
  Degradation of an AISI 304 stainless-steel tank (številka: 3, 2016)
  Increasing micro-purity and determining the effects of the production with and without vacuum refining on the qualitative parameters of forged-steel pieces with a high aluminium content (številka: 3, 2016)
  Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold (številka: 3, 2016)
  Experimental verifications and numerical thermal simulations of automobile lamps (številka: 3, 2016)
  Assessment of tubular light guides with respect to building physics (številka: 3, 2016)
  Microstructural evolution during the transient liquid-phase bonding of dissimilar nickel-based superalloys of IN738LC and NIMONIC 75 (številka: 3, 2016)
  Investigating the influence of cutting speed on the tool life of a cutting insert while cutting DIN 1.4301 steel (številka: 3, 2016)
  Improvement of selective copper extraction from a heat-treated chalcopyrite concentrate with atmospheric sulphuric-acid leaching (številka: 3, 2016)
  Weldability of Ti6Al4V to AISI 2205 with a nickel interlayer using friction welding (številka: 3, 2016)
  Model of progressive failure for composite materials using the 3D Puck failure criterion (številka: 3, 2016)
  Surface properties of a laser-treated biopolymer (številka: 3, 2016)
  Microscopic characterization and particle distribution in a cast steel matrix composite (številka: 3, 2016)
  FSW welding of Al-Mg alloy plates with increased edge roughness using square pin tools of various shoulder geometries (številka: 3, 2016)
  Effects of extrusion shear on the microstructures and a fracture analysis of a magnesium alloy in the homogenized state (številka: 3, 2016)
  Analysis of the cutting temperature and surface roughness during the orthogonal machining of AISI 4140 alloy steel via the Taguchi method (številka: 3, 2016)
  Effect of activated flux and nitrogen addition on the bead geometry of borated stainless-steel GTA welds (številka: 3, 2016)
  NiAl intermetallic prepared with reactive sintering and subsequent powder-metallurgical plasma-sintering compaction (številka: 3, 2016)
  Workability behaviour of Cu-TiBsub2 powder-metallurgy preforms during cold upsetting (številka: 3, 2016)
  Printed microstrip line-fed patch antenna on a high-dielectric material for C-band applications (številka: 3, 2016)
  Tensile and compressive tests of textile composites and results analysis (številka: 3, 2016)
  Creep behaviour of a short-fibre C/PPS composite (številka: 3, 2016)
  A comparison of as-welded and simulated heat affected zone (HAZ) microstructures (številka: 3, 2016)
  Homogenization of an Al-Mg alloy and alligatoring failure (številka: 3, 2016)
  Investigation of the effect of holding time and melt stirring on the grain refinement of an A206 alloy (številka: 3, 2016)
  Physicochemical properties of a Ti67 alloy after EO and steam sterilization (številka: 3, 2016)
  Analyzing the heat-treatment effect on the mechanical properties of free-cutting steels (številka: 3, 2016)
  Characterization of heterogeneous arc welds through miniature tensile testing and Vickers-hardness mapping (številka: 4, 2016)
  Impression relaxation and creep behavior of Al/SiC nanocomposite (številka: 4, 2016)
  Fabrication and properties of SiC reinforced copper-matrix-composite contact (številka: 4, 2016)
  New concept for manufacturing closed die forgings of high strength steels (številka: 4, 2016)
  Predgovor urednika (številka: 4, 2016)
  Computer tools to determine physical parameters in wooden houses (številka: 4, 2016)
  Development of aluminium alloys for aerosol cans (številka: 4, 2016)
  Microstructure and properties of the high-temperature (HAZ) of thermo-mechanically treated S700MC high-yield-strength steel (številka: 4, 2016)
  Metal particles size influence on graded structure in composite Alsub2Osub3-Ni (številka: 4, 2016)
  Investigation of the cutting forces and surface roughness in milling carbon-fiber-reinforced polymer composite material (številka: 4, 2016)
  Overcooling in overlap areas during hydraulic descaling (številka: 4, 2016)
  The influence of surface coatings on the tooth tip deflection of polymer gears (številka: 4, 2016)
  Possibilities of determining the air-pore content in cement composites using computed tomography and other methods (številka: 4, 2016)
  Organosoluble xanthone-based polyimides: synthesis, characterization, antioxidant activity and heavy-metal sorption (številka: 4, 2016)
  Static and dynamic tensile characteristics of S420 and IF steel sheets (številka: 4, 2016)
  Investigation of wear behavior of borided AISI D6 steel (številka: 4, 2016)
  Correlation of the heat-transfer coefficient at sprinkled tube bundle (številka: 4, 2016)
  Possibilities of NUS and impact-echo methods for monitoring steel corrosion in concrete (številka: 4, 2016)
  Material and technological modelling of closed-die forging (številka: 4, 2016)
  Investigation of Portevin-Le Chatelier effect of hot-rolled Fe-13Mn-0.2C-1Al-1Si TWIP steel (številka: 4, 2016)
  Helium atom scattering - a versatile technique in studying nanostructures (številka: 4, 2016)
  Multi-criteria analysis of synthesis methods for Ni-based catalysts (številka: 4, 2016)
  Influence of structural defects on the magnetic properties of massive amorphous Fesub60Cosub10Mosub2WsubxYsub8Bsub20-x (x = 1, 2) alloys produced with the injection casting method (številka: 4, 2016)
  Acoustic and electromagnetic emission of lightweight concrete with polypropylene fibers (številka: 4, 2016)
  Homogenization of an Al-Mg alloy and alligatoring failure: influence of the microstructure (številka: 4, 2016)
  Mathematical modeling of a cement raw-material blending process using a neural network (številka: 4, 2016)
  Vapour-phase condensed composite materials based on copper and carbon (številka: 4, 2016)
  Investigation of the mechanical properties of a cork/rubber composite (številka: 4, 2016)
  Influence of Na2subSiF6sub on the surface morphology and corrosion resistance of an AM60 magnesium alloy coated by micro arc oxidation (številka: 5, 2016)
  Artificial aggregate from sintered coal ash (številka: 5, 2016)
  The phenomenon of reduced plasticity in low-alloyed copper (številka: 5, 2016)
  Mechanical properties of polyamide/carbon-fiber-fabric composites (številka: 5, 2016)
  Effect of sulphide inclusions on the pitting-corrosion behaviour of high-Mn steels in chloride and alkaline solutions (številka: 5, 2016)
  Growth of K2subCO3sub-doped KDP Crystal from an aqueous solution and an investigation of its physical properties (številka: 5, 2016)
  Editor's preface (številka: 5, 2016)
  Influence of different production processes on the biodegradability of an FeMn17 alloy (številka: 5, 2016)
  Effect of the addition of niobium and aluminium on the microstructures and mechanical properties of micro-alloyed PM steels (številka: 5, 2016)
  Influence of the tool rotational speed on the microstructure and joint strength of friction-stir spot-welded pure copper (številka: 5, 2016)
  Dissimilar spot welding of DQSK/DP600 steels: the weld-nugget growth (številka: 5, 2016)
  Measurement of bio-impedance on an isolated rat sciatic nerve obtained with specific current stimulating pulses (številka: 5, 2016)
  Characteristics of dye-sensitized solar cells with carbon nanomaterials (številka: 5, 2016)
  Analysis of the structural-defect influence on the magnetization process in and above the Rayleigh region (številka: 5, 2016)
  Effect of mechanical activation on the synthesis of a magnesium aluminate spinel (številka: 5, 2016)
  Phase and microstructure development of LSCM perovskite materials for SOFC anodes prepared by the carbonate-coprecipitation method (številka: 5, 2016)
  Armour plates from Kozlov rob - analyses of two unusual finds (številka: 5, 2016)
  Numerical and experimental investigation of the effect of hydrostatic pressure on the residual stress in boiler-tube welds (številka: 5, 2016)
  Investigation studies involving wear-resistant ALD/PVD hybrid coatings on sintered tool substrates (številka: 5, 2016)
  Rheological properties of alumina ceramic slurries for ceramic shell-mould fabrication (številka: 5, 2016)
  Metalografska preiskava in korozijska odpornost zvarov feritnega nerjavnega jekla (številka: 5, 2016)
  The effect of high-speed grinding technology on the properties of fly ash (številka: 5, 2016)
  Chemical cross-linking of chitosan/polyvinyl alcohol electrospun nanofibers (številka: 5, 2016)
  Influence of solidification speed on the structure and magnetic properties of Ndsub10Fesub81Zrsub1Bsub6 in the as-cast state (številka: 5, 2016)
  Investigation of the mechanical properties of electrochemically deposited Au-In alloy films using nano-indentation (številka: 5, 2016)
  Surface treatment of heat-treated cast magnesium and aluminium alloys obdelava (številka: 5, 2016)
  The effect of the welding parameters and the coupling agent on the welding of composites (številka: 5, 2016)
  Cutting-tool performance in the end milling of carbon-fiber-reinforced plastics (številka: 5, 2016)
  Investigation of hole profiles in deep micro-hole drilling of AISI 420 stainless steel using powder-mixed dielectric fluids (številka: 5, 2016)
  Evaluation of the grindability of recycled glass in the production of blended cements (številka: 5, 2016)
  Effect of a combination of fly ash and shrinkage-reducing additives on the properties of alkali-activated slag-based mortars (številka: 5, 2016)
  Effect of direct cooling conditions on the microstructure and properties of hot-forged HSLA steels for mining applications (številka: 5, 2016)
  Modeling the deep drawing of an AISI 304 stainless-steel rectangular cup using the finite-element method and an experimental validation (številka: 6, 2016)
  The structure and morphology of the surface of duplex layers after saturation of the base layer with carbon (številka: 6, 2016)
  Forming-limit diagrams and strain-rate-dependent mechanical properties of AA6019-T4 and AA6061-T4 aluminium sheet materials (številka: 6, 2016)
  Impact toughness of WMD after MAG welding with micro-jet cooling (številka: 6, 2016)
  Behaviour of new ods alloys under single and multiple deformation (številka: 6, 2016)
  Modeling of shot-peening effects on the surface properties of a (TiB + TiC)/Ti-6Al-4V composite employing artificial neural networks (številka: 6, 2016)
  Influence of nano-sized cobalt oxide additions on the structural and electrical properties of nickel-manganite-based NTC thermistors (številka: 6, 2016)
  Effect of thermomechanical treatment on the intergranular corrosion of Al-Mg-Si-Type alloy bars (številka: 6, 2016)
  Hot tensile testing of SAF 2205 duplex stainless steel (številka: 6, 2016)
  A new wideband negative-refractive-index metamaterial (številka: 6, 2016)
  A high-efficiency automatic de-bubbling system for liquid silicone rubber (številka: 6, 2016)
  Valorization of brick wastes in the fabrication of concrete blocks (številka: 6, 2016)
  Effect of gas atmosphere on the non-metallic inclusions in laser-welded TRIP steel with Al and Si additions (številka: 6, 2016)
  Non-traditional whiteware based on calcium aluminate cement (številka: 6, 2016)
  Machining parameters influencing in electro chemical machining on AA6061 MMC (številka: 6, 2016)
  Electroslag remelting: a process overview (številka: 6, 2016)
  The microstructure of metastable austenite in X5CrNi18-10 steel after its strain-induced martensitic transformation (številka: 6, 2016)
  Porous magnesium alloys prepared by powder metallurgy (številka: 6, 2016)
  Analysis of twin-roll casting AA8079 alloy 6.35-mikrom foil rolling process (številka: 6, 2016)
  Surface and anticorrosion properties of hydrophobic and hydrophilic TiOsub2 coatings on a stainless-steel substrate (številka: 6, 2016)
  The size effect of heat-transfer surfaces on boiling (številka: 6, 2016)
  Effect of alternative heat-treatment parameters on the aging behavior of short-fiber-reinforced 2124 Al composites (številka: 6, 2016)
  Durability of alumina silicate concrete based on slag/fly-ash blends against acid and chloride environments (številka: 6, 2016)
  Evaluation of the degree of degradation using the impact-echo method in civil engineering (številka: 6, 2016)
  Antimicrobial modification of polypropylene with silver nanoparticles immobilized on zinc stearate (številka: 6, 2016)
  Electromagnetic-shielding effectiveness and fracture behavior of laminated (Ni-NiAlsub3) composites (številka: 6, 2016)
  Continuous vertical casting of a NiTi alloy (številka: 6, 2016)
 18. 2017
   154

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  številka: 5 (2017)
  številka: 6 (2017)
  The growth of beta phase in the gamma-brass-copper diffusion couple (številka: 1, 2017)
  Effect of holding time on the production of Nb-NbAl3 intermetallic composites via electric-current-activated sintering (številka: 1, 2017)
  Rock burst dependency on the type of steel arch support in the Velenje mine (številka: 1, 2017)
  Developing a friction-stir welding window for joining the dissimilar aluminum alloys AA6351 and AA5083 (številka: 1, 2017)
  Molecular dynamics simulations of plastic deformation of metallic surfaces (številka: 1, 2017)
  Miswak (Salvadora Persica roots): discovery of a new biomaterial for removing heavy metals from water in Saudi Arabia (številka: 1, 2017)
  Classification of surface defects on steel sheet using convolutional neural networks (številka: 1, 2017)
  Effect of cutting parameters on the drilling of AlSi7 metallic foams (številka: 1, 2017)
  Poly(vinyl alcohol): formulation of a polymer ink for the patterning of substrates with a drop-on-demand inkjet printer (številka: 1, 2017)
  Formation of a corrosion-resistant alumina coating on a 6061 aluminum alloy using a combination of micro-arc oxidation and sealing treatments (številka: 1, 2017)
  Nano-indentation investigations of the mechanical properties of thin TiOsub2, WOsub3 and their composites layers, deposited by spray pyrolysis (številka: 1, 2017)
  Lacunarity properties of nanophotonic materials based on poly(methyl methacrylate) for contact lenses (številka: 1, 2017)
  Influence of chemical additives and curing conditions on the mechanical properties and carbonation resistance of alkali-activated slag composites (številka: 1, 2017)
  Editorial preface (številka: 1, 2017)
  Bio-plastic composite substrate material based microstrip-fed printed antenna for wireless communications (številka: 1, 2017)
  Effect of quenching parameters on the mechanical properties of the 7A04 aluminium alloy (številka: 1, 2017)
  Grain-refining ability of ultra-rapid annealing for low-carbon steel: severe plastic deformation (številka: 1, 2017)
  Rheological properties of feedstocks and the structure of injection moulders for sintering composite tool materials based on MMCS (številka: 1, 2017)
  The influence of an isothermal annealing process on the structure and magnetic properties of the bulk amorphous alloy FeCoBYMo (številka: 1, 2017)
  The use of natural sepiolite fiber in concrete (številka: 1, 2017)
  A metamaterial-embedded wide-band antenna for the microwave C-band (številka: 1, 2017)
  Powder-metallurgy preparation of NiTi shape-memory alloy using mechanical alloying and spark-plasma sintering (številka: 1, 2017)
  Corrosion determination of reinforcement using the electrical resistance method (številka: 1, 2017)
  Optimization of the machining parameters for the turning of 15-5 PH stainless steels using the Taguchi method (številka: 1, 2017)
  Analysis of the fiber distribution, size, and volume ratio of unidirectional composite plates with different thicknesses (številka: 1, 2017)
  Investigation of the geometrical accuracy and thickness distribution using 3d laser scanning of AA2024-T3 sheets formed by SPIF (številka: 1, 2017)
  Erosion wear resistance of titanium-matrix composite Ti/TiN produced by diode-laser gas nitriding (številka: 1, 2017)
  Properties of Alsub2Osub3/TiOsub2 and ZrOsub2/CaO flame-sprayed coatings (številka: 2, 2017)
  Laser welding of the new grade of advanced high-strength steel Domex 960 (številka: 2, 2017)
  Determining the heat-transfer coefficient in an isothermal model of a shaft furnace (številka: 2, 2017)
  Selective leaching and surface properties of TiNiFe shape-memory alloys (številka: 2, 2017)
  Effect of inoculation on the formation of chunky graphite in ductile-iron castings (številka: 2, 2017)
  Mechanical properties of plasma-sprayed layers of aluminium and aluminium alloy on AZ 91 (številka: 2, 2017)
  Electrospinning of biodegradable polyester urethane (številka: 2, 2017)
  The effect of thermo-mechanical processing on the structure, static mechanical properties and fatigue behaviour of pure Mg (številka: 2, 2017)
  One-dimensional elasto-plastic material model with damage for a quick identification of the material properties (številka: 2, 2017)
  Lightweight aggregates made from fly ash using the cold-bond process and their use in lightweight concrete (številka: 2, 2017)
  Strain-rate-dependent tensile characteristics of AA2139-T351 aluminum alloy (številka: 2, 2017)
  Changes in the composite structure and parameters after an exposure to a synergic action of various extreme conditions (številka: 2, 2017)
  Heat treatment of rails (številka: 2, 2017)
  The influence of scanning speed on the laser metal deposition of Ti/TiC powders (številka: 2, 2017)
  Study of macro-segregations in a continuously cast billet (številka: 2, 2017)
  Temperature-initiated structural changes in FeSsub2 pyrite from Pohorje, Eastern Alps, North-Eastern Slovenia (številka: 2, 2017)
  Copolymerization of poly (o-phenylenediamine-co-o/p-toluidine) via the chemical oxidative technique (številka: 2, 2017)
  Effect of adding water-based binders on the technological properties of ceramic slurries based on silicon carbide (številka: 2, 2017)
  A review of the surface modifications of titanium alloys for biomedical applications (številka: 2, 2017)
  Preparation of bio-polymeric materials, their microstructures and physical functionalities (številka: 2, 2017)
  Evaluation of the wear behavior of nitride-based PVD coatings using different multi-criteria decision-making methods (številka: 2, 2017)
  Microstructural evolution and mechanical characterizations of Al-TiC matrix composites produced via friction stir welding (številka: 2, 2017)
  Optimizing the reactivity of a raw-material mixture for Portland clinker firing (številka: 2, 2017)
  In-situ synthesis of titanium carbide particles in an iron matrix during diode-laser surface alloying of ductile cast iron (številka: 2, 2017)
  Load determination by analysing the stress state for the open-die forging of the aluminium alloy AlMgSi0.5 (številka: 3, 2017)
  Examination methods for waterproofing injection screens in various building materials (številka: 3, 2017)
  Performance of nano-filtration and reverse osmosis processes for wastewater treatment (številka: 3, 2017)
  Experimental determination of the influence of fresh concrete's composition on its resistance to water and de-icing chemicals by means of two methods (številka: 3, 2017)
  Tensile behaviour and fractography analyses of LM6/ZrOsub2 composites (številka: 3, 2017)
  Vpliv dodatka nanofibrilirane celuloze na mehanske lastnosti poli(3-hidroksibutirata) (številka: 3, 2017)
  Using the Barkhausen-noise analysis and metal-magnetic-memory method for material characteristics under fatigue damage (številka: 3, 2017)
  Deformation and improvement of the IR transmission of single-crystal silicon by direct current heating (številka: 3, 2017)
  Metoda rekonstrukcije zidanih stavb z notranjim jedrom iz križno lepljenih lesenih plošč (številka: 3, 2017)
  Time-lapse micro-tomography analysis of the deformation response of a gellan-gum-based scaffold (številka: 3, 2017)
  Influence of alloying elements on the mechanical properties of a cobalt-based alloy produced with powder metallurgy (številka: 3, 2017)
  The effect of current types on the microstructure and corrosion properties of Ni/nanoAlsub2Osub3 composite coatings (številka: 3, 2017)
  Energy-efficient gas-turbine blade-material technology (številka: 3, 2017)
  Heat treatment of electroless Ni-P layers on an austenitic stainless-steel substrate (številka: 3, 2017)
  Influence of stainless-steel wire mesh on the mechanical behaviour in a glass-fibre-reinforced epoxy composite (številka: 3, 2017)
  Comparison of homogenization approaches used for the identification of the material parameters of unidirectional composites (številka: 3, 2017)
  Improving of hot workability and expanding the temperature range of safe hot working for M35 high-speed steel (številka: 3, 2017)
  Effect of the GMAW metal-transfer mode on the weld-metal structure of HSLA X80 (številka: 3, 2017)
  Statistical view of evaluating concrete-surface-layer permeability tests in connection with changes in concrete formula (številka: 3, 2017)
  Characteristics of the thermal fatigue resistance for 3.1C, 0.8Si, 0.9Mn, 1.7Cr, 4.5Ni and 0.3Mo ICDP cast iron roll at 600°C (številka: 3, 2017)
  Root-cause analysis of superheater-tube failure (številka: 3, 2017)
  Central composite design on the volume of laser metal deposited Ti6Al4V and Cu (številka: 3, 2017)
  Influence of scanning speed on the intermetallic produced in-situ in laser-metal-deposited TiC/Ti6Al4V composite (številka: 3, 2017)
  Ni-Fe alloy thin films for AMR sensors (številka: 3, 2017)
  Modification of the inclusions in austenitic stainless steel by adding tellurium and zirkonium (številka: 3, 2017)
  The development of new types of secondary protection for concrete structures exposed to extreme conditions (številka: 3, 2017)
  Friction-stir processing of a composite aluminium alloy (AA 1050) reinforced with titanium carbide powder (številka: 3, 2017)
  Numerical simulation of an equilibrium segregation of impurities on the grain boundaries of copper and its alloys (številka: 3, 2017)
  Effects of an Alsub2Osub3 nano-additive on the performance of ceramic coatings prepared with micro-arc oxidation on a titanium alloy (številka: 4, 2017)
  Impact toughness of laser-welded butt joints of the new steel grade STRENX 1100MC (številka: 4, 2017)
  Experimental analysis of the influence of concrete curing on the development of its elastic modulus over time (številka: 4, 2017)
  Fabrication and optimum conditions of a superhydrophobic surface using a facile redox reaction and a solution-immersion method on zinc substrates (številka: 4, 2017)
  Predictive model and optimization of processing parameters for plastic injection moulding (številka: 4, 2017)
  Comparison of the physicochemical properties of Alsub2Osub3 layers applied to the surfaces of cpTi and the Ti6Al7Nb alloy using the ALD method (številka: 4, 2017)
  Mechanical properties of laminated steel-based composite materials fabricated by hot rolling (številka: 4, 2017)
  Mechanical and tribological properties of nanofilled phenolic-matrix laminated composites (številka: 4, 2017)
  Effect of particles size on the mechanical properties of SiC-reinforced aluminium 8011 composites (številka: 4, 2017)
  Increasing the wear resistance of Al-Mg components using thermal-spray coatings (številka: 4, 2017)
  Formation of Ni-Ti intermetallics during reactive sintering at 800-900 °C (številka: 4, 2017)
  Carbide distribution based on automatic image analysis for cryogenically treated tool steels (številka: 4, 2017)
  Mechanisms of hardness increase for composite surface layers during laser gas nitriding of the Ti6Al4V alloy (številka: 4, 2017)
  A carbon-nanotubes counter electrode for flexible dye-sensitized solar cells (številka: 4, 2017)
  Chromium-based oxidation-resistant coatings for the protection of engine valves in automotive vehicles (številka: 4, 2017)
  Influence of a cryogenic treatment on the fracture toughness of an AISI 420 martensitic stainless steel (številka: 4, 2017)
  Study of the properties and structure of selected tool steels for cold work depending on the parameters of heat treatment (številka: 4, 2017)
  ZrMoN films on 304 stainless steel as bipolar plates for PEMFCs using physical-vapor-deposition (PVD) technology (številka: 4, 2017)
  Effect of tool geometry and welding parameters on the microstructure and static strength of the friction-stir spot-welded DP780 dual-phase steel sheets (številka: 4, 2017)
  Properties and structures of bulk metallic glasses based on magnesium (številka: 4, 2017)
  Oxidation of molybdenum by low-energy oxygen-ion bombardment (številka: 4, 2017)
  Porous HA/alumina composites intended for bone-tissue engineering (številka: 4, 2017)
  Characterization of structural materials by spherical indentation (številka: 4, 2017)
  Effect of yttrium and zirconium microalloying on the structure and properties of weld joints of a two-phase titanium alloy (številka: 5, 2017)
  Effect of severe plastic and heavy cold deformation on the structural and mechanical properties of commercially pure titanium (številka: 5, 2017)
  Short-term creep of P91 heat-resistant steels at low stresses and an instantaneous-stress-change testing (številka: 5, 2017)
  Electronic and optical properties of the spinel oxides MgsubxZnsub1-xAlsub2Osub4 by first-principles calculations (številka: 5, 2017)
  Effects of an addition of coir-pith particles on the mechanical properties and erosive-wear behavior of a wood-dust-particle-reinforced phenol formaldehyde composite (številka: 5, 2017)
  Synthesis of PMMA/ZnO nanoparticles composite used for resin teeth (številka: 5, 2017)
  Microstructure evolution and statistical analysis of Al/Cu friction-stir spot welds (številka: 5, 2017)
  A facile method to prepare super-hydrophobic surfaces on silicone rubbers (številka: 5, 2017)
  Gelling polysaccharide as the electrolyte matrix in a dye-sensitized solar cell (številka: 5, 2017)
  Surface characteristics of Invar alloy according to micro-pulse electrochemical machining (številka: 5, 2017)
  Pomembna obletnica revije Materiali in tehnologije (številka: 5, 2017)
  Microstructural evaluation of Ni-SDC cermet from a representative 2D image and /or a 3D reconstruction based on a stack of images (številka: 5, 2017)
  Investigation of the static icing property for super-hydrophobic coatings on aluminium (številka: 5, 2017)
  Corrosion resistance of as-plated and heat-treated electroless dublex Ni-P/Ni-B-W coatings (številka: 5, 2017)
  Effect of ball milling on the properties of the porous Ti-26Nb (številka: 5, 2017)
  Influence of thermomechanical treatment on the grain-growth behaviour of new fe-al based alloys with fine Alsub2Osub3 precipitates (številka: 5, 2017)
  Investigation of grain boundaries in alloy 263 after special heat treatment (številka: 5, 2017)
  Analysis of precipitates in aluminium alloys with the use of high-resolution electron microscopy and computer simulation (številka: 5, 2017)
  Development of a heat treatment for increasing the mechanical properties and stress corrosion resistance of 7000 Al alloys (številka: 5, 2017)
  Additive manufacturing: the future of manufacturing (številka: 5, 2017)
  Fracture toughness of ledeburitic VANADIS 6 steel after sub-zero treatment for 17 h and double tempering (številka: 5, 2017)
  Durability of materials based on a polymer-silicate matrix and a lightweight aggregate exposed to aggressive influences combined with high temperatures (številka: 5, 2017)
  Optimum bushing length in thermal drilling of galvanized steel using artificial neural network coupled with genetic algorithm (številka: 5, 2017)
  Durability of FRP/wood bonds glued with epoxy resin (številka: 6, 2017)
  Effect of the mode and dynamics of thermal processes on DSC-acquired phase-change temperature and latent heat of different kinds of PCM (številka: 6, 2017)
  Corrosion on polished and laser-textured surfaces of an Fe-Mn biodegradable alloy (številka: 6, 2017)
  Investigation of the wear behaviour of an AISI 1040 forged steel shaft with plasma-spray ceramic-oxide coatings for sugar-cane mills (številka: 6, 2017)
  Cavitation erosion properties of a nickel-free high-nitrogen Fe-Cr-Mn-N stainless steel (številka: 6, 2017)
  Synthesis and characterization of an in-situ magnesium-based cast nano composite via nano-SiOsub2 additions to the melt (številka: 6, 2017)
  Comparison of the surface and anticorrosion properties of SiOsub2 and TiOsub2 nanoparticle epoxy coatings (številka: 6, 2017)
  Phase-transformation behavior and micromechanical properties of a dual-phase steel after chemical modifications (številka: 6, 2017)
  Surface characterization of platinum stimulating electrodes using an electrochemical scanning method (številka: 6, 2017)
  Improving the microstructure and mechanical properties of magnesium-alloy sheets with a new extrusion method (številka: 6, 2017)
  Formation mechanism of diffusion-reaction layer for a Cu/Ti diffusion couple under different heating methods (številka: 6, 2017)
  De-oxidation of PK942 steel with Ti and Zr (številka: 6, 2017)
  Mechanism of multi-layer composite coatings in the zinc process of recycling coated WC-Co cemented-carbide scrap (številka: 6, 2017)
  Effects of cutting parameters and tool-path strategies on tool acceleration in ball-end milling (številka: 6, 2017)
  Distribution of Alsub2Osub3 reinforcement particles in austenitic stainless steel depending on their size and concentration (številka: 6, 2017)
  Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates (številka: 6, 2017)
  Modeling of water removal in direct-chill casting of aluminum-alloy billets (številka: 6, 2017)
  Synthesis and characterization of graphene nanosheets/magnesium composites processed through powder metallurgy (številka: 6, 2017)
  Increasing the tensile strength and elongation of 16MnCrS5 steel using genetic programming (številka: 6, 2017)
  2D numeric simulation of serrated-chip formation in orthogonal cutting of AISI316H stainless steel (številka: 6, 2017)
  EIS and SKP study on improvement of the protection performance of an alkyd-varnish coating modified with air-plasma treatment on Q235 steel EIS in SKP (številka: 6, 2017)
  Characterization of Ni-P coating prepared on a wrought AZ61 magnesium alloy via electroless deposition (številka: 6, 2017)
  Thermal-cycling behavior of CoNiCrAlY bonds coated with thermal barrier coatings (TBCs) produced with atmospheric plasma spraying (APS) (številka: 6, 2017)
 19. 2018
   126

  Influence of steam-side oxide scales on the creep life of a boiler superheater tube (številka: 1, 2018)
  Study on the in-plane shear performance of spacer fabrics in composite forming (številka: 1, 2018)
  Influence of artificial aging on the electrochemical properties of the aluminium AA 6063 alloy (številka: 1, 2018)
  Biomaterials in endoprosthetics (številka: 1, 2018)
  Comparison of electrospinning and wet-spinning methods for the production of chitosan-based composite fibers (številka: 1, 2018)
  Influence of chunky graphite on latent heat (številka: 1, 2018)
  Local mechanical properties of irradiated cross-linked polypropylene (številka: 1, 2018)
  Electrodeposition of a hydroxyapatite coating on a biocompatible NiTi alloy (številka: 1, 2018)
  Novel materials based on Lasub0.75SrsubxAsub0.25-xCrsub0.5Mnsub0.5Osub3 (A=Ba, Ca, Mg) as full-ceramics anodes in high-temperature fuel cells (številka: 1, 2018)
  Surface nanocomposite fabrication on AA6063 aluminium alloy using friction stir processing (številka: 1, 2018)
  Local mechanical properties of irradiated cross-linked HDPE (številka: 1, 2018)
  Effect of beta irradiation on the structural changes of isotactic polypropylene (številka: 1, 2018)
  Multi-parameter surface-quality analysis (številka: 1, 2018)
  Elastomer testing (številka: 1, 2018)
  A modified mean-linear-intercept method for distinguishing lamellar and globular eutectic carbides in metallographic samples (številka: 1, 2018)
  Towards the optimum spinal fusion device (številka: 1, 2018)
  Modelling of a transient-temperature field in plastics during laser cutting (številka: 1, 2018)
  Local mechanical properties of irradiated cross-linked filled poly (butylene terephthalate) (PBT) (številka: 1, 2018)
  Microstructural changes of ECAP-processed magnesium alloy AZ91 during cyclic loading at different stress-amplitude levels (številka: 1, 2018)
  Investigation of the mechanical properties of a squeeze-cast LM6 aluminium alloy reinforced with a zinc-coated steel-wire mesh (številka: 2, 2018)
  Deformation behavior of the Mg-7Zn-3Cu-1Ce alloy during hot compression (številka: 2, 2018)
  A study of the microstructures and performance of chromium boride coatings on AISI 52100 steel (številka: 2, 2018)
  Investigation of a tool and workpiece machined using a nickel-nanocoated insert (številka: 2, 2018)
  Investigation of the 3D displacement characteristics for a macro-fiber composite transducer (MFC-P1) (številka: 2, 2018)
  Investigation of the freeze-thaw resistance of eco-porous concrete containing fly ash (številka: 2, 2018)
  Feasible method to fabricate a nickel-nanodot mask on a silicon substrate with conventional thermal annealing (številka: 2, 2018)
  Optimization of surface roughness in finish milling of AISI P20+S plastic-mold steel (številka: 2, 2018)
  Structure and properties of laser-beam-welded joints of low-alloy high-strength steel DOCOL 1200M with a martensitic structure (številka: 2, 2018)
  Determining sloped-load limits inside von Mises truss with elastic support (številka: 2, 2018)
  Effects of tire chips on the shrinkage and cracking characteristics of clayey soils (številka: 2, 2018)
  Research of the mechanisms of backfill formation and damage (številka: 2, 2018)
  The influence of free-radical concentration on the shear bond strength of dental composites (številka: 2, 2018)
  A screen-printed piezoelectric energy harvester using ZnO tetrapod arrays (številka: 2, 2018)
  Experimental study and analysis of the wear properties of friction-stir-welded AA7075-T6 and A384.0-T6 dissimilar aluminium alloys of butt joints (številka: 2, 2018)
  Monitoring and simulation of the unsteady states in continuous casting (številka: 2, 2018)
  Recystallization of HSLA steel austenite as revealed with a hot-compression test (številka: 2, 2018)
  Use of a laser disc for cutting silicon wafers (številka: 2, 2018)
  Pyrometallurgical treatment of silver-containing catalysts (številka: 2, 2018)
  Optimizing the formulation of e-glass fiber and cotton shell particles hybrid composites for their mechanical behavior by mixture design analysis (številka: 2, 2018)
  Optimization of formability of tailor-welded blanks (številka: 2, 2018)
  Improvement of the corrosion behavior of aluminum alloy 6061-T6 with yttrium and lanthanum conversion coatings (številka: 3, 2018)
  Microstructure, wear resistance and microhardness of W-particle-strengthened Ti6Al4V composite produced with laser metal deposition (številka: 3, 2018)
  A pilot study of methods for measuring the residual properties of concrete exposed to elevated temperatures (številka: 3, 2018)
  Establishment of dynamic-recrystallization-state diagram for hot deformation of 3003 aluminum alloy (številka: 3, 2018)
  Preparations and characterizations of super-hydrophobic surfaces on Al alloys and their anti-icing properties (številka: 3, 2018)
  Benzimidazole and its derivatives as corrosion inhibitors for mild steel and hydrochloric acid (številka: 3, 2018)
  Optimization of the machining parameters in the electrochemical micro-machining of nickel (številka: 3, 2018)
  Effect of particle impingement on electrochemical properties of stainless steel in a jet flow (številka: 3, 2018)
  Emissivity of aluminium alloy using infrared termography technique (številka: 3, 2018)
  Comparative study of superhydrophilic and superhydrophobic TiOsub2/epoxy coatings on AISI 316L stainless steeel (številka: 3, 2018)
  Photocatalytic activity of Ce-doped ZnO nanoparticles (številka: 3, 2018)
  Influence of multiple electron-beam remeltings on the characteristics of HVOF and CGDS sprayed CoNiCrAlY coatings (številka: 3, 2018)
  Friction stir welding of 2024-T3 aluminium alloy sheet with sheet pre-heating (številka: 3, 2018)
  Comparison of microstructures and oxidation behaviors of ytria and magnesia stabilized zirconia thermal barrier coatings (TBC) (številka: 3, 2018)
  Leakage-cause analysis of a flange joint designed according to standards (številka: 3, 2018)
  Microstructure evolution and damping characteristics in cast Mg-Al-Si alloys (številka: 3, 2018)
  The content of rare-earth elements in mobile-phone components (številka: 3, 2018)
  High-temperature processing and recovery of autocatalysts (številka: 3, 2018)
  Evaluation of the surface integrity in the milling of a magnesium alloy using an artificial neural network and a genetic algorithm (številka: 3, 2018)
  Hydrothermal synthesis of Mn-doped TiOsub2 with a strongly suppressed photocatalytic activity (številka: 4, 2018)
  Influence of different casting conditions and the filtering process on the electrical resistance of Al-alloy 99.7 (številka: 4, 2018)
  Preparation and photo-electrochemical performance of TiO2 nanotube arrays for watter splitting modified with CuO via a simple method (številka: 4, 2018)
  Investigation of tribological behavior of AA8011-ZrB2 in-situ cast-metal-matrix composites (številka: 4, 2018)
  The coating of a NiTi alloy has a greater impact on the mechanical properties than the acidity of saliva (številka: 4, 2018)
  Characterization of the structure and performance of Ce3+ exchanged lix molecular sieves (številka: 4, 2018)
  Characterization of AZ31B magnesium alloy joints welded with a Nd:YAG laser (številka: 4, 2018)
  Characterization of a porous nickel-titanium alloy produced with self-propagating high-temperature synthesis (številka: 4, 2018)
  Using thermomechanical treatments to improve the grain growth of new-generation ODS alloys (številka: 4, 2018)
  Effect of rheological properties of materials on their treatment with ultrasonic cavitation (številka: 4, 2018)
  Effect of heat pre-treatment and extrusion on the structure and mechanical properties of WZ21 magnesium alloy (številka: 4, 2018)
  Effect of Y2O3 and ZrO2 on the microstructructure and mechanical properties of nano-ODS 21Cr-9Mn-6Ni steels (številka: 4, 2018)
  Synthesis of MoSsub2 by treating molybdenum in Hsub2S plasma (številka: 4, 2018)
  Synthesis and efficient photocatalytic activity of Ag-nanoparticles-decorated mesoporous TiO2 spheres (številka: 4, 2018)
  High-efficiency perovskite solar cells improved with low-cost orthorhombic Cu2ZnSnS4 as the hole-transporting layer (številka: 4, 2018)
  Numerical investigation of heat transfer on the outer surface of polymeric hollow fibers (številka: 4, 2018)
  Corrosion resistance of superhydrophilic and superhydrophobic TiOsub2/epoxy coatings on AISI 316L stainless steel (številka: 4, 2018)
  Simulation-aided investigation of the effect of a pre-forming process on the initiation of cracks, the required forging forces and material flowlines for mining ground support clamps' manufacture using the hot-forging technique (številka: 4, 2018)
  Influence of samarium on the microstructure and mechanical properties of Mg-Y-Zn-Zr alloys (številka: 4, 2018)
  Heat-transfer enhancement of nanofluids in a car radiator (številka: 4, 2018)
  Economic and ecological assessment of packaging waste in Slovenia (številka: 5, 2018)
  Effect of copper element on hot behaviour of 304L stainless steel (številka: 5, 2018)
  Morphological characterization and properties of cattail fibers (številka: 5, 2018)
  Corrosion resistance of CrAlVN coatings deposited on PCrNi3Mo steel surfaces with reactive magnetron sputtering (številka: 5, 2018)
  Structure and mechanical properties of austenitic steels affected by sigma-phase precipitation due to exposure to high temperatures (številka: 5, 2018)
  Stabilized actuation of a novel NiTi shape- memory-alloy-actuated flexible structure under thermal loading (številka: 5, 2018)
  Determination of mechanical and functional properties by continuous vertical cast NiTi rod (številka: 5, 2018)
  Influence of the process parameters on high-velocity oxygen-fuel-sprayed 75Cr3C2-25NiCr coatings (številka: 5, 2018)
  Modeling and experimental analysis of Al2219/n-TiC/Gr powder-based process parameters using desirability approach and genetic algorithm (številka: 5, 2018)
  Effects of impurities from phosphogypsum on the crystal growth of calcium sulfate hemihydrates (številka: 5, 2018)
  Aluminum matrix composites reinforced with nano TiC particles: microstructure and wear behaviour (številka: 5, 2018)
  Synthesis of cobalt-alloyed ZnS quantum dots and investigation of their characteristics (številka: 5, 2018)
  Erosion of mold-steel surface oxidation and nitriding layers due to a die-casting aluminum alloy (številka: 5, 2018)
  Comparison of R/C buildings with a soft- storey irregularity with respect to various national building codes (številka: 5, 2018)
  Effect of melt treatment on the microstructure and mechanical properties of an AA3003 aluminum alloy (številka: 5, 2018)
  Mechanical properties of bio-based concrete containing blended peach shell and apricot shell waste (številka: 5, 2018)
  Prediction of superconducting transition temperature using a machine-learning method (številka: 5, 2018)
  Experimental investigation of beam- column joints made with high-volume fly-ash concrete subjected to reversed lateral loading (številka: 5, 2018)
  Effects of Dy3+-doping on the thermophysical properties of Ba2YbAlO5 ceramics (številka: 5, 2018)
  Electrodeposition of CdS thin films under a magnetic field (številka: 5, 2018)
  Thickness determination of corrosion layers on iron using XPS depth profiling (številka: 5, 2018)
  Nucleation and growth of eutectic carbides in AISI D2 tool steel modified by rare earth elements (številka: 5, 2018)
  Role of tool rotational speed in influencing microstructural evolution, residual-stress formation and tensile properties of friction-stir welded AZ80A Mg alloy (številka: 5, 2018)
  Microstructure and property evolution of the 1538MV non-quenched and tempered steel for a crankshaft during the forging process (številka: 5, 2018)
  The influence of hot-rolling reductions and passes on the microstructure and mechanical properties of Mn18Cr18N ESR steel (številka: 6, 2018)
  High-temperature oxidation of four hot-work tool steels (številka: 6, 2018)
  Microstructure and mechanical properties of high-purity aluminum deformed with equal-channel angular pressing (številka: 6, 2018)
  Influence of controlled forging and cooling on the microstructure of non-quenched and tempered 1538MV steel for crankshafts (številka: 6, 2018)
  Microstructure and mechanical properties of graphene-reinforced aluminum-matrix composites (številka: 6, 2018)
  Effects of deformation temperature on the microstructure and mechanical properties of the AA3003 aluminium alloy (številka: 6, 2018)
  Effect of the processing parameters on the microstructure and properties of the ZL116 aluminium alloy after vacuum suction casting (številka: 6, 2018)
  Investigation of a polyelectrolyte degradation with viscometry (številka: 6, 2018)
  Trends in fatigue-crack growth for the 2024 Al-alloy after a single tensile overload (številka: 6, 2018)
  Determination of the phase-orientation relationship and a quantitative microstructure analysis for ASTM A351 stainless steel (številka: 6, 2018)
  Effect of food-simulating liquids on mechanical properties and surface of a dental resin (številka: 6, 2018)
  Sensitivity of Weck's reagent to the microstructure inhomogeneities of a pulse-laser-modified AlSi12CuNiMg alloy (številka: 6, 2018)
  Effects of MnO additions on the properties of alumina-magnesia refractory castables (številka: 6, 2018)
  Synthesis and forming behaviour of AA7075-TiC powder-metallurgy composites (številka: 6, 2018)
  Effect of Ti addition on the precipitation behavior of martensitic steel irradiated with iron ions and subsequent hydrogen ions (številka: 6, 2018)
  Pickling of Ti-Al-Si alloy powders - a method for improving compaction with spark-plasma sintering (številka: 6, 2018)
  Optimising the effect of cutting parameters on the average surface roughness in a turning process with the Taguchi method (številka: 6, 2018)
  Development and characterization of metal-dopant-based zirconia nanofibres via an electrospinning process for scientific applications (številka: 6, 2018)
  Improving the corrosion resistance of the AZ61 magnesium alloy with a homogenization treatment before the extrusion-shear process (številka: 6, 2018)
  Impaction grafting of large acetabular defects (številka: 6, 2018)
  Dynamic analysis of FGM rhombic plates with a variation in the mass (številka: 6, 2018)
  Impact-induced chemical reaction behavior of ZrTiNiCuBe bulk metallic glass fragments impacting on thin plates (številka: 6, 2018)
  Nitrides and carbides in 2101 lean duplex stainless steel (številka: 6, 2018)
 20. 2019
   127

  Microstructure and mechanical properties of Stellite 6 alloy powders incorporated with Ti/B4C using plasma-arc-surfacing processes (številka: 1, 2019)
  Application of a thermoplastic polyurethane/polylactic acid composite filament for 3D-printed personalized orthosis (številka: 1, 2019)
  Corrosion behavior of low-alloy steel used for flexible pipes exposed to a seawater environment (številka: 1, 2019)
  Evaluation of the surfactant leaching from alkali-activated slag-based composites using surface-tension measurements (številka: 1, 2019)
  A modified method of von Mises stress-based MWCM for fatigue-life prediction under fully-reversed axial-torsion proportional loads (številka: 1, 2019)
  Operational process simulation and optimization of a continuous-discharge system in a backfilling system operacijska (številka: 1, 2019)
  Histological picture of wear particles and the biological response in periprosthetic tissue (številka: 1, 2019)
  Study of the microstructures and mechanical properties of aluminium hybrid composites with SiC and Alsub2Osub3 (številka: 1, 2019)
  Effect of PCGTAW on the inconel 690 alloy with respect to microsegregation attainment in comparison with the base metal processed with autogenous welding (številka: 1, 2019)
  Variations in the properties of copper-alumina nanocomposites synthesized by mechanical alloying (številka: 1, 2019)
  Experimental analysis of dental-implant load transfer in polymethyl-methacrylate blocks (številka: 1, 2019)
  Research on the microstructure of a Ti6Al4V-AA1050 explosive-welded bimetallic joint (številka: 1, 2019)
  Influence of the specific area of the quartz sand on the character of an autoclaved calcium silicate composite (številka: 1, 2019)
  Fabrication and characterization of nanoclay-reinforced thermoplastic composite films (številka: 1, 2019)
  Hot-deformation behaviour and flow-stress prediction of the TC4 alloy considering strain (številka: 1, 2019)
  Using MANOVA to investigate the machining performance of Al2O3 + TiC insert during the turning of AISI 4140 (številka: 1, 2019)
  Mechanical relationships between the fiber-lamination methods and the structural functions of oryctes rhinoceros horns (številka: 1, 2019)
  A novel method for statistical pattern recognition using the network theory and a new hybrid system of machine learning (številka: 1, 2019)
  Stress-corrosion-cracking assessment of X52 pipeline steel exposed to mexican soils (številka: 1, 2019)
  Noise in Auger electron spectra: a signal-processing view (številka: 1, 2019)
  Production of cast porous metal (številka: 1, 2019)
  Effect of ZrOsub2 additions on fabrication of ZrOsub2/Mg composites via friction-stir processing (številka: 2, 2019)
  Influence of warm rolling and heat treatment in the alpha-gamma area of a three-layer strip on the appearance of ears during cup deep drawing (številka: 2, 2019)
  Study of the strengthening and toughening mechanism for single-crystal copper during equal-channel angular pressing by route A (številka: 2, 2019)
  Additive manufacturing in orthodontics (številka: 2, 2019)
  Optimization of machining parameters in turning of hybrid aluminium-matrix (LM24-SiCp-coconut shell ash) composite (številka: 2, 2019)
  Electron-optical and Auger electron spectroscopy studies of a zirconium conversion coating on aluminium (številka: 2, 2019)
  Optimization of the process parameters of friction-welded St-Al joints (številka: 2, 2019)
  Use of additively manufactured patient-specific instruments in clinical praxis (številka: 2, 2019)
  Research on the relation between the particle shape of a coarse aggregate and void content (številka: 2, 2019)
  A geometrical approach to deriving a bushing height equation for thermal friction drilling (številka: 2, 2019)
  Characterization of glass ionomer cements stored in various solutions (številka: 2, 2019)
  Effects of carbon black content on the microstructure and properties of carbon/ceramic conductive composites (številka: 2, 2019)
  Use of precursors for the production of cast metallic foams (številka: 2, 2019)
  Numerical study on the compressive behaviour of an aluminium honeycomb core (številka: 2, 2019)
  Mixed-mode fracture analysis in high-performance concrete using a Brazilian disc test (številka: 2, 2019)
  Effect of dry-wet circulation on the mechanical properties and pore structure of autoclaved aerated concrete (številka: 2, 2019)
  Sustainable waste-treatment procedure for the spent potlining (SPL) from aluminium production (številka: 2, 2019)
  Formation of a composite anodic oxidation film containing Alsub2Osub3 particles on the AZ31 magnesium alloy (številka: 2, 2019)
  Enhanced corrosion resistance of a chromium-free conversion/organic composite coating on an AZ91D magnesium alloy (številka: 2, 2019)
  Analysis of the microstructure of an AZ31/AA1050/AA2519 laminate produced using the explosive-welding method (številka: 2, 2019)
  The effect of wood ash on the mechanical properties of rubber compounds (številka: 3, 2019)
  Characterization of red mud/metakaolin-based geopolymers as modified by Ca(OH)2 (številka: 3, 2019)
  Modification of non-metallic inclusions with rare-earth metals in 50CrMoV13-1 steel (številka: 3, 2019)
  Thermal, optical characterization and Judd-Ofelt analysis of Nd3+-doped BaO-TeO2-B2O3 glasses (številka: 3, 2019)
  Roll wear modeling using genetic programming - industry case study (številka: 3, 2019)
  The mechanical behaviour of new long-span hollow-core roofs based on aluminum alloy honeycomb panels (številka: 3, 2019)
  Study on compressive behavior and failure mechanism of a composite energy-saving wall made of recycled-concrete bricks (številka: 3, 2019)
  Effects of fabrication parameters on the oxidation resistance of wood/phenolic resin carbon composites (številka: 3, 2019)
  Process factors affecting deposition rate of TiN coating on a machine component (številka: 3, 2019)
  Integrated statistical methodology for optimizing the machining parameters in SiC powder mixed - EDDSG process to machine Ti6Al4V (številka: 3, 2019)
  Using the modified strip yield model for crack growth under variable amplitude loading in AA 2124 and AA 7475 (številka: 3, 2019)
  Isothermal oxidation behavior of electrospark deposited NiCrAlY coatings on a Ni-based single-crystal superalloy (številka: 3, 2019)
  Microstructure and properties of a titanium carbide reinforced coating on grey iron applied with laser cladding (številka: 3, 2019)
  Experimental investigation for the optimization of the WEDM process parameters to obtain the minimum surface roughness of the Al 7075 aluminium alloy employed with a zinc-coated wire using RSM and GA (številka: 3, 2019)
  Influence of ZrB2 on the microstructural characteristics of AA6082/ZrB2 composites (številka: 3, 2019)
  Microstructural changes in cement mortar due to an alkali carbonate reaction (številka: 3, 2019)
  Application of a molecular dynamics simulation and an ab-initio calculation in composite material R & D (številka: 3, 2019)
  Experimental investigation of LM25 alloy reinforced with SiC, Gr and MOA particles (številka: 3, 2019)
  Characterization of new filler additions affecting the mechanical strength of concrete (številka: 3, 2019)
  Microstructure evolution and fracture analysis of hot-rolled explosive-welded 06Cr13/Q345R composites (številka: 3, 2019)
  Infection risk analysis of 101 silver-coated endoprostheses (številka: 3, 2019)
  Effect of B4C addition on the microstructure, hardness and dry-sliding-wear performance of AZ91 composites produced with hot pressing (številka: 3, 2019)
  Preparations of composite concretes using iron ore tailings as fine aggregates and their mechanical behavior (številka: 4, 2019)
  Polymer-matrix-bonded polyester fibers as a substitute for materials used for the cores of vacuum insulation panels (številka: 4, 2019)
  Research on reducing alkalinity of an ecological porous concrete mixure with carbonization (številka: 4, 2019)
  Improving the high-temperature properties of a new generation of Fe-Al-O oxide-precipitation-hardened steels (številka: 4, 2019)
  Preparation of magnetic Fe3O4/activated carbon fiber and a study of the tetracycline adsorption in aquaculture wastewater (številka: 4, 2019)
  Experimental study on strength characteristics of crushed-rock high-polymer composite porous materials (številka: 4, 2019)
  Effects of heat inputs on the structure of Ni-based amorphous composite coatings applied with laser cladding (številka: 4, 2019)
  One-dimensional mathematical modeling of the capsule flow in a horizontal pipe (številka: 4, 2019)
  Influence of the substrate hardness and fracture toughness on the dynamic wear properties of coated tool steels (številka: 4, 2019)
  Effect of Al2O3 nanoparticles on the tribological properties of stainless steel (številka: 4, 2019)
  Effect of tempering temperature on precipitate evolution and mechanical properties of 34CrNiMo6 steel (številka: 4, 2019)
  Numerical simulation and experimental verification of the quenching temperature field of grinding balls (številka: 4, 2019)
  Properties of high-performance fiber-reinforced concrete after thermal treatment at high temperatures (številka: 4, 2019)
  Effect of stop-hole-induced material removal on the fatigue properties of cracked DT4C steel (številka: 4, 2019)
  Effects of subzero treatments on the mechanical properties of the SAE 4140 steel (številka: 4, 2019)
  Synthesis of stable cannabidiol (CBD) nanoparticles in suspension (številka: 4, 2019)
  Experimental investigation of the microhardness and surface roughness of a pressure-die-casted A413 alloy on milling using the desirability approach (številka: 4, 2019)
  Investigation of the mechanical properties of AlSi9Cu3(Fe)/MWCNT nanocomposites prepared by HPDC (številka: 4, 2019)
  Study of the mechanical law and disturbance-response characteristics during deep-filling mining (številka: 4, 2019)
  Young's modulus of prefired quartz porcelain in a temperature range of 20-1200 °C (številka: 4, 2019)
  Dimensional errors in selective laser melting products related to different orientations and processing parameters (številka: 4, 2019)
  Phase-pure mullite proppant from calcined flint clay with a dolomite content (številka: 5, 2019)
  Effects of processing parameters on the microstructure and mechanical properties of Al-Si-Cu alloy after vacuum suction casting (številka: 5, 2019)
  Significance of the radiographic parameters in the diagnosis and treatment of a bony impingement of the elbow (številka: 5, 2019)
  Fabrication and simulation of feedstock for titanium-powder injection-molding cortical-bone screws (številka: 5, 2019)
  Cellular automata simulation of the dynamic recrystallization of the TC4 alloy during hot compression (številka: 5, 2019)
  Effect of solution treatment on gamma-prime recovery in a creep-damaged directionally solidified Ni superalloy (številka: 5, 2019)
  Microstructure evolution and property changes of Al-Si-Cu alloy by controlling directional solidification parameters (številka: 5, 2019)
  Wear-resistant single-phase high-entropy alloy coatings prepared on TI6AL4V with laser cladding (številka: 5, 2019)
  Fabrication of mems-based electrothermal microactuators with additive manufacturing technologies (številka: 5, 2019)
  Corrosion performance of steel in blended cement pore solutions (številka: 5, 2019)
  Evaluation of high-temperature-induced damage to concrete (številka: 5, 2019)
  Investigation of photoneutron contamination from the 18-MV photon beam in a medical linear accelerator (številka: 5, 2019)
  Research on the quality of the welded joint of aluminium alloy sheet AA6082-T6 using FSW, MIG and TIG methods (številka: 5, 2019)
  Evolution in electrochemical performance of Co(OH)sub2 electrodeposited on nickel foam as high-performance supercapacitors with applied potential and Co(NOsub3)sub2 concentration (številka: 5, 2019)
  Corrosion behavior of 304L stainless steel in a B-Li coolant for a nuclear power plant (številka: 5, 2019)
  Oxidation behavior of HT9 steel in 700 °C - 900 °C steam (številka: 5, 2019)
  Effect of Nb on the properties of a large-sized grinding ball (številka: 5, 2019)
  Experimental investigation of the cavitation erosion of a flat aluminum part using a sonotrode test device (številka: 5, 2019)
  A system for the multi-channel transcutaneous stimulation of the auricular nerve (številka: 5, 2019)
  Do the latest scanning electron microscopes with a variety of analytical and imaging techniques provide us with realistic images and compositions? (številka: 6, 2019)
  The bond strength of dental porcelain tocobalt-chromium alloys fabricated by casting,milling and by selective laser melting (številka: 6, 2019)
  Effect of manganese doping on the magnetic and magnetocaloric properties of zinc ferrite (številka: 6, 2019)
  Mechanical properties of a novel joint of a single-layer aluminum-alloy combined lattice-shell structure (številka: 6, 2019)
  Texture characteristics of 1235 aluminum alloy after rolling (številka: 6, 2019)
  Effect of potassium-permanganate modification on the microstructure and adsorption property of activated carbon (številka: 6, 2019)
  Machinability studies on an Al7075 composite with varying amounts of Bsub4C using an induction-heated electrolyte in electrochemical machining (številka: 6, 2019)
  Magnesium alloys (številka: 6, 2019)
  Piercing behavior of an in-situ Csubf/Asub2osub3 composite in waterjet machining (številka: 6, 2019)
  Performance of annealed TiOsub2 nanotubes in interactions with blood platelets (številka: 6, 2019)
  Effect of an electromagnetic field on the microstructure and properties of Cr(Ti)AlN hard coatings prepared with arc-ion plating (številka: 6, 2019)
  The uncertainty of hardness measurements related to the measurement method, surface preparation and range of the measurements (številka: 6, 2019)
  Microstructure, texture and mechanical properties of a friction-stir-processed Mg-Al-Ca-Mn-Zn alloy (številka: 6, 2019)
  Mathematical models for evaluating the influence of degradation on the tensile and flexural properties of palm kernel shell ash/epoxy composites (številka: 6, 2019)
  The importance of sonication and pre-operative antimicrobial therapy (številka: 6, 2019)
  ECAP-treated aluminium alloy AA2030: microstructure and mechanical properties (številka: 6, 2019)
  Synthesis, characterization of copper perfluorophthalocyanine (F16CuPc) and its application in organic thin-film transistors (številka: 6, 2019)
  Nitrogen and nitride non-metallic inclusions in steel (številka: 6, 2019)
  The effect of core configuration on the compressive performance of metallic sandwich panels (številka: 6, 2019)
  Experimental study of the water permeability and scouring resistance of crushed-rock high-polymer composites (številka: 6, 2019)
  Effect of molybdate on the stress corrosion cracking of 2205 duplex stainless steel in sulfuric acid solution (številka: 6, 2019)
  Mechanical properties of graphene-nanoparticle and carbon-nanotube-reinforced PE-matrix nanocomposites (številka: 6, 2019)
  The influence of process parameters on the mechanical properties of friction-stir-welded joints of 2024 T351 aluminum alloys (številka: 6, 2019)
  Isothermal imidation kinetics of polymethacrylimide based on in-situ FTIR (številka: 6, 2019)
 21. 2020
   122

  Molecular dynamics simulation of Ti-6Al-4V diffusion bonding behavior under different process parameters (številka: 3, 2020)
  Forming-limits analysis of the superplastic 2A97 Al-Li alloy (številka: 3, 2020)
  Effect of amino alcohol admixtures on alkali-activated materials (številka: 3, 2020)
  Study of the size difference in laser-welding spots of aluminum alloy (številka: 3, 2020)
  Investigation of the hydrophobic properties of piezoelectric nanocomposites and applications in biomedical micro-hydraulic devices (številka: 3, 2020)
  Establishment of a multi-particle erosion model based on the low-cycle fatigue law (številka: 3, 2020)
  ACR in dolomitic aggregate concrete for an autogenous self-healing process (številka: 3, 2020)
  Possibilities for the use of waste perlite in the production of aerated autoclaved concrete (številka: 3, 2020)
  Strength properties and durability aspects of sintered-fly-ash lightweight aggregate concrete (številka: 3, 2020)
  The effects of leaching on the mineral phases in argon-oxygen decarburization of stainless-steel slag (številka: 3, 2020)
  Characterization of new recycled polymer shots addition for the mechanical strength of concrete (številka: 3, 2020)
  Microstructure and mechanical properties of wire arc additive-manufacturing high-carbon chromium bearing steel (številka: 3, 2020)
  Implementation of natural fillers in polyethylene and the resulting mechanical properties (številka: 3, 2020)
  Fatigue-strength analysis in the very-high-cycle regime of the TC17 titanium alloy with micro scratches (številka: 3, 2020)
  Microstructure and fatigue-crack growth of quenched and tempered 23CrNiMoV steel (številka: 3, 2020)
  Influence of ausferrite microstructure decomposition on the corrosion properties of austempered ductile iron (številka: 3, 2020)
  Influence of applied electron radiation on the properties of a polyamide 11 surface layer (številka: 3, 2020)
  Forming analysis of steel ball bearings made with warm skew rolling (številka: 3, 2020)
  Effects of technological parameters on the morphological, microstructural and mechanical behavior of micro-arc oxidation coatings on Al substrates (številka: 3, 2020)
  Thermal reaction processes and characteristics of an Al/MnOsub2 pyrotechnic cutting agent based on residue analyses (številka: 3, 2020)
  Characterization of recycled glass-cement composite (številka: 4, 2020)
  Effects of cyclic expansion-extrusion with an Asymmetrical extrusion cavity (CEE-AEC) on the microstructure and texture evolution of Mg-13Gd-4Y-2Zn-0.5Zr alloys (številka: 4, 2020)
  Behaviour of fibre-based polymer concrete subjected to ambient and heat curing (številka: 4, 2020)
  Effect of graphene on the properties of epoxidized-palm-oil plasticized poly(lactic acid) biopolymer nanocomposites (številka: 4, 2020)
  Influence of mechanical-alloying parameters on the structure and properties of Cu47Ti34Zr11Ni8 (številka: 4, 2020)
  Influence of thermomechanical treatment on the properties of commercial aluminium alloys from the 6000 series (številka: 4, 2020)
  Effect of a photocatalytic composite coupled with Potamogetor Crispus on control sediment phosphorus (številka: 4, 2020)
  Influence of cooling methods on the microstructure evolution of the carburized layer in 18CNiMo7-6 steel after high-temperature carburizing (številka: 4, 2020)
  Formation behaviour of spinel-CaS multiphase inclusions in Ca-treated resulphurised steel during the ladle furnace process (številka: 4, 2020)
  Cost-effective thermal-insulating building materials (številka: 4, 2020)
  Cyclic response of scaled low-rise shear walls with concealed bracings (številka: 4, 2020)
  Asymmetric cold rolling of an AA 5xxx aluminium alloy (številka: 4, 2020)
  Effects of grain size on the dynamic recrystallization of 25Cr2Ni4MoV steel for a super-large nuclear-power rotor (številka: 4, 2020)
  Corrosion characteristics of an additive-manufacturing cobalt-chrome-wolfram biomedical alloy under heat-treated and molybdenum-doped conditions (številka: 4, 2020)
  Investigating the properties of dental composites (številka: 4, 2020)
  Adsorption behavior of polyaniline micro/nanostructures for methyl orange (številka: 4, 2020)
  Microstructural changes in high-alloyed tool steels by sub-zero treatments (številka: 4, 2020)
  Microstructure of a joint of sintered carbides and steel brazed with Ag-Cu-Zn-Mn-Ni filler metal (številka: 4, 2020)
  Mechanical behavior and microstructure evolution of Ti-6Al-4V wire rod for producing aerospace fasteners (številka: 4, 2020)
  An improved strain-energy density model considering the effect of mean stress (številka: 4, 2020)
  Study of the workability and mechanical properties of concrete with added ground corncobs (številka: 4, 2020)
  Anomalous Hall effect and transport properties of ultra-thin Fe65Co35 films (številka: 5, 2020)
  High-strain-rate forming performance of an aluminum alloy (številka: 5, 2020)
  Experimental preparation of short-carbon-fiber-reinforced Al-5Cu matrix composites using vacuum suction casting (številka: 5, 2020)
  Synthesis and characterization of Mn0.3Zn0.7Fe2O4 ferrite with sol-gel combustion method (številka: 5, 2020)
  Influence of different additives on the mechanical performance of alpha-hemihydrate gypsum from phosphogypsum (številka: 5, 2020)
  Effects of rotary swaging, wire drawing and their combination on the resulting properties of nickel-alloy wires (številka: 5, 2020)
  Microstructure and tensile properties of friction-stir-processed Al-Li-Cu-Zr-Sc alloy (številka: 5, 2020)
  Experimental investigation of interfacial friction between FRPs-wrapped steel surface and cohensionless soil (številka: 5, 2020)
  Grouting and injection techniques to repair cracks and water leakage at the Renuka Devi temple, Chandragutti, India (številka: 5, 2020)
  Determination of the mechanical properties of Al/MWCNT composites obtained with the reinforcement of Cu-coated multiwall carbon nanotubes (MWCNTs) (številka: 5, 2020)
  Hot-deformation behavior and a modified physically based constitutive model for As-cast 12 % Cr steel during hot deformation (številka: 5, 2020)
  Microstructure and mechanical properties of cold-deformed pure titanium and titanium grade 5 (številka: 5, 2020)
  The effect of Y, Gd and Ca on the ignition temperature of extruded magnesium alloys (številka: 5, 2020)
  Preparation of Fe-Pd based nanoporous amorphous alloys and their electrocatalytic properties during decomposition of formic acid (številka: 5, 2020)
  Effectiveness of biodegradable oils as quenching media for commercial aluminium (številka: 5, 2020)
  Characterization and nitridation behaviors of silicon sawdust generated in the photovoltaic industry (številka: 5, 2020)
  A review of asymmetric rolling (številka: 5, 2020)
  Effects of the temperature on the pore evolution during sintering of the belite-sulfoaluminate cement clinker using x-ray computed microtomography (številka: 5, 2020)
  Recycling of the styrene fraction from post-consumer waste (številka: 5, 2020)
  Effect of PTFE on a confined explosion of HMX-based thermobaric explosives (številka: 5, 2020)
  Synthesis and magnetocaloric effect oF Co-substituted ZnFe2O4 nanoparticles with polyol method (številka: 5, 2020)
  Influence of silicone carbide additions on the mechanical properties of concrete (številka: 5, 2020)
  Minimum depth of milling to obtain the desired surface roughness in multi-layer materials (številka: 6, 2020)
  Analysis of the surface-preparation effect on the hardness-measurement uncertainty of aluminium alloys (številka: 6, 2020)
  A carbon-nanotubes-based heating fabric composite for automotive applications (številka: 6, 2020)
  Morphological and dimensional properties of unmodified and modified braille dots produced with UV inkjet printing (številka: 6, 2020)
  Study on the evaluation method for superplasticity of duplex stainless steel (iss. 1, 2020)
  Effect of pin profiles on the mechanical properties of friction-stir-welded AA5383 and AA7075 (iss. 1, 2020)
  Modeling and simulation based on the constitutive equation of 25Cr2Ni4MoV steel for a super-large nuclear-power rotor (iss. 1, 2020)
  The effect of pentagonal and octagonal joint design on the fatigue strength of polymer-matrix composite materials (iss. 1, 2020)
  Effects of prior annealing on the mechanical properties of a twist-extruded AA 7075 aluminum alloy (iss. 1, 2020)
  Determination of the optimal cutting parameters for machining technical plastics (iss. 1, 2020)
  Cannulated screws in the treatment of unicameral bone cysts in humerus and femur - analysis of the impact of different variables on the healing process (iss. 1, 2020)
  Use of water-soluble precursors in the production of cast metal foams (iss. 1, 2020)
  Influence of cold-rolling deformation and annealing temperature on the grain growth of Al-4-Mg-Mn alloy (iss. 1, 2020)
  Synergy of waste glass powder and waste rubber: a research on loading, perseverance and morphological features of unburnt fly-ash-based masonry units (iss. 1, 2020)
  Sliding-wear behavior of aluminum-matrix composites reinforced with graphene and SiC nanoparticles (iss. 1, 2020)
  Constitutive equations and processing map for hot deformation of a Ti-6Al-4V alloy prepared with spark-plasma sintering (iss. 1, 2020)
  Effect of a nano-zno addition on the wettability and interfacial structure of Sn-based Pb-free solders on aluminum (iss. 1, 2020)
  Improving the crosslink density and the mechanical properties after vulcanization for an iron oxide layer (scale) and SBR/rubber masterbatch (iss. 1, 2020)
  Manufacturing of cast-metal sponges from copper alloys (iss. 1, 2020)
  Characterization of non-ferrous metal powders (iss. 1, 2020)
  Comb-type fluorine-containing polymer electrolyte membranes (iss. 1, 2020)
  Manufacturing of cast-metal sponges from copper alloys (iss. 1, 2020)
  Dynamic response of a material during a high-speed impact (iss. 1, 2020)
  Formation and influence of magnesium-alumina spinel on the properties of refractory forsterite-spinel ceramics (iss. 1, 2020)
  Predicting the microstructure evolution for the warm skew rolling of bearing steel balls under different process parameters (iss. 1, 2020)
  Monitoring the effect of quartz-sand replacement by amorphous-silica raw material on the microstructure of calcium silicate composites (iss. 1, 2020)
  Influence of class C fly ash on the properties of plastic clay and a fired brick body (iss. 1, 2020)
  Use of numerical simulation in the production of porous-metal castings (iss. 2, 2020)
  Effect of a synthesis formulation on the thermal properties of polyurethane (iss. 2, 2020)
  Facile synthesis of Co(OH)sub2/RGO/NF electrodes with a porous nanostructure for high-performance supercapacitors (iss. 2, 2020)
  Analysis of the reasons for the leakage of a boiler water-wall tube in a power plant (iss. 2, 2020)
  Preparation of metal-fiber-reinforced Al-Si-Cu matrix composites in a vacuum-suction-casting process (iss. 2, 2020)
  Modeling of calmodulin-mediated processes in tissues using calmodulin-functionalized gold nanoparticles and fluorescent dyes (iss. 2, 2020)
  Stability of basalt-fibres reinforcement in alkali-activated systems (iss. 2, 2020)
  Effect of the electromagnetic compound field on the grain growth and wear resistance of a Cu-Pb monotectic alloy (iss. 2, 2020)
  The diffuse phase transition of Ti-rich (Basub0.75Srsub0.25) Tisub1+fdeltaOsub3+delta2delta dielectric ceramics (iss. 2, 2020)
  Refining aluminium-alloy melts with graphite rotors (iss. 2, 2020)
  Synthesis of (NHsub4)XWOsub3 nanorods by a novel hydrothermal route (iss. 2, 2020)
  Mechanical properties of polymer-matrix cellulose-based composite materials (iss. 2, 2020)
  Experimental study of autoclaved aerated concrete using circulating fluidized-bed combustion fly ash (iss. 2, 2020)
  Study of the reduction of Cr(VI) using a bio-based g-C3N4/LSACF photocatalyst (iss. 2, 2020)
  Tantalum oxide dielectrics processed with spark-plasma sintering (iss. 2, 2020)
  Effect of manganese content on the impact toughness and corrosion resistance of deposited metals of weathering steel (iss. 2, 2020)
  Effect of straight and angled abutments on the strain on a zirconia crown and implant in the mandibular second molar region (iss. 2, 2020)
  Stabilized domain-wall pinning in a constricted nanowire (iss. 2, 2020)
  Build-up formation in an induction channel furnace (iss. 2, 2020)
  Corrosion behavior of Fe-Al layers in seawater characterized with electrochemical impedance spectroscopy (iss. 6, 2020)
  Influence of design parameters of a polypropylene hollow-fibre heat exchanger on its thermal performance (iss. 6, 2020)
  Adsorption structure properties study of Clsub2 on a rutile TiOsub2(110) surface with first-principles calculations (iss. 6, 2020)
  Experimental study of the anti-seepage characteristics of sidraton particles (iss. 6, 2020)
  Synthesis and physicochemical properties of an advanced BaO-MgO-Al2O3-SiO2 system as an attractive protective-coating material (iss. 6, 2020)
  Mechanical and structural characteristics of atmospheric plasma-sprayed multifunctional TiO2 coatings (iss. 6, 2020)
  Enhanced photoelectrocatalytic activity of a Pt-modified Ti/TiO2/BiVO4 photoelectrode for water oxidation (iss. 6, 2020)
  Improvement of titanium dioxide nanoparticle synthesis with green chemistry methods using lemongrass (Cymbopogon Citratus) extract (iss. 6, 2020)
  Microstructural evolution and materials flow in butt cold welding of copper (iss. 6, 2020)
  Effect of heat treatment on the grain size, microhardness and corrosion behavior of the cold-working tool steels AISI D2 and AISI O1 (iss. 6, 2020)
  Characterisation and OSL dating of an ancient brick well at Pattaraiperumbudur, Tamil Nadu, India (iss. 6, 2020)
  Effect of heat input on the microstructure and mechanical properties of an electron-beam-welded AZ31 magnesium alloy (iss. 6, 2020)
  Mean-flow-stress analysis of laboratory hot-rolled S1100QL steel with minor Nb addition (iss. 6, 2020)
 22. 2021
   110

  Properties of the simulated coarse-grained microstructure of quenched and tempered high-strength steel (številka: 1, 2021)
  Mechanical properties of anodic titanium dioxide nanostructures (številka: 1, 2021)
  Lotus seedpod-based carbon quantum dots (številka: 1, 2021)
  Experimental analysis of the thermal-barrier coating for an Al2O3-TiO2 ceramic coated CI engine operating on calophyllum inophyllum oil (številka: 1, 2021)
  Effect of sterilization on the surface properties of Ti6Al7Nb alloy femoral stems (številka: 1, 2021)
  Leaching characteristics and mineralogical control of chromium in electric-arc-furnace stainless-steel slag (številka: 1, 2021)
  In memoriam prof. dr. Franc Vodopivec (1931-2021) (številka: 1, 2021)
  Void-closure behavior and a new void-evolution model for various stress states (številka: 1, 2021)
  In memoriam Matevž Gorenšek (1972-2020) (številka: 1, 2021)
  Characterization of new and retrieved titanium biomaterial for dental implants (številka: 1, 2021)
  Investigation of pipeline failure in a thermal power plant's process wastewater distribution system (številka: 1, 2021)
  Au-Pd and Bi-Se bearing pyrite and chalcopyrite from the Buchim copper mine, Eastern Macedonia (številka: 1, 2021)
  Mechanical properties and water-absorption characteristics of selected natural fibers as a replacement for asbestos (številka: 1, 2021)
  Statistical study of the primary-dendrite spacings in single-crystal superalloys (številka: 1, 2021)
  A study of the sonic resonance of the femoral part of hip endoprosthesis (številka: 1, 2021)
  Evaluation of microbial flora in patients with gingival enlargement during the treatment and surface chemistry of fixed orthodontic appliance archwire (številka: 1, 2021)
  Dynamic biaxial stress analysis of flat layered ceramic composites (številka: 2, 2021)
  Microstructure and mechanical properties of refractory high-entropy alloy HfMoNbTiCr (številka: 2, 2021)
  Modification of the cast structure of an EN AW 2011 alloy with homogenization (številka: 2, 2021)
  Acoustic emission and damage characteristics of anthracite under different conditions (številka: 2, 2021)
  Experimental and analytical study of a new kind of steel-PVA hybrid fiber concrete in the anchorage zone of a bridge expansion and contraction installation (številka: 2, 2021)
  Prediction of formation energy using two-stage machine learning based on clustering (številka: 2, 2021)
  Effect of C-Mn partitioning on the microstructure and mehanical properties of trip steel (številka: 2, 2021)
  Process-parameter optimization of WEDM with Inconel 825 alloy using GRA (številka: 2, 2021)
  Evaluation of the insulation condition of high-voltage transformers by detecting partial discharges using the electromagnetic wave radiation method (številka: 2, 2021)
  Effect of the rivet-hole tolerance on the stress-severity factor (številka: 2, 2021)
  Passive UHF RFID tags with thermal-transfer-printed antennas (številka: 2, 2021)
  Durability properties of recycled concrete with lithium slag under freeze-thaw cycles (številka: 2, 2021)
  Optimization of press-fit processes (številka: 2, 2021)
  Fluid-induced electrochemical corrosion of 13Cr stainless steel in high-speed flowing liquid containing 1 w/% and 2 w/% NaCl (številka: 2, 2021)
  Influence of a low-temperature plastic-deformation process on the microstructure of an Al-Si-Mg aluminium alloy (številka: 2, 2021)
  Isothermal curing kinetics of polymethacrylimide/nano SiO2 composites based on a dynamic thermomechanical analysis (številka: 2, 2021)
  Experimental investigation on stress and die-wall frictional characteristics of metal powder during high-velocity compaction (številka: 2, 2021)
  Characterisation of biomedical titanium layers deposited by a vacuum plasma spray process (številka: 2, 2021)
  Modified physically-based constitutive model for as-cast Mn18Cr18N austenitic stainless steel at elevated temperatures (številka: 2, 2021)
  Multi-objective optimization of the resistance spot-welding process parameters for the welding of dual-phase steel DP500 (številka: 2, 2021)
  Suitability of moulding materials for Al-Li alloy casting (številka: 2, 2021)
  Effect of Sr addition on the microstructure and properties of the A356 A1 alloy (številka: 3, 2021)
  Mechanical behavior and microstructure evolution of the Ti-3Al-5Mo-4.5V alloy at an elevated deformation temperature (številka: 3, 2021)
  Preparation of calcium sulfate hemihydrate whiskers from complex jarosite waste (številka: 3, 2021)
  Revealing the abrasion resistance of meta-stable titanium alloys using multi-pass dual-indenter tests (številka: 3, 2021)
  Numerical study of the temperature field for Fe3Al laser welding (številka: 3, 2021)
  Method achieving cooling uniformity and optimal plate-curvature during ultra-fast cooling in a HSM (številka: 3, 2021)
  Short-term effects of selective transcutaneous auricular-nerve stimulation measured in a subject with angina pectoris (številka: 3, 2021)
  Cold-sprayed Al-composite coatings on S135 drill-pipe steel (številka: 3, 2021)
  A novel 3d transition-metal alcocrcuti high-entropy alloy (številka: 3, 2021)
  Microstructure evolution of in situ composite coatings fabricated by laser caldding with different powers (številka: 3, 2021)
  Determination of the effect of TiO2 on the dynamic behavior of scaled concrete chimney by OMA (številka: 3, 2021)
  Corrosion behaviour of tempered 42CrMo4 steel (številka: 3, 2021)
  Modifying GO and doping it in waterborne acrylic coatings to enhance their mechanical performance and corrosion protection (številka: 3, 2021)
  Void evolution behavior and closure criterion inside large shaft forgings during a forging process (številka: 3, 2021)
  Preparation and characterizaion of activated carbon from oil-palm fiber and its evaluation for methylene blue adsorption (številka: 3, 2021)
  Hot extrusion followed by a hot ECAP consolidation combined technique in the production of boron carbide (B4C) reinforced with aluminium chips (AA6061) composite (številka: 3, 2021)
  Anti-erosion capacity of a granular filter subjected to a periodically variable hydraulic gradient (številka: 4, 2021)
  Quercetin-modified Fe3O4 nanoparticle-based medical imaging modality for the monitoring of therapeutic-drug delivery (številka: 4, 2021)
  Analysis and thermodynamic stability of nuclei in spheroidal graphite in Fe-C-Si alloys (številka: 4, 2021)
  Influence of a prefabricated-crown rolling process on the corrosion behaviour of Az31 magnesium alloy (številka: 4, 2021)
  Physicochemical in-situ synthesis of prussian blue for cesium removal (številka: 4, 2021)
  Corrosion-behavior analysis of a Fe-Al layer in seawater characterized by static chemichal etching (številka: 4, 2021)
  Oxidizer and gas-environment effects on afterburing reactions and explosion performances of HMX-based thermobaric explosives (številka: 4, 2021)
  Phase-transformation dynamics and characterization of percipitates in the Cu-3Ti-3Ni-0.5Si alloy (številka: 4, 2021)
  Experimental analysis of the combustion chamber coated with Mo and Al2O3-TiO2 in a diesel engine (številka: 4, 2021)
  Influence of quartz sand and marble-sludge powder as replacements for fine aggregate on the mechanical properties of high-strenght self-compacting concrete (številka: 4, 2021)
  Hot-deformation behavior of hot isostatic pressed Ti-6Al-4V alloy during hot compression (številka: 4, 2021)
  Optimizing the environmental factors for the affinity of 222Rn with carbon fibers (številka: 4, 2021)
  Catastrophic oxidation of AlSI M4 alloy (številka: 4, 2021)
  Metallographic methods for determining the quality of aluminium alloys (številka: 4, 2021)
  In memoriam (številka: 4, 2021)
  Effects of air-cooling-hole geometries on a low-pressure die-casting process (številka: 4, 2021)
  High-temperature oxidation behavior of an N5 nanocrystalline coating deposited with ESD on a Ni-based single-crystal superalloy (številka: 5, 2021)
  Tailoring surface morphology and topography of shot-peened Ti6Al4V via grit blasting (številka: 5, 2021)
  Preparation of ATO nanopowders with Co-precipitation and their laser-reflection properties (številka: 5, 2021)
  Mechanical testing of laminated composite materials for prosthetic sockets (številka: 5, 2021)
  Effect of tool-pin profiles over square-wave tool-path pattern on the friction-stir welding of AA6061 - Cu dissimilar alloys (številka: 5, 2021)
  Experimental study on the dynamic shear modulus and damping ratio of saturated sand under cyclic loading (številka: 5, 2021)
  NEXAFS - a modern technique for studying the molecular orbitals in thin layers (številka: 5, 2021)
  Study on alternate immersion corrosion behavior and mechanism of SDCM die steel for hot stamping (številka: 5, 2021)
  High entropy allows a better affinity between metal ions and activated carbon fibres (številka: 5, 2021)
  Warm-deformation behavior of 65Mn spring steel (številka: 5, 2021)
  Manufacturing thinned friction-stir welded 1050 aluminum by post rolling (številka: 5, 2021)
  Study of the suitability of various types of casting materials for the manufacture of a ship engine (številka: 5, 2021)
  A sulphide-capacity prediction model of blast-furnace slag (številka: 5, 2021)
  Characterization of chemicals from prosopis juliflora (PJ) - a potential enhancer for lightweight polymer applications (številka: 5, 2021)
  Sintering behaviour of magnesium oxide obtained from seawater doped with nano-TiO2 (številka: 5, 2021)
  The influence of chemical composition and heat treatment on the mechanical properties and workability of the aluminium alloy EN AW 5454 (številka: 5, 2021)
  Evaluation of a hybrid biocomposite of HA/HDPE reinforced with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as a bone-substitute material (številka: 5, 2021)
  Treating waste sludge from water-purification plants with the geopolymerization method (številka: 5, 2021)
  Modulation of melatonin secretion with transcutaneous auricular nerve stimulation (številka: 6, 2021)
  The influence of the hot-rolling technique for EN AW-8021B aluminium alloy on the microstructural properties of a cold-rolled foil (številka: 6, 2021)
  A novel design of peristaltic carbon nano pump and an analysis of helium flow (številka: 6, 2021)
  Research on material flow-stress behavior and the die-forging process for forged-steel brake discs for high-speed trains (številka: 6, 2021)
  Effects of OV-POSS nanoparticles on the vulcanization kinetics of natural rubber compounds (številka: 6, 2021)
  Supervised tuning of a chiller with a cold phase-change material using an RSM-Smith predictor (številka: 6, 2021)
  Effect of the Nsub2/Ar flow ratio on the microstructure and mechanical properties of TiSiCN coatings (številka: 6, 2021)
  Characteristic of xonotlite synthesized by hydrothermal reaction using rice husk ash and its application to absorb chrome (III) solution (številka: 6, 2021)
  Effect of CeOsub2 doping on the microstructure and corrosion behavior of CoCuNiTi high-entropy alloy coatings (številka: 6, 2021)
  Effect of salt-water aging on the mechanical properties of flax-woven fabric-reinforced epoxy composites (številka: 6, 2021)
  Comparison of the corrosion properties of CoCrMo dental alloys in artificial saliva (številka: 6, 2021)
  Optimization of tribological properties of an epoxy hybrid polymer composite reinforced with ZrBsub2 and PFTE particles using response surface methodology for high-temperature tribological applications (številka: 6, 2021)
  High-temperature deformation behavior andhot-processing map of 25CrMo4 axle steel based onfriction correction (številka: 6, 2021)
  Effect of diffrent loads on the wear behaviors of 5Cr5Mo2V steel at 700 °C (številka: 6, 2021)
  Hot deformation behavior and processing map of a Mg-Gd-Y-Zn-Zr alloy (številka: 6, 2021)
  Cement thickness of post and cores fabricated by modern digital technology (iss. 1, 2021)
  Quality of precipitation annealing of heat-resistant cast steel using a Taguchi analysis (iss. 1, 2021)
  A new method of determining facial size for three-dimensional photogrammetry quantification (iss. 1, 2021)
  Effect of deposition time on nanocolumnar TiZrN films grown by reactive magnetron co-sputtering with the OAD technique (iss. 1, 2021)
  Technology of coupled permeability enhancement of hydraulic punching and deep-hole pre-splitting blasting in a "three-soft" coal seam (iss. 1, 2021)
  Influence of different treatments on the corrosion behaviour of an Fe-based biodegradable alloy (iss. 1, 2021)
  The use of an intra-oral scanner for patellar surface analysis in total knee arthroplasty (iss. 1, 2021)
  Application validity of the technological procedure for making spiral drill-bit grooves (iss. 1, 2021)
 23. 2022
   85

  Multi-electrode transcutaneous electrical stimulation of the human external ear (, 2022)
  Development of a co-extruded Al-Ti bimetal composite (številka: 1, 2022)
  Effects of initial shear stress and vibration frequency on the dynamic strength characteristics of saturated clay (številka: 1, 2022)
  Experimental study of the internal erosion behaviors of granular soils in horizontal seepage (številka: 1, 2022)
  Effect of temperature on MgO activity in the CaO-SiOsub2-MgO-Alsub2Osub3 system measured by molten tin (številka: 1, 2022)
  Microstructure evolution of corrugated interface 304/Q345R rolling-composite plate (številka: 1, 2022)
  Determining the thermal energy required to heat a biogas plant fermenter (številka: 1, 2022)
  Dielectric loss of Sisub2Nsub2O and the influence of Li on its properties (številka: 1, 2022)
  Effect of pulse duration on the properties oflaser-welded glass joints (številka: 1, 2022)
  Potential effect of UV radiation on the optical and anti-microbial properties of PVA/metal-saltnanocomposites (številka: 1, 2022)
  Effect of the MQL technique on cutting force and surface quality during the slot milling of titanium alloy (številka: 1, 2022)
  Residual stress modeling and analysis in AISI A2 steel processed by an electrical discharge machine (številka: 1, 2022)
  Adsorption of lead from contaminated water using biosorbent (številka: 2, 2022)
  A modified test for determining the fluidity of ductile cast iron (številka: 2, 2022)
  Characterization of hybrid aluminum composites reinforced with Alsub2Osub3 particles and walnut-shell ash (številka: 2, 2022)
  Structural and elastic properties of AgNisub10 alloy studied with ab-initio calculations (številka: 2, 2022)
  Hot-compression deformation behavior and constitutive equations of LZ50 axle steel (številka: 2, 2022)
  Stability studies of cohesive soil with nano magnesium and zinc oxide (številka: 2, 2022)
  Spinodal decomposition of precipitation hardening Fe-17Cr-4Ni-4Cu stainless steel at 475 °C (številka: 2, 2022)
  Analysis of a cryogenically cooled near-dry WEDM process using different dielectrics (številka: 2, 2022)
  Experimental investigation of electrical discharge machining of Inconel 718 using a TiBsub2-Cu sintered composite electrode (številka: 2, 2022)
  Thermal-deformation model of a SR-modified A356 aluminum alloy (številka: 2, 2022)
  Modified design structure of a metamaterial microstrip patch array antenna for RF energy optimization (številka: 2, 2022)
  Influence of voltage and current on the arc shape in cable-type wire TIG-MIG hybrid welding (številka: 2, 2022)
  Effect of cooling rate on the microstructure and mechanical properties of solution-treated Mg-9Gd-4Y-2Zn-0.5Zr alloy (številka: 2, 2022)
  Numerical and experimental investigations on GFRP and AA 6061 laminate composites for deep-drawing applications (številka: 2, 2022)
  Influence of heat treatment on the high-temperature oxidation behaviour of chromium-molybdenum-vanadium alloyed hot-work tool steel (številka: 2, 2022)
  Influence of temperature effects on nano-silica blended self-compacting glass mortar (številka: 2, 2022)
  Microstructure evolution and corrosion behavior of Al-Si/Al-Mn composites in salt spray (številka: 2, 2022)
  White-layer thickness on edm-processed AISI A2 steel – mathematical modeling and analysis (številka: 2, 2022)
  Experimental and numerical investigation of epoxy hybrid polymer composite reinforced with ZrBsub2 and PTFE particles using a pin-on-disc tribomete (številka: 3, 2022)
  The influence of Nb, Ta and Ti modification on hot-work tool-steel grain growth during austenitization (številka: 3, 2022)
  A review of measuring the gelation time in unsaturated polyester resins (številka: 3, 2022)
  Study of a modified melamine sponge and its lipophilic and hydrophobic properties (številka: 3, 2022)
  Preparation and property of Ni/Ag-Cu powder composite conductive paste (številka: 3, 2022)
  Numerical analysis of the effect of heat input in the spot welding of dissimilar materials (številka: 3, 2022)
  Effect of inclusions on the softening mechanism of Al 1235 alloy during thermal deformation (številka: 3, 2022)
  Hard machining of P235GH steel with different parameters using GSRS modelling (številka: 3, 2022)
  Unravelling the tribological behaviour of mercerized coconut inflorescence fiber fortified unsaturated polyester composites (številka: 3, 2022)
  Effect of concentration and temperature on the rheological behavior of hydroxylethyl cellulose solutions (številka: 3, 2022)
  Effect of fiber-layer positions on mechanical properties of carbon fiber reinforced materials manufactured by fused deposition modeling (številka: 3, 2022)
  Influences of boron carbide particles on the wear rate and tensile strength of AA2014 surface composite fabricated by friction-stir processing (številka: 3, 2022)
  Mechanical properties of rc beams with AFRP sheets under a sustained load (številka: 4, 2022)
  Laser drilling of air-film cooling holes in air and with coaxial waterjet assistance (številka: 4, 2022)
  Integrity assessment of an aircraft cylinder assembly with a crack (številka: 4, 2022)
  Preparation and characterization of a CipHCl-PLA/PBC/CS composite fiber membrane forantibacterial wound dressing (številka: 4, 2022)
  Effect of upsetting-extrusion-upsetting on the recrystallization of an Mg-9Gd-4Y-2Zn-0.5Zr alloy (številka: 4, 2022)
  Effects of a Cu addition on the corrosion resistance of low-alloy pre-hardened plastic mold steel (številka: 4, 2022)
  Characterization of different WC-Co cemented-carbide tools (številka: 4, 2022)
  Estimation of the corrosion properties for titanium dental alloys produced by SLM (številka: 4, 2022)
  Study of the corrosion process of a peo-treated aluminum alloy in different concentrations of NaCl (številka: 4, 2022)
  Contemporary technologies for the measurement of pulpal blood perfusion in teeth (številka: 4, 2022)
  Temperature-induced thickness reduction of micromechanical properties of Sn-0.7Cu solder alloy (številka: 4, 2022)
  Molecular dynamics simulation of tensile deformation of nanometer multilayer Cu/Ta materials (številka: 4, 2022)
  Effect of initial temperature on the microstructure and properties of cryogenic rolled AZ31 magnesium alloy (številka: 5, 2022)
  Numerical simulation of dynamic mechanical properties of graphene-reinforced aluminum matrix composites (številka: 5, 2022)
  Characterisation of concrete from the Rupnik military line (številka: 5, 2022)
  Magnetically controlled growing rods for the treatment of eos (številka: 5, 2022)
  Adhesive-strength assessment of lime injection grout using standardised and modified test methods (številka: 5, 2022)
  Study on descaling characteristics of 304 stainless steel using pickling and abrasive water jet (številka: 5, 2022)
  Correction of flow curves and constitutive modeling of an as-cast N06625 nickel-based alloy (številka: 5, 2022)
  Study of the first Boulogne-Sur-Mer cements used for a historic aqueduct from the 19th century (številka: 5, 2022)
  Influence of Ce addition on the microstructureand hot-processing maps of Mg-1Ca-0.5Mn alloys (številka: 5, 2022)
  Evaluation of secondary aluminium dross in calcium aluminate cement (številka: 5, 2022)
  Plaster characteristics of byzantine wall paintings in Western Anatolia (številka: 5, 2022)
  Optimization of injection molding quality based on bp neural network and PSO (številka: 5, 2022)
  Characteristics of the traditional Korean lime plaster after an addition of perilla oil (številka: 5, 2022)
  Characterization of lime mortar and plasters of fortress Concepcion de La Vega (številka: 5, 2022)
  Characteristics of Byzantine-period lime mortars and plasters from the Anaia Church (številka: 5, 2022)
  Experimental investigation of concrete with recycled tyre-rubber waste as fine aggregate material (številka: 5, 2022)
  Investigation of Ni-P coated bamboo fibre/nano-TiOsub2 polyester matrix composite properties (številka: 5, 2022)
  Application of a CS/ATP composite flocculant forrecycling the main components from a bezafibratesynthesis waste solution (številka: 5, 2022)
  Influence of artificial saliva and essentialoil-based solutions on the electrical parametersof nitinol and stainless steel archwires (številka: 5, 2022)
  Corrosion and protection of non-patinated, sulphide- and chloride-patinated bronze (številka: 6, 2022)
  Investigation of the effect of Inconel particulate filler on the mechanical and fire-retardant characteristics of GFRP composites (številka: 6, 2022)
  Study of factors influencing the wall slip of a magnetorheological fluid (številka: 6, 2022)
  Synthesis and photoluminescence properties of ellipsoidal Lasub2Osub2SOsub4:Eusup3+ phosphors (številka: 6, 2022)
  Numerical investigation of HVAF-sprayed Fe-based amorphous coatings (številka: 6, 2022)
  Comparative study of the recombinant activity effect at the grain boundaries in silicon solar cells (številka: 6, 2022)
  Isolation of microfibers in the processing of polyamide fabrics (številka: 6, 2022)
  Properties of high-chromium cast iron/low-carbon steel bimetal fabricated by hot-rolling (številka: 6, 2022)
  Strengthening mechanism of 15-5PH stainless steel under different aging temperatures (številka: 6, 2022)
  Epoxy-resin adhesive for seam filling and pothole repair in pavement maintenance (številka: 6, 2022)
  Analysis of temperature distribution in laser alloying of pure copper (številka: 6, 2022)
  Mechanical behaviour of inflorescence/glass-fibre-reinforced hybrid epoxy composites (številka: 6, 2022)
 24. 2023
   51

  effect of thickness reductions on microstructure and nano-mechanical properties of AZ31 magnesium alloy in flow-forming (številka: 1, 2023)
  Advanced materials and research for the green future (številka: 1, 2023)
  Tensile-shear-strength prediction of friction-melt-bonded dissimilar spot joints using RSM (številka: 1, 2023)
  Auscultation of a heart and vascular activity during auricular nerve stimulation (številka: 1, 2023)
  Investigation of the surface quality of AA6082-ZrOsub2-Gr MMCs using abrasive waterjet machining (številka: 1, 2023)
  Preparation and hardness of a functionally graded Ni-Al coatin (številka: 1, 2023)
  Study of interfacial adhesion of pavement sealants based on molecular dynamic (številka: 1, 2023)
  A single-layer fss for S-, C-, X-, Ku- and X-band applications (številka: 1, 2023)
  Potential barrier estimation with a graphical method (številka: 1, 2023)
  Performance of an epoxy-filler-modified bamboo-reinforced concrete slab (številka: 1, 2023)
  Effects of pre-oxidation on hot corrosion resistance of Al–Si coatings (številka: 1, 2023)
  Shrinkage behavior of an eco-friendly engineered cementitious composite (številka: 1, 2023)
  Preparation and study of a PU-modified epoxy resin cold patching mixture (številka: 2, 2023)
  Utilization of slag powder and recycled concretewastes in reactive powder concrete (številka: 2, 2023)
  Enhancing the mechanical, thermal and electrical properties of alumina-MWCNT hybrid nanofiller reinforced epoxy composites (številka: 2, 2023)
  Mechanical and metallurgical properties offriction-stir-welded aisi 304 stainless steel (številka: 2, 2023)
  Role of olivine aggregate in lime and cement mortars for the sequestration of atmospheric COsub2 (številka: 2, 2023)
  Light-stimulated lowering of glucoseconcentration in a dextrose solution mediated bymerocyanine molecules (številka: 2, 2023)
  Corrosion behaviour of annealed 42CrMo4 steel (številka: 2, 2023)
  Effect of a scandium addition on anodizing AlMg alloys (številka: 2, 2023)
  Enhancing the cryogenic impact toughness offerritic steel by multi-type and fine-microstructure design (številka: 2, 2023)
  Characterisation of the microstructure and defects during the direct energy deposition of hybrid Ti6Al4V in a low-quality atmosphere (številka: 2, 2023)
  Multi-electrode transcutaneous electrical stimulation of the human external ear (številka: 2, 2023)
  Failure analysis of a tractor front axle (številka: 2, 2023)
  Dynamic compressive properties of aluminium-matrix composites reinforced with SIC particles (številka: 2, 2023)
  Correlation between electrical and optical properties of doped silicon nanocrystals (številka: 2, 2023)
  Fffects of three-dimensional-printed zirconia all-ceramic crowns on periodontal health and aesthetics of patients receiving anterior tooth aesthetic restoration (številka: 2, 2023)
  Development of a pneumatic, artificial-muscle-based press for punching thin metal sheets (številka: 3, 2023)
  Effect of alkaline solution concentration on the passivation film of Cu-Ni alloy (številka: 3, 2023)
  Effects of alloying elements and surface properties on the corrosion behavior of HVOF-deposited WC coatings (številka: 3, 2023)
  Bio-printing of femur model (številka: 3, 2023)
  Dry sliding wear behaviour of AZ31/ZrOsub2 composites produced using a stir casting process (številka: 3, 2023)
  A contemporary review of the advancements in joining technologies for battery applications (številka: 3, 2023)
  Evolution of microstructure and embrittlement during the tempering process in SiCrCu medium-carbon steels (številka: 3, 2023)
  Study of droplet transfer characteristics and weld formation with ER430LNb ferritic stainlesssteel during gas metal arc welding (številka: 3, 2023)
  Failure analysis of carbide twist-drill bit forsmall-scale granite drilling (številka: 3, 2023)
  Experimental study on the factors affecting the insulation performance of flame-retardant multilayer insulation materials (številka: 3, 2023)
  Injection molding of polycarbonate thick-walled parts using a tool with variously designed gate inserts (številka: 3, 2023)
  Design of a triple-bandpass filter using a modified T-shaped rectangular coupled with a stepped impedance resonator for smart portable communication device applications (številka: 4, 2023)
  Hot-deformation behavior and processing map of 22MnB5 high-strength steel (številka: 4, 2023)
  Dry-sliding wear resistance of AISI H11-type hot-work tool steel (številka: 4, 2023)
  Corrosion behavior and wetting properties of cast TNZT alloys (številka: 4, 2023)
  Influence of temperature on the interaction kinetics between molten aluminium alloy AL99.7 and tool steel H11 (številka: 4, 2023)
  Influence of cement content and moisture content on the pullout-interface properties of geogrid-solidified waste mud (številka: 4, 2023)
  Thermal-power-plant condenser-tube corrosion analysis (številka: 4, 2023)
  Pickling – passivation mechanism and process optimization of Q235 steel pipeline (številka: 4, 2023)
  Two-step synthesis and formation mechanism for lacuos nano-sized agglomerates (številka: 4, 2023)
  The influence of TiO2 nanoparticles on the mechanical properties and microstructure of AA2024 aluminium alloy (številka: 4, 2023)
  Polycentric knee prosthesis with carbon fabric reinforced polymer: fabrication and structural evaluation (številka: 4, 2023)
  Microstructure and high-temperature wear behavior of Fe-based amorphous coatings by laser cladding (številka: 4, 2023)
  Influence of the thermal condition of steel on the transformation temperatures of two chromium hot-work tool steels (številka: 4, 2023)