Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino

 1. 1953
   35

  številka: 1 (1953)
  številka: 2 (1953)
  številka: 3 (1953)
  Maribor in slovenska univerza (številka: 1, 1953)
  Najstarejša livarna železa na Slovenskem (številka: 1, 1953)
  Prvi ljubljanski livarji zvonov in topov (številka: 1, 1953)
  Novo gradivo iz Brownovega potopisa (številka: 1, 1953)
  Bela krajina v uporu (številka: 1, 1953)
  Ivan Vrhovec (številka: 1, 1953)
  Trg v Kropi (številka: 1, 1953)
  Kranjski portali (številka: 1, 1953)
  Zagrad pri Prevaljah (številka: 1, 1953)
  Iz zgodovine delavskega gibanja v Ljubljani (številka: 1, 1953)
  Nov opis francoske Ljubljane (številka: 1, 1953)
  Donesek k slovenski kulturni dejavnosti med NOB v Bariju (številka: 2, 1953)
  Pomen ustoličenja koroških vojvod v slovenski zgodovini in njegova problematika (številka: 2, 1953)
  Slike iz Brkinov (številka: 2, 1953)
  Socialne razmere našega delavstva v Kropi, Kamni gorici in Železnikih proti koncu XIX. stoletja (številka: 2, 1953)
  Gradovi na loškem ozemlju (številka: 2, 1953)
  Bela krajina v uporu (številka: 2, 1953)
  Svilarske manufakture v Ljubljani (številka: 2, 1953)
  Rast prebivalstva v Prekmurju (številka: 2, 1953)
  Sporna imena krajev v tolminskem urbarju iz leta 1377 (številka: 2, 1953)
  Ob novem predlogu generalnega načrta za Ljubljano (številka: 3, 1953)
  Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju (številka: 3, 1953)
  Urbanistična načela za direktivni načrt Ljubljane (številka: 3, 1953)
  Železarna Gradac v Beli Krajini (številka: 3, 1953)
  Ptujski grad in njegova okolica v novem veku (številka: 3, 1953)
  Vprašanja iz Primorske (številka: 3, 1953)
  Bela krajina v uporu (številka: 3, 1953)
  Dragotin Kette in Novo mesto (številka: 3, 1953)
  Usoda Miklošičevega spomenika v Ljutomeru (številka: 3, 1953)
  Slika nekdanje glažute ob spodnji Lobnici pri Rušah (številka: 3, 1953)
  Josip Mravljak (številka: 3, 1953)
  Pomen šolskih kronik za zgodovino šolstva (številka: 3, 1953)
 2. 1954
   33

  številka: 1 (1954)
  številka: 2 (1954)
  številka: 3 (1954)
  Koprski glavar Slovanov v avstrijsko-beneški vojni 1508-1516 (številka: 1, 1954)
  O rimskem obdobju na Slovenskem (številka: 1, 1954)
  Utrinki iz neobjavljenih spominov (številka: 1, 1954)
  Arhiv gradbenih spisov v Mariboru (številka: 1, 1954)
  Ilegalni tisk v delavskem gibanju v Ljubljani okrog osemdesetih let prejšnjega stoletja (številka: 1, 1954)
  Iška vas 1941 - 1948 - 1953 (številka: 1, 1954)
  Nov dostavek k Cankarjevi bibliografiji (številka: 1, 1954)
  Javna razsvetljava v stari Ljubljani (številka: 1, 1954)
  Botanični vrt v Ljubljani (številka: 2, 1954)
  Zgodovina plavža v Železnikih (številka: 2, 1954)
  Slikar Jožef Petkovšek (številka: 2, 1954)
  Veliki tolminski kmečki punt (številka: 2, 1954)
  Razvoj elektrogospodarstva v LRS (številka: 2, 1954)
  Dokaz o starosti šentjernejskih konjskih dirk (številka: 2, 1954)
  Fužine bakra v Ilirski Bistrici in tržiški kosarji (številka: 2, 1954)
  Prešernova gostilna pri "Črnem orlu" (številka: 2, 1954)
  Črna smrt v Gorici leta 1682 (številka: 2, 1954)
  Kako je nastal Soški odred (številka: 2, 1954)
  Ljubljanska Glasbena Matica in njen pomen (številka: 2, 1954)
  Etnografija Santoninovega itinerarija po Koroškem, Kranjskem in Štajerskem 1485-1487 (številka: 2, 1954)
  Začetki Novega mesta (številka: 3, 1954)
  Katastralne mape Slovenskih goric iz leta 1824 (številka: 3, 1954)
  Kaj nam govore Šempetrski nagrobniki? (številka: 3, 1954)
  Prebivalstvo Ljubljane pred dvesto leti (številka: 3, 1954)
  Prva majolikarna v Ljubljani (številka: 3, 1954)
  Neznana pisma Žige Zoisa (številka: 3, 1954)
  Naši spomeniki: Gramozna jama, Žale, Urh (številka: 3, 1954)
  Nekaj o geodeziji (številka: 3, 1954)
  Nekaj prispevkov k odmevu makedonske Ilindenske vstaje med slovenci (številka: 3, 1954)
  Romanska arhitektura v Prekmurju (številka: 3, 1954)
 3. 1955
   24

 4. 1956
   26

  številka: 1 (1956)
  številka: 2 (1956)
  številka: 3 (1956)
  Bohinjsko rudarstvo in fužinarstvo konec 18. stoletja (številka: 1, 1956)
  Upor podložnikov gospostva Brda pri Kranju v letih 1781 do 1783 (številka: 1, 1956)
  Podložniki in vojaška služba v terezijanski dobi (številka: 1, 1956)
  O prvi stavki in o razmerah na Jesenicah pred začetkom političnih bojev (številka: 1, 1956)
  In memoriam dr. Janko Polec (številka: 1, 1956)
  Izraz, podoba, pesem (številka: 1, 1956)
  Arhiv poveljstva armadne skupine maršala Svetozarja Boroevića (številka: 1, 1956)
  Zgodovinski pregled regulacije Savinje in njenih pritokov (številka: 1, 1956)
  Zidani most v zgodovini (številka: 2, 1956)
  Anton Aškerc - mestni arhivar ljubljanski (številka: 2, 1956)
  Aškerčeva stanovanja v Ljubljani. Aškerčeva borba za uradnega slugo (številka: 2, 1956)
  Severovzhodne italske zapore v antiki (številka: 2, 1956)
  Gradnja kanalov na Ljubljanici v prvi polovici XVIII. stoletja (številka: 2, 1956)
  Razvoj portalov v Celju (številka: 2, 1956)
  Prvi slovenski socialnodemokratski list "Novi čas" (številka: 2, 1956)
  O prvem slovenskem delavskem listu (številka: 2, 1956)
  Maribor v letih 1918-1919 (številka: 2, 1956)
  Slovenska trgovska mladina v Zagrebu (številka: 2, 1956)
  Srednjeveška arhitektura na Gradu pri Slovenjem Gradcu v luči zgodovine in novih odkritij (številka: 3, 1956)
  Teritorij in uprava mesta Celja od davnih dni do danes (številka: 3, 1956)
  Novomeški spomini (številka: 3, 1956)
  Nekaj vprašanj iz zgodovine Stare Ljubljane (številka: 3, 1956)
  Gospodarski položaj ribniških podložnikov v začetku XIX. stoletja (številka: 3, 1956)
 5. 1957
   23

 6. 1958
   20

 7. 1959
   29

  številka: 1 (1959)
  številka: 2 (1959)
  številka: 3 (1959)
  Rajnik Bogotáj (številka: 1, 1959)
  Gorenjsko železarstvo v XIV. in XV. stoletju (številka: 1, 1959)
  Razvoj industrije v Sloveniji med obema vojnama (številka: 1, 1959)
  Ustanovitev Komunistične partije v Zagorju (številka: 1, 1959)
  Mariborski mestni grad (številka: 1, 1959)
  Ljubljana - spomenik zgodovinskega urbanizma in arhitekture (številka: 1, 1959)
  Umetnostnogeografski položaj romanske arhitekture na Slovenskem (številka: 1, 1959)
  Prispevki za zgodovino rimskega Iga (številka: 2, 1959)
  Vedute slovenskih krajev iz začetka XVIII. stoletja (številka: 2, 1959)
  Koprska nota in miljski protokol iz l. 1849, v neobjavljenem spisu Antonija De Colle (številka: 2, 1959)
  Ljubljana in Slovenija v očeh inozemskega potnika leta 1848 (številka: 2, 1959)
  Pol stoletja III. ljubljanske gimnazije (številka: 2, 1959)
  Nova cesta od Vrhnike do Planine (številka: 2, 1959)
  Kako so zidali semenišče v Ljubljani (številka: 2, 1959)
  Ustanovitveni manifest "Delavske socialistične stranke za Slovenijo" z dne 3. marca 1920 (številka: 2, 1959)
  Dve "novi" baročni fasadi v Ljubljani (številka: 2, 1959)
  Z drugo stotnijo Slovenskega planinskega polka v borbi za Korotan (številka: 2, 1959)
  Prešerni na Vrhniki (številka: 3, 1959)
  Trst in njegovo neposredno zaledje v prvih treh desetletjih XVIII. stoletja (številka: 3, 1959)
  Ob stoletnici proge Pragersko-Kotoriba (-Velika Kaniža-Budimpešta) (številka: 3, 1959)
  Prof. Franjo Baš - 60-letnik (številka: 3, 1959)
  Ob štiridesetletnici ustanovitve KPJ (številka: 3, 1959)
  Stavbni razvoj Gruberjeve palače v Ljubljani (številka: 3, 1959)
  Luxuria z Visokega pod Kureščkom (številka: 3, 1959)
  Pravni status tujcev v uredbah piranskih statutov (številka: 3, 1959)
  Gotska arhitektura v Sloveniji (številka: 3, 1959)
 8. 1960
   27

  številka: 1 (1960)
  številka: 2 (1960)
  številka: 3 (1960)
  O nekdanjem žebljarstvu na bivšem Kranjskem (številka: 1, 1960)
  O zgodovinskem in arhitektonskem razvoju Tartinijevega trga v Piranu (številka: 1, 1960)
  Organizacija gore in Gorske bukve (številka: 1, 1960)
  Priprave in misli o izdaji spomeniške topografije (številka: 1, 1960)
  Ilegalne grafične tehnike centralne tehnike KPS v Ljubljani (številka: 1, 1960)
  Zgodovina ljubljanskih opekarn od leta 1732 do leta 1860 (številka: 1, 1960)
  Nekateri revolucionarni dogodki na vzhodnem Slovenskem leta 1960 (številka: 1, 1960)
  O Židovskem trgu v Piranu (številka: 1, 1960)
  Nekaj podatkov o baročnih kiparjih in njihovih delih na slovenskem Štajerskem (številka: 1, 1960)
  Zaključne operacije za osvoboditev naše domovine (številka: 2, 1960)
  Razkroj fevdalne agrarne strukture in prehod na individualizirano kmetijstvo na Kranjskem (številka: 2, 1960)
  Ljubljanska učna stolica za kmetijstvo (številka: 2, 1960)
  Felice Salimbreni (številka: 2, 1960)
  Iz zgodovine Postojnske jame (številka: 2, 1960)
  Gotska arhitektura v Sloveniji (številka: 2, 1960)
  Dr. Gregorju Čremošniku v spomin (številka: 2, 1960)
  Borba za ustanovitev mariborske Klasične gimnazije (številka: 2, 1960)
  Pregled baročne arhitekture v Sloveniji (številka: 3, 1960)
  Lackov odred (številka: 3, 1960)
  Ferdinandejski rudarski red za fužine pod Jelovico (številka: 3, 1960)
  Boji za Gorico (številka: 3, 1960)
  90-letni jubilej gorenjske proge (številka: 3, 1960)
  Glasbeno življenje v baročni Ljubljani (številka: 3, 1960)
  Izdelovanje orodja, strojev in orožja, orožarne in skladišča smodnika v Ljubljani (številka: 3, 1960)
 9. 1961
   26

  številka: 1 (1961)
  številka: 2 (1961)
  številka: 3 (1961)
  1707 let star napis iz Emone (številka: 1, 1961)
  Ferdo Seidl o svojem življenju in delu (številka: 1, 1961)
  Mejaštvo in organizacija vinskih gora (številka: 1, 1961)
  90-letni jubilej gorenjske proge (številka: 1, 1961)
  Začetki tobačne industrije v Ljubljani (številka: 1, 1961)
  Iz vrhniške preteklosti (številka: 1, 1961)
  Posvetna baročna plastika v severovzhodni Sloveniji (številka: 1, 1961)
  Slikano usnje v Sloveniji (številka: 1, 1961)
  Tiskarne v Pomurju (številka: 2, 1961)
  Erbergova parkovna kompozicija v Dolu pri Ljubljani (številka: 2, 1961)
  Zgodovina solitrarn in smodnišnic v Ljubljani in njeni okolici (številka: 2, 1961)
  Plebiscitne akcije osvobodilne fronte v Ljubljani v letih 1941-1942 (številka: 2, 1961)
  K zgodovini Ptujskega gradu v arheoloških obdobjih in nekaj novih najdb na zahodnem vznožju (številka: 2, 1961)
  Enote kmetskih gospodarstev na Slovenskem (številka: 3, 1961)
  K topologiji freisinških posesti na Dolenjskem (številka: 3, 1961)
  Prispevek o revolucionarnih dogodkih na vzhodnem Slovenskem leta 1848 (številka: 3, 1961)
  Soboški jobagioni (številka: 3, 1961)
  Iz zgodovine Bistre (številka: 3, 1961)
  Razvoj mariborske mestne vedudte (številka: 3, 1961)
  Vodnik leta 1934 o Sloveniji (številka: 3, 1961)
  Gradbeni razvoj Ljubljane od dograditve južne železnice do potresa l. 1895 (številka: 3, 1961)
  Zgodovina ljubljanskih opekarn od XVI. stoletja do leta 1731 (številka: 3, 1961)
  Zametki ljubljanskega gradu (številka: 3, 1961)
 10. 1962
   29

  številka: 1 (1962)
  številka: 2 (1962)
  številka: 3 (1962)
  Pomen šolskih kronik za zgodovino šolstva (številka: 1, 1962)
  Založništvo, periodični tisk in knjigotrštvo (številka: 1, 1962)
  Murska Sobota (številka: 1, 1962)
  Iz zgodovine gradu Dragomelj (številka: 1, 1962)
  Mayrjev Catalogus librorum, prvi v Ljubljani tiskani knjižni katalog, spet v evidenci (številka: 1, 1962)
  Vrhniška lokalna železnica (številka: 1, 1962)
  O tehniki in opremi nekdanjih rudarjev na Jelovici (številka: 1, 1962)
  Ferdinand Schmidt, prvi raziskovalec jamskih živali (številka: 1, 1962)
  Začetki kemične industrije v Ljubljani in njeni okolici (številka: 1, 1962)
  Vrhniški mitničarji (številka: 1, 1962)
  Med Zidanim mostom in Siskom vozijo vlaki že 100 let (številka: 2, 1962)
  Slovensko ljudsko pravdno pravo (številka: 2, 1962)
  Drugi slovenski socialnodemokratski list (številka: 2, 1962)
  Ljubljanski grad v starem veku (številka: 2, 1962)
  Oris razvoja pomorstva v slovenskem Primorju (številka: 2, 1962)
  Blejska kotlina v ognju narodnoosvobodilnega boja (številka: 2, 1962)
  Robbov glavni oltar pri frančiškanih v Ljubljani (številka: 2, 1962)
  Ljubljanski protinemški odmevi turnarskih dogodkov (številka: 2, 1962)
  Ob sedemdesetletnici akademika Milka Kosa (številka: 3, 1962)
  Novo odkriti spomenik rimskega materinskega božanstva v Ptuju (številka: 3, 1962)
  Višje šole na Slovenskem ozemlju v XVII. in XVIII. stoletju (številka: 3, 1962)
  Vzpon in zaton spodnještajerskega fužinarstva (številka: 3, 1962)
  Rogaška Slatina in Zrinjski (številka: 3, 1962)
  Rudarsko poklicno znamenje "kladivo in klin" (številka: 3, 1962)
  K zgodovini kmečkega kupčevanja s soljo (številka: 3, 1962)
  Agitacija "Novic" za preseljevanje Slovencev v Srbijo v letu 1865 in 1866 (številka: 3, 1962)
 11. 1963
   29

  številka: 1 (1963)
  številka: 2 (1963)
  številka: 3 (1963)
  K zgodovini kmečkega kupčevanja s soljo (številka: 1, 1963)
  Nekdanji Vrhničani (številka: 1, 1963)
  Novo železarjenje v Fužinah pod Jelovico v XIX. stoletju in njegov konec (številka: 1, 1963)
  Bakrorezi k Scopolijevi Entomologia carniolica (številka: 1, 1963)
  Mandelčevi ljubljanski tiski v knjižnici Narodnega muzeja v Ljubljani (številka: 1, 1963)
  Murska Sobota kot sedež arhidiakonata in cerkvenoupravna pripadnost Prekmurja v srednjem veku (številka: 1, 1963)
  Ferdinand Schmidt in slovanski biologi (številka: 1, 1963)
  Predpisi o obrtnikih, prostih poklicih in trgovcih v statutih mesta Trsta (številka: 1, 1963)
  O Petkovškovi sliki "Beneška kuhinja" (številka: 2, 1963)
  Bronasta statueta Venere iz emonske insule XXIX (številka: 2, 1963)
  Je-li ljubljanski zrak škodljiv? (številka: 2, 1963)
  Trgovina slovenskega zaledja s primorskimi mesti od XIII. do konca XVI. stoletja (številka: 2, 1963)
  Blaznik in krajevna zgodovina (številka: 2, 1963)
  Prvo otroško zavetišče v Ljubljani (številka: 2, 1963)
  Leta 1499 omenjena krajevna imena v Kamniških Alpah (številka: 2, 1963)
  Ob stoletnici "Goriškega oglednika" (številka: 2, 1963)
  Slika koroškega ustoličenja v londonskem rokopisu (številka: 2, 1963)
  Modularne mere záplaškega zvonika po Levstiku (številka: 2, 1963)
  Zgodovina ljubljanskega prostora pred naselitvijo Slovencev (številka: 2, 1963)
  Ime Tótság in sedež belmurskega arhidiakonata (številka: 2, 1963)
  Oris zgodovine Ljubljane od XVI. do XVIII. stoletja (številka: 3, 1963)
  Ob stoletnici koroške železnice (številka: 3, 1963)
  Ljubljana v srednjem veku (številka: 3, 1963)
  Zemljišče Belmura (številka: 3, 1963)
  Ob 150-letnici vojnih operacij 1813-1814 v mejah Ilirskih provinc (številka: 3, 1963)
  Iz vigenjca in fužine v tovarno (številka: 3, 1963)
 12. 1964
   31

  številka: 1 (1964)
  številka: 2 (1964)
  številka: 3 (1964)
  Zgodovina steklarske industrije na Goriškem (številka: 1, 1964)
  O podobi in zgodovini rimskega Ptuja (številka: 1, 1964)
  Janko Jarc - šestdesetletnik (številka: 1, 1964)
  Severna emonska vrata pod traso Titove ceste v Ljubljani (številka: 1, 1964)
  Iz zgodovine porabskih Slovencev (številka: 1, 1964)
  Ob 150-letnici vojnih operacij 1813-1814 v mejah Ilirskih provinc (številka: 1, 1964)
  Obdobje grosističnih tvrdk (številka: 1, 1964)
  O rodu in rojstvu kiparja Francesca Robbe (številka: 1, 1964)
  Iz zgodovine Negove (številka: 1, 1964)
  Kolera na Kranjskem leta 1855 (številka: 1, 1964)
  Krog in Buzinci (številka: 1, 1964)
  Urbanizem in umetnost v Ljubljani (številka: 1, 1964)
  Razvoj slovenskega urarstva (številka: 2, 1964)
  Srednjeveška naselitev v območju Ljubljane (številka: 2, 1964)
  Ivan Marija Marušič (1641-1712) (številka: 2, 1964)
  Murskosoboške banke v preteklosti (številka: 2, 1964)
  Ljubljana v osvobodilnem boju (številka: 2, 1964)
  Razstava "Gozd na krasu Slovenskega primorja" v Bistri pri Vrhniki (številka: 2, 1964)
  Od atentata do ultimata (številka: 2, 1964)
  Dosedanje delo in bodoče naloge goriškega zgodovinarja in zgodovinopisja (številka: 3, 1964)
  Spomini na gospodarsko in socialno življenje v Prekmurju (številka: 3, 1964)
  Ljubljanski tržni redi in prepoved prekupčevanja (številka: 3, 1964)
  Trgovski promet po Savi v XVIII. stoletju (številka: 3, 1964)
  Savinjska železnica (številka: 3, 1964)
  Odlomki iz pravne zgodovine mesta Ljubljane od XVI. do XVIII. stoletja (številka: 3, 1964)
  Francoska revolucija, Napoleon in Slovenci (številka: 3, 1964)
  Oris razvoja hrastniškega šolstva (številka: 3, 1964)
  Dajatve bistriških podložnikov (številka: 3, 1964)
 13. 1965
   22

 14. 1966
   27

  številka: 1 (1966)
  številka: 2 (1966)
  številka: 3 (1966)
  Nekaj zgodovinskih podatkov o Slovenskem Primorju v rimski dobi in antični situs Egide (številka: 1, 1966)
  Nekaj aspektov vindišarske "teorije" po drugi svetovni vojni (številka: 1, 1966)
  Nicolaus Perottus: Rudimenta grammatices (številka: 1, 1966)
  Krasilni elementi na držajih spad in sabelj (številka: 1, 1966)
  Začetek in razvoj šole v Jelšanah (številka: 1, 1966)
  Posebnosti starejše agrarne strukture na Dolenjskem (številka: 1, 1966)
  Roman Gospodin Franjo in razpust Slovenske matice (številka: 1, 1966)
  Pregled zgodovine Rdečega križa na Kranjskem (številka: 1, 1966)
  Veliki tolminski punt v zgodovinski literaturi (številka: 1, 1966)
  Obramba na Soči v letih 1915-1917 (številka: 1, 1966)
  Ustanovno pismo trnovske šole (številka: 1, 1966)
  Poizkusi izselitve koroških Slovencev med drugo svetovno vojno (številka: 2, 1966)
  Zgodovina železniške proge Št. Peter na Krasu (Pivka)-Reka (številka: 2, 1966)
  Gorenjski prispevki k najstarejši glasbeni zgodovini na Slovenskem (številka: 2, 1966)
  Slovenski Rdeči križ v stari Jugoslaviji (številka: 2, 1966)
  Zapis z znanstvenega posvetovanja o OF slovenskega naroda (številka: 2, 1966)
  Prirejanje zgodovinskih razstav (številka: 2, 1966)
  Kositrarska obrt na slovenskem Štajerskem (številka: 3, 1966)
  Delo ilegalne radijske postaje osvobodilne fronte - Kričača (številka: 3, 1966)
  Paolo Vida (številka: 3, 1966)
  Valvasorjeva Topographia Arcium Lambergianarum (številka: 3, 1966)
  Oblikovanje Ljubljane v prvi polovici XIX. stoletja (številka: 3, 1966)
  Beseda o krajevnem imenoslovju (številka: 3, 1966)
  Rdeči križ Slovenije na osvobojenem ozemlju (številka: 3, 1966)
 15. 1967
   33

  številka: 1 (1967)
  številka: 2 (1967)
  številka: 3 (1967)
  Posebno šolstvo za duševno nerazvite otroke Vzgojnega zavoda "Janeza Levca" (številka: 1, 1967)
  Tovarna papirja Količevo med leti 1920 in 1960 (številka: 1, 1967)
  Koroška slovenska narodna pesem v svojih epičnih in liričnih izraznih prvinah (številka: 1, 1967)
  Zamejski Slovenci v avstrijskem delu Štajerske po podatkih ljudskih štetij 1951 in 1961 (številka: 1, 1967)
  O Ljubljanskih stavbnih redih (številka: 1, 1967)
  Jurij Mušič (številka: 1, 1967)
  Idejno izoblikovanje cecilijanskega gibanja na Slovenskem (številka: 1, 1967)
  Beseda, dve o Steinbergovem in drugih opisih Cerkniškega jezera (številka: 1, 1967)
  Upoštevati je treba tudi arhivske vire (številka: 1, 1967)
  Orglarski mojster Franc Goršič (1836-1898) (številka: 2, 1967)
  Prvi ljubljanski regulacijski načrt (številka: 2, 1967)
  Slovenci v oktobrski revoluciji (številka: 2, 1967)
  700 let Novega trga v mestu Ljubljani (številka: 2, 1967)
  Knežja prestolica Celje - sredi XV. stoletja (številka: 2, 1967)
  In memoriam Jožeta Jenka (številka: 2, 1967)
  In memoriam Franja Baša (številka: 2, 1967)
  O najstarejših tiskanih uradnih razglasih v slovenščini (številka: 2, 1967)
  Glasbeni instrumenti na srednjeveških freskah na Slovenskem (številka: 2, 1967)
  Martin Miklošič - neznani narodni buditelj (številka: 2, 1967)
  Nekaj neznanih narodnih buditeljev na Štajerskem (številka: 3, 1967)
  Prekmursko pismo iz leta 1851 (številka: 3, 1967)
  Glasbenozgodovinske najdbe XVIII. in XIX. stoletja v Novem mestu (številka: 3, 1967)
  Mlinarstvo pri panonskih Slovencih (številka: 3, 1967)
  Usmerjenost publikacij Kranjske kmetijske družbe v letih 1770 do 1779 (številka: 3, 1967)
  Stavka ljubljanskih stavbnih in mizarskih delavcev v maju 1902 (številka: 3, 1967)
  Vrnitev koroških izseljencev julija 1945 in vprašanje o povračilu vojne škode (številka: 3, 1967)
  Donesek k zgodovini delavskega gibanja v naših premogovnih revirjih (Martin Terpotitz in prvi maj) (številka: 3, 1967)
  Spremembe in dopolnitve ljubljanskega regulacijskega načrta iz leta 1896 (številka: 3, 1967)
  Portal starega ljubljanskega liceja (številka: 3, 1967)
  Zbirka vojaških uniform v Pokrajinskem muzeju v Mariboru (številka: 3, 1967)
 16. 1968
   28

  številka: 1 (1968)
  številka: 2 (1968)
  številka: 3 (1968)
  In memoriam Zvoneta Miklaviča (številka: 1, 1968)
  Drobec registra ljubljanskega nakladniškega urada iz leta 1544 (številka: 1, 1968)
  Železničarska stavka aprila leta 1920 (številka: 1, 1968)
  Zdravilišča in kopališča na nekdanjem Kranjskem (številka: 1, 1968)
  Iz najstarejše zgodovine Novega mesta (številka: 1, 1968)
  Pomen piranskega patriciata v mestni upravi od XIV. do XVIII. stoletja (številka: 2, 1968)
  Ljudsko štetje z dne 7. marca 1923 na Koroškem (številka: 2, 1968)
  Slovenski tabori (številka: 2, 1968)
  Zbirka modnih noš v Pokrajinskem muzeju v Mariboru (številka: 2, 1968)
  Slika dr. Antona Murka (številka: 2, 1968)
  Slovenska zahodna Ziljska dolina v prevratnih dneh v letih 1918-1919 (številka: 2, 1968)
  Rekonstrukcija podobe antičnega Ptuja (številka: 2, 1968)
  Prispevek k poznavanju rimskih vodnih poti pri nas (številka: 2, 1968)
  Regulacijski načrt severnega dela Ljubljane (številka: 2, 1968)
  Iz arhivskega gradiva o idrijskem šolstvu v desetletju od 1784 do 1794 (številka: 2, 1968)
  Ob stoletnici "Slovenskega naroda" (številka: 3, 1968)
  Poglavitne poteze slovenskega zgodovinskega razvoja in položaja (številka: 3, 1968)
  Sedemdeset let Mestnega arhiva ljubljanskega (številka: 3, 1968)
  Padec fašizma in kapitulacija Italije pred petindvajsetimi leti (številka: 3, 1968)
  Od kod Raičev psevdonim Sekoloski? (številka: 3, 1968)
  Mussolinijev utrdbeni pas prek naših gora in planin (številka: 3, 1968)
  Glasbeniki koprske stolnice v 17. in 18. stoletju (številka: 3, 1968)
  Etnična struktura ljubljanskega prebivalstva v času protestantizma (številka: 3, 1968)
  Deželni arhiv v Ljubljani pred letom 1918 (številka: 3, 1968)
  Nekaj nadrobnosti o delovanju Kärntner Heimatdiensta pred plebiscitom leta 1920 na Koroškem (številka: 3, 1968)
 17. 1969
   29

  številka: 1 (1969)
  številka: 2 (1969)
  številka: 3 (1969)
  Iz avstrijsko-jugoslovanskih pogajanj v Celovcu maja 1919 (številka: 1, 1969)
  Pohod kralja Alboina (568-570) (številka: 1, 1969)
  Likovno življenje v Mariboru in razstave umetnikov mariborskega kroga med obema vojnama (številka: 1, 1969)
  Oris gospodarstva na Slovenskem v obdobju zgodnjega kapitalizma (številka: 1, 1969)
  Neevidentirana slovenska knjižica iz leta 1728 (številka: 1, 1969)
  Analiza neposredne obremenitve grunta v Krnicah v Poljanski dolini 1630 (številka: 1, 1969)
  Načrti za ustanovitev državnega arhiva v Ljubljani pred prvo svetovno vojno (številka: 1, 1969)
  Pogled v slovenske fototeke (številka: 1, 1969)
  Tehniški muzej Slovenije (številka: 1, 1969)
  Nekateri rezultati novejših raziskav o meščanskih kapitalih v zgodnjem kapitalizmu (številka: 1, 1969)
  Ljubljansko stavbeništvo v prvi polovici 19. stoletja (številka: 2, 1969)
  Vloga in pomen tekstilne industrije v industrializaciji 19. stoletja na Slovenskem (številka: 2, 1969)
  O objavljanju virov za zgodovino NOB v Sloveniji (številka: 2, 1969)
  Borba za šentiljsko trdnjavo (številka: 2, 1969)
  Promocije Slovencev na graški univerzi 1728 (številka: 2, 1969)
  Moja udeležba v bojih na severni meji 1918/1919 (številka: 2, 1969)
  Nemški Volkstag v Velikovcu 9. junija 1918 in gibanje za majniško deklaracijo na južnem Koroškem (številka: 2, 1969)
  Oris gospodarstva na Slovenskem v obdobju agrarne revolucije in prevlade manufakturne proizvodnje (številka: 2, 1969)
  Ob stoletnici zakona o osnovni šoli (številka: 3, 1969)
  Delavski zaupniki v stari Jugoslaviji (številka: 3, 1969)
  Glasbena kapela ljubljanske stolnice v drugi polovici 17. stol. (številka: 3, 1969)
  Škofja Loka v luči cenitve katastrskega dohodka leta 1827 in 1830 (številka: 3, 1969)
  Iz najstarejše zgodovine Sevnice (številka: 3, 1969)
  Medeninaste sklede (številka: 3, 1969)
  Oris gospodarstva na Slovenskem v prvem obdobju kapitalizma (številka: 3, 1969)
  O začetkih slovenskega čipkarstva s posebnim ozirom na Idrijo (številka: 3, 1969)
 18. 1970
   31

  številka: 1 (1970)
  številka: 2 (1970)
  številka: 3 (1970)
  Prispevek k zgodovini biblioteške službe v začetku minulega stoletja (številka: 1, 1970)
  Nekaj vrstic o prvih desetletjih jezuitskega kolegija v Ljubljani (številka: 1, 1970)
  Skupno prizadevanje za ustanovitev slovenske univerze v Ljubljani in češke univerze v Brnu (številka: 1, 1970)
  Kranjska plemiška rodbina Apfeltrerjev (številka: 1, 1970)
  Pisarska delavnica okoli leta 1300 v Ljubljani? (številka: 1, 1970)
  Zgodovinski oris razvoja šole v Turnišču (številka: 1, 1970)
  Simon Ogrin - cerkveni slikar (številka: 1, 1970)
  Dve ohranjeni pismi Božidarja Raiča Jožefu Borovnjaku (številka: 1, 1970)
  Iz dejavnosti Narodnega sveta za Koroško pred plebiscitom v letih 1919-1920 (številka: 1, 1970)
  Halštatske gomile v Novem mestu (številka: 1, 1970)
  Prve senčne igre v Ljubljani (številka: 1, 1970)
  Iz problematike jugoslovanske uprave na Koroškem pred plebiscitom leta 1920 (številka: 2, 1970)
  Stanovanjska zaščita in gradnja stanovanj v važnejših delavskih središčih v Sloveniji od leta 1918 do 1930 (številka: 2, 1970)
  Ob stoletnici Leninovega rojstva (številka: 2, 1970)
  F. V. Hörnigkova statistika obrtnikov slovenskih mest in trgov iz leta 1673 (številka: 2, 1970)
  Ob petdesetletnici požiga Narodnega doma v Trstu (številka: 2, 1970)
  Srednjeveški pohorski dvor (številka: 2, 1970)
  Gaborjevo pismo upravi Slovenskega gospodarja leta 1876 (številka: 2, 1970)
  Sledovi srednjeveškega Špitaliča pri Konjicah (številka: 2, 1970)
  Nemški trgovski obrati v Sloveniji v letih 1938/1939 (številka: 2, 1970)
  Zdravnik komedijant von Aichenberg (številka: 3, 1970)
  Ljubljanski festival (številka: 3, 1970)
  Ljubljansko stavbeništvo od srede 19. do začetka 20. stoletja (številka: 3, 1970)
  Začetek kranjskega ustanovnega zavoda za gluhoneme v Ljubljani (številka: 3, 1970)
  Cinkarne v Zagorju, Šentjanžu in Celju (številka: 3, 1970)
  Slamnati "lojstri" (številka: 3, 1970)
  Upor idrijskih podložnikov leta 1627 (številka: 3, 1970)
  Grbi v kapeli sv. Jurija na Ljubljanskem gradu (številka: 3, 1970)
 19. 1971
   26

  številka: 1 (1971)
  številka: 2 (1971)
  številka: 3 (1971)
  Pariška komuna v sočasnem slovenskem tisku (številka: 1, 1971)
  Fabrikacija cinobra v Idriji (številka: 1, 1971)
  Zgodovinski pomen goriške "Soče" (1871-1915) (številka: 1, 1971)
  Škof Jeglič - politik (številka: 1, 1971)
  Prizadevanja za uveljavitev slovenskega uradovanja v Podjuni v 90 letih preteklega stoletja (številka: 1, 1971)
  Neznan ljubljanski tisk iz leta 1577 in nekaj podatkov o njegovem avtorju (številka: 1, 1971)
  Iz korespondence dr. Janka Brejca (številka: 1, 1971)
  Dr. Ivan Slokar (1884-1970) (številka: 1, 1971)
  Predzgodovina neke "znanstvene" ustanove (številka: 2, 1971)
  Nejugoslovanski Nemci v Dravski banovini leta 1931 (številka: 2, 1971)
  Eggenbergi in eggenberški arhivi (številka: 2, 1971)
  Razvoj zemljiške in hišne posesti v Krakovem (številka: 2, 1971)
  Doneski k zgodovini mestne umetniške galerije v Ljubljani (številka: 2, 1971)
  Knjigarne in papirnice v Pomurju (številka: 2, 1971)
  Vplivi in odmevi pariške komune med Slovenci (številka: 2, 1971)
  Arheološka najdišča v Kranju (številka: 2, 1971)
  Poglavitne poteze slovenskega zgodovinskega razvoja in položaja (številka: 3, 1971)
  Rudarsko Velenje do ustanovitve stare Jugoslavije (številka: 3, 1971)
  Celjsko-avstrijska vojna od leta 1438 do 1443 ali vojna za Ljubljano in Istro (številka: 3, 1971)
  France Železnikar in pariška komuna (številka: 3, 1971)
  Izgoni tujih državljanov iz območja Dravske banovine (številka: 3, 1971)
  Gospodarska in poklicna struktura krakovskega predmestja (številka: 3, 1971)
  Vloga in pomen Ptuja v mednarodni trgovini poznega srednjega in zgodnjega novega veka (številka: 3, 1971)
 20. 1972
   28

  številka: 1 (1972)
  številka: 2 (1972)
  številka: 3 (1972)
  Oris Vidmarjeve tovarne dežnikov in nogavic v Ljubljani (številka: 1, 1972)
  Ljubljanska cukrarna (številka: 1, 1972)
  Koseze pri Ljubljani (številka: 1, 1972)
  Bombažna industrija v Ljubljani do leta 1860 (številka: 1, 1972)
  Nemški industrijski obrati v Sloveniji v letih 1938-1939 (številka: 1, 1972)
  Jožef Bagáry, Anton Trstenjak in martjanska pogodba iz leta 1643 (številka: 1, 1972)
  V spomin Milka Kosa (številka: 1, 1972)
  Problem naseljevanja vzhodno-alpskih Slovanov (številka: 1, 1972)
  Dolinarjev načrt vodnjaka v Tivoliju (številka: 1, 1972)
  Poskus prikaza materialnih dokazov iz časa preseljevanja narodov (5. in 6. stol.) v SR Sloveniji (številka: 2, 1972)
  Janez Krstnik Dolar (ok. 1620-1673) (številka: 2, 1972)
  Še nekaj podatkov o kulturni avtonomiji za koroške Slovence v dvajsetih letih (številka: 2, 1972)
  Pisarna za zasedeno ozemlje (številka: 2, 1972)
  Nove situlske umetnine (številka: 2, 1972)
  Milan Subarić in njegovo socialistično delovanje (številka: 2, 1972)
  "Bucvice tega sadershanja sa mladust" iz leta 1794 (številka: 2, 1972)
  Baker nad Poljanami, antimon pri Trojanah (številka: 3, 1972)
  Pomen raziskovanja rimskih cest za politično, upravno in kulturno zgodovino (številka: 3, 1972)
  Slovenski pasigrafi (številka: 3, 1972)
  Gluhonemnica v Ljubljani (1900-1945) (številka: 3, 1972)
  Konfinacija slikarja Ferda Vesela (številka: 3, 1972)
  Iz zgodovine Gorenjega Logatca (številka: 3, 1972)
  Položaj na slovenskem Primorju v luči Pisarne za zasedeno ozemlje od novembra 1918 do novembra 1920 (številka: 3, 1972)
  Tri ljubljanske fotografije iz 60. let 19. stoletja (številka: 3, 1972)
  Usoda arhiva cistercijanske opatije Kostanjevice (številka: 3, 1972)
 21. 1973
   25

 22. 1974
   22

 23. 1975
   27

  številka: 1 (1975)
  številka: 2 (1975)
  številka: 3 (1975)
  Ustanovitev uprave državnih posestev na Kranjskem pod Leopoldom II (številka: 1, 1975)
  Meščanski špital pri Lenartu v Slovenskih goricah (številka: 1, 1975)
  Nemško nacionalno društvo "Südmark" na avstrijskem Koroškem v prvem desetletju prve avstrijske republike (številka: 1, 1975)
  Lenart Mravlja = Leonhardus formica (številka: 1, 1975)
  Boj Celjskih za Podravje in Posočje v letih 1425-30 (številka: 1, 1975)
  Čevljarski ceh v Turnišču (številka: 1, 1975)
  Ljubljanski mostovi v drugi polovici 19. in v začetku 20. stoletja (številka: 1, 1975)
  Delež slovenskih učiteljev gluhih pri strokovnem in splošno izdajateljskem delu (številka: 1, 1975)
  Utrjevanje enotnosti protifašističnih sil na Slovenskem ob snovanju Društva prijateljev Sovjetske zveze leta 1940 (številka: 2, 1975)
  O nekaterih slovenskih skladateljih 16. stoletja (številka: 2, 1975)
  Ljubljanske bolnišnice (številka: 2, 1975)
  Avstrija in Slovenci leta 1912-1913 (številka: 2, 1975)
  Partizanska bolnišnica Jesen (številka: 2, 1975)
  Piranska popotovanja v 15. stoletju (številka: 2, 1975)
  Tiskarna Janeza Mandelca in leta 1578 tiskana pesem o zmagi Ivana Ferenbergerja nad Turki (številka: 2, 1975)
  Jožef Mrak kot geodet in risar (številka: 2, 1975)
  Študenti iz slovenskih dežel na dunajski univerzi v poznem srednjem veku (1365-1518) (številka: 3, 1975)
  Vrvarska obrt na slovenskem skozi stoletja (številka: 3, 1975)
  Stoletnica prve mestne dekliške šole v Ljubljani (številka: 3, 1975)
  Ob osemdesetletnici Josipa Žontarja (številka: 3, 1975)
  Novi odlomki protestantskih tiskov (številka: 3, 1975)
  Gospoščina Puhenštanj pri Dravogradu do okoli leta 1600 (številka: 3, 1975)
  Uniforme meščanskega korpusa in deželne brambe v Mariboru (številka: 3, 1975)
  Florentinec Franciscus Benzini, bankir v Piranu (1338-1348) (številka: 1, 1975)
 24. 1976
   28

  številka: 1 (1976)
  številka: 2 (1976)
  številka: 3 (1976)
  Graščina Betnava pri Mariboru (številka: 1, 1976)
  Kaj nam govori pri nas najdena lončenina o rimskih navadah v prehrani (številka: 1, 1976)
  Idrijska steklarna v Zagorju ob Savi (številka: 1, 1976)
  Novomeška industrija med obema vojnama (številka: 1, 1976)
  Pivka v srednjem veku (številka: 1, 1976)
  Rogaški zdravilni vrelci v 16. stoletju (številka: 1, 1976)
  Guido Manzini (številka: 1, 1976)
  Poslopje Mestne hranilnice ljubljanske (številka: 1, 1976)
  Dr. Dušan Kermavner (številka: 2, 1976)
  Karitativna dejavnost v Piranu v poznem srednjem veku (številka: 2, 1976)
  Šestdesetletnica prof. Boga Grafenauerja (številka: 2, 1976)
  Boj za severno slovensko mejo 1918/19 v Prekmurju (številka: 2, 1976)
  Bucelleniji in Ruardi na Savi pri Jesenicah (številka: 2, 1976)
  Delavsko gibanje v tovarni sanitetnega materiala na Viru 1936-1941 (številka: 2, 1976)
  Dve poročili iz leta 1929 o nemški manjšini v Sloveniji (številka: 2, 1976)
  Kje se je šolal kipar Franc Rotman (okr. 1710-1788)? (številka: 2, 1976)
  Cankarjeva proslava v Kočevju leta 1926 (številka: 2, 1976)
  Omemba Slovanov v pesmi Martina iz Brage na Portugalskem (številka: 3, 1976)
  Srednje šole in višji študiji na slovenskem ozemlju do leta 1918 (številka: 3, 1976)
  Povzetek iz nekaterih dokumentov o dejavnosti Stojana Pribičevića o tržaškem vprašanju (številka: 3, 1976)
  Organizacija oblasti v občini Izola po listinah iz leta 1253 in 1260 (številka: 3, 1976)
  Prispevek k problematiki preganjanja koroških Slovencev po plebiscitu (številka: 3, 1976)
  Skladi kranjskega deželnega premoženja (številka: 3, 1976)
  Ferdo Gestrin - šestdesetletnik (številka: 3, 1976)
  Zavod za gluho mladino v Ljubljani od leta 1945 do 1960 (številka: 3, 1976)
 25. 1977
   33

  številka: 1 (1977)
  številka: 2 (1977)
  številka: 3 (1977)
  Delavsko vprašanje v ljubljanskem občinskem svetu (številka: 1, 1977)
  Osemdeset let od ustanovitve slovenske delavske stranke (številka: 1, 1977)
  Družina florentinskih bankirjev Soldanieri in Piran (številka: 1, 1977)
  Hrenova grbovna plošča v Kozarjah (številka: 1, 1977)
  Mariborski kositrarji (številka: 1, 1977)
  Prispevek k zgodovini ustanovnega kongresa KPS (številka: 1, 1977)
  Smrtna kazen v tisku na Slovenskem (številka: 1, 1977)
  Historična urbanizacija Novega mesta (številka: 1, 1977)
  France Dobrovoljc sedemdesetletnik (številka: 1, 1977)
  Iz starih fotografskih albumov (številka: 1, 1977)
  Matevž Langus in Čopov ter Korytkov nagrobnik (številka: 1, 1977)
  Petinsedemdesetletnica Franceta Ostanka - organizatorja Slovenskega šolskega muzeja (številka: 1, 1977)
  Razvoj delavskega in ljudskofrontnega gibanja na domžalskem območju (številka: 2, 1977)
  Iz diskusije (številka: 2, 1977)
  Pregled raziskovanja slovenske krajevne zgodovine (številka: 2, 1977)
  Petindvajset let Kronike (številka: 2, 1977)
  Simpozij slovenskih zgodovinarjev o krajevni zgodovini (številka: 2, 1977)
  Problematika krajevnozgodovinskih orisov za obdobje po osvoboditvi (številka: 2, 1977)
  Gospodarska in socialna zgodovina v delih slovenske krajevne zgodovine (številka: 2, 1977)
  Problematika orisov NOB za območja Slovenije (številka: 2, 1977)
  Ob 750-letnici Laškega (številka: 3, 1977)
  Italijanska zunanja politika pred zlomom fronte pri Kobaridu in po njej (številka: 3, 1977)
  Pomorstvo Pirana v poznem srednjem veku (številka: 3, 1977)
  Narodnostno vprašanje v predmarčnih letnikih Bleiweisovih Novic (številka: 3, 1977)
  Postila k Martinu iz Brage (številka: 3, 1977)
  Grad Krupa v Beli krajini (številka: 3, 1977)
  Glavarjeva knjižnica v Komendi (številka: 3, 1977)
  Trg in mesto na srednjeveškem Poljskem (številka: 3, 1977)
  Zgodovina mest med krajevnim in primerjalnim zgodovinopisjem (številka: 3, 1977)
  Slovenski študenti na dunajski univerzi v 16. stoletju (številka: 3, 1977)
 26. 1978
   24

  številka: 1 (1978)
  številka: 2 (1978)
  številka: 3 (1978)
  Odnosi med ljubljanskim magistratom in državnimi oblastmi ob terezijanskih upravnih reformah (številka: 1, 1978)
  Obnavljanje Zaloške ceste v letih 1782-1784 (številka: 1, 1978)
  Dve poročili o koroškem šolstvu iz leta 1925 (številka: 1, 1978)
  Akrostihi v piranski knjigi statutov leta 1384 (številka: 1, 1978)
  Grad Poljane ob Kolpi (številka: 1, 1978)
  Fužinarske cerkve iz začetka sedemnajstega stoletja na Jesenicah (številka: 1, 1978)
  Rimska amfora in mortarij (številka: 1, 1978)
  Grb mesta Ptuja (številka: 2, 1978)
  Uprava, obnova in preskrba na Jesenicah od osvoboditve do konca leta 1945 (številka: 2, 1978)
  Stavkovno gibanje na Štajerskem v devetdesetih letih preteklega stoletja (številka: 2, 1978)
  Slušno in govorno prizadeti in gledališče (številka: 2, 1978)
  Slovenski prostor od Keltov do Slovanov (številka: 2, 1978)
  Osnovna šola v Sodražici (1811-1941) (številka: 2, 1978)
  Prispevek k zgodovini Špeharske doline (številka: 2, 1978)
  Potresi v zgodovini Furlanije (številka: 2, 1978)
  Gradec in razmejitev na Štajerskem leta 1918/19 (številka: 3, 1978)
  Višnja gora in njeno prebivalstvo v 16. stoletju (številka: 3, 1978)
  Stavba Deželnega gledališča v Ljubljani (številka: 3, 1978)
  Renesančni plastiki v kamniškem Mestnem muzeju (številka: 3, 1978)
  Narodnoosvobodilni boj v Slovenski Istri leta 1943 (številka: 3, 1978)
  Donesek k zgodovini istrskega osnovnega šolstva (številka: 26, 1978)
 27. 1979
   22

 28. 1980
   30

  številka: 1 (1980)
  številka: 2 (1980)
  številka: 3 (1980)
  Slovensko-italijanski odnosi v Avstrijskem Primorju v šestdesetih letih 19. stoletja (številka: 3, 1980)
  Življenje in poslovanje nekaterih Peronijev v srednjeveškem Piranu (številka: 1, 1980)
  Bolezni vimena v ljudskem živinozdravništvu (številka: 1, 1980)
  Hinko Smrekar, "Slovenski zgodovinarji" (številka: 1, 1980)
  Iz zgodovine osnovne šole pri Sv. Gregorju nad Ortnekom (številka: 1, 1980)
  Na Primorskem ob razpadu Avstro-Ogrske (številka: 1, 1980)
  Ob podelitvi odlikovanja Zgodovinskemu arhivu v Ljubljani (številka: 1, 1980)
  Projekt za zgodovino Ljubljane in nekatere raziskave iz ljubljanske zgodovine do leta 1918 (številka: 1, 1980)
  Udarništvo in naši udarniški znaki (številka: 1, 1980)
  Latinski napis na studencu pod gradom ob Sodarski stezi (številka: 1, 1980)
  Sistem obveščanja pred turško nevarnostjo v 16. stoletju (številka: 2, 1980)
  Ivan Simonič (številka: 2, 1980)
  Kranjski zavod za umetniško tkanje v Ljubljani KZUT 1898-1909 (številka: 2, 1980)
  Šolanje kiparja Francesca Robba (številka: 2, 1980)
  Mladostna potovanja Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 2, 1980)
  Ljubljanska gimnazija (številka: 2, 1980)
  Novo mesto kot arheološko najdišče (številka: 2, 1980)
  Uspehi in problemi Avstrijske regionalne in lokalne zgodovine (številka: 2, 1980)
  Začetki Poetovione in nekaj strani iz njene zgodovine v starem veku (številka: 3, 1980)
  Socialna, lokalna in nacionalna zgodovina (številka: 3, 1980)
  V spomin dr. Lavu Čermelju (številka: 3, 1980)
  Malteška komenda na Polzeli (številka: 3, 1980)
  Ob 80-letnici Centra za rehabilitacijo sluha in govora v Ljubljani (številka: 3, 1980)
  Grajsko življenju Apfaltrernov na Križu v 19. stoletju (številka: 3, 1980)
  Razpad posesti knezov Auerspergov na Kranjskem (številka: 3, 1980)
  Ljubljančani v srednjeveškem Dubrovniku (številka: 3, 1980)
  Kratek oris komunalne in gradbene zgodovine Maribora med obema vojnama (številka: 3, 1980)
 29. 1981
   34

  številka: 1 (1981)
  številka: 2 (1981)
  številka: 3 (1981)
  K pravilnemu pisanju ledine "v Lajhu" (Kranj - Lajh) (številka: 1, 1981)
  Iz ohranjenega hišnega arhiva pri Keklu v Ratečah (številka: 1, 1981)
  Pesnica 1946 (številka: 1, 1981)
  Trgovina z železom, železnimi izdelki in drugimi kovinami na Reki v letih 1527-1631 (številka: 1, 1981)
  In memoriam dr. Miroslavu Pahorju (številka: 1, 1981)
  Ljubljanske cene kruha in mesa v predmarčni dobi (številka: 1, 1981)
  Fevdalna posest na piranskem ozemlju do konca 13. stoletja (številka: 1, 1981)
  Zlet "svobod" v Celju in njegov odmev v časopisu (številka: 1, 1981)
  Prispevek k poznavanju trgovskega poslovanja na Reki v 15. stoletju (številka: 1, 1981)
  Urbanistična misel v Sloveniji od leta 1900 (številka: 2, 1981)
  Oris poglavitnih točk razvoja nekaterih komunalnih dejavnosti v Ljubljani 1850-1941 (številka: 2, 1981)
  Okupatorjeve racije v Ljubljani leta 1942 (številka: 2, 1981)
  Ljubljanski mestni statuti 1850-1934 (številka: 2, 1981)
  Delavsko gibanje v Ljubljani od začetkov do leta 1896 (številka: 2, 1981)
  Volitve v Ljubljani (številka: 2, 1981)
  Ljubljanski stavbni mojster Anton Cragnolini (številka: 2, 1981)
  Prvi ljubljanski fotografi (1839-1870) (številka: 2, 1981)
  O osnovnem in srednjem šolstvu v Ljubljani v obdobju 1848-1941 (številka: 2, 1981)
  Etnološke raziskave Ljubljane (številka: 2, 1981)
  Oris razvoja prebivalstva v Ljubljani in njegove družbene sestave od sredine 19. stoletja do 1918 (številka: 2, 1981)
  Problemi zgodvine! mest na Slovenenskem! od sredine 18. stoletja do leta 1848 s posebnim ozirom na Ljubljano (številka: 2, 1981)
  Ljubljana v luči slovenske narodne misli (številka: 2, 1981)
  Srednjeveški pečatniki iz zbirke Narodnega muzeja v Ljubljani (številka: 3, 1981)
  Ptujski historiograf Simon Povoden 1753-1841 (številka: 3, 1981)
  Šolstvo v lendavski občini (številka: 3, 1981)
  Janko Orožen - devetdesetletnik (številka: 3, 1981)
  Odnosi med šentpavelsko opatijo in gospodi iz Melja in mariborskimi meščani v srednjem veku (številka: 3, 1981)
  Češkoslovaška umetnost v Zborniku za umetnostno zgodovino (številka: 3, 1981)
  Dr. Tone Zorn (1934-1981) (številka: 3, 1981)
  Pot napredne slovenske mladine v Mladinsko osvobodilno fronto (številka: 3, 1981)
  Cerkljanski fotograf Franc Peternelj (številka: 3, 1981)
 30. 1982
   34

  številka: 1 (1982)
  številka: 2 (1982)
  številka: 3 (1982)
  Mestna zgodovina na Madžarskem po letu 1945 (številka: 1, 1982)
  Prispevek k zgodovini Št. Štefana v Ziljski dolini (številka: 1, 1982)
  Anton III. baron Codelli - "izumitelj" televizije? (številka: 1, 1982)
  K zgodovini gradu Brdo pri Kranju (številka: 1, 1982)
  Gradnja trolejbusa in tramvaja v Piranu (številka: 1, 1982)
  Ljubljanski urarji v XVI. in XVII. stoletju (številka: 1, 1982)
  O utrjevanju slovenještajerskih mest v 16. stoletju (številka: 1, 1982)
  Razslovenjanje slovenskih vojaških enot v Kraljevini SHS s primerom mariborskega pešpolka (številka: 1, 1982)
  Razvoj občine Ribnica kot družbenopolitične in samoupravne skupnosti od osvoboditve do ustave leta 1974 (številka: 2, 1982)
  Organizacija obrambe pred Turki na ribniškem območju v 16. stoletju (številka: 2, 1982)
  Partizansko gospodarstvo v ribniške okrožju (številka: 2, 1982)
  Dežela suhe robe na starih fotografijah (številka: 2, 1982)
  Reformacija v Ribnici in okolici (številka: 2, 1982)
  Ribnica, njena suha roba in lončarstvo (številka: 2, 1982)
  Doneski k zgodovini Ribnice in okolice v srednjem veku (številka: 2, 1982)
  Prispevek k zgodovini kočevske železnice (številka: 2, 1982)
  Ribnica in deželnozborske volitve (številka: 2, 1982)
  Ribniška društva do leta 1918 v luči njihovih pravil (številka: 2, 1982)
  Izvajanje agrarne reforme na veleposestvu Oskarja Kozlerja iz Ortneka (številka: 2, 1982)
  Romarska cerkev pri Novi Štifti pri Ribnici - odmev Sanmichelijeve arhitekture v Sloveniji (številka: 2, 1982)
  Dr. Jože Šorn (številka: 3, 1982)
  K poznavanju žitnih mer nekaterih mest in trgov na Kranjskem v prvi polovici 16. stoletja (številka: 3, 1982)
  Zdravstvena skrb za podeželje v 18. in 19. stoletju (številka: 3, 1982)
  Goldoni na Slovenskem (številka: 3, 1982)
  Trgovske zveze Slovenije z Republiko Avstrijo od novembra 1918 do novembra 1919 (številka: 3, 1982)
  O dveh ljubljanskih baročnih portalih (številka: 3, 1982)
  Ali je odkrita točna lokacija poznoantične in zgodnjesrednjeveške utrdbe Carnium? (številka: 3, 1982)
  Potovanja oglejskih vizitatorjev na Slovensko v poznem srednjem veku (številka: 3, 1982)
  Pogani na Kranjskem v 11. stoletju? (številka: 3, 1982)
  Dolihenov tempelj, zgrajen v Pretoriju Latobicorum leta 196 (številka: 3, 1982)
  Prispevek k podobi o vojaškem uporu v Mariboru leta 1919 (številka: 3, 1982)
 31. 1983
   36

  številka: 1 (1983)
  številka: 2/3 (1983)
  Tri štipendijske ustanove prekmurskih luteranov (številka: 1, 1983)
  List "Koroško Korošcem" - primer nemškonacionalne propagande pred plebiscitom v letih 1919/1920 (številka: 1, 1983)
  Spomeniki rimske umetnosti v Sloveniji (številka: 1, 1983)
  Holzapflova oporoka (številka: 1, 1983)
  Grb trga Vuzenice (številka: 1, 1983)
  Odnos deželnozborske večine SLS do poglavitnih gospodarskih vprašanj Kranjske v letih 1908-1914 (številka: 1, 1983)
  Album letalca Janka Vertina (številka: 1, 1983)
  K arheološki topografiji Bohinja (številka: 1, 1983)
  Kaj je urbanizem 19. stoletja na Slovenskem? (številka: 1, 1983)
  Peter Petru (številka: 1, 1983)
  Iz arhivske zakladnice (številka: 1, 1983)
  "Svoboda" in počastitev 50-letnice smrti Karla Marxa (številka: 1, 1983)
  Dr. Pavle Blaznik - osemdesetletnik (številka: 1, 1983)
  Ivan Škafar 1912-1983 (številka: 1, 1983)
  Kratek etnološki oris železničarske kolonije Studenci v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Upravni in gospodarski razvoj Maribora v 19. stoletju (številka: 2/3, 1983)
  Gladovna stavka v moški kaznilnici v Mariboru v avgustu in septembru 1936 (številka: 2/3, 1983)
  Sabotažne akcije v Mariboru od konca aprila do začetka avgusta 1941 (številka: 2/3, 1983)
  Slovensko delavsko bralno in pevsko društvo v Mariboru in njegova knjižnica (številka: 2/3, 1983)
  Vloga geografskega okolja na začetke in rast Maribora (številka: 2/3, 1983)
  Glasbeno življenje v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Redek jubilej (številka: 2/3, 1983)
  Stari Maribor: mesto, ljudje in dogodki (številka: 2/3, 1983)
  Socialna stanovanjska gradnja v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Nastanek in razvoj visokega šolstva v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Sedež slovenske škofije na Štajerskem v Mariboru l. 1859 (številka: 2/3, 1983)
  Maribor do začetka 17. stoletja (številka: 2/3, 1983)
  Demografsko ekonomski aspekti strukture mariborskega mestnega prebivalstva (številka: 2/3, 1983)
  Arheološka preteklost Maribora (številka: 2/3, 1983)
  Pileatorjeve pritožbe zoper mariborski mestni svet leta 1623 (številka: 2/3, 1983)
  Razstavna dejavnost v Mariboru - povojno obdobje (številka: 2/3, 1983)
  Doneski k opusu baročnih kiparjev Straubov in Jožefa Holzingerja (številka: 2/3, 1983)
  Razvoj upravne ureditve v Mariboru (številka: 2/3, 1983)
  Urbano-gradbena in komunalna zgodovina Maribora (številka: 2/3, 1983)
 32. 1984
   28

  številka: 1 (1984)
  številka: 2/3 (1984)
  Stališče vojaških oblasti do nemirov septembra 1908 v Ljubljani (številka: 1, 1984)
  Glose k zgodovini srednjeveškega Celja (številka: 1, 1984)
  Prispevek k življenju in delu Antona Kremplja (številka: 1, 1984)
  Pionirska proga (številka: 1, 1984)
  Lovrenc na Pohorju in njegova okolica (številka: 1, 1984)
  Raziskovanje vodnih jam na Slovenskem (številka: 1, 1984)
  Drobtinice iz družabnega življenja srednjeveškega Pirana (številka: 1, 1984)
  Prispevek k zgodovini železnic (številka: 1, 1984)
  Stoletne razprtije zaradi reke Mure med Avstrijo in Madžarsko (številka: 1, 1984)
  Italijanski vplivi na organizacijske oblike gospodarskega razvoja v Sloveniji do 16. stoletja (številka: 1, 1984)
  Halštatsko obdobje v Sloveniji (številka: 1, 1984)
  Ob osemdesetletnici Vlada Valenčiča (številka: 1, 1984)
  Vrhunske prireditve na Bledu so bile v šahu in veslanju (številka: 2/3, 1984)
  Župa Bled (številka: 2/3, 1984)
  O umetnostnih spomenikih srednjega veka v Blejskem kotu (številka: 2/3, 1984)
  Populacijski razvoj in socialna struktura okrajnega glavarstva Radovljica med leti 1869 in 1910 (številka: 2/3, 1984)
  Počitniške vile so bile ponos blejskega letovišča (številka: 2/3, 1984)
  Zgodovina blejskega turizma od začetkov do leta 1941 (številka: 2/3, 1984)
  Arheološki zemljevid Blejskega kota v zgodnjem srednjem veku (številka: 2/3, 1984)
  Prispevek k zgodovini blejskih gozdov (številka: 2/3, 1984)
  Bled na starih slikah (številka: 2/3, 1984)
  Bled in književnost (številka: 2/3, 1984)
  Baron Schwegel v svojih spominih (številka: 2/3, 1984)
  Bled v fevdalnem obdobju - do konca 18. stoletja (številka: 2/3, 1984)
  Narodnoosvobodilni boj na Bledu (številka: 2/3, 1984)
  Čolnarji in izvoščki na Bledu (številka: 2/3, 1984)
 33. 1985
   29

  številka: 1 (1985)
  številka: 2/3 (1985)
  Maks Peterlin, telesnokulturni delavec, kamniški rojak (številka: 1, 1985)
  Delovanje Deželne centrale za domovinsko varstvo za Kranjsko med I. svetovno vojno - priprave za vojni muzej (številka: 1, 1985)
  Ob odkritju najdišč sileksov na Ljubljanskem barju (številka: 1, 1985)
  Oris razvoja Demokratične fronte Južnih Slovanov na Madžarskem (številka: 1, 1985)
  Revolucionarne "občine" v Sloveniji v letih 1919-1920 (številka: 1, 1985)
  Čaplovič je - Košič! (številka: 1, 1985)
  Gospodarske in socialne razmere na imenju Golnik (Gallenfels) sredi 18. stoletja (številka: 1, 1985)
  Knjigoveške starine Ljubljane in okolice (številka: 2/3, 1985)
  Iz zgodovine prostitucije v Celju ob koncu prejšnjega stoletja (številka: 2/3, 1985)
  Prisilnost tuhinjske ceste, njen konec in gospodarsko nazadovanje Kamnika (številka: 2/3, 1985)
  Iz življenja nekdanjih kamniških usnjarjev in čevljarjev (številka: 2/3, 1985)
  Invalidski dom in invalidska uprava Ptuj v letih 1750 do 1860 (številka: 2/3, 1985)
  Viri za zgodovino slovenske arheologije (številka: 2/3, 1985)
  O preprečevanju in zatiranju stekline ter uvedbi pasjega davka v ljubljanskem okrožju pred dvesto leti (1785) (številka: 2/3, 1985)
  Oris razvoja Tovarne meril Slovenj Gradec od ustanovitve do konca II. svetovne vojne (številka: 2/3, 1985)
  Načrti pomorske trgovine prek Trsta iz časa vladavine Karla VI. (številka: 2/3, 1985)
  Prispevek k nastanku trga Gornja Radgona (številka: 2/3, 1985)
  Motiv delavca in kmeta (v luči stanovske in razredne zavesti) v slovenskem NOB pesništvu 1941-1945 (številka: 2/3, 1985)
  Blejski otok in izražanje narodne zavesti (številka: 2/3, 1985)
  Iz zapuščine metliškega fotografa Antona Muche (številka: 2/3, 1985)
  Prebivalstvo Ljubljane v drugi polovici 17. stoletja na podlagi matičnih knjig (številka: 2/3, 1985)
  Božo Otorepec - šestdesetletnik (številka: 2/3, 1985)
  Vojaške železnice na Slovenskem (številka: 1, 1985)
  Terezijanski Trst (številka: 1, 1985)
  Slovenske vojne razglednice v prvi svetovni vojni (številka: 1, 1985)
  Ob osemstoletnici trga Dravograda (številka: 1, 1985)
  Kulturne povezave med slovenskimi in italijanskimi deželami do 18. stoletja (številka: 1, 1985)
 34. 1986
   21

  številka: 1/2 (1986)
  številka: 3 (1986)
  Naši stari prvomajski znaki (številka: 1/2, 1986)
  Knjižnica gradu Smlednik po katalogu iz leta 1771 (številka: 1/2, 1986)
  Kmečki upor v okolici Višnje gore za časa Ilirskih provinc leta 1813 (številka: 1/2, 1986)
  O cestnem omrežju na slovenskem Štajerskem v 17. stoletju (številka: 1/2, 1986)
  Novo mesto pod Kelti in Rimljani (številka: 1/2, 1986)
  Dnevnik Cirila Prestorja iz 1. svetovne vojne (številka: 1/2, 1986)
  Iz življenja in dela kamniških Čehov in Moravcev (številka: 1/2, 1986)
  Šentvid, Stična in Ivančna Gorica - zgodovina naselbinskih oblik (številka: 1/2, 1986)
  Prebivalci Senožeč v prejšnjem stoletju (številka: 1/2, 1986)
  Začetek radeške papirnice (številka: 3, 1986)
  Promet v kmečkem gospodarstvu na Žirovskem (številka: 3, 1986)
  Belokranjci - vojaki v I. svetovni vojni (številka: 3, 1986)
  Oddelek za pošto, telegraf in telefon pri Pokrajinekem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko primorje in Trst (številka: 3, 1986)
  O cestnem omrežju na slovenskem Štajerskem v 18. stoletju (številka: 3, 1986)
  Delovanje partizanske terenske lekarne Bober od decembra 1943 do osvoboditve (številka: 3, 1986)
  Delovanje ljubljančana A. Steinhauserja na Filipinih 1643-1648 (številka: 3, 1986)
  Franjo Sterle, ustanovitelj Umetniške šole "Probuda" in vloga šole v tedanjem likovnem življenju (številka: 3, 1986)
  Metliški grad po inventarju leta 1723 (številka: 3, 1986)
  Življenje in poslovanje nekaterih Cavianijev v srednjeveškem Piranu (številka: 3, 1986)
 35. 1987
   30

  številka: 1/2 (1987)
  številka: 3 (1987)
  Avstro-ogrske vojaške uniforme v svetovni vojni 1914-1918 (številka: 1/2, 1987)
  Začetki uvajanja telefonije v Ljubljani (številka: 1/2, 1987)
  Slovenska Štajerska v popisu iz leta 1754 (številka: 1/2, 1987)
  Kmetijstvo na območju Šenčurja in sosednjih vasi v letih 1945-1980 (številka: 1/2, 1987)
  Zločin v slovenskem časopisju v 80. letih 19. stoletja (številka: 1/2, 1987)
  Doslej neznano pismo Žige Zoisa iz leta 1813 in njegov odnos do francoske vladavine v Ilirskih provincah (številka: 1/2, 1987)
  Kratek oris zgodovine NOB na Gorjancih in v Žumberku (številka: 1/2, 1987)
  Slovenska lokalna industrija v prvem petletnem gospodarskem načrtu (1947-1951) (številka: 1/2, 1987)
  Ubožna oskrba v Ljubljani na prelomu 19. v 20. stoletje (številka: 1/2, 1987)
  Nadzorstvo nad deviacijami na Slovenskem pred 100 leti (številka: 1/2, 1987)
  Peter Pavel Glavar in župnija Sv. Jakob ob Savi (številka: 1/2, 1987)
  Severnoameriške podružnice družbe sv. Cirila in Metoda do prve svetovne vojne (številka: 1/2, 1987)
  Deklaracijske razglednice (številka: 1/2, 1987)
  Jakob Peternel - urar in organizator blejskega turizma (številka: 1/2, 1987)
  Južna železnica in razvoj mest na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja (številka: 1/2, 1987)
  Tabori v sistemu protiturške obrambe (številka: 3, 1987)
  Prostitucija v Ljubljani ob koncu prejšnjega stoletja (številka: 3, 1987)
  Mariborski pehotni polk (številka: 3, 1987)
  Odmevnost jezikovnega vprašanja v listu Slovenski pravnik v letih 1871-1918 (številka: 3, 1987)
  Trije slovenski teksti v hišnem arhivu Krogarja iz Opal nad Žirmi (številka: 3, 1987)
  Poročila ljubljanskih policajev o prestopkih 1901-1914 (številka: 3, 1987)
  Bitnje in Žabnica (številka: 3, 1987)
  Slovenski spomeniki padlim v prvi svetovni vojni (številka: 3, 1987)
  Posest cistercijanskega samostana Rein na Dolenjskem (številka: 3, 1987)
  Zdraviliška komisija na Bledu (številka: 3, 1987)
  Iskra Kranj na začetku petdesetih let (številka: 3, 1987)
  O krajevnih zbornikih (številka: 3, 1987)
  Zasebna zbirka o soški fronti (številka: 2, 1987)
 36. 1988
   43

  številka: 1/2 (1988)
  številka: 3 (1988)
  Celjski polk (številka: 1/2, 1988)
  Bohinjska Bela v času gradnje bohinjske proge (številka: 1/2, 1988)
  Začetki letenja v Ljubljani (številka: 1/2, 1988)
  Nemški okupatorji v Blejskih hotelih in vilah (številka: 1/2, 1988)
  Likovna upodobitev poštne postaje v Šentožboltu (številka: 1/2, 1988)
  Prostozidarska loža "Prijateljev rimskega kralja in Napoleona" v Ljubljani v luči francoskega gradiva (številka: 1/2, 1988)
  Nadlesk v zapisih jožefinskega in franciskejskega katastra ter matičnih knjig (številka: 1/2, 1988)
  Srečanje maršala Tita s predstavniki slovenskih kulturnih delavcev v maju 1945 v Ljubljani (številka: 1/2, 1988)
  Podobe soške fronte 1915-1917 (številka: 1/2, 1988)
  Obnova slovenske industrije v letu 1945 (številka: 1/2, 1988)
  Dogodki v občini Kanal od 28. junija 1914 do 7. avgusta 1915 (številka: 1/2, 1988)
  Od hospitalov, prisilnih delavnic do vzgojnih zavodov (številka: 1/2, 1988)
  Grad Rotenturn in njegov pomen za Slovenj Gradec (številka: 1/2, 1988)
  Bakrene plošče za Florjančičev zemljevid Kranjske 1744 (številka: 1/2, 1988)
  Prispevki o slovenskem šolstvu v Zborniku za zgodovino šolstva in prosvete (1) 1964 - (20) 1987 (številka: 1/2, 1988)
  O šolstvu v Gorjah in Bohinjski Beli do 1945 (številka: 1/2, 1988)
  Podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda na Gorenjskem do 1918 (številka: 1/2, 1988)
  Matej Hubad (številka: 1/2, 1988)
  Devetdeset let Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 1/2, 1988)
  Mestni grb na pročelju nekdanje Zoisove palače (številka: 1/2, 1988)
  Začetki elektrifikacije Spodnje in Zgornje Šiške (številka: 1/2, 1988)
  Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja (številka: 1/2, 1988)
  Umetnine iz depojev Kamniškega muzeja (številka: 1/2, 1988)
  Pedagoško zgodovinopisje nekdaj in danes - stalna postavitev v Slovenskem šolskem muzeju (številka: 1/2, 1988)
  Hazena - ženska športna panoga (številka: 3, 1988)
  Slovenski planinski polk (številka: 3, 1988)
  Blaž Kumerdej (številka: 3, 1988)
  Societa di Minerva v Trstu in oblikovanje italijanskega narodno liberalnega gibanja 1860-1878 (številka: 3, 1988)
  Življenje na novomeškem Bregu (številka: 3, 1988)
  Avgust Berthold (1880-1919) in njegov fotografski atelje (številka: 3, 1988)
  Tri stoletja starejšega ljubljanskega arhiva (številka: 3, 1988)
  Iz življenja malih graščakov Čopov v obdobju 1748-1848 (številka: 3, 1988)
  Zapisi o poštnem prometu in prvih poštah na slovenskem Štajerskem (številka: 3, 1988)
  O razširjenosti Organizacije jugoslovanskih nacionalistov na Slovenskem do sredine leta 1924 (številka: 3, 1988)
  Cesarska (deželnoknežja) orožarna v Ljubljani (številka: 3, 1988)
  Nekatere evidence o izseljevanju v Ameriko pred prvo svetovno vojno (številka: 3, 1988)
  Dragocene pridobitve Knjižnice Narodnega muzeja v letih 1983 do 1988 (številka: 3, 1988)
  Šenčur in okoliški kraji v srednjem veku (številka: 3, 1988)
  Zgradili bomo Novo Gorico (številka: 3, 1988)
  Šolstvo v Šenčurju po letu 1945 (številka: 3, 1988)
  Poročilo o kontroli krčmarskih meril iz leta 1579 (številka: 3, 1988)
 37. 1989
   45

  številka: 1/2 (1989)
  številka: 3 (1989)
  K osvetlitvi nekaterih votlih mer srednjeveškega Pirana (številka: 1/2, 1989)
  Socerb (številka: 1/2, 1989)
  Arheološke najdbe na morskem dnu slovenske obale (številka: 1/2, 1989)
  Severozahodna Istra v 1. stoletju pred našim štetjem (številka: 1/2, 1989)
  Pomorski promet v Trstu leta 1760 (številka: 1/2, 1989)
  Bibliografija sodelavcev projekta Kultura narodnostno mešanega ozemlja slovenske Istre 1957-1987 (številka: 1/2, 1989)
  Istrske zdrahe ob koncu 18. stoletja (številka: 1/2, 1989)
  Prispevek k topografiji obale Miljskega polotoka (številka: 1/2, 1989)
  Izvoz vina iz Pirana v letih 1750-1780 (številka: 1/2, 1989)
  Zgodovina in zgodovinska veda ob slovenski zahodni meji v letu 1988 (številka: 1/2, 1989)
  Bibliografsko kazalo razprav, člankov in slik o južni Primorski v Kroniki od 1953 do 1988 (številka: 1/2, 1989)
  Poverjeništvo pokrajinskega narodnoosvodobilnega odbora za Slovensko primorje in Trst 1945-1947 (številka: 1/2, 1989)
  Povojni razvoj slovenske Istre - Koprski okraj 1945-1947 (številka: 1/2, 1989)
  Jos. Bertok - kronika dvorazredne ljudske šole na Spodnjih Škofijah (številka: 1/2, 1989)
  Koper v času Napoleona (1805/6-1813) (številka: 1/2, 1989)
  Obrambna organizacija komuna Koper pod Benečani (številka: 1/2, 1989)
  Caratteristiche fondamentali della nazionalitá italiana nella Repubblica socialista di Jugoslavia e Slovena (številka: 1/2, 1989)
  Iz življenja komuna v Bezovici (številka: 1/2, 1989)
  Koprski obzidni pas in mestni tloris na karti Giacoma Fina iz leta 1619 (številka: 1/2, 1989)
  Razvoj industrijskega ribištva na slovenski obali v letih 1945-1959 (številka: 1/2, 1989)
  Prepir o nacionalni in državnopravni pripadnosti Istre v revolucionarnem letu 1848/49 (številka: 1/2, 1989)
  Zgodovina družine Luckmann (številka: 3, 1989)
  Albucan in Korte (številka: 3, 1989)
  Izseljensko vprašanje v koledarjih Družbe sv. Cirila in Metoda (številka: 3, 1989)
  Podoba Žida v slovenski literaturi (številka: 3, 1989)
  Preskrba beguncev in vojnih ujetnikov v Ljubljani med prvo svetovno vojno (številka: 3, 1989)
  Zadolževanje kmetov v katastrski občini Dol pri Ljubljani po zemljiški knjigi v letih 1918-1941 (številka: 3, 1989)
  Noša na dornavskih tapetah (številka: 3, 1989)
  Prispevek k zgodovini izseljevanja iz Gorenjske pred prvo svetovno vojno - s posebnim poudarkom na Škofji Loki (številka: 3, 1989)
  Belokranjci - vojaki v I. svetovni vojni (številka: 3, 1989)
  Poštni promet čez Gorenjsko na Koroško do začetka 19. stoletja (številka: 3, 1989)
  Jakob Žumer - župan v Gorjah (številka: 3, 1989)
  Nekaj dokumentov ob stoletnici ustanovitve Zveze slovenskih učiteljskih društev (številka: 3, 1989)
  Grobovi halštatskih aristokratov v Novem mestu (številka: 3, 1989)
  Kolesarski vozni red za mesto Ljubljano (številka: 3, 1989)
  Grafična upodobitev "Zerkveno shegnanje per Svetim Roku nad Ljublano" (številka: 3, 1989)
  Gradnja kopališča Športnega kluba Ilirije (številka: 3, 1989)
  Leonardovo goriško jezero (številka: 3, 1989)
  Tržaški in ljubljanski najdenčki v Kumljanskih hribih (številka: 3, 1989)
  Orjunaši na sodišču (številka: 3, 1989)
  Steklarni v Zagorju (številka: 3, 1989)
  Ljubljanski urarji v 18. stoletju (številka: 3, 1989)
  Vloga in organizacijski razvoj Zveze absolventov kmetijskih šol in Zveze absolventk kmetijsko-gospodinjskih šol na Slovenskem v zadnjem desetletju stare Jugoslavije (številka: 3, 1989)
 38. 1990
   26

  številka: 1/2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  Razstava o Jožu Gašperšiču (številka: 1/2, 1990)
  Urarstvo na slovenskem Štajerskem (številka: 1/2, 1990)
  Zdravstvo in veterinarstvo v občini Črnomelj od začetka 20. stoletja do leta 1985 (številka: 1/2, 1990)
  Načelnikov hišni arhiv v Podkorenu (številka: 1/2, 1990)
  Hišna kronika rodbine Pleterski (številka: 1/2, 1990)
  Gradič Mala Loka pri Trebnjem (številka: 1/2, 1990)
  Katalog okrajne učiteljske bukvarnice v Črnomlju (številka: 1/2, 1990)
  Albin Mlakar - pozabljeni vojak (številka: 1/2, 1990)
  Zgodovina in zgodovinska veda ob slovenski zahodni meji v letu 1989 (številka: 1/2, 1990)
  Kroji slovenskega sokolstva in orlovstva med leti 1863-1941 (številka: 1/2, 1990)
  Začetki organizacije našega mlekarstva (številka: 1/2, 1990)
  Dobrodelnost v Ljubljani med prvo svetovno vojno (številka: 1/2, 1990)
  Fotografije predvojnih grajskih interierjev, dragocen vir za proučevanje notranje opreme, zlasti pohištva (številka: 3, 1990)
  Bratstvo (številka: 3, 1990)
  Železarna na Dvoru in Prešernov nagrobnik v Kranju (številka: 3, 1990)
  K zgodovini ljubljanskih tovarn beloprstene keramike (številka: 3, 1990)
  Razstava Kranj, kakršnega ni več (številka: 3, 1990)
  Razvoj industrije v Sloveniji v letih 1918-1941 (številka: 3, 1990)
  Vojaški zapor na ljubljanskem gradu od 15.8. 1914 do vstopa Italije v 1. svetovno vojno (številka: 3, 1990)
  Stare ilustrirane knjige in grafika (številka: 3, 1990)
  Ljubljanski urarji v 19. in začetku 20. stoletja (številka: 3, 1990)
  Položaj slovenske ljudske šole v Istri od italijanske okupacije do osvoboditve (1918-1945) (številka: 3, 1990)
  Turizem in kultura na Bledu (številka: 3, 1990)
  Ekonomska Orjuna (številka: 3, 1990)
 39. 1991
   41

  številka: 1/2 (1991)
  številka: 3 (1991)
  Ljutomerski dijaki na ruški gimnaziji 1645-1760 (številka: 1/2, 1991)
  Madžarski viri o zgodovini Prekmurja (številka: 1/2, 1991)
  Človek, ki se je v zgodovino zapisal sam - Ptujčan Leopold Schickelgruber (številka: 1/2, 1991)
  Trg Ljutomer v prvih letih slovenske trške uprave (številka: 1/2, 1991)
  Ukinjena društva, organizacije in zveze ljutomerskega okraja (številka: 1/2, 1991)
  Prekmurje kot ozemlje umetnostnih importov (številka: 1/2, 1991)
  Vloga ljutomerske čitalnice pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti (številka: 1/2, 1991)
  Migracija in emigracija v obdobju dualizma v Železni županiji (številka: 1/2, 1991)
  Prof. dr. Sergej Vrišer - sedemdesetletnik (številka: 1/2, 1991)
  Organiziranje slovenskih učiteljev na Štajerskem od 1869 do 1918 (številka: 1/2, 1991)
  Organiziranje slovenskih taborov v letih 1868/69 (številka: 1/2, 1991)
  Značilnosti madžarske okupacijske uprave v Prekmurju (številka: 1/2, 1991)
  Prof. dr. Vasilij Melik - sedemdesetletnik (številka: 1/2, 1991)
  Mesto Maribor v luči matičnih knjig 17. stoletja (številka: 1/2, 1991)
  Najstarejša poselitev Prekmurja (številka: 1/2, 1991)
  Stranke v Prekmurju med obema vojnama (številka: 1/2, 1991)
  Narodni buditelj Ivan Kukovec (številka: 1/2, 1991)
  Prebivalstvo okrajnega glavarstva Ljutomer v letih 1880-1910 (številka: 1/2, 1991)
  Trg Ljutomer v luči franciscejskega katastra (številka: 1/2, 1991)
  Ure skozi stoletja (številka: 3, 1991)
  O gradbeni podobi nekdanjega samostana dominikank v Radljah (številka: 3, 1991)
  Industrijske rastline (lan, konoplja, murve) na Slovenskem (številka: 3, 1991)
  Narodna čitalnica kamniška (številka: 3, 1991)
  Vedute na mariborskih oltarnih podobah (številka: 3, 1991)
  Predhodniki današnje zveze zgodovinskih društev Slovenije (številka: 3, 1991)
  Čarovniški proces proti Jakobu Krašovcu (številka: 3, 1991)
  Osemdeseta leta v muzejski postavitvi (številka: 3, 1991)
  Osebni fond Iva Pirkoviča v samostanu Pleterje (številka: 3, 1991)
  Zgodovina in zgodovinska veda ob slovenski zahodni meji v letu 1990 (številka: 3, 1991)
  Skupna paša v Sodevcih ob Kolpi v Beli krajini (številka: 3, 1991)
  Ljubljanske steklarne in njihovi izdelki v 16. stoletju (številka: 3, 1991)
  Kolektivne pogodbe na Slovenskem (številka: 3, 1991)
  Domžalsko območje v gradivu o prostorskih predstavah 18. stoletja (številka: 3, 1991)
  K zgodovini tolminske vasi Porezen (številka: 3, 1991)
  Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko ustanovilo periodični časopis "Annales" (številka: 3, 1991)
  Čevljarska gospodarska zadruga v Tržiču (številka: 3, 1991)
  Razstava Mlini reke Glinščice (številka: 3, 1991)
  Pokopališče pri sv. Elizabeti v Špitalski ulici v Ljubljani (številka: 3, 1991)
  Kulturna in telovadna društva na območju Domžal do prve svetovne vojne (številka: 3, 1991)
 40. 1992
   38

  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  številka: 3 (1992)
  O začetkih šolstva v Šiški (številka: 1, 1992)
  Prostozidarska loža Valentin Vodnik v Ljubljani (1940) (številka: 1, 1992)
  Spomeniki 19. stoletja na Slovenskem (številka: 1, 1992)
  Novi stari radovljiški grb (številka: 1, 1992)
  80 let zaloške šole (številka: 1, 1992)
  Šolske kronike - razstava Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (številka: 1, 1992)
  Delavska zbornica (številka: 1, 1992)
  Dr. Žiga Bučar (1830-1879) (številka: 1, 1992)
  Pismo brez pisave (številka: 1, 1992)
  Razstava Iz zgodovine osnovne šole v Radovljici (številka: 2, 1992)
  Božja pot na Dobrovi pri Ljubljani - Marija v leščevju (številka: 2, 1992)
  Zastava kranjskega plemiškega poziva iz bitke pri Sisku leta 1593 (številka: 2, 1992)
  Shrambno pohištvo v plemiških zapuščinskih inventarjih 17. in 18. stoletja na Slovenskem (številka: 2, 1992)
  Razgovor z avtorjem knjige Plavi križ dr. Vasjem Klavoro (številka: 2, 1992)
  Slovensko splošno žensko društvo v Ljubljani (številka: 2, 1992)
  Razvoj turizma na Bledu po drugi svetovni vojni (številka: 2, 1992)
  Štajerska domovinska zveza (Steirischer Heimatbund) v ptujskem okrožju (številka: 3, 1992)
  Poetovio v rimskem obdobju (številka: 3, 1992)
  Ptuj z okolico na razglednicah pred letom 1918 (številka: 3, 1992)
  Zapuščina družine Leslie na ptujskem gradu (številka: 3, 1992)
  Mestna občina Ptuj med svetovnima vojnama (številka: 3, 1992)
  Dvajset let arheološkega dela Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor na Ptuju in v okolici (številka: 3, 1992)
  Fragment Teodozijevega kodeksa v minoritski knjižnici na Ptuju (številka: 3, 1992)
  Ptujsko mestno pokopališče (številka: 3, 1992)
  Muzejsko društvo in arheologija od 1893 do 1945 (številka: 3, 1992)
  Sto let organiziranega delovanja zgodovinarjev in ljubiteljev zgodovine na Ptuju (številka: 3, 1992)
  Korenine arhiva segajo v Muzejsko društvo Ptuj (številka: 3, 1992)
  Plovba po Dravi v prvi polovici 19. stoletja (številka: 3, 1992)
  Glasbeno življenje na Ptuju (številka: 3, 1992)
  Ptujske knjižnice, profesor Ferk in mi (številka: 3, 1992)
  Tradicionalni pustni liki s ptujskega področja (številka: 3, 1992)
  Nova spoznanja o ptujski zbirki glasbil (številka: 3, 1992)
  Izziv za ustvarjalnost (številka: 3, 1992)
  Podoba Ptuja v prazgodovinskih obdobjih (številka: 3, 1992)
  Izvenšolske dejavnosti v zadnjih desetih letih na Ptuju (številka: 3, 1992)
 41. 1993
   22

 42. 1994
   50

  številka: 1 (1994)
  številka: 2 (1994)
  številka: 3 (1994)
  Obseg arhivskega gradiva o velikem tolminskem puntu v dunajskem državnem in graškem deželnem arhivu (številka: 1, 1994)
  Kratek pregled fondov in zbirk, ki jih za Tolminsko in širše območje današnje občine Tolmin, hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (številka: 1, 1994)
  Zgornja Baška dolina (rihtarija Nemški Rut) po Tolminskem urbarju iz 1523 (številka: 1, 1994)
  Materialne ostaline soške fronte na Tolminskem (številka: 1, 1994)
  Glose k srednjeveškemu delu Rutarjeve Zgodovine Tolminskega (številka: 1, 1994)
  Poznoantična naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu (številka: 1, 1994)
  Zgornja Baška dolina v prvi polovici 19. stoletja (številka: 1, 1994)
  Tolminska v opisu vojaških deželnih merjenj okoli leta 1785 (številka: 1, 1994)
  Viri za zgodovino Tolminskega v starejših fondih in zbirkah Arhiva Slovenije do leta 1783 (številka: 1, 1994)
  Nasprotniki Osvobodilne fronte in domobranstvo na Baškem (številka: 1, 1994)
  Komu zvoni? (številka: 1, 1994)
  Obsoška cesta v prometni politiki avstrijske države do konca 18. stoletja (številka: 1, 1994)
  Dragotine kapiteljske cerkve v Novem mestu (številka: 2, 1994)
  Ceste - element gospodarskega razvoja v prvi polovici 19. stoletja (številka: 2, 1994)
  Šoloobiskujoči otroci na celjskih osnovnih in nedeljskih šolah (številka: 2, 1994)
  Zgodovina, pisana v "starem duhu" (številka: 2, 1994)
  Kako so v Ljubljani leta 1944 praznovali obletnico prve omembe Ljubljane? (številka: 2, 1994)
  Martjanska župnija v perspektivi 600 let (številka: 2, 1994)
  Stavbni razvoj v Ljubljani (1144-1895) in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 2, 1994)
  Kmečki dolgovi ob severni meji 1918-1945 (številka: 2, 1994)
  Akulturacija prekmurskih sezoncev (številka: 2, 1994)
  Matjaž Ambrožič, Zvonarstvo na Slovenskem, Ljubljana ... (številka: 2, 1994)
  Jožef Košič, Življenje Slovencev med Muro in Rabo, Izbor del ... (številka: 2, 1994)
  Kronika Rihemberka - Branika, Branik 1994, 405 strani (številka: 2, 1994)
  V spomin Borisu Rozmanu 1955-1994 (številka: 2, 1994)
  Prispevek k poznavanju delovanja slovenskih priseljencev v Benetkah od 15. do 18. stoletja (številka: 2, 1994)
  Darja Mihelič, Hazard, Koper / Capodistria, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko / Sociata storica del Litorale, Knjižnica Annales 3, 1993, 250 strani (številka: 2, 1994)
  Struktura in funkcija Filharmonične družbe v Ljubljani (številka: 2, 1994)
  Župnija Šentrupert, Zgodovinske osnove leta 1993, Šentrupert 1993, 130 str. (številka: 2, 1994)
  Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem, Socialno-ekonomski vidiki zadolženosti slovenskih kmetov 1848-1948 ... (številka: 2, 1994)
  Judita Šega, Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani (1885 i.e. 1895-1910), Ljubljana, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1993 (Gradivo in razprave 12), 133 strani (številka: 2, 1994)
  Ptujska gimnazija 1869-1994 (številka: 3, 1994)
  Štefan Lednik, Mežica 1994, O podobi in preteklosti kraja ob njegovi 840-letnici, samozaložba, Mežica 1994, 198 strani (številka: 3, 1994)
  Nekaj drobcev iz vsakdanjika ljubljanskih služkinj pred prvo svetovno vojno (številka: 3, 1994)
  Celjski zbornik 1994, Celje 1994, 287. strani (številka: 3, 1994)
  Plesne prireditve v Ljubljani pred prvo svetovno vojno (številka: 3, 1994)
  Anka Vidovič-Miklavčič, Mladina med nacionalizmom in katolicizmom, Pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalnem-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929-1941 v jugoslovanskem delu Slovenije... (številka: 3, 1994)
  Zbornik za zgodovino šolstva - Šolska kronika, Ljubljana, Slovenski šolski muzej 1994, XXVII-3, 270 strani (številka: 3, 1994)
  Josip Ipavic med glasbo, literaturo in medicino (številka: 3, 1994)
  Krvavi konec Obrenovićev (številka: 3, 1994)
  Ubožni institut v Ljubljani (številka: 3, 1994)
  "Ko prostitutko jeden zapusti, gre že drugi moški skozi vežna vrata" (številka: 3, 1994)
  Mednarodni kulturno-zgodovinski simpozij Modinci 1994 (številka: 3, 1994)
  Božo Otorepec - 70 let (številka: 3, 1994)
  Baza za repatriacijo Radovljica (številka: 3, 1994)
  Ervin Dolenc, Senožeče, Skupnost na prepihu, Zbirka Življenje na Krasu št. 2 ... (številka: 3, 1994)
  Ižansko ozemlje v srednjem veku (številka: 3, 1994)
 43. 1995
   35

  številka: 1/2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  Osemdeset let profesorja Jožeta Dularja (številka: 1/2, 1995)
  Procesi pred sodiščem slovenske narodne časti v Ljubljani (številka: 1/2, 1995)
  Manjšinski oddelek na celjski deški šoli 1931-1934 (številka: 1/2, 1995)
  Drobci iz življenja učiteljev narodnih šol v času med vojnama (številka: 1/2, 1995)
  O novem branju starih virov (številka: 1/2, 1995)
  Iz zgodovine Nadliška na Notranjskem (številka: 1/2, 1995)
  K zgodovini blaznosti na Slovenskem v prejšnjem stoletju (številka: 1/2, 1995)
  Strašen potres je pretresel ljubljanska zidovja (številka: 1/2, 1995)
  Akademiku prof. dr. Bogu Grafenauerju v spomin (številka: 1/2, 1995)
  Magija in goljufija ter tovorništvo med Trstom in Gradcem 1732-1734 (številka: 1/2, 1995)
  Pionir domače etnografije, arheologije in numizmatike Josip Potepan Škrljev (številka: 1/2, 1995)
  Doneski za biografijo Jožefa Schwegla (številka: 1/2, 1995)
  "Pri tem je odpel hlače in ---" (številka: 1/2, 1995)
  O posilni nečistosti, oskrumbi in druzih velikih nesramnostih (številka: 1/2, 1995)
  Ulice Novega mesta - projekt, razstava in publikacija (številka: 1/2, 1995)
  Tehniški spomenik proti muzeju (številka: 1/2, 1995)
  "Na delovanje, hčere slave!" (številka: 1/2, 1995)
  Miloš Rybář (1928-1995) (številka: 1/2, 1995)
  Academia philharmonicorum v Ljubljani (številka: 1/2, 1995)
  Kako so o Madžarih in zahodnih Slovanih pisali kronisti zgodnjega srednjega veka (številka: 1/2, 1995)
  Kočevski študenti na Dunajski univerzi (1365-1917) (številka: 3, 1995)
  Štetje prebivalstva in hiš 15. julija 1945 na območju okrajnega izvršnega ljudskega odbora v Kočevju (številka: 3, 1995)
  Neodvisna kočevska republika (številka: 3, 1995)
  Južna meja "Kočevarskega otoka" v 15. in 16. stoletju (številka: 3, 1995)
  Kočevska 600 let nemški jezikovni otok (številka: 3, 1995)
  Politične razmere na Kočevskem v letu 1848 (številka: 3, 1995)
  Problemi ponovne poselitve Kočevske med vojno (številka: 3, 1995)
  "Soseda, zdaj smo berači" (številka: 3, 1995)
  Rdeči in črni (številka: 3, 1995)
  Donesek k zgodovini Ortenburžanov na Dolenjskem (številka: 3, 1995)
  Etnografske posebnosti v nekdanjem Kočevskem nemškem jezikovnem otoku (številka: 3, 1995)
  Endemitska umetnost na Kočevskem (številka: 3, 1995)
  "Ta sklep mora biti vsakemu Kočevarju svetinja ---" (številka: 3, 1995)
 44. 1996
   32

  številka: 1 (1996)
  številka: 2/3 (1996)
  Stavka na Dolžu leta 1850 (številka: 1, 1996)
  Dr. Ivan Švegel in njegov čas (številka: 1, 1996)
  Svetovni rekord dosežen v Sloveniji (številka: 1, 1996)
  "Lahu niti pedi naše zemlje" (številka: 1, 1996)
  Pečatniki Novega mesta (številka: 1, 1996)
  Jožef Anton Schiffrer, njegov kanonikat in štipendija (številka: 1, 1996)
  Nagrobnik ljubljanskega škofa Žige Herbersteina (1644-1716) v Perugi (številka: 1, 1996)
  In memoriam Sergij Vilfan (številka: 1, 1996)
  K vprašanju poselitve Podporezna (številka: 1, 1996)
  " Vszigdár po mozsevoj voli hodi i nikdár njemi ne gucsi proti" (številka: 1, 1996)
  Vloga novomeškega Kapitlja v urbanistični zasnovi Novega mesta (številka: 1, 1996)
  Glasbila avstrijskih mojstrov v Ptujskem muzeju (številka: 1, 1996)
  Kolodvorski misijon - društvo za varstvo deklet v Ljubljani (številka: 1, 1996)
  Kako so se v poznem 19. stoletju izseljevali iz zgornje Baške doline na Koroško (številka: 1, 1996)
  Balkanski sod smodnika: zgodba oficirja Rudolfa Marčiča (številka: 1, 1996)
  Nemci in državnozborska volilna reforma 1907 (številka: 2/3, 1996)
  Ob osemdesetletnici akad. prof. dr. Ferda Gestrina (številka: 2/3, 1996)
  Zakonska podlaga za volitve v ustavodajno skupščino 11. novembra 1945 (številka: 2/3, 1996)
  Repa in korenje - slabo življenje, štruklji, meso - to bi bilo (številka: 2/3, 1996)
  Migracije prebivalstva iz Kanalske in Ziljske doline na Bovško (od druge polovice 19. stoletja do konca 1. svetovne vojne) (številka: 2/3, 1996)
  Društvo za brambo narodnih pravic Slovenija v letih 1868-1870 (številka: 2/3, 1996)
  O rojstvu kiparja Francesca Robbe (številka: 2/3, 1996)
  Anamarija Vidovič Miklavčič (številka: 2/3, 1996)
  Konfinacija v Ljubljani - že v rimskih časih? (številka: 2/3, 1996)
  Kočevar - dobitnik dveh olimpijskih kolajn (številka: 2/3, 1996)
  Zgodnjebaročni skladatelj, izdelovalec orgel in organist Isaac Posch v nadvojvodini Koroški in vojvodini Kranjski (številka: 2/3, 1996)
  Goldensteinova kritika obnove ljubljanske stolnice (številka: 2/3, 1996)
  Majda Žontar praznuje šestdesetletnico (številka: 2/3, 1996)
  Paberki iz piranskega kapiteljskega arhiva (številka: 2/3, 1996)
  Zadružno povezovanje kmetov v vaseh v okolici Kranja od njegovih začetkov do druge svetovne vojne (številka: 2/3, 1996)
 45. 1997
   31

  številka: 1/2 (1997)
  številka: 3 (1997)
  Humanizem in celjski grofi (številka: 1/2, 1997)
  Obrti rimske Celeje (številka: 1/2, 1997)
  Jurij Slatkonja na štirih upodobitvah (številka: 1/2, 1997)
  Isaac Posch "Crembsensis" - nekaj novih podatkov o skladateljevi mladosti (številka: 1/2, 1997)
  Ustanovitev prve slovenske filharmonije (številka: 1/2, 1997)
  Potujoči srednji vek (številka: 1/2, 1997)
  Celjsko gimnazijsko vprašanje (1893-1895) (številka: 1/2, 1997)
  Dvojezične šole in pouk slovenščine ob koncu 19. stoletja na primeru Koroške s posebnim ozirom na razprave v koroškem deželnem zboru (številka: 1/2, 1997)
  Kronika konca strašne vojne 1945 (številka: 1/2, 1997)
  Pijanci, pijanke in druge ljubljanske slike v Hribarjevi dobi (številka: 1/2, 1997)
  Celjsko gimnazijsko vprašanje 1895-1914 (številka: 1/2, 1997)
  Narodno bralno društvo v Orehku (številka: 1/2, 1997)
  Izobraževanje odraslih v okviru celjskih drštev! do leta 1918 (številka: 1/2, 1997)
  Vojska na Ptuju od 1850 do 1914 (številka: 1/2, 1997)
  Poroke urarskega mojstra Niggla iz Celja (številka: 1/2, 1997)
  Tri različne upodobitve Graške Marije Pomočnice v Celju (številka: 1/2, 1997)
  Politika ministrskega predsednika Alfreda Windisch-Graetza na podlagi stenografskih zapiskov državnega zbora (številka: 1/2, 1997)
  Naj pokaže Celje svojo nemško kov! (številka: 1/2, 1997)
  Glavni trg v Celju kot osrednji tržni prostor (številka: 1/2, 1997)
  K razmerju denarnih enot v Primorju in notranjosti srednjeveškega slovenskega prostora (številka: 3, 1997)
  Prvih sto let knjižnice v Šiški 1878-1978 (številka: 3, 1997)
  Sto let kolesarstva v Novem mestu od 1897 do 1997 (številka: 3, 1997)
  Velikolaška živinska trgovina na debelo v drugi polovici 18. stoletja (številka: 3, 1997)
  Ljubljanski župan Jurij Vertaš pl. Scharffenegk in njegovi (številka: 3, 1997)
  Družina v Ribnici 1848-1878 (številka: 3, 1997)
  Zgodovina kolektivnih pogodb na Slovenskem (številka: 3, 1997)
  Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor in njegovo delovanje v zvezi s problematiko meje med Italijo in Jugoslavijo 1945-1947 (številka: 3, 1997)
  Profesor dr. Tone Ferenc 70-letnik (številka: 3, 1997)
  Slike pri sv. Antonu na Pohorju - najobsežnejši cikel zgodb o sv. Antonu Padovanskem na Slovenskem (letnik: št. 3, 1997)
 46. 1998
   25

  številka: 1/2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  Slovenija in Slovenci v delih Alekseja N. Haruzina in Vere N. Haruzin (številka: 1/2, 1998)
  Podoba Amerike na ilustracijah Ivana Vavpotiča (številka: 1/2, 1998)
  Poglabljanje češkoslovaških in slovenskih odnosov ter oživljanje socialističnega gibanja v okviru "Masarykovih proslav" v letih 1937 in 1938 (številka: 1/2, 1998)
  Izraz "razrešeni" morda ni srečno podan z italijanskim terminom "sospesi" (številka: 1/2, 1998)
  Akademska bratovščina sv. Cecilije v župnijski cerkvi v Kamniku (številka: 1/2, 1998)
  Zamišljena kronistka s Šentviške planote (številka: 1/2, 1998)
  Posest župnije Svibno in urbar ljubljanskega kapitlja iz leta 1499 (številka: 1/2, 1998)
  Zemljiško gospostvo Turjak pod taktirko Hansa Mordaxa (1514 - 1515) (številka: 1/2, 1998)
  Telovadno in kulturno društvo Sokol v Ljutomeru 1903-1941 (številka: 1/2, 1998)
  Prostozidarstvo v habsburški monarhiji v 18. stoletju ter prostozidarski loži "Združena srca" v Mariboru in "Dobrodelnost in stanovitnost" v Ljubljani (številka: 1/2, 1998)
  Soška fronta v zapisih Jožeta Selana iz Novih sel (številka: 3, 1998)
  Prispevek za geanalogijo starejših koroških Ortenburžanov (številka: 3, 1998)
  Monštranca srebrarske in zlatarske delavnice "F. Harrach & Sohn" iz Münchna v cistercijanski opatiji v Stični (številka: 3, 1998)
  Šola pri stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani prvih sto let po ustanovitvi škofije (številka: 3, 1998)
  Železnica na Ptuju od 1860 do 1918 (številka: 3, 1998)
  Oris razvoja Filozofske fakultete do leta 1941 (številka: 3, 1998)
  Pozabljena trga Raka pri Krškem in Dolenjske Toplice (številka: 3, 1998)
  Branko Marušič 60-letnik (številka: 3, 1998)
  Oris Pravne fakultete med obema vojnama (številka: 3, 1998)
  Napad kmetov na francoske vojake v Novem mestu leta 1809 (številka: 3, 1998)
  Skrb za revne v Kranju v drugi polovici 19. stoletja (številka: 3, 1998)
  V Idrijo se je pripeljal prvi rudniški avtomobil (številka: 3, 1998)
  Življenjski jubilej prof. dr. Olge Janše-Zorn (številka: 3, 1998)
 47. 1999
   26

  številka: 1/2 (1999)
  številka: 3 (1999)
  Občinske volitve v kranjskem srezu 1933 in 1936 (številka: 1/2, 1999)
  Petdeset let podeljevanja Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 1999)
  Ivan Krstnik Coronini, goriški vojskovodja in cesarski vzgojitelj (številka: 1/2, 1999)
  Slovenska ženska 1900-1918 (številka: 1/2, 1999)
  Slovenski izseljenci na pragu Amerike (številka: 1/2, 1999)
  Seznam ulic, cest in trgov v mestu Kranj - nastanek, poimenovanja in njih spremembe (številka: 1/2, 1999)
  Meščani Ljubljane in njihova mestna hiša (številka: 1/2, 1999)
  Pridobivanje železa v jeseniških plavžih (številka: 1/2, 1999)
  O nekaterih nerešenih problemih ptujske topografije (številka: 1/2, 1999)
  Poskus ustanovitve Univerzitetne akademske menze v 30-tih letih (številka: 1/2, 1999)
  Rokodelski red ljubljanskih kamnosekov in zidarjev iz leta 1676 (številka: 1/2, 1999)
  Akad. prof. dr. Ferdo Gestrin (številka: 1/2, 1999)
  Mariborski Nemci v letih 1918-1941 (številka: 1/2, 1999)
  Podoba ženske v listu Naša žena med leti 1945 in 1951 (številka: 1/2, 1999)
  Prenova gradu Podčetrtek v letih 1715-1723 (številka: 1/2, 1999)
  Okraj Slovenj Gradec v letih 1929-1941 (številka: 3, 1999)
  Oltarji Luke Misleja, ljubljanskega kamnoseškega mojstra, na Štajerskem (številka: 3, 1999)
  Stane Stražar (številka: 3, 1999)
  Slovenski vojaki v jubilejnem sprevodu na Dunaju 1908 (številka: 3, 1999)
  Cirkus v Ljubljani (do prve svetovne vojne) (številka: 3, 1999)
  Udje Družbe sv. Mohorja v Kanalski dolini do leta 1918 (številka: 3, 1999)
  Socialna gibanja na ptujskem območju med svetovnima vojnama (številka: 3, 1999)
  John Swinton: Potovanje skozi slovenske dežele leta 1734 (številka: 3, 1999)
  Slovenske znamke od razpada Avstro-Ogrske do osamosvojitve Slovenije (številka: 3, 1999)
 48. 2000
   29

  številka: 1/2 (2000)
  številka: 3 (2000)
  Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Knežja družina Schönburg Waldenburg in njeni uslužbenci (številka: 1/2, 2000)
  Uvod (številka: 1/2, 2000)
  Rimski napisi iz Šmarate (številka: 1/2, 2000)
  Zgodovina gozdarstva in lovstva v snežniških gozdovih (številka: 1/2, 2000)
  Leo Schauta zadnji upravitelj snežniškega posestva (številka: 1/2, 2000)
  Grad Snežnik - "pravljica" (številka: 1/2, 2000)
  Egipčanska soba na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Henrik Schollmayer Lichtenberg (številka: 1/2, 2000)
  Arhivsko gradivo graščine Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Fant, to pa so čekani in pol! (številka: 1/2, 2000)
  Grad Snežnik po drugi svetovni vojni (številka: 1/2, 2000)
  Beneške fotovedute in dresdenski fotoportreti na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Iz zgodovine gradu in gospostva Snežnik na Notranjskem (številka: 1/2, 2000)
  Snežniško smučanje prednjači v začetkih sodobnega smučanja v Srednji Evropi (številka: 1/2, 2000)
  Steklovina in keramika na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Park Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Na kratko in bežno o snežniških slikah (številka: 1/2, 2000)
  Gozdarski direktor posestva Snežnik Jožef Obereigner in njegova rodbina (številka: 1/2, 2000)
  Zbirka ptičev in sesalcev na gradu Snežnik (številka: 1/2, 2000)
  Petnajst let plodnega galerijskega sodelovanja z Vesno Berce (številka: 1/2, 2000)
  "Dobrota", obsmrtno podporno društvo poštnih nameščencev (številka: 3, 2000)
  Ptuj svetega Viktorina (številka: 3, 2000)
  Življenje in delo slovenskega bibliotekarja in bibliografa Franca Simoniča (1847-1919) (številka: 3, 2000)
  Glasba druge polovice 19. stoletja na Slovenskem (številka: 3, 2000)
  Arhitektura in urbanizem v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja (od 1849 do 1895) in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 3, 2000)
  Pouk in profesorji fizike v jezuitskem kolegiju v Ljubljani (številka: 3, 2000)
 49. 2001
   23

  številka: 1/2 (2001)
  številka: 3 (2001)
  Opomba o misionarju Ivanu Rattkayu (številka: 1/2, 2001)
  Habent sua fata gladii, habent sua fata arma! (številka: 1/2, 2001)
  Povojna usoda sakralnih objektov na nekdanjem nemškem jezikovnem območju na Kočevskem (številka: 1/2, 2001)
  Franjo Baš in premična tehnična dediščina na Slovenskem (številka: 1/2, 2001)
  Življenje in delo matematika Riharda Zupančiča (številka: 1/2, 2001)
  Žiga Zois in Déodat de Dolomieu (številka: 1/2, 2001)
  Leto 1941 na Ptuju (številka: 1/2, 2001)
  Krajevna heraldika na Slovenskem (številka: 1/2, 2001)
  Zgodovina arheoloških raziskovanj na Gorenjskem (številka: 1/2, 2001)
  Sokolsko slavje v Dol. Logatcu (številka: 1/2, 2001)
  Kužne epidemije na Dolenjskem med izročilom in stvarnostjo (številka: 1/2, 2001)
  Založniška dejavnost in pregled mariborskih časnikov in časopisja v obdobju med svetovnima vojnama (številka: 1/2, 2001)
  Slomškova zveza 1900-1926 (številka: 3, 2001)
  Zastave jugoslovanskih polkov na Slovenskem v letih 1930-1941 (številka: 3, 2001)
  Kranjski "consessus commercialis" in njegovo delo za napredek železarstva (številka: 3, 2001)
  Vojne, vojaštvo in vojske na Ptuju skozi stoletja (številka: 3, 2001)
  Problematika virov in literature o rodbini Szécsi (številka: 3, 2001)
  Naravoslovne znanosti in ustanovitev Biotehniške fakultete (številka: 3, 2001)
  Lov in ribolov na snežniškem posestvu (številka: 3, 2001)
  Od ljudske šole do osemletke; 90. ali 26. obletnica Osnovne šole Zalog? (številka: 3, 2001)
  Žagarska dejavnost na veleposestvu Galle v Bistri pred drugo svetovno vojno (številka: 3, 2001)
 50. 2002
   25

  "Snežke" (številka: 1, 2002)
  Petrvs Coppvs fecit: De summa totius orbis (številka: 1, 2002)
  Novomeški okraj v letih 1929-1941 (številka: 1, 2002)
  Prebivalstvo na Ižanskem skozi matične knjige (številka: 1, 2002)
  Trgovski povzpetnik iz Bohinjske Bistrice (številka: 1, 2002)
  Poskus izboljšanja ravnanja z živalmi - Goriško društvo proti mučenju živali 1845-1847 (številka: 1, 2002)
  Univerza v Ljubljani in njeni rektorji (številka: 2, 2002)
  Dillherr, Rieger, Schöttl, Gruber in Ambschell (številka: 2, 2002)
  Arheološka topografija braslovške fare (številka: 2, 2002)
  Od Dominikanske vojašnice do muzeja (številka: 2, 2002)
  Velika Nedelja skozi stoletja (številka: 2, 2002)
  Podmaršal Karl von Tegetthoff (številka: 2, 2002)
  Potovanje Franca Antona Breckerfelda v Istro leta 1803 (številka: 2, 2002)
  Popotništvo in popotniki v Ljubljani od 16. do 19. stoletja (številka: 3, 2002)
  Popotovanje cesarja Leopolda II. in neapeljskega dvora skozi Kranjsko v letih 1790 in 1791 (številka: 3, 2002)
  Postlana je postelja kranjskim lenuhom in potepuhom! (številka: 3, 2002)
  Meščanske vile med obema svetovnima vojnama v Ljubljani (številka: 3, 2002)
  Ljubljana - gostiteljica 4. vseslovanskega časnikarskega kongresa maja 1902 (številka: 3, 2002)
  Samostan klaris v Ljubljani (številka: 3, 2002)
  Meščani in cerkvene ustanove v Ljubljani do konca 16. stoletja (številka: 3, 2002)
  Ljubljanska policija v drugi polovici 18. stoletja (številka: 3, 2002)
  Ljubljanski hoteli do druge svetovne vojne (številka: 3, 2002)
  Začetek ustavnega življenja in ljubljanska policija (številka: 3, 2002)
  Športne organizacije v Ljubljani do druge svetovne vojne v luči statistike in pravilnikov (številka: 3, 2002)
  Ljubljana (številka: 3, 2002)
 51. 2003
   18

 52. 2004
   40

  Ljubljanski zdravnik Fran Viljem Lipič in preteča epidemija kolere leta 1831 (številka: 1, 2004)
  Podoba ženske v slovenskem katoliškem časopisju med drugo svetovno vojno (številka: 1, 2004)
  "Nisem kradel lesa, samo veje sem pobiral!" (številka: 1, 2004)
  Nekaj dopolnil k članku Irene Žmuc, Zapuščina grofa Janeza Andreja Auersperga (številka: 1, 2004)
  Izgubljena zapestnica baronice Auersperg (številka: 1, 2004)
  In memoriam (številka: 1, 2004)
  Osebna bojna oprema kranjskih plemičev ob koncu 16. stoletja (številka: 1, 2004)
  Prtiček kot spomin na poznanstva v Kamniku in Ljubljani okrog leta 1893 (številka: 1, 2004)
  Ljubljansko obdobje v življenju in delu ekonomista Aleksandra Bilimoviča (številka: 1, 2004)
  Kulturno prebliževanje Prekmurja Sloveniji 1919-1941 (številka: 1, 2004)
  Gozdovi posestva Brdo (številka: 2, 2004)
  Botanični vrt Karla Zoisa na Brdu (številka: 2, 2004)
  Tkana in vezana stenska preproga v dvorcu Brdo pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Brdski interjeji v preteklosti in sedanjosti (številka: 2, 2004)
  "To in nič drugega je volja gospode" (številka: 2, 2004)
  Arhitektura dvorca Brdo pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Hotel Kokra (številka: 2, 2004)
  Zbirka slikarskih del na gradu Brdo (številka: 2, 2004)
  Čebeljnak na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Zbirka kipov na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Obiski Josipa Broza Tita v Sloveniji (1945-1980) (številka: 2, 2004)
  Utrinki iz zgodovine Brda (številka: 2, 2004)
  "Čast in hvala vselej dala njim se vaša gnada bo ---" (številka: 2, 2004)
  Vrt v kraljevskem slogu (številka: 2, 2004)
  Ribogojstvo, ribištvo, lovstvo in konjereja na Brdu (številka: 2, 2004)
  Razsvetljenska krajina Žige Zoisa na Brdu (številka: 2, 2004)
  Popis rastlin in živali na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Gospostvo Brdo v luči franciscejskega katastra (številka: 2, 2004)
  Grajske preproge (številka: 2, 2004)
  V spomin Muzeju na prostem na Brdu pri Kranju (številka: 2, 2004)
  Spomini na avstrijsko vojskovanje v Italiji in na Jadranu (številka: 3, 2004)
  Društva v Šenčurju pred 2. svetovno vojno (številka: 3, 2004)
  Društva in organizacije v meščanskem taboru v celjskem okraju 1929-1941 (številka: 3, 2004)
  Prof. dr. Sergej Vrišer (1920-2004) (številka: 3, 2004)
  Begunci z vzhoda in Godoviška kronika (številka: 3, 2004)
  Med iniciativo pohlepnega zasebnika in regulativo spletkarske administracije (številka: 3, 2004)
  Začetki moderne znanosti v Ljubljani (številka: 3, 2004)
  Reklamni prospekt Kronike iz leta 1933 (številka: 3, 2004)
  Prihod Ceneta Matičiča v Ajdovščino in začetki delovanja gimnazijskega pevskega zbora (številka: 3, 2004)
  Osemdeset let prof. dr. Boža Otorepca (številka: 3, 2004)
 53. 2005
   23

  Nemško časopisje v Mariboru v 19. stoletju (številka: 1, 2005)
  Muzejska društva na Slovenskem pred 2. svetovno vojno (številka: 1, 2005)
  Odbor duhovnikov članov OF oziroma Cirilmetodijsko društvo na Primorskem v letih 1947-1952 (številka: 1, 2005)
  Prizadevanja podložnikov gospostva Snežnik za pridobitev prave lastnine nad lazi ali ogradami v osemdesetih letih 19. stoletja (številka: 1, 2005)
  Praznovanja na Bledu v letih 1858, 1861 in 1862 (številka: 1, 2005)
  Ljubljanski fijakarji (številka: 1, 2005)
  Šola v Kostanjevici na Krasu v primežu prve svetovne vojne (številka: 1, 2005)
  Popis nepremičnin v Piranu in Kaštelu leta 1626 (številka: 2, 2005)
  Tiskarstvo na Dolenjskem in Janez Krajec (številka: 2, 2005)
  Lovro Pintar - narodnjak v senci (številka: 2, 2005)
  Češki časopis Politik in revolucija v Piranu leta 1894 (številka: 2, 2005)
  Fotografija kot reprezentanca (številka: 2, 2005)
  Ljubljanska fizika ob prepovedi jezuitov (številka: 2, 2005)
  Materialni in duhovni dobitki srečolova za dokončanje nove ljubljanske stolnice (številka: 2, 2005)
  Spominska obeležja Simonu Jenku (številka: 2, 2005)
  Oris zgodovine šolstva v Preddvoru do konca 1. svetovne vojne (številka: 3, 2005)
  Dušni pastirji pri ljubljanskem Sv. Petru v ogledalu vizitacije leta 1631 (številka: 3, 2005)
  Kranjski obrambni mehanizem za zaščito pred prvo epidemijo kolere v Evropi (številka: 3, 2005)
  Prispevek k zgodovini gospostva Osterberg (številka: 3, 2005)
  Jurij Vega o sebi (številka: 3, 2005)
  Koprske soline v poročilih beneških uradnikov (številka: 3, 2005)
  Prispevek k starejši zgodovini Godešiča (številka: 3, 2005)
  Spopad s trtno ušjo na Kranjskem v luči gradiva Deželnega zbora in odbora za Kranjsko (številka: 3, 2005)
 54. 2006
   35

  Konrad Rubbia, gozdarski inženir (številka: 1, 2006)
  Akademija, ljudsko izobraževalno društvo (1904-1934) (številka: 1, 2006)
  Profesorju Vojetu ob življenjskem jubileju (številka: 1, 2006)
  Ljubljanska palača knezov Auerspergov (številka: 1, 2006)
  Gotska tradicija v arhitekturi na območju Polhograjskega hribovja (številka: 1, 2006)
  Sv. Janez Nepomuk, varuh dobrega imena in zaščitnik pred zlobnimi jeziki (številka: 1, 2006)
  Družina Roschütz - baroni, ki to niso bili (številka: 1, 2006)
  De restitutione patriae čedajskega zgodovinopisca Nicola Canussia (številka: 1, 2006)
  Nekaj drobcev k zgodovini dupleškega območja od srede 18. stoletja do konca prve svetovne vojne (številka: 1, 2006)
  Kataster koprskih solin leta 1847 (številka: 1, 2006)
  Iz srednjeveškega gradu v meščansko bivališče (številka: 2, 2006)
  Gospostvo Strmol v nekaterih zemljiških evidencah (številka: 2, 2006)
  Srebrnina na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Grad Strmol in njegovi lastniki skozi čas (številka: 2, 2006)
  Keramika v gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Strmolski interierji, pred letom 1945 in po njem (številka: 2, 2006)
  Park ob gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina (številka: 2, 2006)
  Zbirka preprog na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Kiparska oprema na Strmolu (številka: 2, 2006)
  Spomini na Strmol. Vilma Mlakar, roj. Urh - nekdanja strmolska sobarica (številka: 2, 2006)
  Rodbini Dietrich in Urbančič (številka: 2, 2006)
  Slikarska zbirka v gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Pohištvo 18. stoletja na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Valvasorjev boter Konrad Ruess baron Ruessenstein na Strmolu (številka: 2, 2006)
  Steklenina na gradu Strmol (številka: 2, 2006)
  Strmolski in samostan Velesovo (številka: 2, 2006)
  Pletarske šole v Sloveniji (številka: 3, 2006)
  "Z eno nogo na poti v krtovo deželo" (številka: 3, 2006)
  Ormož kot turistično mesto med obema svetovnima vojnama (številka: 3, 2006)
  Télégraphe Officiel, uradni časnik Ilirskih provinc (številka: 3, 2006)
  "Na straneh ilustriranih časnikov se pred nami razprostira svet" (številka: 3, 2006)
  Prostitucija v Ljubljani v prvih treh desetletjih 20. stoletja (številka: 3, 2006)
  O ženitni ponudbi ljubljanskega odvetnika hčerki trgovca Seuniga (številka: 3, 2006)
  Senožeče in Prem (številka: 3, 2006)
 55. 2007
   54

  Pozdrav iz Bele krajine, Kočevske, osrednje Dolenjske in Posavja. Gospodarske dejavnosti na razglednicah do sredine 20. stoletja (številka: 1, 2007)
  Dr. Jožef Muršec-Živkov v revolucionarnem letu 1848/49 (številka: 1, 2007)
  Drago Medved in dr. (ur.): Zreški zbornik 2006 ... (številka: 1, 2007)
  Dunajski tiskar, založnik in knjigotržec Johann Thomas Trattner in slovenski knjižni trg 18. stoletja (številka: 1, 2007)
  "Presvitli cesar so videli nas in mi njih, in - spoznali smo se" (številka: 1, 2007)
  Vigenjc. Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, let. I-VI, Kropa 2001-2006: Muzeji radovljiške občine (številka: 1, 2007)
  Tina Bahovec in Teodor Domej (ur.): Das österreichisch-italienisch-slovenische Dreiländereck : Ursachen und Folgen der nationalstaatlichen Dreiteilung einer Region ... (številka: 1, 2007)
  Dedni in dosmrtni člani ter cerkveni dostojanstveniki gospodarske zbornice dunajskega državnega zbora (1861-1918) v povezavi s slovenskimi deželami (številka: 1, 2007)
  Godešič skozi tisočletje 1006-2006 (ur. Judita Šega) ... (številka: 1, 2007)
  Osem desetletij dr. Vesne Bučić (številka: 1, 2007)
  Primož Kuret: Ljubljanska filharmonična družba : 1794-1919 : kronika ljubljanskega glasbenega življenja v stoletju meščanov in revolucij... (številka: 1, 2007)
  Matjaž Bizjak: Urbarji briksenske škofije (Die Urbare des Hochstifts Brixen) 1253-1464 (Srednjeveški urbarji za Slovenijo, 5) ... (številka: 1, 2007)
  Življenje in spomini gospe Otilie Grisanci iz Pirana (številka: 1, 2007)
  Oris zgodovine knjižnic v Lenartu in njegovi okolici do druge svetovne vojne (številka: 1, 2007)
  Ljubljanski profesor Jožef Jakob Maffei, njegovi sorodniki, sodelavci in učenci (številka: 1, 2007)
  Hedvika Zdovc: Sejmi na Celjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja ... (številka: 1, 2007)
  Lilijana Žnidaršič Golec: Kapiteljski arhiv Ljubljana. Inventar fonda. Zvezek 1: fasc. 1-60 ... (številka: 1, 2007)
  Fuchsov načrt za dvorec Slivnica pri Mariboru (številka: 1, 2007)
  V levem devžeju slovenskega zgodovinopisja - Koroška (številka: 1, 2007)
  Kronika Rihemberka - Branika II, zbornik strokovnih prispevkov s področja arheologije, zgodovine in umetnostne zgodovine ... (številka: 1, 2007)
  Jožko Kragelj: Modrejce in Modrejčani ... (številka: 1, 2007)
  Josip Gorup pl. Slavinjski - med gospodarstvom, umetnostjo in družino (številka: 1, 2007)
  Župnija Marijinega vnebovzetja v kanalu za časa župnika Andreja Muliča (1623-1655) (številka: 2, 2007)
  Seznam tolminskih puntarjev v ječah goriškega gradu 1713-1716 (številka: 2, 2007)
  Gian Giacomo D'Ischia: identitete in etnične koncepcije v luči njegovih zgodovinopisnih spisov (številka: 2, 2007)
  Posamezniki v primežu totalitarizma (številka: 2, 2007)
  Politični napisi v naravi na Goriškem (številka: 2, 2007)
  Manifestacije ljudske volje (številka: 2, 2007)
  Slovani na Goriškem v srednjem veku (številka: 2, 2007)
  Nastanek mesta Gorica - dileme in nove perspektive (številka: 2, 2007)
  O Kobileku Ardenga Sofficija in o drugih vojnih dnevnikih ter spominih italijanskih avtorjev (številka: 2, 2007)
  Meščanska naselja Vipavske in njihove posebnosti do konca fevdalne dobe (številka: 2, 2007)
  Kuhinja v Vipavski dolini v luči razvoja ognjišča in spreminjanja hišnih tipov (številka: 2, 2007)
  Primorski krščanski socialci, edina prava sredina med NOB in revolucijo na Slovenskem (številka: 2, 2007)
  "Sedaj živimo skupaj trije različni cerkveni redovi pod isto streho v popolni harmoniji" (številka: 2, 2007)
  Delovanje Štefana Kociančiča v Gorici in njegove publicistične objave o Goriški v Zgodnji danici (1851-1862) (številka: 2, 2007)
  Propad lekarn na severnem Primorskem v gospodarski krizi 1929-1933 (številka: 2, 2007)
  Obnova katoliškega tabora v Gorici leta 1945 v luči polemike med Slovenskim Primorcem in partizanskim tiskom (številka: 2, 2007)
  Slovenski Primorec - katoliški tednik in njegov odnos do določitve zahodne meje (številka: 2, 2007)
  Nedokončana zgodba ali Carlo Michelstaedter in Slovenci (številka: 2, 2007)
  Voda v življenju Kobjeglavcev in Tupelčanov (številka: 2, 2007)
  Anton Bajt - njegova vloga v povojnem dogajanju v katoliški Cerkvi na Primorskem (številka: 2, 2007)
  Zgodba z nagrobnika prvega učitelja na šoli Smuka/Langenthon na Kočevskem okoli leta 1888 (številka: 3, 2007)
  Marija Mojca Peternel: Cillier Wochenblatt (Zeitung) ... (številka: 3, 2007)
  Tudi učence tepejo, kajne? (številka: 3, 2007)
  "Krik Istre ne bo ostal neopažen" (številka: 3, 2007)
  Ervin Sorč: Skrivnosti Bohinjskega predora ... (številka: 3, 2007)
  Mitja Ferenc, Gojko Zupan: Cerkve na Kočevskem nekoč in danes II ... (številka: 3, 2007)
  Trevor R. Shaw: Names from the past in Postojnska jama (Postojna cave) ... (številka: 3, 2007)
  Ledinska in hišna imena v okolici Gornjega Grada po urbarju iz leta 1426 (številka: 3, 2007)
  O družabni igri kranjskega plemiča in njegovega učitelja iz 17. stoletja in o geografiji, brez katere so velika dejanja nema in zgodovina slepa (številka: 3, 2007)
  Podoba kočevskih in belokranjskih krošnjarjev v očeh javnosti do začetka 20. stoletja (številka: 3, 2007)
  V iskanju nikljeve rude za avstro-ogrsko vojno mornarico (številka: 3, 2007)
  Šport v "Kozlerjevem vrtu" (številka: 3, 2007)
 56. 2008
   39

 57. 2009
   111

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  izredna (2009)
  Cerkniško jezero v Frischlinovi pesmi iz okoli leta 1583 in Steinbergovi knjigi iz leta 1761 (številka: 1, 2009)
  Marko Polenšek: Po njih izdelkih jih boste spoznali. O izbranih novomeških obrteh v času med svetovnima vojnama (številka: 1, 2009)
  Ljubljanska univerza in njeni študenti : 1945-1960 : fotografski zbornik, III. del ... (številka: 1, 2009)
  Nižja gimnazija v Tržiču (1945-1957) (številka: 1, 2009)
  Obnovljeno partnerstvo med Čehi in Slovenci (številka: 1, 2009)
  Rex - blišč, propad, obujeni spomin (številka: 1, 2009)
  Vesna Mia Ipavec: Murve in "kavalirji". Svilogojstvo na Goriškem ... (številka: 1, 2009)
  Dr. Marjan Drnovšek - šestdesetletnik (številka: 1, 2009)
  Prva ljubljanska beraška značka iz leta 1622 (številka: 1, 2009)
  Protokolarni prostor v Ljubljani (številka: 1, 2009)
  Železnica skozi Naklo. 100 let železniške proge Kranj-Naklo-Tržič, 1908-1966-2008 ... (številka: 1, 2009)
  Mojca Šorn: Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno ... (številka: 1, 2009)
  Idrija v letih 1918-1922 - obdobje treh držav (številka: 1, 2009)
  Marjetka Balkovec Debevec: V Črnomlju od nekdaj bili so veseli --- : Črnomelj v kulturnem in družabnem utripu od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne ... (številka: 1, 2009)
  Vida Košmelj-Beravs: Železniki skozi čas ... (številka: 1, 2009)
  Jezersko - pozabljeni delček Koroške (številka: 1, 2009)
  Tadej Brate: Borovniški viadukt. Borovnica : Zgodovinsko društvo, 2007, 128 str. (številka: 1, 2009)
  Darja Mihelič: Ribič, kje zdaj tvoja barka plava? Piransko ribolovno območje skozi čas ... (številka: 1, 2009)
  Jože Maček: Podčetrtek skozi stoletja, Maribor : Založba Pivec, 2008, 262 str. (številka: 1, 2009)
  Dopolnilo k prispevku "Je bila Trubarjeva druga žena Celjanka?" (Kronika 56, št. 3, 2008, str. 453-462) (številka: 1, 2009)
  Sveti Miklavž iz Čolnišč. Podružnična cerkev svetega Miklavža v Čolniščah 1687-2007 ... (številka: 1, 2009)
  Mizarska tradicija družine Bavčar iz Sela v Vipavski dolini (številka: 1, 2009)
  Čežarji in Pobegi: včeraj, danes, jutri: krajevni zbornik ... (številka: 1, 2009)
  Lichtenbergi na Tuštanju (številka: 2, 2009)
  Kmečki delokrog na gospostvu Tuštanj na prelomu 18. v 19. stoletje (številka: 2, 2009)
  Nekdanje vrtne ureditve ob dvorcu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Oris stavbne zgodovine gradu Tuštanj skozi prenovo (številka: 2, 2009)
  Hišni kaplani - sacelani - v graščini Tuštanj in Lichtenbergovi beneficiati na Vrhpoljah pri Moravčah (številka: 2, 2009)
  Rodbina Scaria na Tuštanju (številka: 2, 2009)
  Listine v tuštanjskem graščinskem arhivu (številka: 2, 2009)
  Stanovanjska oprema dvorca Tuštanj v prvi polovici 18. stoletja (številka: 2, 2009)
  Tuštanjski graščinski arhiv (1547-2001) - pozabljena zakladnica zgodovinskega spomina (številka: 2, 2009)
  Kmet in graščak (številka: 2, 2009)
  Slike in grafike v dvorcu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Interierji na tuštanjskem gradu v 19. stoletju (številka: 2, 2009)
  Knjižnica na gradu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Poslikava baročne grajske kapele sv. Janeza Nepomuka na Tuštanju (številka: 2, 2009)
  Iz glasbene dediščine tuštanjske graščine (številka: 2, 2009)
  Steklo in keramika na gradu Tuštanj (številka: 2, 2009)
  Zbornik občine Slovenska Bistrica III: Svet med Pohorjem in Bočem (ur. Stanislav Gradišnik) ... (številka: 3, 2009)
  Haloze: pokrajina, ljudje in vino: ob 70-letnici viteza vina Stojana Kerblerja (ur. Vladimir Korošec) ... (številka: 3, 2009)
  Ulice, ceste in trgi mesta Kranja v preteklosti. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko Kranj (številka: 3, 2009)
  Socialno in zdravstveno varstvo v Ljubljanski pokrajini v letih 1941-1943 (številka: 3, 2009)
  Miha Preinfalk, Matjaž Bizjak: Turjaška knjiga listin I. Listine zasebnih arhivov kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov) 1 (1218-1400) ... (številka: 3, 2009)
  "Amerikani v Gorici" (številka: 3, 2009)
  Dr. Ema Umek - osemdesetletnica (številka: 3, 2009)
  Ervinu Dolencu v večni spomin (številka: 3, 2009)
  Reambulančni kataster za Kranjsko (številka: 3, 2009)
  Trevor R. Shaw: Foreign travellers in the Slovene Karst: 1486-1900 ... (številka: 3, 2009)
  Občina Črenšovci = The Municipality of Črenšovci (ur. Franci Just) ... (številka: 3, 2009)
  Mitja Potočnik (avtor), Andrej Blatnik (fotograf): Grad Brdo skozi stoletja ... (številka: 3, 2009)
  Vasilij Melik (1921-2009) (številka: 3, 2009)
  Irena Ivančič Lebar: Zgodovina zasavskega zdravstva, Trbovlje, Zasavski muzej, 2008, 245 strani (številka: 3, 2009)
  Lovrenški kletarski urad na začetku 16. stoletja (številka: 3, 2009)
  Klevevž: Biser narave z bogato zgodovino (ur. Majda Pungerčar) ... (številka: 3, 2009)
  Marija Stanonik: Žiri na meji. Ljubljana: Pegaz International, 2007 ... (številka: 3, 2009)
  Martin Brilej: Litijski obrazi. Litija : Tiskarna Aco, 2008, 264 strani (številka: 3, 2009)
  Franc Perko: Vasi v objemu železnice. Ivanje Selo, Rakek, Rakov Škocjan, Slivice in Unce skozi čas ... (številka: 3, 2009)
  Jezuitska dediščina barona Žige Zoisa (ob 200-letnici Ilirskih provinc in 190-letnici Zoisove smrti) (številka: 3, 2009)
  Goriški letnik 32. Zbornik goriškega muzeja. Nova Gorica : Goriški muzej, 2008, 232 str. (številka: 3, 2009)
  Janez Vajkard Valvasor in Krško (ur. Alenka Černelič Krošelj) ... (številka: 3, 2009)
  Upodobitve ljubljanskih škofov (gl. ur. Ana Lavrič). Ljubljana : Narodna galerija, 2007, 454 strani (številka: 3, 2009)
  Črnomaljski zbornik. Zbornik historičnih razprav ob 780-letnici prve omembe naselja in 600-letnici prve omembe Črnomlja kot mesta (ur. Janez Weiss) ... (številka: 3, 2009)
  Prekmurje od Pribinove kneževine (847-861) do bitke pri Mohaču (1526) (številka: 3, 2009)
  Tadej Brate: Parenzana: Železnica za vse čase. Ljubljana : Kmečki glas, 2007, 143 str. (številka: 3, 2009)
  80 let dddr. Jožeta Mačka (številka: 3, 2009)
  Miha Kosi: Zgodnja zgodovina srednjeveških mest na Slovenskem. Primerjalna študija o neagrarnih naselbinskih središčih od zgodnjega srednjega veka do 13. stoletja ... (številka: 3, 2009)
  Srednjeveške freske v podružnični cerkvi sv. Lenarta v Gorenjah nad Studenim (številka: 3, 2009)
  Nepopustljivi boj frančiškanskega patra Stanislava Škrabca za cerkveno petje v narodnem jeziku (izredna, 2009)
  Le kar je zapisano, se tudi ohrani (izredna, 2009)
  Iz publicistične preteklosti Ptuja (izredna, 2009)
  Uporaba zgodovinskih virov pri sorodnih vedah zgodovine (izredna, 2009)
  Dve oporoki (izredna, 2009)
  Rozalija Eger - pomembna, a premalo znana ljubljanska tiskarka (izredna, 2009)
  Nekaj dopolnil k biografiji Miroslava Hubmajerja (izredna, 2009)
  Z združitvijo razdeljeno učiteljstvo (izredna, 2009)
  Filozofski študij na liceju v Ljubljani v prvi polovici 19. stoletja (izredna, 2009)
  Razglasitev Domžal za trg (1925) in mesto (1952), priznanje za velik gospodarski napredek od sredine 19. stoletja (izredna, 2009)
  Pesnik Biagio Marin iz Gradeža in Slovenci (izredna, 2009)
  Pomen avstrijskih univerz za začetke slovenskega znanstvenega zgodovinopisja (izredna, 2009)
  Nastanek Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (izredna, 2009)
  Krajevna zgodovina v osnovnošolskih učnih načrtih za zgodovino 1945-2005 (izredna, 2009)
  O knjigi Josipa Šumana in sodelavcev Die Slovenen (1881) (izredna, 2009)
  Nekoč, v starih časih --- (izredna, 2009)
  Bibliografija izr. prof. dr. Olge Janša-Zorn (izredna, 2009)
  O začetkih Šmarjeških Toplic (izredna, 2009)
  Glasbeno delo društev na Slovenskem do velike vojne (izredna, 2009)
  Zakaj je bila za slovenske izseljence Amerika bolj privlačna kot Srbija in Rusija? (izredna, 2009)
  Gradnja pravoslavne cerkve sv. Cirila in Metoda v Ljubljani (izredna, 2009)
  Dachauski procesi 1947-1949 (izredna, 2009)
  Razvoj turizma v Kranjski Gori (izredna, 2009)
  Olga Janša-Zorn - utrinki iz življenja in dela (izredna, 2009)
  Ob 100. obletnici VIII. vseslovanskega časnikarskega kongresa septembra 1908 v Ljubljani (izredna, 2009)
  Svetniški zavetniki ljubljanskih baročnih akademij in društev (izredna, 2009)
  Biseri avstrijske riviere: Opatija, Gradež, Portorož (izredna, 2009)
  Muzejsko društvo v Celju (Museal-Verein in Cilli), 1883-1922 (izredna, 2009)
  Slovanska apostola sv. Ciril in Metod v interpretaciji Osvobodilne fronte med drugo svetovno vojno (izredna, 2009)
  Članstvo Slovenske matice v Kranju in okolici do prve svetovne vojne (izredna, 2009)
  Habsburška in jezikovno-nacionalna identiteta (izredna, 2009)
  "Jo s hudim kaznovanjem opomniti, kje so meje častnosti" (izredna, 2009)
  Načrt sistematične agrarne kolonizacije v srednjem veku (Piran, začetek 14. stoletja) (izredna, 2009)
  Od neoabsolutizma do razpada monarhije (izredna, 2009)
  "Moram si upati, pa naj me stane telo in življenje, take priložnosti ne bom imel nikdar več" (izredna, 2009)
  Dnevnik z ekskurzije študentov zgodovine po zahodni Bosni in Dalmaciji (20.- 30. junij 1962) (izredna, 2009)
  "Bohinj - slovenska Švica" (izredna, 2009)
  Zavod za slepe otroke in mladino v Kočevju (izredna, 2009)
  "--- Plesale lepote 'z Ljubljane so cele ---" (izredna, 2009)
 58. 2010
   67

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  Janez Nepomuk Kalister in Mlinski dvor v Postojni (številka: 1, 2010)
  Slikar Josip M. Gorup (1898-1926) (številka: 1, 2010)
  Odnos Josipa Gorupa pl. Slavinjskega do kulture in umetnosti (številka: 1, 2010)
  Obitelji Kalister i Gorup (številka: 1, 2010)
  Rodbini Kalister in Gorup (številka: 1, 2010)
  Slovenski dom KPD Bazovica - Vila Milana Gorupa, Podpinjol 43, Reka (številka: 1, 2010)
  Gradbena dejavnost Josipa Gorupa pl. Slavinjskega na Reki ob koncu 19. stoletja (številka: 1, 2010)
  Janez Nepomuk Kalister in Franc Kalister v Trstu - portret, palača, mavzolej (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup in njegova rodbina (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup v Ljubljani (številka: 1, 2010)
  Slavina - rojstni kraj Kalistrove in Gorupove rodbine (številka: 1, 2010)
  Plemiški naziv in grb Josipa Gorupa (številka: 1, 2010)
  Cerkev sv. Marjete v Kočah (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup pl. Slavinjski v Trstu (številka: 1, 2010)
  Kalister, Gorupi in pomorstvo (številka: 1, 2010)
  Družina Kalister v Trstu (številka: 1, 2010)
  Josip Gorup in stavbarstvo v Ljubljani (številka: 1, 2010)
  Pisma Josipa Gorupa pl. Slavinjskega dr. Ivanu Hribarju (številka: 1, 2010)
  Božo Repe, Jože Prinčič: Pred časom. Portret Staneta Kavčiča. Ljubljana : Modrijan, 2009, 239 strani (številka: 2, 2010)
  Izvestja Pomorskega muzeja Piran, Strenna del museo del mare di Pirano, Piran: Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2009 (številka: 2, 2010)
  Prispevki k starejši zgodovini Miklavža na Dravskem polju do konca 16. stoletja (številka: 2, 2010)
  Šusteršiči - zgodovina kranjske legitimistične rodbine (številka: 2, 2010)
  Kult in likovne upodobitve sv. Jožefa, zavetnika Kranjske, pri ljubljanskih diskalceatih (številka: 2, 2010)
  Kdo je bil oče vojnega ministra Aleksandra Krobatina? (številka: 2, 2010)
  Andrej Nared, Dežela - knez - stanovi : oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518. Thesaurus memoriae. Dissertationes, 7 ... (številka: 2, 2010)
  Trubarjev rod in priimek na Slovenskem (številka: 2, 2010)
  Študijske zbirke Narodnega muzeja Slovenije. Stalna razstava na Maistrovi 1 (kompleks Metelkova). Vabilo kolegom (številka: 2, 2010)
  Sveta Ana skozi čas : zbornik občine Sveta Ana (ur. Marjan Toš, Igor Zemljič). Maribor : Ostroga, 2009, 508 str. (številka: 2, 2010)
  Furlanska historiografija v obdobju humanizma in renesanse (številka: 2, 2010)
  Dediščina socializma v turizmu - strokovni posvet, 27. 11. - 28. 11. 2009. Univerza na Primorskem: Turistica - fakulteta za turistične študije Portorož, 2009 (številka: 2, 2010)
  Gospod z rožo : zbornik Simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi (ur. Ljudmila Bokal) ... (številka: 2, 2010)
  Šolstvo v Mokronogu 1808-2008. Ob 200-letnici šolstva v Mokronogu (ur. Marjeta Bregar, zasnova in realizacija: Studio 5 Mirna). Mokronog : Osnovna šola Mokronog, 2008, 287 str. (številka: 2, 2010)
  Helena Seražin: Kultura vile na Vipavskem in Goriškem od 16. do 18. stoletja. Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2008; zbirka Druge poti, 215 str. (številka: 2, 2010)
  Gabrijel Gruber iz Rusije za Kitajce in Američane (številka: 2, 2010)
  Grgarski zbornik. Izdala in založila Krajevna skupnost Grgar in Turistično društvo Grgar v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici in Zgodovinskim društvom za Severno Primorsko. Grgar 2009, 345 str. (številka: 2, 2010)
  Oprema in poslikava župnijske cerkve svetega Urha v Smledniku (številka: 2, 2010)
  Andrej Rahten, Ernest Petrič (ur.): Izidor Cankar : diplomat dveh Jugoslavij (= Zbirka Studia diplomatica Slovenica, Personae, 2) ... (številka: 2, 2010)
  Gospa, če ni dobro, ni treba nič plačat: Brežice, trgovsko mesto (ur. Jože Škofljanec). Krško : Neviodunum, 2009. (Brežiške študije; 3), 391 str. (številka: 2, 2010)
  Tanja Žigon: Zgodovinski spomin Kranjske: življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836-1912) (Knjižnica "Kronike" 12), Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009, 469 str. (številka: 2, 2010)
  Harald Heppner in Nikolaus Reisinger (ur.): Steiermark. Wandel einer Landschaft im langen 18. Jahrhundert. Wien, Köln, Weimar : Böhlau Verlag, 2006, 459 str. (številka: 2, 2010)
  Društvo upokojenega učiteljstva (1911-1941) (številka: 2, 2010)
  Belokranjec Juro Adlešič in slovensko izseljenstvo (številka: 3, 2010)
  Kronika in bogata zgodovina Bele krajine (številka: 3, 2010)
  Cerkvenoupravna zgodovina Bele krajine (številka: 3, 2010)
  Prometne razmere v Beli krajini od sredine 18. stoletja do prve svetovne vojne (številka: 3, 2010)
  Lastniki gradov in dvorcev pri Semiču skozi stoletja (številka: 3, 2010)
  K zgodovini oblikovanja meje v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  Samostan Device Marije de Insula prope Metlicam (številka: 3, 2010)
  Druga svetovna vojna in njene posledice za Belokranjce (1941-1945) (številka: 3, 2010)
  Belokranjci na volitvah med svetovnima vojnama (številka: 3, 2010)
  Srednjeveški stavbni zasnovi gradov v Črnomlju in Metliki (številka: 3, 2010)
  Bela Krajina - kranjska demografska posebnost (številka: 3, 2010)
  Privilegijsko pravo grofije v Marki in Metliki (številka: 3, 2010)
  Pokrščeni "Turek" Anton Husič in 316 let njegovega rodu pri Pobrežju v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  Bela krajina v vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa (1752-1774) (številka: 3, 2010)
  Prvo Slovensko narodno gledališče je delovalo v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  O državnih uradnikih in o okrajnih glavarjih v Beli krajini v letih od 1848 do 1914 (številka: 3, 2010)
  Nekaj na novo odkritih pisnih dokumentov soseske Drašiči v Beli krajini (številka: 3, 2010)
  Reformacija na Metliškem (številka: 3, 2010)
  Dušni pastirji v Beli krajini med letoma 1753 in 1771 (številka: 3, 2010)
  Belokranjsko šolstvo in učiteljstvo med 1860 in 1914 (številka: 3, 2010)
  Trgi, ki jih ni bilo? (številka: 3, 2010)
  Muzej rudnika rjavega premoga Kanižarica (številka: 3, 2010)
  Grad Krupa (številka: 3, 2010)
 59. 2011
   86

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  Starše skozi čas. Zbornik občine Starše (ur. Sašo Radovanovič). Maribor : Ostroga, 2010, 392 strani (številka: 1, 2011)
  Rok Gašperšič: Mišače in rodbina Pegam. Monografija vasi. Mišače : samozaložba, 2009, 351 strani (številka: 1, 2011)
  Zbornik soboškega muzeja 13-14 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota : Pokrajinski muzej, 2009, 238 strani (številka: 1, 2011)
  Stanislav Južnič: Zgodovina Kostela 1500-1900. Kostel : Občina, 2008, 450 strani (številka: 1, 2011)
  Župnija Črmošnjice 500 let: 1509-2009 (ur. Binca Simonič). Semič : Župnija, 2009, 237 str. (številka: 1, 2011)
  Živko Šebek: Krško - življenje z reko Savo. Krško : Zavod Neviodunum, 2009, 123 strani (številka: 1, 2011)
  Postojna: upravno in gospodarsko središče (ur. Jurij Fikfak). Postojna : Galerija 2, Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009, 427 strani (številka: 1, 2011)
  Napoleon rezhe Iliria vstan. Razstava Muzej in galerije mesta Ljubljane, Gosposka 15, 11. maj do 30. oktober 2009 ... (številka: 1, 2011)
  Iz zgodovine Malijeve domačije na Golniku (številka: 1, 2011)
  Vodovod v Danah (številka: 1, 2011)
  Selnica ob Dravi leta 1945 pod oblastjo Krajevnega ljudskega odbora (številka: 1, 2011)
  Rudarske bratovske skladnice kot ena od prvih organiziranih oblik zdravstvenega in socialnega zavarovanja v habsburški monarhiji (številka: 1, 2011)
  Markiz Giorgio Guido Pallavicino-Trivulzio, zapornik na ljubljanskem gradu (številka: 1, 2011)
  Igor Sapač: Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knjiga 3, Območje Nove Gorice in Gorice. Ljubljana : Viharnik, 2010, 356 strani (številka: 1, 2011)
  Občina Mislinja: Zbornik (ur. Jože Potočnik et al.). Mislinja : Občina, 2010, 397 strani (številka: 1, 2011)
  Bogdana Marinac: Med valovi in oblaki: iz spominov mornariškega častnika, hidroletalca in profesorja Ivana Konteja. Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera" Piran, 2009, 119 strani (številka: 1, 2011)
  Grenzdiskurse. Zeitungen deutschsprachiger Minderheiten und ihr Feuilleton in Mitteleuropa bis 1939 (ur. Sybille Schönborn). Essen : Klartext Verlag, 2009, 227 strani (številka: 1, 2011)
  Borut Batagelj: Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije (Zbirka zgodovinskega časopisa, 38), 2009, 512 strani (številka: 1, 2011)
  Petdeset let kranjskega zbornika (1960-2010) (številka: 1, 2011)
  Quaderni Giuliani di Storia XXIX/2008, št. 1-2 (številka: 1, 2011)
  Rodbina Trušenjskih (številka: 1, 2011)
  Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (ur. Maja Lozar Štamcar). Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2009 (2010), 531 str. (številka: 1, 2011)
  Pozdrav z Gorenjske: zbirka starih razglednic. Kranj: Gorenjski muzej, 2010, 265 strani. (Gorenjski kraji in ljudje - Zbirke; 4) (številka: 1, 2011)
  Nemški evangeličani na Slovenskem med obema svetovnima vojnama (številka: 1, 2011)
  Angelika Hribar: Rodbinska kronika Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije; Celje : Društvo Mohorjeva družba, 2008, 316 strani. (Knjižnica Kronike, časopisa za slovensko krajevno zgodovino; zv. 11) (številka: 1, 2011)
  Loški razgledi 56 (ur. Judita Šega). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2009, 471 strani (številka: 1, 2011)
  Špital - hiša na robu družbe. Razstava in katalog k razstavi Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote v Škofji Loki in Občine Škofja Loka ... (številka: 1, 2011)
  Edo Škulj (avtor), Marjan Smerke (fotograf): Tri četrt tisočletja pražupnije Škocjan pri Turjaku. Ljubljana : Družina, 2010, 216 strani (številka: 1, 2011)
  Rudarska šola v Mežici (1942-1991) (številka: 1, 2011)
  Spremembe na področju agrarnih panog v jugovzhodnem delu Goriških brd v 19. stoletju (številka: 2, 2011)
  Vesna Humar: V pesti je moč, v žilah krepost, v mislih domovina: (o prvačkem sokolu). Prvačina : Krajevna skupnost, 2010, 31 strani (številka: 2, 2011)
  Vasi v objemu žitnih polj: Primskovo, Klanec in Gorenje (gl. ur. Drago Papler). Primskovo : Krajevna skupnost, 2010, 432 strani (številka: 2, 2011)
  Marjan Rožac, Alberto Pucer: Piranske notarske pergamentne listine I. del. Predbeneško obdobje 1173-1283. 1. zvezek 1173-1212. Koper : Pokrajinski arhiv, 2010, 181 strani (številka: 2, 2011)
  Župani v času Ilirskih provinc (številka: 2, 2011)
  Matjaž Klemenčič in Vladimir Klemenčič: Die Kärntner Slowenen und die Zweite Republik. Zwischen Assimilierungsdruck und dem Einsatz für die Umsetzung der Minderheitenrechte. Celovec - Ljubljana - Dunaj : Mohorjeva založba, 2010, 666 strani (številka: 2, 2011)
  Petra Leben Seljak in Alojz Demšar: Knjiga hiš na Žirovskem. Naselja, hiše in njihovi lastniki na ozemlju predjožefinske župnije Žiri pred letom 1900 (Zbirka Knjižnica Žirovskega občasnika; zv. 14). Žiri : Pegaz international, 2010, 478 strani (številka: 2, 2011)
  Darko Knez: Od zore do mraka. Križi iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / From Dawn till Dusk. Crosses in the Collection of the National Museum of Slovenia. Ljubljana : NMS, 2010, 208 str. (številka: 2, 2011)
  Zbornik 90 let Univerze v Ljubljani - Med tradicijo in izzivi časa. Ljubljana : Rektorat Univerze, 2009, 783 strani (številka: 2, 2011)
  Ustanovitev Univerze v Ljubljani v letu 1919. Razstava Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani, december-februar 2009/2010 (številka: 2, 2011)
  Franc Rozman - sedemdesetletnik (številka: 2, 2011)
  Kronika Srbske pravoslavne parohije v Celju, napisana leta 1937 (Ilija Đ. Bulovan); za objavo pripravili Bojan Cvelfar, Jelica Reljić, Tatjana Dragičević. Celje : Zgodovinski arhiv, 184 strani; Beograd : Arhiv Srbije, 2010, 190 strani (številka: 2, 2011)
  Predloka v rimskem času - po pripovedi arheoloških najdb (številka: 2, 2011)
  Branko Marušič: Mejačevi iz Komende. Slovenska družina v dogajanju miru in vojne. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2009; zbirka Zgodovinskega časopisa, 37; 220 strani (številka: 2, 2011)
  Alojz Cindrič: Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918. Ljubljana : Rektorat Univerze, 2009, 590 strani (številka: 2, 2011)
  Franc III. Nádasdy in Prekmurje. Ob 340. obletnici usmrtitve protihabsburškega zarotnika (številka: 2, 2011)
  Tonček Luskovič: Kog - krajepis in zgodovinopis. Velenje : Pozoj, 2009, 543 strani (številka: 2, 2011)
  Na Kalu, Zbornik občine Naklo (ur. Stane Mihelič). Naklo : Občina, 2010, 543 strani (številka: 2, 2011)
  Rudarji premogovnika Leše pri Prevaljah v 19. stoletju (številka: 2, 2011)
  Cerkev sv. Rozalije na ljubljanskem Gradu (številka: 2, 2011)
  Izvestja Pomorskega muzeja Piran 2, 2010, Strenna del museo del mare di Pirano 2, 2010. Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2010, 196 strani (številka: 2, 2011)
  Moj kraj Vinska Gora. Velenje : Pozoj, 2009; Moj kraj KS Topolšica. Velenje : Pozoj, 2010; Moj kraj Konovo, Selo in Šenbric. Velenje : Pozoj, 2010; Moj kraj Stara vas. Velenje : Pozoj, 2011 (zbral in uredil Peter Rebernik) (številka: 2, 2011)
  Karel Rustja: Belokranjska železniška proga. Knjižna zbirka Belokranjskega muzejskega društva 12. Metlika : Belokranjsko muzejsko društvo Metlika, Belokranjski muzej Metlika, 2009, 207 strani (številka: 2, 2011)
  Damir Globočnik: Pavliha 1870. Levstikov satirični list. Ljubljana : Slovenska matica, 2010, 238 strani (številka: 2, 2011)
  Marko Planinc, Irena Ivančič Lebar: Hrastnik. Celje : Fit Media, 2010, 121 strani (številka: 2, 2011)
  Tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 1919-1957. Razstava Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze v Ljubljani. Ljubljana, 29. 11. 2010 - 30. 11. 2011 (številka: 2, 2011)
  Grad Sevnica (ur. Oskar Zoran Zelič). Sevnica : Društvo Trg, 2011, 367 strani (številka: 2, 2011)
  Dve kolesi in par nog, publikacija TMS 48 (ur. Boris Brovinsky). Bistra pri Vrhniki : Tehniški muzej Slovenije, 2010, 108 strani (številka: 2, 2011)
  Ustanovitev župnije Litija leta 1936 (številka: 3, 2011)
  Litija - trg ob reki od srednjeveških začetkov do zatona savske plovbe sredi 19. stoletja (številka: 3, 2011)
  Slovensko bralno društvo Litija - tradicija in poslanstvo (številka: 3, 2011)
  Grad Lihtenberk in njegovi lastniki skozi stoletja (številka: 3, 2011)
  Pevsko društvo Lipa Litija skozi zgodovino (številka: 3, 2011)
  Partizanski koridor na litijskem območju med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2011)
  Arheološka podoba Litije v luči novih odkritij (številka: 3, 2011)
  Litija in Litijsko v prvi polovici 19. stoletja (številka: 3, 2011)
  Litijski muzej (številka: 3, 2011)
  Litijska narodna buditelja Luka Svetec in Ljudmila Roblek (številka: 3, 2011)
  Predilnica Litija in njeni ljudje (številka: 3, 2011)
  Prebivalstvo, kmetijstvo in vinogradništvo okrajnega glavarstva Litija na začetku 20. stoletja (številka: 3, 2011)
  Sto let razvoja Predilnice Litija 1886-1986 (številka: 3, 2011)
  Prispevek k zgodovini šolstva v Šmartnu pri Litiji med letoma 1800 in 1850 (številka: 3, 2011)
  O Vačah pred velikim požarom leta 1834 (številka: 3, 2011)
  Patronatne pravice in obveznosti gospostva Grmače (številka: 3, 2011)
  Martin Brilej (1940-2011) (številka: 3, 2011)
  Gotske freske v Podpeči pod Skalo - njihov umetnostni značaj in oris restavratorskih posegov (številka: 3, 2011)
  Rimska najdba iz Kresnic (številka: 3, 2011)
  Litija med drugo svetovno vojno: posledice za ljudi (številka: 3, 2011)
  Okrajno glavarstvo Litija v obdobju ustavovernih glavarjev v luči časopisnih virov med letoma 1868 in 1881 (številka: 3, 2011)
  O tebi šepetam, Litija (številka: 3, 2011)
  Arhitekturnozgodovinska problematika srednjeveških plemiških dvorov na območju Litije, Šmartna in Gabrovke (številka: 3, 2011)
  Zanimivosti o prometnicah na območju nekdanjega litijskega okrajnega glavarstva v 18. in 19. stoletju (številka: 3, 2011)
  Območje občin Litija in Šmartno pri Litiji med obema svetovnima vojnama (številka: 3, 2011)
  Iz zgodovine Litije in okolice ali "Litija" je več kot le Litija (številka: 3, 2011)
 60. 2012
   75

  številka: 1 (2012)
  številka: 3 (2012)
  Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem gradivu. Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enote za Gorenjsko v Kranju. Avtorica razstave Marija Kos (številka: 1, 2012)
  Knjižnica arhiva in muzeja Univerze (številka: 1, 2012)
  Slovenski zgodovinski atlas (avtorji France M. Dolinar et al.). Ljubljana : Nova revija, 2011, 253 strani (številka: 1, 2012)
  Ladislav Hladký: Slovinsko. Stručná historie statů svazek č. 67. Praha : Nakladatelství Libri, 2010, 190 strani. (številka: 1, 2012)
  Odgovorno otroštvo poslednjega cesarjeviča (številka: 1, 2012)
  Povodenj v dolini Ločnice 8. avgusta 1924 (številka: 1, 2012)
  France Štukl: Po poti kulturne dediščine. Sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem porečju Poljanske Sore (ur. Judita Šega). (številka: 1, 2012)
  Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema ognjema (številka: 1, 2012)
  Dr. Jože Žontar - osemdesetletnik (številka: 1, 2012)
  Varašanci - prekmurski meščani. Trg Turnišče v arhivskih virih. Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum (17. november 2011 - 31. januar 2012). (številka: 1, 2012)
  Občina Videm: Zbornik (ur. Tatjana Mohorko et al.).Ptuj : Vejica, 2011 (številka: 1, 2012)
  Nadporočnik Egon Gabrijelčič (1888-1915) - junak tržaškega pehotnega polka (številka: 1, 2012)
  Pozabljeni "mali štajerski Valvasor" - polihistorjev potomec Franc vitez Gadolla (1797-1866) (številka: 1, 2012)
  Grad Borl : gradbenozgodovinski oris in prispevek k zgodovini rodbine Sauer. Cirkulane : Društvo za oživitev gradu Borl, 2010, 110 strani (številka: 1, 2012)
  Šest desetletij Kronike (številka: 1, 2012)
  Zgodbe s Trnovske planote (zbral in uredil Jože Šušmelj). Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2011, zbirka Naše korenine, 190 strani (številka: 1, 2012)
  Loški razgledi 57/2010 (ur. Judita Šega). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2011, 422 strani (številka: 1, 2012)
  Maša Marguč: Zdravnik iz Dolenjskih Toplic: dr. Konstantin Konvalinka. Dolenjske Toplice : KKC d.d., 2011, 154 strani (številka: 1, 2012)
  Ljubljanska cerkev sv. Krištofa za Bežigradom (številka: 1, 2012)
  Anno Domini 1511, Idrijski razgledi, letnik LVI, št. 1. Idrija : Mestni muzej Idrija, 2011, 142 strani (številka: 1, 2012)
  Občina Ilirska Bistrica: monografija (ur. Ivan Simčič). Ilirska Bistrica : Občina Ilirska Bistrica, 2011, 343 strani (številka: 1, 2012)
  Duhovnik Otmar Črnilogar, predsednik Planinskega društva Vipava (1967-1970) (številka: 1, 2012)
  Odgovor na recenzijo Simona Purgerja (številka: 2, 2012)
  Miha Seručnik: Trtna uš, ta strašno drobna pošast. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 250 strani (Thesaurus memoriae. Dissertationes; 9) (številka: 2, 2012)
  Mariano Rugále in Miha Preinfalk: Blagoslovljeni in prekleti. 1. del. Plemiške rodbine 19. in 20. stoletja na Slovenskem. (številka: 2, 2012)
  Novo mesto 1848-1918. Dolenjski muzej Novo mesto. Zgodovinska razstava: 25. 11. 2011 do 24. 2. 2013 (številka: 2, 2012)
  Tone Košir: Življenje na Lučinskem skozi stoletja. Lučine : Krajevna skupnost, 2010, 436 strani. (številka: 2, 2012)
  Zdenka Bonin: Bratovščine v severozahodni Istri v obdobju Beneške republike. Koper : Pokrajinski arhiv, 2011, 420 strani. (številka: 2, 2012)
  Vodnjaki na Krasu (številka: 2, 2012)
  Ivan Ogrin - veleposestnik, trgovec in dobrotnik z Lavrice pri Ljubljani (številka: 2, 2012)
  "Jesus, Maria!" ali poslednji krik Ivana Erazma Tattenbacha (številka: 2, 2012)
  Janez Kebe: Cerkniško jezero in ljudje ob njem. Koper : Ognjišče, 2011, 760 strani (številka: 2, 2012)
  Jože Hudales: Bolnišnica Topolšica - 90 let. Topolšica : Bolnišnica, 2009 (številka: 2, 2012)
  Izvestja Pomorskega muzeja Piran, Strenna del museo del mare di Pirano, Piran : Pomorski muzej "Sergej Mašera", 2011, 240 strani (številka: 2, 2012)
  Flavio Bonin (ur.): Piranske solne pogodbe (1375-1782). Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2011, 175 strani. (Viri št. 33) (številka: 2, 2012)
  Zbornik soboškega muzeja 16-17 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota : Pokrajinski muzej Murska sobota, 2011, 408 strani. (številka: 2, 2012)
  Župnija sv. Martina na Igu. Ob 300-letnici župnijske cerkve (ur. Martin Hostnik in Maja Zupančič). Ig : Salve, 2011, 509 strani (številka: 2, 2012)
  Na kratko o igrah in zabavi otrok v Ljubljani med letoma 1850 in 1940 (številka: 2, 2012)
  Ohranjanje šeg in navad na florjanovo v Florjanu in Zavodnjah nad Šoštanjem (številka: 2, 2012)
  "V osrčju brezmejnega gozda" (številka: 2, 2012)
  Nemško-slovenski odnosi v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja v očeh publicista, urednika in satirika Jakoba Alešovca (1842-1901) (številka: 2, 2012)
  Trevor R. Shaw: Aspects of the history of Slovene Karst (1545-2008). Ljubljana : Založba ZRC, 2010, 306 strani (številka: 2, 2012)
  Materialne razmere briških otrok v 19. stoletju (številka: 2, 2012)
  Anton Ratiznojnik: Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer 1871-2011: 140 let humanitarne dejavnosti. Ljutomer : Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer, 2011, 134 strani. (številka: 2, 2012)
  France M. Dolinar (ur.): Župnija Preserje skozi čas. Preserje : Župnija, 2011, 440 strani (številka: 2, 2012)
  Damir Žerič: Celeia Cilli Celje. Celje : Pokrajinski muzej Celje, 2011, 67 strani (številka: 2, 2012)
  Gradovi na likovnih upodobitvah (številka: 3, 2012)
  Glasba v plemiških bivališčih na Slovenskem od srednjega veka do konca 18. stoletja (številka: 3, 2012)
  Grad v slovenski literaturi 19. stoletja (številka: 3, 2012)
  Preprodaja gradov in zemljiških gospostev na Kranjskem v 19. stoletju (številka: 3, 2012)
  "Stoji, stoji tam beli grad" (številka: 3, 2012)
  Dvorec Smlednik in njegovi prebivalci v 20. in 21. stoletju (številka: 3, 2012)
  Slikarske zbirke v slovenskih gradovih (številka: 3, 2012)
  Gradovi na Slovenskem kot upravna središča (številka: 3, 2012)
  Grajske kapele in patronatni vpliv fevdalne gosposke na cerkveno življenje (številka: 3, 2012)
  Grajska politika - primer grofov Celjskih (številka: 3, 2012)
  Celovitost in celostnost obravnave gradov, graščin, dvorcev in pripadajočih gospodarskih stavb v sodobni recepciji in percepciji kulturne dediščine (številka: 3, 2012)
  Gradovi na Slovenskem - med včeraj, danes in jutri (številka: 3, 2012)
  Prenova slovenskih gradov v novem tisočletju (številka: 3, 2012)
  Cesarski veleposlaniki iz vrst goriškega plemstva v vlogi posrednikov novih arhitekturnih modelov in umetnostnih smeri (številka: 3, 2012)
  Grad kot plemiško bivališče (številka: 3, 2012)
  Nekdanje vloge in funkcije grajskega okrasnega vrta v vsakdanu družbe in posameznika (številka: 3, 2012)
  Kaj je grad? (številka: 3, 2012)
  Slovenska arheologija in raziskovanje gradov (številka: 3, 2012)
  Grajske knjižnice na Slovenskem (številka: 3, 2012)
  Vloga gradu v srednjeveškem vojskovanju (številka: 3, 2012)
  Gradovi v pokrajini - Kamen, Pusti grad in Blejski grad (številka: 3, 2012)
  Evropski gradovi in plesna kultura v 15. stoletju (številka: 3, 2012)
  "Ja, ja to je grumlovški Van Gogh" (številka: 3, 2012)
  Grad kot središče zemljiškega gospostva (številka: 3, 2012)
  Gradovi kot duhovna dediščina Slovenije v 20. stoletju (številka: 3, 2012)
  Projekt "Grajski muzej" na gradu Brdo pri Lukovici (številka: 3, 2012)
  Slovenski gradovi - prezrta dediščina (številka: 3, 2012)
 61. 2013
   47

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  Šolska kronika Nižje gimnazije Črna 1950-1957 (številka: 1, 2013)
  Karolina Zrim: Moji spomini na družino Matzenauer. Prosenjakovci: Občina Moravske Toplice , 2011, 43 strani (številka: 1, 2013)
  Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči (številka: 1, 2013)
  Vigenjc, Glasilo Kovaškega muzeja v Kropi, let. VII-XI, Kropa 2007-2011: Muzeji radovljiške občine (številka: 1, 2013)
  Ekonomski učbenik Valentina Žuna iz leta 1908 (številka: 1, 2013)
  Bled v slovenski literaturi "dolgega 19. stoletja" (številka: 1, 2013)
  Novošaleško perutninarstvo Velenje M. A. Gr. Herberstein (številka: 1, 2013)
  Zdravnik Gregor Kraškovič, prvi Slovenec pod balonom (številka: 1, 2013)
  Rafael Terpin: Idrijske hiše; monografija o idrijskih stanovanjskih hišah. Idrija: samozaložba, 2011, 384 strani (številka: 1, 2013)
  Tita Porenta: "Če se bom odločil graditi, potem bom gradil najmoderneje!" Priložnosti in pasti slovenskega trgovca in podjetnika Petra Kozine (1876-1930), ustanovitelja tovarne čevljev Peko v Tržiču. Radovljica: samozaložba, 206 strani (številka: 1, 2013)
  Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega. Tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012, 520 strani (številka: 1, 2013)
  Med Julijci in Karavankami: zgodovinske in naravne podobe Gornjesavske doline (ur. janez Mlinar). Jesenice: Gornjesavski muzej, 2011, 135 strani (številka: 1, 2013)
  Pesnik, slikarka in glasbenik - oporoke treh Auerspergov s Šrajbarskega turna (številka: 1, 2013)
  Matjaž Bizjak in Aleksander Žižek: Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov 1457-1513. Celje: Zgodovinski arhiv Celje; Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2010, XLVII + 164 strani (številka: 1, 2013)
  Niko Hudelja: Nemško-slovenski zgodovinski slovar. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, 435 strani (številka: 1, 2013)
  Valentin Pivk: Gimnazija Kranj: 1810-2010: dvesto let od začetka gimnazijskega izobraževanja v Kranju. Kranj : Gimnazija, 2010, 200 strani (številka: 1, 2013)
  Matjaž Brojan: Slamnata sled Domžal: 300 let slamnikarstva. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika, 2012, 288 strani (številka: 2, 2013)
  Požiga protestantskih knjig v Ljubljani leta 1600 in 1601 (številka: 2, 2013)
  Bivanjska kultura jugovzhodnih Brd v predmarčni dobi (številka: 2, 2013)
  Piranska komuna in portoroški ribolovni rezervat v koncesijski pogodbi iz leta 1918 (številka: 2, 2013)
  Marija Počivavšek: En gros & en detail. Trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse. Celje: Zgodovinsko društvo Celje, 2012, zbirka Zgodovini.ce, 426 strani (številka: 2, 2013)
  Popotovanje od Pariza do Ljubljane v obdobju Ilirskih provinc (številka: 2, 2013)
  Neva Makuc: Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški. Ljubljana: Založba ZRC (Dissertationes 8), 2011 (številka: 2, 2013)
  Bled v slovenski literaturi "dolgega 19. stoletja" (številka: 2, 2013)
  Loški razgledi 58/2011 (ur. Judita Šega). Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2012, 432 strani (številka: 2, 2013)
  Slovenski gradovi (številka: 2, 2013)
  Bogdan Šteh: Zapuščinski inventarji radovljiških grofov Thurn-Valsassina v Arhivu Republike Slovenije. Primer Janeza Karla (1645-1683). (številka: 2, 2013)
  Zbornik soboškega muzeja 18-19 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota: Pomurski muzej, 2012, 213 strani (številka: 2, 2013)
  Die Reichenburg als Bestandteil des hochmittelalterlichen Burgenbaus der Salzburger Erzbischöfe (številka: 3, 2013)
  Grad Rajhenburg kot zapor po 2. svetovni vojni (številka: 3, 2013)
  Grad Rajhenburg in njegova prenova (številka: 3, 2013)
  Rajhenburg in listina kralja Arnulfa za Valtunija iz leta 895 (številka: 3, 2013)
  Arhitekturna zgodovina gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Celostna prenova gradu Rajhenburg, projektne aktivnosti in razvoj dejavnosti na gradu po prenovi (številka: 3, 2013)
  Trapisti v Rajhenburgu (številka: 3, 2013)
  Poslikana renesančna sobana v gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Rajhenburški do začetka 15. stoletja (številka: 3, 2013)
  Grad Rajhenburg kot muzej (številka: 3, 2013)
  Lastniki Rajhenburga med 16. in 19. stoletjem (številka: 3, 2013)
  Arheološke raziskave na gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Prispevek k zgodovini imenja in dvorca Turn pod Rajhenburgom v zgodnjem novem veku (številka: 3, 2013)
  Romanska kapela in stavbna plastika na gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
  Grad Rajhenburg - s temeljito obnovo v novo tisočletje (številka: 3, 2013)
  Območje gradu Rajhenburg (številka: 3, 2013)
 62. 2014
   51

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  Blejski grad: 1000 let prve omembe (ur. Marko Vidic). Bled: Muzejsko društvo: Zavod za kulturo; Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2011, 246 strani (številka: 1, 2014)
  Jure Gašparič: Državni zbor 1992-2012. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012, 378 str. (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones; 17) (številka: 1, 2014)
  Franckina pisma možu Maksu na Nizozemsko (številka: 1, 2014)
  Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči (številka: 1, 2014)
  Oskar Zoran Zelič: V znamenju Sokola in Partizana v Sevnici. Sevnica: Športno društvo Partizan Sevnica, 2012, 107 strani (številka: 1, 2014)
  S patri smo si bili dobri: tri stoletja brežiških frančiškanov. Zbornik znanstvenih razprav (ur. Jože Škofljanec). Krško: Zavod Neviodunum; Ljubljana: Brat Frančišek, 2013. (Zbirka Brežiške študije; 4) 488 strani (številka: 1, 2014)
  Avguštinski samostan v Sv. Trojici v Slovenskih goricah v dobi baroka (številka: 1, 2014)
  Gibanje števila prebivalstva na Šentviški planoti med letoma 1841 in 1914 (številka: 1, 2014)
  Karl Benko: prvi slovenski letalski as? (številka: 1, 2014)
  Boris Golec: Valvasorjeva hiša v Krškem - napačna in prava. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013, 148 str. (številka: 1, 2014)
  Prevalje po starih sledeh, zbrala in uredila Dragomir in Davorin Benko. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2012, 205 strani (številka: 1, 2014)
  (Ma)Rija Podkrajšek - urednica mesečnika Žena in dom v letih 1930-1941 (številka: 1, 2014)
  Trevor Shaw, Alenka Čuk: Slovene caves & karst pictured 1545-1914. Ljubljana: Založba ZRC, 2012, 230 strani (številka: 1, 2014)
  Andreja Tomažin, Milan Gorišek, Miro Bergelj, Miran Prnaver: Plemiška družina Gutmansthal-Benvenuti in Radeče. Radeče: župnijski urad, 2013, 171 strani (številka: 1, 2014)
  Kje je stal dvor na Dolgih Njivah? (številka: 1, 2014)
  Rok in Špela Poles: Villa Bianca. Zgodba o ponovnem rojstvu vile. Velenje: Berivka, 2011, 480 strani (številka: 2, 2014)
  Marija Pomagaj na Slovenskem (številka: 2, 2014)
  Miha Preinfalk: Plemiške rodbine na Slovenskem. 18. stoletje. 1. del. Od Andriolija do Zorna. Ljubljana: Viharnik, 2013, 285 strani (številka: 2, 2014)
  Uvedba gregorijanskega koledarja v notranjeavstrijskih deželah leta 1583 (številka: 2, 2014)
  Janko Kastelic: Sežana, ljudje in kraj skozi čas. Sežana: samozaložba, 2013, 249 strani (številka: 2, 2014)
  Zbornik soboškega muzeja 20-21 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota: Pomurski muzej, 2013, 295 strani. (številka: 2, 2014)
  Dušan Kos: Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg: o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja. Ljubljana: ZAL, 2013, 174 strani (številka: 2, 2014)
  Delovanje slovenske Katoliške akcije za rapalsko mejo (številka: 2, 2014)
  Mihael Petrovič ml.: V Kočevje pa že ne. 75 znamenitih kočevskih in s Kočevsko povezanih osebnosti. Kočevje: Društvo Peter Kosler, 2013, 272 strani (številka: 2, 2014)
  Janez Höfler: O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem. K razvoju cerkvene teritorialne organizacije slovenskih dežel v srednjem veku. Ljubljana: Viharnik, 2013, 552 strani (številka: 2, 2014)
  O grobni kapeli na starem pokopališču pri cerkvi sv. Martina v Velenju (številka: 2, 2014)
  Ignacij Voje: Od Osmanov do Celjanov. Utrinki preteklosti. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2014, 222 strani (številka: 2, 2014)
  Tam čez Savo, na Črnučah: sto petdeset let župnije Ljubljana Črnuče (ur. France M. Dolinar). Ljubljana: Družina, 2013, 456 strani (številka: 2, 2014)
  "Po moji smrti se bo videlo, da sem dobro gospodinjila ---" (številka: 2, 2014)
  Prebivalstvo Župnije Batuje skozi matične knjige v zadnji četrtini 19. stoletja (številka: 2, 2014)
  Franc Lazarini: Zgodovina rodbine Lazarini: kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe. Radovljica: Didakta, 2013, 403 strani (številka: 2, 2014)
  Samotarka Manica Koman - javna podoba slovenske pisateljice, pesnice in publicistke v tridesetih letih 20. stoletja (številka: 2, 2014)
  Valvasorjev izvor, družina in mladost - stare neznanke v novi luči (številka: 2, 2014)
  Občini Dobrna in Nova Cerkev med obema svetovnima vojnama (številka: 3, 2014)
  Mlini ob potoku Temnjaški vrelec v Lokovini pri Dobrni (številka: 3, 2014)
  Zgodovinsko-etnološki oris naselja Lemberg pri Novi Cerkvi (številka: 3, 2014)
  Dobrna ni nič več "na smrt dolgočasna" (številka: 3, 2014)
  Zdravilišče Dobrna v prvi polovici 19. stoletja v očeh zdraviliške gostje Anna Plochl (številka: 3, 2014)
  Zrušitev starega dobrnskega gradu Schlangenburg (Kačji grad) med legendo in zgodovino (številka: 3, 2014)
  Vrtnoarhitekturna dediščina zdravilišča Dobrna (številka: 3, 2014)
  Gospodje Dobrnski in cerkev sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu na Peči (Vinski Gori) (številka: 3, 2014)
  Arhitekturna zgodovina gradu Lemberg (številka: 3, 2014)
  Dobrna - eno stoletje dom potomcev Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 3, 2014)
  Dobrnski do začetka 15. stoletja (številka: 3, 2014)
  Ljudsko izročilo o gradovih v okolici Dobrne (številka: 3, 2014)
  Rimski spomeniki na Dobrni in njeni okolici (številka: 3, 2014)
  Oaza miru in zdravja (številka: 3, 2014)
  Stavbna dediščina zdravilišča Dobrna (številka: 3, 2014)
 63. 2015
   61

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  Pićanska biskupija i Pićanština. Zbornik radova ... (številka: 1, 2015)
  Marija Mogorović Crljenko: Druga strana braka. Nasilje i legitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2012, 312 strani. (številka: 1, 2015)
  Istarski sabor. La Dieta istriana (ur. Neven Budak). Poreč = Parenzo: Zavičajni muzej Poreštine = Museo del territorio parentino, Humaniora d. o. o., 2011, 252 strani. (številka: 1, 2015)
  Rolanda Fugger Germadnik: Grofje Celjski med zgodovino in mitom ... (številka: 1, 2015)
  Spor med župnikom in škofom (številka: 1, 2015)
  Arnold Suppan: Hitler-Beneš-Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa ... (številka: 1, 2015)
  Rojstva, smrti in strah pred "belo kugo" v Dravski banovini v obdobju med obema svetovnima vojnama (številka: 1, 2015)
  Gospostvo Pukštajn in rodbina Kometer (številka: 1, 2015)
  Damijan Janežič, Drago Papler: Turizem v Naklem, tujski promet in turizem ter z njima povezani dogodki in ljudje v občini Naklo ... (številka: 1, 2015)
  Žiga Herberstein: Gratae posteritati (Ljubemu zanamstvu). Prevedel Matej Hriberšek, spremna besedila prispevali Matej Hriberšek, Dejan Zadravec, Polona Vidmar in Jedert Vodopivec Tomažič ... (številka: 1, 2015)
  Zbornik občine Lukovica II (gl. ur. Stanko Pelc) ... (številka: 1, 2015)
  Kratka zgodovina rodbine Eggenberg s posebnim ozirom na slovenski prostor (številka: 1, 2015)
  Nadzor in represija na meji med Jugoslavijo (FLRJ) in Italijo v letih 1947-1954 (številka: 1, 2015)
  Jan Rychlík, Mária Tonková, Ladislav Hladký, Aleš Kozár: Dějiny Slovinska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 441 strani. (številka: 1, 2015)
  Katoliška akcija v lavantinski škofiji (številka: 1, 2015)
  Poklon samorastniku - prof. dr. Janezu Cvirnu v slovo (številka: 1, 2015)
  Straža - kraj topline, zelenja in modrine (ur. Stane Granda) ... (številka: 1, 2015)
  Drago Sedmak: Kronika vasi pod Grmado v letih 1914-1918 / La cronaca dei paesi ai piedi dell'Ermada negli anni 1914-1918 ... (številka: 1, 2015)
  Rakuschev mlin (številka: 1, 2015)
  Dražen Vlahov: Matica krštenih župe Lindar (1591.-1667.). Glagoljski zapisi od 1591. do 1648. Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, svezak 26. Glagoljski rukopisi 10. Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2012, 547 strani. (številka: 1, 2015)
  Visokošolski pouk naravoslovnih vsebin pri ljubljanskih jezuitih (številka: 1, 2015)
  Daniel Artiček: Legende grofije žusemske. Kamnik: samozaložba, 2014, 2. izdaja, 143 strani (številka: 2, 2015)
  Rodbina Graffenweger in njena vloga v življenju Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 2, 2015)
  Ko mrtvi spregovorijo (številka: 2, 2015)
  Skica dveh oblikovanih vrtov na kranjskem bregu Save v 18. in 19. stoletju (številka: 2, 2015)
  Ljubljanska univerza pod političnimi pritiski jeseni 1943 (številka: 2, 2015)
  Alma Bavdek in Alenka Čuk (ur.):Predjamski zaklad. Postojna: Zavod Znanje - Notranjski muzej, 2015, 127 strani (številka: 2, 2015)
  Dedna poklonitev vojvodine Kranjske nadvojvodu Ferdinandu leta 1597 (številka: 2, 2015)
  Zsigmond Jankó: Hrepenenje iz strelskih jarkov: Pisma zakoncev Zsigmonda Janka in Matild Kovács (ur. Jutka M. Király in Gordana Šövegeš Lipovšek) ... (številka: 2, 2015)
  Mestni muzej za duhovno in narodno prestolnico Ljubljano (številka: 2, 2015)
  Slavica (Ignacija), prezrta sestra Otona Župančiča (številka: 2, 2015)
  Baron Hans Kometer in njegova zbirka starin z dvorca Pukštajn (številka: 2, 2015)
  Gradiščan na Šmarni gori, ki to ni bil (številka: 2, 2015)
  Od gozda do gozda ali kje je goli, kamniti Kras? (številka: 3, 2015)
  Cestne povezave na Krasu od konca 17. do sredine 19. stoletja (številka: 3, 2015)
  Prispevek k delovanju sežanske ženske podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda (številka: 3, 2015)
  Suhi zid, gradnik kulturne krajine na Krasu (številka: 3, 2015)
  Upor podložnikov gospostva Švarcenek med tolminskim puntom (številka: 3, 2015)
  Nekaj drobcev iz zgodovine družine Petazzi (številka: 3, 2015)
  "Po srcu so ostali Kraševci" (številka: 3, 2015)
  Oblike prazgodovinske poljske razdelitve na Krasu (številka: 3, 2015)
  Staro jedro Devina v zgodnjem novem veku (številka: 3, 2015)
  Suhozidna gradnja v prazgodovini na Krasu (številka: 3, 2015)
  Boj za prehode proti Jadranu - Kras od 12. do 15. stoletja (številka: 3, 2015)
  Komen - kraški Pariz (številka: 3, 2015)
  Turistični razvoj jame Vilenica in Škocjanskih jam po poročanju planinskih društev in vodnikov v drugi polovici 19. stoletja (številka: 3, 2015)
  Letališča na Krasu v času soške fronte (številka: 3, 2015)
  Jasna Fakin Bajec in Oto Luthar: Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje ... (številka: 3, 2015)
  Osnovna šola na Krasu pod Zavezniško vojaško upravo (številka: 3, 2015)
  Izbrani vidiki okoljske zgodovine kobilarne Lipica od ustanovitve do začetka tridesetih let 17. stoletja (številka: 3, 2015)
  Muzej Krasa (številka: 3, 2015)
  Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači (številka: 3, 2015)
  Kras, Kraševci in kraška zemljepisna imena v zgodnjih slovenskih besedilih (številka: 3, 2015)
  Med Krasom in krasom (številka: 3, 2015)
  Kras, "Muzej krasa"/ Karst, "Karst museum", Notranjski muzej Postojna (stalna razstava) (številka: 3, 2015)
  Kras - večpomenski izraz z mednarodno veljavo (številka: 3, 2015)
  Aleksander Panjek: Kulturna krajina in okolje Krasa: o rabi naravnih virov v novem veku ... (številka: 3, 2015)
  Muzej krasa, stalna razstava Notranjskega muzeja v Postojni (številka: 3, 2015)
 64. 2016
   55

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  Ines Beguš: Avtonomija in ekonomija Nadiških dolin v Beneški republiki ... (številka: 1, 2016)
  "Razparač iz Rojana" (številka: 1, 2016)
  100 let gasilstva v Nadgorici (ur. France M. Dolinar et al.). Nadgorica: PGD, 2012, 120 strani (številka: 1, 2016)
  Antun Novak: 120 let gasilske službe in 90 let Prostovoljnega gasilskega društva v Černelavcih ... (številka: 1, 2016)
  Življenje in prehrana v koprskem samostanu sv. Klare ob koncu 18. stoletja (številka: 1, 2016)
  Vojna po vojni - očetovstvo Ambroža Maleka (številka: 1, 2016)
  Dobrodelna dejavnost Slovenk na Goriškem v prvem letu prve svetovne vojne (številka: 1, 2016)
  Društva in društveno življenje na Teharjah do 2. svetovne vojne (številka: 1, 2016)
  Lilijana Žnidaršič Golec: Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem: Škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo ... (številka: 1, 2016)
  700 let Nadgorice (ur. Janko Jarc). Nadgorica: Odbor za proslavo 700-letnice, 2000, 112 strani (številka: 1, 2016)
  Latinske posvetilne pesmi v uvodu Slave vojvodine Kranjske (številka: 1, 2016)
  Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618-1681) in njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti (številka: 1, 2016)
  Trevor Shaw in Alenka Čuk: Slovenski kras in jame v preteklosti ... (številka: 1, 2016)
  Karin Almasy: Wie aus Marburgern "Slowenen" und "Deutsche" wurden. Ein Beispiel zur beginnenden nationalen Differenzierung in Zentraleuropa zwischen 1848 und 1861 ... (številka: 1, 2016)
  Aleksander Panjek: Vzhodno od Benetk, slovenski obmejni prostor: gospodarstvo, družba, prebivalstvo in naravni viri v zgodnjem novem veku ... (številka: 1, 2016)
  Dolenjske Toplice v odsevu časa: znanstvena monografija ob 800-letnici prve omembe Dolenjskih Toplic v zgodovinskih virih (ur. Robert Peskar) ... (številka: 1, 2016)
  Friderik V. Ptujski (številka: 2, 2016)
  Življenje vasi na meji v luči naselbinskega in stavbnega razvoja Robidišča (številka: 2, 2016)
  Kako so vurberški Stubenbergi zaznamovali svoj življenjski prostor (številka: 2, 2016)
  Miha Preinfalk: Plemiške rodbine na Slovenskem: 16. stoletje. 1. del: Od Barbov do Zetschkerjev ... (številka: 2, 2016)
  Spomini in misli (številka: 2, 2016)
  Zbornik soboškega muzeja 22-23 (ur. Franc Kuzmič). Murska Sobota: Pomurski muzej, 2015, 258 strani. (številka: 2, 2016)
  120 let, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec: 1896-2016 (ur. Franc Verovnik) ... (številka: 2, 2016)
  Andrej Vovko (1947-2015) (številka: 2, 2016)
  Miha Šimac in Katarina Keber: "Patriae ac humanitati": zdravstvena organizacija v zaledju soške fronte ... (številka: 2, 2016)
  Lastniki dvorca Jablje skozi čas in portreti nekaterih lastnikov iz 18. in 19. stoletja (številka: 2, 2016)
  Smrt, odrešenje in iskanje smisla (številka: 2, 2016)
  Zgodbe z meje imperija (številka: 2, 2016)
  Nataša Cigoj Krstulović: Zgodovina, spomin, dediščina: ljubljanska Glasbena matica do konca druge svetovne vojne ... (številka: 2, 2016)
  Baročna alkimija na Kranjskem (številka: 2, 2016)
  Cvetoči klas pelina: slovenski begunci v Avstriji po letu 1945 ... (številka: 2, 2016)
  Milan Bračika: Žumberak. Zemljepisni položaj in zgodovinska vloga Žumberka v Vojni krajini ter ljudska kultura Žumberčanov ... (številka: 2, 2016)
  Anton Zupan (1874-1954), profesor iz Vrbe (številka: 3, 2016)
  Občina Dovje in njeni gozdovi (številka: 3, 2016)
  Jekleni zvonovi jeseniške železarne Kranjske industrijske družbe (številka: 3, 2016)
  Kmečko življenje v Zgornjesavski dolini v 18. in 19. stoletju (številka: 3, 2016)
  Muzeji v Gornjesavski dolini (številka: 3, 2016)
  Vloga družin Bucelleni in Ruard v gornjesavskem fužinarstvu (številka: 3, 2016)
  Grad Waldenberk - Pusti grad pri Radovljici (številka: 3, 2016)
  Identifikacija posestnih enot srednjeveškega urbarja (številka: 3, 2016)
  Grad Bela Peč/Weissenfels in njegov arhitekturnozgodovinski pomen (številka: 3, 2016)
  Kako so na Jesenicah včasih živeli? (številka: 3, 2016)
  Poselitvena slika zgornje Gorenjske v srednjem veku (številka: 3, 2016)
  Jeseniška Talija v času med obema vojnama in repertoarji posameznih odrov (številka: 3, 2016)
  Gorenjske družine v 18. stoletju / popis prebivalcev župnij iz izvirnih listinskih zapisov transkribiral Tone Krampač ... (številka: 3, 2016)
  Matevž Režen pl. Segalla (1665-1722) - od podložniškega otroka s Sorškega polja do zgornjesavskega gospoda (številka: 3, 2016)
  Od Radovljice in Kranjske Gore --- pa še malo naokrog (številka: 3, 2016)
  Posebnosti nastanka in razvoja fužinarskega trga Bela Peč (številka: 3, 2016)
  Odsev naravnih nesreč v zemljepisnih imenih - nekaj primerov iz Zahodnih Karavank in zahodnih Kamniško-Savinjskih Alp (številka: 3, 2016)
  "Naši fantje so se imenitno izkazali" (številka: 3, 2016)
  "Plavž svete Heme" (številka: 3, 2016)
  Reformacija in protireformacija na Zgornjem Gorenjskem (številka: 3, 2016)
 65. 2017
   46

  Begunci v Idriji in okoliških vaseh v letih 1914-1915 (številka: 1, 2017)
  Življenjepis popotnega fotografa Christiana Paierja (številka: 1, 2017)
  Hiše, vrtci, šole, ceste (številka: 1, 2017)
  Kronika (številka: 1, 2017)
  Maja Lukanc in Rolanda Fugger Germadnik: Ana Celjska: celjska grofica na poljskem prestolu = Anna Cylejska ... (številka: 1, 2017)
  Slavko Ciglenečki et al.: Pod Bredičem in Kozjakom: zgodovina Kozjega 1. Kozje: Občina, 2016, 180 strani (številka: 1, 2017)
  Tania Zanuttini: Visco 1943. Un campo di concentramento in Friuli. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2016, 139 strani (številka: 1, 2017)
  In the time of forced evacuation of the Galician people (številka: 1, 2017)
  Matjaž Bizjak: Srednjeveške računske knjige za Slovenijo 1. Deželnoknežji obračuni za Kranjsko (Landesfürstliche Abrechnungen für Krain) 1436-1448 ... (številka: 1, 2017)
  Stanovanjske razmere v Ljubljani v letih 1945-1965 (številka: 1, 2017)
  Nadja Terčon: "Usidrali smo se na morje". Vzpostavitev slovenskega pomorstva 1945-1958 ... (številka: 1, 2017)
  Epidemija v šolskih klopeh (številka: 1, 2017)
  Miklavž Komelj in Damijan Bergant: Rezbar Maks Bergant. Življenje posvečeno lepoti, Kamnik: Društvo sv. Jakoba Kamnik ... (številka: 1, 2017)
  O možu z brki, ki je iskal kočijaža brez brkov (številka: 1, 2017)
  Jubilantka Anamarija (Anka) Vidovič-Miklavčič (številka: 1, 2017)
  Miha Šimac: Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti ... (številka: 2, 2017)
  Odlikovani hoški učitelj Radovan Mejovšek (1884-1971) (številka: 2, 2017)
  Flavio Bonin: Belo zlato krilatega leva. Razvoj severnojadranskih solin v obdobju Beneške republike. Piran, Pomorski muzej ... (številka: 2, 2017)
  Družbena podoba Ljubljane v letih 1945-1965 (številka: 2, 2017)
  "Hiša živečih" v Rožni Dolini (številka: 2, 2017)
  Dosleden sodnik in občutljiv umetnik (številka: 2, 2017)
  Zdenka Bonin in Deborah Rogoznica: Koprska rodbina Grisoni in njene sorodstvene povezave. Koper: Pokrajinski arhiv, 2016, 127 strani (številka: 2, 2017)
  Dušan Kos: Zgodovina morale, 1: Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo. Ljubljana: Založba ZRC ... (številka: 2, 2017)
  O wandelbahnu iz Rogaške Slatine in drugih sorodnih stavbah evropskih termalnih zdravilišč (številka: 2, 2017)
  Razvoj čebelarstva in društvene organiziranosti čebelarjev Zgornje Gorenjske (številka: 2, 2017)
  Most, ki je dal ime Mostu na Soči (številka: 2, 2017)
  Kronika (številka: 2, 2017)
  Nastanek slovenske katoliške telesnovzgojne organizacije Orel (številka: 2, 2017)
  O bitki pri Visu 150 let kasneje (številka: 2, 2017)
  Identiteta kranjskih deželnih stanov v zgodnjem novem veku (številka: 2, 2017)
  Peter Zimmermann: Generalmajor Friderik Širca: vojaška biografija. Žalec: ZKŠT ... (številka: 3, 2017)
  Zgodba treh bork: Mete, Ivanke in Nade (številka: 3, 2017)
  Spodnja Savinjska dolina - dežela grofov Celjskih, zelenega zlata in neukročene Savinje (številka: 3, 2017)
  Savinjčan Gregor Čremošnik - raziskovalec Balkana (številka: 3, 2017)
  Dogajanje na Celjskem v letih 1917-1918 s posebnim ozirom na delovanju celjskih liberalcev (številka: 3, 2017)
  Antični prebivalci Spodnje Savinjske doline ali kdo se skriva za imeni na epigrafskih spomenikih (številka: 3, 2017)
  Kako je Sv. Pavel pri Preboldu stopal v socializem (številka: 3, 2017)
  Sledovi Valvasorjev v Spodnji Savinjski dolini emed romancami na gradu Ojstrica in umobolnico v Novem Celju (številka: 3, 2017)
  Nekoč je bila Tekstilna tovarna Šempeter (številka: 3, 2017)
  Spominsko gradivo Olge Repnik kot vir za zgodovino Polzele z okolico v prvi polovici 20. stoletja (številka: 3, 2017)
  Hmeljske sušilnice v Spodnji Savinjski dolini (številka: 3, 2017)
  Poplave - stalnica v Spodnji Savinjski dolini (številka: 3, 2017)
  Skromen mož velikih dejanj: Janez Hausenbichler (številka: 3, 2017)
  Spodnjesavinjska dolina v vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (številka: 3, 2017)
  Kronika (številka: 3, 2017)
  Aleksandra Gačić in Gregor Jenuš: Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik: politična biografija: ob 145. obletnici rojstva ... (št 2, 2017)
 66. 2018
   56

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  "V prhavz smo šli radi živet" (številka: 1, 2018)
  Leposlovje Janeza Evangelista Kreka (številka: 1, 2018)
  Umetnostna dejavnost v konjiški župniji pod župnikom Sebastijanom Glavinićem de Glamoč (številka: 1, 2018)
  Nagrobni spomenik Simonu Gregorčiču (številka: 1, 2018)
  Reformacija na Ptuju (številka: 1, 2018)
  Učiteljišče Portorož-Koper od ustanovitve leta 1947 do ukinitve leta 1968 (številka: 1, 2018)
  Urbarji na Slovenskem skozi stoletja (uredila Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec) ... (številka: 1, 2018)
  Barbara Pečnik: Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo: podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje ... (številka: 1, 2018)
  Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje, Frančiškanski samostan Sveta Gora, 7. oktober 2017 (številka: 1, 2018)
  Pavel Car: Slovenci - junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja: (od 1757 do 1918) ... (številka: 1, 2018)
  Vsakdanje življenje v občini Črni Vrh med prvo svetovno vojno (številka: 1, 2018)
  Sedemdeset let Lidije Slana (številka: 1, 2018)
  Revitalizacija stavb kulturne dediščine preko javno- zasebnega partnerstva (številka: 1, 2018)
  Tadej Trnovšek: Stiški urbarji iz 16. stoletja. Stična: Muzej krščanstva na Slovenskem, 2017, 530 strani (številka: 1, 2018)
  Po sledeh zapisov o preteklosti trte, grozdja in vina na stičišču Alp in Jadrana (številka: 1, 2018)
  V zaledju soške fronte (razstava in katalog). Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana s partnerji ... (številka: 1, 2018)
  Dejan Zadravec: Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684: biografsko-prosopografski priročnik ... (številka: 2, 2018)
  Peter Zimmermann in Venceslav Jurij Dunder: Štajerski raj. Savinjska dolina in Novo Celje na južnem Spodnjem Štajerskem ... (številka: 2, 2018)
  Vpliv grofa Silveria de Baguerja na modernizacijo vinogradništva in vinarstva v Goriških brdih konec 19. stoletja (številka: 2, 2018)
  Zgodovina železarstva v Vzhodnih Alpah od propada rimske oblasti do 13. stoletja (številka: 2, 2018)
  Cerknica - pozni nastanek in specifični razvoj največjega slovenskega trga (številka: 2, 2018)
  Robert Devetak: Društveno življenje na Kanalskem v času Avstro-Ogrske. Nova Gorica: Goriški muzej ... (številka: 2, 2018)
  Idrijski vodnjak z rudarjem (številka: 2, 2018)
  I. Mednarodni kongres slovenskih muzealcev, Muzeji, dediščina in kulturna krajina, Acta ... (številka: 2, 2018)
  Pivški človek v Vilharjevem času (številka: 2, 2018)
  Janez Weiss: Protestantizem v Metliki 1559-1617: ob 400-letnici zagovora zadnjih protestantov ... (številka: 2, 2018)
  Od stare do nove šole na Igu (številka: 2, 2018)
  Suha in Sušan'. 730. obletnica (ur. Marjana Žibert). Predoslje: Kulturno umetniško društvo, 2018, 84 strani (številka: 2, 2018)
  Začetki industrializacije mizarstva v Mariboru (številka: 2, 2018)
  Apfaltrerji na Gamberku (številka: 2, 2018)
  SLO časi, kraji, ljudje. Slovenski zgodovinski magazin. Februar 2018/1 - št. 17 (številka: 2, 2018)
  Zdenka Plavsteiner: Josip Čretnik, pozabljeni šentjurski rodoljub. Celje: Grafika Gracer ... (številka: 2, 2018)
  Sokolski dom in telovadišče Sokola I na Taboru (številka: 2, 2018)
  Sledi bitke pri Jelenovem Žlebu v virih in javnih razpravah (številka: 3, 2018)
  Grad Breg pri Ribnici na Dolenjskem in njegov arhitekturnozgodovinski pomen (številka: 3, 2018)
  Ignacij Holzapfel, župnik in dekan v Ribnici, dobrotnik gluhoneme mladine (številka: 3, 2018)
  Življenje Poljancev pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej (številka: 3, 2018)
  Ribniška številka Kronike - drugič (številka: 3, 2018)
  Nekdanji ortenburški vazali in fevdi na Ribniškem v času grofov Celjskih (številka: 3, 2018)
  Čarovniški proces v Ribnici 1700-1701 - najbolj znan čarovniški proces na Kranjskem (številka: 3, 2018)
  Zgodovina raziskovanja pripovednega izročila na območju Ribniške doline (številka: 3, 2018)
  "Ribenca, narlepši terg na Krajnskim" (številka: 3, 2018)
  Topografsko-zgodovinski opis župnije Ribnica, vikariata Sodražica in lokalije Dolenja vas pri Ribnici iz leta 1822 (številka: 3, 2018)
  Arhitekturna zgodovina gradu Ribnica na Dolenjskem (številka: 3, 2018)
  Ribnica v primežu strahu pred roparji - poskus vpada roparske skupine v Ribnico leta 1768 (številka: 3, 2018)
  Gospodarska slika Ribnice od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne (številka: 3, 2018)
  Potujoči Ribničani na začetku 19. stoletja (številka: 3, 2018)
  Vesna Lavrič, rojena Bernot (1927-2006) (številka: 3, 2018)
  Stensko slikarstvo v župnijski cerkvi sv. Štefana v Ribnici na Dolenjskem (številka: 3, 2018)
  Kronika župnije Ribnica (številka: 3, 2018)
  Ribniško obdobje Mojstra HGG (številka: 3, 2018)
  Poročilo o upravljanju ribniškega arhidiakonata (številka: 3, 2018)
  Ribniška graščaka Anton st. in Anton ml. Rudež - poslednja patrona župnije Sodražica (številka: 3, 2018)
 67. 2019
   53

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  Jože Ratej: Steklo na Celjskem: od 18. stoletja do danes ... (številka: 1, 2019)
  Bojan Cvelfar: Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017 ... (številka: 1, 2019)
  Trg Jesenice - od kdaj, zakaj in ali res trg? (številka: 1, 2019)
  Andrej Rahten: Med Kakanijo in Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla ... (številka: 1, 2019)
  Arheološke raziskave dopolnjujejo zgodovino Novega mesta (številka: 1, 2019)
  Frančiškani v kolesju političnih sistemov 20. stoletja (številka: 1, 2019)
  Litoželezni molosi pred Tivolskim dvorcem v Ljubljani v evropskem kontekstu (številka: 1, 2019)
  Preddvor - podobe minulih časov in ljudi (ur. Miloš Ekar, Jure Volčjak, Vladimir Žumer) ... (številka: 1, 2019)
  Trevor Shaw: Škocjanske jame 1920-1940. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2018, 185 strani (številka: 1, 2019)
  Bilo je res grozljivo, bobnelo in grmelo je pred nami: brežiški potres 1917 (avtorja študij Dušan Nećak in Ina Cecić; uredil Jože Škofljanec) ... (številka: 1, 2019)
  Vladarski pečati iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije (številka: 1, 2019)
  Janez Mlinar: Novejši urbarji za Slovenijo 2. Urbarji belopeškega gospostva. Ljubljana: Založba ZRC ... (številka: 1, 2019)
  Pismenost kmečkega prebivalstva Goriških brd v 19. stoletju (številka: 1, 2019)
  Reka Sotla kot okupacijska meja med nemškim rajhom in NDH (številka: 1, 2019)
  Pozabljeni izumitelj Edmund Pistotnik in njegove eksperimentalne puške v Narodnem muzeju Slovenije (številka: 1, 2019)
  Miha Kosi: Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras": vojaška in politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja ... (številka: 2, 2019)
  Miha Šimac: Pod cesarskim orlom. Šentrupert na Dolenjskem v času prve svetovne vojne ... (številka: 2, 2019)
  Častniki stare monarhije in meje nove države (številka: 2, 2019)
  Muzejski predmeti iz usnjarske družine Herzog in trgovske družine Pachner v zbirki Pokrajinskega muzeja Maribor (številka: 2, 2019)
  Novi paberki iz 18. stoletja v Ribnici (številka: 2, 2019)
  Šaleški razgledi 16. Zbornik 2018-2019 (ur. Silvo Grmovšek, Jože Hudales in Tone Ravnikar) ... (številka: 2, 2019)
  Po bratovih stopinjah: Mihael Gabrijelčič (1891-1916) (številka: 2, 2019)
  Ig v letih 1945-1952 (številka: 2, 2019)
  Črna na Koroškem = Schwarzenbach (ur. Tomaž Simetinger). Črna na Koroškem: Občina, 2018, 214 strani (številka: 2, 2019)
  Doslej neznana upodobitev zgodnjega ognjenega orožja na freski v Policah pri Cerknem (številka: 2, 2019)
  Ruške orgle v luči arhivskih virov in njihov kiparski okras (številka: 2, 2019)
  Novejši izsledki o utrdbah v okolici Boča od prazgodovine do novega veka (številka: 2, 2019)
  Dedna poklonitev vojvodine Kranjske kralju Ferdinandu III. leta 1631 (številka: 2, 2019)
  Jadransko naravoslovno društvo od nastanka leta 1874 do prve svetovne vojne (številka: 3, 2019)
  Nekaj utrinkov iz političnega življenja na Svobodnem tržaškem ozemlju (1947-1954) (številka: 3, 2019)
  Trst, paroplovna družba Avstrijskega Lloyda in tržaške razprave o svobodi trgovine v predmarčni dobi (številka: 3, 2019)
  O življenju, karieri in škofovskem grbu tržaško-koprskega škofa Matevža Ravnikarja (1776-1845) (številka: 3, 2019)
  Fragmenti slovensko govorečega Trsta pred pojavom nacionalizma (številka: 3, 2019)
  Rimski napisi iz slovenskega prostora, hranjeni v Trstu (številka: 3, 2019)
  Matična služba in občinski popisi prebivalstva v Trstu (številka: 3, 2019)
  Henrik Costa in njegov opis svobodnega pristanišča Trst leta 1838 (številka: 3, 2019)
  "Spomin z Kine" (številka: 3, 2019)
  Vpliv urbanega razvoja Trsta na življenje kraškega kmeta konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja (številka: 3, 2019)
  Ribiški muzej tržaškega primorja (številka: 3, 2019)
  Primož Trubar - servitor in commissus specialis tržaškega škofa Petra Bonoma (številka: 3, 2019)
  Uradovalna slovenica iz Trsta in s Tržaškega od začetka 17. do srede 19. stoletja (številka: 3, 2019)
  "Ob sinjih bregovih Adrije, v našem Trstu ---" (številka: 3, 2019)
  Ljudska gradnja v Trstu 19. stoletja (številka: 3, 2019)
  Javna oblast tržaških škofov v mestu Trst od sredine 10. do konca 13. stoletja skozi prizmo odnosov s tržaško komuno (številka: 3, 2019)
  Waffen-SS v Trstu in bližnji okolici med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2019)
  75 let neprekinjenega oddajanja Radia Trst (številka: 3, 2019)
  Sijaj Davidove zvezde nad zalivom (številka: 3, 2019)
  Nemško časopisje v Trstu v 18. in 19. stoletju (številka: 3, 2019)
  O strukturi tržaškega meščanstva v 19. in začetku 20. stoletja (številka: 3, 2019)
  Tržaška številka Kronike - zgodovina Trsta v malem (številka: 3, 2019)
 68. 2020
   52

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  Od srčastega ščita do srčastih kamnov (številka: 1, 2020)
  Jelka Piškurić: "Bili nekoč so lepi časi". Vsakdanjik v Ljubljani v času socializma. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Študijski center za narodno spravo, 2019, 423 strani (Zbirka Razpoznavanja, 39) (številka: 1, 2020)
  Viltuška veja gospodov Mariborskih pred letom 1311 (številka: 1, 2020)
  Vranglovci kot jugoslovanski graničarji na Kozjaku v dvajsetih letih 20. stoletja (številka: 1, 2020)
  Prevzeta od Zoisovega znanja in prijaznosti (številka: 1, 2020)
  Prešernova slovesnost v Vrbi 15. septembra 1872 (številka: 1, 2020)
  Janez Höfler: Lastniške cerkve v Sloveniji. Raziskana, registrirana in potencialna zgodnjesrednjeveška grobišča. Ljubljana: Viharnik, 2019, 140 strani (številka: 1, 2020)
  Darja Mihelič (številka: 1, 2020)
  Ko zapoje kovina (številka: 1, 2020)
  Matjaž Bizjak: Rodbina Gall in njene veje v srednjem veku. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019, 229 strani (številka: 1, 2020)
  Vodnjak v parku Term Šmarješke Toplice (številka: 1, 2020)
  Dvorec Betnava (ur. Franci Lazarini in Miha Preinfalk) ... (številka: 1, 2020)
  Zbirateljstvo in umetnostni trg v Ljubljani med obema vojnama na primeru razprodaje Strahlove zbirke (številka: 1, 2020)
  David Petelin: Živeti v socialistični Ljubljani. Mestno življenje v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Zgodovinski arhiv Ljubljana, 2019, 402 strani (Zbirka gradivo in razprave; 39) (številka: 1, 2020)
  Začetki zapora na ižanskem gradu (1946-1956) (številka: 2, 2020)
  Baročno župnišče v Veliki Nedelji (številka: 2, 2020)
  Začetki in razvoj telefona na Goriškem in Gradiškem do prve svetovne vojne (številka: 2, 2020)
  Arkade na Navju (številka: 2, 2020)
  Lilijana Žnidaršič Golec: Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine, (samo)prezentacija. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019, 223 strani (številka: 2, 2020)
  Šestdeset let Marte Verginella (številka: 2, 2020)
  Planinski vodniki po slovenskem gorskem svetu od druge polovice 19. stoletja do prve svetovne vojne (številka: 2, 2020)
  Zakonodaja in institucionalni okvir transferjev predmetov kulturne dediščine v povojni Jugoslaviji (številka: 2, 2020)
  Vas Slapnik v Goriških brdih (številka: 2, 2020)
  Iz življenja pozabljenega mecena (številka: 2, 2020)
  Od Danteja do Casanove (številka: 2, 2020)
  Jurij Perovšek: Slovenci in slovanski svet: politične slike od včeraj in danes. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2019... (številka: 2, 2020)
  Likovna umetnost 20. in začetka 21. stoletja v Tržiču in bližnji okolici (številka: 3, 2020)
  Rimljani v Tržiču in njegovi okolici (številka: 3, 2020)
  Gutenberg in Glanz oziroma Novi Gutenberg (številka: 3, 2020)
  --- Zato to mesto moraš imeti rad, četudi si potepel se po svetu (številka: 3, 2020)
  Snežni plazovi v Občini Tržič (številka: 3, 2020)
  Amalija Šimec (številka: 3, 2020)
  Razvoj zemljiških gospostev na ozemlju Tržiča v srednjem veku (številka: 3, 2020)
  "Žnidarjev gospod" (številka: 3, 2020)
  Vodne ujme in gospodarjenje z gozdom v porečju Tržiške Bistrice (številka: 3, 2020)
  Tržiške matične knjige - najstarejše na Gorenjskem (številka: 3, 2020)
  Tržič in Tržiško na prelomu 18. v 19. stoletje (številka: 3, 2020)
  Skalni podor z Velikega vrha na Košuti - ljudsko izročilo in zgodovinski dogodek (številka: 3, 2020)
  Ljubelj kot zadnje nemško oporišče na Gorenjskem med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2020)
  Iz tržiških korenin (številka: 3, 2020)
  Kratek pregled (organiziranega) planinstva na Tržiškem v 20. stoletju (številka: 3, 2020)
  Tržičan Anton Gross (številka: 3, 2020)
  Zdravstvo v Tržiču v obdobju med svetovnima vojnama v skrbi za zdravje otrok (številka: 3, 2020)
  Trške pravice in avtonomija Tržiča od nastanka trga do srede 19. stoletja (številka: 3, 2020)
  Prispevek k rekonstrukciji nekdanje podobe Bornovega gradu v Puterhofu (Jelendolu) (številka: 3, 2020)
  Zapuščina tržiških kovačev v Narodnem muzeju Slovenije (številka: 3, 2020)
  Utrinki z obrobja (številka: 3, 2020)
  Umetnostna dediščina cerkvenih združb v tržiški župniji (številka: 3, 2020)
  K razvoju oglejske arhidiakonatske mreže na Kranjskem (številka: 3, 2020)
 69. 2021
   33

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  številka: 3 (2021)
  Sodraških 800. Monografija ob 800-letnici prve pisne omembe Sodražice (ur. Ludvik Mihelič). Sodražica: Občina, 2020, 919 strani (številka: 2, 2021)
  K podobi Ljubljane po kongresu leta 1821 (številka: 1, 2021)
  Vinko Skitek, Guštanj in Kotlje skozi srednji in novi vek, Ravne na Koroškem, Zgodovinsko društvo za Koroško, 2019, 304 strani (Obzorja Koroške, 3) (številka: 1, 2021)
  Vojaška bolnišnica v Kamniku in Mekinjah v času prve svetovne vojne (številka: 1, 2021)
  Ig od leta 1952 do ustanovitve Občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 1, 2021)
  "Paradies am Isonzo" (številka: 1, 2021)
  Ustanovitev Deželnega muzeja v Ljubljani (številka: 1, 2021)
  Baron Markus Jabornegg (številka: 1, 2021)
  Univerzitetni profesor dr. Franc Rozman skozi oči študenta ob njegovi 80-letnici (številka: 2, 2021)
  Rodovnik Auerspergov s Turjaka ter rodovniki genealoga in historiografa Dominika Frančiška Kalina von Marienberga za dvorno plemstvo (številka: 2, 2021)
  Limbuš in Limbuški med 12. in 14. stoletjem (številka: 2, 2021)
  Spletna razstava Preobrazbe mesta. Slovenska Bistrica med 18. stoletjem in letom 2020 - njeni ljudje in podobe trgov, ulic in stavb (številka: 2, 2021)
  Akademik Peter Štih - sexagenarius (številka: 2, 2021)
  "Svetnik ljubljanskega kongresa" (številka: 2, 2021)
  Arhitekt Janez Pečnik (Hans Petschnig) in njegovo delo za lavantinsko škofijo (številka: 2, 2021)
  Poslednja volja začetnika rodu kranjskih Valvasorjev (številka: 2, 2021)
  Slike iz plemiških zbirk na Slovenskem na mednarodnem umetnostnem trgu (številka: 2, 2021)
  Bled v času nemške okupacije med drugo svetovno vojno (1941-1945) (številka: 2, 2021)
  Hanns Christoph Herberstein: So war's. Errinerungen aus meinem ziemlich bewegten Leben. Lannach: samozaložba, 2019, 168 strani (številka: 2, 2021)
  Rimski sod z napisom s Cimpermanove ulice v Ljubljani (številka: 2, 2021)
  Šoštanj v stoletjih trške avtonomije (številka: 3, 2021)
  »Hitlerjansko gnezdo«: iz zgodovine Šoštanja med drugo svetovno vojno (številka: 3, 2021)
  Preoblikovanje pokrajine zaradi pridobivanja lignita (številka: 3, 2021)
  Šoštanj (številka: 3, 2021)
  Trg Šoštanj po prvem ljudskem štetju leta 1754 (številka: 3, 2021)
  Rodbina Del-Negro (številka: 3, 2021)
  Pozdravi iz Šoštanja (številka: 3, 2021)
  Vse doseže, kar mu drago (številka: 3, 2021)
  Lokovičan Ivan Kešpret - fotograf in učitelj v Indiji (številka: 3, 2021)
  Dušan Mayer, kapitan dolge plovbe iz Šoštanja, in življenje pomorščakov v njegovem času (številka: 3, 2021)
 70. 2022
   64

  številka: 1 (2022)
  številka: 2 (2022)
  številka: 3 (2022)
  izredna številka (2022)
  Uprava grofov Celjskih (1341–1456) (številka: 1, 2022)
  Občina Dobrunje v obdobju italijanske okupacije 1941-1943 (številka: 1, 2022)
  Šolski živžav na Premu (številka: 1, 2022)
  Slovenci v Trstu nekdaj in danes (številka: 1, 2022)
  H genealogiji piranskega intelektualca 16. stoletja (številka: 1, 2022)
  Vinko Rajšp na pragu osmega desetletja (številka: 1, 2022)
  Zoisova palača v Ljubljani (številka: 1, 2022)
  Nina Vodopivec: Tu se ne bo nikoli več šivalo. Doživljanje izgube dela in propada tovarne. Ljubljana: INZ, 2021, 307 strani (številka: 1, 2022)
  Spomeniki kiparjev vojakov v slovenskih vojašnicah JLA (številka: 1, 2022)
  Zanimiva arheološka odkritja na območju potopljenega ledeniškega obrusa v Blejskem jezeru pri Želečah (številka: 1, 2022)
  Slovenci, za zmiraj gre! 100. obletnica koroškega plebiscita (ur. Zdenka Semlič Rajh; pisci besedil in pisci besedil kataloških enot Dragan Matić, Zdenka Semlič Rajh, Marko Štepec). Maribor: Pokrajinski arhiv; Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2020... (številka: 1, 2022)
  Boris Golec: Slovenska posebnost - dvorec Podšentjur v Podkumu. Od nenavadnega nastanka do desetih rodov rodbine Čop. Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 297 strani (Thesaurus memoriae, Dissertationes 14). (številka: 1, 2022)
  Švabsko-nemška kulturna zveza in vloga njenih članov na Slovenskem v letih 1922-1945 (številka: 1, 2022)
  Hannes P. Naschenweng: Der landständische Adel im Herzogtum Steiermark. Ein genealogisches Kompendium. Band I: Abele bis Juritsch; Band II: Lachawitz bis Zwickl, Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landesarchivs 43/1 in 43/2 [...] (številka: 1, 2022)
  Aleksandrinstvo in aleksandrinke v slovenskem goriškem časopisju pred prvo svetovno vojno (številka: 1, 2022)
  Mojca Horvat: Gospostvo Negova, kot ga slikajo arhivski viri. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2021, 204 strani. (številka: 1, 2022)
  Hudič kupi Slom in postane Slomšek (številka: 1, 2022)
  "Kot primestni se čutimo večkrat zapostavljene" (številka: 2, 2022)
  Borl v 20. stoletju. Knjižna zbirka: Svet Belanov, zvezek 5 (ur. Mira Petrovič in Sonja Golc). Cirkulane: Društvo za oživitev gradu Borl, 2020, 224 strani. (številka: 2, 2022)
  Bernik in njegove Domžale: o župniku Francu Berniku in Domžalah v prvi polovici 20. stoletja. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika Domžale, 2021, 559 strani (številka: 2, 2022)
  Emilijan Cevc, umetnostni zgodovinar in pisatelj (ur. Milček Komelj). Ljubljana: Slovenska matica, 2021, 164 strani (Odstiranja, 3) (številka: 2, 2022)
  Marija Počivavšek: Lepo mesto. 150 let Turističnega in kulturnega društva Celje: Turistično in kulturno društvo, Muzej novejše zgodovine Celje, 2021, 88 strani (Lepo mesto, 73) (številka: 2, 2022)
  Mitja Kapus: Hiše v Kamni Gorici, njihovi lastniki in prebivalci. Kamna Gorica: samozaložba, 2021, 720 str. (številka: 2, 2022)
  Vmb sölichen mütwillen – napoved sovražnosti Sigmunda pl. Weißpriacha z Mute samostanu Šentpavel v Labotski dolini (številka: 2, 2022)
  Slovenska toponimika Ljubljane do prvega tiskanega popisa toponimov iz leta 1787 (številka: 2, 2022)
  Ruska kapelica in grob neznanega ujetnika med mitom in resnico (številka: 2, 2022)
  »Soča najlepša reka v Evropi« – med hidroenergijo in naravovarstvom (številka: 2, 2022)
  Zbližati, izobraziti in razvedriti slovanski živelj (številka: 2, 2022)
  Ljubljana kot prizorišče dedne poklonitve cesarju Karlu VI. leta 1728 (številka: 2, 2022)
  O uporabi učil pri poučevanju bodočih učiteljev na Učiteljišču Portorož- Koper (1947-1968) (številka: 2, 2022)
  Nova rimska napisna plošča iz Celeje v luči tam že dokumentiranih grških imen (številka: 2, 2022)
  Splošna muzejska zbirka Ljutomer in Galerija Ante Trstenjak (številka: 3, 2022)
  Domoznanska dejavnost Splošne knjižnice Ljutomer (številka: 3, 2022)
  »Najhujše zlo v Prlekiji« (številka: 3, 2022)
  Župnijska cerkev v Ljutomeru in zgodnjebaročna sakralna arhitektura v Prlekiji (številka: 3, 2022)
  Ali ste vedeli, da ... (številka: 3, 2022)
  Posestne razmere na Ljutomerskem do razpusta zemljiških gospostev (1848) (številka: 3, 2022)
  Ljutomer v srednjem veku (številka: 3, 2022)
  Delitev zemljiške posesti Tomaža Ignaca barona Mauerburga v okolici Ljutomera (številka: 3, 2022)
  Hišna posest v trgu Ljutomer od njegovih začetkov do franciscejskega katastra (številka: 3, 2022)
  Baročna oprema ljutomerske cerkve sv. Janeza Krstnika (številka: 3, 2022)
  Grad Branek (številka: 3, 2022)
  Ivan Rihtarič: Okraj ljutomer 1945-1950. Upravno-politična in gospodarska skica. Pretetinec: Letis, 2020, 172 strani (številka: 3, 2022)
  Ljutomerčan Jakob Kolarič - organizator in povezovalec Slovencev v Torontu (številka: 3, 2022)
  Ljutomer (številka: 3, 2022)
  Ljutomerska fara v veliki vojni (številka: 3, 2022)
  arhitekturnozgodovinski oris (številka: 3, 2022)
  Obrt v Ljutomeru skozi čas (številka: 3, 2022)
  Arhivski fond Magistrat Ljutomer (1535-1914) (številka: 3, 2022)
  Mejniki na štajersko-ogrski meji – nekaj primerov iz Občine Ljutomer in okolice (številka: 3, 2022)
  Franc Cvetko – slovenski Cicero (številka: 3, 2022)
  Opus ljutomerskega slikarja Romana Fekonje (1868-1910) v luči časopisnih in drugih virov (številka: 3, 2022)
  Ljutomer med slovensko osamosvojitveno vojno leta 1991 (številka: 3, 2022)
  Preprečevanje črnih koz v Avstrijskem primorju (izredna, 2022)
  Kužne epidemije na Dolenjskem med izročilom in stvarnostjo (izredna, 2022)
  Kranjski obrambni mehanizem za zaščito pred prvo epidemijo kolere v Evropi (izredna, 2022)
  Predgovor (izredna, 2022)
  Pripovedi o kugi in zdravilne prakse proti tej bolezni v ljudskem izročilu (izredna, 2022)
  Epidemija v šolskih klopeh (izredna, 2022)
  Ne Murat in ne Pašič, pokristjanjeni Turki so bili drugi Lotmeržani (številka: 3, 2022)
 71. 2023
   40

  številka: 1 (2023)
  številka: 2 (2023)
  številka: 3 (2023)
  Socialno skrbstvo v Ljubljani med prvo svetovno vojno in v desetletju po njej (številka: 1, 2023)
  Žarko Lazarević: Delo in zemlja: male študije kmečkega sveta, Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2022 (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones), 255 strani (številka: 1, 2023)
  Spominsko obeležje zasedenemu ozemlju pred rektoratom Univerze v Ljubljani (številka: 1, 2023)
  Učenjak Michele grof della Torre Valsassina (1757–1844) in njegova zapuščina (številka: 1, 2023)
  Zgodnje cepljenje proti črnim kozam (številka: 1, 2023)
  Portretna galerija Attemsov iz dvorca Dornava in drugi portreti Jožefa Digla (številka: 1, 2023)
  Nekaj o položaju celjskih grofov in srednjeveškem plemstvu sploh (številka: 1, 2023)
  Sočutje in stigma. Družbene razlike in revščina v slovenski novejši zgodovini (ur. Ivan Smiljanić). Vpogledi 24. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2022... (številka: 1, 2023)
  Zgodovina raziskovanja mlajše železne dobe na Celjskem (številka: 1, 2023)
  Trg Vače do srede 19. stoletja (številka: 1, 2023)
  Življenjska pot slikarja Eduarda Linda (1827-1904) (številka: 1, 2023)
  Karel I.: zadnji slovenski cesar (ur. Gregor Antoličič). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022, 248 strani (številka: 1, 2023)
  Gradbeni projekti nemškega okupatorja v Kamniku (številka: 1, 2023)
  Janez Weiss: Samostan frančiškanov pri Gradcu v Beli krajini in njegovi plemiški ustanovitelji. Integralna objava ustanovnih dokumentov s komentarjem. Metlika: Belokranjski muzej, 2021, 104 strani (številka: 1, 2023)
  Spomini beramskega duhovnika Josipa Grašiča na Gortanov proces (1929) (številka: 2, 2023)
  Angelika Hribar in njenih osem desetletij (številka: 2, 2023)
  Simona Kostanjšek Brglez: Preobrazbe mesta: zgodovinska, arhitekturna in umetnostna dediščina Slovenske Bistrice. Slovenska Bistrica: Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca, 2022, 432 strani (številka: 2, 2023)
  60 let Aleša Gabriča (številka: 2, 2023)
  Šaleške korenine Antona Martina Slomška (številka: 2, 2023)
  "Srebro malega človeka" v Narodnem muzeju Slovenije (številka: 2, 2023)
  Fragmenti dveh domnevnih gotskih arhivoltov stranskih portalov koprske stolnice (številka: 2, 2023)
  Ljubljanska hiša Breg 20 in njen portal (številka: 2, 2023)
  Petdeseta obletnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU (številka: 2, 2023)
  Premoženje treh plemkinj na Kranjskem ob koncu 17. stoletja (številka: 2, 2023)
  Ekspresionistično obdobje revije Dom in svet v luči korespondence Franceta Steleta z Izidorjem Cankarjem (številka: 2, 2023)
  Zgodovinska pričevalna vrednost anonimnih pisem o dogajanju v Ljubljani med prvo francosko okupacijo (1797) (številka: 2, 2023)
  Primeri delovanja javnih kuhinj na Goriškem in Gradiškem pred prvo svetovno vojno (številka: 2, 2023)
  Trnovsko župnišče kot prenočišče cesarja Karla VI. na potovanju ob dednih poklonitvah notranjeavstrijskih dežel leta 1728 (številka: 3, 2023)
  Kdaj in zakaj je bilo Trnovo trg (številka: 3, 2023)
  Janez Bilc: Kronika fare trnovske na Notranjskem. Ilirska Bistrica: Župnija, 2022, 178 strani. (številka: 3, 2023)
  Začetki ustanove notredamskih sester v Trnovem (številka: 3, 2023)
  Skladatelj Fran Gerbič in Trnovo pri Ilirski Bistrici (številka: 3, 2023)
  Dvorec Trnovo (številka: 3, 2023)
  Opis govora vasi Jelšane (številka: 3, 2023)
  Ilirska Bistrica (številka: 3, 2023)
  Kužna epidemija leta 1631 na Kranjskem in njena razširjenost ob zgornjem toku reke Reke (številka: 3, 2023)
  Vinko Skitek: Računske knjige breškega rudarskega sodnika Egidija Leschendursta, 1580–1589/Rechnungsbücher des Friesacher Bergrichters Gilg Leschendurst, 1580–1589. Gradivo za zgodovino Koroške, II. zvezek. [ ... ] (številka: 2, 2023)