URN_NBN_SI_DOC-1FCR8YOR

Kosta Grubačic: Enciklopedijski le­ ksikon bibliotekarstva. Sarajevo 1964, 336 + (I) str. 8°. Za nekatere znanstvene in umet­ niške panoge imamo že nekaj strokov­ nih leksikonov, slovarjev in terminolo­ gij, za bibliotekarstvo pa smo dobili prvo tako delo šele sedaj. Priročnik je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z zalaganjem, izdajanjem in tiskanjem knjig in časopisov, še prav posebej pa knjižničarjem in knjigar- jem. Sestavljavec leksikona si je priza­ deval, da bi ustvaril čim popolnejšo zbirko najpomembnejših terminov iz knjižničarstva in sorodnih strok. Na razpolago je imel več tujejezičnih slo­ varjev, domače gradivo pa je moral zbirati in obdelovati sam. Ker se zna­ nost in tehnika zmerom razvijata, se porajajo novi pojmi in ustvarjajo novi termini, zato je moral avtor seči tudi po najnovejših terminih. Leksikon je sprejel najprej doma­ če termine, kolikor jih imamo v srbo­ hrvaškem jeziku, zatem je zajel veliko množico mednarodnih terminov, na­ zadnje pa tudi precej izrazov iz mo­ dernih jezikov, zlasti iz angleškega in nemškega. Pri obdelavi gesla je navadno naj­ prej naveden jezik, iz katerega je be­ seda vzeta. Obdelava term ina je raz­ lična. številnim ni bilo treba dodajati posebne razlage, saj so povečini sploš­ no znani. Pri drugih obsega razlaga celo stran ali še več, npr. biblioteke, bibliografija, katalogi, katalogizacija, klasifikacija, korekturni znaki, časniki in časopisje, tiskarstvo ipd. Pri neka­ terih geslih je naveden najprej prvot­ ni pomen besede, nato je prikazan po­ menski razvoj do danes. Leksikonu je dodan obsežen se­ znam kratic in pregled biblioteške literature. Pri podrobnejšem pregledu leksi­ kona opazimo nenavadno veliko ti­ skarskih, vsebinskih in drugih napak in neenotnosti. V naslednjem hočem samo v ilustracijo opozoriti na nekatere. Pri izboru besed lahko rečemo, da je šel avtor ponekod predaleč, saj nekateri sprejeti termini za naše raz­ mere niso potrebni. Nasprotno pa po­ grešamo vrsto precej rabljenih term i­ nov, kakor npr. abonent, akademija, akrostih, antedatirati, arhivist, blok, blokirati, bon, bordurs, breve, bušena kartica, diktafon, dosje, dvomesečnik, gaza, germanistika, goetheana, heleni- stika, helvetika, hungarika, honorar, indogermanistika, in folio, inšpekcija,

RkJQdWJsaXNoZXIy