URN_NBN_SI_DOC-66UPQ47H

VUKOVIČ MILAN T.: MALI K N JI2A R SK I LEKSIKON. Biblio­ grafsko - Bibliofilsko - B ibliotekar­ ski priročnik. Beograd 1959. 792 + (LIX) str. 8°. V Beogradu je letos poleti izdal knjiigar M ilan Vukovič Mali knji- žarski leksikon. T a bibliografsko- bibliofilsko-biblioteikarski priročnik je nam enjen knjigarjem , an tik var- jem, bibliofilom in knjižničarjem kot pom agalo p ri njihovem poklic­ nem delu. Zajeti skuša vse jugoslo­ vanske književnosti. G radivo je p rikazano na okoli 800 straneh in razdeljeno na osem pogilavij. A vtor se je p ri sestavljanju leksikona, za katerega je zbiral gradivo nad 20 let, zavedal težav in pom anjkljivo­ sti, zaito hoče biti za pripom be, do­ polnila in popravke hvaležen. Nas zanim a predvsem vprašanje, kakšne koristi prinaša leksikon pokli­ canim ljudem in kako je v njem obdelana slovenska književnost. V poglavju o jugoslovanskih p i­ sateljih skuša avto r na 90 straneh prinesti v abecednem rodu biograf­ ske in bibliografske po<laitke o vseh naših pisateljih in njihovih delih, ki jih n av ajajo slovstvene zgodo­ vine, začenši od srednjeveških pis- 108

RkJQdWJsaXNoZXIy