URN_NBN_SI_DOC-RFDMAWKQ

BIBLIOGRAFSKA NOVOST Sprimo želje številnih prosvetnih, kru/Murnih in poiliitiičmih deilavcev, da bi ime'li na razipoflago točno eviden­ co giradirva, ki era ipotsrebwjejo ob državnih prazn ik ih i:n obletnicah naših velikih mož za sestavo pre­ davanj, govorov, referatov i«n Član­ kov zn prireditve in razne n n stone v g:l«fe>!l>8Sn in pro«vettnrh društvih, m nonlk v šoli in na tečajih itd., «» k olektiv Sfaidirske knrižniee v K ranja setsitaviil posebno kartoteko nisitrezneiTa «rradiiva. V ta nam en je bilo treba ekseer- pirarti gradivo m večine naših čas­ nikov iti čn-sooisov od osvoboditve do danes. Nabiramo gradivo obseda fllkoli ^nno lisitkov. Bazdelieno' ie do p ra znikih in proisllavah na 27 od­ delkov. V vsakem oddelku so lii.stki mreren/i po abecedi avtorjev ozirom,a naslovov. K artoteka je bila sestavljen« v šetftih me,srih itn je na raizpolasro že od 29. novem bra 1057. V prihodnje ise bo siproiti do^olln ieval a z novim gradivom , k ak o r bo dotekalo v 87

RkJQdWJsaXNoZXIy