logo
search
full-text search
Europeana search
Email:
Pass.:
Login
 

0 / 0

Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

str. 311 - 516

Agrovoc descriptors: plant protection, plant pathology, disease control, pest control, weed-control, entomology, agricultural structure, agriculture, history, evaluation, documentation, diffusion-of-information, research, data-collection

Agris category codes: E11, E90, B50, C30, H10, H20

COBISS koda 1.02

Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine

Jože MAČEK*

Prispelo: 15. januarja 2007; sprejeto: 18. aprila 2007. Received: January 15, 2007; accepted: April 18, 2007.

IZVLEČEK

Članek je pregled del in bibliografija s področij fitomedicine in agrarne zgodovine avtorja zaslužnega profesorja akademika dddr. Jožeta Mačka za obdobje 1948-2007.

Ključne besede: bibliografija, entomologija, fitomedicina, fitofarmakologija, fitopatologija, agrarna zgodovina, Slovenija

ABSTRACT

THE REVIEW OF PUBLICATIONS FROM THE FIELDS OF PLANT PROTECTION AND AGRARIAN HISTORY

The present paper is a review of publications on plant protection, agrarian history and on related fields of the author Academician Prof. Emer., Dddr. Jože Maček for the period 1948-2007.

Key words: bibliography, entomology, plant protection, agrarian history, Slovenia

zaslužni profesor, akademik, dddr. Jože Maček, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

312 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Vsebina 312

Uvodne opombe 314

A. Fitomedicina

1.01 Izvirne znanstvene razprave 317

1.03 Kratki znanstveni prispevki 322

1.04 Strokovne razprave 323

1.041 Strokovni članki 328

1.042 Odgovori na strokovna vprašanja v tisku 333

1.05 Poljudni članki 388

1.07 Objavljeni strokovni prispevki na konferenci (vabljeno predavanje) 390

1.08 Objavljeni znanstveni prispevki na konferenci 390

1.09 Objavljeni strokovni prispevki na konferenci 396

1.18 Enciklopedijska gesla 397

1.19 Recenzije in prikazi 397

1.191 Recenzije knjig in večjih razprav 397

1.192 Abstrakti v strokovnih revijah 401

1.193 Referati za Berichte über wissenschaftliche Biologie und Biochemie 402

1.194 Referati za revijo Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 425

1.195 Recenzija del, predloženih za sprejem v tisk 436

1.20 Predgovor 436 1.22 Intervjuji 436 2.01 Znanstvena monografija 437 2.03 Univerzitetni učbeniki z recenzijo 437

2.06 Priročniki 437 2.08 Doktorska disertacija 438 2.081 Habilitacijsko delo 438

2.11 Diplomski deli 438

2.12 Končna poročila o rezultatih raziskav 438 2.15 Izvedenska mnenja 444 2151 Toksikološke in ekotoksikološke ocene 444 2.152 Izvedenska mnenja 473

3.11 Radijski ali TV dogodki 473

3.111 Radijska predavanja v okviru Kmetijskih nasvetov 473

3.112 Radijski intervjuji 476

3.113 Televizijski prispevki 477

3.12 Razstava 477 3.25 Druga izvedena dela 477

3.251 Prevodi 477

3.2511 Prevodi knjig 477

3.2512 Razni prevodi s področja kmetijstva 480

3.2513 Razni družboslovni prevodi 480

3.252 Strokovna predavanja in tečaji 482

3.2521 Predavanja za hortikulturna društva 482

3.2522 Druga predavanja in tečaji 482

3.2523 Razmnoženi pedagoški materiali za tečaje 488

3.253 Udeležba na okroglih mizah in tiskovnih konferencah 489

3.254 Razni nagovori 489 Sekundarno avtorstvo 490 a) Mentorstvo 490

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          313

aa) Mentorstvo pri doktorskih disertacijah 490

bb) Mentorstvo pri magistrskih delih 491

cc) Mentorstvo pri diplomskih delih diplomantov univerzitetnega študija 492

dd) Somentorstvo pri diplomskih delih diplomantov univerzitetnega študija 499

ee) Mentorstvo pri diplomskih delih diplomantov višješolskega študija 499

b) Uredništvo 500

aa) Glavno in odgovorno uredništvo Zbornika Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 500

bb) Uredništvo suplementov Zbornika Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 501

cc) Uredništvo Zbornika predavanj in referatov s slovenskih posvetovanj o varstvu rastlin 502

čč) Področno uredništvo iz biotehnike in medicine pri Vestniku Univerze v Ljubljani 502

c) Biografski zapisi o sestavljalcu bibliografije 502 B. Zgodovina 504

1.01 Izvirne znanstvene razprave 504 1.04 Strokovne razprave 506

1.18 Enciklopedijski gesli 508

1.19 Recenzije zgodovinskih publikacij 508

1.20 Predgovor, spremna beseda 513 1.25 Drugi članki ali sestavki 513

2.01 Znanstvene monografije 514

2.02 Strokovna monografija 514 2.08 Doktorski disertaciji 514 3.25 Druga izvedena dela 515

3.251 Referati in predavanja 515

3.252 Predstavitve knjig in tiskovne konference 516 Sekundarno avtorstvo 516 a) Uredništvo 516

314 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

PREGLED OBJAV

Uvod

Članek je pregled del in bibliografija s področij fitomedicine in agrarne zgodovine avtorja zaslužnega profesorja akademika dddr. Jožeta Mačka za obdobje 1948-2007. Dela so razvrščena med viri za področje fitomedicine v razdelku A, posebej objavljena izvirna in strokovna dela (1.01 – 3. 254) in posebej sekundarno avtorstvo (a – č). V razdelku B so dela s področja agrarne zgodovine, posebej izvirna dela (1.01 – 3.252) in posebej sekundarno avtorstvo – uredništvo (a).

Pedagoško delo

V obdobju 1984-1994 je avtor objavil 4 univerzitetne učbenike: 3 iz posebne fitopatologije od katerih je Posebna patologija poljščin izšla že v tretji izdaji, Posebna patologija vrtnin v dveh izdajah in Posebna fitopatologija sadnega drevja in vinske trte, v dveh izdajah. Objavil je tudi učbenik iz Gozdne fitopatologije (2.03). Popolnoma nova verzija je pred izidom. V soavtorstvu je izdelal priročnik Kemična sredstva za varstvo rastlin in sicer l. 1980 na 305 straneh, leta 1990 v novi izdaji pa na 505 straneh. Objavil je tudi knjigo o boleznih poljščin (leta 1991, 267 str.), v soavtorstvu knjigo Tehnike nanašanja pesticidov (1990, 319 str.) in več drugih samostojnih publikacij (2.0 – 2.06).

Avtor se je skoraj 40 let ukvarjal s patološko fiziologijo gliv, patogeno mikofloro, s sestavo in razširjenostjo listnih zavrtačev, z vplivom herbicidov na občutljivost rastlin proti parazitom in na talne mikroorganizme, s kontaminacijo tal in kmetijskih pridelkov s fitofarmacevtskimi sredstvi, z vplivom industrijskih ekshalacij na kmetijske rastline, z ekonomskimi vprašanji varstva rastlin ter z agrarno zgodovinskimi temami.

Iz navedenih področij je objavil prek 130 znanstvenih razprav v domačem in tujem periodičnem tisku (razdelek A, 1.01 – 3. 254). Iz področja fitopatologije je opisal pri nas na novo ugotovljene redove in vrste mikroorganizmov: Peronospora cerinthe, Puccinia pelargonii-zonalis, Phyllactinia roboris, Microsphaera hypophylla, Scirrhia pini in druge.

Iz patološke fiziologije je raziskoval slabo raziskano problematiko primarnega in sekundarnega parazitizma pri glivah. Dokazal je, da so nekatere glive (Phyllosticta spp., Alternaria spp. idr.) nedvoumno sekundarni paraziti. Preučeval je tudi razvojne kroge več parazitskih gliv.

Na področju entomologije je kot prvi v Sloveniji preučeval hiponomološko favno (favno listnih zavrtačev). Ugotovil je več sto za Slovenijo, za prejšnjo državo in za jugovzhodno Evropo novih vrst in precejšnje število doslej neznanih gostiteljskih rastlin in je o tej favni objavil 25 del, ter posebno monografijo.

Na področju fitofarmakologije je preučeval stimulacijo rži s hormonskimi herbicidi za okužbo z rženim rožičkom (Claviceps purpurea), ter kasneje intenzivno vpliv

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          315

raznih skupin herbicidov, zlasti najnovejših sulfonilsečninskih, na talne (tudi parazitske) mikroorganizme. Skoraj dvajset let je preučeval kontaminacijo rastlin in tal z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji in ugotovil sorazmerno skromno obremenitev tako rastlin (pridelkov) kot tal v Sloveniji.

Na področju varstva okolja je preučeval poškodbe, ki jih povzročajo industrijske ekshalacije in njihov obseg na kmetijskih in samoniklih rastlinah v Sloveniji. Ugotovil je poškodbe na nekaterih vrstah, ki dotlej znanstveno niso bile opisane kot občutljive.

Na področju ekonomike varstva rastlin je za dve obdobji opravil oceno gospodarskih škod od rastlinskih bolezni, škodljivcev in plevelov za Slovenijo in prejšnjo državo in ugotovil da kljub fitomedicinskim ukrepom znašajo te še vedno približno 35 odstotkov hipotetičnega pridelka.

S področja agrarne in gozdne zgodovine je objavil vrsto publikacij v katerih se prepletajo dognanja naravoslovnih, tehniških in ekonomskih znanosti (publikacije razdelka B, 1.01 – 3.252). Obdelal je gozdno gospodarstvo na številnih državnih gospoščinah proti koncu 18. stoletja in razmerja med kmetijstvom in gozdarstvom v zgodovinski retrospektivi. Monografsko pa je obdelal inštrukcije za gospodarjenje na državnih gospoščinah iz l. 1788, reluicijo tlake kot najtežje fevdalne obveznosti podložnikov v stoletju pred zemljiško odvezo, vpliv (tehničnih in duhovnih) dosežkov agrarnega prevrata na rastlinsko proizvodnjo v Sloveniji v obdobju 1848-1939 ter izdelal statistiko rastlinske proizvodnje za naše sedanje državno ozemlje za obdobje 1868-1939.

Nekaj opomb k bibliografiji

Precej pogosto me domači in zunanji fitomedicinski strokovnjaki sprašujejo za bibliografske podatke o znanstvenih in strokovnih razpravah ter raznih strokovnih člankih o raznih problemih, ki sem jih v mojem dolgoletnem znanstvenoraziskovalnem in strokovnem delovanju obdeloval. V več zvezkih Bibliografije profesorjev in sodelavcev Univerze v Ljubljani do vključno leta 1996 ter v Letopisih Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani od leta 1989 naprej so seveda moje bibliografske navedbe, vendar gre pri tem le za izbor najpomembnejših del v času, ki je v omenjeni bibliografiji in v letopisih zajet. Izostati je seveda morala množica strokovnih in poljudnih člankov in drugih tudi neobjavljenih del.

Ko je bila uvedena dokumentalistična služba COBISS je ta mojo bibliografijo dokaj natančno zajemala, toda za prejšnje obdobje je gradivo le delno zajeto ali sploh ne. Ker pa se je moje pisanje začelo že leta 1948, v skromnem obsegu nadaljevalo med mojim službovanjem na Inštitutu za hmeljarstvo v Žalcu v letih 1952 do 1954, zelo intenziviralo pa po začetku mojega službovanja na Agronomskem oddelku tedanje Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, sedanje Biotehniške fakultete, leta 1959, bi, če bi upoštevali samo bazo podatkov v COBISSu ostalo obdobje skoraj štiridesetih let mojega pisanja skoraj v celoti neupoštevano, kar bi bilo škoda, ker sem v tem času objavil precejšnje število strokovnih razprav in člankov.

316 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Skratka zdelo se mi je smiselno, da sestavim svojo kompletno bibliografijo, kjer bo interesentom dosegljivo vse moje objavljeno in neobjavljeno pisanje, posebej v obliki strokovnih mnenj in ekspertiz. Ker mi je urednik Acta agriculturae slovenica, akad. prof. dr. Ivan Kreft, omenil možnost, da bi bibliografija lahko izšla v okviru omenjene publikacije, sem se lotil dela. Vse bibliografske podatke za vsako enoto sem ponovno preveril iz mojih zapisov. V primeru kakih nejasnosti sem pregledal tudi publikacijo samo. Tako menim, da sem pomote zmanjšal na zelo majhen obseg. Omeniti pa moram, da sem v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja na željo dveh založb objavljal veliko število prikazov (referatov) znanstvenih razprav in sicer za založbo Springer Verlag Berlin v referativnem žurnalu Berichte über wissenschaftliche Biologie oz. Berichte über Biochemie und Biologie, za založbo F. Ulmer v Stuttgartu pa za fitomedicinsko revijo Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. To revijo imata za tisto obdobje nesklenjeno dve ustanovi v Sloveniji, tako, da sem lahko vse prikaze ponovno preveril in razen dveh mi je to uspelo. Prve revije pa nima nobena knjižnica v Sloveniji, poizvedel pa sem tudi, da je nima nobena knjižnica na Hrvaškem. Če bi torej hotel preverjati še prikaze objavljene v prvi reviji, bi torej moral iti za nekaj časa v Nemčijo, kar bi bilo povezano s precejšnjimi stroški. To se mi ni zdelo smiselno, ker gre za razprave, ki za naš prostor tudi sicer niso bile posebne zanimive in ki jih v sedanjem "internetnem" času vsakdo lahko dobi na vpogled na spletu. Torej za prikaze v Berichte über wissenschaftliche Biologie oz. za Berichte über Biochemie und Biologie pričujoča bibliografija ni popolna. Pri razporeditvi snovi sem v glavnem upošteval shemo COBISSa, vendar ne v celoti.

Ker sem deloval na dveh področjih, fitomedicinskem in agrarnozgodovinskem oz. zgodovinskem, sem bibliografijo razdelil na dva dela. Prvi, A., je fitomedicinski, drugi, B., zgodovinski.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          317

A. F I T O M E D I C I N A

1.01 Izvirne znanstvene razprave

Iskustva sa nekim fungicidima i rokovima prskanja protiv čadjave krstavosti (Venturia inaeqalis [Cooke] Aderh.) na Celjskom području. Zašt. bilja, Beograd 47/48 (1958) 235-240.

Prispevek k poznanju parazitske mikoflore na Štajerskem in Koroškem. Biol. vestn. 8 (1961) 27-30.

Prilog poznavanju fam. Peronosporaceae u Jugoslaviji. Zašt. bilja, Beograd 65/66 (1961) 101-104.

Drugi prispevek k poznanju parazitske mikoflore na Štajerskem in Koroškem. Biol. vestn. 9 (1961) 31-34.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Fam. Peronosporaceae in Jugoslawien. "Sydowia" Annales Mycologici, Ser. II., (1963) Vol. XVI, 250-253.

Untersuchungen zur Pathologie und Physiologie von Phytophthora cactorum (Leb. u. Cohn.) Schroet. an Apfelfrüchten. Auszug aus der Dissertation. Forschung und Beratung, Reihe A, Heft 14, 1965, 48-49.

Prispevek k poznavanju parazitske mikoflore Slovenije. Biol. vestn. XIII (1965), 35-40.

Pomen ecidijev v razvojnem krogu Tranzschelia pruni spinosae (Pers.) Diet. v Sloveniji. Biol. vestn. XIII (1965) 31-33.

Listni zavrtači Slovenije. I. ZbBF. Zv. 14 Kmetijstvo (1967) 173-177.

Listni zavrtači Slovenije. II. ZbBF. Zv. 15 A Kmetijstvo (1968) 55-59.

Listni zavrtači Slovenije. III. ZbBF. Zv. 16 Kmetijstvo (1969) 75-79.

Listni zavrtači Slovenije. IV. ZbBF. Zv. 17 Kmetijstvo (1970) 111-117.

Beitrag zur Kenntnis der Blattminen Sloweniens. I. Zoologischer Anzeiger (Leipzig) 188

(1972) 3-4, 196-201.

Beitrag zur Kenntnis der Blattminen Sloweniens. II. Zoologischer Anzeiger (Leipzig) 191

(1973) 5-6, 404-410.

Listni zavrtači Slovenije. V. ZbBF 25 Kmetijstvo (1975) 21-27. Listni zavrtači Slovenije. VI. ZbBF 28 Kmetijstvo (1976) 161-167. Listni zavrtači Slovenije. VII. ZbBF 30 Kmetijstvo (1977) 131-138. Listni zavrtači Slovenije. VIII. ZbBF 31 Kmetijstvo (1978) 157-164. Listni zavrtači Slovenije. IX. ZbBF 33 Kmetijstvo (1980) 239-247. Listni zavrtači Slovenije. X. ZbBF 36 Kmetijstvo (1980) 237-250. Listni zavrtači Slovenije. XI. ZbBF 37 Kmetijstvo (1981) 303-311. Listni zavrtači Slovenije. XII. ZbBF 39 Kmetijstvo (1983) 173-180. Listni zavrtači Slovenije. XIII. ZbBF 43 Kmetijstvo (1984) 241-248. Listni zavrtači Slovenije. XIV. ZbBF 43 Kmetijstvo (1984) 249-256. Listni zavrtači Slovenije. XV. ZbBF 45 Kmetijstvo (1985) 157-164.

318 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Listni zavrtači Slovenije. XVI. ZbBF 47 Kmetijstvo (1986) 101-108.

Listni zavrtači Slovenije. XVII. ZbBF 49 Kmetijstvo (1987) 245-251.

Listni zavrtači Slovenije. XVIII. ZbBF 51 Kmetijstvo (1988) 273-281.

Listni zavrtači Slovenije. XIX. ZbBF 53 Kmetijstvo (1989) 159-166.

Listni zavrtači Slovenije. XX. ZbBF 57 Kmetijstvo (1991) 179-185.

Listni zavrtači Slovenije. XXI. ZbBF 57 Kmetijstvo (1991) 187-193.

Listni zavrtači Slovenije. XXII. ZbBF 59 Kmetijstvo (1992) 191-198.

Die Blattminierinsekten Sloweniens. XXIII. ZbBF 61 Kmetijstvo (1993) 181-187.

Hyponomological Fauna of Slovenia. XXIV. Res. Rept. Biotechn. Fac. Univ. Ljubljana 63 (1994) 155-164.

Hyponomological Fauna of Slovenia. XXV. Res. Rept. Biotechn. Fac. Univ. Ljubljana 67 (1996) 121-133.

Hyponomological Fauna of Slovenia. XXVI. Res. Rept. Biotechn. Fac. Univ. Ljubljana 67 (1996) 135-145.

Nekatere fiziološke in ekološke lastnosti glive Phoma glomerata (Cda.) Wollenw. et Hochapf. ZbBF Kmetijstvo 16 (1969) 29-45.

Rđa geraniuma (Puccinia pelargonii-zonalis Doidge) nova bolest u Jugoslaviji. Zašt. bilja 105 (1969) 269-273.

Ekonomska problematika varstva rastlin. Njegov pomen za kmetijske obrate in narodno gospodarstvo. ZbBF Kmetijstvo 18 (1971) 127-175.

Prispevek k poznavanju družin Peronosporaceae in Erysiphaceae Slovenije. Biol. vestn. 19 (1971) 197-202.

Gradivo za poznavanje zoocecidijev Slovenije. Biol. vestn. 19 (1971) 191-196.

Contribution to the knowledge of leaf miners on weed plants in Slovenia. Fragmenta herbologica croatica 12 (1972) 1-7.

Contribution to the knowledge of fungal diseases on weed plants in Slovenia. Fragmenta herbologica croatica 14 (1972) 1-11.

Proučavanje problema kontaminacije zemljišta herbicidima. Agrohemija 1-2 (1973) 37-43 (skupaj z A. Briški, J. Cencelj, J. Hočevar in V. Šišaković).

Über den Einfluß einiger Harnstoffherbizide auf das Wachstum von Bacillus cereus Frankl. et Frankl. Fragmenta herbologica croatica 16 (1972) 1-6 (skupaj z Leo Milharčič).

Untersuchungen zur Ätiologie der Froschaugenkrankheit an Apfelblättern im Zusammenhang mit dem Pilz Phoma glomerata (Cda) Wollenw. et Hochapf. Gartenbauwissenschaften 38(20) (1973) 2, 151-158.

Über den Einfluß einiger Faktoren auf die Entwicklung der Froschaugenkrankheit auf den Apfelblättern. Der Erwerbsobstbau 15 (1973) 15, 181-184.

Prispevek k poznavanju rjave listne pegavosti jablan v Sloveniji. ZbBF Kmetijstvo 22 (1974), 73-80.

Listni zavrtači gozdnega rastja v Sloveniji. I. Zbornik gozdarstva in lesarstva 12 (1974) 1, 51-66.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          319

Untersuchungen zur hyponomologischen Fauna Sloweniens. I. Acta entomol. Jugosl. 10 (1974) 1-2, 91-99.

Untersuchungen zur hyponomologischen Fauna Sloweniens. II. Acta entomol. Jugosl. 12 (1976) 1-2, 59-65.

Kontaminierung landwirtschaftlicher Produkte mit unerwünschten Stoffen im geschichtlichen Blickwinkel. Ekologija 9 (1974) 1, 99-106.

Die Einwirkung von Schwefeldioxydimmissionen auf landwirtschaftliche und wildwachsende Pflanzen in Zasavje. Ekologija 9 (1974) 1, 63-74.

Die Wirkung der Harnstoffherbizide - Chlorbromuron, Fluometuron und Metobromuron -auf das Wachstum einiger Pilze. Ekologija 9 (1974) 1, 75-83 (skupaj z Leo Milharčič).

Zgodovinski oris raziskovanja mikromicetov v Sloveniji do druge svetovne vojne. Biol. vestn. 22 (1974), 1, 115-121.

Kontaminacija zemlje iz krompirišč in gomoljev krompirja z rezidui karbarila, diklordifeniltrikloretana in lindana v Sloveniji. ZbBF 23 (1974) 57-68 (skupaj z J. Cencelj, M. Dorerjem in L. Milharčič).

Ispitivanje otpornosti raznih sorti kajsije prema Sclerotini laxa Aderh. et Ruhl. u laboratorijskim uslovima. Zašt. bilja 24 (1973) 126, 329-335.

Tri vrste hrastovih pepelastih plesni v Sloveniji. Gozd. vestn. 33 (1975) 6, 299-304.

Scirrhia pini Funk. et Park. povzročitelj nove bolezni bora v Sloveniji. Gozd. vestn. 33 (1975) 6, 299-304.

Plesnivost storžev koruze v Sloveniji. Agronomski glasnik 35 (1975) 1-4, 185-190 (skupaj z Leo Milevoj-Milharčič).

Prilog poznavanju etiologije truleži plodova krušaka Passa crassana u vezi sa gljivom Alternaria tenuis Nees. Poljopr. znanstv. smotra (Zagreb) 39 (49) (1976) 349-352.

Kontaminacija zemlje iz sadovnjakov in plodov jablan ter hrušk z rezidui carbarila in endrina v Sloveniji. ZbBF 25 Kmetijstvo (1975) 221-234 (skupaj z J. Cencelj in M. Dorerjem).

Kontaminacija zemlje iz hmeljišč ter storžkov hmelja z rezidui bakra, lindana, diklordifeniltrikloretana in organskih fosfornih estrov v Sloveniji. ZbBF 28 Kmetijstvo (1976) 61-72 (skupaj z J. Cencelj in M. Dorerjem).

Kontaminacija zemlje iz vinogradov ter grozdja z rezidui bakra, DDT, HCH, lindana, captana, folpeta ter difolatana. ZbBF 28 Kmetijstvo (1977) 73-84 (skupaj z J. Cencelj in M. Dorerjem).

Listni zavrtači gozdnega rastja v Sloveniji. II. Zbornik gozdarstva in lesarstva 16 (1978) 1, 63-82.

Kontaminacija zemlje iz koruzišč ter koruznega zrnja z rezidui triazinov in DDT ter njegovih metabolitov v Sloveniji. ZbBF 31 Kmetijstvo (1978) 103-111 (skupaj z J. Cencelj).

Kontaminacija vrtnin z ostanki bakra, ditiokarbamata, organskih fosfornih estrov in kloriranih ogljikovodikov ter zemlje na kateri so rastle vrtnine z ostanki kloriranih ogljikovodikov. ZbBF 33 Kmetijstvo (1980) 181-193 (skupaj z J. Cencelj).

Kontaminacija gomoljev krompirja z ostanki insekticidov karbamatov. ZbBF 36 Kmetijstvo (1980) 147-151 (skupaj z J. Cencelj).

320 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Kontaminacija zemlje iz hmeljišč z ostanki kloriranih ogljikovodikov ter storžkov hmelja z ostanki bakra in ditiokarbamatov. ZbBF 37 Kmetijstvo (1981) 313-326 (skupaj z Adolfom Krašnjo).

O razmerju med fitomedicino in ekologijo - dopolnitev ali kontroverza? ZbBF Kmetijstvo 37 (1981) 327-336.

Kontaminacija zemlje iz koruzišč z ostanki triazinov in kloriranih ogljikovodikov ter koruznega zrnja s triazini. ZbBF 39 Kmetijstvo (1983) 85-94 (skupaj z Adolfom Krašnjo).

Ocena izgub zaradi bolezni, škodljivcev in plevelov pri kmetijskih rastlinah v SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji. ZbBF 39 Kmetijstvo (1983) 191-201 (skupaj z Natašo Kotnik).

Prispevek k poznavanju hiponomološke favne Kamniškega polja. ZbBF 43 Kmetijstvo (1984) 257-269 (skupaj z Alešem Ocepkom).

Kontaminacija vrtnin z ostanki bakra, ditiokarbamatov, organskih fosfornih estrov in kloriranih ogljikovodikov ter zemlje na kateri so rasle vrtnine z ostanki kloriranih ogljikovodikov v Sloveniji. ZbBF 43 Kmetijstvo (1984) 277-291 (skupaj z Adolfom Krašnjo).

Kontaminacija gomoljev krompirja z ostanki insekticidov karbamatov in zemlje iz krompirišč z ostanki kloriranih ogljikovodikov. ZbBF 43 Kmetijstvo (1984) 293-298 (skupaj z Jono Repe).

Askusni stadium i period izbacivanja askospora Blumeriella jaapii (Rehm) v. Arx na lišču trešnje u Sloveniji. Zašt. bilja 37(2) (1986) 131-136 (skupaj z Janjo Koprivšek).

Über den Einfluβ künstlich verringerter Blattfläche auf den Ertrag bei sieben Kartoffelsorten. ZbBF 47 Kmetijstvo (1986) 109-115 (skupaj s T. Zupančičem).

Kontaminacija zemlje iz sadovnjakov z ostanki kloriranih ogljikovodikov jabolk z rezidui carbarila, ditiokarbamatov in kloriranih ogljikovodikov v Sloveniji. ZbBF 47 Kmetijstvo (1986) 181-187 (skupaj z J. Cencelj).

Zmanjševanje listne ploskve kot simulacijska metoda za ugotavljanje vpliva rastlinskih bolezni in poškodb na pridelek paradižnika (Solanum lycopersici L.). Zašt. bilja 37 (4) (1986) 178, 343-347 (skupaj z Marjetko Grča-Celec).

Zmanjševanje listne ploskve kot simulacijska metoda za ugotavljanje vpliva rastlinskih bolezni in poškodb na pridelke pri semenskem krompirju (Solanum tuberosum L.). Zašt. bilja 37 (4) (1986) 178, 350-354 (skupaj s T. Zupančičem).

Vpliv umetnega zmanjševanja listne površine pri vinski trti (Vitis vinifera L.) na pridelek in kakovost grozdja. ZBBF 49 (1987) 163-172 (skupaj z Mileno Malus Rožman).

Kontaminacija tal iz vinogradov z ostanki kloriranih ogljikovodikov ter grozdja z ostanki kloriranih ogljikovodikov, ditiokarbamatov in bakra. ZbBF 49 (1987) 259-266 (skupaj z Jono Repe).

Uticaj nekih fungicida na rast micelija kod uzrokovača bele truleži Sclerotinia sclerotiorum /Lib./ de Bary in vitro. Zašt. bilja 38(4) (1987) 182, 359-364 (skupaj z Ano Malovrh).

Uticaj u raznim fenofazama smanjene lisne površine kod tri sorte niskog pasulja (Phaseolus vulgaris L. var. nanus Aschers.). Zašt. bilja 38(4) (1987) 182, 397-403 (skupaj s Sonjo Božič).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          321

Preučevanje okužbe pšenice (Triticum aestivum L.) z glivo Dilophospora alopecuri Fr. in odpornost osmih pšeničnih sort proti njej. Zašt. bilja 39(2) (1987) 184, 211-216 (skupaj z Darjo Končan).

Physiologische Eigenschaften des Pilzes Trichoderma longibrachiatum Rifai und seine Pathogenität für Maiskeimlinge bzw. junge Maispflanzen. Journal of Phytopathology 130 (1990) 241-248 (skupaj s F. Celarjem).

Vpliv ostankov herbicidov atrazina in metolaklora v tleh na vznik in višino pšenice in sladkorne pese iz petih slovenskih krajev. ZbBF 51 (1988) 137-143 (skupaj z Diano Broz-Košir).

Primerjalne favnistične raziskave metuljev na posestvu Pšata in njihova uporabnost. ZbBF 51 (1988) 189-199 (skupaj z Jožetom Ileršičem, Leo Milevoj in Janom Carneluttijem).

Osetljivost izolata Phomopsis viticola Sacc., uzročnika crne pjegavosti vinove loze, na neke fungicide. Zašt. bilja 40(1) 1989) 187, 27-33.

Kontaminacija zemlje iz koruzišč z ostanki triazinov in kloriranih ogljikovodikov ter koruznega zrnja s triazini. ZbBF 53 Kmetijstvo (1989) 205-210 (skupaj z Jono Repe).

Kontaminacija tal iz hmeljišč z ostanki kloriranih ogljikovodikov ter hmeljevih storžkov z ostanki bakra. ZbBF 53 Kmetijstvo (1989) 199-204 (skupaj z J Repe in A. Gartnerjem).

Über phytomedizinische Kenntnisse und Anwendung der Pflanzenschutzmittel in Slowenien/Jugoslawien. Gesunde Pflanzen 42 (1990) 12, 440-445.

Die Abneigung der Stadtbewohner gegen mit chemischen Pflanzenschutzmitteln behandelte landwirtschaftliche Produkte. Gesunde Pflanzen 44 (1992) 2, 58-60.

Vpliv žveplovega dioksida na Alternaria alternata (Fr.) Keissler, Fusarium moniliforme Sheld. var. subglutinans Wr. in Trichothecium roseum (Bull.) Lk. Zašt. bilja 41(3) (1990) 193, 275-283 (skupaj z M. Širca).

Kontaminacija vrtnin z ostanki bakra in ditiokarbamatov v Sloveniji. ZbBF 55 Kmetijstvo (1990) 71-75 (skupaj z Andrejem Gartnerjem).

Kontaminacija vrtnin z ostanki fosfornih estrov in kloriranih ogljikovodikov v Sloveniji. ZbBF 57 Kmetijstvo (1991) 121-125 (skupaj z Andrejem Gartnerjem).

Hiponomološka favna travniških plevelov v Sloveniji. II. ZbBF 57 Kmetijstvo (1991) 217-220.

Listni zavrtači na gozdnem rastju v Sloveniji. II. ZbBF 57 Kmetijstvo (1991) 195-215.

Vpliv ostankov herbicida atrazina in kombinacije atrazina in metolaklora na uspevanje pšenice (Triticum aestivum in sladkorne pese (Beta vulgaris) v šestih slovenskih krajih. ZbBF 59 (1992) 215-221 (skupaj z Meto Urbančič).

Vpliv ostankov herbicida atrazina in kombinacije atrazina in metolaklora na uspevanje ovsa (Avena sativa) in ječmena (Hordeum vulgare) kot naslednjih posevkov v šestih slovenskih krajih. ZbBF 59 (1992) 223-228 (skupaj z Bernardo Žugelj).

Kontaminacija kmetijskih in gozdnih tal v Sloveniji z ostanki kloriranih ogljikovodikov. ZbBF 59 (1992) 211-214.

Kontaminacija tal in rastlinskih pridelkov z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji v obdobju 1971-1991. ZbBF 59 (1992) 229-240.

322 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Über Inokulation der Maiskolben mit verschiedenen Fusarium-Arten. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 57/2a, 1992, p. 175-179.

Listni zavrtači gozdnega rastja v Sloveniji. III. Zbornik gozdarstva in lesarstva. Ljubljana 35 (1990) 3-28.

Physiologische Eigenschaften des Pilzes Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schlecht. und seine Pathogenität für Mais. Z. Pflanzenkrank. Pflanzenschutz 100(4) (19939 426-432 (skupaj z M. Zupan).

Die Wirkung der Primi- und Triasulfuron Herbizide auf das Myzelwachstum und die Sporulation einiger parasitärer Bodenpilze. Z. Pflanzenkrankh. Pflanzenschutz 101 (1994) 5, 492-497 (skupaj z M. Lešnikom),

The influence of filter sterilized aqueous compost extracts on mycelial growth and sporulation of parasitic fungi. Res. Reports Biotech. Fac. Univ. Ljubljana 65, 1995, 55-64 (skupaj s Heleno Weilguny).

The influence of Primi- and Triasulfuron Herbicides on Mycelial Growth and Sporulation of some Fusarium fungi. Acta Phytopathologica and Entomologica Hungarica 29 (1994) 3-4, 371-375 (skupaj z Bojanom Berdenom).

Die Einstellung der Stadbewohner Sloweniens zum Pflanzenschutz und die Meinung über die Kontamination landwirtschaftlicher Produkte mit Pflanzenschutzmittelrückständen. Nachrichtenbl. des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 50 (1998) 9, 237-241.

The influence of Nico-, Primi-, Rim- und Thifensulfuron-Methyl Herbicides on the Mycelial Growth of Fusarium graminearum. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 33 (1998) 1-2, 87-100.

Ivan Bolle, fitomedicinski raziskovalec in pisec. Acta agriculturae slovenica 83 (2004) 2, 387-392.

Regulierung der Inverkehrbringung von Giften, giftigen Verbindungen und giftigen Pflanzen in den slowenischen Ländern im 18. und 19. Jahrhundert. Acta agriculturae slovenica 83 (2004) 2, 289-296.

1.03 Kratki znanstveni prispevki

Kräuselkrankheit der Aprikosen. Der Erwerbsobstbau 12 (1970) 4, 71-72.

Phyllactinia roboris (Gach.) Blum. Relikt einer erloschenen Eichenmehltauepiphytotie in Jugoslawien. Biol, vestn. 23 (1975) 1, 41-43.

Robinijev listni zavrtač (Parectopa robiniella Clemens), nov škodljivec drevesnih vrst Slovenije. Gozd. vestn. 42 (1984) 2, 73-75.

Staatlicher Pflanzenschutz in Jugoslawien. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 37 (1985) 11, 173-175.

The present state of forest decline in Yugoslavia. The first meeting of teh European forum for forest protection Jointly arranged by Interaction Council and the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Saltsjöbaden, Stockholm, July 3-5, 1990, 3 str.

Novo žarišče krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum) v Sloveniji. Sodob. kmet. 24 (1991) 7-8, 347.

Blattminiermotte (Cameraria ohridella) in Slowenien. Nahrichtenbl. des Deutschen Pflanzenschutzdienstes 49 (1997) 1, 14-15 (skupaj z Leo Milevoj).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          323

Perušek, Milena (1893-1978) - prva slovenska uradno nastavljena fitopatologinja. Acta agriculturae slovenica 83 (2004) 1, 209-212.

1.04 Strokovne razprave

Vpliv translokacijskih herbicidov 2,4,5-T na gozdno drevje in grmovje. Gozd. vestn. 20 (1962) 1.2, 31-38.

Rđa geraniuma (Puccinia pelargonii-zonalis) u Jugoslaviji. Hortikultura Split 36 (1969) 1, 30-31.

Varstvo lončnic. V knjigi Strgar Jože: Lončnice. Opis, vzgoja uporaba. DZS Ljubljana, 1. izdaja, 1963, 36-44; 2. izdaja, 1965, 36-49; 3. izdaja. 1967, 37-47.

Rđa geraniuma (Puccinia pelargonii-zonalis Doidge) u Jugoslaviji - njeno širenje i suzbijanje. Prvi simpozijum o florikulturi Jugoslavije, Mostar 29.-30. I. 1970, 1-7.

Zaščita goršečnih rastenij. V knjigi Jože Strgar: Goršečnije rastenija. Opisanie, uhod, primenenie. Izdala DZS za Sovjetsko zvezo, Ljubljana 1965, 44-54.

Najvažnejše bolezni in škodljivci kmetijskih rastlin in kako jih zatiramo. Kmetijski priročnik. Založba Kmečki glas Ljubljana, 1966, 167-257.

O nevarnostih kemičnih sredstev za človeka in okolje. Sodob. kmet. 4 (1971) 7, 296-297; 8, 374-377; 9, 423-427.

Kakšne so nevarnosti od kemičnih sredstev za varstvo rastlin za človeka in njegovo okolje. Koledar Mohorjeve družbe Celje 1972, 179-183.

Dosedanje raziskave o vplivu industrijskih plinov in depozitov na vegetacijo v Sloveniji.

Zelena knjiga o ogroženosti okolja v Sloveniji. Izdalo Prirodoslovno društvo v Ljubljani, 1972, 110-117.

Zrak (poglavje s soavtorji). Zelena knjiga o ogroženosti okolja v Sloveniji. Izdalo Prirodoslovno društvo v Ljubljani, 1972, 55-79.

Glivične in fiziološke bolezni jabolk in hrušk v hladilnicah. Sodob. kmet. 5 (1972) 7, 359-363.

O organizaciji fitomedicinske službe na Madžarskem. Sodob. kmet. 6 (1973) 7, 376-378.

Listni zavrtači - zanimiva skupina škodljivcev gozdnega rastja. Gozd. vestn. 32 (1974) 5, 165-168.

Za preudarno presojo problemov v zvezi z varstvom naravnega okolja. Prikaz na primeru fitomedicine. Sodob. kmet. 7 (1974) 1, 50-54.

Problem fitomedicine v spremenjenih razmerah gospodarjenja in pod pritiskom javnega mnenja. Sodob. kmet. 7 (1974) 5, 263-267.

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev in zdravje ljudi. Priroda, človek in zdravje 29 (1974) 7-8, 112-120.

O vplivu žveplovega dioksida na rastline. Sodob. kmet. 7 (1974) 11, 554-557.

Koliko ostankov insekticidov je v gomoljih krompirja in v zemlji iz krompirišč v Sloveniji. Sodob. kmet. 8 (1975) 11, 155-157.

Ali so ostanki fitofarmacevtskih pripravkov na sadju nevarni? V knjigi "Naše sadje" Založba Kmečki glas, Ljubljana, 1975 21-23.

324 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Fiziološka specializacija pri parazitskih glivah. Sodob. kmet. 8 (1975) 7, 360-363.

O odnosu izmedju zaštite prirodne sredine i fitomedicine. Biljni lekar 20 (1974) 5-6, 209-216.

Škropilni načrt za sadno drevje, jagodičevje in vinsko trto. Koledar Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije 1976, 43-53.

Zakaj se je začela širiti mehurjevka zelenega bora (Cronartium ribicola) po svetu? Gozd. vestn. 34 (1976) 2, 33-39.

Problematika kontaminacije zemlje in plodov z intenzivnih kmetijskih površin v Sloveniji z ostanki fitofarmacevtskih pripravkov. I. Kontaminacija krompirišč in krompirjevih gomoljev. Naše okolje 1 (1976) 3-4, 191-193.

O kontaminaciji kmetijskih pridelkov z neželenimi snovmi v preteklosti. Sodob. kmet. 9 (1976) 12, 653-655

Kontaminacija zemlje v sadovnjakih in sadja z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji. Sodob. kmet. 10 (1977) 1, 35-38.

Problematika kontaminacije zemlje in plodov z intenzivnih kmetijskih površin v Sloveniji z ostanki fitofarmacevtskih pripravkov. Kontaminacija zemlje iz sadovnjakov ter sadja. Naše okolje 1 (1976) 5, 214-215.

Problematika bolezni gozdnega drevja na Kongresu Unije fitopatologov mediteranskih dežel. Gozd. vestn. 35 (1977) 3, 121-123.

Usmerjeno varstvo rastlin. Problematika kontaminacije s fitofarmacevtskimi pripravki v Sloveniji. Sodob. kmet. 10 (1977) 11, 465-468.

Redek, toda pomemben škodljivec vinske trte v Goriških Brdih. Sodob. kmet. 5 (1972) 11, 572-573.

O kontaminaciji zemlje v hmeljiščih ter storžkov hmelja z ostanki nekaterih fitofarmacevstkih sredstev v Sloveniji. Kopičenje sredstev za varstvo rastlin pri hmelju. Sodob. kmet. 11 (1978) 4, 155-157. Ponatis v Prilogi Hmeljarja julij (št. 6) 1978, 21-22.

Škropilni načrt za sadno drevje, jagodičevje in vinsko trto. Koledar Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije 1978, str. 43-55.

O kontaminaciji zemlje v vinogradih in grozdja z ostanki fitofarmacevtskih pripravkov v Sloveniji. Kopičenje ostankov sredstev za varstvo rastlin v vinogradih in grozdju. Sodob. kmet. 11 (1978) 6, 252-254.

Kako je onesnažena zemlja v koruziščih in koruzno zrnje z ostanki triazinov v Sloveniji. Sodob. kmet. 12 (1979) 6, 466-468.

Primerjava negativnih vplivov fitofarmacevtskih sredstev in drugih civilizacijskih agensov na hrano in okolje. Sodob. kmet. 13 (1980) 5, 205-207.

Kontaminacija z ostanki (rezidui) v rastlinski proizvodnji. Sodob. kmet. 13 (1980) 11, 457-460.

Uporaba sistemičnih fungicidov za zatiranje nekaterih bolezni poljščin in vrtnin. Sodob. kmet. 14 (1981) 4, 151-158.

O odpornosti sive plesni iz dolenjskih vinogradov na sistemične fungicide. Sodob. kmet. 14 (1981) 7-8, 293-294.

Poškodba rastlin ob avtocestah. Sodob. kmet. 14 (1981) 9, platnice.

Živo srebro v hrani. Sodob. kmet. 14 (1981) 9, platnice.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          325

Istraživanje rezistence izolata Botrytis cinerea iz vinograda nekih slovenačkih vinorodnih rajona na sistemične fungicide. Glasnik zaštite bilja VII (1983) 11-12, 434.

Svetovnogospodarski in narodnogospodarski pomen varstva rastlin. Hmeljar, Priloga za hmeljarstvo 35 (1981) 8, 5-6.

Onesnaženje vrtnin z ostanki nekaterih fitofarmacevtskih sredstev. Sodob. kmet. 15 (1982) 2, 71-73.

Biološko-dinamično gazdovanje kako izazov konvencionalnom sa upotrebom agrokemikalija. Glasnik zaštite bilja V (19829 2, 43-46.

Oris nastanka kmetijstva. Sodob. kmet. 15 (1982) 6, 284-288.

Lisni miner (Antispila rivillei Stt.) interesantan štetnik vinove loze. Glasnik zaštite bilja, V (1982) 5, 169.

Vloga in naloge varstva rastlin za povečanje proizvodnje hrane. Sodob. kmet. 15 (1982) 7-8, 25-26.

Razmišljanje o fitomedicinskoj terminologiji. Glasnik zaštite bilja (Zagreb) V (1982) 6, 202-205.

Škodljivci zrnja žit in stročnic ter mlevskih izdelkov v shrambah. Kmetijski priročnik 1983. ČZP Kmečki glas, 1982, XIII/1983, 90-109.

Razmišljanja o ekoloških problemih v kmetijstvu. Hmeljar XXXVI (1982) 11, 12 -Priloga za hmeljarstvo, sept. 1982 št. 8, str. 3-4, nov. 1982, št. 9, str. 5-6, nov. 1983, št. 7, str. 38.

Hrana in naravno okolje. V knjigi: Bomo preživeli? Znanstvena knjižnica, Nova serija 14, Mohorjeva družba Celje, 1982, 44-68.

Ekonomski značaj zaštite bilja. Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja SFR Jugoslavije, Beograd 1983, 5-8.

Procene intenziteta napada i gubitka prinosa od biljnih bolesti. Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja SFR Jugoslavije, Beograd 1983, 99-109.

Relacije izmedju intenziteta napada i gubitka kod nekih štetnika. Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja SFR Jugoslavije, Beograd 1983, 65.

130 letnica fitopatologije kot znanstvene discipline. ZbBF 39 (1983) 181-189.

Ekonomski aspekti zaštite bilja. Zbornik radova s Drugog kongresa zaštite bilja, Vrnjačka Banja, 25. 29. 10. 1982, 103-110.

Škropilni načrt za sadno drevje. jagodičevje in vinsko trto. Strokovno-tehnični priročnik s koledarjem 1984. Izdala Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije. Ljubljana, 1983, 47-55.

Razmišljanja o ekoloških problemih v kmetijstvu. Hmeljar, Priloga za hmeljarstvo 37 (1983) 7, 34.

Problemi onesnaženja okolja v kmetijstvu. Hmeljar, Priloga za hmeljarstvo 38 (1984) 1, 3-4.

Spremenjeni kmetijski ekosistemi. Hmeljar, Priloga za hmeljarstvo 38 (1984) 3, 11-12.

326 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

130 godina fitopatologije kao znanstvene discipline. Glasnik zaštite bilja VII (1984) 11, 397-403.

Najpogostejše bolezni in škodljivci sobnih lončnic. Moj mali svet 17 (1985) 1, 10-12.

Odpornost parazitskih gliv proti sistemičnim fungicidom. Sodob. kmet. 18 (1985) 2, 83-86.

Razmišljanja o problemima razgraničenja izmedju fundamentalnih i aplikativnih znanosti. Glasnik zaštite bilja VIII (1985) 1, 26-31.

Oris biologije listnih uši. ZbBF 45 (1985) 165-205.

Intenziviranje kmetijske pridelave ob ekološkem ravnovesju. Teorija in praksa XXIII (1986) 1-3, 60-64 (skupaj s F. Sunčičem in M. Leskoškom).

O nastavi fitomedicine u SR Nemačkoj. Glasnik zaštite bilja VIII (1985) 11, 374-379. Popravek ibidem IX (1986) 2, 57.

Neskladnosti v teorijah o odmiranju gozdov. Sodob. kmet. 19 (1986) 3, 140-142 in v Gozd. vestn. XLIV (1986) 2, 65-67.

Kaj prinaša biotehnologija kmetijstvu? Sodob. kmet. 19 (1986) 4, 146-148. Nekoliko spremenjen ponatis v Mohorjevem koledarju 1987, 64-67.

Strah pred ostacima fitofarmacevtskih sredstava - problem star gotovo sto godina. Glasnik zaštite bilja IX (1986) 7, 256-258

Alternativno pridelovanje hrane. Zamisel za rešitev ekoloških problemov v kmetijstvu. Naši razgledi XXXV(20), 835, 24. 10. 1986, 577-578.

Kaj vedo kmetje in vrtičkarji o varstvu rastlin, o lastnostih fitofarmacevtskih pripravkov in koliko izdajo zanje v nekaterih slovenskih občinah. Sodob. kmet. 20 (1987) 1, 37-41.

Biohrana - alternativa ali utopija? Predavanje na Poljedelskih dnevih 23.-25. 2. 1987 v Murski Soboti, 155-162.

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Kaj vedo kmetje in vrtičkarji v nekaterih slovenskih občinah o posrednih načinih zatiranja bolezni in škodljivcev, o stranskih vplivih fitofarmacevtskih sredstev, o možnostih zastrupitve z njimi in katera sredstva največ uporabljajo. Sodob. kmet. 20 (1987) 3, 128-132.

Obim upotrebe fitofarmaceutskih sredstava, upoznatost sa njihovim sporednim uticajima, mogućim trovanjima te najčešče upotrebljavani preparati u nekim slovenačkim općinama. Jugoslovansko savetovanje o primeni pesticida u Opatiji dec. 1986. Zbornik radova Beograd, 1987, sveska 8, 373-381.

Uticaj herbicida na ekosisteme. Pesticidi (Beograd) 2 (1987) 3, 122.

Kmetijstvo in agronomske vede na začetku ekološke ere. V Znanost, gibalo razvoja biotehniških ved. Posvet ob 40-letnici Biotehniške fakultete, Ljubljana 29. okt. 1987, 3-12.

Alternativno kmetovanje ali pridelovanje biohrane. Mohorjev koledar 1988, 84-88.

Kmetijstvo na pragu ekološke dobe. Sodob. kmet. 21 (1988) 1, 15-19.

Perspektive biotehniške revolucije. V knjigi Na pragu tretjega tisočletja. Mohorjeva družba Celje, Znanstvena knjižnica, Nova serija 19, 314-326.

Oris ekoloških problemov v kmetijstvu. Sodob. kmet. 21 (1988) 3, 99-105.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          327

Sporočilo udeležencem okrogle klopi "Kmetijstvo in ustava" (skupaj z A. Barbič, S. Čepinom, F. Lobnikom in K. Vadnal - redakcija). Delo 30 (1988) 84, Sobotna priloga str. 21.

Alternativni načini pridelovanja bioživeža. Teorija in praksa 25 (1988) 1-2, 118-122.

Kontaminacija vinogradnih tal in grozdja - zdajšnje stanje in perspektive. Sodob. kmet. 21 (1988) 4, 164-166.

Oris razmerja med kmetijstvom in gozdarstvom v preteklosti. Sodob. kmet. 21 (1988) 10, 403-412. Popravek ibid. 21 (1988) 11, 454.

Odmiranje gozdov - največji ekološki problem sedanjosti. Koledar Družbe sv. Mohorja v Celovcu, 1989, Celovec 1988, 110-113.

Začetek samostojne organiziranosti slovenskih kmetov. Mohorjev koledar 1989. Mohorjeva družba Celje. 1988, 139-141.

Bolezni in škodljivci soje. Kmetijski priročnik 1989. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1988, 155-178.

Kmetijstvo in ustava: razprava in njeno sporočilo (Vadnal K. redakcija, A. Barbič, S. Čepin, F. Habe, F. Lobnik, J. Maček). Biotehniška fakulteta in Marksistični center, Ljubljana, 1988 63 str.

Alternativna fitomedicina uvijet alternativne biljne proizvodnje. Glasnik zaštite bilja XI (1988) 10-11, 376-378.

Vpliv sodobnih agrotehničnih postopkov na zdravje rastlin in okolje. Sodob. kmet. 22 (1989) 4, 158-160.

Agronomske raziskave in varstvo okolja. Onesnaženje z ostanki sredstev za varstvo rastlin. Slovenija 88. Izdala SAZU, 1989, 220-227.

Kemično varstvo rastlin in varstvo okolja. Predavanje na Strokovnem posvetu Republiškega centra za pospeševanje kmetijstva "Kmetijstvo in okolje", Bled 23. 24. 11. 1989, str. 87-92.

O osnovnih postavkah alternativnih pridelkov ali bioživeža. Predavanje na 12. Bitenčevih živilskih dnevih, Ljubljana, 23-24. 11. 1989. Bioživila 12 (1989) 7-13.

Smernice Mednarodne zveze gibanj za organsko kmetijstvo (IFOAM), za biotično kmetijstvo in za mednarodno trgovino. Sodob. kmet. 23 (1990) 7-8, 305-308.

Bioakumulacija, reaktivnost in sinergizem - osnovni procesi v biosferi. Teorija in praksa 27 (1990) 8-9, 1008-1013.

Mnenje ljubljanskih porabnikov kmetijskih pridelkov o njihovi onesnaženosti z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Sodob. kmet. 24 (1991) 5, 200-205.

Stockholmska deklaracija Evropskega foruma za varstvo gozdov. Sodob. kmet. 24 (1991) 5, 237-238.

Mejne vrednosti herbicidnih ostankov. Sodob. kmet. 24 (1991) 9, 354-356.

Primjedbe na "Prilog diskusiji o biološkoj i ekološki prihvatljivoj proizvodnji." Glasnik zaštite bilja XIV (1991) 7-8, 259-260.

Pronalazak fitoaleksina prije pedeset godina- početak biokemijskih istraživanja u fitopatologiji. Glasnik zaštite bilja XIV (1991) 9, 283-294.

Rastlinske bolezni - njihov pomen v zgodovini in sedanjosti. Sodob. kmet. 25 (1992) 1, 5-9.

328 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Bioprehrana. Uvodno predavanje na seminarju Alternativna prehrana v organizaciji Instituta za higieno Medicinske fakultete v Ljubljani 22. 10. 1992. Zbornik predavanj str. 7-13.

Rastlinska predelava na razpotju. Na planino pašo, v doline vrt. Kmeč. glas 50 (1993) 22, 27 (skupaj s F. Lobnikom).

Proširenost kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis [Perg.]) u Sloveniji. Glasnik zaštite bilja XV (1993) 11-12, 310-311 (skupaj s F. Janežičem).

Fitofarmacevtski pripravki in njihov vpliv na okolje. Zbornik Okolje v Sloveniji. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1994, 447-450.

Burne diskusije o povećanju toleranci za rezidue kemijskih sredstava u vodi u Europskoj uniji. Glasnik zaštite bilja 17 (1994) 5, 231-233.

Sistemično aktivirana odpornost - nova možnost za zatiranje rastlinskih bolezni. Zbornik predavani in referatov 3. slov. posvetovanja o varstvu rastlin v Portotožu 4. in 5. marca 1997, str. 305-313.

The opinion of town population in Slovenia about contamination of agricultural products with pesticide residues. Med. Fac. Lanbouww. Univ. Gent, 62/2a, 1997, 269-274.

Varno delo s kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin. V: Kemizacija okolja in življenja - do katere meje. Svet za proučevanje in varstvo okolja pri SAZU. Slovensko ekološko gibanje, Ljubljana, 1997, 217-235 (skupaj z Leo Milevoj).

Sistemično aktivirana rezistentnost - zanimljiva obrambena reakcija i nova mogućnost za suzbijanje bljnih bolesti. Glasnik zaštite bilja XX (1997) 5, 213-220.

Osnovne postavke trajnostnega razvoja. Kmetijstvo in okolje. Zbornik posveta Kmetijski inštitut Slovenije 1898-1998, Bled, 12-13. 3. 1998, Ljubljana, 1998, 23-28.

Udomačitev rastlin. Sodob. kmet. 33 (2000) 11-12, 500-507.

1.041 Strokovni članki

Nekaj o Thomasovi moki. Hmeljar, 8 (1953) 2, 4-5.

Hmeljevi bolhači. Hmeljar, 12 (1957) 4, 10.

Zatiranje divjega hmelja s hormonskimi sredstvi. Hmeljar 12 (1957) 8, 10-12.

Nekaj vtisov o danskem kmetijstvu. Hmeljar 12 (1957) 10, 21-23.

Hormon mladosti. "7 dni" - priloga Večera, 16, št. 199, 26. avgusta 1960.

Zastrupitve divjadi s kemičnimi sredstvi. Lovec 43 (1960/1961) oktober, 217.

Miksomatoza kuncev. Lovec 43 (1960/61) november, 232-234.

Z mikrobi in virusi proti škodljivim žuželkam. "7 dni" -priloga Večera št. 8, 21, št. 40, št. 8, 19. februarja 1965.

Lahko škropljenje v cvet zmanjša pridelek? Social. kmet. 16 (1965), 8, 201-202.

V vrtu so tudi bolezni in škodljivci. Naš vrt 1 (1966) 1-2, 9-11.

Pomen varstva rastlin. Sodob. kmet. 1 (1968) 2, 38-42.

Majski hrošč se zna dobro orientirati. Naš vrt 3 (1968) 5-6, 89.

Rđa geraniuma - nova bolest kod nas. Biljna zaštita XIII (1969) 3, 70-72.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          329

Nova bolezen marelic pri nas. Social. kmet. 16 (1965), 1, 9-10.

Natančni poskusi o strupenosti sevina za čebele. Slovenski čebelar 68 (1966) 8, 219-222.

Kratek tečaj iz varstva rastlin na Brdu pri Kranju. Naš vrt 1 (1966) 9-10, 158.

Kratko o kemičnih sredstvih za zatiranje bolezni in škodljivcev. Naš vrt 2 (1967) 3-4,

47-49.

Razpredelnica o mešanju škropiv. Naš vrt 3 (1968) 5-6, 87-89.

Kako bomo letos škropili sadno drevje in grmičevje. Naš vrt 3 (1968) 3-4, 47-51.

Kič v vrtnem oblikovanju. Naš vrt 4 (1969) 1-2, 29-32.

Kdaj in s čim bomo letos škropili sadno drevje in grmičevje. Naš vrt 4 (1969) 1-2, 14-17.

Kdaj, kako in s čim bomo letos varovali vrtnine pred boleznimi in škodljivci. Naš vrt 4 (1969) 3-4, 45-48.

O pravilni uporabi kemičnih sredstev. Naš vrt 5 (1970) 1, 3-4.

Kdaj in s čim bomo letos škropili sadno drevje in jagodičevje. Naš vrt 5 (1970) 2, 45-47.

Kdaj in s čim bomo letos škropili nekatere okrasne rastline. Naš vrt 5 (1970), 4, 119-121.

Zaščitna sredstva in skladiščenje jabolk. Naš vrt 5 (1970) 11, 266-268.

Kdaj in s čim bomo letos škropili sadno drevje. Naš vrt 6 (1971) 1, 15-17.

Bolezni in škodljivci jablane. Naš vrt 6 (1971) 8-9, 221-222.

Kdaj, kako in s čim bomo varovali vrtnine pred boleznimi in škodljivci v letu 1971. Naš vrt 6

(1971) 3, 79-82.

Kdaj in s čim bomo letos škropili sadno drevje. Naš vrt 7 (1972) 3, 79-81.

Kako in s čim bomo letos zatirali bolezni in škodljivce nekaterih okrasnih rastlin. Naš vrt 7

(1972) 5, 143-146.

Škropilni načrt za vrtnine. Naš vrt 7 (1972) 4, 111-114.

Prvi kongres jugoslovanskih ekologov. Sodob. kmet. 6 (1973) 12, 694-695.

Ali so fitofarmacevtski pripravki res tako nevarni? Naš vrt 8 (1973) 2, 45-48.

Škropilni načrt za vrtnine. Naš vrt 8 (1973) 4, 107-109.

Čakalna ali karenčna doba sredstev za varstvo rastlin. Naš vrt 8 (1973) 12, 303-304.

Kako in s čim bomo letos zatirali bolezni in škodljivce nekaterih okrasnih rastlin. Naš vrt 8

(1973) 6-7, 171-173.

Kdaj in s čim bomo letos škropili sadno drevje in grmičevje. Naš vrt 9 (1974) 1-2, 19-21.

Škropilni načrt za vrtnine v letu 1974. Naš vrt 9 (1974) 3, 63-65.

Bojazen pred ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Sodob. kmet. 7 (1974) 505-506.

Kako in s čim bomo letos zatirali bolezni in škodljivce nekaterih okrasnih rastlin. Naš vrt 9

(1974) 8-9, 125-127.

Kmetovanje in vrtnarjenje brez kemičnih pripomočkov. Naš vrt 9 (1974) 11, 263-264.

330 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Kako in s čim bomo letos zatirali bolezni in škodljivce nekaterih okrasnih rastlin. Naš vrt 10 (1975) 5, 145-147.

Škropilni načrt za vrtnine v letu 1975. Naš vrt 10 (1975) 3, 81-83.

Kdaj in s čim bomo škropili sadno drevje in grmičevje. Naš vrt 10 (1975) 2, 41-43.

Herbicidi proti plevelom v ribezovem nasadu. Naš vrt 10 (1975) 8-9, 222-223.

Škropljenje in čebele. Naš vrt 10 (1975) 8-9, 220-221.

Herbicidi na podlagi rastnih snovi niso škodljivi za prepelice in fazane. Gozd. vestn. 35 (1977) 4, 181-182.

Bencin, ki raste na poljih. Biomasa - nov vir energije, ki se sama obnavlja. Sodob. kmet. 12 (1979) 12, 544-545

Onesnaženje zemlje v vinogradih in grozdja z ostanki sredstev za varstvo rastlin. Kmeč. glas 36 (1979) 8, 11.

Še zdaleč niso vse spojine rakotvorne. Kmeč. glas 36 (1979) 46, 9.

Lipicanci so avtohtono nastali na našem Krasu. Sodob. kmet. 13 (1980) 1, 25-26.

Lepi uspehi kmetijstva na Madžarskem. Sodob. kmet. 13 (1980) 1, 46.

O zatiranju bolezni in škodljivcev na jagodičevju. Mohorjev koledar 1981, 182-184.

Kmetijstvo v Franciji. Priredba. Sodob. kmet. 13 (1980) 12, platnice.

Naravni vzroki za odmiranje čebel. Sodob. kmet. 13 (1980) 7-8, 266.

Kemična sredstva za varstvo rastlin le malo vplivajo na spremembo plevelne flore. Sodob. kmet. 13 (1980) 7-8, 266.

O zatiranju bolezni in škodljivcev vinske trte. Mohorjev koledar 1980 147-148.

Biološko-dinamično gazdovanje kao izazov konvencionalnom s upotrebom agrohemikalija. Glasnik zaštite bilja (Zagreb) III (1980) 11, 401.

Kontaminacija povrtarskih biljaka i krumpira ostacima nekih fitofarmaceutskih sredstava u SR Sloveniji. Glasnik zaštite bilja (Zagreb) III (1980) 11, 399.

Biološko-dinamično gazdovanje kao izazov konvencionalnom s upotrebom agrohemikalija. Glasnik zaštite bilja (Zagreb) III (1980) 11, 401.

Kontaminacija povrtarskih biljaka i krumpira ostacima nekih fitofarmaceutskih sredstava u SR Sloveniji. Glasnik zaštite bilja (Zagreb) III (1980) 11, 399.

O ostankih fitofarmacevtskih sredstev v sadju in zelenjavi v ZR Nemčiji. Sodob. kmet. 14 (1981) 9, platnice.

Uticaj specifičnih herbicida na divlji ovas u Istri. Jugosl. savetovanje o primeni pesticida, Opatija 7.-11. 12. 1981. Glasnik zaštite bilja IV (1981), 10-11, 35 (skupaj z L. Jermanom).

Izveštaj o radu sekcije 6 II. kongresa zaštite bilja Jugoslavije, Vrnjačka banja 25.-29. 10. 1982. Glasnik zaštite bilja V (1982) 11, 467.

Prognoza i ostali problemi u zaštiti bilja. Izveštaj o radu sekcije. Zbornik radova, svezak 4. Drugi kongres zaštite bilja. Vrnjačka banja 25.-29. X. 1982. str. 84.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          331

Actinomyces (Streptomyces) scabies. Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja SFR Jugoslavije, Beograd 1983, 411.

Peronospora pisi. Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja SFR Jugoslavije, Beograd 1983, 395.

Uromyces appendiculatus. Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja SFR Jugoslavije, Beograd 1983, 390-391.

Colletotrichum lindemuthianum. Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja SFR Jugoslavije, Beograd 1983, 389-390.

Erysiphe polygoni. Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja SFR Jugoslavije, Beograd 1983, 394-395.

Spongospora subterranea. Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja SFR Jugoslavije, Beograd 1983, 410-411.

Cronartium ribicola. Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja SFR Jugoslavije, Beograd 1983, 575-576.

Drepanopeziza (Pseudopeziza) ribis. Priručnik izveštajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja SFR Jugoslavije, Beograd 1983, 576-577.

Lindan ne povzroča raka pri človeku. Kmeč. glas 42 (1985) 38, 8 in v Sod. kmet. 18 (1985) 10, 447.

Nekaj navedb o radioaktivnosti in njenih posledicah. Kmeč. glas 43 (1986) 38, 8.

Ali so nekdaj ljudje uživali bolj zdravo hrano kot sedaj. Družina in dom (Celovec) 37 (1986) 5, 4.

V Avstriji je zaradi onesnaženega zraka začelo odmirati sadno drevje. Sodob. kmet.19 (1986) 12, 544-545.

Motorni saobračaj - glavni izvor općenite kontaminacije dioksinom. Glasnik zaštite bilja 9 (1986) 7, 273.

Perspektivan prilog biotehnologije fitomedicini. Zaštita bilja 37 (4) (1986) 178, 391-395.

Rak ni le posledica industrijskega onesnaževanja. Mohorjev koledar 1986, str. 56.

Upoznatost seljaka i amaterskih vrtlara sa indirektnim suzbijanjem biljnih bolesti, štetnika i korova. Pesticidi 2 (1987) 1, 19-22.

Pridelovanje biohrane - nov izziv kmetijstvu. Sodob. kmet. 20 (1987) 6, 247-253.

Narava, kmetijstvo, ekologija in fitomedicina. Naši razgledi XXXVI, 11 (50), 12. 6. 1987, 317-318.

Perspektive biotehnologije u biljnoj proizvodnji. Pesticidi 2 (1987) 2, 95-98.

K razpravam o našem kmetijskem šolstvu. Sodob. kmet. 20 (1987) 7-8, 295-297.

Porazni rezultati jugoslovenske fitomedicinske znanstvene publicistike. Glasnik zaštite bilja X (1987), 6, 230-231.

Vrlo prihvatljivi uspesi najvećeg projekta za biološko suzbijanje štetnika u Africi. Glasnik zaštite bilja (Zgb.) 10 (1987) 6, 231-232.

332 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

O biotičnem (alternativnem) kmetijstvu. Kmeč. glas 44 (1987) 27, 10.

Rak zbog herbicida? Glasnik zaštite bilja 10 (1987) 1, 27.

O biotičnem (alternativnem) kmetijstvu. Kmeč. glas 44 (1987) 27, 10.

Nova domneva o vzrokih odmiranja gozdov. Odmiranje sekvoj v Kaliforniji. Gozd. vestn. 45 (1987) 6, 307-308.

Biotično zatiranje škodljivcev. Sodob. kmet. 21 (1988) 6, na platnicah.

Mikotoksini v krmnem žitu. Sodob. kmet. 21 (1988) 6, na platnicah.

Izveštaj o radu fitopatološke sekcije. Glasnik zaštite bilja 12 (1989) 1, 21.

Crveni spisak ugroženih biljnih vrsta u Sloveniji. Glasnik zaštite bilja XIII (1990) 2, 56-57.

Ekologija in kmetijstvo. Diskusijski prispevek. Slovenska ekonomska revija 43 (1992) 1, 50-52.

Contamination of soil and vegetable products with pesticide residues. Business Report 5

(1993) 39-41.

Sredstva za varstvo rastlin - Pravilna uporaba. Kmeč. glas 50 (1993) 36, 12.

Nova (omejujoča) uredba o nadzoru kakovosti biopridelkov v ES. Sodob. kmet. 26 (1993) 389-390.

Odpornost parazitskih gliv proti sistemičnim fungicidom. Delo 8. 6. 1994, Priloga Znanje za razvoj.

Odkrita skrivnost gomoljik. Sodob. kmet. 27 (1994) 7-8, 352.

Usmerjeno sproščanje učinkovin insekticidov iz mikrokapsul na rastlinah. Sodob. kmet. 27

(1994) 9, 385.

Ostanki fitofarmacevtskih sredstev povzročajo preplah pri prebivalstvu zahodnih držav. Sodob. kmet. 27 (1994) 11, 488-489.

49. njemački skup za zaštitu bilja u Heidelbergu od 26.-29. rujna 1994. Glasnik zaštite bilja 17 (1994) 5, 276.

Državne subvencije za kmetijstvo po svetu. Sodob. kmet. 26 (1993) 7-8, 350.

Spremembe klime na svetu. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu 1995. Celovec, 1994, 92-93.

Odpornost parazitskih gliv proti sistemičnim fungicidom. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 45. knjiga, 1994, Ljubljana 1995, str. 148.

Švicarsko kmetijstvo v preobrazbi. Sodob. kmet. 29 (1996) 10, 435-436.

Katedra za molekularnu fitopatologiju u Hannovru. Glasnik zaštite bilja 19 (1996) 4, 223.

Sredstva za varstvo rastlin ne vplivajo na razmnoževalne sposobnosti. Sodob. kmet. 29 (1996) 6, 287.

Uloga stručne informacije putem Biljne zaštite i Glasnika zaštite bilja. Glasnik zaštite bilja 20 (1997) 1, 16-17.

Kmetijstvo in urejanje okolja. Svet za varstvo okolja Republike Slovenije. Zbirka Usklajeno in sonaravno. Narava in okolje. Varstvo in razvoj v Republiki Sloveniji. Ljubljana 1998, 31.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          333

1.042 Odgovori na strokovna vprašanja v tisku

O beli mušici na pelargonijah. Kmeč. glas 21 (1964) 19, 7.

Vpliv izpušnih plinov na škropivo v škropilnem sodu. Kmeč. glas 21 (1964) 22, 67-68.

Redka nevarna bolezen na lubju jablan. Kmeč. glas 21 (1964) 21, 64.

Bolna klivija. Kmeč. glas 21 (1964) 21, 7.

O odpadanju češenj. Kmeč. glas 21 (1964) 25, 79

Rdeča listna pegavost na slivah. Kmeč. glas 21 (1964) 25, 80.

O zatiranju kumine. Kmeč. glas 21 (1964) 34, 112.

O vrtnem zavrtaču v sadnem drevju. Kmeč. glas 21 (1964) 25, 79.

Če so plodovi hrušk obgrizeni in pegavosti ter o ribezovih ušeh. Kmeč. glas 21 (1964), 25, 79.

Kako preprečiti črvivost sliv ter o zalubnikih. Kmeč. glas 21 (1964) 28, 87.

Sredstvo proti plevelom v krmni pesi in o krizantemah. Kmeč. glas 21 (1964) 28, 87-88.

Sredstvo proti čebulni plesnobi. Kmeč. glas 21 (1964) 28, 88.

Pikapolonica ni škodljiva. Kmeč. glas 21 (1964) 28, 88.

Vzroki smolikavosti marelic. Kmeč. glas 21 (1964) 28, 88.

Zakaj odpadajo grozdne jagode. Kmeč. glas 21 (1964) 29, 91-92.

Zakaj je domače pivo motno? Kmeč. glas 21 (1964) 29, 92.

Zatiranje bramorja. Kmeč. glas 21 (1964) 30, 7.

Kako preženemo kače. Kmeč. glas 21 (1964) 30, 7.

Ne preganjajmo netopirjev! Kmeč. glas 21 (1964) 30, 7.

Pahovka v pšenici. Kmeč. glas 21 (1964) 36, 120.

Bolezni krizantem in paradižnika. Kmeč. glas 21 (1964) 36, 120.

Predenica v pšenici. Kmeč. glas 21 (1964) 37, 123.

Luknjičavost češenj. Kmeč. glas 21 (1964) 37, 124.

Bolezni na zelju, kolerabi, krompirju. Kmeč. glas 21 (1964) 37, 124.

Kapar na trdoleski. Kmeč. glas 21 (1964) 40, 136.

Gniloba paradižnikov. Kmeč. glas 21 (1964) 40, 134.

Z rastlino proti bramorjem. Kmeč. glas 21 (1964) 40, 134-135.

Huda okužba po hruševi rji. Kmeč. glas 21 (1964) 41, 140.

Koreninske uši na vrtninah. Kmeč. glas 21 (1964) 42, 144.

Mleček proti voluharju. Kmeč. glas 21 (1964), 43, 146-147.

Rak na hruškah. Kmeč. glas 21 (1964) 46, 160.

Gniloba koreninskega vratu jablan. Kmeč. glas 21 (1964) 46, 158-159.

Plazeči skrečnik ni strupen. Kmeč. glas 21 (1964) 48, 168.

334 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Križnolistni mleček in ricinus. Kmeč. glas 21 (1964) 48, 168.

Predenica v detelji. Kmeč. glas 21 (1964) 48, 168.

Repna grizlica. Kmeč. glas 21 (1964) 50, 172.

Zatiranje rogovilčka. Kmeč. glas 21 (1964) 50, 172.

Lindan ni za polže. Kmeč. glas 21 (1964) 50, 172.

Kako zatremo bramorja in bolezni na pesi. Kmeč. glas 22 (1965) 5, 36.

Sestavljen biološki in kemični način zatiranja. Kmeč. glas 22 (1965) 5, 35.

Tudi žuželke dobe vročino. Kmeč. glas 22 (1965) 5, 35.

"Zračni most" zoper škodljivce. Kmeč. glas 22 (1965) 5, 35.

Roki zadnjih škropljenj in prašenj. Kmeč. glas 22 (1965) 7, 48.

Zatiranje plevelov v vinogradih in na travnikih. Kmeč. glas 22 (1965) 7, 47.

Škodljivci v zemlji. Kmeč. glas 22 (1965) 7, 47.

Škodljivci asparagusa. Kmeč. glas 22 (1965) 7, 7.

Organizmi s sposojenim življenjem. Kmeč. glas 22 (1965, 6, 41.

Plesnivi oreški so strupeni. Kmeč. glas 22 (1965) 6, 42.

Peronospori tobaka smo kos. Kmeč. glas 22 (1965) 6, 42.

Varstvo rastlin in pomoč deželam v razvoju. Kmeč. glas 22 (1965) 6, 44.

Zatiranje pirnice. Kmeč. glas 22 (1965) 8, 55.

Fajgelj se suši. Kmeč. glas 22 (1965) 9, 9.

Mačke na mestnem proračunu. Kmeč. glas 22 (1965) 9, 12.

Srake prenesle sušico poganjkov. Kmeč. glas 22 (1965) 9, 63.

Gozdne škodljivce so prelisičili. Kmeč. glas 22 (1965) 9, 63.

Žametnica zoper ogorčice. Kmeč. glas 22 (1965) 9, 63.

Zatiranje hrena. Kmeč. glas 22 (1965) 9, 61.

Črvički škodujejo asparagusu. Kmeč. glas 22 (1965) 3, 24.

O žveplenoapneni brozgi. Kmeč. glas 22 (1965) 10, 68.

Zatiranje jesenskega podleska. Kmeč. glas 22 (1965) 10, 69.

Škodljivci bolj napadajo slabo prehranjena gozdna drevesa. Kmeč. glas 22 (1965) 10, 67.

Rdeča mravlja - predmet mednarodne konference. Kmeč. glas 22 (1965) 10, 71.

Kako razkužimo seme vrtnin. Kmeč. glas 22 (1965) 11, 76.

Zatiranje bramorja. Kmeč. glas 22 (1965) 12, 83.

Bolezen na fikusu. Kmeč. glas 22 (1965) 12, 83.

Dragi črvički. Kmeč. glas 22 (1965), 12, 84.

Zatiranje plevela v vrtu. Kmeč. glas 22 (1965) 13, 86.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          335

Zatiranje mušic. Kmeč. glas 22 (1965) 13, 87.

Plevel v ajdi. Kmeč. glas 22 (1965) 13, 88.

Neuspeh s Simazinom. Kmeč. glas 22 (1965) 13, 88.

Zatiranje čmerike in preslice. Kmeč. glas 22 (1965) 14, 93.

Koreninske uši na solati, Kmeč. glas 22 (1965) 14, 93.

Ali prežgana zemlja preprečuje okužbe od čebulne plesni. Kmeč. glas 22 (1965) 14, 90.

Zatiranje krta. Kmeč. glas 22 (1965) 14, 96.

Krompirjeva mušica. Kmeč. glas 22 (1965) 14, 96.

Zatiranje ščavja. Kmeč. glas 22 (1965) 14, 96.

Koliko vrst bolezni ogroža gojene rastline. Kmeč. glas 22 (1965) 6, 37.

Rak na vinski trti. Kmeč. glas 22 (1965) 15, 104.

Simazin in proso. Kmeč. glas 22 (1965) 15, 101.

Zatiranje plevela v pesi. Kmeč. glas 22 (1965) 16, 108.

Strune v krompirju. Kmeč. glas 22 (1965) 16, 109.

Je Simazin uporaben v krompirju, pesi, korenju. Kmeč. glas 22 (1965) 16, 109.

Varstvo rastlin je tudi zdravstveno varstvo. Kmeč. glas 22 (1965) 16, 105.

Krompirjeva plesen in bolezen oleandra. Kmeč. glas 22 (1965) 16, 112.

Bolezen solate in zatiranje poljskih miši. Kmeč. glas 22 (1965) 16, 112.

Akacija na travniku. Kmeč. glas 22 (1965) 17, 114.

Seme križnolistnega mlečka. Kmeč. glas 22 (1965) 18, 120.

Zatiranje povojčka. Kmeč. glas 22 (1965) 18, 120.

Plevel v pšenici. Kmeč. glas 22 (1965) 19, 122.

Plevel v čebuli. Kmeč. glas 22 (1965) 19, 122-123.

Zatiranje rdeče mrtve koprive. Kmeč. glas 22 (1965) 19, 123.

Planinsko ščavje. Kmeč. glas 22 (1965) 19, 124.

Koristno podzemlje. Kmeč. glas 22 (1965) 20, 128.

Rak sadnega drevja. Kmeč. glas 22 (1965) 20, 127.

Zakaj ni bilo korenja. Kmeč. glas 22 (1965) 20, 127.

Smolika na breskvah. Kmeč. glas 22 (1965) 20, 127.

Smolenec v žitu. Kmeč. glas 22 (1965) 21, 140.

Homulica ali bradavičnik na travniku. Kmeč. glas 22 (1965) 21, 139.

Mravlje v sadovnjaku. Kmeč. glas 22 (1965) 21, 139.

Zatiranje pirnice na njivi s peso. Kmeč. glas 22 (1965) 22, 144.

Zatiranje plevelov in oidija. Kmeč. glas 22 (1965) 22, 144.

336 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Uporabnost molekulatorja. Kmeč. glas 22 (1965) 23, 147.

Če česen slabo uspeva. Kmeč. glas 22 (1965) 23, 152.

Škropljenje paradižnika. Kmeč. glas 22 (1965) 24, 159.

Osip iglic na smreki. Kmeč. glas 22 (1965) 24, 159.

Plevel v pšenici. Kmeč. glas 22 (1965) 24, 159.

Ščavje se je razširilo. Kmeč. glas 22 (1965) 24, 160.

Če se suši cvetje trte. Kmeč. glas 22 (1965) 25, 168.

Kako zatremo krta na travnikih. Kmeč. glas 22 (1965) 25, 168.

Škropljenje vinograda. Kmeč. glas 22 (1965) 26, 171.

Rdeči listni ožig. Kmeč. glas 22 (1965) 26, 172.

Listna luknjičavost koščičarjev ter rjava pegavost jablan. Kmeč. glas 22 (1965) 26, 172.

Njivska gorjušica v jarinah. Kmeč. glas 22 (1965), 26, 172.

Kaparji na palmi - araliji. Kmeč. glas 22 (1965) 27, 179.

Trsna pršica. Kmeč. glas 22 (1965) 27, 179.

Uši na cepljenkah jablan. Kmeč. glas 22 (1965) 27, 180.

Kako zatremo hišno gobo. Kmeč. glas 22 (1965) 27, 5.

Uporabnost pršilnika. Kmeč. glas 22 (1965) 29, 188.

Ožig na sejancih jablan, Kmeč. glas 22 (1965) 29, 188.

Vrbova živa meja se suši. Kmeč. glas 22 (1965) 30, 190.

Mladice trte se sušijo. Kmeč. glas 22 (1965) 30, 192.

Zeljne sadike propadajo. Kmeč. glas 22 (1965) 31, 196.

Mah se razrašča. Kmeč. glas 22 (1965) 31, 196.

Redka pršica na listju jablan. Kmeč. glas 22 (1965) 31, 196.

Zatiranje predenice. Kmeč. glas 22 (1965) 31, 193.

Priprava shramb za zrnje. Kmeč. glas 22 (1965) 31, 194.

Plesen na vrtnicah. Kmeč. glas 22 (1965) 32, 201.

Naravni sovražniki žuželk. Kmeč. glas 22 (1965) 32, 203.

Propadanje jablan. Kmeč. glas 22 (1965) 33, 208.

Škoda od ogrcev. Kmeč. glas 22 (1965) 33, 207.

Za boljšo oprijemljivost ditana. Kmeč. glas 22 (1965) 33, 211-212.

Zatiranje krta in bramorja. Kmeč. glas 22 (1965) 34, 220.

Obarvana voda. Kmeč. glas 22 (1965) 34, 220.

Rjava pegavost na listju jablan. Kmeč. glas 22 (1965) 37, 229.

Zatiranje žitnega molja. Kmeč. glas 22 (1965) 37, 228.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          337

Trtna uš. Kmeč. glas 22 (1965) 37, 231.

Kapar na asparagusu. Kmeč. glas 22 (1965) 37, 232.

Bramorji in poljske miši. Kmeč. glas 22 (1965) 37, 232.

Hiranje jablan. Kmeč. glas 22 (1965) 38, 240.

Paradižnik v treh dneh popolnoma propadel. Kmeč. glas 22 (1965) 38, 238-239.

Pepelasta plesen na japonski trdoleski. Kmeč. glas 22 (1965) 39, 10.

Plesen begonij. Kmeč. glas 22 (1965) 39, 10.

Polži v kleti. Kmeč. glas 22 (1965) 40, 244.

Odvračanje jazbeca. Kmeč. glas 22 (1965) 40, 244.

Zatiranje slaka in plazeče zlatice (snobreta). Kmeč. glas 22 (1965) 40, 247.

Zatiranje robidnic in uporaba Vikos smole. Kmeč. glas 22 (1965) 40, 248.

Strune na njivah. Kmeč. glas 22 (1965) 40, 248.

Zakaj je propadla vinska trta. Kmeč. glas 22 (1965) 41, 252.

Grozdje je počrnelo zavoljo herbicidov. Kmeč. glas 22 (1965) 42, 257.

Pepel zavira rast mahu. Kmeč. glas 22 (1965) 42, 255.

Če begonije zbolijo. Kmeč. glas 22 (1965) 43, 21.

Škodljivci na pelargonijah. Kmeč. glas 22 (1965) 43, 19.

Rdeča listna pegavost češpelj. Kmeč. glas 22 (1965) 44, 267.

Zatiranje predenice. Kmeč. glas 22 (1965) 44, 267.

Zatiranje plevela v pšenici. Kmeč. glas 22 (1965) 44, 267-268.

Zatiranje poljskih miši. Kmeč. glas 22 (1965) 44, 268.

Mešanje herbicidov. Kmeč. glas 22 (1965) 44, 268.

Zatiranje divjega korenja. Kmeč. glas 22 (1965) 44, 268.

Srčna gniloba cvetače. Kmeč. glas 22 (1965) 47, 28.

Bolezni in škodljivci na lončnicah. Kmeč. glas 22 (1965) 47, 30.

Kaparji na limoni. Kmeč. glas 22 (1965) 47, 26.

Zagotovilo za uspeh škropljenja. Kmeč. glas 22 (1965) 6, 42.

Plevel, ki ga ne morem uničiti, Kmeč. glas 22 (1965) 7, 47.

Sladkani klej. Kmeč. glas 22 (1965) 50, 279.

Zvijanje paradižnikovega listja. Kmeč. glas 22 (1965) 49, 275.

Zatiranje zelenega klobuka. Kmeč. glas 22 (1965) 49, 276.

Rogovilček, grašica, lopatnik, terica. Kmeč. glas 22 (1965) 50, 280.

Mešanje herbicidov. Kmeč. glas 22 (1965) 50, 280.

Kaparji na oleandru. Kmeč. glas 22 (1965) 50, 280.

338 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Hišna goba in njeno zatiranje. Kmeč. glas 22 (1965) 51, 35.

Bolezen fikusa in begonij. Kmeč. glas 23 (1966) 3, 2.

Bolehanje fikusa. Kmeč. glas 23 (1966) 5, 32.

Zimsko škropljenje sadnih nasadov. Kmeč. glas 23 (1966) 5, 31.

Sušenje pelargonij. Kmeč. glas 23 (1966) 7, 11.

Zatiranje njivske repice. Kmeč. glas 23 (1966) 8, 47.

Zatiranje lapuha ali kopačice. Kmeč. glas 23 (1966) 8, 48.

Kateri herbicid za koruzo oz. podsevek detelje. Kmeč. glas 23 (1966) 9, 56.

Ali staro sredstvo še učinkuje. Kmeč. glas 23 (1966) 9, 56.

Herbicidi za korenje, krmno in sladkorno peso, fižol in krompir. Kmeč. glas 23 (1966) 9, 53.

Kako bi prišli voluharju do živega. Naš vrt 1 (1966) 1-2, 22-23.

Zatiranje predenice v detelji. Kmeč. glas 23 (1966) 12, 68.

Škrlup na hruševih vejicah. Kmeč. glas 23 (1966) 12, 70.

Kako zatiramo plevele v vinogradu. Kmeč. glas 23 (1966) 12, 70.

Zatiranje plevela v prosu. Kmeč. glas 23 (1966) 12, 71.

S katerim herbicidom naj poškropim plevele v vrbovem nasadu. Kmeč. glas 23 (1966) 12, 71.

Zatiranje trsne pršice. Kmeč. glas 23 (1966) 12, 71.

Oleandri ne cveto. Kmeč. glas 23 (1966) 12, 72.

Kaj ukreniti z brajdo, ki jo redno napada plesen. Kmeč. glas 23 (1966) 12, 72.

Razkuževanje semen. Naš vrt 1 (1966) 3-4, 51-52.

Rastlinjakova ščitasta uš. Naš vrt 1 (1966) 3-4, 60-61.

Škropljenje sadnega drevja v marcu in aprilu. Naš vrt 1 (1966) 3-4, 56.

Kaparji na oleandru. Kmeč. glas 23 (1966) 16, 89.

Apno v prahu uporabno za bordojsko brozgo. Kmeč. glas 23 (1966) 16, 91.

Vinograd in pirnica. Kmeč. glas 23 (1966) 16, 91.

Zakaj odpadajo češnjam plodovi. Kmeč. glas 23 (1966) 16, 91-92.

Kako zatiramo sirek z dalaponom. Kmeč. glas 23 (1966) 16, 91.

Zatiranje topolistnega ščavja s tormono. Kmeč. glas 23 (1966) 16, 92.

Voluharja na njivi je težko uničiti. Kmeč. glas 23 (1966) 16, 92.

Šmarnici odpadajo jagode. Kmeč. glas 23 (1966) 16, 92.

Rumenenje listja vinske trte. Kmeč. glas 23 (1966) 16, 92.

Kako preprečujemo navadno krastavost krompirja. Kmeč. glas 23 (1966) 18, 104.

Kaj je povzročilo raka na jablanah. Kmeč. glas 23 (1966) 18, 104.

Zakaj oleandru rumeni listje. Kmeč. glas 23 (1966) 18, 104.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          339

Kako zatremo plazečo zlatico. Kmeč. glas 23 (1966) 20, 111.

Zatiranje bodečega zebrata z Legumexom. Kmeč. glas 23 (1966) 20, 112.

Bodeči zebrat v pšenici zatremo z deherbanom. Kmeč. glas 23 (1966) 21, 120.

Zakaj rumeni araliji listje. Kmeč. glas 23 (1966) 21, 120.

Zatiranje pirnice v vinogradih. Kmeč. glas 23 (1966) 21, 120.

Škropljenje sadnega drevja v maju in juniju. Naš vrt 1 (1966) 5-6, 92-93.

Zatiranje plevelov na tratah, poteh in dvoriščih. Naš vrt 1 (1966) 5-6, 73-74.

Listne uši. Naš vrt 1 (1966) 5-6, 91.

Rjave lise na paradižniku in preluknjano listje na zelju. Naš vrt 1 (1966) 5-6, 91.

Kapar na lovorju. Kmeč. glas 23 (1966) 23, 127.

Zatiranje trsne pršice. Kmeč. glas 23 (1966) 23, 127.

Zatiranje ščavja. Kmeč. glas 23 (1966) 23, 128.

Zatiranje bolezni in škodljivcev na vrtninah. Kmeč. glas 23 (1966) 24, 42.

Po škropljenju z ditanom čakamo do uživanja rastlin 7 dni. Kmeč. glas 23 (1966) 24, 43.

Zatiranje navadne lakote s košnjo in tormono. Kmeč. glas 23 (1966) 24, 43.

Zeleni teloh in slak v sadovnjaku. Kmeč. glas 23 (1966) 25, 132.

Prisadnico ali regačico zatiramo z radokorom. Kmeč. glas 23 (1966) 25, 132.

Ditan ali delan za vinograde. Kmeč. glas 23 (1966) 25, 135.

Kako zatremo koprive na travniku. Kmeč. glas 23 (1966) 25, 135.

Molekulator in herbicidi. Kmeč. glas 23 (1966) 25, 136.

Na peteršilju je korenjeva bolšica. Kmeč. glas 23 (1966) 25, 136.

Bolezen na vinski trti. Kmeč. glas 23 (1966) 25, 136.

Pegavost begonij. Kmeč. glas 23 (1966) 28, 50.

Listje jablan rumeni. Kmeč. glas 23 (1966) 28, 50.

Sobna lipa vene. Kmeč. glas 23 (1966) 28, 51.

Kako poleti varujemo rastline. Kmeč. glas 23 (1966) 29, 72.

Kako naj zatrem ozkolistno grašico. Kmeč. glas 23 (1966) 31, 160.

Kloroza vinske trte. Kmeč. glas 23 (1966) 31, 160.

Pegavost na pelargonijah. Kmeč. glas 23 (1966) 31, 160.

Kako spoznamo peronosporo na trti. Kmeč. glas 23 (1966) 31, 160.

Zatiranje listnih uši na ribezu. Kmeč. glas 23 (1966) 31, 154.

Škropljenje sadnega drevja v julija in avgusta. Naš vrt 1 (1966) 7-8, 121-122.

Škropimo krompir in paradižnik. Naš vrt 1 (1966) 7-8, 122.

Spoznajmo arniko. Kmeč. glas 23 (1966) 32, 59.

340 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Hermelika ali zdravilna homulica. Kmeč. glas 23 (1966) 33, 166.

Korenine lončnic potopimo v brozgo ortocida. Kmeč. glas 23 (1966) 33, 167.

Zakaj nenadne poškodbe na jagodah in jablanah. Kmeč. glas 23 (1966) 33, 167.

Na vrtu nagelj se suši. Kmeč. glas 23 (1966) 33, 167.

Razne cvetlice bolehajo. Kmeč. glas 23 (1966) 33, 168.

Zatiranje gladeža. Kmeč. glas 23 (1966) 33, 168.

Zatiranje omotne ljuljke. Kmeč. glas 23 (1966) 33, 168.

Zatiranje čemaža s tormono. Kmeč. glas 23 (1966) 17, 100.

Dvajset let staro sredstvo za v rastlinjak. Kmeč. glas 23 (1966) 17, 100.

Deževniki delajo škodo. Kmeč. glas 23 (1966) 17, 100.

Sklenokrilec v ribezovih sadikah. Kmeč. glas 23 (1966) 17, 100.

Črna listna pegavost krompirja. Kmeč. glas 23 (1966) 35, 173.

Rdeči listni ožig na trti. Kmeč. glas 23 (1966) 35, 173.

Zatiranje žitnega molja. Kmeč. glas 23 (1966) 35, 173.

Orehova pegavost. Kmeč. glas 23 (1966), 35, 175.

Pepelasta plesen na vinski trti in zatiranje dveh plevelov. Kmeč. glas 23 (1966) 35, 175.

Suha gniloba pese. Kmeč. glas 23 (1966) 35, 175.

Hruševa grizlica in uporaba dveh zdravilnih rastlin. Kmeč. glas 23 (1966) 37, 184.

Krompirjeva plesen in črna pegavost. Kmeč. glas 23 (1966) 37, 184.

Simazin ni za krompir. Kmeč. glas 23 (1966) 38, 188.

Golšavost kapusnic. Kmeč. glas 23 (1966) 38, 188.

Bolezen rožlina. Naš vrt 1 (1966) 9-10, 154.

Črna listna pegavost na krizantemah. Naš vrt 1 (1966) 9-10, 156.

Kako si pripravimo vino iz rabarbare. Naš vrt 1 (1966) 9-10, 159.

Peronospora in uši na vinski trti ter zatiranje vratiča. Kmeč. glas 23 (1966) 39, 146.

Navadna plahtica ali hribja resa. Kmeč. glas 23 (1966) 41, 79.

Golšavost repe. Kmeč. glas 23 (1966) 43, 206.

Kako zatiramo bramorja. Kmeč. glas 23 (1966) 43, 206.

Poškodbe begonij. Kmeč. glas 23 (1966) 43, 206.

Hišna goba. Kmeč. glas 23 (1966) 43, 206.

Zatiranje voluharja s fostoksin tabletami. Kmeč. glas 23 (1966) 43, 207.

Zatiranje ščurkov in bolh. Kmeč. glas 23 (1966) 43, 207.

Rumenenje fuksij. Kmeč. glas 23 (1966) 43, 208.

Škropljenje s tormono. Kmeč. glas 23 (1966) 48-49, 227.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          341

Pršice na begonijah. Naš vrt 1 (1966) 11-12, 193.

Kako uničiti bramorja. Naš vrt 1 (1966) 11-12, 192.

Uši na fuksijah. Kmeč. glas 24 (1967) 1, 6.

Sajavost oleandrov. Kmeč. glas 24 (1967) 1, 6.

Golšavost repe. Kmeč. glas 24 (1967) 1, 6.

Zatiranje topolistnega ščavja. Kmeč. glas 24 (1967) 1, 8.

Uši na orehu. Kmeč. glas 24 (1967) 3, 16.

Luščenje lubja. Naš vrt 2 (1967) 1-2, 27-28.

Pepelasta plesen na begonijah. Naš vrt 2 (1967) 1-2, 26-27.

Se jablanova plesen pojavlja le v vinogradniških legah? Kmeč. glas 24 (1967) 5, 23.

Škropljenje sadnega drevja. Naš vrt 2 (1967) 3-4, 56-57.

Varstvo dreves pred zajci. Naš vrt 2 (1967) 3-4, 58-59.

Kapar na sobni rastlini. Naš vrt 2 (1967) 3-4, 59.

Zatiranje plevela regačice. Naš vrt 2 (1967) 3-4, 59.

Plesen vrtnic in bolezen pelargonij. Naš vrt 2 (1967) 3-4, 59-60.

Zimsko škropljenje sadnega drevja. Kmeč. glas 24 (1967) 7, 25.

Škropivo za pršilnike. Kmeč. glas 24 (1967) 9, 37.

Zatiranje gabeza. Kmeč. glas 24 (1967) 9, 38.

Odvračanje fazanov. Kmeč. glas 24 (1967) 9, 38.

Žveplenoapnena brozga. Kmeč. glas 24 (1967) 11, 44.

Ali se da z 2 x škropljenjem doseči zdravo sadje. Kmeč. glas 24 (1967) 13, 53.

Uporabnost simazina. Kmeč. glas 24 (1967) 13, 55.

Škrlupasto sadje v shrambi. Kmeč. glas 24 (1967) 13, 54.

Kapar na breskvi. Kmeč. glas 24 (1967) 15, 59.

Narcise ne cvetijo. Kmeč. glas 24 (1967) 8, 10.

Jabolčni zavijač povzroča črvivost jabolk in hrušk. Naš vrt 2 (1967) 5-6, 84-86.

Kako zatremo polže. Naš vrt 2 (1967) 5-6, 88-89.

Uši na krompirjevih kalčkih in sušenje vejic pri marelici. Kmeč. glas 24 (1967) 23, 92.

Impregnacija čebelnih panjev. Kmeč. glas 24 (1967) 23, 92.

Obolenje ribeza in teloha. Kmeč. glas 24 (1967) 23, 92.

Hruševa pršica. Kmeč. glas 24 (1967) 23, 92.

Sušenje listja pri črnem ribezu. Kmeč. glas 24 (1967) 23, 90.

Kaparji na oleandru. Kmeč. glas 24 (1967) 24, 43.

Rjavenje sobne lipe. Kmeč. glas 24 (1967) 24, 43.

342 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Koreninski rak na vrbah. Kmeč. glas 24 (1967) 25, 99.

Kako zatremo čebulno muho? Kmeč. glas 24 (1967) 29, 116.

Rdeči listni ožig vinske trte. Kmeč. glas 24 (1967) 29, 116.

Strupenost metasystoxa. Kmeč. glas 24 (1967) 29, 115.

Grint namesto arnike. Kmeč. glas 24 (1967) 29, 115.

Še o škropljenju sadnega drevja. Naš vrt 2 (1997) 7-8, 116.

Gniloba kaktusov. Naš vrt 2 (1967) 7-8, 125.

Bolezen na vrtnicah in tulipanu, Naš vrt 2 (1967) 7-8, 126.

Svarilo pred škropljenjem. Naš vrt 2 (1967) 7-8, 112-114.

Rjavenje plodov paradižnika. Naš vrt 2 (1967) 7-8, 114-115.

Škrlup in pegavost na jablanah. Kmeč. glas 24 (1967) 31, 124.

Zakaj škropilnica slabo teče. Kmeč. glas 24 (1967) 31, 124.

Pegavost oleandra. Kmeč. glas 24 (1967) 31, 124.

Štiri vprašanja o poškodbah na rastlinah. Kmeč. glas 24 (1967) 31, 123.

Pegavost pelargonij in bele mušice na fuksijah. Kmeč. glas 24 (1967) 32, 58.

Sušenje češnje. Kmeč. glas 24 (1967) 32, 58.

Pege na listju vinske trte. Kmeč. glas 24 (1967) 33, 132.

Trtna uš. Kmeč. glas 24 (1967) 33, 132.

Rdeča pegavost češpelj. Kmeč. glas 24 (1967) 33, 132.

Bolezni na poljščinah v okolici Šmarja. Kmeč. glas 24 (1967) 33, 131.

Listni zavrtači na jablani. Kmeč. glas 24 (1967) 35, 135.

Rjavenje češnjevih listov. Kmeč. glas 24 (1967) 35, 135.

Predenica v črni detelji. Kmeč. glas 24 (1967) 37, 144.

Obolenje vinske trte in lipovke. Kmeč. glas 24 (1967) 37, 144.

Sušenje carjeviča. Kmeč. glas 24 (1967) 37, 144.

Zatiranje regačice. Kmeč. glas 24 (1967) 37, 143.

Nekaj podrobnosti o škropljenju. Naš vrt 2 (1967) 9-10, 156-158.

Pršice na begonijah. Naš vrt 2 (1967) 9-10, 156.

Pokanje plodov pri hruškah. Kmeč. glas 24 (1967) 39, 152.

Zatiranje miši na korenju. Kmeč. glas 24 (1967), 39, 152.

Gniloba jabolk. Kmeč. glas 24 (1967), 39, 152.

Sušenje jablan. Kmeč. glas 24 (1967), 39, 152.

Zatiranje hišne gobe. Kmeč. glas 24 (1967), 39, 151.

Varovanje poljskih pridelkov. Kmeč. glas 24 (1967), 39, 147.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          343

Pegavost oleandra. Kmeč. glas 24 (1967) 40, 70.

Bolezen fuksij in begonij. Kmeč. glas 24 (1967) 40, 70.

Strune v vrtni zemlji. Naš vrt 2 (1967) 11-12, 186-187.

Bolezni na raznih vrtninah. Naš vrt 2 (1967) 11-12, 188.

Oskrba s kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin. Naš vrt 2 (1967) 11-12, 190.

Plesen na lončnicah. Naš vrt 2 (1967) 11-12, 190.

Škrlup na hruševih vejicah. Naš vrt 2 (1967) 11-12, 190.

Škropljenje jonatana proti škrlupu. Kmeč. glas 24 (1967), 50, 199.

Nakup endrina. Naš vrt 3 (1968) 1-2, 29.

Sobna lipa in afelandra. Naš vrt 3 (1968) 1-2, 28.

Rumenenje gladiol. Naš vrt 3 (1968) 1-2, 28.

Rjavenje cvetov pri krizantemah. Naš vrt 3 (1968) 1-2, 28-29.

O črvih v gnoju, gobah na trati in termitih. Naš vrt 3 (1968) 3-4, 62-63 (skupaj z J. Strgarjem).

Črvi objedajo korenine kapusnic. Naš vrt 3 (1968) 3-4, 63.

Tripsi na nageljnih. Naš vrt 3 (1968) 3-4, 64

Sušenje listov filodendrona. Kmeč. glas 25 (1968) 11, 32.

Izbira sredstev za škropljenje vinogradov. Kmeč. glas 25 (1968) 11, 31

Jajčeca listnih uši na jablanah. Kmeč. glas 25 (1968) 13, 43.

Porumenelost sobne lipe. Kmeč. glas 25 (1968) 13, 44.

Različne bolezni na sadnem drevju. Kmeč. glas 25 (1968) 15, 52.

Voluhar in zajec v sadovnjaku. Naš vrt 3 (1968) 5-6, 96.

Rumenenje filodendrona in kapar na oleandru. Naš vrt 3 (1968) 5-6, 95.

Rja na vrtnicah. Naš vrt 3 (1968) 5-6, 94-95.

Obolenje česna. Kmeč. glas 25 (1968) 26, 92.

Listne stenice na vinski trti. Kmeč. glas 25 (1968) 26, 87.

Bele mušice in kapar na pelargoniji. Kmeč. glas 25 (1968) 26, 92.

Rumenenje in odpadanje listja pri pelargonijah. Kmeč. glas 25 (1968) 26, 92.

Obolele dalije. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 118.

Ogrci brazdastega trsnega rilčkarja objedajo gomolje begonij. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 118-119.

Odmiranje listov pri juki. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 119.

Razkuževanje zemlje v zaprtih gredah. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 121.

Sušenje listov begonije. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 122-123.

Razni nasveti. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 123.

Gumovec boleha. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 123-124.

344 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Šipkova zavrtalka. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 124.

Vprašanja o virusni bolezni nageljnov in o kaparju na krasuli. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 124-125.

Nenadno obolenje begonij. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 125.

Rjavenje listnih robov pri bršljanu. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 125-126.

Siva plesen na jagodah. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 126.

Kodravost vrtnic. Naš vrt 3 (1968) 7-8, 126.

Bledica petunij. Kmeč. glas 25 (1968) 26, 42.

Sušenje hruševih vršičkov. Kmeč. glas 25 (1968) 28, 95.

Rdeči listni ožig vinske trte. Kmeč. glas 25 (1968) 28, 96.

Iznakaženje listja vinske trte. Kmeč. glas 25 (1968) 28, 96.

Bledica ali kloroza breskev. Kmeč. glas 25 (1968) 28, 96.

Strune v koruzi. Kmeč. glas 25 (1968) 30, 104.

Sončnična plesen. Kmeč. glas 25 (1968) 30, 104.

Škoda zaradi krta. Kmeč. glas 25 (1968) 30, 104.

Češpljev kapar. Kmeč. glas 25 (1968) 30, 104.

Kaparji na oleandru. Kmeč. glas 25 (1968) 31, 54.

Rumenenje vrtnic. Naš vrt 3 (1968) 9-10, 154-155.

Plutavost pelargonij. Naš vrt 3 (1968) 9-10, 155.

Poškodbe hruševih vršičkov in rumenenje gumovca. Naš vrt 3 (1968) 9-10, 155-156.

Bolehanje gumovca in filodendrona. Naš vrt 3 (1968) 9-10, 156.

Plutavost gumovca. Naš vrt 3 (1968) 9-10, 156-157.

Boraks kot sredstvo proti pomladni pozebi. Naš vrt 3 (1968) 9-10, 157.

Iznakaženi cvetovi vrtnic zaradi resokrilcev. Naš vrt 3 (1968) 9-10, 157

Rumenenje sobne lipe. Kmeč. glas 25 (1968) 34, 59.

Pegavost oleandra. Kmeč. glas 25 (1968) 34, 59.

Hiranje nageljnov. Kmeč. glas 25 (1968) 34, 59.

Bolezen in škodljivci na vinski trti. Kmeč. glas 25 (1968) 37, 128.

Plesen na sejancih jablan. Kmeč. glas 25 (1968) 37, 128.

Zatiranje mravelj na vrtu in rja čebulnic. Kmeč. glas 25 (1968) 37, 128.

Listne ogorčice na krizantemah. Kmeč. glas 25 (1968) 37, 128.

Glas proti zatiranju krompirjevega hrošča s škropivi. Naš vrt 3 (1968) 11-12, 185.

Pogovor o varstvu rastlin. Naš vrt 3 (1968) 11-12, 181-182.

Kapar na oleandru. Naš vrt 3 (1968) 11-12, 189-190.

Koreninske ogorčice na peteršilju. Naš vrt 4 (1969) 1-2, 22.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          345

Obolenje oleandrov, kaktusov in begonij. Naš vrt 4 (1969) 1-2, 23.

Še o obolelih dalijah. Naš vrt 4 (1969) 1-2, 24-25.

Rjava listna pegavost jablan. Naš vrt 4 (1969) 1-2, 25.

Thuricid - prvi biološki insekticid. Naš vrt 4 (1969) 1-2, 21.

Ciklami se sušita. Moj mali svet1 (1969) 1, 14.

Obolenje kraljevskih begonij. Kmeč. glas 26 (1969) 8, 22.

Odpadanje listja limone. Kmeč. glas 26 (1969) 8, 22.

Vrtnik ob slovenski in istrski obali - varstvo rastlin. Naš vrt 4 (1969) 3-4, 40-41.

Obolenje begonij. Naš vrt 4 (1969) 3-4, 55.

Rja pelargonij - nevarna nova bolezen pri nas. Naš vrt 4 (1969) 5-6, 69-71.

Sejančki solate propadajo. Naš vrt 4 (1969) 5-6, 82-83.

Spet vprašanja o nakupu rastlin (skupaj z J. Strgarjem): Naš vrt 4 (1969) 5-6, 83-84.

Ožigi na pelargonijah. Naš vrt 4 (1969) 5-6, 84-85.

Škropljenje breskev in paradižnika. Naš vrt 4 (1969) 5-6, 85-86.

Pegavost jablan in rumenenje oleandra. Naš vrt 4 (1969) 5-6, 86.

Listne uši na višnjah. Naš vrt 4 (1969) 5-6, 87.

Neznana rastlina je obolela. Naš vrt 4 (1969) 5-6, 87.

Rja na nageljnih in črna listna pegavost vrtnic. Naš vrt 4 (1969) 5-6, 87-88.

Zatiranje polžev. Naš vrt 4 (1969) 5-6, 88.

Bolezni na nageljnih in begonijah. Naš vrt 4 (1969) 7-8, 114.

Črna listna pegavost vrtnic. Naš vrt 4 (1969) 7-8, 115-116.

Sesajoče žuželke na češnji in hruški. Naš vrt 4 (1969) 7-8, 117.

To in ono o ciperusu. Naš vrt 4 (1969) 7-8, 115.

Odgovor na izjavo tov. Brgleza. Naš vrt 4 (1969) 7-8, 123-124.

Razne nadloge v vrtu. Naš vrt 4 (1969) 9-10, 137-138.

Česen boleha, sredstva ne delujejo. Naš vrt 4 (1969) 9-10, 145-146.

Plutavost na listu gumovca. Naš vrt 4 (1969) 9-10, 151.

Razni nasveti iz varstva rastlin. Naš vrt 4 (1969) 9-10, 152.

Grenka gniloba jabolk. Naš vrt 4 (1969) 9-10, 154.

Listne ogorčice na krizantemah. Naš vrt 4 (1969) 9-10, 154.

Bolehanje kraljevske begonije in zakaj členasti kaktus ne cveti. Naš vrt 4 (1969) 11-12, 183-184.

Rja na nageljnih. Naš vrt 4 (1969) 11-12, 184.

Sušenje ribezovih vej. Naš vrt 4 (1969) 11-12, 185.

Sušenje stebelc pri begonijah. Naš vrt 5 (1970) 1, 20.

346 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Pepelasta plesen na begonijah. Naš vrt 5 (1970) 1, 20.

Rjavenje tradeskancij. Naš vrt 5 (1970) 1, 22.

Zatiranje ščavja. Naš vrt 5 (1970) 1, 22-23.

Razne nadloge v vrtu. Naš vrt 5 (1970) 2, 52-53.

Napadeni česen. Naš vrt 5 (1970) 2, 53-54.

Ogrci brazdastega trsnega rilčkarja objedajo gomolje ciklam. Naš vrt 5 (1970) 2, 54-55.

Sesajoče žuželke na češnji in hruški. Naš vrt 5 (1970) 2, 55.

Bele mušice na fuksiji. Naš vrt 5 (1970) 2, 55.

Kaj pomeni deževnik za vrt. Naš vrt 5 (1970), 4, 122.

Sesajoče žuželke na češnji in hruški. Naš vrt 5 (1970), 4, 127-128.

Obolenje gladiol. Naš vrt 5 (1970), 5, 159-160.

Misli o ureditvi trate, Naš vrt 5 (1970), 6-7, 173-175.

Kako zatiramo polže. Naš vrt 5 (1970), 6-7, 177-178.

Pepelasta plesen na nageljnih. Naš vrt 5 (1970), 6-7, 188.

Listne stenice na krizantemah.Naš vrt 5 (1970), 6-7, 188.

Pegavost pelargonij. Naš vrt 5 (1970), 6-7, 189.

Kodravost lantan. Naš vrt 5 (1970), 6-7, 189.

Črna listna pegavost vrtnic. Naš vrt 5 (1970), 6-7, 190.

Razni škodljivci v zemlji. Naš vrt 5 (1970), 6-7, 190.

Zatiranje kopriv in drugega plevela. Naš vrt 5 (1970), 6-7, 190-191.

Obolenje gumovca. Naš vrt 5 (1970), 6-7, 192.

Rjavenje plodov pri kutini. Naš vrt 5 (1970), 6-7, 192.

Rja na vrtnicah. Delo. Pisani petek, 19. 6.1970.

Čebulna plesen. Delo. Pisani petek, 31. 7. 1970.

Predenica na detelji. Delo, 4. sept. 1970.

Zatiranje uši na fižolu. Delo. Pisani petek, 18. septembra 1970.

Jabolčnik se ne sčisti. Naš vrt 5 (1970), 8-9, 220.

Pepelasta plesen na rožmarinu. Naš vrt 5 (1970), 8-9, 220-221.

Obolenje divjega kostanja in dreves kristavca. Naš vrt 5 (1970), 8-9, 221.

Obolenje oleandra in palme. Naš vrt 5 (1970) 8-9, 221.

Pegavost kostenike. Naš vrt 5 (1970) 8-9, 222.

Hruševa rja. Naš vrt 5 (1970) 8-9, 222-223

Razni nasveti iz varstva rastlin. Naš vrt 5 (1970) 10, 250-251.

Obolenje cinij in amarilisa. Naš vrt 5 (1970) 10, 253.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          347

Virusi pelargonije. Naš vrt 5 (1970) 10, 253.

Vrtni zavrtač na hruški. Naš vrt 5 (1970) 10, 254.

Pršice na draceni. Naš vrt 5 (1970) 10, 254.

Obolenje kaktusa in ožig vrtnic od škropiva. Naš vrt 5 (1970) 10, 254-255.

Obolenje pelargonij. Naš vrt 5 (1970) 10, 255.

Španski bezeg se suši. Naš vrt 5 (1970) 10, 255.

V kakšnem obsegu se pojavljajo razne poškodbe na rastlinah. Naš vrt 5 (1970) 11, 280.

Setev mahonije in črna listna pegavost vrtnic. Naš vrt 5 (1970) 11, 286.

Bolehanje scindapsusa. Naš vrt 5 (1970) 11, 286.

Listni zavrtači na jablanah in hruškah. Naš vrt 5 (1970) 11, 287-288.

Razne nevšečnosti v vrtu. Naš vrt 5 (1970) 11, 288.

Sušenje robov pri begoniji. Naš vrt 5 (1970) 12, 315-316.

Obolenje pomaranč in plumbaga. Naš vrt 5 (1970) 12, 316.

Obolenje flamingovca. Naš vrt 5 (1970) 12, 316-317.

Hiranje korenin pri ostrožniku. Naš vrt 5 (1970) 12, 317.

Pepelaste plesni in črna listna pegavost vrtnic. Naš vrt 5 (1970) 12, 317-318.

Odvračala za divjad. Naš vrt 5 (1970) 12, 318.

Rja pelargonij. Naš vrt 5 (1970) 12, 319.

Pepelasta plesen vrtnice. Naš vrt 5 (1970) 12, 319.

Zatiranje polžev. Delo, Pisani petek 25. septembra 1970.

Strune na krompirju in škropljenje sadnega drevja. Delo, Pisani petek 16. oktobra 1970.

Virusne bolezni fižola. Delo, Pisani petek 30. oktobra 1970.

Bolezni in škodljivci vrtnic. Delo, Pisani petek 7. novembra 1970.

Uničujoča bolezen brestov. Naš vrt 6 (1971) 1, 9-10.

Pršice na vrtnicah in okrasnih rastlinah. Naš vrt 6 (1971) 1, 29.

Obolenja nageljnov in poškodbe vrtnic. Naš vrt 6 (1971) 1, 29-30.

Pegavost vite. Naš vrt 6 (1971) 1, 30.

Škržatci na vinski trti. Naš vrt 6 (1971) 1, 30-31.

Obolenje begonije in herbicid za akacije. Naš vrt 6 (1971) 1, 31.

Hiranje nageljnov. Naš vrt 6 (1971) 1, 31.

Črnenje listnih robov pri pileji. Naš vrt 6 (1971) 2, 61.

Rumenenje srčkov. Naš vrt 6 (1971) 2, 62.

Bela mušica na kosteničevju. Naš vrt 6 (1971) 2, 62-63.

Kodravost breskev. Naš vrt 6 (1971) 2, 63.

348 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Kapar na kameliji. Naš vrt 6 (1971) 2, 63.

Kaparji. Naš vrt 6 (1971) 3, 76-77.

Snežna plesen na trati. Naš vrt 6 (1971) 4, 125.

Impregniranje lesenih posod. Naš vrt 6 (1971) 4, 125.

Obolenje renklod in vinske trte. Naš vrt 6 (1971) 4, 126.

Bolezen hijacint. Naš vrt 6 (1971) 4, 126-127.

Plutavost pelargonij. Naš vrt 6 (1971) 4, 127.

Obolenje hijacint. Naš vrt 6 (1971) 4, 127.

Zatiranje plevelov v drevesnicah s simazinom. Naš vrt 6 (1971) 5, 129-131.

Kapar na ognjenem trnu. Naš vrt 6 (1971) 5, 129-131.

Tripsi na gumovcu. Naš vrt 6 (1971) 5, 129-131.

Bolezni in škodljivci. Naš vrt 6 (1971) 6-7, 171-172.

Ogrci spodjedajo begonije. Naš vrt 6 (1971) 6-7, 190-191.

Zatiranje borovega sprevodnega prelca. Naš vrt 6 (1971) 6-7, 191.

Obolenje gumovca in cinerarije. Naš vrt 6 (1971) 6-7, 191.

Še o ultracidu. Naš vrt 6 (1971) 8-9, 207.

Zelena jablanova uš. Naš vrt 6 (1971) 8-9, 217-218.

Rumenenje aralije. Naš vrt 6 (1971) 8-9, 220-221.

Hiranje jagod. Naš vrt 6 (1971) 8-9, 221.

Odpadanje popkov pri mnogocvetni begoniji. Naš vrt 6 (1971) 8-9, 222-223.

Trsna pršica. Naš vrt 6 (1971) 8-9, 223.

Rumenenje peteršilja. Naš vrt 6 (1971) 10, 251.

Kaparji na raznih lončnicah. Naš vrt 6 (1971) 10, 251.

Poškodbe rastlin od herbicidov. Naš vrt 6 (1971) 10, 251-252.

Hiranje jablan. Naš vrt 6 (1971) 10, 252-253.

Hiranje japonskega javorja. Naš vrt 6 (1971) 10, 253.

Zatiranje kopriv in hiranje ribeza. Naš vrt 6 (1971) 10, 253-254.

Odpornost navadnega ligustra. Naš vrt 6 (1971) 10, 254.

Bolehanje limonovca, oleandra in vrtnic. Naš vrt 6 (1971) 10, 255.

Sadna gniloba jablane. Kmeč. glas 28 (1971) 33, 107.

Zatiranje črne fižolove listne uši. Kmeč. glas 28 (1971) 27, 88.

Obolenje klivij in kaktusa. Kmeč. glas 28 (1971) 24, 76.

Nasveti iz varstva rastlin. Kmeč. glas 28 (1971) 34, 112.

Trsna pršica. Kmeč. glas 28 (1971) 24, 76.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          349

Zalubniki in zavrtači na orehu. Kmeč. glas 28 (1971) 22, 68.

Fižolov ožig. Kmeč. glas 28 (1971) 21, 64.

Plevel v trati. Naš vrt 6 (1971) 11, 287.

Ožig fižola od industrijskih plinov. Naš vrt 6 (1971) 11, 287.

Obolenje ligustra. Naš vrt 6 (1971) 12, 312-313.

O kapusovi muhi in zelenih ušeh na vrtnici. Naš vrt 6 (1971) 12, 313.

Hiranje brestov. Naš vrt 6 (1971) 12, 313.

Rja na travi in sušenje octovca. Naš vrt 6 (1971) 12, 314.

Kapar na oleandru. Naš vrt 6 (1971) 12, 316.

Rumenenje fižola. Naš vrt 6 (1971) 12, 316.

Pepelasta plesen vrtnic. Naš vrt 6 (1971) 12, 316-317.

Gumovec je obolel. Naš vrt 6 (1971) 12, 318.

Oskrba s svinčenim arzenatom. Naš vrt 6 (1971) 12, 318-319.

Obolenje pelargonij in paradižnika. Naš vrt 6 (1971) 12, 319.

Listne ogorčice na krizantemah. Naš vrt 7 (1972) 1, 25-26.

Iznakaženi cvetovi pri krizantemah. Naš vrt 7 (1972) 1, 26.

Bolezni zvončnic, begonij in pelargonij. Naš vrt 7 (1972) 1, 26-27.

Tegobe domačega vrtnarja. Naš vrt 7 (1972) 1, 27-28.

Resokrilci na araliji. Naš vrt 7 (1972) 1, 28.

Rja na pelargonijah. Naš vrt 7 (1972) 1, 28-29.

Obolenje abutilona. Naš vrt 7 (1972) 1, 30-31.

Plutavost pelargonij. Naš vrt 7 (1972) 1, 31.

Ameriška kosmuljeva plesen na črnem ribezu. Naš vrt 7 (1972) 2, 59.

Bolezen hrušk. Naš vrt 7 (1972) 2, 61.

Strune v čebuli, česnu, krompirju. Naš vrt 7 (1972) 2, 61-62.

Zatiranje regačice in travniškega omana. Naš vrt 7 (1972) 2, 62.

Rja na mahoniji. Naš vrt 7 (1972) 2, 62.

Cervacol ni bil učinkovit. Naš vrt 7 (1972) 3, 94-95.

Rumenenje aralije. Naš vrt 7 (1972) 4, 127.

Uporaba endrina. Naš vrt 7 (1972) 4, 127.

Herbicidi za gladiole. Naš vrt 7 (1972) 5, 157.

Zatirajmo ose brstarice. Naš vrt 7 (1972) 6, 169-170.

Listje limonovca rumeni. Naš vrt 7 (1972) 6, 189.

Smrkljevki odpadajo listi. Naš vrt 7 (1972) 6, 189.

350 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Obolenje kitajskega sleza. Naš vrt 7 (1972) 6, 189-190.

Viseče pelargonije propadajo. Naš vrt 7 (1972) 6, 190.

Pripis pri sestavku J. Tomca Škoda s kemičnimi sredstvi. Naš vrt 7 (1972) 8-9, 206.

Novo o sredstvih z varstvo rastlin. Naš vrt 7 (1972) 8-9, 209-210.

Uši na endiviji in male stonoge v zemlji. Naš vrt 7 (1972) 8-9, 221.

Obolenje kakija in hruške. Naš vrt 7 (1972) 8-9, 222.

Limoni odpada listje. Naš vrt 7 (1972) 8-9, 222.

Neustrezna oskrba difenbahije. Naš vrt 7 (1972) 8-9, 223.

Rumenenje listja monstere. Naš vrt 7 (1972) 8-9, 223.

Spet voluhar v vrtu. Naš vrt 7 (1972) 10, 248-249.

Pegavost monstere. Naš vrt 7 (1972) 10, 252.

Obolenje begonije. Naš vrt 7 (1972) 10, 252.

Listi aukube črnijo. Naš vrt 7 (1972) 10, 252.

Cedre v Trstu (skupaj z J. Strgarjem). Naš vrt 7 (1972) 10, 253-254.

O pepelasti plesni in spravilu radiča (skupaj z E. Leskovec). Naš vrt 7 (1972) 11, 284.

Obolenje klivije, palme in kaktusa. Naš vrt 7 (1972) 11, 284-285.

Gnitje hrušk. Naš vrt 7 (1972) 11, 285.

Poškodbe od lešnikarja. Naš vrt 7 (1972) 11, 286.

Bolezen oleandra in lovora. Naš vrt 7 (1972) 11, 28-287.

Težave pri sobni lipi ali abutilonu. Naš vrt 7 (1972) 11, 287.

Oljkova kozavost. Naš vrt 7 (1972) 11, 287.

Pušpanova hržica je napadla živo mejo. Naš vrt 7 (1972) 12, 317-318.

Popki krizantem se ne razvijajo. Naš vrt 7 (1972) 12, 318.

Pršice na bršljanu in plutavost pelargonij. Naš vrt 7 (1972) 12, 318.

Plutavost kamelij. Naš vrt 7 (1972) 12, 318.

Plesen na jablanah, škrlup na hruškah. Naš vrt 7 (1972) 12, 319.

Listna pegavost češenj. Naš vrt 8 (1973) 1, 30.

Bolezni jablanovih listov. Naš vrt 8 (1973) 1, 30-31.

Listna luknjičavost breskev. Naš vrt 8 (1973) 1, 31.

Prehlad sansieverij. Naš vrt 8 (1973) 1, 31.

Bolezni in poškodbe na nageljnih (skupaj z Leo Milharčič). Naš vrt 8 (1973) 1, 3-7.

Venenje kumar in paradižnika. Delo, 5. januarja 1973.

Kdaj in s čim bomo letos škropili sadno drevje. Naš vrt 8 (1973) 2, 47-49.

Pripomba uredništva o krizantemah. Naš vrt 8 (1973) 2, 60.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          351

Škrlup na japonski nešplji. Naš vrt 8 (1973) 2, 62.

Listna zavijalka vrtnic. Naš vrt 8 (1973) 2, 62-63.

Ribezov listni ožig. Naš vrt 8 (1973) 2, 63.

Pepelasta plesen na lipovki. Naš vrt 8 (1973) 2, 63.

Kodravost breskev in ribeza. Naš vrt 8 (1973) 3, 94.

Uši in gosenice na jablanah. Naš vrt 8 (1973) 3, 94-95.

Impregnacija kolov z modro galico. Naš vrt 8 (1973) 4, 114.

Obolenje vinske trte. Naš vrt 8 (1973) 4, 120-121.

O raznih težavah v primorskem vrtu. Naš vrt 8 (1973) 4, 122-123.

Obolenje sobne lipe. Naš vrt 8 (1973) 4, 123.

O breskovem molju. Naš vrt 8 (1973) 4, 123.

Priprava žveplenoapnene brozge Naš vrt 8 (1973) 5, 158.

Obolenje plamenk. Naš vrt 8 (1973) 5, 157-158.

Hruškam se sušijo vršički. Naš vrt 8 (1973) 5, 158-159.

Bele mušice na pelargonijah. Naš vrt 8 (1973) 5, 159.

Cvetni popki vrtnic so objedeni. Naš vrt 8 (1973) 5, 159.

Rdeči ožig na hipeastrumu. Naš vrt 8 (1973) 6-7, 190.

Kaparji na boru. Naš vrt 8 (1973) 6-7, 190.

Zatiranje plevelov na gradbeni parceli. Naš vrt 8 (1973) 8-9, 221-222.

Stenice in bolhači na kapusnicah. Naš vrt 8 (1973) 8-9, 222.

Kapar na japonski trdoleski. Naš vrt 8 (1973) 8-9, 222.

Pršice na afriških vijolicah. Naš vrt 8 (1973) 8-9, 222-223.

Strigalice v plodovih breskev. Naš vrt 8 (1973) 8-9, 223.

Listni robovi sansieverij in aloj rjavijo. Naš vrt 8 (1973) 10, 247.

Uši na macesnu. Naš vrt 8 (1973) 10, 247.

Bolšica na hruški. Naš vrt 8 (1973) 10, 247-248.

Škrlup na hruški. Naš vrt 8 (1973) 10, 248.

Škodljivci na vrtnicah. Naš vrt 8 (1973) 10, 248.

Breskova kodravost. Naš vrt 8 (1973) 10, 248.

Sredstvo proti bramorju. Naš vrt 8 (1973) 10, 249.

Pepelasta plesen na jablani in objedanje popkov pri popenjavki. Naš vrt 8 (1973) 10, 249.

Objedanje popkov vrtnic in škropljenje vinske trte. Naš vrt 8 (1973) 10, 249-250.

Razne težave v vrtu. Naš vrt 8 (1973) 10, 250-251.

To in ono o sredstvih za varstvo rastlin. Naš vrt 8 (1973) 11, 277-278.

352 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Obolenje ranega paradižnika in begonij. Naš vrt 8 (1973) 11, 287.

Sušenje mladih trsnih rozg. Naš vrt 8 (1973) 12, 316-317.

Bojazen pred žuželkami na gumovcu. Naš vrt 8 (1973) 12, 317.

Izjeden koren peteršilja. Naš vrt 8 (1973) 12, 317.

Ali naj po dežju ponovno škropimo. Naš vrt 8 (1973) 12, 318.

Sadike solate usihajo, peteršilj rumeni. Naš vrt 8 (1973) 12, 318.

Razne zanimivosti v vrtu. Naš vrt 8 (1973) 12, 319.

Obolenje rododendrona. Naš vrt 8 (1973) 12, 319.

Zanimivo zatiranje bolezni in škodljivcev na paradižniku. Naš vrt 9 (1974) 1-2, 30.

Sredstvo proti bramorjem. Naš vrt 9 (1974) 1-2, 45-46.

Škoda, ki jo povzročajo zajci in polži (skupaj z J. Smole). Naš vrt 9 (1974) 1-2, 47.

Uporabnost ultracida. Naš vrt 9 (1974) 3, 77.

Kapar na trdoleski, tripsi na gumovcu. Naš vrt 9 (1974) 3, 77-78.

Obolenje zimskih vijolic. Naš vrt 9 (1974) 3, 78.

Gumovcu se sušijo listi. Naš vrt 9 (1974) 4, 108.

Obolenja okrasnega grmičevja v Trstu. Naš vrt 9 (1974) 4, 108-109.

Zatiranje navadne preslice. Naš vrt 9 (1974) 4, 109.

Odpadanje listja pri limoni. Naš vrt 9 (1974) 4, 109-110.

Pepelasta plesen vinske trte in ogrci. Naš vrt 9 (1974) 4, 110.

Poškodbe od češminove grizlice. Naš vrt 9 (1974) 4, 110.

Pegavost in strune na endiviji. Naš vrt 9 (1974) 4, 111.

Zatiranje zajedalcev s solaninom. Naš vrt 9 (1974) 6-7, 157-158.

O pršicah, tripsih in prehladu. Naš vrt 9 (1974) 6-7, 174-175.

Padavica kalčkov. Naš vrt 9 (1974) 6-7, 175.

Pepelasta plesen na afriški vijolici. Naš vrt 9 (1974) 6-7, 175.

Rja na pelargonijah. Naš vrt 9 (1974) 8-9, 203.

Oleandri hirajo. Naš vrt 9 (1974) 8-9, 203.

Listi pelargonije rumenijo. Naš vrt 9 (1974) 8-9, 206.

Kaparji in koreninske uši na kaktusu. Naš vrt 9 (1974) 8-9, 206.

Zatiranje navadne zvezdice. Naš vrt 9 (1974) 8-9, 206-207.

Bela gniloba zimskega česna. Naš vrt 9 (1974) 10, 239.

Listi raznih rastlin rjavijo. Naš vrt 9 (1974) 10, 239.

Neuspeh pri zatiranju voluharja. Naš vrt 9 (1974) 10, 239.

Vrtnice je napadla rja. Naš vrt 9 (1974) 11, 269-270.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          353

Potonike ne cveto. Naš vrt 9 (1974) 11, 270.

Astre in lešniki so oboleli. Naš vrt 9 (1974) 11, 270.

Fižol je ožgan. Naš vrt 9 (1974) 11, 270.

Medena uš in gniloba na breskvi. Naš vrt 9 (1974) 12, 303.

Kapusova hržica je uničila zelju srčne liste. Naš vrt 9 (1974) 12, 303.

Trips na kosteniki - nov škodljivec pri nas. Naš vrt 10 (1975), 1, 31.

Rja pelargonij. Naš vrt 10 (1975) 2, 63.

Prehlad pilej. Naš vrt 10 (1975) 2, 63.

Gumovec je pozebel, krizanteme ne cvetijo (skupaj z J. Strgarjem). Naš vrt 10 (1975) 3, 94.

Škrlupaste hruške. Naš vrt 10 (1975) 3, 94-95.

Oleander in lepljivka imata bledico. Naš vrt 10 (1975) 3, 95.

Nova bolezen borovih iglic v Sloveniji. Naš vrt 10 (1975) 5, 142.

Pozeba jagod. Naš vrt 10 (1975) 5, 157.

Sansevierija je obolela. Naš vrt 10 (1975) 5, 157.

Tripsi so poškodovali peperomije. Naš vrt 10 (1975) 5, 157.

O zatiranju škodljivcev v zemlji. Naš vrt 10 (1975) 5, 157-158.

Še o uši na macesnovih iglicah. Naš vrt 10 (1975) 5, 159.

Prehlad aralije. Naš vrt 10 (1975) 5, 159.

Težave pri oskrbi s škropivi. Naš vrt 10 (1975) 6-7, 181-182.

Rak na oleandru. Naš vrt 10 (1975) 6-7, 190.

Kaparji na oleandru. Naš vrt 10 (1975) 6-7, 190-191.

Trohnoba gomoljev ciklam. Naš vrt 10 (1975) 6-7, 191.

Rjavenje gumovčevih listov. Naš vrt 10 (1975) 8-9, 223.

Razkuževanje zemlje za lončnice. Naš vrt 10 (1975) 8-9, 223.

Semenskega fižola se je lotil fižolar. Naš vrt 10 (1975) 10, 248-249.

Črvi v topli gredi. Naš vrt 10 (1975) 10, 249.

Astre hirajo, vrtnicam odpadajo popki. Naš vrt 10 (1975) 10, 249-250.

Bolhači na rožlinu. Naš vrt 10 (1975) 10, 250.

Kaparji na palmi. Naš vrt 10 (1975) 10, 251.

Bledica na listih sliv. Naš vrt 10 (1975) 10, 251.

Ožig borovih iglic. Naš vrt X. (1975) 10, 252.

Kapar na limoni. Naš vrt 10 (1975) 11, 286.

Uši na breskvah. Naš vrt 10 (1975) 11, 286.

Krvava uš na jablani. Naš vrt 10 (1975) 11, 286-287.

354 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Listi monstere in filodendrona rjavijo. Naš vrt 10 (1975) 11, 287.

Obolenje vrtnic. Naš vrt 10 (1975), 12, 317.

O hruševi in jablanovi bolšici. Naš vrt 10 (1975), 12, 318.

Monilija na češpljah. Naš vrt 10 (1975), 12, 318-319.

V vrtu je polno bolezni. Naš vrt 10 (1975), 12, 319.

Gumovca in oleandra sta obolela. Naš vrt 10 (1975), 12, 319.

Sobna smreka hira. Naš vrt 10 (1975), 12, 321.

Kodravost breskev in listna luknjičavost koščičarjev. Kmeč. glas 33 (1976) 28, 7.

Napadeno fižolovo zrnje. Moj mali svet 8 (1976) 7-8, 16.

Kap marelice. Kmeč. glas 33 (1976) 27, 7.

Uši na ajdi. Kmeč. glas 33 (1976) 27, 7.

Obolenje pelargonij. Moj mali svet 8 (1976) 9, 31.

Uničevanje drevja s kemičnimi sredstvi. Kmeč. glas 33 (1976) 38, 7.

Češpljeva šarenka. Kmeč. glas 33 (1976) 43, 7.

Slak v nasadu ribeza. Moj mali svet 8 (1976) 4, 30.

Poškodbe rastlin od malih polžev. Moj mali svet 8 (1976) 12, 32.

Monilija na lešnikih. Moj mali svet 8 (1976) 12, 32.

Hišna goba. Moj mali svet 9 (1977) 1, 35.

Ali je tuberite nevaren? Kmeč. glas 34 (1977) 2, 7; Moj mali svet 9 (1977) 10, 19.

Ostanki sredstev za varstvo rastlin. Kmeč. glas 34 (1977) 8, 8.

Obolenje peteršilja. Kmeč. glas 34 (1977) 11, 7.

Zatiranje praproti v vinogradu. Kmeč. glas 34 (1977) 11, 7.

Onečiščenje zemlje iz krompirišč. Kmeč. glas 34 (1977) 12, 7.

Kapar na asparagusu. Moj mali svet 9 (1977) 4, 31.

Rdeči listni ožig vinske trte. Moj mali svet 9 (1977) 5, 19.

Še vedno so uši. Moj mali svet 9 (1977) 6, 29.

Takšna rast ni zdrava. Moj mali svet 9 (1977) 6, 29.

Suha trohnoba tulipanov.Moj mali svet 9 (1977) 6, 30.

Astre hirajo. Moj mali svet 9 (1977) 6, 30.

Obolenje tulipanov in saintpaulije. Moj mali svet 9 (1977) 6, 30.

Grenka gniloba češenj in poškodbe listov jablan. Moj mali svet 9 (1977) 6, 30.

Le s preperelim gnojem. Moj mali svet 9 (1977) 7-8, 44.

Hiranje gumovca. Moj mali svet 9 (1977) 7-8, 44.

Virusna bolezen fižola. Moj mali svet 9 (1977) 7-8, 45.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          355

Pegavost aralij in gumovca. Moj mali svet 9 (1977) 6, 34.

Ogrci brazdastega trsnega rilčkarja. Moj mali svet 9 (1977) 6, 34.

Novo škropivo za zatiranje škodljivcev. Moj mali svet 9 (1977) 6, 35.

Obolenje raznih okrasnih rastlin. Moj mali svet 10 (1978), 31.

Listna luknjičavost na slivi. Kmeč. glas 35 (1978) 33, 7.

Škrlup na zlatem delišesu. Kmeč. glas 35 (1978) 31, 7.

O prehrani in odvračanju fazanov. Sodob. kmet. 11 (1978) 5, 241.

Gniloba jagod (skupaj z V. Bajcem). Kmeč. glas 35 (1978) 31, 7.

Rožičavost sliv. Kmeč. glas 35 (1978) 30, 7.

Obolenje beličnika. Kmeč. glas 35 (1978) 26, 7.

Pršice na vinski trti, slivah in lešnikih. Kmeč. glas 35 (1978) 26, 7.

Obolenje peteršilja. Kmeč. glas 35 (1978) 43, 7.

Rdeča listna pegavost češpelj. Kmeč. glas 35 (1978) 43, 7.

Zatiranje praproti v vinogradih. Kmeč. glas 35 (1978) 43, 7.

Odpadanje listja na sobni lipi. Moj mali svet 10 (1978) 12, 22.

Češpljeva šarenka. Kmeč. glas 36 (1979) 8, 11.

Obolenje radiča. Kmeč. glas 36 (1979) 17-18, 7.

Jablanov rak. Kmeč. glas 36 (1979) 17-18, 7.

Alge na češnjevih vejicah. Kmeč. glas 36 (1979) 17-18, 7.

Smolikavost breskev. Kmeč. glas 36 (1979) 20, 7.

Ali se sme semenske križnice škropiti v cvet. Kmeč. glas 36 (1979) 27, 7.

Bledica na slivah. Kmeč. glas 36 (1979) 36, 7.

Odpadanje cvetja na češnjah. Moj mali svet 11 (1979) 7-8, 29.

Navadni rebrinec. Kmeč. glas 36 (1979) 35, 7.

Ostanki endrina v zelenjavi. Kmeč. glas 36 (1979) 36, 7.

Ostanki herbicidov v koruzi. Kmeč. glas 36 (1979) 44, 7.

Zatiranje smolenca v pšenici s podsevkom korenja. Kmeč. glas 37 (1980) 23, 7.

Regačica v vinogradu. Kmeč. glas 37 (1980) 23, 7.

Zatiranje plevela v koruzi. Kmeč. glas 37 (1980) 24, 7.

Bolezni in škodljivci češenj. Moj mali svet 12 (1980) 6, 12-14.

Uporabnost starih sredstev za varstvo rastlin. Kmeč. glas 37 (1980) 29, 7.

Vzroki za neuspehe v varstvu rastlin. SK 13 (1980) 7-8, 276.

Kako zatirati plevel v strniščni repi. Kmeč. glas 37 (1980) 38, 7.

Iznakaženi listi vinske trte. Kmeč. glas 37 (1980) 38, 7.

356 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Žitni žužek. Kmeč. glas 37 (1980) 43, 7.

Bolezen na fižolu. Kmeč. glas 37 (1980) 43, 7.

Polži - huda nadloga. Kmeč. glas 37 (1980) 43, 7.

Zatiranje ščira. Kmeč. glas 37 (1980) 43, 7.

Hiranje hrušk. Kmeč. glas 37 (1980) 44, 7.

Škodljivci na zelju in pelargoniji. Kmeč. glas 37 (1980) 44, 7.

Hrušev škrlup. Kmeč. glas 37 (1980) 44, 7.

Bolezen endivije. Kmeč. glas 37 (1980) 47, 7.

Preslica v pšenici. Kmeč. glas 37 (1980) 49, 7.

Zatiranje sršena in robide. Kmeč. glas 37 (1980) 49, 7.

Koreninske uši na endiviji. Kmeč. glas 38 (1981) 3, 7.

Poškodbe od fižolarja. Kmeč. glas 38 (1980) 3, 7.

Virusna bolezen češenj. Moj mali svet 13 (1981) 2, 14.

Praproti na travniku. Kmeč. glas 38 (1981) 9, 7.

Zatiranje plevela v lucerni. Kmeč. glas 38 (1981) 9, 7.

Nadležna močvirska preslica. Kmeč. glas 38 (1981) 9, 7.

Zatiranje korenjeve muhe. Kmeč. glas 38 (1981) 9, 7.

Zatiranje ščira v ječmenu. Kmeč. glas 38 (1981) 13, 7.

Setev detelje za koruzo. Kmeč. glas 38 (1981) 13, 7.

Prašna krastavost krompirja. Kmeč. glas 38 (1981) 13, 7.

Ta presneti plevel. Kmeč. glas 38 (1981) 13, 7.

Nadležna kurja črevca. Kmeč. glas 38 (1981) 13, 7.

Rožičavost češpelj. Kmeč. glas 38 (1981) 18-19, 7.

Nadležni polži. Kmeč. glas 38 (1981) 18-19, 7.

Zatiranje trave v vinogradu. Kmeč. glas 38 (1981) 20, 7.

Zatiranje ščavja. Kmeč. glas 38 (1981) 20, 7.

Nadležna regačica. Kmeč. glas 38 (1981) 20, 7.

Premalo uspešno zatiranje strun. Kmeč. glas 38 (1981) 26, 7.

Nevarnost smolenca v koruzi. Kmeč. glas 38 (1981) 26, 7.

Zatiranje predenice. Kmeč. glas 38 (1981) 27, 7.

Zatiranje češpljeve pršice šiškarice. Kmeč. glas 38 (1981) 31, 7.

Redek nevšečen plevel na njivi. Kmeč. glas 38 (1981) 38, 7.

Brazdasti kljunotaj na kapusnicah. Kmeč. glas 38 (1981) 38, 7.

Trtni koreninoses. Kmeč. glas 38 (1981) 36, 7.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          357

Pepelasta plesen na detelji. Kmeč. glas 38 (1981) 36, 7.

Plutavost na pelargonijah. Kmeč. glas 38 (1981) 37, 7.

Bledica vinske trte. Kmeč. glas 38 (1981) 37, 7.

Pokončna lakota na travniku. Kmeč. glas 38 (1981) 37, 7.

Praprot na travniku. Kmeč. glas 38 (1981) 37, 7.

Krastavost krompirja. Kmeč. glas 38 (1981) 38, 7.

Venenje krompirja. Kmeč. glas 38 (1981) 38, 7.

Pšenična trda snet. Kmeč. glas 38 (1981) 38, 7.

Listne uši se prilagajajo. Sod. kmet. 14 (1981) 10, 391.

Snet in odvračanje divjadi. Kmeč. glas 38 (1981) 39, 7.

Poškodbe na listju samorodnice. Kmeč. glas 38 (1981) 40, 7.

Zatiranje malega škrobota na travniku. Kmeč. glas 38 (1981) 30, 7.

Obolenje rododendrona. Kmeč. glas 38 (1981) 30, 7.

Neuspešno zatiranje plevela v koruzi. Kmeč. glas 38 (1981) 30, 7.

Obolenje trte. Kmeč. glas 38 (1981) 30, 7.

Miši v nasadu fižola. Kmeč. glas 38 (1981) 41, 7.

Navadna kostreba v koruzi. Kmeč. glas 38 (1981) 42, 7.

Zatiranje lapuha. Kmeč. glas 38 (1981) 42, 7.

Hiranje češpelj in jablan. Kmeč. glas 38 (1981) 44, 7.

Plesen kapusnic na cvetači. Kmeč. glas 38 (1981) 45, 7.

Odpadanje listov pri begonijah. Kmeč. glas 38 (1981) 45, 7.

Zatiranje ščavja v lucerni. Kmeč. glas 38 (1981) 45, 7.

Preslica na travniku. Kmeč. glas 38 (1981) 48/49, 7.

Žitni molj v pšenici in koruzi. Kmeč. glas 38 (1981) 48-49, 7.

Škodljivec v fižolu v shrambi. Kmeč. glas 38 (1981) 52, 7.

Zatiranje pirnice. Kmeč. glas 39 (1982) 8, 7.

Škropljenje pšenice s podsevkom korenja. Kmeč. glas 39 (1982) 8, 7.

Ustrezna priprava bakrenoapnene brozge. Kmeč. glas 39 (1982) 9, 7.

Zatiranje gladeža. Kmeč. glas 39 (1982) 9, 7.

Zatiranje ščavja in rogovilčka. Kmeč. glas 39 (1982) 9, 7.

Bolezen pelargonij bršljank. Kmeč. glas 39 (1982) 9, 7.

Zatiranje slaka in njivske preslice. Kmeč. glas 39 (1982) 9, 7.

Zatiranje ščira. Kmeč. glas 39 (1982) 11, 7.

Gnitje solate. Kmeč. glas 39 (1982) 11, 7.

358 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Obolenje pese. Kmeč. glas 39 (1982) 11, 7.

Muhvič v koruzi. Kmeč. glas 39 (1982) 11, 7.

Zatiranje ščavja na travniku. Kmeč. glas 39 (1982) 15, 9.

Ali je od fižolarja napaden fižol primeren za seme. Kmeč. glas 39 (1982) 15, 9.

Rogovilček v krompirju in pesi. Kmeč. glas 39 (1982) 15, 9.

Osat in smolenec v pšenici. Kmeč. glas 39 (1982) 15, 9.

Rženi molj. Kmeč. glas 39 (1982) 15, 9 in 22, 7.

Srakoperec v pšenici, srakonja v koruzi. Kmeč. glas 39 (1982) 15, 9 in 34, 7.

Zatiranje pasje kamilice v žitih. Kmeč. glas 39 (1982) 15, 9.

Zatiranje plevelov. Kmeč. glas 39 (1982) 15, 9.

Zatiranje smolenca v podsevku s travnimi mešanicami. Kmeč. glas 39 (1982) 16, 9.

Užitnost regrata. Kmeč. glas 39 (1982) 16, 9.

Razpokano zrnje fižola. Kmeč. glas 39 (1982) 16, 9.

Zatiranje ščavja v krompirju. Kmeč. glas 39 (1982) 16, 9.

Stonoge na gredi z endivijo. Kmeč. glas 39 (1982) 16, 9.

Škropljenje krmne pese proti plevelu. Kmeč. glas 39 (1982) 16, 9.

Steničnik na pašniku. Kmeč. glas 39 (1982) 16, 9.

Zatiranje gabeza. Kmeč. glas 39 (1982) 16, 9.

Rja na visečih nageljnih. Kmeč. glas 39 (1982) 20, 9.

Zatiranje ščavja na travniku. Kmeč. glas 39 (1982) 20, 9.

Slak v koruzi. Kmeč. glas 39 (1982) 21, 7.

Ščavje v črni detelji, na njivah in travnikih. Kmeč. glas 39 (1982) 21, 7.

Zebrat v vinogradu. Kmeč. glas 39 (1982) 21, 7.

Zatiranje plevela v prosu. Kmeč. glas 39 (1982) 22, 7.

Zatiranje bele čmerike. Kmeč. glas 39 (1982) 23, 7 in 33, 7.

Kaparji na okrasni rastlini, Kmeč. glas 39 (1982) 23, 7.

Propadanje krmne pese. Kmeč. glas 39 (1982) 27, 9.

Določitev raznih rastlin. Kmeč. glas 39 (1982) 27, 9.

Zatiranje plevelov v korenju. Kmeč. glas 39 (1982) 29, 6.

Pegavost endivije. Kmeč. glas 39 (1982) 29, 6.

Delovanje dipterexa SL 50 %. Kmeč. glas 39 (1982) 30, 7 in 34, 7.

Zatiranje strun v koruzi. Kmeč. glas 39 (1982) 30, 7.

Pomote pri uporabi herbicidov. Kmeč. glas 39 (1982) 33, 7.

Nevšečnosti na marelicah in breskvah. Kmeč. glas 39 (1982) 33, 7.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          359

Slabotna rast trte. Kmeč. glas 39 (1982) 33, 7.

Propadanje koruze. Kmeč. glas 39 (1982) 33, 7.

Trsna pršica na vinski trti in pršice šiškarice na slivi. Kmeč. glas 39 (1982) 34, 7.

Zatiranje žitnega žužka. Kmeč. glas 39 (1982) 34, 7.

Zatiranje strun in odvračanje bramorja. Kmeč. glas 39 (1982) 37, 7.

Rjavenje krompirjevke. Kmeč. glas 39 (1982) 37, 7.

Bele mušice na mačehah. Kmeč. glas 39 (1982) 37, 7.

Plutavost na bršljankah in ožig na vodenkah. Kmeč. glas 39 (1982) 37, 7.

Kaj smem sejati na njive, predhodno škropljene s herbicidi. Kmeč. glas 39 (1982) 37, 7.

Sodobno varstvo rastlin in kakovost hrane. Kmeč. glas 39 (1982) 38, 7.

Zatiranje plevela v česnu. Kmeč. glas 39 (1982) 38, 7.

Zatiranje kopriv v sadovnjaku. Kmeč. glas 39 (1982) 38, 7.

Obolenje marelice. Kmeč. glas 39 (1982) 38, 7.

Ogrci brazdastega trsnega rilčkarja. Kmeč. glas 39 (1982) 38, 7.

Trsna listna pršica in njeno zatiranje. Kmeč. glas 39 (1982) 36, 7.

Rdeči listni ožig na vinski trti. Kmeč. glas 39 (1982) 36, 7.

Zatiranje srakonje. Kmeč. glas 39 (1982) 36, 7.

Zatiranje njivske preslice in ščurkov. Kmeč. glas 39 (1982) 36, 7.

Rjavenje listov trte. Kmeč. glas 39 (1982) 36, 7.

Stenice na zelju. Kmeč. glas 39 (1982) 36, 7.

Zatiranje lapuha. Kmeč. glas 39 (1982) 36, 7.

Še o žitnem molju. Kmeč. glas 39 (1982) 40, 7.

Hiranje češnje. Kmeč. glas 39 (1982) 40, 7.

Zatiranje srakonje v koruzi. Kmeč. glas 39 (1982) 40, 7.

Zalubniki in zavrtači na češnji. Moj mali svet 14 (1982) 5, 23.

Popravek dveh odgovorov. Kmeč. glas 39 (1982) 41, 7.

Sušenje listov na krizantemah. Kmeč. glas 39 (1982) 42, 10.

Slak in preslica na pšenični njivi. Kmeč. glas 39 (1982) 42, 10.

Škrlup ognjenega trna. Kmeč. glas 39 (1982) 42, 10.

S kostrebo zapleveljeno krompirišče. Kmeč. glas 39 (1982) 42, 10.

Razna obolenja okrasnih rastlin. Kmeč. glas 39 (1982) 43, 7.

Slak v koruzi. Kmeč. glas 39 (1982) 43, 7

Polži v kleti. Kmeč. glas 39 (1982) 43, 7

Zatiranje srakoperca. Kmeč. glas 39 (1982) 43, 7

360 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Gabez v lucernišču. Kmeč. glas 39 (1982) 44, 7

Zatiranje srakonje v koruzi. Kmeč. glas 39 (1982) 44, 7

Mešanje sečnine s fungicidi in herbicidi. Kmeč. glas 39 (1982) 49, 7.

Zatiranje praproti na pašniku. Kmeč. glas 39 (1982) 49, 7.

Srebrne ribice v hlevu. Kmeč. glas 39 (1982) 47-48,11.

Razni pleveli v krompirišču. Kmeč. glas 39 (1982) 47-48,11.

Zatiranje rogovilčka. Kmeč. glas 39 (1982) 47-48,11.

Zatiranje več vrst plevela. Kmeč. glas 39 (1982) 47-48,11.

Žitni molj v pšenici. Kmeč. glas 39 (1982) 50, 6.

Še o fižolarju. Kmeč. glas 39 (1982) 50, 6.

Volneni molj. Kmeč. glas 39 (1982) 52, 7.

Krvava uš. Kmeč. glas 39 (1982) 50, 6.

Kletna goba na krompirjevih gomoljih. Kmeč. glas 40 (1983) 2, 7.

Difenbahija slabo uspeva. Kmeč. glas 40 (1983) 3, 7.

Pravočasno zatiranje fižolarja. Kmeč. glas 40 (1983) 3, 7.

Ostanki herbicidov v tleh in setev poljščin. Kmeč. glas 40 (1983) 3, 7.

Zatiranje kopriv in krvomočnice v sadovnjaku. Kmeč. glas 40 (1983) 5, 7.

Herbicidi za zatiranje kostrebe, preslice in kopriv. Kmeč. glas 40 (1983) 5, 7.

Zatiranje preslice in ločka na travniku. Kmeč. glas 40 (1983) 5, 7.

Zamenjava herbicida z insekticidom. Moj mali svet 14 (1982) 11, 38.

Zatiranje rogovilčka. Moj mali svet 14 (1982) 11, 38.

Črvivost orehov. Moj mali svet 14 (1982) 12, 34.

Dve nadlogi na ribezu. Moj mali svet 14 (1982) 12, 34.

Težave pri krompirju. Kmeč. glas 40 (1983) 8,8.

Hiranje afriške vijolice. Kmeč. glas 40 (1983) 8, 8.

Kljunotaj na repi in druge nadloge. Kmeč. glas 40 (1983) 8, 8.

Zatiranje smolenca v koruzi. Kmeč. glas 40 (1983) 8, 8.

Zatiranje smolenca v žitu s podsevkom korenja. Kmeč. glas 40 (1983) 8, 8.

Bleščeči mleček. Kmeč. glas 40 (1983) 8, 8.

Vzgoja navadne bodike. Kmeč. glas 40 (1983) 8, 8.

Gnitje pese. Kmeč. glas 40 (1983) 8, 8.

Zatiranje trepetlike. Kmeč. glas 40 (1983) 11, 7.

Zatiranje divjega česna. Kmeč. glas 40 (1983) 11, 7.

Vzgoja magnolije. Kmeč. glas 40 (1983) 11, 7.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          361

Smolenec na krompirišču. Kmeč. glas 40 (1983) 11, 7.

Ripeča zlatica na travniku. Kmeč. glas 40 (1983) 12, 7.

Zatiranje lobode. Kmeč. glas 40 (1983) 12, 7.

Zatiranje pirnice in slaka v koruzi. Kmeč. glas 40 (1983) 12, 7.

Zatiranje robide in praproti na pašniku. Kmeč. glas 40 (1983) 12, 7.

Zatiranje kopriv. Kmeč. glas 40 (1983) 12, 7.

Kje se zaleže fižolar. Kmeč. glas 40 (1983) 12, 7.

Smolenec na krompirišču. Kmeč. glas 40 (1983) 12, 7.

Križnolistni mleček. Kmeč. glas 40 (1983) 14, 7.

Gniloba okrasnih čebulic. Kmeč. glas 40 (1983) 15, 7.

Kožuhar dela škodo na volnenih stvareh. Kmeč. glas 40 (1983) 15, 7.

Zatiranje mete na krompirišču. Kmeč. glas 40 (1983) 15, 7.

Rumena kosmuljeva grizlica. Kmeč. glas 40 (1983) 16, 7.

Rogovilček v fižolu, krompirju, pesi. Kmeč. glas 40 (1983) 16, 7.

Škrlup na ognjenem trnu. Kmeč. glas 40 (1983) 17-18, 7.

Ščir na krompirišču. Kmeč. glas 40 (1983) 17-18, 7.

Herbicidi za zatiranje plevelov v lupini. Kmeč. glas 40 (1983) 17-18, 7.

Hruševa rja. Moj mali svet 15 (1983) 1, 17.

Obolenje oreha. Moj mali svet 15 (1983) 1, 17.

Obolenje limonovca in kapusova hržica. Moj mali svet 15 (1983) 1, 17.

Pomoč za kristavca. Moj mali svet 15 (1983) 1, 17.

Listne uši in pršice na breskvi. Moj mali svet 15 (1983) 3, 20.

Bele mušice na paradižniku. Moj mali svet 15 (1983) 4, 27.

Vrstenje posevkov in herbicidi. Kmeč. glas 40 (1983) 20, 7.

Preslica na njivi in travniku. Kmeč. glas 40 (1983) 20, 7.

Odvračanje vran in škodljivcev na koruzi. Kmeč. glas 40 (1983) 20, 7.

Škodljivec na vzniklem ječmenu. Kmeč. glas 40 (1983) 20, 7.

Pirnica v vinogradu. Kmeč. glas 40 (1983) 20, 7.

Vodenika na travniku. Kmeč. glas 40 (1983) 23, 7.

Rjavenje listja oleandra. Kmeč. glas 40 (1983) 23, 7.

Listnati mah kot plevel. Kmeč. glas 40 (1983) 23, 7.

Vrtni hrošč na zelenjadnicah. Kmeč. glas 40 (1983) 23, 7.

Zatiranje plevelnih trav v bobu. Kmeč. glas 40 (1983) 25, 7.

Ožgani listi ribeza. Kmeč. glas 40 (1983) 25, 7.

362 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Zatiranje lapuha na njivi. Kmeč. glas 40 (1983) 25, 7.

Slak na krompirišču in koruzišču. Kmeč. glas 40 (1983) 25, 7.

Ožig ribeza in malin ter bezga. Kmeč. glas 40 (1983) 25, 7.

Nenavadna sredstva za zatiranje bolezni in škodljivcev. Kmeč. glas 40 (1983) 25, 7.

Zatiranje jetičnika v sadovnjaku. Kmeč. glas 40 (1983) 27, 7.

Od mesurola ni nevarnosti. Kmeč. glas 40 (1983) 27, 7.

Strune v krompirju. Kmeč. glas 40 (1983) 28, 7.

Kapusova muha in stenice na zelju. Kmeč. glas 40 (1983) 28, 7.

Orehi s slabo lupino. Kmeč. glas 40 (1983) 28, 7.

Črvivost češenj. Moj mali svet 15 (1983) 6, 31.

Odpadanje češnjevih plodov. Moj mali svet 15 (1983) 5, 24.

Zatiranje škrbinke ali mleča. Kmeč. glas 40 (1983) 29, 7.

Virusna bolezen vinske trte. Kmeč. glas 40 (1983) 29, 7.

Hiranje jagod. Kmeč. glas 40 (1983) 29, 7.

Kljunotaj na kolerabi. Kmeč. glas 40 (1983) 29, 7.

Osat in smolenec v ovsu. Kmeč. glas 40 (1983) 29, 7.

Zatiranje žab in voluharja. Kmeč. glas 40 (1983) 30, 7.

Rdeči listni ožig vinske trte. Kmeč. glas 40 (1983) 30, 7.

Zatiranje fižolarja. Kmeč. glas 40 (1983) 30, 7.

Regačica v vrtu. Kmeč. glas 40 (1983) 31, 7.

Smolenec v žitu in okopavinah. Kmeč. glas 40 (1983) 31, 7.

Neparazitska bolezen na vrtnicah in vinski trti. Kmeč. glas 40 (1983) 32, 7.

Hiranje češplje. Kmeč. glas 40 (1983) 32, 7.

Trsna pršica. Kmeč. glas 40 (1983) 32, 7.

Zatiranje žitnega žužka. Kmeč. glas 40 (1983) 32, 7.

Naknadno delovanje gesagarda. Kmeč. glas 40 (1983) 32, 7.

Zatiranje vrtnega hrošča. Kmeč. glas 40 (1983) 33, 7.

Obolenje paradižnika. Kmeč. glas 40 (1983) 33, 7.

Zatiranje regrata na opuščeni njivi. Kmeč. glas 40 (1983) 33, 7.

Rdeči listni ožig vinske trte. Kmeč. glas 40 (1983) 36, 7.

Trtna uš na samorodnici. Kmeč. glas 40 (1983) 36, 7.

Zamenjava anitena z reglonom. Kmeč. glas 40 (1983) 36, 7.

Navadna krompirjeva krastavost. Kmeč. glas 40 (1983) 37, 11.

Čiščenje njive pred jesensko setvijo. Kmeč. glas 40 (1983) 37, 11.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          363

Goltix za rdečo peso. Kmeč. glas 40 (1983) 40, 7.

Zatiranje železne pirnice. Kmeč. glas 40 (1983) 40, 7.

Smolenec v krompirju. Kmeč. glas 40 (1983) 40, 7.

Škodljivec v fižolovem stročju. Kmeč. glas 40 (1983) 40, 7.

Zatiranje slaka in dresni na barski zemlji. Kmeč. glas 40 (1983) 40, 7.

Zatiranje spominčic v sadovnjaku. Kmeč. glas 40 (1983) 41, 7.

Žitni žužek. Kmeč. glas 40 (1983) 41, 7.

Strune in krastavost krompirja. Kmeč. glas 40 (1983) 41, 7.

Fižolar izjeda le fižol. Kmeč. glas 40 (1983) 41, 7.

Koruzna bulava snet. Kmeč. glas 40 (1983) 41, 7.

Koruzni molj v koruznem zrnju. Kmeč. glas 40 (1983) 41, 7.

Koruzni in žitni molj v žitu. Kmeč. glas 40 (1983) 41, 7.

Volnata uš na omoriki. Moj mali svet 15 (1983) 9, 21.

Skrb za mandarino. Moj mali svet 15 (1983) 9, 21.

Pokanje neolesenelih mladik breskve in mandljev. Moj mali svet 15 (1983) 9, 21.

Listna luknjičavost marelice. Moj mali svet 15 (1983) 10, 23.

Uši na rdečem ribezu in razmnoževanje gloga. Moj mali svet 15 (1983) 11, 18.

Hrošči v koruznem zrnju. Moj mali svet 15 (1983) 12, 23-24.

Ponovno o fižolarju. Kmeč. glas 40 (1983) 49, 7.

Hiranje rastlin na vrtu. Kmeč. glas 40 (1983) 49, 7.

Koruzni molj v semenu s Primorske. Kmeč. glas 40 (1983) 49, 7.

Vrabci delajo škodo. Kmeč. glas 40 (1983) 49, 7.

Ali je žveplo učinkovito proti breskovi kodravosti in hiranje breskivih sadik. Moj mali svet 16 (1984) 1, 26.

Kaparji na mandarini. Moj mali svet 16 (1984) 1, 41.

Uporaba tobačnega prahu. Moj mali svet 16 (1984) 2, 29.

Ožig mareličnih listov. Moj mali svet 16 (1984) 2, 29.

Zatiranje slaka. Kmeč. glas 41 (1984) 49, 8.

Zatiranje smrekove uši. Kmeč. glas 41 (1984) 49, 8.

Škodljivci na gumovcu in puhastem asparagusu. Kmeč. glas 41 (1984) 49, 8.

Lakota kot travniški plevel. Kmeč. glas 41 (1984) 49, 8.

Ponovno o zatiranju fižolarja. Kmeč. glas 41 (1984) 49, 8.

Pršice na listih zemeljskega oreška. Moj mali svet 16 (1984) 4, 26.

Trsna listna pršica. Moj mali svet 16 (1984) 4, 26.

Hiranje okrasne slive. Moj mali svet 16 (1984) 4, 26.

364 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Zatiranje smolenca. Kmeč. glas 41 (1984) 14, 8.

Zatiranje jablanove plesni. Kmeč. glas 41 (1984) 14, 8.

Odpadanje listov sobnih lončnic. Kmeč. glas 41 (1984) 14, 8.

Omotna ljuljka v pšenici. Kmeč. glas 41 (1984) 14, 8.

Obrezovanje korenin oleandra in o česnu. Kmeč. glas 41 (1984) 14, 8.

Zatiranje preslice na njivi. Kmeč. glas 41 (1984) 16, 7.

Močna zapleveljenost s pirnico. Kmeč. glas 41 (1984) 16, 7

Zatiranje bramorja na krompirišču. Kmeč. glas 41 (1984) 16, 7.

Zatiranje sovk v koruzi. Kmeč. glas 41 (1984) 16, 7.

Obolenje avokada. Moj mali svet 16 (1984) 5, 28.

Fižolar - izjemno pomemben škodljivec fižola v shrambah. Kmeč. glas 41 (1984) 17-18, 7.

Voluhar in miši na krompirišču. Kmeč. glas 41 (1984) 21, 7.

Dithan M-45 in cosan ne delujeta na fižolarja. Kmeč. glas 41 (1984) 21, 7.

Zatiranje mahu. Kmeč. glas 41 (1984) 21, 7.

O lovorikovcu. Kmeč. glas 41 (1984) 21, 7.

Zatiranje slaka v vinogradu. Kmeč. glas 41 (1984) 21, 7.

Hiranje lovora in oleandra. Moj mali svet 16 (1984) 6, 26.

Sušenje lubja jablan in hrušk. Moj mali svet 16 (1984) 6, 26.

Slabo uspevanje lončnic. Kmeč. glas 41 (1984) 25, 8.

Rak jablan in zatiranje plevela v nasadu buč. Kmeč. glas 41 (1984) 26, 7.

Strune uničujejo kalčke koruze. Kmeč. glas 41 (1984) 26, 7.

Zatiranje gabeza in strun na njivah. Kmeč. glas 41 (1984) 26, 7.

Bela mrtva kopriva na travniku. Kmeč. glas 41 (1984) 26, 7.

Krvomočnica in lakota na travniku. Kmeč. glas 41 (1984) 26, 7.

Zatiranje divjega sirka. Kmeč. glas 41 (1984) 30, 7.

Hiranje vinske trte. Kmeč. glas 41 (1984) 30, 7.

Meta v krompirišču. Kmeč. glas 41 (1984) 30, 7.

Zatiranje škodljivcev žitnega zrnja v shrambi. Kmeč. glas 41 (1984) 30, 7.

Cvetna monilija na višnji. Kmeč. glas 41 (1984) 30, 7.

Zatiranje ščira. Kmeč. glas 41 (1984) 30, 7.

Smolika na marelici. Kmeč. glas 41 (1984) 30, 7.

Odvračanje srnjadi. Kmeč. glas 41 (1984) 30, 7.

Virusna bolezen vinske trte. Kmeč. glas 41 (1984) 30, 7.

Najpogostejše bolezni čebulnic. Moj mali svet 16 (1984) 7-8, 17-18.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          365

Pepelasta bolezen na grozdju. Moj mali svet 16 (1984) 7-8, 36.

Gnitje hrušk zaradi monilije. Moj mali svet 16 (1984) 7-8, 36.

Zakaj ognjeni trn ne cveti. Moj mali svet 16 (1984) 7-8, 36.

Navadna krompirjeva krastavost. Kmeč. glas 41 (1984) 32, 7.

Vrane na njivah. Kmeč. glas 41 (1984) 32, 7.

Krvavi mlečnik v nasadu ribeza. Kmeč. glas 41 (1984) 32, 7.

Zatiranje slaka v visoki koruzi. Kmeč. glas 41 (1984) 35, 7.

Zeleni krompirjevi gomolji. Moj mali svet 16 (1984) 9, 27.

Plutavost jabolk. Moj mali svet 16 (1984) 9, 27.

Neuspeh pri škropljenju breskev. Moj mali svet 16 (1984) 9, 27.

Zatiranje bolezni paradižnika z bakreno žico. Moj mali svet 16 (1984) 9, 27.

Bolezen solate, endivije in radiča. Moj mali svet 16 (1984) 9, 2.

Razne težave z okrasnimi rastlinami. Moj mali svet 16 (1984) 9, 28.

Ali je uporabljeni granulat strupen. Moj mali svet 16 (1984) 10, 27.

Obolenje soje. Moj mali svet 16 (1984) 10, 27.

Slaba rast vinske trte in škodljivci na vrtu. Moj mali svet 16 (1984) 10, 27.

Bela mušica na vodenki. Kmeč. glas 41 (1984) 37, 7.

Krompirjeva plesen na krompirišču. Kmeč. glas 41 (1984) 37, 7.

Pozno škropljenje s prohelanom. Kmeč. glas 41 (1984) 42, 7.

Predenica na okrasni trajnici. Kmeč. glas 41 (1984) 42, 7.

Plutavost na pelargonijah. Kmeč. glas 41 (1984) 42, 7.

Zatiranje slaka v silažni koruzi. Kmeč. glas 41 (1984) 42, 7.

Pleveli med vrtninami. Kmeč. glas 41 (1984) 42, 7.

Hiranje gorenjskih nageljnov. Kmeč. glas 41 (1984) 42, 7.

Žitni molj v shrambi. Kmeč. glas 41 (1984) 43, 5.

Zatiranje ive in velikega bedrenca. Kmeč. glas 41 (1984) 43, 5.

Bramor dela škodo v vrtninah. Kmeč. glas 41 (1984) 43, 5.

Ostanek herbicida primekstra v tleh. Kmeč. glas 41 (1984) 43, 5.

Hruševa rja. Moj mali svet 16 (1984) 11, 27.

Rak na oleandru. Moj mali svet 16 (1984) 11, 27.

Prehlad limonovega drevesa. Moj mali svet 16 (1984) 11, 27.

Hiranje bora. Moj mali svet 16 (1984) 11, 27.

Rjavenje sobne smreke. Moj mali svet 16 (1984) 11, 27.

Spremenjena rast vinske trte. Kmeč. glas 41 (1984) 45, 7.

366 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Plesen na starih sortah vinske trte. Kmeč. glas 41 (1984) 45, 7.

Zapleveljenost travnikov gnojenih z gnojevko. Kmeč. glas 41 (1984) 45, 7.

Zatiranje osata in slaka na preorani ledini. Kmeč. glas 41 (1984) 46, 8.

Koruzni molj na podstrešju. Kmeč. glas 41 (1984) 46, 8.

Zdravilna vrednost poslane rastline. Kmeč. glas 41 (1984) 46, 8.

Shranjevanje laškega fižola. Kmeč. glas 41 (1984) 48-49, 10.

Zatiranje kostrebe. Kmeč. glas 41 (1984) 48-49, 10.

Neželena rast gozdnega drevja na travnikih. Moj mali svet 16 (1984) 12, 30.

Škodljivca na breskvi, bolezen na orehu. Moj mali svet 16 (1984) 12, 30.

Herbicidi - uspešni pripomočki za zatiranje plevelov. Mohorjev koledar 1985, 64-65.

O solaninu, gnojenju s premogovim pepelom in tobakovim prahom. Moj mali svet 17 (1985) 1, 21 in Kmeč. glas 42 (1985) 3, 8.

O škodljivcu na breskvi, bolezen na orehu. Kmeč. glas 42 (1985) 4, 8.

Neželena rast gozdnega drevja na travniku. Kmeč. glas 42 (1985) 4, 8.

Zatiranje divjega sirka. Kmeč. glas 42 (1985) 10, 8.

Črvivi orehi. Kmeč. glas 42 (1985) 10, 8.

Hiranje lipe. Kmeč. glas 42 (1985) 11, 8.

Hiranje rožmarina. Kmeč. glas 42 (1985) 11, 8.

Pegasto fižolovo zrnje. Kmeč. glas 42 (1985) 11, 8.

Pegavost pelargonij in objedeni listi begonije. Kmeč. glas 42 (1985) 11, 8.

Bolezni in škodljivci narcis. Moj mali svet 17 (1985) 3, 11-12.

Priokus jabolk po metasystoxu. Moj mali svet 17 (1985) 3, 33.

Kutini pokajo vejice. Moj mali svet 17 (1985) 3, 34.

Papirnato lubje na jablani. Moj mali svet 17 (1985) 3, 34.

Difenbahiji odpadajo listi. Moj mali svet 17 (1985) 3, 34.

Robidnica na njivi. Kmeč. glas 42 (1985) 12, 8.

Jajčar - travniški plevel. Kmeč. glas 42 (1985) 12, 8.

Zeleni krompirjevi gomolji. Kmeč. glas 42 (1985) 12, 8.

Slak v jarem ječmenu. Kmeč. glas 42 (1985) 12, 8.

Listni ožig na vinski trti (samorodnici). Moj mali svet 17 (1985) 4, 17.

Bolezni in škodljivci okrasnih čebulnic. Moj mali svet 17 (1985) 4, 11.

Zatiranje slaka v krompirju in pesi. Kmeč. glas 42 (1985) 15, 9.

Gnitje čebule. Kmeč. glas 42 (1985) 15, 9.

Zatiranje travniških plevelov. Kmeč. glas 42 (1985) 15, 9.

Hiranje trsov. Kmeč. glas 42 (1985) 16, 7.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          367

Herbicidi za zatiranje plevelov v pesi, slaka v koruzi. Kmeč. glas 42 (1985) 16, 7.

Podsevek korenja. Kmeč. glas 42 (1985) 16, 7.

Slak v jarinah. Kmeč. glas 42 (1985) 16, 7.

Zatiranje grmovja. Kmeč. glas 42 (1985) 16, 7.

Zelena uš šiškarica na smreki. Kmeč. glas 42 (1985) 16, 7.

Hiranje monstere. Kmeč. glas 42 (1985) 17-18, 8.

Kapusova muha na repi. Kmeč. glas 42 (1985) 17-18, 8.

Kapar na kraljevski begoniji. Kmeč. glas 42 (1985) 17-18, 8.

Zatiranje rogovilčka. Kmeč. glas 42 (1985) 17-18, 8.

Priprava škropiva za motorni pršilnik. Moj mali svet 17 (1985) 5, 30.

Gnitje kutin. Moj mali svet 17 (1985) 5, 30.

Obolenje palme in odpadanje listja mandarine. Moj mali svet 17 (1985) 5, 30-31.

Kot bi iskali šivanko v kupu sena. Moj mali svet 17 (1985) 5, 30.

Hiranje vinske trte zaradi odpadnega olja. Kmeč. glas 42 (1985) 21, 8.

Dicuran ni za podsevek korenja. Kmeč. glas 42 (1985) 21, 8.

Prehlad vinske trte. Kmeč. glas 42 (1985) 21, 8.

Ali lahko ostanki herbicidov v koruzišču škodujejo repi. Kmeč. glas 42 (1985) 21, 8.

Setev redkvice med solato. Kmeč. glas 42 (1985) 21, 8.

Zatiranje zlatice na mokrem travniku. Kmeč. glas 42 (1985) 21, 8.

Slak v jarem ječmenu. Kmeč. glas 42 (1985) 23, 8.

Zelena uš šiškarica na smreki. Kmeč. glas 42 (1985) 23, 8.

Strupenost kosmulje in zatiranje polžev. Kmeč. glas 42 (1985) 24, 8.

Razne težave pri lončnicah. Kmeč. glas 42 (1985) 24, 8.

Fižolov ožig in objedeni listi. Moj mali svet 17 (1985) 6-7, 36.

Listi lipe rjavijo. Moj mali svet 17 (1985) 6-7, 36.

Najbolj sušno obdobje Sahare je bilo nekoč jezero. Sod. kmet. 18 (1985) 7-8, 328.

Herbicidi za nasad okrasnega grmičevja. Kmeč. glas 42 (1985) 30, 8.

Koreninski pleveli v posevku travne mešanice. Kmeč. glas 42 (1985) 30, 8.

Rovi na krompirišču. Kmeč. glas 42 (1985) 30, 8.

Koruzni molj. Kmeč. glas 42 (1985) 30, 8.

Smolenec na krompirjevi njivi. Kmeč. glas 42 (1985) 30, 8.

Stenica na koruzi. Kmeč. glas 42 (1985) 32, 7.

Zeljna muha. Kmeč. glas 42 (1985) 32, 7.

Venenje pelargonij. Kmeč. glas 42 (1985) 32, 7.

368 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Napačno seme. Kmeč. glas 42 (1985) 32, 7.

Breskova kodravost. Kmeč. glas 42 (1985) 32, 7.

Veliki bedrenec - plevel na travniku. Kmeč. glas 42 (1985) 34, 5.

Plutavost pelargonij bršljank. Kmeč. glas 42 (1985) 34, 5.

Iznakažena koruzna stebla. Kmeč. glas 42 (1985) 35, 9.

Dolgolistna meta kot plevel. Kmeč. glas 42 (1985) 35, 9.

Kako naj zatrem slak v ribezu. Moj mali svet 17 (1985) 9, 27.

Zatiranje gabeza v detelji. Kmeč. glas 42 (1985) 36, 7.

Nitavost krompirjevih gomoljev. Kmeč. glas 42 (1985) 36, 7.

Ožig na listju vinske trte. Kmeč. glas 42 (1985) 36, 7.

Razkuževanje žitnega semena in jesensko varstvo ozimin. Kmeč. glas 42 (1985) 38, 7.

Odvračanje kač. Kmeč. glas 42 (1985) 38, 8.

Zebrat v okopavinah in vrtninah. Kmeč. glas 42 (1985) 38, 8.

Zatiranje pirnice na strnišču. Kmeč. glas 42 (1985) 38, 8.

Zatiranje gozdne potočarke. Kmeč. glas 42 (1985) 38, 8.

Razgraditev roundupa. Kmeč. glas 42 (1985) 38, 8.

Razne bolezni v vrtu. Kmeč. glas 42 (1985) 38, 8.

Predenica na travniku. Kmeč. glas 42 (1985) 38, 8.

Predenica v detelji. Kmeč. glas 42 (1985) 38, 8.

Krompir je užiten. Kmeč. glas 42 (1985) 40, 8.

Čebulna plesen. Kmeč. glas 42 (1985) 40, 8.

Staranje oreha in slive. Moj mali svet 17 (1985) 10, 26.

Bele uši na krompirjevih koreninah. Moj mali svet 17 (1985) 10, 26.

Plutavost bršljank. Moj mali svet 17 (1985) 10, 26.

Jonatanova pegavost na jabolkih. Moj mali svet 17 (1985) 10, 26-27.

Mastna pegavost begonij. Moj mali svet 17 (1985) 10, 27.

Kloroza jablanovih listov. Moj mali svet 17 (1985) 10, 27.

Česnova rja. Moj mali svet 17 (1985) 10, 27.

Šipkova grizlica. Moj mali svet 17 (1985) 10, 27.

Nadloge na breskvi in vinski trti. Moj mali svet 17 (1985) 10, 27.

Plutavost na kameliji. Moj mali svet 17 (1985) 10, 27.

Zatiranje ščira. Moj mali svet 17 (1985) 11, 26.

Listnati mah se razrašča po vrtu. Moj mali svet 17 (1985) 11, 26.

Občutljivost dreves na mraz. Kmeč. glas 42 (1985) 45, 8.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          369

Občutljivost gozdnih dreves za mraz. Sod. kmet. 18 (1985) 11. 481-482.

Limoni rumenijo in odpadajo listi. Moj mali svet 17 (1985) 12, 27.

Neustrezna oskrba vrtičkarjev s fitofarmacevtskimi sredstvi in zatiranje pepelastih

plesni. Moj mali svet 17 (1985) 12, 27-28.

Nov način zatiranja faraonskih mravelj. Moj mali svet 17 (1985) 12, 37.

Hiranje pritlikavega bora. Moj mali svet 18 (1986) 1, 29.

Rjavenje avokadovih listov. Moj mali svet 18 (1986) 1, 29.

Pegavost difenbahije. Moj mali svet 18 (1986) 1, 29.

Pegavost na listih eksotične lončnice. Moj mali svet 18 (1986) 1, 29.

Predenica na plazeči plamenki. Moj mali svet 18 (1986) 2, 17-18.

Bolezni in škodljivci na tulipanih in amarilisih. Moj mali svet 18 (1986) 2, 17.

Zatiranje slaka v koruzi in v vinogradu. Kmeč. glas 43 (1986) 6, 7.

Uspevanje krompirja v zemlji, škropljenimi s tremi herbicidi. Kmeč. glas 43 (1986) 6, 7.

Mah na travniku in njivi. Kmeč. glas 43 (1986) 6, 7.

Zatiranje hrena in pirnice. Kmeč. glas 43 (1986) 6, 7.

O škropljenju brajd. Kmeč. glas 43 (1986) 6, 7.

Ličinke vrtne mušice objedajo korenine pri vrtnicah. Kmeč. glas 43 (1986) 6, 7.

Fižolar in hiranje jablan. Kmeč. glas 43 (1986) 6, 7.

Zatiranje osata med krompirjem in vrtnicami. Kmeč. glas 42 (1986) 9, 7.

Poškodba leske zaradi kemikalij. Moj mali svet 18 (1986) 3, 24.

Hiranje okrasnih rastlin na gredi. Moj mali svet 18 (1986) 3, 24.

Dve vrtni nadlogi. Moj mali svet 18 (1986) 3, 24.

Hiranje vinske trte. Kmeč. glas 43 (1986) 10, 8.

Zatiranje smolenca v jari pšenici in podsevku. Kmeč. glas 43 (1986) 11, 8.

Sušica listavcev na sadnem drevju. Kmeč. glas 43 (1986) 11, 8.

Rja na pelargoniji. Kmeč. glas 43 (1986) 12, 8.

Hiranje fižola. Kmeč. glas 43 (1986) 12, 8.

Skakači v lončni prsti. Kmeč. glas 43 (1986) 12, 8.

Razpoke na vejici jablane. Kmeč. glas 43 (1986) 12, 8.

Obrezovanje oleandrov. Kmeč. glas 43 (1986) 12, 8.

Zatiranje ščira. Kmeč. glas 43 (1986) 12, 8.

Zatiranje srakonje v koruzi. Kmeč. glas 43 (1986) 12, 8.

Različni pleveli v žitu. Kmeč. glas 43 (1986) 7, 8.

Zatiranje praproti in kopriv. Kmeč. glas 43 (1986) 7, 8.

370 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Zatiranje akacije. Kmeč. glas 43 (1986) 7, 8.

Regačica v sadovnjaku. Kmeč. glas 43 (1986) 7, 8.

Duglazija. Kmeč. glas 43 (1986) 7, 8.

Zatiranje črvov v tleh. Kmeč. glas 43 (1986) 7, 8.

Popravek k temu odgovoru. Kmeč. glas 43 (1986) 8, 8.

Sovke na pesi. Kmeč. glas 43 (1986) 7, 8.

Setev ovsa na starem koruzišču. Kmeč. glas 43 (1986) 7, 8.

Robidova hržica na malini. Kmeč. glas 43 (1986) 7, 8.

Limonovcu odpadajo listi. Kmeč. glas 43 (1986) 15, 8.

Gnitje marelic. Kmeč. glas 43 (1986) 15, 8.

Kalitev fižola iz zamrzovalne skrinje. Kmeč. glas 43 (1986) 16, 8 in Moj mali svet 18 (1986) 5, 19.

Mravlje v stanovanju. Kmeč. glas 43 (1986) 20, 5.

Nakup PV 501. Kmeč. glas 43 (1986) 20, 5.

Razne težave pri rastlinah. Kmeč. glas 43 (1986) 20, 5.

Zatiranje plazeče šopulje. Kmeč. glas 43 (1986) 20, 5.

Bolhači na dišavnicah. Kmeč. glas 43 (1986) 23, 8.

Zatiranje ščavja. Kmeč. glas 43 (1986) 23, 8.

Čebulna plesen. Kmeč. glas 43 (1986) 23, 8.

Vpliv ostankov herbicidov na podsevek korenja. Kmeč. glas 43 (1986) 23, 8.

Koreninske uši na endiviji. Kmeč. glas 43 (1986) 23, 8.

Jablanov rak v sadovnjaku. Kmeč. glas 43 (1986) 23, 8.

Padavica kalčkov pri radiču. Kmeč. glas 43 (1986) 23, 8.

Plevel bodak na njivi. Kmeč. glas 43 (1986) 23, 8.

Zatiranje kopriv. Moj mali svet 18 (1986) 6, 21.

Gnitje radiča. Moj mali svet 18 (1986) 6, 21.

Sprememba koruzišča v travnik. Kmeč. glas 43 (1986) 24, 7.

Zatiranje kopriv. Kmeč. glas 43 (1986) 24, 7.

Molj v stanovanju. Kmeč. glas 43 (1986) 24, 7.

Subvencije - ozadje italijanskega vinskega škandala. Kmeč. glas 43 (1986) 24, 7.

Prerazmnožitev bukovega listnega zavrtača. Kmeč. glas 43 (1986) 25, 8.

Propadanje jablan. Kmeč. glas 43 (1986) 25, 8.

Obolenje lilij. Kmeč. glas 43 (1986) 27, 8.

Zatiranje slaka v koruzi. Kmeč. glas 43 (1986) 27, 8.

Hiranje jablane. Kmeč. glas 43 (1986) 27, 8.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          371

Obolenje marelice. Kmeč. glas 43 (1986) 27, 8.

Hrošča objedata razne okrasne rastline. Kmeč. glas 43 (1986) 27, 8.

Predenica na sadikah paradižnika. Kmeč. glas 43 (1986) 27, 8.

Jablanov rak. Kmeč. glas 43 (1986) 27, 8.

Trsna kodravost in plutavost bršljank. Kmeč. glas 43 (1986) 27, 8.

Zatiranje ščurkov. Kmeč. glas 43 (1986) 27, 8.

Listna zavijalka vrtnic. Kmeč. glas 43 (1986) 28, 8.

Zatiranje voluharja. Kmeč. glas 43 (1986) 28, 8.

Plutavost pelargonij. Kmeč. glas 43 (1986) 28, 8.

Neoplojeni cvetovi višenj. Kmeč. glas 43 (1986) 28, 8.

Propad slive. Kmeč. glas 43 (1986) 28, 8.

Odmiranje kalinove žive meje. Kmeč. glas 43 (1986) 28, 8.

Ožig vinske trte. Kmeč. glas 43 (1986) 29, 8.

Magnoliji gnijejo cvetovi. Kmeč. glas 43 (1986) 29, 8.

Rumenenje listja na jablani. Kmeč. glas 43 (1986) 30-31, 8.

Kapar na ostrici. Kmeč. glas 43 (1986) 30-31, 8.

Vihanje javorjevih listov. Kmeč. glas 43 (1986) 30-31, 8.

Zatiranje gabeza. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Hiranje smreke. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Rumenenje česna, blitve in rdeče pese. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Češnjeva listna pegavost. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Kapusova muha. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Hiranje vrtnin. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Hiranje češenj. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Mehkokožne pršice na afriški vijolici. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Ime začimbnice. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Kapusova hržica. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Zatiranje lobode ali metlike. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Hrošča objedata razne okrasne rastline. Kmeč. glas 43 (1986) 32, 8.

Hiranje pelargonij. Kmeč. glas 43 (1986) 36, 7.

Obolenje pelargonij. Kmeč. glas 43 (1986) 36, 7.

Žitni žužek. Kmeč. glas 43 (1986) 36, 7.

Hiranje marelic. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Jablanovo listje se suši. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

372 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Moknata pršica in močna vešča v shrambi. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Mleček na trati. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Smolikavost češnje. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Zvijanje paradižnikoveg listja. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Rumenenje listja pelargonije. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Virusna bolezen fižola. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Ožig malinovih rozg. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Nožna gniloba pri mačehah. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Strupenost čmerike. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Rdeča listna pegavost češpelj in pršica šiškarica. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Krišinolistna meta. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Virusna bolezen pelargonij. Kmeč. glas 43 (1986) 37, 8.

Sončni ožig vinske trte. Kmeč. glas 43 (1986) 38, 8.

Listne uši na difenbahiji. Kmeč. glas 43 (1986) 38, 8.

Zatiranje grmovja na pašniku. Kmeč. glas 43 (1986) 40, 8.

Sušica in ožig malinovih rozg. Kmeč. glas 43 (1986) 41, 8.

Uvelost krompirjevih rastlin. Kmeč. glas 43 (1986) 41, 8.

Strupenost roundupa. Kmeč. glas 43 (1986) 42, 8.

Ožig na okrasnih rastlinah. Kmeč. glas 43 (1986) 42, 8.

Krastavost čebule. Kmeč. glas 43 (1986) 42, 8.

Meti za čaj. Kmeč. glas 43 (1986) 43, 8.

Ploščati hrošč v žitu in moki. Kmeč. glas 43 (1986) 43, 8.

Bolezni in poškodbe raznih rastlin. Kmeč. glas 43 (1986) 43, 8.

Zatiranje njivske mete. Kmeč. glas 43 (1986) 43, 8.

Plevelno seme med semensko pšenico. Kmeč. glas 43 (1986) 43, 8.

Plutavost kaktusov. Kmeč. glas 43 (1986) 43, 8.

Zatiranje srakoperca v pšenici. Kmeč. glas 43 (1986) 43, 8.

Hruševa rja. Kmeč. glas 43 (1986) 43, 8.

Uporaba herbicidov v zelenjavnem vrtu je težavna. Kmeč. glas 43 (1986) 43, 8.

Kapar na lončnici. Kmeč. glas 43 (1986) 44, 8.

Strune v krompirjevih gomoljih. Kmeč. glas 43 (1986) 44, 8.

Pege na begonijah. Kmeč. glas 43 (1986) 50, 5.

Neznana vrsta rastline. Kmeč. glas 43 (1986) 50, 5.

Začimbnica - dobra misel. Kmeč. glas 43 (1986) 50, 5.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          373

Počeno fižolovo zrnje. Kmeč. glas 44 (1987) 1, 6.

Škodljivec v ječmenovem zrnju. Kmeč. glas 44 (1987) 2, 8.

Zatiranje mahu v sadovnjaku. Kmeč. glas 44 (1987) 2, 8.

Neznan plevel. Kmeč. glas 44 (1987) 3, 7.

Zatiranje navadnega glavinca in rogovilčka. Kmeč. glas 44 (1987) 3, 7.

Škropljenje samorodnic proti peronospori. Kmeč. glas 44 (1987) 8, 10.

O koruzi in bučah. Kmeč. glas 44 (1987) 8, 10.

Zatiranje srhkodlakavega ščira in rdečega drena. Kmeč. glas 44 (1987) 8, 10.

Zatiranje strun. Kmeč. glas 44 (1987) 9, 10.

Gnitje endivije. Kmeč. glas 44 (1987) 10, 12.

Vrstenje posevkov na škropljeni njivi. Kmeč. glas 44 (1987) 15, 11.

Glifosat ne škoduje naslednjim posevkom. Kmeč. glas 44 (1987) 16, 11.

Zatiranje prosene ali koruzne vešče. Kmeč. glas 44 (1987) 16, 11.

Zatiranje plevela iz družine kobulnic. Kmeč. glas 44 (1987) 16, 11.

Zatiranje plevela v krmni pesi. Kmeč. glas 44 (1987) 16, 11.

Zatiranje plevelov v lucerni in odporen ščir na Kozjanskem. Kmeč. glas 44 (1987) 18, 9.

Zaporedje posevkov. Kmeč. glas 44 (1987) 18, 9.

Zatiranje škodljive robinije. Kmeč. glas 44 (1987) 18, 9.

Zatiranje žitnega žužka. Kmeč. glas 44 (1987) 18, 9.

Zatiranje kislice. Kmeč. glas 44 (1987) 18, 9.

Kako strupen je cidakor. Kmeč. glas 44 (1987) 18, 9.

Zatiranje spominčic v sadovnjaku. Kmeč. glas 44 (1987) 18, 9.

Zatiranje regačice. Kmeč. glas 44 (1987) 25, 11.

Zatiranje rjavih polžev. Kmeč. glas 44 (1987) 25, 11.

Gnitje krompirja in rjavenje korenjevega listja. Kmeč. glas 44 (1987) 25, 11.

Zatiranje cipresastega mlečka. Kmeč. glas 44 (1987) 25, 11.

Uporaba herbicida Lasso. Kmeč. glas 44 (1987) 25, 11.

Zatiranje kostrebe v koruzi. Kmeč. glas 44 (1987) 25, 11.

Škropljenje vzniklega krompirja s sencorjem. Kmeč. glas 44 (1987) 26, 9.

Cvetožer na glogu. Kmeč. glas 44 (1987) 27, 10.

Zatiranje fižolarja na njivi. Kmeč. glas 44 (1987) 27, 10.

Zatiranje regačice. Kmeč. glas 44 (1987) 34, 12.

Zatiranje akacije. Kmeč. glas 44 (1987) 34, 12.

Obolenje samorodnic. Kmeč. glas 44 (1987) 34, 12.

374 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Trsna uš na samorodnici. Kmeč. glas 44 (1987) 34, 12.

Zatiranje slaka. Kmeč. glas 44 (1987) 36, 12.

Zatiranje breskove dresni. Kmeč. glas 44 (1987) 36, 12.

Ustreznost škropljenja koruzišča. Kmeč. glas 44 (1987) 36, 12.

Setev pšenice na dolgoletnem koruzišču. Kmeč. glas 44 (1987) 37, 9.

Razrite grede na vrtu. Kmeč. glas 44 (1987) 39, 10.

Molji v žitni shrambi. Kmeč. glas 44 (1987) 44, 9.

Gnitje krompirja v kleti. Kmeč. glas 44 (1987) 44, 9.

Bele mušice na feferonih. Kmeč. glas 44 (1987) 45, 9.

Obolenje pelargonij. Kmeč. glas 44 (1987) 45, 9.

Zatiranje strun. Kmeč. glas 44 (1987) 45, 9.

Zatiranje tolščaka. Kmeč. glas 44 (1987) 45, 9.

Čas škropljenja proti žitni pepelasti plesni in zatiranje rogovilčka. Kmeč. glas 44 (1987) 47, 12.

Bradatost - rizomanija - nova bolezen pese pri nas. Kmeč. glas 44 (1987) 47, 12.

Površinska rast in gnitje kolerabe. Kmeč. glas 45 (1988) 1, 7.

Smolikavost marelice. Kmeč. glas 45 (1988) 3, 13.

Bela gniloba česna in čebule. Kmeč. glas 45 (1988) 3, 13. Popravek 45 (1988) 4, 12.

Zatiranje medene detelje. Kmeč. glas 45 (1988) 3, 13.

Rižev mokar. Kmeč. glas 45 (1988) 4, 12.

Zatiranje plevelov v korenju. Kmeč. glas 45 (1988) 4, 12.

Zatiranje smolenca. Kmeč. glas 45 (1988) 4, 12.

O lastnostih fungicida dodina. Kmeč. glas 45 (1988) 5, 12.

Regačica uničila vrtno trato. Kmeč. glas 45 (1988) 5, 12.

Kapar na smokvi. Kmeč. glas 45 (1988) 5, 12.

Zatiranje uši na macesnu. Kmeč. glas 45 (1988) 7, 7.

Zatiranje žitnega molja. Kmeč. glas 45 (1988) 11, 12.

Gnitje korenja. Kmeč. glas 45 (1988) 11, 12.

Sušenje iglic na smrekah. Kmeč. glas 45 (1988) 11, 12.

Zatiranje ščavja. Kmeč. glas 45 (1988) 12, 9.

Ranjena lipa. Kmeč. glas 45 (1988) 12, 9.

Gnojenje in škropljenje zatravljenega vinograda. Kmeč. glas 45 (1988) 12, 9.

Zatiranje zlatice na travnikih. Kmeč. glas 45 (1988) 15, 12.

Zatiranje mrtve koprive v vinogradu. Kmeč. glas 45 (1988) 15, 12.

Zatiranje robide na koruzišču. Kmeč. glas 45 (1988) 15, 12.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          375

Herbicidi za zatiranje plevela v česnu in čebuli. Kmeč. glas 45 (1988) 16, 12.

Zatiranje sadne monilije. Kmeč. glas 45 (1988) 16, 12.

Neznan škodljivec na vinski trti. Kmeč. glas 45 (1988) 19, 12.

Oleandrov rak. Kmeč. glas 45 (1988) 20, 12.

Premogov pepel poškodoval travno rušo. Kmeč. glas 45 (1988) 20, 12.

Sušenje jablanovega nasada. Kmeč. glas 45 (1988) 20, 12.

Češnjeva listna pegavost in njeno zatiranje. Kmeč. glas 45 (1988) 20, 12.

Bledica breskev. Kmeč. glas 45 (1988) 23, 20.

Poškodba koruze zaradi švedske mušice. Kmeč. glas 45 (1988) 23, 20.

Obolenje slive. Kmeč. glas 45 (1988) 23, 20.

Zatiranje bramorja. Kmeč. glas 45 (1988) 23, 20.

Mah na sintetični preprogi. Kmeč. glas 45 (1988) 24, 10.

Zatiranje strun.KG 45 (1988) 25, 9.

Tudi deževnik je lahko škodljiv. Kmeč. glas 45 (1988) 25, 9.

Pršice na okrasni rastlini. Kmeč. glas 45 (1988) 25, 9.

Hiranje pelargonij. Kmeč. glas 45 (1988) 25, 9.

Setev strniščnih posevkov po škropljenju s herbicidi. Kmeč. glas 45 (1988) 28, 11.

Pršice v vinogradu. Kmeč. glas 45 (1988) 28, 11.

Rjavenje tuje. Kmeč. glas 45 (1988) 28, 11.

Trobenticam rumenijo listi. Kmeč. glas 45 (1988) 30, 10.

Zatiranje robidovja. Kmeč. glas 45 (1988) 30, 10.

Zatiranje čmerike in praproti. Kmeč. glas 45 (1988) 30, 10.

Zatiranje njivske preslice. Kmeč. glas 45 (1988) 32, 8.

Bela mušica na pelargonjah. Kmeč. glas 45 (1988) 32, 8.

Slivi odpadajo plodovi. Kmeč. glas 45 (1988) 32, 8.

Rja na pelargonijah in nageljnih. Kmeč. glas 45 (1988) 32, 8.

Plutavost na pelargonijah. Kmeč. glas 45 (1988) 32, 8.

Zelje je napadla kapusova stenica. Kmeč. glas 45 (1988) 32, 8.

Zatiranje navadnega repinca. Kmeč. glas 45 (1988) 32, 8.

Krompirjeva plesen. Kmeč. glas 45 (1988) 32, 8.

Kako je treba pošiljati vzorce obolelih rastlin. Kmeč. glas 45 (1988) 32, 8.

Črna listna pegavost vrtnic. Kmeč. glas 45 (1988) 32, 8.

Navadna kostreba - plevel v koruzi. Kmeč. glas 45 (1988) 32, 8.

Zatiranje vijugaste masnice. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

376 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Poškodbe na leski. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Pšenica slabo uspeva. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Rjavenje listov lončnice vzpenjalke. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Uspešno zatiranje akacije. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Zatiranje trdoživih plevelov v koruzi. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Nezrelo koščičasto sadje odpada. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Kateri herbicidi se smejo uporabiti v koruzi. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Grintavost in odpadanje hrušk. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Virusna bolezen paradižnikov. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Zatiranje divjega sirka. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Zapleveljenost trate in gniloba kutin. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Ogrci brazdastega trsnega rilčkarja škodujejo lončnicam. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Zimzelena magnolija rumeni. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Zatiranje strun v vrtu. Kmeč. glas 45 (1988) 33, 11.

Poškodbe zaradi suše. Kmeč. glas 45 (1988) 36, 11.

Zatiranje preslice. Kmeč. glas 45 (1988) 36, 11.

Zatiranje srhkodlakavega ščira. Kmeč. glas 45 (1988) 36, 11.

Zatiranje voluharja. Kmeč. glas 45 (1988) 36, 11.

Zatiranje rmana in mahu. Kmeč. glas 45 (1988) 36, 11.

Ostanki herbicidov in setev travnodeteljnih mešanic. Kmeč. glas 45 (1988) 36, 11.

Zatiranje suholetnice. Kmeč. glas 45 (1988) 36, 11.

Virusna bolezen paradižnikov. Kmeč. glas 45 (1988) 36, 11.

Zatiranje rese. Kmeč. glas 45 (1988) 36, 11.

Zatiranje jesenskega podleska. Kmeč. glas 45 (1988) 36, 11.

Bledenje listov difenbahije. Kmeč. glas 45 (1988) 37, 10.

Zatiranje akacije. Kmeč. glas 45 (1988) 37, 10.

Zatiranje hrena. Kmeč. glas 45 (1988) 37, 10.

Pršice na jablani. Kmeč. glas 45 (1988) 37, 10.

Močna okužba vinske trte s peronosporo. Kmeč. glas 45 (1988) 37, 10.

Plutavost na pelargonijah. Kmeč. glas 45 (1988) 37, 10.

Bledica ali kloroza vinske trte. Kmeč. glas 45 (1988) 37, 10.

Hiranje fižola in kumar. Kmeč. glas 45 (1988) 37, 10.

Ožig in plutavost pelargonij. Kmeč. glas 45 (1988) 37, 10.

Zatiranje krvave srakonje. Kmeč. glas 45 (1988) 41, 9.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          377

Navadni repik. Kmeč. glas 45 (1988) 41, 9.

Poskus naravnega zatiranja škodljivcev v Afriki. Kmeč. glas 45 (1988) 43, 11.

Zatiranje semenskih plevelov na zelenjavni gredi. Kmeč. glas 45 (1988) 45, 11.

Zatiranje bramorja. Kmeč. glas 45 (1988) 46, 12.

Zatiranje slaka v pšenici. Kmeč. glas 45 (1988) 47-48, 12.

Kapar na limonovcu in pomarančevcu. Kmeč. glas 45 (1988) 50, 12.

Resokrilci (tripsi) na mandarini. Kmeč. glas 45 (1988) 50, 12.

Plutavost in stenice na zelju. Kmeč. glas 45 (1988) 50, 12.

Zatiranje slaka v pšenici. Kmeč. glas 45 (1988) 50, 12.

Zatiranje bolezni in škodljivcev z domačimi pripravki. Mohorjev koledar 1989, 149-151.

Rdeča listna pegavost češpelj. Kmeč. glas 45 (1988) 51, 11.

Poškodbe zaradi čebulnega molja. Kmeč. glas 45 (1988) 51, 11.

Golšavost kapusnic na zelju. Kmeč. glas 46 (1989) 2, 12.

Zatiranje mahu v sadovnjaku. Kmeč. glas 46 (1989) 4, 12.

Zatiranje smolenca v okopavinah. Kmeč. glas 46 (1989) 7, 11.

Zatiranje bele gnilobe. Kmeč. glas 46 (1989) 7, 11 in 8, 11.

Zatiranje bele omele. Kmeč. glas 46 (1989) 7, 11 in 10, 11.

Odpadanje listov pri gumovcu. Kmeč. glas 46 (1989) 7, 11 in 8, 11.

Ali herbicid atrazin škodi nadaljnjim posevkom. Kmeč. glas 46 (1989) 12, 12 in 15. 17.

Zatiranje gabeza. Kmeč. glas 46 (1989) 13, 10 in 15, 17.

Zatiranje zebrata in smolenca. Kmeč. glas 46 (1989) 14, 10.

Obolenje krmne pese. Kmeč. glas 46 (1989) 15, 17.

Poškodbe asparagusa in krizantem. Kmeč. glas 46 (1989) 21, 10.

Srebrne ribice v hiši. Kmeč. glas 46 (1989) 21, 10.

Zatiranje plevela v podsevku s korenjem. Kmeč. glas 46 (1989) 22, 10.

Pomanjkanje magnezija na krompirju. Kmeč. glas 46 (1989) 22, 10.

Prehlad listja. Kmeč. glas 46 (1989) 23, 10.

Strupenost zlatice. Kmeč. glas 46 (1989) 27, 13.

Škropljenje pšenice s fosalonom. Kmeč. glas 46 (1989) 27, 13.

Golšavost kapusnic na kolerabi. Kmeč. glas 46 (1989) 29, 11.

Bolezen česna in neznane rastline. Kmeč. glas 46 (1989) 30, 11.

Zatiranje ščavja. Kmeč. glas 46 (1989) 34, 11.

Čebula prehaja v cvet. Kmeč. glas 46 (1989) 34, 11.

Vnaprejšnje zatiranje smolenca. Kmeč. glas 46 (1989) 36, 12.

378 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Bolezen in škodljivci na češplji. Kmeč. glas 46 (1989) 36, 12.

Krastavost krompirja. Kmeč. glas 46 (1989) 38, 11.

Pelargonije rumenijo. Kmeč. glas 46 (1989) 38, 11.

Zatiranje slaka v pšenici. Kmeč. glas 46 (1989) 38, 11.

Pesna listna pegavost. Kmeč. glas 46 (1989) 38, 11.

Zatiranje krompirjeve plesni. Mohorjev koledar 1990, 107-110.

Zatiranje rudbekije. Kmeč. glas 46 (1989) 46, 10.

Zatiranje ščavja. Kmeč. glas 47 (1990) 3, 15.

Zatiranje lapuha. Kmeč. glas 47 (1990)11, 23.

Sajenje krompirja na lani škropljeno koruzišče. Kmeč. glas 47 (1990) 13, 23.

Uši na krompirjevih gomoljih. Kmeč. glas 47 (1990) 15, 26.

Mešanje bayletona in anitena. Kmeč. glas 47 (1990) 15, 26.

Azaleji odpada listje. Kmeč. glas 47 (1990) 1-18, 27.

Prehlad jablanovih listov. Kmeč. glas 47 (1990) 21, 23.

Zatiranje jesenskega podleska. Kmeč. glas 47 (1990) 21, 23.

Zatiranje travniških plevelov. Kmeč. glas 47 (1990) 21, 23.

Zatiranje ščurkov. Kmeč. glas 47 (1990) 21, 23. Popravek 23,11.

Ali je škropljenje sadnega drevja zdravju nevarno? Kmeč. glas 47 (1990) 21, 23. Popravek 23, 11.

Zatiranje kislice. Kmeč. glas 47 (1990) 26, 22.

Ožig koruze in fižola. Kmeč. glas 47 (1990) 26, 22.

Setev pese in korenja na škropljeno njivo. Kmeč. glas 47 (1990) 20, 12.

Nageljnova rja. Kmeč. glas 47 (1990) 36, 12.

Pepelasta plesen na jonatanu in rdeča listna pegavost češpelj. Kmeč. glas 47 (1990) 36, 12.

Rjavenje listja jabolk in hrušk. Kmeč. glas 47 (1990) 36, 12.

Zatiranje vodne mete. Kmeč. glas 47 (1990) 37, 4.

Trosenje pepela v vinogradu. Kmeč. glas 47 (1990) 37, 4.

Setev pšenice za škropljeno koruzo. Kmeč. glas 47 (1990) 37, 4.

Hišna goba v stanovanju. Kmeč. glas 47 (1990) 41, 11.

Travniški komar v stanovanju.Kmeč. glas 47 (1990) 42, 11.

Rjavenje španskega bezga. Kmeč. glas 47 (1990) 44, 11.

Zatiranje gabeza. Kmeč. glas 47 (1990) 44, 1.

Zatiranje plevelov v krmnih posevkih. Kmeč. glas 47 (1990) 46, 12.

Zatiranje uši na pelargonijah. Kmeč. glas 47 (1990) 46, 12.

Zatiranje kopriv. Kmeč. glas 47 (1990) 50, 11.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          379

Zatiranje rogovilčka. Kmeč. glas 48 (1991) 3, 11.

Rjavenje dracene. Kmeč. glas 48 (1991) 6, 12.

Kaparji na citrusu. Kmeč. glas 48 (1991) 9, 11.

Zatiranje ščavja. Kmeč. glas 48 (1991) 9, 12.

Zatiranje kaparja na araliji. Kmeč. glas 48 (1991) 9, 12.

Zatiranje kostrebe in kurjih črevc v vinogradu. Kmeč. glas 48 (1991) 9, 12.

Odvračanje ptic iz vinograda. Kmeč. glas 48 (1991) 10, 11.

Različne težave pri sadnem drevju. Kmeč. glas 48 (1991) 12, 12.

Srakoperec med pšenico. Kmeč. glas 48 (1991) 13, 12.

Kletna goba na krompirju. Kmeč. glas 48 (1991) 19, 7.

Težave v vrtu in kuhinji. Kmeč. glas 48 (1991) 19, 7.

Plutavost boskopskega kosmača. Kmeč. glas 48 (1991) 22, 12.

Plevel pod brajdo in hruškami. Kmeč. glas 48 (1991) 24, 12.

Zatiranje regačice v sadovnjaku. Kmeč. glas 48 (1991) 24, 12.

Propadanje grozdja samorodnic. Kmeč. glas 48 (1991) 26, 12.

Ali so hrošči na ščavju strupeni za živino? Kmeč. glas 48 (1991) 28, 8.

Črnoba palm in oleandrov. Kmeč. glas 48 (1991) 28, 8.

Pegavost begonij in pelargonij. Kmeč. glas 48 (1991) 29, 9.

Zatiranje bolezni na repi. Kmeč. glas 48 (1991) 31, 10.

Ali je mikal sistemični fungicid? Kmeč. glas 48 (1991) 32, 10.

O nevarnostih herbicidnih ostankov za naslednje posevke. Kmeč. glas 48 (1991) 32, 10.

Zatiranje zelenkastega ščira. Kmeč. glas 48 (1991) 33, 8.

Škodljivost predenice. Kmeč. glas 48 (1991) 35, 11.

Sovka na solati. Kmeč. glas 48 (1991) 35, 11.

Zatiranje preslice v koruzi. Kmeč. glas 48 (1991) 35, 11.

Zatiranje plevelov v krompirju. Kmeč. glas 48 (1991) 35, 11.

Zatiranje robidovja v vinogradu. Kmeč. glas 48 (1991) 35, 11.

Ogrci majskega hrošča uničujejo travnik. Kmeč. glas 48 (1991) 35, 11.

Zatiranje kostrebe. Kmeč. glas 48 (1991) 37, 9.

Pesna listna pegavost. Kmeč. glas 48 (1991) 37, 9.

Zatiranje pirnice na strnišču jarega ječmena. Kmeč. glas 48 (1991) 37, 10.

Gosenice objedajo zeljne glave. Kmeč. glas 48 (1991) 37, 10.

Gnitje nektarink. Kmeč. glas 48 (1991) 37, 10.

Odpravljanje žitnega molja. Kmeč. glas 48 (1991) 36, 9.

380 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Obolenja različnih rastlin. Kmeč. glas 48 (1991) 39, 12.

Bolezni na jablani, kakteji in fižolu. Kmeč. glas 48 (1991) 39, 12.

Zatiranje gladiolovega tripsa. Kmeč. glas 48 (1991) 39, 12.

Kristavec. Kmeč. glas 48 (1991) 41, 12.

Jesensko škropljenje ječmena. Kmeč. glas 48 (1991) 42, 12.

Priprava zemljišča za česen. Kmeč. glas 48 (1991) 42, 12.

Slak v koruzi. Kmeč. glas 48 (1991) 42, 12.

Volnate uši na streptokarpusu. Kmeč. glas 48 (1991) 43, 12.

Odstopanje lubja na jablani. Kmeč. glas 48 (1991) 43, 12.

Poškodbe paradižnika in rabarbare. Kmeč. glas 48 (1991) 43, 12.

Odganjanje krtov. Kmeč. glas 48 (1991) 44, 10.

Zatiranje hrena na njivi. Kmeč. glas 48 (1991) 44, 10.

Srakoperec v pšenici. Kmeč. glas 48 (1991) 44, 10.

Sušica lipovkinih vej. Kmeč. glas 48 (1991) 45, 12.

Strupenost asuloxa in deherbana za koruzno ličkanje. Kmeč. glas 48 (1991) 45, 12.

Kapar na oleandru. Kmeč. glas 48 (1991) 45, 12.

Obročkasta gniloba. Kmeč. glas 48 (1991) 47, 10.

Ali herbicid harmony zatira muhvič? Kmeč. glas 48 (1991) 48, 12.

Zatiranje metlike in ščira. Kmeč. glas 48 (1991) 49, 11.

Recept za kuhanje žveplenoapnene brozge. Kmeč. glas 48 (1991) 49, 11.

Zatiranje raznih plevelov. Kmeč. glas 48 (1991) 50, 12.

Gnitje endivije. Kmeč. glas 49 (1992) 3, 10.

Zatiranje fižolarja. Kmeč. glas 49 (1992) 5, 12.

Molj v stanovanju. Kmeč. glas 49 (1992) 6, 9.

Zatiranje bramorja in strun. Kmeč. glas 49 (1992) 6, 9.

Še enkrat: Recept za kuhanje žveplenoapnene brozge. Kmeč. glas 49 (1992) 7, 12.

Zatiranje žitnega škodljivca v shrambi. Kmeč. glas 49 (1992) 7, 12.

Krt - nadloga v sadovnjaku. Kmeč. glas 49 (1992) 7, 12.

Obročkasta nekroza krompirjevih gomoljev. Kmeč. glas 49 (1992) 8, 11.

Zatiranje praproti. Kmeč. glas 49 (1992) 11, 12.

Zatiranje plevela v žitu s podsevkom. Kmeč. glas 49 (1992) 11, 12.

Zatiranje ščavja na travniku. Kmeč. glas 49 (1992) 11, 12.

Različne težave v vinogradu. Kmeč. glas 49 (1992) 12, 12.

Zatiranje kumarne plesni. Kmeč. glas 49 (1992) 12, 12.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          381

Preprečevanje rožičavosti na češpljah. Kmeč. glas 49 (1992) 12, 12.

Zatiranje plevela v špinači. Kmeč. glas 49 (1992) 12, 12. Popravek 13, 12.

Herbicid za koruzo s fižolom kot vmesnim posevkom. Kmeč. glas 49 (1992) 13, 12.

Voluhar v vinogradu. Kmeč. glas 49 (1992) 13, 12.

Fižolov ožig. Kmeč. glas 49 (1992) 13, 12.

Nekakovostna fungicida. Kmeč. glas 49 (1992) 14, 11.

Zatiranje plevelov med krmno peso in bučami. Kmeč. glas 49 (1992) 14, 11.

Zatiranje lobode in bolezen begonij. Kmeč. glas 49 (1992) 14, 11.

Zatiranje plevelov med korenjem in kolerabo. Kmeč. glas 49 (1992) 14, 11.

Kapar na šefleri. Kmeč. glas 49 (1992) 13, 12.

Bolezen na križancu maline in robide. Kmeč. glas 49 (1992) 15, 9.

Močna zapleveljenost z muhvičem. Kmeč. glas 49 (1992) 16, 12.

Zatiranje mahu na travniku. Kmeč. glas 49 (1992) 16, 12.

Ali so ostanki asuloxa škodljivi za korenje. Kmeč. glas 49 (1992) 16, 12.

Zatiranje ščavja in zlatice. Kmeč. glas 49 (1992) 16, 12.

Fungicidi proti jablanovemu škrlupu. Kmeč. glas 49 (1992) 17, 11.

Škropljenje proti plevelom v koruzi pred vznikom ali po njem. Kmeč. glas 49 (1992) 17, 11.

Ustreznost tal, škropljenih z radazinom za naslednje posevke. Kmeč. glas 49 (1992) 19, 10.

Zatiranje korenja na travniku. Kmeč. glas 49 (1992) 19, 10.

Bolezni na orehu, vinski trti in japonski trdoleski. Kmeč. glas 49 (1992) 22, 10.

Bela krompirjeva trohnoba. Kmeč. glas 49 (1992) 24, 12.

Zatiranje akacije in regačice. Kmeč. glas 49 (1992) 24, 12.

Rjavenje okrasnega iglavca. Kmeč. glas 49 (1992) 25, 11.

Obolenja in poškodbe sadnega drevja. Kmeč. glas 49 (1992) 25, 11.

Zatiranje mrtve koprive. Kmeč. glas 49 (1992) 25, 11.

Podsetev detelje v škropljeno pšenico. Kmeč. glas 49 (1992) 25, 11.

Črnenje hruševih listov. Kmeč. glas 49 (1992) 25, 11.

Poškodbe vinske trte in obolenje krompirja. Kmeč. glas 49 (1992) 25, 11.

O gnezdenju lastovk. Kmeč. glas 49 (1992) 25, 12.

Zatiranje kurjih črevc v topli gredi. Kmeč. glas 49 (1992) 25, 11.

Macesnu in omoriki odpadajo iglice. Kmeč. glas 49 (1992) 26, 11.

Kap marelice. Kmeč. glas 49 (1992) 26, 11.

Žitni molj v rži. Kmeč. glas 49 (1992) 27, 9.

Molji v senu. Kmeč. glas 49 (1992) 27, 9.

382 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Zatiranje kostrebe v koruzi. Kmeč. glas 49 (1992) 27, 9.

Škropljenje pšenice s herbicidi. Kmeč. glas 49 (1992) 28, 9.

Obolenji jablan. Kmeč. glas 49 (1992) 29, 11.

Zatiranje prosastih plevelov v koruzi. Kmeč. glas 49 (1992) 29, 11.

Rdečenje listja vinske trte. Kmeč. glas 49 (1992) 29, 11.

Zatiranje navadne (travniške) lakote. Kmeč. glas 49 (1992) 31, 9.

Zatiranje slaka. Kmeč. glas 49 (1992) 31, 9.

Uporabnost pripravljenega škropiva. Kmeč. glas 49 (1992) 31, 9.

Zatiranje čebulne plesni. Kmeč. glas 49 (1992) 31, 9.

Ali škropljeno koruzišče ustreza za rž? Kmeč. glas 49 (1992) 32, 9.

Obolenja okrasnih rastlin. Kmeč. glas 49 (1992) 32, 9.

Zatiranje kumarne plesni. Kmeč. glas 49 (1992) 32, 9.

Obolenje češnje, pršica na jablani. Kmeč. glas 49 (1992) 38,12.

Zatiranje muhviča in kostrebe. Kmeč. glas 49 (1992) 39,11.

Zatiranje resokrilca in sadne pršice. Kmeč. glas 49 (1992) 39,11.

Zatiranje ptičje dresni. Kmeč. glas 49 (1992) 41,12.

Zatiranje njivske preslice. Kmeč. glas 49 (1992) 41,12.

Zatiranje žitnega molja. Kmeč. glas 49 (1992) 42,11.

Strune v pesi. Kmeč. glas 49 (1992) 42,11.

Zatiranje koruznega molja. Kmeč. glas 49 (1992) 42,11.

Zatiranje fižolarja. Kmeč. glas 49 (1992) 44,11.

Zatiranje praproti na bodoči njivi. Kmeč. glas 49 (1992) 44,11.

Zatiranje vretenastega muhviča. Kmeč. glas 49 (1992) 47,12.

Zatiranje plesni na gladiolah. Kmeč. glas 49 (1992) 49,21.

Herbicid proti plevelom v vinogradu. Kmeč. glas 50 (1993) 7, 10.

Junijski hrošč. Kmeč. glas 50 (1993) 17, 22.

Zatiranje rogovilčka. Kmeč. glas 50 (1993) 20, 13.

O škropljenju zemljišča za setev trave. Kmeč. glas 50 (1993) 20,13.

Ščavje in akarinoza vinske trte. Kmeč. glas 50 (1993) 22, 26.

Varstvo rastlin. Kmeč. glas 50 (1993) 23, 10.

O raznih rastlinskih motnjah. Kmeč. glas 50 (1993) 23, 10.

Zlati hrošči na jablani. Kmeč. glas 50 (1993) 24, 13.

Obolenje nageljnov. Kmeč. glas 50 (1993) 26, 23.

Hiranje krompirjevega nasada. Kmeč. glas 50 (1993) 26, 23.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          383

Zatiranje njivskega lisičjega repa. Kmeč. glas 50 (1993) 26, 23.

Gnitje češenj. Kmeč. glas 50 (1993) 27, 11.

Kostreba v krmni pesi. Kmeč. glas 50 (1993) 27, 11.

O plevelih v koruzi. Kmeč. glas 50 (1993) 27, 11.

Zatiranje plevelov v vinogradu. Kmeč. glas 50 (1993) 27, 11.

Preganjanje deževnikov. Kmeč. glas 50 (1993) 27, 11.

O kobulnici na travniku. Kmeč. glas 50 (1993) 27, 11.

Obolenje fižola in vrtnic. Kmeč. glas 50 (1993) 28, 11.

Predenica na korenčku. Kmeč. glas 50 (1993) 31, 10.

Zatiranje kanadske hudoletnice. Kmeč. glas 50 (1993) 31, 10.

Neužitni krompirjevi gomolji. Kmeč. glas 50 (1993) 33, 8.

Ostanki herbicidov. Kmeč. glas 50 (1993) 33, 8.

Določitev dveh rastlin. Kmeč. glas 50 (1993) 33, 8.

Gnitje paprike. Kmeč. glas 50 (1993) 34, 12.

Amorfa na gredi. Kmeč. glas 50 (1993) 35, 11.

Sadna pršica. Kmeč. glas 50 (1993) 35, 11.

Bolni fižol. Kmeč. glas 50 (1993) 35, 11.

Plevel - krvava srakonja v koruzi. Kmeč. glas 50 (1993) 38, 13.

Rja na žitu in krmni travi. Kmeč. glas 50 (1993) 38, 13.

Bolne rože. Kmeč. glas 50 (1993) 38, 13.

Konjska griva. Kmeč. glas 50 (1993) 38, 13.

Poškodbe od strun. Kmeč. glas 50 (1993) 38, 13.

Fiziološka bolezen vinske trte. Kmeč. glas 50 (1993) 39, 11.

Tarot ne omejuje setve pšenice. Kmeč. glas 50 (1993) 39, 11.

Grahar in fižolar. Kmeč. glas 50 (1993) 41, 13.

Neužitni krompirjevi gomolji. Kmeč. glas 50 (1993) 41, 13.

Zatiranje rogovilčka. Kmeč. glas 50 (1993) 41, 13.

Zatiranje žitnega žužka. Kmeč. glas 50 (1993) 41, 13.

Ostanki herbicidov v tleh in naslednji posevki. Kmeč. glas 50 (1993) 41, 13.

Rja na nageljnih. Kmeč. glas 50 (1993) 41, 13.

Sušica listavcev na rdečem ribezu. Kmeč. glas 50 (1993) 41, 13.

Rjavenje kutinovega plodu. Kmeč. glas 50 (1993) 44, 13.

Črvi v drvih. Kmeč. glas 50 (1993) 46, 12.

Določitev dveh rastlin. Kmeč. glas 50 (1993) 47, 12.

384 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Določitev treh vrst rastlin. Kmeč. glas 50 (1993) 47, 12.

Bolezni vrtnic in pelargonij. Kmeč. glas 50 (1993) 48, 13.

Zatiranje navadnega vratiča. Kmeč. glas 50 (1993) 48, 13.

Nadležne stonoge. Kmeč. glas 50 (1993) 48, 13.

Zatiranje sovk v vrtu. Kmeč. glas 50 (1993) 51, 11.

Hruševa rja. Kmeč. glas 50 (1993) 51, 11.

Obročkasta nekroza krompirjevih gomoljev. Kmeč. glas 51 (1994) 1, 9.

Odvračanje vran. Kmeč. glas 51 (1994) 6, 13.

Težave s škodljivci. Kmeč. glas 51 (1994) 6, 13.

Herbicidi za zatiranje muhviča. Kmeč. glas 51 (1994) 6, 13.

Fižolar pod podom. Kmeč. glas 51 (1994) 10, 13.

Rja in plutavost pelargonij. Kmeč. glas 51 (1994) 10, 13.

Bolezni in škodljivci na vinski trti. Kmeč. glas 51 (1994) 11, 13.

Kletna goba na krompirju. Kmeč. glas 51 (1994) 11, 13.

Zatiranje muhviča v koruzi. Kmeč. glas 51 (1994) 18, 11.

Zatiranje regrata na trati. Kmeč. glas 51 (1994) 18, 11.

Čakalna doba za volaton. Kmeč. glas 51 (1994) 18, 11.

Težave z astrami, pelargonijami in s cinijami. Kmeč. glas 51 (1994) 26, 11.

Deteljni pojalnik. Kmeč. glas 51 (1994) 28, 11.

Zatiranje ščurkov. Kmeč. glas 51 (1994) 28, 11.

Škodljivci na češnji in češpljah (slivah). Kmeč. glas 51 (1994) 29, 9.

Žitni škodljivec v kašči. Kmeč. glas 51 (1994) 35, 13.

Goba v kleti. Kmeč. glas 51 (1994) 35, 13.

Bolhači in pegavost kitajskega kapusa. Kmeč. glas 51 (1994) 38, 12.

Krompirjevi gomolji prevrtani od strun. Kmeč. glas 51 (1994) 38, 12.

Baržunasti oslez v vrtu. Kmeč. glas 51 (1994) 38, 12.

Dve bolezni na pelargonijah. Kmeč. glas 51 (1994) 40, 13.

Rastne motnje pri okrasnih rastlinah. Kmeč. glas 51 (1994) 40, 13.

Zatiranje pepelaste plesni vinske trte. Kmeč. glas 51 (1994) 43, 12.

Škodljivci v pšeničnem zrnju. Kmeč. glas 51 (1994) 43, 12.

Odvračanje divjadi. Kmeč. glas 51 (1994) 43, 12.

Škodljivec na repi. Kmeč. glas 51 (1994) 48, 11.

Škodljivec krmne pese in česna. Kmeč. glas 52 (1995) 13, 18.

Zatiranje rogovilčka na njivi s krompirjem. Kmeč. glas 52 (1995) 13, 18.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          385

Zatiranje bršljana. Kmeč. glas 52 (1995) 14, 18.

Težave pri hruškah, krompirju in na pašniku. Kmeč. glas 52 (1995) 14, 18.

Ščavje. Kmeč. glas 52 (1995) 15, 18.

Plutavost na pelargonijah. Kmeč. glas 52 (1995) 19, 12.

Zatiranje fižolarja. Kmeč. glas 52 (1995) 19, 12.

Ustrezna temperatura za uporabo herbicidov. Kmeč. glas 52 (1995) 19, 12.

Bolezen česna in zatiranje podgan. Kmeč. glas 52 (1995) 21, 13.

Zatiranje plevelov v koruzi. Kmeč. glas 52 (1995) 21, 13.

Zatiranje prosastih plevelov v koruzi. Kmeč. glas 52 (1995) 26, 17.

Robidovje in srnjad. Kmeč. glas 52 (1995) 26, 17.

Jablanov rak. Kmeč. glas 52 (1995) 26, 17.

Zatiranje škrobotca na travniku. Kmeč. glas 52 (1995) 29, 16.

Bulavost azalej. Kmeč. glas 52 (1995) 29, 16.

Vnaprejšnje zatiranje slaka. Kmeč. glas 52 (1995) 39, 11.

Zatiranje toge zajčje deteljice. Kmeč. glas 52 (1995) 39, 11.

Rogovilček. Kmeč. glas 52 (1995) 50, 12.

Zatiranje koruznega molja. Kmeč. glas 52 (1995) 51, 16.

Rak in trips na oleandru. Kmeč. glas 53 (1996) 3, 12.

Porov molj. Kmeč. glas 53 (1996) 3, 12.

Neužiten krompir. Kmeč. glas 53 (1996) 4, 13.

O raznih motnjah. Kmeč. glas 53 (1996) 4, 13.

Odpadanje popkov. Kmeč. glas 53 (1996) 4, 13.

Zatiranje kostrebe. Kmeč. glas 53 (1996) 4, 13.

Bramor. Kmeč. glas 53 (1996) 4, 13.

Rjavenje listov. Kmeč. glas 53 (1996) 4, 13.

Prašne uši v kleti. Kmeč. glas 53 (1996) 8, 13.

Razne težave v vrtu. Kmeč. glas 53 (1996) 8, 13.

Jesenski česen. Kmeč. glas 53 (1996) 12, 13.

Prosasti pleveli v koruzi. Kmeč. glas 53 (1996) 12, 13.

Zatiranje strun. Kmeč. glas 53 (1996) 13, 16.

Zatiranje krtov. Kmeč. glas 53 (1996) 14, 17.

Pepelasta plesen vinske trte. Kmeč. glas 53 (1996) 16, 12.

Razni pleveli v koruzi. Kmeč. glas 53 (1996) 18, 13.

Obolenje tise. Kmeč. glas 53 (1996) 20, 16.

386 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Ali kalijev sulfat zatira strune? Kmeč. glas 53 (1996) 21, 12.

Zatiranje osata in grahorja v pšenici. Kmeč. glas 53 (1996) 22, 17.

Zatiranje muhviča. Kmeč. glas 53 (1996) 25, 12.

Razni škodljivci na zelju. Kmeč. glas 53 (1996) 25, 12.

Poškodbe fižolovih listov. Kmeč. glas 53 (1996) 25, 12.

Herbicid za plevele v zeleni. Kmeč. glas 53 (1996) 26, 12.

Obolenje češenj. Kmeč. glas 53 (1996) 26, 12.

Zatiranje plevelov v kolerabi in krmni pesi. Kmeč. glas 53 (1996) 33, 12.

Rdeči listni ožig na samorodnicah. Kmeč. glas 53 (1996) 33, 12.

Plutavost na pelargonijinih listih. Kmeč. glas 53 (1996) 33, 12.

Zatiranje akacije. Kmeč. glas 53 (1996) 34, 13.

Češnjeva listna pegavost in luknjičavost. Kmeč. glas 53 (1996) 36, 12.

Bakterijski ožig koščičarjev. Kmeč. glas 53 (1996) 36, 12.

Namerna poškodba žametnice. Kmeč. glas 53 (1996) 38, 12.

Zatiranje njivske preslice na strnišču. Kmeč. glas 53 (1996) 40, 13.

Zatiranje travniške lakote. Kmeč. glas 53 (1996) 47, 12.

Obolenje marelic. Kmeč. glas 53 (1996) 48, 12.

Zatiranje pirnice. Kmeč. glas 53 (1996) 48, 12.

Trdoživi pleveli v koruzi. Kmeč. glas 54 (1997) 12, 13.

Zatiranje polžev. Kmeč. glas 54 (1997) 12, 13.

Preslica in slak. Kmeč. glas 54 (1997) 12, 13.

Plutavost klivij. Kmeč. glas 54 (1997) 18, 13.

Propad pese zaradi zamenjave herbicidov. Kmeč. glas 54 (1997) 23, 13.

Koreninske uši na solati. Kmeč. glas 54 (1997) 23, 13.

Čebulna muha - kako jo zatiramo? Kmeč. glas 54 (1997) 27, 13.

Nezadostno delovanje herbicida tarota. Kmeč. glas 54 (1997) 27, 13.

Zatiranje stonog in rilčkarja. Kmeč. glas 54 (1997) 32, 13.

Kapar in prehlad pri limoni. Kmeč. glas 54 (1997) 32, 13.

Hiranje marelic. Kmeč. glas 54 (1997) 41, 9.

Sršeni nad balkonom. Kmeč. glas 54 (1997) 41, 9.

Zatiranje bramorja. Kmeč. glas 55 (1998) 7, 8.

Zatiranje muhviča v koruzi. Kmeč. glas 55 (1998) 8, 8.

Zatiranje ščavja. Kmeč. glas 55 (1998) 13, 9.

Gladež. Kmeč. glas 55 (1998) 13, 9.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          387

Plutavost pelargonij. Kmeč. glas 55 (1998) 13, 9.

Odvračanje krta. Kmeč. glas 55 (1998) 14, 9.

Zatiranje regrata. Kmeč. glas 55 (1998) 14, 9.

Gnitje kolerabe. Kmeč. glas 55 (1998) 14, 9.

Zatiranje muhviča v koruzi. Kmeč. glas 55 (1998) 17, 9.

Škropljenje krmne pese. Kmeč. glas 55 (1998) 17, 9.

Zatiranje divjega repuha. Kmeč. glas 55 (1998) 24, 9.

Pepelovka na kosmulji. Kmeč. glas 55 (1998) 26, 6.

Zatiranje hruševe rje. Kmeč. glas 55 (1998) 35, 8.

Pepelovka vinske trte na modri frankinji. Kmeč. glas 55 (1998) 37, 9.

Motnje pri limoni in ameriških borovnicah. Kmeč. glas 55 (1998) 38, 8.

Zatiranje njivske preslice. Kmeč. glas 55 (1998) 41, 8.

Deževniki povzročajo škodo. Kmeč. glas 55 (1998) 45, 12.

Zatiranje žitnega žužka. Kmeč. glas 55 (1998) 45, 12.

Puhla repa. Kmeč. glas 55 (1998) 47, 8.

Zatiranje os in sršenov. Kmeč. glas 55 (1998) 47, 8.

Zatiranje srhkodlakavega ščira. Kmeč. glas 55 (1998) 48, 8.

Odvračanje krta. Kmeč. glas 55 (1998) 49, 9.

Zatiranje strun in plevelov v krmni pesi. Kmeč. glas 56 (1999) 17, 8.

Zatiranje plevelov v korenju. Kmeč. glas 56 (1999) 17, 8.

Zatiranje koreninskega plevela v krompirju. Kmeč. glas 56 (1999) 18, 8.

Zatiranje divjega česna na Barju. Kmeč. glas 56 (1999) 20, 8.

Zatiranje praproti na travniku. Kmeč. glas 56 (1999) 20, 8.

Zatiranje plevela v radiču. Kmeč. glas 56 (1999) 23, 9.

Zatiranje ščavja. Kmeč. glas 56 (1999) 24, 8.

Bakrenoapnena brozga v vinogradu. Kmeč. glas 56 (1999) 35, 8.

Zatiranje srhkodlakavega ščira. Kmeč. glas 56 (1999) 39, 8.

Barvne motnje na listju vinske trte. Kmeč. glas 56 (1999) 43, 8.

Šiške trtne uši na kvintonu. Kmeč. glas 56 (1999) 44, 8.

Zatiranje navadnega glavinca. Kmeč. glas 56 (1999) 47, 8.

Zatiranje golšavosti pri zelju in kolerabi. Kmeč. glas 57 (2000) 11, 9.

Zatiranje monilije z izvlečkom hrenovega listja. Kmeč. glas 57 (2000) 27, 8.

Užitnost samosevnega krompirja. Kmeč. glas 57 (2000) 31, 8.

Zatiranje kopriv. Kmeč. glas 57 (2000) 49, 8.

388 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Pripravek za zatiranje strun v krompirju. Kmeč. glas 58 (2001) 21, 8.

O žitnem molju. Kmeč. glas 58 (2001) 36, 8.

Zatiranje robinije (akacije). Kmeč. glas 59 (2002) 38, 8.

Zatiranje ščurkov. Kmeč. glas 60 (2003) 24, 9.

Zatiranje krtov. Kmeč. glas 60 (2003) 24, 9.

Zatiranje rmana na travniku. Kmeč. glas 60 (2003) 44, 9.

1.05 Poljudni članki

Zadružni družabni večer. Naša zadruga IV (1948) 5-6, 42-43.

Franc Mikuž - jubilejni članek. Naši razgledi (1960) 2 (193), 35.

Stoletnica Vinogradniške in sadjarske šole v Klosterneuburgu. Sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo 47=12 (1960) 211.

† Prof. dr. Ernst Gäumann - spominski zapis. Biol. vestn. XII (1964) 180-81.

Kosilnice so poznali že v rimski dobi. Kmeč. glas 22 (1965), 1, 3.

Ob izidu "Našega vrta". Naši razgledi (1966) 12, 258 (25. junija 1966).

Živinozdravnik se je zamislil. Kmeč. glas 23 (1966) 5, 12.

Sejem cvetja v Sisku. Naš vrt 3 (1968) 11-12, 178-179.

Utrinki s VII. mednarodnega kongresa za varstvo rastlin v Parizu. Delo, petkova stran 20. marca 1971.

Ali je kava nevarna. Mohorjev koledar, 1980, 141-142.

Prof. dr. Franc Janežič. Glasnik zaštite bilja IV (1981) 1, 24-25.

Od Mao Zedongovih komun ni ostalo dosti. Priredba. Sodob. kmet. 14 (1981) 12, 514-515.

Ob sedemdesetletnici prof. dr. Franceta Adamiča. Nova proizvodnja 32 (1981) 4-6, 131-132.

VTOZD za agronomijo. V brošuri Biotehniška fakulteta 1947-1982. Ljubljana, 1982, 15-18.

Ali kmetijce najlažje šolamo v stolpnicah? Pismo bralcev. Delo, Sobotna priloga 4. 6. 1983, 22.

Kako so se prehranjevali nekdaj. Mohorjev koledar 1984, 140-142.

Japonska - kmetijska dežela. Sodob. kmet.15 (1982) 2, 71-73. Ponatis v Hmeljarju 10 (1982), 10, 9.

O starosti in koncu sveta. Mohorjev koledar 1984, str. 113.

O nevarnostih naraščanja ogljikovega dvokisa v ozračju za podnebje. Moj mali svet 16 (1984) 1, 41.

Prof. dr. Franc Janežič primio Kidričevu nagradu. Glasnik zaštite bilja VIII (1985) 6, 216.

Dipl. ing. Miljeva Kač primila Jesenkovo priznanje. Glasnik zaštite bilja VIII (1985) 6, 216-217.

Kosti pripovedujejo. Mohorjev koledar 1985, 77-78.

Diskusijski prispevek "Za večji poudarek temeljnim raziskavam v biotehniških vedah". Raziskovalec 16 (1986) 12, 475.

Kmetijstvo je nastalo v Sveti deželi. Družina in dom 37 (1986) 1, 9.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          389

In memoriam dipl. ing. Lojze Prezelj. Nekrolog. Glasnik zaštite bilja X (1987) 1, 27 (skupaj s F. Adamičem).

Poročilo Nadzornega odbora Mohorjeve družbe v Celju za obdobje 1982-1986 (skupaj s kan. Francem Zdolškom in kan. Melhiorjem Golobom. Književni glasnik, nova ser. 7 (1987) 2, 10-11.

Jedrska zima kot posledica jedrske vojne. Mohorjev koledar 1987, str. 67.

Okvara genov vzrok srčnega infarkta. Mohorjev koledar 1987, 72-73.

Žive priče tisočletij. Mohorjev koledar 1988, 88.

F. W. Raiffeisen - utemeljitelj kmetijskega zadružništva - ob 170-letnici rojstva in stoletnici smrti. Sodob. kmet. 21 (1988) 2, 95-96.

V Romuniji bodo uničili vas. Sodob. kmet. 21 (1988) 7-8, 348-349.

Beg iz kmetijstva. Družina. Družinska priloga 8 (1988) 7-8, 108.

Podiranje drevja le ob mlaju. Gozd. vestn. 46 (1988) 25, 153.

Nekdanji varuh narave je danes njen onesnaževalec. Pismo bralcev. Delo 15. 4. 1989, Sobotna priloga, str. 30.

Nekdanji varuh narave je danes njen onesnaževalec. Delo 31 43, 22. febr. 1989, Znanje za razvoj, str. 4.

Pravljice - odsev želja in resničnih razmer. Mohorjev koledar 1989, 141-142.

V Romuniji bodo uničili vas. Sodob. kmet. 21 (1988) 7-8, 348-349.

Težke kovine v obcestnih tleh. Delo, Priloga znanje in razvoj, 3. 10. 1989, str. 5.

O tržnem gospodarstvu. Mohorjev koledar 1991, str. 100-102.

Portret skrajnega alternativnega kmeta. Sodob. kmet. 25 (1992) 1, 47.

Vegetarijanci so bolj zdravi. Mohorjev koledar 1993. Mohorjeva družba Celje. 1992, 163-164.

In memoriam Prof. Dr. rer. nat. Franz-Josef Schwinn. Res. Reports Biotechnical Faculty of the University of ljubljana, 67 (1996) 9.

Korajža velja! Mohorjev koledar 1997. Celje: Mohorjeva družba, 1996, 34-35.

Katera je bila prva? Delo, Priloga Znanje 18. 6. 1997, str. 10.

Ob 90-letnici zaslužnega profesorja dr. Franca Janežiča, Spominski zapis. ZbBF 71 (1998) 9-19 (skupaj z Leo Milevoj).

Zaslužni profesor dr. Franc Janežič - 90-letnik. Sodob. kmet. 32 (1999) 1, 57-58 (skupaj z L. Milevoj in S. Trdanom)..

Tipologija vzrokov za opustitev študija pri nemških študentih. Vestnik Univerze v Ljubljani 30 (1999) 1, 19.

Razred za naravoslovne vede. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 47. knjiga,

1996, Ljubljana 1997, 147-148.

Razred za naravoslovne vede. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 48. knjiga,

1997, Ljubljana 1998, 188-189.

390 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Razred za naravoslovne vede. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 49. knjiga,

1998, Ljubljana 1999, 162-163.

Razred za naravoslovne vede. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 50. knjiga,

1999, Ljubljana 2000, 178-179.

Razred za naravoslovne vede. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 51. knjiga,

2000, Ljubljana 2001, 132-134.

Razred za naravoslovne vede. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 52. knjiga,

2001, Ljubljana 2002, 199-201.

Maceljski, Milan: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 50. knjiga, Ljubljana 2000, 46-48.

O rasizmu. Koledar Mohorjeve družbe 2000. Celje: Mohorjeva družba 1999, 109-115.

Pismo bralcev: Neoporečno mleko v oporečni embalaži. Delo, Sobotna priloga, 1. 7. 2000.

Kreft, Ivan: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 54. knjiga, 20003, Ljubljana 2004, 46-48.

1.07 Objavljeni strokovni prispevki na konferenci (vabljeno predavanje)

Perspektivan prilog biotehnologije fitomedicini. Plenarni referat. VI. Jugosl. simpozijum o zaštiti bilja. Opatija, 2.-6. 12. 1986. Glasnik zaštite bilja IX (1986), 10-11, 353.

Sedanje stanje in perspektive varstva rastlin v Sloveniji. Uvodno predavanje. Zbornik predavanj in referatov s 1. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Radencih 24. in 25. februarja 1993. Ljubljana, 1993, 9-15.

1.08 Objavljeni znanstveni prispevki na konferenci

Die Bedeutung des Pflanzenschutzes in Jugoslawien, dargestellt mit Produktions- und Pflanzenschutzindices. VII. Intern. Pflanzenschutzkongress in Paris 21.-25. IX.1970. Zusammenfassungen der Vorträge, Seiten 39-40.

Orientacijska ocena izgub zaradi bolezni, škodljivcev in plevelov v SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji. Zašt. bilja (Beograd) 20 (1970) 109, 215-228.

Neke nove bolesti voćaka u Sloveniji. Izvodi naučnih i stručnih saopštenja sa petog kongresa voćara Jugoslavije, 25. - 29. X. 1971. Vrnjačka banja, 3 str. Jugosl. voćarsko društvo.

Uticaj herbicida ureata - patorana, malorana i dicurana - na broj talnih mikroorganizama. 10. jugoslovansko savetovanje o borbi protiv korova. Novi Sad, 1972, 31-36.

Dejstvo imisija SO2 na poljoprivreno i autohtono bilje u Zasavju. Prvi kongres ekologa Jugoslavije 27.-29. sept. 1973 u Beogradu. Zbornik referata i rezimea, str. 35-36.

O ogroženosti kmetijskih rastlin od žveplovega dvokisa in orientacijska ocena od industrijskih imisij prizadetega areala kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Razprave. Izdalo Društvo meteorologov Slovenije. Posebna številka, Ljubljana, 1975, 237-250.

Historijski aspekt kontaminacije poljoprivrednih proizvoda nepoželjnim supstancama. Prvi kongres ekologa Jugoslavije 27.-29. sept. 1973 u Beogradu. Zbornik referata i rezimea, str. 36.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          391

Uticaj herbicida ureata - klorbromurona, fluometurona i metobromurona - na rast nekih gljiva. Prvi kongres ekologa Jugoslavije 27.-29. sept. 1973 u Beogradu. Zbornik referata i rezimea, str. 36.

Dosedanje raziskave ogroženosti kmetijskih rastlin od SO2 in orientacijska ocena od industrijskih emisij prizadetega areala kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Simpozij Meteorologija - gospodarstvo v Ljubljani 17.-18. oktobra 1974. Ljubljana 1974, 12.

Plesnivost storžev koruze v Sloveniji. Savjetovanje o zaštiti bilja, Crikvenica 11. 13. XII.

1974. Biljna zaštita, rezimei referata 18 (1974) 195-196 (skupaj z Leo Milharčič).

Aetiology of dry rot on the fruits of 'Passa crassana' pear in connection with Alternaria tenuis. Četvrti kongres Unije fitopatologa mediteranskih zemalja, Zadar 5.-11. oktobra

1975. Sažeci referata str. 98.

Dosadašnji rezultati istraživanja hiponomološke faune Slovenije. Sadržaji referata III. simpozijum biosistematičara Jugoslavije, Novi Sad 24-27. VI. 1977, str. 32-33.

The influence of some herbicides on the change of sensitivity of rye to Claviceps purpurea Tul. 3rd International Congres of Plant Pathology 16.-23. 8. 1978. Abstract of papers 3rd International Congres of Plant Pathology, Munich, p. 254 (skupaj z Leo Milevoj).

Brassica oleracea var. acephala kao indikatorska biljka za biološko odredjivanje industrijskih ekshalacija. Rezimei referata II. kongresa zaštite bilja Jugoslavije, Vrnjačka banja 25.-29. X, 1982. V Glasnik zaštite bilja V (1982) 9-10, 434.

Procena gubitaka od bolesti, štetnika i korova u poljoprivrednoj biljnoj proizvodnji u SFR Jugoslaviji. Zbornik radova Drugi kongres zaštite bilja Vrnjačka Banja, 25.-29. oktobra 1982, 95-103 (skupaj z Natašo Kotnik).

Istraživanje rezistence izolata Botrytis cinerea Pers. iz vinograda dveju slovenačkih rejona na sistemične fungicide. Jugoslovansko savetovanje o primjeni pesticida. Neum, 1983. Zbornik radova, Sveska 5, str. 373-380.

Prispevek k preučevanju zatiranja plevelov na intenzivnih pašnikih v Sloveniji. Drugi kongres o korovima , Osijek, 19.-21. VI. 1984, Zbornik referata 377-385.

Upoznatost stanovništva sa zaštitom bilja, svojstvima fitofarmaceutskih sredstava i obim njihove upotrebe u nekim slovenskim općinama. Jugosl. savetovanje o primeni pesticida. Opatija 2.-6. 12. 1985. Zbornik radova, Savez društava za zaštitu bilja Jugoslavije, Beograd 1986, 365-371

Does bioregulator agrostemin stimulate or inhibit growth of soil fusaria. Fourth international symposium on microbial ecology. COME Conference Ljubljana, Yugoslavia, August 24.- 29. 1986. Abstracts str. 129 (skupaj z Z. Šfiligoj).

Zmanjševanje listne ploskve kot simulacijska metoda za ugotavljanje vpliva rastlinskih bolezni in poškodb na pridelke pri semenskem krompirju (Solanum tuberosum L.). VI. Jugosl. simpozij o zaštiti bilja. Glasnik zaštite bilja (Zagreb) IX (1986) 10-11, 365 (skupaj s T. Zupančičem).

Zmanjševanje listne ploskve kot simulacijska metoda za ugotavljanje vpliva rastlinskih bolezni in poškodb na pridelek pri paradižniku (Solanum lycopersici L.) . VI. Jugosl. simpozij o zaštiti bilja. Glasnik zaštite bilja (Zagreb) IX (1986) 10-11, 364-365 (skupaj z Marjetko Grča-Celec).

Obseg uporabe fitofarmacevtskih sredstev, znanje o njihovih stranskih vplivih, možnih zastrupitvah in najpogosteje uporabljani pripravki v nekaterih slovenskih občinah. Glasnik zaštite bilja (Zagreb) IX (1986) 10-11, 415.

392 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Mogučnost sistemičnog delovanja bakra putem žice na neke uzročnike gljivičnih bolesti na rajčici. VII. jugosl. simpozijum o zaštiti bilja, Opatija, 5.-9. 12. 1988. Glasnik zaštite bilja XI (1988) 8-9, 295.

Strah gradskih stanovnika pred reziduama fitofarmacevtskih sredstava u hrani u dve ljubljanske općine. VII. jugosl. simpozijum o zaštiti bilja, Opatija, 5.-9. 12. 1988. Glasnik zaštite bilja XI (1988) 8-9, 334.

Pathogenität des Pilzes Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schlecht. für Maissämlinge bzw, junge Maispflanzen. 46. Deutsche Pflanzenschutztagung in Regensburg 3.-7. Okt.

1988.   Programm str. 26. Širša objava v: Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin, 1988, 322 (skupaj z M. Zupan).

Physiologische Eigenschaften des Pilzes Trichoderma longibrachiatum Rifai und seine Pathogenität für Maiskeimlinge bzw. junge Maispflanzen. 46. Deutsche Pflanzenschutztagung in Regensburg 3.-7. Okt. 1988. Programm str. 26. Širša objava v: Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin, 1988, 323 (skupaj s F. Celarjem).

Variabilität des Pilzes Fusarium moniliforme var. subglutinans Wr. et Reink. 46. Deutsche Pflanzenschutztagung in Regensburg 3.-7. Okt. 1988. Programm str. 26. Širša objava v: Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin, 1988, 324 (skupaj z Leo Milevoj).

Epidemiology of pesticide residues in soils and plants in Slovenia/Yu during fifteen years. Third World Conference of Environmental and Health Hazards of Pesticides, Cairo-Egypt, Dec. 11-15 1989 Abstracts V-11-P.

Untersuchungen zur Biologie des Hopfen- (Mais-) Zünslers (Ostrinia nubilalis Hbn.) an Hopfen und Versuche zu seiner Bekämpfung. 47. Deutsche Pflanzenschutztagung 1.-5. Oktober 1990. Programm, str. 41. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, Heft 266, Berlin, Oktober 1990, str. 325 (skupaj s Klavdijo Matjaž in Milanom Žolnirjem).

Die Abneigung der Stadtbewohner gegen mit chemischen Pflanzenschutzmitteln behandelte landwirtschaftliche Produkte anhand einer Erhebung in Ljubljana/Jugoslawien. 47. Deutsche Pflanzenschutztagung 1.-5. Oktober 1990. Programm, str. 43. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, Heft 266, Berlin, Oktober 1990, str. 110.

Rezultati zatiranja pšenične pepelaste plesni (Erysiphe graminis f. sp. tritici) in pegavosti pšeničnih plev (Septoria nodorum) z novejšimi sistemičnimi fungicidi na dveh poskusnih mestih. XXX. jugosl. savjetov. o primeni pesticida. Opatija 4.-7. 12.

1989. Glasnik zaštite bilja XII (1989) 11-12, 384.

Versuche zur Unkrautbekämpfung in Heilpflanzen (Echinacea purpurea L. und Plantago afra L.) mit einigen Herbiziden. 43. International Symposium on crop protection. Rijskuniversiteit Gent, Faculteit van de Landbouwwetenschapen Gent, Belgium 7. 5. 1991. Summaries of the papers p. 33 (skupaj s T. Ilc).

Über Inokulation der Maiskolben mit verschiedenen Fusarium-Arten. 44th International Symposium on Crop protection Gent, 5. 5. 1992. Programm p. 9

Antagonistische Beziehungen zwischen Fusarium spp., Epicoccum purpurascens und Trichoderma longibrachiatum unter Laboratoriumsbedingungen. 48. Deutsche Pflanzenschutztagung Göttingen 5.-8. Oktober 1992. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, Heft 283, Berlin 1992, p. 262

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          393

Regionalno reprezentativna kontaminacija zemlje iz kukuruzišta i kukuruznog zrnja reziduama triazina i DDT u Sloveniji. Povzetek referata s 3. jugosl. simpozija o varstvu rastlin v Sarajevu od 6. do 10. 1878. Glasnik biljne zaštite I (1978) 10-11, 370.

Askusni stadium i period izbacivanja askospora Blumeriella jaapii (Rehm.) v. Arx u Sloveniji. Jugoslovensko savetovanje o primeni pesticida za više hrane i bolju životnu sredinu. Opatija 2.-6.12. 1985. Glasnik biljne zaštite VIII (1985) 9-10, 330.

Upoznatost stanovništva sa zaštitom bilja, svojstvima fitofarmaceutskih sredstava i obim njihove upotrebe u nekim slovenskim općinama. Jugoslovensko savetovanje o primeni pesticida za više hrane i bolju životnu sredinu. Opatija 2.-6.12. 1985. Glasnik biljne zaštite VIII (1985) 9-10, 349.

Petnaestogodišnji rezultati praćenja kontaminacije tla i poljoprivrednih proizvoda ostacima fitofarmaceutskih sredstava. Jugoslavensko savetovanje na temu Zaštita spasavanja bilja i biljnih proizvoda od uništenja u miru i ratu, u organizaciji Saveznog sekretariata za odbranu. Dubrovnik, 11.- 13. 5. 1987, 11 str.

Primerjalne favnistične raziskave lepidopterov na posestvu Pšata in njihova uporabnost.XVIII. zbor jugoslovanskih entomologov, Gozd Martuljek-Kranjska gora, 18.-21. 9. 1988 (skupaj z J. Ileršič, L. Milevoj in J. Carneluttijem).

Provera mogučnosti sistemičnog djelovanja bakra putem žice na neke uzročnike gljivičnih obolenja na rajčici. Zbornik radova Jugosl. savjetovanja o primeni pesticida, Opatija 5.-9. 12. 1988. Savez društava za zaštitu bilja, Beograd 1988, sveska 10, 171-175.

Über phytomedizinische Kenntnisse der Landwirte und Hausgärtenbesitzer in Slowenien. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 63/2a, 1888, 321-332.

Strah gradskih stanovnika pred reziduama fitofarmacevtskih sredstava u hrani u dve ljubljanske općine. Zbornik radova Jugosl. savjetovanja o primeni pesticida, Opatija 5.-9. 12. 1988. Savez društava za zaštitu bilja, Beograd 1988, sveska 10, 183-195.

Uspešnost zatiranja pšenične pepelaste plesni (Erysiphe graminis f. sp. tritici) in pegavosti pšeničnih plev (Septoria nodorum) z novejšimi sistemičnimi fungicidi na dveh poskusnih mestih. XXX. jugosl. savjetov. o primeni pesticida. Opatija 4.-7. 12.

1989. Zbornik radova, sveska 11, Beograd 1989, 71-75 (skupaj s Petrom Kovšičem in Jožetom Velejem).

Bioakumulacija, reaktivnost in sinergizem - osnovni procesi v biosferi. Simpozij "Ekosocializem - nov družbenorazvojni projekt". Maribor, 12.-13. 10. 1989, 10 str.

Flughafer (Avena fatua L.) und Avena ludoviciana Dur,) als Ungras in Roggenschlägen zur künstlichen Gewinnung des Mutterkorns (Claviceps purpurea.) in Istrien/Jugoslawien. Proceedings of European Weed Research Society Symposium

1990,  Integrated Weed management in Cereals, Helsinki 4.-6. June 1990, p. 289-296.

Hyponomologische (Blattminen-) Fauna an Getreideunkräutern in Slowenien/Jugoslawien. Proceedings of European Weed Research Society Symposium 1990, Integrated Weed management in Cereals, Helsinki 4.-6. June 1990, p. 103-110.

Some physiological properties of Fusarium lateritium var. buxi causing canker on buxwood (Buxus sempervirens L.). Fourth International Mycological Congress Regensburg 28th August - 3rd September 1990, II-F 291/4.

Versuche zur Unkrautbekämpfung in Heilpflanzen (Echinacea purpurea L. und Plantago afra L.) mit einigen Herbiziden. 43. International Symposium on crop protection.

394 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Rijksuniversiteit Gent, Faculteit van de Landbouwwetenschapen Gent, Belgium 7. 5. 1991. Med. Fac. Landbouw. Rijksuniv. Gent 56/3a, 1991, 665-671. (skupaj s T. Ilc).

Mycoflora on grassland weeds in Slovenia. European grassland federation Symposium "Grassland renovation and weed control in Europe". Graz, September 18-21, 1991, p. 185-186.

Hyponomological (leaf miner) fauna on grassland weeds in Slovenia. European grassland federation Symposium "Grassland renovation and weed control in Europe". Graz, September 18-21, 1991, p. 187-188.

Weed control in the plantations of the medical plant Bracteate (Turkish) Poppy (Papaver bracteatum Lindl.) 45th International Symposium on Crop Protection. 4. May 1993, Faculteit Landbouw- en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent. Programms & Summaries, p. 105 (skupaj s Teo Ilc).

Fluorofotometrijsko odredjivanje depozita pesticida na tretiranom raslinju, interpretacija rezultata glede ponovljivosti i točnosti metode (skupaj z Miljevo in Milico Kač). Znanstveno savjetovanje Od uzoraka do podataka i informacije. Hrvatsko društvo za sustave i Fakultet kemijskog inženirstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Opatija 21-23. listopada 1993. Zbornik sažetaka 112-113.

Die Nebenwirkungen der Sulfonylharnstoffherbizide auf parasitische Pilze. Vabljeno predavanje na Univerzi v Keszthelyju na Madžarskem 30. septembra 1993.

Unkrautbekämpfung in Anlagen der Heilpflanze Türkischen Mohn (Papaver bractetaum Lindl.) mit einigen Herbiziden. Med. Fac. Landbouw. Univ. Gent, 58/3a, 1993, 967-971 (skupaj s Teo Ilc).

Die Wirkung der Primisulfuron, Triasulfuron und CGA 152005 Herbizide auf das Myzelwachstum und die Sporulierung einiger Fusarium- und Helminthosporium-Arten. Proceedings of the 46th International Symposium on crop protection, Gent, May 3, 1994, Part III MFLBER 59 (3a) 817-1158, 1994, p. 1119-1126 (skupaj z I. Angelini).

Untersuchungen über die Erreger der Weissfäule (Fusarium spp.) an Kartoffel (Solanum tuberosum L.) in Slowenien. Proceedings of the 46th International Symposium on crop protection, Gent, May 3, 1994, Part III MFLBER 59 (3a) 817-1158, 1994, p. 885-894 (skupaj z J. Šavorjem).

Investigations on the causal fungi (Fusarium spp.) of the dry rot of potato tubers. International Symposium on Crop Protection Faculteit Landbouw en Toegepaste Biologische Wetenschapen Universiteit Gent, 3. May 1994. Programms & Summaries p. 130 (skupaj z J. Šavorjem).

The influence of primisulfuron, triasulfuron and CGA 152005 herbicides on the mycelial growth and the spore formation of some Fusarium and Helminthosporium species. International Symposium on Crop Protection Faculteit Landbouw en Toegepaste Biologische Wetenschapen Universiteit Gent, 3. May 1994. Programms & Summaries p. 158 (skupaj z I. Angelini).

Die Wirkung kaltsterilisierter Kompostauszüge auf das Myzelwachstum und Sporulierung einiger parasitischer Bodenpilze. 49. Deutsche Pflanzenschutztagung in Heidelberg, 26.-29. September 1994. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, Heft 301, Berlin, 1994, p. 386 (skupaj z Ingrid Angelini).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          395

Die Stellung der Stadtbewohner Sloweniens über die Kontamination der landwirtschaftlichen Produkte mit Pflanzenschutzmittelrückständen. Uvodni referat na Pflanzenschutztagung Pannon University of Agricultural Sciences, Institute for Plant Protection, Növėnyvedelmi Forum '95'. Keszthely, 1995, Januar 26-27, p. 30.

Mišljenje stanovnika slovenskih gradova o kontaminaciji poljoprivrednih proizvoda pesticidima. Vabljeno uvodno predavanje, 39. seminar iz zaštite bilja, Opatija 14. -16. veljače 1995. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko agronomsko društvo, Sekcija za biljnu zaštitu. Glasnik zaštite bilja XVIII (1995) 1, 3.

Die Bekämpfung der Erdbeerfäule (Botrytis cinerea) mit dem Mykofungizid Trichodex. International Symposium on Crop Protection, 47 e, 9. May 1995, Faculteit Landbouwkundige en Togepaste Biologische Wetenschapen. Universiteit Gent. Programme & Summaries p. 153 (skupaj z A. Pajmonom in F. Celarjem).

Pesticide residues in plant products in Slovenia in the period 1973-1992.European Journal of Plant Pathology. Kluiver Academic Publishers. XIII International Plant Protection Congress. The Hague - The Netherlands 2-7 July 1995. Abstracts p. 1319.

The opinion of town population in Slovenia about contamination of agricultural products with pesticide residues. European Journal of Plant Pathology. Kluiver Academic Publishers. XIII International Plant Protection Congress. The Hague - The Netherlands 2-7 July 1995. Abstracts p. 1219.

Über Samenbeizung einiger Gemüsearten mit organischen Fungiziden. Treatment of vegetable seed with some organic fungicides. 48th International Symposium on Crop Protection, 7 May 1995, Faculteit Landbouwkundige en Togepaste Biologische Wetenschapen. Universiteit Gent. Programme & Summaries p. 153 (skupaj z D. Erjavcem ).

Bekämpfung der Erdbeerfäule (Botrytis cinerea) mit dem Mykofungizid Trichodex. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 60/2a, 1995, 343-347 (skupaj z A. Pajmonom in F. Celarjem).

Pesticide residues in plant products in Slovenia in the period 1973-1992. Proceedings of the X Symposium Pesticide Chemistry - Pesticide Residues in the Environment. September 30 - October 2, 1996 Castelnuovo Fogliani, Piacenza, Italia. The environmental fate of xenobiotics. Editors: A. A. M. Del Re, E. Capri, S. P. Evans, M. Trevisan. Piacenza 1996, 543-550.

Über Samenbeizung einiger Gemüsearten mit organischen Fungiziden. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent 61/2a, 1996, 465-472 (skupaj z D. Erjavcem).

Die Wirkung der Sulphonylharnstoffherbizide (Primi-, Pro- und Triasulfuron) auf parasitische Pilze (Alternaria solani, Fusarium nivale, F. oxysporum var. phaseoli und Stemphylium vesicatorium). 50. Deutsche Pflanzenschutztagung in Münster 23.-26. September 1996, Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem, Heft 321, Berlin 1996, p. 125 (skupaj z B. Leben).

The opinion of inhabitants of Slovenian towns about the contamination of agricultural products with residues of pesticides. 48th International Symposium on Crop Protection, 7 May 1996, Faculteit Landbouwkundige en Togepaste Biologische Wetenschapen. Universiteit Gent. Programme & Summaries p. 125.

Phytomedical kowledge of farmers and hobby gardeners in Slovenia. 50th International Symposium on Crop Protection. Yubilee of 50 years. Tuesday 5 May 1998, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschapen. Universiteit Gent. Abstracts p. 122.

396 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Über Nebenwirkungen von Sulfonylharnstoffherbiziden auf das Myzelwachstum und die Sporulierung von parasitären Pilzen. 51. Deutsche Pflanzenschutztagung in Halle /Saale 5.-8. Oktober 1998. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesaanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem. Heft 357, Berlin 1998, Parey Buchverlag Berlin, 276-277.

Utjecaj klimatskih čimbenika na razvitak i širenje biljnih bolesti. Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem "Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promenama." Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Zagreb 19. i 20. 5. 1998. Zagreb 1998, 289-295.

Distribution, ecology and genetic variability of Heterobasidion amonum (Fr.) Bref. in Slovenia. Root and Butt Rots of Forest Trees. 9th International Conference on Root and Butt Rots. Carcans Marbuisson (France) September 1-7, 1997, Editors: C. Dehtour, J. J. Guillaumin, B. Lung-Escamant, B. Marcais. Les Colloques, INRA Editions paris, 1998, p. 103-111 (skupaj z A. Munda in B. Javornik).

Marko Anton Plenčič - ein bisher unbekannter Theoretiker der wissenschaftlichen Phytopathologie. Proceedings 51st International Symposium of Crop Protection, Gent, May 4, 1999. Part II, p. 657-663. Med. Fac. Landbouww. Melber 64(3b) 403-858 (1999).

Residues of hydrocarbon pesticides in plant products and soil in Slovenia. 6th International HCH and Pesticides Forum 20-22 March 2001 Poznań, Poland, Forum Book 385-390.

Regulations on trading of poisons and poisonous substances in Slovenia in the 18th and 19th century. V Book of Abstracts & Programme 9th International Conference on Life Sciences of Slovenia - Life Sciences 2004 & 1st International Congress on Toxicology in Slovenia with Workshops, Nova Gorica Slovenia, September 18-22, 2004. Ljubljana: Slovenian Society of Toxicology 2004. - ISBN 961-91445-0-3, str. 158.

1.09 Objavljeni strokovni prispevki na konferenci

Mikroekonomika zaštite bilja- Zbornik radova saopštenih na IX. savetovanju o primeni pesticida u zaštiti bilja, Poreč 1978 god. Novi Sad 1979, Agrovojvodina ExportImport, OOKU Tehnohemija 13-33 + 601.

Primerjava negativnih vplivov fitofarmacevtskih sredstev in drugih civilizacijskih agensov na hrano in okolje. IV. posvetovanje o pesticidih Pinus 80 let. Bled 6.-8. nov. 1979, str. 1-7.

Varstvo rastlin v SR Sloveniji. Referat na IV. jugosl. simpoziju o varstvu rastlin, Poreč 1980 (skupaj z M. Rovanom, V. Šišakovićem, J. Titovškom in S. Vrablom). Objavljeno v Zborniku radova, sveska 2, Beograd, 1981, 31-36.

Biotehnološke raziskave z vidika ohranjanja okolja. Znanstveno-tehnološki posvet na Brdu, 23. 4. 1986. Raziskovalec 16 (1986) 12, 451-456 (skupaj z M. Šolarjem, J. Adamič, M. Amonom, B. Ankom, V. Barbič, R. Jenčičem, J. Kalanom, M. Leskoškom, F. Lobnikom, S. Meglič-Tanasič, A. Perdihom, A. Stritarjem, J. Titovškom).

Rezidui fitofarmacevtskih sredstev v rastlinskih pridelkih - analiza stanja in najvišje dovoljene vsebnosti v luči predpisov v Sloveniji v obdobju 1973-1992. Referat na posvetovanju Trženje z živili v luči mednarodnih predpisov. Društvo živilskih in prehranskih delavcev Slovenije in Društvo živilskih higienikov Slovenije, Bled 7. do 8. decembra 1992. Zbornik referatov str. 179-188 (skupaj z G. Urekom).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          397

Problematika tal in kmetijstva. Prispevek na posvetu Primarno gospodarstvo in okolje v Mariboru 22. aprila 1993. Zbornik prispevkov s posveta Sveta za proučevanje in varstvo okolja SAZU, Maribor, maj 1993, 49-51 (skupaj s F. Lobnikom).

Sedanji položaj in perspektive kemičnega varstva poljščin. Novi izzivi v poljedelstvu. Zbornik simpozija Univ. v Ljubljani, Bioteh, fak., Odd. za agronomijo, Ljubljana, 1994, 137-145 (skupaj z Leo Milevoj).

Stanje onesnaženosti tal in pridelkov z ostanki fitofarmacevtskih sredstev in perspektive varstva rastlin. Narava Slovenije, stanje in perspektive. Zbornik prispevkov o naravni dediščini Slovenije. Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana, 1996, 55-65.

Mnenje prebivalcev slovenskih mest o kontaminaciji kmetijskih pridelkov z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Zb. predavanj in referatov 3. slov. posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu 4. in 5. marca 1997, str. 49-56.

Razvoj sadjarstva kot panoge skozi čas. Zbornik referatov 1. slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo. Krško, 24--26. marca 2004. Izdalo Strokocno sadjarsko društvo Slovenije in Katedra za sadjarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 1. del. Ljubljana 2004, 7-29.

1.18 Enciklopedijska gesla

Četina, Alojz. Geslo za Enciklopedijo Slovenije 2 Ljubljana, 1988, 126.

Janežič, Franc. Geslo za Enciklopedijo Slovenije 4, Ljubljana 1990, 265.

Kač, Miljeva. Geslo za Enciklopedijo Slovenije 4, Ljubljana 1990, 367.

Nemško-slovenski odnosi, prispevek v okviru botanike. Prispevek v geslu za Enciklopedijo Slovenije 7, Ljubljana, 1993, 398.

Parazitologija. Geslo za Enciklopedijo Slovenije 8, 1994, 242 (skupaj z Janezom Brglezom).

Pesticidi. Geslo za Enciklopedijo Slovenije 8, 1994, 317.

Seljak, Gabriel. Geslo za Enciklopedijo Slovenije 11, 1977, 40.

Vrabl, Stojan. Geslo za Enciklopedijo Slovenije 14, Mladinska knjiga 2000, 149-150.

Varstvo rastlin. Geslo za Enciklopedijo Slovenije 14, Mladinska knjiga 2000, 149-150.

1.19 Recenzije in prikazi

1.191 Recenzije knjig in večjih razprav

Gäumann, E.: Die Rostpilze Mitteleuropas. Bern, 1959, 1407 str. Biol.vestn. (1961) 8, 102-103.

Brandenburger, W. Vademecum zum Sammeln parasitischer Pilze mit besonderer Berücksichtigung der in Mitteleuropa vorkommenden Uredinales, Ustilaginales, Erysiphales, Taphrinales und Peronosporales. E. Ulmer Stuttgart, 1963, 186 Seiten. Biol. vestn. XII (1964) 186.

Lindtner, Vojteh: Sur quelques nouvelles et rares Peronosporacees de Serbie. Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu (1956) 1-2, 123-130. Biol. vestn. IX (1961) 143.

Lindtner, Vojteh: Les Uredinees rares de la Yugoslavie. Godišnjak Biološkog inštituta u Sarajevu (1959) p. 407-418, Biol. vestn. IX (1961) 143.

398 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Josifović, Mladen: Poljoprivredna fitopatologija. 3. izmenjeno i dopunjeno izdanje. Baograd, 1964, XII + 573 str. Social. kmet. 16 (1965) 2, 35.

Lindtner, Vojteh: Gare Jugoslavije. Glasnik Prirodnjačkog muzeja Srpske zemlje, Ser. B. knjiga 3-4 (1950) 1-110. Biol.vestn. IX (1961) 141-142.

Lindtner, Vojteh: Plamenjače Jugoslavije. Glasnik Prirodnjačkog muzeja Srpske zemlje, Ser. B, knjiga 9 (1957), 153 str. Biol. vestn. IX (1961) 142-143.

Gozdarski vestnik kot periodična publikacija. Knjiga (1968) 1, 51-52.

Tarman, Kazimir: Človek in narava. Social. kmet. 16 (1965) 10, 255.

Ob izidu knjige o biološkem kmetijstvu. Sodob. kmet. 7 (1974) 10, 506-507.

Woessner, D.: Probleme mit Rosen. Erkennung und Behandlung von Wachstumsstörungen, Krankheiten und Schädlingen. E. Ulmer Verlag Stuttgart, 1975, 152 str. Recenzija pod naslovom: Če vrtnice ne uspevajo v Naš vrt 10 (1975) 12, 306.

Knjiga o boleznih rastlin in njihovem zatiranju. Sodob. kmet.14 (1981) 9, 371.

Prva jugoslovanska knjiga o rastlinskih virusih. Sodob. kmet.14 (1981) 11, notranja stran platnic.

Prva knjiga o splošni fitopatologiji v hrvaško-srbskem jeziku. Sodob. kmet. 18 (1985) 10, 446.

Izašla je knjiga Osnovi toksikologije. Glasnik zaštite bilja X (1986) 12, 450-451.

Bolesti i štetočine suncokreta i njihovo suzbijanje. Glasnik zaštite bilja XI (1988) 6, 240.

Izašla je knjiga Zaštita povrća. Zaštita bilja 39(3) (1988) 185, 383-384.

Pomembna knjiga o rastlinski bakteriologiji. Sodob. kmet.22 (1989) 3, notranja naslovna stran.

Braun, Uwe: A monograph of the Erysiphales (powdery mildews). Beihefte zur Nova Hedwigia, Heft 89, J. Cramer in der Gebrüder Bornträger Verlagsbuchhandlung Berlin-Stuttgart, 1987, 700 str. Glasnik zaštite bilja XIV (1991) 1, 24-25.

Janežič, Franc: Rastlinske šiške (cecidiji). Glasnik zaštite bilja XIV (1991) 7-8, 296-297.

Aust, H. J., H. Buchenauer, F. Klingauf, P,. Niemann, A. M. Pöhling, F. Schönbeck: Glossar phytomedizinischer Begriffe. Schriftenreihe de deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft, Band 3, 123 str. Eugen Ulmer Verlag Stuttgart, 1991. Glasnik zaštite bilja XIV (1991) 10-12, 339.

Bowers, W. S., W. Ebing, D. Martin, R. Wegler (Editors): Chemistry of Plant Protection. Vol. 6. Controlled Release, Biochemical Effects of Pesticides, Inhibition of Plant pathogenic Fungi.- Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, 1990. 312 str. Glasnik zaštite bilja XV (1992) 7-8, 242.

Pozaić, Valentin (urednik): Ekologija. Znanstveno-etično-teološki upiti i obzori. Centar za bioetiku Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu. Biblioteka Bioetika, Knjiga 1, Zagreb 1991, 179 strani. Bogoslovni vestnik 52 (1992) 3-4, 350-351.

Tränkner, Andreas: Kompost und Pflanzengesundheit. Möglichkeiten und Auswirkungen der biologischen Beeinflussung pflanzlicher Oberflächen zur Krankheitsbekämpfung. Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 1993, 163 str. Glasnik zaštite bilja 17 (1994) 5, 238-239.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          399

Us, A. Peter: Favna apteroidnih insektov Slovenije. Slov. akad. znan. in umetn. Razred za prirodoslovne vede, Dela 32, Ljubljana, 1992 325 str. Glasnik zaštite bilja 16 (1993) 1-2, 45-46.

Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst v Sloveniji. Varstvo narave 17, Ljubljana 1992, 224 str. Izdaja Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, Plečnikov trg 2, Ljubljana. Glasnik zaštite bilja 16 (1993) 1-2, 46.

van Lenteren, J. C. et al. (Editors): Biological control and integrated crop protection: towards environmentally safer agriculture. Proceedings of an International conference organized by the IOBC/WPRS Veldhoven, Netherlands, 8-13 september 1991, Puddock Scientific Publishers, Wageningen 1992, 239 str. Glasnik zaštite bilja 16 (1993) 9-10, 296-297.

Cooke, R. C., J. M. Whipps: Ecophysiology of fungi. Blackwell Scientific Publications Oxford, London, Edinburgh, Boston, Melbourne, Paris, Berlin, Vienna, 1993, 337 str. Glasnik zaštite bilja 16 (1993) 11-12, 342.

Spaar, D. et al.: Stein und Schalenobst. Diagnose von Krankheiten und Beschädigungen an Kulturpflanzen. Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin, 1990, 367 str. Glasnik zaštite bilja 17 (1994) 4, 201-202.

Cheng, H. H. (Editor): Pesticides in the Soil Environment: Processes, Impacts, and Modelling. - Soil Science Society of American Book Series, Nr. 2, Madison, Wisconsin, USA, 1990, 530 str. Glasnik zaštite bilja 17 (1994) 4, 202.

Pomembna knjiga o integriranem varstvu koruze pred škodljivci. Sodob. kmet. 28 (1995) 2, 80.

Ponti, Ivan, Franco Laffi: Malattie crittogamiche delle culture erbacee.- Schede fitopatologiche. Edizioni informatore Agrario Verona, 1990, VII + 168 str. Glasnik zaštite bilja 17 (1994) 5, 285-286.

The downy mildew fungi. An international Symposium organized by the British Mycological Society in association with the British Society for Plant Pathology. Goat Conference Centre, Thunersee, Switzerland, 29 August - 2 September 1995. Glasnik zaštite bilja 19 (1996) 4, 220-221.

Dierks, R., R. Heitefuss (Herausgeber): Integrierter Landbau. Systeme umweltbewusster Pflanzenproduktion - Grundlagen - Praxiserfahrungen - Entwicklungen. Ackerbau -Gemüse - Obst - Hopfen - Grünland. Verlagsunion Agrar München, Frankfurt/Main, Münster, Hiltrup, Wien, Wabern, Bern, 1990, 420 str. Glasnik zaštite bilja 19 (1996) 4, 221-222.

Keith, J. Brent: Fungicide resistance in crop pathogens: how can it be managed? Published by GIFAP (Brussels), April 1995, FRAC Monograph No. 1, 48 str. Glasnik zaštite bilja

19 (1996) 4, 222-223.

Wittman, Wolfgang: Atlas der Zierpflanzenkrankheiten. Pareys Fachbibliothek Produktionsgartenbau. Herausgegeben von Donchadh Mac Cartheigh, Walter Wohanka,

Christoph Wonneberger. Blackwell Wissenschaftsverlag Berlin 1995, Oxford, Edinburgh, Boston, London, Melbourne, Paris, Wien, Yokohama, 171 str. Glasnik zaštite bilja

20 (1997) 6, 310-311.

Weidner, Herbert: Bestimmungstabellen der Vorratsschädlinge und des Hausungeziefers Mitteleuropas. 5. Auflage. Gustav Fischer Verlag Stuttgart, Jena, New York, 1993, 328 str.Glasnik zaštite bilja 20 (1997) 6, 311.

400 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Fortmann, Manfred: Das grosse Kosmosbuch der Nützlinge. Neue Wege der biologischen Schädlingsbekämpfung. Franckh-Kosmos Verlags GmbH. & Co. Stuttgart, 1993, 319 str. Glasnik zaštite bilja 20 (1997) 5, 249.

Kranz, Jürgen: Epidemiologie der Pflanzenkrankheiten. Eine Einführung in Grundlagen, Methoden und praktische Anwendung. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer Verlag, 1996, 413 str. Glasnik zaštite bilja 20 (1997) 5, 250.

Karg, Wolfgang: Acari (Acarina), Milben Parasitiforms (Auctinochaeta) Cohors Gamesina Leach: Raubmilben. 2. überarbeitete Auflage. Die Tierwelt Deutschlands, 59. Teil. Gustav Fischer verlag, Jena, Stuttgart, New York, 1993, 523 str. Glasnik zaštite bilja 20 (1997) 5, 251.

Knjiga o koruznem hrošču, novem nevarnem škodljivcu. Sodob. kmet. 31 (1998) 10, 487.

Priročnik o fitofarmacevtskih sredstvih v Republiki Sloveniji 1999. Sodob. kmet. 32 (1999) 5, 270.

Zanimiva knjiga o ajdi. Sodob. kmet. 33 (2000) 1, 43.

Glavaš, Milan: Gljivične bolesti šumskog drveća. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Zagreb, 1999 281 str. Gozd. vestn. 58 (2000) 1, 54-55.

Čamprag, Dušan: Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina. Sodob. kmet. 33 (2000) 10, 463.

Čamprag, Dušan: Agrotehnikom protiv štetočina ratarskih kultura sa osvrtom na integralnu zaštitu bilja. Srpska akademija znanosti i umetnosti, Ogranak u Novom Sadu. Novi sad 2002, 400 str. ZbBF, Kmetijstvo 81, 1, 195-196.

Kolektiv autora: Bolesti, štetnici i korovi kukuruza i njihovo suzbijanje. Institut za kukuruz "Zemun polje", Beograd-Zemun, DOO Školska knjiga, Novi sad 2002, 694 str. ZbBF, Kmetijstvo 81, 1, 197-198.

Feriz Krasniqi et al.: Dictionary of plant names in Latin, Albanian, English, German and French. Kosovska akademija znanosti in umetnosti, Tirana-Priština, 2003, 556 str. Acta agriculturae Slovenica 83 (2004) 2, 397.

Čamprag, Dušan et al.: Kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera Hübner) i integralne mere suzbijanja. Poljoprivredni fakultet, Departman za zaštitu bilja i životne sredine "Dr. Pavle Vukasović" Novi Sad 2004, 183 str. Acta agriculturae Slovenica 85 (2005) 1, 161-162.

Priročnik o fitofarmacevtskih sredstvih v Sloveniji 2002. Sodob. kmet. 35 (2002) 10, 437.

Čamprag, Dušan et al.: Repina korenova vaš (Pemphigus fuscicornis Koch) sa osvrtom na integralnu zaštitu šečerne repe od najvažnijih štetočina. Poljoprivredni fakultet Novi sad, Design Studio Stanišić, Bačka Palanka, 2003, 133 str. Acta agriculturae Slovenica 83 (2004) 1, 213-214.

Babović, V. Milorad: Osnovi patologije biljaka. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 2003, 654 strani. Acta agriculturae Slovenica 87 (2006) 2, 505-506.

Čamprag, Dušan i Mirko Jovanič: Sovice (Lepidoptera, Noctuidae) štetočine poljoprivrednih kultura. Poljoprivredni fakultet, Departman za zaštitu bilja i životne sredine, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi sad, 2005, 222 strani. Acta agriculturae Slovenica 87 (2006) 2, 503.

Radovi poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, XLVI, 50, Sarajevo, 2001, 191 strani. Acta agriculturae Slovenica 87 (2006) 2, 506-507.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          401

1.192 Abstrakti v strokovnih revijah

Gottschling, W.: Vrednotenje 8-letnih poljskih poskusov glede odpornosti proti navadni krastavosti krompirja. Social. kmet. 11 (1960) 5, 242.

Stephan, S.: Raziskave o jakosti napada krompirjeve plesni v odvisnosti od vremenskih razmer. Social. kmet. 11 (1960) 5, 242.

Zislawsky, W.: Raziskovanje in misli o učinkovitosti in rentabilnosti obrambe pred slano s kurjenjem v enostavnih kurilnih posodah na olje. Social. kmet. 11 (1960) 5, 242-243.

Zemanek, J. in P. Bartoš: Nov način za razkuževanje semena proti ječmenovi goli sneti. Social. kmet. 11 (1960) 6, 280.

Mühlethaler, P.: Pirnica in njeno zatiranje. Social. kmet. 11 (1960) 6, 280.

Garber, Kurt: Iskustva sa foliarnom analizom kod istraživanja šteta od industrijskih gasova. Hemizacija poljoprivrede 38 (1960), 48-49.

Anon.: Rezidualni ostaci sredstava za zaštitu bilja, sredstava za zaštitu uskladištenih poljoprivrednih proizvoda, drugih insekticida, herbicida i fiziotropa. Pregled literature. Hemizacija poljoprivrede 38 (1960) 50-53.

Stettmeyer, W.: Izkušnje s Simazinom v vrtnarstvu. Social. kmet. 12 (1961) 3-4, 76.

Benner, Josef: Izkušnje in spoznanja o načinu delovanja Simazina na koruzo. Social. kmet. 12 (1961) 3-4, 76-77.

Pflanzenschutzamt Karlsruhe: Je varstvo rastlin rentabilno? Social. kmet. 12 (1961) 3-4, 77.

Günther, Siegfried: Poskus zatiranja jablanovega molja z Bacillus thuringiensis Berl. Social. kmet. 12 (1961), 12, 132.

Berwig, W. und A. F. Schühly: O vplivu mikrovalov na žuželke, živeče v hlodovini iglavcev. Gozd. vestn. 22 (1964) 7-8, 238-239.

Stute, Karl: O vplivu Bacillus thuringiensis Berl. na čebele. Slov. čebelar 66 (1964) 8, 221-222.

Peno, Milka: Rezultati ogleda zaštite borovih ponika od bolesti poleganja nekim savremenim fungicidima. Gozd. vestn. 22 (1964) 7-8, 239.

Hussey et al.: Vpliv pršic na pridelek kumar v rastlinjakih. J. Hort. Sci. 38 (1963) 255-263. Social. kmet. 16 (1965), 133.

Patogeneza raka na jablanah. Social. kmet. 16 (1965) 132-133.

Schindler, Ullrich: Laboratorijsko preizkušanje insekticidov proti lubadarjem.

Nachrichtenblatt d. deutschen Pflanzenschutzdienstes, Braunschweig, 16 (1964) 188-191. Gozd. vestn, 22 (1965) 3-4, 104-105.

Gozdno drevje razgrajuje Simazin. Phytopath. Zeitschrift 50 (1964) 289-290. Gozd. vestn. 22 (1965) 3-4, 103.

Schönbach, H., Hg. Dassler, H. Enderlein et al: O različnem vplivu žveplovega dioksida na iglice dvoletnih križancev macesna. Der Züchter 34 (1964) 312-316. Gozd. vestn. 22 (1965) 5-6, 176-177.

402 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

c) Referati za Berichte über wissenschaftliche Biologie und Biochemie

Dhrubash, Karan: Einige neue Wirte der Leptosphaerulina Mc Alp aus Indien. Berichte über wissenschaftliche Biologie, v nadaljnjem besedilu Ber. wiss. Biol.

Jeshova, Vera: Beitrag zur Kenntnis de Septoria digitalis Pass. Ber. wiss. Biol.

Reichle, R. E.: Hypomyces Fruchtform des Fusarium solani f. pisi. Ber. wiss. Biol.

Witzmann, I.: Variation bei Mycrospora gypseum. Ber. wiss. Biol.

Bollow, H. Die Brachfliege. Ber. wiss. Biol.

Bollow, H.: Die Sägewespen des Stein- und Kernobstes. Ber. wiss. Biol.

Brown, E. S. Bemerkungen zur Migration und Flugrichtung der Eurygaster und Aelia Arten. Ber. wiss. Biol.

Rast, D.: Zur stoffwechselphysiologischen Bedeutung von Mannit und Trehalose in Agaricus bisporus. Ber. wiss. Biol.

Lyons, L. A.: Die Verteilung zweier Kiefernbuschhornblattwespen im Raum und Methoden zu ihrer Erfassung zum Studium der Populationsdynamik. Ber. wiss. Biol.

Mardasher et al. Die Synthese der Hydroxansäuren aus Aminodicarbonsäuren und ihre Amide bei Saccharomyces cerevisiae. Ber. wiss. Biol.

Kritschii, M. S. et al. On the two ways of phosphat transportation in plant bodies of Agaricus bisporus. Ber. wiss. Biol.

Loginova und Tashputalov: Thermophiler Pilz Aspergillus fumigatus als Zellulasebildner. Ber. wiss. Biol.

Novotelnova: Polymorphismus bei einem Pilz aus der Gattung Plasmopara (Peronosporaceae). Ber. wiss. Biol.

Slayman & Tatum: Potassium transport in Neurospora etc. Ber. wiss. Biol.

Kovalsky et al.: Some data on the level of trace elements in microorganisms. Ber. wiss. Biol.

Bader u. Stiller: Über die histochemisch darstellbare Schichtung der Zellwand von Aspergillus und Mucor. Ber. wiss. Biol.

Otakara Akira: Studies on the chitinolytic enzymes of black-koji mold VII. etc. Ber. wiss. Biol.

Suprun, T. P.: On storage on microscopic moulds in sterile soil. Ber. wiss. Biol.

Evreinova, T. N. et al.: The effect of temperature upon nucleic acids etc. Ber. wiss. Biol.

Strugovskikova, L. P.: Flavine production by some yeasts of the Candida genus. Ber. wiss. Biol.

Kolot et al.: Effect of various light sources on carotenoid production by Penicillium-Sclerotiorum. Ber. wiss. Biol.

Bekker et al.: Peculiarities of development of mould producents etc. Ber. wiss. Biol.

Žuk, J. et al.: Cytological studies in Ascobolus immersus. Ber. wiss. Biol.

Thlers, Harry: California Boletes. I. Ber. wiss. Biol.

Dowes, G. A. C. und Arx: Das hymenophorelle Trama bei den Agaricales. Ber. wiss. Biol.

Grund, Derryl et al.: New methods for demonstrating androphileus granulation. Ber. wiss. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          403

Kritsky, M. S. et al.: Translocation of phosphates in sporophores of Agaricus bisporus. Ber. wiss. Biol.

Wolf and Cavaliere: Two new species of leafblight fungus of Kalmia latifolia. Ber. wiss. Biol.

Savile: A new rust of Erigeron. Ber. wiss. Biol.

Merchant. The stability of macroconidial septation in Fusarium culmorum. Ber. wiss. Biol.

Stayman, Carolyn and Tatum: Potassium transport in Neurospora crassa. Ber. wiss. Biol.

Eroshin, Percovskaja et al.: Growth od mucorales fungi in paraffin. Ber. wiss. Biol.

Snyder & Tousson: Current status of taxonomy in Fusarium sp. and their perfect stages. (Symposium). Ber. wiss. Biol.

Zelicka and Novakovska: The estimation of bacterial contamination of brewers yeasts. Ber. wiss. Biol.

Zelicka, Barbara: Detto. II. Description of most frequently occuring strains of bacteria. Ber. wiss. Biol.

Smith, A.: New or unusual basidiomycetes with comments on hyphal and spore wall reactions with Melzer's solution. Ber. wiss. Biol.

Mifuchi, J. et al.: Effect of toxohormone-like substances on respiratory adaptive production of catalase in Saccharomyces cerevisiae. Ber. wiss. Biol.

Vasiljkov, B.:On the intraspecific taxa as illustrated by the example of Boletus edulis. Ber. wiss. Biol.

Yarrow, D.: Pichia onychis sp. n. Ber. wiss. Biol.

Ševčenko et al.: Effect of protein synthesis inhibiting antibotics on structural organization of yeast cells. Ber. wiss. Biol.

Kotov et al.: Effect of aminoacids on dextrinase biosynthesis in an experimentally produced Aspergillus uzami strain 3758/45. Ber. wiss. Biol.

Kotov: Testing the influence of nutrient medium, temperature and pH on the formation of chlamydospores in Candida albicans. Ber. wiss. Biol.

Pashev: Biosynthesis of aminoacids from various species of yeasts cultivated under definite conditions. Ber. wiss. Biol.

Tilak: A new species of Sphaerostilbe and its spermogonial stage. Ber. wiss. Biol.

Kockova et al.: Nachprüfung der Verwandschaft zur Art Saccharomyces cerevisiae Hansen durch einen technologisch bedeutsamen Test. Ber. wiss. Biol.

Kalkarni: Studies on the basidial formation by Sclerotium rolfsii Sacc. III. Perfect stage of Sclerotium rolfsii isolates from potato, Colocasia and groundnut on a new medium. Ber. wiss. Biol.

Agnihothrudu: A note on the occurence of Ellisiellina caudata (Peck) Da Camara and its synonymy. Ber. wiss. Biol.

Shivsina et al.: Biosynthesis of some aromatic compounds by wood rooting fungi. Ber. wiss. Biol.

Orasov et al.: The aspergills separated from the soils of the Turkmen SSR and their antagonistic properties. Ber. wiss. Biol.

404 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Berkson, Burton: Cytomorphological studies of the ascogenous hyphae in four species of Chaetomium. Ber. wiss. Biol.

Johnson jr.: A Lagenidium in the marine diatom Coscinodiscus centralis. Ber. wiss. Biol.

Popova: Morphological and biochemical peculiarities of Candida scottii polyploids. Ber. wiss. Biol.

Laique, Ahmed et al.: Studies in the basidial formation by Sclerotium rolfsii Sacc. II. A new medium for the basidial development by S. rolfsii isolate from Colocasia, Ber. wiss. Biol.

Fragner, Petr et al.: Rubrocygin, ein neuer antibiotischer Stoff von Trychophyton rubrum var. nigricans. Ber. wiss. Biol.

Eriksson, Ove: About Anthostomella Sacc., Entosordaria (Sacc.) Höhn. and some related genera (Pyrenomycetes). Ber. wiss. Biol.

Sukaprice, R. S. et al.: Conspectus of species of Cephalosporium with particular reference to Indian species. Ber. wiss. Biol.

Daneel, J. W. & K. Babecock: Methionin metabolism of the myxomycete Physarum polycephalum. Ber. wiss. Biol.

Booth, C. and S. A. Shipton: Thielavia pilosa sp. nov. with key to species of Thielavia. Ber. wiss. Biol.

Tilack, S. T.: Notes on indian fungi. I. Ber. wiss. Biol.

Wilma D. Kane: A new genus of the Aetinoplanaceae, Pilimelia, with a description of two species Pilimalia terevasa and Pilimelia anulata. Ber. wiss. Biol.

Liapunova, T. S.: Endogenous and exogenous carbohydrate in ergosterol biosynthesis. Ber. wiss. Biol.

Pokrovskaja, N. V. et al.: Biosynthesis of glucosooxydase and catalase by Penicillium vitale on media with different carbohydrates. Ber. wiss. Biol.

Yamamoto, M. et T. Hirosawa: Fine structure of conidia of Phytophthora infestans. (Preliminary report). Ber. wiss. Biol.

Hassebrauk, K.: Untersuchungen über die physiologische Spezialisation des Weizenschwarzrostes (Puccinia graminis tritici) in den Jahren 1965 und 1966. Ber. wiss. Biol.

Jagdish Prasad Singh: A comparative study of four isolates of Helminthoisporium Breda de Haan and inducing sporulation in non sporulating isolates. Ber. wiss. Biol.

Chattopadray, S. B. and K. S. Sen Gupta: Twig blight disease of orange. Ber. wiss. Biol.

Ramanatha M. Menon and L Reme Devi: A leaf disease of metney. Ber. wiss. Biol.

Kalkarni, N. B. and Laique, Ahmed: Studies in the basidial formation by Sclerotium rolfsii Sacc. VII. A modified medium inducing basidial stage by wheat isolate of Sclerotium rolfsii. Ber. wiss. Biol.

Fassatiova, Olga: Notes on the genus Humicola. Transaction II. Ber. wiss. Biol.

Marchant, R. et M. F. White: The carbon metabolism and swelling of Fusarium culmorum, Ber. wiss. Biol.

Leskowzewa, I. I. and E. G. Minina: Cytochemical determination of fat in the mycelium of fungi of the genus Phytophthora. Ber. wiss. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          405

Fidalgo, Oswaldo: Ultra sounds applied to the study of hyphal systems in Polyporaceae. Ber. wiss. Biol.

Wilson, Charles and James R. Aigt: Mobility of fungal nuclei. Ber. wiss. Biol.

Satchuthananthavale, V. and R. Cooke: Nitrogen nutrition of some nematode trapping fungi. Ber. wiss. Biol.

Milco, A. A. and L. Beljakova: Cunninghamella datruchst and taxonomy of Cunninghamellaceae. Ber. wiss. Biol.

Tzarova, T. V.: Effect of medium concentration on formation of filaments in Bacillus mycoides Flügge. Ber. wiss. Biol.

Nikitina, K. A.: A study on a qualitative composition of pigments of some saprophyte mycobacteria. Ber. wiss. Biol.

Shoenaker, R. A. and Ove Eriksson: Paraphaeplaria michotii. Ber. wiss. Biol.

Kennedy L. Lorene and Archibald W. Stewart: Development and taxonomy of Apiosporium collinsii. Ber. wiss. Biol.

Riggs, Rosa Kathleen et al.: Infectivity and alkaloid production by some isolates of Claviceps purpurea. Ber. wiss. Biol.

Krasilnikov, N. A. et al.: A study on pigments of Actinobifida dichotomica. Ber. wiss. Biol.

Lenck, D. B. R. O. Hammons, L. W. Morgan and J. E Harwey: Insect preference for peanut varieties. Ber. wiss. Biol.

Greenhalgh, G. N. and C. G. C. Chesters: Conidiophore morphology in some british members of Xylariella. Ber. wiss. Biol.

Schneider, J.: Über niedere Phycomycetes der westlichen Ostsee. Ber. wiss. Biol.

Mathee, F. N. and Robert H. Dasnes: The influence of nutrition on susceptibility of peach foliage to water congestion and infection by Xanthomonas pruni. Ber. wiss. Biol.

Nelson, E. Earl: Occurence of fungi antagonistic to Poria weirii in a Douglas fir forest soil in Western Oregon. Ber. wiss. Biol.

Christenson, A. John: A cytological comparison of germinating aeciospores in the Cronartium coleosporoides complex. Ber. wiss. Biol.

Soegard, Bert: Resistence studies in Thuja etc. Ber. wiss. Biol.

Harwey, A. E. and I. L. Graham: Growth of the rust fungus Cronartium ribicola in tissues cultures of Pinus monticola. Ber. wiss. Biol.

Choudhury, M. and Q. A. Ahmed: Physiologische Spezialisierung von Colletotrichum corehori (Kata and Joshida), des Erregers der Anthraknose an Jute (Corehiris capsularis L. Ber. wiss. Biol.

Blaszak, Vl. and Z. Fiedorow: Effect of some inhibitors on the infectivity of tobacco mosaic virus. Ber. wiss. Biol.

Pathak, V. N. and D. N. Suwastawa: Epidemiology and prevention of Diplodia stem and rot of mango fruit. Ber. wiss. Biol.

Chuzewska, Sabina et al.: Investigations upon the pathogenicity of the fungus from Fusarium genus, appearing on flax (Linum usitatissimum). Ber. wiss. Biol.

406 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Jagielski et al.: Suitability of the Faltan 50, Malipur P Kaptan and Medzian 50 preparations in control of Phytophthora infestans de Bary on potatoes. Ber. wiss. Biol.

Maciejewska-Pohacka, Z.: Studies on mycoflora of diseased roots of green beans. Ber. wiss. Biol.

Twardowicz-Jakuszowa, A.: Asymetric chlorosis, virus like disease of tomatoes. Ber. wiss. Biol.

Ozeretsjovskaja, O. L., N. J. Vasinkova et al.:A study of the potato phytoalexins. Ber. wiss. Biol.

Piekarczyk, K.: Signalisation of terms of chemical measures application to protect the potatoes against the potato blight (Phytophthora infestans). Ber. wiss. Biol.

Katsuya, K. et al.: Studies on mixture inoculation of Pyricularia oryzae on rice. II. Inter strain difference of mixture inoculation effect. Ber. wiss. Biol.

Chan, Yu-Ho: et al.: Mechanism of pathogenesis in Sclerotium bataticola on sunflowers. I. Production and translocation of a necrosis inducing enzym. Ber. wiss. Biol.

Scheffer, T. C.: Protecting stored logs and pulpwood in North America. Ber. wiss. Biol.

Seczkowska, K.: Thrips tabacii Lind. (Thysanoptera) comme vecteur de Lycopersicum virus 3 dans le centre de Culture de Tabac Industriel le Lublin. Ber. wiss. Biol.

Cimanowski, J.: Epidemiology of apple mildew (Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. in Poland. I. Hibernation of the fungus Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. Ber. wiss. Biol.

Cimanowski, J.: Cimanowski, J.: Epidemiology of apple mildew (Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. in Poland. II. Development od apple mildew (Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. Ber. wiss. Biol.

Rubin, B. A. et al.: The oxidating apparatus of the causation agent of cotton wilt (Fusarium oxysporum vasinfectum) of different pathogenicity. Ber. wiss. Biol.

Maciejowska, Z. et al.: Studies on the pathogenicity of Rhizoctonia solani Kühn on green beans. Ber. wiss. Biol.

Borecka, H. et al.: Some factors influencing strawberry flowers infection by Botrytis cinerea Pers. Ber. wiss. Biol.

Golenia, A. et al.: The occurence in Poland of leaf curl of cherries caused by Taphrina cerasi (Fuckel) Sadeb. Ber. wiss. Biol.

Golenia, A.: Fungal disease of lucerne in Province Poznań. Ber. wiss. Biol.

Kubicka, H.: Investigations of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary on tomatoes in Poland. II. Comparative studies on the pathogenicity of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary strains and attempts at identification of the races of this fungus. Ber. wiss. Biol.

Dijkstra, J. et al: Anatomical aspects of sandal plants affected with spike disease. Ber. wiss. Biol.

Heagle, A. S. et al.: Some effects of moderate adult resistance to crown rust of oats. Ber. wiss. Biol.

Banthari, E. E. et al.: Transmission of oat blue dwarf virus by the aster leafhopper following natural acquisition or inoculation. Ber. wiss. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          407

Govindarajan, T. S. et al.: Studies on leaf rust (Hemilea vastatrix Buet. Br.) of coffee (Coffea arabica L.). IV. Aureofungin vs. Bordeaux. Ber. wiss. Biol.

Subramanian, S. et al.: Studies on leaf rust (Hemilea vastatrix Buet. Br.) of coffee (Coffea arabica L.). II. Cuman vs. Bourdeaux. Ber. wiss. Biol.

Subramanian, S. et al.: Studies on leaf rust (Hemilea vastatrix Buet. Br.) of coffee (Coffea arabica L.). III. Antibiotics vs. Bordeaux. Ber. wiss. Biol.

Ramaswamy, B. et al.: Virus like symptoms on cotyledons of cucurbit plants caused by Pseudomonas syringae. Ber. wiss. Biol.

Carlos Lozaro, J. et al.: Prevention of the hypersensitive reaction in tobacco leaves by heat killed bast cells. Ber. wiss. Biol.

Carlos Lozaro, J. et al.: Differentiation of races of Pseudomonas solanacearum by a leaf infiltration techniques. Ber. wiss. Biol.

Bumbieris, M.: Effect of soil amendments on numbers of soil microorganisms and on the root rot of Fusarium wilt complex of peas. Ber. wiss. Biol.

Ellen van, H. D. et al. Isolation of phaseollin from Rhizoctonia infected bean tissue. Ber. wiss. Biol.

Moustafa, F. A. et al.: Properties which appear to allow phytopathogenic pseudomonads to counteract plant defence mechanisms. Ber. wiss. Biol.

Ridings, W. H. and Clayton: Melanconium fuligineum and the bitter rot disease. Ber. wiss. Biol.

Leath, K. T. and J. B. Rowell: Nutritional and inhibitory factors in the resistance of Zea mays to Puccinia graminis. Ber. wiss. Biol.

Mellano, H. M. et al.: Relationship of seedling age to development of Pythium ultimum on roots of Antirrhinum majus. Ber. wiss. Biol.

Slepyan, E. I.: The development od solitary tuberculate galls on leaves of maize caused by Ustilago maydis (DC.) Cda. and the location of starch in the galls. Ber. wiss. Biol.

Boyer, M. G. and S. Navratil: Some aspects of transmission and electron microscopy of necrotic leaf spot of aspen. Ber. wiss. Biol.

Chan, Yu-Ho et al.: Mechanisms of pathogenesis in Sclerotium bataticola on sunflowers. I. Pectolytic and cellulolytic enzym production in in vitro and in vivo. Ber. wiss. Biol.

Leski, B.: Physiological specialization of the fungus Cladosporium fulvum Cooke on tomatoes in Poland. Ber. wiss. Biol.

Leski, B.: Investigations on the resistance of various cultivated lines and wild species of tomatoes to the fungus Cladosporium fulvum Cooke in Poland. Ber. wiss. Biol.

Raghunath, T.: Mode of development of the sorus and spores in Jamenlickonia obesa inciting smut of Dicanthium annulatum. Ber. wiss. Biol.

Doodson, K. et al.: Some effects of barley yellow dwarf viruses on spring and winter cereals in field trials. Ber. wiss. Biol.

Scheifele, G. L. et al.: Factors affecting the survival of Trichometasphaeria turcica (Helminthosporium) on Zea mays. Ber. wiss. Biol.

Helton, A. W.: Effect of culture age on virulence of artificial Cytospora infections in Prunus domestica. Ber. wiss. Biol.

408 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Stavely, J. R. et al.: Relation of leaf age to the reaction of tobacco to Alternaria alternata. Ber. wiss. Biol.

Shannon, A. G. et al.: Field tests of dichlofluanid against Brassica downy mildew (Peronospora parasitica). Ber. wiss. Biol.

Fliege, H. F.: Zum Auftreten des Feuerbrandes Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. in Europa. Einschleppung - Entwicklung - Bekämpfung. Ber. wiss. Biol.

Körting, A.: Zur Dauerwirkung chemischer Schutzmaßnahmen gegen den Hausbockkäfer in der Praxis. Ber. wiss. Biol.

Piroczynski, K. A. et al.: Seimatosporium leaf spot of Ledum and Rhododendrum. Ber. wiss. Biol.

Mishra, R. R.: Mykoflora der Blattfläche von Triticum aestivum. Ber. wiss. Biol.

Kralik, O.: Some morphological peculiarities of Mycophoma bodies occuring in plants infected with witches-broom disease. Ber. wiss. Biol.

Kaiser, W. and D. Danesh: Biology of four viruses affecting Cicer arietinum in Iran. Ber. wiss. Biol.

Segal, R. H.: Selective medium for enumerating Erwinia species commonly found in vegetable packing waters. Ber. wiss. Biol.

Mircetich, S. M.: The role of pythium in peeder rots of diseased and symptomless peech trees and in orchard soils in peach tree decline. Ber. wiss. Biol.

Sukroongreng, S.: A glutinous rice culture medium for demonstration of Chlamydospores from Candida albicans, Ber. wiss. Biol.

Anilkumar, T. B. et al.: The nutrition of two strains of Erwinia carotovora, caused organism of stalk rot in India. Ber. wiss. Biol.

Niederpruem, D. J. Kinetic studies of septum synthesis, erosion and nuclear migration in a growing B-mutant of Schizophyllum commune. Ber. wiss. Biol.

Hibben, C. L. et al.: Dodder transmission of mycoplasma from ash witches-broom. Berichte über wissenschaftiche Biochemie und Biologie, v nadaljnjem besedilu Ber. wiss. Biochem. Biol.

Schwarz, R. E.: Seasonal growth transmissibility and quantification of gentynil glycoside marker of citrus greening in the bark of infected trees. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Katsube, T. et al.: Influence of blast disease on harvest in rice plant. I. Effect of panicle infection of yield components and quality. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Calveri, O. H. et al.: Response of six American sugarbeet varieties by Cercospora beticola infection in Hungary. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Messianen, C. M. et al.: Krankheiten der Gemüsepflanzen. Ber. wiss. Biol.

Cislik, W.: Improvements in control of Venturia inaequalis (Cooke) Aderh. Ber. wiss. Biol.

Cislik, W.: Application of fungicidal fogging as illustrated by the control of apple scab (V. inaequalis). Ber. wiss. Biol.

Maciejowska, Z.: Dumping-off of conifers and is control. Ber. wiss. Biol.

Golenia, Antony: Epidemiological and resistance studies of tobacco blue mold (Peronospora tabacina Adam.. Ber. wiss. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          409

Misra, A. P. et al.: Two new spot diseases of Bermuda grass incited by Helminthosporium in India. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Lapwood, D. H.: Observations on blight (Phytophthora infestans) and resistant potatoes at Toluca, Mexico. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Puranik, S. B. et al.: Biology and control of ergot on male sterile wheat and barley. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Bray, R. A.: The effect of lime and two strains of Rhizobium on ten genetically distinct lines of lucerne. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mc Carter, S. M. et al. Reduction of bacterial wilt by early harvest of tomato transplants. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Kakkar, R. K. et al.: Induced production of cleistothecia in Aspergillus unguis. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Bell, D. K. et al.: Infection of groundnut pods by isolates of Aspergillus flavus with different aflatoxin producing potentials. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Jamaludin et al.: A storage rot of tomato fruits (Lycopersicon esculentum Mill.) caused by Geotrichum candidum. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Adelbayo, A. A. et al.: Turgor pressure of fungal mycelia. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Jong, S. C. et al.: Pempigia frustulosa in Kultur. Ber. wiss. Biol.

Hamdi Youssef A. et al.: Effect of the herbicide trifluralin on nitrogen fixation in Rhizobium and Azotobacter and on nitrification. Ber. wiss. Biol.

Pong, S. S. et al.: Enzymes of amino acid metabolism in Dictyostelium discoideum. I. Tyrosine transaminase. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Arjumarao, V.: Biological control of cotton wilt. I. Soil fungistasis and antibiosis in cotton fields. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Arjumarao, V.: On the pathogenicity of Fusarium vasinfectum Atk. Self inhibitory principles of spores as a limiting factor in cotton wilt. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hardison, J. R.: Systemic fungistatic activity of 1,1,1-trichloro-3-nitro-2-propanol against smut fungi in grasses. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Kern, H. et al.: Zur Toxinbildung von Neocosmospora vasinfecta und Neocosmopsora africana. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Brandes, W. und Heitefuss: Nebenwirkungen von Herbiciden auf Erysiphe graminis und Cercosporella herpotrichoides an Weizen. I. Der Befall der Pflanze unter dem Einfluß der Herbicide. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hodges, C. F.: Floral induction and development in Poa pratensis infected with Ustilago striiformis var. poae und Urocystis agropyri. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Walder, J. et al.: Shoot blight of Eucalyptus spp. caused by an undiscribed species of Ramularia. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Nariani, T. K. et al.: Response of greening pathogen of citrus to certain tetracycline antibiotics. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Yechezkel et al.: The metabolic basis of the accumulation of acetylated sphingosin bases in the yeast Hansenula ciferri. Ber. wiss. Biochem. Biol.

410 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Brodlick, H. T.: Osmotic pressure changes in the orange peel in relation to symptom development of citrus black spot, caused by Guignardia citricarpa. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Ghosh, S. K. et al.: Isolation and culture of mycoplasma associated with citrus greening disease. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Rathaiah, Y. et al.: Trichothecium roseum, mycoparasitic on Cerscosporella blumeri. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mc Intosh, A. H.: Test of aryltin compounds as potato blight fungicides. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Gibbs, J. N. et al.: Aggressive strain of Ceratocystis ulmi in Britain. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Papavizas, G. C.: Isolation and enumeration of propagules of Sclerotium cepivorum from soil. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Stewart, G. R. et al.: Factors affecting level and activity of pyruvate kinase from Coprinus lagopus sensu Buller. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sharpe, A. N. et al.: Technique and apparatus for rapid and inexpensive enumeration of bacteria. Appl. Microbiol. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Betina, V. et al.: Antimicrobial properties of cytochalasins and their alteration of fungal morphology. J. gen. Microbiol. 71 (1972) 343-349. Ber.wiss. Biochem. Biol.

Webster, R. K. et al.: Achlya klebsiana and Pythium spec. as primary causes of red rost and seedling disease of rice in Kalifornia. Ber. wiss. Biol.

Evans et al.: The curative activity of non ionic surface active agents against some powdery mildew disease. Ber. wiss. Biol.

Hodges, C. et al.: Directional growth and the perennial characteristics of Ustilago striiformis in Poa pratensis. Ber. wiss. Biol.

Strissel et al.: Stunting of soybeans by Pythium debaryanum. Ber. wiss. Biol.

May, S. D.: The role of populational differentiation in experimental infection of Prosopis by Phoradendron. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Klein, M. et al.: Chemotherapy of aster yellows: tetracyclic-hydrochloride uptake by healthy ans diseased plants. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Howar, B.H.: Depressing effects of virus infection on adventitious root production in apple hardwood cuttings. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Verma, V. S. et al.: Mosaic of Achyranthes aspera L. First record from India. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Staphorst, J. L. et al.: Infectivity and effectiveness of colony isolates of ineffective glycine resistant Rhyzobium meliloti strains. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Janssen, H. et al.: Stability of ineffectivity in strains of Rhizobium japonicum. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Institut für Obstbaukrankheiten. Festschrift zur Feier des 50-jährigen Bestehens und der Einweihung der Neubauten. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Ciegler, A. et al.: Studies of the toxicity of Helminthosporium maydis. Ber. wiss. Biochem. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          411

Omer, M. E. H.: Chemical control of powdery mildews of cucumber and okra in Sudan. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Wilde, P.: Ein Beitrag zur Beizung von Getreide Saatgut. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Smith, A. M. and D. Noble: Effects of oxygen and carbon dioxyde ob the growth of two varieties of Gaeumannomyces graminis. Trans. Br. mycol. Soc. 58 (3) (1972), 499-503. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Lapwood, D. H.: The relative importance of weather, soil and seed borne inoculum in the determining the incidence of common scab (Streptomyces scabies) in potato crops. Pl. Path. 21 (1972) 105-108. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Kesteren van, H. A.: The causal organism of purple blotch disease on Sedum. Neth. J. Pl. Path. 78 (1972) 116-118. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Gupta, S. K. et al.: Varietal resistance of pigeon pea in the Punjab pest Schizotetranychus sp. Science and Culture. Oct. 1971, 484-485. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Waterworth, H. E.: Virginia Crab Apple Decline. Phytopath. 62 (1972), 7, 695-699. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Gerlach, W. und M. Rudnick: Ein bemerkenswertes Auftreten der Schokoladenblattfleckenkrankheit der Ackerbohnen in Schleswig Holstein (Erreger Botrytis fabae Sardińa). Nachrichtenbl Deutsch. Pflanzenschtzd. (Braunschweig) 24 (1972), 115-117. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Rudolf, H.: Über die Wirkung von D-Glycerat-3-phosphat und D-Glycerat-2-phosphat-Zusätzen auf Sporenhomogenität von Phycomyces blakesleanus. Z. Pflanzenphysiol. 67 (1972) 212-222. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sayavedra, G. A. et al.: Phosphorus distribution in healthy tomato bushy stunt virus infected Lycopersicon esculentum plants. Phytopath. Z. 75 (1972) 156-162. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Kaiser, Nagmib et al.: On the metabolism of Aspergillus terreus on ammonium nitrat of different pH-values. Canad. J. Bot. 50, 2211-2218. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Krishna, R. V. et al.: On the localization of ribonuclease in bacteria. FEBS Letters 29 (1973) 105-108. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Marzluf, George A.: Control of the synthesis, activity and turnover of enzyms of sulphur metabolism in Neurospora crassa. Arch. Biochem Biophys. 150 (1972) 714-724. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Dooijewaars-Klosterziel, A. M. P. et al.: Formation and regeneration of Geotrichum candidum protoplasts. J. gen. Microbiol. 74 (1973) 205-209. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sietsma, J. H. et al.: Formation and regeneration of protoplasts from Pythium PRL 2142.

J. gen. Microbiol. 74 (1973) 211-217. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Eccleston, M. and B. P. Kelly: Competition among amino acids for incorporation into Methylococcus capsulatus. J. gen. Microbiol. 73 (1972) 303-314. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Beczner, L. and K. Schmelzer: Some new experimental dicotyledonous hosts of alfalfa mosaic virus. Acta phytopath. (Budapest) 7 (1972) 377-382. Ber. wiss. Biochem. Biol.

412 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Hashiba, T. et al.: Biological and ecological studies on the sclerotium of Pellicularia sassaki (Shipai) S. Ito. I. Floating on the water surface of sclerotium. Ann. Phytopath. Soc Jap. 38 (1972) 414-425. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Duncan, B.: Nutrition and fat production in submerged cultures of a strain of Penicillium lilacinum. Mycologia (N. Y.) 65 (1973) 211-214. Ber. wiss. Biochem. Biol.

TeBeest, D. et al .: Anatomy of leaf abscission induced by oak wilt. Phytopathology 63 (1973) 252-256. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Passmore, S. M. et al.: The use of scanning electron microscopy to show confluent growth of a Saccharomyces and a Leucostoc species. J. appl. Bact. 36 (1973) 89-92. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Paulechowa, K. and C. Paulech: Investigations on Citrus psorosis virus in Cuba. Biologia (Bratislava) 28 (1973) 507-514. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Boyd, H. W. and D. V. Philips: Toxicity of crop residue to peanut seed and Sclerotium rolfsii. Phytopathology 63 (1973) 70-71. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Bennink, G. J. H. and F. Triep: Photomorphogenesis in Penicillium isariiforme. III. The action spectrum for phototropic curvature of the coremia. Acta bot. neerl. 22 (1973) 32-39. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Saladini, J. L. and F. W. Zettler: Resistance of St. Augustin grass to infection by sugar cane mosaic virus. Phytopathology 63 (1973) 162-166. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Emmond, G. S. and R. J. Ledingham: Effects of crop rotation on some soil borne pathogenes of potato. Canad. J. Plant Sci. 52 (1972) 605-611. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Dickens, J. S. and S. G. Evans: A Stemphylium leaf blight of tomato. Plant Path. 22 ( 1973) 70-72. Ber. wiss. Biochem. Biol.

McKeen, W. E. and S. Rimmer: Initial penetration process in powdery mildew infection of susceptible barley leaves. Phytopathology 63 (1973) 1049-1053. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mc Gee, E. E. M. et al.: Maintenance of the rust Puccinia poarum on its alternate hosts under controlled conditions. New. Phytol. 72 (1973) 937-945. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Holligan, P. M. et al.: Changes in the carbohydrate composition of leaves of Tussilago farfara during infection by Puccinia poarum. New Phytol. 72 (1973) 947-955, Ber. wiss. Biochem. Biol.

Joyce, R. V. J.: Insect mobility and the philosophy of crop protection with reference to the Sudan Gezira. PANS (Lond) 19 (1973) 62-70. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Christias, Ch. and J. L. Lockwood: Conservation of mycelial constituents in four sclerotium formating fungi. Phytopathology 63 (1973) 602-605. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hiruki, C. and P Shukla: Mycoplasma like bodies associated with witches-broom of bleeding heart. Phytopathology 63 (1973) 88-92. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Seliškar, C. E. et al.: Mycoplasma like bodies found in phloem of black locust affected with witches-broom. Phytopathology 63 (1973) 30-34. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Picciandi, P. D. W. et al.: Age dependent Changes in Fungus Ribosomes and Protein Synthesis in Rhizoctonia solani Mycelium. Arch. Microbiol. 95 (1974) 325-326. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Nowicki, B.: The host range and the fungus Plasmodiophora brassicae Wor. Acta agrobot. (Warszawa) 26 (1973) 53-61. Ber. wiss. Biochem. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          413

Marcinkowska, J.: Estimation of resistance of several tomato varieties to Phytophthora infestans (Mont.) de Bary. Acta agrobot. 26 (1973) 17-29. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Kaminska, M.: Development of the disease in young apple trees infected with apple proliferation disease. Acta agrobot. (Warszawa) 26 (1973) 103-113. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Novicki, B.: Some problems in the life cycle od fungus Plasmosdiophora brassicae Wor. Acta agrobot. (Warszawa) 26 (1973) 147-160. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Frase, C. G. et al.: Structural analysis of an acidic polysaccharide from Tremella mesenterica NRRL-Y 6158. J. gen. Microbiol. 79 (1973) 219-224. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hennies Y. et al.: The relationship between early hyphal branding and formation of sclerotia in Sclerotium rolfsii. J. gen. Microbiol. 79 (1973) 147-150. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Carter, J. B. H.: The influence of the testa, damage and seed dressing on the emergence of groundnut (Arachis hypogea). Ann. appl. Biol. 74 (1973) 315-323. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Nienhaus, Franz: Einfluß von Alterungsprozessen auf die nekrotische Reaktion von Pflanzen nach Virusinfektion. II.            Pfropfversuche, Rohextrakteinfluß und

Vegetationskegelentfernung. Z. Pflanzenkr. 80 (1974) 471-482. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Graafmans, W. D. J.: The influence of carbon dioxide on sporulation and citric acid synthesis in dark grown Penicillium isariiforme. Acta bot. neerl. 22 (1973) 543-545. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hasan, S. et al.: The biology of Puccinia chondrillina. A potential biological agent of skeleton weed. Ann. appl. Biol. 74 (1973) 325-332. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Robinson, Peter. M.: Oxygen positive chemotropic factor for fungi. New Phytol. 72 (1973) 1349-1356. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mington, Lai and Hass Barbara: Reaction of cowpea seedlings to phytopathogenic bacteria. Phytopathology 63 (1973) 1099-1103. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Cohen, Y. et al.: Ultrastructural and physiological changes in sporangia of Pseudoperonospora cubensis and Phytophthora infestans exposed to water stress. Canad. J. Bot. 52 (1974) 447-450. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Salama, A. M. et al.: Seed transmission of maize wilt fungi with special reference to Fusarium moniliforme Sheld. Phytopath. Zeitschr. 77 (1973) 352-363. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Elzainy, Tahany A. et al.: Occurence of then non phosphorylative pathway for gluconat degradation in different fungi. Biochem. Syst. 1 (1973) 127-128. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mezzucchi, U. et al.: Occurence of Xanthomonas fragariae Kennedy et King in Italy. Phytopath. Z. 76 (1973) 367-370. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Wicker, Ed. F. and F. Y.Woo: Histology of blister rust cankers parasitized by Tubercularia maxima. Phytopath. Z. 76 (1973) 356-366. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Eyal, Z. et al.: Use of mobile nurseries in pathogenicity studies of Erysiphe graminis hordeii on Hordeum spontaneum. Phytopathology 63 (1973) 1330-1334. Ber. wiss. Biochem. Biol.

414 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Horvath, J. Paulownia fargesi Franck (Fam. Scrophulariaceae) als neuer Wirt für verschiedene Pflanzenvirosen. Acta phytopath. (Budapest) 8 ( 1973) 165-173. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mace, M. E. and J. A. Veech: Inhibition of Helminthosporium turcicum spore germination by leaf diffusates from northern leaf blight - susceptible or - resistant corn. Phytopathology 63 (1973) 1393-1394. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Massias, O. R. and R. R. Bergquist: Host specific forms of Trichometasphaeria turcica in relation to homokaryons and heterokaryons in nature. Phytopathology 64 (1974) 436-438. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hoch, Sallie O'Neill et al.: Enzymes of the tryptophan pathway in three Bacillus species. J. Bact. 116 (1973) 685-693. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Buczacki, S. T.: Observations on the infection biology of larch canker. J. Forest Pathol. 3 (1973) 228-232. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Harwey, J. C.: Striated fibres in the cytoplasm of of the imperfect fungus Pleiochaeta setosa (Kirchner) Hughes. Protoplasma (Wien) 80 (1974)371-380. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hoffmann, E. S. and P. Zscheikle jr.: Resistance and susceptibility of Zea mays to Helminthosporium carbonum: a) toxin and lesion induction, b) izozygome differences. Phytopath. Z. 80 (1974) 13-28. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Kranz, J. (Editor): Epidemics of plant diseases. Mathematical analysis and modelling. Ecological studies Vol. 13, Springer Verlag, 1974. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Louie, R. et al.: Epiphytotics of maize dwarf mosaic and maize chlorotic dwarf diseases in Ohio. Phytopathology 64 (1974) 1455-1459. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Provvidenti, R.: Inheritance of resistance to watermelon mosaic virus 2 in Phaseolus vulgaris. Phytopathology 64 (1974) 1448-1450. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Rintelen, J.: Die Verticillium-Welke des Hopfens. Z. Pflanzenkr. 81 (1974) 304-315. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Rijo, L. and J. A. Sargent: The fine structure of the coffee leaf rust, Hemileia vastatrix. Canad. J. Bot. 52 (1974) 1363-1367. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Tuagi, P. D. et al.: Effect of different doses of a triazole compound (RH 124) on the field control of brown leaf rust (Puccinia recondita) of wheat in North India. Z. Pflanzenkr. 81 (19974) 265-268. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Helton, A. W.: Sustained Cytospora-resistance in Italian prune cultivars infected with Prunus ringspot virus. Phytopathology 64 (1974) 1410-1413. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Bornsaeng, V. et al.: Succinate dehydrogenases of Mucor rouxii and Penicillium duponti. Canad. J. biochem. 52 (1974) 751-761. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Pemberton, A. W. and R. R. Frost: Celery mosaic virus in England. Plant Path. 23 (1974) 20-24. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Horvath, J.: Reaction of Physalis species to plant viruses. II. Additional data to the virus susceptibility of Physalis spp. and new experimental results: Physalis peruviana L. var. macrocarpa and Physalis pruinosa L. Acta phytopath. (Budapest) 9 (1974) 1-9. Ber. wiss. Biochem. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          415

Raggi, V. et al.: Alterations in the composition of free and combined aminoacids in susceptible and resistant tomato cultivars infected with Fusarium oxysporum f. lycopersici. Phytopath. Z. 79 (1974) 258-280. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Horvath, J.: Reaction of Physalis species to plant viruses. III. Physalis floridana Rudb. and Physalis peruviana L. as immune and screening plant to several plant viruses. Acta phytopath. (Budapest) 9 (1974) 11-15. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hendrix, F. F. and W. A. Campbell: Taxonomic value of reproductive cell size in the genus Pythium. Mycologia (N. Y.) 66 (1974) 681-682. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sinecki, R.: A review of studies on the occurence of Melampsora pinitorqua in Central and Eastern Europe. Europ. J. Forest Path. 4 (1974) 148-155. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Smith, J. Drew and R. A. Shoemaker: Didymella festucae and its imperfect state Pleospora idahoensis, on Festuca species in western North America. Canad. J. Bot. 52 (1974) 2061-2074. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Singh, R. and R. Srivastava: Studies on the rosette virus infected groundnut (Arachis hypogea L.). I. Effect on free amino acid. Curr. Sci. 43 (1974) 219-220. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Jamaluddin, M. et al.: Post-infection changes in ascorbic acid contents of "avula" (Phyllanthis emblica L.) fruits caused by Aspergillus niger van Tiegh. Curr. Sci. 43 (1974) 218-219. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Webster, J.: Further studies of sporulation of aquatic hyphomycetes in relation to aeration. Trans. Brit. Mycol. Soc. 64 (1975) 119-127. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Thanassopoulos, C. and G. T. Kitsos: Stem length of tomato for evaluating the severity of attack by Verticillium wilt. Phytopath. Z. 81 (1974) 258-261. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Warren, R. C. and J. C. Colhoun: Viability of sporangia of Phytophthora infestans in relation to drying. Trans. Brit. Mycol. Soc. 64 (1975) 73-78. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Raggi, V.: Synthesis of free 14C-aminoacids in rusted bean: infected and noninfected keaves. Phytopath. Z. 81 (1974) 262-272. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Gull, K.: Mycelial branch patterns of Thamidium elegans. Trans. Brit. Myc. Soc. 64 (2) (1975) 321-324. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Griffin, G. J. and K. H. Garren: Population levels of Aspergillus flavus and the A. niger Group in Virginia Peanut Field Soils. Phytopathology 64 (1974) 322-325. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sarvar, M.: A new anthracnose disease on Salvia sclarea L. Češka Mycol. 28 (1974) 156-158. Ber. wiss. Biochem. Biol.

De Bertoldi, M. and G. Cercignani: The biosynthesis of biotin in an auxotrophic strain of Humicola. J. gen. Microbiol. 84 (1974) 214-218. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Moraes, W. B. C. et al.: The inhibitory activity of extract of Abutilon striatum leaves on plant virus infection. Phytopath. Z. 81 (1974) 145-152. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Krüger, J.: Der Einfluß verschiedener Umweltbedingungen auf die Perithecienbildung von Nectria galligena Bres. Phytopath. Z. 80 (1974) 293-302. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Comstock, J. C. et al.: Involvement of Helminthosporium maydis race T toxin during colonisation of maize leaves. Phytopathology 65 (1975) 616-619. Ber. wiss. Biochem. Biol.

416 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Warren, H. L. et al.: Kernel infection, seedling blight and wilt of maize caused by Colletotrichum graminicola. Phytopathology 65 (1975) 620-623. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hiruki, C. et al.: Factors affecting bioassay of potato virus in red Kidney bean. Phytopathology 64 (1974) 807-811. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Conti, G. G. et al.: Phenylalaninammonia-legase and phenylpolyphenoloxidase activities correlated with necrogenesis in cauliflower mosaic virus infection. Acta phytopath. (Budapest) 9 (1974) 185-193. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Horvath, J.: Browallia species as new hosts of various plant viruses. Acta botan. Acad. Scientiarum Hungariae Tom 20 (3-4) (1974) 281-293. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Johnson, B., C. M. Brown: The enzymes of ammonia assimilation in Scizosaccharomyces spp. and in Saccharomycodes ludwigii. Journ. Gen. Microbiol. 85 (1974) 169-172. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Horvath, J. et al.: Natural occurence o turnip mosaic virus in Hungary. Acta phytopath. (Budapest) 10 (1975) 77-88. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Kliejunas, J. T. and W. H. Ko: Continuous versus limited growth of fungi. Mycologia (, Y.) 67 (1975) 362-366. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sigrun, Seipel und Uve Reichert: Untersuchungen zur Aufnahme von Xanthin durch Schizosaccahromyces pombe aus der stationären Wachstumsphase. Protoplasma 84 (1975) 127-135. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Russel, N. J. et al.: Polyene sensitivity during germination of conidia of Aspergiullus fumigatus. J. gen. Microbiol. 87 (1975) 351-358. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Enge, R. G. et al.: Growth of the sporulating zone of Puccinia striiformis and its relationship to stripe rust epiphytology. Phytopathology 65 (1975) 679-681. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Shimomura, T. et al.: The occurence of callose during the process of local lesion formation. Netherl. J. Plant Path. 81 (1975) 107-121. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Moore, D.: Production of Coprinus protoplasts by use of chitinase or helicase. Trans. Brit. Mycol. Soc. 65 (1975) 134-136. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Aleonero, R. et al.: The effect of environment on the response of bean cultivars to infection by strains of Bean common mosaic virus. Phytopathology 64 (1974) 679-682. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Eze, J. M. O.: Translocation of phosphate in mould mycelia. New Phytol. 75 (1975) 579-581. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Deploey, J. J. et al.: Growth and sporulation of thermophilic fungi and actinomycetes in O2-N2 atmospheres. Mycologia (N. Y.) 67 (1975) 700-727. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Cino, P. M. and R. P. Tewari: Proteolytic activity of Oidiodendron kalrai. Canad. J. Microbiol. 21 (1975) 1362-1368. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Okon, Y. et al.: The effect of glucose and lactose on β-D-Galactosidase activity and formation of sclerotia in Sclerotium rolfsii. Canad. J. Microbiol. 21 (1975) 1123-1126. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hynes, M. J.: Amide Utilization in Aspergillus nidulans. Evidence for a third Amidase Enzyme. Journ. gen. Microbiol. 91 (1975) 99-109. Ber. wiss. Biochem. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          417

Sharma, S. R. et al.: Cure of seed transmitted Cowpea Bandung Mosaic Disease. Phytopath. Z. 83 (1975) 144-151. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Schimanski, H. H. et al.: Wildwachsende Prunus Arten der Untergattungen Prunophora und Padus als natürliche Wirtspflanzen für Kirschenringflecken. Zbl. Bakt. II. Abt. 130

(1975) 109-120. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Morita, R. Y.: Psychrophilic bacteria. Bact. Rev. 39 (1975) 144-167. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hargreaves, J. A. et al.: Phytoalexin production by Vicia faba in response to infection by Botrytis. Proc. of the Federation of Brit. Plant Pathologists 81 (1975) 271-276. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Shukla, D. D. et al.: Studies on viruses and virus diseases of cruciferous plants. XIX. Analysis of the results obtained with ornamental and wild species. Acta phytopath. (Budapest) 10 (1975) 217-229. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Shukla, D. D. et al.: Studies on viruses and virus diseases of cruciferous plants. XVIII. Beetle transmission and some new natural hosts of Erysimum latent virus. Acta phytopath. (Budapest) 10 (1975) 211-215. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Johnson, B. F. and C. Lu: Morphometric analysis of yeasts cells. IV. Increase of the cylindrical diameter of Schizosaccharomyces pombe during the cell cycle. Exp. Cell Res. 95 (1975) 154-158. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Niazi, F. R. et al.: Studies on the inhibition of a strain of tobacco mosaic virus by Thimet phorate systemic insecticide. Pesticides (Bombay) 8 (1974) 38-40. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Deven, J. M. et al.: Effect of various cultural conditions on the fatty acid and lipid composition of Choanephora cucurbitarum. Canad. J. Microbiol. 22 (1976) 443-449. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sastry, K. S. et al.: Influence of different insecticides on tomato leaf curl virus incidence in the field. Pesticides (Bombay) 8 (1974) 41-42. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hammond, J. B. W. et al.: Glycogen in Agaricus bisporus. Brit. Mycol. Soc. Trans. 66

(1976) 325-327. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Esan, Katherine: Hyperplastic phloem and its plastids in spinach infected with the curly top virus. Ann. Bot. (London) 40 (1976) 637-644. Pesticides (Bombay) 8 (1974) 38-40. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Zimniak, P. et al.: Biosynthesis of catalase T during oxygen adaptation of Saccharomyces cerevisiae. Febs Letters 59, 2, 300-304. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Waste, Rl. L. Diseases of rubber and their control. PANS (Lond.) 21 (1975) 268-288. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sweet, J. B.: Strawberry latent ringspotvirus in glasshouse roses. Plant Path. 24 (1975) 93-96. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Uecker, F. A.: Development and cytology of Sordaria humana. Mycologia (n. Y.) 68 (1976) 30-46. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Daniels, A. B. and S. O. Graham: Effects of nutrition and soil extracts on germination of Glomus mosseae spores. Mycologia (N. Y.) 68 (1976) 108-116. Ber. wiss. Biochem. Biol.

418 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Dawson, W. O. et al.: Enhancement of Tobacco Mosaic Virus Spread in mechanically infected Leaves by Pre-incubation at a nonpermissive temperature. Phytopathology 66 (1976) 625-628. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Deploey, J. J.: Carbohydrate nutrition of Mucor michei and M. pusillus. Mycologia (N. Y.) 68 (1976) 190-194. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Cooper, J. J. et al.: Field and glasshouse experiments on the control of potato mop-top virus. Ann. appl. Biol. 83 (1976) 215-230. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Kritzman, G. et al.: Metabolism of L-threonine and its relationship by sclerotium formation in Sclerotium rolfsii. J. gen. Microbiol. 95 (1976) 78-86. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Horvath, D. et al.: Circaea lutetiana L. (Fam. Onagraceae [Oenotheraceae]) eine natürliche Wirtspflanze des Gurkenmosaikvirus. Acta phytopath. (Budapest) 11 (1976) 25-32. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Gupta, H. P. and R. D. Joshi: Influence of soybean mosaic virus infection on free amino acid content in nodules of soybean (Glycine max [L.] Merr.). Acta phytopath. (Budapest) 11 (1976) 33-36. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sakoguchi, Kenji et al.: Assimilation of formaldehyde and other C1-compounds by Gliocladium deliquescens and Paecilomyces varioti. Agric. biol Chem. (Tokyo) 39, 1975) 1695-1702. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mitsuda, Hisateru et al.: Guanosine nucleotide precursor for flavinogenesis of Eremothecium ashbyii. J. Nutr. Sci. Vita-mikol (Tokyo) 21 (1975) 331-345. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Binder, F. L. and J. C. Pierce: Glycerol uptake by the haustorial mycoparasite Tieghemiomyces parasiticus in axenic culture. Canad. J. Bot. 54 (1976) 1403-1409. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Seth, M. L. et al.: Effect of some growth regulators on the infectivity and multiplication of cucumber mosaic virus. Z. Pflanzenkr. 82 (1975) 593-603. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Zachariah, K. and R. H. Anderson: A fibrous inclusion body in developing ascospores of Ascobolus stercarius. Protoplasma (Wien) 83 (1975) 15-26. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Jennings, D. L. and Eleonor Carmicha: Resistance to grey mould (Botrytis cinerea Fr.) in red rapsberry fruits. Hortic. Res. 14 (1975) 109-115. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Jones, A. T. and J. M. Roberts: Ultrastructural changes and small bacilliform particles associated with infection of rubus yellow net virus. Ann. appl. Biol. 84 (1976) 305-310. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hart, A. and D. L. J. Orr: The degradation of paracetemol (4-hydroxyacetanilide) and other substituted acetanilides by a Penicillium species. Antonie v. Lewenhoek 41 (1975) 239-247. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Nelan A. Rich: Physiological studies with the fungus Saprolegnia megasperma isolated from the freshwater nematode Neomesomermis flumentalis. Canad. J. Bot. 53 (1975)3032-3040. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mastle, P. G. and L. J. Nisbert: Differentiation of Claviceps purpurea axenic culture. J. gen. Microbiol. 93 (1976) 321-324. Ber. wiss. Biochem. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          419

Suwa, M. and T. Takahashi: Studies in viral pathogens in plant hosts. VII. Symptoms and external morphology of 'Samsun' tobacco plants following systemic infection with tobacco mosaic virus. Phytopath. Z. 83 (1975) 348-359. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Jacob, H.: Der Einfluß des Lichtes auf die Ausbildung von Blattsymptomen beim virösen Atavismus an Schwarzen Johannisbeeren (Ribes nigrum L.). Phytopath. Z. 86 (1976) 215-224. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Tošić, M. and Zv. Pešić: Investigation of alfalfa mosaic virus transmission through alfalfa seed. Phytopath. Z. 83 (1975) 320-327. Ber. wiss. Biochem. Biol.

West, J. David: Effects of pH and biotin on a circadian rhytm of conidiation in Neurospora crassa. J. Bact. 123 (1975) 387-389. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Jordan, V. W. L.: Control of Verticillium wilt transmission in strawberry runners with systemic benzimidazole-type fungicides. Ann. appl. Biol. 81 (1973) 43-50- Ber. wiss. Biochem. Biol.

Fukui, Saburo et al.: Ultrastrukture of methanol utilizing yeast cells, appearance of microbodies in relation to high catalase activity. J. Bact. 123 (1975) 317-328. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Novani Abu Samah: New hosts of St. Augustine decline viruses. Phytopathology 66 (1976) 215-216. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Nishihara, T. and E. Freese: Motility of Bacillus subtilis during growth and sporulation. J. Bact. 123 (1975) 366-371. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Huang, H. C. and J. A. Hoes: Penetration and infection of Sclerotinia sclerotiorum by Coniothyrium minitans. Canad. J. Bot. 54 (1976) 406-410. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sekiguchi, Junichi et al.: Conidiogenesis and secondary metabolism in Penicillium urticae. Appl. environm. Microbiol. 33 (1977) 147-158. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Lundsgaard, T.: Routine seed health testing for barley stripe mosaic virus in barley seed using the latex test. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 83 (5) (1976) 278-283. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Nakanishi, Ikaru et al.: Demonstration of Curdlan-Type polysaccharides and some other ß-1,3-glucan in microorganisms with anilinblue. J. Gen. Appl. Microbiol. 22 (1976) 1-11. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Brock, D. Philipa et al.: The basis for avirulence in a prototrophic strain of Penicillium expansum. Canad. J. Microbiol. 23 (1977) 52-59. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Wayne, H. Tinell et al.: Manganese mediated morphogenesis in Penicillium claviforme and Penicillium clavigerum. Canad. J. Microbiol. 23 (1977) 209-219. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Ashworth, L. J. jr. and G. Zimmermann Verticillium wilt of the pistacchio nut tree occurence in California and control by soil fumigation. Phytopathol. 66 (1976) 1449-1451. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Kazama, F. Y et al.: A freeze-etch study of the phototactic zoospores of Phlyctochytrium sp., a marine fungus. Protoplasma (Wien) 91 (1977) 143-156. Ber. wiss. Biochem. Biol.

420 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Kier, I. et al.: Changes of exponential growth rates in relation to differentiation od Geotrichum candidum in submerged culture. Physiol. plantarum (Kbh.) 38 (1976) 6-12. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Forster, R. L. S. and K. S. Milne: Daphne virus Y: a potyvirus from Daphne. N. Z. J. Agric. Res. 19 (1976) 359-371. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Olutiola, P. O. and O. O. Cole: Production of a cellular complex in culture filtrates of Aspergillus tamarii associated with mouldy cocoa beans in Nigeria. Physiol. plantarum (Kbh.) 37 (1976) 313-316. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Olutiola, P. O.: Some environmental and nutritional factors affecting growth and sporulation of Aspergillus tamarii associated with mouldy cocoa beans in Nigeria. Physiol. plantarum (Kbh.) 37 (1976) 305-312. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Holloway, Shirley, E. et al.: An ultrastructural analysis of the changes in organelle arrangement and structure between the various spore types of Saprolegnia. Canad. J. Bot. 55 (1977) 1528-1339. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Barr, D. J. S. et al.: Zoospore ultrastructure of Olpidium brassicae and Rhizophlyctis rosea. Canad. J. Bot. 55 (1977) 1221-1235 . Ber. wiss. Biochem. Biol.

Rohloff, H. and H. L. Weidermann: Nachweis von Interaktionen zwischen Infektionen durch das Salatmosaikvirus (lettuce mosaic virus) in Freilandbeständen des Kopfsalats. Phytopath. Z. 85 (1976) 308-313. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Humpherson-Jones and R. C Cooke: Inducing of sclerotinia formation by acid staling compounds in Sclerotinia sclerotiorum and Sclerotium rolfsii. Trans. Brit. Myc. Soc. 68 (1977) 413-420. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Robert, J. C. Fruiting of Coprinus congregatus: biochemical changes in fruit bodies during morphogenesis. Trans. Brit. Myc. Soc. 68 (1977) 379-387. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Robert, J. C. Fruiting of Coprinus congregatus: relationship to biochemical changes in the whole culture. Trans. Brit. Myc. Soc. 68 (1977) 389-395. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Dale, Philip, J.: The elimination of ryegrass mosaic virus from Lolium multiflorum by meristem tip culture. Ann. appl, Biol. 85 (1977) 93-96. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hollings, M. et al.: Pathology, soil transmission and characterization of cymbidium ringspot, a virus from Cymbidium orchids and white clover (Trifolium repens). Ann. appl, Biol. 85 (1977) 233-248. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Allan, Femi Lana: Mosaic virus and leaf curl diseases of okra in Nigeria. PANS London 22 (1976) 474-478. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Šarić, Ana and Mercedes Wrischer: The effect of lettuce mosaic virus on plant cells. Phytopath. Z. 90 (1977) 27-30. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Redolfi, P. et al: Systemic infection of tomato bushy stunt virus in Gomphrena globosa induced by high temperature and long photoperiod. Phytopath. Z. 90 (1977) 43-50. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Shing H. Mai: Morphological studies in Sordaria fimicola and Gelasinospora longispora. Amer. J. Bot. 64 (1977) 489-495. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Samson, R. A. et al.: A taxonomic study of the Penicillium chrysogenum series. Antonio v. Leewenhoek 43 (1977) 167-175. Ber. wiss. Biochem. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          421

Pennazio, S. et al.: Hypersensitivity of Gomphrena globosa to Tomato Bushy Stunt Virus. Phytopath. Z. 87 (1976) 161-179. Ber. wiss. Biochem. Biol.

van Hoff, H. A. et al.: Natural elimination of tobacco rattle virus in tulip 'Apeldoven'. Neth. J. Plant 82 (1976) 255-256. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Pezet, P. and V. Pont: Elemental sulphur. Accumulation in different species of fungi. Science 196 (1977) 428-429. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Ingold, C. T.: Role of mucilage in dispersal of certain fungi. Trans. Brit. Myc. Soc. 70 (1978) 137-140. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Apelbaum A. et al.: Spore germination and mycelial growth of postharvest pathogens under hypobaric pressure. Phytopathology 67 (1977) 400-403. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mc Donald S. Maurice: Effects of leaf roll virus infection on the amide and amino nitrogen status of bulking tubers of the potato plant. Sci. Proc. roy. Dublin Soc. A 6 (1977) 9-15. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Kondaich, A. et al.: Recovery of rice tungro virus from dried infected rice leaves. Phytopath. Z. 90 (1977) 311-314. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Fisher, D. J. et al.: Influence of growth medium on surface and wall lipid of fungal spores. Phytochemistry 17 (1978) 85-89. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Marenaud, C. et al.: Etude comparative de differentes isolates du virus de la sharka. Ann. phytopatol. (Paris) 9 (1977) 107-121. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hammond, J. B. W. and R. Nichols: Carbohydrate metabolism in Agaricus bisporus (Lange) Imbach: metabolism of 14C labelled sugars to sporophores and mycelium. New Phytol. 79 (1977) 315-325. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Bharti Bhargava: Effect of watermelon mosaic virus on the yield of Cucurbita pepo. Acta phytopath. (Budapest) 12 (1977) 165-168. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Toba, H. H. et al.: Protection muskmelon against aphid-borne viruses. Phytopathology 67 (1977) 1418-1423. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Gill, C. C. et al.: Susceptibility of oat cultivars to barley yellow dwarf virus in Manitoba. Canad. J. Plant Sci. 57 (1977) 1021-1027. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Lange, L. and Olson, L. W. The zoospore of Phlyctochytium aestuarii. Protoplasma (Wien) 93 (1977) 27-43. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Pitt, J. J. et al.: Influence of solute and hydrogen ion concentration on the water relations of some xerophilic fungi. J. gen. Microbiol. 101 (1977) 35-40. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Yamamura, Saburo et al.: An action spectrum for photoinduced conidiation in Helminthosporium oryzae. Plant Cell Physiol. 18 (1977) 1163-1166. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Rao, D. R.: A new eggplant mosaic disease. Z. Pflanzenkr. 85 (1978) 313-316. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Ebrahim-Nesbat, F. et al.: Occurence of citrus Tristeza virus in Iran. Z. Pflanzenkr. 85 (1978) 308-313. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Trione J. Edward: Endogenous germination inhibitors in teliospores of the wheat bunt fungi. Phytopathology 67 (1977) 1245-1249. Ber. wiss. Biochem. Biol.

422 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Chamnon, A. G. et al.: The effect of inoculation with an attenuated mutant strain of tobacco mosaic virus on the growth and yield of early glasshouse tomato crops. Ann. appl. Biol 88 (1978) 121-129. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Gollifer, D. E. et al.: Incidence and effects on yield of virus diseases of taro (Colocasia esculenta) in the Solomon Islands. Ann. appl. Biol 88 (1978) 131-135. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Burnett, P. A. et al.: Barley stripe mosaic virus in New Zealand. N. Z. Journ. of Agric. Res. 21 (1978) 143-145. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Dubey, G. S.: Physiology of bottle-gourd mosaic virus (Cucumis virus 2). Indian J. exp. Biol. 15 (1977) 78-79. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Latch, G. S. M.: Incidence of barley yellow dwarf virus in ryegrass pastures in New Zealand.

N. Z. Journ. of Agric. Res. 20 (1977) 87-89. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hrib, J. and V. Rypaček: Oriented mycelium growth of the fungus Poria ossilanti (DC.) Sacc. in mixed culture with spruce callus. Experientia (Basel) 33 (1977) 1444-1445. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Brunt, A. A.: Some host and properties of narcissus latent virus, a carlavirus commonly infecting narcissus and bulbous iris. Ann. appl. Biol 87 (1977) 355-364. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Wayne Thomas and C. H. Procter: Further studies on arabis mosaic virus in Cyphomanta betacea Sendt. N. Z. Journ. of Agric. Res. 20 (1977) 543-546. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mc Meekin, D.: Inhibition and stimulation of growth of Pythium by streptomycin. Mycologia (N. Y.) 70 (1978) 880-883, Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hein, A. et al.: Das Broad bean wilt virus in Limonium-Kulturen in Süddeutschland. Phytopath. Z. 89 (1977) 340346. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Davis, R. E.: Spiroplasma associated with flowers of the tulip trees (Liriodendron tulipifera L.). Canad. J. Microbiol. 24 (1978) 954-959. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Jones, R. A. C. et al.: Arracacha virus A, a newly recognized virus infecting arracacha (Arracacia xanthorrhiza, Umbelliferae) in the Peruvian Andes, Ann. appl. Biol 90 (1978) 85-91. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sheir, H. M. and G. I. Fegla: Studies on the effect of watermelon mosaic virus infection on the amino acids and amides content in vegetable marrow leaves (Cucurbita pepo L.). Egypt. J. Phytopath. 7 (1975) 75-79. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Singh, R. and K. A. Singh: Influence of phosphorous nutrition in the growth and nodulation of arhar mosaic virus infected sunn-hemp plants. Sci. and Culture 43 (1977) 480-483. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Cesney, M. S. et al.: Etiology of blueberry shoesting disease and some properties of the causal virus. Phytopathology 68 (1978) 295-300. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Ramsdeel, D. C. and Myers, R. L.: Epidemiology of peach rosette mosaic virus in a Concord grape vineyard. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sutton, J. and R. G. Garrett: The epidemiology and control of tulip breaking virus in Victoria. Austr. J. agric. Res. 29 ( 1978) 555-563. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Fischer, H. U et al.: Host range and properties of peanut stunt virus from Marocco. Ber. wiss. Biochem. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          423

Wilkins, P. W.: Decreased severity of ryegrass mosaic virus after passage through resistant perennial ryegrass. Ann. appl. Biol. 89 (1978) 429-434. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Tomlinova, J. A. and C. M. Ward: The reactions of swede (Brassica napus) to infection by Turnip mosaic virus. Ann. appl. Biol. 89 (1978) 61-69. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Feldmann, J. M. et al.: Studies of weed plants as sources of viruses. VI. Mixed infection of broccoli necrotic yellows and cauliflower mosaic viruses on Sisymbrium irio in Argentina. Phytopath. Z. 93 (1978) 187-190. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Gottlieb, R. J. et al.: Differences in the Sterol Synthesizing Pathways of Sterol-Producing and Non-Sterol-Producing Fungi. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Bock, K. R. et al.: Viruses occuring in East Africa that are related by peanut mottle virus. Ann. appl. Biol. 89 (1978) 423-428. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Müller, H.: Untersuchungen zur Bildung von 3-Methyl-6-methoxy-8-hydroxy-3,4-dihydroisocumarin bei der Möhrenlagerung. Phytopath. Z. 93 (1978) 241-248. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Huang, H. C.: Gliocladium catenulatum: hyperparasite of Sclerotinia sclerotiorum and Fusarium species. Can. J. Bot. 56 (1978) 2243-2246. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mall, V. R.: Infectious variegation, a new virus disease of cotton in India. Curr. Sci. 47 (1978). Ber. wiss. Biochem. Biol.

Salch, S. A. et al.: Sporangium pedicel length in Phytophthora species and the consideration of its uniformity in determining sporangium caducity. Trans. Brit. Myc. Soc. 72(1) (1979) 1-13. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Pornpod Thongmeearkom, E. H. et al.: Yield reductions in soybean infected with cowpea mosaic virus. Phytopathology 68 (1978) 1549-1551. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Singh, Rajenda et al.: Studies on mosaic diseases of mung bean. Riv. Biol. 70 (1977) 349-361. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Deans, S. G and J. E. Smith: Effect of metabolic inhibitors on microcyclic conidiation od Aspergillus niger. Trans. Brit. Myc. Soc. 72(2) (1979) 201-206. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Ruperez, P. and J. A. Leal: Utilization of nitrogen sources by Aspergillus nidulans for extracellular polysaccharide production. Trans. Brit. Myc. Soc. 72(2) (1979) 291-297. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mora, Y. et al.: Nitrogen accumulation in mycelium von Neurospora crassa. J. gen. Microbiol. 104 (1978) 241-250. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Espin, G. and Mora, J.: Effect of the deprivation of amino acids on conidia of Neurospora crassa. J. gen. Microbiol. 104 (1978) 233-240. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Edgley, Margareth et al.: Response of Xerotolerant and Non-tolerant Yeasts to Waterstress.

J. gen. Microbiol. 104 (1978) 343-345. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Brunt, A. A. et al.: Some host, properties and possible varieties of a labile virus from Hypochoeris radiata (Compositae). Ann. appl. Biol. 90 (1978) 205-214. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Dubern, J. et al.: Groundnut crinkle, a new virus disease observed in Ivory Coast. Phytopath. Z. 95 (1979) 279-283. Ber. wiss. Biochem. Biol.

424 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Sandfaer, J.: The influence of different strains ob barley stripe mosaic virus on the frequency of triploids and aneuploids in barley. Phytopath. Z. 95 (1979) 97-104. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Jirjis, R et al.: Comparison of spectrophotometric and electrophoretic measurements of glutamate dehydrogenase activity during mycelial growth and carpophore development in the basidiomycete Coprinus cinereus. FEMS Microbial Letters 6 (1979) 115-118. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Ghosh, S. K.: Effect of bottleground mosaic virus on reducing sugar and starch contents of leaves of Lagenaria vulgaris. Phytopath. Z. 95 (1979) 250-253. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Misra, R. S. et al.: Rice flour liquid medium: a new medium to study the aflatoxin producing potential of Aspergillus flavus. Nat. Sci. Acad. Letters (India) 2 (1979) 87-88.

Ber. wiss. Biochem. Biol.

Inderlied, C. B. and P. S. Shepherd: Glucosemetabolism and dimorphism in Mucor. J. Bact. (1978) 1282-1286.

Harrover, K. M. and L. A. Nagy: Effects of nutrients and water stress on growth and sporulation of coprophilous fungi. Trans. Brit. Myc. Soc. 72 (1979) 459-462. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Bowen, R. et al.: The occurence and effects of red clover necrotic mosaic virus in red clover (Trifolium pratense). Ann. appl. Biol. 91 (1979) 227-236. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Herrward, F. W- et al.: Polymorphic variation in the structure of aerial sclerotia of Coprinus cinereus. J. gen. Microbiol, 18 (1979) 113-118. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Schmidt, J. M. et al.: Morphotyp V of the Blastocaulis-Planctomyces group of budding and appendaged bacteria. Curr. Microbiol. 2 (1979) 195-200. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mukherjee, M. et al.: Effect of cucumber mosaic virus infection on some nitrogenous components in tobaco (Nicotiana tabacum L.) var. White Barley. Indian J. exp. Biol. 17 (1979) 116-117. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sievert, R. C.: Effect of potato virus Y and tobacco mosaic virus on field grown burley tobacco. Phytopathology 68 (1979) 823-825. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Ashby, J. W. et al.: Yellows of lettuce and some other vegetable crops in the Netherlands, caused by beet western yellows virus. Nether. J. Plant Path. 85 (1979) 99-111. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Barran, L. R. et al.: Effect of thiols on macrosporidia of Fusarium sulphureum. Canad. J. Microbiol. 25 (1979) 618-627. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Sweet, J. B. and D. J. Barbara: A yellow mosaic disease of horse chestnut (Aesculus spp.) caused by apple mosaic virus. Ann. appl. Biol. 92 (1979) 335-341. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Gerhardson, B. and K. Hyden: An isolate of pea browning virus from field grown Phaseolus vulgaris. Phytopath. Z. 95 (1979) 93-96. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Ohashi Y. et al.: Necrotic lesion formation induced by citrinin on leaves systemically infected with tobacco mosaic virus. Ann. phytopath. Soc. Japan 45 (1979) 265-267. Ber. wiss. Biochem. Biol.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          425

Kuhn, C. W. and S. D. Wyatt: A variant of cowpea chlorotic mottle virus obtained by passage through beans. Phytopathology 69 (1979) 621-624.

Hoch, H. L. et al.: Cytochemical localization of N-acetyl-ß-D-Glucoseamidase in hyphae of Mucor racemosus. Exp. Mycol. 3 (1979) 164-173. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Hahn, S. K.: Effects of virus (SPVD) on growth and yield of sweet potato. Exp. Agric. 15 (1979) 253-256. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Verhagen, M. et al.: Chrysanthemum virescence a disorder of unknown etiology. Phytopath. Z. 96 (1979) 59-64. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mudgar, P. K. et al.: Incidence of Hapalophragmiopsis ponderosum (Syd. et Butl.) Thirun on Acacia leucophloea Willd. Curr. Sci 48 (1979) 263-264. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Fribourg, C.: Host plant reactions, some properties and serology of Peru tomato virus. Phytopathology 69 (1979) 441-445. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Jones, R. A. C. and C. E. Fribourg: Host plant relations, some properties, and serology of wild potato mosaic virus. Phytopathology 69 (1979) 446-449. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Dhingra, K. L. et al.: A leaf reduction disease of Cicer arietinum in India, caused by Cucumo virus. Curr. Sci. 48 (1979) 486-488. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mali, V. R.: Viral wilt - a new disease hitherto unrecorded on cotton. Curr. Sci. 48 (1979) 687-688. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Beczner L. and K. Schmetzer: Susceptibility of Commelinaceae to alfalfa mosaic virus. Acta phytopath. (Budapest) 7 (1972) 213-219. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Wolf, P.: Viruskrankheiten des Dills (Anethum graveolens L.). Acta phytopath. (Budapest) 7 (1972) 209-211. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Mehta, M. J. and D. Siehr: The effect of nitrate on the succinate dehydrogenase activity of Hydrophorus conicus. Arch. Microbiol. 88 (1972) 163-167. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Garnett, R. H.: The induction of nitrat reductase in Neurospora crassa. Biochim. biophys. Acta (Amsterdam) 264 (1972) 481-489. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Lacicowa, B. et al.: Investigation on the pathogenicity of Cochliobolus sativus (Ito et Kurib.) Drechsl. (Helminthosporium sorokianum Sacc. = H. sativum P. K. et B.) for some leguminous plants. Annales Universitatis Marie Curie-Sklodowska Lublin, Sectio E, Vol. XXV (1970) 14. Ber. wiss. Biochem. Biol.

Cameron, Linda et al.: On the involvement of calcium in amino acid transport and growth of the fungus Achlya. J. biol. Chem. 247 (1972) 4729-4739. BerüwBiochemBiol

1.194 Referati za revijo Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz

Dimitrijević, B: Eine Methode zur Wiederherstellung der Sporulationsfähigkeit in künstlicher Kultur. 3. Alternaria crassa (Sacc.) Pardo. Zašt. bilja XVII (1966) 91-92, 315-322; Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 76 (1969) 4, 230.

Janežič, Franc: Empfindlichkeit der Kartoffelsorten gegenüber dem Pulverschorf (Spongosposra subterranea [Wallr.] John). Zašt. bilja XVIII (1967) 93-95, 20-23; Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 76 (1969) 4, 230.

426 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Simović-Tošić D. und K. Dobrivojevič: Die Himbeergallmücke (Casioptera rubi Heeg) ein wenig bekannter Schädling der Himbeere. Zašt. bilja XVII (1966) 91-92, 323-330: Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 76 (1969) 4, 244.

Maček, J.: Rđa geraniuma (Puccinia pelargonii-zonalis Doidge) nova bolest u Jugoslaviji. Zaštita bilja 105 (1969) 269-273. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 9, 531.

Maček, J.: Einige physiologische und ökologische Eigenschaften des Pilzes Phoma glomerata (Cda) Wollenw. et Hochapf. ZbBF 17 (1970) 29-45. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 9, 531-532.

Četina, L.: Die Lufkapazität als Faktor der Arbeitsleistung des Sprühgerätes. Jugoslovanski simpozij za hmeljarstvo, Dobrna, 26.-27. V. 1967, 204-227. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz

Dolinar, M.: Die Frühbekämpfung der Pseudoperonospora humuli (Miyabe et Takahashi) mit streptomyzinhaltigen Antibiotika. Jugoslovanski simpozij za hmeljarstvo, Dobrna, 26.-27. V. 1967, 241-250. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 9, 532-533.

Dolinar, M.: Die Überwinterung der Pseudoperonospora humuli (Miyabe et Takahashi) an Hopfen in Savinja Tal. Vorläufige Mitteilung. Jugoslovanski simpozij za hmeljarstvo, Dobrna, 26.-27. V. 1967, 228-234. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 9, 532.

Dolinar, M.: Die Anfälligkeit der Sorte "Northern Brewer" gegenüber Hopfenperonospora im Vergleich mit der Sorte "Savinja Golding". Jugoslovanski simpozij za hmeljarstvo, Dobrna, 26.-27. V. 1967, 251-256. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 9, 532.

Kač, M.: Systemische Bodeninsektizide in Hopfenanlagen. Jugoslovanski simpozij za hmeljarstvo, Dobrna, 26.-27. V. 1967, 325-331. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 10, 592.

Kač, M.: Biologisches Potenzial der roten Spinne (Tetranychus urticae Koch) auf der Hopfensorte Savinja Golding. Jugoslovanski simpozij za hmeljarstvo, Dobrna, 26.-27. V. 1967, 311- 324. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 10, 592.

Ačimović M., A. Mijavec: Verbreitung und Systematik einiger Typen der Degenerationserscheinungen im Hopfebaugebiet Vojvodina. Jugoslovanski simpozij za hmeljarstvo, Dobrna, 26.-27. V. 1967, 274-309. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 8, 470.

Ačimović M., A. Mijavec: Der Einfluß einiger Degenerationserscheinungen auf Ertrag und Qualität des Hopfens. Jugoslovanski simpozij za hmeljarstvo, Dobrna, 26.-27. V. 1967, 257-263. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 8, 469-470.

Kač, M.: Neue Kupferfungizide gegen Hopfenperonospora. Jugoslovanski simpozij za hmeljarstvo, Dobrna, 26.-27. V. 1967, 235-240. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 539.

Maceljski, M.: Untersuchungen zur Insektizidresistenz des Kartoffelkäfers (Leptinotarsa decemlineata Say) und der Wirkung neuerer Insektizide auf resistente Populationen gegenüber DDT und Lindan. Zašt. bilja 19, 100-101, 217-233, 1968 Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 2-3, 155-156.

Jordović et al.: Voruntersuchungen von Prunus spinosa L. als Wirt von Prunus virus 7. Zašt. bilja 105 (1969) 221-228. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 656-657.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          427

Festić, H.: Symptome des Prunus virus 7 an einigen Steinobstsämlingen bei der Infektion mit dem Inokulum verschiedener Herkunft. Zašt. bilja 105 (1969) 215-221. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 656-657.

Aleksić et al.: Untersuchungen der Stolburkrankheiten als einem Problem des Paprikaanbaus in Jugoslawien. Zašt. bilja 105 (1969) 73-80. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 657.

Juretić N.: Serologische Untersuchungen einiger nekrotischer Isolate des Tabakmosaikvirus. Zašt. bilja 105 (1969) 193-202. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 658.

Panić, M. et al.: Der Einfluß des amerikanischen Weizenmosaikvirus auf die Zahl der Ektodesmen in Weizenblättern. Zašt. bilja 105 (1969) 183-191. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 657.

Bojnansky, O.: Untersuchungsergebnisse über Ökologie der Stolburkrankheit in der Slowakei. Zašt. bilja 105 (1969) 241-244. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 657.

Mickovski, J.: Tomatenbronzefleckenkrankheit an Tabak in Jugoslawien. Zašt. bilja 105

(1969) 203-214. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 658.

Perišić, M. et al.: Kräuselkrankheit oder Gelbfleckigkeit der Pelargonie. Prvi simpozijum o florikulturi Jugoslavije, Mostar 29. -30. 5. 1970, 6 Seiten. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 658.

Mirić, M.: Der Einfluß der Bewässerung, Düngung und Saatdichte auf das Auftreten des Maisbeulenbrandes bei einigen Maishybriden. Zašt. bilja 105 (1969) 261-267. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 661-662.

Perišić, M. et al.: Darluca filum Hyperparasit an Puccinia pelargonii-zonalis. Prvi simpozijum o florikulturi Jugoslavije, Mostar 29. -30. 5. 1970, 6 Seiten. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 662.

Tošić et al.: Fusariumknollenfäule der Gladiolen. Prvi simpozijum o florikulturi Jugoslavije, Mostar 29. -30. 5. 1970, 5 Seiten. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 662.

Maček, J.: Der Pelargonienrost (Puccinia pelargonii-zonalis) in Jugoslawien. Prvi simpozijum o florikulturi Jugoslavije, Mostar 29. -30. 5. 1970, 7 Seiten. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 662.

Perišić, M. et al.: Botrytis tulipae, Parasit der Tulpen. Prvi simpozijum o florikulturi Jugoslavije, Mostar 29. -30. 5. 1970, 8 Seiten. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77

(1970) 11-12, 662.

Pejčinovski, F.: Untersuchungen einer Panaschierung der Rebsorte Kardinal. Zašt. bilja 105 (1969) 249-251. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 672.

Dimitrijević, B.: Ist Maisröte eine viröse Erkrankung? Zašt. bilja 105 (1969) 223-233. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 77 (1970) 11-12, 673.

Babović, M.: Promene u hemiskom sastavu plodova jagoda izazvane virusom kovrčavosti lišča. Zašt. bilja 20, 106 (1969) 337-340. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 2, 98.

Pejkić, B., D. Šutić: Neke promene pri redukcionoj deobi mater. čelija polena u mikrosporogenezi kod šljive požegače, zaražene virusom šarke. Zašt. bilja 20, 106 (1969) 347-353. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 2, 98-99.

428 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Babović, M. et al.: Prilog proučavanju Phyllosticta begoniae kao parazita begonije u Jugoslaviji. Prvi simpozijum o florikulturi Jugoslavije, Mostar 29. -30. 5. 1970, 1-8. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 2, 103.

Perišić, M: Nectriella versoniana prouzrokovač suve truleži nara u Jugoslaviji. Zašt. bilja 20, 106 (1969) 279-280. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 2, 104.

Perišić, M. et al.: Pestalotia palmarum Cke, parazit palme, nov za Jugoslaviju. Zašt. bilja 20,

106 (1969) 325-329. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 2, 104.

Klindić, O. et al.: Rasprostranjenost Meloidogyne vrsta na području Južne Hercegovine. Zašt. bilja. 20, 106 (1969) 355-359. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 2, 108.

Aleksov, S.: Dyspessa ululla Bkh. (Lepidoptera, Cossidae) opasna štetočina crnog luka u Makedoniji. Zašt. bilja 20, 106 (1969) 331-336. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 2, 108.

Krnjajić, S.: Uticaj početnih gustina na rastenje populacije Acanthoscelides obtectus Say. Zašt. bilja 20, 106 (1969) 281-286. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 2, 108-109.

Rutić, B.: Prilog ispitivanju efikasnosti nekih granuliranih insekticida u suzbijanju kukuruznog plamenca. Zašt. bilja 20, 106 (1969) 341-346. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 2, 118-119.

Jovanović, M.: Prilog proučavanju Erysiphe communis Grew. f. trifolii Rabenh. - parazit crvene deteljine. Zašt. bilja 20, 106 (1969) 287-304. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 3, 186-187.

Perišić, M., D. Stojanović: Nekoliko slučajeva superparazitizma kod gljiva. Zašt. bilja 20, 106 (1969) 311-316. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 3, 187.

Ačimović, M.: Alternaria sp. novi parazit suncokreta u Jugoslaviji. Zašt. bilja 20, 106 (1969) 305-309. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 3, 187.

Dobrivojević, A. et al.: Laboratorijska ispitivanja efikasnosti mikrobioloških insekticida. Zašt. bilja. 20, 106 (1969) 317-324. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 6, 370.

Beš, A.: Prilog proučavanju savijača konoplje. Zašt. bilja 107 (1970) 71-81. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 6, 372.

Grujić, D.: Prilog proučavanju života i razvića repične ose najeznice Rhyssa persuassoria. Zašt. bilja 107 (1970) 63-70. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 6, 371.

Grujić, D.: Prilog proučavanju osa drvenarica (Hymenoptera, Siricidae) na četinarima u planinskim područjima Srbije. Zašt. bilja 107 (1970) 51-61. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 6, 371.

Vaclav, V. & N. Dimić. Pojava Cilix glaucata Scop. (Lepidoptera, Drepanidae) u voćnim zasadima BiH. Zašt. bilja 107 (1970) 29-32. .Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 6, 372.

Maksimović, Bjegović et al.: Održavanje povečane brojnosti gubara kao metod biološke borbe. Zašt. bilja 107 (1970) 3-15. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 6, 379.

Dimić, N.: Miner lista Callisto denticulella Tnbg.., štetoćina jabuke. Zašt. bilja 107 (1970) 33-41. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 6, 371.

Zeković, P.: Prilog proučavanju Helminthosporium gramineum - parazita ječma. Zašt. bilja

107 (1970) 17-28. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 5, 299.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          429

Ristanović, M. i B.: Neke biokemijske odlike Phyllosticta prunicola. Zašt. bilja 107 (1970) 43-50. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 5, 299-300.

Vukasović, P. et al.: Prilog poznavanju štetne entomofavne u zemljištu pod pšenicom i šečernom repom u rejonu Vojvodine na černozemu i livadskoj crnici. Zašt. bilja 21 (1970) 108, 87-95. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 629.

Bjegović, P.: Prirodni neprijatelji krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) i pokušaji njenog biološkog suzbijanja. Zašt. bilja 21 (1970) 108, 97-111. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 629.

Danon, M., I. Balarin: Prilog proučavanju dinamike populacije faune apiona na sjemenskoj crvenoj deteljini u SR Hrvatskoj i mjere suzbijanja. Zašt. bilja 21 (1970) 108, 137-149. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 629.

Maksimovič, M., I. Politeo: Prilog poznavanju biologije gubara na otoku Hvaru. Zašt. bilja 21

(1970) 108, 119-130. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 628.

Stanković, A. et al.: Rezultati trogodišnjih proučavanja mogučnosti eliminisanje korova u soji uz aplikaciju herbicida. Zašt. bilja 21 (1970) 109, 207-214. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 555.

Bošković, M.: Fiziološka specializacija Puccinia recondita f. sp. tritici od 1963-1967. god. u Jugoslaviji. Zašt. bilja 21 (1970) 109, 237-246. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78

(1971) 11-12, 717.

Jovičević, B.: Pojava crnoklasosti i šturosti zrna pšenice u Vojvodini. Zašt. bilja 21 (1970) 109, 247-253. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 717.

Vojvodić, D.: Ispitivanje uticaja kasnog jesenskog prskanja na formiranja peritecija Venturia inaequalis (Cke.) Wint. Zašt. bilja 21 (1970) 108, 151-155. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 714-715.

Kostić, B. et al.: Uloga šimširike (Berberis vulgaris) u stvaranju primarnog inokuluma Puccinia graminis Pers. Zašt. bilja 21 (1970) 108, 113-118. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 714-716.

Stojanović, D. Uloga Trichothecium roseum Wallr. u redukciji populacije Sorosporium reilianum (Kühn) Mc Alp. Zašt. bilja 21 (1970) 108, 131-136. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 716.

Arsenijević, M. et al.: Uticaj izvora ishrane na razvoj glive Helminthosporium carbonum Ulstr. Zašt. bilja 21 (1970) 108, 165-172. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 716.

Ranković, M. et al.: Neka iskustva u izolaciji virusa šarke mehaničkim prenošenjem na zeljaste biljke. Zašt. bilja 21 (1970) 108, 157-163. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 550.

Ranković, M. et al.: Jedan pogodan metod za prečiščavanje virusa šarke. Zašt. bilja 21 (1970) 109, 195-199. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 550.

Blagojević, M.: Neke važnije viroze duvana u SR Bosni i Hercegovini. Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 323-329. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 714.

Ranković, M.: Proučavanja i identifikacija virusa prouzrokovača enacija na lišču breskve. Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 335-356. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 714-715.

430 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Aleksić, Ž. et al.: Uticaj aureomicina na prigušivanje simptoma stolbura na paradajzu. Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 315-318. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 715.

Dimitrijević, B.: Pojava uvijenosti lišča vinove loze (leafroll) u našoj zemlji. Zašt. bilja 21

(1970) 110-111, 373-378. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 715.

Vojinović, Ž.: Jedna metoda za odredjivanje gustine populacije antagonista prema Ophiobolus graminis Sacc. u zemljištu. Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 365-372. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 1, 44.

Marić, A. et al.: Uticaj tretiranja semena kukuruza sa unutrašnjom zarazom (Fusarium etc.) nekim pesticidima na klijanje, nicanje. Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 269-283. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 1, 44.

Maček, J.: Orientacijska ocena izgub zaradi bolezni, škodljivcev in plevelov v SFR Jugoslaviji i SR Sloveniji. Zašt. bilja 21 (1970) 109, 215-228. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 737.

Vasiljevič, L.: Sterilizacija gubara radioaktivnim zracima Co60. Prethodno saopštenje. Zašt. bilja 21 (1970) 109, 201-206. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 732.

Vaclav, V. et al.: Prilog poznavanju bolesti i štetočina soje u proizvodnim područjima Bosne. Zašt. bilja 21 (1970) 109, 229-236. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 728.

Vaclav, V. & N. Dimić: Pojava Cilix glaucata Scop. (Lepidoptera, Drepanidae) u voćnim zasadima Bosne i Hercegovine. Zašt. bilja. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 372.

Kovačević, Ž.: Ekološki i ekonomski značaj nekih vrsta Otiorrhynchus roda u Jugoslaviji.

Zašt. bilja Z. 21 (1970) 109, 179-188. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 630.

Tadić, D. M.: Prilog poznavanju žitnih stenica u Jugoslaviji. Zašt. bilja 21 (1970) 109, 255-263. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 630.

Kovačević, J.: Razudiski pljuskavac Physalis heterophylla Nees novi pripadnik naše korovske flore. Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 319-321. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78

(1971) 11-12, 720.

Marić, A. et al.: Efikasnost nekih sistemičnih fungicida u suzbijanju pokrivene (Ustilago hordei) i otkrivene (Ustilago nuda) gari ječma. Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 357-363. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 43.

Radman, L.: Efikasnost tretiranja dunje u raznim fazama vegetacije protiv Monilia linhartiana. Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 331-334. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 43.

Arsenijević, M.: Prilog proučavanju Pseudomonas syringae van Hall kao parazita hruške u Jugoslaviji. Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 301-307. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 43.

Arsenijević, M. & M. Panič: Uticaj ishrane na razvoj glive Helminthosporium carbonum Ulstrup. Zašt. bilja. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 716.

Hadžistević, D. et al.: O jednom medjunarodnom projektu ispitivanja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubulalis). Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 379-388. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 727.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          431

Batinica, J.: Prilog poznavanju elemenata za odredjivanje ekonomskog praga štetnosti za vrstu Grapholita funebrana Br. Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 309-314. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 728.

Bjegović, P.: Prilog poznavanju redukcione uloge i bioloških osobina Lydella thompsoni. Zašt. bilja 21 (1970) 109, 189-194. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 78 (1971) 11-12, 728.

Vasiljević, L.: Principi i načini praktične primene preparata na bazi entomopatogenih virusa u poljoprivredi. Zašt. bilja 21 (1970) 110-111, 285-300. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 1, 56.

Maček, J. Untersuchungen zur Pathologie und Physiologie der Phytophthora cactorum (Leb. u. Cohn) Schroet.) an Apfelfrüchten. Inauguraldissertation an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Universitätsdruckerei Bonn, 1964, 97 Seiten. ZbBF 17

(1970) 239-240. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz.

Arsenijević, M.: Bakteriozna trulež nekih povrtarskih kultura. Savremena poljoprivreda 19

(1971) 7-8, 85-96. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 7, 431.

Stojanović et al.: Prilog proučavanju Cuscuta trifolii Bab. Zašt. bilja 22 (1971) 112-113, 21-32. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 7, 434.

Grujičić et al.: Prilog proučavanju korenove nematode (Meloidogyne hapla). Zašt. bilja 22

(1971) 112-113, 148-152. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 7, 435.

Grujičić et al.: Korenova nematoda (Meloidogyne incognita Chitwood na suncokretu u Vojvodini. Zašt. bilja 22 (1971) 112-113, 143-145. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 7, 435.

Arsenijević, M. et al.: Jugoslovenska bibliografija o biljnim bakteriozama. Savremena poljoprivreda 19 (1971) 6, 83-88. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 7, 431.

Nadaždin, V.: Pojava proliferacije kod konidija Peronospora tabacina. Zašt. bilja 22 (1971) 112-113, 61-64. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 7, 431.

Maček, J.: Ekonomska problematika varstva rastlin. Zb. Bioteh. fak. 18 (1971) 127-175. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 571.

Dimić, N.: Mineri lista - štetoćine leske. Zašt. bilja 22 (1971) 105-113, 21-32. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 7, 437.

Tesić, T.: Mogučnost koriščenja obojenih vodnih mamaka za pračenje leta nekih vrsta insekata. Zašt. bilja 22 (1971) 112-113, 77-83. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79

(1972) 7, 437-438.

Ružić, A.: Štetna delatnost poljske voluharice (Microtus arvalis Pall.) na strnim žitima u jesensko zimskom periodu. Zašt. bilja 22 (1971) 112-113, 63-76. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 8-9, 566-567.

Maksimović, M, et al.: Prilog ispitivanju sušenja bresta od holandske bolesti na području šumskog gospodarstva Bjelovar. Zašt. bilja 22 (1971) 112-113, 3-20. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 7, 567-568.

Mitić-Mužina et al.: Prilog proučavanju dinamike degradacije nekih insekticida. I. Dinamika degradacije nekih insekticida za suzbijanje trešnjeve muve (Rhagoletis cerasi L. Diptera, Trypetidae). II. Degradacija nekih insekticida na plodovima breskve i kajsije. Zašt. bilja 22 (1971) 112-113, 43-60. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 441.

432 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Hržič, A.: Nov način fiksacije nematoda. Zašt. bilja 22 (1971) 112-113, 85-91. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 7, 435.

Lazarević, B.: Prilog proučavanju pamukove sovice u Sudanu. Zašt. bilja 22 (1971) 112-113, 115-141. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 7, 436.

Bjegović, P.: Prilog poznavanju prirodnih neprijatelja žitne pijavice (Lema melanopa L.) u Jugoslaviji. Zašt. bilja 22 (1971) 114, 173-184. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 3-4, 223.

Ristanović, M.: Prilog poznavanju morfologije i ekologije Phyllosticta prunicola. Zašt. bilja 22 (1971) 114, 185-203. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 108.

Baltovski, B.: Prilog poznavanju hemiskog suzbijanja Botrytis cinerea Pers. na jagodama. Zašt. bilja 22 (1971) 114, 221-226. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 2, 108.

Kovačević, J.: Mapiranje (kartiranje) korovskih zajednica na nekim poljoprivrednim objektima u Hrvatskoj. 10. jugoslovansko savetovanje o korovima, Novi sad 1972, 13-22. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 2, 108-109.

Šinžar, B.: Proučavanje energije klijanje semena Sinapis arvensis L. i Lathyrus aphaca L. u zavisnosti od starosti semena i temperature spoljašnje sredine. 10. jugoslovansko savetovanje o korovima, Novi sad 1972, 37-46. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 2, 109.

Maček, J., L. Milharčič: Uticaj herbicida ureata - patorana, malorana i dicurana - na broj talnih mikroorganizama. 10. jugoslovansko savetovanje o korovima, Novi sad 1972, 31-36. Z. Pflanzenkrank. Pflanzenschutz 80 (1973) 2, 109.

Bogavac et al.: Phrydinchus tan R. C. Warner (Coleoptera, Curculionidae) kao reducent bele žalfije. Zašt. bilja 22 (1971) 114, 233-246. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 2, 109-110.

Stanković, A. et al.: Fitofarmakološka vrednost nekih novijih herbicida, selektivnih za duvan. 10. jugoslovansko savetovanje o korovima, Novi sad 1972, 143-149. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 2, 110.

Pujin, V.: Uticaj herbicida paraquat, diklobenil i diuron, na zooplanktonsku produkciju. 10. jugoslovansko savetovanje o korovima, Novi sad 1972, 165-172. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 2, 110.

Šarić, T. et al.: Uticaj raznih količina herbicida na nicanje i rast nekih gajenih biljaka i korova. 10. jugoslovansko savetovanje o korovima, Novi sad 1972, 47-52. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 3-4, 210.

Šinžar, B. et al.: Promena intenziteta disanja korena crnog luka u zavisnosti od delovanja herbicida CDDA i CIPC. 10. jugoslovansko savetovanje o korovima, Novi sad 1972, 53-57. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 3-4, 210.

Kosovac, Z.: Proučavanje mogučnosti primene herbicida kao zamene oranja u proizvodnji pšenice i suncokreta. 10. jugoslovansko savetovanje o korovima, Novi sad 1972, 59-66. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 3-4, 211.

Stanković, A. et al.: Prilog proučavanju efikasnosti nekih herbicida apliciranih u kulturi šečerne repe u uslovima suvog ratarenja i navodnjavanja. 10. jugoslovansko savetovanje o korovima, Novi sad 1972, 75-83. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 3-4, 211.

Perić, Ž. et al.: Dinamika sadržaja herbicida CIPC i linurona u zemljištu i biljnim delovima luka i krumpira pri kontroliranim uslovima gajenja. 10. jugoslovansko savetovanje

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          433

o korovima, Novi sad 1972, 123-136. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 3-4, 211-212.

Milka, B. et al.: Delovanje herbicida prometrin i linuron na intenzitet disanja krtole i korena u prvim fazama razvića krumpira. 10. jugoslovansko savetovanje o korovima, Novi sad 1972, 137-142. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 3-4, 212.

Grujičić: Prilog proučavanju stabljikine nematode (Ditylenchus dipsaci Kühn) sa osvrtom na biljke hraniteljke u Srbiji. Zašt. bilja 22 (1971) 114, 159-171. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 1, 42-43.

Lazarević, B.: Štetni plamenci na pirinču i njihova brojna zastupljenost u Burmi. Zašt. bilja 22 (1971) 114, 227-232. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 376.

Krnjajić, S.: Uticaj temperature na stopu rastenja populacija Acanthoscelides obtectus Say. Zašt. bilja 22 (1971) 114, 213-220. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 3-4, 224.

Krnjajić, S.: Uticaj vrste hrane na fekunditet i dužinu života kod Acanthoscelides obtectus Say. Zašt. bilja 22 (1971) 114, 205-212. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 3-4, 224-225.

Peno, M., N. Veselinović: Dejstvo antagonističnih mikroorganizama na morfološke promene i životnu sposobnost nekih patogenih Fusarium vrsta. Zašt. bilja 22 (1971) 115-115, 291-306. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 367.

Penčić, V., H. Smiljaković: Ispitivanje otpornosti samooplodnih linija i hibrida kukuruza prema Kabatiella zeae Narita et Hiratsuka. Zašt. bilja 22 (1971) 115-116, 323-328. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 367.

Penčić, V.: Ispitivanje stepena otpornosti sorata, samooplodnih linija i hibrida kukuruza prema Helminthosporium turcicum Pass. Zašt. bilja, 22 (1971) 115-116, 309-315. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 367-368.

Nešić, D., M. Blagojević, M. Stamenov: Uporedna vrednost nekih fungicida u suzbijanju kovrđavosti lišča breskve (Taphrina deformans (Fuck.) Tul.). Zašt. bilja 22 (1971), 115-116, 329-334. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 368.

Perišić, M., M. Panić: Prilog proučavanju Fusarium solani (Mart.) App. et Wr. var. redolens (Wr.) Biki parazita graška. Zašt. bilja 22 (1971) 115-116, 259-268. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 368.

Marić, A. et al.: Problem fuzarioznog uvenuča lubenice (Fusarium oxysporum f. niveum) i mogučnost njegovog suzbijanja. Zašt. bilja 22 (1971) 115-116, 269-282. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 369.

Smiljaković, H., V. Penčić: Kabatiella zeae Narita et Hiratsuka, prouzrokovač bolesti kukuruza u Jugoslaviji. (Prethodno saopštenje). Zašt. bilja 22 (1971) 115-116, 317-321. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 369.

Mitić-Mužina, N., M. Bogavac: Biološka svojstva Stagmatophora pomposella Z. (Lepidoptera, Momphidae-Cosmopteridae) i njegova uloga u redukciji bele žalfije (Salvia aethiopis L.). Zašt. bilja 22 (1971) 115-116, 349-360. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 507.

Krnjajić, Dj.: Enchodorella deliblatica n. sp. (Nematoda, Dorylaimidae). Zašt. bilja 22 (1971) 115-116, 397-408. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 375.

Janežič, F.: Majski hrošč v Sloveniji. Zb. Bioteh. fak. v Ljubljani, 19 (1972) 63-85. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 376.

434 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Janežič, F.: Prispevek k poznavanju šišk (zoocecidijev) na rastlinah v Sloveniji. Zb. Bioteh. fak. v Ljubljani, 19 (1972) 87-99. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 376.

Ciglar, T.: Prilog poznavanju biologije patuljastog moljca minera Stigmella malella Stt. Zašt. bilja 22 (1971) 115-116, 361-368. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 376-377.

Mijušković, M.: Agrillus sinuatus Oliv. (Col. Buprestidae) štetočina krušaka na Crnogorskom Primorju. Zašt. bilja 22 (1971) 115-116, 335-348. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 377.

Vasiljević, L., M. Injac: Ishrana gubara (Lymantria dispar L.) veštačkom hranom. Zašt. bilja 22 (1971) 115-116, 389-386. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 3-4, 226.

Blagojevič M. et al.: Efikasnost nekih sistemičnih fungicida u suzbijanju pegavosti šečerne repe (Cercospora beticola Sacc.). Zašt. bilja 22 (1971) 115-116, 283-289. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 3-4, 227.

Marković, R.: Prilog poznavanju dejstva niskih zimskih temperatura na jaja gubara (Lymantria dispar L.). Zašt. bilja 22 (1971) 115-116, 369-376. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 6, 377.

Maceljski, M., Ž. Korunić: Dodatan prilog poznavanju morfologije Sitophilus zeamais Motsch. Zašt. bilja. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 381.

Gajić, D., M. Vrbaški: The effect of agrostemin on free amino acids in wheat germ. Fragmenta herbologia croatica, X (1972) 8 str. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 509.

Maček, J.: Contribution to the knowledge of leaf miners on weed plants in Slovenia.

Fragmenta herbologia croatica, XII (1972) 7 str. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 508.

Maček, J.: Contribution to the knowledge of fungal diseases on weed plants in Slovenia. Fragmenta herbologia croatica, XIV (1972) 11 str. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 508.

Kojić, M.: Pflanzengeographische und taxonomische Gliederung der Unkrautgesellschaften in Jugoslawien. Fragmenta herbologia croatica, XI (1972) 6 str. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 508.

Gajić, D. et al.: Wirkung des Agrostemins auf die Schnelligkeit der Biosynthese der Nukleinsäuren von Weizenkeimen. Fragmenta herbologia croatica, IX (1972) 5 str. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 508.

Maceljski, M., Ž. Korunić: Prilog poznavanju mehanizma delovanja inertnih prašiva na insekte. Zašt. bilja 23 (1972) 117-118, 49-64. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 639.

Jordović M. et al.: Jedna nepoznata viroza maline - Prethodno saopštenje. Zašt. bilja 23 (1972) 117-118, 79-82. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 500.

Maksimović, M.: Prilog ispitivanju dejstva zračenja Co60 na sterilnost muških leptira gubara (Lymantria dispar L.) Zašt. bilja 23 (1972) 117-118, 25-36. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 732.

Tadić, M.: Sterilizacija prezimljujučih imaga žitnih stenica. Zašt. bilja 23 (1972) 117-118, 65-71. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 731.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          435

Maksimović, M.: Dva ispuštanja ozračenih mužjaka gubara (Lymantria dispar L.) u parku Jelse na otoku Hvaru, Zašt. bilja 23 (1972) 117-118, 37-48. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 734.

Bjegović, P.: Razmnožavanje Ooencyrtus kuwanae Howard (Hymen., Encyrtidae) u ozračenim jajama gubara (Lymantria dispar L.). Zašt. bilja 23 (1972) 117-118, 3-6. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 512.

Warren, L. O., P. Bjegović: Uticaj dužine dnevnog osvetljenja na razvoj stenica Podisus placidus Uhl. i Podisus maculiventris Say (Hemipterae, Pentatomidae). Zašt. bilja 23 (1972) 7-10, 49-64. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 731.

Batinica, J., S. Muratović: Značaj šljivinog savijača (Grapholita funebrana Fr.) za sortu šljive Bilska rana. Zašt. bilja 23 (1972) 11-24, 49-64. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 511.

Maček, J., L. Milharčič: Über den Einfluß einiger Harnstoffherbizide auf das Wachstum von Bacillus cereus Frankl et Frankl. Fragmenta herbologia croatica, XVI (1972) 1-6. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 509.

Stojanović, D.: Prilog proučavanju Stemphylium sarciniforme (Cav.) Wilt. parazita crvene deteljine. Zašt. bilja 23 (1972) 117-118, 101-132. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 502.

Prljinčević, M. B. Prilog poznavanju štetne mikoflore na Pinus heldreichii Christ. na Šar planini. Zašt. bilja 23 (1972) 117-118, 97-100. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 502.

Ristanovič, M.: Prilog proučavanju fitopatogenih odlika Phyllosticta prunicola (Opiz.) Sacc. Zašt. bilja 23 (1972) 117-118, 83-96. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 2, 108.

Mijušković, M. Prilog proučavanju superparazita antagonista Puccinia pelargonii-zonalis Doidge. Zašt. bilja 23 (1972) 117-118, 73-78. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 500-501.

Jordović, M. et al.: Identidikacija virusa prstenaste pegavosti paradajza (Tomato ringspot virus) na malini u Jugoslaviji. Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 147-158. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 500-501.

Pejčinoski, F.: Prilog proučavanju proširenosti viroznih bolesti vinove loze u SR Makedoniji. Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 167-174. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 501.

Grujoska, M., M. Prljinčević: Prilog poznavanju mikoflore bukve na Šar planini. Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 159-165. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 504.

Ristanović, M.: Prilog proučavanju suzbijanja Phyllosticta prunicola (Opiz.) Sacc. parazita šljive. Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 139-145. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 501-502.

Arsenijević, M. J. Stojić: Prilog proučavanju patogenosti nekih izolata bakterije zbirne vrste Erwinia carotovora (Jones) Holland. Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 183-192. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 503.

Penčić, M. A., M. Sinjuhin: Diagnostika fiziološkog stanja biljke kukuruza zaražene od Ustilago zeae (Beck.) Unger elektrofiziološkim metodama. Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 175-182. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 503.

436 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Bogavac, M., N. Mitić-Mužina: Fitopatogeni insekti korovske flore roda Linaria i Salvia u Jugoslaviji. Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 217-230. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 8, 509.

Maksimović, M., Z. Motal: Dejstvo nekih insekticida na potkornjake bresta. Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 255-262. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 79 (1972) 567.

Srdić, Ž.: Polni organi i organi za varenje kod Aphytis spp. (Hymenoptera, Aphelinidae) ektoparazita štitastih vaši Diaspididae (Hom., Coccidea). Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 239-254. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 734.

Zečević, D.: Ritam polaganja jaja ženki gubara (Lymantria dispar L.). Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 231-238. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 732.

Živanović, V.: Prilog poznanju etologije običnog gundelja (Melolontha melolontha L.) u zapadnoj Srbiji. Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 263-274. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 732.

Maceljski, M., I. Balarin: Novi član štetne entomofavne u Jugoslaviji Corythuca ciliata Say (Tingidae, Heteroptera). Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 193-206. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 733.

Bjegović, P.: Uloga jajnog parazita Anaphes flavipes Foerster (Hym., Mymaridae) u populacionoj dinamici žitne pijavice Lema melanopa L. (Coleopt., Chrysomelidae). Zašt. bilja 23 (1972) 119-120, 207-214. Z. Pflanzenkr. Pflanzenschutz 80 (1973) 733.

1.195 Recenzije predloženih del za sprejem v tisk

Maceljski, Milan, Igrc-Barčić, Jasminka. Poljoprivredna entomologija, (Biblioteka Znanstveno popularna djela, knji. 46). Čakovec: Zrinski, 1999. 464 str., ilustr. ISBN 953-156-044-1.

Ušeničnik, Bojan (ur.). Nesreče in varstvo pred njimi. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, 2002. 569 str., ilustr. ISBN 961-90169-6-3.

Lah, Avguštin. Okoljski pojavi in pojmi : okoljsko izrazje v slovenskem in tujih jezikih z vsebinskimi pojasnili, (Zbirka Usklajeno in sonaravno, št. 8, 2002). Ljubljana: Svet za varstvo okolja Republike Slovenije, 2002. 208 str., ilustr. ISBN 961-6315-08-0.

Lah, Avguštin. Od kod in kam. Leksikon ekologije in gospodarjenja z okoljem. Od kod in kam gre naša pot? Slovar okoljskih pojmov. I. in II. del. Ljubljana 2007, 207 str. tipkopisa.

1.20 Predgovor, spremna beseda

Institutu za hmeljarstvo in pivovarstvo ob petdesetletnici. Pol stoletja hrama zelene učenosti. 50 let Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec. Izdal in založil Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Žalec 2002, 5.

1.22 Intervjuji

Imamo izredno majhno onesnaženost : Dddr. Jože Maček o varstvu rastlin, narave in o kakovosti pridelane hrane. Intervju v Kmečkem glasu 17. avgusta 1997. Kmeč. glas 54 (1997), 35, 23.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          437

Človeku se ne gre igrati Boga! Intervju v časniku Večer. Večer 55 (1999) 258 (16840) 44.

Ljudje podiramo naravne meje živega sveta. Intervju v Kmečkem glasu 14. aprila 2001. Kmeč. glas 58 (2001) 14, 4.

Dražji in zahtevnejši herbicidi. Intervju v Kmečkem glasu 27. novembra 2002. Kmeč. glas 59 (2002) 48, 7.

2.01 Znanstvena monografija

Hiponomološka favna Slovenije (Hyponomologische Fauna Sloweniens). Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za naravoslovne vede. Dela 37, Ljubljana 1999, 385 strani.

2.03 Univerzitetni učbeniki z recenzijo

Gozdna fitopatologija. Izdal VTOZD za gozdarstvo BF, Ljubljana, 1983, 267 str.

Posebna fitopatologija. Patologija poljščin. Izdal VTOZD za agronomijo BF, Ljubljana, 1983, 286 str. Druga nespremenjena izdaja. Ljubljana, 1987, 286 str. Tretja nespremenjena izdaja, Ljubljana 1991, 286 str.

Posebna fitopatologija. Patologija vrtnin. Založil VTOZD za agronomijo BF v Ljubljani. Ljubljana, 1986, 223 str. Druga nespremenjena izdaja, Ljubljana, 1991.

Posebna fitopatologija. Patologija sadnega drevja in vinske trte. Založil VTOZD za agronomijo BF v Ljubljani. Ljubljana, 1986, 277 str. Druga nespremenjena izdaja, 1990.

2.06 Priročniki

Dvesto nasvetov za varstvo rastlin. DZS Ljubljana, 1976, 205 str.

Za zdrave rastline. Mohorjeva družba Celje, redna zbirka 1992, Celje 1991, XVI + 188 str.

Bolezni poljščin. Založba Kmečki glas Ljubljana, 1991, 267 str.

Kemična sredstva za varstvo rastlin. ČZP Kmečki glas Ljubljana, 1980, 315 str. (skupaj z Miljevo Kač).

Tehnika nanašanja pesticidov: škropljenje, pršenje in drugi postopki. ČZP Kmečki glas Ljubljana, 1990, 311 str. (skupaj z Milanom Novakom).

Kemična sredstva za varstvo rastlin. Ljubljana: Založba Kmeč. glas, 1990 508 str. (skupaj z Miljevo Kač).

438 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

2.08 Doktorska disertacija

Untersuchungen zur Pathologie und Physiologie der Phytophthora cactorum (Leb. u. Cohn) Schroet.) an Apfelfrüchten. Inauguraldissertation an der Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn. Universitätsdruckerei Bonn, 1964, 97 Seiten.

2.081 Habilitacijsko delo

Listna pegavost jablan v Sloveniji. Etiologija bolezni v zvezi z glivo Phoma glomerata (Cda.) Wollenw. et Hochapf. Habilitacijsko delo za dosego venia legendi iz predmeta Varstvo rastlin na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Ljubljana, september 1966, 77 strani.

2.11 Diplomski deli

Peronospora na hmelju v Savinjski dolini. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 246. Ljubljana, 1959. 62 str., [7] pril., ilustr.

Pomen varstva rastlin za kmetijske obrate in narodno gospodarstvo. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza, Ekonomska fakulteta 1968, 67 str. 4º. (Diplomska dela 417).

2.12 Končna poročila o rezultatih raziskav

Poročilo o proučevanju v Kmetijski zadrugi Prevalje v letu 1960, 9 str.

Poročilo o proučevanju v Kmetijski zadrugi Črna na Koroškem v letu 1960, 11 str.

Proučevanje herbicidov za redčenje gozdov v Kmetijski zadrugi Črna na Koroškem v letu 1961, 12 str.

Vpliv kemičnih sredstev (fungicidov) na kalitev peloda ob škropljenju v cvet. Poročilo za Republiški sekretariat za kmetijstvo, november 1964, 4 str.

Inventarizacija bolezni in škodljivcev na plevelih v Sloveniji. Poročilo za Komisijo za znanstveno delo pri Univerzi v Ljubljani za leto 1964, 14 strani.

Rjava pegavost jablan. V temi Intenzifikacija proizvodnje jablan in hrušk. Poročilo za Sklad Borisa Kidriča, za leto 1964, 6. str.

Rjava pegavost jablan. V temi Intenzifikacija proizvodnje jablan in hrušk. Poročilo za Sklad Borisa Kidriča, za leto 1965, 7 str.

Prispevek k poznanju mikološke flore na mariborskem področju in v Pomurju. Predhodno poročilo za Sklad Štefana Kovača, Maribor. Ljubljana, 1965, 11 strani.

Rjava pegavost jablan. V temi Intenzifikacija proizvodnje jablan in hrušk. Poročilo za Sklad Borisa Kidriča, za leto 1966, 6 str.

Rjava pegavost jablan. V temi Intenzifikacija proizvodnje jablan in hrušk. Poročilo za Sklad Borisa Kidriča, za leto 1967, 8 str.

Rjava pegavost jablan. V temi Intenzifikacija proizvodnje jablan in hrušk. Poročilo za Sklad Borisa Kidriča, za leto 1968, 9 str.

Rje na gojenih in samoniklih rastlinah v Sloveniji, Poročilo za Sklad Borisa Kidriča (SBK) za leto 1967, Ljubljana, 1968, 11 str.

Rje gojenih in samoniklih rastlin v Sloveniji. Poročilo za SBK za leto 1968. Ljubljana, 1969, 12 strani.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          439

Rje gojenih in samoniklih rastlin v Sloveniji. Poročilo za SBK za leto 1969. Ljubljana, 1970,

12 strani.

Informacija o dosedanjih raziskavah vpliva industrijskih plinov in depozitov na vegetacijo v Sloveniji. Študija za Republiški sekretariat za urbanizem. Ljubljana, 1970, 14 str.

Širenje i štete od karantinskih biljnih bolesti i štetnika u Jugoslaviji. Ekspertiza za izdelavo Načrta fitokarantenske službe 1971-1975 za Zvezni sekretariat za gospodarstvo, 31 str., 13. avgusta 1970.

Testiranje različnih sort marelic na občutljivost proti moniliji (Sclerotinia laxa). Poročilo za SBK za leto 1970, 6 str.

Rje gojenih in samoniklih rastlin v Sloveniji. Poročilo za SBK za leto 1970. Ljubljana, 1971,

13 strani.

Testiranje različnih sort marelic na občutljivost proti moniliji (Sclerotinia laxa). Poročilo za SBK za leto 1971, 10 str.

Vpliv nekaterih herbicidov na občutljivost gojenih rastlin in na fiziološke procese pri parazitskih glivah za leto 1973. Ljubljana RSS, 1974, 24 str.

Vpliv nekaterih herbicidov na občutljivost gojenih rastlin in na fiziološke procese pri parazitskih glivah za leto 1973. Ljubljana RSS. Končno poročilo za leta 1973-1975, skupaj 35 strani.

Testiranje hibridov in linij koruze na odpornost proti povzročiteljem plesnivosti : poročilo o delu v letu 1975 : II.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1976. 8 str. (skupaj z L. Milevoj).

Dezinfekcija semena rži : poročilo o raziskovalni nalogi. Ljubljana: Biotehniška fakulteta -VTOZD za agronomijo, 1977. 13 str., za: Lek Ljubljana (J. Maček).

Kontaminacija zemlje in plodov s pesticidi. Kontaminacija zemlje iz vinogradov ter grozdja z rezidui bakra, DDT, HCH, lindana, captana + folpeta v Sloveniji. Poročilo o delu pri raziskovalni nalogi v letu 1976 - Ljubljana, BF Agr. 1977, 18 str. Za: RSS (J. Maček, J. Cencelj, M. Dorer).

Kontaminacija zemlje in plodov s pesticidi. Kontaminacija zemlje iz koruzišč ter koruznega zrnja z rezidui triazinov in DDT ter njegovih metabolitov v Sloveniji. Poročilo o delu za leto 1977. - Ljubljana, BF Agr. 1978, 16 str. Za: RSS (J. Maček, J. Cencelj).

Kontaminacija zemlje in rastlin v kmetijstvu. Kontaminacija vrtnin z ostanki bakra, ditiokarbamatov. organskih fosfornih estrov in kloriranih ogljikovodikov ter zemlje na kateri so rastle vrtnine z ostanki kloriranih ogljikovodikov. Poročilo o delu za leto 1978. - Ljubljana, BF Agr. 1979, 29 str. Za: RSS. (J. Maček, J. Cencelj).

Dezinsekcija rženih rožičkov. Poročilo o delu na raziskovalni nalogi. - Ljubljana, BF Agr. 1978 32 str. Za: Lek Ljubljana (J. Maček, M. Žolnir).

Dezinsekcija rženih rožičkov. Sklepno poročilo in poročilo o delu na raziskovalni nalogi v letu 1979. - Ljubljana, BF Agr. 1978 120 str. Za: Lek Ljubljana (J. Maček, M. Žolnir).

Kontaminacija zemlje in rastlinskih proizvodov. Kontaminacija zemlje iz sadovnjakov in plodov jablan in hrušk z ostanki endrina, organskih fosfornih estrov in mancozeba v Sloveniji. Poročilo o delu za leto 1979. - Ljubljana, BF Agr. 1980, 11 str. Za: RSS (J. Maček, J. Cencelj).

440 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Dezinfekcija semena rži : sklepno poročilo in poročilo o delu za leto 1979. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1979, za: Lek Ljubljana, 16 str. (skupaj z L. Milevoj).

Zatiranje plevelov v rži s herbicidi : sklepno poročilo in poročilo o delu za leto 1979. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1979. 34 str., Za: Lek Ljubljana (skupaj z L. Milevoj, T. Marinkom, O. Močnik, J. Zupancem in J. Žunkovičem).

Inventarizacija rastlinskih škodljivcev : kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov. Ljubljana: RSS, 1982. 1 zv. (loč. pag.), (skupaj z L. Milevoj in F. Janežičem).

Patologija koruze : Inventarizacija rastlinskih škodljivcev : Kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov. Ljubljana: RSS, 1983. 86 str. (skupaj z L. Milevoj in F. Janežičem).

Patologija koruze : Inventarizacija rastlinskih škodljivcev v Sloveniji : Kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Ljubljana: RSS, 1984. 88 str. (skupaj z L. Milevoj in F. Janežičem).

Program kratkoročnih ukrepov na Ljubljanskem barju : predlog naloge. Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1984. 21 str. (avtorji: B. Matičič, F. Lobnik, J. Maček, J. Korošec, M. Leskošek, D. Stepančič, I. Matajc, T. Prus, L. Avbelj, B. Kulovec, Babnik J.).

Patologija koruze in inventarizacija škodljivcev, kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov: poročilo o delu za leto 1985. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1985. 94 str. (J. Maček).

Inventarizacija rastlinskih škodljivcev v Sloveniji : poročilo o delu za leto 1986, (Inventarizacija škodljivcev, patologija koruze, kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov), (Fitomedicina). Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1986. 50 f., ilustr. (avtorji: J. Maček, F. Janežič, L. Milevoj, S. Doberšek-Urbanc, J. Šavor, J. Repe).

Patologija koruze in inventarizacija škodljivcev, kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov: poročilo o delu za leto 1986. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1986. 66 str. (J. Maček).

Usmerjanje pri poskusnem kemičnem zatiranju plevelov v nasadih mete, melise, zdravilne špajke, volčje češnje in pegastega badlja. Poročilo o delu za leto 1982. - Ljubljana, BF Agr. 1982, 12 str. Za: Lek Ljubljana (J. Maček).

Zatiranje širokolistnih plevelov na intenzivnih pašnikih s herbicidi. - V: Sistemi kmetijske proizvodnje v Sloveniji. Poročilo o delu za leto 1982. Ljubljana, BF Agr. 1982, 213 str. Za: RSS (L. Milevoj, J. Maček).

Bolezni, škodljivci in pleveli pri maku (Papaver bractetatum) in njihovo zatiranje. Poročilo o delu pri raziskovalni nalogi. - Ljubljana, BF Agr. 1983, 6 str. Za: Lek Ljubljana (J. Maček).

Zatiranje širokolistnih plevelov na intenzivnih pašnikih s herbicidi. - V: Sistemi kmetijske proizvodnje v Sloveniji. Poročilo o delu za leto 1983. Ljubljana, BF Agr. 1983, 63-76. Za: RSS (L. Milevoj, J. Maček).

Zatiranje širokolistnih plevelov na intenzivnih pašnikih s herbicidi. - V: Sistemi kmetijske proizvodnje v Sloveniji. Poročilo o delu za leto 1984. Ljubljana, BF Agr. 1984, 83-88. Za: RSS (L. Milevoj, J. Maček).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          441

Bolezni, škodljivci in pleveli pri (Papaver bracteatum) in njihovo zatiranje. Sklepno poročilo. - Ljubljana, BF Agr. 1984, 15 str. Za: Lek Ljubljana (J. Maček).

Patologija koruze in inventarizacija škodljivcev, kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov. Poročilo o delu za leto 1984.- Ljubljana, BF Agr. 1984, 88 str. Za: RSS. (J. Maček).

Inventarizacija rastlinskih škodljivcev v Sloveniji. Listni zavrtači 14.- V: Patologija in varstvo kmetijskih rastlin. Poročilo o delu za leto 1984. Ljubljana, BF Agr. 1984, 53-61. Za: RSS (J. Maček).

Kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Kontaminacija gomoljev krompirja z ostanki insekticidov karbamatov iz zemlje iz krompirišč z ostanki kloriranih ogljikovodikov v Sloveniji. - V: Patologija in varstvo kmetijskih rastlin. Poročilo o delu za leto 1984. Ljubljana, BF Agr. 1984 62-67. Za: RSS (J. Maček, J. Repe).

Kompleksno varstvo pred boleznimi in škodljivci pri pšenici in koruzi. Strune, nevarni talni škodljivci.- V: Patologija in varstvo kmetijskih rastlin. Poročilo o delu za leto za leto 1984. Ljubljana, BF Agr. 1984, 68-71. Za: RSS (L. Milevoj, J. Maček).

Kompleksno varstvo pred boleznimi in škodljivci pri pšenici in koruzi. Glivična iznakaženost pšenice (nespolni stadij). - V: Patologija in varstvo kmetijskih rastlin. Poročilo o delu za leto za leto 1984. Ljubljana, BF Agr. 1984, 72-75. Za: RSS (J. Maček).

Kompleksno varstvo pred boleznimi in škodljivci pri pšenici in koruzi. Snežna plesen = Fusarium nivale Ces. kot povzročitelj propadanja pšeničnih posevkov. V: Patologija in varstvo kmetijskih rastlin. Poročilo o delu za leto za leto 1984. Ljubljana, BF Agr. 1984, 76-82. Za: RSS (J. Maček).

Kompleksno varstvo pred boleznimi in škodljivci pri pšenici in koruzi. Kontaminacija tal s triazini kot omejevalni dejavnik za uspevanje naslednjih posevkov. - V: Patologija in varstvo kmetijskih rastlin. Poročilo o delu za leto za leto 1984. Ljubljana, BF Agr. 1984, 83-88. Za: RSS (J. Maček).

Kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Kontaminacija zemlje iz sadovnjakov z ostanki kloriranih ogljikovodikov in jabolk z ostanki karbarila, ditiokarbamatov in kloriranih ogljikovodikov v Sloveniji. - V: Patologija in varstvo kmetijskih rastlin. Poročilo o delu za leto 1985. Ljubljana, BF Agr. 1985 59-65. Za: RSS (J. Maček, J. Repe).

Zatiranje širokolistnih plevelov na intenzivnih pašnikih s herbicidi. - V: Sistemi kmetijske proizvodnje v Sloveniji. Poročilo o delu za leto 1985 in pregled rezultatov dela za obdobje 1981-1985. Ljubljana, BF Agr. 1985, 85-98. Za: RSS (L. Milevoj, J. Maček).

Patologija koruze in inventarizacija škodljivcev, kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov. Poročilo o delu za leto 1985. - Ljubljana, BF Agr., 1985, 94 str. Za: RSS (Jože Maček).

Usmerjanje in svetovanje pri poskusnem kemičnem zatiranju plevelov v nasadih artičoke, kamilice, vrtnega ognjiča, ameriškega slamnika in rumenega svišča. Poročilo o delu pri raziskovalni nalogi. - Ljubljana, BF Agr. 1985, 30 str. Za: Lek Ljubljana (J. Maček).

Inventarizacija rastlinskih škodljivcev v Sloveniji. Listni zavrtači 15.- V: Patologija in varstvo kmetijskih rastlin. Poročilo o delu za leto 1985. Ljubljana, BF Agr. 1985, 50-58. Za: RSS (J. Maček).

442 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Akumulacija ostankov pesticidov in težkih kovin v v rastlinah, tleh in podtalnici ter možnost zmanjševanja teh kontaminantov. Poljski poskusi in biološki testi pri pšenici in koruzi. - V: Patologija in varstvo kmetijskih rastlin. Poročilo o delu za leto 1985. Ljubljana, BF Agr. 1985, 75-81. Za: RSS (J. Maček, F. Lobnik).

Akumulacija ostankov pesticidov in težkih kovin v v rastlinah, tleh in podtalnici ter možnost zmanjševanja teh kontaminantov. Modelni poskus vezave atrazinov na tla in izpiranja v podtalnico. - V: Patologija in varstvo kmetijskih rastlin. Poročilo o delu za leto 1985. Ljubljana, BF Agr. 1985, 82-94. Za: RSS (J. Maček, F. Lobnik).

Kompleksno varstvo pred boleznimi in škodljivci pri pšenici in koruzi. Glivična iznakaženost pšenice (nespolni stadij) - V: Patologija in varstvo kmetijskih rastlin. Poročilo o delu za leto za leto 1985. Ljubljana, BF Agr. 1985, 74 str. Za: RSS (J. Maček).

Kontaminacija tal in rastlinskih pridelkov z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji in vpliv ostankov herbicidov atrazinov na naslednje posevke. Kontaminacija tal iz vinogradov z ostanki kloriranih ogljikovodikov, ditiokarbamatov in bakra v Sloveniji. - V: Inventarizacija škodljivcev, patologija koruze, kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov. Poročilo o delu za leto 1986. Ljubljana, BF Agr. 1986 51-59. Za: RSS (J. Maček, J. Repe).

Kontaminacija tal in rastlinskih pridelkov z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji in vpliv ostankov herbicidov atrazinov na naslednje posevke. - V: Inventarizacija škodljivcev, patologija koruze, kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov. Poročilo o delu za leto 1986. Ljubljana, BF Agr. 1986 60-66. Za: RSS (J. Maček, S. Doberšek-Urbanc, J. Repe).

Usmerjanje in svetovanje pri poskusnem kemičnem zatiranju plevelov v nasadih indijskega trpotca (Plantago psyllium) kristavca (Datura innoxia) in Prusonia tabernaemontana. Poročilo o delu pri raziskovalni nalogi. - Ljubljana, BF Agr. 1986, 6 str. Za: Lek Ljubljana (J. Maček).

Inventarizacija rastlinskih škodljivcev v Sloveniji. Listni zavrtači 16.- V: Inventarizacija škodljivcev, patologija koruze, kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov. Poročilo o delu za leto 1986. Ljubljana, BF Agr. 1986, 101-108. Za: RSS (J. Maček).

Patologija koruze in inventarizacija škodljivcev, kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov. Poročilo o delu za leto 1986. Ljubljana, BF Agr. 1986, 66 str. Za: RSS (J. Maček).

Patologija koruze. Polifagni paraziti na koruzi in drugih poljščinah (Graminaeae). - V: Inventarizacija škodljivcev, patologija koruze, kontaminacija zemlje in rastlinskih pridelkov.

Poročilo o delu za leto 1986. Ljubljana, BF Agr. 1986, 39-50. Za: RSS (J. Maček, L. Milevoj, J. Šavor, S. Doberšek-Urbanc).

Onesnaženje ozračja in tal ter poškodbe vegetacije. Odpadne snovi v okolju in ukrepi za zmanjšanje njihovih škodljivih učinkov. - Ljubljana, BF Agr 1987, 52 str. (F. Lobnik, A. Hodnik, M. Leskošek, J. Maček, N. Vidic, M. Zupan).

Usmerjanje in svetovanje pri poskusnem zatiranju plevelov v kamilici, artičoki, indijskem kristavcu, navadni melisi, poprovi meti, dvoletnem svetlinu, kavkaškem maku in trpotcu. Ljubljana, 1987, 7 str. Za: Lek Ljubljana,

Patologija koruze. - Ljubljana, BF Agr 1990, 8 str. (L. Milevoj, J. Maček, A. Simončič).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          443

Vpliv ostankov atrazinov na naslednje posevke in inventarizacija škodljivcev. - Ljubljana, BF Agr 1990, 18-23 (J. Maček, L. Milevoj, S. Doberšek-Urbanc, F. Šuštar, F. Janežič, F. Celar, K. Groznik, S. Vranac, A. Potočnik).

Škodljive snovi in njihov vpliv na dogajanja v tleh in rastlinah. - Ljubljana, BF Agr 1990, 40 str. (F. Lobnik, J. Maček, V. Hudnik, L. Milevoj, A. Hodnik, T. Prus, J. Rupreht, M. Šporar, M. Bizjak, A. Šiftar).

Patologija koruze, inventarizacija škodljivcev, stranski vplivi herbicidov. - Ljubljana, BF Agr 1991, 59 str. (J. Maček, L. Milevoj, S. Doberšek-Urbanc, F. Šuštar, A. Štruklec, F. Janežič, F. Celar, K. Groznik, S. Vranac, A. Potočnik, A. Simončič).

Integrirana fitomedicina v Sloveniji. Fazno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na temeljnem raziskovalnem projektu. Ljubljana, Žalec, BF Agr, KIS, IHP 1993, 11 str. + 44 str. Za: MZT. (J. Maček, A. Hržič).

Monitoring onesnaženosti v kmetijstvu: 1. faza projekta: Potencialno škodljive snovi v kmetijstvu. - Ljubljana, BF Agr, 1993, 51 str. (F. Lobnik, J. Maček, M. Leskošek,

A. Hodnik, T. Lobnik, V. Kadunc, R. Mihelič, B. Vrščaj, T. Prus, M. Suhadolc, A. Šiftar, M. Zupan).

Patologija koruze in inventarizacija škodljivcev. Poročilo o delu za leto 1992 in zbirno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na programskem sklopu usmerjenega raziskovalnega programa za obdobje 1988-1992, Fitomedicina. -Ljubljana, BF Agr. 1993, 24 str. Za: MZT.(J. Maček, L. Milevoj, A. Štruklec, F. Janežič, F. Celar, K. Groznik, S. Vranac, A. Potočnik, A. Simončič).

Poročilo o izvedeni strokovni razstavi Koristne in škodljive žuželke v Sloveniji. - Ljubljana, BF Agr 1993, 16 str. Za MZT. (S. Gomboc, L. Milevoj, D. Devetak, J. Maček, F. Pohleven).

Tla in škodljive snovi v ekosistemu. Poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na usmerjenem raziskovalnem programu v letu 1992 in pregled rezultatov dela za obdobje 1988-1992. URP: Ekologija-pedologija. - Ljubljana. BF Agr 1993, 290 str. Za: MZT. (F: Lobnik, A. Hočevar, J. Maček, L. Kajfež-Bogataj, M. Leskošek, J. Furlan, L. Milevoj, V. Hudnik, A. Šiftar, J. Rupreht, M. Šporar, T. Prus, A. Hodnik, V. Kadunc, N. Vidic, M. Hrustel-Majcen, M. Pintar, I. Virant-Klun, N. Fajt, M. Zupan, Z. Črepinšek, Š. Kozak-Legiša, B. Ogorevc, I. Turk).

Final report: The results of Cost 66 project. The fate of pesticides in the soil and environment. - Ljubljana, BF Agr 1994, 102 str. (F. Lobnik, J. Maček et al.).

Monitoring onesnaženosti v kmetijstvu: poglavje 2b: Ekološke obremenitve v kmetijstvu -model SNOVK: računalniški program: Organski odpadki, verzija 1.0. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 6, 94 str. (F. Lobnik, J. Maček, M. Leskošek, R. Mihelič, T. Lobnik,

B.  Vrščaj, V. Hudnik, A. Šiftar, J. Rupreht, M. Šporar, T. Prus, A. Hodnik, V. Kadunc, N. J. Vidic, M. Zupan, M. Knapič, H. Grčman, V. Omerza-Premru, L. Andoljšek, B. Mohorovič, I. Končar).

Monitoring onesnaženosti v kmetijstvu: Poglavje 1: Zasnova geoinformacijskega sistema o ekoloških obremenitvah v kmetijstvu na nivoju modela. - Ljubljana, BF Agr 1994, 31 str. (F. Lobnik, J. Maček, M. Leskošek, R. Mihelič, T. Lobnik, B. Vrščaj, A. Hodnik, V. Hudnik, J. Rupreht, M. Šporar, T. Prus, A. Hodnik, V. Kadunc, N. J. Vidic, M. Suhadolc, M. Zupan, M. Knapič, H. Grčman, V. Omerza-Premru, L. Andoljšek, B. Mohorovič, I. Kočar).

Projekt: Monitoring onesnaženosti v kmetijstvu: Poglavje 2a: Ekološke obremenitve v kmetijstvu - Model "SNOVK"; Računalniški program: 'Fitofarmacevtska sredstva,

444 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

verzija 3,0'. - Ljubljana, BF Agr. 1994, 21 str. (F. Lobnik, J. Maček, M. Leskošek, R. Mihelič, T. Lobnik, B. Vrščaj, A. Hodnik, V. Hudnik, J. Rupreht, M. Šporar, T. Prus, V. Kadunc, N. J. Vidic, M. Suhadolc, M. Zupan, M. Knapič, H. Grčman, I. Končar).

Projekt: Monitoring onesnaženosti v kmetijstvu: Poglavje 3b: Preizkus nekaterih parametrov v naravi za zasnovo izbora testnih lokacij (Apaška dolina). - Ljubljana, BF Agr 1994, 34 str. (F. Lobnik, J. Maček, M. Leskošek, R. Mihelič, T. Lobnik, B. Vrščaj, A. Hodnik, V. Hudnik, J. Rupreht, M. Šporar, T. Prus, V. Kadunc, N. J. Vidic, M. Suhadolc, M. Zupan, M. Knapič, H. Grčman, I. Končar).

The fate of pesticides in the soil environment. - Ljubljana, BF Agr 1994 31 str. (F. Lobnik, J. Maček, M. Leskošek, A. Hodnik, A. Šiftar, J. Rupreht, M. Šporar, T. Prus, I. Turk, R. Mihelič, B. Vrščaj, V. Kadunc, N. J. Vidic, M. Suhadolc, M. Zupan).

Integrirana fitomedicina v Sloveniji II. Poročilo o realizaciji predloženega raziskovalnega programa = Integrated phytomedicine in Slovenia, (KIS - Poročila o raziskovalnih nalogah, 179). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 1998. 9 str., tabele (avtorji: Jože Maček, Gregor Urek, Aleksander Hržič).

Integrirana fitomedicina v Sloveniji II : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno--raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja, (J4-7060-0486-95). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: Kmetijski inštitut Slovenije, Zavod za varstvo rastlin; Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, 1998. [loč pag.] (avtorji: Jože Maček, Lea Milevoj, Milan Žolnir, Marta Dolinar, Gregor Urek).

Specifični problemi varstva rastlin v kmetijski pridelavi Slovenije, CRP Zemlja (Kmetijstvo in podeželje) za leto 1995 : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na področju ciljnih programov (CRP). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 36, [31] str., grafični prikazi (avtorji: Jože Maček, Franci Celar, Stanislav Gomboc, Stanislav Trdan, Lea Milevoj, Božidar Drovenik).

2.15 Izvedenska mnenja

2.151 Toksikološke in ekotoksikološke ocene

Ocena toksikoloških lastnosti fungicida Archer 425 EC. - Ljubljana, BF Agr 1993, 5 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Ocena toksikoloških lastnosti fungicida Rias 300 EC. - Ljubljana, BF Agr 1993, 9 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Ocena toksikoloških lastnosti fungicida Tilt Premium. - Ljubljana, BF Agr 1993, 10 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Rider 400 EC. - Ljubljana, BF Agr 1993, 32 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka ocena za herbicid Ring 80 EG. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 25 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Maxim 100 FS. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 12 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka ocena za herbicid Duplosan KV. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 14 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro (J. Maček).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          445

Toksikološka ocena za fungicid Indar 5 EW. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 15 str. Za: Yugocryl (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Sandofan M8. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 23 str. Za: Demetra (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Tolurex 80 WP. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 22 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka ocena za insekticid Chess 25 WP A-8811. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 18 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka ocena za herbicid Basagran DP-P. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 12 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Atemi C. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 15 str. Za: Demetra (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Atemi S. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 11 str. Za: Demetra (J. Maček).

Toksikološka ocena za insekticid Mimic. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 16 str. Za: Yugocryl (J. Maček).

Dopolnilno mnenje k toksikološki oceni za insekticid Mimic. - Ljubljana, BF Agr 1994, 4 str. Za: Yugocryl (J. Maček).

Toksikološka ocena za herbicid Trophy. - Ljubljana, BF Agr, 1994, 22 str. Za: Zeneca International (J. Maček).

Dopolnilo k toksikološki oceni za herbicid Trophy. - Ljubljana, BF Agr, 3 str. Za: Zeneca International (J. Maček).

Dopolnilna toksikološka ocena za fungicid vinklozolin. - Ljubljana, BF Agr 1995, 10 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro (J. Maček).

Toksikološka ocena za herbicid Betanal Progress AM. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 22 str. Za: Hoechst Schering Agr Evo (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Silbos DF. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 18 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro (J. Maček).

Toksikološka ocena za herbicid Duplosan DP. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 15 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro (J. Maček).

Dopolnilna toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Duplosan DP. - BF Agr 1995, 15 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za rastni regulator žuželk Match 050 EC. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 12 str. Za: Ciba - Geigy Agro (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid in akaricid Thionex 35 EC. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 16 str. Za: Karsia (J. Maček).

Dopolnilni podatki k toksikološki oceni za Thionex 35 EC. - Ljubljana, BF Agr 1995, 2 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka ocena za herbicid Frontier 900 EC. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 17 str. Za: Demetra (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Acrobat MZ. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 14 str. Za: Pliva Ljubljana (J. Maček).

446 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Toksikološka ocena za fungicid Chorus 75 WG. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 13 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Ridomil plus 48 WP. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 6 str. Za: Ciba- Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid in akaricid Diazol 40 WP. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 12 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Cotnion Methyl 25 WP. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 13 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Maxim-Star 035PS. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 21 str. Za: Ciba- Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka ocena za zaščitno sredstvo Microbiocide DP-III. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 6 str. Za: Rohm and Haas (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Motivell. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 12 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro. (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Duett. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 11 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Congar. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 16 str. Za: Pliva Ljubljana (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Pyrinex. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 12 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Mythos. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 17 str. Za: Hoechst Schering AgrEvo (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Tilt carbendazim 187, 5 FW v smislu podaljšanja veljavnega dovoljenja za promet. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 7 str. Za: Ciba- Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka ocena za herbicid Primextra 500 FW v postopku podaljšanja dovoljenja za promet. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 13 str. Za: Ciba- Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka ocena za insekticid Sonet. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 14 str. Za: Cartronik (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Tango. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 14 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Benit Universal 047, 5 LS v smislu podaljšanja do zdaj veljavnega dovoljenja. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 9 str. Za: Ciba Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za kemično spojino primisulfuron-metil. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 10 str. Za: Demetra (J. Maček).

Toksikološka ocena za rastni regulator Nitrozyme. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 3 str. Za: Triton (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid epoksikonazol. - Ljubljana, BF Agr, 1995, 7 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Basta 15. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 16 str. Za: Hoechst Schering AgrEvo (J. Maček).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          447

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Betanal Progress AM. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 7 str. Za: Hoechst Schering AgrEvo (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Kocide DF. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 3 str. Za: Ambro (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Kumulus DF. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 11 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Dithane DG. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 33 str. Za: Karsia (J. Maček).

Dopolnilo k toksikološki in ekotoksikološki oceni za fungicid Dithane DG. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 2 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Bromotril 225 EC. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 13 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Bumper 25 EC. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 13 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Lasso EC. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 16 str. Za: Zadružno kmetijsko družbo (J. Maček).

Toksikološko in ekotoksikološko mnenje za herbicid Lasso EC. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 18 str. Za: Zadružno kmetijsko družbo (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Folar 525 FW. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 21 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Perfekthion (BAS 152 11 I). - Ljubljana, BF Agr, 1996, 20 str. Za: BASF Slovenija - Prodaja Agro (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Prometrex 50 SC. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 10 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Simanex 50 SC. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 11 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za akaricid Ortus 5 SC. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 12 str. Za: Agroruše (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Tolurex 50 SC. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 13 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Mospilan 20 SP. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 19 str. Za: Agroruše (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Astor 40 WG. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 6 str. Za: Ciba-Geigy, Agro (J. Maček).

Toksikološko in ekotoksikološko mnenje za fungicid Switch 62,5 WG. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 20 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Prometrex 50 WP. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 10 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Simanex 50 WP. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 10 str. Za: Karsia (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za akaricid Acarstin 600. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 16 str. Za: Pliva (J. Maček).

448 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Dopolnilno poročilo k toksikološki in ekotoksikološki oceni za Acarstin 600. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 9 str. Za: Pliva (J. Maček).

Toksikološko in ekotoksikološko mnenje za herbicid Roundup. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 17 str. Za: Zadružno kmetijsko družbo (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco desmedifam. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 12 str. Za: Hoechst Schering AgrEvo (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco fenmedifam. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 14 str. Za: Hoechst Schering AgrEvo (J. Maček).

Toksikološko in ekotoksikološko mnenje za herbicid Guardian. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 21 str. Za: Zadružno kmetijsko družbo (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid močljivo žveplo Zolfo. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 4 str. Za: Mercator - KZ Krka (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Metolachlor. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 18 str. Za: Ciba-Geigy, Agro (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Clarinet. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 23 str. Za: Hoechst Schering AgrEvo (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco etofumesat. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 14 str. Za: Hoechst Schering AgrEvo (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za Metalaksil. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 17 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid difenokonazol. - Ljubljana, BF Agr, 1996, 16 str. Za: Ciba-Geigy, Agro. (J. Maček).

Dopolnilna toksikološka in ekotoksikološka ocena za surfaktant Dodigen 4022 : proizvajalec: Hoechst AG, Franfurt/Main, Nemčija : [za] Zadružna kmetijska družba d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 4 str. (J. Maček).

Dopolnilna toksikološka in ekotoksikološka ocena za surfaktant polisorbat 20 : proizvajalec: ICI Surfactants, Middlesbourgh, Anglija : [za] Zadružna kmetijska družba d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 4 str (J. Maček).

Ekotoksikološko mnenje za herbicidno substanco glifosat : proizvajalec: Monsanto Europe NV, Brussels, Belgija : [za] Zadružna kmetijska družba d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 16 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Champion 50 WP : proizvajalec: Agtrol Chemical Products, Huston, Texas, ZDA : [za] Karsia d.o.o, Dutovlje, poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 9 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Curzate M WG : proizvajalec: Du Pont de Nemours International S.S. Ženeva, Švica : [za] Aropi d.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 40 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Curzate R WG : proizvajalec: Du Pont de Nemours International S.S. Ženeva, Švica : [za] Aropi d.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 13 str. (J. Maček).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          449

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Kocide DF : proizvajalec: Griffin Corporation, Houston, Texas, ZDA : [za] Pliva Ljubljana d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Gardoprim plus 500 FW : proizvajalec: Ciba-Geigy AG, Basel, Švica : [za] Ciba-Geigy, agro, d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 23 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Grodyl plus : proizvajalec: Hoechst Schering AgrEvo d.o.o., Frankfurt am Main, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Roundup : proizvajalec: Monsanto Europe S.A., Brussels, Belgija : [za] Kmečka družba d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 12 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Safari : proizvajalec: Du Pont de Nemours International S.S. Ženeva, Švica : [za] Aropi d.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 16 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno komponento amidosulfuron : proizvajalec: Hoechst Schering AgrEvo d.o.o., Frankfurt am Main, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 11 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno komponento izoproturon : proizvajalec: Hoechst Schering AgrEvo d.o.o., Frankfurt am Main, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1997. 8 str. (J. Maček).

Ekotoksikološka ocena za pripravek Duett (BAS 479 05 F) : [za] BASF Slovenija d.d.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 3 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena aktivne snovi delta--endotoksina in spor Bacillus thuringiensis Berliner var. kurstaki, serotip 3a, 3b, ser SA--11 in pripravka Delfin WG : proizvajalec: Agrisense-BCS Ltd., Treforest Industrial Estate, Pontyprid, Velika Britanija : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 11 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena fungicida Penncozeb 75 DG : proizvajalec: Elf Atochem Agri S.A., Plaisir Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena fungicida Penncozeb 80 WP : proizvajalec: Elf Atochem Agri S.A., Plaisir Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1998. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena fungicida Triscabol DG : proizvajalec: Elf Atochem Agri S.A., Plaisir Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1998. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena fungicidne substance tirama kot sestavine fungicida Thiram 80 WG : proizvajalec: UCB Chemicals Italia S.p.A., Milano, Italija : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicida Betanal Progress OF : proizvajalec: Hoechst Schering Agr Evo GmbH, Wolfenbüttel, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo,

450 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 10 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicidne substance alfa--metolaklor (metolaklor) : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o. Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 18 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicidne substance atrazina : proizvajalec: Herbos d.d. Sisak, Hrvaška : [za] Novartis Agro d.o.o. Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 10 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicidne substance atrazina : proizvajalec: Herbos d.d., Sisak, Hrvaška : [za] Semenarna Ljubljana d.d.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 10 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za aktivno snov CGA 329'351 (mefenoksam), enanciomer metalaksila : proizvajalec: Novartis AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 11 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za diazinon - aktivno snov pripravka Basudin : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 10 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Dodina 65 : proizvajalec: Chemia S.p.A. Dosso, Italija : [za] Agrochem d.o.o., Šempeter pri Gorici. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 3 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Eminent 125 EW : proizvajalec: ISAGRO, Milano, Italija : [za] Karsia Dutovlje, Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Folpan 80 WDG : proizvajalec: Makhteshim Chemical Works Ltd., Izrael : [za] Karsia Dutovlje, Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Galben C : proizvajalec: Isagro SpA, Italija : [za] Semenarna d.d., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Galben M : proizvajalec: Isagro SpA, Italija : [za] Semenarna d.d., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Maxim XL 35 FS : proizvajalec: Novartis, Pflanzenschutzbereich, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Merpan 50 WP : proizvajalec: Makhteshim Chemical Works Ltd., Izrael : [za] Karsia Dutovlje, Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Merpan 80 WDG : proizvajalec: Makhteshim Chemical Works Ltd., Izrael : [za] Karsia Dutovlje, Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          451

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Rias 300 EC : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Ridomil Gold MZ 68 WP : proizvajalec: Novartis AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o. Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Ridomil Gold plus 42,5 WP : proizvajalec: Novartis AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o. Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Ronilan DF (BAS 352 40 F) : proizvajalec: BASF AG, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid saprol N [in dopolnilo k oceni] : proizvajalec: American Cyanamid Company Wayne, USA : [za] Pliva Ljubljana d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 + 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Thiram 80 WG : proizvajalec: UCB Chemicals Italia S.p.A., Milano, Italija : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 3 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Zato 50 WG : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Ziram 76 WG : proizvajalec: UCB Chemicals Italia S.p.A., Milano, Italija : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno komponento bakrov oksiklorid : proizvajalec: Rhone Poulenc, Francija : [za] Novartis Agro d.o.o. Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 3 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno snov kaptan : proizvajalec: Makhteshim Chemical Works Ltd., Izrael : [za] Karsia Dutovlje, Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno snov mankozeb : proizvajalec: Rohm and Haas Italia : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1998. 32 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco benalaksil : proizvajalec: Isagro SpA, Italija : [za] Semenarna d.d., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 13 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco CGA 279202 kot sestavino fungicida Zato 50 WG : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 12 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco dodin : proizvajalec: Chemia S.p.A. Dosso, Italija : [za] Agrochem d.o.o., Šempeter pri Gorici. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco folpet : proizvajalec: Makhteshim Chemical Works Ltd., Izrael : [za] Karsia Dutovlje, Poslovna enota

452 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco propikonazol : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 9 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco tetrakonazol : proizvajalec: ISAGRO, Milano, Italija : [za] Karsia Dutovlje, Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 9 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco vinklozolin : proizvajalec: BASF AG, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 16 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco Ziram : proizvajalec: UCB Chemicals Italia S.p.A., Milano, Italija : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Afalon : proizvajalec: Hoechst Schering Agr Evo GmbH, Berlin, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Agil 100 EC : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Basagran top [in dopolnilo k oceni] : proizvajalec: BASF AG, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.d.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 + 3 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Cambio : proizvajalec: BASF Aktiengesellschaft, Unternehmensbereich Pflanzenschutz, Ludwigshafen : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Dicuran forte 80 WP : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Dual Gold 960 EC : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o. Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Encore : proizvajalec: Cyanamid Agri Production, Francija : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Furore super 75 EW : proizvajalec: Hoechst Schering Agr Evo GmbH, Berlin, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Gardoprim Gold Plus 500 FW : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o. Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Grodyl : proizvajalec: Hoechst Schering Agr Evo GmbH, Berlin, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          453

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Lontrel 100 : proizvajalec: Dow Elanco, King's Lynn, Velika Britanija : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 12 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid merlin : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agro GmbH, Köln, Nemčija : [za] Agroruše d.o.o.o, Ruše. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Orbit (BAS 615 00 H) [in dopolnilo k oceni] : proizvajalec: BASF AG, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 7 + 2 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Primextra Gold 720 SC : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o. Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Touchdown : proizvajalec: Zeneca Agrochemicals, Surrey, Velika Britanija : [za] Zeneca International Limited, podružnica v Sloveniji, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno aktivno snov cinido-etil : proizvajalec: BASF AG, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 20 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno snov MCPA : proizvajalec: BASF Aktiengesellschaft Ludwigshafen, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 11 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno snov MCPA : proizvajalec: BASF Aktiengesellschaft, Unternehmensbereich Pflanzenschutz, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1998. 11 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco alaklor : proizvajalec: Monsanto Company, ZDA : [za] Semenarna Ljubljana d.d.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 15 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco glifosat - trimesium : proizvajalec: Zeneca Agrochemicals, Surrey, Velika Britanija : [za] Zeneca International Limited, podružnica v Sloveniji, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco glifosat : proizvajalec: TKI Pinus Rače : [za] Pinus Rače d.d.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco izoksaflutol : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agro GmbH, Köln, Nemčija : [za] Agroruše d.o.o.o, Ruše. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 13 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco izoproturon : proizvajalec: Cyanamid Agri Production, Francija : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco klopiralid (piridil-karboksilno kislino) : proizvajalec: Dow Elanco, King's Lynn, Velika Britanija :

454 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

[za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 30 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco klorotoluron : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco linuron : proizvajalec: Hoechst Schering Agr Evo GmbH, Berlin, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 9 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco metolaklor : proizvajalec: Novartis AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1998. 16 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco pendimetalin : proizvajalec: Cyanamid Agri Production, Francija : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco propakvizafop : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco terbutilazin kot sestavino herbicida Gardoprim Gold Plus 500 FW : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o. Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco triasulfuron : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 9 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno učinkovino fenoksaprop-p-etil : proizvajalec: Hoechst Schering Agr Evo, Frankfurt/Main, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 9 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid aztec [in dopolnilo k oceni] : proizvajalec: American Cyanamid Company Wayne, ZDA : [za] Pliva Ljubljana d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 + 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Bio Kill Flora EW : proizvajalec: Jesmond Holding AG, Zug, Švica : [za] Ilirija, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Bio Kill Flora koncentrat : proizvajalec: Jesmond Holding AG, Zug, Švica : [za] Ilirija, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Bonus : proizvajalec: Cyanamid Agri Production, Francija : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Evisekt-S : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          455

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Insegar 25 WP : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Trigard 75 WP : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidni Bio Kill Extra Koncentrat : proizvajalec: Jesmond Biocides (Europe) Ltd., Dunaj, Avstrija : [za] Ilirija, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco alfa-cipermetrin : proizvajalec: Cyanamid Agri Production, Francija : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco ciromazin : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco fenoksikarb : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco klorpirifos : proizvajalec: Dow Elanco Europe SA, Švica : [za] Ilirija, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco lambdacihalotrin : proizvajalec: ICI, Surrey, Anglija : [za] Ilirija, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco permetrin : proizvajalec: Jesmond Holding AG, Zug, Švica : [za] Ilirija, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco teflubenzuron : proizvajalec: Cyanamid Agri Production, Francija : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco tehn. esbiotrin : proizvajalec: AgrEvo Environmental Health Ltd, Berkhamsted, Anglija : [za] Ilirija, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco tiociklam hidrogen oksalat (SAN 1551) : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 10 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za moluskicid 1165 M : proizvajalec: W. Neudorff GmbH KG, Nemčija : [za] Agroprom d.o.o., Medvode. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za pomožno sredstvo (lepilo) NU-FILM-17 : proizvajalec: Miller Chemical & Fertilizer Corporation, ZDA : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 9 str. (J. Maček).

456 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravek Neudosan AF Neu : proizvajalec: W. Neudorff GmbH KG, Nemčija : [za] Agroprom - proizvodnja in trgovina, Medvode. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka ocena za bordojsko brozgo : proizvajalec: Industria chimica Scarmagnan, Italija: [za] Clarex Golob & Co. d.n.o., Šempeter pri Gorici. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka ocena za herbicid Bravo-Radazin T(Se) [in dopolnilo k oceni] : proizvajalec: Herbos d.d. Sisak, Hrvaška : [za] Semenarna Ljubljana d.d.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 5 + 2 str. (J. Maček).

Toksikološka ocena za insekticid Basudin 600 EW : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 3 str. (J. Maček).

Toksikološka ocena za modro galico : proizvajalec: Industria chimica Scarmagnan, Italija : [za] Clarex Golob & Co. d.n.o., Šempeter pri Gorici. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka ocena za pripravek Ramin 50 : proizvajalec: Chemia S.p.A. Dosso, Italija : [za] Agrochem d.o.o., Šempeter pri Gorici. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka ocena za žvepleno-apneno brozgo : proizvajalec: Kartuzija Pleterje, Šentjernej : [za] Kartuzija Pleterje. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 3 str. (J. Maček).

Toksikološka ocena za žveplo v prahu : proizvajalec: Industria Chimica Scarmagnan, Italija : [za] Kartuzija Pleterje. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 3 str. (J. Maček).

Toksikološka ocena za žveplo v prahu : proizvajalec: Industria Chimica Scarmagnan, Italija : [za] Clarex Golob & Co. d.n.o., Šempeter pri Gorici. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1998. 4 str. (J. Maček).

Dopolnilna ocena za tolerance in karence ronilana DF : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 3 str. (J. Maček).

Dopolnilna toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravek Duett : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Dopolnilna toksikološka ocena za fungicidno substanco karbendazim : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Dopolnilna toksikološka ocena za fungicidno substanco metiram [in] Dopolnilo k toksikološki oceni za fungicidno komponento metiram v pripravki aviso DF : [proizvajalec] BASF Aktiengesellschaft, Unternehmensbereich Planzenschutz, Ludwigshafen, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 10 + 2 str. (J. Maček).

Dopolnilni podatki k toksikološki oceni za Basagran DP-P : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 3 str. (J. Maček).

Dopolnilno mnenje o vplivu Trichodexa na vinifikacijo in s tem znižanje karence : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 3 str. (J. Maček).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          457

Toksikološka in ekotoksikološka ocena akaricidne substance propargit : proizvajalec: Uniroyal Chimica S.p.A., Latina Scalo, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 7 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena fungicida Dithane S-60 : proizvajalec: Rohm and Haas Italia S.r.l., Italija : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena fungicida Previcur 607 SL : proizvajalec: Hoechst Schering Agr Evo, Wolfenbüttel, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicida Aspect SC 500 : proizvajalec: Bayer AG, Pflanzenschutzbereich, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 7 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicidne substance desmedifam : proizvajalec: United Phosphorus Lim., Great Sankey Warrington, England : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 8 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicidne substance etofumesat : proizvajalec: United Phosphorus Lim., Great Sankey Warrington, England : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 9 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicidne substance fenmedifam : proizvajalec: United Phosphorus Lim., Great Sankey Warrington, England : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 9 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena insekticida Calypso SC 480 : proizvajalec: Bayer AG, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena insekticida Montur FS 190 : proizvajalec: Bayer AG, Pflanzenschutzbereich, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena klormekvat klorida (CCC), učinkovine rastnega regulatorja cycocela 460 [in dopolnilo k oceni] : proizvajalec: BASF Unternehmensbereich, Pflanzenschutz, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 9 + 3 str. (J. Maček).

245. MAČEK, Jože. Toksikološka in ekotoksikološka ocena pripravka cycocel 460 : proizvajalec: BASF Aktiengesellschaft, Unternehmensbereich Pflanzenschutz, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena pripravka Kenyatox Verde : proizvajalec učinkovine: Pyretrum Board of Kenya, Nukuru, Kenya, proizvajalec pripravka: Copyr s.p.a. Compagnio del piretre, Cormano, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena rodenticidne substance bromadiolon : proizvajalec učinkovine: Lipha SA, Lyon Cedex [in] proizvajalec pripravkov: Pliva Zagreb, Hrvaška : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 7 str.

458 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Toksikološka in ekotoksikološka ocena rodenticidov Storm parafinski bloki in Storm palete : proizvajalec učinkovine: American Cyanamid Co., Wayne, ZDA [in] proizvajalec pripravkov: Pliva Zagreb, Hrvaška : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena učinkovine izvlečka iz piretruma : proizvajalec učinkovine: Pyretrum Board of Kenya, Nukuru, Kenya, proizvajalec pripravka: Copyr s.p.a. Compagnio del piretre, Cormano, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 7 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za akaricid Omite 570 EW : proizvajalec: Uniroyal Chimica S.p.A., Latina Scalo, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za Bayleton Special firme Bayer : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za diazinon - aktivno snov pripravka basudin : proizvajalec: Novartis AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 10 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fitofarmacevtsko sredstvo Dimilin SC 48 (sprememba imena iz prejšnjega DU-DIM SC 48 v novega Dimilin SC) : proizvajalec: Uniroyal Chemical Technology B.V., Amsterdam, Nizozemska : [za] Pliva Ljubljana d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fitoregulator Amid Thin : proizvajalec: ISARO S.p.a., Milano, Italija : [za] Karsia d.o.o. Dutovlje, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 3 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fitoregulatorsko substanco alfa naftalen acetamid : proizvajalec: ISAGRO S.p.a., Milano, Italija : [za] Karsia d.o.o. Dutovlje, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Agora 267,5 EC : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Allegro : proizvajalec: BASF, Aktiengesellschaft, Unternehmensbereich Pflanzenschutz, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Aviso DF [in dopolnilna ocena] : proizvajalec: BASF AG, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 + 2 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Bakreni antrakol : proizvajalec: Bayer AG, Geschäftsbereich Pflanzenschutz, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Champ formula II Flowable : proizvajalec: Agtrol International S.A., Francija : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          459

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Dithane M-45 : proizvajalec: Rohm and Haas (UK) Ltd., Velika Britanija : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Equation Pro : proizvajalec: Du Pont de Nemours, Ženeva, Švica : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Karathane FN--57 : proizvajalec: Rohm and Haas, Italia : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Kristal : proizvajalec: Dow Elanco, King's Lynn, Norfolk, Velika Britanija : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Mankozeb 80 WP : proizvajalec: Dow Agro Sciences, Durban, Južna Afrika : [za] Cinkarna Celje. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Maxim XL 35 FS : proizvajalec: Novartis, Pflanzenschutzbezeich, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Stratego 250 EC : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 10 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Systhane 12E : proizvajalec: Rohm und Haas, Italia : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Systhane 20 EW : proizvajalec: Rohm und Haas, Italia : [za] Karsia d.o.o Dutovlje, Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Systhane 24 E : proizvajalec: Rohm and Haas, Italia : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Tattoo : proizvajalec: Hoechst Schering Agr Evo, Wolfenbüttel, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Thiovit : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidni pripravek Eclair 49 WG : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 11 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno komponento ciprokonazol : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 9 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco dinikonazol : proizvajalec: Pliva d.d. Zagreb : [za] Pliva Ljubljana d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

460 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco dinokap : proizvajalec: Rohm and Haas, Italia : [za] Karsia Dutovlje d.o.o., Poslovna enota Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 10 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco famoksadon : proizvajalec: Du Pont de Nemours, Ženeva, Švica : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 18 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco kaptan : proizvajalec: Chemia s.p.a., Italija : [za] Agrochem d.o.o., Šempeter pri Gorici. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco kvinoksifen : proizvajalec: Dow Elanco, Francija : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 13 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco mankozeb : proizvajalec: Dow Agro Sciences, Durban, Južna Afrika : [za] Cinkarna Celje. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 14 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco miklobutanil : proizvajalec: Rohm and Haas Ltd., Velika Britanija : [za] Karsia d.o.o. Dutovlje, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 10 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco propamokarb hidroklorid : proizvajalec: Hoechst Schering Agr Evo, Wolfenbüttel, Nemčija : [za] Hoechst Schering Agr Evo, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 11 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco propineb : proizvajalec: Bayer AG, Pflanzenschutzbereich, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana, 1999. 11 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco triadimefon : proizvajalec: Bayer AG, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 9 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco žveplo : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 9 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Aramo 50 [in dopolnili k oceni] : proizvajalec: BASF AG Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 + 2 + 3 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Beetup Compact : proizvajalec: United Phosphorus Lim., Great Sankey Warrington, England : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana, 1999. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Beetup Extra : proizvajalec: United Phosphorus Lim., Great Sankey Warrington, England : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana, 1999. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Better 65WG : proizvajalec: SIPCAM SPA, Italija : [za] Pliva Ljubljana d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 4 str. (J. Maček).

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          461

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Goal : proizvajalec: Rohm and Haas Ltd., Velika Britanija : [za] Karsia d.o.o. Dutovlje, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Pantera 40 EC : proizvajalec: Uniroyal Chemical Co. Inc., ZDA : [za] Pliva Ljubljana d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid PIN 480 : proizvajalec: TKI Pinus Rače d.d. : [za] TKI Pinus Rače d.d.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Plateen WG 41,5 : proizvajalec: Bayer AG, Geschäftsbereich Pflanzenschutz, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Starane 250 : proizvajalec: Dow Elanco SA, BP 20, Dursenheim, Francija : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid U 46 M-Fluid 780 g/l (BAS 141 09H) : proizvajalec: BASF Aktiengesellschaft, Unternehmensbereich Pflanzenschutz, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno snov tepraloksidim (predlagano ime) : proizvajalec: BASF AG, Nemčija : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 13 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco dikamba : proizvajalec: Novartis AG, Pflanzenschutzbereich, Basel, Švica : [za] BASF Slovenija d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 18 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco flufenacet : proizvajalec: Bayer Corp. Agriculture Division, Kansas City, ZDA : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 9 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco fluroksipir : proizvajalec: Dow Elanco SA, BP 20, Dursenheim, Francija : [za] Aropi d.o.o., Rače. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 13 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco kloridazon : proizvajalec: Oxon Italia S.p.a., Italija : [za] Pliva Ljubljana d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco kvizalofop-p-tefluril : proizvajalec: Chemie Linz, Avstrija : [za] Pliva Ljubljana d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 11 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco metribuzin : proizvajalec: Bayer Corp. Agriculture Division, Kansas City, ZDA : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco oksifluorfen : proizvajalec: Rohm and Haas Ltd., Velika Britanija : [za] Karsia d.o.o. Dutovlje, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 8 str. (J. Maček).

462 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Dursban 480 : proizvajalec: Dow Agrosciences Ltd., Norfolk, Velika Britanija : [za] Cinkarna Celje. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Gaucho FS 600 : proizvajalec: Bayer AG, Pflanzenschutzbereich, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Gaucho FS 600 rdeč : proizvajalec: Bayer AG, Geschäftsbereich Pflanzenschutz, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Geocid G-5 : proizvajalec: Chromos Agro d.d., Zagreb, Hrvaška : [za] Demetra d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 3 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Ogriol : proizvajalec: Pinus Rače d.d. : [za] TKI Pinus Rače d.d.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Regent 800 WG [in dopolnilo] : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agrochimie SA, Lyon, Francija : [za] Agroruše d.o.o.o, Ruše. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 4 + 2 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid-akaricid Vertimec 018 EC : proizvajalec: Novartis, Pflanzenschutzbereich, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidni pripravek Actara 25 WG : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 11 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidni pripravek Belo olje - Pinus : proizvajalec: Pinus Rače d.d. : [za] TKI Pinus Rače d.d.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco fipronil : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agrochimie SA, Lyon, Francija : [za] Agroruše d.o.o.o, Ruše. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 7 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco karbofuran : proizvajalec: Niagara Chemical FMC Corporation Middleport, New York : [za] Demetra d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco klorpirifos : proizvajalec: Dow Agrosciences Ltd., Norfolk, Velika Britanija : [za] Cinkarna Celje. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 11 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco teflutrin : proizvajalec: Bayer AG, Geschäftsbereich Pflanzenschutz, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco tiakloprid : proizvajalec: Bayer AG, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 11 str.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          463

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco tiametoksam : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 12 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za Klerat pelete in voščene bloke : proizvajalec: Zeneca Agrochemicals, Surrey, Velika Britanija : [za] Zeneca International Limited, podružnica v Sloveniji, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 8 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravek ZUM in aktivno snov permetrin : proizvajalec aktivne snovi: Copyr s.p.a. Italija, proizvajalec koncentrata: VIRKO SRL, Italija : [za] Šampionka d.d. Renče. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za rodenticidne pripravke Brodilon Miki vaba, Brodilon vaba in Brodilon pelete : proizvajalec učinkovine: Lipha SA, Lyon Francija [in] proizvajalec pripravkov: Pliva Zagreb, Hrvaška : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za substanco diflubenzuron : proizvajalec: Uniroyal Chemical Technology B. V., Amsterdam, Nizozemska : [za] Pliva Ljubljana d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za tehnični brodifakum, antikoagulantno rodenticidno snov : proizvajalec: Zeneca Agrochemicals, Surrey, Velika Britanija : [za] Zeneca International Limited, podružnica v Sloveniji, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 6 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za tehnično rodenticidno substanco flokumafen : proizvajalec učinkovine: American Cyanamid Co., Wayne, ZDA [in] proizvajalec pripravkov: Pliva Zagreb, Hrvaška : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 1999. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za žitno razkužilo Kalinomix : proizvajalec: Pliva d.d. Zagreb : [za] Pliva Ljubljana d.o.o.. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka raziskava za insekticid Pirimor 50WG : proizvajalec: Zeneca International Ltd., Fernhurst, Velika Britanija : [za] Zeneca International Limited, podružnica v Sloveniji, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka in ekotoksikološka raziskava za insekticidno substanco pirimikarb : proizvajalec: Zeneca Agrochemicals, Fernhurst, Velika Britanija : [za] Zeneca International Limited, podružnica v Sloveniji, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 13 str. (J. Maček).

Toksikološka ocena za fungicid Captane 45 WP : proizvajalec: Chemia s.p.a., Italija : [za] Agrochem d.o.o., Šempeter pri Gorici. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 5 str. (J. Maček).

Toksikološka ocena za insekticid Basudin 600 EW : proizvajalec: Novartis AG, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 4 str. (J. Maček).

Toksikološka ocena za insekticidno in akaricidno substanco abamektin iz skupine avermektinov : proizvajalec: Novartis, Pflanzenschutzbereich, Basel, Švica : [za] Novartis Agro d.o.o., Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za agronomijo, 1999. 12 str. (J. Maček).

464 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Toksikološko-ekotoksikološka ocena za plinsko patrono Kemocid : [proizvajalec ZZV Maribor] : [za] Zavod za zdravstveno varstvo Maribor. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1999. 3 str. (J. Maček).

Dopolnilo k toksikološki in ekotoksikološki oceni insekticida Zolon liquide št. 40/2000 z dne 15. marca 2000 : [za Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije]. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 5 str. (J. Maček).

Dopolnilo k toksikološki in ekotoksikološki oceni za rastno regulatorsko substanco lufenuron in za pripravek Match 050 EC št. 10-71-46/95 z dne 2.12.1995 : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 5 str.

Dopolnilo k toksikološki oceni o genotoksičnosti učinkovine Ziram, po zahtevi 28. seje Komisije za strupe : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 3 str.

Dopolnilo toksikološke in ekotoksikološke ocene za propargit, tehn. učinkovino pripravka Omite 570 EW firme Agroruše z dne 20.11.1999 : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 4 str.

Sprememba toksikološke in ekotoksikološke ocene za pripravek Frontier 900 EC in aktivne snovi dimetenamid v pripravku Frontier X2 z učinkovino dimetenamid P : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 8 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena fungicida Mikal B : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agrochimie S.A., Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicida Axiom WG 68 : proizvajalec: Bayer Corporation, Agriculture Division, Kansas City : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicida Oxytril M [in dopolnilo ocene] : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agrochimie S.A., Lyon Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 7 + 3 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicida Pardner : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agro, Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicidne substance bromoksinil oktanoat [in dopolnilo ocene] : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agrochimie A.A., Lyon Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 13 + 2 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicidne substance ioksinil oktanoat [in dopolnilo k oceni] : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agrochimie AS.A., Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 10 + 2 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena herbicidnega pripravka Hussar : proizvajalec: Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 8 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena insekticida Zolon liquide : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agro, Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena pripravka Maxim Star 025 FS : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agro, Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 10 str.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          465

Toksikološka in ekotoksikološka ocena pripravka Neem Azal T/S : proizvajalec: Trifolio-M GmbH, Lahnau, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena pripravkov Vape magic "e" in Vape mat "e" : proizvajalec: Sumitomo Chemical (U. K.), London, Anglija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 3 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena rastlinskega rastnega regulatorja ethrel : proizvajalec: Rhone-Poulenc Ag Co, Amber, ZDA : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena učinkovine rastlinskega rastnega regulatorja etefon : proizvajalec: Rhone-Poulenc Ag Co, Amber, ZDA : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 9 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za akaricidno substanco heksitiazoks : proizvajalec: Nippon Soda Co. Ltd. Osaka, Japonska : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 12 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Flamenco : proizvajalec: AgrEwo UK Ltd., Cambridge, Anglija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Melody Duo WP 66,8 : proizvajalec: Bayer AG, Business Group Crop Protection, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco fosetil-Al : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agrochimie S.A., Lyon,Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco iprovalikarb : proizvajalec: Bayer AG, Geschäftsbereich Pflanzenschutz, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 10 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Betanal Tandem New : proizvajalec: Hoechst Schering AgrEwo GmbH, Frankfurt am Main, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid SEKATOR : proizvajalec: Hoechst Schering AgrEwo GmbH, Frankfurt am Main, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidni pripravek Fusilade forte : proizvajalec: Zeneca International Limited, Podružnica v Sloveniji, Ljubljana : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco fluazifop-P-butil : proizvajalec: Zeneca Agrochemicals, Surrey Anglija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 10 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco natrijev jodosulfuron metil : proizvajalec: Hoechst Schering AgrEvo GmbH, Berlin, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 9 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco tehnični mekoprop racemik : proizvajalec: Rhone--Poulenc Agrochimie S.A., Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 7 str.

466 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Diazol 50 EW : proizvajalec: Makhteshim Chemical Works LTD, Beer Sheva, Izrael : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid K-Obiol DP 2 : proizvajalec: Hoechst Schering Agr Evo, Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid K-Othrine SC 25 : proizvajalec: Hoechst Schering Agr Evo S.A., Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco fenitrotion : proizvajalec: Sumitomo Corporation S.A. oz. Elf Ato Agri S.A., Plaisir Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco fosalon : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agro, Lyon,Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 9 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco praletrin : proizvajalec: Sumitomo Chemical (U.K.), London, Anglija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 7 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za krepilni pripravek Bittrosan : proizvajalec: Bio-Agrar - Consel, Toffen, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za naravno insekticidno substanco azadirahtin : proizvajalec: Trifolio-M GmbH, Lahnau, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za odvračalo (repelent) Aromit - MK : proizvajalec Dragoco Fabric Für Riech- und Geschmackstoffe GmbH, Wien, Avstrija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravek AQ 10 : proizvajalec: Lances Link SA, Geneva, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravek Artea 330 EC : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 7 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravek "BIOTIP ubij me nežno" : proizvajalec: Bioteh d.o.o., Ljubljana : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 3 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravek "BIOTIP Univerzalni bioinsekticid" : proizvajalec: Bioteh d.o.o., Ljubljana : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 3 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravek bordojska brozga WP : proizvajalec: Caffaro Spa, Milano, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 5 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravek Cruiser 70 WS : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 6 str.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          467

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravek fenitrocap : proizvajalec: Elf Atochem Agri S.A., Plaisir Cedex, France : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 6 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za rodenticid Biotoll - Glodacid mehka vaba : proizvajalec: Hoechst Schering AgrEvo : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za rodenticid Glodacid žitna vaba : proizvajalec: Hoechst Schering AgrEvo : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 4 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za učinkovino trineksapak-etil, rastlinski rastni regulator : proizvajalec: Novartis AG Basel, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2000. 8 str.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena. 1. prvotna zahteva - ocena vloge za spremembo imena pripravka Folicur, razširitev uporabe in dopolnilo karenc in toleranc, 2. zahteva - presoja toksikoloških in ekotoksikoloških lastnosti pripravka Folicur EW 250 : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 6 f.

Dopolnilna toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Aramo firme BASF : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 3 f. [COBISS.SI-ID 3212921]

Dopolnilna toksikološka ocena za učinkovino triforin in pripravek Saprol : [za] BASF Slovenija d.o.o.. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 2 f.

Dopolnilo toksikološke in ekotoksikološke ocene za pripravek Mospilan 20 SP, ki ga je prijavila firma Agroruše : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 4 f.

Dopolnilna toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravka Teldor SC 500 in Teldor WP 50 firme Bayer : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 4 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Cuprocaffaro 50 WP : proizvajalec: Caffaro SpA, Agrichemical Division, Milano, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 3 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Super-F : proizvajalec: Unichem d.o.o., Ljubljana : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 2 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco bakrov oksid Nordox Agrograde : proizvajalec: Nordox Industrier AS, Oslo, Norveška : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 5 f.

Toksikološka in ekološka ocena za insekticid Decis 6,25 WG : proizvajalec: Aventis Crop Science, Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 7 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena insekticidne substance pirimifos-metil : proizvajalec: Syngenta Limited AG, Fernhurst, Velika Britanija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 8 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za Asef, gnojilo za travo 3 v 1 : proizvajalec: Asef B.V. Didam, Nizozemska : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 5 f.

468 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Antracol WG 70 : proizvajalec: BAYER AG Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Crittox MZ 80 : proizvajalec: Industrie Chimiche Caffaro SPA, Milano, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 4 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Cuprablau Z ultra : proizvajalec: Cinkarna Celje : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 4 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid DOMARK 10 EC : proizvajalec: ISAGRO S.p.A. Milano, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 9 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Euparen Multi WG 50 : proizvajalec: Bayer, AG Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Forum Star : proizvajalec: BASF Aktiengesellschaft, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 4 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid KIDAN : proizvajalec: Aventis Crop Science, Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Melody Combi WP 43,5 : proizvajalec: Bayer AG, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 8 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Nordox 75 WG : proizvajalec: Nordox Industrier AS, Oslo, Norveška : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 6 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Sumilex 50 FL : proizvajalec: Sumitomo Chemical Company, Osaka, Japonska : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 8 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco dodin : proizvajalec: Chemia s. p. a. Dosso, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco iprodion : proizvajalec: Aventis Crop Science S.A., Lyon , Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 9 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco mankozeb : proizvajalec: Industrie Chimiche Caffaro SPA, Milano, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 8 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Dominator : proizvajalec: Monsanto Europe N. V. Antwerpen, Belgija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 8 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid LASSO-EC : proizvajalec: Monsato Company, Muscatine, ZDA : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 6 f.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          469

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Lentagran WP : proizvajalec: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Terano 62,5 WG : proizvajalec: Bayer AG, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 6 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco metosulam : proizvajalec: DowElanco Europe, Valbonne Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 11 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco piridat : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 10 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Actellic EC : proizvajalec: Syngenta Limited AG, Fernhurst, Velika Britanija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 4 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Decis 2,5 EC : proizvajalec: Aventis Crop Science, Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Karate 2,5 WG : proizvajalec: Syngenta Limited Fernhurst Haslemere, Surrey, Velika Britanija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Lebaycid EC 500 : proizvajalec: Bayer S. p. A., Divisione Agraria, Milano, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Oleodiazinon : proizvajalec pripravka: Pinus Rače, proizvajalec učinkovine: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 4 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid PRIMA : proizvajalec: Unichem d.o.o., Ljubljana : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 3 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco deltametrin : proizvajalec: Hoechst Schering AgrEvo S.A., Paris oz. Roussel Uclaf S.A. Romainville Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 10 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco fention : proizvajalec: Bayer AG, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 9 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco lambda-cihalotrin : proizvajalec: Syngenta Stauffer Chemical B. V. Carouge-Geneva, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 8 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za limacid Arion : proizvajalec: Unichem d.o.o. Ljubljana : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 3 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za rodenticidni pripravek RATIBROM 2 mehka vaba : proizvajalec: Kollant S.p.A. Padova, Italija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 4 f.

470 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Toksikološka ocena za Biotoll univerzalni insekticid : proizvajalec: Unichem d.o.o. Ljubljana : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije. Ljubljana: [J. Maček], 2001. 3 f.

Dopolnilo k toksikološki oceni za fention z dne 11. julija 2001 : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. [14] f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena fungicidne substance karbendazim : proizvajalec: Pilarquim Corp. Taipei, Taiwan : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 8 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za biotični insekticid NeemAzal-T/S : proizvajalec: Trifolio-M GmbH, Herstellung und Vertrieb hochreiner Biosubstanzen fur Forschung und Technik, Lahnau, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Aliette flash : proizvajalec: Aventis Crop Science Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 6 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Mikal : proizvajalec: Aventis Crop Science, Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 6 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Mikal flash : proizvajalec: Aventis Crop Science, Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 7 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Shirlan 500 SC : proizvajalec: ISK Biosciences Europe S.A., Bruselj, Belgija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Styllit 400 SC : proizvajalec: Chimac-Agriphar S. A., Ougree, Belgija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 7 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Tilt 250 EC : proizvajalec: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Verita : proizvajalec: Aventis Crop Science, Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 8 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco fenamidon : proizvajalec: Rhone-Poulenc Agro, Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 13 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco fluazinam : proizvajalec: Sud ISK-SNPE SA (SISSA), Sourges Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 8 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco procimidon : proizvajalec: Sumitomo Chemical Co., Ltd, Higashi, Osaka, Japonska : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 13 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco propikonazol : proizvajalec: Syngenta, Ltd., Basel, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 10 f.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          471

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Beetup Compact SC : proizvajalec: United Phosphorus Limited, Warrington, Cheshire, Velika Britanija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Beetup trio SC : proizvajalec: United Phosphorus Limited, Warrington Cheshire, Velika Britanija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 6 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Callisto : proizvajalec: Syngenta Limited, Yalding, Kent, ME18 6HN, [Velika Britanija] : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Equip : proizvajalec: Aventis Crop Science, Lyon, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Lintur 70 WG : proizvajalec: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Racer 25 EC : proizvajalec: Syngenta Limited, Fernhurst/Haslemere, Surrey GU27 3JE, [Velika Britanija] : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 5

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Touchdown System 4 : proizvajalec: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica, proizvodni obrat Stauffer Chemicals, Seneffe, Belgija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco dikamba : proizvajalec: Novartis Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 11 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco flurokloridon : proizvajalec: Syngenta Fernhurst, Haslemere, Surrey GU27 3 JE, [Velika Britanija] : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 10 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco foramsulfuron : proizvajalec: Noza AG, Basel, Aventis Crop Science GmbH, Projects and Technology Frankfurt am Main, Nemčija. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 9 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco mezotrion : proizvajalec: Syngenta Limited, Fernhurst/Haslemer, Surrey GU27 3JE, [Velika Britanija] : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 12 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Chess 50 WG : proizvajalec: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 6 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Laser : proizvajalec: Dow Agrosciences Vertriebsgesellschaft m. b. H., Dunaj, Avstrija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 4 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Nomolt : proizvajalec: BASF Agri-Production SAS, ZI Lyon Nord, Genay Cedex, Francija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 7 f.

472 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticid Pirimor : proizvajalec: Syngenta Limited, Yalding, Kenr, ME18 6HN, [Velika Britanija] : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 6 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco azadirahtin : proizvajalec: Trifolio-M GmbH, Herstellung und Vertrieb hochreiner Biosubstanzen fur Forschung und Technik, Lahnau, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 6 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco pimetrozin : proizvajalec: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 10 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco pirimikarb : proizvajalec: Syngenta Limited, Grangemouth Works, [Velika Britanija] : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 11 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco spinosad : proizvajalec: Dow Agrosciences Vertriebsgesellschaft, Dunaj : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 10 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za insekticidno substanco teflubenzuron : proizvajalec: Dynamit-Nobel AG, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 9 f.

-Toksikološka in ekotoksikološka ocena za učinkovino dodin : proizvajalec: Chimac-Agriphar S. A., Ougree, Belgija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2002. 7 f.

Aktivna snov Metiokarb:[obrazec za oceno kemijskega pripravka FFS: toksikološka in ekotoksikološka ocena]. Ljubljana. URSK (Urad Republike Slovenije za kemikalije), [J. Maček] 2003, 31 f.

Aktivna snov tetrametrin [(1 R) - izomeri]: obrazec za oceno kemijskih aktivnih snovi biocidov: [toksikološka in ekotoksikološka ocena]. Ljubljana: URSK [J. Maček] 2003, 24 f.

Bakis: Obrazec za oceno kemijskega biocidnega pripravka: [toksikološka in ekotoksikološka ocena]. Ljubljana: URSK [J. Maček] 2003, 18 f.

Fenotrin [(1 R)-trans-izomer]: obrazec za oceno kemijskega pripravka FFS: [toksikološka in ekotoksikološka ocena]. Ljubljana: URSK [J. Maček] 2003, 28 f.

Mesurol granulat : obrazec za oceno kemijskega pripravka FFS : [toksikološka in ekotoksikološka ocena]. Ljubljana: URSK, 2003.

Nuovo H10 : obrazec za oceno kemijskega biocidnega pripravka : [toksikološka in ekotoksikološka ocena]. Ljubljana: URSK, 2003. 22 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena aktivne snovi Adoxophyes orana granulosis virus : proizvajalec: Andermatt Biocontrol AG, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2003. 8 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za Cydia pomonella granulosis virus (CpGV) : proizvajalec: Andermatt Biocontrol AG, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2003. 8 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Antracol combi : proizvajalec: Bayer AG, Leverkusen, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2003. 6 f.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          473

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Cantus : proizvajalec: BASF Aktiengesellschaft, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2003. 6 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicid Collis : proizvajalec: BASF Aktiengesellschaft, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2003. 6 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za fungicidno substanco nikobifen ali boskalid : proizvajalec: BASF Aktiengesellschaft, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2003. 12 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicid Treflan 48EC : proizvajalec: Agan Chemical Manufactures Ltd., Izrael : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2003. 6 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za herbicidno substanco trifluralin : proizvajalec: Agan Chemical Manufactures Ltd., Izrael : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2003. 13 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za pripravek Spruzit--prašek : proizvajalec: W. Neudorff GmbH KG, Nemčija : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2003. 5 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za virusni insekticid Capex : proizvajalec: Andermatt Biocontrol AG, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2003. 4 f.

Toksikološka in ekotoksikološka ocena za virusni insekticid Madex : proizvajalec: Andermatt Biocontrol AG, Švica : [za] Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ljubljana. Ljubljana: [J. Maček], 2003. 5 f.

2.152 Izvedenska mnenja

Škodljivost pižmovke (Ondatra zibethica L.) za vodogradbene in zemeljske objekte. Študija po naročilu Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij Ljubljana. Ljubljana 1969, 26 strani.

Izvedensko mnenje: pravdna zadeva Vidrgar Franc in Ribiška družina Zagorje ob Savi contra KZ Zagorje. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, 1977. 10 str. (avtorji: Branivoj Matičič, Jože Maček, Ivan Jelačin).

3.11 Radijski ali TV dogodki

3.111 Radijska predavanja v okviru Kmetijskih nasvetov pri RTV

Razkuževanje semena za spomladansko setev, 24. marca 1960. Pripravimo se na bolezni in škodljivce, 12. maja 1960. Kako se borimo s kostrebo in muhvičem, 22. avgusta 1960. Razkuževanje žit in priprava skladišč za prezimitev, 8. oktobra 1960. Zmogljivost in vzdrževanje strojev za varstvo poljščin, 9. maja 1961. Kontinuirana setev koruze in bulava snet, 19. avgusta 1961.

474 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Gniloba koreninskega vratu jablan, ki jo povzroča gliva Phytophthora cactorum, 17. julija 1964.

Bolezni koruze in njenih hibridov, 10. avgusta 1964.

Razkuževanje ozimnih žit pred setvijo, 14, septembra 1964.

Siva pegavost češenj in višenj, 12. maja 1965.

Rjava pegavost na listju jablan, 3. julija 1965.

Predenica v semenskih posevkih detelje za domačo uporabo, 13. julija 1965.

Glavne določbe novega zakona o varstvu rastlin, 18. avgusta 1965.

Varovanje poljskih pridelkov v skladiščih, 16. septembra 1965.

Pomen pravilnega varstva pri breskovi kodravosti, 29. decembra 1965

Preprečevanje bolezni cenejše od zdravljenja, 8. marca 1966.

Poletni ukrepi za varstvo rastlin, 2. avgusta 1966.

Čez poletje se razvija jablanov rak, 19. avgusta 1966.

Razkuževanje ozimnih žit pred setvijo, 6. septembra 1966.

Pomembnejše bolezni na sadju v skladiščih, 10. septembra 1966.

Spremembe v nevarni razširjenosti nekaterih bolezni, 8. novembra 1966.

Nevarna razmnožitev nekaterih škodljivcev, 9. februarja 1967.

Šesti mednarodni kongres za varstvo rastlin na Dunaju, 26. decembra 1967.

Inventarizacija novih rastlinskih bolezni v Sloveniji, 18. oktobra 1968.

Možnosti biološkega zatiranja škodljivcev in njegove meje, 31. marca 1969.

Rja pelargonij - nevarna nova bolezen pri nas, 14. junija 1969.

Nenavadna bolezen trte v šmarski okolici, Radio Šmarje 29. junija 1969.

Najpogostejše bolezni in škodljivci krizantem, 4. oktobra 1969.

Kako prezimijo najhujši škodljivci poljščin, 4. november 1969.

Zalubniki in zavrtači na sadnem drevju, 23. februarja 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v januarju, 13. januar 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v februarju, 4. februar 1970.

Kako prezimujejo bolezni in škodljivci sadnih rastlin, 19. februarja 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v marcu, 5. marec 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v aprilu, 6. april 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v maju, 7. maj 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v juniju, 3. junija 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v juliju, 2. julij 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v avgustu, 2. avgusta 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v septembru, 4. septembra 1970

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          475

Možnosti varstva rastlin brez kemičnih sredstev, 14. septembra 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v oktobru, 5. oktobra 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v novembru, 4. novembra 1970.

Varstvo sadnih in vrtnih rastlin v decembru, 3. decembra 1970.

7. mednarodni kongres za varstvo rastlin v Parizu, 15. marca 1971.

Kako prezimijo bolezni in škodljivcev nekaterih poljščin, 22. oktobra 1971.

Ob izidu zgodovine agrarnih panog, 8. decembra 1971.

O škodljivem delovanju industrijskih plinov na rastlinstvo. Radijsko predavanje v okviru oddaj Narava in človek dne 18. novembra 1975.

Koliko ostankov sredstev za zatiranje koloradskega hrošča je v zemlji iz krompirišč in v gomoljih krompirja v Sloveniji, 29. oktobra 1976.

Koliko ostankov sredstev za varstvo rastlin je v zemlji iz sadovnjakov in v sadju v Sloveniji, 30. oktobra 1976.

O kontaminaciji zemlje in plodov z ostanki sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji, 18. novembra 1976.

Razmerje med kmetijstvom in varstvom okolja, 25. novembra 1977.

Nevarna bakterijska bolezen - hrušev ožig, 29. aprila 1971.

Kako vplivajo herbicidi na okolje, 7. junija 1977.

Onesnaženje zemlje v vinogradih in grozdju z ostanki sredstev za varstvo rastlin v Sloveniji, 12. marca 1979.

Koliko ostankov herbicidov pustijo v koruziščih in koruznem zrnju, 9. septembra 1979.

O sistemičnih fungicidih, 18. avgusta 1980.

Zatiranje rdečega listnega ožiga na vinski trti, 8. julija 1980.

Ali ogroža sodobno varstvo rastlin kakovost hrane in naravo? 15. februarja 1982.

Ali sredstva za varstvo rastlin kvarijo rodovitnost tal? 24. junija 1982.

Prispevek varstva rastlin k zagotavljanju hrane, 10, junija 1982.

Vloga varstvenih ukrepov pri pridelovanju rastlin, 14. julija 1982.

Hiranje gozdov v Evropi, 6. januarja 1983

Gospodarnost zatiranja bolezni in škodljivcev v pšenici, 25. aprila 1983.

Kaj moramo upoštevati pri zatiranju plevelov v koruzi, 27. maja 1983,

Ali je škropljeno sadje res škodljivo? 8. decembra 1984.

Občutljivost gozdnih dreves na mraz, 18. aprila 1985.

Razkuževanje žitnega semena za jesensko varstvo ozimin, 3. septembra 1985.

O biotičnem (alternativnem) kmetijstvu, 26. maja 1987

476 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

3.112 Radijski intervjuji

O problematiki okolja s Posvetovanja Agrotehnike v Portorožu na Radiu Slovenija, izjava emitirana 13. marca 1977.

Intervju v živo na radiu Val 202 s Posvetovanja o važnejših izsledkih s področja varstva rastlin in okolja v Portorožu 11.-13. jan. 1978. Emitiran 14. 1. 1978 ob 13h.

Oddaja v živo na slovenski oddaji Radia Trst o problemih kmetijstva in oskrbe s hrano sploh,

4. dec. 1984 od 1410 do 1505.

O nevarnostih fitofarmacevtskih sredstev za prehrano in okolje. Kratka izjava za slovensko oddajo Radia Trst 12. septembra 1985.

O nevarnostih fitofarmacevtskih sredstev za prehrano in okolje. Kratka izjava za slovenski program Radia Celovec, emitirano 23. 11. 1985 ob 1800.

O biohrani in možnostih njenega pridelovanja. Radijska oddaja v okviru Študija ob 17h 10. 3. 1987.

Fitomedicinska problematika v okviru Študija ob 17h Radia Ljubljana, 8. 9. 1987.

Mrežasta stenica na platanah v Ljubljani. Kratek radijski odgovor v jutranji oddaji Radia Ljubljana 7. 10. 1987.

O sodobni fitomedicini in perspektivah pridelovanja bioživeža. Izjava za RTV Ljubljana, program ob 0530. Emitirano 3. 2. 1989.

Izjava ob izidu knjige Marie Luise Kreuter: Biovrt na valu 202 Radia Ljubljana emitirana 12.

5. 1989.

O fitomedicinski problematiki. Intervju z Radiom Slovenija, val 202 19. 10. 1992.

Intervju z Radio Slovenija v zvezi s Prvim slovenskim posvetovanjem o varstvu rastlin v Radencih 26. 2. 1993.

Intervju z Radio Glas Ljubljane 19. maja 1993 ob 1215.

Kontaminacija okolja s fitofarmacevtskimi sredstvi. Intervju na Radio Ognjišče 13. in 20. 4. 1997.

Intervju na Radio Ognjišče 5. in 12. 4. 1998.

Ob šestdesetletnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Intervju na Radio Slovenija: 1. program: Studio ob 17h , 25. 11. 1998, sodelovali Lidija Andolšek-Jeras, France Bernik, Robert Blinc, Kajetan Kovič, Jože Maček, Zdravko Mlinar, Janez Orešnik, Boštjan Žekš).

Intervju na Radiu Ognjišče z naslovom Kmet v Prešernovem času (1800-1849) 6. 2. 2000 ob 08h.

Enourni intervju na Radiu Ognjišče, o življenju in delu akademika Jožeta Mačka 20. 12. 2000.

Intervju na Radio Slovenija 3. program ARS 21. 3. 2003 ob 1630, ponovitev 24. 3. 2003 ob 13h.

Intervju za Radio Šmarje - Štajerski val - ob izidu knjige Olimje 1782-1805, emitirano 2. maja 2006 ob 1915 , ponovljeno 4. maja 2006 ob 11h.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          477

3.113 Televizijski prispevki

Zrno do zrna. Bolezni in škodljivci rastlin. 6. 7. 1980 in še ena ponovitev.

Kakšno hrano uživamo? Udeležba na TV oddaji v živo 9. 6. 1986 od 21-23h.

Onesnaženje tal. TV oddaja v živo v okviru Zelene ure 25. marca 1991 od 2000 do 2100.

Hrvatsko fitomedicinsko posvetovanje v Opatiji. Intervju s Hrvatsko televizijo Zagreb, emitiran 17. 2. 1992 ob 12h.

Intervju s TV Slovenija v zvezi s Prvim slovenskim posvetovanjem o varstvu rastlin v Radencih 24. 2. 1993.

Intervju s Hrvatsko televizijo v zvezi s posvetovanjem v Opatiji 19.2. 1995 ob 1410.

Intervju s TV Slovenija v okviru Kmetijske oddaje 5. 3. 1995.

Sodelovanje na TV oddaji Ljudje in zemlja v Mariboru v dvorani Tabor 12. aprila 1996, emitirana 21. 4. 1996 ob 12h.

Obsežen intervju za televizijsko hišo Vigred Laško (oddaja za celjsko-velenjsko območje in za severovzhodno Slovenijo) 10. 2. 2003 ob 1623 (ponovitev 15. in 16. 2. 2003), 10. 3. 2003 ob 0850 in 14. 3 2003 ob 0700, 21.3. 2003 0859 .

"Sadovi znanja", televizijska oddaja skupaj z akademikom Mihom Tišlerjem na TV Pika, 15. septembra ob 20h, ponovitve 20. in 24. septembra po objavljenem sporedu.

3.12 Razstava

Razstava o delu akademika Jožeta Mačka ob njegovi 75-letnici v Muzejski zbirki Laško in slovesnost s prijetnim večerom v Knjižnici Laško 25. februarja 2005.

3.25 Druga izvedena dela

3.251 Prevodi

3.3251 Prevodi knjig

Stangl, Martin: Majhen vrt veliko veselja. DZS Ljubljana 1966, str. 83-136, 162-176, 177-178.

Scheerer, Oskar: Vrtnice. DZS Ljubljana, 1971, 19-57, 115-118.

Schubert, Margot: V domačem vrtu. DZS, Ljubljana, 1972, 295-381.

Schubert, Margot: V domačem vrtu. Nova izdaja, DZS Ljubljana, 1974, 286-371.

Schubert, Margot: V domačem vrtu. Tretja izdaja, DZS Ljubljana, 1975, 286-371.

Schubert, Margot: V domačem vrtu. Četrta izdaja, DZS Ljubljana, 1985, 286-371.

Böhmig, Franz: Delo v vrtu. Založba Obzorja Maribor, 1978, str. 278-301, 311, 313-315, 324-325, 238, 254-255, 264, 267-269, 385-389.

Böhmig, Franz: Delo v vrtu. Založba Obzorja Maribor. 2. izdaja, Maribor 1988. Prevedene iste strani.

Neuthaler, Heinrich: Zdravilna zelišča. Zdravje z zdravilnimi zelišči in pravilno prehrano. Založništvo tržaškega tiska, Trst, 1977, 339-407.

478 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Brooks, Audrey in Andrew Halstead: Bolezni in škodljivci vrtnih rastlin. Prevod in priredba. ČZP Kmečki glas. Ljubljana, 1985, 239 str.

Kako deluje človekovo okolje. Tehniška založba Slovenije 1987. Prevod poglavja Kmetijstvo, vzgoja rastlin, vzreja živali str. 256-319.

Herrmann Walter in sodel.: Uporabne rastline. Vrtnarski priročnik z opisi zelenjavnic, sadnih vrst in vrtnih zelišč v sliki in besedi. Priredba in prevod. Mladinska knjiga Ljubljana 1988, 184 str.

Kreuter, Marie Luise: Biovrt. DZS Ljubljana, 1989, 7-269.

Kreuter, Marie Luise: Biovrt. Pridelovalni in okrasni vrt. Vrtnarjev koledar. Erimas d. o. o. Ljubljana, 2005, 344 strani (skupaj z J. Strgarjem).

Moje sobne rastline. Oskrba in zdravje. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989, 65 str., 1. ponatis Ljubljana, 1991, 65. str.

Moje sobne rastline. Listnate rastline. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989, 65 str., 1. ponatis Ljubljana, 1991, 65 str.

Moje sobne rastline. Pomlad v hiši. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989, 65 str.

Moje sobne rastline. Lončnice. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989, 65 str., 1. ponatis Ljubljana, 1991, 65 str.

Moje sobne rastline. Poletni cvetlični okras. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989, 64 str., 1. ponatis, Ljubljana, 1991, 64 str.

Moje sobne rastline. Zeleni okras. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989, 65 str., 1. ponatis, Ljubljana, 1991, 65 str.

Moje sobne rastline. Še več o listnatih rastlinah. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989, 65 str., 1. ponatis, Ljubljana, 1991, 65. str.

Moje sobne rastline. Sočnice. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989, 65 str.

Moje sobne rastline. Cvetje v sobi. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989, 65 str.

Moje sobne rastline. Še več o lončnicah. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990, 68 str.

Moje sobne rastline. Čebulice, gomolji, semena. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990, 66 str.

Moje sobne rastline. Lončnice in listnate rastline. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990, 69 str.

Moje sobne rastline. Rastline z belimi cvetovi. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990, 68 str.

Moje sobne rastline. Kakteje. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990, 67 str.

Moje sobne rastline. Rastline iz pečk. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990, 69 str.

Moje sobne rastline. Orhideje. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1990, 68 str.

Moje sobne rastline. Zelišča v lončkih. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1989, 65 str., 1. ponatis, Ljubljana 1991, 65 str.

GAIA Modri planet. Atlas za današnje upravljalce jutrišnjega sveta. Mladinska knjiga Ljubljana 1991, 269 str. (Prevedli J. Maček, A. Peček in M. Hönigsfeld).

Bremness, Lesley: Zelišča. Pomurska založba Murska Sobota, 1991. 239 str. (skupaj z Milico Kač).

Michaeli-Aichmüller, Petra: Vrtni leksikon. DZS Ljubljana, 1992, 336 str.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          479

Bailey Adrian: Vse o hrani. Žepna enciklopedija. Pomurska založba Murska Sobota, 1992, 240 str. (skupaj z Milico Kač).

Enciklopedija vrtnarjenja. Slovenska knjiga, Ljubljana, 1994, str. 32-115, 217-243, 262-275, 359-457, 581-584.

Hessayon, D. G.: Sadje. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1996, 128 str.

Velika knjiga o vrtu. Založba Pisanica d. o. o., Imprinta d. o. o., Ljubljana 1996, 592 str.

Brokes, John: Sobne rastline. Žepna enciklopedija. Pomurska založba, Murska Sobota, 1996, 240 str. (skupaj z Milico Kač).

Hessayon, D. G.: Urejanje vrta. Temeljni priročnik za ureditev vseh vrst vrtov in vrtnarjenje. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1996, 128 str. (skupaj z A. Dermastia, J. Osvald, I. Šuklje, B. Zoran).

König, K., W. Klein, W. Grabler: Strokovna izobrazba iz varstva rastlin. Pripomoček za preizkus znanja iz varstva rastlin. 5. predelana izdaja. Didakta Radovljica, 1995, 108 str.

Harmuth, P. et al.: Dokaz o preizkusu znanja iz varstva rastlin. Poljedelstvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, pridelovanje okrasnih rastlin. Didakta Radovljica, 1995, 184 str.

Strokovna izobrazba iz varstva rastlin. Seznam vprašanj. 5. predelana izdaja. Didakta Radovljica, 1995, 53 str.

Veliki splošni leksikon v osmih knjigah DZS v Ljubljani. Ljubljana, 1997 (gesla iz fitomedicine, kmetijstva, prevod, priredba, nova gesla).

Veliki splošni leksikon DZS, 4 knjige M-Ž, Ljubljana, 1998, p. 2479-5005.

Oxfordova ilustrirana enciklopedija izumov in tehnologij. DZS Ljubljana, 400 str. Prevod gesel iz agronomije.

Standardi EPPO. Smernice za ovrednotenje učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev. 3. zvezek Insekticidi in akaricidi. Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin,

Pariz, 1997, 232 str., Ljubljana 2001. Prevod za razmnoževanje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Standardi EPPO. Smernice za ovrednotenje učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev. 2. zvezek Fungicidi in baktericidi. Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin, Pariz, 1997, 197 str., Ljubljana, 2001. Prevod za razmnoževanje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Standardi EPPO. Smernice za ovrednotenje učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev. 1. zvezek Uvod, Splošne in mešane smernice, Nove in revidirane smernice. Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin, Pariz, 1999, Ljubljana 2000, 222 str. Prevod za razmnoževanje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Standardi EPPO. Smernice za ovrednotenje učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev. 4. zvezek. Herbicidi in rastlinski rastni regulatorji. Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin, Pariz, 1998, Ljubljana 2001, 207 str. Prevod za razmnoževanje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Brickell, Christopher, David Joyce: Drevesa, grmovnice in cvetlice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999, 336 strani (skupaj z Alenko Dermastia).

480 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

3.2512 Razni prevodi s področja kmetijstva

Posledice ameriškega žitnega embarga za Sovjetsko zvezo - prisilno klanje živine. Sodob. kmet. 14 (1981) 4, 179-180.

Geissbühler, Hans: pomen sintetičnih snovi v fitomedicini v sedanjosti in prihodnosti. Sodob. kmet. 15 (1982) 1, 23-30.

Trgovina s kmetijskimi pridelki v Evropski gospodarski skupnosti. Sodob. kmet. 15 (1982) 7-8, 323.

Upor francoskih kmetov. Francoska vlada se je uklonila njihovemu ultimatu. Hmeljar 37 (1983), 7-8, 14-15.

Slabo kmetijstvo Nigerije. Hmeljar. Priloga za hmeljarstvo 37 (1983) 10, 10.

Kje so naprodaj bolj zdrava živila? Sodob. kmet. 18 (1985) 2, 93.

Najboljša obramba pred točo ni učinkovita. Sodob. kmet. 18 (1985) 3, predzadnje platnice.

Virusi okužujejo gozdno drevje. Priredba in prevod. Sodob. kmet. 20 (1987) 2, 59-61. Ponatis v Gozd. vestn. XLV (1986) 5, 257-259.

Perspektive kmetijstva v Evropski skupnosti. Sodob. kmet. 20 (1992) 5, 239-231.

Obnovljiva energija. Sodob. kmet. 29 (1996) 3, 135-136.

Klingauf, F.: Registracija fitofarmacevtskih sredstev v ZR Nemčiji in v Evropski skupnosti. Zbornik predabanj in referatov 3. slov. posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu 4. in 5. marca 1997. Ljubljana, 1997, 9-31.

Horvath, J. G. Kazinczi, R. Gaborjany, S. Kadljesko: Etiologija propadanja paprike. Sodob. kmet. 31 (1998) 7-8, 330-332.

Biotehnologija in varnost živil. Sodob. kmet. 31 (1998) 5, 232.

Množični pojav porovega listnega zavrtača [Napomyza gymnostoma (Loen) - Diptera, Agromyzidae] v Sloveniji. ZbBF 71 (1998) 29-37.

Tradicija in molzni robot. Kako danes preživeti kot kmet? Portret kmečke družine za 21. stoletje. Sodob. kmet. 33 (2000) 10, 459-461.

Denar za pisane travnike. Sodob. kmet. 33 (2000) 11-12, 524-525.

3.2513  Razni družboslovni prevodi

Življenje je nastalo po logičnem programu. Cerkev v sedanjem svetu 5 (1971) 5-6, 95-96.

Blagoslov za razredni boj. Zakaj je francoska katoliška cerkev na strani delavcev. Znamenje IX (1979) 5, 470-472.

Hans Küng: Devet tez o veri in znanosti. Znamenje X (1980) 1, 69-74.

O veri v Vzhodni Nemčiji. Znamenje X (1980) 1, 81-83.

Galileo Galilei ni bil mučenec. Znamenje XI (1981) 3, 276-279.

Kaj naj Cerkev stori in česa ne sme storiti. Znamenje XI (1981) 4, 374-375.

Pravica do zavzemanja stališč - toda samokritično. Znamenje XI (1981) 4, 373-374.

Küng, Hans: Se zgolj slepimo? Znamenje XI (1981) 6, 548-550.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          481

Patzig, Günther: Objektivnost in svoboda v vrednotenju - dva temelja teorije znanosti. Znamenje XII (1982) 2, 156-164.

Lehman, Theodor: Socialna in strokovna poštenost inženirjev. Znamenje XII (1982) 2, 187-189.

Japonci niso izumitelji. Raziskovalec 12 (1982) 6, 262-263.

Darwin contra Geneza. Znamenje XII (1982) 3, 268-274.

Cerkev in država pod ameriško zastavo. Znamenje XII (1982) 3, 284-285.

Schellenkönig, Johannes: Težka naloga s knjigo knjig. Znamenje XII (1982) 5, 448-451.

Denzler, Georg: Ovaduhi v talarju. Znamenje XII (1982) 6, 533-542.

Pisma bralcev na gornji sestavek. Znamenje XII (1982) 6, 533-542.

Stehle, Hansjakob: Sovraštvo in ustvarjalna moč. Znamenje XIII (1983) 1, 63-66.

O Luthrovih tezah sam nikoli ni trdil, da jih je nabil na cerkvena vrata v Wittenbergu. Znamenje XIII, 1, 69-70.

God - dan ponovnega rojstva za nebesa. Znamenje XIII (1983) 1, 72-73.

Lüning, Hildegard: Revolucija in Sveti Duh. Na Kubi so postali kristjani šibka manjšina.

Znamenje XIII (1983) 4, 322-325.

Lüning, Hildegard: Katoliška cerkev in socialistična država na Kubi. Znamenje XIII (1983) 4, 325-326.

Bogdanović, Dimitrije: Vera in narod. Znamenje XIII (1983) 1, 326-328.

Rahli sunki proti trdnjavi Atosu. Znamenje XIII (1983) 6, 561-565.

Sölle, Dorothea: Poti do življenja v polnosti. Jezen pledoaje proti denarju in nasilju. Znamenje XIV (1984) 1, 27-34.

von Wartenburg, Paul Yorck: Cerkev in svet. Zakaj Cerkve nimajo pravice dajati političnih izjav. Znamenje XIV (1984) 2, 157-160.

Bransch, Günther: Politika in pridiga na gori. Znamenje XIV (1984) 2, 137-142.

Radikalnež v božji službi. Znamenje XIV (1984) 3, 218-228.

Küng, Hans: Zakaj sem kljub temu še katoličan? Znamenje XIV (1984) 4, 318-324.

Varstvo okolja - vir novih sporov med Cerkvijo in Zvezo krščansko-demokratskih strank v ZR Nemčiji. Znamenje XIV (1984) 4, 318-324.

Anglikanska cerkvena skupnost danes. Znamenje XIV (1984) 6, 539-540.

von Krockow, Christian, Graf: Pogum za lastno mišljenje. Znamenje XV (1985) 3, 287-290.

Sveti Brendan je odkril Ameriko že pred 1400 leti. Mohorjev koledar 1986, 54-55.

Hermann Hesse: O starosti. Mohorjev koledar 1986, 56-57.

Genska tehnika, pravo in morala. Znamenje XVI (1986) 2, 190-191.

Odraz 2. vatikanskega zbora na pravoslavje. Znamenje XVI (1986) 2, 191-192.

O krščanstvu v Albaniji. Znamenje XVI (1986) 2, 193.

482 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Gospodarski in moralni škandal v cistercijanskem samostanu Rhein pri Gradcu. Znamenje XVI (1986) 3, 264-266.

Zimmerli, Walther Christoph: Smemo delati, kar delamo? Znamenje XVI (1986) 4, 356-359.

Upor na Atosu. Znamenje XVI (1986) 5, 460-461.

Mohr, Hans: Evolucijska spoznavna teorija. Znamenje XVI (1986) 5, 440-447.

Plima podatkov - skokovit porast znanja je le govorica. Vestnik Univerze v Ljubljani 28 (1997) 6, 7-8.

Svoboda povzroča strah. Vestnik Univerze v Ljubljani 30 (1999) 7, 23-25.

Vpliv koncernov na raziskave ameriških univerz. V ZDA pridobivajo podjetja kot sponzorji univerz čedalje večji vpliv. Prevod in priredba. Vestnik Univerze v Ljubljani 31 (2000) 1-2, 30-32.

Med Humboldtom in Coca Colo. Vestnik Univerze v Ljubljani 32 (2001) 6-8, 41-43.

Berger, Klaus: Boj izvoljencev. Tretji dan XXXII (2003) 6-7, 148-150.

Nemško šolstvo na napačni poti. Vestnik Univerze v Ljubljani 34 (2003) 1-3, 19-20.

Müller-Böling, Detlef: Tehnični pregled za univerze. Vestnik Univerze v ljubljani 34 (2003)

8-11, 23-24.

3.252 Strokovna predavanja in tečaji

3.2521 Predavanja za hortikulturna društva

Varstvo okrasnih rastlin pred boleznimi in škodljivci v Zagorju, 19. februarja 1965.

Predavanje z enakim naslovom v Trbovljah, 24. februarja 1965.

Predavanje z enakim naslovom v Hrastniku, 25. februarja 1965.

Predavanje z enakim naslovom v Ljubljani (na Filozofski fakulteti), 26. februarja 1965.

Predavanje z enakim naslovom v Laškem, 8. aprila 1965.

Predavanje z enakim naslovom v Mozirju, 27. aprila 1965.

Predavanje z enakim naslovom v Kranju, 14. februarja 1967.

Predavanje z enakim naslovom za Društvo gojiteljev sobnih rastlin v Mariboru, 8. maja 1967.

Predavanje z enakim naslovom v Novem mestu, 23. aprila 1970.

Predavanje z enakim naslovom v Metliki, 28. februarja 1976.

Vplivi škropljenja s fitofarmacevtskimi sredstvi na okolje in zdravje, za Hortikulturno društvo Kranj, 4. maja 1983.

3.2522 Druga predavanja in tečaji

Vloga in struktura univerze v Zahodni Nemčiji. Predavanje za Društvo visokošolskih profesorjev in delavcev SRS, sekcija Biotehniške fakultete, 15. januarja 1965 na Biotehniški fakulteti.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          483

Predavanje z enakim naslovom za Društvo visokošolskih profesorjev in delavcev SRS 22. februarja 1965 na Filozofski fakulteti.

Predavanja o različnih skupinah rastlinskih bolezni in škodljivcev na seminarju za poročevalsko službo, ki sta ga organizirala Sekretariat za kmetijstvo SRS in Inštitut za hmeljarstvo v letu 1964; v Kopru 26. maja, v Žalcu 27. maja, v Mariboru 29. maja in v Ljubljani 1. junija 1964.

Predavanje o Študiju agronomije za maturante na Zavodu za zaposlovanje delavcev v Ljubljani, 30. maja 1965.

Sorodnosti in razlike med povzročitelji bolezni pri rastlinah in toplokrvnih organizmih. Predavanje za člane Mikrobiološkega društva dne 28. maja 1964, na Mikrobiološkem inštitutu Medicinske fakultete v Ljubljani.

Štiridnevni tečaj iz Varstva okrasnih rastlin za vrtnarje v protokolarnem objektu na Brdu pri Kranju v mesecu februarju 1966.

Preizkusno predavanje za habilitacijo "Fiziološka specializacija pri parazitskih glivah" pred Fakultetno upravo 17. decembra 1966.

Strupenost kemičnih sredstev za varstvo rastlin za čebele. Predavanje za Zvezo čebelarskih društev SRS v Ljubljani 19. februarja 1967. Predavanja z enakim naslovom za istega organizatorja v Celju 8. februarja 1969, v Murski Soboti 9. februarja 1969 in v Mariboru 22. februarja 1969.

Varstvo okrasnih rastlin. Šesturno predavanje za sodelavce komunalnega podjetja Rast, 16. in 20. februarja 1967

Zaščita okrasnih rastlin v parkih. Predavanje na tečaju za parkovne vrtnarje, ki ga je priredila Delavska univerza Boris Kidrič v Ljubljani 23. februarja 1967.

Bolezni in škodljivci parkovnih rastlin ter Kemično zatiranje plevelov v parkih - predavanji na tečaju za parkovne vrtnarje v organizaciji Delavske univerze in Gospodarske zbornice, dne 15. februarja 1968 in 20. februarja 1969.

Dvajseturni tečaj o varstvu okrasnih rastlin za sodelavce Ljubljanskih cvetličarn, januar-marec 1969.

Obratoslovni temelji varstva rastlin. Predavanje na Sekciji za varstvo rastlin pri Zvezi kmetijskih inženirjev in tehnikov 21. februarja 1969.

Orientacijska ocena izgub zaradi plevelov v SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji. Posvetovanje Pinus Rače 7.-9. 11. 1968 v Mariboru, 7 strani, natisnjeno v Materialih s posvetovanja.

Pesticidi in njihova nevarnost za človeka in njegovo okolje. Predavanje z istim naslovom v okviru predmeta Varstvo narave na Biotehniški fakulteti 19. aprila 1971.

O nevarnostih kemičnih sredstev za varstvo rastlin za človeka in okolje. Predavanje za Prirodoslovno društvo Slovenije, 4. marca 1971.

Izbor sredstev za varstvo rastlin. Predavanje 10. marca 1971 v Tednu sadjarstva in vrtnarstva v Ljubljani v organizaciji Zadruge Sadjar in vrtnar.

Varstvo zelenjadnih rastlin, prav tam, 12. marca 1971.

Varstvo sadnih rastlin, prav tam, 11. marca 1971.

Varstvo okrasnih rastlin, prav tam, 13. marca 1971.

484 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Varstvo sadnih, zelenjadnih in okrasnih rastlin v Okviru Tedna sadjarstva v Kočevju 24. januarja 1972 in v Ljubljani 11. februarja 1972. Obakrat spored objavljen v Našem vrtu in v dnevnem časopisju.

Varstvo rastlin v skrbi za racionalno proizvodnjo in zdravo okolje. Seminar za vodilne osebe v zadrugah 23. in 28. marca 1972.

Bolezni in poškodbe najpogostejših lončnic. Seminar za fitokarantenske inšpektorje na Jesenicah 8. maja 1972.

O vplivu fitofarmacevtskih sredstev na naravno okolje. Predavanje za kolektiv profesorjev poljedelstva in varstva rastlin na kmetijskih šolah v Sloveniji, po naročilu Zavoda za šolstvo SRS za šolstvo, v Mariboru 25. oktobra 1972.

O razmerju med varstvom naravnega okolja in fitomedicino. Simpozij o onesnaženju okolja v Sloveniji. Bled 4. - 6. oktobra 1972. Povzetki referatov str. 20.

Problematika okolja. Predavanje v Društvu kmetijskih inženirjev in tehnikov Slovenije v Celju 25. januarja 1973.

Pomisleki proti uporabi fitofarmacevtskih pripravkov in kmetijska proizvodnja. Predavanje na občnem zboru kmetijskih inženirjev in tehnikov Gorenjske v Škofji Loki 6. junija 1974.

Problematika varstva okolja. Predavanje na interdisciplinarnem podiplomskem študiju na FAGG 14. junija 1974.

Vpliv SO2 na rastline. Predavanje v okviru Sekcije za varstvo rastlin pri Zvezi društev kmetijskih inženirjev in tehnikov SRS, v Hrastniku 20. junija 1974.

O negativnih vplivih fitofarmacevtskih pripravkov. Predavanje v okviru Sadjarskega tedna v Ljubljani 13. februarja 1975.

Karantenske in gospodarsko škodljive rastlinske bolezni in škodljivci. Referat na Seminarju iz varstva rastlin Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6. decembra 1977.

Problematika kontaminacije s fitofarmacevtskimi pripravki v Sloveniji. Referat na Posvetovanju o problemih sodobnega varstva rastlin in okolja, ki ga je priredila Agrotehnika Ljubljana v Portorožu od 22. 24. februarja 1977, 11 str.

Kontaminacija pridelkov in zemlje z intenzivnih kmetijskih površin z ostanki fitofarmacevtskih pripravkov v Sloveniji. Referat na Ljubljanskih ekoloških dnevih 1977, 13. maja 1977.

Strupenost ostankov (reziduov) fitofarmacevtskih pripravkov. Referat na Posvetu o problemih varstva nasadov pred boleznimi in škodljivci v okviru Centra za pospeševanje kmetijstva 28. marca 1973.

Fitomedicina med ekonomiko in ekologijo. Posvetovanje o novejših izsledkih s področja varstva rastlin in okolja v Portorožu 11.-13. jan. 1978 v organizaciji podjetja Agrotehnika.

Ekonomika zaštite bilja. Uvodni referat na 9. jugosl. savetovanju o pesticidima u Poreču od 4.-9. 12. 1978, 7 str.

Fitomedicina med ekonomiko in ekologijo. Zbornik referatov z II. posvetovanja o novejših izsledkih iz varstva rastlin in okolja. Portorož, 1978, referat 9, 11 str.

Kontaminacija poljoprivrednih produkata nepoželjnim supstancama u prošlosti. 10. jubilarno savetovanje o primeni pesticida u Poreču od 10.-14. 12. 1979. 4 str.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          485

Kontaminacija z rezidui herbicidov v rastlinski proizvodnji. 3. posvetovanje o novejših izsledkih s področja varstva rastlin in okolja. Agrotehnika TOZD Kemoinvest v Portorožu 9.-11. 1. 1979. 12 str.

Vpliv industrijskih ekshalacij in prometnih onesnaženj na vrtnine, okrasne rastline in parkovne drevnine. Referat na posvetovanju Hortikultura 80 "Zelenje v industrijskem okolju" 19. 7. 1980 v Celju, 9. str.

Razmerje med fitomedicino in ekologijo - dopolnilo ali kontroverza? Referat na IV. jugosl. simpoziju o varstvu rastlin, Poreč 1980.

Gospodarsko pomembne bolezni kmetijskih rastlin. Dva seminarja za kmetijske inšpektorje in občinske referente 8. novembra 1982 v organizaciji Republ. sekretariata za kmetijstvo SRS.

Problematika rezistence proti fungicidom in problematika bolezni pri žitih. Predavanje na posvetu Spomladanski ukrepi 1983, Slatina Radenci, 24. januarja 1984.

Zaščita pšenice in koruze (bolezni, pleveli, talni škodljivci). Predavanje na kolegiju za poljedelstvo primorske regije. Nova gorica, 26. januarja 1984.

Bolezni na kmetijskih in gozdnih rastlinah. Predavanje na strokovnem seminarju za preglednike zdravstvenega stanja rastlin pri izvozu. Ljubljana, 30. januarja 1984.

Problem odpornosti gliv na fungicide. Predavanje na Seminarju iz varstva vinske trte Poslovne skupnosti za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije, 3. februarja 1984.

Ravnanje s strupenimi snovmi. Seminar o varstvu rastlin in ravnanju s strupenimi snovmi. Organizator: Kmetijsko-živilski kombinat Kranj, 26. in 29. marca 1984, 10 ur predavanj.

Pomembne bolezni in škodljivci okrasnih drevnin in grmovnic. Predavanje na Posvetovanju: predstavitev, vzgoja in varstvo nekaterih vrst rezanega cvetja, lončnic, okrasnih drevnin in grmovnic na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 21. septembra 1984.

Oskrba s hrano in z njo povezani ekološki problemi. Predavanje v društvu slovenskih izobražencev v Trstu v Ulici Donizetti 3, 3. decembra 1984 ob 2030.

Najpomembnejše bolezni in škodljivci vrtnin. Predavanje v samostanu šolskih sester v Repnjah, 31. 12. 1984.

Odpornost parazitskih gliv proti sistemičnim fungicidom. Predavanje na Sekciji za varstvo rastlin pri Zvezi kmetijskih inženirjev in tehnikov 15. februarja 1965.

Vpliv fitofarmacevtskih pripravkov na okolje in prehrano. Kmetijski dnevi Boljunec, 12-16. septembra 1985, str. 48. Italijanski prevod: Effeti dei firofarmaci sull'ambiente e sugli alimenti. Giornate dell' agricoltura. Bagnoli della Rosandia 12.-16. settembre 1958, p. 48.

Vpliv onesnaženega zraka na kmetijske kulture. Referat na Posvetovanju o varstvu zraka v okviru IV. mednarodne razstave Tehnika in okolje dne 8. 5. 1979 na Gospodarskem razstavišču. 4 str.

Sistemični fungicidi za zatiranje nekaterih bolezni na poljščinah in vrtninah. Referat na seminarju za rastlinsko proizvodnjo v organizaciji Agrotehnike v Dolenjskih toplicah 12. februarja 1981. 7 str.

Vloga in naloge varstva rastlin za povečanje proizvodnje hrane. Referat na znanstvenotehnološkem posvetu Znanost in praksa v proizvodnji hrane. Murska

486 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Sobota 24. in 25. nov. 1981, str. 323-331 (skupaj z M. Kač, V. Šišakovićem in S. Vrablom).

Novejši pripravki za zatiranje plevelov v poljščinah. Predavanje v KZ Postojna, 20. 4. 1982.

Vzroki za nesporazume med fitomedicino in varstvom okolja. Predavanje na VTOZD za agronomijo BF, 17. maja 1983.

Vpliv fitofarmacevtskih sredstev na okolje in prehrano. Predavanje v Pliberku 22. 11. 1985 v okviru Podjunske jeseni 1985.

Intenziviranje kmetijske pridelave ob ekološkem ravnovesju. Predavanje na posvetu Naš razvoj in znanstveno-tehnična revolucija 10. 12. 1985 v Poljčah v organizaciji Marksističnega centra, skupine za naravoslovje in tehnologijo pri CK ZKS (skupaj s F. Sunčičem in M. Leskoškom), 7 str.

Mogučnosti biotehnologije u zaštiti bilja. 30. jubilejni seminar iz zaštite bilja Instituta za zaštitu bilja, Fakulteta poljoprivrednih znanosti Zagreb i Sekcije za zaštitu bilja Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Hrvatske u Tuheljskim Toplicama 11. -13. 2. 1986. 5 str.

Vpliv fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in okolje. Predavanje za Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov Ormož 3. marca 1986.

Vpliv fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in okolje. Predavanje v okviru Hmeljarske šole na Inštitutu za hmeljarstvo v Žalcu 3. marca 1986.

Nastanek odpornosti pri škodljivih organizmih. Predavanje v okviru Hmeljarske šole na Inštitutu za hmeljarstvo v Žalcu 3. marca 1986.

Biotehnološke raziskave z vidika ohranjanja okolja. Znanstveno-tehnološki posvet na Brdu,

23. 4. 1986 (skupaj z M. Šolarjem, J. Adamič, M. Amonom, B. Ankom, V. Barbič, R. Jenčičem, J. Kalanom, M. Leskoškom, F. Lobnikom, S. Meglič-Tanasič, A. Perdihom, A. Stritarjem, J. Titovškom), 17 str.

O možnostih pridelovanja biohrane. Predavanje za Društvo za varstvo okolja v Murski Soboti

24. 2. 1987.

Glivične bolezni žit. Predavanje na Seminarju za primarne opazovalce bolezni in škodljivcev žit, v organizaciji Centra za pospeševanje kmetijstva Zadružne zveze in Kmetijskega inštituta Slovenije, 16. 3. 1987.

Pridelava biotično neoporečne hrane. Predavanje za Konferenco Svetov potrošnikov pri SZDL Ljubljana Vič-Rudnik, 28. 5. 1987.

Alternativni načini pridelovanja živeža. Referat na II. ekološkem simpoziju v Mariboru, 15. 10. 1987. 9 str.

Kontaminacija vinogradnih tal in grozdja - zdajšnje stanje in perspektive. Predavanje na Seminarju za vinogradne tehnologe Poslovnega združenja Styria v Ljbljani 23. 2. 1988.

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev in varstvo okolja. Predavanje za društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov Gorenjske, v Škofji Loki 9. 3. 1988.

Ekološki vplivi fitofarmacevtskih sredstev. Referat na Mednarodnem ekološkem taboru v Ormožu 1. 7. 1788.

Vplivi uporabe agrokemikalij na živi svet v kultivirani krajini. Predavanje na 6. posvetovanju - kmetijstvo - divjad - lovstvo, v okviru 26. radgonskega kmetijskega sejma v Gornji Radgoni 26. avg. 1988, 16. str.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          487

Slovensko kmetstvo skozi zgodovino. Predavanje na seminarju Slovenske kmečke zveze v Novem mestu 14. 1. 1989, 13. str.

Vpliv sodobnih agrotehničnih postopkov na zdravje rastlin in okolje. Predavanje na Posvetovanju o varstvu rastlin Agrotehnika-Gruda na Bledu 2.-3. 2. 1989 na Bledu, 7 str.

Vpliv naravi tujih snovi na živi svet v kultivirani krajini. Predavanje za Slovensko društvo za osuševanje in namakanje, Ljubljana, 10.2.1969, 14. str.

Vplivi v kmetijstvu uporabljanih sredstev na okolje in pridelavo biohrane. Predavanje za ZDVIT- Sekcija varnostnih inženirjev in varnostnikov v kmetijstvu v organizaciji Zadružne zveze, Ljubljana, 20. 4. 1989.

Vloga kmetijskih znanosti in strok na pragu ekološke dobe. referat ob 20-letnici kmetijske šole v Novi Gorici oz. 120-letnici tamkajšnjih srednjih kmetijskih šol, 18. 11. 1988, 10 str.

Kmetijstvo in ekologija. Predavanje za Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov v Mariboru 22. 2. 1990.

Kemična sredstva za varstvo rastlin. Predavanje na seminarju za učitelje kemije srednjih šol SRS v Ljubljani 10. 3. 1990.

Patologija koruze, inventarizacija škodljivcev in vpliv ostankov herbicidov na naslednje posevke. Referat na 5. poljedelskih dnevih 5.-6- 4- 1990 v soorganizaciji Zadružne zveze Slovenije in Republiškega centra za pospeševanje kmetijstva. Ljubljana, 1990, str. 122-123.

Osnovni problemi pridelovanja bioživeža. Predavanje na Posvetovanju Kmetijskega kombinata Ptuj in Centra za pospeševanje kmetijstva pri Zadružni zvezi Slovenije z naslovom

Kako do zdravstveno neoporečnih živil. Ptuj, 8. marca 1991, 1 ura.

Kontaminacija zemlje i poljoprivrednih proizvoda u R Sloveniji. Vabljeni referat na 36. Seminarju iz zaštite bilja R Hrvatske u organizaciji Instituta za zaštitu bilja, Agronomskog fakulteta i Hrvatskog Agronomskog društva, Sekcije za biljnu zaštitu u Stubičkim Toplicama 13.-14. 2. 1992

Sedanje stanje in perspektive varstva rastlin. Uvodni referat na Prvem slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin v Radencih 24.-25. 2. 1993. Izvlečki referatov str.4.

Problematika tal in kmetijstva. Referat na posvetovanju Primarno gospodarstvo in okolje. Maribor 22. aprila 1993.

Odpornost parazitskih gliv proti sistemičnim fungicidom. Predavanje na SAZU 8. 6. 1994 ob 18h.

Ekosocialno kmetijstvo in varstvo rastlin. Uvodno predavanje na 2. slov. posvetovanju o varstvu rastlin v Radencih 21. in 22. februarja 1995. Izvlečki referatov str. 5.

Problematika kontaminacije sadja z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Referat na Slovenski razstavi sadja v Portorožu od 18.-23. 10. 1996. Referat 22. 10. 1996.

Varstvo naravne dediščine. Nagovor in referat ob začetku tega podiplomskega študija v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani 24. 10. 1996. Objavljeno v Obvestila Bioteh. fak. 14 (1996) 10-12, 10-13.

488 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Mnenje prebivalcev slovenskih mest o kontaminaciji kmetijskih pridelkov z ostanki fitofarmacevtskih sredstev. 3. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, Portorož 4. in 5. marca 1997. Izvlečki prispevkov str. 3.

Sistemično aktivirana odpornost - nova možnost za zatiranje rastlinskih bolezni. 3. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, Portorož 4. in 5. marca 1997. Izvlečki prispevkov str. 28-29.

Pogled na naravo od antike do danes. Predavanje na sestanku Društva za varstvo rastlin Slovenije 1. 7. 1997.

Diskusijski prispevek na Jesenskem plenumu Evropske akademije znanosti iz Salzburga v Ljubljani 7. novembra 1998 na okrogli mizi "Kako uresničevati interdisciplinarnost?"

Ocena nevarnosti in ocena tveganja (risk assessment) fitofarmacevtskih sredstev. Referat na Ministrstvu za zdravstvo, Uradu za kemikalije, 27. 3. 2000.

Splošno varstvo naravnih virov. Predavanje na tečaju za odgovorne osebe v gospodarskih organizacijah, 1. 2. 2001, v Ljubljani. Povzetek na 2 str. 11. 4. 2002, 23. 4 2003 na Institutu za hmeljarstvo v Žalcu, 20. 1, 19. 4. 2004 in 1. 4. 2005 v Ljubljani,

Toksikologija fitofarmacevtskih sredstev. Predavanje na obnovitvenem tečaju za predavatelje in odgovorne osebe v gospodarskih organizacijah, 13. 6. 2002 in 4. 2. 2003 v Ljubljani, 23. 4 2003 in 15. 4. 2005 na Institutu za hmeljarstvo v Žalcu

3.2523 Razmnoženi pedagoški materiali za razne tečaje

Problematika kontaminacije okolja in rastlinskih proizvodov s fitofarmacevtskimi pripravki. Skrajšan tekst predavanja na seminarju za varstvo rastlin za kmetijske inšpektorje v organizaciji Republiškega sekretariata za kmetijstvo, v Ljubljani 24. in 25. novembra 1975.

Nekatere manj znane rastlinske bolezni v Sloveniji. Skrajšan tekst predavanja na seminarju za varstvo rastlin za kmetijske inšpektorje v organizaciji Republiškega sekretariata za kmetijstvo, v Ljubljani 24. in 25. novembra 1975.

Mikrobne interakcije z višjimi rastlinami. Material za predavanja na magistrskem študiju iz mikrobiologije 7. in 8. maja 1976, 22 str., 25 izvodov.

Rastlinske bolezni. Gradivo za preizkus znanja za prodajalce sredstev za varstvo rastlin na podlagi Odredbe o obvezni tematiki tečaja za opravljanje preizkusa znanja za prodajalce sredstev za varstvo rastlin (Ur. list SRS 9/78), str. 36-70 Izdala Biotehn. fakulteta, VTOZD za agronomijo v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana, januar 1979, 91 str., tisk 600 izvodov. Drugi natis oktober 1980, 91 str., tisk 120 izvodov.

Vpliv fitofarmacevtskih pripravkov na naravo in hrano. V gornji publikaciji, v obeh natisih str. 18-35.

Strokovno izpopolnjevanje iz varstva rastlin. Avtorji J. Maček, L. Milevoj, M. Kus, M. Ciraj, F. Celar, F. Potočnik, M. Gomboc). Ljubljana, 1997, 126 strani.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          489

3.253 Udeležba na okroglih mizah in tiskovnih konferencah

Ob izidu knjige "Bomo preživeli?" okrogla miza v organizaciji Sociološkega društva in Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo 18. maja 1983. Diskusijski prispevki

objavljeni v Naših razgledih 32, 13 (756), 8. 7. 1983, str. 385, 14 (757), 29. 7. 1983, str. 408.

Pitna voda, dragocena kot živilo, Okrogla miza o varovanju voda. Delo 4. 1. 1986, 18-19.

Problematika pitne vode. Okrogla miza v organizaciji ČZP Delo, 23. decembra 1985.

Problemi pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Okrogla miza na Radiu Ljubljana 20. marca 1986 od 17h do 18h.

Pota in stranpota biološkega kmetovanja. Okrogla miza na Radio Ljubljana + Radio Sobota, Studio ob l7h 18. 1. 1990.

Udeležba na okrogli mizi ob izidu Zbornika II o Domu in svetu na Teološki fakulteti 9. 9. 1990. Okrogla miza objavljena v Družini 39 (1990) 19, 7, 13. 5. 1990.

Pisni prispevek na podijski diskusiji O kmetijstvu in etiki 23. oktobra 1991 v Grobljah.

Ativna udeležba na (6.) Ekološkem forumu v Murski Soboti 29. novembra 1991 ob 18h.

Aktivna udeležba na tiskovni konferenci ob izidu knjige J. Mačka Za zdrave rastline v

Študijski knjižnici Celje, 15. 1. 1992.

Intervent na Strateški konferenci Nacionalni raziskovalni program in razvoj Slovenije, sekcija A 23. 6. 1992.

Pregled publicistične dejavnosti iz fitomedicine in varstva rastlin ter prikaz periodike kmetijskih strok po l. 1945. Okrogla miza ob 200-letnici kmetijskega tiska na Slovenskem. Slovenska matica, Ljubljana, 19. 10. 1992, 8 str.

Aktivna udeležba ob izidu štirih zgodovinskih publikacij J. Mačka 22. februarja 1996 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

O demografski problematiki in varstvu okolja. Udeležba na okrogli mizi pri dnevniku Delo, za Prilogo Znanost 21. 4. 2000.

Udeležba na okrogli mizi SLS-SKD z naslovom Ekološka pridelava hrane, 13. 6. 2001 v Ljubljani.

Spopad za nadzor nad pesticidi. Pitna voda skozi filtre Slovenske ljudske stranke. Delni intervju. Delo - Sobotna priloga 5. 4. 2003, str. 8-9.

3.254 Razni nagovori

Nagovor na proslavi 25-letnice Instituta za zaštitu bilja v Beogradu. Institut za zaštitu bilja, 25 godina rada 1945-1970, Beograd 1974, str. 82.

Nagovor prof. ddr. Jožeta Mačka, kot glavnega organizatorja, ob odpiranju simpozija in posvetovanja Jugosl. savetovanje o primeni pesticida Poreč 8.-12. 12. 1980. Zbornik radova, svezka 2, Beograd, 1981, 9-10.

Kratek nagovor na ustanovni skupščini Združenja raziskovalcev Slovenije v imenu SAZU 21. marca 1997 v Ljubljani.

490 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Nagovor na otvoritvenem zasedanju 51. Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft v Halle/Saale 5. 10. 1998 ob predaji diplome dopisnega člana omenjene družbe.

Nagovor ob predstavitvi knjige akad. Milana Maceljskega Poljoprivredna entomologija na Agronomski fakulteti v Zagrebu 15. 4. 1999.

Nagovor ob začetku predstavitev raziskovalnih programov Biotehniške in Veterinarske fakultete pred ekspertno skupino za biotehniške vede na Biotehniški fakulteti 9. 6. 1999.

Pozdravni nagovor na 44. Hrvatskem seminarju za zaštitu bilja v Opatiji 9. 2. 2000 v imenu Slovenskega društva za varstvo rastlin.

Nagovor na tiskovni konferenci 4. razreda SAZU 7. 6. 2000 ob izidu naravoslovnih publikacij in predstavitev knjige lastne knjige Hiponomološka favna.

Uvodne besede na simpoziju SIEEC (Societas Internationalis Entomofaunistica Europae Centralis) v Radencih 21. 5. 2001 v imenu SAZU in njenega naravoslovnega razreda..

Nagovor ob prvi prireditvi IX. martinovanja v Laškem, 11. nov. 2005.

Slavnostni govor ob kulturnem prazniku v Laškem 8. 2. 2003.

Nagovor na slovesnosti ob 250-letnici Accademia dei Georgofili v Firencah, 4. 6. 2003.

Sekundarno avtorstvo

a) Mentorstvo

aa) Mentorstvo pri doktorskih disertacijah

HRŽIČ, Aleksander. Raziskava korelacij med anatomsko zgradbo in morfologijo distalne regije cist nematod vrst Heterodera: doktorska disertacija, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Doktorske disertacije, 126). Ljubljana: 1980. III, 129 str., 101 str. pril., ilustr.

MILEVOJ, Lea. Razmerje med patogenostjo izolatov glive Fusarium moniliforme var. subglutinans Wr. et Reink. na koruzi (Zea mays L.) in njihovimi elektroforetskimi značilnostmi : doktorska disertacija, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana: 1987. II, 162 str., ilustr.

ŠAVOR, Jožef: Gliva Colletotrichum coccodes /(Wallr.) Hughes kot povzročiteljica ožiga na krompirju (Solanum tuberosum L.) v Sloveniji: doktorska disertacija. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana. 1995, 114 str, tabele, graf. prikazi.

UREK, Gregor. Nematofavna njivskih tal Slovenije in vpliv gostiteljskih rastlin na biopotencial in morfometrijske značilnosti Pratylenchus crenatus Loof, 1960 : doktorska disertacija. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana: 1996. XV, 167 str., graf. prikazi, tabele.

CIRAJ, Marta. Stranski vplivi sulfonilsečninskih herbicidov na talne parazitske glive in višje rastline: doktorska disertacija. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1995, XVIII + 161 str, ilustr. tabele.

MUNDA, Alenka. Smrekova rdeča trohnoba (Heterobasidion annosum [Fr.] Bref.) : doktorska disertacija. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1996, X, 123 str., ilustr., tabele.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          491

LEŠNIK, Mario. Ekološke in fitocenološke razmere tekmovalnega odnosa med plevelom baržunasti oslez (Abutilon theophrasti Med.) in poljščinami v Sloveniji in možnosti za njegovo zatiranje: doktorska disertacija. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1999. XXVI, 254 str, graf. prikazi, tabele.

CELAR, Franci. Mehanizmi nasprotij med talnimi saprofitskimi in parazitskimi glivami : doktorska disertacija. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2000. XVI, 118 str., ilustr., grafični prikazi.

SIMONČIČ, Andrej: Rast in razvoj hmelja (Humulus lupulus L.) v odvisnosti od plevela ter možnosti njegovega zatiranja: doktorska disertacija. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana. 2003, 157 + 28 str, tabele, graf. prikazi.

bb) Mentorstvo pri magistrskih delih

MILEVOJ, Lea. Vpliv herbicidov ureatov na patogenezo fuzarioz (Fusarium spp.) pri koruzi (Zea mays L.) : magistrsko delo, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge, 104). Ljubljana, 1977. 95 str., grafični prikazi.

ŠAVOR, Jože. Povzročitelji bele trohnobe (Fusarium spp.) krompirja (Solanum tuberosum L.) v Sloveniji, njihova patogenost in odpornost kultivarjev : magistrsko delo, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge, 196). Ljubljana, 1983. VII, 91 str., ilustr., graf. prikazi.

DOLINAR, Marta. Epifitotiološke raziskave hmeljne peronospore (Pseudoperonospora humuli Miy. et Takah.) in izdelava modela za napoved okužb v razmerah Savinjske doline : magistrsko delo, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge, 240). Ljubljana, 1985. [8], 90 str., grafični prikazi.

UREK, Gregor. Raziskava korelacije med populacijo ogorčic in organsko gmoto v tleh : magistrsko delo, Ljubljana, 1987. 102 str., tabele, graf. prikazi, fotogr.

SELJAK, Gabriel. Plevelna vegetacija vinogradov in sadovnjakov na Goriškem in vpliv večletne rabe nekaterih herbicidov na spremembo dominantnosti nekaterih vrst. Magistrsko delo, Ljubljana, 1989, 188 str + tabele.

CELAR, Franci. Antagonistično delovanje treh gliv Trichoderma spp. proti desetim patogenim talnim glivam : magistrsko delo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge, 476, Ljubljana, 1992. XI, 99 str., ilustr., graf. prikazi.

MUNDA, Alenka. Rod štorovk Armillaria (Fr.: Fr.) Staude. Vrstna sestava in razširjenost v Sloveniji ter poskusi križanja : magistrska naloga, Centralna biotehniška knjižnica, Magistrska dela, 8056). Ljubljana, 1992. VIII, 87 str., ilustr., graf. prikazi, tabele.

GROZNIK, Katarina. Nekatere značilnosti izolatov ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres /Died./ Drechsler) na ječmenu (Hordeum vulgare L.) iz Slovenije : magistrsko delo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge, 487, Ljubljana, 1993. X, 73 str., ilustr., graf. prikazi.

POTOČNIK, Andrej. Osamitev povzročiteljkev krompirjeve črne noge (Erwinia carotovora subsp. atroseptica /Hellm. et Dows./Dye) in mehke gnilobe (Erwinia carotovora subsp. carotovora /Jones/Bergey) na kultivarjih domačega in uvožernega krompirja : magistrsko delo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge, 502, Ljubljana, 1993. VII, 86 str., ilustr., graf. prikazi.

LEŠNIK, Mario. Primerjalna analiza plevelnih združb na intenzivnih in ekstenzivno rabljenih njivah Ptujskega in Dravskega polja : magistrsko delo. Ljubljana, 1995. XIII, 167 str., tabele.

492 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

WEILGUNY, Helena. Določitev izolatov krompirjevih virusov Yntn in Yn ter ocena okužbenega potenciala PVYntn v Sloveniji : magistrsko delo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge, 724. Ljubljana, 2000. XI, 72 str., ilustr., graf. prikazi.

VOGRIN, Andrej: Vpliv vzdrževanja travne ruše na sestavo in razvoj plevelno travnih združb v intenzivnih in ekstenzivnih nasadih jablan. Magistrsko delo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2005, 101 str., tabele, graf. prikazi.

CLEMENTE-TALJAT, Barbara: Struktura registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji glede na strupenost za toplokrvne organizme in negativne vplive na okolje (1926-2003). Magistrsko delo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 2005, 101 str., tabele, graf. prikazi.

cc) Mentorstvo pri diplomskih delih diplomantov univerzitetnega študija

GOMZI, Marjan: Fiosanitarna problematika v obratu Vrtnarstva Florina Maribor. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1973. 61 str., tabele, graf. prikazi.

ŠKERLAVAJ, Vojko. Vpliv nekaterih translokacijskih herbicidov na razvoj glive Claviceps purpurea (Fr.) Tul. in na njen konidijski stadij Sphacelia segetum Lėv. diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1975. 39 str., tabele, graf. prikazi.

ŠIRCA, Milivoj: Vpliv žveplovega dioksida na nekatere parazitske glive. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana,1975. 47 str., tabele, graf. prikazi.

ZUPANČIČ, Tine: Vpliv zmanjševanja listne površine pri fižolu na pridelek, kot simulacijska metoda za ugotavljanje vpliva rastlinskih bolezni. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana,1975. 57 str., tabele, graf. prikazi.

ČERMELJ, Alenka. Vpliv nekaterih razkužil na seme rži. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1977. 35 str., tabele graf. prikazi.

JERMAN, Ludvik: Zatiranje divjega ovsa (Avena fatua L., Avena ludoviciana Dur.) s herbicidi v rži (Secale cereale L.) za ržene rožičke (Claviceps purpurea Tul.). Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1979. 61 str., tabele, graf. prikazi.

TOJNKO-ŠRUBAR, Jožica: Proučevanje fuzarioze (Gibberella zeae [Schw.] Petch. na koruzi v Sloveniji. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1980. 55 str., tabele, graf. prikazi.

PAJK, Pavla: Proučevanje odpornosti izolatov glive Botrytis cinerea Pers. iz vinogradov na Dolenjskem na sistemične fungicide. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1980. 20 str., tabele, graf. prikazi.

PODGORNIK, Borut: Plevelna flora v vinogradih okolice Maribora in Slovenskih Goric in poskus njenega zatiranja. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 887, Ljubljana, 1982. 45 str., tabele.

KOTNIK, Nataša: Ocena izgub zaradi bolezni, škodljivcev in plevelov v rastlinski proizvodnji v SFRJ in SR Sloveniji. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1982. 31 str., tabele, graf. prikazi.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          493

ŠFILIGOJ, Zdenka: Vpliv bioregulatorja Agrostemina na rast gliv iz rodu Fusarium. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1982. 37 str., tabele, graf. prikazi.

RIHTAR, Tatjana: Vpiv shranjevanja izolatov gliv Fusarium spp. na njihovo patogenost. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1982. 45 str., tabele, graf. prikazi.

UREK, Gregor: Proučevanje odpornosti izolatov glive Botrytis cinerea Pers. iz vinogradov ljutomersko ormoškega območja in Biljenskih gričev za sistemične fungicide. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1982. 36 str., tabele, graf. prikazi.

KUMER, Tatjana: Odpornost na sistemične fungicide pri glivi Botrytis cinerea Pers. na vinski trti. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1983. 30 str., tabele, graf. prikazi.

ŽGUR, Jožko: Gojitvene lastnosti izolatov Phomopsis viticola Sacc. iz Spodnje Vipavske doline in toksičnost fungivcidov in vitro. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1983. 79 str., tabele, graf. prikazi.

ŽABERL, Tatjana. Plevelna flora v sadovnjakih osrednje Štajerske in poskus njenega zatiranja. Diplomsko delo Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 950. Ljubljana, 1984. 58 str., tabele.

ŠMIDOVNIK, Tone. Seznanjenost prebivalstva o lastnostih fitofarmacevtskih sredstev in njihovi uporabi na območju občine Kamnik. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 982. Ljubljana, 1984. 85 str., tabele.

ŠOPAR-kOPRIVŠEK, Janja: Prispevek k biologiji češnjeve listne pegavosti (Blumeriella jaapii [Rehm] v. Arx) v Sloveniji. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1984. 51 str., tabele, graf. prikazi.

KRISTANČIČ, Aleš: Plevelna flora v vinogradih Goriških Brd in poskus njenega zatiranja. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1984. 57 str., tabele, graf. prikazi.

ZUPANČIČ, Tine: Vpliv zmanjševanja listne površine pri fižolu na pridelek, kot simulacijska metoda za ugotavljanje vpliva rastlinskih bolezni. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1984. 51 str., tabele, graf. prikazi.

SLAČEK, Andrej: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Slovenska Bistrica. Diplomsko delo, Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, Ljubljana, 1984. 45, XV str., tabele, graf. prikazi.

BOŽIČ, Damjana: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Ljubljana-Šiška. Diplomsko delo Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 976. Ljubljana, 1984. 45, XV str., tabele.

BOŽIČ, Sonja: Vpliv zmanjševanja listne površine pri fižolu na pridelek, kot simulacijska metoda za ugotavljanje vpliva rastlinskih bolezni. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1984. 51 str., tabele, graf. prikazi.

GRČA-CELEC, Marjetka: Vpliv zmanjševanja listne površine pri paradižniku na pridelek, kot simulacijska metoda za ugotavljanje vpliva rastlinskih bolezni. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1984. 43 str., tabele, graf. prikazi.

494 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

OCEPEK, Aleš: Prispevek k hiponomološki favni Kamniškega polja. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, Diplomske naloge, 960. Ljubljana,

1984, II, 51 str.

ŠEME, Irena: Raziskava nekaterih bolezni paradižnika in njihovo preprečevanje s sistemičnim delovanjem bakra. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1001. Ljubljana, 1985. VII, 64 str., ilustr., grafični prikazi.

MAJER, Mirjana.: Seznanjenost prebivalstva o uporabi fitofarmacevtskih sredstev v obalnih krajih občine Koper. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1002. Ljubljana, 1985. [8], 62, XVII, [2] str., grafični prikazi.

MAKAROVIČ, poročena VENDRAMIN, Karmen: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Goriških Brd. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1019. Ljubljana,

1985. VI, 52 str., tabele.

PREMRL, Stanislav: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Vrhnika. Diplomsko delo, Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1017. Ljubljana, 1985. VIII, 74 str., tabele.

PAJNTAR, Neva: Vpliv zmanjševanja listne površine na pridelek soje kot simulacijska metoda za ugotavljanje vpliva rastlinskih bolezni. Diplomsko delo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1016. Ljubljana, 1985. III, 49 str., ilustr., graf. prikazi.

MALUS ROŽMAN, Milena: Vpliv zmanjševanja listne površine pri vinski trti na pridelek in kakovost grozdja kot simulacijska metoda za ugotavljanje vpliva rastlinskih bolezni. Diplomsko delo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1003. Ljubljana, 1985. III, 41 str., ilustr.

VELKAVRH, Ana: Vpliv fungicidov na hitrost rasti micelija povzročiteljice bele gnilobe Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, in vitro. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1050. Ljubljana, 1985. VII, 56 str., ilustr., grafični prikazi.

VREŽE, Nada: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Celje. Diplomsko delo, Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, Ljubljana, 1985. 76 str., tabele, graf. prikazi.

MARINČIČ, Marinka: Plevelna flora vrtnin na grosupeljskem območju. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1074. Ljubljana, 1986. V, 62 str., grafični prikazi.

MARKEŠ, Marija: Krompirjeva plesen (Phytophthora infestans [Mont.] de Bary) in njena odpornost proti sistemičnim fungicidom. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1986. 66 str., tabele, graf. prikazi.

STRMŠEK, Darja: Plevelna flora vrtnin na koprskem območju. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1063. Ljubljana, 1986. V, 74 str., grafični prikazi, tabele.

CVEK, Slavica: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Tolmin. Diplomsko delo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1033. Ljubljana, 1986. IX, 78 str., graf. prikazi.

KOŠIR, Diana: Vpliv ostankov herbicida atrazina in kombinacije atrazina in metolaklora na uspevanje pšenice in sladkorne pese kot zaporednih posevkov. Diplomska naloga,

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          495

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1062. Ljubljana, 1986. VIII, 108 str., grafični prikazi.

KONČAN, Darja: Okužba pšenice z Dilophospora graminis. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1987. 41 str., tabele, graf. prikazi.

MEŽAN, Mateja: Bolezni in škodljivci na pušpanu (Buxus sempervirens L.) s posebnim ozirom na glivo Fusarium lateritium var. buxi H. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1987. 42 str., tabele, graf. prikazi.

LAPUH, Stanka: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Kočevje. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1987. 55 str., tabele, graf. prikazi.

ZAJEC poročena SEVER, Lojzka: Seznanjenost prebivalstva o lastnostih fitofarmacevtskih sredstev in njihovi uporabi na območju občine Grosuplje. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1987. 58 str., tabele, graf. prikazi.

MAHNIČ, Katarina: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju Bele Krajine. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1987. 68 str., tabele, graf. prikazi.

SIMONČIČ, Andrej: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Žalec. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1987. 78 str., tabele, graf. prikazi.

MOKOLE, Larisa: Medsebojni antagonizem gliv (Fusarium sp., Epicoccum purpurascens in trichoderma longibrachiatum), ki naseljujejo koruzo. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1987. 45 str., tabele, graf. prikazi.

ZUPAN, Mojca: Gojitvene lastnosti in patogenost glive Epicoccum purpurascens, ki naseljuje koruzno zrnje. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1987. 48 str., tabele, graf. prikazi.

CELAR, Franci: Fiziološke lastnosti glive Trichoderma longibrachiatum Rifai in njena patogenost za koruzo. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1987. 48 str., tabele, graf. prikazi.

POČIVAVŠEK, Vladislav: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Šmarje pri Jelšah. Diplomsko delo, Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1195. Ljubljana, 1988. V, 53 str., tabele.

MAČEK, Janez: Delovanje talnih herbicidov na strune (Elateridae) na poskusnem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1124. Ljubljana, 1987. VI, 74 str., ilustr.

ZALAR, Rajko: Bojazen mestnega prebivalstva pred hrano, kontaminirano z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v Ljubljani, občina Moste-Polje. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1223. Ljubljana, 1988. XI, 89 str., grafični prikazi.

VODOPIVEC, Tomo: Bojazen mestnega prebivalstva pred živežem, kontaminiranim z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v Ljubljani, občini Vič - Rudnik. Diplomska naloga Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1193. Ljubljana, 1988. VIII, 48 str., grafični prikazi.

496 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

KOFOL, Marija: Bolezni in škodljivci soje (Glycine max /L./Merrill) in možnosti njihovega zatiranja. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1189. Ljubljana, 1988. III, 69 str., ilustr.

GROZNIK, Katarina: Gojitvene in morfološke lastnosti glive Dilophospora alopecuri s pšenico. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, Diplomske naloge, 1194. Ljubljana, 1988. VII, 86 str., ilustr., tabele.

ZAGOŽEN KRAJNC, Lilijana: Herbicid glifosat - lastnosti - uporaba. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1244. Ljubljana, 1988. II, 72 str., grafični prikazi.

MUNDA, Alenka. Lophodermium spp. - povzročitelj osipa borovih iglic : raziskave o bruhanju askospor kot podlagi za prognostično službo. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1184. Ljubljana, 1988. V, 62 str., 13 sl., 3 tab., 5 graf., ilustr.

ILERŠIČ, Jože: Nekateri koruzni škodljivci iz reda metuljev (Lepidoptera) na območju Pšate in poskus njihovega zatiranja. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1180. Ljubljana, 1988. IV, 52 str., ilustr.

PODRŽAJ, Viktorija: Preferenca fižolarja (Acanthoscelides obtectus Say) za različne sorte fižola. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1239. Ljubljana, 1988. V, 65 str., grafični prikazi.

KORŠIČ, Peter: Rezultati zatiranja nekaterih bolezni pšenice s fungicidi. Diplomsko delo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1197. Ljubljana, 1988. V, 47 str., graf. prikazi, tabele, ilustr.

HRIBAR, Nuša: Seznanjenost prebivalstva o lastnostih fitofarmacevtskih sredstev in njihova uporaba na območju občine Kranj. Diplomsko delo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1178. Ljubljana, 1988. X, 79 str., grafični prikazi, tabele.

VOLGEMUT, Marjeta: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju severnega dela občine Ptuj. Diplomsko delo, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1168. Ljubljana, 1988. VII, 48 str., tabele.

ROZMAN, Marija: Ugotavljanje odpornosti hmeljeve listne uši (Phorodon humuli Schr.) proti organskim fosfornim estrom in karbamatom na populacijah iz Savinjske doline. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1196. Ljubljana, 1988. IV, 52 str., grafični prikazi, tabele.

LUKNER, Olga: Bojazen mestnega prebivalstva pred hrano, kontaminirano z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v Ljubljani, občina Center. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1248. Ljubljana, 1989. VII, 61 str., grafični prikazi.

BAHOR, Aleksandra: Bolezni in škodljivci detelj (Trifolium spp.) in možnosti njihovega zatiranja. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1247. Ljubljana, 1989. III, 51 str., ilustr.

MATJAŽ, Klaudija: Koruzna (prosena) vešča (Ostrinia nubilalis Hbn.) kot škodljivka hmelja in njeno zatiranje. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1289. Ljubljana, 1989. III, 50 str., grafični prikazi.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          497

ŠABEC, Marta: Mehanizmi nastanka odpornosti plevelov proti triazinom. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1265. Ljubljana, 1989. IV, 60 str., ilustr.

LOJK, Damjana: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Ajdovščine. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1268. Ljubljana, 1989. V, 89 str., graf. prikazi.

STUPAR, Mirjana: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Gornja Radgona. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1291. Ljubljana, 1989. V, 72 str., graf. prikazi.

PAVLIČ, Ema: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Slovenske Konjice. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1254. Ljubljana, 1989. IV, 72 str., graf. prikazi.

JURKOVNIK, Anica: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Velenje. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1267. Ljubljana, 1989. V, 72 str., graf. prikazi.

ŽUGELJ, Bernarda: Vpliv ostankov herbicida atrazina in kombinacije atrazina in metolaklora na uspevanje ovsa (Avena) in ječmena (Hordeum) kot zaporednih posevkov. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1260. Ljubljana, 1989. IX, 92 str., grafični prikazi.

JERMAN, Jožica: Bojazen mestnega prebivalstva pred hrano, kontaminirano z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v Domžalah. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1331. Ljubljana, 1990. VII, 61 str., grafični prikazi.

KANTE, Anemari: Bojazen mestnega prebivalstva pred živežem, kontaminiranim z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v mariborski občini Rotovž. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1312. Ljubljana, 1990. VIII, 63 str., grafični prikazi.

KRAJNC, Simona: Bojazen mestnega prebivalstva v Celju pred ostanki fitofarmacevtskih sredstev v hrani. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1323. Ljubljana, 1990. V, 58 str., grafični prikazi.

ZUPANČIČ, Tatjana: Seznanjenost prebivalstva o lastnostih fitofarmacevtskih sredstev in njihova uporaba na območju občine Novo mesto. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1326. Ljubljana, 1990. X, 85 str., grafični prikazi.

BRATOŽ, Jolanda: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Domžale. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1342. Ljubljana, 1990. X, 86 str., grafični prikazi.

ISKRA, Darja: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Jesenice. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1319. Ljubljana, 1990. IV, 60 str., grafični prikazi.

LEŠNIK, Mario: Vpliv herbicidov na osnovi triasulfurona in primisulfurona na štiri talne parazitske glive. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1320. Ljubljana, 1990. X, 78 str., grafični prikazi.

498 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

ILC, Teja: Vpliv herbicidov na rdeči ameriški slamnik (Echinacea purpurea L.) in afriški trpotec (Plantago afra L.). Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1343. Ljubljana, 1990. XII, 60 str., ilustr., grafični prikazi.

POHERC, Igor: Bojazen mestnega prebivalstva pred ostanki fitofarmacevtskih pripravkov v živežu v mestu Ptuj. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1409. Ljubljana, 1991. X, 81 str., grafični prikazi.

DOBRILOVIČ, Marko: Razvoj kmetijstva na Slovenskem od l. 1884 do l. 1918 v luči "Kmetovalca". Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1991. 96 str., tabele, graf. prikazi.

ŽNIDARIČ, Boris: Osveščenost mestnega prebivalstva pred ostanki fitofarmacevskih sredstev v živežu v mestu Maribor-Tabor. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1393. Ljubljana, 1991. XI, 78 str., grafični prikazi.

URBANČIČ, Marjetica: Vpliv ostankov herbicidov atrazina in kombinacije atrazina in metolaklora na uspevanje pšenice in sladkorne pese kot zaporednih posevkov. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1415. Ljubljana, 1992. VIII, 67 str., ilustr., grafični prikazi.

OBLAK KRIŽNAR, Olga: Bojazen mestnega prebivalstva pred hrano, kontaminirano z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v občini Kranj. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1429. Ljubljana, 1992. XV, 94 str., grafični prikazi.

ERJAVEC, Dušan: Razkuževanje zelenjadnih semen z organskimi fungicidi. Diplomska naloga. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1451. Ljubljana, 1992. XI, 78 str., ilustr., graf. prikazi.

ANGELINI, Ingrid: Vpliv treh sulfonilsečninskih herbicidov na glive Helminthosporium teres, H. gramineum, Fusarium oxysporum in F. moniliforme. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1457. Ljubljana, 1992. VIII, 81 str., graf. prikazi.

ROVŠEK, Andrej: Kmetijska politika in pospeševanje kmetijstva v Dravski banovini. diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1484. Ljubljana, 1993. IX, 62 str., ilustr., grafični prikazi.

VREČKO, Kristjan: Pregled gojenja vrtnin na osnovi člankov v reviji Sadjar in vrtnar ter splošen položaj zelenjadarstva med I. in II. svetovno vojno v Sloveniji. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1525. Ljubljana, 1993. VII, 65 str.

BERDEN, Bojan: Vpliv herbicidov na osnovi triasulfurona in primisulfurona na štiri talne parazitske glive Fusarium spp. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1467. Ljubljana, 1993. IX, 74 str., grafični prikazi.

WEILGUNY, Helena: Vpliv kompostnih izvlečkov na talne parazitske glive. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 1993. XI, 75 str., ilustr.

HORVAT, Andrej: Zatiranje plevelov v sladkorni pesi (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var altissima Döll) s škropljenjem in okopavanjem v trakove. Diplomska naloga,

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          499

Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1496. Ljubljana, 1993. XII, 60 str., grafični prikazi.

PANGRC poročena JEGLIČ, Darja: Seznanjenost prebivalstva s fitofarmacevtskimi sredstvi in njihova uporaba na območju občine Radovljica. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Ljubljana, 1993. 64 str., tabele, grafični prikazi.

DERŽIČ, Darja: Odpornost parazitskih gliv na fungicide. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1516. Ljubljana, 1994. IX, 84 str., graf. prikazi.

LEBEN, Božena: Vpliv treh sulfonilsečninskih herbicidov na štiri talne glive. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1521. Ljubljana, 1994. IX, 72 str., grafični prikazi.

ŽAGAR, Bojan: Bojazen mestnega prebivalstva pred ostanki fitofarmacevtskih pripravkov v hrani v občini Kamnik. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1557. Ljubljana, 1995. X, 68 str., grafični prikazi.

PAJMON, Aleš: Zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea Pers.) na jagodah z mikofungicidom trichodex 25-WP. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1623. Ljubljana, 1996. XI, 65 str., ilustr.

PUNGARTNIK, Bogdan: Vinogradništvo in kletarstvo v Sloveniji med obema svetovnima vojnoma v luči revije Naše gorice in tednika Kmetovalec. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1710. Ljubljana, 1997. X, 78 str., ilustr., grafični prikazi.

GORIŠEK, Petra: Zgodovinski pregled varstva rastlin od leta 1915 do 1940. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1761. Ljubljana, 1998. VII, 78 str.

CELINŠEK, Simona: Zgodovina hmeljarstva v Savinjski dolini od leta 1945 do leta 1980. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1775. Ljubljana, 1999. XI, 69 str., ilustr., grafični prikazi.

dd) Somentorstvo pri diplomskih delih diplomantov univerzitetnega študija

HRVATIN, Helena: Razlike v hitrosti izrojevanja izbranih kultivarjev krompirja (Solanum tuberosum L.) v osrednji Sloveniji. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1338. Ljubljana, 1990. IX, 86 str., grafični prikazi.

BAUMAN, Darinka: Primernost gojenja nekaterih relativno odpornih sort jablan (Malus domestica Borkh.) za predalpsko območje Slovenije. Diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1464. Ljubljana, 1993. X, 69 str., graf. prikazi.

ee) Mentorstvo pri diplomantih višješolskega študija

VIDMAR, Metka: Razširjenost bolezni na hruškah (Pyrus communis L.) v Sloveniji. Višješolska diplomska naloga, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 657. Ljubljana, 1989. 75 str., grafični prikazi.

BARTOL, Andrej: Obravnava kmetijstva v časnikih Slovenec in Slovenski narod v obdobju Ljubljanske pokrajine (maj 1941-september 1943) s poudarkom na družbenem položaju kmeta in hortikulturi. Višješolska diplomska naloga, Biotehniška fakulteta,

500 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 760. Ljubljana, 1995. VI, 37 str., ilustr.

b) Uredništvo

aa) Glavno in odgovorno uredništvo Zbornika Biotehniške fakultete v Ljubljani (serija Kmetijstvo)

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 26, Ljubljana, 1976, 216 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 28, Ljubljana, 1977, 296 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 30, Ljubljana, 1977, 214 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 31, Ljubljana, 1978, 260 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 33, Ljubljana, 1979, 470 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 36, Ljubljana, 1981, 370 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 37, Ljubljana, 1982, 526 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 39, Ljubljana, 1983, 287 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 41, Ljubljana, 1984, 284 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 43, Ljubljana, 1985, 417 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 45, Ljubljana, 1986, 251 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 47, Ljubljana, 1987, 325 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 49, Ljubljana, 1987, 313 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 51, Ljubljana, 1988, 302 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 53, Ljubljana, 1989, 238 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 55, Ljubljana, 1990, 129 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 57, Ljubljana, 1991, 313 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 59, Ljubljana, 1992, 361 strani.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          501

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 61, Ljubljana, 1993, 297 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo 63, Ljubljana, 1994, 289 strani.

Research Reports Biotechnical Faculty University of Ljubljana 65 Agricultural Issue, Ljubljana, 1995, 156 strani.

Research Reports Biotechnical Faculty University of Ljubljana 67 Agricultural Issue, Ljubljana, 1996 (izšlo 1997), 285 strani.

Research Reports Biotechnical Faculty University of Ljubljana 69 Agricultural Issue, Ljubljana, 1997, 207 strani.

bb) Uredništvo suplementov Zbornika Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 1, Ljubljana, 1975, 255 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 2, Ljubljana, 1977, 165 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 3, Ljubljana, 1978, 123 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 5, Ljubljana, 1981, 385 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 7, Ljubljana, 1983, 192 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 12, Ljubljana, 1988, 295 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 13, Ljubljana, 1989, 239 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 14, Ljubljana, 1989, 151 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 16, Ljubljana, 1992, 70 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 17, Ljubljana, 1992, 147 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 18, Ljubljana, 1993, 79 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 19, Ljubljana, 1994, 135 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 20, Ljubljana, 1994, 363 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 21, Ljubljana, 1995, 231 strani.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 23, Ljubljana, 1995, 158 strani.

502 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Research Reports Biotechnical Faculty University of Ljubljana, Supplement 23 A Agricultural Issue. Proceedings of the 14th International Congress of Biometeorology, Part 2, Vol. 2, September 1-8, 1996, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana 1996 (izšlo 1997) 416 str.

Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, serija Kmetijstvo, suplement 26, Ljubljana, 1997, 89 strani.

c) Uredništvo zbornikov predavanj in referatov s slovenskih posvetovanj o varstvu rastlin

Zbornik predavanj in referatov s 1. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Radencih od 24.-25. februarja 1993. Sekcija za varstvo rastlin pri Zvezi društev kmetijskih inženirjev in tehnikov Slovenije, Ljubljana, 1993, 298 str.

Zbornik predavanj in referatov z 2. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Radencih od 21.-22. februarja 1995. Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, 1995, 546 str.

Zbornik predavanj in referatov s 3. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 4.-5. marca 1997. Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, 1997, VIII + 477 str.

Zbornik predavanj in referatov s 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 3.-4. marca 1999. Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, 1999, 514 str.

Zbornik predavanj in referatov s 5. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Čatežu o Savi od 6.-8. marca 2001. Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, 2001, 492 str.

Zbornik predavanj in referatov s 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Zrečah od 4.-6. marca 2003. Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, 2003, 548 str.

Zbornik predavanj in referatov s 7. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Zrečah od 8.-10. marca 2005. Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, 2005, 550 str.

Izvlečki referatov. 8. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin. 6.-7. marec 2007, Radenci, Slovenija. Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Ljubljana, 2007, 126 strani.

čč) Področno uredništvo pri Vestniku Univerze v Ljubljani

Vestnik Univerze v Ljubljani. Urednik za biotehniško in medicinsko področje, od št. 6/7, 17, 1987/1988 do zdaj.

c) Biografski zapisi o sestavljalcu bibliografije

Univerza v Ljubljani. Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. Druga knjiga, 1956-1966. Ljubljana, 1969, 624-625.

Univerza v Ljubljani. Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. Tretja knjiga. 1966-1976. II. del. Ljubljana, 1981, 963-967.

Univerza v Ljubljani. Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. Četrta knjiga. 1976-1986. II. del. Ljubljana, 1995, 1419-1424.

Univerza v Ljubljani. Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. Peta knjiga. 1987-1996. II. del. Ljubljana, 1998, 1170-1178.

Who's Who in the World? Založba Marquis Who's Who Inc. Chicago, 5th Edition 1980-1981, p. 598; 6th Edition 1982-1983, p. 678 in 7th Edition 1984-1985, p. 645.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          503

Who is Who? Namenstexte der Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Založba IBP International Book and Publishing in Deutschland G. m. b. H. Berlin, 1983, S. 1036.

Men of Achievement 1984. Založba International Biographical Centre Cambridge, England, p. 562.

International Book of Honour. First World Edition. A limited Collectors Edition. The American Institute, Raleigh, North Carolina, USA, 1985, stran 404.

Moder, Janko: Slovenski leksikon novejšega prevajanja. Koper, 1985, str. 177.

Five thousand Personalities of the World. Edition One, The American Biographical Institute, Raleigh, North Carolina, 1986, p. 180-181, nadalje Edition Four, istega leksikona istega izdajatelja, Raleigh, North Carolina, 1994, p. 341.

International Directory of Distinguished Leadership. The American Biographical Institute, Raleigh, North Carolina, First Edition 1989, 262.

International Directory of Distinguished Leadership. The American Biographical Institute, Raleigh, North Carolina, Second Edition 1989, 316-317.

Dictionary of International Biography. International Biographical Centre, Cambridge, 21th Edition, 1990/91, p. 448.

Anon.: Jože Maček - Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 40. knjiga, 1989, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1990, 92-93. Zapis ob izvolitvi za izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.

Adamič, France: Jože Maček. Geslo v Enciklopediji Slovenije 6. Ljubljana, 1992, str- 348.

Men an Women od Distinction. International Biographical Centre, Cambridge, Fourth Edition, 1992/1993, p. 323.

Jože Maček geslo v: Kreft, Ivan, Anamarija Slabe, Darja Tabernik: Slovenski Kdo je kdo. Založba FAGO, Ljubljana, 1993, str. 140.

Mayer, Ernest: Jože Maček. IV. razred za naravoslovne vede. Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti 46. knjiga, 1995, Ljubljana, 1996, 59-61. Zapis ob izvolitvi za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, VII (1998) 2-4, str. 58-59; besedilo utemeljitve za izvolitev za dopisnega člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Ljetopis Hrvatske akademije za godinu 1988. Jože Maček - biografija. Knjiga 102, str. 413-414, zapis med dopisnimi člani, str. 35, odtlej je v tem letopisu med njimi vsako leto naveden.

Granda, Stane: Akademik prof. dddr. Jože Maček - sedemdesetletnik. Zgodov. časopis 53 (1999) 3, 413-414.

Bibliografija zgodovinskih prispevkov akad. prof. dddr. Jožeta Mačka. Zgodov. časopis 53 (1999) 3, 415-419.

Omemba kot donator Slovenske znanstvene fondacije. V: Kobal Edvard: Slovenska znanstvena fondacija - naložba v slovensko bodočnost 1994-1999. Ljubljana, 1999, slika str. 72, ime str. 71.

Bajt, Drago: Slovenski kdo je kdo? Nova revija, Ljubljana, 1999, str. 310.

504 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Imenovanje za člana Advisory Board of Phytopathologia mediterranea. Phytopathologia mediterranea. Vol. 39, 1. april 2000, notranja naslovna stran.

Rojaka na delu v Ljubljani. Kmečki glas 60, 8, str. 27, 19. februarja 2003 (ob podelitvi Aškerčevega priznanja občine Laško za leto 2003).

Od trgovca do doktorja. S kar štirimi doktorati je Jože Maček edinstven v slovenskem prostoru. Dnevnik 53, 40, str. 16, 12. februarja 2003 (ob podelitvi Aškerčevega priznanja občine Laško).

Prof. dr. Jože Maček, Visoko priznanje v tujini. Kmečki glas 60, 53, str. 2, 31. 12. 2003 (ob izvolitvi za člana Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu).

Ob 75-letnici dolgoletnega urednika akademika prof. dr. dr. dr. Jožeta Mačka je izšla posebna številka Acta agriculturae slovenica 83 (2004) 2, 219-402.

Ob 75-letnici akademika Jožeta Mačka je izšel poseben Zbornik v Razpravah - Dissertationes Razreda za naravoslovne vede XLV-1. Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Ljubljana, 2004, 212 strani.

Po svetu s knjigo v rokah. Jože Maček je prehodil pot od trgovskega vajenca do treh doktoratov. Novi tednik (Celje) 60, št. 16, str. 17, 11. marca 2005 (zapis ob 75-letnici).

Počastitev rojaka. Kmečki glas 62, št. 10, str. 22, 9. marca 2005 (zapis ob 75-letnici).

Grbi in častni naziv podeljeni. Novi tednik (Celje) 60, 47, 28. junija 2005, str. 7 (zapis ob podelitvi naziva Častni občan občine Laško).

Zoisove nagrade in priznanja 2005. Delo, Priloga za znanost, XLVII, 276, str. 17, 1. decembra 2005 (utemeljitev nagrade).

Podelili letošnje Zoisove nagrade in priznanja. Delo XLVII, 277, str. 1, 30 novembra 2005.

European Academy of Sciences & Arts. Membership Directory 2006-2007, str. 58. Zapisan tudi v prejšnjih direktorijih od izvolitve za člana leta 2003.

Alexander von Humboldt Stiftung, Humboldt Kosmos Nr. 87, Beilage: Auszeichnungen, Berufungen, Ernennungen von Forschungsstipendiaten und Forschungspreisträgern der Alexander von Humboldt Stiftung, str. 5. Zapis o podelitvi Zoisove nagrade za življenjsko delo leta 2005.

Das Expertennetzwerk der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft. Vademecum/Vademecum Online 2006. Phytomedizin. Mitteilungen der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft e. V. Braunschweig, 35 (2005) 4, 61.

B. Zgodovina

1.01 Izvirne znanstvene razprave

Ustanovitev uprave državnih posestev na Kranjskem pod Leopoldom II. Kronika 23 (1975) 1, 21-23.

O uvodjenju produktivnijih pasmina goveda u Sloveniji tokom 19. stoljeća. Acta histor. oecon. Iugoslaviae (Zagreb) 3 (1976) 103-130.

O gospodarjenju z gozdovi na državni gospoščini v Konjicah na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Gozd. vestn. 35 (1977) 4, 141-149.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          505

Prilog poznavanju agrarne strukture Slovenije. Acta histor. oecon. Iugoslaviae (Zagreb) 4 (1977) 23-58.

Der Vorschlag Kajetan Auerspergs zur allgemeinen (zwangsweisen) Einführung des Robotabolitionssystems. ZbBF 28 (1976) 181-193.

O požigalništvu v Sloveniji od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Gozd. vestn. 36 (1978) 2, 64-69.

Upiranje podložnikov gospoščine Jurklošter proti prevedbi tlake v druge dajatve v letih 1783-1795. ČZN 47(12) (1976) 344-357.

Prispevek k preučevanju sistemov rabe zemljišč v Sloveniji od srede 19. stol. do druge svetovne vojne. ZbBF 30 (1977) 151-170.

O zgodovini širjenja trsne uši (Phylloxera vastatrix Pl.) v Sloveniji. ZbBF 30 (197) 171-188.

O uvajanju kmetijske mehanizacije v Sloveniji v obdobju od 1848 do 1941. ZbBF 31 (1978) 179-220.

Izbruh in širjenje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans de Bary) na Kranjskem v 19. stoletju. Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike 4 (1979) 237-244.

O fertilizaciji kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 1848 do 1941. ZbBF 33 (1980) 299-342.

O pojavu pepelaste plesni (Uncinula necator [Schw.] Burr.) in peronospore (Plasmopara viticola [B. et C.] Berl. et de Toni) na vinski trti in njunem zatiranju v Sloveniji. ZbBF 33 (1980) 343-369.

Prispevek k poznavanju nekaterih prvin agrarne strukture v Sloveniji v prvi polovici 20. stoletja. ZbBF 36 (1980) 237-250.

Prispevek k poznavanju širjenja industrijskih rastlin v Sloveniji v obdobju 1848-1941.

ZbBF 36 (1980) 251-276.

Prispevek k poznavanju nematerialnih dejavnikov za pospeševanje kmetijstva v obdobju 1848 do 1941. ZbBF 37 (1981) 251-276.

Razmerje med kmetijstvom in gozdarstvom v zgodovinski retrospektivi. Acta historico-oeconomica Iugoslaviae X (1983) 71-88.

Gospodarjenje z gozdovi na državnih gospoščinah v Sloveniji v 18. stoletju. V: Pomen zgodovinske perspektive v gozdarstvu. Gozdarski študijski dnevi 1985, BF VTOZD za gozdarstvo, Ljubljana 1985, str. 75-87.

Dopolnilne navedbe o upiranju podložnikov gospoščine Jurklošter proti prevedbi tlake v druge dajatve v letih 1783-1985. ČZN 56=21 (1985) 2, 234-237.

Gospodarjenje z gozdovi na državni gospoščini Jurklošter na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Gozd. vestn. 44 (1985) 10, 379-384 in ZBBF 45 (1985) 215-224.

O gospodarjenju z gozdovi na državni gospoščini Studenice na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Gozd. vestn. 44 (1985) 10, 347-350 in ZBBF 45 (1985) 225-231.

O gospodarjenju z gozdovi na državni gospoščini Štanof na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Gozd. vestn. 44 (1986) 17-8, 291-293 in ZBBF 45 (1985) 233-237.

O gospodarjenju z gozdovi na državni gospoščini Marenberg (Radlje) na prehodu iz 18. v 19. stoletje. Gozd. vestn. 44 (1986) 1, 6-9 in ZBBF 45 (1985) 239-244.

506 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Lokalizacija nekaterih gospoščinskih sedežev v knjigi: Majda Smole: Graščine na nekdanjem Kranjskem, 1982, 711 str. ZČ 46 (1992) 1, 134.

Kranjski verski sklad - nastanek, dotacija in delovanje v obdobju 1782-1810. V: Država in cerkev: Izbrani zgodovinski in pravni vidiki. Mednarodni posvet 21. in 22. junija

2001.  SAZU, Razred za zgodovinske in družbene vede, Razprave 18. Ljubljana,

2002, 91-104.

Prevod gornjega prispevka: Krainer Religionsfond (Kranjski verski sklad) - Errichtung, Dotation und Wirkung in der Zeit von 1782 bis etwa 1810. In: State and Church. Selected historical and legal issues. International Conference, June 21 and 22, 2001. Acad. scient. et arts Slovenica. Dissert. 18. Ljubljana 2002, 415-432.

Rudnik svinca v Padežah pri Laškem pred 450 leti. Laški zbornik 2002. Izdala Knjižnica Laško. Laško 2002, 257-262.

Paberki k zgodovini opatijskega gospostva Kostanjevica. V: Kostanjevica na Krki 1252-2002. Vekov tek. Zbornik ob 750 letnici prve listinske omembe mesta. Kostanjevica na Krki, 2003, 123-131.

Prizadevanja podložnikov gospostva Snežnik za pridobitev prave lastnine nad lazi ali ogradami v osemdesetih letih 19. stoletja. Kronika 53 (2005), 29-36.

"Eisernes Vieh" im Eigentum einiger untersteirischer und kärntnerischen Kirchen und frommen Bruderschaften von 17. bis 19. Jahrhundert. Studia historica Slovenica 4 (2004) 1, 33-58.

Dedni in dosmrtni člani ter cerkveni dostojanstveniki gosposke zbornice dunajskega državnega zbora (1861-1918) v povezavi s slovenskimi deželami. Kronika 55 (2007) I, 41-54.

1.04 Strokovne razprave

Ekonomska in socialna problematika zapuščanja podeželja. Nova pot 22 (1970) 10-12, 425-441.

Zagadjenost poljoprivrednih produkata nepoželjnim supstancama u prošlosti. Zbornik radova saopštenih na 10. jubilarnom savetovanju o primeni pesticida u Poreču 1979 god. Novi Sad, 1980, 51-58.

Zgodovinski pogled na varstvo naravnega okolja. ZČ 33 (1979) 2, 299-309.

Prizadevanje za preselitev lavantinske škofijske stolice v Celje. Mohorjev koledar 1984, Mohorjeva družba v Celju 1983, 89-102.

Slovenski kmet včeraj, danes, jutri. Dom in svet II. MCMLXXXIX, Konzorcij doma in sveta, Maribor 1989, 139-149.

Gospodarska rast - vir blaginje ali zla ? Znamenje XIV (1984), 3, 218-228.

Slovensko kmetstvo skozi zgodovino. Sod. kmet. 22 (1989) 2, 65-72. popravek ibid. 22 (1989) 3, 124.

Ob dvestoletnici smrti Jožefa II. - kmečkega cesarja. Mohorjev koledar 1990, Mohorjeva družba Celje, 1989, 107-110.

Srednjeveški samostani - predhodniki tovarn. Mohorjev koledar 1991, Mohorjeva družba Celje, 1990, str. 84-91.

Oris kmetskega stanu v visokem srednjem veku. Sodob. kmet. 26 (1993) 7-8, 293-304.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          507

O kmetijskem gospodarstvu v 18. stoletju. Sodob. kmet. 27 (1994) 2, 76-80.

Kmetijstvo in kmečki stan v fiziokratskem obdobju. Sodob. kmet. 30 (1997) 1, 13-20.

Kako so nastale in se ohranjale kmetije v Sloveniji. Kmetijstvo in okolje. Zbornik posveta.

Kmetijski inštitut Slovenije 1898-1998. Ljubljana, 1998, 561-564.

Nova agrarna revolucija. Komaj predstavljiva koncentracija koncernov za oskrbo kmetijstva z reprodukcijskim materialom in živilske industrije. Priredba. Sodob. kmet. 31 (1998) 12, 582-583.

150-letnica zemljiške odveze - najpomembnejšega dogodka v zgodovini našega kmetstva. Sodob. kmet. 32 (1999) 2, 95-98.

Polje, gozd in kultivirana krajina ob koncu prejšnjega tisočletja. Sodob. kmet. 33 (2000) 7-8, 354-359.

Pogled na bolezni skozi čas. Mohorjev koledar 2001. Mohorjeva družba v Celju, Celje 2000, 142-150.

O cerkvenem premoženju v preteklosti in o denacionalizaciji. Mohorjev koledar 2002. Mohorjeva družba Celje, 2001, 53-66.

O trajnostnem razvoju in globalizaciji. Mohorjev koledar 2003. Celje: Mohorjeva družba, 2002, 138-146.

O njivah in poljih skozi zgodovino. Mohorjev koledar 2004. Mohorjeva družba Celje, 2003, 89-90.

Mašne ustanove, pomemben pojav v cerkvenem življenju v preteklosti. Mohorjev koledar 2005. Mohorjeva družba Celje, 2004, 128-137,

O Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani. Mohorjev koledar 2006. Celje: Celjska Mohorjeva družba 2005, 86-100.

Vračanje odvzetega. Upravičenost ljubljanske nadškofije do gorenjskih gozdov. Mohorjev koledar 2007, Celjska Mohorjeva družba, Celje 2006, 52-63.

508 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

1.18 Enciklopedijski gesli

Zajem. Geslo za Enciklopedijo Slovenije 15, Mladinska knjiga 2001, 41.

Zakupno pravo, geslo za Enciklopedijo Slovenije 15, Mladinska knjiga 2001, 48.

1.19 Recenzije zgodovinskih publikacij

Herrmann, Bernd: Mensch und Umwelt im Mittelalter. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart, 1986, 288 str. ZČ 41 (1987) 4, 732-733.

Steiner, Štefan: Krščanski socialni nauk, Ljubljana, 1981, 95 str. Bogoslov. vestn. 43 (1983) 1, 96-97.

Acta historico-oeconomica Jugoslaviae 14(1). Zagreb: Školska knjiga, 1987, 232 str. ZČ 42, (1988) 4, 610-613..

Acta historico-oeconomica Jugoslaviae 15(1). Zagreb: Školska knjiga, 1988, 240 str. ZČ 44, (1990) 1, 148-150.

Acta historico-oeconomica Jugoslaviae 17. Zagreb: Školska knjiga, 1987, 263 str. ZČ 46,

(1992) 3, 415-416.

Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, 10. Slovenska matica, 1989, 243 str. ZČ 44, (1990) 2, 315-316.

Hasel, Karl: Forstgeschichte. Ein Grundriss für Studium und Praxis. Hamburg und Berlin: Verlag Paul Parey, 1985, 258 str. (Schriftenreihe "Pareys Studientexte" Nr. 48). ZČ 45 (1991) 3, 504-506.

Sieferle, Rolf Peter: Der unterirdische Wald. Energiekrise und Industrielle Revolution. München: Beck 1985, 284 str. (Die Sozialverträglichkeit von Energiesystemen; Band 2. ZČ 45 (1991) 3, 506-507.

Terezijanski gozdni red za Kranjsko 1771. Univ. Edvarda Kardelja v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo. Viri za zgodovino gozda in gozdarstva na Slovenskem. I. Ljubljana 1985, 88 str. ČZN 62(27) (1991) 2, 312-314.

Auston, T. H. and C. H. E. Philpin (Editors): The Brenner debate. Agrarian Class Structure and Economic Development in the Pre-Industrial Europe. Cambridge University Press Cambridge, New York, Melbourne, Port Chester, Sydney, 1990, 339 str. ZČ 47 (1993) 2, 329-330.

Schlögl, Rudolf: Bauern, Krieg und Staat. Oberbayerische Bauernwirtschaft und frühmoderner Staat im 17. Jahrhundert. Vandenhoeck & Ruprect, Göttingen, 1988, 421 str. Veröffentlichungen des Max Planck Instituts für Geschichte 89. ZČ 47

(1993) 2, 326-327.

Payrleitner, A. (Herausgeber), Barfield, L., Koller, E., A. Lippert: Der Zeuge aus dem Gletscher. Das Rätsel der frühen Alpen-Europäer. Edition Universum. Uiberreuther, Wien, 1992 208 str. ČZN 65 (30) (1994) 2, 356-357.

Celjski zbornik 1993. Založila Skupščina občine Celje. Izdala Osrednja knjižnica Celje, Celje, 1993, 208 str. ČZN 65 (30) (1994) 2, 365-367.

Sekulić, Ante: Olimje v XVIII. stoletju. 1. izdaja. Prevedla Mojca Utroša. Zavod Spominski park Trebče, Podsreda 1993, 109 str. ČZN 65 (30) (1994) 2, 368-371.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          509

Stekl, Hannes, Marija Wakounig: Windisch-Graetz. Ein Fürstenhaus im 19. und 20. Jahrhundert. Böhlau Verlag Wien, Köln, Weimar, 1992. ČZN 67(32) (1996) 1, 134-137.

Kovačič, Metka in skupina učencev z mentoricama Mojco Kajič in Biljano Frece: Znani Laščani. Izdala in založila Občinska matična knjižnica Laško. Laško, 1994, 138 str. ČZN 67(32) (1996) 1, 137-138.

Božjo voljo spolnjevati. Jubilejni zbornik ob 75-letnici Alojzija Šuštarja, ljubljanskega nadškofa in metropolita. Zbral in uredil Anton Štrukelj. Izdala Slovenska škofovska konferenca, založila Mohorjeva družba Celje. Ljubljana-Celje, 1995, 743 str. ČZN 67(32) (1996) 1, 143-144.

Korošec, Branko: Gozdovi Slovenije skozi čas. Prostorske registrature in mapiranja gozdov do leta 1828. Kartografske predstavitve gozda pred uveljavitvijo franciscejskega katastra. ČZP Kmečki glas, 1933, 154 str. ZČ 50 (1996) 1, 51-53.

Acta historico-oeconomica. Časopis za ekonomsku povijest 19(1), Zagreb, 1992, 120 str. ZČ 50 (1996) 2, 318.

Acta historico-oeconomica. Časopis za ekonomsku povijest 20(1), Zagreb, 1996, 319 str. ZČ 50 (1996) 2, 319.

Jäger, Helmut: Einführung in die Umweltgeschichte. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1994, 245 str. ZČ 50 (1996) 2, 319-320.

Stražar, Stane: Oj ta slamnik. Občina Domžale na starih razglednicah. Izdalo glasilo občine Domžale Slamnik, 1994, 334 str. Kronika 44 (1996) 2-3, 106.

Acta historico-oeconomica. Časopis za ekonomsku povijest 21(1), Zagreb, 1994, 152 str. ZČ 50 (1996) 3, 476-477.

Leopoldina-Symposium: Die Elite der Nation im Dritten Reich. Das Verhältnis der Akademien und ihrem wissenschaftlichen Umfeld zum Nationalsozialismus. Leipzig: Barth, 1995, 288 str. (Acta historica Leopoldina, 22). ZČ 50 (1996) 3, 467-469.

Čas, Bojan, S. Granda, O. Luthar (ur.): Malov zbornik. Znanstveno-raziskovalni center SAZU, Ljubljana, 1996, 176 str. ČZN 67(32) (1996) 1, 1437-144.

Šercelj, Alojz: Začetki in razvoj gozdov v Sloveniji. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za naravoslovne vede. Dela 35, Ljubljana, 1996. ČZN 67(32)

(1996) 2, 310-312.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Academia operosorum. Zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve. Ljubljana, 1994, 141 str. ČZN 68(33) (1997) 1, 126-128.

Seher, Anton: Zgodovina premogovnika Velenje. 1. knjiga. Založil Premogovnik Velenje. Velenje, 1995, 526 + 7 str. ČZN 68(33) (1997) 1, 128-130.

Karlinov simpozij v Rimu. Simpoziji v Rimu - 13. Zbornik sta izdali Slovenska teološka akademija v Rimu in Mohorjeva družba v Celju. Celje, 1996, 290 str. ČZN 68(33)

(1997) 1, 130-133.

Valvasorjev zbornik: Ob 300-letnici izida Slave Vojvodine Kranjske. Referati s simpozija v Ljubljani., 1989. Založila Slovenska akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani in Odbor za proslavo 300-letnice izida Valvasorjeve Slave. Ljubljana, 1990, 377 str. ČZN 68(33) (1997) 1, 133-134.

510 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Vogrinec, Anton: Nostra maxima culpa. Kriza Katoliške cerkve, njeni vzroki in predlogi za izboljšanje. Iz nemščine prevedel Jože Lodrant, predgovor Vekoslav Grmič. Založba Znamenje, Petrovče. Zbirka Sodobna misel, 164 str. ČZN 68(33) (1997) 1, 134-136.

Hrvatski šumarski životopisni leksikon. A-F, 1. Tutiz Leksika d. o. o., Zagreb, 1996, 356 str. ČZN 68(33) (1997) 1, 136-137.

Vilfan, Sergij: Pravna zgodovina Slovencev. Od naselitve do zloma stare Jugoslavije. Ponatis 1. izdaje iz leta 1961. Slovenska matica, Ljubljana, 1996, 596 str. ČZN 68(33)

(1997) 2, 328-329.

Vilfan, Sergij: Zgodovinska pravotvornost in Slovenci. Pravna obzorja 5, Cankarjeva založba Ljubljana, 1996 526 str. ČZN 68(33) (1997) 2, 329-331.

Rode, Franc: Za čast dežele. Založba Družina Ljubljana, 1997, 147 str. ČZN 68(33) (1997) 2, 331-332.

Acta historico-oeconomica. Časopis za ekonomsku povijest 22, Zagreb, 1995, 151 str. ZČ 51 (1996) 2, 285.

Kjaergaard, Thorkild: The Danish Revolution 1500-1800. An Ecohistorical Interpretation. Translated by David Hohnen. Studies in environment and history, Cambridge, New York, Melbourne: University Press, 1994, 314 str. ZČ 51 (1997) 2, 268-269.

Mlinarič, Jože: Marenberški dominikanski samostan 1251-1782. Mohorjeva družba Celje, 1997, 366 str. ČZN 69(34) (1998) 1, 163-165.

Einspielerjev simpozij v Rimu. Simpoziji v Rimu. 14. Zbornik sta izdali Slovenska teološka akademija v Rimu in Mohorjeva družba v Celju, založila Mohorjeva družba v Celju. Celje, 1997, 262 str. ČZN 69(34) (1998) 1, 165-167.

Celjski zbornik 1997. Ob 100-letnici Narodnega doma v Celju. Založila Mestna občina Celje, izdala Osrednja knjižnica Celje. Celje, 1997 188 str. ČZN 69(34) (1998) 1, 172-174.

Dolinar, Ivan: Pogled v preteklost vasi Sv. Lovrenc v Savinjski dolini. Založba: Odbor za proslavo 750-letnico vasi Sv. Lovrenc v Savinjski dolini. Sv. Lovrenc, 1997, 79 str. Kronika 46 (1998) 3, 133.

Žužemberški grad. Suhokranjski zbornik 1997. Izdala Krajevna skupnost Žužemberk ( s sodelovanjem Dolenjskega lista), 128 str. Kronika 46 (1998) 3, 140-142.

Družba sv. Mohorja. Celovška, Celjska in Goriška Mohorjeva družba v slovenskem kulturnem prostoru (1851- 1995). Celje, Celovec, Gorica, 1996, 195 str. ZČ 52

(1998) 1, 145-147.

Schied, Wolfgang: Die Geschichte der Gerichtsbarkeit. Vom Gottesurteil bis zum Beginn der modernen Rechtssprechung. 1000 Jahre Grausamkeit. Hamburg: Nikol Verlagsgesellschaft, 1997, 256 str. ZČ 52 (1998) 2, 291-292.

Tisuću godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata. Zbornik radova istoimenog skupa održanoga u Zagrebu, Zadru-Salima i Splitu od 10.-18. oktobra 1995. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odbor za obilježavanje tisuću godina prvoga spomena ribarstva u Hrvata. Split: Institut za oceanografiju i ribarstvo, 1997, 692 str. ZČ 52 (1998) 3, 451-453.

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 16. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1998, 184 str. ZČ 52 (1998) 4, 628-630.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          511

Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti. Knjiga 1. Zagreb: Odsjek za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1998, 162 str. ZČ 52 (1998) 4, 630-631.

Dolinar, Ivan: Zgodovina župnije Sv. Pavel v Savinjski dolini: ob stoletnici župnijske cerkve sv. Pavla. Župnijski gospodarski svet župnije Sv. Pavel v Savinjski dolini, 1998, 138 strani. Kronika 47 (1999), 1-2, 203-204.

Lah, Avguštin: Tacenski gasilci in dvajseto stoletje. Prostovoljno gasilsko društvo Tacen 1898-1998 in sodobno varstvo. Izdalo PGD Tacen, Ljubljana, 1998, 135 strani. Kronika 47 (1999), 1-2, 197.

R. Po-chia Hsia: Domnevno judovski ritualni umor. Geschichte eines Ritualmordprozesses Trient 1475. S. Fischer Verlag GmbH Frankfurt/Main, 1997, 223 str. Zgodovina za vse VI (1999) 2, 116-119.

Pravica prve noči (Alain Boureau: Das Recht der ersten Nacht. Zur Geschichte einer Fiktion). Artemis und Winkler Verlag Düsseldorf und Zürich, 1996, 381 strani. Zgodovina za vse VI (1999) 2, 119-121.

Müller, A. Rainer: Geschichte der Universität. Von der mittelalterlichen Universitas zur deutschen Hochschule. Hamburg: Nikol Verlagsvertretungen 1996, 288 strani. ZČ

53 (1999) 1, 135-137.

Boureau, Alain: Das Recht der ersten Nacht. Zur geschichte einer Fiktion. Artemis und Winkler Verlag Düsseldorf und Zürich, 1996, 381 strani. ČZN 70(35) (1999) 3, 513-515.

Seher, Anton: Zgodovina premogovnika velenje. 2. knjiga. Premogovnik Velenje, 1998, 591 strani. ČZN 70(35) (1999) 3, 515-519.

Plenčič, Marko Anton: O bolezenskem kontagiju. Inštitut za zgodovino Medicinske fakultete, Slovensko mikrobiološko društvo, Ljubljana 1998, 159 strani. ČZN 70(35) (1999) 3, 521-522.

Küster, Hansjörg: Geschichte des Waldes. Von der Urzeit bis zur Gegenwart. München: C. H. Beck, 1998, 267 str. ZČ 53 (1999) 3, 433-434.

Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, 13-14. Ljubljana: Slovenska matica, 1998, 395 strani. ZČ 53 (1999) 3, 449-451.

Slovenj Gradec in Mislinjska dolina. I. in II. Izdajatelja in založnika Mestna občina Slovenjgradec in občina Mislinja. Slovenjgradec 1995 in 1999, 349 in 507 strani. Kronika 48 (2000), 3, 126-128.

Heinrich von Schollmayer-Lichtenberg: Snežnik in schönberški vladarji. Zgodovina gospostva Snežnik na Kranjskem. Postojna: Gozdno gospodarstvo, 1998 92 strani 4º. Kronika 48 (2000), 3, 124-126.

Zbornik občine Lenart. Izdano ob 800-letnici prve pisne omembe Lenarta. Lenart, 1996, 181 strani. Kronika 48 (2000), 3, 123-124.

Acta historico-oeconomica. Časopis za ekonomsku povijest 25-26, Zagreb, 1998, 192 str. ZČ

54 (2000) 2, 294-295.

Radkau, Joachim: Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt. München: Verlag C. H. Beck, 438 str. ZČ 54 (2000) 3, 474-475.

512 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Walterskirchen, Gudula: Der verborgene Stand. Adel in Österreich heute. Wien-München: Amalthea in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH. 1999, 285 strani. ZČ 54

(2000) 3, 475-477.

Žužemberški grad: Suhokranjski zbornik (ured. M. Legan in J. Rozman), Žužemberk: Občina Žužemberk, 2000, 175 strani. Kronika 50 (2002), 226-228.

Dolinar, Ivan: Zgodovina Kaplje vasi v Spodnji Savinjski dolini. Kaplja vas: Krajevni odbor, 2000, 185 strani. Kronika 50 (2002), 228-229.

Problemi Severnog Jadrana. Svezak 7. Zagreb, Rijeka: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci i Područna jedinica u Puli, 2000, 204 strani. ZČ 55 (2001) 3-4, 523-524.

Acta historico-oeconomica. Časopis za ekonomsku povijest 27, Zagreb, 2000, 214 str. ZČ 55

(2001) 3-4, 525.

Tomljanovich, William Brooks: Biskup Josip Juraj Strossmayer: Nacionalizam i moderni katolicizam u Hrvatskoj. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Dom i svijet Zagreb. Zagreb 2001, 431 strani. Studia historica Slovenica 2 (2002) 2, 497-500.

Tišler, Miha: Prispevki kemije k evropski kulturi in civilizaciji. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehnične vede. Dela 13. Ljubljana 2003, 170 strani. ZČ 57 (2003) 1-2, 239-240.

Acta historico-oeconomica. Časopis za ekonomsku povijest 28-29, Zagreb, 2001-2002, 148 strani. ZČ 57 (2003) 1-2, 246-247.

Acta historico-oeconomica. Časopis za ekonomsku povijest 31-32, Zagreb, 2003-2004, 212 strani. ZČ 59 (2005) 3-4, 543-545.

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 19. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2001, 364 str.

Potrpin, Jože: Skriti zakladi : Kronika župnije Svibno. Svibno: Župnijski urad, 2002, 379 strani. Kronika 51 (2003), 341-342.

Zbornik simpozija ob stoletnici začetka gradnje prve slovenske gimnazije. Ljubljana: Zavod sv. Stanislava, 2002, 129 strani. Kronika 51 (2003), 349-351.

Hobsbawm, Eric: Gefährliche Zeiten. Ein Leben im 20. Jahrhundert. München.Wien: Carl Hanser Verlag 2003, 499 strani. ZČ 58 (2004) 1-2, 228-230.

Bätzing, Werner: Die Alpen. Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft. 2. aktualisierte und völlig neu konzipierte Fassung. München: Verlag C. H. Beck, 2003, 431 strani. ZČ 58 (2004) 1-2, 244-246.

Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. Urednik Sandi Sitar. Ljubljana: Slovenska matica, 2002, 322 strani. (Zvezek 15-16 58 (2004) 1-2, 246-249.

Dolinar, Ivan: Zgodovina Latkove vasi v Savinjski dolini. Prebold: Občina, 2004, 303 strani. Kronika 52 (2004) 3, 449-450.

Triglav, Joc: Zemljiški kataster na Slovenskem nekoč in danes. Maribor: Društvo geodetov severovzhodne Slovenije, 2002, 32 strani. Kronika 52 (2004) 3, 450.

Lüning, Jens et al.: Deutsche Agrargeschichte. Vor- und Frügeschichte. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1997, 497 strani. ZČ 58 (2004) 3-4, 550-552.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          513

Problemi Severnog Jadrana. Zagreb, Rijeka: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci i Područna jedinica u Puli, 2003, 314 strani (svezak 8). ZČ 58 (2004) 3-4, 553-554.

Zbornik Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 2003 (Vol 21), 378 str. ZČ 58 (2004) 3-4, 555-557.

Obujeni spomin. Ob 220-letnici smrti Petra Pavla Glavarja. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2004, 120 strani. Kronika 53 (2005) 239-240.

Grobelnik, Andrej: Sopotnica življenja. Nadžupnija Rogatec in župnija Sv. Rok ob Sotli. Rogatec: Nadžupnijski urad, 2003, 287 strani. Kronika 53 (2005) 240-241.

Münch von, Ingo: Promotion. 2. durchgesehene Auflage. Tübingen: J. C. Mohr (Paul Siebeck), 2003, 212 strani. ZČ 59 (2005) 1-2, 238-240.

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zadar: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2003, 467 strani (Svezak 45). ZČ 59 (2005) 1-2, 241-243.

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 50-Obljetnica Zavoda za povijesne znanosti u Zadru. Zadar: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2004, 562 strani (Svezak 45). ZČ 59 (2005) 1-2, 243-246.

Juričić, Čargo, Danijela, Lilijana Žnidaršič Golec. Vodnik po urbarjih Arhiva republike Slovenije: 1. zvezek: urbarji v zbirki urbarjev in fondih zemljiških gospostev. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2005, 328 strani. ZČ 60 (2006) 1-2, 238.

Götz, Aly. Hitlers Voksstaat: Raub, Rassen Krieg und nationaler Sozialismus. Frankfurt am Main: S. Fischer, 2005, 444 strani. ZČ 60 (2006) 1-2, 248-251.

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2004, 315 strani (Volumen: 22). ZČ 60 (2006) 3-4, 492-493.

Rad 492. Razred za društvene znanosti. Knjiga 43. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2005. 344 strani. ZČ 60 (2006) 3-4, 494-495.

Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zadar: Zavod za povijesne znanosti, 2005. 435 strani. (Svezak: 47)

1.20 Predgovor, spremna beseda

Knjižici na pot. V: Rybaf, Miloš: 800 let Jurkloštra. Kulturni center Laško. Laško 2000, str. 3-4. Predgovor v Laškem zborniku 2002, Laško, 2002, 4-5.

1.25 Drugi članki ali sestavki

O nastanku kmetijstva. Mohorjev koledar 1980, str. 96-98.

Science in Slovenia. Overview with highligts. Editors: Tamara Lah & Radko Osredkar. Ljubljana: The Ministry of Science and Technology of the Republic of Slovenia, 1991 76 str.

Ledeniški mož je bil pastir. Mohorjev koledar 1993, 169-170.

Colović, Ivan: Prevod članka iz tednika Die Zeit :Vrnitev srednjega veka v moderno. Evropa ubija in vojne figure- k ponovni uvedbi predsekularnih mitov na Balkanu. Mohorjev koledar 1989. Mohorjeva družba Celje, 1998, 208-213.

Opomba o misijonarju Ivanu Rattkayu. Kronika 49 (2001) 1-2, 171.

514 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Umetniška upodobitev podložniških dajatev in razstava v nekdanjem samostanu Seeon na Bavarskem. ZČ 54 (2000) 2, 294-295.

Tekst na vabilu za predavanje Privilegiji trga Laško, 2 str.

Tekst na vabilu za predavanje Pravoslavni samostani na gori Athos 11. 12. 2003 v Laškem.

Tekst na vabilu za predavanje O vinskih hramih in zidanicah za 8. martinovanje v Laškem 11. 11. 2003.

Tekst na vabilu za predavanje o Gerhardu Bastu 12. 4. 2005.

2.01 Znanstvene monografije

Schwizenova instrukcija za upravnike državnih posestev iz leta 1788. ZbBF suplement 17, Ljubljana 1992, 147 str.

Statistika kmetijske rastlinske pridelave za obdobje 1869-1939. Suplement 18 ZbBF Ljubljana, 1993, 79 str.

Reluicija tlake v slovenskih deželah v stoletju pred zemljiško odvezo. Suplement 20 ZbBF, Ljubljana, 1994, 363 str.

Uvajanje dosežkov agrarnotehničnega prevrata slovensko kmetijstvo v obdobju 1848-1941. Suplement 21 ZbBF, Ljubljana, 1995, 231 str.

Mašne in svetne ustanove na Kranjskem in v Avstrijski Istri. Urejanje, državni nadzor in premoženje duhovnih in svetnih ustanov pri cerkvah na Kranjskem in v Avstrijski Istri do leta 1809. Prispevek k obravnavi državnega cerkvenstva na Kranjskem. Celje: Društvo Mohorjeva družba; Celjska Mohorjeva družba, 2005, 715 strani.

Olimje 1782-1805. Prispevek k zgodovini razpusta pavlinskega samostana, ustanovitvi župnije, osvobajanju kmetov od tlake in zgodovini verskoskladnega posestva. Izdala Občina Podčetrtek. Podčetrtek, 2006, 80 str.

Kranjski verski sklad. Organizacijski, gospodarski in premoženjskopravni posegi državnih organov in Kranjskega verskega sklada v cerkvene strukture na Kranjskem in v Avstrijski Istri od 1782-1809. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 2006, 446 strani.

2.02 Strokovna monografija

Kratka zgodovina župnije Sv. Rupert nad Laškim. Izdal in založil Župnijski urad Sv. Rupert nad Laškim v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo. Šentrupert-Celje, 2005, 150 strani.

2.08 Doktorski disertaciji

Primena tekovina agrarne revolucije i razvoj poljoprivredne proizvodnje u Sloveniji u razdoblju 1848-1941 god. Doktorska disertacija na Ekonomski fakulteti Univerze v Beogradu, Ljubljana, 1976, 259 strani.

Reluicija tlake v slovenskih deželah v stoletju pred zemljiško odvezo. Doktorska disertacija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ljubljana, 1990, 301 stran.

MAČEK, J.: Pregled objav s področij fitomedicine in agrarne zgodovine          515

3.25 Druga izvedena dela

3.251 Referati in predavanja

Upiranje jurkloštrskih podložnikov proti prevedbi tlake v druge dajatve v letih 1783-1795. Posvetovanje Zgodovinskega društva Slovenije O zgodovini Laškega v Laškem 19. novembra 1977.

Zgodovinski pogled na varstvo naravnega okolja. Referat na Zboru slovenskih zgodovinarjev v Mariboru 27. septembra 1978.

Razmerje med kmetijstvom in gozdarstvom v zgodovinski retrospektivi. Referat na simpoziju Vloga gozdov v gospodarskem življenju naših narodov v preteklosti v Glažuti in Ribnici 7.-9. novembra 1983.

Gospodarjenje z gozdovi na državnih gospoščinah Slovenije v 18. stoletju. Gozdarski študijski dnevi 1985. Pomen zgodovinske perspektive v gozdarstvu. Ljubljana 14.-16. marca 1985. Program in povzetki referatov str. 34.

Tlaka, najtežje kmečko breme v fevdalni dobi. Predavanje za Medškofijski odbor za izobražence in župnijski pastoralni svet Komenda. Komenda 10. januarja 1992, 11 str.

Zgodovina kmetstva na Slovenskem s poudarkom na tovrstni zgodovini naših krajev. Predavanje za Občinsko matično knjižnico in Kmetijsko zadrugo Laško v Matični knjižnici Laško, 19. februarja 1993.

O zgodovini vinogradništva v laški okolici. Predavanje v Knjižnici laško 8. novembra 1996 kot uvod v novo oživljeno martinovanje.

O zgodovini šentrupertske fare in šentpetrske cerkve. Predavanje v omenjeni cerkvi 7. 9. 1997.

Pomemben plemiški rod - grofje oziroma knezi Celjski. Predavanje v Knjižnici Laško, 16. januarja 1998.

Kakšno je bilo sodstvo v preteklosti. Predavanje v knjižnici Laško 27. januarja 2000.

Kratek referat ob predstavitvi Rybařeve knjige 800 let Jurkloštra 28. oktobra 2000 v Jurkloštru.

Obrt in podjetništvo skozi zgodovino. Predavanje za Društvo katoliških podjetnikov Slovenije. Ljubljana, Galerija Družine, 23. aprila 2001.

Kranjski verski sklad - nastanek, dotacija in delovanje v obdobju 1782-1820. Mednarodni posvet Država in cerkev: Izbrani zgodovinski in pravni vidiki. SAZU Ljubljana, 21. in 22. junija 2001.

Laške gostilne nekoč. Predavanje v okviru 5. martinovanja v Laškem 2001. 9. novembra 2001 v Knjižnici laško.

Slovensko kmetijstvo v 20. stoletju. Referat na simpoziju v Slovenski matici 4.-5. 12. 2001.

Zgodovina obrti v Laškem. Predavanje v Knjižnici Laško 8. marca 2002.

Privilegiji trga Laško. Predavanje v Knjižnici Laško 20. februarja 2004.

Rudnik svinca v Padežih pri Laškem pred 450 leti. Predavanje in neposreden ogled rudniških rovov v Padežih za Univerzo za tretje življenjsko obdobje iz Celja, 13.10. 2003.

Pravoslavni samostani na gori Athos. Predavanje v Knjižnici Laško 11. 12. 2003 in na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, 19. 1. 2004.

516 Acta agriculturae Slovenica, 89 - 2, oktober 2007

Vtisi z obiska pravoslavnih samostanov na gori Athos. Predavanja za Društvo katoliških izobražencev 14. 4. 2004 na Teološki fakulteti v Ljubljani.

O vinskih hramih in zidanicah. Predavanje kot uvod v 8. martinovanje 11. 11. 2004 v Knjižnici laško.

O Gerhardu Bastu - vojnem zločincu, katerega predniki so živeli v Laškem. Predavanje v Knjižnici Laško, 12. 5. 2005.

O zgodovini Šentruperta, predavanje ob izidu knjige Jožeta Mačka Kratka zgodovina župnije Šentrupert v Knjižnici Laško 24. februarja 2006.

3.252 Predstavitve knjig in tiskovne konference

Predstavitev knjige Jožeta Mačka Kratka zgodovina župnije Šentrupert nad Laškim v Šentrupertu 1. oktobra 2005.

Četrt tisočletja šentrupertske fare. Dnevnik, 55, št. 277, 11. oktobra 2005, str. 12 (ob slovesnem praznovanju 250-letnice in izidu knjige Kratka zgodovina župnije sv. Ruperta nad Laškim, tudi kratek zapis o sestavljalcu bibliografije).

Knjiga ob jubileju župnije. Novi tednik (Celje) 60, št. 76, 7. 10. 2005, str. 12. Ob izidu knjige Kratka zgodovina župnije sv. Ruperta nad Laškim, tudi kratek zapis o sestavljalcu bibliografije.

Učimo se iz dediščine. 250 let župnije Šentrupert nad Laškim. Družina 54, 42, str. 18, 16. oktobra 2005 (tudi v tem članku je v zvezi z izidom knjige Kratka zgodovina župnije sv. Rupert nad Laškim kratek zapis o sestavljalcu bibliografije).

Tiskovna konferenca ob izidu knjige Mašne ustanove Jožeta Mačka na uredništvu Celjske Mohorjeve družbe v Ljubljani 16. januarja 2006.

Predstavitev knjige Olimje 1782-1805 v Olimju 5. maja 2006. O tem je izšel zapis v Novem

tedniku (Celje) 61, 39, str. 13, 19. maja 2006 z naslovom V Olimju so bili kaznovani.

Predstavitev knjige Kranjski verski sklad pri Celjski Mohorjevi družbi v Ljubljani, v knjigarni Nazorjeva 1 26. februarja 2007. O tem je izšel zapis v Delu XLIX št. 47, 27. februarja 2007, str. 13 in v Družini 56, 13, 1. aprila 2007, str. 15

Sekundarno avtorstvo a) Uredništvo

Laški zbornik 2002. Izdala Knjižnica Laško. Laško 2002, 287 strani.

 
Realization, property and rights: NUK 2005-2014    |    terms of use    |    submit your opinion    |    top