logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0
ISSN03S0-SS61 ZA kofi^c t^dna Sončno in vroče bo, možne $o nevihte. 0Ô števffka 21 četrtek, 5. junija 2003 280 SfT IMIHO VlJIJ^SiJI^ Gorenje šampioni šola spet polna barv ;r). Likovni svcl olrok - Sošlanj in Slovenija v pričakovanju sol)()lno olvoriivc Vsobolo,7.junjja,ab 10, uri, bodo řv svečanostjo v SoSlanj-skcm kullurncm domu, na pot pospremili žc 35. Likovni svcl olrok- (Jrc ^a edinstveno vseslovensko gibanje» ki na cnl strani kaže izjemno ustvarjalnosti učcnccv. na drugi pa vedno znova potrjuje izredno visoko strokovnost njihovih mentorjev. Vedno znnva se oh ich razstavah (budimo, na kako raznovrstne in donusclnc načine sc da od- yvlii šc lako ziipletcn likovni prt)lileni. Na razpis Osiiovne šole Karla Destovnika- Kajuha Sošlanj, ki ^je v 19. številki (17. januarja), objavil icdnik ?[L PLUS, se je odzvalo kar 9B sol In vrtcev iz vse Slovenije. Poslali so blizu .l.(H3(> izdelkov, ustvarjenih na tertno »Likovna kompozicija«. Komisija v sestavi dr ItHikii Taco), ma^. Bvairi/ Tomšič Cerkt/, Tom a 2 Ciorjup (vsi i rije s Pcdagaškc fa- kultete Univerze Ljubljana) In Vasja Nanut iz OŠ Dr. AJe.s Bebler Primo/ iz 1 Irvatinov je vse l/delke skrbno pregledala, za razsiavo pa jih odbrala 534, ustvarjenih v 78 Šolah pod men-torstvom 120 likovnih pedagogov. Ta komisija je ludi lista, ki sc je sroCala z najbolj (ne)hva-lei^nim delom, pripravila je predlog lcto?>njih nagrajencev, razkrila pa jih bo Sele v soboto. Likovna dela b(5do potem vse leto krnsila i5olo Karla Destovnika - Kajuha, kjer bodo na ogled tako strokovni kol laični javnosti. ■ Tf^P Namenite nam pozornost Stane VovH Pred vami je enaindvajseta šre\'ifka Našega Casa vtem letu. VeCkoi imo čoMpis xodefa\vr\', hogaleji^i je, so tigotovifi že mno^pred numL Tudi niissmo veseli vsakega vusegu prispevka, fw naj .si ho za nd)riko Mnenja in odme\'i. Vi pL^eie. Mladi dopisniki pontCajo... Veselismo îndi vsake va.^e dobronamerne polnide. V pr(^snji .sie\ i/kismo vam namenili kar dve siru-niy lolijio vaSiJi seslm'kov se je nahrafo. Pred nchij ^einkt srno odpri i novi nt-l)rikir Od srede do torka - /x> domoi ini m tujini 1er Zanimô'o. Naslova pove-.\'ia, da vas bomo vnjifi seznanjali z aktualnim dogajanjem iz\'en našega ob-moCja. Čisto sveža je tudi rubrika Kum, kdaj. kje. V njej vas bomo na kratko, na enem mestu, .seznanjali z do^^odki, ki .si bodo skdilL Nnpox'edi dogodkov zbiramo s pomočjo Turisiiino-infonnacijskega in promodj-.skega centra, dopo/nJe\'ali pa jo bomo z napovedmi dogodhjv v vasem kru ju, Če nas boste z njimi .seznanili, se\eda. Veseli.WW, da v.se več.^oiarje\', dijakov in tudi študentov pi.^e v Na.^ čas. Vabimo tudi dmge! Če vas veselipi.wnje, nam !e pošfjiie kak.\en za-nimr\' prispe\ ek. Vse večje îndi ljubiteljevfoiograjîje. Tudi dobrih posneikov se ne hranimo, fotogmjiju včasih pove ceh veČ, kot še lako skd^no zapL'sa-na l)esed(i. Seveda se zffidi, da nam uide kakh'n pomemben dogodek. Opozorile nas min j/ Monla se s^^'i m nite kakšnega zanimivega posameznika, vesSle za kako posebnost, zanimivost ... Pnivijo: Če neko dogajanje ni zapisano, se ni zgodilo. Vse kakopak vendarle negre v časopis, .saj.smo tudi prostorsko omejeni. A vseeno, tednik vam želi vsak četrtek povedali, kaj se je (jomembnega zgodih okn)g i vs. Danes ima tudi nekoliko spremenjeno podobo. Upa?na. da prr\iačnejšo. Či^to na konai vas vabim vimenn v.seli, ki od julrti do večera, včasih tudi ponoči, pišemo, oblikujemo in ustvarjamo Naš čas, da /wstanete naš bralec, naš naročnik, in to v leiu, ko mineva 50 let, odkar je začel uhajati naš predhodnik. Če lx)steplačali celoletno naročnino, Ixf.ste imeli kar de\et štirilki zastonj. Naročniki pa imajo tudi druge ugodnosti. Skratka, veseli bomo vaše pomoči pri u.\fvar' janju našega skupnega tednika in \'eseli, če boste ob Četrtkih tudi nam namenili pozornost. radlo''^^^ velen jé^' IPZ kupan za 10% popust na strani 22. d.d.l ZAVAROVALNICA MARIBOR MEDffTJIVNttîlA VEUIIJE • Slâri trg 35, 3321 Valiilji, ttL: 83/ H? 50 BI T Jeseni ř^t^^í^; (j NK Era . < ^ NK Era - i Rudar? ^ "Bograc piknik" na Jasi O 9770350556014 n ONOVitEC U^lecl podjetij Tudi leios so opravili raziskavo o ugledu slwcnskih podjc-lij. Raziskava, ki jo podjeljc KIíqc & Partner izvaja dcve-lič zapored jc pokazala nekaj zanimivih premikov na Icstvici. Osemsto poslovnežev je namreč ocenilo, da so podjelja, ki so jih kupih tujci i/guhila na ugledu, Í7gubljala pa so tudi podjetja, k: so sc 7aplelala v ra7nc insajdcrskc aťcrc. Po drugi sirani pa so napredovala podjetja z dobrimi poslovnimi reziillati in podjetja, ki so pokazala prevzemne skomine v tujini. Kot je pokazala raziskava na ugled podjeli] veliko vplivajo pmlovni rezultati, pojavljanje v medijih in oglakvanje. Prvo mesto jc lokrat pripadlo Krki, ki se je uvrsiila pred Lek in Terme Čaiež. Gorenje je tokral devxîlo, med podjetji, ki imajo sedež v naSi bližnji okolice pa je Clkroj 67 in Era 165. Esotech na Achemi Velenje, 2H. maja - Družba Esoteeh d.d. seje kol sorazslav-Ijalcc udeležila znanstveno raziskovalnega in tehnološko industrijskega sejma ACllCMA 2003 v Frankfurlu na Maini. C5rc za sejem, na kaiereni sc sreCujeta indasirija in razLskoval-nasfcra na področju kemijske in procesnc industrije. C.sotcch seje pridružil povabilu U nivcr/c v Ljubljani, pHkullcte za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki jc bila pobudnik skupne udeležbe nekaterih slovenskih institucij, fakuhel in podjeiij. Predstavitev družbe Esoteeh je bila zasnovana na dolgoročnih riiTvojnih povezavah s Kemijskim inSiituiom in Institutom Jožef Slelan. Prcdslavljeni so bili projekti razžvepla-nja dimnih plinov, lermiCna izraba odpadkov in čiščenje industrijskih odpadnih vod. V ^asu sejemske predstavitve so raz.slavni prastor obiskali številni poslovni parineiji in kupci. Predstavljajo se mladi raziskovalci Šošt4inj,5.junijii-Danes,vČetrtek, ob I9.uri bodo v kuhur-nemdcDmu mladi pred-aavili naloge izdelane v ^anju Mladi raz-iskwalei /a razvoj Šaleške doline In projektu Ibrizmu pomaga lasina ^ava, Mladi pri izbiri raziskovalnih ptKlroČlj vse bolj posegajo v lokalno okolje, s lem pa poskrbijo za velikih novih odkritij in spoznanj icr za uporabnost izdelanih nalog. Šošianjski osntwnošolei so v leloànjem gibanju Izdelali osem raziskovalnih nalog, od tega kar sedem učenci OŠDIba Rcxck- ■ mkp Izlet in zaključek bralne značke za najmlajše Velenje - Prejšnji lorek sia Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje in inšiitut za raziskave CRICO popeljala na izlet 43 otrok iz osnovnih Šol v Šaleški dolini. Izlel so si prislužili nagrajenci v letošnjih ekoloških projektih Varujmo in ohranimo Šaleško doiino in Odpadek naj ne bo samo dopadck. V spremstvu osmih spremljevalcev so si ogledali Iriglavski narodni park ter Bled, Iger so opravili ludiprlmcijavo.'dcrbi za varstvo okolja med Bledom in Velenjem, sploh pri varstvu voda. Ta torek .so v Velenju, danes pa Se v Šoštanju In Šmartncm ob Paki, slavnostno zaključili predšolsko bralno značko, ki jo je letos osvojilo kar mladih bralcev v vrtci h Mile nje, Šošlanj in Šmartno ob Paki. Medobčinska zveza prijaieljev mladine Velenje je poskrbela, da so vrlcevski otroci ob podelilvi bralnih značk videli gledališko predslavo gledališča FRU FRU z naslovom Tobija. ■ bš Priprave na dan državnosti Skomo - V turističnem drašivu Skorno so že stekle priprave na junijsko prireditev, s katero bodo počastili dan državnosti. Prireditev pripravljajte pri spomeniku NOB (blizu cerkve Sv. Antona), na kmetiji Močivnik, pri Andreju in lvici Jurkovnik. ■ mkp Učna ura ulice Vekiye - V AMZ Slovenije so pripravili zloženko, radoživo oblikovano in zanimivo spisano. Naslovili sojo »10 zakonov cestc za motocikl Iste«. Na potjo bodo pospremili s praktično in teoretično uro varne vožnje s skutcrjcm» imenovano Učna ura ulice. V Velenju bo prireditev j uiri (6. junija) ob 16. uri pred Rdečo dvorano. ■ mkp Era vstopa tudi v svetovne integracije V lich ali šliiih Iclili naj bi ustvarili na ol)in()ciu jufíovzhocino Kvropc iridosclodslolkov prometa, /a nal()/l)o bodo sarno letos namenili tri milijarde SIT, 7! Podgoršek Celje, 29. maja - Več kot 500 pas I ovni h partnerjev Skupine Era l7 Velenja je druJ:ilo prijel-no J» koristnim na leta^njem Eri-nem dnevu v dvoriini E Celjskega sejma. Ob tej priložnosti je vodstvo tega mednarodnega podjetja predstavi lo novosti v poslovanju, razvojne dlje, nove (xlnose s kupci V nadaljevanju pa so zanje pripravili 5e »minutke za nova znanja«, gledališko predstavo in tudi nagradno Igro. Predsednik uprave Cîvido Omladič je v uvodu podCrlai, da zaposleni v Eri prilagajajo naCin razmišljanja in dela razvoju družbe in širitvi trga. Poslovni re-:AJllati potrjujejo pravilnos! sLra(ei>kih usmeritev Skupine Era, ki ptwiaja pri/nan mednarodni trgov.'iki sLstcm in gradi razvoj z uresničevanjem korporativne strategije Trgovine prijaznih nakupov. PoveCanje poslovne učinkovitosti so lani začrtali s projekti, ki so dobra osnova za preoblikovanje družbe. Z izgradnjo novih regijskih nakupovalnih centrov in 5 posodobitvijo prodajnih mest zagotavljajo celovito in kakovostno dodatno ponudbo ter s lem krepijo prepi>znavnosi Skupine Era doma in v tujini. »Cilj Ere je usivariti v naslednjih ireh, štirih letih na območju jugovzhodne Evrope 30 odstotkw prometa. Era vsiopa tudi v sveto- narodno podjetje Še pri utrjevanju razvoja na trgih jugcivzhod-ne Evrope. Prav širjenju Ere preko skweaskih meja so na tem iradicionalnem srečanju namenili še posebno pozornost. Po iKsedah RsiraTrŠana, direktorja razvoja, jc prodor na irgc Í7- Na Erinem dnevu }e družih prijetno s koristnim već kot SOO poslovnih partnerjev (foto: sz) vne integracije. Za letos sm(j si zadali smele načrte lako za slo-veaski irgkot ludi trg v državah bivše Jugoslavije. V dosedanjih mesecih smo jih dosegli. Letos bomo gradili Se več novih Trgovskih centrov, na izgradnjo nekaterih se bomo pripravili, Lani smoza naložbe doma in v tujini namenili dve» letcw načrtujemo tri milijarde tolarjev.« Pomemben korak beleži med- ven Slwenije edina raTVojna pri-hodnosi Skupine Era. Na vstop v države jugovzhodne Evrope so dobro pripravljeni. Krepijo svoj pokr^aj na llrvai>kcm, kjer so se s pwezavo z družbo 'Ibrna-do vključili tudi v verigo CBA, v ksitcri je enajst trgovskih hiš, Do konca leta bodi^ v Samoboru zgradili nov velik sodolxîn na-kupcwalni center. V Beogradu je pred letomzačela delovati nji- hcwa družba Era plus, za centre Še iščejo primerne lokacije. Od lanskega junija imajo družbo v Sarajevu. V obeh namenjajo veliko pozornosti blagCTvnim tokovom med državama in tudi v druge države lega območja- V fini gori, kjer je Era največji lu-ji kupec, deluje že dve leti mei^ano podjetje Albatros. Poleg prodajnega centra v Podgorici, ki so gaže odprli, načrtujejo izgradnjo večjih centrov predvsem ob obali. Zelo zadovoljni so, ker so v družbi Skopski sejem, ka-tea'ga večinski lasinikje postala Era pred dvema letoma, zagotovili pogoje za uresničitev največjega projekta na razdalji 3(K) ki-k)meirov-za ureditev po-.slovno -zabaviščnega centra z naslovom Nova Era. Tega projekta sc nc bodo loiill sami, ampak bodo ustanovili mednarodni konzorcij. Zanimanje za sodelovanjem v tem projektu pa naj bi poleg slovenskih pokazale ludi družbe vjugovzhodni In zahtidni Evropi. Družba se razprostira na kar 200 tisoč kvadratnih metrih, na lelo pa pripravi 16 sejemskih prireditev. Večjih finančnih možnosti za pomoc občina nima V občini Šniai ino ob Paki bodo oblikovali ra/Aojni program gospodarstva Uidi na osnovi inrorniaoii s sroranj z jjospodarslvc-niki lega okolja T. Podgoršek Šmartno ob Paki, 29. maja -Na posvetu gospodaretvenikov, ki ga je pripravila Občina Šmartno ob Pakivdvorani tamkajšnjega kulturnega, so udeleženci bolj prisluhnili predstavnikom organizacij, pristojnim za pospeševanja gospodarstva v .širši regiji in županu Alojzu hxlgor^ku. ki je predstavil nekatere aktivnosti, s katerimi naj bi v občini v priiiod-nje pospešili razvoj obrti in podjetništva. Ko\ je naglasil v uvodu Alojz Podgoršek naj bi bila lakSna srečanja občinski upravi v pomoč pri oblikovanju razvojnega programa občine na ga^^odar-skem področju, lega bodo pripravili post opoma. bo pa usklajen z regijskimi načrti. Aktivnosti za pripravo slednjega so ze stekle. Tako so med drugim pripravili predloge za odkup nepremičnin, ki bodo zanimive za potencialne investitorje. S skladom kmetijskih zemljišč se pogovarjajo o dveh hekîaijih zemljišč, ki bi jih lahko s spremembo namembnosti namenili za malo gospodarstvo in obrt. Prav lako občina aktivno sodeluje v dogo-vorih o mc^jii ureditvi cestne povezave na priključek avtoceste v Šenlruperlu s koro.ške sirani. Skupaj z predstavniki Slwenskih železnic so se /c sešli na temo o ureditvi delne ali cele obvoznice skozi središče občine. Med aktivnosti za pospešitev razvoja aoài ludi začeiek pastopkov za ureditev kamnoloma luťa v vasi Gorenje, kjer se skupaj z velenjskim \^gradom ter občinami Velenje, Šoštanj in Mozirje pogovarjajo o možnosii ureditve parkirišče za lovomjake. Zelo veliko pa v Smartnem pričakujejo od dt^ovorov z velenjskim mednarodnim podjetjem Era Po besedah Podgorška so blizu podpisa pog direktorica Savinjsko - šaleške območne razvojne agencije Moziije pa jc ponudila pomoč občini in srednjim ter malim pc^djctnikoni pri iskanju informacij o razpisih za pridobile v sredstev In pripravi prijavne dokumentacije zanje. Prav tako je menila, bi morala (Občina denar, ki ga je predvidela v proračunu za sollnanciranje obrestnih mer. ki je že drugo leto zapored ostal neizkoriščen, namenila za druge oblike pomoči obrlnikom In podjetnikom -konkretnim projektom. Po mnenju redkih razpravljal-ccv sc mnogi v tem okolju nc zavedajo ugodnega položaja občine.Tako, na primer, ne zna- Po podatkih Območne Savinjsk(5-šalcške gospodarske zbornice Velenje je gospodarstvo s sedežem v občini Šmartno ob Paki skromno po Številu družb in po zaposlenih. 17družb. od tega je ena srednja, pre-i^tale so male givpiîdarske družl'te je v letu 20IJ1 zaposlovalo 35 delavcev. Leto prej, pred reorganizacijo Ere Vino. pa je bilo tu zaposlenih 1 liS delavcev. Pri 22 samostojnih penijeinikili, pretežno v trgovini in ostalih storitvah, so bili zaposleni 4. V letu 200] so go-sptîdarske družbe ustvarile 936 milijonov SIT realizacije» 6,3 milijona tolarjev dobička, izgube pa so znašale 5,4 milijona SIT. jo izkoristiti železnice, bližine av-loceste in še nekaterih drugih njenih prednosti. rrviiro SAŠ i'M Bdala: čáwplsna-zaloniika m RTV ■lÉÉkfLiLJ dmlba. lo.o. Velenje Izhaia ob čeirtUh. Cena posame?ne^ cvoda 280 S(T. mesečna naroCnina 1,100 SIT. trtmessina naroCnlra 3,150 SIT. poifetna narcčnlrá 6100 Siï. letna naročniná 11 .S50 SÍT Urednisrvo: Bons Z^ošek (direhior). Stane Vovk {odgovomr uiidnik). U^leitaKisDC-PianlrK (pomoCnica urednika), Janez Plesnih. Tabana Podgor^k. Bičana Špegei (r>ovlnar]0< Ul^ Zakošek (ur&Onica rUija), Jané e« IJak, odgovoren /apodr^'HÎjc financ in ekonomike ter Drj-go Kjihun, cxlgovorenza ptv dročje organizacije in kadrw lalenUi,s]rateskih in operatKuih /nanj. ktiinintiiieie in novih po-gledov,i< pravi Bobinac, ki je skupaj 7 Dn^»m Haiiunom I iKli član sedanje uprave, Franc Kíx^* pa jc kol prei/kušen »gorenjCan« diislcj pt^kriviil ichnkjio p^xirocjc kol i/vr^ni dirckior. mi jc. ker v novi upravi ne Iv sedanje Članice Marij« Mih«ljak. ki je mojo poniidlK>ya sodelovanje v njej dd-»ila jekiivih ra/Jogovv njq nc mt^restxlelovali. Dr. Andrej Vi/.« jakinmag. Ž^ IX'l)eÍju k prihajala i/ zunanjega okolja. Prepričan sem, da.siaÍ7jemna lalen-la, ki sta že do-slalc^cpvMrdila.« Nova uprava sc bo javnosti Po seji nadzornega sveta na tiskovni konferenc/: sedanji predsednik uprave Jože Stanič, predsednik nadzornega sveta mag. Marko Voljè in prihodnji predsednik uprave in član sedanje, Franjo Bobinac, prvič predstavila dan pred nastopom pcllclnega mandala, 17. julija. Do lakral v Gorenju d.d. vse naloge opravlja sedanja uprava, $ predsednikom Ji)2etom Sluničem načelu. Nadzorni svet je pri svoji od-k>čilvi. kol je poudaril predsednik mag. Marko Voljč, upo5le-val mcilnaix)dnt) okolje v kale-rcm Ciorcnjc deluje, vsiop SIcv vcnije v Evropsko unijo in ciljc, ki si jih je (iorenje /asiavilo s íšlrateákini načrlom vse do leta 2(K)6. «Nwa uprava v.cii rastiia- ko kot smo si zastavili s slra-Icskim načrlom: milijarda cvrov konsolidiriuiega leinega prometa doleta liTO.'^S milijonov cvrov čistega d(">bička, kar pi^njc-ni t>koli 3,5 odsioino donosnost prtxlaje, ali čc hočete, pcxívojcn dobiček v naslednjih slirih lelih v primenavi s sedanjim- (tore-nje Mi postali v naslednjih polih let ill del prve cvaipskc pcler-kc na podro^ l^le i ehnike. Da-nessmo na osmem mestu,« olv ljublja Franjo Bobinac. Brc/ dram in hrez vmešavanja poiilike Ma^. Marko Vciljc, predsednik niid/orne^a svela: »Nadzorni svti je izrazil veliko priznanje /a delo, ki gaje v Gorenju opravil in ga 5e opravlja Jože Stanič kol predsednik uprave. Prepričan sem, da je tudi sesuiva nove lakii, da bo zagotavljala dinamično rasi in paskrbela, da bo Gorenje ludi v naprej ena najbolj eminentnih blagovnih /namk Slovenije. Imenovanje nove uprave je najbrž tudi svojevniien slovenski primer, ko je inko velika dnij^ba kol je (iorenje, pristopila k zamenjavi v vodstveni ekipi na profesionalen način, brez posebnih drani in travm, zakulisnih iger in vmešavanja kogar koli, zlasti pa ne politike. Jožetu Staniču kol predsedniku uprave hi rad izrekel posebno priznanje, ker je imel visiijo, moč in spíxsobnost, daje proces, kije za vsakogar dnimaličen, speljal na tak način kol ga je.« Odšel bo zadovoljen Jože Slanič, predsednik upr.ive: «Odliajam zadovoljen, ker je Ciorenje, v kaierega smo vložili veliko energije, v dobri kondiciji. S 1. novembrom odhajam v »državne jasli«, dogovorjeno pa je, da bomo v Gorenju sodelovali & naprej. Vsekakor ostajamo veliki kolegi.« In kol se za JožctuSianiča spodobi, je odnt"«c vscdanji upravi, znal sočno opisali: »Krasno smo se ujeli. V vseh pellh letih se med nami ni pi>javila senca dvoma. Smo se skregali, se ozmerjali, lu in lam ludi kdaj »prekleli« ... Mejnikov pa nismo nikoli do konca preorali.« Žilna kirurgija v novih prostorih Novosli in izboljšave v Splošni bolnišnid Celi(\ v kaieri sedaj pnn laduje ustvarjalna klima - Krajše eakalne in ležalne dobe. za(lo\ olini pac ienti T. Podgoršek C elje. 29. maja - Štctka Prv-sktrod minule srede nlveč vrSiJ-ka dolžnosti, ampak uradna direktorica SploAne bolnišnice Gc-Ije. Skupaj s strokovnim direk-lorjem doc. dr. Rsidkoni Komadino sla na mwinar.^ki konferenci pa^dsiavila nekatere novosli in izboljšave, odkar je Prcskarjeva zamenjala ra/rcwnoga dr. Sama Fakina in odkar je Komadina oâ lanskega marca prevzel strokovno vodstvo bolnišnice. í\o>oslí Med novostmi je Komadina najprej omenil prcslaviicv oddelka za žilno kirurgijo v nove prostore. Preselili so jih v obnovljeno prostore nekdanje nevrolo-gije, Opremili so jih z 12 posteljami, sodobno medicinsko diagnostično opremo, ki so jo dobili konec preji^njcga lela, v.si prostori so klimatizirani. Zalo Radko Komadina priCakuje, da jim bo minislrslvo za zdravje omogočilo izvajanje dodatnega programa za zdravljenje bolnikov s težavami ožilja ludi izven regijskih meja. Kol jo Se povedal, je v minulih i^lirih letih vcelj-ski btílniínici močno upadel ol>-seg operativnega zdravljenja žilnih bolezni, saj jim je inspekcija prepovedala uporabo starih renigenskih aparatov, Zdaj so usposobili nove in osebje zanj. Še naprej v bolnišnici zjnanjSujejo ležalno dobo. Ih sedaj ?:naša 5.8 dneva. »SpraSuje-mo se, koliko jo lidiko sploh skrajšamo brez .^kode za bolnika.« S skrajšanjem ležalnih dob so zmanj:§ali tudi možnosti za pojav bolnišničnih okužb. Med drugim j^adaljujejo projekt enodnevnega hospitalnega zdravljenja bolnikov na kirurgiji. Uvajali ga bodo pri vseh pmadine pa sedaj v bolnišnici prevladuje ustvarjalna klima, kar ugodno vpliva na prizadevanja za učin-koviiejife in hitrejše medicinske usluge. (lakdjo iiii rkovnega ti ire k-loija bolnišnice v zvezi z zaostanki biopsije. Direktnega odgovora lako kot velikokrat doslej ludi tokrat ni bilo mogoče izluSčili. Naj spomnimo: oktobra lani je Komadina v pogovoru /. novinarko Dela dejal, » dasozdrav- Direktorlca boiniinice Štefka Presker in strokovni direktor doc. dr. Ratko Homedina sta zatrdila, da v botniinici zdaj prevladuje ustvarjalna kJIma. dovoljnih s hrano, namestitvijo, počutjem, odnasom asebja. Največ pritožb .so imeli na dotrajano opremo, neprimerne prostore za prehrano, molile so jih ,šc nckalere druge drobnarije. Nekaj bolnikov pa jc tudi menilo, da zdravniki ne dajo dt>voIj informacij in da bolniku posvetijo premalo Časa. NihČc pase ni pritožil, ker sedaj prihajajo v službo ob osmih zjulraj. Ob koncu predstavitve mwosli in izbolj5avvbolnif>nici jc Stcllca Presker naglasiia. da morajo povrniti okmjen ugled bolnišnic«. Imajo naloge, kijim jih jc določil minibter. »Zagotavljan, da je pri nas najbolj pomemben bolnik.« niki v ccljski bolnišnici z vzporednimi melíídami diagnostici-ranja preprečili, da bi se ziiradi zaostankov rezultatov biopsije zdravstveno stanje bolnih slabSalo. » Na glavnem .sirokov-nem svetu slovenskega zdravniškega druSlva pa naj bi zamikal, da bi kdaj irdil, da so izvide biopsij nadomestili z drugimi enakovrednimi preiskavam. Radko Komadina naj bi celo poudaril. »da hiopsijskih raziskav ni mogoče nadomestiti z drugimi prciskavumi." v pojasnilu je tokrat Komadina navedel, da je sirokcwna komisija pregledala dokumentacijo 91 pacientov iz preteklih let. pri katerih so naknadno opravljene biopsijesiarih vzorcev tkiv potrdile rakave bolezni. Primerjali so jih z drugimi diagnozami in dokumentacijo o njihovem zdravljenju ter preverjali pravočasnost zdravljenja. >»Skode na zdravju preiskovanih niso ugotovili. Vsi pacienti st^ bili pravočasno zdravljeni na ustrezen način. Zaradi napredka medicinsko stroke pa je danes ludi problematično presojali primere iz -na primer- tela 1985.« Na vprTu^nje. ali bolniki res niso utrpeli nikakršne ^kode, ali se mu zdi pretekla neurejeno.st in večletno zaostajanje preiskav moralno in eiično sprejemljivo, pa je Komadina odgovorih^Ko-menliniti sem pripravljen le ugotovitve strokovne komisije. Ne Želim prejudicirali razs^>dl)e razsodišča zdraviliške zbornice. To pričakujemovbližnji prihodnosti. Po njej bomo storili to, kar ho potrebno.« Pioizvodiija lesnih Nazarje, junga - Na lokaciji inda^irijskega kompleksa Cilin Nazarje biwta družba skupine Islrabenz- Istrabcnzene^Uki,«misiemi in podjelje Brest Pohištvo zgradila linijo za proizvodnjo lesnih peleiov. Ti so namenjeni ogrevanju in si^proizvodnji toploine in električne encigije tz biomase, ki predsiavljaolwwljivvir energije. Ekonomske, telinok>Ške in ekoloi>ke učinke naložbe, vredne 1,6 milijona cvrov, sta direktorja obeh pinljeiij predstavili na novinarski konferenci v pruslorih občine Naziirje. Začelek proizvodnje načrtujejo konec leiosnjcga decembra, za začetek pa naj bi izdelali 211 tisi-kč ton peleiov na leto, Več v naslednji Številki tednikii. SCV vse bolj vpet v mednarodne projekte Izobraževanje (lela\eev družbi^ Kosovo Moiil je le (^den od pioieklov, s katerim Šolski center Veleiiie širi dejavnosl izven meja Slovenije t: Podgoršek Vrzel, ki nastaja z upadanjem šlt^ila otrok in s tem ludi dijakov, po,skašajo na Šolskem centru Velenje zapolnili predvsem z izobraževanjem študentov, cxiraslih ob delu in tudi vključitvijo v mednarodne projekte. Eden takih je usposabljanje delavcev družbe Kiwwo Mont v Prištini. Pri tem projektu so se povezati s trbovcljskcs inženiring firmo Rudis, ki v svojih programih vključuje tudi izobraževalne projekte. Skupaj so kandidirali na mednarodnem r.izpisu in pCKcI ludi dobili »Kosovo Mont jc družba, katere seslavni del je sistem, podoben slovensken\u eickuo holdingu. V na'îlednjcm letu bomo izobraževali blizu I6() delavccvic družbe, od nckvali-llciranih do visoko Í7<íbraženih na področju elcktro in strojnega Izobraževanja. To vključuje vse, od zakona o varnosti in zdravju pri delu do računalniškega krmiljenja C*N(' strojev in eiektrt«! nujnega vzdrževanja. Celoten projekt je vreden blizu 4<)i) tisoč evrov, od tega je za izobraževanje namenjenih 65 itsočevrcw, Cîrcje zajeten zalogaj, za ccnicr pa pre dsi a v Ij a pomemben vir prihodka. ki ga bomo namenili za posodobitev vzgojno-izobraže val nega dela v rednih projektih našili šol,« jc jiovcdal Ivan Kolnik, direktor SoUkega cenlra Velenje. Poleg centra v tem projektu sodeluje ludi velenjski HTZ. Usposabljanja bo polekalo v enotedenskih delavnicah, program pa bo izvajalo J? (yzin)ma 14 učiteljev Šolskega centra Velenje ter sodelavci p^^djctja PIA iz Velenja. Aktivnosti so pravzaprav že stekle, saj je že mino prva dclavnica, s 1 ÎTZ-cjcm so nakupili nekaj potrebne opreme. obilo dela pa jih čaka pri pripravi pogojev za nemoteno izvajanje dela, »kar ne bo enO' stavno, saj jc življenje na Kosovo precej drugačno kot pri nas. Izobraževanje pa bo sleklo v okolju» kjer ,se jc potrebno Še privajali na življenje v svobodi.« Poleg omenjenega projekUi se, po besedah Ivana Kotnika, na Kosovo kažejo še druge možnosti S(xiel(wanja v mednarodnem projektu, Rudis namreč sodeluje šc pri izgradnji elckiro šole, za katero bo ,^olski center ponudil opremo in možnost izobraževanja za učitelje. Po razpoložljivih informacijah naj bi bilo v naslednjih dveh, irch letih predvidenih za naložbe na Kosovo 5i)U milijo nov evrov, od lega jih jc precej tudi za področje izobraŽevanja. Kotnik je Še povedal, džiso zanje zanimivi tudi Pharwi projekti. Tako skupaj z velenjskim ILsotcchom in /avc^dom za zaposlovanje 1er Šc nekaterimi drugimi žesodelujcjovprojck-tu Pharc 2000 na podredju za-ptwlovanja invalidov. Projekt jc vreden blizu 70 ti.Si'JČ cvrov. Prav tako so ,se prijavili v projcki Pharc 20(11 za izobraŽevanje v turizmu. Zadeva je tik pred zaključnim izborom in šolski center je med ožjimi izbranimi ponudniki. »Sodelovanje pričakujemo šc v projektih Pharc 2002 in 2003. Smo pa Še eden od izvajalcev pilotskega projekta, ki ga preko mednarodnih sredstev vodi ministrstvo za šolstvo/znu-nosl in Šport, in sicer pri uvajanju izhodišč poklicnega in strokovnega izoluaževanja,« je predstavil vpeiosi Šolskega centra Velenje v mednarodnih izobraževalnih projektih direku^r Ivan Komik. ■ UTRIP «»•«Cas 5. junija 2003 OD ÇK€D€ DO TORKA - ÇVI€T IM DOHOMIMA Sreda - 2li. max Po dolajh pcripclijahjc sedaj Dr/avni zbcr sprejel ncwclo zakona o vraćanju vlaganj v javno iclckomimikacijîîkt") omrežje. Piî íxenah gre za 24 milijard lo-larjcv. Med vsçmi vračanji, ki sicer že bremenijo nas davkoplačevalce je to le drobi/. Ver-jemo pa bomo kmalu odkrili, da za pretekla dejanja dolgujemo že komu. Siccrpajc D/, na svoji seji doktorje stomatologije preimenoval v doktorje den-talne medicino, in tako zagotovil, dajili bodo sedaj lahko priznali tudi v tujini- Upamo lahko. da ne bodo takoj ija od<>li 7a boljSim zaslužkom, saj nam jih že sedaj primanjkuje. Končno pa si bolj odprto mejo z nami želi tudi ilalijaaska vlada, ki seje zavzela odstranitev mreže, ki ločuje Cîorico in Novo (}orieo ter tako deli eno mesto na dvoje, 'lako bi i/ginilo šc zadnje meslo, razdeljeno po drugi svetovni vojni. (Virlek- 29. maj Mirku Za merniku predsedniku parlamentarne preiskovalne komisije seje primer Petek tako zameril, da je napovedal 5wj odstop kot predsednik le komisije, ker se ne strinja z oecno minis-Ireiva za pravosodje, daje bilo sodelovanje državnih tožilcev s preiskovalno komisijo korektno. Sicer pa je D/, sprejel dolgo načrtovan zakon o ukinitvi temeljne obrestne mere, pred nami so torej cenejSi krediti in de-kriminiziral prostitucijo. Sedaj se prostitutke in prostituti lahko selijo iz na pol ilegale vjavno življenje. V Srbijo in Črno goro odslej lahko potujemo Ic s potnimi listi. V Crao goro bomo verjetne lahko v.stopali tudi le 7. osebno izkaznico. Sankt Peierburg, med drugim tudi nijstno mesto ruske^ predsednika Vladimirja Putina, slavi 3U0-letnico mesta. Predsednik Putin je ob tej priložnosti na osrednjo slovesnost povabil veC kot 41) predsednikov držav in vlad. Tudi na§e. Ob prijazni in bahavi dobrod<3Šliei je svetovna elila tokrat malce gladila svoja minula pregreta stališča, Medtem pa so na sevcra/aho-du Afrike po katastrofalnem potresu, ki je 21. maja prizadel Alžirijo ^ vedno .^teli mrtve. Za-enkral je Številka obstala na 2i>66. Evropa pa je začela usklajevati predlog usiavne pogodbe Evropske unije. Kritik ni manjkalo. CMajenje §e pride na vrsto. Na HrvaŠkem pa je zaenkrat medijsko politični line utišal hrvaški urad za državno revizijo, ki ni ugotovil nepravilnosti v primeru privatizacije hoielskcga podjetja Sunčani Elvar. Soholu - 31. 11141}_ Jutro smo začeli z delnim sončnim mrkom, Pa lo tokrat ni imelo zveze / jubilejem. Minilo je namreč 15 let od začetka afere JDTZ. Janez JanSa, Ivan Bon^tncr. David Tasič in Franci Zavrl so se tokrat simbolično srečali na skupnem kosilu v Klubu Nove revije. Ob dobri hrani so malce pokritizirali sedanje razmere v drŽavi. Za bolj hude misli to ni bila prava priložnost Na pariškem letališču Roi.ssy pa je popoldne pristalo nadzvočno letalo concorde, ki je kol zadnje francoske kîialske družbe Air France letelo na komercialnem letu. /^dnji let belega ptiča je pričakalo kakih \5.i)i)i) ljubiteljev tega lepotca, ki bo odslej na ogled le Se v muzejih. I\r(lelja - f. junij Kar nekaj časa je že vi.selo v zraku vprašanje, tokrat pa je nekdanja brilaaska ministrica Claire Short britanskega premiera Tonyja Blaira raje kar obtožila, da je javnost namerno prevaral o obstoju orožja za množično uničevanje v Iraku. Blair se je seveda potrudil in obtožbe takoj ovrgel. Le orožja Se niso našli. So pa zato Kitajci po desetletju velikih gradiîenih del uspe.šno zaprli zapornic akumulacijskega jezera kitajske hidroelektrarne Tri soleske v prtwinci ITubci in /ačeii polniti jc/ero. Voda ve-letoka Jangce, je tako začelapi>l-niti ňOí) kilometrov dolgo jezero. Ko bodo dela leta 2009 končana, ho hidnxîlektrarna s 26 turbinami največja na svetu. Pi-> mnenju ekologw bo to tudi največja ekološka katastrofa. Pi>ne(leljek • 2, junij Velika Britanija je bleJičeče obeležila .50. obletnico okrona- nja britanske kraljice Elizabete 11 (77 let). Na ta dan leta 1953 je namreč 27-letna princcsa, mati dveh majhnih otrok, po smrti svojega oieta. kralja Jurija VI., prevzela krono britanske monarhije. Osrednja spominska slovesnost je bila v Westminsir-ski opatiji, v Buckinghamski palači pa b(^do obletnico obeležili s čajanko za socialno ogrožene otroke. Ogroženi pa so tudi v daljnji Indiji. Vročinski val, ki je pred dobrima dvema tednoma zajel jug te države, je po najnovejSih podatkih indijskih oblasti terjal več kot 101)0 življenj. Torek - 3. junij Avstrija in Francija sta se danes soočali s prometnim kaosom, saj so različni sindikati v teh d vu h državah organizirali stavke zaradi predvidenih pokojninskih reform. Slavke so bile tudi v Italiji in Nemčiji. Podaljšanje delovne doixî, kije bilo pri na^ dokaj zlahka udejanjeno, drugje resno ogroža koalicije. Medtem pa .se pri nas, v okolici Sk<5fje Loke, otepajo s piw-sem drugačno težavo. Preprečiti skakajo nadaljnje šiijenje nevarne okužbe s hruSevim ožigom ali ognjevko. Ta bakterijska bolezen napada drevje In drugo rastlinje, na velike daljave pa |o lahko razncsejo ludi ptici. Ze po sedanjih poškodbah je izbruh bolezni povzročil za vsaj 500 milijonov tolarjev škode. Velenje bo dobilo Mladinski svet Vťlerye - V st^boio. 21. jun ija, ïx) boob 17.uri vlJoteluPakau.sia-nwni zbt^r Mladinskega svcla Velenje. Zbor na podlagi sklepa pobudnikov za asianovitev mladinskega .weta Velenje sklicuje Mladinski center Velenje. Mlacliaski center (MC) Velenje je namreč pt^novni pijbudnik delovanja Mladinskega sveta Velenje. Pri tem jih vodi izkušnja, da je za diibrc pogoje mladinskega de- la poîrebna Široka paleta delujočih organizacij in na vcčih 1er različnih nivojih. AIcS OjstcrSťk to utemeljuje x besedami: "Le tako si lahko vsi skupaj (obetamo bt^lj^ delwne pogoje. Naj obenem navedem, da si je Mladinski ccntcr Vilenje zadal nalogo sam, da je cilj pripeljati zadevo do sklica ustanovnega zbora Mladinskega sveta Velenje 1er ime-DiTvanje tîckwncga telesa. S tem se Mladinski ccntcr Velenje umika s tega penija, saj ludi statusno ne iz-p(^lnjuje zahtev. Naj 5e omenim, da smo za dol denarnih sredstev, ki jih bo v prihodnje poireboval MSV že zaprosili MO Velenje. Iz njihovega odgovora sicer ni zasle-dhi, daje temu z^dt^Ce no. vendar možnt«U, verjamem, vseeno síj," Mladinski svet Velenje se ustanavlja na podlagi zakona o mladinskih svetih za opravljanje de- javnoMi s pt>drc^ja stKíalne politike oirok in mladine, vzgoje in izobraževanja. prosloćasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in me^lnan'^dncgaMidekïvana. zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja... Čisto prepr<'c>u> pcwcdano, gre za podobno in.stitucijo, kot )c bila včasih ZSM.S. likiali je že stekel kandidacijski postopek za funkcije Mladinskega sveta Velenje. Predloge bodo v MC Velenje sprejemali do 10, junija 2im. m bš Združeni bi bili prvil r Knezi Z glavno paslninsko slvarjn nainein jeza nekatere raćt in preprost: če bi bila Eru in Rudar že združena, bi bila pnui. Eni je zhala 46 loCk. Rudar 2.% skupaj je lo (orvj več kot jUt je dasegel Moriíwr. No, indipri nogometu, kjer je sicer pogosto vvfiko "račnnic", se tako sdte\'anje ne izide. In je Eru četrta, Rudu r pa lam rw^'e spodaj Liga je končana, s^'Oje• vrstno združevalno tekmovanje .se v Šaleški dolini šeie začenja! Pri rokomelasih je stvar bofj ja.sna: če tudi Ut ma/o računamo, je (jorenje dntgo j' drzdo prekinili, je h obno\'a viiiutkta Slatina med Celjem in Slovaiskimi JConjicami. Kljub težffi'am pri gradnji cest "naš".laku í^esečnúi zagotavlja, da ostale ce.s(epomanjkanju denarja ne bodo čutile. Konec tedna je imel Utdi novo prijetno oprmůlo, ko je r Podplatu odpri jxj-polnoma prenovljeno križi.sče cesi, ki/iovezttjejo Celje in Maribor z Rogaško Slatino. Marsikje pa še kar po starem. Opozicija še vedno zahtex'a prvno-.^e v.^eb zasedanj parlamenta, oh l.'i-letn ici znanega JBTZ so nekateri opomhijali, da zdaj ni v.'ietako, kot smo si ledajpredstavljali, ljudje bi še vedno vi^je plače... m k Prebunl^j me nežno Denis Oštir "T^rav smešno je bilo. Sedel sem doma pred televizorjem in, priznanj po ^ službeni dolžnosti gledal nog(>mei' no tekmo med Mariborom in Olinynjo. Večni derbi, ki ga televizija ne prenaša več .samo zaradi rwgometa, tenweč, tako se zdi, tudi zaradi pričakovanja ultimativnega pretepa, kol^ona stadionu za Bežigradom ali pač v ljudskem vrtu nekdo pošteno nastradal. Ko bodo nekoga s stadionu odpeljali v furgonu. Kiiko nesmiselno. Najbolj bebavo pri vsej .stvari je bilo, da tekma ni odločala o ničemer več. Maribor je že bil pnak, Olimfuja je že bila tretja. Šlo jeza pro-jbrma nogomet, za pa m do zmagmalcev in popnnjjanje oku:ia osmoljencc\'. I\i je kljub temu počilo. Ki) so sku.šali nato poja.sniti. zakaj so v Trenjih zbrani udeleženci s prytom kazali drug na drugega. Najprej je bil hiv nogometni klub iz Ljubljane, ki je Mariborčanom (prepričani so, da nepošteno) zaračunal po tisočaka na glow za vstop za Bežigrad. S tem je navijače ujezil... prišlo jih je Še več... hiliso jezni... A je bilo r Mariboru nu zadnjem srečanju rivaloy-enako... koi tudi v Celjti, Murski Soboti, Velenju... Ker to ni Nlo dowlj, so bili krt\'i organizatorji, ki da niso paskrheh za dovolj vnmostniko\' in polictstiA'. Ko so sešieli šie\'ilke tistiJi. ki naj bi skrlieh za red in mir. je tudi ta teorija splavala po vodi. Pa so Nli kri\'i fKilicisti in vamfjsiniki, kida so brez povoda tolkli po navijačih, kisovžani navijanja zgolj malo glasneje kričali Ožgana in okn'in'ljenn větrovku enega od varruxstnikov je tudi to teorijo pomahiila r kol. Potem .so bile kri\'e Viole in Green dragpnsl ki v s\'oje vrnite spustijo U(di razbijače in vandale. A ol)oji trdijo, da niso kri\ i sami, da so krr\ 'i prowkator-ji, ki z njimi nimajo nič. Jn na koncu, po uri in pol debate, kjer ni manjkalo obtoževanj in nizkih udarcev, .so v slogu Mika Moora v Bowlingu za Columbine ugotovili... da jasnima odgoxfora ni... da se to paČ dogaja, jk'i)uvo. i^vsem bebavo. Da navijači mlatijo drug dntgega, da se yme.šajo policisti in varnostniki, du golmanu v glavo zalučajo vžigalnik ali petardo, da dex'et navijača' na vsaki stranipolicLsli odpeljejo v maricah, da na stadionu (kljub temu, da se vsi strinjajo, da potrebujemo Mjšega, boljsodob-negft in bolj evropskega) polomijo več kot sto stolov... to pač dogaja ? Da morajo štiri varnostnike in polii isia ter ducat ali več navijačev s stadiima namesto domov odpeljati v bolnico... lose pač dogaja? Da, kot se je zgodijo pred nekaj leti, na poti domov navijači zažgejo vlak... to se pač dogaja? Če pristanemo na lo, je z našo dnižlx), predvsem pa percejKijo športa Inaslija, nekaj povsem narobe. Da se dogaja na.silje na nogometnimi igriščih in da ga, kol se je v tem primem jasno pokazalo, toleriramo in opravičujemo s "to se pač dogaja "je gn}zlji\'o in skrb zbujajoče. Se bolj skrbi medel odzh' odgovornih. če ježe dntžba do problemu neodločna. Kiizni, kijih je izrekla Slovenska nogometna z\'eza, so milo Kčeno trapaste, /.aradi rumenih kartonov lx)do rnondi J jubljančani plačati 105tisočU)larje^\ Mari})orčani250tisočakov. Poleglega bodo ofioji morali pni d\'e tekmi v novi sezoni odigrati na stadionu, ki je od kraja oddaljen vsaj 50 kilometrov (da bi denimo ekipam prepox'cdali igranje pred domačo puNiko... ni govora)- in to je to. Nobenih obsodb dogodkov, nobenih kazenskih ovadb, ki Iňjiii pa nožna z\'eza brez težav lahko vložila zoper odgovorne, nobenih zahte\' po javnem opra\'ičihi. Še to niso dognali, kdo je za nerede kri\\ Vsakemu kluhti so naložili nekaj tisočakov kazni pa pika. Nekdo za takšne izgrede mora odgovarjati. To je fakt. Brez tega, naj se sliši še tako uioinčno, se bo apatija do nasilja na nogometnih (pa tudi drugih) igriščih samo še povečala. Ravnodušno bomo gledali še nm'ijače Jesenic, ki v dvorani Podmežakla udrihajo po kolegiii iz Ljubljane. Mogoče Itodo ludi navijači Krima pretejyali tiste, ki so jim bližje Žalske rokometašice. Kdo ve. Jn pobuda, gospodje. Je v vaših rt}kah. Ne vem, kako. Za to nisem poklican. Vem le, da mi toni všeč. Kol z izjemo tistih, ki si delijo in so deležni khfiu in brc, to ni \'šeč nikoriua: Še posebej tistim, ki jim je nogf)met ljub in spremljajo skoraj vse tekme od blizu. Konec konce\' jezu opazovanje brcanja, kričanja in bunkanja škoda nedeljskega popoldncna, ki) hi lahko na žaru doma obračal pivsko klobaso in .srkal sveže iztt.snjen pomamnčni sok. Zarja pri županu SoSiar^j -ŠoStajijski župan Milan KopuSar bo ju tri (petek, 6. junija) ob IH.h sprejel glasbenike Pihalnega orkestra Zarja Sa^tanj. O.scbno sc jim bo zahvalil in čestital za velik dosežek, zlato plaketo s tekmovanja slovcnskdi godb druge težavnostne stopnje» s čimer so Št>§tanjski godbeniki obenem napredovali v prvo težavnostno stopnjo. ■ mkp junija 2QQ3 POGOVOR Z RAZLOGOM "Orodjar je tisti, ki da orodju dušo" (lOnMijo OrcHijarna spada iihmI vorjc orodjnino \ Kvropi. Žareli so pivd dosolinii Idi, nn starih sirojih, v zelo icžkiii razmerah. Danes (lelaio na sodobni o[)i einL ves ras pa |)risoleii slaliii naprcHlet.. Bojana Špegel Maji« jc minilo deset let, oU-kiirslasc iz obuboř dire klor pri/nava, úii ni bilo laliko. /alo smo naš pogovor z njim pred uradno obeiei:ilvijo dese-le obletnice delovanja Orodjarne /ačeli prav na tej ločki. Cť sť danes ozrtíť nazaj, siezít' iJoi otjiù s tem, kar síe ustxarilt v desetletnem obdobju ? "Lahko reiem» snio bili že na 7aćeiku optimistični- Ko smo 6. maja 1993 zaieli, jc bilo slanje v podjetju res ic?ko. Na ra/po lago smo imeli zelo siaro opremo, a k sreči i/kaíene st>delav-ec. Imeli smo premalo pasla in slab u^ed na trgu. pa smo kJjub lemu uspeli pre/iveti prva te-^av-nti lel. Ni bilo dcnrtrja /a inve-slicije, nismo imeli dovolj možnosti, da bi sc na Irgu pokazali s čim konkreinim. pa vendarle smo si morali zgraditi zaupanje kupecv, To jc bilo najtežje. V lem ohdobju smo uspeli precej narediti. O lem gíwo- rijo ludi Številke o zaposlenih, prihodkih in investicijah." !^am jih Iđhko podrobneje preti» stavite? Kûksna hi biJc oseh/uj izjiùz/iiva Ortnijarne danes? pogledamo v leio 1993, ko smo zaCcli sproizvtidnjo v novem podjetju, je to leto, ki ga ie?ko vrednotimo, ker je bilo poliwično. LeIo kaî>neje pasmo uslvartli řiOtí milijonov realizacije. Cc poglediimo lansko leto, je bila ta 2,2 mihjar-de SIT, leim načrtujemo 2,7 milijarde STK le številke povedo, da smo dejansko v teh letiii već kol Šlirikrai povećali prihodke. /iiCeli sttios 173 zaposlenimi, danes nasjc 217, kar je 250^ poveCanje. Temu ustrezno smo povečevali dodano vredntwt. Dvignila seje več kot Štirikrat." Začtit ste na starih strojih, v težkih pogojih, dane.s sem se do vaše pisarne sprehodila po ptfvsem prenovljenih hodni» kih. Pftsoilolniye M očime. Ku» ko pa je z opremijenostjo r proiz\ odnji in kako kaže pros-torshf. saj stishf v pnnzviMÍ-nji obCntite te nekaj iŠasa? "V opremo smo začeli vlagali tretje leto delovanja In vse do danes res intenzivno vlagamo vanjo, /ačeli smo z nakupom računalnikov in opremljanjem konstrukcijo s sodobnimi pro-pramskimi orodji. Nadaljevali smo z opremljanjem in urejanjem proizvodnje in danes lahko Irdimo, da imamo visoko kvalitetne siroje. primerne za Izdelavo najzahtevncji^lh on^dlj. V za- Vse od ustanov/tve Orodjarno vodi l^arjan Kovač. Ob obtetnici bodo jutri namenu predati nov sodoben center za izdeJavo termoforming orodij. dnjih letih vlagamo v opn:mo (etno od milijon do miljon in pol evrov. Potem, kosmo posodobili in uredili proizvixlnjo, smo se lani lotili tudi ureditve ostalih jTiWUirov. A^limo, daje nai^ de-\ovno okolje prijazno In prijetno za delo, kajti v takem okolju se tudi ljudje bolje pi>Čulijo, so uspeSnejSi in bolj inovalivni." Prepričana svm. da .so pogoj tjx uspeh v vsakem podjetju ljudje. Ktíko in kfMiko vi vlafiate v clo* veske Vire, koliko se posvečate dixlattHimu izobraževanju zapt>' slenih in .štipendiranju bodočih strokovnjakov? "Ja. lo jc pri nas najpomemb-nejk*. Človek je tisti, ki usivarja dodano vrednost. Zelo pomembno je, da imamo izkušene strokt)vnjakc. zalo lemu posvečamo veliko pozor-nast. i^-elimo zaposliti čim več mladih strokovnjaka. Samo vzadnjem letu smo Število zaposlenih povečali za 2(J. Izobraževanju v podjetju namenjamo vehko pozornosti in sredstev. Vsako leto raz-pii>emo več Silpendij, predvsem za podri^čje sirojnifilva. pa ugoiavIjami\ da vsesplošno stiinje v Sloveniji ni preveč naklonjeno temu. Zalo kljub j^upendiranju ne dobimo dovolj strokovnjakov b področja strojništva. Prepričan sem. da se bo bitka za preživetje v prihcidnosti bila prav na lem področju. Uspel bo iLstI, ki bo imel dobre, izobražene, kakovastne kadre." 1'rej ste wnenili, da letos načrtujete vi^iko viije prihodke ktH la» ni. imate letos Se kaj pn>siih kapacitet v proiziotlnji? "Lahkobi rekel, da imamo za razliko od prejšnjih let veliko več p<">sla izven Gorenja, predvsem v avtomobilski indasiriji. V zaključni fazi imamo 11 orodij za novega audija ( '6. Izdelujemo jih za avstrijsko podjetje Magna. Pred zaključkom jeveni projekl za Renault in i^e nekaj drugih projektov za avtomobilsko Industrijo. Kljub recesiji, ki je prisotna v svetu, v na^l industriji tegazaenkrai še ne čulima Letof^nje leio bo pri nas zelo delovno. Pred kratkim smo usla-nos'ili prc»lUni center, ki smo ga poimenovali lermoforminii or<»dja. Trcnulnov tcni novem profitncm ecntru Izdelujemo orodja, ki so namenjena za izdelavo embalaže iz stiroporja. Kot veste, homo v (iorenju v kratkem predali namenu tovarno. ki bo l/delovalii lo embalažo. Zat o smo kupili dva nova stroja, oblikovali ekipo 12 delavcev in prva orodja, ki so jih i/delali, so Že bila uspeSno preizkušena." .Sedaj žogo/ovo fe sodite med .sredtije vdika slovatska p<»djet» ja. Kako iuvo dejavnost vidite v prihodnosti? "Orodjarelvo je še vedno ena temeljnih panog, ki se \'kijučujc v vse vrsic indusirije, kjer sc ustvarjajo mwi izdelki. Kot sem že rekel, so nai^l ciljni irgi industrija IkIc ichnike in avtomobil-sk«i industrija. Izdelujemci orodja za brizganje plastike in izdelavo pločevinstih delov. Sedaj tudi termoforming orodja. Danes smo v evropskem merilu ena veČjili orodjarn. Koneenlraeija večjih podjetij z recimo 11)00 za-poslenmiije namreč v orodjarskem poslu zelo rizična, Scvedii pogledujemo tudi na drugii podrtija, a telinologije izdelave .sc hitro spreminjajo In dopolnjujejo. Zato poskui^amo sledili vsem novim trendom in tehnologijam na področju izdelave orodij in pravočasno reagirali na novo i/zive." Kûko ta razyoj vf^ira na razjner-je med .•itrokovnimi in proizvod- nimi delavci? "Ce želimo polno i/k<îristiti sodoben CNCsiroj, zahteva laso-dobno programsko opremo in dobro aspost^bljene strokovnjake, ki pripravljen vse pcnrebnoza nemoteno delo stroja. V proizvodnji lahko en delavec sedaj obvladuje dva ali tri takšne stroje, če ima ustrezno pripritvljcne programe. ZaUî bo vedno bolj pristXno lo, da bo več ljudi delalo v pripravi in manj v proizvodnji. Vendar bo k: vedno t*»tal pomemben člen v proizvodnji prav onxljar, saj mi pravimo, da daje dušo vsakemu novemu orodju prav orodjar. " Da so dohro podjetje so uspeli potrdili tudi s certifikati kakovosti. nekaj lel imajo tSO 9fll)l, ki ga bodov tem mesecu ptKma. Jnlrl proslava in /al)a\a Jutri, v[X'tck, junija, ko bo minilo 113 let in I me.sec od ustanrmalncm delu na pikniku, kamor so pcwabili ludi ptxslovnc partnerje. Ze v soboio jih čaka dek>^'nidan,S4ij imajo Irenul-no toliko delil, dii nimajo časit piičivati. Projektna skupina za izvedbo projekta "Ravnanje z odpadki" MO Velenje predstavlja Odpadki in nfiliov vpliv na okolje Dejstvo je, da so odpadki eden največjih okolj.skih problemov. Okolje obremenj ujejo in nanj vplivajo na več načijiov. Vrsta vplivov na t^kolje in nji-hnlj ali tnanj urejena«<1 lajšalíšča. Odlaganje je tudi edina oblika končne oskrbe o/irom;! odstranjevanja mešanih od-piidkov i/ naselij, ki usihajo po ločenem /hininju. Tako so osnovni pr(4)le-mi v zvez.i z (KJsiranjevanjeni mlpad-k<»v ve/iini na )*eolt>sko. vmlovarslve-nu in ekološko neustrezne lokacije in tehnologije. Odpadke pri nas odlagamo na nadzemna «Klla^ališča, saj /iikonodaja ne dopušča odlagarvja v podzemne prostore, na primer v opuščene jamske prostore. V Sloveniji je evidentiranih 5] aktivnih odla^lišč nenevarnih od- padkov, (kI teh je le H taksnih, ki so /grajena in obratujejo v skladu / vse« mi zakonodajnimi določili. Po letu 2(H>K naj hi ot>r<)tovalo še 17 cxllaua-lišč. D» zapiranja odla^jahšč ho v večini primerov prišlo zařadí z^tpol-nit^'e 1(oma ne dopuščajo širjen^fa iHlIagaliŠč. Itidi ko nafdenio pnKStor. kije z ideološkega, hidrološkega in ekološkega vidika ustrezen z^ «xllaptive.. se moramo zavedati, da ho ta prostor« če ga namenimo m cHlla^aitje «nlpadkov, vedno izuuhil določene |M>tenciale. d» ho /odia^anjent vi iz nevarnih odpadkov v tla lahko pride zaradi izickanja snljevarsivenega vidika neoporečna. Ravnanje /(idpad ki je torej zahtevna dejavnost, ki m(»ni temeljiti mi strokovnih osnovah. Le tako lahko d«»-seiemo, da odstranjevanje in transport odpsidkov ter končno nivnar^e i r\itmi ne šk<»dujeJo okolju In ljudem. IlrŽiiva Slovenija prioiitetno ureja tudi problematiko v.scm jasno, da v primeru ustanovitve nove lirme nimajo možnasti za preživetje. Poleg lega .se delavke v nobenem primeru niso pripravljene odreči ixlpra-vninl, ki jim po zakonu o delovnih razmerjih pripada. So pa pripravljene razmislili o ustanovitvi nove rirme pod pogoji, da jim v sedanji preneha delovn(j razmerje iz poslovnih razlogov ter da sc jim izplačajo txlpravnine, zaščitene kategorije pa v skladu z zakonom o del<7vnih razmerjih rešuje Iskra Feriti. Vodstvo lirme jim je za izplačilo odpravnin ponudilo namesto 40 komaj 15 milijonov tolarjev. »Cc bi prišlo do dogovora, so na^ zahteve naslednje: o opremi obrata na Ljubnem samostojno (ídloča nova firma, dogovoriti .seje treba o konkurenčni klavzuli In kupcih. Prav tako se je treba vnaprej dogovorili, kaj od opreme bo ostalo in kaj namerava Iskra odpeljati. Cc hočemo obdržali zaposlene z vsemi dodatki, je neto urna postavka za delo 6evrov, tolikšen je trenutno strošek dela. Če bi bila urna postavka 3,50 evra, bi z zmanj.^no režijo in s 50 zaptïslenimi delali 4 do 5 milijonov tolarjev izgube na mc.sec.« Kot je k: po vedal, so za doseganje pozitivnih rezultatov odgovorni tudi v Ljubljani, kjer ovsem odločajo, kjer imajo kc^mercialo in skrbijo za delo. Na Ljui^nem se držijo rokov, dasegajo zj^htevano kakoviist, delajo pa z izgubo ludizato, ker je preccj ljudi v Ljubljani vezanih na njihov prt^gram. Zaposleni na Ljubnem se zavedajo, da sc pri prenehanju delovnega razmerja lahko obrišejo pod n;wom glede odpravnin, kajti program navi-tili komponent je še živ in to delo še najprej potrebno. Očitno bi ga nekdo rad na hitro prestavil v Ljubljano, kjer menda načrtujejo ustanovitev proizvodnje za del novih navitih komponent »Argument, da .smo predragi, jc sporen. Strošek dela je v Ljubljani vsaj enako visok, če ne Se višji ko\ na Ljubnem.« Na vprašanje, kje je pri vsej stvari sindikat, pa je Kokol odgovoril: »Ta kaj dosti ne more pomagati. Pravice lastnika so po zakonu praktično neomejene.« Kaj želijo laslniki Kot je še dejal, za nastali položaj pravzaprav ne krivijo lastnika, ampak vodstvo podjetja, ki ni spev sobnt> primerno odgcwarjati na spremenjene razmere na Irgu. Županja občine Ljubno Ank-i Rakun je položaj v obratu Iskra Feriti označila za pravo katastrofo in to ne glede, kaj se bo v njem dogajalo do septembra. Izguba 50 delovnih mesi na Ljubnem je, po njenem mnenju, enaka izgubi .^0 tisoč delovnih mest v državi. Tak.šen socialni pretres bi v marsikaterem okolju ljudi spravil na ulice, na Ljubnem pa ... UTp goČ, iz izkušenj plazu Loga pod Mangrlomvemo, daje. 'I\jdi takrat je stroka trdila drugače. In v teh primerih moramo vedeti, kak(3 se obnašati, da bomo va-rovah in rešili življenja ljudi, nato )ia tudi njihovo premoženje.« Predvidevajo torej, da bo drsenje plazu večje, pri čemer pa ZJia-jo dnevni premiki doseči ludi do 30 centimctrw. Če se bo phiz gibal s hitrostjo 3{) centimetrov na dan, bo dosegel prve domačije kovne raziskave o širjenju oziroma gibanju plazu tri stopnje. Pri dnevnem plazenju gmote z različno hitrostjo (1. stopnja) bo plaz ogrozil tri družine (9 ljudi), nekaj živine in 9 zidanih objektov. Pri povečanem gil'^anju plazu ( II. stopnja) bo neposredno ogroženih 7 domačij (31 ljudi), nekaj živine in 19 zidanih (Objektov, ogrožen pa bo tudi vodovodni sistem z zbiralnikom pitne vode za Solčavo in krajevna cesta. Pri drsenju večje količine materiala ob izdatnejšem deževju v daljšem časčanov. Kolje povedal Damjan .levšnlk z območne enote, je to že njihova četria gozdna pot, naslajala je tri leta, z njo pa so lepo povezali naravne dano.sti in kulturno zgodovin.ske znamenitosti tega okolja. Označil j(î je kot projekt, ki zaradi možnosti, ki jih nudi, ne bo nikoli zaključen projekt. Prireditev .so popestrili učenci nazarske glasbene šole 1er osnovne šole Luče. mtp Pot Je otvoril župan Ivan Purnat 5. junija 2003 «ffiČAS NASI KRAJI IN LJUDJE Konovo vse bolj mlado in močno povexano V KS Konovo slavijo 3()-lclniC() delovanja - Po dožovno /a/narnovanem 8. kuli urnem dnevu v ScMiibricu ra/inišljajo o iiovili |)ri(l(>l)ilvah. ki jili i)o - lako jim je ol)ljut)ljeno - v treli letiii veliko TriUťsel Ici ni malo, spíoh će na to obdobje pogicdamo v luCi razvííja nekega kraja. Na Ko novem se je v lem času marsikaj spremenilo. In vsa leta je pri rH/voju kraja sodeloval tudi sedanji dolgoletni predsednik svela KS Konovo Karli Stropnik, /aio nas je najprej zanimalo, kako vidi lo obdobje naš sogovornik. mesecu aprilu 1973 seje pri lakraini d>cinskj konfcrcn-ei SZDL imenoval txibor, ki je začelz delom pri reorganizaciji mestnih in primestnih KS. 'Ik-krat sem bil imenovan za predsednika iniciativnega odbora za asfanovilev na^ K.S. Vsa leta sem scîdc [oval v svet u KS, le dve leti vmes nc. Tako sem bil predsednik gradbenega odbora za izgradnjo doma krajanov, íelelonije, KRS-a, zadnjih 12 Ici pa sem predsednik svela KS Konovo." So v tam ItUa, ki iZMO' pajo, in tako imenovana **rnri' ''Zdi se ml, da ''mrtvih" lel na Konovem ni bilo. Vseskozi smo živeli v lekmi s Časom, bileli smo z delom, organizirali .samoprispevke, gradili in Ae marsikaj. Zato smo tudi dosegli lak komunalni standard, kol ga imamo danes. Lela 1974 smo /gradili vse večje lokalne cesie, potem smo uredili kanalizacijske in vodwodne sisteme. Sedaj smo že pred icm, da začnemo z obnovami. NaSa zadnja večja akcija je bila iz^adnja kanalizacije, vodovoda in plinovoda v Šembric." Kako hi opisali sviy kraj in tiv» ljenje v njem (lanex? ''Kraj živi zelo razgibano. In prav je tako. Zgovoren je podatek, da je bil naš dom krajanov lani zaseden 2H() krai. V njem pripravljamo Sievilne prireditve, ki nas združujejo, v njem deluje kup druSlev in organizacij- Prebivalcev je ire-nulnol48i). Ko smo bili pred meseccm in pol kulturniki obiskali župnika Dorija PeČovni-ka v Berlinu, nas je veleptvla-nica Slovenije vprai^ala, če sem se mogoče zmolil, ko sem povedal. koliko nas je, pripravili pa smo lep dveurni program. Prepričana je bila, da nas jc vsaj 14 tisoč." Kraj se r zadnjih letih pomla-juje^ tudi na račun novofirailenj na Stlu, iger naj hi v přihodíme zraslo novo na^setje /íí.v in manjših hlokov. Dobili ste tudi največji nakupovalni center v mestu. Kako vse to vpliva na načrte v kraju? "Z Iniersparom d<5brost)dclu-jemo, ob letošnjem prazniku smo odprli tudi igrišče m Selu, ki smo ga uredili z njihovo finančno pomočjo. Obisk na otvoritvi je bil velik. Tudi loje prineslo nekaj življenja v kraj, vendar so se pojavili tudi problemi. (îovorim seveda o dotrajani cesti na Selo, ki vodi do na-kupcA'alnega centra. Sedaj ima- Dež in toča v Semhricu V nedeljo so ob prazniku KS konovo pripravili že H. Kul-turno-likovni dan v Šembricu. Šaleški likovniki, bilo jih je 27, in 11 otrok iz kraja, so začeli risali že dopoldne, ob 14. un pase je začel kullumi program, lakoj po nastopu malčkcTv iz vrtca čebelica je nebo znorelo, V sekundi je začel<5 vlivali kot iz Škafa, vme.s je prineslo cclo ločo. Lep sejem domačih obrti in razstava likovnih del olr<îkso žakftlno opazoriíče nekdanjega .va-hona. fmate kaj moči, da se h>nčno odstrani, ali ne? "Ker se je v nočnih urah na lem pivčasu svoje mladosti. Kljub temu pa ob sprejemu osebnega pisma tudi mi, mladi, doživljamo toplino čustev, kot so veselje, sreča, zaupanje, upanje, pozornost... Prevzemajo nas pozitivna čustva, ki jih s[)()sla\ljal('iiekíikí l^rez zapletov in bre? odpora i>bOaniTV, / uvedbo mi>drih con i^clijis v Musini občini Velenje urediú mi-rujoét promel vcenlralnih predelih mesia in ljudem povećali do-siopnosi dojavnih in drugih slo-niev. Najmanj pol leia po uvedbi bodo dogajanje v modrih conah budno spremljali in iigoiav-Ijali, ali so'/adeli bislvo. Ce se bodo pokazale pomanjkljivasii jih bodo sproti odpravljali. »Zavedamo se, da uvedbH modrih con ne bo resila vseh problemov, ki se pojavljajo ob vse veijem prometu. Slej ko prej se bo moralo mesto odloČili, da iz njega izloči vsaj nekaj prometa, lahko / uvedbo bolj fleksibilnega javnega pr(5meJa, s popularizacijo kolesarjenja in peSačenja .,. ( e se bomo želeli trajnostno razvijali, kol pravi listina evropskih mesi, sprejeta leta 1994, bo irebn na lem področju narediti &e veliko. Uvajanje modrih con je le k^)rak,« pravi Marija lekavee, ki je so-dekwala pri pripravi projekta. Kaj s<> modre ťćje modrih con bo omejeno s .Walesko, Kidričevo, TomSičevo in Jenktwcj cesto, reko Pakt^ in Rudiirsko cesto. Dm iz Vt>dni-kove, na Trgu mladosti in delu parkirišč pred glaslieno šolo. Slanovalci / al)oiniinjespre-mcmbe. Tisů. ki živijo v območju modrih con, bodo dobili za parkiranje abonmaje (plastično kartico, ki jo bodo nalepili na vetrobransko steklo). Vsako gospodinjstvo v več stanovanjski hiši bo dobilo enega. Abonmaje bodo podeljevali za vsako koledarsko let«) pna D, severno od Pake do Ibmiičeve, pa je drugačna. »V parkiri^a stanovanjskih blokov, stolpičev ob Tomšičevi ccsli. ne bomo posegali, ker so ta parki-rl^a za modre cone neprimerna. Mestna občina namerava prihodnje leto v lej coni razširili parkirii^e na Trg mladosti, s čimer bi pridobili dodatnih 70 parki ri.^.« V coni B, kjer je zarisanih 264 parkirišč, bo podeljenih samo ab*)nmajev. »Tukaj je v moro cono vključen samo en sta-novanj.ski blok, tisti, kjer je zavod zii urbanizem. Kopabt)div grajeno ludi parkirišče na Trgu mladosti, bo razmerje med abonmaji in prostimi parkiri^i v coni B 5e ugodnejše. Z abonmaji bo zasedenih samo 10 odstotkov parkirišč«. (leiiik v modri 11 conah Pnrkiraiije v modrih conah bo treba plačevati ob delavnikih, med 6, in 16. uro, na parkirišču za velenjsko tržnico pa tudi ob sv^botah med 7. in 12. uro, lo so teijali stanovalci Cankarjeve, ker je tam pritisk na parkirišče izredno veiik. »V projektni skupini smo se opravili veliko stvi\ri) vas bo par-kinmje sUilo tolarjev, do dveh ur lOt), do dveh do treh ur 2f)0 lolatjev već kot 5 ur pa .^1^0 tolarjev. < ena letnega abonma- odločili, da bi bile cene parkira- ja za go.spodinjsfvo bo kot smo nja vmcxJrih conah nizke in spre- '/.c omenili 4.000 tolarjev, za jemljive,« pravi lekavčcva. Do podjetja, ki imajo sede? na ob- ene ure (v tem Času jc mogoče mt^ju modrih con in so solast- niki parkirišč, pa S.OOO tolarjev. /;i ločeno pa lx> meMmi obćina prevzela »odgovornost« da bo parkirne površine vzdrževala, »Tisti, ki imajo već avtomobilov, bodo laliko kupili letno karto. la strošek pa bo 48.00(.i Icl-no ali 4.00Í) na me.see.« f^jtíM PEMNSÎK© ME Partizanska 1, Velenje, TejU 1 Delovni cas^ vsal{ dan od do 23. ure"^ Dostava tirane tudi na dom VABIMO VAS Z NOVO, OKUSNO PONUDBO: - raca na Kanduški način - govedina v iiudlčevi omaki - piiani piščanec • svinjsko meso s petimi okusi - svinjina po Šangiiajsko... Pred zdravstvenim domom Je dopoidne nemogoče parkirati (foto: vos). Igri«^ letni v,rt| Ulitih vabljeirH- 5. junija 2003 «ffiČAS VI PIŠETE Mbdi dopisniki poroč-oj o Regijsko planinsko orientacijsko tekmovanje Bilo je mrzlo, obiacno sobolno julro, 28. aprila 2()03. Zbrali smo sc prod RdeOo dvowno. vstopili v siar avtobus in se odpeljali v /avcd-nje nad Šoštanjem. V slikoviti razloženi vasici jc bil siarl zadnjega rc-gijslcega planinskega orientacijskega tekmovanja. Polni pričakovanj smo se pripravljali na p<^dhod do Slemena, kjer je bil ellj tekmovanja. Ekipo B smo sestavljali: Milia llraslcl, Vasja Mi-bajkwié, Žiga Tratenšck. Ana Špes in Miha Cepin. Start! Deževje, megla. hlad. Prvo. drugo, i ret jo in ietrto kontrolno toCkc^ smo liliro naSII. Veseli jnu.spehai^eljm,smoi>ll iskat peto točko, Slaba vidijiw^su dež nas spremlja celo pi'jU mokri smo, zebe nas. Pele konirt>lne locke ne najdemo. Organizatorji so nam pt^nudill prevoz do cilja. Vsi člani ekipe smo se dogiivorlli. da bomo vTrtrajali in nadaljevali pol. \blja in trud sla se nam obrestt>vala. Ki:)nirolno ioiko smo naSII in pohiteli cb cilja. Na razglasitvi smo izvedeli, da smo v skupnem se.^levku iitirih c^rlen-lacijskih ttíkmífvanj dosegi! 2. mesto, Uvrstili smo se na državno, Sltî-vensko planinsko orientacijsko tekmovanje, ki je p.Hekalo na Nanosu pri Vipavi. ■ Miha Cepin, 7.razred OŠ Gorica Veienfe Kc)smo končno prisojj I hali Iz dežja na suho,v Andrejev dom na Slemenu, smo bili srečni- Se bcjlj srečni smo bili, ko .smo Izvedeli, da smo prvi. Najbt^ijpa nas je razveselila novica, da smo iudivskupnemseí»tev-kil pr\'i. Naj vam olajšam ugibanje. To so regijska orientacijska lckmt>vanja, k: so organi7jrana trikrat v Šolskem letu. V skupnem seštevku sta prvi dve ekipi uvriCenl na SPOT - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje. Letos gaje organiziralo PD Vipava, na Nanosu. Ekipo A smo sestavljali: Matija Mevc, (Vid O.slerc), InesCiuberinćić. Nikola Dominković. Špeia (.'viki. Tllen Cravran. Izpred Rdeče dvorane smo krenili že ob 6.ÍX1 uri. Kt*» smo sc z avtobusom bllS'ali startu. st> se v nafc glave naseljevale misli: ul\ na regijskem tekmovanju skoraj ni bik) konkurence, tukaj pa../lale kratka planota je parava pustinja. Sama trava Ingo/d.Nitl kmetij ni. Zaraščeni kolovozi, apnenčaste skale štrlijo iz irave, zahteven corientacijski pohod za nas, ki pokrajine ne poznamo. Vendar nI bilo tako hudo. Na »živih« kontrolnih točkah .so bila vpra.4anja iz prve pomoći, o planinskih rožah, orientaciji. JĆal se nis-n\o dobro orientirali v naravi, ker je na Nanasu enolična pokrajina. Proga je bila dolga, a smo jo premagali in uspe.ino zaključili SPOT. Utrujeni smo ob 21.30 url prispeli v domači kraj zeno izkušnjo bt>-gatejši. ■ Speta Cvikt, 5, razred Oš Gorica Veienje Pismo iz Kalifornije Pisali smo /e, da jc velenjski Trio Moj dom pred mesecem dni obiskal slovenske rojake v Kalif<3rnijl. Ob tej priiikisoi'>biskali tudi Osnovno 5olo v mestu Laguna Niguel. ki ima 65.000 prebivalcev. Tam so predstavili slovenske pesmi In plese, stare cilre, slovenske običaje na (iasparijevlh razglednicah In zbirko prvih beril ter predvajali diapozlt-ve Iz Slovenije. Kristina Sasterje vodila učno uro, Tanja Meža pa ;e demonstrirala naše plese. Prav lopa jim je bilo najbolj všeč, namreč, kako mi pleíemo. Dobesedno vzklikali so, ko so na platnu zagledali slovcasko pokrajino in domačije pod snegom. 7a citre nikakor nist") mogli doumeli, dasosiare preko sto let. petje pa jih je tako ganilo, da je eden izmed njih zapisal, da zveni tako kot v risankah... Učiteljica Melinda Montgomery je te dnt Triu poslala pismeno zahvalo za učno uro o Sloveniji in priložila 14 pisem z ilustracijami, ki so jih izdelali učenci le šole. Ena izmed njih, 9-ietna Sarah, je zapi.sala: Dragi slovenski prijatelji! llvala, da sle pri.^II. Rada imam petje in ples. Rada imam tudi In-slrumeni, ki ste ga prinesli sseboj. Prav tako sem rada gledala slike Izvale dežele.'Ibda ples je bil čezv^e. Petje je bilo čudovito. Hvala, daste prišli. ResnlČnc^sem uživala. Hvala) Z ljubeznijo. Si/mli April. M ^ XURJL .^jjMzmOf Q/nay ÚtC ^jWVbjMOJt^ ifo^ / J ^ 45-letnica male mature Velenje - Ponovno smo sc srečali soi^olkc in soioici, ki smo leta 19.^8 končali osnovno Šolo oz. takrauio nižjo ^^mnazijo v Velenja Na tem srečanju smo obeležili sc po.scbcn jubilej, - vsi bomo lotos na grbo naložili žc Sesti križ, kar pa tudi ni mačji kalcij. Posebej i^c, čc pomislimo na ti,sle na^e so^oikc in sošolce, ki so na žalost že preminuli. na njih smo se spomnili s Šopkom nageljnov in jim prii^gali svečo. Kar enajst jih žc ni več med nami. Veseli smo bili, ker sla sc na-^emu vabilu odzvala tudi dva na5a učitelja, g. Klančnik in g. Včajnšek. Oba tako dohro Izgledata, kol da sla nasa gene racij a. Po fotografiranju pred domom kulture ,smo nadaljevali druženje v Klubu, kjer smo obujali spomine in v dobrem razpoloženju pričakali jutro. Ob sUwesu smo si obljubili, da se ponovno snidemo ob nali petdesetletnici. /S., foto P. Marlnšek Srečanje starejših krajanov Šentilj - Letošnje srečanje krajanov Šentilja, ki so žc dopolnili .sedemdeset lel, jc potekalo v prisrčnem vzdušju. V imenu organizatorja, KC) Rdečega križa Šentilj, jih jc pozdravila prizadevna predsednica Helena Petek, kulturni del pro-grama pa je izvedel pevski 2bor pod vodstvom Anile F^čnik. V krajevni skupnosti Šentilj je trenutno fiO kra- jank in krajanov, ki so starejši od 70 let. Letos je bila na .srečanju najstarejša krajanka Nežka Cre-mo/nik. ki ima nekaj več kot devet kriicv, najstarejši prisoten krajan pa je bil .|o?.e Kopitar, .star 78 let. Marsikiij so si imeli za povedati, zalo so si ob koncu srečanja obljubili, da se čez leto dni spel dobijo. Jože Handoif Kdai - kie - Icaj Čelrtck. 5, jimija 13.00 Inštitul 23 ekološke raziskave ERICoVelenle Otvoritev slikarske razstave mag. Ivana Kotar|a 16.0Q Dom kuRure Šoštanj Zakljiična prireditev m podelitev Ostri kov {predšolska bralna značka) ifl.OO dvorana krajevne skupnosti Konovo Plesni večer Plesno rekreacijskega studia Kaly 18.30 DomkutturelmartnoobPaki Zaključna prireditev In podelitev Ostrikov {predsolska bralna značka) Planinsko društvo Vrenje - PS Univeaa za lil. življenjsko obdol^e Velenje Izlet at Matajur. informacije: 03/58711 34 jjinlja 12.00 razstavišče Gorenje odprtje razstave slik akad. sl^karfa Štefana Marti a ka DIsco na rolerjih 19.00 DomkuŘure Velenje Prireditev plesne sole Spin Sobota, 7. junija 09.00- 12 00 Trgovina Era Neika Erin veseli dan in srečanje harmonikarjev 10 00 Osnovna šola Šalek košarkarska tekma KK Era Velenje fn KK Nazarje 18.00 Osnovna Icla Šalek košarkarska tekma KK Era Veienje inKK PrebokI 17.00 Spoflno igrilče pri gojišču Pod Klancem v favnah pri Šoštanju Srečanje krvodajalcev Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj In Občine Šmartno ob Pakl 17.00 - 22 00 Velenjsko kotalkallšce OIsce na rolerjih. 1'onedcljťk. 9. junija od 08 00 Strelišče strelske družine Mfoi Tekmovanje v sireljanju z zracr^o pusko TIC. (>:acasno) v drugiii proslorih Hkrati vam sporočamo, da se bo Turistićno-inioftnacijskl In promoci-jski center Mestne občine Velenje zaradi prenove Rdeče dvorane začasno preselil v nekdanje pros-lore doma obrambe na Kopališki ulici 3 v Velenju. Osnovno inîomia-cíjsko dejavnost pa bomo v času obnove dvorane izvaj^i na parkirišču pred Rdečo dvorano, Za več informacij lahko pokličete MO Velenje-TIC {03-897-64.66). Ej ti naš Rudar Monda jc vsega koncc. Tako pravijo. VCasijpl.^ili. t<ílcvi2ij(, po radiu ... v Velenju, v lokalih, v službah,doma... innacesli... na vsaki cesil malo dru^aCv -. - Rdeia nit vseh ich pogovorov pa je Rudar. Naâ, velenjski Rudar... Rudar. ki smo ga in ga ie Imamo nekateri radi! Nekateri zelo dolgo. In nekateri /.elo radi... BIH so časi. pa Se ni lako zelo dolgo nazaj, ko smo bilj strašno na na< Rudar- Bili so iasi. ko smo Rudarske lampice v navijaški skupini Velenj.skih knapo\' pred skorajda vsako tekmo po iravnikih iskale šliriperesne deteljice in srčno upale, da 1>I ta sim-Ix^lsrcCc princselsrečo ludi našim laniom. Da bodo zmagovali. In Rudarje resnično zmagoval! Tudi zgubljal, pa kaj zato! Verjeli smo van j. zaslužili... In ne kažite s prstom nanje, da so oni krivi... njihovi porazi so predvsem va,4i... in morali jih bixsie sprejeli! 'Iak()k bnosli pa vse od zaCelkov delovanja kalijo pod laklirko priznane zborovodklnje Danice Pirecnik. V njem v povprečju prepeva i>d 4(1 do 45 pevcev in pevk. Kol pravijo, je njihova želja udejanjili dolgoletno zborovsko tradicijo ŠaleSke doline na visoki umel-nL^ki ravni. »Vse bliže smo temu cilju,« je povedala Danica PireČnik in nadaljevala: »/l^or dobiva akademsko zasnovo. Oblikujejo jo pevci in pevke, ki prepevajo v njem vse od ustanovitve dalje. To zdravo jedro je pomembno, /bor pridobiva tudi akademsko zvoko-vno podobo. Delovanje v njem ni enosiavno. Vuje zahtevajo zrelega povca, ki jc pripravljen i^rtvovali prosUČas /a zahtevno in naporno delo.« Doslej se je sestav uspešno predstavil na mnogih koncertih poSUweniji ter že na svojih prvih zborovskih tekmovanjih pciiiel odlične re/ullate. Tako je • na primer - na lekmwanju v italijanskem (/radežu lani prejel zlato plakeio v obeh kategorijah, kjer je nastopal. Razglasili so ga za najboljšo komorno zasedbo, dirigentke^ pa za najbt>lj§(i zborovodkinjo- V minuli sezoni so pevci in pevke med drugim zapeli na božiCno-novoletnem koncertu pred domačim občin- komisija nagradila z Zlato plaketo mesta Maribor. Pusebej pa so pevci ponosni n»i to, da je v zgodovini lega pre.siiřnega državnega tekmovanja uspelo osvm, priložiti pa morajo Se kratko K>igrafi-jo in naslov ter telefon. Pred 5. srečanjem seniorskih piscev bodo pripravili pet medobčmoćnih srečanj, nam najbližjega v Celju. Izbrane avtorje pa bodo novembra povabili na dvodnevno Ilier-arno kolonijo piscev začetnikov v tzolo. ■ bš Igra v steklu Matijaža Gostenčiiika Slovenj Gradec-Do 15. junija je v galeriji dr. Šumela Strnada v îjploSni bolnišnici Slovenj Gradec na ogled razstava del Maiijaža Go.siečnika, mojstra domače in umetne ki sc ukvarja z redko umetnostjo. Na razstavi z naslovom "Igra v steklu" so na ogled dela s področja zalaljevanja - fuzije slekla. Cj(»tečnik je sicer domačin, v Ozki ulici v Slovenj (xradcu ima tudi svoj atelje. Njegovi unikatni izdelki iz taljenega stekla so vsi ročno oblikovani, naslajajo pa kot igra med mojsirom in zanimivo lehnolo^Jo, ki mu omogoča izdelavo po njegovih zamislih i nt ud i zamislih njegovih strank. ■ bs Ttl^vlsor SomsHng cw:9vss •ekron 70 crfi, 100 Hz -hifi st«reozvok • 2k "scarť priključek Televizor Doewoo K14 v T Digitolno kamera JVC GfiUVl 145 - ekran 37 cm -TOPteletekst • AV vhodi spredaj, "ficcrt' priključki samo 29.990.- VgradnI pomivalni etroj AUG 95S ND • do 12 pogfinjkov. 5 programov • Multizone 9l$t«m pomivanjo • moŽnostzamika laČetka pomivanjo kondeozocijeki na^in jj$enjg • učinek pomrvonja: A, energijski razred: & • širine 60 cm s črno čelno ploIČo I KombinIronI hlodlink Bosch • prostornina hbdilniko/zomrz.: 237/961 • 2 kompresorjo^ antibakterijsko prereka • ovtomotsko odtoljevonje, prestavljiva vrata '4 steklene police, 3 predeli • gtosnost 42 d8. energijski rozred B 103.990.- Sofen d.o.o,« Smortinrtâ 152« Ljubljana, Ponudba volja do razprodaj« zolog. Tiskaf^ke nopolio niso izključeno. 5. junija 2003 «ffiČAS 107,8 MHz 11 iÁPUSiaiHCŘS0PisiiiM0m*musKi lil asopiSMi MOZAIK Pod poielje se, seveda, razumejo poćhnicc. Nanje pa soje Irebii pripraviti, da hodn lahkiî k>Na (ioli-ci« in.še nekaterili dru^h zna-niii skladb.Vse avtorske skladbe sta napisala vodja ansam- gimi leti prepevala Danica Fi-lipič, zdaj pa jo je slišati v izvedbi Maleje Horvat Zver. Slovensko besedilo zanjo je napisal Ivan Sivcc. Znan belokranjski godec Toni Verderber s člani svojega ansambla nazdravlja izidu Scste zgoščenke in dese le kasete s kratkim, a pomenljivim domačim naslovom »Pisanice«. Za fotografijo na naslovnici albuma so naročili posebno izdelavo te belokranjske zna-menilosii in po njej poimenovali tudi naslovno pcstm. Dodali so ji Še de-vel drugih nc5vih polk in valčktw, prav vse pa so iz dclavnice mojstra Ibnija Vcrderbcrja. Večino besedil jc prispeval rojakTo-ni Ga^pcric, po eno pa še Ivan Sivec in Ivan Mala-vaSič. S tradicionalno zasedbo ansambla, ki že sedemnajst let ostaja nespremenjena, lokrat sodelujejo nekalerizanimi-vi gostje. Mladi pevki Nalaga in Alenka Mihelič, Tonijev sin Domen Ver- derber, ki igra soIo kitaro, še ena mlada pevka Karin Kobe in v recitalu 7 glasbeno podlago ludi Toni GaSperič. V vseh skladbah pa ostajajo zvesti prepoznavnemu zvenu s tamburico in izvirno belokranjsko me I odi ko, ■ n Vs^o nedeljo ob 17.30nafíadíu Velenje in vsak četrtek v tedniku Naš čas. Tdkole sta glasovali v nedeljo, 01.1)6.201)3: 1.GAŠPERJI: Ko greš na svoje 2.P0GUM: Kdor pravi je Slovene 3.MIHELIČ: Na veselici 4.1G0R + 71: So ptičice zbrane 5.ATELŠEK: Muzikantarski salon Predlogi id nedeljo. 08.06.2003: 1 .ČUKI: Ta sosedov Francel] 2.G0TER; Ko naš Abraham slavi 3.MLAD1 DOLENJCI: Nocoj je drjga rekla mi 4.NAVIHANKE: Mora biti moj 5.VESELE ŠTAJERKE: LJubček moj. srček moj : PESEM TEDNA NA RADIU VELENJE % lâlor poteka vsako soboto otj 9.35 un. Zmagovalno skladbo pa lahko ^ slišite v programu Radia Velenje dvakrat dnevno: po poročilih ob 9.30 A in po poročilih ob 18.30. 1.ALEXAflOER-Take Me Tonight 2. SERTAB ERENER-Everyway That 1 Can 3. MODERN TALKtNG^TV Makes The Superstar L . Viii Grabner iraoner m m ^J V sobotnem izboru pesmi tedna je prvo mesto odnesel mladi nemški pevec Alexander Klaws, sicer zmagovalec velikega nemškega izbora mladih talentov Deutsdiiand sucht den Superstar. V maratonskem iz-tioruz velikim številom slave zeljnih mladih pevcev je na koncu največ glasov in najboljše ocene žirije pobral še ne dvajsetletni mladenič iz nemškega Sendenhorsta, ki s prvo uspešnico Take Me Tonight že osvaja simpatije poslušalcev liK^i izven meja Nemčije. Gorenje šampioni... RokoíiKalasi (lOríMijc bolj kol v skk^píiíh prvcnslvcnih bojih birsloli na llnalncín pokalíUMii lurriirju - Sr iríMjlr v letošnji K^krnovalni se/oni pi^emagali Prute - Najslajša ziiia^a {>1 i-íiesla pr\i naslov pokalnih prvakov - Najlepših darilo pretlsoveni sIoví^su. stane Vovk V pivcnslvu so bili rnkomclaSi (iorcnja Ic korak <îv^ rûiab. Priigrali sii siga ri^komcln'il Prul. predvsem ZiiKtdi pi'Cdn<îMi diSHiiću dvtv rjtic ill N^lonjíuni jío Šc ivi\j\ù povr-sli osvojili prav lakn izvršiiio irclje nîesiû. loda pred mi>>tvnin priiiodoiisli, ki jc s svojo igro luvdušiijc rokcv melnojavnosL je bilo šc ena priložnost. Odlični Vid Kavdćnikjc po osv\>jcncm ir^^ljcm n^c.slu v SK> venjgTiKlcu. dcj;«l: »/filmov Hnale pokjla. Tudi pt>kjl ni nedosegljiv. Prui^îanl ne hodo Imeli prcdnosll tlojTia^ie dviirane, kol na dveh prvenstvenih lekmali. Zalo bomo v psilioU>^kj pji:dni>řiti.« Pixlohn^î je mvnil ludi Ales Sirk. jiinuk povratne îckmc konćnice pivytisîva s Pre-vcniom. Tudl Giirazd Skiif je iit^j ubijal «jjiijfw i^'srambc na finalnem tur-nii^u. Uspeh so napiwedavall kape-uin Scbasljan S<>viř ... vsakdo, ki snio ga o Ion po sUwju v St^wenj Gradcu ^prawvali. Círebbihjl.écM pri len) navievanjup^viibiíi na njihiv vc zveste navjjaCc SaleSke gnif^ike, ki so v Slovenj (Jradexi In pred tem obakrai na Kodeljcvcni pregla«;îll vso linige. Večina jc bila prepriCana. da bodo njiluwi fantje priSli no presiol slovenskega po kalne fia tekmovanja. Pred prihodom v ïkolj o Loko je med navijanj padla ixlli>čiiev: Ce ho- daljskih le /ntagali. Pravici jc bilo z;ido5čeno. Ctlcdc na pripravljeniwi, na i/jemno iga>, bi bilo krivično, ćc bi Ivan Vajt.il s svojimi igrutei ostal brczllnaia in brez največjega pi>ka-la. Namesto îesulcic t minuije tekma H'iijala skoraj pi^lovic»">dljc. OoUwo so bili pv> takšni izčrpljivi maratonski igri najbolj zadovoljni Ljubljančani in tudi prcpriôimi» da bo utrujen iiuspn>inik zatije lahek zaio-gitj. Debelo so se ^usleli, VajdU>-vi fantje soziuwapuslili srce na parketu. VTiUar Škofje 25 po) finalni m obrambam proti Prevenlu denial se 18 preiti Pi-ulam. njegovi j^oigralci so izjemrn' igrali v iVuambi, v napadu pa neusmiljeno zadevali. Le slabih deselili minul na xaéelkuje biloprul-skih.vse druge v/n.uncnju mmenih. Koso jim ušli za devet zadelki'«v(lR : 9) so navijači na tribtmi že /ačeli slaviti in razlegala seje njilvua i^e-sem: Sampiimi. Šampioni — Podtîbno kol v,Slovenj (iratlcu. ko M si priigrali tretje mesto, so si tudi v Loki po zat.lnjem scnlnikovenî pi'^u skkíčilivobjem, naredili krog in se nato na parketu dolgo ve^^eli lepega pokala skupaj z v^emi. ki so prišli v nedeljo popoldne v Škofjo lj>ko ix Velenja, ňoStanja .... bilo jih je veliko, saj so i^eleli v živo doživeli najveći uspeh velenjskega nikomcta. Bravo, zlati fanijo. Ohljilim so i/polnili (ira§čaki&>ohljubo iz|x^lnil(. Do» ber kilometer pred Velenjem io iz-siiipili i/ avii^busa in nati^ piU natla-îjevali pe5Rdeče tivorane. Obljubo je izpolnil tudi Sofcr Eilo Ovćjak»^e greste vi pes. bom jaz peljal zavii->busnm z;\ vami zvralno,-je bil «•klk^čoTi, S petjem in ob zviv kih harmonike, veselem vzklikanju, tn')l>ljcnjuin ob spremljavi pol (epskega vozila so prišli pred Rdečo dvorano. Tam so sc začeli /hirati tudi tlrugifi ljubitelji ir>komela in vsi skupaj s<> nali> družnt> pnaikah drugi avtobus, iz katerega so izklopili igralci z zlatimi medaljami okri>g vratu, In pi^n^wikî se veselje, pelje, rajanje ... Dcjiili SO: Mag(xlek za vse - klub. VelenjČane... <• Gorazd Škof. vratar: »Lani sem bil ^ v drugi ligi, letos sem tu med y)atimi janti. Imamo tretje meMov prvenstvu tn tale lep pcM^al pred mano. Moja matnaje dobila skoraj řiv-ei ziotn ob spsremljanju naših tekem. Pi>kazali smo. da smo bojevit i. da imamo veliko srce in dobrega treneija.« Tudi trener Iviiu Vajdi je ime) podobno kot Plaia. Sova in drugi rosne oći: »D;uiesje za na'^ najlepši Ite-niilek. največji uspeh v dolgoletni zgodiwini kluba. Vse čestitke fantom za eelolelno garanje, njiluwo odrekanje, priziidcvnost na treningih; vse losem nam je danes boga- to poplačalo. Hvala mojim po-nKH/iîikom Plati, kondieijskemu Irenčinu Sianelu Skobemetu, dr. Poli-maeu,zlalim nakani našega M ileUi. tehničnemu Ciogiju. hvala A'estim navijačem, ki so nas v^c leto »nosili« in bodril i. Hvala vodstvu kluba, pi^krovitelju.livala Velenju.* I\a\dušeno |)i>/(lr;avin rokomet dsc RokometaiU: iovponedeljckpiv piîldne v srediScu mesta, na Titovem (rgii. navdušeno p<")/dravi I i ludi mnogi Velenjčani na sprejemu, ki si> ga zanje pripravili predstavniki Mestne občine in ?iportne /veze Velenje. Rokt'imctaŠem so za izjemen uspeh čestitali župan Srečko Meh, predvdîjik zve/e ,|ožc Kav-tičnlk in v imenu j^avncgo ptiknwi-telja (îorenj:i ,hm«z ŽIvko, sicer podpredsednik RK (îorcnje. Od zadcTvoljstvoje Žarel tudi predsednik RKciorcnje IYanePlaskan,k( se letih, v katerih seje v piw stem času raztiajal klubu, poslavlja s le dolžnosti, lepii popotnico pa za-{>uVa novemu predsedniku .Jan uzu Zivku. •-8 te genenieija, na katen> sino piv nosni, jo čutimo in podpiramo. Uspeha ne bi bilo, čc ne bi bilodcv bre orgajil?acitc. (k>brih sporuiih delavcev, vaše eneigijein sposobnosti, znanja, in spona^rjcv, vsem skupaj se zahvaljujem, da $e laliko tlanes z vami veselimo. Viste najboljši, zato vam 5e enkrat iskrena hvala. V Tt)komelu so bili pravi ljudje na pravem mestu, znaii so. verjeli .so.zjBiv gli. [h velja tudi za dolgoletnega predsednika Franca Plaskana. Najlepša poptHniea sportu, rokometu in vsem meiíčiínw je t4>.dasnuî pravkar začeli obnavljati Rdečo dvorano.« jc vzneseno gi'woril ž\ipaii. Srečko Meh je n^kometascm piv daril skulpturo domačega umetnika C>ia Valenčaka, ki predstavlja trdnjavis. katero z mislijo p^wku^S osvojiti »Vistejoosvojill Navrhu je drevo» življenje, in zagotovo so tudi danes, ko ste na vrhu. va^i eilji usmerjeni naprej, v nove uspehe.« Vse najlepše, najboljše je sijajnim rokomet a.šejii v inieim ?4-člonskcga kolektiva velenjske športne zvc/e zaželel tudi njen predsednik .h>Že KavtičJiik. T-Vložekvčli>vekaje največ in se dolgoletno obrestuje. Obrestovalo se jc. Po vasi zaslugi je tudi rokomet v Evropi, tako kolje v Evropi vas glaviii sponzor (iorenje, tako kot je v Ovrt>pi vVcIenje. Prepričan sem, da sc to drevo ne bo zamajalo. Ne more se. pt>rok za loje 5(1 let trdnega dela. na mwem v^xl-stvu paje. da bo takšne rezultate tudi oliriinilo.« I\ujlr|)se darilo ]>rrd-sednlkii /osvojenim pi'>kalo)ii soix>kome-lasl najlepše nagradili predsednika Franca Plaskana, ^ -Krono smo postavili včeraj v Sk(>lji Loki. lo je bila zame posebna mignida: to je pt>sebno zadiA'oIj-siv{\dase je tozgsKlilo sedaj, kopo 35. letih yaključujetn predseilnišk<^ diílžnt^l: kot lia je bilo to darilo na-n'ïieno.«« Franc Piitskan seje /^hvalili trenetjem. sirokovnetDuwxKtvu, vsem, ki st> vtkali s-voje delov ta uspeh. zaželel n^wemu predsetlnikti, da bo, kolje dejal, «lo ladjico, ta n>komet vozil uspesno naprej, k pi> dobnim sijajnim uspehom.« /late rokomctaSe ^^ z nastopom pozilra-vili tudi velenj.ski pevci, Irena Vrčkovnik, Robi (toier, Matjaž Ograjen ie k. Naj končam tale zapis o velikem uspehu velenjskih rokometašcv z besudanii igralca Uranka l'ainšeta: »Pred vami je najlepši ekipa, naj-b<'iliia.z najbi>ij5im srcem v državi, Evropi: to je ekipa, ki ima duh zrna-giwalca, igra, igra, ki satno igra ... yeU'nje,<(impionf... (iorvnjeJiimiph anf... N' renje. da (iorenješpihu'zno... oh. . iFolnrepnrtAž« na stnini 28.) ■ Finale: Ciorenje - Mobitel Pruleó72y:25(l6:8) Garvnje: Škof, Tamše 2, J. Do-beKck. Peterlin, Bedekovič 4. Kaviičnik5(l).MIakor2,CKlir,Siv Vič 7. Sirk 7, Gaj^k, L.Dobeli^ek 2, Stefan le. Skok. M. Priile: Podpcčan, Šimon, Natek t. Brumen.^ (I), Vučeč\'ič4 (2),a«ckovič I.Lubej l.ricko3,Si-moiuwič?, Zniič l,Matovič2. Airman 3. Kasielic 1. Lapajne. Polfinsiu: Cn"irenje - Prevent : 32(27:22.22:22. 12:7); M. Pnile - Celje PL 31 : 27 (Ift : 15) Za 3. mesio: Celje Pivovania Laško : Prevent 38:2.5(19: 12) Razmišljajo tudi o nastopu v najprestižnejši ligi I^)S()varicdi sîiio / Janiiein Živkoni, novim prcdsodnikoni RK (iorciîjo Oejan Tamše / novo sezono se bo v Rokometnem klubu (îtîrcnje marsikaj -^j^re-menilo. Pravzaprav se spremembe dogajajo že zdaj. saj so rokiv meiaJi skoraj presegli načrte. / eno nogo so tako a'koč bili v ligi prv:ikov. v rednem delu jim ni uspelo, toda sedaj, po od.stopu Prul se jim /nova olv:la nastop v najpresi ižnejíem evropskem piv kalu. Prižlo pa bo tudi do spremembe nu predsedniškem itolčkiK Frane Plaskan, dolgoletni predsednik in legenda velenjskega rokometa se je odli>Čil.da bo to mesto zapustil mlajšim, novim obraz*")m. Nwi predsed)iik je man-Jani/ivko. ie finančni direktor v Goretiju, ki je bil večji del mladosti aktivni smučar, tudi član mlajših reprezentanc, predvsem v hilrih disciplinah. Težka poškodba pri padcu pri smuku mu je onemogočila nadaljnje ukvarjanje s tem športom, zalo se je bolj posvetil Študiju in ga v Ameriki Uidiki^ičal. Sedaj je sv da vavjesažaj raia pol oh rptivnem di-lu v (ionnjii ponvs/a /lu-d špoiinejunknoiiarje? "Po pogovoru z dosedanjim predsednikom smo se kar hhro našli Najprej so bili zeU> nelbmial-ni pogovori.ogledal wm si nekaj tekem se delno navduiil. opazil sem prijetno vzdušje, kije v ekipi Cîorenja. Potem, ko mije sedanji predsednik nakazal, da se pi'>časi nnuierava umaknili iz rokometa, smo sc pričeli resneje pogovatjoti o nîc^em priluxlu v klub. Na Zi^čet-ku se jc bilo sevetla težk«^ kar tako íxíločiti za takšno funkcijo. Prvič že/ato, ker sam nisem bil toliko doma v rokometu. Danes je stvar seveda drugačna in moje /Jia- JaniZivko (foto: vos) nje 1er videnje o n'ikometu seveda tudi. Razlog, da sem se vendarle odloiil /a to mesto, jo tudi kasnejši pogovor s Franjem Bohincem, članonj uprave (îorenja. Prvič je bi) mnenja, da sem "šporl-nik" in kol drugo seveda to. da sem eden izjiicd prcťlstavnlkov glavnega sponzoija/' liodo va.ša skrfi zifolj finance aH ludi orf^mzđl Iniančnik v Gorenju to seveda dobro poznam. Kaj bistveno novega zame lu nebo. Vsekakor pa bom intenzivno si">delaval s trenersko stroko, poslusal trenerski katlerin strokovni ^tab o njihovih p<>trebah in željah, npr. kakšnega igralca bvimo kttpili, koga bornih zadržali ipd." Ai» ra\'no pri i^rakih ... I Jih' kù te fistalo. Vemo. da imamo nekaj izrazito obetavnih igralcev. V prvi vrsti moram omeniti Vida Kavtičnika. Luko in Jureta Do-beUka. ki so zagotovo gonilna sila od teh najmlajših. Nc smem pa pt>ziibili: ne morem reči starejših igralcev: nekoliko bolj Izku.^enih. kol so Ck'krazd Škot; Bi'ankc^ Bedekovič in Še kdo. K:\r .se tiče novincev. smo se res žc pogovaija-11 z nekaterimi, vendar o imenih kometu. Pričakujem, da Immo okrepili podporo generalnega sponzorja, kar se financ tiče dodali i^e već strateških sponzorjev, saj takšne pnede-Ijek znova zbrali na trenmgu, kar smo izkoristili za krajši pogovi>r s trenerjem Šostanjčanov Milošem Sahari i no m. kije spregovori) o minuli sezoni, misli pa so že usmerjene tudi v prihodnost. Cilj pred sezono je bil obstanek v ligi - na koncu pa ste osvojili celo txlličnj za SItwanonî drugo najboljšo obrambo. Obramba je stvar kolektiva. priiv kolektivno, trdi> delo pa je bila ena oťl usmeritev strokiw-nega v^xhlva. To nam je us|>elo in predvsem z obrambo smo se íxlle-pili od .spodnjega doma leslvice. Napail jebil nekoliko slabsi. vendar se v slovenskem prostoru z dobro obrambo da nadomestili nekaj slabši nap.id. Veseli fudi dejstvo, da so se v člam ki vkipi dokonáno uveljavili neka/cri mlajši domači igralci - predvjrcm Gorwk in Nnhanovic. Kako ocenju-jelc njun napredek/ Že pred se/ono smo vedeli, da želimo dati priložnoM tudi neka-teritn igralcem, ki prej niso bili nosilni igralci v klubu. Predvsem na igralnem ine stu centra smo dali v igrodva mlada 20-letna igralca. Na račun razvoja mladih igralcev pa je nekoliko trpelo delo in rezultat ekipe, vendar smo iz tega izplavali s pozitivno bilanc<.v So iie nihanja, vendar jc Že to veliko. da lahko imamo na Uo-ločenih pozicijah mlade domaČe igralce. Kako sicer poteka v kluhu delo z mladimi? /iU prihajajo še kakšni igralci, kijih Itomo lahko v prihodnji sezoni videli v članski ekipi? 5. junija 2Q03 SPORT IN REKREACIJA O združitvi Rudarja in Ere Maribor že krog pred 13 Iz NK Rudar in NK Smarino smo lorck opoldne dobili spodnjo sporočilo z izliodišči za |)ovozovanio obeh claiiskiti rnošU^v - VxJsJví NK Rudiu Vcictijc in NK Sniarlrn> iz Šniurtncga tib Pakl Ma skupaj z viîdiilvi obeh gcncruhïili spon/orjtfV Premogovnika Velcnji! d. Ù. in Ek ci. d. Velenje izot^liko valispnrii/um. ki vsebuje izhodišča za uresnićilcv iiiinierc o piwezova-nju obeh članskih ekip, NK Rudar in NKŠimrliiougalhvlj;Ua,da je z namenom /agolavljonja irdncjSih osnov flřlftvanja in ziigolnvlj.inja na^Îrtovaiîiiî leknuwalnih ozimma deliwnih ciljcv obeh dmstev v pri-hiKJnjih sca^nah potrebno racionalizirali pas.íwanje obeh. in sicer na naćin, da sc povežejo njuni infra-slrukuirni. kadrovski, finančni in drugi potenciali. Iz te ocene izliaja skupna namera, da se kot posledica lakc»začtianej»a piwezovaiija ob-likujeUi dve ćhmKki ekipi, od kale-rih bo inicla ena profesionalni druga pa amiiierskt slaius. Era d. d. bo u^lamwiieljiea mwc gosptxlarskcdnizi)e,v kalcribosia oba generalna «iponzoiia zdnjževa-la sredstva za delovanje profesicv nalne ekipe z inienc^ni NK Era - Rudar. 'la ekipa se bo v sezoni 2003,'20(14 prijavila zi nastop v 1. SNL Lako. da bo gospodarska družba licenco za lekmwanje prevzela od NK Era Smarino. O^ini-cil le ekipebovVilenjn. nasi opala pa bo i/menićno v Velenju in v Smarinem ob Paki. Nova gospod;irska dru^a bo v zameno 741 prenos licence NK Šmartno /agoiovfla. da sxJ NK Rudar Velenje ptev/ame licenco za naslopa-nje v 2. SNL in fiiianCno podprla njegovo dejavnosi. Lasu.ik te licence ne bo navii gosptxÍar\ka dr^ižba marveč NK Šmarino, ki se v sezoni 2iJ0?/2(K)4 prijavi za naslopanje v2. SNL, Domicil le ekipe bo v Smarinem Paki. kluba i;cl>ivia posebej dogovorila, k<^liko ickem bo drugo- ligaSkackipa igralav Smarinem ob Paki in koliko v Velenju. Oba kluba NK Rudar in NK Smarino bo-sla samostojno delovala naprej in zagi^lavljala delo mlajSih ekip. NK Rudar v naslednjih treh letih ne bo inîei svoje Članske ekipe, 2 organizacijo mlajSili selekcij pa bi> z;igo-tavljal piramido ekipi, ki bo nasti> palavl.SNL O lak^ncni prcdU^pi bovla najp prišlo do ptxlpisa knwnepogixllvtcrpripravc řn sprejema cwtalih izvedbenih pogodb in akUw. Z vsebino predloga smo seznanili ludi NZS in Združenje klu-bcw 1. SNL 1er zaprosili za stiglasje. ■ NK Rudar, predsednik: Herman ArliČ NK Šmartno, predsednik: Gv/đo Omtadič koncem prvak ijubljana poskrl)ela za neresnosi prvenstva v Soštanjčanl še vedno drugi Nogometni šošlanj^kega irel je ligama so v zadnjih ireh prvenstvih krogih osviijili lepih sedem ti>êk, V Bistrici so zmagali, zato je bilo priêakvwati, da bodo /anagali tudi doma. A so se proi i poprečni ekipi Smatja moralizxídovoljilí lesu^čko (1: 1). Znova .so v. učinkov i u^slj«) navdušili v Sladkem Vrhu proii Palomiv24. k rt"»?«, s katero so imeli do tedaj enako Število ločk. izid je bil 5:3 za Šo§la)ij in znova .so se vrmli nadiugomosto. korje Bistrica nepričakovani) doma izgubi(s s Kiizjakom iz Radelj (d : 2). V predzadnjem. 25. krogu, fio boštanjčani računali, da bodo doma premagali I ud i st->l idno mo.stvo Malecnika in seulrdiii na drugem mestu. Prvo je fx nekaj krogov oddano Pohorju, ki naj bisc znovavmilovdrugolt-go, iz katero je izpadlo lansko se-7ono. lo bo odvisno od icga,čebiv do na.Šli pokroviielji. Uxlavar^ivanci trenerja Ervina Pol-ovšaka so bil i spet natlvse neučin-kiwiti. najrew tudi nasprotnik in tekme seje konCala brez zadetkov (O : 0). Kljub spodrsljaju .^o SoStanjČani ostali na mestu, ki pa je ogroženo. Pred drugouvročeno Bistrico itnaj.i dve točki vci5. Ce želijo naslov podprvaka. v sobotnem zadnjem, 26. krogu, ne smejo izgubili v .Sr»JdiSču , ki je na Sesieni mcsiu. Bisiriea ho imeli v:«aj na papirju veliko lažje delo. Na wojem igrišču bo joslila žc davno odpisano MovI Oaudius i/. Rogatca, Niid/iljcvtinje s prejJ^nje si m ni... V klubu je ÏC (bilo) nekaj mladih, ki so bili dovolj perspektivni za vključevanja v člansko ekipi>, vendar nekateri pač nimajo dtjvolj rawiiih delívnil^ naviul. Delali je namreč pjv irebno vsak dan dve uri zvečer, včai; fh tudi kak^ni> uro dopoldan, vendar nekateri lega njbo bili pripravljeni. Škixla, saj hi imel t za imbo fa eno sezono izkušenj v prvnliga.^ki kt>nku-renci. Priložnosi pa .w imel i vsi. Seadaiija ekipa je k sreči se dovolj mlada, da bi laliko to vrzel zapolnila. V klubu dela nekaj na vzg»>ji mladih, vendar mora poslati lo delo konstanto, kar pa jc manj kalo v preteklosti. U[>ain. da bo sedaj bolje. V^e hize, da hoste tudi v prihfxinji .wzoni thiali na klopi Elcktrc. Kakšni .so razíofii zo to odločitev in ka/cina ht* tkipa ? Do podpisa pogodbe med mano in klubom« ni prišlo, upam. da bo v naslednjii tednih, kljub temu pa že kombiniramo za naslednjo sezono - kaj bi dodali, kaj bi ixlvzeii. Scin pa nekoliko skeptičen, ker naj h:sc. pti informacijah, kt jih imam. skrčil Že tako skromen proračun, zmanjkal pa naj bi se tudi igralski kader. Upam pa. da bomo s^ídcKv vali v?iaj še eno telo. Zaenkrat je še pruzgixlaj, da bi govoril o konkret)iih imenih. Bo pa kaj več Ziianega že v naslednjih lednih. "Soslanjčanibcxlo Ircninge nadaljevali dokonea junga, po mesecu dni zasluženega počilka pa se bo do znova zbrali 1. avgusta. Košarka - Icvson poraz V } ruxllko slirih U>čk- Zaradi studijskih obveznosti nekaterih igralcev so na tekmo osov>digraii4.kn^g: Swa-TOSl 2:), C^iKvh -^DHorenje 2 : J.Mazda AS Velenje-SrV^I 0. Min»^N(U-TES 113 :O.MeIavc-Gorenje Orodjarnah : O Po Četrtem krogu sovvinl^tvuekipc Mclavc. Sova, Mina NOl in pre-mogrwnik. ki wî îe brez pi »raza. V derbiju predzjidnjcga kri>i»a so nofioniclaM Maribora Pivovarne Laskov ljudskem vrtu i/)6. in 88.) dtK ?»egli dva /adclka in slavili z 2 : I, Z zmagi» proti neposrednemu tek* nieeu »ik & I že a Olimpijo. V ljub* Ijanije bilo 1 : 1, v CcUu 2:2. za* ratli /adetki vee v go&tvli pa so shi-vili Ljubljančani. Najhuj.^i poraz so v 32. krogu doživeli Velcnjčani. z O : 4 so izgubili v Ajdov?^ni. Ra/A>čarali so tudi Šmaiťaní. saj so pred doniaá> tribuno izgubili zCjoricozO: 1, Nogometaši Ljubljane pa sploli nis^i od-poitwali na tckmt> Koper, kerjim vcxlstvo kluba ni izplačak^ dogovorjenega dolga. Stem soskupiij.sKív rolanom poskrbeli» da jc letošnje prvenstvo mi^rda cclo neregularno, saj sodv^niači tekmo dobili brez boja z 3 : 0. Razočarala je tudi Olim-pija. kije igrala za Bežigradom z Dravogradom le 1 : I, prosta pa je bila Mura, Vijolice (ne)( veliio spomliidi Mariborske vijí)licc zacvctclc spomladi-Sman^kc vzadniih dveh krogih ovenclc - Ruclar oh zmagi potoni) ob jezeru polonij V zadnji prvenstveni krog v ligi Si.mobil je bil nezanimiv, tekma» mi 33, prveiiMVcnega kroga so v ligi Si.mobil so puuili zastor nad letošnjo tekmovalno sezono. Na- slov prvaka >«0 osvojili nogomciaii Maribora, ki so znova potrdili, da jc »vijolice« cvetijo pomladi. Ko so jih že vsi ;)dpisali v boju za naslov prvaka, so začeli nizali zmago za zmago in prehiieli do ledaj glavna kandidata ?a vrh CMC Publikum in M;ga Olimpijo. Na zelo dobro četno mesto so se uvrstili nogomctai^i Cre Smarino. To mesto jim je menda prinesli^ ludi posebno nigrado. Zanjo pa se lahko zahvalijo Muri in Gorici, ki sta premagali Primorje oziroma Koper ter jima s tem preprečili, da prehiliia Šmarčane na četrtem mestu. V nssproiju z mariborskimi vijolieair.l pa šmar^ke (osnovna barva dresov obeh moštev je vijoličasta) spomladi niso cveteli. Vsaj v zadnjih lokmah ne. V predzadnji tekmi so Šmarčani izgubili z Gorico [0 : Í). ki je bila tudi dolgo med kandidati z« izpad, v zadnjem krogu pa prvič tudi z Rudarjem (3:4) Vobeh mojitvihje manjkalo zaradi kartonov in ptiskoJb nekaj igralcev. pri Rudarju se jc najbolj rH>-znala odsotnost vratarja .lanka Šri-barja, ki je vlej sey,oni branilvze-lo dobro, pri gostih pa med drugim ni bilo ajihwcga najjboljSega igralca zadnjih tekem Jerneja Javorníka. /alostno slovo Gobtje so povedli že v 3. minuti, toda hitri zadetek ni zmedel domačih igralcev in sredi drugega polčasa sobili že povsem blizu zmagi obvi>dslvus3 ; 1. V dveh minutah sogoslje zabili dva gola in kazalo jo. da bodo »nidarji« spčcno (vseosiaie tekme so izgubili). Ne- kaj minul pred koncem tekme pa je kapetan Spa>ojevič s }8 pa p^v kalni. ^>bakrat 8 štrene rje tr Dragi im Kl'^lajn5ki>m. sc jc pt.»sUv/ilo í>d I. lige, Zanintrvo, v nedeljo vt tekmo začeli v belih hlačkah, v drugeni polčasu, ko je spel pt^sijalo soncc. so jih *zamenjali s črnimi. So s tem morda izrazili tudi žalost nad svojo uscîdiî!? Ruclar - Era Šmartno 4:3 l2:l) Rudar: Jozič. Soflič. Mernik. A. Jeseničnik (od 77. Z^ager). Ribič. Spasojevič. Mujanovič. Kambero-vič, n^rahimovič. Mulavdič. Alem Mujakiwič(txl9ii, Šmon). li^ra: Sraga, MitjaioviČ, Romih, Prednik. Rl.^lič, Alibabič, Aniaral (txl46.Borštner), Bune(ixl73,Kt> lene). Repovž (od 41. Kikleka). Šimundža, S maj lov tč. Strelci: 1:1 - MujnniwiC (23'), 2:1 - Mujakovič(27'), 3.1 - Mujanovič (73*; llm), 4;3 - Spasojevič (87) 0:1 - Šimundžii(3').3:2 - šimundža (74'), 3:3 - Šimundža (7ù') 32. krog I.SNL Era Šmartno- Gotica O : I (O : i) Primorje - Rudar 0: 4 Končni vrstni rod: 1. Maribor PL ločk. 2. CMC Publikum 55, 3. Vega Olimpija54.4. CraŠmartno^, 5, Koper SL 45, 6. Primorje 44, 7. Dravograd. 8. Goriea34(-9), 9. Mura 34 (-10), 10. Liibljana (-3 ločke)30. 11.Rudar25. 12. Komlan (•7u^k) 3. »Čas bo pokazal svoje ...« V nedeljo, preden se je zavrtel zadnji prvenstveni krog v ligi Si.mo-bil, smo nekaj gledalcev vpraSali. kaj mislijo o napovedani združitvi članskih članskih moJtev Rudarja in Ere Šmartno in kako so (ne)zadovoljni z igro sv^îjcga im'»Slva, SreCo smo Imeli, naleteli smo na navijače, ki redni obiskovalci le kee. Kolpa zgleda, jih v prihodnje ne bixlo več. Mirki» Krfgar, Vele-nje: 25 let sem bil nogometaš, Ko sem nehal morajo uslvariti kvalitetno mo^tV4>, ki bi^ vrnilo gledalce na tribuno. No. čas bo pokazal svo-je-« Robert Sikoiiija, Vvle-iye: »Bil se reden obiskovalec Rudarjevih tekem, / niimi sem hodil ludi na gosiovajtja. ker igralcev, ki se selij»>po Sloveniji, domači pa bodo spet pozabljeni. Ne verjamem, da se bo z združitvijo i^ievilo i;le-daleev pixlvojilo. Nekateri bi^do h naprej «*ta-li Veleiijčani. drugi pa Šmarčani.*< Anton Slatini%ek. Vek^ nje: »Dolga leta sem Rudarjev navijač, član navijaške skupine Velenjski knapi. Ziidnj.i leta sem jihspremljalitu-di na vseh gostovanjih, Ptxiobno koi je razpa- igrali. sem se preselil med vnete navijače.To, kar se di^gaja zdaj. je zelo žalostno. Velika sramota je, da je Rudar v jubilejnem Iclu izpadel iz prve lige. Menim, da je m ta neuspeh najvei^i krivec uprava, ki se je uštela. Pv> uspei^ni igriv zadnjih tekmah jesenskega dela prvenstva, gotovo niti v sanjah ni pomislila, da se to lahko zgodi. Neodgovor-noje i.>dpuslila nekatere igralca, a zanje ni p**»-iskala zamenjav. O združevanju v javnosli ni bilo pravih inlorm«-eij.Nc vem, zakaj jih t«-ko dofgs") skrivajo, će se b(xli> res /družili, potem je bila tokrnl igra dopadljiva in ker se je vedno boril /«vrh lestvice. V zadnjih dveh letih teh ambicij zaradi znanih ali neznanih razlogov ni bilo veČ; vetje Ino je bi la to íelja neki"^a. BII sem ludi imetnik «zon^ke karte. Vedno se je nai pivo nî0.5tv0. razpadali tudi navijuči. Prej smo imeli pravo vodstvo, na koncu ne veC. na zadnjilt tekmah nas je bilo le §e kakvih dcsetdo pctnaj.m.Te^sO mijez^i Rudarjem. Sramota je za Velenje, ki ima enega najlepših ob-jeklwv državi, daje dovolilo lak^n žalosten konec Rudarjevega moslva. Ne krivina igralcev, je pač politika posegla vmes. C?e se b ^rcče pa bi lahkih posegla ^ za mesitî višje.« Jožica Potnćnlk, Smartnu i»b Paki: »Rada sem hodila na tekme. Z obžalovanjem sem sprejela novico, da Šniarinega kot taksnega ne bo več. N i v redu, naj ostane nogi^mel. kot je bil, pa četudi b: mo- per. dokazali so. da sc lahko kosaji^ z vsemi tekmici. Na tekme hi v dim žc dvaj^^t let, če ne več. Od združitve ne pričakujem nič, ker ne bc^m več lued gledalci.« Zoran Predolnik Lo tuSr »Združevanje je nesmiselno, predvsem zaradi (judj. nas navijačev. Zelo lesiw smo bili po-ve/-ini z na^Ln 5marskim klubom in ne znamo si predstavljati, da ga ne bo več. Tudi ne razumem, zakaj se toliko časa skriva pred ljubitelj i nogiimeta, kaj se div gaja. Mislim, da smo si navijači, ljubitelji sp^>rta, zaslužili sprotne infor- raliv nii^oligo. Več pi^zornosl i hi morali namenjali vzgoji lastTiih Igralcev, igrali z njimi, kar bi biligoiovo cenejSe. Če bo prišlo do združitve, pričakujem od novega moisiva. da bo pi^scglo v sam vrti, na tekme pa ne bom već hodila, pa tudi moja Pričakujem, da bo z njo nogomet napredoval vsaj za nekaj kora ki V takšni negotovosti, kol so nogv^meiaJi Rudarja pa ludi njihovi navijači živeli letos, ne morejo več. Upam. da bodo listi, ki imajo denar. lorej škarje bi platno. potegnili prave poteze» da bo ni>gomei živel k naprej. Sem med tistimi, ki trdijo, dii v krogu nekaj kilometrov ne moreta preživeti dva močna prvoligaša. Zadnji čas jc. da se nekaj narediti. • Čehi bili lo naredili na Ko-n'îSkem, Korolan ne bi bil unjrl. Upam, da tudi Rudar z združevanjem nebo umrl. Nad Ruilaijevi> ^^ sem zelo razočaran. PriČ;iko. val sem veliko več- Mladi igralci some razočarali. Očitno so precenili svc^je spi>scM>nost i, pa tudi njihovi trenerji.« Jo«? K<»s, Velenje: «V zvezi z združitvijo najprej tole: pred začetkom pr'enstva bi morali n.Tliti ljubiteljem iiiv gonieia v Šaleški dolini či>lcga vina. Smo pred zadnjo tekmo, pa v javnosti ni bilo nič konkretnega v zvezi s icin. Z Rudarjevo igro sem in nisem razočaran. Moštvo so pomladili. m moštvo ob boku Ma-rib<">ru, Olinipiji. Publi-kumu Oto Kujan. Vi^lenjc: Osem let sem igial mv goiret v Celju, nato dvanajst let v Velenju. Žalostno je. kar se dogaja dane.s. Kakor ko- li žc Rudar ima tradicijo. je za.^čitni znak Velenja. Slikal sem za združitev, žal, sjmo to, kaj več ne. Ni prav. da toliko časa skrivajo in tie povedo, kakšna l>o, kje bodo tekme itd. Sem za združllev, če bo imela za cilj ustvaritev taksne mosiva, ki se bo potegovalo za Evropo.* ■ S. \/ovk Jožo O^vijnišť^k. poilrisl cw I'oHil-jskí poslaii VrHeni'' in zn^iiwii sîîiuc';irsk() - skíjkalnl »Oph>sil nitiiarn veliko Cíis^j, \ikoil ini no ho oprosiihi. \o í!olfíol»1no sopolriico piwpmiií pjnl oiiar, oiH'runii i)íí kol srno slifejli. pilptvn [\<) na tmo llcíi-isk(» [irx'louiniro. lo íuíCihu|o. ka| ho piK'ei, ko I«) upokoioiioc. FRKÁNJE ^ Ziipan Snmiliriin oh i^akl AIo]?. i^Hliioj'à^k konwrnlinu i^)ilťi|RkP posiaí<' Velenic iJožidar »i\o údsiopíin oíI znlitfve. j)a |)ika! Ohřina birz puIlciísKi' písomc ní [>m\a olKina in kotu'<\ Snino lo ^^ posoíio: sio z naiui ail niyU'?« \nioií<;r(il)olíH'ki<'§pí>iniij (llri^klov NK Lra Šinailno. Kiub ]*' lik jwl zíÍiu/Un iia z \eipn-iskini NK l^iKlar Bo naio^o spojlnojea liiivklotia opra\ilaI IikíI \ zdriižom^ni kiul)ii? o!]) aniPii VP l)ťk[(1;i se poiiHTÍjo ickmovrtnjc MLSS UNIVER-Sn sodi mcU Icpoina ickmova-nja z najdaljšo iradicijo in jo iikrali med najbolj presiižnimi in ccnjcnimí lepotnimi tekmovanji na svclu. /amísel za od-mcvnt^ in priijubijcno tekmovanje seje leta 1952por., na bi-ziintinski strani pa je bilo le 7000 branilcev mesta. Mehmcd Osvajalce, ki jc z zavzetjem bizantinske prestolnice uresničil sen vseh svojih predhodnikov, je slovel kot izjemen vi^jskovodja in taktik, kol vladar pa se je izkazal za strpnega oblastnika. Po zíiv/cl-ju Konstanîinopla jc Mehmed II mesto preoblikoval, utrdil in nova prestolnica ob Bosporju, Crarigrad, je postala najpomembnejše središče islamskega svela, (ligarcli IVIarlhoro so na j ncv^jiejsi_ Icsti znanstvenikov i/ Centra za nadzor bolezni in preventivo so pokazali, da ameriška cigaretna znamka Marlboro, ki je hkrati tudi najbolj prodajana znamka cigaiXJi na svetu, vsebuje bistveno višjo stopnjo rakotvornega agenta TSNAs (tobae-co-speciťie nitrosamines) kot druge priljubljene cigaretne znamke na svelu. Maščevanje Velenjski drugoligasi so premagali šmarike prvoligaše. Da bi si vsaj pred združitvijo izboljšali položaj. Tokrat uradno Slišim, da bodo vst>bolo po Titovem trgu hrumeli moiorji. Nič posebnega, saj že zdaj zelo pogosto. Le da bodo tokrat uradno. In da bi pokazali, kako je treba vozili varno. Pa ne po irgu. Skoljeno voda v Zdravju so skalili velenjski) pitno vodo. Kot da ni dobra. In potrdili trditve ljubiteljev piva in vina, da voda še za v čevelj ni dobra. Celie center! Zdaj so vendiirle tudi Ve-lenjčani za to, da Celje postane regijski ccntcr. Ozi-romsi, da je vCelju center Center za ravnanje z od-padkis Naj gre v Celje še kaj slabega. Nic vec službmo Prostitucija ne bo več prekršek! Kriminalistom lorej ne bo vcč treba hoditi v twrslno sumljive lokale. Vsaj službeno nc! Vsak svojega Veienjčani so za Jožeta Zupančiča, St^^anjčani ne. Jasno, Če bi bili za, ne bi postavili svojega kandidata za direktorja. Spor je lahko človeško rešljiv: spora ne bo več, če gresta na-razen. Domova ! Dokaz Dobili smo pijtrdilo, da v (iorenju niso dobri le z glavo, tudi z rokami. Zaradi pokala je Velenje pokalo od navdušenja. Za vrat ZDA so f.e dale roko na ves svet. Nas bi radev zvezi z njihovi vojaki in mednarodnim sodiščem stisnile za vrat »■••I • • v* Njihovi m nasi Nazarski I Jišni aparati so zc deset let nemški. A jih imajo delavci bolj za domače kot marsikje drugod svoje domače podjetje. Stari vici VISOKE am Cene sreča pnjalelia Načeta In ga povpra» po zďravju. "No, sedaj sem kar dober. loůz. vćeral sem bil pri zdravniku, ki me je pregledal in mi zaračunal blazno visok zresek.' In kaj sf storil? SI mu plačal?" "Kaj pa n^ bi stoni? Tudi zdravniki morajo tivetil No potem sem šel pa z zdravnikovimi recepti v lekarno, da prevzamem zdravila in doživim dru- gi šok. Zdravila so bila na negativni listi in sem moral plačati pa; tisočakov." "Pasi plačal?" "Kaj pa naj bi? Tudi íekamaijl morajo živeti! Potem sem šel domov in spoloma vrgel zdravila v kanto za smefil" "Kaj? Po vseh leh stroških si vrgel zdravila v smeti?" "Kai pa naj bi? Tudi jaz moram živeti!" 5. junija 2QQ3 NASI KRAJI IN LJUDJE 15 "Bograč piknik" na Jasi pri Zajcu Na obrtinkili Šaleške doline je veliko lepih količkiw, primernih za druženja, piknike in zabave. Le o/reii sc je ircba za njimi! Eden lakih jc jasa v Scmbricu. Mniïgi ZajCev piknik prostor, ki ga obiskovalcem gostoljubno odsiopijo prijazni ljudje 7. domačije pri AJbrehlu, ptvnajo. Pa so ga doslej, da ne bi bilo prevelike gncČCy ljubasumno skrivali pred drugimi. Ne lasiniki. obisko-Viiloi. Oospi^dar na Albrehuwi pi^csU Ervin Zaje jc polrdil, da se rezcrvacije za poldne mcscee z pa jc že od daleč. Sprehajalci. ki so v pelck popoldne podali v Šembric, da poisCejo scnco, prisluhnejo *ATgolenju plic, se nadihajo gozdnega /raka, se niso uAicIi, ker so dovolili, da jih vodi nos. Slavko Ni»* vak. član društva î»e je izkazal. Kapo dol Dť^irač, ki gaje kuhal v velikem kotlu, vanj pa /meSal slvari. ki jih je bil pripravljen »iz-dali« in one, ki jih ne bo nikoli »pri/nal«, je bil za prste polizai. Slavko sc je poiem izkazal ^ nekajkrai: ko je bograč delii in pn tem prav nič sparal, in ko je s svojim »lovkcem« velikodušne» častil- Slo jc za lislcga, po katerem je med prijatelji veliko povpraševanja. Silska in hrani ga pri Drenovcu v llrastovcu. Rojstni dan je imel. Naj ne bo pozno, čeprav smo zvedeli prepozno: vse najboljSe. Polein smo jo mahnili k Albrehtu. Ni lepšega kol poleti posedeti ptid mogočno oreho- mogočem. O lem kdaj bodo vo senco v družbi prijaznih lju- spravljali mrvo, ko vsak dan padi. /. njimi .smo kle]>eiali ovsem da: o kobili Ajdi inzrelTclu Mak- S/av^o Novak (pn/i z desne), se Je za rojstni dan se kako po« trudit. Izkušnje, kako skuhati dober bograč, Je prenašal na domačina Staneta Vebra. Novakov/ so iz Stare vasi; ve se, kateri kruh jim diši, Ervin Aibreht v svoji starinarnici, siju. ki ju je rad<7vednost,kdo je lokral pň^Q] naokoli, privedla čisto blizu: o dvajsetih ovcah, ki so pri hiši. pa jih je v promet ležko spravili; o dveh kravah in leliei... ()f>iskcjvsn pri Albrehtovih vajeni. Veliko jih pride pogledat kmečki muzej, ki ga z izjemno ljubeznijo pcisiavlja Crvin Zaje in z večjo poka:?e tislim, kise Zanimajo za predmete paslavl-jene vanj. V njem je vse mogt)če. Rdeča nit pa vse listo, kar so kmetje včasih rabili za vsakdanje življenje. »Rad bi, da se ohrani- Del naSe slovenske preickKisii je,«pravi. Med spre- hodom po muzeju, lepo urejenim in domiselno postavljenim, mimogrede omeni, ko se us-tavimi^ ob smučeh: »Kajuhovc so«, in doda, daje za vodenje po muzeju najl'ioljii njegov irina» jstleini vnuk. »Kol pravi kusuw se mxii.« Ce si boste kdaj zaželeli, da obiSčcic preteklost, se vrnete v čas, ki se danes ka?c za idiličen, v resnici pa je biJ neizpr^isen in trd, le slopite v Šcmbric. ZajČcv Ervin vam bo rad odprl muzej in razlozil. za kaj sc kakšna stvar včasih rabila. ■ Miiena Hrstič • Planine Fotografije: Stane Vovk Dva dni preverjanja gasilskih veščin V S()l)()l() in iK^deljo je v Snuii Inoiii ob Paki |)()lekal() [(»knioviiiijc^ i>asilskili d(>seUn i/ društev, ki so povi^zana v (Jasilsko yavao Velenjem - Tekmovali so v \ setí starosiniti kale^oi ijah SniartmiohPaki' Pionirji,pionirke, mladici in mladinke so se v gasilskih spretnostih pomerili v sobolů, ko so v nadaljevanju izvedli ludi memorialno tekmovanje za Tino, Kristino in Malica- Slednjega so se udeležili tudi gasilci iz društev druŽlev po vsej Sloveniji. V nedeljo pa 80 tekmovali 5c siarcjži gasi Ici- Med pionirji je prvo mesto pripadlo ekipi PCrD Šalck, drugo P(iD Gaberke in tretje PGD í5j"išianj mcstoll. Med pionirkami so bile najboljše deklice iz PCiD Šmartno ob Paki. druge iz POD Topolšica in irclje P(jD Pesjc- Med mladinci so sc najbolj izkazali mladi iz P( tD Lo-kovica, drugo meslo so zadeli lanljc iz P()D ŠejUilj in tretje i/ PGD TopolSica. Med mladinkami so največ ločk zbrale članice P(;D Gaberke. drugo mesto jc pripadlo PGD î^a^kavasin tretje P(iD Lokovica. Na memorialnem tekmovanju za Tino, Kri^lino in Matica so med pionirji zmagali člani PC»D Andraž drugi so bili Člani P<îD Šalekin tretji člani Pča najvišjo mtižno provizijo ter uvaja obvezno zavanwanje odgcwornasti in večje varstvo za kupce nepremičnin. VeČina določb predvideva šestmesečno prehodno obdobje, kar šc posebej velja za obvezno zavarovanje nepremičninskih posrednikov za napake pri posredovanju, .^e daljše prehodno obdobje velja za pridobitev licence nepremičninskega posrednika. lakoj pa veljajo določbe glede pogojev za opravljanje dejavnosti: v podjetju mora hiti vsaj ena oseba, ki ima urejeno pogodbeno razmerje za področje nepremičninskega posredovanja, V primeru, da jc teh oseb več, mora podjetje zagotoviti vsaj dva ločena prostora, lako da je eden na voljo za si ranke. Nepremičninska družba mora skladno z zakonom pred sklenitvijo pogodbe, v zve^i s katero jc pasredovala. ludi preverili pravno in dejansko stanje nepremičnine, pogodbeni stranki pa jasno in razumljivo pisno (prej ustno) opo?:oriti na morebitne pravne oz. stvarne napake nepremičnine. Ravnem iako žc velja di^ločba, da je oglaševanje dovoljeno le v medijih. Prepovedano je oglaševanje z letaki po poštnih nabiralnikih in neposredno v stanovanjskih stavbah. Najl'iolj nepí^sredne posledica za nepremičninske agencije pa ima določba (člen 16), da mora biti pri vsakem nepremičninskem oglasu obvezno navedena cena nepremičnine, starost terpovršma. Kazni za kršitve po novem zakonu so drakonske, saj se večinoma začenjajo pri 20 milijonih. Novi zakon o nepremičninskem posedovanju je dokončno omejil provizijo pri kupoprodaji na 4%. \ Zadruga mozirje I2l iliEMEbJEViPOiSiliREHE! Zadružne trgovine vednozvamli KPC gubila Mozirje. tel,; 03/837 07 20 Ž«lnnln8 Rwimlríi, tel.; 03/838 dO 43 Žalaznlni l]oIine, 1^:03/5841 241 Žslaznfn Uifia, tel: 03 / 5844 024 Žaleznifla 6om|I Grad. tel.: 03 / 83944 20 VsezagradtMniitvo, kmetijstvo In vrtlčkarstvo I» ensfli mesluf velika izbira: - ^Qt)enih in íRstaiatíjsklh mateilalov •semen, zemlje intorit - umetnih gno]ll, Krmil... Ugodni pl0j|lnl pooDjll Možnořt dostave fli dom z svtodviçslorni na novi lolcacijil PraprotniKova 3B 3330 MOZIRJS TM.9 03/8M-03«60 Pus 03/a39»03-61 OGREVANJE OME TRGOVINA - VODOVOD M^ijiimitBalnitfvfi •lRsblacl]ezacgrevan|€ •vodoviidne Instalacije •plln»k0 Instalacij« •samtania kefifiikx •Ulniattke naprave •Ulnd ogrevaflja •kolektorji mint energije •toplotne črpalke imontiia In »ndsirtnje Instalacij la gorilnikov SVETUJEMO, PRODAMO, DOSTAVIMO, ZMONTIRAMO ôKi^ PROIZVODNJA IN MONTAŽA PVC OKCN IN VRAT BC KBE OK6N8Kr SISTEVI - PVC okna - vhodna vrata - senčila MAROVT GREGOR s.p. Bočna 60 SI-3342 Gornji Grad Tel. / faks: ++386 (0)3 838 51 40/41 GSM: 041/793-518 Izjemna izbira zaves in Icamis v Celjui ERO Lck5 D«i]ševanjc zelo nevarno. /alo, ker je mesto Velenje za moj okus, kar se nočnega življenja tiče, na psu! !n se mladi res nimajo kam dati. Zalo so redki nočni lokali toliko holj na udaru in tega bi se morali zavedati ludi varuhi reda in mi- Po nočnem vandafskem pohodu neznancev fe pred Hulturnico ostaf kup polomljenih rož in ratí>itih iončkov. ru. Sploh ob koncu tedna bi zato pričakovali močnejši in pogostejši nadzor na bolje obiskanih ločkah. kje so polk i si i in varnostniki? M.irian Kukovec je bil žalosten in jezen hkrati. Takole je razmišljal ob tem dogodku: "Da je vandalizem v Velenju pris<>len že nekaj časa in da vse bolj narašča, nam je vsem popolnoma jasno, To, da bi ga preprečili, bi bilo dokaj jalovo delo, verjetno celo nemogoče. Bi ga hilo pa mogoče vsaj omejili. Vsaj pooWiaski potezi zap<«licve novih varuhov reda In miru bi bilo to za pričakovali. Će se že vsi sprašujem«), kiikšna je njihova dejanska vloga (da ne govorimo o vlogi policije), se je to dobro pokazalo v noči iz petka na soboto. Skupinica van da lov ali skupinica mladih (če že luičelc) se nI znesla le nad cvetličnimi lonci pred knjigarno Kulturnica, po vsej ( ankarjevi ulici in kol sem po u.slnem priptwcdovanju to noč storjenih ''nevihtnih" dejanjih mladih, je tudi že odveč govoriti. Pravzaprav je odveč gtworil i o marsičem. Takšna je, žal, kuhura Velenja. Mladi na ulicah, ostali v nakupovalnih centrih. Dan za dnem. Lew za blaginjo, otopelost in malodušje, izguba vloge starševstva do (3trok, izguba pomena s^posiavljanja in vzdrževanja reda. V premislek vsem tistim, ki bi morali mislili:" je zaključil Marjan. Oh prdvrni rasii na piavnn moslu? Ml smo v ponedeljek preverili na MO Velenje, kako je z delom mestnih redarjev v nočnem Času. In izvedeli, da so na delu. Vendar žal, po besedah pristojnih, ne morejo bili vedno tam, kjer se dogajajo nečednosti, res pa je tudi. da na ulicah ponoči nimajo veliko ljudi- Nečedni sobotni nočni pohod smo preverili tudi na Policijski postaji Velenje, kjer so imeli minuli vikend kar nekaj opravka z nočnim Hudo poškodovano kolesarko Žalec, 31. maja - V soboto ob 19.05 se je na lokalni cesti izven naselja Gotovelj zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo pošk(xJovala ň4-lctna kolesarka C. K. iz Petrovi. Kolo je vozila po lokalni ccsli Podlog - /alože. Med v<^njo po klancu nav/dol jc pridobila na hilrosti, nato pavostrem levem cwin-ku izgubila oblast nad vozilom. Zapeljala je na bankino in padla. Za deset milijonov škode Velika Pirešica. 27. maja - V torek okoli ID. ure je zagorelo v samskem domu asfaltne baze v Veliki Pirešici. Požarso pogasil gasilci, povzrtičil pa je za okoli lO.OilO.OOi) tolarjev gmotne škode. V celoti je zgorelo ostrešje 30 metrov dolgega montažnega objekta. Po prvih ugotovitvah naj bi požar izbruhnil zaradi kratkega stika na električni napeljavi. Vlomilcem ni nič vroče Velenje, 27. maja - Prejšnji leden so bili na območju Policijske postaje Velenje zelo aktivni vlomilci. V noČi na torek ao vlomili v barako balinarskega kluba na Kopališki, od koder je vlomilec odnesel već zabojev alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter nekaj menjalnega denaj]a. Večino ukradenih stvari so policisti našli v bližini, tako da Škoda, povzročena z vlomom, zna^ Ic 2,000 lolarjev. V bližji kraja Gorenje so vlomili v.sedcm vikendov, lastniki, večinoma Velenjčani, pa pogrešajo dve vrtni kosilnici, nekaj orodja in Športne opreme, v skupni vrednosti preko 100.000 tolarjev. Neznancc pa je isto noč vlomil še v kiosk Dola na Vodnikovi, od koder je odnesel za kar 500.000 tolarjev različnih cigarei in srečk hitre loterije. Mozirje, 28. maja - V noči na sredo je bilo Na pcčeh vlomljeno v pro,store ribiškega doma. Neznanec je odnesel glasbeni .stolp, menjalni denar in cigarete. Lastnik E. P. je o.Škod^wan za 150.000 tolarjev. V isti noči je bilo v Rorih vlomljeno v prostore športnega centra Jakop- Neznancc je odnesel glasbeni .stolp s kasetnikoma» dva zvočnika, menjalni denar in nekaj steklenic pijače. F. P. je oškodovan za 100.000 tolarjev. Šoštanj. 30. maja - V noči na peiek je bilo vlomljeno v gostinski lokal lèrano v Šoštanju, last S. P. iz Mozirja Vlomilec je odnesel cigarete, alkoholne pijače, denar in sladkarije v vre dn as ti okoli 300.iX)0 tolarjev. Alarmi se obrestujejo Žalec, Bnislovče, Mozirje - Kar nekaj primercjv iz zadnjega tedna kaže, da se niUožbe v tehnično varovanje objektov slej ko prej obrestujejo, Vlomilca, kije pcwkuSal vlomili v lokal Brunarica na območju Žalca je pregnal panični alarm, ki se je sproi^il pri vlomu. Pregnal je tudi tistega, ki se je »spravil« nad osmwno5olovBraslovčah. Nekaj podobnega se je zgodilo vlomilcu, ki je v noči na sredo, vlomil v gastišče Gaj v bližini Savinjskega gaja v Mozirju. Tudi lega je Še prej, preden jc uspel kaj izbrati, pregnal panični alarm. Resnici na ljubo pa je treba priznati, da je bil uspeSnejj>i, čc je bil seveda isti, pri vlomu v grad Vrbovcc v Nazarjah, od koder jc odnesel nekaj buteljk vina in radijski .sprejemnik, vse skupaj vredno okoli 20,000 tolarjev. Za toliko Sktxle je povzročil lastniku M. F. Nepridiprav na Golteh Mo/.irje, 1. junija - Neznanec je vlomil v poslovni objekt Rekreacijsko turističnega centra Golte na Radegundi. od koder je odnesel več kosov računalniške opreme in fotokopirni,stroj. Podjetje je z dejanjem oškodovano za 2.000.000 tolarjev. Opaženi in prijeti Žalec, 2. junija - V ponedeljek okoli 1. ure je občan obvestil policijo, da z <îkna svojega stanovanja opazuje vlomilce, ki na Savinjski cesli vlomljajovkiosk. Policisti so na kraju prijeli A. B. in O. B. ter mladoletnega M. R, vsi so doma v Velenju. Dva sostorilca sla sicer uspela pobegnili, a najbri' ne za dolgo. Odnesli niso ničesar, vseeno pa so povzjočili za okoli 100.000 tolarjev .^kode. Spet vlomi v avte Žalec, 3. junija -Vponcdcljck dopoldne so bili žalski policisti ob-vcs^čcni, da je neznanec preko vikenda v Ložnici iz zapuščenega osebnega avtomobila ukradel avtoradio s ka.sctofonom in zvočnike. Lastnika je olkodoval za 35.000 tolarjev. Okoli 22.30 pa je lastnik asebnega avtomobila obvestil policiste, da so mu vlomili v avto, parkiran za lokalom Markiz v Žalcu. Ker pa se je sprožil alarm, jo je storilec jadrno popihal. kaljenjem miru in pt>čltka, pa tudi vandalizmom. Komandir PP Velei\je Uožidar PezdevSek nam je povedal: "Vandalizem je rc.s vse hujSi problem. V petek smo prvi klic zabeležili ob 23.20, ko so trije moSki kalili nočni mir v bližini gasilskega doma v Skalah. Patrulja jih je ujela na kraju dogodka, z^gtwarjali pa se bodo morali pred sodnikom za prekrSke. 13 minul Čez polnoč so nas klicali iz C an-karjcve, kjer naj bi skupina mladih razbijala prometne znake. Naša patrulja je takoj odšla tja, vendar ni našla posledic leh dejanj, pa ludi krSilcev nočnega miru ne. Po besedah na^ patrulje je bila Cankarjeva takrai že mirna. Vendarso nas prebivalci klicali Se enkrat ob 00.47 uri, ko so nam povedali, da razbijajo cvetlične lonce. so jih res. a naša patrulja storilcev ni izsledila, /aradi petkovih dogcxlkov smo v soboto poslali patruljo na^x's obhod centra mesta in parkov, število policistov pa smi> v nočnem času ^c povečali. Tako so v nedeljo zjutraj, .štiri minute čez polntx, na Touwi 8 pri razbijanju klopi In razmetavanju predmetov na igrišču zalotili 4 mlajše moške, Tudi ti ,sc bodo zagovarjali pred sodnikom za prekrške. Povezavo med petkovimi dogodki na (^ankarjevi in so-bolnimi dogodki na Foi tovi pa zaenkrat Še raziskujemo." Na naše vpraišanjc, kako pogosto ob koncu tedna mestno središče v nočnem času pregledajo patrulje in zakaj Imajo ljudje občutek, da policistov nikoli ni lam, kjer bi morali biti, nam je komandir odgovoril, da se trudijo, da so prisotni povsod, kjer vedo, da so kritične točke. V petek je bilo v slui^bi 7, v soboto ponoči pa 8 policistov, dva vcivllu- Prav zaradi vanadlizma so se zadrževali po mestu in v bližini ločk, ki jih že poznajo. "Žal večjih ekip ne moremo ^H^t»toviti. ker na.s je premalo. Odrea^inimo pa takoj, ko smo obveščeni, to lahko gotovi m.*' Rešitev? .lo veste vi? d.d. AVTO CELJIi TRGOVSKO IN SERVISNO REMONTNO PODJETJE RABLJENA VOZILA S KLIIVIO NA ZALOGI V Celju... Ipavfieva c. 21 Telefon (03) 426-11-78 in 426-12-12 tip vozila_Igimk_gena ALfA ROME01561.6 4Af rBfl.lan.04 -ftf^a. nJsča 98 2.059.000.00 řORD MONDEO 2.0 GDIja 5/v fsg.avg.+Klima. črna met. 94 749.000.00 FIATMAREA 1.8Weskertá + Mirna.srsbmrt. 00 2.09Q.OOQ.OQ BENAULT ESPACE m 2.0 vsa oprema, zelena mstal 98 2.4S6.QOO.OO RENAULTMEGAN1.4RN 5/v klima.sreb.met. 00 1.889.000.00 flENAULTTHALtA 1.4 +}dima. modra met 02 1.897.000.00 CrmQENSAXQ1.4 S/v reçf.aprll 04. klima, sre&.mtf. 99 1.340.000.00 CITBOEN XSAfJTlA 2.01 5/V reD.apr.()4. Mima, n3&;aj7/98 1.42().qOO.qQ RQVER 414 Si 5V reo.mai 03. KUMA, rdeča 97 VWPASSAT1.9 TDI req.f6ž).04.klima.zel.ffiet. 99 MEHCEDES A1901.9 vsa opr. rep.seo.. sraP. mst. 99 1.19B.OOO.OO 5 2.798.000.00 -2.988.QOO.OQ 2.494.000,00 I .2J3M0Q,M i KlA SPORTAGE 2.0 3/v vsa oare. fgg.dec.. zJata met. 00 IN......ŽE vetfno do 50 vozil različnih 2namk 5 'KREDITI * LEASING « STARO ZA STARO ' KOMISUSKA PRODAJA* ^ *VOZILA IMAJO VEUAVEN TEHNIČNI PREGLED* Z *V VSAKEM VOZILU AVTORADIO *NA ZALOGI TUDI TEST14A VOZILA* 2 'OGLED VOZIL OD 8.0017. URE * MOŽEN GOTOVINSKI POPUST* g Pwodûa na intemeîu hí!py/wvw.aYti)-c^i9.si, ç-rMll:raûijenaeavtD-ceije.si '* OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA MOZIRJE razpisuje prosto delovno mesto SEKRETARJA ZBORNICE Vaše delo bo upravljanje, vodenje, svetovanje, organiziranje, vodenje obrtnega registra in postopkov v zvezi z obrtnimi dovoljenji, zastopanje zbornice v premoženjskih in drugih poslih. Izvrševanje finančnega načrta zbornice jn Izvajanje drugih nalog v skladu s statutom in ostalimi akti zbornice. Pogoji: • višješolska, visokošolska ali univerzitetna izobrazba - licenca svetovalca za malo gospodarstvo (ali obvezna pridobitev v roku 6 mesecev) ' 5 let delovnih Izkušenj na primerljivo zahtevnih delih In nalogah - vodstvene In organizacijske sposobnosti ' znanje enega svetovnega jezika - obvladovanje programskih orodij - vozniški Izpit B kategorije ' lastno osebno vozilo • predviden nastop dela: 1.9.2003 Vaše pisne ponudbe z dokazili o Izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh od objave razpisa na naslov: OOZ Mozirje, Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje z oznako "za ra^is". Prijavljene kandidateAke bomo o Izboru obvestili najkasneje v 30 dneh od objave razpisa. Razmislite o montaži centralnega sesalnega sistema - GSS! Centralni sesalni sistem je pri nas še vedno novost, čeprav so ga nekateri v zadnjih letih že vgradili v svoje objekte. Morda pa bi bolj kot druge rešitve ustrezal tudi vam. Izpušna PVC cev Sesalna vtičnica Razvodna PVC Če gradite ali prenavljate svoj bivalni ali poslovni objekt je prav, da razmislite tudi o vgradnji centralnega sesalnega sistema, saj dokazano, tudi do 52 odstotno, izboljša zrak v prostorih, kjer ga uporabljajo. Stanje pacientov z alergijo na hišni prah in pršice pa se vidno izboljša. Prednosti: • Sesanje ne izpihava v prostor mikroprahu in z njim različnih povzročiteljev bolezni kot običajni sesalci • Ne povzroča hrupa in tako pri sesanju ne moti drugih v prostoru • Varnost • Preprosto delo • Dolga življenjska doba Centralna enota se montira oddaljena od bivalnih prostorov in sicer v kleti, garaži ipd. Od centralne enote se napelje vakum-ska cevna napeljava do vakumskih vtičnic v prosto-ru. Vzporedno I teče napeljava nizke električne napetosti (24 V), ki vključi centralno enoto, ko vtaknete sesalno cev v vtičnico. Posesani zrak se skozi samočistilni filter, ki ne rabi vzdrževanja, očisti. Izpuh zraka je speljan ven. Za sesalni razvod se uporabljajo posebne kovinske ali PVC cevi. Mnogi za ta razvod uporabljajo kanalizacijske cevi, vendar delajo pri tem veliko napako. Spojna mesta cevi in f azonskih kosov so pri ceveh za centralni sesalni sistem obdelana s posebno natančnostjo in jih lepijo. OKNA - VftATA - SENÍILA • ZIMSKI VRTOVI Oucal Nudimo Vam strokovno svetovanje, meritve, izdelavo in montažo. ■ OKNA ■ VHODNA VRATA ■ SENČILA ■ POUCE ■ GARAŽNA IN NOTRANJA VRATA DUBALd.ao. CEUSKA CESTA 39 SUDVENJ GRADEC TEL.: 02^881-2240 PEUUBUANA TEL:01;566-1138 PEMAMBOR PEBRĚŽKS TEL:07/499-2225 Prešernova 22/e Velenje CEHNER d.0.0. telefon: 03/89-71-710 Na Vašo željo Vam SVETUJEMO in IZDELAMO: zavese, prte, blazine, pregrinjala, roloje, senčila, tende NOVOST: stilno pohištvo (Stilles, Selva) Z í^ú^ú Me č^ć/^ta^ ^^ď/ SebA SI - 3000 Celje • Lava 9a tel.: 03/ 425-70-10 • fax: 03/ 425-70-11 trgovina tel.: 03/ 425-70-20 PREGRADNE STENE in SPUŠČENI STROPOVI n Florjan 256,3325 Šoštanj, Tel. & Fax: 03 S 882 120, GSM: 041 624 151 E-mail: avtoprevaznistvo.sovic@siol.net 1>TL'7, KÚÍ Gi?,ADl>TJTi! * storitve z lahko in težko gradbeno mehanizacijo * prevozi tovora in težke gradbene mehanizacije * gradnja cest in parkirišč * rušenje objektov * gradnja vodovodov in kanalizacij * izposoja manjših valjarjev, vibracijskih desk, nabijalnih plošč, agregatov, črpalk Trgovina z gradbenim materialom "POŠTAJNER" Ravne 21, Šoštanj, Tel.: 897-09-90 NOVOi'l Bistveno povečana in posodobljena trgovina - s še bogatejšo ponudbo! Nudimo Vam ves GRADBENI in INŠTALACIJSKI material. Naša prednost so UGODNE CENE in DOBRI PLAČILNI POGOJI! Delovni čas: pon. • pet. od 8. do 19., sob. od 8. do 13.h v nujnih trenutkih smo dosegljivi tudi izven delovnega časa Tfihipmed ostalim zelo ugodno: - sipořex - novoterm - stiropor - lepila za keramiko ^ kombi plošce - premazna sredstva Foitova 2, 3320 Velenje Tel.: 03/ 897-58-13 GSM: 041/ 624-775, 031/624-775, 051/307-035 E-mail: bremis.nepremicnine@siol.net STORITVE PODJETJA: - posredovanje pri prometu nepremičnin - priprava vseh vrst pogodb - pridobivanje gradbenih dovoljenj - vpisi v zemljiško knjigo - gradbeni inženiring V Podkraju, v neposredni bližini Velenja, pričnemo s pridobivanjem gradbene dokumentacije za Izgradnjo več stanovanjskih hiš. Oblika in velikost stanovanjskih hiš še ni določena. Bodoči zainteresirani graditelji lahko aktivno sodelujejo pri izboru tipov stanovanjskih hiš. Naprodaj še nekaj parcel. V naselju Zg. Šalek pa pričnemo z izgradnjo stanovanjskih hiš do III. gradb. faze. Dokumentacija pridobljena. Dokončanje III. gradbene faze do konca leta. Veliicost parcele: cca 700 m2 Tloris hiše: 95 m2 Stan. površina: 190 m2 Etažnost: K + P + M Komunala: voda, telefon, elektrika A NOVO: PROGRAM ADRIA g NEW LINE G4R/INr pohištvena industrija d.d. Polzela Poizela 176a, 3313 Poizeia SLOVENiJA Industrijska prodajalna Ugodni krediti za lepši dom Delovni čas prodajalne: pon-pet od 8. do 18.ure, sob: od 8. do 12.ure; inlormacije na telefon.: 03/ 70 37130,03/ 70 37131 E-mail: info@garant.si, htip://www.garant.sl POHIŠTVO CARANT - POHIŠTVO ZA VAS DOM! Pomlad Je čas za prenovo in rekonstrukcijo doma, je čas, ko gradnja hiše najbolj napreduje. Olajšajte si svojo finančao konstrukcijo z dostopnimi krediti Banke Celje. Po ugodni obrestni meri vam ponujamo: • redne stanovanjske kredite z odplačilno dobo vse do 20 let • možnost predčasnega kreditiranja na podlagi sklenjenega pet letoega varčevanja v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi OiSVS) po prvem, dmgem in tretjem razpisu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Nudimo vam tudi strokovno svetovanje pri kreditiranju. Pokličite nas ali pa nas obiščite na naši spletni strani oziroma se oglasite v eni od enot naše banke. So Stvari, ki jih lahko ponudi le dobra banka. banka celje Banka Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, tel.; 03 422 10 00, fax: 03 422 11 00 e-rnaU: info@banka-celje.si, http://www.banka-celje.si 20 RAZVEDRILO «»•«Cas 5. junija 2003 HOROSKOP Oven od 21 «3* do 20.4. Vsi okoli boda pripravljali na poletne dopusimDtedni. vi pa boste prav ne^ni, ko bo bsseda nanesla na dopust. Preveč^! ste s« že ušteli, razočaranje ob velikem pnčakovanju. kiganisle mogli uresničiti, pa le bilo preveliko. Zato sedaj na đolgt rcA nećete več delat; načrtov. A tokrat kaže. đa se bo vse obrnile lako, bi SI želite Še pred iztekcm junija vas čateta najmanj dva več kot 23nimiva dogodka Oba vam bosta dala veliko er>ergije in tudi novega elana. Tega polrebujete predvsem zato. da do konca izpeljete načrtovane veliko spremembo v valem živí|enju Parinsr bo nad rezultati navdušen, morda bo ludi poletni dopust zato bofj pester. Bik od 21.4« do 21.5. Čeprav ste človekz bujno domišljijo, vsm jo bo v partneískem odnosu aćeio kar malo prinianjkovati. Temu lahko po domače rečete tudi ruveličanosl. De te ne bi prkšlo. Če bi si vzeli več (asa za skupne irenutke. lako pa je partner ob vaših obveznostih, ki jih je IZ dneva v dan več, ćisto preveč sam. Še stvar;, ki vam jih je včasih tako rad zaupal, sedat zadrži zase. K» že veste, da lepoto^i zvonili vednopre-pozno, morda ne bo napak, če se poskušate spremeniti. In to zelo hitrol Saj sploh ne bo tako težko, le začeti je treba Dvo|čka od 22*5 do 21«4« Trnuto bosie vztrapli po svojiti načelih, ki pa som ttoóo ictjat pomakla premagati (udi osebno knzo Čeprav ^ne bo lahko, se boste ponudbi, ki bi vsm poiïienila naado^nje, uspeino uprli Poleg lega se bosteob tem naučilise nekaj. I^r som bovžMjenju le loDri-stiio. Da lahko rečete tudi čese som zdi, da vas 2e i^ilčdjo. tososQsželarnelQjáa. Prijaleljicevasboioebkonoutedrapovabilenaanimrvdo-godek Četudi se ssm ne dalo. ni^ ne ostanite doma. Bi Šedoigo oC^lovali. Rok od 21.4. do 22»7* Kar nelgj slabe volje in tudi glavobolov v^m je v zadnjem času povzročila služba. V teh dn^ pa vam bo jasno, da lahko usodo v^ete vsvoje roke in da vam ni treba poireti prav vsega, kar vam ravfžejo Raje se potrudite, delaite m molčite, z ugovarjanjem boste trenutno stanje le ie peslatéali. 2ato bi bilo z^o dobro, če bi večkrat uporabili svoj larm. ki ga imate sicer na pretek. Z njim lahko omehčate tudi šefa. vendar dostel spich h niste posioisiii. Morda tudi zato, ker se vas po svoje bc^i tudi on. Lov od 23,7. do 22.8. Najlepše se boste počutiti doma Tudi, čese boste iz službe ali šole vračali utaiieni, boste vokotju, ki ste gauedili svoji duâi primerno. hitro ponovno oži vek Vsekakor vam ne bi hodiîo prav ničrtarobe. Čebiževfratkem razmisliltšeor^tefih spremembah v vašem bivalna okolju Če se boste zanje odločili, bo vň-mrečtret)a živeti vel ike Oolj varčne. Sicer pa to tako dot^ro znale, sploh, če imate pred sabo jasen cilj. Ljubezen bo vzraku, v vašem srcu pa še nekaj dni bolj praznina. DovUa od 23*4« do 22.9* V nastedniih dneh si boste kljub kar nekaj uspehom pri delu želeli predvsem veliko miru. Še najbol) všeč vam bo. če boste lahko posedati in klepetali s prijatelji. Po takšnih trenutkih boste povsem sproščeni. V službi se bodo napete strune začele rahljali, vnaslednjih dneh boste imeli tudi manj dela Zato vam bo vse s^pai kar odgovarjalo. Lahko boste već razmišljali o s^i rn svojem življenju, tistem zasebnem seveda. Želetisi boste, da bi se v kratkem močno zaljubili. Zvezde vam bodo tokrat stale ob sirarti, zato opazujte in se čim več zadržujte med ljudmi. TohftiUa od 23.9. do 22.10. V poslu boste zelo odtočni, marsikaj vam bo uspeto, pa čeprav bo izgledalo skoraj brezupno Doma pâ boste v naslednjih dneh še večja copata kot ste sicer Godilo pa v^m bo, ker vam bo partner valo ponižnost in strinianje z v^emi predlogi vračat s številnimi malimi pozornostmi in nežnostmi, ki ste se jih sicer že kar odvadili, f^zite pa, da v pogovoru s soredrtiki ne boste povedali prav vsega, kar mislite o njihovem početju, lâhko bi namreč priSlo do zelo hude krvi m hude zamere Ni treba, da ste tokrat povod 2 kreganje prav vi ikorpi|on od 23.10. do 22.11. Čut dolžnosti vas bo žrl, ko si boste na glavo spet nakopali preveč dela. Zato bostemitoreč^e ne le raztreseni, ampak zelo n^ rvozni. To se vam bo maščevalo, saj bo vaše počuýe ob koncu tega ledna dobesedno na psu Ne le. da vam bo slabo, zaradi stresa se vam bo imunski sistem močno poslabšal, kar lahko vodi tudi v bolezen, ki ne bo minria kar čez noč. fariner bo malo jezen na vas, ker boste dvomili m} To lahko načne sicer prijeten in zdrav odnos med vama. Sfrolo« od 23.11. do 21.12. V naslednjih dneh boste težko tarnali, da vam prrmanjkuje časa. Imeti ga boste več kot ste navajeni, zato vam bo na trenutke naravnost dolg čas Priznati si boste mnali. da ste malo odvisni od dela. Če tega ni, \em že takoj rojijo po glavi črne misli, predvsem pa se preveč ukvarjate s seboj m svetim počutjem Ob tempezabljatena vse obljube, ki slesi jih dali. ko časa res niste imeli. Kaj. ko bi sedaj kOTčno naredili več za svoje zdravje in boljše počutje? 2e obisk savne, kozmetičarke ali tnzerfa nekaterim pomaga okrepiti občutek, daseimajo radi. Kolorog od 22.12. do 20.t. F^rie. kaj boste v naslednjih dneh obljubtjali, vsak uraden dokument pa vsaj dvakrat preberite, preden ga podpíleie. Napaka vas namreć tatíko v bližnji prihodnosti stane zelo velikoživcev S partnerjem si bosta ravno ato, ker boste podvomili v nekega skupnega prijatelja, kar malo segla v lase. Tokrat bo imel partner celo prav. kar se ob vaši preračun I |ivosti zgodi fe malokdaj. Počitnice bodo sicer kralje, a lepe Ravno prav dofge. da ne boste pogrešali svojega hobija in dovolj dolge, da si boste oddahnili cd vsakdana Tiste prave tako šele pridejo Vodnar od 21.1. do 19.2. Če ste še brez partneria, v naslednjih dneh, sploh ob vikendu r>a široke odprite oč(. Zvezde napovedujejo neko zelo prijetno srečanje in novoznanstvo, ki lahko preraste v veliko več kol le prijateljstvo. Vezani pa boste v naslednjih dneh v partnerjevi družbi zeio uživali, kar \Qju bo ie močno zbližalo. Nič hudega, če boste za radi njega zanemarjali ostale prijatelje. Tudi ti vas valikokjatpustijo na cedilu, kosi vi na hiiro sželite njihove družbe Če vam je partner hkrati najboljši prijatelj, boste nekaj časa prav srečni ludi brez večje diu^be Rlklod 20.2. do 20.3. Zvezde vam v ljubezni priporočajo veliko domišljije, pa tudi kanč^nagajivosti. Sptoh tistim, kj niste zstjiAljeni šele od včeraj Tako boste uspeli ubežati rahli naveličanosti v zvezi. Počita pa le dobre izKoristite. tudi. če bo le podaljšan vikend. Baterije irpate prazne, veliko energija vam bo vzelo pravvsako delo. na le tisto vsiuzbi aii v šoíi. âto boste morali poskrbeti s več sproščanja m le več gi-bania vnaravi. Ni slabšega, kot če se boste začeli smiliti sami sebi. Dokažite, da se še vedno zrute spoprijeti tudi z zelo negativnimi p^lmi živlienja Bili smo v Pragi Velenjsko zdravniško UruStvo 7a svcijc člane (in njihove partnerje) vsako Iclo organizira potovanje, kije Í7obraževaIni in olicneni družabni dogodek. Zadnji majski konec ledna so se odpeljali v Prago. V ireh dneh so spoznali mesio in začutili njegov utrip. Ugolwiliso.dascje fVagavzadnjem desetletju močno spremenila ter postala enakopravna drugim evropskim preslolnieam, tako po urejenosU kot po ponudl>i in cenah. Kljub temu pa je tKlala dovolj izvirna, da sc bodo ija Še kdaj podali. ■ Foto:EŠ Olimpijski tek bo 1L junija! Vcknje - V vsakolet ni akciji Slovenija le6ž za zdravje se začenjajo olimpijski teki. Organizira jih Odbor Sporta za vse pri Olimpijskem komiteju Slovenije -Združenju Športnih zvez v sodelovanju z občinskimi organizatorji. V Velenju je to Športno društvo poslovnega sLstcma Premogovnik Velenje. Olimpijski tek jc vsako leto dobro obiskan In prepričani smo, da bo tako tudi Icios, 'Icka sc boste lahko udeležili v sredo* 11. juniju, stari pii hf) oh IHJO na niťslnem stadionu. Dolžini proge bosta 3 in r> kilometrov, startnina jc 500 SIT Vsak tekač prejme majico Olimpijskega komiteja, vsi. ki bodo pritekli na cilj, pa bodo sodelovali tudi v Žrebanju bogatih nagrad. Srečanje krvodajalcev treh občin Obmiíčno združenje RK Velenje bo tudi letos zaznamcA/alo dan krvodajalcev z že tradicionalnim srečanjem plemenitih ljudi olKin Velenje, l^oStanj in Šmartno ob Paki. Letošnje bo v solhito, 7. junij;«, 17. uri na špcjitnem iRrišču j->ri Gisti^u Pixi klan-ccm v Ravnah pri Sostaiyu. Ob tej priložnosti bodo krvodajalcem, ki so darovati kri več kot 70 - krat podelili priznanja. sSrccanjc pa btxJo p-no v Peugeot Tratnik na av-topoligonu Ločica pn Šempetnj (tei. 03/5-702-640) z osebnim dokumentom. Čestitamo! PEUGEOT «nrtô îgrôr AVTO IGOR - Švigeli Igor $41. Črnova 33 a, Velenje Tel.: 898-69-30, 898-69-36 Del. čas: vsak dan od 8. do 17. ure, sobota od 8. do 12. ure! - PRODAJA IN SERVIS VOZIL PEUGEOT - PRODAJA RABUENIH VOZIL -VULKANIZERSTVO-AVTOPRALNICA -AVTOKLEPARSTVO -AVTOLIČARSTVO-Ugodni krediti, leasing, menjava staro za novo.,. POSEBNA DRUŽINSKA PONUDBA V JUNIJU Ob nalobro jutro 19.25 Lokalni utrip Zgornje Savinjske doline 19,55 Na obisku. pri Alojzu Zavokivšku. akad. slikarju 20.55 Vabimokogledu 21.00 Župan z vami. gost Bojan Šmt župan MO Celje 22,00 Videostrani PONEDEUEK, 9. Junija SLOVENIJA 1 08,45 Zrcalo tedna 07,00 Dobro jutro 09.00 Poročila 09.05 Iz popotne tort« 09.20 Ranč pri Kraguljčkovi sedmici, 7/14 09.50 Oddaja za otroke 10.05 Nasledniival, 10/13 10.30 Navnu 11.00 Tistega lepega popoMneva 13.00 Poročila, šport, vreme 13.15 Tistega lepega po pokineva 15.25 Mladi virtuozi 15.55 Dûberdan, košarka 16.30 Pon:>číla. špoit, vreme 16.50 Radovedni Taček 17.05 Dogodivščine v veseli hosti, 13/26 17.40 Sinji planet, 8/8 18.30 Žrebanje3x3p]us6 18.35 Žrebanje Astra 18.45 Risanka 19.00 Dnevnik, vreme 19.45 Šport, vreme, magnet 20.00 Ta moja družina, 2/8 20.50 Mednarodna obzorja • Irak 22.00 Odmevi, šport, vreme 22.50 Umetni raj 23.15 Knjiga mene briga 23.35 Skrivnosti 23.40 South parit 11/17 00.05 DnevnikzamejskeTV 00.30 Sinji pianet, 8/8 01.20 Mednarodna obzorja 02.10 Umetni raj 02.35 Parada plesa 03.00 STudíctty 04.15 Šport SLOVENIJA 2 08.30 Slovenci v Italiji 09.05 Dobro jutro 11.05 Tvprodaja 13.05 Sobotna noč 15.05 Klepetanja, nemški film 16.40 Videospolnice 17,30 Čarobne dežele, 13/13 17.40 Nenavadne prigode Twístovih, 5/26 18.00 Jasno in glasno 19.00 Dnevnik, vreme 19.45 Šport, vreme, magnet 20.00 EP v vaterpolu. Slovenija : Grčija, prenos 21.15 Studiocitv 22.10 Iskanja smisla v norih šestdesetih, 5/6 23.10 Brane RonČel izza odra 00.25 Videospolnice 01.10 Videostrani 07.00 Dragon Bali, ris. serija 07.30 Super punce, ris. serija 07.55 Rickilake 08.45 Ko boš moja, nad. 09.40 Nezaželena, nad. 10.30 Tvprodaja 11.00 Grda račka 11.50 Vonj (jubeznf, nad. 12.45 Športna scena 13.40 TvpnDdaja 14.10 Rickilake 15.00 Vonj ljubezni, nad. 15.55 Grda račka, nad. 16.55 Nezaželena, nad. 17.55 24ur'Vreme 18.00 Ko boš moja, nad. 19.00 24 ur 20.00 Naša sodnica, nad. 20.55 Bolnišnica Pre^dio^ nan. 21.50 Vnemilosd. 1/4 22.45 XXL premiere 22.50 Raztresena Ally, nan. 23.40 24 ur, ponovitev 00.40 Nočna panorama ••ti n 4 TOREK, 10. Junija SLOVENIJA 1 07.00 Dobro iubx^ D9.00 Poročila 09.05 Radovedni Taček 09.20 Dogodivščinevveseli hosti, 13/26 09.40 Čarobni šolski avtobus. 8/39 10.05 Študentska ulica 10.40 Sinji planet 6/8 11.30 Obzorfaduha 12.00 Ta moja družina, 2/9 13,00 Poročila, šport, vreme 13.15 lzvir(n)i 13.50 Ljudje in zemlja 14.40 Polnočniklub 16.55 Nifostovi 16.30 Poročila, šport, vreme 16.50 Medvedek siadkosnedek 16.55 Sprehodi v naravo 17.10 Knjiga menebriga 17.30 Skrivnosti, ponovrtev 17.45 Za naše goste Iz tujine 18.10 Prisluhnimo tišini 18.45 Risanka 19.00 Dnevnik, vreme 19.45 Šport, vreme, magnet 20.00 Samoencvet. hutT^n. prireditev 20.55 Aktualno 22.00 Odmevi, kulturna kronika, šport 22.50 P^nski strci. ^ng. drama 00.35 Dnevnik zamejske tv 00.55 Za naše goste Iz tupne 01.20 Prisluhnimo tišini 01.50 Samo en cvet, hum prir. 02.45 Aktualno 03.40 Dick van dyke. 1/158 04.05 Peklenski stitj. ang. drama SLOVENIJA 2 08.30 Dober dan. Koroška 09.05 Dobro jutro 11.05 Tvprodaja 11.35 Videostrani 15.10 Tvprodaja 15.40 Studnclty 16.45 Videospolnice 17.30 DIck van Dyke, 1/158 18.00 Iz naših krajev 18,15 Primorski mozaik 18.45 Primorska kn:> nika 19.00 Dnevnik, vreme 19.45 Sport, vreme, magnet 20.05 EP v vate^olu, Slovenija: Nemči^, prenos 21.15 Nesrečniki, 4/4 22.35 Solžemoin • vrnitev domov, dokum, oddaja 23.3$ Klop, danski Rim 01.05 Videospolnice 01.50 Videostrani 07.00 07.30 07.55 08.45 09.40 10,30 11.00 11.50 12.45 13.40 14.70 15.00 15.55 15.55 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.45 22.50 23.40 00.40 Dragon Ball, rts. serija Super punce. ris. serija Ricki Lake Ko boš moja, nad. Nezaželena, nad. Tv prodaja Gnja račka, nad. Vonj ljubezni, nad. Naša sodnk^a, naa Tv prodaja Ricki Lake Vonj liubezni, nad. Gnja račka, nad. Nezaželena, nad. 24 ur - vreme Ko boš moja, nad. 24 ur Preverjeno Za upanje, amer, film XXL premere Razstresena Ally, nan. 24 ur, ponovitev Nočna panorama I Mrl rr 09.00 Dobro jutro, informativno • '^mm^ a' razvedrilna oddaja ! 09.00 Poslanska pisarna, pon. 10.00 Vabimo kogledu i 10.00 Vabimokogledu 10.05 11B5.VTV magazin,reg. ! 10.05 Dazbestu..,, pogovor iniormativni pn^grsm i 11.05 Naj spot dneva 10.^ Zaigrajmo inzapoimo, pon. 1 14.00 Videostrani 11.45 Naj spot dneva ! 18.T0 Vabimokogledu 14.00 Videostrani 1 18.15 Mladi upi, ponovitev 18.05 Vabimo kogledu 1 18.55 Sk>ven^ šolski ^Ipni 18.10 Regionalne novice kios-Šmartno pri Libii 18.15 Potovanja: Z največjo 2003 jadrnico okoli sveta I 19,15 Videostrani 19.15 Videostrani 1 19,55 Vabimokogledu 19.55 Vabimokogledu i 20.00 1166. vrv magazin, reg.- 20.00 Poslanska pisarna. Informativni program kontaktna oddaja i 20.20 Športni torek. Športna 21.00 Regionalne novice Informativna oddaja 21.05 Magic Velenje 2003, i 20.40 Iz olimpijskih krogov nastop čarodejev • Aibbi i 20.45 športni gosi kont oddaja Polak, Bojan Glavač : 21.30 Romski razgledi 21.30 Na| spot dneva 1 22.00 Dokumentarna oddaja 21.35 Iz oddale Dobro jutro i 22.30 Naf spot dneva 22.30 Videostrani i 22.35 Videostrani SREDA, 11. Junija SLOVENIJA 1 08.30 Odmevi 07.00 Dtóftjjulro 09.00 Poročila 09.05 Medvedek siadkosnedek 09.10 TrojčkíB, 6/26 09.30 Sprehodi v naravo 09.50 Sanjska dežela 10.20 Knjiga menebriga 10.:^ Skrivnosti 10.40 RadioaktivnosLId^e 11.05 Za naše goste iz tujine 11.30 Prisluhnimo tišini 12.00 Slovenslû magazin 12,25 Honx) turistcus 13.00 Poročila, šport, vreme 13.15 Parada plesa 13.40 Umetni raj 14.05 Samo encvet, human. prireditev 14.55 Aktualno 1Mostovi 18.30 Poročila, šport, vreme 16.50 Pod klobukom 17.35 Odpeb pesniki 18.45 Risanka 19.00 Dnevnik, vreme 19.45 Šport, vreme 20.00 Francoska ženska, franc, lilm 22.00 Odmevi, šport, vreme 22.55 Sveto In svet 00.00 Dnevnih zamejske TV 00.20 Recept za zdravo življenje 01.10 Dlckvan Dyke, 2/158 01.^ Polk:(Stka,nemšldfllm 03.15 Sveto in svet 04.35 Šport SLOVENIJA 2 08.30 Mostovi 09.05 Dobm^julro 11.05 Tvprodaja 11.35 Videostrani 15.35 Tvprodaja 18.05 Naša pesem 2003 16.45 Videospolnice 17.30 Dkîkvan Dyke, 2/158 18.00 Iz našili kratev 18.15 O živalih in ljudeh 18.45 Pnmorska kronika 19.00 Dnevnik, vreiï« 19.45 Šport, vreme, magnet 20.05 ^rtnasrcda, DPv košartd (M), tre^a tekma finala končnice, Krka : Union Olimplja, prenos 22.00 Nevarna pot, ang. lilm 23.30 Vrt užrtkov, ang. nemi film 00.30 Videospotnice 01.15 VideostTiini 07.00 07.30 07.55 08.45 09,40 10.30 11.00 11.50 12.45 13.40 14.10 15.00 15.55 16.55 17.55 18.00 19.00 20.00 21.55 22.25 23.20 23.25 00.20 01.20 09.00 10.00 10.05 10.50 14.00 18.05 18.10 18.15 18.55 19.00 19.15 19,40 19.45 19,55 20.00 21.15 21.20 21.25 21.30 22.30 23.30 23,35 23.40 Dragon Ball, jap. risanka Super punce, ris. senja Ricki Lake Ko boš moja, nad. Nezaželena, nad. TV prodaja Grda račka, nad. Vonj ^ubeznl, nad Preverjeno Tv prodaia RtcM Lake Vonj ^ubeznl, nad. Grda račka, nad. Nezaželena, nad. 24 ur, vreme Ko bos moja, nad. 24 ur Slepa priča, amer, fflm Trafika, 19. del Na kra[u zločina, nan. XKL premiere Raztresena Ally, nan. 24 ur, ponovitev Nočna panorama iMl'l r* « Dobro jutro, informativno razvedrilna oddaia Vabimokogledu Športni gost ponovitev Naj spot dneva Videostrani Vabimokogledu Regionalne novice Čas za nas, mladinska oddaja. 3. TV mreža Naj spot dneva 1106. vrv magazin, pon. Športni torek Iz olimpijskih kmgov Videostrani Vabimokogledu POP CORN, kontaktna glasbena oddaja Regionalne novice Nai spol dneva Vabimokogledu Odprta tema, kontaktna oddaja, 3. TV mreža Iz oddaje Dobro jutro Vabimokogledu Nai spot dneva Videostrani ^ •m.^j^r-m-. Za kakovost 6bna^al Pokličite nas, poskrbeli bomo za: - obnovo vodovodnih, toplovodnih In ejektro instalacij in poskrbeli tudi bolj smotrno koriščenje - izvedbo zaključnih del /pleskanje, polaganje talnih oblog..7 - ureditev okolice - čiščenje« vzdrževanje objektov in hišniška dela - sanacije teras, obnove streh - urejanje vpisa etažne lastnine JJH^AR rn D O O Sin ^dletje^za upravlianjgiriOTdi^^ stanovanjskih in poslovnih prostorov Kardeljev Ir« 6,3320 vaENJE, lel. ft fu: 03 897 4S 46 tel.: 03 897 45 47. GSM: 041 62^389 De>. ča$: od 7.30 do 14. ure, vsak dan, razen ob sob. In ned. obresti doslej Posojilo za nepremičnine ; Sta nasn naAovan|«, hlio 311 scmljišč« po svoji nwl In potj«tauj?te pesojKo? V nall fe«i\ki 9« tahko rularnetei odpUđIno dobo ào 30 let in z mlliniiní na&ní zavarovanja. Posebej ugodne obrestne mere In pogoji u pridobitev posojdd so namenjeni naSIm vdr<«vakem in varievAlcem Nado nelne stenovanjslce varčevalne sAeme. Oglasite se pn n«si Nai bančni Mtovïlef Vam bo pt^asAil podrobnosti rn Vam pomagal, da uspeiro pckJobiti posojilo, hMOjilo ti Idhko sami ínfonn*tívno izračunate na Internetu: vmvw.nlfa.sl. 9 ljubljanska banka JVova l^iib^rrskë b*okê tf dL. l^tMjtra Podružnica Savinjsko - šaleška TOPLOTNE ČRPALKE za grefje sanitarne vode poceni in učinkovit način za gretje saniiorne vode z izkoriščanjem energije okolja ob minimalni porabi električne energije hladi prostor, kjer stoji TEHNOHLAD hlajenje, klimatizacija, toplotne črpalke Rečica 2, 3327 Šmartno ob Paki tel. 03/896-53-50. fax 03/896-53-56 www.tebnohlad.si, e-mail: tehnohlad@siol.net STANOVANJSKO PODJETJE VELENJE d.0.0. Koroška 48, Velenje Telefon: 898-54-00, 898-54-05, 898-54-02 Fax: B9a-54-Q9 Dežurna služba: 031 f 616-246 ■ adaptacije, prenove, sanacije stanovanj - vsa vodovodna in toplovodna dela • polaganje vseh vrst talnlti oblog, keramike, laminata - vsa slikopleskarska In fasaderska dela • mizarska popravila stavbnega pohištva • upravljanje s stanovanjskimi in poslovnimi objekti - hišniška opravila, košnja zelenic • čiščenje Nepogrešljivo kot.. I* I r INDIVIDUALNA PREMOŽENJSKA' ZAVAROVANJA STANOVANJSKE HI$E, ETAŽNE LASTNINE IN STANOVANJSKE OPREME ZAVAROVALNICE MARIBOR Û d.d.1 ŽfVUENJE GRE NAPREJ IN Ml ZVAMI Francetova cesta 7. 2380 Slovenj Gradec telefon: 02/8S1 27 00, faks: 02/881 27 37 e-poâta: pe-stovenj-gradec^zav-mb.si Vaš dom, pa naj ho lo lijsa ali stanovanje, je vaš najpomembnejši življenjski proslor. Vas î5vel v malem! l/brali, uredili in opremili sie ga z ljubeznijo. Golovo tudi /. nekaj odrekanja. Ponosni sle nanj. V objemu vašega doma prebivajo vaše najdrznejše sanje. In kar je .Šc pomembneje, lam prebivajo llsli. kijih imale najraje. Veliki strahovi postanejo v njem manjši. Majhne misli postanejo velike. ZA 10% POPUST 06 SKLENITVI NOVEGA IP2 ZAVAROVANJA PRI Zavarovalnici MARIBOR Predstavništvo Velenje Igor Stropnik s.p. Velenje Marko Logar s.p. Valanje Agencija Aurora Valenja popust val)e ob OV 03. 2003 do 31.08. 2003 Izberite modro svoio pot! Pomislile kdaj ludi na lo, da jc dovolj Ic trenutek nepazljiv(^sti. da se /godi nesreča? Le trenutek... Zakaj bi svojo varntxsl in varnost svojih naj-bljiýjih prepuščali naključju? Naključja imajo to neprijetno lastnost, da nam niso vselej nakJonjena. Nekatera naključja jc vendarle moč predvideti in jih zalo obvladovali. Dovolile nam, da pri tem sava pa jc nastala s tehnologijo nizko emisijskih nanosov na stekla. TI nani«i in mei^nice pli- nov v prostoru med slekli so nekaj Časa pri masovnih proizvodnjah omogočali slekla z toplotno prevodn(»tjo 1,33 W/m2K, v zadnjih letih pa se je z uporabo*'mehkega'* nizkiJ emisij.skc-ga nanosa lo Še Izboljšalo na 1,1 W/m2K (energijsko varčna stekla). Izolalivnost stekel je lahko Se boljša, vendar je proizvtxlnja Še predraga in se uporablja le v posebnih primerih. /izboljšano toplotno izolacijo so se ustvarile tudi ekonomske možnosti In upravičenost večjih .steklenih površin v bi-valnlh in delovnih površinah, saj toplotne izgube skozi slekla niso več problem. Pri tem nastopi več sprememb, ki vplivajo na nase življenje. Z več dnevne svetlobe se naše življenje močno izboljša, fizično zdravje jc boljše» depresivnwt se močno zmanjša, sposobnost učenja in aktivnost je na višjem nivoju. Danes veljavni predpisi zahtevajo minimalno 1/7 steklene površine glede na kvadraturo prostora. Toveljaza bivalne prosti>re - dnevne sobe, kuhinje, spalnice, mladinske sobe, Zahtevana je tudi vgradnja energijsko varčnih oken. Ob uporabi energijsko varčnih stekel in povečanju steklenih površin pridobimo tudi pasivno Vgradnja dodatnih strešnih oken Je konstruk' cijsko zelo enostaven poseg. sončno energijo. Vsakdo po/na prijeten občutek toploie sončne svetlobe skozi okno, posebej v zimskem času. Takrat nam sonce segreva notranjost, brezplačno. Paralcljio z rastjo cene ogrevanja prostorov raste tudi zavedanje o nujnosti in enostavnosti uporabe solarne energije. Z uporabo so-dobnih stekel in velikimi steklenimi površinami pridobimo več toplote čez dan, kot jo ponoči izgublm(5. Tako so okna s sodobno zasteklitvijo med redkimi energijsko pozitivnimi gradbenimi elementi, s kaierimi zmanjšujemo porabo energije //a ogrevanje. Ob zadostni velikosti in pravilni postaviti oken testni objekti dokazujejo ludi do 1/3 manjšo porabo energije za ogrevanje. Postopki za izračune ali meritve prihrankov ob-siojijo, vendar v lem članku ne bi šli v takšne podrobnasli. Pri novih hišah v Sloveniji je mi")č opazili, da mnogo investitorjev upošteva sodobne napotke. Toda le do določene mere - v pritličju. Velikokrat pa Pri prenovah starejših hiš smo pogosto omejeni z velikostjo stekienih površin, vsaj na fasadi. zgrešijo pri L ko primemo osvetliti manSťirdne prostore, kjer lahko pridobijo največ. Pri prenovah je v streho najenostavnejše vgraditi nekaj strešnih oken, saj ne posegajo v samo konstrukcijo. Precej opa/ni so j^rimeri, ko si uporabniki uredijo glavne bivalne prostore v mansardi, kjer je svetlobe in toplote največ, razgled pa presega druge prostore. Seveda lo veljale v primerih, da o man«ir-di razmišljamo zelo podobno kol o drugih prostorih. Okna morajo biti na višini 90 - lOt) cm, da pridobimo razgled, hkrati pa moramo obdržali 1/7 steklene površine glede na kvadraturo prost ora. Zavedati se moramo, da ob u-streznlh steklenih površinah lahko pride do pregrevanja prostorov v poletnem Času. Zalo predpisi zahtevajo obvezno Vgradnjo zunanjih senčil na oknih, ki so postavljena proti vzhodu, jugu In zahodu. v primeru, da se upcuabijo stekla, ki odbijajo sončno loploto se odrečemo dobitku dobrodošle solarne energije v večjem delu leta. Izkušnje kažejo, da so premična oz. nastavljiva senčila mnogo bolj uporabna kot stalni nanSU:041/634 343 • vs£ miE ZAsmim i VSEMI mmisnm •OGlEOAiA • OKVIRJI I SUKE 'SÏEKÎAIAMIIimiNê... MONTAŽA TUOlfíll VAS DOMA bivanja. Izberemo sestavljivo kopalniško pohiStvo in si sesta-viraoelementc, kijih res pcHre-bujemcj o?, ki so nam vJeč, tako kol. pri kuhinjah. Bistvo pri kopalniški omarici jc umivalnik, zato začnemo s sestavljanjem oz. odločanjem pri lem kosu sanitarne opreme. Ko sc odločamo za umivalnik, je pomembno dejstvo koliko članov živi v gospodinjstvu, 1er koliko oseb ima podobne urnike in lahko kopalnico uporablja skoraj v istem terminu. Cc nam prostor di^pušča se lahko odloČimo za dva mogoče manjša umivalnika, kar stvar cenovno nekoliko podraži, ali pa za enega večjega- V ponudbi je sedaj že veliko ra?iičnih umivalnikov in lahko izbiramo med; okroglimi, kva-draiimi, velikimi, majhnimi, steklenimi, keramičnimi, iz umetne maîam in spremembam ter modnim t rendom na tržišču. Tako lahkih izbiramo med kombinacijo le.sa. aluminija, stekla in marmorjev v zelo modemih linijah, ki niso napolnjene z omarami- Tako pohištvo jc zelo trcndovskc^ in na pogkd as-keLsko z nekoliko manj uporabnega prostora. Lahko pa si sestavimo nekaj bolj klasičnega z veliko uporabnega odlagalnega prostora, pač odvisno od želja, potreb in idej. Idej za kopalnico je veliko in vsak si jo lahko opremi po lastnem okusu in po svoji meri. Pc^-nudba opreme jc zares pestra in raznolika predvsem pa se vsak dan širi in dopolnjuje. Preden se lotite opreme kopalnice si vzemite čas in si oglejte ponudbo ter izberite nekaj kar je za vas primerno in uporabno, ne pa nekaj »kar se dobi« ali pa celo »kot ima sosed« ■ iNIREd.o.p. Ko nas sonce poboža Su^ kdaj pomislili, kako |)omcnil)na sla svclloba in sonce za prijaznejše pornlje? (jotovo! 'Hxla, ko kupiijelc, gradile ali urejale svoje blvcilno okolje na lo pogoslo pozabile. Katja Učen Vsi poznamo prijeicn učinek loplih sončnih Žarkov. Kako sc veselimo pomladi in dni ko postaja dan V5ť daljini. Dcjslvo je, da zn svoj ohsloj polrcbujcmo dnevno svcilobo. Vendar nc grel« za goli obstoj: ludi delamo, se veselimo, joCcmo ... Skralka v življenju želimo občutili, sc učili in raz- našnji način življenja jc poslal takšen, da vedno več časa preživimo v zaprlih proslorih. To pomeni posredno tudi manj sonca OZ- dnevne svetlobe. Da pa hi la primanjkljaj nadomeslj-lije pomembno, da imamo delovne in bivalne prostore primerno osvetljene z naravno, dnevno svetlobo. Priznam, da se sama nisem zavedala p<3mena dnevne svetlobe SveH/ in $ soncem obsijani prostori so vefiko boij prijetni in zdravi. vijali. Velikokrat jc to precej odvisno OĆ okolja v katerem sc nahajamo in bolj kol je okolje prijetno, bolj smo zadovoljni in uspešni. Vrnimo se k dnevni svetlobi. Prav zato, ker jc tako pomembna za na,^ počutje ji želimo nameniti nekaj več pozornosii. Da- dokler se nisem v času Studija preselila v podnajemniško stanovanje obrnjeno na severovzhod. Popoldan, ko sem se vračala sprcdavanj inje bilo pcjv-Hoć prijetno toplo in svcllo je bilo moje stanovanje hladno in mračno. Priznam, tega se najprej nisem zavedala. Le moji prihodi domov so postajali vse K>lj po- zni In za i^tudij sem raje uporabljala ťakullelno knjižnico. Šele če/ čas, kosem ugotovila da doma prebijem zelo malo časa, sem se začela spraševati zakaj. Vse ml jc postalo jasno nekega prijetnega pomladanskega dne, ko sem ob vstopu v stanovanje z^ičutila neprijeten likid. Odložila sem stvari in skoraj pobegnila iz stanovanja na sonce. Koliko nas jc takSnih, ki se tega zavedamo? Glede na arhitekturo obstoječih objektov verjci-no no ravno vel I ko. Pred kraikim so znanci začeli z zidanjem hiSe. Šoloobvezna otroka sta ludi aktivno sodelovala pri prt>jekliranju hiSe. Med prerekanjem čigava soba bo kje in kako\'elikIdanskim zahodnim soncem- Kaj lahko Sc rečemo o pomenu svetlobe? Vsakdo med nami Ima pravico do svetlih in prijetnih bivalnih pnwtorov. Vsakdo ima pravico do prijetnega delovnega okolja. Ko izbirale svoje bodoče domovanje bodiie po- zorni koliko dnevne svetlobe oz. sonca je v pasameznem prostoru, Bodite pozorni ludi na lo, da je 10 v vseh letnih časih. Nizko zimsko Si)nce prijelno razsvetli prostor ter tudi ogreje. Ko boste naslednjič na tem. da iščete službo, .si oglejte delovne pros-l(3re v katerih bcsle delali. Kljub obilici dela, ki ga btîsic verjetno imeli bo veliko bolj prijetno v svetlih in zračnih prostorih kol v kaL^i majhni, zatohli sobici. Svetloba, tako pomembna za naáe dobro inzdravo počutje, je zastonj. Vse kar moramo narediti je, da jo spustimo v prostore, pa naj bo to dnevna soba ali mladinska soba v mani«ardi. /?a$t//na za svoje živtjenje potrebujejo svetlobo. Prav tako ljudje. Zakaj tako pogosto vidimo otroške In mladinske sobe v najbolj te« mačnem in hladnem delu stavbe? Prenova kopalnic Udobje, ki so ga želeli imeti ljudje v svojem bivališču, se je spreminjalo iz dobe v dobo in po posameznih deželah. Velik poudarek na higieni in udobju je bil značilen že za nekatere stare kulture, nam bliže za grSko in rimsko civilizacijo... Majhne stvari in drobni dodatki so listi, ki dajejo domu srce in du.šo, hkrati pa ga poživijo in ga delajo tako zelo edinstvenega in samo vašega. Tudi pri urejanju kopalnice.se seveda skušiimo odločali predvsem giede na način življenja, slog in velikost prt>siora. Kopalnica naj bo, če nam lo dopui^Čajo prostorske dauosli, opremljena kol bivalni in ne zgolj kol namcn.ski prostor za osebno higieno. V njej si lahko uredimo prc«ior za rekreacijo, masažo, obsevanje z višinskim soncem in celo savno. Posebno vzdušje lahko recimo astvarimo z manjšim kaminom, počivalno zofo ali oblazinjeno krajino z blazinami. Videz svežine in vtis naravnega okolja v prostoru pa bomo dosegi s primernim zelenjem. Na žalost je velika In luksuzno opremljena kopalnica pogosto nedosegljiva- Vendar pa se tudi z majhnimi kt^lnicami pogosto da naredili več, kol smo mislili. Najprej moramo ugotovili, če morda le ne obstaja rcSlievza njeno povečanje na računprcdi-menzionirane spalnice, hodnika ali recimo bivSe otrc^kesol>e, ko sc otroci odselijo od staršev. Kadar pa ludi predlagana adaptacija ni izvedljiva moramo poskrbeti vsaj za ustrezno opremo ko-palnicc, ki omogoča, da se bomo v njej počutili prijazno. Že v osnovi je prav, da ocenimo ali se raje kopamo ali tušira- □ O JU ts d.o.o. podj9tl6 za projektiranle In gradbeni Inženiring Ašlierčeva 26. MOZIRJE Tel.: 03/5-831-727. GSM: 041/764-315 Izdelamo In pridobimo Vam celotno projeklne dokument&el]o: • idejni projekti (IP) - projekti za gradbeno dovoljenls (PGĐ) - proieirtf za Izvedbo (PZI| • projekt irvedbenih del (PID) • projekll za adaptacijo in rflkon$trukcl|o « projekll zunanje ureditve - načrti za legalizacijo objektov - tlpsU načrt Vso dokumentacijo Vam Izdelamo v na)kra)iem možnem času In po konkurenčnih cenah! Kamnoseštvo PODPECAN Šalek 20. Velenje, tel.: 03/ 897 0300, gsm: 041/ 652 108 PONUJAMO VAM VSE VRSTE KAMNITIH; - stopnic . polic -tlakov - kuhinjskih In kopalniških ptiltov • spomenikov Dejansko vse iz marmorja ali gran^ po vaših žeijdhl KRATKI DOBAVNI ROKII Del. čas: vsakdan otí 8. do 16. ure, ob srwidh uradne ure od 8. do 17. ure, oD sobotah od 8. do 13. ure Vabljeni I Neka) možiiosli za varčevanje Nacionalna stanovanjsko varčevalna shema: NSVS raíqilSc prcko bank varčevalne sheme, v katero sc lahko prijavite. Ob-vcžtíic se, da boslc določeno dobo (npr. 5 Icl) mesečno plačevali v shemo, nato pa boste po lem Času dobili vsa privarčevana sredstva in kredit boste laliko vzeli pri banki^ Ra/pisi kreditov stanovanjskega sklada: ponavadi mt li razpisi v jeseni» obrestna mera paje bila okrog T + 2% (odvisno od zneska, časa...) Razpisi sianovanjskih kreditovvobčinah Stanovanjsko varčevanja na bankah Varčevanje v v/ajemnih skladih (ta nio?no.sl jc najbolj donosna in najbolj lleksibllna) Provizija nopreinirninsldIočata predvsem prastor in Število Članov v gospodinjstvu. Predvsem pa poskrbimo, da bo nad umivalnikom veliko in dovolj osvetljeno ogledalo. Kopalniško pohiSlvo prilagodimo ve-likens I i kopalnice in svojim možnostim. Ce paje kopalnica majhna in je v njej ludi pomival- ni stroj, potem nad njim pasta-vlte viseče omarice ali pa mu dodajte suSilni stroj. Predvsem pa vam predlagamo, da si VÍ5C ktir nameravate kupiti skrbno premerite, si to izriáete in izrcžete ter postavile v skico kopalnice, predvidite odpiranje raznili vrai, radiatorje in svoje gibanje. Marsikaj vas bo močno presenetilo. lesarstvo hndovernik d.o.o« 3320 Velenje, cesta talcev 11 trgovina Hobby tel.: 03/ 898 23 52 fax trgo^na; 03/ 686 23 62 NAJBOUŠI V AKCIJI!!! VSE ZA DOM od temeljev do strehe po zanesljivo najDižjih cenah • laminati že od 1260 SIT / m' • delovne plošće že od 1950 SIT za tekočI meter • parketi že od 1580 SIT / m' VELIKA IZBIRA POMIVALNIH KORIT, VRAT ZAKLJUČNIH LETVIC, IVEfllC TER CELOTNI LESNI IN GRADBENI MATERIAL Delovni čas: vsak dan od 7. do 19. ure, ob sobotah od 7. do 13. ure KINO VELENJE v hotelu paka iviviKicA KI;LO\I)I;I) ZF, iriler 2 tedna po svetovnem ^artu Režija: Andy Wachowski. Larry Wac-howskí: vloge; Keanu Reeves. Carrie-Ann Moss, Lawrence Fishbume. Jada Pmkelî Smilh; dolžina: 136 minut /it • / • ; --i • Četrtek. 5. Ů.. ob 20.30 Petek. Ů, 6.. ob 20.00 Sobota. 7. ob 18.00 In ob 23.00 fgtssno preć¥3fanje} Neđel/3.8.8,. oti 1$M (zaćnjs pfetistava) Reloaded se 2ačne tam kjar se je Matrica končala. Strojem |e uspelo, da so odkrili kje se naltaja Zion, Tadnje človeško meslo, skrito blizu zemljineoa jedrfi. Cez 72 urbo na tisoče voiakov. lovkastih sond iz prve(]d dela. prodrlo do njega in ga ufiičiločdino upanje liodi je, da izsledijo skrivnostnega Klučarja. ki ga stražila nevarna morilca Dvoička. Na potezi so pre2(velr junaki iz prvega defa, ki se lim pndnjži Š8 nel<8) novrh likov. Po petih letih smo dočakali novo Matrico, ki poslavlja nove meje akcijskega žan- p in vtzualnh učinkov. SrečaĆ ix>mo najdrznejši pregon z avtomobili do sedai. na desetine razbitih avtomo-\ý\cN, nevaren kung-fu v drveči avtomobilih. Vsa odpita vprašania, ki jih ponuja ta Tilm pa bo rešita Matrica Revolutions, ki pnhaja na svetovna plalna novembra letos. NOMADI i\F.B\ dokumentarni pustolovski film Aežija: Jdcgues Pemn. Jacques Clu-Z3tů. Mícheí Débats; dolžina: 95 minut Petek, 6. 6., ob r8.00 Sotiota. 7Í-, ob 20,30 Set/e/fs. 8.6.. ob 16.00 Ponedeljek. 9.5. ob 13.00 Najdražji dc^umentarec vseh Časov je čudovita pnpoved o pticah selivkah in niihovem boju za preživetje skozi poetične podobe, glasbo m lepoto narave, želeli pa so posneti film tako, da b) se gledalci počutili kol. da polujejo s pticami, ki jih je preko 40vrsL »OBKODOSI J V COIJ.VMWOOI) komedija, kriminalka) režija: Ani-hony Russo. Joe Russo: vloge: George Clooney. Luis Guzman: dolžina: 86 minul Četrtek. S. S., ob 18.00 .ÁK.______________________ Kino nagrajuje Izrežite kuponček m ga pošlji' te dti prinesite ns uredništvo. Vsak teden i?omo izžrebali tri ljubitelje filmov za t^rezptačen ogied ene izmed fîlmskSI) predstav. Ime in priimek: Noslov: Izžrebali sepo: Maja Vipave, Gofj^a 53. Velenje; Črt Krevh. Podkral 46d.Veten|e in Vitma Lesnik. Ld|$e 207/b, ŠoStait|. 107 MHz FM Petek. 6. 6., Ob 23.00 Netíelie.8.6..ob20.45 Ponedeljek. 3.6.. ob20.30 Nepomemben talič Cosimo ja spet v zaporu. tokrat zaradi kraje avtomotMla. Ker bi zaradi novega podviga, idealne tatvine rad iz z^ora mu pomagajo njegovi pajdaši, še posebno njegovo dekfe. ki mora najti žrtveno [agnje. ki bi prevzelo Co-simove grehe. In ga najde, za prirneren kupček denarja, seveda. To je Pero. sa-mov^ni boksar, čigar IÛ ni ravno njegova vrlina. Ko pa druščina izve zakaj bi Cosimorad na prostost. .. Pet tipov, en seí. nič pameti. VRKX \ li komedija Režija: Adam Shankman: vloge: Queen latifah. Steve Martin: dolžina: 1Û5 minut rofeir, 10.8. ob 18.0Q In ob 20.30 ' premieri pred slovenskim steriom Peter je ločeni deloholik. ki skuša pozabiti svcflo bivšo soiwogo Po intemetnl klepetalnici spozna dekle, ko pa se srečata, spozna, da ni vitka, poslovna blondmka temveč klepetava in obilna Afro-američanka. ki je povrh vsega še bivša zapOTiica in sveže oi^tozer« novega zločina za katerega trdi. da ga ni naredila. On noče imeti nič z njo,ona pa je prepričana, da bi on tahko bil njen odvetnik... ijiJiniziiN v m.Hv.cm romantična drama Režija: Brad Silbenng; vloge: Jake Gyl-lenhaal. Oustin Hoffman. Susan Saran-don. Holly Hunter, dolžina: 117 minut Sreda. tt.6. ob 20.00 • premiera pred slovenskim startom iM Jake nekaj dni pred dogovoreno poroko izgubi zaročenko v nakJjučnem streljanju v mestnen^ banj. $ tragičnim dogodkom se spopada skupaj z njenima staršema Jojo in Senom, ki sta prepričana, da bosta delno popravo krivice, ki se je zgodila družini nasla na sodišču. Joe se odloČi. da bo oslal z r\jima čeprav ima veliko vprašanj in mafo odgovorov in neurejene misli. Kmafu spozna Berlie katere zaročenec je med pogrešanimi v Viahie-mu. Odgovon na vprašanja so vedno bolj zapleteni,.. MâfA DOimODOSI.I V COL- I.Y!\VVnOI) komedija, knminalka Petek. S. $. ob 19.00 Sobota. 7.6.. ob 19,00 In ob 21.00 NO^IM)! mn\ dokumentami pustolovski film Petek. 6.8. ob 21.00 Nedelja. 8.6.. ob 19.00 KIVIII. |[M DmiKTIM pustok)vski film Nedelje. 8. 6., ob 17.00 (Otroška matineja} Filmski ciklus OKOLI SVČTA V 30 Df^EH: l\OMADI NHBA dokumentami pustolovski fîlm Ponedeljek. 9.8.. ob 20.00 DOimODOSIJ A COLIAíWVOOl) komedija, knminalka Torek. 10.ob 20,00 Cena vstopnice: redne predstave 700 SIT, (vemiere 600 SIT. otrošls matineje 400 SIT. Infonnacijein pred prodaja vstopnic tudi za teden dni naprej 898 24 91 vsak dan pol ure fved prvo predstavo in dalje. Ni rezervacij vstopnic! ALEIA Pve Ot»A ik fllUETtH çew Predstavnilvo C«l|e/ lova 7/e Td.: 03 / 425-49-38 Foi: 03/42S-49.39 GSM: 041 / 34S-378 VGRAJUJEMO in ZAMENJUJEMO: PVC, ALU okno, vhodna vrato, rolete, polkno, zimske vrtove, steklene lasode www.olumlnlj-monlaléil Avtocenter Meh d.o.o Koroška c. 7d, 3320 Velenje, tel.: 03/ 896 85 19 Tudi družinski avto. Novi Touran Prihaja novi Touran, ki razkriva nove razsežnosti avtomobila. Touran združuje vse, kar oblikuje prave enoprostorce, Bodite med prvimi in se na lastne oči prepričajte o Touranovi ponudbi. Več prostora, večja uporabnost, več Volkswagna. Vabimo vas, da nas med 9. in 14. junijem 2003 obiščete v našem salonu. Naši strokovnjaki vam bodo odgovorili na vsa vprašanja o novem Touranu. sodelujete pa lahko tudi v nagradni igri. Z veseljem vam bomo posredovali vse informacije o trenutnih možnostih ugodnega nakupa ostalih Volkswagnovih vozilih. Veselimo se srečanja z vami M n II 4 WBfwiMirMI I! A IM 0 V I. I; N J ČETRTEK, 5. juniia 6.00 Dobro jutro; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije • poročilo Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila; 8.00 Polioijskj na-sveti; 8.30 Poročila; 8.45 Kličemo Policijsko upravo Celje: 9.00 Zanlmlvosli In vedeževanje; 9.30 Poročila; Novosti olimpijske-ga komiteja • športa za vse; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, lqe, kaj; 16.30 Poročila; 17,00 Zdravniški nasveti; 18.00 Kvazi kviz; 19.00 Na svidenje. mCK, 6. lunija: 6.00 Pozdrav; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7 .15 Poročilo Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila; 8 00 Zanimivosti; 8.30 Poročila; 9.00 Zanimivosti; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16,00 Kdaj, kje, kaj; 16.30 Poročila; 17.00 Glasbene novosti; 18.00 Mladinski bum; 19.00 Na svidenje. SOBOTA. 7. junija: 6.00 Dobro jutro; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije - poročilo Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila; 8.00 Polepšaj-mo si sobotno jutro; 8.30 Poročila; 9.00 Zanimivosti; 9.30 Po-ročiia; Izbor pesmi tedna; 10.00 Na svidenje: 14.00 Pozdrav; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, lqe, kaj; 16.30 V imenu Sove - študentska oddaja; 17.45 Rock šok; 19.00 Na svidenje. NEDEUA, 8. lUfiiia: 6.00 Dobro jutro; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije • poročilo Avto moto zveze Slovenije; 8.00 Duhovna iskanja; 8.30 Poročila; 9.00 Kdaj, kje, kaj; 9.30 Poritičila; 10,00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; I. blok čestitk: 14.45 EPP; 15.00 II. blok čestitk; 15.45 EPP; 17.00 Namine čestitke; 17.30 Minute 2 domačimi ansambli; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje. PONEDEUEK^ 9 junija 16.00 Dobro jutro; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije • poročilo Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila: 8.00 Ponedeljkov nasvet za racionalno rabo energije: 8.30 Poročila; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.30 Poročila: 15.00 Aktualno; 15,30 Poročila: 16.00 Kdaj, kje, kaj; 16.30 Poročila; 17.00 Ponedeljkov spori; 18.30 Poročila: 19.00 Na svidenje. TOREK JO. lunipa 6.00 Dobro jutro; 6.30 Poročila; 7.00 Horoskop: 7.15 Cestne informacije Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila; 8.00 Radijski džuboks; 8.30 Poničila; 9.00 Kmetijski nasveti; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav, 14.30 Poročila: 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj. kje, kaj; 17.00 Naši kraji in ljudje; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje. SREDA, 11. iuni|a 6.00 Dobro jutro; 6.30 Poročila; 7.00 HoiX)Skop; 7.15 Cestne informacije Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila; 8.00 Težava je vaša, rešitev je naša; 8.50 Strokovnjak svetuje - pokroviteljica Era Velenje; 9.30 Poročila; 10,00 Na svidenje: 14.00 Pozdrav: 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj. kje, kaj; Vi in mi;18.30 Poročila; 19,00 Na svidenje. ONESNAŽENOST ZRAKA Vtednu od 26. maja 2003 do 1. juniia 2003 so poprečne dnevne koncentracije S02, ianerjene v avtomatskiii postaiah (AM^ na območju Mestne občine Velenje, Občine Šošlanj in Občine Šmartno ob Pafó, presegale mejne 24-urne koncenlractje 125 mikm-g S02/m3 zralo v naslednjih dneh: 27. maja 2003 AMP miK! VRH 148 mikro-g S02/m3 MAKSIMALNE UfíNE KONCENTHACUE SÛ2 od26. maja20Q3 dol. junija 2003 (v mlkn>-9 S02/m3 zraka) MESTNA OBČINA VELENJe. UfíADZAOKOUElNPmTOfí mefi vredMS' 3S0 a^. stn^mi^o v laut 2003- 60 SO^ituS zr aIu 5. junija 2003 «ffiČAS OBVESCEVALEC 27 Spomladansko-poletna pocenitev malih oglasov Mali oglasi po SOD SIT (razen v rubriki PRODAM: nepremičnine In avtomobile). Za naročnike Na&ega časa (s plačano naročnino) 50% popusta- v časojDisu Nai čas. dne;. ime oriimek telefon ulica krai oošta DOdDiS V&ebino oglasa vpišete tako, tia vsako črko, presledek ali ločilo vnesete v svoj okvirček. Osebne pod^e potrebujemo za preverjanje verodostojnosti naročnika. Pridržujemo si vsebina malega oglaaa 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 pravico do slovničnih sprememb. Naro&fo mora bttt prejeto do ponedeljka, do 16. ure. Pošljete ga iahko po pošti nanasiov: Naš čas, d.o.o.. Mali oglasi. Kidričeva 2a, 3320 Velenje, po e- pû^ pres3@nasr^s.8i, po faksu 03/6974643 ali pokliďte03/8961751. 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 . 1 1 I OU mi Spomladansko-polotna poc^itev malih oglasov vef)a cfo konca avgusta Velja {e za fî2»£o9 osebe. Mali oglas za rubriko PRODAM: nepremičnine ali avtomobile le 1000 SfT ^naročnike NaSega časa s plečeno neroČntno50% popusta, Spomladensk>pofetna pocenitev malih oglasov velja za do SO znakov. DEŽURSTVA AÉAáÉMftMÉéih [Ndjman}è6 obresti v mestu za NSKAPOSOJIIA Garanciji: plí6a, p«hO|nlM, kartic« n w RAZNO PBODAM ffAKLADALKO pekinger, silažno z val|i in Irakom, prodam. 6sm: 031/218-755. ELEKTROMOTOR, 7.5 kW, 380 v veiikje,Pre^mova1A TEL: 03 89847 24 slovenj gradec. Celjska 45 TEL: 02 881 25 00 ŘÁBUENÁ ¥02JL GOLF 1.416V Basis, 5 vrat, Iet99, OK 1.990.000.00 SIT PEUGEOT 4061.8 SI KLIMA. Iet.97. OK 1.590.000,00 Siï FIAT BRAVA 1.6 SX KLIMA. let96/99. OK 1.450.000,00 Siï FORD ESC0RT1.6 16VCLX. Iet.93, OK 550.000,00 Siï UGODNE MOtfiOSTI FiNÂNdRAÎUA, STARO ZA STABO... novo VAYTOSALOMfHFORI' imil POOBLAŠČENA PRODAJA M070CIKL0VAPRÍUA MiSmii POPUSTI Od 4% do 10% ZA LETNIK 2002. mali OGLASI in nov traktorski sedež, prodam, Gsm: 031/606-322. SKUTER, piaggic, typhoon 50,1. 96, dva sedeža, 49 m3, prodam. Gsm: Û41/S18-907. ELEKTROMOTOR, vibracijski, tiba, Ljubljana, prodam. Gsm: 041/317-987, GUMIJAST čoln maestral 18, odlično ohranjen, poceni prodam. Gsm: 041/682-368. oraoŠKI avto sedež prodam. Teleion: 5861-714. PLINSKO ieklenko 2a gospodi n-jswo prodam. Telefon: 031/223-326. JABOLČNIK in žganje prodamo. Gsm: 041/344-883. DVOSOBNO stanovanje (60 m2) v Velenju oddam v najem, Gsm: 031/259-010, V VELENJU oddam dvosobno stanovanje. Telefon: 5862-523. fon: 5893-158. TEUCO simentalko staro 1 leto prodam. Telefon: 5869-835. Stečajni upravitelj oglaša prodaji: • Pisarniške prostore, Trg mladosti 6, Velenje IV. nadstropje, šl 143 do 147, skupne površine 57,08 m2 za ceno 5.793.820.00 SIT • Nezazidano stavbno zemljišče, ZKV 2782, paro. št, 2284/i, k.o. Velenje (Šalek), površina v velikosti 3.902 m2 za ceno 7.087.388,00 SIT. Pisne ponudbe poslati na naslov: Jožef MEH s.p. v stečaju, Trg mladosti 6, Velenje. OPUŠČEN BENCINSKI SERVIS na Kajuhovi ul. 2, v centru Šoštanja (cca. 771 m2), po zazidalnem načrtu možnost dovoljenja preureditve, rekonstrukcija ali gradnja novega objekta s pripada-|oćo zunanjo urediMjo za gostinsko dejavnost (kava bar kavarna...), do 100m2 tlorisne površine, ena etaža z možnostjo podkletj^e, prodamo za 45.000,00 EUR oz. 10.440.000,00 sit. Gsm: 041/644-709. TRI TELIČKE, sivorjave, AP-kon-Irola, prodam. Telefon; 5893-336. KOZO s Kozilčf in ovce za zakol ali nadaljnjo rejo prodam. Tele- HfSO z gospdarskim poslopjem in 6800 m2 zemljišča, v Andražu prodam za 13,000.000,00 sil. Gsm: 041/299-919, DVOSOBNO stanovanje, 56 m2, v centru Velenja, ugodno prodam. Gsm: 040/876-633. male OGLASE in ZAHVALE sprejemamo do ponedeljka, do 16. ure. 8: 898 17 51 POGREBNE STORITVE USAR VINSKA GORA 8,3320 VELENJE, tel.: 03/ 89100 30, mob.: 050/ 636 939 SamDplačflíškí ORTOPEDSKI pregledi Zasebna ambulanta Žibw Velenje, Šmaršks12. tel,: 897-18-20 Pr^ltts bo oprovljsi ctr. rmd., spec, ortoped 9mon KirvsS, uposlen v OB VsÎdoltJï plDELFIN CELJE, liuWjanska 14 Navartotno u^na obrastini GOTOVINSKA POSOJILA Garanci|a: plaća» pokojnina m. I)31/dô2*14û,tel.: 03/492-5g'56 Zdravstveni dom Velenje OBVESTILO spoštovane zêvarovânke. spoštovani zavarovanci. obveščamo uas. ds je tel.: 112rezervirana za službo nujne medicinske pomoči Na to telefonsko številko pokličite SAMO V fiUJNIH PRIMERIH, ko je zsradibo^ lezni ali poškodbe ogroženo Svije-nje in je potrebno takojšnje ukrepanje ekipe za nujno medicinsko pomoč. Pogovore na tej številki snemamo. Za informacije v zvezi z reševalno službo kličite na telefonsko številko B995-478. dežurno služĎo pa na 6S95-445. Zobesdrovmld: 7. in 8. junija - 8omt Korun, dr slom., v dežurni zobni ambulanti, Vodnikova 1, Zcfravsiveni dom Velenje (od 8. do 12. ure). UkartM v Volenjii; Lekarna Cent^ Velenje, Vodnikova 1. Izdaja nujnih zdravil in zdravil na recepte, predpisane istega dne. Ob nedeljah in državnih praznikih je organiziran odmor za kosilo od 13.00 do 14.00, tel. 898-1880. V«t*r morska postajo Soštonj: Od 6. junija do 13. junija • Tibor SUjpar, dr. vel. med., gsm 031/671-203. GIBANJE PREBIVALSTVA Upravna enota Velenje Poroke: Elvisa Tanjic, Prešernova c. 9/b in Izudln Sulic, Gradačac, BiM; Mateja Princi, Stantetova ul. 15 In Damjan Ograjenšek, Stantetova ul.15; LeaVrabl0,Škale 86/a in Franci Mernik, Škale 86/a; Tanja Krajne, Laze 36 in Silvo Voh, Silová 3 a; Blanka Gagulić, Prešernov trg 12, Šoštanj in Bojan Rolovnik, Aškerčeva C. 11, Šoštanj. 50-letnico skupnega z^onskega življenja sta praznov^a zakonca Jožefa In Jožef HOSNER iz Lokovice 59, Smrth Slavica Taušić, rol 1920. Šoštanj. Tekavčecac. 11; Marijana ?roú-nik, roj. 1919, Velenje, Jerihovac. 4; Anton Hmćič, roj. 1941, Velenje. Ul. Janka Ulnlia 34; Ang^a Va> lend. roj. 1924, Velenje, Kon^ška C. 7 a; Rane Javornik, roj. 1942, Vinska Gora 42; Marija Vodušek, roj. 1925, Juvanje 20; Jožefa Šah, roj, 1927, Lisce 17. Upravna enota Žalec Poroke: Mojca Podbrega iz Brodov in Mirko Razboršek iz Zaplanine; Simona Herodež iz Sv, Lovrenca In Aleš Stenovec iz Sv. Lovrenca; Manic a Pižom iz Gobriča in Se-basljan Klevže iz Sp. Grušovelj; Alenka Kapus iz Latkove vasi in Joško UvkfzPondorja. Smrti: Ana Podpečan, 80 let, Lipje 1 ; Franc Kes, 74 let, Sp.GorćS; Dušan Reberšek, 43 let, Ločica pri Vranskem; Justina Stergar, 83 let, Marija Reke; Jožef Veber, 47 let, Pernovo; Joseiina Kodre, 60 let, Ul. Bratov Vošnjakov 8, Celje, < ) <áJAXO WOnAAI >txm VMRil. M. OBVESTILO DELNIČARJEM KRS VELENJE d.d. Delničarje KRS VLENJE d.d. obveščamo, da je skupščina družbe na svoji 11. seji dne 26, 05, 2003 potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2002 in jima podelelila razrešnico. Skupščina je tudi odločila, da se bilančni dobiček, ki je bil z letnim poročilom izkazan v višini 1.583.739 SIT. prenese v naslednje leto. UPRAVA KRS VELENJE POGREBNE STORITVE V CELOTI PREVOZI I UREDITEV DOKUMENTACUE J NABAVA CVETJA I MOŽNOST PLAČILA mveC obrokov poslujemo 24 ur dnevno Kamnoseétvo PODPEČAN $alek 20, tel.: 03/ 897 03 00 ^ C- S Xb^r imaš rad nikoli ne umw. le neskončno doltič/tí... Srečni smo. da snw l(dîko živeli s /ebo/ í/í te imeli ixuli! ZAHVALA Ob boleči Iz^bi našega dragega, ljubljenega moža, očetti, lasta in dedija MILANA PIRN ATA iz Stare vasi se iskreni) zahvaljujem(i vsem sorcKlnikom, prijaieljem In s<.idetavc«m Iz podj^-ija Vťgrad Velenje, znancem in sosedom iz Siare vasi in RcCice oh LaSkem. Hvala vsem, ki sle ga v t«ko velikem Številu pospremili na njegovi zadnji poli, nam osebno in pisno izrazili sožalje in mu v slovo poklonili cvcljc in sveče. Pi\sel>ej se zahvaljujemo glavni direkloriei g. llildi loviakin Branki Klavž iz Vcgrada za pomoć in požrtvovijlnosí v najtežjih (renulkih. Hvaln prijatelju Juretu Drt>bnithj za po.slovilnc besede, 'ladeju za odigrano litino in številnim sm in prijateljem za pomoO pri pogrebu in sedmini. Vžalo.sif in s praviino v srcu tvoji: iena Vikica, sin Mitja z Ines, hci Polona z .ilese/n, ynuk Urban in vnukinja Metka. ZAHVAl^ Ob lx>ieči izgubi naSe nadvse skrbne in ljubeče žene, mamice in onic ANGELE VALENCI 1924-2003 Ki) nam oafane samo eno fMi. je Imii tistii pfQW ... se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znaneem, ki ste jo v lako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, ji darovali toliko cvetja, sveC in vsem, ki sie v leh dneh soCuslvtwali z nami in nam izrekli Mižalje. Želimo se zahvaliti ludi vsem gasilcem, ki so ji Vàko številčno izkazali spi^lovanje, častni straži, praporščakom in za ganljive besede predsedniku Gasilskega drušJva Velenje, g. Brcar. Hvala g. Goro^ancu za lople be.sede slovesa, g. župniku za opravljen obred, pevccm. godbi in g. Glii^iču za odigrano Tišino, Cvelličarni Ptidkraj ter Pogrebni službi Podb'aj. Ganjeni smo bili nad izkazam^ po7ornosljo bivših sc^delavk Gostinstva Velenje in Kapelarjev iz Stare va-si. Iskreno so zahvaljujemo zdravstvenemu osebju B(^lnii5nice Tc^p^íLiica, g, Polesu. dr. med- g. Marohu, dr. med., sestram na internem oddelku, ki so ji ves čas njene bolezni ptimagali, ji dajali upanje in lajšali bolečine v zadnjih dneh. Hvala tudi gc. Hribar, dr. med.. Vsem in vsakomu Še enkrat hvala. Njeni najdraiji šampioni ••• Po navdušenem sprejemu so se rokometaši vpisati se v ztato knjigo mestne občine, Gorazd Skof je skupaj s 6 pack Cukurjem zapei. Fotografija: fiok ^vk
 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2016    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh