logo
search
full-text search
Europeana search
Email:
Pass.:
Login
 
This item is only available within the Librarys premises, due to copyright protection.

0 / 0
MVLA flTRUIKU KULTURA CZOAJI0V V SLOVKJflJI U PftOBUt* NJHIOVK SLOVI»ti*BHU ¦';''• 41««rt««lja V ZP43, uvoo Protl koacu pr«J*»J«ga a%*X«tJa »a l«gl v raalakavanju clgaaakaga j«aika vaXlka uapaha; vapor*4no a ajlaii «o •• ofcagatiXl s •aaaatvanltti i»- i «%MX«gl t» folklorlatl* L«ta 188* J« bi- v Ihi»4o»u uatanovljan« aaan« tvaiio društvo "Th* fair Urt ž>ociatvM. I»t»ga l«ia j« *• društvo tudi prll!«lo iadajAtl avoj« »trokovn« glaallo "Jo^raal"« Oruštvo a ravij« aa J« uvtaaovile m Baw«n«M# da b« •bjavljnlo raaprava ˇ avatavnlh j«alkih In bo v»d±l-»0 gl«alla la vta aaanatvana raalakovanja Clganov po avatiu M«4 prva fvctovno vojno J« ttrtlt druitvo a«a«J latl avej« dalova« ob««Sja« Prtdv««« Ja vojna naugad« M vpllvala m raaiakovanj« n«M«klh Clgaiiav* NakaJ lat kaaaaj« aa v Mtt»elia«u u»tanovlll M^lg«ii»ar Naehrlcht«n Mmit"« Ta urad ja paatuX najvaSja ualL«vaXa« ar«dj«# kl J« v agadovlal Ciganov pttatil« straln« po*Xadiaa* Jt la«Xa raalakoranj« Clgaa«v ir AMgXlJl p«» ugaSao »M«r« XadajaXl a« najboXjia atnola* ika 1» J.alkoalovna d«l« « Clg*»ih. Njihav vpllv J« • 2 • • •gaX tudi v MaMČijo« taka J« aaatal* »«d raalakav*X«l v prvlh trld*«*tlh i«tlh »g aaJb«Xjših iii »aJ»«Xj laSrpaih aaa*»ataj»th kt ga jt aa»l*aX Martla Blaak ¦ aaaXov«l »a Cl« gaalh v drugl ev«t»val v«Jal. MajvaCjl krvnl davak a« Clgaal plaCall« k© Ja fta«la%42aa vlada ladala ad# ra^b« a^ pradhadna« dalu palhlatra H*parta Rlttarja« Pm ta« aakaau ai bilo prlsanaaaao mitl dajam^koai atti atarSkoMi« V koaeaatra«lj«k«ai taborlšLu Auaaeawita ja fcila p«««rjaaih »a daaattiaela Cigaaov v pllaaklh «•• llcah« 0 taft graaodajatvih ao oatall akaraj vai •plal ln kartatak« 1« taga tabarli^a* **a taj vojai «a np«t aaatala ««laa«tl# da a« Naaieija vkljuCi v i««dBarodna raalakavanj« Clgaaav« V bodo«« b«4« v »aaifiji tudi Ci-ga«aa pa«v«tlll pa a«elal#lkl platl v«i poaantasti« Tndi pri. ajlliavlh algamakih radavlh ao maatal« pr««ajl< aj« spra««mb«. Stari abiCaJl ia pr.jftaji nafila iivlj«-aja a« patlaajaal v aaadja* V ajlhavi akanoaMikl utruk-turi Ja apasltl globok« apraaiaaib«« Haaiikl. raalakovnl-cl a« p« drugl »vatavai vajal dasagll !• vallka uapa-ha pri raslakevaaju Jaalka »Jlhavih Cigaaev. Prav 4a» k* ao tudi clgaaalagl v Avitfl^ saSalft hitraja raal««* kairatl jaaikavne la Koeialaska cigaaaka V itvtffBik daSalah. aa Svadak«»t Da»ak lk«« 1« naak«* ao aalall »•!• v aadnjih l«tih na«rt-iijt i« abjakilvnaj« »bravnavati elgaaaki Jaalk in njlhovo kulturo. V t«b d«lalah J« a»talo X« lt*vlXo Clgaaov do daaalajlh dal« Ka Baaakaai tm vaškaa) J« pravlh Cig«aav aiaXot kar J« d«loC«BO itavi« clgattnklh pot»««av ponaSano a daaako in aaailko kr« žvadakl #igaa«Xagl ¦• prav v aiUtaJaa) Saau uatva-riXi aa podra^ju anuMoatl t*««Xjlta jaaikovno • 1 • prt ka**r«* tmm aajvafi aa»Xug clga»«Xag fei j« tudl p«budftlk pravaga «»*astv«»«g* raalakova* aja a«d daaaŠaJiMl Clganl aa šv«dak*au 0» J« »«d pr-vi.»lA kl J« aa««X abtratl p*4atk« o «at ri ajlhavlh Clganov« P»m«»baa mo tudl raai«k«vaiija »klh Ctgfc^av, Tudl v t«/ 4*««1A •• I« pr»u<«vall njl hovo kultur« 1» la •«a«vi »J« »kuKali »•Jti »ajboljl kl bi bil prlM«r«n# 4a •• %i Clg.ni kulturao •ig«a«k«ga pr«- v »Jlhovl d«i«Xi, kl •• ga do n* «•§•!• ms»v«tll%l ¦ md blllji glh rsvnlH «kiaplB« VpraSft»J* »««• J« glavttA problc«« kl J« !• prv« nkiitk»v«lflt siui1m«1, *dk*d •# Clg«al# kj« j« ttjihttv pmvi lavori dalj« ajlh v Evr«pi t«r 9a* 4» p«ti# kl »• t«n tako nmUrtnm ppvmr+*±lm njlhovo «ui««Xlt«if pm V Jttgoalevaaakent ai«rlXti gaalh 1« n«k«J r»al«k«n«fm tafc* « duhovn« ln p* •• prlnuial j«»go«X«v«iwkl clgaao« tyj^4* T|fc%||f||i.r Pm VidtttMtt^»l.d Itt ^ rasi*kov*»J«« Clg»A«v v BX»v«nlJi nt o »miiii Clg«»ih sanlna, kdaj «o prliXl k »a* 1» katorl nkuplRi v aosadnjlh JugoaXova*«klh d«I«Xah lii v druglh «vrop«kih driavah «o prlpad»Xl« pr«d«n ao prlXXl v aaš« kraja« Njih prlniarjav« » oaiaXl«l Clga* ttl v JugoaX*vlJi 1» a Clgaai v ••a#d«jlli da!«Xah kai« !•• da pripadaj« rmaXtMntm Jvalkovaim Itt «tiilS»4« »ku T« dakaBUj«« da ao Mli Clgajti. ««4 ««b«J ra»- kXJttb av*J««u wajhn*«ii Itavil.it« ?• paaaol sa at UXo. k«r mu audij# ata»XaSka rtnla vaXlklra clgaMak&is rodovM fivropl« • 6 - vpraiaaj* J* *4me« Clgaa*v d* »atalaga prablvalntva* kakor tudl gladanj« vaSiaakaga prabi-valatva iia elgaaake maajll«*. Y*» to •• llrtli v r»»» li«aih obllkah in 4a J*v*o*%ili« M«4»*imJ»l odaaal •• klli va«l«j nagatirai, ff«l il*v«k J« gl«d«l naaj« «uV-j*k%4va# Im •»•«tr«ji»ko. Z*aj *• €lg«ml pr*dntavl jall v glava«« para»lt»kl mk•¦•atc ki Jlh J« gladal k«% tat«v«» aar*daliXa k nkupttil tt#v«mailklh Taranaka d«Xo »«4 Cigniii v ^raluaurju »a« rasdaXl* Xa aa tri d«X«» ^ajpr«j «#» pr«gX#da XJ« v C#rnali,vcih 1» n« ^niLif kl J« # kl *• Y«»Ii vaal nanaklb naa«Xlj Ladavi proti aavaraBahadnl *aji« Ta na-a«Xja a« ifepota« KralSl« PartdSa, H»mJ4ii«4v ^•rnji Čracl« I-e«arJ»# Z«iyK«v«l tar pirav •¦ imrni »aji »a-«aXja v >rdi«i# ^atinl« D»XlCu in Ž«navXjah. Urugl d»X raslak«va«ji«ga abm#8ja »• j# nada^XJ«vaX m Jugavahod v nanalja H»kX«i«vJ«9 Hal«lnclf O«tr&a«i# Trnja« Hnrtja«« «i« KuStanov«l 4» CI«m1X4c«» V •taaajnam pa«u «b autdlar-aki «#Ji *•« pragladala bival&X€a Clga^ov v ^atidavi la Dtbravnlku* N^daX ja ••» v ab««Jnaai paau m »•ˇ•ru popi-aaXa Clgaaa v ^aX»v»ih in hadaa« dalu ^X«vanlj« Ja Kranja «io Kranjak« g«r«* Pr«gX»daXa ••» alganaka dru- iad U»g«>» in ^ranjak« g«r«l aa ^aaanleah pral>iva- a« ^avak*« aabrašju la v PoOko*Iin« •• na(««lj«»« v tfaatafe pri ^lravalei* v Ha«ii gerlcl pri Kr«pi» in LjublJani. !*«kaj «lg«ts»kth druftin. kl prlpa- okuplnic pr«^lv«j« i« v V«jalku prt C«- J» kljub daa«« laftj* k»t v m ot«kl«»tl» Clgitnl r Sl»vetilji •• vaSlnoatA 1« atala« na««Xj«tti. K«m41suJ«I1 4«! «4-gaaaklh druila i»« pmt precaj om«j«na abatoSja aa »«li« Clgattaki sadanji nailn Slvljanja prl naa nudi L• prll«XnaMti ¦& kultum« aalllavanj« in ^tttinvo pr«blvmlatv»a« Prvt kall prlla(|ajanja «• tu-«tt vsr«kt da a« v p*goatlh prtmmrih CigoNi prlatapnaj-11 la b»l j dojaialjlvl *a i«kanj» p«datk*v • ajlhavl kulturl ««4 ajlMl* tfaatajaj« p« Artsg« ia^av«9 «d kata-rih «• aakat«r« iiakuadarfiagA »naSaja* S^lgalaiiii }»r#« s&r Clganav pri pr«bival«lh v novih krttjih« p«ll«lj-aka praganjanja aaradi kasaivlh «l«Jaaj« •••»•it pa k« glvljavtj« v b«di la p#manjkanju %ljlv« avlre a« pmtt ••vajanja elvlllBaciJa ln kultur«. Clganl «« ISutlj« v«llk«kritt «anjvr«dal ljudj« gi«d« na »k«lic«t sat« •• v prvlh fttlklh n*do-•tapnl lii n«aaupljlvl« V«« lap«t« la kultur* »kttvai« pr«tana Blatra prt ©•-revnlcl «o fhrtajtiit v OrSavnaM arhlvtt tut EHfnaJu* **J atarajtfa datir* 24* aarca lata 14521 druga 14« «ar«a l«ta 1456. braa nav*db* terajal tr«tj« 1. maja l«ta 31469« br«a nav«clb« kraj«! 2«tria 2» iult$m l«ta 1470t kraj*« Jiv.Kril ^ri Vipavii p«ta 30. l#ta X4S19 a nnvadiM kraja Gorlca« traija« latrt* ln pata llatin« hranl Driavnl arhlv SX»v«alj« v •hranj«n« llstlne •« pow«mbw pri ajtt Ciganav v 3l«v#nijlt pr«tdv»«m sa tlato dab*» la katara n« najd«mo nobanih drugih virav« V tatt««tatt* •kih dar Ja t« tudl vallk«ga p»M«tia9 k«r daknauj« Ciganav v ^lavaniji« 2« »r Ua«msar MAit Lahanbuch1« vaia ^ahra 1493. ««l(n«vl}# It* 17. K«l«t«l prapl* l«ta 1*46. ^iatlna hrani DrŠav«! arhiv »lavanija« Ljukljana« feaj&jg* j« fMHAamteaJl« «4 prvlh *««*» Clg«A«r lit»tlnah» kar nataAfinaj« •analfuja * %a raaa* %m V knjlgi. prajamkov 1« Isdatkav io ahranjanl liviml reCunl rnblja Hanaa Nalnrlcha Balllnga« urad- 3 mm poobl«XLan«ga »a glavna »•«*• i«jubljaaa« Ra^ual api-»ujvja aaaluftak taga rablja, ko J« lavrSaval nuCaaJa Ih ab«adbe tudi nad Cigani. i^i«unl « Un« S.9 11.. 12« 4» 13« d«ca»»ra 1#91 gavora • Clgajui AnUraJu. Vlattaal aa pad Cad.XIll/lOg (1691 )# prllaga fal.182 in pad Cad. XXI1/108 (1691). prllaga f«l.l»49 M«.tni arhlv v l-Jub-Ijani. V ll»tliU Ji dna 19. JullJ« 1692 pii«» d« J# bll - 14 - Clgaa Mfedraj »*•»•*$•» ia Kraaja v L-Jtfbljatt« iii taa abglavljan. T» lietina hr»nl H«a«ni arhlv v Ljual ja« at v Haa> 1/1* fal. §§• a dnm 19. julija 1492. 4. ttačutii. rablja Jafcafa Kaffatattarja poročajo • aaaluian**« danarju pri MuCanJu la lavrkltvl a»ral»|il •«§ pr«gXatlaXa r^Jatiui kajlg« XS39 4« 1.941* **«*ˇ! vpia rajatva €ig«R*k«ga •traka ^ r«Jatnih k»Jlgah luimlj« Pr«Ltta dattra-3« #4 X«ta 1*41 4« X9*a« »ajatarajlt vpl« clgan*k*ga • trok* j« i#t« 1»44« V rmreZni knjlgl Ja »4 lf»ta 19 • 191© vplaftft« f»rva earkvana paraka Clgattov l*%a V KaSevJu *»• ehrAnjatia rajatn« kajlg« od 1843 4« 1941* Pnrl kr*g»ni clganakl »ftrok J« vpi«aa l«ta &*§*• *>• ftt •ˇ*.!• v»i«attih v kr»tnih knjlgak V lupnljl Metllk« wmm prm%lm4mlm rm$mtmm knjlg« I§4t 4« 194*. Cigftnl •• v knjlgah vpi««nl !•-1« v drugi p*l«vicl 19* t*t«l«tjft« V porulnl knjlgl #d X«t* 1906 4« 1946 p« J» vplsaim prv« p*r«k« 1*1« •ktobr« 1929. knjtg« vltj dan««. Kmtni vplsl clg«t%Mklh »trok «• Vlal«i *» ClgMl v^iitii v r^Jstalh knjlgah «4 V ^•aiSu •# jMiddiikl Cigan^v v kr»*«ih knjlgah ¦lajil« &r«t& elgjinsklh otrok •« vpl*«iU i«l* od l«?0 d«lj*. V «rll*kl knjlgi p« J« ¦«*•!•*•*• 1894. Clnrl J« Kl«jš« od AMiak« j« »ojsiaa knjlg« v Sr»«#aji.««li« Prvl vpi« «lgm»sk«ga rajatva j« vplaaA laia l§9i« m) clganle« XX. It49, «%.12# XX pol,. «tr. ki. J« I«l v »•Tfl«nJ« Ha potl mu J« Clganka »aiarala danar la i» atv«rl» (CiMa»4 ^f* ft xll# 20# Jaiiija 18f9, It. 139. - 20 • j» na Kr«aJ«k«m 7§ Clgat&«vA kl hedlj« « p«tnl»l ll«tl »4 kraj* 4« kr«j« t«r •• v«- s kl jt ril • jlh prla 1X111 It 17« 4» m kmhm bl Ja« # 1915, it.a5# Btr.99, k«t«rl J* ta vsrtju • 14« ••v*j»brA# lfli, «t.34# »tr. 133-134. v , Hudorovl«, Jutr«, X3 9 »t.Xl2. J« Tu J« **d«j »•d«» hii In CM»O9l » druglal ljud«l9 pravl boljll. kekor «• blll v pret«kl»stl. dm «• * u ~ . V &«hmi. Kratk« poglavj* • ilvljanju, g*v»ri«lt pravlei i» »alltvah clganaklh druSln« Jutre* LjubljaA«, 2.Ju-lija. 1929, št.lSl. Rivi v d« ** v« rajdi«« 1b L«vakovlL«. DruXla«ki p»glav«r J« # lavolltvl n%ar«iln«t €lg»n«kl kak« Cignai nvdlj* |»r««t«^k«ft k«ko moIIJ« in Vrt««« I»J*fciJ***« **&* krajlai latjt Clganl *«••»• Hii«. v njih •««• |»«al«4« D*d«n« J« Um sg««lb»9 k«- €lg«n ilrttjdie i«p*l »laa« 4* «m n« bi rashll »t«- o Cigaaki napl»«l tudi# da livi n« »klh druttin, floSkl t^i«|* kn«*n «• p#»ipajij« &«nak» pa ekrbljo sa hrftn«. TUdi v KaAllart«! v c 29 obravnava •Iltv« d«X»iciJ«klh Cigan#v# Pravi« da v uvm^ii okra-Ju ilri §9 clganvklh družln * 391 drMllnaktaii Llanl. J« a«l* «al* Xt«vll« M*lklh« PraSivlJaj« aa ia ln prll«2ini.»tiil*l saaluSkl« Pogontl «o vltni« ki «• Jih »agrailll Cigaiti. t>i*#« «««i9 4« bi •• J4» d«l§141« «••%• «a 0M>•!!%•ˇ ta aa - Trdinovi " •kl li»t# H#vo ««a«e, 8, JaJtuarJa* 19S&, St,l« Trdiaov« Lrtl*o itt dadaj* a«kaj Jaaikava* In januarja, Cig*n« J« tr«fe* na««Xlti la jih pora»d•!!%!• d« jlh laftj« i»r*vaig«jlll. S» sap*«ltt*v a# bo Ciganl ra pri tiv«tu *a «pl«ftn« 1« a«tr»nj* *ad«v# rfineko skupi^l»« j« pr&pravtl« oaou •a «lvlXiclraAj« Clgunov« V Slaaku ao prlkaaanl tudi atatlatl^nl peUatkl • Ciganih v !*•*•«• *kl •betal ls lata 1963. 2)Clg«al a) A Hagrararaaa^gban 1893» JajtuaV 11-•'n, vegr«haj« tatt ealg(LayHa«salr^tt «r*cUs#n7«l*-^rgabnla«ia d*r In mm 31*Ja««tajl in v Hurakl d«tot4» da ¦* prako l%r« p«d kaanljo aaradi vlonov« Hft« 21« Jy- J« iudi kr*»« Mprava v Ljubljaal »dabrlla prvvalanja Clganav prake Hura« L« 1940 |# kr«b« aprava dravak« »aiiaviB« v IJanl s »kroSalee IX Xt« 3S624/3 diie 26. ««pt*»bra »a-r«4lla v««m «kraJal« gl«varj«w in da naj paftljo »a ladajftajf 4#v«lJ M» #»rtnlk«m# titj« naj isK«n«J« 6«s stjt %•§> »aj a«va ••«§*«« i« lata 1911« lata mm aa^im« ˇ Pr«ki«urjw paalal« k« • ^Lganlh »krajaaau glavarju v Mur#k# ») »Utlgn« d« »adaj a»an« tnatlSn« aurju «• v šupaljl L«tadava* &rv* kajlga •• aaianja ¦ l«t*m 1729« I»%»g» l«ta Aajdama vpi« prv«ga «lganak«ga o%r«ka Y t«J ftnpBtjl« *r«vw vjtlaov «• p***atfettl tudi krajl r*J«t«vv «adSaraki prll^cl 1m i»« ^ffinn- ki v t«h knjig»h «stia^uj« «am« pravag* Clgana* N«J«taraJ*a datlra i« 1»173S« iradl pa»«abnih r*»J«t-nlh padatkav • Cigaaih «» Ul« pragladaa« 4* l«ta 1900. Vplaov «lgaaaiilli airak J« vallko. Prvi j« vplitan lata 1741. V t«h kojlgah nnjdm prllali« €lg«n#v# kl Jlh daaaa ni v«« m4 njlnl« Ta toijig« prlkaaujaj* %wdi iiaj- vpl«anlh «ig»»iikih otr*k v tftipni. J0klii prakiauraklh kajigah. V p*r«*al kajlgl pa ja feil* vpiaa »* arva ojih#va paroka l«ta 1741. Župalja Uilaa tM ohranjana «*%*!»• lmja§* •* 1« ta 1731 d* 192U. Prvl «lgaa*kl #lftli J» vpiaaa lata 1746» V p*roLnih knjlgah j« vplaana prv« {>«roka Cankava hrasl »ati€a» lutjlg« «4 l«ta 17»4 igatt«k«^a o%r*ka Ja bil« prvlkrat vpi-•«a« l«ta 17§7, Y lt. la 19. atalat^ti •• 1« vptaana r#J-»tva v va«*h« kj«r dan«« iti naM#lj«ith elgaBaklh 4ruiln. biti 4i Clffanl !• p»tuj»*i 1» a* a« 1« untavlll v aolalfanih k««Lkih n«»«ljll»« 1790 Ja vplaaJi prvi p*r«8ai pmr Ci||»ittak««a r«tiu* V Otbromlku ao bila pragladaaa kajlg« •r«dlaga« d* hl liapraj uradlli vpraiaaj« Clgnikev v ^raksurju, pradvaa« j»a d* bi raala sapeallll* l« Prakauraki glaanlk, 10. aktabra V Slaalcu J« •m«ttj«no# »*J bl tttdi u€lt«ljl se lolaka v»f«Ja 1» HNiiNta ^l aapravili tudi aa Claaal 9. Jwllja 1922, A«oni«nl plsa« •»jaktlvne prikasuj« algaaaka vara-ianje v ^rak«urju* Clg«ii« bi teila Iraba a akupai«! »aC« ¦1 vagajatl, ••dalavali »aj bi pri Ja^tlh dalih« atr#* ci pm aaj %i abiakorall I«X«« ira >. MBraaka krajina*>4ttravidifk# Muraka 3abatav ?• fabruarja Stalna «lganaka gadba daranja l%rm v kavarai Murakl iiabott. Tud i c ^aa^a^a . madl»«a> ^avtii«« Crcaaavci - tturaka 21« a^rlla Clgaal &« a«aja jiraaiti okall S#fe«t« In tudi k •rošal4kl» po-taja« »• «»aj* badlti. Uraditl »1 bila ta. 4, M#* 1930. **ri tigioiiu ttlajfaru (bruaaVu) J« gaa|»«dlfijilft ••-ka algnRlca« Nakaga dna ga J» aa^uatila in vaala • ••-I»«J bruani ka»a«I Ilajfar pi Ji *}*$ vaal ablako* Prl-ial Ja It i»Ja»u utri« *|ga»l«a i» aahtaval ohldko« ta-<*«J P« «• J* ilsjtar udaril c aekire« Slavaoaka krajlaal CiaaaA In n iihav »akl^« f vaoaki gaapadar« Marli>ar# 69# 19« JuaiJ« 1935, Clganl tta &#rifka«it Rtm« krndaja ln aadlagujajo Ijudi. ?>• tudl oborottanl. Z«ta b« potr«bno9 da bi Jth pri8«li kaanovati i* jih priailitl k »t^laasu dalu« &l«v«»»k* t!e«# LJublJana. •« ujall 1937. *t.l94 Xm% mtrmh ln tr«p«% kl J« bil 7. d«c*»fera 3194?« ki v «U- aa»*lj«nlh 4± na »•»•n«ko 4*1» iitar* ftAvad« in •• h»4ijo tu- KJ# roilu* v 12. # ttt.110. Avt«r •piauja uajpraj a«kaj •pl»Štt* eiganaka »ril« ••danj* ilvljtmj« |ir«kAur«klli t aa Fnlll# v Vao2l va»l ln %r«j«lh« »a k*ncu nak««uj« nakaj ^r#41*§»v9 kak* M. r#§4,*A t# •irt«tilv« t» Jih elvlllalrall. etara pravi«»# Ljuteljana. XXXi# 1. Januarja 1956, ?• v«jal •• j« clganak* iivlj#nj« y »ailh krajih ramnlh aap«»litov •• »pr» iivljanja* N#kat«rl »* s ag-rgraa rafortao d«blli B^kaJ K«»lj« la »• r(ranc) »»k.tni tlvtlk« govorl • Cigaalh. i>wyr»ki V«at»ik. M«rak» Juotja 1957. 1%« 24, gevarl v fclaaku • ftavilu *lganakiti hlM ˇ •*fc*lttl •*$*.«* i» • njlhava« akupn«« ittviltt, d«Xj« kalike Ja a*laabv«ai»lh atr«k« kalika aajtaalaalh la Aa aaaaaake« dalu« V «ak«tl •• €4g«»L •dgevorlll« d* kl 8« tvuil is««lili. k» bi d«l»lll •%Mttva»J«« ?ri n#kat*rlh j y prl 4*3.ii 1« tuiii r*|» b«rA21J** V#«ii»a drulta •• pr«ftlvlja SM9 » ¦»•lulk#» «tgt il«M v druSlnl. II« dm I) f i I • • i »a Zapom« 1941« Kajig« Je «hranj«aa TakaJ p« prlhodu H«»cav n« Garaajaka mm bLkt Cl-ganl «4|ialjaiil v ^aguoj«« Ob tisti prllaiaaati $m bil marajau a«la nataniait ««a»a« raah Clganov# ki a« blli »a Garattjaka»» la Ja 1947 dn» 2«. Junl- « Vurnlkava kjmr jm abja* kratak 61an«k • alavaitakih ^tnagrafnkaga Miiaaja v tjubljani It»22§ /47 raapa^lana dn» 3. julij« 1947 KraJ«*«*« ljud.kl« adbara« J«««al«a« &rapa4 ^aaa»a g«ri«a# ^kaf Ja L#ka aaradi padatkav • ^lgamlli« PoroSlla IJudaklh mA^mrmv i» ^aama n«rlca« »a« a%#f Ja Uk« in ^aaanic ^tiiagrafatcaaNi amsajn v ljaal ad f. d* 7, JullJ« 1947 • it»vll# Cl4««ov aa ajl« - n • Ltt»*graf»k«*a sms«Ja v Ljubljaai v Bft+gfft^ 4»« X«. Jtftltj« 1947 m Ciganih **ita#J |# p*r*Ial *»»• pealaa« apltla« p» 4atk* ljutfakih •db*r<»v« V 4*pl*v 21« avgttftt« 1947 ponovn« vpraluj« k»tlarj«v 12. 4*««mbr« 1947 81an«k lM i*Jt*4«k» pravi- fc) f>r«gledalii r#j»»tne kmjig* %m 1633 rva por«ka Ctga»»v vplaana !• l«ta Ii4$« V Kranjakl g»»*i •• ©faranj«»« rojatii« tajig« «4 1#-ta liil 4» 1910. Prvikrat |« btl tlgamakl •trak XS93. V Srtpl a«n up^lt^vala •« rojatvo «lga»«kili *tr#k knjl«* «4 l«tn 1915 4« 1.941. Cigtt»«ki otrmh $m bil vpl-•aa l«*a 1917. Prva p«r«ka ^a J« blla vjvl^aaa v kitjlgi •4 1«%« 1«99 4# 1941 ln «ic«r l«ta 1917. S«rt Clgana a« v ^rapl vpi»ali ˇ arlllk« knjig« !•!• lata 1902• prvi vplal rajatav cigaaaklh otrok v Mupaijl Oobrava* i-«ta 1931 Ja bil vplaan prvl. • II • v Kraajskl •k«llel* Cigaal •• p« *«pr#« vld«*atl aaaatlll •g»»J. J^T«O. 14. a *) **»*4k Ajttton, $*•*«*!J* X d«la 2 J IJaai 1936. mtr. 647-64«. V p+glavju • •••tavi pr*bLv«latva v 81»v«nlji t*r omanja tudi &§«»• v 3«XI krajlal, Pr«k«urjtt ln «a Garttigaka*. V kratklh rr«ti«*h opltf« njih bivmlišl« in 1957. «%r.ia4# 4S3. 4*4. 4§T» •• ra«iij«itl »tati*tlLal kr«Jt«i in Ljubljani. 1939« oplauj« Clgam« Hud*r«vie«, kt &1y1J« v ls • ) ^ffiifff ^jfffft firtt«« iJi p«v«»ti is « &br«Ao 4«1»« Ur«4il «l«oi«s Inigmr* M« ga. Ljukljana 19*7. Avlar J« v Crttci ClSH»i Br»jdiCi# •tr.S-U. ki Jf» iu prvig »bj«vlj»ii*# iiv# •ri»«2. Klvljanj« Clga»*v Brajdllav v ok»lici N^v«*a ta«»ta« Gradl-r« |# abiral v«« l«t, pa»«bno pm v l«tlh 1S67 - 1*70, k« j« «t«M* val v Brflllnu. trdlna »««ttja tudi prro naH«li%«v Clga »•v Hrajdlfiav |m iJolaaJaka«*. M«d dOff*daBjl«l vplal • Ciganih na U»X«nJaka« j« Trdiitov tt«Jpoit. t.# I*a. * B. l(irala). Clganaka glaaba. - H(ada) U(hlik). %g«wikt Jaalk« - Am «-*•• Craaiatlka iik«arvat*k««€&g*aftki raialk *7 l»*r« »»•latT, v%I |S« W,J-4, l*Mtf»n# 1959. »tr•1*4-146, . 40 - 21) Uhltk R*d«. 9 Glaanlfe- Z«walj«kag wu»«Jn u 1957. «tr.l33-l*3. Avt«r pajaaajuj* uparab* i««n* Clgatt ln mlivi •* Cigan* %mr m» 4mmm$* »a«igaaak# pratival Radt - LJuWJaii«# B«lJkalM# ki iudi 22) Nmi€ Mgh^itd A^ PtlalaJ Cig&a* u imIJm« pod ••M^ttak*« vlaKu« ^riloal a« «rt- iv k»J.III-XV# Sarajava« 19»3# •tr* 137-193. Avt*r aaravaava d# tadaj n«raslck«ti« mrlilv«k# gra diva • Cigattlh p#«i turlka ablaatja v Batiit 1» H#re«ga-vinl* Ti p«datkl pajasftjujaja v#C vpraiaitj gl#4« nt»t-litva Clgaaav ittdi v oatallh jug«al*vaa»klh 4«kalah« raaan 24) Vifkanovfrl Xato*air P?1 Tha Vamplra« •f tha Gyp«y Mir« S«ei.ty. ^L. 34. N.3-4# 1957j val. 37, N.l-2# 3-4, 19*»; val.3«# «.1-2. 19$9. »lHravnava aaa tta^sanlMlvajSih pajavav ˇ raligijl Cignnav varo v vampirj«« kl J« anaaa v Kaaav-•k»*H«tahijiikl p»krajlMl# ;>tarl lUikl in Ban4Iaku« To varavanj« j« raaftljrjaiia tit&l »a4 Clgani la b* t« raaprava pajaanila naralkaj« kar j# ki 1# i« n«Ja«n*ga v svaal p 25) VukaMVi4 Tataalr tha Balkan Panlnaula. Jaumal mt tha Gypay l*»r« Saci- • 41» • ~4, Londen, 3«*** »I* «*»• prtd«J* &l*v*nlj*. P 42 of « 1963. Ur« v «^ug*«lavi jl t«- p# K«r-patak« ltt Vl«lik« Clgan«* A. Slaiaupi^ 6r«ai!«a W*rt«rbu«tt dmr d«lii ja priSuj»8i alavnr val v»a vi#t«dai»ja rasiak«vaaja 1» Jih |»«vasal « laat« nl« teraaakltft pr«uSevaaJ«m j»rt aasilkili i» drugih cl-gaiMkih nkupliiah« pr*Uv»a« Y Juiai Kvropi. Ciganskl b«««dni saklad v taj kikjlgi j« uparahan »• #«m is aa vrato rasaih 15) Cl^hart Jaaa Pmil. !-•• f»ig«a»«, Pari«, 1961 dalo r; kakar Ja j« »asaaval Hartifi Sl*ek. V »J«j •• na-L» tno ur«j»i»a p«glavj» »d hlp9t*a« kl g«v*r« • iiv«-na cig*a*k«ga Ijudatva* d© v«»h ciganaklh »pravll* • 4? » 1» *J*f*v*S* ttstt v daaaii&ji druitol «r«4i llairanaga »v«ta« M) %mtf*- **«la« ayp«y *«di«al falklar« garjr. Jl f Ai 4» k« »kl*]»6fli# »i» v«I njih«vlh »kupnih Archlv ftlr • ^d.S9# 1963, »tr.2-13. kl ••d«Aj«g* d«X» f»*d 0i«4trl T«i- knjlg« Crradlv* J« mm *•!,• &lrok«m konc#ptu9 J !* HMiitmi i«ku»tv« tudi »kih clgansklh tt«r«Ilj« V Mllim prtmmru bmm »kulal« ¦ YNtt b«»«di a*Sih ln d» V t*i d*lu p J p g g » kri- . Cigla* p« . »tr.210.226, - 48 - Orugi 4*1 r*mpr*vm •&*#*« m$mdmv&n* Cigimev v . Avtprica •• pr•• tak*r«k*L * »jitt*vi pradai—vinl arda^ rasl«k*>vaXea m$m&mviLmm . V pr»v«X lk+ni »«ivdui#Ktju J« ta kl # ki |# *akaft«l tntlavktn L. 1763 •• •%j«mLl« «l*»«k« ki ga rlncrjavl ti«#I gm CtgaiU s M*4iar*k«g«. Tak« mm « kl p «7 *«al»kal J« c 4a j« «lga»»kl jaslk r •ai»«v «v«m« Pr«4aJ« Xt>dlj« t#r J« Tak# |« P»*t prvt dalJ«v«Xl «!•!• 1» *ku**li cigaaaklh j prv* mmmtm •UvtMiti J«»lk*»X»v«« ki J« »apl*al kriti«- *» dml* • !•«, 4» daaa*MJlh dai v latlh 1172 do 1810.S V ttja« a ttokaanlj* gradivovi trdl# da j« 4mm*viMm Ciga-mmv X»dlja &» da j« cigaa«ki j««lk • »2 * dardM la k&L&L mmr*M}u» Cigaaaki j«alk uvriUa *ad oata* Xm iaw3ij*k» Jaalka« Prw»tit* 4mwv4imi Clgaaav paatavXja »a akrajnl aav«r*aah«d»i 4*1 w«J*a pakrajiaa v Hl*dukuia* tak* kakar d*m»va • pradaMvlai a#« aaatala iwdi uglbattja • »a^atklh »Jih ¦a auhad* ^tarajil raalak*Yal«i« •• Ja atva prlBala !• saX« agadaj« c#la aa itatja« Skftlil ??«**• *** ars4i»J« iadljaka ttara^Ja *a* kaauj* ia»#lJavaAja Clgiutav v davatam« daaata« ali •majata« at«Xatju« Ta J« varjataa« tada »1 i«kX juSaii«« 4a •« •*• S« a>r«J X«SiXa v»Ij« clgaaak« »kuplna m4 ia-dljakaga clgaAakaga daiaa« Harv/tbova*^ ««Ai# ^a «ara* »• tif»«it«vati aratokl v^ad v Pa»4lab v 7. li 8. »ta- odkadar •» pr«gnaXi cigaaafca Xjuastva Btt« kakar aaiatak iaaaXj«vaaja |# *«tal aa- »aXliav ia ^radamairiBa i*»tt aavraSa Gr«XX*ait«v* trdltair« da J# iiapad v ladija »a laa«aXlt«•%• l«tn 1322 upaltavaj« ^atalllardl* Patt ia Mikl#IiI.X7 V taa »feraiij«««* saplau Ja clg ak« l>utfstv# pra««i d«kr# •plaa«*# vamdar 1« a« akal Hikl»ši«1$ ˇ »vajlh vlrih tmjt t«di trdltav ki pravl« 4« •• Vlli V*g««l%i M« Krtn v liatlal caaarlea Katarla« 4* Valala (> 1344), €&**• »1» Kaaaaja J# kll ta aapia raaulis« d«kas«o ln lata I« C^rllJ« a« «• Clgaol rasa•ljavall tudl p* oata* l«at B«lkaa«ka4a p«lat«kuv V llatial lata 1340 a* •••-njcn« eigevftaka drull»a a atrakl« kl Jih Ja • drugl« l«atjam daraval »r^akl vajvada «a»«ataiiu na V aaMataflfel darllml llatlal «• vplaaml Ci- .19 I« 14« »tal, Skafljaka kr*tilka 1« l»t« 13*7 iji lata 14Sl.19 I« 14« »tal, i« raYu# kl lata 137t aiaamja tudl aakaga Clgaaa Wikalaja.2° Xa julal 4m3k ftrilj« iitM i« «» sgadajl ^adatak« to l#ta 1394 baaaSaaakl aamaatalk grdka kalaaij« Maupllan patrdl prlvll^li« ta«kajiajlh 21 • §4 • II« Madlftrak*« •• rftslakatt« »*«Ma# • Cig*ai.h is !•** 13«. *§•*. 139« la 14O*.22 P»«««b*« sg«d»vla-»k« p*4atk« i» t#a !•••* aaJ4*M twdl 4r«g+4 »# &V» •• rasltkall «tt*g+ ftrHlvalailk llvtla m Cig*»« €•!• v $X#v«mlJl •• «liramj#ai vt rt i» . T« j kl •• Jik v»4111 kr«lj Sla4«i i» jn» Madi*r«ki la Č^flkl« ^« •• as4«llll« ^aau«! |# J# p^ioval 4* ft«g«mitairga# Milia«! la Aadraj «ta Sla v ^vic»# ItallJ« ia 1427« v i»*sij# pa l«ia 1447« ia »•ˇ««*»! 4«1 &vr»»a Ja a*aia4«ka cigi r»o»aal* Taka Calicljl Mtajtat lat« 142«. v Vllal l*ta 150" Ja« it•ˇ!!«! a* Cigatti priili aa Poljak* l«t» 1551 ia Iif7« V ^tokhalav s« •• p«Javlll l«ta 1512 In odill l«t« 155f aa Cigaa* v rtaiilU a* 13 v*liklk ¦kttpia« tm •• grlki Clga- flaski« •kl. b««klški. Magl»^«k»t»kl la Upmmmkt. tmmmm^ml J« pratr t«lik« elgita«klh a«r#«ij. M» prv* «««t« J« vll grškl eigaaski j*«Uc, ki J« najb«lj Ilat in k#!4 »*4«»«a lJtcllisk«iBu« P»t«i J* vvmtll J«slk laraklh la r««uaaklh Cigaa^v* V»« ••tal* clgaaska •ˇ• |* ipaaski «4gsa«k4 J«slk« kl ta» «l«valc« mhmrmj • fi * • IJttdJ*, T«k« «• €4g«»4 ««114 4» gm da«4 mm »r4««av«j«« V vvflni |>rim*r*9 ga iJL jlli s* - 56 * Clgaaako Ijudatv* l«a !• a*#g* druglh l««n* pa «• Jia dall evrapakl aarodl* Po barvl kfti« •• Jih Špaacl ln«a«vaXt CaX»n« kar potaaui Lral» V prav tak« paatnlj* aaslvl aa Clgaaa KMr*ch«#. tchl, ilar^ch^, t«««i# Krni ljtidj«. N« Fl»i»k«i» im.ja I# nasiv ^•tal^in^ii* Ta fiaaktoi ra«lirj#»« !«• s* Clgaa« Ja tu4i Orkl Ji« prarija Ejifta«, Glftaii Albancl «T«vg9 glti Ar»«UAl Jlftu; A«gX»ll ^ *a Clga«a lsvlra 1« *g«4fe# kl Jih J* ta ljudatv« ^rlfitvad^ala. 9 4»mt*vna« »lihoHu Cl^amav i» Bglpta priča prl Hadlarlh 22 ta Ja far»»»*v* ljudatve* t0^^«l»a» iavlra 4» •» prlttli la C«ik« tar kraj«v ••11X1 dalj« nt Baha«!« lia* Sarac^i j« Ia»ovn« aa fraiicaak* ^krjlm cijl J« »karaj viiako mmr*&j* &«•!# «v»J» !«• aa Y II« atol«tju bo mvrmpmht vladarjl# kakor 1* T.raalja. fillp IV. ia J«i#f XI. »alali aalmlllratl Clga*« v »vajlh dvlavali* Zaradl t«i« •• tudi pr«pov*4loifall up«rabljatl !«• Clgaii« 2 sakoa*» •« ukaaall« da •• Clga»« v|»la*vall ttradl t krttit drug* kajlg« a lautaa« Ma«vl aas«lj*a«c**# v dr%iglh J« ¦lkih itd« Ta ttvi valljaaa l«*na »o »• Mv«XjaTlla !• krat k« «vr«paklh Kartdov naalva daaaa clgamak« a l»«a*MB c^,|Tf|fit ° ^**8 1»*»** ** plaall0 vMdar ala« ia rallll aj • t* • la Clafeart *• »#*drulttjaj* aaaaju ia taivijti 4* bi Xm 1*1 la aaka •»•»• frialjak« •«*%• HA%|ii»gtt»#iM la gaa »«j »i •• fc&l* ilril* ka*»«J« 1« B«lgarlJ« »a $#4»tgraik« ia is ^ g« »pr9j«ll Č«hl la ptrtla iil^ck kl g* tlk# 1» udar«e « *Jlai t«r g« saol^uj« ls ir AmgliJ«« Rlaek •*¦*• d#bil» ft«l« pri A«cig*»«klh nar^dmlh takrmt« li# • eLgaky# €ig««| - Ciganaai L«ta»el - T#«hig- vati * Ctga«i '* tHaghaal«** gar Tsigaa«; l^artugalel - Clgaa*«« d»l«l»h gradiv* • aa«*lj«»#«ti Clgaaav ir Jw- «• aa padlagl arnlvalaih vlra^ aakasall rassa 3? dmm* Jiraiak »ravl« da •# prilli. Clgaal • Turkl« kar •• •««ajaj« v dukravaJlIklh artiivalalh kajlgah l*ta 1423 kat MluXahaikl# tr«b*ata€l Im kovail sa !•*-ai liitr. Tihoair D»rd«vl<3i pai»d«rja# da •• »ill gaai I« pr«d Turki v i»r»ijl9 akali «r««ia» 14. J*# %ada sa ajlKi •• Ja laguklla ir»aka nlad« M, 4* 4rugl sg«d«vla\«ki 4*|«^i« k«k*r vtj* 4« •• c . Turikl # ki J«, 4« J« *rWlci kralj mmm+mtm*. •tl bl a»»ral a«ylr«ati# 4* •mmmmtam*. m*m nmmktt* km p« # 4m !• l«t« 13$?# ki J« lnll« ttaJ«l*B* v ttfittttiiit v s«h#4»4 tt«f«MiiJi» J« §• p«A««ilHt«Jša# k«r 4*1*Sa* •wa«Ja *«d dar«vi «a»*at«iu tudi clgasak« drušln«. J« kll *41ai ls leta 1423. kat»r*g» J# raalskal Jiraiak. P« sadajlh dognanjlh pa bi bila »*j»tar«Jia l«ta 1342« Tak# Jf« #4 dubr*valftk*ga* Zm*m&± t«k« sg*dajlh p*datk»v v Bal aa«ljt ia %rwt«kt •kl«f>«»o# da ¦# bili Clgaal tudi aa«*lja«l pr«4 Titrki ftklli 1« l«ta\ 15«S. Ta llaftla« ««ajaj« Clgaa# Lf iui-v ¦•••^•»a ia#« kl • iaXa« a««*«XiX#* t« «• tudl J«alk•vaa •atala j««lkovnlh ia 4? J* 1^%!^ r»slakaX aajp««a«ia«t«JIa «ig*ask« akupla« «a««Xjti Jtftg«aXavij«. V kajlgl jih J« ra»vr«tlX p* radu« Prvl# amalaal g#va*ij# rtmnMki a« vXa*kl Clgaal. Mjlliavo !«• mblj* tudi aa ^•»ai 4» iaraa 3«mjtaia sa kMtiarj« J4 ia V»jv»dlai. B^^ar^a J« 1»« aa C»gaa«9 kl «• aa««XlXl « 3r»i * SXwaiikAwt Maajl* sktt»l&a t*k Ja aaaaljf a« v mm* imm »^»nradmi M«I»j9 k«r J# viidb 4«l*l*h &vr+pm» ii^^ri^ •• ro«nn*kl «# •• tudi a*««lill v SrblJ* ¦• prllli is fcr*J«v# kj«r •• ga prlftt«v» «#4 b«l« &§•»•, m« «l«lali* UkvarJ«J# •• m la «rgttJ«J« a lalai«! slatalkl ^H »rfcakl prlkfts&l 4mm9%mtmhm ilaftjt Clg«««T v ^ug«slaiirl« Ji. L«ta lf5J J« bil» r«glstrlr«Mllk »k«ll 160. OuO ki aA«t*i«j« firi pai v tatft« da k«r •• Cigaal ariglajlajo a« drug« aar«4a#st* • 41 • 0 P 0 M 3 B 1) BX«ok« 1934« etr« 2»« H»rvdTth«v/. 1941. *tr. § l« »tr. 7, 2) P»tt. 1*44, str.*6. 3) Mikl«il*. 1«73. »tr«3» 4) CHflfc.rt. 1961, *%r. 30-31. f) SH»«k, 1934« »tr.24. 4) Bl»ck. 193*. «tr.24. 7) P»*t. 1S44. «tr.XV. f) Bloek. 1934« •**•!§• 10) H«rWth.r/# 1961. «tr. 21. 11) P»tt. 1144« *tr.4O^l« 12) Cl/^rt# 1961. »tr.33-34* 81«h# 19S3. 13) HMa«i4I# 1873. »tr,2-4» 14) 31*€k. 1936. »tr. 33« li) H«rW*h«v/. 1962. »tr.211. 14) H»rVfifth»v/. 1962. »tr.213. 17) Hlkl**i*. 14739 *%*.§. P«tt. 1§44« «tr« 41« ai*€k. 1934» «tr.33. &»cb. 1953, »tr*14» li) :4lkl»«i«. 1473» •tr«9. 19) ai«ck. 1934» «tr.33. M»rv/th#v/. 1942« «tr.214. Hikl»il«. 1473« »tr.6-7. 20) Haiuraftii. 1923. str.S* Hataii»vi^# 1924» iitr.200-201. 81«*li# 1953. «tr«16« 21) Mikl»ši«. 1$73. «tr.7. 22) il»rWth«^. 1962. «tr.7. 23) H«rWth»vif. 1942. «tr.216-21?« 1953. •tcll« 1961. •tr.4- 4«3. »tr.4l. 1936. «tr.33-34. • 42 • H. . StarfeU* 1957# »tr.29. 73. 24) »olf. 194% »tr.15. 2§) Bl#«t*. 19§3, »tr.17. »•lf. 194$« itr.lS. 14) *I 2?) f«tt# 1*44. «tr.42. 2«) » 1»44. «tr.32*14. 11) H#rWth0v/. 1942. str. 219. 32) S«hwiek«r# X«t3. «tr.9. 33) CZSbmr** 1941« 14) ^ehwlck«r. 1«« Bl*ck. 1934. «tr.32. Cl/b«rt. 1941» »tr.69. li) Bl#ck. 1914« Btr.32, ) . 1923. ntr.42, 34) U«rtt»vl4. 1932« »tr.^. 39) flli^vl^. 1932. «tr.3. 40) H«J1«. 1953. •tr*142-14S« 41) MiklMl«. 1$73. »tr.6. 42) H«Ji4. 1913« «tr.143-144. 41) H«J4i. 1953. »ir.144. 44) H«JH# 19i3. atr.144. 4§) Mi!tl*SL§« 1*73. »ir.10-11. 44) I>f>rdevi4. 1132, »tr. 90-120. 4?) Uhltk. 1955. »tr.53*44. 9 194I# »tr.25*24. m štievilo cigakov - 64 • • C4gaa4k •ji &*r»p4 •• p*«*«bal tt§44 aa. sat+# fc«r Aii«M 4» tl«tia la**v »r4 aaa • «4gaa«k««i sg»d«v4aakl)t »* 4*«tta C4gaa aa **adšarak«* 1* S«m»gy k«»ac 14» «t«l«tja i»r prav i«a»a ˇ »tarlh liatlnali ma L•L*«• »411 Clgaai v aaaai ˇ iah dolalafc* Xa sah«do« 4*1 •!• |»a padatki la ^l«««* la «l*a lata 14222 t«r 14 ia l«grab« «Hi Zagraba 4« 4taX4ja««k« 4« *«daj smimi aHiivala« llatim« iim . aa 4« »kl»|»at4 m sakdaajo Mm#lft#*t ^rir4h cigaaaklh «kit~ plft* laprav ta y »akatarlti prlm+rlh n« •s»afuj e4gaa«k«ga r*4u* Taka maht mJ4#m v darllni aiaira 24« aart« 14f2 # v katari ja v I4«t4m4 prllH«k Clgaa J« saplaam š« v 4arlltt4lt lata 14$4. I44t9 1470 i« 2.4*1«§ 1» v««k ^ah X« t#9 4« a%a tat €sygaya«r to»14 aa J •* «ap4a4 ˇ Wi«rj«vl faWal kitj4gl »4 1453* dalj*. Tm Ja oa gmr »« l*aykach gtftant ZrMauaar hat Han» •••••• X« padatka j« rasvidaa« 4« ja 4m »ajvar- J«t««J* •aaalaval* Cig«aA. ^4i«# t«ga pa j« sa*i41#ft tudt ttjag«v k*vaftkl p«kllc» €lga*4 k*vav »41defi»taia/Stattkalt*r# ki ja krmlja 9. •kt*fcr* itka« J« Isganjamju CigaMv, ^•••Inm tl«tlk* kl prthm}*jm ls la •• «*«i 1mmmmi|#|# •glp€aR»kl Ci« •dredb« •• i t« laprlitti«ia# da *a ^l«v««ak«ii 1« da •• Jik ClgaiU ClgaA*v pri aa* daaa« aaallla« »rlkasuja »Ji« lablr« kraj#v» ki l«aj« «v*J« p«g«J«A«st v daljsl Clgaiil •# »atall prl Maa v tiatili dellb daš«l«# ki •* bllau »•»> «dnJlh pakrajln 1a driav * llk« priili ttaankrat 1» «•»# a <•• vtraAl. V Sl«v**lja a« prlhajall ]NMi%#p«« » val kraj«v* Majva^Jl prillv Clga-mv j« bll a •«varovak»dtt« «traai ia aa Ja t»di •^••Jalh krajih, 0rugt aala« dntak j« bil a atraai# pradmiaai y prataklaati, tea gaai. aaradl mmadialraaja arlhajall ia •dkajall ap«t kraja« Clgaaak« •kttpla« v $l*v*ttljl •• gl*d« ma drug« Jtsg^al+vaaak« ia •vr«psk« 4*141. • aftl*it«viln«« V glav-»•a UUm tri gla*a* 9*4«v«« Vaaka »kvplMa «4 *•& 1»» •v»J« cigaaaka »ar«l*ifi i» ©ntalih sap»r«dnlh radttih r*j*tav J« raavldn«, da «a J« drusifia Huddrovac tu na-aalila. T* J« prva drviiaa i» taga r«4ti na atranl, kl j« p* v««J v«rj«tn««ti. tudi prva MŠk« itija Hud»rovc«v v Umli, krajlal« Oatala r«J«tva v t«tt kajlgah R^ikaaujajo •kvlral ?>r»»tor9 ki. ga j* ta rod Bratlnlc# ^raanik, ia &•«!»«• imia Iia4 •• pojavi druga Šlaa Hudorov««v# 1. 1363 tr#tja» ki 1# ni ma« 2^M i«g» dr«Iia«k#ga pon^^varja j« ls di<«T* L«ta Xi4§ J* prav tako noS Hudoravac« laita J« iraJdi.S«va. Prl rajstn«« p*d»tku 1. 1871 J« oa«aba «fl«ta otroka. da ai bll c*rkv*i&o kral#a« kr»t ˇ Kaallarlcl pri črnoMO.Ju j« vplaatt l.ltSS ga lata J« •»•njaa t«di j>rvl k«va8 Clgaa v tah krajliv# aj^gova i#tia pa J# ia r»«hi Šnjnavič« V dntgi pelovicl !?• »tolatja «• tudl Cigaai «#lijo • Sr»i v Slnvoaijo ia •»tajaja aa «ji.21m I« l«ta 1838 J« ohranjana liatlaa t Kr&guJ»v«u# w katarl ja navadaa Iv«» Š i» Vrbaa« v Slavoaiji. Ta Clg^a proai# da bl «• aaaalltl v •kellcl Krag«j«vca. Xa garajlh pa- datkov bi bllo raavidn«. da 00 Cigaal prldll 1« «g*daj v SlavaalJ» la •« ajlh p«»a-••saiJtl odšll protu jugaaahadu* Kf%k«r }m rasvir«««J KtanSa* BAknsatl ltftr kl •# s« uatavill v 8*1i krajlai. l«ama kraj^v pr«jl-njih prablvallš^ jp«t«nl j»« ifa »• J« r*4 ^rlsalll iit naf*alij Jugaanhodno «d Carlavca«. V krajlh •• »« Clganl Hltro ttno^ili s roj«tvi« Ob kaacti X9* Ht*l«tja J« v Matlllki •kallcl 1« a«d«M clgan«klh druiin« Laia 187t pa j« «ab«i,*l«a prvi ««sanl aakoM 1» «i«ar «%a »a por^Sila Hartltt Hudorova«# ^lgaunar in Tharaala H«a»an* CiganUa prablvalliCa •• »aiitjilaA la «a najva« glHlj«j« v bli&lmi va»i Grabrovc« iakl« bl«am vaa# K«aalnlca9 KrlX«ir«ka vaa ln ˇ K»<«vju 1» okolicl «o a« Clgani saiali ljatl v ¦atienlh rpl.ih od l«ta ltS4 dalj«.26 rpiaani otrok J* bll raj#» v kraju N,*af«l J* bila rojaaa H***»* v Grarfau pri 91a-vlni (bllsu ?•*L•L»•) ket naaakofiaka h^l Aaa Mudoro* ClgaAl •• tudi tukaj patavall okrag ii» iaka ja Halana lata 1^30 u«rla v Tr?i«a (Nonfal«•«•). Mjaai otr«cl# trija tittfl in a^a h«i# »a «• rodilt ft* •tmtgjtt abSlma Irat v latlh l«93f 1*97. 1901 1902. prvlial naaaljanci J# !»Ua ritta Hudarovl«, kl jt rodlla lata lft*§ v Tratu naaa-kaaakaga »ina Blaia 1» lata It91 JfmMmftmm v KaSanl* Mlajša raJatva «• aa vrailla ad lata 1900 dalj«. Taka J« blla rojana lata 1901 Alajal^a UudaravlS. T* ja lata 1935 rodlla alaa v Tratu« alaa i» fei* ^a lata 193« v »ankih prt Triliit« Xv*a«# »»atra Alajmlja M»ida-rovl€9 rajatta lat« 190* v Traiu9 Ja l««Xa alaa9 lci J« bil r«HM« *•*« 1^** v Gariel. hči lata 1936 v Morbagao (pakrajlaa Sondri©)# druga KSl lata 1937 v Mavara ln •1» lata 194*> v Hanaa. l-ata 19O9 Ja hlla rajaaa v H«nI«li pri 6«rl«:l Ma rija Hudarovi«r njaai »taril pa «• bill «ihaal r«HI 1» ftatarlua. V »tllnl pri TratM ja bil l«%a 1915 Antan« ain Jolafa Rttdar*vll« Atttan«v sln pa ja »11 rajan v Baaanu (Bolaan«)* Marlja« r«# h«i JoSafa Hti4»r#v&I« Ja bila roj«tta lata 1923 CarJSantu* Njanl atraci «o bilt r*Ja*lt •a, slvi 1947 v An««Aa# drugl mtm 1^49 v Maraclan« (po- F«m§la)j oatali atreci pa •• blli r«ja«l v 3>«t*lft 19§1. 19 S4. 1957 ia druilna Karla i§it4*r*vi*# rojana«a X924 v tratu« a« bill rojaai v Trat« in f»al<»an*va (pokrajlaa dolaajaklh €iga»»v 0» aaao Hudaravitl »r«»» patavall tltvtBtk« •s«alj* lit odftll v Italija« Kav«d«na r« JaWa Clgaaov HudarovlSav •kvlm« «*• kasvjaja praalkaaja t»h «t««t\t) la Ummm Mmrgmrmth »rajdi«. Xat« lata J# vplaaa ir »atl^ao knjlge otrok« kl s» am ttarii ^atoa ^kaXar# 2lg«ua«r !4ualkaat in S«m Ur«i5«#k# ob« bivajaS ob ro Jittvn «traka v »ra» L«ta 1*77 j« v Vrhu r»dll« Aaaa H©ld# Zing^-ra« Priiaiak Hold lavlra od avaiikih Clgaaav« kl a« na« naa «a Gmwmk$ritw*9 Wta JLt94 at« «b rojatvu otreka Marlj* *«• Johann »ati Am Č«rk»«la. Tudt lai« «lgaaak«Mii radu* l»*oavana kt j« pt v*«j varjataaaii priJla 4« ^rakamrja« tt«r ta rod »adšaraklli Ciganav Ratf«lj«a v t«« j«« L«ta 118$ J« vpi«a**a ^aa« rajaaa v gaadu Mahorovac* •t« j« Ca»rg Jurkavii in tr*n*i*kK K«Iavar« ManlerfnJ« l«t» 1SS6 pa h« v Mihov«tt r«tovaXl p« g«*4»vtlt 1» va*«h Vallka vaa. Vrh. *aXa €****»• Rakovaik. V«Xlkl # GomJ« LaJcevni««, Pogtalct 1« Žabja vu, Clgaai •• I« v prvl p«X*vl«l kaj* *b Rrki aavsg«r. L.it44 J« ˇ Pralai vplaaa ˇ1 elgaaaki »trafc, roj«n v g*s4«J Mj«g«v« tmtt jm \nm Po tw* r«J»tvu jlh v kmjlgl n+ sa*l#dl«o d« # ke «• r«dt Matijl Jurkavi« 1» M^rlji BraJ-di* kfi«rka Majrl«. !«• ltiS 1* vpl»*m «tir«k r# Hl Jkič Zl l«i«k« i« knjigi* «tr«ka ltw§* ia *• i-.l«92 prtdm v t« ta v«lj« lt«viX« Iraok ls BraJ- ki v t«h krajih r«dlj# mmmm a««ak»n«k« 1« t»4«J Aajžt»viXa«JXi 9r«jcJl«ij tiaiij J* Jark«vll«v im I« etaaj Hudorav««v« do 1« b«m« f *»J»t»v v ? clg«»«klh Ta nkupima Cig«»«v •« aajvaS sadriuj* Kiraa **• 4» žabj«k. Saija P«rok» «o n« PoX«njak««! pri radka* toda tttdi kaatttj« Jlh al Y«Xlk«» Majsgod* bi bila 1« Xt^fJ4 Y Žabjaku, P»r«*iX a* elgaa k^vaS; a#v««ia Ja blla J«2* pril« *• biXi l#tilnif *na ^rajdi«. Franc Jur clgaaj ••ˇ¦aii pa Aaton Hudor^vlS« clgan H»rija J C 1 g « m 1 ikiu r j lasu la koac» X4« v komitatu da blli • 77 m Ija# mm iakljuttija «•!»•• tl# da «•- «• sgodaj p«javlll t«*di na aaai straai« Zgadavlaaki dtgodkl ? 13, »t«l* 1» 14» «t«latju «• tudi v obrobnlh pr*kim*r*klh kmjih ^•vsrtlill epr«««afe« pr«Mik«*ja la ra«»«lJavaaja ttcta* ajla pr*blvml**v ˇ »«v« kr*J»« ^•»•bii« tnrllcf vpadi b* Pr«ki«urja# Ugodaa tla kal«i« tudi aeuraj«*« rtntri »#d T 17.# pradva«« pa v X«« atalatjtt* »knlajo pridabitl Clg*n* sa «f«j» c«n«n<» d«l»vso ail*. «# prvt p*budnlkl at naa«Xit«v postffitaiiiK clgaa* •klh druil« Ba svojih p#a»*tvlli# XsMad Clgamov «• p»-atfen« k«TaSa« dajali pradaost. T«da do !•• m%mXmt$m ohraajaaaga mrklvalAaga gr«41va9 ˇ na katarag« bi a« lahko •plrall prl avajih trditvah. »d 1S. atolatja dalja ao *41»i v&r rojatna •atlCita kttjlga 1« tea«e X9••A«I>#t|a »adlaraki piaaal viri. ^ajatarajil d« aadaj majii vpiai elgaaiiklh r«J-¦tav v Prmkmurju a« ohraajani v wa%ll«lh knjlgah v L«adairi» Tn ja sabalailaa r«J«tal pedaiak • clganakai« atraku 1. 172«3S. Vpi.a« Jo bll otrak * dm oaiallli r#Jat«v bo*t »aiaBll* •«»• tiata# kl to uj« j paaibna tako g3l«4« !««¦« kakor ti*di ¦• Clgl bi l»«ta l?3t J« eaaat« (Čantiba); »tarši •• blli Jaaaa f*«*ko «t ha C»i 1744 ja bil •tr«k ^taphanua «s Latidava; »tarst J*«imi«« (pril«ak aarasl«€aa) #t Halea« PCIako. !•• 174S j« vplaaa otr«k Harlaaa a« Laadavai atarSl f4ttgyar »t Cathariaa #t Cathar# Csigaa« 174f* otr«k fratielftctMi «x Caaata V«feaa ¦* ^udlth« KulaaV; feetri* »t A»a« I*« 1749 - *tr*k M*rl»*na *s k«RHt*v*J atarši Patro vath «t C«tkar«Cslgin L. 1741 - •tr«k G««rglj !«• 1745 - tliik Joantt«« tlngaru« •* Stpiatl rgl» XH«s#n «t i*. 174§ • oir* š»v«i)i •taril l^. 1744 - otr«» »ichaal« Calgaa *% A*aa Hervath (Xi*gary). L. 1744 - otrak JoaAnaa «x H#sa«falii (Dolga va«)i star-II Mlcha.l« H#rvath «t Chriatla« Cslgaa (Zi»gary). L# 174« -14 &»• 174i * otrok &t«ph»mi» ax H«tt«« i*al« (Dttlgo vaa)i atarii &t«^han* Csigaa «4 H«l«aa Caigaa (Zlagarla). !•• 1749 • atrak V»lfgangu« «x A/di«a (aa •tarftl Ziagary# Nickaala H«rva*» #t Oiriatlma L. 174* - *tr«k Al«k«aA<§«r •« S/«r4 (»a««l»k na l»rak«a); •t&ril 3t«ph«a {prll«ak ««2ltljiv) «t Chrinti m* L. 1749 * etr«k G««rg7 ax VWlgyifaln »lltta)| atarli Nlcala* Harvath •* Juditha L. 1749 - otrek Didl 1741 • otr«k Jaaam«« mm Kapcsa (Ka^€a)l •tarll (2iagarla). !»• 1$39 • »tr«k Katalln« ataril si 0r»« (1m« n*raslolfito)9 »j polgar Vft« »ait#ta rmfmtvm ciganskih »trok kaLajo# 4m »• ti Clganl wi naaaljanl I« v *l*v«»ak«« d«lu Prak« rM«i CigtMV r»Ja*U» v krajlh R««!i«a 1« »* ttadlarakaau Od prliakov* ki «• ˇ t#h kajlgali al# «• »«kAt«rl iaglOLllil drugl k»k«r n«pr* Horvat pa •• •• •#!.• rmsšlrill imm! pr«k«iur«kiiBi Cig«»l« X y«i>ml v t«l» krajlh el4aj»»k& prilaak« Kai*a»je ga aajd*-»o aapiaanaga po vallkaai dal» Prakamrja« kl n# rik prlmarlh laia človak a priladio« Clgaa 2« aobillaH* pril»«k Clgan »4plra aaalnlv» vprašt&nj«# kdaj «• ga aaSall uporafcajatl« V l%ipRlJaklh l«ndav«kih matiC« •ih kAjlgah ja •IltiMt« 4a |« prllaiak Ciga« p«a«all ci-gaaakaga Clovaka« kar iaia sraTaa ia amak« MZliigajruaH. ls larakl aiajl 8« 1« Dtferavalka« T» «t« pragladala k«Ji» fa ls lt« .telatja.34 I«. 1**0 J» bll r«J*a atrok 8taphanwai atarll «# bili J^aaaaa ^atk« 1» Aaa M«ml9 tt««c#l#sua ls C«Bt*rhaaa (^aniar«vci). L. 1843 - «tr«k $t«phanua» »ati AaVaa Knataj lan# kraj 53obr«aok (iJobravnlk). !•• 1*©S • otrak Aaa« »taril Jmmxm— Umrvmt mt RVa vat« a«9C«leB«iaa Z«ltk««s (Žltk«vcl)# L. Ii66 - otrok iaiaab«ta. atarll Vitua 01 aJ. kraj otrok 2^dialau«9 aiatl lta*. kraj GaV>rJahrfaa ( t. 1170 • atrok ^aalia« tftarll Staphaav« Kuat•«•<«• Aama Korvat« »a)t«in« luraj Sstabatfa (aa MtMiiarak#ai)« L. Ii71 - airok J«aaphua# ntaril V*t»a 01ah# Amia har# aa«cdl#n.« kraj L. 1«?2 - »tr«fc Th*r«ftia« atarši L«*m«* &atfc*» Aaaa Beljroa* *•#*•!.•• kraj G*nt*rha**a (Gatfctaroirci). L. 1072 • #tr»k Juliaaaa. ««tl CatHarlita !L*?#•• »«•«•&•• kmj K*»«l« (*<»»ilja). 14 1ST3 • •tr«fc ^tapkaaua, «atl Aaoa ifervat« ***e*l, kr»j Wd«ha*»a (»a kr»J c starfci kraj L, 1*91 - •trvli Fra»«l»ka# ia«ti cig«« kraj ^ifg (Jaiavci Aa Ma*fiar«k»ii), L. 1*$* • kraj ffetarttft*k v t«h krajla so bilt Clganl «a.»lj«i»l 1« v Atalatju* Issallll #• •• i« va* krajav sa ^aradi opiuititir« cigaaskaga »at«rl&«ga jamlka« a« 4amaa Ciganl v S*br«imiku balj k M4lar*fcia natsaljaacata kakor pravlai €l|i«ts« J# Im »adšarakih Clganav« kl «• •• 1« v j»r«t«kl#ati pr#c«j a^lialllrall i» privmall saSla ltvl|amj* *adSar« •klh daaa^lmov. Dabravniaki »atičal vplal •¦¦ajaja tu-44 rojata« kftji, ki «a lata X4t«17 I« «padal« ti »rovMiftlli lupaljl« dan«» pa •# »atala aa Ha4ttarit Na »lavmakl stranl •• ˇ prajiaja« atolatjn potavall 1» »• ««4rlavali najva^ ir Babrovniku. R*J«tal vplsl CigaJi«v v aatl2«ih knjigak v anarak* j lii jm 17413*# ki •• nw blli ataršl ^lttgari. a##rgjr at »a Turfca. Prl t«a vplau ni mvtdtn a« kraj rojatva, »• prajaaja bivališC«. ^4 taga !•** dalj« »• i^t«t tlgaaakih r«j«t#v ••!• p«go«tll Bi dmgi «tal«tja j« bil« vplaanlli okoll »t# «lgaaaklh • tl • atarii Oti t*h »«« •w#*lla aajvala«JŠ«# kl prilnlt* CigaMv 1« ajlaava pr*»lvali*8a« l* 17*0 . •trok Mlchaal «* Y*«el«»a ( Pra»*&««a» MHur, Zingarl *t aati Suaaaaa« !•« 1770 * +*r*k %a){ •tarti Zl»c » L. 1771 - otrok Mtttfc*** « ««kie«*tt (ftmki««j»)j •t*rši I*. 1771 * #tr*k •tarll L# 1771 - «4 M*v** (lt*k*t*ah 1772 • #t 1». 1791 - •tv*k a«kic«ait L. 179J - »tr*k •tarli (KaklSaa)* •tarii 17f7 - ©trok Judlth« Ckrlntlaa« L. 1»23 - •tr«lt Catharlaa mx K«r*ag (Kr#g)j ctaršl Mle- (a«clgaaaka)« «t*rXl U 1141 • otrok Ada* m ( 9aVkaa Gy«rgy. a«rv*th Aaaa« «lj aalgarak. U. 1842 • »trok Aadraa «m •tarii !•• It42 - atrok •tarfti Z»rhm J«»«f« Horvftt Amia« uj palgarak. m §1 - !»• 1*43 - •trek Y!»**• ax »*fy fefffeie (V#l.Bak«vei); «taršl Imt ?!«*«•# X«lko Jullaiuia. uj polgarok, I«« 1S44 - «tr*k i«li«isa «x €a«rtt*l**s ($#ra*l*v*i)l atarll H«rv*t Zatvaa, *i«rv»t Aaaa* uj p«lgar«k. L, 1*S3 * »tr#k e-r* M B«rhlda (»•r«J«i)i staršl J«. . 1849 - g ) «t Cmiharlna t. 1«?7 - carttrt 1« M. Ss«abath (Mur»k» Pfaiff«r, Sisgara mmmlmhm tm pr««««tla is L. lgiO - otrok Jullaiufta •* Lwk«/oc» (Luk&?ovci)# atar* II S/rktfal Katalia. ki J« 1« roj.n* v L. 1»«3 * «trok ^rdl*an«a«tl 1.174l3f • Poro^ll« «ta a« gua H«rvat • ^athari Ht Zii 1». 1T73 }* p#r«ka » 1« Karkaa Judlta« !•• 1774 pa *kl*»«t« sokon« J» aajatar«^ii, vpia clga»sk«g« »traka 1. 174440, Otrokn J« bilo 1»« Al#k«a»4«r; fltarll «• bi li Mlcba«! •% H«rltMt Cstgan* Zlfegari« Pm %*m vplau ga atraka ttajdam i*l* X«ta 1926« k« J« r#J«a A»dr«aa* Zlatfar«»ii «x KttpsclitCB (Kttp»«laci). Starll »o H«rviith itt Ajuta Paall. L. 1827 j« raja« atrak AdaJ«t«| »tarli a« blli Margarltha - otrak HarSpj-lta Zlagarai »tarill Slrkftl* 1»« ifOo - J« ir taj liip«ljl prl vpisvi atraka Karoly# pr vll o«anj«ii* 1«« €*•*•! latvaii clga^ij tn SmraHjrs Haria is V lupaijl Tltflaa »f blla t aatltalftt kajigah aovlk Cigaa*v« ki 1« na bi bili v kajlgah mnlt« «ob«Kk Ivpmlja« Prabivali pa ae v vaal Kttpaftacl« Tl«ina# ?*•• 4» Vndarci. V dr%igi pglavlcl 19« *tal. J« bila v taj farl va5 clgatkaklli perakl !•• 1«S341 ata »• L« II§7 pa J*aapltiui C«anl# Zlmganta «t *4 * ˇath« Llngara* Kakar t« «© tudi Itasmajl« porek* •ksogaua« t«4 redbiuami. L*t* 16*3 J* vplsaa pri»«r9 ka s« j« M*all 01& Mlha3.y« cklgaa« Kapornak vaanlg?« (&• pokrajla« Ž«1«*a« KnpulJ«) 1» Htjttim Clgattov aa Caak^vl »• « Tndl vo |« 1« 17§7 mtrmh Catkarln«# Turba #t i»%ruk«ca (Sirukavcl)« L. 1764 - *tr#lt C.tharitta •« NicUgkutt (Cnnkov«). «t*r-ši I«. 1771 - »trok LadialauA Zlagaru«. ntaril Mathia kaa «t 3*r**a ia Topoloca (Topolovcl)* L. 1774 - «tr«k Eva •« Br««a««s (2ras«vci)9 mtarli ««¦ Turba mt swira, ^lAgarla« L. 177i - oirak Christl«« «x !Waina (Doaajiacl). »tar«l J*aa««a ZiAgaro mt CHrlatiaa* L. 1776 • otrok Adaflm* «x Struk««« (^trukevel); »tarll • 1S32 * etr»k Josapku«; aiarii. Joa«pkua lUrvatk «t L. 1S34 - »trok Summmmmi «tar«i @«*rg SaVkaa «t A»a L. 1«3* - oiruk fcvai staril Ml«a«SaVk»S7 •% Rosal.Far« ka«» Ziagari* . 1§35 • oir»k %rlMr»* »tarli Jo«aph Kok»« mt - otrak I.tvaai »tar«! Karla, uj p«lga*rak« t. 1*43 * otrok Tr««i; «tar»i FJrdVdr Ht««»«l tt laa«9 uj p«lgar; Ca«rm«cal (črnci)« K^adorfa (»a larsk««). L. l§4f - •trtfe Aaaa; ataril K«kaa Aadr. •* Tr#Al S»r- !•• 18 S2 - •trok Jom*phii*i ataril AlakaaauUr &#lt*a «t tk«r««la SarkV»y# Zlagarva; L•«** alaV ft9a9k in tt Imt a*o» da «o n« Clgant pria«Xlll • trak m%rm< »1. NaJ»taraJ«i •a«alitvaal «al J« UI br»» dv««a s larakega« F« ttntaam lsr«Bila i» ^o pi«aalli vtrih sa t»*rali ¦a««lj«vfttl 1» #• oprlJatl liakltaaga dala« k«r j* tudl •lovaaak* oaa«aj« prlpadal* avatrljafcl Maarliljl« V ti^alh vplalh j# sa tt«kat«r« clgaiuk« dntftlu« praeaj aatajiia# pri «««• V#i|t d«X ClgaMv v Pr«k«urju# ki ˇIr* 1« M»4I*r*k«§a govori *at*ria *tga««ki Jtslk* Ti prtpadaj« «pr«j p« •• mmrmll Clgstti prlii na Gradi-ičaaeko aap#aradit« ia hrvataklh kraj«v# k«r •« $« daa«« ohraMili i«Xlk« p#a«btt«ati v «v«J«m }m*±k9vn*m iarala* *Ju. Xm raslaka»*ga gradiva gradi«8aa*klh Clgan«v J# « I«>ch ugot^vll« dt ji v t« kraj* prlšln Clgaaka «a |« e«M>goeiXo tudi n«ftajij* ctgaaaklh drullft v ¦Xov«»ak«M Prliaariu« « t«djuijl«l ar«tr±J»ki«l ciganakl« ¦i G*r«ajaki C 1 g a a 1 vpisl Clg aa*v» a*««l j*«t±h aa Goraajak«« i»vir«J# 1» 19« »tolatja. fi%J»tar«Ji* rpi« Ja hll v lata 1S74.49 «pola« Ui ««l«Š%«vll»a rajatva y krajih« kj#r «• »• »ajpr«) aadrlavall 1» kj«r t«aj« tudl daa*0 itntviitka prarlco« kajlg* 4* Kami« gorlc« J« p«r«k« X#t« 1846#fa s« j# dg«n Valaatla R^lahard« tnaifta ket ttC«w«r!»a Th«llhab%rM, tm Ž«l»»aik«v s aavaat« stnrli «# bili FraJic Halithard. -huffschi.iad" la Barbara a rojatva Ja Ul« v Kaiai gorlcl l«ta Iii4.53 H«J«« J» bil E4md r Z »atl j« bll« Haria ««1chard is Krop«. i,«*a Ittf j« bll vplaaa otrok M»thilda, rojaiKa ajl Ulpmlcl; matl J« bila Uilsa Hald. aap*r»E«na Clgatt« ka. !••%* 1914 !• bil rajaa Vilh*l»; »ati J# feila Etia^i SUlchard Is Kr*pac "ttuslkaatlaja*** knjlgi la Kropa J« X917# H«j«n Ja bll Hllimi atajrSl blll itudalf la Juatlaa Kaihard« ^vttaikatttl**« Ja bll r#J«M t«di Vinko; mtmrUt mm blli krat Clgaaa. KrlSan J« oil ^g«aiil# kl pm }• hil •# ¦«J««aJI« nkuplaa eigan-klh ctruMl« ˇ ^I«v«»lj4. V 19# •• «• |»ril»li »«idrl *vati v naiili krajlii« v^nt^mr •• V pr«tokl#«ti mm pripmdall v«IJ«m 3i»ti •k&li €i|i»#n ki |« pr»%iv«l v ^k^llci Judembur««« *• S*r*Ik»M v ok«lici B*lj«ka i» C«l«v«*fc t«r v •b««j«lb lt«J«r»klh krajih. %mmm* 19« »tol.ij« «o Clg»ni dobi-11 prr« dMovlniik« prnTU« v Kr^pi. 0»! 4%m J«i J« %•• d««Jl Ittpaa lniOtA Haf««r« P« ^rmtjsk«« so «• -v pr«t*k- Clganl «*drš «viUi aa 1» • 9 2 - Clgonl aa &oX«nJsk*a ln go«laviji •• ••&• površmi 1» ponanjklJtvi. gradlva J« •«t*2.* s«X» «•!•• **• ©kralniei 9«šala* d+ v LJulJid«l s d*« 31. JullJ« 1924 2&.240&4/I*«*,9* •• a« D»l*nj«k«it pepiaall Clg«««. •9 oatali 1« itlrj# ••»¦«»1 » ••!.• J« 9 *«aJi«XT.topi?« okali 200 Ctganov* Ha*•»$*• JSi Ja stfna« •raimlilt« paataj* *•*• m—%* * ga rodu Ja «ia drušlna «atala • 94 • L#ta 1911 )• bil« v aovoaeik*« okrajti pepiaaalh 22* Clgaaev 1» v KoL«vju prlbllla« 40 Cigaiitv« Po««-¦«sa« r«dbi.a« •• blla s«.ftt»f»aa« takalal »raJdiS 1*3» Hudaravac 32. JurKovi« 24« H«*rAj 9 1» &»vaLil 7. 04 druglh «asa*M#*/ »« j« ohrattll popi« ••«• 1* občla* ^. V ttj«m j« popi«»aih 184 CigmAttv ia v 143# H«dorovc«r 26« Jurkovi2«v 11» 1# milavar 1« Kovmffitt 1. kj#r j« bilo pi>pi«ajaiii i Cigan*v la Is L«ta 1937 *• v ^rajevna« l«kalkanu dravck« S7 X vla« raaajaai Clgaal v KanlSarlci prl Crcraalju. Ci gaaakl saa#l*k «t«Ji «b «»«ti protl *klh hil J« oaaai njih it*vll» «1 o««njt;iio* Tudi pod vaajo Smrlakl ˇ» gosdu a« «tpašt«vai»i ^Vnncttovi «ig alMv ki i«*jo ev«j« lasaiMi bcijia. Fa drugl av*tovni vojat «• bill Clgaai pri lj»d !• 1948 poimb«# pi»aal prft aa rociaeatl« Ta ItatJ« Ja prlkasal« elgaaaU« prabival aala n^p#peltto* ffa Dol«nJ«k#« •• CigaJil prikaaa 11 mmmm t ^nMAtlju 19 o««b# v Krikaoi 19 o«cbt lit v »•atu 2 pr*bivalatva v >l«v«»ijl 31* 199359 J« pokaaal v«ij« at#vila Clgaaav na J« 1»«1 172 47, Movo »«»t« 123. V a*plani«ah a dma 11« oiarea 1941« kl «o blla n« »- p©pi»* prabival«tva# a# blli Ciganl v p«8«ba«fa atolpcu* f*ri abdalavl poplomaf «atarial« pa J« 2v«xitl aavod «a atatl«tlko Clgam* uvratll v atolpac Hostal* «aroi»« - f »R«b. ^t«!«« • 4 druli*« - 10 •••b, • 4 druSla - 33 ««•&• - 13 drušia • St •••b. so »\rajdi«i. kl It«j«j# lil »s«b# d.lj« •• *• Hud*rovcl - 24 •»•b# Jurkovl^i • 1 o»«bm« K»va5il - 2 •*•**, Br«aar - 4 •«•!»#, • 3 • § 1 II« 9bmmMju »b^ln» ^«rjah prl Sti&ti X dru«i»* - « •••h. - 31 • 79 «U«al»i«*h - 6 - 17 v Gr«da«u - kaomelojtu -12 •««b» »a Gaugaa*« hribu - 26 Tudj. - 1« M* »kmCju !»»**«j« ljudi^k« tillic« Tr>b«l*71 |« bi-!• p«pi«*itlh 24 dnilia - 105 •«•&« Od t*h prtMva v 4« Vrbov«€ 6 drulta * g Cab«r 4 dmllft - 21 os«b; v g«s4it TrmJ« 2 17 •«*b; v gosdu Mala tmhm 4 dr«tlia« * 22 *«#b! du V«lik« L«ka 1 druitaa - 7 §imm • S •••*• Od t«h JaJ •rajdl«#v - 6» osab« Hiidar«Ycav - 26 RataJ - 6 aaab« K«vaSK • 6 aaab* Haleva* - i •»•b# Hcal«e - X »aaba* * 1 aaaba* • 9* • Popia Clgaa+v 31. J»»varja 14t3T1 *fclj»lwj« tudi Cigaaa 1» ¦urak«a*b«šk«ga 1« l«&tl»vak«ga akraja. Mod- larl •• t«4aj aapravill pw± peakua •iatamtiivaga 1» •ta*d***graf«k«ga paplaa ama4lj«i&ih 1» p«tttj* a*v »a Ma**arsk«aw V Supattijl Ž«l«x»l j« bll« aih 419 CigiBtv, Od t«h J*h J» 1»H# ˇ ok»li«i Murik* v kr»Jih ^^mbath«ly 65 ln K9rm*»l.,v«2i «4 * Šalovel * 14 Kraščl • 22 * V«dar«l • 44 w • 57 -45 Žitkovci -15 H •« lata Mur«ki B9batl j» t« p • 100 • •9 bill CigftBt ft»»«14«aL. prl Andraici, 2 drttliat «• 10 Clgmnmvi «4 t*fe »• *• pi«ali § M»rvat ia S C«*«r» druila * 2* *s«b; «d %•* j« fcll« 12 €«*«r# # 4 Kok»2i 1* 6 &avLe«| 1* druiin - 143 «««b« Pri«t©j»lh J« Itfl 34 ClgKAOV 9» J« bilo potujoSlhi 4 dritlltt« - ZZ mmmhm $*rk* »m 4« K«k«s pr*v tak* 111 a 4ruli»i • f •••!»• C«n«rj* «ta bil« 2. 7. rV^ t«al |« bil D«*f H»rv«t# ki J« hil Tdica 6 drulto - !• **«*» 0d t«h j« Hllo - 16 ON«bc 3«r«aya • 19 oa«b« C«a«r 7 • S «*#fe# ^ark9sl Gyula |« blvala pa Ja blla v Tal*patha Sradlala 1 drultaa * f •n«b* U«kat*i J« blla «na b*# lUrvat j« bll* t »a«b. Horvat mi««b«ta Ja bila »riatajaa ˇ #mtmrLk*mm Vaa* « 31 «a«b. 17 •«•>». Baraikja * 14 «»«b« Vadarci 9 drnli« • §1 •••b. B«ra»Ja J« bll# 11 liorvath - 32 •««!»• I*atk» • t *••!>, šni^i^sl • 3 V v»i t drulla • *1 «a«b* Mirnl j» bil» 29 Baraaja • lf •••b« C«a«r • 7 •a«b# K«ka» - * os«b. 5 •• MQla*r • 4. •••&« Hervat * 3 •aaba« Cigattka *•- J« bila prlatojaa •<* BiUvtl, HrvAtnka. * tfi-ttilttl * 17 •••b« ŠarkSsl •%« bill 2 •••bi# -II «««b« 3 druli»«i - 14 •••b. Atrsttl* |« WL1» 6 • 2 e««bl# C»a«r - § •••b. Pertoča ? druilA • 4S •»•b. kup»o 5t«vil« Clga-sov J« bllo 43§• •• v krajih: - 11 •••b B»ltf - 30 • 13 #••*> n»k©vci - 4 l»r«Jcl - 39 •¦•b Gtr^rtfl - 3« C««k«va - ? •»«* 6*r.Slav«2l - 3 *•*%* C«rn«lavci - lit •••b H#4«l I KrašČt • 10 »«#b ^r#*«aj«fc«v«l - 4 •••b - 2 •••*• ft*p#ia • Xd •••b - 29 ••** S«r41ca - SO - l§ »aab Sotlaa • 14 Mi*rakl Cracl • 2 tttH Vtilt m - 74 fttaiavel • 9 »««b L«akovci * §2 •••b - 7 ¦»•b L«»avlj« * 4 - 53 •••b 13 •••*• 0«j t«h J« bil« 4 B«ramy« 0» blli r«J*til v ^btlborel. Ciganl * !.«•*«« bilo 27 ClgttMV« «4 t«h 12 Bark*»i Im 1S e«r 4 J# t# « 1»»1» 9 €4§aMV. »lla •*« 2 l.«ik«t«I«9 S 1» 2 Kfttlt*« J* 24 •• blli r«j««l ma Ma4I*rsk«a 1« »7 Cigmov. Od t«h J« bil« 6 Hatko# 24 H«ry*i. 7 K«kan 1« 20 Is p) Y H«rt«€i j» prabival* f 4ntl&a - 41 Od t«hi tiaramj* - 42* Camar - 7# • 3. ftt a« 1m«1V 30 •»•b, ^d t«h K#wl * 3. ftorvat • 12. Mttla«r - 7, Wkatol « 7. JUiko - 1. v frtrulf»«lk •• ^•plaall 29 »«#b. 04 t#h C«m#r * l»ra»J* • 4# OlaJ « !• 7, Č krajih« aa • 103 - gaaa v L«ak«v*lli# V«»Li vaai, ©•r.Čr»cih# Čaraalav-«ia i* borajcih, 2« »adaja v Pro««ajak«v«ih# Hr«UiS«w ia Pokovclh* U«rvav - t om«I»« ^akat«! - S •••** Kfttlc# - 2 ^alavci. • 14 druLlM - 70 «•«*• Od %mh j« Kakatt - 13 «aal»# Katka - Z% aaab# Oaramja * 21 o»ab, - 3 t«tbt# 19 druii« * 12« a*«b, pr«bivaj<5 v Va»«l va«i* «jih »rii«kl »•: »^akš * 13 ••«!>» barkaai - 2 •»•bl# Baraaja - 35 o»«b« Harvat - S0 aa*b» C«ar - 20 »aab. * Čtntlavcl *¦ PuMg^ • 243 •»•*• ^d tah J« - 42 e»ab» Harvat - 111 •••%• Sarka - 1 ••aba, - 19 a.ab. C#*ar • 21 «>ab. X«kaš - 20 - 7 OBeb« ^«va« * 112 •»•b# - 37 ••«** - 37 •••b. -25 * 10 oft#b# - 2 •»•bft# - 22 - 6 •»•b. L«kai«l - 1 •*•&*• • 5 os«b, - 11 •••b. - S os«b» * 3 •»•!>•, - 7 •••%» Orbaa - % •••L>• * 3 os«b« - 3 Š*a*a • 1 - X06 * • X aaaba« <• X •a#fea« ^#trovil5 » X • X •«•%*« ttegdaa • 2 tiibi* Z«rka - • •••b» šiimg«X * 3 oatfe«, Sau^ak • X Ogriaak - X aa«b«9 Trpla.a - 3 « - X #««lui« * X •#«•«• Part.lJ * 4 H*rti**4 * X •«•**• turk - X - X C 1 j« blX , k« »a v*# ClgaM« saprXl la Jih k«8tt«J« « l«t« *• «#r*a» ugotovlti# kar taka alaa ta 19*1 im t*r«A*kih p«plai» blk blla 95 Clga»*v aa Tajalltv« sa »tlf«tjt sa4*v« ˇ Ljufcljaai J* aa* 1« fabruarja 1944 p#pi« g*r«ttjaklh L*g«m*v« kat*r«a J« prlkasaKa a»s*lj*a*st Cigaaov v t«h kra» •• bili •) t K«d*Tljlci m !•««»• vl 4« * CuW»vl ullcl 4 mB • 12 •••b# fc) u »•Ciei prl Sl«4w $ *ntii.a« • 9 c) v Gorjah prl S|.«te 2 drušini - 11 4) v Kani g«rici - 1 drullaa - 10 pri j« bll« p#pl«anih 9 druX4» - 24 •••b. 11* ob*«2jit Jmnmntc •• bili a) !¦ b) i« ?•«•!«• 4 ajla J« r»d»vma drallm« kl št*j« 129 #««b. OalJ« »ta •• 2 Hudorovca# lat«ga r«4n kakar ita G*r«»Jaka« a« Ijaai i« v LJublJani 1» »a it*J*rftk«fli. V LJublJaal •r«bivat* 2 totftlBl - 13 mmmb tmm »• v»i |ili«J# h«r4. «a Stajar.k« Aivijoi ˇ C#ljit - r»«atmar - S ta druftlna H#ld - ? asab. Clgattka H«-aaf#ld ftivl bliau Fr«v«lja# 2 4r«šlBl Mttllar v ^ravagra^u 1» 1 »a X) Papla prabliBlatva - 1940. 2«) K« Ln***«JL«« 1494 - 1929. 29) Podat«k lr.Hilka lati«•%•>•«* in pi.i«« |a i« Tr«t* d»« 27. Jiiltj* 1944. J0) KNK Ž#n*J«m«J 1836 • 31) irdina. 19S7# »tr.5. 12} *m Wli«l ilU - 31) RNK Pr.Cita 1«41 - 14) PoroCna uatiSna kajig« («krajiau4» 35) H«K L#nda^rft 172' - 1839. 14) SM* 3©br*Tttik 18i9 - 1891. 37) *«lko, 19 56# »tr. 9#-91« 3i) RMK lunka S«b»t« 1733 - 1900. 39) W« ffKrcfc« i>»bota 1714 - 1773« 40) RMl Tl*im« 1744 - 1913» 41} ?W Tlšl»» 1653 - 1919. 41) ft«K Caiitevm I7f4 - 1491. 41) F« C.nkorm 1793 • 1791* 44) 8N& U«g«š*v«l 1413 - 191«« 41) BMK P«rt*8* 1825 - 1909. 44) Er# 1931. 1935. 1940/41. ki •• Jih *«praTil» »r«ittiik« p««ti»j« 4» ntlB« •© v iiurski 71) *r«jemti l#ksik«a» tlrav^k* b-aaovin*. 1937. ntr«4i3« 454. 456. 457. 444* 74) Popi.i Cigan#v v Pr.k.urjtt 1940/41; gl«J tttdi ii*vilk« 74. 77? &o««6»i r«aultati popi«a stanovaiStira 1946. G1«J tudi pod št^rilk« 5«. ?•) P©pi« »tamovnlštva 1953. <*l»j tudi pod 79) Zavoc! «a •tttti.ilka v »*wraki 31. aarct 1961. knjlg« B«guaj* 1941. p»piaalh llatav ˇ ?avodu n statiatika- SftSc Ljubljaaa. Pr«»gla<) »»a»aaiav aa TajalStvu sa notrajija * 114 • JS3ULK0VN0 fcTrtIČ*A IM U0A»OV B (h»TALJ.Ml V 1» V SOSfcDNJIK D w * ns • Itiiktfif p«aa»a«atl € 1 g a a •• Clgaal aaaallll p* #rr#jFt« •• *«4 paaa* aa«tal* j«*lk»v»* rt*allk«. *a jaalkavaa 41fara»ciraao»t a« }m raavljala paatopaa la v vaafci dašali aa «*•L aa«±n. V Orlijl •• blXi mm p#t»v«a|ift pm ispi»isoj«nk pri •• dmlj* 8««« itstavill all na«*llll. Clgaaski J«alk |« V ˇ»•h laalh 4« #•««• «pr«J«ttal tnja b#»««rareLiX« tnil -*** ajihovlh d*l«ajakl Clgaal •• priaa*Xl v »«*• kraj* aar«Lj« lir-vatakih ClgftMv* g»r*ajakl ttitralj* «v«trij*klii Clganav 1* praiciKiirakl itrtiiji madiaraklli €lgan«v* ka akupiaa iratd »Jik g«v»ri lasta« sar*tf j«* H*d tak# ra»- Skuplaa C^gamair aa a^laa takan niim J«xlk«im«p pracaj «MtKt* V po»a*t«s*lh krajlh »• Maatal« Hajha« mprmmmm- pin« BraJdlSav« da govarljo B«iprinltivm«Jlll «*4 njiml« I«I#vitltJl Cigaiti pa mat Dalaajakaia« ^aalkavn* sasllke tamvaC v lagevoru« ga»l gav^rlja apr* $oha# «#»#•%• aoha« pr»a«all t»dl »a i»g»vorj»w »Xav*ttaklh baa«•%«• ibraM gradlv* aataX« v rakoplati« Z* pri- frablXa «tr#fe«va» Xi%aratf»r* «taraJXlh itt itad^bnlH raslak«vaXc«v 0lgaaoX«g*Y» Wa p*dXagl tah br avropak« cigaaiika kakuplaa* 9« tafeall X •• ir sbran* b«a*d« oi«d d«X«aJaklai. Clgaai. »•m labrala vaa tl«ta b«aad«# ki jih mra posaatl vaak Clgmaakl Hlavak la jih upornbXjatl v vtakdaaja« finni« Wa drag« aaato mn p«ataTiXa b«a«d«# kl jib |# ¦aplaaX THiaa »«d Cigaai* %m t«ai ««ai nvatil« UbXik«v > baaadajak« ki j« tudi »dlal clgaaskl «X«var ˇ lVIJI« T» knjiKica «b»«ga b«a«4« arbaklh •aa«d« ia b««aaak«ga clgaA«k«ga nar*Sja* ^ruga avropak Tak« «1 *ladijt»i Patt. Mlklaili«. *«lf 1m : » irlk Ljttagbarg* ' ki «• v ak«ipft«ia eigaaak«« •vropaki«l a\ar*€jl clgattakaga jamlka* liftr tah baaad aladiai« lahk* prav v ataroltKtl jaki >*alk« H«4 d«l««J* ak« »kttplaa Jih najdam« preeaj* k«r praaanaia« da j« tak* majhtt* akuplao i« t#llk* prve^ltsa jaslk^ima Jasika« t clganaklli b*a«dali Ja Ša pri starajllh J«»lko»l«vclH vabudil« Sanljaaaj«* Ob taj prll#iReatl bi «• t#g* Tpralanja iaad dotakml-la ia kl aa dol«ftj»k* Clgaaia itnvadla »*«•• prlatar h 4 ia |i kako tavratott b«a*d« lalik# J« t« i#Y v «v«jlli raspr^vah »as»rm« prikasal. W* p«dlagl ajcgovih Študij |« prlknaanlh nakaj prinarjnv M»d !»#• ¦•4a«i daXa«jakih €&gait»v 1r raslakaaiai atarai»di jakl* karait*« t*h b*a«d* • 11» ~ C« J« b#««da *g«nj - Jag* v »taraindij. J«s* aga* * ˇ Jcslku dol.C« J« b«s«da kaltrua - bakro, v kl ad« bakra, v •t*roin4ij. L•*• vark&ra ; Jaalku d*l«C. J# bMtda fcai« - «tAr«la41J* J«». narpa« pall »appa I « v hl»d bjah. j Jaslku d«l*C. j« b««4Kia praiII • bal»« f staroladlj« j#s« btlt I jaslku J J«s, Shur## kšurl tudi prlM«r k*»s«aaAta i^ kl ia «tAr«i»dijak«ga ^i »pr« viao « m#1# v k« ls J«slktt b#««d« bratra*«** «tric# i«t*# vilic*. • i»« urt( aiaa« jaata« •**» In v«U«r« K«knt«r« »lovais* •k« b*««d« pa «• «1 Ciga»l lapoaadlll I# v 4*imi g»r*» t*kl*«tl. P» mkltliecvi« akl.panju •• mt Jih prid^bl-li i* prl ro—nakca aaroda. ?u41 tak« b«««d* prt dolaajaklli ^iganik« &«««do k,ovaL^ ki Ja Masa&ft so i»«ll fia ^lgari« Srbi 1b 10 • ali fe«*4Kt<» liaica, wdyld» ln »kno^ kl laa li J# v«* »lovanaki lsv^r v tab«l-i I prlkasujajo s «av*d«Al«l aaraLjl v ^vropl« P»va«is j« debr* ko«tii»iilt«ta b«Bad# ki jo i« daaaa aladivo pri ra»-lllalb iikHplttJih* Ha«Xlk« majd««M •»«• v na^lau pi»a-aja« Drug« b««eda p« kaS«J» pr*«brasW d*l«lah 1* prllagajattj* akolja* ˇ drugi polovlci !*• »tal«tja *o dalanjaki ai itall nr avaja« stltrlttfH Jastfat v»a št*vila« fta Trdiaa J« lata l«70 «apl«al StatJ« r ajihova« Jaslktt •4 «a« *a$r#J takol«? J« •k# duj. tria# itar, luj« «fta« ogdo# •»#• des. d«s«k# d«a4tk# m«dt#« ko na raval»*k«M d«lu Pr«k»w«r ja ClgaMl Y M*d*|ii In Oobrevalku pa «* clgajtakl J«alk •pttatlli tm pr$>v9mkL laadiarakl« Struktura Jaslka pr#k»iuraklk Clgaa«v Ja gl«d« »a »atala i»ta« Haallk«, kl a« «f v p*i««tiBih krajlh« ao mm rasvijal« gl«d« iui pr«k- iza - mtmkih Clganov kot poaabno ki jih elgatiak«a aaraČJu 0* §• aaX*LteviXtt»« flUk&tar« laia«d ajih a» «%nr«jš*ga iairora« k«r ao Jlh Cig^tti v «iv»Jaai š« pr*d«a »o *# aaiiellll v teh ____ ^vofktga i»v«ra# kar j# v pravak ug«t*vlX 1« MlkX«&iL* B#a«do fpaški Prav t«»ke J« a^jd*«« iudl v tudi •trife* «brav&&va Mlkl«XiL kot Isposojftnko* •# Clgami prlvs«Xl prl V ••4»aJ«N Saau «1 prfdcatursitl Clgaal lap*sojaje •l«v«>«t«k« b«n«d« aa ti«t« stvarl« ki. »« »• Jih XI •• ai»ran« to«a«4« is v*akdtiaj«ga uja k«k«r %m*mm bivaXi»ža. druliiuikllt Xa« llvftli* T« »«ff*d* t>#kafi«jtt akttpa« la p«d«tea««ti d«X«S«nih cigaaskih aar«2ij* ^•n#bao aa m drugl« J«g«iil«iratt*kitt clganakla aar«Lj*w. 2 raaaiko «4 dolanjckih Clgan«v atajajo pr«k««r. akl v»a lt«vlXa v ay«J«w M(it«ria««t jaaikii* GX»ir»a viXa ioianuj«)«) gj«k« duj# trin, ta. ©fto. aaja, daš. laftlla -ajhn« «pr««afliba y štatj«. t± ItaJaJaJ Jak. duj# trin. ltar# paii«. !•ˇ. afia?« okt# • 123 - Prl*«rJ«ira Itttja u mmdBmrmhtmt Clgaal !• ••r*4a*«ti 1» ti«t« msllka, kl to !• aaatala p* *aa«3J.tvl Clganav * aaiih krajih. Pr***i kaact« pr«jl~ *j«S* «*#***la *# aattaraltl €lg«al t*r# p«ltt«, lov. lfta# «h%« .30. It«rvarka ina.3 «*¦ tab dOMtavah bl »oglo biti plataa G«. • 131 - la 2»a*vo ta d«l*o v saliftdAl Hrvatakl, a«roda« a laajaki»l SraJdiSi. Ti Cigaai •« ft* v prvi p*lovl«l 2*>. attlatja iMg« patavall p# al«v«aakih krajlh, T»- ktt potujog* skupiaa Gataa*»v J« ^ftlla aa Delanjak* !•• ta im. Oromaiki *« JiK pr«g«nj«li ls kr*j« v kr«J »»t« •• Jih mm Hrwt*k«« ^rttfa »kttpln« 0««am*v «• Krik««* !«*•# t«h Clgiui«r J« «m« dmšlita *«k»j {»•« v Pr«^»i. V kujlgl J# vpleaH« e«l^ rmm •# bili •tajril ti«n«a Zlataa* rajaa ˇ Zagrabu G^Mti L«2l# roj. 1899. Goiaanl «• daa«« vaakaker dnt* gi rod kakor »ašl BraJdi«i# ˇ•adar pedebal a njlwl 4» Jth ••!• pa^lcamjtt* vldasa. PravlJ« Jiw tn«4 vlalki Clgaat. • lit • Y«8iaa pradttikov aacfaajib pr ak«ttr«kilt €lgan«v isvlra s Ma4Xarsk«gft« P*J«vltl •• • # *»r*li I« sgedaj v aXov*ttaklh **••!»• &a«»XJ«v»aJ+ pa a« |# ttdi *& »*S* kraj* drug« clgaaak« *kitpla*# ki •* }• MXm sa Lrd«lj»k^m v tl«t*» «««u «•!** »ktipi« T# kl »• implrall slat«« Tl ClgaAl mm v ••11X1. pJlg | p jih J« 17.624; l««mlit 4«Xaw#v J» bll# ••533. mtlif Ml 4» »tavbnih blatnlh d«l*ve»v pa j* bilo 15.395 s«a t«h ii« »Ali i« drugi pokll«i# ki «« «• jih klatalh d«lav««v» makaj pX«tarj#T« nakaj t«r v«< j« lt«TlX« krpaiav pmmmd* T«rlti>rlaXiia rasda* a# da mm bill C gaml kava^i št«viXLa» maj«oSA«jŠl »a «1 S«U.jarJi •« apraTljall najprapraataji« kavaSka ma daXo* Tl a# BaiiaXjavaXi Ma ja«Yar»aji •k* dtlala* ^rpa^i peaad •« 1««X1 av*J« ir k#tllal D©»ava-liaa. H^4Iari •• jlh tudi hll pa ao Vlll rnaaa- taranaka raslaka- »adšaraklli Ciga»«v tofilff •» p«ka»ala 1« i#» ra»d«lit«v t« •brtt. Kevait. iabljarjl. p«pravXjaXcl p«eod ao aad a«b#| pavaaaml lm »i ajlol a«ba»lli »atrih raalik« XjaJ« d«la v gasto »aaalJaAlh krajih in govarljo »i* Gurvar Cigatt«v« Sv#|« obrt apravXiai# at da bl uparabljaXl »ganj tar »ealja • •*%•L «a«» «ajh»o »a- • 134 V Pr»k«urj« prlaaljaal «adXar«kl Clgaal ** gl«d* Jaaika rasd«lj«al v dva skuplai« &t«vllYtt« «aj»aaja« nkupltta a#d njlMl gtvorl aadiarakl javlk, val aatali pa •• ahranlll »ataria ciganakl J«slk* Pm atnltalh »»i*?ll>to»tih prlpsdaj« pr*kmir«kl Cig»alk k rasal« »attjŠt* madSarakl« •kupinam* Pvdvamm u* blll clgan* akl r#4ovt ˇ •rvrosahodn«« i» •te»J»M pa«n m ««4* larskt «iranl ^dlaCllal •l«««ntl pri. Tmm**X}**mnS* •Jih rodo^ v nal« kraj** Ctnila« sMiIllw»«tl pr»k»ur-»klh Clganor k »orodnlm rodovoai «a MadSar«k«« kal*Jo i njiha-rt p«kllei« »ol«I«na epraviU pa pr#k> Clgan« »• l*«ij» starogo *«d a«b«J# prav tak* iudl naSin XivlJ«nja« 2« k«rp*t*k« €&g*ftLe J« tsi« da Slrijo bolj r^sgibaBo Itvljaitj« kakor drugi elganaki r*4*vt. ^nog« clgaaak« pr«kaur«k« druSltt«. ki «• isXX« is t«ga rodu# •• »Hraall« laataostl* V «at*rlalnl kaliurl a# prllagajajo ta MM»m»4 »ašla mmvmm akaljtt. Prrotma apravlla !•• 1« g»dk«alkl »0 «*tali »uvaki Clgasii «e prav tako # kakar »Jihova aorodna «kupl*a karpatskih Cl Madiar»k«ia« Prakaurakl Cigani ok »avarml Baji tio p»»«ša»i a drui4aimi »adlaraklh« gradliSanakih prvih elgamakih drull» v t«h krajlh »• #• bila» O«tali •• la tiati naslvl rod«v# kl •• daaa« raaalrjanl pa v»a« Prakmrjii« Ta •• Kakal« Caaar, barkaai. tm P«at»ar. ClgaAl •« tttdl •tnl^nu l#9ljo od lih elganaklh ik\ipln v Sl»v«»ljl* Pradvnaa •« n« ojtnov« d«va* r«dovna tr^diclja« ki Jih tudl X« J« aakaualAl tabu* r« pokllcu •# gor»»J«ki al hru.a«i. la.tnik vrtlljaka la godhaalki. Njih aor#d druila« prmhtvmf* »aJt&tSJ« v lajito 1« * drugib kra-Jife tta &#r#šlt*»« Pr•***•« *• »t«i g*dY«nlki 1» tr-gevcl. Tl godbaniki pr«d«ta*XjaJ* v&Šjt r*»r«d ˇ »Ji-aovl eigaaakl druibl* V prlmarl a »Jittl ao daX«aj«ki Clgaal pa aj*!»•*•» wt*nju »•!• prlaitlv^m clganski rod. &«r«»j»kl Cigani. kaS^j« »#•% tttdl v •%*»•ˇ•»J«kl kulturi« S rasllk* •«! ki iitj« v«g»» p*atavl j«n aa nt«lii«ai Clgaml š« v«dbi* *»«MitirtJf s immi l« • k*»J«a z « • ti • cig iii v to tev J* prl mŠUi Clg«alh# k«r JUi ajlhov rod ma tt«j»llj« atipaj* kultar»«» gm rtavtja di %*« Imm Clg«« #«B«IitJ« prl , ki kakor Jih prl**J*j« Cig««o«. I«« ^ciga«1* j« tudl •!- tatu« l»ill »»• M#ig«aaM ˇ •• W.li «kr*4«itl. V ki jt abl«^«!! v rmutTjfmn* 1» utsas«*« »bl«ko# d* j« "ˇl«*ki «tg«»w. 11« »plašao r«lj* o človaku, kl J« taam« barv« k«i«. d« j« tak kot clgaii* Ha tudi all tttkaaiu aajhiia»u •tr»lm «igaaa t« "cigamlca** J« cigaaiti« aelgaalti p*aaiil aakaga egaXjttfati* Ta tmrmm • 136 • J« tak* glotok« uk«r*ftlaj«a pri *lav«aaklh 4* 0« XjudJ+ »«g»at«ja laralajo "w j# acigaa&l"* kaker *awi J« •g*Xjufal"« S*«*4# clga* W)»+r«bX jajo J« aa priapodobo. k* laraiaja da^očana iustva ugodja aXi. prlžakovaaja« ?aka Ja msam r«k* «ai«|A «• kakor «4* ga« b*l#«ttt lunrtMii ali ˇ•••X |# kakar ei«a«* kadar »aj-*• »•ki.rlco« Tudl »akatari pradisati in orodja »4« d«« «411 pa Clg.ttlh i»«. M€igiM&M pr.vijo v i «11 krajlnl pripravi. ki Jo postavl^o v p«5, da t*a«XealJ» r#^a j>*l«tta. ' ^g.&n" ja tttdi iatoalj* ki •• ga d*X«X& a«kdm«ji i^bijarji v &r«»l. ^edaajl ¦tarajll k«vail •• ga i« apotminjaj©, 2,«b«lJ J« bil padobati ka»*AarJu tar ja Vil aajvarJttaaJ« podk»vski V ^rakiaujrj* pa aaslv^j« Mcigaai«au p«¦*•!»•» ki >• pra««j T»iik» Ittaat J« tudl prl««rjava I clga»«tt» k«r j# tako «r» #d aaj* V Slf»v«ttl va J«iblan*. ki in «ad«S« drabva ta«s« rmd*Zm jabol-ka« Ta l«aituj«Ja ljudj« *clgaa«ktH# kakor tttdi vr«t« gvvadja* Prak««rakl 1« dalaajakl Cigaal aa»lvaja aanl »a-b* Rfffi kar poaani ljudja. V •dal*l «• ta b«««4a fla •1 sa «N»*kl «p«l ro« » ll«vak9 tta fta««kl «p*X rtBmlf ttar««jaki Clga»X «a ^in^^^ kar p«a«ii prav taka ljttd* v #d»l«d ^tmf» Im aa Icsakl firtiga iManovanJa M«d e tta »aatala gX«4« m krafavn« ravila ClgaJMT all gX«d* »a «14 **&••#•«". T# la« •# a«if» &h$ftr& pra vi thlik42. da up«rabXjajo vai Slatl Ci^aml aa aama- drugih Cig«&ovt kl a4»» »Jihavaga plaaiaaa* •#4a Kkabro ja iap«*<»j«*a 1« naatakaga • 137 - Prckmrak« Clgaa« i»#«ttj «ja drugl elgaaakl ro- r SX«ira»iJi Madgarwk» Cjgaaa,,. V Prtkaurju pa •• Cigaal «#« GradilHanak« pokrajl-a«* Cigaai tlajfarjl v Fr«k««irJ«t pr»Tij« Clgaa#ni v Dobravnlkt* 1« Hodaiu, 4a a« ta «a4Xar«kl Clgnai« k«r liaaiaujaj« Clgaa*« aii««Xj«n« m fitmjikia« naiašk^ Cl^aa* ali a^^nta^^H* gli llk Manja tudi sa ta» 4« •« K a« «•ni»k#» so 1« dnnes imrasito ttnd««- Tuji «tnltv«ni prillvi •« tt«lolt»Yllal. Cigtiiav š« MM4ij|ira po t«a« tudi pri odatotak *a<&j*k« lvpoi« Z) V ta j akuplal nAjda« oacba a pt> udar Jaalitl X12ai«aiai# kar opoaar ja oa moagolako koo^poaant« la dobooat m a»ariaklal ladijaacl* i»riY tako opasai** rtf a# ia glad^« laaa« kl 1« b»lj poudarjaj« do4atno aaa* ^ilaoat aoagolaka pria«ai (al,5*3). 3) Prl««rl eigaaaklh ljudl, ki Jih prilt»va»o «a«« kalaja »oSa« t«l«an« agradbo, tmi k«*p*itanto la a# poudarjan apodnji d«l abrasa a ilroka snndlbtfl« • 139 - goaloaih« Ti zjtaki g«»v*r*# dt §o »t v U akifpiao vri- »«B tuj« a«4»« k*itp«a«at«« 7« »orf«l«alc» s»a a« «4raa wv«jLlh it«»aaj a •tnlL<&o tujli« «1« « 2« a«J&at*r« vwao, da aJftaJ* v prada&ški. llmiji Hrvata «11 Sl«v«a«a («1.9-1 >). 4) &a t>os*ii«siuUc«# kl Jlh Immmr •• odraia pop« 1«o«a Miva g«a«til»a J* d»l« tudi oak« »krat«. Ta a^»Mlnja v aaaklh aa baltida« * •atnllH ^* ita •! viaak« t«l«aB« rastl ama^ilaa profil labaaj«« kl ga kaš#Ja pig»«atacijo Hiw i«h •Maiaol.h tipov l«a«!9 !• asmlflla* ¦ tvvaik« pe«aa#aalkov. kl ke»l«J* prehod« m#d t««l Itl rintl komp«a#a%aBftl« Taraaskih aatrop#l«Šklh raslskovanj mmd «*»l#aj-¦kiai Cigami !• mi blle appravl j ««lh • Ia aav»<3«aih d«tk«v. ki jih awdl fot»gr»faka gradiva, ja 4« a»k« • 4»paj* aogeče «av«tlitl p*a«ba«iitl «lg»n«kaga a«d slovtaakia Ikrabivaletva« ia Dal*ajak«ai la ti aa fialCa« saa€ll»*ati t« p*pala«lja« ciHllHA v Frakamriu pr»d»tavl Ja1» y Sl^vaaljl aaj* 14«vlla«jfto cigaaak« popul«olih«k«fulaih prmi»t#vnllwr ni pr&v iriko n« 1941 »0 aa«nj«mih #«ljlh •o aaill ^r©e«nt krv*« »kupln« A, kat*r^. prlpada raj polovica cig»ntttk*gft pr»blvml«tva v t«h aa«*ljllt iA taaajii pr#««»t krvn« skttplii« S kot pvl A^ j* trlkrat p«f«9teJSa k«t prl ki pr«ti*tavl ja X*rwLnm r raalaga %«Jt*# 4m •• j» na <*<**L• pr*«»lila ekiaplna ta Ja »Millo m4 ••b«J ia n# ehra»lll gl*#« na pnrotao • 141 - Prlllv drtiglh Clgaaov la 31 •*•»€•» J« bil ^ Ma«alj* HttaSa v raanlci pradatavlja prave «nd«g&atno p*pula«lJ+# kl j# tttltla i» **kaj druila la t* *# a« poračal« ««d ««b#J. (»1. l*-27). faki Clgani tudl p »r#dnj «#J r«slikuj«jo# toda tadi »•k»i*r« auaanj« p«««bttoati# ki jia 4*11 J* um a« drullaa, 1) Mad goranjttklnl Ci|aiil majdaM poaaacftnik« • kodrastlnl im ˇalavlttni la»Ml# aaanaSaao fwii«ili« pataa« prt »aikih, kar spoalaja m #4m* l»41Jak« 2) V drug« akupiaa bi Xtall »«4ia»«sai.k«« ki J« Š« »Tal«a abras« arlavski na«l vaptrada* s pa t» vld»i bolj tudi I) frctjl prl-ar ftai««« aaaLll»*atl prt g»ramj-•klh Ctganlh j« nmlti talrana agradba« tavna k*ap» a«ata In »o€ao paudarjaa *p*dnJi dal obraffa • iirok* •p#dnjo Saljuatjo« L««j« •« ^ptlim gladki« noa f»« j« SiulaAt. V %m akuplao aa «• I« amral* vrlttltl tuj« jaalkoimlh 1« •ta#l*škili raaiakavamj •* aa p«»»«lMia iudi a«tr«p«loaka r Jttg»»lavlji •• bili CigaAi pa t«J plati 1* rasiskaal« W#j»4ar«J»i o»««b* vradal «• bill ti GlUcka.47 Rasl»kal j« akupiM Pri «rolh Cigaath J# ugatovll »ri balih CicaaiB ptt j* tckasal, da Ja pagaatitila «•• **kefalija. P« indaksu l»ba*Je bt bili bolj p*.210, 33) Trdin«. 1957# »tr.9, $4) n.rl/. 19X4» «tr.133-134.. 2170t/2 • 22« +kt»*i'a 1931. 36) Uiki^. 1921. »tr.l$3«lSS. 37) Ww«tl4« 1897. f.tr.371-372, 3«) Q4ry, 19O*. »tr.46. 39) A ^f*gy«r^r««^fgb« 1*93. -tr.83-90. 49) SrMs« 1962. 41) Fl#t«r4«ik. 1894. «tr.82. 42) Uhlik. 1937. »tr.144. 43) Uhllk. 19S7. Mtr.l44. 44) WLo«h. 19S3. «tr.94-95. 4S) | i ljaal J« l«t« 1961 «pravila rmmtmhmv ^ la KmItImI v Pr«kmurju. »•#««>&tl «• blli »44«** mrtmm Kidriga 1. JuitiJ« 1962. J« bil 2X«it *• 46) P#d#tk« ln kryni »at^rlal. ki J* bil «br«« pri Ci gattlb« j« rasidkal MHan BmMmvnr ia v 2 sa traftafnsljo krvi v L 4?) ftltt«k. 1*96. «tr.169-192. 48) Hrvatftlfc« MKlklop^dija, 1942. «tr.748-749. 49) S«had«. Pilarl^. 1961. btr.lA9-192. . J ct 1 DOLENJSKI CIGANI Ttrenekl saplai TRPINA dol.C. UHL2K srb-bosanaki C. POTT evrop.C.do prve pol» 19l MBCLOŠIC mndžar.Ci^ ni in dragi evrop.C. namSki C. GJERDVAN-LJUNOBERO >tor~kuliba y juta, irtdnjl kol prl Sotoru-,;luani eohat šoha dnji ko prl Sotoru-lumni soha9 5oha ložnl drog pri Sotoru-rugo Sa pallca prl 5ot.-lkof Silki oator v §ot*«a ogtnj- ea*hra9cara prednjl-anglund sadnji-palund cerha 255/II,koltba khollba I08/II .C.) 57/11 aoha 38/It^oha 22/11 saatra 2229katana ts«lpka 231 kllo/kol/ 119 btrant vlgaa9vlgn 44/1 - kher čhar 72 caha 91/12, kher 47/11 kh«r 117 • okno ita-pudara pendŽerAva f felja-stra 13o 13o parlacha 37o/IIf wdchnin 77/11 wud«r 78/11 bloki 39/21 61/12 fenatra 85 kap(iwi,p6rta 113 ša*tra 548 kildAol/ 263 vi tra/or. 376 kh«r 261 234 vudir 381 aštvo ln orodje; afi- harči - plšot moni ičnica-kovfičenca llvo- sviri nardd 59 piUt 79 d6po 86 angLr 167 SokSno 32 chipelo 2o4/II pifl*ot 366/11 araonla 57/11 angar 54/11 sviri 248/11 straatrangoro 57/12 pišut 54/22fpiSot 65/22 TDonJi 49/22 m.J.,eaanji 17/222 ©• famonia 20/212 anjar 38/21 sflri 56/12 a.C. 21/222 fta-Š.C. hartj^a 99 piaot 179 amoni 47 kovitšl 27o 316 d6po 228 Io6,kohli 123 anga*r 198 varia 249,swirl 211 «virln 348 - 2 - L 2 5 4 5 6 7 • klišča kljtfšto 66 - klftdta 16/I9ailabl 56/II klyento« 122 klalšto - balta,tover - tov$rfchindeli 141 tovar 284/H tover 59/11 stutchlka 157 Xov4t 361 urik,čhuri • fihurl 94 catoi 21o/II Čhiifl 9^ux*l 41/XX tsehurl 243 30ri 355 roj - rojfhoj roi 268/11 roj 35/11 roi 197 roi 334 Plri pirl 76 plrl 350/11 plri/m.C./65/11 pirl 178 pirl 316 k-tslafci Čaror69tljarl 16o cha vo 9 c z& vo 20 3^* [I čaro 4o/I2 blatto9dellari 5297o tiiri 360 ica-Sslca9pftdelica - kuči, kučorl 158 - - skall 2o6 - b t/ada • pa ta va 98 haaika 176/11 gad/tudl Br®jca/44/lI 1 j gad 237 ruvco9rupco *ar 138 pcherno 358 khosno 47/21 dlklo 739pherno 176 dlkld 225 ^ ČevelJ-trihajla,trah^la UrhaJ9^/II9cipejuSa 41/21 i •311ako93kerljako firv« Škrljako atedjl 157, kolopo 157 atadl 243 atedik 57/21 kolopo 125 koldpo 268 halčva ch61ov 169/H 1 ip»/ aosten 57/2X9holof kalca 36/22 62/22 <*iai 739oh6leb 134 telikori,bluaa - dciso oo bltl^o 214, gad 237 thalik - mm - m 3»d žuvlano - ro<5a,coha 153 tschocha 178/11 c6ha 14/V roka 197,tsocha 231 rdtia 3359fiSta 235 snik-zaslona - - fertucha 196/119 leketova 334/H leketdva 49/12 fertuche 85,la«cata 139 kentrintsa 258 ; živeli: graa &Q gratigral 143/tI lirea 54/11 grai 93 gras 241 -; ijaruvni f gurutanJi 7o goruvnl 141/11 garuvni 64/22 guramni 95 guruniil 244 \ gurdvv4iird 178 gia»av 141/11 guru9guruv 44/22 guruw 95 gurtiv 244 -balo balo b&lor$t>allLho 123 bdlo 420/11 balo 38/12 balo 49 bald ?o5 khanjltphakali 67 ci«rvi 199/H kenjhl/auC, /46/22 kaJnl/Bukov/34/22 kaohnl llofmorli 154 khalnf 260 9koStrun-bakro bekror6 6o roecorre 281/11 bakaro 83/1I bakpo/w»w*/ 38/22 bakro 48-49 bekr6 205 - 3 - 1 2 3 4 5 6 7 her har 4jor6f her 78 osloe 284/1 oe 1 28/1 eala 83,^wo»ri 145 saoarla 2ol iaviri 249 džukel žukel d*ukhel9džu<$he*l 11 o deehuklo 213*214 džuklo 43/11 dsdklo 78 ftuktfl 394 Jiio - karnal69karnun<5 61 aureddo 239/11 - iklo Io3fnigl ,pareto 211 kanrald 254 ski člani; - aatt dad det dad Io6 dad 3O8/II dad 64/11 dad 68 dad 221 daj,oama daja dej 78 dal9d#jltdeju 3o9/II daj 41/1* dal 69 del 223 rok-čhavo, čhavoro - 5havor6 37 esabo 181/1* <5havtLhavoro 41/H tachavo 235 ftav 353 aiea-ShaJ - Shaj 38 t©hai9CiBaj 182/11 čhaj 41/11 taehai 231 š«i 353 »phral • phral 26 pchral 383 pral 65/1* phral 184 pral 324 -phen - phen 142 pchen 335 phen 65/II phon 175 phai 313 kirivo - <51rvdfpern»vo 72 kirvo 118/11 kirvč 30/III kirevo 120 kirv6 264 *lrlvi - 6Irvl9 parnav!72 klrvl 118/11 klrvi 30/III klravi 12o kirvi 264 jlesa: - šaro 5oro sord•Soro 46 saero 221/11 ftaro 57/11 achero 213 šard 349 va vaatva 138 vaat 86/11 ˇa 60/II «ast 249 va« 375 ?ro pro prn6tpurn<5fpehn6 95 pirotpyraakero 352, 351 pro 54AI pogii 181 heriii 246 iVOtO trapo 161 troupoa 291/11 trupo 59/11 trupo 229 tefito 358 II. TABELA PKEKMUKSKI CIGANI CIOANI ki saplai ¦JHLBC POTT srb.-bosanaki C. evrop.C.do prva pol.19.stol. evrop.C. 'UXKLO5XS' drugi SCHWICKKR KNOBU)CK ^rdeljaki C. Orodiščenskl C. cerha .-carada ea*hrft9eara 157 cerhe 255/II kher čher 72 3-konjha(mad2.) diravdi 72 Satori/n.C./57/II tattin Io2 15VH,coh« 91/H kher 64/11 fke* 47/11 Ur Io2 khep aaihaaik 252/II.aihna puiS6ru/Bokov./35/H 28/H pltsra 54/11 axatra 212,katuna khar 117 bucha taVia 66 9 kirlfaa 121, kuchja 128 fttftra 348 kh«rr 261 kiihnoa 274 kher s hiSa(soba) 2 kher 8trlho dhar^hko 7lArov/ 222/11 dacha lo9/II ruder lBo kapuvi loo/Htwuder 78/11 ioko/ablak madž/ pendžer^va.felja- w<5chnin 77/I^9parlacha atra I3o 37o/II ja-vodro than.ka Š t uno9 oo-vardo 7o piltra 371/119 charipe*2o3/I* ^o ln orodje: . kovač kovač aai*d6 69 chlpalo 2o4/IA ot pišot piš6t 79 piasot 366/11 o^monl kovenoa ddpo 86 amonia 51/Tl •-svirl čokfoo 32 svipl 248/H eilavi KljaSto kljlšto 66 • t6r tovar tov^r.chindali 141 tover 284/11 podo 54/11 dachoa 63/11 vudar 61/11 bloki 39/11 vodro 61/11 acharlafeero 213 otracha 21o9t«cha 221 p6do 319 koperlfl 269 kriša 272 Slndra 35o kapčta 56 kapuwi9p$rta 113 tenatrm B5 pšto 173,tronl 229 vud^r 381 234 3o89than 358 57/11 - 54/119pi§ot 65/11 - monji 49/lt ©•C.9aaonji 17/IIIt o-nonls 2o/III morov-č^S. aflrl 56/U sviri 21/111 kl«5ta 16/1 ftllabi 59/11 99 pišot 179 amoni 47 amoni 47 Kly«ptos 122 autchlica 157 27o piS6t 316 d«5po 228 d<5po 228 klal^to 266 361 - 2 - čhuri *- roj .C.-roj 3-piri .C.-plrl iik-t»njlrl »C.-tijeri jla-kiiči >C*~<5horo čhurl 94 roj,hoj 64 plri 76 cadri 21o/II Shuri,6url 41/14 roi 268/H plrl 35o/H 5aror6 v tljari ehavof I60 kuči9kufiorf 158 roj 35/H piri ra.C.65/11 fiaro 4o/2I tochuri 245 roi 197 plri 178 bletto.dellarl 62,7o akall 2o6 šttri 355 rol 334 plri 316 tliri 360 cas ca - gada patavtf9gada 98 t cela cbleka-klad • Ja obleka.- gauda ere4c« - ernjca — ^ad IC9c«la obleka ali gada >-rokiJa roča 9 coha ia-rokijfi 153 C.cohe C.bluza r čjupa nasnik-leketova L«-leketove C«-kretlnca •khopno C. diklo dlkhltf 79 etadji 157 kolopo 157 ta klobuk-stavdlk i - staodik G0 - kolopo 1 - bočkora prnsli i 3kornji-kirhej punroli la v.čev.-bočkoro minija C9v»Gev«*c»la olpela C.niz.ČGV.-dopBŠina cipala 44/11 60 **/" tschocha 178/11 c6ha 14A fertueha 196/11 lekatove 334/1^ Ieket6va 49/1x dykhlo9dlklo 3o5 khoano 47/11 stadi 243 mtizl 458/11 gada lo erajc« -gad 89 blago-gada 89 oblaka 237 roka 197,tsocha 231 du&o 80 včtim 335tfi«ta 235 bltlao 214tgad 237 damodlra 69»blavanter 61t kontrlntsa 258 fartucha 859lak<»ta 139 diklo 73 koiopo 123 alnija 1529škorhl 214 dikld 225 koldpo 268 13ob6ta 371 - 3 - 1 2 3 4 5 6 7 8 »)• hlača-plundra ^fe f% ^. r^ 1 ^> 1% ^ftdfli4B^^ O T f) « *tt 4v a^ • * *¦ 4» d ¦«* Cp ^^ C V^ C# v v> .1 Zm ch61ov 159/H ho^of 62/11 % - chdlab 134 pantal<5naa 3o4 5ič« Živsli: l •C.-^raa »rja-gra graa 68 gra, gral 143/11 gra 9 ^ra »t, ^a i«ito • 44/nf^aa 64/II m gral 93 graa 241 ira-^uruanni (h) »UC« gupuanl guruvni,jururanji 7o guruvnl 141/11 guruvnl 64/11 - • guruanl 95 guruanl 244 • ruv •i«C •*¦»LL lltut gurdv9 ^uni 178 3UTUV 141/11 gurtti^arov 44/1* • guruv 95 gurdv 244 -^-•¦agaFsc gjoro^har 78 osloa 284/1 o» 1 28/1 • aala 83»aagarl 143» aasasi« 2ol ieriri 249 tfič-balo(h) ,5,C.-balo #123 balo 42o/II balo 38/IZ - belo 49 balft 2o5 »UC.-kanjl khanjl.phakall 67 ciarvi 199/11 kanjhl/ffl.C./46/11 kaJnl/Bukov./34/U • kachni lla, aorli 154 khalnf 260 -i-birko(madž.) .!•€!• ~ bekro bakrl Io8 wulakro 8VII bakro 38/XXfbakrl/Jalic./ 36/11 - bakri 43,wolLkro 253 bakrl 2o5 - žukSl ' llo hukel,j kel, dnchuklo 213-214 jukel 64/H fdžjkal, d«uklo 43/11 - dšOklo 78 žukdl 394 jlin-bašno basnd,phakal6 112 basxno 426/II baftno/Bukow./33/11 • • ba&no P3fpussin 189 kokdšo 267 ba^n6 2o8 iinskl člani: - deda dad Io6 dad 3o8/XX dad 64/XX,dado0/Ošlio/ -d^d lol polj»75/ll|dad B»8o/II dat 58 d6t 48 dad 68 dad 221 *i"*dajf daj 3«C***da j daj 78 3o9/II daj 41/H dal lol daj 38 6ai 69 dal 229 >dačak-čhar3/H pr^l lol phral 3o phral 184 pral 324 t*a~phen d.C^-phen phen 142 phkan 389/11 phan 55/11 p&a lol ph«n 12 ptian 175 phai 313 - 4 - 1 2 3 1 5 6 7 8 r-kirivo Člrv69parnavo 72 kirvo 118/H kir^6 30/111 glravo lol kirevo 12o klrv6 264 a-kirivi •C.-čirvi člrvi,parnavl 72 kirvi 118/11 kirvi 3o/III ,*irewi lol klr«vi 12o kirvi 264 tq\*&Bt flor6,3ero 46 sxe*ro 221/11 š«ro 57/11 iSro loo šUro 54 •chero 213 a- šlro •C.-fiero 6w6 349 i- pfrd •C.-punro prbv ¦ p tiPriv pehn6 95 plro,pyreakero 351 352 pro 54/11 piro loo - po^hi 181 htrdi 246 vae,va 138 vast 86/11 va 51/11 W88t lOO W8*8t 2O vast 249 vaa 375 i-burnik pllma 38 burnek 419/11 burnlt 40/11 - - pdlma 167 /ii^M« *7A. prflaa 3o4 "Txo duadkh 112 burnek 419/11 angu§to(pr»t) 38/11 gudto(prst) loo •• u*afwi r ^ clunak 8o tornik 53 dukhdm 230 -teftt« trapo 161 troupoa 291/lX trupo 59/1* trupo 229 tešto 358 III. TABELA GORENJSKI CIGANI XI CIGANI L sapiei UHUK POTT C« •vrop«C.do prv« pol*19«8tol* MICL ŠIČ MADČAR* in drugi evrop.C. SCHWICKER Brdaljski C. KBOBLOCH aradi§5aneki C. NeaSki C. GJERDMAS-LJJNOBEHO Švedski C* 1 I iatčra - nlta -»char - cšhra9oara čher 72 netra9fenkatra pendžarrfve, feljaetra 13o 18o ciara -tlšo *• a-čhlven ^iravdi 72 c«rha 255/11 šatorKm.C.)57/11 aelta 256/11 khte 153/11» kher 64/11 fkor 47/11 eaha 91/11 w6chnin 77/11 parlacha 370/11 kopuvi loo/II wud©r 78/11 S2lh»2ik 252/11, flihna 258/11 pato9than9sovard6 vodroa 78/11 bloki 39/11 vudar 61/11 p( pltara 54/11 vodra 60/11 tattin Io2 Io2 kher 32 asatra 212,katuna tsrfrke 251 khar 117 fenatra 85 kapdta 56 kapuwl9pdrta 115 šitra 348 kher 261 flleistra 234 vudrfr 581 kuchja 1289klalna 121, kdhne« 274 buchatrfria 66 173,tronl 229 pito 3o8 o in orccf.je: šmito -šla J f ari- ouka -haaro- o-ampus tovar -huri ~ piri - mardd 69 piadt 79 čokfoo 52 d6po 86 kljašto 66 tov^r 141 5huri 94 roj 64 pirl 76 tijari 150 ca- tikeni piri kučorl 158 chlpalo 2o4/II plasot 366/n »viri 248/11 aiaonla 57/11 tovar 284/11 roi 268/11 plri 350/11 caoro 2o3/II 57/11 piSut 54/II9plSot afiri 56/TI,m.C. aviri 21/111 ffionjl 49/11 m.C.anjonji 17/111 klftSta 16/1 tovar 59/11 čhuri 41/11 roj 35/11 pirl 65/11 čaro 40/11 h»rtj«$a 99 plšot 179 ˇ*ria 249, avlrl 211 anonl 47 klyestoa 122 outcnika 157 t^churi 243 roi 197 piri 178 blatlo 62, dtllari 7o akall 2o6 270 316 svirin 348 dčpo 228 kl^ito 266 tov^r 361 sdrl 355 rol 334 piri 316 tilrl 560 t « t ] i 1 3 4 * 6 7 8 A^a gadtf 98 • kolo 123.1oja Io3 gada 237 ^ roda9coha 153 taohoeha 178/11 c6ha 14A - - roka 1979taocha 251 r6tia 3359fiSta 235 - bluia - Mua, - - dCuBO 8t) blAlo 2149gad 237 diklo -M^* dikhlč 79 dykhlo9dlklo 3o5 khoano 47/11 diklo 73 dlkld 225 -kirha-<-e^C prnali,puarali9 Binija 3o - minija 152 tdobdta 371 -noški-rahami sp»hlafi«-eo«t6Ja ch61ov 169/11 holof 62/11 eh6lab 134 panta!5nea 3o4 0 n • totadji 1579kolopo 157 atadl 243 a^4din9 s^adlk 57/11 ** ** kolopo 125 kol6po 268 » žlveli: J i - balo-^U" balor6,baličho 123 balo 420/11 balo 38/H balo 49 bald 2o5 niglo -$*L karnal69karnuno 61 auraddo 239/11 - lklo9nlglp Io3f3ja?eto 211 kanrald 254 > bakx*o **" trvt^_ bakrl Io8 #ullkro 83/11 bakrl 489wol4kro 255 bakrl 2o5 ., Q"» oa 5a wo ba ^n69 phakal6 112 basano 426/11 ba5no(I3okoY.) 33/H bašno 539pu8Bln 189 kokdSo 2679baZn6 2o8 ^jordiher 78 oaloa 284/1 oa 1 28/1 •ala 839magari 143 lavirl 249 garuvoltgaruiBnjl 7o guruvnl 141/11 j^uruvni 64/11 "*" - guruani 95 guromni 244 n)ochao-*>4 garviY,^ur\S 178 ^uruv 141/11 guru#&uruv 44/11 * - ti'iruw 93 fjoriiv 244 grai -****% gra 9 grah 9 g joro t graa 68 gra9grai 143/11 ^i*a9f$rafl^ 44/119^raa 64/11 ** ,^rai 93 graa 241 liuklo -J»e& džukhel llo hukol,jukol, dachuklo 213-214/11 jukel,64/119džuklo 43/H dšiiklo 78 žukrfl 594 »kanl - Wu4 khanjl 67 eaarvl 199/11 kanjhl 46/119kajni 34/11 kachnl 11 0 khalni 26o »akl aianii dat - <^.c dad Io6 dad *5o8/II dad 64/11 »dadoa/^allc/ dd3/ll prLl lo* phral 3o phan 55/H p4n lol phan 12 kirvd 5o/IIX girawo lol kirvi 5o/III ^irawl lol dal 69 tschawo 255 taehal 251 phral 184 phan 175 klr«vo 12o kiravl 12o dai 225 šav 555 «•1 355 pral 324 phei 515 kirv<5 264 kirvi 264 talaaas J«- .4or6,5aro 46 aslro 221/11 aaro 57/11 Šaro loo šlaro 54 acharo 215 šarč 349 ^*^. Yas9va 158 vaat 86/11 ˇa 61/11 waat loo w4st 2o waat 249 vaa 375 . piro ^^t «¦ prndfpurn6 95 piro 351, pro 54/11 plro loo • po^hi 181 htrvli 246 pyraskaro 552 • trupo -tT« ^ trupo 161 troupoa 291/11 trupo 59/11 trupo 229 tadto 358 • 141 - AJULiau matkrialke. mu&mmm i* mmrnnm KULTUKJi CIGAMOV V 9 * * tt 1» JF * 0 tlganskin vas«a aa a»l«aj»k«* *k«r*J a« K» ja •• ˇ»IImmmi rastr«*«al II *aa«lkl, 1*2*nl od k««*klh hiš, V«ij« it«vtl» dru-iltt pr*biv« m ^»1 •*¦»•»• kraj nah la v L*•L»&• T« o««nj«flia n«*«lja la lltv«m« #^Mi g»aJaak«M pr*»t*ru. Lrav«a *• s« clgma#k« drullJi« 0 Ititrl* kitltur« J« v*Skrat ««aj«X« kl »• l««li X*»«n« k«<«, •• Jih 11 mmmm p^alnl k«t sav«tj« pr* ^tavllo Clgamov • • J« •bčutno ama»JIal«» Oa»«a J« M t«tt ia#atu ljaalh - 14« - Clgaaakl sa»«Xkl drug«Nl p« n«Xi krajlnl iaga lsvera« V H^tliki aad aovaJSl* OIm ttaata L• aa amjbai vapetlai «*d gnaavj« aa»«XJ«alh aakaj druSla* PastavXJ*a* •• tri baraka, ki atoj* druga aa 4mge ««4 II« »• akrita pr»d p«gl«dl • c«st«« Y«i trlj« 4o»ovl •• li«tl k «••%«• %mmi1«»« elgttmak« •# s« 1« v«fkr»t ••111« ia pr«d a«k«j l«ti •• «v»XJ««J« s* tukajiaj« an»«lit«v. Lrav*» «• sl Clgaiii vrtn« gr«d« 1« mttnjUm »jlv«« ktfwr »»- kroapir # k#r hlal« V aji »taauj« l**ta X937 Ja aaaajana ftaa* ana bajta« kjar •• IlvaXl •FraaeatoTl elgaal"« Ta v&€ J# biX aftattt p# waj 0aX^ kftji* ai* *>a J« kapiX a«aXJ# aa t«w kraja la ai aaaldaX ai» !«• Par««Xa ja vplaaaa V a«iXjlIkl kajlgi p«d TXaI.it« 172 k.a. rtoaaXalea a adlaa »ar«.Št«X52« hlšlco «t,X»/X3. Okr«g klia aa raaprostira i dravja«, kl pa Ja blXa ša •aaaj«ao» l*a«tnlca )m a#4a, ga kevaSa Marija Mwiarova«» Sadaajl prablTaXci it ii na ab*4aak»« nvatu iakr(lXl i« aakaj aa«Xj«« da«a aakaj kromptrjm* karaaa, fla«la# para* diialka 1« elgaaakl aan*l«k v »•tlilkl obClai Ja aa g«ajaak«i ifttHf i«»a«vana« Gavgaa hri»« kl pripa« da ia v Krllevako vaa. Ta aaa«Xak J« aa«itaX prad Saatl ai X«tl« ^raga ^Hjidorovai J« kvpUL amXjo ia al viX !•«•»• hlS«. Zravaa Ja lakrCll 1« aakaj la drarja la tsl uradiX aa tlat«M »aatn 1« Kwmln m sj&a ata «4 paatavlll lii.il 1« dv* druilml, tak« 4* Jih J« tiadaj tri. H±š« ntajlja hrmm r«4a i* praaaj iifai«i druga «4 4r«§»« 2«alja v*«h trah «*• saljaacav J« vpiaaaa v »a«tljilkl kajigl p«4 ˇloi.it* 1243 k.a. M«tlik«. p*rc.It. 2*2/3. 242/2. 242/1. ajivl 1a p«i«lk« Ihm J# t« Uit pm J« Hiid»r«vae« Ta hlio ia !•••» kl»v la ko«Ja« Blls« hlia s«c tu4i ajiv*. 2^nlja9 m katari ta 94/ k.o. R««al«le« * * it. 4ii/2 g*s4l ladtalk 1« dri. •krajne ^lgamakl aaaalak m OabravlcaK iMa tri Hiia, kl atajlj« aakalika atraa ad vaai ^lls« gaada* Ma *• ato •• Ja piMft aaaalll «!•!• R^»r#vac« 2«i«lja J« pil ia #• vplaal v »*«lji*ka kajlga pod vlaš.lt« 21? k.a« iiabraviea s adla* par«.lt.lllO/l.p«i«lk. »adaJijl lastftik taga 4a«a Ja Niaa Hadarava«. 7» pa i«a palag avaj* a«aaj« ia prlkllitt# dva lui aaailja ˇ aaJaoK« »a •ral sa«ljl paaafa piattlca« kantaa« kraaq»lr9 fiial la a«laajMva. X»a tudl Majhaii vl**grad, kl ga abdaluja« S paro« kaaj pravaia p««ali sa paaiaaaja caat. dv« druilttl i«ata i«n hlia 4» »ajlui« grada a» K vaat Grada« prlpadaja €fga«i* »aaalja«! w bllSttja« kaamolaam » Šalaaalika pa«taja v gaadn •tavljtt&a «a trl !#••»• baraka. ^d vaali *a»«ljaitttft Cl-gaaav v Balt krajittl l«aja t« dgaaaka druila« «a jalab* II praator Is aala napri«*nia llvljanJsk« akallšSlaa« Saatllki ClgftAl a« ikaaaljatti »a g«aj»l €ekloTea •11« kakar 4«*ta2iai pravlja t««M kraju* "Štirl r»k«M9 kar 4n «aat« adcapk« ita irai atrasl. ftaaalja aadl U vaai Caklav««« kl ja oddalja«a pal «rt «4 ta gaajaa. Tu Ja paatavljaalk ••tn cigaKaklli daawv. 2aaalak taiava* •• hlia raatraaaa« «Irvtga »4 drug« tu-di pt ita ittrif ali I« *•!• SkaraJ va«k daai is» v ajt-gavi bllftlal tudl vrtat gra4a« V ar«4ajl lm Stramki vtii t*r v *a*lj« prl Čn***» ajlcah «t*a«J«J# Cif«»i v aapttlCaaJtb hliak aakd»ftjlh TakAh a«**»J*lt cigaasklh kll j« i«et. «k pr«klva i« «r* tfruftiaa v PlaniAl pri tlgamak« a«*«lj«# kl prip«4a «*4 Alajaial «ajv«ij«9 Ciganl goadu Uimu «*«t*. kl Č !• t# a**«XJ# !• 4«v«tmaiiit drušlm« Lttka ki j« bll «#4 pi-ri«l tu aa«*lj«B, i«* sldaao hišo ia prav tako aidaa kl«v» ^rugl d«wavl a# t«r latajo aa splaiaa •**• staitavanjak Pr»l iraai Ortetvtt 1» ^raat bllait Vlaic« sta !• dva *lg»aaka saaalka« kl Itajata akiipaj tm itirl kli«. Tudi ti da««vi al «4 k»«*kik kl9. lla dalaf #4 Xa4l#vja« M k»mc» vaai J« ctgaaaka aa«4Xj«# kl «t ratttta p# vl%B«M «v«tu« Doa«vi •• gruSaata la B^nalrtma raapa* «tavlja»l* 94 kaia^klli kll J« vaa ^r«« s anravna agraja i« nlak«g« gr»l8«TJa alt s a« »iea. V pr^rlk trld*«atlk latlh aaiaga »talatja •• HClgaaaki gra4% fctr J» »II« p«makjij*ae pad pravlaa« aiaa« ob v i«lj«aak# pmčzmmm Ja»a« XI Clganl prablvaja v da-aatlk l»»aalb hilieah. dalj« nta dv« aldaal hiii# t ktt«rih io praj llv«ll ko<«varjl la trij« šatarl. V Sradttjlh Loilaak aa nas«lj«al Cigaal ˇ k«r prabivaja ˇ dv«h k»«€klh HlSaa. Y agomjih aak ja ia «• elgaaaka dntlltaa« Dr«ga druSiaa «tamu* ja aa drlavna« p*s«atvu aa Hl«ki# kjar ja tudi a*pa* •X«aa. Wa Tratl pri RaSavJu prablvata dva drtiilml ˇ • 151 • aal hlll« Stavfca J« p«atavlj«aa aa »«radavitaa*i aad rudaikoa, *rifea la §«stJ«infe«J*ka 4mXŠmm iMtt I« ML r«Jaaa cigaaaka aa**lja* k«r Clgaal v t«h krajlh 1« a««adislraj* i« kraja v kraj« V •fcilal Krftk* pr+fciva~ !• Cigami v L*«akair«ii# kj«r «ta dtat drulltti.3 v Oariel iitiM dntlla« v J0rm«^a«i #«#«tailca la ^olasa **dr«Š H«rvat j# to s««Xj« d«XlX Ta clgaaska #ar«»Xa 1«I1 m,i k#»« pr* tl NL«nl« Clg«a Aailral J^ ln«X prvt sgraj«« ka««r a« J* pr«««XlX s !•»•• r«j«»a $a*ka# pm r«da i» Noiwštr«# A»dr*I«v rad pa j« l«vir*l ts M»d-iimurja. l*»ta X«77 •*« blli v ^«n«X»v«lh 1« dva clgan* •kl Kl*l. Ciga«*k« druil«« «# hlX» «m«g<»št«vllii«0 ta-ko da J« «41# elganakaga pr«blTaXatv« vm4mm vmM^ ob««g kupXj««« s«nXJ* »a |« *stftX latl* € X«ija ao «• X«iil« prv« dntlia* is clgaii«k«ga t*r tm tu • 154 • Clfmmsk« aae«lj« v C«ra+l&v«ift |# afccaataa vaa« kjar ataj« hlia • I*la# atraaj* »a «•**«• «lga*«klh diMVi ki •• blli p*atavlj«ai kaaaaja aa visl hlAaal, »• gruL*at* raapaatavljaal s aala aia* «N*i*I§*. Da*«a J« v Lar»«lav*ik d*««t ««kat«rlh hi$«h •• 1« ttkraatll Urpm *•**!}• mm grn4o« Ttadi Ima tat clg«A«ikft ttrulJjt* lutrmv »•«ilj». Sta*i «atl !¦ t« ^miia« t»vir« is kiš« *d Krll«ve«v pri j« 1« saiatlui aaiftga «t«XatJa« T« MaaalJ« J« «»• ttajsftAiMlvajiik aaajllk aaaall j# ak«naai pt J« 41 aajva^ja clgaaaka raa v Preluturju ta v Sl#T«»iJi« pr•bivalao J« bll Iva* l»ml» kt J« prl««l la ta s#aO.jtitii 6«*ri«a« Ta 1« prm4 Cifiata a>«ajala la«t»tka. HaJpraJ j« kH» laat a«k*ga k»«ta« kl Ja J« pa »aral pr«datl aaratfl lj«alh dolg*^ Ži4it» ta pa saa^Ja ai patraaaval« |# |« praaal Clgaau« 2 aa»«lltvija t#ga Clgaaa ja aa-»tal prri •miitak kadaiaga v»lik«g* na»alja# ki •• da* r»apro*tira ««4 graa*>*a* $mmm ŠM p^fkMm tmw •• *¦ v^dao »lrl Ja bll prvl *aaalj«**a Ivm« liarvat b«mlk ln kavaS« Yaaai •kollšklai kai^i«« j* lw«Sko *r*d}m la v^stvf« Z««IJ« |a kvpll da }• aa »Jaj paattvll hiše la aaalj«« laial Ja p«t ot-r#k* »rugl aa*«ljaaa* J» bll Iv*a(St#f«») Rarvat» ki |a kupll prav tolika saadLJa« 4««1 pa Ja daaat •ir«k# Iganc K«kai J« bll a*al»dajt priaalj#«a« 1» Ja kapil tudi d««ai «r»v a«aO.j«# !«•! ja daaat otrak. J« bil latrtl g«ap«dar a« prlbllšm* *«ak« Asaiara nakupl J*B«ga a««lJlSCa kat pr^jšajl ia a d*v«tl«l otr^kl. *l#k aa g«ajiU im rl hli«. Od t*h J« r«gl«trir«a« aaaa •»«. IMi tl Cl-gaal •• tl aakaj g#«4»« pavriia« lakrSlli 1» Ja ••alli v ajive. «ig«a«klh H4i v C^ralib ^racl dottovj dal hlŠ p« i« po»tavlj««ik v gaadu. Skapa« tea a«««l«k •••¦ hlš* Ti Cigaai •• a« I« ago* daj %« aa»*lill* i*» «atfi«a iar««ilu •• blli I* v pr^rt pal«v4«i pr«jinjaga tftalatja. *rv± maaaXjaa#4 • *•# - fm bil kMvml 1» J« «prva h«41X «4 vaai #• va»* i« poprav* XJaX k««Lkft •r#itj*> p«%*» •• |« k*s«X1X« V prvih 2a*itt •ft*«Xltv« •• ti Clg.ni hodlli tudi v«d*vaX, da rastttl« »• J« ulivarjal « kovačijo. 2» «J1» j« fc«Ti«IiJ* pri.p*vm49vnlm€ •«»• T« BarABja ia ktvtl l»vclh »t« setrfnj* »«d pr*knmr»kii»l Clg««l# ki t« t« «brt. druilal sta kapill ki««čki K««tJ«# ki «• t« hfl* prodall, to •• »d0*llll Clg»««k« hli* •• p al •• •• tu aa«»ltli prikli««« pr»d p»td*««tlsi latt. Tudi ty J« bll w«d pirrlni ctasalj«*«! Clgan ttavalf« IJ» pradiitavlja gnifa«t# •kupliM hll« Vadarclh •• aa»ta»j*«a v «a«ijatlli liilah. »0 l#2«no »d k««2k* ira«l« ^rvl »aealj«««! a« bili k»v**i, ^vnik« lsd»lk# •• pr»dajall v bivii Ar-•trijl po ajanih d«I«Xali« T«di ts t«ga »a««Xja •• Clga* al *«&•« is«aljiij«j» i» lli«j« aapM&ttv« v drugih kra* V CjLgcjiov stojl « »adl k cl, Wa t«» hrlbu j« d«v#t hiš, Ob potoku k»vei J# !• p«t hl». Ta dml a*»«Xja J« star«JXl. Y a*d- ajih d«««tX«tJih pr«jlaj«ga nt«X*tJa «• J« i« aa«aX!X tterrat* kl jt WX k»va«. I»*X J« p«t •!»#? ia •« al aravaii napr«vlXl «v*j« hlS«« X«m1J» aa aJUJSi d«X a«»«lj« n« hrlbu •• Cigaai «dkuf>lll od klh pos «stttJ>k0V» Vsaka cigatMika Htla ali« s aakaj p« hrlbii« vattdmr audijo X«p« ubra«ost a •bd*Xaniiiil »JiMl aXi okoXl ajlli* M*kat«ri tal* tttdl n|lira v ttaj«« »d ka«t«ir« H«ki Cigaa J« «•L•* kuplXaw« tl j« • V »avaljti jjajfia »# itlri clga&*ka hlla« TriJ« »•vi »« sunaj k»«€k«ga aaaalja v gftaduj adaa |« aaal* 2«alja * fttAiif Cigaai kuptll od •* a*dadlXl tudi »«kaj J« naMalil maj^jrv« k«vaC# ki j» p«praTlJal paljaka ouiog« ttttvlA« v vaai *li v •k*li*l •• doXSili CigaM 1» •• Ji«. «a bi •• Jib lam«Mll# poigcili X#«m« k*f#« Clgaii« •• imc«all ls vaftlj ti •• a« Sas nakaj 1«M aa*«llll v i»s4it bllsu sasalka Š#»% hll* Od •• •• !• nakatarl praaallli «a UUtt J* p»«t*Vjljatia t«Ht a»a clganaka hlia« d^ra druiial. V pr«takl»«tl 1« hU« v krajtt va* Clgaitav« vantfar • »Jih a« vo» kam »• tfrulla* «• •• M*l+ prmd nakaj lail j« naatal« «j«ga •t*l#t|a» ^tarajil Cigaal a# priaaljan«! la a*«tra* H«kaJ Cigaaav •• )• prImmltl^ **idi ia •kih krajav« Dait«« J» triaajat M.II« Haaaljfa j# gntli« •t* aa Hrl»«i aa g^ado« tm n«kellk« •dMaknJaiia #4 fillau tng« nasalja llirljo Cigaal« ki «odlj« k vaai ia*t Ail. »tarajil k«val# kl *• ia KiMllrt! iam ¦»¦iiaajat arair sa«XJa* 9»taXi i«aj« Xm auijha« k#«a oMilan« aaatij« j»ri hiši. • 161 • Clgaal v ijbj4ji ^alovcih •# j feragu 11» vaik*m a«mlJiISu. P*atavlJaalh J« !•«¦ *lgas~ •kih hi*. V V«liklh Š*l«v«lh a* •* **•» tri ajlftu»v« hl**» 1» t#ga aa««lja • • Clgaal v itdMjii Ia«tt *«!>• ^r «truga kraj«* T ^MiiMvclk to tri «lg«Mii« kupll« lm«ttAr«Jil Clgaa v t»«««lju J« bll r#J«» v ti ia jJ * »••lj« a«rl »••t- €igaa«kl «a««l«k J« J« p#«t&vlj«n m p«lo «»»•»• hrita jj l^kl la *t«J« ta sa««l«k ImI hii« Nav^Jii aA»*lJ«n«l •• Clgaal ˇ TraJtt« V tti krajtt ttlvljo prlklila« štlrid*»«t 1«4. P»»t«vlJ«na j« »a»+ aaa k«(a s dvama ^fe«d»«a* 2#mlja aa katarl at«ji9 1« »klla-nka« aa koacu vaal mh alakl« tri cigaaak« hll«. »« tudl i« •bClaifk«« «v«ttt nn bragu ««d dvtaa «laka«a v go«dl2ku auaaj tlgaacko n«a«lj*t kl itirlaajat hil. To na««lj« dal* vlda. p«daljlka k* va«i ab c«n%l v TuralSS«. ^r*d«t«vlja pa tip. Ti tlgaal toai* tttdi nakaj scalj«, v«adar a« ko* Najv««ja p«a*at »ari p«t &rov* Y• •• wt»vl« ki Jih Cigaal •bdaljujajo m rmHntm or»dj«Mi. Ha ajih aadlj« krt»» pir dala« «4 Traja a*d p«lji •• »tlrl clgaaak« hi-§•# ki prlpadaj» va«i Ott«lllg«« St#Jt|« na n«r«d«vit* &*m «# •# pn*«llll ti Clgaai la • 162 - M«dftl«tirJ*# L«ra«l«v«+v la Nitrsklh Cracav« Ifanalj« 44 «•* alajia blralliS«. O iraal gtt pateka* «* •a€ia«kl s«aljl *• p+ftt*vlll pat kll ItmttltM »• vap*r#dao • p»tj»# kl pri apckjhral« po%«« p« Ji» J« ®»lgev«§1t» »a*«IJ« Iji 1*«1 v gosdu. V DoliKi *lvi 1« p«t druil« S) 9 • r • i j i U e i g i i 1 tmr %mm pr«11 vij» tadl donor« V **•« lurajit hjmr •• •• prrl Clganl ti*«4i n«jpr«J T* kraj 1« timmmm dr*Slaa MaJHarda Villbald^ v KraaUkl « clrkuSk«« ngint, ki |# poftiavlj«a ta |»tjB •k«M prostoru* la pripaiitt !• L*g«. T« •# salaana« k#r jla )m »Mflaa v najallkji b»doi!aa«tl aar#dlla tmmmmm sta»«vaajak* b«r»k9 v O«iidu« H*l t« radala« •• J« 111 v • 143 * ltl »taitttj« nakaj Armli« v laiiaiilh bara* fcafc, ki jlb j« prmv tak* aapravHa ©b2i»a. V P»dk«g«l nad S«l#a»J.eo v gosdtt i»a &#•««• baraka bniiiC ftajkard T« «tan*va*J9 J* dabil p« s*4»Ji. vajal, k« vriitl i» SrblJ«# k«»or •• gm |»r«g»«ll N«mc I« s*daj •%*!»• petuj« m v*so« 1» k«»j«s $m immt t«di vrttljak t«r vagoa na ka- drufti«, # ki pr*biY« m« tiru^«vl «*«tl» ˇ »«kdanjl alrotll* mm *• «#li* i)v« drvllni pa ba L«»C9Vl# »nkraj Sa v«, >>alati tudi p«tuJ«J*. Cita llv* v itttfti barakl* Ui j* Im»1j pod«lma vntrovnami sakl»Aa# kakor l«aa«i. drug^ l»n vag«*« Baraka i* vaf«n ata s*»tavlj*tta a« kaam*l#aia ««4 rta RaŽici pri B^La4n Sivije *tiri druJtla« v g«»p«d»r«kl staTbl« pr«ur«j«tti ma blvallš^«* ^raaldaal hX«v iata dft ataaavaajaka pr*at«ra* T p«s*te*«» •»•kap- !•**»«• prlatralku liri ettrt »atl &Xi»»bata Itaj* baraka sa rab« kl J« blla p««iavlj«na sa #«• clgaitaka drull»o« L,«t«š-ajo iIim |# |« ta druSlaa sapu^tlla« k#r Ja atraka poaanjkljlvo ttapr^vljama« tm »a j« pr«»allla ¦« ft«14* «•• Bliau %• barak« j« paatavljaa ab {*•%! eirkuški va-t«a9 kjar prablva !• tva druSlna Aajkard« V Krapl «1 daa*» i»ob»ti«ga Clgaaa* prav tako n« ˇ Škof ji Loki. f "¦Hiii m i|| l*v* druliaa Rajharda k*t»« terua•!«• 2n»a/ vaal p»d hrlboa #ti patoku J« •tavlj«Dtt •»* l«a#a\a bnraka Is tlrkuiki n« kaiari »ivlja ti Clgani J« «b«iiuikA. S««l Clgaai ta prmmtmr m&tmtmmB3Lmm$ dnigi pa «ˇ lukaji. v p«kl«H. • 164 - aaiart.llra»a clg**aka drušlaa }m Iti Il*i v nlskaat Uilml «ftjm pa Im i*4«te vaaj«. Orugl dv« druilal« kl aii i« y Kra»#«u drullK* itvi v Fataklh prl Žlrovnl*l. lata« Jl» J* •feSlma aaradll* l*a*a« barak«. tfrttgt ia goadov 1» *» 4»M^laoir» N«Jpr*j »• bllsu va«i« T«k« •• •• saS#ll rASvijatl vaikl ki «i 1* d«A«« «n«k« p«»t*vlj«jo do«ov« od d*«*Lln*v. ««Jv«« taklh •klh a*«+llj |« pri »as »aatal« v ^rakamrjtt; •• »bltkavaml »« O*la«Jaka«« Ta dabivaja raaaa l»«*a* ^ajpog»at*J* Jih ir v«nijl 1—uj»jo H«igam«ka vaa1* all Hpri Clgaalh*** V ¦•kfttarih krajlh d»bij» ta blvalli^a !•• pa a««ljtl«u apr. a>a l*ttš^l# »a t*ar*t*, mm lom iid« V a«kat*rih »»»aljih a i*«o«m bllMmJ« kat«€k« vaal« Kaaaajš*«a iavora prl »s« •• •lgamakl naaaljanci y ««atlh« Pr•dvaa« a« ai ••§!««»kl aaSl« llvljaaja brali llganl galab«slkl# ki «• aap«8l«al ru# C«lJ«# v ai# Kraajti tm mm J«aaaicah« ^tairlla »jik J« daa\«a !• aala iaala. Podobna kakar vaškl Cig«ni a« tadl *i Ciga«> ni iraiiaaisa aaaalljo na fftlNi ««ata« b#«aa2l tn <«tlav «1 nairadno n* sapuiL«na» občlmakaii proataru« hllau ta- • 1*$ - Tak« tttdl v *•*!** aaataja 1« ˇ *i«clal»a* pagladu elgaaakl Iselat* Z*allla*Ji* 1» israsitajtfa •• dgaaaka aaaalja •atallfc J«g*«l«vaa«klh d*ft«lah, kjar pratolva tudi |« š%#Til# €l,*aM*. V tah dattalah «* •• Clgaal tudl pr«J naaalill. V dr^gi p«l»vi«l lt. «t«l«tja |« bllo kl •• blltt pod vojašk* upreva« Od X«ta •a bila aapravlj««« vallk« akclj* aa kal««ls«clja ga*«v ˇ &aaata* Kak«r •¦tall« «# tudi »• tiatiia« ki •# »pravljali kakša« ftfer**7 V ft«kat«rih «rb«klh krajlh iaaaujaj* aasalj*«* Clgati* p« tlntlb aAa«lJlh kak«r prl na« airp« Cigaal ir Al*kaittcu# Kralja« vu« Potujoi« Ciga&a. kl •• v dolaL«a«in kraju praslai-11« «o doblll -imm p« tl«ta« kraj« apr« Fir^itifKl (is ).* ClgaAl «o •! anpravili prabivalllža v arbaklh «• pa nl bll« proatora «ad damaSlal« •• Jlh •iairill suaaj naaalja. %* v trldaa«tiH latlli »ai«g »tolatja ao la*li arbakl Clgaal «v»|« vaal, kakar Tmičišta blia« Kra|uJ^e«, ^rakmrakl Im Dalaajakl Ci-gaai aa v aaaaljlh aal« radi adruSujaj« v v«S|« akttpl* na« &• b«lj kat prl m« Ja t# apas«« v arbaklh daialah« Ta cigauska aaaalja pa vaaah nll Maatlh laaoujaj« »Cl* gaitska ««halaM#9 «11 Melga»Xu«i".10 V Yranjski katliai iivljo mualliaaaakl Clgaal all Gurbatl 1« Clgaal all »argavci travtii drugih vaaklh doatli^f« Tu al onaajanlh p«»«bnlh »«at» kjar bl blll mmm Clganl imi- Cala karavlaika naaalja pa aajda«# t rovahodRi fiaako «• 9« naa#lj«vall MadSarakl Clgaal p« ˇ•-««h lii »aatlhl Y prrlh dl ii Ctgaal salo !•L«*• avaja Catrtl «11 «ll«a. Tl-•ti pa« kl •« prablvall b* daiall v prapreatlh k*latu •• iaiaiioTali tlat« kraj« *««tr«M« Oh vanoKju t«v ao saaa* clgi&ask« vaai m š»torttl«i pa »• ud«»aS««l daiton v akalaatih v«tllaali« Y fcllšlal valikih *••* v Franciji itt K«««ijl p» •• €* gaal p*jf+«to utaher« r blillal * *»*•ˇ*• vagoai Itt ** T#« podobni «• «or«aj«kl C1c«a1# kl «1 n« gradlj« »talttih blvalli?, tt«vt{ «1 ••clmlai rasvtj ikjlhovih blv.liš«. H^ Clga»l •*»!« hifta «11 »kr#«Ma luila vsllko b«g«»tv» atalae jg Clgajui« f» l««tj« i^i»k«*itj« pr«<«JŠ«j« raall k* S I ki. 1a •trmh pr#4 &g«»l I« 4«««» nl Xjn4«h «14 ««šč«Jtlh« Cigftau daj«J» A« kf al •blJudcB 1b a« «p*r«b«B %«r J# k«llk«r »d drugih bliralllS« 0» aaakl. b« gw»|sl# na latrtl • 167 • OPOKll 1) ?•*** p«d«t*k »llkarj« 1) ff#llk. 1*34. •tr«44T«»64*, I) %ri»* 1944« »tr.SS. 4) *raj*v»* l«fc»*k#* dr«v#k» i) &ra|*i»t l#k»lkon dravsk* 4) M*lik« 1934. i»tr. 44. 7) m««*# L«b««lt«r. 192S, t) m**mwi.4* 1933. «tr.41. 9) D^rdari^, 1911» str.43. 19) ij*clklop«d±ja J nilf^ipii« 1932. wtr.2-3. U) Trifuno.kl. 194O# «tr.l9«-199. 12) ^vk«vl4. 19S7. 13) m« V«t«rr«lchl 1199. «tr«332. 14} €l4Wrt. 1941. «1.56.57.59.63. . 1944 1937, 1937. 1954, »ir.377. • 168 • ISTAiilHl I)Dol«njakl C i g a n 1 Pravo cigattak« ilvljmj« vldla* pri tlatlh Clga-aih, ki lt prcfalvaj« v ft*t«rlh i* •• **lij« v delaBa-mih 2«a«»vnlh pr«sl«dkih* H*d d*lmn}mkXmt Ciganl «• imliat v A«v*««i(kl 9k»llci# ittijtntjti« ˇ §«*4u pri «M# kl iu« pe ti»tl Clgattl, kl bo 1« iIiIm nmm4L$mmL i» lautj« p • tavljam* k«8»* ^osliti «taivuj«jo v Klli9 |>ol*tl «1 paaj* iravtJi »J« Sot«r« tlp t«tora d«l«»Jaklh Clga»#v J« •bllka« Ta I«t»r danaa Clgnai 1* »al* v««4*r pa ** ga 4»br« »p^aiinjaj«* g«ni st fa aapravljo« ka« Ti dva ^all«i# kl Jw Cl gaal l*#auj«j« Mba# ©»ajitjata prmmtmr v dalSlii ra aa a&J«aajtl iatar. ^radaja pallea« clgaaako aj, f^ljg^ 1« prav taka druga« elgaaak* aa^maai »ftha^ lita ia pri vrhtt irlli^aate rogovll« aa ilaaaaaatl drog» ei-gaaako dmiao. Ta drog abllkuj* alamanaata *%*&* tm plataa. Orag ja nakollk« dalJXl kakor ra»dalja aiad pradaj« U indajt pekoača« palleo. Platao, clgaaak« ^Tfa. dola^a abllko 1» vallkaat žotora. Plattiaa« ao pritrdljo aa podolftsih atranah Hatara a trakevl« Zato aabljajo v samlje «b atranah koIlHka« la«MYaii« ki a* priblilao dvajaat c*atrl«*troV dalgi la a&najani v iialj«« Ti »Jaliijaj« aapataat plat- aa# mmim atoja mUmvm} pravakotaa aa r«b plataa. Zadaja «t«ua J« prakrita • drugln tea*« plataa. Ta platao al obllkovnao po trlkatfii prasai. staal* t«nv«2 g« pritrdl* I« tak»# 4a 1« prakriva *•• to praaaia«. La atraaiak* rabov* pXataa aavascjo vrvtmm ia Jlh prltr4ija aadaj ia aa pradaj»w keacu ai iw>MiUga draga (rlfea It*2l 4« Aap*aJ+ ˇ*• •%«*»« Yfe«4 v ftatar p la ° ttrti« ali knliba. 0*3. ftj* f« «• ••«• m!IU# t«av*t dl ftttaak«, <• •• mmmm v •fellk* l 4t.3i r•<*•»; i«ra# k«r t« kttrlj« •g«ttj# ob 4« la Ta 4«! i#t«ra «p«r«bXjaja mm *paaj« ia aa ia 4ik>X«k«* V *r«s*i 2«tor š« p«laljo« Strattslci. «t«al pr»«tora# kjar knrlja« «ta prl-blikae «a mlir vtcak« «pl«t#al is p«Xl< la »nrakovlh 4a pokaaCaa »aaoirtt pr#pl«taj« • p«- «t«a« prltrdlj« tra- taka auaaaj« »traa #staX*ga šaiara •Ulko iatara kaXl»« vlšujak aa|4«e# pri aagX««klh Ci- gaalh. |>#aatea v pakrajlaak Hav Faraat la &*trray» Clgaalh J« v aradial paXkraia«ga Katara pXatn« grnj«a* aa «a« ntraa. V • r*dlal iia tX«M pa garl •g«aj* Tak i«t#r paaaaj« tudi. Glgaml aa aak«4t»l «traal Hrvatekl Clgani • k«Xlkor J# ama*»» posaa/« aaiaa iat#r irlkata« »feLlk* hr*u pofi«««•§» praatara aa egaaj« •kl L«j,ii (Č«rga*i) aapmvlio tak« vaXik i#tor« 4* jt t«4i ajlhav v»a j>ad ajlai« Kakatar« clgaaak« druSl« a« •braaja v»a p»f •» 4» a »jia aapravtj« aa4aja »t mtnrt •• «4 aašib a k*t pm v«Xik»«%t la |»t»r** Hatuankl clgaaaki Š«t«rl •• «4 aašib a« raaXlka< • 172 • »•tora.12 AaarlŠkl Cigant l«aj» po vallkanti ln *««ta-vl »aaka tf«tor«# X« stut««jl vldas |# ralilo podobcn ob-likl hi»«.13 isročilo k»L*vaklh Cigaa*v pr±p»• «aa«ca* &**atruk€lja barak« Ja pr«pr»at«Jiia kakor prl a«*l hlfti« Pr%dvm Ja v«llk» raslika v gradbam«« ttrlalu. Za barako j« d*b**> t«4i «lab«i l«a. Clganl rablje pri ttjani «r»dMjl v mogih prlaiarili sarto rab» lj«a# ««la adpadnl laa« d«b«3ajaV« pallc« «11 ploč«viiao. Pra^lh taiaaljair baraka aiiaa# štlrj« o**!«! »t«bri.Ll ob-llkujajo ogr#dj« baraka. 3i««a m sadta ls d«ak. ki a« maj1r«IkrAt p*l«laa« p# dd^a«, ^rav taka Ja ntrafea krlta s daakaml ali a »tr«š»« l«p«itki»« Vr»t* »• krllaaj otea tMJt« 1» aajfc*«« a« Ciganl ps^maall tudi mm aj* •n«««llSa« laaaaa Kila. ki J« sal« prapraato agra-jana* E«oe«liima leaana clganaka hlša la elfaaaka bara-ka «ia al padobai po vallkoatl 1» auaianjaati* Raallka ja 1« r koMtrukcljl l«aan« hlX«9 ki jm podobao graja« na» kakor at^ra l»a«na b*l«kra*J*ka «tll dolaajaka hlša« Tlarla laaan* TlVliniKf W* aiarl navadma 4 m. 3# 50 x 2#3D amtrm* Panoatajia Ja pravokotaa kakor kvadrat* a« oaaova tl«rlaa. Hajluia abllka €lganaka hli« oatraja prlkaauj« aaclal*« ilibkajlo cigaitak« imllM v pmtmmrt m aakdanjo Ivaano lon«Sk» hl$o» kl )• jm iaial tak« lah» ko «*ri gradajl laaaaa k!X« najprvo ma •toru poatavija Itlri wgal«a taaialja« ka«»a. Wa t« ta««lj« p#l«Llja ai#^ma tra««va* kl •• paloianl %ak«« da •• ˇ ˇ•galih ^tikaja dr^g a druglai («1.47-4S)4 Stir-j« tr*m*vt •«*JttJ«J« r«a tlaria hifta; patl i«fn«ljml traii pa dali »enevM plaakar pr#«tora ˇ dva dala ta««lj«« Poko»*i»« ogMdJ« hlš» aaatavlja »t«bri# ki Jife pvatavij* nn t»«h Silrlh lih. Ti i«i««ljBl attbri «o nt konefth ladalbljani ««t«# da pri»ajo r»b«va ntartakih daak* N«k«tarl Clganl« kl •o •# B« b©lj aas»aakj«oi s «radnj* lutn« hiŠ« pri do« d«laj« !•«#«• «t#na a« »aaiiki vagal* V t«ai primeru mr&jo d*ak$ i^dolctsti tm kono«ht da m v vogalih re eja &ru&a v dru^eu if#n« narad« tg ttoto#L$lb ldb#lino co* &#$•$ c«ntl»«trov ali ls tra»ov, fta&t hraatov« &•*&• najt>oljga, »ato, d# upormtijo ss* &ra4n4o t« vret« l«s, Xs hraato- Imm m ®m#mim* &*#• «tar# icu^fck« ^ii«* Kadar tako v Vfiati poru iljo m Cigaoi i>rvl loapeSt Ko Ciovrfew pofeelijo. Ku^prepjro«t«4«• l«««no i>i«nikei It^one hli« nitsajo, kmr Ci^ai kuha^o nm *it«dlln:Unu I« tega St»diliitka vcdl !• oev na >>od»tre#5* tn afeoai atreho na pro.sto. fXa smjdesio r prl tiolsnjakth /risb« L%» 4| »1. $>»Sf/« fi ptiMrl ao »o tako hi6« najd^a* prl b«Xo,;ratt4 asih in cigaru*lcih družinah. Y Željnah pri Kofctvju im* X«»tna hiša pl«t»n pM*tmš«k k iilll s« žiral /«X« 54 • fldimo pa tudi tak« le»*n# hi^«f ki imajo aaao tno «t«no pitteno« Bllau LS*»iI« v gosdu Ookiovoa j# postavljsne #nooe- pl«tena hiaa, ^Wrhu ^# n«koliko ometmn«. s smlto in »o apl*t»n« ie ^očnih leakovlh >.altot ki a« na konooh opimjo nm taa|i« atobriSč«. ^koai pokončno oanov« «# ja pokrito m stretoe l«^«nko iu |»ritr|#m as oakiai m eaokrilim^ okna ^.e dvod«lna. 3$«r«|i« aidane hid« « m - še dionika, krmo&lli* 6tadiluUk tipereU&jaje tuai v hlši« $«&*•$& &i*nLk* j« isti^ljana oif od •icost »traho. čfcraha. j* pokrita z op«\co /al# $?~ Hsvftjš« »idaoa hiat y JadlnSčiei, Huprčrrhu in i.olnrah pri Cmosljn «o wldil«tn« hiae /riab* št, 5i »1. . r-roetominsko »o ti doBori r«Lji* Pc vtlikoati » hU«9 pa t?wfii ^tirio«lifn«. Pr»r tako eo is &p«lc«« Imajo tudi že di»oik#f BonB^lBO y«li)c» oka *f nek^tora tudi dvokrilom vrata in »«T#da atr«ho krito 8 opeko, V kuhinji js vaidan At«dilnik. K««6k« aidane hif*«f 11 y »jlh prttiivmjo koč^raki. Ctgttni, ©o dediftčina n^kdanjih kofi«varj«v. i'o odhodu t#h t N«ffi tjo eo po drugi ov«tovnl vc^ni naseliii v n|lb cigaiaakih 3/ a/ H1«t »a živlno kovac, d# j« na»«Xi*n in ali e«lo pod iato «tr«ho hi.4«. JtanoYaaJ^ci del /sl* 63/* H1«y je X«a«n. Frl • ataaorarijako hlšo i«a hlaT !• tri st«a«. irostor s« j« narejeo podobno kot baraka, lodatrafini proetor je odprt« Proatoi^niG« v hlevu |# eu&o sa ano žival* &• pa hl«T i-tfe&rfcavlja. poaatoo stavbo, j« Cigaa poatuvi na dvori^Ču Im posebnaga nacrta, StnTba j« »anjfia od ataoovtsiijaKa hl;#f l»a pa prav tako dvokaino atraho in tso-lcrilna vrata. Y »ekatarlh prlaarlh nar«di goej>odar naeeato Xtano ltp«enko ali z opeko /®lm $4/« Hl«y j« pri eiganak*« domu tuai tako po«tavlj«nf da je prialonj^n na l&šft* fl prinari ao tmjfeelj pogosti. Novi prostor is* ttdaj ©nfckapao ^tr«hof fc* j® drfcljo vo^alnt •t©bridi aa aun^ji &trmi$ na notran^i pa |# mnogokrat »treha pri^lonjena na »^dmjl položni -fcr«a ob odpr^ini Ctgan kov&Č vdMih i>o«tavl tu it Itovaško o"bllka oblilce, 11 otoji »ravoa drug« atavbo ob robu a a^irtkotnl l«ani hl«v j« podoben ir«lik«»u s nakoliko GAisaJ na^njono atr^ho. ^a«tai3c ii« v kravo* 3trwsk« »t©ne hieva ao nar«4«n« ia ^odolžnih o konatnakci^ 1 dana^rg i» gospodar-skia kriiečkim pei!l#pj#» podobeu hl«v na^dniso on Hiiprčvrhu ic v -okvah« Hupsre>rriki Cigaa go»podar j« naredll hl«v tptperetoo • hi&o »a dvorifeču* itmvta ^J^datairlJa dvokajmo štirikotno po«lo^e» pokrito s ojmko. Ha koacu te^a poalopja je priBlonjsna odprta Ippat ^i iKa iG »trehof pokrito a Optk^. lod »jo j# »pr^vljen voi, /«1. 68/ Y goadu o% c^Bti ^roti LoJrvaa j« nae<*34*n Ci^aa, ki leia ziclan hlev. To p>alopj« je anako valiko kcOcor dka stavba. Ma prttejl »trani 1m pddaljštt rmp*if* je krita s opeko, V ^^ora^ta d«lu hlirrm npN^lja kr»ot pro»tora prl ci#aiek*» domi n»m koncuj dru^ga im porabi )U.«t* Hii« itta vhod aa podolfcai otranif hl«v s koačn« podstr«aju a^ravlja krwo. Ostali d©l kra« atlačl fci - 3,78 - b/ 11» dvorišCu si Ci^an poatavi tudi m$tmm ln !••«& pravokotna obliit«, s dvokapno atreho* Karejftii j# 1» podolžnih d«ak $M sbit kot baraka, $*ar*dala ctteaa e« h^rati vrata. Vtlitoat #riajaka J« rnvno tolikftna, te lahko v njea X«ll aradn^« velik prafilč /el, 64/« V a®k»~ t^rlh priffltrlh n# atoji «vinj«k »a« sa0«f mpflik J« pri-sionjen lc hiži /al, ?2/. Sa i>ol«njsk»« aaletiao v oigan- nM«lju i« na red^c primort 4» J« svinjoic podobno kot p»i kmotih« Kajd^io ga prl n«kftt©rlh star^j-ilh naael^encih* falc »vln^ak ^« en«oatoj©n objekt s ena- »treho. 3gap*Lm$ in* vrata »a !•**& s&p«h« Vaak pra- 1m ovoj pr^stor in iahod« Iadelan j« ia pokončnih ter ložečih destc. l^©a?«i} j# »vinjak o&jrt /«!• Vc*eib ^« k«r navamaaiu l«sea«riii i»bojuf m m^hnimi vratci *w** daj in s akoraj rtivaim pokrovom. Vfiaoih pa j# aarei«n kot ma^bna l«eena dvokapna hifeioft. Gradijo ga na podoban način itot uatala go»podaraka poalopja, liporablj«n metarial j« redno l«s /el. 74/« c/ iiOpa is s«nik Ci^anl, ki iisajo neJcaj a«mlj0 in Hmim* »o #1 vili atavbo sa stosn|0Ta«j« itra©, oredja in vosa. Jtavloa J« ieaena in • aten&mi aavaruvana le na aajvužn«iriih Cigan v Uobrovioah J« epodnji del tafc« »tavb« pustil v«b odprt* /aX* 7^76/. V poletn^« casu l«a tu »pravljano »eno in vo». i#omji dol a«nika j* obit a ai, atr*h* J« iskora^ ravua in enokapna, X^p« a© dotlka n prec©j podolmo o^IIko« iU«rsko okoo J« marejano tako, ia je odprtina prei rtlana a poi«vmimi ~ 11$ 1- najdeao jsri et^anak«« do»u Uoopodar^to poelopj« 3 dvotcapno atraho ima koao-!•© &*#* utrehe vkljucen oa predn^i »fcnmi v nj«govo jcosh* •trukoi^o. I« ajta 3» ddprt proator. u«tali del t« »tavb« in« at«Q« li goatih pokor.čnih palic, ki @3§#4ttj«jo onred- d#l ^sinika. Zeuinji A 1 |« odprt. Jtavba j# pokrit* n . 77/» d/ KovaiiJca d©Xavnica Kovaaka delavnioa j« včaaih »eatami d#i &rug«g* /«1, 66/ i9 o# Cigaa 1« prliožnoat»o ulcvurja s obrtjo, Iri oa«alj#nih ddltBjaklh Cigaaih iiovafcih J« r koraj vb©H priamriJi p©««Wna »tavba. iK>kontn» atobra. apNttoj && M4aj določajo vlšloo in obltito »tr^he. T«# ogrod^ j« a#ft«moy lt ©trcha Jt pokrita la^anko /«*!• 78-79/. v Jtoaainicah J* narodil korafinloo §t pr^prostej«. fla eno atran hlfi« j« prlolonil lopo. Ta i»a enokapno atreho* ki $0 podpirajo na SMHmji straai trij« na notiran^i ra |« »ireha prHiiori^ona k ateal j« aaroo nm ssalnji ©trani n«koliko ^avarOTana , o«tal« atrani m ^opolnoma odprt© /bX* 80-82/. 4/ Ha^vo^ notranf1|if prebivallSčt ua Doleaj **&»»* šotor ali »tor# Barak« in a.#s#a# &LJ* ao v«© onootitane« fa edlni « iSo - v »tavbi zbtra ob vačtrih druiino in nadooeatuj« n«kdsaj« M«to ob taboričCneio ognju, kjer so Clgani raz-^ravljali o iricupnih aad«vah» Y Btll kngini «e 6« v«i ol«an«Jci doaovi onooalifini. H» G&vgon«© hribu jarl M#*li~ ki &ftj4«Bi» n^dokondao droo«liL«a dos« ?•• klšni prostor jt ra.Bd©lj«n a «t«bri na dva proatora, tod« »(Mftjkftjo §# attn«« Zldan« olganske hlš« 00 »• pro«torainfiko rasvll« in Bo v celoti dobll« onekc podobo kot oatal* hiSe doma-činov v okolici, V lokvah prl tmomlju Je zidana olganaica hlia dvoc»licna» Večo^llin© ao oigansk« h4i«i na Huprčvrhuf v entjtrn^ju in v Jedlnftaioi. Kuhlnatt Je v v^eh teh hišmh jjroator« družlnok^ga i»«tja t šotoru aXi ˇ n« daj« Ciganu v«xlke^a truda. ? ftotoru prtdatavlja ©i>remG oatao ur«ditev i«Iliim ln prootor sa Ghrsrobo sk« posodo. X*«iIlII« «1 Cigan pripravi na tieh, -^roator pr«Xrij» najprej a «ar«kovimi Y«jaaif nato i^as^ne So :la»t aena ali slam«« Preko t«ga pregme i« cdej«. T poletne« čaau žm l^Hiš« i« proproat«^«» 2a podlago na setslji uporabijo Oi^aai mma »mrolcov« t»J# ln pcrrrlm edejo ali n«kaj abiatil* L«žlftče v Sotoru j« poualtnjeno k »adn^i atanl* Ponoai a« tigani ^krivajo 0 t&njšlai odo-j«i$iy pr«»9ŠQ«4il uredijo Itlli^« bolje* TKtg&*$o g& n#-koliko od tul na i#MH« nožice, robov« pa obloižijo m osklsl iotoru %m pmmt&r mm epanj* ˇ d«lu žiotora, v pENMtLj«!» d«lu ao 9g*aj9 drva# oi^odj« in kuhinjaki invtmtar« dolen^eki Clgani kuha^o pj*©d šotorom, v v ,«duJ€HB d«lu šotora viSuiftk* ' genj »ora pod y«p»l in ^ tait^ &to«taija do jutra« flsti » 181 - Oiganl, ki živijo v barakah ali loaanih hišab, prav tako poleti zunaj na proatec /al. 83/, Še sa&ot&vljajo, dft lOft oganj gorati kot nekoč v Ggaaj Ciganoia d*j« toploto in občutsk ^otomi dolenjski Cigani kuha^o tm trlaofeniku* šelesni po4«ta7«k j# trioglttt ali okrogol /rletoa ftt. a9 b» dl, 84-^35/. v kotlu n« Jcuha nob«na i@l9Bj«0lfi eigans&ft drušlna ve6, Ci^nske It&ale« poatavl^a;}© lono« in lcoeto« na žer^avico in ••! gor«Ča pdl«ns# Čotorai Oi^pnai spravl^o vao hr^no v Sotoru, !• ftsijo na viaolte T«j« bli»u ftotora, da J« ramo prti p«i in drugiml ^lvalisi. Točjih a&Iog sploh &• Friaeoeno firtuio na^rečkrat takoj akuhajo. V s*&»bj*b so Oigani pri«lljenit de si vaaj aa ai»o om^MJo urov« hran« doaioTt m ket«ro ao preskrol^eni &a nekaj ki prcbivajo v ii bolje urttdljo avoj doia, toda pri va«h Oiganih na skdSD opaxi»o poemajkooj« odaoaa do takaga rada, Hi§a jl i* sisMir»j bolj poaanl vamo mhmmm kakor ur^^^n do«t V hiii s« Cigani tudi n« $&iL;rittj«j0 uinogo» M«jhe proator m »%mnmm% $iM Jraljt prevet evobod* In gHNk»jaf ki jlH jif v krvi od rojetva. daauffiljivo j« tudi# ia is teh visrolcov ne akrbo doati aa notran^o opr«»o hl^«. iavaatar, ki ga OigaBi uporablja.Jo v evojih m «i prid feili na raan« način«» f# raadelifco na tri a/ Ras«Xj«ni Ci^mi ˇ hišah, fci žio ai hi^oi inv«n-tar napravili •*»!¦ Ti koei pohl^tva b« f^«mi|« nob«n#gm etila ne v tmstt n« Y .proatffra* Cig^novi lsdolkl prlkazu-jtjo X« rftavojno ^>t cloveka, ki ai uttra pot v družbo m viaoko raavito »aterialBO kulturo in, ki poate-pno apra^eaa nove atvari. li&clik« »od doančimi naal4©nci ia clij&onkitt ČlovakOK» ki je Š«l# #r«d nodavnic opuotil v«čno popctovsnje po avetu, eo ˇ•lik«. fcWrtitt vatga so tudi Clgan oats n« bo mnogo trudii, da bi hitr«j« dohittl toiNica v ismtarialai kulturl« (• pr#pusti Olgan d«lo lm«šk«ttn eioveku ali kva-llflclran«au d«lBvcu. ri opremljan^u notran^ega pro«tor* pa tudi iw n«kollko pri«p«vaf k«r J© lftftj« dolo. poakrbi sa l«žiS6e» la &}•$&?* l»ge sti tl«h ga r dvi^n« In poatavi na l##«n okvlr 0 Stirioai nogaaii. Pri tea itliiHm uporablja I# agno in alaao za podla^o. Odaj« pokriraa^« kupi v trgovlnl. V baraki ali lewal koči j« navadno #no spijo po^sivar druSin«, Itna in ne :a^ ctrok. Oetali člani družine ai poatelje^o na tl»h« Od pohištvm Jtt v prostoru >r«proato aaprav44Qna mlsa i* in p*«maitljiv& X«»«n« tclop« V kotu pri vratih stoji tudl ^renoeljiv atddilnlk m c«vjo iapeljano atrop in atroho. Clgwal ei pridobiva^o poaištvo a i^lTEma« rab- prt imovit^ših aoaafcinih. To |« na^laftji nabav« aa aooialno eibk#ga cigan^v:«ga člOY ti ito«i >ohižtva iavirajo is katčkih ia ffiaačaaakifa. hii« V ei«an»kih doaovlh dobi»o pttBmrk* ra«n« to#ili« «&• i>o«t#lj»# O2t»r©t aicrin^«f »entr^« in atole« Tak način pridoblvsmj«. poai«&tva j« najijolj raKŠir^en mad dol«n^9kia Ci^ftat* Pohištvo nakdanjih lastnikov iatlra vočino«a 1« konoa 19« stol^t^a ia 1» ^rvlh tridusetih let ao Fcatavitev f^mNMijiih kosov po^ištva ae v doniovlii jr^vtia po proa^oru, Ob n^dalj^i •t«aif lcjer ni oknaf J# navadno y«**e s& poataljo« Bi#a j« prav ttko pri st«nl Mapr^ti. Tr^t« Pr«noaXjivi atodilnik j# vrat. U«ara &m ^ bleko j» v I«ti«nih itofc&h okoraj c/ V tretjo ^tupi^o uvr^čfuno priaobit^v pohiitve, ki ai ga naseljeai Cigani inipijo v trgovinl, fm opr«»a j« »odobao tipi^irano pohiatvo, ki oiosr I« v redkih priBJerlh irlhaja r ci^snnake dooaovo, f» v naš« iMfik« hii^* Teko polištvo kupujojo !• a« #p«Ml0@» V kuhinji ostaja pr»pro»t#j ^a oproma. 0 ftotoru ^rekffiurakih Ciganov iaa»o ssmo ekopo uatno l»ročilo» Bo tirdtastifa X#t ts*š*$ft sfel«ij& m Cigani na-••l^tvsdi I« dft&aliij« kraj« t«r cjploLno opuatlli »omaaisi-raftj* ln rebivanjo pod ^otoroa. I«j4aij so obdrSali bi-n»ekj9 ˇ Sotoru I«n4av0kl Ci^uni« Xo so s •o i« najraj« »p«li v iotoru. l>a«#8 ^ 00 tudl tl Cigani opuatiii šotor, U»too iairočilo atar«jSih ia »o i*«li n^ihovl j?r*dnlici ^otore trikotn« kost t«h j* bila. dva m«tra v vlSino 1» ^tlri vmtrt v Slrino* To je bil^ ˇ•lilcoflt «r#dni» y«llk«gii Aotora. Sth Clganovt kl m daaoii a»a«lj«nit »o 21y«l vljo v šotorih, ico 00 nakaterl upustill prebivanje pod šctoroa in lišLlh mm f-ol pod s#©Jkj#« V Vanfci vaai #« spamlnjajo takih pr«bivalild i# okrog leta ifoo« Fo»a»e^n.lic ja j i* km®*$m v kollbl napol j,od *eitiljo» fa koltba. je bila po-dobna siarodavni ^r^kamr^i kl#tl v »eml^i /al. $6/. rr«k- 15 lc^ttj« ji pmv&jd "peunioa". Prostor s« tako kolibo v »erajo in tiu določili v«Xiko«t. K«td twa pa 0 napravili oatr©|J# L,« l#aat ki j« imolo obllk© »trohe na s-sbijo. V proetor »0 imdila »nokrilna ki #0 irckrivala ekoraj vao yraBaiao atrani Sajl m«ri raRlikujc od at&vbfirat,va iolonjakth CiganoT. Vei pralcaur«ki Ciganl m nmml^mi v določenih kr-ajih, kjer 00 ei v okviru po^ojev ursdili tudi svoj doa* Prvi clganakl mteljenol ao *e v gm&itfl pfftfeimiišl m^bolj prlbližali prvotni ^re mtrakl lm#«kl «tavtool iculturl. ^agMj« »o ai Clgaai iaoblikovali jjreprout^si in manjSi dom, pirtdirdea «a-radi »%itfi« • proatjroB I« nabsv« matertala. Hajalajfti el- Hifta ia P vi m ^ih n«r«dlli i>o«a»«siiji n&wil^«nci obrtntiti, ki «o prišli r ktt^ico vao itt s« bliau nj« na«oXlXi» 2^r«dill «0 blao na veCji parc«li mmXi% tum naj^rtivlli toko lg?uisk«i^i aaeelja. ? rmji«Xj^ emelevoi Ui ˇ sra&i pol^a stejlje dan«a « %%%Y% tak« hifi«. ? Vanči raal jUi j« S«st, ˇ Hopo^i ena, T Krašdlh «aa^ v iiGiuuJitioih #«»tf y Oornjih Crocih dve, v ^lh alovoih •0 Ltiri» v 3«rdioi nedeiB# v ootini :.e«t. Dobrovnlku trlt v Dolgi irm«i ena. tufenc« m mXtk podobne etarlai prekuurakiia pore^itvi proatorov ia n^ibovlh n^^ivih* V oigonaki hlši imie 0pm t«ko kakor v ke^Cki rednjo hi^o, in hl&a i»a navadao obrnjeno proti vftškl uliel, m«dtera ko j« vtiad o« hiše t sradini* Ko tjtopiiao skoai vr«tat »a« v ru» ki gA upor«t4j@|0 sa kuhlr^o. I« toga prostora j« &a dtsno predn^a ltlšmf na levo stann^a tadim* f obeh tc*h pro-¦Vorlh ^pi elgasiakm družinsu 0tttr«tšl poročeni ©in api m drušlnc v pradnji feliii njagovl atar&l, fer»*j# && v ssa&n^i hlJl* Ciganak« r.-ia*) tučenoe ni*o va« enako velik«, njl«i «o aamo dvoeall&no atavb«, oatai« calo al. 78-89/ Ko je iabr^n i>roetor aa hlio9 aaicolitljo »1 obceg atavb«. Sato v okviru taloaga na^rta približno pol matra ^obok jarek okrog tn okrog §A tlori«a» V ta iakoj^mi t#^«Xj pOBtavl^o na notraajo in MMijo atran stara deok«» Ko J« to opr&vljtn dltlati iitr©n« s bl^tosi, ki eo si ga &• prlpraviii tltau l» Zaifi«imno blato Je nuJvaŽGnjgi roat«riaX pri grmdnjl 4o oatroSja. Kl&to ja s*altft* ki jo nareda tako, da zoa«-ilovično somljo 1» &mmzmQ žitno »Xa«o» 2& lo j« do&ra vaaka n#inXj% v»Ediir Ja najbol^^a ^š^ac IJeno blatno wmm m*m$® v Isskopani jar«fc ^«a deek« tako dolgo, da nar»d« »t©no pribllSno ^ol aatra visoko. fo bfit>ois in |^isl»ijo9 da a« poau^i in utrdi* ko j# It uovolj 4Aiiii.= t uadaljujejo delo Blatne sten« m ^r«caj d«b«l« 1» viaok« od do dva ln |»oX jaetra« PoXeg Eu$anjlli aten uar«d^40 *¦ kl iočijo «oua»e«i« prx>«tor«. Ko s« w«ui;ijo iiovnat« oitro J0* Kakor prekeuare^i domacini, »u tutl Cigani pravijo ružt. CoBuvno ogro&J« oatreft^a »•atavljajo itlrjo »očni tra»ovif polešaiii povihu v&ah stlrife »t#ii« Xi trancvi a« na ^tikajo* Ka to oc*novo eo na podolžnih atrfeoch j^ribit« fo ao tatij i t^ff:OYif ki m v vrhu vežtjo in tako vrh »tr«h»« Na rožanio« no poC#* ^rlbit« lat«. f# aoeijo op«ko ali @Ihm aii dru«j i»t#rialt ki ga uporabljajo p ~ 187 - s« pokrlvaaj« hiš#* 3t*§te »o daues večinoiaa krife« • opeko. Lticutt&*t* «t#»h# itsajo X« $* »aloštevilai cig^naki domovi. V»C i,ricj«rov «Xa»natih etreh najdamo na gonpodar-akiii at^vbah. a na prenoaljivea 00 v teh ht ah ilovnatat ki jlh nar^dijo Otgani takrat, ko j« »tavba žn nmr«j«na. KRkor 00 Clg^il aojatri v i^a^anju hlS9 taOco 00 iprctni tudi ^ri naopriivljan^u llov-natlh tal v hldl* ^aji^rvo na^lj^^u ilovnato s«lPljo v hieo, kj«r 4« lnpo «aakott«rao iaravnajo po va«» pro«toru# Potea vao to z^aljo dobro j^otoldajo s l«a ^ala bato«# Ce iui«tl x«pa ^latika tla, »ortijo povrdiao ijrmamati a ^aito. 2«««9 ki jo rabljo s« otasanj« tal, narede ia vi.ašn« aeiilj« 1» žltiiih pl»v* Ko s no^aoi dobro pr^smteje ta tiatnu taato9 pi»»tt«ttd^g % &jl« ilovnata hrapava tla. Vcaslh J9 tla hitro »uha, C« r>«t mera^o narodlti a« tla, «i#ljo tuul voL dni« Včkrat mor&Jo tla Lr«iniUBatl tuui i« «t«tt» ko v hlži i* otacu4«Jo» fnta| j© to d«Xo teij«f Umr mora^o tla isavarovai.i pjr*& hišniiiii rebiv&lci* Ko ho tlm i« ii«iu.af jpaloi« d«sk« rako proetura, 4« u« ato- i« poznajo, i«#mies tla ao v ci«an»iclh Uiiah ^9 ss»Xo V r*^večj«a naael^u Pušda i»a laudoa tla «rao ooat hll* i astniki t#li d^mov m i»«ii priložnout dobiti !•• poc«nif k«r so a.^posleai aa Ža^i* ul§a tu eaoa Jt ^t^ajaaa rHaworo«a hitro., Ciganl računajo aeBtnajot ur n©pretr^an«ga delaji Č«% ko 9« latnl aid »ufit» oi vSt#t v t© • 186 - V L*&mna kJJaf oeJatana m ilatom, itranoraiia oimpran« hiša To pr»Divali&L* j« u«d pr«kwur«ktmi Cigaai najbolj Do» j# pro«tornin»ko »krotnnejšt uairor hift* Graab«nl mat«rlal j« l«a in blato« Le&ena bruna 30 najveCkrat rHLbljen^, neoba«lana ali jg?$«v&« ?«e to pa « v i«au nieo po.roRibno, kor •!•&• obo«6»4o fovrhu s liovicno ztri««jo, ^•OBtominsico «0 t« hiš« «nocellčn« in gy /risba it«3f Za to htdo poioš« v o,enice* Fonavadi oarod# 4«^«t parov roSenio, Urugi oženice v vrhu drugo v dru^o, I^ravokotno ma roženice eo pribite late, ki aosijo opeko. Pod*tre6ni prostor, cigan- M&Et v mogla jjriffitrlh ^uatt^o odprt na predt&jl in atrani. Tudi v t«h ciganAih htšah bo tla najv«Lkrat aaao *«Elja» Na i«ti načln kukor v tucoaci navostljo jo enakoflRem^ »navnajo In i>ot0ptajo g ft@fft»i ali potolzejo • %«škls «a«nlic bato«. To hrapavo povrčtno n»ma- ^ r,altof &Bix^j@no 1« ilovio« in žitnih pl«v ln a roko, da so tla gladka« Blatno mmm nax«d« terl Cl4tani is zeilj* in aoll. fl« pote« vsak t«d#n poiei-jejo$ irsmk m«a^o jih ss^ladljo tn ponovno mawi«|o s blatno ttmljo* v hl i $m lmmmn9 nmzmjmn i« 4»^* $• pola-o takof da n«kollko pokrivajo dru^a drugo* Havadno d««k m obd«iajo «14 ne pob^li^o. ^ovraina Clg&nske hifet »o v danai^n^ih dn*h v mogih prlm«-rlh pokrite m op«ko» Kekateri uporabljajo tudi ding wat»-rial, kot na pflmsr atr^Žn« l«reniof tratiico in koruzhioo, I §la«o kritih »tr$h ni veliKO. V Dobrovnlku |# to krltj« il# v navadi, vondaor aaai Oi^uai t«ga dtla n« »»ot«3o. V vaai j« kr.ntf ki ^ri|# laBnat« »tr«he v^em okolifckitt pre- ~ 19© - T pr*fcekloati 00 blle vm* ciganek« hil« krifc« 0 elauo, k»r pa niao lzs«l« aiB;ni';ovf no vetterat Č*tka so Cifltmi uporablj&li rabljsno opoko karno v iuconclht priHtli kupovati novo op«ko« f* Hartn«r !• dajal v««» tletlm Clganoa, ki ao iw«li nekr^ pr^aožaiija opeko ria dolg» »•lr»t«rl ui^ani v Prokaur^u »1 oimpraae hiše d«-lajo pokrit« 0 op#ko eaigl. Majir«d t«žav ji« delo prl nji- ootfivljanju iconstrukcij«. ostr«šja. 2ato najraj« km#dk« ljudif da ji« po«tavljo ntit« Cl^ani pa «0 dobri d«l«vci *• ma«anj# hifi« f Pr^kmurju a« &« oalio» fo bivali-ftč« i% najaicroBaeJSi doa d&naSnjlh pr«lraur«Uclli Hlša j# eooc«lifina» \on*trukoi^a etavb« j« s#l Br«a U^aljrv zabijojo v sanljo ttiri laoCneJ^« trau« na vagaiih« ^«d njiai pletejo atane ia ^o<5nih rrbovlh all ltukovih ^Hlic, a#lo n® go»to. f# polio« o* pr«pl#tajo prav v j^ratni sffl^rl, kakor j« narejona oaova* pl«t9jo od apodaj navis^or v vodor&vni siirl in ne od «aa •trani d© drug«, icjer m p&llo* ^r^pl^tene lOkonfino k^kor tirojft* Ko »o «t«ne nare^«ne9 napravijo odprtln« ba okna In vrata, Ka vrhu sten© pottavi^o oatrefije, ki dvokapno stroho. tm atrehe ao vačinoma poicrit« s olamo, koruanieo aii • atročfio lepenico. č»pl«t«na otan« is dibja dgtmt L# om#d#jo $ blatuo as®«sjo« To norsjo narodltl ssonaj in ssnotraj. Hajpnro nacj«č«jo blato «i«d pl«t«nj« ia i.l«ttnih palle* T# puatijo, dn «# posušl, nato §• enkrat oiHKeJo 2 d«beXo plaat^o blatne ^ffieal In triicrat pob«litl tako pl#t»no hiio« Pletene hli0 t^kiuiirakih Ciganov so eunaj in auaotraj«, Kno^okrat oetanejo ko jt plat^nj« kont«HK>t dolgo Čaaa neometano io n«pob«lo«-ae» Vf u^ih ee Cigaai ss&držuie^o predvsem . oz.imi, pol«tl preživi^o večtno Šmm na proat»m» d/ KeaeČk:^ cl/ffmafcn ciganakih družint ki &• opustil* evoja pr« biveaifeda la •• pr«s«llXQ v lcmsčk« hišt. T«ka prldobit«v otanovanjSK« fcuitur© vodi k bltrtau abiiža rij^u Cigaoov b oatalimi prGbivalci« fl prlmeri ao dan^a ž« poaaatani in malošt^vllni. V vasi KraSČi atu s« dTa cigan- družlni mlUi v kmačka hii«» k«r 00 tiati Itratj« na ftajarnko, V ^enfcevcih j« Cl^aa icuptl m km»(5ko hišo i« majhno posaetvo. l«kat«rl Cigani p» «ni ««lijo U ddftlj«n«jsih naaall^ bllž« Mursiri l«te Soboti. tako 80 *• vsalili t krnaCk« liil« r Karkošavciii in eir>< avcih. To citjtuiako birališČe j« m«d prokmuraktml Cigaal invura* ojavi ae po drugi ev«tovni vojni, pr«dvt>«i v »»dn^i^ letih. Fo«s««s&« primarka zidauih hift 192 - v Vančl vaei, HodaSu, alovcih Itt v pri Išurski ^oboti* Clganaki »idanl domovi »o Y«cceliLnif grajeni po določenih načrtlh aodobna ljudak« arhlta ttur«. Tako izpopolnjano grmdnj* cl®anj*kih btvališC po»p«Suj© dober zaolu^ok na a^*on«k«» deluf v velike« ^tevilu cigaasko HaB«n atanoranjeke atavb« ai nnogl Clgani napravijo Š© drugo smajš» poolopje, ki ga uporab- «a »hranbo icuriva 1» orodja« Ta lopa, lmenoran& tudi 6« pojavlja kot moostojaa atavba na dvoriftču ali jo na^daao aaao kot prl«tr9i=«k ob «taaoTWi^fiaLi ht.^1. lopa j« l«»«n* /al. 94/« Mat#rial 00 obrahl^a-110 daake, 1« kutarlh «0 ^bit« atan«. Prl gr&janju te^i proatcra ni nob«n«ga pravila, kako naj bodo poetavlj«na i##ca« Tudl atroin« j« Ixj14 porršno narejena kot na hišl. Drugl aiAtarial aa poataTitav lop« ao š« tanj^a bruna, feaj, /«uho blčavja/t «tara piočevlna in koru*nioa» V nekatarih primerih j« lapo aeat- vljeua ia aaaih modnajiih pallo in is koruana alaao /al« 95/« Lopa ob hlil je včaalh im koncu hl^et včaalh pa pravokotno hli« /¦!• 96/» Y 1^t pri«*m a« hiia ss raaporaditvi proatorov nekollko pribllia prakmurak doau na vogel /al. 97/. iolati Clgniti X«po tudi sa jcuhnaje* Vunjo pranaea^o 1« hi&t pr«noa-Ijivi itadilnllc, kjar oatant ˇ•# poletj«. Kad Cigaat y Preknurju najdamo dv© obliki. svinja-ka, Irvi ima enako obiiko kak&r laaaa avtnjak pri prekffiur«k«o kmmtu /»!• 9§/» To j« •tirlkoto* kotiatrukoija s »nokapno «tr«ho all pa j« atr«ha «a en Kj«t#r ali &• Y#a apredaj podalj&ana* SvliiJAfc je l«s«nf oapravl,j«n 1» dtsfc« Trikotno ogrodjt pod«*tr«8;jft j« pokrlto z d«okaBit alitffio ali »trefiao lepenko, Ka prodnjl atrani svinjaka «o vrata, ki oe zapirajo e. Itsania za^ahom. obllka »vin^aka j« p»&ir tmito fitlrikotn« atavba s dvokapno streho, Po«tavljena j« kakor prvu v oaad^u dvuriHfta, n^načrtno, kar s* aO2« prila^o-ditl proatoru, ki j« ^ospodarju na vol|o« Vinjak j« nare4«n i* Kočnejalh bruo, ki ae krliajo v vogoilh '<«Jcor pri stari km^feki hi&i« Y teu^t« primeru js U »t&vba mamo abita iz d«sk in v trot^em pa tmjia bruna v vodoravni X«gi oblikujejo stono* Vrat* 00 nar^jeaa y«doo ne •tranl, %&mji d«l ©vin^aka j« odprt, v red primarih tu;ti i&a|>rt, da l»ajo kokofil avoj prootor. atreha večkrat krlta » alaaoi uporabl^en« pa »0 s« 1«»«q« daflči-0« 1» »treftna l©p«aka /ol* 99* loo/. Bo proatornini 00 avlnj&ici pri prekattTiirih Ciganih najman^.^« sgradb«. N«J- proatora »a dva pra^iča; običajo pa j« ovi- !• tolikSen, da 1«I1 v njeo lahko on d«lamioa Pri prekuuraiclh Ciganih sta daoen ae dve kovaški d«lavnici. Y . alovcih ja kcvačnlca ea»OBtojna »gradba, »•dteo ko j« v Sotitii |*rl@lo&j«na na vogal hiž*«. Korač-nioa šaiovakoga Cl^as ]• t«ko velika k&kor »tasovanjak«, Z^rajana j« 1« d#b*lih brun, ki ae v vogalih l«po druga v dru^, fCovm^&loa ima nonaalao velika okna In iepo ratavl^ena imita, Uvokapna atreha J# pokritm s kovačnle« so pr«cei»an« a blatno ais««iof da. m Yld«ti atena gi&dk«« Q«*tatie »tent j« kova$ tudi btlil* Stevfe* sto^i iia dvorižčvu Kovačniea ir šotiiil jt po&aljšak hiše tucanoe. rcstor j« manjšlf toda ima vso opr©mof ki j« potr^bna taki pr«pro*ti d«lavnicl /sl^lol/. Hlev m kon^a Pr«k»uraici Cigiini bru«afii so 1»«11 včasih kcnaja in vosu 2 njiffl 00 potovmll polati po vsoj Jlovenlji tudl po več m«8«o«v, uanašnja g«aerHclja Uigaaov to obrt ©pufeča ln tako so i/oatali tudi konji odv#5. Bru»a* y B«ltincih ln »vedn»č ter nablrul#o outij v ^ol^l ra«i irt i« vozita okrog a koiijml V B«ltincih i«a Clgan hl#T sadaj za hiao« Cigan v JOlgi va»i »1 j* hl«T pnafavll n& tvoiŠČu« I?o aav8tje j« zelo podobno bivali«cu afriskih ki at jih graOijo ia vej in liatja* Hlev pr«k- Clgana j« #odolgovat« oblilc«, a«atavXj«a lx pali- ogrodja tn koi^uan« slaM« 3tr«ha •• uekoliko na^iba v trlKotno obliko ter je pruv tako pokrita 3 korucnico. -pred&4 j« odirtina ca vhod. V notranjosti jo proetora araao s* enftga konja. Ha «jadnji etoni iea pritrjeno l«»«no korlto sa janli. /sl. lo^/« m piko kruha Ka PuSCi# v Boran;Joiht Pa&i«rjih in Zonkovcih ima- Cigaoi |>«či xa p«ko kruha poatavljen« na prost«»» |i prtivijo iačia^ Ta p*( ja *©lo podobfia loncaraki prak-aur«ki i«či. i^ec ja kopaate oblik*. Poatiivi^o jo na dvori^ču ali t«mo ob hllii Za g*d je potrebno najprej nar«diti viaok taa«ljJ na njan aaaidaU i» op«ka kvadratan proator tar «u »pr«daj puatiti dovolj valito odprtino sa kurjttnje padi la pola^aoje hlc^cev va&j«» r#č pote« s debelo piaatjo blatae &«•»! 08»L*do, da dobi kopa*to ofcltkof na vrhu p» j^olkrožno obliico. cdprtino ssa&rlra ploč«Yittaat zapirač, ki «loni na pločevinaat«« podatavku dv«h i#a«oih nogeh. P«C pokrijajo « str^^ao in d«skeuslf t«r to ubtežijo b kaaml9 da «treho ve-ttr &* odn«a«* Brugi Cigani pa n*r«di;Jo nad p«Ljo uto - f plalonj«no M štirih st«laričlhf da pr«d vre»en»kimi rpiivl. ljeaoov v irakmirjut ko m kruh p«kli doua* Za «no ao ri^ravili ^tirt do ^»t hl»bc«v, t« do p«tli rž«n kruh, 3« &oral bitl v p«Ci dir« uri| C« pa 00 jmfcii knili i« p^«nične noke, jo bil ,.«t;«o v eni uri« V t«h ^e^«h «o pakll tudi Olgtml r nmmliihf ki eto ob robu ^zda ali ˇ gondu at |>o#V9Ldjo nobene po^ox*noatl fianitarljtia. V nas«ljlh p« bliau v: «i ali v bližini m^sta ieajc loaono etraniSč«, lel ga foatavlja *« »t*novaiiJ «ko atavbo# 3tiwiii« «tojl kot «&tto«toj*n oto^ektt «14 pa j« priulonjen na »vinjak. 8«J|ir@pro»t«jL« *tr&aiLL# j« narejono ia korusne «!«*«• To |«i bolj podocno gjilipnlšihi proti vetru /al*lo6/. stzfmiMa iiaa^Jo oblik« vi.?ok©fi« ^ravokotnik« s streh^. Ta. i^oator J« a>ire^cn ia i>okoncnih dtskj Itfiena 4« tadt Btr^hai rr«ta so oaokrilna /»I.lo7t io8»IoS/, Ra fušai* v najvefije« oiganek«« aa««3.ju blisu Sfursice -cbote, je l#ta 1953 »gradll Centralni higi«n«ki gavod LH3 ob aodolovanju okrajnega In meataaga rv«ta za ¦dravatvo in soc.alno politiko skupno sldauo V«ndarf fcor Ciga&l nlao paaill na r«d in ana&o, eo «1 aelcateri Hi&fcani amppzivtli raje lastna l«B«na etreaiSča* ftfco stoji v tem oaaolju š« tirinajet l«e«nih prtjprostih «traaiLČ, v Vanči vasi la lorejcih 4/ Bt&gvoi notranJih. Pr»k»uralcl Cigani posnajo i>ritlitno hišo s dvokapno atr«ho. ^Tvotno j« to č«tv©rokotno st«novaiij« pro»tor# kar dokaeuje^o š« eedaj ftt«- enoc«licnl clganaki domovi. Y t«h eaoprontoralh ftlvl vsa društfta* Kotri «pljokt kuhajo in opravl^a-jo rasoa d«la, Prvl tnki oiaan^cl douovi ao bill nujao po^ojeni v tedan^ih r»m«rah9 ko ao s« Cigaai urlčell na- y* eo nastajali a tako stiaka ŽlvXj«njsk«ga prostora »r#di pnrot&o na«e-ljenih douiauinov. Km drugi strani pa «o tudi t^iik« ^otna tloveka narokovale to najniš|t razvito obliico, Ka FtifeCl najd«^o don«» &# ^t sat e&oG«Xldalh doxnovt v Vonči va«i in Borejcih d Y Dolgl vaoi c>tlrl9 v , rensovcih triy v rraju ln 5tixi, Y iec:«rju dvaf v lertoti dva, v Doatajincih ob robu gDSda Htlrlf v Kraočlh dvaf v KopoČi tden, v Fokovcih •d«n, y o*talih manjših aa«-ljlbf kj«r »ta ena ali hi :if «o Dvooelična stavbe ^o atarejši ln riajnovojšl cigan« do»ovl. fl 90 yroBtom*}&ii pr% t«h J« ;x«dvti« važno tot d& j« kuhinjaki proator loč«n od aobef iednoran« Mm iuSCi j« taicih duaov petliidwj0«tt V Vančl va«! e**ttftaj*i« ? oatmlih na»#ljih drocalični lftjas* 90 aiMljatiff kjar m 0i4gm% g« dalja ThJc prls3«r at« Dobrovnlk, kj#r |# trin»jat fciš dvoealičnlh in aasio »n& Ja ©aocelična. L• hiw# Iti&jo tudi to prednost, da ioajo va« dimiitlc«. Prav t»ko |it ona«l^» Hodoš Ttt k|i# Tedprostorn«. ^Voc«Xičn« hiS« pr«vlAdujejo tudi r ?«rto«it v ^unm^tnoih ob ^amfti o«atif rraščih, v rnuih in %i«ath alovoih. Veeproatoroi olg^nski 4ouoyi i ^rekaurako kcečko hišo« f# hiša i»a asirftdmd tri tuhinjot pr«dnjo 1» »adnjo hi^o. ?r«ir tako so oditn* podoboo-sti r zunanji KgsmdM« k«lc@r at«gaj#iii dom 9 vaai itt jior«joih dom m vo^«l. !ta30#llSal doieovi «10 ml#št ?ilai. lo»iW8#«n» naj^BO wm fttid49 v Venči ra«if v Gornjih Pcnrržinaka iir«ra iGeti&annih proatorov v ciganak«« ur«dit«v hife« k&Š« v oi^anttklh nasaljih tltbt im »laanjiifci, mmm m obidko n« uporabljajoj fetadil-sik j® |.reriOsljiT t«r etoji r kotu. jimniic«. hlia r;iB*f dis ia 8t#dilnl)c* od^ft^jo po uxiu c«vi aJcoai titraho na do*ov 4« n«koliko lx>lj ur«- Ci^ani iz t«h hlš ao mi priaobili notraajo opr«ao s Ijudth« fa tfb»*g» psattljot ki 49 poetarijo ob «t«»i| OBsiro am obl«kat mi«ioof atol in tudl f kotu TudJL t« hiee so brez dtnnikov* V ©koraj ve«h prl&trlli «o tla nar«gen& Is a«r-:lje* V Dop.*jittQlh cb goaiu j« »auo «n pri**r kj»r sl je CiL«a nmprmil aan diranik* Varok za to je bil, k«r je hlžja s ©le»o krita in mx $m %m večkrat poeorftla. Dianilc J« HRpreirll Is lon^enih ionoev br^* dna, ki jlh j« ii iloviino sMSjo Baeidal /si« Xlo/. lodatrešja so v t«h hifcah tia^haa in nlskft tor nauporataj ivu ea bivanje« Hpornbijo jih za nerabno ropotijo in drva* V vete«116nih pro«toxlh at&rejšlh hii pohlitvm veliko. v uiavn#m @o isti koiii kakor v #noo«liLnlh Za raeliko o4 v^jšnjih lil^ latajo Cignni v teh tudi opremo v lcahlnji« V nov«jžilh aidanlh hi^ah ml Cigani kupuje^o novo IKihlitvo v trgavlni« V teh sm notranja oprofiie n# loči od ortallh prabivaloav« Obrubijeno pohi tvof ki ^a Gigani iadalovulo« po caeu in kraju. roetelje ao pre-profit#t .eaen okvir a^stavljajo že nekoliko tipizlrane kcn-čnic« in atmnice. oatelji nanjlmjo vaci#tit zeto je dno saoo iz d«8k« Ha te poatelj« Cifcrani najrajc aajo samo ala»o ali slaainjat-o ali obojei ;iamri4ja6a je napolnjena 8 ula«a v poattlji j« nsi cigiiniiko družlno etnično V i,retek!oBti «0 Clgmnka i-odll« smiaj šotcra «11 voea, ker je bil to njihov obi&aj« ^'ael^en1 Cigani ^o te navad« opustt if vaadmr n:en5,Jwt de je potr^bno v»@y lcar j« 9 yvt iK>rodu v &otlkuy ndn^ati. C^ I#naicm rodi icorajo vt^o nl^io odstraniti In prinaoti novo. Povrhu lamnjač« polol« Š* rjuhoia na to a ali Dlakiinc, Blaaiua je udeja, napoln^ena a osjlm ia io imajo s^io ittovitaili Clgaal. V v«Sini primarov »o 4e pr^krite s p<»«tal|iiliB pre^rinjaiomf ki 3« ls all 1e polivinila« V po»te3ji apijo &ol in šena ter na^manjfci otro-el« Oatali člani družin«, kl niaajo poatelje, si pOBteljtjo aa tleh, Y nekaterifr hi&ah atojita v *©oif iaenovaai hiLa, dve post«ljl» Ob atr&neh t«h poat«Xj ata poatavljeni dv« podoi<^yati promakljivl klopi. Ce toh nii.ftjof »ta v tem prostoru ©d ali clva atola 2 naslonjalOB. -tol poti.eni najbolj nov in neu^orubljiv pr«dmat v n^«^QVem ^aa ga 1.0 reclko uporabljal, paL pa ga bo talcoj ponudtl tujeu* Cigan stoji, 00 raje a^di na niakl kloplol ali ziaa*J na tleh ali aa prftgu hii«« Mlaa »tojl nanproti vrat prl steni ®&& ckni, 4ar olM »talno iattj^a »«0ta. Kavaano je v ciganeki proator na sretii prason* Mlsm j« ^tirloglata ter je pokritm & prfcoa iii olaga aii is p&iivinila. Me uiai Uigani kipc in fotografije ki ©• od»oti3i» Cigan s« daoee ni da bi iiilno u^orabljal sft drievu© ob«de« V cudi niara aa oblaleo «11 mmo ut«naki družini. iit«ne t sobl ClgAna radi kruoljo 0 L%Xmakimt paki, ^•dv6#a pa « lotogrulijami družineklh dlaiiov. Va« okvlrj« alik avljajo a papimatiffli rožasal. l*rmv tako t« tudi obesljo aa sor«do atropa, da visijo y oblikl V tiatih hi-ah, kl 00 2grmj»n« po vk,»ru Lr«kmui>-ikih kmečkih hiš$ j« v nekaterlh t •»»• proatoru tudi Kurljo jo isi ktijtinje* /Eod0lf ^or^Crnolt Vaaga va»/. družin upor^blja prtnosljiir v avoe«llcnih hl;,ah v vijo na dvoriM« eli v lopo. C#vi na podstarašjt a^i akoisl ukno. ? kuhi?4i »• pojavl tudl ^« Kuhinjaka Okna m r 0t«mjšlh hiaah «nojna ia manjea« 7 aek&terih primerih m vatavljonft. I« rabljenu Xa dru^« po* Kt*r «• iak» okua X« in C/Gor«nj»ki C i « a n i obliko i.r«l?lvali6Ča iaafro ^r*&jaki Ciganl, ki ja pri drugih oigiuiakih roaovih v Jugoslariji no stili* diato« iftši Sinti Jt^tai m preblrali v »nj&fftjl ionovini y Avatrijl in v K«mciji v preuakljivlh cirkutikih vn^onih aa koi*»ih. ^ teini »o prišli tudi v naS« kpaj«. V va^onih prtblvaio I« dan^a, ki i-a o v toliko raslicni od , rvotnih, ds 01 b ujicii ne »•lijo o d«2«li, t#»v»d jth imajo ljtoe v bližini v«č^ih riH«c?Ibin. Tako preblvajo družin« v Kr/inja^i ^>rif bliau Bellie« v Oorjuhf na Eafcici Bitdu, ua i>ancovi ri Kaaovljioi, v Ljubljani In v Htsmni drugo avetovno vojno ao n«kat«ri i 1«Š1I$& v n dtl 4« nttvadno j>»ir» po«t«ljaf »goraji j« ^ogrmd vhoda J« na lavi ali d««ni stranl poetavl^en St«dilnikf taffiu aaeproti pa stojl »ajhna mlsa in «rav»n nje oaara, Cl^ani v ra^onu uporabljajo le mjlro« atolic# tli jokrit eal>oj sa »«d«ž« Va^on i»a tudi «no ali oknl. Vrata «0 riarojena vsdno oa »adiijl str^mi h rcateriiB 90 prialonjane stopnlo«. Va^oni «0 poetttvljeni prt*v tako olganake vaai ali m©«taf na akrit kraj te v fcližino telcoč« vode • vorovanjit, ki 00 v zveal s va^ono«, naži Cigaci Š« daaea «©io apoštujejo. Ha^pot^mbnejfei običaj J« taf da 3« 4aa«a ne mmm Žena roditi v va^onu in tudl a« ma« pritl tzko) p$ rojatvu dOBiov, C« Li rodila v va-gonu, bi ga mort^li 01§&ai ualčltl« Bmir t«ko j« t«žko ibrati rojatn« vpie« ^oronjakih Ciganof la 19* »tolttja, kor 80 a« poa»lMao r pret«kioBti »tro^o driall t« tr^dici-J»t da mora ž«na roditi doleČ od doma. Hato j« si«lo malo rojetcv vpiaanih tamt kjtr so na^dal^ caaa naslndnja razvo^na stopn^a gorenjtfkih Oigctnov, ki prikaauj« l# otalai dos na dolo- cHistu. Giganl oi Jo ttasi n« dtla^o, temvtč •• mmo van^o, iear j« aelo »načilno s& t# Ci^n«. C# bi obCina d« naprarlla t# stavb«, bi tl Cigani problvali proatam poa d?#v«$lf $• »• bi živijo etgaisL&# družio« v ieasnih barakah na. J«a«niaahf pod tta$nof blisn* Ifolile«, v Montah pri Irovnici in v Kr&nju. fe cigannic« bomtk« ao r«dln0ma enoc^lifn« vooelicne ao rMike. I;o konetrukoiii a« (tvokttpn«. Knojao po6«vno «tr«ho Isft 1» baraka pri olčici. rrostor 2sa ni iaurao naj»latoilif veodar pa atavbo poatavl^o lod«no od ali ^u^aj ^ota /al. 117, iXfy XXS/* Kg»dko.,.d^^i^mI^^o ^ogil.op^ druitmi na ii«$ici pri Bledu ^ivi v hlovu. Ob&iaaa j# opravila zidarsica deia in ia proatora uredilu dva. Od t*h uporabl^ajo Cigani zm icuhinjof dru^«ga mm n uo ei ur«dlli fclrok* i«šlšt« - pograd«. tudi ki livljo enalco k; kor dooačini. V Kranju Živi Hajhard, ki ima sodoimo »tanovar^ e v nlislL«fi blolcui v gadovljici pr«biva drugs družina Ha^hard v mmtu na .>ta-novanju. Fopolnom «niiko IiirXj«Rje kakor dru^i aoftfcaai živi druilna ia^hard v IJuteljani, ici atanuj« na. Op#karski 3/ m kon^a ai ^e Cigan Hajbu^rd uredil v Pod-kocui tako, d« j« upor^bll aanj za njl d«l barak«. # ločan q& hl«vak«^a » 1«3*jdo eteno* je Immmao in po«tavl;)*no v bliaini prebivalt ča, Kcmstrukoiga t*&* otjekta je ^reprosta in - 2o4 - •nmkm mm&tmrt}um prl proknuraklh Cigaaih. tmn, poatavl^eno ciganoica družirm && iictčlci ; rl t iax./ &•!© aaacllun rasvoj prebivaliSČ b*»4 prsblvalcl vidimo prl Ciganih. Jol«njski In >r»k«iur»iti cigan^kl rodovi ao kot noBtvdsko ljudstvo prineali 9 flotor* Obilka njihovtga feotora ima maogo ©orodnosti s •naltiai bivallSCi m*4 Cigani ir ju^ov«hodni Vropi. H«j~ bllžji 80»«dnji Oigaai na Hrvti.ake« d«XaJo en&ki« iiotor* kot dolen^sk« ciganak« dru^iu«, ki i# L*ra* potuje^o P« iolottn©« olffloC^u. Podobne »o poasnali visocki v iganl t Boaul y prvih trid^setih X#tlh oaš«p 8tol«t^»» L&ako trikotno ofcliko 6otora lma^o tudl srbakl Sotoroi Cigani. M«d skiffil Clgfiorii J« Wtt »• oblika ^olkm&ne^a fiotora, ki Jt bila po do*«dttn^th podatkih oa«^«na ie na doloSm« fa Sotor 4e poBttan a«d rauniol naroai po avetu trlkotn« oblik« turški Ci|janl| dalje Jigani v 4a^lijl in pX«is»&ft v oentrranl indlji, Clgr.nakl iaraa jjjm ** o^ ž^f:rft 5a etiaolo&ko tolll« ^aa kl pri M@a#lXi& |/Oaj«Bi okroili - otor ali jurta, krožni šotor bl po v»oj v«rj«tnoptl »ogel uiti ^rvobitno ecotno ^rebivaliSče t;iganov v Indljl« irtbivaltžčo napol pod »»rsl^o, *a kattro svo ii»Bli podatke pri pMlcmiflitife Cigaoih 1b prr« ;obe noihova naue* litve v t&h kra^ilt, prikanuje etnično pooebno«t toh druiiin, po0lobljaaa »taaovanja v semljo «0 v ntiVftdi na vanožju v ^isoklh Tetmh in nm i.uakan«k»» |Olotoku. Pr d- i#* v n^ih et^ov^ai Ci^ani iztiolovaloi IHc in blatni delavoi. Nekateri isua ci blatnih d«l«vc«v 00 prlill v rr^kffiurjo ia se tu na««lili, !§•& druglml pos ¦bnoafcai m prineali « aeboj tudi i*lv«Xl$L« napol pod e«mljo« ? daaainjih dneh pa apointn^ajo na ta podaeaaa atanovem^a Tudi apanski Ctgani bo ei si»tofitšea v pod*«©»lj »k« proatoru, fcočla n« toliko 18 «6uXjlt koltkor v UAravnih votlinah« na Vafcon kot no v amd&jl ln »ahodni otor aa atanovanje v voau in a« j# nsjbolj raeširil iwl Cificni v Jlov«nijt |# »aan In delno na Dol«iijalc««i« .Po oblikl in veiiko-sti j« va^on ^oren^skih Ct^anov najbolj uorod«n tttaftkih Ci^anov. V Angliji j v^on kmjil in vlijl. 19 tako imm. poaehno obliku v Franoiji. kultura n&ael^enib Gigaaov v Slovft&ijt rt< rasvoj hlS* oi najbolj preproet« ofclike do hii«» ki ee v nič#mar n« raaiikuje ud hid tistt pokrajtnl« Pl»tena hlim je znat ilna otavba prl Ciganih v pr»dva«fa po »voji konatrukcijl* Ta naiin |t raaširjafi tudl m«d ciganaki«! rodovi drugot ˇ lcakor na Hrvataka«, ˇ io»ni in Y južni irbijl. Wa ©«t©o ob flait ei Cigani. ^raiijo podobn« iz protj« k^čo in %* od tod nadaljuje tm tip olgantike roduve um ju^ovahodu -vrope. /vot« ia n« oamo Clgant, t«EiV«6 tudi pr- prosta Ijudatva v 1» v %m s«»lja sjo v na pr«kwur»k« Cigan*. ta tip stauovan^a j« mofino ~ 206 - podoben anacilni» kra«čki» etare^&lin oblikttfc ataaovaa;}«&• stavb* v irnkKurju in na &e4žar«k*». -&d oot&lial v *JuLoelavi3i ©o ci^emek« hiže najvoC 8«io oai«tano a d«ek ali iii tanjiih brun. I«to obliko oajdaco tudi v veniji B«d daaašnilsii Ciganl v Pr«lcnurjix in na Podobne loaeae koč« ao o»d EauUarakimi Ctgani nujbolj šir^ene oa lavata bre^i* 3onav«. V kotllni ob d««H0« In ob *ioi pa oo hlš« Y«dj« in bolj* Sidan« olgftnske hii« v ^lovoniji «o i« pr«o«j fa oblika clganakcga pr tblvališča a« hltr«j« razvija v araijaji ln »»hodni i^rropi ter v aadn^eiB caau tudi v avvemlh d*Aelah» - 2©? - 0 G » B |/ BlaautU, 3/ 4/ V mook, 1936» »tr, tgf »X, 4 V Š*jiiovl6 Cirll, Cmom«lj 17 MM« aabiau soha nu jhuf, aabiau čhivu dru^o upre 1 cncia C«rga r palicof nato mbm nu pbuf $ čhivu, upr« 1 paliei položia dol&o palioo nanj« In poten ^regrnf* » plat-umm in ^a priv»iie» na šilk^ ia n&pne« platuo." f/ te ga poaoni doleniBkitt Ci^anoa piutno in ftotor. 1/ f<ont 195Bt atr, &% c.d. 9/ Hrvataka encl«:lop©dljet 194.2• «tr« lft/ Uhllk - Beljk&šUt 195B9 atr« 313, tabl« X« U/ ^look, 1936»* atr, 8o, «1« 32, oi.55* 12/ Biock, 1936, otr, 8ot al« 3^, »1* 42« Block, 1936, •!¦ 3? , 188. 11/ lovak, 1931, Btr. 118, 17/ Blook,, Ii3i, atr* 04. IV Olt^irt, 1961, str* Block, li#36t »tr« 69« 0 I 0 » 3 K A X0§4 Uatno iar^SUo, 1« bolj pa piaaca poroSll«. o cigan oblačilu aolenj&klh Ciganor nudijo na^bolj akopo allko ie Djihov«gft Eivl^en^a. 0 ajih n« morefto trditif da ima^o »vojo uošo ia dn to noio aeuci iadslu^tjo. Toda 1« na v«Xiko ra«daljo vidioo poa,rl da- Ciganth, ^eprav n« v tollki m«rlf anALilno8t nakatare polnomadsko dolanjafce družln©. To poudarja^o porofcav&vei v dvu,j0*tih letlh naL«tf& »toX«tja.» Š# X« 2 rod na l&X«mj8k9iu ®gri» pravi, da eo Gigaai obX«teni alabo, sl»i#ti otrokOB *e vidi ekoal cunjo na^c. Tuai odraali fe0dij@ boai, YČsMli S# v airaau. ioaebno ias4e»o islmjo cl^anaka dekltta, ki «o Cino«« obut« In r j.i«a*iih oblaCUih, V ta ali deb« aaotonj od aredu^c ^oapod« 1« ssavrž«&o oblelco ln obuvalo. 0 eploSnea optmi doš« aloy«n»kih Cigaaov |« poro-aal Vumlk . On pravi, da »oeki noaijo vJUoko lovalk » lapimi »v«tXi»i kovlnaktoi gueibl, sra^co la b*l«#a plataa a Uit>kt«i rokavi in km klobuk* I«hiAe« obXa-čljo i,ieano krilt a opr»nlkoof v laaeh imajo srebrne novc©, n»ipogodt«j« u>larj« larij« po vsdj verjatnoati nc t>o u»tr«zal ttdaa^i nofii Ci4|anov# pr$d^«#» dolanjskih, k nima»o podatkov. Tako ©o biXi obl«^«ni potujo^i Cigani, kl ao prihajuXt v axortnl^o in »• «p«t 4 . fudl 2rdina pojaan^ui© razltko i* Hmjdiai na 00lm|sk««« ^iptarji •• obla^ijo po ^oapoako eaajo lepo go«tl ifi jlh vabi^o radi k aabav« riejl •tano-vi. %iptar plj« kavo» noei na rokah obilo »latnih prata-n vt aa opravi d«b«Xo &rebrn« i^uabt in m er^hrom ckovtin« palloo* Cigaol t« vr«t# n« pratdvajo nm Krmiakw9 aepak ^dino sea poročno alavj« 30 »9 Ciganl tudi v pri-takloati iopo obl^kli. 1'rdinovn »vatba pr«ifi nova od nog do ijlave. Volneno krilo ei j« obšila a terftuno«, sa vrmt in am jtfjra ®L Jt dala l«p voln«o ali evllnat rob»o* fudi J« doblla ^rvikrat in morda fcadnjikrat v življ«nju novo ^Ižbj«. x)an«a el nakupijo obl«ko y in Jo noei^o že u«kaj dni pfid li oblak«, ki »1 ^o »exia« narodijo in 1b poaaaeanih oblek , ki $o oiganiiik« Itsi i^idob« j>ri iffiovite^ftili okolifciklh pr«bivalcih* Senaka ciganska noša lva v ^lav&^s t# d«l« obltk«! gomjo ^oplco all bluao, krilo in pr«dpaenik. Krilo j« sa cigansko ž«no aajbolj »aatilno. nog« Ci^ank« na Do- »i «a dftl&j® aam«. Krilo #• Siroko Ln ^oaj T«k«ga nosijo ^rttdvses tiat« Cigank«, kl 1« živijo t lotoru« 3#llj«jo gft m roko, Krilo KOčno nagubajo tn aic«r polagajo gnb« vo« v ano «»*r. i1* ^gub« ^rl ljajo aaso v paou, ki nato proeto padajo po krilu. 3podn4«ga rob« navadno n« naradijo, ta&rreč blafijo tako obmejo, da dob« aeodreaani rob opodaj • Y pasn priaija^o b« dva trakova, ki ju oaveŽG^o aprttojt »adaj ali ob atraneh# Ka krllo še valik s«pv aaJvea«u a« predp*«jQik» laa^o za krilo ku uja^o v trgo-vini in j« poračlni t^bažno bla*io a Ilvo barvnttii vsorol« iii fa uačin krojeitjft krila in člina am oiganak« I«i« po va§J dolžina j« sa*~ iodobnl modnl kroji au ~ U v*te» m prtLrl$M$4& •i*?9jšft cig&nsk» t*iie« V T«hodnih 4ež#loh eo tako krllo **»e&jftl« &udliftaa«k« L«nek« eirok« hlašt* (Jorn^i d«l čanokaga jfclafcila |# prl #ta*tjši olgan-»kl noai poaebai doi« lo Jt jopm le blftga, i»«nujejo tudl feluaa, Toga dela dUtkt Cigioike n« ana^o •«&« ti* Včaeih J# is lat«#si blnga kalcor krllo, pogoetaj« pa j« ia drugatn«^a» Bluso dob« redkrat Š# ponofisno, v dru^ih prt««rlh «1 j« tudi kupijo t trgovini, B0I4 v navadi j«9 da j« MttM chlapnm tn 4a •«#» d«s krllo r pa«u* Po*«bno pol^ti iaa^o Gigank« 1« r«dko zapet« bluae, pr«dv»e« prl io<3$čih materah j« nor^ttl^n poj»v9 da Okraa j« pri in Li«šč«dl uhaai in pmtMil «0 jli laaj« so pil Ciganlh niijveeja oler&e ia zelo prl3^w^««ti oi4fttaak«ttu roda# S«nA«t »t&r« ln mlaa«f v«čiaooa noeijo la»« raaplatoa* po tirbtu. N«ka-tere atar«4«e nae«lj«n« Cl^ank« 0I jih »plata^o v a?t kiti m -rečo po »redi glav« /al. glej 8/. Pogoato «1 vpla-tajo a«d !«•• tu&i rd«^ trak. Z ruto ©• polcrivajo žensic«t ko gr«do proaiti po vaseh. Zav«*u4@4o ei 40 pod karftdo alt za tilniicoffi /al. §1* 7, 13/. V taborišču aaaalju 00 g obl«ku kai« tudi ki nl žasio prl vaeh ci^aiiakih I#nah od pubartete dalj«« To m preuvaem dolga In šlroka E«»«ka krila, kl aorajo pokriv&ti gple nog©. la taga viaiJt* 90 »« olifaaako ž«n» ntdoatojna tn ^rsd kratka in oskr^ krila. ^a drut;i ytr«ai pa o skor&j ni *l«du. V taborlfidn m Ciganke poltti 0bX«d«nt pogostokrat sa»o v fcriltu Sonaji d«X t«-X«mi Jt vokrit mmm a spodn^ia **rllosu L# j» Ittaje ottt« čaao fcLuso, i* m m&*ni*4Qm Hob«aa oigiioakft i«nm n« »iall gs eraaiGžljivoat, ko na vaak«© proatoru doji otroka In ob katerlkoli prilo&nosti, Pojoovanj« prepro:?tih narodov, da aairrivajo določtne dsle t«l««a pr»d mm*&m9 |n dokaj ra«- aje apolnih organov« Kitajk« na pri|»r pa ^trivajo nog«. Prl VotjsUcih 1» Čaremlelh J« araiaotno odkrlti lat« , repovedi iaaio E^eiiaank«. Iri Tuarogib moiki n* u«ta. Nolccaiko podobne navad« tsajo oiganskt I b« v 31oveniji Iji v OAttli Kvropl. f» feaš*|® «raE8Žlj ivoat s« dolodao« del« t«lesaf k*r lr«i« na prvobltni poctn pokrl-vanja goltga t leea in tako toroj delno tudi vpiiv naetanak otlek«. K ž»nskl olfaaAi iioii »odi tudi uošenj« dojenčka ir ˇeliki rutit immmmš y|mracenka»ro j« prec^ v«llk ko» štlnkotnogft bla^a ali r^uhaf v kat#ri j« i&avit doj*nc«k, V to ruto j# troba ctroka položiti dia^pnolno, prij«ti jo aa vofiftl« in dvi^iti na hrb«t. Kn vogal t« rju^i da Ciganka prtko preif drug«^. ^otsgB« # hrbtnt atrrml isa mm&9 kj«r ju ^r#š«, Tako Clgaaka otroka &ajl«i« noei, oben#« pa %»m iaiiko v j-okah drago ul^ago sa uproeeno atrari« Tak na^in n&toj« aejt&ite |« *aačil«n parl nm« Na enoic nailn noaijo tudi evoj« otroke« fudi pri oatalih ivreproatih narodih 7 ieaai#dimo eciak ali podob« aačtn pnomimjs malih otrok. .neka pl«&«n* Y Afrlki, ^ini itd./ Frl aoačU- lM»Xj«al Ol^a&i §* skoraj n« poanajo 2lb«lke. Otrok 1«11 na posteiji *U na l#§ii$u* Od dol«nj #1 J* »uo eoa druž ina napravila jsibalko ma do- lcl j« podobaa »tari« kmačkim »ibelkaa* na polkrofc-nih tečajlh Dolenjeki Cigeai, kl iivijo v ^otoru, si ^ibalko is iat« rjuh« icakor naprarljo po»t«ljliA viai n« dv«b v«por«doih ki ata prive^tmi oa pr«dnji in saOn^i pokončni drog šotorti. M«d vrvicaaa je raaprootrta rjuha« Kj«j določata žlrtno ia obllko dva palici, apradaj io eadaj» ki sta porprak vtak&jeni v rjulMi* Podobno teakor prl Ci-gaath najdamo tako dojtučkovo l«SiS## prl n«kat«rih proatih Ijudatvin.6 /riabe It« Jat al. 125,126/¦ aaatavni del I^iit ciganaka noša J# tudl iu«novana eafia, all cigancko gono, fo j« torte« ki j« iL vallk* ruto «11 rjuh« in svesana z vogall ri«kat#ro Clgankt inajp na»«oto ru%« I« oara^aao i,>ažo noai Cigaaka m mm)»i9 kadaAoli gre v vaa «11 Vanjo apravl Ta#f kar dobi all kuptf od oblak« Cigani rpoški «o •• v«liko bolj dili v obloki okolju 1m domafct« ^rabivaaatvu* Od prvofcitn« ei^anek« oošt 00 ohraaill &• pi«aooat in Sivobarmoat arcaj /«l«xa?/9 na kat«rih ao prlkazan« tudl raan« figur« ali velik« rož«. i'O.aLef »rajoa in jopič lffitiju lati kroj itakor domačioi« Pri atalno nasaljenih Ciganlh opažano, Aa aoški oblafii^o pogoat«Jo s* ^raauiCnt dni belo »rajoo. I*A naa.lj«niEi Ctganl počaal is&podrlva b*la barva pr«^nj rdcčof miso 1» s«lsm# /al. lid9ias/« Bfl otornih Ciga-nih vidiiio Y #bX«kl Vttcjo rasliko m«d njtni in ostallmi čenje, ki š« &očao prikaasuj« »Batllno i.otopu ko brezakrb- <* IM - Pri dolen^flkih Ciganlh hodijo obufci aeftki* Imsfc* m polati bo*©, prav tako otrocti otrooi ao tudi aioer polati. malo ©blačeai. Na mH is&je Xa k©ši#ie oblačila ali p& nii /»X. 123/» ^oloobvesni otroci «e obl«C«ii kttkor odraali. Otkliot p* i*«Jo od pub«rt#~ t« dalj« Ž« doljša krUa /sl. 133, 134/. K cigansk:««u okra6«van^u tel«aa «odi tudi kl j« m«d dolenjakiai Cigani aajbolj v noroa«6ki okollci In V ; entjerneju. Ia običj&j t«tovi- f ali lM»t|# ls Boen«, kj«r j# i# danea ˇ aindi« Dol«nj«kl Cl^anl ttitorlrajo roko. Najobičajntje et« dva križeat Mjamj« n* lavi rokif in fiioar na «11 89tmftji •tarmii rok« od lcorooloa navzdol ali na lirbtni atrani roie© parl sapaatj« /rislm 3t«?/« Has«& teh križoev al aaredijo sra«, dokle s prsl do p*au, ribo, i-tlfca idr. «©ka Ci^anka je da^al«, da «o jl naradl-11 tetovaci^o, ko |« bila »tara dva latl. Clganka i» Brajdlfiara druftlM v ^mihtlu pa j« d«^alaf da j* fcila tetovlrana ob ovoji prvl Ijubacni. Iato^aeno ®o naradlli tudi njenomu fanfeu tetovaeiio ua rokcu Hartin Bra4dič# sajbolj ssnaa wd Cigani okoli -a &»ata9 ki j« bll oWnaR tudi poglavar aovoa5«fekih iičev in je u»rl konec aprila latoe, ;}• tetoviral akora^ v«« «voj rod /ttl« 134/* l^lal 4« * Igta «* Šivanja la s EodriB tuž»Bf kar |« oboj« kuptl v tr*iovlni. Ko «1 Ja vee to pripravil* i* najpr«^ narlaal snoaan^e na roki, poteia pa je pomočll iglo v tuS ia po zariaaai Črti vbadal igle v koio, v«i »^kaj dul oo s# ranice vbodlja>T in tetoviraao «ifc««nje je bilo vidno« I«t0vaelj& dolen^ekih Ciganov iaa dvsjiit nam«n# Lot okraa oo KJl31J*ne pjrsdrtieia tetovaelj* s ©otlrl flgur« QetaXi *n*kif kakor krlšol in *ro»y jp iaajo tudi aagiCni pcmmnu Ls enl *trani oznaCuJe^o prlpad-mo«t določtni oi^janaki dru^lnl aXi celo rodj^f na drugi atroal pa naj jl» to prinee« sr«Lo. fttovlr^Bj« ob Ijubaaini ist tsagltno »rotiaal powittt kl naj utrdi fsntoa in d«kl«tou. Doltnjaki Ct«aoi poanajo najboij ras«irj«no obli- tetoriranja, 1» |« vtedaa}« a igXo, pomoč«no y barvo* »•& ostalittl preproatiffii otoleka pr^kouraklh Cigaaov 9« v mnogih od oetalih pr«bivalo#T* I«jw« »o ndar tudi v oetaXl nofii kljub ^r###Jtojl ^raobrazbl o aoačlXnoatlt kl i« vedno lotljo Cl^iuid od « f« raaaik« s« kaL*Jo pfm&vmm v oačiau noS«a4a oteXek« in n4«oi o«ur«jenoetif kl n« ««bo j^r«kmurake, t«»T«C tucli rodov«» Ustno iaro61Xo za žtortco ao«o poroča, && a« ke v pret«kXoetl aodiX« doX«# iii ^irok^ janke /krlXa/ iii opri^eto joploo, s&prto sa vrato«. 1'orrhu »o intl« predpaanlk. Tuko daX^o krilo, cigaoako ro^f^ift« m ao«l X« i# v trld»«otih l«tlh ti«I«^ atoX«tja* f« krlXa «0 v nodro in ctru^a barv«. UtaXoo ci^iaek« I#m« s« epominja^o, da - 216 - tudi epodnja eiroka krila b ssobčki ali Mpkaml. Zgorn^i d#l obl#k* «o imenorala t&ufto ali eiganako ^u^m. Pr«d-paaaik J« bil do paou ie m® %* »adaj aarezoval a pentlje, ^redpaanik j« bll bel, rd«č, moder ali vaorčaet. C^vljl «0 blli niaki in «> $mX% mmtimj* p«t«. Hogavlc« to 01« noalle rdečg all b«l#, Miao enobajnmih krll ao tudi kornatai /rožm«W« 3^r« im« 90 »• oblačil« y čruo obleko. Hu%« oo Ci^ank* v«zale pod br&do» la«e so «i apl«t«l« v kite, kt so ji apenjale na tilnilni. Tako ao ^e L«oal« alad« in Potujoče Oig^nk«, kl ao šlv«l« it po gožidovihf «o i« bolj poudarjale isna^iiBO cl^aaaftko obleko. if^dra*« po upor iblj«niU barrt*h blaga in po pz^jaroet«« kro^en^tt kril «o ## raallkovai« od drugih* Kooiie »o i# bo04 ?,iroka In nabran« krilaf uporabl^al« š« v«č rd«Č«^ itt pi*aoo vaorčaatega blag». Jopto« eo ia»l« prav t«ko kot na»«li«n# Ciganke, licedpaanlk j« bil ponavadl barv« kokor krllo# i^rl krll« «o i»«i« všit velik žtp •a rasne drolm« rečl, te^e? ima^o navado d« dano« tudi ostal« Cigank« t WLmmm$4l, Iam «o @1 pletl« v «no ali dv« kiti. PravijOt d«. »o Jlfe nosll« kakor n»edžAraka cigan-k«« VlaSk« el$&8«kt žtna, ki ao potovala po teh krajih, pa ao is«l« kit« na prelh la s »latniki okradan«. Naeelj«ne Cigaclc« eo »ačale polagOTC opu^čatl ana-čUai načln oblaeeola. Tft proe«« šm danae trajaf k#r ao cl^aaaka ž«a# salo težko prirajajo na oivliialraiio družbo« Š« daaaa •* asoii med a^ifci oprij^ma^o atar« navad«, da aorajo od pubartat« dalja noaiti daljaa ^rlla« fo j« spomin na strogo nekdaajo rodovno tradicijo, ko m začal« t epolnl doaoreloati Instiktivno pokrlvmtl. dolocan« dal« ttltaa. odobnej« m oblatijo pmtvaas tiat« nOa^s« Cigank«, kl so atalao aapoal*tt# /al. 136*141/. pm 00 oatal« avante atari noai landav-*%* Ci^ank«. Te eignnsfce l#n# aiso ovoj« no&« §# pruv X46/. KriXot r i«uda«:ek#B j* a«lo Liiroko in dol^o do ZanJ ^orabijo oae© do d«rtt ««trov blagai ^« I* 4« lcrilo 1« aviltt kupijo tudi do drain6tirld«a«t Eatrov. Krl lo i* oabraao v «ub«f ki ao poloSea« va« v «ao mmr» Oigaa ai ga mub« d*X*]o* Ko naredijo ^b« in krllo sešijajo, pri šljejo aadaj v pim vrvici, da a ujim* priwi«je krilo xa pabo«* Pod vrtmjo krllo oblača^o š« aco aJli vo5 t3pod-njlh krll, na iati naCln nar*>na kolcor ssgora^a. Prl krilu 3i nar«de žap - iniščino za oftetm* dokuaent©, danar, tn &ra#« drobne predmeta« Krilo laa spodaj Irok robf icl i« nekoliko boX| nabara krllo. lati okraani rob BXuiMk j# aiMra4d@ oprijeta 1» saprta zn vratom, ciganako kapot^ef« j» aaao do paau la sadaj • L&## ai apleta^o v dva kiti, n«d nj« vpletejo rdtfi« in erebrtie ncvce. fo ar«di tX*ve ei laJS« Oi^nk« hodijo z raavX«taaiiti lsa kitOf jih noat ri0porofc«no dcklo, naataii poročeaa pa noai klto aapi^j« Uneim« kodrati laa« m puatijoj za deklata a tako n«Jt draolmi laa«i i^ravljo9 4« m kakor pooeatnioa. ^tart^tla itm« pa tudi mXa|s« a« rad« pokri-vsgo a mito ^a prav po aat*čllni cigunakt naradl^ tako da |t ruta po^ožana na vrh« glavav ssavaeana pa j« pri atraat ali »adaj , JpXateai lasje se vidijo na obah atranah rutt« S«dk«ja ao t@ Cl4*«nka pokrit© a ruto, ki bi 5< ~ 218 - dai «L Clgankifc ogrn* goraji dal tt- * T«llko trlkotao rutof ta J* žlvo barve in rožnata. ho&ijo obate, po««bao š« gredo $*> opravklh U oae«lja. C^vljt ao lnpJLj«al all kako druga^« ni, «ato j« njih otlilca ia vrata acelo Soita ciganefea noSa je tudi v Prataurju pr«proata la ˇ 9#4am|ra ia«n ©nsOca »odobni nofii p« aiodi« V pre-teklo«ti »o oigaaaiil moiki noaili bol^ potepu ko obl^ko* Imeli «o dolge iQ ozk« bl»a«9 ki 00 totlm čme »11 k&~ Dekator« «0 bil« do kol«n Siroke, ntipr«j pm Iracničn* aru^c« eo bile b«i« in 14te»«« iovrhu to noelli telovnlk 1» aukpjie. Immlt oo t^ai klobuke, t#te §• raj* SG bill br«a njih. Hekateri aoaki eo noslli tudi uhan v Prazničnm moflk'^ nofta Cigaoov ˇ ix«k»ttriu okoll leta 19oo e# ni v kroju lofiila od obleko oetaAlh nov /•!. 149/. Tako »o Mll obltčeni ciganaki coftkl nosljo efcafco obleko kakor oetali domačini. Od dru^ih aooačiaov ae loLi obleka pri nekaterih poaaffioaniklh po kvaliteti bla«» in ptaano-sti barv» Otrooi «0 iftld obleCani; naimanJSi pol#tl nlč. « poasl»l jih j« vidtti boeono««, !>•*• jim atrlči z«&o kaano. V aadn4«o diMMt jlh te j# otrok atar l#to dai. Z^dilo «• )# l#f da ao otroka prvič oatrlgli, ko J« bll etar oe«e X«t. 9« Mttio v ^tndavi, t#nr«Č tudi v -jetalih je i« trdna S«ga» da noaijo Ci^unk« dolg« in lae«. Si^nji« 0l jih ^platajo v kito, kl jo • 219 - na tilntku s laaaicaiai« ieX# po dru&t ©vetovni «o Bilad« Cigaak« s«čol« hoditl lc friaar^u, do t*6aj jlh •taril niso pu«tillt &§2* bi t?ila to v«li*a •raaota sa Sružino* ffosljo tudi ruto, save~ano n« ofe* načiaa, pod ln n« tilnlku» «n«ki okra« j« a«lo 3ic«>««n» Ci~ noaijo o^rlioo, nar«i«a« ia Sivo barvnlh u««tnlh kaanor in pr&v talco bl»Sfi©6» uhan« Xn Prl Glganih v Prekaurju j« &• ohranjeno snačilno do^«n5kov nm hrbtuf kakor ga poanajo tudi oatali Ct^ani in oatala pr«iroata ijudatva, Clgani pra-vijof da n«©«jo otroki andi olftft»» lfo dumu^ t/ru ciumbo« per duau« Prsnašaaj« otrok na hrbta opušdajo Xe v tlaflis mmljthf *X oo 1« dolgo ča»a naa«l4«ni. fak naein noaa-aja trok oo Cigaaake posnal* š« v prejšajl domcnrini. ila iSadžarak« prenaša^o tako ra*n« druge tovore /al. 15o-153# 154-156, 157/* V 31oYoniJi pa j« navada noaiti v rjubah sdi prtlh o«no ln truvo. rabijo s» nošn^o doj«nCka nn Wbtu saao rjuho, ali ˇ©5^1 koa blagft* kl ©ora biti kradraten 18 fr«@#j vnlik. T«g» rasprostre^o po tl«ht pololijo oalno otroka nanjof Hi |« trdno povit. Pod gl«ir# ©u še blazino, da ima s*L*| oporo, nato vogal ^apogno^ prl ao^ah naaaj, Itf s njio savljajo otroka« laJto j otrok tm tl«h prlpravl4«nf da ga mtl amvihti na 2 obgm rokaea prime dol^ja vogala viutm ln otroka 0 apratniia aaisahom vrš« ria hrb©t| oba tgjk!« pa oa praih. Ba «oi r»ai nodijo takratt f« da^o vogal če* ramoj d« 4ajo pa oba vogala, poto» aonljo nm ^beh raa#nlh. C« hož« otroka nahraniti, «a sa«o aaauka napra,). •ndavsk* Clgajik© prenaoajo otroica v taki rjuhi tudi eprttda^. fed&j iiaa mav«aane vogal« na tilniku. Kakor pravijo saa« CigaaJtt« s« otroci na U načln radi f&t&rmm jih žonsfce navezan« na hrlDtu hitro uapavajo«, Ko se tako 2 ajiisi 3preh^«Jo okoli hii#t jis poltiho MHodi hujaf o Hjuha aa prenašan^t otrkft na hrbtu j« lahko i* koli blaga ln ranličn« borve. Hokatare Ciganit« otroka v b«l& r^tthot kadar ^redo z njim fe stdravtiiicu. T\idi prekmurake Ciganlc« noaijo na hrbtu k-Ocor ctroice tudi dini^e r©čif hrano i^ tr#ovxrio in preaia«t©f ki jih ~ 2SJL - Uetno iaročilo o cigamikji noftl prl je precej ^Gdobno ^odafckoe pri ostallh Cigunih v -loveniji, T« oi^6«a#ka ž«aa 00 uoaile prav ttako žiroka fcriXaf dolga do Čl«nkoT» Krila 00 bila nagubaaa la *tc«r »0 fcub« bil« polož«a« v tno a»«r. Povrhu 90 Cigsnk* tael« tudi prcdpaanllc do |&0U# Pad aji« jm so ai ria krilu tudi velik Š«p9 kaiaor iso »pravl^al« droba« r%6% in kart« tUževuaje. uorn^i del oMačila« bluzo v® dftjade v p«fftt pod krilo* ipodaja itrll«. «0 bila ±**av tako iimka kot •fioraja« Nekat«ro Cl^a&ko so jih noail© v<*Sf ker j« bilo l«po ia paf k«r |ilnoet njlhoro oblek« j# pr»ropo is ori«nta. T evropskih dtt^alah, pos tmo na jugovahodu Kvrop« 00 zaa-Cllne šttviln« barre v obl«kif kakor rdtča, a©I«»a ln rumena. iovari, tr|jovci s konji na fiadžarsk«« pa «• raočnih barv* Ljihora obl«ka obsega barvoo ltotvioo 01016 «iv* in drn« bainre. SlaSari /ribiSl/, clganafco ?l#i&*9 fei je m«d naažarskimi Cigani najbolj primitivno, Ima popolno»& &n*g$&i*© fetolftko« : oški noaijo ronii klo- ouk, ^•nslc« &«lo široko in šivo barvaa krila« Ic orienta so cigaueic© Sanak« prloaalo aavadof da b% krasijo s raaličuo barvauim la bl«6č«Čtin nakltoa. Ha mihoiu in Ju^ovaiViodu -^rope «o potujofii Cifami. 11 s s»boj zlat tn «r«ljra aakiad, ici ga J« družlna vale i'A roda v rodf L# j^ xjr«datavljal $• tako biraal« atarlh «r«bmiti novo«Y j# ˇ oaradi igaaih, ki vendar do neke mre ponaaarja n«k- rodovni aaklad. T«toviraojef kl «a najdemo prl »ovin9 Indij«. ii« kavač« om^t|«j0 &• &ftj0t&r»jš» porofiila* S koTftdkls d«lo» m m Clgasl ukrurjali a« avoji ©•litv«ni ptol is Indlj« aicih iji Assiji in v ts h •rrop- dan«a. Blook poročaf kovača ob arob« vaai. l«tl ^ojav a|#aa»0V kovačav jtuo v vo«h oatallh b^tlkanakih talolah« 0 arbakih Clganih • m ~ prtvi ftvic f da «• najvtS Ulgaaov v ^rbiji uirr&rj* • kovasko obrtjo In da to d#Xo l»kX4učB0 aaao C Filipovič pa J« u^otovil pri avojesi nkmrn d*luf d& «• X« 8« »•»nataa d«X čroih vioočkih aov fr«iivl|s a kovaiko otertjo* Dol«Rj«ki Cig«wif Iti ©O •e odo^ptli od hrvafiktgn oi^anakti^a yl«m#na, so prinesli v naž© kraj« tudi ananj« o kovmSk«a dalu« i5aC«tki g» bivanjM Oiga&ov v B«li krajlal 1» po o«t«li «o ttaao por«zanl tudi s njihovlm koraJki« d«lo». V j^rvih rojatnih g#pi»ite oi«iuQ«klh otrok j# pri njihovlh oč*tihf L• mo vrtilli korailki poklic, priplaano ^^lg«uii kolikor »apisana ˇ j« Matlj* I^udorovao • 2a nji« *o bili &o zaL«tka 2o* stol« ssapiaanl i« ti-X« ci^anaki kovačii X* XS68 Pav«X Hudorovič v Ernsttt pri Vinicl, X« 1869 L• vplaam »p«t v 21Xjali9 X* 1675 pa v gogdu prl JlaBni Hudur vtč 1» krsga I»X«M«fl$»i aa Hrrntrtti t«r v Ho&alnio«. L«XS7o ac pojavi ia Vrbovaka^a Hamni vasl, L» Xif| Vinotno obrt v BaJnuŠ«ht X« 1877 •# Mlkro ^oaiu pri Cvržukih blliu •tlik«.7 L.1862 ahnu o»*nj«n koraC Johan Uudorovičt ki •• v tah krajih i fim X«ta 19o3. V Fodaiamlju »« X*XBi3 pojavi kovač frano Kudorovao.5 KovaL Johao Brajttid |« 1.1B84 lataga lata j« vptaan kovafc Frano ^rajdia v X© r#0i^dlŠtt v •ntjani«j8kl okolioi. • L.X8o5 HudormrM prt ioKlidahi 1.1B86 Joetf Kovačii v - 228 - 1# 1.88$ Anton Srsjdič t goiidu prl 1, 1889 Marfcin dudorov^c pri KaniŽarici; 1.1891 NikolaJ Hu&orovao v Pr»l*ki§ 1.1894 Jo&af Mudorovao v X« 1895 4&i yi omlallli dobro orodj«« 1 do»«daojia orodja« fior«»jo l»d«lati ali popruvljatl «a»o kako lopatof »otlko, »rpico ia drugo 4r#proataiaa orodj« 1b ^riprava, obrt na Bolftn^&k«« j« bila v loati t««ao poTasaoA • prakuj^avanjaa a konji tn a tolt«-njes kaaanjci na eaati« Vo© to trl pridotjitran« «o «• w«d dtt&aSnjlsi Clgani ža nakoltko om«jil«. Cigani ttova^l «o i«t 4anko iiudorovao, Roamlnica; Kudorovac, Coklovoa gosd prl 3«mi6uf J»x»ko iiudorovi^f Ulinm pri Kočevju in Mmrtlft Hrajdies, a«lH«X pri tttstu« imo teh j« &• nakftj Clgaoov koyaČ«Yt kl ao • kovnetvou m ukvarjajo mstogo« hranijo pa doma orodj«* Cl«anaki kovačl dalajo ia popruvljajo ta-la km orodjat motik«, atara «11 noraj koa»t pri a^lh a« - zn - »•kirah ^opravijo israUjeiio rtsiloj ž«l«en« vlX«» altta, koeirj* /pr*lio*/f vlttj*lc«f ki«p*o »• ko»o kl#-patii v«rig*9 «ob« pri br«nl, rtuim 4*1* pri vesti lil kladiv* sa ka«*nj« drobiti. Oiganako kovaško orodj«! l/ iCUdivii. Cig»ni lB«nuj©jo to orocij« ba^iko« «XiLi# U«div» »o raallčn« ˇ•Xlko»ti 1» Jlh uporablja- lLUš$«t olganrtco ^liŽfi«,* Ci^anaki kora^i, ki vuloof uporabljajo tudi koati fclftšg, 3/ ^tftko kladivot iaenovano Ebirkl koralk#«a orodja » 1b luknjAt «11 pr«bijaC, 5/ Ž« dolgo nao«lj«ni kovaCi uporabl^ajo tudi »tiskalo af* vij»kt iul ga pripravl kovaC trdno Imhko priri^o pr#d©«t«t kl Bora brusiti« 6/ Kajv»*n«4»# kovasko orodj« jt n«kovalot ci-ganako aat^i 1« m»aitega 4«»ika ali moni> Kakovalo j# dvoj ne Tr«t«) majhno nakovalo, ki ga ciejyo»r€dno aablj« r L#«Xjo t#r Ttllk©, ki i# na«ai#no aa X•••&•! ali v«čjea tnalu ln J« navadno po«tavXJ«no •tmlao proatoru ˇ kOTaČalol /rinba it* 6 ci al* 167/ M«hf clgansko i>i&8t »1 korač oar«di •«»• tm za plhanj« ogaj« J« ovalne obllkft, ki «• proti koneu hitro soSujt* &@h o«stftvXjajo trl Uatai ovaln« I««k«f agoraj, v «r«dtnl ia opodaj• T« d««k# mehu obliko, H« s^ornjo is apo^njo oaoovno plonkvijo j okrog ia ^krofi pribita uanjena kol»« fm u njeai d«l m prtgiba, sato »ora bitl a&rejea 1» v*§ koaov. 3* kakor harrcoalka* N&jboljR* uaoj* s» »•& daje koftj* koža s dlalro nmy»not«r. Za dovajaiij« *mka 1«« »podnji X«»«ni dal lavrtano luknjol Frtdaji. &*i j« sešcii aaj~ pZHij v šifšo lt»«no o«Tf pot«m r oako ploč«irinaato okroglo oi?t kl vodl ^coai vign.1o v L«r;)avico /rlsba fit. 6 d| a3L# ai cigaoskl kovač pripravi /«1# 166/« 0ign8 n«r«dl kopo bllau do»« ali o»lo na dvorišču. Ta J« alož^iia 1« dadjfelh pol«nt tanih v icro^u do rrha. Cg«nj smkurl v kop*f aad og«J pa doda S« nova pol«aa# Drra rijo in m sjprniiijftjo v v«lika |Ofiii poltna, ki pa veadar ss m#jo pogorotl v navadno droboo Etrj&vleo« Čt pr«d«n •# to a^odi, uora ko/ofi Isllti vodo na kopof da o^«aj u|ja»B« in vrod« ogXJe po^pfabi s grabljm«! M kupf g& pueti napol v a«mljlf povrhu ga pokrlj« « lietj««, da poatane laol^ trdo, kar pov«Ca ajagovo kvallt^to pri n$u» Cljan naparavi »ajhao kopo in »araai t«g« tudi liitro kuhano. Kw no5« olgannki kovafi i»«ti imi zaiogi ogljat gft »ora ˇ•dno aprotl ttlatl« Kako bl dobll Clgau nikoli n« vprai^uj«. Pcmavadl «i Ciga» evojo kočo ob robu goeda in bliru tm!» 2a talio majlm« kollMn« drv «a oglje mu gOiad nudi dovolj goriva« V pr«t«klostl «o Ctgaau ponagmll dobiti drva tudi k»«eki Uoapodarji, Ol^ao g« nftjraj« daia Ijb »llTOvaga l««a, k*r to o^t ^« uajbolji«! Zato J* kMt# 6« e* au }• kak.no alivovo drevo posusilo, povedal Clganx*t da j« drtvo kal ia ^« odn©a«l. Clgan d«Xa oglj« tudi i* bukovlh in koatan^«vlh drvt v nujnt potr»bi porabi v»ak !•«, kl ¦u j« na Potujoči Qt&m kuj« v taborišču. Na &0lod#&ft* atu nara&i majbno Jamico v *a»lj®t natrosl aekaj vaajo in »*kuri. Zravan pootavi j®«ti, kl raapi-huj* ogaaj in aakovalo, M#li poatavi ntd av« palioi i ro^ovila«! 9» ic^ornjaa konouj m njiju pa j« na pelioa« Zadaji dfl mhm atoji prlbllLno «q vlaoko od talf ki ga dolg« palloat priY«z«na aa n«hf dvl-guj«. f* palio« j« prialonjena na nakoTalo, da korafi m razpihuje »f*iij« ^«h ©• 9 prednji* konovs pofi«vno apuSCa k o^jiiin« C«t ls M«ha j« lsp«lja»* skosl odprtino y^^y*> •%•&• 1« blatat vlaoke približno s«t caritimetrov in polkroine oblik«, dc pojaanjuj« b«aedo vlganj, da po»#ni tudl oiganeko baaado *vlgnaf kar po»#nl o^njifič« Itt kovačnloa, I«ti posaa imm tudl b«a«da "rihflja, vihn/art - kovatnloa. og9Qjt Immijajo oa5i Clganl kuja pri nakovalu a#d#v čepe ali Htalno naa^ljani C'igan korad al pootatri poa«b«tt pr «tor »n kovanj«. govaško dalavnioo l»«nuj« aa Dolonj ak«a Cigan kova^tooa« Ifafil Cl^anl nic&ajo drug« baeede v airoj«« ciganak«« naračju. -tdaa^i o««1t sa koTaik« a^lamiot ao prlvaall atl« v naSlh krajlhi iB«dt«» ko m aaiiv sa k^rača prlnaali a aaboj la m pravijo h^rCj.. ? kOfvaCnici ita Clgan poatavljon Bah in m, vlij#s podatavku, prlbližno »at«r od tal. Ognjlfida ja narajano im itlrih »tabrlClh, Zgornja paoekav j* »ida-na. V tfradioi aj« ja cajhna vdolblaa sa ogatij* Mah |# V »tidnjsm dalu ogn^i&Ča poatavl^an takot da njagOTa o#Y aaga ako»i vi^aje do larjairlo«* Dolga palica sa atiak»» aj« staha j« obrn^ona protl ogri^iBftu, da kovac aa« goAi iceh, Y pretaklooti pa Je bilo Ž«n^co dalo raapihovatl Itrj&vleo* To goailno paliao imenu^e^o ijuhalo« Hakovalo j« pri naa«l;}enlfa Oiuanih valiko v*$j« ia t«ŽJ«. oetav^ lj«no J« nm tnalu, viaoko ©d t«lf da kovač ob iij«* KovaSka obrt V družlnl Jt ntrogo patriarhalnm« Ko uicr« »tarl kov«a9 kovaško d«lo opravlja upr«j •n Man družin«» T«ndar n« na lst«B kraju« Bavnl aki obllSaj jpjr«pov«duj» rsako bivanje ali d#lo# umrli 2lTtX* Bivališč« in kovačnioo mor«jQ po smrtt uni-čltl. ^ooavadl bolaik kovat i&raai /®ljof da kovaCnio« Kovmfiko d#lo j« pri Giganih a«lo »pofitovano, kakor tudi tb# nj«Lovo orodj«. Pft4?»in j« č«6č«n ia nuipois«obn«4fii pr«d»#t v kov&fikl Ia niikoraiu ^«a»ka n« m« ««d#ti. Ma&j položi kladlvo« Tu&l s rodo ga n« «mi poliTati* '«ueka n« m pr#koračiti nakovalo, kltiid«9 kladivo la konjoko opr«mo, it 0« to agodit pot«« Cigaa n« 1» Imol er*C«. 3r«čc odldt, $• otrok nakovalo m laatno vodo moCi ali ga on«f#dl. fth pr«pov«dl ao š« dan«« »tro^u driijo« Zelo pa Jlh «*krivajo pred tujimi 4J*ot>lZcil - loCno as*oblj«nj« kaa*nja je t#lo, kl so it doienjaki Clgani oprlj*ll Se z«lo a^daj. Ci^jano či so opr^Avljali rzpor«dno 0 kOTaškla d«lom tudi mnoBa. 7 prvih a««*tl*tjih 2o* atolatja j« prtvladora-lo tanenj«, 4* mjo Ciganl mme kamaaje tolCi, V tistih l«tih ao se vriH« Tafij« aaporadn« ttkelj« za - 233 ~ v takrat&a gl&varatva in obšln« na Ddl&&jek«m poap«&«Tala ln iekala d*la v kaEnolomih »a Cigan«, % uradnini ra^gX» li j« novoMško gLmrsutmtvo iaprafcar&lo občln« ea fcame* Iobi« y n^lhovlh krajihi UiM9 %• akotj« *o popi»i Ci^anov ˇ tiatih l#tih tudi oanačsvali poklio* Ct^anor. rdinl pokllo, ki so L» popieoTaloi n&pla&llf j« bila oanakat 4«lavepf toli« fru»i« Im Huprti Trh\» j« l«ta 1927 drobi-lo kaiB#nj» več cigan»kth družin* I«f»fft X«ta »o bil« drug« eigancka dvuitln« BrajdlH 1» Huclorovao pri uabavl ^rasoaa v dol^ojakl »••ftki ra»i prl In ^ndoljfiku. 2a|>o«l«QOiit Clg&nov v kaianolo»lh prl nju graaosa j« bila 1« xaLasna, Cl^ani m to dalo krat »«n^avsli, L1X1 eo prlsiljtnl, S#t»ai n« bi hotallt da •« ««lijo i« kra^a v kraj prav aara41 saaluika« ad 11 80 «• dogiovorlli aa to 4«Xo a dtlodajalo«, »o odfiX* v tlati kr«4 o«l* druElna ln mX poatavlll ^otoar« Ka obooCJu občin« Toplloe »o Cisani napravl^ali granos 1« lft& v Určnlh Mlah, Gor^rfidifeCu, Jtnnovljah in Vavtl vaal» Bilo j« aapoalanlb $3 Cl^anov, Dlli eo vtiiina Brajdldli 1« druglh rodbin m blll 1« poolgan^aal Jakob Hat*J in trl Ž«n« i* rodu Hudorovao. lataga late »o bili Clganl aapoelani prl tolč«nju pu»M t crMŠnjloah* lopriivljall oo tudl obCintsko pot fabnlk-^rmo^nllc«. I%la-lo 4« 21 Httdorovcar a otrokl. Qwmmm m Oi^anl napravljall tudi v P «čBi# h* 193o j« poročal o#otnl nadaoralk Koto i8«9to II, da j« zaposlll v kaanolo«u MPoganol'* Joslj? Katko ia mtam ra«i na progi drživn« ®#«t« št« 28 27 Clganov BrajvUL«v s otrokl Ui itaaml« O«»tnl nadaomlk Rovo «»»to I 4« 1»«1 aapodlanih 23 Cl^anov na oaetl v Keisškl vaoi in v la&jl ridi. - 234 - V n«katerih občinah Ci^ani ni*o bili zapoel*-ni v iceanoloiaih, v#udar »o t« na poaiv giavaratva la Horaga atata iakal« kaaaolOB« aa •vejm obmoSJu saaj«« V kamnoloaattt prl ctoCou ia t.Patru «ct mfr&lli, da fei le«la »na elganoka družina va« loto d«lo. Občina priporoClla itxa Jurkoviča, ki j* Ie naprmrljal t t«n kraju* L. 1931 *o Cigani v obšiai Toplio« v«C ali ffianj »talno napravljali drobno kaiadnj« aa posijpaaj« in «ic« Kren iz Vavt« Tm«i« V t«o kaisnolo»u so bill Cigaal &• dali^ ca»af v«ndar ao mm jih l^udj« branili, k«r nioo bill pristojni ta&kaj« ^udi pri ntl Goranja Straia so Cigani dalali ^ra»oe ln i# v nakatarlh druglh naajftih «0 pri »a|iravl4*nltt graaos« dobri dalavol. i)«lo alo«r oi amatavno, randar pa j lnatl dololSano aprentoet a kladivo«, da hitro in br«« napora raadrotoi kaa«al Glavao in «dlno orodja J« $o isora biti j#klanof kar e* »elo hitro otoabl« č« uporabljajo kladiro ž« dalj« La»a pri drobljanju kaaa-njaf poatikii« od«b«lj«no na koncth /riaba 3t. 6 a/* drobnejse kasenj« uporabljajo Cigani maajft« kladlvo; in ttžja kladivof ki ^a ioanujejo « Jm »fteola pomanl tafeko kladiv©. Basada izvlra it zeu«1o, fa kladiva !• rtdke no ga B&r&Sl i^ihor kov»E /id Ca«an tolCtJo aodkl in ž«nake tar napol odraall otrocl. Č« tolCtjo dalaC od *vojtga •talnejSaga dosa, DaloŽijo na vom najpotr«bn«jft« la ee e ko&jefe odpeljajo ne - 235 - Ctgfoit to dalo opu&C&jo« H«kat«rl atarejšl elganski LP«patarji9 kl oo «1 nabavili dobr« konja in voa, raj« roaijo &ra»OB po o«atah. Na ta način tudi y«6 gaslužljo. V B#li krajicl »ta j&a&na &m tmka prtvo&nlkas Cigan Miha Uudorovao v i)obravioah in i»uka Hudorovac t go*du ob poti v Lokv« pri \f Ogctn Bolen^akl Cl^anl ao se ukvar^ali tudi 0 kon,1 po e«»»jlh. hakat«ri taki oiganaki m bili mmX po y««j DoX«aj«%[i# Tafco J« Cigan Vincenc Brajdifi v ro^atni aatiCnl knjlgi l«lS$f}# ko j« bil Tpi«an kot o$« otroka ?olavlu«af napiaano 15 I f•rd«hfindlerM• ronj«ka trgovina 4« Clg&Bdft prljoesla včaaih v«llke dobičke« Cl^fuil 190 nl kupili »r&avtisa, vCaoih povrhu 0t«r«#» ln izčrp*a«gfc konja tn g& odgnall ˇ «yo> taboriS6#. vonoCi so tako kljua® ^onlli na pafio v d«t«ljo ali v 2ito, da j« kroalu apr©tB«nil «vojo zunanjo obliko. Po aeka^ M«#fih ao #H it lahko prodali aa l#p« d«narj«« rudi 00 small osdraviti konja 1» ga ksialu prodali za popolnoaa . Tak kOTač j« bil v ivržaklh nad Metllko, kl ja anal ˇ•aksga boln«La konja o»draviti» Konj« »o prodajali 16 ali softtiij&vail* Oiganako pue^st konjev eo St avatrl^ek« oblaati o»«J»vaX#, ka«n^4« «0 Ci^aae • konji pr«ganjali tudi v »tari Ju^oalaviji. j o^oato «• j« is^odilo, da «o prodajali tudi ukradano koajn* 2 odradbo kr.b. uprav« v Ijubljaml dna 22. oktobra 1931 90 C4^a»o« »abrmnili prl- stop na aejmii-ča. 2 drugo odrodbo dn« B. ^unija 193$ v 8. točki pa w opozorili na pradpl«« 0 l«&ajl potnih liotov za Sivino, kl jo imajo Ol^anl, po««bao - 216 - Bft njihov« koiij** Gtgannk« koaj« oročniki niao aa a^jfflišČa ia v«t«rinar8klh in policijakih oairov* dants nimajo veliko koaj, sato j« tudi akoraj pranehalo prtkup$«vaiij* « njiai» V Drtnovou prl Vinlei živi Fraao Ludorovto, icvalid 1« ±>rv« »v«tovn# rojii«, ki « koaii ft# pr«kup(5u4«, V če j« priložno»tf tri do Stirikrat konja« Kupuj* konj«, jlh ptiis« ot ajirah, da a« zr«dijo io jih pot«XB proda. iToti koncu slst s>u aa^ne riaiftiijitovatl kr»#t t«daj p« gr« js voiou ckoli kmetlj in presl ««no /el# it* Ha Dol«ajak«tt J9 bruaafi Ttt Isvlra 1« arotlu ^ajhardov vs ttja noimr tn druglh r«sll popravlja tudl 3 kotlaratvou se dol»nj*lri Clnanl nieo ukvarja-11. Podat«k po)c« V^rnHca t Staaojavldrvi «nciklop*dij t jt i#lo dvomljiv. Starajftft llttratura, ki kakoiitoli UB on«nja Ci^an« aa nafiih tlah« kotlarja nlkoli n« CMnaftJa Jvetovno »nani ao Cigarii po "b^raCenJu. ?o vllo Ja pr#pm*a«ao s«ni. Saai Ctgani ^ravijo, da 'p«tl*ijo% a Cigani "flthajo". :^Ank^ hodijo okoli prositi 2 otrokoui y naročju in m *w*ŠQn /biaa^o/ gono na ftrfetn* ča Ciganka aima svojih otrok, vznt tuj# otroka m aaboj, itavadno odldajo Ci^anJc« sjutraj iia *• ^dpoldn« vračajo s naj>iroS*BO hrano in obl«ko# kNMMi 4» baračiinjc tako ˇ krvif da baračtjo št tadajt it° j^ B0* ** v dlttibl« Cl^^rike v»ako baaado dobro pmmtulXio9 ko prostopi^o km«fcki ]**&. V5a«ih ao ntijprvo Ulgaalgft »olil« dol^o aoiiteT sa reo hišo, po- 19 •ebno «a «r«^o ln blagoatanj« prl hlši* Trdlna pii« t da ja pozaal Ci^jmko, ki > i»«la s& va&ko hišo in gospodinjo arugačno ©olitev, &• j« ImX Cigan dobro Itfio, kl }* v»liko prib«račilaf j« d«jaLf d« j« ˇ•« vr»dna k&kor trij« grunti s«sXJlite« Cl^anka prld« prav ponižno v hi6© »toji ali •• vttli h koeCki peLlt čaka ln t^vori Ipp« b«»#d«. I« hSJ# toliko fie«a n# grt, da dobi va«j tri r«6i. Tudi na potit ko »mča člov«kat Cigmtika talcoj proai s* d«narf da »i bo kupila mllot kruh «11 ttl«ko ea otroka, ki Jt bolan itd» beračonjem a« Oigani a; t danasnjlh dn«h kai«jo sibiralci, kar «o bili ajifaovl pr«dniki T Indi^i 1» kar »o I« dan«n njihovi »orodniki v nekdanji dooovini. Ma$i Cl^a&l m> zbiranj« potreboih oatorialnlh preaaali na poaaiaazniko, kl Ibja^o ?.• avoj« in pri kattrlh •• Ci^au buti go«ta, V %%m oalru prlka»uj«jo ClgflAl n&jvftčji paraslt^cl odnoa do 8r«*dn«ga »vojog«. kHltumeg« okolja. S# i*6vim«jši zbiraloi ao Cigaoi, ko pr«dm«t«f ki oo jih "aalll*1« fo po»#nit d» «o pobrali r©Či, ko laatoik* nl bilo v bližlni. 2?aki pr»do«ti# ki jih j« iahko 'na^ti", aot pol^edtlako orodj«, kure» •adjt, koaj itd. Tretjl snaCllnl pridobitT«ni vlr Clganor J# T© epoaobnoat ao Olgankft prln#al» I« • vahoda» rl nti j» ta njlhov posel cvet«! t pr«t©klostif v«ndar 4»&miiij« doldnjake i oš« aikszl y koy»6ka obrt ˇ lr«kaurju v l«uaira. ¦.: kovažkim d#lou «• boao ukvarjali »tare^t uigHnif mladi a« 40 n© bodo nČ oprij»Xi« E t«J tfmplni prtpada rod Olakov t Polgl pri ^andavi* Ti Cigani «• ne družijo a o*tali»i v ^rakour^u« Od njih «• ločijo v aaaoglh ^ogladih, tudi po pokliout kl so ga, poaabno t uratakloati v«l uofiki njihovaga rodu »nali. Dvnms pa 0« ofert v«i »tili rasan ettttffc, ki i« dala «v«ar*f potuja z VO3OT3 ln konj»m po f>taj«r3lc#e ln kjar pobira cunje in »taro iiltsot PogCMlbo napravl « »nla ali dvtia podj^tjtm* kl i±m dobavlja ta aattrlal. 9« potl nmr^di tudl kakd«a rr«d4r. 3 Mtoj noai m prlpr«-vt ln orodjat kl«iH«9 oiganako kl^a^te^ kladivo, cig» nakovalo, oig# koTgnoai pllof koke, J»kXo in t^boraki oaeh. la z*dnj» pripruv* j« tmjhna, n«, štlrlH GOgab in pol mttra vi»ok#K podatavkui v ar*di J» oganji t««a raaplhuj« vmh pod nji»f ki L• na jcioinl pogoa« 3vadru pravijo tl 3/ oo r«i Oigaai r akih Qt0mm ta godb«nlkov# I*a Žlajfaj^i j# fia Fa*Žirj«ao mtd Ql^ani9 L«prav •# X« mjteo fitarllo Cl^anov aapoaluja 3 to ototjo* MXajšl Ci^anl op»IS«jo bruaaštvo, kar ®t tdga dala aramuj^jo« Najvač brua&čav J« &• na IiišLl9 tods* ti 00 It otarsjšl in ˇ«• donova kažajot da bode to dalo Ct&m$* km&u opu«tllt« potu^ejo poletl po bllžnjlh ln daljnlh bru»adi z bruaoia potujajo ^ Ttalji* ? evoj« atalno pr«biraliif« aa vrmčajo po tr«h ali itlrih m«««ih* PonavRdl spramlj«. brusačm š«ns« V yaai uol brvifii britvic* in nože all popr- vlja d«Snik«f Žena pa abirs te prtdr.ete po vaat in ekrbi sa hrano. Ko prida bruea^ v vaa aakricl na vaals 'l^ruciBO fekarja, ln brttva, poprsirlja»o -24* - 0 bill poaabno v prot«klo«ti k«r ni *nal nihSa drugl tako dobro bruaiti. ai^anu so hitro rma««li l*rablj#n# aol« i» po-loaljtn« d«; aik## Ctgannki bruaač latočasno }• poprav 14al tudl [r«lukn4nn« lono« 1» Irug« kuhinjok« yo«od«» ? krpanju Iinbmim 00 6« dan«e Ci^ani pravl moj»trl#Orodj« 1» prlprur* ©i nrodijo 8* drorlftdu, 11« vrtu, eradi vaai ili na ulici» i ono« in ekl«dt krpn^o 9 ftluatnijou irl t«s d«lu potrebu^ejo 1« kladivo in žebljltko. Xo dobi po»odot Jo m|pnpft pr«gl«d«f pot«a |1 odawiri aluttlnija-•to krpo, io pNibod« t«r vanjo vtakn« ž«bljifc«k, nato ga smlcuj« v prtpravlj^no aluolh «0 ea ta poa«l »«lo aprttni, da upr? vid»Ho užlrajo kot najboljši kri/ftii kuhinjskih 2* bruaen^« nož«vf 6karlj ia priprava brw» nm kol«alh« B«kat«rl brusačl ia l.'r«k-»ur^a »o vfiftaih lv«li konja In vo*t nm kat«r«ai »o brua in oatal« r#fci 1» daljS« pAtovimj«* 2 ˇo«o« la nRvadl moS 1& ^«na poto^ala im #iat pokrajlnt T po oXoT#niji. N«kat«ri m hodili tudi po Avatri^i* Vsa ta 4«Xjšs potovs&ja 00 dan«8 brusa^l pr«o»j opu«tiii# ^tarajll brueaSi oetajajo dona ln spravljajo «voj» d«lo 1« ?§« ˇ ^tllajlli ra«eh ib y tturrtci -oboti, Na žlvi safio ^« »n bru«aLf ki potiaj« polati ^o Zraajak«« Biua |« s«lo pr«pro»ta »tavljono kot pravokotni »abojf ki 1m »ppedaj dv« iadaj p* dv« ir«dj| kol«ai. Ob atranah sta prltrj«ni dva daljSl roCici, Ko L«11 bruaafi bruo prsTnakniti, prim« «a roCici, avifeno ¦ njtga pr«dnji d«I 1& bru» lahko * 242 - s ®«»t&» ? 8»aaj«m dalu j« pri vrhu fem** nmtafcnjtno ˇ«liko i«s»no kolo, fc& j# as j«rm«no» v*«&a© &* bruani ka»«n« Ha drugi »traai koleea leora biti &» ^ftlici pritrj«na p!oč#Tlauata poaod* m vodo, ktr g njo bru«nl JcaBs«n» Pr«dnji d«l l«a«n«ga ismboja sm- ftaotr&^ si bruaač ahrani va« potrebno kl &* rabi pri 4«lu» ai«art ki g* po ž#X^i tudi n«koliko okrasl. prepro«t orttsueent na rrntih. Matlv %mr pr«datavlj3 vljus«, attliiiirsttta Xtat«, ln nnsiv bru»af. Brus pogan^% s nogof k*dar 2«. poprnTijpaJ« d«žntkov rabt Gtg« orodjA« Zadoatuj« ffitt nek&j sukanea, krp«, I4#« la 4/ UBluŽnoetn«, obrtna dt^avnoat j« roed »«danji«i 0 pletgur«kl d«javaoati ao aki Cl^aai prioeali i# 8 H»d**r«k«|iaf ki a# p«i v teh ii»»jih nl r®»Tilaf ttlti »i aobilo T#Hj#gii oImm#k« B# mtmm izrofcilu »* apominjajo Clgnnl, &* j» soeo atarl ra»i lit pri Lor«jcih oprijelo t« obrtn« Mm »«d njlfti m J© aaučil t#ga deia kasai v maporu Xn pot«» aaufcil i# drugt* fl pX«t«jo s* podjetj« A&eon+rkur r fcuroki -no pl«t« brmz nodala. ^ajpinij ra»aapl Stiri ^ib« v »r^ctitti t« «ko»i &ja pottgn« drug« trtm 3 t«i nitpravi ka*ll« da naj;r8*vi arc«, X« #m#Yn# ilb# sedaj nelcollko upogn« tn Jih razporadi kot ooacn* žark«* Ba plet« od 1#y« proti «a«»ni ta&o, da poetavlja •»© Sibo agoraj | dru^o apodaj | ptt Teaki oanomi šlbi, doda riOTO t* Y•* drugo m drugo. Okroglo dno |« apl«t«nof fco da9«§« pr«««r 4@X$Č«»0 ««ro. Okrog ln okr,g dna ffiora nartditi š« robt ki ga pl«t« g dvtis«, iiliaM. f* dv« *aitljuču4«ta a navakrižnim ^raplctanj«® konCoo vrato. Cillndrično ©tjranio* pri^n« pl«stit lco na«t*Ti "fetafelne^ia Jia j« o»«nlndvttj««t, ^taftlni teor«jo biti «©4nl» sato pl«tar MfitrmM s« mj« ^ibo nmi«rikaiiko «11 tconpljenko. %&d»jl rob ofcroglih »tranio napravi s treel ftli ^tiriml ilbml* © pl«t« « tr«Bif poteas pratika drt «no »notrej. i« p«. i»a ^tiri ^ib«i» pl«t# s a dmne« anotraj. Ko prid« štlrlk«at okoll, roh. Nato TStavi iaoa«l /al. 186/ Strmio« plet« s tmo ali v«e ^ibami, (,• pl«t« s «30 Slbo, jo |>?i T»akl pokoceni iiM» ovij« ±>* jo ic©eno»a ia »notraj* C# j#«X4« dv» ilM» jlh rtitom pri pokončni ItHt ****$ °^4«» patw fl«t« po6«irao. č« hože pl«tar aplcati &traalc« rodoravno, *ora vtika* tl Sibe drugo «n dn^jo, rrajfmj« pft iatočasno ovijati sa o aalto m«d« s roko in i»toda«no »t«no ^ladi s I«««no oraino d««kot loanovano tlblo* T«ko «m«č omSi th štlrl •%•&* sunaj in anotra^« NaBaOnJa »ora Citma oeatati 00 t&a, lat&ovana plafonf aa podatražju. J?ri hlLahf poaaboo pa 00 pri ciganaklh, J« bll t* etti vellk#«a povtBii Ha ta aačin 00 hifto s&av0~ rovali prad naisakafiJMi, k«r j* bll atrop napravljtn li Immmih 4«ok; po drugi atrani pn j« bila hlfi* taki* ontoi tudi toplsj&m« »o I« ˇ atari hodtla v kiaečk« hift« »a«at p»di p«6i j« bila potrebna blatna sraee ls »asl^« Is flnih drotanih j,1«t. V»# to j« Cigank* dobro praaa^alA ia «i napr^vila blatno malto, Potam j« ila ^anskn v p#I » av«tilko ln raalto tar j« premazala t«o notranjoat lonaradl |« dobila s* plačilo hjrano la Ol&ml »o d«n«s popolnogia prenshali s k««čklh hlŠ« S t«tt d«lom 0« ukvarjajo saao t«daj, Ct al aasi grmdijd tafco hiso« soololoftk« atrani gladaao d«lo Ciganor da «o »• t#g» d«la orpljali tiati Cigaal# sa katere uo Cigaal aa&i »anili, da so ludi J« dalo ao n«kat«rl pr«4*nji Cl^aoi radl «»«mli hiLef kar 00 0 %0S dalo« v»©4 Q«kaJ aaolufitll. O0t*li prldobitiriaiil vlri Potujo«© Clg»n«, ki 00 m ptgpmto aadrSiavali ˇ no lffi«novail vlsiaka Cl^an«. fn41 dan«0 š« vandar radkaja. Priha^ajo I0 Kad^lnurja lii ob««jii0^ kraja JradifiCa, ki $m I« na hrratak:! 0tr0< li pripmdajo Cl^anoB koritar^o« 1» *• dane« ft« vedne ««lijo, nakoliko tudi »aradi d«lat fe*? loL«n l«a /topal;9 j*$aj«4/ sa korlta /n«čke/ vwiika in lorijhna in l«»«ne aki«d#. f »urju eo ti Clg«ttl iceli t pr«t«klootl navttdo hodlti po ˇae«h lo prl po««tt«soih hiSath dolbatl korlta. Za ta liorlta j» bil a*|l*ljti 1*« vtIjot« Kfc»r»ititno d#blo eo razpolovilt la potm 1« &3«&& izdoltoli korito. PosntSinl uporatljajo t# poaod« sa pranje, u»ivaaj«, e*a«oj« kruba tn sa Cl^ani koritarji ao »• I« ^o auuanjoati sj«kiro na raial* Cigani t ^obarovnDcu &«X«jo sa prodajo breaov« »«tle# Hftjvei a« a t«» d«lom aetpoelijo n» do«u ž^o^k« ln otroc-1. rio d«Xo j« o»«4«no na dolofc«n »poaladi, ke j« Imsm pripravna oa obd«lkii *&m pa id« Clgaiiiea po do»a ia «ak«a &•»<»« A* m pr«a«*« kaj dijo Ciganka »ajraj« j?o Ta«i takratv Ito lcol|«jo pra*iča» Tedaj prida^o y«4no proalt kolia«. Pol«tl ©to »aatvi Cigank« a# vOMibijo priti po pogado« Cl^mJc« ˇ Ltadttvi pravljof da grado Hna t#r«ii% ko «o naeonjen« po hraao r vaa« Vračajo •# naTadno okrog poldn« all &• kmmmj** ?«daj pripr^rijo glavni datvnl obrok j«di# Ko pridtjo Ciganke pred kofid, a* yb1 zb«r«jo okoli ajih in spražuj«jof kaj 00 priaaal«. C«lo p«i 10 silijo vanj« kakor sajhal otroci. C«d«ar »0 "po p*tli", pov«al tot da m S# ˇ•dno abiralk«t kl a« na ta aatia pr«IlvIJ«Jo* 04 pradavnih Xjud«t«T «• razlikujojo Cl^anl v t««, di bo 01 aaaiSli kot abiraloi v vidok«» JnilturoeiB krogu in da #• giblj^o tn Sivijo t t«n okolju kot paraaitl. Hojv«dji abiret«lji pa a« poicaitjo Qi^«nl pri nabiranju atTarl, ki i# ioajo laotni-ka. K t«B dobrlna« ^tajaso vaa Trat# i>«rutninof pol^ak« pridtlk«, oblako, okraa itd. Vačtorat «1 t« r«dl pridobl^o, ko tr«nutno ml laatnika v bllžinl* l*vm kakor doX«njeki tudi ti pojasnjuj*4o s oi^anskih na»«llj ˇ ix«kmirju all rodobna ob«oL^a na Ool«nJsk#B prikaaujajc saa^llao litev tarltorija na po«a»«»n« ekuptn« Bnradl b«rač«nja« la drugi strani pa inajo Cigani aaTadot da ai priBVojijo tujw pr«d»»t« na n«doirclj*ti na^ln ˇ n*n tujea kra^u* Ool^njeki Clgaal «• takoj promakn^jo kadar k«J podobn«^a »tcr«t Mdtao ko prekuurakl Cl*«al v do»aL«« kraju &* krad«jo. T alh ciganaklh n&^eljlh so 0* v prttekloati organiairal* tudi ekrlrn« &ru&b»f ki »0 yrSil« prav« taitvla« in rloms. V t« ekupla« ši*j0»0 tl«U ClgaD«, kl «0 «• i*rodill prav«BU olganafc*«* SiTljenJu ta kl «0 na oanovi do«n«T akrimine«i4« ho%«li oiYlli*irani druž-bi ^kodorati a« o •adovi Qj»nttgei d«la nft Iah«k as^ia okoriatiti, t«^a tw Uudi olgan«kl inoftkl nl«o hottli ktr eo »• 0 tatvlDo IašJ« tn bolj§« pr^Sivljall pa 00 m«dt©m iNir^U« po Taith. fak«ga ailiaa Šiv24eaj& »o s« nav»«li Ci^Ani ˇ Pr«k«urju pos vlad« in bivS« Ju^oslavije. Prl»*rl *o «• a^odlli tudl po drugi irr^iorai vojni, toda saao y # »o s&ali prilcrlti* Tako ritrimo n«ato «o BAjraj« goadu. Ukradano blago «0 »akopnli v »•aljo tn pret^o. Velikokarat 00 nad akrlttM saklado« »akurlli ogen^, k«r navldasno vo^oriAC« nt fello nlkoeur »umljivo, UrugiČ pa »o r Mišiiii »aatkali dr*ro, Cigani m tudi razpo^aaimo m«lc«9 kl «o •• s njlal obv«&ča jt Cigan pooTetll k luLjof ni aa«l tougi prlti s OB«mbna m btla n»pr, Honga, ilopi, L«noif Cironfula, iooit V tistlh dMlh« ko 00 Ciru«»61 «• š« apomlaja^o« da »o ?•§ m ^rud«nj« noalli na hrbtu* ^daaji tem« 4# r«jen na i«ti n«61n ksOcor brus pr«kmur«klh 11 ao ou le otomafe* v obllki proflltrsnlli /•!• 195, 196, 197/. V«liko kolo poganja bruani lctata, kl ga bru«aL rrti ¦ aogo. %m Iku9wJ« rt»nih ostrla Ima bnamS tudi ˇ•L truaaih k«nnoT. Z* itelrj« 1m kaitn, prar tako sr nol« ia britv«, Miso t#«A !¦• ft« drug» pripouoSk© kakor polirno fekroglo plo»k»T, ko» fllca tn mnlrkpv prah. Eajhard JoE« ˇ PodkoCni «1 j« kupil ročni trgorini; «a» m pravi B>Iiftf>,. Vrt«ti ga je i roko. ioX«tl »taano potuj« okrog & v^o «rojo družino o tudl d«?.nik#« Katerial s* ta popravila fflor« &«šnll&r kupiti, OrodJ« uporablj« •aakot kakor ^laiurBki oiganaki d^žnlkar^i. piwl4«4o *mo dažnik« t«r »III a« brueijo «11 Gortn^aki Clganl oo najbolj gogpoekl clg«tufc± rod ˇ 31oT«niji. Vaa t •L*!*;* .4*1* m krnmpom im lopat* r#dv»«n Ari pr«pro«tlh ljudah hitro »possaajo t«žav© ln I«J4t po boljSi prihodbaoeti. Z b«««daail 1» » raala^o kart člov»ku pričarajo *> 255 - lovaška obrt j« naj*naLiln«jča ročna ciganaka »pratnoat, tei no jo Ci^mnl prinaali v &«*• temj** družia, katarih poglavarji 00 blli po «0 m »a««lili v PrckBurju in na tm opra&lZm ao Cigani noailoi jievi Kirrati obrti« • kataro •• alo^siaalcl dooačini ni«o kaj prida ukrarjfiai v tiat#» čaeu, Ma^«tar«4§a porofiila o Clgaoih oaen^ajo tudi k9v«ttQ otart. Kot kovačl •• Cl^«ii OBmnjajo L• Krfu. Dobrl obd»lOY%loi kovtn# pa eo bili š« v »voji prvotni 22 lajo na a«lo p?«proat naCln aaHit* fi powiajo anako t«hniko kakor laojaadaki kovači v ctatralai Azijlf ki »o spr«BljaXi tatnrait« L•L« oa pohodih, V vghodni »o Clganl kora^l nmjbolj snani ˇ iiomunlji, aa ln v 3rtijl« X%lijo «• 8« ˇ•L akupin • rajcnitt Zlatarl, 4urari9 Rudari , popravijaloi po@odf podkorskl kovaCi in kov«2Si sa i*d«loranj« ia orodja t#r 15 KL^ar^i. tia 3#d»ograilw» ao asastopmui na daanau br«gu ft*#f koradi šabljarji pa ao »ara«Xi ob»oLJt ˇ »•ˇ•ro«» dtlu d«ž«la» Kotlarji »0 potujodi Cigft&l in potujtjo pov»od v tietih d«ž«Iahf « Dtfcaikarji, ki «o ˇ Xr«ics:ur^u ob«n»s tudi popravljaloi poaod, «0 na MadLar«k«» liripadali pl«»«no» 25 0#&«im in Kolo»par. Ti aadnii »o ju^oalOTanakl prakmuraki i-vropi ao prav tako ra«filrj«ni Cigaoi kovačl« iranittr paravo kovaško la pottoirAt daloopuftčajo la raja popravljajo kotl« ln oiaijo posodo. II« vihodu J-vrop« ao Ciganl k^vafii upo»t«va«i §• v »tolatju. Y ^Mjl 9« eiganski kovaCi ukv^a^o m raanlm kovanjan kot kllnč«ri# ki dtlajo š«$|j* «a konjak* pocikovi; burgljailt ki dalajo »vadraj kotlari, kl 26 ali mmmo popravljajo kotl« in drugi« &Liš« 40l*8j«kL* Cigmno« eo koviiči a* Hrratek««« Od njib ao 8§ tudi atli dxužin# odctpllt la kormfiko obrt nadaljtval« v Po T»«4 ˇ•rj«tto«ti S«l« v 19- »tolstju« Kot d#lftvol m drobl^J* k«m»nja so hxrv +t*ki Cigmnl* HJlh »orodn« drmžla#f kl eo 8« a»»**llX« m »lovtctfti »traai «o tudi !• ag^aj pok«»al«» 4« «• l«ULjo pri tm d«lu kl »o raabljali k»i&«&j9f «o btlokrftnjsk« ž«l««9io« ono^o eMlužili ilorn»tih hl« so bili pri nae «)cmrju* SbarJ« t«ga d»l* »o prlnoeli is doeovla«. !• Madiarak« prtbiva y»lika aicuplaa t#clh blatnih d«lavo«Y, Prav tako sm|o gradltl dooov« is ilovnat« s»*»i tudi Ci^anl na Hrvatek«n In t Boanl. kosar j« prlvtno olg*aj»ko d#lo. V Ho-auniji ao o«la naaalja, kj«r pl«t#jo »ofiki in ž*nak»« Ta obrtna d^avnoat J« tudi &«lo msSlrjtna v fraaoljit tn Angliji. f :^kwurju »0 «« J« Ci^ani oprljalt ka«no» imkup^av«ua4 a m koajl »o «1 Cl^aal oprijall v raatBlh dalalah* Taki mn«nl trgor«! i# blli »adiaraki Cigaai Lorari io Cigani v Afaglijl. Doldnjaki Cl^ani •0 tsnall pr«dYe«» boln« konj« »draviti in Jlh pot«s prodajati, Trgorlna • konji j« tudl po»«t«o oratala «»d noBŠklsi Clgani aa aajiaih v laaiji, H«ea«nut *dkl©nburguf iottwmu in Hannovaru la »#d Cigaci ˇ Frma-€141 in paniji. Mm &»4**aLllit*jšili virov aa Cigenott poaani to prav poklio* Ko *o ti no»adi prl51i v ^Vropo in 00 prlfitli rasaaljarati po nlh dažalahfc m m m b«račenj«» najprej ukv&rjmli in y«a •vropska ot«an«ka r raanih dr*av«h naatmlo OB«i*no mtmo ša na določen« skupln« in slo«r tiat«t Jci §• no»adi»lr»4o« ? 3rbljl j« dolgo ftaaa T«ljalo am©oj«t da j« olga&fllEO ^«rač«ijo botj« pr«kl#tatrfo nad Clgani« V eredaji 1b aakodni Evropl državna oblaati atlo oaapro-tui«jo oiganakam l>«raft#niwt ktr hoL«jof da «1 tudi Cigani elužijo kruh s dalon. Ciganak« I«n« poakufeajo tudi a Ttd«Ž«raa4««i pc ˇa*h •rropakih da2#lah pralivljati a«to in družlao« To aprttnoat najbolj opuSčaJo naaalj^nl Clganl in $#«9%nd tiatit ki ao aapoeleoi, Pri naa ae ˇ ^lavneia ukrarjajo s Y«daSaYan^«» atarajfie Glgank« ia t»h J« danaa 1« »• majhno Stavllo. Jpretai abiralei M ^itani ea "aajdaoa rači', kl m tr«autno br«s laatclka ali gr«do atrttrl **»ao« s ajlal** Tbar«« njihovaga prlatanka# ali kar bt mi s drugiui baaadaml limUl, da ao to »na^ilne ei^^aka t&tvina. fo j« priroj«no nm mwm* nca y oloraniji# taaw«S tudi va»« druglm v •vropekih dafcalah. - 258 - 0 P 0 M B K 1/ BlocJc, 1936, »tr. Io2-lo3. 1/ Dord«Ti<5t 1933, atr. 17-19« 3/ mipontf* 1932, «tr. 4/ RMK Cmon^lj, l&of-lf 5/ flMC Vinicet 1862-19o6. 1839 - M#tlUra 6/ HKK "«nt4emej 1831 - I684. 7/ HMI Httlilta I860 - 1879* 8/ &m K*%mi* I87o - 19o9. 9/ RMK ar»dao 1871 - 1885. lo/ii^TK &#»tj«am#j 1831 - I8$o, 11/ HMK Pr«5n« I69o - 1916« 12/ 2raia*t 19^7, »tr« 33» 13/ i l9ter,>niJcf 1895, «tr. 768. 14/ m««rfoikt 1S94, •**. 539. 15/ HAOC ^ntjtm^j 1883 - 18*9. 11/ Or«l, 1948, t«r#a rkoc^a 17/ Vkraikt X925t «tr. 383. 18/ frdia»# 19Wt «%»•• 5-51. Ogrin, 1922, atr. 3o-37. 19/ Trdin«, 1957, »tr. 29. • Z59 - 73 21/ Gl»%w%9 1961, atr. 134. 1195» 25/ ErdC«, 1962, rtr. 29o-291, 3o5. 26/ Dordtrid, 1913• atr. 2o. <* 26o - pbshbama A/ n i k i Olgmi ©o I« $&&•« v iskimju fci#aae i»ra«iti ei* Lj*?tcoli ae naaelijo «11 potujejo, ^bizmjo ako i^otrebn* stfvart, ki L• i»ajo ltistnik^ in ki jifo ua ststo njih .rideluj« In gojl, Vsakdiuaje ^adoetn« &• ruaovin« oo vtlikokrttt odvisne od ciobre vol^« ttatin, prl kofcur prutfijo. Poeebno v ^retekloa^i niso bili j? dn«vif ko m m .orali Cl^ani »fcdovoljiti «a&o a kruhom lo vodo* Ciijfcni oo Ijitdj« aedanjostt ln jih nikoli n« nttta feodo&nost* X«ki e« pokmšnjo itmjb&lj pri nablr»nju in lekanju rinine, Kekat»ri Cigani, kl »o ssstpoaleni, ai tudi »« »n&jo razdeliti dohodkov sa v«« a*aoo# l'ako «• da Tftl dni v i^aacu nlmajo d«nar^a isa Po t«j »trani ao Oigaai oatali pravi &omtM&lf ko J«r bilA hrnaa veakdan;}! probl«* in ai z njo nikoli ni«o oakrbovali sa daLjeo 4#bo« Ž«no O8redno na fligani, kl prebirajo v barakah ail V hiaah, kuhuijo m ialasno« ali valdan«« etedilniku. f& j« navadno pontav« IJ en bliau vrat, aleBni wt«dilnik: j* prtno^ljiv ia in - 262 • odvajanj« dlma eaao piofcevinuato c«vf ki je etreho **& prceto. ioloti Gigani prenaaejo ŠtediX~ nik pred kofio ali baratko in tu kuhajo /sl» ^lej ©t»83/# fotornl dolenjski Cigani je&e navftdno *&&m m prekri-žaniai nogami bileu ognjft. Jkltdo ali lonao drš« Y naroč^u »11 pa ga Im&jo po«tavlj«n««a ca tl«h. Ciganake druiiine, kl Iivlj& v hišah, najrajo j#do «•sode» v katerih pripravl^a^o j«d sa družino. Splofino p« Cigani niao pravad ostft& kubaaja la 6iSC«nJ* posod. TiMina poro6af 4a »« m aatlo strafino nemažnot ko j« ^X#dal 0110 njihovo »načilno vectrjo. V .abjeOcu bli«u NoTegm te««ta «0 mt till Olgmi natrali v goksdu »Is4« vran« in 4ntg» ^tic«, Ž«n»ke «0 jlh in nato cvrl« 11« pol oakub«n« s tcrooipirjetti. 80 Cigani Jedli kar s roka»i kroiaplr in ptič«, »o hruetail 2 glavot drobot, koetial la aasadnje ao ptli mmpwmštmm 1« onoi otollao mast* Cigani nieo i*birčni r j«ii§ jedo oboj» raalln« *ko in m«ano hraao# Havsuino kuhajo aamo tno jad* Hekata-r« r«fii prljar&irlj© v«Lje količin«, kaJcar J# potrebno sa m dnavni obrok, n.pr* flšol ali kromptr. l'o jedo, kad^r Jt kdo ia< •». Dnevni obroki niao rsdni. Jutran^o jed prl-pravl^o lc*«^9# om jo aploh naredijo« irmvljpi diavo kararo fruštiko - pripraviii bono aa^trk« To j* nakako aradl dopcldneva; tadaj ekuhajo hmj all drao kavo« V 5«aj dod«-jo s« nekolikG I^oi|ftf xrar«n pa j©do kruh» fotoral Oigaai uporabljajo ©ajhn© skodelioa nm ««»o »a čaj, temvaC tudi za druge r«6i kakor ism«t9 ; Oko in dru^o* Vellkokrut ta skod»lioa voaja po dl»u ln vaah ROgoClh von^avah j»dil. Opoldne all «nkrat sredi popoldnava Cijaai vijo filavno jod« ladaj prnvljoi džavo kar&v&va habe - nar«dilft bo« ko«ilo ea opoldne# Prl tiati, ki m »apoalani, j#do od dT«h do tr«h It ka«n«je. č« jedo kaano popoldo«, pctea t#C«7|« aploh ne a«lajo« Kadar p* kuhajo, todaj pruvijoi džav k«ravav vai vadera - U>w mamdlla v«t«r4o, f»dl večomi obai j# eelo t>kroB»n in 9#st&vlj«a wbo ia ©ne jodl. Kočevaki &§ftftl «o bill pr«d trld«fi«tlBil l«tl »adovoljni, č« «o iBtlt kroffiplr, ol^nako h^li^ Siaat, cl^anako Chfrl, eo redkokdaj ao^li kupiti. E«0@ 00 im«.:i eaao ob ned**ljah| »Tfd«r pft js te /©iko/ ekuhala /karavi-«kuba/ kavo ali / ««•<> bi jedli Clgsml vaak daa9 L• *1 «a imolt. i)o- Jružin« j«do vo« vrftt« 1» divjačinoi ittl§ najraje kuhajo, r iprr.vljo ^u tako, da ga sareH«JG na koae in ;edwa* ffiora biti c mt barv«, ial« t#iaj j* dobra »a J#ati. (i« bolj j# ©aatno jtžtvo rnano, tero raj« ga imajo Oigaoi. V j#a«ni, pr^vijo - 266 - doltajakl Cl^anit 4* i«a tollko vmmtt fc«kert fcokoa. V žlvljen^u j« 3«&#va p**t v«^atraneko uyoraona. pmmmbam j# tudi v njihovi ljud«tei ©•4icini» fo pola^ajo na rantj zdravl^o pa z njo tudi ?«in&&tl&ttt« vec vr«t« Cigani poanajo tri# kl «o m«d n^koliko raalikfj«Jo, TmJco jih imenujejoi p»ajit vin^aki ia gor^^l J«S« Cblike njthovih ^občkov ao po-dobn« to» domadlm Živalim, Cigiml pravijot da j« p*aji jež liH^aiatMlii ^ajboljil je m*&U tiatif ki ia* »cratek Od dru^ih ilvali j«to Ci^ani tudi pm in 5 ft vonavadi p«Če4o. Trtiin* j« nekoč opaaoval, kako ao »i ^igani &« ^ftjai pri Pr«čni prav tako ntt ražnju tolato orjaSico tr^tdko, kl j« reliico U% lovila e^rajak« »161 f a«daj pA so jo Cigajil 1« dolfino-ati o>roatiil* fudi luft »•» oj«t«ila v olgs«aek#« taborl-bču aa drevetiu mm* S« icto*uajo t&ačk« lo nekaj o«aa« L• jlh kdo vpraša, «14 Jedo tudl paa^« t2««ot 9« tikoraj *grmš«4o prai«ai4#ft« Cl^anl t»ga ne jodo, odvmejo, :n»ko tudl, da bl 4«dli m«ao od llsle«« Ko pa je prlšla Ci^aoka v n«ko vas proalt iii »0 taoa tlsto Jutro ublli liaico t#r fjo jo ^oauuili nj«jv ja je Ciganka a amjY«dji» T««olj»» vaolii ifi odn««lA v taboriSC«. Ciganl od Sivall poraiijo vu« ©#00 ^a hranof njano wmat pa Telikokrat t na^eao* 2« paajo maat pmvljo, da j« aoj*r jotiko. ko&ja r«dko a*^» V to LlvaX a,*o saradl trgovine. E&nj« «o vali in «p«t prodaj&il ss - 2*7 - Od divjih šivall i* ja«b*e tuii preoej upošt*vaa v ciganeki prsteaai« V Žuž«fib«rku v«clo poved&ti domačinl da Cigani premakn«jo vai v«fcj« karane, k^«r a« ji» adi, da M bil j&sbae skrit. Pri olganflteih doaovih dan«a *• po«a«to vidioo tudl perutnino, ki jo Cigani »aml ^ajljo* C«lo v tabori^čih e feotori spremljajo aigno« kok Si la ^osk^ /»1. 133/* Ko ai na določenots proatoru postavijo ^otor, jlh iapn-atijo v bližini taborižCa na p«Io» offinilt da m je kor tt dobro obrodtla. Milia Hudarovlč na Dobriirleah pa ˇ»ako l«to #ao njitro pa«nic#, n«k&j kroffiplr^a la Kupi tudl »nsj&a j^mijUa, ki gft ˇ J*0«ai »akoljt. Ciganl ©o apmtni oabiralci goadnih »ad«a»v* Boror-nic« ln aa^odo hoaijo nabirat dalsč v 30zd« kl ee 8 to vrato nabirulnlštva p?«»e«j jo % voaoBi iii kodarani aa v»e d?in v gosd* hodljo Mtllikl Cigani nabirat t« *&&*&• na žiahorj«f jih no*l4* prodajat na trg v Matliko. M«d gozdnt«! «ad«ll nabira^o tudi ^obe* f« prav tako iščejo sa dotaa^o porabo in »m proda^o« Nabirajot jurftk«, i?r»twmčkef liaick« ia gob« mareloe, ki m podobne ^určkon, »talni nablrtiloi gob e*o Uigani v B«li krajini. Oob« ^aiiaoM kuliajo« Ia njlh nared« Juhot kl jo j«do ¦ kruho« aXi polanto* wob« jurčk« nablrajo naj|>r«j apooladi maja m&mQm* Po barvi ao tajamt bolj nv«tli. Dru^id jih nabirajo polotit Isajo pšenične rjavo barvo. V j«yeni imenuje^o ajciovik«t **• P^ ^o akoraj fim« barra* Nabirajo d« «50b« 4ura jih apačajo na mrimja&i Ka»tl» Jedo jih a icruftoa aXi s igfta^i« iotomi 0%%m\ ca Dolenjokom ae snajo >«6i kruha« Kruh ei priaobivajo z berač«n^«m aii pa ^a tudi ked na»»lieniBil pa oi Potujoči Ctgani b« ustuvijo ln poetm^ijo fiotor, j» 1« mo^oče v bllžlni nar^yn«g» otudenca, d& »o s vodc prtskrbljetii« Glavna iijača Ciganou j« voda. Z«lo radi pij«Jo tudi kavo io faj. V »tiku 9 oivilisacijo 00 a« Clgani navadlli pitl tudl alkohol. č« nektlo uere v oi-ganeki druiiinlt otrok «11 «tar«jšif ptjejo in ae v«sell|o T«s 5ln€ niso blli nilcjar «apofcl«ni»teda4 J« olganka hranila moi« ia v@o di*užinof Jt#r ^« scanj« b«raiila. M«d pp#lGmxr«lci»i donačini ja «n^n pro«jovor5 Žid in Oi^aaita bi dobro 4iY«laj lldlajs ia ^l«an pa bt umrla od gladu« ix«taur»Jc« Clgankt 1« dan«» b«račijo, kljub teitttt, da oo §• Bjlhovi Eofej« »apoelani. ftiir«! v trgovini, V ita**Xjlh9 naeeli«nif Js pr«skrba hrano drugačna kakor prl dolenjskih Cl&anlh« Hnmo ^ripravlja-jo podobno kakor pr»k»ur«ki dOMČinl« ««sso j« ln bolj enoliftna* Cigani To o« ž«le»0B renoaljiv ^tedilnlk, ki ga tudl tukaj prenašajo poleti ;r«d hlšo ali ˇ lopo« ^Nitoi ga v terlh hišah, kl imm dva proatora« preneftjo v »obo, ds kuhajo iii ogr«vajo ^ikrati prostor« Kufeinjaica oprena j« pri teh Cigaaih p^T tako I« Hkrossn«« Kuhin^sko pot*odo epr&vljajo v rcvae^aih cigunakth hišah na od^Tte l«»en« - m ~ police, kl eo prl »ekatarih zagr^ent s t«r* ciganafc« družin« Ismjo L• v kuhinji po«t«ylj«no aa*ro sa posod^« 2?« omar« ponavadi dobijo 1* lcmečkih, r$**iit tudi ia m*š$*8«lclli hi$y ictr so ei tu kupili ea avo^a Htanovaaja. Kukinj«ka %q®q&* j« voa v^ndar j« nl&ajo v«liko, por*U.4»4o v j ^pj d«9 kl jlh duiiijo ^otujoči viftiki Ci^ni /ni. 199/. V hi.^i ip&ja tuLi 2« t.izot atol ali l*mn& podol^ovate k^opi, kl i%M uporahljajo pri ob«du» «l«aak« in otrooi m &• vedno nava^ni, da a^dljo na tl«h ali na pra^u in tako obroki hrace so pri pr«amir«klh Ciganlh s«lo n«r#dxii« itar&l I« do^enčk« nau nos*tlt k«r jih br®nijo z ml«kop3f kadar otrok %m pa naučl^o jtsti tako hratio9 kakor j# j©do odraali« ZJutraj l« maloicdaj j«do odra«li, ali pa iselo kaano» Fri potujočih aiganlk j« bila ^lama i«d opoldn«, >eda^ aje na»«ljen« oi^&uak« družiae Jedo ©ed eiuajsto tn dv»-»^sto uro» Vai tiati» ki ao -iapojlen dveh do tr$h« ©le v »adn^ih -.etih &o urediii iu navadill, da iisajo rri jedi uporabljajo v glavn«ffl Zjutra^ n^jmj« tl Oiguni ijej von kruh ali €gattW# Opoldne je vafikrat kroc.pirjtra juha, «•14• loi Žganoi Is bol« ali al*be« pš«alč&« mok«« Ako je le mogo#@ ai tudi ti Cigani ^jre^crbljo m«ao« ? Kurski k)bott ima|o izr^dno prlloinost v torami a*anint k^r aobijo kosii, kož«, avin^oki ž*lodec ia oatalo drobovino tar svinjokt nogt in glavo« Kan^sko m«ao U Cigani obroke in vtilce. in - 2?2 - snano m«d prekviurakiBi Clfani* Poglnulo žlvml, fcot i>ra6iC, .@vo «1000 pruvijo kot acenko ali kot ^olaL 2 r©po, JoŽa lovijo predveou v tistlh nasel^ih, kl so blixu go»da, Ob tiO2dn«n robu tn ob plotovih j«ž najraje Llvi. Qlgttai ga pobijajo & aeicito* otno ocmodijo bodica /i^i«/ z razbel^ontro Hktms« Ko vo napravijo, iiilijajo nanj vralo vodo in nuto a noi«« nnauaejo koHo* Koocno odatra-nljo šo drobovlaoi ^atljo p« aa«o $yud* 1» arce. ~ tll - Siub mmm j«4e Clgmil tudi in drug« poljafee pridelke* 9* domafcem rrtu ali n* na4#ti njvi prid«lujejo ki^mplr, aolato in L«toulo. Urugi si ep«t zaalužl^o krompir z dnevnie d«lo« na Fri kraetu dobijo tudi L1Š0ŠV kolor. bo, p#»o la Ka gr^te^i okoli hiš« »aja^o aolatot rd^Čo ropi-eot koron^e, p«t»arŠ114 in n«icateri tudi zolj«. t« v^r«d rinojijo • siHitml« irekopavftjo jih, aasi :-. lopntot a želeaniffil ^raol^JaBii jx>ravnajo iiewljo» fl#ir#ji» • »tari-sl vliica»i ali g ^ajhno aotiko. c« j>a Ul^^ua vftMit njiteo v najeffi« ma |o iaorj« ko«t} sa ^l&cilo pa »u poaa** prl pol4»k*«i d«lu. Kroapirju pmirije ti rožltiko kts| «lo/h/ j« olj«# je «v«d«r skoraj vaano edina j«d» Cigani nablrajo tudl kialiao« I« nj« d^Iftjo u«k« vrat« šplna^o. Krot^plr lcuhajo radi v ofelicah all Od gosdnih aad«ž«v nabirsgo ti Cluani rasne aJbolJ poanajo grban^e /jurčk©/, liaitk« in T« aadajo tudi noaijo prodajat« Prodajajo raje ev©žet k«r jih ni trefca au^iti« Kruha Clgraii veliko pojedo, po»«bno otroci.^tarii ,iiE »ii kruh po«i ajo aladkor in aast* ^xav t«ko 4#do ktuh prl eolati ali owb kruh, VeiSja ^poraba kruha v cig:>43ffki prehrajai m j« ssa^ela a njihcvo Ciganski naa#l]snel n* Pii#ilv v Bortjeih Zenkovclh la alov ih m m% pcet«viU n* dvoridCu kružn« v kftt«rlh *• sedaj bojbI dcm* p«dejo kruh. Takm @« iobro ra«,^r«j# in a« |>orabi tako valiko kurjave, k«r aiaa re^lke prostornla«* V ajlh ptiitt Itnah 4« - 274 - dob«r« L*4§*j$ ga dvajuat do peiindvajset i.lnut. Clgsai nar^dijo okro^e hl«%e«f ki Jih * I«saao lopato davajo v pečj m ^ebl^lco p* pe*9t®jo v«n p«paX ia Žarjavleo iz nje. &tar*jši CigaiJi pripoveduj#jot da 90 sa poročno Iftvj« ali lcrot mmt pekli doma bolj«i kruh /ri«Da 6t« 131 sltka 2oot Aikohol jb pri prolcSBurakih Ciganih prav tako pri-Ijubljan kakor ua BoX«BJ»kM* Prlložnoetai ^odb«nilti la drugi Cigaai radi oMekuJ«io Y«a«liLn« prostor«f kj«r V t* ueo«n hodijo igrat podoknxo0y novo- 1» ob godovAih dnoh, ski aoinatini« V©nd€tr j« teh vocin^akov i« s«lo vajtao tevilo v njihovlh naEeljih. Največ jih j« na Pu5čl# Vanfi vaei, iorejcih, ^ehkovclh, >obrovnikut Befftjinoih in na ' odcSu. V t©h oig&nakih naeeljih na^d®«o v©^ rrmt vodo^akov. in mu tudl lirsvlji v a&šeffi jeaiku MstrUdon«o aa grabitf*# pa iajQhig«4o atud#n«c v avoj«« je^lku bapik^ Studenec na kljuL j« iakopan blizu liiit« ^lobino Y moi-ajo likopati včaaih r%Z9 druglč «n^» Pooavadi »tudsaec tri matre globokoi nekaSeri 00 lakopaai aamo dvn in pol j atra, drugi tudi p#t tftudenoa obložijo 0 kasini, vis*« pa da^o uotar Birok« o«c«©nttt4 o*t1* Nad porriiino je tuk vodajak zavarovan s l««#no d«ak v tllki ^tirikotniica /al« 2o2/. Ii vodnjaki 00 mla,l«t od prokmurakih, kai«n imajo o rajo ie ^orovih tramov» Vado is ta^a voanjaka ssajeBiajo • ključea. To 3* d©lL i«a«n drog, ki imm na 8:oncu - 276 - vtllk* l#**ft0 kljuko. Po»odo e*#«LJe n« to ia jo »puatijo 2 dro«ov v vodnjftk, ds ssšaa* l*t«* 40 pofi*3i dvii^o in ko J« I« bltsa vrha, « roka»i. 8#fca%«ri vodnjaki t# vrnt« laajo j« prm tmko w*x%i*m. b^tonirana l«»ena tJ^ra^a, oa4 njo p« konstrukolja sa 9« ttraMli Todo^ak« kl ad«lt« poTpr*»k v ar«dlnl dvig*nju in «pii^sttjtt $&m&* vrtit pokonfne at«br«« X* ibii koacm 4« por«««a na aunanji aunpi pokončMga tr«B* 0 kol«»o«f nm drugi a kljmlro* ? ar«dl 1«L«$#«|| tr«M j« uvita okoli lijtga yrv ali Vodajak Isa aad »t«bri dvokapno l«i#no varianti U^a vodajaka J« kaseaito ograje «t« dvm ki no*lta inHan osfrtAj«* Po6«a irdt>lbl4«n trem i>okontn«ga dolei« v»Xikoat «tr*h«« >,a lna ta nar$j#n« et«n« la r«dklh pe j« rnvno tako l»a«na kakor prl radki oq yo^n4»kl na ˇijo rt«i.ad«n«o na roko**. ol«*n» črpmika čletljo vodnjak raako X»to Y t-« |* bilo kaj vod« aotri* aokdo nottr 1 ^otlko ln odlnti vodttjak Y«# mmm§i$ %m - 277 - blata, ki e« J* nabralo prtko lota. 9* PuSdi tudi vodo V atudenou iclorira^o »araii graiaoanie© n& »goraji Sa stud«a«o uporablja v«č hiš y fc«««Xbinif tako voda L• T«dttn afcu^ao uporabljena. u^#uea «0 tudi t kj«r 0to|a ci^iinaka na»«lja v«čkrat Dajelabši « vod« tn j« psrriV ss prav t«žko najti pitno vodo, revsseli naii^reproettjši tipt kl •• j« tudi najbolj uv«ljavll v oiganakth Oor»njaki Ooroajaki Cigani «• ••krbu^«lJo « Jarsno podoboo o»taii Cigani v iaoveniji. Xmit vseh na&th oigan- družln «k> »9 %1 i« najbol^ prilagoclili veakodnevoi &orQn$aklh aomačinov, Hob«na dru/.ina n« kuha več B. C»prsiv n«kat«ri š« »tanu^«jo v yagonu9 n« ?** ci«an«k« družtne im^jo *t*dUnU, kl v vagonu ali v toaraki bli«u vrat« KuHlnjttka epr«»a |# tako skroima In proproata« V glavn«a Mstoji i« odprtt polioe, kj»r «9 muB»«C«n« poeod«. -^katari i&«ed ajlh «0 «1 nabavtli tudi kuhin^akO o«arof ki m jib dobill is ali r«eLi^an-kih hiš, Poaod« ao va« ku^Ijen« y - 278 - tr^ovini, vendar njlh ^tevilo nl v*liko. Od ;}«diln«g* pribora upor&oljajo i»o slico tn vilio«« j« tudl prl teh oih ^«lo n«r«den9 k«r »1 &• preoaj šivaia praakrfrijo s feeračenj««« Ž«aek« gredo proait s*gcxlaj ajutra^, donov 9» s« vrm&ajo kasao popoldne, Ko pritejo amv «•!• *ačn«Jo prlpravl^atl koallo« Kakor ostali Cigaai inajo tudi ti najra^e m««io hrano« Meoo Jtdo od do«aLth in Uivjlii živali. Kajpoaaab- žiral aa«d (iiTjaČino j« j«I^ ki mt Cl««ni ˇ avojtm pravijo L&L,]&» ^oronjaki Clgaal trdijo, da jm J««* ž«vo tt««o najbol|tt## Zmto ao a« aesnanlli s va«vi atml Sivl^enja te živali. Ci^ani redof 4« «• j«tt abudi ob prve« gr»«n4u spo»ladi. Ju&ljft 1m ttl«4id« la ko žitot pruvijo, da eo j«š«irk« i« a*lo dobr« sm Jeseal so J«il na^boljfti, k«r so deb«li tn pravijo, da J« •&« vrata ^«žev podotmn po obliki r;Qboa govadu, drug« p*u ln tretja pra5ifcut Ooveji Im ra»«no slanino} pae^i ni dob«r aa j«atif evinjaki pa laa tolo alanino. Ti Cigani maniio, da LlxlBa ^orenjak«« aano svinjaki j«I9 »ato tudi aaso tag« iovljo* aj«Lovm BkrivaXi^6a» Kajraj« a« akrlva pod kupi Xl«tja in pod drevtsl« Cl^a&on J« tudi znano, • m hrani in icatera žival ga najbvaj pregaaja, ftajve&jl •ovražnlk mu j« llaloitv kl g» lovi toliko dtt«a, da $mš pad« v vodo, taaa p* a« obmt na tr«touh» T^daj em lisicat V8« s#ao i« koS«. Ci^pucti ga lovijo o paov iii br#» Ko gt b tešfcljt pr•dmttom ubijejo, ©u aora^o odstra&itl bodeč« i^l« in droboviiao* Hato ga dajo i« T ttočo vodo, d» odpadajo dlak« na trtiMlte« K«io očistijo nad ogajo»t ^ postaa« popolnona m velik« kose# J©La n&jpraj akuhajo, potea pu«tljQt «• *«so ohladl, k«r itft mrmlo wmmo n Jboljši okus« vfcasih U3«»o tudi npftgejo* ?•L•&* jtšfttr« koia j* poalaatie* al mmi$Q9 da j« najboljž« »dravilo sa pljuča. lovijo ^oranjeki Ol^aai tudi ^aab#oaf Ici ga oi«**Qaico I««iuj84o taicao^ l?o ilral « in na aanko, Hajtolj&l j« 4«a«ni» ko 0« hranl koruao In j# aato d«b«l. Ja*b#L#va maat mi uporabna» i« •• po n«pr«vidno«tl s naatno roko od jasbedrrt sa Cigani jeie tudi llsiott. NJihovo m«Btov da ji okusno. Od pM uporablja^o naat aa i&dravilo «op«r Jetiko. ^ačko najprej akuhajo, naU> jo apača^o na avinj-aki maati* Lovijo tudi ioj« in Goreajeki Cigaai ima^o radi atlanjavo* pr«dva#« »olato. Nekat»ri m& nji»it kl 90 «1 aaradlll okro^; ba-rak« vrtno gr*Oot aajajo povrtnino* Uejejo eolato, kro»- fiiol ln č«bulo. fl Cl^atti m tudi prošivl^ajo $• k «9*0« poginul« in 8 kokožjim sjaao«, lel si ^a pridobijo nm n*&o-voljen način. iielo radi pobirajo »krivaj tuj« poljak« pri-a«lkaf pr«dv««» krom^ir. Mabava Jiivaža je ea goranjak« Ci^an« š« vollk probla«, kar nisio aapoelent. Cigani al litttjo predvao« tak« eluabe, kjor delavci dobijo top#l obrok italio«. lako veaj «nkrat na das realjo probio« pr«hrana «n«^a Clasa v družini. Prava kava j« E«d tt»i Giganl aeio c«nj©na. Ka-vadno jo plj«jo cjutr^ in popoldno. Nekaterl ji do4ajo • 280 - tudi mlako. upoldaa«ki otorok j* a«radi n«r«d&e a živeža« a»lo rasličaiu Valikokrat p^il^ vijo aaso kroaplr la solato* Žeaake v eiganaki družinit ki »taauje v vagoou* jtd® loč«no« X*OL0»to L«pij© in irajo mtmm «•*• polo« itno akltdo 2 ;}#&L&• Koškt »edijo na etoliei, Wokmt«ri Imjo tudi postavljeno v va^nu uiajhno miKico, kat«ro uporabljajo pri ob«diai Mlsioc issajo Cl^anl tudi v pri kat«ri ti Na uortnjakea k&dljo Cigani oboji, Eofiki la L«4fetf Bladimi d«kl#ti o&jd«»Q v«e prlm«rovt ki «ploh &• k«dljo« 3tar«^6« žanak«, kakor j# KXl«»)>«ta Eajhard na HoSlol prl Biadu, 77 X*t# kaai 1« j^lpo in žt«č! tobakf posebnc tttkrat, kadar j« u -rujena /cl# ^Uij &t» 164/• Cigani ee hranijo »olo ukromnof bodiel da «0 to potu^oči ali oasnljeiil Ci^uii. V poa«wo»»oih avropaklh žtlah 9« njihova prdtirana raaliku^e v toltko, kollkor l»a. crrojo »uactlnosti določana pokra^ina. f 0rbljl &m Cigant aadovol^ijo tudi a aanln hltbo« kruha dn«vnot dm^« hraa« oe morejo dobltl. I^lmo t#g» j« wwtčilnot da radi kulugo kopriT« 1» ««mljo iii jpriMittjo nakoliko moke. Fodobno srboklm domačlnon ^edo d«bulot paprlko In kuwar«. ^a ^raanlk« i&ajo navado, da ai pripravijo po»«bne jedi. IT«dT8«i čargarl tudi v t«h kimjlh ceao potfinullh ^ivoll« fl Cl^anl ©anljOt ta 4* te b#Xji«« lir ga ^j« bofi »aklal". Vioočke Cigank« »birajo po vaaah koruKno moko. M»I Š«trijo tudl poaagajo kmato^ da dobijo aa ilaLtlo ?ito. Viiuiki Cigaoi n* fcadfcarak« laajo navadot da jado pri misl aamo Moij«| žanake 7 v kotu ali aedijo na »tolu t določani rsate2jl od mottkih. i'0 aavado iaajo tudi n«.šl Cigani, da vruvaatrav »• poasnajo tkupn«cra ob«da» Narodna j«d vlažicih wadžarakih Cigoiov ta ©liii«i /ti^k© t«®tot pačeao aa ž rj - 281 - t*«o« KonjBkaga »**» p«. nikoli n« ffarodna j*& Karpatakih isadSaraklh Cigsmov j« golaš a offioki« Cigani na i&rdaljak«© imenujfcjo nedaljo &iwf /w»ml dan/f lc#r ia daa navaOno jedo ?rav tako |« tudi n^lu najljubfia jed j«Lwe mmmo* a«fil Clgani, tudi onl n« Hrvat;aki Ciganl «• podobno hraaljo kalcor dolenjaki Clgani, prodvsea ao tai «naki gl«d« pobir^ije mrhovin«« XvolJ»ke pi-id«lke pobirajo akrivaj O^ani# n»e«l^eol t VQ«h ©vropakih driar«h# Kopriv« v prebraol uporabijaja wdi n»ši Cl4{wii, V Bukar^iti |mtaj«j0 n* ullci kopriv# kot prvo mlm$mm fipoffllmdi, Goadn« ^«d*fi« ˇ t«j nablrnjo predirs«« Olganl* Ju^ovahodna Kvro3?a ina ki so Bi nava^ai kuhati v kotlu, »«dt«i ko »o Clgaal ? 3iov©ntji ta nadla fripravljmija j«dl popolnoma opu«tili« ainti Ciganl v Avatri^i iivijo najv«fi 04 trgovln« s blagon ia »1 vtK) hrano kupijo, ra«en kokofii, ki ilh gojijo •«»!» Dru^i Cigani poaa^ajp kw«to» in dobijo sa plafiilo hrano, !fekat«ri tudl doma r#dljo prftšiča in kokpši, Pipa b tob«- oigaret* ao etalni apreialj«valci Clgacov v v»«h po svatu* lajfcljiife&a oiganaka narodaa j«a ^t tudi v vaej ajahodni ;vropi j«Ževo ia«8O« ž^leajava ln gosdnl Md«Li %«z* oiajhn© žtrall ao ,lavn* ae«te,vln0 olgantic v ^raGciJi . ZiasojaTn« juhc s dodanio ©vi^akla all imsob ©o pooebnoet ^ˇ•drtcih &*!&***§* Ciganov >olata j« r*&ao ˇ dnavnts pol«tn«» Jtdilniku pri V *«* 80 ti 6r«drtci Cigani popolnona podobai Ci^anoBf kl jla j« poleti solata pogoato edina j*ct, Je^tvo $*oo otnijo tudi Ci^aal aa Shr#ta3e«a« ~ 232 0 P 0 M 1/ Trdina, 195 ?# •*• 37- 4/ moekf 1936f »tr* 72 1/ rdlnm, if&7t rlr* 42-43 6/ Bloek, X93i» «tx»« 76 7/ M8t, X9!*t star 8/ Sohiriektrt 1883, 9/ Clebort, 1961, »tr. 236 1©/ f4UHag#iif IS57f »tr. 25*26 - 183 - h/ Ool«nj akl Ciganl kot »dr&viZcl so me po^arili I* v davni prttekloati, ko m »topili n* ovropeka tl»* H« prvih potovanjih po arodnjl aVit>pi in dai^« proti anfcodu ao «• » Olganke e ra«nlft 6aara»^€fffi ln tarovnia « v ^rvi polovioi 1|. »tol^tja so v ivrttS ti^nill, da m €i«s&l prlMsM s «a sr«d»tva, M«d fmt um$ M btl tudi /Davura ^tr»aoniu» lia,/, »a teatere^a ©o o ga Oiganl okrog l«t» X42o prineali v i^vropo s Byloff^ |» dolcazaXf da 4« bila to 1« lnstJlJciia ifi da e# po^av krletavoa in Cigaaov taeovno n« u kriatav«© 0« j« niuwr«č po^avil v nenških d«ž«lah Itl« kooeo 17. atoltt^a. ?#»i&r iomo t>diLlt te eo »po- - 284 - i s«boj le vahodnih &*#•!• Y Evropl oo jmetae v 15. ia 16* «to4«tju njihovl« čaranjeia priaojali spoftftbaoat §#-* »t«Ga čuta* ki labko aluti In vidi do^dke ia bol«K«nok« varok«, ia«dt«B ka |« dru^l« •vropokla ljude« to prlkrito. V kaanejftlh lttih 00 Ci^ani priraeli v nvojo glčno K«dioino tudi n*tej prnvtga l^udokttga % zelihti in Jlia ^rldejali n«kaj aagil«« 1 *d 00 &• Qt&xnt apoanall na potovanjih Š* bolj »o ## atalno v aiortnijl !• ljudaka r*dicina naj- »nana pri pr«kWArfliclh Olgimlh} dolon^aki Ciganl «o mi j j s njo« X« t«ga podro^ja zat8i«di«o ˇ prtt«klooti solo vellko oimI| pr#dvu» In Larovn«ga adravl^enja. 0 dolanj«kth 9 da anajo njihove ž«n« a«kaj t«h akrlvnooti. Č« ciružineki cXan, nu kuhajo Ulgsaiko adravilna in ga ibaI^o k raaatjo, 2ray«n uporabljajo tudi vor» in fcai*ovnije« t# to a# p^, 4 j^ kon^derki. V5a»lh |,pkll^«jo tudi ftdr&vnlka« loenajo pa tudl neko ad aviXo9 ki človtka oadravi v &siriindvaj«atih urahf Če tau je naisreČ adravj^ oa»«njanoj ako niu ni naffi«njenot pn boinik po njen parav »ladko »aspi ln iaarj9 brai š« bol«e;in«» To adTOTilO 00 uporabljail Cigani !• v Jl slli, ko v»e dru^ nl nič bolnlku kiik oaamljiv etrup. ^olenjeki Cigani »o bili kovačl 1b živintki »dr&v nikit tmr ao »# ukvarjali a j^eprodajo konj, jl* j« bllo to enunj« neobhodno potr»bno« Zdravili »© ir«dve« koaj«« Pri kup^iji kakš»««ft b*t«In«^i konja «9 taalu «pos»aXl9 - 289 - ali bi m tietija konjem lahko napravill kupdi^o. Poo©J»o kafc kmifcki tfoapodor, ki j* ©ialil o Iiv, okolja in navad« pr«k«uri^clh te«^)iUi Ijudi. Tako »4 n«r»ikft- 4a l>i jia pripteovali čaroven po»«n. Za ielodčao »drmvl^aj* uporatol^ajo rolo tropotec« Xa nstiiliim raate po travnilcih tor ku-hajo 1« aj« daj* iriljubl^eno »dravlj#nj« a t*js Čajaa jt p»s»W3o sMid atara;jšiJRi Ijudml. Zoper želodcne motaj« pijtjo tucli telinov L«4 ili a&j is idravill l«Xod«o tudi m Zm btloSin« v trebuhu posn&jo to ssdravilor r vodi akuhajo laataviLj« ^aeado in kia. Ito a« ta maeanica jo položljo na trebuh, 4» bol«Llna adravijo tu Ai a tropotc«as. ^rotln «0 Tdmelh aulravili a «r«d»t;yo®f ki «0 o ^ts slišali >;ri to«tke» .jjreblvaliitTni. aicuhali »o a^nak^ ¦terl /drobir/, bolo r«po in tioir tt#to» ki jo puati^o pozlai zunfcij la aelcl la»t ki ga smub! isaaujfejd ^rotinsici 1#9« V t«kočinot ri^ravljaoo iz oa«njonih ročif »o namo- cun^o in * -ijo avlli tx»ieč« meato na telaau. TaJco ^» biio najbol^ raufeirjoBO pr«d pribllžno petdfeetimi l«tl* Rmana notran^a obolan^a ia rcvmatl*« ntkateri i« dws»« »dravijo » ^ijavkaoi. i«nijo9 d« aalo IftMkiftjo, k»r izaeeajo bolno kri. V mrslw vTeitonu pijavk - 2§f - ft* aorejo uporabljatit k«r mera biti tiat* m»sto» kanor «• pl^avka priiepi, na topleiu Tudi Cigani dobro poanajo pravo pijHVko, kX Ist »odr# prog« in koajak® pljavko s isOcor Grižo a&ravijo m tropotč«vla čmjem* Boln« pravijof da w v oč«h ušf« ki-i» iapirajo %m naduhot proti »badaaju t preihf nnf tlisu in tuberkulossi uporablja^o j«I«yo saet« Za prehdmd aajlsoXj«9 da a« bolnik drfl n»d vrofio vodo, kj*r roiatopil i^ist aoli# To «oparo diha tollko čas«Lf da prične potltl* Karediti scora pribltžno i«»etkrat, gre apat in iz^ln^Jo vb« bolečln«, KeHanica luka /^eteule/ in domftčega oala je »dravilo »a laj^i&Sftj« ln dru^a ^ojna obol^nja. Br»4svio« odpravl^o na aplošno »nani aa^l^&l nadln, Y»a»«jo nitko, jo trikrat aavež«Jo &lcx«g b«davio# ia jo puati^o tako tri 0»! aavo»laao# Mmto odetranijo 1» in ga n«e«4o aakopat pod &l«bf kj«r sagnlje. Ko Kgnlj« pod kaposi« iagine^o tudi bradavlo«. Kaijl ptk *o sdrmvlll v pr«t»klosti na poseban način. Takaga Clovoka eo zakopali v zaaljo do kolen# 1* j* bil pik na nogi. Zravtn nog« so dali d#v«t Sab* Po neka^ urah ao pogledali Xn č« 00 vidtli, da i« fi««t 2ab wtvih 1» da so o«tal« feiv« tri aU, pot«« «0 blli pr«-jarltani, da nl t«« »trupa v no«l. €• pm 00 po^lnil« v»« iab«t ta način sdmvljtcja ni nXt poiaa^al ta kačji •trup je bil «• vadno v nogi. L• laa človek f rc /krC/ v roki ali na dru#«oi d«lu t»X««a» tnora dati slat pratan na rokof p®%m krC takoj fr«»eba. Krt v ?clodou sdravijo ¦ tajts is »«»»«noa. Ta jraotllna belo cvete in raata n«4 njivatti. Čaj is akaci-jevih cv«tov $m*&<* aa Č« J« roka ali ttog* alomljena, j# na^bolja« tole zdraviloi kuhati J« treba v aladk«a ml^m spodnj lubj* od lip« ia oioer toliko Časa, da. poatan« goato« Ko j« to pripr&vljano, dajo to iMi na plataano krpo In pot«c p^loži^o na slo». $*Xo dobar j« tudi dirji fcoren, ki raatt v ^osdu* iikuhnjo nj«gov« ;orenin« ls položijo Zdrarllo m kra»t#, ki »• nar^A« ^ri otroolh, i* Najprej »to!C#jo proaeao lcafiof jo jo na ol^u ln to me^aaico pokladajo na bol»6a Bc#sta. C« 1m otrok gll«tof jraTlJof da oora kaditi tobak« tako i* dobor kimljev čaj aop«r gllat« prl otroicu« Drugo zdravilo aop«r gllato, ki j« $«1 ClgMtJJi 1« najbolj upo-fttevauao j«f da drgnejo oti^kor trebuh 9 •tolčenia Č«snom ali • tobako« naBiočenia v vodi. Vča«lh ao tudi Ctganke rad« žračil« ba^ft /t«bak is pii^/» ^ tobakovo ollno eo Bftaal« tr«touh otroku* Zopar gllste 4« dobro mdraviao ptllnov čaj in »mlati divji koataa^ Tp#ba j« to popiti* Fo t«% Caju j« clovek kKalu dob«r. (• ^k otrok ci »og«X ©pati, ao skuhali ruakove glavio«, v kat«rih 3« bilo aa-kovo wd» ia ga potara v tiatl rodi kopali* Hotranj« alt stoadaajft «0 »drartli m baljokoss, eladkur^ea ln ^azdo«, ?«« »kupaj 90 akuhalit pote» pa ueicoliko ohladlli. Nato 00 bol«Ca »esto tuuBasall s ˇ0 matjov sa tag p« polagali agoraj o»»n^ono akuhano ttteanioo & laatavičjiaa ^nasdon. Otrok Im ®bmj*& žoiodee, Le bruha 1» ima vročino t«r ga sbada &krQ$ i^aau. Zdrari^o ga s balo ki »u jo 4«j«je tsm podplat« aog. rotaa aptčsjo na loju oiimno pi«»ioo9 dviij«st o«ntiB«trov dol«o« To savljajo T krpo la položijo na boleče wmeto. Otroka tudi -tn, - s* rok« 1» noga tor $» praaukajo, da pride «p«t na pravo ®«at©» ie t« otrok opeč«, dajo n* op«L*~ na m**ta nemilj«no krpo mli p* g» naraš«j<» 2 bučni* ali 9 stolčcni« pL«noa« n««oč«niia t olju* Otrok 4« lahlrc tudi uroami« ro a# sgodi* &• prevec pogleda. Sdravlj«aj« uroka »0 pr«v*eli od pr«kmurrtclh doa»člnov. Xs ognj» vaaaejo dgaet oglj«Y in Jih vritjo v rodo, d* ugaanejo. M»d dejanj«« molijo la aialijo m BXm%Um^ ki bi bil lahko urftkel otroksu C# pnole oglj« ntt doo posode, 00 ciialili na j,ravega člor«ka» 3 tlato vodo ^oteia m@ij«jo obraa otroka, od vr&tu proti * iotam uffiijejo ft# l#vo roko ia d«aao nogo In daeno roko in Xavo no^o. SjutnJ vrž«jo to yo&$ proti sonou. Tudl ot^lru dajo piti nekaj t« voda« Živino 60 Ciganka zdravil« »aso a čarovnijo. V i)r»tekloati m }iM km«6ki ljudja v»rj«li In večkrat poklicali Olgaako 31 bolui žirini. Pan*» tog« na dalajo refii o čarovni ei^pailei Eedicini v# por^dati saao &• Ijttdeko izročilo* ItI teiQ čajromo« adravljen^u ao naj-r#čkrat uporabljal« Ciganke po«uS«no isVtf r»«n© koatl ili laa#. Za plačllo pš ao Tadno »ahttTal« m«aof tnoko, m&st In klobaa«, kl jlli oorajo neati na krilfot in tia puatitl dolo^*a caa. ^et pa je luoral iti nato pogladat, ali 8O položeni daruvl oatali nedotakn^eni all 00 lsgi** nili. C« t«h atvari ai na^alf %m bilo alabo Prekmurskl Oigani po^najo pr«ce4 ttstih nih Menta isolo lepo Uiši. Uporaolj^jo Jo aa ljenje vteh BDoL>očih bolesni. 3 tajt« »dravijo tudi bo-Imm na - tit - in mato goje bliau hiš«. f* roš* poeu- nablrajo in jih tudi «uUjo. Rabijo Jih *a ^ensk« tn otrošk« bolazni. Lii>ovo cvat^f »udijo in ga posilml JtuiaAjo proti Mi5LSi# detelJioo in feieavo /trava, ra«t« n« ko eTttojo* ^ tmt ro&a»i adravljo »badm« Znanj« domai!«ga »dravljenja jt nujmaaj do»« 3«rt j« »a iij« popolnoaa raauroljiT aararni dogodak. Boji^o pa *• dolg« boleanl ia awusot«t ki ,1© t««ao pov*Lan* s njo. ? vaoki boleanl t«OtoJ po-iščejo zdravniiko pomofi in oskrbo v bolnici. ^dravil o« o«koliko bojijo, vendar Jih ušlvsjo« Foaoajo tudl neka-t#r« edraviln* wi«# kl jih p« n« nabirajo. 0 noati \jol««ni n« u»4d«»o pri n^ib nob#n Kjihov« S«n« o« uirrarjftjo 1«m s rjMBnl« fctranje© in na otmovi tegs, adpravljajo a#»refi« in bol««oi prl dru^ih i^ud«h. Spioftno gorenjakl Cl^«ai q« po«najo ˇ•liko b©le*ni. lirk star«jdih ljud«b j« ri«lt»J priuerov tuberkulo*«t aii^hi in boleani »rca. %» aa t« bol#»ni H9kttj do©afilh zdravil in Jib tudl uporabljfigo« S in t*aaio M#tjd zdravljo pl^uča, Kakor a» lozo, ^e tudi sca uOno bole*«n /rcvmatlzeu/ dolira Bftsf« S«j6jo mst ^prarljajo ia jo uporabljajo takratf kadar ai kdo eabod« %xm v koio« fa met l$vL#3!* tm i* kož«. 0 n«topir4u vedo, da ^a j« dobro iia^ti pri o«bi sploinih adravetv»nih vidikov, Pravijo pa tudif čt lu netopirja, oiganeko fodraoa« 4» j« (ilcnrak inenijo, da povarodajo boleeea d«mon»ka bitja. T«3co tiaziranje j« snano »« »a»o ˇeč tudl rsan primitivnim ijudatvo«. Sa prre« ii«atu aora»o naventi K««opotamijo in »abilonijo gltd« verOT&aja ˇ dtoone. V daval prettkloatt »o tudl v Indljl po&Bali boleKni« V BaMle&iji j« vzoujal »trah Aabakku« tuberkuloat j Akltitbasizu, dm&on iilat«nic« iii Labartu, de»on opravl^anja ooaodBouti. Verovaaj«^ 4» d««on povzro-čb boleaan m Qt$m% prinesli i« JUsij« v Jrropo, losatmo v jU^ovzhodnl ^vropi j« znano ra«d Ci^ani, da povsroda bolesen* V« Ifiadšarakeffl imenujtjo 4 d«aoaa tudi feUml«* iro^avlja g« v ruanih o žlvall, dimuDcar^s bre* glave, ˇ•likana all tudi ba- boleasn ^ri otroku ž«n»ka tarovnioa ali člorek » hudi« pogladois^ To vtr&v^gij« j9 raaeirjeno tudi «1 daaatini. Pri vs«h nvropekih Ciganih n vlik« raanih boleani, Bloolc plfe«, da »o ovropake 3» ždravile z adravilni»i sollšči ln s »draviinimi d«ll tdl«sa u«kat*rih šlvali. ^aaila so d©lal# ia m«dvtdov« eastlt volka, ž«be» tei« 1» koaarj«v« 2drayiliio *ar«4«tf# eo bili tudi J«siM9 pljiiča 1» eroe. Tobak uporebljajo fivodaki Kald^raSa Ci^am aa edravlf»iij# ako«»ovf ic«dt«a ko naš« Cigank« gdravi^o s njlm gliate pri otroku* PraT tako »dravijo aa drug aačia kadji pik, Tedakl Cl^ani stienejo 0 $?*%&« u^i-1* iii •• dotaknejo s o^ia j»ftlta9 ki ranio«, Cigani v 3rWLji »dravl^o ^lavobol kakor imil z rndtanjain goredjUi ogljftv v rodo* fo jo tudl aplo&no sdriirtlo v ^loveni^i sa bolečine, ki jth 4« člov«k dobil v glavi asarsdl hud«^ Znafllno ciganako cai*oyno adravl4«nj« je tudi ^Jff kl [ja j« najbolj p#go«t& pri Ciganih fu#dv«darjihf godbenikih in napol aoBtttdakih Cigaoih. S!etoviran4« skih Ciganov niaa adraviln«ga pomena. Xako carovno t«to- j« bilo po«©boo snano itd Cl^aai v r#i»ijl« 8 JfinogO »dravllnih stilil Cigani uporabl^o v Anlijl To j* n«kaka psavdoljudeka toadioina, ki je v nakatarih prim«rih podobn^ ljud^c«»u adravl^onju pri prtblvalstvu* Jaževo mast uporabljajo tudi Ciganl ssa 0 P 0 M B E 2/ TrčLinm, 1937t str, X8. 3/ €l»fe*rt, 1961f «ti% 2oo. 4/ (kindat 1962, etr* 112« j/ mo^c, 1936, str. 145 • 6/ Tiilhassn, 1956, str« 5f• t/ Block, S/ vongg cigahov v mmm&i Vodatnro 9«. Bsl«&j»k* «o «• pri»«ltli tarij* oi«an«ki rodorli tfudorovld, Brm^dlfc la Jui^covlč« V naš« lomj« niao prišll v vvlikl «kuplni9 te«v«C pO8*ffi««n« drufilac ? ohr*inienih stmrlh **pieib ni nlkj*r om«nj«not te bi izroed ujih iaa«QOYall vojvodo »11 ekupn^g«. poglm- vs©h t«h Cignnov, «11 to M t$i voe akupmj prlp«- r nov« kr«^«. Po T««j ˇ•r^ttnoetl ao a# ločlll od poglararjrv v pr^^Sn^lh kr«jUi t«r al §•!• km»n«4* isbMll ti«kog», da i* vodil njlhovo rodoTno organlaa-oijo. Po^avarntrro v ol ,an«kl družbl ai d«dnof vodilno funkclio eola volljo po Y««ki poglmrarjrrl - 237 - Clga&i 00 bili 7 pr«t©kloflti gldd« rod-st«v poommttEnlh rodov bol^« urtjenl kakor dan«s, kijub Kajhnsmi §*¦*L!« a^ihcnrlh članov. Zaaa poglavar fetlelmmj eklh Cigaoov j# Ml frmite Hudorovlč, kcva* v Srriakih nad Mnrloi Uudorovlč ita VJobravlcah. M, BrajdiCih okoli »•ata »o prav I«toe l»gubili po&UTiir^v* ki »o nu tudi advokatH, Umrl jt 11 pljuCaloo. KoL«v«3c» Cigmn* vodi kot akui>#n rod o»j«tar«jLi in kššmšmn moi. Vem druI^i&A ur«dit«v doltnjakth ur«j«nm po i>mtrilln#am«B»iBt««uf ˇ•adatr poiiddrkom v#14fty# naj«t*r«4 # i«i^i v žin«. j« artorlativna ottk, kAt«renm *> rodovne aadtv*. N^gova oblaat J# n«d rodovi pr«o«^ okm4»n» »aradl tradiclonalnl odnoei a«koliko popu^tili, To j« v lnjl Mrl povzročll drugačni n«iin !ivlj*&jm j« bil protl kooou 19» »tol^tja pri dolaajekih oigimaklh aah ?•• pog3jtwr ln T»ltk,krat tudi M«odrL«ov Itl jt a rtliko molje vladaO. nad aplošni« rodovnl« tettjM lo t pootavami. : dkor Trdina poroča, amj bi bll prvi Bra^dičev na Dol^ujak«« P«t«r, ki j« ž« adavnaj umrl, ein Mlha9 ki j« bil liha »o Y»l epoitovali lo ftio«r n« samo njegori Ci^pani, ttnrvt« tudt drugi dol^njaki aomačini. Traina ga opieu^« kot prav«g» vladarja« Mlmo u^favljanja cjiaort^a ifi&«tja jt tudi «odil 1b porfevnavsl pr«pir« »#4 dLru^laaai, On j« moral I»nlt«v dveh salaaih, §* ata z«l«la LiY«tl okupao pod laataia čtoro«* tr*v tako $ih J# porodal 1» odr**ll«l člaai *o4» m $# toval, v#n#k pa nar«di# č* ^a »aloti^o « lakooako ženo. fsdaj atopl prevarani ©o* ln tlataga ubi^«, 6« i»a !• žtf&o, ki j# aod«Xovalaf pa priveč« k dttau sa trl dni, popolnooa ^>lo» da lazijo icravlj« po aj^ » tak na^ia eo-jen^a pri dol«njakth Cigaoth J« v dana^n^ih dn«h f« tuj Clganaki »akoo j® denea »vobodnejši kakor j« bil ˇ pr»t^» loflti. Haj^ttjia Ka*«u, kl ao 0« j« Cigani bali Se Y retek loati, je opl|mra»j« krlvca. Y Trdinov«a *«u «ta dra gan«, bo« In ima# poba^ila ool Brftjdičrv« iot#« pi II blla rada yrnllat toda a* oiata upala,, k*r 14 4u oplftu-* vall. KonCno ste »• !• odlofitla la m#nila, da boata onadva ko «• fcoio pmgrtšlli* š« 4ts«i v nav&di prl teh Clganlh. D*n©» o sofik«^ft ia S«a»Jcot t« *ta pob«gniXa ifi ajihOY«ga rodu, in j« bila ?.«nska poroC«na, C« «t pr^pirata 4v» in $ftLltft « b»a^UuBlf natnkrat pljuii* naeprotniku r ao pri anlmJftkiM Cl^anih. Ci^ani, fci življo ˇ iotoru, in »n njihov clsua družlne uorj« v n|«eit r^otor po njagov scrti takoj unitijo* fudi njihovih obl«k nlhd« ne no»l. Clgani, ki ^ivijo v barakah, t^g« n© »tor«. č# u»» go- # t& pr«pu»ti pr«d cinrtjo ti«t#aut ki rmjbolj po«agal. 0* |« 1» skl Clganl I* pn& »ttrtjo bolnika odot»o 1« - 3©3 -kffiur^ki C i g a n i •» »• v ?r»k»urju nasaljrvali ˇ v#čjih akupinah, ir*»ter ;}• kaj aalo anano o ajihovih vodjih. l\idi v ustii«« isročllu ne dobino potlatkoT« Ve« kar o poglavarjih ^rrih oigarmkih naatljenc^v v je Enatični vpta v kr«tni kujigi v Murski 1791 80 vpt«ali etajrSi otrok« O«org±u»a % imnit AI«x>md»r ?aJ4mf allmm %mm& Judlta Gon^ 04 !•** 1793 j# vpiaan ta Cigan pri rojatvih evo^lh otrok mo s i©*nom f«^gr /velikl/. V©rj«tno bl bilo, da ;• n^gor priimek na^tal is n&slvm, ki j« pravaaprar poia*ail vojvodo. Ustno izročilo atur^jših doisaeinov v Pr«kstirjii pa ^rlpovoduj«, da 00 pg*«& y«6 kot u#«td#»etiffii l«ti hodild okrog 0igai'it ki »o iw«li y^JAo /poglavar^a/. Ta j9 potoval e vo«ovl po ˇa»eh. 3oa j# tell ^lj« obl«č«n. ar«brne gu«b« in p*licot znak oblaati, Tudl ti podatki, bi prvo domnsvo v rojetni knji^i pod-krepili in dopolnj«vali. Kaen^j« m dobimo v#L nob«nlh podatkov o i«pft# obl#č«nlh po^avarjih. Ciganak« družln« so «« po ?r«k-curju naa«13«val« v raanlb krftjik« Bolo^ena pr•biTa^ Ci^anov »o !»•!§ evoj« obmoftje. To j« bilo po- po»«b so v tiatih ^aeih, ko 00 blli odviani od i.rdkmraklh doaačinov« 2iAto bo Cigani ltli poaasftBne akupin« na določ«n« kra^, 4a »o ^birali potr^bno ^ivl^enjak« potr#Mčln* v okolioi. Tako 80 si Ci^ani v poaa»««nih takih akuplnah iebrali kl bi ga Itthko iBenovali njihovtga posiavar^a. fa ;}• - 3*3 - urtjeral ro&Gvne sa&tv* in bil poarednik «s#& obdinako blaatjo ia avojiai ljudei. Cigani ao ga iie#novali ata-r*šina» tll ciganako JžlšSSE* L* vrata poglavarji an&mi v čaaa s&iLft2**ka oblaati 1» fcivš« Jufloalavti©« r^ž^ina J« bil natvadno «tar«4Si ln msw&» ioL, ki jg nad ftvojiat rodoii pravo patriarhalično vodstvo. $* j« orgaaiairal «6cu^ia rodovns poavatovanja« Prav tako j# in V prft pclOTioi nait^R atolatja pa «o •• rl takl poglavarji iarodili pravi nalogl. Bllo j« ntkaj primarov, ko m JTunkoiJo poglavarja pr«uom«rili Y ^krivnih družb# lak haraabaaii pr«i«Buraklh Ciganov j« bil Uorv^t v oiganakem bivaluSau blissu lokovao evojo dru&bo sa»o 2 ropi in tatirioaial* ao orožaiki u>li. 7 Vaači vau3l pa Je bil tak vodja » tajni« l»«aoa rtapi, ki Jd i>o drugi «v«toTni vlo«ov in tatrin* Starešina ali vodllna o»«ba v clganskea iuja po dru^jl »v«tovoi vo^ni dx%mftč«a f* v glavnam w«4m|# vstfike sadav« prl občinakih 1» dru-» gih uradlii« "'« rr#d n«kaj I«ti j# lm«l to funkci^o v ua-a«lju Pufida Cl^as Fioo, in^novan tudi Cejgv Bll j« n«kak poerednik »«d oblaatjo ln vaščani» laziti Je moral tudit da njtgorl Xju4J« niao povarofiali škod« na poljih &jiffi k@#tea ia 4« nlao br«ti doroljonja ©dkall in il goadna d»t«M« Ka»n«J* j# taka^i TaSktga isaatopnlke r oigan»k«a aa«#lju tmbrala obaina* f» j« e#daj wi4 drugiml stvarmi im«l nal&#& Siriti »«d evoji»i vacCani tudi kultumo in polttifcno fcairlarhat v rodu in v po«a»««ni družini j« §# dan«» 5«lo pos&aibaa o«*b&« Clgft&t jt pravijo phuri Y pratakloati !* $&* rladala nad v«#® rodoau Gna tudi oelcrbovflaa dru^in« s življ^njoiclmi potreb6^1a«8if t«» ko j« moi ptMl večinoiaa v tabori^u* Starl mat«r± m tudi s«ap)i ˇ»• ft«g« ln n*v»d« ln»tn«ga rodu. Sjo L dcm«e aprafeujejo ea av#t in «« pogovorljo o vaŽnajiSih Ko uure prevzaea &L#&$ tiaato anaha. Otroci ˇ družlni vljo atarl mami |>huri daj, d« jl I#li|o tsfsuElti poaabno oe«tov«tvo j« $# danaa ^raoaj n«pott«mbno# Otrooi prlpade^o mt«ri9 d« »o poročaiai oarinrano all »atlftna« uradu. ititVMft pa aa pflpsdMst o^rok »atarl iakft^j Ga ^« bil eakon akl^n^an po njihovi fia«l« V Xoati J« blla tudi oiganska društna 6t#vilnajša kot j« da- Obasgala j« družinakaga poglavar^a iii žano, dadaka, iatl priltt«k* 0 oojaoju ln i2vru«yanju kamni aed ^raktturalcijBi Ci-gani j« 1b prateklofiti anano 1« »alo podatkov. Podobno kttkor drogi OlfHBi *udi ti drugača pr«»oj«jo kaaalra da-janja* 2alo pogoeti ©o praplri &«d n$imt ln 1# radkokda^ «« na «ir#n aacin po^ovorijo. Ravactoo nastaa« pratap. St#-» rtjši moiklt kl i»a vpllT v naaelju, jih akufea pomiriti • itpo baaedo^ C» bju to n« uap«, jlli razicropl in prepir* Ijivc«a &• dovoli oatati v bllžini avoja hiše, Naprijttni prlaorl lunatanajo v Y«člal primaror aaradi otrok, Y prttak loeti j« otroka ra^an ataršav fte kdo drugi ka«noyal$ danea »tarfii t«g» n« dovoli^o. Ci^anaki 8tar3i pratlrano 1jhd*&#& in ji« vs« ugodijo« N«kat«ri »tarai iMje nenavadao BiiSljen;)« o rrojih otrooih« Pravijo, da otrok« »o amtja užaliti in da jin aorajo v vm ugoditi« V sedanj«* $mh iim irupujtjo drag« igračet paredve^m tiati o€»tj«f ki •© aapoal^ni. ? »mMlj« iuiSCa j« očt kupil »vojarau otroku avto, otroftko igara^o 2a 15-ooo . Ha t«n avtoaobildku ao •• vo»lli otrooi 14 dni, m l^rafto poinrarili» Kakoliko kaan«j« j« kupU novo i^ratof otrožko dvokolo sa 4.000 dinarjav. )m i# vtdno, vara »o8a« M©d prekimirekimi Cigaal m tm kaani kakor 80 bile ned nakdan^ittl no»edakicil Ci^afii. L• aoi i«v«t da 0l imm goljufa z drugiai ao&kiHi, jo takoj iažent od doma. Prl tem dajan^u •• pokaž« anatllna patrilokaX-noett k«r mm iagon i«n« is aož«v» hlš« »godi 1« takrat, It «• J« Oiia iriiTiOSlla k možu* L# #• Jt pa ob prtStnil, odidt »ol od hift« in »apuati 2©no» Ha t«J «tranl entičilna iimtrilokalnoet. M«a Cl^«ai naetan« hitro pr^pir« f© eliSi moš samo b«38dt o »voji ž«ai, j« poctstnica ali da •• ji spolno iasživl^ala • *0s#4o* ali itnano«cf e« voaat prtplr in prat«p» Sasprotno pa, boI vara ženo# ni tako »trogo ^l«d« loditnr«. t In 6« izv# sa S»D»ko# s# n«d atboj prtplrata in t«p«ta, Tudi L• ima soi 2 drugo S^nako neaakon©k#ga otrokaf ni tako zlo, k«r ni ajott ničaoar prin«a«l do»ov* C« »orm Sra* oditi ls mož«v« hi;^»f &m odn«sti 1« tleto, kar kupila ali si prldoblla na kat«ri dru^i način. Spolno življsnj« pr«d »akonom j« pr«e«4 avobodno »•d Ci^ani V rx»kmir^u ln aa BolmiJ sk«» la tudl um rplirm. ntgatlvno na ka0R«3$* aakonako liiriJ«^J«« C« l«a Clgaaka pr«d ž«nitvijobotrokaf to ni nohmn pr«atop«k« Otrooi 00 eatarini ia imajo tudi nj*a priimtlu i^v tako i»a-4o nj«n pril«ekf L# «• porofci * dru^ia KoSkia in n« s oč«to» njanih, otrok# KajdMoo tudl ppismrm9 da isajo otrcci «n« i«8e^e« različn« oč«t#f v«tidar ni«t«xiii priiu^k* L• «« I«na lofii od mo&a k druglm, lahko dobljo nj«ni otroci prJUUwk t#gs aioi*. H po a«»onsk«» d«lu. R» tak«K d«ltt nako in Jo pripal^o4 do»ov. 7 aaaelju I\iSfia je tako dru^if poročenih dvaje^t olgaa-nfcih soi. č« «0 raofi dn*gl$ porodi in is» n^egora $rr* nj«gov prliaek, jl po ločttvi oetant. C« b« pa poroči dru^glč, »1 privza«« doy prilsftk« Ci^m^ei isož at bo loCil od I#»t tudi takrat, €# ou n« rotii otrok, fakr&t pravijo# da i«B eiol rm pravlco, da »i polšd* drugo 2«uo» ^to J« popolnotta jaeno, se^aj sl olgcmrtca n« bo nikoli i-rostovol^no o4pravilm noutlnoetl. lokalitot« Cigsai »«lo upo&tevajo, tudi v isakonu* c« ®* poro^Si ženaka ia dru^ga bolj »pofetOTatl což«v« aorodnlk«. loto •• pria«li v ženino na^tl^«* Tako ^u Ime pravioo ˇ pr«pinu ^l^ra*«« «i prid«lf pra«an lahko žanlao mt#r ©ora tnož epofitovati* a Borodstvo La»taai tvo hiš« ali a«mlj» j« pri ntdolotno. /čaoih prav la Ap«kul»tlviith naia«nov jo pravico do im«tja ne. drugo oe«bo. iadaoja občin« 0« vtllkoicrat braoijo tujih oigansklh prl««ljsne«Y» C« pa lma bodočl nasdljtaao n»kaj pr*ttoft«n^a v ti»ti občini, pot«m ima v«ajo pravico, 4m •« na««ll. Včaalh pr*plš« nol evojo laatniho na ž«no tudl *ato, da otrool ls ssakona n« sorejo dadovati nj«&ov«g* imetjiu (e najprej iisre mol ln j* isietj« njeLovof «# raadall takolat «no fcttrtino dobt žona, %ri čatrtin« otrocii S* ž«na uar«, prav taico doM. mož eno t»trtinot otrool trl Cttrtine, g&Q9k# vdov« r©ekrat »vojo četrtino prtpuirlljo otrolcoii* strogo paaijo, da d«diL, kl j« octal ˇ hiSi, vadržu^« «11 boln«ge člana družin«. ? 9#danj«e Čaau dmšlnekl jjo^lavarji dolodlje po nj^govi »aarti enak« d«i«i« tsm otrojcott, pr^drsoo d» to sadrva taetja napravijo tudi takoi n.pr« aružinaki poglavar iaa &•*•% mrov smhs1J#i od r^dtli, 6« j« prl hifei «mm^ »n »in tn v«6 hčtra tako, da ein doti p«t arov, vb« hd«rll «mto9 ker je bil tako n«araiaeu e dekl*toa. X*to kazea j© pr«j«l {gošklt L• «0 ga ^alotili s poročeno feanako. Cpljuvanj« je bila si«lo huda k«s«D ln «0 «« .jt vai Cigani bttli, I«j kazui »o krat dodalt š« iakljudlttv i« družino ln tiati ni Tatvioo ao nmjv^čkrat ica»oovali tako, 4« •« Kaenovali p« »o ««hbo tiat* tatTlnof kt »o bil« m«d n^iai aaialsl* Prlotr utoj«, 1* Ijui osRimJa jt olcetntdko sodlšd« atrogo ktt«noralo« Krir«m eo pr«r«Bali kit« n« rok«h9 da jt ohrottel, To j« bila «1 Cig«na n«jhujSa kae«nt k«r j« bil doo«r godb«nDt, Toda tudl po t«j sodbi ni opusttl Cigani v veaki d«I«llf kj«r «« n«««lljo9 obltku novo akuplno* VdftkeKii tak*»u oiganaktau rodu postn-vijo poglavarja, ki ur«^a dru2b«n« smdair« in vodl «krb m 1 lan« rodu* 7 pooaoeanih •vropakih doSalah ja rodoma organiaaoija aekoliko «*pr«fc«n3«»na. V 14. stoletju, ko ao Mli Clgani I« »n^l ir 2*ropi, ao Mli aa fealu Y#llkih pin vo^voda« 7akoLia vojvodo ao Ci^ani i»«li ^t na Krfu. Is panm polovJUi« 15# stol«tja p» »o do^pis^ai vlx% o In srofih, kl m vadili vtllk« skupin« Ctganov po *rropi. Ltta U22 j« vojroda Ait4**j atanoval ˇ hottlu ˇ Bolognlf *•&**» ko m btli oatali Ciganl utaborj«! i |arod m«*b1»1 vrati« V VmCtjl bo 0t aigftni rezd«lili «0 ikupln« nvoje rojvadt« Prav tako 00 a« na Srrop« crganlalral« po#an«an« poklicn« akupln«. f# rodom* organizacije 00 bil« »trogo organlairano * sroji-«1 poglavarjl« 3® l*ta 19)o oo Cigani v ilaatowl bli«u i Vmriav« Izvolili nov«6a karaO.3a ^ihatla 12» Cl^aai 00 abo-rovali v v«a •rropakih »«stih /r40nch«nf Bakar^Ita« Moakva, x>fia/ itt pratraoali eigan«ko vpražanjo in aa ylad« po~ akl«pe kongrosov za iaboljšaaj« ajihortga goapo-polola|a« L#ta 1961 uo t a*v#mt Italiji pokopali najottirej5« Ci^nka iBi HoBaetto v Piemontu. Bila j« phuri dni in «dlna kral^ioa Oiganoir* Tako 00 TtC «11 manj oetall pri vseh ralikih clganaicih alcupinah t Hrropl poglavar^i z iai®ai vojvod«, kralja ali S#fa in ki takorskoC I* sedaj vladajo nevidno država evojih rod-nikov v eakonitl dirlsvi« V Ju^oslmvlji ao taki poglavmrji vidbai na jugu d«L«le9 kj#r j« naoelj«nih tudl tako 00 bolje or^aniairani ©adiaraki tn : argS« skuptc« Ciganov v pceaaeanih dt^alah po Jvrcpi 80 paH dal« avoji^ vodit»ljem sano iam **pogiavarf s^aj^ttšJUifk —• phiurOf phurono dat11 aXl Sinak« poglavarjt« i'o djrugi svatovni rojni «o •• rodovn« organisacijs nakoliko «pr#m#tiil«, k#r j« v«dtto voč Ciganov naa«l^«nlh in jt na %m kolikor toliko Xm Tala okolloa t@r taico razrnhljala njihovo notr?\njo ur@di~ tev rudu. Slikovltf* oblakft ci^anakih vojvod j« ˇ ^rropi Iz^inila. O«t»la i># j« !*• palioa, b srebrom okovana, auak doatojanstva cigun»k«tfa poglavarja* rovBod po Cigaai volijo «voj«L* vladar^a. VSaaih j# oiganakih tudl T«e> k«r s« «aa akuplna pctaguje a* svojtg* 1962 »o •vropeki Clgml terftlj« Jo»»fa If k io^no« Cardaš] uradai oiganakl •vropa&i kMlj pa ^« bil vojvoda Vajd*. vladarja oli poglavar^a «n« pin« i*a v«liko vsljavo v po«aa«m«B ro^u rtphuri daj re^ia Ženaka, rodoviia matl9 mrovalka in ohranj«valka ro— dovnih tradici^, ^^ri oetalih Ciganih v Hvropit Fr&ncijt, N#mčiji jaenirje nastopa kot prl naših ciganokih skuplnah, kjor njcna vloga ni v«<5 tako in vidna. V sahodni, arednjl in sivinil l>Yropi j« olgeneko 80Ya«a bira-Li~ LL«» Pradvaa« Sotorai Clgattl atrogo pa*ijo m to rodorno tr&dioi^o, €« ž^a«k« rodljo na akrivnaa krajm, fcj«r 00 ?am« |Oitlito jLNNt poglcdl «©5kih, PoroAalel lahko 1# ftt&rajča L«a«k« «11 babicm« 0 poroda Cl^pio^« Š#m T«dno praToda«ao odliaje d ustarijo n^cj« na proat«Bf «11 n«kj« v Taal« Irl n«kat«rlh družtnah «0 t* oarada oakoliko oalabljatt« i«M i^»do rodlt v bo nioo; 6« pa rodljo d^M ˇ hl§i9 nm r«d rodovaih ^repovadl glad« kraja rojatva* šoto»l clganl s« vadao pr«»«lljo po rojatvu nore- otroka ˇ družlnlf n«pr« Is ^rateraifc t i«bj«k ookraj itst«* C« p« Cl^aka rodi v yotoruf poW» šotor unicijo %n rmm kar je bllo • porodnioo ˇ dotlkn. T twm poroda la a« kak igfts** po porudu j« po wft»nju€lganov žanaka nadtata la a« &• ttm detlkatl določanlh raCt« T t«a čmb lahko n«na«»rao pcrvarodl mlo» 2ato ai 101% ko a« mi m otroko» ˇ šotort uredtti i*ftlft&« xaa# i» »a otroka t kotu« Zop«r ^oroda« alaboati 00 «1 dolan^ak« Cl^ank« rae« v pz^atekloatl i>o porodu polakala JHMU ^1^*1° *° i* žllndro is plpa 1a «0 40 &r*Lll»f dt m il opo»o«la od slaboatii V M1«I*vm prl Groaapljia Imjo a« aaaa« navado račit ''Ga j« oucau kot Ci^an fajfow| «11 m r»kll9 da bo treba poklicati Cl^anko« ki bo fajfo apuoala« 30 glada na pogotta rojatra raa žilart 1« odpoma« Tudl Trdla« pil« o Olgaokl porod&lol« da «• lall po rmm t«dan ln «• m» pa»« » kuratino. S« prrl taa ratao«, »1 uab#rači nakollko Likcnr tn mm % nj l»1 tako okr«p*af da vaa • 318- lorodalca j» o* octal« družine popolncma lo-štna, §• pos«b#j p«t •# ji a« sa« približati «ol, aaao tlsta d«lat kt so ˇ•sana na nororojenaka« 3aao mm otroka okopati* riprayl4«Ba voda m M#$m| sa drug*« L« M kdo Ttatall roko ˇ kop«l, bi *«lo Sltodil otroku, V pr^injlh taolh «o Cigank« tttdi oaTado« te ao otroka po pojatiru lnalii oko-pala v srsli f Šotora jLna porodnlca k1«o fro«toxm tudl aroj jedllni pribor in posodo, aasnl prsdsatl ia pombn« po-«od«f kat«r« rabi ^%wt^m po porodu, *o ft« dana« v naradlt &* jlk ločljo od druglh* Bavad« p« isgubl^ajo posaa pri stftlaa aaa«lj«ftlli Ci«anihf kat«rlh »oij« m »apoaltni. Is olc&fiak« olš« all feotora, kjm ivajo do^«DČkav Oflnja nikiiif^ l^raTijot da bi otrok jokal sa Prav tako jMtijo o^anj č#* moio oUgmajo la oaleiijo drra* Gtroku daj® dol«njaki Cl^ani ln» takoj po ga n«o«Jo tudi li kratu, v«ndar šmlm po oakaj »•-a«oih ali pa tudi ca« «no lato. Olganakl otrok dobi pri t*& kratu drueo 1»«# j« pa «nako kakor na Mtlte«« urad«, Za cigacako družlno tc dru^D !¦• ni tako pfMRlnei ImJo »Mio »aradi oblaBti. V danadnjlh daea dajejo tudi ž« od«raft im«na, nfi>* dOMČ« 1m jt OuSa©; na ©atičn« iii t ooricvi pa |« Tpi«a& na im J^ranko* UomCI vai klU«jo DuAaa. fo 1m m tejo •tarai ia «a otrok t»« šlvljeaj«. ??-aaili j« to !»• bilo ^nano aaco druiiai in rodu in j« ^rodT»«» varovrtlo lastnika lim pr«4 huditti orožnikit kl ©o Ci«an« najhuj« pra^anjall« JPri da-a*iftj*a dol«*njak«m et^aoak«« rodti 00 v acraii iseaa, ki jifa • JX9 - dob« otroci kmaltt p© rojatvu «11 kaaaaj« v otroški dobJU fak* le«aa mot ?tj.rLlnt lali, litri9 *Ttyef Arl9 iuupo ko«*ati Pold«t i idanf 8«%*, Lol«f Lol«t Saos, Ij«f Kalo /črn/, ***ˇ•» lo*«» uki /suW. »pr ii# rt«f«it pravljo tm 2lAtkoj «11 Jakob prarijo Tlao; nll Miha, pr*vijo «» Flkal«* Ii«kat«ra lnena m m«lo ntnavadna ln j« »•!© t«^ko ugotovltl j>ojaanilo aanj. ist ^« ap#t dobil poaaa»«nik, k#r j« n«kdo nj«^ovo t«la«no »aatilnoat ali drugo Krot alavijo Ci^ani *»lo T«a«lo« R#kat#r# navad« •• priv««li ls okolica« falco podobao kakor Jraiački ljitdj« ˇ140 otroka sm kr#t# Oiaad«j« tnib aaradi oblasti ia orožnikov« Cl^aal ctoj« botr« « fo pekitž^o tudi tako, da a^hodljo k ajia fcnurt niti baraLitt y**«n $» so poaabao bOL&tl* Trdina poroča, da •• j« ˇ ir«Lttl »godilo, to J# ClLaaka odnaala botri rjuho* Ko m *Y«dala to druga Ciganka, ao opl$frr«l« tatieo od rrfaa do tal in tudi obunkal«. kr«t ˇ ^ostllnl« ? j^«kat«rih prite«rlh krSčenl otrolc !• hodi la s© tudi t goatiloi sprthaja »«d niiiiii Botri dajftjo «a pi^o t»«» dmftlnsklB ftlano« krS^on^ga otroka ia T»«» Ciganom, ki - • ka«i«4« prldrulijo ajihovi druibl. v najv^čjl br#sakrl»o«ti Is »robodi, Tta &am mm igrrn^o in otečejo ˇ bližtni rifič* «11 d&M« ^tajrši jlh odvz«»«Jo i vrgel *«mljo ˇ otaras all sa ml 1» tako doa*~ ftl# da fci praaaga&l s*L«l jokati* Ko »tN Ti&o z#»ljo ˇ l«ralea* 4# igra koncaoa. Raaladaj« l^pr« «o aorajlaga i»vora* ki jih lgrajo tudi ntcigmiaati otroci. Forgkoro j« »krivalnioa. T igri sod#luj« t«c otrok« Otrocl •toj# y krogn «11 t a»#d njth $t#j« otroke ifa pri »adnji mnmgm l^ralc«. to ponori talUcokrmtf v kro«R oatait« mpe «d«n* Pnrl l^ral^« &m$mm l«ro ln mi drlnlnlv mn pa a«ln>t i of p« 1 of b«» rodif 1 «k«h ^ro pc furčkalo* 1 of drlaiui, onda p±a-^oč# fik^ti, t>«katlv čukatit me «r«d«rv ^ tmukla, valja, kledni, kaTŠttl. Pri J iaetopi la akupla«. &tor oatan« aasa v kroga »ill pri dxs»T#cu* ?«daj •• T«i otrool rasb^ftljo la pekairj*j0* ^«atov kj#r aiži, otroci ae ga »orajo dottOcnltl j^raj kakor tiatif ki iftd* ia reči plč-pod# Kdor prida pr«poainof aora la iovitl* i ot«a Tariaata t« igr« j« forilkl fudl prl t*j igrl «a otrok« z b«3«daals Mfiaba a«d« u baloa, ia u dondolj a doadalu lija klša9 da ja a'Okra kakor alš*» Pri v«akllHiaedl o« dotakaa otroka la ko prid* aa ea«ga otroka b«a«da «i&# ta lsatopl* Sadajlf ki o«taa« ˇ krogu, ffllži prl dr«v#au» >otea ta lori otroto« 1» jlb sku-ia prahit«ti pri draT«aw foršlk. Kdor prlte sadajl do v«sat aiil« Tariaata t# t&r* iaa ^pe drugo baaadllo sa Itetj« otrok. ?rl te^ lt«j«l&i "^tdo i5«l u dudan, alj« r»kal dobar dan, aj&ft a?#do va&% fo i^ro 3« tudi v lgrajo Igra s*d i, L0 igro igrajo otrooi y go*du. Onorj* j« akrlvallaf«, ˇ»L#» palle« «o oroSj«* Hapadalna mtsm wvplj»f da «r« na jurši^ pa 0« drtijgR stram &kri4«» ^apadaloi m l&lšaj** io lšdejo nasprotnlka« L0 gasagledajo, ga »labolično a«tr«l«, Wmm&orml*Q i* tlstif ki la 2/ Ženltoranioka Vatop t iirl4«nj«» Tudi m#d »jisl traja določana kratka t *• oigaaaici fant i» dakla »poaiiaTiitat ko ld€«ta eicrivnih, 0««tankov in 00 sjpo^ledujeta. S« bolj ekrivno «po-saavaaje 3« bilo ˇ pr«t«kloatlv ko j« o novl sakonakl rrazi ˇ določ«Bi& družlnah odločal ataraslaa. Včaoih pa ja lahko prlšlo do ljub#a#asklh tragadlj, 6« ja bil atarašlaa dru^ag kakor aaljubl^dnea* M«d danaan^jUil el^anakiMi dru- š« prav tako odločuj© in poroča njlhov tar«^lnav r«ndar pa 00 »ladl« ci^aneklJi ljud«« n« pr«pov«dn^«Jo aro-badna Izblro* Fant 1» dakla «• prooaj fcltro do^oTorita, «11 sta YH«d druu drugww, Irti >rispodob ˇ b«a«dah mlt lirič-aife lspor#di praeaj raalao israiata avoj« obdmtj« ia bojuo ljub«*«oako na^-n^enje* 3a»i Clgwl p«l*«ftJvJ«J oai Izražajo ljubaz^naka Tpra^^inja nakollko drugafc« kakor o«tali IJudj«. Pri njih odpada Taako fra«ar^«»j# iii čtnje X«plh b»a#d. Faot s# prikupi d«kl«tu9 ko hlll SiiSi »ia^ /vul^«/** ©•**• J^ jp»iri fantu; thulo cado s« ti xar d«Si taaiaa «orla doat do «!*L• • 324 ~ To m rmm Xj«**s*a*fc* *•*•**, kmr jlh pos&aje* V«, ta m* *va dogovorita a* eirupno Llv34«i&j«t kl *a v aajfellšajl feodoč»o«tl prlčnata« ?enatovanj«k* e©r*Bonijef kl jih cigaaafco prl doltajakih kakor tudi pri oatalia Ciganih »elo pr«prost«. Tudi ntgo glanr»l pd^oj prl sakouako ilv!4«»j# odlofia 1« m^ds^bojtta privoii- %«ˇ ia odlofcilna b«s«4a star«dln«« X»ko pojaanjuj« tudi 2 Trdlam f Porrtiu •taro aat«a^tto9 Ottgftjn tudi •« sb*r«jo na določeiie« kraju v ^osdii «11 na tratif ˇodi potek avatb# »tar^šla*. On da inak, dm amita »kofii $•• jftBOf I«ai» p* m «|0 %*i» |3o nozm uj«ti m kito. im Jo XLr#6i» »• I*»&m ˇ•! poauthu^jo« Pot«« atopitm uto 1b p p r«51na Aa nanj« ion< ©o lo»«cf g& rssblj* « p%Xloo oa drobn« lcosc« 1b aakričit 'KAdar bod« is t«h craplnj sop«t c«l lo- a#«v •• mli ločltl 0Tobodnof pr«j pa nikdar i t«n j« poroka tegag— itt priča« »• itt pl«a« porocn« obr«do« oaar^aoni^o pri dol«njaklh «o v blatnm oatala lat«* SteraiiM ald* člor«ka kl laraSate š«Xjo po akup»«» ftlY34«aj«9 po atarlh obldajik poroči« Cb ta« do^odka »• sbarajo Clgani t ^mda M priaar-n«a proatora^ ^*nln ia r>#va»ta stoplta pr«d etar^šlno, ki »k tn« rok«, Ju ovJLj© m »vll«no ruto tn r«def da J« njim aakon «tclM$NI tako# fcakor j« oa M«aJ akltnil njuno rokaf t*r jtm astakn« prataa« na rote« fotaa vria lon«c t srak ia ga s ˇl^ina traftčl na tlat da a« na **»• *& *«L«t "Ločlla •* boeta š*2# takrat, kadar bo «p«t ta lon«o otrapaj** Pota* •• sačn« poročma «oetij». 2* I#&itevaiij« kupljo nogo v4n* 1« mm, Vat bltftaji ia daljnl Clgaal prldajo na gootljo la pl»i#Jo9 kmjtl jla igra mm poakočae pl«an« ptatl. 4a 9« t«h atarih ob poroki u iariijo ia da poročni sako* Za a^a |# Taiao tof 4a »ta faat la mm sa njuno slrapno Hfrrljftnj«« Ko «1 aapravita ftotor |« to snak9 da ata «i uatanovila laatoo ogin4iWa ia nova družino. Prav tako napravi^o ˇ•liko poročno goatijo« TSasife kupijo c«lo jagnj«, ki ga aakoljejo is 8p«^«4o tar »abavljo T*llk* lcoličlae vina. Tudi la to rrato žaaltoraaja pravt^o, da ja to oi^ttii^ca poroka. Ml«jftl Cigani# po»«bno tistl« icl 90 »apoal«iit mm poročijo tudi oji «*$&L»•« uradu. xo poroko kakor afcleniteT Eakona v carkvl «wi m prl«na-ˇajo, Iravilno a« ^oročiti so pravsaprav prisll4«ni ls saturialnth vstrokov, kir 1« tako dobljo pravico do otroSklh dokiad in »ooialaa^a 00 kon«k« «v«atob« atrogo kaaoovali. Č« »o j« salotlll, «0 iabičali3 &* Bri dol«4aicUi Cigaoih tiata^a, fci Bb«ži e porofc«no Ciganlcof opljurajo t«r an a« aMta ˇ•« ˇmiti ˇ n^Ihovo trajšaj« taborlšCa* Pralonltar amkona jm m]t največja sraaota. Opl^urati človaka j« eploh Tallka kuM prl Jiganih. ?udi ča a# preplrajo mad saboj* 4» opljurunje aajiradja »ra»otaf kl |o priaudantjo oaaprotiilku« €• pa nol puati žano in pobagn« s oaporočono žtnako, t«ga Cigaai %m nob«no tmolda fo j« doTolJano« ^udl aioar npr, č« ja o^l a^prt, Cigank« r«likokrat niao pra- zT«&t«. Nakatar« p« 8« t raau odaotnosti soia &• oprimojo cob^n«^ dru^ag^ »o&kaga« cigaii»icl sakoa na Dol«njak« j« prrtT toko kakor prl oatalin naoih ftlf* l*X»sai |» wrtl ¦• Cigani s«le bojljo. \T tth rec«h 80 tako vraL«v«rai+ da a« **t*kaje k nu »ogodia tvarao, da bi «• boldaal oVTaror&ll« %m rmm Imlmaml ia težaT* posnajo Cigaalc« raana adravila, Frltej«jo pa tudi pratakloati pa »oAolMiaga zdrav- niao po^nall» ^Tdlaa ptš%9 Ct se j* bol«x«a ^a vl*kla la ao rid#Iif da boloiku oi r«iitraf J« atopll •očan Clgaa bolnUtu sa mt in g* saau^ll* Tako j« aližal pri^ovadotatii Ci«»i pa •© !• ˇ ajagoraa ča«a to tajtli. fadl fMffift nlaaa dobila tak«g» «11 podoba#ga podat^ca prl »taxajšlh ClgaalB a» t«r*an» MakolUco dvoalttf d* bi to do-Unjeki Cigani aajr«dlll« Bri doi«ajekih Ciganth m najd»»* bolnlka v poet«lji. I^ri njih Btmrajfei ljudj« liitro uBrJ«jo la prsv »alo čaaa oatajajo na bolnitki po-at«Xjl» Zadnn at«r»jSi Cl^aB na Lol«aj *k*«» ki > bil tucii 8ta**šla& BrajdUav, j« X«ial aa#o tri dai* V ta« Časii al Sal niač# i>o 2dr«vnika. Br«« poaslaala jrmsliurj«Bj «• j« pripriivil na rart« Mj«#ot aotor »o »orali ^rmasi drugo kakor faitro umre njihor Clovak, hitro ialije nakdo rado voda, da n« bi š#l daž in da uktII ne )x> i#jea na iin aratu* L• p« tadaj gr« d#it ko uaira pvavljo« da bo S#l uarll na oni sv*t» otomi Cl#anl9 naradljo ˇ <* 327 - bolnik umrl9 pam la uarla^a pološt talno nasaljanl Cig«nl »trtit p«r* t hlšit ˇ*# oatalo pohixitro pa »noaijo ia tlataga jprostojnu ?«*• ao aalo prlahtol lar« ]>ripraTi4o tu&i i« klopi la d«ek in nanj« polo5« nekaj »nna all ataro o4«jo# vča«ih tudi atč. fotorai Cisanl nar^dljo par« aisko pod čotoro«, ne &em l%mmk} ali pod nji« mLk*# P*«t oToat kOM Č sadoati in •# t« ^pli, po- /volkodlaki ˇs*^ir njak. iotoilako «• potea ^rlkasuj« kot ČloTekt na rokah Im s«lo dolg« prst*| kogar prla* s rokul, gm ^drobi v j^ah* VanJ T»r^^«jo dansa &• t»I tl in •• ga a*lo bojljo« i^rlkaauj« s« v araku «11 o4 polnočl do •&•• I^d n«kaj «***«L «nrll •tar#61na Brajdič ˇ ¦!-h«lu j« naroCil i« yr«d eartjo, ia ga »ormjo datl nizk« par«f k«r •# jt tudl m bal, da n» b T Kočavja QlL«al v«do prav aa aniato v udkod«r prid« »otodlako /ul./ Ta aotodlako »• puetl, 4a bi na tist« aaatu, kjar jc ntal od Sotor, bil drugi Sotor; pmr tako j« pa tudi roda «11 islaka nJ«gOT kraj, ka»or m puatl žlvlh Ijn4i* 2«tn a# Clgani tudl ogibajo takJJi ^lak «11 yoda, po*a»no sr«€«:r. Mrtrtga domdl aaal preoblača^o, umija^o 1« Cigaaak« ©rtrašk« paro j« Tidal tudi Trdina . Uarll j« bil z-.vit V cuttj« in je l«i«l pod rasp#te plahto aa gollh tl#h; ^lar« esti j» bila nakoliko i^rivedl^nj »na in j* elonela na kajmu* Za nodrje oo m Ttakalli loj«no #r#do« M«& j« i«l po duhovnaf da j« mrllča tola^oalovil. Ko ao Ci^anl aa^X«dali duhorna, *o prlžgall lojaso avačo la s«L#ll SaloTati ln po«kakOTati okrog odra. Cl^jaiika &o a« po tleh matale, tolkl« m« prai ia X«a«l«« l^rdliia jat tudi EV«d«l od žcaak* da mr* duharan priti p&gl*tat *rliLat k«r »« sla«r rmd prikazuj« svojt rodbinl ln jo hodi ©tražit t roljči $#dobi kot volkodlak« Oarli ciganako sulo« laži 4o pogrefea ˇ šotoira ali v lilšl* ?•• ta daa kurijo Clgaal rellk ogsftji otoli trupla gorijo «ra$e 1» prl »rliču čuj« s«io T«liko nov« PonoČi poj«Jof pijajo ln pla&#jof k«r to »orajo dalatl« S takia ropoto« ia sl« duhora Ib iiirali* da ne bl u»rl«ga pre^cočll«t odganjajo ˇ»• strahor«, ki ao v msi m »rtraeaa« Ba fflln« fcaa, igrajo raim« l^r«. KajbolJ pri^ljubl4««a • poaeni t0patl# all kakor ji mi pr&vlsoi biti a. Vai Igralol sedijo lti drži^o rok« ^laa^aii« v M«a hodl okro^ njih in jih told« po hrbtih. Ko«ar t ramlel udarif isore prav tako hoditi okr g m 2« najha*fi» otroka nerede p&re ˇ lillli na mislt ki jo pr»gni«4o x belln prtos« »«to d«4o ^« aakaj plmlo jpod*jf poteu pa poioS« otrok«. Otrok $9 obl*č«n t b«lo dol^o •raJCko 1» nor^ga bla^ Ml« ^lab*" • ao^avic« in btlo apioo. ukoli otroka dajo tn aj«g&ro l«r«Sk«v n«k»J denar^a, podobio« la skodellco sa kroplj#aj« pri nogah t»r dve *y«$1* V kT8to ga poloi# Š«l« posa»j#* fwjo dajo cblanc«, oato tsa ctrokOTa oblačllea in č«plo«9 pr«krij«jo « iltnico in naajo poloSe otroka« T kreto dajo i« tie i«etA9 ruto. Pravagm p«awu »1 fcilo «deti. Pr*iTlll •© aamo9 da j« bila otrokora t 2o?/. odraelami »rilčtt dajo r kr»tot kar j« najraje ˇ življenju. Hcbs* «« dajo satof da bo uarli na ev©tu lahko plsial z*«Xjo. i« oa ob«k mrmtu t««a n« pot«i hodi na*aj #*rašlt* Xolk*s tudi #igftr«s* ia 2r#pl«ik«. ttrltte j* Clgaa« k«1o strmb, vte&ajr v*4to* L• ga priaaft m pr»t* t+ 6« feo rtrah. 0 noa#Ll š«ai 3* pravi;jof 4* gv* »rlida lafefcd fcroplt ali pa »ora biti rsa v rd«C« obl«č«a*. Umrle&u atar^šial »o 4*11 0t«kl«nlco vln«9 plj*» tobak in nj«LpTO palico t jo ^otor u«rl«g»9 aje^vo poettljno j* bilo s njl» r dotikm« Baj# ao o#lo biSo stanšlM , ki > u«rl» j^cdrli v isbj*lni» Ift bil šotor wrl*#H «° ˇ »•aljo n&tmmmlt $1*Y* /«1. 206/« T hlži sa «rXliw prav tako uaičijo kar j# bilo s n^la t dotiku« Prostor px#pX#«ka4o in poribs^o tar n« atanujtjo cotri tudi po dr» nse«i« Tu&i. oblmk vmrlm^m n« tsosi nihčt in y«o njegoro post#ljtilno **L&•«•' Jo. Ctgaai •• a šotoroa t% tiattga kraia, lcjar so 1ji«11 arličat pr««4iltjo oa drugl kraj, ki#r Clg«yEii taborljjo* 2Msti ^roetor pa oatft«« sapmid«« dolgo l«t# fsajvamj pa p«t. Mliio !• uure Cl^Mk« u porodu, a« uničljo Sotora9 to ai umrla od pokopat nm hitro hodijo. R»icdc nvorm takoj m ajltti vr#ei lca»mf da ne bodo aaniali o aj«»« Po«r»W »» n^«l«šij# Cigftni i* . Ko jl» > u«rl atamilu Br»jdic-t m r-ri :ii Is r—h Jcrajev, z Y#«&vi 1» Itomji* Bil& |« doi^a rroc«»i^a i« krsto. »•kateri daljni Gigani bo Sli mmo do pokopaliaCaj drugi «e ˇatopUi tudi ao grota in »•tali lcop# prati v jarao. I^ko oo »• eadnjlfi u»rX«ga« J«dif 11 Jo j« usrli lnl nd v štvljrajm, ir*L n# fcuhajo po nj«Lovl 3*rtl« Prav tako &• kufaa^o tjUit« j*4i» ki j« bolalk nundnj« použll« C« j« unrll kupll fcakšno žiral, J« po Qj«govi amrti n« proaajo aa nob^no $#110 • I vtra, da u«rll prihaja BtttJ ia da živi m dr«®«« «r»ttt ep«t napr«4 fcakor dlovrtc# j« s^lo raažtrjena itl doltnjskiai Clgani. 2ato maijn« te »orm Imtl tudi va« oftUfe* m »eboj in n«kaj d«narja# Vcaslh u»rli prlhmja nasaj in etraši douače# T«daj |# tr«ba, dsti u piiač0# k«r pot«u «0 c«lo pr«priL«ilf da ridijo Po pogr«ln pouo^ti^o aorodnlk« oa podob«n fcakor drugl dol»nj»Jci domaČlAi« Tudi laurat •© p©r««l dolenj^cih doaačialh m to poj«dlno. T B«li lamjSfti Cigaoi t«j pogr«bžodi. Vogrola Je rodo ««10 toliko« da ni blla lad«no a»la* N*kat#r« potujoč« Gi$makm pa «o sa»o porod opravil« oa poti. Ko «o prlšlt dosor9 00 i#X« »#b« Ift otroka uradil« 1q okopal«* Sajvečkrat 9% j« tudi ago-dilo, Aa Clganka al isiela nič««ar sa otroka 9 ••boj« $9 slakla gomjo >IOjdE:#t otroki arlla ˇanjo ia t tiato rjuho, kasor j« 4«Jmls daror«, ^a dala b* hriMt in Tako otrok I« js*» wr# 8ivlJ«a^a » ?rvo kopanj« ctroko-ro ao opravili tako^t p# j* bllo oajv^Ckrat ps j# bilo io nar«jeno balicot ki ji ii^iimrski c»ačini pravljo takrat, kadar porod Bi pot«kal prnrilno. f« eo krat po«aL*l« s *n,mj«fct kl eo oi ga pridobile 2 in L domačiai tuumiti« Ko porodnica, ciga/iak »o^la roditi, jl j« o«jfika baba pregnttala traMi. C« pa p^rodniea ni mo^la sMMti poataljic«, cl«waeko o ji dali stakieaioo piha^if te bi si 0 pitaijra prldobllm ~ m - forcdniea prl Cigaaih n* posaa porodai&fc« po»t«lj#f t«*v»č takcij prita* dalati io hodlti ofcrog. Pr«d~ Tara pe j# &j*&& dolžno»t# da akrbi s& otroka* ? pr«-takloatl 80 9i Ciganke hitro opoeogla ©4 pr*w porodnt »la-boati * čiki*aj»» tofeaka« To »o danos T^inoma opuatll«« Toda porodnioa j* p# porodu dolgo ^aaa ločaaa od družia«t pr«dysen od »oža* Paaaboo t pret«klostl ao •* aoSj* atrogo driali t«ea tabujat ^i ©o*a j« bila ž«naka po porcdb* n#či»ta ˇ•L kakor nee©c dni. Tudi kuhati niao mmlm porodnic« sa družino, m dotikatt s# drugih Jedlf lone#Y, obl«lc«. Imlt ao svojo žlico, Jcroinlk in temmm* Kopati otroka «m !• s«daj le iijtgev* »ati. Nobtn Čla» družl&« all drugl ae ne ae« dotataiti t« vo4«f lc«r jdrariJOt da otrokti b t«m odirsw» apaflje. Ctrok poatan« tudi urofi#nf $* •1 kdo v tiati vodl nog« p«re« č« a* ^e rodil d*f«k, ao ^a Ci^ani poloiili na tla v Sotoruj ko »o pa bili i# so dali otroka na postsljo ali laSiSS« lm položili &a eno otroa goali§ na drugo kruh» ?otam eo ^ladali, Č#aa sq bo otrok n^ prej dotakail« €• na^pr»4 prtjal s roko sa goall9 ra j« o$« «11 aekdo člfa mk#lt 'ča bož ssnal dobro ^oati, Bog ti daj 4jori L• pa &• boa snal Aobro goati, Bog ti &• ^aj gori Po t#h b#aedah m m dali tudi 1m. Otrok j« potra dobil tudi kratna botr«, L• Cigaoi 2«lo spoitejftjo« 2a botr« gredo njihovl aorodnlki ail kKeCki I^udja, Cigani »o Tčaaih i*rav iskali bogat« ko«čk« botre zmm&& bogatih daril, 3aBi kB«5ki Ijndj* P» »o aenili, da ji» ci*ansko botrinatrro prlnoa arefo t hiBo« §« pr«d e««tvmi« krato« 80 imli Clgani navado# da ac krstno botro poklloall na clor.. ? doaači hiil so ji dali otrok« aa rok»* Botra pa j« Esorala reii, da ho€e biti uj*^ova botra ia ds bo otroka rada iaela, aato m& mtm diali i»#« 0* j# blia kakSna rsaprtija t^l botro in otrokoviai »tarši, ao jo o% %9j priloinoati paravaali* i« &«&*• |« ebr«ajen& navada, L9 artčtjo botro ali prid« na obtsk, 40 9tro-kovm mati »poštljtro posdravl 1» •ic#r tafeo, te oto« po-klakntta tn •« poljubita. lo naradi gr«»t* m krstno botrt koš In ž«na, Cigaai praTijo botru lclrivo« l«txdavalcl botri ktyiylt %mmtmt Ci^aai dirri. Clgansfci otrok pa itit svoj«nu botru g#it# botrl pa Otrokft ii«««4o h kratu ^o tr»h «11 /ttrlh dn«hf Stirlnajatlh dn«h. KaY«da jtt« 4* dajo prr»«a otroku %mm po ofi^tu, čs j« d*fc«k; č# j« d#klicaf dobi po »aterl. l>rugl otrok dobi iit botrov, trstjl po rodbin«« ? pr« taklo«ti pa 00 «»lo gl»dall na to, 4« otroku ni»o dali 1»«m po ti»t«sy ki j« u»rl« PrarHl •o, da to n« bi bllo dol»no sa otroka. Č« j# iwiX otrok v rodMnl ia L• kam«J« ukt19 »o mtei la* . I krstu a«Mjo otroka botri ia babloa« L0 otroka doiBOTt nepravijo krstno LOetljof ki jo Kupl^o vlna, nar«di^o boljfei kruhf MnUiajo *#«o tn per*~ bljo botre. Tellkokrat p« T*«ga t«ga a# a«r«j0 nar«ditit k#r aiEajo, KajT^Clcrftt raio pričakujtjo, lc&j bo bo*ra prin««la, Botria &®r j« d«narf oblaka ia pogada botra doižuft d&U otrofeu o ˇ•ltkt nodi ^trhm 1a Križnica j« ruta ter v fi|n| d#nar$ pirhi 0 v«113cl p» m plrhi in tolago *a otleko. otrok dobi #fm pirhaf botrl pa «ors datl otrok •& pirh. U T»«h •ˇ•tih dobi otrok od krstne botr© tttruoo, l»«aoYano T«h običajar ob kratu Ci^ani nlso f t#wT«« 99 jlh oSitno paraim prevzali od aurakih - m - Cl«*ftl icalokdaj uporabljajo kratno lat« ko kllčajo otroto* lajve&fcrat j# pravo 1m ti»t«f • k*t«~ rl» *e atarfel prldali klieatl otrok* takoj j>0 i*j*%tra« ifaogofcrat j« otrofc aobll dtmafca * '*«NMfc»* /vs&mir aii» tommm/ %wm* ko j« xaL«l hoditi ali &• pr«J ia m g» J« to 1»« oprijtlo sft ˇ•• življ«n4«. K«kat#ri m te iim dobili tudi pri otroiicili i^rah* B«tat«m l««na pa «o o« npr» Joi«f l^piao9 Vladialav, fm iia«na i*o tudl selo pogoata 110 najbolj sfiAHftt f«r«ftilcm ^«r«Blja-2ye«*, ^uiika^ Ina. ^jiilltwmlM otrofito ki TSrnBib laadl kaa»«j« o«twi«jo «o Aoi, Neka Ja^na j« dobila is« Imft J« l^la dn&Jat aioav. Zalo fcoda j* &f imdla« ^ato p* j« tvm aiaova klicala s •i iolftli «inaf $« w Imll trl hčart. Pot»« J« moš alajši bčarki rakal iižtak, v r««ioi ji j« tllo 1m Včasifa ta conska iMAa o»aačuj©jo tudi j>o»obno ttiio«t os«baav n.pr. Huakln4et Toplm, Diliao /nau««o/t andftif Kašuko /gluhl/. ^aalh osebo e T«^ «naki«l 1k«o1« »ato do»i talc j& «*f«xl a^« Gliln l^ael, Roaikia Laci. ?o oč«tu dobi i# isalokrat tak i^r id«r«k. Hassločujejo jih po •taroeti n.pr« atarl Lacif aladi Laoi« i« j* Katlc, t#da^ »ni pravljo po icraju, odkodar |# apr. sadžaraka ^atioa. N#ki CI^mi j« dobil l«a T kiraji Laci, to pooeai kmlj iacii to pa zaradi ta^af k#r a« j powdilf te J# poaob«n nakdanjeeu ju«oalOTftn»)t««tt Uaitaandru. Urugl Ci^aa j« pod«doTal domae« ist • 336 - Fioo ia gm tako do»aMfii kliš«jo§ oatali ga nasiraj* C$ji» Ontala do*aLa iaena 00 fe«t Gri, Člgfti* Dudi# Iyi41t Bajaar, Ck>e, tfbaodi, loucatG, toka, 2,1**, l*lmt Lacat i^iška, Ho*ika, Mjif Budai, Kocia«f liča, !***• tudi frstaarAl ol^nskl otroci ** a«lo radi ? igrl preftiTlJo T»o pr«dšolako dobo. njihoT« t^r% me )»1| mmmm nilhoriM «t&r$««t kakor danjl* otroko«, ki m i$M i^raai y «voji «Xado«ti, okupaa igra vo«» olganakjLs otroko« t doleajski ei^anflkl otroci i% pravljo »jg^m", To otarool najraj« l^prajo. Is naTlaS«n«&a blata ai a«-lajo ˇ•Čj« 3cock», pri katerl na «ni »trasi nar«dijo ˇdolbiao 1» pljune^o oot«r» Fotmm to koeko obmejo io jo z tIsIm Mi#|« aa tln, Kq p&Sm na ««ajof a« ra«l«ti s Tallkia pokos* a»i otroci raalagajo, da počl kakor puSka ali aind /Tulra/, Prar ta pok Jla naredi vallko tom!j«» S Žaf 1» ^o gtldaf X» - lOTltt ga ia ga tako zgrabla* Otroci atoje v kro^tt« prri i^ralac št«j« do a#t ia prl poa^msni ^tavllki, ki Jo porat • dotakne mm$* igralca. Ka kat«r«ga prid« lt«Tilta AtMlt ta t«*topi ls krogiA, Igraltc at«jt tollko ča*af te eataa« y krogu samo ad«& in ta !©ˇ!• Drugi ot^ci m pr«d n$im, Ko ujmm prv»«e, nasladnji 1oy1* Koro karaujBa - «l«p« »ifit. otroci to tgro nakollko Pri i«rl atoj« otroci v kro^u« ^d« atojl aa ar«dl la 1mm mmx***&* oči, I rtdruži a« m š« a4#itt kl prvtga *Vo, kaj st »1 j* dal ilico?4* "PoUči Hato hodi sl«pi v kroga la išče# togn bi ^ |jf dokl«r s# otrt»ci Tudi ta l^ra jt i« i* pr»jšn4iii caaor, Ctroci t krogu ln Aržijo •t««B^«n# roka • »tisnj«nl«l ar«dinl krog*» Igral«c 9 na k«i*aelt erf itr, klaj*** Ko gorori t# b«aed«y nalahso udarja po rokah soiLraXo«T. flati igrala«, kl a ka«jf »puati rok* ob tal««&* L0 oata&«t krogu aaso la 4ra tgrstlea « lstagnj«&l|il rokaai, ta mmio osadra. I^ralec, ki j« aadnji a lategnjenisi lorl oatala» fo igro otroci nakoliko opuščajo. I$xm prika-pr«e«4 0pr*tnoati« Gtrool «1 aaradljo ir krogti luknj« v L«A|«« f artdiai %*h pa narod« t&o jft sraven aj« kaM«* Taak i^pralec otoji ob svoji • palioo t rokl. Glavni i^ralec atoji w arado lcroga« Ta »ora apravitl kaa«n t arodajo ja«o. Prl %wm uapatl 4t *«lo t«žko> k«r ^i oatali igralol ovlra^o in Jcaman a palica«! odbi^ajo. č# •# 1« erednj«m» i^rmlcm poar«6i epraviti ka»«ii v ja«ot tadaj hitro vai Igralci aiba^ljo k mvoilm iuknjaa in poatavijo i«xal«c oora pr*Y tako hittti, da mkmm njagovo iiald t kroLu. L• dobi »••** ob t krogu, pot#» tlati igraleo, kl j« oatal tet* %m igra j* !• mIo mai daaaanji* otro-kes* I^r« p«t otrok, f tlrj« «• atrelci »tražar. i^r«d Irmveis aj# stoji palioo. fudi oatall itlrj» igralci i»ajo In ys«k svojo ^Milcot ob kat«rl atoji. Voi biti ^alieo ofe •trmiarju, Ko te pallo» p«te po tleh, »ora etmiajr hltro mmmm&MMt mmjo p«Iico la pohit«ti k jaalol tiat^ga, ki j# zadel »aaa^tao palieo« L• tiati prl poblrsn^u »roj« falic«, ki j# 2«d«l o«r«dnjor atr&žar. Pri t«J igri na«topa p«t igrale«T» Ctrocl na- is «rli dcs«t c«ntln»troT dol«o paliCico, ki }o Sa TMko aotronjo polovlco «ar*Iej& sare»« la 3ic«r n« »ao i>#t sar«iiv n* drugo 4tait zar»s» 0%» polo-ˇiei «lofc* amnj tn jm «#^«|o ˇ sr«k« S# p«4*ta na tl«tiv ki !• TT|{elt rlfrtr /»•»• aioht« -pm j« tuo •L!« »traa k s ertiaii aa. Trb«f ti»ti aodnlk. Iot«a oImjmn frii t« polovt^k« «p«t ˇ in po^X«daf kako so •« obmil«, ('• ]• teMt itfti , dobi kaiMfti &**** Yro6ih M«r9#r /hodlh/i dogovorljo pa «• lahk^t ** ¦« *»J° ^44 p«t rax>Žilh in ar«lih, Viog» Y l«ri *• M«Jav«jo« Udaro« kuhalnleo po »adaji platl« • m - V taj tgri naetopata r«.TiXito uganll in im otrok prasn« roke, atopl aa lw>žio atran. ^g polaga kaaenčak v otrok« dlmni la hnAi& u^lba toIUco (mv da ao rai otrooi razdal^ani. Potan pot«LBajo po tlah črto» Od t« oradnj« trt« daaat •«troy r&sdaljl na obah atranab pot«gnejo $• po aoo črto* Tako aada^ poaa&l w« atran atidiftaTa, drttga boija« a« tmdič«Tl in bošji otroci vaak na avoji straaii dru« sa drugia ia m pcriB«Jo okro^ paam, bo^ 1« btudlC »• pTimmtm »a roka* C# hudič potagna čas bo^Jo črto na avo^o atran, ji» raa^li Ca pa toog pots^pia hudiča, ja bog Mož In fo ja nora^a prlljiablj«M otr©Ika l^rm« Ea otrok pr*d*t*irlja m1% ki J« ˇ alažfcl, $}•#>*+ im, drugi otrok, nu dom pripravlja ko»ilof pača kruh Is blata itd. I^ra j# a«lo feirahnH, k«r Ja sa olgftttak« oiroko nakaj poatbMga« hoditi ˇ alužbo ob določenih urah« Otrocl afttite#jo iiA palloo steklenico in jo »aaadijo y sa»lj»* Mato atraljajo aa loo do 2oo •**¦ 34« • . Kdor J« 3> Otrool omtflje ttlad« palic« ia 1* lnbjit itartdljo e«7fc»* ? t* vtakaejo okro$l# kro^llc« is paplrja iii Jih t drugo potlaD^o MfM|« Prra kroglioa sleti v#n %%r x tollko y Otroci iič«jo pottm ln ga ˇot 4« bi jla pokaeal 'roii" /tipalke/. nm ** p* prlT«ž«jo pall«o lo jo vrte, dm hrofičl nm nltkl Is rrt>ovlti palic »1 otroci »poaladi ovu^ijo « Hmto «i napravljo iaj t«ga trakov«, kl jih Itjo okoll vratn otroka* Ta igrai^o pr#d»tavl4» Uru«t otrok 4»ii sm te trakovt ltt pogmtj> naali- konja« ffc p» »«r« pr«d sji« t«Sl kakor pravl Ma bližnji Ut vuni iadolb«4o Otrok priii« z« palico nj*ai vodi« Ko 4« t ko» ledu 3kojsi njo t«» ko»ow l«te t*C« po pol«tu» »kočl na tm ko« Rato tri^e otroci. V *«r1Jo rasdnl^o od f sanli litn krlla sl napravl Tsak lgr&l»e avoj fer!2«c in g» sasadi T »ecljo« Potaa rsas* Tawk lgr*l«e žapni oošt «a odpre la ga rrže proti glKfnn kriiu tako, ad«l is lff?*+ Tiati lci j« j« ˇ d«a«š&jlh čaalh ••d oiganako soilio mladiBO« Xgr«]o bo^om! in dni«« igr« s iilfataria bitt To i^ro 06 olffikL«kl otrool porstll prl sloven-akih otrocih« otroci ai i& blata la jlh krasi^o • s tt« hift« in tudi ica»n«iS« iaaio i« tla I* smlj« Y hlši« L0 m dalali ta tla^ ao itmiU Tallko »•»1J« ˇ proster* ?3* to poravnaao s«ttXjo »o »orall otrocl attptatl. Tako »0 a« dršftli ma oblako ing «1 tatg&ft in hodill po pro-storu tollko aaaa» da «0 blla ^ladka tla# Otrool p* ao di ^radatavljall, da *# lokoaotira in Sfo |# i«r» ˇ proatoru. toi J« t^it pri alo-r«a»k«a ljudatvu« 11» d^edlol all na kartoou j« aarisana * 142 - fižolčkov ali icoruanih aaaeB« Igraia &v* igraloa, Igraje p0slal« L•»#*« «lha trit moni poM&l «*uu l&rat% *v# otiU* Maa ita 2o fižo-l0Tt drugi 2o koru« oa kupdih. 1» ob«h kupčkov j#«lj«t« «9 apravili 11* prootes v ^oadu« Cigaol m rtkli, da a« žaiiijo ikpr^ borl. borl* Vtdao ao tako ^oTorlll« č«^mt di*«vo# pod k«t«- rl« j« bila E«altrr«B« c«r«Bonl^a# ai bil ko so »vatbo napraTlIi v gostiftniv oo praTllif da *» ž«nijo pri bori'* Val etar«jšl Cigaoi •• Š# sp^alnja da ao Isoll njihorl ^rttdnikl evatbo pod dr«mea#- prav tako doToljooja ataruev na prlvoljonj« jf>orok# im iuražtno kl«t«vt pradan jt atopila naraata v hišo. -ˇatja ao •# a^rall m p»oata«t kurili oganjt pakli pradlča na ražnju tmr Jadl in pili. Ko ja t>lX ravno nad njihovlmi gXa-ra»i9 ao T«d«ll9 da ja f«4&4 ^a atarešioa Sanlnfe In aavaatl ^ovorllt pota« ata ti ta dTa dala roki ia tsplla vino tar ai obljubila9 da aa a# boata. lodila. Ee j« bila ta sakletva koačana, ao s novoporačnci Žlt T hi5o» • 145 - Pri nakaterifa^rekBttraklh Clgaala j« š# daaaa ofcidaj do»a»# poreka, ^tmšm odida fant it vejafce** fo poiDko lsrrš« X* takrat9 Č« fant nno »iall vz«ti dakla m Ime« to&a »ora $• pmj k rojakoB. To poročao cara-Bonijo i«yrfti kratni bot«r, Fant in 4©kl# aor&ta dati aavakrlS XmvX rofcif t lmt«rih držlt« čaii a vinov. Bmto krot&l bot«r gOTorif da bl tet 1»*1 ar#«o pri rojakih, da bi •• »rtdso Trall ia d» bi pot#» ftr«Čno a wvojo i«ao 1b dosač« poroka j« kon^ana« FotM B«daXjaJ«jo « »rato-ˇanj«K« Tčeaih tadi dva dal« L• p« 4«lcX« mI t#« č*k»b9 kd j« &j«n f«a% pri vojakihp po«tano n«sr#*t*f Jo fant b« ˇs»tl aa ž«nd po vmitvi doaov. 1» ˇ pmrlh d*Mtl#tjlh Daa««B »to-i«f ja •• j* uTalJarlla tudi •ˇatba# ki j« bila ss«lo po-dofcaa nskdanji ljudafei k©«čki ohottl, Ta žsaitoranjftki običaj «o privx«li stalno na«&lj*al Clgaaif ki «o bili 2« dalj« čaaa ttl yg»Uau gkl«i domačlal* to «0 ill po a«v*etot 8O Initi sBcprli rrata* Tako j» ž«Bla aoral pro-alti do»aL«f naj m daje navaato« Drutban /tovarlš/ j« s Trf»X akOEl kakdM odprtiao r hlfto d«amicof ali dru^o »ftiijlo atvar, 1» poteie dajalt da j« nakaj pozabll. Ko &o «a «|«atili notar j# on hltro odprl ˇrata« §# pmdtn pa aw to x«odi.9 «* ž«niaoTi ljn&j pogajajo m aeraatinlBi aorodnlki t hlfti. Hagevsrjaje Jthf da «9 prilatali k ajla «olobi iii so prlB««li daYioo9 da žlvi v Ui hlSl deklica, da ii i žanino« lj«;bitaf aato puati^o aotar tn a&j a# po^ovorlta« o porokl pa ao tudi Sanlnu pripr^vili na p*ott doaov ratpi /orlro/ la od aj««a zahtaTall, 4a Jt odkupil uftreato. Ta oarad« ao danaanji Gigaatl ˇ ?r«k«Brja opuatili* m 346 - Ko m Cigaai &* žlv«lt po ^oadovlh, ao «• poročali radno «LOBladi od juiijat oikoli p» posisi* Daaačnj« elgm*«k« poroke ao zalo prsp;rowte. Oer#d- poeetibnost j# svatbena goatlja, ki oba«ga ogroano j*dl /ffi«aof boljši kruh/ Iti pi^jačo. Na ^•nitovanju cjo Ebrani pr«d-ywi nsdbin« ž«nina ia neT««t«tkr«tni in birmannki borti ia »oroaaifci iz bližajlh in deljnih ctfiar*akih n^B«li^olnlti« V ramloi 0« Lgodi9 da »nogokrat boanilt iar«ča g« kak^ao itljo «11 pr«poT#dt ki J& »ora po nj«govi aarti isvrSiti n«kdo ls družin« aXl pa lspolajevfiti njegor« b«s BoInikoTa jed prad smrtjo pootan« sa druilno p« aartl atrogl tab*» Te Jadl potem aploh nm kuh«4© dol^o v^aaih traja t* prcpovad tudi raS Ko iaaje ti Cl^aai mrliCa v hiši# aajprej iapra«-aljo aobo« Va* pdhl$tvo# mizo» o«aref atola la poataljo T«a. V pjroatom catan« aaao X«šlli« 1» nartjan« na kat«rih ieži mrlič. : rliCa obl^rajo t praaalčno obleko; obu^ejo ga> T nogavico in v aadiusjaK Caaa tudi sirllšlc« čaTli«, :oški larlifi al«a ničtear aa pa ltt* ž«na*a ruto na glavi. Ta ruta ji» lahko • 34 8 - ali dra*» fearr«! «# «w pa biti rdača, kmr ta barv* po«*nl t«»«1J** O narloa »•nijot da nina oa drugtB »vatu aob«o«g* ˇ••«lja v#L# Ito l#ii rcrllč na par»h# m pr«vt- brado tako, da ruto »*ˇ•L• jo aa t»«#»». a«ko «u p««tl- aaT«««aa u»ta do ^kopa« »«kat#rl dajo to ruto s kratot drugi Jo odatraoljo. preproat*. V tlat kl ao ls «mljaf saldjajo Stiri preoaj Tiaokft kol# t«r aanja položljo daeka« Iote» natlafiljo slaa* t šaklj«- 1b t miijao rročo sa blazino ln T9« pragrne^o s rjmho* to l«HSča položljo srllia« ri t«e d#lu .aifiijo pr*d-vm&m na to, da narddijo viooko a^lavje. '• uar^« etarajši člortk, »u rok# akl«ti«jo na prsih* L• pa uirji «ladf iaa rok« pololene ob t«l««a« Odprt« oCi prl btIIčs pokrljajo 1 dvodinarakim all patdinaraki« kOTano««« Xm saprajo krsto9 jf^stijo ta koy«n«o v kr«ti« i rliC na odro j* MTadao pokrit 2 belisa nali^Je«. ^«!«* i« te fcarr« m dobljo, pot«s Impljo srllda« im pa gr* i^ra prarlloo daXJ»9 aruglfi d«kl« in tm% sadi ls «1 tablra d»kl«« Tako •• menjajo prl i^rlt dokler mm n« nar«ličajo. Tnai prl t#h :iganin »o tt Igra o»tmnak Taaeloati in hrupa# kl nora^o dalati ob «arti člov#icaf da pokrijojo kr«tof mrliča vsi poljubijo. Od & ^aaui« ^alovenjeii« L• «adnjikrat ¦tt fiovorijo, da Jn r« «n bolečin la tr^l^eaja, toda s#taj •o mm± oatali itd, Fotea odnaatjo kreto is hiš«. Ha • 35o - Jo ?o»t&vijo na tla sate, 4* »rlli a« bo hodll atra<. 04 te dalje g& nosi^o «11 Toaljo s vo»o«. g* mijraj« isogaejo }o,?pr«l>ut kajti š« daa«a j« tudl md Clgaiil r«ftširj€iio v#rcTaajd9 da prrl, ki ga s mrli^emj gu^ov« siaaletinjo asert^ C« sr*Lajo t>;.» umrl* ;ji»va i«n«to{ 6« prid« nasprotl soilcl, bo usrl aja^0Y »jvratnikf iato Y«Ija «• doaačl ijo^lovi^o ob ^rcbu* V roka priw«4© lcmn «11 8 t6i ^ ©I v n«kat6rlh ittmmrlh aploh n« upajo iti ma aii o4id«Jo od t ia Vitm tako p nn pckap&21§§& is p oi«#%M tsklh« ki nmmm krtš bll sa te no»i otrolc i/ zelo ^r«d uarii« kakor lmlo~ auriida ls hia#f sapujitijo v*l k aoa«do»« T a?oji hlfei na Pot*« •« opofjtatjot prootor okna. Po ˇ»«» lit či- avojo kočo» 1T#« »trah9 da mm sj#r j# »rlič laial« isirin k«r ffiialijof da usrrll priaaja loaaaj, Jcoraj «taz«j3i# ta *• vmrll rmm ali in tudi po o lu obllki š# z«lo hlil pooadijo ttl vsegft po^«4«if ^orajo oatanek vr«ti etranf tajti ne «ii«jo dotakniti, &« ^aaj pa da bl jo •# tudi slorlRS jpripravlja^o za prts&ile mrtvih. okraotjo s roiast in av^^^sl* ^« j« ajlfa^v grob dan«3 ne^atarl »tarej^l ci^anaki ljudj« okno jadl s$r* Jr.ruh, 9 ftii ^a*0 Tin«. «a mrlipt kl l»o ^ril«! tiato ao^ oa doiafit 1 »o ^a d\o*»a ^re^ri^ftiil« da uarli o nn pojadino? m«d «laj3lB ro4ott j# 1» mrormj« L• »•lc i^gubilo neMtffiJl pmmmm V* y>okopall55tt «o !•«•»! krlll umrlih ci^j:fllclh Ijudl broa Xu-ml Jvojol grobov po dolod#nih rob, M^i% grofc ion 4 na i3i t nDTtL«^& IlirliijBjs Oimii^ttj« i# »očno o ^rtvib ^rl ciat ih Cig«ttib. '& v*%nlM& priapodo- iinbolifcirftjo amrt« ^« tiekdo ueir«, ^ravijo, da J« prol i» ju i*l aa &rugi ev«'(* Prtdstavliajo ai po T«rl ***** aa*iran4 o s«rtif lci m m&mj dopolnjuj«jo * krščanckia Ob msrtt n»t*Ylj<» uro 1b jo odBt«a#4o ls jo i*rlft*9«Jo §#!•* ko srlida odn<*»#jo. C# pri&# Cl^toi v goatilno in em jt »•-davno uarl brat ali kdo dnaglh doaačih, aurodi dv« ČaSi •n# n» »•fcijo aii n* tlat kitr pcmeal, d« ja u©rli tlsto to aar«dit §«!• pij« iz drug* 5až*» lmjšm ialitev x& Cl^&na js pr«lelia3«&j* fcrtTiii «• pr^pirsgo, da t)a&protaik n« bo prcklia^al n^ihovlh «rtrih* Gslo utrool r»aof dn 3« tc n^ibora n&jhujte kX«t«T« ludi ce ss oni A'r^plrajuf Daspro^rika ˇ ekraJHM pri»«ru temf dtt ma. ^rekolnajo csrtv«, V tofclh tr^nuticlh titurdi nli dru^i r«smi?ao rsfjt^lj** 0 teh ae ^vorij^ r&4if ^n H9ay pa, da fcl jlh pripovodo- ^traiaa telettv ,j# ^« ta? "naj tvoji «»rtvi lajajo kot in ^® bij«jo 4o Mrrl la t#p«4o» dn ti ijor T«ta»*jo tro-Ji artvi, aaj lag«jo in aaj boio ^r^klati* larava dodajo in i»raa#} kl ^olmamzjtjo inn^k« «poln« orga~ie9 •rtriii itakor :: l/ Sfffp ,f>> f^oroan ln T»roir«ti ved i#tvai*i, da go bo »kodoraio aj«| ia otrokit Jcakor pt*l u&** 3$ tudi is^d t« ^ da ^« %m*m mmmb% ^ni v^e datif ksa.* «1 • 353 - 4*1 **!**** pot«* otrok doloi saiattftiij*« Pr«d pri t#h "i#a»ik tudi y ki«o «1 mmlm nl k^j t«k#ga vid«isf Kar n# bi k&r i« y sv«Ll * ^rtvtceiu ^riič* a« k«r M to laihko 6ke^.ovalo otro^ni, č« p» ima .Tl «ebl ait c^lo cbleko t<» b«rr#, pot«i lahko icropi tiri Porod ž«&ak6 ^rl &®v*n3*mlh otmnih j« ockmj tft&&f keJccr tadl prl oot^ulih naslh i^mlh* iaradi porodnica «#n «•«•« *li §• dalj žasa Iot«na ud ostai« druiin*, T;r»dT*#» od »ola« f pr»t«kloati m I# s Ok*«bnc t«. , i^&ak« gl«dmXdn loa lioplj« .itroScA 1« prmv tako a« am« citič* /t&^aiti r&km r ti*to t@4o* ? xv«zi f <3 tl 3isti navad*, %1 «i pr«a c# ,:«r«jo plj*aic« ia $# i# nl avoallo labko Elij^jo tioto vo^o v^tran; u* pa $» I« a# 5« «m slitl ro&m vatr^m, sepak morajo •oraio nnr^aiti «i planioaai ce^. uo$. Ča ta^it M bi atorlll# mm atreho« Ctroku &• 4ru^-# Imhko r*kodijo sl« ~ 354 - tm dobi otrok t sgodnjih Ittlk otrofttra. j« to i*» t^dino pravo, * ki»t«riB 0« klic t!mli Imlo primurco, Jopi, Ba^c, v h ai tolllco vai t&i ielxl Bek^i vi»A xn govorll, da ^i bilm ju« i-ravl4o# 4a m oprartlt tudl a«ic« Pot#» •m j« ^dč#X«t okent s la 2 tnnoglMi iovacljenci, kmr 00 oili »o 1« j-reetj^ ^iedaii, da n« niatm poro- ni bilo «wo v t C« «ta »• i«X«lm tra poro- 51tl# Lta sb«fala iu ata »0 Truila. &•!• ce* dol^o časa« b#g j*r po*«nilf lcer @tet fent in daicl« •Ku^a.j «palaf da poročena* Ko atft 06 vmiia, niao Btarfei aogli ˇ•« branltl ln tudi tmt ni mmt wc «a*>u»titi dekl«ta» k*r m j* bila **4aj ž« I«m# DefeU* **& X« n«k*4 klofut is potra je bi-la atrar ur« :**»•. č# ai $*. nista het«l& Tmltlf so pr«kll^ njaii njun^ »rtr## Xo j« MI* najli^ft* Jnlit»T la ko »o jl»a to povsd*llf st* «9 tako^ rralla, re^clinian^« srtrlh j« t^adl wi t^h Ctfl^aih najhi^«* kasen ia Talltev ia ^ Ici ^ fjc^ aar^ditl oi^a/^aki člor«k« To omsml nm Ci^na btt5nt ka&^r Lm M kdo itbtl. / ffi^ j/ gaarii In tekf ki vdealh slifflj^ tr^an^e, ropot&a}* ali s« k«J It&* !lcknterl to ^ccaVi.ic, toiia ico nekdo bližnjih naredljo ;arf? sa rrliCa j.cX«tI ^nejt poiei«! ˇ r,ofi &cibs9 poicoplj^jo* V krsto •2i vse ic kar je ftilo % njlr, v ^rid« &&&&J glodat, :-ot#it n« prlde ni^cli $0 ?o treh isi H#k«j dai irlctev . Ca j# fcdo jo m&x» tudi drftmtl Sa Ji bi bm pr«iOBltl, L• pr avi, ko hod« ree&lčao Tažno novicot tiiire »ul« - pri »ojih j# p#l«n to r*anica ±n sm bo ki t kateri Cigaai ^*rg»rl r Srbiji ijcajo *«g@* m kattr« »o turški ta ^rbalci aM:^i; vlr^ki l«ua p« «o selo pMijo ua noa^o #*nc. f«člaj ce ou« j##ti nob#aili j#di# da otro^ia ne ti kak ud »aajtel« X« SUd- f č« p»S«j0 aa no»*j^o iat«r jagode ali ^roe^j^t d& »ada^ povsrodi ^at^riso ^ma^««j« n« otroku« 2« pft no»«č(v T.ati fcrenf* mgko all i>aa9 uo ^trokovo t«Io vshodu &vroym vc6 r««»lb Tt3x*ovani v Zum *io ecno»tif kakor «ed i«j.o^er.aiY««a ^j.avnikt e^ulo« kruh in četulo, dn ae a» ^kodora'ic a«totu tu mmtmrt. i^gsisi jg zc-lo pomftiLUiC j&Jc« pri m Vhurt dai opravl &oloLim ritviiil ^ri o#rodniei navadc, d^. *i^ajr/rka Hen#. ro-ii s^uaaj biyallfi6a in prl t*in iiieo nav^oci iao$kl* Pcrc^nici posstg« 1« <• 35? - ienek* «11 babica« Bvg n+»dklh Cl^aalb j« aaradno neoi-^aa«ka ž«na. Po porodu *« prl v»«h Ciganlh š*m n« •»• dotlkmti kuliiojsicih co«od Im hrw in isaorm feltl loč«n* od cRt?Jihi V Indiji J« ze iri^itlTHt )ci'8t« ispričano «ora -1«eim *o4iti ˇ t UiSi* Prl strrogo drilijo gor^njakl la vloliue, ia bo dol»r &alav#e$ d#klici tudi sredaji VTOpl urar« aa jorot"?a al^rtda porok« in y ii*t:onu, vino ^a Cer^iri v ^rbi^i, ko Tldijo# da bo bolaik okopljejo in Itpo otoi«č#^o.A^ 8tM&«2j*&l Ciga&l ^lovaku s boabažoc saaa^l^o Toa odpr-tine. .' riifca n« da^o v krato, tenvcč aano %#1© poloi« ˇ v rok« w« tudi &a,1o naka^ deuarja, de bo evetu Iii5o» Bmmet f# tadi >-ri Ci^«ih ˇ atv^r, ki jo dgt^e uerrleBii v itrsto* rifinni ˇ jugo~ rero poana^o v glava*» pri na* j« mIo iftvima pri kočavaklh 0l4»Aia* Cl^aal t o gm tuoi v povo utalmko« vta*: št«Yilo «podnjih kril*b. Posalaao pri Cl««ftih JCalA#-jc oblačeaj« umrlib zelo pOMmb&a stfft7§ kar •• ¦ 359 - prlprariti na dolgo potoraaj«. AagldRci Cl«aal dnjo r kreto tuii naklt ia sl&tniito« fo navado upošt«* t 17 polo&ijo ˇ rok« tmrlt»mit kitaro «11 »antJolino. T Ku0l|i in Ronuiiijt oo oM^ajl u^ »srti patmm j«« clgnntlr.lh p.\emn v r.nhodiil "vropi* T nekatarih nn ^a^fiamkoia Cigani GaV:op2J«io nekaj tobaka oa trnjev nikoli uwrl©ga« tfmrli je dane^ ^rav t«ko kot v vl&a u** tla ^e amrlei / luvoaiji p* m jlh ob r.l ^pofcitij^Jo in ji» d^rajojo calo vlaa tak«t da *. . * 0 M 1 * 1/ 4/ f 1D33» atr» €8» T/ i^rdS.*t l^* sr» 313 ll/7 Plockf 193^» ^ir. 131. / 79 14/ ei©b#rtf 1961,, atr. 15/ &ort«vl<9 3rJ3i# a^jp OI»'Mrtt ifilf trtar* 17/ Cl«b*rtt 1S61# $ttr. ^4 18/ Blosk, 1335t atjp, 143* - 361 • 1/ D o 1 i n j • H Cigtai m riaako katollSk« Veadar j« t* njihova v«ra doka^ n«ja«ia la razaljil ^rrinmsl« ^ajbolj «paitruj«Jo n«vidao božan^co bifj«9 fci ga lmwj«j# fltftl - dobri duht Bog« Io kričaa- - rslilcl - ?rlatu» »XI pa poaieni tudl cvstnikm škodijiv in mrivGa d*aon, ki ^ Cl^aai iiataujejo ^rav tako verujejo i« ˇ dru^ d«»oaska 6kodljiya ln kratijo otrok« lo tudi porofcaj« r kafcoXiški c«Dcvit j« ^o^v-aa« * g «itoXofekl»i pred»ti*vtt»i, V glmvft** ločijo doteftg* duha, ki vodi 61oY#štro t#f prmv tako tudl dolnrlna in nudi ttiiMt pr*d sliji ingi Mlo toojijo. fn bi ttogll n«itollko olttditl 2oroft9trin dualise*. in ^r«d«tav* o l^p o* nadva« praproBti« i.vrdia© poroč«, kako Clgana j« ^ppsš«I# kolilco J« )»#oirt pm m }* odgovoril, 4» n&jbrž« »dftn ln to j« »oac«» Ci^aau •# godl X« teOcrat dobro, t* ga gr»|# «onc«» Vprmžftl j« tudi »lado Cigankot kdo 4© j« u»tr-Arllf pm j« sardela in tiho ia «#nda gadžo /nmmt^m/m l^a&l krdčuj c^o prl naat odkar i>o •• ˇ i v »atičaih knji^ah. Vča«»ih 00 t« tudl rmrodili «o •• okoriatili * Bovi«! botrinini darovt, M«teJ tudi «0 bolj acr«čni 1» da iMJo v«C tt«i«h» pri evojea d«lu» Va« T«^j« o«rkv«ne l«tn« pBMUioiJca tudl Idl#a4«acl Clgmi israsasjejo« Trdln« j« n«kod or«čal Clgtuike, ki j« ne«la ž:^«n v c«rk«^ na ˇ•Ilko bo^» iri tr«h f*r«hi dalj« n» «žlj« io aa Trški gori iri noy«» »st&t* ^lraaje nažih clg»aoT m boijlh pot«h 4« 2 v vasi aaintea »ari«e-d«-X«h«r t Franclji. T11 j# - 1*3 - eigaosfca fcolj* $©tt kl Jo Clgssi *»4ao obiak«j«jo t določ*ae*ča»u* V t*>h njihorife rovarstklb 4&S&* ko prebi-ˇ»40 ˇ t«j emrinri 4n& in a©Lt aobea Cigfta a« mm kraati 04 krsčanakih sollttv »o a« nata^ill i»« tm Ji» j# najbol^ potr«b«» pri «111» 4* 9 to 0§*a*š n«j« tudl v svoj«« j«ziko. viiicu Bojc3 j« i«li»i otol^ial i» Jifc ©b te^ prlloft&ostl iboIIJo, i>rt2Liaakl p9#m»r Budorovlč mu J« 9 da soa^o štiri molitv«, ^olljo Jih r«ek v*L#r« «0 4« *»* pov#4al p« eig&nakoi #&njk« fcoilea. kote d«b«l tl ta a«&4S«X 4«! •aatuAel o dolorts, tl %t tu ««atf*l b«jd«lf 4« voloro tl tu M ftl p«r«nv ti aa«tu4«l tnNe 1 ta wmXl romni 1 ta mmd«l a**tudftl 1 tu , tl rav«k ***t&4«l -o4#n 4« 4«t»1 ti t& M •rkul* djavon« i* f alcvranidcra j#silm M bila aj«M kratka v« biamt v da bi aaa 4ala adr?ivjat 4* toi Mll xo«rea , kod«r bomo hodili. leg naj to ^oliteT Tako oaj bol Irdiaa pa Je n«k^ popolnoma natt^rota«ga alldal aovomečkih Braj^ičlh. 2a tlk la krajemr m j» wll dočko $ov«4ml od«aaš9 ki pi Cigeai sellje elganflko prl troka j« «a»a noidlla »olitrico 1» bi po »icrraiiako nlloT *Ct0m vldi na pa»i ¦scakati konjl^ka ln vldi v alaki pl«vatl račlco in jo uJcr* d«. Cigaa na dTcriaČu rfT«bwti kokcžko in jo ukr^ t©# %LR& Tidi • 364 - visttl t kosiou ov4c* la ga ukradt. ClLmtt y!*1 na euaitl 0* «rajeo in J# ukrad«. Ci^an vldl na njivi rj«r*tl plug ta ga ukrad## f 'te je otroku pOY«dala, 4» j« to elflftB«kl oLca*lf ki j« š« Ttliko boljAi icakor kraojaici. » ki se kakor »#todlaku /vassplrju/. Oba s%& in mm {rlkaeujeta r#4vw»« ponoči. |§| pr&v tako lahko prld« akozi kljucavni«# y bišo kot »otodlako, odn«»« odraal«ga «11 otrok« ia ga poloii na kaa^Ai Obr««ba proti Aj*« j« «mk) o«tro r«2iilot obrr .Jono raaj. Brair tako jm a«Tar«i Rrtvi * oi^aoako «ulLf ki Ilvl j^o ^srtl oa dru««« tu ia tt« prikazu^« tttdl človeku, ^r«dv#^i auen «11 sorodntko«. ^rtrl j# tabu s« *!ˇ•• iirla««« prl »rtrih j« vi^anu na^«v«t*4^« »trar aa 8T«tu* €• «• kdo sakola* »rtrih, aihč« od Cl^a»GT n« bo dTOuil 0 nj 1« noviei# ˇ koračairi jfi tudl uttkoralo« N« a|m j« polo2«no lahko «««0 kladiro, kmdmr kovač d« d#Xa na »J«m. i^radva«« j« taou ** I a^ke t«r T«ft T«rovan4a o njea sv«8to varuje^o i» rod i v rod. fo j« Ea4«T«t«jil kir«di5«t v kovačerl ciganafci družini. M«d dolonjsklui ClgMii m Se dan«« kl so na«tal« ned »irrop&klal Ctgaal §• y tot kakor «0 prrotno »l»lilit mL bi iavor* Clgaal a«jal šm dao«» raje fcAkor pojaanil©«, da m blli njihovl predjalkl do«a y Indijl, Va« t« \m&m&m mo taano poveaaa« e krSSanako r«li- la s nJeBlii aač«tko«. Trdina. j« aliaal iripor«doYati 00 Clganl »ormll sapuietiti %gkpt «ato# ker niao hotali goetoljubao «pr»j«tl Juuaa in njegOTlh starš*ir9 ko «» ^rifeclali v ^gipt. Bsmgl Ci*a*i pa pniTlJo, da ao — d«di dmll kretitl, a •« cd krSčaiisk« YiH odp*dli okoro ji« j« naloL11 «•»*« p»p«S, da aorajo ˇ•llko bloditi po «ˇ•««• Ko »o ta l«tm pret«kla, «o pot Tmfcm la podeba* sgo&fc* š* ˇ•dno Ilrijo md tesl Cl-gani ta jil* tudi prip0T«dul#io kot iarcčllo avo^ih ao pOT^zaa« m mstko* biblija* ? Cigaoi p8V*ds tt 2^r»dbof kl »• J# **©dtla taicrat, C«» nekaj l«t j« ^ri^tl Kri»tu» k Ajlmm 1« ja k^« ia&ta otrok«. I»el* eta jih zmlo v«likQt zato atrok »krila, Krlsteia J« j« Tpra^alt 1« »o bili pokasanl ˇai njuni otrool, OaadVft »ta pritrdlla* J*ato Je r«k«l m onet kl «te jlh »krlla, pa bosta skrb*Xa ridra fo bodo CigMii in bodo Ilv«ll ^0 boatah tw m bodo le«ll Cigani ne bcdo dobili nič. Vaxi»mto t* ^godb« ••» Eapismla T C»o»ljw. Bog i« ica*DOTaO. frvt atarš« ia njvmm akrltm otrok« jo tudi člOT9^ko rev^žloo na »rettu Druge I«g«ii4« iri^OT^dujcJo o pjnr«« Žlvljenju T ?*«tl«h«»u lm Jorus&l«**u Ib t«ga dela svst« »o «• raadll po it«m sv«t«u tudi Um ao bilo Tzrok k«Ml» T^ndar m Jih "igaBl mmI sftgr^illi« ˇ «ot4«ro«ju !*rlpo**duj«Jo Gigaalf te }s Matij« hodila po ftT^ttt* iTlšla 4« tudi y B«tXtiim« *©4a ai - 166 - dobila pr«noLld$*» Korml* jm ?r*noLitl v hl«ir«u Ti«to boC p* j« rodlla otrok* In ga polofclla t jaeli. Tedaj *e otrocl krlčmll po B«tl«h«*ut *0i$Mi $* Ci^anka'*. L* oo postall Cl^Bai 1b so torall lti po tnr«tu« tmmm. r ^otoravicah, pr^iTl, da st« Jož»f ia 'arlja po sv«tuf ko ata xb«šttlA i« Kjihori j;r«dnUci «o jiM r«*clif da ©ta Ctgana, Za kasett pa eo mi ^stall Cigafii ia «orajo i« ««ii4 bodlti ukrog po vr«ta l«g«ndf ki «o porezae« « življtnjam, pripoy«du4« o njegova« krlžaa^u« V Lobravloah i^ravtjo, te m ˇ 8v«ti d#ž«li Ci^&ni dtiali ž blje u Kriatuaa, ko «o ga JadJ« icrlžall, Bog Jia J# »ato kamoraa i« jih aaredil &a Cl^aa« t«r sorajo hdoti »a l&iii po «nr«^t« }• mm trl, da ©« bl Rrlatua i««l nog« rasprt«. Zato ae Varlaata t« K«odba pi-.vi, da m Jud^a ^ritili k koraču« da mJ aaradl iabl^« m *Crt«tu»OTO ^rižai^* jt aaredil štlrl i«Mj«« Ko m J»dj« odili, ^a J« L•** čeau ao prlali. Moi jl je porad^JL, da « o«i hitro Sla »a njiai in jla ukradla mptdila &atot da a« iCriatuau na bl li dt ot U Va» te Iag»o4« prikasmjcjo kontiniiiteto ki nauko« 1* bibllj«, 6m&tmv mm& Is Iji k&sttl v tijlfe ao n«koliko i#l»34« sa Krlstuna, »orajo katerlh pa rasl&^gje, da j« ulcrad#ai ^«b«14 dobro d«lot j* i>r«pr«6H iCristusovo ramkaaoraaj »i aii •anJSa, W.la J« 1« ta.tvinn 1« itato pO kl ao ga »aralkak m9 dm ImJo Clgaml •po«cbno«t pr#drld«tl »trari* kar |« drugl« MKNpi*« Y ^V.Križu prl KoBtan^rici6 J« potožila Olgmkl« da je t hiši r«liko ščurkov* Glgank« Ji j« takoj obl^ubila, da jo bo r«šlla t« « »o jl goift fiospodiaj* dati m«l» in al«ai&«* ž«u J« diaa ift Cife-anlcft J« sad«Xa d«lati križ« v mk«i oglu ta govoril»t KLlui i^roi, «tta grllu«# «^» tjrilu«, gd\irkiajM, Naftadn^« ji je naroCUat anj S« mhui prar d«la in pr«d«B bo oaa pri kriieTski c©rtl*ker alat* 1« d#narja ln »#dmj alaa »tru. jo bo ntillii« bo du&a Grdenovi prin«al« poln plsker *lat-al»# i& dtnarja. Cigftnlc« j« s« dt&sr opravljala »oliter sa u»rl« duftg aa imliui itriipotu* Ord^nora jl jt ¦ontl* d»tl dmr sa t* d^tnja, ia ko jl j* »manjkalo dosaf «1 ga ]• •poaodlla* Je bil s ž«a«k»f kl ji j« čaral&f to jajo« našA* Ib §i jt ubtti io sulc»a«e r&svosl&tl« Xa ˇ•* tm daroTna « ]• Gigaakm mldla jajea« obl«kot k:oko6 la dru^o« 1b podobat »godb« potrjuj«4o ustaa ixročilaf d« ao Ol^ttiik« odrrčale n«arečo a čaroTiiia de^anje«, kakor ga opimijea^ ^« ag©db#» Cigaaka je aajveakrat »or»l«. ali odneati &#mr ali drug« dra^ooenooti na dolo- k^tr j« siormlo toliko ^ua feifcif d« J« Clg«ticm i« dal#Č odfila. Teprooti Ijmdje oo takla TraimrnU »očno Terjeli. *• dmamm niao nekat«rl ljudj« da Ol^nftka d«la a&gol^ m prmrmro im da nina tak« Jipo*ob«oati, ki bi čloTeku lahko j>OYed&l& a«kaj o bodočnoati 2/Pr«k»ur«ki C i g a n i iftstijo ««io «no aajvlžj« bit^«, ki ga i»enuj«4o baro d#l « vtliki bog« Tm ^« aavadno bitj«, »*Č&«j&« €4 Ll&r«k& i« živi ftftkj« v v^oelju. Fo ti Cigaai loči^ot pnro d»l - stari bog « brado in lahko n ^ravi bli»k - - 369 - in #ro« - alado« Po Dtga&i, da Jo Bog v n«besih. Po riligljl »9 Cl^aai ia pre; auraki protaet&Gslci dosaLlal &alo lofiijo. Luttraal poosaoljajo Cigan« z twr§L Ino« aato pravijo* da luteraai TiČin«t lcer nl«ajo Ciganov, PtavIjo Jl» tudi Cigftal« iir«k«KuraklB Cl^anos j« ˇ katoli^kl rerl r»vllo ler#t la v n«lcftt«rih prl««rih tudi o«rfcT«M poroka. Ka INiMl ao prrl na«*l^#nci Imill &«@ot A* »o mil bratj« in »»atr«» i:o q» bila kl j« bila |oniaa mo »e4 omjboljšiai aeatr« po s&tl* eo s«r«ll 4r»g to|ntt pla^ati Mb&o* Ob t«J priložnosti m iMli tudi v cofttllni dobro koslle« Po te« opravtla ao »• ntt ««boj klicaii b»«t iA o«8tra« f« mr«t» pobrntimstrro nl »nano T8#» ClgmaoM* Ci^mai klinčarl j te ofelčai ia ^a e«alj0 kot T«llko aorod- i-o ntj ˇ•rj#tuoati 00 ga prlv*«li od srb^clh d DiBti »klepajo pobratlsotro tudi Se dottadlal t Jhemkmeu&kt Cijflai pra««tt4«jo nekoliko t«š prmenikor oetftli Cl^tai ˇ ^loveni^i. To p* pojaae^iij na«»llt«v v teh krajih in vpllv is okolio«, «« boSUa, ˇ•llk« noCi, binkošti, m«l* ia dn#va artrlh^ ? prat«kloati m tudi praanoTali 3tas*jftl Cigaal pripovaduje^o, da ao bili ta daa d«a v 49s4at «© ^« poatili ia opravlj&il »oX is t#p«šfti daa iaajo aaTaae, «a «a«da4ov icdo pride le bial. Ca prid« iaaaka pnra, fot«« T«rJaMjot da bo ieto ntareča ^rl hiši« Zato j« tudi prl aobaal hi.^i nm opuetl^o not«r» rrt »oru otopiti v hl^o r,oftkl« Mm »oit • JTo - l«to ftjmtnj pa a« mm t»js ž n»ka pri &U&«* Ltud«ne* s&jati vode, k«r voda »0 bo dobra in bo bolosan pri al&i* akrijejo Ša na staro l*to fcljuč «a aajea^nj« nora zajetl vodo doaaei človck ia alear Cigaal »• tudi ofe talclh prmsalkik bolj Td&jajo raani« TaroTaajan kot fm p?m raligloaa««« pn*»ora«4 ftft j« polaa ranlfc ˇ•roTaaj ia Ba&ičalb de^anj. taico kakor ˇ•ru^e^o v aevidao dobro bit^e, Klalljo9 da j« t naraTi »iiogo n«ridnlh aovrašnih «tit duhov in hudob- bitij, ki laiiko Človak« aa v«Č načiaoT šfcodujftjo* naaprot^« bt»«» 1« frfttff - hudič, fo |« sla alla9 saso strah IJitim« 0 nj»s laajo določeso predata~ ˇo# Po prlpOflr«dovaajtt atar«jaih bi Bklepall* da «0 m* aeaaaoili « nje^pvo oullljamo podobo t aasib krajih. Fodobao kakor doraČlBt oflanjajo n^egov lik# ravijo, te ima rda^« hXaČ«v «od«x aukajlč, pipot Tii* ia koplta« Teataga «0 Yid«li poaoči y gondn* Oa«»d#«»tl«tBi Cigaa Ftco « Pus^tt *• aposlo^a, da «0 pripovadoTali o strahu r oiganiikl hiii. Rtl j« benc. beak« kl j« i«el koX ii 1 ropotal po pod^tre^Ju* Xo ropotanj« »• j« pričelo raak y*č«r ob d#Y«ti url» ^laradi t«ga »o hlio potoil la »1 aapravili dr«|i m Impi mmtm* Dobro božttnotro »e cdraža pri Ci^anih tudi v poidrava» C> prit« tujao ˇ clganako hiso ia po»4raYi drušimo "dal tuaa4* • boga 4»j9 |# prro neaaupanj« odatr«iij»nof k«r a# • t««l b#a#daal ato wl a«boj poadravlja^o ia Je to anak, da ae fellta ^oblje apozaati s ajlsl* Po«Ar*tT alor«aa J« 'x)«Yl«hat ac d«vl«hat ač rat - laiiko , kl eo povezaa« a nauko« bibli^«, «0 «• ohranil« v;snovai motiv t«h a^odb J« bs &own*rmt nJUbt isvor o *v«tl «1±« Z&ačllso ol^Aaako pej*taf da ao prl ot«li (i«wai pOM^ati Krl«tu»uf tatvlmo in 00 bill saradi t«$ft kaanoTanl. govori, da #0 Ci^aoi ukradli •» ^ebelj^ da bi Kriatusa tilimj*. 2^radi t« tatvin« ya bo nogl drugo e«s drugo. ud taicrat napr«j so j« Clgpa m *v«*«t 1& da je tat. ruga e^odte« rarianta pnr«t pripovada^e, da so Judj« iMll pripravlj«ft« ^tirl žeblje. ^tMi^ «4 t«h ukrad#l Oig«at sutto ao Krlotunu prlM.!! mmm m tmi ževlji itt ku dali Mfi *rh drug«. 04 ta*ret telj« ltt maradi t« tatvln« gu a« aa* aihč« »1$ r*Li9 ne 3o«^ m goapod« Clgftfii poauajo n*ko rožo, Ijnmovani *rustusovo trplj ttj«t ki iaa ˇ *m©bi dTa. Lo j« Bog to vid«l, j« r«te2t HTi4iB9 da m% Q%&m im da *i •treaak* saato tl pustim Y•« denar«* tako je Bog te^a Ci$ana rešil ri»o«a»frm, iY«a*tt j« ^og tucii 8poannlt da Cl^anl &o$e]® d#lati ia da «o leoi t«r da bodo Y«dno aa svctu« BrugiC sta šla i^og Im Cigaa po »r»t • Po potl ^ogu, da ea je trefca d^narja. %g j« d«jali rtGr»ra proait d«nar po ovttta*1* Kc ata nekaj daaarja i«pru»ilat je i^an rekels ^Bo« ja« &es«l dtsiar^ Bug mt J« dovolll. i^Um j« ^i^jan tožU,- 4a j« iač«n. ^g j© pro«ll hrmao aanj. Rato j« bll žejan ia Bo« »u Je Isprosll - m - C#» oekmj L*«* |« r»k«l9 da «a bolijo nog* la b« aor« ˇ•č hoditi* B©$ j« nfctlt "Snio ˇ «o«d la bo»o %m pofcirali. Ko •** Mla t go«duf j« 0I4P* r*k«li **Tu «1 toea najrtdil hiSot kar j« l«po» «bo«o eonea t» drv# Bog mi j« dovoiil, vislir ei »orat« rasdeliti d«o«x« j« o4govoril# te R«* boata Atltla 4«aarjat Sc«r ^» bo p trebOTal nojo t» hižo* fafco m j« Bo« dal t©« dcn&r« a«i pravi^o, da ao acato &as«lj«nl T ^c*dt takrat Cigaa dogovoril s ^ogp« s« poateviteT hift« Mrtvi pofituft po asarti d^eonako Mtj«, ki človelra lahko žkoduj«, Qlm«tt p« postane tn41 tako nedotukl4iv da po««ni cajvtčjo Xallt«Yt L• ga kdo preicltnja. Teč o pri d»aonaklh bittj «o raznih dogajanjih ClgaaoTega življ«a4»» Čaro-mica je l^hko tudl določ«aa Š cska ˇ naselju« CaroTHio« lmiiittj«jo kl lahko otroka urače ali au k«j ^naredi". To pa delA &f&vamm »atot d« ««m« oataao al&4U& la lep* im •« o« po«tar«» Tak* iita aapravi <5ar S« « aasln gaT««ecm oblak« otix>kat do iij«La u« «ore psrlti* Kajraje pa otrcku vm*mm kapico, t« nlt drug koa obl«k«; all otroka kopXJ# v imtt rodi kot Mkf iuito njcga in »«b« osufii • čcpico, kl ^ jo jt odvzala. T«ko proneo« veo X«poto ia saladoat summi* Otrok p* poatan« e«dalj» bolj mršav ia aasftdaj« uierje, PraTi^o, da »u noi>ena adrsjvtla n« po»&^ajo* $e tu.U tak« ž«n*cat ki čar odfiarmjo« ^ aroimic* s rutot ki j« Dila ctrokoyat napravi urok» tu^«, š«nutkA pa itrtdi s otrokovo oatarjo sprotaa fcar takol#t otrokora Mtl gr« o polaoei po rodo k etudtncu zato, k*r bo fj« prižla tudi aarovnica* Caromica pot«» t«d« v hi.^ot 4& bo troka uvorila* C« j« otrokova do^iti ia jo pmj udarl, j« otrok r«i«n. (• pa jt • 374 - to a* uop«9 Lajrorolca pološl ruto na otroka, &a sirtl« Po»«too« »•*• d&roTaiom j* "ato&aia,**** saaaa tudl prl prckaorakea pr«blyalstruf kl ji ^igaal pravljo tudi blbi in čghanl« love&eko prebiraletv® praTl t»« dtaoa-3k«»u bitjit LOL§# ^cužn^ava prld« ˇ hišo akoai ključ«T«ico all skosi dino c«v pri žitedilnlku, kl j# l«p«l^Mim »kosl streho. tlovtka uuči poooči^ ga obn» Y2O«kt !•!• a«aj itt ga ditdl« Pr«d to ž-aroTEioo •« Cl#uii *avaru4«jo • pod-kvljo, ciganako DetalA> ki jo pribljejo m ^ra^ hl##. j-odic©T nora^o najtit pribiti p* jo Bor&jo tako# da st« koaea obmjena proti hiši. Toko akušnjava a« »ore priti v hifeo« $3« e« ubrttni člOTek tudi* če Trž# noi ˇ vrata 1» t* La«aj«a v vratih. Ce pa pad« noi aa tla, akufinjava saJcol^« člov«ca. C» pm L« airošiijava # ¦ora tiatl nje preklinjati ˇ «i«llhf St«r takrat ne ffior« govoritit oato ttkuanjava odl^«« ip«dir»«a pa «# človek ubranl ^lU^iij&t«^ če «1 te pod glair« »nroM oarojtt suknjič »XI t.«tlo ˇ $^st«Xjo. %u njava tudi lahko ublj« porodnico. To Ctg»nl ˇ«rjw«jo 1« pravijo aa i«aadeo» ki je ob poroda uurla, da |o J« alcaiajaira ubll*« U»rla porodulca poetan« •kuš&java - Čohanl« ?ote« hodi iiuaj la prtdstavlja kot mati otroka« včaaih j« lepaf drugiC grte ter a« T«dao pre-crurakih Cigank t«a«ljl frtdvii*« na uporcbi »agičaih 4«j&aj» Z«lo 4* raaširjaao ˇ ljub«z«nakih etrartfa, Uap«6«a Sar labko ^d fanto« la d«kletoaf d« ed«n lss»«d teh ne mra »II č« A«kl« i#ll dolo^eaega faata« ^f#ši «**& ali a«žgati ˇ pill črao aaiSko, ki »• j« UsU daa akotUa* Ta •ešgaal j>ra» »ora datl faatu y karo« L0 tel $e$U* to kaTOf j« začaraft laiite nikoll zapustll &efcl*ta» Defela *or» «ati ta čarovni praaak akrlvmj ˇ akod«llco# &ruLl carovni napoj naredl dakle tmfeo« Faatm vsaa« prataa Is tapl bonbona. f« poffiodi akrivaj t kri, ki Jo sar«ie m rokl« Hsto »1 t« fcosboa« priT«t« pod paaduh« tri do &tlrl « prstas« «kttpaj» i-o t«« čam rrn« ^rata« 1b da tuai tisfct inmteo&e. fa čarovnija pMMMP« 4a fant n« « r« v«č itJL od te^a dekleta ia poatane sa ˇ•doo &j«a» T ta čar š« daa#a Cl^aai Y«rja»«4o in ga tudl iOada tm uporabljajo# 1« BaraftJ« *o Cigani pria^al dakl* da r erao kavo n«kaj krrl avojega tma% to kavo Izplje* a teu Čarovnl« napoje» dakl« tmntm *a r©dno nas«« Drugl čar uap* dakl«tu, f« j« bJ«& iavoljaa«e ae sara v«č all d« mtt toapaal določ«a*» faAtttv kl al j« iKbral dra^o dekl#* Had tiato dakle %m fanta »ora ˇr«či 2«mljo9 kl je na njaj lašal Cako bo doaegla, da 0« nikoli 113 boata »ogla inatl rada. t« pa j« »oš n^jpraat žeoi 1» iaa drugo ia»Ae« tadaj «na uicrada i&«ijUy1 IJubiti ublakot |o nAtakn« a* ali drii v najblatmišl in kitri t«koči vodi, da •# obleka trmm» ^o j« čar, ki prineae mi#Tl lj«blel# da &• tr«a« tsi življenj« in da 1#I1 ˇ poatalji tor da s« al črri pr»j »aredljo k^kor u«p^c. Tak 1b podob«tt car pov^roCi, da a#škl morl ali dobl a«»8čno ^erilo kot aandl navraatoba ;©ai. ^lja, na kat«rl j# X#i«l je tudi sa drug« re^I uvarao čarorao eredatro. Hpr» č« aa v dražini ia 00 ma «ai atraml od* in »iaovi, drugl etaraai msti is hčare, i ot« iaoko mati. a^r«di9 te bo aa«tai pr«pir a«d aiaovi ia očato«, iraba rr«či focd aja aek«) aemlj«, kjtr j« l«žal Oatala ^roTM dajanja »adavajo rtm la šlto&ljlv« d*4«ftj* fc*r taka» kl aidftjo hli« ClL«al* laajo tudi oal aavado, d« Tiidajo star iiaar? «t«ao «11 ˇ t«a#lj s« *r*Lo prl klšl« Clcaal »rfcraga Isitolljo, da o« hodl oaaaj atrašit. Ko to nar^dijo hodi ucrll aaaaj mo a« aa Manotni kra^, icjer ruti trnje« ii* tvi se prikaauje r taki obliki, k«krš«a j« bil ob aasrti. ( aronici pa «o po swaaj«M videzu atrašHe ia po t«X««u solo )cojiBAt«# L* hlšno« pn^ , pr^Tijo Ciganif b* nc «&• e«d«ti icad&r gni, ker lahko etrela udari v člov«kat (« aekdo i^ljt Tlao in »• m knploa uenadoota tariTme, pot«9i ai nekdo žall tint« Fireo uora drugo dtiio isliti aa tla» Č» »• vrata poten prld# ˇ hlšo tuj fltrr«k» č« oganj d»Ia sv g9 s9 bo prlčel n*kdo j«*«n k hlšl* L• kaj »klpi t lonon na (3t9dil&lkut bo prl§«l ii«kdo zelo lač«a k hill# t« s« ogledalo raabi^et potom eed«« l«t ne U> ar«Če pri hldl« i« $m kota y hišl na otani ^ad« alika, avata all yGBr*tunf pot«« bc emrt pri tlnti hlšl š« isto l«to «11 v aajbllljl bododm^stl« C troke ne w»«6 t«patl s »•tlof ker poter aoči posteljo. i> otrok t^k± š«Xl piti vodot ko ž*ll pltl odrej&lit »ora datl vodo n 4pr«J otroku, C« ttga a« etorl, 1» ffnHi. §» otrok žali aekaj doblti, kar i«a eekdo zrsv«n nJAgat *u «ora datl« te •• otrok «• ^o raabol«! do emrti, č« kupl xi«kdo hoyo obX«kof a« @«« puatiti dru^m pom«rjatl «11 Jo oblečit ne »oškl ne S«aaka9 aapak jO esora lattnlk aa- a^prej obX«člf »lear a« bo iitl «r«č« prl oblaki* Ob prre« luala«« mMgcu j« treba skrltl a«k&J deoarja *ato# da bo daaar ˇ hišl od •«• polae luae do dru|t* C* j« aakdo boXaaf m ^X»dati akosi oicao. Pod kokljn je aajfeelj« datl ttm puftta, d« bodo »dravl plif&ancl. Meekl a* nlkoli datl jftje pod kokljo, ker bi bili ral patelini. Sato puatijo *jla Aati s&»o L*• do tri jaj««* *a d# aiov^k j« ln ^r« p«a datl j«stlf kmr «m j*» C s« «tt bo a«r»dil j«č»«ii o* oč«8v. te p#«f ki j« pri hiši i>ot«« bo ogenj pri ti«ti hiii, C« kcio dobi »ačko k io pilM«« do»OTt 40 sora9 d« bo «r«i0 prtnealm ia d» at bo Šla nlkoli od hli«9 trikrat aa ppmgte frerraiti aaU> jIa isora dati ogX«4aXot t« s« gleda t ttjm* lako bo oieo uporabljali sato9 l«r j# Bog su«4il Adtm tz gllae. laico smIJo so varoralii d« j« bila T bližiai m nX mml f ki j* priAar*alo koristi »lallle, d« bodo uspačBO w&r®*tX* f ItIiio la Čaral« «Unar» V#eino«a iaki C 1 « a n 1 cevidno božaiiatiro T«a«l^a kratko t«ga lM^o j^# krfičauake« nauku daj. davel čikairdal * tearljo. ao aaa^|* Kakor oatali tudi ^orttttjdkl da^o kratiti otrok«> cazicvan« poroke «0 - $78 - r#dk«v obT«aao pa istajo earkvenl po&rebf prodhraNNi sato, da poalrijo uarl** f njihovih raaalh verovanjih seal*di»o t#C irrobitnih Mijičaifa pr*d&tav, Iri •¦ v atkatorlh obra&talh dajar.jih pr»d sXlal eig&neko Braldro. peatal Cl^aaom lutdTs« jHHMitftaftgi duha dru^«« «v»tu, llvl ijtt&J« 0« «a bojijof fctr jih lahko nsrti Tfttttslrjti. • penx. pred- slahlh ia hudotolli vladaO. n* siealji« Bil jt nfejTeČji car ˇ»•h Cij;fiacnr. Po sanrtl p« j« odStl v n«b«dko krtaj#atTo ln v olganako 11 . ? IJud^nn iMronunju ^rrojakth Cl^aaor nltlčno bltj* lHiL» a«lo »naao tadl snid Cl^aal t feulo j« mta TaBpiraica^a. bit^a« t 12 spr«m«nll u»rli fclovek. Ya»plrako blt^« lahko *rtvoroj«ni atrok «11 odr*««l L or«irt kl p jt Qft parah ^akočlla dalo^e&a Jiral. l«(t«lj«Bl Cl^tial oa ln ˇ ir%ljl sfcgretoftjo kodLak aaaa ˇ gr otroicat da td mlo nsuneato otroka vaal tlati 13 afiu.o j# tudi fcitj*, ki oa «a Ci«» davo pe>m#Šl* Kadfcarakl Clgani ei na «11 vrodo vodo 1« aotem all vo»a po »ahodu, k«r tol a* v tl»t« treautku »ttlo ««Ščav«X v aralra n« hodljo blizu •l«kat ter bl jih |M3t*$ttil van^o. -nako l«a taidi be&g vellkokrat lata laotnoatl kot aoulo ali »ctodliiko-Taaptr. - tai - i* fe«&g - hudič |« saaa rmm* •rropafcl« Oiga&es in Y ajihoir«« ˇ•roveaaju v T»«h njihovih rellgijiUu 2*le po-gosto je tudi v njlhovih priporadfcali s f8«ii slabial Cohaai /čarovnica/ je brkata Itu^ ki otrokoo ln odraaliiB krlv |oravljo Oigtaai, Corg»šl ˇ Boeni. vsrovanju prljpndajo po iisročilu ohranj«a« «r^dnj«v»&ke Isgend«, kl m T»e r«- Blblljaki Biotivi v toh I#g«n4«h «o kot «dlni rir o njlbor«« l»voru. V naotopa d*Y*a-boSafiatTo dobrega ln tfo«podar •ˇ•t* ln prvi Clg«ni aa jcaalH« ^ *«ydbe eo Ci^ttil v eredn^va ˇ•ku razalrlli po to«4 Ivropi, sato Jlh najd««» prl ujiliovih plemenih. Vari&nte v ^osai&esnJii dežel&h icajo 1« »ajtai« in vedei^ivfm^a loi^o Cigani v don^vakih 4«L«l«h tnm M^ij« m hudouao čarovnloo« ki povarofci alo «11 jt sibi wm& »«džtur«kl»i Cl^anl* V«rov«BB^e v taud odi nl pri nob«n^ druge« narodu tako živo k Jcor prar pri Cl^atilh* r&rpat^i dganl po»na4o ittoga obrsiHibnili eredatrr aop«r aX« odl« Amaat« ln tali•¦»»»• proti slav očaa isajo v Banatu tiltzu t&mmXšmxrm« Ama«ta • čajrovtiiBi kade, ltttte, sT«sd i«r» uporabljajo prl rasnlii Caranjih Gigani v Fruneijl in Ci^ani Y cantralni Evropi« • 382 -0 F 0 M B K 2/ Cl0]»«rtf lcj6lf ©tr. 182* 1/ Boje9 Jutrot 2, jttlijft, 4/ Trdina, I9!>7, atr, 14-15. 6/ Dolenjako Noviet, 13. »prila, 7/ Navratil, ?*d«š IIf ilt. 12, 1649 8/ i>ol«njske Ifovio«, 17. 9/ Lord»Ylč, 1933t «tr. 52-53* lo/ Gelb«rtf 196l9 «tr» 175. 11/ tlhXlk9 13/ flialoaki, iafif »tr. 35-3?• 14/ Cl*l»rtf 19€lt »tr» 193« 15/ UtO.ik - 3«14lafcSUt 1958, atr. 16/ lielooki, lSfl9 fitr. XI. 17/ - 383 - ®mmm& m&mk m mma Pnra sgodovinak* porfcdila o Cigaaih o ajlhovl ^aabi. Gla»b«na epoeobnoat na| bi doiBovin« In4i|»« Xr?« Qi&u*nux,% »inipin« t ižvropt v lf nltio potovsae iii nastopal« kot i^ ln«im&3»tL?f toiaveC kot popotnikit ki ao Žireli i« rok v u«ta* 04 Kfttetka no Ci^«ini poli «»bjo ritaičn« foraule, a k#1»f?ritti ao ffcrali in Y#4$š«imXi pri evrop-»jitih pr*biv^lcih# KiutfiftJ* j« v d«ž«li^f kjer J* blla *u&ika 1« poduhovXj?ma in u^lajsna^ tudi ln v a$*al4i «# J« ohranilo rmjvač elgftnaka &ega iaročila, ki $m vpiiralo na v@Xifce koapoaiat«, fil kot poklioni glaabcnlici, kt jJttt gla«lw pomeot obrtna 01fi«Riiitft pl»©€iw# na««X4*r»K am iirvatako« ln v «o prineaia v t« kmj« »«Xo malo svojih ^la»b#nih o h ajihorih giaabealh na«topovf t»anr#i X« ajlhovo obrt lii tm^mj^ * lcefijt« KXjub t«j mjlhovl tuai aoX«Bjski Cl^iuii ratii &X«sbof ki ? B«X1 krcgini m o«Xo u»tanoviXl @$jlin& nullfiko atcupino, ici p» nl lmeXa nob«ne tiat« «na61Xttoetif pri biXit haraonlku, kitart, vojakih eo vt»dno na in Rta, raanih poskočae bi««roico j« Tedao igr»X Č« |« 4« «deo ^el, t«daj eo Godb«nlk « kot violiniet. aamo dru^t ia trij« bratr^noi v Križrraki ta«1« Ko ao a« Hed ostallul Cigaai na Doleajaka« wm t#rt «•* ri^iai igrati harmoniko, n* 4* bi s« fcj« učii« »•4 atarajltat Cigant, aodaj I« auj&l«lf »o bili sa&ai n«kafceri, kl ao ifcrali oa oho^tth* Tudi dmaSnjl Cigani im41 obinkujejo rean« ±rir#ditve# l^#r iiira ljudaka Clgaoi »o «aan# pesal y ajlhoirea f ki jih p#j»jo «a»o ntd »oboj ln « porse« ansniia«* Tt pMMi pojejo ž«n»)c« in otrocl, I« dih* atiaciln« olgacska p«ih«t n^lh pr«pro«to«t tm rocitlrano Israšvns čuatva. V ajihovih •o »ocimloo pove;^»na •l«««ntama ču»tya ia no v4aaib k«1o ©vobodaif pa jo jVtirlTrstaa. C# x>r«fa4smo t« p« bijo «iogo ovo^« |^l«mo«tl» F«»mi 00 kiratk«, t ppoY»du^#jo 0 ajit3&rih tuatvih, o paoaiSka !*!!ˇ• mstrajrjftjo r treautaih njih. najvefikrat V aa«oto ia ^rikaeuj e^ 0 v njih evaj« iSYlj#ej« in vratao borbo a& v^akdanji kruh. VSaelh take proiajt raiajo v utroSkih p««waio«ihf ki 4ih napol recitlra^o ia s« rltmično ierujo a »kopiu to««©dni» ftar protrealjiva pasBiea, kt lsraža hrep#n«mje po ¦tih rečeh, kar j« o«raboo dru^ia Ijud*©, ter poudarja 10 po avetlobi ln toploti. Wmmm J# bil* aapl v »ih«iu prl Iferta o«atu. Naolor lut - Pojoli, t/ o#ii aula Shavoro la čhavoro 1« ktrovi 4/ 6hilo reh« eaaro čhila thllo 5/ 2athar - prlnssi kokoft koitol - prinenl pogiuulo koteol Friet otroic ti otrolc ti otrok ti joks kruh s* lcruh - prišgi ˇeliko lui roliko luč otrok poj« ©ati mu b0«#i« iapolniln koidele wmm+ kruh ln X«lf >ci ogreva* fo mx boata prlnealm, in In od« tii - 387 - $*#«», prav tako ia okolio* Ncnrtga •&• je ijr«nko, kft&ur «* vr*La &o»ov prasnih mU* ttim* dnrov, niaa kruhm, Jci bi potolaill bi kaj kupilaf 1« sapoj« lahko te b««ed«i 0*1© liči ©ndo pifii * flla 0«» okrog, hile tut© lov« * vl i»»t« b«mk« - eto dla niči adoro lidi - »11 niiiea ^ »todinarka banka - »to rltmiftno ubran« nirano obfcutje ctg»nek«fr« eioy»kat kl v življen^u r,'ilokdaj do»e^e ssl#l«al cilj • fti4i t* kitioa iivir« okolio« Kovm&& mmt*+ tudt otroei. ksj ini rav f u»rXa bo«f ta variant« najd«tiso tudl prl skih Oigantti« «» ^oljekem j« aaplaal Koptmickl p«««iBt ki *u je I« fev*&3& Cig«n ^ntek Mli^« Po »}«govl rmspo- e dterilko ro»a, »o tu k«rdž#ial? Andre wro gav vigaia ^ th« tra - 388 - rani »1 ti prl&gal «voj uničil ga bo» ln ukradel ti boa b0g&**|t& kalcor kitlc* m p« J9# tn Oigaai rtllkokriit take kratit« p««nišk« i«liv« kot jih dol©n4«ki»i ki je bll* prvotno ljubeadnekiit toda t s«daa4«» Caou «9 •• ji rrintle n«kfttere apr«»0B5b©, kl gbivoet, V Čm^lju ««« ft«pL*ala t©- 1/ G«li roffiol preko panl - Cignakft šlst |# prvko vodt lak« tcalo čhavo § in neal« |* Lm«^« otrok« bfty9jat lu*i p«ni - ojf otrok, k»ko l«pa tuni nu kaii p«ni - ii«e#at t« ˇ Čmo vodo - /ni Druga v»riant* i« otolic« 1/ CJeli ml i-mrku pmt p«lo la)c« kalo Čhavoro 9% ml fttr bljui punt pu«, ^iala nlm koia icdru bul kot r to «ic«r j« bimi^ r©»al /Clganfca/ beaeda r*ni /go»pa/, Koneo feitio« s n«itoliko tudi i«ra besed* ciganalclh p#«el * 5 7. 0m roroni o eavoro p» #« I* člaaatar. CiganJt« ftla j* po vodo, ežek Sel j« sa njot sa apounj« žtnake la jo i>oXjVibi na lic«. Pod Bt>56 |» povedal Cigan coron na ?olj»it«tti ii'a Xa 0 to*8g pal pest« tuke, akorf ˇaator«. pro kolin thovava. I*5clica nm j« po vodo U ji 3© « ko te bora bo» prdkrižala roic« - m - ork«at«r ˇ Pr*k»ur4u iaiettujejo tudi gwai*lrajQ s»oo ed©a aa Puftgi pri Jobcti. Orugi ijr#kttur»kl eigancki ^odbeniki •odelujejo y kararaiSkih ia pleanifa orktetrih v raanih f's*stlh po Aloveniji. Nekateri po»a»« nlki s* družlgo v bi.ndi ««010 ob rmzniM priloftoo«tihf in ksaočke oiganaka baoda @^««^iii dre violini, «no pr#mo2 vloltao, on baa ia «na al«Ml«» To ^e »t»~ cigansica. ffi\»alka# ki ji pravljo tudi "tfiabale . fnr*$& V oliai#t« ieenujejo tudi 4;riB»6; tistl, ki Drug© ciganak« godb« so apr^jalt v »voj ork«-9t«r fe« drug« iiliijSe tnatruatnt«; «tmr*jit pm m opu-»til*» X«ko im t^ttburaška banda a* fifelni dr« rici, tttBobuj^^ki ba« in violino. 02*ngl i&* trobo, niko, boben, kitaro, vlolino in baa« Lahko p«. 1m tudt »a baaf •&$ har»onikof eno violiao in eno kontra viollno« mumita bolj in bolj Ija izvimost eigvnake fil»«b«» Okrog i«t« ti Cigani «^«0fO aeetftvl^en orkt«t#r kAkor kadi»rake» /«1# 2o§/. Bll« 00 vioiine, bae in Cigani ao tu^i na^v«Č i«$rali nm ^«tovan4iht ob rojatnih dLi#vihf na pro^čenjih in ob nudelj^ v ^atilni, Po prvl sv#tdvni vojai «0 ineli &av«4q igrati tudl na praanlk «v»: t«f»nat ob Hovn letu, aa »veiuico ia ob godovih. V 8*Anjlh letih pa #0 ti Cigani pričcli bolj in beij 3 ia fl«dAQjia po^evka«. 3«ao clganeki t^^entki Igrajo Š« etar«jM a»Xodije» npr. oal^uraki Lfei»d&šf ljubezonBk& ^Af«1?« /Kakor m Ijubi nihLe/f hal^ato /f#««» otožne trt kravat« lf*» /al» 21a, 0 fjffftpgfrfft pleem pri prektmraktfe Ciganih a* jd ohr&nilo zelo akopo isročllo, fle#ali 00 Čard&ft, hitri 6arAai* polko ln Y*OLč«k. Ha po«em "Kitka buaaHf 90 pl«oali 6»rdigS, 3»dmj« »t*r«jfid Cig violin« ln ba«* eo snale uekater« rolco sa p»ao»t b drugo p« in jo drži mriilPft« Prav tmico »• amso I« madšaralc g* carda^a, lci ao a« rmkll tudi »oti6. ia Ženakft « pl«sniia kor^ow drakrat » dvairat g« Isvo atrua. T Prekmirju f« bil pl«u pri Ci^nth sn*n !• tclDco čaeo, dolcl«r «o blli živt tlnti Cicani, ki m #m snaLl a« m M«dt*raic«ga. Bilo p« 1« b«1o a«lo prlloa-QO*tlt 4& bi to avojo aprotnoat razvili v poklicno d«lot kakor a« j« sgodllo v jmnl^i, Uo«uai4i ln tuai &* Pr«k»ur8itl Ctganl m tudi ohrauili kl jih drugi* ljiit#ii niao nilroli p«li, To so prec«j v«C kitic kakor ^tmi a obltk«. j« jb#1o preproata; atirivrstičn« kitio« nmjvedk at svobodno oblikovane. ronska kakor nae«lju HiiHa ^ ri uraki .ioboti ačll«n j« aj«n ss^etek, ki pri mmgtM p*mlh drugih ©vropskih 1/ SNrr&*, davla - Bo^, 90 U*r*$m kaj &*«L» - k*j mm linjua ag»v& Euvlja - du sco si vzel tako lln^un? - revno ftf &aQK« tolu rciditu - Orem pod oo vftf «mg» au tturi - 1& »1 bo» ekuh*I jufao o pri pol^eiclh Ciganih' f rmt'mr Bogf &oj bog, naredi noč, spia pol«u; nj«f ubog«, v b«dno Črno »podnje krllo. i« bolj »vo^»vr»tna j« nmal^dti^* kitica, ki v liil »ndi di« 1 frsoica lakro ja nj«no Ka«X»dn4i 0 ^^ - m - 0*10 prl gjek doatoro o fcedtl t© khul a/ G«lo peafee ^elo upro ^j«k omboro t# khul g te čorel« upro gj#k docBbcro piranja t© Irati angi I*Ucre blokl odoj šundjuffi kaj lakri phuri dej tri hi Z*i m&i pm pir akan si t# rnuli §#1 oa «n rožic« n*birat% te na #n 1q Hi jn tu, nl lii njeuim okno»t aelo tu sang« phuJcaf t« hi ^haori m$m kali &o tui u rhartl. 3/ Phaori hi ph^ori kali ptauf joicail? ni tvoja 4$ hč«rk:afa l^ubioa iBOrala umreti, Anioat Anioa, phuf t« čraa kl t# ftite all §• ujIJ j« teiica najina •o mmn uladjaa, «va s* lečil* od nj«. - 395 - 4/ Mm k«dYQšno pirano tfoj dragi, IJubi. tu na »isti msusd« n« hodl y«ft z* mano, M butar phix pol&čl »i tuto ke rod« avr* ki te bo r*da »«vl tut «4> alieall pri Urvataklh Ci^anihf V*ači va.l, Landavaltl Cigani »iiajo p«U IMi diait otrofiko romnl Moj« C čln* čor«l drBab»r«l ne krad« in »• prerokuj« sslolo paux*u plr«T«l pa rd«6o avilo noai o prckwraki tudi n«kaj otro^kth, ki so zelo značilne, ln nekaj poclganjanih filoveaekih p««otc, V V%nLi vasi snajo otrooi to-lei Hom« »o k.iral Cigani* Ci^ni, kaj d«lajo? hurd© kliaci jp«^lap«X )roi)n« palčioo drobljo« i# nifc 1« dmj akor la 5h§u io ni ae n»t»r«f pot*t» To $twlo$ »c so oacu^ili oiganakl otroci n* Gdoj o pflirt bab# Ta» •• st&r« bab#« rogl«jo sal u imbi rv^«j# kakor žab«, triai di te 1 p*i trl ani ln polf nm. Im» lthcr* nm *cr*io šm domov. - 396 - V Oortnj ik i Cigni g* Gor«oj«ko *# j# pri*«lila T 19. ¦fcttpina :intl ^odbenikOT In kom«dI4antOY la tu tudi oatala« ? tropi isjajo Yai GiAtitni rojstni vpi«i Giganov is pr*J-iftjega atoletj« oatoako pri atar6ih HClg«n prea#n«fia «m ntaaiconok« stt«nt fejtr 81 oCtta, t©rav©L smo remti, d« j« pr^r tako y Kropi* 3anaSnJi star«jši Krop&rji oe š« «po- p««a Oigaaa iUticeandra, ki j# bil po^^var ln j« tako g&d«lt da 0» toila v»a kroparaka dokl«ta Jtaijubi bsl iramj« 2a4nji pjredatavnik prvih godb«nikov Hmjhsrdov v Kropi kon#c i^?#J$mj«fa «tel«tja j« bil Clgaa BogBsii« X* |« bil osjteoljlt godbonik na cl*re. %^ftiaj@jo »e tudi , kl je delal priiv© akrolmclj« a violtno. Igral j# celo a«. hrbtu. Corenjrtci Cigani ao igrmli po hišah, ko #o proailil predvsatt pa ao napr^vl^mli podoknio« ob boftidnlh pra*Aiicih in ob Nov«a l«taa. Cl^an David Hiijhard j« bil gluh, ptt j# Y«ndarle Igral jx> hltisth. ^udj« ao m da^ali la ueoilj onja ktkben dwr# Kok*} c iganov e« j« tudl ssdružilo v ^adb«no »kuplno, ki j« l^rala po rtselicah la prireditvah. -edanji ailadi Cigani najraj« i^rajo kitaro (ioren^aki Ci^aai poi«jQ »itjir«i o l^ub^aot ia B»kl«te «a»4*4o o bogAtih prlacihf m katerlai t-odo poročile« dhm »• Ij^tt* - ifi jln vadl ajihovo d«kl#f •39? mm aenalu ?•§ bu aaejuii - Ifat© **« X*3rro d«it 11« kmematew±9 - nj«n ©d* 3« ti 4«X X«» *!••*** - da *« bo ubil. 2&sLtln i»s*«t ki spoain^a na ajihov u^rabitv« dekletit, e* «tarMi niao dovollli ^orokd« fo Dru«a fiiMi j# bolj tolte nad ci^atnirictm Kalo b«ng ti mukolan 1 birtia &Lm\x kh«r- liiif p8stl cula ti X«lo v««kru števrou, - vml boa «vojo palioo, %% dtlou c©li g»d2«a tiaer - udaril ijudifda ti džu« anu v«S - nato grra ˇ «osd ttdju« kmi^ ti kj«rdu» - da sl nab*r«» drra in ai ja fana piri ns« - akuhaji v loncu naao. ? Kr&oj«ki gorl »mi sapiaala njtno vauriantot Ph#nau» mirl hudiču ti d«Xo gadL«n tia#r, - t«P«X Xjudi ln ti s*» hun % * J ti @« hua toa drdnu r«d - «at© Imi«1 biva* y goadu hl »iro t«!eX«ta a«Xo rada pojo to p«a««f JCin«n mlr« paperttke roai - Kupit« moje papiruat« rož«. J©k čouri džuvei bikr^XXa dr«no tn«» - Hevno d«kl« jib ponuja ljudt»B iih an dik Xamff ti k*k/h/ ka» X* - grdo jo gladajo, nob»n nofia čour« roasi ti Kin#l - Jcu^iti njeaih lil M Ji vtnt* j^anFiigl* - LL«* j*t r*t«ir pihat Imfert čouri s&mU. t#X« X«j č«la - nj*a<* k-arbitn 4« Iz^ubil« ti u 111 tu krr 1« verga liOcr« b«č - ia ar« J« t«r fl d^cif« do diuvel bi bilfnkro z«v«3Ui - TiAo vor or«r inteodsir -ti 11» Rt/ roiiii wwmw rots«« - te ioh ^jdtt^ šero ** ˇ »voji vLipm»ism vri - Č« n« ji bo« j«s isbU t« »iali i« »»r buk# jm talnri - čeprav poaudi« »lri dLlp«a »• lalt« fi««mt - ia f IX* «tol«tjtt »o bili Cl^A&l prrlkrftt pr«d«t«v- . f#&*3 »1 ^rrop« «• ai€ redela & njih, l^ftl barritoati so Clgioil ohr«&ili v vropi. V t«U krwjih kot Inaijanci v 2JL ,leao* d«ž. fio—artrl in ««azar»ki Cigani ao dali ˇ 19* ˇ•lUtih ^la«b#nikOTt ki »o i^rali na dvorlh« isjiN^jl intnrpret i»Tlrn# ol^&oslc« cig&nska. roti ajmtt m naatoplli KOdami in dokae«lit te laajo *'*«ižart «vojo lajsttno ^Ia«bo in Ci^ani m MadJtarak«« s.&džarak« ijudsic* - 399 - lim M*dšar^fc« *ftš*l* ao Cigaal obvladali glaabo tudi t p«ai^i. Viadar «# o njeni i*vlr*o«ti tudi v t#J &*- iar&žana * b#««do **F1«»«boow. T» i*rm* j« Itontno po«tal biX* s Biaetovo Careon ra»šir^en» po va*J paniji, fi ki pa #o jik ˇ t«j d«ž«li posnali že pr»d prilaodo« !• tri instruaont« m prtammll Ci^aai Is Gri«nfc* ˇ !• Balkanu in v Bol^arlji ao si Ol^anl ia^aoail vrato lutn^« in a^lyu - fl^Tto. F Hoamolji uporabljajo hlemt j« r*»wa«l Li»«t ˇ avoji ^adžarrfci »pa#iiJlM* Oanorno pri ei«anrtci glasbi J« drug f*4pir* in poadarja iftbranl raotir« tti t«ko živl j* šm šmmm Q f C * B K 1/ Staifcl«, 1937, str. 65-69. 2/ Bloek, Vmt ***¦ 161« |/ i>or<3»vi<5, 1933, **** 41 ¦ 4/ Koperoioiti, lS3o» etr, 253-5/ lopamioki, 193of atr. a§l* V CejmzsleU« 1'j3©» otr. 262. T/ im. Elock, 1936, str. 16o. 11/ iitarkie, lfft# »tr. 68. 12/ Blockf 1936, atr. 164« •% Xmur Hongrie, Xi$3# 13/ Cl«b«rtt 1961t 14/ Blook, 1936, •*?« 169. m %w*kmm*4%}Q npmbe |«sLift tr k«r včmIIi pri^Mti »oti is oiralic« Carl- J« - 4o3 - tt |i avr#tiX» rr«t* elL*a&Xo*$lh j»dMrih «• J«4**» vidl aefelvl lii kakor j *3je te ji^pf«te#ii ižvropl« ftt «« si to tudi m $m cb udtt *m*m šm Oatali, okoll Jji la Jlfa tudl uporabll pi ki te»tj«9 Jci j« »mio ia dolMir* Mklete ajth 9 ki ln tmh In m aiso rod jlfc m vsl srliftu ia pmvljlc« Nt p« «11 tl 0&p«il p« vt*fiih irpl^tajo ˇ kl - 4*7 - jmrctel Oi*»ft V *r»j*ai *3§aa kokova /tsm/ im ka t/h/uri /kjra»u/»" H^ividu šmvl* /m$mkl/m 1»1# mmt do iiW i bilo v &t * Lislea otao /te 1 nm&l nevtl/ , d« lt »i plrtri &s imiti ptr»vi /n« %ru&»r* /te im&m ««dvido 1&&1A&* ULffiim po aum jo J« imi 1 pixmv«la f* to»« /|o imnmiJI »«/." Lieio* ali iti j«* i ««11 wt j*sis« pri * Ifif ti Mifili tolM. ^iaicn j« bila ntsi is •# rričtli is —m fetl* nouli ¦itftl lialt.o, j« ocui «**»rUa: "Bolai čo •** o treh po »ˇttu/ * dS«n* 6*»» v*§ /611 •© skoal g»M/» • Oate #»~ d* diifcoo *lBLa4i /pot#» ao aliialif d* «§1* fiaal k*4 Ua**4i /ail uof te k«4 clagale na j^m /kj« Itlki 4od© |m» /Baa«i*i*i m $m /kdu to vplj«/. -: 4av* ^«lo pi po vrvi notrl/ * I k©X© te| p«. ande !• ^» i#l# /ln »otrl/ - 1 «*kl« i« au i«wi /1b . - i dov« tita «M« ift go«iK>4»rl ^r« U t* »Is j# »fi^irll i«kl«U j:-o vrri *•«/• - I inji r^kll tmrt / - Itti f* rodll po #tlMi /p#i«ft $m ž«X okrog 0»4* 1» beng **ka4 i« v j L«** / %*&*! hu&tt*. prmtmpatt/ - /hudifc m m j« l»t*l i«»i«iiti iu j« vkajabllf 4m L* teo po int /ir«tt g* Im »«««1 oa rmi/m lin i^Mii />©t«« |# <*4JMt*l Ttn^mj #» /govoill ^1» j* **k*j ae te Mgtftrltt/ ift Jife j« * I Mta ©ˇ s*o iš&jla s* š*l &šiO.*a #sHhwi /pote« ia at«. g« apu»tl-la po rrri ˇ 9**i I« J^bni« «to larata npuetll« vanr im hudica, ki j« d«ki«ti ^^arll v }mmo* Z*imX e* }* f* •• m $m Xmš%š ImkimII ia | jm mt ln &m pn*t*p*X %*r wm t#e«X* L* Is Mta] «ta t« »taril« ia n*to jlh jt utoll, D«ltl«U —*i» od.Mllaa - a^adba od j nlulbo /Utal j« &«io/ - wt tO.* fenj&Jc olloo fa aagal« •Xa*bi /m 2« buti, »liao »IlaiA /o« i« r»k«lf 4* M« ˇ aaim k nr tuoi.' /r^a M i&l kct '4 U/ - o p#tnU» i« Imhzo Mmmm 1 to Šmi« m tu fe«ravm uj« exi«aiV - C fmAIMl a*k cidi suari aii |oi b#4« iijUtr*»fiadS« /pot«« ga j« š* hujt atk /|« fmt m n^ ^«tiX' - Oad« pfeil« %i«^ aa*«^X# Xe - 412 ~ I ,u*UXt d* $* *• t» r*& k mimm/ - mMmm tm m Isjflni * 6*4» fc*i» tu occi !»rlj«m% ooda joi m hudlč ofco^U i» blB« ®a /lc j« i%iL«X/ 4» mm po x#e^«ri ^te m trosei Yi /4ft »»• hoaitl mm* po »vo^i smtljl io •• po ugi/ fta on J# po*»ifcil io j* §»1 u tnjo ov aM#iralm9 ^T«4#a ^a bo v»eX hualč/ - Ojf §0X9 * - 1 fcaa* b«A# aftčlcggtdJLfc /|a Mte| toiii »»vrt- fflM T«dl Biiad« /te »• ^it tl &elo /1» pet«m j« hadlč »tleoil np la - «3 - t«r j* ieical aluLfc* /i#XnA fa potorasjtt 4« ti m boft r*drimX» Itlidift M *&** v*driati p* |« a«jalf 4« #• m boji «lu*b« ln im feo 4 j R*to Jk mimt ia •« brii# Fote« ia *i ti l«i>; |ptil# bl im4U» da fci bil I# jftft 1*9 kot %U* al&ptc i^mrli ru*feOtft**. Pr«J j« *• daX &!*$** ˇ p#« »ti-žrteXo, 4« bo uuaičft bril. MmU i* 4«! ro- udiču r atinkal« 1b |tt otiu « J iš m*$ §m%*&m m&lč rokt v#nt $* tti j attsk 1 §m bol$ in #pit p ni t.o|{ftX« liftt* J» MX hX*p«c po jt iJ b« boe taf »d*4 t« §#X« ^faa". -ot«i j« va«l 1* p«<5i, t« bo haaidtt /ferlV. ^ ^ 1« s«i«i š#r%1 s iat* tailš trliurmt rok«Xf dn u© bo »•* i* niš« a* «li«Xo iii ~ 434 • toft $mX um la 4« ©tepll V^l« fc ti * o9 af ti a« !»»• m b#o« vrtal - 1» hodil bilo 3ioj* v&IattUrer /»adL»Mkd*j/f siaj* cori lo/ alč/ niai /niti/ 3th*x> fciadi ^fik čoro kh«r liTfiAM /t / smit /ko SftlftHl /§«1/ t« e»ic /««*i-/ m v*J§«**» /po koporfio Aad# Kopor&o fti&j* gj A ts«lo iml /v fcrsti |« fell wrtv«a/ /1«/ »uit> fmmmf IH /šmmmr/» &k©r 1« cci/ r«ubojtif ^ l« te / n* #•&$»/* t« m &«BuLa /ijmtirlm a* /4«/ §*» non /tamli/ hot ainj* te 1» ainj* lenoa /4* j« ta4i « s *i&t*j»$lL liml »raao/. SEftda la fcanaltl /fafttoM/ i# nori /m/ *• lcor ,.« /a# $m/ m ^na 1 / /" mlm »rm diua Amr «m Aobil ti •vojra^% t m 41kJ»» 0 Jitzidl ^indjat » of unl iclrftlkinjn *• tmrdjarl^« Imm* i Uičtb« /ta m feakal *r© t«l iiitta /te m i «Xtvo ^i udi/.Hot bill/ li«| m /k«r 3« »g&» n/« i#t m Jm Lti Iftl n oi. rl*y' U ftftt« t* ord« /mm/m m% Im&&a ht tmtom brl ;da ^aro «o «adr*a &nj@l /tmt*/ t« tfc&ll* /te bo |,Xavo o4a«k*l/» U /a« feej •«/ . ^•d* tut*r /t«b«/ fhnSl* /?p3fiuW •ohia t« *oft*a*ra tuha /jK»ročlX* ae bos m teboj/« It oj h& tu ti /ti /iete Jm Mm 4 / ti ^l +H m mmm tri h«rbt^4 t^ajaJL /4aX/' rioti mmŠB /m» t# sa »w ihidun /'vržerv' %ri frm/ pm drom u J*aii Im44« hot af # icl bil - ttt * aičeaar, »ltl l*ata« hi^o. Sivtla *** t «mi rovni bll «1» «*• X«to «• j« ain in d4i*X sa |^tovfiej# po I4i^w •Y•!«• Bttt^il 4« j« i»«l v kutiuri la j« n^gl^dal nctri In«tnal» pred «no ^ «tii»«t «t« 41m aotri j« aua^J, 4» t&ko lopo igrajc?" m m in tri vpr^*n^»« lier bo t* trl f ta bo a^ea eei/ UttVtt« t«daj p» d* 4» bo L>n t* tri vpra3*«4a *»ML* Krmlj j# fcil «#Xo v***l9 d* fe* &i Jaa6l mt k t ^J « P ln jutrl fn m dtlo." Ko J«nCi «m notrl io »artri tudi tiUto iitori. fnii Mi# itn»XJi«A nikui oo ao E* |# J•»€! drugl d«& prld«!. h kr*Xjici ia im es* «i»Xl. Oti J Je rckiat 1i^iT©f *<1*4 i« l»t« *tor!X kot « Im 4 m km$ «isXi. C» n« knajiciuo ckoa lo - 424 - »u *tf*f *lm &* T«fl 4r*gi oč«t &&&L dofcre 4v* vprad&nja J« 1« »111 lc t« bo *• tr#tj#t ^ot^i «# n« bo v*# DtKali k tiW.M itari r«c«i to tt m be dilo, Jc*r »• Imi «^s»ll*n 9j«^i%m §bmm feo gl&v«Ll U l^t imvmo «tot* ^lftvn«. Jwtrl# ko bo dilt 5» |# 5>njAt#lj ir^mi«Xt "V«itit i»| «• ti On 9*§*i -*fe#«i cie-. Mrtri prij*%^J reLe* 4« tu eSl«r« la U «• nlfi ko t« bo 5cr»X^io« vi,r»fi*I«. fi rzemi to gl»vo in Ji ko J» Jftaei priž#l pNNl tcsNOjidd la vsfcji« tlato ^lavo in Jo r%e# is?*3.jS#*i "Rtdll il ti li U tel ioj Itt kralj. uii jpn j« §#1 ttkoi 1 «vo4«mi p]fij«f«X|m« f* m refc«t #f#I9 Jwičlf ufeivi^ X*f& la *feicor boft feil CloT#icf ki tfi »• r**tl m tobi ^o«afi»X*H In bll artvi - 425 • &&&«$/• 0| i lohani Iteico p«ndj«l "So to čerikii /fMit/ «m t« phlr«! /hoditi/. Ai /|Kri/ M»ft« /*•**/* nsf n^«4«i 04h* u# mii laite žao hi uii lat* tt »ol. Akor u^r« i*J«« feot i**Lfe# »t 6*f rlr* hmt mm / far a&nobl t* I#f«1 h^aen ioto naoštlk l«n Čonmbii. f AHnu.bi nik*^ oika« aa diloiaJftl n»km«. m mm Hi»r dtu« smng« gjii **J* aarkttii, t» icardji /f«ifctt*l tu &«fc* *j*fc prik, rtw ta Of 1«4 ^sk b*or« dllclmlii ** gondolin* hl /tAt/. l^ %• 4«J l«jk bibaatale cor* ft|w uto korlcoro$ tiuuin d»j &«*• pa rutofttiic i«jlUm o 1« dujta m l«ia korkoro #u t« k aa bi # i«ntli|» f^jrtaišti mmtaja usl leadt t# m mm nvRm&$w» tot *Š*j ti / t« imk, to mldaff aori hot nlko m aa. dlkja alfi kh«r t« fc#rdju*t afkn ^»t M amnmhi aowifk* kuM« 9 kirmjl mori 4lnja ko hot l«la S«4 iaa l«|k tameaer mm mmr adah acri t»rX«hl« Akor htj X* lo t«r tok t« o« pi oodji ktrdjua, hot m tm »tid4jm I«m« fmkor »rl «lftj|» i 41« t« khtr fe*r&4u» t t« t« s* roj toi lofilntl. /ilic* dol vlaijo/. člortk, ki » Bil j« ^^Omm •**« po iivtlai 1» Hilti ueko ^arovnioo* fj#iulal Jo j«f - 43t - %t tukaj &!*•§? at «• mifi ptica X«ta*4f aitt k&* drugjL fcoditl, » d* ai ioo d«^ro la •#¦ *• povedtti. i«kft ••« i«v«a*l m | i daromioo abil, ; ot«n »•» š*l p« miit / rlfi«! «m Y ¦ aližad, cUi bodo t* m feodo uicr krmt «o žll v 4ts&9 ted« ntkoll »• ji* ni poar»«Uo ai bilo nilrjtr »!•¦ tm jt »p#% •avplli "rridi k »»»i, jm« mm «¦ «»opi a» »#ne# i«r s#s s«Xo fiato ft *X«a#I n* k&Mt«t« huailtv« eog« ia t*ko •# m »4 X4ai so t Ui dva nAj*l»bii«. tntom mso aXi k »ndo •ago. OdoJ «k«r ««lo andro &«»J#r «^i *ri 11,1 •* u% imml nXZ. t#fa dv*h »i iro^kov |t bil tdtn bog # «4*a «v«tl i«t«r» 4« vpmtol a ps j# odgovorill MKa4 ea| »J L L*llat ko nifi niaiita\ naj ai n«ki 4 1»11* Hu sar «i j# i#l #1 Yiollno9 fititot torbo, i#«1 ti in , iti in pipo lolic a* fiMi to 5« dobil# j« l i#mft j« rtkla, n&J ^ro po avot^ lu uaj msXuii kaj k«r «0 otrooi UL*i» Ci^m 4« i«! ia atoat«l irravo j« Sel ^ gettl&no, ko |t prodal kravo la jt kupll k*r j# dobil st kravo 1» pil# - m - Prri di« I« *»* pXaLaX ir «©«UX*i. Ko j# *#X, J* #•*» i&|ftilft aa *i*i. Ko j# jriš«X dru*I d« piti, V gosUini *© bili tril« ttidar^U E# raalil ln tp* raabiX» obroilt 6«1 do «o»UXaUwic© to «* Uoetilnitarkm m jt o4«oTorU |# Oigan odfttX. Zldajrjl «o th« to «o §14 sii ojist kk uatavlli 1b Tiaraž»XIf i# klobuk, ki sna a»mti* 0i#Mi |# r«kE«Xf te M kmr et &j«g« fcivi. Končno m ** X« ^•iororJUU te prodml. 1» ^lobttk ao va daXl i,rl vr«t« m m vmili v go«tilno# s&L*U piti im kot et&m pr«j. ?** m m*Ul$> im t fo j« tn bilo oU« ptl m odšXl k Cj^anu 4m# d« grm r po«t«Xjo in tn da j« ucrX. Sravta ku mJ te ^nXl«o* «»* n«4 nr ia naj joi«tter ii j« vmrl Jln j« pw«AaXat t hldo. ::d«n lmed njlb j« r«k«Xt dn i» ravno pr^v pri^Xi« roXioii ]• i«i?&tatt la tirtvega otelf » a|#» 2idi*rji «9 paXico ku^ili o4 ln ftA njo AaXi tettftr* Fet«« «e o€iil« f«t«j pm | aorl* bčmr**. 21d&arjl »o Š14 na dvor to udiirill * «9 lico artvo feC«rk©f du bi $0 obudili 1 - 434 - 4» teo «0 a$»t k Ji*anu a&**jt to fei 4* ublli i& t t*4o rrgll, ker jlh ?*f«t og&ljuf«! a br««i ntJt# vode, kjtr j# kmlMO. n«olo» Jci 1m tako m#it 1* tl»tlf ki 9« ftM*t# s kot ptjtf «14 k»4$lm ali avlon. rvt hliro maMl« po «adnji platit d^ b& i#X hitr* kot ptioa t«r 4« did hlalle dol. KmiuaI §i ji *ftk*a%» hitro no»ftAo9 te 1* j>rr«g» :cr«hi««l# t#«a |« nammmml dvakrat s Yr©d« cwolo. ^r&tji j« mk«l9 aaj pi omi« trl krat, da 1» ok dva prchit«l- T»Oco ao *LŠ2J.« dtt fcl ^a ubili, k«r ^th J« nit iB^ieliti in nifc gariiiti, Eidarji ao , Ko 8« prMX4 do •«!« ^o»tiln«t »e tuiUr j« to «XiSaO.f #4ms*X CI^uia ia in bil piaati, jas bo« iomlj. * *3«ae itriei^ •§ m odgororlU sidftrjlt -»a4 oc* *«4a4 kralj t vodi." Vrgli sogav ia fcdar hoC«t J1& l*hk t m«rjl »o rtkll ?t&*U m} jih it«*# t In vri« v roae, da bodo tudi oni l««li cr«T«. C lormiro ln d««mr9 kl to mi gi »p«t d&Il zldui^l* i o»taX J# ^o«*t. t*$m ctgm I« »ol sp«t v gostiia« ia in dtn«r, %#f j# po»tal airtmak 111 jt slrtmtk to«tf kl j* Wl dtU© bolan. *o hodlli ii s4r*v»lko&, pa nihdt m »i scfel Cdločlle •* jt aj*g*ra &«**# 4a «» to* gtmgiiin* pote« noj bo 14* aii art«v. kl j« j« u|«1a 1» rnjt«*kmlm na in vpraftal* «*Š*i r uj tl j«f da bo aar«4il* in J# ?«• koSCk« Jcmi« f.la J« v cdgovorilt " bc* nekollko krava« cora« iti v in U 6*1* k njff»« Ur fcu rticlai vodo i ti boa *icuhala %m kožo, ia kaLJ# ia*jo j# daia fcxUamt «k*p*4» Ko j# bilo !• 4** @4a»iiim na i&lso« srav«« «ki#d« 9» pološlla vilio«, nol ia ilico. M#i j« itk»Xl ^•ko dcbro *alo vatati. 0» vna &« j« reJtla, da Jito j* cna noall okP0g JUl - 437 • I«fta9 *d*J «om se a«4«d«l in ^utro j« v«t«lt »*Tih*l rokav« ^ri •rmjei in «*L#! afltl kr«T» m rtmto, tfcko Je bil *if»Y* iett« j« v hifto ln J# rprmdftl ženo« wKaJ «i U ^»»i dala jtstl* drtiver?-1 5ato jo j# gbjel i» jo bil I 6/ g»n« in fci+iflflf te coj Sll* »t* m§ ia L*»*• Imlm *te d*kl« edinko. tm pa j# ItBa sibolela 1» tt&rla* Ifckl* *# epalo r &*dajt $***•§* ir pNiimjl hi^i. Prvo nofc i:.i prišl* tmm$ noč h6erkif ji j« ^ororllat * uisrJL«. liiii }* Im |t j# jo j« uBilm la ji UT«saia Kodro Cfit 4« r»lc»lt šm tt ai Bii in Fo ^o j« Mt 1» ** pokaz&la hčsrteo "itioUt*if Totani1'. li^fte j* op«ko # hdtrtcl, d» j« to ajea uallft ia JS. *&v©«»1a rvmm* peatljo |t ft«»t oa^boij lantov, od Ko in ttr in v vaoi m !• r*kri»«rih o»n&čenl i« vadno kot lji tujih drotmlh v^«»icnin in kot deloiurisneii. f^ raz-lika m«d aoaačlmi ljud»i in i^is«14«ni»i Oi^aal j« bila Y yr*tekloeti Šn vtdjft« C«lo v pregovor n® pri^ll, ko so o ajib ljudje govorilii U>4 »* oig&nslee nadlo^« bolj kskor vraga, Jsžkih nmr v svoji z^odovinl tudi mamX Ci^usl niao pORttbili* %o«iAJajo «• na tieto Case, kako &Q blXi oaovrftieul in iaollrani. U«tno i«ročllo olgansklh l^udi pripovedu^e, da ao na v«ake» griču vt»«le violic«» kj«r m jih ob#6all ia jlh ualčvr&ll« - 441 - ia Ci«» ao &• nekollko eUUaii, Y«mdar j« š» vedno majton prilir doaaft« raane ko»pon«nte. itftaii MUtOtti nieo toliko s&i#lj«iil pri uiganafce* roriaeljenoev opr.Grublčf 8lov«nuki priimki s»d nji»i bi toili Gol«, tubX«rf poeaaesjniki na Jolen^akea mlajšo g«n«raci4o tudi avetlo icompor»«nto# kl j« vae-kakor odra« tujih ^enettčnih prtmmmtf Imtmo pa oba pred- družlne Oigaan* V»# to kafi« na ekriTM svez« ei«d in dOEačlnl. Valikokrat 90 doaačloi mlad« Cigank« a ile#itimno zvezo, k«r jih j# priYlBČ«Tala «keoUčna lepota, Zgodilo pa »e j« tudif 4« 4* kmet mlado Ci^aiUco pri tatvini. 1» »trahut da j« t» tel au j* aiedila» l^ravssiiprav ao Gi^aai v«s«ll plavolaaih iii bellh otrok. Za nje predotuvlJM tak otrok ;>ravo rmm& lepoto* Rek&t^rl mlAjšl Ci^ani si ž^lljo oduijitav od rodu« I^redva« bi a« radi sanMil i»«na 2ato tašijo m mamo po tpremeiobi im«na9 t#»T#i ae hodcjo dejiuiako prllagoditi s ženitvljo in tako li#«jo možnoeti a«d dru^lKi Ijudmi« Gdaarri nakdanjih aeprljaainih oinak od Ijmdi ie dane« živijo v njihovi aarasti. Foaabno im« ¦ 44J - Cigaa osnalhtj« prl Ijudah človaka, ki ie diuiea otroko« vllvt* »trah š« aaao s^«goT# poiiaenovHnJe. -Judja issajo t« dolgo navfido, te stra&ijG otrokat *I#ši# cigaai gr« do!li ali *C« mi ne boft tiho, pti4* po t©k«i cigao in te v *avho% ali Ci«t cigan, cig oi^an, cigani r rjavih bisti^ih otrok« n#no*« Če m ali *fcnš*j0 e tuji» ženitvoniro blifcati ee do«afi«w» prebiv^aotvu, aorfueo to kot v«Xlk napred«k» kjtr ao pr«dsodki i>awaagwii in •* nekdjjnja vellka nsarpotja. aad Clgjani in Do««dloi, AntropoloSko raziskovtm^e na^obaežne^ših cigan- naaelij v Prokffiur3\i ln rjiaiakan« term* aicupin« njih prebiyalo«v dlokaani^ejo, da bo fl Cigaal prava endo-geaa populacl^i, fPi#h etnifinih prllivov j# tako mnlenko- ni spr«»«nllo ra»««rja enačilne oig&nek« krvn« Cigani ae v gl^vna» I«ni4@ &«d o«boj. »akonov na^tana na eeaonuk«« d«lut ki v priroarlh joooni I0 drugi »akon stt Cigana. Tako ao Ui do©a6# žtnitva aaankoatae. C« $*& se 1« krnetko dekla mXX tmt ož«ni ® cl^anskl« partnerj©«tf ticm^lnl ^ovore« da boljšaga pafc tiati ni @og«X aobiti, aato a© 4« obmil v ciganoko n«««lj#« iplošno mnenj« i« v«X^at da ao poci-^anjeni iro^ki $1% «n^ka š« valiko feolj atneiBarjant kakor pravi Cigani« ? valikih, ;>rl»«rlh j« ta trditav Tudl v Praknurju^^eprav 00 »• Clgani vellko prej kot na Dolanjak©« so DMisprotja valika. Y aadn^ih latih ilh ša •topnjuja »trah, da bo število Ulganov prehitelo raalika isastAjmjo mad oigan^ctai godbsniki 1» naoigunokiMi deklati. Lu ^rivlačuje tu^ atnični ela-mmnt oi^anska ak^otidna glaaban.A aponobnoflt. ?o Garička« • 444 - »e*l Itlije OBrojiti in prit«gnlti v tudi neoiganeko jt&sail&eijo* S«Xell bi »e eiganekih »oačilnoati, fcaradi katerih ** čutijo n« ia »apoatnvl^eme. I*ri prekaur«kih loiaačinih pa §• niso odetranjani cbL« snani pr«ciaodltif ki Clgaa« i>o»t*v-Ija na kon«c raalt ter 00 d« y«dno obt*ž^nl ig krivdo pr«dnllcov kot paraisitsita ln veiljena pOj^lBci^«. Kljufe t&a4h&«»u ^rooeatu pa najdvvo v«ndar tu v«LJ© žtevllo hovih u«ciganakih priimkor, kar X« ossaa^ujo •tar davn« rodovne organizacij« 8 «#»0 ciganako jo» Zara.1 večjegii tevila Cigiknov v lr«ktturju je težko ugotoviti pjrv« n«cifan«k# sl©ii«nt« ˇ olgaa^elh r«dorih. Refcatera neciganeka itt«na m naotala aatof ker se j« oi-ganaka družinu prapiMla ia prlra«la novo !»•• Tako •• n«katerl Cigaal s novto iR«no«a aavarorati pr«d Cl^im« s prapioi iii L«nitvijo ao mot std s#to* njl«i ^rekmurokltti ^ Igaoi natsladnja ln&it Vugrlnec, Zorko, tine«l» Cgris«kf B«^alL9 Sc^dlL9 "anca» U«renč«rf 30ML#Mt Trplan, •artitt«0t ^atua, Batič, liro, aied teaii jib j* aajveč, ki ao pi^« saao tako* Y družiai »© dejansko xt>dl is«6« oki naraačajt v«ndar pm lin ci^anskl prlim«k» k#r živijo v svobodnma a«kon\4. Gorenjska cfkupin^ Cigaoov j« ^tarilao in tudi najbolj endogengi, tnični priliv bivalatva v ci««n«kih druSinah ae a»di«o. leaud y»#b. tiašlh Cigmnov ^o fcudi n«4bolj raakroplj«ni na družin«. Zaradt akop« ijsbir« v njiaorih dru^lnah «e S dolenjakinl Cigant in s Cigani na Koroik««. lUci- prli»ka eta do m4mj znaua »amo dva in aicor * 445 - ¦ ln Kunčlfi« M«d Lor»ajakl* prebivalatrott tn Oiganl eo nasprotja e **lo valtka« Xo nenaklon,) enoat do njih uteiseljujejo do&afcini 9 turl*aoBa# katerega kva-rijo te ciganake dru^ine 0 avojim anačllol« n«urejeai« žtvl^enj«is. T«q4iu* kl^ufc t«sm opasino tuil ptt svetlo komponeoto m«4 ttlftjšiji narftifajaia, kar »o kor odraa tujih ©tnicnih Cigani y aiirfmijl poetopno opuščajo noBiadakG In •• »tcdno iiaaeljujftjo, hAatajajo Y«čja ln cigunafca biTallSCa, ki ž# na «nsm taifti proatoru raBli^no ur«diteY posaneenlkov« K«lcater« citfanakt družlne m*& n^«eX^nel m l«po ur«dtl« do« in »unanji vid«at dru«# druiln« ao btle pri tis d»Xtt «aa4 uapcšn«. Talco j« Toa uraditav riaeelja odviana pr«dY«MB od naa«l;j«n-o«y in njihovlh apoaobnoati, Prakourski Cl^anl oo aicar L• dal^t Caaa nast«l^«nif randar asOdaao pri njlh S« no-cadak« potez«, ici s« kaža^o predva«» v poda^na« urejeva-nju »talnih blYaliafi» ««kateri Cigani »• š* da»«s niao dokontno odlodili m določeno stalno s«*to* BrfttTMi j* ti»tih olgaaeiclh družin, ki ao od v#Ljlh »redi^č o bliže ineo^ji, 2ai*adi takih eoicundnr-aih a@lit«v 0« 0&da&j#&*jŠa naselja iaprtjminjajo In $**iijšii3e4oi 6tevilo oii^unaicega probivaiatva p» o« maošl v bllžini m*9t# naa^Iia v Prekmarju 80 poetavljena braas kakrrmikkoli aa^rtor; atalno p«. ao nekj« blls« teeSkft vaoi. Vaftinois« »o pr«k«ureka oigan»ka naa«lj» nastaia tako, 0m m jm D^prej a^aelila »amo «na družina, • 44* - okoli njea^ga do«a 30 kaantj« bila poatavljaaa nova oi-gaoaka blvall&Ca« HiS* m gručasto raspor«;) ena po ses-ijišfcu. Ctg&aafcih obceatnih vaai ni Yelt3co, k#r se pc-atbno v pr«t«klQ3ti Clganl nieo amcli nm tsake« aeatu na- ^ajrefija oboestna oi^ansk« ra» «o Borajci, »dru- 0 Clgaai v Vanči Ya«l. Ob po««abn«JSi oeeti ao ni Cigani bliau Ooaajlnac, v#adar ao v t«B sia8«lltu po-9f^irXj«a# hia© napravilno, k«r atojijo na prostoru. ˇaaii pri irugili pa daje zunanji videz raalik« v prlBjer^avi n ki^čkiBii docj»diljaaalw iri takih vaa«h ze od dal«č vidiao, da •• $m m& rrlnil tu^ #tnični «l«ii«ntt kl bo preBsoatiti ft« praoej evir ln a« š« bclj putmditi, da bo poatal «QAk po materialni kulturi la j^o vm$m Živl^Qnju ^r#kwur3kawu loi?ačinu. Zuradi r&aalh ao še dauoa pr«o«j loč^ni pr«kaur»ki doajaČini ia fiiita naeprotatva, pa, ovirajo njlh B«ds«bojno irultumo I&nj« ln <3obr« odnos« s dom&eim ^febivalatTOffi. V takih Bi«rih j# danee pjf»tYS«@ ra^no, da bo OomAČi ijrebivaleo sku ial razuBi«ti novt^ Ba*^14«noa t«r pokazal yqol&rovi5ikuf Mali alorcih tn v Z*nkor~ eih« V t«h cigan*5kih v-iB«h ao a« ti prebivalci ž elcoraj popoloo»a prllm^odili v etavbni kulturi glede na bližnj* Jimečke vaai* V nakaterih dru^ih prokisurskiii oiganakih na-«Niljih 4« fe« eam proator maaogod %* kako boljšo ur«dit«y v takih primarth ao nima pttn« vode, aa llcrrn ti ao»lji ali ob ©laki, kl obkroša naaelitvenl pro»tor. m>movi taklH b»»#Ucoy laajo tako ln «9 tudi tako uttanjeni na o««j#ii4 pro9tor9 da j« prlčakoTuti od t«h prebiviilc«^, icakt prlmeara© ur«j«noeti y njihcvi hi^i. 0 t«h ^icDerlh bo soralo a^olalno akrbstvo ta aploh iiria družb#oa idcupnoat in iakati neke« roiltve* Š« v«čji ao probl««i naaelitv« ln kultum« pri Gl^aniii a& Oclen»j«k«. Na t«a obKOčju j* a« ˇellko število poinomau^clh Ci^anov, ki potujojo in s« nepr«©tano Belijo, Hajimj« s« ustavtjo >b rolafu gozdor, #1 postavi^o šoton?* Bolj naec-lj»ni »o Cl^ftal v B«&1 kra-jini in v Koč«vju. Vsa ci^anaka nttiielja aa Dolenjaic«« pa 00 atro^o ločana, od kci«čkih hiš. ? n*kat«rih krajlh ai tudi Cignzii aanl m prlzad«vajof 4a bl »i ureaili do»ovef i« m«uij p^ rečje na#«li#* Na ^ol«aj«k«» j« kulturno prl« ttano povo^fmo % na»alltvijo t«h Ol^ajaov, ki p* Podoben probl«i ao tudi ^or^n^aki Ci^ani. Prav fcako tudi ti nioajo IeXjat da bi ai aual gradili doaore v okviru nao«Xja. Ce jl» drulb«ma »Jtupnoet ne nspravi ~ 446 - $e*mgiesaAh cloaov, $>otem pr«bivajo v yagDaih all celo proat«** Cljmaakl do^ v 3IoY*niji i«a raanovrstco obli-ko, iro|moiiad»ki doienjoki Clgazil «i postavljajo šotor«, Jci na^oolj iaatopajo v okviru nlovanakih dOftft&ij* Sa»«lj«-a« ciganoke družino pa ^rivstiaajo najooij preprosto oblilt« ataln«^a blvaliila9 ki j« v nakaterih prlmerih X« nekoli-lco pi>to1>«m pr«pro«te«EU dolonjakettu dowu 4o«»idl»OT| ˇ dru-glh pa i»a enak« podobe io «ntik nacln gra^^ttja k»kor »ta-rl bolokranjeki In dglen^aki k»«čki ao». Bifta is brun, fi«prt*v v manjrlh dim«nai4«h, j« v nar&dl tudi pri Ciganih« ^rlmerl takfga graj«nja eo aio«r š« rodki in jlh š« ridlao pri Cl^anih v B#ll krajini, Vetija vpra^ao greditT« dofiaor na«t«g *g o pri Cigsmift v novoseaki 3« sl v tee kx*syu k^ka družina postavi «t«lni aoa, iiaa obliko ntjbolj pr^px^#t« leaeue stavbe9 ki 3« a«d dolenj-aki«i dottttčini nimt-io# :ta*like mo občutotj, v-rsdvee« v na-činu ^raj^nja. ^ruge problaoc odpira^o n«prim©mi proetori, pr«T«Č oddalj«ut oi šoX# ln aapoulitr** Ta vjarmšao^a bo potrebno naj|»r«| re^ev^ti ia šel# pote« to# «og»6« sloditi dolenjakiai doaaliiii in» nase- Ztdana fcii&* ^t i« zelo rodok prlm«r m*d dol«nj-akiiai Cigani. DruIiB* ,-h, ki 110 ai tak 40% poBtavil«, «0 a« ločila «d v#čj« njihov* ^cupine, irl njlh je vid^n uey«ht ^edviivm v »atoriai-ni kuitruil, ^lede dolenjake domacine. Ka Kuprč vrHu j# poatavljeno araven eidaa« hii# fcuai I«»«no ^aepodarrtco ^Ofaiopje, ki v eno otranlco nar^jeno kot koaoloc 00 0« T iirckmrjtt ž« veliko poprej • 449 - &*L•!$•&!• fcjihovi dasovi i*> zelo preprosti, vondar *o nskateri nakoliko podobni kraoS Ci^anaka pi^-lnsiuraka hiša prikosuj« voc- oblik oblika tiils janrii* naaeJ.j enoer iat ranogo ati « ataro kai«č)co ilovnato hišol Ci^inaki hlSt goopodarski prostori m anacilno kotu, ki 4aj« poeeteo obliko prekauraiti 0 hiša stoji a^m« Ob aj«| j« *orda X« prielon^ena lopa* f# skroantjidi cjL^aucki dom j# I«o«oa biia,, om^taaa L blatoo. To pit J« py«avi5cm »načiiau oblikj. aediaiJtgR oi-g^ncktga do«a. 01» njoj nastikjajo 5«4alj€ ir«djl problemi, ker n» fc&aoatuje po pavr§lni številni ciganaki družini. % tl&a bo moraltt dobiti mli v«CJo povrSino, ali pa bo »orala Ci^ano« poaagati šlrša družbona ^tuphoe^ da bodo dobili prlffiemojia bivalifeča, ^ekat«rl Gigeni ae bodo rali yr«3©litl 1* takih sa»«Ucov na pria^meJSi proetor, če bomc hot«li ia»ti Raj uepeha prl natrtaM kultumoa pr«blvalatva »lordnidclh douftt-inov, Gi^tmi »• že od aekdaj n»vujenif da priTtseica^o oblek« tla 3e naadlijo. V današnjih dneh }m p» eploh teiko ^ovoriti o k;5Jei poaebni noši, k«r J# v apložnea ob , ci«lavoa ail i ^žčtoiu #aalco kroj^na. igani »nako k Ocor Jlov©ncit vend.u" p« opn&l@o v n^ihovl oblaki dolofioa© raclike, ki aimradi t«L;a zna^ilno l29topajo is; oelote, To rassllke m najbelj vidn« pri doienjeklh ^igunih, kj%r m ohraiiili še ranogo svo^ih f aad drugita tudi v obleki. Oigani mdi nooijo avojih tf^o»tttMilj#vw« fo ableko p& izprouijo in takd d^bljo različne kro^a, T^iikusti in icvalitet*. Ofcl«fca je valikokrat prerallfcaf po*SBBe«oi kosi ao od ra»ličn*ga lactni&M v najvad priaorih pa obleka ponošaaa in aevsda v eiga&aki lastninl tudi Pri pr«k«iirflftcih otg^\neklhi družlnah Ltndavi BajnmJ prllsigajajo aodofcnenu obladenju. Tu j© tradicija &* talco soimaf da J« ohranila y»e tisto, pri cetalih Oig*mlh ne ntgdemo v«d# Clganl na Oorlčk«« »• oblaČi^o podobno k^tor ^oritaneki k»«tjti« »oeke rad« nosijo, |.r»dv««B •tart4*«f dal^ša lcrlia, tmto povrhu in na gl&vi ruto, aav©zano pod br?>do mlt m Obl«ka je mr^jeaa v c©i«uit ji pfi v cmogih pri-marih krllo poe«)»«|* MoSJti Ct^ani nosijo pray tako fcot drugl doaaaini lilmll« in er-^oe ter povr^nik. iri ob#h epoiih je v Hjno^ih družlaob i# vidna prece^enj«, »#«r«J«K&0t v obl«,i«&Jtt» i'o t#» H0 trudi v glavses ločijo o4 i r©iniuraicih domačinov« Zaradt te ftsurejenoeti, kl j« vta^ih kriva tudi njihov * elata finajat-na i-lat, m Čutijo Cigani nekoiiko man^Trednl in to ob vm^ki priJLožnosti poudarja^o, d«i taki 0*0 aato, fc«r ia»© rev«ži« V«čina cigan^clh ž*a& oično n« poa»« tlat« »kr^i, kaJcor Jo lisajo aloT«nek« da je troba V »ftdajik letlh «e tudi prič«ak:« mladih 'J . Ci^oni ao »vo^e tradlcijo o ien^clh laa*h toliko opuatilif da ne ^rmaljo in n« prepovoduja^o vec aladlia Ciguukaa iti k fris^erju. Toda uig^nke % doi^lmi lami ittiijG š« vedno več »poStov*in^a v avo^ila družinah, icaltar ti»tef ki »o ei Jih odr«aal« aii u»«tno nakodmla, ZnanJa i>ridobitVftnlh aeitivnoati« ki 00 Jih Ci-ganl i« 0 aetooj prim«li v aaš« kraje, *o n«kat«ri rodovi - 451 • aekolifco isspopolnili. **&4Btarejfeu taka obrtna dolenjski Cigani fcoT&fil «o svoje dolo toliko spremanill In ga prilagodill kraju, da oo t»l aapravili d«lavnlo« ns Btalno« mastu in da prešvst* tlste d«lat ki jlh kjj«t, ajlhov i^rav tako 00 si tudl nokoliko poamoiili oroA^e takof da je podobno O3fodj» nn^lh pcd«^«I^clh kovačsv. ubrtl Clganov p«. ao povaesi preMtal« in ao •# njlh atavnlki zafctli a%praij&%l s dru^ltt poalora. Tak prl»er so JcovaČi v Fr»lrmtr|^t Irt »0 to obrt opuatill, ln ae prldru- 41X1 b3m«aiem9 kl popr .vljajo poaodof d«lnlk« in brusljo reaila« Cigani aredraČl v x.endavi pa ablrajo poX»« svoje- ga dela tuii »tara cunje. MfUEnn^« blatniii hiš j« bilo v pr«t»kloeti prt pr«k»uriiklh Oi^anlh ˇ bllo t««ao poveaaao « »tavbBrotvo ao 00 popolnosja prllagodill zahteva« kmtor in nafinu ^raunje t©b hll* V splošneiB pa »ladl ciganakl rod v 3Xw#mi4i oputiča «voja ana^llria rodovna opravlla ia m izpremln^a v tlp dalavca, ki }a v nlma posebaih kv Uif Uc-ucl^ . od tiatlh, lci »• delajo, altl avojlh obrtnih d#l ne opr vljajoj radkokdaj prevuam«,} o kako itratno daio in 30 saao od Ca«a do Ča»a daevnlear^l na oaaf-ljHh* ^aj«lajdl roci bltau vocjih »oek« io ^enek« u^lovne aile pa a« j« ž« v aa^rtno km#tl^fitvot Induatri^o, gredbena d«la la druga opr ivlla, kekor eo popravljfan^e ca»t in d«la v goadovlh. Na delovnlh sniatlh« kj«r «0 tl Cl^ odpravljen« va# n«pravllnoati ln - 4» - o n}lh» Oi^nni «a»l »i nioo $• ioetnega aaupanja prl dslodajalcu, zcto uajvečkrat delajo aaea nava&na 4*1** ki a$ terjajo tudi nob»nih arv&llfikaulj . 7 nekat*rih po&$*t$iM je nepravllno rasp^ra-jtv&nj* delt icl naj jlh oprwigajo Jigani, vzb\«clUo v njih si*«X, d» jih a»poctavl,t&jo 2atot k«r eo Cigaai. In to je tadl v#-iiicoicrat r«anično. Jo takth $KKlGbnib g^a j prid«t ko deiavcl dOttaCini ^vorijo, da jt i» Cigmaa vmi dobrof 9*3 n« sn* nli d«lati. V takit. prl»«rlh eo odaosl f« etvari najTeSteaf m\& ovlrajo proo«« akulturacije in noraaliaaranja ci^anfckega življenju t nafii dalortil družbi, Jiaaogi ^i^aai poJcaužeJo vol^o za delo in tudi trulijo a#t te bi «« neč«aa priutiiit toda daiodajalci «o n««trpoi in vuako njihovo napako ali n#pravilno«t giada^o ia atio oboodlgo. Veliko v*L bi m& ^igaal opaeili, fi« bi Jla I« druga dtlaf bolj aahtvžvna, k«r bl prav aa takih morali p«kaaatl Ctgani ali »o v roimici i/riijTavl^ani truditi sa in a« nakaj naučiti. Ali pa bi r*4i aaao n» način Llv«Il« !$ue «o vallko v sntajš&s ^teviiu delo kmkar moikl« Ha ani atran o ^odobnctBU imlfinu iivljunja in teže atari po««l b^rac^mja p€ Vuseh; e^ d^ia^i etrani jtii prav tako najr&j* dajo k d©Iuf ki itt kl ga že daru^« ^«uak*» aom^i-ink« m e« elad#ga cl^annkaga 4#kli a« tucii toda ne ve, kiio ui ji ^o^l kako posga^atl« Had& bi dobila i« k&kšao drugo alužbo iu n« aa»o (aauto ^naiilice. Tudi -453- i»n«llla bi 8i v večje 1199*0 • to bi bil clganak^ga čXoYe*af ki iia» voljo, 4* bl dtlal, toda nlaia p* poklicnegti avetoTraloa, kl tei wu po«*«al9 inLt rtakropljene $0 rassl tčuih jlnsh, ki »o tudi etničoo lotljo ««d e»bojf rsaka na svaj rm^in Bprejeroun^ noro kulture y Med ajiffii najd«»o r«č «top«nj kulturt *ato jih obr^vnavati s več prijeai, d«i boao Isobiikovaii aov tip d«X«rn«ga Cigana y ^#d«ajl dobi. O&gasl v slov^nakem Ijndl9k«» izrodilu in leposlovju Odnoui med Blov=makiia pr©bival6tvo«i la Ciganl y lovenlji so priltasaal ie »«lo «$adjj tudl Y ljudsk«m Hazni a&aopiai in revije so v 19* stoletju kratk« !$uLi&m »godiai In aaekdot* o Barl« i% ob^avll r,Lo&bot kako ga je kaanej« nm?»®l* Ha kancu prip<»iilf da ia 5aiJ kmmtova* 2 poglnul« ptt©linu prlpoveduje Barl«% 4« «e pri-;ll Clganl ponj* Bm ClgBn Jožko, kl je bil mjih eta-r»ilna9 ga je odnesAl. Cigiiaavo prebrie^oat ao rmltko-krat objavili r cmtkih I^udakih z^odbah. Trtco j« Cigaak« proslla kBdfcko ^o^podinjo d.rcv, G-ospodinja pa Jl j« rekla, da mora proslti aaao aa eno strar. Ciganica jt poBlslila in reklat *D«j at kru;ieliaknM. /kruh, oolf čebalo/. Tudi vagoja otrok j« biln predm«t šaijivih Jur« 4« poia«nilt MV©št« oč«, po vodo gre, pa da ne bo itekleaii« r-j.abll, i*r@j g% 4« traba a»tepštif po V buCi ^iroi j« i#l k«tt ˇ ra#»to# Ra poti Cigaoa, kl j«3 bil aarit v ribiLkc n.režo. »^re^ovorii. kcieta, da j« jr.reža boXj to^la, k»r gr« akoai mras spet ven# lote» @t« zaa«ajalaf tako da J« dotil kožaUf fc&$t pm riblilco mr«žo* V dru^i je Olgttsi v hudi alai kanjiž ;vil e alMeo od glaTt do iii g& prive2al pr@d aotorl L0 ga j« zjutraj našsl rtaaem Ciganu pri grofu in c Clganu9 ki jt • 4IT - pmr&rati ®ma?i#f& hCif da bi «• m njo Olgntra ao uoxill pttdtatt toplih udarcev« 01^6 j« pro«jil, 8 bi »e ul«Lal, td&«j pa 4« hitro ssulc&ll pod kloj> Ciganu tatviaa. ^ako j« i«l na Žujmlkovo njivo kopa* kroeplr« na ji r«k©l# da bi »u dal kro»jpir| pot«» Je Cigan 13« J« v«d«lf »ato j« kar su kopal«^ Y Rgodboh tadi v#Xlkekmt i&JfMuje Ci^an svojo ponarejeno nedolftnoat. Tako pravl pr«d sodniko« Ci^ani "Jai govoria popolnoma tja Čiato raaaicot oa glarai c«sti in pri b«l«i dntvu ara na^el ataro ^odktv in nlse« bil kriv, č« j# bll konj aanjo priblt. ° ? a^adbah vočicrt.t nAatopata Žid ia ukr&d« lldtt bakr^n kotel in ta i« po«aga Clganu 4 oaaveto*, calco i-alilio nekdo tak kotal pr#aa« Ciganu p&del vrč ia rok$ aemo aalo* da Je to ulabo ^n^aenje t#r t>« au t>o gotovo b«f ko Ual^ta kupčijo aponobnoet cb«h ln sta na 12 knka nearefia. 2godb«f ko Ual^ta Itoncu ob& ogoijuf^m* -l^ao al v fcgodbah v«dkrat do- da ookaj imaf kar bi rad imal« ll<@koš j* Ol^ankft, ta bi imela v.aiit, »ok«# pon«vf bi « trpal roke v usta 1» ^ovorli, kako j« po j« udaril eina po ^lavi, rekoči n^asi, kaj bi 14 da bc dalal* Kfij«fc vprt5iiat kdo zn^ na«inkrat istpiti liter vina, kao po^eati &kiodo itgancev; sa obdjo »• prvi Ko pa kMi i^&irtf kdo to mlatll, pravi Citan, da 15 €• j« Olgm mj®n9 a« š» aadnji tronutek ekuša iaog&iti kaanl. ^C^h^r ^e objavil prekaurtijco a^odlx>t icako j# Cigan proailt a 4 ^a ^a koz@n vrža^o b%\& plotf k«r j« - 45B - to swj amjhujša Jcas©n, V agodbah tudi vedkrat govori o&fcrltot kradam, todat k&esar ^ovori, ga «# raztona, npr* © 17 Clgan prl apov«?clit «&j»ia&3L Ktihar. Kaiilodnja zgodbica Ci^janovo n ivnoBt, Ol^aa je videlf 4a gospoda api aa ^r^Ut zato ei je reskrbel tri $•L»•* pod glavo. ^utra,i J# tožil, kako eioro «pepodo §•!# ti^dati, ko aeel«dnji E^odbif da j# cigan jri^el v c«rk#v# ko »o ravno v»taXi. 1 iislil j«, da je n4«»u u& 10 e Cigaolh sgodbo, aakaj nlmajo v ti&t«» ča*ut ico jo vis«l Kriatus aa križu, j« Šla mlao jlh Je ^plezalo na .riS 1» mu pobralo aorajo »ttdaj boditi fo »vetu. 21 Šltka ^tajeraicih aoTenoev 1^84 &«d verovaaji 0 ko&ou ev«ta i'ripl«alf da bo jor«d koboem evata pril#l Antikriat, bo rolila o Trefc«nu in po4 Ku»o# bt p&dul krvav dežf č« bi «« Ci^ani till več po flv©tu. Cigimi se mormjo iclatiti koli »aradl fcar ja f M ls BtuU krajine Cigani ~ 459 - objavil »godbo o aastanku 1* %i|tta* x1o |* j» tako ¦ii*ktv# da ^# rasbil ^oli ln jo- kal tako tnočnot ua titt je pocllu wroe, Ia icapljic D mo po njeg&vi ««)rti iiiUitulo kn snioe. 25 V I^nskmr^J^ HOTiaah je bila cb^avljena pri- ^; slablh 26 ljio«: Od kdaj »o Cigani na svetuj K«ko ao Y Mttliki Ciganaj Cigact 1b vrag; ^aklitd ne Cu&arjuf jo ss calo» tudi nj«govo aencoj Clggi in o Cigacih. teviUca 133 itt naalort Clgim /i» ^tevilka 134 j« bila aupiaana r *Cropi na CJo- lt«vilka 131 v Lj»bljaiai5 fttirrllka 1$$ v C rknefii. ^tevtlka 137 tmu mvoi nueiovs L&jaar ia; 'u otanoveice p«a»i j« uvretili P t itevllka 7743 4« C«rovcat št«vilka 7?44 v KaloafOi, Stavillca 7745 1* Podgradja jyr «vilka 7746 i« Trfcovea, t«vllka 7747 4« ln šttvllka 7743 iz Df^mtuša« Pes»ic« m ^ratk« in 00 vseblneko norčav#» He eamo 2 anekdotaoiif taieTač tudi • p*s»ijo fae j« nafi človek r^d ^ofoail iz 28 novina 00 objavile Ijudrtco p«ami ooj Jez bi rad olgajnas* Sa&«s je v Kokrici na ^orenjokeus L« o Ci jutrl taa geiri aa planinci, *v#tl Katarlnol* Prav tako enajo v v«č krajlh po Uoveniji to-ltt kakor Tr»»Lek itd« t ki B0 ^i ti-le o Clganihi Ciganka nlma obraaa, todu polno torbo, Cigan ao jo(iaf kadar je lepo vr« •* Gigan»ka po^odba - moška plača. Ktlbar pa jo zapiaali fali. naai idlt, kak ci^aju^oj d&ol beli Purlan&, clgana in .^o^ijena ni moč razumeti'. j« «** 'V«rekHBi ba^kajBi^ obja-vil tudi la^end« o Izvoru Oigancvf ki amj bi blli %ip^5a nif UmtmriM eo 2««r^ali sveto družino 0 Cl^aai* Z&to a« »orajo ti ^iptarji1 potepatl po av«tu kot ˇ Lend.vri« V ^ravljici 4« junak alati clgan, kl kriatjane 15 najverjotneje ^o ijtldek^tt igročilu. iiavni junak Clgaii žoltan reši ssaročenko ^ivo in ostal© Cig&ne, ki so orožniki \6 au&l iivtor j*ii#t da «* pM kranjakiMi isenu »# 3r«uslikttj«jo od dmglh tujlh clt-ricor ia elcer nm v nm ^rs^ gort. V L&*air* m ia voliko in bi t^lovi ie Joolp foir&frft i* v «iroji jarri i« 15. atoletja Juri^ Kosjak, eloranaki Janidar /X864/ ity*d*X Clgana Suioola ln n^egovo družbo fcot v&itm tini- ki naetcpata v va#J par«yti* 3a»oX a na i«Xjo nj«g9T#pi 9tric« Petrm in g* proda »tori pa to iz maSčavadnoati, icer mu J« ^arko vjbil oina* To jc alovenaka pove«tf 7 kateri »a«topajo* Y «:-aL«taeu Oigan«, ki 00 M*aJcih i>«taoa je .ričela nafea poy«et.».. prlšll.«« v aaH# tor#4 o>crog leta X4oo# Jurčič jjravif da »ji&OT ianror ni anan in da 110 @# tl čuani Ijud^e iadujali ^a kria o«t r«ktH, da prihaaajo i« %lpt« . Canačujo njlh raaid po tvropi, "l^no ^ofeajkovanj©'1 in tatlaakoat* JurCifi pa ni ,>ri»odil Ot^auo« 1« alabih ^uotnoatl, aak&j ^a»ol nm *concu rmšttt Jurija i:o«4ajLa# m preproatla lirakiia oMutjem op«vui ]»m\l»g» Oigunčka, Kot ugla»b«na p«ae« pa »• j« a«lo udooiačila m«d rmšlm aarodom. dllof :irota jaa okrog blodim, ubog cigaask # atavil clgauako iekl« b izrazito custveno 4« io l«ta ^oali ^40 Ci^mi vujakom o avoji evobodi v o iz^Dlj*uih ,o»uaih Ootičt*vahf ica:O ^©kojno pr«d š&torii ko |>«#ec au&re, kapro «r&iis&# v arak p#at iB *HUoti aa sdiuot 'Cigan ti si • 461 - * Potopuhu ftarku, kr&lju juBak v votlio kralja Mat^aša pr^Uidi iu ae dolin« ^•ntflorijanoic«" j® Cankar prikazal Junaka kot Ijublea je l©pa ^ 4g napisal o Ciga^lh, cla m okraaii cerk«vf in da fjc b«j« volka-Šia njlhov kral j • o ;-:ftt*e3v^ /o&Jklnbara^i, »• je po dolgih letlh protinaranjte vojai^ke diacijjlin« mpmt zmgml »voj#-tau dnevniku in \ilB9l o r.ef lovec ncati voja6ke^» iivljenja In krivicah druibe&gga in ioliticn«ga btat^jsa. V teai znatiloa ^epoelovni cliclubi '!« etarih gradlvo pa i* i^mX ia »^ominov na slu&toovs&j« v Bo«ni u rl od fculoerkuioj6« y Boaai 'Ciguni! igani!" loiliabaraki j© tudi bo&«nako clganako uaaelblno ia njen^ ^rebivalo«, o katarih ja ^ittlil^ da n« posraiijo individuallJHHi lo aebičnooti• Je v Vlaofiki kronlki na aačetku ˇ avojo pov«0 6 tudi Cigane, Izidor in hlapte Luktl »ta šla imubit k wu hč«r Fargareto. Ha sitotRee kraju so taborili Oimm m Viaokega j« Olganka pr«rokdart xa8of »tr« 367« 9/ ^lovenalri p^M&f, ifo89f »tr. 159. lo/ aioveoeiici goapoOart ^^93# »tr. 326» 11/ 'lcnrenaki ^o^odar, !So2f str. $• . 6. lj/ 31ov«naki ^o^odur, 19^6« str* 6« 14/ ^loraneki go»podart 1926« atr. 14* 15/ 31ov«ri^fci gonpodart l.S4of ®tr. 14. 16/ 18harf 1911. «tr« 69* 17/ Ith^, 1911, atr« 69* 18/ ESter. 1911, &tr* 69-^To, 19/ rahmrt 1911, ntr. 69# KHhax# 19X1, «tr« 61# 21/ P*3ftk» 1684, f 1909» XfXot ntr. 303.-302. 24/ Pi&niaiek, 192of ©tr« 22^-226 BoTia#t 19^0, 4# j«mftr)a - X iiupano, 27/ ^tr«k#Xjf 189W.at8f »tr. 29/ , , W ^«a©X^, 1934t 3X/ ^htr, X9ixf 12/ katid«tovf X94at str. 35 33/ ^r«liiimt X954f atr« &8# 34/ Kontl«r» 1925» *tr» 47-43» - X7. j 36/ lXXyriiich»n BXattf Xži4©t «tr. 233-234 37/ f #tr# 63-63 • momm iiaiii *km>txn oimiot m grinofg w:»to ? ciganeksga proble»a v dansu-inj ifa čaaih njihovlh »•dmjlfet raw8#rah xn vsrokih iz ki m riarekovftii tmk razvo^ • Pred«n bl sploh govoriti o ««dan41h raAR«roh naših Sigm0yf j« nujno, da s« o*r«uo tudi v ixr«t«klo»t in a« gi»WBftni»o « varokl, kl 80 prtpnljali v.igaa« na pot težke aituaoi^« Me v Pod&tki 1« »atifcnih knjig 1» drmjih raznth od-f ki 00 »ad«vali Ct«aa# v yr«tekloistit me znani tn nujbolj ohran;j«ni ie Ib. «toletja» I* ukr«p« la opozorila o ajih. kaene okroitnio«, kl jlh j« iasdajala avatrlJBka vladaf ao velj&le tudi ea ~ 4#t - a«d« d«itl#« V nj&ii opcaarjajo predviMMi daželaa no-dišča, da Cigao© pr©«i»jajo in jim m imatijo potor&ti po avatrijsklh d*l#laH* Tadaj «o jiH doX«ilit da «9 Ofil#dwhi Xn da ## družijo « tatovl in ropsrjl« Tnko 4» tedoajei f«rdaXna družba i*oblikOTaia poje« o i-love-ku CI^bu, ki ni do#toj«n, de bi ušlvai kat«rokoli driavlj«iB«k© jaravie# ali is«! mmmt^ r V drugi polovici Xb* »tol^tj* j« dotoilo ˇ nekm*«rih #Trop»kth dažftiah bolj pot. €i#us« »o Klrati. Prvi %ak po^cu« j« napravila ko j# leta 1761 i»d*JU vr«to ukrapor a«Xit«Y 1» «apoaXlt«Y Ci^anoT v svoji dz^«Yl. V 4« &*ri3* Jor^aiija ukaEttla, da »orajo Ol^aa« elužbo t«r ji» momja dutl »#kaj ^i&lj« «* o- hiše ln ss cbdalovtuij«. Oigaaoa p» |» bilo por«dfiao feOvoriti sroj jMik 1» i,r*kupč«Tat4 8 konji, m uredba %m \*%m 1T6T2 j« blla etrož^a kot OdMjeM j@ bilof Cigaoou odvzeti otroic© ia Jih dati »e^^aaoBi in kr#tra v pouk, da «# &&&# k&ke obrti ln km«Lk*ga d«Ia. Irav t»ko «« ai»o Seniti n*d »ebojj Jočk« nad 16 l»t atRr« p*i ac k vojtiko®* !*#$» 1773 |» Isila odrodb»f da e# X«» Č« ti aoka>.ejo a ^otrdilo«, da bodo ianko žono in ctrok«. v avstrijakih d« «lah JoS«f XX« int«aslvn«Je ukvarjal a oi^a.sklm ukrolj »nan« an^BMr« doien^ekih uigaaov. ^ato tudi pravi, da je v GGvosmftkaBi vo111d«bi okra^u pravi 'rftj" s« poročilu eroLii3JteLL povel^nilva so ro »1 aavid«iino aliailjo kruh, >o podatkih urožniiitva t?o gcr^niBlti in natranjskl Ci^ani »u»ikaati# kl hodijo od vaaii do vwsi kot godcl^ t«dt*a ko truaa 0 attStmdaaiKl kon^i in In TrtOYih# Fr^ifer Bieni, lje tak,f dei bi otrok« dali t «avod«, odraal« Ct^a©« pa fei poslali ˇ Bosao ia ciovino, dm bl ta« popravljali oeBte. Poslan«c droaii, de bi % ^akoai i« letfi 18711 1873, iSS^ ki ao go-vorili o dclOEjran«i;ihf kateriu tudi Cigani pri^adajo, ua;«h. MH10 i>O2it:Uno mla«l vidi t t«n» da bi prinilill k dalu, U% m i* * d«^©li Y*iiko, npr. urevnavati darofi« r*l t^a do Koprm iii Trstft« Moikl m pop3mYXjaXi kotXa, 3«fisk* 90 Ckrajao giararatvo y Foatojai j« dalo rodji oddalka dovol^enj«, da 0»«jo popravljati kotXa$ drugi vodja pa 3« 1««1 doyolj«aj« 04 glararatva ˇ Kopru *m ttusik,ai©ch#o Iroduotionen ffr č^rda und ru««i*ch« Koe»k«ritSiiv.«B# urožniStvo j« t« CigftB« 11« la pc&obni* kako bi Cigano« OB«4ili uoB bilo oigan«kQ rprm&aaj« b«1o p«jrod« ob koneu »toi»tjB» Uit« 1893 » ako t* bil n»pruYlj»n popi« ci- a oa ^»dSarak««, «o bill tttdi ntJcatftil &XoY«n^cl kraji v l«aao •vid^fitiran* Cigan«, ki m blli Ž# nas Ijeni v t«h kraaib, 0 dolanjsklh in gomojakili Cl^fmnih ni^^co Is te doh* nob«n«ga atati@tien©ga poročila. ^)o X«ta 19X6 »1 ^Lib odr«db aXi ukr«pov gX«d« Clganov Kdiuo d^aopiai objavi^o v %m dftflu tu in t ki pn j# navadno v«dno v $?#si a Tako opi«u4« LX*nek ˇ J^»raa*o»bat eo vld«kfi X« X9o7 ° Murski >oboti Oi^an« v LSY»^i s n«ki« umorosi na 0% taj ^riiožnosti pmvi, da bo trcba olgansko , ksr je cig&iiakih družln v ^r©k»urskifa vaseh vtliko. X« X«ta X93J oterajul« gXavar»tYO» in poXioi^eki upravi v ki aad«Ya cigauako vprananje na FvranjaJc«R« Y ttj okrožnici j« Cl^enom propoY«dano potovati po d«žoXi iii je te pranahajo Yoa do 474 - obrti ia s>otoY!-m4n. ^dki, kl no iapoloili Š* štlrinajBt let, ttomjo stopiti v voj&ako alužbo Balj* so n«±v«d«n«. nafcančna navodila m popl« Ci^anoyf s& laO&i© o«»boih lakacoio, sa j&dr&miSki >r«gl»d ««rft&l koatrole nalea-ljivlh boli»EZii in striž*n^e »oiklh na kratke la»«. ^d-ulej napre^ n« bo «k.«1 noren Cigwi potovati brtz onebn« iakaznic«, prav tako »o jlii propovtdani konji, da bi % potorali okrožntci «6 bil« podobn« aaio^« odi^tdb« v blvši Jugoslavlji, ki ao lt ot t< nmčln naaelitY# in akulturacij« citfanalcih aosundov. 12 k t«su Tpradanjtt Ogrin f prar- nikt ki a« Jo «« Qi$mm »avzel, ko j« d«jalf da iti aakoni sa aj« k Jcor «a drug« dLržavl.jan« r avatrlj»kih i'o njagove« miilj«&ju bi »• oitfaneka nadloga odprariti ali oalliti n« podl&gi obato^a^ih »akouov« a#» t«a kultur»«m d#lu bi »or»la ia aTt©so»o& ©nljfe^tTO tn bi p© j^rvi srrttovai f de bl si pridobili tudi kl do t«dfij fcjploh olao obiaicovtai ijudrttlh žol, >t«riif kl siuradl obrti potuj«4©t n« bi *»«Ii Jvsati otrote k« « aoboj« Otrooi bl morali, kj«r je ajih redno biva otiakorati ^olo iU m& iJfraelierani** nm 1)1 8««X1 pouka* Y dopolnilo %m predpisom naj bi &a»l* občtn« ia orožaidk« po«t»4# ••enais« šoloobv«anlh otrok. otrokft kvamo vplira do»a ali oč« zan«»arja rzgo^o otrok, je treba iataovati varuha« V poboljševalnieo aa^ bi dmll otrok« do oaw«&Ai»t«ga i«ta t nasiednjih prtmerihi č«a mm ciganiski otrooi pot©pajof b«nUSijo, oo delo»rKnežif življo a«>ioraaiio «11 »© bili Kakor eiganeke otroke, j« tr«ba vi^ati tudi priailne in naj jih poSljojo aaraai ietih d«liktov k l«tnlk«. Po iaku&ajafc mmnt$ da Cigaao* kortstijo taka pobolj&evalaioa, kj«r ee ^igaiii nautijo r*stnXh rofcalh dtl. Drugo »radatvo bi bilo po C^rinovdtr, amaa^u nadzoratvo, Jei naj bi Cigane o4vra^alo od Fo4* eatlcm 1« l«t« I873t Imlako aaradi potepufetva, oeabo dajo pod po&ldijfliio nadisor^tTo« &a t« ns 1)1 ^i^ano« ukufa.it d« »orajo biTatt X« v O^Iod^nM kraju. fudl drugo odredb«, podobn« tioit bi l»hko upora-bili, dn bl OJLgaii« } rlvtidili aa »taiao Kako pritegnlti Clgan« k daluf j« prav tmko mao vpra^aajt V novoa«dka« In emo»«lj8k«» okra- " dolgo aavadat te rmbljo okrajni o«atnl odbori pri napravl^euiju grasaoaa ali sa posanesna d«la pri otBtnih Kgr»dbsh» C««tni odborl porodajo, Siiajo to d«lo dobro opravljati in da tudi dobro Ko bi »• privadili tega delu, nnj bi bobo Ci^ni oaprav-ljali Ipraooa. Dru^ d«Xaf kakor jih opravljsgo driinarji in etalni rokod«loit Ct^ani i# n« opravl^o« t« spoeob-no»tl «1 bodo pridoblli postopno. .v«d t«a pa bi Ji« dbruga d*laf ki bi bilH njt» pri»«m&» cla bi lahko v^livaje aa Oi^n#9 da «• morajo 9« odr«dbam &• bo pokorll, ga bodo morali Ur«ditl domoviBBk* in državljiq^c» pravio« Clgm-nov j« zmlo t«ŽkO» Zaradi poaanj klj iviii p^datkov poea«««-»ilcov in saaradi Tdčm«^ pramikaoja j« s#l# %«^ko o t#» nuiprarljati. 2 ^akono« 1» !•** 1896 bi aogli ugotorlti, katnrl ^igan j« arotrijaki državl^an ia Jcet«rl ni. - 476 - « pred koao«® prv« svetovn« toJh© 00 «• pr«o«j i»bolj&ia«u 3 trgoTanJ«« koaj &• Y•L tollko, pr^tv t*ko a« krad^o tako pogosto. 80 oprijemajo &#L& 1» eio#r tolL«Jo gr&feas sa o#atf dtle^o pri o#«tnih »^radbmhf nekateri 00 tudi fcovači, hiapci io dninar^i. prvi asrmtomt vo^ai so m musmrm »«d Cig«ai aontrll#. 0 plaali v dl&nkihf ki »o »lcsr«! r Y»«h pri»«rih t»««ytrt3g obravna- tudi ns ur«dit«y oigaaiflklh nRaelij ta 26poalit«Y ^rebivalatva. liaoek y Ir«k»ur«k«» glaajilku lo. oktobrm 192o j« bil a«M«»j«ft učitoljem, 4m bt po«ebno eolo aa ot«ftn*k» otrok«. L*tm l$M m Bovlne objavil« pT9c«j objektivno plaaaj« gl«4* pr#k»UTBkih 01-» *waov» kl bi jih bilo treba naučiti d«l*ti. l^rl ?***L•* javnaun d«lu i »orali fciti Oi^nni saatop«xil» ^>©w^ini pa bi »oraii ffiialiti, da ^ tudi Clgani vmdni aaupiu^A« jHitettjŠ« bl rtdevall oigansko Tja?a^an^«f š* bl da bi njlhovi otrooi obiskormli 3olo« Vsa leta po prvi »v»tovni vojsi p« tja do ka darug« *v«tovn# yoj g pJ »o okrožnic* in navcdil^, kako bi jih nalaorovali, »talna biretlitiea in Jth popiaovall. Smradi oaoglh ravnanj » Ctgant o« j« artaja Md l^ani 1» dotaacl« naglo vecala^ k*r |t povairočllo HAraikatar« Ct#&&oY» L«ta 1926 j# Bil»iatr»tvo I* okrožnico vscbi v«likln ^upaaoe iii fi pi eo d&li n • 4T7 - in orožnitiki« poataj&a* ? okrofenici J« biio duloč«nof da a# roorajo Oigaal kot ©atali državljaoi naaaliti o* določene« kr&ju* fi«*ta OlgaooBi, ki pa ni»o do t«daj Isaeli 3« nobana pristojno^ti, «o cioral« polloijisk« obla-•ti dologltl atalno rsaato bivanja. ix>dano je bllov d& »orajo upoStorati tudi i«14» C%aaor9 Za potovsaje naj ladajajo ^riotojaa obla#ti objav«, kj«r n-ij bo Oj&nftČoa tu-41 naaan potoy*uzjtu Po*aBie»n« krajavn« oblaati nnj praga-ajajo twje Clgan« iss svojih obttoči^. *a Tdadco potiktonj« tudi donacih :igaaov naj »trogo passljo la «a «tro^o kaznu-J«jo, S« A>oacbno ao morali imftitl na doroljanj* ba oigan-*ko žirlno, all ©o pravllna in da Ciganl nlao Todlli okix>g T« okro^nio« nt&o ro-iilo s«i«l«a&h u»p«hov. Ob- in urožniSke po«toj« «o rmm cl^aoe popiaovale in da- e bllo rse a«Xo pomaajkljivo narejanol 0b5in» 30 *# baX# prebivalo«^, »ato 30 nejraj« aporoČ»I#f da Oigrmor ni njihovl obMni tn da tudl aisajo aouanagft priatojnege Olcrajai slm?ar|l pa m ponaTadi poillj«ll Y Karibcr 1» v Ijubljono poročila. 0 usp©Sna« um- j«vanju oigHuakagii vpra^anja na avojeai taritoi^iju. Tako 15 X«ta 192o ' oMrajtti flav« v HttrMci ^ofeotl poročal, da 80 «• rftj&««r*«ira41 tn^rglcnih uki^«pov proti Clgmsio? popoanosMi a^aicenil«. Oiranja eelot d& hudcdelatra 1b tatvln«, kl 4lh priplmnjtjo 0l4$aaoB y pogostlh rih nieo atorill oni» Tudi nommdlzlrtini« Ol^anov je achalo« H* koncu i>oročila doda^a i» aaaaaa Ctgaaov po h, Ts ^ovt^ft tn«sta pa j« poročtil Imtm 1928 & okregnl glavar, da eo š# v»l Clgani br«z ataloaga blrmliača ia d« jih j« najrač okoli r?OY«^a B#«ta. /5uradi taka «* 47S - ˇ občini 3« j«s U občina ritožila ©krajaeim ^iavaurstvu ln predla-gala, n*4 dodtli veaki oUinl prl««rao čtertlo eiganaklh družin. aogl Cig&ni ao si dall Ise Brajdifi »avo «atot du eo bili priatojni v občino ioih«l. 2t doXg9 tmtm «• j« iirilo u^tno l^ročilo, da 00 vai Brajdit'i doaovineko priatojnl v to občiac« V t«v ca«u ao as 0ol»njske» pr#c#j asapoalorali ka»neio»ili* ira»**čini v občini foplla« so ae češ da so ^aradi Jlganov priJcraJš dclavcl* Občinski odl?or |« prltoibo odobrll sapleallcA okrajnefflu ^lavarju v Hovo mmte kot pro- protl Cig&nca* da naj jlh istženejo ls t« aiao tu cLoaovlaa&o 17 Dne 16 ¦ novembra 1926 j« poslai okngni ls Kovegit M««t« ˇ«lil§«Km žup&nu v i-jubljano porotilo, v kat^rem vravlf da •# dolacjaki Ci^ani a» ulararjAjo s nob#no tr^ovlno In da d«l«jo »«»»0 v kajsnolo.ni^i, na c«»tah tn agradbeh. ^tka^ %od# i« aAiJravlaago po #&adoriiif toda i# pozioi n« more Ctgani morftjo lattl a&jpx*«j stalno d«Xo In otroci obinkovati §@10» €t bodo itB«li o)iej«t si bodo tudl lastn« doBore* Jrodob«© mip«h j# Yid«n ˇ i^li kjf-r i»ajo ^lgasi ž« «^nij«n« laatn« Jcoča in ao tuii stalno i« aapocleni v bližini CruoRljn in l^redlog o prk®iXn% naa«litvi ni dober, iaclike ni lii Cigaal ao i# tako velike, du n© bo nihčo 20*14 iačtat v blišlni ci^JGsk«^«. na««ij« «li gpradil bo vaak poaastntk protestiral proti clganskl so««fedini. • 479 - Miniatmtv© *m notrsnjt »adgir« r 3#ognadu IS 12¦ 3$&ijft 1910 ponovnc poslalo akrožnico it vedno hodljo okrog in iirlpoT»du lieui» V«lik 4*1 ajih fcioai otero« s toda &• ijarevsaaejo nob«ne^a d«laf L«ito je okrožnici š« «fx^i« t>irt^enof da t?.orajo imsti val bivališč« ia 4oiK>rinako pravlco. to okrošnico j« okrajno glavaratro v ioboti poročalo 0 arvojUi. cigaiilb. oi^»ni problva^o y Y atalaib pjrcbtvaliitCih, Imjo aakaj laatn« i& atala« koc«» Ukvarjajo a« m iKjJLJakliB delon9 obrtgo in s ^odbo, Nekateri ai«d ^iml tudi d«~ lajo ilovnat« hitl« lo g. apodarofca poslopja ter »aiajo tla nm podatroSjih a ilornatl« na«a»o». V sadajlh ietih ho41jo po poar«dovanju tukajšn^« b«raa u »azoneko ako dalo y Bmčko In Barau^o. je tudi porofialo o evo^ih Ciganih, Po dotadan^lh agotovitrah naj bi bili t»i Ol&ml 1* novomeiSlca^a i»kraj» priato^Jni v obcino i:opic«f po etari tradiciji p& vai Oi^ani s inaaom Voi Hudoroviči in ^urkoviči pa pripad^jo y okraj . Oigani i# radeo potu^ejo tudi ssatot kor nimajo *a»atuLka v dooovineki obcini. ^ilhora nttaalja mo imajo poatmvljaajc ^ltde j.otujočih Ooaanov isi lU-v^tsk«. Oroaniki 00 ti« Oi^Hft« aiedili t& Jih pr«ganjali 1« liažih lcraL«v» Ban «*ta upr^va jt tudi ponovno opotsorila aa iadaao okroinioo, L'©ga I«ta je bilo g#lo poudarjeno, d& Clg&a« na«eiouj«jo akleri,jeno. (irainja elganakih hid ln irolib v goad vih in akriiih kra^lh aora biti zabr8aii*na. "ačoli 00 »trogo »vldftntlamti in kontro-Ilratl Oigan«. Braa nujna^ft rzroic** jih a« aaj«4o puatitl oditi iz rednaga bivaLiSČ*« M^rali 00 tudl kontrolirati oiganaka bivaiiisča, o«lo poooči* Veliko »apako ao tadanj« oblasti aapravil«f ko m »kl#nll«f da Je trabo. CigaAO« aa t»* nsčin« »agreoiti gibaaj« iavoa do^ačlje tar jih j« tr«ba na vsak korak v*Ben»ir j & t i • ijrav tako »o ,)!» prepo-T«d«Xi %*toorj«iij« na ^rosta«. Ctgaal tudi aiao *&#li hoditi II« 8«^»i^a. La ubhodii« obrti eo Clfsai dobili 1* igjemna dovoljonja, vendar j# bilo mprmmmtvo rodbiafc&ih čl^cov iz- izdaX odr«dbof da »orajo odpr viti# V t»B ittu ao f Ir^kmurju in ua Dolt&jsfeta popi-•ali oigLtn«kd družia«. :>d vaiih dotedanjih evidenc »0 bili «1 stiiiael . e najboij o v okrožalo© v©«3 cKina« n& Joltaj «keaf da d« j« ˇ občini kamnoio«, k4«r bi laliko Gbčina loplio« je poal«a* i>orodilot t» «0 r ^orauja« iolju« vendar sa jlh Ijudja br?-ini^of ftlao priatojni v njihovo obtino. Prav tako dvla^o v kssno-loffiu pri vaei Uorenjs at^la« OU-ina irabaje je bila pripravljena, da ssapcali Cigana tri taaoeo« aa leto oaprttrljan^u graiBOfta m pociuanj© ctist« Mlraa p«6 Čila, dtt bl l»«la dalo v kamnolomi aaao ena. ei^auaka dru-Žiaa« l»iuo obtln ao tudi orožnidke poataja |>oisrra4ovale aa zapo«lit«v ClgAnuv, Z^to je orožnifika ^oataja ia ^»oSnjio poBlala dopia okra^aesm ^iavmrju v Novo »«otof d» bi aapo-eiili neka^ Clganor »tri ;>©dj«t^tt i«t«j ˇ ^ogu ua oe«to do ^odatenlc. V Vinji raei M lahko saao t la^iam dmau i>otre-bovli va^^o aku. lao Clgiinov, kl bi rtapravlj.aa gramoR za drXavao ca^to i^ol.^e^voda^traža« V uubmlčaa »o « nanero 0 ampoelitri %i^»ov ^ku^li priailiti doK»Mnaf da bi fiinska in Taftka potm popravili* 3jK>rofctli «of 4a bi b uU)^U« J» npororilu okrajneeu Hovo fi«euOf da j« 17¦ ftft^« 1^3^ agrami ril n* ia^«rjnv«i p#»«štim v ^orjancih d«eet hektarov keuuor bi »«091111. Cig^ne. Proti t#j n»iN»ri pa «• občiaa St.J«ra«J ^rltožila, k»r J« tisti kraj turiatiana rrav tako air.o dani sa^Ofttnl iivljenieki pogoji Ifi da j« tudi ir#v«lik« m? »oraka vir>ln«» Kljub teuu, d^ se Larmili pritožbo občlna Pentjern«^* ni bila ntkoli »ko i«v©a«na nriaolit«v Cigftaov na t«« 1935 jf ^*nnka uprava t ^u^oci ponomo okrožnico, ki vanju CiganoT in a^Jih icontroli gltct« kakor pr<33&aj# edr^dbd* ^ljiab icoptci la »o to I«to r«&evaat is kra^ev t .ikovoo, Tamidln in Fr©lo^f k*r ao v kolon.ab lOtovali ^o teh krt,jihf kraali la ŠlrHl »vinjako kugof k«r eo i>obirail ^o^lnulo živino. Olcrajni ^Zavar v Mureki "oboti j# predlagal z«. doiiaf« Cigan«, kl niao zapo-l*ni all ni«o dobili agrtim« *mmli*$ kmr j* ni ir«cf de bi jih iasurili kakiM obrti. T&ko ni bilo 4ob7Ot ^a bt uata-noTlli iLlRoinski n%v0if podobn«g» .^ukor j« v : onovičaii, da bl 8« doraidajods ciganek« »laiina učlla kakiaaga ruko- je feil dob«rt v«ud^r $& aiao ~ 481 - in $9 *ariuU v*LJ«g& Ht«Tila Ciganor post&L njihcrr pro- bolj psx*#d» Ist«L» leta 4« ^oalo pojtorno»ti šoloobvefcuiia ci#*ni3kiE» otrokoa. oodm^ ti otrooi obit*kuj«^o iolo itelo n*areanot ^oafcbno ^ogimi k pouku a# hodijo, ker atfia^o oblftk«! ˇ topX«ji«b tmm pft &&*$& raj« aa fttračenje« Ti oti^oel tuci ne nsprecluj«jo t žolif ker učltif nlti iiina^o ^riiožnoatl, ZmtQ j« tr«b« pcy«bno šolo L& t« ctroke, kjer bl jlh v^^ajali ki bi ^« potr^ctili aaao vsj^ojl ot^mtHm po i>olaki obvt^nosti rmj bl oi^iaico telacllno obdržali lit Y sju\^oduf da bl s© umucIII obi«XoyRti polja la obrti« Ka*»^« ^ bt 4i» pr«okrb«li koSček bi ksmtovali. §9 rečje ra&noetl pa bi bila gojitoljio« naj bi »lad« Cigimk« vagajala z-i dobr« goapodinje« Ce bi 8« tcth lotili, bl i&ičhroian© tudl pozitivn« *truaif v«ndar njih realiaaci^« p«. ni pri;Uo« redaaj* «0«pM*rak» kri-za pr«d dru^o avfetovno vo^no j« vplivala tudi m itir#li ®o v y«lit:i b#W ia y«irll^ieif a 90 Jlh uteimjsvt&l nm mmjltmm ^bnofc^a, doetojne aaposlltr« pa :iw niao nudili* Tako je bilo nujno, dft 00 ae » nedovolj«niiai atvarKii, kar no biii p hottll L 00 mad drugo »vctovno vojno izgub a atr*yai ©Itui^ tojrj«y• ^o ataaaju 31 • ©Utobra 1916 m bill Oigani v 'reknurou di^«Ylj*.nl ?«Alftrafct lcraljevin« a reea?! pxwr ie«Bi in iolžnoatasl« Ltt* 1941 «o Mad?tari e oradbo oivilne oblasti obnovill mtnn$m i» l*t« 19-8. Y«6aj mj 01g«i*# ločili ˇ &v# sinnini In aicer ki d«la^o im vrfte drlirrlj&tislt* doltikoatl %mr Cig* lci so daloisran^^i 1» 00 k«S11 y krisain»l# Oigani 90 blll tudi ttobiiiair mi v rnadSarako vojako In v gl»vD« a fcili dodeljeni v itlavsk« nddelk«. io kapitulaciji 1$» Oktobra 1944 j« bilo a«d Cigani pred#j YOja%ih b«gunov. v rssnlol al ppjivi rojak lit če 1« BOgoČ«» v&raj« glavo. Zato so bili Ctgani nujra^e trcbentafci. 16* oktobru 1944 m IMimri priteli pregftnjati tudi Močke bo odredli na prisilna dela, kjer so dtlali t nih po«ebaih oddtlklh« Io««boo 00 nax*0d»oo«YobodilniK b j«* v Prtkisur^u so Mli ^igani do >loveno«v dobrl. 3«3tankov ^tiviatoir na 1941 tai^ Istell« Poait&i l«ta 1944/45 so na l)olina p &&lo uatrtliti §#st kalror so l 0 dolea^^kih ^iganih je tudi ef»Miof &m ao pris-p*rmL± avoj delež r nai*odnoo«vobodiln«ii boju« Bllo j« tri- WOVt dr& nta bila interalraaa Uor»nj«ki Cigani pa ao bili že l«ta 1941 v - 485 ~ v Srfeijo* 0 jt ehrfmjitfi aelo popolfin Besnu Ol^&aov y »aporni Konec šruga evttovn« vojne je bilo v ^ mim^ Cignnov. 1 otam uo $io vmili ^renjaki od lcftt«rih J# pfe neka^ cdfelo v m m* vrulli b& ^orrn^iiku. i^rav tako ao s# rrnili tudi »a Oigftnc* O tftfa pritadevan^ ih eo pieall tudi daevni čaoopisi. Y : r««.«aar^u »o poncicod dooili od agram* r#for»« js^iffJLJo in aploh so ^lh prie#li ^ ti v razaa d«Xa» VamT ur so «« temlu po$mril® %m^myef kor ^inov v rodni lelovol procea, Od ?*ad«tka &o tudi vačkrat ssantopani t Tcr&jemih l^ud»ltih odoorih« V Bortjoih »o ia svojlh vrst /."brali sikretfirja Oft ki je iaal T*lik vpllir aanj«# Y Mura^S. **oboti J» bll odprt poaab«a razra^ s&a eiganBko alr-idino. Po^ ao obiaifovall »ladinci od ctiriflstjst«ga do o@9iemaj»t«ga i«t«» ^tealu pa j« aa«t*lo 1« Taiao vpra^nja, kj« toliko IJudi zftpofilltl* Ci^anl eo ap«t ^riieli boaitl na •¦zonako dalo v Vojvo~ dino« ia driarnih po^aetvih so dl«lali ra« pol^tjt in se oe ^jela na 4«©#n rrivnlt 4t-»OYi Vandar j« Še f#teo oatalo ˇ Pr#taiur,jut ki p« ss nj« ni«o »o^ll d& bl ^tfc »apualili, 2?ako »0 obZaeti pričale rauioi^lJBtJi, da bi Clgan« na doiočeao iu jtsi dmll is«mljo ?.» obdelovan^e* j eta 194S so ^koraj t«# Oigann n» državna p«»«Btva y • 466 - B«a*tu* To l«to J# hllo v ^Zovoniji ««Io »alo Cigaaov. j« retfietrir&l tiiiK) 48 ni usjpftl«, k« ao **• Uigani ** 8t j« if uovoaeitiki ciigrnj ukvar^al m pr«aelltvijo »vojih Po vn^h t«h pookusth i>rob*e« naa«litr« ia slitv« Ciga^ov $0 daleč »1 bil r«i#»* %Xj ^ ^&^j wo n»-•tajsda vidna na-^protja ®«d Clgani in docstub inl, Cigani •• ii« 3p«t pri^sli vdajati i #jih 23 pri pr#obllkovaaju otganakcg« človeka* leta je Liv»io v n®vwm$}tmm okraju ^5 cigwiR'kih dru^in 0 395 druiinakimi Mani« <^i t«h jo oilo pribli^oo 60 Higatv^v, kl m &mimll v in t rl gradt^i kra,|#imih poti« '©katerl «0 a« |>r#šlvXjali m nabirtaijftii z«11hČ in z druglai prilož- «alttžki» V okrsj« jt t«daj 1sj#1o 13 Ctganor hiš«f val ost«ai pa @o bili i« po ^.-or.doTih in v ba 04 va#h Ol^aacnr obinkmj* &©Io earao 38 otrok ln ne4rmč v čmaffilju in fietllkl* V obaiai Bavo bilo tedftj 63 vi^aov, toda od tela ni hodil nob«n ~ 488 - otrok y fsolo. Tudi poročajo *» safco &m ss*tlLa«si uradu. !«*#& 5t> iganakih dru&in J« aiclcnilo pravilno ssakonako zrtzo 1« 26 pn.rov» oetali eo poročcni po srojl š#gL« Fogostl »pc bili tudl vlo^i. Leta 1956 j» bilo v postopku 51 ClLLuacVi od tch je bilo ic^noT^mih »a 5Xan«k v Dal«Xi«ta oatnja, oo fi« doka^ ^otfitlvni« ^ajprej pouUHrja, d* a« bi *p«t prlaeli 8 n^irjllniffi zdru&evargtiiM Ol^nor ˇ T#5jlh taboriy('ih, kar oo minllll talcoj pd vojmi ito iti radilo prl< akovftniia Ufpshov. 7 »adnjlh letih oo •• i« etalna blTiaišda dolonjdkih Oiganoir# #«pr&ir !• Viidao 130X140 ia kra^a v kr&j« 1^WMM# J«9 00 aapoulitv«, kakoi' d«lo ˇ ^uzdu, kaainoloiiu, T gr«uib»nih ki U0tr«s&jo 18« dtc«i5bry. 1)61 »o v daii^K paroauli prlka- bi l I« poat&J Ijudakih liilic uo dottli pcroeil* s« i& ji ^ mw0ii^Skt»fc družin & <.ribližno 600 24. 1S5§* i& ji v Pcd^ri. in I^ogu p*i rrtLni t«r ir okolici ^ In rultmberka. IV©t>ivi4o Y goadovih y go.^o »elijo 1« k^a v kr»j • tar^i ali dru§lB«ki dl*ni r loletruio ^omx gmpofilljo kot fee v^dnc horr^ljo ir. al tudi i^ a«dor©ljen način prsdrat« •tvari, fci bo jt» sa oojno potr«toa«. Otroci v gl&vn«* n« obialcujejo &ol«f «ato n«pis««no»t naraiifia, m li li ]i btlo &n*L* Lmr tako priaarai ^otorl» da bi •* otroci lafcko učlll ia piaali Otrocl piritci#j# hodlti v ^olo9 potaK pa 0« atardl i» tako ni in j« bilo to l«to s«teX«i#siiii ? movo»«šk«» okraj« pribliiao 80 p šoloobY»»nih oig^aklh otrok, ki niao obi^orali fl oi^aAAl otroci m mmjv*% potiiuijo po vas^h, s« polja, da krad«Ja poljak« pridtlk«. JM» 14« ^mlija 1961 orgsai pr«^l«4ali ci^anaka fceborlfcfea v bilo Y n«Tttd«nih taboriščih Jo teuiisi n « oloobv«XBlh otrok J« bilo 28, v fiolo pa jih J# hcdiio «etl«** fl Ci««ai imj^ ˇ *m$th ia twdi kakSa«^ koitja* I-a« tudi §• arhorino, kl ja iovci lii ^ivlneko kno. Pq lavr^ne« k«ta»lv«a 4«jMjn Clgail orolj« oJtrivajo v o«poar«d»i bll^lnl taborlšč $06 listja«, utoi iB Zaradi b#Xji##R rm*ua«Y*«4a pri pt&hlmm bo» prlluuiaam ^tatintičfto poročilo o bilo 134 Oigamoir t novoatgk** okraju. Po«*a«no fci jih razportdill ˇ aaslftšftj* - 56 - 21 klateštro - 34 krošajarjanj« - * 4 milvasj« »rhovia« - 4 ol*rt etarih od 18 do 3« l»t «t«roatit ˇ• ia stalo^g* Mfmliiim* laknSnj« #o pokaamie, da policijaki ukr#pi »e bl iinfli uap«bA ia pobijanj« kriBiBslit^t«. T#g» Tpračaoju bi »s »orali lotitl grm&VMm s4rar«tT9jaot proanratii«, 1b ia Enožičn« tm notranj« A«M9 kako dolenjakih Ci^anor, oapraTilo aom pr«dlog«f kl 00 aelo bi 1/ Dolo^itl kraj ams«litT«, pri t«c pa tt«T«da upo- Alitmt ln šelrajau 2/ Poiakati srodeirra za gmdmjo liiš ali lMtrak t#r olr«Uti smljfM«* lr|W bi »4 jih i^oatavill. otalno «ftp0&lit«v na delovnih - 49* -sa kar ao «poaobai a$r# prl tfradbanih dalihf ©a«tnih 4/ Otroct acrajo obiskovaU olo. ža pridaa e« fe§ o»*rb*Xl Itip#ftši3« ia Mvaaj* v Hl otroci ^r*cX«a«illf c«ylj«ni 1» bt 04 7/ 0 clgHnskM protol«wo a&J bi raepravljale tudi orgitalsactj** Cl^wa« nn^ bi in jl& tudi bol*SBlt 0 TS^oji otrok in o pOMttbooiiti lo. jmmrjft čliio«k ˇ Tmlu oposoril na Llv24»aje dolea^akih Clganov. Oent#r ot#» »«»tuf ki i« bil m«tttsi0YXj*tt sr«4i X«ta, j« iwd m^mjM|i# pri«o»lenih »ia dva aooialno o I občini i^avo maato livi 34 oigmnskih drufin, to |« 163 o»«b. oloobveanili utrok j« 321 od teh pa obieicujt šolo p«tn«j«t otrok« 7.«p©al#nih J« oa«troin rianati B»ora»of 4* o»o r naka-t«rih pogl9ogr«bu 1» jjrlpor«dovait k^iko «0 «• poslovili od u»i'x#ga soi'odiitka« Y naatajnjem r^zf>ovor ^«T#dala goapodln^a, Aa bo tucll ona dala mo&u ˇ ^rob alat ir»t«&» ki «a tw4aj noai na roki 1* pojMn!X& to m btaddaai« k#r j« taka uava4a. To j« blXa le pOTrftna cmttbitt kar pa doica«u4« jaeno, d« bodo prav tako naredili, kakor «0 napr&rili tudi ojthovi sorodnikit ki r*e Sivijo pr«pro»i«j© v yhjonu 1» na ^fia^nt, cepra-? jt» «• da «e Oi^anl. vagojo ridouiva Ol^an isuaaj nj«^ov« roOovna - 496 - in ja tudi m« w«duoti taJto, kakor fel *1 »1 ialalit kar ja don nafae Dere A# vadno pM^anjuJa* Vaakafcer pa ta zunanja rpliva na Ciganovo Slvljanj*. tea4 drugl» j* *«lo da :,• dutlao« kako ta eunanji rpliT epr««inja aitruiatično r&vuaaj« ˇ individualtti «^l««Bt tlov«ka» To Taakakor ni prairaa poaitlvno ki aobiva avoj« obllke r Ol&mnorem «naL«ju* XI rplivi rfiakrnjajo n^ihovo prnvo kuiturno pr»talclo»t tar ji da^«jo nakollko isrojeno obliko« Najv«6krut 3« aar&vno»t »vojlh rodovnih KnatllBoati In •aao 1» l*&*o ftitili kiAter ^««y dru^ i^uaje, voj okriira^o, y njlhov b«s«dni zAklad pa -rlhaja in T«i Ispoaoj^nkt ^iteovo maate «#4 »loy©nski»i dobiva anačaj ittra»it(5k«ga tlovaka ali aaoci^lnaga ki jt oatal na pol poti aad »vojo in n&go dru^b© la ki aa š# Ttdno uplra, ta bi postal d«Iovnl č*lov«k« taga tudi naetajajo mootrttrm in »rinjm ao d*lovnega doveka, ki «i jih prldna oigsanalci clor«k br#» trudaf protiaakonito, k«r n« cuti tieta oomimocti do naoli^ak^^a Llovakaf ktskor jo ^oaoa v do evojih ljadl* T«»u •« pridružuj 9 da «a do»ačin a« vadno j:-r«sslraf L*$r&v ssaio e da »i Y nja^ovl bli2i«i# iogoaio slišlfto ljudi, ki rajo v blizini njlbovih na^alij »11 taborlšfi, da bi Oigais« odatraaili ia jih naaelUi n»kje v aanoti, globoko ˇ ^o« uvth« V njih vidijo «tt»o tatove ln aaoraln« ljudif kt II« epoetu^e^o aobenih ^akonov in ki wo d«lo»rsnašJt« tako «0 jih tudi y«1 tiatlt kt m m* a tijiai u*vax\)&li in ur«j va-XI ujihoro naenilitev, g>>r^vMfavali« Miao to^a pa J« tudi v»ako alo iajattja ssa okolieo mbo^o »trahou»«j>«t kakor bi ga naradil kak domJS &lcvek# To 190 «0 nepake ki a« vod&j® v pozitivno mmr* siarrsč odtuju^o ia n& prlvft^ftjo na feo, da 00 m. krivioeu Zato 00 tudi isegifelj* dolžaoatisi in iš6« evojo i*ravicot k^r daae« T0f da j« •nakoprstvtn Oovoriti 0 cioraii oi^noak«^ clovtk« 30 prav neoigsin3k««u loveku preo«^ težko, km^ti j0f k&i Oi^an »0nl« 4& 3« ssanj Koralno. Cl^anaki žecl »0 $0 danea adi, da J0 ^»oraliio aositi oslea in kratka lcrila ia icaaatl ^ole noge, ali noaitl kratik« im uj«tno nako-drana ln«0, 2a cijaftrtip žnno 40 «kor*j rodoima aapovtd, da rodi din V0Č potOffio^Tp ftprnv ni poročtna «11 c ©prav Isajo ubroci raalične 060^0. ri ajih ja ra« to teko nar&vno, da druga^t flploh biti 110 nor»» W0 pnstijo i>a go-voriti • Djihovlai odraftčaj06i«i otroki 0 «trareh, kl 00 aa n&0 poraa« ra«u»ljiT0t npr. o običajlh ali o raanih ki jib vnruj« >r«dv53»B ci#H*iska ;©aa kot L0 Ci^ane obrivnavamo in jio aku a«o način Ilvlja^ja, po^ablja«o oa njihovo kulturuo kl I0 8i0O 00JIO oaif t«mvet vsa. l^udetra s rala od avojih ^r^dnikov in jo vadr^ivala« fudl nost olgan#ksga ^loreka J0 doktij raaličntjla od ek«ga do&acinai« Ite^s J0 Cigaa ^ri naa oeojaa n«. določ«n proator, 80 živi rač tako ireproato kot ptio« p^d n«bom, toda kljub t09sn J0 v njott oatalo 30 fc.no^ nomadakaga § T«dno niaa %0lJ0t da bi u»tY*rll toaj»0ji0 i«0tj0« Prv&vam kupi 1» Seli lmati t;i8t0 ki %m rasir00#ijiij0j@f aeprair jlm ho5« doblti ˇ iri»«rih aaao aatof da ugotovi ojlh atrvakturoj mentalitata U> š« doluo ostala blteoa* la »a bo &*-L« fetfcoč y bodočnoati iaravnala s govie V»i ^redpiai, oi^adfe* In zakonl teh stvari n« b«do iseoiti a*čin življeaja od &*st*» do ^utri. Cl^ani bodo Š# L1^*11 T hilah9 b« bodo r«e poLovnli, tudi 1>odof toda v bi«tru bodo oetsli Ci^ani in civlli»iicijo na avo^tven riačin. VI d®?oljf Ct jim da»o hiše ali barak« lo Jlh pr©-pustiao njihovl u^odi, i)an«» j» ž« v*liko taklh 9« tti, da bi bilo viililto bolje, I« bi tl Ijudj« pod Sotoroa p* bi inali T»*4 dooti asrakfl. lako ,« ji &S«#lj« nm n«pri»tm^ proetoru, braz rodtj v dn#h ao hii# 1b blnt» vlažii«9 ssao en proator, bololk ˇ nj«», »r^v»Q pa otrooi in oatala družina* 0* »• bono tako aadovoljili tn mialili, da }t oa ti nftči ciganako vpražan^«, mm pr«o#4 alabo oprarili Sfcdnjl ukr«plf aa#iiXlti Cijg«n« na priiecmih prostorih, ˇ bližini boI« in zaposlitv«, j« ˇ•liko iauolieaa načrt in aprojeffiljiv, Kakor J« yažno biVHliše« naaoljenih Ciga-tt&*L• okoXj«f Cigaa pojsuj« &olo poro«« drugaL» kakor ai. ola &• kako 8% %m bo uredll br^g Ttliklh anporor* :'afco je nujao, cla bo tudi učitelj ^rlsp«ir«l k vsgojl cigaatjke^i otroka, &uft«vnl« ra^voj««« V^likokrat a« bo sd«lo, da j« d«lo brt* uapelKrf« I« nekaj čaaa bo pr«t©klot da b© tudi oiganski otrok ra-iuael» da mu vsgojlt«14 š«ll g*ti k bol^b©»u Ll?24e&JM« 01^mn#k»»tt otroku ssadoati «r*čno iilvljenj« n^o^ovo taboriad«, kj«r aroijodo in pdva«a »^Jmstia duš«Tai nurroj* Tako tadi ** oti^k a«itako s 0tt3«JL0Y ž«Tan4e« gl«da oa oiviliaaci^o in njent višj« kultume dobrine. Sa»|| bo to napo««eb»i vzori, ki mu v življen^u niao nu^no potretei. Nj«S*>** &ol*f ki poi#09 aajgloiaj« kor^nind t n^e^ovi dua»Ynoatlt j« življ«-ttj« ˇ njtgori n«po«r«dai bližioi. Kapake 4#Xajof ko mu ti»to, kar au bi a«ffio > nt vsiljivo in neop&zno, f aapoalitrl cigansk«ga pr«biTalatr* bi mitno ž« do ••daj »nanih opruvil# prl kat«rih »a bili udele ,©ni nit mor»li laialiU $« na druga, ki bi jih lahko Oigaoi opravXjali. 2auo je, da v ˇsdU kra^ih po >lov©nijif kj«r j« aaaaljeao oigt-msko prebivalstro f zapoalujajo t« pri dalih, prt kat«rlh ae Cigan n« »or» ˇ g*lč«a»r to Ci^aai futi^o in ridijo r tee neke vrat* njihore d«lovne »IX«« VSaalfc j« r««f da •o tudi Cigani p3r»Y#d glmmi s&rmdl taklfci odrejanih m® aaposl«ni r glavnem kot •Jcih madrugah, v lndu«tri^i In pri c««tnl in upravi. fcek&terl »«d n$imi in&jo ualu^noatno obrt; B&JK&itji« štrrtlo pa &• ulcvarja a susiko* Ifajtftij« •• Ciguuii prlva^ajo km«tijalci» in t«*aiki» delo« 0 kraaposa ln lopato. fo d#lo pradro^a gor«snj3ki Clgani C i»ajo na isbiro ta dela, si brez po- o delo a«lo Žslijo iiLipo«liti v tovarni. Mno^l noma.iixujo5i Cigani $• It nt »orojo eprljasaiti 2 da j« mijno v imll dsuIiNiai uredltvl a«lAti im to delo blti družia nnil dru^bi T^Iiko Y^ra*ian^t kat«ri M sorali prouclti ia nu ^odlA^i tah &fu414 -rit}«ti a eo pokas&Ie otorjen* napaite, ki 00 povaroiii« uopeh irl tcm d«lu. C« >jogl«da»o »ajpr naselja ia tab@ilšls Cigfenov ridi«or da v voeh naaih pokr&?jinah taico I i«trtl'% ki jlh sku?-R©o, C* ja 1« mo^oče, ˇ odro^ne, 1» nercritabiln« kraje* fo d* da»o n&Šl« CiganoiL priložnost, d« »• aaetlijo v skupnoiitii, utlti Eiora^a, da ao aiiiiikop bitja v okolicif k^er jih ob**j» varno okolj«, evobodo, vendar pa ao od^ovorni aa ys» »vojm p»r«č drušb^i ^robX«n9 fci sdraT«tv#ao darsko tmiču^« oigiinBkl rod. H«wildtto j«t da lakot® in n 0 M 1 1 1/ CUfcort, 1961» *t** 99. %/ Boarjr, 19©$ # «*»-• 2S~29* j/ L$at*lf 1917» »**• 287« 4/ D»a?3rt 19oS, »tr* 6/ iXjlenjake Noric«f lSS^f it. 9. 7/ Dolen^ek« ^oric«, 1886, li» 3« A lo/ Cj&igmnjrok, Muraaao»"bfti •« U/ OdmAto ^I 24oo4« 31 • 3J/ Ugrisi, X9iaf str* 111-116. 14/ Okr^jŽnioa notr«m4»*%ft* 1925, J«B«to« 13ooo- 22 avgueta 16/ Porotilo N*«*eto Iff« 17/ Foreailo IoY.m«ilc«ga glavarja X92S9 16. 13/ 19/ B »t. 733/4 II uo ia©3?/l-a3 aprllm 1935 XI n* 14366/26 - 8. jnlj* i*oaur«ki Veetaik X.C/1957, St, 24. 01*0 ?;©*© »•ato. 1964. - 5*4 ~ POVZiiTKK «0 nasel^eni r rmh sloveneklh pokrajinah od 18. »toletjft, ffoj*** jih j« t Prekaurjui s* teal «9 a&jšt«irilii«Jšl dolenjaki Cigani; najaujta skujina pa «0 gorenjski CtgmiJU V dru^ih delih aiovanij« so družlne Blika CigaaoT r JDolonjakl Cigani «* popl« 1964 ¦008 jpirtkaaurskl Cigaai-* popie 1961 - X •*?0 gesmjskl eisaai ~ popi« 1964 X36 Ci^ani v L^ubljaai in na — 44 Cigane delimo jeaikovno prav tako na tri akupine, Oolen^akl Cl^anl eOvojrijo hrvatidco oigaiusleo naroČ^o s spr«ia9mlMailf pretoaurski aareč^e Ha DolanJ eke« I« valik d«l Oiganov *aradi t«ga pri t«h dražinah nima»io nob«nih oiganakih ˇ•ajlh naaelij« ^talno nas«li©ni Cigani pa prebivajo v »aajšlh »asalkihj v«eji ao isaao v tmoaljut l»šljia prt In v ^roftai prl Hov«a a«atu. V fr#lwurjm j« naael^e l^aiiA pri Murafci iobo%lf ki im. akoraj štiriato prebiv?ao«v, V»a ostala naae^ja so ii«Bjia9 vča-aih predatavljajo mmm taa#X«k« iiomovi Y ciganskib nane-ljih ao gru^aato rmajporejeni in Olganaka blvaliiSča so dokaj raftttovrstne. Pri dol«*jaklh ^iganih j« L• zalo rasširj** Sotor. Hakat«-ri m«d itjlal utanujejo v barafcah, drugl v l***al hlfiif !»•**;) ciganakih drušin pa «1 j« š« napr&rilo aidano hi-So» PrckBurakl Ci^anl ioajo pl#t»no hi6of l^eotio, oa«tano s blatoia, iiovnato hišo-tuC«noo| r naJnov^jS«« čaau pa m pojmvlja tudi Kidaa« liifift« Oorenjalci Ci^anl »tanuj«jo v ©irfcu&klh vagoaih in t l«»«nih barakah* 2naCilaoati ci^ansk© nofie na Dolaajakam ao ˇ &mafemm oblafillu* Cigankef katerih druži- s« i« ••!!, noeijo ilrokm na^-ubana krlla^ ?m pa j* r krri prettrano lepotičanja« Prav tako oo tadi okraa oi^aa«dc# ž«ne» T«feovtrs»i« rok ni aano t«leaa, t#ttf«d pradatavlja tudi rodovai suk iii ln •roticni poroaa* Moftki so «e v«liko bol^ prila^odili •vojeftm oieoiju. V Pr«karurju m priatao ohranil« Oig&nke ˇ L ndavi. 2a preksRirsk© in ake cifittnok« i«n« 3« snafcilno tudi tof icalco otrok« do^ančk« a» hrbtu. Sa ^oren^ak«« pa 00 Cigani opuatiii mm$mtvm način oblač^mja, Dolenjski Olgani «« preSivljajo 0 kors^tvoa ±n kft««ftjs« H#tet#ri »lajSi «0 taidi &• »talno kot dalavoi pri raanih po&j«tjili$ drugi pa ao »aLa«no asapoali^o, ¦ •«• ontajajo v«čino»a dou* f prooej več Cigauov tn Ci^ank saposlmili* žtovtlo Cl^anov 8« ukvar^a L• s brua«ttie« r^sstl, • korafctvoa in pl«taratYO». Pr»v tako pr«l«iraki Clga&i Mi«|e ˇ•€ ilovnatih hle« Ciganak* a«aok« T t^li krajih, na Dol©n4^kea ln aoreajeke« utm opuatlia baračenja po Cigaai 00 bruaa^l in dažnikarii, eden «** nji»i tudi laafcnlk vrtiljakft* Oodbeniti »*6 njioi m goapoaki rod« ?¦! Clcaal ˇ 31oYeniji eo ohranili snaačllno ci-gft&sko j*4 ls }«Itftp Biesft. Kadi jedo tudi fcirali in kadijo tobak otrooi in odra«li# Ljudsk* BJtdiciaa j« »od »ailisil Cl^aai rasvlta. »ajv«č carovne tnedicin« posnajo Uigsai v Pr«k- V»« tri akupine pa nabirajo tudl arasrilna ki jlh u±>orubX4a4o »«ni| nabirajo f» jih tudl prodajo. fudi gob« stalno nabirajo in jih aooi^o proda^at. Hodovna organisaclja natiih Ct#anov temiilji na patriarhalni ursditri s močnim poudarico« v©Ijavno»ti ia aajbolj raauaa* ž^naic« v rodu 4» v dru- Pri vs«h skuploah so opaane rnhla pot#«« »atriarha-t«f najbol^ pa Se pri gorenjskih Oi^anih, ki še dan«» atrogo V6trui«jo Seg« v ssveai a »akeualnim ob n&JpoBeBbne^ftih dogodkih Y prl ˇ»•h Ciganih '^0X0 ana^ilne. V njih «o poudarjena »agitna obraaboa $m$m$* in s«kyualni tat» porodnic. Žettitvtne oareaonljd eo i«lo pr«pro«t« i&ii proo«J v navadi. Najved ramnlh v«rovani pa j« ohraaienih pri «b morti ln pogrebu. ^ovaaplr^ani stavlja ea Ci^^n« imjv«dji »trah. Raligioano li^^Jailj* le oanorano na verovanju t dobro boSanatvo - ^al in n^tgovo na*iprotno nagativno •tran • pr«d8tavnikom hudiča - beng« fo Tarovaai« pa 4« pr«pl«teno m vmmimi. mitolofikimi pred«tara«l in lag«nda»i» čarovnij pnsmajo pr«kwurakl Cl^aoi* aalo ukvui-jajo gor«n4»ka Cl^ga&kd 1» d*lno tudi 2 glaabo «* v 31ov«niji ukvarjajo pr«k*uraki ln Olgani, fl ©iganaki godbeniki igrajc po ka-ˇamaht nočnih aafcaviččih la na raanifa prireditvah. fta t*fi »vojih naatoplh igamjo oodobn« sutlo&ij* popevk in P«a«if ki ^ib. drugl« l^udam n« po^«^of oo trm okupinaa Cl^anov. T« m mIo »nadiln« po ln obllki kitic. prlpOT«doyaloi pravljio 90 prekmuraici Prl njlh j« tudl na^v#č ohrnn^enih t«h vrut fcnogo prepro«t«je pripoveduj«jo dolenjoki Tendor eo tudi n^ihove Egodb« pit iitt«n der ViJlk.r, GLSBE3T, J«an-P«ul 19611 !*•« Tslgaa««, iari«. CIOBAKU, Gh. 19591 ®9&prm kmm Nu»it» dnt »t* 4« ?oielorf Anul IV, «tr. clklopedija ^uropabaa, Buk6nyY«f XLIV, otr. III« Ann«e 9. r .3. iari«. 196oi o ^ . V. «$g«X« atr. 62- .i^ani. ..tnolofika ?lbJLiot«ka 16, m%r* l-2of GAVAZZI, d«r ^r«ntia«h«n Volkakultur. GLUCK, Il96t iTilo^ fl&Ukoj Bo«tti i H«rc#goviai. Olasnlk u Boani 1 Herotgovini, VIII, «tr. « Clof iii .rik 1963» f^l I &&#**L• of the Sw«dieh ˇ »lov«n«k:« sa 1671, Btr. 193-221« ˇ Madioal ^ollclor« Xn Journal #f Aimirioaa Folklore, atr, 131*146 RKHMAKJi, Anrold 1962t » 13.37» 1«1. «tr. 1# M«X« • 5X2 - 1951» CMp*** hild hifm and it« Cultural HOHVATHOVA, 19611 Ligaal $*•* prlohoduu do U» atr. 13-^4* BraUalava. 1962t ai^iai po priohude do i-uropj* f r^.č.2, str. 21o-2^6. Braticlave. 18771 C1^»b1 na CrnoJ »lovtn^lct aa l«to 1677«; Ljubljani. 1942s Cl^aoil* Hrr^teka enciklop^aija. »v.III, * knj • 36. Hm«1j«l i 1«t »^* l«4-lo5» ^ of yy JUGCtl« UXI»9 »tr. 47-49. C IC18OELOCH, Johaan - ftiti Forociiuja^aa, H.«?4. etr« 3-99• ~ 513 - 1959* Ci^anaic« pravXjie«t « fr&no 1887« Prtfiovorl, prilike 1» r»ktt Ljubljan*. KOPSriNICKI, Iaydor 193o t $««$»& tslgtm**, Kraicow. lekailtOB daminte baijovine. 19371 ^rekmurj«. ^tnfts obfin. Iftmta i»Yota. LOTKETIC, Juelp 1G97I Otok. Rarodci iivot 1 običaji. bomlk narodai Ilvot i obir^e južnih S II • «tr. 91-459. 1 19211 V&roS* Etarodni žirot 1 oblčajt. ZbomiJc j 1 narodai Sivot 1 obič»i« ^užath Oavana, Xn novih /11/ «a f loloftke in llttram« IV. otr. - 514 - MATAoOVIC Jo.ip 19281 Clgsal 11 doba T»r«*ijfinaVra i Jo»«fini« •a. tfarodn« Stavift»t fcaj, KOR03ZCH Frtio« 1872-I88oi tTb«r die J^undart«n und cii* f MDCLOBICti Fraiift 18741 B»ltri^t aaar Kinntn laa HS3-1K Aaton 1936x 01oT«nija, a»ografaicl opis. I.sr* 2, hrrataki 123, u Dodatci u» prtnoo« s& hrratski 1953« PoložaJ ^i^anii u filolo^ju 1 istoriju naroda yod turako« * 137-193• MBUfl trm Uhlik ilike li Beiokraglne, Ljubljana. Fmnc 1917i Cigmi^to vpramnj«. Slovenaki pramtk, 1« XXXIII. if* 1-4f «tr. 111-116, Bi« Oet#rr«ichiaoh-un^rioche konarchi« ia iort und BukOTioa, str. PAVKOVIt hikola ^« 1957* Kmravlaffli i njihovo trartioionalno y Clnnci 1 &rti&m z& kulturau , Au^u«t Friadrioh I, 11. 18941 19331 č*tlri olt^noke narodn« }>•«»• /Vi«r » Giaanlk; ¦ 5X6 - • A' 19o7t Pri^orje, Karodni žirot 1 aik a* oarodai Sivot i ©bid&j« južalh lav«naf knj. mt «r.l. »tr, 49-134. I6901 Ci^ni« Harodopisn* črtloa. sa pouk in krattk fcae, »t*44« atr. y Frano ;rofili l^aribor. Ort«-M«perluriu» vcn Kr&ln. * J.H. 1883t Ji^ Zi^tuner. Uie V»lk«r f B*l^» ien und l ~ Ci.rilari« 1961t Anthropologi«oh«r Bericht ln Jugos d«r Braohyo#ph«li«Uiont 2*gr*tof I.o»e. B 12« H.4. i«k,.*idap II* »tr. J2tJ-^24. i jubljanm » reki ia Karel 1 loy»n*k« narodn« v ^ubljtiDi, « 387-388. 19571 Auf Stgeutt«rapur«nf knj 196oi Cigaai u Vraajekoj kotlini. Glaanlk u Carl II«r««a 19431 liikGG *r»Ihlt. Zigtiuner«trch«n uad TILLH ^EH Cnrl Schwi». ArchiY fCr Volkakund«, B» f 80« farm . Nardiaka ^ua««t« ooh akans#a« srsbok •tr« 37-^0» stockhole. UliLIK, 1947* virpskohrviitsiko-ciuaBaki r«čnlk» UiJLIK prlL» 1 l«g«nd« u duhu i ruhu dirsaie*. Biltoo In»titut«- za prou-čavanjs folklora u Sara,j#TU I* «tr« 113-131. - 51S - 1955* I« cigunafc« onon*i9tlk«. u S*raj9*tg* letorija 1 stnografija* »v.lo. % 51-71« UHLIK Rad« u inrajavu, sv. 12, «tr. iu««j&t iSrajevo, kv» 13, mtr. 193-212« UHLIK m €* nx< i >arbo~>>OB* lian a>p*y ta3 L*nt r. 14 Joumal of th« Gyp«y Loa r« aoci«tyf «1 ¦ 35* ! Ul-2f »tr. €t«T6« Londoi 195 Lalte, No 14« i4«nglrl« Jt >umtl of th« Gyp«y Lor« Soe r#l# 3T# H«3 L^tt «tr» 4*a< >• London. 1S§ fi VI« lah Q3n>»y ^oll i^fiPlt«* 8«; akltal .iouraal of the iy9 vol. 36, 1 »•J-4 atr* 134-146. J 16891 01« -i-a*« d«e H*rsgdthttftft Crain« »tr. aaa« Layfcach. 19571 L&* Vajcpire, Joumal of vol* 36. 1959« Ptniusuiu« Jourofcl of th« Gy^oy Loa?« ˇol. 38. atr. III« tii* Gy.oy ropuiation ia r&L$«lairi* Jouriial of tii* %p«y Lort >©ciaty, rol. 42» , I0-27. f icinrioh 1891 s Volka#l*ub« und Niohtchriatlichea 1* • Van and . A Montitay R«cord of Anthropologieal ioienc« yol. 50. Axt.118-153. A. 19481 A Book of Gyp»y foHe~?itl«sf oadoo * Jk % 4 L 0 HA«bor irlrov in Iji •tniCn« io ^ritropološlcm StaoloSit« »naliea matarialn«, družben« in duhorn« kultur« Clgaaov v fi«lLn« ih aalmi- etalu« Qao«lltiV0 CI^iuiot In njlhoro mato v nmšL. aovt ur«ditvi Littratur« 9-62 63 - 113 utr. 114 - 144 145 - 4if atr. 44o - 46? »tr* 468 - 5o3 - 319 NRRODNR IN UNIUER2ITETNR KNJI2NICR 00000038805
 
Realization, property and rights: NUK 2005-2016    |    terms of use    |    submit your opinion    |    top