logo
search
full-text search
Europeana search
Email:
Pass.:
Login
 
This item is only available within the Librarys premises, due to copyright protection.

0 / 0

MVLA flTRUIKU

KULTURA CZOAJI0V V SLOVKJflJI U PftOBUt* NJHIOVK

SLOVI»ti*BHU

¦';''•

41««rt««lja

V ZP43,

uvoo

Protl koacu pr«J*»J«ga a%*X«tJa »a l«gl v raalakavanju clgaaakaga j«aika vaXlka uapaha; vapor*4no a ajlaii «o •• ofcagatiXl s •aaaatvanltti i»-

i «%MX«gl t» folklorlatl* L«ta 188* J« bi- v Ihi»4o»u uatanovljan« aaan« tvaiio društvo "Th* fair Urt ž>ociatvM. I»t»ga l«ia j« *• društvo tudi prll!«lo iadajAtl avoj« »trokovn« glaallo "Jo^raal"« Oruštvo a ravij« aa J« uvtaaovile m Baw«n«M# da b« •bjavljnlo raaprava ˇ avatavnlh j«alkih In bo v»d±l-»0 gl«alla la vta aaanatvana raalakovanja Clganov po avatiu M«4 prva fvctovno vojno J« ttrtlt druitvo a«a«J latl avej« dalova« ob««Sja« Prtdv««« Ja vojna naugad« M vpllvala m raaiakovanj« n«M«klh Clgaiiav* NakaJ lat kaaaaj« aa v Mtt»elia«u u»tanovlll M^lg«ii»ar Naehrlcht«n Mmit"« Ta urad ja paatuX najvaSja ualL«vaXa« ar«dj«# kl J« v agadovlal Ciganov pttatil« straln« po*Xadiaa* Jt la«Xa raalakoranj« Clgaa«v ir AMgXlJl p«» ugaSao »M«r« XadajaXl a« najboXjia atnola* ika 1» J.alkoalovna d«l« « Clg*»ih. Njihav vpllv J«

• 2 •

• •gaX tudi v MaMČijo« taka J« aaatal* »«d raalakav*X«l v prvlh trld*«*tlh i«tlh »g

aaJb«Xjših iii »aJ»«Xj laSrpaih aaa*»ataj»th kt ga jt aa»l*aX Martla Blaak ¦ aaaXov«l »a Cl« gaalh v drugl ev«t»val v«Jal. MajvaCjl krvnl davak a« Clgaal plaCall« k© Ja fta«la%42aa vlada ladala ad# ra^b« a^ pradhadna« dalu palhlatra H*parta Rlttarja« Pm ta« aakaau ai bilo prlsanaaaao mitl dajam^koai atti atarSkoMi« V koaeaatra«lj«k«ai taborlšLu Auaaeawita ja fcila p«««rjaaih »a daaattiaela Cigaaov v pllaaklh «•• llcah« 0 taft graaodajatvih ao oatall akaraj vai •plal ln kartatak« 1« taga tabarli^a* **a taj vojai «a np«t aaatala ««laa«tl# da a« Naaieija vkljuCi v i««dBarodna raalakavanj« Clgaaav« V bodo«« b«4« v »aaifiji tudi Ci-ga«aa pa«v«tlll pa a«elal#lkl platl v«i poaantasti« Tndi pri. ajlliavlh algamakih radavlh ao maatal« pr««ajl< aj« spra««mb«. Stari abiCaJl ia pr.jftaji nafila iivlj«-aja a« patlaajaal v aaadja* V ajlhavi akanoaMikl utruk-turi Ja apasltl globok« apraaiaaib«« Haaiikl. raalakovnl-cl a« p« drugl »vatavai vajal dasagll !• vallka uapa-ha pri raslakevaaju Jaalka »Jlhavih Cigaaev. Prav 4a» k* ao tudi clgaaalagl v Avitfl^ saSalft hitraja raal««* kairatl jaaikavne la Koeialaska cigaaaka

V itvtffBik daSalah. aa Svadak«»t Da»ak lk«« 1« naak«* ao aalall »•!• v aadnjih l«tih na«rt-iijt i« abjakilvnaj« »bravnavati elgaaaki Jaalk in njlhovo kulturo. V t«b d«lalah J« a»talo X« lt*vlXo Clgaaov do daaalajlh dal« Ka Baaakaai tm vaškaa) J« pravlh Cig«aav aiaXot kar J« d«loC«BO itavi« clgattnklh pot»««av ponaSano a daaako in aaailko kr«

žvadakl #igaa«Xagl ¦• prav v aiUtaJaa) Saau uatva-riXi aa podra^ju anuMoatl t*««Xjlta jaaikovno

• 1 •

prt ka**r«* tmm aajvafi aa»Xug clga»«Xag fei j« tudl p«budftlk pravaga «»*astv«»«g* raalakova* aja a«d daaaŠaJiMl Clganl aa šv«dak*au 0» J« »«d pr-vi.»lA kl J« aa««X abtratl p*4atk« o «at ri ajlhavlh Clganov« P»m«»baa mo tudl raai«k«vaiija »klh Ctgfc^av, Tudl v t«/ 4*««1A •• I« pr»u<«vall njl hovo kultur« 1» la •«a«vi »J« »kuKali »•Jti »ajboljl kl bi bil prlM«r«n# 4a •• %i Clg.ni kulturao

•ig«a«k«ga pr«-

v »Jlhovl d«i«Xi, kl •• ga do n*

clgaaologl la talt daial »• k«a«c »rajlaj*ga J« daaagll v«llk« u«p«h« pri rafllakovnaju Clgaaav*

ja aic«r p« aatrtl «arCal r«volucljl

aaradl itfttiliitijt »rlSala aaaaiaarjatl «lgaa»ko vp-rašanj«9 vaadar »• $m »ajavllo v ••Mdaaatlli latlli v«§ niadaarsklh cigaaalagav« kakar H«nrlk H.l«l»*kl9 Aiital Mar«aauk9 kl eta prlstaplla v tadaj ustaaavl/aao društvo Hth« Gy»sy i-or« $«el«trM, &« ja bilo t« drult vo »alaaaa praklajaao« ga Jt aaiR«raval aadvojvada

aa«i«ri«va»*ga drultva •• doXailXl SCthaoXoglaeh Mitth*lXung«n aua tingarn# ki •• *• abJaviXa val alh LXaakav • Ctgmmth. Tada i« dmitv# J« ob«tajaXo

• 4

Xm kratk* dobo« Kmii at«X«tja deblao *a

i

kakor eigaa«kft aX»valeo a*dvojv*d# J

d«Xa H«nrik« Wll»lockija, N«dv«Jv©

paskunll •pr«4«Xltl clgaaake ekttpla«

l»«ta 19 St $m «i§»noi*g RrdV« ¦«&!»• tv

v© kla«lflka«lj» Clga^v aa MadSftflk««« 0» J« a«d pr-

« ki J« pt drugl «v«t*vnl rasl«kovalmo d«X* m*& nadKarakl-mt Clgaiil« Vr»ta smaa«tv«iilh daX • njlhovth Clganlh J«

Jearmalu of GypMy Lmrtm

€iii im Slavmkl »• obJavlXi ntgt

clgHiutkaga vpraiaaja* V daXjllh raspravah •• p«vaJkl tudi o «pXaXal sgodovlal ClgaitA krltlfinlli p«datk«v la t«a • Njih»v«» lavo« tako ao m p*dr»«Ju g

d« r«i«v«nja

|k«ga 1» ao«loX*lk«ga d«Xa • Clganlh p« !*•*• vprašaM» kttllko aaio »f »apraYlXl pri Mallh Mlh* Clgaal v SX*v«alJl r«s pr«datavXJaJ« %m akuplno clgaaaklh dr^lln in *• Jih pri»«rj«M « nl9 kl so naa«XJ«Rl v rasalli d«i«X«kp p« Lvr*pl im |» «#Xa M*«ta • arojisa pr»blvaX«%voM# gX«daXišCa» IoX« Im na«*Xj*n« p«krajia*# nai tudl majiuio it«vll« a« r« oprav!S«vatl pri aa«««ftarjanju raalakovaaj ajlhov« kuXtur«« Šm dmnmm w**rmm* prianati, da nlsao •« t«a p 4r#i|tt ni&mnmr naradill. ^gnm4 v ^lovtal11 pr•d»t«v Xjaj« tuj •X*««ttt »«4 «X«v«»aklai pr«bivaXntve»# aat# aji vaftao ajlhov« ši«vlX«# Itnvtt ajlhava prvobitaa lmXturat ki J« a^raao raalakati in ugotavltl« kaj •• ¦i iuj«l v pr•takJLoati prln«aXl a n*b«J la kaj •• J«

• § •

§• do daaaa •hra*lX« v ttjlkavlk p»aa«#ftttlk akttpla»h V»««k*sl •¦• Jlh abravaavaXl aa»a k#t priaarak alalk Xjudl« kl Jik maram* l»rlaltl ls aala arada •atr+ti. v»«. k«r Jl» ja fedl* Xaa%a« 4*

probl«ia«v« ki 1« »ujtt« t«rJ«J» «d m«i«

pri

Immi |M»J«v# ki §• Ik> «•§•!• ms»v«tll%l ¦

md

blllji

glh rsvnlH «kiaplB« VpraSft»J* »««• J« glavttA problc«« kl J« !• prv« nkiitk»v«lflt siui1m«1, *dk*d •# Clg«al# kj« j« ttjihttv pmvi lavori dalj« ajlh v Evr«pi t«r 9a* 4» p«ti# kl »• t«n tako nmUrtnm ppvmr+*±lm njlhovo «ui««Xlt«if pm

V Jttgoalevaaakent ai«rlXti gaalh 1« n«k«J r»al«k«n«fm tafc* « duhovn« ln

p* •• prlnuial j«»go«X«v«iwkl clgaao«

tyj^4* T|fc%||f||i.r Pm VidtttMtt^»l.d Itt ^ rasi*kov*»J«« Clg»A«v v BX»v«nlJi

nt

o »miiii Clg«»ih sanlna, kdaj «o prliXl k »a* 1» katorl nkuplRi v aosadnjlh JugoaXova*«klh d«I«Xah lii v druglh «vrop«kih driavah «o prlpad»Xl« pr«d«n ao prlXXl v aaš« kraja« Njih prlniarjav« » oaiaXl«l Clga* ttl v JugoaX*vlJi 1» a Clgaai v ••a#d«jlli da!«Xah kai« !•• da pripadaj« rmaXtMntm Jvalkovaim Itt «tiilS»4« »ku

T« dakaBUj«« da ao Mli Clgajti. ««4 ««b«J ra»- kXJttb av*J««u wajhn*«ii Itavil.it« ?• paaaol sa at

UXo. k«r mu audij# ata»XaSka rtnla vaXlklra clgaMak&is rodovM fivropl«

• 6 -

vpraiaaj* J* *4me« Clgaa*v d* »atalaga prablvalntva* kakor tudl gladanj« vaSiaakaga prabi-valatva iia elgaaake maajll«*. Y*» to •• llrtli v r»»» li«aih obllkah in 4a J*v*o*%ili« M«4»*imJ»l odaaal •• klli va«l«j nagatirai, ff«l il*v«k J« gl«d«l naaj« «uV-j*k%4va# Im •»•«tr«ji»ko. Z*aj *• €lg«ml pr*dntavl jall v glava«« para»lt»kl mk•¦•atc ki Jlh J« gladal k«% tat«v«» aa

V«i tl raftlegl •• p«Waill planlrsko ttj« itailli Clgamov« PaakuVala Jih hmm prlkasail dru&bi 1« 4rug«I»ag« iorntf« k«ta« kakar «• blll rav»avani do aadaj* To dala »mj bi prlkaaalo »o pravo p#dobo aaljaklh noMadav na alavattakih tlah« Mjihov pojav prl naa »1 taka kmtkatraJ«M»aarftdl ta» ga Ja mujne, da a# itMiftiM tuUl s ojlkovlnl a«gatlv-»l«i obllkaai ilvljaaja« kl •• •• poa«bna v ««dnjlh l«ilh koraitlto udoaa&il« m*4 »«kat«rl«i elgaAaklial druliaaal« Clovaški «dno« 4m Clga»«v i» iatanaivno dalJSa prauSavanJ« ojlhav« prv«hlt«a kultur« pa b«

prvo faao t»«dn»bojaag* druVb^iaga t«r polfige«a raakrojaval« nagatlmta j Tudi Clgattu maraMO prlaodltl# da Ja prav

p»«a«baa» ^laa kakar vaa oatala ljudatra aa sa»ljl V raav^ju kultur« 8X»v»ka* V avropaklh daSalah ao kitltnr« M raalika ««d nji» 1» oatallai ljud»4 balj a^ita« ka-k*r v «Jthavl prvotnl 4anovi.nl« Ciga« ilvl i« dan*a %u41 pri naa pa nvojlh ntpiaaaih aakonlh9 kl «o kar aa dAnalnJo druftbo prava^ pr*proa%l9 vmnAmr pa 4« t#h va© pravtc«# da al p« «#tli abllkuj«

rasrahljal« prvobitna ro4«im« vaal. tada aa taXlko# da bi posabljall plamanako tradicijo, kl Ja •hranjajo ta rada v r+4» To J« tlato« kar najbolj aa*

al«a «ta«l*ga* »aradl l*a»r J4» pr«uLuj« in prlaarja naat*pajoL« raftllk« 4» iieva p«Jav#* kl oaatajajo «r«-di ljudatva m vlljo kulturao sta»BJa« Zato bo« »kuga-I« V t«j fttudiji prlk«aatl ^rtdvflta +tmiL»« mUltto« •ti »aiaJi Clgantv la tudl bodafca rašavajij« »Jlhavaga drulb«m*f a pr^blataa* Pri n«kat«rlh clgaaaklh rodavlh Mi * ras&ak*va»Jra sa«udlli

Z« lah*dliL« prlaarjalaa itudlj« •• aplran aa aabrai»a gradiva mmA elgaaaklail drufttaaal v Slavaaljl* &aaw aa t#J aaa*vi ml b« »og«Ba raavoslati ia pajaa-alti apradaj aakasaaa n«,ja«aa atnlCaa« Jaslkovna 4a ataolokka vpraaaaja v avaal m aaftlml Cigani* Upaitava-la bo« taorlj« aodaba« ataalalk« aaaa#atl» kl Jo sago« varjaje daaalajl saaaatvaalki clgaa«l«gl« Prlkaaatl heS«« v paglavju tarltarlalaa «b«oeja» ntuialltav la itavila Clgaaov9 ajih prvl pojav« rasllrjaaoat la da-aaiaj« ataaj« v aakl daiall* J«alk»vna# »ialCaa la aatr«p*l«ak« saaSila«atl naklh Ciganov bo* ut««aljl-Xa • taranakla aabranla gradlva«. V «bravaavaaju bl-vallšC boa poudarila saa^llaa raavoj atavboa kttltur« v ajiharlh aa*«ljih9 kl ga »aaladujaoio *d lotara d« aldaa« hlša« ^tarajl« ln aadaaj« »brtaa daJavnaatl aa* šlh Clgaaav b*da prlkaaala« dt J« titdi to IJadatva

deloSaa« kultur«. Padatkl m «lganakl a»«l bod* ii«bnt kot atalCaa saa61Xai»«t# ki jt pr«

. fl .

Jl&ah« Te Jt uatvaril* n«va p •«}•»« Clgaaa aa

skih tl*tt« ki it It »•k*Xlk« raallknj« »d pl•»

•o ••*»!* v druglh d«S«lah» K««€m« S«llw prlkaaatl

tudi a«S«tk« prllttgajanja 1» vkljuK*va»ja dgiitv v

•oda^aa druSb« tm nakasatl d«l«v«« ¦¦•¦ri# ki I« rahlo

•blikuj.Jo daaalajl kultlvlraml aa«la livIJ^J« aailh

iuuor vihov in

A. VIHI XII LITfiHATURA 0 CICAJOK V SL0VL»IJI

Taraaaka g r a 4 1 v • • C 1 g a a 1 h

Sltvni jl

Xm plaaalh vlr#v la Xlt«ratur« «aai • elgaitakaai llvXj**Ja aa SX«v«*ak««i d«blla dakaj pevriao po aXlk«# o ajlh*vl kulturl pa »Ji s«plsl • %#¦ pr#dva«o aa «t*tl«tll»« jMirsliiat na rA«a« •c«dl»«f kl v »Jth nafttopftj« CigajtfK« v«d«I«v«Iktt 1« Clgaai M«J«trl pr«tkMiio«%l 1« 1*11 a a« «plol»« opl«« t^r aa r«I«v*« aj« ajihov««« noclalnftga prebl««« v »«4»JUt l«tlh. L ttporabo t«h vir«v ti it bl u«p*lo p*M«»«rltl rvsitlt!« prIkaa kultur« pri našlh Clganlh« V«! %1 opi»l lu« v#l ali »anj SAHtu opoaorltl j«Tn««t n« # kl pr*dn%«vljaj» iim «adl»g« i

X% Clgaji« o»v«tlj«ij«J» ¦§¦• s platl t«r prlka«uj«jo to v.aklh d«Jan»kih ugotovlt«v# d« bi kulturmo

la glavmi vir c«X»tii« Itttdlj« J«

ki •«• ga sbrala v T»ka bt«

i« »as«Xlj tm m sbraalatl p^datkl « itjihov*« li.vXj«Bju, ^odatk« «•« pr«v«rlXa pri rasiilh vAXclhv ki šivij« v »«0*ljlh 1» tabarliSlh v gmmim. Up«it«v»X« b«» tudi v»« statlfttKit« p#pl«« i» m« X«gl Bjih 0kuX«Xa prlkaaatl 81« b»Xj 4«Jaa\a •k« ata«j« CigaMv v $X«v«nljl« Zm •bravsav« Xlngvl* •tltoag« pogXavJa «•« abraXa d«Xa€««o it*TlX# clgatt« aklh baa«d li vith »kupltt clgaAf«klh r«dov v SX«vanlJl« op«lolka oa»ako clgaaidh rod*v v $l«v«»ljl prlkaaatl • t«r*»akl«l opasavaajl lm foto«

• xx

grafaklM gradlv*«j prav tak« h*i up*it*vala nakaj raa-lakaaagu gradiva, kl Jt biX* 1« opravXj*a* v d»X*< **ilti aaa«XJll» v Pratttturjtt«

&«X* •«« ra»d«XlXa p* p«krajlnah# k«r •• tudi Ci-ga*l v »Jlh a«d »aboj praaaj Xailja. 0 d*X«Jakih Ci-ganlh »«m sblraXa graclivi» v N«Vam »aatu la «k«li

ganak« naa«ijtt «« l«v«*t bragu Krk« 1» »icar 9rlljlnu, ša^Jaku ln Padgorl« %XJ« n«m »r«-gladala elgaiMika na^alja v •kalicl i«lb«l»# v fc»r«brni-iali in «« Hu^rC vrhu« Peta« f»«4 d«l« aa4alj«v«Xa ab Krki navadal v *H«ieu9 ^antjarnaju t#r v •kcllci« Uru-gl d«l raaalkavalaaga «bt»«6Ja J» ««gml ••v v 3«k11# <^r«aaiaXJ, H«tllko in v akallc* tah Tratjl d»X t«r«a«k««a d»Xa Ja alMagal K*iavj« s «•• Clgana v Cr««ttpXJ#« in na V«Xlkl U«ki X« iit jih 9]>r*daliXa k nkupttil tt#v«mailklh

Taranaka d«Xo »«4 Cigniii v ^raluaurju »a« rasdaXl* Xa aa tri d«X«» ^ajpr«j «#» pr«gX#da XJ« v C#rnali,vcih 1» n« ^niLif kl J«

# kl *•

Y«»Ii vaal nanaklb naa«Xlj

Ladavi proti aavaraBahadnl *aji« Ta na-a«Xja a« ifepota« KralSl« PartdSa, H»mJ4ii«4v ^•rnji Čracl« I-e«arJ»# Z«iyK«v«l tar pirav •¦ imrni »aji »a-«aXja v >rdi«i# ^atinl« D»XlCu in Ž«navXjah. Urugl d»X raslak«va«ji«ga abm#8ja »• j# nada^XJ«vaX m Jugavahod v nanalja H»kX«i«vJ«9 Hal«lnclf O«tr&a«i# Trnja« Hnrtja«« «i« KuStanov«l 4» CI«m1X4c«» V •taaajnam pa«u «b autdlar-aki «#Ji *•« pragladala bival&X€a Clga^ov v ^atidavi la Dtbravnlku* N^daX ja ••» v ab««Jnaai paau m »•ˇ•ru popi-aaXa Clgaaa v ^aX»v»ih in

hadaa« dalu ^X«vanlj« Ja Kranja «io Kranjak« g«r«* Pr«gX»daXa ••» alganaka dru- iad U»g«>» in ^ranjak« g«r«l aa ^aaanleah pral>iva- a« ^avak*« aabrašju la v PoOko

- 12 -

prt ia«4u« Y RacUvlJicl 1» prl aa drugl «traal tJav*. Clgaitak« a>*Iin« •• na(««lj«»«

v tfaatafe pri ^lravalei* v Ha«ii gerlcl pri Kr«pi» in LjublJani. !*«kaj «lg«ts»kth druftin. kl prlpa- okuplnic pr«^lv«j« i« v V«jalku prt C«-

J» kljub

daa«« laftj* k»t v m ot«kl«»tl» Clgitnl r Sl»vetilji •• vaSlnoatA 1« atala« na««Xj«tti. K«m41suJ«I1 4«! «4-gaaaklh druila i»« pmt precaj om«j«na abatoSja aa »«li« Clgattaki sadanji nailn Slvljanja prl naa nudi L• prll«XnaMti ¦& kultum« aalllavanj« in ^tttinvo

pr«blvmlatv»a« Prvt kall prlla(|ajanja «• tu-«tt vsr«kt da a« v p*goatlh prtmmrih CigoNi prlatapnaj-11 la b»l j dojaialjlvl *a i«kanj» p«datk*v • ajlhavl kulturl ««4 ajlMl* tfaatajaj« p« Artsg« ia^av«9 «d kata-rih «• aakat«r« iiakuadarfiagA »naSaja* S^lgalaiiii }»r#« s&r Clganav pri pr«bival«lh v novih krttjih« p«ll«lj-aka praganjanja aaradi kasaivlh «l«Jaaj« •••»•it pa k« glvljavtj« v b«di la p#manjkanju

%ljlv« avlre a« pmtt ••vajanja elvlllBaciJa ln kultur«. Clganl «« ISutlj« v«llk«kritt «anjvr«dal ljudj« gi«d« na »k«lic«t sat« •• v prvlh fttlklh n*do-•tapnl lii n«aaupljlvl« V«« lap«t« la kultur* »kttvai« pr«

- 13 -

ArblviU J « • Cl|iilh v * 1 • v • -

iljl

1« Darllna ll«tln« la aa»«>tana Blatra prt ©•-revnlcl «o fhrtajtiit v OrSavnaM arhlvtt tut EHfnaJu* **J atarajtfa datir* 24* aarca lata 14521 druga 14« «ar«a l«ta 1456. braa nav*db* terajal tr«tj« 1. maja l«ta 31469« br«a nav«clb« kraj«! 2«tria 2» iult$m l«ta 1470t

kraj*« Jiv.Kril ^ri Vipavii p«ta 30. l#ta X4S19 a nnvadiM kraja Gorlca« traija« latrt* ln pata llatin« hranl Driavnl arhlv SX»v«alj« v

•hranj«n« llstlne •« pow«mbw pri ajtt Ciganav v 3l«v#nijlt pr«tdv»«m sa tlato dab*» la katara n« najd«mo nobanih drugih virav« V tatt««tatt* •kih

dar Ja t« tudl vallk«ga p»M«tia9 k«r daknauj« Ciganav v ^lavaniji«

2« »r Ua«msar MAit Lahanbuch1« vaia ^ahra 1493.

««l(n«vl}# It* 17. K«l«t«l

prapl* l«ta 1*46. ^iatlna hrani DrŠav«! arhiv »lavanija« Ljukljana«

feaj&jg* j« fMHAamteaJl« «4 prvlh *««*» Clg«A«r lit»tlnah» kar nataAfinaj« •analfuja * %a raaa*

%m V knjlgi. prajamkov 1« Isdatkav io ahranjanl liviml reCunl rnblja Hanaa Nalnrlcha Balllnga« urad- 3 mm poobl«XLan«ga »a glavna »•«*• i«jubljaaa« Ra^ual api-»ujvja aaaluftak taga rablja, ko J« lavrSaval nuCaaJa Ih ab«adbe tudi nad Cigani. i^i«unl « Un« S.9 11.. 12« 4» 13« d«ca»»ra 1#91 gavora • Clgajui AnUraJu. Vlattaal aa pad Cad.XIll/lOg (1691 )# prllaga fal.182 in pad Cad. XXI1/108 (1691). prllaga f«l.l»49 M«.tni arhlv v l-Jub-Ijani. V ll»tliU Ji dna 19. JullJ« 1692 pii«» d« J# bll

- 14 -

Clgaa Mfedraj »*•»•*$•» ia Kraaja v L-Jtfbljatt« iii taa abglavljan. T» lietina hr»nl H«a«ni arhlv v Ljual ja« at v Haa> 1/1* fal. §§• a dnm 19. julija 1492.

4. ttačutii. rablja Jafcafa Kaffatattarja poročajo • aaaluian**« danarju pri MuCanJu la lavrkltvl a»

§• 0b«r dl» »lt« L*»dtftl«h«rh*lt mmtm Amm* 1724 1746« «r § Hagal. V«r»rdnung 2« May 1724*

Ta okralalea J« Ma ttplaina vvljala aa va« •grak« daftal« la daXaCa# da »araja pradv»«m d«$al«ka aadlsCa praganjatl Ciga»## kar sa drullja m tatavl la raabajalki* i4Lati«# hraal Pršavnl arhiv »lavaalj* v ^JublJaai pad ^andaaalah^ralta Kamlalaaa Aktan. clflcatlaa XXVI.

#• Patattt avatrljakaga vlailarja 91 afctabra lata 179», Wlaa#

Ta llatlaa dala^a« da «araja a«t#paj«I« a« Clga« »• ^raganjmti« paaabno oiašk« ia paglnvarj«. Ita na »•-jl Jih »• aamj* puatltl v ava%rljsk« daSal«. Claaai «a abdalla«! tudi« da ao ogl«duhi. L.l»tlna ja vbraaja-a« v »HUvna« rtrhivu ˇ i-Jubl jatii pm4 Pallttea 1/131. faa«. 3.Mui. X.

7. K^rranda V«n da» Kai^arl. tCHitlgl. la iiui«r-Orttarr«ich. 0r. A. XVI# Ortnak, «alij« $M apiai) 17t*. i«iatlaa Ja aluraajana v DrSavma« arhlvu

Etokumtnt vaabuj« odradba« kl J« vtMaa n« dvorai dn« 11« »arca l«t* 1779 *» predplauj« Iftgea p« tujalth Clganov ln avstrljakih d«a«l. ®««Aja tudi, 4« prihaja vaSlna t*h IJudl ls b«n«Lanaklh d«I«l t«r l««iiuj«i« «glp^an«kl Cigani. 74 v*d*iiij«jo in j« ltthk«v«ra« ljuill.

Crain, l-«yb»«h (MUrnb»rg) Xftt9« Ud H0 »ueh r

k#t ljudatva, kl hodij© okt^g 1» nlift«j» »talaih

19§4« KettsStti. rtaultati p«pl*a «t«M«vniStva «4 1S« mar-%• 194$. »tr,XV - Tab«l« J.

10« Popis i»tan«vni*tv« 1953, k»J.VHI# 19S9* ^ar«dnosi 1 »aternji j«slk« L«d*ei sa pr*aa upravnaj p»d«ll u 1953 gedinl«

10« •• P«pi« *ft«»#vniltva 1993« k»J.I9 1999. Vltaln« i •tnlCk« •b«l«ŽJa# kiulsi »a FNKJ 1 nar«dn« r«publlk««

l)Cigaai tt« D • ) ArhivaliU

Y a* Bftlcajftk««* ki Jih

hranl *rhiv ^ai«ttjak«ga otuaaja v N#v«« a«§ltt9 n« Tabal lat I 19# L1 15# III 1S and IV 1§ am Barieht« va» 3/6 1916# Z1.6S46 bvtraffand dl« Krfalga bai B#klmpfu»g daa Zigau««rw«*«n« 1»

g, k«r Clgaaav 1» »kaiica H*v*ga

IW !•*• *• p««lala p«r«l&l« *kr«Ju v *i*v» «*•*• »raiallka paataja, »fctta« la «««taa aadaaralka • ¦«-p«alaa*atl# prl»t9ja*atl ia Itaviltt Cigaaav. *rmv %• ka •• iupai. uradi p««l»Il prl»«rja»« ••«»•¦• s vplal vlgaa*v v »»tlCaih kajlK««« %rajo& gltivar v W«v««i »••tu p* |« p#«I«L d«lg* |»«r#ttil« tMUMiki u|NPavi v v «J#m o««all* 4« Cigana n« in 4« «« ««Jv«C pri«t«Ji»l v

Je kr«b« upr*v& 4r*v«k« b*»*vlB« v ljani • okroSnl«« II N# 217O«/2-22. «ktokr^ *•«* okr«-Jnla ttpraVA« p#lleij« ukasala, dm nmj p«9strlj« uk- tujlh Cig»nlh in

l«t« j« ekraja« glavarvtv« v **•Y•« «««tu It. 29OS/1 ** p«pl« Ctgan^v v »kraju. •lalo J« tudi d#pl« at. 733/4 «lrfliii Wh s«ra4i a*kupa aaml JAiS« «ig«Mkto drulina ta «• p*«lal« «kraju v 11»v» ««ata araHall #•L&»« ift Kupal uradl para^lla • Clgaulh*

L. i9$a J« kr.b« uprava dravnk« banavia« v fejttto* ljaal i«d*l* n«v« »

X«t«g« l««a J« p«alaa «l«pifi •fc€laa ^«atj«raaj glavarju v KrŠk« in dopl« •bltji« Š^ilial-siaplC« gl«-

v N»v# «#«%# gl«4a najialliva ClgaiMiv n* Laagar* mm poe*«tvu v G«rjan«lh prl

kr.b* uprava dr«vak# banoviaa v Ljukljaai v«aw okrajam la upr*v»« pollelj« »kraftaici II »a 12037/1-23. aprlla ln 21 Na 24S6«/2#«ft. JoalJ«. da a«atayijo easaaaia Clgnaav* da «aj atrag« rairnaj« • Clgaal« uradijo doatavlaak^ •b^ina* aaakaa iskaaaica i» tuja CigMik« lagaujaja«

- X* -

gXavaratvo v r«*aX« baaakl upravl v L*jti»LJa»+ • Št«riXu Cigaaav in

!«• 1,94? )m

•kr«&aica St« 22«/47-3. Jullja •kraJBl« XJudalm

M«tXlka« N*v# ataat«, »aj aparaC ln drug« podntk« • Clgguilh« H« ta dapia to ti p#»XaXl p#roLlXa# kL pa • drullnah« *tmmmrmn)$Jk

a CrMMadtl l»a ahranjan« atar« kr«%ne knjl-

vattdar ai v njaj «4 X*ta X7S3 4« X79§

«lganak«g« atroka« ^hranj««ia kjijl«|« »d Xata 1944 i**Je »aplaatUlh rasai«r*i»a »ajhn« št«viX# ciganaklh »trvk* V»#b kajla* »anjkaje* kar a# #4 X«ta X§34

«X2 4* 194*. €l*4« n» kaanajša v t#J »bSlai »i v«Xik« kr»%nih eig.nsklh atrak v 19« »toX«tJu. V «rli»kl k»Jigi Ja V X«tth X^29 4« X849 vplaan aa«o a« pograb Clgasia Xata Utt*«

knJAga

X94S. Y 4r*& p#Xavi«i 19. «t#X«tj* «• v taj župnlji n«kaj ciganaklh druXlA I« |ira#«j «taX»« sadrlttja* kar |a rmavidno 4« radnlh v|iA»*v rajatav clgaKvaklh

Ma l>ral»|il •«§ pr«gXatlaXa r^Jatiui kajlg« XS39 4« 1.941* **«*ˇ! vpia rajatva €ig«R*k«ga •traka

^ r«Jatnih k»Jlgah luimlj« Pr«Ltta dattra-3« #4 X«ta 1*41 4« X9*a« »ajatarajlt vpl« clgan*k*ga • trok* j« i#t« 1»44« V rmreZni knjlgl Ja »4 lf»ta

19 •

191© vplaftft« f»rva earkvana paraka Clgattov l*%a

V KaSevJu *»• ehrAnjatia rajatn« kajlg« od 1843 4« 1941* Pnrl kr*g»ni clganakl »ftrok J« vpi«aa

l«ta &*§*• *>• ftt •ˇ*.!• v»i«attih v kr»tnih knjlgak

V lupnljl Metllk« wmm prm%lm4mlm rm$mtmm knjlg«

I§4t 4« 194*. Cigftnl •• v knjlgah vpi««nl !•-1« v drugi p*l«vicl 19* t*t«l«tjft« V porulnl knjlgl #d X«t* 1906 4« 1946 p« J» vplsaim prv« p*r«k« 1*1« •ktobr« 1929.

knjtg« vltj dan««. Kmtni vplsl clg«t%Mklh »trok «•

Vlal«i *» ClgMl v^iitii v r^Jstalh knjlgah «4

V ^•aiSu •# jMiddiikl Cigan^v v kr»*«ih knjlgah ¦lajil« &r«t& elgjinsklh otrok •« vpl*«iU i«l* od l«?0 d«lj*. V «rll*kl knjlgi p« J« ¦«*•!•*•*•

1894. Clnrl J«

Kl«jš« od AMiak« j« »ojsiaa knjlg« v Sr»«#aji.««li« Prvl vpi« «lgm»sk«ga rajatva j« vplaaA laia l§9i«

m)

clganle« XX. It49, «%.12# XX pol,. «tr.

ki. J« I«l v »•Tfl«nJ« Ha potl mu J« Clganka »aiarala danar la i»

atv«rl» (CiMa»4 ^f* ft

xll# 20# Jaiiija 18f9, It. 139.

- 20 •

j» na Kr«aJ«k«m 7§ Clgat&«vA kl hedlj« « p«tnl»l ll«tl »4 kraj* 4« kr«j« t«r •• v«- s

kl jt

ril •

jlh prla 1X111 It

17«

m kmhm bl

Ja«

# 1915, it.a5# Btr.99,

k«t«rl J* ta

vsrtju

• 14« ••v*j»brA# lfli, «t.34# »tr. 133-134.

v

, Hudorovl«,

Jutr«,

X3

9 »t.Xl2.

Tu J« **d«j »•d«» hii In CM»O9l » druglal ljud«l9 pravl boljll. kekor «• blll v pret«kl»stl.

dm «•

* u ~

. V

&«hmi. Kratk« poglavj* • ilvljanju, g*v»ri«lt pravlei i» »alltvah clganaklh druSln« Jutre* LjubljaA«, 2.Ju-lija. 1929, št.lSl.

Rivi v d« ** v« rajdi«« 1b L«vakovlL«. DruXla«ki p»glav«r J«

# lavolltvl n%ar«iln«t €lg»n«kl kak« Cignai nvdlj* |»r««t«^k«ft k«ko moIIJ« in

Vrt««« I»J*fciJ***«

**&* krajlai latjt Clganl *«••»• Hii«.

v njih •««• |»«al«4« D*d«n« J« Um sg««lb»9 k«- €lg«n ilrttjdie i«p*l »laa« 4* «m n« bi rashll »t«-

o Cigaaki napl»«l tudi#

da livi n«

»klh druttin, floSkl t^i«|* kn«*n «• p#»ipajij«

&«nak» pa ekrbljo sa hrftn«. TUdi v KaAllart«!

v

c 29

obravnava

•Iltv« d«X»iciJ«klh Cigan#v# Pravi« da v uvm^ii okra-Ju ilri §9 clganvklh družln * 391 drMllnaktaii Llanl.

J« a«l* «al* Xt«vll« M*lklh« PraSivlJaj« aa

ia ln prll«2ini.»tiil*l saaluSkl« Pogontl «o vltni« ki «• Jih »agrailll Cigaiti. t>i*#« «««i9 4« bi •• J4» d«l§141« «••%• «a 0M>•!!%•ˇ ta

aa -

Trdinovi "

•kl li»t# H#vo ««a«e, 8, JaJtuarJa* 19S&, St,l«

Trdiaov« Lrtl*o itt dadaj* a«kaj Jaaikava* In

januarja,

Cig*n« J« tr«fe* na««Xlti la jih pora»d•!!%!• d« jlh laftj« i»r*vaig«jlll. S» sap*«ltt*v a# bo

Ciganl

lift

24, Januarja« X964# 2t*3*

«1«« j« bil »torjvn ¦&#ii« prl jaitja J» |»*kaaal9t 4* j« prabl Clgaiatov »tv*r ilria druiban* «ku|»tt*atl. ?u41 mmd Clga* ai •• Ukbrl 1« slabl IJudJ«. Kotal«lja »a clgannko v|>ra pri tiv«tu *a «pl«ftn« 1« a«tr»nj* *ad«v# rfineko skupi^l»« j« pr&pravtl« oaou •a «lvlXiclraAj« Clgunov« V Slaaku ao prlkaaanl tudi atatlatl^nl peUatkl • Ciganih v !*•*•«• *kl •betal ls lata 1963.

2)Clg«al

a)

A Hagrararaaa^gban 1893» JajtuaV 11-•'n, vegr«haj« tatt ealg(LayHa«salr^tt «r*cUs#n7«l*-^rgabnla«ia d*r In mm 31*Ja

• 2i m

n& Hadfcarakaaj 4» lata Xi93 jm

kaaal itavil«*w» ±» J« tudi »a preučavanj« madSarakaga e4g*nak«ga rodu vallkaga p«»on«« V pepiau *» aaj«*4 aakatarl kraji «« la lendavsk««

«kr«Jlh r««»*vrtitnih p«dutkov* Humka i

V arhivu i*tudlj»k« knJiKni««. ^r»k« f«««» 15 Clgaal •• »hr«nJ««U. r«»ml Amplmi. ln

v hivll

L# 1928 J« n«tr»nj« t«i.nistr»tvo is •krolnico J.B,br.13000 dn« 22*

Itki« iiupiAttO« v ^lov«nljl. H|At«t*r «T*J«. d« «« »•- Cigaal ntala« tt«««lltla 4« takoj lsi»a«|* t«J« 4« ka»tr«lir*J* flb*aj* d»aiaS4h C4g«MY tmr ii- s« njih Ilvlno t 4#k«aA da nt bila

v«llki Ittp&a J« t# «iai«tr«k« adradbo Knica U.br.l37«/l i«t««a l#t« okrnJnlM fl&varj«w m policiJ«ke«u ka»4R«rJu v

L* 1928 •• 9bSta« v ^rakvurju štavilu Clga&ov okraja«»u glavarjv v Hurska !• J« tmkaj •dp»«lal akupoe par«Sllo v«14k v Harlfcor*

lt30 jm kr.». uprava Uravak« %aui»v4ii« v

%. Jullj« »^Javila v e«l»tl okr*š»ieo II Mo 22755 po ra»piau okraftnle« XX br ltOl.1 4»

Xat«ga l«ta j« akrajat4 glavar v krwb» upravl ir Ljubljan« par•811» o

24 •

praksuraklh Clganlh«

!»• 1931 1« ladal glavar v Huraki &*fe#ti #• !%• 1612A «!»• 21« aprlla **«at iupa&at* ia »relnl ikl« jM*UJi«f 4« naj pr*0kr*&j* Cig*nea dala« T» t# •• •%€L»* tudi paalal* •ta%lat&6a« p«datk«

IJ.ni •dr.dila • *fcr»ša4«*a* II M» 12037 rfn« 22« rll* 1m IX «o 14366 dn« 8. JuniJ« •«r«ij*

X«%« J« kr.k.uprav« i»dal« pr*lpla • •kroX II »0 14966/29

Tm !•%• J« p*»l«l» *r*šnlik4 pestskj« v Gomji

v Bjlh«v**» kraju Ciganl ia »•• M«kat«ri «ad nJlMl *• ukvarjaja ¦ drugl b*ra«ijo 1» galjufaja ljudt.

Okrajni glavar Ja pialnl 26« aprtla tag« l«t«

tt v

g# k«r ni lja.

Y p«r«Silu ¦ dii« 19« «aja# ki ga $m paelal glavar ls Huraka &obata kr*W* upravl v Ljubliaue« paudarja rageja eigaii*k*

!§• Januarja 1916 J« iadal« glmraratva v Mur-•kl S«b««l edradb« I«. 5106/3 v«aw ab2in»« in oroSnl-Ikiai paatmjaJii« da naj »• lar«6aja paglaullk prailiav

4a aavaka ban«ˇ!!!••

- ti -

1»« ttif J* kr.b« uprava dr*v«k« banavla« v ljanl ukaaala s •kroSnlca XX M* 14*02/2 ¦ 4mm Zf alja w«i glavarja« la upravata p«ll«lj«. da

kl

¦arca s «4r«4W XI Mm 3211/1 •r*i»i»ki t>««tajl in v Hurakl d«tot4» da

¦* prako l%r« p«d kaanljo aaradi vlonov« Hft« 21« Jy-

J« iudi kr*»« Mprava v Ljubljaal »dabrlla prvvalanja Clganav prake Hura«

L« 1940 |# kr«b« aprava dravak« »aiiaviB« v IJanl s »kroSalee IX Xt« 3S624/3 diie 26. ««pt*»bra »a-r«4lla v««m «kraJal« gl«varj«w in da naj paftljo »a ladajftajf 4#v«lJ M» #»rtnlk«m# titj« naj isK«n«J« 6«s stjt %•§> »aj a«va ••«§*«« i« lata 1911«

lata mm aa^im« ˇ Pr«ki«urjw paalal« k« • ^Lganlh »krajaaau glavarju v Mur#k#

») »Utlgn«

d« »adaj a»an« tnatlSn« aurju «• v šupaljl L«tadava* &rv* kajlga •• aaianja ¦ l«t*m 1729« I»%»g» l«ta Aajdama vpi« prv«ga «lganak«ga o%r«ka Y t«J ftnpBtjl« *r«vw vjtlaov «• p***atfettl tudi krajl r*J«t«vv «adSaraki prll^cl 1m i»« ^ffinn- ki v t«h knjig»h «stia^uj« «am« pravag* Clgana*

N«J«taraJ*a datlra i« 1»173S« iradl pa»«abnih r*»J«t-nlh padatkav • Cigaaih «» Ul« pragladaa« 4* l«ta 1900. Vplaov «lgaaaiilli airak J« vallko. Prvi j« vplitan lata 1741. V t«h kojlgah nnjdm prllali« €lg«n#v# kl Jlh daaaa ni v«« m4 njlnl« Ta toijig« prlkaaujaj* %wdi iiaj- vpl«anlh «ig»»iikih otr*k v tftipni. J0klii

prakiauraklh kajigah. V p*r«*al kajlgl pa ja feil* vpiaa »* arva ojih#va paroka l«ta 1741.

Župalja Uilaa tM ohranjana «*%*!»• lmja§* •* 1« ta 1731 d* 192U. Prvl «lgaa*kl #lftli J» vpiaaa lata 1746» V p*roLnih knjlgah j« vplaana prv« {>«roka

Cankava hrasl »ati€a» lutjlg« «4 l«ta 17»4 igatt«k«^a o%r*ka Ja bil« prvlkrat vpi-•«a« l«ta 17§7, Y lt. la 19. atalat^ti •• 1« vptaana r#J-»tva v va«*h« kj«r dan«« iti naM#lj«ith elgaBaklh 4ruiln.

biti 4i Clffanl !• p»tuj»*i 1» a* a« 1« untavlll v aolalfanih k««Lkih n«»«ljll»« 1790 Ja vplaaJi prvi p*r«8ai pmr Ci||»ittak««a r«tiu*

V Otbromlku ao bila pragladaaa kajlg« •

V l«h kajlgah 1« valika »adlaraklh clganaklh ki Jia v drugih krajlh ]»• Praknurju »4«

V lupnijl SvJuriJ (H*gal«v«i) »o »hratkjvn« kaji-g# #4 lata l«00 dalj«. ^rvi elgimaki. vpln rojatva j« •11 l*t« 1813. a^adi p#«*«Ua rajtt.v

dalja ia #•«*!»• pri n«kat«rih

aklapatao, da sa a# v tlata« Haau 1« pr««aj nialaa aadr-

lavall y t#« krajv«

«) Č

fjtiifilTttit (Ciganl). MuraasMkat 4m vldaka# aka $#*•«*, 2«. juliu« 1907, 3®, aaa*«.

^laaak oplauja CigMaa v avaai m nakin umrom aa HadlaraUa« tar Jih i«aftuja reparak« 1 Judatva* Traa« W alganaka vpraiaaje ura41tl« kar ja tah druKla ˇ praknuraklh vaaah ••!# vallka.

a cai^a^iv hlaik. (Od lana •• rodl Cig«it). 4* vid«Tka# «uraka S#b#i«# 4. iTprllla 1909. 14. ^

• I?

V !ter«jcl!i J« paginlla krava in kaat J# Ja •*!*•¦ pal« L****$& •• J« Clgani« v fclanku JaJi iMttuj« •4fc*g»*Ll i» pakll valik* ka»a «a»a •• »apravlft«

13. n«v»mfc«r 1919« 46

J« kdo 1« •kupln« p« fi*k»J t«dalh ui«X* S«d*J J« prl-

v«d«l prtmmi* G4mm ^nrk«BlJ«« ki l»»

akupiaa«

$*%»**« H avguaatu« 19119

Clgaal »o a bl«t*» «aaall hi»«. Y bllSlni «o nal-

11 sakopanagu paglnuloga pr4HAla# ki •• ga pa «arall ukaa

Cigaii)« 4* vidaVa« Maralta ^#b«ta#5. nov«iaa«r 1911. 45 aaaau

tmmmpmltt C±gmnit mpm% immtmvmmi. pmtmmmi* •# ««4 pretapa« raaill luaata m «•!#¦«

aa

a« viaa%t«# Muroka ^oVota« 12« Jaauar 1913« 2 ••«¦,

Clganaka gotfbanlik« banila Kodlj« okr«g Movaga !•• ta p« bliah ln igrajo aa in*tru»anta ljud««« Plaa« m* ni9 da «aj ki ablaat prapavvdala "patujo^ln apo«tol#« godba* ia abhad«.

oktobra 1916» 1.3. ^r««naevel«

Cr»«lavttki Cigaai •« •• aavtruplll s gabaai ls «a Jlh adpaljall v aabaftko balHieo.

C^aaal v Frakgiuriu. ^raknuraki. glasnlk« Nuraka 8a-a«ta» 19. avgiiata 1920.

tfaaaanl plaac *>r«dlaga« d* hl liapraj uradlli vpraiaaj« Clgnikev v ^raksurju, pradvaa« j»a d* bi raala sapeallll*

l« Prakauraki glaanlk, 10. aktabra

V Slaalcu J« •m«ttj«no# »*J bl tttdi u€lt«ljl se lolaka v»f«Ja 1» HNiiNta ^l aapravili tudi

aa

Claaal

9. Jwllja 1922,

A«oni«nl plsa« •»jaktlvne prikasuj« algaaaka vara-ianje v ^rak«urju* Clg«ii« bi teila Iraba a akupai«! »aC« ¦1 vagajatl, ••dalavali »aj bi pri Ja^tlh dalih« atr#* ci pm aaj %i abiakorall I«X««

ira >. MBraaka krajina*>4ttravidifk# Muraka

3abatav ?• fabruarja

Stalna «lganaka gadba daranja l%rm v kavarai Murakl iiabott.

Tud i c ^aa^a^a . madl»«a> ^avtii«« Crcaaavci - tturaka 21« a^rlla

Clgaal &« a«aja jiraaiti okall S#fe«t« In tudi k •rošal4kl» po-taja« »• «»aj* badlti. Uraditl »1 bila

ta. 4, M#* 1930.

**ri tigioiiu ttlajfaru (bruaaVu) J« gaa|»«dlfijilft ••-ka algnRlca« Nakaga dna ga J» aa^uatila in vaala • ••-I»«J bruani ka»a«I Ilajfar pi Ji *}*$ vaal ablako* Prl-ial Ja It i»Ja»u utri« *|ga»l«a i» aahtaval ohldko« ta-<*«J P« «• J* ilsjtar udaril c aekire«

Slavaoaka krajlaal CiaaaA In n iihav »akl^« f vaoaki gaapadar« Marli>ar# 69# 19« JuaiJ« 1935,

Clganl tta &#rifka«it Rtm« krndaja ln aadlagujajo Ijudi. ?>• tudl oborottanl. Z«ta b« potr«bno9 da bi Jth pri8«li kaanovati i* jih priailitl k »t^laasu dalu«

&l«v«»»k* t!e«# LJublJana. •« ujall

1937. *t.l94

Xm% mtrmh ln tr«p«%

kl J« bil

7. d«c*»fera 3194?«

ki

v «U-

aa»*lj«nlh 4± na »•»•n«ko 4*1» iitar* ftAvad« in ••

h»4ijo tu-

KJ#

roilu*

v 12.

# ttt.110.

Avt«r •piauja uajpraj a«kaj •pl»Štt* eiganaka »ril« ••danj* ilvljtmj« |ir«kAur«klli

t aa Fnlll# v Vao2l va»l ln %r«j«lh« »a k*ncu nak««uj« nakaj ^r#41*§»v9 kak* M. r#§4,*A t# •irt«tilv« t» Jih elvlllalrall.

etara

pravi«»# Ljuteljana. XXXi# 1. Januarja 1956,

?• v«jal •• j« clganak* iivlj#nj« y »ailh krajih

ramnlh aap«»litov •• »pr» iivljanja* N#kat«rl »* s ag-rgraa rafortao d«blli B^kaJ K«»lj« la »•

r(ranc)

»»k.tni

tlvtlk« govorl • Cigaalh. i>wyr»ki V«at»ik. M«rak» Juotja 1957. 1%« 24,

gevarl v fclaaku • ftavilu *lganakiti hlM ˇ •*fc*lttl •*$*.«* i» • njlhava« akupn«« ittviltt, d«Xj« kalike Ja a*laabv«ai»lh atr«k« kalika aajtaalaalh la Aa aaaaaake« dalu« V «ak«tl •• €4g«»L •dgevorlll« d* kl 8« tvuil is««lili. k» bi d«l»lll •%Mttva»J«« ?ri n#kat*rlh j y

prl 4*3.ii 1« tuiii r*|» b«rA21J** V#«ii»a drulta •• pr«ftlvlja SM9 » ¦»•lulk#» «tgt il«M v druSlnl. II«

dm

I) f i I • • i »a

Zapom«

1941« Kajig« Je «hranj«aa

TakaJ p« prlhodu H«»cav n« Garaajaka mm bLkt Cl-ganl «4|ialjaiil v ^aguoj«« Ob tisti prllaiaaati $m bil marajau a«la nataniait ««a»a« raah Clganov# ki a« blli »a Garattjaka»»

la

Ja 1947

dn» 2«. Junl- « Vurnlkava kjmr jm abja*

kratak 61an«k • alavaitakih

^tnagrafnkaga Miiaaja v tjubljani It»22§ /47 raapa^lana dn» 3. julij« 1947 KraJ«*«*« ljud.kl« adbara« J«««al«a« &rapa4 ^aaa»a g«ri«a# ^kaf Ja L#ka aaradi padatkav • ^lgamlli«

PoroSlla IJudaklh mA^mrmv i» ^aama n«rlca« »a« a%#f Ja Uk« in ^aaanic ^tiiagrafatcaaNi amsajn v ljaal ad f. d* 7, JullJ« 1947 • it»vll# Cl4««ov aa ajl«

- n •

Ltt»*graf»k«*a sms«Ja v Ljubljaai v Bft+gfft^ 4»« X«. Jtftltj« 1947 m Ciganih **ita#J |# p*r*Ial *»»• pealaa« apltla« p» 4atk* ljutfakih •db*r<»v«

V 4*pl*v 21« avgttftt« 1947 ponovn« vpraluj«

k»tlarj«v

12. 4*««mbr« 1947 81an«k lM i*Jt*4«k» pravi-

fc)

f>r«gledalii r#j»»tne kmjig* %m 1633

II« J«»«ni«ah •• «hrtoij^i« Imjlg* #4 l*t« 1S7§ 1940. Prvi «lSaiuikl »tr»k J« bil vpl.an l«ta 1879.

prl

a« M%t^i« knjiga #4 l«ta 1174 4« 1924« Prv« r*j»tvo j« MU vplaatm l«ta XH§4« P«ra8mH imjtga J» Hla pr«i|lttdana #4 leta 1«16 do 1#41. V itJ»J Je fei-1« l>rva por«ka Ctga»»v vplaana !• l«ta Ii4$«

V Kranjakl g»»*i •• ©faranj«»« rojatii« tajig« «4 1#-ta liil 4» 1910. Prvikrat |« btl tlgamakl •trak XS93.

V Srtpl a«n up^lt^vala •« rojatvo «lga»«kili *tr#k knjl«* «4 l«tn 1915 4« 1.941. Cigtt»«ki otrmh $m bil vpl-•aa l«*a 1917. Prva p«r«ka ^a J« blla vjvl^aaa v kitjlgi •4 1«%« 1«99 4# 1941 ln «ic«r l«ta 1917. S«rt Clgana a« v ^rapl vpi»ali ˇ arlllk« knjig« !•!• lata 1902•

prvi vplal rajatav cigaaaklh otrok v Mupaijl Oobrava* i-«ta 1931 Ja bil vplaan prvl.

• II •

v Kraajskl •k«llel* Cigaal •• p« *«pr#« vld«*atl aaaatlll •g»»J. J^T«O. 14. a

Imi pirttaika $«g«r« ki g« pm drugi av«ft*v»l ak*raj «• »aj-

din

•tr« $•

Oorink« KnJKard 1« •fcftlle« Bl«da J« v»d«S«vala 1« kart i» na ta

gla* .•• N*d*lj«kl ^iavnlk* 2f. ••pt«wbra 1963«sftr* 4»

Rajhard la KrajBJa Ja v«d«S#val« na k*rt« tm Irn« kavo« p«v«a«vala um jm tudi a duh»rl uarlitt 1» taka d«1»ival« *d IJudl valiko d«»»rja* to, da !• d«n«a »•kat«rl ljudj« varJataaj« v cigank«

U t ir nt ur i # € i g a a 1 h v 3 1 • v •

• 1 Jl

II« «

A - 0, v Ljubljani. 1S94# *tr*§2«

r«»»lh »bllkali«

v Ljubljani. IH?« !•%• 33. •tr.Xll-116.

V krajftl r»»^rav4 ^dtij* avtor »v»J« «1«X1. k« bi Clgan« a*uClll d^laii, N»r«it ki »•$•** a v»go !• «lg«nov# lw«tl pdllcijako aads*rntv» aad njlwt# d ti bl Jl» «H»rAll

2) Ogrln FranU. ^ltk« 1« B«l«kr«JlBi«9 1922« »tr.30-37.

# iivlj«iju# ••g*h

, dru-

n« k*aeu nakasuj« Ml«li9 k«k# bl •• dalo r.šiti.

1944. fttr.fj in alika Cig.nk« ls rmdu Braj

t^t •• e»«nj«oi ^lganl Hyd««#vill v Crm««IJu 4« ita^ll* ajlh«vili

4) V(ur«ik) ^(tanko). Clgmi*.

Zagr«b« 192»#

J« ^#d e

p j ia na-

lt«l kr«J« >

*) **»*4k Ajttton, $*•*«*!J* X d«la 2 J

IJaai 1936. mtr. 647-64«.

V p+glavju • •••tavi pr*bLv«latva v 81»v«nlji t*r omanja tudi &§«»• v 3«XI krajlal, Pr«k«urjtt ln «a Garttigaka*. V kratklh rr«ti«*h opltf« njih bivmlišl« in

1957. «%r.ia4# 4S3. 4*4. 4§T»

•• ra«iij«itl »tati*tlLal kr«Jt«i in

Ljubljani. 1939«

oplauj« Clgam« Hud*r«vie«, kt &1y1J« v

ls

• ) ^ffiifff ^jfffft firtt«« iJi p«v«»ti is

« &br«Ao 4«1»« Ur«4il «l«oi«s Inigmr* M« ga. Ljukljana 19*7.

Avlar J« v Crttci ClSH»i Br»jdiCi# •tr.S-U. ki Jf» iu prvig »bj«vlj»ii*# iiv# •ri»«2. Klvljanj« Clga»*v Brajdllav v ok»lici N^v«*a ta«»ta« Gradl-r« |# abiral v«« l«t, pa»«bno pm v l«tlh 1S67 - 1*70, k« j« «t«M* val v Brflllnu. trdlna »««ttja tudi prro naH«li%«v Clga »•v Hrajdlfiav |m iJolaaJaka«*. M«d dOff*daBjl«l vplal • Ciganih na U»X«nJaka« j« Trdiitov tt«Jpoit

9)

gradiv« i» aavlh ra»lak«vanj« Raaprava IV

aa filalaika la llt#ran»« na. 1958. »tr.1)4-

Ja uparakll v *vojl raapravi pripov«dk« # Clganlh grafih9 kl j« J« aaplaal a* D»l«njak«oi prl iirajdHih.

pravljl«*. l*J«it&J*a*» 1959.

* i*

•bjavll dv« pravljicli Cig«a 1« g«*po«kl M«4» ka«

Lupan« prl Hu«J*r»vi«ih v A»li krajlnl. $» Ž«m lt»I«# ki jm J« »iipt»aA Vilko N#vak

»9 LITBRATURA Q CIOANIH V ObTALI JUGOSLAVIJl

livoi 4 •bičajl.

s* aarodni Š4v»t 4 «b4Laj« Juftnih Llav«aa9 ftl li 2agr«bt», 1897, tttr«I71*IT2«

SlvlJ«nJ* Cig«- kl J4b ti Clganl

narodnl Ixv«t 4

4 knj«12# #v«2. u Lagr»lwa 1907#

Š4vlj»nja C4g*n«v 4»

V t#M p^glavju najd«oa« nakaj

# kAt«ri •• va«n4 sa Y«l*kraAjak« C4«aa«. Podat W4 aadevajft a^l*i«n ©ri« mtnajtjih Mm841ii»«^4 %mh €4»

gllMV*

n« graddir* sa »br«v»av» C4«an«v v

4) BjllHTitflf Vl^i»ir* Prinaai sa hrratnkl prav*»< p^vj«»ttt4 rj«

V knJ4gi «• pr4kaaaa4 aajiitar«Jtf4

sa aar«dai !, u

g 4» v

j* ajiheva »brtaa kl Jt laUc« prtmmr$mmm m «n«kioi dtlm pri Ciganlh

4)

»kupla« CA- r«a«a v Sl*v«aljl* i*rl kaaal J* tudi takrat snane «tatl»%i

ai.vonlju

iktrnlk« arhtvaklit 4oku- knj.21# Jiib«t±

y

tl»tlk krajih pr«c«j «pr«w«itiji»* Z njlaui itt «• ustavlj* v «tei«Jttiti krajlh.

S) P»r

(1815.1839).

# 1926, «tr«61.

Avtor »brttvtiava tudi p«dai*k ^igaiia Ivatt« šajao- ki «• J« pr*a*lll ls 31«v0nlj« v 3rYlj«#

9) Pord»yi^ Tlhaniir K.f &* *« %• Clganl* Vr»i« Cigana u iirbiji. Cigan««kl aračiluk it Srbiji. N«I at-rodni livot, kaj.6t u«ograd» 1932»

V ^••amaaaih paglnvjlh *vt»r •bravnnva «• Cigan«v9 ra»vr«tltav p« •tnlčnlh skuplnah v ji In clgikttiik« dajatva v Srbljl« U*rd«vl<$*v« • Clgaalh •• t«ai«lj v«»k«fiu ajlhovcm pr«uS*vanJu v ,}ug«al«va»*klh

- 3i

rfrla ka«

»ir«id« Clgant ka« aavloei kultura, Clgaaaka aaalna-nj«. Cig.nl i mtftife« « Srfcijl, V«r« u L*g«ita. NaSin ilv«ta n Cigan*. (^lltji v €tg*aa, Cig«naka pradaaja. a*l«Xk« la €igan»k»g •ka Mtlv« 11 pr«

« «tr. 1*144

v«i»Ju Milli Ciganov ia prlMarjavl • pX«m«nl v Juinlli 4«llh

11) i^rd#vli TihoMtr **»» ital* a»r«

« 1933»

d«ll • Cignaih v «fmg*»l*v*ji

)• tudi sbirk« njlh«vih prip*v«dk uvršK«tt« M«d v« p#ai«M%tiA d«l«v kl •• anan»tv«n» in lavlrci« lJaM* ^rip«v»dka prtdstavljaj« »# prl»«rjav«i a «4 Cigatti drag«c#rt# gradlra.

) 0 Ciganl«a, iijihav«

k»J.8# »ubotic«.

•tr. 174-17i.

V BlajOctt «0 padatki • dalltvl cigaaaklh v SrW.Ji ia # pravloah ln dalinaatlh Clg*n»v sa vla-

. CiganJL.

talj. Ciganaka druitvaaa saj«dni«a« Migra«iJ« Clgana«« t>. t.# I*a. * B. l(irala). Clganaka glaaba. - H(ada) U(hlik). %g«wikt Jaalk« - Am «-*•• Craaiatlka

$rg>iik«arvat*k««€&g*aftki raialk

•* tm

Cigan.k« ^rll* 1 le«««d# u duhu

i ruhu aar»

UhXlk#vi

gtnkt b«agt ty*li pri Anlili Cigattlh,

H« p«

Nr.14 n«vahl«. Jturnal »f th« Gyp«y Uri 33, N.l-2, Uadfft« 1956. ?tr, 62-74.

, v#l. 37, NJ-2,

of ib« G*7 l»*r« »»•latT, v%I |S« W,J-4, l*Mtf»n# 1959. »tr•1*4-146,

. 40 -

21) Uhltk R*d«. 9 Glaanlfe- Z«walj«kag wu»«Jn u 1957. «tr.l33-l*3.

Avt«r pajaaajuj* uparab* i««n* Clgatt ln mlivi •* Cigan* %mr m» 4mmm$* »a«igaaak# pratival

Radt - LJuWJaii«# B«lJkalM#

ki iudi

22) Nmi€ Mgh^itd A^ PtlalaJ Cig&a* u

imIJm« pod ••M^ttak*« vlaKu« ^riloal a« «rt-

iv k»J.III-XV# Sarajava« 19»3# •tr* 137-193.

Avt*r aaravaava d# tadaj n«raslck«ti« mrlilv«k# gra diva • Cigattlh p#«i turlka ablaatja v Batiit 1» H#re«ga-vinl* Ti p«datkl pajasftjujaja v#C vpraiaitj gl#4« nt»t-litva Clgaaav ittdi v oatallh jug«al*vaa»klh 4«kalah« raaan

24) Vifkanovfrl Xato*air P?1 Tha Vamplra« •f tha Gyp«y Mir« S«ei.ty. ^L. 34. N.3-4# 1957j val. 37, N.l-2# 3-4, 19*»; val.3«# «.1-2. 19$9.

»lHravnava aaa tta^sanlMlvajSih pajavav ˇ raligijl Cignnav varo v vampirj«« kl J« anaaa v Kaaav-•k»*H«tahijiikl p»krajlMl# ;>tarl lUikl in Ban4Iaku« To varavanj« j« raaftljrjaiia tit&l »a4 Clgani la b* t« raaprava pajaanila naralkaj« kar j# ki 1# i« n«Ja«n*ga v svaal p

25) VukaMVi4 Tataalr

tha Balkan Panlnaula. Jaumal mt tha Gypay l*»r« Saci-

• 41» •

~4, Londen,

3«*** »I* «*»• prtd«J*

&l*v*nlj*.

P

42

of « 1963.

Ur«

v «^ug*«lavi jl t«- p#

ln pj gg p

njlh^v M«t«rlA j*«lkt lavtnik* ¦•»lj* Is •#«!•! •trukturol T» 4«Xo J« prv» t« vrst* v •kl elgancl«lkl llt*raturl*

»ala l«d« Uhlik ln

ln pr«v*d«l Xva» Hln&tl

$m J

v 31 ••

vtu«» g.9, br«3$» 193«.

Hrvat»ka J« pri«#la r«d«vattl t« «4 a*8otka a! Wlle

vmggjati

Jili

2)

, 33, br.22#

- 42 -

Clgatio 4n njthmvm Jo

3) Gru 11^14 Hllan Mtt 1 hrv«tnka banovin* vii ft

- 4S «•

C. TUJA latSKATUtt* 0

ihr«r

Th«il I.

vl

vi j«alkov»lh la«l«dk«v J«

ia pr«do«Mvlal v»a ei.g»n»ka

J4t v

tudl

It74

d«r

«bg«dru«kt

d«r

1» tarep* tmd

g *dr t*ckt«n tni4

in

rpl&vu tujlh

tar

*tiiMt»r%«f»

# V(X875); IJC(X«79). # XII(X580). Au« d«« XZX.

liftdl jak« d«Xa Hindukuft« nm mitrmjmmm mmvmm

in ajlh«vi O d«gna v della*

- 44 -

aa «a«aljit dardtt*dialakta« %• trditv« J« laprilaa* I* 4witt, »a aaaavl clganaka* ga J«»ttta J« praufcil tudi p«t ClgAMv v Ivr«^« S «!•-kaaai.ro gradlva« Ja utaaaljil, da J« bll* ttrllj« «vr«p »ka prnit^maviB« vs#h elgmaaklh akupi* im 4« »• i« pm

in U»gmm und

m š&gm&kh šm •# opira do ^lkX«lie*« V v knjlgl

d«r

a*»%«i# is airtta^g« grjMilva« kl ga J* tv- m |Mit»vanJ*t • Clg««i, Glavna »mv •• ttmmmm v«r«vaaj* pri Ciganlh v p»4#»AV«klh d«š«lah. pravlj« tudl # v«r#va*Jlh pri ntaklh« «mgl«Vkih ln lijao.klh tiganih.

X«y«^ork T««t«a

V kttjlgl «• abran« prlp»v*

7) taack Mmrtin« ^ig«im«r# Ihr

p«»a)mlm prtjmmmm 1» {lavaikia »daaa«« J« »v« ap#X« naplaatl klaailfaa d«l» • Clgaaih v lm pim WLmmh raapravlja # knjlgi # agadavlnl« Jaalku« prIpadaaati lit njlhevl •rganiancljl« o vaakadnavn«« IJatiJu« glaakl la pl*«u« railgljl i« lt«vllnlh nnjhnih kl Jih J« nj«g»w budn« »k« •paalle »«4

- *§ •

ctgaitakl«*. pX«a«nl« P*X« pr«datavXJ* ia

ga «igaa»kaga raal*kavaXea }%•*«« s«it vtr, ia praaC prt d*X*Laitju iavlraaatl podatkav*

) v»n V^H^f A a««4*l*gieaX «tt*dy #f th«

ki. 4« l»ll.» abrAA« v Jturna mt

4» »unaaj«

»f

¦l»r*l» tigtiiki la

H.24.

elgaoaklh

v tHirgatilandu. Gradlvo j« aji#ia»«ii aaw abral t*rawi« »a »aaavl iakatov prlkaauj« trl dialsktll a«

XI)

N««tika lsdaja t«gii daXa Ja

praanlno elgansk« Xit*ratitra v i»a«Šk«« jaaiku« kajlg« J» jaalka«Xov«a la gXa»aaalk« W« »vajlh «ivah dolgih patovanjlh a Clgaml J» pr«ul«val clganaka takXaat# J«alk9 iaraClXa ia gXa»W» Vaa la»X«dke pava auj« a lavera« KXav«šk« kuXtura« ^aaabna v gXaabi kriVM iaraLlXa ataraga •rlaataXakaga kuXt« tn •vropak* Xjitd«ka gXaaaa«

- 44 .

Ita k«a«u kajlg« J« dadasa krsjl« raaprava duaaj «k«ga fttn+lftga Walt#rja fraata?.* • »aal*v*w Clgaitak« livljaaj* 1» »•daajeftt« Av*«r raslakuj* g«ap*«tar*ko# a»«lala* la rallgle*a« llvljafija Clgeaev la Avfltrijl«

ll. A K*gyar*r*»L§L

•tr.152-173.

•klh a«iai«r«klh r«d*v na ft«r»4»« »kupf««« 0r»4iv« J«

f kl

Acta •tr. 449-437.

klaalflkacljl ita«)iar*ikl lltav p« «%nlSnlh la j«alk«vnih »kupliiah. /' »jagovlal lsaladkl 1* mm&m$m »umltmtrmtt tudt iiai« €&g*a« v Prakaaurju 1» Jfh ttvratltl v 4va v«llki »kupli&l> K«r-patak« ltt Vl«lik« Clgan«*

A. Slaiaupi^ 6r«ai!«a W*rt«rbu«tt dmr

d«lii ja priSuj»8i alavnr

val v»a vi#t«dai»ja rasiak«vaaja 1» Jih |»«vasal « laat« nl« teraaakltft pr«uSevaaJ«m j»rt aasilkili i» drugih cl-gaiMkih nkupliiah« pr*Uv»a« Y Juiai Kvropi. Ciganskl b«««dni saklad v taj kikjlgi j« uparahan »• #«m is

aa vrato rasaih

15) Cl^hart Jaaa Pmil. !-•• f»ig«a»«, Pari«, 1961

dalo

r; kakar Ja j« »asaaval Hartifi Sl*ek. V »J«j •• na-L» tno ur«j»i»a p«glavj» »d hlp9t*a« kl g«v*r« • iiv«-na cig*a*k«ga Ijudatva* d© v«»h ciganaklh »pravll*

• 4? »

1» *J*f*v*S* ttstt v daaaii&ji druitol «r«4i llairanaga »v«ta«

M) %mtf*- **«la« ayp«y *«di«al falklar« garjr. Jl f Ai

k« »kl*]»6fli# »i» v«I njih«vlh »kupnih

Archlv ftlr

• ^d.S9# 1963, »tr.2-13.

kl ••d«Aj«g* d«X» f»*d

0i«4trl T«i-

knjlg«

Crradlv* J«

mm *•!,• &lrok«m konc#ptu9 J !* HMiitmi i«ku»tv« tudi »kih clgansklh tt«r«Ilj« V Mllim prtmmru bmm »kulal« ¦ YNtt b«»«di a*Sih ln

V t*i d*lu p J p g g

» kri-

. Cigla* p«

. »tr.210.226,

- 48 -

Orugi 4*1 r*mpr*vm •&*#*« m$mdmv&n* Cigimev v

. Avtprica •• pr•

kl

, 1963. »tr.5-16. K«ri% R«lf !Tilh»l«i fir#dnleh. 12) •^•iir»«l #f tlt«

l-2, 1946; vvl.36« «.l-2# J-4. 1957; 37. N.l*i# 19S«.

V t«h l«tiilklh •• plaaa« f^ncnlM« raiprtvti ki aa

•ehrlft fllr

ma, «tr. 115-134.

Hvt#r •p«»*rjm v rmmprmvl #vr*p*kltt pr#blval«%v««ic ki •• Jih r*slsk«v«lel

cigakov in njxh

• so -

j» vsto*JaX vid«» •aiaaa« prlaatiutatl »avUt pr«lklvaX«*v* B»Xft« $*•* s* »1 »1H8« d*X«Snaja ln » naklm »tiiiiM ukvarJaX • »Jt-hava pr«tekX*atJ* ln prlhadnfatj«« Clgaiti *# p*t«va-Xi pa Evr*?l

r sami ntmm avaji pr#t«kX«atl« 0 d»ad«vnl prad«mavliil «•

kl •• *4X« prvlai raalako*

a4i.nl vlr aa »clkrivanj« mjlhavaga iavara« Vaa ta X«ga«da aradnj«vattkih Ciga«#v •• hraHlX« v da •• «iga*«ki pr*<1nlki Siv*Xl v

In da •• »#rali aapuatitl %m dal#l» aaradi talkaga graha« Vaa varlanta iah sgoda ao biXa aaXa

kXjiva tar

%m ra«lakavaX«l aglptavakih Xag«nd Ja dal»a prauBavauaj, v katari nm iakaXl anlatak agadavlna v drugih krajlh« 4« d«b#h» Nakatar«

Ja ka«aj w#4»# »ia«iilti# k«r nlaa

ajlhavl akXapl tn dmtv« pray«I rttftt« Vc»dar Jlli 2 ** MikXaiie3 pri »vajih raalakavah lurltit**

taklh «kXapaaJ.

taml Ja »aJ%«Xj aaa» naaiikA. raaiak«v«Xac H«s««# ki J« i«kaX i»v«r Ciganav v H«ra4at#vi 4»MLj druga

Pradari.

- 51 -

lsv«ru atga*ak*ga

1* p#javlj* mtn

k« J« %&]>• tak*r«k*L * »jitt*vi pradai—vinl arda^ rasl«k*>vaXea m$m&mviLmm . V pr»v«X lk+ni »«ivdui#Ktju J« ta

kl

# ki

|# *akaft«l

tntlavktn

L. 1763 •• •%j«mLl«

«l*»«k« ki ga rlncrjavl ti«#I

gm CtgaiU s

M*4iar*k«g«. Tak«

mm

« kl p

«

adrieh P»»t>7 *«al»kal J« c 4a j« «lga»»kl jaslk r •ai»«v «v«m« Pr«4aJ« Xt>dlj« t#r J« Tak# |« P»*t prvt

u>dalJ«v«Xl «!•!• 1» *ku**li cigaaaklh j prv* mmmtm •UvtMiti J«»lk*»X»v«« ki J« »apl*al

kriti«-

*» dml* • !•«, 4» daaa*MJlh dai v latlh 1172 do 1810.S V ttja« a ttokaanlj* gradivovi trdl# da j« 4mm*viMm Ciga-mmv X»dlja &» da j« cigaa«ki j««lk

• »2 *

dardM la k&L&L mmr*M}u» Cigaaaki j«alk uvriUa *ad oata* Xm iaw3ij*k» Jaalka« Prw»tit* 4mwv4imi Clgaaav paatavXja »a akrajnl aav«r*aah«d»i 4*1 w«J*a pakrajiaa v Hl*dukuia*

tak* kakar d*m»va • pradaMvlai a#« aaatala iwdi uglbattja • »a^atklh »Jih ¦a auhad* ^tarajil raalak*Yal«i«

•• Ja

atva prlBala !• saX« agadaj« c#la aa

itatja« Skftlil ??«**• *** ars4i»J« iadljaka ttara^Ja *a*

kaauj* ia»#lJavaAja Clgiutav v davatam« daaata« ali •majata« at«Xatju« Ta J« varjataa« tada »1 i«kX juSaii«« 4a •« •*• S« a>r«J X«SiXa v»Ij« clgaaak« »kuplna m4 ia-dljakaga clgaAakaga daiaa« Harv/tbova*^ ««Ai# ^a «ara* »• tif»«it«vati aratokl v^ad v Pa»4lab v 7. li 8. »ta- odkadar •» pr«gnaXi cigaaafca Xjuastva Btt«

kakar aaiatak iaaaXj«vaaja |# *«tal aa-

»aXliav ia ^radamairiBa i*»tt

aavraSa Gr«XX*ait«v* trdltair« da J#

iiapad v ladija »a laa«aXlt«

m* ti|M«» GraXXjaaKM»vl daamavi *p«r

turi v P«raiji# ki i«a aaak iavar kakar Clganl* V Par-

aiji iivlje !• aaXa d«lga# kajti apav* Jth »• davmi

pcaalk ^irduai ˇ mirmjmm mpu Smhnmmt* C« •# ttlriMI

aa va«"blifta FirduaAJavaga apa ia njagava apav« 0 Utrih«

a«« Ja siagaSa »kXa^atl# da •• Clganl »rav k«t gXa»fcan±-

ki adlX& aa d«Xg« p*t )»• nv«tu« HagoCa J# tudi« da aa

J* lsaaXjaYanJa prl9*X« la aaaia iaXJ« pm ^mtnmm ahaa«

patavaitjii ˇ Mvili krajih« T# Ypralaaj« §• da*a« «« aato •# vaa akX»ya»Ja tiat 4«Wi«ir«« d»X«S* M. adgavorl^l Cigami aa«l# aalrama »jlliavi prad-niki.

«lganak«ga pr*a«XJavaJaJa mm »ahad ja v agodavial p«var*KiX C«»aYn« gaagrsfakl )»ra»Xaai« kl

ga ja aagafia ra^voaXjati Xm mm p#dXagi ajihavaga Jaal*

aakaa%«j« v avajik rasiakavah dv« pati

• »3 -

clgaask« aalltv« la ajlh«va *atlLa« d •$•!••

vl t«*rljl •• »• «lgaaaka »la«t«aa aajpr+j ttapttlla

v Afgaalataa la f»#4r*ij* 1» «« v tah d*l«lalt dalj* «•-

M »adraavala. &*M«j« •• »rtateplla iranak« •saslja,

Ar««alJ«, TurSlJ** &i»aa« la

Smsc* akitpift« J«

Afriko f» •<*%•

mja ^r^Slla« L»« najstaraJVlh a»at»»

garl &*** Isvtra 4« lata 1100.14 V t«h »api-lh J»

•• ˇ Carlgradu aaanl Carovalkl s

iui#» prvlh *api»«v J# i« lata 121f# pataa Jib kronlka lata 1241« 1242. 1200 tm lata 124O.14

P«r«4ll« « *>•%• l«tn 1322 upaltavaj« ^atalllardl* Patt ia Mikl#IiI.X7 V taa »feraiij«««* saplau Ja clg

ak« l>utfstv# pra««i d«kr# •plaa«*# vamdar 1« a«

akal Hikl»ši«1$ ˇ »vajlh vlrih tmjt t«di trdltav

ki pravl« 4« •• Vlli V*g««l%i M« Krtn v liatlal caaarlea Katarla« 4* Valala (> 1344), €&**• »1» Kaaaaja J# kll ta aapia raaulis« d«kas«o ln lata

I« C^rllJ« a« «• Clgaol rasa•ljavall tudl p* oata* l«at B«lkaa«ka4a p«lat«kuv V llatial lata 1340 a* •••-njcn« eigevftaka drull»a a atrakl« kl Jih Ja • drugl« l«atjam daraval »r^akl vajvada «a»«ataiiu na

V aaMataflfel darllml llatlal «• vplaaml Ci-

.19 I« 14« »tal, Skafljaka kr*tilka

1« l»t« 13*7 iji lata 14Sl.19 I« 14« »tal, i«

raYu# kl lata 137t aiaamja tudl aakaga Clgaaa Wikalaja.2° Xa julal 4m3k ftrilj« iitM i« «» sgadajl ^adatak« to l#ta 1394 baaaSaaakl aamaatalk grdka kalaaij« Maupllan patrdl prlvll^li« ta«kajiajlh 21

• §4 •

II« Madlftrak*« •• rftslakatt« »*«Ma# • Cig*ai.h is !•** 13«. *§•*. 139« la 14O*.22 P»«««b*« sg«d»vla-»k« p*4atk« i» t#a !•••* aaJ4*M twdl 4r«g+4 »# &V» •• rasltkall «tt*g+ ftrHlvalailk llvtla m

Cig*»« €•!• v $X#v«mlJl •• «liramj#ai vt rt i»

. T« j kl •• Jik v»4111 kr«lj Sla4«i i»

jn» Madi*r«ki la Č^flkl« ^« ••

as4«llll« ^aau«! |#

J# p^ioval 4* ft«g«mitairga# Milia«! la Aadraj «ta Sla v ^vic»# ItallJ« ia

1427« v i»*sij# pa l«ia 1447«

ia »•ˇ««*»! 4«1 &vr»»a Ja a*aia4«ka cigi

r»o»aal* Taka

Calicljl Mtajtat lat« 142«. v Vllal l*ta 150" Ja« it•ˇ!!«! a* Cigatti priili aa Poljak* l«t» 1551 ia Iif7« V ^tokhalav s« •• p«Javlll l«ta 1512 In odill l«t« 155f aa

Cigaa* v rtaiilU a* 13 v*liklk ¦kttpia« tm •• grlki Clga-

flaski«

•kl. b««klški. Magl»^«k»t»kl la Upmmmkt. tmmmm^ml J« pratr t«lik« elgita«klh a«r#«ij. M» prv* «««t« J« vll grškl eigaaski j*«Uc, ki J« najb«lj Ilat in k#!4 »*4«»«a lJtcllisk«iBu« P»t«i J* vvmtll J«slk laraklh la r««uaaklh Cigaa^v* V»« ••tal* clgaaska •ˇ•

|* ipaaski «4gsa«k4 J«slk« kl ta» «l«valc« mhmrmj

• fi *

• IJttdJ*, T«k« «• €4g«»4 ««114 4» gm da«4 mm »r4««av«j«« V vvflni |>rim*r*9

ga iJL

jlli

s*

- 56 *

Clgaaako Ijudatv* l«a !• a*#g* druglh l««n* pa «• Jia dall evrapakl aarodl* Po barvl kfti« •• Jih Špaacl ln«a«vaXt CaX»n« kar potaaui Lral» V prav tak« paatnlj* aaslvl aa Clgaaa KMr*ch«#. tchl, ilar^ch^, t«««i# Krni ljtidj«. N« Fl»i»k«i» im.ja

I# nasiv ^•tal^in^ii* Ta

fiaaktoi

ra«lirj#»« !«• s* Clgaa« Ja tu4i

Orkl Ji« prarija Ejifta«, Glftaii Albancl «T«vg9 glti Ar»«UAl Jlftu; A«gX»ll ^

*a Clga«a lsvlra 1« *g«4fe# kl Jih J* ta ljudatv«

^rlfitvad^ala. 9 4»mt*vna« »lihoHu Cl^amav i» Bglpta priča prl Hadlarlh

22 ta Ja far»»»*v* ljudatve*

t0^^«l»a» iavlra 4» •» prlttli la C«ik«

tar

kraj«v ••11X1 dalj« nt Baha«!« lia* Sarac^i j« Ia»ovn«

aa fraiicaak* ^krjlm

cijl J« »karaj viiako mmr*&j* &«•!# «v»J» !«• aa

Y II« atol«tju bo mvrmpmht vladarjl# kakor 1* T.raalja. fillp IV. ia J«i#f XI. »alali aalmlllratl Clga*« v »vajlh dvlavali* Zaradl t«i« •• tudi pr«pov*4loifall up«rabljatl !«• Clgaii« 2 sakoa*» •« ukaaall« da •• Clga»« v|»la*vall ttradl t krttit drug* kajlg« a lautaa« Ma«vl aas«lj*a«c**# v dr%iglh J« ¦lkih

itd« Ta ttvi valljaaa l«*na »o »• Mv«XjaTlla !• krat k«

«vr«paklh Kartdov naalva daaaa clgamak« a l»«a*MB c^,|Tf|fit ° ^**8 1»*»** ** plaall0 vMdar ala« ia rallll aj

• t* •

la Clafeart *• »#*drulttjaj* aaaaju

ia taivijti 4* bi Xm 1*1 la aaka •»•»• frialjak« •«*%• HA%|ii»gtt»#iM la gaa »«j »i •• fc&l* ilril* ka*»«J« 1« B«lgarlJ« »a $#4»tgraik« ia is ^ g« »pr9j«ll Č«hl la

ptrtla iil^ck

kl g*

tlk#

1» udar«e « *Jlai t«r g« saol^uj« ls ir AmgliJ«« Rlaek

•*¦*• d#bil» ft«l« pri A«cig*»«klh nar^dmlh takrmt« li#

• eLgaky# €ig««|

- Ciganaai L«ta»el - T#«hig- vati * Ctga«i '* tHaghaal«** gar Tsigaa«; l^artugalel - Clgaa*««

d»l«l»h gradiv* • aa«*lj«»#«ti Clgaaav ir Jw-

«• aa padlagl arnlvalaih vlra^ aakasall rassa

3? dmm* Jiraiak »ravl« da •# prilli. Clgaal • Turkl«

kar •• •««ajaj« v dukravaJlIklh artiivalalh kajlgah l*ta 1423 kat MluXahaikl# tr«b*ata€l Im kovail sa !•*-ai liitr. Tihoair D»rd«vl<3i pai»d«rja# da •• »ill gaai I« pr«d Turki v i»r»ijl9 akali «r««ia» 14. J*# %ada sa ajlKi •• Ja laguklla ir»aka nlad« M,

4*

4rugl sg«d«vla\«ki 4*|«^i« k«k*r vtj* 4« •• c

. Turikl

# ki J«, 4« J« *rWlci kralj

mmm+mtm*.

•tl bl a»»ral a«ylr«ati# 4* •mmmmtam*. m*m nmmktt* km

# 4m

!• l«t« 13$?# ki J« lnll« ttaJ«l*B* v ttfittttiiit v s«h#4»4 tt«f«MiiJi» J« §• p«A««ilHt«Jša# k«r 4*1*Sa* •wa«Ja *«d dar«vi «a»*at«iu tudi clgasak« drušln«.

J« kll *41ai

ls leta 1423. kat»r*g» J# raalskal

Jiraiak. P« sadajlh dognanjlh pa bi bila »*j»tar«Jia

l«ta 1342« Tak# Jf«

#4 dubr*valftk*ga* Zm*m&± t«k« sg*dajlh p*datk»v v Bal aa«ljt ia %rwt«kt •kl«f>«»o# da ¦# bili Clgaal tudi

aa«*lja«l pr«4 Titrki

ftklli 1« l«ta\ 15«S. Ta llaftla« ««ajaj« Clgaa#

Lf iui-v ¦•••^•»a

al aa<«Xl p^J^vljatl ˇ Iml 1« v 4»bl »r«d»J«v»šklh »¦ t»44 takrat

• §9 •

Ras«*lJ•ˇ»*,}• Ctgaaakllt akupla ˇ Jui*«* d*Xtt

d»l*X J# prvi praufi

m*al# da •• •• prvi Cifaai aa««XJ*vaXl « fitlrlti •traal« T* dokasuja ajlnav jaaik* v«r« la gaagrafaka rasprastranjaaaat, V*l ti Slalt*Xji pa «• •Vllktvali «kuplai# «t»»XteawlMi la

mmmmktm )* fUklašič d«lil i« v tnršk« clgaa« la

t«; krilaa«k« »a v vlalk« Cigan« la karltarj«.

ia mvra%H «lgaaaka 44 % jih «Uli m

4» »iitflarak« Clgsaa* »ard*vl4 Jla l»«au j# krajlh« #dk#d«r »• •• |»rl«allll» Oba raavrstitvl* MUaaiiStt la #»«^«viitt# clgaaflklk »l««aa v Jug««la« vaaaklk 4«I«laa «%a ••aa^ra sa v»« ka«a*jia raal»k«va aj« la ajlaave 4tf*r«»clJ»«J.J« a#

aaiia XlvXi«»Ja ia ia#« kl • iaXa« a««*«XiX#* t« «• tudl J«alk•vaa •atala

j««lkovnlh ia

4? J* 1^%!^ r»slakaX aajp««a«ia«t«JIa «ig*ask« akupla«

«a««Xjti Jtftg«aXavij«. V kajlgl jih J« ra»vr«tlX p*

radu« Prvl# amalaal g#va*ij# rtmnMki a« vXa*kl Clgaal. Mjlliavo !«• mblj* tudi aa

^•»ai 4» iaraa 3«mjtaia sa kMtiarj« J4 ia V»jv»dlai. B^^ar^a J« 1»« aa C»gaa«9 kl «• aa««XlXl « 3r»i * SX

la $»*a*** aajval v ^Xa«aaljl ia Vajvadlal la

a# a«J»»XJ raakrap*

clgaaak« pXaai« pa «ˇ•%««• V j«g«aXavaaakih Xak a# ti largail« kar #• «araj« stala« pr—tka»l **•

. *# •

rm&t «voj«g« p*kltca I^Utftltt* Kfyaylaki »• •# aaj* pesa«j» aas#lill pri *••• Matariai clgaatkl jaslk •• a««aajall S r>waiikAwt Maajl* sktt»l&a t*k Ja aaaaljf a« v

mm* imm »^»nradmi M«I»j9 k«r J#

viidb 4«l*l*h &vr+pm» ii^^ri^ •• ro«nn*kl

«# •• tudi a*««lill v SrblJ* ¦• prllli is fcr*J«v# kj«r ••

ga prlftt«v» «#4 b«l« &§•»•, m«

«l«lali* UkvarJ«J# •• m

la «rgttJ«J« a lalai«! slatalkl ^H

»rfcakl

prlkfts&l 4mm9%mtmhm ilaftjt Clg«««T v ^ug«slaiirl« Ji. L«ta lf5J J« bil» r«glstrlr«Mllk »k«ll 160. OuO

ki aA«t*i«j« firi pai v tatft« da k«r •• Cigaal ariglajlajo a« drug« aar«4a#st*

• 41 •

0 P 0 M 3 B

1) BX«ok« 1934« etr« 2»« H»rvdTth«v/. 1941. *tr. § l« »tr. 7,

2) P»tt. 1*44, str.*6.

3) Mikl«il*. 1«73. »tr«3»

4) CHflfc.rt. 1961, *%r. 30-31. f) SH»«k, 1934« »tr.24.

4) Bl»ck. 193*. «tr.24. 7) P»*t. 1S44. «tr.XV.

f) Bloek. 1934« •**•!§•

10) H«rWth.r/# 1961. «tr. 21.

11) P»tt. 1144« *tr.4O^l«

12) Cl/^rt# 1961. »tr.33-34* 81«h# 19S3.

13) HMa«i4I# 1873. »tr,2-4»

14) 31*€k. 1936. »tr. 33«

li) H«rW*h«v/. 1962. »tr.211. 14) H»rVfifth»v/. 1962. »tr.213. 17) Hlkl**i*. 14739 *%*.§.

P«tt. 1§44« «tr« 41«

ai*€k. 1934» «tr.33.

&»cb. 1953, »tr*14» li) :4lkl»«i«. 1473» •tr«9.

19) ai«ck. 1934» «tr.33. M»rv/th#v/. 1942« «tr.214. Hikl»il«. 1473« »tr.6-7.

20) Haiuraftii. 1923. str.S* Hataii»vi^# 1924» iitr.200-201. 81«*li# 1953. «tr«16«

21) Mikl»ši«. 1$73. «tr.7.

22) il»rWth«^. 1962. «tr.7.

23) H«rWth»vif. 1942. «tr.216-21?«

1953. •tcll«

1961. •tr.4-

4«3. »tr.4l. 1936. «tr.33-34.

• 42 •

H. .

StarfeU* 1957# »tr.29. 73. 24) »olf. 194% »tr.15. 2§) Bl#«t*. 19§3, »tr.17.

»•lf. 194$« itr.lS. 14) *I

2?) f«tt# 1*44. «tr.42. 2«)

» 1»44. «tr.32*14.

11) H#rWth0v/. 1942. str. 219.

32) S«hwiek«r# X«t3. «tr.9.

33) CZSbmr** 1941« 14) ^ehwlck«r. 1««

Bl*ck. 1934. «tr.32. Cl/b«rt. 1941» »tr.69. li) Bl#ck. 1914« Btr.32,

) . 1923. ntr.42, 34) U«rtt»vl4. 1932« »tr.^.

39) flli^vl^. 1932. «tr.3.

40) H«J1«. 1953. •tr*142-14S«

41) MiklMl«. 1$73. »tr.6.

42) H«Ji4. 1913« «tr.143-144. 41) H«J4i. 1953. »ir.144. 44) H«JH# 19i3. atr.144.

4§) Mi!tl*SL§« 1*73. »ir.10-11. 44) I>f>rdevi4. 1132, »tr. 90-120. 4?) Uhltk. 1955. »tr.53*44.

9 194I# »tr.25*24.

m štievilo cigakov

- 64 •

• C4gaa4k

•ji &*r»p4 •• p*«*«bal tt§44 aa. sat+# fc«r Aii«M 4» tl«tia la**v »r4 aaa • «4gaa«k««i

sg»d«v4aakl)t

»* 4*«tta C4gaa aa **adšarak«*

1* S«m»gy k«»ac 14» «t«l«tja i»r prav

i«a»a ˇ »tarlh liatlnali ma L•L*«• »411 Clgaai v

aaaai ˇ iah dolalafc* Xa sah«do« 4*1 •!• |»a

padatki la ^l«««* la «l*a lata 14222 t«r 14 ia l«grab«

«Hi Zagraba 4« 4taX4ja««k«

4« *«daj smimi aHiivala« llatim«

iim

. aa

4« »kl»|»at4 m sakdaajo Mm#lft#*t ^rir4h cigaaaklh «kit~ plft* laprav ta y »akatarlti prlm+rlh n« •s»afuj e4gaa«k«ga r*4u* Taka maht mJ4#m v darllni aiaira 24« aart« 14f2 # v katari ja

v I4«t4m4

prllH«k Clgaa J« saplaam š« v 4arlltt4lt lata 14$4. I44t9 1470 i« 2.4*1«§ 1» v««k ^ah

X« t#9 4« a%a tat €sygaya«r to»14 aa

J •* «ap4a4 ˇ Wi«rj«vl faWal kitj4gl »4 1453* dalj*. Tm Ja oa

gmr »« l*aykach gtftant ZrMauaar hat

Han» •••••• X« padatka j« rasvidaa« 4« ja 4m »ajvar-

J«t««J* •aaalaval* Cig«aA. ^4i«# t«ga pa j« sa*i41#ft tudt ttjag«v k*vaftkl p«kllc» €lga*4 k*va

«14

ajagav pr«da4k v rtititi €4g«it9 p«ta« g« talMaCi ta »a»4» 1« »a tnJitlirmtga Cigama. V t«J

• 4S -

§• j

411 ti j« »l«aa* •••••• g«X*g«a s*l««a»*

a«r vad Qr«f»rj L«• l*««a«Xa H*i*««ra. Za §a

¦• Mgfi h*y 4mm Zlg«la«r Haua« •••• *«• ta *«#»»* tea*

«a Clgaa •• •• maf« lir«J«

# da it

§•

kl

dm $m

prt

**•• T# %1 kll« «1* raslaga t« •m«1m« ft# •• pa

v«rj•%»••%# dt Jt mmmmm pmimmm k«kr*aak«Xl J« 1» r«••!««, •«

«»1 straui iivftlitfl Clg«a#v# »• drvgi •triti p% , 4« »o a«kat«r pm tnt«

Od J j

$mmm*$Bm ia d»X#«a»JI#« X«f»i«i • ajlh aktlii« »dr*dtMih i« •kr»ialc«ii# kl *• »<*X*l«v*X* • . To «t«X9tJ« J« saart« v »g»d«Ytal cig«a«

bXjaai iavrŠiXi

la

da •¦ bi-

Cigaai. Ut»

aik

X« aakasaj«

»¦ r«aal arhlv»X«l mmpimt • Ciga . i*#t« X723 la X724

a«d

X0

V arraat

rmhmlj Suaaa« im

X0 HariJ« l*raw«Ji«rta«r ; « dmgvia «ta »1X1 it«wl«ttl

ad k.ttrlh J« gaaka •• aaMMi millll« Tl aliraajaal padatkl kai«J«

ma mkt atrani

aa drugi a%raal pa

ramjakaai «14 hlim t-jualjaaa, V t*» atalatj« »•

•1 tudi dniffd *• atalteaai •laveaak*« aaattlju, kakar

*• kaaa#J« raavltfaa la

»r«4«tav*lko«i ablastl v ttlt kra-XZ

Cltrlataph Craff van u« >v »41defi»taia/Stattkalt*r# ki ja

krmlja 9. •kt*fcr*

itka« J«

Isganjamju CigaMv, ^•••Inm tl«tlk* kl prthm}*jm ls

la •• «*«i 1mmmmi|#|# •glp€aR»kl Ci«

•dredb« ••

i t« laprlitti«ia# da *a ^l«v««ak«ii 1« da •• Jik

ClgaiU

ClgaA*v pri aa* daaa« aaallla« »rlkasuja »Ji« lablr« kraj#v» ki l«aj« «v*J« p«g«J«A«st v daljsl

Clgaiil •# »atall prl Maa v tiatili dellb daš«l«# ki •* bllau »•»> «dnJlh pakrajln 1a driav * llk«

priili ttaankrat 1» «•»# a <•• vtraAl. V Sl«v**lja a« prlhajall ]NMi%#p«« » val kraj«v* Majva^Jl prillv Clga-mv j« bll a •«varovak»dtt« «traai ia aa Ja t»di

•^••Jalh krajih, 0rugt aala« dntak j« bil a

atraai# pradmiaai y prataklaati, tea

gaai. aaradl mmadialraaja arlhajall ia •dkajall ap«t kraja«

Clgaaak« •kttpla« v $l*v*ttljl •• gl*d« ma drug« Jtsg^al+vaaak« ia •vr«psk« 4*141. • aftl*it«viln«« V glav-»•a UUm tri gla*a* 9*4«v«« Vaaka »kvplMa «4 *•& 1»» •v»J« cigaaaka »ar«

•iji Jlk 4«11m« «« d«l«ajsk«# yr«kM

v telt

#• 4*l»ajakL Clgani $• L«# kJMratakij prakamrakl •# wmd-

C 1 g « b i »

kt Jih

Ji l»«««j«j« t«*4i hrv«t«ki Clg«nl# ¦««•!J«J«j« kr«J«

#5*v»k» •kollc*9 krik« d*ll»« lit m» %m s«I»t«k tt«««lj«v*aj« v t«k kraj*

slk «am v#41 k pJj ^ j

te

mmprmj pr*tt sak*4ltt. Ukllk # ki

»Igr&eij«

4« *• •• tttrlfel Clgaai rasiirlll »ajbolj aa safeetf«

ili

j« •

^a arhal^ik« »ar«

* Clg*»i t

raalakaiii* 0 ajik prav tak* kakor • aašlh Ci gaaili mmj4mm %m a»I» llt«ratur«* ^okaj la KrlŠa v Ma-alavlai J« ahral am*g# a«a«4 njihovih

6t -

ia aapi»al v rokopl»i* jaslka* 3*1« J« oatal* aatlakan« 4« aj*KOv» aarti9 p*t«ai pa • • J« t* r*k*pi» a«kj* iagubll« Profttor Uallk, kl pripravlja valiko

m« •« b« iMrtmi opiraii na m^#imi prlMerJalao Jo, kl bi p«Jasnj«v«Xa njlli«v* «titt8tt« pripadneati ••• •daji«! hrvatnkl«! cl«att»klaii pl*a«iil liir ni !» kaj p»dobn«ga v t«w S«»ts« ^»tali p««l«tki pa ••

akopl« da Ui s«d«atav«Xl sa «it«v isv«sa dol«»J»kiB Clgaaaklh

0 A«4i«lJ«vaaJu dol*nj«klh Cigan*v ls •• »dlai. oprlj««ljivi viri »atlJhi* knjlg« in Trdlaova Lrtl«a • Cigaaih

saani rojatnl MtlLnl vpi« clgaaak«*

ga »traka aa i*olw»J«ka« J« Zl. «kt«b«r l«ta 1»12. Ot-r*lt Hlhaal ja tell r«j«n * itaja*vilali pri a«tni vaal

j« bila Aaaa

j Ta podatak J« aa

sala pMMbtfti »«j*tnl datu« BrajdiSavaga otreka d©-k&suj«. d« «a arajdlLl 1« p«i«vali ?m» d«li«i Krk«# i« pr«d*a •• ja Haroalea Maria Thura-Vnl»aa«iaa pmrm~

llla s AiMUtdom 3*hw«lg«rJ*ai pl»L«rch*af#ld«n9

koi« aa KttprC vrhu#19V«llka v«rj«tn««t j«, da j« bll

ta

•4 l«ta l»26-l»3'i davollla. d« »• J« itati«lil n . nj^-

afti aaailJiiSu« Dvomljlv« J« tallk«« k#r ta J*et*r nlma

oa«nj*a*ga k«valk«ga pakllca v m«ttl€iil kajlgl*

bl kraja prablvaliiC« S«t«ri.n *kl#p«i*»# 4a prihaja 4d

taia« kjar j« v saplau *««lij«a« Sa«a«JIl ttntilai aaplai

kraj pr«j*aj*ga prabliranja r«dk«kdaj

tarla pmmrnai. kraj S«v*rln« ••varn« od Vrb«vak«ga*

ta« vpl«u j« aani»ivo tudi t«# 4m ta prva ^rajdii

dntllaa a« kaž« v«

laa

- §t •

P«t lat kaaaaja 29« januarja 1817 «• pajavl drugl clgan»k«ga •traka v matičalh knjigah ia mtmmr v Lra*«ljtt« Otr«k Itfka J« bil rajaa v vaal Btrag#va*Ja| • tarftl a* blli Nathia H*dHr»vita» Zlgaaua la Marla Hudar«vita* I« *•&& ˇt>l*ifi i» ©ntalih sap»r«dnlh radttih r*j*tav J« raavldn«, da «a J« drusifia Huddrovac tu na-aalila. T* J« prva drviiaa i» taga r«4ti na atranl, kl j« p* v««J v«rj«tn««ti. tudi prva MŠk« itija Hud»rovc«v v Umli, krajlal« Oatala r«J«tva v t«tt kajlgah R^ikaaujajo •kvlral ?>r»»tor9 ki. ga j* ta rod

Bratlnlc# ^raanik,

ia &•«!»«• imia Iia4 •• pojavi druga Šlaa Hudorov««v# 1. 1363 tr#tja» ki 1# ni

ma« 2^M i«g» dr«Iia«k#ga pon^^varja j« ls di<«T* L«ta Xi4§ J* prav tako noS Hudoravac« laita J« iraJdi.S«va. Prl rajstn«« p*d»tku 1. 1871 J« oa«aba «fl«ta otroka. da ai bll c*rkv*i&o kral#a« kr»t ˇ Kaallarlcl pri črnoMO.Ju j« vplaatt l.ltSS ga lata J« •»•njaa t«di j>rvl k«va8 Clgaa v tah krajliv# aj^gova i#tia pa J# ia r»«hi Šnjnavič« V dntgi pelovicl !?• »tolatja «• tudl Cigaai «#lijo • Sr»i v Slnvoaijo ia •»tajaja aa «ji.21m I« l«ta 1838 J« ohranjana liatlaa t Kr&guJ»v«u# w katarl ja navadaa Iv«» Š

i» Vrbaa« v Slavoaiji. Ta Clg^a proai# da bl «• aaaalltl v •kellcl Krag«j«vca. Xa garajlh pa-

datkov bi bllo raavidn«. da 00 Cigaal prldll 1« «g*daj v SlavaalJ» la •« ajlh p«»a-••saiJtl odšll protu jugaaahadu* Kf%k«r }m rasvi

O* lata 190O |« v 2rn*nljakl akalici bl*aJ*IS41i 1« v«aij* Itavilo Kudorov<«v. Vpiaaalh Ja 21 «lgaaaklh draSla la 36 r#j»t#v«

V ofitalia SupaljaH p* Bali krajlnl a« vplal clgaa» «kih roj.t«^ pr«««J »laj*t. Y viailkl 22

!• vpiH«»o prvo rojntve v ^erudlaah 18« fmhrvtmrjm lt*§. H«ve4«ol »tarii ro Mlha Udorov •kallcl Vlalc« «« *»ft«l J« j*J

1« !• Btrbtrt ša jMvii« "Zif «i*n*riit aM r«J»tvo nj«n*ia •tr«k« Je vplsan« 1900 ai v

«11» r»J«t«v pr*bivAjo tu do J« štlri druliit«.

ln 6ol«k.

elg*n»klh otr«k

bil v *»• . kov»«a ia

v t«h krajlh saaBlh pmt drušia« «*«o 1» rodtt « X« drux« »kupln« J« ^rtiiMiS««« ««imi š«at»k b« Jurkovl«. iadrluj«jo «• ˇ Ziljah. Zumlčah, Hr««tu, in

Clgaaov v

mmm apoitevala l«t« 26§9» k« Je bil vplaaa ?rvi «ki «tr»k J»X«f« itoJMi J« bll v Pril*»J«i starŠ bili Mlchaal Hudorovič, fWafir Zig««t»«r« 4» Maria

24 ^ t«g* X«ta dalj« •« cliaanka rojttva

Tvdi v •kallcl Zagr*d«a »• aadrttuj«*

i druglh rodov 186? HvrlJ* k«tcMi HarlJ« P.rufil«

cm st*l«tja prtbiva t« 10 drušia« ZadrLuJ«J« »• va««h Vrattevl€i9 Prll««J«« Gradac, Kraslitc,

Clgatti fK»javl a#v prllM«k« Za h2«rko Katarlao prlsna

rovac in Met«x Hudorov«« ln j# pos^koai s perok* Katarln« JHitJortfvac l«ta 191S.

H«tllko •• Siil«lt ˇpiaovatl roj«tva otrok ˇ »ati*no teft«« l«t« 1«69.25 T#f* ta J« bil roj«n ©trok Hiha^l ˇ Urabrov«u, Nj«govl «tar

- 71 -

14 a« bili *iha«l Hudarovl«. Zlgtuntr S«h«i»d im Aaa s« atK»digk«lt««rt Pl«t«a»ltaL Kroatla* (prlntoja* v arvat«ka vaa Pl«ai«nltaš )• Drugl vpl* clgaa»k«ga otra* k« Ui tttdl vplaaao prajiaj« »rabivallič« fitariav« Xat«ga lata J# blla r«J*na dcklica &arb«ra »a Hr«du v »upalji Šmkaaim. ^tarli »» bili 6«*rg Zlg«4m«r in Ajab mmmh V«rb*

Vrbovako). L«4« 1*70 j* bll* vptmmikm Catharlna« ro-J«M v SJLaiml vaali nj#nl ntarJli •• Vili 0a#

iuitVadlg nacli ^

Is t«k prvlh iii ka0A«J3lhv v katarih «•

ja fa#g«8« |>r«««J KtanSa* BAknsatl ltftr kl •# s« uatavill v 8*1i krajlai. l«ama kraj^v pr«jl-njih prablvallš^ jp«t«nl j»« ifa »• J« r*4 ^rlsalll iit naf*alij Jugaanhodno «d Carlavca«. V krajlh •• »« Clganl Hltro ttno^ili s roj«tvi« Ob kaacti X9* Ht*l«tja J« v Matlllki •kallcl 1« a«d«M clgan«klh druiin« Laia 187t pa j« «ab«i,*l«a prvi ««sanl aakoM 1» «i«ar «%a »a por^Sila Hartltt Hudorova«# ^lgaunar in Tharaala H«a»an* CiganUa prablvalliCa •• »aiitjilaA la «a najva« glHlj«j« v bli&lmi va»i Grabrovc« iakl« bl«am vaa# K«aalnlca9 KrlX«ir«ka vaa ln

ˇ K»<«vju 1» okolicl «o a« Clgani saiali ljatl v ¦atienlh rpl.ih od l«ta ltS4 dalj«.26 rpiaani otrok J* bll raj#» v kraju N,*af«l

(&«h«n). L«l|m« in

• ta •

Y koSavako ek»Xlc* a« J« rod Httdaravll prl*aXlX ls Črnoslja i» ®«lXalc«» 8raj

Vplal rojatav slgaaaklh »trak v S«m »laji« p«4atk«. Ult lt9027 J* M.1 **jaa *%rok

•• blli Franc 9

Zlgauaar »uatllttdlg ta dar Ffarra Dragatuil la Marla Hu4«r«Tac. Tudi v ta« knjigak •# sk»raj vai 8iMtrtfl» *i. L«ta lfO* pa J« biX» r»J«it d«klica A&fe&a« * Vavplji vaai« katara atatl j« blla Juatlaa H«lchard« elgaaaka h«i. T« Clgaaka j» blla la r«4tt naoiiklh Clga at#«r# kl «• •• pri aaa aas«Xlll a« G^raajaka«« Y t»J kajigi Ja vplaaa lata ltH t«4i Ivaa Brajdi«. S««likl Clgaal aavs*maj« •taalj* vaal Štraklj«v#«« Uo% prl

vas ia Hosai doX.

241 rajvtv* J# ta vplan« l«ta Xf9i

#* r#|aaa v aaasaach (Mai«lj); «J«*t etarli mm blXi ^rtia Brajdi« la arsaliilt«« Wt* ia X92t »ta vplaaal !• dhr* rojatvl p« laaakl Xlalji rod* Kudar*Tac» Y čraelajlcah ja sadaaj« aa»«XJa aa-0taXo i«X« po drugi avatoval v«jal# ka •* Cigaaa na««* Xili v aapu*L«n« hiia alvilk ko«av»rjav.

Is arvataiUh krajav •• Ja aaJT«< dmlta %m radti Hudorovl9«v a«*«llXa v »«X1 krajlal ia v X#i#vJ«* Y prvlh 2aal)» t«h *«Xlt«v Clganav aa aX«v«naka •aamlja« j« nakaj aJiMvik druiin «411« §• daXJa aa aahad. Ti »# aaa«XiXl aajpraj bllau ^•t»t«jna« aat» a#

• T3 •

»dlll dalja pratl Tratu, *a natltaaM uradu v Tratti s* vplaana štlrt drulia« Htt4«r*vlL*v« V a*ar+jai kar»

t»t«kl, ki j# J« matlčni ttrad 1« ialo«il» •• «1 algaavfcklh atrak »ladili takolaJ*9

Lata 1«7 > J* bila rojaaa H***»* v Grarfau pri 91a-vlni (bllsu ?•*L•L»•) ket naaakofiaka h^l Aaa Mudoro*

ClgaAl •• tudi tukaj patavall okrag ii» iaka ja

Halana lata 1^30 u«rla v Tr?i«a (Nonfal«•«•). Mjaai otr«cl# trija tittfl in a^a h«i# »a «• rodilt ft* •tmtgjtt abSlma Irat v latlh l«93f 1*97. 1901 1902.

prvlial naaaljanci J# !»Ua ritta Hudarovl«, kl jt rodlla lata lft*§ v Tratu naaa-kaaakaga »ina Blaia 1» lata It91 JfmMmftmm v KaSanl*

Mlajša raJatva «• aa vrailla ad lata 1900 dalj«. Taka J« blla rojana lata 1901 Alajal^a UudaravlS. T* ja lata 1935 rodlla alaa v Tratu« alaa i» fei* ^a lata 193« v »ankih prt Triliit« Xv*a«# »»atra Alajmlja M»ida-rovl€9 rajatta lat« 190* v Traiu9 Ja l««Xa alaa9 lci J« bil r«HM« *•*« 1^** v Gariel. hči lata 1936 v Morbagao (pakrajlaa Sondri©)# druga KSl lata 1937 v Mavara ln •1» lata 194*> v Hanaa.

l-ata 19O9 Ja hlla rajaaa v H«nI«li pri 6«rl«:l Ma rija Hudarovi«r njaai »taril pa «• bill «ihaal r«HI 1» ftatarlua. V »tllnl pri TratM ja bil l«%a 1915 Antan« ain Jolafa Rttdar*vll« Atttan«v sln pa ja »11 rajan v Baaanu (Bolaan«)* Marlja« r«# h«i JoSafa Hti4»r#v&I« Ja bila roj«tta lata 1923 CarJSantu* Njanl atraci «o bilt r*Ja*lt •a, slvi 1947 v An««Aa# drugl mtm 1^49 v Maraclan« (po- F«m§la)j oatali atreci pa •• blli r«ja«l v 3>«t*lft 19§1. 19 S4. 1957 ia

druilna Karla i§it4*r*vi*# rojana«a X924 v tratu« a« bill rojaai v Trat« in f»al<»an*va (pokrajlaa

dolaajaklh €iga»»v 0» aaao Hudaravitl »r«»» patavall tltvtBtk« •s«alj* lit odftll v Italija«

Kav«d«na r« JaWa Clgaaov HudarovlSav •kvlm« «*• kasvjaja praalkaaja t»h

ˇ Šantjaraajakft okollcl a« •• €*gan* p«Javili l««a I,$3«930 ?#ga X«ta j« bila rojcna ciganska d«kll-«a Baromr* ˇ Has4rt«B2 »taril «• bAli Jaitko l^Uiriaii (pravilno Hu

i*«t* l«4t «• r941 v s*s4«i Mahorov^e otrok atarSi so bili Vlaeanc ^r»Jdi« 1» Aga«« Jur-kovl«. Hiaw prvlh «ru*la Brajdi« la Jurkovi« «c y i«atj«ra«j«kl dollnl p«J«vi let. 164« I« n*k* Cigiu^t« Harla tunttri Imim lS7f pa 0««rg KovaCK« Zlx«%mar S«»«i«d sitatSndig 1» dim Gra Cirkl« (priatojma ˇ oka-11«# Gnta prt N«v»a> «t««t\t) la Ummm Mmrgmrmth »rajdi«. Xat« lata J# vplaaa ir »atl^ao knjlge otrok« kl s» am ttarii ^atoa ^kaXar# 2lg«ua«r !4ualkaat in S«m

Ur«i5«#k# ob« bivajaS ob ro Jittvn «traka v »ra» L«ta 1*77 j« v Vrhu r»dll« Aaaa H©ld# Zing^-ra« Priiaiak Hold lavlra od avaiikih Clgaaav« kl a« na«

naa «a Gmwmk$ritw*9 Wta JLt94 at« «b rojatvu otreka Marlj* *«• Johann

»ati Am Č«rk»«la. Tudt lai« «lgaaak«Mii radu* l»*oavana

kt j« pt v*«j varjataaaii priJla 4« ^rakamrja« tt«r ta rod »adšaraklli Ciganav Ratf«lj«a v t«« j«« L«ta 118$ J« vpi«a**a ^aa« rajaaa v gaadu Mahorovac* •t« j« Ca»rg Jurkavii in tr*n*i*kK K«Iavar« ManlerfnJ« l«t» 1SS6 pa h« v Mihov«tt r

• 7S •

« Hrašk« va» la •• ˇ ajik ittdi nakaj La*a *«dr~ IttJaJ*.

B» X»ta 1900 J« vplaanlh v ttatlfai kajlgl sal* «a» 1* etrok ls redit Jurk»vlJJ#v. Vmk aa ntal«gt*vlXaa «»• tKaa r*Jat»« vpls« ata awtal

I* b©lj pu prva* kar a«

«lan«a v pr«c«jinji ouuijilal #X*^» *• Srajdlla« !*• Tr

p» vplaih v Kfttliaili k»Jigah p« bi aodill. 4« «« prllli JitrksvlCl imi «lov«tt»ko •»•«XJ« nakallk« ka«a*ja« V taj aitpnljl tudi «« smnX*4i«* 4m l«ta valjava« porok«

prl Kav«« *«atu J« v rojntnlh matlLnih kajlgah od prv«§« rajstaaga vplaa eigattakaga otraka l«ta X»X2 4« drugaga X«46 pr*e«j ^aaavm* raalik«. To •M#%j« br#» avid«»tlraitlli clganaklh r«Jat«v Ja pr»c«J ««rasitaajiv«»« k»r a« kaan«J* nvne v ftflUJial« 1« 6ah ««ra«tovaXl p« g«*4»vtlt 1» va*«h Vallka

vaa.

Vrh. *aXa €****»• Rakovaik. V«Xlkl # GomJ« LaJcevni««, Pogtalct 1« Žabja vu,

Clgaai •• I« v prvl p«X*vl«l

kaj* *b Rrki aavsg«r. L.it44 J« ˇ Pralai vplaaa ˇ1 elgaaaki »trafc, roj«n v g*s4«J Mj«g«v« tmtt jm \nm Po tw* r«J»tvu jlh v kmjlgl n+ sa*l#dl«o d« # ke «• r«dt Matijl Jurkavi« 1» M^rlji BraJ-di* kfi«rka Majrl«. !«• ltiS 1* vpl»*m «tir«k r# Hl Jkič Zl

l«i«k«

knjigi*

«tr«ka ltw§* ia *• i-.l«92 prtdm v t« ta v«lj« lt«viX« Iraok ls BraJ- ki v t«h krajih r«dlj# mmmm a««ak»n«k«

1« t»4«J Aajžt»viXa«JXi 9r«jcJl«ij tiaiij J* Jark«vll«v im I« etaaj Hudorav««v« do 1«

b«m« f *»J»t»v v ? clg«»«klh Ta nkupima Cig«»«v •« aajvaS sadriuj*

Kiraa

**• 4» žabj«k.

Saija

P«rok» «o n« PoX«njak««! pri

radka* toda tttdi kaatttj« Jlh al Y«Xlk«» Majsgod* bi bila 1« Xt^fJ4 Y Žabjaku, P»r«*iX a* elgaa k^vaS; a#v««ia Ja blla J«2* pril« *• biXi l#tilnif *na ^rajdi«. Franc Jur clgaaj ••ˇ¦aii pa Aaton Hudor^vlS« clgan H»rija J

C 1 g « m 1

ikiu r j

lasu

la koac» X4«

v komitatu

da

blli

• 77 m

Ija# mm iakljuttija «•!»•• tl# da «•- «• sgodaj p«javlll t«*di na aaai straai« Zgadavlaaki dtgodkl ? 13, »t«l* 1» 14» «t«latju «• tudi v obrobnlh pr*kim*r*klh kmjih ^•vsrtlill epr«««afe« pr«Mik«*ja la ra«»«lJavaaja ttcta* ajla pr*blvml**v ˇ »«v« kr*J»« ^•»•bii« tnrllcf vpadi

b* Pr«ki«urja# Ugodaa tla kal«i« tudi aeuraj«*« rtntri »#d T 17.# pradva«« pa v X«« atalatjtt* »knlajo pridabitl Clg*n* sa «f«j» c«n«n<» d«l»vso ail*. «# prvt p*budnlkl at naa«Xit«v postffitaiiiK clgaa* •klh druil« Ba svojih p#a»*tvlli# XsMad Clgamov «• p»-atfen« k«TaSa« dajali pradaost. T«da do !•• m%mXmt$m

ohraajaaaga mrklvalAaga gr«41va9 ˇ na katarag« bi a« lahko •plrall prl avajih

trditvah. »d 1S. atolatja dalja ao *41»i v&r rojatna •atlCita kttjlga 1« tea«e X9••A«I>#t|a »adlaraki piaaal viri.

^ajatarajil d« aadaj majii vpiai elgaaiiklh r«J-¦tav v Prmkmurju a« ohraajani v wa%ll«lh knjlgah v L«adairi» Tn ja sabalailaa r«J«tal pedaiak • clganakai« atraku 1. 172«3S. Vpi.a« Jo bll otrak

* dm

oaiallli r#Jat«v bo*t »aiaBll* •«»• tiata# kl to uj« j paaibna tako g3l«4« !««¦« kakor ti*di ¦• Clgl bi

l»«ta l?3t J«

eaaat« (Čantiba); »tarši •• blli Jaaaa f*«*ko «t

ha C»i

1744 ja bil •tr«k ^taphanua «s Latidava; »tarst J*«imi«« (pril«ak aarasl«€aa) #t Halea« PCIako.

!•• 174S j« vplaaa otr«k Harlaaa a« Laadavai atarSl

f4ttgyar »t Cathariaa #t Cathar# Csigaa«

174f* otr«k fratielftctMi «x Caaata

V«feaa ¦* ^udlth« KulaaV; feetri* »t A»a«

I*« 1749 - *tr*k M*rl»*na *s k«RHt*v*J atarši Patro vath «t C«tkar«Cslgin

L. 1741 - •tr«k G««rglj

!«• 1745 - tliik Joantt«« tlngaru« •* Stpiatl rgl» XH«s#n «t

i*. 174§ • oir* š»v«i)i •taril

l^. 1744 - otr«»

»ichaal« Calgaa *% A*aa Hervath (Xi*gary).

L. 1744 - otrak JoaAnaa «x H#sa«falii (Dolga va«)i star-II Mlcha.l« H#rvath «t Chriatla« Cslgaa (Zi»gary).

L# 174« -14

&»• 174i * otrok &t«ph»mi» ax H«tt«« i*al« (Dttlgo vaa)i atarii &t«^han* Csigaa «4 H«l«aa Caigaa (Zlagarla).

!•• 1749 • atrak V»lfgangu« «x A/di«a (aa •tarftl Ziagary# Nickaala H«rva*» #t Oiriatlma

L. 174* - *tr«k Al«k«aA<§«r •« S/«r4 (»a««l»k na l»rak«a); •t&ril 3t«ph«a {prll«ak ««2ltljiv) «t Chrinti

m*

L. 1749 * etr«k G««rg7 ax VWlgyifaln »lltta)| atarli Nlcala* Harvath •* Juditha

L. 1749 - otrek

Didl

1741 • otr«k Jaaam«« mm Kapcsa (Ka^€a)l •tarll

(2iagarla).

!»• 1$39 • »tr«k Katalln« ataril

si 0r»« (1m« n*raslolfito)9 »j polgar

Vft« »ait#ta rmfmtvm ciganskih »trok kaLajo# 4m »• ti Clganl wi naaaljanl I« v *l*v«»ak«« d«lu Prak«

rM«i CigtMV r»Ja*U» v krajlh R««!i«a 1« »* ttadlarakaau Od prliakov* ki «• ˇ t#h kajlgali al# «• »«kAt«rl iaglOLllil drugl k»k«r n«pr* Horvat pa •• •• •#!.• rmsšlrill imm! pr«k«iur«kiiBi Cig«»l« X y«i>ml v t«l» krajlh el4aj»»k& prilaak« Kai*a»je ga aajd*-»o aapiaanaga po vallkaai dal» Prakamrja« kl n#

rik prlmarlh laia človak a priladio« Clgaa 2« aobillaH* pril»«k Clgan »4plra aaalnlv» vprašt&nj«# kdaj «• ga aaSall uporafcajatl« V l%ipRlJaklh l«ndav«kih matiC« •ih kAjlgah ja •IltiMt« 4a |« prllaiak Ciga« p«a«all ci-gaaakaga Clovaka« kar iaia sraTaa ia amak« MZliigajruaH.

ls

larakl aiajl 8« 1« Dtferavalka« T» «t« pragladala k«Ji» fa ls lt« .telatja.34

I«. 1**0 J» bll r«J*a atrok 8taphanwai atarll «# bili J^aaaaa ^atk« 1» Aaa M«ml9 tt««c#l#sua ls C«Bt*rhaaa (^aniar«vci).

L. 1843 - «tr«k $t«phanua» »ati AaVaa Knataj lan# kraj 53obr«aok (iJobravnlk).

!•• 1*©S • otrak Aaa« »taril Jmmxm— Umrvmt mt RVa vat« a«9C«leB«iaa Z«ltk««s (Žltk«vcl)#

L. Ii66 - otrok iaiaab«ta. atarll Vitua 01 aJ.

kraj

otrok 2^dialau«9 aiatl lta*. kraj GaV>rJahrfaa (

t. 1170 • atrok ^aalia« tftarll Staphaav« Kuat•«•<«• Aama Korvat« »a)t«in« luraj Sstabatfa (aa MtMiiarak#ai)«

L. Ii71 - airok J«aaphua# ntaril V*t»a 01ah# Amia har# aa«cdl#n.« kraj

L. 1«?2 - »tr«fc Th*r«ftia« atarši L«*m«* &atfc*» Aaaa Beljroa* *•#*•!.•• kraj G*nt*rha**a (Gatfctaroirci).

L. 1072 • #tr»k Juliaaaa. ««tl CatHarlita !L*?#•• »«•«•&•• kmj K*»«l« (*<»»ilja).

14 1ST3 • •tr«fc ^tapkaaua, «atl Aaoa ifervat« ***e*l, kr»j Wd«ha*»a (»a

kr»J

c starfci kraj

L, 1*91 - •trvli Fra»«l»ka# ia«ti

cig«« kraj ^ifg (Jaiavci Aa Ma*fiar«k»ii),

L. 1*$* • kraj ffetarttft*k

v t«h krajla so bilt Clganl «a.»lj«i»l 1« v Atalatju* Issallll #• •• i« va* krajav sa

^aradi opiuititir« cigaaskaga »at«rl&«ga jamlka« a« 4amaa Ciganl v S*br«imiku balj k M4lar*fcia natsaljaacata kakor pravlai €l|i«ts« J# Im »adšarakih Clganav« kl «• •• 1« v j»r«t«kl#ati pr#c«j a^lialllrall i» privmall saSla ltvl|amj* *adSar« •klh daaa^lmov. Dabravniaki »atičal vplal •¦¦ajaja tu-44 rojata« kftji, ki «a lata X4t«17 I« «padal« ti »rovMiftlli lupaljl« dan«» pa •# »atala aa Ha4ttarit Na »lavmakl stranl •• ˇ prajiaja« atolatjn potavall 1» »• ««4rlavali najva^ ir Babrovniku.

R*J«tal vplsl CigaJi«v v aatl2«ih knjigak v anarak*

j lii jm

17413*# ki •• nw blli ataršl ^lttgari. a##rgjr at

»a Turfca. Prl t«a vplau ni mvtdtn a« kraj rojatva, »• prajaaja bivališC«. ^4 taga !•** dalj« »• i^t«t tlgaaakih r«j«t#v ••!• p«go«tll Bi dmgi «tal«tja j« bil« vplaanlli okoll »t# «lgaaaklh

• tl •

atarii

Oti t*h »«« •w#*lla aajvala«JŠ«# kl prilnlt* CigaMv 1« ajlaava pr*»lvali*8a«

l* 17*0 . •trok Mlchaal «* Y*«el«»a ( Pra»*&««a» MHur, Zingarl *t aati Suaaaaa«

!•« 1770 * +*r*k

%a){ •tarti Zl»c »

L. 1771 - otrok Mtttfc*** « ««kie«*tt (ftmki««j»)j •t*rši

I*. 1771 * #tr*k •tarll

L# 1771 -

«4 M*v**

(lt*k*t*ah

1772 •

#t

1». 1791 - •tv*k

a«kic«ait

L. 179J - »tr*k

•tarli

(KaklSaa)* •tarii

17f7 - ©trok Judlth«

Ckrlntlaa«

L. 1»23 - •tr«lt Catharlaa mx K«r*ag (Kr#g)j ctaršl Mle-

(a«clgaaaka)«

«t*rXl

U 1141 • otrok Ada* m (

9aVkaa Gy«rgy. a«rv*th Aaaa« «lj aalgarak.

U. 1842 • »trok Aadraa «m •tarii

!•• It42 - atrok

•tarfti Z»rhm J«»«f« Horvftt Amia« uj palgarak.

m §1 -

!»• 1*43 - •trek Y!»**• ax »*fy fefffeie (V#l.Bak«vei); «taršl Imt ?!«*«•# X«lko Jullaiuia. uj polgarok,

I«« 1S44 - «tr*k i«li«isa «x €a«rtt*l**s ($#ra*l*v*i)l atarll H«rv*t Zatvaa, *i«rv»t Aaaa* uj p«lgar«k.

L, 1*S3 * »tr#k e-r* M B«rhlda (»•r«J«i)i staršl J«.

. 1849 - g

) «t Cmiharlna

t. 1«?7 -

carttrt 1« M. Ss«abath (Mur»k»

Pfaiff«r, Sisgara mmmlmhm tm pr««««tla is

L. lgiO - otrok Jullaiufta •* Lwk«/oc» (Luk&?ovci)# atar* II S/rktfal Katalia. ki J« 1« roj.n* v

L. 1»«3 * «trok ^rdl*an

br«a hlš« clg.a«r«kla) #t Potoe«iiyak

- oirok Pr«n«aljikai aiaril *3r» blva v Vattllcl*

L. 1814 - otr«k Zvaai «tar»l Bmran7a Karia

mm H^Htilsft (Hral#ti»«i} it. Andraal

jra«» (Sv.A*

L. 1M9 - atrak Marla; atarii Š/rklf»i J^illaatia hajadaa *k§š*Y**mm4lf m* S«r«ghAsa (S#r4ica)# pr*fc&v* v ˇasl »a

!•• 1191 • »trftk !**rl*J atarši fferratlt Barbala hajadon

prablva

L# 1S93 - mtrmh F*r#vtcs; staril C«*aa T*r**La hajadoa *x KlrAlrsaak (Gor.Črnei) prablva v

p g •# hil*

p« priri tta««litYl* 2« a«Jstar«Jll ˇpla M v Mur«ki >«a«tl 1.174l3f • Poro^ll« «ta a« gua H«rvat • ^athari Ht Zii 1». 1T73 }* p#r«ka »

1« Karkaa Judlta« !•• 1774 pa *kl*»«t« sokon«

J» aajatar«^ii, vpia clga»sk«g« »traka 1. 174440, Otrokn J« bilo 1»« Al#k«a»4«r; fltarll «• bi

li Mlcba«! •% H«rltMt Cstgan* Zlfegari« Pm %*m vplau

ga atraka ttajdam i*l* X«ta 1926« k« J« r#J«a A»dr«aa* Zlatfar«»ii «x KttpsclitCB (Kttp»«laci). Starll »o H«rviith itt Ajuta Paall.

L. 1827 j« raja« atrak AdaJ«t«| »tarli a« blli Margarltha

- otrak HarSpj-lta Zlagarai »tarill Slrkftl*

1»« ifOo - J« ir taj liip«ljl prl vpisvi atraka Karoly# pr vll o«anj«ii* 1«« €*•*•! latvaii clga^ij tn SmraHjrs Haria is

V lupaijl Tltflaa »f blla t aatltalftt kajigah aovlk Cigaa*v« ki 1« na bi bili v kajlgah mnlt« «ob«Kk Ivpmlja« Prabivali pa ae v vaal Kttpaftacl« Tl«ina# ?*••

4» Vndarci. V dr%igi pglavlcl 19« *tal. J« bila v taj farl va5 clgatkaklli perakl !•• 1«S341 ata »•

L« II§7 pa J*aapltiui C«anl# Zlmganta «t

*4 *

ˇath« Llngara* Kakar t« «© tudi Itasmajl« porek* •ksogaua« t«4 redbiuami. L*t* 16*3 J* vplsaa pri»«r9 ka s« j« M*all 01& Mlha3.y« cklgaa« Kapornak vaanlg?« (&• pokrajla« Ž«1«*a« KnpulJ«) 1»

Htjttim Clgattov aa Caak^vl »• « Tndl

vo |« 1« 17§7 mtrmh Catkarln«#

Turba #t i»%ruk«ca (Sirukavcl)«

L. 1764 - *tr#lt C.tharitta •« NicUgkutt (Cnnkov«). «t*r-ši

I«. 1771 - »trok LadialauA Zlagaru«. ntaril Mathia

kaa «t 3*r**a ia Topoloca (Topolovcl)*

L. 1774 - «tr«k Eva •« Br««a««s (2ras«vci)9 mtarli ««¦ Turba mt swira, ^lAgarla«

L. 177i - oirak Christl«« «x !Waina (Doaajiacl). »tar«l J*aa««a ZiAgaro mt CHrlatiaa*

L. 1776 • otrok Adaflm* «x Struk««« (^trukevel); »tarll

• 1S32 * etr»k Josapku«; aiarii. Joa«pkua lUrvatk «t

L. 1S34 - »trok Summmmmi «tar«i @«*rg SaVkaa «t A»a

L. 1«3* - oiruk fcvai staril Ml«a«SaVk»S7 •% Rosal.Far« ka«» Ziagari*

. 1§35 • oir»k %rlMr»* »tarli Jo«aph Kok»« mt

- otrak I.tvaai »tar«! Karla, uj p«lga*rak«

t. 1*43 * otrok Tr««i; «tar»i FJrdVdr Ht««»«l tt laa«9 uj p«lgar; Ca«rm«cal (črnci)« K^adorfa (»a larsk««).

L. l§4f - •trtfe Aaaa; ataril K«kaa Aadr. •* Tr#Al S»r-

!•• 18 S2 - •trok Jom*phii*i ataril AlakaaauUr &#lt*a «t tk«r««la SarkV»y# Zlagarva; L•«** alaV ft9a9k in tt Imt

L. 19SS - otr©k PiUlippu^; a*»rll Jo»«pfau» K914 «t

!»• 1854 - ttt^^k JttllAHa; at«rŠl J^aaphus R9«14# Zlsgar (a««iki Clg«mi)#

L. 18 »7 - »Maii ^aMi a»ii C«*«llia H«3l4# Xl»gar; ****»

• mtrmh ) tl

1883 - »trak

L, 1883 -•tr«k Igitatl««

!•• 188S - otrok flalaaa «x ICor»aacs (K«r«vel); aiati C»a-»a 6«rbara lmj«4#A cig. ()

L. 188 S - otr#k J*««phu

•«i); »atl Caaoa Hlaab«* mt§mmhmSm4mmi locu« Sv.Aadraj

• &t«j«rak* (31#v. gorlca).

L« 1886 • •trak JullaA« «x Ragadal f«g harbaa (ava.lkid* gama)i «ati Cs«n« Ellaab«t csiga« Hajadoni l»«ua Csar* aacsi

&• 18t8 - «tr#k Narla *x Kiralya«ak (O*r«Jl CrBci); atar-II aViraa/al Jmm9*9 Harvat Marla*

U 188t • »trak Loi«ric»i» «x Karalfa (K#r»vci)# »atl

kaa T«r«s*

l*aj*tar*jla p«r»ka J* blla vplaaaa tta C«nk*vi

Clgaal« kl *« »• prtaallll ma C»nk«va* •• prabl* vall praj i« M«d&ikr8k««i 1« v Avstrljl« lf«k&it«ri r»J«i«y priluuiuj«jo pr«c»J a«t»it%i»o njlhav lavor* Cilaa ata prilska OTld 1« B#«««l»«rg# kl prlp«data »f «tri|»klM Siati Cigano«* l*rl aa« •# tmgm r»4%i m Gor«J»ka« la aa

9 V«

Rajatsi vplal Clgaitov v Supitljl sv.Jurlj clh •* priSaaJaj« v prvl p*l#^rlcl l.t«

Hihaal iim ia

L. 1*17 - atrak Marlai etaršl Mi«haaX bara ls Fikltncav.

L, 1S2« • «trok Hmrimi starii Siaphaiiuii Csali# la ra Sarkl»i# Ztngani« vagal^usdtia« Oclnja.

l*. 1134 - atr«k Ji«i«h; atarli Mamfl &»ka«9 Bvm

L# lifl - otrok Margarathai atarSi M,*hlaa

U l«60 - otrok Ada»ua* atarSl V»mc#«tiuB f«rrsrivui#

L« Ii43 - atr^k Hlchavlj »ati sisgare Aama Baraaya#

I*« It4t • otrok C«%harlAa; »atl S«rdlca*

• t? •

L« lg*l - •trofc J»aoa«« **

L, 189* * »tr*k Praaciaou«; auiii Ap*ll»ala •x Vislaadval < *)

L. 1199 «

) i Catharla* IUl*«par*

«atl

cig

la

vplai

1900 J#

72 clganaklh

!*#%* 1«2* |« bil* vpi.aam %rfe*ra# r«J«n» v

L. 184S - *trok

L.

- otrek

starll !«•

; »tarill C««t

t.

• otrok

atarftl

»tarli

- otr#k K«ka»« slagana«

!•• 18*4 - «%r«ic »arkan« 2lm«aru

!•• Igff - «tr#k ^ulraaaS atarftl Vla««a« ^aana« Marla C»*aa* aiagari# Kr#lll*

L. lg§* - otrvk rra»«i staril Jmmmph R«tko# Mnrla €»•• »«9 alagarl«

L. lg§# -ipraayal«

ft* 1**3 - *%*•* Julla»a; »t*r*i Fr«*# SaVktfei. *»* Ba. , Sarllaei«

k* liTO - »trek K*rla; »tarftl Aat.Hoaaafald, ****• Caaaa *iag*v

U l$?i - *«r*k Franci «t«r*l &»*• H«rvath# antllla siagara« Kraili. ta sllva*

L. 3.192 • otr«k J»»«phj *%arll fterb«r $«rllnci matii« aob «11 vo lKt«i» l*ttw #t

»iarli

bil«

kmjlgah lsvar €

njtf pr*#iaJ*Jt pr*blvallIC# Am hmtmrth •« »• »•11X4« ^« upoit*rim^ «atl9M« pa^latii«, lahk« aa gl njih skl»|>a*o» da «o n« Clgant pria«Xlll • trak m%rm< »1. NaJ»taraJ«i •a«alitvaal «al J« UI br»» dv««a s larakega« F« ttntaam lsr«Bila i» ^o pi«aalli vtrih sa

t»*rali

¦a««lj«vfttl 1» #• oprlJatl liakltaaga dala« k«r j* tudl •lovaaak* oaa«aj« prlpadal* avatrljafcl Maarliljl« V ti^alh vplalh j# sa tt«kat«r« clgaiuk« dntftlu« praeaj aatajiia#

»jlh jaalk.

J« Clgaal« ki gavorlj« »at*rl» clga*aki jvstk; drug* Clgaitl* ki. *• «i »• •at»ri» J«s*k priva«Xi «id^sr«k« g«v»rl«*« PraiuKtraki Clgaai pripadaj« #b«a»a »kupiaama« 1« da «• Clgaal« ki g«vorlj« andlartfkl J*»lk v v«Xlki «aaJšt»J> pri «««• V#i|t d«X ClgaMv v Pr«k«urju# ki ˇIr* 1« M»4I*r*k«§a govori *at*ria *tga««ki Jtslk* Ti prtpadaj«

•ki Clgfuil «o aaetall is «b*h t«h *k«pl»«

tn aakaj p*tuJ*€U» Clgaitn^v t«r «• »aeallli y Pr•kivurju«

labko opra

k vlaikla Clgaai«« pa rodbl-«4 ^arkVai 1»

Clgaa« wrM« *brav««vati k#t ki «• j« prlnallla i» Jw*«lh XI Ctgaal prlpadaj« akuplitl t«rgal#v 4» eie«r a svadraC««* 0a»«* io ii Clgaal »•iatti a aa42tar» 4» • a#

kl •# »• prl»«Xi.ll is aavam« straal v Fr*kmurJ« »• dil«M mvatrljaki Slnti Cigaai«

»kUb Clganov * prakMrskljii J» bll« mtM ˇ j«. Valika |>«pr«j p« •• mmrmll Clgstti prlii na Gradi-ičaaeko aap#aradit« ia hrvataklh kraj«v# k«r •« $« daa«« ohraMili i«Xlk« p#a«btt«ati v «v«J«m }m*±k9vn*m iarala*

*Ju. Xm raslaka»*ga gradiva gradi«8aa*klh Clgan«v J#

«

Xa«1>I«>ch ugot^vll« dt ji v t« kraj* prlšln Clgaaka

«a

|« e«M>goeiXo tudi n«ftajij* ctgaaaklh drullft v ¦Xov«»ak«M Prliaariu« « t«djuijl«l ar«tr±J»ki«l ciganakl« ¦i

G*r«ajaki C 1 g a a 1

vpisl Clg aa*v» a*««l j*«t±h aa Goraajak«« i»vir«J# 1» 19« »tolatja. fi%J»tar«Ji* rpi« Ja hll v

lata 1S74.49

V r«J*tai MtlSnl Injigl n« J»«#aicak J« vplnon Ii79§° •trok J«««f. r»J«aa n« K«r«Iki B«li; »atl

Marl« U«lchard 1* Kr«p«« It91 J« Vila r«J«na An5«la na iUroftkl J« blla H«dvlg« A«lchar4 ls Krap*.

^m rejfttve cigam«k«ga otr»ka j« bll« f«ri lata 1«93$1. Roj«n Je bil II «• blli •L• (1m j« lBpuiC««« H«ichar<) ls *r*pm i*

Ajia U

»o Cigaal prlill aajpraj v Rr#p# la tu r*J»tttl ˇplai elgaiMklh »trok ga datuiiia« Prrl Clg*mi aa Cror«aj«k*M »• »« »talno pra-oilkall la ctalao «*ajairall »v#Ja blvalll^a« Tako «1 tttdi rttmh&mmo tako M*f>«pola« Ui ««l«Š%«vll»a rajatva y krajih« kj#r «• »• »ajpr«) aadrlavall 1» kj«r t«aj« tudl daa*0 itntviitka prarlco«

kajlg* 4* Kami« gorlc« J« p«r«k« X#t« 1846#fa

s« j# dg«n Valaatla R^lahard« tnaifta ket ttC«w«r!»a Th«llhab%rM, tm Ž«l»»aik«v s aavaat«

stnrli «# bili FraJic Halithard. -huffschi.iad" la Barbara

a rojatva Ja Ul« v Kaiai gorlcl l«ta Iii4.53 H«J«« J» bil E4md r Z »atl j« bll« Haria ««1chard is Krop«. i,«*a Ittf j« bll vplaaa otrok M»thilda, rojaiKa ajl Ulpmlcl; matl J« bila Uilsa Hald. aap*r»E«na Clgatt«

ka.

!••%* 1914 !• bil rajaa Vilh*l»; »ati J# feila Etia^i SUlchard Is Kr*pac "ttuslkaatlaja***

knjlgi la Kropa J« X917# H«j«n Ja bll Hllimi atajrSl blll itudalf la Juatlaa Kaihard« ^vttaikatttl**« Ja bll r#J«M t«di Vinko; mtmrUt mm blli

krat Clgaaa. KrlSan J« oil ^g«aiil# kl pm }• hil

•# ¦«J««aJI« nkuplaa eigan-klh ctruMl« ˇ ^I«v«»lj4. V 19# •• «• |»ril»li »«idrl *vati v naiili krajlii« v^nt^mr ••

V pr«tokl#«ti mm pripmdall v«IJ«m 3i»ti •k&li €i|i»#n ki |« pr»%iv«l v ^k^llci Judembur««« *• S*r*Ik»M v ok«lici B*lj«ka i» C«l«v«*fc t«r v •b««j«lb lt«J«r»klh krajih. %mmm* 19« »tol.ij« «o Clg»ni dobi-11 prr« dMovlniik« prnTU« v Kr^pi. 0»! 4%m J«i J« %•• d««Jl Ittpaa lniOtA Haf««r« P« ^rmtjsk«« so «• -v pr«t*k- Clganl «*drš «viUi aa

• 9 2 -

Clgonl aa &oX«nJsk*a

ln

go«laviji •• ••&• površmi 1» ponanjklJtvi. gradlva J« •«t*2.* s«X» «•!•• **• ©kralniei 9«šala* d+ v LJulJid«l s d*« 31. JullJ« 1924 2&.240&4/I*«*,9* •• a« D»l*nj«k«it pepiaall Clg«««. •9 oatali 1« itlrj# ••»¦«»1 » ••!.•

J« 9

*

pa a« prist*jttl ˇ f*ttt«jitt

tratja« itim» $* pmptmmmth 4 osab* 0& t«h »o «4«n JurkeirlC« ad«» FaXX Im «d#a Tautaan« ti niamj« »t«Xa«ga pr«blvaXiiIa* Prlatajal pa

Baljak.

*a 3»l«tt|«k#tt »o ii • ahraalll prvi prvi •vatovui vojni «•!• od l«ta %9Z7 dalj«.$*

. br«X448 »lirajtt«m gXavarJu v ¦ t«, da j« priatoj»ih v ab^la« i>«aJi«XT.topi?« okali 200 Ctganov* Ha*•»$*• JSi Ja stfna« •raimlilt« paataj*

*•*• m—%* *

prl &alhalu* Z« prlla«k

Zm l«t* 1926 p«r»2« •kr«J»o glavamtv« v »••tu v«llk«i»u iup«au v L.jubljaii»0

Vsi «•

polju ln

«pl«ls Topllc« 7 drmštm» »kupaj 37 Clgaaov 1» »ic«r J« 3* armjdi«»v ia •« J« bilQ p#pl»AiilH 13

1» 1 Hudarovac. W» HuprŽ vrh« J« bil« 72 ClgaMVf M V.llki L^ki 4 druži«; v ia : t«pl«ah 90*100 e&gmmmvi Y Toplicah 10 drušln. $3 ©»«b la »l«#r 1 a&%«jc 12 l&m&mrmimmv 1» 40 V Čn#taJ*««It J« bil» 21

V l«tu 1930 oo ClgAM p*plsovttl« orelnišk« po«

župaiJKki ur^di p« »a pr*^rtrJall m« pod.itk« p» M«il&ai.h kajigahl Or^lnlkka p^sta lic* j* «por««lla 4« Ciga»PVi blla j« 4» 3 Hud«rov«i. Or#itt4IMIt« poaitaja Mir»a p«8 J# i»«l» 21 Cigattov - 17 Lraj

p^ataja v N»v«» «««tu J« paplvala 30

- 2i Braj41S«vs 1 JurkavlSa eroiniška pontaja v Tr«baJ«« 33 oaab - 3* 1 Httd«r»r«3# 1 Jrtgrkovllai orolalAka poataja v Ruprl vrhn 50 Cigastv »1 draJdlZ.ir lia 9 H J« vpl« r»J«««Y v *up«ijl Pr*«m«x#d 1+t* 18*0 da 1930« V k&Jlgah ^a vplsanili 92 Clgaaev la «lcar 7 Jurkovl* ««v, 34 Hrajdlf#ga rodu Ja «ia drušlna «atala

• 94 •

L#ta 1911 )• bil« v aovoaeik*« okrajti pepiaaalh 22* Clgaaev 1» v KoL«vju prlbllla« 40 Cigaiitv« Po««-¦«sa« r«dbi.a« •• blla s«.ftt»f»aa« takalal »raJdiS 1*3» Hudaravac 32. JurKovi« 24« H«*rAj 9 1» &»vaLil 7. 04 druglh «asa*M#*/ »« j« ohrattll popi« ••«• 1* občla* ^. V ttj«m j« popi«»aih 184 CigmAttv ia v 143# H«dorovc«r 26« Jurkovi2«v 11» 1# milavar 1« Kovmffitt 1.

kj#r j« bilo pi>pi«ajaiii i Cigan*v la Is

L«ta 1937 *• v ^rajevna« l«kalkanu dravck«

S7 X

vla« raaajaai Clgaal v KanlSarlci prl Crcraalju. Ci

gaaakl saa#l*k «t«Ji «b «»«ti protl *klh hil J« oaaai njih it*vll» «1 o««njt;iio* Tudi pod vaajo Smrlakl ˇ» gosdu a« «tpašt«vai»i ^Vnncttovi «ig alMv ki i«*jo ev«j« lasaiMi bcijia.

Fa drugl av*tovni vojat «• bill Clgaai pri lj»d

!• 1948 poimb«# pi»aal prft

aa rociaeatl« Ta ItatJ« Ja prlkasal« elgaaaU« prabival

aala n^p#peltto* ffa Dol«nJ«k#« •• CigaJil prikaaa 11 mmmm t ^nMAtlju 19 o««b# v Krikaoi 19 o«cbt lit v »•atu 2

pr*bivalatva v >l«v«»ijl 31* 199359 J« pokaaal v«ij« at#vila Clgaaav na

J« 1»«1 172 47, Movo »«»t« 123.

V a*plani«ah a dma 11« oiarea 1941« kl «o blla n« »- p©pi»* prabival«tva# a# blli Ciganl v p«8«ba«fa atolpcu* f*ri abdalavl poplomaf «atarial« pa J« 2v«xitl aavod «a atatl«tlko Clgam* uvratll v atolpac Hostal* «aro

• 95 -

ptplaetih

J« blla amgoč« dobiti *kupa* *t«vllk» Sf S Cig*»#v na 3ilfijtitii.i0 Prlpo«i»Ja«« <*« t» lt#tj# »lkakar *• «*r« prikasatl attt«S«*ga «ta*Ja«

kjM kp jJa«« *J ia

nj« aad«v« v !!«ˇ•« ««*tu *k«ftt pr«blrtilfiiva dmm t• akl. i^rl t*» p#pi«u »¦ bllt tlraal.

mllle« v

»kup«« 147 *«•** ki

- 21 drulla « 10* C^g^Miv

- Z dmiitti * 17 Clgan«v

pri ar«s«vlcl • 2 4ruŠl»l • 14 »«««ka i-oka 2 druitlni * T etfiiiv »ajitdol« Pradgrad - druftlm* • % Clgmi«

V t«lt kr*jih »# Mud«r«viCt **J *t•*!!»• Jii Im jih •kvpaj

• 7#

Gm • «# Kajhard - 3# - 4.

- 1. D«l«ti« * 1.

lj«dak* a^llc« »Mlii« ^rlko m dn* 14« apr 11 prlkaauj« li ^rulin - 73 «»«b *«

- 2 djriOiliti «12 9««% G«rlc« • 7 drulln • Zš •«•% ^nivi - 2 drušial - 10 •«•* D#l«nji Tapol - 3 ^rnllit« - 23 o«»b. 04 tah ttrajdl« • 33 o««b# Jurk«viL »13 »neb.

9* *

rodu tintbll • 1 ©¦»•ba«

R# •boočju »mn« ttovo »¦tttf J« prlkasal p*pi* s dm« 14. aprlla 19^4*3 34 drušla • 1*3 »»*%» kl preblvaja

«i pri Ifevaa »«atu • * druSln »13 «s*b# -rrh« • 4 dmiln« - 20 o»*b#

- 1 dru>i»« - f »R«b. ^t«!«« • 4 druli*« - 10 •••b,

• 4 druSla - 33 ««•&•

- 13 drušia • St •••b.

so »\rajdi«i. kl It«j«j# lil »s«b# d.lj« •• *•

Hud*rovcl - 24 •»•b# Jurkovl^i • 1 o»«bm« K»va5il - 2 •*•**, Br«aar - 4 •«•!»#, • 3 • § 1

II« 9bmmMju »b^ln» ^

dru21a • 40 #a«b* O»l t»h prabiva

ˇ &a«tj*rB«Jtt - 1 dntSitta • S

v Mih«vi«i • 4 drmlitt« • 2S •»•b.

v Ha»drt«« * 4

v U«danJ«» • 2 dntilnl - 12 #»*1». Tl ClgaAi ««t

BraJ4i«i - 3? ••#** «13 «««b# - 9 ©••b.

- 1

- 69

Ka ob»2ju obglaa ^lantaka Tppl^ica |« bia^ prlkasa*

alh 4 dru*in - 31 V P»dgorl prabiva S druSin - 28 *a«b* v 2.«bJ*ku - 1 dr#il»a - 3 *•«*»«• Vai tl j« Brajdi«.

• 97 •

11» •ta»IJtt oUltn Ž.u^f»bT^ «• bll«

lia« • 1« •*•&•

V gesdu pri Cvlblju pr*blv«J« • 3 druiltt« -13 •••b* v ltlj«A*h • 1 drušiaa - S •«#b«

94 t«h j« 7 •••b Hr.Jdi«,

4 •••b« Stajk«*

Ktt •b^fiju •bčin« a#Mii€4T J« bil* p«pl•«»!)« ii druftln M •••b.

V C«kl«vci pr«biva S druKln * 43 o««b«

- §

V Hmllju pri Črwilttjieiih X druftl*« - 4 •»•b«. v S»tr«a»k4 v««i * 1 drufclita - 3 •««b«, v Plaml^i pri #«m4«h 1

§•1« • 2 ••«b«.

1U •t»M»Il« •%!%»• r—¦«H6S »• popi««li 39 drulln • 167 »»«b«

f femirt jm pr«blv»j« 4 druKla« • 21 •••b#

v lt»»lft»rlci 7 druiin - 3$ •••%«

Y *)r

v L*kv*K prl ^rttmljtt l^ dmlia - 97 ee«b,

v Hr««tu 2 dr*iai»i * 7

• 122 •••bt dalj« •• I«

Br»J4i« - 7 •••h.

Jurkovl^ * 1 •••b«#

•raanr - 17 •••b#

Tk«l«il • 9

- 2 o»«bl# • 4

. f # •

II« »ta*€Ju ^l^ftf^ GraattpVi« J« prlk«sal pmptm § dru

iia - 47 •«•Y. ^d t«h pr«biva v

goadu pri Krki 1 druftlaa - 10 •*#*»

v gasdu pri WulJ*vi 2 druSlal * 4 ••«*•«

goadu J druSln« * 10 •«ab« prl Katttt«« vrhu - 1 drtiliM - ? C*t>«rjah prl Sti&ti X dru«i»* - « •••h.

- 31

• 79

«U«al»i«*h - 6 - 17

v Gr«da«u - kaomelojtu -12 •««b» »a Gaugaa*« hribu - 26

Tudj. - 1«

M* »kmCju !»»**«j« ljudi^k« tillic« Tr>b«l*71 |« bi-!• p«pi«*itlh 24 dnilia - 105 •«•&« Od t*h prtMva v 4« Vrbov«€ 6 drulta * g

Cab«r 4 dmllft - 21 os«b; v g«s4it TrmJ« 2 17 •«*b; v gosdu Mala tmhm 4 dr«tlia« * 22 *«#b! du V«lik« L«ka 1 druitaa - 7 §imm • S •••*• Od t«h JaJ •rajdl«#v - 6» osab« Hiidar«Ycav - 26 RataJ - 6 aaab« K«vaSK • 6 aaab* Haleva* - i •»•b# Hcal«e - X »aaba* * 1 aaaba*

• 9* •

Popia Clgaa+v 31. J»»varja 14t3T1 *fclj»lwj« tudi

Cigaaa 1» ¦urak«a*b«šk«ga 1« l«&tl»vak«ga akraja. Mod-

larl •• t«4aj aapravill pw± peakua •iatamtiivaga 1»

•ta*d***graf«k«ga paplaa ama4lj«i&ih 1» p«tttj*

a*v »a Ma**arsk«aw V Supattijl Ž«l«x»l j« bll«

aih 419 CigiBtv, Od t«h J*h J» 1»H# ˇ ok»li«i Murik*

v kr»Jih ^^mbath«ly 65 ln K9rm*»

MLvii ^ug««lavljl. J« Aapravll prvl popls prak« G.Llpavš.k 10. novaabra 1921.73 Skup-

»• ItOTil* Clgamov J« bllo t«4aj v PrakMUJrJu 607. Clganl •• iiv*ll v ««al*dMjih va««hl

- f Glgittv Murska b«bota * 17 Clg««ov

- Z * ?•*»%#*» - 33 »

• 4 <*

3 " B+mmrmvci • lf

G»mji Crnci «34 * Sradi*«« • f

Garnji i>l.,v«2i «4 * Šalovel * 14

Kraščl • 22 * V«dar«l • 44

w • 57

-45

Žitkovci -15 H

•« lata

Mur«ki B9batl j» t« p

• 100 •

•9 bill CigftBt ft»»«14«aL. prl

Andraici, 2 drttliat «• 10 Clgmnmvi «4 t*fe »• *• pi«ali

§ M»rvat ia S C«*«r»

druila * 2* *s«b; «d %•* j« fcll« 12 €«*«r# # 4 Kok»2i 1* 6 &avLe«|

1* druiin - 143 «««b« Pri«t©j»lh J«

Itfl 34 ClgKAOV 9» J« bilo potujoSlhi 4 dritlltt« - ZZ mmmhm $*rk* »m 4« K«k«s pr*v tak* 111

a 4ruli»i • f •••!»• C«n«rj* «ta bil« 2. 7. rV^ t«al |« bil D«*f H»rv«t# ki J« hil

2 druSlai - f •••b, kl «« T»i pl»*ll J« blla Clganka a

•* otrok»«a« prlatojna n«

i>Tdica 6 drulto - !• **«*» 0d t«h j« Hllo

- 16 ON«bc 3«r«aya • 19 oa«b« C«a«r 7 • S «*#fe# ^ark9sl Gyula |« blvala

pa Ja blla v Tal*patha

Sradlala 1 drultaa * f •n«b* U«kat*i J« blla «na b*# lUrvat j« bll* t »a«b. Horvat mi««b«ta Ja bila »riatajaa ˇ #mtmrLk*mm Vaa*

« 31 «a«b.

17 •«•>». Baraikja * 14 «»«b«

Vadarci 9 drnli« • §1 •••b. B«ra»Ja J« bll# 11 liorvath - 32 •««!»• I*atk» • t *••!>, šni^i^sl • 3 V v»i t drulla • *1 «a«b* Mirnl j» bil» 29

Baraaja • lf •••b« C«a«r • 7 •a«b# K«ka» - * os«b. 5

drušini • 11 #••%• 0d t«k J# bil« ^arkHai • I *a«b, Horvat - 4 oaab«

- 101 •

-:¦.]

3 druila« - 22 •••!»• Harvath J* bilo 13 •••». J

Šarktfzi * 9

Fokovcl 2 drulial - 12 *•¦*• 04 tah J» blla K«*»I - 3 •••*>•• MQla*r • 4. •••&« Hervat * 3 •aaba« Cigattka *•- J« bila prlatojaa •<* BiUvtl, HrvAtnka.

* tfi-ttilttl * 17 •••b« ŠarkSsl •%« bill 2 •••bi# -II «««b« 3 druli»«i - 14 •••b. Atrsttl* |« WL1» 6

• 2 e««bl# C»a«r - § •••b. Pertoča ? druilA • 4S •»•b.

ftmrmmjm • 29 ••«b« iarM«4 - 31 •*•)**« •••b.

2S. JhIIJ« 1« 191$ J« •kr»imo glavmratv« v •kl ^«b<»ti p«r»L»l» b«M«kl ttpravl ˇ Ljubljm«« •

bili v - « Clg***v Itrpllvnlk • I Cigam«

- 160 " iatevct »34 * * 2S • Vnd.rci * 41 *

- 14 • Y»»«« vaa • 4i * -20 * ZeMkevcl - 4i * »4 * 2«ft»*M« • 12 •

V p»pl»u pr»blv«l»tva l«t« If31 •• bili kup»o 5t«vil« Clga-sov J« bllo 43§•

•• v krajih:

- 11 •••b B»ltf - 30

• 13 #••*> n»k©vci - 4

l»r«Jcl - 39 •¦•b Gtr^rtfl - 3«

C««k«va - ? •»«* 6*r.Slav«2l - 3 *•*%*

C«rn«lavci - lit •••b H#4«l

I

KrašČt • 10 »«#b ^r#*«aj«fc«v«l - 4 •••b

- 2 •••*• ft*p#ia • Xd •••b

- 29 ••** S«r41ca - SO

- l§ »aab Sotlaa • 14 Mi*rakl Cracl • 2 tttH Vtilt m - 74 fttaiavel • 9 »««b L«akovci * §2 •••b

- 7 ¦»•b L«»avlj« * 4

- 53 •••b

13 •••*• 0«j t«h J« bil« 4

B«ramy« 0» blli r«J*til v ^btlborel. Ciganl * !.«•*««

bilo 27 ClgttMV« «4 t«h 12 Bark*»i Im

1S

e«r 4 J# t#

« 1»»1» 9 €4§aMV. »lla •*« 2 l.«ik«t«I«9 S 1» 2 Kfttlt*« J*

24

•• blli r«j««l ma Ma4I*rsk«a 1«

»7 Cigmov. Od t«h J« bil«

6 Hatko# 24 H«ry*i. 7 K«kan 1« 20

Is p)

Y H«rt«€i j» prabival* f 4ntl&a - 41 Od t«hi tiaramj* - 42* Camar - 7# • 3.

ftt a« 1m«1V 30 •»•b, ^d t«h K#wl * 3.

ftorvat • 12. Mttla«r - 7, Wkatol « 7. JUiko - 1. v frtrulf»«lk •• ^•plaall 29 »«#b. 04 t#h C«m#r * l»ra»J* • 4# OlaJ « !•

7, Č

krajih«

aa

• 103 -

gaaa v L«ak«v*lli# V«»Li vaai, ©•r.Čr»cih# Čaraalav-«ia i* borajcih, 2« »adaja

lata 1940/4X76 •• pr*v taka »feraaUU, V »rhivu ao aatall paplai 1» kra-

• 4«

9« Cwi«r - 7.

Pucoiaci 3 dniHfM* It »s«b# kl p« Jih. O«J t.h i« ai.j - 4. €«**r * 9. - 11.

- 89 »itb y 3#rdlci 1» Jotiai. »Jih prll^ki

- 26 •••!> v Pro««ajak«v«ih# Hr«UiS«w ia Pokovclh*

U«rvav - t om«I»« ^akat«! - S •••** Kfttlc# - 2

^alavci. • 14 druLlM - 70 «•«*• Od %mh j«

Kakatt - 13 «aal»# Katka - Z% aaab# Oaramja * 21 o»ab,

- 3 t«tbt#

19 druii« * 12« a*«b, pr«bivaj<5 v Va»«l va«i* «jih »rii«kl »•: »^akš * 13 ••«!>» barkaai - 2 •»•bl# Baraaja - 35 o»«b« Harvat - S0 aa*b» C«ar - 20 »aab. * Čtntlavcl *¦ PuMg^ • 243 •»•*• ^d tah J«

- 42 e»ab» Harvat - 111 •••%• Sarka - 1 ••aba,

- 19 a.ab. C#*ar • 21 «>ab. X«kaš - 20

- 7 OBeb« ^«va

¦ 18 »aab* *^d tah Ja Š 1 a««ba« L+*mr • f •••»» KakaV • 3 ¦»•ba.

• 1*4 -

pr«fclval«tva m 4»* lf« mmrmm 194§?7 prlka*

mmmm 7 €!§•»•ˇ v •kr«j* Muraka $**•%«• T*ga leta •• bili *»«r*S Clgaal pr*salj«ai aa p«**«tva v latalti« ftaradl t**a J« %ak# »ajhna lt#vUfca«

Urugl pmpkm pr«biTal»tva dtt« 31» ««ir** 19 SJ J#

l.lt?

oil da« 31« aArca 1941 v Pr^kamrju* Cigaai «#

v t«h krajih:

- i *rttiia - 20 .

- 2 druiiiU - 1? •«•*,

- X drttfcina - 10 TrnJ« - 1 4mXia« • 7 *••*» XiJki - 1 druiilMi - 2 *»•*• B»brovmlk -15 dntlla • ftf &»lg« v*« - 2 drulim« • $ »«*b«# D»lg«vaftk# g*rlc« - § HruSlm - 22 6«at*r*v«i - l drvlln« - 7 •••b#

• f drušln - 22 •••b, - 4 drulltt*« » o««b«

- 1 drullaa - 2 e««bi» * 1 drullaa • S oa«bl#

- l dmlltta * $ #•*%• 4 druftln * 31 •••b, -13 druftia * §6 os«b9

L*»**U« • llnliu • 14 •«•*, %lrtj

• 7S drvšin - 344 #*•!»• - • drulia • 4* •¦•b.

drulia * 2f ©••b# B»aajia«l - 13 drušia - 73 • 1 drtilla« «13

- 105 -

G*r.Lr*cl - 1°

- *

Hyr.ki Čmel - 2 AruSlal • 9 •••»•

- 4 dJruila« - IX - 17 dru* * X 5 dritlln • 21

15 drušin - 73 Sotlmm • 10 dmilm • 41 Sr«4iSL« - 1 drrnlia« - 1 Suhi vrh - 1 drttllaa - ?

- 11 dr*lin - «6 mmmh.

- 21 dntlim - 112 ¦••b#

- 1 rfntšlaa - § •»•b#

- 1 drvllM * 1 o»«b,

a • 2 drttila* - t •••b«

Skupaj j# 3?f dmSin la 1.4»?0 •¦•b.

C«i«r ^ark* K#kft*

-593 - 499 233 •»•b. • 191 •«•!>« * 112 •»•b#

- 37 ••«**

- 37 •••b. -25

* 10 oft#b#

- 2 •»•bft#

- 22

- 6 •»•b. L«kai«l - 1 •*•&*•

• 5 os«b, - 11 •••b.

- S os«b»

* 3 •»•!>•,

- 7 •••%» Orbaa - % •••L>•

* 3 os«b«

- 3 Š*a*a • 1

- X06 *

• X aaaba«

<• X •a#fea« ^#trovil5 » X

• X •«•%*« ttegdaa • 2 tiibi* Z«rka - • •••b»

šiimg«X * 3 oatfe«, Sau^ak • X

Ogriaak - X aa«b«9 Trpla.a - 3

« - X #««lui«

* X •#«•«• Part.lJ * 4

H*rti**4 * X •«•**• turk - X

- X

C 1

j« blX

, k« »a v*# ClgaM« saprXl la Jih k«8tt«J« «

Jih J«

4« pa%uj«5ih X4# tta • 33« aa 8la4y - 4« ab kororko-ataj«mki ««Ji - XX - X*

dražla« •¦

* 52

- 29 Baj -XI

Ll«r - 2 oaabi*

- 2

agar - 4

• Z

• X •aaba«

•* P*P±bu prablvalatva *aa 31• narta 1941 aa bl-XI popiaani tudi Clgani mm <#aranjak«a, Y««d«r

*gft »tanja ta 4*> l«t« *• «#r*a» ugotovlti# kar taka alaa

ta 19*1 im t*r«A*kih p«plai» blk blla 95 Clga»*v aa

Tajalltv« sa »tlf«tjt sa4*v« ˇ Ljufcljaai J* aa*

1« fabruarja 1944 p#pi« g*r«ttjaklh L*g«m*v« kat*r«a J« prlkasaKa a»s*lj*a*st Cigaaov v t«h kra»

•• bili

•) t K«d*Tljlci m !•««»• vl 4« * CuW»vl ullcl 4

mB • 12 •••b#

fc) u »•Ciei prl Sl«4w $ *ntii.a« • 9 c) v Gorjah prl S|.«te 2 drušini - 11 4) v Kani g«rici - 1 drullaa - 10

pri

j« bll« p#pl«anih 9 druX4» - 24 •••b.

11* ob*«2jit Jmnmntc •• bili a) !¦

b) i« ?•«•!«• 4

c) la

maštatlh 4r«Kltt taa p

t»kupav# ftt«vll« clgaJi«v an G#r«aAJaka« j« 34 - 134 •*•*. tfajitavlla>ajla J« r»d»vma drallm« kl št*j« 129 #««b. OalJ« »ta •• 2 Hudorovca#

lat«ga r«4n kakar ita G*r«»Jaka« a« Ijaai i« v LJublJani 1» »a it*J*rftk«fli. V LJublJaal •r«bivat* 2 totftlBl - 13 mmmb tmm »• v»i |ili«J# h«r4. «a Stajar.k« Aivijoi ˇ C#ljit - r»«atmar - S ta druftlna H#ld - ? asab. Clgattka H«-aaf#ld ftivl bliau Fr«v«lja# 2 4r«šlBl Mttllar v ^ravagra^u 1» 1 »a

X) Papla prabliBlatva

t) *¦**» pr«biv*l«*va d»« 31« »ar«a 1953 •

- 1.463. »kupao v

!»• IX« «»rc» 1941 * Ciganl •# p«««b«j prlkaaanl.

Sla

PralnttrJ«« popl* 11« mmwm • 1941 - l.tt« •

<*«r«ajalta 9f •

akitsaJ

4) P»pia Clganav ma Qel«ftJ«k •ai 9. aprlla 1944# ltfJB.

A«ve «#at* OOS Cig«»ov

f) H*pl« Ciganav v ^ratoitrjit 1941 - 1.

4) P*pi» Clgan«v ¦• G*r«nJ»k •», f»bru-

arja 1944 - 114 Clga«*v

ClgaAl v LJublJaal 1« »a Št*j«mk*» 44 Clgaaov

&%npMi Itavllo

v Slov#niji. 3. 05« Clgaaav

# p • m m m

1) M»roltk*v»% 1942. »**. 21 f.

2) Blaek. 1936# «tr.33. Cl/b«ri. 1961, »tr.94.

«tr

4) &*rll»a llatlaa 24« »*rc« 1412 šm »•«••%«•« &&•%*»• L*latltta j« a«ra*j«na v

§) V

«) 14« yfy

J i» liti

atjt 1449

farl »a«*ata«ii Y Blatrl «) 2. Jttlija 1470 »v. Sril pri

d« 3aj»«t# Gaargi« 4« Chabal ••• aake }»§#•• t •***• ata.AU v ftiatrl« 30. aaptaatara 1481 ^mrtem

pa...« ***mttr

Otmrnj** Mikr»flliii 0 vaabiii« m v Pršavn«« arfei«

S8S v LjablJafU (akrajiav* OAii).

4) &«r Miagi«r "alt ^k«ttbu€hM v#»

7) Ra^aljaki rmium Haaaa H#lmrlcha Salllaga l«ta 14tl ¦a lavriltav »ba^db« na4 Clga««« Amdr%}mm9

prllog« *•! 1«4. V ptmmt **• 19. Julljn 1492

- 110 •

dm }* bll

Kr«»J* v Ljttbl .*•»©¦ «*g X/l5 1492; M#.t»l arhiv. i.J«*lJ«»» j

Cl.J tudi: »abJančlC. 1944/45. «tr.99.

i) Crud.n. 1914-14. str« 10»5. t) Vftlv«»or. 16»9# »tr.222*

19) H«b«lj«kl r«i«m H«ff.t«tt«rj«. €»d XHl/l40

fol 29«. 299 la k.l. 1723 fol 129; Ma. Ljuhljana. €1#J tudi: FabjanCič. 1944/*5. str.102.

11) JUb.lj.ki račun Hoff»t«tt«rja, Cod XIIIA41 (1724) prilog» tm% 228-23». HA. Lj«bl G1*J tudi: rabj«i2i*. 1944/«5.

1724.

catloa UVI« &*L, Lj«blJ*a«.

iJat»nt kralj« F«r4*»a»d* 1755. 1/131. faic.3, LMMi# LjvblJ«n»,

14) ^irr^d* V*m d«a &*l««rl. X9MjLg« Gub#r»iu» lit

) 17*«,

If) Uhlik. 1947« -tr.7.

U(klik). 1942. atr.749.

1$) tihllk. ptmmm te« 14. f«br«mrj« 1964.

17} Ko«tS, pi«»o d»e 1. #«bru«rj« 1964.

1«) R«J«ta* satltu knjlga (okrajSano RMK) Šmlh«l pri

19) trdl»a. 1957. ntr. S« 402.

29) SM Cr«o««lJ 1808 - 1A36.

21) M Črna««lj 1856 - 1900. 22)

- 111 -

21) KKK Pr.loka 113i - 1915.

24) *J* Grft4a« 184« - 1)19.

21) *HK M#tllk* 1*4® - 1919.

24) mm *m*9*jm. St.r« c*rk«v 1«43 - 1930.

2?) mm »«•!« 1*9 > - 1940.

2«) K« Ln***«JL«« 1494 - 1929.

29) Podat«k lr.Hilka lati«•%•>•«* in pi.i«« |a i« Tr«t* d»« 27. Jiiltj* 1944.

J0) KNK Ž#n*J«m«J 1836 •

31) irdina. 19S7# »tr.5.

12} *m Wli«l ilU -

31) RNK Pr.Cita 1«41 -

14) PoroCna uatiSna kajig« («krajiau4»

35) H«K L#nda^rft 172' - 1839.

14) SM* 3©br*Tttik 18i9 - 1891.

37) *«lko, 19 56# »tr. 9#-91«

3i) RMK lunka S«b»t« 1733 - 1900.

39) W« ffKrcfc« i>»bota 1714 - 1773«

40) RMl Tl*im« 1744 - 1913» 41} ?W Tlšl»» 1653 - 1919.

41) ft«K Caiitevm I7f4 - 1491. 41) F« C.nkorm 1793 • 1791* 44) 8N& U«g«š*v«l 1413 - 191«« 41) BMK P«rt*8* 1825 - 1909. 44) Er

47} Kr4««9 ptmmm m dnm 27« aov»wbr« 1942«

• 113 •

»lllca tr«*»J#

14. Juaija 1964.

7Z) A ttagrar+rsslgfcfta 1S9I JaauaV 31-*n.

ytl«s«lrava «r«4a*l*y#t.# 1899« ta*bla*s II. «t#19*6.

74) P^plei Ci,j.b#v v {'rtkmirju if2t# 193<># 1931. 1935. 1940/41. ki •• Jih *«praTil» »r«ittiik« p««ti»j« 4» ntlB« •©

v iiurski

71) *r«jemti l#ksik«a» tlrav^k* b-aaovin*. 1937. ntr«4i3« 454. 456. 457. 444*

74) Popi.i Cigan#v v Pr.k.urjtt 1940/41; gl«J tttdi ii*vilk« 74.

77? &o««6»i r«aultati popi«a stanovaiStira 1946. G1«J tudi pod št^rilk« 5«.

?•) P©pi« »tamovnlštva 1953. <*l»j tudi pod

79) Zavoc! «a •tttti.ilka v »*wraki 31. aarct 1961.

knjlg« B«guaj* 1941.

p»piaalh llatav ˇ ?avodu n statiatika- SftSc Ljubljaaa.

Pr«»gla<) »»a»aaiav aa TajalStvu sa notrajija

* 114 •

JS3ULK0VN0 fcTrtIČ*A IM U0A»OV B (h»TALJ.Ml V

1» V SOSfcDNJIK D w

* ns •

Itiiktfif p«aa»a«atl € 1 g a a

•• Clgaal aaaallll p* #rr#jFt« •• *«4 paaa* aa«tal* j«*lk»v»* rt*allk«. *a

jaalkavaa 41fara»ciraao»t a« }m raavljala paatopaa la v vaafci dašali aa «*•L aa«±n. V Orlijl •• blXi

mm p#t»v«a|ift pm

ispi»isoj«nk pri

•• dmlj* 8««« itstavill all na«*llll. Clgaaski J«alk |« V ˇ»•h laalh 4« #•««• «pr«J«ttal tnja b#»«

ak«plna# kl •• a« aaa«llla v raamlh clala* lah. Uhl4.k |« up«Ši«Yal prl raaa«ljavaaj«a Clganav v jagaalavanskik dalalah v«i aalitranili nl«Vi ki n« pavaroiila aadiabajaa jaalkavaa iftaianja* Oatr« «#J## kakar aa Ylda« a drtigial dal jaial Clgaai0 v aaiih da* 1*1 ah atao opaaaa« M«4 Cigani v Juga-alavljl •# •• raa-vlla v taka »talatij raall^aa aar«LJa# ki «• elcar v j*dru •noiaa# lmaja pa »aojjo iapaa<»j«nk# ki «o jlb gaat š« prlaaall a a#a#j v anS« kraja« tar dodall pridabljan* v Badanja« akolju*

clgaal v ^lavaaljl, ki »• raadaljaal aa trl aki»-pia«9 «aatavljaj# prav taliko a«r«tij« ^Jih ^kupa* liavilo ja HMijhao« toda iaviraja ia raaliSaih krajav

• u* •

kar J« §>«rareLiX« tnil -*** ajihovlh d*l«ajakl Clgaal •• priaa*Xl v »«*• kraj* aar«Lj« lir-vatakih ClgftMv* g»r*ajakl ttitralj* «v«trij*klii Clganav 1* praiciKiirakl itrtiiji madiaraklli €lgan«v* ka akupiaa iratd »Jik g«v»ri lasta« sar*tf j«* H*d

tak# ra»-

Skuplaa C^gamair aa a^laa takan niim J«xlk«im«p pracaj «MtKt* V po»a*t«s*lh krajlh »• Maatal« Hajha« mprmmmm-

pin« BraJdlSav« da govarljo B«iprinltivm«Jlll «*4 njiml« I«I#vitltJl Cigaiti pa

mat Dalaajakaia« ^aalkavn* sasllke

tamvaC v lagevoru«

ga»l gav^rlja apr* $oha# «#»#•%• aoha« pr»a«all t»dl »a i»g»vorj»w »Xav*ttaklh baa«

V »aratjti d«X«ajaklh ^igaaav aajd«a» i« arhallfaa oallk« b*««

Ja UhXlk ug«iovlX« ls Bl#««ita Capti k«»XJ«i aa Hrvatakaa* S«^«»Ja pra«&•v Cigaaav pa •• p*kasAXa« 4« »# p««a«bii« m* ••Xit*v pr«dv««s eigaaak* druileia la jttSalh

la ttX»v*aijo« Maianlaajilh Jaai-

kovalh prl»«rjav tranuta* ai »•ge<* aapravltl« k«r Ja *•• %•**>•%«• ibraM gradlv* aataX« v rakoplati« Z* pri-

frablXa «tr#fe«va» Xi%aratf»r* «taraJXlh itt itad^bnlH raslak«vaXc«v 0lgaaoX«g*Y» Wa p*dXagl tah br avropak« cigaaiika kakuplaa* 9« tafeall X •• ir sbran* b«a*d« oi«d d«X«aJaklai. Clgaai. »•m labrala vaa tl«ta b«aad«# ki jih mra posaatl vaak Clgmaakl Hlavak la jih upornbXjatl v vtakdaaja« finni« Wa drag« aaato mn p«ataTiXa b«a«d«# kl jib |# ¦aplaaX THiaa »«d Cigaai* %m t«ai ««ai nvatil« UbXik«v >

baaadajak« ki j« tudi »dlal clgaaskl «X«var ˇ lVIJI« T» knjiKica «b»«ga b«a«4« arbaklh •aa«d« ia b««aaak«ga clgaA«k«ga nar*Sja* ^ruga avropak

Tak« «1 *ladijt»i Patt. Mlklaili«. *«lf 1m

: »

irlk Ljttagbarg* '

ki «•

v ak«ipft«ia eigaaak«« •vropaki«l a\ar*€jl clgattakaga jamlka* liftr tah baaad aladiai« lahk* prav v ataroltKtl jaki >*alk« H«4 d«l««J* ak« »kttplaa Jih najdam« preeaj* k«r praaanaia« da j« tak* majhtt* akuplao i« t#llk* prve^ltsa jaslk^ima

Jasika«

t clganaklli b*a«dali Ja Ša pri starajllh J«»lko»l«vclH vabudil« Sanljaaaj«* Ob taj prll#iReatl bi «• t#g* Tpralanja iaad dotakml-la ia kl aa dol«ftj»k* Clgaaia itnvadla »*«•• prlatar h 4 ia |i kako tavratott b«a*d« lalik#

J« t«

i#Y v «v«jlli raspr^vah »as»rm« prikasal. W* p«dlagl ajcgovih Študij |« prlknaanlh nakaj prinarjnv M»d !»#• ¦•4a«i daXa«jakih €&gait»v 1r raslakaaiai atarai»di jakl* karait*« t*h b*a«d*

• 11» ~

C« J« b#««da *g«nj - Jag* v »taraindij. J«s* aga* *

ˇ Jcslku dol.C« J« b«s«da kaltrua - bakro, v kl ad« bakra, v •t*roin4ij. L•*• vark&ra ;

Jaalku d*l«C. J# bMtda fcai« - «tAr«la41J* J«». narpa« pall »appa I

« v hl»d bjah.

j

Jaslku d«l*C. j« b««4Kia praiII • bal»«

f staroladlj« j#s« btlt I

jaslku

J J«s, Shur## kšurl

tudi prlM«r k*»s«aaAta i^ kl

ia «tAr«i»dijak«ga ^i »pr« viao « m#1# v

k« ls

J«slktt b#««d« bratra*«** «tric# i«t*# vilic*. • i»« urt( aiaa« jaata« •**» In v«U«r« K«knt«r« »lovais* •k« b*««d« pa «• «1 Ciga»l lapoaadlll I# v 4*imi g»r*» t*kl*«tl. P» mkltliecvi« akl.panju •• mt Jih prid^bl-li i* prl ro—nakca aaroda. ?u41 tak« b«««d* prt dolaajaklli ^iganik« &«««do k,ovaL^ ki Ja Masa&ft

so i»«ll fia ^lgari« Srbi 1b

10

• ali fe«*4Kt<» liaica, wdyld» ln »kno^ kl laa

li J# v«* »lovanaki lsv^r

v tab«l-i I prlkasujajo

s «av*d«Al«l aaraLjl v ^vropl« P»va«is j« debr* ko«tii»iilt«ta b«Bad# ki jo i« daaaa aladivo pri ra»-lllalb iikHplttJih* Ha«Xlk« majd««M •»«• v na^lau pi»a-aja« Drug« b««eda p« kaS«J» pr*«brasW d*l«lah 1* prllagajattj* akolja*

ˇ drugi polovlci !*• »tal«tja *o dalanjaki ai itall nr avaja« stltrlttfH Jastfat v»a št*vila« fta Trdiaa J« lata l«70 «apl«al StatJ« r ajihova« Jaslktt •4 «a« *a$r#J takol«? J« •k# duj. tria# itar, luj« «fta« ogdo# •»#• des. d«s«k# d«a4

12 P# Uhlikovlh »apinih pa Cig.ni v

j/kh. duj#

itd.13

vllk* V Trdlttov*« aaplstt j« got«ro n«stalo n«kaj « k*r tudi »a« prlposlBjft« 4« J#

ClgaaakA l»«i« s« št«vila posnaja ri. Y»1 Clgani a* 0©X«ttJ«k«ni It«j«Jo trla« »tar. p«%. l*«t# it«d#w# •••*¦• d#v«t. d#««t itd.

Clgani ia ••daj. pri dolanjakib Clgaalh

M# hinjum - jas mmm tu hiaja« - ti ai •v hll« * «n |« š* aaiatt hlnjaii • mt »m tiu»«n hlajan • vl «t« •ai. hlla • «ti ••

I

¦

»rttakll 2as< M« hlttja«« - #«ai bll

h^ttj-ba - »1 bll lila* - Ja bil A HlttJaM« - •«• btli twa#A hlajan* • •** bili hiit« - «• bill

Ufttlik oHaifiJa v fe**ati»jak« ^ioitl glagol m

«iganak« »—; ta -

* 120 •

t ki *• saplsall r«*» •fcllk pomofatga glagol« bit^., l*a ^#*t I« »aj »orodft« »Uiko# k«kor •«• Graffund»r ,}•ˇ<*

ho« • rnm*

htm

hmm mmmš.

glagola h»i la fl,^pi tar •Mp ln q

gmtv« pomoinlka obravnav« tudi Hlkl»i±«16 1»

gg totjk& j €1*

ganl p«s*«t » tr«ija •»•bo

41 ic« - «ju»d« hill - tut« hlli

hill r*j hlll roj

hili * !•»

Alli *¦*» Ht»# - MB4l» Mlt kh«r

• tut« hil« kh«r hilo kh«r

V ^•g*wm

&m hll»T - Itij Jt t«?

J# bil.

r»v# ker j« poglavj« pr«v#S #bilra« i» j« prlkasatl m ttri Mtatu ***• m«kat«r« obllk«. Glag«! ttovoriti «pr«g«Jo d«l«nj»kl Ciganl Y

• 121 •

•ˇ vaklrl

tt»tt vaklr«« k*la vtkirti

prll»*«taji

Mmm* «•

m«k*J pri»«rov druglh glagolav *pr»z

m« tuk« »othav&va - J*b ti obljubl« tuk*

M dšu - n« gr«oi

p«*kl - kupil »1 boat

Al« Tu41 #d d«l*nj«klh *•

Clgaal pravlj«* da Jih a« rasiutajo« ker gavorij«

larake. 9tjtMkt prlpe4aj» pr«k«Mr»ki CigM»i drugl

piai ciga»»k«ga »ar«

mlli drušia isvlra ia MadSarakaga« Majhaa »kupina l«tt-

•rbfiko-hrvatakl«! Clgaal* »a Prakmurja pa *# v ciga««k«M Jaalku vidnl vpllvi aratrij-»kih gradi«Saa«klh Clganev« V t«h naaaljlh j« ¦k«a »«r«IJu tudl v«I tt«»Ikih lsp«a»j«>tk# m«dt#« ko

na raval»*k«M d«lu Pr«k»w«r ja

ClgaMl Y M*d*|ii In Oobrevalku pa «* clgajtakl J«alk •pttatlli tm pr$>v9mkL laadiarakl«

Struktura Jaslka pr#k»iuraklk Clgaa«v Ja gl«d« »a

»atala i»ta« Haallk«, kl a« «f v p*i««tiBih krajlh« ao mm rasvijal« gl«d« iui

pr«k-

iza -

mtmkih Clganov kot poaabno

ki jih

elgatiak«a aaraČJu 0* §• aaX*LteviXtt»« flUk&tar« laia«d ajih a» «%nr«jš*ga iairora« k«r ao Jlh Cig^tti v «iv»Jaai

š« pr*d«a »o *# aaiiellll v teh

____ ^vofktga i»v«ra# kar j# v

pravak ug«t*vlX 1« MlkX«&iL* B#a«do fpaški

Prav t«»ke J« a^jd*«« iudl v

tudi •trife* «brav&&va Mlkl«XiL kot Isposojftnko*

•# Clgami prlvs«Xl prl

V ••4»aJ«N Saau «1 prfdcatursitl Clgaal lap*sojaje •l«v«>«t«k« b«n«d« aa ti«t« stvarl« ki. »« »• Jih

XI •• ai»ran« to«a«4« is v*akdtiaj«ga uja k«k«r %m*mm bivaXi»ža. druliiuikllt Xa« llvftli* T« »«ff*d* t>#kafi«jtt akttpa« la p«d«tea««ti d«X«S«nih cigaaskih aar«2ij* ^•n#bao aa

m drugl« J«g«iil«iratt*kitt clganakla aar«Lj*w.

2 raaaiko «4 dolanjckih Clgan«v atajajo pr«k««r. akl v»a lt«vlXa v ay«J«w M(it«ria««t jaaikii* GX»ir»a viXa ioianuj«)«) gj«k« duj# trin, ta. ©fto. aaja, daš.

laftlla -ajhn« «pr««afliba y štatj«. t± ItaJaJaJ Jak. duj# trin. ltar# paii«. !•ˇ. afia?« okt#

• 123 -

Prl*«rJ«ira Itttja u mmdBmrmhtmt Clgaal !• ••r*4a*«ti 1» ti«t« msllka, kl to !• aaatala p* *aa«3J.tvl Clganav * aaiih krajih. Pr***i kaact« pr«jl~

*j«S* «*#***la *# aattaraltl €lg«al t*r# p«ltt«, lov. lfta# «h%« .30. It«rvar

Cl9«»lt

d«š««r

•r

la

tl •! - tu •»! Hi

Clga»l «pr*g«J« p*awimlk kmkar Clgani jttg*»l«vaa»klh d«l«lah#

ICakar Ja •«*••

t*vll Mlklaftli »astapata »fea »alikl. p*MŠaika v a&gajt* »klh a«r«

t»pr«gatv« po»alalka s

ij«J## da

pri prakMnralU.lt ClgaaJLh oatala aa do daaas« HadŽmraki €4ga»i »prtgaj*

• 1*4 -

§*•*

si

a&ahl

••

jUtaj« t# »bllk*

•4

mšmmm

•i

«ajMi« obllk«

p«a*l»lka» ki JJ im pmmnmmprmv

V «»iiattj«i« Imu «• gXa*i:

iaaj* - «a* kl v pr«t

iut hi

«••11 a»4i IS. 1 hi

m bi

hi n«vu k(h)X»d - tmam hi »«vu k(h)l^d - liaM ftovt ebldk*.

novu k(h)X*d - s«w ImI mv« pm

sm Ui«r - »»• doam*

• 12« -

i.mrmmlj* po««*t m «a*l«f!mj«

p#**fta*ga glag*las SL suta r«j - la*» II lc«

tv*t r»J * tl lauil aiic

1«» r«J * *« i«a Blieo

•i tut«

v atavklh

tu »tl »ukar raklt - ti »i l«p* 4*kllft*

ktkl orl kl? k^llk* J* itraf

ali: kidjl hi. ^ri? * k«Xlk» |#

fcfttar »*1 kli«rT - »dk*d #1 *•**?

«• ••«« and^ for* - bll «•« v

t« *LL* attd^ f«r« * %t «4 bil

•J »^ aad^ f*r» • ¦» J# bil ˇ

k«J p« ««Ia hiT - kj« «1 p^ bll?

hl un kK«r - 1«adi hli« « kh«r hi aro - hila j« »o

eigaASk«« J«stktt Je prmvmmprmv mmmm «a vrata . Gl«d« ba k«r«» fea»«4« ja« bi

m k«ažni«aai na *iv, |mvi J*rair« mv«

glagolov v {»r«k«ttrak«« cigamak«« Aar«2 ju |« taao* ^tvtataa • ppr«g«tviJ« Y Ma41ar«k«a clgatt-•ka« J«slk«i* Praluntrskl Clgaal pr«glbaj« glagel riti

I««t •• vak^raf -tu •f

to««a

prat«kll

dlaju« - dal a«w - plaal

* II* -

gXag*X

s* pratakli Umm taka*

fiktrtv * W» g*vor!X

k/rahl - •«*

uii kr«j« 8« )»ria#»li ti

eig«ii«kih dntlin« kl »• •kell J«*d«iiiHirga in la V t«M mara^ju aajd»iH» *«• •k*ga jaslka« V tabali XXI *•» prl«*rj«Xa sbraa« a« aa i.ti aa?la kak«r v iab«li X 1» H.

xzt •

Clgaal St«j*jo ˇ»« št«vlXa * it«vlXa laittt)ijft J#k#

lob. •ft*. o

glftg«! biti •• pri g«r«ttj«klh Clgnttlh hmm {hwm) -

tu

lii

i« ••» h«« - mi

t« hal«« - »i bil $•% hi. - j€ bll J*J hi« - J« blla

bili

****** h»M * 1** 8#18 I* *•!' wivr«tll iMMi »bra»i b«**4al s«kl«4 ˇ av«j«M •lavarju

»bllk* pg p

kl gXagoXa bltl.

• 121 -

f«st hi a«a -

hl tut - l»aft

Ki.

kl k«l« - •«* lit »!• hl

hl t

ht« hi» tut

««i • mm tmmkt ^ai

šukar kh*r - iui X«p« klio

tut **!,« *

vmlm -

|ir*gatvl glagvla prt g«r««j«kih Clganlh n«kaj prim«rov« Cl

J rakrav -tu

rakraha • govoriaw rakr«»*

taj»a rakrav - Jittri bni

- 129 •

dik(fe)ati -

J tt

dlkh avatr+la

š« dikhlmh« - vldla* «»**• avatraha

dlkkajaa tfitriii

pog*«t«j« rabljo glagol • k+ra^ (d»Xaai) kakar avatrav«

fcttt - d«laa

flaf^lov v atavkiht

• x vrtu ra#t«jo

di«# dr«ja f^uro - gr«

kltcr* tl ki nr«l • gr«m <§«»©*

Iiltura« • i • i i i • # a a • k • C i g a*

aih p^la^novaaj« t«»v«i 1« druftl»aka iMsa, ki Jife

BrajdlSl, Jurkoriii ia Ftuder«v4*4, ki a« «• prl-••1411 Is hjrvatftk&k krajar« Prlpadali •• la koajsklh J* priila

B»alXj»Yo, Uik*v dol Cigaal sa«l«44a» aajr«< kulturaih sa«LHa**tl« Clga* fti Y t«h aaaaljlh p« kal*J« »maga p«d«baa«tl • Clga« ai. Y ^iki. ki saradl m«d««»«jalh a«alllaaatl s«dlj« Y •a« akupla«. Clgaai is i-lk« •« 3« aa aaCatku t«ga

• telatja saatti.* dm v«SJi d«X potujaj« t«r •• 1« p*al» ai s«Sa»aa aaataitlj« Y kllah« Itoikl noaij« kratk* Xa-

• •• i«»«k« pa «4 Jlh BplataJ* Y k4t#* V glaY««at mm aolkl ukYarjaj« a k«vanj«m la prckupCuj*j* a koaj4«

ti Clgaai *9 mnmnl tudi k*% d*bri 4*Xavcl aa caatah« kl j»* a« ˇ*dr!llj« 4»Xga »a •»** ma*tu« Jaalk $¦ «iga»»ki 1» hrvatakl.

PrlLuj*Ll apla XlSklh C±g»nov J* aal« •taičaih anaSllaaati dol*nj«klh Cigaa#Tw V kul* pogX#du •• p«poXM»a »kl*4« • clga»*kial dru- na SoX«nJ«kM« V dmljai pr«t«kl#«ti »o •• ti

hrvatsklh v*s«& t»r ¦« «d ttt dalj« «. Tudi 4#1mi|«M Cigami »H k***8t

I ?»f tak« p« »• «tt«g» nallk

tudi pri e««taih dallh 4» ftjit kaaiaaja.

lrajdl«av J« ^r«4 »aaalltvljo v okollc« W#

33 Y«ga tnta lival »a •bmljtt aagr*b*k« lupaBlJ«. S

••boj ja priMmmml etgamaki jaalk la smauj« kajkavak«-ltaknvskvga Bar«SJa» ki •# ga pa dattafinje ilntliji« ako»

S« tlaaaa «»d d»- »ajv«4 njiha- drulla tti. aaaaljaaih« t«»v*I potuj« la m aali na

d«l t«h druiia prablva pad lotaran. V Slovaniji •* il €lga«l «di*i# kl bi Jlh

iovall C«r|(ail* Hbega «na€llti«atl kak«r ala- oblaka 1« mavr«,!«« vt#»s# »•pr#ataa« a«lltvas k»- potujela ©brt 1» ttflvaaj* paglaullk ilvall« Iti

dolaajak« Hrsjdtf«. •• p-riplaan* tudi i«u Kaldarašl* Tl Ciganl »¦ najbalj ra*kr»pljawi tvtttt t«r •• aaanl tu4i s iM«nooi kailarjl* Za J« iiiUIm tudl# da radi a«alj« arolja a ««b«J* to pa »ato, da »• b»lj varitl* Wa DolaBjskan j« or»IJ» prl Clgftftlh aitaaa •««« pri BrajdlBih #koll Naraga aaata«

HraJdlK. Brajdi«avl4 bi lahka bilo tudi alo- a.3 «*¦ tab dOM

¦anov# ki •• Ja aaaalil«

J Yaa>ka ina.3 «*¦ tab dOMtavah bl »oglo biti plataa G«.

• 131 -

la 2»a*vo ta d«l*o v saliftdAl Hrvatakl, a«roda« a laajaki»l SraJdiSi. Ti Cigaai •« ft* v prvi p*lovl«l 2*>. attlatja iMg« patavall p# al«v«aakih krajlh, T»-

ktt potujog* skupiaa Gataa*»v J« ^ftlla aa Delanjak* !•• ta im. Oromaiki *« JiK pr«g«nj«li ls kr*j« v kr«J

»»t« •• Jih

mm Hrwt*k«« ^rttfa »kttpln« 0««am*v «• Krik««* !«*•# t«h Clgiui«r J« «m« dmšlita

*«k»j {»•« v Pr«^»i. V kujlgl J# vpleaH« e«l^

rmm •# bili •tajril ti«n«a Zlataa* rajaa ˇ Zagrabu G^Mti L«2l# roj. 1899. Goiaanl «• daa«« vaakaker dnt* gi rod kakor »ašl BraJdi«i# ˇ•adar pedebal a

»kupno oaaovo. Pl«ft« Go«aai i*M raslKaa laiama a« ajikava «aajia rodov«. V»* ta iiaaaia •« d&a«s 1# pracaj aajaaaa« kak»r tudl aiao povsaat a#|a»nj«a« ••• radaaati • pl««att#ii G^pl* ft^ptl« «4 kat^rlh atj bi a« atkatara d«l*aj«k« clgaaak« drvšla« Itlii« la •• ••lila v aal* kraj«*

D»l«njakl Clganl «• «tal&ao prla«lj*it*i la Slavaaij« iii Š »tolatja pajavila »•<& aall*

»o ««tall ««4 I*ud«r«irl-II v B«l± krajlai« i* boaaaak* «igaaak« druliaa So- Ja prar tako nj«Mha Itttki vaja prlaaala Clgaa* saa*lla«atl

Clgaal v 31ovaaiji» ki a» petovall 0% $•*L atv* sg#r, 80 «411 Sargail« V prvih *tvaja«tih l«tia aaSaga a%al«tja pors«l!ajo » njlh« da Jth pagoat« vidija blisu vaai Varea« kj*r »i paataTlJ^ I*rga sa *#»•« tets »a-te potujaja ^alja. tudl proti ICaalil, v«ndar «• alk-J«r n« aaa«l$|# »talao« Vai gavarlj« clgaaskl Jaslk

(«rb«ki) w«d ljudni, Hblki nosija ˇ¦llka ka-

• 13* *

p«# aliaak« Ja-p&S«, blal« 1* Savlj*. La»ck« »•

»• v plaana krlla« $*v2j« 4» l»aj« #v41«*#

vratu« M*d platmi«! klta»* a*»4J* »»*•»*&» «tar *•*«*

puj«j« 1» pr^dajaj* nv«

« t

krll«. !»• #praYlluv ki ga !• !• «tar«Jil aje, •• av#4rftli 1« ttabiral«i atarlk cufij. Tu-dl a# do a«d«VA« in

««ijl# kl iMjt iata »pravlla

v »»••Ijih G*«llic«# TrnJ« i» Odranei. pripadajo Ilaifarjtt - bfuaa^««* kattrlh J« v«€ltta Pr«k«urju. Po nžlnu IiTlj«»Ja pa bi bili hmtj

* ki #• s ajladL tadl d«j*Aak* v

s« p

v vaai

Otok bli«« Vink»v«€37 i» »iišll ˇ »al« kraja. M«4 dru-

gia •• tl hrvataki Clgaal saall ttidi »asatl hlš* 1«

agradba«

Papalmoaa tuj* atalC«* MiaCtlsaat pa prikaauja« »•d prakMurakl«! Ciganl p*tuj«Ll k«ritarjl9 kl ••

rtalačaiiih čanlh pojavlj* v tah krajih* Y*t riiar jati no a«l» p#4«teU

akaga« Tudi ti pr*d«Jaj« m aaj«lli k«rlta i» druga laaaoa isdalka* M«katardl iarjl* kl «• p«javljaj« v bivaja v Sr«44l«u •• mrm^L. »*rak«wr»ki aas«lja««l Ci-ganl »a »#1#J* drullti > njlwl 4» Jth ••!• pa^lcamjtt*

vldasa. PravlJ« Jiw tn«4 vlalki Clgaat.

• lit •

Y«8iaa pradttikov aacfaajib pr ak«ttr«kilt €lgan«v isvlra s Ma4Xarsk«gft« P*J«vltl •• • # *»r*li I« sgedaj v aXov*ttaklh **••!»• &a«»XJ«v»aJ+ pa a« |#

ttdi *& »*S* kraj* drug«

clgaaak« *kitpla*# ki •*

}• MXm sa Lrd«lj»k^m v tl«t*» «««u «•!** »ktipi« T# kl »• implrall slat«« Tl ClgaAl mm v ••11X1. pJlg | p

jih

J« 17.624; l««mlit 4«Xaw#v J» bll# ••533. mtlif Ml 4» »tavbnih blatnlh d«l*ve»v pa j* bilo 15.395 s«a t«h ii« »Ali i« drugi pokll«i# ki «« «• jih

klatalh d«lav««v» makaj pX«tarj#T« nakaj t«r v«< j« lt«TlX« krpaiav pmmmd* T«rlti>rlaXiia rasda*

a# da mm bill C

gaml kava^i št«viXLa» maj«oSA«jŠl »a

«1 S«U.jarJi •« apraTljall najprapraataji« kavaSka

ma daXo* Tl a# BaiiaXjavaXi Ma ja«Yar»aji

•k* dtlala* ^rpa^i peaad •« 1««X1 av*J«

ir k#tllal D©»ava-liaa. H^4Iari •• jlh tudi

hll pa ao Vlll rnaaa- taranaka raslaka-

»adšaraklli Ciga»«v tofilff •» p«ka»ala 1« i#»

ra»d«lit«v t« •brtt. Kevait. iabljarjl. p«pravXjaXcl p«eod ao aad a«b#| pavaaaml lm »i ajlol a«ba»lli »atrih raalik«

XjaJ« d«la v gasto »aaalJaAlh krajih in govarljo »i*

Gurvar Cigatt«v« Sv#|« obrt apravXiai# at da bl

uparabljaXl »ganj tar »ealja • •*%•L «a«» «ajh»o »a-

• 134

V Pr»k«urj« prlaaljaal «adXar«kl Clgaal ** gl«d* Jaaika rasd«lj«al v dva skuplai« &t«vllYtt« «aj»aaja« nkupltta a#d njlMl gtvorl aadiarakl javlk, val aatali pa •• ahranlll »ataria ciganakl J«slk* Pm atnltalh »»i*?ll>to»tih prlpsdaj« pr*kmir«kl Cig»alk k rasal« »attjŠt* madSarakl« •kupinam* Pvdvamm u* blll clgan* akl r#4ovt ˇ •rvrosahodn«« i» •te»J»M pa«n m ««4* larskt «iranl ^dlaCllal •l«««ntl pri. Tmm**X}**mnS* •Jih rodo^ v nal« kraj** Ctnila« sMiIllw»«tl pr»k»ur-»klh Clganor k »orodnlm rodovoai «a MadSar«k«« kal*Jo i njiha-rt p«kllei« »ol«I«na epraviU pa pr#k> Clgan« »• l*«ij» starogo *«d a«b«J# prav tak* iudl naSin XivlJ«nja« 2« k«rp*t*k« €&g*ftLe J« tsi« da Slrijo bolj r^sgibaBo Itvljaitj« kakor drugi elganaki r*4*vt. ^nog« clgaaak« pr«kaur«k« druSltt«. ki «• isXX« is t«ga rodu# •• »Hraall« laataostl* V «at*rlalnl kaliurl a# prllagajajo ta MM»m»4 »ašla mmvmm akaljtt. Prrotma apravlla !•• 1« g»dk«alkl »0 «*tali »uvaki Clgasii «e prav tako

# kakar »Jihova aorodna «kupl*a karpatskih Cl Madiar»k«ia«

Prakaurakl Cigani ok »avarml Baji tio p»»«ša»i a drui4aimi »adlaraklh« gradliSanakih

prvih elgamakih drull» v t«h krajlh »• #•

bila» O«tali •• la tiati naslvl rod«v# kl •• daaa«

raaalrjanl pa v»a« Prakmrjii« Ta ••

Kakal« Caaar, barkaai. tm P«at»ar.

ClgaAl •« tttdl •tnl^nu l#9ljo od lih elganaklh ik\ipln v Sl»v«»ljl* Pradvnaa •« n« ojtnov« d«va* r«dovna tr^diclja« ki Jih tudl X«

J« aakaualAl tabu* r« pokllcu •# gor»»J«ki al hru.a«i. la.tnik vrtlljaka la godhaalki. Njih aor#d

druila« prmhtvmf* »aJt&tSJ« v lajito 1« * drugib kra-Jife tta &#r#šlt*»« Pr•***•« *• »t«i g*dY«nlki 1» tr-gevcl. Tl godbaniki pr«d«ta*XjaJ* v&Šjt r*»r«d ˇ »Ji-aovl eigaaakl druibl* V prlmarl a »Jittl ao daX«aj«ki Clgaal pa aj*!»•*•» wt*nju »•!• prlaitlv^m clganski rod. &«r«»j»kl Cigani. kaS^j« »#•% tttdl v •%*»•ˇ•»J«kl kulturi« S rasllk* •«! ki iitj« v«g»» p*atavl j«n aa nt«lii«ai

Clgaml š« v«dbi* *»«MitirtJf s immi l« • k*»J«a

z « • ti • cig iii v

to tev J*

prl mŠUi Clg«alh# k«r JUi ajlhov rod ma tt«j»llj« atipaj* kultar»«»

gm rtavtja

di %*«

Imm Clg«« #«B«IitJ« prl

, ki

kakor Jih prl**J*j« Cig««o«. I«« ^ciga«1* j« tudl •!- tatu« l»ill »»• M#ig«aaM ˇ •• W.li «kr*4«itl. V

ki jt abl«^«!! v rmutTjfmn* 1» utsas«*« »bl«ko# d* j« "ˇl«*ki «tg«»w. 11« »plašao r«lj* o človaku, kl J« taam« barv« k«i«. d« j« tak kot clgaii* Ha tudi

all tttkaaiu aajhiia»u •tr»lm «igaaa

t« "cigamlca** J«

cigaaiti« aelgaalti p*aaiil aakaga egaXjttfati* Ta tmrmm

• 136 •

J« tak* glotok« uk«r*ftlaj«a pri *lav«aaklh 4* 0« XjudJ+ »«g»at«ja laralajo "w j# acigaa&l"* kaker *awi J« •g*Xjufal"« S*«*4# clga* W)»+r«bX jajo J« aa priapodobo. k* laraiaja da^očana iustva ugodja aXi. prlžakovaaja« ?aka Ja msam r«k* «ai«|A «• kakor «4* ga« b*l#«ttt lunrtMii ali ˇ•••X |# kakar ei«a«* kadar »aj-*• »•ki.rlco« Tudl »akatari pradisati in orodja »4« d«« «411 pa Clg.ttlh i»«. M€igiM&M pr.vijo v i «11 krajlnl

pripravi. ki Jo postavl^o v p«5, da t*a«XealJ» r#^a j>*l«tta. ' ^g.&n" ja tttdi iatoalj* ki •• ga d*X«X& a«kdm«ji i^bijarji v &r«»l. ^edaajl ¦tarajll k«vail •• ga i« apotminjaj©, 2,«b«lJ J« bil padobati ka»*AarJu tar ja Vil aajvarJttaaJ« podk»vski V ^rakiaujrj* pa aaslv^j« Mcigaai«au p«¦*•!»•» ki >• pra««j T»iik» Ittaat J« tudl prl««rjava I clga»«tt» k«r j# tako «r» #d aaj* V Slf»v«ttl va J«iblan*. ki in «ad«S« drabva ta«s« rmd*Zm jabol-ka« Ta l«aituj«Ja ljudj« *clgaa«ktH# kakor tttdi vr«t« gvvadja*

Prak««rakl 1« dalaajakl Cigaal aa»lvaja aanl »a-b* Rfffi kar poaani ljudja. V •dal*l «• ta b«««4a fla •1 sa «N»*kl «p«l ro« » ll«vak9 tta fta««kl «p*X rtBmlf ttar««jaki Clga»X «a ^in^^^ kar p«a«ii prav taka ljttd*

v #d»l«d ^tmf» Im aa Icsakl

firtiga iManovanJa M«d e

tta »aatala gX«4« m krafavn« ravila ClgaJMT all gX«d* »a

«14 **&••#•«". T# la« •#

ia k«r a« prlpadaja »Jthav«i*u pXaa>a«if» &h$ftr& pra vi thlik42. da up«rabXjajo vai Slatl Ci^aml aa aama-

drugih Cig«&ovt kl a4»» »Jihavaga plaaiaaa* •#4a Kkabro ja iap«*<»j«*a 1« naatakaga

• 137 -

Prckmrak« Clgaa« i»#«ttj «ja drugl elgaaakl ro- r SX«ira»iJi Madgarwk» Cjgaaa,,. V Prtkaurju pa •• Cigaal «#

•• v«± tlati Clgaiil* ki ponravXJaJopp«aadfc 1« bru« aija raall« t»r a« aa««lj«nl p* aoriCk«» 1* okoli •k« S*k«t«» Ti pa

"lacki rt«t% Uhlik43 o«»aja !«• sa a«mil|* Cl-giat, aasaljan« aa i%«j#r«k«i«# 4« «a

4* •# t» i«« 4«bill p#

Hi«aaaa# ki ftlvlj« ˇ •»•« 4«1>« GradilHanak« pokrajl-a«* Cigaai tlajfarjl v Fr«k««irJ«t pr»Tij« Clgaa#ni v Dobravnlkt* 1« Hodaiu, 4a a« ta «a4Xar«kl Clgnai« k«r

liaaiaujaj« Clgaa*« aii««Xj«n« m fitmjikia« naiašk^ Cl^aa* ali a^^nta^^H* gli llk Manja tudi sa ta» 4« •« K

a« «•

Cigaal Isajo aa tujc« It«vlXtta ioiaua #4 »Jlk «© laXjlva« 4r«iga »pat lsraKaja podc#nj«vanja aXi vriaja* NaJboXj raaiirjane iia« aa va« tiata« ki prlpadaja

•p#X ln *^4Š1 ma ianiskl. BXoch pojaniajuj«« 4« ta

pravlja

• Ui •

v ttla*aaiji kjoatkamu ali prmprmmtmmm $lov«ku «11 tuj« cu gadio, gadšl« Prakaumkl Clgaai. pravijo Jf« po»*b«J

u Llav«ku L&L. *a «•*!** apol ia fl4$j *a Cor«AJ»kl Clg^ai •* oU o«talih «J« la pravijo tt*eigaank*t»u 51ov«ku «iyž« kar tu41 M»tttrejš •k0 »nsa2uj«jo a

Antrop»l#Ikr t « i ! I I I i i U C i-I »i o vt S 1 t v ial j i

aa ^oli>ni»k#» so 1« dnnes imrasito ttnd««-

Tuji «tnltv«ni prillvi •« tt«lolt»Yllal. Cigtiiav š« MM4ij|ira po

*r««ii dolaajakaga alovaaakaga preblvalatva kalaj«

aorfalašk« rasllko gl«da aa okala« papitla* V okvlra s«n«ga elg«a»kaga prabivmlatva uga-tarlja« vcllke varlabllaoat. Po Marfalailkih krltarljili bi m«gli padaii aaaladaj« karakt«riatik«s

1) P»aa««a»lkl gradil«* agradb«. tana pigoi«nta* cija# ki daj* obraaa opaaa« favinJllA« p«>t«a« tudi pri

odatotak *a<&j*k« lvpoi«

Z) V ta j akuplal nAjda« oacba a pt> udar Jaalitl X12ai«aiai# kar opoaar ja oa moagolako koo^poaant« la dobooat m a»ariaklal ladijaacl* i»riY tako opasai** rtf a# ia glad^« laaa« kl 1« b»lj poudarjaj« do4atno aaa* ^ilaoat aoagolaka pria«ai (al,5*3).

3) Prl««rl eigaaaklh ljudl, ki Jih prilt»va»o «a«« kalaja »oSa« t«l«an« agradbo, tmi k«*p*itanto la a# poudarjan apodnji d«l abrasa a ilroka snndlbtfl«

• 139 -

goaloaih« Ti zjtaki g«»v*r*# dt §o »t v U akifpiao vri- »«B tuj« a«4»« k*itp«a«at«« 7« »orf«l«alc» s»a a« «4raa wv«jLlh it«»aaj a •tnlL<&o tujli« «1« « 2« a«J&at*r« vwao, da aJftaJ* v prada&ški. llmiji

Hrvata «11 Sl«v«a«a («1.9-1 >).

4) &a t>os*ii«siuUc«# kl Jlh

Immmr •• odraia pop« 1«o«a Miva g«a«til»a J* d»l« tudi oak« »krat«. Ta a^»Mlnja v aaaklh aa baltida« * •atnllH ^* ita •! viaak« t«l«aB« rastl ama^ilaa profil labaaj«« kl ga kaš#Ja

pig»«atacijo

Hiw i«h •Maiaol.h tipov l«a«!9 !• asmlflla* ¦ tvvaik« pe«aa#aalkov. kl ke»l«J* prehod« m#d t««l Itl rintl komp«a#a%aBftl«

Taraaskih aatrop#l«Šklh raslskovanj mmd «*»l#aj-¦kiai Cigami !• mi blle appravl j ««lh • Ia aav»<3«aih d«tk«v. ki jih awdl fot»gr»faka gradiva, ja 4« a»k« • 4»paj* aogeče «av«tlitl p*a«ba«iitl «lg»n«kaga a«d slovtaakia Ikrabivaletva« ia Dal*ajak«ai la ti aa fialCa« saa€ll»*ati t« p*pala«lja«

ciHllHA v Frakamriu pr»d»tavl Ja1» y Sl^vaaljl aaj* 14«vlla«jfto cigaaak« popul«

ie ni»o bila raalskaaa*

1« clgaaako prakmirako preblval*tyo J« taama bajrr* las i« ttaaa barva o81« ki pravladaj« v V»*h •taraviaib ekupi&ah, V«llk proc«nt modrooklb pradstavnikov dobino predveasi 9 mlajal «kupla*l t«r ¦J«J •paal»« Ta^Ji prlllv i» ©kallc«. ^««j« d»J«j« •lajil debl vallk procant kavtaajav« barv« ia atlat

- 140 .

*«ctopano ev#tlo ko«pon«nt». V 0tar«j3i akuplsl ¦0 % pradntsvniiov 0 ifNiM lanndl« V«Sia« i«a r»vn« in valovltc la*«» Kodravi 00 Ha»topanl «•!• alskln proecntoau X*t# poacbttottl opnsiiao t »ki ««rljl# kj«r gnrav tako pr^vladitj* tma fearva itt 1««J »T«tla barv« Xa« j« •bl?ajA«JVa V alajdi g« n«racljl. Rd«?«l*««at J* prl

aa lnd«kM gluv« v uotUU, cl r «rljl9 v VHdfe -t^iitnih kupln<^h# & 2t kt A0#g »«%• l*hko gtvoriat #

V Imtki

rrednosti ind^ksa a.td 80,0# ki 0»» prtv tak» hiJf;«/aXl j«9 raa«n v %rmh so 4tl llj 79.0) in k«2«jo

rasti rr«daosti» ki «u ^r«b9olih«k«fulaih prmi»t#vnllwr ni pr&v iriko n«

1941 »0

aa«nj«mih #«ljlh

•o aaill ^r©e«nt krv*« »kupln« A, kat*r^. prlpada raj polovica cig»ntttk*gft pr»blvml«tva v t«h aa«*ljllt iA taaajii pr#««»t krvn« skttplii« S kot pvl

A^ j* trlkrat p«f«9teJSa k«t prl

ki pr«ti*tavl ja

X*rwLnm r raalaga %«Jt*# 4m •• j» na <*<**L• pr*«»lila ekiaplna

ta Ja »Millo m4 ••b«J ia n# ehra»lll gl*#« na pnrotao

• 141 -

Prlllv drtiglh Clgaaov la 31 •*•»€•» J« bil ^ Ma«alj* HttaSa v raanlci pradatavlja prave «nd«g&atno p*pula«lJ+# kl j# tttltla i» **kaj druila la t* *# a« poračal« ««d ««b#J. (»1. l*-27).

faki Clgani tudl p

»r#dnj

«#J r«slikuj«jo# toda tadi

»•k»i*r« auaanj« p«««bttoati# ki jia 4*11 J* um

a« drullaa,

1) Mad goranjttklnl Ci|aiil majdaM poaaacftnik« •

kodrastlnl im ˇalavlttni la»Ml# aaanaSaao fwii«ili« pataa« prt »aikih, kar spoalaja m #4m* l»41Jak«

2) V drug« akupiaa bi Xtall »«4ia»«sai.k«« ki J« Š« »Tal«a abras« arlavski na«l vaptrada* s pa t» vld»i bolj

tudi

I) frctjl prl-ar ftai««« aaaLll»*atl prt g»ramj-•klh Ctganlh j« nmlti talrana agradba« tavna k*ap» a«ata In »o€ao paudarjaa *p*dnJi dal obraffa • iirok* •p#dnjo Saljuatjo« L««j« •« ^ptlim gladki« noa f»« j« SiulaAt. V %m akuplao aa «• I« amral* vrlttltl tuj«

jaalkoimlh 1« •ta#l*škili raaiakavamj •* aa

p«»»«lMia iudi a«tr«p«loaka

r Jttg»»lavlji •• bili CigaAi pa t«J plati 1* rasiskaal« W#j»4ar«J»i o»««b* vradal «• bill

ti GlUcka.47 Rasl»kal j« akupiM

Pri «rolh Cigaath J# ugatovll

»ri balih CicaaiB ptt j* tckasal, da Ja pagaatitila «••

**kefalija. P« indaksu l»ba*Je bt bili bolj p*

46

»*rjenj* pa 10 p»kaa*la»

intaj* feadšarakl Clgaai ii»d«ka 76.9. $?aja*v*ji« p#loLka raaiaktvanjA Ciganev v M»kcd*alji ia aa «• priueal« n«kaj r«s%dlt«t»v# kl fet bll«

4*

Ctga&l »«d t«r prav t«k# med v Ne*»fcijl 1» &»bru

akih Cigaalh tm b#»»« la Llk« »ta apaslla li ri*©klm ebrat^n a vafjo morfolaKk« obraano 1» «1«1a»» kakor Jo bila dogmaan pri ^rblh tn f B*ani J« peacbaa pacao# 4«

braklk.frlljo. Od«««li Clganl. a«««lj«al

.-». <)tr»cl kaS«j« ttaaprotl mtmw%m»

bl

gl«d« k«r ra*l*kav» 1« ni«o bil» opravlj«*«* To4a

*• bili ug«t«vlj*al pri

jj pr«k«ttriiklli Ciga»#v »• nakasala laraalt« •rahikefalijo.

- 141 -

0PM8E

1) Uhllk. 1947. «tr.7.

2) Uilik. 1*47 # »tr. 7. 1} MiklcijU. 1*79, •**•§•

«) Miklaii*. 1S79, »ti-.9»,18.

S) Hiki«ši.S. 1*79. »tr,6.

4) Mlkl#ši«. 1«79# »tr. ••

9) Hlia»ili» H79. .tr.7.

i) HikloiiC. 1S79. »*r,12.

) . 1S72. »ir.lfi.

# 1872. Btr.21,

U) «lkl«*i«. 1A72. »tr.23. Pott. 1845. *tr.77.

13) Irdiim. 1957t »tr.9.

13) ^hlik, 1947. ntr.60#4J#163.33,112.1S7.141.104.37.60,

14} tifclik. 1947. fctr. 01.. 139*

19) ^tt, 1«45. «tr.457-458.

I

¦

17) Schwick»r. 1«83. «tr.96.97.

1«) liikloiič. 1872. «tr.23.

19} Hikloii«. 1872k «tr.33. P»tt. 1841. »tr.365.

29) Hikloši«. 1872. «tr,3t.

21) UkloJi«. 1872. »tr.lt«

22) Miklo.ua. 1872. 21) S«hwiek«r. 1883.

24) ^Hlik. 1947. «tr.61.. 28} Mikl^ii«. 188O# •tr.51. . 1880#

• 144 -

27)

71.72.60.228.217.168.213.324. 29) W*lt. «*0# ntr.101.

1«45. «tr.4$7-4f8. cttat pri 4al«nj«klh Cigtnih. wtr.4.

31) W»lf, 1*W# atr.192.

12) B«»l4«vl<. 1906. »tr.2.210,

33) Trdin«. 1957# »tr.9,

$4) n.rl/. 19X4» «tr.133-134..

2170t/2 • 22« +kt»*i'a 1931.

36) Uiki^. 1921. »tr.l$3«lSS.

37) Ww«tl4« 1897. f.tr.371-372, 3«) Q4ry, 19O*. »tr.46.

39) A ^f*gy«r^r««^fgb« 1*93. -tr.83-90.

49) SrMs« 1962.

41) Fl#t«r4«ik. 1894. «tr.82.

42) Uhlik. 1937. »tr.144.

43) Uhllk. 19S7. Mtr.l44.

44) WLo«h. 19S3. «tr.94-95. 4S)

| i

ljaal J« l«t« 1961 «pravila rmmtmhmv ^

la KmItImI v Pr«kmurju. »•#««>&tl «• blli »44«** mrtmm Kidriga 1. JuitiJ« 1962.

J« bil 2X«it *•

46) P#d#tk« ln kryni »at^rlal. ki J* bil «br«« pri Ci gattlb« j« rasidkal MHan BmMmvnr ia v 2 sa traftafnsljo krvi v L

4?) ftltt«k. 1*96. «tr.169-192.

48) Hrvatftlfc« MKlklop^dija, 1942. «tr.748-749.

49) S«had«. Pilarl^. 1961. btr.lA9-192.

. J ct

1

DOLENJSKI CIGANI Ttrenekl saplai

TRPINA dol.C.

UHL2K srb-bosanaki C.

POTT

evrop.C.do prve pol» 19l

MBCLOŠIC

mndžar.Ci^ ni in dragi evrop.C.

namSki C.

GJERDVAN-LJUNOBERO

>tor~kuliba y juta,

irtdnjl kol prl Sotoru-,;luani eohat šoha

dnji ko prl Sotoru-lumni soha9 5oha

ložnl drog pri Sotoru-rugo

Sa pallca prl 5ot.-lkof Silki

oator v §ot*«a ogtnj-

ea*hra9cara prednjl-anglund

sadnji-palund

cerha 255/II,koltba khollba I08/II

.C.) 57/11

aoha 38/It^oha 22/11

saatra 2229katana ts«lpka 231

kllo/kol/ 119

btrant

vlgaa9vlgn 44/1

- kher

čhar 72

caha 91/12, kher

47/11

kh«r 117

• okno

ita-pudara

pendŽerAva f felja-stra 13o

13o

parlacha 37o/IIf wdchnin 77/11

wud«r 78/11

bloki 39/21 61/12

fenatra 85

kap(iwi,p6rta 113

ša*tra 548 kildAol/ 263

vi tra/or. 376

kh«r 261

234

vudir 381

aštvo ln orodje; afi- harči

- plšot

moni

ičnica-kovfičenca llvo- sviri

nardd 59 piUt 79 d6po 86

angLr 167 SokSno 32

chipelo 2o4/II pifl*ot 366/11 araonla 57/11

angar 54/11 sviri 248/11

straatrangoro 57/12 pišut 54/22fpiSot 65/22

TDonJi 49/22 m.J.,eaanji 17/222 ©• famonia 20/212

anjar 38/21

sflri 56/12 a.C.

21/222 fta-Š.C.

hartj^a 99 piaot 179

amoni 47

kovitšl 27o 316

d6po 228

Io6,kohli 123 anga*r 198

varia 249,swirl 211 «virln 348

- 2 -

L 2 5 4 5 6 7

• klišča kljtfšto 66 - klftdta 16/I9ailabl 56/II klyento« 122 klalšto

- balta,tover - tov$rfchindeli 141 tovar 284/H tover 59/11 stutchlka 157 Xov4t 361

urik,čhuri • fihurl 94 catoi 21o/II Čhiifl 9^ux*l 41/XX tsehurl 243 30ri 355

roj - rojfhoj roi 268/11 roj 35/11 roi 197 roi 334

Plri pirl 76 plrl 350/11 plri/m.C./65/11 pirl 178 pirl 316

k-tslafci Čaror69tljarl 16o cha vo 9 c z& vo 20 3^* [I čaro 4o/I2 blatto9dellari 5297o tiiri 360

ica-Sslca9pftdelica - kuči, kučorl 158 - - skall 2o6 -

b t/ada • pa ta va 98 haaika 176/11 gad/tudl Br®jca/44/lI 1 j gad 237

ruvco9rupco *ar 138 pcherno 358 khosno 47/21 dlklo 739pherno 176 dlkld 225 ^

ČevelJ-trihajla,trah^la UrhaJ9^/II9cipejuSa 41/21 i

•311ako93kerljako firv« Škrljako atedjl 157, kolopo 157 atadl 243 atedik 57/21 kolopo 125 koldpo 268

halčva ch61ov 169/H 1 ip»/ aosten 57/2X9holof kalca 36/22 62/22 <*iai 739oh6leb 134

telikori,bluaa - dciso oo bltl^o 214, gad 237

thalik - mm - m

3»d žuvlano - ro<5a,coha 153 tschocha 178/11 c6ha 14/V roka 197,tsocha 231 rdtia 3359fiSta 235

snik-zaslona - - fertucha 196/119 leketova 334/H leketdva 49/12 fertuche 85,la«cata 139 kentrintsa 258 ;

živeli:

graa &Q gratigral 143/tI lirea 54/11 grai 93 gras 241

-; ijaruvni f gurutanJi 7o goruvnl 141/11 garuvni 64/22 guramni 95 guruniil 244 \

gurdvv4iird 178 gia»av 141/11 guru9guruv 44/22 guruw 95 gurtiv 244

-balo balo b&lor$t>allLho 123 bdlo 420/11 balo 38/12 balo 49 bald ?o5

khanjltphakali 67 ci«rvi 199/H kenjhl/auC, /46/22 kaJnl/Bukov/34/22 kaohnl llofmorli 154 khalnf 260

9koStrun-bakro bekror6 6o roecorre 281/11 bakaro 83/1I bakpo/w»w*/ 38/22 bakro 48-49 bekr6 205

- 3 -

1 2 3 4 5 6 7

her har 4jor6f her 78 osloe 284/1 oe 1 28/1 eala 83,^wo»ri 145 saoarla 2ol iaviri 249

džukel žukel d*ukhel9džu<$he*l 11 o deehuklo 213*214 džuklo 43/11 dsdklo 78 ftuktfl 394

Jiio - karnal69karnun<5 61 aureddo 239/11 - iklo Io3fnigl ,pareto 211 kanrald 254

ski člani; -

aatt dad det dad Io6 dad 3O8/II dad 64/11 dad 68 dad 221

daj,oama daja dej 78 dal9d#jltdeju 3o9/II daj 41/1* dal 69 del 223

rok-čhavo, čhavoro - 5havor6 37 esabo 181/1* <5havtLhavoro 41/H tachavo 235 ftav 353

aiea-ShaJ - Shaj 38 t©hai9CiBaj 182/11 čhaj 41/11 taehai 231 š«i 353

»phral • phral 26 pchral 383 pral 65/1* phral 184 pral 324

-phen - phen 142 pchen 335 phen 65/II phon 175 phai 313

kirivo - <51rvdfpern»vo 72 kirvo 118/11 kirvč 30/III kirevo 120 kirv6 264

*lrlvi - 6Irvl9 parnav!72 klrvl 118/11 klrvi 30/III klravi 12o kirvi 264

jlesa:

- šaro 5oro sord•Soro 46 saero 221/11 ftaro 57/11 achero 213 šard 349

va vaatva 138 vaat 86/11 ˇa 60/II «ast 249 va« 375

?ro pro prn6tpurn<5fpehn6 95 pirotpyraakero 352, 351 pro 54AI pogii 181 heriii 246

iVOtO trapo 161 troupoa 291/11 trupo 59/11 trupo 229 tefito 358

II. TABELA PKEKMUKSKI CIGANI

CIOANI ki saplai

¦JHLBC

POTT

srb.-bosanaki C. evrop.C.do prva

pol.19.stol.

evrop.C.

'UXKLO5XS'

drugi

SCHWICKKR KNOBU)CK

^rdeljaki C. Orodiščenskl C.

cerha .-carada

ea*hrft9eara 157

cerhe 255/II

kher čher 72

3-konjha(mad2.) diravdi 72

Satori/n.C./57/II tattin Io2

15VH,coh« 91/H kher 64/11 fke* 47/11 Ur Io2 khep

aaihaaik 252/II.aihna puiS6ru/Bokov./35/H

28/H pltsra 54/11

axatra 212,katuna

khar 117

bucha taVia 66 9 kirlfaa 121, kuchja 128

fttftra 348

kh«rr 261 kiihnoa 274

kher

s hiSa(soba) 2 kher

8trlho

dhar^hko 7lArov/

222/11

dacha lo9/II

ruder

lBo kapuvi loo/Htwuder 78/11

ioko/ablak madž/ pendžer^va.felja- w<5chnin 77/I^9parlacha

atra I3o 37o/II

ja-vodro than.ka Š t uno9 oo-vardo 7o piltra 371/119 charipe*2o3/I*

^o ln orodje:

. kovač kovač aai*d6 69 chlpalo 2o4/IA

ot pišot piš6t 79 piasot 366/11

o^monl kovenoa ddpo 86 amonia 51/Tl

•-svirl čokfoo 32 svipl 248/H

eilavi KljaSto kljlšto 66 •

t6r tovar tov^r.chindali 141 tover 284/11

podo 54/11 dachoa 63/11

vudar 61/11 bloki 39/11

vodro 61/11

acharlafeero 213 otracha 21o9t«cha 221

p6do 319

koperlfl 269 kriša 272 Slndra 35o

kapčta 56

kapuwi9p$rta 113 tenatrm B5

pšto 173,tronl 229

vud^r 381

234

3o89than 358

57/11 -

54/119pi§ot 65/11 -

monji 49/lt ©•C.9aaonji 17/IIIt o-nonls 2o/III morov-č^S.

aflrl 56/U sviri 21/111

kl«5ta 16/1 ftllabi

59/11

99

pišot 179 amoni 47

amoni 47 Kly«ptos 122

autchlica 157

27o piS6t 316 d«5po 228

d<5po 228 klal^to 266

361

- 2 -

čhuri

*- roj

.C.-roj

3-piri

.C.-plrl

iik-t»njlrl »C.-tijeri

jla-kiiči >C*~<5horo

čhurl 94

roj,hoj 64

plri 76

cadri 21o/II Shuri,6url 41/14

roi 268/H

plrl 35o/H

5aror6 v tljari ehavof I60

kuči9kufiorf 158

roj 35/H

piri ra.C.65/11

fiaro 4o/2I

tochuri 245 roi 197 plri 178 bletto.dellarl 62,7o

akall 2o6

šttri 355 rol 334 plri 316 tliri 360

cas

ca - gada patavtf9gada 98

t cela cbleka-klad

• Ja obleka.- gauda ere4c« -

ernjca — ^ad IC9c«la obleka ali gada

>-rokiJa roča 9 coha

ia-rokijfi 153

C.cohe

C.bluza r čjupa

nasnik-leketova

L«-leketove

C«-kretlnca

•khopno C. diklo

dlkhltf 79

etadji 157 kolopo 157

ta klobuk-stavdlk i - staodik G0 - kolopo

1 - bočkora prnsli

i 3kornji-kirhej punroli

la v.čev.-bočkoro minija C9v»Gev«*c»la olpela C.niz.ČGV.-dopBŠina cipala

44/11

60 **/"

tschocha 178/11 c6ha 14A

fertueha 196/11 lekatove 334/1^

Ieket6va 49/1x

dykhlo9dlklo 3o5 khoano 47/11

stadi 243

mtizl 458/11

gada lo

erajc« -gad 89

blago-gada 89 oblaka

237

roka 197,tsocha 231

du&o 80

včtim 335tfi«ta 235

bltlao 214tgad 237

damodlra 69»blavanter 61t kontrlntsa 258 fartucha 859lak<»ta 139

diklo 73

koiopo 123

alnija 1529škorhl 214

dikld 225 koldpo 268

13ob6ta 371

- 3 -

1 2 3 4 5 6 7 8

»)• hlača-plundra ^fe f% ^. r^ 1 ^> 1% ^ftdfli4B^^ O T f) « *tt 4v a^ • * *¦ 4» d ¦«* Cp ^^ C V^ C# v v> .1 Zm ch61ov 159/H ho^of 62/11 % - chdlab 134 pantal<5naa 3o4

5ič« Živsli:

l •C.-^raa »rja-gra graa 68 gra, gral 143/11 gra 9 ^ra »t, ^a i«ito • 44/nf^aa 64/II m gral 93 graa 241

ira-^uruanni (h) »UC« gupuanl guruvni,jururanji 7o guruvnl 141/11 guruvnl 64/11 - • guruanl 95 guruanl 244

• ruv •i«C •*¦»LL lltut gurdv9 ^uni 178 3UTUV 141/11 gurtti^arov 44/1* • guruv 95 gurdv 244

-^-•¦agaFsc gjoro^har 78 osloa 284/1 o» 1 28/1 • aala 83»aagarl 143» aasasi« 2ol ieriri 249

tfič-balo(h) ,5,C.-balo #123 balo 42o/II balo 38/IZ - belo 49 balft 2o5

»UC.-kanjl khanjl.phakall 67 ciarvi 199/11 kanjhl/ffl.C./46/11 kaJnl/Bukov./34/U • kachni lla, aorli 154 khalnf 260

-i-birko(madž.) .!•€!• ~ bekro bakrl Io8 wulakro 8VII bakro 38/XXfbakrl/Jalic./ 36/11 - bakri 43,wolLkro 253 bakrl 2o5

- žukSl ' llo hukel,j kel, dnchuklo 213-214 jukel 64/H fdžjkal, d«uklo 43/11 - dšOklo 78 žukdl 394

jlin-bašno basnd,phakal6 112 basxno 426/II baftno/Bukow./33/11 • • ba&no P3fpussin 189 kokdšo 267 ba^n6 2o8

iinskl člani:

- deda dad Io6 dad 3o8/XX dad 64/XX,dado0/Ošlio/ -d^d lol polj»75/ll|dad B»8o/II dat 58 d6t 48 dad 68 dad 221

*i"*dajf daj 3«C***da j daj 78 3o9/II daj 41/H dal lol daj 38 6ai 69 dal 229

>dačak-čhar

t-phral 3*C.-phral phral 26 pchral 383/H phral >3/H pr^l lol phral 3o phral 184 pral 324

t*a~phen d.C^-phen phen 142 phkan 389/11 phan 55/11 p&a lol ph«n 12 ptian 175 phai 313

- 4 -

1 2 3 1 5 6 7 8

r-kirivo Člrv69parnavo 72 kirvo 118/H kir^6 30/111 glravo lol kirevo 12o klrv6 264

a-kirivi •C.-čirvi člrvi,parnavl 72 kirvi 118/11 kirvi 3o/III ,*irewi lol klr«vi 12o kirvi 264

tq\*&Bt flor6,3ero 46 sxe*ro 221/11 š«ro 57/11 iSro loo šUro 54 •chero 213

a- šlro •C.-fiero 6w6 349

i- pfrd •C.-punro prbv ¦ p tiPriv pehn6 95 plro,pyreakero 351 352 pro 54/11 piro loo - po^hi 181 htrdi 246

vae,va 138 vast 86/11 va 51/11 W88t lOO W8*8t 2O vast 249 vaa 375

i-burnik pllma 38 burnek 419/11 burnlt 40/11 - - pdlma 167 /ii^M« *7A. prflaa 3o4

"Txo duadkh 112 burnek 419/11 angu§to(pr»t) 38/11 gudto(prst) loo •• u*afwi r ^ clunak 8o tornik 53 dukhdm 230

-teftt« trapo 161 troupoa 291/lX trupo 59/1* trupo 229 tešto 358

III. TABELA

GORENJSKI CIGANI

XI CIGANI L sapiei

UHUK

POTT

•vrop«C.do prv« pol*19«8tol*

MICL ŠIČ

MADČAR* in drugi evrop.C.

SCHWICKER Brdaljski C.

KBOBLOCH aradi§5aneki C.

NeaSki C.

GJERDMAS-LJJNOBEHO

Švedski C*

1

I iatčra -

nlta -»char -

cšhra9oara

čher 72

netra9fenkatra pendžarrfve,

feljaetra 13o

18o

ciara -tlšo *• a-čhlven

^iravdi 72

c«rha 255/11 šatorKm.C.)57/11

aelta 256/11

khte 153/11» kher 64/11 fkor 47/11 eaha 91/11

w6chnin 77/11 parlacha 370/11

kopuvi loo/II wud©r 78/11

S2lh»2ik 252/11, flihna 258/11

pato9than9sovard6 vodroa 78/11

bloki 39/11 vudar 61/11

p( pltara 54/11

vodra 60/11

tattin Io2

Io2

kher 32

asatra 212,katuna tsrfrke 251

khar 117

fenatra 85

kapdta 56 kapuwl9pdrta 115

šitra 348

kher 261

flleistra 234 vudrfr 581

kuchja 1289klalna 121, kdhne« 274 buchatrfria 66

173,tronl 229

pito 3o8

o in orccf.je: šmito -šla J f ari-

ouka

-haaro-

o-ampus

tovar -huri ~

piri -

mardd 69

piadt 79 čokfoo 52

d6po 86 kljašto 66 tov^r 141

5huri 94 roj 64 pirl 76

tijari 150

ca- tikeni piri kučorl 158

chlpalo 2o4/II

plasot 366/n »viri 248/11

aiaonla 57/11 tovar 284/11

roi 268/11 plri 350/11

caoro 2o3/II

57/11

piSut 54/II9plSot

afiri 56/TI,m.C. aviri 21/111

ffionjl 49/11 m.C.anjonji 17/111 klftSta 16/1 tovar 59/11

čhuri 41/11 roj 35/11 pirl 65/11

čaro 40/11

h»rtj«$a 99

plšot 179

ˇ*ria 249, avlrl 211

anonl 47 klyestoa 122 outcnika 157

t^churi 243 roi 197 piri 178

blatlo 62, dtllari 7o

akall 2o6

270

316 svirin 348

dčpo 228 kl^ito 266 tov^r 361

sdrl 355 rol 334

piri 316

tilrl 560

t « t ] i

1 3 4 * 6 7 8

A^a gadtf 98 • kolo 123.1oja Io3 gada 237

^ roda9coha 153 taohoeha 178/11 c6ha 14A - - roka 1979taocha 251 r6tia 3359fiSta 235

- bluia - Mua, - - dCuBO 8t) blAlo 2149gad 237

diklo -M^* dikhlč 79 dykhlo9dlklo 3o5 khoano 47/11 diklo 73 dlkld 225

-kirha-<-e^C prnali,puarali9 Binija 3o - minija 152 tdobdta 371

-noški-rahami sp»hlafi«-eo«t6Ja ch61ov 169/11 holof 62/11 eh6lab 134 panta!5nea 3o4

0 n • totadji 1579kolopo 157 atadl 243 a^4din9 s^adlk 57/11 ** ** kolopo 125 kol6po 268

» žlveli: J

i - balo-^U" balor6,baličho 123 balo 420/11 balo 38/H balo 49 bald 2o5

niglo -$*L karnal69karnuno 61 auraddo 239/11 - lklo9nlglp Io3f3ja?eto 211 kanrald 254

> bakx*o **" trvt^_ bakrl Io8 #ullkro 83/11 bakrl 489wol4kro 255 bakrl 2o5

., Q"» oa 5a wo ba ^n69 phakal6 112 basano 426/11 ba5no(I3okoY.) 33/H bašno 539pu8Bln 189 kokdSo 2679baZn6 2o8

^jordiher 78 oaloa 284/1 oa 1 28/1 •ala 839magari 143 lavirl 249

garuvoltgaruiBnjl 7o guruvnl 141/11 j^uruvni 64/11 "*" - guruani 95 guromni 244

n)ochao-*>4 garviY,^ur\S 178 ^uruv 141/11 guru#&uruv 44/11 * - ti'iruw 93 fjoriiv 244

grai -****% gra 9 grah 9 g joro t graa 68 gra9grai 143/11 ^i*a9f$rafl^ 44/119^raa 64/11 ** ,^rai 93 graa 241

liuklo -J»e& džukhel llo hukol,jukol, dachuklo 213-214/11 jukel,64/119džuklo 43/H dšiiklo 78 žukrfl 594

»kanl - Wu4 khanjl 67 eaarvl 199/11 kanjhl 46/119kajni 34/11 kachnl 11 0 khalni 26o

»akl aianii

dat - <^.c dad Io6 dad *5o8/II dad 64/11 »dadoa/^allc/ dd

- 3 -

- <3a j otrofc-čhav

-phral -ra-phan -kirro -Mu

-kirvi -

daj 78

čhavor$, 5avor6 37

dai,dejlfd8ju 5o9/II daj 41/1I

dal lol

daj 38

c*a*bo9csawo 131/11 ShaJ.Sej 58 tshai.eaaj 182/11

phral 26 phan 142

cirvijperna-vl 72

pchral 585/11 pchan 385/11 kirro 118/11

kirvi 118/11

52

chavfchev<5ro 41/11 čswo lol t5awo

čhaj 41/11 fiaHčOlo? tžoj 3o

phral j>3/ll prLl lo* phral 3o

phan 55/H p4n lol phan 12 kirvd 5o/IIX girawo lol

kirvi 5o/III ^irawl lol

dal 69 tschawo 255

taehal 251

phral 184 phan 175 klr«vo 12o

kiravl 12o

dai 225

šav 555

«•1 355

pral 324

phei 515

kirv<5 264

kirvi 264

talaaas

J«- .4or6,5aro 46 aslro 221/11 aaro 57/11 Šaro loo šlaro 54 acharo 215 šarč 349

^*^. Yas9va 158 vaat 86/11 ˇa 61/11 waat loo w4st 2o waat 249 vaa 375

. piro ^^t «¦ prndfpurn6 95 piro 351, pro 54/11 plro loo • po^hi 181 htrvli 246

pyraskaro 552

• trupo -tT« ^ trupo 161 troupoa 291/11 trupo 59/11 trupo 229 tadto 358

• 141 -

AJULiau matkrialke. mu&mmm i* mmrnnm

KULTUKJi CIGAMOV V

9 * * tt 1» JF *

0 tlganskin vas«a aa a»l«aj»k«* *k«r*J a« K»

ja •• ˇ»IImmmi rastr«*«al II *aa«lkl, 1*2*nl od k««*klh hiš, V«ij« it«vtl» dru-iltt pr*biv« m ^»1 •*¦»•»• kraj nah la v L*•L»&• T« o««nj«flia n«*«lja la lltv«m« #^Mi

jEaII 1« j»*Sasl »pitiLatl« Najpr«j «• si Clgmai. salcll i«k«*l n»kl at*lml pr««tor« j la simak« ««««c«« Po dtt«j jt |irv» clgaaska na««lj« itauital« ˇ K»nlftarlcl pri

t9S j« bila p**t«vlj*aa pr-ra «i- goada ob «•»%* ^r»iwa«lj • Oragatui Ta hlla J* bila !••«»«« b«J« ntkdaaja kn«Cka lialSa. V

nantlltv« po B«li krajlal »• bl»

• 14? -

• kl

mmlm itavllal« sat* •• Bafttajall X« ^iuhuU. d»«tyl te aa»«lkl» T*k« i« bll» tudi • clgaaako v K*»ilarl«l* Cl«a»l »• al »11* ra*tr«aaal)i pa> g»aJaak«M pr*»t*ru. Lrav«a *• s«

clgma#k« drullJi« 0 Ititrl*

kitltur« J« v*Skrat ««aj«X«

kl »• l««li X*»«n« k«<«, •• Jih 11 mmmm p^alnl k«t sav«tj« pr*

is r«dw H«i4«rovlS* Okr«g } p

S d«

•pisal

*• «igan«ko ma»«lj« 1» k^t v«liko saa^lliMat oa«»6ll da l«ajo !#••»• kift«^ p•

•9 i««ll Clgattl v Kanliarlcl •••» Uimih k*«,3 V »jlh

a# »t«2.M blvali m»i*» poslial, polatl mm a«««

ta 1944 v Kaailarl«! P«t d* mm&mm rmvmth* Yr«s ¦grajajttlh laaaalli ka«# kl •• <* m$šM pr«Mvall Clgaal

v

g«ajaakl avat« kl bl bll aa aMalav* tt«prlai«r«fi kaj b««1 j« obd«!«!« iww upokoj P kl J« laial sa o**ta «l»wa4Slaa 1« |* naJijio par«#l« 1* tak« aa *J«J »adl vsako !•¦• kr#w plr, ktrvM 1« aal*AJwvo*

^aradl blllliia «««ia Li***a&J« j« clgattak« prabl* nlitvo v Ka*ll*rict b«lj 1» balj aaraltal« prav 4m

4rv&m •v»t#<«m« v#J««« ^d ••v»b« ^tavllo Clgamov • • J« •bčutno ama»JIal«» Oa»«a J« M t«tt ia#atu ljaalh

- 14« -

Clgaaakl sa»«Xkl drug«Nl p« n«Xi krajlnl iaga lsvera« V H^tliki aad aovaJSl* OIm ttaata L• aa amjbai vapetlai «*d gnaavj« aa»«XJ«alh aakaj druSla* PastavXJ*a* •• tri baraka, ki atoj* druga aa 4mge ««4 II« »• akrita pr»d p«gl«dl • c«st«« Y«i trlj« 4o»ovl •• li«tl k «••%«• %mmi1«»« elgttmak« •# s« 1« v«fkr»t ••111« ia pr«d a«k«j l«ti •• «v»XJ««J« s* tukajiaj« an»«lit«v. Lrav*» «• sl Clgaiii vrtn« gr«d« 1« mttnjUm »jlv«« ktfwr »»- kroapir

# k#r

hlal« V aji »taauj«

l**ta X937 Ja aaaajana ftaa* ana bajta« kjar •• IlvaXl •FraaeatoTl elgaal"« Ta

v&€ J# biX aftattt p# waj 0aX^ kftji* ai* *>a J« kapiX a«aXJ# aa t«w kraja la ai aaaldaX ai» !«• Par««Xa ja vplaaaa V a«iXjlIkl kajlgi p«d TXaI.it« 172 k.a. rtoaaXalea a adlaa »ar«.Št«X52« hlšlco «t,X»/X3. Okr«g klia aa raaprostira i dravja«, kl pa Ja blXa ša •aaaj«ao» l*a«tnlca )m a#4a, ga kevaSa Marija Mwiarova«» Sadaajl prablTaXci it ii

na ab*4aak»« nvatu iakr(lXl i« aakaj aa«Xj««

da«a aakaj kromptrjm* karaaa, fla«la# para* diialka 1«

elgaaakl aan*l«k v »•tlilkl obClai Ja aa g«ajaak«i ifttHf i«»a«vana« Gavgaa hri»« kl pripa« da ia v Krllevako vaa. Ta aaa«Xak J« aa«itaX prad Saatl ai X«tl« ^raga ^Hjidorovai J« kvpUL amXjo ia al viX !•«•»• hlS«. Zravaa Ja lakrCll 1« aakaj la drarja la tsl uradiX aa tlat«M »aatn 1«

Kwmln m sj&a ata «4 paatavlll lii.il 1« dv* druilml, tak« 4* Jih J« tiadaj tri. H±š« ntajlja hrmm r«4a i* praaaj iifai«i druga «4 4r«§»« 2«alja v*«h trah «*• saljaacav J« vpiaaaa v »a«tljilkl kajigl p«4 ˇloi.it* 1243 k.a. M«tlik«. p*rc.It. 2*2/3. 242/2. 242/1. ajivl 1a p«i«lk« Ihm J# t« Uit

pm J«

Hiid»r«vae« Ta

hlio ia !•••» kl»v la ko«Ja« Blls« hlia s«c tu4i ajiv*. 2^nlja9 m katari ta

94/ k.o. R««al«le« * * it. 4ii/2 g*s4l ladtalk 1« dri. •krajne

^lgamakl aaaalak m OabravlcaK iMa tri Hiia, kl atajlj« aakalika atraa ad vaai ^lls« gaada* Ma *• ato •• Ja piMft aaaalll «!•!• R^»r#vac« 2«i«lja J« pil ia #• vplaal v »*«lji*ka kajlga pod vlaš.lt« 21? k.a« iiabraviea s adla* par«.lt.lllO/l.p«i«lk. »adaJijl lastftik taga 4a«a Ja Niaa Hadarava«. 7» pa i«a palag avaj* a«aaj« ia prlkllitt# dva lui aaailja ˇ aaJaoK« »a •ral sa«ljl paaafa piattlca« kantaa« kraaq»lr9 fiial la a«laajMva. X»a tudl Majhaii vl**grad, kl ga abdaluja« S paro« kaaj pravaia p««ali sa paaiaaaja caat. dv« druilttl i«ata i«n hlia 4» »ajlui« grada a»

K vaat Grada« prlpadaja €fga«i* »aaalja«! w bllSttja« kaamolaam » Šalaaalika pa«taja v gaadn •tavljtt&a «a trl !#••»• baraka. ^d vaali *a»«ljaitttft Cl-gaaav v Balt krajittl l«aja t« dgaaaka druila« «a jalab* II praator Is aala napri«*nia llvljanJsk« akallšSlaa«

Saatllki ClgftAl a« ikaaaljatti »a g«aj»l €ekloTea •11« kakar 4«*ta2iai pravlja t««M kraju* "Štirl r»k«M9 kar 4n «aat« adcapk« ita irai atrasl. ftaaalja aadl U vaai Caklav««« kl ja oddalja«a pal «rt «4 ta gaajaa. Tu Ja paatavljaalk ••tn cigaKaklli daawv. 2aaalak

taiava* •• hlia raatraaaa« «Irvtga »4 drug« tu-di pt ita ittrif ali I« *•!• SkaraJ va«k daai is» v ajt-gavi bllftlal tudl vrtat gra4a«

V ar«4ajl lm Stramki vtii t*r v *a*lj« prl Čn***» ajlcah «t*a«J«J# Cif«»i v aapttlCaaJtb hliak aakd»ftjlh

TakAh a«**»J*lt cigaasklh kll j« i«et. «k pr«klva i« «r* tfruftiaa v PlaniAl pri

tlgamak« a«*«lj«# kl prip«4a

«*4 Alajaial «ajv«ij«9 Ciganl goadu Uimu «*«t*. kl Č

!• t# a**«XJ# !• 4«v«tmaiiit drušlm« Lttka

ki j« bll «#4 pi-ri«l tu aa«*lj«B, i«* sldaao hišo ia

prav tako aidaa kl«v» ^rugl d«wavl a#

t«r latajo aa splaiaa •**• staitavanjak

Pr»l iraai Ortetvtt 1» ^raat bllait Vlaic« sta !• dva *lg»aaka saaalka« kl Itajata akiipaj tm itirl kli«. Tudi ti da««vi al «4 k»«*kik kl9.

lla dalaf #4 Xa4l#vja« M k»mc» vaai J« ctgaaaka aa«4Xj«# kl «t ratttta p# vl%B«M «v«tu« Doa«vi •• gruSaata la B^nalrtma raapa* «tavlja»l* 94 kaia^klli kll J« vaa ^r«« s anravna agraja i« nlak«g« gr»l8«TJa alt s

a« »iea. V pr^rlk trld*«atlk latlh aaiaga »talatja ••

HClgaaaki gra4%

fctr J» »II« p«makjij*ae pad pravlaa« aiaa« ob v i«lj«aak# pmčzmmm Ja»a« XI Clganl prablvaja v da-aatlk l»»aalb hilieah. dalj« nta dv« aldaal hiii# t ktt«rih io praj llv«ll ko<«varjl la trij« šatarl.

V Sradttjlh Loilaak aa nas«lj«al Cigaal ˇ k«r prabivaja ˇ dv«h k»«€klh HlSaa. Y agomjih aak ja ia «• elgaaaka dntlltaa« Dr«ga druSiaa «tamu* ja aa drlavna« p*s«atvu aa Hl«ki# kjar ja tudi a*pa* •X«aa. Wa Tratl pri RaSavJu prablvata dva drtiilml ˇ

• 151 •

aal hlll« Stavfca J« p«atavlj«aa aa »«radavitaa*i aad rudaikoa,

*rifea la §«stJ«infe«J*ka 4mXŠmm iMtt I« ML r«Jaaa cigaaaka aa**lja* k«r Clgaal v t«h krajlh 1« a««adislraj* i« kraja v kraj« V •fcilal Krftk* pr+fciva~ !• Cigami v L*«akair«ii# kj«r «ta dtat drulltti.3 v Oariel iitiM dntlla« v J0rm«^a«i

liM# kl praklT« v taj v»ai im I.M sldajta hll« to» «kr*g »!•• V HiMTici j« aitajat drulln# v Raadf tan Itlri druiln« iit »« Httd«j«w dv« dr^Xlal« Sralitt r ttaltailh krajth a« «ap#l. immb*41siij*$« !• MMig« !•• njth Sivij# v

Ti Clganl pr«M.v»J« aajv«8 p« gaadavlh, 1# »Jik

a« št«irilo l»a hii#. Ndjblll« Kftvc«« ¦••

v ••ihalaka« g#sdii# Ob retou gosda Ilvita »tal»a tu

»o dv« dmllai« tsa v vag»«u# druga v karakli

•• v aatorlb« k«t*rlli it«vila pa •• atala« »amja«

taaa# •# prablral« Itirl drullm* v Iot«rlh. Od ttt a«

• •11 jo v g»ad pri Sr»krnl2abf v Žabjak prt Bršljlsit

la v iniknj« pri PraKtti« Y »r«br»l«ali »ta M.l

tirann saSaaa« aai»« dva iatara ln a«a baraka

drlavsaga paaaatva« kjar pa drulla« prabiva »talmo«

II M* Htt^ri vrk%i# p*d skakdaajl« gradaai« ata •h ca-

*ti dv« «igaaaki aldaai hlil la a«a laaaaa baraka«

li Clgaai iitaj* t«4i a«kaj aaailja« kl j«

fii«tt »d i«ii iM kravt. dmgi ktaji« ^«l«

•klh hil •• tudi l««*i%l kl.Tl tai Ilviao. Hm «ta

V J«di»«2lcl lirl »a»a •*«

dana hlša Ja agrajaaa Aa «a«*taa«i krajtA M gasdu. vaa «*Ja l»a goap«4ar 1« ajlv«# aa kroaplr la a*l«ajav«*

la

iMttlta

prl Pr#8al# {»odgari la v ^abj^ku. Clganl i« i»h kra-j«v •• «tala* a«llj«# te «vpr«ai»j*j* Itavil* blvaj«-«lh» 1% vabajtt v *»*dgort •• JftAUarJa I9#4 nakatarl €i* ganl b««ali v ^aih*i# SrabrnlC* 1« ««ll ir Krik*. V Pr«&Rl. ^abjek« la Padgori iirlja ˇ tr#h hiaah. a««tlh a«rakah la p«tlsdvaja«t drullm ˇ i«t«rlh# Saprav •• aakatari p«glavarjl druSla 1« tapwif«i ˇ ramlh i»« duatrlj^klh p*dj«tjlli. i»r«dv8«ii v tali krajlh J« elgaa* •k« pr«fclvalatvo mmlm varlabilm«*

V iatorlh livij* tudi v g«adu pri Cviblju. Tu M •vlda«tiraji« %ri drvlis«. fintglti pat drušlm salaaaa prafeiva Y g«s4ii Vwbmvmm prl vaai &*rlta 4« «m ilrmil* M ˇ Faljanah pri iitl««ib«rku* Druftlmakl p«gl«v«rjl ¦• sap#al«al ^ri lUiatlJakl sadrugi Trabaja.

ClgaJkl v groaupaljak** obnm^jit prav tak« 14vtJ#

S&aSaaa« j# prljavljanlh #••* dmlln« al p«atavili v g«a4w 2gML3itpXi«## ˇ gaadM prl

«*adu «a»do3L# Kaanjl Krk«. it«l»o naa«lj*a« jm aai»« prl Sti«m&«

Y akailcl Tr«bnj«g» prablvaj« aa^aaa« ClgaMl v g»sciia Vrbova*. K«l(«r«k# Tnjt« ^ala i*!c« la V«llka Laka« Tudi tl ittaj* »araj*«« l#t#r«* ^akatari dntitit* akl paglavarjl •• sap««X««i pri K«*tljakl aadrugi Trab* aja la v kajaja«l»«M«

• tss -

Cl | ni

19m at«i«tja •• v *rmkmm*}u mmmm* m

do l«*it •© #• d*X J« Xm m 4*X*$**Lli krajlh, v*ad*r *t*Xa#

»Rit«k st«Xa«ga clga»«k«ga aan*XJa |« »IX

tl Ji

kajlgnh knal%i •«^j«a«.

k ia Č«ra«lAvc*v ¦• hlla« Kt«vtlk« ajltovih hil# k«r 4« «• €lg«ml pr^blirttll italtt ˇ •*«• isrollla • prvt ttas#3L4tv4 Cigaa^v at k«acu

Ctguti«

JJ i« v«do X« Š« «d B«kd«J« cigan«k«ga nan«Xja

V# prm4v*«m Itlrl* iM«#«littt X*t at«r«gji AX«ka« Cipata« kt trdi, da ji

rog l«t». X«53, T« Cigaa j« bil Aaidral tervrnt« kl »• J* u#«#«tailca la ^olasa **dr«Š H«rvat j# to s««Xj« d«XlX Ta clgaaska #ar«»Xa 1«I1 m,i k#»«

pr* tl NL«nl« Clg«a Aailral J^ ln«X prvt sgraj«« ka««r a« J* pr«««XlX s !•»•• r«j«»a $a*ka# pm r«da i» Noiwštr«# A»dr*I«v rad pa j« l«vir*l ts M»d-iimurja. l*»ta X«77 •*« blli v ^«n«X»v«lh 1« dva clgan* •kl Kl*l. Ciga«*k« druil«« «# hlX» «m«g<»št«vllii«0 ta-ko da J« «41# elganakaga pr«blTaXatv« vm4mm vmM^ ob««g kupXj««« s«nXJ* »a |« *stftX latl* €

X«ija ao «• X«iil« prv« dntlia* is clgaii«k«ga

t*r tm tu

• 154 •

Clfmmsk« aae«lj« v C«ra+l&v«ift |# afccaataa vaa« kjar ataj« hlia • I*la# atraaj* »a «•**«• «lga*«klh diMVi ki •• blli p*atavlj«ai kaaaaja aa visl hlAaal, »• gruL*at* raapaatavljaal s aala aia* «N*i*I§*. Da*«a J« v Lar»«lav*ik d*««t ««kat«rlh hi$«h •• 1« ttkraatll Urpm *•**!}• mm grn4o« Ttadi Ima tat clg«A«ikft ttrulJjt* lutrmv »•«ilj». Sta*i «atl !¦ t« ^miia« t»vir« is kiš« *d Krll«ve«v pri

j« 1« saiatlui aaiftga «t«XatJa« T« MaaalJ« J« «»• ttajsftAiMlvajiik aaajllk aaaall j# ak«naai pt J« 41 aajva^ja clgaaaka raa v Preluturju ta v Sl#T«»iJi« pr•bivalao J« bll Iva* l»ml» kt J« prl««l la

ta s#aO.jtitii 6«*ri«a« Ta

1« prm4 Cifiata a>«ajala la«t»tka. HaJpraJ j« kH» laat a«k*ga k»«ta« kl Ja J« pa »aral pr«datl aaratfl lj«alh dolg*^ Ži4it» ta pa saa^Ja ai patraaaval« |# |« praaal Clgaau« 2 aa»«lltvija t#ga Clgaaa ja aa-»tal prri •miitak kadaiaga v»lik«g* na»alja# ki •• da* r»apro*tira ««4 graa*>*a* $mmm ŠM p^fkMm

tmw •• *¦ v^dao »lrl

Ja bll prvl *aaalj«**a Ivm« liarvat b«mlk ln kavaS« Yaaai •kollšklai kai^i«« j* lw«Sko *r*d}m la v^stvf« Z««IJ« |a kvpll da }• aa »Jaj paattvll hiše la aaalj«« laial Ja p«t ot-r#k* »rugl aa*«ljaaa* J» bll Iv*a(St#f«») Rarvat» ki |a kupll prav tolika saadLJa« 4««1 pa Ja daaat •ir«k# Iganc K«kai J« bll a*al»dajt priaalj#«a« 1» Ja kapil tudi d««ai «r»v a«aO.j«# !«•! ja daaat otrak.

J« bil latrtl g«ap«dar a« prlbllšm* *«ak« Asaiara nakupl J*B«ga a««lJlSCa kat pr^jšajl ia a d*v«tl«l otr^kl.

~ 15* • • tlll mmmmd%mt*mm}» »# gasdovih 1« prabivaaj« pm !©•

elgaftftk* hil« it Pitlil •• bi3U pr*«+J ˇ¦!*« k«. Bteig« »• bil« prlbllia« 11 • U 4 ¦ llr*k«. *«**

ls »ftdaj« lilfio* Ta kitl« prttMnii

1* »at*!! 4**a ¦ *I»t«iri. hili 1« mm J

!<•ˇ• gMi#r«clJ* •• »1 »arAl« k»«la *b ttfc prvlh v«Sjlh dm

•* %• bili

po smIJIIKu« kl s* ga 4*blli Clgaal ir

••!¦• m« liii« ob

pra-

gaa»ke iMtljt u ob^k str«ii*li p«t#k« M»-koia sr*dl

protl p*t*ku S»k*im« 8« prw vrat* K1X «•

mv«« v katarib •• •• ttaa«lill •L*•ˇ& a

Ta d*«*v* •• p#«tavlll prm^k^ts« to p«d«lla« •traale« •tar«ji«ga deaa« tak# da •# «• vkljufili v *»« dvarll*

}• hitr« BaraftC*!* m roJatTl 1» s »«viwl prlaalit*

tudi p» p«t drulla t»tl«kal* t •««« deiftu« Tako a# »• rali pričati širiti aa Tsh«da« etraa vap«r«dao m loa L«Adava# bliša ttl •• j« i« «lgaa«k« aa*«lj« tak* pov*CaX*# da «• «1 aoiri prablvalcl Baiall gradlti ton aa Julal atraal

dml vmmt •• dajia« aaJVolJ ras-rlja« *• raavlja ab p*tl« kl a c«ato

. 154 •

Y•• *aa*lj« PtoŠla •• raavija aaalata«atiiao# braa vaaklh aaSrtev. EVatavlt«* hli* J» odvlana ad ankitpa »Ml.ji.iSft« njcgeva vallkaatt 1* l«ga« Cigaai kupujaj* *««&J# ad kM«t«v in aat* aaradl Itavllaajalh lataraa tay saaj« dablva vtttja c«a#« 1» ar a«»lj» ataft« §• pa* tlaal dinarjav« Za p«aftavl%av akraw#«a d»«a al mfi ClgaB ktt|»l%l «4 dva 4« pat «rtv saailja. II« taka v«llkl pavrllai «1 »ara^l hlla ia «ajhaa vrt akall »J«« €* ^•glavar druSla« kupl makaj v«8 a«aljac ja Maalaclaj g«n«ra«ija !• dall# kar «1 p»l*g •8#tov«g» paatavi d«n« V ttakatarlh primmrth *• agadt X« aa4aj# da ljafil d«M Alma trajfta aaiaaatitva« l^aatalk porvii hii« araa talitaajilh varakav 1* Jo paatavl na druga« a«atu «11 cala v img«i dal« ta vaal*

1« »najši aamalak t a««rl «aata

bota lwa ttradsi naaiv farn«lAirci# kar ata itata li k* vaai m latl* iMana« Xm vkljulasa k *tm*m$Wmmm ctgaJi« •kaam mmm*&}n v »a«i ˇaal* V aaaalju IHiii« la aaaalku polj«« |« akttpaj 51 hlš. &t«^ll« hi« •• a l«t»«

k«r aa ma«alja a ^aatavltvlja »avlh d«nv liri napraj« Clg%»l v tah «a«i#ljtli «o ai «r«4ili »ajh» a« vrtu« grad« okoll fcall« N« «Jlh aadijo raaaio a«l*aja« *• i» kro«pir« Hi«# ia

Ob «*atl# kl p+lj* v K«pftlMca# sta elgaaakl IJi bllatt Bralcav ln %tff Tlta'

Ta ciga»aka »a««XJa »ta itaatala snttaj kiaaek vandar •• l»«atiiata p# *J1H# kar «tajlta n« njtmlh

Clgani na barajakl atraat •• »i paatavill liiia ma agoraji atrattl cant«« I1« «attt«a laratlllM m%mTmj~ ilh ljudl aa prlil* prv« drttlis« v oaa»d««atih latlti prajiajaga stolatja* €lg«»l «• lakrtlli g»s4 1« «i agra« dill da«»v«« ia 4«kaj saSrt»# pr*v ob caati*

brata Vine« ixt Dral

• 157 •

4* «e bili 1» prad t««a d

ia r*du C«a*r, ki *o varjata* kaenaj« aapu«tiXl ta

kraj.

Clgaaakl do*ovl aa toorajeki atraal at+jij* pwmm$ akupaj* Vaah »kupaj Jih J« daaaa d«v«t i» •* m tujmmm •a«ga d«»« ««1 4rugi •ti.

»ira*l

•talo drug« clg«aaka »*««lj«# ki pa !• prlpada va«l* kar j« m ttj««aM m%mmU$m* M4mm prvlh •» k«Mu praJI«J«gw »tolaija j« hll Miha Harvat ki «• Ja praa«111 ¦ b*r«j«ka atraAi« Tt n iita oml straal «a«ta at&ll aaam dira Hlil. t^tdl

•igitaak« aactal j« pri V«nCl vaai J« n«*alo na lskrlaalli gaadnih tl«h9 ki •• hil* pr«j p«ra«l« s gnatvja« la

ja. ftas«*

ganakih druSlft »• blll v»l iitjaSl Clgaml« Prav tako kakar lt«iriX»i drugi Clgaml •• potovall p» PrakiMurju s i«t#ri«

^lgaaako ««a«lj« v VaaSl v«»i •• tttadi ga p«XJa v— d«ll a« dira dala*

aalk«« B*r«J«l« JvBaI d«X pa Ja naat«X *b gtsdllku «aati ^uraka S«tet« -C«*k*va. 2a«XJi«eaV

Ja rasdaXJ«ii« «a ••«« •aaklh daX«v# kl J# ¦a t*h p««tavXJanlh t«4i tsta 4»Mir» S«v«rsl «aa*X«k

jtti»«ga a kaiaCkl« p*Xj*» ±m X»*i vsparad*

daloai maa«Xja« Hiia mm %u

•iranj| M cast«i iMv«iia Kli« pa *

• vhadoa * c««t«a ilfati« &r«rliCa

Fri hlšah ae š« aiajhml vrtavl. Vsaka tm**4 t#h

gr*4 i«a prlbXiim* patnajat d« dva

1J» (»«rj#«te J# v karaklh). »a tah vrtevlh sadlj* kn

pir 1« »#XaaJaw« ^aailja sh Trt#v« •• Cigani kvplXl

¦ •j« #d k««tov9 kar ti alvajo radi avajaga p*Xja bXlsu

clg«a*klh Klk. Stvtrel »a««l«k StaJ« 14 KU« iaJMYtj« §• J« blla »arajcna l«ta 19*1 la J« ta tttrfl prv« »ida-

aa hli* ˇ *a»alju«

Clgaaakl »aa«l*k prl Caak»yl J« maatal itttaj vaai +b rebtt goada* *» vptalb v •tarUi aatlfalh kajlgali •• gjtfUL v t«n kr«jo 1# s*l* sg«4 pm •• !• prt««la k*«a«J«* Qrh«s •• t«t druilm«. L«»»l«k •« »• rasvlj« fc*r a# ii J«J« ˇ drug« kraj«*

Prvl »a««l,|«*l Clgaa v %ff^r|tf Ja bil

laaa J« Ilval v i»t*ru la ai. 1*1« ka«n«J« aaprairll kl-ia mm »vaja« tea« a«»lj«« II•• «111 a« Ja •Y kaac« *j*t* *tal.atja* Da»»a jt t L»*M#rjtt pat kll# kl }• lo<«tto #4 toaflt« teal9 vrhu krika« StaraJI« kll« •• agraJaM« ˇ vrati« adtaa aav« aldaa« hila atojl

Has«XJa v D—tlncth j« aaatala v p

Ju saftaga «tal«tja« ^aija tMtlJt $m m% glavml «#att# kl palj* aapraj v t^tlaai 4wu§* »amjia j« »krlta ok %i v goad la g»aj»»« Tadaaji okrmjal glavar t btvgl J« »11 Cigaaa« ˇ aaaalka ab glavml ««•%! 0

a««allt«v» Prv« druftla«# kl *• blla tu navaljim«« a« • • «4a#llla v K*gtfttt«v««# *a ajl«i a# prlill » a»»«lj*ii«i« 3t#wlja J« blla tcM§lta# ki pi if Jt •dknpill, V »aaalju «b glaval c*atl J« »•da« hli. Sra« v«a ajlh Ja tudl a«kaj njlhav« abdalovala« aaalja« kl »i aa aJ«J prldalaj* «a»jia ktllftls« kr*»plrja# la ¦•laajfiva« Drugl vitajli aa>*l#k aa g«ajiU im rl hli«. Od t*h J« r«gl«trir«a« aaaa •»«. IMi tl Cl-gaal •• tl aakaj g#«4»« pavriia« lakrSlli 1» Ja ••alli v ajive.

«ig«a«klh H4i v C^ralib ^racl dottovj dal hlŠ p« i« po»tavlj««ik v gaadu. Skapa« tea a«««l«k •••¦ hlš* Ti Cigaai •• a« I« ago* daj %« aa»*lill* i*» «atfi«a iar««ilu •• blli I* v pr^rt pal«v4«i pr«jinjaga tftalatja. *rv± maaaXjaa#4

• *•# -

fm bil kMvml 1» J« «prva h«41X «4 vaai #• va»* i« poprav* XJaX k««Lkft •r#itj*> p«%*» •• |« k*s«X1X« V prvih 2a*itt •ft*«Xltv« •• ti Clg.ni hodlli tudi v«d*vaX, da

rastttl« »• J« ulivarjal « kovačijo. 2» «J1» j« fc«Ti«IiJ* pri.p*vm49vnlm€ •«»• T« BarABja ia ktvtl l»vclh »t« setrfnj* »«d pr*knmr»kii»l Clg««l# ki t« t« «brt.

druilal sta kapill ki««čki

K««tJ«# ki «• t« hfl* prodall, to •• »d0*llll

Clg»««k« hli* •• p al •• •• tu aa«»ltli prikli««« pr»d p»td*««tlsi latt. Tudi ty J« bll w«d pirrlni ctasalj«*«! Clgan ttavalf« IJ» pradiitavlja gnifa«t# •kupliM hll«

Vadarclh •• aa»ta»j*«a v «a«ijatlli liilah. »0 l#2«no »d k««2k* ira«l« ^rvl »aealj«««! a« bili k»v**i, ^vnik« lsd»lk# •• pr»dajall v bivii Ar-•trijl po ajanih d«I«Xali« T«di ts t«ga »a««Xja •• Clga* al *«&•« is«aljiij«j» i» lli«j« aapM&ttv« v drugih kra*

V CjLgcjiov stojl

« »adl k

cl, Wa t«» hrlbu j« d«v#t hiš, Ob potoku

k»vei J# !• p«t hl». Ta dml a*»«Xja J« star«JXl. Y a*d-

ajih d«««tX«tJih pr«jlaj«ga nt«X*tJa «• J« i« aa«aX!X tterrat* kl jt WX k»va«. I»*X J« p«t •!»#? ia •« al aravaii napr«vlXl «v*j« hlS«« X«m1J» aa

aJUJSi d«X a«»«lj« n« hrlbu •• Cigaai «dkuf>lll od

klh pos «stttJ>k0V» Vsaka cigatMika Htla

ali« s aakaj

p« hrlbii« vattdmr audijo X«p« ubra«ost a •bd*Xaniiiil

»JiMl aXi okoXl ajlli* M*kat«ri tal* tttdl n|lira v ttaj«« »d ka«t«ir« H«ki Cigaa J«

«•L•* kuplXaw« tl j« •

V »avaljti jjajfia »# itlri clga&*ka hlla« TriJ« »•vi »« sunaj k»«€k«ga aaaalja v gftaduj adaa |« aaal* 2«alja * fttAiif Cigaai kuptll od •* a*dadlXl tudi »«kaj

J« naMalil maj^jrv« k«vaC# ki j» p«praTlJal paljaka

ouiog« ttttvlA« v vaai *li v •k*li*l •• doXSili CigaM 1» •• Ji«. «a bi •• Jib lam«Mll# poigcili X#«m« k*f#« Clgaii« •• imc«all ls vaftlj ti •• a« Sas nakaj 1«M aa*«llll v i»s4it bllsu

sasalka Š#»% hll* Od •• •• !• nakatarl praaallli «a UUtt

J* p»«t*Vjljatia t«Ht a»a clganaka hlia« d^ra druiial. V pr«takl»«tl 1« hU« v krajtt va* Clgaitav« vantfar • »Jih a« vo» kam »• tfrulla* «• •• M*l+ prmd nakaj lail

j« naatal«

«j«ga •t*l#t|a» ^tarajil Cigaal a# priaaljan«! la a*«tra* H«kaJ Cigaaav •• )• prImmltl^ **idi ia •kih krajav« Dait«« J» triaajat M.II« Haaaljfa j# gntli« •t* aa Hrl»«i aa g^ado« tm n«kellk« •dMaknJaiia #4 fillau tng« nasalja llirljo Cigaal« ki «odlj« k vaai

ia*t Ail. »tarajil k«val# kl *• ia KiMllrt! iam ¦»¦iiaajat arair sa«XJa* 9»taXi i«aj« Xm auijha« k#«a oMilan« aaatij« j»ri hiši.

• 161 •

Clgaal v ijbj4ji ^alovcih •# j

feragu 11» vaik*m a«mlJiISu. P*atavlJaalh J« !•«¦ *lgas~ •kih hi*. V V«liklh Š*l«v«lh a* •* **•» tri ajlftu»v« hl**» 1» t#ga aa««lja • • Clgaal v itdMjii Ia«tt *«!>•

^r «truga kraj«* T ^MiiMvclk to tri «lg«Mii« kupll« lm«

•• *• Ciganl pri««lili v ••dttjih l«tih a« Ti Clg^al mm priill «

NaJ>ttAr«Jil Clgaa v t»«««lju J« bll r#J«» v

ti

ia

jJ * »••lj« a«rl »••t-

€igaa«kl «a««l«k J« J« p#«t&vlj«n m p«lo «»»•»• hrita

jj l^kl la

*t«J« ta sa««l«k ImI hii«

Nav^Jii aA»*lJ«n«l •• Clgaal ˇ TraJtt« V tti krajtt ttlvljo prlklila« štlrid*»«t 1«4. P»»t«vlJ«na j« »a»+ aaa k«(a s dvama ^fe«d»«a* 2#mlja aa katarl at«ji9 1« »klla-nka« aa koacu vaal mh alakl«

tri cigaaak« hll«.

»« tudl i« •bClaifk«« «v«ttt nn bragu ««d dvtaa «laka«a v go«dl2ku auaaj

tlgaacko n«a«lj*t kl

itirlaajat hil. To na««lj« dal* vlda. p«daljlka

k* va«i ab c«n%l v TuralSS«. ^r*d«t«vlja pa

tip. Ti tlgaal toai* tttdi nakaj scalj«, v«adar a«

ko* Najv««ja p«a*at »ari p«t &rov* Y• •• wt»vl« ki Jih

Cigaal •bdaljujajo m rmHntm or»dj«Mi. Ha ajih aadlj« krt»»

pir

dala« «4 Traja a*d p«lji •• »tlrl clgaaak« hi-§•# ki prlpadaj» va«i Ott«lllg«« St#Jt|« na n«r«d«vit*

&*m «# •# pn*«llll ti Clgaai la

• 162 -

M«dftl«tirJ*# L«ra«l«v«+v la Nitrsklh Cracav« Ifanalj« 44 «•* alajia blralliS«.

O iraal

gtt pateka* «* •a€ia«kl s«aljl *• p+ftt*vlll pat kll ItmttltM »• vap*r#dao • p»tj»# kl

pri apckjhral« po%«« p« Ji» J«

®»lgev«§1t»

»a*«IJ« Iji 1*«1 v gosdu. V DoliKi *lvi 1« p«t druil«

S) 9 • r • i j i U e i g i i 1

tmr %mm pr«11 vij» tadl

donor« V **•« lurajit

hjmr •• •• prrl Clganl ti*«4i n«jpr«J T* kraj 1« timmmm

dr*Slaa MaJHarda Villbald^ v KraaUkl « clrkuSk«« ngint, ki |# poftiavlj«a ta |»tjB •k«M prostoru* la pripaiitt !• L*g«. T« •# salaana« k#r jla )m »Mflaa v najallkji b»doi!aa«tl aar#dlla tmmmmm sta»«vaajak* b«r»k9 v O«iidu« H*l t« radala« •• J« 111 v

• 143 *

ltl »taitttj« nakaj Armli« v laiiaiilh bara*

fcafc, ki jlb j« prmv tak* aapravHa ©b2i»a. V P»dk«g«l nad S«l#a»J.eo v gosdtt i»a &#•««• baraka bniiiC ftajkard

T« «tan*va*J9 J* dabil p« s*4»Ji. vajal, k« vriitl i» SrblJ«# k«»or •• gm |»r«g»«ll N«mc I« s*daj •%*!»• petuj« m v*so« 1» k«»j«s

$m immt t«di vrttljak t«r vagoa na ka-

drufti«,

# ki pr*biY« m« tiru^«vl «*«tl» ˇ »«kdanjl alrotll* mm *• «#li* i)v« drvllni pa ba L«»C9Vl# »nkraj Sa v«, >>alati tudi p«tuJ«J*. Cita llv* v itttfti barakl* Ui j* Im»1j pod«lma vntrovnami sakl»Aa# kakor l«aa«i. drug^ l»n vag«*« Baraka i* vaf«n ata s*»tavlj*tta a« kaam*l#aia ««4

rta RaŽici pri B^La4n Sivije *tiri druJtla« v g«»p«d»r«kl staTbl« pr«ur«j«tti ma blvallš^«* ^raaldaal hX«v iata dft ataaavaajaka pr*at«ra* T p«s*te*«» •»•kap- !•**»«• prlatralku liri ettrt »atl &Xi»»bata Itaj*

baraka sa rab«

kl J« blla p««iavlj«na sa #«• clgaitaka drull»o« L,«t«š-ajo iIim |# |« ta druSlaa sapu^tlla« k#r Ja atraka poaanjkljlvo ttapr^vljama« tm »a j« pr«»allla ¦« ft«14* «•• Bliau %• barak« j« paatavljaa ab {*•%! eirkuški va-t«a9 kjar prablva !• tva druSlna Aajkard«

V Krapl «1 daa*» i»ob»ti«ga Clgaaa* prav tako n« ˇ Škof ji Loki. f "¦Hiii m i|| l*v* druliaa Rajharda k*t»« terua•!«• 2n»a/ vaal p»d hrlboa #ti patoku J« •tavlj«Dtt •»* l«a#a\a bnraka Is tlrkuiki n« kaiari »ivlja ti Clgani J« «b«iiuikA. S««l Clgaai ta prmmtmr m&tmtmmB3Lmm$ dnigi pa «ˇ lukaji. v p«kl«H.

• 164 -

aaiart.llra»a clg**aka drušlaa }m Iti Il*i v nlskaat Uilml «ftjm pa Im i*4«te vaaj«. Orugl dv« druilal« kl aii i« y Kra»#«u

drullK* itvi v Fataklh prl Žlrovnl*l. lata« Jl» J* •feSlma aaradll* l*a*a« barak«.

tfrttgt

ia goadov 1» *» 4»M^laoir» N«Jpr*j »•

bllsu va«i« T«k« •• •• saS#ll rASvijatl vaikl ki «i 1* d«A«« «n«k« p«»t*vlj«jo do«ov«

od d*«*Lln*v. ««Jv«« taklh

•klh a*«+llj |« pri »as »aatal« v ^rakamrjtt; •• »bltkavaml »« O*la«Jaka«« Ta dabivaja raaaa l»«*a* ^ajpog»at*J* Jih ir v«nijl 1—uj»jo H«igam«ka vaa1* all Hpri Clgaalh*** V ¦•kfttarih krajlh d»bij» ta blvalli^a !•• pa a««ljtl«u apr. a>a l*ttš^l# »a t*ar*t*, mm lom iid« V a«kat*rih »»»aljih a i*«o«m bllMmJ« kat«€k« vaal«

Kaaaajš*«a iavora prl »s« •• •lgamakl naaaljanci y ««atlh« Pr•dvaa« a« ai ••§!««»kl aaSl« llvljaaja brali llganl galab«slkl# ki «• aap«8l«al ru# C«lJ«# v ai# Kraajti tm mm J«aaaicah« ^tairlla »jik J« daa\«a !• aala iaala. Podobna kakar vaškl Cig«ni a« tadl *i Ciga«> ni iraiiaaisa aaaalljo na fftlNi ««ata« b#«aa2l tn <«tlav «1 nairadno n* sapuiL«na» občlmakaii proataru« hllau ta-

• 1*$ -

Tak« tttdl v *•*!** aaataja 1« ˇ *i«clal»a* pagladu elgaaakl Iselat*

Z*allla*Ji* 1» israsitajtfa •• dgaaaka aaaalja •atallfc J«g*«l«vaa«klh d*ft«lah, kjar pratolva tudi |« š%#Til# €l,*aM*. V tah dattalah «* •• Clgaal tudl pr«J naaalill. V dr^gi p«l»vi«l lt. «t«l«tja |« bllo

kl •• blltt pod vojašk* upreva« Od X«ta •a bila aapravlj««« vallk« akclj* aa kal««ls«clja ga*«v ˇ &aaata* Kak«r •¦tall« «# tudi

»• tiatiia« ki •# »pravljali kakša« ftfer**7 V ft«kat«rih

«rb«klh krajlh iaaaujaj* aasalj*«* Clgati* p« tlntlb aAa«lJlh kak«r prl na« airp« Cigaal ir Al*kaittcu# Kralja« vu« Potujoi« Ciga&a. kl •• v dolaL«a«in kraju praslai-11« «o doblll -imm p« tl«ta« kraj« apr« Fir^itifKl (is

).* ClgaAl «o •! anpravili prabivalllža v arbaklh «• pa nl bll« proatora «ad damaSlal« •• Jlh •iairill suaaj naaalja. %* v trldaa«tiH latlli »ai«g »tolatja ao la*li arbakl Clgaal «v»|« vaal, kakar Tmičišta blia« Kra|uJ^e«, ^rakmrakl Im Dalaajakl Ci-gaai aa v aaaaljlh aal« radi adruSujaj« v v«S|« akttpl* na« &• b«lj kat prl m« Ja t# apas«« v arbaklh daialah«

Ta cigauska aaaalja pa vaaah nll Maatlh laaoujaj« »Cl* gaitska ««halaM#9 «11 Melga»Xu«i".10 V Yranjski katliai

iivljo mualliaaaakl Clgaal all Gurbatl 1«

Clgaal all »argavci travtii drugih vaaklh doatli^f« Tu

al onaajanlh p«»«bnlh »«at» kjar bl blll mmm Clganl imi- Cala karavlaika naaalja pa aajda«# t

rovahodRi

fiaako «• 9« naa#lj«vall MadSarakl Clgaal p« ˇ•-««h lii »aatlhl Y prrlh dl ii Ctgaal salo !•L«*• avaja Catrtl «11 «ll«a. Tl-•ti pa« kl •« prablvall b* daiall v prapreatlh k*latu •• iaiaiioTali tlat« kraj« *««tr«M« Oh vanoKju

t«v ao saaa* clgi&ask« vaai m š»torttl«i

pa »• ud«»aS««l daiton v akalaatih v«tllaali«

Y fcllšlal valikih *••* v Franciji itt K«««ijl p» •• €* gaal p*jf+«to utaher« r blillal * *»*•ˇ*• vagoai Itt

** T#« podobni «• «or«aj«kl C1c«a1# kl «1 n« gradlj« »talttih blvalli?, tt«vt{ «1

••clmlai rasvtj ikjlhovih blv.liš«. H^ Clga»l •*»!«

hifta «11 »kr#«Ma luila vsllko b«g«»tv» atalae jg Clgajui« f» l««tj« i^i»k«*itj« pr«<«JŠ«j« raall k* S I

ki. 1a •trmh pr#4 &g«»l I« 4«««» nl

Xjn4«h «14 ««šč«Jtlh« Cigftau daj«J» A«

kf al •blJudcB 1b a« «p*r«b«B %«r J# k«llk«r

»d drugih bliralllS« 0» aaakl. b« gw»|sl# na

latrtl

• 167 •

OPOKll

1) ?•*** p«d«t*k »llkarj« 1) ff#llk. 1*34. •tr«44T«»64*, I) %ri»* 1944« »tr.SS. 4) *raj*v»* l«fc»*k#* dr«v#k» i) &ra|*i»t l#k»lkon dravsk* 4) M*lik« 1934. i»tr. 44. 7) m««*# L«b««lt«r. 192S, t) m**mwi.4* 1933. «tr.41. 9) D^rdari^, 1911» str.43.

19) ij*clklop«d±ja J

nilf^ipii« 1932. wtr.2-3.

U) Trifuno.kl. 194O# «tr.l9«-199.

12) ^vk«vl4. 19S7.

13) m« V«t«rr«lchl 1199. «tr«332.

14} €l4Wrt. 1941. «1.56.57.59.63.

. 1944

1937, 1937.

1954, »ir.377.

• 168 •

ISTAiilHl I)Dol«njakl C i g a n 1

Pravo cigattak« ilvljmj« vldla* pri tlatlh Clga-aih, ki lt prcfalvaj« v ft*t«rlh i* •• **lij« v delaBa-mih 2«a«»vnlh pr«sl«dkih* H*d d*lmn}mkXmt Ciganl «• imliat v A«v*««i(kl 9k»llci# ittijtntjti« ˇ §«*4u pri

«M# kl iu«

pe

ti»tl Clgattl, kl bo 1« iIiIm nmm4L$mmL i» lautj« p • tavljam* k«8»* ^osliti «taivuj«jo v Klli9 |>ol*tl «1 paaj* iravtJi »J« Sot«r«

tlp t«tora d«l«»Jaklh Clga»#v J« •bllka« Ta I«t»r danaa Clgnai 1* »al* v««4*r pa ** ga 4»br« »p^aiinjaj«* g«ni st fa aapravljo« ka

KoaatrttkdJ* t*ga !•***• Ja s#X* pr*pr«ata (rlafca §*•&•)• ** •L ciganaka 4rttlLaa lsb«r« taboral pr«s t«r» •4 M*r« »ajpraj

«a dir»h »tranalt« T«k« potaluij*i»« itlri p»llc« aaktti«

J*J» p*4*linm mtmkm i*t*rm# ki p« jlh«

*itl drugo t»r«ti 4nt§i. ii» pr«f»l*«ti# 4

p«Ikr»Im«ga vrlift* H«ta v«*«« CigaM I« tttirl pallc«. da oblik«tj«j* •%r*dj* polkr#ln*|

p«lle*9 kl »• t»ko

, ki

lui« k«119k«« t# pa BH»a«tljo v ttsljt«

Pl#t«r š«t«r J# p*»Av*

€lg*iil fcilffff

p Itiri palic«. ^latiMi sa

t«ga l#t*ra pra^lj« &|JUU itavllu aruliaa* Pradvaa« pa»lj» »a to# <3a praraCitnajo sadaati l«SliS ia *a« člatt« druiiii«, kar ftetor %udt v glavman uporahl jaja* Splj« v nj«««

la sltar t«ka« da l«a vaak drugl Llan dmliat »• iati ntraal.

Cigaai v Slovattljt •« t« abllk« i«t«ra apoatlajajo« rilip«^44 »plauj* p^dobna abllk« tak* lib« pri Viaa*klh Clgajtlh. t«da lata 1930 Ja ti Cig»«i

is vaj 1» *a vrhu v pr«r«su

tara p«»aaj* •• nakatarl €iga»l

pakrit ¦ rtgtiiliti vlilaa ft#tara p« J«

k#% •• »«r« t« vrata i*Wrta pri

aakatarih

« prl

v «atttraXavl X«dljl J« g»»Xftuf»lai Wr pakrit • f»Xatm*a» ClgaiU. ga l«#nuja j* tasbu«

»ruga ©blika letora. kl j« pri 4*l*«Jaklk aih najbolj ra»iirja*a9 J« trlketaa ablika* raadar a itlrlkotao •*»»Y»• ploakvljo. Šetor |# alaak la štn-l«at (riaba »t. a, «1.35-3«). Prt a«kat«rih druiiaak J» t« lot»r p«l«tl telj p#4#b«a I«toru ˇ•tr«bra«u (rls-Wi Ii. 2 Ai «1.39). Tak» •blik« »a«l«

Ij« •• t«di ma vl«J4 et«p»Ji kultttr«« **** «*»• k*t

*a

Obllk« l*t«ra dol«ajsklh

Clgaa« kav«Sa. T« pakllc *o opjravljall ak#r«J

v pr«t«kl«sti p« 4«X*aj«klh krajib la so ¦ takl« i«tar#« tiidi potovall »kro«. Ifali Clgiuil nlao

uparafeljall atalCaataga visok^ga šatara. k* }• rasilrjaaa m*d Cigaai kotlarji.*

l**atavit«v trlkaiaaga Šatara pri dalaajaklh Ctga* aih k«vaLlk j« ^tviia praprvat« d«Xa» Ha prlaaraaai

la paSlšSaaa« praatam

pata« sabiJ«J# dva taajSa kala v a«alja# v deloSaai raadalji drugaga aa drugla>« Ti dva ^all«i# kl Jw Cl gaal l*#auj«j« Mba# ©»ajitjata prmmtmr v dalSlii ra aa a&J«aajtl iatar. ^radaja pallea« clgaaako aj, f^ljg^ 1« prav taka druga« elgaaak* aa^maai »ftha^ lita ia pri vrhtt irlli^aate rogovll« aa ilaaaaaatl drog» ei-gaaako dmiao. Ta drog abllkuj* alamanaata *%*&* tm plataa. Orag ja nakollk« dalJXl kakor ra»dalja aiad pradaj« U indajt pekoača« palleo. Platao, clgaaak« ^Tfa. dola^a abllko 1» vallkaat žotora. Plattiaa« ao pritrdljo aa podolftsih atranah Hatara a trakevl« Zato aabljajo v samlje «b atranah koIlHka« la«MYaii« ki a* priblilao dvajaat c*atrl«*troV dalgi la a&najani v iialj«« Ti »Jaliijaj« aapataat plat-

aa# mmim atoja mUmvm} pravakotaa aa r«b plataa. Zadaja «t«ua J« prakrita • drugln tea*« plataa. Ta platao al obllkovnao po trlkatfii prasai. staal* t«nv«2 g« pritrdl*

I« tak»# 4a 1« prakriva *•• to praaaia«. La atraaiak* rabov* pXataa aavascjo vrvtmm ia Jlh prltr4ija aadaj ia aa pradaj»w keacu ai iw>MiUga draga (rlfea It*2l

4« Aap*aJ+ ˇ*• •%«*»« Yfe«4 v ftatar p la °

ttrti«

ali knliba. 0*3. ftj* f« «• ••«• m!IU# t«av*t dl ftttaak«, <• •• mmmm v

•fellk*

l

4t.3i

r•<*•»;

i«ra# k«r t« kttrlj«

•g«ttj# ob 4« la

Ta 4«! i#t«ra «p«r«bXjaja mm *paaj« ia aa ia 4ik>X«k«* V *r«s*i 2«tor š«

p«laljo« Strattslci. «t«al pr»«tora# kjar knrlja« «ta prl-blikae «a mlir vtcak« «pl«t#al is p«Xl< la »nrakovlh

4a pokaaCaa »aaoirtt pr#pl«taj« • p«-

«t«a« prltrdlj« tra-

taka

auaaaj« »traa #staX*ga šaiara

•Ulko iatara kaXl»« vlšujak aa|4«e# pri aagX««klh Ci-

gaalh. |>#aatea v pakrajlaak Hav Faraat la &*trray»

Clgaalh J« v aradial paXkraia«ga Katara pXatn« grnj«a* aa «a« ntraa. V • r*dlal iia tX«M pa garl •g«aj* Tak i«t#r paaaaj« tudi. Glgaml aa aak«4t»l «traal

Hrvatekl Clgani • k«Xlkor J# ama*»» posaa/« aaiaa iat#r

irlkata« »feLlk* hr*u pofi«««•§» praatara aa egaaj«

•kl L«j,ii (Č«rga*i) aapmvlio tak« vaXik i#tor« 4*

jt t«4i ajlhav v»a j>ad ajlai« Kakatar« clgaaak« druSl«

a« •braaja v»a p»f •» 4» a »jia aapravtj« aa4aja »t

mtnrt •• «4 aašib a k*t pm v«Xik»«%t la

|»t»r** Hatuankl clgaaaki Š«t«rl •• «4 aašib a« raaXlka<

• 172 •

»•tora.12 AaarlŠkl Cigant l«aj» po vallkanti ln *««ta-vl »aaka tf«tor«# X« stut««jl vldas |# ralilo podobcn ob-likl hi»«.13

isročilo k»L*vaklh Cigaa*v pr±p»

Vtl* prav pr*d drugo svatovii« v«ji%«« H«d ltalljatisk«

4« v«s«tt« Italljanl p«l* J« M O»lMtJ«k«M •«•• *n clgaaskl vagoa ob š«ikftlak*a gosdu pri H«^*« ¦•stu« Y«g«s b!

* kol««9 po*

•tor

lf«l«*dmj« stopMJa raavoja blvalllSa dolanjakih

J« baraka («1,44). ClgmAl j« l»*muj«jo s l«ti« k*k»r hlia • |^fX« Baraka r»atorttlna Je s«l» »ajh»a« glbljajo ¦¦d 4 s 3# 4 m 4. S x J. r#4Dc«J« • x 3 »ttrt« Oblika baraka )• ««tr»r»k«iaa. ?• •ecl^lal ln paihdlo-Xkl platl J« %••»• p«v«aaAa • •apaslltvijo 1» •puftta-aj«« aomadksaga ilvlj««ja. Clgaaaki Clavak «1 nij« prldoblva »•ˇ »aSlii blTalll^a« trdn* »toJ«S 4m ¦• last* n«» toSfkii scttlja« ki ga vala »* dolaSaa proat^r ls •kolj«. ^aprav j# ta aajpraproatajla ntaaavajijaka abllka v Mftdaaja« okoljn« «« vaadar ptuai

ftaraka kakar titdl laaaaa Hiša d«X«stjaklh kaiata kljttb apl^lal p«a*bn<»atl a kaaCkl« okelj*« m«f« aaa2iln«*ti clganaklh aiaTblc« Clgaaska baraka «11 hlla J« otfiogo Majla «4 k»«ik«| pr«pr*at«J« grsjmiai aaotraj 1« suaaj aja vldi«o polno a#tir«J«alh r«Il# 4« kaiarlh tlgaaaki Ll*Y«k I« al aaš«l prav«ga odm«a druSlaaja« kl mm ala» ia odrckl«

• X7$ -

p# dalall, baraka p«**ni ••*• saSaane hiva* llil« i« »ral« la d•!•ˇ*>• «aa«ca*

&**atruk€lja barak« Ja pr«pr»at«Jiia kakor prl a«*l hlfti« Pr%dvm Ja v«llk» raslika v gradbam«« ttrlalu. Za barako j« d*b**> t«4i «lab«i l«a. Clganl rablje pri ttjani «r»dMjl v mogih prlaiarili sarto rab» lj«a# ««la adpadnl laa« d«b«3ajaV« pallc« «11 ploč«viiao. Pra^lh taiaaljair baraka aiiaa# štlrj« o**!«! »t«bri.Ll ob-llkujajo ogr#dj« baraka. 3i««a m sadta ls d«ak. ki a« maj1r«IkrAt p*l«laa« p# dd^a«, ^rav taka Ja ntrafea krlta s daakaml ali a »tr«š»« l«p«itki»« Vr»t* »• krllaaj otea tMJt« 1» aajfc*««

a« Ciganl ps^maall tudi mm

aj* •n«««llSa« laaaaa Kila. ki J« sal« prapraato agra-jana* E«oe«liima leaana clganaka hlša la elfaaaka bara-ka «ia al padobai po vallkoatl 1» auaianjaati* Raallka ja 1« r koMtrukcljl l«aan« hlX«9 ki jm podobao graja« na» kakor at^ra l»a«na b*l«kra*J*ka «tll dolaajaka hlša«

Tlarla laaan* TlVliniKf W* aiarl navadma 4 m. 3# 50 x 2#3D amtrm* Panoatajia Ja pravokotaa kakor kvadrat* a« oaaova tl«rlaa. Hajluia abllka €lganaka hli« oatraja prlkaauj« aaclal*« ilibkajlo cigaitak« imllM v pmtmmrt m aakdanjo Ivaano lon«Sk» hl$o» kl )• jm iaial tak« lah» ko

«*ri gradajl laaaaa k!X« najprvo ma •toru poatavija Itlri wgal«a taaialja« ka«»a. Wa t« ta««lj« p#l«Llja ai#^ma tra««va* kl •• paloianl %ak«« da •• ˇ ˇ•galih ^tikaja dr^g a druglai («1.47-4S)4 Stir-j« tr*m*vt •«*JttJ«J« r«a tlaria hifta; patl i«fn«ljml traii pa dali »enevM plaakar pr#«tora ˇ dva dala ta««lj«« Poko»*i»« ogMdJ« hlš» aaatavlja

»t«bri# ki Jife pvatavij* nn t»«h Silrlh lih. Ti i«i««ljBl attbri «o nt konefth ladalbljani ««t«# da pri»ajo r»b«va ntartakih daak* N«k«tarl Clganl« kl •o •# B« b©lj aas»aakj«oi s «radnj* lutn« hiŠ« pri do«

d«laj« !•«#«• «t#na a« »aaiiki vagal* V t«ai

primeru mr&jo d*ak$ i^dolctsti tm kono«ht da m v vogalih re eja &ru&a v dru^eu if#n« narad« tg ttoto#L$lb ldb#lino co* &#$•$ c«ntl»«trov ali ls tra»ov, fta&t hraatov« &•*&• najt>oljga, »ato, d# upormtijo ss* &ra4n4o t« vret« l«s, Xs hraato- Imm m ®m#mim* &*#• «tar# icu^fck« ^ii«* Kadar tako v Vfiati poru iljo m Cigaoi i>rvl loapeSt Ko Ci

Prl poatnrltvi l«een« hlie uaj^dljo najv^a dva pro-atora. Ko »««tavXja4o #%«s«t uporabi^o oba načtna poetav-l^frinja dsaks pokorittio l«go la ^od#s* šm oa^boij j« v nava-dit da »teno naradljo ia Todoravno l»ž«6ih d«ak «11 trsiaoir. Vrhnji d«l at#n» J« zaključen a poXož«nliai tnmovi, gradaai, ti ao tudl o»ooya »a etreho* Ihrokapno afcreho oblikujejo poš«vni tra»ovlf lci m V^saai akwp*a4 na wliM «iM«aa.« Hakattrl Ctgani to tr «ov# na koncu latol^jot 4» a« jo$ diuisi Ji^ Kbije^o ftkupa^ m %*hlj%. Btmlm |« podprta aa pcdstreli^u » trouii okoadniiHi tsmmfli adea |# drugl v ar#dlfil In tretji »ad&J. Hia« poKri^:?Jo j • etre&no Iep«nk»t v današnjih tlneh r#4IC9J0 & slfuno. ^odsirr ž-j# navadno m* uredl^o« MaJ^ogostfije 4« to odprt prostor s oboh etrani.

V Btli krajlni a«i-at*ri Cigani prl hl^ah is brua apoda^i d«X etavb«, fcako da na aunanji atrani pribi«

tan« in jlh tudl k&ssn«J© n« dGkončajo; drugl jlfe

cm«tatif kakor da m *f«fi# pribijejo oak« ietvio« 1» pmntij® ^ri o@nti»*tr» žiiroko vm*«*o raadaljo.

Na to rebraato pmršia® 6«1« &*&•§•je smlto. t§tša&i®9 s* t» mt&t® dnlajo Ctgi^i sami. »njrsdtei** upor&MJo p#*ekt fel && j« voda ama#sl& ? ottstae kanale in ftpnot ki ga

imlto in i>ovrfew pofeelijo. Ku^prepjro«t«4«• l«««no

i>i«nikei It^one hli« nitsajo, kmr Ci^ai kuha^o nm

*it«dlln:Unu I« tega St»diliitka vcdl !• oev na >>od»tre#5* tn afeoai atreho na pro.sto. fXa smjdesio r

prl tiolsnjakth /risb« L%» 4| »1. $>»Sf/« fi ptiMrl ao

»o tako hi6« najd^a* prl b«Xo,;ratt4 asih in

cigaru*lcih družinah. Y Željnah pri Kofctvju im* X«»tna hiša pl«t»n pM*tmš«k k iilll s« žiral /«X« 54 • fldimo pa tudi tak« le»*n# hi^«f ki imajo aaao tno «t«no pitteno« Bllau LS*»iI« v gosdu Ookiovoa j# postavljsne #nooe- pl«tena hiaa, ^Wrhu ^# n«koliko ometmn«. s smlto in »o apl*t»n« ie ^očnih leakovlh >.altot ki

a« na konooh opimjo nm taa|i« atobriSč«. ^koai pokončno

oanov« «#

ja pokrito m stretoe l«^«nko iu |»ritr|#m as oakiai

m eaokrilim^ okna ^.e dvod«lna. 3$«r«|i« aidane hid«

« m -

še dionika, krmo&lli* 6tadiluUk tipereU&jaje tuai v hlši« $«&*•$& &i*nLk* j« isti^ljana oif od •icost »traho. čfcraha. j* pokrita z op«\co /al# $?~

Hsvftjš« »idaoa hiat y JadlnSčiei, Huprčrrhu in i.olnrah pri Cmosljn «o wldil«tn« hiae /riab* št, 5i »1. . r-roetominsko »o ti doBori r«Lji* Pc vtlikoati »

hU«9 pa t?wfii ^tirio«lifn«. Pr»r tako eo is &p«lc«« Imajo tudi že di»oik#f BonB^lBO y«li)c» oka *f nek^tora tudi dvokrilom vrata in »«T#da atr«ho krito 8 opeko, V kuhinji js vaidan At«dilnik.

K««6k« aidane hif*«f 11 y »jlh prttiivmjo koč^raki. Ctgttni, ©o dediftčina n^kdanjih kofi«varj«v. i'o odhodu t#h t N«ffi tjo eo po drugi ov«tovnl vc^ni naseliii v n|lb cigaiaakih

3/

a/ H1«t »a živlno

kovac, d# j« na»«Xi*n in ali e«lo pod iato «tr«ho hi.4«. JtanoYaaJ^ci del

/sl* 63/* H1«y je X«a«n. Frl

• ataaorarijako hlšo i«a hlaT !• tri st«a«. irostor s« j« narejeo podobno kot baraka, lodatrafini proetor je odprt« Proatoi^niG« v hlevu |# eu&o sa ano žival*

&• pa hl«T i-tfe&rfcavlja. poaatoo stavbo, j« Cigaa poatuvi na dvori^Ču Im posebnaga nacrta, StnTba j« »anjfia od ataoovtsiijaKa hl;#f l»a pa prav tako dvokaino atraho in tso-lcrilna vrata. Y »ekatarlh prlaarlh nar«di goej>odar naeeato Xtano ltp«enko ali z opeko /®lm $4/«

Hl«y j« pri eiganak*« domu tuai tako po«tavlj«nf da je prialonj^n na l&šft* fl prinari ao tmjfeelj pogosti. Novi prostor is* ttdaj ©nfckapao ^tr«hof fc* j® drfcljo vo^alnt •t©bridi aa aun^ji &trmi$ na notran^i pa |# mnogokrat »treha pri^lonjena na »^dmjl položni -fcr«a ob odpr^ini

Ctgan kov&Č vdMih i>o«tavl tu it Itovaško

o"bllka

oblilce, 11 otoji »ravoa drug« atavbo ob robu a a^irtkotnl l«ani hl«v j« podoben ir«lik«»u s nakoliko GAisaJ na^njono atr^ho. ^a«tai3c ii« v kravo* 3trwsk« »t©ne hieva ao nar«4«n« ia ^odolžnih

Fo Y«liko»ti in i>o konatnakci^ 1 dana^rg i» gospodar-skia kriiečkim pei!l#pj#» podobeu hl«v na^dniso on Hiiprčvrhu ic v -okvah« Hupsre>rriki Cigaa go»podar j« naredll hl«v tptperetoo • hi&o »a dvorifeču* itmvta ^J^datairlJa dvokajmo štirikotno po«lo^e» pokrito s ojmko. Ha koacu te^a poalopja je priBlonjsna odprta Ippat ^i iKa iG »trehof pokrito a Optk^. lod »jo j# »pr^vljen voi, /«1. 68/

Y goadu o% c^Bti ^roti LoJrvaa j« nae<*34*n Ci^aa, ki leia ziclan hlev. To p>alopj« je anako valiko kcOcor dka stavba. Ma prttejl »trani 1m pddaljštt rmp*if* je krita s opeko, V ^^ora^ta d«lu hlirrm npN^lja kr»ot

pro»tora prl ci#aiek*» domi n»m koncuj dru^ga im porabi )U.«t* Hii« itta vhod aa podolfcai otranif hl«v s koačn«

podstr«aju a^ravlja krwo. Ostali d©l kra« atlačl fci

- 3,78 -

b/

11» dvorišCu si Ci^an poatavi tudi m$tmm ln !••«& pravokotna obliit«, s dvokapno atreho* Karejftii j# 1» podolžnih d«ak $M sbit kot baraka, $*ar*dala ctteaa e« h^rati vrata. Vtlitoat #riajaka J« rnvno tolikftna, te lahko v njea X«ll aradn^« velik prafilč /el, 64/« V a®k»~ t^rlh priffltrlh n# atoji «vinj«k »a« sa0«f mpflik J« pri-sionjen lc hiži /al, ?2/. Sa i>ol«njsk»« aaletiao v oigan- nM«lju i« na red^c primort 4» J« svinjoic podobno

kot p»i kmotih« Kajd^io ga prl n«kftt©rlh star^j-ilh naael^encih* falc »vln^ak ^« en«oatoj©n objekt s ena-

»treho. 3gap*Lm$ in* vrata »a !•**& s&p«h« Vaak pra- 1m ovoj pr^stor in iahod« Iadelan j« ia pokončnih ter ložečih destc. l^©a?«i} j# »vinjak o&jrt /«!•

Vc*eib ^« k«r

navamaaiu l«sea«riii i»bojuf m m^hnimi vratci *w** daj in s akoraj rtivaim pokrovom. Vfiaoih pa j# aarei«n kot ma^bna l«eena dvokapna hifeioft. Gradijo ga na podoban način itot uatala go»podaraka poalopja, liporablj«n metarial j« redno l«s /el. 74/«

c/ iiOpa is s«nik

Ci^anl, ki iisajo neJcaj a«mlj0 in Hmim* »o #1 vili atavbo sa stosn|0Ta«j« itra©, oredja in vosa. Jtavloa J« ieaena in • aten&mi aavaruvana le na aajvužn«iriih

Cigan v Uobrovioah J« epodnji del tafc« »tavb« pustil

v«b odprt* /aX* 7^76/. V poletn^« casu l«a tu »pravljano »eno in vo». i#omji dol a«nika j* obit a ai, atr*h* J« iskora^ ravua in enokapna, X^p« a© dotlka n prec©j podolmo o^IIko« iU«rsko okoo J« marejano tako, ia je odprtina prei rtlana a poi«vmimi

~ 11$ 1-

najdeao jsri et^anak«« do»u

Uoopodar^to poelopj« 3 dvotcapno atraho ima koao-!•© &*#* utrehe vkljucen oa predn^i »fcnmi v nj«govo jcosh* •trukoi^o. I« ajta 3» ddprt proator. u«tali del t« »tavb« in« at«Q« li goatih pokor.čnih palic, ki @3§#4ttj«jo onred- d#l ^sinika. Zeuinji A 1 |« odprt. Jtavba j# pokrit* n . 77/»

d/ KovaiiJca d©Xavnica

Kovaaka delavnioa j« včaaih »eatami d#i &rug«g* /«1, 66/ i9 o# Cigaa 1« prliožnoat»o ulcvurja s obrtjo, Iri oa«alj#nih ddltBjaklh Cigaaih iiovafcih J« r koraj vb©H priamriJi p©««Wna »tavba.

iK>kontn» atobra. apNttoj && M4aj določajo vlšloo in obltito »tr^he. T«# ogrod^ j« a#ft«moy lt ©trcha Jt pokrita la^anko /«*!• 78-79/.

v Jtoaainicah J* narodil korafinloo §t pr^prostej«. fla eno atran hlfi« j« prlolonil lopo. Ta i»a enokapno atreho* ki $0 podpirajo na SMHmji straai trij« na notiran^i ra |« »ireha prHiiori^ona k ateal j« aaroo nm ssalnji ©trani n«koliko ^avarOTana , o«tal« atrani m ^opolnoma odprt© /bX* 80-82/.

4/ Ha^vo^ notranf1|if

prebivallSčt ua Doleaj **&»»* šotor ali »tor# Barak« in a.#s#a# &LJ* ao v«© onootitane« fa edlni

« iSo -

v »tavbi zbtra ob vačtrih druiino in nadooeatuj« n«kdsaj« M«to ob taboričCneio ognju, kjer so Clgani raz-^ravljali o iricupnih aad«vah» Y Btll kngini «e 6« v«i ol«an«Jci doaovi onooalifini. H» G&vgon«© hribu jarl M#*li~ ki &ftj4«Bi» n^dokondao droo«liL«a dos« ?•• klšni prostor jt ra.Bd©lj«n a «t«bri na dva proatora, tod« »(Mftjkftjo §# attn««

Zldan« olganske hlš« 00 »• pro«torainfiko rasvll«

in Bo v celoti dobll« onekc podobo kot oatal* hiSe doma-činov v okolici, V lokvah prl tmomlju Je zidana olganaica hlia dvoc»licna» Večo^llin© ao oigansk« h4i«i na Huprčvrhuf v entjtrn^ju in v Jedlnftaioi. Kuhlnatt Je v v^eh teh hišmh jjroator«

družlnok^ga i»«tja t šotoru aXi ˇ n« daj« Ciganu v«xlke^a truda. ? ftotoru prtdatavlja ©i>remG oatao ur«ditev i«Iliim ln prootor sa Ghrsrobo sk« posodo. X*«iIlII« «1 Cigan pripravi na tieh, -^roator pr«Xrij» najprej a «ar«kovimi Y«jaaif nato i^as^ne So :la»t aena ali slam«« Preko t«ga pregme i« cdej«. T poletne« čaau žm l^Hiš« i« proproat«^«» 2a podlago na setslji uporabijo Oi^aai mma »mrolcov« t»J# ln pcrrrlm edejo ali n«kaj abiatil* L«žlftče v Sotoru j« poualtnjeno k »adn^i atanl* Ponoai a« tigani ^krivajo 0 t&njšlai odo-j«i$iy pr«»9ŠQ«4il uredijo Itlli^« bolje* TKtg&*$o g& n#-koliko od tul na i#MH« nožice, robov« pa obloižijo m osklsl

iotoru %m pmmt&r mm epanj* ˇ

d«lu žiotora, v pENMtLj«!» d«lu ao 9g*aj9 drva# oi^odj« in kuhinjaki invtmtar«

dolen^eki Clgani kuha^o pj*©d šotorom, v v ,«duJ€HB d«lu šotora viSuiftk* ' genj »ora

pod y«p»l in ^ tait^ &to«taija do jutra« flsti

» 181 -

Oiganl, ki živijo v barakah ali loaanih hišab, prav tako poleti zunaj na proatec /al. 83/, Še sa&ot&vljajo, dft lOft oganj gorati kot nekoč v Ggaaj Ciganoia d*j« toploto in občutsk

^otomi dolenjski Cigani kuha^o tm trlaofeniku* šelesni po4«ta7«k j# trioglttt ali okrogol /rletoa ftt. a9 b» dl, 84-^35/. v kotlu n« Jcuha nob«na i@l9Bj«0lfi eigans&ft drušlna ve6, Ci^nske It&ale« poatavl^a;}© lono« in lcoeto« na žer^avico in ••! gor«Ča pdl«ns#

Čotorai Oi^pnai spravl^o vao hr^no v Sotoru, !• ftsijo na viaolte T«j« bli»u ftotora, da J« ramo prti p«i in drugiml ^lvalisi. Točjih a&Iog sploh &• Friaeoeno firtuio na^rečkrat takoj akuhajo. V s*&»bj*b so Oigani pri«lljenit de si vaaj aa ai»o om^MJo urov« hran« doaioTt m ket«ro ao preskrol^eni &a nekaj

ki prcbivajo v

ii bolje urttdljo avoj doia, toda pri va«h Oiganih na skdSD opaxi»o poemajkooj« odaoaa do takaga rada, Hi§a jl i* sisMir»j bolj poaanl vamo mhmmm kakor ur^^^n do«t V hiii s« Cigani tudi n« $&iL;rittj«j0 uinogo» M«jhe proator m »%mnmm% $iM Jraljt prevet evobod* In gHNk»jaf ki jlH jif v krvi od rojetva. daauffiljivo j« tudi# ia is teh visrolcov ne akrbo doati aa notran^o opr«»o hl^«.

iavaatar, ki ga OigaBi uporablja.Jo v evojih m «i prid feili na raan« način«» f# raadelifco na tri

a/ Ras«Xj«ni Ci^mi ˇ hišah, fci žio ai hi^oi inv«n-tar napravili •*»!¦ Ti koei pohl^tva b« f^«mi|« nob«n#gm etila ne v tmstt n« Y .proatffra* Cig^novi lsdolkl prlkazu-jtjo X« rftavojno ^>t cloveka, ki ai uttra pot v družbo m

viaoko raavito »aterialBO kulturo in, ki poate-pno apra^eaa nove atvari. li&clik« »od doančimi naal4©nci ia clij&onkitt ČlovakOK» ki je Š«l# #r«d nodavnic opuotil v«čno popctovsnje po avetu, eo ˇ•lik«. fcWrtitt vatga so tudi Clgan oats n« bo mnogo trudii, da bi hitr«j« dohittl

toiNica v ismtarialai kulturl« (• pr#pusti Olgan d«lo lm«šk«ttn eioveku ali kva-llflclran«au d«lBvcu. ri opremljan^u notran^ega pro«tor* pa tudi iw n«kollko pri«p«vaf k«r J© lftftj« dolo. poakrbi sa l«žiS6e» la &}•$&?* l»ge sti tl«h ga r dvi^n« In poatavi na l##«n okvlr 0 Stirioai nogaaii. Pri tea itliiHm uporablja I# agno in alaao za podla^o. Odaj« pokriraa^« kupi v trgovlnl.

V baraki ali lewal koči j« navadno #no

spijo po^sivar druSin«, Itna in ne :a^ ctrok. Oetali člani družine ai poatelje^o na tl»h« Od

pohištvm Jtt v prostoru >r«proato aaprav44Qna mlsa i*

in p*«maitljiv& X«»«n« tclop« V kotu pri

vratih stoji tudl ^renoeljiv atddilnlk m c«vjo iapeljano atrop in atroho.

Clgwal ei pridobiva^o poaištvo a i^lTEma« rab-

prt imovit^ših aoaafcinih. To |« na^laftji nabav« aa aooialno eibk#ga cigan^v:«ga člOY ti ito«i >ohižtva iavirajo is katčkih ia ffiaačaaakifa. hii« V ei«an»kih doaovlh dobi»o pttBmrk* ra«n« to#ili« «&• i>o«t#lj»# O2t»r©t aicrin^«f »entr^« in atole« Tak način pridoblvsmj«. poai«&tva j« najijolj raKŠir^en mad dol«n^9kia Ci^ftat* Pohištvo nakdanjih lastnikov iatlra vočino«a 1« konoa 19« stol^t^a ia 1» ^rvlh tridusetih let ao

Fcatavitev f^mNMijiih kosov po^ištva ae v

doniovlii jr^vtia po proa^oru, Ob n^dalj^i •t«aif

lcjer ni oknaf J# navadno y«**e s& poataljo« Bi#a j« prav ttko pri st«nl Mapr^ti. Tr^t« Pr«noaXjivi atodilnik j# vrat. U«ara &m ^ bleko j» v I«ti«nih itofc&h okoraj

c/ V tretjo ^tupi^o uvr^čfuno priaobit^v pohiitve, ki ai ga naseljeai Cigani inipijo v trgovinl, fm opr«»a j« »odobao tipi^irano pohiatvo, ki oiosr I« v redkih priBJerlh irlhaja r ci^snnake dooaovo, f» v naš« iMfik« hii^* Teko polištvo kupujojo

!• a« #p«Ml0@» V kuhinji ostaja pr»pro»t#j ^a oproma.

0 ftotoru ^rekffiurakih Ciganov iaa»o ssmo ekopo uatno l»ročilo» Bo tirdtastifa X#t ts*š*$ft sfel«ij& m Cigani na-••l^tvsdi I« dft&aliij« kraj« t«r cjploLno opuatlli »omaaisi-raftj* ln rebivanjo pod ^otoroa. I«j4aij so obdrSali bi-n»ekj9 ˇ Sotoru I«n4av0kl Ci^uni« Xo so s •o i« najraj« »p«li v iotoru. l>a«#8 ^ 00 tudl tl Cigani opuatiii šotor, U»too iairočilo atar«jSih ia »o i*«li n^ihovl j?r*dnlici ^otore trikotn« kost t«h j* bila. dva m«tra v vlSino 1» ^tlri vmtrt v Slrino* To je bil^ ˇ•lilcoflt «r#dni» y«llk«gii Aotora. Sth Clganovt kl m daaoii a»a«lj«nit »o 21y«l vljo v šotorih,

ico 00 nakaterl upustill prebivanje pod šctoroa in

lišLlh mm f-ol pod s#©Jkj#« V Vanfci vaai #« spamlnjajo takih pr«bivalild i# okrog leta ifoo« Fo»a»e^n.lic ja j i* km®*$m v kollbl napol j,od *eitiljo» fa koltba. je bila po-dobna siarodavni ^r^kamr^i kl#tl v »eml^i /al. $6/. rr«k-

15 lc^ttj« ji pmv&jd "peunioa". Prostor s« tako kolibo

v »erajo in tiu določili v«Xiko«t. K«td twa pa 0 napravili oatr©|J# L,« l#aat ki j« imolo obllk©

»trohe na s-sbijo. V proetor »0 imdila »nokrilna ki #0 irckrivala ekoraj vao yraBaiao atrani

Sajl m«ri raRlikujc od at&vbfirat,va iolonjakth CiganoT. Vei

pralcaur«ki Ciganl m nmml^mi v določenih kr-ajih, kjer 00 ei v okviru po^ojev ursdili tudi svoj doa* Prvi clganakl mteljenol ao *e v gm&itfl pfftfeimiišl m^bolj prlbližali prvotni ^re mtrakl lm#«kl «tavtool iculturl. ^agMj« »o ai Clgaai iaoblikovali jjreprout^si in manjSi dom, pirtdirdea «a-radi »%itfi« • proatjroB I« nabsv« matertala. Hajalajfti el-

Hifta ia

P vi m ^ih n«r«dlli i>o«a»«siiji n&wil^«nci obrtntiti, ki «o prišli r ktt^ico vao itt s« bliau nj« na«oXlXi» 2^r«dill «0 blao na veCji parc«li mmXi% tum naj^rtivlli toko lg?uisk«i^i aaeelja. ? rmji«Xj^ emelevoi Ui ˇ sra&i pol^a stejlje dan«a « %%%Y% tak« hifi«. ? Vanči raal jUi j« S«st, ˇ Hopo^i ena, T Krašdlh «aa^ v iiGiuuJitioih #«»tf y Oornjih Crocih dve, v ^lh alovoih •0 Ltiri» v 3«rdioi nedeiB# v ootini :.e«t. Dobrovnlku trlt v Dolgi irm«i ena.

tufenc« m mXtk podobne etarlai prekuurakiia

pore^itvi proatorov ia n^ibovlh n^^ivih* V oigonaki hlši imie 0pm t«ko kakor v ke^Cki rednjo hi^o,

in

hl&a i»a navadao obrnjeno proti vftškl uliel, m«dtera ko j« vtiad o«

hiše t sradini* Ko tjtopiiao skoai vr«tat »a« v ru» ki gA upor«t4j@|0 sa kuhlr^o. I« toga prostora j« &a dtsno predn^a ltlšmf na levo stann^a tadim* f obeh tc*h pro-¦Vorlh ^pi elgasiakm družinsu 0tttr«tšl poročeni ©in api m

drušlnc v pradnji feliii njagovl atar&l, fer»*j# && v ssa&n^i hlJl*

Ciganak« r.-ia*) tučenoe ni*o va« enako velik«, njl«i «o aamo dvoeall&no atavb«, oatai« calo

al. 78-89/

Ko je iabr^n i>roetor aa hlio9 aaicolitljo »1 obceg atavb«. Sato v okviru taloaga na^rta približno pol matra ^obok jarek okrog tn okrog §A tlori«a» V ta iakoj^mi t#^«Xj pOBtavl^o na notraajo in MMijo atran stara deok«» Ko J« to opr&vljtn dltlati iitr©n« s bl^tosi, ki eo si ga &• prlpraviii tltau

l» Zaifi«imno blato Je nuJvaŽGnjgi roat«riaX pri grmdnjl 4o oatroSja. Kl&to ja s*altft* ki jo nareda tako, da zoa«-ilovično somljo 1» &mmzmQ žitno »Xa«o» 2& lo j« do&ra vaaka n#inXj% v»Ediir Ja najbol^^a ^š^ac IJeno blatno wmm m*m$® v Isskopani jar«fc ^«a deek« tako dolgo, da nar»d« »t©no pribllSno ^ol aatra visoko. fo

bfit>ois in |^isl»ijo9 da a« poau^i in utrdi* ko j# It uovolj 4Aiiii.= t uadaljujejo delo Blatne sten« m ^r«caj d«b«l« 1» viaok« od do dva ln |»oX jaetra« PoXeg Eu$anjlli aten uar«d^40 *¦ kl iočijo «oua»e«i« prx>«tor«.

Ko s« w«ui;ijo iiovnat« oitro J0* Kakor prekeuare^i domacini, »u tutl Cigani pravijo ružt. CoBuvno ogro&J« oatreft^a »•atavljajo itlrjo »očni tra»ovif polešaiii povihu v&ah stlrife »t#ii« Xi trancvi a« na ^tikajo* Ka to oc*novo eo na podolžnih atrfeoch j^ribit« fo ao tatij i t^ff:OYif ki m v vrhu vežtjo in tako vrh »tr«h»« Na rožanio« no poC#* ^rlbit« lat«. f# aoeijo op«ko ali @Ihm aii dru«j i»t#rialt ki ga uporabljajo

p

~ 187 -

s« pokrlvaaj« hiš#* 3t*§te »o daues večinoiaa krife« • opeko. Lticutt&*t* «t#»h# itsajo X« $* »aloštevilai cig^naki domovi. V»C i,ricj«rov «Xa»natih etreh najdamo na gonpodar-akiii at^vbah.

a na prenoaljivea

00 v teh ht ah ilovnatat ki jlh nar^dijo Otgani takrat, ko j« »tavba žn nmr«j«na. KRkor 00 Clg^il aojatri v i^a^anju hlS9 taOco 00 iprctni tudi ^ri naopriivljan^u llov-natlh tal v hldl* ^aji^rvo na^lj^^u ilovnato s«lPljo v hieo, kj«r 4« lnpo «aakott«rao iaravnajo po va«» pro«toru# Potea vao to z^aljo dobro j^otoldajo s l«a ^ala bato«# Ce

iui«tl x«pa ^latika tla, »ortijo povrdiao ijrmamati a ^aito. 2«««9 ki jo rabljo s« otasanj« tal, narede ia vi.ašn« aeiilj« 1» žltiiih pl»v* Ko s no^aoi dobro pr^smteje ta tiatnu taato9 pi»»tt«ttd^g % &jl« ilovnata hrapava tla. Vcaslh J9

tla hitro »uha, C« r>«t mera^o narodlti a« tla, «i#ljo tuul voL dni« Včkrat mor&Jo tla Lr«iniUBatl tuui i« «t«tt» ko v hlži i* otacu4«Jo» fnta| j© to d«Xo teij«f Umr mora^o tla isavarovai.i pjr*& hišniiiii rebiv&lci* Ko ho tlm i« ii«iu.af jpaloi« d«sk« rako proetura, 4« u« ato- i« poznajo, i«#mies tla ao v ci«an»iclh Uiiah ^9 ss»Xo V r*^večj«a naael^u Pušda i»a laudoa tla «rao ooat hll* i astniki t#li d^mov m i»«ii priložnout dobiti !•• poc«nif k«r so a.^posleai aa Ža^i*

ul§a tu eaoa Jt ^t^ajaaa rHaworo«a hitro., Ciganl računajo aeBtnajot ur n©pretr^an«ga delaji Č«% ko 9« latnl aid »ufit» oi vSt#t v t©

• 186 -

V L*&mna kJJaf oeJatana m ilatom, itranoraiia oimpran« hiša

To pr»Divali&L* j« u«d pr«kwur«ktmi Cigaai najbolj Do» j# pro«tornin»ko »krotnnejšt uairor hift*

Graab«nl mat«rlal j« l«a in blato« Le&ena bruna 30 najveCkrat rHLbljen^, neoba«lana ali jg?$«v&« ?«e to pa « v i«au nieo po.roRibno, kor •!•&• obo«6»4o fovrhu s liovicno ztri««jo, ^•OBtominsico «0 t« hiš« «nocellčn« in

gy /risba it«3f

Za to htdo poioš« v o

v««h 6tirih vogftlih p@ •» pokončni tm, irao- aojft* Ka Trhn^tJB koncu «0 te »ob« vo»an«

vodoravno I«I«čimi tramif im«ttOYanitt Fr«d«n zatnajo ^radlti @t«n@9 prlbi4«ja lat« č«z ua Kuaamjl in notrunji «trani agomjih tn spodnjih

uoobdeian® tr?aw^r©, dru- «0 l«o*ne etea« r*ar«4«n«, jih om#t«jo sunaj iM ^notraj * ulatno aBH&aju.To blatno malto nar#dljo %% nmlMŠ*®* iloric«, v kataro pow«6a4o drutdio uare^aoo »la»o» Ko et«ne druglti o«#d#jot napravljo flac ualto 1« ulat* i« p3l#ir. PoMtotti biatai o®«t pri a#ni bidl kakor tiidi pjri tuč«noi pobelijo s apnom. 2 blatno am«ajo naraažejo tudi »trop nm podatroanl atrani, To aareu« satof da xtm mmk* poaiai in da Je

• 189 ~

podobeo *akor pri tuc-«nol.

ga taagii tramovi, irienovane rofcenioe, ki «o pribite na iOdolŽnih Btraa«h v ngoraj« tra»ov« a* vrhu n«f aato pa #redo poževno proti vrbu el«m«na* Ka Trh dajo n«k»tert Cigaai po&olfeni traai.n« katsrega pribljejo ro>,enice* Fonavadi oarod# 4«^«t parov roSenio, Urugi oženice v vrhu drugo v dru^o, I^ravokotno ma roženice eo pribite late, ki aosijo opeko. Pod*tre6ni prostor, cigan- M&Et v mogla jjriffitrlh ^uatt^o odprt na predt&jl in atrani.

Tudi v t«h ciganAih htšah bo tla najv«Lkrat aaao *«Elja» Na i«ti načln kukor v tucoaci navostljo jo enakoflRem^ »navnajo In i>ot0ptajo g ft@fft»i ali potolzejo • %«škls «a«nlic bato«. To hrapavo povrčtno n»ma- ^ r,altof &Bix^j@no 1« ilovio« in žitnih pl«v ln a roko, da so tla gladka« Blatno mmm nax«d« terl Cl4tani is zeilj* in aoll. fl« pote« vsak t«d#n poiei-jejo$ irsmk m«a^o jih ss^ladljo tn ponovno mawi«|o s blatno ttmljo*

v hl i $m lmmmn9 nmzmjmn i« 4»^* $• pola-o takof da n«kollko pokrivajo dru^a drugo* Havadno d««k m obd«iajo «14 ne pob^li^o. ^ovraina

Clg&nske hifet »o v danai^n^ih dn*h v mogih prlm«-rlh pokrite m op«ko» Kekateri uporabljajo tudi ding wat»-rial, kot na pflmsr atr^Žn« l«reniof tratiico in koruzhioo, I §la«o kritih »tr$h ni veliKO. V Dobrovnlku |# to krltj« il# v navadi, vondaor aaai Oi^uai t«ga dtla n« »»ot«3o. V vaai j« kr.ntf ki ^ri|# laBnat« »tr«he v^em okolifckitt pre-

~ 19© -

T pr*fcekloati 00 blle vm* ciganek« hil« krifc« 0 elauo, k»r pa niao lzs«l« aiB;ni';ovf no vetterat Č*tka so Cifltmi uporablj&li rabljsno opoko

karno v iuconclht priHtli kupovati novo op«ko« f* Hartn«r !• dajal v««» tletlm Clganoa, ki ao iw«li nekr^ pr^aožaiija opeko ria dolg»

»•lr»t«rl ui^ani v Prokaur^u »1 oimpraae hiše d«-lajo pokrit« 0 op#ko eaigl. Majir«d t«žav ji« delo prl nji- ootfivljanju iconstrukcij«. ostr«šja. 2ato najraj«

km#dk« ljudif da ji« po«tavljo ntit« Cl^ani pa «0 dobri d«l«vci *• ma«anj# hifi« f Pr^kmurju a« &« o

hl^m «• clganako khudi kher

v iTr«naorcih» Trnju# Ouaialioah ln v Dol^i rmmt pri i,»ndavi. Um ^ušči j« «a«o pri «ni hill del etavb« pl«t«n ia i>alio» fo bivali-ftč« i% najaicroBaeJSi doa d&naSnjlh pr«lraur«Uclli Hlša j# eooc«lifina» \on*trukoi^a etavb« j« s#l Br«a U^aljrv zabijojo v sanljo ttiri laoCneJ^« trau« na vagaiih« ^«d njiai pletejo atane ia ^o<5nih rrbovlh all ltukovih ^Hlic, a#lo n® go»to. f# polio« o* pr«pl#tajo prav v j^ratni sffl^rl, kakor j« narejona oaova* pl«t9jo od apodaj navis^or v vodor&vni siirl in ne od «aa •trani d© drug«, icjer m p&llo* ^r^pl^tene lOkonfino k^kor tirojft* Ko »o «t«ne nare^«ne9 napravijo odprtln« ba okna In vrata, Ka vrhu sten© pottavi^o oatrefije, ki

dvokapno stroho. tm atrehe ao vačinoma poicrit« s olamo, koruanieo aii • atročfio lepenico. č»pl«t«na otan« is dibja dgtmt L# om#d#jo $ blatuo as®«sjo« To norsjo narodltl ssonaj in ssnotraj. Hajpnro nacj«č«jo blato «i«d pl«t«nj« ia

i.l«ttnih palle* T# puatijo, dn «# posušl, nato §• enkrat oiHKeJo 2 d«beXo plaat^o blatne ^ffieal In

triicrat pob«litl tako pl#t»no hiio«

Pletene hli0 t^kiuiirakih Ciganov so eunaj in auaotraj«, Kno^okrat oetanejo ko jt plat^nj« kont«HK>t dolgo Čaaa neometano io n«pob«lo«-ae» Vf u^ih ee Cigaai ss&držuie^o predvsem . oz.imi, pol«tl preživi^o večtno Šmm na proat»m»

d/ KeaeČk:^ cl/ffmafcn

ciganakih družint ki &• opustil* evoja pr« biveaifeda la •• pr«s«llXQ v lcmsčk« hišt. T«ka prldobit«v otanovanjSK« fcuitur© vodi k bltrtau abiiža rij^u Cigaoov b oatalimi prGbivalci« fl prlmeri ao dan^a ž« poaaatani in malošt^vllni. V vasi KraSČi atu s« dTa cigan- družlni mlUi v kmačka hii«» k«r 00 tiati Itratj«

na ftajarnko, V ^enfcevcih j« Cl^aa icuptl m km»(5ko hišo i« majhno posaetvo. l«kat«rl Cigani p» «ni ««lijo U ddftlj«n«jsih naaall^ bllž« Mursiri l«te Soboti. tako 80 *• vsalili t krnaCk« liil« r Karkošavciii in eir>< avcih.

To citjtuiako birališČe j« m«d prokmuraktml Cigaal

invura* ojavi ae po drugi ev«tovni vojni, pr«dvt>«i v »»dn^i^ letih. Fo«s««s&« primarka zidauih hift

192 -

v Vančl vaei, HodaSu, alovcih Itt v

pri Išurski ^oboti* Clganaki »idanl domovi »o Y«cceliLnif grajeni po določenih načrtlh aodobna ljudak« arhlta ttur«. Tako izpopolnjano grmdnj* cl®anj*kih btvališC po»p«Suj© dober zaolu^ok na a^*on«k«» deluf v velike« ^tevilu

cigaasko

HaB«n atanoranjeke atavb« ai nnogl Clgani napravijo Š© drugo smajš» poolopje, ki ga uporab-

«a »hranbo icuriva 1» orodja« Ta lopa, lmenoran& tudi 6« pojavlja kot moostojaa atavba na dvoriftču ali jo na^daao aaao kot prl«tr9i=«k ob «taaoTWi^fiaLi ht.^1.

lopa j« l«»«n* /al. 94/« Mat#rial 00 obrahl^a-110 daake, 1« kutarlh «0 ^bit« atan«. Prl gr&janju te^i proatcra ni nob«n«ga pravila, kako naj bodo poetavlj«na i##ca« Tudl atroin« j« Ixj14 porršno narejena kot na hišl. Drugl aiAtarial aa poataTitav lop« ao š« tanj^a bruna, feaj, /«uho blčavja/t «tara piočevlna in koru*nioa» V nekatarih primerih j« lapo aeat- vljeua ia aaaih modnajiih pallo in is koruana alaao /al« 95/« Lopa ob hlil je včaalh

im koncu hl^et včaalh pa pravokotno hli« /¦!• 96/» Y 1^t pri«*m a« hiia ss raaporaditvi proatorov nekollko pribllia prakmurak doau na vogel /al. 97/. iolati Clgniti X«po tudi sa jcuhnaje* Vunjo pranaea^o 1« hi&t pr«noa-Ijivi itadilnllc, kjar oatant ˇ•# poletj«.

Kad Cigaat y Preknurju najdamo dv© obliki. svinja-ka, Irvi ima enako obiiko kak&r laaaa avtnjak pri

prekffiur«k«o kmmtu /»!• 9§/» To j« •tirlkoto* kotiatrukoija s »nokapno «tr«ho all pa j« atr«ha «a en Kj«t#r ali &• Y#a apredaj podalj&ana* SvliiJAfc je l«s«nf oapravl,j«n 1» dtsfc« Trikotno ogrodjt pod«*tr«8;jft j« pokrlto z d«okaBit alitffio ali »trefiao lepenko, Ka prodnjl atrani svinjaka «o vrata, ki oe zapirajo e. Itsania za^ahom.

obllka »vin^aka j« p»&ir tmito

fitlrikotn« atavba s dvokapno streho, Po«tavljena j« kakor prvu v oaad^u dvuriHfta, n^načrtno, kar s* aO2« prila^o-ditl proatoru, ki j« ^ospodarju na vol|o« Vinjak j« nare4«n i* Kočnejalh bruo, ki ae krliajo v vogoilh '<«Jcor pri stari km^feki hi&i« Y teu^t« primeru js U »t&vba mamo abita iz d«sk in v trot^em pa tmjia bruna v vodoravni X«gi oblikujejo stono* Vrat* 00 nar^jeaa y«doo ne •tranl, %&mji d«l ©vin^aka j« odprt, v red primarih tu;ti i&a|>rt, da l»ajo kokofil avoj prootor. atreha večkrat krlta » alaaoi uporabl^en« pa »0 s« 1«»«q« daflči-0« 1» »treftna l©p«aka /ol* 99* loo/. Bo proatornini 00 avlnj&ici pri prekattTiirih Ciganih najman^.^« sgradb«. N«J-

proatora »a dva pra^iča; običajo pa j« ovi- !• tolikSen, da 1«I1 v njeo lahko on

d«lamioa

Pri prekuuraiclh Ciganih sta daoen ae dve kovaški d«lavnici. Y . alovcih ja kcvačnlca ea»OBtojna »gradba, »•dteo ko j« v Sotitii |*rl@lo&j«na na vogal hiž*«. Korač-nioa šaiovakoga Cl^as ]• t«ko velika k&kor »tasovanjak«, Z^rajana j« 1« d#b*lih brun, ki ae v vogalih l«po druga v dru^, fCovm^&loa ima nonaalao velika okna In iepo ratavl^ena imita, Uvokapna atreha J# pokritm s kovačnle« so pr«cei»an« a blatno ais««iof da.

m Yld«ti atena gi&dk«« Q«*tatie »tent j« kova$ tudi btlil* Stevfe* sto^i iia dvorižčvu Kovačniea ir šotiiil jt po&aljšak hiše tucanoe. rcstor j« manjšlf toda ima vso opr©mof ki j« potr^bna taki pr«pro*ti d«lavnicl /sl^lol/.

Hlev m kon^a

Pr«k»uraici Cigiini bru«afii so 1»«11 včasih kcnaja in vosu 2 njiffl 00 potovmll polati po vsoj Jlovenlji tudl po več m«8«o«v, uanašnja g«aerHclja Uigaaov to obrt ©pufeča ln tako so i/oatali tudi konji odv#5. Bru»a* y B«ltincih ln »vedn»č ter nablrul#o outij v ^ol^l ra«i irt i« vozita okrog a koiijml V B«ltincih i«a Clgan hl#T sadaj za hiao« Cigan v JOlgi va»i »1 j* hl«T pnafavll n& tvoiŠČu« I?o aav8tje j« zelo podobno bivali«cu afriskih ki at jih graOijo ia vej in liatja* Hlev pr«k-

Clgana j« #odolgovat« oblilc«, a«atavXj«a lx pali- ogrodja tn koi^uan« slaM« 3tr«ha •• uekoliko na^iba v trlKotno obliko ter je pruv tako pokrita 3 korucnico. -pred&4 j« odirtina ca vhod. V notranjosti jo proetora araao s* enftga konja. Ha «jadnji etoni iea pritrjeno l«»«no korlto sa janli. /sl. lo^/«

m piko kruha

Ka PuSCi# v Boran;Joiht Pa&i«rjih in Zonkovcih ima- Cigaoi |>«či xa p«ko kruha poatavljen« na prost«»»

|i prtivijo iačia^ Ta p*( ja *©lo podobfia loncaraki prak-aur«ki i«či. i^ec ja kopaate oblik*. Poatiivi^o jo na

dvori^ču ali t«mo ob hllii Za g*d je potrebno najprej nar«diti viaok taa«ljJ na njan aaaidaU i» op«ka kvadratan proator tar «u »pr«daj puatiti dovolj valito odprtino sa

kurjttnje padi la pola^aoje hlc^cev va&j«» r#č pote« s debelo piaatjo blatae &«•»! 08»L*do, da dobi kopa*to ofcltkof na vrhu p» j^olkrožno obliico. cdprtino ssa&rlra ploč«Yittaat zapirač, ki «loni na pločevinaat«« podatavku

dv«h i#a«oih nogeh. P«C pokrijajo « str^^ao in d«skeuslf t«r to ubtežijo b kaaml9 da «treho ve-ttr &* odn«a«* Brugi Cigani pa n*r«di;Jo nad p«Ljo uto -

f plalonj«no M štirih st«laričlhf da pr«d vre»en»kimi rpiivl.

ljeaoov v irakmirjut ko m kruh p«kli doua* Za «no ao ri^ravili ^tirt do ^»t hl»bc«v, t« do p«tli rž«n kruh, 3« &oral bitl v p«Ci dir« uri| C« pa 00 jmfcii knili i« p^«nične noke, jo bil ,.«t;«o v eni uri« V t«h ^e^«h «o

pakll tudi

Olgtml r nmmliihf ki eto ob robu ^zda ali ˇ gondu at |>o#V9Ldjo nobene po^ox*noatl fianitarljtia. V nas«ljlh p« bliau v: «i ali v bližini m^sta ieajc loaono etraniSč«, lel ga foatavlja *« »t*novaiiJ «ko atavbo# 3tiwiii« «tojl kot «&tto«toj*n oto^ektt «14 pa j« priulonjen na »vinjak. 8«J|ir@pro»t«jL« *tr&aiLL# j« narejono ia korusne «!«*«• To |«i bolj podocno gjilipnlšihi proti vetru /al*lo6/.

stzfmiMa iiaa^Jo oblik« vi.?ok©fi« ^ravokotnik« s

streh^. Ta. i^oator J« a>ire^cn ia i>okoncnih dtskj Itfiena 4« tadt Btr^hai rr«ta so oaokrilna /»I.lo7t io8»IoS/, Ra fušai* v najvefije« oiganek«« aa««3.ju blisu Sfursice -cbote, je l#ta 1953 »gradll Centralni higi«n«ki gavod LH3 ob aodolovanju okrajnega In meataaga rv«ta za

¦dravatvo in soc.alno politiko skupno sldauo V«ndarf fcor Ciga&l nlao paaill na r«d in ana&o, eo «1 aelcateri Hi&fcani amppzivtli raje lastna l«B«na etreaiSča* ftfco stoji v tem oaaolju š« tirinajet l«e«nih prtjprostih «traaiLČ, v Vanči vasi la lorejcih

4/ Bt&gvoi notranJih.

Pr»k»uralcl Cigani posnajo i>ritlitno hišo s dvokapno atr«ho. ^Tvotno j« to č«tv©rokotno st«novaiij«

pro»tor# kar dokaeuje^o š« eedaj ftt«- enoc«licnl clganaki domovi. Y t«h eaoprontoralh ftlvl vsa društfta* Kotri «pljokt kuhajo in opravl^a-jo rasoa d«la, Prvl tnki oiaan^cl douovi ao bill nujao po^ojeni v tedan^ih r»m«rah9 ko ao s« Cigaai urlčell na-

y* eo nastajali a tako

stiaka ŽlvXj«njsk«ga prostora »r#di pnrot&o na«e-ljenih douiauinov. Km drugi strani pa «o tudi t^iik« ^otna

tloveka narokovale to najniš|t razvito obliico, Ka FtifeCl najd«^o don«» &# ^t sat e&oG«Xldalh doxnovt v Vonči va«i in Borejcih d Y Dolgl vaoi c>tlrl9 v , rensovcih triy v rraju ln 5tixi, Y iec:«rju dvaf v lertoti dva, v Doatajincih ob robu gDSda Htlrlf v Kraočlh dvaf v KopoČi tden, v Fokovcih •d«n, y o*talih manjših aa«-ljlbf kj«r »ta ena ali hi :if «o

Dvooelična stavbe ^o atarejši ln riajnovojšl cigan« do»ovl. fl 90 yroBtom*}&ii pr% t«h J« ;x«dvti« važno tot d& j« kuhinjaki proator loč«n od aobef iednoran«

Mm iuSCi j« taicih duaov petliidwj0«tt V Vančl va«!

e**ttftaj*i« ? oatmlih na»#ljih drocalični

lftjas* 90 aiMljatiff kjar m 0i4gm% g« dalja ThJc prls3«r at« Dobrovnlk, kj#r |# trin»jat fciš dvoealičnlh in aasio »n& Ja ©aocelična. L• hiw# Iti&jo tudi to prednost, da ioajo va« dimiitlc«. Prav t»ko |it ona«l^» Hodoš Ttt k|i# Tedprostorn«. ^Voc«Xičn« hiS« pr«vlAdujejo tudi r ?«rto«it v ^unm^tnoih ob ^amfti o«atif rraščih, v rnuih in %i«ath alovoih.

Veeproatoroi olg^nski 4ouoyi

i ^rekaurako kcečko hišo« f# hiša i»a asirftdmd tri tuhinjot pr«dnjo 1» »adnjo hi^o. ?r«ir tako so oditn* podoboo-sti r zunanji KgsmdM« k«lc@r at«gaj#iii dom 9

vaai itt jior«joih dom m vo^«l. !ta30#llSal doieovi «10 ml#št ?ilai. lo»iW8#«n» naj^BO wm fttid49 v Venči ra«if v Gornjih

Pcnrržinaka iir«ra iGeti&annih proatorov v ciganak««

ur«dit«v hife« k&Š« v oi^anttklh nasaljih

tltbt im »laanjiifci, mmm m obidko n« uporabljajoj fetadil-sik j® |.reriOsljiT t«r etoji r kotu. jimniic«. hlia r;iB*f dis ia 8t#dilnl)c* od^ft^jo po uxiu c«vi aJcoai titraho na

do*ov 4« n«koliko lx>lj ur«- Ci^ani iz t«h hlš ao mi priaobili notraajo opr«ao s

Ijudth« fa tfb»*g» psattljot ki 49 poetarijo ob «t«»i| OBsiro am obl«kat mi«ioof atol in tudl f kotu

TudJL t« hiee so brez dtnnikov* V ©koraj ve«h prl&trlli «o tla nar«gen& Is a«r-:lje* V Dop.*jittQlh cb goaiu j« »auo «n pri**r kj»r sl je CiL«a nmprmil aan diranik* Varok za to je bil, k«r je hlžja s ©le»o krita in mx $m %m večkrat poeorftla. Dianilc J« HRpreirll Is lon^enih ionoev br^* dna, ki jlh j« ii iloviino sMSjo Baeidal /si« Xlo/. lodatrešja so v t«h hifcah tia^haa in nlskft tor nauporataj ivu ea bivanje« Hpornbijo jih za nerabno ropotijo in drva*

V vete«116nih pro«toxlh at&rejšlh hii pohlitvm veliko. v uiavn#m @o isti koiii kakor v #noo«liLnlh

Za raeliko o4 v^jšnjih lil^ latajo Cignni v teh tudi opremo v lcahlnji«

V nov«jžilh aidanlh hi^ah ml Cigani kupuje^o novo IKihlitvo v trgavlni« V teh sm notranja oprofiie n# loči od ortallh prabivaloav«

Obrubijeno pohi tvof ki ^a Gigani iadalovulo« po caeu in kraju. roetelje ao pre-profit#t .eaen okvir a^stavljajo že nekoliko tipizlrane kcn-čnic« in atmnice. oatelji nanjlmjo vaci#tit zeto je dno saoo iz d«8k« Ha te poatelj« Cifcrani najrajc aajo samo ala»o ali slaainjat-o ali obojei ;iamri4ja6a je napolnjena 8 ula«a v poattlji j« nsi cigiiniiko družlno etnično V i,retek!oBti «0 Clgmnka i-odll« smiaj šotcra «11 voea, ker je bil to njihov obi&aj« ^'ael^en1 Cigani ^o te navad« opustt if vaadmr n:en5,Jwt de je potr^bno v»@y lcar j« 9 yvt iK>rodu v &otlkuy ndn^ati. C^ I#naicm rodi icorajo vt^o nl^io odstraniti In prinaoti novo. Povrhu lamnjač« polol« Š* rjuhoia na to a ali Dlakiinc, Blaaiua je udeja, napoln^ena a osjlm ia io imajo s^io ittovitaili Clgaal. V v«Sini primarov »o 4e pr^krite s p<»«tal|iiliB pre^rinjaiomf ki 3« ls all 1e polivinila«

V po»te3ji apijo &ol in šena ter na^manjfci otro-el« Oatali člani družin«, kl niaajo poatelje, si pOBteljtjo aa tleh, Y nekaterifr hi&ah atojita v *©oif iaenovaai hiLa, dve post«ljl» Ob atr&neh t«h poat«Xj ata poatavljeni dv« podoi<^yati promakljivl klopi. Ce toh nii.ftjof »ta v tem prostoru ©d ali clva atola 2 naslonjalOB. -tol poti.eni najbolj nov in neu^orubljiv pr«dmat v n^«^QVem ^aa ga 1.0 reclko uporabljal, paL pa ga bo talcoj ponudtl tujeu* Cigan stoji, 00 raje a^di na niakl kloplol ali ziaa*J na tleh ali aa prftgu hii««

Mlaa »tojl nanproti vrat prl steni ®&& ckni, 4ar olM »talno iattj^a »«0ta. Kavaano je v ciganeki proator na sretii prason* Mlsm j« ^tirloglata ter je pokritm & prfcoa iii olaga aii is p&iivinila. Me uiai Uigani

kipc in fotografije ki ©• od»oti3i» Cigan s« daoee ni da bi iiilno u^orabljal sft drievu© ob«de« V

cudi niara aa oblaleo «11 mmo ut«naki družini.

iit«ne t sobl ClgAna radi kruoljo 0 L%Xmakimt paki, ^•dv6#a pa « lotogrulijami družineklh dlaiiov. Va« okvlrj« alik avljajo a papimatiffli rožasal. l*rmv tako t« tudi obesljo aa sor«do atropa, da visijo y oblikl

V tiatih hi-ah, kl 00 2grmj»n« po vk,»ru Lr«kmui>-ikih kmečkih hiš$ j« v nekaterlh t •»»• proatoru tudi

Kurljo jo isi ktijtinje* /Eod0lf ^or^Crnolt Vaaga va»/. družin upor^blja prtnosljiir

v avoe«llcnih hl;,ah v vijo na dvoriM« eli v lopo. C#vi

na podstarašjt a^i akoisl ukno. ? kuhi?4i »• pojavl tudl ^« Kuhinjaka

Okna m r 0t«mjšlh hiaah «nojna ia manjea« 7 aek&terih primerih m vatavljonft. I« rabljenu Xa dru^« po* Kt*r «• iak» okua X«

in

C/Gor«nj»ki C i « a n i

obliko i.r«l?lvali6Ča iaafro ^r*&jaki Ciganl, ki ja pri drugih oigiuiakih roaovih v Jugoslariji no stili* diato« iftši Sinti Jt^tai m preblrali v »nj&fftjl ionovini y Avatrijl in v K«mciji v preuakljivlh cirkutikih vn^onih aa koi*»ih. ^ teini »o prišli tudi v naS« kpaj«. V va^onih prtblvaio I« dan^a, ki i-a o v toliko raslicni od , rvotnih, ds 01 b ujicii ne »•lijo o d«2«li, t#»v»d jth imajo ljtoe v bližini v«č^ih riH«c?Ibin. Tako preblvajo družin« v Kr/inja^i ^>rif bliau Bellie« v Oorjuhf na Eafcici Bitdu, ua i>ancovi ri Kaaovljioi, v Ljubljani In v Htsmni drugo avetovno vojno ao n«kat«ri i

s v^ni okro^. K«r pft *e blli a#d

vojno pr»0«24«iti r ^rbijo, m j# utevilo toh v ^oaov po vojai ^tlo &kr< ilo, Sa»o Ci^an v Podkotni ei j# kupil vo« Eapr-vljivt«k la konja t«r s njln potuj« pol«ti po

te va^one kupu^ejo. Njthora o«iaa j« sato ^redatavlja te bivališče sa druaino v^llko bo-* (iorenjBiti Clgani lnftjo aaBO rabljaae vagon«. lljlh « bolj pr@pr0at% prav tako ausanja podobaf ki !• »kroiaen omam«nt ua oknih ia vratih. /el.lli, 113, 114, 115» 116/. Druijod po hVropi ao va^ni 1»

zelo raalitni. ^ekaterl ao povsom prcproati, drugi pa prlkaauj«jo aclo lopo a\ioanjo*itl lra(!ˇ»«» »o cirfanski vogovi aaanl po bo^ate« in anatilnaa Podoboi «o nskdaojltt icaravanakJUn prerij»kla vojsovob.

u*r«iitev va^ona ^orenjakih Cijgamov je s«lo L»*iač« je v v»«h ^rimerth polS«s v aadaj«« dclu

ˇa^ona. ftapravi^o ga aa tl«faf k«star

ia od»jo, Drugi pa ©i 1*1ld$« dvi&najo takot da napravijo

pograd «11 p* aa$vavljf> 1«Š1I$& v n

dtl 4« nttvadno j>»ir» po«t«ljaf »goraji j« ^ogrmd

vhoda J« na lavi ali d««ni stranl poetavl^en

St«dilnikf taffiu aaeproti pa stojl »ajhna mlsa in «rav»n

nje oaara, Cl^ani v ra^onu uporabljajo le mjlro« atolic#

tli jokrit eal>oj sa »«d«ž« Va^on i»a tudi «no ali

oknl. Vrata «0 riarojena vsdno oa »adiijl str^mi

h rcateriiB 90 prialonjane stopnlo«.

Va^oni «0 poetttvljeni prt*v tako olganake vaai ali m©«taf na akrit kraj te v fcližino telcoč« vode •

vorovanjit, ki 00 v zveal s va^ono«, naži Cigaci Š« daaea «©io apoštujejo. Ha^pot^mbnejfei običaj J« taf da 3« 4aa«a ne mmm Žena roditi v va^onu in tudl a« ma« pritl tzko) p$ rojatvu dOBiov, C« Li rodila v va-gonu, bi ga mort^li 01§&ai ualčltl« Bmir t«ko j« t«žko ibrati rojatn« vpie« ^oronjakih Ciganof la 19* »tolttja, kor 80 a« poa»lMao r pret«kioBti »tro^o driall t« tr^dici-J»t da mora ž«na roditi doleČ od doma. Hato j« si«lo malo rojetcv vpiaanih tamt kjtr so na^dal^ caaa

naslndnja razvo^na stopn^a

gorenjtfkih Oigctnov, ki prikaauj« l# otalai dos na dolo- cHistu. Giganl oi Jo ttasi n« dtla^o, temvtč •• mmo

van^o, iear j« aelo »načilno s& t# Ci^n«. C# bi obCina d« naprarlla t# stavb«, bi tl Cigani problvali

proatam poa d?#v«$lf $• »• bi

živijo etgaisL&# družio« v ieasnih barakah na. J«a«niaahf pod tta$nof blisn* Ifolile«, v Montah pri Irovnici in v Kr&nju. fe cigannic« bomtk« ao r«dln0ma enoc^lifn« vooelicne ao rMike. I;o konetrukoiii a« (tvokttpn«. Knojao po6«vno «tr«ho Isft 1» baraka pri olčici. rrostor 2sa ni iaurao naj»latoilif veodar pa atavbo poatavl^o lod«no od ali ^u^aj ^ota /al. 117, iXfy XXS/*

Kg»dko.,.d^^i^mI^^o ^ogil.op^

druitmi na ii«$ici pri Bledu ^ivi v hlovu. Ob&iaaa j# opravila zidarsica deia in ia

proatora uredilu dva. Od t*h uporabl^ajo Cigani zm icuhinjof dru^«ga mm n uo ei ur«dlli fclrok* i«šlšt« - pograd«.

tudi

ki livljo enalco k; kor dooačini. V Kranju Živi Hajhard, ki ima sodoimo »tanovar^ e v nlislL«fi blolcui v gadovljici pr«biva drugs družina Ha^hard v mmtu na .>ta-novanju. Fopolnom «niiko IiirXj«Rje kakor dru^i aoftfcaai živi druilna ia^hard v IJuteljani, ici atanuj« na. Op#karski

3/

m kon^a ai ^e Cigan Hajbu^rd uredil v Pod-kocui tako, d« j« upor^bll aanj za njl d«l barak«.

# ločan q& hl«vak«^a » 1«3*jdo eteno*

je Immmao in po«tavl;)*no v bliaini prebivalt ča, Kcmstrukoiga t*&* otjekta je ^reprosta in

- 2o4 -

•nmkm mm&tmrt}um prl proknuraklh Cigaaih. tmn, poatavl^eno ciganoica družirm && iictčlci ; rl

t iax./

&•!© aaacllun rasvoj prebivaliSČ b*»4 prsblvalcl

vidimo prl Ciganih. Jol«njski In >r»k«iur»iti cigan^kl rodovi ao kot noBtvdsko ljudstvo prineali 9 flotor* Obilka njihovtga feotora ima maogo ©orodnosti s •naltiai bivallSCi m*4 Cigani ir ju^ov«hodni Vropi. H«j~ bllžji 80»«dnji Oigaai na Hrvti.ake« d«XaJo en&ki« iiotor* kot dolen^sk« ciganak« dru^iu«, ki i# L*ra* potuje^o P« iolottn©« olffloC^u. Podobne »o poasnali visocki v iganl t Boaul y prvih trid^setih X#tlh oaš«p 8tol«t^»» L&ako trikotno ofcliko 6otora lma^o tudl srbakl Sotoroi Cigani. M«d skiffil Clgfiorii J« Wtt »• oblika ^olkm&ne^a fiotora, ki Jt bila po do*«dttn^th podatkih oa«^«na ie na doloSm«

fa Sotor 4e poBttan a«d rauniol naroai po avetu

trlkotn«

oblik« turški Ci|janl| dalje Jigani v 4a^lijl in pX«is»&ft v oentrranl indlji, Clgr.nakl iaraa jjjm **

o^ ž^f:rft 5a etiaolo&ko tolll« ^aa kl pri M@a#lXi& |/Oaj«Bi okroili - otor ali jurta, krožni šotor bl po v»oj v«rj«tnoptl »ogel uiti ^rvobitno ecotno ^rebivaliSče t;iganov v Indljl«

irtbivaltžčo napol pod »»rsl^o, *a kattro svo ii»Bli podatke pri pMlcmiflitife Cigaoih 1b prr« ;obe noihova naue* litve v t&h kra^ilt, prikanuje etnično pooebno«t toh druiiin, po0lobljaaa »taaovanja v semljo «0 v ntiVftdi na vanožju v ^isoklh Tetmh in nm i.uakan«k»» |Olotoku. Pr d- i#* v n^ih et^ov^ai Ci^ani iztiolovaloi IHc in blatni delavoi. Nekateri isua ci blatnih d«l«vc«v 00 prlill

v rr^kffiurjo ia se tu na««lili, !§•& druglml pos ¦bnoafcai m prineali « aeboj tudi i*lv«Xl$L« napol pod e«mljo« ? daaainjih dneh pa apointn^ajo na ta podaeaaa atanovem^a

Tudi apanski Ctgani bo ei

si»tofitšea v pod*«©»lj »k« proatoru, fcočla n« toliko

18 «6uXjlt koltkor v UAravnih votlinah«

na Vafcon kot

no v amd&jl ln »ahodni otor aa atanovanje v voau in a« j# nsjbolj raeširil

iwl Cificni v Jlov«nijt |# »aan In delno na Dol«iijalc««i« .Po oblikl in veiiko-sti j« va^on ^oren^skih Ct^anov najbolj uorod«n

tttaftkih Ci^anov. V Angliji j v^on kmjil in vlijl.

19 tako imm. poaehno obliku v Franoiji.

kultura n&ael^enib Gigaaov v Slovft&ijt rt< rasvoj hlS* oi najbolj preproet« ofclike do hii«» ki ee v nič#mar n« raaiikuje ud hid tistt pokrajtnl«

Pl»tena hlim je znat ilna otavba prl Ciganih v pr»dva«fa po »voji konatrukcijl* Ta naiin |t raaširjafi tudl m«d ciganaki«! rodovi drugot ˇ lcakor na Hrvataka«, ˇ io»ni in Y južni irbijl. Wa

©«t©o ob flait ei Cigani. ^raiijo podobn« iz protj« k^čo in %* od tod nadaljuje tm tip olgantike roduve um ju^ovahodu -vrope. /vot« ia

n« oamo Clgant, t«EiV«6 tudi pr- prosta Ijudatva v 1» v

%m s«»lja sjo v na pr«kwur»k« Cigan*. ta tip stauovan^a j« mofino

~ 206 -

podoben anacilni» kra«čki» etare^&lin oblikttfc ataaovaa;}«&• stavb* v irnkKurju in na &e4žar«k*». -&d oot&lial v *JuLoelavi3i ©o ci^emek« hiže najvoC 8«io oai«tano a

d«ek ali iii tanjiih brun. I«to obliko oajdaco tudi v veniji B«d daaašnilsii Ciganl v Pr«lcnurjix in na Podobne loaeae koč« ao o»d EauUarakimi Ctgani nujbolj šir^ene oa lavata bre^i* 3onav«. V kotllni ob d««H0« In ob *ioi pa oo hlš« Y«dj« in bolj*

Sidan« olgftnske hii« v ^lovoniji «o i« pr«o«j

fa oblika clganakcga pr tblvališča a« hltr«j« razvija v araijaji ln »»hodni i^rropi ter v aadn^eiB caau tudi v avvemlh d*Aelah»

- 2©? -

0

G » B

|/ BlaautU, 3/

4/

V mook, 1936» »tr, tgf »X, 4

V Š*jiiovl6 Cirll, Cmom«lj 17 MM« aabiau soha nu jhuf, aabiau čhivu dru^o upre 1 cncia C«rga

r

palicof nato

mbm nu pbuf $ čhivu, upr« 1

paliei

položia dol&o palioo nanj« In poten ^regrnf* » plat-umm in ^a priv»iie» na šilk^ ia n&pne« platuo." f/ te ga poaoni doleniBkitt Ci^anoa piutno in ftotor. 1/ f<ont 195Bt atr, &% c.d. 9/ Hrvataka encl«:lop©dljet 194.2• «tr« lft/ Uhllk - Beljk&šUt 195B9 atr« 313, tabl« X« U/ ^look, 1936»* atr, 8o, «1« 32, oi.55* 12/ Biock, 1936, otr, 8ot al« 3^, »1* 42« Block, 1936, •!¦ 3?

, 188.

11/ lovak, 1931, Btr. 118, 17/ Blook,, Ii3i, atr* 04. IV Olt^irt, 1961, str* Block, li#36t »tr« 69«

0 I 0 » 3 K A X0§4

Uatno iar^SUo, 1« bolj pa piaaca poroSll«. o cigan oblačilu aolenj&klh Ciganor nudijo na^bolj akopo allko ie Djihov«gft Eivl^en^a. 0 ajih n« morefto trditif da ima^o »vojo uošo ia dn to noio aeuci iadslu^tjo. Toda 1« na v«Xiko ra«daljo vidioo poa

t4ij|0ajaf anictlnfe n«ur«jeno»tt br«sek;rbnoat In do valikih konatruatov. v barvaii.

Cigenih BrajdaLihf d« jih iisajo m prole^iro« m mm& Dolenjci* aapak tudi Oig*-ni •&»!« k«r ao tako bomo opravl^«ai, doiitlkrat v»i ras~ ta rftspoenavni ian«k - rastrganoat j# S« >,rl da- Ciganth, ^eprav n« v tollki m«rlf anALilno8t

nakatare polnomadsko dolanjafce družln©. To poudarja^o porofcav&vei v dvu,j0*tih letlh naL«tf& »toX«tja.» Š# X«

2 rod na l&X«mj8k9iu ®gri» pravi,

da eo Gigaai obX«teni alabo, sl»i#ti otrokOB *e vidi ekoal cunjo na^c. Tuai odraali fe0dij@ boai, YČsMli S# v airaau. ioaebno ias4e»o islmjo cl^anaka dekltta, ki «o Cino«« obut« In r j.i«a*iih oblaCUih, V ta ali deb« aaotonj od aredu^c ^oapod« 1« ssavrž«&o oblelco ln obuvalo.

0 eploSnea optmi doš« aloy«n»kih Cigaaov |« poro-aal Vumlk . On pravi, da »oeki noaijo vJUoko lovalk » lapimi »v«tXi»i kovlnaktoi gueibl, sra^co la b*l«#a plataa a Uit>kt«i rokavi in km klobuk* I«hiAe« obXa-čljo i,ieano krilt a opr»nlkoof v laaeh imajo srebrne novc©, n»ipogodt«j« u>larj« larij«

po vsdj verjatnoati nc t>o u»tr«zal ttdaa^i nofii

Ci4|anov# pr$d^«#» dolanjskih, k nima»o podatkov. Tako ©o biXi obl«^«ni potujo^i Cigani,

kl ao prihajuXt v axortnl^o in »• «p«t

4

. fudl 2rdina pojaan^ui© razltko

i* Hmjdiai na 00lm|sk««« ^iptarji •• obla^ijo po ^oapoako eaajo lepo go«tl ifi jlh vabi^o radi k aabav« riejl •tano-vi. %iptar plj« kavo» noei na rokah obilo »latnih prata-n vt aa opravi d«b«Xo &rebrn« i^uabt in m er^hrom ckovtin« palloo* Cigaol t« vr«t# n« pratdvajo nm Krmiakw9 aepak

^dino sea poročno alavj« 30 »9 Ciganl tudi v pri-takloati iopo obl^kli. 1'rdinovn »vatba pr«

si obo»gttla »a»o rodovnib j

bila oreiiana tudi m lepo obl*ko. 2«ia J« bU lahko noko-liko ponošea, toda ti«ve«ta J« ta dan m&rala l>ifi nova

od nog do ijlave. Volneno krilo ei j« obšila a terftuno«, sa vrmt in am jtfjra ®L Jt dala l«p voln«o ali evllnat rob»o* fudi J« doblla ^rvikrat in morda fcadnjikrat v

življ«nju novo ^Ižbj«. x)an«a el nakupijo obl«ko y in Jo noei^o že u«kaj dni pfid

li oblak«, ki »1 ^o »exia« narodijo in 1b poaaaeanih oblek , ki $o oiganiiik« Itsi i^idob« j>ri iffiovite^ftili okolifciklh pr«bivalcih*

Senaka ciganska noša lva v ^lav&^s t# d«l« obltk«! gomjo ^oplco all bluao, krilo in pr«dpaenik. Krilo j« sa cigansko ž«no aajbolj »aatilno. nog« Ci^ank« na Do-

»i «a dftl&j® aam«. Krilo #• Siroko Ln ^oaj T«k«ga nosijo ^rttdvses tiat« Cigank«, kl 1« živijo t lotoru« 3#llj«jo gft m roko, Krilo KOčno nagubajo tn aic«r polagajo gnb« vo« v ano «»*r. i1* ^gub« ^rl ljajo aaso v paou, ki nato proeto padajo po krilu. 3podn4«ga rob« navadno n« naradijo, ta&rreč blafijo tako obmejo, da dob« aeodreaani rob opodaj • Y pasn priaija^o b« dva trakova, ki ju oaveŽG^o aprttojt »adaj ali ob atraneh# Ka krllo

še valik s«pv aaJvea«u a« predp*«jQik» laa^o za krilo ku uja^o v trgo-vini in j« poračlni t^bažno bla*io a Ilvo barvnttii vsorol«

iii

fa uačin krojeitjft krila in člina am oiganak« I«i« po va§J

dolžina j« sa*~ iodobnl modnl kroji

au ~

U v*te» m prtLrl$M$4& •i*?9jšft cig&nsk» t*iie« V T«hodnih 4ež#loh eo tako krllo **»e&jftl« &udliftaa«k« L«nek« eirok« hlašt*

(Jorn^i d«l čanokaga jfclafcila |# prl #ta*tjši olgan-»kl noai poaebai doi« lo Jt jopm le blftga, i»«nujejo tudl feluaa, Toga dela dUtkt Cigioike n« ana^o •«&« ti* Včaeih J# is lat«#si blnga kalcor krllo, pogoetaj« pa j« ia drugatn«^a» Bluso dob« redkrat Š# ponofisno, v dru^ih prt««rlh «1 j« tudi kupijo t trgovini, B0I4 v navadi j«9 da j« MttM chlapnm tn 4a •«#» d«s krllo r pa«u* Po*«bno pol^ti iaa^o Gigank« 1« r«dko zapet« bluae, pr«dv»e« prl io<3$čih materah j« nor^ttl^n poj»v9 da

Okraa j« pri

in Li«šč«dl uhaai in pmtMil «0 jli

laaj« so pil Ciganlh niijveeja oler&e ia zelo

prl3^w^««ti oi4fttaak«ttu roda# S«nA«t »t&r« ln mlaa«f v«čiaooa noeijo la»« raaplatoa* po tirbtu. N«ka-tere atar«4«e nae«lj«n« Cl^ank« 0I jih »plata^o v a?t kiti m -rečo po »redi glav« /al. glej 8/. Pogoato «1 vpla-tajo a«d !«•• tu&i rd«^ trak. Z ruto ©• polcrivajo žensic«t ko gr«do proaiti po vaseh. Zav«*u4@4o ei 40 pod karftdo alt za tilniicoffi /al. §1* 7, 13/. V taborišču aaaalju 00

g obl«ku kai« tudi

ki nl

žasio prl vaeh ci^aiiakih I#nah od pubartete dalj«« To m preuvaem dolga In šlroka E«»«ka krila, kl aorajo pokriv&ti gple nog©. la taga viaiJt* 90 »« olifaaako ž«n» ntdoatojna tn ^rsd kratka in oskr^ krila. ^a drut;i ytr«ai pa o

skor&j ni *l«du. V taborlfidn m Ciganke poltti 0bX«d«nt pogostokrat sa»o v fcriltu Sonaji d«X t«-X«mi Jt vokrit mmm a spodn^ia **rllosu L# j» Ittaje ottt« čaao fcLuso, i* m m&*ni*4Qm Hob«aa oigiioakft i«nm n« »iall gs eraaiGžljivoat, ko na vaak«© proatoru doji otroka In ob katerlkoli prilo&nosti, Pojoovanj« prepro:?tih narodov, da aairrivajo določtne dsle t«l««a pr»d mm*&m9 |n dokaj ra«-

aje apolnih organov« Kitajk« na pri|»r pa ^trivajo nog«. Prl VotjsUcih 1» Čaremlelh J« araiaotno odkrlti

lat« , repovedi iaaio E^eiiaank«. Iri Tuarogib moiki n* u«ta. Nolccaiko podobne navad« tsajo oiganskt

I b« v 31oveniji Iji v OAttli Kvropl. f» feaš*|® «raE8Žlj ivoat s« dolodao« del« t«lesaf k*r lr«i« na prvobltni poctn pokrl-vanja goltga t leea in tako toroj delno tudi vpiiv naetanak otlek«.

K ž»nskl olfaaAi iioii »odi tudi uošenj« dojenčka ir ˇeliki rutit immmmš y|mracenka»ro j« prec^ v«llk ko» štlnkotnogft bla^a ali r^uhaf v kat#ri j« i&avit doj*nc«k, V to ruto j# troba ctroka položiti dia^pnolno, prij«ti jo aa vofiftl« in dvi^iti na hrb«t. Kn vogal t« rju^i da Ciganka prtko preif drug«^. ^otsgB« # hrbtnt atrrml isa mm&9 kj«r ju ^r#š«, Tako Clgaaka otroka &ajl«i« noei, oben#« pa %»m iaiiko v j-okah drago ul^ago sa uproeeno atrari«

Tak na^in n&toj« aejt&ite |« *aačil«n parl nm« Na enoic nailn noaijo tudi

evoj« otroke« fudi pri oatalih ivreproatih narodih

7 ieaai#dimo eciak ali podob« aačtn pnomimjs malih otrok.

.neka pl«&«n* Y Afrlki, ^ini itd./ Frl aoačU-

lM»Xj«al Ol^a&i §* skoraj n« poanajo 2lb«lke. Otrok 1«11 na posteiji *U na l#§ii$u* Od dol«nj

#1 J* »uo eoa druž ina napravila jsibalko ma do-

lcl j« podobaa »tari« kmačkim »ibelkaa* na polkrofc-nih tečajlh Dolenjeki Cigeai, kl iivijo v ^otoru, si

^ibalko is iat« rjuh« icakor naprarljo

po»t«ljliA viai n« dv«b v«por«doih ki ata prive^tmi oa pr«dnji in saOn^i pokončni drog šotorti. M«d vrvicaaa je raaprootrta rjuha« Kj«j določata žlrtno ia obllko dva palici, apradaj io eadaj» ki sta porprak vtak&jeni v rjulMi* Podobno teakor prl Ci-gaath najdamo tako dojtučkovo l«SiS## prl n«kat«rih proatih Ijudatvin.6 /riabe It« Jat al. 125,126/¦

aaatavni del I^iit ciganaka noša J# tudl iu«novana eafia, all cigancko gono, fo j« torte« ki j« iL vallk* ruto «11 rjuh« in svesana z vogall ri«kat#ro Clgankt inajp na»«oto ru%« I« oara^aao i,>ažo noai Cigaaka m mm)»i9 kadaAoli gre v vaa «11 Vanjo apravl Ta#f kar dobi all kuptf od oblak«

Cigani rpoški «o •• v«liko bolj dili v obloki okolju 1m domafct« ^rabivaaatvu* Od prvofcitn« ei^anek« oošt 00 ohraaill &• pi«aooat in Sivobarmoat arcaj /«l«xa?/9 na kat«rih ao prlkazan« tudl raan« figur« ali velik« rož«. i'O.aLef »rajoa in jopič lffitiju lati kroj itakor domačioi« Pri atalno nasaljenih Ciganlh opažano, Aa aoški oblafii^o pogoat«Jo s* ^raauiCnt dni belo »rajoo. I*A naa.lj«niEi Ctganl počaal is&podrlva b*la barva pr«^nj rdcčof miso 1» s«lsm# /al. lid9ias/« Bfl otornih Ciga-nih vidiiio Y #bX«kl Vttcjo rasliko m«d njtni in ostallmi

čenje, ki š« &očao prikaasuj« »Batllno i.otopu ko brezakrb-

<* IM -

Pri dolen^flkih Ciganlh hodijo obufci aeftki* Imsfc* m polati bo*©, prav tako otrocti otrooi ao tudi aioer polati. malo ©blačeai. Na mH is&je Xa k©ši#ie oblačila ali p& nii /»X. 123/» ^oloobvesni otroci «e obl«C«ii kttkor odraali. Otkliot p* i*«Jo od pub«rt#~ t« dalj« Ž« doljša krUa /sl. 133, 134/.

K cigansk:««u okra6«van^u tel«aa «odi tudi

kl j« m«d dolenjakiai Cigani aajbolj v noroa«6ki okollci In V ; entjerneju. Ia običj&j t«tovi-

f ali lM»t|# ls Boen«, kj«r j# i# danea ˇ aindi« Dol«nj«kl Cl^anl ttitorlrajo roko. Najobičajntje et«

dva križeat Mjamj« n* lavi rokif in fiioar na «11 89tmftji •tarmii rok« od lcorooloa navzdol ali na lirbtni atrani roie© parl sapaatj« /rislm 3t«?/« Has«& teh križoev al aaredijo sra«, dokle s prsl do p*au, ribo, i-tlfca idr. «©ka Ci^anka je da^al«, da «o jl naradl-11 tetovaci^o, ko |« bila »tara dva latl. Clganka i» Brajdlfiara druftlM v ^mihtlu pa j« d«^alaf da j* fcila tetovlrana ob ovoji prvl Ijubacni. Iato^aeno ®o naradlli tudi njenomu fanfeu tetovaeiio ua rokcu

Hartin Bra4dič# sajbolj ssnaa wd Cigani okoli -a &»ata9 ki j« bll oWnaR tudi poglavar aovoa5«fekih iičev in je u»rl konec aprila latoe, ;}• tetoviral akora^ v«« «voj rod /ttl« 134/* l^lal 4« * Igta «* Šivanja la s EodriB tuž»Bf kar |« oboj« kuptl v tr*iovlni. Ko «1 Ja vee to pripravil* i* najpr«^ narlaal snoaan^e na roki, poteia pa je pomočll iglo v tuS ia po zariaaai Črti vbadal igle v koio, v«i »^kaj dul oo s# ranice vbodlja>T in tetoviraao «ifc««nje je bilo vidno«

I«t0vaelj& dolen^ekih Ciganov iaa dvsjiit nam«n# Lot okraa oo KJl31J*ne pjrsdrtieia tetovaelj* s ©otlrl flgur« QetaXi *n*kif kakor krlšol in *ro»y jp iaajo tudi aagiCni pcmmnu Ls enl *trani oznaCuJe^o prlpad-mo«t določtni oi^janaki dru^lnl aXi celo rodj^f na drugi atroal pa naj jl» to prinee« sr«Lo. fttovlr^Bj« ob

Ijubaaini ist tsagltno »rotiaal powittt kl naj utrdi fsntoa in d«kl«tou.

Doltnjaki Ct«aoi poanajo najboij ras«irj«no obli- tetoriranja, 1» |« vtedaa}« a igXo, pomoč«no y barvo*

»•& ostalittl preproatiffii

otoleka pr^kouraklh Cigaaov 9« v mnogih od oetalih pr«bivalo#T* I«jw« »o

ndar tudi v oetaXl nofii kljub ^r###Jtojl ^raobrazbl o aoačlXnoatlt kl i« vedno lotljo Cl^iuid od « f« raaaik« s« kaL*Jo pfm&vmm v oačiau noS«a4a oteXek« in n4«oi o«ur«jenoetif kl

n« ««bo j^r«kmurake, t«»T«C tucli rodov«»

Ustno iaro61Xo za žtortco ao«o poroča, && a« ke v pret«kXoetl aodiX« doX«# iii ^irok^ janke /krlXa/ iii opri^eto joploo, s&prto sa vrato«. 1'orrhu »o intl« predpaanlk. Tuko daX^o krilo, cigaoako ro^f^ift« m ao«l X« i# v trld»«otih l«tlh ti«I«^ atoX«tja* f« krlXa «0

v nodro in ctru^a barv«. UtaXoo ci^iaek« I#m« s« epominja^o, da

- 216 -

tudi epodnja eiroka krila b ssobčki ali Mpkaml. Zgorn^i d#l obl#k* «o imenorala t&ufto ali eiganako ^u^m. Pr«d-paaaik J« bil do paou ie m® %* »adaj aarezoval a pentlje, ^redpaanik j« bll bel, rd«č, moder ali vaorčaet. C^vljl «0 blli niaki in «> $mX% mmtimj* p«t«. Hogavlc« to 01« noalle rdečg all b«l#, Miao enobajnmih krll ao tudi kornatai /rožm«W« 3^r« im« 90 »• oblačil« y čruo obleko. Hu%« oo Ci^ank* v«zale pod br&do» la«e so «i apl«t«l« v kite, kt so ji apenjale na tilnilni. Tako ao ^e L«oal« alad« in

Potujoče Oig^nk«, kl ao šlv«l« it po gožidovihf «o i« bolj poudarjale isna^iiBO cl^aaaftko obleko. if^dra*« po upor iblj«niU barrt*h blaga in po pz^jaroet«« kro^en^tt kril «o ## raallkovai« od drugih* Kooiie »o i# bo04 ?,iroka In nabran« krilaf uporabl^al« š« v«č rd«Č«^ itt pi*aoo vaorčaatega blag». Jopto« eo ia»l« prav t«ko kot na»«li«n# Ciganke, licedpaanlk j« bil ponavadl barv« kokor krllo# i^rl krll« «o i»«i« všit velik žtp

•a rasne drolm« rečl, te^e? ima^o navado d« dano« tudi ostal« Cigank« t WLmmm$4l, Iam «o @1 pletl« v «no ali dv« kiti. PravijOt d«. »o Jlfe nosll« kakor n»edžAraka cigan-k«« VlaSk« el$&8«kt žtna, ki ao potovala po teh krajih, pa ao is«l« kit« na prelh la s »latniki okradan«.

Naeelj«ne Cigaclc« eo »ačale polagOTC opu^čatl ana-čUai načln oblaeeola. Tft proe«« šm danae trajaf k#r ao cl^aaaka ž«a# salo težko prirajajo na oivliialraiio družbo« Š« daaaa •* asoii med a^ifci oprij^ma^o atar« navad«, da aorajo od pubartat« dalja noaiti daljaa ^rlla« fo j« spomin na strogo nekdaajo rodovno tradicijo, ko m začal« t epolnl doaoreloati Instiktivno pokrlvmtl. dolocan« dal« ttltaa. odobnej« m oblatijo pmtvaas tiat« nOa^s« Cigank«, kl so atalao aapoal*tt# /al. 136*141/.

pm 00 oatal« avante atari noai landav-*%* Ci^ank«. Te eignnsfce l#n# aiso ovoj« no&« §# pruv

X46/. KriXot r i«uda«:ek#B j* a«lo Liiroko in dol^o do

ZanJ ^orabijo oae© do d«rtt ««trov blagai ^« I* 4« lcrilo 1« aviltt kupijo tudi do drain6tirld«a«t Eatrov. Krl lo i* oabraao v «ub«f ki ao poloSea« va« v «ao mmr» Oigaa ai ga mub« d*X*]o* Ko naredijo ^b« in krllo sešijajo, pri šljejo aadaj v pim vrvici, da a ujim* priwi«je krilo xa pabo«* Pod vrtmjo krllo oblača^o š« aco aJli vo5 t3pod-njlh krll, na iati naCln nar*>na kolcor ssgora^a. Prl krilu 3i nar«de žap - iniščino za oftetm* dokuaent©, danar, tn &ra#« drobne predmeta« Krilo laa spodaj Irok robf icl i« nekoliko boX| nabara krllo. lati okraani rob

BXuiMk j# aiMra4d@ oprijeta 1» saprta zn vratom,

ciganako kapot^ef« j» aaao do paau la sadaj •

L&## ai apleta^o v dva kiti, n«d nj« vpletejo rdtfi« in erebrtie ncvce. fo ar«di tX*ve ei laJS« Oi^nk« hodijo z raavX«taaiiti lsa kitOf jih noat ri0porofc«no dcklo, naataii poročeaa pa noai klto aapi^j« Uneim« kodrati laa« m puatijoj za deklata a tako n«Jt draolmi laa«i i^ravljo9 4« m kakor pooeatnioa. ^tart^tla itm« pa tudi mXa|s« a« rad« pokri-vsgo a mito ^a prav po aat*čllni cigunakt naradl^ tako da |t ruta po^ožana na vrh« glavav ssavaeana pa j« pri atraat ali »adaj , JpXateai lasje se vidijo na obah atranah rutt« S«dk«ja ao t@ Cl4*«nka pokrit© a ruto, ki bi 5<

~ 218 -

dai «L Clgankifc ogrn* goraji dal tt- * T«llko trlkotao rutof ta J* žlvo barve in rožnata.

ho&ijo obate, po««bao š« gredo $*> opravklh U oae«lja. C^vljt ao lnpJLj«al all kako druga^« ni, «ato j« njih otlilca ia vrata acelo

Soita ciganefea noSa je tudi v Prataurju pr«proata la ˇ 9#4am|ra ia«n ©nsOca »odobni nofii p« aiodi« V pre-teklo«ti »o oigaaaiil moiki noaili bol^ potepu ko obl^ko* Imeli «o dolge iQ ozk« bl»a«9 ki 00 totlm čme »11 k&~

Dekator« «0 bil« do kol«n Siroke, ntipr«j pm Iracničn* aru^c« eo bile b«i« in 14te»«« iovrhu to noelli telovnlk 1» aukpjie. Immlt oo t^ai klobuke, t#te §• raj* SG bill br«a njih. Hekateri aoaki eo noslli tudi uhan v

Prazničnm moflk'^ nofta Cigaoov ˇ ix«k»ttriu okoll leta 19oo e# ni v kroju lofiila od obleko oetaAlh nov /•!. 149/. Tako »o Mll obltčeni

ciganaki coftkl nosljo efcafco obleko kakor oetali domačini. Od dru^ih aooačiaov ae loLi obleka pri nekaterih poaaffioaniklh po kvaliteti bla«» in ptaano-sti barv»

Otrooi «0 iftld obleCani; naimanJSi pol#tl nlč. « poasl»l jih j« vidtti boeono««, !>•*• jim

atrlči z«&o kaano. V aadn4«o diMMt jlh te j# otrok atar l#to dai. Z^dilo «• )# l#f da ao otroka prvič oatrlgli, ko J« bll etar oe«e X«t.

9« Mttio v ^tndavi, t#nr«Č tudi v -jetalih

je i« trdna S«ga» da noaijo Ci^unk« dolg« in lae«. Si^nji« 0l jih ^platajo v kito, kl jo

• 219 -

na tilntku s laaaicaiai« ieX# po dru&t ©vetovni «o Bilad« Cigaak« s«čol« hoditl lc friaar^u, do t*6aj jlh •taril niso pu«tillt &§2* bi t?ila to v«li*a •raaota sa Sružino* ffosljo tudi ruto, save~ano n« ofe* načiaa, pod ln n« tilnlku» «n«ki okra« j« a«lo 3ic«>««n» Ci~ noaijo o^rlioo, nar«i«a« ia Sivo barvnlh u««tnlh kaanor in pr&v talco bl»Sfi©6» uhan« Xn

Prl Glganih v Prekaurju j« &• ohranjeno snačilno

do^«n5kov nm hrbtuf kakor ga poanajo tudi oatali Ct^ani in oatala pr«iroata ijudatva, Clgani pra-vijof da n«©«jo otroki andi olftft»» lfo dumu^ t/ru ciumbo« per duau« Prsnašaaj« otrok na hrbta opušdajo Xe v tlaflis mmljthf *X oo 1« dolgo ča»a naa«l4«ni. fak naein noaa-aja trok oo Cigaaake posnal* š« v prejšajl domcnrini. ila iSadžarak« prenaša^o tako ra*n« druge tovore /al. 15o-153# 154-156, 157/* V 31oYoniJi pa j« navada noaiti v rjubah sdi prtlh o«no ln truvo.

rabijo s» nošn^o doj«nCka nn Wbtu saao rjuho, ali ˇ©5^1 koa blagft* kl ©ora biti kradraten 18 fr«@#j vnlik. T«g» rasprostre^o po tl«ht pololijo oalno otroka nanjof Hi |« trdno povit. Pod gl«ir# ©u še blazino, da ima s*L*| oporo, nato vogal ^apogno^ prl ao^ah naaaj, Itf s njio savljajo otroka« laJto j otrok tm tl«h prlpravl4«nf da ga mtl amvihti na 2 obgm rokaea prime dol^ja vogala viutm ln otroka 0 apratniia aaisahom vrš« ria hrb©t| oba tgjk!« pa oa praih. Ba «oi r»ai nodijo takratt f« da^o vogal če* ramoj d« 4ajo pa oba vogala, poto» aonljo nm ^beh raa#nlh. C« hož« otroka nahraniti, «a sa«o aaauka napra,). •ndavsk* Clgajik© prenaoajo otroica v taki rjuhi tudi eprttda^. fed&j iiaa mav«aane vogal« na tilniku. Kakor pravijo saa« CigaaJtt« s« otroci na U načln radi

f&t&rmm jih žonsfce navezan« na hrlDtu hitro uapavajo«, Ko se tako 2 ajiisi 3preh^«Jo okoli hii#t jis poltiho

MHodi hujaf o

Hjuha aa prenašan^t otrkft na hrbtu j« lahko i*

koli blaga ln ranličn« borve. Hokatare Ciganit« otroka v b«l& r^tthot kadar ^redo z njim fe stdravtiiicu.

T\idi prekmurake Ciganlc« noaijo na hrbtu k-Ocor ctroice tudi dini^e r©čif hrano i^ tr#ovxrio in preaia«t©f ki jih

~ 2SJL -

Uetno iaročilo o cigamikji noftl prl

je precej ^Gdobno ^odafckoe pri ostallh Cigunih v -loveniji, T« oi^6«a#ka ž«aa 00 uoaile prav ttako žiroka fcriXaf dolga do Čl«nkoT» Krila 00 bila nagubaaa la *tc«r »0 fcub« bil« polož«a« v tno a»«r. Povrhu 90 Cigsnk* tael« tudi prcdpaanllc do |&0U# Pad aji« jm so ai ria krilu

tudi velik Š«p9 kaiaor iso »pravl^al« droba« r%6% in kart« tUževuaje. uorn^i del oMačila« bluzo v® dftjade v p«fftt pod krilo* ipodaja itrll«. «0 bila ±**av tako iimka kot •fioraja« Nekat«ro Cl^a&ko so jih noail© v<*Sf ker j« bilo l«po ia paf k«r |

Pri dana/ia^ih clgonakih drusioah na dtnjo z«lo icalo aledov 0 nekdanji anačiiat r;jihovi oblakl« Najvač podobnoati s nekdanji» ot»Xač«ajem 00 uhranilo t Podkočni In na Lancovi pri Hadovljici. Xu i# noaijo fiiroka la daijda kril* /«i. 159, 160/. Priljttbl^n« M» tudi IIt« barve ula«a« Zmm* ltt«jo poawbno odrasl« i« prtetj dolg« in gladk«. Uplošoo pa at n gorenjakih Ciganov ni«d oatalini cig-msktaai na»«Xj«nci a« nsjbolj sodotmo oblači* Pri njih akora^ ne vidiiBO v »oli »m«Xllc© * okoXlšk$ai pr»Mv«Xoi /«X. Xio-O.6a/'» m»d %* 8« a«lo rada oUaSijo v doXg# iaače /•!• 163/. ^ Itnak« «« §• najmunj aeimilirajo v »oil» Caprav ne noaljo

Hrolcih krtl, 90 p* kljub t*»u daljua /•!• 164,165/, Posrhu obleke Is&jo fcu&i ^-redpaanik. Ruto ai &a?esuj»jd pod brado «11 aadtg L& tilniku.

Obleka moikth a« nič n« loči od aodn« aoš« <3om«-Cinovi fudi bel© praaničn« srajo« pri mošklh »o čtdalj« bolj v oava&i« Oboji p^ toftki in štnafc* noal^o nodnm

Kofca Ciganov t Slov«aiii 3« ohranila rm% prvobitaih

ki jih najdu^o tadi prl dra^lh oiganakih pltnenih v Jugoala^ji ln h^l*opi, V«č po»«lmo«ti v oblft-čenju najdoino prl ženakaas »polu k#kor prl moiMmf k«r a» Itnak* težje prliagftjajo ©odni obleki aedaajdgs. čm«i« 01- v ostallh d«I#Xah Jugoalavlje icakor v 31or«niji

laatao, narodn« noit9 t«av»6 noai^o najraaličn«jS« kos« pcattsaaanih dalov obX«k«» kl ka&«jo ra«lldtt«g& Izdolo-ˇalca ˇ čaou in iomju« Clgpnkm vlaških plaeen noaijo naradno .bleko podolMio tletl noftl, kl jo nosijo Y«id«ako tl»tega

kraja* Cigank* r ^umaaiji 00 prlvml« vaško ao§o# randar

atavljeno ia z^aaličnih delov. • Frl t«» pa j« treba pouda-riti za vs« uigaa« kot tudl sa »lovoaak«, da noaljo pov«-dlal ataro la ponoi#»o obltko, ki Jo dobijo « baračonjem la a*«tlh, Ta o1sl«ka at najveCkrat hitro rastrgaf « Ol^anl n# ^lrajo, tmrta Jo j?u8tljo tako, kot j«» n«pa«ljivoat glade o«X« obleke je znatllna xa Viišk« Cigaae. Clgael« ki a« ukvarjajo a prodajo

turSklh

Za iB^diaraka Cigana j« lnačlltto, da hodljo obuti, ko ao roattn«ltl pog< nto v ojpankah ftll ba»l# Prl oas hodljo pr#dva«B Leneke boaa la otrocl. l^džaraki Cigaml

~ 123 -

•* 1 pr«teklosti no«ili o&k* hlače in visofc« skornj«. nošo eo j,rin««li tudl v f*»ksitrj«v kl J* d&naSnJi a« no«ijo več. I« Iiftd&ar«fc#tt so •• ločiii oa nav«»dnih i^lhove vojvodo in groft, ki ao noaili

obleke, kakor w menili, da »ora biti doato^anstveo hov vodit«lj • ^stgB t«gm ne

»o a« na

Mo§kl Cigani vaopoveod ˇ ivropl, poaebno na radi oblačijo vojaško unlfomo« ^načilnoat oiganak* sošfc* node, ki j« ja« jugovzhodu Evrop« a« naidtmo, j« enana nekateri»i anglo^kiiai ciganricitti dru&inarei. »1 leti so »• n^ihovi kono«ki irašetitr^i In prekupčtvaloi oblačili pr? ˇ v poeebao nofeo. Suknjič- t« obX«kt j«

»načilna obrolme il*r« lfe v^llko §t«vilo ž«pov n* apr#d~

12 aj«« d«lu «uknjiča, Hoeili »o tudl ovratoo ruto, ki

bila prlljul^Ljoiim &• «wo Bod temi ^onjskirai t gorcif t#v*» več fia Jiploh m«d Cigani v Bvropi. Tudi pri nae n* 90 kaajski i*T9kupčevalci akušali tudi v oblokl avoj poael* Koaili ao n*k« vrste jahaln« hXač# ia

Oiganke na Dolenjak«« in v Lendavl #i svojo obleko irojijo fiae«. 2nae>ilnoet njlhoro oblek« j# pr»ropo is ori«nta. T evropskih dtt^alah, pos tmo na jugovahodu Kvrop« 00 zaa-Cllne šttviln« barre v obl«kif kakor rdtča, a©I«»a ln rumena. iovari, tr|jovci s konji na fiadžarsk«« pa «• raočnih barv* Ljihora obl«ka obsega barvoo

ltotvioo 01016 «iv* in drn« bainre. SlaSari /ribiSl/, clganafco ?l#i&*9 fei je m«d naažarskimi Cigani najbolj primitivno,

Ima popolno»& &n*g$&i*© fetolftko« : oški noaijo ronii klo-

ouk, ^•nslc« &«lo široko in šivo barvaa krila«

Ic orienta so cigaueic© Sanak« prloaalo aavadof da b% krasijo s raaličuo barvauim la bl«6č«Čtin nakltoa. Ha mihoiu in Ju^ovaiViodu -^rope «o potujofii Cifami. 11 s s»boj zlat tn «r«ljra aakiad, ici ga J« družlna vale i'A roda v rodf L# j^ xjr«datavljal $• tako

biraal« atarlh «r«bmiti novo«Y j# ˇ oaradi

igaaih, ki vendar do neke mre ponaaarja n«k- rodovni aaklad.

T«toviraojef kl «a najdemo prl

tttovlranj« po«©n tudi leot okr&a. NoamdJdci Clgani t

Iranu 1» pol no»adi5fel ui6dv«darji na MHea&u m »• t©torl-rali eaffio sa okras« ^udl davna balkanaka Ijudetva m

In Oznala tetovtrFinje določen«ga dela t«X#aa* ylrl porofajo, da ao al llirrfti prebivaloi na polotolcu okraiavali kofto na iati na^ia kot E#imi v Boani v tridts«tlh letih naž*«a etolat^a.15 vzorci tak«ga okraS«vaiija toleaa »o bili jar«dV3om križ, avezdlca in sonc« z žax1cl# ^rl dol»njakih Oi&mlh pomanl kxižeo oa hrbtni #*raui rok® rodovni in nagldial zaak dolocanih družln is rodu

¦ U3 -

0 ? G M B 8

1/ frdina, 1957, ***• ?*

2/ Ogrin, 1922f etr« M*

3/ Vuraik, i9a$t «tr« 363.

4/ Trdina, 1957,

6/ t

7/ Blrk»t~3mithf 196ot atr.

8/

lo/ Bortt «vidf 1933* i itr. 65.

11/ 3ehw ickor, 1863» etx*. Io7»

12/ Bmmk ¦r, 1959» et3 % 31-44.

8, 1958» »tr, , 452-454.

14/ GX#b ertf 1961, 01 sx-, 23o.

15/ Oavasai, 1937f »ftr* X4o-I41*

- 226 -

n ajtuai Yiii za

n mi ommm v

V

* kovačl

Pr#proota korafika obrt j« pri Oi^anih «na obrtnih d*Javno«tl, ki ao jo tl nommdi prin«»li pi? is svoj« ^nrotn« ik>»ovin9 Indij«. ii« kavač« om^t|«j0 &• &ftj0t&r»jš» porofiila* S koTftdkls d«lo» m m Clgasl ukrurjali a« avoji ©•litv«ni ptol is

Indlj« aicih

iji

Assiji in

v ts h •rrop-

dan«a. Blook poročaf

kovača ob arob« vaai. l«tl ^ojav a|#aa»0V kovačav

jtuo v vo«h oatallh b^tlkanakih talolah« 0 arbakih Clganih

• m ~

prtvi

ftvic f da «• najvtS Ulgaaov v ^rbiji uirr&rj*

• kovasko obrtjo In da to d#Xo l»kX4učB0 aaao C

Filipovič pa J« u^otovil pri avojesi nkmrn d*luf d& «• X« 8« »•»nataa d«X čroih vioočkih aov fr«iivl|s a kovaiko otertjo* Dol«Rj«ki Cig«wif Iti ©O •e odo^ptli od hrvafiktgn oi^anakti^a yl«m#na, so prinesli v naž© kraj« tudi ananj« o kovmSk«a dalu« i5aC«tki g» bivanjM Oiga&ov v B«li krajlal 1» po o«t«li «o ttaao por«zanl tudi s njihovlm koraJki« d«lo». V j^rvih rojatnih g#pi»ite oi«iuQ«klh otrok j# pri njihovlh oč*tihf L• mo vrtilli korailki poklic, priplaano ^^lg«uii

kolikor

»apisana ˇ

j« Matlj* I^udorovao • 2a nji« *o bili &o zaL«tka 2o* stol« ssapiaanl i« ti-X« ci^anaki kovačii X* XS68 Pav«X Hudorovič v Ernsttt pri Vinicl, X« 1869 L• vplaam »p«t v 21Xjali9 X* 1675 pa v gogdu prl JlaBni

Hudur vtč 1» krsga I»X«M«fl$»i aa Hrrntrtti t«r

v Ho&alnio«. L«XS7o ac pojavi ia Vrbovaka^a Hamni vasl, L» Xif| Vinotno obrt v BaJnuŠ«ht X« 1877 •#

Mlkro

^oaiu pri Cvržukih blliu •tlik«.7 L.1862

ahnu

o»*nj«n koraC Johan Uudorovičt ki •• v tah krajih i fim X«ta 19o3. V Fodaiamlju »« X*XBi3 pojavi kovač

frano

Kudorovao.5 KovaL Johao Brajttid |« 1.1B84

lataga lata j« vptaan kovafc Frano ^rajdia v

r#0i^dlŠtt v •ntjani«j8kl okolioi. • L.X8o5

HudormrM prt ioKlidahi 1.1B86 Joetf Kovačii v

- 228 -

1# 1.88$ Anton Srsjdič t goiidu prl 1, 1889 Marfcin dudorov^c pri KaniŽarici; 1.1891 NikolaJ Hu&orovao v Pr»l*ki§ 1.1894 Jo&af Mudorovao v

X« 1895 4&i yi omlallli dobro orodj«« 1 do»«daojia orodja« fior«»jo l»d«lati ali popruvljatl «a»o kako lopatof »otlko, »rpico ia drugo 4r#proataiaa orodj« 1b ^riprava,

obrt na Bolftn^&k«« j« bila v

loati t««ao poTasaoA • prakuj^avanjaa a konji tn a tolt«-njes kaaanjci na eaati« Vo© to trl pridotjitran« «o «• w«d dtt&aSnjlsi Clgani ža nakoltko om«jil«. Cigani ttova^l «o i«t 4anko iiudorovao, Roamlnica; Kudorovac, Coklovoa gosd prl 3«mi6uf J»x»ko iiudorovi^f Ulinm pri Kočevju in Mmrtlft Hrajdies, a«lH«X pri tttstu« imo teh j« &• nakftj Clgaoov koyaČ«Yt kl ao • kovnetvou m ukvarjajo mstogo« hranijo pa doma orodj«*

Cl«anaki kovačl dalajo ia popruvljajo ta-la km orodjat motik«, atara «11 noraj koa»t pri a^lh

- zn -

»•kirah ^opravijo israUjeiio rtsiloj ž«l«en« vlX«» altta, koeirj* /pr*lio*/f vlttj*lc«f ki«p*o »• ko»o kl#-patii v«rig*9 «ob« pri br«nl, rtuim 4*1* pri vesti lil kladiv* sa ka«*nj« drobiti.

Oiganako kovaško orodj«!

l/ iCUdivii. Cig»ni lB«nuj©jo to orocij« ba^iko« «XiLi# U«div» »o raallčn« ˇ•Xlko»ti 1» Jlh uporablja-

lLUš$«t olganrtco ^liŽfi«,* Ci^anaki kora^i, ki

vuloof uporabljajo tudi koati fclftšg,

3/ ^tftko kladivot iaenovano

Ebirkl koralk#«a orodja » 1b luknjAt «11 pr«bijaC,

5/ Ž« dolgo nao«lj«ni kovaCi uporabl^ajo tudi »tiskalo af* vij»kt iul ga

pripravl kovaC trdno Imhko priri^o pr#d©«t«t kl Bora brusiti«

6/ Kajv»*n«4»# kovasko orodj« jt n«kovalot ci-ganako aat^i 1« m»aitega 4«»ika ali moni> Kakovalo j# dvoj ne Tr«t«) majhno nakovalo, ki ga ciejyo»r€dno aablj« r L#«Xjo t#r Ttllk©, ki i# na«ai#no aa X•••&•! ali v«čjea tnalu ln J« navadno po«tavXJ«no •tmlao proatoru ˇ kOTaČalol /rinba it* 6 ci al* 167/

M«hf clgansko i>i&8t »1 korač oar«di •«»• tm za plhanj« ogaj« J« ovalne obllkft, ki «• proti koneu hitro soSujt* &@h o«stftvXjajo trl Uatai ovaln« I««k«f agoraj, v «r«dtnl ia opodaj• T« d««k# mehu obliko, H« s^ornjo is apo^njo oaoovno plonkvijo j okrog ia ^krofi pribita uanjena kol»« fm u njeai d«l m

prtgiba, sato »ora bitl a&rejea 1» v*§ koaov. 3* kakor harrcoalka* N&jboljR* uaoj* s» »•& daje koftj* koža s dlalro nmy»not«r. Za dovajaiij« *mka 1«« »podnji X«»«ni dal lavrtano luknjol Frtdaji. &*i j« sešcii aaj~ pZHij v šifšo lt»«no o«Tf pot«m r oako ploč«irinaato okroglo oi?t kl vodl ^coai vign.1o v L«r;)avico /rlsba fit. 6 d| a3L#

ai cigaoskl kovač

pripravi /«1# 166/« 0ign8 n«r«dl kopo bllau do»« ali o»lo na dvorišču. Ta J« alož^iia 1« dadjfelh pol«nt tanih v icro^u do rrha. Cg«nj smkurl v kop*f aad og«J pa doda S« nova pol«aa# Drra rijo in m sjprniiijftjo v v«lika |Ofiii poltna, ki pa veadar ss m#jo pogorotl v navadno droboo Etrj&vleo« Čt pr«d«n •# to a^odi, uora ko/ofi Isllti vodo na kopof da o^«aj u|ja»B« in

vrod« ogXJe po^pfabi s grabljm«! M kupf g& pueti napol v a«mljlf povrhu ga pokrlj« « lietj««, da poatane laol^ trdo, kar pov«Ca ajagovo kvallt^to pri n$u» Cljan naparavi »ajhao kopo in »araai t«g« tudi liitro kuhano. Kw no5« olgannki kovafi i»«ti imi zaiogi ogljat gft »ora ˇ•dno aprotl ttlatl« Kako bl dobll Clgau nikoli n« vprai^uj«. Pcmavadl «i Ciga» evojo kočo ob robu goeda in bliru tm!» 2a talio majlm« kollMn« drv «a oglje mu gOiad nudi dovolj goriva« V pr«t«klostl «o Ctgaau ponagmll dobiti drva tudi k»«eki Uoapodarji, Ol^ao g« nftjraj« daia Ijb »llTOvaga l««a, k*r to o^t ^« uajbolji«! Zato J* kMt# 6« e* au }• kak.no alivovo drevo posusilo, povedal Clganx*t da j« drtvo kal ia ^« odn©a«l. Clgan d«Xa oglj« tudi i* bukovlh in koatan^«vlh drvt v nujnt potr»bi porabi v»ak !•«, kl ¦u j« na

Potujoči Qt&m kuj« v taborišču. Na &0lod#&ft* atu nara&i majbno Jamico v *a»lj®t natrosl aekaj

vaajo in »*kuri. Zravan pootavi j®«ti, kl raapi-huj* ogaaj in aakovalo, M#li poatavi ntd av« palioi i ro^ovila«! 9» ic^ornjaa konouj m njiju pa j« na pelioa« Zadaji dfl mhm atoji prlbllLno «q vlaoko od talf ki ga dolg« palloat priY«z«na aa n«hf dvl-guj«. f* palio« j« prialonjena na nakoTalo, da korafi m razpihuje »f*iij« ^«h ©• 9 prednji* konovs pofi«vno apuSCa k o^jiiin« C«t ls M«ha j« lsp«lja»* skosl odprtino y^^y*> •%•&• 1« blatat vlaoke približno

s«t caritimetrov in polkroine oblik«, dc

pojaanjuj« b«aedo vlganj, da po»#ni

tudl oiganeko baaado *vlgnaf kar po»#nl o^njifič« Itt kovačnloa, I«ti posaa imm tudl

b«a«da "rihflja, vihn/art - kovatnloa.

og9Qjt Immijajo oa5i Clganl kuja pri nakovalu a#d#v čepe ali

Htalno naa^ljani C'igan korad al pootatri poa«b«tt pr «tor »n kovanj«. govaško dalavnioo l»«nuj« aa Dolonj ak«a Cigan kova^tooa« Ifafil Cl^anl nic&ajo drug« baeede v airoj«« ciganak«« naračju. -tdaa^i o««1t sa koTaik« a^lamiot ao prlvaall atl« v naSlh krajlhi iB«dt«» ko m aaiiv sa k^rača prlnaali a aaboj la m pravijo h^rCj.. ? kOfvaCnici ita Clgan poatavljon Bah in m, vlij#s podatavku, prlbližno »at«r od tal. Ognjlfida ja narajano im itlrih »tabrlClh, Zgornja paoekav j* »ida-na. V tfradioi aj« ja cajhna vdolblaa sa ogatij* Mah |# V »tidnjsm dalu ogn^i&Ča poatavl^an takot da njagOTa o#Y aaga ako»i vi^aje do larjairlo«* Dolga palica sa atiak»» aj« staha j« obrn^ona protl ogri^iBftu, da kovac aa« goAi iceh, Y pretaklooti pa Je bilo Ž«n^co dalo raapihovatl

Itrj&vleo* To goailno paliao imenu^e^o ijuhalo« Hakovalo j« pri naa«l;}enlfa Oiuanih valiko v*$j« ia t«ŽJ«. oetav^

lj«no J« nm tnalu, viaoko ©d t«lf da kovač ob iij«*

KovaSka obrt V družlnl Jt ntrogo patriarhalnm« Ko uicr« »tarl kov«a9 kovaško d«lo opravlja upr«j •n Man družin«» T«ndar n« na lst«B kraju« Bavnl aki obllSaj jpjr«pov«duj» rsako bivanje ali d#lo# umrli 2lTtX* Bivališč« in kovačnioo mor«jQ po smrtt uni-čltl. ^ooavadl bolaik kovat i&raai /®ljof da kovaCnio«

Kovmfiko d#lo j« pri Giganih a«lo »pofitovano, kakor tudi tb# nj«Lovo orodj«. Pft4?»in j« č«6č«n ia nuipois«obn«4fii pr«d»#t v kov&fikl Ia niikoraiu ^«a»ka n« m« ««d#ti. Ma&j položi kladlvo« Tu&l s rodo ga n« «mi poliTati* '«ueka n« m pr#koračiti nakovalo, kltiid«9 kladivo la konjoko opr«mo, it 0« to agodit pot«« Cigaa n« 1» Imol er*C«. 3r«čc odldt, $• otrok nakovalo m laatno vodo moCi ali ga on«f#dl. fth pr«pov«dl ao š« dan«« »tro^u driijo« Zelo pa Jlh «*krivajo pred tujimi

4J*ot>lZcil

- loCno as*oblj«nj« kaa*nja je t#lo, kl so it doienjaki Clgani oprlj*ll Se z«lo a^daj. Ci^jano či so opr^Avljali rzpor«dno 0 kOTaškla d«lom tudi mnoBa. 7 prvih a««*tl*tjih 2o* atolatja j« prtvladora-lo tanenj«, 4* mjo Ciganl mme kamaaje tolCi, V tistih l«tih ao se vriH« Tafij« aaporadn« ttkelj« za

- 233 ~

v

takrat&a gl&varatva in obšln« na Ddl&&jek«m poap«&«Tala ln iekala d*la v kaEnolomih »a Cigan«, % uradnini ra^gX» li j« novoMško gLmrsutmtvo iaprafcar&lo občln« ea fcame* Iobi« y n^lhovlh krajihi UiM9 %• akotj« *o popi»i Ci^anov ˇ tiatih l#tih tudi oanačsvali poklio* Ct^anor. rdinl pokllo, ki so L» popieoTaloi n&pla&llf j« bila oanakat 4«lavepf toli« fru»i« Im Huprti Trh\» j« l«ta 1927 drobi-lo kaiB#nj» več cigan»kth družin* I«f»fft X«ta »o bil« drug« eigancka dvuitln« BrajdlH 1» Huclorovao pri uabavl ^rasoaa v dol^ojakl »••ftki ra»i prl In ^ndoljfiku.

2a|>o«l«QOiit Clg&nov v kaianolo»lh prl nju graaosa j« bila 1« xaLasna, Cl^ani m to dalo krat »«n^avsli, L1X1 eo prlsiljtnl, S#t»ai n« bi hotallt da •« ««lijo i« kra^a v kraj prav aara41 saaluika« ad 11 80 «• dogiovorlli aa to 4«Xo a dtlodajalo«, »o odfiX* v tlati kr«4 o«l* druElna ln mX poatavlll ^otoar«

Ka obooCJu občin« Toplloe »o Cisani napravl^ali granos 1« lft& v Určnlh Mlah, Gor^rfidifeCu, Jtnnovljah in Vavtl vaal» Bilo j« aapoalanlb $3 Cl^anov, Dlli eo vtiiina Brajdldli 1« druglh rodbin m blll 1« poolgan^aal Jakob Hat*J in trl Ž«n« i* rodu Hudorovao. lataga late »o bili Clganl aapoelani prl tolč«nju pu»M t crMŠnjloah* lopriivljall oo tudl obCintsko pot fabnlk-^rmo^nllc«. I%la-lo 4« 21 Httdorovcar a otrokl. Qwmmm m Oi^anl napravljall tudi v P «čBi# h* 193o j« poročal o#otnl nadaoralk Koto i8«9to II, da j« zaposlll v kaanolo«u MPoganol'* Joslj? Katko ia mtam ra«i na progi drživn« ®#«t« št« 28 27 Clganov BrajvUL«v s otrokl Ui itaaml« O«»tnl nadaomlk Rovo «»»to I 4« 1»«1 aapodlanih 23 Cl^anov na oaetl v Keisškl vaoi in v la&jl ridi.

- 234 -

V n«katerih občinah Ci^ani ni*o bili zapoel*-ni v iceanoloiaih, v#udar »o t« na poaiv giavaratva la Horaga atata iakal« kaaaolOB« aa •vejm obmoSJu saaj«« V kamnoloaattt prl ctoCou ia t.Patru «ct mfr&lli, da fei le«la »na elganoka družina va« loto d«lo. Občina priporoClla itxa Jurkoviča, ki j* Ie naprmrljal t t«n kraju* L. 1931 *o Cigani v obšiai Toplio« v«C ali ffianj »talno napravljali drobno kaiadnj« aa posijpaaj« in «ic«

Kren iz Vavt« Tm«i« V t«o kaisnolo»u so bill Cigaal &• dali^ ca»af v«ndar ao mm jih l^udj« branili, k«r nioo bill pristojni ta&kaj« ^udi pri ntl Goranja Straia so Cigani dalali ^ra»oe ln i# v nakatarlh druglh naajftih

«0 pri »a|iravl4*nltt graaos«

dobri dalavol. i)«lo alo«r oi amatavno, randar pa j lnatl dololSano aprentoet a kladivo«, da hitro in br««

napora raadrotoi kaa«al Glavao in «dlno orodja J« $o isora biti j#klanof kar e* »elo hitro otoabl« č« uporabljajo kladiro ž« dalj« La»a pri drobljanju kaaa-njaf poatikii« od«b«lj«no na koncth /riaba 3t. 6 a/* drobnejse kasenj« uporabljajo Cigani maajft« kladlvo;

in ttžja kladivof ki ^a ioanujejo « Jm »fteola pomanl tafeko kladiv©. Basada izvlra

it

zeu«1o, fa kladiva !• rtdke

no ga B&r&Sl i^ihor kov»E /id

Ca«an tolCtJo aodkl in ž«nake tar napol odraall otrocl. Č« tolCtjo dalaC od *vojtga •talnejSaga dosa, DaloŽijo na vom najpotr«bn«jft« la ee e ko&jefe odpeljajo ne

- 235 -

Ctgfoit to dalo opu&C&jo« H«kat«rl atarejšl elganski LP«patarji9 kl oo «1 nabavili dobr« konja in voa, raj« roaijo &ra»OB po o«atah. Na ta način tudi y«6 gaslužljo. V B#li krajicl »ta j&a&na &m tmka prtvo&nlkas Cigan Miha Uudorovao v i)obravioah in i»uka Hudorovac t go*du ob poti v Lokv« pri

\f Ogctn

Bolen^akl Cl^anl ao se ukvar^ali tudi 0 kon,1 po e«»»jlh. hakat«ri taki oiganaki m bili mmX po y««j DoX«aj«%[i# Tafco J« Cigan Vincenc Brajdifi v ro^atni aatiCnl knjlgi l«lS$f}#

ko j« bil Tpi«an kot o$« otroka ?olavlu«af napiaano

15

I f•rd«hfindlerM• ronj«ka trgovina

4« Clg&Bdft prljoesla včaaih v«llke dobičke« Cl^fuil 190 nl kupili »r&avtisa, vCaoih povrhu 0t«r«#» ln izčrp*a«gfc konja tn g& odgnall ˇ «yo> taboriS6#. vonoCi so tako kljua® ^onlli na pafio v d«t«ljo ali v 2ito, da j« kroalu apr©tB«nil «vojo zunanjo obliko. Po aeka^ M«#fih ao #H it lahko prodali aa l#p« d«narj«« rudi 00 small osdraviti

konja 1» ga ksialu prodali za popolnoaa . Tak kOTač j« bil v ivržaklh nad Metllko, kl ja

anal ˇ•aksga boln«La konja o»draviti» Konj« »o prodajali

16 ali softtiij&vail* Oiganako pue^st konjev eo St avatrl^ek«

oblaati o»«J»vaX#, ka«n^4« «0 Ci^aae • konji pr«ganjali

tudi v »tari Ju^oalaviji. j o^oato «• j« is^odilo, da «o

prodajali tudi ukradano koajn* 2 odradbo kr.b. uprav«

v Ijubljaml dna 22. oktobra 1931 90 C4^a»o« »abrmnili prl-

stop na aejmii-ča. 2 drugo odrodbo dn« B. ^unija 193$

v 8. točki pa w opozorili na pradpl«« 0 l«&ajl

potnih liotov za Sivino, kl jo imajo Ol^anl, po««bao

- 216 -

Bft njihov« koiij** Gtgannk« koaj« oročniki niao

aa a^jfflišČa ia v«t«rinar8klh in policijakih oairov*

dants nimajo veliko koaj, sato j« tudi akoraj pranehalo prtkup$«vaiij* « njiai» V Drtnovou prl Vinlei živi Fraao Ludorovto, icvalid 1« ±>rv« »v«tovn# rojii«, ki « koaii ft# pr«kup(5u4«, V če j« priložno»tf tri do Stirikrat konja« Kupuj* konj«, jlh ptiis« ot ajirah, da a« zr«dijo io jih pot«XB proda. iToti koncu slst s>u aa^ne riaiftiijitovatl kr»#t t«daj p« gr« js voiou ckoli kmetlj in presl ««no /el# it*

Ha Dol«ajak«tt J9 bruaafi Ttt Isvlra 1« arotlu ^ajhardov vs ttja noimr tn druglh r«sll popravlja tudl

3 kotlaratvou se dol»nj*lri Clnanl nieo ukvarja-11. Podat«k po)c« V^rnHca t Staaojavldrvi «nciklop*dij t jt i#lo dvomljiv. Starajftft llttratura, ki kakoiitoli

UB on«nja Ci^an« aa nafiih tlah« kotlarja nlkoli n« CMnaftJa

Jvetovno »nani ao Cigarii po "b^raCenJu. ?o vllo Ja pr#pm*a«ao s«ni. Saai Ctgani ^ravijo, da 'p«tl*ijo% a Cigani "flthajo". :^Ank^ hodijo okoli prositi 2 otrokoui y naročju in m *w*ŠQn /biaa^o/ gono na ftrfetn* ča Ciganka aima svojih otrok, vznt tuj# otroka m aaboj, itavadno odldajo Ci^anJc« sjutraj iia *• ^dpoldn« vračajo s naj>iroS*BO hrano in obl«ko#

kNMMi 4» baračiinjc tako ˇ krvif da baračtjo št tadajt it° j^ B0* ** v dlttibl« Cl^^rike v»ako baaado dobro pmmtulXio9 ko prostopi^o km«fcki ]**&. V5a«ih ao

ntijprvo Ulgaalgft »olil« dol^o aoiiteT sa reo hišo, po-

19 •ebno «a «r«^o ln blagoatanj« prl hlši* Trdlna pii« t

da ja pozaal Ci^jmko, ki > i»«la s& va&ko hišo in gospodinjo arugačno ©olitev, &• j« ImX Cigan dobro Itfio, kl }* v»liko prib«račilaf j« d«jaLf d« j« ˇ•« vr»dna k&kor trij« grunti s«sXJlite« Cl^anka prld« prav ponižno v hi6© »toji ali •• vttli h koeCki peLlt čaka ln t^vori Ipp« b«»#d«. I« hSJ# toliko fie«a n# grt, da dobi va«j tri r«6i. Tudi na potit ko »mča člov«kat Cigmtika talcoj proai s* d«narf da »i bo kupila mllot kruh «11 ttl«ko ea otroka, ki Jt bolan itd»

beračonjem a« Oigani a; t danasnjlh dn«h kai«jo sibiralci, kar «o bili ajifaovl pr«dniki T Indi^i 1» kar »o I« dan«n njihovi »orodniki v nekdanji dooovini. Ma$i Cl^a&l m> zbiranj« potreboih oatorialnlh

preaaali na poaaiaazniko, kl Ibja^o ?.• avoj« in pri kattrlh •• Ci^au buti go«ta, V %%m oalru prlka»uj«jo ClgflAl n&jvftčji paraslt^cl odnoa do 8r«*dn«ga »vojog«. kHltumeg« okolja.

S# i*6vim«jši zbiraloi ao Cigaoi, ko pr«dm«t«f ki oo jih "aalll*1« fo po»#nit d» «o pobrali r©Či, ko laatoik* nl bilo v bližlni. 2?aki pr»do«ti# ki jih j« iahko 'na^ti", aot pol^edtlako orodj«, kure» •adjt, koaj itd.

Tretjl snaCllnl pridobitT«ni vlr Clganor J#

T© epoaobnoat ao Olgankft prln#al» I« • vahoda» rl nti j» ta njlhov posel cvet«! t pr«t©klostif v«ndar 4»&miiij« doldnjake i

- 238 -

? B»li krajinl ao pttI LrlM*lf da &• 0L#aate

znnica^o š« a« k»k6no d#lo, Ka Ifovl o«^tl Vetltkl a©la *tar»jša Ciganfca rol« ia paplrja all ti zrna tta crvecnih vajicah 2 raznobarvnim fitanjolakln . Taks unttno Sopk« av«tlio prodaja

V?r«kBuraki 0 1 g a n 1 1/ Oljmol - kovaftl

*• «)• naa«lilo * ff«dLartic#gft tudi n#kaj Cig&noT kovačcv« XI ao pr«detavlj«ili prr« naa#ljen c« bliau Tft8it fcjtr so 0« ustavtli, #1 poatavili koCo tn kov&ll t«r poprHvljali polj«d«lako orodj« k»«to». Tudl š# nn luftčl j« bil prvi V Oorajlh rncih §• iivi Jofi« B^ranj: t ki «« da sta d©Xal» e 6i«to« verig«, č«blje, 206« pri brani io popamvl^ala druiso ia«čko orodj« /«1« 179/. I« rto «0 noeili kovači v ti«kdanji 4vstrlji prodajat

1m Š« star«j31 Olgaa kovačnioo» kl kuja. dhora i«a dvaf v«liko ittjii kfiUcor j# o«h kovafe«} lsata pa i«to obliko in i#to konetruk

ol4o* OgnjifiCe | prav tako dvignj»no od tal, T

l»a nakovalo, tožko omdtsit

QLi podstavku. lCcnra&tTft a« Je nau^il pri ofc«tu /«!• i8o-

181/. Tudt r •tini j« tt« «n kovatf ki kuj« In

orodj«. lri«*lil a« j« 1* Mono^tra. I»a tudi ot rov aemlj«« Ptfi« e« Jurij &rk»sl, Koratflca

una d«luti tudi *> oš« aikszl y

koy»6ka obrt ˇ lr«kaurju v l«uaira. ¦.: kovažkim d#lou «• boao ukvarjali »tare^t uigHnif mladi a« 40 n© bodo nČ oprij»Xi«

E t«J tfmplni prtpada rod Olakov t Polgl pri ^andavi* Ti Cigani «• ne družijo a o*tali»i v ^rakour^u« Od njih «• ločijo v aaaoglh ^ogladih,

tudi po pokliout kl so ga, poaabno t uratakloati v«l uofiki njihovaga rodu »nali. Dvnms pa 0« ofert v«i »tili rasan ettttffc, ki i« dala «v«ar*f potuja z VO3OT3 ln konj»m po f>taj«r3lc#e ln kjar pobira cunje in »taro iiltsot PogCMlbo napravl « »nla ali dvtia podj^tjtm* kl i±m dobavlja ta aattrlal. 9« potl nmr^di tudl kakd«a rr«d4r. 3 Mtoj noai m prlpr«-vt ln orodjat kl«iH«9 oiganako kl^a^te^ kladivo, cig»

nakovalo, oig# koTgnoai pllof

koke, J»kXo in t^boraki oaeh. la z*dnj» pripruv* j« tmjhna, n«, štlrlH GOgab in pol mttra vi»ok#K podatavkui v ar*di J» oganji t««a raaplhuj« vmh pod nji»f ki L• na jcioinl pogoa« 3vadru pravijo tl

3/

oo r«i Oigaai r

akih Qt0mm ta godb«nlkov# I*a Žlajfaj^i j# fia Fa*Žirj«ao mtd Ql^ani9 L«prav •# X« mjteo fitarllo Cl^anov aapoaluja 3 to ototjo* MXajšl Ci^anl op»IS«jo bruaaštvo, kar ®t tdga dala aramuj^jo« Najvač brua&čav J« &• na IiišLl9 tods* ti 00 It otarsjšl in ˇ«• donova kažajot da bode to dalo Ct&m$* km&u opu«tllt«

potu^ejo poletl po bllžnjlh ln daljnlh

bru»adi z bruaoia potujajo ^

Ttalji* ? evoj« atalno pr«biraliif« aa vrmčajo po tr«h ali itlrih m«««ih* PonavRdl spramlj«. brusačm š«ns« V yaai uol brvifii britvic* in nože all popr- vlja d«Snik«f Žena pa abirs te prtdr.ete po vaat in ekrbi sa hrano. Ko prida bruea^ v vaa aakricl na vaals 'l^ruciBO fekarja, ln brttva, poprsirlja»o

-24* -

0 bill poaabno v prot«klo«ti

k«r ni *nal nihSa drugl tako dobro bruaiti. ai^anu so hitro rma««li l*rablj#n# aol« i» po-loaljtn« d«; aik## Ctgannki bruaač latočasno }• poprav 14al tudl [r«lukn4nn« lono« 1» Irug« kuhinjok« yo«od«» ? krpanju Iinbmim 00 6« dan«e Ci^ani pravl moj»trl#Orodj« 1» prlprur* ©i nrodijo 8* drorlftdu, 11« vrtu, eradi vaai ili na ulici» i ono« in ekl«dt krpn^o 9 ftluatnijou irl t«s d«lu potrebu^ejo 1« kladivo in žebljltko. Xo dobi po»odot Jo m|pnpft pr«gl«d«f pot«a |1 odawiri aluttlnija-•to krpo, io pNibod« t«r vanjo vtakn« ž«bljifc«k, nato ga smlcuj« v prtpravlj^no aluolh

«0 ea ta poa«l »«lo aprttni, da upr? vid»Ho užlrajo kot najboljši kri/ftii kuhinjskih

2* bruaen^« nož«vf 6karlj

ia priprava brw» nm kol«alh« B«kat«rl brusačl ia l.'r«k-»ur^a »o vfiftaih lv«li konja In vo*t nm kat«r«ai »o brua in oatal« r#fci 1» daljS« pAtovimj«* 2 ˇo«o« la nRvadl moS 1& ^«na poto^ala im #iat pokrajlnt T po oXoT#niji. N«kat«ri m hodili tudi po Avatri^i* Vsa ta 4«Xjšs potovs&ja 00 dan«8 brusa^l pr«o»j opu«tiii# ^tarajll brueaSi oetajajo dona ln spravljajo «voj» d«lo 1« ?§« ˇ ^tllajlli ra«eh ib y tturrtci -oboti, Na žlvi safio ^« »n bru«aLf ki potiaj« polati ^o Zraajak««

Biua |« s«lo pr«pro»ta

»tavljono kot pravokotni »abojf ki 1m »ppedaj dv« iadaj p* dv« ir«dj| kol«ai. Ob atranah sta prltrj«ni dva daljSl roCici, Ko L«11 bruaafi bruo prsTnakniti, prim« «a roCici, avifeno ¦ njtga pr«dnji d«I 1& bru» lahko

* 242 -

s ®«»t&» ? 8»aaj«m dalu j« pri vrhu fem** nmtafcnjtno ˇ«liko i«s»no kolo, fc& j# as j«rm«no» v*«&a© &* bruani ka»«n« Ha drugi »traai koleea leora biti &» ^ftlici pritrj«na p!oč#Tlauata poaod* m vodo, ktr g njo

bru«nl JcaBs«n» Pr«dnji d«l l«a«n«ga ismboja sm- ftaotr&^ si bruaač ahrani va« potrebno

kl &* rabi pri 4«lu»

ai«art ki g* po ž#X^i tudi n«koliko okrasl. prepro«t orttsueent na rrntih. Matlv %mr pr«datavlj3 vljus«, attliiiirsttta Xtat«,

ln nnsiv bru»af. Brus pogan^% s nogof k*dar

2«. poprnTijpaJ« d«žntkov rabt Gtg« orodjA« Zadoatuj« ffitt nek&j sukanea, krp«, I4#« la

4/

UBluŽnoetn«, obrtna dt^avnoat j« roed »«danji«i

0 pletgur«kl d«javaoati ao aki Cl^aai prioeali i# 8 H»d**r«k«|iaf ki a# p«i v teh ii»»jih nl r®»Tilaf ttlti »i aobilo T#Hj#gii oImm#k« B# mtmm izrofcilu »* apominjajo Clgnnl, &* j» soeo atarl

ra»i lit pri Lor«jcih oprijelo t« obrtn«

Mm »«d njlfti m J© aaučil t#ga deia kasai v maporu Xn pot«» aaufcil i# drugt* fl pX«t«jo s* podjetj« A&eon+rkur r fcuroki -

kakor prtpravljaaj« šib in napraya osoot«, opravljajo tudi

to &o koš&rm sa p«e| 1» košarte« k« 0T«tli6n# lonfik«* f iclenic«t kovfck« aa ^aapan4«o tn košarlot m majhn« p»#.

plet0jo I« aelenih rrbcrih šioi korfike

oL-iad«n« in akuhan«, kor Jih Š«Xe tak« lehko uporabijo sa pl^tsnj«. Košazlc« aa p«» dtlsje ia oguljeoih kui»-nlh elb. Za t«# artlkl« dobijo Oigani tcodale, raB«n s* baloa, &i ao oi ^a ^l^pmi mmm% n«r«dill#

dna rabi pX«t%r dvakrfct po itlfl ali «nkrBt otiri in cnkrat trl vrb«T« 5ib«. fo ^o u«koliko dalji« kolcor obitaiaa. doftžlna šib sa stra-nlčno pl«ten^e, i>no pl«t« brmz nodala. ^ajpinij ra»aapl Stiri ^ib« v »r^ctitti t« «ko»i &ja pottgn« drug« trtm 3 t«i nitpravi ka*ll«

da naj;r8*vi arc«, X« #m#Yn# ilb# sedaj nelcollko upogn« tn Jih razporadi kot ooacn* žark«* Ba

plet« od 1#y« proti «a«»ni ta&o, da poetavlja •»© Sibo agoraj | dru^o apodaj | ptt Teaki oanomi šlbi, doda riOTO t* Y•* drugo m drugo. Okroglo dno |« apl«t«nof fco da9«§« pr«««r 4@X$Č«»0 ««ro. Okrog ln okr,g dna ffiora nartditi š« robt ki ga pl«t« g dvtis«, iiliaM. f* dv« *aitljuču4«ta a navakrižnim ^raplctanj«® konCoo vrato.

Cillndrično ©tjranio* pri^n« pl«stit lco na«t*Ti

"fetafelne^ia Jia j« o»«nlndvttj««t, ^taftlni teor«jo biti «©4nl» sato pl«tar MfitrmM s« mj« ^ibo nmi«rikaiiko «11 tconpljenko. %&d»jl rob ofcroglih »tranio napravi s treel ftli ^tiriml ilbml* © pl«t« « tr«Bif poteas pratika drt «no »notrej. i« p«. i»a ^tiri ^ib«i» pl«t# s

a dmne« anotraj. Ko prid« štlrlk«at okoll, roh. Nato TStavi iaoa«l /al. 186/ Strmio« plet« s tmo ali v«e ^ibami, (,• pl«t« s «30 Slbo, jo |>?i T»akl pokoceni iiM» ovij« ±>* jo ic©eno»a ia »notraj* C# j#«X4« dv» ilM» jlh rtitom pri pokončni ItHt ****$ °^4«» patw fl«t« po6«irao. č« hože pl«tar aplcati &traalc« rodoravno, *ora vtika* tl Sibe drugo «n dn^jo, rrajfmj« pft iatočasno ovijati sa

©po&n^i rob kimo^ Kpnčni vrhaji rob

ki bq uetnli viŠ4i kdkor balon /aX» l§?t l68f ld^/. Baioc iaa tuai ročaja, ki ata prav n« Trhu roba.

I4J

Pokror baloaa plett n« iati način, vmn&mr po »odtlu. /rlabaftt. Mt «1. 19o, 191/, TehnUca pl«t«aj j# ieta. %o4&j& rob fft&ravfc j« ojačan oa ioti nadia

Baloni m bldajno riž*olci 5o obj

j« ^a oiaf spodnji 42 o». »tšla* poicrov« J« 32 Slriaa spodiii«^a roba 46 o»« Orod^, ki

pri ^letenju, |«t kla

bmlou.

/ 1. i9t/. Tebnlka ^lftenja j« iota in tudi Trsta aib, 1« da jih Eiora tcuhati 2 uri In poteo ogullU* Prtdcat s bulini šlbami.

Kofiario« sm ps« so polkroftn« oblike, Po d«»«tih

križa

kradrat« aa okras, Končni rob j« istl jcakor pri balonu.

- 246 -

8/ Mtiift

X*& poklici Gigaoov, ki ao jih opravljali Lt

aa •*adlar«k#*at j* ©menjeno v poroBilih tudl Btasaoje

21 blatnlh «t*n vri pr«pro«tih hiflah, i m d#lo» m •*

ti«ti Cig*nif Jci niao fcili godb*~ niki. j?r± naaeljrranju Ciganov v rr^kmurju *a»l«dl»o &# aolo s^odaj tudl oiganoke »ax«č« iar^prostih pr«kBurakih fctš» Uatno lAročllo me •j^lnj« poeetoao n«

blatnih st«n prl hifil. I^rvkvurakl km^ki ljudj« »o r«dno

na^B*ll Gi^an« «a to d«lo. Včaftlh m imAt Cl^mal

dtla s »aaanjotti hiš, da eo t«žko eprejell rsm %m

^•katerl k»«čjci goapodarji so jls dajali ai*of

00 prlili d«lat, V#fckrat •• j« sgodllo# da

hlfi« ni konč&l, ko jt teel dtlo S# sa v«C druglh«

Prl •»•anju hiš j« bil Olgpn Mpoalao v*» daa tako, da m j# lovtk žana nosltl fcurme am »tavteiftd«* Cigani «o e&s&ll sw«aj» isi notran^e ot«n« hiš« 1b t»trop na pod«tr«iju« Ci$fLnk» p« ao sasale notranjost i& jfim*anjt hli j» tr«te aajpraj pripraviti blatno iti j# Cigaol te«Biij«ijo Jfj&aitftibeljift ^nOj« m to hlatno •alto i% %l«taf kl j« krt i* »vojlh podsmnlh rovoT ariae na povri&liio# Č« tak« smXj# tx* morm iaM pot#tt nakoplje navadno s«mljo9 ki j© v blifiini V pripravljeno aamljo »aiiaga^o »rozjino Sitno ilaio in n«kai vod#» Olgm aora ta matarial »•«!*! s goliai nogaal tollko ča«at da drofcoo srtasao« alaa« al vid«ti na povrSlal blatn« sn««l« Dobro pr«»«§ftso blatno ;1 Cigan amosi k hišl ln jo pričat M»iU?aU na at«ao. Blat >o aalto m«d« s roko in i»toda«no »t«no ^ladi s I«««no oraino d««kot loanovano tlblo* T«ko «m«č omSi th štlrl •%•&* sunaj in anotra^« NaBaOnJa »ora Citma

oeatati 00 t&a, lat&ovana plafonf aa podatražju. J?ri

hlLahf poaaboo pa 00 pri ciganaklh, J« bll t* etti vellk#«a povtBii Ha ta aačin 00 hifto s&av0~ rovali prad naisakafiJMi, k«r j* bll atrop napravljtn

li Immmih 4«ok; po drugi atrani pn j« bila hlfi* taki* ontoi tudi toplsj&m«

»o I« ˇ atari

hodtla v kiaečk« hift« »a«at p»di

p«6i j« bila potrebna blatna sraee ls »asl^« Is flnih drotanih j,1«t. V»# to j« Cigank* dobro praaa^alA ia «i napr^vila blatno malto, Potam j« ila ^anskn v p#I » av«tilko ln raalto tar j« premazala t«o notranjoat lonaradl |« dobila s* plačilo hjrano la

Ol&ml »o d«n«s popolnogia prenshali s k««čklh hlŠ« S t«tt d«lom 0« ukvarjajo saao t«daj, Ct al aasi grmdijd tafco hiso«

soololoftk« atrani gladaao d«lo Ciganor

da «o »• t#g» d«la orpljali tiati Cigaal# sa katere uo Cigaal aa&i »anili, da so

ludi J« dalo

ao n«kat«rl pr«4*nji Cl^aoi radl «»«mli hiLef kar 00 0 %0S dalo« v»©4 Q«kaJ aaolufitll.

O0t*li prldobitiriaiil vlri

Potujo«© Clg»n«, ki 00 m ptgpmto aadrSiavali ˇ no lffi«novail vlsiaka Cl^an«. fn41 dan«0 š« vandar radkaja. Priha^ajo I0 Kad^lnurja lii ob««jii0^ kraja JradifiCa, ki $m I« na hrratak:! 0tr0<

li pripmdajo Cl^anoB koritar^o« 1» *• dane« ft« vedne ««lijo, nakoliko tudi »aradi d«lat fe*? loL«n l«a /topal;9 j*$aj«4/ sa

korlta /n«čke/ vwiika in lorijhna in l«»«ne aki«d#. f »urju eo ti Clg«ttl iceli t pr«t«klootl navttdo hodlti po ˇae«h lo prl po««tt«soih hiSath dolbatl korlta. Za ta liorlta j» bil a*|l*ljti 1*« vtIjot« Kfc»r»ititno d#blo eo razpolovilt la potm 1« &3«&& izdoltoli korito. PosntSinl uporatljajo t# poaod« sa pranje, u»ivaaj«, e*a«oj« kruba tn sa

Cl^ani koritarji ao »• I« ^o auuanjoati sj«kiro na raial*

Cigani t ^obarovnDcu &«X«jo sa prodajo

breaov« »«tle# Hftjvei a« a t«» d«lom aetpoelijo n» do«u ž^o^k« ln otroc-1. rio d«Xo j« o»«4«no na dolofc«n »poaladi, ke j« Imsm pripravna oa obd«l

pr«v*ž«4o na ni »•stih st žioo, gomji a divjo trto M.

prrobitai načla prldobivanja hran« ln

drugth ar#dat«Y »a pr«llirXjaaj«t !• ^« dan«» ena ana^il-nlh potfts ^r^kBurekth Clgamov« V pr«t*kloeti m ctganek« ito« *aal« flNMio proaiti ^o hifiah, 1« na T»e»goda4 ao govoriloi "laf t« kudullnel - ^r«»o proult*. ?»©!• koftaro ia orotj;^ « ročaj«« t«r ai jo nav«aal» ˇ M«a ali &rm aajtoa otroka pa ata hodlia tmta Htkatar« Cl^anka «0 »1 otroka iiavssals na hrb«tf kodaro

- 24$ -

¦o noail« «* *»fcl# lak* koaar« ao dalali k««Lki ljudj«. ? koftari j« 1bi»1* Ciganka T«d manjših rračlc, y kater« j« dajala mokot mast, kruh, ml«kof krompir in drugcu ? ko so «*Ll«d»ll Ciganko

• kodaro 1« ot*x>kii *&m pa id« Clgaiiiea po

do»a ia «ak«a &•»<»« A* m pr«a«*« kaj dijo Ciganka »ajraj« j?o Ta«i takratv Ito lcol|«jo pra*iča» Tedaj prida^o y«4no proalt kolia«. Pol«tl ©to »aatvi Cigank« a# vOMibijo priti po pogado« Cl^mJc« ˇ Ltadttvi pravljof da grado Hna t#r«ii% ko «o naeonjen« po hraao r vaa« Vračajo •# naTadno okrog poldn« all &• kmmmj** ?«daj pripr^rijo glavni datvnl obrok j«di# Ko pridtjo Ciganke pred kofid, a* yb1 zb«r«jo okoli ajih in spražuj«jof kaj 00 priaaal«. C«lo p«i

10 silijo vanj« kakor sajhal otroci. C«d«ar »0 "po p*tli", pov«al tot da m S# ˇ•dno abiralk«t kl a« na ta aatia pr«IlvIJ«Jo* 04 pradavnih Xjud«t«T «• razlikujojo Cl^anl v t««, di bo 01 aaaiSli kot abiraloi v vidok«» JnilturoeiB krogu in da #• giblj^o tn Sivijo t t«n okolju kot paraaitl. Hojv«dji abiret«lji pa a« poicaitjo Qi^«nl pri nabiranju atTarl, ki i# ioajo laotni-ka. K t«B dobrlna« ^tajaso vaa Trat# i>«rutninof pol^ak« pridtlk«, oblako, okraa itd. Vačtorat «1 t« r«dl pridobl^o, ko tr«nutno ml laatnika v bllžinl* l*vm kakor doX«njeki tudi ti pojasnjuj*4o s

oi^anskih na»«llj ˇ ix«kmirju all rodobna ob«oL^a na Ool«nJsk#B prikaaujajc saa^llao litev tarltorija na po«a»«»n« ekuptn« Bnradl b«rač«nja« la drugi strani pa inajo Cigani aaTadot da ai priBVojijo tujw pr«d»»t« na n«doirclj*ti na^ln ˇ n*n tujea kra^u* Ool^njeki Clgaal «• takoj promakn^jo kadar k«J podobn«^a »tcr«t Mdtao ko

prekuurakl Cl*«al v do»aL«« kraju &* krad«jo. T alh ciganaklh n&^eljlh so 0* v prttekloati organiairal* tudi ekrlrn« &ru&b»f ki »0 yrSil« prav« taitvla« in rloms. V t« ekupla« ši*j0»0 tl«U ClgaD«, kl «0 «• i*rodill prav«BU olganafc*«* SiTljenJu ta kl «0 na oanovi do«n«T

akrimine«i4« ho%«li oiYlli*irani druž-bi ^kodorati a« o •adovi Qj»nttgei d«la nft Iah«k as^ia okoriatiti,

t«^a tw Uudi olgan«kl inoftkl nl«o hottli ktr eo »• 0 tatvlDo IašJ« tn bolj§« pr^Sivljall pa 00 m«dt©m iNir^U« po Taith. fak«ga ailiaa Šiv24eaj& »o s« nav»«li Ci^Ani ˇ Pr«k«urju pos

vlad« in bivS« Ju^oslavije. Prl»*rl *o «• a^odlli tudl po drugi irr^iorai vojni, toda saao y

# »o

s&ali prilcrlti* Tako ritrimo n«ato «o BAjraj« goadu. Ukradano blago «0 »akopnli v »•aljo tn

pret^o. Velikokarat 00 nad akrlttM saklado« »akurlli ogen^, k«r navldasno vo^oriAC« nt fello nlkoeur »umljivo, UrugiČ pa »o r Mišiiii »aatkali dr*ro, Cigani m tudi razpo^aaimo m«lc«9 kl «o •• s njlal obv«&ča jt Cigan pooTetll k luLjof ni aa«l tougi prlti s OB«mbna m btla n»pr, Honga, ilopi, L«noif Cironfula, iooit

V tistlh dMlh« ko 00 Ci

2!y0tjl nafiln pr«žlYl^anjat kl aaaj Clganu nl trtba dclatlf |# rm&*%*vml* na kart«* v«d»2«Yalli v Tdloeurju 00 00 dian

- 251 —

•• ukrarjajo mm š# Cigaak* in S« to »«lo »kriTag, Kart« gltvn«* ls H»ttglj«9 ki imajo iMunrm ti^c in pr«d»tmY~ raand fl^ur« ln Žtvlj«nj»k« dogodk« ˇ »likli poja«- tillk« opodftj «o atpltvui o*jmm| v p«tih ,J«»lkih»

kakor 1» «aile, š« ^o dru«l iritovBl vojni

kl

ls kart, Ljudj« «o »•nlllf da |« **• *$m±l&m Ioela s«lo atar* te3Tt#t strgu« ia oguljtn«, norlh pa ni dobiti, aa*o «i j* nar»dlla nor« is pmpir^a ln

- 252 -

C/ « o r • n j 8 k i Oi|iBl V Bruaači in

Gor«njaki Ciga&l «1 kakor o»t*J.i Cigani t T«nljl alul&ijo kruh L# daaas * rftsalnl u«luiao«tnl«i ofcrtmi, NajboiJ mmat m kot feru**Ll 1$ dažaikarji* Z bruso«, i»«movanla ^fllsiftnj^o^^potujejo po Jlov«nijif pr«dv»»cj po Irliaorak«. Bru»ijo aož«9 ^knrj«, brifcvt ia drugo orcitjt« Bru« imajo narajeo t«ko9 da ga lahko Stw#ji4 \>ru«»61 «• š« apomlaja^o« da »o ?•§ m ^rud«nj« noalli na hrbtu* ^daaji tem« 4# r«jen na i«ti n«61n ksOcor brus pr«kmur«klh 11 ao ou le otomafe* v obllki proflltrsnlli /•!• 195, 196, 197/. V«liko kolo poganja bruani lctata, kl ga bru«aL rrti ¦ aogo. %m Iku9wJ« rt»nih ostrla Ima bnamS tudi ˇ•L truaaih k«nnoT. Z* itelrj« 1m kaitn, prar tako sr nol« ia britv«, Miso t#«A !¦• ft« drug» pripouoSk© kakor polirno fekroglo plo»k»T, ko» fllca tn mnlrkpv prah.

Eajhard JoE« ˇ PodkoCni «1 j« kupil ročni trgorini; «a» m pravi B>Iiftf>,. Vrt«ti ga je i roko. ioX«tl »taano potuj« okrog & v^o «rojo družino

o tudl d«?.nik#« Katerial s* ta popravila fflor« &«šnll&r kupiti, OrodJ« uporablj« •aakot kakor ^laiurBki oiganaki d^žnlkar^i.

piwl4«4o *mo dažnik« t«r »III a« brueijo

«11

Gortn^aki Clganl oo najbolj gogpoekl clg«tufc± rod ˇ 31oT«niji. Vaa t •L*!*;* .4*1* m krnmpom im lopat*

ia Mtbavnis prograao« na rrtilj«Otu* Cl^aa ls Kxanjek:# gord *» j« • taklai rrtiljako» p*«#«XlX T Po- te fttalno žiri in prir^ja Mtavt na tako

v Kranjeki gori* rrtiljak* 2 njls

in

voa ia

Prl»«r^cot poltti Ctgan t Podkočoi j« prar toko j# potoval po Sl0r«iii}l»

J« bil

t#r nmo bruat.

Cl^aa t Kropl j# bil nik, Igral j# «o»li. Prav t«0co !• bil ein. :Una E&jter€« Vllibalda ˇ Kraajaki gori j* v dcsti s mol#«i ifirala po go«tllnaii» iftol J« 1»«1 bm«t kitaro«

Mlajfti Clgani «1 dan«e kupuj^Jo vcčlnosa kitaro hansonlko

Cigani «o israalti elovali bi a# na^rajt »aao prl najlaž^lh d«lih.

i* prl njUa S« atlo r navadi. Prarijo, 6* morajo hoditi okrog, k*r iamjp to y krrl in «• t#| «1X1 &• aercje uprati. Poscbno etartjae H«nak« atalno hodijo. po *&a#3t la prooijo tMi hr»not obl«kot d«nmr« Bamm b«rač*n4* |# ˇ n*v«di prl t#h Ci^«niht da ai mdi priavojijo atr&ri all dtnar na aodcnrcljen o*čtn« V«llko raje *najd«jo'1f icaJeor mrI pravi^Of a«w»to da M «1 »aaluSlll. Fosalacii BOjstrl •9 pri kraji kolcoSl« H* najr*^li5n«jg« pr«tr««# anajo žival priTftbiti in doblti. t»peteo «s*d*tvo J« tudl« 4« Clgaa rr^« »#d kok^ši koru»of kl Jo li& n« nitki Ko kokol poaobOJ« zmo, Cigan povlad« nitko k Ci^anl priduo pobirajo »krirmj tudi poljakt prid«lk»# kroBpir, fižol ±n drug« «ad«ž«. ICaa€ki goapodarji jih prav saradi %«^a e# s»r«jot d* bi ji« pri^Il dalmt nm polj«*

p« •• i« dan«» r^ilko ukvarjajo s Im kaart. Ko wo2 bru»if $*s* pro*i ln Bllmu J«»

inj« kart,

k«rt ie «n«L» kupa na drug, alikanih flgur d«J da v»« logtHm« poTtS« y y#rj«tno dogodk«, k% m tm im m N bodo agodili. ljub«s«nv aovrftlnlki» rasn« t«&«w la «r«ča ii« n«ajkajo v nob«n«» ˇ•d«ž«v«nju» Ciganl ao dobrl poaoavalcl Ljudi« >r#dv»«n Ari pr«pro«tlh ljudah hitro »possaajo t«žav© ln I«J4t po boljSi prihodbaoeti. Z b«««daail 1» » raala^o kart člov»ku pričarajo

*> 255 -

lovaška obrt j« naj*naLiln«jča ročna ciganaka »pratnoat, tei no jo Ci^mnl prinaali v &«*• temj** družia, katarih poglavarji 00 blli po

«0 m »a««lili v PrckBurju in na tm opra&lZm ao Cigani noailoi jievi Kirrati obrti« • kataro •• alo^siaalcl dooačini ni«o kaj prida ukrarjfiai v tiat#» čaeu, Ma^«tar«4§a porofiila o Clgaoih oaen^ajo tudi k9v«ttQ otart. Kot kovačl •• Cl^«ii OBmnjajo L• Krfu. Dobrl obd»lOY%loi kovtn# pa eo bili š« v »voji prvotni

22

lajo na a«lo p?«proat naCln aaHit* fi powiajo anako

t«hniko kakor laojaadaki kovači v ctatralai Azijlf ki »o

spr«BljaXi tatnrait« L•L« oa pohodih, V vghodni

»o Clganl kora^l nmjbolj snani ˇ iiomunlji, aa

ln v 3rtijl« X%lijo «• 8« ˇ•L akupin • rajcnitt

Zlatarl, 4urari9 Rudari , popravijaloi po@odf podkorskl

kovaCi in kov«2Si sa i*d«loranj« ia

orodja t#r 15 KL^ar^i. tia 3#d»ograilw» ao

asastopmui na daanau br«gu ft*#f koradi šabljarji pa ao »ara«Xi ob»oLJt ˇ »•ˇ•ro«» dtlu d«ž«la» Kotlarji

»0 potujodi Cigft&l in potujtjo pov»od v tietih d«ž«Iahf

« Dtfcaikarji, ki «o ˇ Xr«ics:ur^u ob«n»s tudi

popravljaloi poaod, «0 na MadLar«k«» liripadali pl«»«no»

25 0#&«im in Kolo»par. Ti aadnii »o

ju^oalOTanakl prakmuraki

i-vropi ao prav tako ra«filrj«ni Cigaoi kovačl« iranittr paravo kovaško la pottoirAt daloopuftčajo la raja popravljajo kotl« ln oiaijo posodo. II« vihodu J-vrop« ao Ciganl k^vafii upo»t«va«i §• v »tolatju. Y ^Mjl 9« eiganski kovaCi ukv^a^o m raanlm

kovanjan kot kllnč«ri# ki dtlajo š«$|j* «a konjak*

pocikovi; burgljailt ki dalajo »vadraj kotlari, kl

26

ali mmmo popravljajo kotl« in drugi«

&Liš« 40l*8j«kL* Cigmno« eo koviiči a* Hrratek««« Od njib ao 8§ tudi atli dxužin# odctpllt la kormfiko obrt nadaljtval« v

Po T»«4 ˇ•rj«tto«ti S«l« v 19- »tolstju« Kot d#lftvol m drobl^J* k«m»nja so hxrv +t*ki Cigmnl* HJlh »orodn« drmžla#f kl eo 8« a»»**llX« m »lovtctfti »traai «o tudi !• ag^aj pok«»al«» 4« «• l«ULjo pri tm d«lu

kl »o raabljali k»i&«&j9f «o btlokrftnjsk« ž«l««9io« ono^o eMlužili

ilorn»tih hl« so bili pri nae «)cmrju* SbarJ« t«ga d»l* »o prlnoeli is doeovla«. !• Madiarak« prtbiva y»lika aicuplaa t#clh blatnih d«lavo«Y, Prav tako sm|o gradltl dooov« is ilovnat« s»*»i tudi Ci^anl na Hrvatek«n In t Boanl.

kosar j« prlvtno olg*aj»ko d#lo. V Ho-auniji ao o«la naaalja, kj«r pl«t#jo »ofiki in ž*nak»« Ta obrtna d^avnoat J« tudi &«lo msSlrjtna v fraaoljit

tn Angliji. f :^kwurju »0 «« J« Ci^ani oprljalt ka«no» imkup^av«ua4 a m koajl »o «1 Cl^aal oprijall v raatBlh dalalah* Taki mn«nl trgor«! i# blli »adiaraki Cigaai Lorari io Cigani v Afaglijl. Doldnjaki Cl^ani •0 tsnall pr«dYe«» boln« konj« »draviti in Jlh pot«s prodajati, Trgorlna • konji j« tudl po»«t«o oratala «»d noBŠklsi Clgani aa aajiaih v laaiji, H«ea«nut *dkl©nburguf iottwmu in Hannovaru la »#d Cigaci ˇ Frma-€141 in paniji.

Mm &»4**aLllit*jšili virov aa

Cigenott poaani to prav poklio* Ko *o ti no»adi prl51i v ^Vropo in 00 prlfitli rasaaljarati po nlh dažalahfc m m m b«račenj«» najprej ukv&rjmli in y«a •vropska ot«an«ka r raanih dr*av«h naatmlo OB«i*no mtmo ša na določen« skupln« in slo«r tiat«t Jci §• no»adi»lr»4o« ? 3rbljl j« dolgo ftaaa T«ljalo am©oj«t da j« olga&fllEO ^«rač«ijo botj« pr«kl#tatrfo nad Clgani« V eredaji 1b aakodni Evropl državna oblaati atlo oaapro-tui«jo oiganakam l>«raft#niwt ktr hoL«jof da «1 tudi Cigani elužijo kruh s dalon. Ciganak« I«n« poakufeajo tudi a Ttd«Ž«raa4««i pc ˇa*h •rropakih da2#lah pralivljati a«to in družlao« To aprttnoat najbolj opuSčaJo naaalj^nl Clganl in $#«9%nd tiatit ki ao aapoeleoi, Pri naa ae ˇ ^lavneia ukrarjajo s Y«daSaYan^«» atarajfie Glgank« ia t»h J« danaa 1« »• majhno Stavllo. Jpretai abiralei M ^itani ea "aajdaoa rači', kl m tr«autno br«s laatclka ali gr«do atrttrl **»ao« s ajlal** Tbar«« njihovaga prlatanka# ali kar bt mi s drugiui baaadaml limUl, da ao to »na^ilne ei^^aka t&tvina. fo j« priroj«no nm mwm* nca y oloraniji# taaw«S tudi va»« druglm v •vropekih dafcalah.

- 258 -

0 P 0 M B K

1/ BlocJc, 1936, »tr. Io2-lo3.

1/ Dord«Ti<5t 1933, atr. 17-19«

3/ mipontf* 1932, «tr.

4/ RMK Cmon^lj, l&of-lf

5/ flMC Vinicet 1862-19o6.

1839 -

M#tlUra

6/ HKK "«nt4emej 1831 - I684. 7/ HMI Httlilta I860 - 1879* 8/ &m K*%mi* I87o - 19o9. 9/ RMK ar»dao 1871 - 1885. lo/ii^TK &#»tj«am#j 1831 - I8$o, 11/ HMK Pr«5n« I69o - 1916« 12/ 2raia*t 19^7, »tr« 33» 13/ i l9ter,>niJcf 1895, «tr. 768. 14/ m««rfoikt 1S94, •**. 539. 15/ HAOC ^ntjtm^j 1883 - 18*9. 11/ Or«l, 1948, t«r#a rkoc^a 17/ Vkraikt X925t «tr. 383.

18/ frdia»# 19Wt «%»•• 5-51. Ogrin, 1922, atr. 3o-37.

19/ Trdin«, 1957, »tr. 29.

• Z59 -

73

21/

Gl»%w%9 1961, atr. 134.

1195»

25/ ErdC«, 1962, rtr. 29o-291, 3o5. 26/ Dordtrid, 1913• atr. 2o.

<* 26o -

pbshbama

A/

n

i k i Olgmi

©o I« $&&•« v iskimju fci#aae i»ra«iti ei* Lj*?tcoli ae naaelijo «11 potujejo, ^bizmjo ako i^otrebn* stfvart, ki L• i»ajo ltistnik^ in ki jifo ua ststo njih .rideluj« In gojl, Vsakdiuaje ^adoetn« &• ruaovin« oo vtlikokrttt odvisne od ciobre vol^« ttatin, prl kofcur prutfijo. Poeebno v ^retekloa^i niso bili j? dn«vif ko m m .orali Cl^ani »fcdovoljiti «a&o a kruhom lo vodo* Ciijfcni oo Ijitdj« aedanjostt ln jih nikoli n« nttta feodo&nost* X«ki e« pokmšnjo itmjb&lj pri nablr»nju in lekanju rinine, Kekat»ri Cigani, kl »o ssstpoaleni, ai tudi »« »n&jo razdeliti dohodkov sa v«« a*aoo# l'ako «•

da Tftl dni v i^aacu nlmajo d«nar^a isa Po t«j »trani ao Oigaai oatali pravi &omtM&lf ko J«r bilA hrnaa veakdan;}! probl«* in ai z njo nikoli ni«o oakrbovali sa daLjeo 4#bo«

Ž«no

Š»aa »krbi tudi sa ognnj In tJrva« VsaJco jutro pa.

vaa«# biaa^jo, tm«novaao g#no# da otroka s« hrb«t in odida po vao«h bera61t» Ha ta način ae a« vedno v pr#o«jinjl nerl preEivljajo uolonjaki Clgani. Iz^oEini prla«ri 00 aauo tlsti Ct^ani, kl §• »tanujejo v hižSah in so aaposl^ ni« fl «1 hraoo kiipujcjo v trgovlnl} »©lenjavo pm o«lo gojijo oanl doma* S«katopi n«d njimi iuiajo tudl prašiča, kok fti in «d«n kruvo. Ffi tea Clutinlh |« viden usp^h prll«#fcjwj» aa podobno llvlj«##t fe^kor ga dolenjski

št«vilaa ln prc-proata. Hrano fri^ravHjikjo in kuhajo na ^roQt«». HoW«u| drutina u« lcnte *•L ˇ icotlu. Banea uporabl^ajo ti Clgani poaodo, kl J« kupljanm v tr-govini, Navadno jo to v«^jl iii «a»jšl loneo tsr neitaj Jtosio. f« poaod« j^oatavljajo nu š«l««w trlnožnik, ki jt trik tn« ali okrogia oblllce /rlab« it^,€ nf b/, I'rino2nlk voatavijo im ž r^avioo ali sravtn ognja, kl navadno gori pm& ^otoroia ali v bliiini njftgeu €• kurijo

po»odo n#j>O8redno na

fligani, kl prebirajo v barakah ail V hiaah, kuhuijo m ialasno« ali valdan«« etedilniku. f& j« navadno pontav« IJ en bliau vrat, aleBni wt«dilnik: j* prtno^ljiv ia in

- 262 •

odvajanj« dlma eaao piofcevinuato c«vf ki je

etreho **& prceto. ioloti Gigani prenaaejo ŠtediX~ nik pred kofio ali baratko in tu kuhajo /sl» ^lej ©t»83/#

fotornl dolenjski Cigani je&e navftdno *&&m m prekri-žaniai nogami bileu ognjft. Jkltdo ali lonao drš« Y naroč^u »11 pa ga Im&jo po«tavlj«n««a ca tl«h. Ciganake druiiine, kl Iivlj& v hišah, najrajo j#do «•

tiotl naa^lj^ni Clgtual, ki m atalno mmpo&lmi In go fte prludi^l I* ti«kat«rih navad okoli^kih do«adinov, fi eo «i tudt I# po»t*Yl!l slso v kuhia^o, G* kat#ro po-stavljajo aicX0te s priprJ»vlj «no kuhaao liraiio. ^rl štoronih Ciganlh j« jtdilni pribor a«lo preproat, Uporabljajo pred-ra«m aano žlioo in v nov«jše» (isu tudi vllio«. Pogosto p« pribor nadom«eti roka# Tako j«do e roko eolato, kuhaa« kož« in dru^O

Oled« ČietoČe pri kutianju iaajo Clgcml poa«bn« na- ZaXo 00 natan^nlt kadar iaajo porodnico na dota all y iotoru* I^repoTadif ki eo v sv«2l s njo oo bolj gitntga značeja kakot higijanoke. ^orodnioa »• n« «m# otikati nbčmn« jK>sode» v katerih pripravl^a^o j«d sa družino. Splofino p« Cigani niao pravad ostft& kubaaja la 6iSC«nJ* posod. TiMina poro6af 4a »« m aatlo strafino nemažnot ko j« ^X#dal 0110 njihovo »načilno vectrjo. V .abjeOcu bli«u NoTegm te««ta «0 mt till Olgmi natrali v goksdu »Is4« vran« in 4ntg» ^tic«, Ž«n»ke «0 jlh

in nato cvrl« 11« pol oakub«n« s tcrooipirjetti. 80 Cigani Jedli kar s roka»i kroiaplr in ptič«, »o hruetail 2 glavot drobot, koetial la aasadnje ao ptli mmpwmštmm 1« onoi otollao mast*

Cigani nieo i*birčni r j«ii§ jedo oboj» raalln« *ko in m«ano hraao# Havsuino kuhajo aamo tno jad* Hekata-r« r«fii prljar&irlj© v«Lje količin«, kaJcar J# potrebno sa m dnavni obrok, n.pr* flšol ali kromptr. l'o jedo, kad^r Jt kdo ia< •». Dnevni obroki niao rsdni. Jutran^o jed prl-pravl^o lc*«^9# om jo aploh naredijo« irmvljpi diavo kararo fruštiko - pripraviii bono aa^trk« To j* nakako aradl dopcldneva; tadaj ekuhajo hmj all drao kavo« V 5«aj dod«-jo s« nekolikG I^oi|ftf xrar«n pa j©do kruh» fotoral Oigaai uporabljajo ©ajhn© skodelioa nm ««»o »a čaj, temvaC tudi za druge r«6i kakor ism«t9 ; Oko in dru^o* Vellkokrut ta skod»lioa voaja po dl»u ln vaah ROgoClh von^avah j»dil. Opoldne all «nkrat sredi popoldnava Cijaai vijo filavno jod« ladaj prnvljoi džavo kar&v&va habe

- nar«dilft bo« ko«ilo ea opoldne# Prl

tiati, ki m »apoalani, j#do od dT«h do tr«h It ka«n«je. č« jedo kaano popoldo«, pctea t#C«7|« aploh ne a«lajo« Kadar p* kuhajo, todaj pruvijoi džav k«ravav vai vadera - U>w mamdlla v«t«r4o, f»dl večomi obai j# eelo t>kroB»n in 9#st&vlj«a wbo ia ©ne jodl. Kočevaki &§ftftl «o bill pr«d trld«fi«tlBil l«tl »adovoljni, č« «o iBtlt kroffiplr, ol^nako h^li^ Siaat, cl^anako Chfrl, eo redkokdaj ao^li kupiti. E«0@ 00 im«.:i eaao ob ned**ljah| »Tfd«r pft js te /©iko/ ekuhala /karavi-«kuba/ kavo ali /

««•<> bi jedli Clgsml vaak daa9 L• *1 «a imolt. i)o- Jružin« j«do vo« vrftt« 1» divjačinoi ittl§

najraje kuhajo, r iprr.vljo ^u tako, da ga sareH«JG na koae in ;

- 264 -

pa mu dodajo &e v kosth lcrompir, <:i«bu.iq in L•«*&• Clgani ioajo &«lo radi st&at&o w«»o. i^oaelmo x±x avinjrico «•80 canl^o in svin^sko drobovino. J«do oboj« po»uL*no Dt*8O» Odi &vlnjak«g& &a»a m pr*va delikatesa i*reka4ene alanine, kl jih okuhi^o iB j#do • kruho«

brea nj«g«» i;rav tako Imajo radi «vtrij»ko in

, ki e« Jlffi »di» da j« to na^bolj^i ko» ra««a pri teh .^ivalih. Uoltnjaki Cigani jedo tudi poginu.o Predv««» 80 anane družlne Brajcild«ir okoll Bov«ga ia iJBkopijejo mrhovlno, 6« 1« ˇ«do aa njo» Bliau »ivi prl««lj«ni Br&Jdlt, ki au prav aaradi pobiranja ^inullh Šivali ,ravljo HtnrhovimirM. Trdina« tudi poroda, 4a »o bili Cigani v ^et^kloett »«lo iatnajdl^ivi gl#d» žLrhovloe. l^^koč »o prifili % iJalO;, pri ^r«cnl na prlatavo ln dekli poY«dalit da m trlj« ^raildl poiaoCi crknili^ Dokla m i* ?.atudllaf k«r ao bili zvorar prall^l »dnvl, ˇ«ndar j« šla ^ogladat 1» vid«Iaf da o v it trl^« Cigani ao jih aaiai *a«trupilit »anof 4a ^o aotolli wploSno ša vsi Cigani na ^o!«njBk«» j«d0 li»to poglnulih livali, pr*dve«8f d« vado, da j« biia žival v me&Ijl dva ali ^ri ani. Ci^aoi ^avijo, č« j« žival d« pct@« J« š« dotora sa jeeti, OŠivajo pa Mg& tiot« a*t katere vado momt all pa jln j« kon4«d«r«o poredaa, dm b* ffl

Cigani Jsdo tudi m«»o divjih živall, lovijo jih a «tr«lnim oroljraf na s&ank« 1» 9 p«i. ^ato 1b«s. vaaka cigan-aka dolaaj^ka družiaa »vo3«ga paat kjarkoll prabiva t iotoru ali v hiši» Š« raj« pa imajo Clgaai peico, k«r privabl^a drug« ps«» To po)e« u^aeejo, ubij ^o in pojedo. Cigaui lovljo za4c«f srn«, jasbeoa tn Iii*ico. Haaen teh lovi^o tudi

- 265 -

žival, ki Jo Cigani lovtjo in aicar nm

j J«L«vo »«ao j« olganaka narodaa Kaniv «» j*I* pri aolenjakih Cigaalh J«

njihov nafcln lagovor^av«. Blook istoi, da Je j«š še davnl

Clganov in da 90 ga posnall 1« na svojih potoranjih po Kvrupi. Kadar Ci^ani ujsk«jo joža, to j^ravi rrajealk m a|«* I«wd v»eh Sivali posmj#9 kot tudl nj«gov oaSln žtvlj«n^a In vrmtvl

lovifci j»l* 1« mprlla lov S« dobtr la

78« i«to# dokler n« aapad« snag. Hajboijit p je jtš ko Je dobel. J«L poa*bno rad j« sadj»f stato takpatf kadar aadno drevj« obiino obrodi. fti težko uloviti* ^otrabno j« !• m«ao epretaoati In dl^lvoati. Cigeai dofcro posnajo n^a^ova skrivallšfta 1» iget,ov« navad*« Dovljo «a s psoa jefevce« all brez Tak p#« ga hitro ovoh«, in nu^de, nato aal&^a tn iJTedea «# svij« v *clobCič. 'ot»o ae m udari o kolott ali aekiro pn glavi in

pa j«ša na lovu dcmov iu ga pote® 0 težkim pr0duoto«# Za odatranit«v ježevih bodict Cigan raaiiari v ogn^u ko» ?tl»»a la s ra*bel^onti» konctm Jih zelo hitro oi#tt^iii» iota« j^tfiit ko»o na traUihu I11 «u odvzam« droVovlno. Dru«i Ciganl j«žu afi«b«jo kožo b bodioaal. M#«o r&%r*i«j® na koa«f potem gft kuhajo in

ki P» jo J« troba ay«či. Ko je j>edwa* ffiora biti c mt barv«, ial« t#iaj j* dobra »a J#ati. (i« bolj j# ©aatno jtžtvo rnano, tero raj« ga imajo Oigaoi. V j#a«ni, pr^vijo

- 266 -

doltajakl Cl^anit 4* i«a tollko vmmtt fc«kert fcokoa. V

žlvljen^u j« 3«&#va p**t v«^atraneko uyoraona. pmmmbam j# tudi v njihovi ljud«tei ©•4icini» fo pola^ajo na rantj zdravl^o pa z njo tudi ?«in&&tl&ttt«

vec vr«t« Cigani poanajo tri# kl «o m«d n^koliko raalikfj«Jo, TmJco jih imenujejoi p»ajit vin^aki ia gor^^l J«S« Cblike njthovih ^občkov ao po-dobn« to» domadlm Živalim, Cigiml pravijot da j« p*aji jež liH^aiatMlii ^ajboljil je m*&U tiatif ki ia* »cratek

Od dru^ih ilvali j«to Ci^ani tudi pm in

5 ft vonavadi p«Če4o. Trtiin* j« nekoč opaaoval, kako ao

»i ^igani &« ^ftjai pri Pr«čni

prav tako ntt ražnju tolato orjaSico tr^tdko, kl j« reliico U% lovila e^rajak« »161 f a«daj pA so jo Cigajil 1« dolfino-ati o>roatiil* fudi luft »•» oj«t«ila v olgs«aek#« taborl-bču aa drevetiu mm* S« icto*uajo t&ačk« lo nekaj o«aa« L• jlh kdo vpraša, «14 Jedo tudl paa^« t2««ot 9« tikoraj *grmš«4o prai«ai4#ft« Cl^anl t»ga ne jodo, odvmejo, :n»ko tudl, da bl 4«dli m«ao od llsle«« Ko pa je prlšla Ci^aoka v n«ko vas proalt iii »0 taoa tlsto Jutro ublli liaico t#r fjo jo ^oauuili nj«jv ja je Ciganka a amjY«dji» T««olj»» vaolii ifi odn««lA v taboriSC«. Ciganl od Sivall poraiijo vu« ©#00 ^a hranof njano wmat pa Telikokrat t

na^eao* 2« paajo maat pmvljo, da j« aoj*r jotiko.

ko&ja r«dko a*^» V

to LlvaX a,*o saradl trgovine. E&nj« «o vali in «p«t prodaj&il ss

- 2*7 -

Od divjih šivall i* ja«b*e tuii preoej upošt*vaa v ciganeki prsteaai« V Žuž«fib«rku v«clo poved&ti domačinl da Cigani premakn«jo vai v«fcj« karane, k^«r a« ji» adi, da M bil j&sbae skrit.

Pri olganflteih doaovih dan«a *• po«a«to vidioo tudl perutnino, ki jo Cigani »aml ^ajljo* C«lo v tabori^čih e feotori spremljajo aigno« kok Si la ^osk^ /»1. 133/* Ko ai na določenots proatoru postavijo ^otor, jlh iapn-atijo v bližini taborižCa na p«Io»

Stirafet aa žlviia, pos«b«j pa $#

a«oaf Oigiml n* po»na4o, Koiikor prin^eejo m«a« dooovf liko ga poje io« V prie»«rih, da t«^ n« »orejo storiti,

el bOtorni Cigani poDa^ajo aa atlo preproot nafiio.

l» oi«aa o»tarief && ob««ijo zunaj Ž5Otora na visoko vejo »&jlDllž|«ga dr©v«aa, Tak natin ehianjevaaja hraaa jo s«Xo stu. od&v«m in zn&n prl mno^lh preproatlh i^udatvih.

2«l^ijmv% 9OiiYj» In goadni «e4«ii 00 Ci^ano« ft« od n«kdaj prlljublj«iil» S^oda^ »poaladi nahlrajo rtgmt in naotovil^o, ki ga Dt uporabljajo aamo domaf te»Y«Č ga tudi prodajajo* iiolat« ni težko iripruvitif uato Clgani radi nablyajo lii jedo. Sa aolato in nieajo btatd« v svoj«« jeillm« K *olu pravijo korenj« in r«pa ti&m i»ona v a^ihorsro je«lkuj r«dkvi ptt prsvl^o povrtsnoat tiull j* kroaplr. ^oaato j«do po-gosto popoldne i.-J-i «Y«č«r. r&X«tl j# velikokrut tudi

- 268 -

tdlna j*d *ˇ*$*#• 2*aY«tt j«do «aao krulu "a pa fcuhajo lcroroplr# Na ko*« ^rezanaga naprarljo v juhi ali p* g& akuhajo v ofclicah* Irav tak® jo pogoeta hrana fižol in selj}** Navadill m s« j«9tl tudi t«atenin«. Haaelj«ni Cigani po«adijo kroaplr, aolato in Č«bulo r vrtno gr«do »II pa najaaejo njlvo prl toatu. Hokaterl e#j«}o tudi koruBO* V •nt^#rn«ju J« poatjal prt4 n«k«4 letl Martln Jurkovl« koruao« Domačini nieo dovolj r«ano vz«li to njogovo d#lo in »o ugibali o njogovi a«tvi. Ne-kateri so d«^alit da }• koruao aajproj skuhal in &«X« pot@ra vaejal* 3nn Ci^aa p* j« prl|>offinilt da m je kor tt dobro obrodtla. Milia Hudarovlč na Dobriirleah pa ˇ»ako l«to #ao njitro pa«nic#, n«k&j kroffiplr^a la Kupi tudl »nsj&a j^mijUa, ki gft ˇ J*0«ai »akoljt.

Ciganl ©o apmtni oabiralci goadnih »ad«a»v* Boror-nic« ln aa^odo hoaijo nabirat dalsč v 30zd«

kl ee 8 to vrato nabirulnlštva p?«»e«j

jo % voaoBi iii kodarani aa v»e d?in v gosd* hodljo Mtllikl Cigani nabirat t« *&&*&• na žiahorj«f jih no*l4* prodajat na trg v Matliko. M«d gozdnt«! «ad«ll nabira^o tudi ^obe* f« prav tako iščejo sa dotaa^o porabo in »m proda^o« Nabirajot jurftk«, i?r»twmčkef liaick« ia gob« mareloe, ki m podobne ^určkon, »talni nablrtiloi gob e*o Uigani v B«li krajini. Oob« ^aiiaoM kuliajo« Ia njlh nared« Juhot kl jo j«do ¦ kruho« aXi polanto* wob« jurčk« nablrajo naj|>r«j apooladi maja m&mQm* Po barvi ao tajamt bolj nv«tli. Dru^id jih nabirajo polotit Isajo pšenične rjavo barvo. V j«yeni imenuje^o ajciovik«t **• P^ ^o akoraj fim« barra* Nabirajo d« «50b« 4ur

ao runene tourvg« ?* m s«lo okuan« In ^ih Clgani j« j«do. iScuhajo Jih akupaj » kroaptrje*, casadnje to juho nekoliko okisajo. iiob« «X«Č«&@« «o b«l«

jlh parijiiraTljajo takot da jih najpre| op«r«jo v vodi, pot©» i>a jih apačajo na mrimja&i Ka»tl» Jedo jih a icruftoa aXi s igfta^i«

iotomi 0%%m\ ca Dolenjokom ae snajo >«6i kruha«

Kruh ei priaobivajo z berač«n^«m aii pa ^a tudi ked na»»lieniBil pa oi

Potujoči Ctgani b« ustuvijo ln poetm^ijo fiotor, j» 1« mo^oče v bllžlni nar^yn«g» otudenca, d& »o s vodc prtskrbljetii« Glavna iijača Ciganou j« voda. Z«lo radi pij«Jo tudi kavo io faj. V »tiku 9 oivilisacijo 00 a« Clgani navadlli pitl tudl alkohol. č« nektlo uere v oi-ganeki druiiinlt otrok «11 «tar«jšif ptjejo in ae v«sell|o T«s

Cigani pr^vl^o# da ^ij«Jo tobak. ri colenjakth

Oiganih vai ^adljo, atrocl in odraali. :itar«j«i taoški kftdljo tudi pipoj y@i oataii cigf rota, pwdv«#o tiate« ki imajo močan tobftk« Iatl tobak kadijo tudi otrool. 71 fiO včaath 1« 0013 vn«ti kadiioi kakor dra«ll. (« prid« obiakovaltc v njihovo taboriSfce, ga rv«alu vpraftajo, iua kmi cigaret. E9 Cigan dobl tob«k ali cigtrato Je

trenutku dobr* voljet p00«fefiot a« jlh p5P#j rvs&lčno nl imiil* Otrooi @« naučtjo Že *«lo s&odaj fcft<t* Jtaril včaaih kaj«nj« otrok pravi^ujejo a t«»f da isajo otroci

in jih tofetOcov din pre^anja« Clgaak«t pr«dv««m žvedi^o čik« «11 žlindro is pis^« r«fco prema-

utrujenoflt in alaboat. Moftkl pa so najbolj sr«Liii9

Pr««krba in priitravljanje hran« Je tudi v pre ci^anaki družini ženeko 4«Xo* ?o l«&tfto delo j« bilo St bol^ važno v twt«kloatif ko m bili Cigaai potujoči ia mofeki člani dru>5ln€ niso blli nilcjar «apofcl«ni»teda4 J« olganka hranila moi« ia v@o di*užinof Jt#r ^« scanj« b«raiila. M«d pp#lGmxr«lci»i donačini ja «n^n pro«jovor5 Žid in Oi^aaita bi dobro 4iY«laj lldlajs ia ^l«an pa bt umrla od gladu« ix«taur»Jc« Clgankt 1« dan«» b«račijo, kljub teitttt, da oo §• Bjlhovi Eofej« »apoelani.

ftiir«! v trgovini, V ita**Xjlh9 naeeli«nif Js pr«skrba hrano drugačna kakor prl dolenjskih Cl&anlh« Hnmo ^ripravlja-jo podobno kakor pr»k»ur«ki dOMČinl« ««sso j« ln bolj enoliftna*

Cigani

To o« ž«le»0B renoaljiv ^tedilnlk, ki ga tudl tukaj prenašajo poleti ;r«d hlšo ali ˇ lopo« ^Nitoi ga v terlh hišah, kl imm dva proatora« preneftjo v »obo, ds kuhajo iii ogr«vajo ^ikrati prostor« Kufeinjaica oprena j« pri teh Cigaaih p^T tako I« Hkrossn«« Kuhin^sko pot*odo epr&vljajo v rcvae^aih cigunakth hišah na od^Tte l«»en«

- m ~

police, kl eo prl »ekatarih zagr^ent s t«r* ciganafc« družin« Ismjo L• v kuhinji po«t«ylj«no aa*ro sa posod^« 2?« omar« ponavadi dobijo 1* lcmečkih, r$**iit tudi ia m*š$*8«lclli hi$y ictr so ei tu kupili

ea avo^a Htanovaaja. Kukinj«ka %q®q&* j« voa v^ndar j« nl&ajo v«liko,

por*U.4»4o v j ^pj d«9 kl jlh duiiijo ^otujoči viftiki Ci^ni /ni. 199/. V hi.^i ip&ja tuLi 2« t.izot atol ali l*mn& podol^ovate k^opi, kl i%M uporahljajo pri ob«du» «l«aak« in otrooi m &• vedno nava^ni, da a^dljo na tl«h ali na pra^u in tako

obroki hrace so pri pr«amir«klh Ciganlh s«lo n«r#dxii« itar&l I« do^enčk« nau nos*tlt k«r jih br®nijo z ml«kop3f kadar otrok %m pa naučl^o jtsti tako hratio9 kakor j# j©do odraali« ZJutraj l« maloicdaj j«do odra«li, ali pa iselo kaano» Fri potujočih aiganlk j« bila ^lama i«d opoldn«, >eda^ aje na»«ljen« oi^&uak« družiae Jedo ©ed eiuajsto tn dv»-»^sto uro» Vai tiati» ki ao -iapojlen dveh do tr$h« ©le v »adn^ih -.etih &o urediii iu navadill, da iisajo rri jedi uporabljajo v glavn«ffl

Zjutra^ n^jmj« tl Oiguni ijej von kruh ali €gattW# Opoldne je vafikrat kroc.pirjtra juha, «•14• loi Žganoi Is bol« ali al*be« pš«alč&« mok«« Ako je le mogo#@ ai tudi ti Cigani ^jre^crbljo m«ao« ? Kurski k)bott ima|o izr^dno prlloinost v torami a*anint k^r aobijo kosii, kož«, avin^oki ž*lodec ia oatalo drobovino tar svinjokt nogt in glavo« Kan^sko m«ao

U Cigani obroke

in vtilce.

in

- 2?2 -

snano m«d prekviurakiBi Clfani* Poglnulo žlvml, fcot i>ra6iC,

viikor 4am««# Xudl J« d«n«« aalo tefko tif d« j# k*t«ra druiina š« pobira, k»r jih Jt araa

Cl«ani v Prak^ur^u «# ukvarjajo tiadl doasaClh Sivali* l^rtlrHi lmajo kokoSi ln po

Mmd&arl so jim lcokoll in go«i repovedali satoc 4a n« bi povzročaii Skode n« poljih« V današnjih akih naeel^ih nm uoričk«o ima akoraj v»«ka družlna pmilda, ki ga n* iž«č«tku «!»• asakolje« iražič«, kraljo i koprivaoi, otrobif kro«plrjra 1» travo*

2rav©n al licormj voak Ci^an Tadržnje pri hiSi It pft« Kekateri poblra^o tnlado pn«9 kl jifc te» L&«* prodojo dru^ettu lantnlku. ^ri drugih im j« hlšl sato, da oposarja na tujc« in da varuj« do«. Tudi adk« oo i« preoej udo»afc«ne pri Ciganih. i ekat ri imajo tudi golobe, ki pei prenoču^ejo kar pod poat*ljo.

Od divjačine iiaajo tl Cigani re^li fmsaao ln Irfidvoea pa Jovljo j#ža, ki je tudl njim najljut^a irakmuraki Cigpsii g» imenujojo lorao* Je>.@vo «1000 pruvijo kot acenko ali kot ^olaL 2 r©po, JoŽa lovijo predveou v tistlh nasel^ih, kl so blixu go»da, Ob tiO2dn«n robu tn ob plotovih j«ž najraje Llvi. Qlgttai ga pobijajo & aeicito* otno ocmodijo bodica /i^i«/ z razbel^ontro Hktms« Ko vo napravijo, iiilijajo nanj vralo vodo in nuto a noi«« nnauaejo koHo* Koocno odatra-nljo šo drobovlaoi ^atljo p« aa«o $yud* 1» arce.

~ tll -

Siub mmm j«4e Clgmil tudi

in drug« poljafee pridelke* 9* domafcem rrtu ali n* na4#ti njvi prid«lujejo ki^mplr, aolato in L«toulo. Urugi si ep«t zaalužl^o krompir z dnevnie d«lo« na

Fri kraetu dobijo tudi L1Š0ŠV kolor. bo, p#»o la Ka gr^te^i okoli hiš« »aja^o aolatot rd^Čo ropi-eot koron^e, p«t»arŠ114 in n«icateri tudi zolj«. t« v^r«d rinojijo • siHitml« irekopavftjo jih, aasi :-. lopntot a želeaniffil ^raol^JaBii jx>ravnajo iiewljo» fl#ir#ji» • »tari-sl vliica»i ali g ^ajhno aotiko. c« j>a Ul^^ua vftMit njiteo v najeffi« ma |o iaorj« ko«t} sa ^l&cilo pa »u poaa** prl pol4»k*«i d«lu. Kroapirju pmirije ti

rožltiko

kts| «lo/h/ j« olj«#

je «v«d«r skoraj vaano edina j«d» Cigani nablrajo tudl kialiao« I« nj« d^Iftjo u«k« vrat« šplna^o. Krot^plr lcuhajo radi v ofelicah all

Od gosdnih aad«ž«v nabirsgo ti Cluani rasne aJbolJ poanajo grban^e /jurčk©/, liaitk« in T« aadajo tudi noaijo prodajat« Prodajajo raje ev©žet k«r jih ni trefca au^iti«

Kruha Clgraii veliko pojedo, po»«bno otroci.^tarii ,iiE »ii kruh po«i ajo aladkor in aast* ^xav t«ko 4#do ktuh prl eolati ali owb kruh, VeiSja ^poraba kruha v cig:>43ffki prehrajai m j« ssa^ela a njihcvo Ciganski naa#l]snel n* Pii#ilv v Bortjeih Zenkovclh la alov ih m m% pcet«viU n* dvoridCu kružn«

v kftt«rlh *• sedaj bojbI dcm* p«dejo kruh. Takm @« iobro ra«,^r«j# in a« |>orabi tako valiko kurjave, k«r aiaa re^lke prostornla«* V ajlh ptiitt Itnah 4«

- 274 -

dob«r« L*4§*j$ ga dvajuat do peiindvajset i.lnut. Clgsai nar^dijo okro^e hl«%e«f ki Jih * I«saao lopato davajo v pečj m ^ebl^lco p* pe*9t®jo v«n p«paX ia Žarjavleo iz nje. &tar*jši CigaiJi pripoveduj#jot da 90 sa poročno Iftvj« ali lcrot mmt pekli doma bolj«i kruh /ri«Da 6t« 131 sltka 2oot

Aikohol jb pri prolcSBurakih Ciganih prav tako pri-Ijubljan kakor ua BoX«BJ»kM* Prlložnoetai ^odb«nilti la drugi Cigaai radi oMekuJ«io Y«a«liLn« prostor«f kj«r

V t* ueo«n hodijo igrat podoknxo0y novo- 1» ob godovAih dnoh,

Ciganih ne moraoo več trditi, da

letoa

tudi

0 10 vai

Ijih

in

od

kj« « kadijo« l^akateri

Ciganeka na««24& oa

blisu ^iureke ofeo ln utrocl v ^oričkih

urnke -otjote si u« dan«e |^rldeXuj«jo tobak Eabijo ga predvae« ssa pipo. Bllzu hio« ga aa vrtno ^redo* Tob«Or doaori avguata n#e*ea potrgajo liate tn jth uaaejo pod atr#ho« Tm aa kupt da tit lleti prepotijo, Po a«3c&J dn«h pr«gX«dajo tobakov« 11»t© im %m m* jtm zdijo 11«tl dovolj pretir«tif jih n&vežejo na vrvioo« Ino vrvico 0 »•Sitiml tobakovimi Itmtt navasljg v saoto pr»d friiio, da st poL«»l

Clgaastei otroci b« naučtjo lcadtti 2« a p«tim ali fi«ati» lotom la k:mal\i sujo tako vloči oigaretni diia kakor odraall, ^Šmji rod Ciganov kmdi večlnooa ci«ar# ti* Vča«ih ao tudi v teh krajlh kadile aenaUt« pipo an tobak, l©ga 8« danea aaso d« eiomirijajo, da m v go* m Ev*$tle ba^o /tobak/» •;¦ alino od tega

- 375 -

tobaJca ao tudl adravil« otrok«, tm gm J# V trebuhu š$ipalo, Itazial&j« Clgank« 1* š# oalokatera št«Č1 bago* fo navaio ao ppustile, kakor ao opuetlle n«kat*~ r# ffilajSe tucll ci&arete.

Prekmuresi Cigani feljub nagr:jeniu do »lkoholnlh

j ae neaedo etno oaicrbovana s dobro , itno vodo. Kevn@jŠfi In manjla tei nusel^a v goadu se otkrbujejo a vodo včlnoma JU »aravnih etudencev. 2aradi tega norajo hoditi selo d.al«č po njo, fadl figanl nieo atlo

odkod dobivajo vodo. NcVcatorl nlma^o drug^ Izbire, da vodo s^jamajo v potoku. Večjo in etareji« cife-aneka neselja v ^rek-eurju s# oskrbHje^o e talno vodo» Studenc« u t^Oco vcdo eo al uredili ^odobno «akor pr«k«u> ski aoinatini« V©nd€tr j« teh vocin^akov i« s«lo vajtao tevilo v njihovlh naEeljih. Največ jih j« na Pu5čl# Vanfi vaei, iorejcih, ^ehkovclh, >obrovnikut Befftjinoih in na ' odcSu.

V t©h oig&nakih naeeljih na^d®«o v©^ rrmt vodo^akov. in

mu tudl lirsvlji v a&šeffi jeaiku MstrUdon«o aa grabitf*#

pa iajQhig«4o atud#n«c v avoj«« je^lku bapik^ Studenec na kljuL j« iakopan blizu liiit« ^lobino Y

moi-ajo likopati včaaih r%Z9 druglč «n^» Pooavadi

»tudsaec tri matre globokoi nekaSeri 00 lakopaai aamo dvn in pol j atra, drugi tudi p#t

tftudenoa obložijo 0 kasini, vis*« pa

da^o uotar Birok« o«c«©nttt4 o*t1* Nad porriiino je tuk vodajak zavarovan s l««#no d«ak v tllki ^tirikotniica /al« 2o2/. Ii vodnjaki 00 mla,l«t od prokmurakih, kai«n imajo o rajo ie ^orovih tramov» Vado is ta^a voanjaka ssajeBiajo • ključea. To 3* d©lL i«a«n drog, ki imm na 8:oncu

- 276 -

vtllk* l#**ft0 kljuko. Po»odo e*#«LJe n« to ia jo »puatijo 2 dro«ov v vodnjftk, ds ssšaa* l*t«* 40 pofi*3i dvii^o in ko J« I« bltsa vrha,

« roka»i. 8#fca%«ri vodnjaki t# vrnt« laajo

j« prm tmko w*x%i*m. b^tonirana

l«»ena tJ^ra^a, oa4 njo p« konstrukolja sa

9« ttraMli Todo^ak« kl ad«lt« poTpr*»k v ar«dlnl dvig*nju in «pii^sttjtt $&m&* vrtit pokonfne at«br«« X* ibii koacm 4« por«««a na aunanji aunpi pokončMga tr«B* 0 kol«»o«f nm drugi a kljmlro* ? ar«dl 1«L«$#«|| tr«M j« uvita okoli lijtga yrv ali

Vodajak Isa aad »t«bri dvokapno l«i#no

varianti U^a vodajaka J«

kaseaito ograje «t« dvm

ki no*lta inHan osfrtAj«* Po6«a irdt>lbl4«n trem

i>okontn«ga dolei« v»Xikoat «tr*h««

>,a lna ta nar$j#n« et«n« la r«dklh

pe j« rnvno tako l»a«na kakor prl

radki oq yo^n4»kl na

ˇijo rt«i.ad«n«o na roko**. ol«*n» črpmika

čletljo vodnjak raako X»to Y t-« |* bilo kaj vod« aotri* aokdo nottr 1 ^otlko ln odlnti vodttjak Y«# mmm§i$ %m

- 277 -

blata, ki e« J* nabralo prtko lota. 9* PuSdi tudi vodo V atudenou iclorira^o »araii graiaoanie© n& »goraji

Sa stud«a«o uporablja v«č hiš y fc«««Xbinif tako voda L• T«dttn afcu^ao uporabljena. u^#uea «0 tudi

t kj«r 0to|a ci^iinaka na»«lja v«čkrat Dajelabši « vod« tn j« psrriV ss prav t«žko najti pitno vodo,

vrsto voOn^akov so pr«ksurski dd prakaurakih doaiačlnov. Imjo isto iadalavo v in iato icon»trukcl4o nad «»«XJo. i^aak j« tudl načln vlečenja vod« :1js vodnjakov. Cigiinakl vodnjaki ao mlajsi kakor prek*urakif prav tako tudi vodnjak qa kljufi« s# najpr«j *>revsseli naii^reproettjši tipt kl •• j« tudi najbolj uv«ljavll v oiganakth

Oor»njaki

Ooroajaki Cigani «• ••krbu^«lJo « Jarsno podoboo o»taii Cigani v iaoveniji. Xmit vseh na&th oigan- družln «k> »9 %1 i« najbol^ prilagoclili veakodnevoi &orQn$aklh aomačinov, Hob«na dru/.ina n« kuha več B. C»prsiv n«kat«ri š« »tanu^«jo v yagonu9 n«

?** ci«an«k« družtne im^jo *t*dUnU, kl v vagonu ali v toaraki bli«u vrat« KuHlnjttka epr«»a |# tako skroima In proproata« V glavn«a Mstoji i« odprtt polioe, kj»r «9 muB»«C«n« poeod«. -^katari i&«ed ajlh «0 «1 nabavtli tudi kuhin^akO o«arof ki m jib dobill is ali r«eLi^an-kih hiš, Poaod« ao va« ku^Ijen« y

- 278 -

tr^ovini, vendar njlh ^tevilo nl v*liko. Od ;}«diln«g* pribora upor&oljajo i»o slico tn vilio««

j« tudl prl teh oih ^«lo n«r«den9 k«r »1 &• preoaj šivaia praakrfrijo s feeračenj««« Ž«aek« gredo proait s*gcxlaj ajutra^, donov 9» s« vrm&ajo kasao popoldne, Ko pritejo amv «•!• *ačn«Jo prlpravl^atl koallo«

Kakor ostali Cigaai inajo tudi ti najra^e m««io hrano« Meoo Jtdo od do«aLth in Uivjlii živali. Kajpoaaab- žiral aa«d (iiTjaČino j« j«I^ ki mt Cl««ni ˇ avojtm

pravijo L&L,]&» ^oronjaki Clgaal trdijo, da jm J««* ž«vo tt««o najbol|tt## Zmto ao a« aesnanlli s va«vi atml Sivl^enja te živali. Ci^ani redof 4« «• j«tt abudi ob prve« gr»«n4u spo»ladi. Ju&ljft 1m ttl«4id« la ko

žitot pruvijo, da eo j«š«irk« i« a*lo dobr« sm

Jeseal so J«il na^boljfti, k«r so deb«li tn

pravijo, da J« •&« vrata ^«žev podotmn po obliki r;Qboa govadu, drug« p*u ln tretja pra5ifcut Ooveji Im ra»«no slanino} pae^i ni dob«r aa j«atif evinjaki pa laa tolo alanino. Ti Cigani maniio, da LlxlBa ^orenjak«« aano svinjaki j«I9 »ato tudi aaso tag« iovljo* aj«Lovm BkrivaXi^6a» Kajraj« a« akrlva pod kupi Xl«tja in pod drevtsl« Cl^a&on J« tudi znano, • m hrani in icatera žival ga najbvaj pregaaja, ftajve&jl •ovražnlk mu j« llaloitv kl g» lovi toliko dtt«a, da $mš pad« v vodo, taaa p* a« obmt na tr«touh» T^daj em lisicat V8« s#ao i« koS«. Ci^pucti ga lovijo o paov iii br#»

Ko gt b tešfcljt pr•dmttom ubijejo, ©u aora^o odstra&itl bodeč« i^l« in droboviiao* Hato ga dajo i« T ttočo vodo, d» odpadajo dlak« na trtiMlte« K«io očistijo nad ogajo»t ^ postaa« popolnona

m velik« kose# J©La n&jpraj akuhajo, potea pu«tljQt «• *«so ohladl, k«r itft mrmlo wmmo n Jboljši okus« vfcasih U3«»o tudi npftgejo* ?•L•&* jtšfttr« koia j* poalaatie*

al mmi$Q9 da j« najboljž« »dravilo sa pljuča.

lovijo ^oranjeki Ol^aai tudi ^aab#oaf Ici ga oi«**Qaico I««iuj84o taicao^ l?o ilral

« in na aanko, Hajtolj&l j« 4«a«ni» ko 0« hranl koruao In j# aato d«b«l. Ja*b#L#va maat mi uporabna» i« •• po n«pr«vidno«tl s naatno roko od jasbedrrt

sa

Cigani jeie tudi llsiott. NJihovo m«Btov da ji okusno. Od pM uporablja^o naat aa i&dravilo «op«r Jetiko. ^ačko najprej akuhajo, naU> jo apača^o na avinj-aki maati* Lovijo tudi ioj« in

Goreajeki Cigaai ima^o radi atlanjavo* pr«dva#« »olato. Nekat»ri m& nji»it kl 90 «1 aaradlll okro^; ba-rak« vrtno gr*Oot aajajo povrtnino* Uejejo eolato, kro»- fiiol ln č«bulo.

fl Cl^atti m tudi prošivl^ajo $• k «9*0« poginul« in 8 kokožjim sjaao«, lel si ^a pridobijo nm n*&o-voljen način. iielo radi pobirajo »krivaj tuj« poljak« pri-a«lkaf pr«dv««» krom^ir. Mabava Jiivaža je ea goranjak« Ci^an« š« vollk probla«, kar nisio aapoelent. Cigani al litttjo predvao« tak« eluabe, kjor delavci dobijo top#l obrok italio«. lako veaj «nkrat na das realjo probio« pr«hrana «n«^a Clasa v družini.

Prava kava j« E«d tt»i Giganl aeio c«nj©na. Ka-vadno jo plj«jo cjutr^ in popoldno. Nekaterl ji do4ajo

• 280 -

tudi mlako. upoldaa«ki otorok j* a«radi n«r«d&e

a živeža« a»lo rasličaiu Valikokrat p^il^ vijo aaso

kroaplr la solato*

Žeaake v eiganaki družinit ki »taauje v vagoou* jtd® loč«no« X*OL0»to L«pij© in irajo mtmm «•*• polo« itno akltdo 2 ;}#&L&• Koškt »edijo na etoliei, Wokmt«ri Imjo tudi postavljeno v va^nu uiajhno miKico, kat«ro uporabljajo pri ob«diai Mlsioc issajo Cl^anl tudi v pri kat«ri ti

Na uortnjakea k&dljo Cigani oboji, Eofiki la L«4fetf Bladimi d«kl#ti o&jd«»Q v«e prlm«rovt ki «ploh &• k«dljo« 3tar«^6« žanak«, kakor j# KXl«»)>«ta Eajhard na HoSlol prl Biadu, 77 X*t# kaai 1« j^lpo in žt«č! tobakf

posebnc tttkrat, kadar j« u -rujena /cl# ^Uij &t» 164/•

Cigani ee hranijo »olo ukromnof bodiel da «0 to potu^oči ali oasnljeiil Ci^uii. V poa«wo»»oih avropaklh žtlah 9« njihova prdtirana raaliku^e v toltko, kollkor l»a. crrojo »uactlnosti določana pokra^ina. f 0rbljl &m Cigant aadovol^ijo tudi a aanln hltbo« kruha dn«vnot dm^« hraa« oe morejo dobltl. I^lmo t#g» j« wwtčilnot da radi kulugo kopriT« 1» ««mljo iii jpriMittjo nakoliko moke. Fodobno srboklm domačlnon ^edo d«bulot paprlko In kuwar«. ^a ^raanlk« i&ajo navado, da ai pripravijo po»«bne jedi. IT«dT8«i čargarl tudi v t«h kimjlh ceao potfinullh ^ivoll« fl Cl^anl ©anljOt ta 4* te b#Xji«« lir ga ^j« bofi »aklal". Vioočke Cigank« »birajo po vaaah koruKno moko. M»I Š«trijo tudl poaagajo kmato^ da dobijo aa ilaLtlo ?ito. Viiuiki Cigaoi n* fcadfcarak« laajo navadot da jado pri misl aamo Moij«| žanake

7

v kotu ali aedijo na »tolu t določani rsate2jl od mottkih.

i'0 aavado iaajo tudi n«.šl Cigani, da vruvaatrav »• poasnajo tkupn«cra ob«da» Narodna j«d vlažicih wadžarakih Cigoiov ta ©liii«i /ti^k© t«®tot pačeao aa ž rj

- 281 -

t*«o« KonjBkaga »**» p«. nikoli n« ffarodna j*& Karpatakih isadSaraklh Cigsmov j« golaš a offioki« Cigani na i&rdaljak«© imenujfcjo nedaljo

&iwf /w»ml dan/f lc#r ia daa navaOno jedo ?rav tako |« tudi n^lu najljubfia jed j«Lwe mmmo* a«fil Clgani, tudi onl n«

Hrvat;aki Ciganl «• podobno hraaljo kalcor dolenjaki Clgani, prodvsea ao tai «naki gl«d« pobir^ije mrhovin«« XvolJ»ke pi-id«lke pobirajo akrivaj O^ani# n»e«l^eol t VQ«h ©vropakih driar«h# Kopriv« v prebraol uporabijaja wdi n»ši Cl4{wii, V Bukar^iti |mtaj«j0 n* ullci kopriv# kot prvo mlm$mm fipoffllmdi, Goadn« ^«d*fi« ˇ t«j nablrnjo predirs«« Olganl* Ju^ovahodna Kvro3?a ina ki so Bi nava^ai kuhati v kotlu, »«dt«i ko »o Clgaal ? 3iov©ntji ta nadla fripravljmija j«dl popolnoma opu«tili« ainti Ciganl v Avatri^i iivijo najv«fi 04 trgovln« s blagon ia »1 vtK) hrano kupijo, ra«en kokofii, ki ilh gojijo •«»!» Dru^i Cigani poaa^ajp kw«to» in dobijo sa plafiilo hrano, !fekat«ri tudl doma r#dljo prftšiča in kokpši, Pipa b tob«- oigaret* ao etalni apreialj«valci Clgacov v v»«h

po svatu* lajfcljiife&a oiganaka narodaa j«a ^t tudi v vaej ajahodni ;vropi j«Ževo ia«8O« ž^leajava ln gosdnl Md«Li %«z* oiajhn© žtrall ao ,lavn* ae«te,vln0 olgantic v ^raGciJi . ZiasojaTn« juhc s dodanio ©vi^akla all

imsob ©o pooebnoet ^ˇ•drtcih &*!&***§* Ciganov >olata j« r*&ao ˇ dnavnts pol«tn«» Jtdilniku pri

V *«* 80 ti 6r«drtci Cigani popolnona podobai Ci^anoBf kl jla j« poleti solata pogoato edina j*ct, Je^tvo $*oo otnijo tudi Ci^aal aa Shr#ta3e«a«

~ 232

0 P 0 M

1/ Trdina, 195 ?# •*• 37-

4/ moekf 1936f »tr* 72

1/ rdlnm, if&7t rlr* 42-43

6/ Bloek, X93i» «tx»« 76

7/ M8t, X9!*t star

8/ Sohiriektrt 1883,

9/ Clebort, 1961, »tr. 236

1©/ f4UHag#iif IS57f »tr. 25*26

- 183 -

h/ Ool«nj akl

Ciganl kot »dr&viZcl so me po^arili I* v davni prttekloati, ko m »topili n* ovropeka tl»* H« prvih potovanjih po arodnjl aVit>pi in dai^« proti anfcodu ao «•

» Olganke e ra«nlft 6aara»^€fffi ln tarovnia « v ^rvi polovioi 1|. »tol^tja so v ivrttS ti^nill, da m €i«s&l prlMsM s

«a sr«d»tva, M«d fmt um$ M btl tudi /Davura ^tr»aoniu» lia,/, »a teatere^a ©o o ga Oiganl okrog l«t» X42o prineali v i^vropo s Byloff^ |» dolcazaXf da 4« bila to 1« lnstJlJciia ifi da e# po^av krletavoa in Cigaaov taeovno n« u kriatav«© 0« j« niuwr«č po^avil v nenških d«ž«lah Itl« kooeo 17. atoltt^a. ?#»i&r iomo t>diLlt te eo »po-

- 284 -

i s«boj le vahodnih &*#•!• Y Evropl oo jmetae v 15. ia 16* «to4«tju njihovl« čaranjeia priaojali spoftftbaoat §#-* »t«Ga čuta* ki labko aluti In vidi do^dke ia bol«K«nok« varok«, ia«dt«B ka |« dru^l« •vropokla ljude« to prlkrito.

V kaanejftlh lttih 00 Ci^ani priraeli v nvojo glčno K«dioino tudi n*tej prnvtga l^udokttga % zelihti in Jlia ^rldejali n«kaj aagil«« 1 *d

00 &• Qt&xnt apoanall na potovanjih Š* bolj »o ## atalno

v aiortnijl !• ljudaka r*dicina naj- »nana pri pr«kWArfliclh Olgimlh} dolon^aki Ciganl «o mi j j s njo« X« t«ga podro^ja zat8i«di«o ˇ

prtt«klooti solo vellko oimI| pr#dvu» In Larovn«ga adravl^enja. 0 dolanj«kth

9 da anajo njihove ž«n« a«kaj t«h akrlvnooti. Č«

ciružineki cXan, nu kuhajo Ulgsaiko adravilna in ga ibaI^o k raaatjo, 2ray«n uporabljajo tudi vor» in fcai*ovnije« t# to a# p^, 4 j^

kon^derki. V5a»lh |,pkll^«jo tudi ftdr&vnlka« loenajo pa tudl neko ad aviXo9 ki človtka oadravi v &siriindvaj«atih urahf Če tau je naisreČ adravj^ oa»«njanoj ako niu ni naffi«njenot pn boinik po njen parav »ladko »aspi ln iaarj9 brai š« bol«e;in«» To adTOTilO 00 uporabljail Cigani !• v Jl slli, ko v»e dru^ nl nič bolnlku kiik oaamljiv etrup.

^olenjeki Cigani »o bili kovačl 1b živintki »dr&v nikit tmr ao »# ukvarjali a j^eprodajo konj, jl* j« bllo to enunj« neobhodno potr»bno« Zdravili »© ir«dve« koaj«« Pri kup^iji kakš»««ft b*t«In«^i konja «9 taalu «pos»aXl9

- 289 -

ali bi m tietija konjem lahko napravill kupdi^o. Poo©J»o kafc kmifcki tfoapodor, ki j* ©ialil o

e priporedenrala, da

raetlina raat« ob vodi« Kor«nino j« traba lUMrlrgati in m vo|o ali a kruhoci p&J«stl» lCon$ poje t#ga isdravila lahko eno ilico. Č« pn bi hoteli člov«ka zdraTlti a tt*9 da bi užiti v^liko anj, najir#d pol Ill«fei# I«

da bi k tm »draTiiooi doda^al &• kakšno flrtastvof tudi jl mi govoril o njin. ^oanal pa a« i« «no adravilno raatXlnof ki uo o njej drugi ijudj« mialili, da ve bu^« neka^ po«ebn«#ii» Imenoval Jo |« J§2,L* Ta raatllna 1§ a«l«n« hmrrm tm 4« podobna t«lohn* 2 njo |« sdravll I# odo« Ra«t« v Kodevju in tudt na Gavg«nw hribu

Omonjeni kovač tii jo j« vrineacl 0 korenino in 40 bil&u hiae veadil* Od t« raatline j« u^ortibljal oaso korenine, 2 njo j« aidravil naduSljivt konjo, i-cojn« mt »ii i« j« s«X konju ^oj 1« boii* Ko j« prlp3ravi3k kor»nlni-eo fcga a«liS^a sa sidraTljenjft ^nojnlh mm* jo j« »a3iX v rmo pod koia* Im«la j« tako moč, da j« iarvlakla v«« ii rane. Ha ta način j« konje zelo ua|»«teo adravil. pa j« kon^a tfriiilat i&u Je dajal

- 286 *

Habiraaja in »dravljanja s zdravilnlmi roža»l m et Cigiink« ^poanal« Is oprijal* v prvih dvajattih lttth naS«^a atoiat^a, Snaiij« o po««nu sdravlloih roS »0 ai v lanogih prlBsrtti pridobil« pri dnwllm pr«bivalatvu.

tudi

«draviXno

rožo, Kabirajo 30 v avgu«tu ob robu goad* iii po ko&enl-nah. %rmvlj«jd cvttov* 1» jih kuhajo kot CaJ« &* Jjih ffiora pltl tiatlt kl 4« bolan v prelhf ima t žglodou ln elabo kri«

/$%1$m/ je zdravilna raatliii« sm bola«

na ž«lodcih. Pelln kuhajo kot

raatltno, kl 9^*4« Md ovijal- Cv«t j« zelo tm«»f ko j« poaui«Qv j# sir« laaunr«.

po ^rKov^u. Clgani nablra^o ««mo kor«nine i* jih kuhajo kot c«4# Mravijo človtka, i# |p naponja po

kak&ni

Kabirajo

in

f pr«t#klo«tl 80 t0 ra«tlino nabirali v

Uporabijall m jo doM| tooeili pa so jo tudi prodajat

v Braalovio« na 2umb«r^ko, Fo»uš«n« liata aii cv»toT» ku-

hftjo kot ^aji včftslh pa Jlh ocvr«jot pomo^on« s jajeko«,

ki aato dodajo vodof pa dobi^o okuaoo juho. Daj«jo jo bol

niJcomf 1% 80 tjrl^tii /bolea«n v cr^vae^u/,

cvst« roseao« Baat« po ^ajnl in ob »ivi ia«ji« Frl toj raetlini nabirajo liete itt 0Y«toY». Z

njo adravijo boinika, ki ga tr«a« mrslleft« Kuha^o jo kot

llatenloa. Habirajo llste in cv«tov« tor Jih «u-ll|9* t« kdo sboli iia bola^an alatonio«, atotejo teh roft

- 287 -

8 precejšnjo količino vod«. tetea to ttkočiao odlijejo v vgčjo poaodo in bolnik «9 v njej okopa«

^i rast« na travniku. Nabirajo kor

aine in list«. H«fcat«ri jih naaoSijo t L^aj9f drugi jih kuhajo kot daj* fm ruBtlina ozdravlja otroke In odraal©t 5e jih fjri2e all jlh tr^buh boli.

tiomilpp /kmmHlcv/ raatejo po njivah, Is ovetov icuhajo aaj* 2 njljai sdravijo boleClne v trebuhu In jlh difcjejo ctroku, tt al»a ur«4en« prebav«#

SmWlr«jo %u$t rallao. albe. . kuul^fff /Wllna/ in ia^oaovt Xiait6» V«e t« »dravllno rož« kuha^o kot čaj« Pravijo, t» j« Bdr«vll9Bf Ttndar bol^ natančntga n« T«do 0 njlh*

nubira^o pr9

.....ali ovitjt kuha^o, c« j« kdo

prohlajen na pljuclh«

04 Šifaleklh produktov posmajo najbo^j Ba adr«-

vilo paajo in ©ftftjo nm«t. Fravljo, da aredstvo sia »dravljeoje tub«rkuloa«.

dolen^aki Oiganl s« a* ukvar^ajo ˇ•$ b Nadotttetlla ao jo admvilne rože tn V zainj«« ča«u jih oabirajo um sa»o ea do», teirveč tudl *& prodajo, Ci^ani radi nablrajo ro2«, sa4@f« la nvlliin« ker ^ih to 4«lo &• ˇ#!# nm obvoanost. Tako n&MJra&l* matlio in «ad«4«T jih op«t

• 288-

Cmrovaa ciganaka »«dlctn& j« toila siijfe©!! raavi-ta pri prekmurakih 0iga»lh« V nekatere čarovnija v«rja-isejo i« dane« in tudi ojjravljajo st njimi nakatsra fcdrav~ L adr&vilnlmi sališči ao «• »poanaii ˇ•liko . Pri uporabi t«h < utimo procej6«n Vi>Iiv, okolja in navad« pr«k«uri^clh te«^)iUi Ijudi. Tako »4 n«r»ikft-

4a l>i jia pripteovali čaroven po»«n.

Za ielodčao »drmvl^aj* uporatol^ajo rolo tropotec« Xa nstiiliim raate po travnilcih tor ku-hajo 1« aj« daj* iriljubl^eno »dravlj#nj« a t*js Čajaa jt p»s»W3o sMid atara;jšiJRi Ijudml. Zoper želodcne motaj« pijtjo tucli telinov L«4 ili a&j is idravill l«Xod«o tudi m

Zm btloSin« v trebuhu posn&jo to ssdravilor r vodi akuhajo laataviLj« ^aeado in kia. Ito a« ta maeanica

jo položljo na trebuh, 4» bol«Llna adravijo tu Ai a tropotc«as.

^rotln «0 Tdmelh aulravili a «r«d»t;yo®f ki «0 o ^ts slišali >;ri to«tke» .jjreblvaliitTni. aicuhali »o a^nak^ ¦terl /drobir/, bolo r«po in tioir tt#to» ki jo puati^o pozlai zunfcij la aelcl la»t ki ga smub! isaaujfejd ^rotinsici 1#9« V t«kočinot ri^ravljaoo iz oa«njonih ročif »o namo- cun^o in * -ijo avlli tx»ieč« meato na telaau. TaJco

^» biio najbol^ raufeirjoBO pr«d pribllžno petdfeetimi l«tl* Rmana notran^a obolan^a ia rcvmatl*« ntkateri i« dws»« »dravijo » ^ijavkaoi. i«nijo9 d« aalo

IftMkiftjo, k»r izaeeajo bolno kri. V mrslw vTeitonu pijavk

- 2§f -

ft* aorejo uporabljatit k«r mera biti tiat* m»sto» kanor «• pl^avka priiepi, na topleiu Tudi Cigani dobro poanajo pravo pijHVko, kX Ist »odr# prog« in koajak® pljavko

s

isOcor

Grižo a&ravijo m tropotč«vla čmjem* Boln« pravijof da w v oč«h ušf« ki-i» iapirajo

%m naduhot proti »badaaju t preihf nnf tlisu in tuberkulossi uporablja^o j«I«yo saet« Za prehdmd

aajlsoXj«9 da a« bolnik drfl n»d vrofio vodo, kj*r roiatopil i^ist aoli# To «oparo diha tollko čas«Lf da prične potltl* Karediti scora pribltžno i«»etkrat, gre apat in iz^ln^Jo vb« bolečln«,

KeHanica luka /^eteule/ in domftčega oala je »dravilo »a laj^i&Sftj« ln dru^a ^ojna obol^nja. Br»4svio« odpravl^o na aplošno »nani aa^l^&l nadln, Y»a»«jo nitko, jo trikrat aavež«Jo &lcx«g b«davio# ia jo puati^o tako tri 0»! aavo»laao# Mmto odetranijo 1»

in ga n«e«4o aakopat pod &l«bf kj«r sagnlje. Ko Kgnlj« pod kaposi« iagine^o tudi bradavlo«.

Kaijl ptk *o sdrmvlll v pr«t»klosti na poseban način. Takaga Clovoka eo zakopali v zaaljo do kolen# 1* j* bil pik na nogi. Zravtn nog« so dali d#v«t Sab* Po neka^ urah ao pogledali Xn č« 00 vidtli, da i« fi««t 2ab wtvih 1» da so o«tal« feiv« tri aU, pot«« «0 blli pr«-jarltani, da nl t«« »trupa v no«l. €• pm 00 po^lnil« v»« iab«t ta način sdmvljtcja ni nXt poiaa^al ta kačji •trup je bil «• vadno v nogi.

L• laa človek f rc /krC/ v roki ali na dru#«oi d«lu t»X««a» tnora dati slat pratan na rokof p®%m krC takoj fr«»eba. Krt v ?clodou sdravijo ¦ tajts is »«»»«noa. Ta jraotllna belo cvete in raata n«4 njivatti. Čaj is akaci-jevih cv«tov $m*&<* aa

Č« J« roka ali ttog* alomljena, j# na^bolja« tole zdraviloi kuhati J« treba v aladk«a ml^m spodnj lubj* od lip« ia oioer toliko Časa, da. poatan« goato« Ko j« to pripr&vljano, dajo to iMi na plataano krpo In pot«c p^loži^o na slo». $*Xo dobar j« tudi dirji fcoren, ki raatt v ^osdu* iikuhnjo nj«gov« ;orenin« ls položijo

Zdrarllo m kra»t#, ki »• nar^A« ^ri otroolh,

i* Najprej »to!C#jo proaeao lcafiof jo jo na ol^u ln to me^aaico pokladajo na bol»6a Bc#sta. C« 1m otrok gll«tof jraTlJof da oora kaditi tobak« tako i* dobor kimljev čaj aop«r gllat« prl otroicu« Drugo zdravilo aop«r gllato, ki j« $«1 ClgMtJJi 1« najbolj upo-fttevauao j«f da drgnejo oti^kor trebuh 9 •tolčenia Č«snom ali • tobako« naBiočenia v vodi. Vča«lh ao tudi Ctganke rad« žračil« ba^ft /t«bak is pii^/» ^ tobakovo ollno eo Bftaal« tr«touh otroku* Zopar gllste 4« dobro mdraviao ptllnov čaj in »mlati divji koataa^ Tp#ba j« to popiti* Fo t«% Caju j« clovek kKalu dob«r. (• ^k otrok ci »og«X ©pati, ao skuhali ruakove glavio«, v kat«rih 3« bilo aa-kovo wd» ia ga potara v tiatl rodi kopali* Hotranj«

alt stoadaajft «0 »drartli m baljokoss, eladkur^ea ln

^azdo«, ?«« »kupaj 90 akuhalit pote» pa ueicoliko ohladlli. Nato 00 bol«Ca »esto tuuBasall s ˇ0 matjov sa tag p« polagali agoraj o»»n^ono akuhano ttteanioo & laatavičjiaa ^nasdon.

Otrok Im ®bmj*& žoiodee, Le bruha 1» ima vročino t«r ga sbada &krQ$ i^aau. Zdrari^o ga s balo ki »u jo 4«j«je tsm podplat« aog. rotaa aptčsjo na loju oiimno pi«»ioo9 dviij«st o«ntiB«trov dol«o« To savljajo T krpo la položijo na boleče wmeto. Otroka tudi

-tn, -

s* rok« 1» noga tor $» praaukajo, da pride «p«t na pravo ®«at©» ie t« otrok opeč«, dajo n* op«L*~ na m**ta nemilj«no krpo mli p* g» naraš«j<» 2 bučni* ali 9 stolčcni« pL«noa« n««oč«niia t olju*

Otrok 4« lahlrc tudi uroami« ro a# sgodi* &•

prevec pogleda. Sdravlj«aj« uroka »0 pr«v*eli od pr«kmurrtclh doa»člnov. Xs ognj» vaaaejo dgaet oglj«Y in Jih vritjo v rodo, d* ugaanejo. M»d dejanj«« molijo la aialijo m BXm%Um^ ki bi bil lahko urftkel otroksu C# pnole oglj« ntt doo posode, 00 ciialili na j,ravega člor«ka» 3 tlato vodo ^oteia m@ij«jo obraa otroka, od vr&tu proti * iotam uffiijejo ft# l#vo roko ia d«aao nogo In

daeno roko in Xavo no^o. SjutnJ vrž«jo to yo&$ proti sonou. Tudl ot^lru dajo piti nekaj t« voda«

Živino 60 Ciganka zdravil« »aso a čarovnijo. V i)r»tekloati m }iM km«6ki ljudja v»rj«li In večkrat poklicali Olgaako 31 bolui žirini. Pan*» tog« na dalajo refii o čarovni ei^pailei Eedicini v# por^dati saao &• Ijttdeko izročilo* ItI teiQ čajromo« adravljen^u ao naj-r#čkrat uporabljal« Ciganke po«uS«no isVtf r»«n© koatl ili laa#. Za plačllo pš ao Tadno »ahttTal« m«aof tnoko, m&st In klobaa«, kl jlli oorajo neati na krilfot in tia puatitl dolo^*a caa. ^et pa je luoral iti nato pogladat, ali 8O položeni daruvl oatali nedotakn^eni all 00 lsgi** nili. C« t«h atvari ai na^alf %m bilo alabo

Prekmurskl Oigani po^najo pr«ce4 ttstih

nih

Menta isolo lepo Uiši. Uporaolj^jo Jo aa ljenje vteh BDoL>očih bolesni. 3 tajt« »dravijo tudi bo-Imm na

- tit -

in mato goje bliau hiš«. f* roš* poeu-

nablrajo in jih tudi «uUjo. Rabijo Jih *a ^ensk« tn otrošk« bolazni.

Lii>ovo cvat^f »udijo in ga posilml JtuiaAjo proti

Mi5LSi# detelJioo in feieavo /trava, ra«t« n«

ko eTttojo* ^ tmt ro&a»i adravljo »badm«

Znanj« domai!«ga »dravljenja jt nujmaaj do»« 3«rt j« »a iij« popolnoaa raauroljiT aararni dogodak. Boji^o pa *• dolg« boleanl ia awusot«t ki ,1© t««ao pov*Lan* s njo. ? vaoki boleanl t«OtoJ po-iščejo zdravniiko pomofi in oskrbo v bolnici. ^dravil o« o«koliko bojijo, vendar Jih ušlvsjo« Foaoajo tudl neka-t#r« edraviln* wi«# kl jih p« n« nabirajo. 0 noati \jol««ni n« u»4d«»o pri n^ib nob#n Kjihov« S«n« o« uirrarjftjo 1«m s rjMBnl« fctranje© in na otmovi tegs, adpravljajo a#»refi« in bol««oi prl dru^ih i^ud«h. Spioftno gorenjakl Cl^«ai q« po«najo ˇ•liko b©le*ni. lirk star«jdih ljud«b j« ri«lt»J priuerov tuberkulo*«t aii^hi in boleani »rca. %» aa t« bol#»ni H9kttj do©afilh zdravil in Jib tudl uporabljfigo« S in t*aaio M#tjd zdravljo pl^uča, Kakor a» lozo, ^e tudi sca uOno bole*«n /rcvmatlzeu/ dolira Bftsf« S«j6jo mst ^prarljajo ia jo uporabljajo takratf kadar ai kdo eabod« %xm v koio« fa met l$vL#3!* tm i* kož«. 0 n«topir4u vedo, da ^a j« dobro iia^ti pri o«bi sploinih adravetv»nih vidikov, Pravijo pa tudif čt lu netopirja, oiganeko fodraoa« 4» j« (ilcnrak

inenijo, da povarodajo boleeea d«mon»ka bitja. T«3co tiaziranje j« snano »« »a»o ˇeč tudl rsan primitivnim ijudatvo«. Sa prre« ii«atu aora»o naventi K««opotamijo in »abilonijo gltd« verOT&aja ˇ dtoone. V daval prettkloatt »o tudl v Indljl po&Bali

boleKni« V BaMle&iji j« vzoujal »trah Aabakku« tuberkuloat j Akltitbasizu, dm&on iilat«nic« iii Labartu, de»on opravl^anja ooaodBouti. Verovaaj«^ 4» d««on povzro-čb boleaan m Qt$m% prinesli i« JUsij« v Jrropo, losatmo v jU^ovzhodnl ^vropi j« znano ra«d Ci^ani, da

povsroda bolesen* V« Ifiadšarakeffl imenujtjo

4

d«aoaa tudi feUml«* iro^avlja g« v ruanih o

žlvall, dimuDcar^s bre* glave, ˇ•likana all

tudi ba-

boleasn ^ri otroku ž«n»ka tarovnioa ali člorek » hudi« pogladois^ To vtr&v^gij« j9 raaeirjeno tudi «1 daaatini.

Pri vs«h nvropekih Ciganih n

vlik« raanih boleani, Bloolc plfe«, da »o ovropake 3» ždravile z adravilni»i sollšči ln s »draviinimi d«ll tdl«sa u«kat*rih šlvali. ^aaila so d©lal# ia m«dvtdov« eastlt volka, ž«be» tei« 1» koaarj«v« 2drayiliio *ar«4«tf# eo bili tudi J«siM9 pljiiča 1» eroe. Tobak uporebljajo fivodaki Kald^raSa Ci^am aa edravlf»iij# ako«»ovf ic«dt«a ko naš« Cigank« gdravi^o s njlm gliate pri otroku* PraT tako »dravijo aa drug aačia kadji pik, Tedakl Cl^ani stienejo 0 $?*%&« u^i-1* iii •• dotaknejo s o^ia j»ftlta9 ki

ranio«, Cigani v 3rWLji »dravl^o

^lavobol kakor imil z rndtanjain goredjUi ogljftv v rodo* fo jo tudl aplo&no sdriirtlo v ^loveni^i sa bolečine, ki jth 4« člov«k dobil v glavi asarsdl hud«^ Znafllno ciganako cai*oyno adravl4«nj« je tudi ^Jff kl [ja j« najbolj p#go«t& pri Ciganih fu#dv«darjihf godbenikih in napol aoBtttdakih Cigaoih. S!etoviran4« skih Ciganov niaa adraviln«ga pomena. Xako carovno t«to- j« bilo po«©boo snano itd Cl^aai v r#i»ijl«

8 JfinogO »dravllnih stilil Cigani uporabl^o v Anlijl

To j* n«kaka psavdoljudeka toadioina, ki je v nakatarih prim«rih podobn^ ljud^c«»u adravl^onju pri prtblvalstvu* Jaževo mast uporabljajo tudi Ciganl ssa

0 P 0 M B E

2/ TrčLinm, 1937t str, X8. 3/ €l»fe*rt, 1961f «ti% 2oo. 4/ (kindat 1962, etr* 112« j/ mo^c, 1936, str. 145 • 6/ Tiilhassn, 1956, str« 5f• t/ Block, S/

vongg cigahov v mmm&i

Vodatnro

9«. Bsl«&j»k* «o «• pri»«ltli tarij* oi«an«ki rodorli tfudorovld, Brm^dlfc la Jui^covlč« V naš« lomj« niao prišll v vvlikl «kuplni9 te«v«C pO8*ffi««n« drufilac ? ohr*inienih stmrlh **pieib ni nlkj*r om«nj«not te bi

izroed ujih iaa«QOYall vojvodo »11 ekupn^g«. poglm- vs©h t«h Cignnov, «11 to M t$i voe akupmj prlp«-

r nov« kr«^«. Po T««j ˇ•r^ttnoetl ao a# ločlll od poglararjrv v pr^^Sn^lh kr«jUi t«r al §•!• km»n«4* isbMll ti«kog», da i* vodil njlhovo rodoTno organlaa-oijo. Po^avarntrro v ol ,an«kl družbl ai d«dnof vodilno funkclio eola volljo po Y««ki poglmrarjrrl

- 237 -

Clga&i 00 bili 7 pr«t©kloflti gldd« rod-st«v poommttEnlh rodov bol^« urtjenl kakor dan«s, kijub Kajhnsmi §*¦*L!« a^ihcnrlh članov. Zaaa poglavar fetlelmmj eklh Cigaoov j# Ml frmite Hudorovlč, kcva* v Srriakih nad

Mnrloi Uudorovlč ita VJobravlcah. M, BrajdiCih okoli »•ata »o prav I«toe l»gubili

po&UTiir^v* ki »o nu tudi advokatH, Umrl jt 11 pljuCaloo. KoL«v«3c» Cigmn* vodi kot akui>#n rod o»j«tar«jLi in kššmšmn moi.

Vem druI^i&A ur«dit«v doltnjakth ur«j«nm po i>mtrilln#am«B»iBt««uf ˇ•adatr

poiiddrkom v#14fty# naj«t*r«4 # i«i^i v žin«. j« artorlativna ottk, kAt«renm *>

rodovne aadtv*. N^gova oblaat J# n«d rodovi pr«o«^ okm4»n» »aradl

tradiclonalnl odnoei a«koliko popu^tili, To j« v lnjl Mrl povzročll drugačni n«iin !ivlj*&jm

j« bil

protl kooou 19» »tol^tja pri dolaajekih oigimaklh

aah ?•• pog3jtwr ln T»ltk,krat tudi M«odrL«ov Itl jt a

rtliko molje vladaO. nad aplošni« rodovnl« tettjM lo

t

pootavami. : dkor Trdina poroča, amj bi bll prvi

Bra^dičev na Dol^ujak«« P«t«r, ki j« ž« adavnaj umrl,

ein Mlha9 ki j« bil

liha »o Y»l

epoitovali lo ftio«r n« samo njegori Ci^pani, ttnrvt« tudt drugi dol^njaki aomačini. Traina ga opieu^« kot prav«g» vladarja« Mlmo u^favljanja cjiaort^a ifi&«tja jt tudi «odil 1b porfevnavsl pr«pir« »#4 dLru^laaai, On j« moral

I»nlt«v dveh salaaih, §* ata z«l«la LiY«tl okupao pod laataia čtoro«* tr*v tako $ih J# porodal 1»

odr**ll«l člaai *o4» m $# toval, v#n

po evojth

Miha ^e §• v f.lrljenjtt mi»lil# itoga bi predvid«! sa svoj«La nasltdnikft, da bo trdoo vodll aj«-f ov« potoao«» Naalgnll j«9 da bi l«voXlXl C«n«taf ki j# bil anan pri t«danji obla«tl kot najve^jl n«i»imj«3c llk «l«p«r lm«4 Brmjdi^tv. 3a obetoj olgataek«^i rodu •• najbolj hrubro boj^raZ, « t«n «1 jt p* tudi zasluSU viSJo čaat. Is prrlh dva^a«tih l«t naš«ga »tolttja « kot poglarfitr proalavil tudl Ctgaa Matija Bra^did, ki noeil a«lo velik« brke* Po njagovih bxiclh «o ga vall Tai doiUnjaki doaačini*

Volitev ciganttkega poglavajr^a dolenjeklh

tako, d& «o m ftbreULi vei

hudoroviči Is kofcevakt^a 1» čmo««li*kega okra^a, Ha aboru ao raapravljali o r»eh kandidatlh, ki bl bili Bttmi s& to funkoijo* Iwa4 »branih |« T»tal naj Cigan in aavzočia predla^al nako^a, kl bi Ml opoeoban m Btar»elno. Oetali Cigani «o prikimali all pa vpili, da tiataga n« warajo# Lo so »« «#dinllit «o i«id volit#T riuitflaeilt tudi St«ii«ka«v ki «• volitav nieo mmlm ui«I#« šltl* tm m fiakalt pod ftotori in u^ibale o nove« poglavar-

Clganl «0 voljni •yoj#ga po^iararja ubogati. ln podobnlh nepokoruostt ni »ad njiml. V««k Ctgam bvojo rodovno družlno, ki jl pripada* !$& »«boj «1 po-

^ravijo ^pr, m«yo, gl#j toit% To Je »«lo anatilno

- 299 -

in v*# Clgau« po *v«tuf kar pon«nit da vmOi ajlho?

poaa««xal čl&tt prodst&vlja d«l oiganak* akupn«

noetif ki jlh «*& amboj poY««ttJ« ˇ oiganako narodnoat*

^triarhat

Ciganak* družba teaeijt na siat«rlii«r pravai cenovi. V clgeurjcki družini j* vedno na^važneJS* matit prav taico ie u4«ao »orodatvo pom#ffibn«3 S# kekor »o*evo. Vhurl Aa^. ^u^f^^. aoJ aasivajo «t*ro mat«r v družini in &iij0tar*j*i0 la raBusno iženalco v ro&u« irl dolanj»3clh Cigeuiih j« 5«naka 0 tae naaivo« ieala najr«čjo vtljavo in j« tiadl v mnogih »tvarth odloSAia« Y#• rod jo j# »poštoral la Ji tudi raako I»Xjo iaspolnil* ?r«d dtaeti* »i l«ti j« ^iT«l« na Koč«vak«» stmra Olgaoka, phuri d«jf lci J« iaela 82 l«tf ko J« uorla, 2iT«l» j« po atarlh šegah ia tudi do konoa oatala 2T««ta tradioi^aa. lco p?*& aajrtjo 10 ji norali napraviti postbtn Sotor

pi«ter, na tisttta m«a

Ciganaka phuri daj j« 1« tosi#« varoralka navad in 5«g« Ona jlb ohraajs od roda do roda. ? pr«t«k* looti je ifflola t& ciganaka ž«na oplošno &• važna^S« m«eto v družini. Ol&mi 00 bili popolni nomadi« Tako 00 pooava-dl mofiki ootsgali do»at &mn®k* pa 00 moral* družlno Btrauako pakrbovati. lo Je Se daa«0 a#lo opaamcu doraali Ci^aai d« «1114o v oaprodjt v taborlfiču, »tik 0 tujc^m ^r«pu«tljo ž#n«k:«iau apolu, Irav taJco j« tudl v*a aterto »a otrok« pr«pužč#na Ž«ial. Velikokrat 00 I# odraall aiaovlt pa 00 nora^o ukionitl

Sodatnro

o sioralooetip o doYolj«mih iii nlh dftjanjlh Cigtttl preo«j drugažt raaumejo. Tatvino kamujejo Clgoni amno tieto, ki j« bil» &ar«4«&a iti nji-ai »asisii* Hikakor »• mor« raauueti tlov«k olgansk«f& «*«» du, da ga &* ukrad«no kuro aaptroao, Za 0i#ui* to ni tat-vina, č# Qtol0an«k«»u človtku nckaj odvaam«. C« pa ukrad« Članu rodbine, j« to pr»etop«k« Irvikrat poavarijol L9 to m« ^OBag% iau aagroaijot da bu

roko. Koč«T«kl Cigani ao tatu ^tro^ kasnorali« »0 u^jotortli, kdo j« %lXf «0 gft priv#asfai k •mrtki k drutfKuu &rs*v«*u »a dva doi «14 i# T+&* tat Wm hran« dan In no5. V t+B 5ami vu tudi

2 pooagati, 3tar«čina aaa a# krad## pravi Trdina in

druge Ci^an« aaniCuJ« aaradi ttttlnetra, toda kljub t«m nasoroia rad m^rmvt obilen pl«nf ki mu ga prin«s«jo

kaani sa4m«jo tist#t ki ••

zop«r a««y«oto)» t »akoou« ^o* ni tako hudo ka48novao» 6« vara ž»nof k«r nlč«oar n« prin«a« doaov. f i>#k pa nar«di# č* ^a »aloti^o « lakooako ženo. fsdaj atopl prevarani ©o* ln tlataga ubi^«, 6« i»a !• žtf&o, ki j# aod«Xovalaf pa priveč« k dttau sa trl dni, popolnooa ^>lo» da lazijo icravlj« po aj^ » tak na^ia eo-jen^a pri dol«njakth Cigaoth J« v dana^n^ih dn«h f« tuj Clganaki »akoo j® denea »vobodnejši kakor j« bil ˇ pr»t^» loflti. Haj^ttjia Ka*«u, kl ao 0« j« Cigani bali Se Y retek loati, je opl|mra»j« krlvca. Y Trdinov«a *«u «ta dra gan«, bo« In ima# poba^ila ool Brftjdičrv« iot#« pi II blla rada yrnllat toda a* oiata upala,, k*r 14 4u oplftu-* vall. KonCno ste »• !• odlofitla la m#nila, da boata onadva

ko «• fcoio pmgrtšlli*

š« 4ts«i v nav&di prl teh Clganlh. D*n©» o sofik«^ft ia S«a»Jcot t« *ta pob«gniXa ifi ajihOY«ga rodu, in j« bila ?.«nska poroC«na, C« «t pr^pirata 4v» in $ftLltft « b»a^UuBlf natnkrat pljuii* naeprotniku r

ao pri anlmJftkiM Cl^anih. Ci^ani, fci življo ˇ iotoru, in »n njihov clsua družlne uorj« v n|«eit r^otor po njagov scrti takoj unitijo* fudi njihovih obl«k nlhd« ne no»l. Clgani, ki ^ivijo v barakah, t^g« n© »tor«. č# u»» go-

# t& pr«pu»ti pr«d cinrtjo ti«t#aut ki

rmjbolj po«agal. 0* |« 1» skl Clganl I* pn& »ttrtjo bolnika odot»o 1«

- 3©3 -kffiur^ki C i g a n i

•» »• v ?r»k»urju nasaljrvali ˇ v#čjih akupinah, ir*»ter ;}• kaj aalo anano o ajihovih vodjih. l\idi v ustii«« isročllu ne dobino potlatkoT« Ve« kar o poglavarjih ^rrih oigarmkih naatljenc^v v je Enatični vpta v kr«tni kujigi v Murski 1791 80 vpt«ali etajrSi otrok« O«org±u»a % imnit AI«x>md»r ?aJ4mf allmm %mm& Judlta Gon^ 04 !•** 1793 j# vpiaan ta Cigan pri rojatvih evo^lh otrok mo s i©*nom f«^gr /velikl/. V©rj«tno bl bilo, da ;• n^gor priimek na^tal is n&slvm, ki j« pravaaprar poia*ail vojvodo. Ustno izročilo atur^jših doisaeinov v Pr«kstirjii pa ^rlpovoduj«, da 00 pg*«& y«6 kot u#«td#»etiffii l«ti hodild okrog 0igai'it ki »o iw«li y^JAo /poglavar^a/. Ta j9 potoval e vo«ovl po ˇa»eh. 3oa j# tell ^lj« obl«č«n. ar«brne gu«b« in p*licot znak oblaati, Tudl ti podatki, bi prvo domnsvo v rojetni knji^i pod-krepili in dopolnj«vali.

Kaen^j« m dobimo v#L nob«nlh podatkov o i«pft# obl#č«nlh po^avarjih. Ciganak« družln« so «« po ?r«k-curju naa«13«val« v raanlb krftjik« Bolo^ena pr•biTa^ Ci^anov »o !»•!§ evoj« obmoftje. To j« bilo po-

po»«b so v tiatih ^aeih, ko 00 blli odviani od i.rdkmraklh doaačinov« 2iAto bo Cigani ltli poaasftBne akupin« na določ«n« kra^, 4a »o ^birali potr^bno ^ivl^enjak« potr#Mčln* v okolioi. Tako 80 si Ci^ani v poaa»««nih takih akuplnah iebrali kl bi ga Itthko iBenovali njihovtga posiavar^a. fa ;}•

- 3*3 -

urtjeral ro&Gvne sa&tv* in bil poarednik «s#& obdinako

blaatjo ia avojiai ljudei. Cigani ao ga iie#novali ata-r*šina» tll ciganako JžlšSSE* L* vrata poglavarji an&mi v čaaa s&iLft2**ka oblaati 1» fcivš« Jufloalavti©« r^ž^ina J« bil natvadno «tar«4Si ln msw&» ioL, ki jg nad ftvojiat rodoii pravo patriarhalično vodstvo. $* j« orgaaiairal «6cu^ia rodovns poavatovanja« Prav tako j# in

V prft pclOTioi nait^R atolatja pa «o •• rl takl poglavarji iarodili pravi nalogl. Bllo j« ntkaj primarov, ko m JTunkoiJo poglavarja pr«uom«rili Y

^krivnih družb# lak haraabaaii pr«i«Buraklh Ciganov j« bil Uorv^t v oiganakem bivaluSau blissu lokovao

evojo dru&bo sa»o 2 ropi in tatirioaial* ao orožaiki u>li. 7 Vaači vau3l pa Je bil tak vodja » tajni« l»«aoa rtapi, ki Jd i>o drugi «v«toTni

vlo«ov in tatrin*

Starešina ali vodllna o»«ba v clganskea iuja po dru^jl »v«tovoi vo^ni dx%mftč«a f* v glavnam w«4m|# vstfike sadav« prl občinakih 1» dru-» gih uradlii« "'« rr#d n«kaj I«ti j# lm«l to funkci^o v ua-a«lju Pufida Cl^as Fioo, in^novan tudi Cejgv Bll j« n«kak poerednik »«d oblaatjo ln vaščani» laziti Je moral tudit da njtgorl Xju4J« niao povarofiali škod« na poljih &jiffi k@#tea ia 4« nlao br«ti doroljonja ©dkall in il goadna d»t«M« Ka»n«J* j# taka^i TaSktga isaatopnlke r oigan»k«a aa«#lju tmbrala obaina* f» j« e#daj wi4 drugiml stvarmi im«l nal&#& Siriti »«d evoji»i vacCani tudi kultumo in polttifcno

fcairlarhat

v rodu in v po«a»««ni družini j« §# dan«» 5«lo pos&aibaa o«*b&« Clgft&t jt pravijo phuri

Y pratakloati !* $&* rladala nad v«#® rodoau Gna tudi oelcrbovflaa dru^in« s življ^njoiclmi potreb6^1a«8if t«» ko j« moi ptMl večinoiaa v tabori^u* Starl mat«r± m tudi s«ap)i ˇ»• ft«g« ln n*v»d« ln»tn«ga rodu. Sjo L dcm«e aprafeujejo ea av#t in «« pogovorljo o vaŽnajiSih Ko uure prevzaea &L#&$ tiaato anaha. Otroci ˇ družlni vljo atarl mami |>huri daj, d« jl I#li|o tsfsuElti poaabno

oe«tov«tvo j« $# danaa ^raoaj n«pott«mbno# Otrooi prlpade^o mt«ri9 d« »o poročaiai oarinrano all »atlftna« uradu. ititVMft pa aa pflpsdMst o^rok »atarl iakft^j Ga ^« bil eakon akl^n^an po njihovi fia«l« V Xoati J« blla tudi oiganska društna 6t#vilnajša kot j« da- Obasgala j« družinakaga poglavar^a iii žano, dadaka,

iatl priltt«k*

0 oojaoju ln i2vru«yanju kamni aed ^raktturalcijBi Ci-gani j« 1b prateklofiti anano 1« »alo podatkov. Podobno kttkor drogi OlfHBi *udi ti drugača pr«»oj«jo kaaalra da-janja* 2alo pogoeti ©o praplri &«d n$imt ln 1# radkokda^ «« na «ir#n aacin po^ovorijo. Ravactoo nastaa« pratap. St#-» rtjši moiklt kl i»a vpllT v naaelju, jih akufea pomiriti • itpo baaedo^ C» bju to n« uap«, jlli razicropl in prepir* Ijivc«a &• dovoli oatati v bllžini avoja hiše, Naprijttni prlaorl lunatanajo v Y«člal primaror aaradi otrok, Y prttak loeti j« otroka ra^an ataršav fte kdo drugi ka«noyal$ danea

»tarfii t«g» n« dovoli^o. Ci^anaki 8tar3i pratlrano 1jhd*&#& in ji« vs« ugodijo« N«kat«ri »tarai iMje nenavadao BiiSljen;)« o rrojih otrooih« Pravijo, da otrok« »o amtja užaliti in da jin aorajo v vm ugoditi« V sedanj«* $mh iim irupujtjo drag« igračet paredve^m tiati o€»tj«f ki •© aapoal^ni. ? »mMlj« iuiSCa j« očt kupil »vojarau otroku avto, otroftko igara^o 2a 15-ooo

. Ha t«n avtoaobildku ao •• vo»lli otrooi 14 dni, m l^rafto poinrarili» Kakoliko kaan«j« j« kupU novo i^ratof otrožko dvokolo sa 4.000 dinarjav.

)m i# vtdno,

vara »o8a« M©d prekimirekimi Cigaal m tm kaani kakor 80 bile ned nakdan^ittl no»edakicil Ci^afii. L• aoi i«v«t da 0l imm goljufa z drugiai ao&kiHi, jo takoj iažent od doma. Prl tem dajan^u •• pokaž« anatllna patrilokaX-noett k«r mm iagon i«n« is aož«v» hlš« »godi 1« takrat, It «• J« Oiia iriiTiOSlla k možu* L# #• Jt pa ob prtStnil, odidt »ol od hift« in »apuati 2©no» Ha t«J «tranl entičilna iimtrilokalnoet. M«a Cl^«ai naetan« hitro pr^pir« f© eliSi moš samo b«38dt o »voji ž«ai, j« poctstnica ali da •• ji spolno iasživl^ala • *0s#4o* ali itnano«cf e« voaat prtplr in prat«p» Sasprotno pa, boI vara ženo# ni tako »trogo ^l«d« loditnr«. t In 6« izv# sa S»D»ko# s# n«d atboj prtplrata in t«p«ta, Tudi L• ima soi 2 drugo S^nako neaakon©k#ga otrokaf ni tako zlo, k«r ni ajott ničaoar prin«a«l do»ov* C« »orm Sra* oditi ls mož«v« hi;^»f &m odn«sti 1« tleto, kar kupila ali si prldoblla na kat«ri dru^i način.

Spolno življsnj« pr«d »akonom j« pr«e«4 avobodno »•d Ci^ani V rx»kmir^u ln aa BolmiJ sk«» la tudl um rplirm. ntgatlvno na ka0R«3$* aakonako liiriJ«^J«« C« l«a Clgaaka

pr«d ž«nitvijobotrokaf to ni nohmn pr«atop«k« Otrooi 00 eatarini ia imajo tudi nj*a priimtlu i^v tako i»a-4o nj«n pril«ekf L# «• porofci * dru^ia KoSkia in n« s oč«to» njanih, otrok# KajdMoo tudl ppismrm9 da isajo otrcci «n« i«8e^e« različn« oč«t#f v«tidar ni«t«xiii priiu^k* L• «« I«na lofii od mo&a k druglm, lahko dobljo nj«ni otroci prJUUwk t#gs aioi*. H po a«»onsk«» d«lu. R» tak«K d«ltt

nako in Jo pripal^o4 do»ov. 7 aaaelju I\iSfia je tako dru^if poročenih dvaje^t olgaa-nfcih soi. č« «0 raofi dn*gl$ porodi in is» n^egora $rr* nj«gov prliaek, jl po ločttvi oetant. C« b« pa poroči dru^glč, »1 privza«« doy prilsftk« Ci^m^ei isož at bo loCil od I#»t tudi takrat, €# ou n« rotii otrok, fakr&t pravijo# da i«B eiol rm pravlco, da »i polšd* drugo 2«uo» ^to J« popolnotta jaeno, se^aj sl olgcmrtca n« bo nikoli i-rostovol^no o4pravilm noutlnoetl.

lokalitot« Cigsai »«lo upo&tevajo, tudi v isakonu* c« ®* poro^Si ženaka ia dru^ga

bolj »pofetOTatl což«v« aorodnlk«. loto •• pria«li v ženino na^tl^«* Tako ^u Ime pravioo ˇ pr«pinu ^l^ra*«« «i prid«lf pra«an lahko žanlao mt#r ©ora tnož epofitovati*

a Borodstvo

La»taai tvo hiš« ali a«mlj» j« pri

ntdolotno. /čaoih prav la Ap«kul»tlviith naia«nov jo pravico do im«tja ne. drugo oe«bo. iadaoja občin« 0« vtllkoicrat braoijo tujih oigansklh prl««ljsne«Y» C« pa lma bodočl nasdljtaao n»kaj pr*ttoft«n^a v ti»ti občini, pot«m ima v«ajo pravico, 4m •« na««ll. Včaalh pr*plš«

nol evojo laatniho na ž«no tudl *ato, da otrool ls ssakona n« sorejo dadovati nj«&ov«g* imetjiu (e najprej iisre mol ln j* isietj« njeLovof «# raadall takolat «no fcttrtino dobt žona, %ri čatrtin« otrocii S* ž«na uar«, prav taico doM. mož eno t»trtinot otrool trl Cttrtine, g&Q9k# vdov« r©ekrat »vojo četrtino prtpuirlljo otrolcoii* strogo paaijo, da d«diL, kl j« octal ˇ hiSi, vadržu^« «11 boln«ge člana družin«. ? 9#danj«e Čaau dmšlnekl jjo^lavarji dolodlje po nj^govi »aarti enak« d«i«i« tsm otrojcott, pr^drsoo d» to sadrva

taetja napravijo tudi takoi

n.pr« aružinaki poglavar iaa &•*•% mrov smhs1J#i od r^dtli, 6« j« prl hifei «mm^ »n »in tn v«6 hčtra tako, da ein doti p«t arov, vb« hd«r

^tBU. če pa J« v družini «na hCi ttt T«5 ainovf dobi aapuSain« hCi. Danes ˇ•činoma ur«juj«Jo aapustlnak« utorltga s t«ataa«nto» all na diSC

družint 4# bilo v pr«t«klo«ti ot$ansk# Š«it«# 2 bera^ttnje« m zbiral« ^imao« Takrat j« blla ž«na ^rc.vaaprav gXavax drv^int, a^na be««da Jt bila k0&@»0 val^avoa. Janaj&nja oiifaiaaka dxuzlGaf v lcatarl j« zaposl«n »ol ftll i«&at d»ii aaaluž^k« vravijo. da Jt polc vica titjt«4sa, ki j« »aposlan 1» polovica «!»*•«*, ki dal* iioisa.

eo n«koliko

v Bmfcpx*iM* Z«lo atarenu moak«m v rodbiai pravi V8« »orodatvo ota« 3tarejSa cio^ka osaba

4« strio, cigfiuisko frpcLitti stftrt^&fi ž«n*k& j«

ciganeko ijtfni /|a m»dfcar#k**ga a#ni - tuta/, Llov«ka, mo&km&k mll ž«n«kot kliL»^o v tma^lju po lxn«au npr. Lacif Ignac. ^tari mat«ri fafavljo otgan

da.il etar^au oC«tu cigeneko

¦ Otrooi nassiva^o »tari« ciganako ^dfi - oč*\ ci-

Če ao poroči žtnaka e n«aakonskiic otrokoo ali vdova % otrokit paravi^ ti otrocl n$mnmu moŠu H«kat«rl I« odr&ali ^a kličajo po imenu. Cigani

^o ctgmiako aaur^i leno p& žuvl.jl« Za bratranca, ao8triLnot vnuk« In n«Lek# nisiajo pr«k aurakl Cigani v «voj«m j«ziku

Q[/9or i n j ik i Otgiil Vodctvo

Clganl na %#tsi3&k«ii ao njira* ikuiJlna Sintl ro-du, ki i»a iivoja &lavao obaočj« v H«»diji* ?ri nas «o ti ilnti raadeljtni na po&ac&ssne družin«, ki so po sorodotv«-

vft ?**h družla je u#kollko raacapl^^na tudi aato, lcar

rodu j« opazna I#Xja pa prila^oditvi okolioi,

mošici v družial vodi prcdv^uBi 1© laatno družlno in ur«ja

&j«m* zadav«. Stigrašina« cigan«ko ouro manco ali

jt vodil v pjr»t*LUfttl v«Cjo oiganako rodovuo afcuptno

ia bil najbolj e^oS-fcovana oaaba v rotn* V»« rodomae

j# urejal, taed dru^itn j« tudi aodil evoj» l|udl zm narejena

prtatopk« ln yoro<;al inlad« ljudi, J avojim ^atriarhalnim

j« dopolujoval »vojo oblaat * pravico o«j«tar*ji# v rodu.

tiatrlarhat

Stara wlit iBetiovana tudi raami, all cigaiiako dai. ,}« zelo pomsbsa o#«ba v družini. Cua

itt ohxanja rodovn« H«g« in ckrbi, da rodomaa praril«* Gl«d« njnnih otrok vtltkckrat odiočuj« v Tažoih zadtvah nj«ti brat, V aoclalnl kulturl pa j« očetovo

S«k0ualni tabui

51© «

&& odraal*

^redi&č« vaega jt aagična aeksualnaat spolno svtlt š*n«s

1/ r«aa morajo paziti, da n« kstSejo *voj«g& »pod- pcrlla pr©d fiio5klmit ker velja prl njih to kot n«j-

»ora po

m «©0 roditi v

tew»L eunaj pri

p^rllo •• n« otd« auSiti na St«dilnlku» an vid»«ti bliau vagona, temv«c r pr»c«jSnJi

n* ktt&m tfrmlčsv^u, fcj«r ga mošfci M sm vid«ti. i?rav tako »orajo prati ž#nalco p«rilo p&m)m$9 niti brisaft« n« sm«jo prati

3/

BO*k«#ft9 prav

4/

»nancih ali

5/ Nob^n«, ženaka a* •»• prt«U»piti kuhinj« d«, n.pr. »kodeiic*« T* pr#dm«t po»tan# »«ilst In ga morm|o uničiti. Cigonl pravljo, d& lahko ž«aakl vulva pftd« ˇ poaodo« Ta ©aglčnoat ^•»•klh »polnlh organov jt »«d t««i

!• boltj .»oudarjena kakor prl o«talih rcdovih, Ver- »o t« ^mpov«di tudi v av^sii s ffianjkajotimi deli apodnjtga p#rllaf ki ga »tartjfie njihovt žeat §• n« noeijo.

6/ L«u* •• mora v po»t#ljl sl©5i in

pod

da m« bo8 ^«d«l vulv« od moj# M«a«, fo 4« najvatja Žalitev, ti Jo more kdo iarež:!* Po»«ni «nako# kakor te bi r«k«l "lobu mrtv«'*. t« kl#tv« tn aflh pr«poy«di Ci^ani 3« daaes •trogo

POfLlavar m ©oftkini Cl&ni j» i*##li#l tudl kasai« Pogoet* kaaen je bila iakljufcitev ls dru&lae In ia rodu. č« 4« faat iarabil d«kl#t 00 ga opljuvali 1» »u pljunlli v utita. To «jt zaaluf>ll «mto9 ker je bil tako n«araiaeu e dekl*toa. X*to kazea j© pr«j«l {gošklt L• «0 ga ^alotili s poročeno feanako. Cpljuvanj« je bila si«lo huda k«s«D ln «0 «« .jt vai Cigani bttli, I«j kazui »o krat dodalt š« iakljudlttv i« družino ln tiati ni

Tatvioo ao nmjv^čkrat ica»oovali tako, 4« •« Kaenovali p« »o ««hbo tiat* tatTlnof kt »o bil« m«d n^iai aaialsl*

Prlotr utoj«, 1* Ijui osRimJa jt olcetntdko sodlšd« atrogo ktt«noralo« Krir«m eo pr«r«Bali kit« n« rok«h9 da jt ohrottel, To j« bila «1 Cig«na n«jhujSa kae«nt k«r j« bil doo«r godb«nDt, Toda tudl po t«j sodbi ni opusttl

Cigani v veaki d«I«llf kj«r «« n«««lljo9 obltku novo akuplno* VdftkeKii tak*»u oiganaktau rodu postn-vijo poglavarja, ki ur«^a dru2b«n« smdair« in vodl «krb m 1 lan« rodu* 7 pooaoeanih •vropakih doSalah ja rodoma organiaaoija aekoliko «*pr«fc«n3«»na. V 14. stoletju, ko ao Mli Clgani I« »n^l ir 2*ropi, ao Mli aa fealu Y#llkih pin vo^voda« 7akoLia vojvodo ao Ci^ani i»«li ^t na Krfu. Is panm polovJUi« 15# stol«tja p» »o do^pis^ai vlx% o In srofih, kl m vadili vtllk« skupin« Ctganov po

*rropi. Ltta U22 j« vojroda Ait4**j atanoval ˇ hottlu

ˇ Bolognlf *•&**» ko m btli oatali Ciganl utaborj«!

i |arod m«*b1»1 vrati« V VmCtjl bo 0t aigftni rezd«lili

«0

ikupln« nvoje rojvadt« Prav tako 00 a« na Srrop« crganlalral« po#an«an« poklicn« akupln«. f# rodom* organizacije 00 bil« »trogo organlairano * sroji-«1 poglavarjl« 3® l*ta 19)o oo Cigani v ilaatowl bli«u

i

Vmriav« Izvolili nov«6a karaO.3a ^ihatla 12» Cl^aai 00 abo-rovali v v«a •rropakih »«stih /r40nch«nf Bakar^Ita« Moakva, x>fia/ itt pratraoali eigan«ko vpražanjo in aa ylad« po~ akl«pe kongrosov za iaboljšaaj« ajihortga goapo-polola|a« L#ta 1961 uo t a*v#mt Italiji pokopali najottirej5« Ci^nka iBi HoBaetto v Piemontu. Bila j« phuri dni in «dlna kral^ioa Oiganoir* Tako 00 TtC «11 manj oetall pri vseh ralikih clganaicih alcupinah t Hrropl poglavar^i z iai®ai vojvod«, kralja ali S#fa in ki takorskoC I* sedaj vladajo nevidno država evojih rod-nikov v eakonitl dirlsvi« V Ju^oslmvlji ao taki poglavmrji vidbai na jugu d«L«le9 kj#r j« naoelj«nih tudl

tako 00 bolje or^aniairani ©adiaraki tn

: argS« skuptc« Ciganov v pceaaeanih dt^alah po Jvrcpi 80 paH dal« avoji^ vodit»ljem sano iam **pogiavarf s^aj^ttšJUifk —• phiurOf phurono dat11 aXl Sinak« poglavarjt« i'o djrugi svatovni rojni «o •• rodovn« organisacijs nakoliko «pr#m#tiil«, k#r j« v«dtto voč Ciganov naa«l^«nlh in jt na %m kolikor toliko Xm Tala okolloa t@r taico razrnhljala njihovo notr?\njo ur@di~ tev rudu.

Slikovltf* oblakft ci^anakih vojvod j« ˇ ^rropi Iz^inila. O«t»la i># j« !*• palioa, b srebrom okovana, auak doatojanstva cigun»k«tfa poglavarja* rovBod po

Cigaai volijo «voj«L* vladar^a. VSaaih j# oiganakih tudl T«e> k«r s« «aa akuplna pctaguje a* svojtg*

1962 »o

•vropeki Clgml terftlj« Jo»»fa If k io^no« Cardaš] uradai oiganakl •vropa&i kMlj pa ^« bil vojvoda Vajd*.

vladarja oli poglavar^a «n«

pin« i*a v«liko vsljavo v po«aa«m«B ro^u rtphuri daj re^ia Ženaka, rodoviia matl9 mrovalka in ohranj«valka ro— dovnih tradici^, ^^ri oetalih Ciganih v Hvropit Fr&ncijt, N#mčiji jaenirje nastopa kot prl naših ciganokih skuplnah, kjor njcna vloga ni v«<5 tako in vidna. V sahodni, arednjl in sivinil l>Yropi j« olgeneko 80

in v Okrajinl. V poeameanlh de5elah oljr^vnara krla tudi

9

zad«Td. Fo konCanum saaaodan.iu krlaa j«

ua^.ih Ciganih 00 prcdvs??D v pr«t«klosti delovala ta sodtiSCu v mmlo majhnetn ot)9»^ . Po dru|pl ni vojnl pn a« j« v v?jeh naSih oigannkih skuplnah ta aodaa organizacija s#lo a^i^rahljala in opuatdla* -a«dor* pravil teOc«La ttodiSča na^d««© pri va«h našlh Clganih, prav tako potas« mat«rin«^a r«vaf toda vs« ;}« vtzano na drufiino in n

is rodu za dalj§i all oie«nja Biook, ° i®

in sakcnolotnetvc nomm&tikl Cigani atrogo

V ;}ugovfthGdnl iiirropt »o &«n«ko a«EV««to&o kasnovali e iaagonatro«. ? Neaftiji «o Gi^ani pr«SuStnico rali tako, da m js al«kli la pr«biCali njan del t«l9Mk* Vsaic j© tg»l pravieo, da jt tudl

. Prav tako j« &w^ki* Cignno« prepor»d«ao

11 konjeko s««o

~ »5 ~

0 P 0 M 3

2/

V

4/ I^uraka Krajinft, 3* ^ulljft 1933.

5/ BXockf 133$# ^tr, 122,

7/

8/ Cl«b«rtf 1961• ati^ 16$.

9/ C3.#^anf 1961»* ntr.

. 18-21| io/ Slock, 1936* str,

11/ Block, 1!}36»

Bolmjslci 0 1 g ft n i %/ if^f ob ^orodu ln krotu t»

Sodovitnoat I«fi# j# prl

Sato )• tudi xoj«tw otroka v družlni r«s«l do^od^k, aic«r

družlui m p#ge«t«» kar pravsspror nm obr«««-

žw#t t**$?mv j# toliko «la4«g» Earoda ok li nj«. Gi^aasita i#«ft «• šm tott dobro simida« da j* po Št*YiX« otrok ˇ•liko ^olj kakor po l«potl.

Kavad ltt rasnlh T#rovan4 t Hao* aM#^iio«tl n«

anogo

sa noa*Co I«qo «0 pa»ft«l»ia grmtormmm 0% Cigani jr&vljo, da uos^ča ^«Qaka »• wm kroplti arllča,

pri

- 31? -

Rojatvo otroka »ora biti sn&m| B$iiu>Ya«a bira-Li~ LL«» Pradvaa« Sotorai Clgattl atrogo pa*ijo m to rodorno tr&dioi^o, €« ž^a«k« rodljo na akrivnaa krajm, fcj«r 00 ?am« |Oitlito jLNNt poglcdl «©5kih, PoroAalel lahko 1# ftt&rajča L«a«k« «11 babicm« 0 poroda

Cl^pio^« Š#m T«dno praToda«ao odliaje d ustarijo n^cj« na proat«Bf «11 n«kj« v Taal« Irl n«kat«rlh

družtnah «0 t* oarada oakoliko oalabljatt« i«M i^»do rodlt v bo nioo; 6« pa rodljo d^M ˇ hl§i9 nm r«d rodovaih ^repovadl glad« kraja rojatva* šoto»l clganl s« vadao pr«»«lljo po rojatvu nore- otroka ˇ družlnlf n«pr« Is ^rateraifc t i«bj«k ookraj itst«* C« p« Cl^aka rodi v yotoruf poW» šotor unicijo %n rmm kar je bllo • porodnioo ˇ dotlkn. T twm poroda la a« kak igfts** po porudu j« po wft»nju€lganov žanaka nadtata la a« &• ttm detlkatl določanlh raCt« T t«a čmb lahko n«na«»rao pcrvarodl mlo» 2ato ai 101% ko a« mi m otroko» ˇ šotort uredtti i*ftlft&« xaa# i» »a otroka t kotu« Zop«r ^oroda« alaboati 00 «1 dolan^ak« Cl^ank« rae« v pz^atekloatl i>o porodu polakala JHMU ^1^*1° *° i* žllndro is plpa 1a «0 40 &r*Lll»f dt m il opo»o«la od slaboatii V M1«I*vm prl Groaapljia Imjo a« aaaa« navado račit ''Ga j« oucau kot Ci^an fajfow| «11 m r»kll9 da bo treba poklicati Cl^anko« ki bo fajfo apuoala«

30 glada na pogotta rojatra raa žilart 1« odpoma« Tudl Trdla« pil« o Olgaokl porod&lol« da «• lall po rmm

t«dan ln «• m» pa»« » kuratino. S« prrl taa ratao«, »1 uab#rači nakollko Likcnr tn mm % nj l»1 tako okr«p*af da vaa

• 318-

lorodalca j» o* octal« družine popolncma lo-štna, §• pos«b#j p«t •# ji a« sa« približati «ol, aaao tlsta d«lat kt so ˇ•sana na nororojenaka« 3aao mm otroka okopati* riprayl4«Ba voda m M#$m| sa drug*« L« M kdo Ttatall roko ˇ

kop«l, bi *«lo Sltodil otroku, V pr^injlh taolh «o Cigank« tttdi oaTado« te ao otroka po pojatiru lnalii oko-pala v srsli

f Šotora jLna porodnlca k1«o fro«toxm tudl aroj jedllni pribor in posodo, aasnl prsdsatl ia pombn« po-«od«f kat«r« rabi ^%wt^m po porodu, *o ft« dana« v naradlt &* jlk ločljo od druglh* Bavad« p« isgubl^ajo posaa pri stftlaa aaa«lj«ftlli Ci«anihf kat«rlh »oij« m »apoaltni. Is olc&fiak« olš« all feotora, kjm ivajo do^«DČkav

Oflnja nikiiif^ l^raTijot da bi otrok jokal sa

Prav tako jMtijo o^anj č#* moio oUgmajo la oaleiijo drra*

Gtroku daj® dol«njaki Cl^ani ln» takoj po ga n«o«Jo tudi li kratu, v«ndar šmlm po oakaj »•-a«oih ali pa tudi ca« «no lato. Olganakl otrok dobi pri t*& kratu drueo 1»«# j« pa «nako kakor na Mtlte«« urad«, Za cigacako družlno tc dru^D !¦• ni tako pfMRlnei ImJo »Mio »aradi oblaBti. V danadnjlh daea dajejo tudi ž« od«raft im«na, nfi>* dOMČ« 1m jt OuSa©; na ©atičn« iii t ooricvi pa |« Tpi«a& na im J^ranko* UomCI vai klU«jo DuAaa. fo 1m m tejo •tarai ia «a otrok t»« šlvljeaj«. ??-aaili j« to !»• bilo ^nano aaco druiiai in rodu in j« ^rodT»«» varovrtlo lastnika lim pr«4 huditti orožnikit kl ©o Ci«an« najhuj« pra^anjall« JPri da-a*iftj*a dol«*njak«m et^aoak«« rodti 00 v acraii iseaa, ki jifa

• JX9 -

dob« otroci kmaltt p© rojatvu «11 kaaaaj« v otroški dobJU fak* le«aa mot ?tj.rLlnt lali, litri9 *Ttyef Arl9 iuupo ko«*ati Pold«t i idanf 8«%*, Lol«f Lol«t Saos, Ij«f Kalo /črn/, ***ˇ•» lo*«» uki /suW. »pr

ii# rt«f«it pravljo tm 2lAtkoj «11 Jakob prarijo Tlao; nll Miha, pr*vijo «» Flkal«* Ii«kat«ra lnena m m«lo ntnavadna ln j« »•!© t«^ko ugotovltl j>ojaanilo aanj.

ist ^« ap#t dobil poaaa»«nik, k#r j« n«kdo nj«^ovo t«la«no »aatilnoat ali drugo

Krot alavijo Ci^ani *»lo T«a«lo« R#kat#r# navad« •• priv««li ls okolica« falco podobao kakor Jraiački ljitdj« ˇ140 otroka sm kr#t# Oiaad«j« tnib aaradi oblasti ia orožnikov« Cl^aal ctoj« botr« « fo pekitž^o tudi tako, da a^hodljo k ajia

fcnurt niti baraLitt y**«n $» so poaabao bOL&tl* Trdina poroča, da •• j« ˇ ir«Lttl »godilo, to J# ClLaaka odnaala botri rjuho* Ko m *Y«dala to druga Ciganka, ao opl$frr«l« tatieo od rrfaa do tal in tudi obunkal«.

kr«t ˇ ^ostllnl« ? j^«kat«rih prite«rlh krSčenl otrolc !• hodi la s© tudi t goatiloi sprthaja »«d niiiiii Botri dajftjo «a pi^o t»«» dmftlnsklB ftlano« krS^on^ga otroka ia T»«» Ciganom, ki - • ka«i«4« prldrulijo ajihovi druibl.

v najv^čjl br#sakrl»o«ti

Is »robodi, Tta &am mm igrrn^o in otečejo ˇ bližtni rifič* «11 d&M« ^tajrši jlh odvz«»«Jo i

igrl« !• yr«pro Tudi ˇ n*|^J ivo«ti radi

«o otroko« prftd««* iisr« tudl ajlbor« žlraii ko&ji ta pmXm Vlmzimjm na konj«, a« rtrraje • v»i, io««l«o cigsn* čkif ki Slvijo t ^iotorlh e ataršl jl« d«j« gos4 mmog^ priložaoati sa l^mft|«« Pla*a4© n&

patja ta dru^* giaaov« po gozdu

otroei p« poeaajo tudi pr»T« otroik«

Vai njihoTi »troel ˇ aioranlji i^rajo g«lo prlljub- Igrot ki |1 iiravijo W^M aaiw ,a«lku \si to nllo "iamlja1*. ^i»i clg&nakl otroei p« p0j««iaj«jajo9 to i^raf kjar t#ka«ii«jof kdo bo bol^ počil s ilovaato kocko* Gtroci m& aapra^l^o ia nokra oaTadna ali »•«X4tt

- 321 -

obraajo la napravijo m drngl atrani rahlo plitv« sareso ob jrofc« s nohto«, fmt? to kooko priitajo s o»M* fokm la J© 1» rišlaa rri*j® d* tl«. Ilovlfiaa kocka pada oa tla la pri t*s «trmdao podl» ulmso«JSl j« pafc* T»&j« j« ˇ•-8«lj* otrok. To igro portcuša^o e«lo naJaan^Si otroci, ki ko«aj hodijot todm pri njlh »alokdaj uap*t da kocka vaaj n#koliko poči. fa l«r» j« naatala om ssksual&l oanovif Ia i« ^rmv sB&^llaa mm olganak« o*r»k#. Otroci 30 r&sla- kot ******

Iri

tgrk jc <$lav«i rnotlv« kdo J» apr«tn«4ši, Ctrok akufia obdržatl ravno-UIj« na ograji «11 ^ugajoči mm d«aki* &r± tm «ora drfcati od oe^ba rasproatrt« rok« tn •• ˇ nobtn«« primmrm &• «b« prl^ati aa kakAno oporo, «11 sa tm9 ki a« aa nj«» gu^a. I^rar tako l«a «t«^9n« oo««f kl a« prav tako dotikatl

Igtmtm #vm otrok« na tlah. KajpraJ •»

ˇ »«b1jo a oatrl« pradaatoa kvadrat i& »ic«r tako, da odraša •& o#ntli&at#r široko 1» ^loboko stmljo t sarasl* Pot«« pota^M aa ob« dia^onall. Y eredldLu9 &• križata, aaa*di pmllLleo. Otroka Tsaaata aoi »11 drugo oatrlao 1« aaAaj lSMiaosa raiat« koakka aanlja ˇ olnrlni &ar*s kvadrata la diagott«! proti er*dl$Ltt» Tiatl, kl odraže sadajl koščak »tmlj« » paličlco t sradi&fiu kradrata« aora t«či ln lafii t«č ublačll. Pota« «• apat prlbliža igri^tt, pokl«ioia ln naatarl tortMf a»««ovalou* Ta pi m smČi t Tao odr«xaBO saaljo« PranagaJil aa »ora OMjatl 1» na tak načlo pora« la poka^atl« 4aaiBi j«sl« 2ato ga tudi »ua^oral«© vačkrat Tpfaia, a«m a« aiMJ*, toda

naf ln«

~ 322 m

da bi a\> vrgel *«mljo ˇ otaras all sa ml 1» tako doa*~ ftl# da fci praaaga&l s*L«l jokati* Ko »tN Ti&o z#»ljo ˇ l«ralea* 4# igra koncaoa.

Raaladaj« l^pr« «o aorajlaga i»vora* ki jih lgrajo tudi ntcigmiaati otroci. Forgkoro j« »krivalnioa. T igri sod#luj« t«c otrok« Otrocl •toj# y krogn «11 t a»#d njth $t#j« otroke ifa pri »adnji mnmgm l^ralc«. to ponori talUcokrmtf v kro«R oatait« mpe «d«n* Pnrl l^ral^« &m$mm l«ro ln

mi drlnlnlv mn pa a«ln>t i of p« 1 of b«» rodif 1 «k«h ^ro pc furčkalo* 1 of drlaiui, onda p±a-^oč# fik^ti, t>«katlv čukatit me «r«d«rv

^ tmukla, valja, kledni, kaTŠttl. Pri J iaetopi la akupla«. &tor oatan« aasa

v kroga »ill pri dxs»T#cu* ?«daj •• T«i otrool rasb^ftljo la pekairj*j0* ^«atov kj#r aiži,

otroci ae ga »orajo dottOcnltl j^raj kakor tiatif ki iftd* ia reči plč-pod# Kdor prida pr«poainof aora la iovitl* i ot«a

Tariaata t« igr« j« forilkl fudl prl t*j igrl «a

otrok« z b«3«daals Mfiaba a«d« u baloa, ia u dondolj a doadalu lija klša9 da ja a'Okra kakor alš*» Pri v«akllHiaedl o« dotakaa otroka la ko prid* aa ea«ga otroka b«a«da «i&# ta lsatopl* Sadajlf ki o«taa« ˇ krogu, ffllži prl dr«v#au» >otea ta lori otroto« 1» jlb sku-ia prahit«ti pri draT«aw foršlk. Kdor prlte sadajl do v«sat aiil«

Tariaata t# t&r* iaa ^pe drugo baaadllo sa Itetj« otrok. ?rl te^ lt«j«l&i "^tdo i5«l u dudan, alj«

r»kal dobar dan, aj&ft a?#do va&% fo i^ro 3« tudi v

lgrajo

Igra s*d

i, L0 igro igrajo

otrooi y go*du. Onorj* j« akrlvallaf«, ˇ»L#» palle« «o

oroSj«* Hapadalna mtsm wvplj»f da «r« na jurši^

pa 0« drtijgR stram &kri4«» ^apadaloi m l&lšaj**

io lšdejo nasprotnlka« L0 gasagledajo, ga »labolično

a«tr«l«, Wmm&orml*Q i* tlstif ki

la

2/ Ženltoranioka

Vatop t

iirl4«nj«» Tudi m#d »jisl traja določana kratka t *• oigaaaici fant i» dakla »poaiiaTiitat ko ld€«ta eicrivnih, 0««tankov in 00 sjpo^ledujeta. S« bolj ekrivno «po-saavaaje 3« bilo ˇ pr«t«kloatlv ko j« o novl sakonakl rrazi ˇ določ«Bi& družlnah odločal ataraslaa. Včaoih pa ja lahko prlšlo do ljub#a#asklh tragadlj, 6« ja bil atarašlaa dru^ag kakor aaljubl^dnea* M«d danaan^jUil el^anakiMi dru- š« prav tako odločuj© in poroča njlhov tar«^lnav r«ndar pa 00 »ladl« ci^aneklJi ljud«« n« pr«pov«dn^«Jo aro-badna Izblro* Fant 1» dakla «• prooaj fcltro do^oTorita, «11 sta YH«d druu drugww, Irti >rispodob ˇ b«a«dah mlt lirič-aife lspor#di praeaj raalao israiata avoj« obdmtj« ia bojuo ljub«*«oako na^-n^enje* 3a»i Clgwl p«l*«ftJvJ«J oai Izražajo ljubaz^naka Tpra^^inja nakollko drugafc« kakor o«tali IJudj«. Pri njih odpada Taako fra«ar^«»j# iii čtnje X«plh b»a#d. Faot s# prikupi d«kl«tu9 ko

hlll SiiSi »ia^ /vul^«/** ©•**• J^ jp»iri fantu; thulo cado s« ti xar d«Si taaiaa «orla doat do «!*L•

• 324 ~

To m rmm Xj«**s*a*fc* *•*•**, kmr jlh pos&aje* V«, ta

m* *va dogovorita a* eirupno Llv34«i&j«t kl *a v aajfellšajl

feodoč»o«tl prlčnata«

?enatovanj«k* e©r*Bonijef kl jih cigaaafco prl doltajakih kakor tudi pri oatalia

Ciganih »elo pr«prost«. Tudi ntgo glanr»l pd^oj prl

sakouako ilv!4«»j# odlofia 1« m^ds^bojtta privoii-

%«ˇ ia odlofcilna b«s«4a star«dln«« X»ko pojaanjuj« tudi

2 Trdlam f Porrtiu

•taro

aat«a^tto9 Ottgftjn tudi

•« sb*r«jo na določeiie« kraju v ^osdii «11 na tratif

ˇodi potek avatb# »tar^šla*. On da inak, dm amita »kofii

$•• jftBOf I«ai» p* m «|0 %*i» |3o nozm uj«ti m kito.

im Jo XLr#6i» »• I*»&m ˇ•! poauthu^jo« Pot«« atopitm

uto 1b p p

r«51na Aa nanj« ion< ©o lo»«cf g& rssblj* « p%Xloo oa drobn«

lcosc« 1b aakričit 'KAdar bod« is t«h craplnj sop«t c«l lo-

a#«v •• mli ločltl 0Tobodnof pr«j pa nikdar

i t«n j« poroka tegag— itt priča« »•

itt pl«a«

porocn« obr«do« oaar^aoni^o pri dol«njaklh «o v blatnm oatala lat«* SteraiiM ald* člor«ka kl laraSate š«Xjo po akup»«» ftlY34«aj«9 po atarlh obldajik poroči« Cb ta« do^odka »• sbarajo Clgani t ^mda M priaar-n«a proatora^ ^*nln ia r>#va»ta stoplta pr«d etar^šlno, ki »k tn« rok«, Ju ovJLj© m »vll«no ruto tn r«def da J« njim aakon «tclM$NI tako# fcakor j« oa M«aJ akltnil njuno rokaf t*r jtm astakn« prataa« na rote« fotaa vria lon«c t srak ia ga s ˇl^ina traftčl na tlat da a«

na **»• *& *«L«t "Ločlla •* boeta š*2# takrat, kadar bo «p«t ta lon«o otrapaj** Pota* •• sačn« poročma «oetij». 2* I#&itevaiij« kupljo nogo v4n* 1« mm, Vat bltftaji ia daljnl Clgaal prldajo na gootljo la pl»i#Jo9 kmjtl jla igra mm poakočae pl«an« ptatl.

4a 9« t«h atarih

ob poroki u iariijo ia da poročni sako* Za a^a |# Taiao tof 4a »ta faat la mm sa njuno slrapno Hfrrljftnj«« Ko «1 aapravita

ftotor |« to snak9 da ata «i uatanovila laatoo ogin4iWa ia nova družino. Prav tako napravi^o ˇ•liko poročno goatijo« TSasife kupijo c«lo jagnj«, ki ga aakoljejo is 8p«^«4o tar »abavljo T*llk* lcoličlae vina. Tudi la to rrato žaaltoraaja pravt^o, da ja to oi^ttii^ca poroka. Ml«jftl Cigani# po»«bno tistl« icl 90 »apoal«iit mm poročijo tudi oji «*$&L»•« uradu. xo poroko kakor afcleniteT Eakona v carkvl «wi m prl«na-ˇajo, Iravilno a« ^oročiti so pravsaprav prisll4«ni ls saturialnth vstrokov, kir 1« tako dobljo pravico do otroSklh dokiad in »ooialaa^a

00

kon«k« «v«atob« atrogo kaaoovali. Č« »o j« salotlll, «0 iabičali3 &* Bri dol«4aicUi Cigaoih tiata^a, fci Bb«ži e porofc«no Ciganlcof opljurajo t«r an a« aMta ˇ•« ˇmiti ˇ n^Ihovo trajšaj« taborlšCa* Pralonltar amkona jm m]t največja sraaota. Opl^urati človaka j« eploh Tallka kuM prl Jiganih. ?udi ča a# preplrajo mad saboj* 4» opljurunje aajiradja »ra»otaf kl |o priaudantjo oaaprotiilku« €• pa nol puati žano in pobagn« s oaporočono žtnako, t«ga Cigaai %m nob«no tmolda fo j« doTolJano« ^udl aioar

npr, č« ja o^l a^prt, Cigank« r«likokrat niao pra- zT«&t«. Nakatar« p« 8« t raau odaotnosti soia &• oprimojo cob^n«^ dru^ag^ »o&kaga« cigaii»icl sakoa na

Dol«njak« j« prrtT toko kakor prl oatalin naoih

ftlf*

l*X»sai |» wrtl ¦• Cigani s«le bojljo. \T tth rec«h 80 tako vraL«v«rai+ da a« **t*kaje k nu »ogodia

tvarao, da bi «• boldaal oVTaror&ll« %m rmm Imlmaml ia težaT* posnajo Cigaalc« raana adravila, Frltej«jo pa tudi

pratakloati pa »oAolMiaga zdrav-

niao po^nall» ^Tdlaa ptš%9 Ct se j* bol«x«a ^a vl*kla la ao rid#Iif da boloiku oi r«iitraf J« atopll •očan Clgaa bolnUtu sa mt in g* saau^ll* Tako j« aližal pri^ovadotatii Ci«»i pa •© !• ˇ ajagoraa ča«a to tajtli. fadl fMffift nlaaa dobila tak«g» «11 podoba#ga podat^ca prl »taxajšlh ClgaalB a» t«r*an» MakolUco dvoalttf d* bi to do-Unjeki Cigani aajr«dlll« Bri doi«ajekih Ciganth m najd»»* bolnlka v poet«lji. I^ri njih Btmrajfei ljudj«

liitro uBrJ«jo la prsv »alo čaaa oatajajo na bolnitki po-at«Xjl» Zadnn at«r»jSi Cl^aB na Lol«aj *k*«» ki > bil tucii 8ta**šla& BrajdUav, j« X«ial aa#o tri dai* V ta« Časii al Sal niač# i>o 2dr«vnika. Br«« poaslaala jrmsliurj«Bj «• j« pripriivil na rart« Mj«#ot aotor »o »orali ^rmasi drugo

kakor

faitro umre njihor Clovak, hitro ialije nakdo rado voda, da n« bi š#l daž in da uktII ne )x> i#jea na iin aratu* L• p« tadaj gr« d#it ko uaira pvavljo« da bo S#l uarll na oni sv*t» otomi Cl#anl9 naradljo ˇ

<* 327 -

bolnik umrl9 pam la uarla^a pološt talno nasaljanl Cig«nl »trtit p«r* t hlšit ˇ*# oatalo pohixitro pa »noaijo ia tlataga jprostojnu ?«*• ao aalo prlahtol lar« ]>ripraTi4o tu&i i« klopi la d«ek in nanj« polo5« nekaj »nna all ataro o4«jo# vča«ih tudi atč. fotorai Cisanl nar^dljo par« aisko pod čotoro«, ne &em l%mmk} ali pod nji« mLk*# P*«t oToat kOM

Č sadoati in •# t« ^pli, po-

/volkodlaki ˇs*^ir

njak. iotoilako «• potea ^rlkasuj« kot ČloTekt na rokah Im s«lo dolg« prst*| kogar prla* s rokul, gm ^drobi v j^ah* VanJ T»r^^«jo dansa &• t»I tl in •• ga a*lo bojljo« i^rlkaauj« s« v araku «11 o4 polnočl do •&•• I^d n«kaj «***«L «nrll •tar#61na Brajdič ˇ ¦!-h«lu j« naroCil i« yr«d eartjo, ia ga »ormjo datl nizk« par«f k«r •# jt tudl m bal, da n» b

T Kočavja QlL«al v«do prav aa aniato v udkod«r prid« »otodlako /ul./ Ta aotodlako »•

puetl, 4a bi na tist« aaatu, kjar jc ntal od Sotor, bil drugi Sotor; pmr tako j« pa tudi roda «11 islaka nJ«gOT kraj, ka»or m puatl žlvlh Ijn4i* 2«tn a# Clgani tudl ogibajo takJJi ^lak «11 yoda, po*a»no sr«€«:r. Mrtrtga domdl aaal preoblača^o, umija^o 1«

Cigaaak« ©rtrašk« paro j« Tidal tudi Trdina . Uarll j« bil z-.vit V cuttj« in je l«i«l pod rasp#te plahto aa gollh tl#h; ^lar« esti j» bila nakoliko i^rivedl^nj »na in j* elonela na kajmu* Za nodrje oo m Ttakalli loj«no #r#do« M«& j« i«l po duhovnaf da j« mrllča tola^oalovil. Ko ao Ci^anl aa^X«dali duhorna, *o prlžgall lojaso avačo la s«L#ll SaloTati ln po«kakOTati okrog odra. Cl^jaiika &o a« po tleh matale, tolkl« m« prai ia X«a«l«« l^rdliia jat

tudi EV«d«l od žcaak* da mr* duharan priti p&gl*tat *rliLat k«r »« sla«r rmd prikazuj« svojt rodbinl ln jo hodi ©tražit t roljči $#dobi kot volkodlak«

Oarli ciganako sulo« laži 4o pogrefea ˇ šotoira ali v lilšl* ?•• ta daa kurijo Clgaal rellk ogsftji otoli trupla gorijo «ra$e 1» prl »rliču čuj« s«io T«liko nov« PonoČi poj«Jof pijajo ln pla&#jof k«r to »orajo dalatl« S takia ropoto« ia sl« duhora Ib iiirali* da ne bl u»rl«ga pre^cočll«t odganjajo ˇ»• strahor«, ki ao v msi m »rtraeaa« Ba

fflln« fcaa, igrajo raim« l^r«. KajbolJ pri^ljubl4««a • poaeni t0patl# all kakor ji mi pr&vlsoi biti a. Vai Igralol sedijo lti drži^o rok« ^laa^aii« v

M«a hodl okro^ njih in jih told« po hrbtih. Ko«ar t ramlel udarif isore prav tako hoditi okr g m

2« najha*fi» otroka nerede p&re ˇ lillli na mislt ki jo pr»gni«4o x belln prtos« »«to d«4o ^« aakaj plmlo jpod*jf poteu pa poioS« otrok«. Otrok $9 obl*č«n t b«lo dol^o •raJCko 1» nor^ga bla^ Ml« ^lab*" • ao^avic« in btlo apioo. ukoli otroka dajo tn aj«g&ro l«r«Sk«v n«k»J denar^a, podobio« la skodellco sa kroplj#aj« pri nogah t»r dve *y«$1* V kT8to ga poloi# Š«l« posa»j#* fwjo dajo cblanc«, oato tsa ctrokOTa oblačllea in č«plo«9

pr«krij«jo « iltnico in naajo poloSe otroka« T kreto dajo i« tie i«etA9 ruto. Pravagm p«awu »1 fcilo

«deti. Pr*iTlll •© aamo9 da j« bila otrokora t 2o?/.

odraelami »rilčtt dajo r kr»tot kar j« najraje ˇ življenju. Hcbs* «« dajo satof da bo uarli na ev©tu lahko plsial z*«Xjo. i« oa ob«k mrmtu t««a n«

pot«i hodi na*aj #*rašlt* Xolk*s

tudi #igftr«s* ia 2r#pl«ik«. ttrltte j* Clgaa« k«1o strmb, vte&ajr v*4to* L• ga priaaft m pr»t* t+ 6« feo rtrah. 0 noa#Ll š«ai 3* pravi;jof 4* gv* »rlida lafefcd fcroplt ali

pa »ora biti rsa v rd«C« obl«č«a*. Umrle&u atar^šial »o 4*11 0t«kl«nlco vln«9 plj*» tobak in nj«LpTO palico t

jo ^otor u«rl«g»9 aje^vo poettljno

j* bilo s njl» r dotikm« Baj# ao o#lo biSo stanšlM

, ki > u«rl» j^cdrli v isbj*lni» Ift bil šotor wrl*#H «° ˇ »•aljo n&tmmmlt $1*Y* /«1. 206/« T hlži sa «rXliw prav tako uaičijo kar j# bilo s n^la t dotiku« Prostor px#pX#«ka4o in poribs^o tar n« atanujtjo cotri tudi po dr» nse«i« Tu&i. oblmk vmrlm^m n« tsosi nihčt in y«o njegoro post#ljtilno **L&•«•' Jo. Ctgaai •• a šotoroa t% tiattga kraia, lcjar so 1ji«11 arličat pr««4iltjo oa drugl kraj, ki#r Clg«yEii taborljjo* 2Msti ^roetor pa oatft«« sapmid«« dolgo l«t# fsajvamj pa p«t. Mliio !• uure Cl^Mk« u porodu, a« uničljo Sotora9 to ai umrla od

pokopat nm

hitro hodijo. R»icdc nvorm takoj m ajltti vr#ei lca»mf da ne bodo aaniali o aj«»« Po«r»W »» n^«l«šij# Cigftni i*

. Ko jl» > u«rl atamilu

Br»jdic-t m r-ri :ii Is r—h Jcrajev, z Y#«&vi 1» Itomji* Bil& |« doi^a rroc«»i^a i« krsto. »•kateri daljni Gigani bo Sli mmo do pokopaliaCaj drugi «e ˇatopUi tudi ao grota in »•tali lcop# prati v jarao. I^ko oo »• eadnjlfi u»rX«ga«

J«dif 11 Jo j« usrli lnl nd v štvljrajm, ir*L n# fcuhajo po nj«Lovl 3*rtl« Prav tako &• kufaa^o tjUit« j*4i» ki j« bolalk nundnj« použll« C« j« unrll kupll fcakšno žiral, J« po Qj«govi amrti n« proaajo aa nob^no $#110 •

I

vtra, da u«rll prihaja BtttJ ia da živi m dr«®«« «r»ttt ep«t napr«4 fcakor dlovrtc# j« s^lo raažtrjena itl doltnjskiai Clgani. 2ato maijn« te »orm Imtl tudi va« oftUfe* m »eboj in n«kaj d«narja# Vcaslh u»rli prlhmja nasaj in etraši douače# T«daj |# tr«ba, dsti u piiač0# k«r pot«u «0 c«lo pr«priL«ilf da ridijo

Po pogr«ln pouo^ti^o aorodnlk« oa podob«n fcakor drugl dol»nj»Jci domaČlAi« Tudi laurat •© p©r««l dolenj^cih doaačialh m to poj«dlno. T B«li lamjSfti Cigaoi t«j pogr«bž

aaogljivosti« iCupljo n«kaj *«•& ln lcmha to ponudiio ud«iež«ne« pogr«ba« B***do

od btiofcranjakih do«afciaov# B*«#da mi pa iavira is lat.oartr.laa* kar po««rai ftiii all uairllml.

B/ P r • k i u r i k i C 1 g i s i '2/ $mm* ob uorodu in frrstit t«r l^ra otrok

Preksur*k:t ^i^atil «o ohrmnlll

Tako $• dan»« m$nljof da i«ni poe^bne dol2no«ti. s« raora. L«&0fc« pr%d porodom varovati

t ki ^ih lahJco ileoaiij«jo ˇ %mm grm^nje ia blifl^c po«enita ?.a niTarnoit m nosečo &to d»nijof de mora i««ti nooečntca &•& gr^«nj« ruto im glnvi in ^edpaonik prlv«aan, obojt M pravo

d« otrok no bo iaiel ftob# /grda usta, mj^j« u«tni- fo T«rc posnajo tudi irckBarskl kv«Skl Ijmij«* Tudl j p Tsttko š«Xj^t da otrok »•

bo iaiil mitaji na teleaa, Npp. Č« el ž#li čra^dj lo Jih ne dobi in 9« v ist«o tr«xiutku ^rte« a« del t«l#M, prenaa« » t«» neisspoln^eno željo na otroka in *ato dobi otrolc r-id#« na t«l4*tt9 d^amr pravljo »at^riao tudi t» nn j« stianm *#4 kmdktel iar«kwirakl«i ? ?«$31 rasi s« sposlfijajo i»oik«ga Olfan«* ki j« !»•! sadnjl plati ˇ•llko liaof »l^ČaorjaT« toarrt* Vsi ciganrfcl

to *n»o«nj« dobllf k*r «r#» toda j« ni dobila. lim dobi otrok, «• a»ti ni doblla

Porod j# m Ciganko

ho«a ctgantik« ?,#n« lahko rodijo, To tn ¦ItI podatki Is pr^t^kloatl. Tudi sntjtaj* ci^a&ak« 90 bile bolj odporo# kakor d«aa§aja, Ba »Jaai la na tl«a j« porodnica 0|a?avilm porod« Popkovlno j« ^rer«2ala m ki a* i* im*\* ri «»bi. Po navadl a« bia io

no5, skrmj«t kosa, brit©v ali katerokoli drugo rasilo. Vdaalh • j# 4o^odilof da }• otrok po ro^*tv ka<a u«rlf k»r 8« n $• »Mtrupilo okoli popk.a C« bila aostčBlea &om* *t }• »aprla ˇ koLof *»** rodila in tudi vm poapraril* m a*boj« foda najT«čkratf k«kor iarocilo pripiTtduje, «0 Cl^ajak« rodil« na peti* i«lto Ci-gan^o j6 uj«lo blizu pokopalifeča. Saaa j« prinosia otrok« na faurbtu. Ker ni i«ftX«. aob«n« ostrin« prl s«bl, |« popko* ˇtoo, eigftnftko ^fg§* j^sm.mIa t«kov te j« pol«illa nanjo io jo s nohtoii pr«iSCipnila. Dru^i« j« Cigiaka rodila v gosia poatsi. Ko J« porodila, ja vatala, rajstopila aa«gH in •« u«Ila v tej >odi. Vogrola Je rodo ««10 toliko« da ni blla lad«no a»la* N*kat#r« potujoč« Gi$makm pa «o sa»o porod opravil« oa poti. Ko «o prlšlt dosor9 00 i#X« »#b« Ift otroka uradil« 1q okopal«* Sajvečkrat 9% j« tudi ago-dilo, Aa Clganka al isiela nič««ar sa otroka 9 ••boj« $9 slakla gomjo >IOjdE:#t otroki arlla ˇanjo ia t tiato rjuho, kasor j« 4«Jmls daror«, ^a dala b* hriMt in Tako otrok I« js*» wr# 8ivlJ«a^a »

?rvo kopanj« ctroko-ro ao opravili tako^t p# j* bllo

oajv^Ckrat ps j# bilo io nar«jeno balicot ki ji ii^iimrski c»ačini pravljo

takrat, kadar porod Bi pot«kal prnrilno. f« eo krat po«aL*l« s *n,mj«fct kl eo oi ga pridobile 2 in L domačiai tuumiti« Ko porodnica, ciga/iak »o^la roditi, jl j« o«jfika baba pregnttala traMi. C« pa p^rodniea ni mo^la sMMti poataljic«, cl«waeko o ji dali stakieaioo piha^if te bi si 0 pitaijra prldobllm

~ m -

forcdniea prl Cigaaih n* posaa porodai&fc«

po»t«lj#f t«*v»č takcij prita* dalati io hodlti ofcrog. Pr«d~ Tara pe j# &j*&& dolžno»t# da akrbi s& otroka* ? pr«-takloatl 80 9i Ciganke hitro opoeogla ©4 pr*w porodnt »la-boati * čiki*aj»» tofeaka« To »o danos T^inoma opuatll«« Toda porodnioa j* p# porodu dolgo ^aaa ločaaa od družia«t pr«dysen od »oža* Paaaboo t pret«klostl ao •* aoSj* atrogo driali t«ea tabujat ^i ©o*a j« bila ž«naka po porcdb* n#či»ta ˇ•L kakor nee©c dni. Tudi kuhati niao mmlm porodnic« sa družino, m dotikatt s# drugih Jedlf lone#Y, obl«lc«. Imlt ao svojo žlico, Jcroinlk in temmm* Kopati otroka «m !• s«daj le iijtgev* »ati. Nobtn Čla» družl&« all drugl ae ne ae« dotataiti t« vo4«f lc«r jdrariJOt da otrokti b t«m odirsw» apaflje. Ctrok poatan« tudi urofi#nf $* •1 kdo v tiati vodl nog« p«re« č« a* ^e rodil d*f«k, ao ^a Ci^ani poloiili na tla v Sotoruj ko »o pa bili i#

so dali otroka na postsljo ali laSiSS« lm položili &a eno otroa goali§ na drugo kruh» ?otam eo ^ladali, Č#aa sq bo otrok n^ prej dotakail« €• na^pr»4 prtjal s roko sa goall9 ra j« o$« «11 aekdo člfa mk#lt 'ča bož ssnal dobro ^oati, Bog ti daj 4jori

L• pa &• boa snal Aobro goati, Bog ti &• ^aj gori

Po t#h b#aedah m m dali tudi 1m. Otrok j« potra dobil tudi kratna botr«, L• Cigaoi 2«lo spoitejftjo« 2a botr« gredo njihovl aorodnlki ail kKeCki I^udja, Cigani »o Tčaaih i*rav iskali bogat« ko«čk« botre zmm&& bogatih daril, 3aBi kB«5ki Ijndj* P» »o aenili, da ji» ci*ansko botrinatrro prlnoa arefo t hiBo« §« pr«d e««tvmi« krato« 80 imli Clgani navado# da ac krstno botro poklloall na clor.. ? doaači hiil so ji dali otrok« aa rok»* Botra pa j« Esorala reii, da ho€e biti uj*^ova botra ia ds bo otroka rada iaela, aato m& mtm diali i»#« 0* j# blia

kakSna rsaprtija t^l botro in otrokoviai »tarši, ao jo o% %9j priloinoati paravaali* i« &«&*• |« ebr«ajen& navada, L9 artčtjo botro ali prid« na obtsk, 40 9tro-kovm mati »poštljtro posdravl 1» •ic#r tafeo, te oto« po-klakntta tn •« poljubita. lo naradi gr«»t* m krstno botrt koš In ž«na, Cigaai praTijo botru lclrivo« l«txdavalcl botri ktyiylt %mmtmt Ci^aai dirri.

Clgansfci otrok pa itit svoj«nu botru g#it# botrl pa

Otrokft ii«««4o h kratu ^o tr»h «11 /ttrlh dn«hf Stirlnajatlh dn«h. KaY«da jtt« 4* dajo prr»«a otroku %mm po ofi^tu, čs j« d*fc«k; č# j« d#klicaf dobi po »aterl. l>rugl otrok dobi iit botrov, trstjl po

rodbin«« ? pr« taklo«ti pa 00 «»lo gl»dall na to, 4« otroku ni»o dali 1»«m po ti»t«sy ki j« u»rl« PrarHl •o, da to n« bi bllo dol»no sa otroka. Č« j# iwiX otrok

v rodMnl ia L• kam«J« ukt19 »o mtei la* . I krstu a«Mjo otroka botri ia babloa« L0 otroka doiBOTt nepravijo krstno LOetljof ki jo

Kupl^o

vlna, nar«di^o boljfei kruhf MnUiajo *#«o tn per*~ bljo botre. Tellkokrat p« T*«ga t«ga a# a«r«j0 nar«ditit k#r aiEajo, KajT^Clcrftt raio pričakujtjo, lc&j bo bo*ra prin««la, Botria &®r j« d«narf oblaka ia pogada botra doižuft d&U otrofeu o ˇ•ltkt nodi ^trhm 1a Križnica j« ruta ter v fi|n| d#nar$ pirhi 0 v«113cl p» m plrhi in tolago *a otleko. otrok dobi #fm pirhaf botrl pa «ors datl otrok •& pirh. U T»«h •ˇ•tih dobi otrok od krstne botr© tttruoo, l»«aoYano

T«h običajar ob kratu Ci^ani nlso f t#wT«« 99 jlh oSitno paraim prevzali od aurakih

- m -

Cl«*ftl icalokdaj uporabljajo kratno lat« ko kllčajo otroto* lajve&fcrat j# pravo 1m ti»t«f • k*t«~ rl» *e atarfel prldali klieatl otrok* takoj j>0 i*j*%tra« ifaogofcrat j« otrofc aobll dtmafca * '*«NMfc»* /vs&mir aii» tommm/ %wm* ko j« xaL«l hoditi ali &• pr«J ia m g» J« to 1»« oprijtlo sft ˇ•• življ«n4«. K«kat#ri m te iim dobili tudi pri otroiicili i^rah* B«tat«m l««na pa «o

o« npr» Joi«f l^piao9 Vladialav,

fm iia«na i*o tudl selo pogoata 110 najbolj sfiAHftt f«r«ftilcm

^«r«Blja-2ye«*, ^uiika^ Ina. ^jiilltwmlM otrofito ki TSrnBib laadl kaa»«j« o«twi«jo «o

Aoi, Neka Ja^na j« dobila is« Imft J« l^la dn&Jat aioav. Zalo fcoda j* &f imdla« ^ato p* j« tvm aiaova klicala s

•i iolftli «inaf $« w Imll trl hčart. Pot»« J« moš alajši bčarki rakal iižtak, v r««ioi ji j« tllo 1m

Včasifa ta conska iMAa o»aačuj©jo tudi j>o»obno ttiio«t os«baav n.pr. Huakln4et Toplm, Diliao /nau««o/t andftif Kašuko /gluhl/. ^aalh

osebo e T«^ «naki«l 1k«o1« »ato do»i talc

j& «*f«xl a^« Gliln l^ael, Roaikia Laci. ?o oč«tu dobi i# isalokrat tak i^r id«r«k. Hassločujejo jih po •taroeti n.pr« atarl Lacif aladi Laoi« i« j* Katlc, t#da^ »ni pravljo po icraju, odkodar |# apr. sadžaraka ^atioa. N#ki CI^mi j« dobil l«a T kiraji Laci, to pooeai kmlj iacii to pa zaradi ta^af k#r a« j powdilf te J# poaob«n nakdanjeeu ju«oalOTftn»)t««tt Uaitaandru. Urugl Ci^aa j« pod«doTal domae« ist

• 336 -

Fioo ia gm tako do»aMfii kliš«jo§ oatali ga nasiraj* C$ji» Ontala do*aLa iaena 00 fe«t Gri, Člgfti* Dudi# Iyi41t Bajaar, Ck>e, tfbaodi, loucatG,

toka, 2,1**, l*lmt Lacat i^iška, Ho*ika, Mjif Budai,

Kocia«f liča, !***•

tudi frstaarAl ol^nskl otroci ** a«lo radi ? igrl preftiTlJo T»o pr«dšolako dobo. njihoT« t^r% me )»1| mmmm nilhoriM «t&r$««t kakor danjl* otroko«, ki m i$M i^raai y «voji «Xado«ti,

okupaa igra vo«» olganakjLs otroko« t doleajski ei^anflkl otroci i% pravljo »jg^m", To otarool najraj« l^prajo. Is naTlaS«n«&a blata ai a«-lajo ˇ•Čj« 3cock», pri katerl na «ni »trasi nar«dijo ˇdolbiao 1» pljune^o oot«r» Fotmm to koeko obmejo io jo z tIsIm Mi#|« aa tln, Kq p&Sm na ««ajof a« ra«l«ti s Tallkia pokos* a»i otroci raalagajo, da počl kakor puSka ali aind /Tulra/, Prar ta pok Jla naredi vallko tom!j«» S

Žaf 1» ^o gtldaf X» - lOTltt ga ia ga tako zgrabla*

Otroci atoje v kro^tt« prri i^ralac št«j« do a#t ia prl poa^msni ^tavllki, ki Jo porat • dotakne mm$* igralca. Ka kat«r«ga prid« lt«Tilta AtMlt ta t«*topi ls krogiA, Igraltc at«jt tollko ča*af te eataa« y krogu samo ad«& in ta !©ˇ!• Drugi ot^ci m pr«d n$im, Ko ujmm prv»«e, nasladnji 1oy1*

Koro karaujBa - «l«p« »ifit.

otroci to tgro nakollko

Pri i«rl atoj« otroci v kro^u« ^d« atojl aa ar«dl la 1mm mmx***&* oči, I rtdruži a« m š« a4#itt kl prvtga

*Vo, kaj st

»1 j* dal ilico?4* "PoUči

Hato hodi sl«pi v kroga la išče# togn bi

^ |jf dokl«r s# otrt»ci

Tudi ta l^ra jt i« i* pr»jšn4iii caaor, Ctroci t krogu ln Aržijo •t««B^«n# roka • »tisnj«nl«l ar«dinl krog*» Igral«c 9 na k«i*aelt erf itr, klaj*** Ko gorori t# b«aed«y nalahso udarja po

rokah soiLraXo«T. flati igrala«, kl a ka«jf »puati rok* ob tal««&* L0 oata&«t krogu aaso la 4ra tgrstlea « lstagnj«&l|il rokaai, ta mmio osadra. I^ralec, ki j« aadnji a lategnjenisi lorl oatala»

fo igro otroci nakoliko opuščajo. I$xm prika-pr«e«4 0pr*tnoati« Gtrool «1 aaradljo ir krogti luknj« v L«A|«« f artdiai %*h pa narod« t&o jft sraven aj« kaM«* Taak i^pralec otoji ob svoji • palioo t rokl. Glavni i^ralec atoji w arado lcroga« Ta »ora apravitl kaa«n t arodajo ja«o. Prl %wm uapatl 4t *«lo t«žko> k«r ^i oatali igralol ovlra^o in Jcaman a palica«! odbi^ajo. č# •# 1« erednj«m» i^rmlcm poar«6i epraviti ka»«ii v ja«ot tadaj hitro vai Igralci aiba^ljo k mvoilm iuknjaa in poatavijo

i«xal«c oora pr*Y tako hittti, da mkmm njagovo iiald t kroLu. L• dobi »••** ob t krogu, pot#» tlati igraleo, kl j« oatal tet*

%m igra j* !• mIo mai daaaanji* otro-kes* I^r« p«t otrok, f tlrj« «• atrelci

»tražar. i^r«d

Irmveis aj# stoji

palioo. fudi oatall itlrj» igralci i»ajo In ys«k svojo ^Milcot ob kat«rl atoji. Voi biti ^alieo ofe •trmiarju, Ko te pallo» p«te po tleh, »ora etmiajr hltro mmmm&MMt mmjo p«Iico la pohit«ti k jaalol tiat^ga, ki j# zadel »aaa^tao palieo« L• tiati

prl poblrsn^u »roj« falic«, ki j# 2«d«l o«r«dnjor atr&žar.

Pri t«J igri na«topa p«t igrale«T» Ctrocl na- is «rli dcs«t c«ntln»troT dol«o paliCico, ki }o

Sa TMko aotronjo polovlco «ar*Iej& sare»« la 3ic«r n« »ao i>#t sar«iiv n* drugo 4tait zar»s» 0%» polo-ˇiei «lofc* amnj tn jm «#^«|o ˇ sr«k« S# p«4*ta na

tl«tiv ki !• TT|{elt rlfrtr /»•»• aioht« -pm j« tuo •L!« »traa k s ertiaii aa. Trb«f

ti»ti aodnlk. Iot«a oImjmn frii t« polovt^k« «p«t ˇ in po^X«daf kako so •« obmil«, ('• ]• teMt itfti

, dobi kaiMfti &**** Yro6ih M«r9#r /hodlh/i dogovorljo pa «• lahk^t ** ¦« *»J° ^44 p«t rax>Žilh in ar«lih, Viog» Y l«ri *• M«Jav«jo« Udaro« kuhalnleo po »adaji platl«

• m -

V taj tgri naetopata

na kol«aih ln polaga »vojo roko Md dlani ˇ««« i«ralc«a po rr»ti» Hudič !¦* Mdtts po-Jcrit« oči e rokaai# Ko %o« kon5* • polag«ij«a ka»«n5ka T rok« otrokon, hudie ug«aj«4«9 pri kr«.TiXito uganll in im otrok prasn« roke, atopl aa lw>žio atran. ^g polaga kaaenčak v otrok« dlmni la hnAi& u^lba toIUco (mv da ao rai otrooi razdal^ani. Potan pot«LBajo po tlah črto» Od t« oradnj« trt« daaat •«troy r&sdaljl na obah atranab pot«gnejo $• po aoo črto* Tako aada^ poaa&l w« atran atidiftaTa, drttga boija« a« tmdič«Tl in bošji otroci vaak na avoji straaii dru« sa drugia ia m pcriB«Jo okro^ paam, bo^ 1« btudlC »• pTimmtm »a roka* C# hudič potagna čas bo^Jo črto na avo^o atran, ji» raa^li Ca pa toog pots^pia hudiča, ja bog

Mož In

fo ja nora^a prlljiablj«M otr©Ika l^rm« Ea otrok pr*d*t*irlja m1% ki J« ˇ alažfcl, $}•#>*+ im, drugi otrok, nu dom pripravlja ko»ilof pača kruh Is blata itd. I^ra j# a«lo feirahnH, k«r Ja sa olgftttak« oiroko nakaj poatbMga« hoditi ˇ alužbo ob določenih urah«

Otrocl afttite#jo iiA palloo steklenico in jo »aaadijo y sa»lj»* Mato atraljajo aa loo do 2oo

•**¦ 34« •

. Kdor

3>

Otrool omtflje ttlad« palic« ia 1* lnbjit itartdljo e«7fc»* ? t* vtakaejo okro$l# kro^llc« is paplrja iii Jih t drugo potlaD^o MfM|« Prra kroglioa sleti v#n %%r

x tollko y

Otroci iič«jo pottm ln ga ˇot 4« bi jla pokaeal 'roii" /tipalke/.

nm

** p* prlT«ž«jo

pall«o lo jo vrte, dm hrofičl nm nltkl

Is rrt>ovlti palic »1 otroci »poaladi ovu^ijo « Hmto «i napravljo iaj t«ga trakov«, kl jih Itjo okoll vratn otroka* Ta igrai^o pr#d»tavl4»

Uru«t otrok 4»ii sm te trakovt ltt pogmtj> naali- konja« ffc p» »«r« pr«d sji« t«Sl kakor pravl

Ma bližnji Ut vuni iadolb«4o

Otrok priii« z« palico nj*ai vodi« Ko 4« t

ko» ledu

3kojsi njo

t«» ko»ow l«te t*C« po pol«tu» »kočl na tm ko«

Rato

tri^e otroci. V *«r1Jo rasdnl^o od

f

sanli litn

krlla sl napravl Tsak lgr&l»e avoj fer!2«c in g» sasadi T »ecljo« Potaa rsas* Tawk lgr*l«e žapni oošt «a odpre la ga rrže proti glKfnn kriiu tako, ad«l is lff?*+ Tiati lci j«

j« ˇ d«a«š&jlh čaalh ••d oiganako soilio mladiBO« Xgr«]o bo^om! in dni«« igr« s

iilfataria bitt

To i^ro 06 olffikL«kl otrool porstll prl sloven-akih otrocih«

otroci ai i& blata la jlh krasi^o •

s

tt« hift« in tudi ica»n«iS« iaaio i« tla I* smlj« Y hlši« L0 m dalali ta tla^ ao itmiU Tallko »•»1J« ˇ proster* ?3* to poravnaao s«ttXjo »o »orall otrocl attptatl. Tako »0 a« dršftli ma oblako ing «1 tatg&ft in hodill po pro-storu tollko aaaa» da «0 blla ^ladka tla# Otrool p* ao di ^radatavljall, da *# lokoaotira in

Sfo |# i«r» ˇ proatoru. toi J« t^it pri alo-r«a»k«a ljudatvu« 11» d^edlol all na kartoou j« aarisana

* 142 -

fižolčkov ali icoruanih aaaeB« Igraia &v* igraloa,

Igraje p0slal« L•»#*« «lha trit moni poM&l «*uu l&rat% *v# otiU* Maa ita 2o fižo-l0Tt drugi 2o koru« oa kupdih. 1» ob«h kupčkov j#«lj«t«

Punčk« a« jrad« Igrago m lutkaal 1» cuaj« Pravljo i*unclo ls cunj nosijo na hrptu, ktikor Tldljo nji- « Bnako j# tudi uirlj«jo T ruto kot di»j«nčlca«

Clganakl otrocl v sradnjl Svropl radl s u»lšlj«nla kon^n, rasbojnlk« in orošalk«, koajskl la kra^o

2/

prekseraklh Clga&ov j« jo»av tako »onogaaan kakor prl ostallh ol«»Qaklh družlnah ˇ Jloranlji. Irvobitna žanitoraajsk« &«L• s »naZilnlai c«remonialnl»l oo poatal« ekoraj v va«h prim«rih ljedako l«rodllo9 ki $* ohranjajo icot rodovno tradioljo9 d«jan«4c« pa t«A oavad »• opravljajo reč* B»Mi«jl ciganakl a^&kon isa

- 543 -

obliko; cpuatil oprl sa» na izbiro »woa la «n

bila »JnapBo roaorno oprsrllo, kat«r»*u •© priao«tYOYall aorodniki s ob#h straal* Faat 1* tefcl* «ta «• a«|pn

iwa4ar »o m ¦crali obojl ataril

sa ujuno

ˇ sakon softkl •»•L» talaorlšča taborišča« Ko ao a# istardl m4 aeboj dotf&rarjall, «0 d«- da ^prodo proult

cl^aaako «aa^ayiha> «9 apravili 11* prootes v ^oadu« Cigaol m rtkli, da a« žaiiijo ikpr^ borl. borl* Vtdao ao tako ^oTorlll« č«^mt di*«vo# pod k«t«-

rl« j« bila E«altrr«B« c«r«Bonl^a# ai bil

ko so »vatbo napraTlIi v gostiftniv oo praTllif da *»

ž«nijo pri bori'* Val etar«jšl Cigaoi •• Š# sp^alnja

da ao Isoll njihorl ^rttdnikl evatbo pod dr«me

t«» bi sklepalit 4a J* dr«vo l»»lo »«lo jHNimiM

ˇ oprBTlJanjii Iwltvmili c«r«aoalj« Ob žanitTi em

sbrmla o«la rodMmm s obab atraal noTOporoč»nc«v.

08«ba j« oil atar«.4tna, kl j« bil ponairadi 8tar«j^i čla«

rodbine mll aajT«ljaim*j#i «ol y rodu. 0» f topH »teklt-

aioo vliis« ki jo |« potr^boral pri poroki. «1» ia zmit*~

•ta ata morala «iopiti ped dr«rot aklaniti roki»f nat# pa

«111 n#k«J ˇ!&& na n#tma roka ia govorilt Bog da ar^5ot da bonta dol«o iir*la ia Aa 9* boeta ljubila". Po teh b«»«dah *ta plla n^^rej ienln la atv»«taf nat« «o pili §# o»tali »ratj* Tiao i* «t*r»šinoT« 0t*kl#al#«* S t#« !• bilo obredno d«j«4# sakl^titeno in *a lahko prlftli a »vatoTrtco goatljo ia Včaeih je taka »ratba trajala tudi dra do tri dni*

Pr*d pribli^no tri(iae«tiai l«tl ao iaali taratci Cigaai nekoliko drugačn« ženitvana oftrtranija* G* snratbi ao aa i ralt Mntnmm 1» navaatift* trttlia«« Vrm€ at&rašlao jt ienlft odraaal naraati koa kruajt, i* prar tako a«v«st« ^aninu. fe ko«« fcrttk* »ta aorala enln ia n«re«ta takoj poj«sti» iote« j« ataz*«&iiia t*«1 p«tlico# jo slosll ia rek«ls "K*dar bo ta pmlica «p«t akupaj 1» feo c«lat tatej se boeta lahko

T T&nčl T&id jm anano uat&o imročllo o poroki pod olcaos 4objlč« htfea, kl jl po clgmciftko pravijo bloko aehaiardia« Tako «e a« Cigsal poročaJll i# t šn^ee atolatju« faat9 kl ai ]• isferfel dakla^ Jo Ja 14*1 do donača hiš«» NaTaetm pa ni s««Xa atopiti t hišo9 dokl^r ai bila, opravljena ž«nlty*na caraaoni^a pod okno«. fja m atopili Lania in naraata tar prld«* ^od okno« j# •orala nmvmmtm. poklftimiti, aklanltl roka ia gledati proti hiai tar trikrat r^it "Rikoli m« bo« šla od hi4af. V»« ta Čau p& je lanin drSal roko na nj«nl rattl. Ko j« bilo to iara^ano, 90 rsl iahko odlll v hišo, kjar s* j« pričalo aratovaa^a«

ž«nitoTan4 ake caraaoaija j« ol>a#- prav tako doToljooja ataruev na prlvoljonj« jf>orok# im iuražtno kl«t«vt pradan jt atopila naraata v hišo. -ˇatja ao •# a^rall m p»oata«t kurili oganjt pakli pradlča na ražnju tmr Jadl in pili. Ko ja t>lX ravno nad njihovlmi gXa-ra»i9 ao T«d«ll9 da ja f«4&4 ^a atarešioa Sanlnfe In aavaatl ^ovorllt pota« ata ti ta dTa dala roki ia tsplla vino tar ai obljubila9 da aa a# boata. lodila. Ee j« bila ta sakletva koačana, ao s novoporačnci Žlt T hi5o»

• 145 -

Pri nakaterifa^rekBttraklh Clgaala j« š# daaaa ofcidaj do»a»# poreka, ^tmšm odida fant it vejafce** fo poiDko lsrrš« X* takrat9 Č« fant nno »iall vz«ti dakla m Ime« to&a »ora $• pmj k rojakoB. To poročao cara-Bonijo i«yrfti kratni bot«r, Fant in 4©kl# aor&ta dati aavakrlS XmvX rofcif t lmt«rih držlt« čaii a vinov. Bmto krot&l bot«r gOTorif da bl tet 1»*1 ar#«o pri rojakih, da bi •• »rtdso Trall ia d» bi pot#» ftr«Čno a wvojo i«ao

1b dosač« poroka j« kon^ana« FotM B«daXjaJ«jo « »rato-ˇanj«K« Tčeaih tadi dva dal« L• p« 4«lcX« mI t#« č*k»b9 kd j« &j«n f«a% pri vojakihp po«tano n«sr#*t*f Jo fant b« ˇs»tl aa ž«nd po vmitvi doaov.

1» ˇ pmrlh d*Mtl#tjlh Daa««B »to-i«f ja •• j* uTalJarlla tudi •ˇatba# ki j« bila ss«lo po-dofcaa nskdanji ljudafei k©«čki ohottl, Ta žsaitoranjftki običaj «o privx«li stalno na«&lj*al Clgaaif ki «o bili 2« dalj« čaaa ttl yg»Uau gkl«i domačlal* to «0 ill po a«v*etot 8O Initi sBcprli rrata* Tako j» ž«Bla aoral pro-alti do»aL«f naj m daje navaato« Drutban /tovarlš/ j« s

Trf»X akOEl kakdM odprtiao r hlfto d«amicof ali dru^o »ftiijlo atvar, 1» poteie dajalt da j« nakaj pozabll. Ko &o «a «|«atili notar j# on hltro odprl ˇrata« §# pmdtn pa aw to x«odi.9 «* ž«niaoTi ljn&j pogajajo m aeraatinlBi aorodnlki t hlfti. Hagevsrjaje Jthf da «9 prilatali k ajla «olobi iii so prlB««li daYioo9 da žlvi v Ui hlSl deklica, da ii i žanino« lj«;bitaf aato

puati^o aotar tn a&j a# po^ovorlta« o porokl pa

ao tudi Sanlnu pripr^vili na p*ott doaov ratpi /orlro/ la od aj««a zahtaTall, 4a Jt odkupil uftreato. Ta oarad« ao danaanji Gigaatl ˇ ?r«k«Brja opuatili*

m 346 -

Ko m Cigaai &* žlv«lt po ^oadovlh, ao «• poročali radno «LOBladi od juiijat oikoli p» posisi*

Daaačnj« elgm*«k« poroke ao zalo prsp;rowte. Oer#d- poeetibnost j# svatbena goatlja, ki oba«ga ogroano j*dl /ffi«aof boljši kruh/ Iti pi^jačo. Na ^•nitovanju cjo Ebrani pr«d-ywi nsdbin« ž«nina ia neT««t«tkr«tni in birmannki borti ia »oroaaifci iz bližajlh in deljnih ctfiar*akih n^B«li^

«Ta »vobofini EsaKon pri aašlh oblaat^h ni prl»nan,aato

kot koakubiBat.Iako livl T«lik del ciganrtcth družln. Cd pm ata bila moški in ž«n«ka i# pr«J po-» in sta j&apuatila avoj« dru*in«fe« lanellt* v drug kraj ia «9 ttv nek&j čaau sp«t vraeta v domtu;« nt.u«Xj<5«Na^ioIa4 ^a generaoljs^, poa«bno tiotit ki ao atalno aaposi^ni,»o poročljo tudi oa y,fitičn«» uraou»'To 00 pri»ilj«ni opr^vltif4« dobljo otroak« dokl&4# io da i»ftjo pravico do

Pri pr*k||turekih Cl njl" ž*nitv«11111 obicaj#v*f« nmm oposarjfeijo,dft prektBurako ci-gaB»k« družiuo iarir^o ix vec rodov v pr«ji»Jw prebira-Uš$u*ir«dv$«st pa j# isvlrna porokfe pod dreraaom^aak ali po-ob«a ^nitveoi običiij ctRjdtuo tudi pri dru^lh cigan^cih rodo-vih, T«ildar niiaa pri oetaiih na^ih ai^anaklh rodovih nikjer tako va;«u |.^m«& ;lrevofkakor ^a ja Isal ^ri f/rakwir3kih 01* oa ^&rldkM« Bi drugi plati pa ui»o aobtni drugi

določ«no dobo toiiko kakor

ob 8»ytl lia

Ob bolesat 1b sartl aajdaso pri pr«kmurakih anog* vražararnia novad, ki jla Clgaal pripisujajo t*1Dco pon«a*ao«t ia ˇaaja tudi v^rjam^jo« Freetj običajaT ob

ˇmlatru. Ž« tako raa^ir^eno «himiatično r«ro 80 podkr«pill 8« %

# narada, da se ob boLaikttv ki bo krnalu unrlf aber« oltoll nj«^a doaača družlaa in aorod* nikl. t« l«a bolalk ptmlco pod glfivot pravl^o, da n« i«rt narftti* č# s«lo tožko uMira ali eploh, h* mUo umi-raf ne «m nlhč« otatl prl rratih, k#r asrt aie«r n« bi ao^la v aobo. u« bi 1« kdo bil ob vratih, %% n«Ttir&oatf dft sert tlatt^a ubijt« art ^rid« tudi lahko akoai naj-maujšo & luknjico ^rl ključavntci. B«8«4«t ki Jih bolntk izrečt aa •rnrtni poat«lji, •• aorajo t«i>olnlti« V ramloi 0« Lgodi9 da »nogokrat boanilt iar«ča g« kak^ao itljo «11 pr«poT#dt ki J& »ora po nj«govi aarti isvrSiti n«kdo ls družin« aXl pa lspolajevfiti njegor« b«s BoInikoTa jed prad smrtjo pootan« sa druilno p« aartl atrogl tab*» Te Jadl potem aploh nm kuh«4© dol^o v^aaih traja t* prcpovad tudi raS

Ko iaaje ti Cl^aai mrliCa v hiši# aajprej iapra«-aljo aobo« Va* pdhl$tvo# mizo» o«aref atola la poataljo

T«a. V pjroatom catan« aaao X«šlli« 1» nartjan« na kat«rih ieži mrlič. : rliCa obl^rajo t praaalčno obleko; obu^ejo ga> T nogavico in v aadiusjaK Caaa tudi sirllšlc« čaTli«, :oški larlifi al«a ničtear aa pa ltt* ž«na*a ruto na glavi. Ta ruta ji» lahko

• 34 8 -

ali dra*» fearr«! «# «w pa biti rdača, kmr ta barv* po«*nl t«»«1J** O narloa »•nijot da nina oa drugtB »vatu aob«o«g* ˇ••«lja v#L# Ito l#ii rcrllč na par»h# m pr«vt-

brado tako, da ruto »*ˇ•L• jo aa t»«#»». a«ko «u p««tl- aaT«««aa u»ta do ^kopa« »«kat#rl dajo to ruto s kratot drugi Jo odatraoljo.

preproat*. V tlat kl ao ls «mljaf saldjajo Stiri preoaj Tiaokft kol#

t«r aanja položljo daeka« Iote» natlafiljo slaa* t šaklj«-

1b t miijao rročo sa blazino ln T9« pragrne^o s rjmho* to l«HSča položljo srllia« ri t«e d#lu .aifiijo pr*d-vm&m na to, da narddijo viooko a^lavje. '• uar^« etarajši člortk, »u rok# akl«ti«jo na prsih* L• pa uirji «ladf iaa rok« pololene ob t«l««a« Odprt« oCi prl btIIčs pokrljajo 1 dvodinarakim all patdinaraki« kOTano««« Xm saprajo krsto9 jf^stijo ta koy«n«o v kr«ti« i rliC na odro j* MTadao pokrit 2 belisa nali^Je«. ^«!«* i« te fcarr« m dobljo, pot«s Impljo

- J4t -

vrliča raBganjalo, 0% ffirličn tudi gorit« dr« stcčI in roda sa kropljanja*

Crato aarvdl ats*r* Za otroka Jo pobara s feclo barro, aa «t«r«ja#Lft * rjavo. trn« barr* «• ««lo teejljo* ffelt&ttrt a&jo pofca»rrati krsto s rumano barro#

eirtjo bolntk Ijstsč« i«ljo sa barro krate, da je ž« r»# t&ko čriio t groou, rsaj kr«ta aaj bo tftk« barr«. Prav kakor krtto »I o«kattrl tudi Im določljo Isarvo in rrsto obl«k«» V lcrsto dajo za oljlanct in rjuho« Ko X#ii »rli6 do«at «a čurajo ia pri aj»* oba noči. ? proatoru •• »barojo aorodnlki,

ln Olganl 1* dbruglh aaMllj. Mlajftl m mm rmmnm »abara^o. Igrajo Jcart«, lsprašujnjo u«Wk« in rihatr^a« JUdar ^r«do čut k arliiu, ^ravijo, da ua trtino /preicmur»ki iarae/ in po olgansko na torp /»adžarako tor/. Pri t«u čuvanju j« Etlo ^rlljubl^aa tale l^jrat dakla eedi na atciu. C aj«j priatopi faot • aia paao« ia vjgpftte tekla« kat«r»ga bi rada, da Wl ^o poljubil. Kataraga pokaš« d#klaf ga ta priv«d# k njaj la 0 t«a paaoa iii •« mtti poljubiti. ^o^oato a# da naatan« ead fantoB iB daklaton ljubos«B prav ol>

srllda« im pa gr* i^ra prarlloo daXJ»9 aruglfi

d«kl« in tm% sadi ls «1 tablra d»kl«« Tako •• menjajo prl i^rlt dokler mm n« nar«ličajo. Tnai prl t#h :iganin »o tt Igra o»tmnak Taaeloati in hrupa# kl nora^o dalati ob «arti člov#icaf da

pokrijojo kr«tof mrliča vsi poljubijo. Od

& ^aaui« ^alovenjeii« L• «adnjikrat ¦tt fiovorijo, da Jn r« «n bolečin la tr^l^eaja, toda s#taj •o mm± oatali itd, Fotea odnaatjo kreto is hiš«. Ha

• 35o -

Jo ?o»t&vijo na tla sate, 4* »rlli a« bo hodll atra<. 04 te dalje g& nosi^o «11 Toaljo s vo»o«. g* mijraj« isogaejo }o,?pr«l>ut kajti š« daa«a j« tudl md Clgaiil r«ftširj€iio v#rcTaajd9 da prrl, ki ga

s mrli^emj gu^ov« siaaletinjo asert^ C« sr*Lajo t>;.» umrl* ;ji»va i«n«to{ 6« prid« nasprotl soilcl,

bo usrl aja^0Y »jvratnikf iato Y«Ija

«• doaačl ijo^lovi^o ob ^rcbu* V roka priw«4© lcmn «11

8 t6i ^

©I v n«kat6rlh ittmmrlh aploh n« upajo iti ma

aii o4id«Jo od

t ia Vitm tako p

nn pckap&21§§&

is p

oi«#%M tsklh« ki nmmm krtš

bll

sa

te no»i

otrolc

i/

zelo

^r«d uarii« kakor lmlo~ auriida ls hia#f sapujitijo v*l k aoa«do»« T a?oji hlfei na Pot*« •« opofjtatjot prootor okna. Po ˇ»«» lit či- avojo kočo» 1T#« »trah9 da mm sj#r j# »rlič laial« isirin k«r ffiialijof da usrrll priaaja loaaaj, Jcoraj

«taz«j3i# ta *• vmrll rmm

ali

in

tudi po o lu

obllki

š# z«lo

hlil

pooadijo

ttl vsegft po^«4«if ^orajo oatanek vr«ti etranf tajti

ne «ii«jo dotakniti, &« ^aaj pa da bl jo •# tudi slorlRS jpripravlja^o za prts&ile mrtvih.

okraotjo s roiast in av^^^sl* ^« j« ajlfa^v grob

dan«3 ne^atarl »tarej^l ci^anaki ljudj« okno jadl s$r* Jr.ruh, 9

ftii ^a*0 Tin«. «a mrlipt kl l»o ^ril«! tiato ao^ oa doiafit

1 »o ^a d\o*»a ^re^ri^ftiil« da uarli o nn pojadino? m«d «laj3lB ro4ott j# 1» mrormj« L• »•lc i^gubilo neMtffiJl pmmmm V* y>okopall55tt «o !•«•»! krlll umrlih ci^j:fllclh Ijudl broa Xu-ml Jvojol grobov po dolod#nih

rob, M^i% grofc ion 4 na i3i t

nDTtL«^& IlirliijBjs Oimii^ttj« i# »očno o ^rtvib ^rl ciat ih Cig«ttib. '& v*%nlM& priapodo- iinbolifcirftjo amrt« ^« tiekdo ueir«, ^ravijo, da J« prol i» ju i*l aa &rugi ev«'(* Prtdstavliajo ai po T«rl *****

aa*iran4 o s«rtif lci m m&mj dopolnjuj«jo * krščanckia Ob msrtt n»t*Ylj<» uro 1b jo odBt«a#4o ls

jo i*rlft*9«Jo §#!•* ko

srlida odn<*»#jo. C# pri&# Cl^toi v goatilno in em jt »•-davno uarl brat ali kdo dnaglh doaačih, aurodi dv« ČaSi

•n# n» »•fcijo aii n* tlat kitr pcmeal, d« ja u©rli tlsto to aar«dit §«!• pij« iz drug* 5až*»

lmjšm ialitev x& Cl^&na js pr«lelia3«&j* fcrtTiii

«• pr^pirsgo, da t)a&protaik n« bo prcklia^al n^ihovlh «rtrih* Gslo utrool r»aof dn 3« tc n^ibora n&jhujte kX«t«T«

ludi ce ss oni A'r^plrajuf Daspro^rika ˇ ekraJHM pri»«ru

temf dtt ma. ^rekolnajo csrtv«, V tofclh tr^nuticlh titurdi nli dru^i r«smi?ao rsfjt^lj** 0 teh ae ^vorij^ r&4if ^n H9ay pa, da fcl jlh pripovodo- ^traiaa telettv ,j# ^« ta? "naj tvoji «»rtvi lajajo kot in ^® bij«jo 4o Mrrl la t#p«4o» dn ti ijor T«ta»*jo tro-Ji artvi, aaj lag«jo in aaj boio ^r^klati* larava dodajo

in i»raa#} kl ^olmamzjtjo inn^k« «poln« orga~ie9

•rtriii

itakor ::

l/ Sfffp ,f>> f^oroan ln

T»roir«ti ved i#tvai*i, da go bo »kodoraio aj«| ia otrokit

Jcakor pt*l u&** 3$ tudi is^d t« ^ da ^« %m*m mmmb% ^ni v^e datif ksa.* «1

• 353 -

4*1 **!**** pot«* otrok doloi saiattftiij*« Pr«d

pri t#h "i#a»ik tudi y ki«o «1 mmlm nl k^j t«k#ga vid«isf Kar n# bi

k&r i« y sv«Ll * ^rtvtceiu ^riič* a« k«r M to laihko 6ke^.ovalo otro^ni, č« p» ima .Tl «ebl ait c^lo cbleko t<» b«rr#, pot«i lahko icropi tiri

Porod ž«&ak6 ^rl &®v*n3*mlh otmnih j« ockmj tft&&f keJccr tadl prl oot^ulih naslh i^mlh* iaradi

porodnica «#n «•«•« *li §•

dalj žasa Iot«na ud ostai« druiin*, T;r»dT*#» od »ola« f pr»t«kloati m I# s Ok*«bnc t«. , i^&ak« gl«dmX

pri tv^ib J^udoft. :;va.ov so prl^l^ 1*1« $«s ntMMi dni. j» bllm ^*ns L# dotf« « otroko«, j« s&or&V* bltl i« prav taic lgčgna od dr\ji?ih, lo%«n# ^oaod* ali &?**& mdl ai prijftti 7 va^oitu« 3«»a |« stojral* «p^ti s otroko« t ^*** ^l bll« i1i*t», T& wkLt^at t*bu prttpoY»di o por inlci n«katar* daM^tsj« Slati i#n«k# p^-i Bii opušča^o ftai^r i» v*dno mmm pori>dn loa lioplj« .itroScA 1« prmv tako a« am« citič* /t&^aiti r&km r ti*to t@4o* ? xv«zi f

<3 tl 3isti navad*, %1 «i pr«a c# ,:«r«jo plj*aic« ia $# i# nl avoallo labko Elij^jo tioto vo^o v^tran; u* pa $» I«

a# 5« «m slitl ro&m vatr^m, sepak morajo

•oraio nnr^aiti «i planioaai ce^. uo$. Ča ta^it M bi atorlll#

mm

atreho« Ctroku &• 4ru^-# Imhko r*kodijo sl«

~ 354 -

tm dobi otrok t sgodnjih Ittlk otrofttra. j« to i*» t^dino pravo, * ki»t«riB 0« klic

lmtm

Caaat«, Braco, OIovaaalt Pio«ola# Burlot

Vlklca9 'Jinalo /'naum«n/» ^uiii /duha/'} iata« Baro ^1«W> t!mli Imlo

primurco, Jopi, Ba^c, v

h ai tolllco vai t&i

ielxl Bek^i vi»A xn govorll, da ^i bilm ju« i-ravl4o# 4a m oprartlt tudl a«ic«

Pot#» •m j« ^dč#X«t okent s la 2 tnnoglMi iovacljenci, kmr 00 oili

»o 1« j-reetj^ ^iedaii, da n« niatm poro-

ni bilo «wo v

t C« «ta »• i«X«lm tra poro-

51tl# Lta sb«fala iu ata »0 Truila. &•!• ce* dol^o časa« b#g j*r po*«nilf lcer @tet fent in daicl« •Ku^a.j «palaf da poročena* Ko atft 06 vmiia, niao Btarfei aogli ˇ•« branltl

ln tudi tmt ni mmt wc «a*>u»titi dekl«ta» k*r m j* bila **4aj ž« I«m# DefeU* **& X« n«k*4 klofut is potra je bi-la atrar ur« :**»•. č# ai $*. nista het«l& Tmltlf so pr«kll^ njaii njun^ »rtr## Xo j« MI* najli^ft* Jnlit»T la ko »o jl»a to povsd*llf st* «9 tako^ rralla, re^clinian^« srtrlh j« t^adl wi t^h Ctfl^aih najhi^«* kasen ia Talltev ia

^ Ici ^ fjc^ aar^ditl oi^a/^aki člor«k« To omsml nm Ci^na btt5nt ka&^r Lm M kdo itbtl.

/ ffi^

j/

gaarii In

tekf ki

vdealh slifflj^ tr^an^e, ropot&a}* ali s« k«J It&* !lcknterl to ^ccaVi.ic, toiia ico nekdo bližnjih

naredljo ;arf? sa rrliCa j.cX«tI ^nejt poiei«! ˇ

r,ofi

&cibs9

poicoplj^jo* V krsto

•2i

vse

ic kar je ftilo % njlr, v ^rid« &&&&J glodat, :-ot#it n« prlde ni^cli

$0

?o treh isi

H#k«j dai

irlctev

. Ca j# fcdo

jo m&x» tudi drftmtl

Sa Ji bi bm pr«iOBltl, L• pr avi, ko hod« ree&lčao Tažno novicot tiiire »ul« - pri »ojih j# p#l«n to r*anica ±n sm bo

ki

t kateri Cigaai ^*rg»rl r Srbiji ijcajo *«g@* m kattr« »o

turški ta ^rbalci aM:^i; vlr^ki l«ua p« «o

selo pMijo ua noa^o #*nc. f«člaj ce ou« j##ti nob#aili

j#di# da otro^ia ne ti kak ud »aajtel« X« SUd-

f č« p»S«j0 aa no»*j^o iat«r jagode ali ^roe^j^t d& »ada^ povsrodi ^at^riso ^ma^««j« n« otroku« 2« pft no»«č(v T.ati fcrenf* mgko all i>aa9 uo ^trokovo t«Io

vshodu &vroym vc6 r««»lb Tt3x*ovani v Zum *io ecno»tif kakor «ed i«j.o^er.aiY««a ^j.avnikt e^ulo« kruh in četulo, dn ae

a» ^kodora'ic a«totu tu mmtmrt.

i^gsisi jg zc-lo pomftiLUiC j&Jc« pri m Vhurt dai opravl &oloLim ritviiil ^ri o#rodniei

navadc, d^. *i^ajr/rka Hen#. ro-ii s^uaaj biyallfi6a in prl t*in iiieo nav^oci iao$kl* Pcrc^nici posstg« 1«

<• 35? -

ienek* «11 babica« Bvg n+»dklh Cl^aalb j« aaradno neoi-^aa«ka ž«na. Po porodu *« prl v»«h Ciganlh š*m n« •»• dotlkmti kuliiojsicih co«od Im hrw in isaorm feltl loč«n*

od cRt?Jihi V Indiji J« ze iri^itlTHt )ci'8t« ispričano

«ora -1«eim *o4iti ˇ t UiSi* Prl

strrogo drilijo gor^njakl la

vloliue, ia bo dol»r &alav#e$ d#klici

tudi

sredaji VTOpl urar« aa joro

iu sicer v tiatjl r^li^iji« k&t^rd m

vero tadl r

^oročnl cblua^l »o rmali^ni yri j^c^a—«alk •Tropaklh C^rgarl Y Srbiji, kapijo dotol Mvvalo sa nln«9 icl

V J&godlal pro^ijo vi^ftul ««rY««td# kakor 3rbl o& ietl

juinih ^u^oBlovaiiViiii teš#l«h» ^i&isa cl&znakm

n«Y*nte j« mmm nl goreajakial

Ctgantt pfe tndi a& scten pri lctcmakih Ci^Mtia« Bafcup

rcod pltsa«*©« Imrl v 2&L1 A&ljl isvirao ohraa-

in tako ajihov«, eeaa vec tist«

j#9

ai^o i:ikoli polati« »i

krtth ia uol "feii*>t"?a al^rtda porok« in

y ii*t:onu, vino ^a

Cer^iri v ^rbi^i, ko Tldijo# da bo bolaik okopljejo in Itpo otoi«č#^o.A^ 8tM&«2j*&l Ciga&l

^lovaku s boabažoc saaa^l^o Toa odpr-tine. .' riifca n« da^o v krato, tenvcč aano %#1© poloi« ˇ

v rok« w« tudi &a,1o naka^ deuarja, de bo evetu Iii5o» Bmmet f# tadi >-ri Ci^«ih ˇ atv^r, ki jo dgt^e uerrleBii v itrsto* rifinni ˇ jugo~

rero poana^o v glava*» pri na* j« mIo iftvima pri kočavaklh 0l4»Aia* Cl^aal t

o gm tuoi v povo utalmko« vta*:

št«Yilo «podnjih kril*b. Posalaao pri Cl««ftih JCalA#-jc oblačeaj« umrlib zelo pOMmb&a stfft7§ kar ••

¦ 359 -

prlprariti na dolgo potoraaj«. AagldRci Cl«aal dnjo r kreto tuii naklt ia sl&tniito« fo navado upošt«*

t

17

polo&ijo ˇ rok« tmrlt»mit kitaro «11 »antJolino.

T Ku0l|i in Ronuiiijt oo oM^ajl u^ »srti patmm

j«« clgnntlr.lh p.\emn v r.nhodiil "vropi* T nekatarih nn ^a^fiamkoia Cigani GaV:op2J«io nekaj tobaka oa

trnjev

nikoli uwrl©ga« tfmrli je dane^ ^rav t«ko kot v

vl&a u** tla ^e amrlei / luvoaiji p* m jlh ob

r.l ^pofcitij^Jo in ji» d^rajojo calo vlaa tak«t da

*. . * 0 M 1 *

1/

4/

f 1D33» atr» €8»

T/ i^rdS.*t l^*

sr» 313

ll/7 Plockf 193^» ^ir. 131. / 79

14/ ei©b#rtf 1961,, atr. 15/ &ort«vl<9 3rJ3i# a^jp OI»'Mrtt ifilf trtar* 17/ Cl«b*rtt 1S61# $ttr. ^4 18/ Blosk, 1335t atjp, 143*

- 361 •

1/ D o 1 i n j • H Cigtai

m riaako katollSk«

Veadar j« t* njihova v«ra doka^ n«ja«ia la razaljil ^rrinmsl« ^ajbolj «paitruj«Jo n«vidao božan^co bifj«9 fci ga lmwj«j# fltftl - dobri duht Bog« Io kričaa-

- rslilcl

- ?rlatu» »XI pa poaieni tudl cvstnikm

škodijiv in mrivGa d*aon, ki ^ Cl^aai iiataujejo ^rav tako verujejo i« ˇ dru^ d«»oaska 6kodljiya ln

kratijo otrok« lo tudi porofcaj« r kafcoXiški c«Dcvit j« ^o^v-aa« *

g «itoXofekl»i pred»ti*vtt»i, V glmvft**

ločijo doteftg* duha, ki vodi 61oY#štro t#f prmv tako tudl

dolnrlna in nudi ttiiMt pr*d sliji

ingi Mlo toojijo. fn bi ttogll n«itollko olttditl 2oroft9trin dualise*.

in ^r«d«tav* o l^p o* nadva« praproBti« i.vrdia© poroč«,

kako

Clgana j« ^ppsš«I# kolilco J« )»#oirt pm m }* odgovoril, 4» n&jbrž« »dftn ln to j« »oac«» Ci^aau •# godl X« teOcrat dobro, t* ga gr»|# «onc«» Vprmžftl j« tudi »lado Cigankot kdo 4© j« u»tr-Arllf pm j« sardela in tiho ia «#nda gadžo /nmmt^m/m

l^a&l krdčuj c^o prl naat odkar i>o ••

ˇ i

v »atičaih knji^ah. Vča«»ih 00 t« tudl rmrodili «o •• okoriatili * Bovi«! botrinini darovt, M«teJ tudi

«0 bolj acr«čni 1» da iMJo v«C tt«i«h» pri evojea d«lu» Va« T«^j« o«rkv«ne l«tn« pBMUioiJca tudl Idl#a4«acl Clgmi israsasjejo« Trdln« j« n«kod or«čal Clgtuike, ki j« ne«la ž:^«n v c«rk«^ na ˇ•Ilko bo^» i

dane« »birajo fta doXoč«&«

ˇ l«t» >ri tr«h f*r«hi dalj« n» «žlj« io aa Trški gori iri noy«» »st&t* ^lraaje nažih clg»aoT m boijlh pot«h 4«

2

v vasi aaintea »ari«e-d«-X«h«r t Franclji. T11 j#

- 1*3 -

eigaosfca fcolj* $©tt kl Jo Clgssi *»4ao obiak«j«jo t določ*ae*ča»u* V t*>h njihorife rovarstklb 4&S&* ko prebi-ˇ»40 ˇ t«j emrinri 4n& in a©Lt aobea Cigfta a« mm kraati

04 krsčanakih sollttv »o a« nata^ill i»« tm Ji» j# najbol^ potr«b«» pri «111» 4* 9 to

0§*a*š n«j« tudl v svoj«« j«ziko. viiicu Bojc3 j«

i«li»i otol^ial i» Jifc ©b te^ prlloft&ostl iboIIJo, i>rt2Liaakl p9#m»r Budorovlč mu J« 9 da soa^o štiri molitv«, ^olljo Jih r«ek v*L#r« «0 4« *»* pov#4al p« eig&nakoi #&njk« fcoilea.

kote d«b«l tl ta a«&4S«X 4«! •aatuAel o dolorts, tl

%t tu ««atf*l b«jd«lf 4« voloro

tl tu M ftl p«r«nv ti aa«tu4«l tnNe 1 ta wmXl romni 1 ta mmd«l a**tudftl 1 tu

, tl rav«k ***t&4«l -o4#n 4« 4«t»1 ti t& M

•rkul* djavon« i*

f alcvranidcra j#silm M bila aj«M kratka v« biamt v da bi aaa 4ala adr?ivjat 4* toi Mll xo«rea , kod«r bomo hodili. leg naj to ^oliteT Tako oaj bol

Irdiaa pa Je n«k^ popolnoma natt^rota«ga alldal

aovomečkih Braj^ičlh. 2a tlk la krajemr m j» wll dočko $ov«4ml od«aaš9 ki pi Cigeai sellje elganflko prl troka j« «a»a noidlla »olitrico 1» bi po »icrraiiako

nlloT

*Ct0m vldi na pa»i ¦scakati konjl^ka ln

vldi v alaki pl«vatl račlco in jo uJcr* d«. Cigaa na dTcriaČu rfT«bwti kokcžko in jo ukr^ t©# %LR& Tidi

• 364 -

visttl t kosiou ov4c* la ga ukradt. ClLmtt y!*1 na euaitl 0* «rajeo in J# ukrad«. Ci^an vldl na njivi rj«r*tl plug ta ga ukrad## f 'te je otroku pOY«dala, 4» j« to elflftB«kl oLca*lf ki j« š« Ttliko boljAi icakor kraojaici.

» ki se

kakor »#todlaku /vassplrju/. Oba s%&

in mm {rlkaeujeta r#4vw»« ponoči. |§| pr&v tako lahko prld« akozi kljucavni«# y bišo kot »otodlako, odn«»« odraal«ga «11 otrok« ia ga poloii na kaa^Ai Obr««ba proti Aj*« j« «mk) o«tro r«2iilot obrr .Jono raaj. Brair tako jm a«Tar«i Rrtvi * oi^aoako «ulLf ki Ilvl j^o ^srtl oa dru««« tu ia tt« prikazu^« tttdl človeku, ^r«dv#^i auen «11 sorodntko«. ^rtrl j# tabu s« *!ˇ•• iirla««« prl »rtrih j« vi^anu na^«v«t*4^« »trar aa 8T«tu* €• «• kdo sakola* »rtrih, aihč« od Cl^a»GT n« bo dTOuil 0 nj 1« noviei#

ˇ koračairi

jfi tudl uttkoralo« N« a|m j« polo2«no lahko «««0 kladiro, kmdmr kovač d« d#Xa na »J«m. i^radva«« j« taou ** I a^ke t«r T«ft T«rovan4a o njea sv«8to varuje^o i» rod i v rod. fo j« Ea4«T«t«jil kir«di5«t v kovačerl ciganafci družini.

M«d dolonjsklui ClgMii m Se dan«« kl so na«tal« ned »irrop&klal Ctgaal §• y tot kakor «0 prrotno »l»lilit mL bi iavor* Clgaal a«jal šm dao«» raje fcAkor pojaanil©«, da m blli njihovl predjalkl do«a y Indijl, Va« t« \m&m&m mo taano poveaaa« e krSSanako r«li- la s nJeBlii aač«tko«. Trdina. j« aliaal iripor«doYati 00 Clganl »ormll sapuietiti %gkpt «ato# ker niao hotali

goetoljubao «pr»j«tl Juuaa in njegOTlh starš*ir9 ko

«» ^rifeclali v ^gipt. Bsmgl Ci*a*i pa pniTlJo, da ao —

d«di dmll kretitl, a •« cd krSčaiisk« YiH odp*dli okoro ji« j« naloL11 «•»*« p»p«S, da aorajo ˇ•llko bloditi po «ˇ•««• Ko »o ta l«tm pret«kla, «o pot

Tmfcm la podeba* sgo&fc* š* ˇ•dno Ilrijo md tesl Cl-gani ta jil* tudi prip0T«dul#io kot iarcčllo avo^ih

ao pOT^zaa« m mstko* biblija* ? Cigaoi p8V*ds tt 2^r»dbof kl »• J# **©dtla taicrat,

C«» nekaj l«t j« ^ri^tl Kri»tu» k Ajlmm 1« ja k^« ia&ta otrok«. I»el* eta jih zmlo v«likQt zato

atrok »krila, Krlsteia J« j« Tpra^alt 1« »o bili pokasanl ˇai njuni otrool, OaadVft »ta pritrdlla* J*ato Je r«k«l

m onet kl «te jlh »krlla, pa bosta skrb*Xa ridra fo bodo CigMii in bodo Ilv«ll ^0 boatah tw m bodo le«ll

Cigani ne bcdo dobili nič.

Vaxi»mto t* ^godb« ••» Eapismla T C»o»ljw. Bog i« ica*DOTaO. frvt atarš« ia njvmm akrltm otrok«

jo tudi člOT9^ko rev^žloo na »rettu

Druge I«g«ii4« iri^OT^dujcJo o pjnr«« Žlvljenju T ?*«tl«h«»u lm Jorus&l«**u Ib t«ga dela svst« »o «• raadll po it«m sv«t«u tudi Um ao bilo Tzrok k«Ml» T^ndar m Jih "igaBl mmI sftgr^illi«

ˇ «ot4«ro«ju !*rlpo**duj«Jo Gigaalf te }s Matij« hodila po ftT^ttt* iTlšla 4« tudi y B«tXtiim« *©4a ai

- 166 -

dobila pr«noLld$*» Korml* jm ?r*noLitl v hl«ir«u Ti«to boC p* j« rodlla otrok* In ga polofclla t jaeli. Tedaj *e otrocl krlčmll po B«tl«h«*ut *0i$Mi $* Ci^anka'*. L* oo postall Cl^Bai 1b so torall lti po tnr«tu«

tmmm. r ^otoravicah, pr^iTl, da st«

Jož»f ia 'arlja po sv«tuf ko ata xb«šttlA i« Kjihori j;r«dnUci «o jiM r«*clif da ©ta Ctgana, Za kasett pa eo mi ^stall Cigafii ia «orajo i« ««ii4 bodlti ukrog

po

vr«ta l«g«ndf ki «o porezae« « življtnjam, pripoy«du4« o njegova« krlžaa^u«

V Lobravloah i^ravtjo, te m ˇ 8v«ti d#ž«li Ci^&ni dtiali ž blje u Kriatuaa, ko «o ga JadJ« icrlžall, Bog Jia J# »ato kamoraa i« jih aaredil &a Cl^aa« t«r sorajo hdoti »a l&iii po «nr«^t«

}• mm trl, da ©« bl Rrlatua i««l nog« rasprt«. Zato ae

Varlaata t« K«odba pi-.vi, da m Jud^a ^ritili k koraču« da mJ aaradl iabl^« m *Crt«tu»OTO ^rižai^* jt aaredil štlrl i«Mj«« Ko m J»dj« odili, ^a J« L•** čeau ao prlali. Moi jl je porad^JL, da

« o«i hitro Sla »a njiai in jla ukradla mptdila &atot da a« iCriatuau na bl li dt ot U

Va» te Iag»o4« prikasmjcjo kontiniiiteto ki

nauko« 1* bibllj«, 6m&tmv mm& Is

Iji k&sttl v tijlfe ao n«koliko

i#l»34« sa Krlstuna, »orajo katerlh pa rasl&^gje, da j« ulcrad#ai ^«b«14 dobro d«lot

j* i>r«pr«6H iCristusovo ramkaaoraaj »i aii •anJSa, W.la J« 1« ta.tvinn 1« itato

pO

kl ao ga

»aralkak

m9 dm ImJo Clgaml •po«cbno«t pr#drld«tl »trari* kar |« drugl« MKNpi*« Y ^V.Križu prl KoBtan^rici6 J«

potožila Olgmkl« da je t hiši r«liko ščurkov* Glgank« Ji j« takoj obl^ubila, da jo bo r«šlla t« « »o jl goift fiospodiaj* dati m«l» in al«ai&«* ž«u J« diaa ift Cife-anlcft J« sad«Xa d«lati križ« v mk«i oglu ta govoril»t KLlui i^roi, «tta grllu«# «^» tjrilu«,

gd\irkiajM, Naftadn^« ji je naroCUat anj S« mhui prar d«la in pr«d«B bo oaa pri kriieTski c©rt

kl j« 2«1 ˇ

4a eu bo denar o«r«clX«« L»«t9 ki j« bil

ji j« 4ai v jpiiptr sftYit# bankOTO«. Gl&mkm »• j«

In n«ka4 Caral« e roka»if pot« pa dai« ^eietu laplr «u naročilo, da ew« pogl«datl d«nar» ko bo poldn«

Okrog poldn« J* kupil vole in hot«l plačatl nj* 8o fcoirii^rj«v. Ko pm j« p«gl«d&X ˇ i^plr, je bil

Žrt«v tak^^a v^televa&j* j« poatala tudi K&tarlaa

o

Grden v Fotoku, V«rj#la j«f da Ci^ank# imajo aoč copratl

- 366 -

in odvracfttl n«ar«Loi fe*d drugi« Jl j« Gigs&fea Jož#fa Fui poredala, ia j« t Grdtnovi hiai mrl* teL«t ki zakopala j>l*ker alat* 1« d#narja ln »#dmj alaa »tru. jo bo ntillii« bo du&a Grdenovi prin«al« poln plsker *lat-al»# i& dtnarja. Cigftnlc« j« s« dt&sr opravljala »oliter sa u»rl« duftg aa imliui itriipotu* Ord^nora jl jt ¦ontl*

d»tl dmr sa t* d^tnja, ia ko jl j* »manjkalo

dosaf «1 ga ]• •poaodlla*

Je bil s

ž«a«k»f kl ji j« čaral&f to jajo« našA* Ib §i jt ubtti io sulc»a«e r&svosl&tl« Xa ˇ•* tm daroTna « ]• Gigaakm mldla jajea« obl«kot k:oko6 la dru^o«

1b podobat »godb« potrjuj«4o ustaa ixročilaf d«

ao Ol^ttiik« odrrčale n«arečo a čaroTiiia de^anje«, kakor ga opimijea^ ^« ag©db#» Cigaaka je aajveakrat »or»l«.

ali odneati &#mr ali drug« dra^ooenooti na dolo-

k^tr j« siormlo toliko ^ua feifcif d« J« Clg«ticm i« dal#Č odfila. Teprooti Ijmdje oo takla TraimrnU »očno Terjeli. *• dmamm niao nekat«rl ljudj«

da Ol^nftka d«la a&gol^ m prmrmro im da nina tak« Jipo*ob«oati, ki bi čloTeku lahko j>OYed&l& a«kaj o bodočnoati

2/Pr«k»ur«ki C i g a n i

iftstijo ««io «no aajvlžj« bit^«, ki

ga i»enuj«4o baro d#l « vtliki bog« Tm ^« aavadno bitj«, »*Č&«j&« €4 Ll&r«k& i« živi ftftkj« v v^oelju. Fo ti Cigaai loči^ot pnro d»l - stari bog « brado in

lahko n ^ravi bli»k -

- 369 -

in #ro« - alado« Po

Dtga&i, da Jo Bog v n«besih. Po riligljl »9 Cl^aai ia pre; auraki protaet&Gslci dosaLlal &alo lofiijo. Luttraal poosaoljajo Cigan« z twr§L Ino« aato pravijo* da luteraai TiČin«t lcer nl«ajo Ciganov, PtavIjo Jl» tudi Cigftal« iir«k«KuraklB Cl^anos j« ˇ katoli^kl rerl r»vllo ler#t la v n«lcftt«rih prl««rih tudi o«rfcT«M poroka. Ka INiMl ao prrl na«*l^#nci Imill &«@ot A* »o

mil bratj« in »»atr«» i:o q» bila kl j« bila |oniaa mo »e4 omjboljšiai

aeatr« po s&tl* eo s«r«ll 4r»g to|ntt pla^ati Mb&o* Ob t«J priložnosti m iMli tudi v cofttllni dobro koslle« Po te« opravtla ao »• ntt ««boj klicaii b»«t iA o«8tra« f« mr«t» pobrntimstrro nl »nano T8#» ClgmaoM* Ci^mai klinčarl

j te ofelčai ia ^a e«alj0 kot T«llko aorod- i-o ntj ˇ•rj#tuoati 00 ga prlv*«li od srb^clh d DiBti »klepajo pobratlsotro tudi Se dottadlal t

Jhemkmeu&kt Cijflai pra««tt4«jo nekoliko t«š prmenikor oetftli Cl^tai ˇ ^loveni^i. To p* pojaae^iij

na«»llt«v v teh krajih in vpllv is okolio«,

«« boSUa, ˇ•llk« noCi, binkošti, m«l* ia dn#va artrlh^ ? prat«kloati m tudi praanoTali

3tas*jftl Cigaal pripovaduje^o, da ao bili ta daa d«a v 49s4at «© ^« poatili ia opravlj&il »oX

is t#p«šfti daa iaajo aaTaae, «a «a«da4ov icdo pride le bial. Ca prid« iaaaka pnra, fot«« T«rJaMjot da bo ieto ntareča ^rl hiši« Zato j« tudi prl aobaal hi.^i nm opuetl^o not«r» rrt »oru otopiti v hl^o r,oftkl« Mm »oit

• JTo -

l«to ftjmtnj pa a« mm t»js ž n»ka pri &U&«* Ltud«ne* s&jati vode, k«r voda »0 bo dobra in bo bolosan pri al&i* akrijejo Ša na staro l*to fcljuč «a aajea^nj«

nora zajetl vodo doaaei človck ia alear Cigaal »• tudi ofe talclh prmsalkik bolj Td&jajo raani« TaroTaajan kot fm p?m raligloaa««« pn*»ora«4 ftft j« polaa ranlfc ˇ•roTaaj ia Ba&ičalb de^anj. taico kakor ˇ•ru^e^o v aevidao dobro bit^e, Klalljo9 da j« t naraTi »iiogo n«ridnlh aovrašnih «tit duhov in hudob- bitij, ki laiiko Človak« aa v«Č načiaoT šfcodujftjo* naaprot^« bt»«» 1« frfttff - hudič, fo |« sla alla9

saso strah IJitim« 0 nj»s laajo določeso predata~ ˇo# Po prlpOflr«dovaajtt atar«jaih bi Bklepall* da «0 m* aeaaaoili « nje^pvo oullljamo podobo t aasib krajih. Fodobao kakor doraČlBt oflanjajo n^egov lik# ravijo, te ima rda^« hXaČ«v «od«x aukajlč, pipot Tii* ia koplta« Teataga «0 Yid«li poaoči y gondn* Oa«»d#«»tl«tBi Cigaa Ftco « Pus^tt *• aposlo^a, da «0 pripovadoTali o strahu r oiganiikl hiii. Rtl j« benc. beak« kl j« i«el koX ii 1 ropotal po pod^tre^Ju* Xo ropotanj« »• j« pričelo raak y*č«r ob d#Y«ti url» ^laradi t«ga »o hlio potoil la »1 aapravili dr«|i m Impi mmtm*

Dobro božttnotro »e cdraža pri Ci^anih tudi v poidrava» C> prit« tujao ˇ clganako hiso ia po»4raYi drušimo "dal tuaa4* • boga 4»j9 |# prro neaaupanj« odatr«iij»nof k«r a# • t««l b#a#daal ato wl a«boj poadravlja^o ia Je to anak, da ae fellta ^oblje apozaati s ajlsl* Po«Ar*tT alor«aa J« 'x)«Yl«hat ac d«vl«hat ač rat - laiiko

, kl eo povezaa« a nauko« bibli^«, «0 «• ohranil«

v;snovai motiv t«h a^odb J«

bs &own*rmt nJUbt isvor o *v«tl «1±« Z&ačllso ol^Aaako pej*

I* Ptifičl, ir Vanči mi in y gor^rncih so priFOV*4oYidi naelednj« sgo&fe**

Im «aL«tku *v*** eta bil« Bog Im Cl^poi « :ri d#litri ljudi *« b#lo la črne, 4« Oig»iia al inm* Lo j« proti konou 4« %g& vpraual: tXaJ dtlauYH Bog j« r«k»Xt "nitro

«ao straa.n Cig&m j« tfcočll k fcraia, Od te^a tr«nutka o Oigaal orai«

Kriatai«ow^a rojntva so bili Ciga&i V nočl* ko m j« B»g rodil ˇ jaalih, 9« i+ prUi«! pokloaiti ti«4l paytirji tudi Cl^aa« V«o4ar pa. •• j« scgodilo aakaj, kar j« pnatirj« osBačlla &* hndota«« Paatir- ji nlao hot«li gaati orc t bloyf da bi Jdina gr«l«t to J« naredil Cig«o* Ko jt Jeiua odra«t«lt j« Ci^aa& bogat* fopladal* JeiuaB je priporadorala ^arlja, kaj tm j« n r»dil

laaiednja sgiMite prtpovedu>taf da ao prl ot«li (i«wai pOM^ati Krl«tu»uf tatvlmo in 00 bill saradi t«$ft kaanoTanl. govori, da #0 Ci^aoi ukradli •» ^ebelj^ da bi Kriatusa tilimj*. 2^radi t« tatvin« ya bo

nogl drugo e«s drugo. ud taicrat napr«j so j« Clgpa m *v«*«t 1& da je tat.

ruga e^odte« rarianta pnr«t pripovada^e, da so Judj« iMll pripravlj«ft« ^tirl žeblje. ^tMi^ «4 t«h ukrad#l Oig«at sutto ao Krlotunu prlM.!! mmm m tmi ževlji itt ku dali Mfi *rh drug«. 04 ta*ret telj«

ltt maradi t«

tatvln« gu a« aa* aihč« »1$ r*Li9 ne 3o«^ m goapod« Clgftfii poauajo n*ko rožo, Ijnmovani *rustusovo trplj ttj«t ki iaa ˇ *m

ki »o jih pMkMrM Cigani »m&o prljateljatvo ved Bo^ » ia Cigano«v njuaa potoraaja la ClgaooTO pretkanoat«

Ka •&«« take« potOTanju po svvtu j« ^og »»§•! y z«»lji denar. Cigacu j« r«k«li «Frla*»i kr«np*M Cl^aa i« odgovorilt "EaoKr ga j« tr«ba9 naj »1 &a fsMtt" Tako

j« š«l Bog muh ickett orodje* Ko ga j« prtnc»#lt j« rtkel Clgamt ^to^J koplji". Ciga« Jc rek«li -JConur trabat naj koplj«## Bog j# iakopal jauo v

J« traba, naj ga YsaM ˇ•&•** Ko j« Bog va#l d«nar is sittoja, je r«k:ol Oigaiatt: "3«da4 b0» J** ©bi dTa. Lo j« Bog to vid«l, j« r«te2t HTi4iB9 da m% Q%&m im da *i •treaak* saato tl pustim Y•« denar«* tako je Bog te^a Ci$ana rešil ri»o«a»frm, iY«a*tt j« ^og tucii 8poannlt da Cl^anl &o$e]® d#lati ia da «o leoi t«r da bodo Y«dno aa svctu«

BrugiC sta šla i^og Im Cigaa po »r»t • Po potl

^ogu, da ea je trefca d^narja. %g j« d«jali rtGr»ra proait d«nar po ovttta*1* Kc ata nekaj daaarja i«pru»ilat je i^an rekels ^Bo« ja« &es«l dtsiar^ Bug mt J« dovolll. i^Um j« ^i^jan tožU,- 4a j« iač«n. ^g j© pro«ll hrmao aanj. Rato j« bll žejan ia Bo« »u Je Isprosll

- m -

C#» oekmj L*«* |« r»k«l9 da «a bolijo nog* la b« aor« ˇ•č hoditi* B©$ j« nfctlt "Snio ˇ «o«d la bo»o %m pofcirali. Ko •** Mla t go«duf j« 0I4P* r*k«li **Tu «1 toea najrtdil hiSot kar j« l«po» «bo«o eonea t» drv# Bog mi j« dovoiil, vislir ei »orat« rasdeliti d«o«x« j« o4govoril# te R«* boata Atltla 4«aarjat Sc«r ^» bo p trebOTal nojo t» hižo* fafco m j« Bo« dal t©« dcn&r«

a«i pravi^o, da ao acato &as«lj«nl T ^c*dt takrat Cigaa dogovoril s ^ogp« s« poateviteT hift«

Mrtvi pofituft po asarti d^eonako Mtj«, ki človelra lahko žkoduj«, Qlm«tt p« postane tn41 tako nedotukl4iv da po««ni cajvtčjo Xallt«Yt L• ga kdo preicltnja. Teč o pri

d»aonaklh bittj «o

raznih dogajanjih ClgaaoTega življ«a4»» Čaro-mica je l^hko tudl določ«aa Š cska ˇ naselju« CaroTHio« lmiiittj«jo

kl lahko

otroka urače ali au k«j ^naredi". To pa delA &f&vamm »atot d« ««m« oataao al&4U& la lep* im •« o« po«tar«» Tak* iita aapravi <5ar S« « aasln gaT««ecm oblak« otix>kat do iij«La u« «ore psrlti* Kajraje pa otrcku vm*mm kapico, t« nlt drug koa obl«k«; all otroka kopXJ# v imtt rodi kot Mkf iuito njcga in »«b« osufii • čcpico, kl ^ jo jt odvzala. T«ko proneo« veo X«poto ia saladoat summi* Otrok p* poatan« e«dalj» bolj mršav ia aasftdaj« uierje, PraTi^o, da »u noi>ena adrsjvtla n« po»&^ajo* $e tu.U tak« ž«n*cat ki čar odfiarmjo« ^ aroimic* s rutot ki j« Dila ctrokoyat napravi urok» tu^«, š«nutkA pa itrtdi s otrokovo oatarjo sprotaa fcar takol#t otrokora Mtl gr« o polaoei po rodo k etudtncu zato, k*r bo fj« prižla tudi aarovnica* Caromica pot«» t«d« v hi.^ot 4& bo troka uvorila* C« j« otrokova do^iti ia jo pmj udarl, j« otrok r«i«n. (• pa jt

• 374 -

to a* uop«9 Lajrorolca pološl ruto na otroka, &a sirtl«

Po»«too« »•*• d&roTaiom j* "ato&aia,**** saaaa tudl prl prckaorakea pr«blyalstruf kl ji ^igaal pravljo tudi blbi in čghanl« love&eko prebiraletv® praTl t»« dtaoa-3k«»u bitjit LOL§# ^cužn^ava prld« ˇ hišo akoai ključ«T«ico all skosi dino c«v pri žitedilnlku, kl j# l«p«l^Mim »kosl streho. tlovtka uuči poooči^ ga obn» Y2O«kt !•!• a«aj itt ga ditdl« Pr«d to ž-aroTEioo •« Cl#uii *avaru4«jo • pod-kvljo, ciganako DetalA> ki jo pribljejo m ^ra^ hl##. j-odic©T nora^o najtit pribiti p* jo Bor&jo tako# da st« koaea obmjena proti hiši. Toko akušnjava a« »ore priti v hifeo« $3« e« ubrttni člOTek tudi* če Trž# noi ˇ vrata 1» t* La«aj«a v vratih. Ce pa pad« noi aa tla, akufinjava saJcol^« člov«ca. C» pm L« airošiijava

# ¦ora tiatl nje preklinjati ˇ «i«llhf St«r takrat ne ffior« govoritit oato ttkuanjava odl^«« ip«dir»«a pa «# človek ubranl ^lU^iij&t«^ če «1 te pod glair« »nroM oarojtt suknjič »XI t.«tlo ˇ $^st«Xjo. %u njava tudi lahko ublj« porodnico. To Ctg»nl ˇ«rjw«jo 1« pravijo aa i«aadeo» ki je ob poroda uurla, da |o J« alcaiajaira ubll*« U»rla porodulca poetan« •kuš&java - Čohanl« ?ote« hodi iiuaj la prtdstavlja kot mati otroka« včaaih j« lepaf drugiC grte ter a« T«dao

pre-crurakih Cigank t«a«ljl frtdvii*« na

uporcbi »agičaih 4«j&aj» Z«lo 4* raaširjaao

ˇ ljub«z«nakih etrartfa, Uap«6«a Sar labko

^d fanto« la d«kletoaf d« ed«n lss»«d teh ne mra

»II č« A«kl« i#ll dolo^eaega faata« ^f#ši «**& ali

a«žgati ˇ pill črao aaiSko, ki »• j« UsU daa akotUa* Ta

•ešgaal j>ra» »ora datl faatu y karo« L0 tel $e$U* to kaTOf j« začaraft laiite nikoll zapustll &efcl*ta» Defela *or» «ati ta čarovni praaak akrlvmj ˇ akod«llco# &ruLl carovni napoj naredl dakle tmfeo« Faatm vsaa« prataa Is tapl bonbona. f« poffiodi akrivaj t kri, ki Jo sar«ie m rokl« Hsto »1 t« fcosboa« priT«t« pod paaduh« tri do &tlrl « prstas« «kttpaj» i-o t«« čam rrn« ^rata« 1b da

tuai tisfct inmteo&e. fa čarovnija pMMMP« 4a fant n« « r« v«č itJL od te^a dekleta ia poatane sa ˇ•doo &j«a» T ta čar š« daa#a Cl^aai Y«rja»«4o in ga tudl iOada tm uporabljajo# 1« BaraftJ« *o Cigani pria^al dakl* da r erao kavo n«kaj krrl avojega

tma% to kavo Izplje* a teu Čarovnl« napoje» dakl« tmntm *a r©dno nas«« Drugl čar uap* dakl«tu, f« j« bJ«& iavoljaa«e ae sara v«č all d« mtt toapaal določ«a*» faAtttv kl al j« iKbral dra^o dekl#* Had tiato dakle %m fanta »ora ˇr«či 2«mljo9 kl je na njaj lašal Cako bo doaegla, da 0« nikoli 113 boata »ogla inatl rada. t« pa j« »oš n^jpraat žeoi 1» iaa drugo ia»Ae« tadaj

«na uicrada i&«ijUy1 IJubiti ublakot |o nAtakn« a* ali drii v najblatmišl in kitri t«koči vodi, da •#

obleka trmm» ^o j« čar, ki prineae mi#Tl lj«blel# da &• tr«a« tsi življenj« in da 1#I1 ˇ poatalji tor da s« al črri pr»j »aredljo k^kor u«p^c. Tak 1b podob«tt car pov^roCi, da a#škl morl ali dobl a«»8čno ^erilo kot aandl navraatoba ;©ai. ^lja, na kat«rl j# X#i«l je tudi sa drug« re^I uvarao čarorao eredatro. Hpr» č« aa

v dražini ia 00 ma «ai atraml od* in »iaovi, drugl etaraai msti is hčare, i ot« iaoko mati. a^r«di9 te bo aa«tai pr«pir a«d aiaovi ia očato«, iraba rr«či focd aja aek«) aemlj«, kjtr j« l«žal

Oatala ^roTM dajanja »adavajo rtm la šlto&ljlv« d*4«ftj* fc*r taka» kl

aidftjo hli« ClL«al* laajo tudi oal aavado, d« Tiidajo star iiaar? «t«ao «11 ˇ t«a#lj s« *r*Lo prl klšl« Clcaal »rfcraga Isitolljo, da o« hodl oaaaj atrašit. Ko to nar^dijo hodi ucrll aaaaj mo a« aa Manotni kra^, icjer ruti trnje« ii* tvi se prikaauje r taki obliki, k«krš«a j« bil ob aasrti. ( aronici pa «o po swaaj«M videzu atrašHe ia po t«X««u solo )cojiBAt«# L* hlšno« pn^ , pr^Tijo Ciganif b* nc «&• e«d«ti icad&r gni, ker lahko etrela udari v člov«kat (« aekdo i^ljt Tlao in »• m knploa uenadoota tariTme, pot«9i ai nekdo žall tint«

Fireo uora drugo dtiio isliti aa tla» Č» »• vrata poten prld# ˇ hlšo tuj fltrr«k» č« oganj d»Ia sv g9 s9 bo prlčel n*kdo j«*«n k hlšl* L• kaj »klpi t lonon na (3t9dil&lkut bo prl§«l ii«kdo zelo lač«a k hill# t« s« ogledalo raabi^et potom eed«« l«t ne U> ar«Če pri hldl« i« $m kota y hišl na otani ^ad« alika, avata all yGBr*tunf pot«« bc emrt pri tlnti hlšl š« isto l«to «11 v aajbllljl bododm^stl« C troke ne w»«6 t«patl s »•tlof ker poter aoči posteljo. i> otrok t^k± š«Xl piti vodot ko ž*ll pltl odrej&lit »ora datl vodo n 4pr«J otroku, C« ttga a« etorl, 1» ffnHi. §» otrok žali aekaj doblti, kar i«a eekdo zrsv«n nJAgat *u «ora datl« te •• otrok «• ^o raabol«! do emrti, č« kupl xi«kdo hoyo obX«kof a« @«« puatiti dru^m pom«rjatl «11 Jo oblečit ne »oškl ne S«aaka9 aapak jO esora lattnlk aa- a^prej obX«člf »lear a« bo iitl «r«č« prl oblaki* Ob prre« luala«« mMgcu j« treba skrltl a«k&J deoarja *ato# da bo daaar ˇ hišl od •«• polae luae do dru|t* C* j« aakdo boXaaf m ^X»dati akosi oicao. Pod kokljn je aajfeelj« datl

ttm puftta, d« bodo »dravl plif&ancl. Meekl a* nlkoli datl jftje pod kokljo, ker bi bili ral patelini. Sato puatijo *jla Aati s&»o L*• do tri jaj««* *a

d# aiov^k j« ln ^r« p«a datl j«stlf kmr «m j*» C s« «tt bo a«r»dil j«č»«ii o* oč«8v. te p#«f ki j« pri hiši

i>ot«« bo ogenj pri ti«ti hiii, C« kcio dobi »ačko k io pilM«« do»OTt 40 sora9 d« bo «r«i0 prtnealm ia d» at bo Šla nlkoli od hli«9 trikrat aa ppmgte frerraiti aaU> jIa isora dati ogX«4aXot t« s« gleda t ttjm* lako bo

oieo uporabljali sato9 l«r j# Bog su«4il Adtm tz gllae. laico smIJo so varoralii d« j« bila T bližiai

m nX mml

f ki j* priAar*alo koristi

»lallle, d«

bodo uspačBO w&r®*tX* f ItIiio la Čaral« «Unar» V#eino«a

iaki C 1 « a n 1

cevidno božaiiatiro T«a«l^a kratko

t«ga lM^o j^# krfičauake« nauku daj. davel čikairdal * tearljo.

ao aaa^|* Kakor oatali tudi ^orttttjdkl da^o kratiti otrok«> cazicvan« poroke «0

- $78 -

r#dk«v obT«aao pa istajo earkvenl po&rebf prodhraNNi sato, da poalrijo uarl** f njihovih raaalh verovanjih seal*di»o t#C irrobitnih Mijičaifa pr*d&tav, Iri •¦ v atkatorlh obra&talh dajar.jih pr»d sXlal

eig&neko Braldro. peatal Cl^aaom lutdTs« jHHMitftaftgi duha

dru^«« «v»tu, llvl ijtt&J« 0« «a bojijof fctr jih lahko nsrti Tfttttslrjti. • p

tvidi lcl«ttir mli prl*««m prl u«rle« nudotakl^ivo t ki ^a mora^o rei spoštovati 1» «• wa podr«j*ti.

Od »olit«v majo oč«naš t«r ga »olijo Y j««Uttt, ^oli^o ^r aa v«L nacinov* VČasih

kr«JIi» teije «a poT«dati c«lo »ajhai otroci» ga a po*#bni« »loT«ani» poudarlco«, Tmko bt»**do % i«govoro« osnatijo njeo po*#a* f RmbI ^orloi prl ropi ^p molijo

»ur de^rel* šun at h«i čouri »«ait# aaj či ti h»l ti T#ja m tu mouni ti hal čl rae aa plrl %i

tl va« bahtmll ti čali raa. i^ikej «ur dajv»l ti leurkiura ti aaa^ I f*jt r Mlmrdr»a#« ti X«Jm teli ti dtjw©n «ako di* msuro ti yii čhal« Stm«ihi «ur d«jir«l ta )mw tour« ti dolftjakej ti p«t«r »tari &«*# ti aarl da^aksr U ˇ•!• auut ti «*ht«iXo ti kl dj«lc« mrtek« hlr (tojidea ti ktr 1 imr d©jr«l siari oajli imMdren«!, aur

Alii "Oh, wr *#JY*X »iro hir j

gorči fi teXt o »tar 4»jwX« fl t«J« mm i» «ou«i ti sa piri tl ci ˇ•! pataraa« e«Jla 41« «ur d«jT«l tu »aus tut ttrlmjla^« pir« šu n»j hl uur dtjv«! ti ^trautk* ta aar la tlratif dlrarsara* Lm wi J«^kr«j ,atrautk« tl vapsunt ti babtali ti nr daj ti »or dat tt t 1 bahtalo ti »unt, »ur d«

Tu ofctnaš gorenjAkl Oigaul »olijo prl V §a* priiK)v©4u4#4ot 4* ao r*v*ši ia naj jl« Bog da

kruha, k«r »0 lačaii prsv tako ga prual^o tudi m turtv**

»Asprotj« dobrefra bo*au«tra d*ir«l Imwj«jo daconeko

in

rnii tfigaai t ^lor^niji j« ft«d goreajeki»i

# $« vedno

tako strog, da J# ^etal §m kar

aelo raaširj«aof kar prlpomore^o tu

T«d«šujeio i* kart in opravl^ajo tudi

sm «r«to is mm odTmltev

bvdočno»t npr. čara Cli^aka takol^i am liat caplče 1m faata la dokleta t«r aaroHl, && aora

hraolti tri dal pod vn^jivnik^ii« 2a taka odrrača

individualo«^ anmia^a, ***kor ta hotel«

krajm

9 da j« p9rezaaa » duhovl

umrlih, ki ji ym prošcj« ualiiijo^ Tako |« Ciganka o«o«odilA «t»%»B«k s duhovi mm pokopalietu, ter fel bila s#lo rada poatal* «l»da. 0 polaodl kopaliftču ia po BB^Atl« Cl^aak« s^r^eovorila* H ak«rtu «an«u vrakar*. f#tm| a« |# aposflalk pr«»akn glaa jft oprogOTOj^il* BontNrvai dah Ji 4« očital trl in wr«aiX9 nsj oaeld, ki na njo d«laf ©&Ši«je določano , l\Jto a« šs daa*« iobijo pritt«rif ki tak««a t«r i^ror tako pr«rokov«nju i* kart»

ataiij® avoj« laatn« rellgtj** V &«$*l«h, fcjar »o a* natt#lilif m sprajall tudi v«ro tlstega prebivalaVr tfradao $rlj*d«j® Cl^oal ˇ Juinth juLOsloTa»alclii deželah jftr&voslav&l iii «w»li«wft»ki ˇ•ri. II« Hrr&tska* in ˇ aljl pa m

vedu^ejo yr1 tisti Cl*«ait ki ao prlfili v Jrtijo

jps •© ˇlmftkl Cl^aal« ? druglh oo Cigani priv*«li katoltško «11 t#*tant»ko vero. Cl^a&l v imrefl imjn moooteietičao y«i verujejo le ˇ «so in ediao reiiko

lo

la

a atarl

10 J« X>enx. pred- slahlh ia hudotolli

vladaO. n* siealji« Bil jt nfejTeČji car ˇ»•h Cij;fiacnr. Po

sanrtl p« j« odStl v n«b«dko krtaj#atTo ln v olganako

11 . ? IJud^nn iMronunju ^rrojakth Cl^aaor

nltlčno bltj* lHiL» a«lo »naao tadl snid Cl^aal t

feulo j« mta TaBpiraica^a. bit^a« t

12

spr«m«nll u»rli fclovek. Ya»plrako blt^« lahko

*rtvoroj«ni atrok «11 odr*««l L or«irt kl p jt Qft parah ^akočlla dalo^e&a Jiral. l«(t«lj«Bl Cl^tial oa

ln ˇ ir%ljl sfcgretoftjo kodLak aaaa ˇ gr otroicat da td mlo nsuneato otroka vaal tlati 13 afiu.o j# tudi fcitj*, ki oa «a Ci«» davo pe>m#Šl* Kadfcarakl Clgani ei na «11 vrodo vodo 1« aotem all vo»a po

»ahodu, k«r tol a* v tl»t« treautku »ttlo ««Ščav«X

v aralra n« hodljo blizu •l«kat ter bl jih

|M3t*$ttil van^o. -nako l«a taidi be&g vellkokrat lata laotnoatl kot aoulo ali »ctodliiko-Taaptr.

- tai -

i* fe«&g - hudič |« saaa rmm* •rropafcl« Oiga&es in Y ajihoir«« ˇ•roveaaju v T»«h njihovih rellgijiUu 2*le po-gosto je tudi v njlhovih priporadfcali s f8«ii slabial Cohaai /čarovnica/ je brkata Itu^ ki

otrokoo ln odraaliiB krlv |oravljo Oigtaai, Corg»šl ˇ Boeni.

vsrovanju prljpndajo po

iisročilu ohranj«a« «r^dnj«v»&ke Isgend«, kl m T»e r«-

Blblljaki Biotivi v toh I#g«n4«h «o kot «dlni rir o njlbor«« l»voru. V

naotopa d*Y*a-boSafiatTo dobrega ln tfo«podar •ˇ•t* ln prvi Clg«ni aa jcaalH« ^ *«ydbe eo Ci^ttil v eredn^va ˇ•ku razalrlli po to«4 Ivropi, sato Jlh najd««» prl ujiliovih plemenih. Vari&nte v ^osai&esnJii dežel&h icajo 1« »ajtai«

in vedei^ivfm^a loi^o Cigani v don^vakih 4«L«l«h

tnm M^ij« m hudouao čarovnloo« ki povarofci alo «11 jt sibi wm& »«džtur«kl»i Cl^anl* V«rov«BB^e v taud odi nl pri nob«n^ druge« narodu tako živo k Jcor prar pri Cl^atilh* r&rpat^i dganl po»na4o ittoga obrsiHibnili eredatrr aop«r aX« odl« Amaat« ln tali•¦»»»• proti slav očaa isajo v Banatu tiltzu t&mmXšmxrm« Ama«ta • čajrovtiiBi

kade, ltttte, sT«sd i«r» uporabljajo prl rasnlii Caranjih Gigani v Fruneijl in Ci^ani Y cantralni Evropi«

• 382 -0 F 0 M B K

2/ Cl0]»«rtf lcj6lf ©tr. 182* 1/ Boje9 Jutrot 2, jttlijft,

4/ Trdina, I9!>7, atr, 14-15.

6/ Dolenjako Noviet, 13. »prila,

7/ Navratil, ?*d«š IIf ilt. 12, 1649

8/ i>ol«njske Ifovio«, 17.

9/ Lord»Ylč, 1933t «tr. 52-53*

lo/ Gelb«rtf 196l9 «tr» 175.

11/ tlhXlk9

13/ flialoaki, iafif »tr. 35-3?• 14/ Cl*l»rtf 19€lt »tr» 193« 15/ UtO.ik - 3«14lafcSUt 1958, atr. 16/ lielooki, lSfl9 fitr. XI. 17/

- 383 -

®mmm& m&mk m mma

Pnra sgodovinak* porfcdila o Cigaaih o ajlhovl ^aabi. Gla»b«na epoeobnoat na| bi

doiBovin« In4i|»« Xr?« Qi&u*nux,% »inipin« t ižvropt v lf

nltio potovsae iii nastopal« kot i^ ln«im&3»tL?f toiaveC kot popotnikit ki ao Žireli i« rok v u«ta* 04 Kfttetka no Ci^«ini poli «»bjo ritaičn«

foraule, a k#1»f?ritti ao ffcrali in Y#4$š«imXi pri evrop-»jitih pr*biv^lcih# KiutfiftJ* j« v d«ž«li^f kjer J* blla

*u&ika 1« poduhovXj?ma in u^lajsna^ tudi

ln v a$*al4i «# J« ohranilo rmjvač elgftnaka

&ega iaročila, ki $m vpiiralo na v@Xifce koapoaiat«,

fil kot poklioni glaabcnlici, kt jJttt gla«lw pomeot

obrtna

01fi«Riiitft pl»©€iw# na««X4*r»K am iirvatako« ln v «o prineaia v t« kmj« »«Xo malo svojih ^la»b#nih

o

h

ajihorih giaabealh na«topovf t»anr#i X« ajlhovo

obrt lii tm^mj^ * lcefijt« KXjub t«j mjlhovl

tuai aoX«Bjski Cl^iuii ratii &X«sbof ki

? B«X1 krcgini m o«Xo u»tanoviXl @$jlin& nullfiko atcupino,

ici p» nl lmeXa nob«ne tiat« «na61Xttoetif

pri

biXit haraonlku,

kitart,

vojakih

eo vt»dno na

in

Rta, raanih

poskočae

bi««roico j« Tedao igr»X Č« |« 4« «deo ^el, t«daj eo

Godb«nlk « kot violiniet. aamo dru^t

ia trij« bratr^noi v Križrraki ta«1« Ko ao a«

Hed ostallul Cigaai na Doleajaka« wm t#rt «•* ri^iai igrati harmoniko, n* 4* bi s« fcj« učii« »•4 atarajltat Cigant, aodaj I« auj&l«lf »o bili sa&ai n«kafceri, kl ao ifcrali oa oho^tth* Tudi dmaSnjl Cigani im41 obinkujejo rean« ±rir#ditve# l^#r iiira ljudaka

Clgaoi »o «aan# pesal y ajlhoirea f ki jih p#j»jo «a»o ntd »oboj ln « porse« ansniia«* Tt pMMi pojejo ž«n»)c« in otrocl, I« dih* atiaciln« olgacska p«ih«t n^lh pr«pro«to«t tm

rocitlrano Israšvns čuatva. V ajihovih •o »ocimloo pove;^»na •l«««ntama ču»tya ia

no v4aaib k«1o ©vobodaif

pa jo jVtirlTrstaa. C# x>r«fa4smo t« p« bijo «iogo ovo^« |^l«mo«tl» F«»mi 00 kiratk«,

t ppoY»du^#jo 0 ajit3&rih tuatvih,

o paoaiSka !*!!ˇ• mstrajrjftjo r treautaih njih.

najvefikrat V aa«oto ia

^rikaeuj e^ 0 v njih evaj« iSYlj#ej« in vratao borbo a& v^akdanji kruh. VSaelh take proiajt raiajo v utroSkih p««waio«ihf ki 4ih napol recitlra^o ia s« rltmično ierujo a »kopiu to««©dni»

ftar protrealjiva pasBiea, kt lsraža hrep#n«mje po ¦tih rečeh, kar j« o«raboo dru^ia Ijud*©, ter poudarja

10 po avetlobi ln toploti. Wmmm J# bil* aapl v »ih«iu prl Iferta o«atu. Naolor lut

- Pojoli,

t/ o#ii

aula

Shavoro la čhavoro 1« ktrovi

4/

6hilo reh« eaaro

čhila

thllo

5/ 2athar

- prlnssi

kokoft koitol

- prinenl pogiuulo koteol

Friet

otroic ti

otrolc ti

otrok ti joks

kruh

s* lcruh

- prišgi

ˇeliko lui roliko luč

otrok poj«

©ati mu b0«#i« iapolniln koidele wmm+ kruh ln X«lf >ci ogreva* fo mx boata prlnealm,

in

In

od« tii

- 387 - $*#«», prav tako ia okolio* Ncnrtga

•&• je ijr«nko, kft&ur «* vr*La &o»ov prasnih mU* ttim* dnrov, niaa kruhm, Jci bi potolaill

bi kaj kupilaf 1« sapoj« lahko te b««ed«i

0*1© liči ©ndo pifii * flla 0«» okrog,

hile tut© lov« * vl i»»t«

b«mk« - eto

dla niči adoro lidi - »11 niiiea ^ »todinarka banka - »to

rltmiftno ubran«

nirano obfcutje ctg»nek«fr« eioy»kat kl v življen^u r,'ilokdaj do»e^e ssl#l«al cilj • fti4i t* kitioa iivir« okolio« Kovm&& mmt*+ tudt otroei.

ksj ini rav f u»rXa bo«f

ta

variant« najd«tiso tudl prl

skih Oigantti« «» ^oljekem j« aaplaal Koptmickl p«««iBt

ki *u je I« fev*&3& Cig«n ^ntek Mli^« Po »}«govl rmspo-

e dterilko

ro»a, »o tu k«rdž#ial? Andre wro gav vigaia ^

th« tra

- 388 -

rani »1 ti prl&gal «voj uničil ga bo» ln ukradel ti boa

b0g&**|t& kalcor kitlc* m

p« J9# tn Oigaai rtllkokriit take kratit« p««nišk« i«liv«

kot jih

dol©n4«ki»i

ki je bll* prvotno ljubeadnekiit toda t s«daa4«» Caou «9 •• ji rrintle n«kfttere apr«»0B5b©, kl gbivoet, V Čm^lju ««« ft«pL*ala t©-

1/ G«li roffiol preko panl - Cignakft šlst |# prvko vodt lak« tcalo čhavo § in neal« |* Lm«^« otrok« bfty9jat lu*i p«ni - ojf otrok, k»ko l«pa tuni nu kaii p«ni - ii«e#at t« ˇ Čmo vodo

- /ni

Druga v»riant* i« otolic«

1/ CJeli ml i-mrku pmt p«lo la)c« kalo Čhavoro

9% ml fttr bljui punt pu«, ^iala

nlm koia icdru bul

kot r to «ic«r j« bimi^ r©»al /Clganfca/

beaeda r*ni /go»pa/, Koneo feitio« s n«itoliko tudi i«ra besed*

ciganalclh p#«el * 5 7.

0m roroni o eavoro p»

#« I* člaaatar.

CiganJt« ftla j* po vodo,

ežek Sel j« sa njot

sa apounj« žtnake la jo i>oXjVibi na lic«.

Pod Bt>56 |» povedal Cigan coron na ?olj»it«tti

ii'a Xa 0 to*8g pal pest« tuke, akorf

ˇaator«. pro kolin thovava.

I*5clica nm j« po vodo

U ji 3© « ko te bora

bo» prdkrižala roic«

- m -

ork«at«r ˇ Pr*k»ur4u iaiettujejo tudi gwai*lrajQ s»oo ed©a aa Puftgi pri Jobcti. Orugi ijr#kttur»kl eigancki ^odbeniki •odelujejo y kararaiSkih ia pleanifa orktetrih v raanih f's*stlh po Aloveniji. Nekateri po»a»« nlki s* družlgo v bi.ndi ««010 ob rmzniM priloftoo«tihf

in ksaočke

oiganaka baoda @^««^iii dre violini, «no pr#mo2 vloltao, on baa ia «na al«Ml«» To ^e »t»~ cigansica. ffi\»alka# ki ji pravljo tudi "tfiabale . fnr*$& V oliai#t« ieenujejo tudi 4;riB»6; tistl, ki

Drug© ciganak« godb« so apr^jalt v »voj ork«-9t«r fe« drug« iiliijSe tnatruatnt«; «tmr*jit pm m opu-»til*» X«ko im t^ttburaška banda a* fifelni dr« rici, tttBobuj^^ki ba« in violino. 02*ngl i&* trobo, niko, boben, kitaro, vlolino in baa« Lahko p«. 1m tudt »a baaf •&$ har»onikof eno violiao in eno kontra viollno«

mumita bolj in bolj

Ija izvimost eigvnake fil»«b«» Okrog i«t« ti Cigani «^«0fO aeetftvl^en orkt«t#r kAkor kadi»rake» /«1# 2o§/. Bll« 00 vioiine, bae in Cigani ao tu^i na^v«Č i«$rali nm ^«tovan4iht ob rojatnih dLi#vihf na pro^čenjih in ob nudelj^ v ^atilni, Po prvl sv#tdvni vojai «0 ineli &av«4q igrati tudl na praanlk «v»: t«f»nat ob Hovn letu, aa »veiuico ia ob godovih. V 8*Anjlh letih pa #0 ti Cigani pričcli bolj in beij

3 ia fl«dAQjia po^evka«. 3«ao

clganeki t^^entki Igrajo Š« etar«jM a»Xodije» npr. oal^uraki Lfei»d&šf ljubezonBk& ^Af«1?« /Kakor m Ijubi nihLe/f hal^ato /f#««» otožne

trt kravat« lf*» /al» 21a,

0 fjffftpgfrfft pleem pri prektmraktfe Ciganih a* jd ohr&nilo zelo akopo isročllo, fle#ali 00 Čard&ft, hitri 6arAai* polko ln Y*OLč«k. Ha po«em "Kitka buaaHf 90 pl«oali 6»rdigS, 3»dmj« »t*r«jfid Cig

violin« ln ba«* eo snale uekater«

rolco sa p»ao»t b drugo p« in jo drži mriilPft« Prav tmico »• amso I« madšaralc g* carda^a, lci ao a« rmkll tudi »oti6.

ia Ženakft « pl«sniia kor^ow drakrat » dvairat g« Isvo atrua.

T Prekmirju f« bil pl«u pri Ci^nth sn*n !• tclDco čaeo, dolcl«r «o blli živt tlnti Cicani, ki m #m snaLl a« m M«dt*raic«ga. Bilo p« 1« b«1o a«lo prlloa-QO*tlt 4& bi to avojo aprotnoat razvili v poklicno d«lot kakor a« j« sgodllo v jmnl^i, Uo«uai4i ln tuai &*

Pr«k»ur8itl Ctganl m tudi ohrauili

kl jih drugi* ljiit#ii niao nilroli p«li, To so

prec«j v«C kitic kakor ^tmi

a obltk«. j« jb#1o preproata; atirivrstičn« kitio«

nmjvedk at svobodno oblikovane. ronska

kakor

nae«lju HiiHa ^ ri uraki .ioboti ačll«n j« aj«n ss^etek, ki pri mmgtM p*mlh drugih ©vropskih

1/ SNrr&*, davla - Bo^,

90 U*r*$m kaj &*«L» - k*j mm

linjua ag»v& Euvlja - du sco si vzel tako

lln^un? - revno

ftf &aQK« tolu rciditu - Orem pod oo

vftf «mg» au tturi - 1& »1 bo» ekuh*I jufao

o

pri pol^eiclh Ciganih'

f rmt'mr

Bogf &oj bog, naredi noč, spia pol«u; nj«f ubog«,

v b«dno Črno »podnje krllo.

i« bolj »vo^»vr»tna j« nmal^dti^* kitica, ki v

liil »ndi di« 1 frsoica lakro

ja nj«no Ka«X»dn4i

0 ^^

- m -

0*10

prl gjek doatoro o fcedtl t© khul

a/ G«lo peafee ^elo upro ^j«k omboro

t# khul g te čorel«

upro gj#k docBbcro piranja t©

Irati

angi I*Ucre blokl odoj šundjuffi kaj lakri phuri dej

tri hi Z*i m&i pm pir akan si t# rnuli

§#1

oa «n

rožic« n*birat% te

na #n

1q

Hi jn tu, nl

lii

njeuim okno»t aelo

tu sang« phuJcaf

t« hi ^haori m$m kali

&o tui u rhartl.

3/ Phaori hi ph^ori kali ptauf

joicail? ni tvoja 4$ hč«rk:afa

l^ubioa iBOrala umreti, Anioat Anioa,

phuf t« čraa kl t#

ftite

all §• ujIJ j« teiica najina

•o mmn uladjaa,

«va s* lečil* od nj«.

- 395 -

4/ Mm k«dYQšno pirano tfoj dragi, IJubi.

tu na »isti msusd« n« hodl y«ft z* mano,

M butar phix pol&čl »i

tuto ke rod« avr* ki te bo r*da »«vl tut

«4> alieall pri Urvataklh Ci^anihf

V*ači va.l,

Landavaltl Cigani »iiajo p«U IMi diait otrofiko

romnl Moj« C

čln* čor«l drBab»r«l ne krad« in »• prerokuj« sslolo paux*u plr«T«l pa rd«6o avilo noai

o prckwraki

tudi n«kaj otro^kth, ki so zelo značilne, ln nekaj poclganjanih filoveaekih p««otc, V V%nLi vasi snajo otrooi to-lei

Hom« »o k.iral Cigani* Ci^ni, kaj d«lajo?

hurd© kliaci jp«^lap«X )roi)n« palčioo drobljo«

i# nifc 1« dmj akor la 5h§u io ni ae n»t»r«f pot*t»

To $twlo$ »c so oacu^ili oiganakl otroci n*

Gdoj o pflirt bab# Ta» •• st&r« bab#«

rogl«jo sal u imbi rv^«j# kakor žab«,

triai di te 1 p*i trl ani ln polf

nm. Im» lthcr* nm *cr*io šm domov.

- 396 -

V Oortnj ik i Cigni

g* Gor«oj«ko *# j# pri*«lila T 19. ¦fcttpina :intl ^odbenikOT In kom«dI4antOY la tu tudi oatala« ? tropi isjajo Yai GiAtitni rojstni vpi«i Giganov is pr*J-iftjega atoletj« oatoako pri atar6ih HClg«n

prea#n«fia «m ntaaiconok« stt«nt fejtr 81 oCtta, t©rav©L smo remti, d« j« pr^r tako

y Kropi* 3anaSnJi star«jši Krop&rji oe š« «po- p««a Oigaaa iUticeandra, ki j# bil po^^var ln j« tako g&d«lt da 0» toila v»a kroparaka dokl«ta Jtaijubi bsl iramj« 2a4nji pjredatavnik prvih godb«nikov Hmjhsrdov v Kropi kon#c i^?#J$mj«fa «tel«tja j« bil Clgaa BogBsii« X* |« bil osjteoljlt godbonik na cl*re. %^ftiaj@jo »e tudi , kl je delal priiv© akrolmclj« a violtno. Igral j#

celo a«. hrbtu. Corenjrtci Cigani ao igrmli po hišah, ko #o proailil predvsatt pa ao napr^vl^mli podoknio« ob boftidnlh pra*Aiicih in ob Nov«a l«taa. Cl^an David Hiijhard j« bil gluh, ptt j# Y«ndarle Igral jx> hltisth. ^udj« ao m da^ali la ueoilj onja ktkben dwr# Kok*} c iganov e« j« tudl ssdružilo v ^adb«no »kuplno, ki j« l^rala po rtselicah la prireditvah. -edanji ailadi Cigani najraj« i^rajo kitaro

(ioren^aki Ci^aai poi«jQ »itjir«i o l^ub^aot ia

B»kl«te «a»4*4o o bogAtih prlacihf m katerlai t-odo poročile«

dhm »• Ij^tt* - ifi jln vadl ajihovo d«kl#f

•39?

mm aenalu ?•§ bu aaejuii - Ifat© **« X*3rro d«it 11« kmematew±9 - nj«n ©d* 3« ti 4«X X«» *!••*** - da *« bo ubil.

2&sLtln i»s*«t ki spoain^a na ajihov u^rabitv« dekletit, e* «tarMi niao dovollli ^orokd« fo

Dru«a fiiMi j# bolj tolte nad ci^atnirictm

Kalo b«ng

ti mukolan 1 birtia &Lm\x kh«r- liiif p8stl cula

ti X«lo v««kru števrou, - vml boa «vojo palioo,

%% dtlou c©li g»d2«a tiaer - udaril ijudifda

ti džu« anu v«S - nato grra ˇ «osd

ttdju« kmi^ ti kj«rdu» - da sl nab*r«» drra in ai

ja fana piri ns« - akuhaji v loncu naao.

? Kr&oj«ki gorl »mi sapiaala njtno vauriantot Ph#nau» mirl

hudiču

ti d«Xo gadL«n tia#r, - t«P«X Xjudi ln ti s*» hun % * J

ti @« hua toa drdnu r«d - «at© Imi«1 biva* y goadu hl »iro

t«!eX«ta a«Xo rada pojo to p«a««f

JCin«n mlr« paperttke roai - Kupit« moje papiruat« rož«.

J©k čouri džuvei bikr^XXa dr«no tn«» - Hevno d«kl« jib

ponuja ljudt»B

iih an dik Xamff ti k*k/h/ ka» X* - grdo jo gladajo, nob»n

nofia

čour« roasi ti Kin#l - Jcu^iti njeaih

lil M Ji vtnt* j^anFiigl* - LL«* j*t r*t«ir pihat

Imfert čouri s&mU. t#X« X«j č«la - nj*a<* k-arbitn

4« Iz^ubil«

ti u 111 tu krr 1« verga liOcr« b«č - ia ar« J« t«r

fl d^cif« do diuvel bi bilfnkro z«v«3Ui - TiAo

vor or«r inteodsir -ti 11» Rt/ roiiii wwmw rots«« - te

ioh ^jdtt^ šero ** ˇ »voji

vLipm»ism vri - Č« n« ji bo« j«s isbU t«

»iali i«

»»r buk# jm talnri - čeprav poaudi« »lri dLlp«a »• lalt« fi««mt - ia

f IX* «tol«tjtt »o bili Cl^A&l prrlkrftt pr«d«t«v- .

f#&*3 »1 ^rrop« «• ai€ redela & njih, l^ftl barritoati

so Clgioil ohr«&ili v

vropi. V t«U krwjih kot Inaijanci v

2JL ,leao* d«ž. fio—artrl in ««azar»ki Cigani ao dali ˇ 19*

ˇ•lUtih ^la«b#nikOTt ki »o i^rali na dvorlh« isjiN^jl intnrpret i»Tlrn# ol^&oslc«

cig&nska. roti ajmtt m naatoplli KOdami in dokae«lit te laajo *'*«ižart «vojo lajsttno ^Ia«bo in Ci^ani m MadJtarak«« s.&džarak« ijudsic*

- 399 -

lim M*dšar^fc« *ftš*l* ao Cigaal obvladali glaabo tudi t p«ai^i. Viadar «# o njeni i*vlr*o«ti tudi v t#J &*-

iar&žana * b#««do **F1«»«boow. T» i*rm* j« Itontno po«tal biX* s Biaetovo Careon ra»šir^en» po va*J paniji, fi ki pa #o jik ˇ t«j d«ž«li posnali že pr»d prilaodo«

!• tri instruaont« m prtammll Ci^aai Is Gri«nfc* ˇ

!• Balkanu in v Bol^arlji ao si Ol^anl ia^aoail

vrato lutn^« in a^lyu - fl^Tto. F Hoamolji uporabljajo

hlemt j«

»ajboliš« osaak* ssa ^ravo el^s^i# glasbo J« čilnn tcnaka l««tvl©a Y solu • apodnjo la in kviato JLg* Bisw tova cig«Ji8lc« op«r

« to Iftfttrl®** i rav tako «• ai»o obotavljali tudi toigl 8klad«t»lji uporabitl oigmosko »vo^ib. 4«llli k*kor H»ydiit B#«tiaovea, Brah««, 1q 4ru^i4 Iftjbolj P« jo > r*»wa«l Li»«t ˇ avoji ^adžarrfci »pa#iiJlM*

Oanorno pri ei«anrtci glasbi J«

drug

f*4pir* in poadarja iftbranl raotir«

tti

t«ko živl j* šm šmmm

Q f C * B K

1/ Staifcl«, 1937, str. 65-69. 2/ Bloek, Vmt ***¦ 161« |/ i>or<3»vi<5, 1933, **** 41 ¦ 4/ Koperoioiti, lS3o» etr, 253-5/ lopamioki, 193of atr. a§l* V CejmzsleU« 1'j3©» otr. 262. T/ im

Cl«b#rtf 1961 f «tr. 14!>.

Elock, 1936, str. 16o. 11/ iitarkie, lfft# »tr. 68. 12/ Blockf 1936, atr. 164«

•% Xmur

Hongrie, Xi$3# 13/ Cl«b«rtt 1961t 14/ Blook, 1936, •*?« 169.

m

%w*kmm*4%}Q npmbe |«sLift tr

k«r včmIIi pri^Mti »oti

is oiralic« Carl-

- 4o3 -

tt |i avr#tiX» rr«t* elL*a&Xo*

t3 fcl

ateits/ Cl*«fte?* $* MjA« 1« «br*X i*L* »tiiito teh

laidar K«j**mt«LSEl« Hi^ovl %**#%! so

j« s utiimbom $mmM:0*tik etg^nmko )0mxi$%Mmm

&« oitoil

s*

im carju

fl

tudi

, kl J# j« .rii^rmrii io lzd*l li^ <»irot9

i m

tl*fii* €«i«Xt IQ»r »# ^otoTraai aXi »« tftli* V «K>$lh j»dMrih «• J«4**» vidl

aefelvl lii

kakor j *3je

te ji^pf«te#ii ižvropl« ftt «« si

to tudi

m

$m

cb

udtt

*m*m šm

Oatali,

okoll

Jji

la

Jlfa

tudl

uporabll

pi

ki

te»tj«9 Jci j« »mio

ia

dolMir* Mklete

ajth

9 ki

ln

tmh

In m

aiso

rod jlfc m

vsl

srliftu ia

pmvljlc« Nt

«11

tl 0&p«il p« vt*fiih irpl^tajo ˇ kl

- 4*7 -

jmrctel Oi*»ft

V

*r»j*ai

*3§aa kokova /tsm/ im ka

t/h/uri /kjra»u/»" H^ividu šmvl* /m$mkl/m 1»1#

mmt

do iiW i

bilo

v

&t

* Lislea

otao

/te 1 nm&l

nevtl/

, d« lt »i plrtri &s imiti ptr»vi /n« %ru&»r* /te

im&m ««dvido 1&&1A&* ULffiim po aum jo J« imi 1 pixmv«la f* to»« /|o imnmiJI

»«/." Lieio* ali iti j«* i

««11 wt j*sis«

pri

* Ifif

ti

Mifili tolM. ^iaicn j« bila

ntsi is •#

rričtli

is

—m fetl*

nouli ¦itftl lialt.o, j« ocui «**»rUa: "Bolai

čo

•**

o treh

po

»ˇttu/ * dS«n* 6*»» v*§ /611 •© skoal g»M/» • Oate #»~ d* diifcoo *lBLa4i /pot#» ao aliialif d* «§1* fiaal k*4 Ua**4i /ail uof te k«4 clagale na j^m /kj«

Itlki 4od© |m» /Baa«i*i*i m $m

/kdu to vplj«/. -: 4av* ^«lo pi

po vrvi notrl/ * I k©X© te| p«. ande !• ^» i#l# /ln

»otrl/ - 1 «*kl« i« au i«wi /1b

. - i dov« tita «M« ift go«iK>4»rl ^r« U t* »Is

j# »fi^irll i«kl«U j:-o vrri *•«/• - I inji r^kll tmrt

/ - Itti

f* rodll po #tlMi /p#i«ft $m ž«X okrog

0»4* 1» beng **ka4 i« v j

L«** /

%*&*! hu&tt*. prmtmpatt/ -

/hudifc m m j« l»t*l i«»i«iiti iu j« vkajabllf 4m L* teo

po int /ir«tt g* Im »«««1 oa rmi/m

lin i^Mii />©t«« |# <*4JMt*l Ttn^mj #»

/govoill ^1» j* **k*j ae te Mgtftrltt/ ift Jife j« * I Mta ©ˇ s*o iš&jla s* š*l &šiO.*a #sHhwi /pote«

ia

at«. g« apu»tl-la po rrri ˇ

9**i I« J^bni« «to larata npuetll« vanr im

hudica, ki j« d«ki«ti ^^arll v }mmo* Z*imX e* }* f* •• m $m Xmš%š ImkimII ia |

jm mt ln &m pn*t*p*X %*r wm t#e«X* L* Is

Mta] «ta t« »taril« ia n*to jlh jt utoll, D«ltl«U

—*i» od.Mllaa - a^adba od

j nlulbo

/Utal j« &«io/ - wt tO.* fenj&Jc olloo fa aagal« •Xa*bi

/m 2«

buti,

»liao »IlaiA /o« i« r»k«lf 4* M« ˇ aaim

k

nr tuoi.' /r^a M i&l kct '4 U/ - o p#tnU» i« Imhzo Mmmm 1 to Šmi« m tu fe«ravm

uj« exi«aiV - C fmAIMl a*k cidi suari

aii |oi b#4« iijUtr*»fiadS« /pot«« ga j« š* hujt

atk /|« fmt m n^ ^«tiX' - Oad« pfeil« %i«^ aa*«^X# Xe

- 412 ~

I ,u*UXt d* $* *• t» r*& k mimm/ - mMmm tm m

Isjflni * 6*4» fc*i» tu occi !»rlj«m% ooda joi

m hudlč ofco^U i» blB« ®a

/lc j« i%iL«X/ 4» mm po x#e^«ri ^te m trosei Yi /4ft »»• hoaitl mm* po »vo^i smtljl io •• po ugi/

fta on J# po*»ifcil io j* §»1 u tnjo ov

aM#iralm9 ^T«4#a ^a bo v»eX hualč/ - Ojf §0X9

* - 1 fcaa* b«A# aftčlcggtdJLfc /|a Mte| toiii »»vrt- fflM T«dl Biiad« /te »• ^it tl

&elo /1» pet«m j« hadlč »tleoil np la

- «3 -

t«r j* ieical aluLfc* /i#XnA fa potorasjtt 4«

ti m boft r*drimX» Itlidift M *&** v*driati

p* |« a«jalf 4« #• m boji «lu*b« ln im feo

4 j R*to Jk mimt ia •« brii# Fote«

ia

*i ti l«i>; |ptil# bl im4U» da fci bil I# jftft 1*9 kot %U* al&ptc i^mrli ru*feOtft**. Pr«J j« *• daX &!*$** ˇ p#«

»ti-žrteXo, 4« bo uuaičft bril. MmU i* 4«! ro- udiču r atinkal« 1b |tt otiu « J

iš m*$ §m%*&m m&lč rokt v#nt $* tti j attsk 1 §m bol$ in #pit p ni t.o|{ftX« liftt* J» MX hX*p«c po

jt iJ

b« boe taf »d*4 t« §#X« ^faa". -ot«i j« va«l 1* p«<5i, t« bo haaidtt /ferlV. ^ ^ 1« s«i«i š#r%1 s

iat*

tailš trliurmt rok«Xf dn u© bo »•*

i* niš« a* «li«Xo iii

~ 434 •

toft $mX um

la

4« ©tepll V^l« fc ti *

o9 af ti a« !»»• m b#o« vrtal - 1»

hodil bilo

3ioj* v&IattUrer /»adL»Mkd*j/f siaj* cori

lo/

alč/ niai /niti/ 3th*x> fciadi ^fik čoro kh«r liTfiAM /t

/ smit

/ko

SftlftHl /§«1/ t« e»ic /««*i-/ m v*J§«**» /po

koporfio Aad# Kopor&o fti&j* gj A ts«lo iml /v fcrsti |« fell wrtv«a/

/1«/ »uit>

fmmmf IH /šmmmr/» &k©r 1« cci/ r«ubojtif ^ l« te

/ n* #•&$»/* t« m &«BuLa /ijmtirlm a* /4«/ §*» non /tamli/ hot ainj* te 1» ainj* lenoa /4* j« ta4i « s *i&t*j»$lL liml »raao/. SEftda la fcanaltl /fafttoM/ i# nori /m/ *•

lcor ,.« /a# $m/ m ^na 1

/ /" mlm

»rm diua Amr «m Aobil ti •voj

T« u

u«i Itst« /ertTi |« §•! lc /m/ mm IftlafcJt /ol a«i/ t* ai «inv »1 r, 1*111, d* $m t# Eftn/

0/ ji /

." /tudl

/ia «tm A

iafcia t^ek: f«li#ttlf t« ajs čoh*al čhindili &$**& /do Tr*te/ . fc vrt^»oltthl /la J«

t /

V bo

/4* artvaga ^lav^k^ i«j /morm/ m$** ima#*r /woxm

• 41? -

»ttio

t« u h*re len^« 41«ja /||gi j« dala

t* fcal /««€eU »o noiiti/, ^pt Imtt /lo hodili/ ¦ kct f»l« u«l g|«l tiiW* ^it *t*j /lc toa/

of p#ttdj* H0t leiMpt nr ftS |4ik«l /0»

/It« «» ^rUlt «p^B /o* polevlc*/

h*roh* A**«* « U«to isMj^/* U

/ym1/

- 418 -

odol« i*g *weifclfc# /X#*»*/ majlte

*•/¦ ?# ««o mjm&f* «#9ttfeiiL /ln ao

t«ko l«io lgr*jo?/ Hot u

tri ci«n* vpM&Mj«/« hot e« bo l»U4co f*j^lX K njo/f

čhi&la / bodc «tms»X|/« 1* hi /J«/ «^«irikri«te|* /99/

avoj« »at«r»/, Hot Jtmd« keadla^a Xa

/ko |# aime#XA knXjia« J«ndltl/t akor of

tt f«m4|&9 not t»ha /m|mtmj/ of

/U»W trla yulhlh*. lio% «xaindi* p# u ^ovorlii * l?mXJft»/« U J «adi pa /k/ mlt t« ^hukadjft /pov#4«l/ X4Mik« fm&mm/

X U fmmSLjM m X* i«l /1» rskel «nj wm bo

tt

/a«

Of ^mX* m tmnlaal /'o« |« *#X *m /ko *t» |»rtiXii do / J« om

/in ta«

«t* priila L* e*r«niika/, ej

/k t«bi/, imm s*s ii feri&iat tt* t&#ija /tako m šm oi c«pr«l

. V vmlm w* i«ml»hl /«rtrl J« /itar

Batfktt

t« *toi ftl p*pal arll kmd* peli §«

nctrl/. Oj fMd|*t 4

/ka ^t nrtirl Yi>ra^% t m 41kJ»» 0 Jitzidl ^indjat »

of unl iclrftlkinjn *• tmrdjarl^« Imm* i Uičtb« /ta

m feakal

*r© t«l iiitta /te m i «Xtvo ^i udi/.Hot

bill/ li«| m

/k«r 3« »g&» n/« i#t m Jm Lti Iftl n

oi. rl*y' U ftftt«

t*

ord« /mm/m m% Im&&a ht tmtom

brl ;da ^aro «o «adr*a &nj@l /tmt*/

t« tfc&ll* /te bo |,Xavo o4a«k*l/» U

/a« feej •«/ . ^•d* tut*r /t«b«/ fhnSl* /?p3fiuW •ohia

t« *oft*a*ra tuha /jK»ročlX* ae bos m teboj/« It oj h& tu ti

/ti

/iete Jm Mm

4 / ti ^l +H m mmm tri h«rbt^4 t^ajaJL /4aX/' rioti mmŠB /m»

t# sa »w ihidun /'vržerv' %ri frm/ pm drom

u J*aii Im44« hot af

# icl

bil

- ttt *

aičeaar, »ltl l*ata« hi^o. Sivtla *** t «mi rovni bll «1» «*• X«to

«• j« ain

in d4i*X sa |^tovfiej# po I4i^w •Y•!«• Bttt^il

j« i»«l v kutiuri la j« n^gl^dal nctri

In«t

la

0« j« Jnaii oglasU ln r^keii *JCa*ift® koriat boot«

gt »t« to *torllif ntj«

hcrbijo /4«4i4Ciao /, Ki »o» jo 4« 141. 04 »oj»

tnef fco 4« m «lai kroiaik io «a roW«

dm

#?•&*§

|*s

E« *s* I# dolgo

ki

tlmrmkm

no btms

k

tvkor žiro n«sli«9 ki

t d« j« wrt«v

pm

m I« n«kaj

olrltuiki m#& ia ajagova šemu fa dir» »t« ienla

artvi

Imlt ^Kaj mm tel» I« ti oživiao tloy«k* t« hoč«t« nu avetu m tai«* »4 treb»f kaJtor oaso

tiato

T

In m%em i pe ««o krllo. in irs#l* krll» « «*te

ia &a«&

m*§m tel in otdmt nofii i» aajtmdni« •««

Ko «te i>nal» pred «no ^ «tii»«t «t« 41m aotri

j« aua^J, 4» t&ko lopo igrajc?" m m

in

tri vpr^*n^»« lier bo t* trl

f ta bo a^ea eei/ UttVtt« t«daj p»

d*

4» bo L>n t* tri vpra3*«4a *»ML* Krmlj j# fcil «#Xo v***l9 d* fe*

&i Jaa6l mt

k

t ^J « P ln jutrl fn m dtlo." Ko

J«nCi

«m

notrl io »artri tudi tiUto iitori. fnii Mi# itn»XJi«A

nikui

oo ao E* |# J•»€! drugl d«& prld«!. h kr*Xjici ia im

es* «i»Xl. Oti J Je rckiat 1i^iT©f *<1*4 i« l»t« *tor!X kot

« Im 4

m km$ «isXi. C»

n« knajiciuo ckoa lo

- 424 -

»u *tf*f *lm &* T«fl 4r*gi oč«t &&&L dofcre

4v* vprad&nja J« 1« »111 lc t« bo *• tr#tj#t ^ot^i «#

n« bo v*# DtKali k tiW.M itari r«c«i to tt m be

dilo, Jc*r »• Imi «^s»ll*n 9j«^i%m §bmm feo

gl&v«Ll U l^t imvmo «tot* ^lftvn«. Jwtrl# ko bo

dilt 5» |# 5>njAt#lj ir^mi«Xt "V«itit i»| «• ti On 9*§*i -*fe#«i cie-. Mrtri prij*%^J reLe*

4« tu eSl«r« la U «• nlfi

ko t« bo 5cr»X^io« vi,r»fi*I«. fi rzemi to gl»vo in Ji

ko J» Jftaei priž#l pNNl tcsNOjidd la

vsfcji« tlato ^lavo in Jo r%e# is?*3.jS#*i "Rtdll il ti li U tel ioj Itt kralj. uii jpn j« §#1 ttkoi 1 «vo4«mi p]fij«f«X|m« f* m refc«t #f#I9 Jwičlf ufeivi^ X*f& la *feicor boft

feil CloT#icf ki tfi »• r**tl m

tobi ^o«afi»X*H In bll artvi

- 425 •

&&&«$/• 0| i lohani Iteico p«ndj«l "So to

čerikii /fMit/ «m t« phlr«! /hoditi/. Ai

/|Kri/ M»ft« /*•**/* nsf n^«4«i 04h* u# mii laite

žao hi uii lat* tt »ol. Akor u^r« i*J«« feot i**Lfe#

»t 6*f rlr* hmt mm /

far a&nobl t* I#f«1 h^aen ioto naoštlk l«n Čonmbii. f AHnu.bi nik*^ oika« aa diloiaJftl n»km«.

m mm

Hi»r dtu« smng« gjii

**J* aarkttii, t» icardji /f«ifctt*l

tu &«fc* *j*fc prik, rtw ta

Of 1«4 ^sk b*or« dllclmlii ** gondolin* hl

/tAt/. l^ %• 4«J l«jk bibaatale cor* ft|w uto

korlcoro$ tiuuin d»j &«*• pa rutofttiic i«jlUm o 1« dujta

m l«ia korkoro #u

t« k

aa bi # i«ntli|» f^jrtaišti mmtaja usl leadt t# m mm nvRm&$w» tot *Š*j ti /

t« imk, to mldaff aori hot nlko m aa. dlkja alfi kh«r t« fc#rdju*t afkn ^»t M amnmhi aowifk* kuM« 9 kirmjl mori 4lnja ko hot l«la S«4 iaa l«|k tameaer

mm mmr adah acri t»rX«hl« Akor htj

X* lo t«r tok t« o« pi oodji ktrdjua, hot m tm

»tid4jm I«m« fmkor »rl «lftj|» i 41« t« khtr fe*r&4u» t t«

t« s*

roj toi lofilntl. /ilic* dol vlaijo/.

člortk, ki

» Bil j« ^^Omm •**«

po iivtlai 1» Hilti ueko ^arovnioo* fj#iulal Jo j«f

- 43t -

%t tukaj &!*•§? at «• mifi ptica X«ta*4f aitt k&* drugjL fcoditl,

» d* ai ioo d«^ro la •#¦ *•

povedtti. i«kft ••« i«v«a*l m | i

daromioo abil, ; ot«n »•» š*l p« miit / rlfi«! «m Y

¦ aližad, cUi bodo t* m feodo uicr krmt «o žll v 4ts&9 ted« ntkoll »• ji* ni poar»«Uo

ai bilo nilrjtr

»!•¦ tm jt »p#% •avplli "rridi k »»»i, jm« mm

«¦ «»opi a» »#ne# i«r s#s s«Xo

fiato ft *X«a#I n* k&Mt«t« huailtv« eog« ia t*ko •#

m »4

X4ai so t

Ui dva nAj*l»bii«. tntom mso aXi k

r«keXi

"

*# «*r«t« n«ati dreh hč»rft. Liu»va tL L• o*tit k*r ni> kdo a«*U dvoh hL«ra. Jaa b#s a«s«l v««h dra- h^«ra im Jili boc dal v eno hia« In jih altosl

tn Ijudi

tu njihovo v«0«lj» slttto. ini mi vm i» noben m nl dol ir hlil« -r*ll J» dai m Xm, d* d©r bo bo lahko vuml najnlfcjžo ha«

dll t m*

In **& n»r«dil# i* ihmi vh« hudič«

«** grftfiftlno la i«ao. Ostal« hč«r« mm npr&rll

mm m aL«ail. Jf* oho«ti »o $&#&&%* i p» itirj« ihni

1» 4«MI im 1146« dol vIti 140.

- 429 -

t# tria

itlsils t*»Ja *kor duhftn* *«§*& kila« 01* |#

fcudufti ditti* |*& krajtfari. Ačfcil« i»J krajoarja. Ak** $1*

u *m%mm t« t# hai t* t# ^ i^*!* Akor

kin«lUa hl faot of ^ale orafiej U«fe« i^nAJa hot of nabti knrdicoln«!. C;r«UI*J ptedjft of i«l» v«i«« f«| lcada aiiad k*r« pUu «Ucor ooinco ai4i»liif om

. fafror «•!© ando foro,

andi *!<• Akor ef |« llni» Taš* hot cf ^iaj^ nil

klrali, of

* Of i«ia Tftltt^uo »odo poklo« 1« dlkl« &k©r wMi ^«lo o fettigft« Ako* »•!<> »ndo •ago. OdoJ «k«r ««lo andro &«»J#r «^i *ri

11,1

- 43« -

au

sko* Potvm !• i«i dto ov. BiiMl J* #v«i« plaailo9 tri

kn^carjt« oj.fim. IML «tt j» t*

»tam »tft prlfila ft# fiv* n imsatot t«di t«»a

j« 4*1 fcpaj • >•* u% imml nXZ.

t#fa dv*h »i iro^kov |t bil tdtn bog # «4*a «v«tl i«t«r»

4« vpmtol a ps j# odgovorill

MKa4 ea| »J L L*llat ko nifi niaiita\

naj ai n«ki 4 1»11* Hu sar «i j# i#l #1 Yiollno9 fititot

torbo, i#«1 ti in , iti in pipo lolic a* fiMi to 5« dobil#

j« l

Aa »ora iti l«ikatt kar bo on ekat in y tmj« a&**l Yranof ki

pltbanuli f« »orrnl pl«»«tii t«r »1 )t v«o obl«ko ra»trg«X lo oči i*^r^*kai« Vojalt jm š«l v giftt* f mmmta eo bil#

iti kr«a4«va hči v

liiitek kraliu, dfc |« iiv in ** jt IMMl« niU. Tudl *•L

ftfl lm f

hi •rko. j p j

t ntala *• bi ti

• 4» •

io ko »o v

p* »i

dni h .« ni umrl.

- 432 -

tfftrfffF r ******

gj** ioro roD te gjjtj* !• mt Cfaavor« t* iuvll. ft ltakri l«rJLl p«j&44ti haj &• t«l ^ro roL«l loj« 6 IH §§&,# t« Cord^ l»g nsm^a t*

1« lcelnoraljr*^c«« l«j taha avla p«ol« o avv

J*adjm kttj fel počl««. 0 itidardj* gtl« pftl te bysted|A i«ok# nioto trio fvn Xo|f 1

of

tt uStiav upr#, Of pm4|A ta| l«io«ho kaj

9 ro* papal tikladjfc nlato trio gon« X#|« Akans Jclraiekri rmkli* ft g«X« 1» t« StmgAl* f« upr« H sldardja ^ele ro»c»k« tt dlkl« k«4 t«l i ricin.

ii injtminjt u trito trla« **štt*hi mm kruli. Aimr j,*lt plti ain« t« ando goAO !• t«t«. f* i#

it pml» ft

tradiat« f« aflcft w ro* aoč«le fcarritlo

, kl >

i#mft j« rtkla, n&J ^ro po avot^ lu uaj msXuii kaj k«r «0 otrooi UL*i» Ci^m 4« i«! ia atoat«l irravo j« Sel ^ gettl&no, ko |t prodal kravo la jt kupll k*r j# dobil st kravo 1» pil#

- m -

Prri di« I« *»* pXaLaX ir «©«UX*i. Ko j# *#X, J*

#•*» i&|ftilft aa *i*i. Ko j# jriš«X dru*I d« piti, V gosUini *© bili tril« ttidar^U E#

raalil ln tp* raabiX» obroilt 6«1 do «o»UXaUwic© to «* Uoetilnitarkm m jt o4«oTorU

|# Oigan odfttX. Zldajrjl «o th« to «o §14 sii ojist kk uatavlli 1b Tiaraž»XIf i# klobuk, ki sna a»mti* 0i#Mi |# r«kE«Xf te M kmr et &j«g« fcivi. Končno m ** X« ^•iororJUU te prodml. 1» ^lobttk ao va daXl i,rl vr«t«

m m vmili v go«tilno# s&L*U piti im kot et&m pr«j. ?** m m*Ul$> im

t fo j« tn bilo oU« ptl m odšXl k Cj^anu 4m#

d« grm r po«t«Xjo in tn da j« ucrX. Sravta ku mJ te ^nXl«o* «»* n«4 nr

ia naj joi«tter ii j« vmrl Jln j« pw«AaXat t hldo. ::d«n lmed njlb j« r«k«Xt

dn i» ravno pr^v pri^Xi« roXioii ]• i«i?&tatt la tirtvega otelf » a|#» 2idi*rji «9 paXico ku^ili o4 ln ftA njo AaXi tettftr* Fet«« «e o€iil« f«t«j pm | aorl* bčmr**. 21d&arjl »o Š14 na dvor to udiirill * «9 lico artvo feC«rk©f du bi $0 obudili 1

- 434 - 4» teo

«0 a$»t k Ji*anu a&**jt to

fei 4* ublli i& t t*4o rrgll, ker jlh ?*f«t og&ljuf«! a br««i ntJt# vode, kjtr j# kmlMO. n«olo»

Jci 1m tako m#it 1* tl»tlf ki 9« ftM*t# s kot ptjtf «14 k»4$lm ali avlon. rvt

hliro maMl« po «adnji platit d^ b& i#X hitr* kot ptioa t«r 4« did hlalle dol. KmiuaI §i ji *ftk*a%»

hitro no»ftAo9 te 1* j>rr«g» :cr«hi««l# t#«a |« nammmml dvakrat s Yr©d« cwolo. ^r&tji j« mk«l9 aaj pi omi« trl

krat, da 1» ok dva prchit«l- T»Oco ao *LŠ2J.«

dtt fcl ^a ubili, k«r ^th J«

nit iB^ieliti in nifc gariiiti, Eidarji ao

, Ko 8« prMX4 do •«!« ^o»tiln«t »e

tuiUr j« to «XiSaO.f #4ms*X CI^uia ia

in bil

piaati, jas bo« iomlj. * *3«ae itriei^ •§ m odgororlU sidftrjlt -»a4 oc* *«4a4 kralj t vodi." Vrgli sogav

ia fcdar hoC«t J1& l*hk t m«rjl »o rtkll ?t&*U m} jih it«*# t In vri« v roae, da bodo tudi oni l««li cr«T«. C

lormiro ln d««mr9 kl to mi gi »p«t d&Il zldui^l* i o»taX J# ^o«*t. t*$m ctgm I« »ol sp«t v gostiia« ia in dtn«r, %#f j# po»tal airtmak

111 jt slrtmtk to«tf kl j* Wl dtU© bolan. *o hodlli ii s4r*v»lko&, pa nihdt m »i scfel Cdločlle •* jt aj*g*ra &«**# 4a «» to* gtmgiiin*

pote« noj bo 14* aii art«v.

kl j« j« u|«1a 1» rnjt«*kmlm na in vpraftal* «*Š*i r uj tl j«f

da bo aar«4il* in J#

?«• koSCk« Jcmi«

f.la J« v cdgovorilt "

bc*

nekollko krava«

cora« iti v in

U

6*1*

k njff»« Ur fcu rticlai

vodo i

ti boa *icuhala

%m

kožo,

ia kaLJ# ia*jo j# daia fcxUamt «k*p*4» Ko j# bilo

!• 4** @4a»iiim na i&lso« srav«« «ki#d« 9» pološlla vilio«, nol ia ilico. M#i j« itk»Xl ^•ko dcbro *alo

vatati. 0»

vna &« j« reJtla, da Jito j*

cna

noall okP0g JUl

- 437 •

I«fta9 *d*J «om se a«4«d«l in

^utro j« v«t«lt »*Tih*l rokav« ^ri •rmjei in «*L#!

afltl kr«T» m rtmto, tfcko Je bil *if»Y* iett« j«

v hifto ln J# rprmdftl ženo« wKaJ «i U ^»»i dala jtstl*

drtiver?-1 5ato jo j# gbjel i» jo

bil

I

6/

g»n« in fci+iflflf

te coj

Sll* »t* m§ ia L*»*• Imlm *te d*kl« edinko. tm pa j# ItBa sibolela 1» tt&rla* Ifckl* *# epalo r &*dajt

$***•§* ir pNiimjl hi^i. Prvo nofc i:.i prišl* tmm$

noč h6erkif ji j« ^ororllat

*

uisrJL«. liiii

}*

Im |t j#

jo j« uBilm la ji UT«saia Kodro Cfit 4« r»lc»lt šm tt ai Bii in

Fo ^o j« Mt

1» ** pokaz&la

hčsrteo

"itioUt*if

Totani1'. li^fte j*

op«ko

# hdtrtcl, d» j« to ajea uallft ia JS. *&v©«»1a rvmm* peatljo

|t

ft«»t oa^boij lantov, od

Ko

in ttr

in

v vaoi m !• r*k

|# vaak tn«l r rokl

dva v k»hla|of ifi p »toptla tr falso Im otparla vratat m jt vratu poYr*«Xa in »o je odcaali v

rekeii ^fo ai %lt

— m o4iločilit da i(op j« rckal t*| imi# te oora oaa A# »ta wmt% tn hit ^pall v *&dajl

•439 -t * 0 * B 1

2/ 3/

4/

A book cf

8/ €«rl iUiiTaou fil&ha^«nv ^atkon *r*flhltt 1348 9/ ftiico i:w*t# Ui^itaek« lc/ rwill ErOte, I96of »tr 13/ ^tiCet^v, lf$Sf etr. 13 3-136 •

- 44®-

FEOBLEtt FI2ILS2 IR JCm*TO3®I

Po drugi ev«tovni vojnl ao a«d našl»I Clgani preetjS&J* s$»m*Kbe glede okolja in stika s 11» pr«MYaletiro»« Ra eplodno Cigani §• dan«9 emi uživa-Jo pravtga u^jitda« iT^dva«« m ijudj* umlicajo pr«d njimif feer 00 v določanih >ri»«rih o»n&čenl i« vadno kot lji tujih drotmlh v^«»icnin in kot deloiurisneii. f^ raz-lika m«d aoaačlmi ljud»i in i^is«14«ni»i Oi^aal j« bila Y yr*tekloeti Šn vtdjft« C«lo v pregovor n® pri^ll, ko so o ajib ljudje govorilii U>4 »* oig&nslee nadlo^« bolj kskor vraga, Jsžkih nmr v svoji z^odovinl tudi mamX Ci^usl niao pORttbili* %o«iAJajo «• na tieto Case, kako &Q blXi oaovrftieul in iaollrani. U«tno i«ročllo olgansklh l^udi pripovedu^e, da ao na v«ake» griču vt»«le violic«» kj«r m jih ob#6all ia jlh ualčvr&ll«

- 441 -

ia Ci«»

ao &• nekollko eUUaii, Y«mdar j« š» vedno majton prilir doaaft« raane ko»pon«nte. itftaii MUtOtti nieo toliko s&i#lj«iil pri uiganafce* ro

ali upor'ba mm&m v m€d««bojn«» oda«v tudi pri viganih* JPri v»«h iolenjaklh prevladu^« $• daneo pme«jiRjft eadogsMniJa* I doaačlni v njiteovi nepoar«dnl bli^inl m* Oi^ani iatlm« a« družljo« Zunanji genetaki prllivi n«d ciganakiB rodo» potakajo i«

vrst tu^ih kra^ev 1» iel^ai^ po«a»#«uikov iivljan^a in okollc«.

priinek v clg»ne)c«K rodu pri

prian«

c o^ttovstvo ctroka e Oi^anko Katajri«o miroclovac

ia ae s njo poročil Koa«e l«a v ta» podattcu napia&no, da jt ^draovo^nik111 l»t» 1917, ko »• im rodl dru^i otrok pn j« njogov puklic č«vljar| 1«%« 192o prt aaaladnjeia ro^«tv« ^vo^e^a otroka pa J9 nj^^ov poklio fcelesniaki dclarae« Kaslednje ime Br«»»r 4# i^rlčlo med po 120ški llntai is ^rednje vuai pri ^ranju tn a

- 442 -

J# aajfeelj udoaačilo v okollci trnomlja. Sataj Jakob j« hll rojen v Hribu pri ^ntrup«rtu{ i« lalad 0« J# elganil. tkalčlč tefan j# pooiganjen eia p&Ljtdtloa 1» j# I1t«X pri HudorovlCih na ireloki. m »• a»ittlliraXi s Clg»ni in jih dao«« ctejemo kot

at lei Jih «a»l«di«0 predv«« po tnr«tovni voini^ pa lemi«Jo v«€ »aakov afcližtvaaja

zakoai in kultumojš« 6ivl4«nj«, V«id«r j« tudi prlliv »#& Oi^acl v ˇ•« pri»«rih vtot jušalh *>riaeljenoev opr.Grublčf

8lov«nuki priimki s»d nji»i bi toili Gol«, tubX«rf

poeaaesjniki na Jolen^akea

mlajšo g«n«raci4o tudi avetlo icompor»«nto# kl j« vae-kakor odra« tujih ^enettčnih prtmmmtf Imtmo pa oba pred-

družlne Oigaan* V»# to kafi« na ekriTM svez« ei«d in dOEačlnl. Valikokrat 90 doaačloi mlad« Cigank« a ile#itimno zvezo, k«r jih j# priYlBČ«Tala «keoUčna lepota, Zgodilo pa »e j« tudif 4« 4* kmet mlado Ci^aiUco pri tatvini. 1» »trahut da j« t» tel

au j* aiedila» l^ravssiiprav ao Gi^aai v«s«ll plavolaaih iii bellh otrok. Za nje predotuvlJM tak otrok ;>ravo rmm& lepoto*

Rek&t^rl mlAjšl Ci^ani si ž^lljo oduijitav od

rodu« I^redva« bi a« radi sanMil i»«na 2ato tašijo m mamo po tpremeiobi im«na9 t#»T#i ae hodcjo dejiuiako prllagoditi s ženitvljo in tako li#«jo možnoeti a«d dru^lKi Ijudmi« Gdaarri nakdanjih aeprljaainih oinak od Ijmdi ie dane« živijo v njihovi aarasti. Foaabno im«

¦ 44J -

Cigaa osnalhtj« prl Ijudah človaka, ki ie diuiea otroko« vllvt* »trah š« aaao s^«goT# poiiaenovHnJe. -Judja issajo t« dolgo navfido, te stra&ijG otrokat *I#ši# cigaai gr« do!li ali *C« mi ne boft tiho, pti4* po t©k«i cigao in te

v *avho% ali Ci«t cigan, cig oi^an, cigani r rjavih bisti^ih otrok« n#no*« Če m ali *fcnš*j0 e tuji» ženitvoniro blifcati ee do«afi«w» prebiv^aotvu, aorfueo to kot v«Xlk napred«k» kjtr ao pr«dsodki i>awaagwii in •*

nekdjjnja vellka nsarpotja. aad Clgjani in Do««dloi,

AntropoloSko raziskovtm^e na^obaežne^ših cigan- naaelij v Prokffiur3\i ln rjiaiakan« term* aicupin« njih prebiyalo«v dlokaani^ejo, da bo fl Cigaal prava endo-geaa populacl^i, fPi#h etnifinih prllivov j# tako mnlenko- ni spr«»«nllo ra»««rja enačilne oig&nek« krvn« Cigani ae v gl^vna» I«ni4@ &«d o«boj. »akonov na^tana na eeaonuk«« d«lut ki v priroarlh joooni I0 drugi »akon stt Cigana. Tako ao Ui do©a6# žtnitva aaankoatae. C« $*& se 1« krnetko dekla mXX tmt ož«ni ® cl^anskl« partnerj©«tf ticm^lnl ^ovore« da boljšaga pafc tiati ni @og«X aobiti, aato a© 4« obmil v ciganoko n«««lj#« iplošno mnenj« i« v«X^at da ao poci-^anjeni iro^ki $1% «n^ka š« valiko feolj atneiBarjant kakor pravi Cigani« ? valikih, ;>rl»«rlh j« ta trditav Tudl v Praknurju^^eprav 00 »• Clgani vellko prej kot na Dolanjak©« so DMisprotja valika. Y aadn^ih latih ilh ša •topnjuja »trah, da bo število Ulganov prehitelo

raalika isastAjmjo mad oigan^ctai godbsniki 1» naoigunokiMi deklati. Lu ^rivlačuje tu^ atnični ela-mmnt oi^anska ak^otidna glaaban.A aponobnoflt. ?o Garička«

• 444 -

»e*l Itlije OBrojiti in prit«gnlti v tudi neoiganeko jt&sail&eijo* S«Xell bi »e eiganekih »oačilnoati, fcaradi katerih ** čutijo n« ia »apoatnvl^eme. I*ri prekaur«kih loiaačinih pa §• niso odetranjani cbL« snani pr«ciaodltif ki Clgaa« i>o»t*v-Ija na kon«c raalt ter 00 d« y«dno obt*ž^nl ig krivdo pr«dnllcov kot paraisitsita ln veiljena pOj^lBci^«. Kljufe t&a4h&«»u ^rooeatu pa najdvvo v«ndar tu v«LJ© žtevllo hovih u«ciganakih priimkor, kar X« ossaa^ujo •tar davn« rodovne organizacij« 8 «#»0 ciganako jo» Zara.1 večjegii tevila Cigiknov v lr«ktturju je težko ugotoviti pjrv« n«cifan«k# sl©ii«nt« ˇ olgaa^elh r«dorih. Refcatera neciganeka itt«na m naotala aatof ker se j« oi-ganaka družinu prapiMla ia prlra«la novo !»•• Tako ••

n«katerl Cigaal s novto iR«no«a aavarorati pr«d

Cl^im« s prapioi iii L«nitvijo ao mot std s#to* njl«i ^rekmurokltti ^ Igaoi natsladnja ln&it Vugrlnec,

Zorko, tine«l» Cgris«kf B«^alL9 Sc^dlL9 "anca»

U«renč«rf 30ML#Mt Trplan, •artitt«0t ^atua, Batič, liro, aied teaii jib j* aajveč, ki ao pi^« saao

tako* Y družiai »© dejansko xt>dl is«6« oki naraačajt v«ndar pm lin ci^anskl prlim«k» k#r živijo v svobodnma a«kon\4.

Gorenjska cfkupin^ Cigaoov j« ^tarilao in tudi najbolj endogengi, tnični priliv bivalatva v ci««n«kih druSinah ae a»di«o. leaud y»#b. tiašlh Cigmnov ^o fcudi n«4bolj raakroplj«ni na družin«. Zaradt akop« ijsbir« v njiaorih dru^lnah «e S dolenjakinl Cigant in s Cigani na Koroik««. lUci-

prli»ka eta do m4mj znaua »amo dva in aicor

* 445 - ¦

ln Kunčlfi« M«d Lor»ajakl* prebivalatrott tn Oiganl eo nasprotja e **lo valtka« Xo nenaklon,) enoat do njih uteiseljujejo do&afcini 9 turl*aoBa# katerega kva-rijo te ciganake dru^ine 0 avojim anačllol« n«urejeai« žtvl^enj«is. T«q4iu* kl^ufc t«sm opasino tuil ptt svetlo komponeoto m«4 ttlftjšiji narftifajaia, kar »o kor odraa tujih ©tnicnih

Cigani y aiirfmijl poetopno opuščajo noBiadakG

In •• »tcdno iiaaeljujftjo, hAatajajo Y«čja ln cigunafca biTallSCa, ki ž# na «nsm taifti proatoru raBli^no ur«diteY posaneenlkov« K«lcater« citfanakt družlne m*& n^«eX^nel m l«po ur«dtl« do« in »unanji vid«at dru«# druiln« ao btle pri tis d»Xtt «aa4 uapcšn«. Talco j« Toa uraditav riaeelja odviana pr«dY«MB od naa«l;j«n-o«y in njihovlh apoaobnoati, Prakourski Cl^anl oo aicar L• dal^t Caaa nast«l^«nif randar asOdaao pri njlh S« no-cadak« potez«, ici s« kaža^o predva«» v poda^na« urejeva-nju »talnih blYaliafi» ««kateri Cigani »• š* da»«s niao dokontno odlodili m določeno stalno s«*to* BrfttTMi j* ti»tih olgaaeiclh družin, ki ao od v#Ljlh »redi^č

o bliže ineo^ji, 2ai*adi takih eoicundnr-aih a@lit«v 0« 0&da&j#&*jŠa naselja iaprtjminjajo In $**iijšii3e4oi 6tevilo oii^unaicega probivaiatva p» o« maošl v bllžini m*9t#

naa^Iia v Prekmarju 80 poetavljena

braas kakrrmikkoli aa^rtor; atalno p«. ao nekj« blls« teeSkft vaoi. Vaftinois« »o pr«k«ureka oigan»ka naa«lj» nastaia tako, 0m m jm D^prej a^aelila »amo «na družina,

• 44* -

okoli njea^ga do«a 30 kaantj« bila poatavljaaa nova oi-gaoaka blvall&Ca« HiS* m gručasto raspor«;) ena po ses-ijišfcu. Ctg&aafcih obceatnih vaai ni Yelt3co, k#r se pc-atbno v pr«t«klQ3ti Clganl nieo amcli nm tsake« aeatu na- ^ajrefija oboestna oi^ansk« ra» «o Borajci, »dru- 0 Clgaai v Vanči Ya«l. Ob po««abn«JSi oeeti ao ni Cigani bliau Ooaajlnac, v#adar ao v t«B sia8«lltu po-9f^irXj«a# hia© napravilno, k«r atojijo na prostoru.

ˇaaii pri irugili pa daje zunanji videz raalik« v prlBjer^avi n ki^čkiBii docj»diljaaalw iri takih vaa«h ze od dal«č vidiao, da •• $m m& rrlnil tu^ #tnični «l«ii«ntt kl bo

preBsoatiti ft« praoej evir ln a« š« bclj putmditi, da bo poatal «QAk po materialni kulturi la j^o vm$m Živl^Qnju ^r#kwur3kawu loi?ačinu. Zuradi r&aalh ao še dauoa pr«o«j loč^ni pr«kaur»ki doajaČini ia fiiita naeprotatva, pa, ovirajo njlh B«ds«bojno irultumo I&nj« ln <3obr« odnos« s dom&eim ^febivalatTOffi. V takih Bi«rih j# danee pjf»tYS«@ ra^no, da bo OomAČi ijrebivaleo sku ial razuBi«ti novt^ Ba*^14«noa t«r pokazal yq

Ponekod m raaiik« med k:is«čiciaj pre bivtil atvooi in olganekla naB«l^eo :;kora4 popolnooa ls&giolle. Tak el^a lmtamo na Hode6ut kj«r J od teracčicth hiif v«ndiar j# to tako ur«jenof da tujec n« opaai noi;«n« r&fclike n«d

je na grl^v, k^ar so hlš» gračMto raapor*- na proator« To pa nik

447 -

na oelotno podobo t*g& eiLa*m«k:ga nasel^a, ka^tl okrog tah hiš ©o ur«jeni oa^hai vrtovi % n^goranitB aadBiia artvj«at ki ustvarjajo pri^ttno okolje. Podobo* ao ur»i«na š* olganska nasalja v :>ol&rovi5ikuf Mali alorcih tn v Z*nkor~ eih« V t«h cigan*5kih v-iB«h ao a« ti prebivalci ž elcoraj popoloo»a prllm^odili v etavbni kulturi glede na bližnj* Jimečke vaai* V nakaterih dru^ih prokisurskiii oiganakih na-«Niljih 4« fe« eam proator maaogod %* kako boljšo ur«dit«y

v takih primarth ao nima pttn« vode,

aa llcrrn ti ao»lji ali ob ©laki, kl obkroša naaelitvenl pro»tor. m>movi taklH b»»#Ucoy laajo tako

ln «9 tudi tako uttanjeni na o««j#ii4 pro9tor9 da j« prlčakoTuti od t«h prebiviilc«^, icakt prlmeara© ur«j«noeti y njihcvi hi^i. 0 t«h ^icDerlh bo soralo a^olalno akrbstvo ta aploh iiria družb#oa idcupnoat in iakati neke« roiltve*

Š« v«čji ao probl««i naaelitv« ln kultum« pri Gl^aniii a& Oclen»j«k«. Na t«a obKOčju j* a« ˇellko število poinomau^clh Ci^anov, ki potujojo in s« nepr«©tano Belijo, Hajimj« s« ustavtjo >b rolafu gozdor, #1 postavi^o šoton?* Bolj naec-lj»ni »o Cl^ftal v B«&1 kra-jini in v Koč«vju. Vsa ci^anaka nttiielja aa Dolenjaic«« pa 00 atro^o ločana, od kci«čkih hiš. ? n*kat«rih krajlh ai tudi Cignzii aanl m prlzad«vajof 4a bl »i ureaili do»ovef i« m«uij p^ rečje na#«li#* Na ^ol«aj«k«» j« kulturno prl«

ttano povo^fmo % na»alltvijo t«h Ol^ajaov, ki p*

Podoben probl«i ao tudi ^or^n^aki Ci^ani. Prav fcako tudi ti nioajo IeXjat da bi ai aual gradili doaore v okviru nao«Xja. Ce jl» drulb«ma »Jtupnoet ne nspravi

~ 446 -

$e*mgiesaAh cloaov, $>otem pr«bivajo v yagDaih all celo proat«**

Cljmaakl do^ v 3IoY*niji i«a raanovrstco obli-ko, iro|moiiad»ki doienjoki Clgazil «i postavljajo šotor«, Jci na^oolj iaatopajo v okviru nlovanakih dOftft&ij* Sa»«lj«-a« ciganoke družino pa ^rivstiaajo najooij preprosto oblilt« ataln«^a blvaliila9 ki j« v nakaterih prlmerih X« nekoli-lco pi>to1>«m pr«pro«te«EU dolonjakettu dowu 4o«»idl»OT| ˇ dru-glh pa i»a enak« podobe io «ntik nacln gra^^ttja k»kor »ta-rl bolokranjeki In dglen^aki k»«čki ao». Bifta is brun, fi«prt*v v manjrlh dim«nai4«h, j« v nar&dl tudi pri Ciganih« ^rlmerl takfga graj«nja eo aio«r š« rodki in jlh š« ridlao pri Cl^anih v B#ll krajini, Vetija vpra^ao greditT« dofiaor na«t«g *g o pri Cigsmift v novoseaki 3« sl v tee kx*syu k^ka družina postavi «t«lni aoa, iiaa obliko ntjbolj pr^px^#t« leaeue stavbe9 ki 3« a«d dolenj-aki«i dottttčini nimt-io# :ta*like mo občutotj, v-rsdvee« v na-činu ^raj^nja. ^ruge problaoc odpira^o n«prim©mi proetori, pr«T«Č oddalj«ut oi šoX# ln aapoulitr** Ta vjarmšao^a bo potrebno naj|»r«| re^ev^ti ia šel# pote« to# «og»6« sloditi

dolenjakiai doaaliiii in» nase-

Ztdana fcii&* ^t i« zelo rodok prlm«r m*d dol«nj-akiiai Cigani. DruIiB* ,-h, ki 110 ai tak 40% poBtavil«, «0 a« ločila «d v#čj« njihov* ^cupine, irl njlh je vid^n

uey«ht ^edviivm v »atoriai-ni kuitruil, ^lede dolenjake domacine. Ka Kuprč vrHu j# poatavljeno araven eidaa« hii# fcuai I«»«no ^aepodarrtco ^Ofaiopje, ki v eno otranlco nar^jeno kot koaoloc

00 0« T iirckmrjtt ž« veliko poprej

• 449 -

&*L•!$•&!• fcjihovi dasovi i*> zelo preprosti, vondar *o

nskateri nakoliko podobni kraoS Ci^anaka pi^-lnsiuraka hiša prikosuj« voc- oblik

oblika tiils janrii* naaeJ.j enoer iat ranogo ati « ataro kai«č)co ilovnato hišol Ci^inaki hlSt

goopodarski prostori m anacilno kotu, ki 4aj« poeeteo obliko prekauraiti 0 hiša stoji a^m« Ob aj«| j« *orda X« prielon^ena lopa* f# skroantjidi cjL^aucki dom j# I«o«oa biia,, om^taaa L blatoo. To pit J« py«avi5cm »načiiau oblikj. aediaiJtgR oi-g^ncktga do«a. 01» njoj nastikjajo 5«4alj€ ir«djl problemi, ker n» fc&aoatuje po pavr§lni številni ciganaki družini. % tl&a bo moraltt dobiti mli v«CJo povrSino, ali pa bo »orala Ci^ano« poaagati šlrša družbona ^tuphoe^ da bodo dobili prlffiemojia bivalifeča, ^ekat«rl Gigeni ae bodo rali yr«3©litl 1* takih sa»«Ucov na pria^meJSi proetor, če bomc hot«li ia»ti Raj uepeha prl natrtaM kultumoa

pr«blvalatva »lordnidclh douftt-inov, Gi^tmi »• že od aekdaj n»vujenif da priTtseica^o oblek« tla 3e naadlijo. V današnjih dneh }m p» eploh teiko ^ovoriti o k;5Jei poaebni noši, k«r J# v apložnea ob

, ci«lavoa ail i ^žčtoiu #aalco kroj^na. igani »nako k Ocor Jlov©ncit vend.u" p« opn&l@o v n^ihovl oblaki dolofioa© raclike, ki aimradi t«L;a zna^ilno l29topajo is; oelote, To rassllke m najbelj vidn« pri doienjeklh ^igunih, kj%r m ohraiiili še ranogo svo^ih

f aad drugita tudi v obleki. Oigani mdi nooijo avojih tf^o»tttMilj#vw« fo ableko p&

izprouijo in takd d^bljo različne kro^a, T^iikusti in icvalitet*. Ofcl«fca je valikokrat prerallfcaf po*SBBe«oi kosi ao od ra»ličn*ga lactni&M v najvad priaorih pa obleka ponošaaa in aevsda v eiga&aki lastninl tudi

Pri pr«k«iirflftcih otg^\neklhi družlnah

Ltndavi BajnmJ prllsigajajo aodofcnenu obladenju. Tu j© tradicija &* talco soimaf da J« ohranila y»e tisto, pri cetalih Oig*mlh ne ntgdemo v«d# Clganl na Oorlčk«« »• oblaČi^o podobno k^tor ^oritaneki k»«tjti« »oeke rad« nosijo, |.r»dv««B •tart4*«f dal^ša lcrlia, tmto povrhu

in na gl&vi ruto, aav©zano pod br?>do mlt m

Obl«ka je mr^jeaa v c©i«uit ji pfi v cmogih pri-marih krllo poe«)»«|* MoSJti Ct^ani nosijo pray tako fcot drugl doaaaini lilmll« in er-^oe ter povr^nik. iri ob#h epoiih je v Hjno^ih družlaob i# vidna prece^enj«, »#«r«J«K&0t v obl«,i«&Jtt» i'o t#» H0 trudi v glavses ločijo o4 i r©iniuraicih domačinov« Zaradt te ftsurejenoeti, kl j« vta^ih kriva tudi njihov * elata finajat-na i-lat, m Čutijo Cigani nekoiiko man^Trednl in to ob vm^ki priJLožnosti poudarja^o, d«i taki 0*0 aato, fc«r ia»© rev«ži« V«čina cigan^clh ž*a& oično n« poa»« tlat« »kr^i, kaJcor Jo lisajo aloT«nek« da je troba

V »ftdajik letlh «e tudi prič«ak:« mladih 'J

. Ci^oni ao »vo^e tradlcijo o ien^clh laa*h toliko opuatilif da ne ^rmaljo in n« prepovoduja^o vec aladlia Ciguukaa iti k fris^erju. Toda uig^nke % doi^lmi lami ittiijG š« vedno več »poStov*in^a v avo^ila družinah, icaltar ti»tef ki »o ei Jih odr«aal« aii u»«tno nakodmla,

ZnanJa i>ridobitVftnlh aeitivnoati« ki 00 Jih Ci-ganl i« 0 aetooj prim«li v aaš« kraje, *o n«kat«ri rodovi

- 451 •

aekolifco isspopolnili. **&4Btarejfeu taka obrtna

dolenjski Cigani fcoT&fil «o svoje

dolo toliko spremanill In ga prilagodill kraju, da oo t»l

aapravili d«lavnlo« ns Btalno« mastu in da

prešvst* tlste d«lat ki jlh kjj«t, ajlhov

i^rav tako 00 si tudl nokoliko poamoiili oroA^e takof da

je podobno O3fodj» nn^lh pcd«^«I^clh kovačsv.

ubrtl Clganov p«. ao povaesi preMtal« in ao •# njlh

atavnlki zafctli a%praij&%l s dru^ltt poalora. Tak prl»er so

JcovaČi v Fr»lrmtr|^t Irt »0 to obrt opuatill, ln ae prldru-

41X1 b3m«aiem9 kl popr .vljajo poaodof d«lnlk« in brusljo

reaila« Cigani aredraČl v x.endavi pa ablrajo poX»« svoje-

ga dela tuii »tara cunje. MfUEnn^« blatniii hiš j« bilo

v pr«t»kloeti prt pr«k»uriiklh Oi^anlh ˇ bllo t««ao poveaaao « »tavbBrotvo ao 00 popolnosja prllagodill zahteva« kmtor in nafinu ^raunje t©b hll* V splošneiB pa »ladl ciganakl rod v 3Xw#mi4i oputiča «voja ana^llria rodovna opravlla ia m izpremln^a v tlp dalavca, ki }a v nlma posebaih kv Uif Uc-ucl^ .

od

tiatlh, lci »• delajo, altl avojlh obrtnih d#l ne opr vljajoj radkokdaj prevuam«,} o kako itratno daio in 30 saao od Ca«a do Ča»a daevnlear^l na oaaf-ljHh* ^aj«lajdl roci bltau vocjih »oek« io ^enek« u^lovne aile pa a« j« ž«

v aa^rtno km#tl^fitvot Induatri^o, gredbena d«la la druga opr ivlla, kekor eo popravljfan^e ca»t in d«la v goadovlh. Na delovnlh sniatlh« kj«r «0 tl Cl^

odpravljen« va# n«pravllnoati ln

- 4» -

o n}lh» Oi^nni «a»l »i nioo $•

ioetnega aaupanja prl dslodajalcu, zcto uajvečkrat delajo aaea nava&na 4*1** ki a$ terjajo tudi nob»nih arv&llfikaulj . 7 nekat*rih po&$*t$iM je nepravllno rasp^ra-jtv&nj* delt icl naj jlh oprwigajo Jigani, vzb\«clUo v njih si*«X, d» jih a»poctavl,t&jo 2atot k«r eo Cigaai. In to je tadl v#-iiicoicrat r«anično. Jo takth $KKlGbnib g^a j

prid«t ko deiavcl dOttaCini ^vorijo, da jt i» Cigmaa vmi dobrof 9*3 n« sn* nli d«lati. V takit. prl»«rlh eo odaosl

f« etvari najTeSteaf m\& ovlrajo proo«« akulturacije in noraaliaaranja ci^anfckega življenju t nafii dalortil družbi, Jiaaogi ^i^aai poJcaužeJo vol^o za delo in tudi trulijo a#t te bi «« neč«aa priutiiit toda daiodajalci «o n««trpoi in vuako njihovo napako ali n#pravilno«t giada^o ia atio oboodlgo. Veliko v*L bi m& ^igaal opaeili, fi« bi Jla

I« druga dtlaf bolj aahtvžvna, k«r bl prav aa takih morali p«kaaatl Ctgani ali »o v roimici i/riijTavl^ani truditi sa in a« nakaj naučiti. Ali pa bi r*4i aaao n» način Llv«Il« !$ue «o vallko v sntajš&s ^teviiu delo kmkar moikl« Ha ani atran

o ^odobnctBU imlfinu iivljunja in teže atari po««l b^rac^mja p€ Vuseh; e^ d^ia^i etrani jtii prav tako najr&j* dajo k d©Iuf ki itt kl ga že daru^« ^«uak*» aom^i-ink« m

e« elad#ga cl^annkaga 4#kli a« tucii toda ne ve, kiio ui ji ^o^l kako posga^atl« Had& bi dobila i« k&kšao drugo alužbo iu n« aa»o (aauto ^naiilice. Tudi

-453-

i»n«llla bi 8i v večje 1199*0 • to bi bil

clganak^ga čXoYe*af ki iia» voljo, 4* bl dtlal, toda nlaia

p* poklicnegti avetoTraloa, kl tei wu po«*«al9

demjg«!« L9ltlfc ^ri«*rov bi y el^efe v#fc, $« M n«t te mlad© ljudi vplivali iofcri« 8V«to» in vk^o^bo b«aedo, ki bl vodila h xbllLanju % nai;im narodom«

prohraaa nafiih niganov se J« v cmogo- I« aprei»eQll& ia rribližala nadlmi prehraa«

Clgani n»č rtsnorratne hr«n« tn tollko o*»a fc^or v n^kdanjih ooTORdakih čaulh*

»o a* i« koXikor tollko prilagodili

ln#vnl» obrokcin. Y teh atvareh 90 Ci^ani rae da i« pr«e#j toda uekaj joaitlvnih poizkueov %% Xwmo %m& Ci^iinom še v«dno prec«j tuj«. Ptjejo atajhcl otrocl« N»Y»

aaradi »an^kftjočih finonciiih ar«dotcv in earadl n»- ravnaaja z d^nar^©« in n»bt*vlj©aiffii žiivili. To a^ probl#ttif ki jih a9 O9kaj č»9a 119 bo«o rešili. Clgani bodo tu mor«li aami proeej ^dalovati ia 99 pofiaai fcudi navaditi n« raisd9llt«v šlvil aa vae ctni v d«99CU ln n9 inkrat vellko bran« tn dobr«, druglt a^la all prav

6Uno9tif ki «0 Jih privaeli od Bloy»n6*kih k«tere tudi oblikov&li po evoje v tl#tik

* K finrojtm ^r vim rodovuic Š9gw 99 dodali §9 naaih I^udskih nava< • Od otrokov«iD krstu 90 knrečko kr»tno pregrlD^ftlo« Otroka |ir9^m9Jo 8 kretniti pregrin^ilo® v oekrvi, L&$r&v j9 ie

~ 454 -

takih roči n* &upu«Je4Qf t«»v«č st jih rm$* lapo-»odijo prl ta«čfei& l|ui*iu Cigsai poanajo š* druge tmv&d* v naLih fcrajlbf kt #0 pove*an« « krstos otroka« V Pr*kour;ju pe tudl na Dolenjeke® z«lo apoStujejo krstn« botr©. Botra j« 4olžna otrokovifia atar c» dati pogRČo in dč roT« sa otroice ob vt«h v«čjih ptmnlteth*

03 i4ci*a otrok eo isolo

ta«u ao i^IvšmiII mkmj lg»r» ki Jth tudl elovoa-akl otroei raOl igmjo ia pozoa^o, apr» rihtarja bit', v«aeli wlln /igra a flžoli/, forčkat. V ženltvenih 6egah ao ee prekmireVl Cl^iual pruv tako nekollko prllagodlli ft«gan irekuurakih domaeinov, kl uo bile poaetoo v naradi v pre^šai«« atol«tju in ie cta 2ati«tku te^ &tol*tja.

š«#i oto amrtl in pogrebu »o pri Ci^ealh na eni »traoi otro^o porm&sm n roaovnimi trj*ilcljaBiit na drugl atraoi pa »o Cl^ani dodali i« aekaj navad, ki »o laetne ,lGVe&aki» doafl^diBOH v tlatih pj

ua l»tl naotn in i.rav tako l«»jo tudl

le fiXov«n8k« Ijuifttt »atsrlulne in duhovn« k:ultur« obog»»-tiii Irr0jo tradicloa

življeuj« apr^aenilo, uOkar ao »topili n& tiloveaeka tla« Frccej trugačna J« postaia njih aocialna gtruktura sku^no-ati, ker a svo^lmi .*kvobitni»i rodovniai tmiicljaai n« bi nogXl v*L aeperati m«4 naai» narodciB. Olgani v Jlov^ niji ao v aedan^em ^ a**u »n določenan razpofcju, Haailjonia; Ci^anov je vedno več; bolj iii bolj iapopolnjene komiaij« o njihovo vprmšanjiet »ttml j^i ^utljo Ž« določ«no

1» ^tHna^hno pov^a^d • aoa«(inji»i

#• bodo

•» 4S5 -

ali nw4 si issbaraijo k^ke pokiic«, ali p* ••

ln navadi^o kmtsovanja ced tmšiiii kisečkini ljudoi. -eda-

aj« njl&or« neodločaost keltfea **4 4o«#aa&jla neaadftlclft

*X1 polnos;ad»ki» šiirXJ$itje»f ki «» ši n« •©»•n^ajo « dru-

v jlm j^ to moj-06© v aelo majhn^o oInm^u, 1» d LHrlj«nje«i» ki tei^a od njlh vočjo ur^i«noat 1»

j« preo«i dokoadno urtjdm«* ('igani v n^katerlh v&«eh »o

d« prifeli tudi ukVmrjati e rajhniffi poljed*l»tvo*f kar

rssekakor prlfia« Aa ir^ aekateri polelrtitejo najti

obliko, kl bi tuU ^ig^ne naprnvll« «1 «nakovr«

y mrojem lcraju* ?t$jo vprašmnje so njihova bivali6fia 1»

prontorl, kjer so naael^eol. V teh pe vidlmo §« doatl n«ur#-

kl bl Jih morall sm«i spr»c«nlti» 2a Y*# t« nast«^ proble«©, k^ko t« IJudl vsg&jati na otaln«« s««tu9 bo potrebno eku no fcodelovanje Oiganor in drugih prebiraioev* Voliko t«Iji «0 problemi na uolenjek««, kj«r pokaa«tit d& «0 ljudstro 0 •vojtmi

in da ncknt«n mA u^tai celo prezira^o «akoaf L• ^goutitolj"1 povKroci luan^vr^anoeti konpldka ln aapoatavlja-aj« v t?edaDji drušbi« V©adar ao to n#gutivni poj&vi, ki

omosor in jih bd p»tF«teo aimprej odatrauaiti.

V Hovonljl ntmmo veiikega te &inLt rtakropljene $0 rassl tčuih jlnsh, ki »o tudi etničoo lotljo ««d e»bojf rsaka na svaj rm^in Bprejeroun^ noro kulture y

Med ajiffii najd«»o r«č «top«nj kulturt *ato jih obr^vnavati s več prijeai, d«i boao Isobiikovaii aov tip d«X«rn«ga Cigana y ^#d«ajl dobi.

O&gasl v slov^nakem Ijndl9k«» izrodilu in leposlovju

Odnoui med Blov=makiia pr©bival6tvo«i la Ciganl y lovenlji so priltasaal ie »«lo «$adjj tudl Y ljudsk«m Hazni a&aopiai in revije so v 19* stoletju kratk« !$uLi&m »godiai In aaekdot* o

Barl« i% ob^avll r,Lo&bot kako

ga je kaanej« nm?»®l* Ha kancu prip<»iilf da

ia 5aiJ kmmtova*

2 poglnul« ptt©linu prlpoveduje Barl«% 4« «e

pri-;ll Clganl ponj* Bm ClgBn Jožko, kl je bil mjih eta-r»ilna9 ga je odnesAl. Cigiiaavo prebrie^oat ao rmltko-krat objavili r cmtkih I^udakih z^odbah. Trtco j« Cigaak« proslla kBdfcko ^o^podinjo d.rcv, G-ospodinja pa Jl j« rekla, da mora proslti aaao aa eno strar. Ciganica jt poBlslila in reklat *D«j at kru;ieliaknM. /kruh, oolf čebalo/. Tudi vagoja otrok j« biln predm«t šaijivih

Jur« 4« poia«nilt MV©št« oč«, po vodo gre, pa

da ne bo itekleaii« r-j.abll, i*r@j g% 4« traba a»tepštif po

V buCi ^iroi j« i#l k«tt ˇ ra#»to# Ra poti Cigaoa, kl j«3 bil aarit v ribiLkc n.režo. »^re^ovorii. kcieta, da j« jr.reža boXj to^la, k»r gr« akoai

mras spet ven# lote» @t« zaa«ajalaf tako da J« dotil kožaUf fc&$t pm riblilco mr«žo* V dru^i je Olgttsi v hudi alai kanjiž ;vil e alMeo od glaTt do iii g& prive2al pr@d aotorl L0 ga j« zjutraj našsl

rtaaem Ciganu pri grofu in c Clganu9 ki jt

• 4IT -

pmr&rati ®ma?i#f& hCif da bi «• m njo

Olgntra ao uoxill pttdtatt toplih udarcev« 01^6 j« pro«jil,

8 bi »e ul«Lal, td&«j pa 4« hitro ssulc&ll pod kloj>

Ciganu tatviaa. ^ako j« i«l na Žujmlkovo njivo kopa* kroeplr«

na ji r«k©l# da bi »u dal kro»jpir| pot«» Je Cigan

13« J« v«d«lf »ato j« kar su kopal«^ Y Rgodboh tadi v#Xlkekmt i&JfMuje Ci^an svojo ponarejeno nedolftnoat. Tako pravl pr«d sodniko« Ci^ani "Jai govoria popolnoma tja Čiato raaaicot oa glarai c«sti in pri b«l«i dntvu ara na^el ataro ^odktv in nlse« bil kriv, č« j# bll konj aanjo priblt. ° ? a^adbah vočicrt.t nAatopata Žid ia

ukr&d« lldtt bakr^n kotel in ta i« po«aga Clganu 4 oaaveto*, calco i-alilio nekdo tak kotal pr#aa« Ciganu

p&del vrč ia rok$ aemo aalo*

da Je to ulabo ^n^aenje t#r t>« au t>o gotovo

b«f ko Ual^ta kupčijo aponobnoet cb«h ln sta na

12 knka nearefia. 2godb«f ko Ual^ta

Itoncu ob& ogoijuf^m* -l^ao al v fcgodbah v«dkrat do-

da ookaj imaf kar bi rad imal« ll<@koš j* Ol^ankft, ta bi imela v.aiit, »ok«# pon«vf bi

« trpal roke v usta 1» ^ovorli, kako j« po j« udaril eina po ^lavi, rekoči n^asi, kaj bi

14

da bc dalal* Kfij«fc vprt5iiat kdo zn^ na«inkrat istpiti liter vina, kao po^eati &kiodo itgancev; sa obdjo »• prvi

Ko pa kMi i^&irtf kdo to mlatll, pravi Citan, da

15

€• j« Olgm mj®n9 a« š» aadnji tronutek ekuša iaog&iti kaanl. ^C^h^r ^e objavil prekaurtijco a^odlx>t icako j# Cigan proailt a 4 ^a ^a koz@n vrža^o b%\& plotf k«r j«

- 45B -

to swj amjhujša Jcas©n, V agodbah tudi vedkrat govori

o&fcrltot kradam, todat k&esar ^ovori, ga «# raztona, npr* ©

17 Clgan prl apov«?clit «&j»ia&3L Ktihar. Kaiilodnja zgodbica

Ci^janovo n ivnoBt, Ol^aa je videlf 4a gospoda api aa ^r^Ut zato ei je reskrbel tri $•L»•* pod glavo. ^utra,i J# tožil, kako eioro «pepodo §•!# ti^dati, ko

aeel«dnji E^odbif da j# cigan jri^el v c«rk#v# ko »o

ravno v»taXi. 1 iislil j«, da je n4«»u u&

10

e Cigaolh sgodbo, aakaj nlmajo v ti&t«» ča*ut ico jo vis«l Kriatus aa križu, j« Šla mlao

jlh Je ^plezalo na .riS 1» mu pobralo

aorajo »ttdaj boditi fo »vetu.

21

Šltka ^tajeraicih aoTenoev 1^84 &«d verovaaji 0 ko&ou ev«ta i'ripl«alf da bo jor«d koboem evata pril#l Antikriat, bo rolila

o Trefc«nu in

po4 Ku»o# bt p&dul krvav dežf č« bi «« Ci^ani till več po flv©tu. Cigimi se mormjo iclatiti koli »aradl fcar ja

f M ls BtuU krajine

Cigani

~ 459 -

objavil »godbo o aastanku

1* %i|tta* x1o |* j» tako ¦ii*ktv# da ^# rasbil ^oli ln jo-

kal tako tnočnot ua titt je pocllu wroe, Ia icapljic D mo po njeg&vi ««)rti iiiUitulo kn snioe.

25

V I^nskmr^J^ HOTiaah je bila cb^avljena pri-

^; slablh

26

ljio«: Od kdaj »o Cigani na svetuj K«ko ao Y Mttliki Ciganaj Cigact 1b vrag; ^aklitd ne Cu&arjuf jo ss calo» tudi nj«govo aencoj Clggi in

o Cigacih. teviUca 133 itt naalort Clgim /i» ^tevilka 134 j« bila aupiaana r *Cropi na CJo-

lt«vilka 131 v Lj»bljaiai5 fttirrllka 1$$ v C rknefii. ^tevtlka 137 tmu mvoi nueiovs L&jaar ia; 'u

otanoveice p«a»i j« uvretili P t itevllka 7743 4« C«rovcat št«vilka 7?44 v KaloafOi, Stavillca 7745 1* Podgradja jyr «vilka 7746 i« Trfcovea, t«vllka 7747 4« ln šttvllka 7743 iz Df^mtuša« Pes»ic« m ^ratk« in 00 vseblneko norčav#» He eamo 2 anekdotaoiif taieTač tudi • p*s»ijo fae j« nafi človek r^d ^ofoail iz

28

novina 00 objavile Ijudrtco p«ami

ooj Jez bi rad olgajnas*

Sa&«s je v Kokrici na ^orenjokeus L«

o Ci

jutrl

taa geiri aa planinci, *v#tl Katarlnol*

Prav tako enajo v v«č krajlh po Uoveniji to-ltt

kakor Tr»»Lek itd«

t ki

B0 ^i ti-le o Clganihi

Ciganka nlma obraaa, todu polno torbo, Cigan ao jo(iaf kadar je lepo vr« •* Gigan»ka po^odba - moška plača.

Ktlbar pa jo zapiaali

fali. naai idlt, kak ci^aju^oj d&ol beli

Purlan&, clgana in .^o^ijena ni moč razumeti'.

j« «** 'V«rekHBi ba^kajBi^ obja-vil tudi la^end« o Izvoru Oigancvf ki amj bi blli %ip^5a nif UmtmriM eo 2««r^ali sveto družino 0 Cl^aai* Z&to a« »orajo ti ^iptarji1 potepatl po av«tu kot

ˇ Lend.vri« V ^ravljici 4« junak alati clgan, kl kriatjane

15

najverjotneje ^o ijtldek^tt igročilu. iiavni junak Clgaii žoltan reši ssaročenko ^ivo in ostal© Cig&ne, ki so orožniki

\6

au&l iivtor j*ii#t da «* pM kranjakiMi isenu

»# 3r«uslikttj«jo od dmglh tujlh clt-ricor ia elcer

nm

v

nm ^rs^ gort. V L&*air* m

ia

voliko in bi

t^lovi ie

Joolp foir&frft i* v «iroji jarri

i« 15. atoletja Juri^ Kosjak, eloranaki Janidar /X864/ ity*d*X Clgana Suioola ln n^egovo družbo fcot v&itm tini-

ki naetcpata v va#J par«yti* 3a»oX a na i«Xjo nj«g9T#pi 9tric« Petrm in g* proda »tori pa to iz maSčavadnoati, icer mu J« ^arko vjbil oina* To jc alovenaka pove«tf 7 kateri »a«topajo* Y «:-aL«taeu Oigan«, ki 00 M*aJcih i>«taoa je .ričela nafea poy«et.».. prlšll.«« v aaH# tor#4 o>crog leta X4oo# Jurčič jjravif da »ji&OT ianror ni anan in da 110 @# tl čuani Ijud^e iadujali ^a kria o«t r«ktH, da prihaaajo i« %lpt« . Canačujo njlh raaid po tvropi, "l^no ^ofeajkovanj©'1 in tatlaakoat* JurCifi pa ni ,>ri»odil Ot^auo« 1« alabih ^uotnoatl, aak&j ^a»ol nm *concu rmšttt Jurija i:o«4ajLa#

m preproatla

lirakiia oMutjem op«vui ]»m\l»g» Oigunčka, Kot ugla»b«na

p«ae« pa »• j« a«lo udooiačila m«d rmšlm aarodom. dllof :irota jaa okrog blodim,

ubog cigaask #

atavil clgauako iekl« b izrazito custveno

4« io l«ta

^oali ^40 Ci^mi vujakom o avoji evobodi v o iz^Dlj*uih ,o»uaih Ootičt*vahf ica:O ^©kojno pr«d š&torii ko |>«#ec au&re, kapro «r&iis&# v arak p#at iB *HUoti aa sdiuot 'Cigan ti si

• 461 -

* Potopuhu ftarku, kr&lju juBak v votlio kralja Mat^aša pr^Uidi iu ae

dolin« ^•ntflorijanoic«" j® Cankar prikazal Junaka kot

Ijublea je l©pa

^ 4g napisal

o Ciga^lh, cla m okraaii cerk«vf in da fjc b«j« volka-Šia njlhov kral j •

o ;-:ftt*e3v^ /o&Jklnbara^i, »• je po dolgih letlh protinaranjte vojai^ke diacijjlin« mpmt zmgml »voj#-tau dnevniku in \ilB9l o r.ef lovec ncati voja6ke^» iivljenja In krivicah druibe&gga in ioliticn«ga btat^jsa. V teai znatiloa ^epoelovni cliclubi '!« etarih

gradlvo pa i* i^mX ia »^ominov na slu&toovs&j« v Bo«ni

u rl od fculoerkuioj6« y Boaai 'Ciguni! igani!" loiliabaraki j©

tudi bo&«nako clganako uaaelblno ia njen^ ^rebivalo«, o katarih ja ^ittlil^ da n« posraiijo individuallJHHi lo aebičnooti•

Je v Vlaofiki kronlki na aačetku ˇ avojo pov«0 6 tudi Cigane,

Izidor in hlapte Luktl »ta šla imubit k wu hč«r Fargareto. Ha sitotRee kraju so taborili

Oimm m Viaokega j« Olganka pr«rok

je napioal povs«t H51 grofa Blaga- tn paevdo-Kt^odoviiiBki ro^ -ti J« ^rpal gra4ivo ls «ti roiuin o boB©n«ki olcupaui^i, prre aaroleli

©nait naiin k&li:or Jurcit m% $m in vraitnr 1« wnt*f »valnoBtl a^vrž«n« ijubie«. ilir&Uc je ovoboducje prikaisal ijudstvo# naj «1 10 bili belokraoj^ci t.iačeiii ali Cignni. .ielo dobro j« prikaaal oifianakl ples in updpi#Iitev i^rtv« Hurnik je i*d uš|«l flmt«ljl prvi huoano

Knavor &|fifop i® cigaiiaki »otlv upoimbil r

drmt Matl J# lie^ea potitavil Ji^ana ariaerja /»»dlareko tod© odpaljati aisjcietiko SHto iz 3ta»©lŠ«ira

fet Jl prav tlsti vet«r, ko c-iaii tlva 9 aador|t®f raskrlje li^@«@n. . ilva uu r&skrij« ao in bot© zb*Lati« Tednj r^a ^lan« ie eobe : «adorf da bi 3ilvot pa ^ilao aj©ga ublj«. Mtiko liv@

nae

teatice l#po«lovno črtico J« cria^

f lci ^ lsttin Itta 19^9. tudl t»

jth je orlaal, da reuli kaj cMknejo, toda zaradi ijareffl©t#no«ti nijo ^aenoveni, tn da žlvljo

5« »^piBaia s^odbo

1 kmk« «• naetal« ^Bli« Ctganu «6 je v prtfe&sala vila Mutuja, ki mu je nupravili; goali« Ko 0 tml goell Igra iobi !;^1 lu&iko za .eno» Qd takrftt lcr&ljuje Cigan v ^i-aljeatvu muzik«.

Vdčkrat omenja -Igane v

ah. V pove^ti ±vlj

/ Ilaatdlj uporali^tt ta motiv tu bolj d& uatvarl z njim raspoloženja, ki ga V

oaenjajo 00 dru^i na^l piaatolji icot Brmtko žCr«ftf

0 P 0 M B S

V Itol*, 1688, etr. 156*

2/ Barla, 1894, ©tr, I8f»

j/ Aag#lčekf 1898» »tr# 144*

4/ Yrt«c, 1941/42t

5/ Vr*«ef 1875,

S/ Vrt#©t 1063.

7/ Valjanr«o Vaijavac

8/ 3lOT#oalc4 ^o»^€>dart xa8of »tr« 367« 9/ ^lovenalri p^M&f, ifo89f »tr. 159. lo/ aioveoeiici goapoOart ^^93# »tr. 326» 11/ 'lcnrenaki ^o^odar, !So2f str. $•

. 6.

lj/ 31ov«naki ^o^odur, 19^6« str* 6« 14/ ^loraneki go»podart 1926« atr. 14* 15/ 31ov«ri^fci gonpodart l.S4of ®tr. 14. 16/ 18harf 1911. «tr« 69* 17/ Ith^, 1911, atr« 69* 18/ ESter. 1911, &tr* 69-^To, 19/ rahmrt 1911, ntr. 69# KHhax# 19X1, «tr« 61#

21/ P*3ftk» 1684, f 1909»

XfXot ntr. 303.-302. 24/ Pi&niaiek, 192of ©tr« 22^-226 BoTia#t 19^0, 4# j«mftr)a - X iiupano, 27/ ^tr«k#Xjf 189W.at8f »tr.

29/ , , W ^«a©X^, 1934t 3X/ ^htr, X9ixf

12/ katid«tovf X94at str. 35 33/ ^r«liiimt X954f atr« &8# 34/ Kontl«r» 1925» *tr» 47-43»

- X7. j

36/ lXXyriiich»n BXattf Xži4©t «tr. 233-234 37/

f #tr# 63-63 •

momm iiaiii *km>txn oimiot m grinofg w:»to ?

ciganeksga proble»a v dansu-inj ifa čaaih

njihovlh »•dmjlfet raw8#rah xn vsrokih iz

ki m riarekovftii tmk razvo^ • Pred«n bl sploh

govoriti o ««dan41h raAR«roh naših Sigm0yf j« nujno,

da s« o*r«uo tudi v ixr«t«klo»t in a« gi»WBftni»o « varokl,

kl 80 prtpnljali v.igaa« na pot težke aituaoi^« Me v

Pod&tki 1« »atifcnih knjig 1» drmjih raznth od-f ki 00 »ad«vali Ct«aa# v yr«tekloistit me

znani tn nujbolj ohran;j«ni ie Ib. «toletja» I*

ukr«p« la opozorila o ajih. kaene okroitnio«, kl jlh j« iasdajala avatrlJBka vladaf ao velj&le tudi ea

~ 4#t -

a«d« d«itl#« V nj&ii opcaarjajo predviMMi daželaa no-dišča, da Cigao© pr©«i»jajo in jim m imatijo potor&ti po avatrijsklh d*l#laH* Tadaj «o jiH doX«ilit da «9 Ofil#dwhi Xn da ## družijo « tatovl in ropsrjl« Tnko 4» tedoajei f«rdaXna družba i*oblikOTaia poje« o i-love-ku CI^bu, ki ni do#toj«n, de bi ušlvai kat«rokoli driavlj«iB«k© jaravie# ali is«! mmmt^ r V drugi polovici Xb* »tol^tj* j«

dotoilo ˇ nekm*«rih #Trop»kth dažftiah bolj pot. €i#us« »o

Klrati. Prvi %ak po^cu« j« napravila

ko j# leta 1761 i»d*JU vr«to ukrapor

a«Xit«Y 1» «apoaXlt«Y Ci^anoT v svoji dz^«Yl. V 4« &*ri3* Jor^aiija ukaEttla, da »orajo Ol^aa«

elužbo t«r ji» momja dutl »#kaj ^i&lj« «* o-

hiše ln ss cbdalovtuij«. Oigaaoa p» |» bilo por«dfiao feOvoriti sroj jMik 1» i,r*kupč«Tat4 8 konji, m uredba %m \*%m 1T6T2 j« blla etrož^a kot

OdMjeM j@ bilof Cigaoou odvzeti otroic© ia Jih dati »e^^aaoBi in kr#tra v pouk, da «# &&&# k&ke obrti ln km«Lk*ga d«Ia. Irav t»ko «« ai»o Seniti n*d »ebojj Jočk« nad 16 l»t atRr« p*i ac k vojtiko®* !*#$» 1773 |» Isila odrodb»f da e#

X«» Č« ti aoka>.ejo a ^otrdilo«, da bodo ianko žono in ctrok«.

v avstrijakih d« «lah JoS«f XX« int«aslvn«Je ukvarjal a oi^a.sklm ukr

dovolil btrati v goaclovlh pod šot©rit ptm toko na i»#tl »vojlh poglavarj«Y in vojvod. Leta 1783 j» <*©!•L II* ifcdal eplo&no vel^avno odredbo o dofcončni oaaalitiri Gi^aor. Hiao ^ih »sa*li »aaal^av&isi kot koSar;}«* tacrra* 80 jih morali nsii««aiti v alužbo in Jih »illti k dalu s na^»trožji«i eredatvi* Cigan« «o atrogo k^anovaii, d« so «• pogovfcrjaii t «vo4»» jaaiku t«r jjrar tako, Č« eo j«dli mm poginulih iivali* S kovašttiro« oo o« 8Mli ulcvarjati X« y tiatih kra^ih, i« ao doka«aiif 4« j« bilo L,otrebno. O««^ill bo tudi iit«Yllo Cl^ttnoT ^odbanilcovj b«rttCiti m mmll mmo ti«ti Cl^«nif ki »i dru^e nisd ««ogXi alužiti ©r«d«t«v »a

Yai uicropi aieo IjniII ˇ•liko uAfdhsv v nob«ne« » C« m& fHdfflm&m «e*idali hlŠ09 oo ai sami vili na dvoričifitt Idttr«» **AJhu^© p k«r eo odr«diltt da Jla trora^o odvaceati i« «tirii«ta« otapoke. Io latu 17^3 j« Joiof II.po]3u»til v

ˇpraJaoja ˇ »vo^lh državi ln t«ko ao ^rtceli žlveti* kakor

h*%m 1791 »© bil ^adžar«k«» uataoovlli ko»ioijo,

ki |« iadalala predlog o m«»#litiri Ol«aaovf m oanovl čtoar »o l©t« ldl€wia «pr#j«li aakon o naaftlit f* makon doigo čaaa ni bil potr^en. Po »atrti r^voluciji l«t* 1648-49 »o a^radl ««rroeuilaaci^€ pričeli q& fiadžarakea aan««ar4ati oiganoko irprafcanje. «2i« leta 1873 jt notranj« ffllcl»tT3tTo dalo popi«»ti Cigane, iata, l89o »o bil

urad naredil po««Wj ^opia OigiiHOT lata

V aratrljekih d«S«lah je nadaljn^l ^joakua naa - Clgmev nai^aTll n^dy©jv0dm Jožaf lota l§9o«

- 471 -

m, me}mw poa«atvu t«r jia

^robods, L«ta 1914 00 v Avstrljl a&diijii poakuaili civiliisirati Gigane« li&sellli io jih v a«lc«a grsdu in jih ep«t a «ilo učili rokod«letra. *#r pn s« jt dt lst#$*

o4r«db« v Avstrlji 1» im Madžar^ct« »9 aael« odmv tudi v oaiih krajiht k«r ao bil« d©l t«^a c«aar-

i^a to *a pr«kwurak# 01^aa#f ki so em t t«h kiN4ih* Uatno iaročilo

nov v ir«ic«uriu Tt povtdati, da m n«k«terl njihovt niki Borali d*lati p j ^

, Kar pa a*d#T« dol»ajak« Cl«*n«t bl tak« odr«db« niao L*•!* tak* v

Kako «0 v 19* ©toletju ˇ ^lor^aljl r«6evali aki probieaB, o te« |# two X« maio podatKav« I« l«ta 1B79 j« »nana o«#aba» da ao Ci^uat n« Kraaj^t« ob^ttni » donorla^to pravico tiatih občtnt kjer •XI p» jis prtpadaao po fXf • sakoae 1» do»ovtnoklh pravicah z dne 3« d«c«»bra 1863. Po te« poročxlu m tmmlt C

že pr«o«j doioit&d nakmaiftaft px*i«t&j&4 ob-^ ianih občln. M*Um$ !•% %&*&%}* m o mm KranJak«B ^avsjeprmvljali v Xj«toXji^lM«

1084 m *e pOBiaaoi prito^«Ysli zoper

4« &^j oetro pnsljo im Olguae ln to naj cl^anak« družln« l«ž««jo ia a»itlh krajov« ^vatrijaki o ura^avanju oigan«k««fi. rprašan^a j« bil snan

v

da bi tdlo tr«ba Oigeuie navuditi poštan ga d«l& i» aa podla^i 16^-170 Gbčlm*k«La reda odvaati star&« otrok« in jlh dati v&«ftjatl na jara# titroBk« t«r p«- tnjts ^igstio« pritl v avatrijako dr&avo. Leta

J« dolenjaki t#&«lml polean*© Pf^iftr govorll T

1

aboru o ci^ansk«« probl«nu. HJeuu ao biie

t>olj »nan« an^BMr« doien^ekih uigaaov. ^ato tudi pravi, da je v GGvosmftkaBi vo111d«bi okra^u pravi 'rftj" s« poročilu eroLii3JteLL povel^nilva so

ro »1 aavid«iino aliailjo kruh, >o podatkih urožniiitva t?o gcr^niBlti in natranjskl Ci^ani »u»ikaati# kl hodijo od vaaii do vwsi kot godcl^ t«dt*a ko

truaa 0 attStmdaaiKl kon^i in In TrtOYih# Fr^ifer Bieni, lje tak,f dei bi otrok« dali t «avod«, odraal« Ct^a©« pa fei poslali ˇ Bosao ia ciovino, dm bl ta« popravljali oeBte. Poslan«c droaii, de bi % ^akoai i« letfi 18711 1873, iSS^ ki ao go-vorili o dclOEjran«i;ihf kateriu tudi Cigani pri^adajo, ua;«h. MH10 i>O2it:Uno mla«l vidi t t«n» da bi

prinilill k dalu, U% m i* * d«^©li Y*iiko, npr. urevnavati darofi« r*l

^rnditi ln vmdrl«ir&tl casto iid

? t«h letih so na rCrtinaako prihAjali tudi dru«i igani. M«d dru^imi so o^raki ^igani l«ta 1888

• 473 -

pr«ko prek»urak«ga Qa«»XJa v naša kxmjt> t^a do Koprm iii Trstft« Moikl m pop3mYXjaXi kotXa, 3«fisk* 90

Ckrajao giararatvo y Foatojai j« dalo rodji oddalka dovol^enj«, da 0»«jo popravljati kotXa$ drugi vodja pa 3« 1««1 doyolj«aj« 04 glararatva ˇ Kopru *m ttusik,ai©ch#o Iroduotionen ffr č^rda und ru««i*ch« Koe»k«ritSiiv.«B# urožniStvo j« t« CigftB« 11«

la pc&obni*

kako bi Cigano« OB«4ili uoB bilo oigan«kQ rprm&aaj« b«1o p«jrod« ob koneu »toi»tjB» Uit« 1893 » ako t* bil n»pruYlj»n popi« ci-

a oa ^»dSarak««, «o bill tttdi ntJcatftil &XoY«n^cl kraji v l«aao •vid^fitiran* Cigan«, ki m blli Ž# nas Ijeni v t«h kraaib, 0 dolanjsklh in gomojakili Cl^fmnih ni^^co Is te doh* nob«n«ga atati@tien©ga poročila. ^)o X«ta 19X6 »1

^Lib odr«db aXi ukr«pov gX«d« Clganov Kdiuo d^aopiai objavi^o v %m dftflu tu in t ki pn j# navadno v«dno v $?#si a

Tako opi«u4« LX*nek ˇ J^»raa*o»bat eo vld«kfi X« X9o7 °

Murski >oboti Oi^an« v LSY»^i s n«ki« umorosi na 0% taj ^riiožnosti pmvi, da bo trcba olgansko

, ksr je cig&iiakih družln v ^r©k»urskifa vaseh vtliko.

X« X«ta X93J

oterajul« gXavar»tYO» in poXioi^eki upravi v ki aad«Ya cigauako vprananje na FvranjaJc«R« Y ttj okrožnici j« Cl^enom propoY«dano potovati po d«žoXi iii je te pranahajo Yoa do

474 -

obrti ia s>otoY!-m4n. ^dki, kl no iapoloili Š* štlrinajBt let, ttomjo stopiti v voj&ako alužbo Balj* so n«±v«d«n«. nafcančna navodila m popl« Ci^anoyf s& laO&i© o«»boih lakacoio, sa j&dr&miSki >r«gl»d ««rft&l koatrole nalea-ljivlh boli»EZii in striž*n^e »oiklh na kratke la»«. ^d-ulej napre^ n« bo «k.«1 noren Cigwi potovati brtz onebn« iakaznic«, prav tako »o jlii propovtdani konji, da bi % potorali

okrožntci «6 bil« podobn« aaio^« odi^tdb« v blvši Jugoslavlji, ki ao lt ot t< nmčln

naaelitY# in akulturacij« citfanalcih aosundov.

12 k t«su Tpradanjtt Ogrin f prar-

nikt ki a« Jo «« Qi$mm »avzel, ko j« d«jalf da

iti aakoni sa aj« k Jcor «a drug« dLržavl.jan« r avatrlj»kih

i'o njagove« miilj«&ju bi »• oitfaneka nadloga odprariti ali oalliti n« podl&gi obato^a^ih »akouov« a#» t«a kultur»«m d#lu bi »or»la ia aTt©so»o& ©nljfe^tTO tn bi p© j^rvi srrttovai f de bl si pridobili tudi

kl do t«dfij fcjploh olao obiaicovtai ijudrttlh žol, >t«riif kl siuradl obrti potuj«4©t n« bi *»«Ii Jvsati otrote k« « aoboj« Otrooi bl morali, kj«r je ajih redno biva

otiakorati ^olo iU m& iJfraelierani** nm 1)1 8««X1

pouka* Y dopolnilo %m predpisom naj bi &a»l* občtn« ia orožaidk« po«t»4# ••enais« šoloobv«anlh otrok.

otrokft kvamo vplira do»a ali

oč« zan«»arja rzgo^o otrok, je treba iataovati varuha« V poboljševalnieo aa^ bi dmll otrok« do oaw«&Ai»t«ga i«ta t nasiednjih prtmerihi č«a mm ciganiski otrooi pot©pajof b«nUSijo, oo delo»rKnežif življo a«>ioraaiio «11 »© bili

Kakor eiganeke otroke, j« tr«ba vi^ati tudi

priailne

in naj jih poSljojo aaraai ietih d«liktov k

l«tnlk«. Po iaku&ajafc mmnt$ da Cigaao* kortstijo taka

pobolj&evalaioa, kj«r ee ^igaiii nautijo r*stnXh rofcalh dtl.

Drugo »radatvo bi bilo po C^rinovdtr, amaa^u nadzoratvo, Jei naj bi Cigane o4vra^alo od Fo4* eatlcm 1« l«t« I873t Imlako aaradi potepufetva,

oeabo dajo pod po&ldijfliio nadisor^tTo« &a t« ns 1)1 ^i^ano« ukufa.it d« »orajo biTatt X« v O^Iod^nM kraju. fudl drugo odredb«, podobn« tioit bi l»hko upora-bili, dn bl OJLgaii« } rlvtidili aa »taiao

Kako pritegnlti Clgan« k daluf j« prav tmko mao

vpra^aajt V novoa«dka« In emo»«lj8k«» okra- " dolgo aavadat te rmbljo okrajni o«atnl odbori pri napravl^euiju grasaoaa ali sa posanesna d«la pri otBtnih Kgr»dbsh» C««tni odborl porodajo, Siiajo to d«lo dobro opravljati in da tudi dobro Ko bi »• privadili tega delu, nnj bi bobo Ci^ni oaprav-ljali Ipraooa. Dru^ d«Xaf kakor jih opravljsgo driinarji in etalni rokod«loit Ct^ani i# n« opravl^o« t« spoeob-no»tl «1 bodo pridoblli postopno. .v«d t«a pa bi Ji« dbruga d*laf ki bi bilH njt» pri»«m&» cla bi

lahko v^livaje aa Oi^n#9 da «• morajo 9« odr«dbam &• bo pokorll, ga bodo morali

Ur«ditl domoviBBk* in državljiq^c» pravio« Clgm-nov j« zmlo t«ŽkO» Zaradi poaanj klj iviii p^datkov poea«««-»ilcov in saaradi Tdčm«^ pramikaoja j« s#l# %«^ko o t#» nuiprarljati. 2 ^akono« 1» !•** 1896 bi aogli ugotorlti, katnrl ^igan j« arotrijaki državl^an ia Jcet«rl ni.

- 476 -

« pred koao«® prv« svetovn« toJh© 00 «• pr«o«j i»bolj&ia«u 3 trgoTanJ«« koaj &• Y•L tollko, pr^tv t*ko a« krad^o tako pogosto. 80 oprijemajo &#L& 1» eio#r tolL«Jo gr&feas sa

o#atf dtle^o pri o#«tnih »^radbmhf nekateri 00 tudi fcovači, hiapci io dninar^i.

prvi asrmtomt vo^ai so m musmrm »«d Cig«ai aontrll#. 0 plaali v dl&nkihf ki »o »lcsr«! r Y»«h pri»«rih t»««ytrt3g obravna-

tudi ns ur«dit«y oigaaiflklh nRaelij ta 26poalit«Y

^rebivalatva. liaoek y Ir«k»ur«k«» glaajilku lo. oktobrm 192o j« bil a«M«»j«ft učitoljem, 4m bt po«ebno eolo aa ot«ftn*k» otrok«. L*tm l$M m Bovlne objavil« pT9c«j objektivno plaaaj« gl«4* pr#k»UTBkih 01-» *waov» kl bi jih bilo treba naučiti d«l*ti. l^rl ?***L•* javnaun d«lu i »orali fciti Oi^nni saatop«xil» ^>©w^ini pa bi »oraii ffiialiti, da ^ tudi Clgani vmdni aaupiu^A«

jHitettjŠ« bl rtdevall oigansko Tja?a^an^«f š* bl da bi njlhovi otrooi obiskormli 3olo«

Vsa leta po prvi »v»tovni vojsi p« tja do ka darug« *v«tovn# yoj g pJ

»o okrožnic* in navcdil^, kako bi jih nalaorovali, »talna biretlitiea in Jth popiaovall. Smradi oaoglh ravnanj » Ctgant o« j« artaja Md l^ani 1» dotaacl«

naglo vecala^ k*r |t povairočllo HAraikatar« Ct#&&oY» L«ta 1926 j# Bil»iatr»tvo I* okrožnico vscbi v«likln ^upaaoe iii

fi pi eo d&li n

• 4T7 -

in orožnitiki« poataj&a* ? okrofenici J« biio duloč«nof da a# roorajo Oigaal kot ©atali državljaoi naaaliti o* določene« kr&ju* fi«*ta OlgaooBi, ki pa ni»o do t«daj Isaeli 3« nobana pristojno^ti, «o cioral« polloijisk« obla-•ti dologltl atalno rsaato bivanja. ix>dano je bllov d& »orajo upoStorati tudi i«14» C%aaor9 Za potovsaje naj ladajajo ^riotojaa obla#ti objav«, kj«r n-ij bo Oj&nftČoa tu-41 naaan potoy*uzjtu Po*aBie»n« krajavn« oblaati nnj praga-ajajo twje Clgan« iss svojih obttoči^. *a Tdadco potiktonj« tudi donacih :igaaov naj »trogo passljo la «a «tro^o kaznu-J«jo, S« A>oacbno ao morali imftitl na doroljanj* ba oigan-*ko žirlno, all ©o pravllna in da Ciganl nlao Todlli okix>g

T« okro^nio« nt&o ro-iilo s«i«l«a&h u»p«hov. Ob- in urožniSke po«toj« «o rmm cl^aoe popiaovale in da-

e bllo rse

a«Xo pomaajkljivo narejanol 0b5in» 30 *# baX# prebivalo«^, »ato 30 nejraj« aporoČ»I#f da Oigrmor ni njihovl obMni tn da tudl aisajo aouanagft priatojnege Olcrajai slm?ar|l pa m ponaTadi poillj«ll Y Karibcr 1» v Ijubljono poročila. 0 usp©Sna« um-

j«vanju oigHuakagii vpra^anja na avojeai taritoi^iju. Tako

15 X«ta 192o ' oMrajtti flav« v HttrMci ^ofeotl poročal, da

80 «• rftj&««r*«ira41 tn^rglcnih uki^«pov proti

Clgmsio? popoanosMi a^aicenil«. Oiranja eelot d& hudcdelatra

1b tatvln«, kl 4lh priplmnjtjo 0l4$aaoB y pogostlh

rih nieo atorill oni» Tudi nommdlzlrtini« Ol^anov je

achalo« H* koncu i>oročila doda^a i» aaaaaa Ctgaaov po

h, Ts ^ovt^ft tn«sta pa j« poročtil Imtm 1928 & okregnl

glavar, da eo š# v»l Clgani br«z ataloaga blrmliača ia

d« jih j« najrač okoli r?OY«^a B#«ta. /5uradi taka

«* 47S -

ˇ občini

3« j«s U občina ritožila ©krajaeim ^iavaurstvu ln predla-gala, n*4 dodtli veaki oUinl prl««rao čtertlo eiganaklh družin. aogl Cig&ni ao si dall Ise Brajdifi »avo «atot du eo bili priatojni v občino ioih«l. 2t doXg9 tmtm «• j« iirilo u^tno l^ročilo, da 00 vai Brajdit'i doaovineko priatojnl v to občiac«

V t«v ca«u ao as 0ol»njske» pr#c#j asapoalorali ka»neio»ili* ira»**čini v občini foplla« so ae

češ da so ^aradi Jlganov priJcraJš dclavcl* Občinski odl?or |« prltoibo odobrll

sapleallcA okrajnefflu ^lavarju v Hovo mmte kot pro- protl Cig&nca* da naj jlh istženejo ls t« aiao tu cLoaovlaa&o

17

Dne 16 ¦ novembra 1926 j« poslai okngni

ls Kovegit M««t« ˇ«lil§«Km žup&nu v i-jubljano porotilo, v kat^rem vravlf da •# dolacjaki Ci^ani a» ulararjAjo s nob#no tr^ovlno In da d«l«jo »«»»0 v kajsnolo.ni^i, na c«»tah tn agradbeh. ^tka^ %od# i« aAiJravlaago po #&adoriiif toda i# pozioi n« more

Ctgani morftjo lattl a&jpx*«j stalno d«Xo In otroci obinkovati §@10» €t bodo itB«li o)iej«t si bodo tudl lastn« doBore* Jrodob«© mip«h j# Yid«n ˇ i^li kjf-r i»ajo ^lgasi ž« «^nij«n« laatn« Jcoča in ao tuii stalno i« aapocleni v bližini CruoRljn in l^redlog o prk®iXn% naa«litvi ni dober, iaclike ni lii Cigaal ao i# tako velike, du n© bo nihčo 20*14 iačtat v blišlni ci^JGsk«^«. na««ij« «li gpradil

bo vaak poaastntk protestiral proti clganskl so««fedini.

• 479 -

Miniatmtv© *m notrsnjt »adgir« r 3#ognadu

IS 12¦ 3$&ijft 1910 ponovnc poslalo akrožnico

it vedno hodljo okrog in iirlpoT»du lieui» V«lik 4*1 ajih fcioai otero« s toda &• ijarevsaaejo nob«ne^a d«laf L«ito je okrožnici š« «fx^i« t>irt^enof da t?.orajo imsti val bivališč« ia 4oiK>rinako pravlco.

to okrošnico j« okrajno glavaratro v ioboti poročalo 0 arvojUi. cigaiilb. oi^»ni problva^o y

Y atalaib pjrcbtvaliitCih, Imjo aakaj laatn« i& atala« koc«» Ukvarjajo a« m iKjJLJakliB delon9

obrtgo in s ^odbo, Nekateri ai«d ^iml tudi d«~ lajo ilovnat« hitl« lo g. apodarofca poslopja ter »aiajo tla nm podatroSjih a ilornatl« na«a»o». V sadajlh ietih ho41jo po poar«dovanju tukajšn^« b«raa u »azoneko ako dalo y Bmčko In Barau^o.

je tudi porofialo o evo^ih Ciganih, Po dotadan^lh agotovitrah naj bi bili t»i Ol&ml 1* novomeiSlca^a i»kraj» priato^Jni v obcino

i:opic«f po etari tradiciji p& vai Oi^ani s inaaom Voi Hudoroviči in ^urkoviči pa pripad^jo y okraj . Oigani i# radeo potu^ejo tudi ssatot kor nimajo *a»atuLka v dooovineki obcini. ^ilhora nttaalja mo

imajo poatmvlj

d«l pri »gradbah L& dru.glh aidarakih d«lih. ?o vrnitri

»uj«jo, Ol^ao* atalao naisurujt^o. Trgovino 0 konji ln psi 90 seio os#jlllt tiOto da m prihajajo e »rojiai icoaji aa nob#ii «#je». ^ploi pj

u^ravni obl^etl« občin* »ihdl~3topič« n#

doifiovinak© pr^vice, T^ndnr oblaati mislijo, da bolje, č« o«ta»#|O ˇ - »ihclu, Na««lit«v Oi$m&r ls

T^lje v kak^faem določeneia k:rajuf k^er bi dodellia neobd«l«na ze^lja, bi rtt&llft ranogo ob^in in pogoatih Ranjših tatTln, Ieeti n»tmnčno «rid«nco

j# t©žkot k«r nieajo o««boih lijtin in ai inen« po laetni

Voa porociXiif ki »o jih pofeiljall župaai in ni gl&varji ˇ•Iiic©»u žu^^u r Ljub^laao, »0 porotsla sa»o o us^.ehih urecUtir« ci^:;riak«ga vpra^onja, de^aneko pa ni bilo toliico napravl^nn^a, i'o ss^crorao pricajo nnd^lj&j« okro^nic«, fci jih je b-n«*:a upravm 11» nad^aje ;to I«tu 193o orgaao« oblMtl v krtije s oig»i^kiir; ^rebivalstTO 1931 j* nn^taio veliko vpra;>aajc ^ltde j.otujočih

Ooaanov isi lU-v^tsk«. Oroaniki 00 ti« Oi^Hft« aiedili t& Jih pr«ganjali 1« liažih lcraL«v» Ban «*ta upr^va jt tudi ponovno opotsorila aa iadaao okroinioo, L'©ga I«ta je bilo g#lo poudarjeno, d& Clg&a« na«eiouj«jo akleri,jeno. (irainja elganakih hid ln irolib v goad vih in akriiih kra^lh aora biti zabr8aii*na. "ačoli 00 »trogo »vldftntlamti in kontro-Ilratl Oigan«. Braa nujna^ft rzroic** jih a« aaj«4o puatitl oditi iz rednaga bivaLiSČ*« M^rali 00 tudl kontrolirati oiganaka bivaiiisča, o«lo poooči* Veliko »apako ao tadanj« oblasti aapravil«f ko m »kl#nll«f da Je trabo. CigaAO« aa t»* nsčin« »agreoiti gibaaj« iavoa do^ačlje tar jih j«

tr«ba na vsak korak v*Ben»ir j & t i • ijrav tako »o ,)!» prepo-T«d«Xi %*toorj«iij« na ^rosta«. Ctgaal tudi aiao *&#li hoditi II« 8«^»i^a. La ubhodii« obrti eo Clfsai dobili 1* igjemna dovoljonja, vendar j# bilo mprmmmtvo rodbiafc&ih čl^cov iz-

izdaX odr«dbof da »orajo

odpr viti# V t»B ittu ao f Ir^kmurju in ua Dolt&jsfeta popi-•ali oigLtn«kd družia«. :>d vaiih dotedanjih evidenc »0 bili «1 stiiiael . e najboij

o v

okrožalo© v©«3 cKina« n& Joltaj «keaf da d« j« ˇ občini kamnoio«, k4«r bi laliko Gbčina loplio« je poal«a* i>orodilot t» «0

r ^orauja« iolju« vendar sa jlh Ijudja br?-ini^of ftlao priatojni v njihovo obtino. Prav tako dvla^o v kssno-loffiu pri vaei Uorenjs at^la« OU-ina irabaje je bila pripravljena, da ssapcali Cigana tri taaoeo« aa leto oaprttrljan^u graiBOfta m pociuanj© ctist« Mlraa p«6 Čila, dtt bl l»«la dalo v kamnolomi aaao ena. ei^auaka dru-Žiaa« l»iuo obtln ao tudi orožnidke poataja |>oisrra4ovale aa zapo«lit«v ClgAnuv, Z^to je orožnifika ^oataja ia ^»oSnjio poBlala dopia okra^aesm ^iavmrju v Novo »«otof d» bi aapo-eiili neka^ Clganor »tri ;>©dj«t^tt i«t«j ˇ ^ogu ua oe«to do ^odatenlc. V Vinji raei M lahko saao t la^iam dmau i>otre-bovli va^^o aku. lao Clgiinov, kl bi rtapravlj.aa gramoR za drXavao ca^to i^ol.^e^voda^traža« V uubmlčaa »o « nanero 0 ampoelitri %i^»ov ^ku^li priailiti doK»Mnaf da bi fiinska in Taftka potm popravili* 3jK>rofctli «of 4a bi b u

rmdun obftine in kmetor po$*viYlll ra&ka iii občlnaka pota*

ao blli prlprmvl^ »ni zapoaliti eno cigan- v kaRnolosih -r Ctofcett in 8t

poalalo ob^ial '" «at'^i-JtopU« ntiročtlo, du nuj

apcroči, «0.1 bi i«la ^»&Iji^^a9 kjer bi aa:;olii.i

Ofečlim mih«l-v>U)^U« J» npororilu okrajneeu

Hovo fi«euOf da j« 17¦ ftft^« 1^3^ agrami

ril n* ia^«rjnv«i p#»«štim v ^orjancih d«eet hektarov

keuuor bi »«091111. Cig^ne. Proti t#j n»iN»ri pa «• občiaa St.J«ra«J ^rltožila, k»r J« tisti kraj turiatiana

rrav tako air.o dani sa^Ofttnl iivljenieki pogoji Ifi da j« tudi ir#v«lik« m? »oraka vir>ln«» Kljub teuu, d^ se Larmili pritožbo občlna Pentjern«^* ni bila ntkoli »ko i«v©a«na nriaolit«v Cigftaov na t««

1935 jf ^*nnka uprava t ^u^oci ponomo okrožnico, ki

vanju CiganoT in a^Jih icontroli gltct« kakor pr<33&aj# edr^dbd* ^ljiab icoptci la

»o to I«to r«&evaat

is kra^ev t .ikovoo, Tamidln in Fr©lo^f k*r ao v kolon.ab lOtovali ^o teh krt,jihf kraali la ŠlrHl »vinjako kugof k«r eo i>obirail ^o^lnulo živino. Olcrajni ^Zavar v Mureki "oboti j# predlagal z«. doiiaf« Cigan«, kl niao zapo-l*ni all ni«o dobili agrtim« *mmli*$ kmr j* ni ir«cf de bi jih iasurili kakiM obrti. T&ko ni bilo 4ob7Ot ^a bt uata-noTlli iLlRoinski n%v0if podobn«g» .^ukor j« v : onovičaii, da bl 8« doraidajods ciganek« »laiina učlla kakiaaga ruko-

je feil dob«rt v«ud^r $& aiao

~ 481 -

in $9 *ariuU v*LJ«g& Ht«Tila Ciganor post&L njihcrr pro-

bolj psx*#d» Ist«L» leta 4« ^oalo

pojtorno»ti šoloobvefcuiia ci#*ni3kiE» otrokoa. oodm^ ti otrooi obit*kuj«^o iolo itelo n*areanot ^oafcbno ^ogimi k pouku a# hodijo, ker atfia^o oblftk«! ˇ topX«ji«b tmm pft &&*$& raj« aa fttračenje« Ti oti^oel tuci ne nsprecluj«jo t žolif ker

učltif nlti iiina^o ^riiožnoatl, ZmtQ j« tr«b«

pcy«bno šolo L& t« ctroke, kjer bl jlh v^^ajali ki bi ^« potr^ctili aaao vsj^ojl ot^mtHm po i>olaki obvt^nosti rmj bl oi^iaico telacllno obdržali

lit Y sju\^oduf da bl s© umucIII obi«XoyRti polja la obrti« Ka*»^« ^ bt 4i» pr«okrb«li koSček bi ksmtovali. §9 rečje ra&noetl pa bi bila

gojitoljio« naj bi

»lad« Cigimk« vagajala z-i dobr« goapodinje« Ce bi 8« tcth lotili, bl i&ičhroian©

tudl pozitivn« *truaif v«ndar

njih realiaaci^« p«. ni pri;Uo« redaaj* «0«pM*rak» kri-za pr«d dru^o avfetovno vo^no j« vplivala tudi m itir#li ®o v y«lit:i b#W ia y«irll^ieif a 90 Jlh uteimjsvt&l nm mmjltmm ^bnofc^a, doetojne aaposlltr« pa :iw niao nudili* Tako je bilo nujno, dft 00 ae » nedovolj«niiai atvarKii, kar no biii p hottll L

00 mad drugo »vctovno vojno izgub a atr*yai ©Itui^ tojrj«y• ^o ataaaju 31 • ©Utobra

1916 m bill Oigani v 'reknurou di^«Ylj*.nl ?«Alftrafct lcraljevin« a reea?! pxwr ie«Bi in iolžnoatasl« Ltt* 1941 «o Mad?tari e oradbo oivilne oblasti obnovill mtnn$m i» l*t« 19-8. Y«6aj mj 01g«i*# ločili ˇ &v# sinnini In aicer ki d«la^o im vrfte drlirrlj&tislt* doltikoatl %mr Cig* lci so daloisran^^i 1» 00 k«S11 y krisain»l# Oigani 90 blll tudi ttobiiiair mi v rnadSarako vojako In v gl»vD« a fcili dodeljeni v itlavsk« nddelk«. io kapitulaciji 1$» Oktobra 1944 j« bilo a«d Cigani pred#j YOja%ih b«gunov. v rssnlol al ppjivi rojak lit če 1« BOgoČ«» v&raj« glavo. Zato so bili Ctgani nujra^e trcbentafci. 16* oktobru 1944 m IMimri priteli pregftnjati tudi Močke bo odredli na prisilna dela, kjer so dtlali t nih po«ebaih oddtlklh« Io««boo 00

nax*0d»oo«YobodilniK b j«* v Prtkisur^u so Mli ^igani do >loveno«v dobrl. 3«3tankov ^tiviatoir na 1941 tai^ Istell« Poait&i l«ta 1944/45 so

na l)olina p &&lo uatrtliti §#st kalror so l

0 dolea^^kih ^iganih je tudi ef»Miof &m ao pris-p*rmL± avoj delež r nai*odnoo«vobodiln«ii boju« Bllo j« tri-

WOVt dr& nta bila interalraaa

Uor»nj«ki Cigani pa ao bili že l«ta 1941

v

- 485 ~

v Srfeijo* 0 jt ehrfmjitfi aelo popolfin Besnu Ol^&aov y »aporni

Konec šruga evttovn« vojne je bilo v ^ mim^ Cignnov. 1 otam uo $io vmili ^renjaki

od lcftt«rih J# pfe neka^ cdfelo v m m* vrulli b& ^orrn^iiku. i^rav tako ao s# rrnili

tudi »a Oigftnc* O tftfa pritadevan^ ih eo pieall

tudi daevni čaoopisi. Y : r««.«aar^u »o poncicod dooili od

agram* r#for»« js^iffJLJo in aploh so ^lh prie#li ^

ti v razaa d«Xa» VamT ur so «« temlu po$mril® %m^myef kor

^inov v rodni lelovol procea, Od ?*ad«tka &o tudi vačkrat ssantopani t Tcr&jemih l^ud»ltih odoorih« V Bortjoih »o ia svojlh vrst /."brali sikretfirja Oft ki je iaal T*lik vpllir aanj«# Y Mura^S. **oboti J» bll odprt poaab«a razra^ s&a eiganBko alr-idino. Po^ ao obiaifovall »ladinci od ctiriflstjst«ga do o@9iemaj»t«ga i«t«» ^tealu pa j« aa«t*lo 1« Taiao vpra^nja, kj« toliko IJudi zftpofilltl* Ci^anl eo ap«t ^riieli boaitl na •¦zonako dalo v Vojvo~ dino« ia driarnih po^aetvih so dl«lali ra« pol^tjt in se oe ^jela na 4«©#n rrivnlt 4t-»OYi Vandar j« Še f#teo oatalo ˇ Pr#taiur,jut ki p« ss nj« ni«o »o^ll

d& bl ^tfc »apualili, 2?ako »0 obZaeti pričale rauioi^lJBtJi, da bi Clgan« na doiočeao

iu jtsi dmll is«mljo ?.» obdelovan^e* j eta 194S so ^koraj t«# Oigann n» državna p«»«Btva y

• 466 -

B«a*tu* To l«to J# hllo v ^Zovoniji ««Io »alo Cigaaov.

j« retfietrir&l tiiiK) 48

ni usjpftl«, k« ao **• Uigani ** 8t j« if uovoaeitiki ciigrnj ukvar^al m pr«aelltvijo »vojih

Po vn^h t«h pookusth i>rob*e« naa«litr« ia slitv« Ciga^ov $0 daleč »1 bil r«i#»* %Xj ^ ^&^j wo n»-•tajsda vidna na-^protja ®«d Clgani in docstub inl, Cigani •• ii« 3p«t pri^sli vdajati

^krbotva in ramastni or^«nlf ki i»r« tudl ja-most v dn«Tn«« gasopi^Sm, toterlh

čl .nki po^ivajo širil« družt^no nkupnoat k rti^van^u t»ga

22

v XJomurflk«» Vestoiku t ki jo

uisor«o lepridaj« prra positivne uap«h«f ki 9» i« iridno združtni e rmzniml %*%mrmmi. Iroble«

prostor* j« č«dalja feolj pfir«^* Bnako j* v«aiko vprašaajftf ker j« n*kat»ra cig*nalc aploh nitt*4of koi npi!'* Ku^tnnoroi. 3tala* bilo do t«g» lata smssNiHttft m*lo. V glftvne* *o bili Cigani zaposleni aaaonateo, tor«j «mio &«b polotj«* Y an-k«ti |m «• j« prij ivilo 33 oiganaklh družljttf ki bi 9« ta-lcoj oda«lil«t 5« bi dobil© prlm«mo st«lao zaposliter in etanovaoje. §• Vedno j« »«d njiui. nokaj Cigunov, ki a« A«la n« srortjo priradlti in b«ra«ijo po hi^mh. ocia-liatižno vo&Btra obtinskih afcuplidin jlh reono opoz&rja9 da ai j« potr«Imo slu^iti kruh z d»loei. S«k^| lgioior J« bllo aar«4i t«žjlh kaiiaivih d^jan^ po»i«mih r kaz«noko-

tgtiniikn «l*viioa isražft i*ljo po rl »jlh bi

povoimo lili Tpra

iz ciijan^g* šl^rljenja« ki f>i #jih

23

pri pr#obllkovaaju otganakcg« človeka*

leta je Liv»io v n®vwm$}tmm okraju ^5 cigwiR'kih dru^in 0 395 druiinakimi Mani« <^i t«h jo oilo

pribli^oo 60 Higatv^v, kl m &mimll v

in t rl gradt^i kra,|#imih poti« '©katerl «0 a« |>r#šlvXjali m nabirtaijftii z«11hČ in z druglai prilož-

«alttžki» V okrsj« jt t«daj 1sj#1o 13 Ctganor hiš«f val ost«ai pa @o bili i« po ^.-or.doTih in v ba 04 va#h Ol^aacnr obinkmj* &©Io earao 38 otrok ln ne4rmč v čmaffilju in fietllkl* V obaiai Bavo bilo tedftj 63 vi^aov, toda od tela ni hodil nob«n

~ 488 -

otrok y fsolo. Tudi poročajo *» safco &m ss*tlLa«si uradu. !«*#& 5t> iganakih dru&in J« aiclcnilo pravilno ssakonako zrtzo 1« 26 pn.rov» oetali eo poročcni po srojl š#gL« Fogostl »pc bili tudl vlo^i. Leta 1956 j» bilo v

postopku 51 ClLLuacVi od tch je bilo ic^noT^mih »a

5Xan«k v Dal«Xi«ta

oatnja, oo fi« doka^ ^otfitlvni« ^ajprej pouUHrja, d* a« bi *p«t prlaeli 8 n^irjllniffi zdru&evargtiiM Ol^nor ˇ T#5jlh taboriy('ih, kar oo minllll talcoj pd vojmi ito iti radilo prl< akovftniia Ufpshov. 7 »adnjlh letih oo •• i«

etalna blTiaišda dolonjdkih Oiganoir# #«pr&ir !• Viidao 130X140 ia kra^a v kr&j« 1^WMM# J«9 00 aapoulitv«, kakoi' d«lo ˇ ^uzdu, kaainoloiiu, T gr«uib»nih

ki U0tr«s&jo

18« dtc«i5bry. 1)61 »o v daii^K paroauli prlka- bi l

I« poat&J Ijudakih liilic uo dottli pcroeil* s«

i& ji ^ mw0ii^Skt»fc družin & <.ribližno 600

24.

1S5§* i& ji

v Pcd^ri. in I^ogu p*i rrtLni t«r ir okolici ^ In rultmberka. IV©t>ivi4o Y goadovih y go.^o »elijo 1« k^a v kr»j • tar^i ali dru§lB«ki dl*ni r loletruio ^omx gmpofilljo kot fee v^dnc horr^ljo ir. al tudi i^

a«dor©ljen način prsdrat« •tvari, fci bo jt» sa

oojno potr«toa«. Otroci v gl&vn«* n« obialcujejo &ol«f «ato

n«pis««no»t naraiifia, m li li ]i btlo &n*L* Lmr tako

priaarai ^otorl» da bi •* otroci lafcko učlll ia piaali Otrocl piritci#j# hodlti v ^olo9 potaK pa 0« atardl i» tako

ni in

j« bilo to l«to s«teX«i#siiii ? movo»«šk«» okraj« pribliiao 80 p šoloobY»»nih oig^aklh otrok, ki niao obi^orali fl oi^aAAl otroci m mmjv*% potiiuijo po vas^h,

s« polja, da krad«Ja poljak« pridtlk«. JM» 14« ^mlija 1961 orgsai pr«^l«4ali ci^anaka fceborlfcfea v

bilo Y n«Tttd«nih taboriščih Jo teuiisi n « oloobv«XBlh otrok J« bilo 28, v fiolo

pa jih J# hcdiio «etl«** fl Ci««ai imj^ ˇ *m$th

ia twdi kakSa«^ koitja* I-a« tudi §• arhorino, kl ja iovci

lii ^ivlneko kno. Pq lavr^ne« k«ta»lv«a 4«jMjn Clgail

orolj« oJtrivajo v o«poar«d»i bll^lnl taborlšč $06 listja«, utoi iB

Zaradi b#Xji##R rm*ua«Y*«4a pri

pt&hlmm bo» prlluuiaam ^tatintičfto poročilo o

bilo 134 Oigamoir t novoatgk** okraju. Po«*a«no fci jih

razportdill ˇ aaslftšftj*

- 56

- 21

klateštro - 34 krošajarjanj« -

* 4

milvasj« »rhovia« - 4 ol*rt

etarih od 18 do 3« l»t «t«roatit

ˇ• ia stalo^g* Mfmliiim* laknSnj« #o pokaamie, da policijaki ukr#pi »e bl iinfli uap«bA ia pobijanj« kriBiBslit^t«. T#g» Tpračaoju bi »s »orali lotitl grm&VMm s4rar«tT9jaot proanratii«, 1b ia Enožičn«

tm notranj« A«M9 kako

dolenjakih Ci^anor, oapraTilo aom pr«dlog«f kl 00 aelo bi

1/ Dolo^itl kraj ams«litT«, pri t«c pa tt«T«da upo-

Alitmt ln šelrajau 2/ Poiakati srodeirra za gmdmjo liiš ali lMtrak t#r olr«Uti smljfM«* lr|W bi »4 jih i^oatavill.

otalno «ftp0&lit«v na delovnih

- 49* -sa kar ao «poaobai a$r# prl tfradbanih dalihf ©a«tnih

4/ Otroct acrajo obiskovaU olo. ža pridaa e« fe§ o»*rb*Xl Itip#ftši3« ia Mvaaj* v

Hl

otroci ^r*cX«a«illf c«ylj«ni 1» bt 04

7/ 0 clgHnskM protol«wo a&J bi raepravljale tudi orgitalsactj** Cl^wa« nn^ bi in jl& tudi

bol*SBlt 0 TS^oji otrok in o pOMttbooiiti

lo. jmmrjft čliio«k ˇ Tmlu oposoril na Llv24»aje dolea^akih Clganov. Oent#r ot#» »«»tuf ki i« bil m«tttsi0YXj*tt sr«4i X«ta, j« iwd m^mjM|i# pri«

. fi »Ml«l»i ddlmTcl meBi^o, da |« osbovbo pr«- Clgsao« prlMraa «t«XnfP biv&liftč in i#Xaaj« otrok. i ttw»i ttkrupl bi »«X© om«jiXi

»#Xitr# in odpravill vr»to aoci*lnih Cigauai v glavn«« wdo m »voj« pravietf nseii mmj pa sa dolžnoeU. Cigaai^kih družla n« bi naa^ljeTall t

na mm kraju» t«»T«č bi Ji& ra&d«llllf da bi na«j« boX4 rpXiTaXa s&retva dalonsa ok

2i Drugl član«k ^I.Xist z dni 24. januarja

l«ta j« poroCaX o aaanjih 1b »elo pr«tehtanih ukrapih

uraditTa ol«atiakega rpražaaja aa Delamjatreft« Samdl

ki •* ga i»YrtiIi Cljtanl, *e prialuhni-14 prietojai organl, politlčn« organisaoi4at Birvedl 1b uatafio*« 1» prlčaii *&S8i&ijfttl# kaic© bt vfiir «akrat raanično ^riatoplli fc daltt, 4a bi obrodil© saSalasa . L«uuako l«to ttat

občia« |« !•

^ ln

I* raspravljiupju »o u^otovili, d» Ui^pui n« bo

<3tokl«r n« bo iml

a«lmtl iiažrtno, ˇ•adar br«« sr#4at«T pa a« bo vogoč« nudltl o«Mf«tli iivlj bi «# po«#lMHi akl*at fci bl

cignmak« profcleHmtike. Ci^ani bl doMli po- d». to, #1 gjmaill hiA« in jih tmšLt opr«»ljali. »a ajlli Gaaellt^T bi »orali določitl r krajih, «o daci po^oji ^a življenj« /lošm, vociovodi, •laktrlka itd./. Jt^aai bi a# naMlill na i«r.ljiftčihr Iri «i aploSao Ijudak« jprm»i«»j«* % bi bila jnfi fa«a# ?

bi dali ®%$mm **m\$%M&% r etoimlmmi* ln bl jlk udlli s»*ra#«» c

Ob vaaah tah .ripravnh a& r«anlčco 4» končao

rašaaia eo bili aaprarljaai tudi popiai ClgasoT lata 1964 m DolaaJ»ka» xm ns f trakimr^u jt bli t*k popi« cigaoak««a narajen lata 1961.

PopIb aa Dol^ftjskam iakasnj« »iedada

V občini očist,:« |« 2d družin, to j# a47 oaeb. olo-obrasnih otrok j« 4J$ vd ta^ pa Ji^ obl.ikui# žolo mueo otrok. Starej^ih ##1» na»«oaaih ja daa*t oeeb.

493 -

oa«b* a«&on*ko pa }m

sapoaX»nlh š#atii*4©t oaeb*

V občini Kršfco J« 15 družin, to j« 73 ottb. Od 33 soloobT« nih otrok obli&ttj« §©Xo tmmo •&•&« /:aj>o»lenih

»ia dva aooialno o

I občini i^avo maato livi 34 oigmnskih drufin, to |« 163 o»«b. oloobveanili utrok j« 321 od teh pa obieicujt šolo p«tn«j«t otrok« 7.«p©al#nih J« oa«troin

V .entj«ra©,)tt ja XX cigatnakih drušiA« to j« 60 ? otrok j« X8, S^ko družina, ki

f rodno pošiX4« otroke ˇ ^0X0; le t* družln« obiakuj« *d«n utiteljiatei Z»po«lenih Je p«t; upo-kojenam eUt dva. ? tej oUini Jih prebiva L&ča«no itiriin-

1* nobnofcju DoX#mj#klh ^oplic prebiVH 6 družin, to

otrok j«

m 4 družia«, to je XS O8«b, Od t«h otrok. ^poaX#ai «0

? cbčini i«»i^ j« 18 družin, to i* #8 oa«b. olo- oirok j* i5* -(

j« at o»«%* Ova at« pokojeno«; dv^ iov^lida; trlj« ^retjta^ajo kasni*

V ab^liii Cmo««Xj pr*blva 39 družin, t« j# X87 4 ©Xoobv«znili otrok j« 3o| od t«h obiaJmj« fcoXo

*poal«aih J* 33 os«b. frii« a uži^o aktlvni rok$

~ 4S4 ~

? občini aroaupl^e J» 9 dru&la, to j» 47 &QXooVr«anih otrok J# 12* 3?« prabivajo v#i zača«io in m njth p*gX&v*Jfjt tudi aapoalani, randar ai asano njih pravo

V obSini ^tllkR pr«biva 17 družin, to j« 7f o»«b. otrok j« Xf 1 od t©h oblnkuj« fiolo 14« Zapo-olenth j« d«a«t. ^l«n iaa Mjhno kmetijo; «sden «lull •ktivni vojaškl rokj dVR st* invallda«

24 80X00breanih otrok J« 3o, Zppoel»nih X3

iz irekttur.ia I#t?a 1961

« oXoobY«anlh otrok fs j« bilo x445. ^«10 mojhno ˇ1X0 jlli ir«j«»» eooialao poolporo* Veah «kuj^g ^a j« ˇ 375 družin, to J0 1.87o o» b.

g

okupno štcviio cifeanBkih družin j« 341 Y**!& oa«b , iitalno uiapo«l#nih j« 1

otrolc ^e 141 cbiaku^* jih ioXo 13» Heaaoftnih

poakusov, da bi civiltsairali QX$m* r # bilo ntiparavljenih, v«ndar vsl niso oatali

uo^ehov. 9« *or*mo p» I# dan#« «ovoritif da vpraraaj* pri na« urejono« > rianati B»ora»of 4* o»o r naka-t«rih pogl9

u »o ontaXi» loč«kii od domačega

Tid»s »# naSi Ci^ani tudi nacicrtialtalrani, ker 4« narodu sa»«gii ˇ korlst ln i»a tudi »konoaski intar«** do njih. 0 njlhovi ii*ntalit«U, o ajlhoveK aatlnu o ujiKovi poa«bni raanl znacllDO«tif dkratka o

m. 4f f -

kulfcu« pa «• nikonur do s*d«J ai sd«lo potrabno, d» bi Xm ©alo *assi»ljaX o *•»• TaJto napako 00 pnrikrat neredUl v |jr«t«lclo»ti9 kl pa «• |e atalno poamvljalm do dan«e in rii rodil« povoljaih uapehov. C« bo»o hoteli oi^ajiakr^ < loveka pr«oblikovatif ^n oiTiliai-

visliti n# smo sta njihoTo nm»«lit«T9 itaposlitev, la šolo, t«T8T«ei teo«o Eorali d04a%l &* pravilno vr^diiotonje ajihov« kulfcur« in oe boriti proti ra»nis pradttoOkom, ki eo tudi nm* Yssrok# da Cl^an« Sk&Jrttj« jmftfiafco n» rotn osi« dru^b«, kl4«b silnl« naporo© 8« njlhovo oivlliMiciJo, Na Cigano-yo oatbMBt ;• Ž» pri prtm koraku vplivalo novo

ta 61ov©k 0^r«^«a*l a* avoj načio T3« od

d«žel in prav do nmm9 Cigaaski člov»k § apx*«j«tt* dTOjno va^ojOt Inra« ki jt ean^ najvašn#J^*t a«

okolju, f« bo ˇ•( jel« ˇ

o«&o tadfcratt ko m nm bo sd«lof da j« '/.« popolftoim «odob«D človtk» kaJcor dosa^ia v n^eguvi najbližji okolici. Z« ta prisser mttmo mjhao do-

r LJubljani živi eipm«)ctt družtaa, 1m aodobao

eviiaor tn airto» Ired n»davuln pa j« u»rX njihov aorodnik na 0®r«aj$k«su M«n od t« družia« j« bil na i>ogr«bu 1» jjrlpor«dovait k^iko «0 «• poslovili od u»i'x#ga soi'odiitka« Y naatajnjem r^zf>ovor ^«T#dala goapodln^a, Aa bo tucll ona dala mo&u ˇ ^rob alat ir»t«&» ki «a tw4aj noai na roki 1* pojMn!X& to m btaddaai« k#r j« taka uava4a. To j« blXa le pOTrftna cmttbitt kar pa doica«u4« jaeno, d« bodo prav tako naredili, kakor «0 napr&rili tudi ojthovi sorodnikit ki r*e Sivijo pr«pro»i«j© v yhjonu 1» na ^fia^nt, cepra-? jt» «• da «e Oi^anl.

vagojo ridouiva Ol^an isuaaj nj«^ov« roOovna

- 496 -

in

ja tudi m« w«duoti taJto, kakor fel *1 »1 ialalit kar ja don nafae Dere A# vadno pM^anjuJa* Vaakafcer pa ta zunanja rpliva na Ciganovo Slvljanj*. tea4 drugl» j* *«lo da :,• dutlao« kako ta eunanji rpliT epr««inja aitruiatično r&vuaaj« ˇ individualtti «^l««Bt

tlov«ka» To Taakakor ni prairaa poaitlvno ki aobiva avoj« obllke r Ol&mnorem «naL«ju* XI rplivi rfiakrnjajo n^ihovo prnvo kuiturno pr»talclo»t tar ji da^«jo nakollko isrojeno obliko« Najv«6krut 3« aar&vno»t

»vojlh rodovnih KnatllBoati In •aao 1» l*&*o ftitili kiAter ^««y dru^ i^uaje, voj okriira^o, y njlhov b«s«dni zAklad pa -rlhaja in T«i Ispoaoj^nkt ^iteovo maate «#4 »loy©nski»i dobiva anačaj ittra»it(5k«ga tlovaka ali aaoci^lnaga ki jt oatal na pol poti aad »vojo in n&go dru^b© la ki aa š# Ttdno uplra, ta bi postal d«Iovnl č*lov«k« taga tudi naetajajo mootrttrm in »rinjm ao

d*lovnega doveka, ki «i jih prldna oigsanalci clor«k br#» trudaf protiaakonito, k«r n« cuti tieta oomimocti do naoli^ak^^a Llovakaf ktskor jo ^oaoa v

do evojih ljadl* T«»u •« pridružuj 9 da «a do»ačin a« vadno j:-r«sslraf L*$r&v ssaio e da »i Y nja^ovl bli2i«i# iogoaio slišlfto ljudi, ki rajo v blizini njlbovih na^alij »11 taborlšfi, da bi Oigais« odatraaili ia jih naaelUi n»kje v aanoti, globoko ˇ ^o« uvth« V njih vidijo «tt»o tatove ln aaoraln« ljudif kt II« epoetu^e^o aobenih ^akonov in ki wo d«lo»rsnašJt« tako «0 jih tudi y«1 tiatlt kt m m* a tijiai u*vax\)&li in ur«j va-XI ujihoro naenilitev, g>>r^vMfavali« Miao to^a pa J« tudi v»ako alo iajattja ssa okolieo mbo^o »trahou»«j>«t kakor

bi ga naradil kak domJS &lcvek# To 190 «0 nepake

ki a« vod&j® v pozitivno mmr* siarrsč odtuju^o ia n& prlvft^ftjo na feo, da 00 m. krivioeu Zato 00 tudi isegifelj* dolžaoatisi in iš6« evojo i*ravicot k^r daae« T0f da j« •nakoprstvtn

Oovoriti 0 cioraii oi^noak«^ clovtk« 30 prav neoigsin3k««u loveku preo«^ težko, km^ti j0f k&i Oi^an »0nl« 4& 3« ssanj Koralno. Cl^anaki žecl »0 $0 danea adi, da J0 ^»oraliio aositi oslea in kratka lcrila ia icaaatl ^ole noge, ali noaitl kratik« im uj«tno nako-drana ln«0, 2a cijaftrtip žnno 40 «kor*j rodoima aapovtd, da rodi din V0Č potOffio^Tp ftprnv ni poročtna «11 c ©prav Isajo ubroci raalične 060^0. ri ajih ja ra« to teko nar&vno, da druga^t flploh biti 110 nor»» W0 pnstijo i>a go-voriti • Djihovlai odraftčaj06i«i otroki 0 «trareh, kl 00 aa n&0 poraa« ra«u»ljiT0t npr. o običajlh ali o raanih ki jib vnruj« >r«dv53»B ci#H*iska ;©aa kot

L0 Ci^ane obrivnavamo in jio aku a«o način Ilvlja^ja, po^ablja«o oa njihovo kulturuo kl I0 8i0O 00JIO oaif t«mvet vsa. l^udetra s rala od avojih ^r^dnikov in jo vadr^ivala« fudl nost olgan#ksga ^loreka J0 doktij raaličntjla od ek«ga do&acinai« Ite^s J0 Cigaa ^ri naa oeojaa n«. določ«n proator, 80 živi rač tako ireproato kot ptio« p^d n«bom, toda kljub t09sn J0 v njott oatalo 30 fc.no^ nomadakaga

§ T«dno niaa %0lJ0t da bi u»tY*rll toaj»0ji0

i«0tj0« Prv&vam kupi 1» Seli lmati t;i8t0 ki %m rasir00#ijiij0j@f aeprair jlm ho5« doblti ˇ iri»«rih aaao aatof da ugotovi ojlh atrvakturoj

mentalitata U> š« doluo ostala

blteoa* la »a bo &*-L« fetfcoč y bodočnoati iaravnala s

govie

V»i ^redpiai, oi^adfe* In zakonl teh stvari n« b«do

iseoiti a*čin življeaja od &*st*» do ^utri. Cl^ani bodo Š# L1^*11 T hilah9 b« bodo r«e poLovnli, tudi 1>odof toda v bi«tru bodo oetsli Ci^ani in civlli»iicijo na avo^tven riačin.

VI d®?oljf Ct jim da»o hiše ali barak« lo Jlh pr©-pustiao njihovl u^odi, i)an«» j» ž« v*liko taklh

9« tti, da bi bilo viililto bolje, I« bi tl Ijudj«

pod Sotoroa p* bi inali T»*4 dooti asrakfl. lako ,« ji

&S«#lj« nm n«pri»tm^ proetoru, braz rodtj v

dn#h ao hii# 1b blnt» vlažii«9 ssao en proator, bololk

ˇ nj«», »r^v»Q pa otrooi in oatala družina* 0* »• bono tako aadovoljili tn mialili, da }t oa ti nftči ciganako vpražan^«, mm pr«o#4 alabo oprarili

Sfcdnjl ukr«plf aa#iiXlti Cijg«n« na priiecmih prostorih,

ˇ bližini boI« in zaposlitv«, j« ˇ•liko iauolieaa načrt in aprojeffiljiv, Kakor J« yažno biVHliše« naaoljenih Ciga-tt

j« feilo pri*«d*vaiije vsnh tiatiht Jci m i« do trudllit da paavfttljo yef posiornoeti iila4«Kti radu, lofinfijkljlva J# bilo 1« tollkof ker oo otrok« obr»9vnuvali eiw»c kot «oloobv«zn« otrok« in nift

osta ft vmj&JM pft j« bilm ps*4LUl&*a& ki «eua ni nikoli Yid»la HoX« y notranjoeti

~ 499 -

Tako 4« a«»ogo4« »ahi^vati od aj«t da bo poaoč otroku.

y ^lavn«« ni raega krivo citfHnako &>&*L• okoXj«f Cigaa pojsuj« &olo poro«« drugaL» kakor ai. ola &•

kako 8% %m bo uredll br^g Ttliklh anporor* :'afco je nujao, cla bo tudi učitelj ^rlsp«ir«l k vsgojl cigaatjke^i otroka,

&uft«vnl« ra^voj««« V^likokrat a« bo sd«lo, da j« d«lo brt* uapelKrf« I« nekaj čaaa bo pr«t©klot da b© tudi oiganski otrok ra-iuael» da mu vsgojlt«14 š«ll g*ti k bol^b©»u Ll?24e&JM« 01^mn#k»»tt otroku ssadoati «r*čno iilvljenj« n^o^ovo taboriad«, kj«r aroijodo in pdva«a »^Jmstia duš«Tai nurroj* Tako tadi ** oti^k a«itako s 0tt3«JL0Y ž«Tan4e« gl«da oa oiviliaaci^o in njent višj« kultume dobrine. Sa»|| bo to napo««eb»i vzori, ki mu v življen^u niao nu^no potretei. Nj«S*>** &ol*f ki poi#09 aajgloiaj« kor^nind t n^e^ovi dua»Ynoatlt j« življ«-ttj« ˇ njtgori n«po«r«dai bližioi. Kapake 4#Xajof ko mu

ti»to, kar au bi a«ffio > nt vsiljivo in neop&zno,

f aapoalitrl cigansk«ga pr«biTalatr* bi mitno ž« do ••daj »nanih opruvil# prl kat«rih »a bili udele ,©ni nit mor»li laialiU $« na druga, ki bi jih lahko Oigaoi opravXjali. 2auo je, da v ˇsdU kra^ih po >lov©nijif kj«r j« aaaaljeao oigt-msko prebivalstro f zapoalujajo t« pri dalih, prt kat«rlh ae Cigan n« »or» ˇ g*lč«a»r to Ci^aai futi^o in ridijo r tee neke vrat*

njihore d«lovne »IX«« VSaalfc j« r««f da •o tudi Cigani p3r»Y#d glmmi s&rmdl taklfci odrejanih

m® aaposl«ni r glavnem kot

•Jcih madrugah, v lndu«tri^i In pri c««tnl in upravi. fcek&terl »«d n$imi in&jo ualu^noatno obrt; B&JK&itji« štrrtlo pa &• ulcvarja a susiko* Ifajtftij« •• Ciguuii prlva^ajo km«tijalci» in t«*aiki» delo« 0 kraaposa ln lopato. fo d#lo pradro^a gor«snj3ki Clgani C i»ajo na isbiro ta dela, si brez po-

o delo

a«lo Žslijo iiLipo«liti v tovarni. Mno^l noma.iixujo5i Cigani $• It nt »orojo eprljasaiti 2

da j« mijno v imll dsuIiNiai uredltvl a«lAti im to delo blti

družia

nnil dru^bi T^Iiko Y^ra*ian^t kat«ri M sorali prouclti ia nu ^odlA^i tah &fu414 -rit}«ti a

eo pokas&Ie otorjen* napaite, ki 00 povaroiii«

uopeh irl tcm d«lu. C« >jogl«da»o »ajpr naselja ia tab@ilšls Cigfenov ridi«or da v voeh naaih pokr&?jinah taico I

i«trtl'% ki jlh sku?-R©o, C* ja 1« mo^oče, ˇ odro^ne, 1» nercritabiln« kraje* fo

d* da»o n&Šl« CiganoiL priložnost, d« »• aaetlijo v skupnoiitii, utlti Eiora^a, da ao aiiiiikop bitja v okolicif k^er jih ob**j» varno okolj«, evobodo, vendar pa ao od^ovorni aa ys» »vojm

p»r«č drušb^i ^robX«n9 fci sdraT«tv#ao darsko tmiču^« oigiinBkl rod. H«wildtto j«t da

lakot® in n

koa«titucija ^•elabotn« in precalo odpoma aa

fizično delo. Potrebna j« otaltia koaiaij« pri doloteni aoci tlni uotaxtoTiv ki bo rm&QTnl& saeo clgamsko vprmšanjtt* ^ajprtj bi a« cioral« ioUti cigan^klh

amj bi i.oakrb«!*, da bi ^ifiimi dobili pri občlnl doluoročna poaojila s oi«iti»i obr^afcmi, Jcl bi Jih morali Ci^ani ia- porabiti aa ivig avoj«ga at&tnovaaj«k«g^ »t&fid.-irda. n«j bi bile &«i«*ne tak« podpor« ciganak« družln« otrokl«

TftŠno T0?mštm$* ciganake probl#isatlle« je tudi ipjaaj« aiada^i oiganok^ga rodu. ^aradi potsa&j« a p©)tllt»n« leobražoiaoati oprnTlJajo Oi^aaai aaeo navad- d#X* i» pruv tdko 0« gg&zmjo tudi aprijaaalti 0 taico »ajhni* jsaupsnj«« r ajihovo apoaobnoat. / t«» pogladu bi bilo tr»ba d^tl OiganoBa vuo pomo^ in ^ožnuaS;, da

ljudje, Podla^o pm $im 3« tr«ba dati te r osaovni aoli. Tu bi Bsorali oaoovatl v Ja^jih s v«liki» štrvllo« oigunskih ŽoioobTtznih otrok vsaj poee"bno raarede in poatavitl n# viigo^itelje sawo sa &j#* I^eneki otrok poaomoeti ^^ojitelja, ki »• bo lahko

»» avcj« ačeno«* t# pa bodo i»«ll pradžolaki oi-ganaki otroci o^roSki &$»# keicor ao ga i# oapravili r Kuraki 3obotif tudi v drugih krajth, bo d#lo v osnovni valiko laija 1»

a uatatiovs, ki bl vodiln rm delo o koatpeXlr«il&9 vodil» r^atič iii ur©j«vala u^ihove ^rota««« ln

0 i> 0 M 1 1

1/ CUfcort, 1961» *t** 99.

%/ Boarjr, 19©$ # «*»-• 2S~29*

j/ L$at*lf 1917» »**• 287«

4/ D»a?3rt 19oS, »tr*

6/ iXjlenjake Noric«f lSS^f it. 9.

7/ Dolen^ek« ^oric«, 1886, li» 3«

A

lo/ Cj&igmnjrok, Muraaao»"bfti •«

U/ OdmAto ^I 24oo4« 31 •

3J/ Ugrisi, X9iaf str* 111-116.

14/ Okr^jŽnioa notr«m4»*%ft* 1925, J«B«to« 13ooo- 22

avgueta

16/ Porotilo N*«*eto Iff«

17/ Foreailo IoY.m«ilc«ga glavarja X92S9 16.

13/

19/

B »t. 733/4

II uo ia©3?/l-a3 aprllm 1935 XI n* 14366/26 - 8. jnlj*

i*oaur«ki Veetaik X.C/1957, St, 24.

01*0 ?;©*© »•ato.

1964.

- 5*4 ~

POVZiiTKK

«0 nasel^eni r rmh sloveneklh pokrajinah od 18. »toletjft, ffoj*** jih j« t Prekaurjui s* teal «9 a&jšt«irilii«Jšl dolenjaki Cigani; najaujta skujina pa «0 gorenjski CtgmiJU V dru^ih delih aiovanij« so

družlne Blika CigaaoT r

JDolonjakl Cigani «* popl« 1964 ¦008

jpirtkaaurskl Cigaai-* popie 1961 - X •*?0

gesmjskl eisaai ~ popi« 1964 X36

Ci^ani v L^ubljaai in na

— 44

Cigane delimo jeaikovno prav tako na tri akupine, Oolen^akl Cl^anl eOvojrijo hrvatidco oigaiusleo naroČ^o s spr«ia9mlMailf pretoaurski aareč^e

Ha DolanJ eke« I« valik d«l Oiganov *aradi t«ga pri t«h dražinah nima»io nob«nih oiganakih ˇ•ajlh naaelij« ^talno nas«li©ni Cigani pa prebivajo v »aajšlh »asalkihj v«eji ao isaao v tmoaljut l»šljia prt

In v ^roftai prl Hov«a a«atu. V fr#lwurjm j«

naael^e l^aiiA pri Murafci iobo%lf ki im. akoraj štiriato prebiv?ao«v, V»a ostala naae^ja so ii«Bjia9 vča-aih predatavljajo mmm taa#X«k« iiomovi Y ciganskib nane-ljih ao gru^aato rmajporejeni in

Olganaka blvaliiSča so dokaj raftttovrstne. Pri dol«*jaklh ^iganih j« L• zalo rasširj** Sotor. Hakat«-ri m«d itjlal utanujejo v barafcah, drugl v l***al hlfiif !»•**;) ciganakih drušin pa «1 j« š« napr&rilo aidano hi-So» PrckBurakl Ci^anl ioajo pl#t»no hi6of l^eotio, oa«tano s blatoia, iiovnato hišo-tuC«noo| r naJnov^jS«« čaau pa m pojmvlja tudi Kidaa« liifift« Oorenjalci Ci^anl »tanuj«jo v ©irfcu&klh vagoaih in t l«»«nih barakah*

2naCilaoati ci^ansk© nofie na Dolaajakam ao

ˇ &mafemm oblafillu* Cigankef katerih druži- s« i« ••!!, noeijo ilrokm na^-ubana krlla^ ?m pa j* r krri prettrano lepotičanja« Prav tako oo tadi okraa oi^aa«dc# ž«ne» T«feovtrs»i« rok ni aano t«leaa, t#ttf«d pradatavlja tudi rodovai suk iii ln

•roticni poroaa* Moftki so «e v«liko bol^ prila^odili

•vojeftm oieoiju. V Pr«karurju m priatao ohranil« Oig&nke ˇ L ndavi. 2a preksRirsk© in ake cifittnok« i«n« 3« snafcilno tudi tof icalco otrok« do^ančk« a» hrbtu. Sa ^oren^ak«« pa 00 Cigani opuatiii mm$mtvm način oblač^mja,

Dolenjski Olgani «« preSivljajo 0 kors^tvoa ±n kft««ftjs« H#tet#ri »lajSi «0 taidi &• »talno kot dalavoi pri raanih po&j«tjili$ drugi pa ao »aLa«no asapoali^o, ¦ •«• ontajajo v«čino»a dou* f

prooej več Cigauov tn Ci^ank saposlmili* žtovtlo Cl^anov 8« ukvar^a L• s brua«ttie« r^sstl, • korafctvoa in pl«taratYO». Pr»v tako pr«l«iraki Clga&i Mi«|e ˇ•€ ilovnatih hle« Ciganak* a«aok« T t^li krajih, na Dol©n4^kea ln aoreajeke« utm opuatlia baračenja po

Cigaai 00 bruaa^l in dažnikarii, eden

«** nji»i tudi laafcnlk vrtiljakft* Oodbeniti »*6 njioi m goapoaki rod«

?¦! Clcaal ˇ 31oYeniji eo ohranili snaačllno ci-gft&sko j*4 ls }«Itftp Biesft. Kadi jedo tudi fcirali in kadijo tobak otrooi in odra«li#

Ljudsk* BJtdiciaa j« »od »ailisil Cl^aai rasvlta. »ajv«č carovne tnedicin« posnajo Uigsai v Pr«k-

V»« tri akupine pa nabirajo tudl arasrilna ki jlh u±>orubX4a4o »«ni| nabirajo f» jih tudl prodajo. fudi gob« stalno nabirajo in jih aooi^o proda^at.

Hodovna organisaclja natiih Ct#anov temiilji na patriarhalni ursditri s močnim poudarico« v©Ijavno»ti

ia aajbolj raauaa* ž^naic« v rodu 4» v dru- Pri vs«h skuploah so opaane rnhla pot#«« »atriarha-t«f najbol^ pa Se pri gorenjskih Oi^anih, ki še dan«» atrogo V6trui«jo Seg« v ssveai a »akeualnim

ob n&JpoBeBbne^ftih dogodkih Y prl ˇ»•h Ciganih '^0X0 ana^ilne. V njih «o poudarjena »agitna obraaboa $m$m$* in s«kyualni tat» porodnic. Žettitvtne oareaonljd eo i«lo pr«pro«t« i&ii proo«J v navadi. Najved ramnlh v«rovani pa j« ohraaienih pri «b morti ln pogrebu. ^ovaaplr^ani stavlja ea Ci^^n« imjv«dji »trah.

Raligioano li^^Jailj* le oanorano na verovanju t dobro boSanatvo - ^al in n^tgovo na*iprotno nagativno •tran • pr«d8tavnikom hudiča - beng« fo Tarovaai« pa 4« pr«pl«teno m vmmimi. mitolofikimi pred«tara«l in lag«nda»i»

čarovnij pnsmajo pr«kwurakl Cl^aoi* aalo ukvui-jajo gor«n4»ka Cl^ga&kd 1» d*lno tudi

2 glaabo «* v 31ov«niji ukvarjajo pr«k*uraki ln

Olgani, fl ©iganaki godbeniki igrajc po ka-ˇamaht nočnih aafcaviččih la na raanifa prireditvah. fta t*fi »vojih naatoplh igamjo oodobn« sutlo&ij* popevk in

P«a«if ki ^ib. drugl« l^udam n« po^«^of oo trm okupinaa Cl^anov. T« m mIo »nadiln« po ln obllki kitic.

prlpOT«doyaloi pravljio 90 prekmuraici Prl njlh j« tudl na^v#č ohrnn^enih t«h vrut fcnogo prepro«t«je pripoveduj«jo dolenjoki Tendor eo tudi n^ihove Egodb« p

aeimilacija aloronskoau la dtiao »u prebivalatvu je ši v ss«6«tku. Cigani «0 Še dant« t

m«ri •ndogena popuiacijat ki Se r©dko epr«jm« ˇ rod tuj g«nottici jprlllv* V kulturae* pogi«du «o •aradl Btaln« naoelitr« Clgaai prittlljeiil« da prlvzemajo oblik* bivaliSč, noSe in opre«« y avojlh doaovih, 2« prešivljanj« s lafjtalid dohodici p« a« Clfa&l mnjo sapoalovatl aLl opravljati kako oaJLužaoatoo obrtno d©-javnoat.

v chnropi &o

1« ˇ 18» •tol«t^u« Parr« odredb© o nBoeljavan^u J« isdala Marlja T«r«*ija, Cigan# ˇ ^lov*niji pa so mS«ll obr^v-navati y 19. »toletju« Vaa Icta po prvl «v«tovni vojni j« tj« do sMtfittka drug« »vetovne vojne eo njih proble« r»ft«veli ˇ glava#» or^i »iniatratra «a uotraaj« sadeve, V»a l»ta po o«vobodltri rsJHtjojo ciganeko Tprafianje odborl «3ooialn«ga akrbatva ln vamoataai organi, ki Ql$&m popinujejo ln •videntira^o ter rešujejo problcra naaelit-

Kenato 194H

1964,

BU)GHf

1$51$

HLOCK, t »rttn

kultur«,

Kultur,

* Ihr

11T9

Vle f

19«61 NaroJnl Ilrof u vuLnevu atla 1 fak you. Zborallc .,n aaroetai štvot i obioa^«, 11. »tr. 2ol-217.

19221 i>it iitt«n der ViJlk.r,

GLSBE3T, J«an-P«ul

19611 !*•« Tslgaa««, iari«.

CIOBAKU, Gh.

19591 ®9&prm kmm Nu»it» dnt »t* 4« ?oielorf Anul IV, «tr.

clklopedija

^uropabaa, Bu

, atr. 466-471.

in Osturreich, rchiv fitr , 1*1 • atr. l«*i^t i«n.

y

19261 Arhivak grada s« ftaaelja. u -rbiji u nr« vlad« lcaeaa ilofta /i|l5 etnotjrafski zbornik, knj • |7*

1 poretclo ouinovni^tTa, kn j. 22, «tr«

«* $%& •»

19331 Mi nerodnl žirot, knJ . 7» 8

1933»

196oi

.

, atr.

4 Clttoaiftcation of Oy^Hl«o ia Hung&rio««, Toau«, VI, atr. 449-457. Budapoat«

¦>k6nyY«f XLIV, otr.

III«

Ann«e 9. r .3. iari«.

196oi o ^

. V. «$g«X« atr. 62-

.i^ani. ..tnolofika ?lbJLiot«ka 16,

m%r* l-2of

GAVAZZI,

d«r ^r«ntia«h«n Volkakultur.

GLUCK,

Il96t iTilo^ fl&Ukoj

Bo«tti i H«rc#goviai. Olasnlk

u Boani 1 Herotgovini, VIII, «tr.

« Clof iii .rik

1963» f^l I &&#**L• of the Sw«dieh

ˇ »lov«n«k:« sa 1671, Btr. 193-221« ˇ

Madioal ^ollclor« Xn Journal #f Aimirioaa Folklore, atr, 131*146

RKHMAKJi, Anrold 1962t

» 13.37» 1«1. «tr.

1# M«X«

• 5X2 -

1951» CMp*** hild hifm and it« Cultural

HOHVATHOVA,

19611 Ligaal $*•* prlohoduu do

U» atr. 13-^4* BraUalava.

1962t ai^iai po priohude do i-uropj*

f r^.č.2, str. 21o-2^6. Braticlave.

18771 C1^»b1 na CrnoJ »lovtn^lct aa l«to 1677«; Ljubljani.

1942s Cl^aoil* Hrr^teka enciklop^aija. »v.III,

* knj • 36. Hm«1j«l i 1«t »^* l«4-lo5» ^

of yy

JUGCtl«

UXI»9 »tr. 47-49. C

IC18OELOCH, Johaan

- ftiti

Forociiuja^aa, H.«?4. etr« 3-99•

~ 513 -

1959* Ci^anaic« pravXjie«t

« fr&no

1887« Prtfiovorl, prilike 1» r»ktt Ljubljan*.

KOPSriNICKI, Iaydor

193o t $««$»& tslgtm**, Kraicow.

lekailtOB daminte baijovine. 19371

^rekmurj«. ^tnfts obfin. Iftmta i»Yota.

LOTKETIC, Juelp

1G97I Otok. Rarodci iivot 1 običaji. bomlk

narodai Ilvot i obir^e južnih S II • «tr. 91-459.

1

19211 V&roS* Etarodni žirot 1 oblčajt. ZbomiJc j

1 narodai Sivot 1 obič»i« ^užath Oavana,

Xn novih

/11/ «a f loloftke in llttram« IV. otr.

- 514 -

MATAoOVIC Jo.ip

19281 Clgsal 11 doba T»r«*ijfinaVra i Jo»«fini« •a. tfarodn« Stavift»t fcaj,

KOR03ZCH Frtio«

1872-I88oi tTb«r die J^undart«n und cii*

f

MDCLOBICti Fraiift

18741 B»ltri^t aaar Kinntn laa

HS3-1K Aaton

1936x 01oT«nija, a»ografaicl opis. I.sr* 2,

hrrataki 123, u

Dodatci u» prtnoo« s& hrratski

1953« PoložaJ ^i^anii u

filolo^ju 1 istoriju naroda yod turako« * 137-193•

MBUfl trm

Uhlik

ilike li Beiokraglne, Ljubljana.

Fmnc

1917i Cigmi^to vpramnj«. Slovenaki pramtk, 1« XXXIII. if* 1-4f «tr. 111-116,

Bi« Oet#rr«ichiaoh-un^rioche konarchi« ia iort und

BukOTioa, str.

PAVKOVIt hikola ^«

1957* Kmravlaffli i njihovo trartioionalno y Clnnci 1 &rti&m z& kulturau

, Au^u«t Friadrioh

I, 11.

18941

19331 č*tlri olt^noke narodn« }>•«»• /Vi«r

» Giaanlk;

¦ 5X6 -

• A'

19o7t Pri^orje, Karodni žirot 1

aik a* oarodai Sivot i ©bid&j« južalh lav«naf

knj. mt «r.l. »tr, 49-134.

I6901 Ci^ni« Harodopisn* črtloa.

sa pouk in krattk fcae, »t*44« atr. y

Frano

;rofili l^aribor.

Ort«-M«perluriu» vcn Kr&ln.

* J.H.

1883t Ji^ Zi^tuner. Uie V»lk«r f B*l^» ien und

l ~ Ci.rilari«

1961t Anthropologi«oh«r Bericht

ln Jugos

d«r Braohyo#ph«li«Uiont 2*gr*tof I.o»e. B

12« H.4.

i«k,.*idap II* »tr. J2tJ-^24. i jubljanm

» reki ia

Karel

1 loy»n*k« narodn« v ^ubljtiDi,

« 387-388.

19571 Auf Stgeutt«rapur«nf

knj

196oi Cigaai u Vraajekoj kotlini. Glaanlk

u

Carl II«r««a 19431 liikGG *r»Ihlt. Zigtiuner«trch«n uad

TILLH ^EH Cnrl

Schwi». ArchiY fCr Volkakund«, B»

f 80« farm

. Nardiaka ^ua««t« ooh akans#a« srsbok •tr« 37-^0» stockhole.

UliLIK,

1947* virpskohrviitsiko-ciuaBaki r«čnlk»

UiJLIK

prlL» 1 l«g«nd« u duhu i ruhu dirsaie*. Biltoo In»titut«- za prou-čavanjs folklora u Sara,j#TU I* «tr« 113-131.

- 51S -

1955* I« cigunafc« onon*i9tlk«.

u S*raj9*tg* letorija 1 stnografija* »v.lo. % 51-71«

UHLIK Rad«

u inrajavu, sv. 12, «tr.

iu««j&t iSrajevo, kv» 13, mtr. 193-212«

UHLIK

m €* nx< i >arbo~>>OB* lian a>p*y ta3 L*nt r. 14

Joumal of th« Gyp«y Loa r« aoci«tyf

«1 ¦ 35* ! Ul-2f »tr. €t«T6« Londoi

195 Lalte, No 14«

i4«nglrl« Jt >umtl of th« Gyp«y Lor«

Soe r#l# 3T# H«3 L^tt «tr» 4*a< >• London.

1S§ fi VI« lah Q3n>»y ^oll i^fiPlt«* 8«;

akltal .iouraal of

the iy9 vol. 36, 1 »•J-4 atr*

134-146. J

16891 01« -i-a*« d«e H*rsgdthttftft Crain« »tr. aaa« Layfcach.

19571 L&* Vajcpire, Joumal of vol* 36.

1959«

Ptniusuiu« Jourofcl of th« Gy^oy Loa?« ˇol. 38. atr.

III« tii* Gy.oy ropuiation ia r&L$«lairi* Jouriial of tii* %p«y Lort >©ciaty, rol. 42» , I0-27.

f icinrioh 1891 s Volka#l*ub« und

Niohtchriatlichea 1* •

Van

and

. A Montitay R«cord of Anthropologieal ioienc« yol. 50. Axt.118-153.

A.

19481 A Book of Gyp»y foHe~?itl«sf oadoo

* Jk % 4 L 0

HA«bor irlrov in

Iji

•tniCn« io ^ritropološlcm

StaoloSit« »naliea matarialn«, družben« in duhorn« kultur« Clgaaov v

fi«lLn« ih

aalmi-

etalu« Qao«lltiV0 CI^iuiot In njlhoro mato v nmšL. aovt ur«ditvi

Littratur«

9-62 63 - 113

utr. 114 - 144

145 - 4if

atr. 44o - 46?

»tr* 468 - 5o3

- 319

NRRODNR IN UNIUER2ITETNR KNJI2NICR

00000038805

 
Realization, property and rights: NUK 2005-2014    |    terms of use    |    submit your opinion    |    top