logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0

ISSN03S0-SS61

ZA kofi^c t^dna

Sončno in mato topleje bo.

50 let

Številka 19

čeertekp 22. ma/a 2003

280 S/T

Na 25. mednarodnem mladinskem festivalu v Celju

Pomladansko srečanje gospodarstvenikov z mag. Jožkom Čukom

Manj kot leto dni pred vstopom v EU

S<.)STANJ. 19. in:ija - SavinJsko-SitIttSkii K(ks|>o-darsk» zbornica Je v ponvdťljek v vili Simko mi pombdanskťni srečanju, kot so ^«i naslovili, gostila predsednikik («ZS mag. Jožka Čuka in direktorje \'elikih in malih {K»djetij i/ otmiofja regije. Obenem Je l>1Io to tudi y:adnje formalno srečanje članov upraMiega obora ohmoCne zlKir-

ilanica, drugi pa bo gotovo nasiopli, ko bo Slovenija vstopila ludi v monclarno unijo. Gotovo b(V doz vstopom pridobila lista podjetja, ki so v Evropi žc sedaj» gre za elcktro, avlomohilsko, far-maccvîsko indusirijo, ki so na vstcjp tudi najbolje pripravljena. Na drugi strani pa imamo delovno intenzivne panoge, storitve, živilsko-predeloval-

0

Srebrna plaketa tudi za naša zbora

CBiJE - Minul<» ne<IelJo dojmldun .seje z mno/i^nim koncertom v celjskem Mestnem parku konCul letošnji 25. mednanxlni mladinski pevski festival ()<1 srede do s<»bote« prejšnji teden, se Je na treh lekmovainih koncertih predstavilo 15 otročkih in mla-dln^kih zborov \i Irske, Nemčije, Kusije. Iklorusije. Uknijine. Litve. Će^ke, Madžarske, Hrva.^ke in Slovenije, sicer pa s lahk<» tjii-bitelji xl>i>rovskeua |>elja prisluhnili ubranemu petju 47/borov /. vec kol mladimi pevci.

Med nastopajočimi v lekmovalnem delu fciilivala sta biLa tudi oiroška zbora osnovne šole bralov Lelonja iz Šmarlnegn ob Paki, ki ga vodi Anka Jazbec ter glasbene Sole Velenje pod vodslvom zborovodja Matja/a Vehovea, Oba sla prejela srebrno plakelo. SmarSkenîU zboru (bil jc edini osnovnošolski zbor) je mednarodna strokovna komisija d<ídclíla v skupini otroi^kih zborov najveC toik(S7) in je bil pi^šievilu itxík med vsemi udeleženci fe&liv"dla iret-ji, velenjski zbor pa je prejel 85 točk in nagrado občinstva.

Uspeh sla zborovodja komentirala: Anka Jazbec:« Zelo smo presenečeni. Največ, kar smo si želeli, je bilo zapeli îakt^ kol smo se pripravili in znali. Pri leb mladih nisem nikoli lako zagotovo prepričana, da bodo lako dobro zapeli, kljub lemu, da lo znajo, So v dobi odraščanja, kar vpliva na naše delo in nasiope. Imam zelo mlad zbor, v veČini so to učcnd 5 in 6 rřízredov. Poudarili moram, daje uspeh sad večletnega dela. Sodelovanje na tekmovanju so želeli pevei. Sama sem bila namreč malov dvomih, če bomo glede na njihova leta lo zmogli. Moram Je reči, da je že uvrstitev na festival velik uspeh, saj so merila /elo stroga. Z /boroni ^ole sem že sodeiovala na lem festivalu v Celju, vendar je bil prvič absoluini zmagovalee v svoji kalegoriji. S (rdim delom se da marsikaj doseči.«

Matjaž Vehovec: »OiroSki zbor velenjske glasbene šole deluje dve leii inje prvič nasiopil na leslivaiu v Celju. Uspeha smo zalo seveda loliko bolj veseli. Pevci so i'apeli lako, kot smo se naučili. Zapeli so zelo lepo. Pcmmni pa smo ludi na nagrado občinsiva v dvorani, ki je izbralo naš zbor za najboljši zbor tekmovalnega koneerta.«

■ tP

Ob mrtvih vodah ne bo umrlo samo ribištvo Q

Kako je slovensko gospodarstvo pWprau//eno na vstop v unijo? Rdeča nit pogovora s pred'

sečnikom GZS mag. Jožkom Čukom. Cfbto; Bojana Špeget)

nice. Ti se Ixido /iimenjall p(» Mi. maju. ko bodo izve<lli nove volitve.

Srečanje, iako bi se dalo rcčijebilo nadaljevanje ali nadgradnja okrogle mi7c o skladnem regionalnem razvoju, ki je bila v Vtlenju pred nedavnim» in kjer je bilo posebej poudarjeno, da je to lesno povezano z razvojem gosp>odan>iva. V Šoštanju pa se je pogcwor vriel okoli Evropske unije, saj skiveaski^ gospodarstvo do vstopa vanjo, lako kol druge, loči manj kot leto dni- Kako je pripravljeno in katóno vlogo ima pri vstopanju v unijo CiZS? »Rdeča nitje bilo V|:)raŠanje, kaj se bo ob vslopu za Slovenijo ^remenilo. Vedeti je namreč (rcba, da sla ključna dva momenta, Eden je go-lovo 1. maj 2004, ko Slovenija formalno postane

no in lekslilno industrijo, kjer so manj pripravljeni. Čeprav, jc treba resnici na ljubo dodali, da pa je teksiilna indasirija v zadnjih Iciib. najbolj pcwečaia produktivni")st,« prava gostiteljiea srečanja. dircklorica Obmttčne Savinjsko-Šaleške gospodarske zbomiee Alenka Avberšek, M lem dodaja, da ima Slovenija vseeno srečo ali pa sposobnost, ki jo dviga nad druge dr/ave» ki bodo vstopale sočasno z nami, to je neverjeina Hek-sibilnosi slovenskega gospodaretva, spťfiobnosi hitrega odzivanja in prilagajanja, kar se je v zadnjem dese-tlelnem obdobju večkrat potrdilo.

Pogovori in dogovori pa bodo v prihodnje še poirebni. Nov pogovor bo na vrsti jeseni.

■ Milena Krstió ~ Pianinc

Era

obglavila

V

se

Publikum

d.d.

ZAVAROVALNICA MARIBOR

ZLATA NALOŽBA

JE MODRA ODLOČITEV

ŽivManiski uvarovMiB z moinoBtiB zavarmrania ■iiBÍ«4ili kui^li kili MU i I

anaiatih ka|iih balnail

mSSTAVNlim VlUNJE • Stiri IPB 35,3321 Mm, iV 897 SB U

n ONOVitEC e

Minimalna rast zaposlenosti

VELENJE - V Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Velenje, kj (ibscga upravne enole Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec» Mozirje in Velenje, je na podlagi ankete med drui^bami, organizacijami in samostojnimi podjetniki, ki imajo nad deset zaposlenih, napovedana minimalna rast zapa^lcnoMi ob koncu letošnjega leUi. in sicer za 0,1 odstotka, v de lu Savinjske regije, ki ol>sega upravni enoti Mozirje in Velenje, pa porast zaposlenmti za 0,2 odstotka.

Cene take kot lani

ŠOŠTANJ - Dnevi okoli 25. majajui bili listi» ki sovzadnjih letih pomenili zaćciek obratovanja šošianjskega letnega bazena- besediih Ljubomirja (îlobainîka, upravnika bazena, bo ludi letos tako. »Otvoritveno« kopanje, ga le ne bo zagodlo vreme ali kaj drugegit nepredvidljivega, napoveduje za soboto.

Na veselje tislih.kl radi obiskujejo to priljubljeno kopališče, pa tudi Iclos niso dvignili cene vstopnic levi I ni h pa v Šoštanju ludi letos niso dvignili cen vstopnicam. Ostajajo lake kol so bile lani: celodnevna karta za odrasle ňOO tolarjev in za oiroke ?()() tolarjev. S tem Občina Šoštanj, kije lastnik ha/ena, omogoća kopanje najáir^mu krogu kopalcev.

■ mkp

Republika Slovenija

UPRAVNA ENOTA VELENJE

p.p.40.3320 Vfilenje uB.ve}en|e@gDV.si

Rôooblikâ Stoveníja, Upravna enota Velenje, Rudarska 6a, Velenje, na podlagi 4. točke 60. člena Zakona o varstvu okolja ( Uradni list RS, številka 3P/93 \n 1/96) in 94. člena Zakona o splošnem upravnem pO$tOptai ( Uradni HSt RS. šKvIlka 80/99 In 70/00) v postopku Izdaje enotnega dovoljenja za rekonstrukcijo kotlovnice, gradnjo silosa lesnih Iveri, elektro-flltra, dimnika 1er dograditev nadstrešnice, na zahtevo Investitorke, tíružůe GOKENJE NOTRANJA OPREMA, d.đ-Part'zanska12.VelBnie,

OBJAVLJA

1. Družftl GORENJE NOTRANJA OPREMA, M. Partizanska 12, Velenje, kol invesiilorl^i, je Upravna enota Velenje pod številko 351-342/01-324 z dne 16.05.2003 izdal;) enotna dovoljenje za gradnjo za rekonstrukcijo kotlovnice, gradnjo silosa lesnih IvBfl, elektro-flllra, dimnika ter dograditev nadstrešnice, na zemljišču s parcelnima številkama 632 In 642. obe v katastrski olifiini Šo§tan|.

2. Na posege v prostor navederie pod Si.1. je Ministrstvo zaokolje In prostor, Agencija RS za okolje, izdalo okoljevarstveno soglasje SteNnixa 35405-12/2003 z dne 05 05.2003 pod naslednjimi

- pri izvedbi posega In izvajanju dejavnosti rnora investitor upoštevati omililvene ukrepe In druoa oKoljevarstvena priporočila, navedena v Poročilu o vplivih na okolje za rekonstrukcijo kotlovnice na lesne odpadke z novim silosom v Šuštanlu investrturla Gorenie notranla oprema d.d. Velenje, ki qa Je pod št EK-206/99 z dne 22.02.1999 izdelala KOVA nruaa za izvajanje kompletnega varstva pri delu. d.o.o.. Teharska 4. Oelje, In Dopolnitvi pmtwa o vplivih na okolje za mkonstnikcllo kotlovnice na lesne odpadke z novim silosom v šoStanju Investitorja Gorenje notranja oprema d.d. Velenje št. EK-206/99z dne 22 02.1999. ki ga je pod štEK-1d5/03 z dne 18 04.2003 pravtako EZilelala KOVA Družbazaizvajante kompletnega varstva prt delu, rio-o., Teharska 4, Celje,

> v postopku IzdajB uporabnega dovoljenja je potmbno določiti čas poskusnega obratovanja, v &asu njegovega trajanja pa je potrebno skladno s predpisi izvesti meritve emisij snovi vzrakter emisije h rupa;

- v primeru ugotovitve čezmemih obremenitev okolja v času posKusnega obratovanja je potrebno določiti in izvesti ustrezne dodatne okolievarbtveneuleepe.

3. Upravni organ je včasu 24.01.2003 do 07.02.2003 izvedel javno razgrnitev dokumentov in javno obravnavo z zaslišanjem investitorja. Na javni ot^avnavi je bila strani javnosti podana ena pripomba, ki je l^lapn izdaji dovoljenja upoštevana.

Pu puublastllu načelnice UE Velenje ErtlVUClNA. unlv.dipl.lnž.afh.

VOOJA ODDELKA ZA OKOUE IN PROSTOR

Za prebivalce Vinske Gore prenos pooblastil za registracijo vozil

Zdaj kot na U O Velenje

VELENJE - VINSKA (;OKA -Naselja Črnovn, Janiikovo selo, Lipici Lopatnik, Piri^.šia^ PrvU .slm 1er Vinskii gora ii krnjcvni skupnosti Vinski) Gora, ki sodijo pod Mestno ol)^'ino Velenje, sodijo /daj pod Upravno enoto Velenje.

»/godilo se je lisio. kar smo hikïi in pričakwali nekaj lei. Prc-bivaJci,ki živijovich nascljili laii-ko pri nas zdaj žc urejajc^ vse zadeve s p<îdr{Kja državnih pristoj-

mysxi. Namesto v Zalcc bod<'s po osebne i?:kazniee, polne lisle, gradbena dovoljenja, priíiajali v Velenje, kjer bodo urejali ludi zadeve s pi'idroćja prometa s kmetijskimi /emljij^i in druge slvari, ki so jih prej na Upravni enoti i^alec,« pravi naCclnica upravne enote Velenje Milenst Pocovnik. Da jim bo lařje» Se podaiek o uradnih urah. Te so na Upravni enoti Velenje vsak ponedeljek, Itv rek in pclek od 7.30 do 14.3U, v

pclekdo 13.31) in vsrcdo d<^ 16.30. Obietnkih uradnih urni.

Obenem je Pecovnikova p(>ve-dala, da so vskladu 7 /aktmora o vamosli cestnega prometa za prebivalce Vinske (îore prenesli pooblastila /.a rcgislracije ^"»scbnili in motornih vozil in jih uredili lako. kot jiii imajo urejene drugi državljani Upravne enote Velenje. Ib lahko urejajo pri Miklavc d.o.o v Nizki, v Slovenj (îradeu, pri APS Velenje in Avtokontrol i^alec.

Opravijo lahko prvo registracijo, ponovno registracijo, tehnične spremembe na vozilih, ?.amenjavo prometnih dovolj, odjavo vozil. Prve siranke z območja Vinske Ciore .so na Upravno enolo Velenje že priSie. Prejlnji teden je bilo Se nekaj težav, ker računalniške evidence v prvih dneh §e nisi") bile vzpostavljene, zato v.sega Se niso mogle urediti, /daj pa zadeve ?e tečejo kolje treba.

■ mkp

Izvozno usmerieno, uspešno gospodarstvo

Na srečHnJu županov SAŠE s predsednikom DS RS Jc gospo-darsk<j sliko regijcs ki to seveda uradno še ni> predstavila Alenka Aviwršek, predsvdnka .Savinjsko-območne obrtne /.borni* ceVeleitje. Nekaj najyanimivi^Ših

podatkov povzemamo tudi mi.

Po podalkih (iZS, Savinjsko ŠaleSkc obrawne zbornice Velenje, je na podrt^ju devetili (^bcin Šaleške in Zgtîmjc Savinjske doline ř>1.647prebivalcvv,karpred-stavlja dobre Iri odslotke skwen-ske populacije. Od lega je 28.4^6 zaposlenih ali samnzaposlenih»

brezposlenosi pa dosega 111 do 11%, slovensko ptwpreCje pa je [2%. Imamo 2% upokojencev» okoli IIJ lisoč, njihovo štcvik> pa je vhilrem porastu.

Na poda'Kiju SaSE jc regisiri ranih 622 akiivnih gospodarskih družb. Od lega je 29 velikih podjetij, 42 srednjih in .^51 maJih. V njih je zaposlenih 2ÍU3fi delavcev. .Samozaposlenih je 2ÍKK) delavcev, od lega jih ima kar I .^33 slatus samostojnega podjetnika. Trend sa-mozapiwlemxsi; na p<Hlr<Kju devetih občin pa je žal v upadanju.

NajveCji delež podjetij se ukvar

ja 7. industrijo, kar 46%. Sledijo trgovina z 18%, energetika s 14%, rudarstvo s 7 % in gradbe-niŠtvos

Vprviii dcselih največjih podjetjih ima delo kar 60% vseh 7apo-slenih.v njih usivarijo 72% prihodka in kar iAoza. Da jc GD SA^A nelo izvozno usmerjena, po ve podatek, da na tem p<.idrocju asivarimi» skoraj 6% skwenskcga izvtwa, skupno v regiji pa35%. Kar (Hisiotkov izvoza ustvarijo iliri gospodarske družbe: Cîorenje d.d.. BSJI liii^ni apralai Nazarje. Elekin^nika Velenje in Cîorenje

Notranja Oprema.

Naštejmo Še 10 na^jvcejih |H»d-jetij: (iorenje d.d., TKŠ, Premogovnik Velenje. ERA d.d.. Vegrad d.d., Elektnnika Velenje, HSH Hišni aparati, (rorenfe<»T! d.o.o., (rorenej Noiranja oprema d.d., Zgornjesavin.sjka KZ Mozirje z.0.0. Primerjava z<«talimi možnimi regijami v Sloveniji SAŠO uvršča na 7. do 8. mesto» gospodarski kazalci pa so boljši koz za področje Konjske in Zasavja, kjer vprašnja regija da ali ne skorajda ni več.

■ bš

OD ÎR€D€ DO lOm • ÎVjeT IN DOMOMIIIA

Sreda -14. maj

STRASSBOURG - Zupani prestolnic in drugih večjih mesi prihodnjih članic Evropske unije, med njimi ludi župan Maribora B<'>ris Sovič, so se na srečanju v Sirasbi'iurgu s sprejemom posebne ii^ave z<^v/eli za kljuvntwlogo lokalnih in regionalnih oblasii v policenlrični Evropi.

UlUBUANA- Hrvaški predsednik .Stipe Me.sič. ki se mudi na uradnem obisku v Sloveniji, je v drŽćtvnem zboru nagovoril člane ixlborov za zunanjo politiko in evropske zadeve. HrvaŠki predsednik je med drugim dejal, da odnosov med Slovenijo in HrvaŠko ne kalijo nobene zgodovinske obremenitve, čeprav je res, da obstajajo nekatera odprla vprašanja, o kaierihse državi le nista dogovorili. "Vsi vemo, za katera vprašanja gre." je dejal MesiC in pri tem poudaril, da v odnosih med državama ni vprašanja, ki ga ne hi bilo mogi>Če rešiti.

Četrtek -15. maj

UUBUAN4. Cieneralni direk-u>r policije Marko Pogorevc, je pred komisijo o primeru Petek pričal na lastno željo. Glede preiskave primera je ilanom komisije zalrdiLdase pt)licija''bliža svetlemu cilju, Vendar moramo imeli za vse obložbe irdne dokaze*'. Po sedaj znanih pc>dalkih je vedno bolj gotovo, da naročniki napada na Mira Petka prihajajo iz vrst slovenjgrai^kega oz. kor^^ke-ga gospodarstva.

PRI.^TINA • Kosov.ska skupščina je. pt^iem ko so srbski pcslan-

ci zapustili sejo. s<^glasno sSpreje-la rest>iucijo. ki pravi, da je bila vojna na Kosovu '^osvobodilna vojna z^Jvvobodo in nec^dvisnosi". Vodja misije ZN na Kosovu Michael Steiner je zaradi.sprejetja resolucije pre^butvnikom kowwskih institucij prepc^vedal udeležbo na prihodnjili srečanjih tvczc NATO in EU. Po Staincrjevem mnenju restilucija ločuje in je v nasprotju 7. duh(»m sprave med albansko večino in srbsko manjšino.

Petek • 16. maj

PARIZ - Nekaleri ekonomski analitiki ugc^iavljajo, da bo Evn^p-sko gospodarstvo do sredine 21. sroleija vsvetovnigospodatxki lek-mi največji poraženec, saj se bo delež evr< »pskega v svettwnem spodarstvu do leta 2050 s sedanjih 22 znii^^I na 12 odstotkov, Sever-noamerii^ko gcispodarstvo bo nekako obdržaki svoj delež - ta bo nižji le za tri odslotke. zmagovalka pa ix> Kitajska, ki naj bi do leta 2050 obvladovala 24 odstotkov svetovnega gi^podarstva.

P*!!!.! - Na nekdaj državnem posestvu p(td gradom Bori so pred dnevi naili človeSke kosti. 'IVav-nik, ki ga je najemnik letos prvič po letih zoral in tako naletel na kosti, je po besedah diimačin^iv grobišče več lisoČ trupel.

Sobota -17. maj

BRATI SL.AVA - Skîvaki st> se na referendumu o vstopu v Evropsko unijo, kije potekal v petek in sobolo, 7 veliko većima (92,46 odstotka) odk>čili za članstvo. Referenduma se je po preštetih glaso

Mestna občina Velenje in Šaleški akademski pevski zbor Velenje vabita na

3. letni koncert v pevski sezoni 2002/2003 z gostjo Darjo Čremoznik (sopran),

ki bo v petek, 23. maja 2003, ob 19.30 uri v veliki dvorani Glasbene Sole Frana Koruna Kožeijskega Velenje.

vih vvNeh 78 volilnih okn^qih udeležilo 52,15 odsiolka volilnih upra-viCeneev.

UUBUANA - RekU^r Univerze v Ljubljani (UL) .lože Mencinger sc je na predavanju Studentom v /avodu sv. Stanislava v Ljubljani zavzel za uvedbo íc^lnin za visokošolski studij, in sicer v višini okrog 51X) evrov (nekaj veC kot 115.0œ tolarjev) na lelo. Študij pri nas po Mencingerjevem mnenju fe sedaj ni brezplaCen.saj izredni študentje na lelo za šlu<lij prispevajo nekaj sto ûsoC tolarjev. Ob tem je Mencinger opcîzoril, da bi morali (^b uvedbi šolnin študentom omogočili tudi kredile. denar pa bi kasneje, v nekaj letih, vrnili.

Nedelja -18. maj

JERUZALEM. CASABLANCA

- Bližnji vzhod vsobotoin nedeljo pretresli nwi irije samomorilski napadi, v katerih je poleg treh napadalcev umrlo devei Izraelcev.

Šliri dni po bombnem napadu v savdski prestolnici Rijad se je v maroSkem pristaniškem me.siu Casablanca zgc»dilo pet samomorilskih napad(w,v katerih je po zadnjih podalkih umrlo 41 îjudi, skoraj lf)il pa jih je bilo ranjenih.

VATIKAN - Papež .lanez Pavel n. je praznoval 8!^. rojstnti dan.

Ljui>ljana - Slovenska leksiilna, oblačilna in usnjarsko predelovalna industrija se s ležavumi srečuje že veC kol de.setlctje. Od leta 1990 .se je število zaposlenih v dejavnosti već kot prepolovilo - (xJ nekdaj 76,(KX) zaptislenih jih je danes kar za 60 (xisiolkov manj -, kaže pa, da se bo Število zaposlenih Se zmanj5evak\saj lei^avam ni videli konca.

Ponedeljek -19. maj

LIUBUANA- Ministrica za kiil-turo Andreja Rihter in ljubljanska županja Danica Simšič sla podpisali dogovor o uredilvi statusa javnega zavoda Cankarjev dom. ki naj bi razrešil statusna in premoženjsko pravna vpraiiinja tega

zavoda, katerega pomen ho z vstopom Slovenije v EU še pomembnejši, kot je danes.

BA(ÎI)AI) - Nanajvečjih proie-slih po koncu vojaških opcracij koalicijskih sil v Iraku seje danes v Bagdadu zbralo približno lO.OJJO šiitcw, ki so zahtevali takojšen umik ameriške vojske in imenovanje začasne vlade.

Torek - 20. maj

ŽENEVA • /aradi spopadov med etničnimi skupinami na severovzhodu Demokratične republike Ki^ngo je okoli 2{im} ljudi zbegalo v sosednjo Ugando, nadaljnjih 30.00(1 pa se jih je razselilo znotraj države, je danes v Ženevi sporoCil Visold komis-arial ZN za begunce.

V DR Kong(\ nekdanjem Zairu, je zadnja državljanska vojna izbruhnila leta 1998, kasneje pa so se vanjo vmešale še sosednje države. V vojni, ki jo imenujejo kar "afriška svetovna vojna", je d(^slej umrlo dva milijona ljudi, še veC pa jili jc moralo z<^îustili dt>-move, ?.al.jc lo ludi vojna, ki velike sile ne zanima, saj so naravna bogastva na lem območju kolo-nizatorji v preteklosti že močno izčrpali.

L.ri'BL.rANA. Če bo doseženo soglasje o tem, da morajo novinke dobili pomembne položaje v evropskih institucijah, potem menim, da bi bile moje dosedanje izkušnje tako na domačem, kot na tujem p^>liličnem prizorišču lahko konkurenčne, S lemi besedami se je slovenski član evropske konvencije, ki sedi tudi v njenem predsedstvu, Alojz Peterle, na današnji novinarski konferenci v Ljubljani odzval na nedavno pisanje bruseljskega lednika o evropskih zadevah European Voice in uglednega britanskoga časnika Financial Times o tem, da v evropskih krogih med imeni kandidatov za predsednika EvR'jp-skcgaparlamenta krožj ludi njegovo ime.

FTTTT '^JTO AAŠ i'M Bdaia: čdwplsna-zaloniika m RTV

■lÉÉUi^ dmlba. lo.o. Velenje

Izhaia ob čeirtUh. Cena posame?ne^ cvoda 280 Sd. mesečna

naroCnina 1.100 SIT. trtmessina naroCnlra 3,150 SIT. poifetna narcčnlrá 6100 Siï. letna naročniná 11 .S50 SÍT

Urednisrvo: Bons Z^ošek (direhior). Stane Vovk {odgovomr uiidnik). We!a KisDC-Pianlnc (pomoCnica urednika), Janez Plesnih. Tabana Pođgor^k, Bičana Špegei (r>ovlnar]0< Ul^ ZaKošek (ur&Onica rUija), Jané <ošijta-ipe$9i {rehniCna ui^dnlca), Tormž OaižaK (oUikovaiec) Propaganda: Kina Jug (vodpa propagande). SaSo XoneCnIk. Jure

8eri£nik (propagandista)

Sedež uredništva In uprave: 3320 Velenje. Kidričeva p. p. 202, telefon 103) 89817 SO. telefax (03} 897 46 43.

TRR - Nova LB. Vetenje* 02426-0020133854 E^mall: press @ nsscss.sl

Oblikovanje In gral, pnprava: ^Jaâ Cas lû.o, Ti^ Ts^ms SET d.d, NaUada: S 400 Izvnlov Nenaroćenlh fotografij In rokopisov ne vra&amo!

Po zatonu o DDV|8 'Naš čas' uvrSfien med ptoovode íilormattvne^ zmtzfl za kaJeie sa ptaču^ davek po 8,5% zn&ani stopnji

22. maja 2Q03

DOGODKI

z okrogle mize z ministrico mag. Zdenl(o Kovač

Nezadovoljni z regionalno agencijo

Kot smo porocHii. seje na pc»vahil<» Rťi^íiinalne^;« ra/vtij» nu^u sveta pri ObniDčni S»vin]-.sko-š;i]e^ki )*<KspiKlarski zbornici Velenje in Območne razvojne iigencije Mo/Jrje v začetku prejšnjega tedim mudila v Velef\ju ministrica /a strukturno politiko in regionalni ra/« voj maj^. Zdenka Kovač. Na okrogli mizi. za katero so sede-li predstavniki delodajalcev, sindikatov, javnih ustanov, obCin. poslanci in dr^^aviii svet* niki. so osre<ÍK\jf> pa/ornosl namenili predstavitvi gospodar-.skega potenciala in razvojnim usmeritvam regije.

Kol so naglasili udclcícnci okrogle mize pri slednjih pogrevajo moćnejSo prakliCno podporo. Povedali so, da je sodelovanje med razlii^nimi usia-novami dobro in da znotraj savinjsko -iale.^kcga območja naCrlujejo veC regijsko zasnovanih projektov (R'I'C Jezero z moi^nosijo ptjvezave / Golimi, ijiovacijsko podjeinij^ki eenler na Esotechii, ekološko tehnološki raTvojni ccnicr na CRIC-u, medpodjcini.iki izobraževalni centre v okviru XCV). Mnoge ra/vojne projekte v gospodaril vu in negospodarstvu financirajo 2 lastnim, državnim in tudi evropskim denarjem, vendar jih moli nepreglednost delilve denarja, ki prihaja od drugod.Prav tako v sirSi regiji ni pregleda nad vlaganji. Po mnenju nekaterih udeležencev so dri^avnc ustamwc pristranske do regijskih in doslej so mnoge /a regijske projekte priznavale le tiste v večinski lasti obCin. Pri financiranju države za razvojne projekte univerzitetnih inSlitutov pa gre velikokrat za piîdvajanje zmogljivosti. Predstavniki Šolskega centra Velenje pa so opozorili predvsem na neurejeno mre?o ^l, zato si lahko vsak kraj izmisli šolo po željah lokalnega okolja.

PozvaH ministrico

(fospixjarstveniki in župani so ministrico opozorili še na nedorečenost vloge in statusa regionalnih razvojnih agencij. Regionalna razvojna agencija Celje jc družba z omejeno odgovornostjo inje regionalni partnerji ne nadzirajo. Ne povezuje sc 7 lokalnimi podjetniškimi ecn-tri, območno g^'>$podarsko in

obrtnima zbornicama. Vse aktivnosti ageneija usmerja v središče regije, lorej v Celje, kar ne omogt>Ča skladnega regionalnega razvoja znotraj regije, /.ûliî so minlsirico pozvali, naj sc zavzame za asîrczne spremembe financiranja regionalnega razvoja. delovanja razvojnih ustanov in financiranja lokalne samouprave.

Programi zastavt]onl prepogumno

Po mnenju ministrice /denke Kaváč so bili razvojni programi v .Sl(wcniji glede denai^a zastavljeni prepogumno. SoglaSalaje z mnenji nekaterih, da primanjkuje slrokiwnjakov za obvladovanje projektov, 5e posebej za njihovo uřinkoviio uresničevanje. Tudi finančna pomod iz EU je bila precenjena. Rji/vojnega denarja iz Bruslja bo samo za pribliifno 0,6 in ne 3 od.slotke BDR kakršna so bila pričakovanja. /.aîo za denar iz skladov EU pripravljajo seznam prednostnih programov. Denar pa bodo namenili predvsem za povečanje konkurenčnosti, krepitev podpornega okolja za mala in srednja podjetja ter za razvoj pcidežeija in spodbujanje razvoja agr oživi Iske industrije, kje pa bo v ospredju spodbujanje konkurenčnih projektov in ne več zgolj subvencije. Pogoj za regionalne projekte bo sodelovanje gospodarskih subjektov, prednost pa bodo imeli ptwe-zovalni projekti z več partnerji in vsebinsko zaokroženi integralni projekti- Posebej je naglasila, da denarja skladov EU ne bodo delili vnaprej, ampak refundirali na osnovi dokazil o namenski rabi. IDcnar bodo lahko vzeli ludi nazaj, Če bo nadzor odkril nejiamensko rabo ali če ne bo pričak(n'anih učinkov na razvoj regije.

Prlzadolženim občinttfn manj denarja

Kovačeva je Še povedala, da glede denarja iz EU razmišljajo skupaj z ministrstvom za gmpo-darstvo o ukrepih za jg^odbuja-nje inovativnoga okolja. V zvezi s tem je vlada že sprejela usmeritev, da bo raziskovalno dejavnasi na institutih financirala prek gospodarstva. Let^«

bo za to namenjenih 8 milijard Srf. V enem mesecu pa bodo dostop do neposrednih repo-nalnih spodbud omogočili ludi projektom, ki niso v večinski lasti občin.

Občine, ki so prezadolžene, bodo za lokalno infržistrukturo dobile manj denarja.

Na očitke o delu regionalne razvojne agencije v Celju se je Kovačeva odzvala, da je v (eku mednart)dna primerjava, njene rezultate pa b<'>do upa^tevali pri spremembah sedanje zakonodaje. 'là bo tem ustanovam zagotovila status javne službe, v kateri - med drugim - odločitve o izbiri razvojnih projektov ne bo mogel sprejemati kar direktor. Po mnenju mini-strice pa pri tem težave ne naslajajo le zaradi nedorečenih predpisov, ampak tudi zaradi slabega komu-

Po besedah Kovačeve so bila vlaganja za razvoj SAŠA regija (po preračunih iz pre^edov skupnih razvojnih vlaganj iz vseh državnih virov minis-Irslev in državnih skladov relativno velikii. Z ra/liko od slovenskega povprečja 4() E je bilo v SAŠA regijo vloženih 160 E na prebivalca.

niciranja znotraj regije. Glede industrijskih con je Kovačeva povedala, da sc lahko .širijo samo ob šiirih, petih prometnih koridorjih, manj^* pa posubre-gijah in 1(5kalnih (Okoljih.

Ob obisku v Velenju je ministrica spregtworila Se o težnjah pri regionalizaciji. Slovenija se zgleduje po finskem mi^eiu, ki spodbuja deliwanje regionalnili ra^cvojnih svetov. Ti povezujejo občinske uprave, gcjspodarstvo, sindikate in nevladne organizacije v skupno odločanje o naložbah za krepitev regijskega razvoja. Evropa priznava kol regijo območje z I do 5 milijonov prebivalci, v pogajanjih pa za Slovenijo za zdaj priznava regijo s približno 81W) iist>Č prebivalci. Zatosmemo pričakovati delitev na eno do dve, morda tri regije, za katere bo financiranje p (Me kalo prcko državnega pro-

racu na.

Tp

aluminij montai d.d komen

ALEIA

Predstavnih») Cel|e, Liva 7/e Tel: 03/42M9-38

Fai: 03/425*4949 GSM: 041/345-378

VGRAJUJEMO in ZAMENJUJEMO:

PVC AlU okno, vhodno vrofo, rolM, poHura, zimske vilove, steidena fosode

www»aluniinii«inofl^fltéS

Družba Kabelsko razdelilni sistem Velenje

Hitreje bodo razvijali dodatno ponudbo

Slavko Kořenic, direktor drui^be Kabelsko ra/deiilni sistem Velenje, ki je lani praznovala 10 letnico ustanovitve, je v začetku lanskega leta napovedal, da bo leto 2Ui)2 prelomno leto za drui^bo- »Res je tudi bilo vsaj iz Slirih ra/logov: vstopili smo v novo t>bdobjc tehniHoAke prenc^vc, kabelske ponudbe, zaradi novega strateškega partnerja in spremenjene lastniSke strukture. Kar 60 odstotkov naiih individualnih delničarjev je lani in predlani prodalo svoje delnice, kupil pa jih je s pomočjo akviziterjev na.^ novi strateški partner - podjetje Iblemach iz Ljubljane^ ki danes obvladuje veČ kol polovico kabelskega trga v Sloveniji. Na§<i vizija nadaljnjega razvoja se vključuje v njegove strateške usmeritve, zanj pa KRS pomeni dodaten trg in možnmt, da stvari, ki smo jih dobro r:i/vili pri niis, sedaj razvijamo v eelotnem Telemaehu,« jc pojasnil Kore nič.

Skoraj vet denar za obnovo omrežja

Leio 2002 je družba .sklenila S slabimi 195 milijoni tolarjev čísle-ga doiiíxlka. kar je 27 odstotkov več kol leta 2001. Dobiček je znašal 977 tist>Č tolaijev in naj bi ga na predlog úpravy polovico namenili za rezerve, preostanek pa naj bi ostal ner«izporejen. Načrtovane prednostne naloge na področju obnove in rckon-strukeîjeomrc^asiipa'scgli (delno s pomočjo kredila. za katerega je jamčil novstraleški partner, delno pa z nektilerimi dodatnimi deli na podro<5u inveslicij^ih gra

denj), dosegli pa so jih tudi na programskem področju. Po zagotovilih KoreniČii danes vsem naročnikom drit^lx; zagotavljajo osncTvni dodatni paket, «xiprte pa so jim ludi mtx^nosti za nadaljnji prenos iz začasnega paketa na podn">čju digitalizacije. «Umi smo skoraj ves denar, ki smo ^ astva-rili z lastno dejavnosti, namenili za obnovo omrežja. Ni ga bilo

Slavko KoreniČ, direktor drvžbe KRS Vetenje: »Pred' nostni naiogi sta tudi tetos zâgotâvfjanje kakovosti prenosa programov vsem uporabnikom ter jim ponudili možnosti, kijih omogoča prenova instatacij za trženje dodatnih storitev.»

prav veliko, saj je bila cenovna politika prej.^njcga nadzornega sveta taka, da je cena pokrivala le stroî^ke entislavne reprodukcije, zelo malo denarja pa nam je ostiiloza obnovo in razvoj. novini sU'ateskim ixirtcrje m so .stvari fiekoliko drugačne. Predvidevajo hilreji>i razvoj dodatnih storitev, vL^jo kakovost preni'ïsa radij

skih in 'IV programov ter novo ponudlxî na lem píxÍročju.<- Mar to pomeni precej ví.íje cene na-rejnine? »Po svoje ja. Programski dobavitelji namreč zagovarjajo stalLsče, da se Slovenija približuje Evropi in temu primerne morajo bili tudi te. V.sako leto se cene pravic za prenas njihovih progriimiïv pcwečajo za 40, celo 50 ivJsiotkiW, zittosmi> letos entî uskladitev fe izvedli, 1. julija bomo drugo. Doditinih obveznosti naSim nanx^nikom ne niilagam<3, pridobiti pa moramo denar za ne-kciliko hiirejSo prenovo in obnovo omreJ^ja 1er dc»ego kakovotti, ki jo od nas zahtcvitjo kupci programske ponudbe, /alo bo cena naročnine iz sedanjih 212U poskočila na 25(Xi SIT.» Leios naj bi nadaljcvaU začrtan razvoj. Prenovo omrežja noj bi izvedli v KKHl sliinovanjih v blokili, delno prenovo tega snujejo na področju Šmartnega, Pesja. Koncjvega in Starega Velenja» do konca le-tc^njega poleijanaj bi uredili nov i'ppliČniolok lerpastidobilise del omrežja v zgornji PakL

Po napovedih Slavka Koreniča se uporabnikom ol^ia ludi nekaj programskih nwosti. Kí)i'iee laa«ikcga leta sojo obogatili s ponudbi) filmskega programa Hallmark, 1. julija letospa jo bodo .fe z dvema programoma odprtega paketa - programom romantika, drug pa bo namenjen lisiim, ki umivajo ob gledanju ekstremne-ga Sporla. Vsa ixstala ponudba bo v digitalni obliki in po sisle-mu individualno plačljivih pro-gramov, lajc zazdaj dokaj draga, predraga, da bi jo - tako pravi Korenič - pcînudili danes.

■ Tp

Velenje» 23« in 24* maja pred Trgovskim centrom Mojster Miha

Ob naši stoletnici prirejamo Fordovo potujočo razstavo, ki bo med 14. majem in 1. julijem obiskala slovenska mesta od Kopra do Ljutomera

Razstavili bomo vse sedanje Člane Fordove avtomobilske družine. Te boste seveda lahko tudi testirali In si obenem ogledali razstavo o zgodovini družbe Ford. Čaka vas Še prijetna osvežitev in testne vožnje z ek^uzívními modeli» kot so novi Ford Streetka in športnika Focus STi/O ter Mondeo ST22Q.

Praznujte z nami. Pridružite se karavani.

Ustvarjen za življenje. Narejen, da traja.

UTRIP

«»•«Cas

22. maja 2003

Protialkoholni zakon od 16. junija »doleti« tudi nočne trgovine

Alkohol ločen z rolojem

Nh Kelm»v /nkun hII prohíhí-cijski /iikon. iakn imena so zakonu« ki omejuje pomho alktn holnih pijač, nadeli ljudje, smo se le navadili. Tam, kjer se niso, so monilf ob obisku in^pek-cije, ulolM»ko secí v žep. Zakon prepoveduje prodajo alkohoin nilaclitletnim osel)am. pre|k)ve-duje ga tudi očiino vinjenim, pre<lvseni paje v ^c>stínskíll kh kalih prepovedano toCeix|e ŽK»« nih pijač do 10. ure dopoldne. N<»l>en problem pa takrat ni d<h

bili pivo, vino ali brizuanec.

/jč ob sprejemu '/.nkonn in polem, ko je iH ?:ačc] veljali, je bilo govora o icm, da ho po trimesečnem prehodnem obdobju, od i6. junija naprej, med 21. uroTvoćcr in 7. uro zjutraj, prepovedana prodaja alkoholnih pijač ludi v trgovinah. V pošicv pridejo iLsic, ki so lakrai <xiprlc. Mnogi so rekli, daje lako edino prav. NekiUere trgovine pa so hkrati napovedovale» bodo Zaradi lega zakona

skrajšale delovni ća.^. Pa jih bodo res?

Na la del izvajanja zakona se trg^'ivei žc pripravljajo. Kitko bodo »zadrego« rešili v trgovinah v Šaleški dolini, lisiih, ki delajo pozno v noč? Na tem območju so zvečer in zgodaj /juiraj odprte le redke» na prsic ene roke se jih da prešteli-

Dve ima v Velenju ERA d.d. Cire za pcîslovni enoli Trť?nica in Prehrana. Obe odpirala vrata ob 6.30, zapirala pa ob 23. uri, v

Vsak Slovenec - vključeni so tudi otriKi - popije letno med 8,5 in 12,5 litrov čistega alkohola, Stopnja umrljivosti zaradi kronične b<^lcz-ni jeter in ciroze, ki jo povzroča pretirano pitje alkohola, je pri nas visoko nad evropskim poprečjem.

Herbersteini odločbo ministrstvo smotrojo zo nezakonito

UUBUANAAELKN.IE - Ministrstvo za kulturo je konec aprila izdalo denaeional-i/acijsko odločbo, n katero je zavmiio Zjihte-vo družine Herberstein /a vrnitev Ptujskei^a cradu, gradu Hraslovec. j^radu Vurí>erk in vile Herl)erslein v Velenju.

V predhodnih postopkih ugotavljanja državljanstva takratnih lastnikov jc bilo ugotovljeno, da Herbersteini niso bili jugoslovanski

državljani in torej ni^o upravičenci v dcna-eionalizaeijskih postopkih, Tojc bila podlaga, da se je ministrstvo odločilo (ako kot se je. Družina Ilcrbcrstein, v njenem imenu (ieorg Herberstein, pa je za avstrijsko tiskovno agencijo APA izjavila, da dena-eionalizacijski ptîsiopek zanje Še ni končan in odločbo označil za nezakonito.

Šoštanju pa ima ERA Dolino, ki se odpira ob 7., zapira pa ob 23. uri. Dejan RačL pomočnik komercialne direktorice, odgovoren za maloprodajo pravi, da sov Cri že vse razmislili, »16. junija bomo police, na katerih so naložene alkoholne pijače,/ rolojem preprosto fizično ločili od drugih, pijače, ki so v paletah, pa prekrili.« Zakonu bodo lako ugodili na najbolj enostaven način. V Cri, dodajajo, nc pričakujejo, da bo zaradi lega prodaja alkoholnih pijač upadla. ristl, ki pijejo ponoči, bodo pač alkohol nabavili prej. Takrat, ko ga bodo lahko.

■ mkp

Mar v velenjskih osnovnih šolah res tako kradejo, da bi bile nujne omarice?

Ravnatelji pravijo, da to ne drži

VELliN.IE-Nič ne Nt s tistim, kar je v eni od pobud, ki jo je piKial v svetu Mestne ol>čine Velenje. terjal svetnikMirko Lor-)>er (SDS). Rekel je. da se v osnovnih i^olah krade, in da hi bilo tega veliko manj, če bi po vMiTU ameríftkJh uvedli omarice, kamor bi šolani shranjevali in zaklepali svoje stvari. Na osnovi tvigovora, ki so ga pripravili v Uradu za negospodarske službe, po lislem, ko so vp radnje posred wall ravnateljem osnovnih Šol, o lem pa so

govorili ludi na delovnem sestanku v začetku tega me.scca, pa naj zadeve naj ne bile tako hude. Kraje osebnih predmetov na osnovnih šolah niso pogosi pojav, pravijo ravnatelji. 'I\j in tam se pojavi kalcšna »razigranost«, ko učenci sošolcu skrijejo kak del garderobe (copate» torbo ...), vendar se li predmeti potem običajno ludi najdejo. Irena Sivk^i - Poljaniek. ravnateljica Osnovne i5oÍe Salek pravi, da seji iz Sitnilamo zdravstvenih razlogov zdijo garderobe, ki

jih imajo v šolah zdaj, mnogo primerneje. »Samostojne omarice so običajno leglo različnih osiankov hr«ine, umazanih oblačil in druge navlake,« je prepričana. Obenem pa dodaja, da sc morajo učenci navadili i^dgo vornegii vedenja v skupnosti, kamor pa sodi tudi vedenje v garderobah in skrb za svojo la,stni-no. Ravnatelj Osnovne §ole Go rica Ivan Planine dodaja, da so pri njih pred leti-kolikorsojim lo dopuščala denarna sredslva - omarice Že nabavili, vendar z

njimi nimajo dobrih izku-^nj. V začelku so bile le lepo urejene, potem pa so bolj kotne poslale predmet neustreznega ravnanja in uničevanja.

V Uradu za negospodarske javne službe pa izračunali tudi, koliko bi stalo, Čc bi v na vseh šolah v mesini občini postavili individualne kovinske omarice za učene. Za 3.100 omaric, kolikor je učencev na v.seh šolah, bi potrebovali okoli 71) milijonov tolarjev.

■ mkp

Poplava besedy po Sloveniji pa suša

TiuUzarcuii ()(ih(j(ia uiha^na^e^a nekihfijega očeta iianvia $o t/ekili eri s^irožili f?f}pl<itM) radi^fiih besed. Kot že {}rej oli pttjaun >»miba.nci^, pa zaradi Depaîe twi, veterin arjet^ in Še

česa. A»7pak vsa ta poplava besal niČ ne korisli naši zemlji, Id je še nioČTJO žejna. Suša je leios ígoíi?/ potrkala na fjaša i^aia. í)fjlfršťJí důl dfzaWf predusen/ njen t/zboiini del, Že močno čudi pomanjkanje padavin. Kmetje^ nad katere se pri nas radi njajo nap'ozhčnejši oblaki, bi bili res i/eaeli kakšnega deževnega oblaka, ki bi znianfŠal razpoke in omogočil poljskšm kul I uram normalno rasi. Raznih hîjetij^ksh Škodljivcev je namreč že tako preveč. Na sreča za zdaj v glavnem Še ni težav {m oskrbi gospo-din jste v s pitno vodo., a Če se bo tako sušno obihbje na^laljevU' lo, fxido naŠií^asiici znova imeli velika del; s prevozi pitne vode. Ob manjšem vodíystaju, gladina ptxitalnice se pri nas niža že štiri leia, je ludi veČ možnosti za onesnaženja, treba je uporabljati ludi vire, ki so sicer v rezervi^ pripravljeni za nujne pri' mere. Ob tem se Še kako pokaže nas fnlnos do narave, pokaže se, kako varujemo vodna območja. Če se nam bo narava Še na-in'ej tako maščevala za našo vsesj^lošno malomarnost, bo l?o-irebna sâ večja skrb. ^ sreŽa, da ješeiiovol) vode v^^lobljih pla^ steh, lam, od k<fder Črpamo tudi XK>do za naŠa naravna zdravi' lišča. Če bi z^nanjkalo še le v(xie, bi se sialx> pisalo ludi tej veji turizma, ki je pri nas najp<rmembnejŠa. Če bi bilo tako, tudi v lopolšici ne bi mo}^l\ mislili na nov vodni park m seveda ne na nove bazene v drugih iovrstmh centrih, ki se Še vedno širijo. Pri nas smo zadnji Čas tudi priča že pravi mali poplavi anonimnih pisem. Najnovejša segajo na p(xiroČje dogajanja v ve' terinarski upravi., na splet okolišem okoli nesrečnega ki or an (e-nikola v mleku in podobnih zoiievah^ Nekateri pri nas že nekaj časa opozarjajo na slabo pismenost Slovencev, vendar je gotovo jKiseben fenomen to, da se nekateri niti ne znajo pod'

pisati. Je pač lažje kritizirati v senci »nepoznavnosti^f. Kritika z imeni m Ifriimki pa je zadnje dni letela iz ust ministra za zdravje, ko je razlagal fodkritja v zvezi z zaostanki na o(Uelku za patologijo celjske regijske bolnišnice. Slišati je bilo precej krepkih besed in groženj o ukrepih, ki IkkÍo sledili. Vse to je nekatere kar l/recej fnvtreslo. Dobesedno pa je pretreslo krajane okoli Podčetrtka. Kar nekaj potresnih sunkov je pfjvzročilo veliko frreplaha. Na okoli sto objektih pa lazpoke. Ljudi je hi' lo kar precej strah, saj se Še mnogi dobro spominjajo katastrofalnega potresa, ki je pred 29 leti zajel širše obniočje Kozjanskega in povzročil ogronmo Šk(KÍe. leda j se je zganila vsa ne-kiianja drtava in pomagala Oiipravljati pfjsledice na tent inanj razvitem območju. Velenjska obČma fe tedaj ifostavila novo osnovno šolo v Zibiki. Tokrat na srečo škoda ni bila velika in verjetno jo b<xio zmogli (nipravili prizadeti ljudje sami. V slovensko-hrvaških odnosih pa nič kaj novega. Načelno predsednika obeh držav trdita, da med državama ni nerešljivih frroblemov, dejansko jih je veliko. Zadnji je raČun, ki ga je ř/r-viúka izstavila Sloveniji za električno energi/o iz kiške nukic' arke. ki jim je mi nismo poslali. Številka, ki so jo napisali, je ogjrnnna, kakr) borno račun poravnali. Še ne ve nihče. Slovenija zadnji čas fugovzhodni sosedi elektriko ic te elektrarne znova pošilja, lo pa se precej pozna frri nas. Več elektrike morajo (m) izvajat i druge elektrarne, ker zaradi sušnega obdobja večje proizvffdnje v hidroeleklrai'nah ni mfjgoce df^seči, pade večje breme na termoelektrarne; seveda, ali predvsem, tudi na ŠoŠtanjsko. îhsledica tega pa je, lo je jasno, ludi večje povpraševanje po velenjska7i lignitu. In listi, ki bi jih nekateri radi kar odpisali, spet pridobivajo na veljavi. Šaleška doliria je spet prava slovenska energetska zakJadjiica!

mk

Rit

Piše: Boštjdn Huzman

Ko sem se ta vikend iz Ljubljane odpeljal ftroti Šaleški dolini, sem toČno vedel, kaj me v Velen ju najbolj zanima. Vabilo na Dneve mladih in kulture je poleg množice ostalih frro'cditev obljubljalo ludi predsta' vitev nove številke Riti, glasila Šaleškega Študentskega kluba. Končno, sem si mis' lil, saj v lanskem letu Ril kljub dolgoletni tradiciji sploh ni izŠla, pa Čeprav so imeli Š.^K-jevci dovolj energije in sredstev za organizacijo mnogih drugih d(i^)dkov. /Mto sefn bil zares radoveden, kaj mi bodo ponudili v branje. Va {rredigro sem že med tednom na faksu naletel na dva druga "Štuilentska"Časopisa. Prvi z imenom "Studentski status" je očitno novi uradni časopis Studentske organizaci-jc Univerze v Ljubljani. V njem lahko preberemo pogovor s predsednikom SOV, nov cenik Študentskih bonov, napoved Majskih iger z dvostranskim koledarjem "obštudijskih dejavnosti", pa Se nekaj drob I in o Študentskih družinah, mehkih drťtgah, digitalni fotografiji, izletih v Turčijo ter fotoiepor-tažo z obletnice Radia Hit (s fotografij se nam smejijo Jan Pl est en jak. Vili Resni k in poxy Teens). r>rugi Časopis je mariborski ^Krik - informator mladih", za kat(^nn stoji privatno podjetje z jasno izbrano ciljno publiko. ''Krik" na prvih dveh straneh natřese nekaj reklame za študentske servise, varčevanje v vzajemnih skladih in možnostih zaposlitve v Bruslju, nato pa poroča o koroškem brucouanju, študentski CviČkariji in Ihekmurski gibanict, J.ampionČkovih igrah, Tarok turnirju (z zastonj picarni) in Skisovi tržnici. Tudi tu ne manjkata najnovejši cenik ŠtU' dentskih bonov 1er koletiar majskih ''kulturno'športnih" do' g<xikov, na zadnjih straneh pa najdemo intervju z velenjskim hip-hop carjem" Čukurjem, v katerem se le-ta pohvali s svojim novim luksKzmm avtomobilom. Obe opisani reviji si lahko priv^iščita barvni tisk, pa čeprav je kvalileta samega pisanja na nivoju zelo povprečnega sred' nješolsk£ga časopisa, ki ga nihče ni lektoriral. Obe reviji vse-vjwk delijo zastonj (tako kot reklamne letaki' velebíagovnic)^ }H>upreČen Imdec pa si l)o iz vsebine z^p(ymnil le novo ceno bonov v svoji najljubši restavraciji, dation naslednjega t/elike' ga žt<ra in morda Še znamko avtomobila (omenjenega carja. Lahko si mislite kar kcfli, tenia meni se ob vsem tem kar kolca IK) zlatih časih prejšnjega sistema, ko je oblast Študentske časopise zara<ii svojeglavega razmišljanja in družbeno-kritične ostrine večkrat celo zaplenila. Premlad sem, da bi vedel, kaj je takf/ nevarnega pisalo v tistih Mladtnah, Katedrah in Tribu• nah. K/JÍ naŠa oblast ziiaj pa se zavedam, da je glasove ŠtU' dentskih volivcev lažje j^ridobiti s poceni boni in sp<jnz<yrini' njem kakšne veselice kot fta s cenzuro. Tak) ŠUulentje p<isla-nemo skora} prosjaki, odvisni od svojega '^statusa"; namjeni, da dolno jemo in se zabavamo, ne iia bi morali za to plačati polno ceno in davek na svoje doh>dke, na nase privilegije pa se kot muhe na med lejnjo Še lastniki študentskih seiviscjv, turističnih agencij in menedŽerji punk-žur skupin tipa lil vis Jack-sow. Čť ne gre veČ na Ijon, se za pivo (ali travco) ve<ino na jile jur}a ludi iz lastnega žepa, ampak bfjgne daj, da bi kdo od nas zahteval kakšni t šolnino in bog ne daj, da bi kdo od nas zahti'-val kakšno družbeno od^vortujst in samokritičnost... Odkar sem fxí srednješolskih let spremljal Rit, je bila zame rejyrezentativen lokalni Študentski Časopis, ki se kritično in konstruktivno loteva Širokega spektra tem. Urejali so jo navdušenci z idejami in tel jo po aktivnem sodelovanju Študen-tov ffri ustvarjanju lastne prihodnosti. V zadnjih desetih letih sicer nikoli ni bila zares neodvisna, tako kot so si mmia domišljali njeni ured m ki, saj je bila finančno in moralno vedno solidno podprta s strani vladajoče občinske garniture. Tf>da bila je povsem drugačna od obeh itrej opisanih časopisov m o vson tem sem razmišljal med v<)žnjo proti Velenju. Najprej sem ikmia f)dprl NrtŠ Cas in v njeni naŠel Ritko, ki me m jfrej/riČala - bila fe le spored DMK z nekaj člančiči za zapol' nitev jTTOstora. Pripravljal sem seže, ila bom do nove Ritiza^ res kriličetj, ko jm sem jo kc/nčno dobil v roke, se mi je skoraj milo storilo. V njej nisem našel nobene komercialne navlake, nobenih medijskih čenč in trača, niti reportaže z lokalnega In-ucovan ja ali akademskega plesal Le <hl/rih 30 čmo-ljelih strani razmišljujočih in fn'ecej kritičnih člankov. Kakšna osivŽitev! Saj ne rečem, da so tífí Članki dobri in ne, nova Rit gotovy ni najboljša do sedaj. Že na jjrvi pogled ji manjka piv-p^/znavnega uredniškega stila, f>o natančnejšem branju pa tudi pestrejši izl^f^ tejn, ki se v glavnem vrtij<j v krogu rozpravit enakopravnosti (ženske^Jiioski, h<mioseksualci, rasizem, muslimani, zamejske manjšine, drugačnost na ta ali oni način). Toda Članke v novi Riti so napisali ljudje, ki so želeli nekaj povedali. Ki so imeli svoje ideje, poglede in mnenja. Ki so jih tudi spravili na papir. To pa (n-i Študentskem čas(^pisu Šteje veliko več kot barvne fotografije s CviČkarije. Zato sem z novo Rit jo kar zadovoljen, četudi si avtorji (ali uredniki:) z nekaterimi kritikami niso upali povsem o konca. Vpam le, da bo nov zagon pritegnd k sodelovanju Še več drugih ŠtU' den tov in da na mtslednjo številko ne bo treba jrredolgo čakati. In upam, da v obilici stroškov za najem bendov, dvoran, ozvočenja, promocije in organizacije DMK ekipa ustvarjalcev Rili ne bo edina, ki bi ostala brez kakršnegakoli honorarja ali vsaj kosila na račun ŠSK.

22. maja 2Q03

«wíČAS

POGOVOR Z RAZLOGOM, AKTUALNO

Pogovor z županom občine Šmartno ob Paki Alojzom Podgorškom

»

Hočemo nadomestiti zamujeno!

«

Dobrih pex mesecev Je od takrat, ko je Aioj/. Podgoršek poslal /,upan ohůine Smarlno ol> Paki. »Nu /unaj ^e morda res ne vidi, da sm» v tem čiisu (»pravili mno^o aklivnosti, toda dejanja biKlo pokazala, da hitimo, saj želimo nadomestiti nekatere 7^muje> ne priložnosti,« je med dru}*im podčrtal v pogovoru. Na nekatera na^a vpnišanja pa je AU»j2: Podgoršek takole «Klj^ovoril.

# Na v.seh dosedanjih lokalnift volitvah s(e kandidirah zfi župana. Konáw vam je uspdff na lanskih, ko ste v druf!;em krogH dokaj pn^prićijivo vnafiali prvtl (ekmecem. Po dobrih peiih mesecih vtpatmvanja sie pričakovali več, tnanj? »>D<i sem sodelcTval na vseh lokalnih

voHivali in na zadnjih tudi uspel, dokazuje, da sem vzirajcn ilovck, ki si jc zadal jasen cilj in ^a tudi dosegel. Obseg dela je mogoče res večji kol sem pričakoval, vendar sem bil na to pripravljen in za zdaj nimam težav.»

# Kaj vax je doslej najbolj preseneiih? »Pozitivno to, da so me ljudje sprejeli za župana in dy sem hilro na^el slik? njimi. Negaiivno pa me je presenetilo veliko ^levilo nerešenih predvsem zemljtókih zadev — razne cesic, slu^nosinc poli in podobno. Menim, da bi veliko tega lahko rešili z malo dobre volje, medsebojnimi soglasji in popuščanjem. Med neprijetna presenečenja uvrSčam Ae neurejene pogoje za izvajanje dcveilelncga programa na naši osnovni šoli in leŽave glede oskrbe i zdravo piln(5 vodo. Nerešenih je asialo k: nekaj zadev, ki mi sedaj vzamejo preeej časa.»

# Vediiio v občinskem sveiu ima siran^ ka SlJi^ iz yrs( katere sta svemika lu-dJ vaš pnuikandidat v dnmesn kro&t in hivU tupan. Napovedi o tvornem so» delovanja s\'€ta in tupa na so hile vse prej kot spodbudne, nekatere dosedanje seje dokaj mučne. Kako (Kenjuje-ie sodelovanje vi?

»Menim, da je vsak čas po volitvah seveda preeej specifičen. V bisivu se moramo spoznati, se navadili eden na drugega. Vsaj na začeiku so prisoine emocije. Za nekaj nesporazumov na sejah menim, da so k)lj odraz neuskla

jenih zadev v najmočnejši slranki. Pričakujem, da se boslvar kmalu umirila, saj se moramo vsi zavedali» da nagajanje ne vodi nikamor, da je potrebno delali v korisi občine in občanov. Prepričan sem. da se tega v SLS, \^aj njeni svetniki, zavedajo, Mogoče je celo v samem vodstvu ic .stranke poirebno doseči .soglasje in delovali konsiruktiv-no v dobro vseh. Knjli, najmočnejša slranka bo nosila breme tudi nekalerih odločilev in samega dela občine. Kresanje mnenj na sejah občinskega svela je in bo dobrodošlo. Da bi sivari lam, kje so rešljive, paslavljali na noŽ, pa mislim, da ni nepotrebno, niii ni produ ki i vn o. «

% i^eíošnji proračuna, pravile, je varče\'alen in razvojno na-ravnan. Napovedali ste tudi. da se bo občina zaradi izgradnje Čistilne naprave in prizidka k Šoli zadolžila za 30 milijonov SIT. Ob teh dejstvih marsik<tf^ preseneča širitev Števila zapo' slenih v občinski upravi. Žara-di ítífia Kte preuredili fuili del male dvorane in s tem pov» zročili slabo ifiljo pri pevcih. «Pri sestavi proračuna sem vztrajal pri tem, da je ta pripravljen na realnih osnovah in na pričakovanem prihodku občine. Nesmiselno in nepošteno bi bilt> do občanov govoriti o nediwegljivih Stcvllkiih in na nek drug način pokrili novozaposliiev v občinski opravi. Sicer pa moram povedali, da je bila dodalna zaposli lev predvidena že v prejsnjili programih ter proračunih in samo žal mi jc, da se to ni zares zgodilo. Mogoče bi bilo težav, ki se pojavljajo, manj. Po dokaj strokovnih ocenah je .sedanji obseg dela ol>Činske uprave približno trikrat večji kol je bil pred Icli. Će hočemo ujeti razvojni vlak, ocenjujem, da je di'idai-na zaposlitev upravičena. V primerjavi z nami primerljivimi občinami je v naši občinski upravi najmanj zapo-

dvorane pa sem že povedal, da je začasna. Pripravljamo reSilve, ki btxlo ležavo zadovoljivo rc.^ile za kulluro in za občinsko upravo.« # y vaških skiipnoslih z tnlmerjenim denarjem zanje zanesljivo niso zfido» voljni.

»Sam menim, da ni v.sc v denarju. S

slenih. Glede same preureditve maJe nc

Župan občine Šmartno ob Paki Alojz Podgoršek: » Ne žetim biti žufyan v obdobju, v katerem bi nogomet v Šmartnem ob Paki ugasnil.»

predsedniki odborov vaških skupno--sii smo si nalili čisicga vina. Novi predsedniki so zelo kooperativni in .stvar razumejo. Pri lem moram poudarili, da smo lemeljilo spremenili način dela. /a delo 7 njimi je pooblaSčen podžupan. AktivnosU jc zaslavil smelo, slvarl že polekajo kar presenetljivo dobro. Kaj bom(3 mogoče Še popravili, da bi ne glede na skromnejša sredsrva vaške skupnost i programe le izvajale lako kol so si jih zamislile.« %Sli.Šise, da občin.ske politike ne vodite vi, ampak slranka, s podporo katere ste z/naf^ali na volitvah. »Slišal sem že marsikaj, lega pa Še Močno me zanima, kako so lisli.

ki lo govorijo, prišli do lake ugotovitve. ZLSD je bila do sedaj v tíbčini preeej neopazna, na zadnjih volitvah pa je dobila dve svetniški mesli. Obasvei-nika sla na volitvah sodelovala z njeno podporo, prav lako jaz kol kandi-dal za župana. Očiiki Članov /LSD 50 drugačni- Pravijo, da bi glede na svoj volilni rezultat v <)dborih, delovnih lelesih morali imeli svojega Člana, pa ga nimajo. Ne vidim, kdaj in kje naj bi ta slranka vplivala na delo župana oziroma krojila občinsko politiko.«

# Pri razjftištjanjih, kako hi pospešili razvoj okolja. reŠdt nuir-si katero odprlo vprašanje^ vam nekateri očitajo, da sanjale.la* ko menda govorite o avtocesti skozi Šmartno, izgradnji nove-f>a {Hxslnvno .sianovanjske^a centra v središču občine, kjer hi morali odstraniti slaro šolo, s kolero se težave vlečejo ze nekaj let.

»Dolžnost župana opravljal šele dobrih pet mesecev. Med prednostnimi nalogami mojega volilnega programa je bila tudi ureditev središča občine. Opredeliti program kol sa-njaStvo, menim, je neodgovorno ali pa plod nekakšnih neformalnih razprav, ( "as bo pri-nesel svoje. Lahko rečem, da so nekatere stvariže dokaj blizu uresničitve In še letos se bo pokazalo mnogo lega. C) avtocesti nisem nikoli gíívoril, ampak o boljši pit-vezavi, o izvedbi kakšne pol ("sbvozni-ce, ki bo razbremenila strogi cenier Smarlnega. Zemljišča z^i kakšno cesl-no povezavti so celo že rezervirana.« # Katera so v tem trenutku najbolj pt> reča vprašanja in kako jih ho.'ae rešili? «Oskrba z zdravo pitno vodo je že eno takih in vnelo se trudimo rešili ga čim prej. Zadnji dogovor jc, da bi do konca lega leia že morali pristopili k uresničevanju rešitev. V lem trenutku se pogovarjamo o dodatni vrtini na povsem drugi lokaciji kol so tri dosedanje. Skupaj z inšpekcijskimi službami, predstavniki Komunal

nega podjetja Velenje, kmeiijsko-po-speševalno službo smo imeli kar nekaj deliwnih seslavkov, tudi z la.stniki in uporabniki zemljišč ob črpališčih in sprejeli precej stroge ukrepe. Pereč problem je bližajoč .se začetek izgradnje prizidka za polrcbc develletke, Vsak dan delamo na lem, saj hočemo nadomestili zamujeno. Malo na-s mo-ti, ker se zapleta pri pridobivanju končnih soglasij zazačetek izgradnje. Pričakovali smo, da bodo birokratske poti Slekle hitreje. Ćakamo na soglasje finančnega mini.strslva, kajti gradbeno dovoljenje je, gradbena in razpisna dokumentacija sla pripravljeni. Med prednostnimi je ureditev ceste Rečica - Smarlno ob Paki. Po zagotovilih pristojnih na republiki je bodo precej preplaši il I .se leios, dela pa naj bi se lotili septembra. V tem trenutku se dokaj Intenzivno pogovarjamo o izgradnji bencinskega servisa. Zemljišče je res že zagoKft'ljeno, vendar je preozko in ga bo poirebno razširiti. To se je vedelo in je bilo možno urediti tudi prej.« # Med lema/niy ki burijo duhove tem okolju, je zJniíefarye Nof^mcinih klubov Riular Velenje in Era Šmartno. Ste član predsedstva kluba. Torej podpi» rate zdruijtev?

mojih informacljali se nc govori o združitvi, ampak bolj o.sodelovanju obeh klubov. Sicer pa nimam celovite informacije, zato bi težko povedal, kaj se bo zgodilo. Več naj bi bilo znanega v začeiku junija. Zadeve pripravlja delovna skupina. Tisti, ki me poznajo, vedo, da nogomet v Smarlnem podpiram. Tudi meni je in mi Še mnogo pomeni. Nikakor ne želim biti župan v obdobju, v katerem bi nogomet v Smarlnem ob Paki ugasnil. Menim, da bo potrebno poiskali rešitve, ki bodo v našem okolju zago lovile nadaljnji razvoj nogometa. Pri lem je seveda treba bili zelo realen. Problem je linanciranjc obeh klubov. Upam, da bodo rešitve zadiwoljile ljubitelje in tudi igralce v obeh klubih. Prepričan sem, da se bo nogomet v S mar t ne m še igral.«

■ tp

Predsednik Državnega sveta RS v Velenju

Hitreje do avtoceste skozi Šmartno ob Paki?

VELENJE , 13. maja • V pnist(»nh Mestne ohčine Velenje j« potekal delovni razgovor, na katerem so sodelovali predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Janez Sušnik, državni svetnik mag. Drago Bahiin 1er župani t. i. SavinjsktnŠaleške regije.

Namen pog(wora je bila seznanitev predsednika Državnega svelazaklualno problematiko občin Savinjsko-Saleške regije ter predstavitev gaspodar-skega K t ripa v regiji, ki jo je podala direktorica G/S Savinj-sko-ŠaleŠkc območne zbornice Velenje, Alenka Avberšek. Župan MOV Srečko Meh je uvodoma poudaril predvsem dobro sodelovanje med občinami omenjene regije ter pomen gwpcxla rske ga elementa, V primeru, da bo Slovenija razdeljena na dvanajst pokrajin ali regij, bodo župani vložili vse napore, da bodo občine dobile lastno regijo, ki jo žc sedaj imenujejo SASA. Ob tem je pouda

ril, da žal regionalni razvojni centri niso uspeli »pognali« razvoja, da se razlike med posameznimi področji Še vedno večajo.

Zavzeli so se za spremembe

Žnpani - sodelovali so še župan Šoštanja Milan Ko-puŠar, ii^upan Šmarlnega ob Paki Alojz Podgoršek, /upan Mozirja Ivan Suhoveršnik, z.upjn Nazarij Ivan Purnat. župan (iomjega Grada Toni Rlfelj in župan LuČ Ciril Rose - so se zavzeli predvsem za spremembe pri financiranju občin, s katero bi vsaj nekaj prepotrebnega denarja ostalo v občinah, saj lastna sredstva komaj zadoščajo za sanacijo cest, za večje stvari pa zlasti v manjših občinah večkrat zmanjka denarja. Prav tako so izpostavili nujm^t dobrih prometnih povezav za enakomeren razvoj na vseh področjih, pri čemer je bila podana

možnost avtoceste skozi Šmartno ob Paki.

Predsednik državnega sveta Janez Sušnik si jc takoj na začetku .svojega mandatazadal nalogo, da i>hiščc vse volilne enote v Sloveniji in se scznaiii s problematiko- Menil je, da je dobro, da iz omenjenega območja prihajata kar dva državna svetnika, mag- Drago Bahun in Jt^e Stanič. Predvsem Bahun-kol predstavnik lokalnih interesov - lahko državnemu svetu sprcj-li p(isreduje pobude in vprašanja, ki sc pojavijo.

Tokrat je torej prisluhnil predstavitvi gospodarskega utripa v regiji In problematiki, iskreno pa je povedal, da sam nima velikih pristojnosti za razreševanje. Prisotni so se strinjali, da bo regionalizacijo do drzavniv-borskih volitev, ki bodo potekale drugo lelo, ležko izpeljali -ob lem so menili, da je boljše, da se z njo še nekoliko počaka, kot da je izpeljana slabo.

■ bš

Predsednik državnega sveta Janez Sušnik med župani obćin Šateške in Zgornje Savinjske doiine. Ob koncu pogovora o možnostih za ustanovitev lastne regije so biii enotni - bolje, da

2 re^iona//zdC(/o ne hitijo, kot da bi bila izpeijana stabo.

REKLI so...

Župan MO Velenje Srečko

Meh nam je po razgovoru povedal; »Razgovor je bil dober, saj smo se najprej sestali župani SASE, potem pa je potekalo še .srečanje z gospodom Sušnikom. Povedali smo, da se v primeru, da bov Sloveniji regij več kot (iscm, vztrajali pri lem, da bomo odbili samt">stojno regijo.

To bi bilo dobro zato, ker lahko znotraj samostojne regije bolje urejamo probleme nap(viroČju prostora, komunale, vode izobraževanja, turizma in Še marsičesa. Zagotovo drži, da bi mo rali pri ^^likovanju regij upc^ie-vati tudi predwem gcwpťídarske kazalce, ki so v SAŠI di)bri Ix^ljšl kot na nekaterih področjih, kjer regija ni vprašljiva.

O boljši prometni rešitvi smo

tudi govorili Nakazali smo na^ skupno željo, da })i do avtocestnega križa prlill tako, da bi bila t(3 dobra rešitev tako za Šaleško kot Zgornjo - Savinjsko dolino. Dogovor je, da bi povezava za VelenjČanc potekala zahodno od Velenja in ne vzliodno, kol smo prej razmišljali, lorej skozi i^bčino Šmarno oh Paki, ne pa skozi sam kraj. Kje natančno, še ni mogoče govoriti.«

GOSPODARSTVO, TURIZEM

22. maja 2003

Nadzorni svet Gorenja d.d. sprejel letno poročilo

Delničarjem 1,16 milijarde tolarjev

VKLENJE. 15. maja- Družim <ior«nJť d^. in Skupina (îor«-nje sta lani. kn je bila vvcin» tr^ov Evropske unije v upadanju« dosegli dolire prodajne in finančne re2uUate< Skupina (Mirenje je dose^[a I HI,5 mili« jard konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje, kar pomeni 4/> odstotkiiv več kot so načrtovali.

Poslovni cilji Skupine (jorc-njc, kjer so prodajo povećali /n dobrih 13 odsioikov, so bili preseženi predvsem /anidi izjemnih rezultatov gosp<idinj-skih aparalov. Ti so v primerjavi z Iciom pred tem, dosegli 15-odslotno ra.si, medtem ko so druga področja v skupini (sio-ritvc, pohištvo, strojegradnja in oradjarslvo) osUiia na nivoju leia 2001.

Delež prodaje gospodinjskih aparatov se jc v slrukiuri prodaje Skupine Gorenje lani povečal, /na^a skoraj 85 c^dsiot-kov,

Skupina jc lani 7analo/hcv osnovna sredstva nameniUi 15,1 milijarde lolarjev. Pretežni del

se nanaša na krovno družbo, pomembne naložbe pa so sc /godile ludi v družbah Clore-nje 7iigreh na 1 Irvaj^kem /a pt> slovno skladiščni center, (io-renje Real Splo na ( 'eškcjn za nakup ťranSiznih trgovin, Gorenje C^'smmerce v Bosni in 1 lereegovini za poslovno skla-db^iii ccntcr in tovarno kuhinjskega pohištva 1er v 1 Ivundai Autu Zagreb 1 IrvaSka 7a upravno servisni center.

(^isli pi«lovni dobiček Jru?bc Ciorcnje v letu 2002 znaSa 3.9 milijarde, bilančni dobiček pa 5 milijard lolarjev. Uprava in nad/orni svet bosia skupSčini delničarjev predlagala, da se del dobička, 1,159 milijarde lo-laijcv bruto nameni za izplačilo dividend delničarjem (95 tolarjev na delnico), za izplačilo nagrad upravi družbe v višini 37.000.1)00 lolarjev in nadzornemu svetu v višini 22.0ÚO.OOÍ) tolarjev.

V slrukiuri kapitala (31. dc-ecmber 2002) je imela od skupaj 12-200ai00 delnic Kapitalska družba v lasli 2.152.289 del

nic (17,6%), Slovenska odškodninska družba 15,3% odstotke. Maksima I 3,6%,Gorenje d.d. 2,5%. Krona Senior 2,\%/\t\' glav 1,9%, Kapitalska družba - PPS in NKB Maribor po 1,7%, PID Vipa Invej^l 1,2%, SOP Ljubljana l,l%,oslaIi delničarji pa 51,ali 6.260.208 del nic.

Koliko delnic so imeli na dan 31. december v lasli člani Uprave družbe (iorcnje d.d. in nadzornega svela? Nadzorni svel Gorenja, d.d.. ki je 12. maja sprejel lelno poročilo in oblikoval predlog uporabe bilančnega dobička navaja, da so imeli člani uprave 0,113 ali 13,754 delnic: jože Slanic 2.093, Fnmjo Bohinac 322, Ma-rUa Miheljak 5.007, l)rat>o Ba-hun 6.332; člani nadzornega sveta pa 18.009 delnic ali 0,148%: Ivan Ateištk 12.058 dclnic, Anton Maj/.elj 1.064, jurij Slemenik 1.511, Krešimir Martinjak 100, Peter Kohal L178 in Drago Krenker 2.098 delnic.

■ mkp

Naravno zdravilišče Terme Topolšica

Nov vodni park že konec avgusta

ga avgusia. kar pomeni, da bo vodni park kopalcem na voljo šc v tej poletni kopídni sezoni. Izgradnjo prve faze gradbenih de) smo zaupali domačemu j-jod-jclju Vegrad Velenje, izvajalec ostalih del ^ nismo izbrali.«

Naložba naj bi povečaLi Ate-vilo obiskovalcev, kar bo lerjalo obsežnejšo gmiiasko ponudbt). Kol je pcA'cdala Pijavžcva naj bi prihtninjeleUiza ic piMrebe uredili objekte na hribu Oce pek. Ogrevajo se tudi /a vilo Široko

v Šoštanju, kjer pa jc ^ v vvlja-

vi pogodba med laslnico lermo-elektrarno .Šc^tiinj in piîdjetjcm Gosi Velenje, ki upravlja ? njo.

■ Tp

Dve leti po tem. ko sa v Naravnem /dravilli^u Ivrme Ibpulsica ol>4»^uHli ponatilx) z obnovljenim imtnmjiin in na novo zgrajenim zunanjim ha^enom, so v polnem /amahu predvidena de^ [a pri i/iiradnji dodatnih zuna« njfh vmlnih objektov. Z ijredit>i* jo vodnega parka v treh etažah bodo |H)večali obstoječe zmo}2-Ijivosti iz 400 na vsaj Um ko* palcem; Naložha k)o vredna hlizu 550 milijonov tolaijev, večino denar zanjo bodo prispevali delničarji. del pa tudi Nova Ljubljanska banka v obliki dokupita lizacije.Takšen predlo}2 so sredi prejšnjega tedna |>otrdili tudi člani na<lzorncga .sveta.

Kopanje v novem V(^dnem parku obljubljajo že konec leioSnjega avgasîa.

Po prvomajskih praznikih so gradlx;ni slroji /e spremenili podobo griča na Occ-pck ob hotelski dovozni cesti. Tu bodo namreč uredili nov vodni park v treh etažah, saj bodo irije bazeni ležali na Ireh različnih nivojih. Kopalcem bodo na vo

ljo tobogan in vrsta drugih različnih možjioslizavodne radosti. Vseh vodnih površin bo blizu 1000 kvadratnih metrov. Sedanji bazen bo 7 nwimi povezan z lesenim mostom.

Po besedah direktorice zdravilišča 'lerme Topolšica Lidije Fijavž Špeh so lako kot prejšnja vlaganja tudi letošnja narekovale potrebe. »Zanimanje za tovrstno rekreacijo med hotelskimi gosti in prebivalci bližnjih krajev je namreč mivino poraslo In resno smo morali razmišljati o pospeiU-'ni gradnji dodalnih zmo^jivosiL Izvajalci del st> nam d^l)ubili, da bojo uredili vse potrebno v drugi polovici letošnjc-

Na griču ob hotelski dovozni cesti bo v drugi polovici letošnjega avgusta

vabil vodni park ifoto:bz)

Iz občine Šmartno ob Paki

Čakajo na odgovor ministrstva za finance

^MARI NO OD PAKI - Pred časom jc občinska uprava poslala ministrstvu za finance potrebno dokumeniacijo za izgradjijo prizidka k^mar^kl osnovni šoli. Kolje povedal šmar.^ki župan Aloj/ IVidgorwk bodo takoj, ko bo ministrstvo potrdilo invcsi icijski program, objavili razpis za začetek gradbenih del Izgradnja prizidka (za polrebe Šole in športa) bovcljaJa 189 milijonov lolarjev. Pod

goršek pričakuje, da In^do lahko leios pripeljali naložbo do tretje gradbene Taze.

Most ne bo več nevaren

ŠMARTNO OB PAKI - Krajani velikega Vrha in Gave so že kar nekaj Časa opozarjali na most v njihovem okolju, ki jc zaradi dotrajanosti poslal nevaren za uporabnike. Prav včeraj pa so se lotili njegove obnove. Deki bodo veljala blizu 4 milijone lolaijcv, veliko dela pa bcxio pri tem opravili udarniško krajani sami. ■ tp

Občina Mozirje

Trgovski center bo gradil Engrotuš in ne ZKZ

Na nedavni i/redni seji so svetniki občine Mo/irje i veli* ko veČino j^lasov odločili, da ho v n(»vj soseski l^)drožnik oli nnh zirski <»i>vo/.n(ci {>radi] večji trgovski center Engrotuš i/ Oe^a. Poslo>no stanovanjski center.se 1k) razprostiral na 12 bektitrjlb, v njem IhhIo upravni de), tr^ov* ski center s 120 parkirišči, pi»* slovnu stanovanjski objekti {predvidene so z^tsebne gradnje zdehivnkami) ter približno 37 stanovanjskih objektov.

Ponudbo za gradnjo irgovske-ga centra sta poslala dva inve-slhorja - EngrotuS in domače podjetje /.gornjttiavinjska kmetijska zadruga (ZKZ), ki ima franšizo McrkiUorja. Zadnji hip, pravzaprav na sami seji občinskega sveta, se je hotela v izbor vmešati še Era Savinja, vendar so svetniki njenemu predstavniku in ludi članu mozirskega občinskega svela (»reuorju Ver* buču povedali, da je bilo časa za prijavo na pretek. Ponudbo zadruge je na seji obrazložil in za-giwarjal Andrej Presečnikinpri tem poudaril vpetast zadruge v gospodarsko, kultumt^ in drugo dogajanje v občini, a zaman. Pomagala tudi ni njegova i/ramena bojazen, da bi zaradi irgciv.skega centra utegnilo zamreti staro irško jedro. Direkt or EngrotuSa .Aleksander Svetelsek je bil pri obljubah očilmi prepričljivejši.

Kot nam je povedal mtiziiski župan han Suhoversnikje bila odlcKÍtev s-vemikov pričakova

na. »Za lai^e razumevanje je po-Irebno pogledati nekoliko nazaj. Možnosi za izgradnjo trgovskega cenira smo najprej ponudili domačinoma - ZK/ (njen dircklor jc Ant<m Vrhovnik, tudi mozÍRki svetnik) in Eri Savinjo. O lem .smo .sc z njunimi predstavniki večkrat pogovarjali, vendar za naložbo niso pokazali pravega zanimanja. ZJOCje resno poskočila Šele, koje ponudbo poklalo podjelje Tu.š, Da bi bili kar se da objektivni, smo ponudbo obeh dali v presojo celjskemu podjciju Contrucia inženiring, i/ primerjave pa je nedvoumno ra/vidno, da je veliko boljša Tuševa ponudba. Ugotovitve .so dobili tudi svetniki in sc na osnovi tega odk)čÍli kol so se.»

In v čem Je Tuieva ponudba boljša od ZKZ-ieve?

Tušev center naj bi bil bolje umeščen v ureditveni načrl Po-drožnika. Prav tako naj bi bil večji (več kot 9 tisoč kvadratnih mctr(îv) zveč Irgovskimi dejavnostmi, poskrbeli naj bi za 120 novih parkirnih pn'jstorov. Ker bo zasedel večje pt>vršine, bo tudi več prispeval v oWinsko blagajno. Samo za komunalno urejanje naj bi znašali stroški Engrolu.ša blizu 116 milijonov S!T. Občini naj bi ponudil tudi denar za gradnjo mcslnc razsvetljave. Poleg trgovin naj bi

zgradil še bencinsko črpalko, kjer naj bi bile cene goriva nižje, (iradnjo centra naj bi začeli prihodnji mesec oziroma julija, končali pa do konca leta.

Kot jc še povedal Ivan Suho-veršnik so s"velniki na seji svcia naložili olKinski upravi, da intenzivno vodi aktivnmti za čim-prej.šnji odkup zemljišča in pridobitev gradbenega dovoljenja. Večjih zapletov ne pričakujejo? »Vsaj za zdaj lako kaže, da večjih naj ne bi bilo. Prihaja do manj.ših, ki pa jih sproti rešujemo.« je še pi^vedal mozirski župan Ivan Suhoveršnik.

V poskwnem centru, ki ga bo z 28(1 milijoni lolarjev solman-cirala drŽava, bodo vse državne službe (upravna enota, inšpekcijske službe, center za socialno delo, '/.Rvoâ za zdravstveno za-varcwanje,^odct.ska uprava...), razmišljajo pa tudi o preselitvi občinske uprave.

■ tp

Svetniki so tudi odločili, da bo po>pre^a cena komunalno urejenega zemljišča v P<kI rožniku 55 ev-rov za kvadratni meter, kar je zelo veliko. Oh tem pa so najjlasili, da bo komunalna nadgradnja, ce-bte in potrebne instalaci« je povsem na

nov(».

BMW 318 in 320 dizel z brezplačnim paketom opreme Comfort in inovativnim financiranjem

Cena*

318d: 6.20171$, SIT 320đ: 6-797.590,00 SfT

'Cena j» irrfcTTAthr« m

Paket opr^e Comfort

Avtomata kiima

Električni pomik zadnjih stekel

Velurtepihi

Naslon za roke spredaj Luči za meglo BordcomcHjter • računalnik DSC

Financiranje

50% kupnine ob rtakupu In 50% čez eno leto brez obresti. Možnost prilagajanja m podaljšanja po^be. Enostavni In hilh postopki.

Selmar, d.o.o.

Mariborska 119 3000 Celje

tel.: 03 424 40 11, 424 4017

22. maja 2Q03

«wíČAS

NASI KRAJI IN UUDJE

Zaradi uredbe 20 odstotkov manj uporabnikov pomoči na domu

Stresi in stiske starostniitov ter njiiiovili svojcev

V začetku leta je začel veljati pravilnik n ohlikiivanju cen sodalnovarsh^nih storitev in iiredlw. ki daločji merila /h oprostitev plačila. Med uporabniki poni4»či na domu. ki jo i/\'aja Center s<x'ialn<) delo Velenje v občinah Velenje, Šoštanj in Smart-no ob Paki, sta pov^n^Či I a ogorčenje ter obilo stresov in stisk pri njih samih ter i\jiho-vih svojcih.

»Skupaj smo81ei prijetno sodeIwali, vodno slo mi slali ob strani. Lepa Vam hvala.

.se je naonkral preobrnilo, kajli lega nc morem več sprejeli, /ťlo mc boli, Ua pri svojih 83 leiiii ne zmorem vcč plačevali toliko za pOTTii^C na domu. Od hčerke pa ne morem zahlevaii, da bi plačevala lo siori-lev /ame ona. /Celo boleče je, da bi hišo, ki sva jo .s kn'avimi žulji ustvarjala z možem cclo življenje, .sedaj prepisala na občino in si na ta način zagouwila pomoč na domu.«

Pomoč na domu po novem dražja od domske oskrbe

Tako je med drugim potožila v pismu Pavla Stropnik Šoislanja, eden od iLslih, ki si le storitve z uveljavitvijo novosli ne more več priv(Kciii. Kolje povedala Slavka Mijoč. vodja in koordinalorica pom(")či nadomu na velenjskem Centru za .sixiaino delo se zdaleč ni edina. Odsedanjih blizu 70 uporabnikov le pomoči v omenjenih občinah sc jih je možnosti, ki jim nadomc.^a ali odmika odhod v dom za starcjíkř, do sedaj odpovedalo 211 odsiolkw. »Je pa že razlika, čejc prod uveljavitvijo pravilnika in uredbe nekdo za 811 ur pomoči na domu plačal približno 49 tisoč tolarjev na mesee ali pa sedaj, ko mora plačali hlizu K.IO lisočakov. Nekaj odptwedi

še pričakujemo, Pred izdajo novih odločb o opn.')Slit\'i pa poleg lega Ixjležimo §e za približno 25 odstolkov manj ur, kar samo do damo potrjuje njihovo stisko, lam, kje pomoč ni nujna, ni tako hudo. Žal pa se za lak.«n ukrep odločajo predvsem lisli. ki tovrstno pomoč nujno potrebujejo. Raje se ji odrečejo, koi da hi zaio obremenjevali svoje otroke ali pa dovolili vpis zavar^wanja terjatev v korist občine.« Uredba, ki določa merila za oprostitev, namreč določa, da so storitev' za lisie, ki tega stxcškíi ne morejo plačali, obvezni plačati otroei in partnerji. Cc pa je prejemnik pomoči lastnik nepremičnino, lali-ko uveljavlja oprostitev plačila le, če dov(^U vpis zavarovanja terjatev v korisi občine. Po zakonu o socialnem varstvu so namreč te doljóie poskrbeti za to. »Veliko so odgovorni na republiški ravni gcworili o tem, daje potrebno zagotovili starejšim, da bodo lahko il čim dlje tïstall vdomačem okolju, kerjc to zanje boljše. S pravilnikom in uredbo se stvari obračajo na glavo. Pomoč na domu je namreč za tiste, ki imajo malo več ur, sedaj dražja kot namestitev v domu za starej^, kjer jim je zagotovljena <wkrba. ludi zdravstvena, 24 ur na dan.«

Po zag<^tovilih Mijočeve plačajo uporabniki sirotke neposredne socialne oskrbe, ki znaša v Šaleški dolini 1665 SIT na uro, sirdike vodenja pa krijejo občine, Te se lahko odlííčijo, da bodo subvenciiinirale ceno storitev ali celo s sklepom oprostile zavezanca za dt^plačllo in se odrekle zaznamku na premoženje. »Odzivi občin so po zelo različni. Točnih podatkov sicer nimam, ampak na asnovi pogovorovs ktilegicami, po-nekcni občina storitev subvencionira v ce

loti (Mestna občina Ljubljana), iKkatere ne sulwencionirajo nič. Na na^m področju sta se občini Velenje in Šmartno ob Paki odločili za 18,9 odstotno višino subvencije, svetniki občine Šošianj pa so na zadnji seji sveta sprejeli, da bodo njihovi uporabniki za pomt:>č na domu plačevali za 30 odstotkov nižjo ceno. Tu torej velja storitev 1165, v preastalih dveh pa 1350 SIT na uro.»

Stiske tudi pri zaposieniii

Omenjeni novosti na področju s^Kia Ino-varstvenih storitev pa vnašajo stiske tudi pri izvajalkah pomoči na domu in na samem centru, /aradl manj uporabnikov in zmanjšanja .Števila ur je tudi zaposlenih preveč. Leta 1902, ko st) na centru vključili izvajanje pomoči na domu vsvoj program, so preko javnih del zaposlili in usposobili za izvajanje dejavnosti 5 brezposelnih oseb. /^radi večanja polreb so jih kasneje zaposlili za nedoločen čas. Poleg njih je - na primer - lani 8 delavk izvajalo to dcjavnast po programu subwncionirane zaposlitve. »Večji problem kol manj ur jc lo, da ni novih uporabnikov. Spremembe, kot so odhod vdom za starejše, smrti,.,. so se dogajale, pa smo jih nadomeslili z novimi. Sedaj se z novimi pogovarjamo, dogovarjamo, stvar je zelo nujna. Ko zvedo za ceno storitve, zadeva ni več aktualna.«

Kaj bodo storili, če se bo Šlevilo uporabnikov pomoči na domu še nadalje zmanjševalo, na centru še nistî pcjvsem dorekli. Mijočeva upa. da sc bo sčasoma zadeva uredila. Občina Šoštanj, kje je bilo odpovedi največ, je ceno storitve znižala.

■ rp

Turistično društvo Recica ob Savinji

Vztrajnost dviguje kakovost

RECICA OB SAVINJI, 17. maja - Vrli člani Oi ris ličnega dru^rv» Rečica ob Savinji su tu-<li letos pripravili akcijo c>c«nje« vanj» /^(»mjesavii\|ski;}2a 'želodca • za^čiteniž^a suhomesnate-ga i/d«lka z geografskim pi»re-klom. Letošnje ocenjevanje je hilo 13. pa vrsti. Po besedah predsednikil strokovne komisije dr. Stjenka Renćelja. je kakovost le vse bolj cenjeno mesne dobroto zelo dobra.

To zgovorno potrjuje podatek, da so od 4y prinesenih želodcev izločili le Štiri, kar pomeni, da so za zunanji izgled, izgled in barvo prereza, teksluro, vonj In okuii prejeli manj ki)t 15 točk. »Kiiko-vost i/delka se dviguje, kar je dobro. Klasičnih napak ti^at praktično ni bilo, Morda bi kiizalo v prihodnje pri nekaterih dodali manj soli 1er namenili pozornost kakovosinojšl slanini. Drobnih napak je bilo nekaj, njihova od-prava pa bo Še dvignila sloves izdelka, ki bo prideiwalcem vpri-hodnjc gotovo prinaSal korist. Vztrajnost in upo?Nlevanjo nasvetov so je obrestovala.« Ob lem je Renčvij pozval pridelovalce kso-delovanju, izmenjavi medsebojnih izkušenj in ne k zapiranju v svoje vrtove. Zdru/^ijo naj se v enovito, čvrsto družbo, ki bo »imela opravka s stroko, znanjem in organiziranostjo«.

Pri lem je imel vmislili gospodarsko intere.sno združenje (GIZ), za ustanovitev katerega si proiTvajaleizgornjesavInjske-ga želodca prizadevajoče nekaj časa. Kol smo sliáali na prireditvi naj bi do njegcTve uradne ustanovitve prtólo letos jeseni, skrbelo pa naj bi za kakovost, pro

mocijo in irženje izdelka.

Tudi Lojze Pla/nik. eden od pobudnikov za zaščito izdelka, je opozoril na pomembmwi organiziranosti pridelovalcev. »Zgor-njesavinjski želodce lahko pri-merjamoz mojstrom, kije t>pra-vil izpit / odliko, službe pa nc dobi, Ne glede na občinske meje morale biti enotni, da b(»te lahko mojstru nasi I zaposlitev.«

Ob koncu prireditve v prostorih vrtca so izdali potrdila o kakovosti. Prejelo ga je 45 izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca. od tega je bilo 15 dobitnikov bronaste plakete, eden je prejel srebrno in eden zlato plaketo. Najboljši želodec je po mnenju slrv^kovne komisije izdelal Alojz Petek iz Podvolovljeka. Dobitniki bronasto, srednje in zlate plakete bodo potrdilo o ka-kova^li prejeli na tradicionalni prireditvi Od lipe do prangerja, ki bo na Rečici ob Savinji v začetku julija.

■ Tp

S prireditve

Odlična razstava v šoštanjski galeriji

Med cvetjem in trnjem

"Živeti za cve^e, /a <»krasne grmnvnice« lepo urejen \tt, ^rol). za vzgc»i<» slastnih zdravib vrtnin, kar težko si v danasi\jem času hitenja in bučnosti predstavljamo skrl>i>e^a vrtnaija, ki poznji v svojem parku ali vrtu vsako bilko, ve, kiiko jo vzgajati, ji streCi <Ja Im /rus-hi v veselje uosp<idarjem in v čast vrtnarju,** Tako so označile raz-stuvu o vrtnarju .Alojzu Kojcu, ki so jo v četrtek «»dp rli v$<»^lanjskj mestni )<aleriji, avtorice. Vse sočlanice.študijske}>a krožkii Graščinski parki in vrtoi, ki uspešno deluje v okviru velenjske Univerze za III. živ|^íef\|sko obdobje. Ob ni/.stavi bodo v teh dneh pripravili predstavitve svofega dela i^e številni krožki iste univerze.

Starejši Sa^ianjčani se zagotovc^ šc spominjajo vrtnarja Alojza Kojca. Avlorice rayj>tave so ob naslajanju razstave izbrskale i^te-vilne več kot zanimive podatke o njegovem življenju In delu. Ker ,se je ohranila njegova delovna knjižica, so iz nje razbrale služlxv vanja, iz priptKOčilnih pisem, ki jih je od dolodajaleev prejel ob menjavi zaposlitve, pa je razvidno, daje bil povsod vzoren, skrben in zvest delavec. Bil je pravi mojster svojega pokliea. od leta dalje pa je delal kol samostojni vrlnar z nazivom Umetni in trg(w-ski vrtnar. Poleg tega, da je bil izredno radoveden, da sc je ukvar-

Utrinek z otvoritve razstave o živtjenju in detu vrtnarja Aiojza

Ko/ca. (Foto: Dejan TonMi)

V okviru vrtnarske razstave se bodo od danes dalje pred Mestno galerijo ŠoSianj,med 16. in 18. uro, predstavili naslednji krožki velenjske Univerze za III. življenjsko obdobje: danes Vezenje, jutri Kleklanje, v soboto Izdelovanje cekaijev, v ponedeljek Suhe roŽe, v torek Ri^na dela Šoštanj, vsredi^ Vezenje in prihodnji Četrtek Izdelovanje eekarjev. Ob koneu naslednjega ledna se bodo predstavili Še krožki Kleklanje, sad-jar.ski krožek in Zdravilna zelina.

jal s i^ievilnimi področji današnje agronomije, je bil tudi aktivno vključen v takratno družbo. Bil je član združenja vrtnarjev in iz-dokwalcev vencev v Ljubljani, planinec, ki je veliko potoval, ukvarjal se je s fotograi ijo, zbiral minerale in školjke, pa ludi tobak in vse v zvezi z njim.

Med 26 pobitimi na Crorieah nad SoŠlanjem je zapisano tudi ime Alojza Kojca, zasebnega vrtnarja. Leta 1945 je bil v mesccu maju med tlsiimi, ki so končali kol žrtve evlbrije zmagovalcev druge svetovne vojne. Zapustil je .sina Viktorja in komaj dvelemo hči Malvino 1er ženo Marijo.

Na vrtnarja Alojza Kojca spominjala še danes urejena gra^iaska parka pri Vili Široko in dvorcu C jutcnbichcl in pa seveda zapuSčIna vrtnarskega orodja in drugih vrtnarskih pripomočkov In literature, vskrbnem varstvu njenega vnuka Vlada. Razstava je zagotovo več kol vredna ogleda!

■ bš

10 let Kavcnikove domačije

Zanimanje za življenje nasili prednii^ov se povečuje

Med prvomajskimi prazniki Je ponovno odprla vrata star dimnica, Kavčnikova domačija v Zavodnjah. junija, točno pred 10 leti, sojo po tem, koje bila muzenloška postavitev končana, odprli /SI javnost. V teh letih Je domačijo obiskalo okoli 40 ti» soč obiskovalcev, ki rje veliko. V zadnjem obdobju pa se obisk občutno povečuje,

Ziinimanje za vedenje o tem, kako so živeli naši predniki, je i>čitno vporastu.'lemu pripisuje vsiiko leto večji obisk ludi vodja Muzeja KC IN, ki že vsa leta strokovno skrbi za Kavčnikovo

domačijo, Damijan Kljajič.

O lem, kako so zakorakali v jubilejno poletje, nam je povedal: "Vsa ta leta poskušamo dodatno uredili okolico domačije, saj je bila ob ta žal otvoritvi precej uničena. Dola nam ne zmanjka, okolica pa počasi dobiva prvotno podobo. Pri tem nam veliko pomagajo Članice cinolo.^kega in zgodovinskega krožka iz velenjske Univerze za 111. življenjsko obdobje. Pieko zime, ko je bila domačija odprla le za najavljene skupine, smo prenoviU video film, ki ga predvajamo ob strokovnem vodenju po do

mačiji. Dobili pa smo ludi novo, digitalno tehnično opremo. Stara oprema nam je malce nagajala, ker je v hiši precej vlage.'* Uradno so sicer odprli domačijo 1. maja, vendar jc leios v zimskih mesecih domačijo obiskalo že najavljenih skupin. Sedaj je odprta stalno, od četrtka do nedelje od 10. do 17. ure. "Lani smo na domačiji pripravili ludi dve delavnici za mlade muzealce, ki sta naleteli na izjemen odziv. Spomladi smo pripravili Pastirski dan, jeseni pa delavnico y nazivom .lesen na Kavčnikovi domačiji, Ker je bil

odziv nad vsemi pričakovanji, bomo s lem nadaljevali tudi letos. Že to nedeljo, 25. maja, pripravljamo delavnico z nasi wom "Od žetve do setve^. Poskušali bomo posejat žito in ga spremljati do jeseni, koga bomo skupaj z otroki poželi in spekli kruh. Otroci bodo tako na praktičen način spoznali, kako pridemo do kruha. Že vrsto let pa pripravljamo ludi kresovanje na Kavčnikovi domačiji in tudi letaš bo tako. Vikend pred kresno nočjo ga bomo pripravili tokrat. Podobnih dogodkov pa bi radi leios pripravili .ie več."

Kljajič je poudaril, da z vsemi lastniki zelje okoli Kavčnikove domačije odlično sodelujejo. Zalo so se lahko že doslej dogovorili za prireditve tudi v okolici domačije. Upajo, da bo tako ludi v prihodnje.

■ Bojana Špegel

8

KULTURA

»»HJis

22. maja 2003

Pogovor o ustvarjalnosti slikarja Alojza Zavotovska

Slikar, ki še vedno zna opazovati

VELENJE - t)(J 25-april« so v (iiileriji Kuliumeuii centru hnn Niipotnik rui i»uled temsilskii raz-stuMi ukrili»v akiideinsk^i^a sli-kiirj» AI<»J/u Zuvolavšiui iz njť-}>t>ve{2u z;Kl^je^a ciklusa ^lik '*ElegiJa koztikenť*. Takral uradne otvoritve ni bilo. pred tednom dni pa so pripravili /a-nimiv veOer z avtorjem, ki so mu v galeriji ni/stavo pripnivili ob njegovi 754elinii. Zanimivo jts da je avtor |)rav v KC IN Velenje končal tiifli svojo pokJicnti pi»t. up4»kojil pa se.fe /e pre^l 20 leti.

Na srečanje so }X>vahijj spremljevalce likovne »sivarjalnosii Alojza /avoliivska. Sodelovćdi naj bi dr. Ceno Avga^iin, Jr.Mirko Juicr^ek, drJty^cf MuhtiviC, Milena Mar len Pa'msak in Vi^dja velenjske giilerije Milena Koren Dn?iiek. Poleg slednje Sla se pogovora udeležila Milena Premisak in dr. Jožef Muht)-vić, saj sla/al dr. Julcr^k in Milena MoSkon /aradi prometne gneče na poli iz Ljubljane v Velenje prišla propcv/no. dr. Ceno

AvgiL^iin pa je poslal pLsmo.vka-lercm ni skoparil s pohvalami o /avolovškovem Uî>tvarjalnom opusu, ki je eksplodiral prav v po upokojitvi...

Pred peiimi leti so v isli galeriji pripravili obsežno pregledno r<i/siavo umcinikovega življenjskega dela, predstavili pa so tudi monogralljo. V ziidnjih petih letih je avior ustvarjal naprej in 10 ne malo. V zadnjih dveli letih sc je posvetil predvsem akrilom. za tem<'s pu je ixbral slovenske kozolce. V icm svojem najnovejšem ciklusu je obudil spomine na svoja otroška in mladost na leta, ki jih je z očetom te-saijem preživel ob delu. Vse faze očetovega dela, kjer je ludi sam veliko pomagal, je shranjeval vsvojem spominu. Ob krajinskih molivili seje nemalokrat srečalzzelo značilnim motivom kozolca, ki se pojavlja v Številnih pokrajinah Slovenije. Prav lopiarji, ki so osrednji motiv njegovega slikarskega opasa, pa izhajajo ludi iz njegovega rojstnega okolja v /adrečki dolini.

"Njegovslikarki hommage pa ne iziiaja iz funkcije kozolca, temveč njegoveg-a bjemncga e.slel-potenciala. Koa^trukcijski elementi se prepletajo s funkcijskimi in Se posebno esieUkimi, njenim porfekcionizmom in umetelnimi konzolami in mre^asiimi zapornimi stenami ter riLsilInskimi motive na kon-zolah. le odnose razmerja in povezave je Zavcilov.^ek m<'ysi rsko preoblikoval v elementarne vzorce, ki so osnova abstrahiranih

spominov."jc ob predstavitvi povedala Milena Koren Bo/icek, Marlen Prenizak je piwedala, da jo je ZavoiovSek resnično očaral dvakrat, prvič pred 35 leti, koje spiwnala njegov umetniški opu.sznenavadnimi modrimi in zelenimi odtenki akvarelov. Se enkrat pa. kose kot mojster akvarelov, kije prisegal na tradicioniilnc prvine slikarstva, nneiikrai ;xlk)Oil, da 1\) delal drugače. In "rodil" se je nov Zavo-lov.^ek. Živahen, iskriv, pogu

men, nenvaden... Dr. JořcfMu-hovič, slikarjev prijatelj, kritik in poznavalec, si je izpascidil misel franciwkega slikarja Malisii, da mora umetnik imeli pogum, da vidi stvari tako, kot da jih ni §e nikoli, In ZavcîlovSek ta pogum ima! Šc vedno. Pravzaprav vedno bolj.

Razstava bo na ogled ^e do 28. maja.

■ Bojana Špegef

priznanj za zvestobo knjigi

VELENJE —Ob koncu f>olanja na osnovni .šoli Je Meilobčin-skit zve/a pryatelje\' mladine pre<l tednom dni podelila priznanj;! /a zvestobo lepi knjigi in /lat<i bralno/načko kar 352 osmoAolcem \i Šaleške doline.

Na OS Livada je dobitnikov (montorice Draga Kralj, Anka Osojnik in Nalaisa Bizjak), na OS Bratov t-etonje je zlatih bralcev 28 (tnentorici Peira Jcvušnikar in Metka Marovt), na OŠ Antona Aškerca 46 (mciuorice Martina Ilribernik, Milena Zdovc in Neva I Ivalee), na OŠ Hiba Koeck 37 os-mo^olcev (mentorici Sonja Bric in Lidija Voik), na OŠ Šalek 35 mladih bralcev (mentorici Amalija Dragar in ncvenka Raz^ bor.<ek}, na Aoli Karla Destovnika Kajiiha 20 osmošolcev (mentorice Jožica Andreje, .lasna Novak, Vlasta CreSnik in Brigita (i robe I ni k). Na OS Miha Pinta rja Toleda jc dobitnikov prbnanj 51 (mentorji so Minka Buhik, Bernard Krajne in Nevcnka Razborîk^k), na OS (řorica 46 osmoSoIccv pod mentorskim vodstvom Alenke Meza. Nevenke Smolčnik in Sa-vine Bohak. Na OS Gustava Siliha je dobitnikov/late bralne značke 37 osmosolccv (mentorice Biserka 1 Imcič, Danica Kac in Renata Škodnik), iz Centra za vzi»(»jo in lz(J)niževa» nje ter □.sposahljan^je pa je priznanja prejelo 5 mladih bralcev. Mcntorica jim je bila Zdenka Amon. Na MZPM Velenje tigoiavljaJi\ da je število mladih bralcev iz leta v leto večje.

■ bš

Med pogovorom o deíu in ustvarjanju silkarja Aioza Zavohvška.

Muzei ima veliko priiateliev

Na mednarodni dan družin so na velenjskem gradu pripraviti prireditev učenci OŠ šatek. Skozi igro in ptes so spozna* vali stare sloverjske fjudske običaje.

Kakšno prihodnost boste izbrali?

Samo s pokojnino iz obveznega zavarovanja

Z dodatnim pokojninskim za va rova nj«m

S prejemanjem rente

Rentno lahko varćujete z mesečnimi vplacii ali enkratnim pologom denarja od 5 do 20 let Privarčevani denar in obresti vam bomo izplačali postopne z rentami, v enkratnem znesku ali kombinirano Kol sodobna in moćna banka s tradicijo vam zagotavljamo varno m zanesljivo naložbo vaiega denarja. Pravočasno poskrbite za svojo pnhodnost. Vabimo vas, da se oglasite v naših poslovalnicah, kjer vam bomo z veseljem svetovali

o

ljubljanska banka

Podružnica Savtnj$ko-$ale$ka

VELENJE - V nedeljo, 18. majn, je bil svťluvni dan muzejev, kije letos |>(>tekîil pod ^esl<»m »Prijatelji Mu« /.ejev«. Oh lem dnevu so v Mu/eju KC IN na velenjskem ^radu pripmvili več do-giKikov, med dru|>ini p» su kar dvakrat omogočili ludi t>rex-plaCen oj:kd mii/.ejsklh /hirk. Prvič pred tednom dni. na mvdnanKJni dan drii/in, in dni-glCvne<kljo.na pra/.nicnidan. In .s|>et seje i/ka/;^h>, da ima ve« lenjski muzej resniCno veliko prijateljev.

'?jc v Četrtek s<i v Muzeju na Velenjskem gradu pripravili prireditev z na.skwom »/ ljudsko igro, pesmijo in plesť»m«. Nasio-pili so učcnci 4. razredov Osnovne át^le Salek Velenje. Riizstav-ni prostor na podsireSju gradu so obiskovalci napolnili do zadnjega količka. Zadovoljni so bili ob predstavi mladih Ve-lenjčamw, ki w)jim predsiavili igre, pesmi in plese, ki so jih spr>-znali pri projektu Slovensko ljudsko izročilo - Igre in igraće sko/i čas. V petek so odprli 5c zanimivo razstavo korenin in knjig avtorja Ivana PSajda. V torek zvečer pa so v gtiste povabili svojo dolgi^lelno zvcslo prijateljico» ki jo dobro poznamo vsi Velcnjcani - priljubljeno učiteljico Hermo Orožnik. Z njo so pripravili klepet pod arkadami.

■ bi

19.QD

Kdaj - kje - kaj

V Velenju od 22. do 29. maja 2003

Žetrfelc mnla

16.QD Glasbena ^la Velenje, velika dvorana

Kviz Iz nauka o glasbi za 3. razrede 19.00 Knjižnica 2â odrasle

Lrterami ve^r: Piva liiéa na Ma (SU

Predstavitev knjige in pogovor i evtor|em Vinkom Vastetom

Petek. 7X moig

Ig.OO Titov trg Velenje

Maturantska parada 2Û03

17.QO-22 0Q KolalkaliSće Velenje 01 SCO na rolerjlti

iiûû-Titov rrg

ON/OF, Peter Lovšin, Križarji Kc^ncert Generacij Vedenjski grad

13. íettíval Dnevi mladih in kulture: Rock konoeit Glasb êola Velenje, velika dvor 13. festival Dnevi mladit) in kulture: Končen Salelkega akademskega pevskega zbore

Sobota. 24. malo

9 Q0 Velenje m okolica

Taborniško orientacijsko tekmovanje Še ta poiiasnemu mine - ŠTPM Tekmovanje l>o potekak) do nedelje do 15. ure. ^Q.pQ Hoščad pred veleblag. Nama 13. festival dnevi mladih in kulture: Meůobmoáfio srečanje mladinski!) pihalnih orkestrov 10.M Osnovna ëolaâalek

Ko&arkarska t^ma pionirjev 292 TS,3.kfog KKSra Velenje-KK Pivovarna Lažko 1Û_QQ fi^ladinskic^râmarlno

Ustvarjalna delavnica za mlade ploščad za mladinskim centrom (Šmartno ob Pakj) lutkovna predstava Ku^ek in muca ?1 on MladinskicCTterŠroarlno koncert: Nepremični kulturni objekti« Zmelkoov^ 1100 ^18 00 Ob Velenjskem jezeru 13, festival dnevi mladih in kulture: Športne Igre, počivainica. proga preživetja In likovna delavnica 00 ^18 00 Pred Vilo Mojca

Ta veseli dan - otroški zi v žav 17 m-?? on Kotalkaiišče Velenje

Cisco na rolerjlh le.QQ Osnovna šola Šalek

Košarkarska tekma članov TS, 3. krogXK Era Velenje'KKHopsi Polzele 19 DO Oom kuituie Velenje

13. festival dnevi mladiti in kulture: Gledeliska predstava, Matjaž J avšnik: Improvokatorji ?1 on Atrij na Velenjskem gradu 13. festival dnevi mladih in kuKure: Etno koncert

Nedeljo, 2S. moig

if) on Kavćnikova domačija

muzejska ustavrplna delavnica Od setve do žetve

14 00 Plac (Tňovirg 4, Velenje) 13, festival dnevi mladih in kulture: Finale tarok turnir j a

17 00 Šaleški študentski klub (vhod skozi Max Club Velenje) 13. festival dnevi mladih in kulture: Lutkovna Igra n odrasle, Lutkovno gtedališče Koruzno zmo: Najlon

Do is, ure Velenje in okolica

Taborniško orientacijsko tekmovanje Še ta počasnemu mine-ŠTPM

Ponedeljek, 26. maid

1930 Glasb šola Velenje, velika dvor. Koncert: Rita Kinka (klavir)

Sreda, 28. molo

17. DD KnjlžJifca za mladino Špeline ure pravljic

19.30 Gias dola V^nje, orgelska dvor. Koncert učiteljev Glasbene šole Velenje

Žetrtek mnio

17Q0-19.Q() Interspar Vetenje

U stvar j. delavnica: čas kratkih rokavov v Intersparu Velenje

Za dcKldtne informacije pokličite TIC Velenje; 03.897-64-66

22. maja 2Q03

«ffiČAS

107,8 MHz

mUSKI IK OiSOPISKI MOZAIK « mUSKI M fiUOP/M/ MOWK

(^feí® wĚlhdmm m

Prav ganjena je bila novinarka Nagega časa Biijana S|>eKel na zaključku solidamastne ak-cijc Pomagajmo skupaj, v kaieri smo zbirali denar za nakup aparata za zgodnje odkrivanje ^uhote Bolnišnico Slovenj (Iradec. Cîanjc-na je bila, ker jc akcija uspela, Sc bolj pa, ko sojo prcdsiavniki mcdt)bCinskcga društva gluhih in naglušnih povabili na oder in seji s j>op-kom zahvalili /a sodelovanje.

Bííjana jc sohdamoslno akcijo ves č^as spremljala, pisala o njej m ljudi spodbujala k darovanju.

Med moderalorji v radijskem programu je gotovo Vili (irahner lisii. na katerega se lahko vedno zanesei^ in listi, ki nc bo rekel nc, lu

di ko bi lahkí5 iako rekel, To njegovo pripravljenost znamo vCasih kar malo izkoristili. Ampak v vsaki redakciji imajo lake kot jc Vili zelo radi. Hudo je, če jih nimajo.

To, da jc bil odziv na nase poizvedovanje za novimi radijskimi upi izjemo lep, smo žc pi-.sali. Mnogi sic se prijavili, mnogi pred mikrofonom pod budnim ušesom Ide Ba.^ že ludi preizkasili. Do takrat, da bt^do znani naši novi, pa bo potrebnome trdo delo in uCenje. Vanj bodo vkljuCeni tudi »stari« maCki, ki sicer ve-liko znajo, ne pa vsega. Včasih se kaj, če te nihče ne popravlja, ludi ptwabi.

■ mkp

M9h

MA KRATKO

MTV DANCE PARTY

30. maja ob 22.00 uri bo v ljubljanski trgovini BDF v BTC-ju potekala prva MTV prireditev na slovenskih tleh - MTV Dan-cefloor Chart Party.

SOČA REGGAE RIVERSPLASH 2003

Tudi letos bo v Tolminu, na Sotočju, potekal tradicionalni festival Soča Reggae Riversplash. Potekal bo od 10. do 13. julija, največja zvezda letos pa bo Gentleman iz Nemčije.

DMK 2003

Jutri (petek, 23.5.) bo v okviru festivala Of/iK 2003 na velenjskem gradu koncert, na katerem bodo nastopili Frozen Hell, Carina, Res Nullius, Mantra Porno, Elvis Jackson in Bitch Boys.

POPSTARS

Znana so imena treh deklet, ki so v velikem Pop-stars izboru najbolj zadovoljila kriterije stroge žirije. Nov slovenski dekliški trio bodo sestavljala Špela, Jasna in Maja.

SIMPLY RED

Kot verjetno že veste, bodo 9. julija nastopili v Ljubljani, vendar ne na stadionu Ilirije, kot je bito nekaj časa objavljano, ampak v stari dobri dvorani Tivoli.

MMS 2003

Znan je že vrstni red nastopajočih na letošnjem MMS-u. Na pop večeru bo nastopilo dvajset izvajalcev, začela bo Jasmina Cafnik, zaključil pa ga bo Janez Bončina Benč.

Vrnjen McCartneyev dnevnik

[talijanski sestri, ki sta pr^d 20 leti ukradli dnevnik nekdanjega beatla Paula McCârtneya, sta se v Rimu sestali z njim In mu izročili ukraden dnevnik. Frartcescaln Paola De Fail sta bili sta

ri des€t in ^ajst let, ko sta prišli v hišo» kjer \b nekoč živel nekdanji član legendarne glasbene skupine The Beaties. Radovedni sestn sla v hi^l našli dnevnik Fz leta 1970, ki je bil poln beležk, skic in zaznamkov McCartneya in se odločili, da ga vzameta s seboj v Italijo. Pred dnevi, ko je imel McCartney dva nastopa v Rimu, sta se odločiti, da dnevnik vrneta lastniku. McCartney je sestrama sicer dejal, da sta ii zlobni, vendar se jima je zahvalil za vrnjeni dnevnik in jima dal avtogram.

Težave T«A.T»U*

Moskovska policiia je ruskemu pop duetu T.A.IU. prepovedala sneaianie novega glasbenega spota na Rdečem trgu. Na trg je prišlo več sto oboževalcev oblečenih v pomanjkljive šolske uniiomie. sicer priliubl|eno oblačilo 18-ietnih članic dueta Lene Katine and Julije Volkove. Slednji zaradi policijske

m

v soííolo, 24. maja, sc h<''do prcdsiavnicc (nekaterih) Članic velike družine evrovi/ij-skegH združenja poiegcwale za naslov zmagovalne popevke letošnjega i?:bora za pesem Evrovi/ije. Veliki finale bo ludi lokrai polekal v eni mlajših članic evrovizijskc družine, v državi, ki prihaja iz tako imenovane Nove Evrc^pc - v Lai-viji, natančneje v njcncni glavnem mcsiu Rigi. To bo sicer že 48. izbor najboIjSe evropske popevke, v njegovem zaključnem delu pa bo letos sodelovalo 26 drŽav, le bodo na-iilopile na 1200 kvadratnih metrov velikem oáni dvorane Skonlo hali, ki leži v samem srcdisču Rige in kjer bo pras-tora za kakih 6001) glodalcev, /a nemolen piUck dogodkov na odru bo poskrbel mlad vo-ditcljski par Rcnars Kaupers in Marija Naumova. Slednja je kar izvajalka lanskoletne zmagovalne evrovizijske ptv pevke, ki je letoinji finale .sploh pripeljala v Rigo.

Letos i)o v zaključnem delu prvič sodelovala ludi Ukrajina, sicer pa se je po vključitvi držav nekdanje Inlervizije, ki so jo sestavljale bivše socialistične vzhodnoevropske dr/avc (razen Jugoslavije), število tekmiwalkzelo povečalo, zato je vsako leto potrebno opraviti dodaten izbor nastcv pajočih. 'lako letos med nasto

pajočimi nc 1)0 predstavnikov Daaske, Finske, Švicc, Italije in 5e koga.

Slwenijo bo, kol veijetnože veste, zastopala Karmen Slavec, ki je na sloveaskem predi/boru. let i EMI, zmagala s .skladbo Lep poletni dan.

pila kot ^stindvajseia, zadnja po vrsti. To nekateri smatrajo za prednost, saj menijo, da si gtcdalci in pasiuivalci zadnjo skladbo nekako bolj zapomnijo, čeprav pregled uvrstitev na dosedanjih tekmovanjih kakšne posebne predntJSti za-

Lahkotno popevčico z novim naslovom Nanana bo Karmen tokrat prepevala v angleščini, kar je, kljub pomislekom nekaterih, po zdaj veljavnih pravilih cvrovi/ijskega združenja dovoljeno. Karmen je v Rigo prispela v ponedeljek in jo do danes že opravita sprvo vajo. Druga bo na sporedu danes zvečer, dn nastopa v soboto pa jo Čakala §e dve uradni generalki pred občinstvom. Karmen bo na tekmovanju nasto-

dnjim nastopajočim večinoma ni prinesel. Ne glede na vrstni red pa slovenska predstavnica po mnenju nekaterih poznavalcev sodi v ožji krog favoritov in ji naptsvedujejo visoko uvrstitev, ('eprav se take napcwedi večkrat izkažejo z^a nehvaležne, pa si vendarle želimo, da bi naši predstavnici aspelo doseči najboljši rezultat v zgodovini slovenskih evrovizijskih nastopov.

■ MiČ

prepovedi skorajda msta zapustili svoje pril<olice. TATU., ki bo na festivalu evrovi-zijskepopevkevlatvij-ski prestolnici Rigi konec tedia zastopal Rusijo, je na svetovne lestvice prodrl s hitom 'Ali the things she said" in tako postal prva k ruska zasedba, ki se ji 1 je uspelo uvrstiti na bn-4 tansko gla^eno lestvl-1 00.

Odpoved Stofiesov

Po večmesečnih poga-ianjih o izvedbi Koncerta skupine Rolling Stones v Zagret)u, so iz londonskega urada predstavnika manage-

menta skupine poslali obvestiio, oa Stonsi ietos kiiub vsemu ne bodo nastopili v Zagrebu, kot je biio napovedano. Hkrati so odpovedali tudi koncert v Beogradu, napovedan za 2. avgust, ki na| bi bil predhodnica zagrebškemu. Glavni v^kza odpoved beograjskega koncerta naj bi bile nedavne izredne razmere v Srtip, kar je povzročilo

vrsto težav z razporeditvijo tega dela turneje, tako v terminskem kol v produkcijskem smislu. Zaradi nastalih težav in zahtevnosti celotnega proiek-ta ter poslabšanja stanja varnosti v re-giii In svetu, |e management skupine od organizatorjev zahtevai izjemno visoko zavarovalnino, ki pa je ti niso mo-gíí zagotoviti.

Študent naj bo

Gostje iz Litve v Veletiju

v soboto, 17. maja»sov naše mesto prišli mladi delegati iz Litve, v spremstvu predsednika Mladin-.^kega sveta Slovenije,

Matjaža Šiolfe.

Namen obiska je bil sodelovanje med Mladinskim svetom Siovenije in MJadúiskim sveiom Vek;nje, ki pa je še v ustanavljanju.

V soboto je v prostorih ŠaleSke^^a študentskega kluba potekala okrogla mi-ia, tema pa je bila predstavitev delovanja mladinskih organizacij v naScm mestu ter v Litvi, predvsem v mestu Lijoi.

Mladi so izmenjali iz-kuSnje ter predloge za mednarodna sodetiwanja.

Iz Velenja so se predstavili; Koleda, Mladinski center Velenje, ŠaleSki študentski klub 1er Poéiintóko društvo Kažipot.

Većer so popestrili z (Ogledom jazz koncerta na Velenjskem gradu v okviru 13. festivala Dneva mladih in kulture.

V nedeljo, pred odhodom, pa so .se áe spustili 180 m pod zemljo in si ogledali Muzej premogovništva Slovenije.

(îlede na pozitivne izku.^nje upajo na ponovno mednarodno izmenjavo, vsekakor pa se bodo '/ veseljem pontTvno vrnili v Velenje.

■ Sitvija Bašnec

Delegacija fz Utve z gostite/j/ iz \^fenja ter predsednikom MSS.

PESEM TEDNA NA RADIU VELENJE

iztor poteka vsako soboto ob 9.35 uri, Zmagovalno skladbo pa lahko sliiite v programu Radia Velenie dvakrat dnevno: po porociiih ob 9.30 in po poročilih ob 16.30.

1.COLONIA>C'esllavie

2. RONAN KEATlNG^The Long Goodbye

3. HIM.The Funeral Of Hearts

Popularni hrvalki dance tiio Co-lonia je v izborih najboli príljub* Ijerie pesmi tedna na Radiu Velenje že zmagoval. Tolaat mu je to uspelo še z eno skladbo, ki podobno kot druge uspešnice te skupine prihaja ravno v bližajočem se poletnem času. Pesem z naslovom Ces la vie bo tudi na prihajajočem novem albumu skupine. Ta bo že Sesti po vrsti,

r ■ "

■ LESmCA

mĚ Êmm

Vsako nedeljo ob 17.30 na Radiu Velenje in vsak četrtek v tedniku Naš čas.

Takole ste glasovali v nedeljo. 18.1^.2003:

1.HENČEK: Lepa mora bit

2.PR1M0RSK1; Brezkiklce ž^'sklklco

3.PTUJSKIH5: Naša zlata oma 4.SLAKI: Mlinar 5.VASOVALCI: Pohlepno dekle

Predlogi za nedeljo, 25.05.2003:

1.BURNIK; Pivo

2.GÚLIČNIK: Moj prijatelj krokodil

3.KLAV2AR: Moj brinovček

4.RUBIN: Franci in Nežka

5.ŠALEŠKI: Milka

■ Vili Grabner

Branko Caglič. znani ve-lenjski arhitekt, živi v BevČah. Tam ima precej nenavadno hišo, ki zagotovo pritegne pozornost. Sta s Francem Žemvor mnogi gd poznajo kot »večnega« pomočnika direklorja Banke Velenje, govorOa prav o njej? Morda pa je beseda lekla o denarju? Žemva je bil med komin tent i »svoje« banke znan kot tisti, ki je znal prisluhniti ljudem in jim dati tudi kak pameten nasvet.

Žalosten je, tako kol so v teh dneh mnogi ljubitelji nogometa v Velenju: direktor NK Rudar. Matjaž Begič. Najbrž pa ludi ogorčen, lako kot mnogi drugi. Kdo bi si pa mislil, da bodo rudarjem prav v njihovem 55. letu puslill, da potonejo do druge slovenske nogometne lige? Rudar, ki je bil že re-publiški, pa pokalni prvak, bi si vsaj ob jubileju zaslužil drugačno darilo.

^ Ivan Vajdl in Tone Tiselj. Sleduji je slavo dodobra okusil s Krimovkainl, ki jih je že drugič popeljal na vrh evropskega rokometa. Ivan Valdl pa je bil korak pred tem^ da s svojimi fanti, rokometaii Gorenja, prvič zaigra v ligi prvakov.

»Ne bodi preveč žalosteu. Igrate izvrstno, ekipa je mlada, publika odlična, priložnosti bo še veliko,« ga je po sobotni tekmi tolažil Tiselj.

anf (HI V0

ZliravHo proti bolezni možganov

Test j so pokazali, da lahko eno simio ccpivo, ki se vbrizga samo enkrat, pozdravi do sedaj neozdravljive bolezni možgan^'jv vkijuCnoz Alzhcimcrjcvo boleznijo In CJD.

Znaasivenikizdr.Johnom Lev womso odkrili majlmo loksiCno molekulo, kije skupna vsem lem boleznim in jo lahko nevtralizirajo s proli sirupom.

To odkritje je odprlo veliko možnosU za uspe<no zdravlje

nje bolezni kol so Alzbeimerje-va, Parkinsonova, ilunllngdo-nova In ludl diabciesa tipa 11.

Za vse 10 bolezni je značilno, da jih pov/roéijo proleini amyloid! accumulali, ki poškodujejo zdrave cclicc.

Znanstveniki so odkrili, da imajo (i proteini ne glede navršio bolezni Identično ključno molekulo v svojem jedru, Ime-mwantî soluble aligomer, ki v.se-huje loksin, ki povzroča poškodbo cel lee.

Romul ali Roma?

Najdba fragmenia z zapisi gr^kosicliijanskegii pi>eia Slesic-horus. ki je ustvarjal dobro sto

letje po miioliï5ki ustanovitvi Rima. nakazuje na to. da je bilo mesto Rim poimenovano po trojanski imenski z imenom Roma.

Ste.sichoras (638-555 pr. n. št.) je t^plsal, kakoje Roma s svojim ladjevjem pobegnila iz opustošene Troje. Prispeli so v ćudo vilo debelo, kjer je nove obisko valce »očarala sanjska pokrajina /. nežnim vetričem. kjer so si zaželeli pričeti z novim življenjem«, Roma in njeni spremljevalci, očarani nad idilično pokrajino, le-ic nisi želeli vcč zapustiti, zalo sozažgali vse svoje ladjevje. Novi prebivalci so mesto p(3Ímenovah po njej.

Odkritje fragmenta je zamajalo splcéno znano teorijo o tem» da je ustanovitelj mesta Rima Romulus,

Pi» rimskih zapisih sla .se se rimska dvojčkii Romulus in Rem rodila v antičnem italijanskem me-sLu Alba Loi\ga. Staral so ju Izpostavili. dojila ju je volkulja, vzredil pa neki pastir. Svoj rodni kraj sla zapustila, da bi ustanovila svoje mesto. Izbrala sta kraj ob reki Tnxiri(5bdaji s sedmimi ^ičl in okoli njega zgradila obzidje, nato pa naj hi Romul mesio poimenoval po sebi

Vsi seveda novim zapisom ne dajejo posebnega pomena. Tako Guy Rogers, profesor zgodovine na Univerzi v Wi llesie-yu meni: »Siesichorusovl zapis

jc žc sam po sebi nasprotujoč In po času skladen z ustanovitvijo Republike- okrog leta 511) pr. n. ŠI.«

Digitalno p#fo

Nokia je predstavila digitalno pero SU-IB, ki omogoča pisanje na posebnem papirju ter prenos taksnega zapisa ali slike na mobilni telefon. Zapis je v formatu (rlF in se / mobilnega telefona lahko poJljc v obliki MMS-a. Prenos med peresom in lelclunom opravi Blueloth, pero pa je moi:no povezati ludi Z računalnikom preko USB-a. Vgrajen spomin zadostuje za too sirani teksta A5 formata. Cena Še ni znana. Sicerpaioni edino talcšno pero na trgu.

m

Izguba in dobitek

Rokomeui.^1 (iorenja polfi-nalne lekme s Prulami niso dobili. So jih pa nekateri Ve-lenjčvHni po lekmi dobili Î

Era kroji slovenski vrh

Smarska Era zadnje tedne res kroji slovenski vrh. Vrh sloveaske^ nogometa, Koso ixJíčipnill točko Olimpiji, so pomagali navrh Publikumu. Zdajsoweliv.se točke Publikumu In spravili na vrh Maribor. Kaj bodo še morali storili, da bodo postavili na vrh sebe?

Temna Savinjo

Slovenski ribiči sti ob obletnici v M (wlrju modrovalioSa-vinjl, Tistim, ki so mislili, da je Ui reka tako lemna zaradi tako velikegzi levila rib, so pt>-jasnili pravi vzrok Krive so fa« kalije in drugi odpadki.

Polidsfi v osnovni Šoli

SIcweaski policisti so konec tedna v i>snovno šolo. V našo osmwno išolo ŠaieL Ne po kako dodatno osnovno /nanje, na osncTvni šoli k igrali kt'^arko, Kot se sp^xl-obi, je bila najboljša domača poiieljska uprava.

Rdeče proti rdečemu

Zaradi potreb p<^ električni enersdji lx>do tudi veienjsikim knapom »dovolili« kopati veC premoga. Da bodo zadosiili

potrebum, bodo po dolgem čusu znova uvedli rdeče w>bo-te. le rdeče sobote pa naj bj jih tudi redile rdečIhSlevilk.

Ekonomiko in otroci

Med starši, ki imajo oirokc v vrtcih, je vse več ra/prav zaradi eki>nomskih cen. Preden .scodk>čijo/a oiroke (ali tisti, k) sc zanje sploh ne odločijo), tehtajo stvari zaradi ekonomski occn.

Generacijski stik

Kdo pravi, daw» med generacijami velike razlike? Mladi srednjtóolci se le dni pripravljajo na maturo, Studenti univer/c za trelje življenjsko obdobje zaključujejo Mu-dijsko Icio. Nekateri pravijij, daje pri slednjih več treme.

(Ne)poslušono$t

Nekaieri v Vek»nju ^ vedno radi rečejo» da jih v neka-icrlh stviireh oni v i^elju nič kaj radi ne poslušajo. Konec tedna so v Celju Velenjčane še kako radi poslu.^ali! In ŠmarCane tudi. Mladi pevci i/ teh na&ih krajev so v otroški konkurenci navdu.^li i^irijo in p^tóiuAalce.

Poduh

Solidarnostna akcija z^ nakup aparata za zgodnje odkrivanje gluhote je pokazal, dajo med nami veliko takih, ki imajO pt^sluh za sluh.

Žensk« sovražijo svojo tolo

Velika večina - kar 82 odstotkov • žensk sovraži svoje Ujelo. Najnc/adtwtîljnej^ so zaradi kilogramov, slijcdijo pa posamezni deli telesa. Tako veliko žcask ne mara sv<ijih prsi» ker so prevelike ali premajhne, temu pa sledijo noge, boki in trebuh. Psihologi opozarjajo, da so ženske vedno bolj izpostavljene izkrivljenim medijskim podobam lepih deklet in neizprosnemu tekmovanju za temi ideali.

Najboljši v akciji!

od 19. maja do 7. junija 2003 oz. do prodaje zalog 7799Q 5|f

Možnost fiakupd na 12 obrokovi

117,990 ŽIT

IglUln« kamar«, Dtgitel S, SOMY. DCR.T1IV 145

Í40.000 »likornih toii. 2,S' LCD zuloa 20 X optJCnl ttom, 560 x dtgfljinj toony. ClVjTtiod.

129.990 SIT

IMçteInA kttMra, mini DV, CAhOH, MV-éOO

SOO.DOO sKtevA^n loik. 2,5' LCD I8x«pt]£nl wnt. 340xdigjUlni zoom« DViihod,

LCD monHor, tEHKt FPSS7t

Diigonila TQZAx7$8.3«rftndjl )leU.

O

44.990 irr

Tdtevizor, GMINDIG^ T-5$-4201 DAVIO

Diagonala nsJena 55 cm. TDP tel«Mst, AV vhod na prv) m^ni.

OMbnl nààn^nlk, ACER, ASnilE, «100 XP

Procesor AMD Athlon XP2200^ RAM 2Sé MB DDR, trdi disk SO Cft, CDftW * OVO «AKA. grar}6ia UrtICđ ATI Radeon 7âOO 64 MOTV.ovt, cvoCniki prijořen Unui.

59.990 SIT

Dlslt^l fotottpmt, SONY. DSC.P 12

i.2 ni)ll|0f>9 liikoynin toik. 3,2x vn^rt MOir, MPCCmosHe VXzivokom,

ZANESLJIVO NAJNIŽJE CENE!

MERKUR, Kidričeva 2b, Velenje, tel.; 03 898 7200

MERKURDOM

22. maja 2Q03

REPORTAŽA

11

Začetek 13. Dni mladih in kiiffure.

»Naredite si svoj reicord!«

spel jť III. Maj. ni«sSec, ka se ril/prejo popki na drevesih in se razvijejo v disece oelove, ko je v /raku yuhexen, koje v jnct-di » m a rt i nĆ kanje« v kavumah na prostem oh kakšni slastni hladni pijaći. In mesec, k<» se prireditve i/ Xiitohlth. temnih dvoran končno prest^ivijo pod svobodno sonce. Mesec, ko Velenje «»tmrvajo Dnevi mladih in kulture.

Leiosi?e irinajsti Dnevi mladih in kulture $o f.c nťkaj let največji projekt Štiieškcga Študentskega kJuba, ki i^el j s festivalom študentom, mladim in vsem tisi im, ki so lo po ditSi. ponuditi kvalitcino zabavtx Kdo bi si davnega l^^yi. leta mislil, da bo takratni cn sam dan ustvarjalnih delavnic in veiemega koncerta 7 Adijem Sniohirjem z leli zrasel v enega največjili kulturnih dogodkov Saležke doline.

Letošnji študentski l'estival bo lako potekal dva konca ledna. Prvi vikend je fc za nami. prinese) pa je pestro ponudbi^ za-bitvc /a ra/jiolikc okasc. ť^íprav je bila uradna otvoritev .^elc v sciboioje fesiival svoja vrala ixl-prl že v petek. 16. maja, ko se je dopoldne začelo tekmovanje v sueetballu na velenjskem koial-kall^Cu, ki ga je organiziral najslavnejši velenjski raper 6 pack

gledali, kako si je »Športnik« .lanko na travo risal tekaikosie-zo» na koiKU pa le navdušeno zaploskali novemu svc lovne mu rekorderju na 21 melrov. »Naredile si svoj rekordi« nas je v ^ovoriiol) svoji »/mH{>i« |>o^al Mandić. Čeprav ^je^ov rekord »ne bo vpisan v Gulnessovu knjigo rekor<lov« in {^a ne hod<j »sprejeli na Titovem tnsu«, so rekonli pomembni, saj so zna* menije napre<lka. je še poudaril mladi umetnik in nas na|M)lnil s p(»/itivno energija, ki smo jo v naslednjih urah in dneh še kako potrebovali/a nove rekorde letos i\jega Tesli vala.

Pelek seje zaključil na velenjskem gradu, kjer sc je predstavilo pel »underground« skupin iz Slovenije in I Irvaške. D.N.K,. velenjska Bronxtarz in Kar^. Ti' to's Bojs ter Cancel so v sred-njevei^ko okolje nad Velenjem privabili okoli osemslo ljudi, kar je bilo pit besedah predsednika Šaleškega študentskega kluba Dejana Terlina »precej nad pričakovanji, tako da smo s koncertom zelo zadovo^ni.«

Po pelkovem ogrevanju je sledila scibolna uradna otvoritev festivala v airiju Velenjskega gradu, kjer jc potekala tudi predstavi lev nove Rll-i, Racionalno izbranih i.em - glasila

Prireditev so glasbeno pospremile mJade ^leške gla";benice, doživeli pa smo ludi presenečenje večera, nastop italijanskega pesnika iSerj»ia Simonitia 1er škotskega literata Angusa Rei<la. Že poscl>ej ikoiski umetnik je tudi s simpatično slovenščino. navdušil občiastvo. ki je lahko prisluhnilo njegovim pesniškim stvarilvam vškotskem in slovenskem jeziku. Prijeten Večer v romantičnem okolju jo zaključil jazz koncert, nastopil je »Virus Kvintet« velenjskega {glasbenika Jureta Pukhi in astvaril prijeino v/da^je. ki sejo nadaljevalo Se pozno v noč.

Še zadnje dejanje prvega vikenda Dni mladih in kulture je v nedeljo potekalo v prosiorih Šaleškega študentskega kluba, kjer se je odvrlel filmski maraton. OblskcA'alci so ^ lahko ogledali iztiri filme iz zadnjih let» Windlalkers, Alm<.->si Famous. PrailHy In Meanmachine. Ker većina med njimi žal (še) ni našla poti na slovenska filmska plaina, se je ogled res splačal.

Li^ obisk letošnjega festivala ka?:e, da je prireditev med Salečani še kako dobrodošla. Kolje povedal Dejan Ferlin, »smo 7 dosedanjim obiskom Te* stivala več kol zadovoyni. saj je od/iv večji kol smo pričakova-

l-UB

WVVW.W/ÍLK.TQ/SBK

i II

Cukur. Prireditev jc potekala do večera, na njej pa se je zbralo lepo število nadobudnih športnikov in njiiiovih navijačev.

Svei^iniyje v petkovo p^'ipoldne nedvomno vnesel mladi igralski up, gimnazijec Janki» Mandic z avtorsko gledališko sliko z naslovom Športna stereodrama mono lipa. Skrivncwien naslov in se bolj skrivnostna vsebina igre je na travnik za velenjsko gimnazijo privabiJa nekaj dcsei ljudi, ki .so sprva malce čudno

Mladi glasbenIM

Šaleškega Študentskega kluba, ki je po dveh lotili končno spet zagledal luč dneva, les I iva I so s sv(»jimi govori pt^spremili De* jan Terlin. urednica Hli-i Kat* ja OŠIjak In predstavnik MO Veletvie« pod/upan Bojan Kim« lic. Ob tem je potekala tudi razstav del študentov ljubljanske Akademije za iikovno umet nosi in Pedagoške fakultete iz Maribora, udeležencev risalnega tečaja Nata.še Tajnik ter oblikovalcev tekstila in olMačil.

Virus kvintet

li. Se posebej smo veseli, da us|)ešno zaključujemo še bol,i uspešno leto v Šaleškem štu* dentskeni klubu. s;tj smo letos uresničili vse /»stavljenu projekte, še posebej pa smo v eseli nove RlT-i. Dela psi seve<lu še ni konec, saj nas. seveda, čaka še dru^i del festivala.«

Za vse torej, ki sle vikend prešpricali in se morda raje odločili za večer na kavču z daljin-ccm v roki, je tako zdaj na vrsii popravni izpil, saj se festival nadaljuje ta konec tedna. Me J vrhunci tokratnega programa naj omenimo petkov rock koncert na gradu, kjer b^^do med drugim nastopili velenjski Res Nul-lius in novogoriški Elvis Jackson, sobotna gledališka predstava Matjaža Javšnika in Impro-vokatorjevv Kuhurncm domu ter dno koncert v atriju velenjskega gradu, kjer bodo nastopili Akademski pevski zbor Velenje, Belfast Food z Reke 1er ljubljanski Fake Orchestra. Na svidenje torej ta konec ledna na Dnevih mladih in kulture.

■ Mateja Softic Foto: Bojana Špeget

MODRI NAKUPI

Á

Kava Good

mleto, 100 g

Tfioletn« papir Adut

Biolk - «

Sodelujte v NAGRADNI IGRI z bogatimi nagradami!

www*era.si

Mobilna klimatska noprava Gr«», KY 20N

hladilno mo( 2000W,

pon]boe60WA

rozvloževot^je 1,3 plin R407 Cle» 32 kg glosnosr 51,5 dB,

Ventilator DeLonfbl, MVA 23

2fiHros1i prezroćevonio, vodoravno nihonjd, premer 23 <m, moznosl spremembe noklono, *

vhodne mo( 31 negorljivo plastiko .

Glasbeni stolp Philips, rH< 155

menjalnik zo 3 (D piouo, (ivojnl kosetofon, 0B6, DSC4

V <osu od 23* majo do 7. junija 2003 Vam nudimo 10% popust pri nakupu velilcih gospodinjskih aparatov Gorenje

NOVO - novi plačilni pogoji

Od sedoj tudi v Eri nakup preko trojnika do 12 obrokov»

MODRI NAKUPI od I6. do 30. maja, oziroma do prodaje zalog

Mlada raziskovalka Anja Zajamšek

Mladi poznajo svet dedkov in babic

Anjsi Z^ijflmíťk, učenka 8. razredi osnovne ^ok bratov Lcionjc Šniarino ob Paki se bo šolskega lc(a 2i)02/2()03 spominjala po več J<^goUkih. Zanesljivo bo meJ njimi v i">sprc^lju prva nagrada, ki jo jc prejela za raziskovalno nalogo Spi j/jiajmo svol babic in dedkov v leloi>njem gibanju Mladi raziskovalci /Ji razvoj SalcSke doline. Z

njo s: jc mod drugim pTÍslu?:ila še vstopnico za državen lekmovanje mladih raziskovalcev.

Povod /n sodelovanje v ^banju je bila brakwa raziskovalna naloga o d^'^mači obrli, zakatóro je le

to proj prav tako prejel prvo nagrado. itiejo pa je »pt>brala« iz dejavnosti ?4SiXlcwijiskega krožka. Na-g,ivorila je mentorico MaříV<>di>->'nik, ki žtí ima izkušnje z raziskovalnim delom pri mladih in... »Fo je bila ros srčna nakiga,« je v pcv gtworu dejala slednja in nadaljevala: »Tako ki>t jazso bili na predstavitvi nal(^ge ganjeni tudi drugi.

Naj ob lom Še povem, da je v (Jasu priprave naloge objavil razpis InSlilut Aniona Trstenjaka iz Ljubljane. Nanj se je Anja prijavila in bila edina, kije nalogo izdelala sama. Tudi od t am so prišle pohvale.«

Anja pa je

povedala, da ji je tema, ki se jo je loiila v raziskcwaini nalogi.zelo bîi-zu. Srečo ima, da živi v družini, s kaierti živi tudi njena siara mama, ki p ima zelo rada. »Ob pt»gledu nanjo sem večkrat razmišljala, ali

AnJa z mentorico Marijo

Popravek in opravičilo

v 17. številki Našega časa, 8. maja, se je v članek z naslovom Kaj, če se svcl spremeni v smel? prikradla (ne po naši krivdi) neljuba napaka. Nagradni enodnevni i/let na Bled so si pri-sluîhli učenci 7,b razreda OŠ Karel Desiovnik- Kajuh Šo.stanj in ne osnovne šole Biba Roeck. kot smo napak zapisali.

Prizadetim se /a napako opravičujemo.

Uredništvo Našega časa

imajo moji vrstniki na vasi in v mestu enak odm« do starih starà.-v, jih spcištujejo in zak;ij? Se stari starši lx>lje pc^ulijo v domačem okolju ali v domovih z^ staiejže? Kako si krajšajo Ča.s? tn podobno. Ker so mc zanimali odgovori Jia la in podobna vprašanja, sem se lotila dela.» Pretirala je kiir precej literature, izdelala anketo in jo razdelila med 1110 učencev na Šmar^ki šc>li ter med prav toliko vrstniki na osnovni .šoli (lustava Šilih a Vele-n ie. se pc^tM jrila s pe i im i var< wan -ci doma za slarej& v Velenju in tremi dedki 1er babicami, ki živijo v domačem okt)Iju. Zbrane rezultate je analizirala in jih grafično obdelala terzugť»twitvamiovTglii ali potrdila jwoje liipoteze. '>Najvcčje presenečenje je bjk> zame 10, da.se imajo starejši v dt>movih fajn. Zanimiva je tudi ugtrt^wiiev, da vnuki svojih starih staršev ne bi dali v domove, ker jih imajo radijih sp<^tuje-jo. Pripravljeni so jim pomag5iti pri raznih opravilih. Radijih imajo zalo, ker jim dajejo toplino, ljubezen in seveda darila. Naučili so jih predvsem pcistenja in praktičnih del. Skralka, mladi ptwamíí svcl sviv jih dedkov in babic-»<

Naloga je izpolnila avtoričina pričakovanja. Zitlogaj pa je bil velik, a vreden truda, pravi. Pri pripravi in izdelavi naloge .se je veliko naučila, pridobila izkušnje, predv.scm pa meni, da se je z njo vsaj malo oddt^ižila starim staram za vse, kar ji dajejo. Prihodnje Šolsko leto bo dijakinja velenjske gimnazije in ena od izvajalk prostovoljnega dela. Bo še kdaj mlada raziskovalka? »Bom razmislila o predU>gu mentorice Marije, da bi kakšno naU>go izdelala skupaj z brattîm.« je sklenila pcjgovor Anja Zajamšek.

■ Tp

Drugačno popoldne otrok iz vrtca Tinkara

Obisk gradu Vodriž

Otroci, skupaj s st^irši in v/^oji-teljicama u Vrtca Velenje, enota Tinkam, smii so dogovorili, da pet* kovo popoldne preživimi» skupaj, malo drugHce in nekje druj^c.

Na.ša izletniška želja je bila obiskati grad Vodriž pri Podgorju.

/a večino je bil ta grad nepoznan, čeprav je v naši bližnji okiv lici. Mogočne razvaline gradu, obdane zvisoki-mi starimi drevesi, so nam dale .slutili, živahen uirip nekdanjega grajskega življenja. Prav-Ijičnost gradu smo obudili s skritim zakladom, katerega sc^ otroci morali

poiskali. Najdeno skrinjo z zakladom sprva nismo mogli odpreti brez ključa, ki smo ga morali s čanwnijo pričarati. ()tn>ško veselje je bilo veliko. Ob ra/Jičnih igrah, smehu in radosii, nam je fn-Iro minilo čuiltwito popoldne.

Večkrat sem se spc^mnila misli

»živeti z naravo«, ki jo polrjuje resnica o srečnem otrcjšlvu. 'là izlet nam lx> vsem «tal v prijetnem sp^>minu, kol en kamenček v mozaiku Ijubezjii, ki ga gradimo skozi celo t>ir<x^îvo naših malčkw.

■ Vzgojitetjici, JuiČi in Zdeniia

Otroci skupaj s starši so obiskaii grad Vodriž pri Podgorju

Društvo humoristov Velenje

Vec kot 200 udeležencev no trim pohodu

Utrinefi s pohoda

Člani Dru^rva humoristov Vv* lenje so minilo nvdcijo pripravili dnigi trim pohod po obronkih Kožlja. Udeležilo se je ga vec kol 200 ljubitelje narave in rckreaci-Jc, česar so bili organiz.atorji seveda zelo veseli.

Veseli in zadovc^ljni pa so bili ludi pohodniki in to ne samo zaradi lepega vremana, ampak tudi akliv-ncssti, kiso jili pripraviU <irganiz^-torji na posameznih kontrolnih točkah. Šaljive igre so jih Se dodatno razveselile.

Vjeseni b<xkî pripravili velenjski humoristi Irelje Irim kolesarjenje. Odk>čili pasi^.se tudi. da b<xJo poskušali znova s trim akcijami, ki so bile med rekreativni in tisiimi, ki skrbijo za svoje zdravje, pred leti priljubljene. ■ tp

Nagradna križanka "PEUGEOT Tratnik"

riE

*

■\T

SESTAVIL

ZAPFVV» (WUF, PfSriR. PORABA

JUD0V9Kj NAZIV 2A

aoGA

JAHV^

KRMILO PRI

lAAjl.

SPLAVU

__^

OVĆJI SAMEC

PROSTW ZA

TRPNJft LAMI

6CA0VJE

V

hUANMMIl

ITN tau OQOOBHA ÎGRAZ

' K

E

K

NfMkâKI PSV6C ÎD«ACOJE

Vift

L

AOINX*

RASaiN. BODICA

T

O

N

E

R

A

1

A

4

1

t.

OLEPÂA-VK

fCS\ÍH\

AMmoPO-to,

NAJDIsKV

imj\

a-XKMA fmiûitvi^ ttíia.

<1

> ' <1

H

— K

' ^

LSE AAflCtJ

Hf^iA&a ri- Ikgi

lunsKt

JEZIK

BLI2NJI jvrrovo

řiMOOHO

osvceo

DILKI BOJ

HEXAV

dvíci

ZA&OVORNK icbre, OiftMU* 1

lahck âpcnxnl

toíh

KRCNIK\

i^rops

Adwm ia& 001 M-ei*«ie

VTISÛ OOLO&NI

MOŽ

iWiSL)

? <

j

E

ClOV^MJ KMONA iri«kL

PCOHÁ

THOMAS AOaSON

"KM

iJREKO Mmu

(RCOKO)

E

L

A

B

<

o

R

A

T

t.

1

imwvs

n oifUAC

tlJONlJA

1

i

S

1

LAOiaUAV ^•aSAK

ACOAl* VNČKD U

4

SLOVEM

PRM^C

hrvaSka

SUIKAAKA KlUKH)

2MAMCA fTAUO'W, WTOUO-8110V

s

j

<

CKWNA occkcm

cqpâ««bki »09 ■caecA

> s

J

1 <

C

KKAIICA

za Avsmij SlUNQ

<

<

TfiAdCNO OCQMAN.

LUIS

T

' <

• <

__t

' <

__J

A

plauc*. «ZECK (KM^l)

-_

1

<

0

"

soon mOH au svct

\

- ^

T

OKRASMA RASTUNA,

■ 1

T

pnćja samica

A

PEUGEOT

Trolnik Marjon s«p»

Pooblaščeni prodajalec vozil PEUGEOT

Ločlca ob Savinji 49/a, Polzela (avtopollgon Ločica pri Šempetu) Prodajni salon tel.: 03/700-11-90 Servis tel.: 03/5-702-640 Del. čas: od pon, do pet od 7.h do 17.h, sob. 8.hdo12.h Nudimo vam celotno paleto različnih rn zelo priljubljenih vozil PEUGEOT. Z veseljem pa bomo tudi SERVISIRALI vale vozilo oi se lotili popravila le-teg a.

Resrtev križanke, opreml|ene z Valim naslovom, pošljite najkasneje do 2. lunija 2003 na naslov: Naš čas d.o.o, Kidričeva ^a. 3320 Velenje. Izžrebali bnmo tli nagrade, in sir^r: dežnik, majica In kapa PEUŒOT.

Nagrajena nagradne Kcrižmke KREVZEL INSTAUCIJE.obiavljene 8. majo v tedniku Noš cas so:

1. nagrado: sobni termostal prejme ivan Plešnik. Goriška 44.3320 Velenje; 2. nagrado: sanitarno baterijo pmjme Franci Hudomal, Ravne 181,3325 Šoštaij: 3. nagrado: vrino pipo prejme Dejan Topler. Kož^jskega3,3320 Velenje. Nagrade prejmete s predložitvijo osebne izkaznice na sedežu podjetja Krevzel Instalacije v Metlečaii 14 a v Šoštanju, Dodatne Infom^a-cije 't^.:03/898 1 8 50.Iskreno čestitamo!

teladi dopisniki poročajo

Zaključek delavnic o spoznavanju poklicev

Prvcl UKln<»m cJni je konCaht Hktivni»sii vpngvkiu .spiKlbujanl» poklic-nejpi i/j>br»/.evBnjH s pomočjo poklicne v;^4>je na osnovni šolISedru-j>i) skupina uOcnccv osnovne i>ul4i MilicPinlarjii 'Dilcd» Velenje. V tem prc)j(;ktu s<idulujeici Mestna oli^in» Velenju« Premogovnik, <>orei\|e Velenje ji menjen» osnovna .šola ter Poklkna in (cliniška utekli^ in pičuna-Iniškn Solil Šolskega ccntr» Velenje.

Na zaključni predstavitvi v (iorcnju so menloiji in uCenci predstavili delo celotne skupine v osmili delavnicah, ki so jih organizirali na menjcni Šoli Šolskega ccnlra Vticnjc, na Prcnii»govniku,v'R\<u in vG<v rcnju. Mentorji so k temu dodali 5e svoje )7.kušnje.uOcncipasopove-diili, kaj jim je bilo všoC, kaj jih je ^ posebej zanimalo in ludi io,řcsa v poklicu ne bi delali- Oglasili so sc Še starci in pohvaUli tovrstne aktivnosti za zgodnejše s-p^zravanje pt^kHcev,

Na zaključni prireditvi so učenci dobili izdelke, ki so jih naredili v delavnicah. Vseh osem sedmošolccv skupi ne pajc izrazilo tudi željo, da bi se v naslednjem i^lskem letu spetvključili v podobne delavnice. Vsak je konkrcinopt>vcdi(l» kje hi rad pridobil doloCene izkušnje, informacije in vedenja.

Še »gasiiski*' posnetek

HOROSKOP

Oven od 21.3. do 20*4.

Kljub velfkim željam Cas m najprimemejši za sklepanje dolgoročnih kupčij, še man; pa Je primeren zs stalne napetosti, ki jih s svojimi besedami in ravnanjem vnašale v parinerski od-nos. Partner se poćuti kol med dvema ognjema, vi pa nikekor ne morete razumeti, skaj je tako Kot de se neznale postaviti v njegovo ko^:'^ Pomislite, kaj sle vzadnjih le^h naredili zato, da se pri vas doma kaj premaknilo rz mrtve točke,

8lk od21»4. do 21.5»

Pri delu tiosle sklenili zelo doDro pogodboz nadrejenimi, ^r seveda ne velja le za tiste, ki soze v službi. Tudi mlajši biki si bodo ob koncu ^ol^a ali itudiiskega lets znali izboriti svoj položai Partnerski odnosbo le naprej vkrizi Partner namreč vaših namigov ne bo razumel, ker mu |]h bosle holeii dopovedati po ovinkih. Kaj, kobi loktai udarili kar naravnost m poskušali vbesednem dvoboju razčistiti, kar vam ne pale.

Dvojčka od 27.S do

Tudi vnaslednjiti dneh vas bo izdalo zaupanje do dmgih ljudi, k{ ste jim kot ponavadi preveč zaupali Nik^i si ne belite glave, kako iz nastale siluaoije. saj se bo juha t^Kjl tol^at ohladila In to celo prej, kot bo izgledalo na začetku. Zato bo {as. da začnete spel misliti nase in na svoje 2el|e. Teh je zadnje čase bolj malo, S3J vse prilagajte svojemu prostemu času, ki ga nimate. Ker družina pričakuje Čisto preveč, vt pa se jim kar razda)ale. Čas le. da kdaj pomislite tudi nase

Rak od 22*«. do 22*7»

F^zitivna energija bo se naprej na sirani Počuliese v9m bo iz dneva v dan izDoijievalo, ne ie telesno, tudi duševno. Spel boste sposobni mislili za neka[ dni vnaprej m ne le kako pr^tve-ti dan. ki je pred vamt. Tudi mo. ker siesi uspeli napolnili slos-mulatorie Pazite, da se zaloge energije ne bodo pretiitro izpraznile m po^bite. da jin bosle tudi med letom bolj pridno obnavljali. Zda^s torej dobro, linance solidno, l|ubezen pa bol) slabo

Lev od 23.7. do 22.8.

V tem za večino preddopustniškem ćasu je čas, da se odločile Še za kakšen tečaj ali kratko ^obralevanje, ki bi dobro del vaši nemirni duši. Že nekaj časa namreč opalte, oa si želiiekaj več kot lerutiniran vsakdan, ki se začne s službo, konča paz gledanjem televizije, kjer vam skoraj r^ični vieč. Ravno zato. ker

potrebuiele spremembo v življenju, si dobro poglejte ponudbo. In se ob tem zavedajte. da se boste ludi s partnerjem bolje razumeli, če boste spet bolj zadovoljni s svojim življenjem

Devica od 2d.8. do 22.9.

Zgodilo se bo, kar sle pričakovali le med prvomajskimi prazniki. Še pred poletjem «s bodo nadrejeni zasuli z nalogami, ki jim ne bo videlt ne konca ne kraja. Vseh se boste lotili z enako vnemo saj pričakujete, da bodoto opazili tn nagradili tudi iirtančno. hi rte bo ëko. Ko bodo videli, da zmorđe. bo dela vsak dan več Treba ss bo naučiti reči »ne« in ludi tega, da se kdaj bolj odloùio postavite zase. Me bO[le se. Vaših sposobnosti se zavedajo tudi šeli

Tehtnica od 23.9. do 22.10»

čeprav vam bodo Ijsti, Id seûobro spoznajo na polek dogodkov, poskušali še pravi čas dopovedati, kai se dogaja. tDoste trmasto vztrajali pri svojem in pri tem dosegli samo to, da boste začeli Izgubljati karte v igri. ki je kazala dobro, predobro. Hilicase bo začela podirati koz domine, najprej bo počilo doma, potem it vsiužbi. Saj ne boste niti vedeli, česa vas je bolj groa, ker ste bilizadnja leâ navajeni le zmagovali Tudi ru račun drugih.

ikorpllofi od 23.10. do 22.11.

Občutili boste dvom ob vsem kar bosta počeli Zdelo se vsm bo. da v^m prav nič ne uspeva tako. kol bi želeli, da se vam vse iz-milg m da Udi drugi niso zadovoljni % tem kar počnete. Oa se vam vse skupaj le dozdeva vam bo [asno 2e v začetku prihodnjega ledna Nele davasbodonaglaspoHvaliiiadobrooprav-l{eno delo, dobili boste priložnost, kiste si jo že dolgo želeli Pi nikar ne mislite, da bo trajalo Zato ne mencajte in se čim prei odločite

Streiec od 23.11. do 21.12.

Nekaj lepih, sproščujočih, n^mih dni je že za vami A kot ponavadi boste tudi loktat ugotavljali, da lenarjenjeresni 2 vas. da potrebujeie kaj več. da je vaša n^rrr^ diiša zadovoljna. Kdaj slesi nazadnje v7eii čas za dobro knjigo? Ali ogled dobrega filma? Ce ježe predolgo. ponovite In če tudi to ne bo porr^aga-lo, potem se vprašajte. Icaj za hudiča je narobe pri vas doma Sla se s par?ierjem odtujila, ali pa vas mika kakšen ^ok čez plot iz Čiste radovednosti in samodokazo-«nja Igratesezognjem

Kozorog od 22.12. do 20.1.

Še sami ne boste mogli verjeli, kose vam bo zgodilo, da boste lahko po dolgem sušnem obdobju izbirah med dvema odličnima prilolnosttma. ftnudill se boste praktično ob isJemčasu m obe sta povezani sčusivi. Caka ^s razburljivo ljubezensko življenje, česi boste le drtili siorrti to. Isr vam veleva srce in potlačili razum 2e res, da vas vleče tja. kjer je vse bot) negotovo in kjer bo vse Qko. da drugim ne bo v^eč Kaj lahko pa $e zgodi, da se boste odločili drugače. Posledi-oebosle morali pripisati sebi in nikomur drugemu.

Vodnar od 21.1. do 19.2.

Idej bo več kot preveč, polna glava. Ase boste doc^o zavedali, da jih lahko uresničile le. če boste vključili ludi zveze in po-znansNa Sploh, ker se niti zavedate ne. kaj vse se lahko zgodi, če vam Lspe Nekdo se bo namreč močno ustralil za svoj stolček in potožaj. zato bo storil vse, da prepreči vaš uspeh In â nekdo bo nekdo, ki se le dolgo izdaia 2 vašega prijatelja. Zato vas bo pnadelo in bolelo Fbkazalt pa mu lega ne boste. Tega veselja mu res ne smete nar^iii

Ribi od 20.2. do 20.3.

V ljubezenskih zadevah boste prehitevali samega sabe. zato bosta izpadli kot zelo zmedeno bitje. Nič bolje se ne bo počutil Izbranec, ki mu še nekaj dni ne bo jasno, pri čem je in kaj pravzaprav želite od njega Ustavite konje m dajte času čas. Stvari je treba pustiti, da dozorijo, saj bo za uspeh povsem premalo, čese bosta pripravljeni odreči le svojemu prostemu času. Pnhaja čas sprememb, ki se jih boste težko navadili V službi pa čas napetosti m norega divjanja v bitki s prekratkim dnevom.

Zlet slovenskih ribičev v Mozirskem gaju

Ob mrtvih vodah ne bo umrlo samo ribištvo

NK^ZIRrK . 17. mňjii - Ribiška /v<.'/ii Sloveniji' in Zvc^ rtliiskih <lru/jn Celje sU) pod okriljem pi*«)» JckUi Slovcnskť vodi; v^vrnj. julri. namenjenemu ohrHnjHnju sl<»vi'nskih voda, pripravit» v Mo» /Jrskom gaju ek< iločki tor um. N» njer)! so naj.^irsi sto>enski jiniio» sti predstavili rvko Savinjo d;ineN Jutri. S f4»rum»m ter pro* sIhvosi»/^/namovjili ludi n5-lct-nico 01^niziran^» sladkovx)dno-ga ril)ist>'H na SknvnKkem in med-n^irodno Ivlo cclinskili voda.

Na dol)n.> obiskanem ckokiSkcm forumu v prosîorih restavracij« Craj sosi>(.k;ii)vali ugledni Jamači stR)k<^vnjaki s področja varstva voda, mcdgíKti pasUi bila tudi predstavnika ministrstev za okolje, prtKtor in energetiko ter za kmetijstvo. gozdarstvo in pa^liranii-

Prcdscdnjk RibiSke zveze Slovenije Borul Jcrse je povedal daje model, po katerem s<>i>rganizira-ni slovenski ribići, edinstven v Ev-n'îpi. 15 tisoč ribičev jtíor^anizira-nih v 64 ribiiskih družinah, te pa v devetih /vezah. Država jim je zaupala v upravljanje ribji ?,ivelj, družine pa so neprid<^itne organizacije in dciajo v javnem interesu. Vprimerjavi z Evropo jim je kljub težavam u.speU'> ohraniti Življenje v slovenskih vt>dah naziido-voljivi ravni. Ribiři so velika organizirana > kupi na ljudi, je poudaril .lerŘe, ki prestavljaji> slalni monitoring voda. kakršnega si ne more privtí^íiii noben državni sistem. Čeprav so v{->dc razmeroma dobre, poznap ribići tudi drugo plal: zastrupitve voda in pomori ribjega življa v njili, aipanje gramoza iz rečnih strug, s čimer je \'elÍko-kriti ogrožen minimalni pretok vode v.su^^nih obdobjih. Opozoril je 5e na nezavarovan odvzem vi>de za kmeiijsm>. onesnaževanje podtalnice kot vira pitne vode s kmetijsko kemijo in na ribojede plicc. /avzel se je za popt>lnejâi proťil

ribiča kot va mha vodnega življa in ribiško organizacijo, katere delo ho razumela, cenila in spoštovala Siria javnost,»^kajti oh mrtvih rekah ne bo izumrb samt^ ribištvo,« je še pt^dčrtal Borut Jerše.

Po mnenju dr. Dušana Pluta je pťíraba vodevSiiwenijipreslika. Reka .Savinja je - je podčrtal -odraz povprečnega slanja. na.<ega razumevanja voda. Nai^teî je tri temeljne težave porečja Savinje: izraziti ptisegi v njeno strugo, ki je danes precej preol>Íikovana, hudourniški značaj Savinje, saj je najvišji pretok kar krat večji od minimalnega, pridjal [mh je Še skromno čiščenje odpadnih voda in neurejena kanalizacijskii om-rci<ja. Njeg(wim trditvam ostanju reke Savinje je s kritičnimi besedami potrdil tudi svííbodní raxis-ktwalec Anion Komal. ki je med drugim povedal, da je dan:išnjc stanje reke odraz nespametnega gospcïdarjenja kmetijstva in vodnega gospodarstva ter dc^lgokt-nih pi>sej^<w v njen vodni reřim. ^Ukrepi vtidnih gospodarstev so tako uspešni, daje sedaj tibčasno pod vodo tudi mesio Celje. Reševanje nakopičenih vprašanj ptuušenihvodnih režimov in (me-snaževanja vixla je zaradi sedanje znanstvene specializacije, sektorske organiziranosti »stroke« in množice »gospodarjev* vode praktičnem nemogoče.«

Kure! I^ipič. predsednik Zveze ekološkega gibanja Slovenije, se je obregnil v državo, ki ne dela tistega, kar je zapisala v ustreznih dokumentih- Njegovemu mnenju sosc pridružili le nekateri razpravljal-ei in menili, da bi nenazadnje tudi zaradi na-spauujočihseintea-sov

država morala narediti red. Ribiči pričakujejo, da bo sprejela okolju prijaznt» zakonodaji) in takoj ukrepala.

lO^H smo slišali na ekok^skem forumu je kakovost reke Savinje slabša kot je hita. P<m mnenju predse il nika Ribiške družine Mozirje AJnj/ji HanŽckovifti je bila do lela jysi) Savinja evropska reka. Še pred dobrimi 10 leti je hiU> na kilometer in pol dolgem vodotoku Savinje Sest je/iw, pi^plavo sta vzdržala ie dva. /ato je reka danes hudournik, njena struga je .sprana do laporja, Proda, ki je življenjski prostor Z4» organizme, praktično ni VBč. Rekajepoptplavah leta znižala svc^je korito za dva metra. Pomanjkanja vode je vedno večje, ljudje je ne pijejo več iz pip v gii-spodinjstvih, ampak Iz pla.uenk. čemursm(^ se ob gledanju lakih prizt^nw po televiziji v Skweniji samo smejali. »fV:reč iToblem je tudi nenadzorovan odvoz ^amoza. Kljub opozarjanju pristojni ne ukrepajo, pa polivanje gnojevke, ki zastruplja tudi naite gojitvene potoke, kjerv/rejamo čisto genetsko píítočnopíTstrN'. Ob takem nadaljevanju btimo čez nekaj let go-wrilisamoše:smoimen.» Popre-

pričanju I ianžekoviča država kaže na svoj odnos do voda in življa v njih na zgovoren način: »Ministrstva imajo vse vrste resorjev, za vode ga pa Še nimajo.«

Ma». (>ahriji*)H Orčur z ministrstva za (Okolje, prostor in energe-tik(îse je na^'tčitke ribičev odzvala 7. ugotovitvijo, da so interesi, pwezani z vtnJo. v Slcweniji zelo nasprotujoči. Zakon ovodah naj bi tavprai^anja urejal na sotïoben, evropski način, pri čeme pa bo upoštevana domača specifičnost. »Država postavlja mehanizme, ki zagotavljajo gospodarjenje vodami. komunalna infrastruktura pa je v rokah občin.«

C)b koncu razprave so s(Hjelu-joči izrazili upanje, da bo ekobski forum prir>omogcl kozaveičanju najšir.^e slovenske javnosti, k boljšemu odnosu ter izboljšanju kakovasti shwenskih voda.

Srečanje so ribiči nadaljevali po|x^ldan naprc«daviob 115-iet-nici organiziranega sladkovodnega ribištva na Slovenskem. Osrednji govornik je bil mag. Franci But. minister za kmetijstvo, gozdarstvci in prehrano ter družabnim srečanjem.

■ Tp

Z ekotoškega foruma

Ugodnosti, zaradi katerih boste plačevali manj!

V majskih Večeriti vas vsak dan čaka nov bou z daigačnimi ugodnostrrti, zaradi katerih boste lahko pri različnih nakupiti prihranili od 5.000 pa kar do 60.000 SIT!

VEČER

ČETRTEK, 22. maja

SLOVENIJA 1

07.00 D<Arojulro 09.00 Poročita 09.05 Male $lve celice, kviz 09.55 Zgodbeizškoljke 10.20 Barvejsseni 11,20 Kaj pa zdaj?. 5/8 11.50 Človek, ne jazi se 13.00 Poro^ild, šport, vreme O run

Svelovri izzivi Večenu gost dr. Primož Jâkopin

Moj gi^t. moja gostja. Poročite, šport vreme £najsta ^ola Moje sanje, dokum. íilm City folk Modro Písanka Dnevnik, vreme Šport, vreme, magnet Tednik Prvi in drugI Osmi dan

Odmevi, šport, vreme Glasbeni večer Carmina slovenica, 2. del Onevnik zamejske tv Modro Osmi dan Tednik

Tudi takšni se rodijo. 10/19 Ameriška mora, amer. íilm DPvrokomebj (M), prva tekma finala končnice, posnetek

SLOVENUA 2

07.30 Vkleostrani Mostovi Dobro jutr^ Tv prodaja Komisar Rex. 14/15 TV prodaja Med vak3vl, tv Koper Naiveřji zaklad kraljice iz Sabe. doKum. oddaja Videospotnice Tjdi takšni se rodijo, 10/19 l2 naših krajev DP v rokometu (M), prva tekmđ finala končnice, pre^t. Pesem Evrovizije 2003, /2. SP v umet. drsanju, (^vija. 2. del

22.10 Oglasi, la^vanski film 23.55 Videospomice 00.40 Vkleostrani

13.35 14.35 15.05

15.55 16.30 16.50 17.25 17.45 18.15 18.45 19.00 18.45 20.00 21.00 21.20 22.00 22.50 23.40 00.45 01.05 01.35 02,05 03.00 03.30 05.05

08.30 09.05 11.05 11.35 14.50 15.20 15.50

16.45 17.30 18.00 18.25

20.00 21.00

07.00 07.30 07.55 08.45 09.40 10 30 11.00 11.50 12.45 13 40 14.10 15.00 15.55 16.55 17.55 18.00 19,00 20.00 21.30 22.00

22.30 2325 23.30 00.20 01.20

Od.OO 10.15 10.20

11.20 14.00 18.05 18.10 18.15

19.00 19.05

19.10 19.55 20.00

21.30

22.45 22.50

00.15

Dragon Bali, ris. seri[a Hlkarian, ris. ser^a Ricki Lake Ko boš moja, nad. Nezaželena, nan. Tv prodaja Orda račka, nad. Vonj ljubezni, nad. Na kraju zločina, nad. Tv prodaja Ricki l.ake Vonj ^ubeznl, nad. Grda račka, nad. Nezaželena, nad. 24 ur - vreme Ko boš m^a. nad. 24 ur Trenja

Prijatelji, nan. Moške glave, ženske težave, nan. Zahodno ^lo, nan. XXL premiere Raztresena Ally, nan. 24 ur

Nočna panorama

« •k

POP CORN. glasl)ena odd. Vabimo k ogledu Odprta tema, pon. • Evropsko leto invalidov Najspotdneva Vkleostrani Vabimo k ogledu Regionalne novce Evropske prvenstvo v Judu, reportaža Naj spot dneva Pravljica za lahko noč lunino jesro Vkleostrani Vabimo k ogledu Košar1(a, posnetek tekme Oeoplin Slovan: Piv. Laško Naj vita, oddaja z narodnozabavno glasbo, gost: ans. Mira Klinca Regionalne novice Rokomet posnetek prve tekme 3. mesto Gorenje. Prevent Videostrani

PETEK, 23. maja

SLOVENIJA 1

07.00 Dobro jutro

09.00 Poročila

09.05 Moje sanje, dokum. film

09.20 Enajsta šola

09.55 Oddaja za otroke

10.20 Modro

10.50 Šok

11.20 Avtoportret; Kanrten Stavec

12.05 Nenadoma Susan, 3/22

12.25 Carolinevv^emestLi.^22

13.00 Poročda, šport, vr^e

13.35 02lva^liinljLideh,tvMB

14.05 Vsakdanjikin praznik

15.00 Prviindrugi

15.20 Osmidan

15.55 Mosbvi

16.30 Poročila, šport, vreme

16.50 Rani pri Kraguijôkovt

sed mni, ^14

17.15 Iz popolne torbe

17,45 Oko viharja, 1/4

18.35 Žrebanje deleljice

18.45 Risanka

19,00 Dnevnik, vreme

19.45 Šport, vreme, magnet

20.00 Praksa, 30. del

21.00 Tv poper, tv Koper

21.30 Horn turísticus

22.00 Odmevi, šport, vreme

22.50 Poročni kitib

OO.TO Dnevniknmejsketv

00.30 Oko viharja, 1/4

01.20 Tuditakšniserodijo. 11/19

01.60 Tv poper, tv Koper

02.20 Homo tiiristicus

02.40 Razkošje v travi, amer, íilm

05.00 Športni film

SLOVENIJA 2

07.10 Telelekst

08.30 Mo) gost, moja gost[a...

09.05 Dobn) jutro

11.05 Tv prodala

11.35 Komisar Rex, 15/15

12.20 Videostrani

13,15 Tv pnsdaja

13.45 Kontrapunkt

14.45 Iskanje smisla v noriti

šestdesetih, 2/6

15.40 Pesem Evrovizije 2003,/2.

16.40 Videospotnice

17.25 Tudi taksni se RMJijo, 11/19

18.00 Iz naših krajev

18.15 Viczalurja

16.35 Miniature

18.45 Primorska kronika

19.00 Dnevnik, vreme

19.45 šport, vreme, magnet

20.00 Resnična zgodba o jezusu

21.00 Jackie Bnswn, amer, him

23.25 Sloveně jazz scena

00.10 Kraljestvo, 1/8

01.10 Vkleospotnice

01.55 Vkleostrani

07.00 07.30 07.55 08.45 09.40 10.30 11.00 11.50 12.Î5 13.40 14.10 15.00 15.55 16.55 17.55 18.00 19.00 20.00 22.05 22.35 22.40 23.35 01.20 02.20

09.00 10.00 10.05

11.35 12.20

13.45 18.05 18.10 18.15 18.55 19.40 19.45 19.55 20.00

20.35 20.45 20.50 21.20 21.25 21.30 22.30 23.20 22.55 23.00

Dragon Bal, rfs. serija Hikarian. ris. serija Ricki Lake Ko boš moja Nezaželena, nad. Tv prodaja Gnja račka. nad. Vonj ljubezni, nad. Trenja Tv prodaja Ricki Lake Vonj ljubezni, nad. Grda račka, nad. Nezaželjena, nad, 24 uf • vtBme Ko boš moja. nad. 24 ur

Kačje oči, amer, film PaZL kamera! XXL premiere Tretja izmena Besni Nick, amer. Nim 24 ur, ponovitev Nočna panorama

r»«iMJ

rr

a-

Dobra jutro, iní. • raz. odd. Vabimo k ogledu Koša no. posn. tekme Geopiin Sfôvan: Piv, Laško Evr. prvenstvo v judu, rep. Rokomet, posnetek tekme Gorenje. Prevent Vkleostrani Vabimo k ogledu Regionalne novk» MfŠ maš, otroška oddaja Ustvarja jamo skupaj Naj spot dneva Vkleostrani Vabimo k ogledu Lokalni utrip Spodnje Savinjske doline Vabimo k ogledu Regionalne novce Gremo v kino Naj spot dneva Vabimo k ogledu Zelena bratovščina \i oddaje Dobro jutro Vabimo k ogledu Naj spot dneva Vkleostrani

SOBOTA, 24. maja

SLOVENIJA 1

06.25 Kulturna kn:>n I ka 08.00 Zgodbe iz školjkfi 08.30 Medvedek sladkosnedek 08.35 Male sive celice, kviz 09.25 ^k^esanie, dokum nim 09.40 MarsupilamI, 15/26 10,05 Gimnazija strtih src, 20/26 10.50 Polnočni kfub 12.00 Tedntk

13.00 Poničila, šport, vreme 13^5 Študentska ulica 13.55 Mestece Peyton, 7/114 14.20 Nenadoma Suzan. 5/22 14.45 Caroline v velemestu. 5/22 15.05 Knafijev prehod na Dunaju, ieijton

Slovenci v Italiji PoflDčila, šport, vreme Na vrtu

Vetki pok Howarda Goodala Ozare

Slovenski magazin Risanka Dnevnik, vreme šport, vreme, magnet Pred iâ)orom za pesem Evrovizije 2003 l^sem Evrovizije 2003, prenos rz Rige Poročila, šport vreme 02.7/8

Zadnji odcep za Brooldyn, koprod. film Dnevnik zamejske tv Návrtu

Onstran doline lutk. am. f. Prvi in drugi

SLOVENIJA 2

07.10 Teieteksl Mostovi Tv prodaja Frasler, 17 del Med pomarančnimi nasadi Čarobne dežele, Iin3 Nenavadne prigode Twisîovih, 3/26 Štafeta mladosti Tv prodaja Koncert iz Krakowa Grace in Gk>rie, amer film CP V n>kornetu (M), druga telona finala končnice, pren. Odprto prvenstvo Avstralije v tenisu 2003 Videospotnice Obupano iščem Suzano, amer, řtím Ljubezen v hladnem podnebju. 3/3 22.30 Sobotna noč 00.30 Vkieospotnice 01.15 Videostrani

15.55 16.30 16.50 17.15 18.10 18.15 18,45 19.00 19.30 20,00

21 00

00,15 00.50 01.45

03.35 03.55 04.50 06.35

08.30 10.00 10.30 10.50 11.30 11.40

12.05 12.55 13,25 14.50 16.25

18.00

19.15 20.00

21.40

08.00 08,10 08.20 08.30 08.50 09.05 09.35 09.45 09,55 10.20

11,10 11.25 12.20 12.50 13.45 14.40 15.10 16.05 17.05 17.10 19.00 20.00 21.10 23.10 01.00 02.00

09,00 09.40 09.45

10.15 12.00 18.00 19.05

19.35 19.40 19.55 20.00 20.30

21.40 21.45 23.15 23.20 23.25

6u£ke, ris. serija Ck>ktor Oto, ris. serija Pujsek Zlatko, ris. serija Bobek in Cinl. ns. senja Katka in Ortsi, ns. serija Slonč^ Benjam^, ns. ser. Malinjidol, ris. senja Moj prijatelj Roki, ris. serija Rudijevo moštvo, ris. serija Potovanje v središče zemlje, ns. filnt Mali helikopter, ris, serija Šolska košarkarska liga Giavca, nan. Preverjeno

V najslabšem primeru, dok. Resnični svet, dok oddaja Družinsko pravo, nan. Močno zdravilo, nan. 24 ur - vreme Divja hči, amer, film 24 ur

Lepo je biti milijonar Upanje ostane, amer fiím Zaljub^enec na begu, am. f. 24 ur

Nočna panorama

iMfiad« «

Miš maš. otr, oddaja, pon. Vabimo k ogfedu Gremo v kino, oddaja za ljubitelje filma Naj spot dneva Videostrani Vabimo k ogledu Lokalni utrfp Spodnje Savinjske doline Naj spot dneva Videostrani Vabimo k ogfedu 1181. vrv magaán Koncert ans. Goterzgosti, posnetek 2. dela Vabimo k ogfedu Ameriški film Vabimo k ogledu Naj spot dneva Videostrani

NEDEUA, 25. maja

SLOVENIJA i

07.40 Teletekst

OB.OO ŽIvžav

09.55 Mi smo ...Čehi, 14/16

10.25 Pomagajmo si

11.00 Naslednji val. 8/13

11-25 Ozare

11.30 Obzorja duha

12.00 Ljudje in zemlja

13.00 Poročila, šport, vreme

13.15 Tistega lepega popoldneva

sledi Nemogoče

13.20 Čk)vekinpcl

13.30 Nedeljsko oko

13.40 Ku lina rika

14.00 Gravitacija

14.55 Motoring

15.00 Privlačna naspn:^tja

15.20 Kisk>iabolko

15.35 Šport

15.45 Avantura

15.55 Pet minut slave

16.00 Simpsonovi, 9. dd

16.30 Poročtla, špori. vreme

16.45 Pop-poldne

17.05 Družabna kronika

17.15 Predmet poželenja

17.35 Vsakdanjik fn praznik

18.35 Žrebanje k9ta

18.45 Risanka

19.00 Dnevnik, vreme

19.30 Šport vreme

20.00 Kaj pa zdaj?, 6/8

20.30 Človek, ne je^ se

21.40 Smaragdnareka. dok. odd.

22.35 Poročtla, šport, vreme

23.10 Bog prezira mevže, fran. f.

00.50 Dnevnik zamejske b^

01.15 Naslednji val. 8/13

01.40 Zgodba o arUeotogifi, 1/6

02.30 Tožív^enje,2/21

03.15 $outripafi(,8/17

03.40 Slovenski magazin 04.05 Vsakdanjik h praznik

05.25 Goool, nogometna oddaja

05.55 Športni nim

SLOVENIJA 2

PONEDEUEK, 26. maja

07.10 07.30 10.40 11.05 11.55 12.30 13.30

15.00 16.30

17.00 17.55

20.00 20.55 21.25 21.50 22.35 22.45

23.35 00.20

Teletekst Videostrani

Pad imam Luca, 125. del Šoferja, 5. del Komorni moški zbor Celje Tv pn>daia

Evrovizijsko tekmovanje mladih glasbenikov Angel išče krila. nem. film Pred odprtim prvenstvom Francije v tenisu Evrogol

Liga Si mobil v nogometu. Vega Olimpija: Maribor Piv. Laško, prenos Zgodba o arheologiji, 1/6 Goool. nogometna oddaja Frasier, 18. del To žlvfjenje, 2/21 Plesni večer, 2/5 Ob 70 lebiici plesne umetnice Lojzke Žerdin Vkieospotnice Vkleostrani

07.30 OBOO 08.10 06.20 08.30 08.50 09.05 09.40 09.50 10.00 10.25 11.20 12.15 12.45 14.35 15.30 16.30 18.15 18.20 19.00 20.00 21.30 22.25 00.10 01.10

TV prodaja 8učks. ris. serija Doiđor Oto. ris. serija Pujsek Ziatko. ris. senja Sobek inC^I, ris. serija Katka in Ort)i, rts. serija Slonček Benjamn, ris. ser. Malinfi dol. ris. ser^a Moj prijatelj Roki, ns. serija Rudijevo moštvo, ris. ser. Hekli, ris. film Šolska loc^šarlcarska liga Giavca. nan.

Dědova obletnica, am. film Jmor, nan. Na de2e0 je lepo, nan Nakfíučni umor. amer, film 24 ur - vreme Triki Jamieja Oliverja 24 ur

Lepo je bili milijonar Športna scena Laitek plen. kanad, film 24 ur, ponovitev Nočna panorama

r:' «

PONOViïEV TÏDENSKIH ODDAJ 09.00 Miš maš

09 40 l2 pon. Oddaje Dobro jutro 10.30 1180. VTV magazin 10.50 Športni torek 11.10 Iz olimpijskih krogov 11.15 Športni gost : Ženski

košar klub Merkur Celje 12.00 Vabimokogledu 12.10 Naj viža: ans. Mira KUnca 13.25 12 sred. oddaje Dobro jutro 14.15 Vkleostrani 18.00 Vabimokogledu 18.05 nfil.VTVmagazIn 18.35 Izpet.oddajeOobrojutro 19.25 Gremo v kino 19.55 ^upan? vami, gost: Srečko

Meh, župan MO Vtíenje 20.55 Lokalni utrip Spodnje

Savinjske doline 21.25 Koncert: Goterzgosli/l. 22.35 Vkloestrani

SLOVENIJA 1

06.45 Zrcalo tedna Dobro jutn) Poročila

Iz popotne tort» fUnč pri Kraguljčkov^ sedmici, 5/14 Oddaja za otroke Naslednji val. 8/13 Na vrtu

Tistega lepega popoldneva Poročila, šport, vreme Tistega lepega popokineva Mladi virtuozi Dober dan. košarka Poročila, šport, vreme Radovedni Taček Dogodivščine v veseli hosti. 11/28 Sinji planet. 6/8 Žrebanje 3x3 plus 6 Žrebanje Astra Risanka Dnevnik, vreme Šport, vreme, nwgnet Na mone, 13/13 Gospodarski izzivi Pisave

Odmevi, šport, vreme Knjiga mene briga Skrivnosti SouOi park, 9/17 Dnevnik zamejske TV Sinji planet 6/8 Pisave

Gospodarski Izzivi Studio city Končnica šport

SLOVENIJA 2

08.30 Slovenci v Italiji 09.05 Dobro jutro 11.05 Tv prodaja Sobotna noč Resnična zgodba o Jezusu, 2/3 Juda, koprod. film Vkieospotnice Čarobne cfe^^e. 12/13 Nenavadne prigode Twistovif^, 4/26 Jasno in glasno Dnevnik, vreme Šport, vreme, magnet Konćnica Studio črty

Iskanja smisla v noriti šestdesetřh 23.00 Brane Rončel Izza odra 00.10 Kraljestvo, 2/8 01.15 Vkieospotnice 02.00 Videostrani

07.00 09.00 09.05 09.20

09.55 10.10 10.35 11.00 13.00 13.15 15.35 15.55 16.30 16.50 17.05

17.45 18.30 18.35 18.45 19.00 19.45 20.00 20.55 21.25 22.00 22.50 23.05 23.10 23.40 00.05 01.00 01.25 01.55 03.15 04.15

11.50 14.20

15.10 16.45 17.30 17.40

18.00 19.00 19.45 20.00 21.05 22.05

07.00 07,30 07.55 08.45 09.40 10.30 11.00 11.50 12.45 13.40 14.10 15.00 15.55 16.55 17.55 18.00 19.00 20.00 20.55 21.50 22.45 22.50 23.40 00.40

09.00

10.00 10.05

10.35 14.00 18.05 18.10 18.15

19.15 19.55 20.00

21.00 21.05

22.36 22.40 23.30

Dragon Ball, ris. serija Hikarian, ris. serija Reki Lake Ko boš moja. nad. Nezaželena, nad Tv prodaja Grda račka Vonj ljubezni, nad. Športna scena Tv prodâ]a Ricki Lake Vonj ljubezni, nad. Grda račka, nad. Nezaželena, nad. 24 ur • vreme Ko boš moja, nad. 24 ur

Pod eno stretn, nad. Naša sodnica, nan. Bolnišnica Pr^sklk). nan. XXL premere Raztresena Ally, nan. 24 ur, ponovitev Nočna panorama

fi3>

^MtimU

rt

Al

Dobro juin>. Infonr^ativno razvedrilna oddaja Vabimo k ogledu 1181. VTV magazin, r^íonalni informativni program Nai spot dneva Vkleostrani Vabimo kogtedu Regionafrte novice Odprta tema, ponovitev-Evropsko leto Invalidov Videostrani Vabimo k ogledu Dober večer, gospod predsednik Regionalne novice Košartca, posnetek 1. polfinalne tekme Na| spot dneva Iz oddaje Oot^o jutro Videostrani

TOREK, 27. maja

SLOVENIJA i

07.00 Dobrojutro

09.00 Poroči fa

09.05 i^adoved ni Taček

09.25 Dogodivščine v veseli

ftosti, 11/26

09.45 Čarobni Šolski avtobus

10.15 Študentska ulk:a

10.40 Sinji planet. 6/8

11.30 Obzorja duha

12.00 Na morje, 13/13

13,00 Poročila, šport, vreme

13.20 Knafijev prehod na Dunaju,

feljton

13.50 Ljudje m zemlja

14.40 Polnočni klub

15.55 Potepanja

16.30 Poročila, šport, vrane

16.50 Medvedek sladkosnedek

16.55 Sprehodi v naravo

17.10 Risanka

17.20 Knjiga mene briga

17.35 Skrivnosti, ponovitev

17.45 Razgledi slovenskih vrtiov

18.15 Prisluhnimo tišini

18.45 Risanka

19.00 Dnevnik, vreme

19.45 Šport, vreme, magnet

20.00 Tarća

21.35 f^ fiesta pablo, dokum. f.

22.00 Odmevi, kulturna kronika, šport

22.50 Vliđorija ali boíečina žensk.

franc, drama

00,25 Dnevnikzamejsketv

00.50 Razgledi slovenskih vrtiov

01.20 Prislufinimo tišini

01.55 Tarča

03.25 Tuditakšniserodijo, 12/19

03.55 Viktorija ali bolečina žensk

05.45 Šport

SLOVENIJA 2

os 30 Dober dan. Kon^Ška

09.05 Dobn:^ jutro

11.05 Tv prodaja

14.45 Studio city

15.40 Konônfôa

16.45 Videospotnice

17.25 Tudi takšni se rodijo, 12/19

16.00 Iz naših krajev

16.15 Primorski mozaik

18.45 Primorska kronika

19.00 Dnevnik, vreme

19.45 Špoit vreme, magnet

20.00 Zločinci, tv igra

20.40 f^rečnlkl, 2/4

22.15 Spomin na razžaljenje.

dokum. oddaja

23.05 StovoodBuckowa, nem. f.

00.35 Kraljestvo. 3/8

01.45 Vkieospotruce

02,25 Vkleostrani

07.00 Dragon Bali, ris. serija

07.30 Hikarian, ris. serija

07.55 RKkiLake

08.45 Ko boš moja, nad.

09.40 Nezažetena, nad.

10.30 Tv prodaja

11.00 Gnja raćka. nad.

11.50 Vonj ljubezni, nad.

12.45 Naša sodnica, nan.

13.40 Tv prodaja

14.10 RickiLake

15.00 Vonj ljubezni, nad.

15.55 Grda račka, nad.

1^.55 Nezaželena, nao.

17.55 24 ur-vreme

16.00 Ko boš moja, nad.

19.00 24 ur

20.00 Preverjeno

21.00 Nadomestriotrok.amer. t.

22.45 XXL premiere

22.50 Bazstr^sena Alfy, nan.

23.40 24 ur, ponovitev

00.40 Nočna panorama

SREDA, 28. maja

SLOVENIJA 1

06.30 Odmevi 07.00 Dobrojutro 09.00 PoročHa

09.05 Medvedek sladkosnedek 09.10 Trojčice, 4/26 09.30 Sprehodi v naravo 09.50 Sanjska dežela Knjiga rnene briga Skrivnosti

Radioaktivnost, 17/26 Razgledi sk^venskth vrhov Prisluh nimo tišini Slovenski magazin Homo turisticus Poročila, šport, vreme Videostrani Pisave Tarča Mostovi

Poročila, šport, vreme Pod klobukom OdpeU pesniki Oddaja za otroke Vem • veš Risanka Dnevnik, vreme šport, vreme Domenica, Ital. film Odmevi, šport, vreme Omizje

Dnevnih zamejske TV Vem-veš

Tudi taksni se rodilo, 13/19

Nemirno srce, špan. film Omizje Šport

SLOVENIJA 2

08.30 Potepanja Dobro jutro Tv prodaja Videostrani Tv prodaja

Komomi moški zbor Celje Videospotnice Tudi zakšni se rodijo, 13/19

Simobil liga nogomet; Maribor Piv. Laško - CMC Publikum, prenos Športna sreda, finale lige prvakov v nogometu, pranos (Z Manchestra 23.00 Obrat viiaka, koprod. film 00.30 Iskatei žvečenja, nemi film 01.30 Kraljestvo. 4/8 02.50 Videospotnice 03.35 Videostrani

10.20 10.35 10.40 11.00 11.30 12.00 12.25 13.00 13.15 14.00 14.25 15.55 16.30 16.50 17.25 17.30 17.55 18.45 19.00 19.45 20.05 22.00 22.55 00.25 00.50 01.45

02.15 04.15 06.00

09.05 11.05 11.35 15.25 15.55 16.30 17.15

17.55

20.00

07.00 07.30 07.55 08.45 09.40 10.30 11.00 11.50 12.45 13.40 14.10 15.00 15.55 16.55 17.55 18.00 19.00 20.00 21.40 22.10 23.05 23.10 00.00 01.00

Dragon Bali, jap. risanka Hikarian, ris. serija PickI Lake Ko boš moja, nad. Nezaželena, nad. TV prodaja Grda račka. nad. Vonj ljubezni, nad. Preverjeno Tv prodaja RicíQ Lake Vonj ljubezni, nad. Grda račka, nad. Nezaželena, nad. 24 ur, vreme Ko boš moja, nad. 24 ur

V sestrini senci, amer, fitm Trafika. 17. del Na kraju zločina, nan. XXL premiere Raztresena Ally, nan. 24 ur, ponovitev Nočna panorama

HVlfcll

T «

dr

69 ^

i 09.00

Dobro jutro, informativno •

razvedrilna oddaja

09.00

Dober večer, gospod

i 10.00

Vabimo k ogledu

predsednik

1 10,05

Avto šok, oddaja za

1000

Vabimo k ogledu

ljubita je avtomobilizma

10.05

Košario, posnetek!

1 10.50

Naj spot dneva

polfinalne tekme

1 14.00

Videostrani

11.35

Naj spot dneva

! 16.05

Vabfmo k ogledu

14.00

Videostrani

! 18.10

Regionalne novice

16.10

Vabimo k ogledu

: 18,15

Traialaja, oddaja za otroke

16.15

Dton Župančič, dok. film

1 18.45

Naj spot dneva

16.45

Naj spot dneva

i 18.50

1182, VTV magazin, pon.

16.50

Pravljica za lahko noč:

! 19,15

Športni torek

Lunino jezero

1 19.40

iz olimpij^ih krogov

19.00

Vkleostrani

! 19.45

Videostrani

19.55

Vabimo k ogledu

i 19.55

Vabimo kogledu

20.00

1182, VTV magazin

: 20.00

POP CORN, kontaktna

20.25

Športni torek, športna

glasbena oddaja

Inromiativna oddaja

! 21.15

Regionalne novice

20.50

Iz olimpijsIdlT krogov

! 21.20

Naj spot dneva

20.55

Naj spot dneva

I 21.25

Vabfmo kogledu

21.00

Fairt^ay

: 21,30

Odprta tema. kontaktna

21.30

Avto š^, oddaja za

oddaja, 3, TV mreža

ljubitelje avtomobilizma

1 22.30

Iz oddaje Dobro jutro

22.00

Dokumentarna oddaja

! 23.30

Vabinv k ogledu

22 30

Naj spot dneva

i 23.35

Naj spot dneva

22.35

Videostrani

: 23.40

Videostrani

22. maja 2Q03

«ffiČAS

MODROBIILA KRONIKA

15

Jezni mladenič grozil dekletu In njenim staršem

Z mečem nad šipe in avtomobiie

VELENJE. 14. maja -20-lťtni Mariborčan j« v sredo« okoli 8. ure zjutraj, v stanovanju na Kidričevi ce.sti« z ul)iijem gro/U dekletu In njenim Ktarsem. Razjarjenega mladeniča, ki je/a 7iičetek razbil steklo na ml/l v dekletovem stanovanju, nadaljeval pa zunaj z mečem v roki po oknih In avtomobilih, ko ukn>tlli šele poli-cisti, ki so ga morali pridržati do iztreziiitve.

Potlsicm, kojc raybil sleklo na mizi, jc Sel do svojega avtomobila in iz njega vzel meč. / njim je najprej razbil šipe na oknih sia-novanja, potem pa na parkirnem prostoru ptwkodoval iri osebne avtomobile, .s dmcr je laslnike oškodoviil za okoli lUO.OOO tolarjev.

Policisti so mu mec} zasegli, zoper njega pa bodo napisali kiizen-sko ovadbo in predlog za postopek pri sodniku za prekrSke zaradi kriUtve javnega reda in miru.

Silovito trčenje^na avtocesti med Šempetrom in Žalcem

Viitend terjai še eno žrtev prometa

ŽALEC, 17. maj -V silovitem trčenju dveh osebnih avtomiK bilov. do katerei^a je priSlo v noči na solmto, nekaj minut po polnoči, na HVt<Kresti Celje-Vranskt), zunaj naselja Arja vas, je življenje izgubil 51-letni F. R. Iz Smartnega ob Dreti. To Je leto^ že petnajsta žrtev prometnih nesreč na Celjskem. Gmotno škodo, kije nastala v prometni nesreči, pa iKenJujejo na već kot 7.000.01)0 t<ilarjev.

37-lelna Velenjianka P. G. je vo7Íla osebni avto peugeot po de.^nem pasu avttxeste iz smeri Arje vasi proti Šempetru. Pri naselju Arja vas je v zadnji del njenega vozila silovito IrČil BMW, ki je pripeljal za njo. Trčenje je bilo tako močno, da je vvozilu BMW umrl 5î-leini F. R.. hudo telesno poškodovan pa je bil 52-Ielni 1. V. iz Grajske vasi. Lažje telesne poi^kodbe je v nesreči utrpela 23-letna D. R. iz Šmarlnega ob Dreti. Vsi trije sobili vvozilu BMW Kdo je vozil avto včasu nesreče, bo pcikii/ala preLskiiva, ki šc poteka.

/aradi razjasnitve okcîli^in policisti napro!>aj<i voznike, ki so bili prvi na kraju nesreče in pomagali pri reševanju izvozila, da jih pokličejo na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200.

Nesreča pri cepljenju drv

Zadei ga je kos iesa

MISLINjA. 17. maja-V soboto ob I530se je v delovni nesreči vkraju Razborea huje pi"^kodoval 30-lctni domačin. .S traktorskim cepilcem jc cepil bukova drva. Med delom je od cepljenca odtrgalo kos lesa, dolžine ííO in debeline ]3 centimetrov in mu ga vrglo v obraz. Z reševalnim vozilc^m so ga odpeljali na zdravljenje v Bolnišnico Slovenj Gradec, kjer je osial na zdravljenju.

Gozdni požar v savinjsko - Itamniškili Aipali

LUČE. 15, maja - Požar, kf je v četrtek izbruhnil na gori Lasto-vcc, v takoimenovani Lučki Beli, na zelo težko dostopnem terenu, na nadmotTîki višini 1.841 metrov, je najverjetneje povzročila strela. Požar so z izdatno pomt^čjo dveh helikopterjev 15. brigade Slo-ven.^ke vojske gasili gasilci okoliških drastev. Požar je najprej zajel podrast in nizko borovje na območju velikem hektar in pol, po-

d.d.

AVTO CELJIS

trgovsko in servisno remontno podjetje

RABLJENA VOZILA NA ZALOGI

v Celju... Ipavčeva c. 21 Telefon (03) 426-11-78 in 426-12*12

tip vozila_ÊlDik_

ALFAROMEQ1451.61 Twin soark modra met, 98 1.280,000.00 ř0R0MQNDE01.8AMBlEm'4/vf^.f»..slvafnet. 01/D2 3.&47.0p0.()0

FORD ESCOBT14 STYLE tela

97/98 1.099.000.00

PQRD FIESTA 1.3 i3vrflQ.ían.Q4. bela

96/99 1.078.000.00

RAT

HATUNO 1.0IE 5/v.bela

93/94 298.000.00

PEUGEOT 4061.8 ST+]dirra.7e!en met.

98 1.898.000.00

PEUGEOT 2061A Persens S/v. oranžna mel

99 1.548.000.00

PEUGEOT 106 1.01 Sv.rtieča

98 1.036.000.00

renault gspace RXE 2.0 vsa opt., zelena metal renault MEGANE 1.9 dti kar. r9p.maf.Q4.. mofl.mrt. renault r5 plus 1.4 5/vrM.aDril. rdeča

it Jít iL

2.498.000.00 f 2.138.000.00 H 470.000.00 ^

CITROEN EVASION TUR90 CT. siva met

ii

CITROEN AX CABAN 1.1 i 5/v req.sep.. rdeťa

il

1.099.000.00 s 398.000.00 I

VW GOLF 1.8 CL karavan re<?.lulll 03. tiela

95

1.043.000.00 I

*KRĐ]in * LEASING * STARO ZA STARO * KOMISIJSKA PRODAJA* -d *V02iLA IMAJO VEUAVEN TEHNIÍNIPRE6IÍD- Z *V VSAKEM VOZILU AVTORADIO *KA ZAIOGI TUDI TISTNA VOZILA* 2

*OGl^O VOZIL OD 8. DO 17. URE ' MOŽEN GOTOVINSKI POPUSr g

Ponudba na inten>etu httpy/www.avto-celje.sí. e-matlirBbljenagavto-c^ja.sr <

Bodo lisice prinesle več reda?

VELENJE - V Velenju so odločeni, da napravijo red na po-dr^^čju parkiranja vozil na javnih promeinih površinah. Eden txi ukrcpt>v pi> katerem bodo posegli v ta namen, bo »lisiCenje« nepravilno parkiranih vozi). Podn^hnosii ho uredil pravilnik o fKlsîranjevanju nepravilno parkiranih vozil in naCinu namestitve lisic, svetniki pa ga bodo sprejemali na seji 27. maja.

■ mkp

lem pa se razširil na območje veliko 3 hektarje. Gasilci so požarno vodo zagoiavljali i/ ribnika v Ljubnem ler opravljali požarno stražo. Vendar so nekaj naslednjih dni lahko le bolj ali manj nemočno opaz(jvali požar, ki se je Siril, Po ugotovitvah revirnega logarja in vodstva intervencije, jc do nedelje pogorelo okoli deset hektarjev porasli in nizkega borovja.

Pri plezanju mu Je pod vrhom zmanjkalo moči

Zadržala ga je varovalna vrv

Žalec; 17. maja - V soboto okoli 15. ure» seje pri prostem plesanju na pleziSču »Kote^inik« v Libojah, huje poškodoval 4?-leini hrvaški državljan R. L.

S prijateljem M. M., ki gaje varoval z vrvjo, je plezal po prosto-plezalni skali, lik pod vrhom 30 metrov visokega previsa pa mu je zmanjkalo moći in omahnil je proti tlom. Pred padcem gaje zadržala varovalna vrv. Ko je na njej zanihal proti steni, je s koleni zadel vanjo in se pri tem huje pa^kodovaL Takoj za tem gaje prijatelj, ki je s tal varoval njegov vzpon, spustil na tla. /aradi nedcxsu>pn<jsti terena, je bilo v reševanje ponesrečenca ire h a vključil helikopter.

Razbite Izložbe

VELENJE. 18. maja - V nedeljo med 3. in 4. uro je nekdo namerno razbil izloi?beno okno na Erini trgovini na Prei^rnovi. Rivzroćil je za okoli lUO.OOOtolaijev^ode. V istem času je neznanec razbil i udi izložbeno okno optike Expres na SaleSki cesti, od koder je odnesel pel različnih očal vrednih 90.000 tolarjev.

MOZIRJE. 15. niiija - Neznani objestnež je vsredo ponoči na bcn-cinskcm servisu v Nazarjah s podpornega stebra vzel gasilni aparat in ga vrgel v steklena vhodna vrata. Podjetje Savinja Mozirje d-d. je oškodoval za okoli 100.{)00 lolaijcv.

Policisti dva od treh nasilnežev izsledili

VELENJE, 16. maj - Velenjčan, star 18 let, je v petek popoldne policistom prijavil, da so ga ob 16.30 na Partizanski cesti ustavili trije neznanci in od njega zahtevali debelejši wraliiico iz rumene bwine, ki jo je nosil okoli vratu. Pri lemso mu, v kolikor jim ne bi ustregel, grozili ccloz ubojem. Fantje popustil in jim ovratnico tudi izroČiJ. Policisti so na podlagi osebnega opisa pa so dva od nasilnežev, M. K. in F B.. hitro izsledili, za tretjim »junakom« pa še poi'zvedujejo.

Tatovom In vlomilcem pride vse prav

MOZIRJE. 15. maja - V noči na Četrtek je nekdo vlomil v brunarico v Krnici na območju Mozirja. Odnesel je televizor, daljnogled, starinsko pusko in 50 evrov. Lastnik J. S. je oškodovan za okoli 170.000 tolarjev.

GORNJI GRAD, 16. ma,ja - Konec tedna jc ncznancc vlomil v stanovanjsko hiSo v (àornjem (iradu. V njej je naSel starejšo ogledalo, razpelo in predmet iz keramike. Vse je vzel s seboj, lastnico iz Podvina pri Polzeli pa z dejanjem aškodovalza okoli UKUKll) tolarjev.

S()SiAN,ll 18. maja-Neznanccjev nedeljo vlomil vlokal Klančck na cesti Matije (lul^a. tz lokala je odnesel cigarete, žgano pijačo in nekaj gotovine v skupni vrednosti za okoli I lil.OOO tolarjev.

ŽALEC, 18. maja - V noči na nedeljo je iz gostinskega lokala Bucka izginila denarnica z dnevnim izkupičkom v višini 52.0(H) tolarjev'. Policisti so na podlag zbranih obvestil ugoiovili, da bi dejanje lahko storil 20-letni B. S. iz /^Ica, ki so ga tudi i;Qlcdili. Pri njem so nai>li denarnico, v njej pa tudi ves denar.

VELENJE. PœSemovdIA TEL: 03 898 47 24 SLOVENJ GRADEC. Celjska 45 TEL: 02 851 25 00

MBUËMÂ VOZILA

GOLF 1.4 Basis. 5 vrat. iet.99. OK 1.990.000.00 SIT

PEUGEOT 406,1.8 ST, KLIMA, 181.97, OK 1.590.000,00 SfT

FIAT BFUVA 1.6 SX KLIMA, let.98/99, OK 1.450.000,00 SIT

FORD ESCORT 1.616V CLJ(. let 93, OK 550.000.00 SIT

UBOĐNE MOÙIOSTI FWANCIRAfUA, STARO ZA SlAfíO

MVOVAVTOSÂLOHIHFOIU-

řOOBLASĎeMA PMDAJA MOmiKLOVAPBIUA BUilii| POPUSTI Od 4% do 10% ZA LETNIK 2002.

POSLOVNI SISTEM PREMOGOVNIK VELENJE

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO LETO 2003/2004

PREMOGOVNIK VELENJE

Ndziv poklica

Trajarje izobraž. Štev.

v Ifltih

štip.

univ. dipl. inž. rudarstva In geoterinologlje

4

1

rudarslu tehnik

4

15

rudar

3

15

univ. dipl. inž. elektrotehnike - avtomatika

4,5

1

elelđrotehnik energetik • jamski

4

2

elelđrotetinik elektronik • jamski

4

2

elektrikář energetik - jamski

3

8

univ. dipl. inž. strojništva

4,5

1

strojni tehrik-jamski

4

5

strojni mehanik »jamski

3

10

HTZ

medijski tehnik

4

1

PRUAVUANJE

Kandidati za razpisane Stipendije pošljite ali prinesite prijave najkasneje do

20. Junija 2003 na naslov: PREMOGOVNIK VELENJE, PARTIZANSKA 78.3320 VELENJE, Razvoj kadrov, soba 19. K skrbno izpolnjeni pri|avi na obrazcu Vloga za pridobitev republiške štipendije (DZS obr.1,51 - za kadn^vsko štipendijo obrazca nI] morate priložiti:

- kratek življenjepis z opisom izvenšolskih dejavnosti, socialnega stanja družine in poklica staršev,

-potrdilo o uspehu

' potrdilo fakultete o opravljeniti izpitih (navedite število predpisanih in že opravljenih izpitov) in potrdilo o vpisu za tekoče leto,

• potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,

• potrdilo o premoženjskem stanju družine In številu družinskih članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu (izda ga občinsid sekretariat za občo upravo in notranje zadeve),

- potnjilo o dohodkih staršev v preteklem koledarskem letu (fotokopije odločb o odmeii dotiodnine za leto 2002, oziroma obvestilo delodajalca o višini dohodkov) za vse družinske člane, ki so bili dolžni vložiti napovedi za odmero dohodnine.

KBfitíidste opozBíjmiO, rfa pomanjkijivo izpolnjenih prijav ali prijav brez zahtevane dokumentacije ne bomo obravnavali.

IZBIRA KANDIDATOV

Pri podeljevanju štipendij bomo upoštevali učni uspeh in nagnjenja kandidatov za izbrani poklic ter socialnoekonomski položaj družine, štipendije, ki jih razpisujemo za poklice, ki so vezani na podzemno pridobivale surovin in terjajo stalno ali občasno delo v jami, bomo podelili le mladini mo§kega spola. Ženevska konvencija nas namreč obvezuje, da zaradi narave jamskega dela žensk ne zaposlulemo v jami.

VIŠINA ŠTIPENDIJE

Višina kadrovskih štipendij ter pravice in obveznosti štipendistov so opredeljene v aktih o izobraževanju.

UGODNOSTI. KI JIH NUDIMO ŠTIPENDISTOM ZA POKLIC RUDAR IN RUDARSKI TEHNIK:

- kadrovska štipendija,

- brezplačen zdravniški pregled,

- brezplačni učbeniki, delovni zvezki ter druga strokovna literatura,

- sotin^ciranje strokovnih ekskurzij,

- kvaliteten praktični pouk,

- plačilo jamskega dodatka pri praktičnem pouku,

' brezplačna zaščitna sredstva pri praktičnem pouku. ' brezplačna malica pri pr^ičnem pouku,

• regresirana malica ph teoretičnem pouku (v višini 70 %),

• brezplačen prevoz s pogodbenimi avtobusi,

• vračilo polovice vrednosti mesečne vozovnice,

• brezplačno bivanje v dijaškem domu,

• štipendistom, ki bodo zakliučili poklicno rudarsko šolo z najmanj prav dobrim uspehom in bodo želeli program izobraževanja nadaljevati v pmgramu srednje tehnične rudarske In srednje tehnične strojne šole (pmgram 3+2), podaljšamo kadrovsko štipendijo še za dve leti,

- prvih pet najboljših po uspehu iz vsake generacije čaka takojšnja zaposlitev,

- možnosti zaposlitve v drugih dejavnostih našega podjetja: Premogovnik Velenje kot poslovni sistem.

O rezultatih Izbire bomo kandidate obvestili do 15. julija 2003.

SREČN 01

Rokometaši Gorenja na pragu velikega(?) presenečenja

Smarčani krojijo vrh lestvice

Prule trepetale do zadnje sekunde Obglavljeni grofi

Kokomviasi (iorcnja .so sc fiii dru&i k'knii v vck-njski RdcCi <tvo* rani s sijajno igro oddol/ili ;iktU' utnini <Ir/iiviMrTi prvakom. ti>koii)ť< lasvni Mobitela Pnil. /a porj/ v I j ubrani.

V povraini polfinalni ickini ki^nčnicc dr/iivn^gn pivenslva so oh buiiiîcm navijanju približno I20n glcdaictív zina^li kar 7 29 : 23 Iti tako izid v /inagah i/cnaCili na 1 r 1. Ker i>o na KixJcIjcvcni izgubili >»samo« s ?U : so velcnj-

je k^ïCil k koru k.

Vcknji^ani so/accli imenitno, Ob sijajnih Skolovih c^rambait (iudí na tretji tekmi je imel - pixlobno kal na prvi - 15 k^hrumb) in strel« ^ko ra/p(îk>?cnih Kav(i6iiku. So-viCu. Mlakarju in Luki D<ibd>ku. sn hitio povedli s 4 : ,1. Scle v 23. minuli so Ljubljančani prvi^* izenačili (11 : U) in povedli (12 : 11); in to. ko so imeli kar dva igralca veC na parketu. Niito je bila lekma enakovredna.

Nkoiili ograjo, hoteli z njim obračunati, pa tiuii zdnjgimi, prišlo jo ilo vsesplošnega pa'rivanja. Sjii-vanja. priletela je tudi kakšna klofuta. vlišati jcbilo tudi nekaj ^iJjivk. na pa <<0 se vsi di>kaj iiitro umirili.

Mťdtcm prvenstvo Icicc <lalje. V Ik)Ju iruUc mcstn so rokometaši (lorunja sinoči v prvi tekmi }>o.sti-li Prcveiil. povratna Ixi v solmin.

■ vos

Sredi drugega poičasa je granitna Gorenjeva obramba nekotiko popustila

ski ljubitelji rokometa v/dihovali: * Zakaj v k on Cn ici igrajo na dve /maçi!?«

Tako so morali Vclcnjiani^c enkrat na Kodeljcvo v Ljubljano. /jK^vji imeli veliko podpore^ sw-jih/veslih navijačev, ki si:>sc v Ljulv

ljano*KlpcljaJikarsî»tirimi aviohu-st. mnoai pa so priSlt s svojimi av-intnobili. /«i Gorenje so navijali tn-di navijači vratarja Škofa iz Brežic, kot so imeli napisano na hrhini «:irani majic, v»;o tekmo pa je nji-Ik>v IriCIan^ki ansambel igral piv ^ki'ićne ^lomače skladbe, pa n;Uo 5e di^lgo po tekmi. Vseh navijačev je bilo se več. kot nn prvi tcbiii, več kot dvesto. Upali so. da Ixido njihovi igralci nit^rtla le spravili na kolena državne pivake. Dovelike senzacijo, uvrstitve v I igo prvakov, jih

V drujtem polčas« jc bil izid nazadnje izenačen v 46. minuii(23 : 2.*^), Velcnjčani so znova nekoliko p*">pustili in štiri niinutc pred koncem so Ljubljančani prvič na tekmi ptwedíi j^i štiri /iideJkc (29 : 25).

A sc Velcnjčani niso predali. Dosegli st^ tri zadetke jTOvcvti in znižali ivň 29:Do konca lekme jc bilo le Se .Štirinajst sekund, kar jc bilo premalo /a velenjsko presenečenje. Ib hi se gotovo zg(xlilv\ čc bi bila tretja tekma v Rdeči dvorani v Velenju, so menili mnogi, Ptxlobno kol na prvi sta (udi na tretji pravico delila Rcpcnšck U Naz/^rij in Po^ežnik i/Celja.

Po njunem zadnjem pisku. w jc domači vratar Lapajne veselil na čuden način, kar je najbri^ izzvalo velenjske niivijače. Nekateri so prc-

(»orc'txjc- Muhhel Prule 67

29 : 23 (16: 13)

(druga tekma)

Skof, làmsc 2, i. DobcISek 1. Pcterlin 1, Bctlekovič. Kavtičnik .S, Mlakar 5-

Mohilel Prule 67 •(iore-

nje

30:29(17:15)

(trctjatekma)

Gorenje; TamiCe J, J. Do-belšck. Peterlin. Bedckovič 1. Kavtičnik 9 (3). Mlakar4. (Ktir, Sovič 6. Sirk 3. Lain§ček, Gajsek, L. DobcKck Škof, .Stefatiič.

REKLI so..

Boštjan Mlakar. igr;ik'c: •»Samo cn gol je manjkal, pa bi bilo p(xlalj!^ki... lekma jc bila te/ka.dobn>snîO se upiriili, pri-kvnostijc bilo veliko, zal jih nismo i/korislili, Upam.da bo prihodnje leto h(v|je, Ztlaj se bo treba zbrati in osvojiti tretje me «to.«

UjIui Dobťlšck. iernlee: Dali smo vse OĆ sebe. borili srno se na vso moć, /al nam ni uspelo, /elo smo Ailoslni. ker nam je /jnanjkal le en z^adetck do podaljška, Verjetno bi biJa potem ligaprvakcv na sa.«

Sciba.stjan Sovič, kapetan: '•Pustili smo srce na parketu. Po<leno povedarK>, za,sUi/ili smo si tlnalc. tako pačje inje morda eclo moralo biti. /a nei/ko-ri^čcno priložnostjo mi bo d<il-go zal. Hvala gledalcetn, bili so fantastični- Bučno so na« Kxirili na vseh treh tekmah— (»remo naprej, tretje mesto mora biti nase.-

Ivan Vajdl. trentr iioreiija

sWse čestitke fantom /a izredno igro. Uiii smo korak pied Iigi> pivakom. Špt>rl je pač tak. enkrat zmagaš, drugič ne, enkrat imaiJ srew), drugič ne ... Ni pa sramota izgubiti s Pruiatni. z evri.tp^ko ckipiï, Mor<iii snu^ src-dldrugejra polčaw napravili ma-lii preveč napak in íkwolili. da so nam uili za Iri, iztiri goje, ki smo jih potem težko lovil I. /daj je treba v boj ža 3. me.sto in pc^kal. Cilje pa smo /c dtisegli.«

Dr. Milan Zvan. Velenjčan. profesor na ťakulleli ia šport: "NavduSen sem. Igralci (îoren-ja so me prîjcino presenetili. Će prav nisem poseben strokvwnjak za rokomet, kljub temu. da ^em ga včasih z ve.sel-jem igral prav v \^lenju. so po moji oecni prikazali lepšo in boljšo. kakvwostnejSo. bolj kom-biiiatorno in liiiro igr"). /malo sreče bi lahko tudi zmagali.

Igro Gorenja redno spremljam. Ekipa sodi med tri na-itvlj.še kJubev.SKivcnijj. lekme. ki sojih odigrali s Prulnmi, pa b(xlt>, tiiko upam, rokomcta^'m (iorenja kXlUčna spi>dbuda /a delo v prihodnje.«

Za Elektro ena najuspešnejših sezon

Miloš Sagadin ostaja

Sagadin Ko,šark;iiji Elekfrc so sinili v Kopni zjikljitdli rxllièiio sezono. OJ dojručili gledalccv |>a so se v sobolo posli»viU .s p<kraz^>m proH HelliKsii. Doniž^ilianl s4> z rezultatom 81 : 77 : lako prvič letos premagali l^lcktro. ki jc dobila prve Iri tekme.

Soilanjski košarkaiji so odlično začeli in goste prvič spust il i do koša 5clc vsedmi minuli. Odličnosood-igiali v obrambi, v napadu pa je bil znova razigran Čustič.

V nadaljevanju so se koJarka^i iz Dom>-iI vendarle /btali in sc začeli približevati, v 2!^. minuti so celo prvič povctlli. Njih^wa prednost je nato narasla navLsokih II točk.vendar se Ši>ilanjčani niso dali in z nizom 15 : l,ki jo je s trojko začel Diyjak. pi^skrt>eli. da w gJcdalci videli zanimivo končnico. Nekaj več zbranosti in sreče je bilo v zjdnjih minutah na strani Ilcliosa. kije s to

Zgreèili rekord lige

V 6. krogu 1. SKL za pionirje so mladi Elcktrc le za tri točke zgrešili držflvni rekord, S 147 : A^ so v domači dvorani premagali Savinjske hopsc. Fantje pnd vodstvom Boruta ('craija v letošnji sezoni se niso bili poraženi. V povprečju zmagujejo /i\ 55 ti^čk.

V ktoSnjem letu soziičcli tekmovali tudi letniki 1990 in mlajši kot ekipa Eleklrc B. V prvi tekmi so v Ljubljani premagali Dc2igiad / 59 :49, Vi>-di jih Miuko Kremcr.

zmago prehitel Elektro na petem mc.Ktu.

Kljub porazu in izgubi petega mesta, po so bili v talv"»ru Elcktrc več kol zadovi^ljni. OsUil ho prc<lvsem sjx^min na eno najuspeSncjiih sez»in vpcldcsetktnizgixlovini kluba.

Po sobotnem srečanju je trener Milo.s Saf>adiik. ki se je oilločil. da tio šc naprej ostal v Elektri, takole na kratko ocenil minulo sezono: "Kljub i/gtibi petega mesta nismo razočarani, saj smo sezono, gicvla-no v celoti, dobn^ izpeljali in dvigjii-li ii'iitanjsko koi^arkf» z a^ba izpada lik Zii G«H:)dyear ligo. Takšno delo bi bilo treba nadaljevati, da bi .se Elcktra u «.talila med najboljšimi slovenskimi klubi."

Tudi Jozc Lenari, predsednik Eleklre, in Miso I-eUnýc. vodja strcv kovnega svela, ni,'»la skrivala za^Uv voljstva <ib koncu sezx>nc: "Za nami jc izredno uspešna sezona. Pred zjičctkom smo pričakovali uvrstitev na sredino lestvice. Po dobrih igrah na začetku, smo videli priložnost zii uvrstitcvvz4ii>mjo polovico, ki smo jo zagrabili z obema rokama in jo tudi dobro izkoristili Veseli nas tudi to, daso velik<'' prifohiosii diibi-li in jih tudi izkoristili mladi domači igralci - CJoršck. Nuhanovič. tudi Divjak. Ruprcht in Kovačcvič, kar jc velika naložba za prihodnost so^tanj^ke košarice."

Elektra - Helios 77 : H!

Elcktra: ^'ustič 22, Latovič 3. Ručigaj 1.^ Kiwačcvič I. Divjak 9, Gorsck2,Dražovič ILNuhanovič 6. Belanovič8.

■ Tfaša Rehar, foto: vos

TENIS CENTER AS Velenje

organizira

MAZDA AS OPEN

teni$ki turnir za rek^ativce-ke od 29. maja do Ijunija

Prijave In inlormacije na tel.: 03/5870-979 ali 041/649-558 do srede, 28. maja do 18. ure.

fX'rbivSniarlncm.sovsi príČako\ali z nestrpljc'Rjem, dn olMirzUo vodilni polo^«^, <lom4iČi. d» dosežejo prvo zinaco doma proti Cv(jitin>m.

Domačini so od prve minule začeli fiapadalno pi^ celem igriSČu in prisilili goste k n^akam. V obrambi jc domača zadnja vrsta dobro zaustavlja^ la Kvasa in <^adik(îvskega, v sredini pa so Alibabič in Kovačič ter na tiv kih RistiČ in Dunc opravili svoj posel zeK^ úohnt in ixl ccljskc igre ni bilo nič. Edino priložnovi so imeli gostje v 23. minuti, toda Sraga je ubranil .strel Kviisa. V minuti je Simundza txlvzel Â>go Buncu. p^xlal do Ja-vornika. taje na r*'>bu 16. m pA>siora pre igral Snolla, močno streljal in Fornczzi jc bil pivič preniagiin (1:0). Tudi drugi pt^íčas sti začeli dom;wini zelo napadalno, V 46. nunuti jc Ristič močno streljal. Budimir pa jc izpred pni znega gola ixlbij V 47. minuti jc "^leJilndvojna p^xbja me<l Bimcem in Simundžo, nato p*'«daja pred gosiiiji>čii vrata in zadetek Sniaj-kwiča (2 ; ti). V 54. minuti sii gostje osi al i z dc.setimi igralci, Btiditnir jc bil izJiljučcn zaritdi udarca SmajkiviČa. Po tej izključitvi so gostje zaigrali na vse ali nič v 67. minuli je po prostem strelu Ktn'e na Križnik zniiřiili ( I :2). Ih minute zatem je Čadikovskt/adel prečko. V7.^ minuti je Simund^,;i na levi sirani preigral iJva gostuj4>ča igralca. piHla) Javorníku, kije tlobro streljal in zjdel p : I). V K2. minuli jcB«>rvtnar ukradel žogo gs valujoče mu icjalcu, lepo na^l na drugi vratnici Simundza. kije z^del z glavo ter p(ï-stavil končni izid (4: 1)

VsoK>íobí> Era gostovala v îsiSki prt Ljubljani, v sredo. 2S. I. ni., pa bo v zadnji tekmi pred svojimi gledalci gostila (torico.

Era Šmartno. Sraga, Miljatwič (Siefanovič). Prednik, Slancer, Ristič, Brmc, Kiwačič. Alibabič (Rep<">vz), .lavornik (l^v^tnar), Simun<lza. Smaj-lovič.

■ Janko GoriČnik

Rudarja reši le še čudež

Žalosten konec

v pn I slovenski ruijjometni ligi so do konca |)n«nsi>'a le še trile kroj*]. /iX Rudar. Muro in Dnivo^rad pa k* sv <lva, sa\ bodo po enkrai prosil. Ve-k-r\jčnm zcvnaslc<li\jem. 31. kroeu, V sre<lo. 28. maja, l>odo gostovati v/Ajdovščini, v riedey<>, 1. junija, p:) b<Kh> v zor1i\ii lekjul gostili lîro Šmartno.

Najveći optimisti med Rudarjevimi navijači so prcil tekmo z Muro se upali in preračunavali: če rudaiji zmagajo, bi zit Gorico, ki jc bila prosta, zaostajali leScza točko... Velcnjčani sodobna igrali, bili l>olji^i cxldonjačih, saj so več napadali. Íixl^í strelci se znova niso \/k,Y/:i\'i. Koje ?c zgleda lo. da Ixxdo osvojili vsaj ti^iko, so (dve minuti pred koaecm rednega dela lekme) prejeli /adctek. S to zmago si je Mura zagotovila obstanek v Si.nnv bil iigi. Rudar pa in>ale 5c majhne (teoretične) moJnosti; Čc Goricii, ki je bila v tem krogu prv»sia. v»^* tri zadnje tekme iz^bi. Rudar pa pivmaga Primorje in Era V tnkkn čiitlcžpa najbr,(^pi>že 18. Rudaijcvcmpc^ra/u vtem prvenstvu nc vcijame nihče več. V Velenju sc bixlo pač morali sprijazniti z.dejstvom, da bo Rudar ob 55-lctnici obstoja izpadel iz prve lige.

Sicer pa jc bila najK>lj zanimiva tekma lega kroga v Smart nem Pa-ki. kjcrjc v deri'iiju Èra gosiila do lega kroga vixliini Publikum, ?o nedclj-^ki igri si celjski nogometaši prvega (ncsta ne zasluziji». Nasprotno pa s<i domači blesteli in gostje doi^iveli pravi polom, lega i.c je naibolj razveseli Maribor, ki jc zamctijal C cljane na prvem mestu.

■ vos

Mura-Rudar hO <0:1»

Rudar: Sribar, Solnic, Mernik. RÍI'í!č> Spas*'»jcvič, Mujano\iČ. Sprečako-vič./ager(od 81. ftoahimovič). Am. Mujakovič(íxl 82. Ilojnik). Kambe-nwič, Al, Mujakovič

Strelec: 1:0 Vrcčič(K8.)

KK Era Velenje

V gosteh izgubili

v 2, kro(< u Tekmovalne skupni »s ti so Kri ni i&rakUz4!ul>ílí ^pe1imí točkami ni/Iike proti ekipi Paloma Sladki vrh. Velei\)čani ,m> tudi lokral igrali zmni\i izkušeno postavo, kije du dobra namučila domaćine. Tokrat sv je i/kitzjtl or}>aniz,jilor i^re Herhih. ki jedusc^el 21 točk, takij 'm njim pa Araćii; ( mladin c) s 17 točkami. IK« minuti pred konccm soskcri^c Imeli prlloinost. da povc<lejo. a 50 naredili proec napak.

V,soboto pavas vabijo ob 18.00 uri v telovadnico OS Salek. kjer bodo igjali s I lopsi iz polzele.

Pionirji siov nedeljo doma oiligrali 2. krogli, SKL-vzhtxl K. Premagali so igralce Prebt'>lda z .^2 :32. V nedeljo pa bodo gostovali v Nazarjah.

Mlajši pionirji - I. y2 in mlajši pa so Î na gostovanju pri KŠ Mario Primorac v Mariboru izgubili/21 , Vstîbotolxido v telwadnici O^Salek ob 10.i)0 uri igrali PKwarno Laško.

Paloma - Era Velenje : 84(26:2K 22:16. 23

Era:<i.VaupiMič(l()). lli->cnjak(7),Mch (.S), Kwačič (?), Mi>icnik (?), C:\iA (4), Aračič (17), Ploj (12), Nikolič{2)

■ U. B.

Namizni tenis

Uros Slatinšek na svetovnem prvenstvu

Velenjski namiznoteniski i&niloc llro^ Slatinsck, ki 7,adnjř leto siccr i^-ra v Nemčgi. sc v teli dneh udeležuje svetovnega prvensha v namiznem iculsu v Parl/JI. V sc.stav slovenske reprezentance seje uvrstil po kvalifí-kiicilah, na kitterih je bil nnjbutj^i ikamlidai za reprv/.entanco jebil tudi njegov l)r»t ,liire}< v Trancyi pn l>o poskusa I doseči čim bolj.il rem lia t v posjímlřnl konkurenci In v konkurenci pan»v.

Minuli konec tedna m ndadi Í4n:alci Vcgrada nastopili na mi^čncm mcd-nar«xlncm t urn i tj u >'Zagiping«v v /;igrcbu. na katerem jc tokrat nastopilo okoli 1000 igralcev in igriilk iz desetih držav. Med ml.ijsimi kadcii so nastopih trije Velcnjčani: Patrik Ri'^sc. Dejan LiuneSič in Benjamin Klaužar, med kadeti pa Mília Kljajič in Jaka fnMavSek. P;ilrik Rose. Dejan Lamešič in .lak.i C^ila\^ek so osvojili drugo mesto v predtekmovidni skupini, Miha Kljajič(xijc v skupini zmagal, nato pav tretjem krogu nadaljevanja iz-piulcl iz nadaljnjega tekmovanja in sc uvrstil med 32 najboljših kadetov. V ekipni konkurenci sla se Miha Kljajič in Jaka GolavSck uvrsiila na mesta od H do 16. Na tekmovanju jc nastopila tinli Vclenjčanka Ivajia /era, kije v ekipni konkurenci skupaj ? Manco Fajmut osvojila drugo mesto med mlajšimi kadctinjami, v p*isamfčni konkurenci pa seje uvrstila med osem najboljših iiiralk lumiijavtej konkurenci.

■ DK

22. maja 2Q03

«ffiČAS

SPORT IN REKREACIJA

17

Uresničena več kot dvajsetletna želja

Vrnitev v slovenski streisiti vrli

VULENJli, 15. maja - Veliko yu-bílc^w sv jť /J)ruli> n:i olv<irUvi ni>* vvs» sCrdiisčc za

zračno puško, ki je Strelsko (lnJ^^'o Mruž pridobilt> s pomočjo mcMnvobcinc v spcxJnjíh prostorih nekdanjega di>nia /a tcriiorialiio obrambo.

Nove prostoro Sla na poseben nučii) -s prerezom Iraku in slr\:kmi iz /Xdčnc puSkc - predala namenu ^ai>ini dan društva Stane Rek in najlx'iljçi sjiivenski strelec RajnK^nd Dcbevcc

»Vesel sem, da ml je pripadla oi-vorilvcna časi. Prejšnji prostori ni

so bili primerni, bili so brez/ra6:n-ja. nismo imeli pravih sanitarij. m> vi pa so povsem drugačni, sodo-bnej!^i,«jc dejal Stane Rek kije Clan druilva s krajsu vmesno prekinitvijo že od leta 1956,

Velenjski povižupan Bojan Kon-!ič je izrekel prepričanje, da bo mv

Takole je Rdjmond Debevec odpri streiléée.

vo deset metrov' dolgo strelSCe div ba'y koristilo članom drušcva in da bodovanje radi priltajali tudi drugi Ijubiielji tega športa.

Pretisednik dniJtva Renato ^ler-man seje zahvalil vsem.predvsem pa mestni ("^Oini. za pomtvpri preureditve nekdanje skladišča v sta*-li^. »Na današnji dan uresničujemo vei kot dvajset let dirige Želje: to pomenile en korak naprej v de-tiivanju naiega društva in prepričan sem. dabon<w strelišče onii^txíiUí vrnitvi Mroža v slovenski sircUki vrh.« je zad(Vrt>ljen ugotavljal.

RamoiKl Dclwvec pa je otxem lepem treiuitku za velenjske strelce dejal: "Zelo sem vesel. Ne dogaja se vsakdan niti vsako leto, da bi cxlpi-rali novo stre liiČo; to je poseben liv godck. §c zlasti za člane dnii^tvii in uididruge >A;lcnjćane. Nekoč eden najmočnejših tovrstnih slovenskih klubov je nazadoval prav zaradi slabega objekta, ki ga je imel Vei^a-meiit, da bo ta prečudoviti pn^stor privabil mni>go nilailih in da se bo ob dobrem delu Renata Štemiana in <lrugih pojavil tu<li k^^cn velik lulent in dt>scgel velike uspehe,« ■ vos

Tretje državno prvenstvo policije v košarki

Ekipa PU Celje nepremagljiva

VELlîN.llî. 17. maja - Športno dru^ho Vepol. ustjano^lN so ga Ihvcí policu^kcposl^u^'velimije. jev .soboto oi^uni/.íralii in i/.vcdlo Irvt-Je državno prvenstvo policije v košarki. Thi^lć zapore<l prelo kU ní pokal osvojili >»doman«. eklpa Policijske uprave Celje in s tem je ta prci^el v njihovo (rajni) last.

Sobotnih tekem, potekale so v telovadnici Osnwnc Sole Šálek in Šolskega eentra Velenje, se je udeležilo osem ixl desetih policijskih uprav iz .Skwenije. »Tako kot že prej je bilo napeto (udi letos. Fantje so pokazali. da so košarka med polici.sti veliko igra, ekipa PU Celje pa jc tretjič z,aporcd za>luženo osvojila držitvni naslov,« je povedal Simon Vasle, predsednik .^D Vepol. /.ma-govala ekipa je bila sestavljena iz pi)licist(w Policijske postaje Velenje. Celje, Laicko in Rogaške Staline.

Vrstni red: 1, PU Celje. 2. PU Kranj, 3- PU Krško, 4. PU Nova riea. 5. PU Murska Sobota. 6. PU Postojna, 7. PU Novo mesto in B. PU Slovenj Ctradee.

Za 3. inesto PU K/sko: PU N^wa Gorica (29:27). za 1. mesto PU C«-Ije: PU Kranj Za najbi^lj fer

ekipo so izbrali in posebej nagradili ekipo PU Murska Sohota, ziinaj-tx>lji^*ga Igralca pivensiva pa igral

ca PU Celje Dejana ValenČaka.

Pixlpred.sedn ik Vepola. članorgii-nizacijskegíi odbora tn k^ipetan zrna« govalnc ekipe Janez ^kerlak. je povedal, da so bili vsi udeleženci tako

z organizacijo kol s potekom tekmovanj zelo zadovoljni. «Glede na to, da povsod po Sloveniji veliko ig. rajo košarko, da jo veliko igrajo tudi policisti, ekipe pokazale veli-

ko znanja in sprctnosli. .Seveda pa smo po.sebej zadovoljni v ekipi PU Celje, ki sc Kranjčanom znova nismo pustili presenetiti.«

■ mkp, fotorvos

Ekipa PU Celje je slavifa tretjič zapored in poka/ osvojita v trajno íast

Atletika

Kvalifikacije za atietsiii polcai

v Ijuh^anl so v soboto in nedeljo potekale kvalínkacyc za finale APS. kibo6.'?. jun(ia v Velenju. Preko 300alletov seje v vseh flisciplinah po-(egovaloza dvHnHj5t mes(. ki v v>aki disciplini vodgo v finale. Velenjski atleii so bili knr iispe.^ni s^ seje velikemu številu tekniovnleo' uspeio uvrstiti v finale.

Palica • člani: Uroš Kogal, (440 cm), 8. Ado Ahmetovič (36í) cm); 110 m ovire - člani: 5. Uroš Kogal. (1.^.15); 15U0 m - člani: 1. Boštjan Buč. (3:46.57); m m - člani: 2. Sergej Šalamon. (48.^4). 6. Matjaž Krajne, (49,81): n; - člani: 6. Andrej Vt^l.ir. 7. Igor Cvikl. (16:56.95);4x100-člani: l.Zajc. Kogal. Krajne.Salmon. (42.58); ViSina -članice:!Klavdija llalimič, (160cm),9.CvaKlcpec.(145em); 1500 m - članico: 2. Anja ArzcnSek, (4:45.25); Višina - člani; 2. Uroš Kogal. (I9acm).8. Ado Ahmetwič, (175 cm); WJO m - člani: 1. Bt^stjan Buć. (l:.S4,09); 200 m - člani: 5. Matjaž Krajne. (22,44); 3000 m - člani: 1. Roman Kejzar. (8:40.78),.^, Andrej Voglar. (9:18, t.^): krogla-članice; 2. Kliivdija llalimič. (12,40 m), palica-članice: 6. Petra Pi->7nič, (260 cm); SOOOnKl . Mirjana Kalajdžíč. (10:22,16), 4. Spela Jandrok. (10:54.80). 8. AnjaRak.(n:.U85)

Kejžarju državni naslov

v soboto je bil v Radeneih Maraton treh src, kije v različnih kategorijah in dolžinah prog privabil preko 6QIHI Ickaèev in poh<idnikov. Mali maraton je letos veljal za drŽAvno pnen.sfvo v članskih kategorijah.

Pri članih je Roman Kej?jr. član atlelskega kUiba Velenje, prepričljivo iisvi^j il naslov državnega prvaka na 21 km. S Častim l;06:5t)je pritekel vcilj kar polne tri minute pred dnigo uvcri^Vnim Davidom Rihtariûeni. ter tretjo uverščenim Bcnom Pi5kuijern. Tako je Romati Kcjžar dodal 5e en državni naslov že kar lepi kolekciji, ki so jih osvežili velenjski atleti v letošnji ^zcMii.

■ V.P.

Karate ■ evropsko prvenstvo

Stojnic samo ekipno

.^8, evropskega članskega pnenstva v karati^u v nemškem seje udeležilo tekmovalcev iz 41 držav.

Za slwensktï člansko rcpre/enliinctî, kije v drugem krogu izgubila z reprezentanco Italije.je nastopil tudi Velenjčan Mladen Stojničr^icer član karale kluba/Calee.

... mednarodno prvenstvo

Zmaga Hodžičeve

MeilnaroHnesa prvcn>st^'a Pmlojne v karateju se Jcudelealo 3K1I tek-n]<ivatcev m lekmo^alk iz Hrvaške. Italye. Hosne in Hercegovine in Slovenije. med njimi ludi izVelvr\|a.

Uvrstitve tckntov.ilccv Karate kluba Velenje: Vkatah je v kategoriji do 15 let pri dekletih zmagala Jasmina Hodzič, v kategorii do 13 let, je bila E>ea Pusnik ireija, v kategoriji do Klet.jebilaAlena Music druga, pri ka-detinjali .seje na tretje inesto uvrstila Lidija Boi ic, pri mladincih pa je bil SiniŠa PejkunoviČ tretji v Športnih bojih.

Squash

Puc In Močnik v Nemčiji

Prt Sfuttgartu je bilo odprto mladinsko prvt*nst>o Nemčue v s<[uas)ui. ki i>f^e za mladinsko Miper .serijo lîvropsike squash zveze. Me<l petinti .Slovenci sta se turnirja udeležila tudi Velcnjčana Rok Puc in Martin Močnik.

V močni niednaj odni udeležbi sla bila uspesna, saj je bil Rok Puc šesti vkatcgoriji dečkov do 15 let. Martin MoSnÛc pa v isti kategoriji osemnajsti, Rok Puc trenutno na Evropski lestvici za.^^^day. mesto, Martin Mašnik pa je 45. v kategoriji dečk^wdo 15 let.

Državno prvenstvo v taekwondoju

Upnikova Rupreht prvaka

V<hmiu kržuan<iv na (voinilskeni je bil<i državno prvenstvo v taek>v()n-doju 7àx dečke in deklice, Tekjnov-anJa, ki ga je organiziral Sun iz Bras-]ov(, so se udeležili (udi tekmovalci iz TKSkiila iz Velenja.

Sta5a Lipnik je v tx'jrbah (dckiiec. do ."^ikg) tloscgla 1. mesto, v formah (deklice, moilri pas) pa 2. mesto; Ajda Vcjmivič je vb<irbuh (dcklice. tlc^ 35kg) dosegla 3. uieslo, v fonitah (deklice, zeleni pas) pa 2. mesto: Dijana Milričjc v formah (deklice, rumeni pas) dosegla 3. mesto; Naslja Kre-jan je vbt>rt>ah (deklice, do 45 kg) dosegla mesto. Na sli w državnega prvaka v tx>rbah (dečki, do 35 kg) pa sije pi^ dolgem boju priboril tudiUro.^ Rupreht. Tudi vsi o.nali Člani TK Skala so dokazal i. da premorejo veliko tehniČJicga znanja in se razvijajo v o<lličJie tK>rce.

Tenis

VelenJčanI uspešni

VII Slovenski teniški ligi nastopa med osmimi ekipami tudi Šale.^ki te-iiiški klub (StK) Velenje. V prvem krogu so velcnjčani premagali Mladost iz Rečicc ob Paki 6 : 3, v drugem pa izgubili z ekipo Marija (rradcc (Laško) s4:5.

VIII, tenii^ki ligi sodeluje 17 ekip. med njimi tudi AS Velenje.

Izidi 1. krog: Domžale - AS Velenje 2 : 3; izidi Z krog: AS Velenje -BrcžicHi 3 :2; izidi 3. krog: Trixwljc - AS Velenje 2:3

Občinska teniska liga

Izidi X kroga občinska teniška lige, ki poteka na igriščih TRC .Iczen^: Premogiivnik - i>D Cîorenje 3 : U. irS I - Maz<la AS Velenje I ; 2. Esiv tech -TEŠ II1:2, ŠCV - MelavcO : Mins NOl -Ciorenje Onxljama 2:1

Po treijcm ka^LíU sovvodstvuckrpc : Me lave. Pre mog<wnik. Sova, Mina NO t.

Plavanje

Mariničev memorial

V spomin na Iragicno preminulega velenjskega plH>'al4:a je plavalni klub Mladinski servis V«lei^e izvedel 16. mentorial lk>>Uana Mariniča. Spnmin-skii tekma Je bila v petek medoličinsko p^vcns^'o osnovnih miI, v soboto pa niedklubsko tekjuov.inJe. Tekniovar^a seje udeležilo 100 mladih plavalcev starih 7-10 let iz Šeslih slovenskih klubov.

Reziiltâll občinskega (ekmovama: mlajši dečki - 511 m prosto - menxi-ria Ina disciplina: 1. JakaíliršcIíSalek). 2,.lure Vcrholen (Cîorica).?, Luka Cirar (Livada), 4. Aris VehiWec (Livada). 5. AijaŽ Scdiwník ((îorica -Vinska gora); 50 m prsno: I, Jaka Hir^cl, i Jure Veiboien, 3. Milan Ste-vanovié (Gustava Šiltha).4, Aijaž Seckwnik. 5. Aris Vchwec; mlajiie de» Wice-50 m pn»sto: 1. Tina Meža (<îusi;ivaSiiiha), 2. .lana Koradej (Antona A.škcrea-Pesje), 3. Sanja .Stanič (Livada). 4. Patricija Komik (Ciu-siava Stliha), 5- A^ja Lesnik (LiviKla):50 m prsno: t. Tina Meža. 2. lana Koradej, 3-Sanja Stanič.4.7/^a Lesnik, 5. Patricija Kotnik: štafeta 4x25 jn prosto: 1. OS Livada , 2. OS Gustava Šiliha. 3. OŠ Goricit

Rezultati medklul>skega tekntnvanja: mlaJJj dečki - 50 m prosto: 7. Jure Veri>oten 42.64; 100 m prosto: 1. Jaka HirscI 1:25..57:5fl m lirlîtno: 4. Jure Vei+^oten .^5.55, 7, Aljaž Sedwnik 1:00,51; HH>m hrbtno: 2. .Taka Ilir^l l:4l..50; 50 m prsno: 2. Nik Martinek 40.74,8, Jure Verf^oten 56.44: 50 m dcirin: 2. Jaka Hir.sel 48.91; mlaj.šc deklice - 50 m proMo: 1. Tina Meza 37.15. 4. Jana Koradej .39.38; 1(H) m prosto: L Tamara Govejsek 1:17.88; 50 m hrbmo: 1. Tina Meža 42.94,2. Jana Koradej 45.79,9. Sanja Stanič .58.84.10. MajaDrolc 1;03,.^3:100 m hrbtno: 1. Tamaru Oiwejšek 1:27.95; 50 m prsno: 1 .lana Koradej 49.73,5. Tamara Gwejiîek 52.18.7. Sanja Stanič 53.20; HH» m prsno: 1. Tina Meža 1:46.09: m delfin: 1. Tamara Gťwjsek 42.99.3, Tina Mcřa 48.54,4. Jana Koradej 48.61,

Prva medkrajevna liga v malem nogometu

Povedel Flamengo Jadran

Pred nedavnim se jc z-ačcla zaniiîûva medkrajevna liga v malem nogometu. v kateri nastopa ekip: Sodelujoče ekipe: .SD Cirkovce. Plesivec. Šalek, Šentilj 1. Cigler (Ravne). Fajdiga s.p. (Pohrastnik), Musketijji Ci-grad (Ravne). Pesje Bazii NI. Flamengo jad ran (Andraž). .Šentilj 2. Tekme so vsak peick. Igrajo po dvokn>žncm sistenîu (pomlad -jesen). Novost pri izvedbi lige je v tem, da jc vsaka ekipa enkrat organizator celotnega kri^a. nK>sedaj so se »kI igral i že trije krogi.Organizator prvega krcv gaje bila ekipa Ple'^ivec, ki ga je izvedla 25. aprila na GraSki Gori. Drugi krog je organizirala ekipa Ptsje Baza NJ v Pcsju. 9, maja, Tretji krog je organizirala ekipa Tajdiga s.p. y Pî*»h rast niku, 16. maja. Tekme bodo sc v Šentilju, Cirkovcah, Andra/u, Saleku in tlvakrat v Ravnah,

izidi 1. kroga: Cirkovcc-Šentilj 4; 1. Plcsfvec - Flamengo Ja<lran 2:7. Šalek-PcsjeBnzaN12:6.ŠentiljI.-Mui;ketiijiCigrad2;3. Cigler Rav-ne - r;ijd!gas.p. 2:2:

Izidi 2. kn»ga: Šentilj IJ. - Fajdigii s.p. 1 : X Muške t i tj i Cigrad - <'igler Ravne 2: 3, F^^e Baza NI-Šentilj 11:3, FlanKngo Jadran-Šalek 8 : o, Cirkovec - Plesivec 7 :0.

Izidi X kroga: Šentilj 1 - Flamengo Jadraiî 2:6. Šalck-Cirkovce 0:5, Píe.íívee-Šentilj II3:3, Cigler Ravne-Pesje Baza N1 3 :3, Fajdiga s,p. - Muskeliiji Cigrad 2:2

Le.stvicii po 3. krogu: 1, Flameng5-> Jaditin (9). 2. Cirkovce (9), 3, Fajdiga s.p. (5), 4. Cigler Ravne (5), 5. Pesje Baza NI (4), 6. Mušketirji Cigrad (4). 7. Šentilj I (3), 8. Šentilj TI ( I), 9. Plesivec (I ), 10. Šalek (G)

Najboljši strelce s 5 zadetki je Miha Zaje (Fajdiga s.p,)

Za FIta slovenski pokal

Mozirjani ohraniti prvo mesto

VZbilJah pri Medvodah je hil Pita turnir v disciplini 2x70 m sloven.ski pokal Nastopihi 8H tckjnovalcev iz 26 lokostrelskih klubov, Mozirskiin lo kostrelceinje uspelo ohraniti ekipno prvo mesto, med pi»samezniki prav tako vodi Dušan Perhac. Bernarda V. Z^inUak je med članicami dni^a

. Posamezjie uvrstitve mozirskih loko.sirelcov; 1. Dušan Perhač(662 krogi). Janja Perhač(.556).2. Bernarda P Zemljak (626).3. Miran Bor^lner (643) in Primož Pcrhač (fill), 10. Ivan Sket (637).

V nedeljo pa so se mozirski lokostrelci udele/ili mednart>dnega turnirja v Zagrebu, prav tako v disciplini 2 x 70 m. 2. mesto so osvojili: Bema-rada (646). Primož (616). Janja (586).

V finalnih nastopih jc Du^an Perhač na koncu /usedel 4. mesto v pred tekmovanju pa je naslreljal solidnih 667 ka'>gov,

VIorek odpotuje mladinska reprezentanca Slovenije v Berlin na Evropski mla<linski pokal, med njimi Aleksander 05ep, Primož Pcrhač in Gre-g;i Jerin

KINO VELENJE v hotelu paka

IS A III O V il L N J ii:

KAKO SE ZNEBITI FANTA V 10 DNEH

romantična komedija Režija: Donald Peine Vloge: Matdiew McConau^ey, Kale Hudson Dolžina: 116 minut

řelek, 23.5. ob 19.00 in ob 2130

Sobota. 24.5., OĎ 20.30 Nedetja. 25. 5., ob 16.00 in ob 18.15

Torek. 27. 5., ob 18.00 in ob 20.30

Andie je (fekte. ^ za žansko mp piše se-n)o čJankov na lemo kako se znebili l^ia v desebh dneh. Sedaj dobi nakigo. da v desetih dn^ poišče fenta. sa pripravi, da se zafiubi vanjo, nato pa moča naiedid vse najpoQceteiâe napdw in s tem doseâ, da jo (»zapusť. On paie iïDsKi, klsessvo-jimi V podjetu stavi, da bo osvojil dekle, ki jo bodo 2^12anj in se bo zalju^b vanj. Kaj se bo zgodilo z zvero, ki temei| na za-vapnju.lažiln prevari?

POLNOČNI OBRAČUN

akcijska l<omedlja Rezija: David Dobkin Vloge: Jackie Chan, Owen Wilson Dolžina: 114minut Petek, 23. S. ob 28,45 Sobota. 24.5., ob 16.00 Nećelja.2S.6.,ob20.30 Ponedef/ek, 26.5. ob 18.00 Sretia. 28.5., ob 18.00 Popularna kavboja c fitma Opoklanskt otKačun tokralfôzdilavLondon.dabi skupai 2 Wangovo seiro Ll. rešila pečal kjQjskeQa cesarstva, razkrinkati svetovno zaroto, preprečiti poboj kralieve družine in zamenjave kitajskega cesarja. Toda za^i razbijaške trojce London ne bo niteifi več t^ kot je bil.

IZPOVEDI NEVARNEGA UMA

črna komedija Režija: George Clooney Vloge: George Ctooney, Sam Rockweii, Julia Roberts, Drew Gar-rymore

Dolžina:113minLJt

-----------

Sobota, 24.5., ob 22,45 Ponedeljek, 26.5. ob 20.30

Film pripoveduie zgodbo o dvc^nem tivlienju TV producenta in TV voditeíja, avtor^ kvizov Zmer^karije in Mladoporočenci, Chucka Barrisa, ki ie bil hkrati tudi agent CIA Sóasomase mu začne življei^e zapletati, začnejo pa mu ludi stred po Svijenju.

TELEFONSKA GOVORILNICA

triler

Režija: Joel Schumacher Vloge: Colin Pareil. Forest Whitaker, Katie Holmes Dolžina: 81 minut Sreda, 28.5.. ob 20.30 - premiera pred slovenskim startom Stu Shepanj se znaide ob telefonski go-vorilnki, ko zazvoni telefon Dvignete* iefon in reče »Prosim?» Glas na dmgi strani žice pa mu pravi «Odkúi in bos T7irtev<«. Po naključiu se v bližini govorilnice zgodi umor in Stu postane nema in nemočna priča. Obkolijo ga policisti in zahtevajo, da sejiiïi preda. Toda kako. će pa ga blaznež drtí na muhi in ne spu.sti iz telefonske govonince.

MATRICA RELOADED

ZF, iriler

Režija: Andy Wachowski, Larry V^achowski

Vloge: Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss, Lawrence Rshbur-ne, Jada Pinkelî Smith Dolžina: 136 minut Četrtek, 29.6., ob 18.00 in ob 20.30

2 tedna po svetov. štartuUU Refôaded se začne tam kjer se je Matrica končala. Strojem je uspelo, da so odknli kje se nahaja Zion, zadnje čk^vesko mesto, skrilo blizu zemljir^ga |edra. Čez 72 ur bo na tisoče vojakov, lovkasUh sond iz prvega dela, prodrk^ do njega in ga uničik).Edno upanje ljudi je, da izsledijo skrivnostnega KtuCaqa, k^ ^ strazita mmz moriica Dvojčte. ^a potezi so preživeli |unaki iz prvega dela. Id se jim pridruži še nekai novih likov. Po petih letih smo dočakali novo Matrico. Iq postavlja nove meje akt^i^a žanra in vizualnh učinkov Sre^li bomo najdrznejši pregon 2 avtomobili do sedaj, na desetine razbitih avtomobilov, nevaren

Kino nagrajuje

izrstitB kuponóeU in ga pošljite ati prinesite na uredništvo. Vsak teden bomo Izžrebali tri IjubHelje tíinyovza brezplačen o0ed ene izmed filmskih predstav.

Ime in priimek:. Naslov:

Izžrebali smo: Miran JančiC. Lajše207/b, Šoštanj; Marko Rop. Gorenje 11, Š marl no ob Paid In Zvone Arbelter. Šercerjeva 7, Velen|e.

DEŽURSTVA

Zdravstveni dom Velenje OBVESTILO

Sfjošiovaneiavafovsni^e. spoštovani zavarovana, otiveščamo vas. đa je tel.: 112 rezen/ifana za slu&o nvine medtan-skp. pomoči. Na lo telelonsico šievilko poi^ičJte SAMO V NUJNIH PmSBIH. 1(0 ie zaradi tjolezm ali poškodbe ogroženo življenje in je potrebno la-kojšiye ukrepanje ekipe za r}ijjno meči-cmsko pomot Pogovore ria tej številki snemamo. Za informaciie v zvezi z reševalno službo kličite na telefonsko številko $995 479. dežurno službo pa na 8995-445.

Zobo2dravniki:

24. in 25. maja - Primož Jevšek, dr slom,, v dežurni zobni ambulanti Zdravstvenega doma. Vodnikova 1. Velenje (od 8. do 12. ure).

Lekarna Center Velenje. Vodnikova 1. Izdaja nujnih zdravil in zdravil na recepte, predpsane stega dne Ob ne-deliah fn državnih praznikrh je organiziran odmor za kosilo od 13.00 do 14 00. telefon 898-1880.

Veterinarska pasiBja Soils

Od 23. maja do 30. maja • Simon MiklavSn, dr. vel, med., gsm 041/633-676.

GIBANJE PREBIVALSTVA

Upravna enota Velenje

Poroke:

Hermina Zerdoner, Lipje 5 in Dejan Goršek, Bevče 28: Eva Ržen, Šoštanj, Koroika c. 26 in Samo Rajh, Koper Ljubljanska c. 4; Maja Sfter, Velenje, Jenkova 5 in Vlado Praprotnik, Velenje, Šaleška c. 15. 50-leinfCo skupnega življenja sta

praznovala Veronika In Ferdinand JUVAN Iz Ronana 135,Šoštanj.

Olgašaruga. roj. 1938,Velenje, Kardeljev trg 1; Rane Špe^ič, ro|, 1930, Topolšica180; Ana Volon-tar roj. 1927, Mojstrana, Ul. Alojza Rabiča 44; Rajnund čemilogar, roj. 1941, Idnja, Mihevčevaul. 6.

kung-fu v drvečih avtomobilih. Vsa odprta vprašanja, ki iih pc^iuja ta film pa bc rešila Matnca Revolutions, ki priliaja na svetovna platna novembra letos.

IZPOVEDI NEVARNEGA UMA

čma komedija Petek. 23.6. ob 2146 Sobota, 24. B., ob 20.00 Nedelja, 25.5., ob 20.00

POLNOČNI OBRAČUN

akcij ^a komedija Petek. 23. 5. ob 19.30 Sobota, 24.ob 22.15

HARRY POHER IN DVO

RANA SKRIVNOSTI

pustolovslQ film Sobota. 24.5., ob 17M Nedeija. 25.5.. ob 17.00 (Otroški matineji)

Filmski ciklus OSKAR-JEVCI2003: PIANIST

drama

Ponedeljek. 25. 5., ob 20.00 Torek, 27.5., ob 20.00

Cena vstc^nkre: redne predstave 700 SIT, premiere 800 SrT, otroške matineje 400 SIT, počitniike predstave 600 SIT! Informaciie in pred prodaja vstopnic tudi za leden dni naprej: 898 24 91 vsak dan po! ure prsd pn/o predstavo in dalje. Ni rezen/aci| vstoprúc!

gorenje

Gorenje, d.d. Izobraževalni center

RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO LETO 2003/2004

Gorenje, d.d.

študijska smer

Univ.cfipl.ekonomlst

Univ.đipl.lnž.e{ektrotehnike Oípl.inž.elektrotehníke(VS) Elektrotehnik elektronik Elektrikář

Univ.ctlpUnž.računalnlštva

Univ.díplJnž.strojništva Dipí.inž.stroiništva (VS) Strojni tehnik

stopnja štev. štip.

VII. VII. V.

IV.

VII.

Vli. Vd.

V,

Vloge pošljite na naslov: Gorenje, d.d., Izobraževalni center, Partizanska 12,3503 Velenje.

Gorenje ORODJARNA, d.o.o.

študijska smer stopnja štev. štip.

Univ.dipl.inženlrs^ojništva

Vli.

Vloge pošljite na naslov: Gorenje Orodjarna, d.o.o.. Partizanska 12Jb. 3503 Velenje.

Vloge pošljite najkasneje do 20. junija 2003.

Prijave

K prijavi za štipendijo na obrazcu DZS-1,51, je treba priloSti:

- kratek življenjepis z opisom sodainega stanja dnjžine in lz\/enšolsidh aktivností

- potrdilo o vpisu v šolo oz. o vpisu na fakulteto (naknadno)

- fotokopijo zadnjega spričevala

- potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo števila predpisanih oz že opravljenih izpitih in fretofentacijsko potrdilo za tekoče šolsko leto

- potniilo o premoženjskeni stanju družine in številu družinskih članov v skupnem gospodinjstvu

- potrdilo o dohodkih staršev iz preteklega koledarskega leta: navedeni morajo biti vsi dohodki dnj£ne, ki štejejo za dohodek po predpisih o prispevkih in davkih občanov, vključno z otroškimi dodatki: starši-upokojenoi priložijo odrezek nakazila pokojnine

Pomanjkljivo izpolnjenih vlog In vlog brez z^tevane dokumentacije ne bomo obravnavali.

izbira kandidatov

Prednost pri podelitvi štipendije bodo imeli kandidati višjih letnikov, z boljšim učnim uspehom, aktivnim sodelovanjem v izvenšolskih dejavnostih in slabšim socialnim stanjem. Ob izenačenih navedenih pogojih bodo imeli prednost otroci delavcev podjetja Gorenja.

Obvestiio o izbiri kandidatov

Kandidate, ki se bodo prijavili v rednem razpisnem wku, bomo z rezultatí izbora seznanili do 5. julija 2003.

imfiNETNA SřlMTNA STMN WWW.GORĚNJE.SI

I T- ----'I i

- • - 1 . -1 V

CETRUK, 22. mojn«

6.00 Dobro jutro: 6 .30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7 .00 Horoskop: 7.15 Cestne informacije • poročilo Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila; 8.00 Policijstó nasveti; 8.30 Poročila; 8.45 Kličemo Policijsko upravo Celje; 9.00 Zanimivosti in vedeževanje; 9.30 Poničila; Novosti olimpijskega komiteja -športa za vse; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.30 PcnDčila; 15.00Aklualno;15.30Poročfia:16.00Kdai. kje, kaj; 16,30 Poročila; 17.00 Zdravniški nasveti; 18.00 Kvazi kviz; 19.00 Na svidenje.

MïïITWSWmUfl^^^M e oQ pozdrav; 6,30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Poročilo Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila; 8.00 Zanimivosti: 8.30 Poročila: 9.00 Zanimivosti; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.30 Poročila; 15.00 Atóu^no; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj,kje,kaj; 16.30 Poročila; 17.00 Glasbene novosti; 18.00 Mladinski bum; 19.00 Ma svidenje.

SOBOTA, 24. maia:

6,00 Oobns jutro: 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije - poročilo Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila; 8.00 Polepšaj-m si sobotno jutro; 8.30 Poročila; 9.00 Zanimivosti; 9.30 Poročila; Izbor pesmi tedna; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14,30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj. kje, kaj; 16.30 V imenu Sove-študentste oddaja; 17.45 Rock šok; 19.00 Na svidenje.

NEDELJA. 2S. maja

H 6.00 Dobro jutro; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan: 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije - poročilo Avto moto zveze Slovenije; 8.00 Duhovna Iskanja; 8.30 Poročila 9.0G Kdaj, kje. kaj; 9.30 Porročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Po zdrav; I. blok Čestitk; 14 45 EPP; 15.00 II. blok čestitk; 15.45 EPP 17.00 Namine čestitke: 17.30 Minute z domačimi ansambli 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

MESSSBS^S^M 6.00 Dobro jutro; 6.30 Poročila; 6.45 Na današnji dan; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije - poročilo Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila; 8.00 Ponedeljkov nasvet za racionalno rabo energije; 8,30 Poročila; 9,30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila, 16.00 Kdaj. kje, kaj; 16.30 Poročila; 17.00 Ponedeljkov šport; 18.30 Poročila; 19.00 Na svidenje.

TOREK. 27. mais:

6.00 Dobro jutro; 6.30 Poročila; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila; fi.OO Radijski džuboks; 8.30 Poročila; 9.00 Kmetijski nasveti; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje; 14.00 Pozdrav; 14.30 Poročila; 15.00 Aktualno; 15.30 Poročila; 16.00 Kđaj.kje,kaj; 17,00 Naši kraji in ljudje; 18,30 Poročila; 19.00 Na svidenje,

SREDA. 2B. ffiaio:

6.00 Dobro jutro; 6.30 Poročila; 7.00 Horoskop; 7.15 Cestne informacije Avto moto zveze Slovenije; 7.30 Poročila; 8.00 Težava je vaša, rešitev je naša; 8.50 Strokovnjak svetuje - pokroviteljica Era Velenje; 9.30 Poročila; 10.00 Na svidenje: 14.00 Pozdrav; 14.30 Poročila; 15.00 AWuaIno; 15.30 Poročila; 16.00 Kdaj, kje, kaj; Vi in mi;18.30 Poročila: 19.00 Na svidenje.

ONESNAŽENOST ZRAKA

V tednu od 12. maja 2003 do 18. maja 2003 niso povprečne dnevne koncentracije S02, îmerjene vavtnmatskih postajah (AMP) naobmoćiu Mestne občine Velenje. Občine Šoštanj In Občine Šmartno ob Paki, nikjer presegale mejr^ 24'Urne koncentracije 125 mikro-g S02/m3 zraka

fVIAKSIMAlNE URNE KONCENTRACIJE S02 Od 12. maja 2003 do 18. maja 2003 (v mikio-9 S02/m3 zraka)

MASTNA OBČiNA VEUI^JS UfíAD ZA OKOUE IN PROSTOR

1

1

1

J

1

1 lil

mTiPm ipiT^

112. maj 013. maj 114. maj ■ 15. maj ■ tS. maj 117. maj ■ 18. maj

mefi vredMS' 3S0 a^. stn^mi^o v laut 2003- 60 SO^ituS zr aIu

22. maja 2Q03

«ffiČAS

OBVESCEVALEC

19

mali OGLASI

IZLETNIK* CEUE Oddaja V najem na avtobusni postaji v Velenju poslovni prostor v izmeri 22 ni2. Infoimacije v času od 7.00 -14. natel.SíM1/771-146(g-Vlféor KUKEC)do 26.5.2003.

IZLETNilCCEUEd.d

^DELFIN

g^^CELIE>ljiibiianska14 N«iwJ«tnp iiffotfiie olir«stn!l

GOTOVINSKA POSULA

OaranctJ«: pokojnina

GSM: C!d1/a62-140, tel,:

Samoplsčniški ORTOPEDSKI pregledi

Zissbna ambulanta Žuber

Velenje. Šmeráka 12. tel.: 897.16-20

bo opr«v()6l dr. med., smc. ortop«) SifflDR Kovsi. laposten v 08 VsIdoKrs

NUJNO IŠČEM

SEM V HUDI STISKI in v Velsn|u nujno ečem sobo v Nši v zam^o za pomoč v gospodinjstvu. Najemnina do 15.000,00 sit mesečno. Pisemske ponudbe po^jfte na ui^nistvo Nas čas, d.0,0.» Kidričeva 2/a, Veler^e, DVE ZDRAVNICI najameta opremljeno stanovaf^e v Velenju ali okolici. Gsm; 041/274-091. IŠČEM stanovanje pri osebi brez dedičev s protiuslugo oskrbe. Teiefon; 02/556-1290, zvečer

DELO

ZAPOSLIMO delavca (25 do 30 let) v lesni proizvodnji. La-miles d.o.o., Tefefon: 891-1042,041/622-446.

55.000 km, zaradi smrti prodamo. Gsm; 031/526-217, SKUTER.piaggio, typhoon 50, I. 1996. dva sedeža, 49 m3. prodam, Gsm: 041/518-907. R-4, L 91, neregistriran, v voznem stanju, ugodno prodam. 3sm: 041/857-981,5885-192. ROVER, 1.94. prodam. Gsm: 031/743-041.

FIAT pando, 4 x 4,1. prodam. Telefon: 5874-904.

NEPREMIČNINE

H 1^0 v Hazborci pri Mislinju prodam. Gsm: 031/678-484. STANOVANJE. 60 m2, pri par^u, prodam, Gsm: 041/996-843. HIŠO In gradbeno parcelo, 1100 m2, v okolici Velenja, zelo ugodno prodam. Gsm: 041/299-919.

no parcelo z možnoslio gradnje. Gsm: 041^51-530.

ODDAM

OPREMLJENO 2-sobno stanovanje (stara Nama) v Veten|u oddam v najem, Ttí.: 891-5293. 031/374-164. OPREMLJENO 3-5obno stanovanje v hiši (Plelivec) oddam. Gsm: 031/637-471.

VEČJO opremlieno sobo z možnoslio kuhanja in pranja zelo ugodno oddam. Gsm: 040/385898. STANOVANJE v hiši (pmti usluga osiuta) nudim. Telefon: 5881-178,

VOZILA

VOLKSWAGEN pelo klasik, L 11/1997,53,000 km, temno zelene barve, prodam. Gsm: 041/815-043. P-5, diezel, v odličnem stanju.

OPUŠČEN BENCINSKI SERVIS na Kajuhovj ul. 2, v centru Šoštanja (cca. 771 m2), po zazidalnem načrtu možnost dovoljenja preurBditve, rekonstrukcija ali gradnja novega objektas pripad^očo zunanjo ureditvijo za gostinsko dejavnost (kava bar, kavama...), do 100 m2 tlonsne površine ena etaža z možnostjo podkle-tftve, prodamo za 45.000,00 EUR oz. 10.440.000,00 sit. Gsm: 041/644-709.

NEOPREMLJENO garsonjero. 33 m2. v bíížini centra, oddamo za 160 EUR oz. 37,000,00 sit in stroški. Telefon: 5868-086. V OKOLICI Velenja prodam gozd

iS

Ne bomo žalovali, da smo jo izgubili, ampak hodimo sivéni. ker smo jn iweli.

ZAHVALA

Zapustila nas je

TEREZIJA BRODNIK

7. J. 1939 - 9.5. 2003

\ Ivala vsem, ki sle nam i/rckJi stv^ljc, daravali cvcljc in sveče. Iskrena hval« sorodnikom, znancem in sosedom, ki sle jo

pospremili na njeni zadnji pntL zdravstvenemu osebju Botni^niec 'Ibpol^iea, pogrebni slu/bi 'I lšfna in duhovniku /a <ipravljcn obred.

'Áalujoči: moi Tone, hči Zinká z druixno in sin Drago z dnditio

Kii^i /rnfjîî rad lukoline vinre. samo daleč jo.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brala, sina in svaka

BOŠKA SKALETA

20. 3.1957-3. 5,2003

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem

in znajîcem za izrečeno «>žalje, darovano cvetje tn sveče. Zahvala velja tudi zdravniškemu osebju Bolnišnice TopolŠica, govorniku gospi'idu Semetu, Premogovniku Velenje in gospodu

/upniku.

^na Anila, sin Milja in vsi njegovi

7.godilo se je, kol so hotele zvezde ...

umrl je IVAN GRIC AR

ZAHVALA

vsem, ki so se poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na njegovi poli v večnost.

- njegovi -

KMETIJA (hiša< gospodarsko poslopje) v Podlogu • Savini-ska dolina prodam v enem kosu. Posestvo je vidno z avtoceste. Velikost cca. 3 hektarie z nekaj gozda. Idiličen ambient. Možnost zidave novogradnje -dokumentacija že urejena in plačana. Cena 95.000,00 eur oz. 22.040.000,00 sit. Gsm: 041/644-709,

KUPIM

GOLF 4 ali audi A4 (pogoj klima« prvi lastnik) kupim. Gsm: 051/317-171. ELEKTROMOTOR. 4 kW, 1400 obratov na minuto, z nogicami, kupim. Gsm; 041/640-841,

STIKI-POZNANSTVA

SIMPATIČNA vdova s hiso, 43-letna, si želi, da se k niej preseli mošld star

do 57 lei. Kom. tel.: 090/7442 (kličite iz navadnega telefona). SIMPATIČEN privatnik teli spoznati žensko staro od 20 do 36 let za potovanja in lepe trenutke. Možna resna zveza. Gsm: 041/248-647.

RAZNO

SPALNICO v t}eli barvi ugodno prodam. Tel,; 5862-863.031/626-058. KARTO za premog ugodno prodam. Gsm: 041/443-282. ODLIČEN sveže točen cvetlični med prodamo, Gsm; 041/962-008. HLEVSKI gnoi, iabolčnik In žganie prodamo. Gsm: 041/344-883, MOTORNO koso alpina - vip42flex ugodno prodam. Gsm: 031/382-509. PROSIM, če mi lahko kdo podari pralni stnjj'. Teiefon: 5874-838. ÛARA20 v Šaleku prodam. Gsm: 041/600-656.

INŠTRUKCIJE

MATEMATIKO in fi?ko za osnovne in

srednie šole uspešno instruiram. Si-stemaličnopnpravijam na izpit in maturo. Tel: 5868-479,040/226-419.

ZAMENJAM

3-SOB NO stanovanje zamenjam za manjše 1-sobno z doplačilom. Teiefon: 5874-493.

ŽIVALI

JARKICE pred nesnostjo prodamo Krajne, telefon: 5472-071 ail 031/772-038.

TELIČKE, mesnate pasme, te^e od 160 do 190 kg, prodam ali vzamem v račun koze. Telefon: 5866-046, Û31/375-072.

BIKCA, težkega do 300 kg, pasma belgijski plavs - markis, prodamo. T^efon: 5881-846, DVA BIKCA in dve telički (AP-kontro-ia) stare dva meseca prodam. Telefon: 5895-229.

100 KG prašiče afi polovice prodam. Telefon; 5885-152.

ZAHVALA

ob boleči izgubi naác drage

ANICE GJERKEŠ

roj. Maze 24. 7.1954-7.5.2003

Iskrena hvala vsem, ki ste v le/kih trenutkih st^čusfvovali z nami in sc udeležili zadnje poti. Posebna zahvala gospodu Sruparju, dr. med., sosedi Brigiti, VVZ Lučka ter gosp(Hlu župniku za opravljen obred.

Vsi njeni

ZAHVALA

Utru jen od bolezni je zaspal

Ne motuii. ne l)Cf$oda. ne ÍTHŽni žarek nič te ne bo mnih^ Spi.

(!'. Unx:a)

JAKOB - RADO VELER

28.3.1948-11.5. 2003

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, «"idelavcem, sosedom, sošolcem, društvom, govornikom in pevcem za izkazano pomoč, tople besede sozalja, darovano cvetje, denar in sveče.

Iskrena zahvala osebju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in Bolnišnice IbptiL^ica, njegovemu osebnemu zdravniku gospodu Rusu, dr. med., sestri Bredi in patromižni službi. Prav lako hvala gospodu opatu Marijanu .Iczemiku za čustveno pogrebno msiso in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri vodenju pogreba.

itetia ŠfeJIca in v.?i njegovi

ZAHVALA

ob nenadnem odhodu v večnost in ob b<^leči in prerani izgubi dragega brala, strica, svaka, nečaka in bratranca, katoliškega duhovnika - nazadnje kaplana v SoŠlanju,

JANKA KVARTIČA (1957-2003)

Voie sreo naj se nc vvMemirja

{fn. Í4.1 -pokojnikovo vovomašno f^pslo) ker

srce je I)ogasivo,

ki se ne prtjdaja in ne kupuje,

marveč daruje.

(a Fhuhoiij

Iskreno se zahvaljujemo vsem. ki so mu med boleznijo nudili strokovno medicinsko pomoč, dežurni službi Zdravstvenega doma Velenje in medicinskemu osebju Enote intenzivne medicine operativnih strok in Kirurškega oddelka Splošne bolnišnice Celje. Posebno zahvalo izrekamo g. dekanu Jožetu Pribožiču za vse razumevanje in skrb med Jankovo IvDleznijo, za pomoč pri pomembnih odločitvah v najtežjih trenutkih, za organizacijo slovesa od pokojnega brala, za pogrebni obred in nagovor. Zahvaljujemo se marit>orskemu pomožnemu škofu dr. Antonu Stresu za vodslvo pogrebne sv. maše in opravljen obred; hvaJa tudi Številnim drugim duhovnikom, ki so s svojo prisotnostjo izkazali spoštovanje pokojnemu sobratii. Za pom<")č in izkazano dobroto se zahvaljujemo vsem ključarjem, gospodinjam in članom župnijskega pastoralnega sveta župnije sv. Mihaela Šoštanj. Hvala pevcem župnijskega in otroškega pevskega zbora sv. Mihaela Šoštanj, molivcem, govornikom in vsem, ki so darovali cvetje, sveče, prispevke za maŠe, za karilas in za

potrebe Cerkve.

Pogrebnemu podjetju Usar iz Vinske (lore se zahvaljujemo 73 pogrebno storitev. Hvala vsem, ki sle imeli Janka radi ii^ sle njegovo delo spoštovali in cenili 1er se ga

boste z ljubeznijo spominjali.

Brat Peter z druiintf, ses tra Magda z druiinu in ostalo sanKhtvo

Ob 40. letnici društva slovenjgrašld porodnišnici predaii 1.237.600,00 SIT

Pojočo skrinjico bo zamenjai sodoben aparat

Kiiko toplo Je človeku pri srcu^ kii stori kaj dobrega /a sočloveka, vedo le tisti, ki so t« k(iaj storili. Prav vsem in vsa« komur, kijev humanitarni ak-ciji, v kateri smo i:hirali sreil-stva /a nakup apamta za /god* nje (»dkrivanje /a Gi*

nekološkc»-|M>nK]ni (Kidetek S p* lol^ne bolnišnice Slovenj (ira-dev. prispevni p«» svojih m(»čeh.

pa ho lahko toplo pri srcu še dolgo.

Akcija, katere nosilec in pobudnik je bilo Medobčinsko društvo tiluhih in naj^lušnih Ve-lenje (IVlO(iN)» glavni inedijnki spon/or naša časopism^infor-macijska hii>a Na^ čas, glavni pokrovitelj pa CRA d. d, ki se je takoj iKlmla našemu vabilu za sodelovanje v akciji, je v celoti

uspeta!

Zbrali smo díwolj, áa bo aparat žc kmaluv.slovcnjgra^kipo-rodniSnici. Tako jc zagotovo društvo m najlcf^i m(vcn naćin obeležilo 40 Icinico dcitn'anja, osrednja prireditev, kjer smo ludi predali ček predstavniku porodnišnic«, pa je bila naravnost ganljiva.

Program na prireditvi so na-

r-crtrrrTTr^'-

ïé

Ćek z zneskom, ki smo ga zbrali v dober mesec trajajoči akciji, so na odru predstavniku slo-venjgrsške porodnišnice mag. Marjanu Lužniku predali predstavniki slovenske zveze Franc Tajnšek, MZGN Velenje Erika Grobelnik, Marjana Rudoif, odgovorni urednik Našega časa Stane Vovk in predstavnica glavnega sponzorja ERA d.d. Jana Hozjan.

^ il

Maček Muri je vsem dobro znana zgodbica. Prav posebna pa postane, ko jo uprizorijo gluhi giedaliičniki iz Maribora. Tudi tisti, ki znakovnega jezika ne poznamo, smo razumeli in uživali.

mreč pripravili člani druživa sami. na pomoc pa jim jc priskočila ludi gledalii^ka skupina gluhih 17 Maribora, ki je / igrico Macek muri, izvedeno v znakovnem jeziku, več kol navdušila. To je bil hkraii čas /a ČrsMtkc in dobr<î '/elje. pa tudi za zahvalne gtworc. Bili so kral-ki. vsebinski in prisrčni. Tako jc v imenu /veze gluhih in naglušnih Slovenije Česlitko predal podpredsednik zveze g, Tajn^ck, ki je hkruii za darilo ob obletnici naku/ala 20M lisoč SIT hum an il ar nega prispevka. Marjana Kudoirsckanarka velenjske /.veze dru5lev, je v nekaj besedah preletela Siiridesei lel v Šoštanju ustanovljenega druivtva, ki danes zdrui^uje člane iz občin Šaleške in zgornje SjHvinjskf dnline ..,

(TVk v vrednosti 1.237.600,00 Srr pa so na odru poleg sekretarke in predsednice MDCiN Erike Grobelnik ter predstavnika slovenske zveze gluhih in naglušnih predali ludi predstavnica I^KE d.d. Jana H(»zjan -porodnii>nici so podarili ludi lepo sliko UrSke Stropnik - 1er odgovorni urednik Na^ga časa Stane Vovk. V imenu prav vseh in vsakogar, ki ste nam pomaži, daje akcija takoicpo uspela, še enkrat iz srca rrVALA!

■ bš, fotAr vas, hš

Mala dvorana velenjske glasbene šote je bila polna, prsv vsi pa so uživali v prijetnem programu, Za gluhe sta ves pro» gram v znakovni jezik prevajali c/dn;c/ dn/stvd.

Humanitarr^a akcija je i;spe/d zaradi materialnih in nematerialnih prispevkov posamezr^ikov in sku-pir}. Danes objavljamo spi' sek vseh» ki so darovali do 17. maja.

Donatorji: Era d.d. 300 lisoč SIT, ZDGN Slovenije 2tH) tisoč SIT m Z Velenje 1(H) tisoč SÍT, (iorenje Velenje 7(» tisoč SIT, Mestna občina Velenje 50 tisoč SIT« Na^ čas d.o.o. tisoč SIT.

Po 30 tis<jč SIT so prispevali: Občina Smarino ob Paki, TES, Kovinoplaslika Leplasl Velenje. 20 tisoč SIT je prispevala sifanka SDS, mcsini odbor Vek'nje.

15 lisočSn je prispevalo Tri-zcrsivo Jelka Vajde iz Dravo

grada. Po 11) tisoč SIT«) prispevali: Orodjarstvo Rudolf, Skaza Martinn - Plastika, Svil d.0,0., Elkos d.o.o., Mira papež, LDS - odbor Velenje, Andrej Kos, Karel Liih, Kamnolom Paka d.o.o., DeSUS Velenje, Branka Ledinek, Anton Kos, Dojan Kontič. Po 8 tisoč SIT so prispevali: Župnija So^lanj in BDV d.o.o. Druřina Rednak, Paradiž je prispevala 7 tisoč SIT. Po 5 tisoč SIT so prispevali: Stefan CVar, Francka Pahovnik, Erika Grobelnik. Marjana Rudolf, Rudi Jezernik, Cilka Sušce. Danica Sivka, Dra^ca Kovač, Ana Lahovnik, Miran Grobelnik. Aviocemer Meh, Peter VrSnik, Filip«n, Tanja Zapu.^k. Elektro Bojan Ho-

leSek, Tanja Mirkac. /.ora RamSak, Ivan in Angela golob, ílcťka Polak, Marija Ma-lenšek, Andrejka Mevc, Sonja Drcv, Kamcnik Rozika, Darja Fiter, Jože Bric, Milan Len-kič. Marija Mc^narjeprispe-vala 4 tisoč» SIT. Po 3 tisoč SIT so prispevali: Ivan Bursič. Nada Apai, Edo cchncr, Aleksander Zrinil k. Lojze Dobo-vičnik, Nada Jurko, Rozalija Borovšek. Ivan BaČovnik, drui'ina Andreje. Milenka Kovač je prispevala 2,6 ti.soč SIT.

SIT. Po 2 tisoč SIT so prispevali: Bo^.o Lorger, Zvonko Ar-beiler, Vi klor .le.se nični k. Rut-nik, Darinka Brii»nik, Terezija Lesnik, Zofka Budjinski, Ciril Grobelnik, Tilčka Vajdc, Drago Tepeš, Jožica Kumcrt

in Ida Zaje. Po 1,5 tisoč SIT si prispevali: Anton Pompe in Slavka Vaupolič. Po 1 tisoč SIT pa so prispevali: Štefka 1 lolei^k, Jože Zupane, Milan Siropnik. Anka (»orSck, Anton Gorsek. Ivan Marovi, vSo-nja Pokleká, Mariin Tepej in Ana Marku.s.

Materialna sredstva so prispevali: Elkrcý Mo/íije, Twar-na nogavic Polzela, Zlatarna Celje. Kili Liboje, Keruis RUS SASO S.p., Suidio Group d.o.o. Ljubljana, 'lerme To-pollica, Glasbena šola Frana Koruna Kcweijskega, ki je brezplačno dostopila dvorano za /rtključno prireditev in Aca Poles, ki jo je brezplačno vodila.

Pregled bo za vse

novorojenčke brezplačen

Ma^i. Marjan Lu/nik. predstojnik Porodniško-giiiekološko-ga oddelka Splošne bolnišnice Shwenj Gradec ni mogel skriti zadovoljstva ob uspehu humanilame akcije, ki bo njemu in njegoviin kolegom v veliko pomi)č pri delu. Nam pa je povedal: "Ko so nam pre<lstavnlki Medobčinskega društva ^lll• hih in ni^lusnih Velenje sp4»n^ili. da IhkIo ob sToJeni praznovanju 40. ohktnice hkrati pripravili humanitarno akcijo in da hodo /hrani denar namenili /a nakup aparata/a /podnje odkrivanje gluhote /.a našo porodnišnico, smo hili t)oČašČenl! Veseli smo da dohri odnosi naše |>orodiiišni-ce / velenjsko reuijo ostajajo še naprej tako dobri. (Ilede/^^od-njega odkrivanja gluhote je /elo pomembno, da s primerno aparaturi» u^i»tovimo okvaro shiha čim prej, po mo^nosli i^.e v pr\'ih dneh po nijst>'u. Zato je porodnišnica idealen prostor 7.Q to preiskc»valno nnpril^'o. Vsem. ki ste akcijo pripravili in i/vedli, pmv tako vsem, ki so prispevali sredst>a ali kst-ko dru^iHv poma^ali do lepe^st donatorskega /.nesksu se iskreno zahvaljujem. Vesel sem, da društvo že toliko let opravlja svoje pt»slanstvo, /elim pa jim dohro delo še v naprejP

Na vprašanje, kaj bo ta nova aparatura doprinesla porodnišnici, pa nam je naA sogovornik povedal: to aparaturo lahko prepoznavamo nj/lične gluhote. Že moj «»če, pni pe-dialer v naši regiji, je sluh pri otr<K:ih prei/.kušal s p<ijočo skrinjico. Kot otrok sem jo /elo rud navijal tudi sam. Z nt»-veJSimi aparaturami s« seveda dajo okvare sluha /.ti» na* tančno ugotoviti. Prej kol jo odkrijemo, več možnosti za hitro ukre|)anje in zdravljenje je."

Kar nekaj slovenskih porodnišnic to aparaturo že ima, preyed xa zgodnje odkrivanje gluht^le pa je vnjihsamoplačniški. V ptirodoiSnici v Skwenj Oradcu pa sose odločili, da ga bodo vsem novorojenčkom opravili brezplačno, v skltîpu prvih pregledov po rojstvu. Prav zalo, ker bodo aparat dobili s pomočjo donactj šlcvilnih dobrdi ljudi. p<^djeiij,poliiičrdlislrank in posameznikov iz Saleáke, Savinjske in ludi s Koro^kcl

APS €l.Ot.Q.

KoroikoHVelenle

DEiovm^::

od ponedeljka do petka od 7. do 20. ob sobotah od 8. do Î3. ure

ure,

f%<

um! VsenasiiMiirasstul

- lzda|G registnkih In preizkusnih taUk

- prijava in odjava voiil • sprememba lastništva

03/8964460

VLJUDNO VABLJENI!

 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2014    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh