logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0

CARNIOLIA ANTiaUA

ET NOVA:

SIVE

ANN ALES

SACRO-PROFANI

INCLYTI DUCATUS

C ARNIOLIiE,

TOMI PRIMI.

PARS III.

.A Natali C HR ISTI Servatoris v/que ad Annum

Millefimum Mr^e Chr'ißianee. j

Complečlitur gefta facra & profana memorabilia vna cum Chro-

nologia Romanorum Pontificum, Imperatorum, Regum, Ducum,

qui Carnioliae dominati funt:

Infertis plurimis ad vicinas ProvmciasStyriae,Carinthi3E,Gorkiae,Slavoni2e,Croati3e, ipedantibus^ quae connexionis caufa prstermitti non debuerunt: omnia ex fide probatiffi-

morum Authorum, & veterum Manufcriptorum.

AUTHORE,

JOANNE LUDOVICO

SCHÖNLEBEN, Carniolo LABACENSI SS. TheologieDodorePro-

tonotario Apoftolico.

L A B A C I,

TypisJOANNIS BAPTlSTiE mayr, TypographilnclytseProvincise.

JNNO CH^msn M DC. LXXX.

Anno iEMONiE, feuLABACI Conditse,

MM. DCCCCIII.

ANMALIUM CARNIOLI^

TOMI I. PARTIS

secundie.

P ROOE M lU M

Ertior deinceps nobis procurret Chrono-logia, Servatoris noftri annis fignata^ qui-bus adjungerelibet annos fummommPon-.tificumac Imperatorum Romanorum, & Iprovt ratio temporum tulerit etiam Re-jgumacDucumeorum, qui ad hanc rerum enarrationem Ipedabunt. Nec LABACI Metropolisnoftrse, feu^MON^ veteris anni praetermit-tendi funt. Debeo id patriae mese antiquiffimse ? quae Romam se tate prseit quadringentis feptuaginta & vno annis celeberrimafcriptoribus vetuftis, ignota fere modernis, cu-' jus vetusnomenipfisdomefbicis recerttior Labaci nomenklatura in oblivionem traduxit. Quia vero de ipfis annis Chrifti vitae magna eft inter author es difceptatio, dumalij trigefimo quarto > quin &trigefimo quinto vti Deckhe-riuspalliim probarecontendunt, & plerifque Dionifij Ab-batisRomani, qui primus ab Annis Chrifti rationem temporum eft aufpicatus, fupputatiobienniobreviorvidetur nos Baronij fat accuratam Chronologiam ampledemur; nontamenadeöfcrupulose,vtnon alicubi ab eo huma-num quidpiampa^^o, recedamus. Confules quos ille cum annis Chrifti conjungitvtpote vnam fere antique hiftori^ per annos digerendae regulam, paflim alijaliter annis Chrifti adaptant, quin etiam fubinde alios fubftituunt. Nos illis fepofitis,& folum.vbi opus fuerit confideratis,folis Chrifti, Pontificum Romanorum, Imperatorum,Ducum, & JEx^or'sq noftrx annis contenti erimus, in quorum

R 2 com-

C ombinatione non deerunt difficultates quse omnibus foi-ptoribus communes funt. Dum enim alij citiüs, alij tar-diüs gefta quasdam referunt, fieri non poteft vt concor-dent. Hinc nullum hačlenus obfervavi Chronologum^, qui ita annos digefferit, vt nullus quidquam diftortum in eo pofTet obfervare. Nemo itaque qui haec leget rigide ni-miuma meexigat, quod nemo vnus prseftat, vtinequeac-curatamomniumperfonarum quse inter res ilarranaas oc-current, notitiam : librumfcribo; nonTomos; & quibu3 fcribofuppono verfätosinantiquis Hiftoricis, ä quibus pe-tent, vt fuppleant, quod meo calamo five neceflario, five fponte 5 five cafu defuerit. Potuiflem^non diffiteor, mul-to plurainferere memorabilia 5 & vero voluiflem, qu^fero aliquipraetermiflaconquerentur: fed nonfum Ariolus^qui cognofcam occulta. Moniti, rogati, publice, privatim ij quorumintererat, & quipotuiflent fuppeditaremateriam^ ex arcanis chartophylacijs : neglexerunt, five tsedio^iive ignorantia, five metu nepublicarentur, quse fibi folis nota elTevolunt. Ego me funclum officio reputabo^fi quse tri-ennio colligere potui, inordinem Chronologise digelTero, Non deerunt, quipoft mefcribant, &addantinventis/fed vtille canebat,

Sint Meccenates^ non dehuntFlacce Mar ones.

Sintjqui defuo penupromant, quodhabent,priu{quam confumatur a tineis vel incendiopereat, opersepretium e-rit ampliores Annales confcribere. Haec interim, quileges boniconfule,&ficubi lapfum prseter voluntatem depre-henderis, hominem crede, coeteris fcriptoribus fimilem, quorum ne vnum quidem legeris ab omni pror^ fiis nsevo immunem.

SE

rncm)

10*

r^HB^-sHCil

SECULUM PRIMUM.

JESU CHRISTI Annus

OCTAVIANI AUGUSTI 42. ^monse Conditae 12 23.

I.

j^Egifeculorum immortäli, & ^ ^invifibili, virtus, honor, glo-fria , poteftas, & Imperium 'per iniimta fecula , qui poft cvolutos quater mille quinquaginta, & duos annosd conditoMundo, poft clapfos feptingentos quinquaginta, & vnum annos Romas vrbis : ^monae noftrae Anno Millefimo Ducentefi-moVigefimo Secundo. Olympiadis centefimae nonagefimae quartae anno tertio, Confulibus L. Cornelio Lentulo, 6c M. Valerio Meflalino, cum defcribe-B. retur vnlverfus orbis,in terra vifibilis ap-homo, &CalendasJanua-riäs, fuo fanguinepurpuratus infans de. dicavit, Anno Mundi 405'^. Urbis conditae 75"2. iEmonae noftrae conditae 1223» Olympiadis CXClV. anüo quarto, Confulibus Augufto Caefare XlIl.&M. Plautio Sylvano, quos annos deinceps filebimus, noftri Regis fe-culorum,Pontificum, Imperatorum, Principum, & iEmonae noftrae annis contenti. Natusigitur mundi Redem-fStor prime anni die cruote rubricans, Serotinam fibimet vitae tempeftatemC denuntiat. Sexto die Rex, &Deus, & facerdos agnofcitur, triplici munere a tribus Magis honoratus. Sed 6 rerum humanaruminconftantia, quam Dtus fuftinere noftro exemplo voluit 3 non-dum ablačlatus, jam hoftium patuit in-lidiis,' nondum ftans, jam fugere coa-€bjis. Nempe in propria venit, & fui eumnonreceperunt. Quid mirum nobis in patria (aepe nullam efle patriam. Noftratuncjapydia, & quam ex parte

R

incolimus Pannonia, quin öclftria, & "Noricum , quam denfis errorum tene-bris,& caligineinfideiitatisfepultse fue-rint, facile eft divinare. Nihil ad iflos deChriftonato allacum, quern contri-bules ludasi non agnofcebant, Sed nec vanae religionis magna illis cura , auc maiorquam caeteris Ceftis feu Germa-nis: jam enim hoc nomea enatum fuitJ. Armorum tra5tatio , & vicinae poteh-tiae , qua metus qua odium princeps illorum folicitudo 3 durti fuba6li de jugo excutiendo cogitant, & liberi rerum fuarum confervationi & augmento in-tendunt. Quafi Princeps pacificus non Vefliflet pacem mittere fed gladium : nam paulo poft ejus natalem iteriim Romse aperiri debuit Ianus,vt deinceps liarraturifumus.

JESU CHRISTI ANNUS.

Autjusfi Cjesaris An. 44.

^monie Condito AH. 1225'.

Tiberius Nero poft očlennij ab-fentiam, & quafi exilium, Rho-

do iterum revocatus Romam veiiei.1.2. venit, magna nec incerta (pe futuro- suetinTib. rum. Non diu poft n^oritur Mafliliae Lucius Caefar minor natu filiorumCae-faris, & poft menfes oflodecim etiam Caius. Verum optatior longe fuit redi-tuspuerijES u exiEgypto, qui ajofe-pho nutritiorelatus in Nazareth pueri-tiam eft aufpk^tus. Inludea regnante Archelaonon fineTyrannide, & Prae-fide Syriae tumultus bellicos , qui per abfentiam Archelai exorti fuerant, ccm-3 ponentej

C 1 C Dio.l. < s- Vellei.L

2 C. 103 &

poiieRte-confuItius vifctn Jofepho fece-^ certatimauditae militüm gramlationes;

dere in Galil^am ^ vbi parvulus educa- 'vt tcftis auritus, & praefens Vellerns c-tns indnbitato cognomine Nazara^us Vidimus te Imperator \ Salvum re^ ^

appellaretur. Hoc ipfb annö natum cepimus\zcčiQm^Q\EgotecumlmperatQrin,

Joannem Evaiigeliftam fcripfit Onu- Armenia, ego in Rhatiafui*. ego a teinVin-'

enrol!! D?^ phduS iu fuo Chronico, fed vnde id di- delicis^ ego in Vannonia, ego in Gei'mania

!ont Jovian diceilc,inccrtum: D. Hieronymus, cui donatmJum. Intrata protirius Germa-

fubfcnbit communis fidelium fenfus nia , fuba6li plures populi, etiam vltra

Joannem adolefcentem, ac pene pue- Vifurgim, qusecum noftrinonfintin-

rum fuifle tradit, quando vocatus eft ä ftituti, coniulto praeterimus. Ghrifto ad Apoftolatum , non igitur

coKVüsfuiffecenfenduseft. JESU CHRISTI ANNUS 6l

Augusti An. 47.

JESU CHRISTI ANNUS JEmo^^JE Condit^ ah. 122$;

Augusti an. ^^'tj a

JEmoi^je Condit^ An. 1227. ' T"^'gentisvoIuminisoperahacÄe veiieiu«:'

I Duce Tiberio Nerone gefta jačlat

MOrtuo Lucio Auguftifilio ado. -«-Velleius gratia affentandi. Perlu-

ptioni Tiberij Neronis locus ftrata armis in quit, tota Germania eft,-

patuit, quern tamen fugit Ti- vičlae gentes pene nominibus incogni-

berius, occultum defiderium fuperfti- tse. Vičlor omnium gentium locorum-

tis Caij Lucij frarris formidine tempe- que, quos adierat Caefar, cumincolu-

rans. Ubi vero hie annus etiam Caium mi inviolatoque & femel tantumodo,

de medio fuftulit in Oriente, fecurior ad magna cum clade hoftium, fraude eo-.

Principatumcontendit. Jllummagnae rumtentatoexercitu, in hiberna legio-

fortunae comiti adulation! plus aequo nes reduxit. Nihil erat jani in Germa-.

obnoxium,ne patriaquidemaeftimare nia, quod vincipoflet, praetergentem.

potuit, quam Barbaris terris poftpone- Marcomannorum ( Moravos hodie di-

-bat. Liviae novercae dolo fublatum Ca-, cimus) quae Maroboduo Duce, excita

ium credidit Tacitus in fulpiciones Po- fedibus fuis, atque in interiora refugi-

liticas pronus, quod ilk filium mallet ens^incinčlos Hercyniae fylvas campos imperarequam privignum. Sed vt haec q incolebat. Erat Maroboduus genere

non fit aliena fufpicio a muliebri inge- 'nobilis, corpore praevalens, animo fe-

nio, nihil tunc dolereRoma potuit, fi rox,quinontumultuarium,nequefor-

mente minus habilem fe perdidifle fei-, tuitum, neque mobilem, & ex volun-

ret. Adoptatus mox ab Augufto Tibe- tate parentium conftantem inter fuos

rin s, fed eä lege, vt & ipfe fratris fui fi- occupa verat principatum, fed certum

Hum Germanicum adoptaret, privata Imperium, vimque regiam complexus^

reliquit, intendit publicis, & tanto ma- animo, ftatuit avocata procul a Roma-

gis poftquam extinflorum Caefarum nis gentefuä,eoprogredivbicumpro-

flatre M. Agrippa abdicato , advertic pter potentiora arma refugiflet, fuafa-

iucceffionis fpem vni fibi incumbere. ceret potentiffima. Occupato igitur

Nihil tu nc praetermiflum ad maieftate Hercynio faltu,finitimos omnes autbel-

ejus augendam: data rurfus Tribunitia lo domuit,aut conditionibus juris fui ef-

poteftas in quinquennium , delegatus fecit. Corpus fuum cuftodia tutum,;

pacandcE Germaniae ftatus, quae novi- Imperiumperpetuis exercitiis,penead. >

tati ftuGtbat,anpoti.isantiquamliber- Romanae difeiplinaefonmam redačlu,

tatem quaerebat. Eo cdm perveniifet brevi in eminens, & Romano quoque

Impe»

Tacit. '.I, AnnaL

Anttquce B Novw Pars III 135-

Itnperio timendum perduxitfaftigium^ tnannos. Praeparaverat jam hyberna

gerebatque feita adverfus Romanos, vt 'Caefar ad Danubium : quinque dierum

nequebello eos lacefferet, nequefi la- itinerediftabatabhofteSaturninustpe-

ceflereturfupereflefibivimacvolunta- ne xquali intervallo aberat Csefaris e-»

tern refiftendi occuitaret. Legati quos Xercitus, junčlurus atma Saturnino poft'

mictebat ad Caefares, intcrddm com- paucos dies, cumvnivejfa noftra Pan-'

mendabantvtfapplicem, interdum vt nonia ferox longge pacis bono, & fuae'

pro pari loquebantur. Deficiemibus a virtutifidens , quin & adulta viribus

Romano faftu gentibus, erat apud eum Dalmatia, omnibus traftus ejus genti--

perfugium, totumque ex diflimulato bus, Liburnis videlicet, Iftris, JapydiJ

agebat semulum, exercitumque quem. bus,Carnis, Noricis ( hi quippe omnes

feptaagirlta millium peditum, quatuor cohaerebant) in focietatem addačlis. ex-

equitum fecerat, affiduisadverfus fini- conftituto arma corripuit. Gentium ac

timos bellis exercendo', maiori quam nationum , quae rebellaverarit ,:omnis

qiiodhabebat,operipraeparabat. Erat- numerus oftingenta millia explebatr

que etram eo timendus, quod cüm Ger- ducenta praeter hos peditü colligeban-^

maniam ad laevam, & infronte j Panno- tur armis habilia, equitum novem : cü-niam'ad dextram, a tergo fedium fuarü ß jüs immenfas multitudinis, parentis a-^

haberet Noricos , tanquam in omnes cerrimis ac peritiflimis ducibas, pars

femper venturus, ab omnibus timeba- petere Italiam decreverat, junčlam fibi

tur. Noftram hic fuperiorem Panno- Nauporti ac Tergeftis confinio, & hanC

niam intellige, cui ad meridiem jun£la partem Japydes, Liburnos, Carnos,

JapydiaSc Iftria& Dalmatia promptes Iftros, Pannones fuifTelocorum fituso^

haud dubie oftendit animos, fociis ar- ftendit. Delečlus ergohabitiin inferio-

mis Romanam hebetandi potentiam, re Carniolia, qu« tunc partim Panno-

& quam nativä indole dedignabatur , nia fuperior, partim Japydiä Tranfalpi-

matureexuere fervitutem. Collufiflc nanuncupabatur. Altera pars(Dalma-

cum Maroboduo noftros Pannones ^ tas fuiffe coniicio, & ex parte Liburnos)

Noricos, Japydes, Iftros, & Liburnos in Maeedoniam irrupit, Romanis in

gefta fequentium annorüm prodent. A- om nia alia intentis. Tertia pars reličlar

deo difficile eft gentem libertati natam, ad Sarcina&fedibus fuis pražfidium effe

etfiviribus deftitutara, fub jugum mit- deftinabat. Duces eorum Batones duor

tere. & Pinnetus(vcteri Regum Illyricorum

affinenomen)Pannoniae dominantes^ JESU CHRISTI ANNIIS. /.COmnibusautemPannonüs, vtnotavic

Augusti C.esaris aq. 4S. V©tlcius,tiondifciplinaßtantuttimodo,

Myio^jE CoNDiT^ An. 1229. ^^ quoque notitia Romanse:

plerifque etiam literarum vfiis, & fami-

ADverfus Maroboduum pugna- Jiaris animorum erat exercitatio. Nul-

turusTiberius Sentio Saturnino Ja vnqtiam natio ( hoc laudis concedie

Confularimandavft,vtperCat- Romanus fcriptor noftris Pannonibus

tos excifis continentibus Hercyniae fyl- & Japydibus) tam maturo confiliobel-

vislegionesdeduceret in Boiohaemum lum bello junxit, ac decreta patravit.

(id regioni quam incolebat Marobo- Opprefli cives Romani, trucidati nego-

duustuncnomenerat)ipfeaCamunco tiatores, magnusvexillariorum nume-

quilocusNorici regniabhac parte pro- rusadinternecionem csefus : occupat^

ximuserat, exercitom, qui in Illyrieo» armis Macedonia : omnia & in omni-

Hierebat, ducere orfus eft in Marco- buslods igni ferroque vaftata. Quin

tan-

tantusetiam hujus belli metus fuit, vt ^Tiberius maiorem exercitus partem dl-

ftabilcm illum, & firmatum ballorum miferit, & ipfe Sifciam celebre fuperio.

expericntiä Augufti animum concute- ris Pannonige oppidum , limitaneum,

ret. Audita in fenatu vox Principis:De- Japydiae noftrae, ad hiberna concelTerit:.

chm die, nicaveretur, pojfe in vrbis Legates , quos inter le fuifTe gloriatur;

conjpeäum venire., Nempe fuomet malo Velleius, partitis praeficiens hibernis.

didiceratjquaraacer&animoinfračlus . '

hoftis eflet. quern Japydia in Roma- JESU CHRISTI ANNUS 8.

nosarmaret. Habitimoxnovidelečlus- Augusti An.

revocativndique veterani, viri, faemi- .^mon^e Condit^e An. 1230. .nasex cenfulibertinum coa6lae dare mi-

Jitem: Senatorum equitumque Roma- ^ TEris initio cum Tiberius mili-

norum exa6lae ad id bellum operae pro- tem ex hibernis parat educere,,

mifiae , dux belli pofiulatus Tiberius. , ^ refiduiPanoniae fuperioris po- Dioi yj'

Eä aeftate Meflalinus vir Confolaris ani- puli ad obfequium rediere, totius belli,

mo quam gente nobilior lUyrico prae- reliquiis in Dalmatia manentibus. Tüc >

pofitus,fubitärebellione,cumfemiple- velmaxime noftros etiam JapydesRo-, nalegione vigefimacircumdatusIllyri-B.^^^'^'^^^uo adhaefifle credibile, cum .

corumexercitu, amplius viginti milila interItaliam & Pannoniam mediieflet,.

hoftium fudiflefcribitur autfugaffe, ob ip^o Sifciam, in qua Tiberius hibernabac

id ornamentis triumphalibus honora- contingerent. Auguftus interea cüm

tus. Sed non vbique laetis eflelicuit bellum trahi videt, & koftium conati-

Romänis. Nam pars Illyricorum, quae busnonfatisrefifti, fufpicari coepit Ti*

' obviam fe efFudit exercitui,,quem Au- berium id confulto agcre, quo diutius

lusCaBcinna,&SilvanusPlautiusCon- in armis elTet. Quare Germanicum

fulares ex tranfmarinis ducebant Pro- Quaefturam tunc gerentem eo mittit

Vinciis , circumfufa quinque Legioni- eum novis copiis, ad quas in Pannonia-

bus Romanis & auxiliaribus(nam Rhe- plures acceflere , vt in vna Germanici

rrtaetalces Thraciae Rex cum valida ma- caftra contračlae fint decern legionesy

:nu acceflerat) exitiabilem pene cladem Septuaginta cohortes, alae quatuorde-,

intulit. Fugata Regiorum equeftris a- cim.&ingens numerus yoluntariorum.

cies , fugatae alae , converfae cohortes Necmulto minores copiae remanferint

lunt: apud figna quoquelegionum tre- 1 iberio. Tanti exercitus nihil memo-

pidatum: & ad modeftiam coerciti Ro* na dignum egerunt, nifi quod Germa-mani Duces, qui cum ingentia crepa- C.nicus Macaeos gentem Dalmatica pu-

tent prius inciderunt in hoftem, qu^ gnä vičlam domuerit. Id Velleius au-

per exploratores vbi hoftis eflet, cogno- rae Tiberii velificans reticuit,. Yti & cje-

fcerent. Igiturin reperplexa legiones teraperGermanicumgefl:a. fcmetipfashortatae, jugulati&ab hofte

quibufdamTribunismilitum,interem- JESU CHRISTI ANNUS 9.

ptopraefečlo caftrorum, praefedlifque Augusti an. 50

cohortium,non incruentis centurioni- . ^Emon^e Condit^ An. . 1231

bus, cum quibus etiam primi ordineS -

cecidere, fačlo in hoftem impetu, quoj X~^Ame primum , deinde morbis , veiiehuc.

ad licuit vi6loriam vindicavere. Pa- quae mala bellum confequifolety J-I-Sr«^

catam tunc nonnihilPannoniam & Cae- affličlae Pannonia , & Dalmatia

fans adventu , & quali quali fortuna pacem optabant, fed quo minus earn

MeiTalini, exinde licetconiicere, quod peterent > per eos fl:etit> quibus aut ex

pace

Antiques S Novce Pars III. 137

pace nullum commodum, aut apud^ ^ J| Omani ad Rhsetinum Dalma-

Romanos nulla fpes confequendse fa- ' tiaevrbem cum Germanico pro- Dioiib.^ö.

Jutis. Oppugnabat incerea validam ^ ^fefti damnum tulere. Cum e-

Urbem Germanicus in Dalmatia , vbi nim Rhaetinenfes Romanis viribus fe

miffili faxo in murum conječlo pin- impares viderent, ignem in moenia, cap ns o-'

nas ita concuffit, vt ftatim cum viro & üs vicina sedificia injecerunt, qui

ijs incumbente corruerint. Gives eo non prius emicaret, quam miles in-

cafu perterriti relidis- muris in arcem tra moenia & domos admiflus efTet,

concefiTere, fed & ibi non fatis firmo ipfi fefe in arcem recepere. Ejus rei

praefidio muniti vičloris iram deditio- ignari Romani, dum animose irrum-

ne fpontanea praevenerunt. Bate punt, & arcem aggredi parant, intra

etiam regulus Pannonias Saviae , qui ignis ambitum fe deprehendunt, &

concitatis ad rebellionem Dalmatis cum defuper cells petuntur , vndique

fortunam Romanam plurimum retar- flammis cinguntur, extremum difcri-

daverat per tranfačlionem Tiberio fe rnen adeunt. Multi ibi periere con-

commifit: Hie poftridie pro tribuna- foffi , quibus alij in ignem conječli?,

Ii fedens ad fe addu6lum Batonem in- quafi pontibus vCi tranfilierunt , alij terrogavit : quid ita deficere , & Ro-g^ per ipfas flammas femiuftulati evafe-

manum Imperium faftidire decrevif runt. Praefidiarij invalefcente incen-'

fent: refponditBato : vos ipfi in cul- dio coačli in fubterraneas cavernas fe

paeftis", qui ad veftros greges cufto- recipere. Cum bellum traheretur

diendos, non canes paftoresve, fed lu- Auguftus iterum Tiberium, qui inte-

pos mittitis. Audax,fed vera pro eo rim Romam redierat , mifit in Dal-

tempore objurgatio. Addit Vellejus matiam. Is cum videret milites mo-

alterum quoque Regulum Pinnetum rae impatientes etiam cum periculo

captum, & vtriufque fortunam ac ge- belli finem poftulare» veritus ne con-

fta juftis voluminibus fe explicaturum jun6li feditionem concitarent, copias

promittit : an reapfe id praeftiterit, tripartite divifit, 6c vnam Silano,al-

cum haflenus nihil extet, relinquo in teram M. Lepido dedit, cum reliqua

medio. Noftrae fane Patriae magnum" ipfe & Germanicus adverfus Bato-

attulit damnum ejusmodi librorum nem denuö refračlarium movit. Si-

jaftura, non Velleij folum, fed Livij, lanus, & Lepidus haud difficulter"

fedTrogij&aliorum. Porro liuicbel- fuos adverfarios domuerunt. Tibe-

lovfque adeo intentus erat Auguftus, rius autem omnem fere pervagatus vt rejeftis in fenatum Urbanis curis, C.eft regionem , Batone in diverfa loca

ipfe Ariminum conceiTerit, quo Pan- fugiente , quem tandem in Auderio

nonicis ac Dalmaticis rebus propior, caftello pene inexpugnabili ad dedi-

cxnutufuo dirigeret exercitus, jam o- tionem compulit, vt pluribusDionar-

lim experruS ad Metuluin, quam for- rat. Ita bellum Pannonicum & Dalma-

tes heroes contra Romanos gigne- ticum iterum confečlum eft, quod

ret Pannonia, & praefertim noftraja- Romanis magna hominum , maxi-

pydia. mä pecuniae ia6lurafterit. Vocat illud

Suetonius;gravifrimum omnium ex-'

JESU CHRISTI An. 10.' ternorum bellorum poftPunica,quod

Augusti An. SI. Tiberius triennio geffit, in magnis o-

_ ^ . mniumrerum difncultatibusjlumma-

JEmon^ CoNDiTiE An. 1232. Etquanquamf^-

S pius

pius revocaretur, tarnen perfeveravit, ^ temperat. Fato id tribuit Vellejus.'

metuens ne vicinus, & prsevalens ho- "Praevalebant, inquit, fata confilijs, om-

ftisinftaret vitro cedentibus. Ac per- nemque animi ejus aciem praeftinxe-

feverantiae grande pretium tulit, toto rant: quippe ita fe res habet, vt ple-

lllyrio, quod inter Italiam regnumque rumque, qui fortunam mutaturus eft,

Noricum, & 'Ihraciam,& Macedo- confilia corrumpat , efiiciatque quod

niam,interque Danubium flamen,& miferrimum eft, vt quod accidit, id

finum maris Adriatici patet, perdomi- etiam merito accidiffe videatur, & ca-

to, Sj: in deditionem redačlo.jTunc pri- fus in culpam tranfeat. Quid multa ?

mum vniverfaePannoniae, tunc Libur- exercitus omnium fortiffimus, difci-

nia,Iftria, Japydia, defperata libertate plina , manu , experientiäque int«

fefe Romanis conftanti fide fubdide- Romanos milites princeps, marcore

runt. Tunc, vt habet SextusRufus, A- Pucis, aftutiä hoftis, iniquitate fortu-

mantinis (quibus Bato praeerat) inter nae circumventus, (id tanto majorem

Savum , & Dravum proftratis, regio gloriam Germanis peperit) vt ne pu-

Savenfis ac fecundarum Pannoniarum gnandi quidem facultas daretur , in-

loca a Romanis occupatafunf Vi6lo- clufus fylvis , paludibus, infidiis, ad riae nuntium Romam tulit Germani-ß internecionem trucidatus eft. Duel

cus,vbi Augufto & Tiberio nomen plusadmoriendum,quamadpugnan-

Imperatorium aučlum, & triumphus dum animi fuit, quippe paterni avi-

decretus, & arcus triumphales duo in tique exempli fucceflbr feipfe transfi«

Pannonia. Sed vixvltimamappofuit xit: At e praEfe6lis caftrorum quam

manum Dalmatico bello Tiberius,cum darum exemplum L. Eggius, taii\ tur-

intra quinque tanti confummati ope- pe Cejonius prodidit, qui cum longc

ris dies, funefta? ex Germania Epifto- maximam partem abfumpfiflet acies,

las cladis Varianae, trucidatarum legio- author deäitionisfupplicio, quam prae-

num trium , totidemque alarum , & lio mori maluit. Volumnius autem

fexcohortium triumpho remoras inje- Yari Legatus fpoliatum equite pedi-

cerunt. Quintilius Varus; in media tem relinquens fugä cum aliis Rhenum

Germania, vt jam dudum in Syria ne- petere ingreffus eft :j quod fačlum e-

gligenter,& fui fecurus vivebat, igna- jusfortuna vita, cum defertor occidit,

rus fibi cum hominibus negotium efle, nec defertis fuperfuit. Vari corpus fe-

qui feritati conjunftam haberent ver- miuftum laceravere Germani: caput

futiam. Accendebat Germanos ejus abfciffum latum que ad Maroboduum, durities ingenij, molefta pecuniarumC.& ab eo miflum Caelari, gentilitij tan-

exačlio,& velut in fubditos imperium, dem tumuli fepulturä honoratum eft.

cum ipfi. focios fe, & amieoS arbitra- Ea clade audita Caefar Auguftus lace-

rentur. Ergo ArminiusSigimeriprin- rata vefte, in magno ludlu fuit, veri-

cipisgentis filius de opprimendis Ro- tus ne eae gentes vičloria elataeinlta-

manis confilium inijt, infidias ftruxit, liam irrumperent, nemine dubitante,

fegnitia Ducis in occafionem fortitu- quin Germani vičlores junčluri fePan-

dinis vfus, prudentifllme divinans ne- noniis eflent, nifi interim hi debellati

minem celerius opprimi, quam qui fuiflent. Quare excubias per vrbem

nihil timeret. Rem ad fe delatam Va- indixit, ne quis tumultus excitaretur,

rusaut non c;:edidit, aut neglexit, aut Praefidibus Provinciarum propaga-itaferebatdivina Providentia, quae las- ' vit Imperium, vt ab afluetis&locorum

tistriftia mifcet,& fecunda adverßs peritis focij continerentur, VovitSc

ma-

Antiqu(je ^ Novce Pars III. 13p

inagtiosludosjfirempublicam in mc-^ domos,fundit obvios5 (hoc & latro"

liorem ftatum vertiflet. Atque adeo nes prseftarc poflunt, & folent) nihil"

confternatumferuntjVtper continuos ominüs maxima, inquit, cum gloria»

menfes, barba capilloque fummiflb , incolumi exercitu in hiberna reverti-^

caput interdum foribus illideret, vo- tur. Nec plura in hunc annum Au-ciferans : Qmntili Vare ^ legiones reddethores. Nondum hoc tempore noftris

diemque illius cladis quotannis dein- Pannoniis, & Japydibus; faris credidit

Buceiin ^^P^ mocftum habucrit ac lugubrem. fe Auguftum, ea quae deinceps narra-

Con^chro. Hoc ad anttum Chrifti 12. retulit Bu- bimus aperient.

nic.f.öf. . L

cehnus.

Jesu christi An. u.

JESU CHRISTI An. Ii. Augusti An. 53.

Augusti An. 52.' .^mon-ffi Condit^ An. 1234.

iEMON^ CoNDiTiE An. 1233,

' r^Iberius & Germanicus cui Pro- ... ^

PTJ • 4 T-\ 1 ■ Dio.lib.^-«.

Koximo a pacata Dalmatia an- ■ öonfulare erat Imperium, im-no, vt fcribit^ Suetonius, repe- preflionem iterum fecerunt in

^^------- tita Germania, cum animadver-B.Germaniam,ac populati nonnullas re-,

teret Tiberius Varianiimciadem teme- giones, nullo tamen praelio vicerunt,.

ritate, & negligentia Ducis accidilTe, cüm nemo ad repugnandum occurre-Hihil non de cohfilij fententia egit/ ret: autpotius veriti ne rurfus ciadem

femper alias fui arbitri) contentufque acciperent: non enim procul difceffe-

fe vno, tunc praeter confuetudinem reaRhcno,vbi ludis in honorem nata-

cum pluribus de racione belli commu- lium Augufti ačlis , ac minifterio cen-

nicavit. Curam quoque folito exa- turionum edito certamine equeftri, in

6liorem praeftitit. Traječlurus Rhe- Italiam reverfi funt. Ante reditum

num commeatum omnem ad certam prope abfuit, vt Tiberius a Bručlero

formtilam adftričtum non ante tranll quodam occideretur, cui inter proxi-

mifit, quam confiftens apud ripafti ex- mos verfanti, & trepidatione detečlo,

ploraflet vehiculorum onera,* ne qua tormentisexpreffaconfeffio eftcogita-

deportarentur nifi concefla , aut ne- ti facinoris. Interea Augufto pofta-

ceiTaria. Trans-Rhenum vero eum lante S. P. CLRom. decrcvit, vtTibe-

vitae ordinem tenuit, vt fedens in ce- rio jus aeqvum cum patre in omnibus

Ipite nudo cibum caperet 5 fepe fine Provinciis ac exercitibus eflet. Ete-tefitoriopernočlarct,praeceptafequen- ^-nim abfurdum videbatur ( vt Vellejus

tisdieiomnia, & fiquid fubiti muneris loquitur) non efTe fub illo, quae ab U-

jnjungendum effet, per libellos daret: lo vendicabantur 5 & qui ad opem fe-

addita monitione, vt de quo quifque rendam primus erat, ad vindicandum

dubitaret, fe, nec alio interprete, qua- honorem, non judicari parem. Sicque

cunque vel nočlishoravteretur. Tränt in vrbem reverlus jam pridem debi-

greffus Rhcnum, quid egerit reman- tum, fed continuationebellomm dila-

litinfilentio, nifi quod Vellejus äffen- tum, ex Pannoniis Dalmatifque egit

tandi ftudio eommunia de eo extulerit, t^iumphum. Ac priufquam in Capito-

cutn fpecialia deficerent. Arminio, lium fieberet defcefwlit de cucru, feq^

inquit, territo, quem pater & patria ar- prasfidenti patri ad genua fubmifit. Ba-

guiffe contenti erant , penctrat inte- tonem Pannonium Ducem ingentibus

rius, aperit limites, vaftat agros, vrit donatum praemiis Ravennam tranftu-

S 2 lic:

lit: gratiam referens, quod fe quondam ^ natum Tiberio comm en davit. Ger-

cum exercituiniquitateloci circumdu- 'mailicusincircoludosexhibuit, inqui-

fum, paffuseflec evadere. Prandium busducentileonesoccifijVtrefertDio^

dein populo mille menfis , & congia- fed an commifTi digladiatoribus, fervis

rium tricenos nummos viritim dedit. fontibus, aut deniq^ feris, divinandum

Necmultopoftlege per Confules lata, relinquit: quo eodem anno ipfi natus

vtProvincias cum Augufto communi- eft filius Caligula omni fera deterior.

teradminiftraret, fimulque cenfum a- Magis feria tračlavit Auguftus, qui fa-

geret, condito luftro in Illyricum pro- mofos libellos ftudiose conquifitos, ex-

feČtuseft. Plus ibi quam in Germania, travrbem a fingulorum locorum pr^e-

vel videbat periculi, vel fperabat gloriae. fečlis comburi mandavit, & in quot

Exercitus quidem illic per prsefidia di- dam eorum authores fuppliciis animad-

fpofiti contra novitates adyigilabant, yertit. fed Augufto fufpečla femper gens, quae

faepedomitacervices faepiu? erexit,& JESU CHRISTI An^ 14.

felicitercontrainvi6tosarmatračlavit. Augusti C^saris An. 5-5-.

HoctamenadbienniumalijdifFerrevo- iemon^? Condit^e An. iunt, fed pari cum Augufto poteftateß.

nixo nihil obftabat quin Provinciam, XLliricum, in quo Japydia noftra, & ;

quam primus integre occupaverat, fae- I Pannonia contenta, fingulari^^u-'

pius reviferet. Hie ergo Tiberius poft -®-ftria Junij Blaefi in officio retinetur.

Auguftuma nato Chrifto primus Japy- Hicvir,vtaitVellejus,nefcias vtiliorin

diae noftrse ac Pannoniae princeps cen^ caftris, an melior in toga, qui poft paur

fendus eft: qu^myisverofimileputem cos annos Proconful in Africa , orna-

Batonem a Tiberio debellatum, qui in- menta triumphalia, cum appellatione

ter Savum & Dravum Amantinisdo- Imperatoriameruit,acHifpanias exer-

minabatur in Japydiam quoque conter- citumque virtutibus , celeberrimaquc

minamaliquod fibi jus vfurpalTe, cum inlllyricQ milifia, cum imperjopbtine-

Palmatäs in belli focietatem pertraxe- ret, in fumma pace ac quiete continuit,

rit. Sedquiaobfcuriusillud ejus domi- cum ei pietas rečliifima fentiendi, &

nium, Auguftum primum, mox Tibe- ap^toritas, quag fentiebat.,obtinendi fo-

riurajapydlae Principem agnofcimus, perpfTet^ cujus curam ac fidem Dola-

& Pannoniam quoque Saviam in Ro- bell^ quoqup vir fimplipitatis genero-

jornard dc Provlnciam hoc tempore reda- fiffimae in maxiipa parte lUyrici per o-Tegn/ncccff. cum Jomande fatemur, non vero C.mnia imitatus eft. Verpfimile eft ex

Chron. In- Anno Chrifti vti ex Heroldo putat ijs, quae paulo poft referemvs, Junium

nSu^fr" Inchoffer. Blaefum jE m o n ^ moratum inde reli-

quo exercituiprolpexiffe: idque vtin-

JESU CHRISTI An. 13. fmuare yideturVellejuspertotosquin-

Augusti. 5'4. decim annos, mutata jam in multisAu-

jEmon^e CoNDiTiE. An. 1235". guftiarbitrioReip.forma.

Dio.iib.yg, "TUfpiam hoc Anno belktum. JESU CHRISTI ANNUSis".

l^-'- fV Romsequietaomnia,Germa. Augusti ad. , JS.

1 ^ nicus nondum Pr^tura fun- ^«o»^ Condit^e ah. 1237.

N

člus Confulatum inijt, & nulla re me- A Uguftus jam quintam guber- r)io.iib.f«.

morabili perafta geffit. Auguftusfene- A\ nationem Reipublicae in dece-

člute gravis Germanicum fenatui, fe- ^ -^niumaccepit, Tiberiopotefta-

tem

Antiquce S Novce Pars IL 141

temTribunitiam mrfumdedit, jam e-^teriusprindpiavaletudiais fcDferatrob-

nim clecennium abieratex quo illi vna nitente tarnen vi animi profecutus fi-

cum adoptione collata fuit : Drufum liumjdigreffufqueab eoBeneventi.'ip-

in tertium ab liinc annum Confulem feNolampetiit. Vix dumingrelTusll-

defignavit. SedSc teftamentum fuura lyricum Tiberius, properis matris lite-

duobus Codicibus fcriptum partim 11- fis accitur: neque fatis compertum eft

bertorum manu, partim propria apud fpirantcm adhuc Auguftum apud vr-

VeftalesVirginesdepofuit, cumtribus bem Nolam , an exanimem repererit.

seque fignatis voluminibus, quorum Acribus nam que cuftodiis domum, &

vno mandata de funere fuo complexus & vias fepferatLivia: laetiqueinterdum

eft, altero indicem rerum a fe geftaram, nantii vulgabantur^-donec provifis/quae

quem velletincidiinaereistabulis,quae tempus mPAebat,fimul exceflifle Au-

ante Maufolaeum ftatuerentur: tertio guftum, & rerum potiri Neronem fama

breviarium totius Imperii, quantum eadem tulit. Obiit ergo Auguftus Li-

militumfubfignis vbique eilet, quan» viaeyxoris dolo, quae metueps ne A-

tum pecuniae in aerario & fifcis, & ve- ' gfippa rediret in gratiam, ficus, quas c^

iligalium refiduis, quae fi vbique ma- arbore fuä, manu decerptos comedere

gniPrincipes imitarentur,minoribus pe. folebat Auguftus, veneno infecit: idq^

riculisobnoxiaeforentRe{publicae,ma- 14. Cal. fepr. duobus Sextjs Pohn

jufque momentum haberent commo- peioSc Apuleio Coff. refer? Suetonius,

da publica, quam privata. Eodemhoc Vixitannos/f.menfeslo.diesZfj.Im^

anno Germanicus rurfum in Germanij. peravit a nece Julji Caefaris annos

am miflus,vt q^uod bellifupererat, con- penfes dies Z. a Triumviratu ^nnqs

ficeret. m. 6. Primum facinus novi Princi-

|)isfuit,Pofthumi Agrippae caedes, ip-

JESÜ CHRISTI ANNUSl^» fiufmetmetuTibcrii,&LivifEnovercV

Augusti An. vltimus. Iiodioimpqrata. Romaeruere infcrvi-

.^MON^ CoNDlTiE An. 123$. tiumConfules,Patres, Equcs, kchry-

mas, gaudium, queftus, adulationes

C Um luftrum in campo Martio, mifcebant. Juratum in Tiberii verba %

magna populi frequentiä condic t^onfulibus, Sen^itu, milite,populo^ipfp AnnaiDio AuguftuSj^quilacvimfaEpius cir-^ tamcH callidä tcrgiverfatione vniver-

Lfsveiki.' cumvolavit. Sub idem tempus i6lü 'Jam fufpenditjlomam , reijcere

lulminisexinfcriptioneftatuae ejus pri- Imperiumfimulat, quod maxime opta-

ma Hominis literaeSluxic. Refponfum bat, perplexa vbique oratio^evfus. In-

eftcentumfolosdiespofthacviČluruin, ^prim Pannonicas legjojies feditio in-

quem numerum C. litera notaret, futu- ceflit: nulli§ aovis caufis, njfi quod mu-

rumque vt inter Deos referretur, quod tatus Princeps licentiam turbarum, &

A E S A R, id eft reliqua pars e Caefaris ex civili bello Ipem praemiorum often-

nomine, Eutrufca lingua D E U S vo- debat. Caftrjs aeftivis, quae opinor fuif-

caretur. Nonmuko pcft cum Tiberiü fejEMONiEfeuJLabaciprimaetuncPan*

ablegaretinlllyricum, adfirmandapa^ noniae oppido, tres fimul legiones ha-

ce , quae bello fubegerat, profequens bebantur, hauddubiepervicinaetiam

cum , fimulque interfuturus Athleta- mujiicipiadifpofitae,praefidente Junio

rum certaminis ludicro, quod ejusKo- Blaefotqui fine Augufti,&initiis Tibe-

norifacratuma Neopolitanis erat, pro- rii auditis, ob juftitium aut gaudium,

xreflit in Campaniam 5 quanquam jam intermiferatfolitamunia. Eoprincipio

jnotus imbecillitatis , inclinatg^que in- degenerate miles, otium cupere, difci-

S 3 plinam,

plinarn, & laborem afpernari. Erat in^ vexilla convellunt: direptifque proxi*

caftris Percennius quidam , Dux olim 'mis vicis(puta Longatico, Magno vi-

theatralium operarum , dein gregarius co feu Iggio)ipfoque Naoporto quod

miles, procaxlingua, Scraifcere cactus municipiiinftarerat, Centuriones, qui

•hiftrionali ftudio doftus. Is imperitos obJučlabantur, & refračlariosin officio

anInios,&qnsenampoft Auguftummi- retinebant,irrifu, CQntumeliis,'poftre-

litise conditio ambigentes, impellere mo verberibus infečtati (unt. Praecipua

paullatim nočlurnis colloquiis, autfle- inAufidienum Rufum praefečlum ca-

xoinvefpcram die miffionem poftula- ftromm ira[, quern direptum vehiGulo

rent, ftipendia dupla peterent j dena- farcinis gravant, aguntque primo in

riosmereri vellent, fextodecimo anno agmine, per ludidrium rogitantes, an

ftipendiisfiaemfacerent. Adftrepebat tamimmenfa onera, tarn longa itinera

vulgus diverfis incitamentis, ätque eo libenter ferret t Quippe Rufus diu ma-

furoris venere, vt tres legiones mifcere nipularis^ diu centurio,,mox caftris prae-

invnam, agitaverint: fed aemulatione fedus, antiquam duramque militiam

difflatum confilium, dum quaelibetfi- revocabat: invičlus opereaclabore, &

bi honorem praecerpit. Ergo vna tres eo immitior, quia toleraverat. Hi ergo aquilas, &figna cohortium locant: caftranondum mota (vel hinc col|i^

mul congerunt cefpites, tribunal ex- gerc eft. ea tunc fuiffe iE m o n ^e feu La-

ftruunt. Properantibus Blaefusinterve- baci vnde mediae diei Nauportum eft

nit, increpat, retinet fingulos, clami- itcr)fecontulerunt,eorumque adven-

tans:Mea potius csede imbuite manuS, turedintegratur feditio, & vagi cirGum-

leviore flagitio Legatum interficietis , ječla populantur. Blaefus paucos ma-

quam ab Imperatore defcifcitis. Ag- ximepr3edaonuftos(cauterium inures

gcritur nihilominus cefpes, inftat Bl^- membro vt corpus fervaret ) ad terro-

fusrnonperfeditionem & turbas defi- remcaeterorumaffici verberibus, clau-

deria militum ad Caefarem ferenda, & di carcere jubet: nam etiam tum Lega-

parum in tempore novi Principis curas to a Centurionibus, & optimo quoque

onerari. Si tamen tenderent,in pace manipularium parebatur. Uli obniti

tentare, quae ne civilium quidem bei- trahentibus, prenfare circumftantium

lorum vičlores expoftulaverint, cur genua , ciere modo nomina fingulo-

contra morem obfequii, contra fas difci- rum, modo centuriam quifque cujus

plinas vim meditentur P decernerent manipulariserat cohortem, legionem;

ILegatos, feque coram mandata darent. eadem omnibus imminere clamitantes Acclamavere vt filius Blasfi Tribunus C.fimul probra in Legatum jaciunt,fimul

legatione ea fungeretur, peteretq,'mi- invidiam , mifericordiam, metum &

litibus miffionem ab fedecimannis, cae- iras movere conantur. Accurritur ab

teramandaturos, vbi prima provenit vniverfis, carcer frangitur , folvuntur

fent. Profečlojuvene modicum otium: vincuia,defertorefqueac rerum capita-

fed fiiperbire miles, quod filius Legati liumdamnatimifcentur caeteris. Inde

oratorpublieae caufae, (atisoftenderet, flagrantiorvis, pluresfeditionisDuces,

neceffitate exprefTa, quae per modefti- & Vibulenus quidam gregarius miles ;

amnon obtinuiflent. Interea manipu- fratremquem nunquam habuit, quafi

li, qui ante coeptam feditionem, ob iti- clam occifum a Blaefo palam repetere

nera & pontes,f|& alios vfus Nauportuni aufus, invidiam & mortem pene attülic

pr^emiffi erant(Hyperlabacum, & O- Blaefo. Tribuni exinde militum pulfi,

berlaybach &Verchnik hodie dicimus) Centurio Lucillius caefus, is cui milita-

poftquam turbatumin caftris acceperc, ribus facetiis vocabulum alteram .

indi-

Antiquce & JSfo'V^ Pars I IL 143

indiderant t qmä ffa£l4 vite intefgo^dem quintadecima Icgio fedi^re. No.

toilitis, alteram clari voce, ac rurfuS a- 'tiae legionis miles aperiendas Tiberii e-

iiampofcebat. Quin ipfae inter felegio- piftolas darnitaveratrmoxdefolatusa-

nesočlava& quintadecima(quamiE- liorum difceflione, immineiiteneceffi-

MONiE feuLabaci excubafleveteresin- tat6fpontepr3evenit:& Drufusnonex-

fcriptioiles-docent ) Ferrum parabant: fpečlato Legatorü reditu, quia praefen-

•dum Ceficurionem cognomento Sirpi- tia fatis fopita fuerant, ia vrbem reverfu s

tumjillamortidepofcic 5 Quintadecu. eft.Haecfinonintrdmurosipfius^EMO-

manituentur,ni miles Nonänus pteces, nae fcuLabacijCertein proximo ada,ipre

& adverfutn afpernantis minas interje- narrationis contextus evrncit. Non pro-

ciffet. In quanto difcrimine tunc res cul Naüpofto ( cujus rudera in Ober-

Romana apud Pannonios & Japydes laybachhodiernodudumprobavimus)

noftros vetfaretur, 6c narrataprodunt, caftra Romanaid temporis fuiffe opor-

& folicitudo Tiberii manifeftat. HiC tet,ad quae manipulis Nauportum prae«.

enim licet triftiflima quseque ma^timž miffis, tam facilis & celer reditus patuit.

occultaret, Drufumtamenfilium cum Eadem tunc led acrior in Gallia leditio

primoribus civitatis duabufque praeto- ipfumGermanicum in difcrimen addu-tiiscohortibüsmittere coačlus eft, nul-B.xit, quo poftulatis militum annuere

lis qüidem certis mandatis , fed ex re coa6lus magno labore tumultuantes

Confulturum cohortes dilečlo militö compefcuit» Tiberius Patinonico exeti.

fuprafolitum firmavit. Addita magna cituiindulficjquaeGermanicusGallicö

pars Praetoriani equitis, & robora Get- impetraverat: "fmcerius tam en laudavk

inanorUm,quitum cuftodes Imperato- Drufum , quam Germanicum , cujuS

riaderant: fimul Praetorii PraefeŽus iE- bellica gloriaplurimum angebatur, eö-

lius Seianus collega Straboni patri da- que feftinata militum ( quam popofce-

tus, magna apud Tiberiumauthoritate, rant) millione favorem militum quae-

re£toriuveni, & caeteris proemiorum fiviflefufpicatus eft. Narrationem hanc

periculorumque oftentator. Drufo ap- truncatam,& turbaram infervit Tuis An-

propinquanti quafi per officium obviae nalibus Megiferus, Nauportum vbcans Megici.?.

fuere legiones , quanquam triftitiam Labacum,quodtamenaliolbcoiEMO-

imitataSjContumacisEtamenpropiores. nam fuifletradit. Poftquam vallum introiit, literas Tiberii recitat: miles miffionem a fedecim JESUCHRISTIAn. l^r* anniSjpraemiafinitaBmilrtiaB: denariü Tiberii August! ah. I.

diurnum ftipendiUm pofcit. Ad eaC. ^Emon^e Condit^ ah. 123^. Drufus cum arbitrium S^enatus & Patris

obtenderet, clamore turbatur. Cn. Len- ^^ Exto poft cladem Varianam anno

tulo, quod is ante aliofs setate & gloria ^^Gferfhanicus divifiö cum Caecinna Tac.Annai.

belli,firmareDrufum credebatur, &il- V^copiis, ifiitioveris in Chattos Ger- '

lamilitiaeflagitiaprimus afpernari, pe- maniaspopulos(nunc HaiTosdicimus)

ticulum creatum eft. Tandem in Lu- duxit exercitum, eofque improvifo ad.

nx defečlu,quem miles rationis ignaruš ventu oppreflit: quod imbecillum erat

fpečlabat, velut ominofo, componitur setate vel fexu, gaptum aut trucidatum

feditio. Eä occafione vtendum ratus eft, juventus difperfa. Fueratanimus

Drufus, dum varil varia fuadent, ipfe ad Cherufčis, vt vicinis auxiliü ferret Chat-

afpera pronior, capitatumultuscaedit, tis,fedexterruiteosCaecinna hueilluc-

caeteros (ejungit : legiones caftris fuis quearma circumferens. Interea legati

reddit folutas piaculo. Primum očtava, aSegefte venerunt viro infigni in Roma^

nos

nos fide, qui privatisodiis offenfus ad-^ nainvocarevideretur,quipugnantesia

verfusArrniniumpoftulabatauxilium: 'eundem hoftem Romanos nulla ope

tulic ipfe Gcrmaniciis. Vxor Arminii, jvvifTet. Dmlus in Dalmatiam & Illy-

quse Segeftis eratfilia capta^vcerum fe- .ricum abierat, vbieamGermanicus A-

rens: puer ex ea natus Ravennas educa- driacico mari emenfo , & naufragium

tuseft. Germanicusvi6loraučloreipfo pafTusexitinereinvifit. Sedmoxrevo-

Tiberio Imperatoris nomen accepit. camsDrufusad componendas Germa-

Ventum ad Teutoburgienfem faltum, norum difcordias mittitur,vt frafto jam

vbi Variana clades acciderat (in Weft- .Maroboduo yfque in exitium infifteret.

phalia cum locat Ortelius inter Pader- Erat inter Gothones nobilis iuvenisno-

bornam & Monafterium ) maefta loci mine Catualdaprofugus olim viMaro-

facies. Medio campi albentia offa, vt bodui, & tunc dubiis rebus ejus, vltio-

fugerant, vtreftiterant,disjeaavel ag- nemaufus. Is valida manu finesMar-

gerata: adjacebant fragmina telorum, comannoruuj ingreditut, corruptifque

equorumqueartuSjfimul truncisarbo- primoribus ad Ibcietatem , irrümpic

rum antefixa ora. Igitur Romanus e- regiam, caftellumque juxtaßtum : ve-

xercitus, qui aderat, trium legionum teres illic Suevorurn praedse, & Roma-oflanullenorcente,alienas reliquias,anB. "is e Provinciis lixae , ac negotiatores

fuorum hämo tegeret, omnes vt con- reperti, quos jus commercii, dein cu-

jun£los , vt confanguineos , au6läin pido augendi pecuniam , poftremdm

hoftem irä, maefti firaul & infenfi con- pblivio patriae/uis quemqueab fedibus

debat. Primum extruendotumulo ce- hoftilem in agrum tranftulit. Marobo-

fpitem C^farpofuit, praefentibus dolo- duus vndiq,- defertus ad Caefarem con-

risfocius. Quod Tiberio haud proba- ^ugit, tranfgreflus Danubium, qua No-

tum=,feu cunfta Germanici in deterius ncam Provinciam praefluit ( Auftriam

trahenti, feu verito ne cseforum & infe- iaferiorem intellige ) fcripfir Tiberio ,

pultorum imagine miles ad praslia tar- non vt profugus aut fupplex, fed ex me-

diorhebetiorque effet. Pannoniatunc moriapriorisfortunaE. Nammultisna-

äbellis quievit, & perpraefidia difpofi- tionibus ad ie vocantibus clariffimum

tus miles lunio Blaefo Legato melius quondam Regem , amicitiam Roma-

quam ante parebat^, exauthoratis, qui. nampraetulifTeidipfummagnumvide-

miflionem petierant. batnr.Refponfum a Csefare tutam ei ho-

noratamque fedem in Italia fore, fi ma-

JESU CHRISTI An/ i^. neret:fin rebus fuisaliud conduceret, TIB E R 11 A N. 3. C.abiturum fide, qua venifTet. Casterüm

iilMON^ CoNDiT^ An. 1241. Tiberius apud fenatum differ uit, non

Philippum Athenienfibus, non Pyr-

GErmanicus a Tiberio revoca- rhum,aut Andpchum, populo Roma-

tus triumphat deCherufcis , noperinde metuendos fuiflfe. Extabad

Chattis & aliis Germaniaeipo- Tacitisevo oratio, quaCaefarmagnitu-

pulis, ac patrum decreto in Orientem dinem viri, violentiam fubiečlarum ei

mittirur maiori poteftate , quam qui gentium , & quam propinqvus Italiae

forte aut mifiu Principis mittebantur. hoftis fuerit, fuaque in deftruendo eo

IntereaGermani metu vacui inter feip- confilia extulit. Et Meroboduus qui^

fosarmacorripiunt. Pars Arminio,pars dem Ravennae habitus, fi quando in-

Maroboduo adhasret. Hic devictus folefcerentSuevi,quafirediturus inre-

auxiliaRomanafruftrapetiit, quodnul- gnum oftentabatur, fed non exceffit

Ig jure ^dverfusCherufcosarma Roma- Italia per duodeviginti annos confe- '

nuitq^

Tacft.Hb.i.

Anti^uceS No'üie Pars IIL 145"

ftultq; ftiultüm imminutä claritate ob^ fcčlus, filium fibi potiusquam patrem nimiu vivendi defiderium. Idem pau- 'ofFendendum cenfuiü, yeneno interiic. lö poft Catualdae cafus ^ neq^ aliud per- Circa hoc tcmpus Judaeos late per Ea-fugium: pulfus Hermundurorum opi- fopam diifufos, & geiH;ibus mixtos et-feus & Vibilio Duce,feceptufq- a Roma- jam in Pannoniis habitaflc crediderim, nis, Forum Juiium Narboneniis Galliae nequeplus evincere de Judaeorum ha-coloniammittitur, Conterraneivtrum- bitatione .in Iiis terris cpnječluram La-i quecomitati,ne quietas Provincias im- zü, ex veteribus Hcbraicis monumen. taz.ink. mixtiturbarentjvkra Danubium inter tis. Romas fuifleeorum mukamiilia, fluminaMarum& Cufum locati funt, velindeconftat^ quodačlum lioc an-dato Rege Vannio gentis Quadornm, no de facris jEgyptiis Judaicisque pilita Romani etiam Marobodui fiveMar. lendis i fačlum Pätrum confultum, vC comannorumregnufuae poteftati fub^ quatuor miliia libertini generis eä (u-jecerunt. Necpotuit deinceps amplius perftitione ( vtaitTacitus)infedla,qüi^ NoriciSj Pannonibus & Japydibus no- busidonqaaetas,inInfulam Sardinian! ftris conterminisin mentem venire, vt Veherentur , Qoercen^orum illic latro» ädverfum hoftes, quibus vndiq; cinge- ciniorum pfaetextu, reipsa vt fi gravita-rentur,armafurciperent: prsefertim per ß tecaeliinterirent ,vile cenferetur dam-totas Provincias prasfidiariis copiis di- flum: C9ßteri Italia cederent, nifi an-fpofitis. In tunc annum mortem T, Li- tediem fuosritus exuiflent. Jofephus Eufeb. in clarillimi Hifl;orici,& P. O vid.ii Nafo- t aufam addit ijudeeus modis omnihüs peß. liScQt?*' notiöulli referunt, quibus fides efto, nelegibm^xnas daret, metufolum ver-dum alii certiorapromant. ierat. Istum Eomiae agens gerebatfe

TTTCTT^riüTOT^T A .. ptoMofaicslegisißterprete, &adfcitis

JESU CHRISTI An. 21. f^ focietatem tribus ejusdem farina,

Tiberii Neronis Fulviammatronamnobilemadjudaif.

^MON^ CONDIT^ An. 1243. niumtraduxit^perfuafitq^vtpurpuram

VIcina Pannonias noftrae Thra- & aurum in Templum Hierofolymitä-

cia inteftino laborans bello, Pq- ^um mittetet, qu^e ipfe accepta in pro-

'•^.Annai. ponü Flacci viri Confulaos o- prios vfus cum fociis verrit. Idpoftquä

jo' ^^^^ componitur. Rhefcuporis confor- Tiberius es SaturninoFulviae marito in-

fepUis. ' tisregniimpatienSjCotyinfiliumfratris tellexitjftatuitvtomnesjudaeivrbepel-

fui fraude circumventum catenis one»^ lerentur. Hic iile eft Sentius Saturninus,

ratjdeindemalens apud Tiberiumpa- qui primüm in Syria poft Quirinum, trati,quaminceptifacinorisreusefre,oc-C. cenfum imperatum exegit, dein pofl:

ciditjmortemq^fpontefumptam emen- Germanici mortem Syrise Praefcs fuffe-

titur. Hunc Pomponius callide circum- člus eft,eamq,' dignitatem per pluresan-

ventum Romam pertraxit, vbi damna- iios retinuit, qua in Juda;os benevolen-

tus,& regno exutus, dum fugam medi- tiä facile eft divinare. Interim in Germa-

tatur,perimitur. Thracia in Rhcemetal- tiia Arminius poft Romanorum abfceC.

cem filium, quem paternis confdiis ad- fum,& pulfo Maroboduo, regtium äffe»,

verfatum conftabat,inqjliberosCotyis člans, libertatem popularium adverfam.

dividitur.Nempe operae pretiijm viiiim hahuit: petitufq^ armi^, cvlm variä for-

Romanisdividere, quod fub vniusim- Tuna certaret, dolo propinquorumoc-

periodifficiliusfervaretfidem. InAfia cubuit, liberator baud dubic Germa-

Germanicus rebus multis profpere ge- nisjfidiüriusfuperfalflet^vtpote, qui

ftis fraude Tiberii,minifterio & operaC. non primordia populi Romani,ficut alii

Pifonis,quifub idemtempusSyriaePrae- Reges Ducefque,-fed florentiflimum

T impe-

Imperium lacefTierit: prselits ambiguus, ^ junx fuam a madti catafa disjun5ciifet,fe:

bdlo non vi6lus, feptem & tfigitira an- 'cretis Auguftae precibus venkm confer

nas vitaß,4uodecim porentiae expkvk: cuca. Defidefium & glötiäftl de&hai

Grsecorum annalibus vt HDtatTacitus, Germanici auxit atrocitas iAfequentia

ignotus,quia fuataritum tnirantür: Ro- temporumjcun^isjncč tetaere,opinän'-

manis liaud perinde Celebris, dum Vete- tibus, reverentiä illius ac metu •re|)ref-

ra extoilunt,recentium incutiofi. fam Tiberij fsEvitiam, quae mox erupit,

^ & optimum quemq;Senaton]ordinis,
JESU CHRISTI A n. q^iq. fp^rn fuccefliööiS iftdipifci polfe
Tiberii Neronis An. videretur,e medio fuftulit: quafi non
^mon^ CoNbiTÄ. An. 1244. meliusforetbreveimperiumcumpfo-
Tac.iib/?: A . Grippina nihil intermifsa hy* pitise fam se longa memoria, quimlön-
fon"ucT /A berni maris navigatione Ro- gumimpaiujcum ödio perpetuocru.
Dioib,j-7. tL. -A.0iamcummariti Germanici ire- delitatis. Pofthaec Drufus Romam re-
liqviis veftit^tota inlučlum ver sä civita- vetfus ovans introiitipaucofq^ poft dies
tejuftitioqj-vitro fufccpto. Tiberiüs ät- Vipfania mater ejus exceffit, Vnä omnia
que Augufta publico abftinuerCjinferiuS Agrippae liberorüm miti obitu. Nam jtöajeftrate fuä rati fi palam lamentaren- ß C3eteros,vt creditum eft, aut venenum,
tür: äfi ne omnium oculis vultum eo- äüt Ferrum,aut fames extiflxit.

rum Ifcrutaritibus, falfi intelligerentur." JESU CHRISTI An. l^.kl^.

Mater etiam Antoniadomicoliibita,vt Ti beri i An. ^ $.&9.

pari moerore & matris exemplo, aviä ^mqnaConö. An. & 124/,

quoq,- Sc patrüüs attilieri viderentUif. E- J ^ R u fus aTiberio adTtibunitiam

xačtojuftitio,reditumadmunia.DrulUš 1 IpoteftatemeVeftušconforsIm- Eufeb.in

ad Illyricos exercitus profečlus eft, ad Ji-^ perij agnofcitür. Sejänuis Praefe^

quem ex itinere Pifo divertit, non truce 6lu s Pf setorio magnis läüdibus Celebra-

fratris interitu,fed £emoto aemulo aequi- tus ab Augufto,quafi ejus labore 5t vigi*

prem Tibifperans. D^üllis fi verä forent, lantia, Pompeij theatro äbfiimpto ignis

qüaedicerentur,praetipüumin dolore fortuitus latiijs ferpere prohi^itus fuif-

fuum locum refponditjfed malle falfa St fetjaereä ftatuä donatur: inde ampliSeja-

inänia,neccuiquäniföiörtemGermanici no fpiritüs, vtfüccefBonem in Iiiipetio

exitiofam effe. Haec pälam 6c vitato öm^ fpe Conciperet» Unde anö fequenti Dru<.

nifecreto^neqjdubitabanturpraefcripta fum vnicüm tunc öbftaculum fräu^e

a 1 iberio. Legio e Pannonia feduceba- aut veneno tollere ftatuit. Ipfe Drufus tur in vrbem,prgefidioAfricse mittenda^ C.impätiens aemulijSc ariimo commötior,

Hancquiaaflecutus eft Pifo dedit occa- orto forte juirgio intendefätSejanomä^

iionem rumoribüs,qu6dinagmineatq' nus,& contrdtendentis ös verbeiravefät

itinere crebröfe militibüs oftentavifTet^ (idtentatüM aSejano in Drufum fcri-

Näre ac mox Tiberi devečlus auxit vul- pferunt Die & Žonatas impfobänte Ll^

giiras, quia navem tumulo Caefaruni pfio) Sej anus vindičlae & Imperi) avi^

appulerat: reditum nihilömimis fefto dus Liviam Drufi vxörem ädulteriö

ornatü atq- epulis celebravit t fed poftri- pollutäm, 6c regni promiflione alle-

die a mukis äccufätoribüs in judicium 6lam in märiti necem afmat.VenenUni.

raptus,accüfätür.Defperata abfolutione, Drüfö datum per Lygdum Spadonem,

maneperfoflbjugülojjäcentehumigla- Apicata Seiani Vxor trium liberorum

dio,repcrtus eft. Creditum a nonnullis mater intedm repudiata 6t domo puU

non extin6lümfpönte/edimmifloper- fa. Eodem tempore Junius BlaefuSj qui

cuflbre, prxfertim Gum Plancina con- ante plufes annos in Pannonia militias

Antiquce S Pars III i^y

Ikixprseeratj&adNauportumnoftm,^. JESU CHRISTI An'.' 32.&33-vt diximus refračlariura militem coer- Tiberii NeronisAn. i6".6ci7. cuerat,nunc Africse Proconful contra iEmonseCond.An. I25'4. & 125-5-. Tacfarinatcm Tyrannum profp ere pu-

gnaveratjtriumphalibus ornatus eft in- QEjani ambkio attollitur, vt graviore djo ub. <;%. žgnibus: idfe Auguftus dare dixit ho- »3ruinä praecipitetur. Roma cum in iioriSejani(tantümradicataapudPrin- exteroscrudeHsefTedefiitjinfuorum ju-cipes adulatio poteft ) cujus ille avuncu- gulos ferrum vertit. Decretum fub hoc lus erat.Quin poftmodum capto Tacfa- tcmpus erat jufiu Tiberii, vt publice na-rinatis fratrCjConcefTum, vt Imperator a talis Sejani celebraretur: ftatuarum,quas legionibus falutaretur: prifco erga Do- ei fenatus, Equites, Tribus ac primarij ces honore, qui bene gefta Repub. gau- viri pofuerant, numerus iniri non po-dio&impetuvičloris exercitus concla- tuit. [Jam Legati ad ipfumperinde ac mabantur,* erantpluresfimul Impera- adTiberiummittebantur, conjun6lim tores,nec fuper caeterorum aequalitate, votapro Tiberio & Sejano,& res divina quodnoftraaetate in Principum titulis fiebat,pervtriufque fortunam juraba-advertimus. Recenfitae hoc eodem an- tur, Sejanus his elatus fucceffibus,quo-no Tiberij nonoRomanaelegioneSj&e-gtidie fe majorem & formidolofiorem xercitus, vt caeteras Provincias tacea- exhibebat, adeo vt Senatus Tiberio jnus,quasTacitus enumerat: Thraciam Ipreto ei fe tanqiiam Imperatori daret. Rhoemetalces junior ac liberi Cotyis: Quod vbi refciit Tiberius, veritus ne ripamq;Uanubij legionum duae in Pan- Imperium ei deferretur, rem minims nonia,du3S in Moefia attinebant, toti- negligendam cenfuit. Quia vero ille dem apud Dalmatiam locatis, quas po- Praetorianos milites fibi deviiixerat, fe-fitu regionis ä tergo illis, ac fi repentinu natores fpe, metu, beneficiis in pote-auxilium Italia pofceret,haud procul ac- ftate habebat, & in eos ipfos, qui cum cirentur: quod mihi conječluram mo- Tiberio erant, tantum jam acquifierat vet, cum nulla fiat Japydiae aut Libur- authoritatis, vt omnia per eos refcifce-niae mentio,tunc Liburniam Dalmatiae ret, quae Tiberius ageret, fuorum vero accenfitam a tergo Dalmatiae locatam nihil ad Tiberium perferretur: nihil pa-legionum. praefidia tenuifle, quae forte lam Tiberius conari voluit, fed cum va^ & in vicinamJapydiam,nifi haec adPan- fro vafre agendum ratus, Confulem de-noniam fpečlaverit ,fefe promoverint. fignavit, cürarum fuarum participem Hoc pofteriore anno Pannoniam Pro- nominans & in literis ad fenatum, Seja-vinciam primum fačlam ex Heroldo C.num luum appellans. Quarcdecepti fcribitInchofFer,fed melius hoc retuli- Romani,[Confulatumvtriquead quin-musfupraduodecimabhincannisjcum quennium obtulerunt, decreveruntqj JijhoffAn- Jemandes diferte afierat: Amantims qui vt cum Romam intrarent,vtriq' obviam in.chSr. interSavum&'Dravumßumim infident procederetur,inpičlurisambo vnapin-S^fic. ^^g^ eorum interempto, ipja vice Romanam gerentur,in literis vtriufque nomen fcri- -Ž^Ru?' ßcitProvinciam. QuodaSexto Rufoac- beretur,amborumcurrusaureiinthea-W. C.7." cepit, qui clarius ait: Bathorn Panmnio- trum inveherentur, deniq,-ad ftatuas v-rurn Rege fuhaäo , in ditionem noßram triufq;pariter facrificaretur. Cumq^Se-P^z^^/^o/^/iCvmer/«;??.-^^^?;?//;«;^?^ e/Äz^Jä janum jam fui fecurum videret Tibe-^Dravumproßmtis, regio Savenfis acfe~ rius, inimicos ejus reos abfolvere, in li-cundaru Vamniarum loca ohtenta funt. Ex- teris ad fenatum nude Sejanum abfq^ a-tunc PannoniaRomanis conftantiori fi- Iiis bonorum titulis appellare,ne cui hode obteperare caepit, vtfupra diximus. minumfacrificaretur,nevein fuumho-

T 2 norem,

1^3 Annalium Carnioli(^.

norem, qnidquam decerneretur, edi-^ tibusMagiftratibus, & Lacone in cšri cerc:qu3E propter Seianum fačla facile cermtraxit, vbi inječla vincula, detra-intelligebantur-vndemultiab eo(efub- ftum tegimen, verberatum mifero ca-traxerunt. Id vbi Tiberio relatum, ru- put, cui paulo ante genua curvata, & morem fparfit quafi Tribunitiam pote- tanquam Deo lacrificatum. Populus eo ftatem ei daturus eflet, interim per lite- variantis fortunaö ludibrio laetus mox ras eum Senatni acčufavit. Literse per- ftatuas ejus dejecitac comminuit, ipfo-fe rendae datae Nasvio SertorioMacroni, met dum in carcerem traheretur ^pe-quem jam ante occulte Prsetorianis co- člante. ' Eodem die fenatus in sedem hortibus prsefecerat, & quas agenda ef- Concordiae freqüens convciiit, & ani-lent docuerat. Is riočlu Romam venit, madverfo popüli fenfu, ac cognita vo-rtTandäta ciira Memmio Regulo tum luntäteTiberij,eüm morti addixit. Ita. Confule, & Gracillo nočlurnorum vigi- que capite multatus ad Gemonias tra^ lium Praefečlo čommunicat.' Sub auro- ^us eft, pet triduumludibrio plebis räm inPalätiuni afčeiidit, Senatus enim expofitus, in Tyberim prascipitatus. iri Appollinis templo indu6iüs eirat: Mox liberi fenatus eönfulto necati, filia Cum<|; in Seianum nondum eb ingref- quoque quam pa6lus eratClaudiifilio, fum incidiffet, triftemqüe ob nori datas vitiata pritiš a carnifice, dein ftrangu-adTe aÜibeno literäs inveniffet, canfo-; lata, cum per leges virgineni ftratigula-latufreiifotis arbitrisj äflerensfeeiferte renonliceret. Inamicos quoqueSeia-. TFibunitiäm poteftatem. Ex eo ingen- ni faevitüm, quomm plurimi tortoris ti perfufus iaetitiä Seianus in Curiam in- manus fpontaneä lüorte praeverterunt. filiitvbi a fenatu "yaria adülatione ex- Ludtuofum luden tis in aulis Prirtcipum eeptüs eft: • 'At Macro hiilitibus Prseto- fortunae argumentum ^ vix alius ex hu-rianis, ^'ui circa SeianÜm & fenatum e- mili ad tam fublime pervenit faftigium, i^ntin cäftfa ablegatis, eorüm loco no- vix alius tam repeiitino fulmme detur-ilurnos cuftödes templo circumfudit: batus. -Itä anlbitio iiitcr fummiüm & tum'ipfe in^eflus literas Cohfulibus inium, medium non habet, cum aut fiadidit, & priufquam recitarentur, ite- crefcere debeat, aut ckciari. r'üm egrelTus Curia,ejus cüftodiam Gracillo LaconicommendaVit,ipfe in ca- JESU CHRISTI An. 34,' fttänequid ibi turbarum oriretur con. Tiberii An. 1$. tendit^ Lečlae coram fenatu literae, In ^mon^ CbkoiTiE AnJ -Ijuibus nihil confertim contraSeianum:

fedfparfim,&initiolevia,qüxSeiänümC. A Nnus, quonullusvnquammi-

nihilterrebant:donecinfineduosfena- h\ rabilior, nullusvnquam'magis s^Ha^^JJ«'

tores Seiani familiarespledi, Seianuirt -^lu^nofus juxta &falutarismu- 3

tuftodiaetradimandatumeft. Tum de- do,quövidelicetDeifiliustranfa(aisin

inum omnibus ftupore defixis Regulus terra triginta tribus annis ,"menfibus tri-

Conful protentä manu : ^dane inquit, bus, vtcomputatSalianus, pro redem-

aks hm: idque iterüm ac tertiö qui de- ptione humani generis fpečlaciilum

ječloanimotantumrogavit,anipfevo- člus mundo , poft acerbiffima fup-

taretur P Demum cum furgeret, Gra- plicia cruci appenfus Patri aeterno

cillus vigilum Prsfedus ingreffus Cu- fpiritum tradidit. Sed tertio die revivi-

riam ei aftitit. Praetorcs quoque ac Tri- fcens 'c tumulo verus Phoenix, fuorum

buniplebis eum circumdedere, ne foras fpes emortuas rurfum animavit, iifque

profiliens aliquid turbarum eieret. Re- fpečlatoribus terras deferens coclum

gulus Seianum as de eduftum comitan- confcendit in nubis vehiculo, poftquä

per

Antiquce & Novce Pars III.

14p

per dies quadraginta fatis fuperque fe re ^ minus fide dignum exifl:imatur,vel ma-divivum comprobaflet,ac mortis vičlo- 'xiine, quod etiam Seianus obftinatiffi-rem. Decimoexinde diemiflbde cse- me novae religionicontradixifTeferatur. Iis dono rpiritus Paraclyti, inaudita me- , Jam enim Seianus occifus erat, priufquä metamorphofi ad fuam toti mundo an- Chriftus pateremr, & quis credat fena-nuntiandam divinitatem eos impulit, tum Tiberio fuifle in hoc contrarium, qui non pridem in Cruce pendentem qui non petente Tiberio facrificia infti-vix hominem fatebantur: teftes vel fan- tuebat Seiani honori: imo de quibus Ti-guine parati fundere pro veritate quo- berius, quoties Curia egrediebatur elo-rum primitias in StephanoLevita agno- qui folebat: 0 homines ad Jervitutem pa-feit Ecclefia, hoc ipfo anno coelo facra- ratos • Non dubitem tamenPilatum id tas, dum Äpoftoli fe in vniverfi orbis temporis ludaese Praefidemjpro fui mu-converfionem accingunt. Äfledit tunc neris ratione, fideliter Romam tam ad Saulus ad veftimenta infanientium, qui fenatum, quam Tiberium perfcripfiflei vifo Stephani vultu tanquam Angeli^ quae Hierofolymis & alibi locorumpa-eum tamen tanquam bla^hemum k- tratainaudierat miracula, quae tamen pidabant, futurus olim Paulus & Illyriis tunc vel non credita vel neglečla Ro-noftris Evangelii lucem allaturus : que ß manis. Ivo certe Carnotenfis Epiftola proinde anno fequenti, cum perfeque- Pilati adTiberiü recitat, quae tamS non

retur Ecclefiam, mirabili divinae provi-dentiaeprodigio converfum annoaeta-tis trigefimo tertio completo, licet dica. turvtadolefcens cuftodifle veftimenta lapidantium, id enim non ad aetatem, fedvigorem juvenilem refertur,pluriu & authorurn fufFragio , & argumento-rum collečlione probat cum Baronio Spondanus, cum alii ad pofteriores an-nosidreiiciant.

JESU CHRISTI AN: 35-.

Tiberii Neronis An.' 19. ^monie Cqndit^. An. IZS'T»

Afto.S.&ii,

Jar ad hunc

an patil.Dia.

1-7.C.J3.

fapit Romanum ftylum. Neq^opus erat Chriftianosjvrbe exterminare, quorum vix dum aliquisin vrbSpcrvenerat, No-ftri hoc tempore Pannones; Japydes'Sc Iftri in alta fuperftitionis no^e com-» munes reliquis Celtis, imo & Romanis quorum jam moresattraxerant,colebaC DeoSjSolem, Vulcanüm, Lunam, Her-Culem & Martern teftibüsCaefare & Ta-» ^^ cito. Quin & Diomedis fanum erat ad Fontes Timävi,vbi nunc S. Joannis tem- Hen Faili! plum, inter Duinum & Moftfalconem, cuicandidis equisin mare |)r3ecipitatis facrificabatur. Et quia Geryonis& Her-culis cultus Celtis circumpadanis fami-Nomnem terram exit jam fonusE-C.liariseraC, haud dubie etiam noftris Ja. v^gelicš tubae : difperguntur per pydibus.' Neptuno erečla fana & infti-varias vrbes Apoftoli, fignis &mi- tucafacrificiaapüdPannones, & quidS raculisfulciunt,quodpr3Edicant. Pila- ftoftros ^Emonenses , produntantiw tus Palaeftinae Praefes (ut tradit Paulus quae Infcriptiones fuperioribus annis ^ Diaconus ) ad Tiberium Imperatorem ruinis erutae, quas fuo loco retuliinus, & ad fenatum refert de Pafione ac Re-

JESU CHRISTI AN.3$.&39.&4O. Tiberii Neronis An.22.6c23. Caii Caligula. An. I.&2. iEMONiECoKDiT. An. 12^0 ad 12^2.

Um Tiberius in fcelera jam & Paul. Diae. dedecora praeceps bona initia J^Dioi^ys. peffimo fine corrumpit, &re-T 3 moto

furrečlioneChrifti confequentibus vir-tutibus,qu3E per difcipulos in ejus nomine operabatur virtus divina. Tiberius cum fufftagio m agni favorisa fena-tupetiit, vt Chriftus inter Deos referre-tur;fed abnuit fenatus, imo edičlo Chri-ftianosvrbe exterminavit. Hoc multis

-motoomni pudore, ac metu, fuo tan- ^ T^^ti^o Apoftolorum Principi divi- aSo; i.:

tum ingenio vtitur, refolvuntur artes ' vifio omni-genarum aniraan- ^Sci^]^.

militias, & Armenia a Parthis, Moefia tiüm oftendit oftium Ecdefise Anü^'s^jt

äDacis,PannoniaaSarmatisincurfatur, Gentium aperiendum , & primus ex inc3o£

& difcerpitur. Interea Caius Caligula Gentibus Cornelius Centurio converti-

yfus opera Macronis Praefečti Prsetorio tur & baptizatur ab ipfo Petro* Natalis

^iu nimis morantem animam in olido ergo hie annus eft omnium fideliuni ex

.Tiberii corpore perofus, five veneno Gentibus vocatorum,quibuspaulöpoft

lento ac tabifico, five cibi defiderati fub- jungentur Carni, Japydes, Iftri ,Pantio-

tračlione, five denique congeftu tegu- nes. Eodem hoc anno L.Vitellius e Sy-

mentorumfupradebile gegroti corpus j rise Prsefečlura revocatur, & Petronius

varie enim de vitae ejus fine fcripferunt «ad. eam Provinciam adminiftrandam

antiqui, finem fecit Tiberij imperio,no. mittitur, cui Caius Caefar ( cum ab om-

vuijn ipfe, fed nihilo melius aufpicatus. nibus coli vt Deus vellet, ac ne Jovi qui-

AnnoChrifli^^. demcederet)inmandatisdedit,vtfta-

Imperaffe fertur Tiberius annos tuamfuamHierofolymisintemplocol-

vigintiduos, menfesfex , dies viginti. locaret, provttotoreliquoorbeRoma-Idem hic annus pofterior Jofeplio lu-B.no fačlum füerat: haud dubie etiam

daeoHiftoriographo natalis,fequens vei iE m o n ^ , & aliis municipiis ac colo-

ro Pilato quondam ludeae Praefidi fata- niis in Pannonia noftra & Japydiarquod

CoSici"^' Iis fuit, dum fuomet ferro incubuit. Nec Petronius in annum fequentemdiftulit.

multö ante etiam Caiphas fummus Po- Interim, Philo Hebrseus ad Caium Le-

tifex, quiauthorem vitae morti adjudi- gatus miflus, qui deprecaretur, ne divi-

candum cenfuerat, ipfe vitae fuse pertae- nos honores in templo Dei fibi vfurpa-

fus,mortemfibiconfcivit. CaioCaefari ret, ab irato repulfus eft. Converfus

hoc elogium fcribit Paulus Diaconus. tunc Philo ad comites: Nunc, inquit,

Caius cognomento Caligula regnare oportet bono effeanimo,quando Caius

ccEpk, Germanici filius, Drufi privigni iratu&eft, nunc enimDeus contra illum

Augufti,& ipfiusTiberii nepos: & quia aderit. Id anno fequenti evenit. Nam

natus in exercitu fuerat, cognomentum Caius coniuratione Caffii Chereae, cui

calceamenti militaris, id eft Caligulae fgepe illuferat, & Cornelij Sabini Tribu-

Ibrtitus eft, homo omnium ante fe fcele- ni Praetorianorum interficitur die 24.

ratifiimus qui etiam Tiberii dedeco- lanuarii. anno aetatis vigefimo nono,

ra purgaverit. Ante prlncipatü veröta- Imperii tertio, menfe decimo & die delis, vtnon immeritö vulgaretur, atro-C-cimooftavo. Sic qui non multoante

ciorem illo Dominum nonfuifle. Nam vt Deus coli voluit, & titulum vfurpa-

vt breviter magnitudinem crudelitatis h^fMovusJuppiter, ilkßris Caim

suetinvita exponam,exclamafle fcrtut:Vfmam te nec homine quidem probo digna in-

söi- fopulus Romanus vnam arvkem haheret^ teriit. Periit vna & vxor CaEfonia,gladio

Saepe etiam de conditione temporum aCenturione confofla, filiaparieti illifa.

fuorumconqueftuseft, quod nullisca- Poft eum Patruus ejus Tiberius Clau-

lamitatibus publicis infignirentur. Infe- dius Drufus Germanicus, Drufi Nero-

Iii Refpub. fub tali Principe, cujusfola- nis& Antoniae filius, Liviae Augufta^

tium eftfubditorum calamitas. nepos fa6tione militum Praetorianorum JESU CHRISTI An. 41. Sc 42.43. Anno Chrißi^^.

C all Imp. An. ' 3-&4- TuncinEcclefiaAntiochena reces

Claudii Imp. An. I. a Petro fundatäaccefli one gentium au-

^M0N^C0NDiTiEAn.i2^3.adi2^5:. čta , Barnabas de Pauli praedicatione

cumu-

Antique & Mvc^ Pars II L i^t

tWinulatiffime fcectindatafeliciffimUm ^ MarcliSrn fevangeliftam, Hermä^dkiii-,

'Chnßiandr'um iiom'en fehamtii eft xjui 'Aniiöt^Vit m feä Iftriäe defcri^'tibfi'd Maniiniftr.

'ctiam aliis hominibus inter fe ^ppellati Mahzoliüs An. Ghrifti 44. luftinopö-

fuht-, ¥mtres Jan^iy fiklesj Na%ärmi. ii(#^gidatuWčdicebatur)^temploPali

Et deniqu« ad diftinčliohemab Haere« lädis con{feu6lämtflc^^cclefiam B. Vir^

ticisj'qui jam tunc turbaire cöeperuht Ec- giriis j confračla Idola j folüm I'alla'dis

clefiairi(ade6 nufpiänclcrefcittriticum fimülacrüm cohfervatum , quodjpö-

fine lollio ) dičli 'funt Catl^ölici ^ vti ah- ftea Curige appo'fiturn fervit pro ftätüä

j^atiah. Ej). iiötaVit ^^tiaiius Barcinor|.etiiis. adveh luftitiae ^ Ted paülo tatdius id Fa^iifA ö-

a ympron. ^^^ JsföVatiaiiös. portuit, poftqUahi fcilicet aü6lus füit

nümerus'Chriftiariörürä per iDiviHer«"

jESÜ CHMSTI bäg'ötasdifcipüio's. Cläudh Imp, An. Z.&J;

äon;® GonMt. An. i 1267. J E S II t H RIS TT 1

. . Petri ati. ' 2, fcr.äahuhc a ähAüm ipeaäre "vni- clauöki iimp. An. 4. SihfÄ DivifioiiemApoild- Müö^kk'C'öi^m't.s. Aft. \z6$. d^retru/^" ^lomm ^er örbem cenfet bärö.p , ... ?s'euftbi nius. Aliiäd annum alterumpöftChH^ ' WsMatcü^Aqüileiaeteibehe La'rfn"^' fti Afceniionerii retiilemht. hifpihii | Jgerendas öccäßönem inpHmo H^rP^ia-Hieron°".de qui contendunt s. jacobuni Apoftölüni iub "ad vrbeM äceeflii arripüit^ ifb|f' rcnpt. Eccie. ^^^jfle ^ ^ Eväägeliuiii petfonali- Ataulphum iüvehem fummo löcö filter prsedicatfe ante hüüc anhüm hecef- tüm j & div-itii^ pöllefitem mbrbüs iri-fario Divifioxiem Apoftolorüm locätit j vaferat cbhtümäciffiihüs: elefliatitiäria cum cbnftet S. jacobuni hoc annb Hie- Grasd tlicttrit j 'quö cutis intertiperies rbfolymis Martyrio afFečluiii in peirfe vüivetfa invertitür, 6c color immütatun cutione Herodis Agrippae : illiid cer- Iii eUiiicurA forte irlcidiffet Marcus,exa tuim, quod Petrus hbc iäntlb peragratä > templb corhiter mätiü prehenfutft alloi Galätiä, Pohtb, Cäp^adbciä j Afiä ^ & iqüitui:, & fe mtdjcum ejus iribrbi ^rb? Bithyniä Romain venerit j ibique Ca- feffus {änitätern pbliicetur;mbdo di6tiä thedram vniverfalis Catholicge Eccle- fidem habeat. Ille infexpečla'tb huntiö risecbllocarit Eäfundatäinvrbe otbis dömurri (üam dedücit Marcuni , vbi J)rincipe ^ 'proxirho arino raifit Aqüile- CkriftiäniS facriš imbütus bäptifiiii foii^ Henr.Päii4. jamS.Märcum Vnümlfeptüägi&tadi-^ teablüitlir, qüö mentis fimul& cbrpoa i-f-ref.t'oto- icipulis, euniquc ptimum ejustutic in Č.risfordesdiČlocitiusev^nuere. Vlphiüs Italia celeberrimse civitatis Epifcopüm Pater adolefcentis vifo riiiraculb, & ipfe CreäVit. IndiäS etiam vtbes dimifliplu- dat Chrifto iriatius : fadtim pčr vicini^ resäliijquostecenretßäfoniilsjvndei am divulgätum köfpitem mültitudi» iiäbüit a Petro iüftitutos Epifcopos Siei- iii cömrneiidavit; Mdx fi qui fuerant liä Pancrätiüm, Mairtihuni ^ feerillum i corpore n^ale afTe^i ad eurti fierdücün^ & Philibpum I Gapua Prifcüm,Neäpolis tut: & fub nomine Chrifti fandntur. In^ Afprem , vel Afpfetiätem. Terraciha dh de Chrifto pefcoötatio, doarina,ftü. Epaphroditüm , iEqüicoli Marcnm, diümjFavoi:, vtMarcusnoncontentuä älium tarnen ab Evangeliftä : Ptolo- quotidianbfefmbiie,Evangeliutti,quod m^um Kepe i Roßiuluttvt^efulse: Pili- füperiote anrlo Lütitie Römae fcripferät^ linum Luca i Ravenna ApoUirlarem, faünc iii Gr^cäm linguäm transferre o^ Verona Euprepium: PätayiumProfdoi pers pretium duxerit, cum videret A^ cimum: Ticinum Sirüffl: Aqüifeiä poft quileiam vtbium Italicatüfti vitimäril

MüU

ip

Ainalium Carniolice.

hunc aO;

multos quoüdie oiientaliurii popdo-^ Norici mediterrane! vrbem B. Laurent Brußh.i.T; rum venire, quibus Grseca lingua farni- dum primum ejus vrbis Antiftitem pu- JroeS^i" liaris erat. Non longe ah Aquileia mari tat Brufchius, & poft eum InchofFer, chofFer. ad" alluiturliitusjidinakumexcurrensrco- quibus habeo fidem. pulo in vndas definit. In eo fcopulo ae-diculapiemagis, quammagnifice ere-čla vifiturjVbi B.Marcum aherctm hunc in Evangelio laborem infumpfiffe con-ftans eft antiquorum traditio.

JESU CHRISTI An: Petri An. Claudii Imp, An.

49:

7.

iEMONA CoNDiTiE An. 1271.

JESU CHRISTI An. 47.

Petri An. 3, Claudii Imp. An.

JEmon^ Co^DiTiE An. 1269.

Quileise multi verbo, fcripto & cxemplo Divi Marci ad Chri-"ftianam fidem perducuntur, äUgetur iu dies difcipulorum numerus. Tunc Daemonum facris Aquileienfes operabantuf prsecipuum Numen ha-buere Apollinem , quem Felenum 8t Belenum dixere. Felenum appellavit HJ«^-Herodotus, Belenum Julius Capitoli-iMUximin. nus. Hujus Idoli multa fuperfunt anti-qua monumenta,qu3e refert ad longum Palladius.Locus vbi olimFeleni templü fteterat, nunc S. Felicis Martyris nomine in titülü Praepofiturae clarus confpi-citur:incolaenon Felenum fed Felum dicunt, non obfcuraadprifcum voca-bulum allufione. De Belino etiam memoria i quippc ejus nominis nobilisad-huc fupereft Aquileiae Abbatia , cujus Divus Tutelaris Martinus eft : incolae C tamen Belinum vocant Idoli recorda-tione, quae tot anorum feculis elapfis nullo verse Religionis cultuaboleri, aut extingui potuit. Cum ergo Aquileienfes Belinum hunc, five Felenum ma-gnificis facrificiis colere non define-rent, non parvam in progreflu laboriis injecerunt moram Evangeliftae , qui incertum an ob hänc, aut aliam caufam, non multo poft Aquileiam defererefta-tuit, reli6lo tam en, vt dicemus, in Epi-fcopali folicitudine fucceffore. Eodem anno milTum effe a S. Petro Laureacuni

Ifceflurus Romam D, Marcus

defucceflbrefibi diligendo co-fultat Aquileiae. Fuit inter cae-teros fideles Hermachoras Germanus nationevtnotavit Ferdinandus Vghel-lus,exdiuturnotamenincolatucivisA- ' ' quileienfis, praeclaris ortusparentibus, fedChriftianarum virtutum fplendore illuftrior. Hie communi confenfu fide-lium depofcitur in paftorem , quod Marcus futurum pollicitus, ilium übi praecipuum itineris comitem deligir. Huic Fortunatus Diaconus, & plures novelli Chrifti fečlatores adjunčti fan-čliffimum Antiftitem Romam profi-cifcentem Igetiprofeqvuntur. Sic Aquileia prima poft Romam in Occidents Chrifti fidem amplexa, inter primas vr-bes Chriftiani gregis vniverfalem Paftorem acceffit veneratura» Neque ablu-dit a vero, hoc eodem tempore jam pluses extra Aquileiam Chriftianae fidei facris initiatos in vicina Carnia, Japydia, Iftria, vtmerito patriae noftrae primum .cum Aquileienfibus Apoftolum&Do-člorem gratulemur Divum Marcum Evangeliftam, eodem prorfus jure,quö etiamnum ejus fucceflbrem D. Herma-goram cumfuo Diacono Fortunato co-limus principalem Patronum, Facile quadrienii fpatio figna & mirabilia,quse Marcus patrabatlate vulgata,- perfuafe-runt populiš vt Chrifto nomen darent, nondum excitata Ecclefiae perfecutio^ ne : vnde nihil dubito etiam M m o-n a m noftram (nunc Labacum dičlam) bidui folum itinere ab Aquileia difli-tam , inter primas- vrbes feptentriona-

Ics

Antiquae ^ Novce Pars III 15'^

ksfiiifTe, qusefidemChriftianamrece-^ vem centena , & centum quadragin-perunt, converfis aliquot ejus inqui- ' ta quatuor millia. Tanta mcffis pau-linis. eis cum Petro operariis ! Merito mi-

ratur Baronius, quod in tarn vaftum ßaroa ad JESUCHRISTIAn, 5-0, pelagus Galilasus pifcator, rete prsedi-Petri An. 6. cationisimmiferit.

Claudii Imp. An. 8.

•uEmon^Condit^ An. 1272. JE3U CHRISTI An. 51.

Petri An. f.

HenrPaiia ^ ^^^^MAGORAS Romas ordina- Claudii Imp. An. 9.

dand"k v j Epifcopus, Aquilcjam ad ^emon^Condit^ Atj. 1273.

4c^"chro. incipiC

Sioi^J' Evangelij Jucem longe latequeperv- /["^Laudius hoc anno Judaeos., &

' niveriam Provinciam difFundere, Fe- S cum ijs Chriftianos, impulfore omfi.^c.tf.

lices noftri Japydes , Carni, Iftri, ad ^«^quodam Chrefto vrbe pellit, ITJ tooS:

quos tarn mature veri D Eipervenit co- quos inter & Petrus cum Marco E-

gnitio : feliciores futuri fi illico omnes vangelifta Hierofolymam petiit, vbi fuave Chrifti jugum amplečlerentur. B. Concilium celebratum Lucas memi-

Sedmagnoftetitlaborepaucorumcon- nit in Ačtis. Metaphraße Authors

verfio, quam paulo poft interrupe- Petrus Roma difcedens in Africam

runtgraviflimseperfecutiones. Ferunt navigavit , & Carthagine novam e-

Hermagorse non tantum manu s de rexit Ecclefiam , cui Crefcentem di-

more impofitas a D. Petro, fed addita fcipulum praefecit: indeAlexandriam

quoque Praefulatus infignia Baculum pervenit , ibique loci Epifcopum in-

paftoralem, & velamen, qus vtraque ftituit Marcum Evangeliftam. Pau- Aaoij-.ca,

inter pretiofam Aquilejenfis Ecclefias - lus interea iinito primo Hierofoly-

fupellečlilem religiose hačlenus cufto- mis Concilio miflus eum Barnaba &

ditanoftramaetatem attigere. Baculi aliis Antiochiam , vt praedicaret po-

materies lignea nulla caric, nullo ficu tiflimum gentibus, Petrum qui pro

confečla : altitudinem habet pedum Judaeis ftabat, nonnihil adverfarium

quatuor, cujus pars fiiperior inflečlitur fenfit. lade profeilus Derben, &

ad modumlitui, vnde&nomenaRo- Lyftram venit, vbi Timotheum la-

manis obtinuit. Hačlenus ligni ejus boris comitem afTumpfit, & tranfi-

materia cunčlis ignota. Nec minore ens Phrygiam, ae noftrae originis Ga-miraculo velum intuentium oculosC.latarum regionem, prohibitus fuit a

torquet, quod ab hinc mille fexcentos Špiritu fan^o loqui verbum DEI ia '

annosbaculofufpenfum, five colorem Afia , & prsefertim Bithynia. Cdm

afpicias candidum , & cum nivibus in Myfiam veniiTet ( hodie Boflha

ccrtantem, fiveferici operis pulchritu- feu Servia dicitur) defccndit Troä-

dinem, &fubtilitatemnebulasasquan- dem , vbi per vifionem invitatur in

tem admireris, nunc primum artificis Macedoniam. Hie ei Lucas Evan-

manu emiflum , & pečline recifum geliftafefociumitinerispraebuitjquo-

jure poffis aflSrmare, adeo cunčla in cum a Troade navigavit in Samo-

eo recentis texturae ftudium videntur thraciam , tum Philippos primam

exprimere. Utinam incuriofa vetuftas Macedoniae vrbem (e contulit , vbi

Tac.iib.iz. plura ejufmodiconfervafTet. Romae Lydia purpuraria DEO credidit,

juffu Claudij luftrum conditum : cen- & coegit Paulum habitare in do-

fa funt civium centum fexagintano- mo fua,* Pythonifla a Doemonioli-

V berata

Fallad.lib.tf.

berata : Paulüs virgis caefus , carceri^'nuam operam impendiflel Paulus ill- . mancipatus, meclia node terraemotu "terim Areopagi concionacur& Dio- ^^^^^ coneuisa terra/oftiis apertis & foiutis nyfium Areopagitera convertit. Ro-Vinciilis e carcefö exiit; carceris cu- mae Agrippina Augufta appellatur, & ftos converfus turn tota domo , Pau- Coloniam de fuo nomine apud Vbios lum lotis plagis laetus in domofuaex , Agrippinam appellat. Per idem tem- Tacit.Ub.ii, cepit : Et demum Paulus ro^atus a pus Vannius Suevis a Drufo Casfare Magiftratuj falutata Lydia'&YratribuS impofitus peliitur regno ^ prima im-prčfečlus eft. Miraris pervifummo- perij aetate clarus, acceptufque popu-nitumythucveniret.^ EoirWpdlitDei laribus 5 moic diuturnitate in fuper-Spiritus^, vbi adverta! biäm mutatus , & odio accolarum, fi-

mul domefticis difcordiis circumven-JESU CHRISTI An. 5-2. tus. Audores fuere Jubillius Her-Petri An 8 * niundurorum Rex ( MifTnenfes inter-

, ^ ' ' pretatur |Vlunfterus apud Ortelium)

Cläüdii Imp.' An.' 10. &-Vangio -ac Sido forore Vannij ge,-

.äÜMON^ Cond IT iE An. 1274. Nee Claiidius?; quanquam fe-

B p€ oratus i ariiiä certantibus interpo-

BEatüs'^tlERMAGöRAS fuis fc'pa- fuit • tutum Vannio perfugiuih pro-

renteni fimul, & paftorem ex- mitteAs fi pelleretur. Scripfitque P...

hibet\ alias cafligatione , alias Attilio Hiftro'qui Pannoniae hoc tem^

indulgentia vfu'sV Et'poftquam cir- pore praefidebat^, legionem'ipfaque c

ca Aquilejam res fatiš ex fententiafuc- Provincia le<5la auxilia pro ripa Da--

cedere animadvertit, ad fuse Dioece- nubij cornpbneret, fubfidio vičlis,

fis amplitudiiiem ahimütri conferens terror! adverfus vičlores, ne fortunä

Sirum quem inter Aquilejehfes Chri- elati Romanam quoque pacem turba-

ftianismoribusj^ difciplina egregium retit. Nam vis innumera Ligij ( Si-

perfpexeratj.TicinenfibusEpifcopum ' lefios arbitratur Ortelius^ ) aliaeque.,

ordinat, addito itirferis 6claborumCo-'' gentes adventabant, famä divitis re-

luite Juventio ,qui deiii Siro in Epi- gni, quöd'Vantiius trigintarper an- ■

Icopatu fucceffit. Fortunatum Dia- nos praedis ^ & večligalibus auxerat..

conum! in Pannonias & Noricum mit- Ipfi 'nianus propria pedites,. eques e

tit, qui ibi fidem CHRISTI diffe-' Sarmatis.Jazygibus ( hodie funtTran-

jninat: Per huncputatPalladiüsLäu- fylvani ) eirat, impar multitudini ho-. nsb.EflfcJ reacenfemEcclefiaminftitutara:aliudC.ftium,'eoque caftellis fefe defenfare,:

p}:odunt annates Patavienfes, nempe bellumque ducere ftatuerat. Sedja-.

SančlumquendamvirumLaurentium zyges obfidionis impatientes , & pro-

eo tempore quo S. Marcus Aquilej^ ximos per campos vagi, neceflitudi-

prxdicabat ^ Laureacum veniffe, Sc nem pugnae attulere quia Ligius

primum illius territorij fuifle Apofto- Hermuhdurufque illic ingruebant. I-

lum^ cujus etiam vetuftiflima in ho- gitur digreflus caftellis Vatinius fun-

diernum diem extra oppidum Laurea- ditut praelio, quanquam rebus adver-

cenfe extat Ecclefia. Illuc a B. Pctro' lis laudatus, quod & pugnam ma

miflum traditlnchoffer. Crediderlm nu capefliit ,& corpore adverfo vul-

AnnS.un- cgo non defuifle S; Fortunatd copio- nera excepit.' Coeterum ad claflem in

chrmT7° ^^^ meflem in viciniore Japydia Danubio operientem perfugit. Secu^

Pannonia: Laurentium ciim aliis Lau- ti möx clientes , & acceptis agris in

reaci Evangelio difleminändo ftrei. Pannonia locati funt. Regnum

Vangio

Antiquce & Nov (je Pars I IL iff

Väügio Sc Sido inter fepartiti funt,egre-^itinerum comes , provt ex pluribus e-

gia adverfus Romanos fide : fubjedis 'jusdem Apoftoli Epiftolis colligitur :

liione an eorum ingenio, dum regere & fic fides CHRISTI longe lateque

inciperent multa charitate , majore o- propagatur. Verofimile eft Titum in

dio poftquam aliquamdiu rexiffent. lapydiam etiam noftram Liburnige

laz Migrat. kegnumid,quodhicSuevorumvocat, conterminam fuos promoviflc labo-Megirer,An-

Jeffinain lacitus, Marobodui feu Marcoman- res. Imo etiam in Noricum cujus.

Marte Mo- norum fuiffc , & contextus hiftorias pars hodierna Carinthia , vtarbitratur

prodit , & cum Lazio Peflina non Megiferus. male arbitratur. Familiare quippe Ro-

manis fuit vnam gentem Germano- JESU CHRISTI An. rümnominare pro alia, & quae magis Petri An. 12.

excellebatvirtuteeamcoeteris antefer- t a

re,vicinarumgloriishoneftatam:qua. C^laudii Imp. An. 14.

fi gentis debellatse gloriäaugeret ma- ^emon^condit^ An. 127S: jeftatem triumphi. Quanquam eo

tempore vetus Suevia ad Oceanum Laudius Imperator extinguitUE geton.m^ ,

Germanicum fita & lateprotenfa, Mar- I .decima tertia Očtobris, anno ae- nb^o.'

eomannorum regnnm non fola Mo- ^^tatis Sexagefimo quarto,Impe»

raviä & Bohemia, fed pluribus vicinis rij decimotertio, cum menfibus očlo,

^rovinciis conftans,attingebat. diebus viginti. Eo extinčlo fimul e^

• dičlum adverfus Judaeos, & Chriftia-

JESII CHRISTI An. 5-4. nos ante feptennium promulgatum e-

n \ ,0 vanuit: poteftate iis vt reverte-

jtetri an. 10. . t , . . . , „v.

rentur m vrbem pnncipio Imperij Ne-ronis qui fucceflit. Fuit is filius A-

Claudii Imp. An. I2.

.^MON^ CoNDiTiE. An. iž/^* grippinas Auguftse ex priori marito

Cn. Domitio Ž^nobarbo, adoptatus a

PAulus iterum Galatas noftros in- Claudio, quem Agrippina vt regnare^

vifit,& Ecclefias ordinat: inSy- filius, veneno fuftulit, ipfa poftmo-

-r—«...avi ria^ Galatia, & Phrygia, annum dum tollenda a filio. Primis Impe-

huncann. j-Qtum moratus, Pliilippus Apofto- tij annis manfuetudinem, & benefi-

lus patitur apud Hierapolim Afiae. ccntiam praefetulit Nero , vfus mode-

Romae Mathematici vrbe pelluntur ratoris fui Senecae confiliis, cujus e-

occafione Junij Scriboniani , qui fi- C.gregiam vocem celebrat idem Sene-

nem Principis per Chaldaeos krutatus ca. Nam cum vrgeretur a Burro Prae-

crat. Hoc genus hominum faEpeRo- fečlo fubfcribere quorumdam latro-

mä pulfam, femper iterum redučlum, nurh fupplicio, exclamavit: Vellernne- ^n^deck.

curiofitate humana impellente. Unde fcire Hieras. Circa haec tempora exi-

S^ai^"' Tacitus: Gems hoc hominumpotentihus ftimo S. Helium praedicationis mu-

Shift. mfidum , j^erantibm fallax, quod in ci- nus exercuifle in Iftria , & pod ex-

Mari;n. 'oitute jiofiru & vetah'itur femper , & antlatos labores tandem qaievifle in

' retinehimr. Graeciam ingens fames Domino. A^a ejus interciderunt,

vexat. Diaecefis Aquilejenfis fenfim fola vetus legenda , vel homilia po-

ampliatur , & per Pannoniam exten- tius, invitans fideles ad celebrandam

ditur. Dalmatis & Liburnis eodem ejus memoriam, poft inventionem e-

tempore pracdicat Evangelium Titus jus corporis confcripta, apud Man- M^n^oUn

Divi Pauli difcipülus, & mukorum zolium invenitur. In ea populum ab

V 2 Idolo-

Idololatria revocafTe, & divinae fidei ^ ^ Omae arborRuminalis in Comis myfterjis imbuiflc afreritur,quod huic " r^ tio, quae ante očtingentos qua- ^ maxime terapori videtur congruere, ^draginta annos Remi Romuliq^ CaS quo forte D. Hermagoras plures difci- infantiam texerat, mortuis ramaiibus pulosaddiverfasvicinas vrbesdimifit, krefcente trunco diminuta eftj quod Evangelium praedicaturos. Colitur, & prodigij loco habitum. Sed bene Ro-ejus corpus in veneratione habetur Ju- manis cunabulis confecrata ärbor nunc ftinopolijtituloConfeflbris. aruit, cum aridumCrucis lignum 4 Pe

tro & PauloRomae plantatum virefcens, JESU CHRISTI An. 5-7. & 5-8. foecundo germine propagabätur. Et Petri Ah. I3.&I4. Paulusquidem jamaltero annoRoma-

Nerokis Imp. An. 1.&2. iiocarcerefručlusCrucisdeguftanSjNe-iEMONiECoNDiTiE An.i27^.& IzSo. tonis quinto dimiflus eft, eä forte occa-

fione, qua inhumanus Imperator ma-Gavant, m ^Nll^rico magnam hujus annipar- tremAgrippinamnaufragiofruftrdten-^onSr."' I ^^^ inOamit Paulus, & potiffimum tatam miflo Aniceto liberto, pal4m oci -Ä-iriMaCedoniä; Titum ex Dalmatia cidicuravit,eiq5 velut partam falutem pofterioreanno educit, & CretenfibusB; publica adulationecertatim adgratulati Epilcopumördinat. InAchajae&Boe- Romani. Eodem anno Neronis quinto otiae pattibüs a Luca fcribi jubet Evan. S. Lucas Evangelifta abfolvic Ačlus A- St gelium t ipfe fcribit ad Galatas & ad Ro- poftolorum, & Epiphanio tcfte abiit ad nianöSEpiftoIas,&rürfusMacedoniam praedicandum Evangelium Dalmatis, aciinitimasregiones perluftrat. Felice Gallis, Itališ, ac Macedoüibüs, quae conS' JudasaePraefidefeditio oritur Caefareae provinciae omnes nobis conterminae Palffiftinas, quae magnam Judaeorum fuerunt,riperGalliamintelligasillasre-partemopprefTit. Paulus Caöfareamve- gbnes, quas adhuc inhabit^bant vete-mt,accufaturaTertullooratoreJudaeo- tešCeltae circa mare Adriaticum,vtj fu-tum, defendit fe, & Centurioni tradi- prafaepiusobfervatum. CerteDalma-tusnorlprohibeturagerecumfuis. Vo- tiahoc temporefuosfines extendit kte catus4Praefide&Drufilla vxore,difle- inLiburniam & Japydiam; quin & I-rit de juftitia^ caftitate, & future judicio. ftriani Italis accenfiti fuppreflb ex parte Afto. »7i Felix contremifcit, & remittit Paulutn nomine Japydum , & Camorum fe fe inlocumfuum, vinftum tamen relin. Aquilejamvfq,-promoverunt. tlndea-quitfucceflbriPortio Fefto,coram quo pud vetuftos rcrum facrarum Scripto-rutfuminquaeftionem vocatus,Caefa.C.j.g5 j^^^juil^j^i hoc tempore Iftriae civitas rem appellate Romam mittitur,cujus diaareperitur. Imo Hundius ex anti. iter late defcribit Lucas. Melitae excen- quis chartophylaciis Veronam nomi* fionefaaä mordeturaVipera, non lae- natAlpeftremHiftriaevrbem, qux re-ditur. Exinde ferpentes ejus Infulae ve- motior eft ab hodierna Iftria, quam A-nenocarent. Interim Ecclefia Aquile- quileja. Hae regionum diviriones,& jenfismagnisaugeturincrementis,da- nominummutationes, ab eorum pen-turapaulopoft purpuratos fidei debant arbitrio, quibus parebant, Ro--

manorum videlicet Principum. Sane fequenti feculo Iftriae limes ite-JESU CHRISTI An. 6o.^6t. fuit Formio

Petri. An. I^.&I/.

Neronis Imp. An. , 4.& 5'. iEMON^CoND. An. I2$2.& 1283.

amnis.

JESU

Antiquce S Novcjb Pars III, lyy

JE s U C H R1S TIA n. ^4. & (^5". ^ tu, & facramm literarum le^ione Chri-

Petri An. 20.&2L 'ftum animo conceperant, ad quarum

NeronIs Imp. An. S.&9. exemplum cognatse Euphemia &Dq-

.£M0N^CoNDiT^An.i2S(),& 1287. rotheacommotae faciles Chrifto aures

praebuere. B.Hermagoras tunc in Aqui-

s Hicri dc Neronis anno S. Marcus leiae fubvrbio fe concinebat, Mdmn vi-

fcn>!^cien I lEvangelifta gloriofo Martyrio ta id dicebatur: quo loco B. Marcum

pSÄV" vivendi finem fccic, & Aria- fedemtenuifleferunc: nec fucceflbral)

tociioEd^ num in Alexandrina Ecclefia fucceflb- ea folitudine abhorruit, tantum vbi vfu s

ioft-^ habuit. Hoc item tenripore Lauren- popofceratCivitatemfrequentabat. In-

ludaic! ^ tium Ecclefise Laureacenfis Antiftitem de igitur ab Valentiano accerfitus Chri-

adhuc fedifle narrat MSS. vetus apud ftlanae doČlringe ptaeceptis puellas eru-

InchofFerum anno 64.. diens fecreta iis religionis myfteria fen^

Sequens annus Hierofolymae cla- fim aperuit. Interim Valentius novum

dem prsenuntiare ccepit. lefus^uidam opus aggreditur: Natifla fluvius aedes

filius Ananiplebeius, ad feftum diem, interfluebat, hujas vtramqueripam ar-

quöategias in honorem Dei componi cubus jungit, & turrim vaftam fuper-in templo mos erat, Veniens repenteg imponit, eo confilio, vtfilias illiccoa-

clamare, coepit: VoX^hOriente, vox ab tineat, donee matrimonij tempusad-

Occidente J vox a qmtuor ventis: vox in veniat. Opere incepto Tecla & Erafin^

Hierofolymam tempkm 5 in maritos no* fuperveniunt, de Chrifto & Chriftianis

Vos, novafque nuptas, vox in ommnt hmc facris differunt, & cognat^rum animos

/»o/;///»»!. Atquehaecdienodluque cla- inflammant. Kec multQ poft Valea-

mitans omnes vicos circuibat. A Ma- tianus Hermagora Prapfule & piacon^

gifttratibus aliis faepe ob id verberatus, Fortunato comitatus accedit, quos pe-

&adoflalaceratus,nullifupplex, nun. ji^fequebantur tres clerici Amatus,ße-

quam illacrymans, inclinatus tantum jiignus, & Honoratus» Riorum afpe^li^

ingeminabat: Va va Hierojolymis. Hanc & authoritate relaxata cuftodia, puella?

vociferationem per annos feptem 6c adflumen4ercendunt, Sdacrobaptir-

quinquemenfes continuans fidem ob- mo ablui cert^tim contendux^t; 9 qui-

tinuit cum iam obfideretur Hierofoly- i>us Euphemia verfa ad yndas preces ad

ma. Tunc fupra murum circumiens Deum coepit fundere, Ferunt Vnd^

clamabat t Vavte civitatis actemplo , ac rumimpetum fletilTe, ^ fluvium fin^

fopulo. Ad extremum addidit! Va etiam curfu immotum diutius perdurafTe. Eo mihi. Tunc lapis e tormento miHijs C.miraculo p er fuafus Hermagoras Vjrgi-

eum peremit.IntereaAquileiae fuos pro- nes baptizat, novis documpnfis exercet,

greffushabuitCatholica fides. Fratre? & non in vitas ad Votum Virginitatis

ibi nobilitate & opibus florentes duo Deo facrandae impellit. Hlae abfente

fuere Valentius & Valentianus 5 hie patre Valentio in turri ad duas priores

Chriftianus. ille idololatra: fmgulis erat feneftras tertiam adiici curant Orienti

parfiliarum. Euphemiam& Dorothe- obyerfam, ^4quem de more Chriftia-

am habuit Valentius, Teclam & Eraf- norum preces Deo funderent. Pater re-

mam Valenuanus: has vti geneosa ftir- verfus no vam feneftram in pariete mi-

pe natas decuit, liberalibus inftručlas rarj, caufam fačli exquirere : ad lumen

difciplinis noH vulgaris pulchritudo excipiendum conftručlam relpondent,

commendabat. Sed jamTecla& Eraf- quo locus plurimum laborabat: ita vo-

ma(quam corrupteHerocinamappel- eis ambiguitateindučlus acquievit. Sed

latVghellus)Patris exemplis & horta- de illuftriori illo diviniorique lumine

Virgines intell^xere, quoderrorum te-^ ftitueret, non potuit tarnen abftefge-nebds abfterfis per baptirmum recepe- 're infamiam, quin vulgo juffum incen-rant. Sedboc lumen diulatere non po- dium crederetur. Ergo abolendo rumo-tuit,quiaVirginibusadvrqueiprumlu- rifubdidit reos, qui erant innocui. Semen gloricEeffiilgeretjVtdeincepsnar- quaefitiffimis poenis afFecit, quos ob TaciM.iy. rabimus. Quod ad res Romanasatdnet Deorum contemptum invifos,yulgus AnnaL eodem annoCsefennius Paetus con- Ghriftianos appellabat. Audor ejus no* tra Parthos infeliciter pugnavit ab iispe- mhm Chrifim (libet hic vti verbis Taciti ne oppreflus. Revocato illo in vrbč, ge- Ethnici) qui Ttherio mperitaMe, per Pro-rendae rei praeficitur Corbulo militum, mratonm Vontium Vilatum fupplicio ajje* öchoftiumgnarus.^yriaeexecutioCin- čius erat.reprejpiqm in prafms exitialis tio, copiae militares Corbuloni permit fuperßitio ( Religionem melius diceret) fse., & quintadecinia legio , ducente rurjm erumpehat non modo per luiceam Mario Celfo e Pannonia adječla eft. originem ejus, fed per vrhemetianK^c.Igi^ Scribitur tetrarchis ac Regibus, Praefe- turprimo correpti, quifiitehantur, deinde člifque & Procuratoribus, & qui Prae- judicio eorum multitudoingens, baud per^ torum finitimas Provincias regebant, indeincrimimincendii, quam odiohuma^ juffis Corbuloni obfequi, intantum fe-g ni generis convičii funt. Et pereuntibus remodum aučla poteftate , quam po- additaludihria,vtferarum tergis contečii; pulus Rom. Cn.Pompeio bellum Pirati- laniatucanuminterirent, aut crudbusaf-cum gefturo dederat. Corbulo igituc ßxi^autßammandi : atque vbi defeciffet , inArmeniam profečlus copias in vnum dies, in vfum nočlurni luminis vrerentur, cogit. Quintadecumanis e Pannonia Qualehoctormentumfuerit innuitJu-addudlisquorurnftativaiEMON^Efuifl venalis Poeta canens: fcTetaftae infcriptiones docent, mul- tadalucebis in illa tum tribuit, vti & aliis vexillis delečlo- Quaßantes ardent, quißxogutturefumh: lum ex Illyrico. Luftrato exercitu Par- Et Seneca inter alia fui temporis a: senecjp 14. thiLegatiadveneruntjTiridates collo- trociatormentarecenfet: adačlumper : quium poftulavit, & obtinuit: Diade- medium hominem, qui per os emergat ma de capite fibi detračlum Neronis ftipitem:& tunicam alimentis ignium imaginifubjecit. Eodem hoc annoCas- illitam & intextam. Atque haec fuit far nationes Alpium maritimarum in veterum confenfu, Prima in Chriftia-jusLatiitranftulit.6*5'. nos crudelis perfecutio. Eorum qui

Romas paffi funt memoria in Ecclefiä JESU CHRISTI An. 66.C.Romana agitur vigefima quarta Juni]^

Petri An. 22. vocanturque 'Primitiv Martyrum , eo Sfspö

Neronis Imp. An. ' lO. quodprimi pafli fint Romas. De me-

MuoiiM Condit. An. 128S. morato Romas incendio extatEpiftola

Senecas ad Divum Paulum, quam Ba-

ARdentis Troias fimilitudinem ronius fuppofititiaiT^ cenfetjVti Sc reli-

fpečlaturusNero incendi curat quas, quae circumferuntur. Fuerurit

......... Romam , qu^ fex dies & no- tamen ille cognitae Sc probatas Divo

su°t.u.c. člesarfit,potiore3eificiorum,acfano- Hieronymo. Meminit etiam illauum

rum parte abfumptä. Videbatur mul- S. Auguftinus, quamvis non videatur

tiseo incendio condendae vrbis novas probaffe, cum afferat Senecam nunqua

Sc cognomento fuo appellandas gloria aufum Chriftianos commemorare. Sed

quserere. Et licet in miferos fe praebe- certe ingenium , Sc fapientia Senecas

ret munificum jDeüm placationes in- non abliorruit a moribus Sc doiftrina

Cliri-

38.

Antiquce S Novce Pars Iii if^

Chriftianomm. Scripta ejusplus redo-^ cere arbitrabatur ', fi Chriftianam reli-

lentChriftpm, quamjovem» Occul- gionem funditüs extirpa^ret. Paflim

tum tarnen Chriftianum fuifle , quod lummi infimique depofcebantur ad

aliquifufpicati funt, non aufim aflerere, mortem, eo praetextu quod Chriftum

qui metu fupplicii fibimct venas inci- colerent. Sub hoc rerum |ftatu Valen-

dit,[&cicutam vitro bibitjVtfeperime- tius filias fuas inprimarias defponditfa-

ret, quod anno fequenti fačlumnotant milias, &novis generis ftipatus turrim

Fiau.Dex.m Scriptores. Hoc eodemänno Helenam acceflit, vbi intrepideVirginesChrifto

Sehrts Adiabenorum Reginam Cliriftianam , federponlatasnullomortalium vinculo

SVöro'Hierofolymis, praedicatione pofle ligaripraefeflge funtj'prsefentibus

Uci." 'Apoftolorum converfam fcribit Fla- ad ea confternatis : pater in tantum irse

Vius Dexter. ^ Haec in ea fame,quae vni- exarfit, vt pene carnificem ageret fi-

Verfum terrarum Orbem afflixit, cum liarum. Virgines elapfe ad patruum

multiperirentalimentorum inopiä, ex Valentianum confugiunt, a quo huma-

fuis alios mifitA-lexandriam pro tritico, niter fufceptae in abdita sedium parte

alios in Cyprum pro paflisficubus,quae feponuntur. Valentianus ad Herma-

omniainegenosdiftribuit: &-tantobe- goramcontendit dehiseum certiorem

neficiofibiimmortalem etiamapudlu-g fačturus. Interim advolat Valentins

daeos memoriam pep^rit : vnde Jofe- cum amicorum & fervorum turba, &

phuseam vna cum fiHo Izatead ludai- ferviindiciointimaaedisperfcrutatus fi-

cam religionem tranfifle fcripfit. Sed' lias repertas vna cum neptibus, quafii'

potior fides Flavio Dextro, qui id hau- erroris complicibus ad Praetorem dedu-

fit ex Annalibus Hierofolymitanisjquos cit ac Chriftianas denuntiat. Rapmn-,

ad manum habuit, cum elTet Praefes tur ad tribu^al Virgines,ad avitumDeo-

AdoinMai> P^SEtorio orientis. Idem fcripferuntO- rum cultum caflb conatu impelluntur;

rofius, Ado, & alii. De eadem Helena Et dum verbis nil proficitur, expediun-

feribit Jofephus, ftruxiffe fibi ac filio fuo tur verbera, virgae, vinculo, fufpendia,

magnificum Maufoleum tribus Pyra- mallei, carceres ad quos laceratojam &

midibus ornatum, tertio ftadio ab vrbe livido corpore ablegantur femianimes*

IiiarofolymitanailTitum,quDd etiam Poftero die redu6lae in publicum totö

poft cladem Hierofolymorum & exci- corpore fanae, abfque livore, äbfq; ver-

dium perduravit ad vfq; tcmpora Con- berum notis apparuere. Id cumPraetotf

ftantini, imo & Theodofii Impp. vd fuis Diis, Virgines verö Chrifto fuo ad:

cf; H^ro • colligixur ex Eufebio & Hieronymo. ceptum referrdnt, ad eqvüleum dam-Epift.27?°' /C.n^tae fulpencfuntur , admotis facibus

J E SU C H RIS TI An. 6x earum latera torrentur: iifce nihilo mae-

Petri An. ftiores Chrifto pfallunt, & inter triftia

Neronis Imp. An. u. tormenta de futura beatitudinö veth^

Condit^ An. 1285. faciunt, IrritatusSebaftus vberaiispraö-

cipit amputari, & per miniftros nudäs

HenrPaiia TEroniana perfecutio in Chri- per civitatem deduci. SedafFuitadcae-

rer. torojS. f^l ftianos non ftetit intra vrbem, Iura manustendentibuspropicium Nü.

cand.Uren -L ^ fed per totum Romanum Qr- men: accefTit Juvenis excellenti forma,

bembrevidiffula, etiam Aquileienfe;n Angeluscreditus, quipretiofisveftium

itaUac. coL ciyitatem corripUit. IbiSebaftus npn velaminibus explicatis, fmgulas prope

tantum locum Principis, fed etiam rrv). regali cultuinftruxit. Tuncplagaerur-

resobtinebat NihiloNerone mitioj:,- fusobdudaeAvulnerum cicatrices de-

maxime ad fiii commendaüonem fa- lets, additufque decor vultibus vt ftu.

pore

pQrenonminüs, quam religione B. Hermagorse fpatium dedit, quo

nitosinadmirationem[rapercnt fpečla- 'labentem Eccleli« ftatum fuftentaret,

tores. Turbafavetmiraculo, & alacri 6c ad futuras calamitates impenfiore

clamore euntes comitata, non jam vt ftudiofirmare poffet, quod ipfe quidem

reas ad psenam, fed vt triumphantes ad prseftkii: tanto favore populi, vt jam de

gloriamper vrbem deducit. His audi- Idölorum cultuaftum exiftimares : fi-

tisSebaftus Virgines capitali damnatas quidem paucos intra dies poft faafta-

fefitentiä, ipfiValentio permittit, qui rum Virginum paffionem , tria millia

depofito patris acpatrui nomine ad hpminnm Chrifto nomen dedere falu-

Turrim dedu6las, cum adhuc in pro- tatibusaquis abluta. Eo fačlum eft, vt

poficovideret immobiles, giadium vi- B.' Antiftes fedem B. Marci ad recens

bi^at,cervices refecat, & corpora de fe- exftru6lum templum in vrbem tranf-

neftra in NatilTum prsecipitat, quo in- ferret, & brevi tertiam civitatis partem

humata diutius & aquis ja6lata Cliriftia- ab omni IdolorUm fuperftitione libera- Tac. Ahnal.

ninominishoftibusoftentuiforent.Sed ret. Romas confpiratio in Neronem

nontuleruntfuperiimpietatem,& vio- detečlamukös clariffimos viros e me-

latiNuminispaenas expofcentes arma- dio fuftulit,Senecam Pliilofophum mo-runt elementa. Continuo coelüm mu-gn jujßtm. Flavium Tribunurfi, & Plau-

fceri, terra motu quati, tempeftates & tium Lateranum Cönfulem defignatü,

grandines infequi, & cum grandinibus cujus erat nobilis illa Bafilica in Caelio

mixta flumina volitare, quibus turris iHonte, quaöpofteavfuiChriftianorum

petita,miferabiliincendioin cineres a- ceflit, & auÄa in primariam verfa eft

biit, & vna Valentius, ac qui cum eo e- Ecclefiam, quse hodieque dicitur Late- j^g^

r^ntfceleftiparricidii complices interie- ranenfis. Dele6lus perGalliamNarbo-

IQ flammis abfumpti. Nočle,qu3e fecuta ricnfem, Africairique, & Afiarn funt ha-

eft Valcatianus & Hermagoras ad flu- l>iti, fupplendisIllyriciLegionibus, ex

men pergunt facra lipfana expifcaturi ? quibus aetate aut valetudine fefli, facra-

& cn navis muko lumine circumfula memo folvebantur.

: JEf^ CHRISTI A. .S.

cuku infip-nes ad Hermagoram con- etri An. 24.

r r r • • ^ Neronis Imp. An. 12.

veru,vtlacrumthelaurumrecipiat, mo- _ _ a ,

11.- JT ... iEMON^ CoNDiT. An. 1290. jient, nec plura loqvuti dilparent, vC ^

coelites fuiffe non ambigeres. Uli obla- A Quileis potior pars induftria & .tis muneribus Ixti facra pignora ad do- C. /A conftanti labore B. Hermago-

mum Valentiani deportant, ibiq^ mar- -^rse ejufq^ difcipulorum ad Chri-

moreo eondunt fepukhro. Mox ara fii fidem converfa, reliquos Idololatras

.bičata,domusefficiturtemplum,quod mire perplexos& folicitos reddit. Se-

.^primum Chriftiani intra moenia civita- ' bafti^s Praetor jam pofuerat feroces fpiri-

.tis Aquileknfis tenuere. Hic fuk glo- tus, fibimetuens, quodValentioacci-

, riofusagonfan^arumVirginum, qua- diffevidei;at. Sacrificuli honoribuS de-

,ium virtus, & conftantia longe lat^ue ' lubrorum , & facrificiorum quaeftibus

per famam difFufa, caeteros quoq^ Chri- affueti, vtrifq^ fenfim fe fpoliandos ad-

^ ftianos in Carnia , Japydia, Pannonia, vertebant. Ergo agmine fafto inPrae-

. Iftria conterminis ad imitationem ani- torium tendunt: ibi diu multumque de

mavit. Sebaftus vero Praetor Valentii Chriftianis quefti, vnam malorum cau-

. cafu confternatus furori contra Chriftia- fam incufant Hermagoram , in quem

nos concepto, modumaliquempofuic nifi Praetor pro deliili ratione animad-

vertat,

Amiquce ^ Novde Pars III i6i

Vettatjremiiltegfamfe adCaefärem de-^ ^Lluftris eft hie äöiiiis Martyrio Hon

laturos,atqueadeo nonde Chriftiano- ' | tantum Principüm Apoftolofum špondan rum magis injuriis, quam de miniftro- -i-Petri& Pauli, fed etiam Hermagc>. SlSu^ar"

rum ignavia poenas poftulaturos mi- rae & Fortunati Patronorum Carnio- u^hln to

iiantur. Eö ftimulo Sebaftus incitatus lise, quibus vetus noftra Japydia,No» s-Jtisac?'

Hermagoramcarcerimancipat. Caetera rici& Pannoniae pars fuam ad Chri*

quae deinceps cum ipfo ačta, fequens ftum converfionem primam debet, Illi

Metaphtin aiuius dabit. Par Apoftolorum Principi- Romas eadem die alter Cruce inversa

S ST" ^^^ Romae Felicitas. Petrus & Paulus di- alter gladio interempti funt. Hi Aqui.

Vinoconfiliojvtlaborantifub Neronis lejxSebaftoPrxtorepaffi.Addu(5lusad

gladio Ecclefiae Romanae fuccurrant, e tribunal Hermagoras impavido vulta.

diverfis orbis partibusRomam veniunt. dočlrinaSjSc fačtoram fuorum rationem

E Britannia Petru m reverfum, & in reddenSjVnumDeumeffecoinemorat,

Germania VindonifTae avito Habfpur- cui verihonores deferendi,caeteraIdo-

gicae domus domicilio Epifcopum or- lolatriae nominaJoves,Martes,Mercuri*

fiuceiin.m dinaffe S. Beatum fcribit Bucellinus, osfigmentaefle,aut homines fceleribus

qui eum inde per Rhaetiam fuam Ro- mille infames. Veri Dei cultü fe per an-

Gavantin mam dcducit. Pauli per feptennium nos vigintiprofeflum,nihilinauditüpo-,

proximeelapfum commoratioSc itine- pulisperfuafiflejpietatemjCaftitatemjju-

ra in obfcuro funt. In Oriente confirmaf- llitiam docuiffe, vitae imortalitatem, ac

feEcclefias nonnulliputant, ego Mace- perennis beatitudinis itiandata Dei ob-

donIam,Dalmatiam,Liburniam& coe- fervantibuspolIicita.Adquas Sebaftus:

terum lllyricum perluftrafTe opinor, vt- ite in quit, ad tormenta hunc rapite,len-

pote quibus magis necefTaria inftru6lio. to cruciatu exfblvat,quod annorum Ion-

Romas occafione Simonis Magi vola- gitudinepeccavit, Hermagoras fiiblatis

tumperaeremmolientis, gloriose pro- in caelum oculis Deo grates agere,quod

ftrati, in carcerem detruduntur ambo adveniiTettempus, quo fibiproChfifti

Apoftoli & novem menfibus detinen- fidecertaminafubeundaforent:carnifi-

tur. Hierofolymis prodigia futurae cla- ces vero expedire flagra, congeminare

dis praenuntia apparent,ferrei currus,to- verbeta, eqvuleo fufpenfu corpus lania*

tis regionibus,& armatae acies tranantes re,Öc ardentibus laminis in plagas imiflis

nubila, vifae: Fefto die Pentecoftes no- ad vifcera vfq^j torrere. 1 enax interim

čle Sacerdotes intimam templum in- propofiti Antiftes imperterrito vultu

greffi audivere primo ftrepitum, mox Prastorealloquitur. Multitudocircum-Keph. 1.7, vocem Migremm him : de quibus plura Cfufa^probra in Judice,in Dcos jačlat rnee

dic'c.if."' Jofephus, & Tacitus, & ex his Baronius manibus temperaturi erant cives,niHer-

Tacit. Lf. fygV obfefTa mox a Cxftio Syriae Praefi- magoras dimifTus Pontiano in carcere

deHierofolyma,& divinae providentiae cuftodiendustraditusfuiflet.Ibi inter di-

nutu rurfum foluta obfidio, vt Chriftia- vinas laudes Hermagoras fanitate,prifti-

nis OGcafio effet evadendi fupremam ca- nü robur,auguftiore arpečlutn,& divinü

lamitatem.|Hiquippeteftibus Epipha- quoddamlumenconfecutus effecitjVC

o ^^io&Eufebiodivinavifioneprsemoni- Pontianus ad pedes procumbenS,imbui

EjiTeb. 3. ti mature alio conceflerunt. facris myfterijs,& falutari fonte tingi po^

ftularet:cujus voti compos conceptupe-

JESTI CHRISTI An. 69. čtore ardore diutiuscontinerenefcius,

Petri An. 25". publicisincompitisChriftianüfe,Chri-

Neronis Imp. An. 13. ftu veru Deum profitetur. Ad carcerem

^MONiE CoNDiT^ An. Ugi. intereaconcurfusfiebat, vbimultifide

X ample-

amplexi,quosinterGregoriusgenere& . JESU CHRISTI An.

divitiis illuftris,cujus filium a Doemo-' niacis praeftigiis liberavk Hermagoras, &vnacumparentebaptizavit. Alexan-drina item illuftris foemina de adempto oculorurnvfuconquefta, cum extemo lumine internum mentis fplendorem obtinuit,non multö poft a Fortunato baptizata.Haec aliaq- Sebafto relata efFe-cerunt, vt etiam Fortunatusin vincula conjeffeus teftis fieret veritatis. Tunc e-nimvero major ad carcerem confluere multitudojSančlorumcohortationibus interefTejin fide ftabiliri,infidelium ritus profanos ridere: contra facrificuli ira ex-candefcere^die noduq,-de fua fortuna, de idolorum cultu confultare. Quid

Lini Pap^. An, Keronis Imp. An. GALB^ Imp. AN. ^MON^ CoNDITiE A.

70. I.

14.

I.

1292.

jEtro m Cathedra vniverfalis Ec-. dt'ugidi!' clefiae fuccedit Linus. Beato Her-

magorae in Aquilejenfi fede Hilarius : quam vis poft S. Hermagoram pet 20(J. annos Aquilejenfem fedem vacaf-fe putet Ughellüs, & Hilarum ei prae-fuiffe Anno 27^.Nos hie Palladio alTen-timur. Romae Nero humani generis a-poftemafoimetcarnifex ,meritas fcele-rum exfolvit poenas deeima Junii, qua die ante fexennium Očlaviam conjuge

(ac.c0i.2s.

multa.'^ ftat fententia Hermagoram per- interfecerat. In eo Caefarum progeniem dere, antequam ipfe cun6la pervertat, defecifTe teftantur veteres juxta, & rece-

nihil feipfos,nihil Sebafti fecuritatem fa-cere : lubet cunčla peflundarejmodo ru-ina etiam Hermagoram opprimat. Qua-rc vt erant cultris ac lecuribus infl:ru6li^ e facrificio procurrunt adSebaftum,& jam non cunftanter & precibus agunt,{ed vi ac minis: tollat confeftim hominem, & civitatem periculoeximat, aut ipfe pro co fe vičlimam cafurum credat. Impro-vifaviolentia fecuritatem Praetorifuftu-lit, 6c quod maluiffet infečlum, exequi acceleravit. No6te concubia miffis in carcerem ličloribus Hermagoram cum Fortunato capite plečtit. Ita tutelar es noftri Divi certamine gloriofo finem

tiores^vt valde mirarioporteatquosda ^ qui Juliam familiam in Aniciis, Anicios Nem°n IT-inPerleonibus durafle per plura fecula [fseJrld^i contendunt. SublatoNerone,vna leges Arb. An c. ab eo latae antiquantur, decreta in Chri- ftemm. ' ftianos abolentur, & vfq^ ad Domitian! tempora priftina in Romanis Provinciis libertatefruuntur Chriftiani. Tunc ve-rofimile per vtramq;Pannoniam au6lis fidelibus, no vis Ecclefiis novos Praefu-les dates, inter caeteras ^monensi, Cilienfi, Sifcienfi, Sabarienfi, quas cum pluribus aliisLaureacenfivelut Metro- Tnchoffin polifubječlasfuifleopinatur Inchojflfer, fed probabilius eft primis illis tempori-

jmpoluerunt,apud pofteros magnificas C.bus & iE m o n e n s e m feu Labacenfem, aras & sedes, quin & aimuum cultum in & Cilienfem^aliafq- viciniores Ecclefias tota DicEcefi Aquilejenfi, quae etiam- Metropolitano paruifTe Aquilejenfi, num amplifliina eft, licet multoties trü- fub quo fequentibus feculis earum Anti-catapartibus,confecutifunt. Corpora ftitesvelutfufiraganeiadSynodosevo-PontianusfuftulitjSc Alexandrina inge- cati nominantur. In obfcuro tam en mati bonorum omnium lu6lu in proximo ferunt Ačla tum Ecclefiarum, tum An-agellohonorificefepelivit. NuncAqui- tiftitum ob frequentes perfecutiones, le jae nobiliflimo conditorio affervantur, imo & bellicas turbas in hifceProvinciis, vna cum oflibus SS. Virg. Dorotheas, vt mirum non fit paucaadmodum fcri-

Theclae,Euphemias,Erafmae,aliorumq3 pro Chrifti nomine peremptorum, quo thefauro felix adhuc & fortunata civitas temporis injurias asquiore animo fufFert.

ptis mandata noftram aetatem attigilTe.

JESU CHRISTI An. 71. Lini Pap^ An. 2.

Gal-

Üalbse. ' ^nemdefciverant.GermanJCävexilladiu

Othonis. Impp. nutavere. Tandem oppreflbGalba vio-

Vitellij. - - -JEmon^

lentum led non diuturnum Otto impe-

Condit^eAn. 12^3. riumobtinmtt&fimulnuntiatuA. Vi*

telliumin Germaniaimperare: tunc e-

Tacit hift. T^Oftquam Neronem periffe fama nimvero moerere populusRomanus/u-

silonin I"^vulgaverat, varii non modo vrbe fpifare quibus aliqua pars & cura Reip.

Gaifa^aotho. apud Patres, apud populum, a- vtrumq^ ex aequo flagitiofum odifle.Ot-

joieph.i.^ pud Urbanum militem, fed omnes le- toni curis diftračlo primus fiduciam ad-

Sillvil'^' giones, Ducefq; animorum motus fue- didit ex Itlyrico nurttius, jurafle in eum

teiUib.y6. re,evulgatoImperijarcanopoffePrin. Dalmatic,acPannoniae,&Moefiaele-

cipem alibi,quam Romas fieri. Galba in giones. Judaicum exercitum Vefpafia*

Hifpaniis Imperium arripuit , Romse nus, Syriae legiones Klucianus Sacra-

Nymphidius Sabinus/ed hie in ipfo co- mento Otthonis adegere. Simul iEgy-

natuopprefliis. Clodius Macer in Afri- ptas omnefqueverfse in Orientem Pro-

ca: Fomejus Capito in Germania idem vinciae,nomine ejus tenebantur.Vitellio

tentaturi, nili a confciis mature perem- HifpaniajBritania^parsGalliae,Germania ptifuilTentjVerginius etiamper fimula-g fuperiot & inferior adhaeferat^fed ad ca-,

tionem amicitias evocatus a Galba Ger- ' pelTendam principatus fortunam bcllo

manis exetcitibu s tumultuandi occafio- opus črac.Ottho vt in multa pace munia

nem ademit,cum fine duce nihil eximi- Imperii obibat, quaedam ex dignitate

um tentare pofTent. Quies erat in Illyri- Reip. pleraq^ contra decus ex praefenti

CO, quanquarn excitae a Neronelegio- vfuproperando. Adventanticum exer-.

nes,dum in Italia cunčlantur, Verginiu citu Vitelliobbviaprogreflus varioMar-

legationibus adiflent.Rhaetia^Noricum, te pugnat,tandem defperata vičloria in-

Thracia, & quae alias Procuratoribus co- ter Veronam &Cremonam fibimet ma-

hibebantur Provinciae,vt cuiq^ exercitur nus confcifcit. Vitellius Romam prope-

vicinasjita in favorem aut odium conta- rat,& refiftentes fibi in Capitolio Sabinu

člu valentiorum agebantur. Fl.Vefpafi- & Domitianum,hunc fugat, ilium peri-

anus tribus legionibusbellum Judaicum mit. Tum interfečli centuriones prom-

adminiftcabat. Necipfi adverlus Galbä ptiflimiOthonianorumrvndepraecipua

Votum aut animus: quippe Titum filiü in Vicellium alienatio perlllyricos exer-

ad venerationem cultumq^ ejus miferat. citus, quorum Tertiadecimani llruere

Praevaluit ergo caetcris Galba, initio fta- theatra juffi. Nä Caecina Cremonae,Va* tim Imperij parum acceptus : motu C. lens Bononiae fpečlaculum gladiatorü

Germanicarum legionum perculfusPi- edere parabantlnterim Ve(pafianus,qui

fonem veterum morum juvenem ado- 4 Nerone in Judaeam miflTus fuerat rebus

ptavit in filium,&: Imperij fucceflorem. praeclare geftis , inftigatione Mutiani

M.Ottho conceptä fpe adoptionis defti- Syride Praefidis, & Alexandri qui ex Ju-

tutus^cumaegrefertPifonemfibipraela- dasoGentiiis iEgypto praefečlus erat,

latnm,animatis in Galbae caedem militi- militari acclamatione Imperator appel-

bus,in foro Romano vtrumq,- occidi cu- ktur. Renuente milites gladiis circum-

ratjCiim Galba vixifletannosfeptuagin- fufi,firecufarepergat,moriturum,com-

ta tres, imperaffet menfesfeptem, dies pellunt, Alexandria primolegionesfe- sueto^iii''

fepte. EleiliexercicuslllyricituncRo- ptemfacramentomilitariadačlae,moxe "

mse aderant,ad quos miffus Marius Gel- Moefia,Pannonia,caEteroq3 lllyrico alias

fus,vt in fide Galbae retineret,infeftispi- feadjunxere.Quin &VologcfusParthus

Iis ab iis petitus eft, jam enim ad Ottho- quadraginta millia fagittarior. pollicitus.

X 2 Tarn

Tam facile rerum mutationevertuntur^fceptisVefpafiani partibus, acerrimäm

animij&natainoblequiumcorporafe- 'bellofacempr3etulit,nontam praemiis

ipfisinpotentioreminclinant. Placuit periculorum, quam ipfis periculis lae-

primo Titum Vefpafiani filium inftate tus:; procertis&olim partis,nova,am-

Judaeac,Vefpafianum obtinereclauftra' bigua,ancipitiamalebat. Igiturmove-

^gypti, Mucianum cum copiarum re&quatere,quidquidvfquam3egruin

parteprxmittiadverfuS Vitellium. Hie foret, aggreditur. Scribuntur quaqua-

focium magis, quam miniftrüm Impe- vcrfum iiterae , momentoq^ temporis

rij agens, non lento itinere ne cunčlari flagrat ingens bellum, Illyricis cxerci-

videretuf neque tarnen properans tibuspalämdefcifcentibus,coeteris for-

quafifatdrumordinemexploransjgli- tunam fecuturis. Pannonics Alpes,

fcere famam ipfo fpatio finebat, gnarus quae & Julias, & Carfi juga, infidentur,

modicras vites fibi, & majora credi de ac nuntios ad Vitellium properantes re-

abfentib-uä: Tertia legio exemplum cae- tinent. Ita Vitellii paratus nofcebantur:

t'errs'Moefi^e fcgionibus praebuit: Očla- Vefpafiani confiliorum pleraque igno-

feptima ClaudianaAquilejam pro- ta. Accefferunt Vefpafiano externa au- hiä. greffaö pifeturbatiš / qui de Ottönis exi^ xilia, Sido atque Italicus Reges Sue vo-tiö nuntiabant, lacefatifque vexillis no- ß mm, fed Rhaetia infefta fuit, cui PorciuS men Vitellij praeferentibus, raptä po. Septimius Procurator erat j incorruptas ftremdpecuniä,&interfe divisähofti- erga Vitellium fidei. Sextilius Felix liter egerant. Unde metus, & ex metu cum ala Auriana,& očlo cohortibus, ac confiliumvii Vefpafiani partibus acce- Noricorum juventute ad occupändam^ derent,pofleimputari Vefpafiano,quae ripamOenifluminiSjquodRhaetosNo-apudVitelliüm exrcüfahda forent. Ita ricofq^ interfluit, miflus, nunc his aut litres Moefiacae legtories per Epiftolas al- Iis praelium tentantibus nihil egit, for-liciebant exercitum Pannonicum, aUt tunä partium alibi tranfačla. Antonio e abnuenti vitn parabant, cui facilis erat Pannonia vexillarios eohortium 8c par-perfuafio. Nam Decimatertia legio,' tem equitum ad invadendam Italiam quae Petovij hybernare folebat, & fe- rapienti, comes fuit Arrius Varus ftre-ptima Gälbiana dolorem iramque Be- nuus bello , qui occupantes proxima-briacenfis pugnae, quae inter Otthonis, quaeq; Aquilejae, & Opitergij & Altini & Vitellij exercitum ad Veronam, & laetis animis accipiuntur. [Inde Pata-' Gremonam acciderat, retinentes, haud vium & Atefte occupantur. Patavij duae ■ cüriftanter Vefpafiano acceflere,vi prae- legiones feptima Galbiana , & Tertia-cipua Primi Antonij, qui labantibus Vi- C.decimageminacum Vedio Aquilä Le-tellij rebus Vefpafianum fecutus, gran- gato accedunt. Dum Verona obfide-de momentum addidit,'ftrenuus ma- tur, in caftris feditio oritur contra T. nu, fermone promptus, ferendae in a- Ampium Flavianum, qui pridem invi-libs invidiae artifex, difcordiis & feditio- fus, turbine quodam ad exitium pofce-nibuspotens. Jun6liindeMoefiaci ac batur: Propinqvum Vitellij, prodito-Pannonici exercitusDalmaticum mili- rem Otthonis, interceptorem donativi SiSp ^^^ traxere. Titus Flavianus (Lazius clamitabant. Aparte Vitellij non me^ lib.i.c.7. * Fabianumvocat)Pannoniam, Pompe- liorterum flatus. Lucilius Baffus clat jusSilvanusDalmatiamteiiebänt,divi- fisRavennatis Praefečlus , ambiguos tes fenes. Sed Procutator aderat Cor- militum animos,quod magna pars Dal-nelius Fufcus, vigens aetate, clarisnata- matae Pannoniiq^ erant,Vefpafiani par-libus,primajuventä,quietis cupidine, tibusaggregaverat,fedfuopeneexitio, fenatorium ordinem exuerat. Hic fu- vtlateprofequitur Tacitus. Cremona a

Fla-

Flavianis expugnata, fpoliata, incenfa, ^ ri Regis,annis fexcentis triginta noyem, vičlae legiones ViteUianorum, ne ma- quadraginta quinque diebus fteterat. nente.civilibello,ambigueagerent,per Vrbs verodie trigefima prima Augufti Illyricum difperfae. Inde poft multas captafoloaequata eft. Initio obfidionis velitationes,& praelia Romam ventum. fame cogente multi egrediebantur ex Illic Antonius Pannoniae Prsefečlus vrbe, quos Tituscaptos ad terrendura pro Vefpafiano terno certamine fortlter reliquos cives ante eorum oculos juffit

praelians, Vitellium in latebras compu- fuffigi crucibus, multiplicato in tancum

lit, vbi a militibus trucidatus, Vičlori numero , vt jam fpatium crucibus de-Vefpafiano locum ceffit, anno setatis effet, & corporibus cruces. Ex quibus

quinquagefimo quarto, cum imperat baud dubium eft fuifleillos autillorum fet menfes očlo, & dies quinque. Pofte- filios,qui contra Chriftum clamaverant

ro dieMucianus cum reliquo exercitu crucifige, crucißge. Fame invalefcente

Romam ingreflus, vix tandem mili- calceamenta, cingula , coria ex Scutis

t€m a caedibus & praedis cohibuit, ^ ex detračla,ex ftabulis fimus & excremen-

fenatus confulto , miro omnium con- ta, veterifq^foeniparticulae pretiovae-

fenfu, decretum eft imperium Tito Fla- nierunt, & comedebantur feles,-mures» vio Vefpafiano,quiexpečlatoopportu-B gliresin delitiis erant, nee ab huinanis

no tempore navigandi, Alexandria fo|- carnibusabftinebatur. Mulierlačleni

vens Romam properavit. Jofephus tem filium occidit & coxit, quod Do*

Vitellium menfeOčlobrisocdfum fori- minus praedixilTe videtur cum beatas

bitjTacitusmenfeDecembris : malim pronuntiavit fteriles, quaenongenuiC.

Tacito credere, Caeterum adfumam fent. Belloludaicoconfečlo Titus cum

Pannoniae noftrae laudem fpečlat dedif- manubiisRomam ad patrem redi'it. Ve- pj-j^ j

fe vrbi & orbi Imperatorem , qui pri- fpafianusadpacisartes converfus Capi- »r-

mus ab Augufto Romani nominis glo- tolium nupero incendio abfumptü,ma-

riam revocavit, & quod cunčlanter fu- gnificetius inftauravit, & lano claufo t6-

fcepit Imperium, fortiter geffit. Pri- plumPaciscondere aggreflus eft. Sed

mus filium haeredem fecit Imperii, ne & pax fuit Chriftiania ^er orbem Eccle-

dicamfilios, quiaDomitianusdegene- fiis, & innoftraPanoma acNorico fide-

ravit a patre: adeo & foles fuas maculas lium numerus augebatur. S. Hilarius A-

habent. • quileiae Antiftes indefeffo ftudioperfe

&fufFraganeos Epifcopos, quorum jam

JESU CHRISTI An. 72. plures inftitutos fuifle credibile eft, vt Lini Pap^e An. 3. C.^m onenseCilienfem,Novidune-

Vespasiani Imp. An. I. fem, Sifcienfem, aliofquein Pannonla .

JEmgnje CoNDiTiE. An. 12^4. Savia,vttaceamVindobonerifem^Lau-

reacenfem, Scarabantmum in Norico,

Titus a patre in Iudaeareli(5lus,vt & alios in Forojulio aclftria, de quibus

bellum conficeret,decimaquar- tamen vel ificuria in rebus annotaödis

^^ ta Aprilis circa Hierofolymam jetas , vel barbarorum populorum fte-

S v""^ caftra pofuit in monte Oliveti, vnde o- quens in has Provincias migratio, quid-

c-f. lim Dominus refpicienscivitatemflevit quid praeclare geftum eft fubduxit

fuper illam. Quinta Augufti templum memoriae, & oblivionis caligine inyol-

fuccendit, quod ä prima per Salomo- yit. nemconftručlioneannismille, centu,

& triginta, menfibus feptem , diebus JESU CHRISTI An. 73-quindecim,afecundareftaurationeCy- Lini Pap^e. An. 4.

X 3 Ve.

12.C.

Vespasiani Imp. An. 2.^vie. Vcrofimileeftidtemporlsinjapy.

JEmon^e CoNDiT^. An. 12^5". 'dia& Pannonia noftra plurima^inftau-

rata, vel de novo Gondita fuifle : quia

EXcisa Hierofolyma Titus Ro- etiam pacis publicae opportunitate be-mam navigans nobiliffirnum cü ne vfos Chriftianos, numero audiores, patre Vefpafiano triumphum e- Zelo eciam ferventiores evafifle. Ad- Henr. Palia Duc.1 .».Mi- g-^^ du6lis inter captivos Joanne & Si- hue fedem Aquileienfem Hilarius te- J« Foro;ui.' nionefa6lionumducibus,&feptingen- nuit, qui linguaScmoribus illuftris, & tis aliisjudaeisrobore & forma praeftan- miraculis clarus faeile pronum ad fi-tibus, quos eo fine felečlos refervaverat, dem populum impellebat. Coeteriim qui ex ludasis gladium Ho-

nianum Hierofolymis evaferant, eos JESII CHRISTI An, So.&St, Dei. vindičla fublecuta variis in locis LiniPap^eAn. li.

perdidit^TriamilliaaLucillioBafloLe- Cleti Papje An. i.

gato in nemore Jardes interfečla funt. Vespasiani. Imp. An, lO. HactempellateRh3eti& Norici Roma- ^Emon^ Condit^ A.1302.&1303. nis obtemperabant, quorum exemplo

Batavi dum armis Civilis & CerealisB.T InusRomanus Pontifex corona-, Ducumattererentur,femetadcommu- ' | ^turmaityrio,&S.Thomas Apo-

>4

T^ .........

ne orbis fervitium (ita Romanum ju- apud Scythas & Germanos Godef.vke«

gum appellabant) Tacito fide julTore, ßdei propagandae caufa peregrinatur. fp-Set!"

hortabantur. Anmis. Anno feqnenti Vefpafianus

' Imperator moritur die 24. lunij, cui fi-

JESU CHRISTI An. 77.ad$0. liusTitus inImperio fuccedit. Faa:a

Lini Pap^ An. $.vfq,-adii. eft eodem hoc anno in Campania pro-

Vespasi a ni Imp. An.6.v%ad8* peNeapolimex monte Vefuvio admi-

ÄON^ CoNDiT^ A. I2^9.ad 1301. randa & ingens flammarum eruptio,

credita mundi mox cafurijöc vt loqui-

CEleberrimu Pacis templum, mi- tur Dio,in chaos redigendi prodigium, Dioin m

ra celeritate, vt inquit Jofephus quam pluribus defcribunt ex veteribu^

confe6lum hoc anno77. Chri- I)io& Plinius junior, dum fačlum Pli-

Romae dedicatum eft, Templi Hie- nij fenioris enarrat. Hie enim caufasin-

rofolymitani Ipoliis in eo collocatis, cendiiejusfcrutaturuspropioremontis

praeterlegem,&penetralium vela pur- acceffuaudax, ibiperiit, pulvere acfa-purea, quae in Palatio fervari praecepit C.villa oppreflus. Continuatadhuc etiam

Vefpafianus. Hie primus Pacitemplum aetate noftra poft mille fexcentos fe-

condidit ex alFečlata gloria , & quod ptuaginta annos illud Vefuvii incen-

Meffiae nomini,fibiab adu]atoribus tri- dium, quo quid aliud nobis Deus ante

buto, ante conftitutum Romanum Im- oculos ftatuit, quam typum gehennae,

perium ejus nominis delubrum Romas & ignis seterni ? Anm 18,

ftetifle nonnulli referunt, quod nato * ^ „ \

Chriftocorruit. FuitVefpafianusprin- CHRISTI An.82.&83.

Cepsplacidiffimaelenitatis,&quimaie- Cleti Pap^ An. 2.&3.

ftatis reos non facile punivit vltra exilii 11 t i I m p. A n. 2. & 3.

poenam. Romam deformem incen- ^^"n^ Condit^ A. 1304.& 130^.

diis,ac ruinis veteribus,fuonitori refti- ' B ^ItoinCampaniam profečlo,ad suetinTit. tuit, & per omnes terras, qua jus Ro- I vifendam regionis ex incendio TiS? manumeft,vrbesegregiocultuinnova- calamitatei?i. Roma continuis

1.9. C, 10.

tri-

tribus dieblis 5c nočlibus arfit, quo in-^ que ac Gallos > Romse in

cendio abfumptum eft Templum Jo- 'iGrG Boario vivi defoffi funt Qiriftianos

visCapitolini,Pantheon,tempIumNe- fuiffe merico fufpicatur. Quidni veri

ptuni,Balnea Agrippae,Tiieatrum Gal- Dcicultoresperfequeretur, qui feDeu

bge, ftena Pompeij, & alia plura msgni- ac Dominum appellari mandavit Cse-

fica aedificia. Anm 32. far, vt ne fcripto quidem vfqUam alicer

Ano altero Titus Imp. humanige- nominaretur. JmoSS. peris delitiae morbo interiit, tanto vrbis Sed ne quid tunc gtavius deceme-lučlu,vtomnestanquamin propria do- retDomitianuSj DaciaRoraano infefta luerintorbitate.Senatusobituipfiuscir- nominiefFecit, quse circa haec tempora cavefperam nuntiato, nočlu irrupitin jugum etiä propinquis excutere orfa, CuriäjSc tantasmortuolaudescongeflit ^raviffimubelluexcitavit. Quanta fue-quantasnunquadederat vivo. Eün im- rintDiurpaneiDacorurrtRegis cumFu-perio fucceJUt Domitianusfrater junior fco Duce praElia,quantaq; RomanorUm Paui.Diac.in quantum initio paternae virtutis, & fra- clades,vbi Oppius SabinUsConfularis,& u'/"^ ternarum laudum aemulator, tantum Cornelius Fufcus Praefečlus Praetorij poftea Neroni & Caligulse fimiiior. Li- cum magnis exercitibus occififunt lon-terariae tamen Reipublicae profuit Poe- B, go textu exfolvere, inquit Paulus Diaco-feos amans. llnde fub eo aemulatione, nus, nifi Cornelius Tacitus qui banc hi-& prsmio emicuerunt PoetaeStatius, ftoriam diligentiflimecontexuitjdere-Martialis , Juvenalis: in oratoria vero ar- ticendd interfečlorum numero, & Salte Quintiiianus, quiCiceronem antepo- luftium Crifpum,& alios aučlores quam fuitSenecse, declamans , cüm non au- plurimos fanxifTe , & feipfum potiffi-deretinmorumvitia,inStyhcorrupte- mum idem elegifife dixiflet. Quem ja.Grut. in lam. Jmo 8 3. Diurpaneum Paulus dixit, alij Deceba- ^^

lumnominant vt obfervavitGruterus.

JESU CHRISTI A.S^vfqj-adgo. Eo in bello parumfeliciter a Romanis "

Cleti papie An. 4.vfq^adiO. pugnatum. PrioreexpeditioneOppius

Domitiani Imp. An.i.vfq,'ad7. Sabinus Confularis oppreflus 3 altera

jEmon^e CoNDiT^ A,l306.adi3i2. Cornelius FufcusPraefečluscohortium

Praetorian arum , cui Domitianus belli

IN Germania L. Antonius Legio- fummamcommiferat, vt modo relatu.

num Praefe6lus res novas molitur exDiacono. Errat Megiferus, qui per Me^if Anai.

o^nunc.an. contraDomitianum. Mittiturad DacosintelligitDanos,&inDaniaOp-compefcendos motus L. Sabinus, quiC.pjuniSabinumoccubuilTeCcribitrquam-

fociorum auxilia etiam ex Norico & vis fequenti mox capite fui immemor

Pannoniaevocaffecreditur.^»;^!? 84. .Oppium in Tranfylvania occubuifTe

Romas interim Philofophi odium narret. Illud hie non omiferim, quod jomand.je

Cxfaris incurrerüt, vt vrbe excedere ju- Jornandes eos, qui Öaciam hac tempe-

berentur,quosinterMufonius,Epi(5le- peftate coluerunt populos Gothosfive

tus, & Dio Chryfoftomus, & alii,quos Getasfuiffecontendaty-atq^ adeo nunc

Philoftratus fcribit rautato habitu in Ly- primum ripas Danubij propeadijfleGo-

biam & Scythiam fugilTernon abnue- thos longe lateq; fecuturis temporibus

rimaliqüos illorum in noftris etiam ne- dominaturos. Quae fi vera funt, falli

moribus latebras invenilTe. 84. oportet eos, quiGothos nonnifi Philip-

Sequenti vero in Chriftianos gU- pi Arabis Imperio Romanis in-

fcere cai-piffe perfecutionem arbitratur notuiffe fcribunt.

Baronius 5c ex eo Spondanus, Graecof- Arno 85.

JE.

JESU CHRISTI A. 5)0.91.92.^ coepit Domitiani adv^erfus Chrlftk^^^^

Cleti Pap^ An. IQ. 11.12. perrecutiOjinqua&S.IgnatiumAncio-

Do miti ani Imp. An. 7.8.9. chenum Epifcopum paffum effe hoc

jEmon^ Cond.A. 1312.1313.I314. annoputatBaronius. Anm^^.

Anno fequenti paflus etiam eil A-

1 iEfus anno fuperiore Romanus cilius Glabrio, qui anno fuperiore Con^

exercitus Domitianum excivk fulatumgefferat, accufatusquodadlu-

__________ ^inDaciam. Qmvi6lusa]VIarco- daeorum mores tranfivilfet. Sicenim^

Herrn. Con- mannis ( hodie Moravi appellantur ) i- quöd ex ludaeis defcenderent, Chriftia-

fr&^in.' gnavia,&torpore animi cumDeceba- nos Ethnici appellabant. Evocatus ia

choffAnai. loDacorumRegc paccmfecit. Nihil- Albanumadjuvenalia, cdminfenten-

huncan. ominüs Romam reverfus triumphum tiafortisperfifteret,intheatramimmit

ridiculum, quafiviciflet, egit. Mox in fus eft, vt cum immani leonepugnaret,

cives gladio verfo mukösperemit, plu- quem viftor confecit. Hunc Acilium

res in exilium compulit,quos inter Coc- Glabrionem nonnulli Aniciorum ftem-

ceium Nervam, quod commercium mati inlerunt, ex quo progerminaffe

haberetcumApollonioThyanseoMa- putant fereniffimam Habfpurgo-Au-

go de futuroNervae imperio vaticinante g ftriacam Dornum, vti Seifridus, Arnol-

Änmso. dusWion, DidacusdeLequile& alij,

Ipfe quoque Apollonius Romani contra quos alio opere ex profelTo diffe-

accerfitus,& ignominiae causa, barbä rui.

comäq^ rafus inter fceleratos vinciri juf- g^b hoc tem pus multosRomano-

fus eft. Iterüm ad caufam dicendam vo- ^^ civium, praefertim Chriftiana fide

catus, defenfione peračla, cum eum imbutorum fponte in exilium abijfle Gabr.Bucei

Domitianus invkum retinere vellet, in- yerofimiliter opinatur Bucellinus & in

vifibilis fačlus difparuk, & Puteolis vbi fu^m Rhaetiam montibus obfeptam la-

focii exfpečlabantfe ftitk. Anno 51. res tranftulifle •: ego etiam in noftram

Akero poft anno edičlis,& ferro Japydiam seque montofam,& vicinum

perfecutuseftChriftianosDomitianus, Noricum tranfilfefacileconjecerim, eo

inter quos Joannes Chrifti dileftus difci- q^od paulö poft Domitiani julfu etiam

pulus,edolioferventisoleüllaEfus&in- ifthic perfecutio exordium fumpferit.

teger, relegatus in Pathmum infulam Jmo arcanorum coeleftium particeps Apo-

calypfimhoceftEcclefiaepugnas&tri. JESU CHRISTI An. 96.

umphos in pofterorum Ipem aut me- C l e m e n t i s P a p ^ An. 4.5".

tum,fcripfit. EodemannoFlaviusCle- - Domitian: Imp. 13-14-

mens Domitiani patruelis & in Confu- .^mon^e Condit^ A. 131$. 1319. latu coliega, obječlo Chriftianifmi cri-

mine occubuk, & Flavia Domkilla rc- Ate graffante Domitiani perfecu-

hgztz. Amo^2. 1 tione, inter caeteros etiam Aqui-

TF<;tT rWR T<;TT Ä 01 nr —'leise Beromo Prsefeao Hilarius

JESU CHRISTI A. Patriarcha impietatis defertur, & cum

Clementis Pap^. An. I.2.3. eo pluresnoi^inisChriftiani, quos cum

Domitiani Imp. A. 10 II. 12. ^^fledereadldolorumcukumnoa

^mon^ C0ND.A.1315-.1316.1317. poi1etBeronius,Hilariumfecunpercu-

Baron.|An- Letus Papa Martyrio coronatur ti ( vel vt MSS. habent gladio feriri) ju-

ft fuccedit in Cäthedra Petri Cle- bet, & cum eoTatianum Diaconum

^^ mens I. Romanus. Secunda nüc occidi. Eandem fubiere fortem Diony-

fius,

'fius,Largus,5c Felix illuftria apud A-^ riidedmumqmntum.Ethačlenusqui-
joCandid Diem martyrioS. 'denijVtobfervat AuthorMifcellaSjRo-
quikr"^'^" tacram decimatn fextam Marcij m3E,aut in Italia orti rexere I mperium:
'' confignavit vetuftas: Annum 9 6. aut de hinc advense. Et compertum eft
97. Verofimiliter decernit Palladius'. vrbem Romam exterorum virtute cre-
Henr.pai- Quoipfo poftcriore anno S. Joannes E- viffe. Sic fteriiefcunt plantae in nativo
lo iifuik;" vangeliftain Inihla exiliifui Patlimo A- folo,vberioresreddunt frudtus transla-
L^fcrTp"'.'* pocalypfim fcripfit, vt volunt Hiero- tae. Anno 9$.
EKiefAire- nymus & Irenaus, quam ad Canonicos Nerva Coccejus cx Oppido Um-
liK.^Ts^iad Hbrosfpeffcare late probat Baronius. De briae Narniä oriundus confentientibns
^uncann. ačlis S. Hilarii,ad CUJUS paftoralem cura exercitu^&fenatu Imperium confequi-

etiam Japydianoftra&iEMONAfpečla- tur,quimoxyf;2Ko99.

Boiiand. iiaec liabcntur ex monimentis S. Trajanum Hifpanum in Germa-

Aa.adiÄ.. Maximini prope Treviros, quod cum nia agentem magno Germanorunt

nollet Diis facrificare , virgis eaefus,e- plaulu, & Imperij Romani bono ado-

qvuleo tortus, vngulislaceratus vfque ptat, Provinciistributum remittit, quo

adeo vtnuda vifcera paterent, canden- favore noftra quoque Pannonia & reli-tibus carbonibus vftus , tormentis ta-g qvum Illyricum refpiravit. Coete-

men omnibus fuperior, poll fufas ad rum Nerva fenio gravis anno fubfe^

Deum preces, lolo flatu Idoia in pul- quentimagno bonorum lučlu obiit, 6c

verem comminuerit. Redu6lo in car- Trajanus habenas fufeepit , cujus ilia

cerem adjunčlus etiam Tatianus Dia- laudatiflima vox initio ftatim imperij

Conus , fimiliter virgis Caefus , quibus audita, cum ftričlum enfem Prsefečlo

Concordi ammo m carcere orantibus Praetonj traderet: Lap mm enjm,

vrbs ingenti fragore concuffa eft. Die ß horns fuero, pro me; fm malus, contra

100,

M.s^ao. poftero ambo Tub gladium mifli Mar- me eo vtitor. Hilario Aquilejenfi Pa-

Henfchen. r & _ Tix- r 'H. Pallid.

adi6.Mar. tyrium conlummarunt. Integra acta triarcha per Martyrium conlumpto m rer.Foro-

cxtripliciMS.exliibetHenfchenius,& eadem fede fufhcitur Chryfogonus

cumMartyrologio Romano Marty- Graecus, fub cujus paftoralis curae ini-DioinNer-

deiir.Al riumhorumSS.differtad temporaNu- tio multum Ecclefia Chriftiana profe-

merianilmperatoris. S. Hilarium vero cit. Nerva quippe Imperante , qui

ex noftra Pannonia oriundum fcripfit impietatis in Decs accufabantur Chri-

Ughellus , qui etiam fub Numeriano ftiani abfoluti, 8c exules revocati funt.

paffum exiftimat. Jnno 197. Sed Trajani decretis, quibus fodalitio,

C.rum conventus praefertim nočlurni',

JESU CHRISTIAn.^S.^^.IOO. quibusChriftianiaflueverant, prohibe-

r^ T) „ r bantur, denuo perfecutio vires acqui-

ClEMENTIS pap^, 0.7.0. IJdULUJ., ^ ^ T

^ ^ ' , fivit. Clemens Papa relegatus»Fla,

Domitiani Imp. vlt.- pomitilla & ejus Eunuchi Nereus

Neru^e Imp. I.& 2. ^ Achilleus M^rtyrio coronati funt.

^mon.e Cond. AN.1320.i32i.i322- Seriem Patriarcharum Aquilejenfium

varij vari^ocant quibu s lite dimitto,

Paul. Diac M Omitianus ob nimiam faevltlam jn hoc recentiore feq uor Palladium,

J^ii^eiu.?". i 1 a Stephano Procuratore Flavias Jnno 100.

sueton.in Domitillas, quam relegaverat: ,

Domitia, VT • . -Jv rr IHS )&«►

cip.j;, aliilq^ conjuratis occiditur, polt annum ^

quadragefmium quintum vitae, Impe-

Y S.E-

SiECULUM SECUN-a ^x qua infcdptione conftat hoc

J) Q 'tempore cokortem Prsetoriam in noftra

JESU CHRISTI An. 102.& 103, J^py^ia ftativa habuiffe. Ubi tarnen

Glementis PAP^.io.Anacleti.i. mendum eft in voce Auftrige , qu^

Traiani Imp. An. . 3.&4. mukorecentioreft, & legenduui .

äon^ Cond. An. 1324.& 1325-.

lTc\li /^.LementiPapae inCherfonenfo JESU CHRISTI A.I04.&I0^.

Diojib.ös. i^PQnt;ica per Martyrium coelis Anacleti Pap^e An. 2.8C3.

^^inveaoinPetrifedefubftituitur Traiani Imp. An.

Anacletus. Decebalus Dacorum Rex ^Emon^ Cond. An. I32^.&1327. novarurfus in Romanos moliens Taja-

ni armis domitus & vičlus eft Duce Pia- ^N Bithyniam miffus Proconful C. pj.^ ^^^^ cido, qui admirandä converfione ex 1 PliniusadTrajanum proCliriftianis ijthnico CKriftianus fufcepto Euftachij -^fcribit, quorum niultitudine deter-jiomine„vi;iacumconjugeacliberisde- ritus fuit a caedibus , eorum probatos inde fub Hadriano Martyr Perilli in- mores,& fanftos ritus laudans, ac pec ventum,bovem asneum nobilitavit,g refcriptum. Csefaris monetur Chriftia-fed magis Pannoniam noftram ,,in qua ' nos conquirendos non efle: fi autem de-Magifter^ militum contra Decebalum ferrentur,arguerentur, & ß in fententia du($tavit exercitus& armafumpfit. De- perfifterentpaniendos, & fine authore cebaluscaptus, &pedibus Imperatoris libellos contra eos fcriptos recipinon advolutu sjperdifficiles pads conditio- debere.Haud dubie hoc tempore in Föne^ fubiit: Jnm 102. ro Julio,Carniajapydia, Pannoma,Pras-Trajanus per Japydiamnoftram & fides ac Procuratores aliique miniftri Pannoniam partito milite Romam re- idem agebant, quod initio Plinius, & in verfus, affumpto Dacici cognomento nomen Chriftianum facraque occulta triumphavit. Illud in hoc hello fane me- animadvertebant, fed rerum ej usmodi morabile -geffit Trajanus, quod cum memoriamtemporum injuria oblivio-poft praelium Romani militis vulneri- nidedit. DeChrifogonoPatriarchaA-bus ligamenta declTentjipfe propriam quilejenfi,&aliis ejus fuffiaganeisEpi-veftem in lacinias confciflam partitus fcopisaltumprorfusfilentium,nec con-fit, quae Dio vberius profequitur. Au flat, quo mortis genere obierit, & quan-

^o. InvigilaflegregifurenteTyranno-Huc fpečlat ejus temporis Infcri- C/um rabienotavitvetuslnfcriptio.

ptio quae T ergefti ad hue vifitur in haec J04.

verba: Decebalus per Trajani abfentiam ^'"Je^b"

fa6lus audacior pacis leges infringit, inciiron.

La..com- Q^PETRONI U S C. KPUB. MO- contra quem iterumprofeausTrajanus, jn^ent^Rdp. DESTUS P. R BIS LEG XII.^ Carnis,Japydibus,&Pannonibusm)-

FLAM. ET LEGI. ADIV. VIC. ftris,quin ör costeris Illyricis exercen-

TRIB. MIL. C OH. V. PR. PR. daevirtutis & coiifequend^e gloria oc-

DIVINERViEETIMP. CiES. cafionem fecit, dum eorum auxiliariis

NERViETRAIANIAUG.GER. copiis rebellante nontantumcoercuit,

PROVIN.HISPANI.ECITER. fedadinterrjecionem delevit. Dece-

AUSTRI.E ET, CALEICAR. balusne in triumphum duceretur fibi-

F L A M E N DIVI C L A U D11. D. ipfi mortem confcivit. Dacia Pro vin-,

D. ID E M QU E D E DIC A VI T. da trans Danubium fačla, tunc de-

cies

ciescentena millia paffuum tenuk m j^LJRI PR^FECJOR. VR.IHJ^S,,

circuitu,agros coiiiplexa,vt tradit Au, 'SERaRIO. &'e.

thorMifcellje, quos dein Thaifali.Vi- • r • • j t •

asphali,&Tervingicoluerunt,nnncfo- a

• lisuVi^e&Tranfylvani^enomenck. XU qu^mPanaoma ftaovaha-

turiscognitos. HujusDadcioccafione bmt,ad bellumDac.um evoc,tamftr«, ■A.-.'.

belllTtljanusadmirandoponteDanu, ^«w IQf-

biumjunxit,cuiusftručluramdefcribit ivrrt/-<ttt»tct^t a o

Laz.eom- ' ' . JESU CHRISTI AQ.IO^.&IQS,

inent,Reip. Dio,& cx CO Lazius I Vip-inti Itabant cx . t> a 9 ^

Romliz 1 1 -J -1 1 • j ' AnACLETI PiVPiE A N. 4, CC 6^.

UJlu quadratolapidepilaB,quarumaltitudo Traiani Imp An

exträfundamentafuit centum & quin- tp r^ ' \ ' o <t

quagintapedum,latitudo fexaginupe, Conbit^ A. l32$.eci33Q,

dum, diftabant inter fe centum feptua, confeaq Traianus

gintapedibus & fomidbusconjunge, i iRom^ eolumnam CQchlidem

bantur. Sed Hadriane hxc moles non J^erexit,qu3ehodieq-a fuinomi-

placuit, quieamevemjuffitnebarbari „isauthore Trajana audit. Eampr^P^. facilemtranritumhaberentmRomaaas

Provmcias. ^amofmshuncpontemfe-B. ^ ^^^ Romam yeniffet,

ptemorbismiracuhsaccenfuit,&pofte. ^^eftapudMarcdlinum. Cxlat^^fe f^Jl^

rorumignaviamreprehendit Laziusfua ^^ ^^^^^^ . ^ ^aMarcci.

setate adhuc ejus ruinas & veftigia exti, ^^^^^ ^ . i.bore tot^

ti& narrat m confinibus Ungariae & ftetit,hocanno coepta. Jmo 106.

Bulgarin, ex quibus etiam vetuftas In, ^^^^ ^^^^^^^^ Orientem;

fcriptiones promit, quarum vn^m hic Arjneniam fubpgit, 8c paula,

apponere libuit J ^^^ finitimos Reges cum fuis in dedi,

PROVIDENTIA AU GU STI tjonemaccepit. Etluftransdeniorei?,

IVEREPONTIFICISVIRTUS ^ercitum iaventos in eo vridecim millc

ROMANA QUID NON CHrif|:ianos,qui Diis facrificareabnuif-

DOMET? f^iit, a caeteris fejunčtos in Armenian^

SUB JUGUM ECCE R APITUR relegayit,&vt Menologium habet^ in

ETDANUBIUS. fi^^^ copfejßone perßantes fupplkio mortis

ßihjecit. Baronij conječluraeft^hosipfos

De hoc plura apud relates authores. ^fl-g decern mille Martyres illos, quibus Trajanus Romam reverfus iterum de^ ^jjj jj^mgppreosconverriacceflerunt,&

Dacistriumphavit:Gloriofusprinceps, 'jmponte Ararath Armeni» crucifixi

limitior Chriftianis. Nam & comitas e- fy}rjt,q\jos a proximo feculo peculiari de,

Uz. com. jus, & liberalitas ac caeterae yirtutes Prin,- yptione f olit Carniolig noftra, quod an,

^jpg (Jjgjjge jji ^o commcndantur. Li- ^q j ^^^^ pr^clariffimam de Turcis v'w

beralitatem arguit ilb yejus infcriptip ^origin in eorum natali fit confecuta,

Mathelici in Italia; virtu te potiffimum in vifti Herois An-

C. JRRIO a FILIO, COR. CLE- dre^Lib^aroni?abAurfpprgCroatia

MEmi MIL m IX. CO H PR. & tunc confinmn? Generalig.

EQUm COB. ElUSDEM DO. B^c^d Jmum6o^..

NIS OONATO AB IMPERA, ^ JESU CHRISTI An.iil.vfq.UO,

JORE IRAIANO, TORQUIEVS, Anacleti Pap^ vit. Evarifti. ad vit,

4RMILLIS, PHALERIS OB Traiani Imp. An.ii.vfq^adzo,

BELLVM DACICVM ^INQV^ iEM0N^C0Ni?.An,i334.ad 134:

y 2, Aiiacle.

Kacletus Papa Martyrio nobi-^ conatur^haaqliberationem conmientj-litatannumCliriili IU. cui{ub- 'dam effe, qui videri poteft: Certe im-

■rogatur in Pontificatu Evari- poffibilenonfuicfubvitae finem a per.

ftus Romse Pantheon celeberrimum fecwtione Chriftianorum defxftenti,fi.

EufeC: i'n^' Templum, & Jovis vltoris delubrum dei veritatem agnofcere, & elam ab ali.

Chron^piin. Jmoiiz. quoarcaiiafideiedoccri, baptifari,poe.

pio in Tra- Antiochia ingenti terrsemotu con- nitere, 6c per diuturnas m Purgatorio

cutitur, Trajanus periculum per fene- poenas pec<;atis debita fupplicia fuftine-

ftramevadit AOTII4. re,abiisquetandemliberari. Coeteram ^^^^^^^^

Paulo ante vitx finem idem Tra- Trajani cineres Romam translati, m au,

janus promulgavit edičlum inliibens reavrna,fubcolumna,quam erexerat,

perfecutionem Chriftianorum, eä occa- cum imagine rqpofiti funt: ipfe inte?

fione,quödTiberianus qui primae Pa- Divos rqUtus,- & fucceflbrum reliquic

Igeftinorum genti prjeerat, ad ipfumre- confobrinum jElium Adrianum. Jn-.

tulilTetfeparemnonefleChriftianisoc- fßolZO^

cidendis, qui vltrö fupplicia appete- Ad hmQ ipfum anjium fub inir texiX. AnmiiSf. Imperij Adriüni referunt aliqui hie-

Tandem Selinunte in Ciliciä aqua B. Martyrium S, Euftachij & fpciorum,

intercutc &. apoplexia Trajanus obiit de quo fupra mentio fačla. Et circa

anno uo.cum prius multas fuas serum- idem tempos S, ChryfogQnus^ Aquile^ ^ ^^

nas vidiffet. Nam rcbellarunt fubačlae jenfis Ecclefise Antiftes, plaqida morte, «b. Forojui.

Provinci» : Parthi Regem impofitum an potius martyrio,incertum^Goelos pe^

depulerqnt: Judxi in Palaeftina, ^ Cy- tjerit, Subrogatus ei in eadem fede'

pro ad quadringentafexagintahominu. Theodorus. Curii Traianusobiifletid

milliaperemerunt, Ipfequoquelmpe- temporis in Oriente agebat Hadrianus,

rator fulminibus portentifq- ab Agare- qui Antiochia digreflus ad infpiciendas

nis, quos impetebat repülfus, poenam Traiani reliquias, quas Tatianus, Ploti-

ambitiofo capiti acerbiffimam paffus na,&Matidiadeferebant, iis in vrbem

eft, cum nihil ex tot peric ulis praeter v- dimiflis Antiochiamii:erumdivertit,&

PauiDiac; »am mortem reliqvum fibi faceret. Hu- praepofito Syriae Catilio Severo per 11- in Hadrian!

Mückuo. jjjsjjit^^ominüstantum memorise (in- lyricumRomam venit. Jmo 120. quit Author Mifcellse ) delatum eft, vt

vfque ad noftram aetatem non aliter in JESU CHRISTI AN.i2i.vfq5 ad 132 fenatu Principibus acclamaretur, nifi A l e x a n p r 11. Pap^. I. vfq; ad vit/ Felkior Augußo, melior frajano radeoinC. HadrianiImp. An. 2. vfq j ad 1 co gloria bonitatis obtinuit, vt vel ad- Äom^ Cond. An. 1343. vfq^ 135-4.

fentantibus, vel verMaudantibus, oc- ____

cafionem magnificentiflimi praeftet e- T^ Variftus exaais in Pontificatu an- ^^oahic. xempli. EjusanimamprecibusS.Gre- nis novem, & tribus menfibus

gorijPapaepoftquingentosfereannos -"—^Martyrij corona donatur : cui

ex Purgatorio liberatam fcripsere non- fuccedit Alexander I. Jmo 121. nulli inter revelationes S. Mechtildis.' SequentibusannisHadrianusIm-

S de fid ^ Joannes Damafcenus,qui cen- perator peregrinationem per vniverfas

defunft. ' tum,& aliquot annispoftS.Gregorium Romani orbrs Provincias fufcepit, 6c

Papamvixit, eandemhiftoriamvtrem prime in Galliam atque Germaniam

certam, & ab Oriente pariter ac Occi- tranfijt, cujufque Provincias fecuritatt

Baron.To.s. ^^uteteftatam,fcriptismandavit. Ba- & commodis profpiciens:Pannonias-

adan. 604. ronius vero multis rationibus probarc quoque 6c Japydiam noftram invififfc

vero-

verofimile eft. linde & reperinntur^ maprsefcripta, quae ad Gonftantini se-

Sui:i.4.hift. muki ejus nummi cum Kis infcriptioni- 'tatem dura vit. FidejubetSext.Aur.Vi-Ecciei: bus c\x£i:Locpipletaton orbistenarum, Re- (Stor, dum ait: Officia fane puhlica & Pa.

fiimton Gallia, Keßitutori Italia &c.An. latina, nec non militia in earn formam fla-

122. tuit, qua paucif per Confiantinum immuta-

Plurimos fub hoc Imperatore Mar- tis hodie perfeverat. Vixit autera Sext.

tyrio coronatos habent Ačla MM. Aurel.fubTheodofiofeniore. MenxaGrse Palliintcraliosfuntinlllyrico S. Phile-

Henfchen," tus Scnatatot, Lydia ejus conjunx, Ma. JESU CHRISTI A. I33.vfq;ad

addžital cedoSc Theoprepius filij, qui mifli ia Sixti Pap^ An. 2.v%ad8.

Icbetem oleo & refina ferventem,cum- H a d r i a n i I m p. A. I4.vfq; ad 2Ö.

que illaefi manerent lebete divinitus ■ ieivionie Conditje A.i35'5'.adi36i.

refrigerato, AmphilochiusPraefesCDu- _

<;emnominantAa:a)Chriftumprofef- Eilum adverfus ludaeos pluribus

fus ad eundem lebetem infiliit, excla- t^annisgeftum , hoc anno acrius ^^jpchio.

mans: Domim Dem Chrißiamrum adju^ ^ ^promotum eft, cum lulius Seve-

va me. Audita eft illico vox de coelo: rus praeftantiffimus Dux fe Britannia vo-^xauditaeß oratio tu a afcendehuc. Cro-ß^ catus quinquaginta eorum millia cecl-

fiidas Commentarienfis fecutus exem- , & totam fere ludaeam defolationc

plum Ducis fexta pro Chrifto viflima replevit. Anno 133.

acceffit. Quaecum nuntiataeffentlm- Anno fubfequenti vniverfae lu-

peratori, iracundia tumens Roma in II- daeorum genti interdičlum pedem in

lyricum properavit, lebetem feptem agrumHierofolymitanum inferre : in-

diebus cum oleo & refina fuccendi juf- trodučli coloni aliengenae, vrbs appel-

fit, Martyrefq,- denuo inijci 5 quos cum lata JElia : fupra portam verfus Bethle-

videretillaefosprecesadDeumfundere em fus in marmore fculptus eft. Ere-

pudorefufFufusabfceflit. Martyresve- gionetempli ludaici, lovis dclubrum

ro Deo gratias agentes placid^ obdor- excitatum eft. Nec minora fere adver-

jiiiveruntforteannoi25'. fum Chriftianostuncfufceptaodia i nä

Fuittamen poftealmperator non- in loco Paffionis Dominica feu monte

nihil Uteris Serenij Graniani Proconfulis Calvariae fimulacrum Veneris, io locg

Afiae mitior redditus Chriftianis Anno vero Refurrečlionis fimulacrum lovis

12$. dedicatum eft. Anno 134.

SedvbiImperatorfprere defiit,ejus Hadrianusinterea defueceflbreiil Praefečti&Praefides privatum in eoso-C.Imperio cogitans Ceionium Commo-

dium exerverunt. Romas fub Aurelia- dum , Nigrini generum invitis omni- ^paj^^'^^/J»-

no ludifce pafli funt Alexander Papa busadoptavit, eumque^lium Verum &fcqq.

cum fociis Eventio acTheoduloPresby- Caefarem appellavit. Ob cujus adoptio-

teris. feucceflit in Petri fede Sixtus. An. nem ludos Circenfes dedit, & donati-

vuni populo ac militibus expendit.

" Hactempeftate&fub initialmpe- MoxPraetura eum honoravit, & Pan-

Aur.Viain Hädriani MartiusTurbo poft Mau- noniisimpofuitdecretoConfulatucum

gj 5 ritaniae Pr^fefturam infulis ornatus ab fumptibus. Sed cum eum minus fanu

HadrianoPannoniae Daciaeque Praefe- videret,dicerefolebat : Incaducuwpa^

aus fuit, nec multo poft loco Tatiani rietm ms mlinavimm, ^ perdidimus

Pr^efeaus Praetorij nominatus. Eodem q^tater mildes Jefiertium, quod populo

Imperij initio publica per Provincias mHitihus pro adoptione Commodi dedimus.

muniadivifafuntA Magiftratuum for^ Com modus autem praevaletudine, nec

Y 3 gca.

gratiiis quitlem in Senatu agere potuit^ rcferrecarmen carmini, di£lumc}i(5td;

Spart cit Hadriano de adoptione, & paulo poll 'prorfus vc meditatum crederes adver-

inchöii:in ingravefcente valetudineper fomnum fus omnia. Poft cum capeffivit Impe-

Anai. Vnga. mortuo adoptavit Hadrianus riura ex adoptione T. ^Elius Hadrianus

Arrium Antoninum , qui poftea Pius Antoninus Fulvius, feu Boionius, po-

di6lus. Referente Spartiano: venitde fteacognomentoPiusappellatus.

Pannoniaquidamnatuscaecus adfebri- no 140.

entern Hadrianum, qui cum eum con- Inter haec Chrifti regnum vbique

tigiffet: eo fačlo &ipfeoculosrecepit, inter gentes propagatur, & vfque ad Teitui.adu.

& Hadrianum febris reliquit: fed Ma- Sarmatas, Dacos , Germanos, & Scy- ihtfit

rius Maximüs hasc per fimulationem thas profertur. Megiferus S. Eleuthe-

fačla commemorat t Et quidfi caecus rium Illyrici Apoftolum hoc tempore 37.Marian.'

ifteChriftianus fuiffet, aDeo miflusvt nominat cujus opera multi ad fidem

miraculo fidem Chrifti Hadriano fua- perdu6lifint,ejquettibuitmatrem An-

vghd.T.f'. deret?Anno 139. Circahos annos fub thiam a S.PauloApoftolo converfam.

ffi. ' eodem Hadriano Imperatore Martyrij Sedhunc hoc ipfo Ar^no 140. MefTa-

palmam meruerunt apudTergeftum nae vnacummatrepafTumnotavitMa^ inCarnia, vel(vt alijvoluntfecundumB^rianus Scotus. Meliüs Bollandi conti-

antiquiores limites ) in Iftria S. Prinfus nuatores, qui Ačla S. Eleutherij pro A-

Presbyter, & Marcus ejus Diaconus, pocryphis habent: & S. Eleutherium

quorum corpora poftea Anno 7 5" 5'. Romas cum matre Anthia paiTum o-

translata funt Veronam, qua occafione ftendunt: Romanum fuilTe, & nou pro-

vel caufa, noa reperio annotatum Jtj^ cul inde Evangelium prasdicafle: cor-

W0339. . pus Reate conditum ? de lUyrico nulla

mentio. Sexto Papae per Martyrium

JESU CHRISTI A. I40.vfq; ad i ^o. fublato, fucceffit Thelefphorus Graecus fchenldTs! SlxTi Pae^e Thelesphori. I42.cujusEpiftolaedu3eextant,in

I. vfque ad quarum akera vniverfalis Catholkce Ec. Baron, hif,

Antonini Imp. A. i.vfq,-adii. c/^^eE/'^o/^/zjnominatur. Ejustempo-

.^MONiE CoNDiT^ A. 1362 ad 1372. replurimae exortae funthaerefes, Valen-

tinianorum, Ophitarum, Caianorum,

"Adrianus Imperat. morbo fub- Sethianorum, Marcioniftarum, Cer-

ter cutaneo, & cruciatu mem- doniftarum, de quibus Epiphamus,Ter,

l^brorum fere omnium confe- tullianus, & alij antiqui apud Baronium aus,cum mortem voluntariam faepius C.agunt. Qaaetamen vltraEcclefias Ori-

optatam,& attentatam confcifcere fibi entalesvixfuntprogrelfae. Inocciden.

non poffet, tandem medicorum con- tevero , & feptentrione cum abarmis

filio cibo & potu abftinens vitam finijt ceffatum effet, ac Antoninus Impera.

apud Baias , cum vixiffet annos fexa- tor, luftini Philofophi libro pro Chri-

ginta duos, menfes quinque, dies Sex. ftianis fcripto permotus ad Provincia,

Fuit omnium fcientiarum & artium a- rum Prsefides refcripfiflet, vt a perfecu,

sext.Aur. ^^^^' Muficus ,Geometra, pi^or, fi- tione innoxiae gentis abftineretur, mi-

viftjn Epit, aor ex aere vel marmore, Graecis infu- re dilatabatur fides Chriftiana. In no,

per Uteris eruditus, perinde omnino ad ftra Japydiavidetur eatempeftate ftre.

iftia faaus,vt elegantius nunquam quid- nue laboralfe S. Theodoras Aquilejen- ren Forojui

quam humanae res expertae viderentur. fis Antiftes,qucm Agon Aquilejse Prse.

Acerrimus ad laceffendum pariter & re- feaus privato in Chriftianos concepto

fpondendum feriis, joco, maiediais: odio comprehenfum ckca Jmm Chrh

Jh

TU

rl;

ßi 14$. & pluribus tormentis cruciatum^ pto iterum inhibet perfecutionem. An. caelo tranfmifit. Sedem ejus obtinuit 'no 15-4.

Chryfocomas, cujus vti brevisPontifi- ■ Higynus Papa Martyrium fubit, cams (annum exceffifle non putatur) cujus loco ad Petri cathedram vocatus ita obfcurus manfit 3 forte & ipfe Mar- eft Pius Aquilejenfis Anno 15-$. tyrio coronatus. Anno I5'0.

JESU CHRISTIA.i^i.adi7o. JESU CHRISTI Aj^-rad 1^0. Pn Pap^ An. 4.v%adio.

Thelesphori Pap^e A.l0.adi2. Aniceti Pap^e I. 2. 3.

Higyni papie. A. I.vfq5ad4. Antonini Pii 22.&23.

Pil Pap^. A. i. 2. M. Aurelii &L. Veri. l.adS.

Antonini Pii Imp.A.II.ad 21. - JEmonje Cond. A. I3$3.adl392. i^MONiE CoNDIT^ A.I37'3.adl3g2.

A NtoninusPius poftquam annjs ^viente inChriftianos perfecutio- /A viginti tribns Imperio non tarn

in 7-

EIS. Praefidum Provinciarum, X ^^rx^uk , quam profuit ^tatis c^pu.

*^-^Tergefti S. Lazarus Diaconus anno feptuagefimodiemqbit, ab Italia

Martyrium fubijt PompeioludiceAn-g nunquam, vix aliquandoRomaprofe-

no aetatis fuas feptuagefimo očlavo die ! člus, nec vllas ipfe expeditiones fufce-

13. Aprilis capitis fententiä damnatus ,pit, aflerens, gravem effe provinciali-

Anno 1^1. bus comitatum Principis etiam nimjs

Manzolius corrupte pofuit anno .parci,& tarnen ingentiaujhoritateapud

2^1. quo nullus Antoninus vixit. Alte- omnes gentes fuit, cdm in vrbe propte-

ro anno fub Lucinio Prsefide ibidem rea federet, vt vndique nuntios citiiis

TergeftiS. Apollinaris etiam Diaconus .pofTetaccipere, vt diferte nota vit Capi-

fupra ardentes prunas craticulas impo- ,tolinus. FalliturproindeBucelinus,qui Buc.inRhaet.

fitus, igne divinitiis extindlo, manüs eum per omnes Provincias peregrina-

dextrae., qua fignum Crucis fupra igne ,tum Icribit, eiq* tribuit vulgatum illud

formaverat, dein capitis abfcij[Iionepro Jtinerarium fub nomine Ahtonini, de

Chrifti nomine vitam finijt die 6. Dec. .quo nos in Apparatu. Succeflerein Im-

Corpus fublatum Chriftiana matrona perioM,Aurelius Antoninus vulgodi-

honorifice fepelivit, quae ex antiquis člus Philofophus, & L. jElps Verusi

chartophylacijs jatiüs difFula enarrat -Pio pridem adoptati Manzolius Anm\^2. Nova in Čhriftianos |yerfetutio cö-Poft quae nonnihil remifit perfe- C.citata anno fequenti , ii^ujtis palmae

CÜtio,& Senatus Romae cohibitus,nein Martyrij adipifcendae occafio fuit, in

luftinum Philofophum , qui Chriftia- qua & Juftinus PKilofopbus paifus eft.

nam caufam agebat, auimadverteret. L. Verus adverfus Parthos expeditio- DioinAnto,

Interim nihilominüs ThelefpborusPa- nemfufcepit, dif^cile gefturus bellum: pa Martyrio coronatur , & Hyginus Pius Papa per Martyrium caelo fub-

Grsecus Philofophus Athenienfis fubro- več^ius locum ceffit Aniccto Syro. An-

gatur, diflimulante Imperatore recru- no 167. AntÄ? defcentem perfecutionem Chriftiano- Parthicobellopoft quinquennium

I4. c. 12. ■ rum: ob quam Deo vindice, Roma di- -finito Ifnperatores Romae triumphant.

verfis cladibus afScitar^ Circus ruit,tre. Jnm 168. jui.capit. in

centas quadragintadomus incendioab- Ingens metus Romanos percellit M.Anton.

fumuutur,Tiberismundat: vndeAn- ob imminens Marcomannicum bel-

toninus timore perculfus publico fcri- lum, quod in finem Parthici fufpenfum

fuerat.

' fuerat. Earn ob caufam M. Aurelius^ Capitolinus omnia turbantibus : aliis

Imp. vndique faccrdotes accivk , pe- .'etiam gentibus, Qi^adis, Vandalis &c.

regrinosritusimplevit, Romam luftra- quae pulfaeabhis fugerant, nifi recipe-

vic, per feptem dies lečliftemialcelebra- renturbelluinferentibus, paludati Ro-

vit. Aučlaper hoc Chriftianorum per- .mä profečli funt ambo Imperatores. ^^

fecutio, ciim ijs omnia mala attribui fo- Nanc primum in Pannonia Vandalo-

Paul D acn ^^^^^^ » ^ muki,in Afia prasfertim & rumnomen auditum eft. Primus belli

Miicdu.i'o. Gallia ( vt obfervat Paulus Diaconus ) impetus in Japydiam noftram, & par-

Martyriocoronatifunt Anno 168. tem vicinamPannoni3s,acNorici fe ef-

Acceffit bello gravius malum pe- fudic. Cum Aquilejam vfq^ venifTent

ftilentia, inpoenam baud dubieprofufi Imperatores, plerique Reges cum fuis

capit.fup; Chriftiani fanguinis , quse Provincias populiš fe retraxerunt, & tumultus au-

EuCinChro. Romanas pene omnes pervafit. Nata čloresintremerunt. Quadiautemamil^

ferturin Babylonia, vbi de Templo A- fo Rege fuo, non prius fe confirmatu-

pollinis ex arcula aurea, quam miles ros eum, qui erat creatus,dicebant, qua

fortMncideratjfpiritus peftilcns evafit, id Romanis placuiflet Imperatoribus.

atque inde Partbos orbemque comple- Alii certatim Legates mittebant defe-Vit. Lucius quippeVerusePartbica ex-ß ftionis veniam poftulantes. Interea

peditione redux per omnes per quas re- perDuces in Pannonia pugnabatur,vbi

Gall de txC P^°vincias, late fparfit. Galenus pars Romani exercitns amilTa eft. Lu-pul. qui tunc Romas erat, vocat peftem ma- cius Caefar vifis boftium legatis ftatim

exi C.3

ximamatquelongiffimam, Scperfimi- redeundum cenfebat , Marcus autem

lem ei, quam Tbucydides defcribit. fingere barbaros exiftimans & fugam,

DepaftainnumeramRomanorummul- & caetera , quae fecuritatem bellicam o-

titudinem, vt ad bellum Marcomani- ftenderent, inftandum efle monebat.

-cum oportuerit fervos, & gladiatores, Quaretranfcenfis Alpibus longiuspro-

&latrones, aliolqueprcetervfumarma- ceflerunt in Pannoniam , compofue-

re. Defcivifle hoc tempore cum Mar- runtque omnia, quae ad munimen Ita-

comannis a fide Romanorum etiam liae atque Illyricipertinebant. Idfačlu

Pannones noftros, & Noricos, aut par- Novioduni inPannonia & Carniolia no-

tem ipforum verofimile eft, & magnos ftra, vbi nunc Gurkfelda eft, oftendunt

vtrinque apparatus ad bellum fa6los, ex vetuftae lapidum infcriptiones, quas in

Capitolino intelligitur, quam vis hie in- Apparatu produximus. Placuit deinde

finuet Pannonias vi Qccupatas a Mar- vrgente Lucio vtpraemiffis adfenatum comannis,Quadis6c Vandalis.-i^ž.lT^O.C.lkeris Lucius Romam rediret: quem

comitanteMarcoproficifcentem, & in Mifceii.io,

JESU CHRISTI A. 171. & 172. vehiculo fedentem prope Altinum a- j/t'nji,^'

Aniceti Pap^ An. poplexiacorripuit. Depofitus evehi-

M. Aurelii An. 6.& 10. culo,& Altinum per^učlus , detra6lo

L Veri. An. 9. fanguir»e , cum triduo mutus vixiflet,

^Emon^e CoNDiT^ A. I393.&.I3^4 obiit.

VMortuo Vero ad conficiendum

BEilumMarcomannicum,quaa- bellum Marcomannicum curas con-

tum nulla vnquam memoria fuit vertk Marcus Imperator, &inipfoDa-

wifcTioT tandem erupk, & Caefares in nubijtranfituMarcomannosfudit. Ex-

Pannoniam excivit. Vi6tophalis qui inde Aquileiamreverfus, cumnondum

Daciam (hodie Tranfylvaniam dičla) crederet quietnros hoftes, copias auxit,

iucolebant, & Marcomannis vt teftatu^: profpexit limkibus, nec fe Romam

pafus

AniiqucB & Novce Pars II L 177

palfuä eft revocati donee hoftes oppri-^ sequantjbreviflimeperfttiilxetittt.Mul-tspitoiin in Pub;Helvius Pertlnäx,qui poftea 'ti nobiles viri hoc belloMarcomannido, j^j j

pertinacfi ädlmpefiumcvečliisGtammati- im6 plurimarümgentium interjerunt, inkmoni. CO miles, ex milite primseLegioniPrae- quibus omnibus Imperatotftatuas info-fečlus , čgregiam nunc laudem confe- ro Ulpio collocavit. Reverfus poft hasC tjuitutjdum RhaetiasNoricum ab lio- Romam cum eichaufto aerafio largitio-ftili incurfü propugnat, meretüfq3 vt a nes,quas militibus impenderet, non ha-M. Impeiratore Conful defignetur. J^* beret', neq- indicere Provincialibiis aut c iž

fenatuialiquidvelletjinftrumentumte-

JESU CHRlSTlAn. fomTräjani auaione

AnigetiPap^. 7.&S. diftraxit,varaaurea,poculacryftanina,&

M.AUKEL11 Imp. II.&I2. öi^nW-vxonamäcfuamreficam& Mmo^m Cond. An. 139^. & 1396. aufeamyeftem,maltaornamentagem-

marum! ac pet duos contmuosmenles EuttopPauw iCArcus Imperator aketam in venditiohabita eft,tantümq; auri inde

Marcomannos expeditionem teda6lum,vtreliquiäs belli Marcoman*

lus in Mi

C.i6. ▼ ^fufcipit, & Carnunti ( vrbs erat niciprofeqüeretui*. Annoi/4.

SS Pannoniasfuperioris,cujushodieruin^B^ TF^TT TttT^ T'^TT An t^c

ptoph Haimbmgum Auftri2e)belli fedg JE S U C HR 1S TI An.i/5:.& 176,

n TL-AI J -J • a A SoTERis Papa. An* l.0C2. npiLlbiAlexanderquidamimpoltorAi _ . ^ ^ ♦ 9 .

n -t'l- 'j-r- 1 t . • M. Aurelii Imp» I3.OCI4.

monitus,Vt duos LeoneS cum odoribus, |^TIfante adhuc perfecutione Chri-&facris quibusdam in Danubium im* l_^ftianDfum, quam diffimulanter JJ™ sun^o mitti juberet, fi viiloriamconfequi op- permifit Marcus Imperator, Romas S.

horn 31 in

monitus,Vt duos LeoneS cum odoribus, |^TIfante adhuc perfecutione Chri- ^^^^ &facris quibusdam in Danubium im* l_^ftianDrum, quam diffimulanter Rom mitti juberet, fi vičloriam confequi op- permifit Marcus Imperator, Romas S. ^om , taret.ParuitconfilioMarcus,Leonese* AnicetusPapaMartyriocoronatur,quin mifit,quicumin hoftium regionem e- S.Felicitas cum feptemfiliis,- inoriente natafrent,Barbari eos canes aut lupos ra* vero Glycetia,Hermias Sc plures alij paf-ti,fufl:ibus arcebant. Atinexercituin* fi funt. Sedem vero Petri obtinuit Sogens continuo ftrages fecuta, viginti fe- 5er Campanus. I nterea Marcus Impe-re millibus in Romano exercitu defide- rator ad novam in Marcomannos ex-ratis. Ea ftrage Aquilejam vfq^* trepida- peditionem (e accingebat. Neq; enim tum eft,quaEejusdemimpoftoris frauds Vnicum advetfus eos bellum geffiflc pariim abfuit quin caperetur, & in bar- cenfendus eft ,jiifi vnum dicas, quod He„ barorum hoftium poteftatem veniret. C.pluribus aliis in Oriente & Hifpaniis fS"!' Defunčtus graviore periculo Marcus ^ expeditionibus interpolatum eft. Jn-Aquilejse cumL.Comodohibernavit, «017^.

quem etiam fecutus fertur Galenus Me. Anno fequenti qui erat Chrifti 176.a j^i.c^pit«.

dicorum princeps,& dum Imperator in Marcomannis folicitatas gentes omnes nn.inMar.

caftra difcederetipfe Aquilejae remanSs üb Illyrici limite vfq^ in Galliam confpi-

animumadfcribendosfuos dc Medici- rärunt,vtNai:ifci,Hermunduri,Qiiadi, ^auKo-ac.

naCofnentariosadjecic. ^ Suevi,SarmatffiVandaliLatrmges.Buri, io.n..6.

Haec anno 173. gefta In annum fe- Viaophali,Sofibes,Sicobotes,Rhoxola.

quentemprocurrerunt,MarGO de com* nijBaftarnae, Alani, Peucini,Coftoboci.

ponendaPannonia, Scretundendisho- Contra hos Impefator profeaus,vario

ftibus folicito! nihil tamen eum memo- piimüMalte pUgnavit,mox admirandä

rabile geffiffe inde colligi poteft, quod pforfus vičloria potitus eft. Cum enim

Hiftorici tantum bellum, quod Punico verfutum hofteminfequeretur in angu-

Z ft'^s

ftias& ariclalocadecluČlus,necfmepe-^ pcftati natural!adfcribereturmiraculuj

riculopoffetrecedere, praeter aliamul- "HacetiambelliMarcomannicioccafio-

ta incommoda, fiticoepit exercitus la- ne(riLaziocredlmus)MarcusImpera-

borare. Marcus Imperator Deosfuos torLaureacunimoenibuscinxit,&alau-

precatus, fed exauditus non eft : tunc reatis Uteris,quae vi6toriam nunüäbant,

Cliriftiani milites, qui magno numero appellavit, vbi fubfeqvutis temporibus

inexercituerant (ex Melitina civitatc fedes Epifcopalis Metropolitiča cum

Armeniae fuifle creduntur) flexis geni- prserogativa Primatis per Germaniam,

bus ad verum Deum converfi pluvi^m Pannoniam,SlaVoniam,Avariam, Mo-

petieruntjSc mox auditi, non folum a- raviamqj erečlafuit. Annales Patavien- SeSp Ja

quamreficiendo Romano exercitui/ed fes Laureacum non a laureatis literis fed ¥-

etiam eodemmomentograndinem>ful- aS.Laurentioprimoejus loci Epifeopo,

gura,fulmina quibus hoftes petebantur, qui populiš ChriftiEvangelium,eo tem-

Tertuii. A- impetrarunt.Recitant haec pluribus iple pore quo S.Marcus Evangelifta Aquile-

ft^inchro" Marcus Imperator in Epiftola ad Sena- jaefedebat,^nnuntiavit,nominaturnpu;

oror 1.7. c. tjji^ fcript^,Tertullianus,Eufcbius,Oro- tant i idq^ adhuc noftra tempeftate fu-

ap S'i'da. fius, Xipliilinus. Greg. Nyfleny s,Meta- perftes templum S.Laurentio Epifcopo SaMM. phraftes&c. Legio deinceps Fulmina-g dedicatum extra Ljiureacenfe feuEn-

fJanw Ja^ ^ Imperator generali edičlo fianum oppidum, firmare videtur, Aiu

Fngg.in'fpel fanxitjHequisChriftianusobreligionem nov/

Eufe. in judicium vocaretur, quin acccufato- JESU CHRISTI A.ir/j/g.i^g.

ki!i!dkc°" reseorumvivivrerentur. Hocedičlum Soteris Pap^e An. 3

Mifceiü.10. adhuc fub Commodo Marci filio Ro- M. Aurelii An. I5'.i6.l7,

vienn.i.i c. msE obfcrvatum fuiffe Eufebius cxem- ^Emon^eCond^.1399.1400.1401.

inf fft?'^^^' plis demonftrat, Capitolinus, vtpote YNter hasc dum M.Imperator adver,

Kmco'* Ethnicusfulmen&pluviam ecaeloob- 1 fus Marcomannos, & conjuratas ,

«•»4. tentamipfius Marci Imp.precibusattri- -^gentesfortiterpugnat,in Oriente ar- in Marco,

buit: Falmeji, inquit, de cdofrecibusfuis ripit Tyrannidem Avidius Caffius, quo

contra hüflium machinammtum extorfit, Duce quondam L. Verus Parthos do-

fuis pluvuimpetrata,mmfitilaborarent, muerat. Hiclmperatorefenominavit,

Fortehiftoricorum more,quiDucibus vtquidamdicuntFauftinalmperatrice

attribuunt, quod milites agunt. Dionis volente,quae valetudiniMarci jam diffi-

Caflii, qui tunc vixit, & fub filio Marci debat, timens ne infantes filios tneri foH

Commodo Senatorem egit, fingukria non poflet.Alij ^utem retulerunt Cafliu font de hoc miraculo: Videre Ikebat, in- C.ementita Marci morte,vt apud militem

quit ille,m todm loco aquam ignemq-^ de ca^ ejus defiderium leniret,Divum appellaf-

lo cadercyatq-^ oh earn caufam valere alios bU fe,& mox aflumpto Irnperatorio nomi^

here,aliosexuri^acprorfusmterire. I>^on au ne,eum quifibiornamentaregiaaptave^

tingdat ignis Romanos, autfiforte cum iis_ rat PraefedumPrsetorij renuatiaffc. Sed

mifceretur,extingmbaturJuhito\ neq-^ imher brevis valde fuit hujus ambitionls vfur-

juvahat harharosjed eos nonfecusinßama^ patio.Marcus Imp.dimiflb Marcoman-

bat^atq:^ oleumvt aquam requirerent plu- nico bello in Oriente prop er a vit, vbi poft

via perfuß yinßigmntq-^ pars fibi vulneray tres menfe^ Caffius a Centurione fuo

quo ignemfanguine reflinguerentyparscon^ vulneratus, a Decurione necatus eft,

fugerentadRomanos^quafiillistantummo- Arno 177.

daaquafalutaris quibus colligitur Romas interea trepidatu,cum quidä

non fimpliciter fulmina, fed ignem v- Cafliu dicerent abfentc Antonino, qui

rentem de caelo cecidiflc ,ne forte i^m- (nifi a yoluptarüs) vnice gmabatur. Romam

Ütam efleventüram^ maxirne feriato-^ Prasfentis filiam Jurixit, nüptiis celebra-rum causa, a quibus hoftis fuerat judica- 'tis privatorum exemplo: fed hic paulo tus,bonis pi:o{criptis. Et am or Antoni- poftmoresin deteriusflexit,vt pater ei

biexhocmaximeenitüit,quodconfen- mortemoptafle dicatur,cüm eumtalc

h omnium praeterquam Antiocheno- ptaevideret futurum, qualis pofteä exti-

rum Caflius interemptus eft : quam vis tit,ne vt ipfeloquebatur, fimilis Neroni,

Cum Antoninus occidinon jufferitjfed Caligüiae,autDömitianoeflet. Quid

pafTus fit.Cafiite occifi oblato döluit ere- porro in hac poftrema expeditioneMar-

ptam fibi occafione mifericordise, cüm Comannica glorioCum egerit Marcus,fi-"

diceret fc vivum potius voluifle; vt ^il- lent authores 3 id folum notavit Capito-

lum exprobratis fuis beneficiis fervaret. linus 3 Triennio bellum cum Marcomä-

Jmo 177. nis, Herrn unduris,Sarmatis, Quadis čtia

Baron, ad an» Compofitis inOriente rebus Impe- egit: & fi anno vno fuperfuifletjPrövin-

ratorreverfus inltaliam,pafrus eft gra- cias ex his fecilfet. Magnosigiturpro-

lamprid in viflimam tempeftatem. Toga deinde greflus eum fecifle oportuit, fi tam cito

■ lumptamilitesetiam togatos eflevoluit,' totgentestamdi{ritas,tamvalidasfede-

& Romam triumphäs ingreflus eft cum bellaturum fperavit.Cum aegrotarecae-

filio Com modo, quem & Imperatorem pilTet filium ad vocavit, atq; ab eo petiit

appe]lavit,&collegam fibijunxitinpo- vt belli reliquias non contemneret,nc

teftate Tribunitia,& Confulem in annu videretur Remp prodere: dein cibo po-

fequent'emdefignavit. Jmo lyS. tuque abftinuit moricupiens, auxitquc

gfeb.hift. Subfequente anno muki paiGdin morbum.Diefcptimotolumfiliumad-

Martyrium fubierunt,prsEtextucrinii- mific,& ftatimrurfusdimifit,ne(vtait'

num falso coiifi(florum , inter quos So- Capitolinus) morbus in eum tranfiret; capitoL

terPapadie 22. Apri!is,cuifucceffit in contagiofoigiturmorbo&peftelabora-cathedra Eleutherus Graecus. Libet hic,. vit.DimifTo filio caput operuit,quafi vo-

addere veterisSaxi infcriptionem,quaB lensdormire,&nočteanimamefflavit.

antefeculumadhucextabaterutaexru-, idaccidiffeSirmijfcribitBarontat Sext. ^^^^ ^^

inisiEmonas nunc Labaci, quaeficha- Aurelius Vi6lor,&pofteumEutrop.acrani8^2.^xt.

bet: ' Paul, DiaconusVindobonae, quae nunc caef.c.W.

L. JSLIO JURELIO AUG, Viennadicitur. Fafces capeffiit filius SSuo.

SettT' .FIL.GOMMODO COS. GommodusRomanoImperioplufqui a

D. D, Incommodus, vtDomitiano feverior,

Haud dubiereduxImperator cum fi- Neroneimpurior, patriae hoftis, parrici-lio ex Oriente in ipfoitinere eumConfu- C.da,carnifex Senatus,civium peremptor,

lem defignavit,& quidem:®MON^,ea, jmpurusgladiator, hoftis Deorum nun-

queoccafioneiEMONENSEsnoftrieum cuparetur. Sedjufto Deijudiciotalem

kpidem erexerunt, habentque veteres nä6li funt Romani Principem, qui toto

Fafti, & Confulum notae hocipfo anno pene tempore Imperij M. Aurelij ini-

Confulem Commodum. Jn. 176. quiflime in Chriftianos faevierunt, fal-

JESU CHRISTI A. iSo. 181.1S2. fis eos calumniis onerantcs t cum inte-

Eleutheri PAPiE. An; 1.2.3. red fub im m aniflimo Principe ipfifüum

M.Aurelii Imp. 18. ip.Commodi. I. profunderefanguinem eogerentur,qui-

jEMONyECoND.A.1402.1403.1404. efcenteEcclefia, & nulla notabiliperfe-

^^Equens trienniam M. Imperator cutionevexäta. Hiseisdeiii annispub.

' ' ^^exegit in noftra Pannonia contra Helviüs Pertinax Danubianos limites Lz.capitoi.

^^Marcomannoseorumq,-fociosmi- tutatus eft fumma cum laude inde

Utans,poftquam Romae filio fuo Brutij Moefiae, mox Daciae regimen accepit:

Z 2 quill

quin 6c Illyrico toti Praefečlus fait, vt « tyrioconfummatiir: cuifubrogatus efl: ciemcm

fcripfit Herodianus. dnnis i%0. l^l, 'VidorAfer., Poftrema quoque ejuf-fj^^tr^

^ ig2. dem anni die Commodus,Imperator,

cum ftatuiflet complures viros Confu-

JESU CHRISTI A. I$3.ad 190. lares, acSenatorios occidere, & ipfam

Eleuterii papie An. 5'.adi2. inprimisMarciam,quamlocQConjugis

commodi Imp. An. 2. vfq^ad^. habebat, nec non Laetum Praefedura

iemon^ Cond. An. I405'.adi4i2. Praetorio, 6c Elečlum cuftodem cubi-

culi, rc comperta corundem confpira-

IiVIperanteCommodo,& voluptati- tioneab Athleta Narciflo, cum quo e-

bus intento Chriftiana Religio ad xerceri folebat, cpprclFis faucibus in

C.»«. tranquiilum ftatum dedu£taeft,& ipfa palaeftra ftrangulatus eft, ingenti

cum pax omnes Orbis Ecclefiasoccupa- gaudio fenatüs, & vrbis. Eädemno6le .

ret, fa6la eft paffim magna ad fidem fu^ Pub. Helvius Pertinax Praefedum vrbis

fcipiendam acceflio, vt obfervavit Eu- agens ex fenatus confulto coa6lus,repu-

febius. Quidni credamus etiam in no- gnanfque fufcepit Imperium: fed mox

ftra Japydia, Pannonia, Norico pluri- očlogefimo primo Imperij die Prseto-mos Chrifto nomen dedifle. Invigila- B. rianorum militum fedirione , ac Didij

bat tunc gregi fidelium in latillima Di- Juliani fcelere mukis vulneribüs con-

oecefi.Aquilcjenfis Antiftes S. Agapi- foflus occubuit. 192. tus, & hauddubie plures alii,quorüm Poft eumDidius Salvius Julianus

nominafunt in libro vitas : per Japy- Mediolanenfis invafit Rempublicam,

diam,Pannoniam,NoricumiVicinafq^ quam folis feptem menfibus retinuit.

Provincias animarum Re6lores & Ec- Nam intereain Pannonia Savaria, vt ha-

ckfiarum Antiftites, quifque fuis locis bet Sext. Aurelius Vičlor: ( forte in Pan-

ftrenuerem Chriftianamcurabant. Ro. nonia Savia, legendum)vel in Sabaria fnlpitjS.

lamprid. in msc Cömmodus indies crudelior, & la- Pannotiise oppido , vt fcribit Author

Commodo. fcivior, obftupefaftä natura in eodem Mifcellae , Vel apud Carnuntum, vt

homine fummum amorem , & fum- Spartianustradit,L.Septimius Severus,

jTJum odium hofpitari, vt quos amore quilllyricisexercitibus pr^fidebat, in

mrodm ^^ ^^^^^ proveheret, illicd implacabi- Syria Pefcennius Niger apud Antiochi-

■ liodioperfequeretur,&perimeret.Pan- amacclamanturlmperatores^??. 1^5-. noniae vniverfse nuncpraeerat L. Septi- Clodius Albinus infuper in Gallia

mius Severus, & Carnuntipotiffimum & Britannia fibi vfurpare coepit Impe- jui.capit,i« refidebat, quem pauB poft ad Imperij C.rium, HuncCaefaristitulofibi concilia-

^.^Hln?""'Migiumeveaumnarrabimus. Aqui- vitSeverus, &Pefcenniumperfecutus

Jolojii?. obitplenus dierum S.Agapitus Pa- occidit: quin & Albinum rebellantem

triarcha, in cujus locum fubfiftuitar For- in poteftatem redegit femivivum , &

tunatus. Jmo 190. cum tota familia extinxit. Jnno 19$.

JESU CHRISTI A. I9l.ad200. /«^"^e^GallijsRomamingreflbs

Eleutheri Pap^ 13.14.is-. »"^«^^fteexcufe

ViCTORis Pap^. AN.i.vfq/adr. videremr de civili farigui-

commodi Imp. An. 10 12.13. Succeflbr in Pan-

Severi Imp. An. i.vfq^adl. «onia datus eft Severo Valerius Catu-

^mon^ Cond. A. I4i3.ad l422. " qui cxercitibus Proconfu.

laripraeeflGtimpeno. Bar.adhanc. "H^ Leutherus Papa cum fediflet an- . 2.OO.

nos 1dies 23. moritur, vel Mar-

SE-

Annqu(^ S Pars III, • i8r

SiECULUM TER- J^ centum triginta duorutn millinm

T I U M. pafluumduao, ferropetitusafiliojfed

" JESU CHRISTI AN.;zoi.ad2l2. acircamftantibustarnenfervatus,moe-

ViCTORis papie. An. S.&9. rore deinde magis,quam morbo con-

Zephyrini papä 1.2.3.4.adio. f^mptus interijt Anno 213. Vitae Sexa-

Severi Imp. An. 7.advlt. gefimofexto.

jEmon^ Cond. Au. 1423. ad 1434. Pauloante mortem triginta duas le.

Spart,infeu. gionesper llmitaneas Provincias diftri-

oica7s°' XJ^^ annorum dodecas Severo buk,quas inter & Panonia, tamprima,

UTm ä I I Irnperatori primam in Chri- quam fecunda fuos fortitas funt praefi-

scop. 1. '3. -^(lianos manfuetudinis gloriam diarios. Ssepius illum venifle in Panonia

ademit, dum Anno 204. Imperii fui noftram Saviam teftantur Infcriptiones

10. generale adverfum illos promulga- antiquae Novioduni, id cftGurkfeldae,

vit edičlum , impulfu potiflimum L. nuper repertae , quarum vna exprimic

Septimij Plautiani, cujus filiam Anto- annum ejus Tribunitiae poteftatis V.& Buc.inRhae.

ninofuofilio vxorem dederat, quique filij AntoniniannumTribunitiaepotefl:: adan-ao®.

co abfente Romae omnium rerum cu- Ill.quasretulimus in Apparacu. Simi-ram agebat , & amo priore 2O 3. S.ß lesqunque extare inRhsetia videre cfl

Vi6lorem Papam per Martyrium ex- apudBucelinum, quiait, fuiffelapides

tinxerat , cui Zephyrinum Roma- o6lo pedum altitudine a terra elevatos

num in Cathedra Petri fucceffiffe ta- quales etiam funt Gurkfeldenfes Jm-

bulae narrant. Igiturper omnes Eccle- no. 21^. fias tanta fuit fidelium perturbatio , vt

jammundi finem adeffe, & Antichri- JESU C HR ISTI A.2I3.ad224.'

ftum appropinquare crederent. Inter Zephyrini Pap^e A. ll.adiS.

alios,quosperfecutoris gladius fuftulit, Callisti Pap^e. A. T.vfq3ad4.

gloriofam oppetiit mortem Leonides Antonini caracallie I.ad6.

Origenispatei. quemipfeOrigenesfub- Opillii Macrini A. i.ad2.

fequi voluiffet, nifi a matrc per veftium AntöniniHeliogabali.i .ad4.

lubtraflionem domi recentus fuiflec. -^"mon^e Condit^e A, I43^.adi44^.

Dio.in Sev.

'Quis patriae noftrae tunc flatus fuerit, ' Dio.ineara.

pronum eft conječlare : Fortunate A- \ Lterä Iiujus feculi dodecas po- ä'Soi quilejaePr2efuliadvigilandumerat,nc tiflimüm Angufto languinc ab^.

cumlupiinovileChriftiirruerent,to- ^ -•-purpuratur. GetaAuguftüsSe-tus fidelium grex interiret. Plautianus, C.veri filius, qui pari poteftate cum firatrö

interim hominum hac aetate potentiffi- Antonino Caracalla imperabat, altera

mus,&diti{rimus,quifiliaefu2dotera Impen] anm, Chrifti 214. fratns juflu

dederat, quinquaginta Reginis fufFe- occiditur in materno gremio. Capitä-

auram , ipfo Principe magis formida- le exinde crimen fuit vel Getaj nomeh

tus a Romanis, divino numine Chri. pronuntiare. Sed & Papmianusjure-

ftianum fanguinem vlcifcente, ab ipfo confulcus , olim fifciadvocatus, tunc

fuo genero Antonino occifus eft in Pa- Pr^^ftus Praetorio , quod nollet ora-

latio,&corpusprojeauminviampub- tionecompofitä parncidium excufare,

licam,quodtamenSeveruscfFerrijuffit, damnatus eft ad fecunm. Pudet Prin-

tcfepcliri^KK0 2O^. cipis, qui cum olimChriftianokaee-

IpfeporroSeverus cum in Britan- ^ucatusProculum Toparcionem Chri-

nosfufceptä expeditionc rem pröfpere ftianum eduCatorem habuifTet, primis

geffifTct, muro per tranfverfum Infu- annisblandus,afrabilis,populo&fena.

Z 3 tui

tui gratus , moribus plane Cbriftianis^^ Subrogatufque effin ejqs locum

poftquamfafcestrailarecoepitjadfecu- 'Calliftus Romanus. Interea Helioga*

res, Scgladios manumextendric,-pau- balus Deum fuum Heliogabalum vel

Dio &Heio. lo po^ ^^ prolapfus turpitudincm, Elagabalum fupra omnes alios Deosex-

ap.spond. yt etiam novercam fuam vxorem du- tollere conatuseft, eiq- templura con-

»XaScaii«. cerer,quam Dio & Herodianus non no- didic in monte Palatino, ad quod non

vercam, fed matrem veram fuifle fcri- tantum Ethnicoru m fuperftitiones, fed

pferunt: vt non immerito deipfo nota- & ludaeorum, & Chriftianorum religio-

verit Spartianus : Egreffuspmritiamfeu nem transferre, & vnius Elagabali cul-

fatris monitisjfeu calliditate mgem\ Jtve tuidefervire volebat. Sedimpuriffimo

qmdfe Alexandra Magno Macdoni iequa- om nium mortalium diu -vivo efle non

dumputahat, r^ričlior, gravior, vultn licuit.

etiam trumlentiorfaäus eß,prorfusvt eum Nam Anno Ö?nfii 2^4. in milita*

cjumpuemmfcierant, malti ejje non crede- ri tumultu, cum fe ob nefandas libidi-

rent. Subfequenti anno Roma egreffus nes omnibus exofum reddidiffet, vna

ButfinRhast. RhsEtiamNorico noftrovicinam petiit, cnm matreaeque impura faeminaOcci-

inde cum Alemannis pugnans ftatua fus eft setatis anno decimo očlavo. Cor-donatur Auguftae Vindelicorura, & ad- ß. pUs in viam proječlum & tra6lum, de-

ditum eiAlemannici cognomenmm mum inTyberidemerfum eft. Hie fi-

Anm 214' nis Antoninorura. Succedit miro mi- ^

Tranquillae interea res Chriftianaß litum confenfa Alexander Mammese -

Religionisfub hujus Antonini Imperio: filius,annum agens decimum fextum^

quin Roma & Alexandria, quae vivo Eodem anno Japydia noftra fuo orbata

patre Severo maxime in Chriftianos fae, eft Pr^fule Fortunato, poft quem Aqui-

vierant, hoc imperante magnis caedi-^ leienfem Ecclefiam rcgendam fufcepit Srojl!:

buscruentataE,pcenaminnocenterpro- Valerius. Verofimile eft fub hujus re-

fufi fanguinis , & Numinis vindidlam gimine, & Alexandri imperio , quod

fenferunt. Ipfe vero Caracalla in Mefo- Ecclefiae optatum fuit, quia pacificum i

potamia, cum ad officium naturae fece- multas paffim Ecckfias inftitutas , &

deret Opilij Macrini Praetorio Pr«fe£li proprijs donatas efle Paftoribus, quas in-

opera a Martiale Centurione "occifus teraučlaetiamfueritnoftraiEMONEN-

ImperiumMacrino, fed non diuturnü sis, de qua late diximus in apparatu.

reliquit. Hie enim acclamatus Imp era- Qui autem &quanto tempore eipraefe-

tor ijnilitibus cum Diadumeno filio, derint,idincuriavetuftas, vel fuperin-cui amabile id temporis Antonini no- Cdučlabarbaries, öcfrequens Provinciae

, meadjecit, poft tredecimmenfiü,6c ali- vaftatio oblivionefuppreflit. An. 224.

quotdierum Imperium feditione mili-' -it-ctt r^rmrc-r^r * j «

tari cum eodem filio occifuseft A»» ' J^^" An.Z2rad23S.

CWi2i9. CALt.sT, Pap^ An. y.&tf.

^SucceffitM. AntoninusHelio^ ATTEK^kA'tnclio;?«?^

balus, Antonini Caracallaefilius.nihilo t^ . -n a _ 1. ■ m r^ c • fafeiani Pap/e An. i.

meiior prioribus, Caelarum omnium t tj

cap../ minandomccnfebat , nifiante ip&m Maxim.ki ly. i.&l.

Caligulas, Neroncs, Vitellios Roms Äon^Cond.An.144r.ad 146O.

dominatosfciviflTet. Secundo ejus im- ^JL ^Jte Alexandri, tametfi cogiio-perijanno in pacc quievit Zephyrinus I mento Severi »ingeftium , &

Papa, anm Chrifli 22 iv ^ ▼-^blandi mores, aureum de prq-

& Novce Pars III, 183

pinquo feculum ofl:en(lerunt,Cliriftia-^ cuiidis, comparato ingenti exercitu,

na facranontantum pafTus eft, verum 'in quo erant feptingenti elephanti tur-

ctiam inter fimulacra Deorum fuorum ^ . riti cum fuis Sagittariis ,. falcati currus

Chriftifimulacrum repofuit, quineide mille, centum viginti millia equitum

templumponereftatuerat,eumquein. cataphračlorum, Romanumimperiü

lampricl in recipereLampridio tefte, qui invaferat, & literas pacisab Alexandro

vitaAiexän. &addit:Cum Chrifli^ni quendamlocum, .miflasbarbaricofaftu contempferat, de-

■q^ipiihUm fuerat, occupajfent, contrapo- vicit, & nobilillimum deeo triumphü

fimrij dkerent,fibitum deheri, refcripfiti Romas egit. Exinde cum Cermaniae

melius ejfe, vtquomodocmqueillk Demco- populi öccafione belli Perfici ad liberta-

latur^ quampopimrik dedatur. Locum temafpiraffent, quin& inlllyrico rebel-

Kuno optima conječtura divinat Baro- latumfuiffettlllyricum quidem perVa-

£,4?"' «ivis fuifle trans Tyberim» vbi Callifto rium Macrinum affinem pacavit;, ad

Papa fedenteEcclefia Dei Genetricis e- Germanicum vero bellum ipfe profe-

teda fuit, vt habet Liber de Romanis ilus eft. Nec multö poft cum Pontia-

Pontificibus, in ejus vita Anno 225'. num Papam cuni Philippo Presbytero

Coeterüm tametfi Alexäder Chri- calumniis circumventos paffus fuiflet ftianis benigiium fe&propitiumexhi-ß^ deportari inSardiniam, Deovlcifcente

beret, noncaruit fubeoperfecutoribus Maximini dolo , quem tpti exercitui

Ecclefia. Prsecipuus & dignitate & fe^ praefecerat, fubmiffis ficariis Mogurj-

roci ingenio Vlpianus Jureconfultus, tiaeoccifus eft anno aetatis2^. quj erat

qui & Praefeftus Praetorij j & Serinio- Chrißi 237.

rum Magifter ab Imperatore creatusAcclamatus illico Imperator Ma-

plura fibi licerc voluit, quam aeqvum ximinus Thrax, Gotho pätre, matre A-

erat. Ejus'proinde juffu Calliftus Papa lana genitus, c[ui filium cognominetti

diuturno inclufus carceri, longa fame Maximinumfibicollegamadfcivit, &

cmaciatus, poft quotidiana verbera, de- mox dučlo in Germanos milite , ma-

mum per feneftram praecepß datus in gnä lategraffatus eft feritate, vt ipfe in

vicinum puteum, & Martyrij palmam literis ad ienatum fcripti? gloriatyr. Pa-

adeptuseft.-i;2;20 22^. ' cata Aonnihil Germania , prima cura

Subrogatus ei eft in Pontificatu Maximirji fuit, Alexandri familiam in

Vrbanus Romanus, qui parem fortitus qua complure§ Chriftijtni erarjt, perde-

fortunam poftquam fediflet annos fex rö,gcproinde acerbamjli pmnes Chri-

jnenfes feptem, dies quatuor, per M^r- ftianos perfecutionem indixit : juflitqj tyrium vitam finiit, fexto poft Mar-C.potiffimum EcclefiarumPraefuleSitarj-

tyrium S. Caeciliae Virginis menfe, cu- quam dočlpres Evangelij neci dari. A

jus caufa ipfum quoque praeter alios in- fupremo capite fačlum initium. Poqi-

volvit. SuecefTitVrbano Pontianus iti- tianus Papa ejus juflu fuftibus caefus

dem Romanus ann233. Quishujus per- Martyrium confummavit,cui fuftedlus

fecutionisauthor, & impulfor extiterit eft Anterus natione Graecus. Sub an;>i

incertum eft. Nam Vlpianus, qui alios finem Maximinus in Panjioniam pro-

occidi juflerat , jam ante triennium a fečlus Sirmij hyberna delegit, in Sar-

Praetorianis militibus occifus fuit, vt au- matas bellum paraturus. Romae inte- jui. capitoi.

ßio.inAiex thoreftDio,quianno23I.Confulatum rim Maximini nomine multae caedes

cum Imperatore gellit, & Harum re- fiebant, damnabätur per fubornatos de-

rum fpeäator eratHaec ad Annum 226. latores accufati, vitam cum opibus a-

tamp.invi- Alexander Imperator Artaxerxem mittebant, Sabinus PraefečlusvrbiSjSc

feqV^'^ Perfarum Regem, qui inflatus rebus fe- Vitalianus Pjrs^fečtus Praetorio, qui Maximini

ximini partestuebantur, id agere. Sub ^ obvios milites Vefbeiribu^'eXCi|)i£bat,

Kis Anterus Papa cum vix menfem in nifi filtus de medio excefliflet, oculos

Pontificatu egiflfet, Martyrio corona- iili erat eruturus, quod pridem Romani

tus eft , fubrogato Fabiano Romano, antecederejuflus, idniitiiopatris amo-

Jnmz^Z. reneglexerit^;z;?o 239.

Qms tunc fuerit noftrse Pannohia?,'

JESU CHRISTI A. 239. & 240. in qua morabatur haec bellua, & con-

Fabiani Pap^e An. 2.&3. junčlae Japydiae flatus , pronum eft

Maxim i no rum Im p p. 3.&4. divinare , cdm fenatus Rom anus ad

jfEMONiE CoNDiT^ A.i4^I.& 1462. omncs Romani Imperii Proconfules,

Praefides, Legatos, Duces, Magiftra*

Omae Fabianus Papa Notariis, tus, civitates & Municipialiteras, de-

qui gefta Maityrum annotabanc derit, vt Gordianos Auguftos agnofee-

^ ^. ^^ quorum occafione S. Anterus rent, vt confentirentadfalutemKeif, ohti-

&hm.j.Äc.'praedecelTor Martyrium fubjerat , fe- jjendam, (ČT'ad Jcelera defindenda, (i^ ad

Wiolh^fn^^' pt^m Subdiaconos adjungit, qui prae- illambellmm atque illius amkos, vhkun'

Fabiano. di6lisNotariisimminerent,vtadaMar- quefuerintperfequendos. Trepidatum et-tyrum integre colligerentur, Maximi- B. iam iE m o n je ( quae nunc^ Labacum )

nus interea congenitam faevitiam ma- & matura deliberatione conclufura,

'gis magifque prodens non tam Roma- quomodo Maximini de proximo im-

naß vr&s, quam militum odium fibi minentis feritas eluderetur^ Sed breve

confcifcebat. Tumultuatum primo in fuit Romani fenatus gaudium de Gor-

Africa,&Lybia, vbiproeoFifciprocu- dianis. Nam primo lunior feditione capit. Gord.

ratormultoslpoliaverat fortunis, ob id Capeliani cujufdem Maurorum Ducis

a plebe & concurrent milite interem- exauthoratipoftcruentampugnamoc-

juiGapitin ptus. Mox Gordianus Proconful vir cifus fenior fpontanea ftrangulatio-

venerabllis jam o6logenarius cum filio ne vitam finijt, cum imperaffent anno

Auguftusappellatusj&purpuramfum- vno, menfibusfex, fenatnsvtinretre-

merecoačlus eft. Id vbi Romam per- pidafieri amat, nihilmorandum ratus,

latum , gratanter acceptum eft, & fu- cum jam Maximini naturalem ac ne-

fcepta non jam privata amplius fed ceflariamcrudelitatem metueret, Ma-

publica vota, ne vnquam Romam vi- ximumPraefe6lum vrbis ignobilem ge-

deret Maximinus : Sabinus & Vitalia- nere, fed virtutibus darum, & Clodiu

• nusPraefečli, vnacum Valeriano mili- Balbinum Imperatores creavit. Anno ;tum Praetorianorum Duce, quod parti-^' C^r^i 240.

bus Maxim iniftuderent, occifi^Maxi- Maximinus Gordianorum mortc

nniaus cum filio aperte ac libere a fena- audita, & Capeliani vi6loriam fibi fau-

tuhoftiseftappellatus. Gordianis vero -ftam interpretatus Italiam-^petere de-

acclamatum Gordiani Augußi Dij vos crevit,fedvbicomperitMaximumcon-

fervent. Sed Nepoti Gordiani Gordiane tra fe mifliim vehementius faeviens

tertioadolefcentuloPraeturadecreta, & quadrato agmine JEmonam petijt.

Confulatus promiffus. Maximinus HaecaPannoniaproficifcentibusinlta- ^^^^

cum haec refciffet Romas ačla, homo liamad radices Alpium, &ante Alpes i-r Piin-i-?-

natura ferox fic exarfit, vt belluam pu- fita extrem a Pannonias ( non Italias pri- fn pännon.'

tares. ladabat fe in parietes, terras fe ma vt Herodianus fcripfit)civitas oc-

profternebat,exclamabatincondite, vi- currebat,poft quam proxime fub ipfis

-brabatgladium, quafifenatum pofTet radicibus Nauportus erataplerifq^Pan.

occidcre, confcindebat veftem regiam, nonise,a Strabone vero Tuarifcis adfcri-

pta

ptacoIonia,vtin Apparatu docuimus.^tiusciyitatem fuifle eamque vicinio-Provincialium omnium confilium hoc 'rem Aquilejse crediderim , quam va-fuitjVtparerentfenatui, & fublatis o- cuam ingreffi fint lupi, in Japydia mnibus, quae vičlum prasbere pof- videlicet interiore, five ea Archimea,. ' fent, intra civitates fe reciperent, vt five alio nominedi^lafuerit. Statim Maximinus adveniens cum exercitu, enim fubjungit Capitolinüs : Vofi hoc fame Trgeretur, Quod fane evenit. Aquilejam venit. Certenonftatimpofl: Nam Maximinus praemiffis Ipeculato- ^ m o n a m, quia intermediae fuerunt ribus, quiexplorarentanvllas intraAl- alis civitates & municipia, vt Nau-pes,& Sylvas infidiae delitefcerent; portusTaurifcorumolimcolonia,nunc jubet armatas cohortes quadrato agmi- Hyperlabacum , quod vulgus appel-ne incedere in longum porrečlas po- lat Verchnickium : poftmodum Ter-tiiis, quam confertäs. Jamque M O- po vel Terponüs, cujus meminit Ap-N^ noftrae appropinquanti, occur- pianus, aliaeque civitates quarum no-runt reduces exploratores, qui vacuam mina hodie ignorantur, fed rudera ta-Vrbem relidlam effe a civibus dilapfis men confpiciuntur in Haidenfchaffc, narrant. Laetatus ex eo Maximinus, Salcani penes Goritiara, ad S. Joaiinem quod fe timeri videret, partim intra,B prope fontes Timavi, de quibus partim extra iE M ON AM perno- egimus in Apparatu. Veriim vtvt člarejuflit exercitum. Et orto fole ifta fe habeanc, potulc fane evenifle vc profečlus ad Alpes coepit contendere; ciiiii noftri E M O N B. N S E S, fi va-Ubi rurfum tranfituros formido corri- cuam vrbem adventanti crudeliffimo puit, metuentes ne jam obftručlae fb- Tyranno reliquilfent, in vicinas Syl-rent anguftiae viarum , & fumma ju-- vas fe abderent, lupos inde pellerent, ga tenerentur ab hofte. Sed cum fi- & quafi cum illis domicilium muta-ne obftaculo Alpes fuiffet tranfgref rent: quod fate in hacpatrianoftra hu-fus, defcendit in Caftra : fic appella^ jufmodiferarumferaciflimafidemnon tur locus in veteri Japydia. Ibi cam excedit, vt videlicet magno {altem nu-nihil commeatus reperiret, incenfus mero ( Oratorie per quingentefimum contra eum exercitus, quod fame ini-r numerumcxpreflb)civltatemingrede-tio Italiae laboraret, in qua poft Alpes renturlupi, cum Sylvariim latibula o-recreari fe pofle credebat: murmura- rania homines perlaftrarent, fua? re primiim coepit, deinde etiam ali- illic fortunas recondercnt. Ergo A-qua libere dicere, quae ipfe diflimula- quileja demum ab exercitu circumfet re coačtus eft. Non affentior hie Ju- C.fa, contra Maximinum armatis per lio Capitolino, qui ex antiquioriim re- muros difpofitis portas claufit, Mene-MaŽmfS, iä'^ione inquit:No;2/o/i^m ipJamjEMO- philo , & Crifpino Confularibus viris C.11. ■ ' NAM vacuam defertam inventam authoribus, qui partim folerti pruden-Capitoi.in effij Maximino fidte Utante^ quod qua- tiä, partim confičta fuperftitione mo-ß civitas tota ceffijjet. Sed & illud fa, bile vulgus in officio continuerunt. Joan'Cand ^ulas nonabfimilcjadjungit! Lupivr- Jaflatum eft Deum Belenum(quem Comroent." hem quingentißmul ingrejjffuntjin quam id temporis colebant Aquilejenles eo (lejorojui. ß ^aximinus contukraty pleriqm dkmt nomine compellantes Apollinem ) HEMONAM,alij Archmeam\ cer- per arufpices fpopondiffe , Maximize deferta a dvihm venienti Maxi- num vincendum. Maximinus vbi rem m'mopatuit. Cum efiirh fateatur haec ferio agi debere animadvertit, pontee ex Cordo, qui ad fabellam omnia con- cupis fa6lo ( vafis amplioris id genus fcripfit mutuo defampta, aliam po- eft, quo loco torcularis ad vinum ex-

A a primen-

pritnendum adhucvtuntur Forojuleti-^rico Palladia fufius fingula digerentct les)Sontiumamnem jungic,& exerci- "•fed nec ill ud otniferilfft j quod Capito- ^pj^^j

tummospibusadmovct. Nonparum linus in literas retulit \ tanta fide A- JJJJ*^™'«-

tunc difcriminis experti Aquilejenfes, quilejenfescontra Maximinum pro fe-

cumfecivesfulphure, flammis,& aliis natu ftetiffe > vt funes de capillis mu- J°jCand.ci(.

hujusmodi inftrumentis ab infultu ho- lierum facerent, cum nervi ad fagittas

ftium defenderent ^ quorum alij nuda. emittendas deeflent 5 vnde in honorem

bantur armis , aliorum veftes incen- Matronarum templum Veneri calvae

xlebantur, oculi aliis excufli, machi- fenatus dicavit. Memoriam Maxi«

use etiam convellebantur. Inter hgec mini licet Roma abolitam voluerit,

Maximus cum filio fuo adolefcente -diuturnam tarnen poftea fervavit A-

(quem vigefimum primum aetatis an- quileja , & totum Forum Julium.

num,alii decimumočlavum egifTevo- Nam cum effet Maximinus pedum

lunt) circumiremuros, quantum a te- o6lo,& propefemis altus, calceamen-

li jačlu fatis tutuseffe poflet,nuncfuis tum ejus in luco quodam , qui eft ia.

yerbis milites, nunc oppidanos roga- ter Arfiam ( Alfam legendum putac

re, Vetum prseter probra in fe ac fi- Palladius ) & Aquilejam repofitum

lium ja£lata nihil obtinuit, Unde exa- fuit, tantae magnitudinis, vt pede ex-

fperatus biiem in fut)S efFudit > Duces ceflerit omne humanum veftigium,

intereflütjtempotemrnimeopportuno. & meftfüram 5 .vnde vulgo etiam tra-

Eorumc3Ede,&commeatusdefcčlaira- (5tum eft j vt de longis & ineptis ho-

tiores milites nihil amplius cunčlaft* minibus diccfetur t Caliga IsAaximint.

dum ratij medio die,ctim a praelio quies Erat praeterea pollice tam vafto, vt v- idem capi.

clfet, vtrumque Maximinum, paren* xoris dextrocherio vteretur pro annu- SmtaS!'

tem & filiüm in tentorio quiefcentes lo ; tanti roboris, vt hamaxos feu car-

obtruncant, eotumq^ capita contisprae- ros manibus attraheret, rhedam onu-

fixa deportant adAquilejenfes muros, ftam folus moveret, equo fi pugnum

civibusmonftrant,päcempetüöt;im- dediffeti dentes folveret^ ficaleem,

petrant, & commeatu ex civitate allä* er ura frangeret: lapides tophicios fria-

torefocillantur \ juffi mox in Maximi ret, arbores tenetiores fdnderet, vnde

& Balbini verba jurare. Nuntius Ro- ab aliis Milo Crotoniates, ab aliis Her-

mam milTus taüto impetu mutatis ju- culeš Antseus eft dičlus. ^EMO-

ihentis cucurrit, vt quarto die Roöiam N E N S E S foluti periculo, fi abieranc,

pervenerit ,cum apud Ravennam Ma- e Sylvis ad vrbem rediere j quae tunc ximumreliquiffec. Etfortediesludö^Cvel maxittie floruifle videtur Exu-

rum erat, cumfedenteBalbino & Gor- ftam a Maximino fctipfit Megiferus,

diano Juniore ingrelTus eft theatrum. fed nullius vetefis authoritate fcripto-

Omnis illico populus, priusquam ali- ris. Änm 240. quid indicaretur,exclamavit: MaxU

minus occifus eft. Soluto igitur fpe- jEStlCHRlSTi A. 241.äd Ž46.

aaculo adreligiones fuas finguli con- Fabiai^i Pap^. An. t.m.

Volarunt, inde fenatus ad Principem, ^ , r 1 1

oooulusadconcionemcucurrit. Hie Gordiani JuNioRis.i.vfq/advlt.

Henr.pai- populusad concionem cucurrit. Hie

ätuu.7?" fii^is Maximinorum fuit, haec eorum -ŽEmon^eCond.An. i463.adl46$. & 8. per Pannoniam & Japydiam noftram,

Romam verfus fufcepta expeditio, ^^.^risMaximitti§,6c eorumcapi-

quampartim exHerodiani, partim Ju- I .tibusRomammiffis, Maximus

lijCapitolinifidereferre placuit 3 Hen- -^«^PupienuS ( vtrumque enim habebat

Capitolin.in Max.&Bal-bino. c. IJ. &leq.

bebat nomcn ) Ravenna Aquileiam. Iiis vteretur,&ipfe ja [pro tate faperet, concefTit, vt omnia tuta&integravfq^ quod ex literiseo fere tempore ad foce. ^apu eit ad Alpes relinqueret, ac fiquae eflenc rum dads,quas Capitolinus promit/atis reliquiaeMaximinofaventium,compe^ üp^^retlNuncdemum imelligoneq^Felk^ fceret. Ibifufcepto Maximini exerci- Pr<etonamcohortihMspropQmd^bmjfejneq'^ tu ad vrbem cum ingenti pompa , & Serapammoniquartamlegionem credendam multitudine venit, moerentibusmiliti- faiße, ^'ne omniadimrnerem^multamn bus,quodeumImperatorem,quemip- eßefacienda^quafid : fidDijsgratm, fi delegerantperdidifrent,& quosfena- qmdumßnuants, quinihil vmdis^ didki tus dederatjhaberent. Accefsere fenatüs ca qua inclufusfcir^ non poterL Qmdmim acclamationes, quae eos magis exafpera- facerem,quodnos Maurusvendsret, con^ mnv.fapienter eleäi Principesßc agmt'.per ßlio cum Gaudiam,<^ Reverendo ^ Mon-imperitos eleäi Principes fic pereunt. qui- tam habito^ vellaudaret aliquis vel vitupe^ bus fenatustriumphare fibide militibus r(iret,<^ illorum conßnfuquaßt^m,qmd videbatur. Ergo vbi decretum fuit, vt dixerat approharem ? Is^ipater verum au^ Maximus contra Parthos,Balbinus. con- dias velim'Mifer cß Imperator apudque vetra Germanos proficifceretur,occafione ra reticentur, qui mm ipfe puhlice ambtt» captatä, cum in PalatiofoliPrincipesß, neceße eHvtaudiat, cum germanis ftipatoribus agerent, ir- vel audita , vel aplurimis rohorata corßr-ruptionem fecerunt, & nifi alioru Ger- met. Vtinam' multis Principibus vel manorum accurfus eos deterruiflet per in fenio hi fenfus contingerent / & au^ mediamvrbe raptatos in caftra perdu- ditaa Parafitis, quae ipflvidere non poi^ xiffenttillos veriti,in media via occiflbs funt caute explorarent, ac fegernerent, reliquerunt.^«';zo242. ' ExpeditionefufceptaGordianusingen- ' Inter haec Gordianus Tert. Gordiani tes deduxit copias, quarum pars Japy-Sif: fecundi in Africa cse'fi ex forore nepos, diam noftram tranfiit, caeterae vicinam vel filius , pridem Caefar a militibus Liburniam, & Dalmatiam petierunt, in altum fublevatus Imperator accla indeperMoefiaminTKraciä dedufe matur. Agebat tunc annum vndeci- muka loca a Perfis occupata recupera-mum, vt Capitolinus ait, vel ut alij runt,efFedumquevtPerfae,quorum ad-decimum tertium, aut lummum deci- ventus jam in Italia timebatur, in re-mumfextum. Hie anno fequendper gnum fuumpedem referent,toto Ori-fuos Duces in Africa Sabinianum re- enteRomanaeReip.liberoreličlo. Sed bellantem comprej[Iit,8c brevi tempore haec quoque brevia. Mifitbeus Praefe-fummam tranquillitacem, & pacem in-C.čtus Praetorio,cujus fapientia omnia gc-^anadaa. ^^ j^^^^v Ecelefiarum rebantur, c medio fublatus,fivemorbo, PraefideSjChriftianamReligionempro- five vt creditura eft artibus PJiilippi^ pagare, propagatamqueilluftrare asdi- qui ei in Praefečlura fucceflit, gradum -jiciis pro viribus ftuduerunt, fed facilc fibi parans ad imperium. Illud certum, eft turbari pace fub Principe adolefcen- paulo poft nutare coepiffe Gordiani for-tulo. Jnm 243. paulo poft tunam, eumq;,' adnitente Philippoipre-Bellum Perficum enatum eft.Quare tumämilite, primum parte multatuni Gordianus ad id profečlurus vxore du- Imperij, dein toto, ac denique vita , xit filiam Mifithei viri dočliflimi,queni juventutem Romanis araabilem cala-caufa eloquentiae dignum parentela fua mitofo fato claufiüe. Jnno 24$. putavit, & Piaefečlu Praetorio fecit, poft Sed mirando Dei vindicantis exe- caphoi, in quod non puerile jam & coptemptibile plofačlumeft,vtiobfervat Capitolinus videbatur Imperiu^cum Scfoceri confi- omnes quicunq^illu gladio appetiverüt

■ Aa Z

(quinovemfmiredicüntur)poftea in-^ res Etbnici de Philippi rebus geftis ta- gifer.i.^.c; teremptis PJiilippis, fua manu fuisque ceant, in aliis brevioris Imperij copiofi: pladiis, & iisdem quibus ilium percuffe- adeo vt Sext. :Rufus in Breviario ejus no-

rer, ForoMl. S.Bucelin.in

Sext.Anrel.

lippus]

Ivo Camo. tm, Boms ftuduit confervare ftabili- furn memoria apud noftrates, in Ec-

tea ad ann. ^^^ jn Oriente compofitiš cori- clefiafticis monumentis , quae college-

äitaque in Arabia Philoppopoli oppi- i^unt Cufpinianus , Lazius, Hundius, cufpin.in

do, k affumpto in confortium Philip- Palladius, ex quibus pauca depro. JeijÄ.

pofilioR6maiiivenit. Jrnio 246. mo- VetusCatabgusEpifcoporu Lau- i^^^^sea.

feäcenfium, cui riiultum tribuit Hun- enn.i.j.c.2.

JESU CHRISTI A. 249.& 25-0. äius de Philippo Imperatore hsed ha- SaJS

i^abiani Pap^, An. I2.& 13. bet: Philippm-VtnvJqmPannonraDomi-Philippi A r a-b i s. 4. & 5". fnfhus inter Imperatons Kornau vienf.eccI,

.ÄON^COND. An. 1471.& i47i. nosMrirnMagriiOrigmisinßimus, et

■Q Ethjikö Chyißidnm effiäu'seß,&' faupe^

"^'Xcurebat annus vrbis conditažr rem harems Laureacenfsm Eccleftam/ho~

miliefimus",qüafPhiIiJ)pusArabs mrihusäcimtlisexaltav'it. QuivnacufA

'irtimahia de belluis- daturus fpe- fiUo Fhilippo'dmim unfitsp^, Dedjmiliti}

Macula Ludös feculäresinftituit. Ade- fai dolo & hilinŠu apud VeYonam Alpe:.

fat tunc Poritiüs Praefečlurae munerd flrem Ißria vAefn^ trutidatm efl^ Quod

" aučlus, ad quem Auguftus: Eamus in- Origenem in fide Ma^giftruiri habuerit

quit, & propitios faciamus Deos, qui Verofimilcredditut «ic eo , quia Mm

nos in hunc vrbis millefim'uni perdüxe- 248. Origenčs l^omam vefiit,vtofteii-

funt.. Ea o'ccafione arrepta Pontius ft; dit BaröniuS, fife fponte faä ad pr&-

Chriftianuin p'rofefTus Auguftis fidemfc tnendäm refe fidei confefTioiiem, five

luafitSc pdrfuäfit, vt ambo credentes a a Fabiano Papa čvocatus. Et extatetiani

Fabiaiio Papa hoc An. 245». baptifmurn ejus Epiftok ad Martiam vxoiem Phii SSmL

fufceperint: quod fane non ignöbiles lippi Imperätoris ( quam Spondanus

prodiderunt authores, praefertim anti- Severam appellat) ethortans ad Chri^ an.24?.

Ofof.lib'7. qui,Orofius,VincentiusLirinenfis,Ca{- ftfanam fidetti ca{)efrendaöi. Vindobö-

Lirinenfe. fiodoms, Eufcbius, Paulus Diaconus, nae.quaö nunc eft Vienna Auftriae, hoc inChron. & alij, quantufflcunqucnonnulli recen. Utempore EpilGopatufti tönuit Eutha. Metrop,

mScuTi©. tioresaddubitent, eamque gloriam fef- rius vei Eleutherius, qui poft aliquot yf^ni^.

f^surTf' vatam velint Conftantino M. Imö ad- annos translatus fuit Laureacum Jerar-

Maij. Euieb. 'dunt Eufebius & Paulus Diaconus, de di Succeflbr. Hunc putat Hundius in-

joraand.de" Philippo! Cüminvigilia Pafchae inter- terfuifle Concilio Sardicenfi fub Julio

«Sf" "effe vellet, & communicare myfteriis, ^apa, quod annorum fupputationi re-

ta ^ Papa, non prius effe permif- pugiiat. Quia Sardicenfe Confilium fub

G^otfrid. vi- fum nifi confiteretur peccata fua, & in- Julio celebtatum eft Anno 346. toto fe-

chron^Ma- ter poenitentes ftaret: Fertur igitur Ii- culo poft Eleutherium. Alij ponunt

HemS' benter, quod a (ummo Sacerdote impe- fub Stephano Papa, qui cum federit An^

contraft. ratum fuerat, fufcepiffe, divinum fibi no25$.veriuseffeppffet,fedfub eoSaf-iSiffer!"' ineffe metum,& fidem religionis ple- diese celeb,ratum Concilium non Icgi-

Älublf! niffimam rebus atque operibus com- tur. Unde vel hoc tempore non vixit de Fat. Me- probans: Mirum fane eft,quod fcriptö- Eleutherius Epilcopus Vindobonse,vel

diver-.

Antiques & Nov^e Pars I IL 185^

«liverfus abeo, qui Sardicenfi Concilo^ quae caufa fuit, quod Romani feceflio-

Rrip?^' Meminit porro etiam Lazius ne fačla ad hoftes tranfierint, vt mox di,

i.u.f;4.c.(j". Coficilij fub Fabiano Papa celebrati, cui cemus. Anno.z^o. fubfcriptus repexitur Tenax Epifcopus

Cilee'nfis', fed errat in annorum nume- JESU CHRISTI An. 25'Lad 25'4.

rö(forte errorsTypographi)cum po- Fabiani papie An. 13.14.15'.

natannnm 233, quo nullus Fabianus Cornelii Pap^ An. I.

Ecclefiam r exit. Infra ad annum 381, PhilippiImp. An.

liefert inchofer Tcnacem in fynadö A- D ec 11 An. , i. & 2.

quileienfi affedifle. Erravit porro etia ,, ^Emon^Cond.A. lAY^l.^ 14.76,

Jo.Iac.Fupp. ^ \ . , 1 r • t' ^ -t'

infpec.Hon. fecentior, qui ad annum hunc 25'O.lcri-

pfitS. Quirinum PhÜLippi Imperatoris Es a Philippe Imperator e gefta&^^^^^^

filium Juniorem Evangelio praedicädo toto fere feptennio, non abfque anii.24».

cperamfiavaffe.&MartyriumfubiilTe^ Vnvidia & odio Chriffiani nomi-

CÜ id longžpoft acciderit, vt fuo loco di- nis apudEthnicos fcriptores manferunt

Antih. luth. čemtis.Hocprimütemporefcribit non- obfcurae, vt cum Baronio rečle obfer-

flofcui.hift. jj^j^oGotljorunomenRomanis inno- yatSpondanus. Verofimileefteumi»

tuit, mox origo ingentium cladium, Italia, & vicinis Italiae locis, prsfertim

ruina nobilifiimi Imperij, Cum dudum ' yero Norico & Pannonia, quibus dele-

ante Antoninus Caracalla ab iis tumul- jSlatum non vana eft conjeftura, multa

tuario praelio devičtis licet per irrifio- pro pace Ecclefiae, pro ejus Praefulibus,

tiem ab Helvio Pertinace vocatus fitGe- pro incremento Chriftiani nominis de,-

J^anidfe ticus Maximus. Getse vero & Gothi. crevilTe, quin & Ecclefias alicubi vel

i^.Get.cap. ^^^^ jornande idem font populus fub conftruxiffe , vel conftrui permififle.

diverfo nomine& jam in civili difcor- Quae haud dubie caufa fuit concitatae

dia inter Pompeium & Julium Caefa. adverfas Philippum uon vnjus feditio-

rem äuxiliarias duxerunt copias Pom- nis. In Illyrico Macrinus res novas mo-

peio contra C^farem vt author eft Ifi^ Jitus, fubmilTo, qui ardorem temp.era-

dorus Hifpalenfis. Imo multi illorum ret Decio Confule, ipfiufmet exercitus

«ShJ habitarurlt in Romaao folo in Thracia virtute comprcllusac poenas dedit,

& Moefia, ex quorum genere fuit Ma- Sed eä occafione abufus Decius avit»

ximinus Imperator, vt fatentur omnes fuperftitionis te^aci^^lmus, odio Chri-

Jornanddt. Hiftoricicum lornande. Adhuncta- ftiani nominis primum Philippos Au.

men annum fpeaareexiftimoprimam guftos, mox etiam vniverfam Ecclefi-Romanis fatalem Gothorum in Euro- C.am adortus eft: id fa^um anrnzs"}. Ve-

pameruptionem. Hifubtračla fibifti- riorChronologiateftatur.

pendiaCvt habet citatus Jornandes)ae- Cum enim adverteret Idolorucultu

gre ferentes arma corripuerunt. Nam deficere, Chriftianse legis exercitia fre^

licet remoti ad Pontum fub Regibus quStari, & ab ipfisfoveriAuguftis,facile

viverent fuis, Reip. tamen Romanas admifit adfentantis mihtis acclamatio-

foederatietant,&annuamuneraperci^ nes, quibus Imperator falutatus, illico

piebant Traje^o igitur Danubio Thra- fubmifit Sicarios, qui obviam cum no-

ciam & Moefiam väftant, ad quos re- vq exercitu progrelTurum Philippum

pelleödos Decius mittitur a PhUippo, interimeirent. Et jam Veronam Phihp- inc«

qui contra iUos nihil iUuftre molitus, f us accefferat cum exercitu, ibi occur- Mifc.Lxo.

Romanos milites exauthoravit, quafi rente corruptorum fatellitum mariu •

eorum ignavia Gothi Danubium traje- circumventus medio capite fupra ordi-

ciflent, & ad Philippum reverfus eft: j;ies. dentium praecifo cadit : Exercitu

Aa 3 mox

raox dilapfo, & Roniae nuntiato ejus^tusin iaferiore Pannonja Sirmienfi, vi-interitu, fiÜus quoque in caftris Prasto- co vt ait Sex. Aurclius, vel oppido Bu-rianis perimitur. Sic qui gladium ac- baliae vt Jemandes , & Paulus Diaco-ceperant Csefares adverfum C^Efarem, nus, quod Bibalim vocat Ptolomxus, caefi gladio perierunt ^ felices fiChriftia- očlo milliaribus infra Sirmium. Diver^ nis imbutifacris, Chriftiano fine decef- fus eft hie locus a Cibali ejufdem Pan- ta^.^eip; ferunt. Sane caufam odij in illos ä De- nonise oppido,in quo multis feculis per- Jo^ i- t cio conGcptiaffignantplerique fcripto- manfit Epifcopus Bofnenfis , vt notat res,CIirifl:ianifmum. Marianus Scotus: Lazius. Inea perfecutionepoftnecent Deem pro eo qmd mfeßus effet PhilippOj Philippporum paffi Romse S. Fabianus ixSSoliul perfecutionem Ecdefiis EtEufe- Papa, &pofteum alii quam plurimi,de Oronj.cii. bius apud Spondanum ait perfecutio- quibus late S. Cyprianus Epifcopus Sl'Seg'" Ecclefiae a Decio concitatam, odio Carthaginenfis , Anaftafius Bibliothe-Thaumal' quodam capitali , ,quo cum Philippis carius,SuriuSjBaronius, alij. In^Egy-, ö^lcflna. kp^sTara^'diffidebat. Et Orofius fcriptum reliquit, pto Paulus Anachoretarum princeps. -"So^eS i^choft'fn' üecium vt Chriftianos perfequi poffet futurus, perfecutionis hujus gladio fe mchr«». , BoiSld^ri' interfecifle , & mox feralia fubduxit,cumaderemum feceflit, au-d°o%n,de. fparfiffc edičla. Eadem ex S. Grego-ß ^piGatusvitäm,quamfequentibustem-s. FabiaPa, ^^yffeno , Cypriano, & allijs colli- poribus multi funt aemulaturi. Ean-s. Hiero K guntur. Clariffimum vero eft teftimo- dem etiam perfecutionem, quae in No-niumS.Hieronymi,qui 140annispoft rico, Japydia,Pannonia,crudeliusqua Philippos floruit, recentemque maio- Vlpiam , ob Imperatoris praefentiam rum traditionem habere poterat. Hie graflabatur metuens Maximilianus Ce- Ms.ceiefen; ergo ait: De crudelitateperfecutionis, qu^e leienfis tunc j uvenis(quem ppftea Lau- nai.vngar^ adverfm Chriflianosfuh Decio conjurrexit, reacum habebit Epifcopum, Geleja pa-€Q quod in Religionem Philippidefevirety tria Martyrem)feceflit Romam, ibique quern & interfecit, foperßuum eß dicere latuitper plures annos , donee ordinate. Quasnam aliafuiffet Religio Phi- tus Epifcopus in Pannoniamremittere-lippi in quam faeviret Decius, nifi Chri- tur , vt fuo loco narrabimus. Ephefi ftiana ? fiergo Hieronymus vel extra- quoquefeptem iuvenes in antrum fu-ditionemaiorum, velexfcripturistunc gientes, a perfecutoribus obruti, ob-cxtantibus didicit Philippu fuifie Chri- döirmierunt five naturali fomno, five ex ftianum,& talemipfequoqueagnovit, modo Ecclefiaftico loquendi , fomno M immerito dubitant Recentiores. Igitur mortis , qui fere poft duo fecula fub manifeftum videtur efle, quod Philippi C.TTheodofio Juniore aut experrečti, aut fuerint Chriftiani, tametfi res ab illis ge- redivivi in publicum prodierunt, quos fix manferint in obfcuro, quod in ilia facri Fafti nominant feptem Dormien-barbarie & calamitofis temporum revo- tes. Aquilejae Valerianu sPatriarchavi-lutionibus nihil mirum videri debet, vendi finem fecit, five perfecutocistor-cüm etiam plurimorum Martyrum a- mento , five naturae conditione, id e-čta interierint, praefertim fub perfecu- nim in obfcuro manfit, eique fubroga- ^ tioneDiocletiani,quieadiligentiflime tus Maximus , inter maxima pericula pjancGam-conquiri, Scignibusabfumi mandavit. gregi advigilaturus.- ^Emon^a vero ^ammje. Anno 2^2. noftra ejufdem Decij perfecutione^vt in Iftria de

Septima igirur vniverfalis , eaque habent antiqua documenta, gloriofa e-

graviffima, quae inftar fulguris totum luxitMartyrio S. Maxim i fui Epifcopi pPjj/;^^^';

orbem percelluit Ecclefiae perfecutio annoChrifli habet Francifcus Baron in

indičla eft a Decio Imperatore, qui na- Gambarucci a^ud Manzolium,qui eius '

vitam

Marty rol-MS Parent Etdef»

Ortel. non,

'Vltam defcriplit-, aütpotius Anöb 1^2. v tür, cum Tcnberet Gambarüccius^ t)on=)ini.

cum paflus dicatur fedente Ctornelio 'ca 2. Oftob. nunt vti tecentcr inibrmatus

-Papa , quem hoc ipfo 2C2/anno Romas ^ Feaäriüs in Catal. SS. fi.

■p^a™iu«ätoChron«logiä.5bitratur ^ÄSSl: ll^Tpr^^^^^^^

Henlchemus, Inaudierat S. MäXimüs bä ejusäppono : Maodmus Epißopiis Rmoiiiöt Femr. in

' ^ M o NEpifcopus in 4-flefia vrbe({it d'Oitas 'eH Ißnx , cum imperio -hmcletiani ^»"yrolog.

J'tol 1.2.c.i7. earn nominat holomaeus & Plinius Af- ^ Maximhni Impp. in Chrißanos ediBa pro.

reflates pOpulos)cortupte apud Maö- "^^kfffent mte^uam accufar^

1- API- vT r 1 vt 1 comprehendereiur vliro Optimum i inx Tk-S-

• zolium Afiä, vbi tunc Proconful refide- dem adiit, ßque amßanüm ^onfeffmpn C/W-

bat, gravein in Ghriftianos graflari per- .ßi nomine mortem ßbireparamm dixit. Qüare

feCütionem. Eratilla vrbsinveterija- -"J^iameßcrümßcer^'reci^am jußa Tri^dis-

pydia r Ptolornxüs in Liburniä repo- '^^rcenmancipatur^UuŠ^^^^ ■chmiwfinten.

- »i-i^ r • • ttapemieret.prmumfuiibuscttditurdeinde

nit)nonprocülTerfato,incu)usruinis ckm^tasluhcisbaudtrep^^^^

>n Sy- nunc oppidum vel VICÜS Brebir ab in- ßenjh, vngMs excar^ificatmd^m-cumJa».

"-Colis äppellatur, Ctedibile eft id tem- .guineiarnes dißutretjerris candentihmexuri-

lpotis MuOIIZ'h's-e.u noftram Disece- ^ ^^^ crudatusßrtiterßper^ß

fim eöufque protetifam fuiffe, cdm noti irai^^i^ juß^iapidibus obrutus

^ . - ^ Mono um certame^ixmßimmavit AXal. Turnih biduiitiiiereLabaco diftet. AccenfüSß.FaliiturFerrärius,cüin aitpaffumfubEJocle.

ergo defiderio fančlus Alltiftes , iioii tiahö, quiäDedum nominant Vetufta Mar- i April" ai

tantüm änimandi fideles ad lüiSlam/ed tyrölogia. Florüs in fupplemčnto Bedae, & ä«- loi.

& coftfequerldi palmam Martyrij eö -MaiyroiogiaA^^^^ '

^ j. .. .. • 1. idmdAhampa löS-.Maxmi Martyris,qm tem^

contendit ac mültispatratis miraculis , &optiJTrSonßlü,

ad Pfoconlulem addüdtus ChriftitiO^ pt^quamßßhuscxß^eil ^ Š iniqvukumfa-

men profiteri cöepit. Clitn vero' ßenßs,indedepßtus,^lapidibusobrmureH.

■hec promiffis, liec minis dinlöveri pöt 'Glariüs MaUrol^cUs; U Aßa dvitateS. Maxi,

fetapr.ponto.flagellisc.fus,e<ivuleo '

tortus,avulfis vnguibüs digitorum täiti Äflifia, vt dixi in Apparatu. No.

iii manibus,quam pedibüs j Deo gratiäs tat vciö Henfcheniüs natalem hujus S. Maj^t.

ägens > extra vrbem lapidibus obäfütus ^^ varüs diebus cclebrari: äpud Grscos f.

animam caelo traiifinifit. Corptis Chri- ^ ^ : apud Lätinos >i r,

ffiani quos fov«at da« fep'elierunt ^^SJÄt'LÄ^Ä!

ptopd muros AflririaE,vbi loftgö tempo, zolius adfeit, fed nulla mentiö-fit in Aftis de

te quievit. Inde proceflütemporis ttif- -ejus Epifcopatu,colligi tamen^oceft ex fan.

•latum eft ( vt ait (^ambärücciüs ) ad Cit- Verbis,cüm didt ad Proconfulem: mn

latum fuifle äd Veram ^ m o tj A M five td Chrißanampietatem perduxijje, quod fanž

Labacum parta pace Ecclefiae. ^mo- 4äeerdocis,& fipifcopi munus erat exercer^.

nä Verö Romam, vtfuo loco dicemus, hoffet quis fiifpican Gambarucmrn , qm pri

-n A o J ' nius vitam S. Mäximl Epifcopi iEmonenfis

Roma Citcanovam 5 & demum a quo- ^^ documentis, vt ait Ec

da nobili Veneco translatu eft Venetias, clef. Parentina;, applicuifle Afta S. Maximi

& in Ecclefia S.Cantiani c0llocatum,vbi MartyriS, fando Maximo Epifcopo: fed cnm

etiamnum magno in honore habetur. ^b antiquo in Aquikjenfi Dioecefi colatur S.

Dies ejus natalis in novo Martyrolo- MaximusEpifcopusvtMartyr, verofimileeft

gio eft 2 8. Septembris , fed ibi nomina- hunc jluni fpedare üla Ada, vel ex eo,

tur folüm Martyr non Epifcopus. In Dioece- ' ^^^^

fi Aquilejenfi celebratur eius Natalis die 25. Ada exhibet Henfchemus. Hxc enim vAs

May. & eadem die Cittanov^e , vbi habetur ptopmqua fuit ^mon^, lünere fefquidiei du

proPatrono. Translatio Venetiis perageba- ftans,&fuicenoracenfcnda funt Ada Pareil,

tin«

tiiice EccIefia;,ciuamaIiorumlocomm. Quo ^ ipfefeptuaginta millium NoVas dedu-

autem jure Cittanovenfes in Iftria hunc fan- xit^ynde a Gallo Treboniano Duce re-

aum Maximum, & alios antiques ^^^^onen- ^^^^^ Nicopolim Contendit. Eo qUO-

fesEpifcopos.fibivcndicai-econtendantjdi. ^ l'

ximusmlppL-atu. qucDecij properarunt: fed cautusho-

Decius interim Imperator csefis ftis circumdučtis per Haemum copiis

Pliilippis, & evulgatis in Chriftianos Philippopolimpetiit, fubfequentelen-

refcriptis, ülium Etrufcum nomine tis pafTibus Decio , qui dum ad Bero-

Csfarem appellavit : ftatimque eo in oeam laflb profpicit exercitui, a Cniva

Illyricos praemiflb , Romas aliquan- Gotho inftar fulminis advolante diffi-

tulum moratus eft moenium gratia, patur, infugamagitur, & trans Alpes

quse reftituit, dedicandorum. Inte- in Moefiam proturbatur. Philippopo-

reaad eum Jotapiani , qui Alexandri limPrifcus Dux praefidio firmabat, qui

ftirpe tumens per Syriam nova tenta- pulfolmperatore partibus Gothi accef-

bat, perfertur.rebellio, & mox militum fit eique diripiendam dedit Philoppo-

arbitrionuntiaturoccifus. Vno defun- polim. In Moefia Gallus Trebonianus

aus periculo alteram adiit: Lucius Pri- Dux limitaneus contraftis, quae fupe-

feus MacedonisePraefes dominatioiiem rerant copiis, vna cum Decio ad cam-arripuitGothisin belli focietatemattra-B. pumprogrefTus fuae fortunge locum fe-

ais,quidireptisTliracise,&MoefiaBple- cit Deciorum exitio. Nam ejus prodi-

rifquelocis eopervenerant. An. tione primo Decii filius fagitta faucins.,

in Haeccaufa Decio feftine Roma egre- non ante arma, quam vitam dimifit.

diendj,ut rebus labatibus ope ferret. Vix Et cum patrem perculfi milites folaren-

jom.de reb. digreffo nuHciatur Julius Valens cupic- tur dixiffe fertur : parvum fibi videri

Sft'imp. tifiimovulgoImperiumaffeaafle.Ve- vnjusmilitisdetrimentum : qui&ipfe

cSnodfa^''^ rumvterquemoxc3efus,cdmPrifcum integratepr3eliodimicans,poftcaEdem

Ghten." nobilitas hoftem patri» cenfuiflet. De- triginta millium Barbarorum, equo fu-

cij ad perfequendos Gothos animum gam captans,in profundam paludem

intenderunt. Gothi vt fuperiore anno demerfus,nec vnquam amplius vifus

notavimus poft vaftatam Thraciam & ,cft. Occubuitvero eoloci vbi antepu-

Moefiam ad fuos lares fe receperant, gnamldolisfacrificaverat, qui & longo

cum eorum Romanorum militum im- poft tempore nomen gbtinuit ^ecij a-

pulfu, quos Decius difcinxerat, ad ar-. ra: vt conftaretorbi, quam in vifus Deo

niaiteriimprocurrerunt. Trecenta mil- fit Idolorum cultus, & cultorum veri

liaedudainaciem, quibüs junaiTaifi- Dei peifecutio. Haec amo 2^4. gefta, li, Aftringijfed & Carporum triamillia,^'reaHixeris poftexaaos felicitermille

genus hominum ad bella expeditum. annos ab vrbe condita primum Impe-

Argaithus & Gunthericus nobiliffimi rii Romani infortunium , & velut ful-

fuae gentis duaores erant : qui mox ,mendecaelo milTum, quopotentiaad

Danubio trajeao , fecündö Moefiam fupremumeduaafaftigiuminprseceps

( nunc Eoflha vocatur ) populantur, agi,& corruere caepit 5 vt nemo poffit

Martianopolim ejus MetropoHm obfi- ire inficias magna cafibus magnis ob-

dent, & extortaab oppidanis pecunia , noxia efle , nec quidquam in mundo revertuntur. ,Haec fub Oftrogochae Re- tam folidum,quod labefaaari non pof-gis aufpicio gefta , cujus demortui re- fit. Ex hoc vulnere faucia Romana gnum excepit Cniva nihilo fegnior. Refpublica,medelamfubinderefpiciet,

Nam exercituni partitus, ejus partem integram non aflequetur, aGothis pe'r mifit in Moefiam, quam negligentibus totos quindecim annos laceran- , Ducibus Gommiffam fciebat, alteram da. Anno z^

JE-

JESU CHRISTI An. 25-5'.ad260.^ amb3eadqu^fI:ionem,Chrifi:umq; pa-
CoRNELii PiLEP, An.2.LuciiPap.i.2. 'lämprofeflEEjpoft variatormcnta,cxtra
StephaniPap^. An. I.vfq5ad4. vrbem cervices gladiofubmiferunt die
Galli& VoLUsiANi.An' 1.2.3. I7.Noveinb. 25'^.Materfuperftes
Valeriai&Gallieni. A.3.4.5-. fanguinem,& facra.corporacollegit,&
jiEmonje Cond. A. 1477. ad 1482. inloco,vbiplurium eranc Martyrum re.

liquise,condidit.Hoc eodem ann.S.Ma-

Binterim DeciorumTrebonius ximilianus Celejenfis a Sixto Papa, qui

Gallus cum Hoftiliano Augu-, poft Steplianum Tcdit remiflus eft in Pa.

"ftus, Volufianus Gallo editus noniamadEvangelijpr3pdicationem,6c

Caefar appellatur. Hoftilianus non mul- primo Laureacum ad celeberrimam id ^^^^ ^^^

topoftfublatus pefte, Volufiaüo locurti temporis vrbefecontuliCjdifperfasChri- trop. saiis-

ceilit. Hi nihil memorabile geflerunt, fti oves collečturus : vbi magno cum

graflante per vniverfum pene Orbem gaudioreceptus,ejusEcclefiaEEpircop.

jornand. lue,quaE multos mortalium abfumpfit. conftitutus eftJnOrientecontraGotlios

MiSr AGotliis foedätributi pa6lione emptä iterum pugnatum eft Valeriano Imp.

vlaM""^^'' pacefaeduspercuffum.iEmilianusinte- Byzantij comorante,vbi AurelianiDu-reaMaurusgenerejquiMoefiaepraeeratB eis,qui pofteä imperabit,virtuspraßci-

Tyrannidem arripuit: contra hunc pro- pue enituit,Sirmii eum in Pannonia no-

grefliImperatoresapud Interamnema ftranatumfcripfitVopircus. AdNico-

Eutrop.i.;>. fuometexercitucaefifunt. NecideöiE- polimcollatafigna,vičliGotlii,&<2^.yf-

milianus de fupremo diufecurus impe- quer^ti26o.praErentibus FufcoConfule,

rio:nam& ipfe a militibus,VaIeriani mo- Baebio Macro Pracfcfto Prsetorij, Ulpio

chroaaT " res ac nobilitatem fufpicientibus caefus CrinitoDucelimitisIIlyriciani&Tiira-

an,i47. eft, Agebat tuncinRhsstiaSc NoricoVa- cijjFulvioBojoDuceRhiFticilimitiSja-

lerianus, cüm a militibus Imperator, & liisq;totoinruperexerciturpe6lanteVa-

filius ejus Romae a fenatu Caefar eft ap- lerianus Auguftus gratias egit Aurella-

Marian. pellatus. Valeriani vitainitiomorücen- no,vtrefertVopifcusijs verbis: Gratias

äroa -f^ra fuerat, fed a Mago corruptus, & a tihi agit Aureliane Rejj>ublica,quddeam Go-

AniS' .Macriano Praefe6lo incenfus advetlam thorumpoteßate liheraßi^ ahundamusper te

Chriftianosbelluino odio exarfitSub eo Prada,ahundamm gloria,Ö' his omnihm

Cyprianus truncato capite peroravic, quihus Romana felicitas erefcit. Cape igitur

Laurentius in craticula igne toftus Chri- tihi pro rebus geßis tmCoronas murales qua-

ftianum Mutium toto corpore expret tuorfloronas vallaresquinque, Coronas na-^ fit. Plures item alij,quos interLucius Pa- C.vales duas,CoronasCivicasduasjDaßaspura$

pa Anno 25*7. StephanusPapa An.z6o. dece^Vexilla hicolora quatuor^tunicosÜMca-

Manzoi. in Tergefti quoq^ in veteri Carnia, five les rujfas quatuor, Pallia proconfularia duo,

Iftr. deicrip. Martyrij'palmam confecutae funt togam prcetextam, tunicampalmatam, to.

SS. Virgines Euphemia & Thecla foro- gampiäamfaharmalemprofmdum Jellam

■ res,matreEpiphaniapatreDemetriono, ehoratam\ nam te Confulem hodie deßgno,

biliffimisprogenitoribucnatae. Ambie- d^c. Praedacujushic mentionem fecit

bat Euphemias nuptiasAlexander e pri- Valerianus, recenfetur ab eodem Vopi-

manobilitate juvenis,cui cum refpon- fco. Thracias,bobus,equis,mancipiis

deri julfiffetVirgo fe pridem defponfatä locupletavit: manubias in Palatio col-

nobiliffimofponfojCuiaEternumadhse- locavit: quingentos fervos , duo mil-

reredecrevirfetjilleq; ex hoc Chriftianä lia vaccarum, equas mille, ovium de-

effeintelldxifletjSextilio Prsefidicüi no- cemmillia,caprarum quindecim millia

tus eratjdetexit. Tračlae illico forores in privatam Villam Valeriani congef-

Bb fit.

fit,6cc.qu32idcoreferreplaciiit,vtcon-^pud Parthos ignobili fervitute confe-

ftaret non tarn variaGothorum fortuna, nuit: Sapori Regi eqvum afcenfuro cur-

quinonmultospoftannos patriam no- vatospraebebatliumeros,quosveroDeo

ftram incolendam fufcipient, quam flečlereabnuebat,eximperatorefuppq-

quos olim viros, quam fortes Imperio daneuriiFortunae ludibrium,& incavea

dederit noftra Pannonia, in quä natus ferrea inftar beliuini monftri circumla-

Axxxdhrms. Jnnoz6o.S^Jeq. tus. AnnozSx.

JESU CHRISTI A: 2^l.ad:2rö. Eo capto OdenatusPalmyrenorü

SixTi papie.dionysii pait»^. l.adio. Princeps Orientis occupat Imperium,

VALERiA^ci&GALLiE.Imp. 5'.äd 13. RomanusexercitusMacrianuni Bäliftsö

^Emon^ Cond. An. 14S3. ad 1492^ quiValeriani Prsefečlutii egerat,fuafu &

Cyprian Ep ^^ Tcphano Papa per Martyrium ad hottatu, Imperatorem acclamavit coh:

SI Marty-' ^^fuperos ttaiislätd Anno fupetlore temptoGallieno. InterimAüreolusinII-

ÄS" ^^Sixtus Athenienfis fuffečlils, pau- lyrico purpuraminduit,Valens iilAchai.

bofüm menfium Pontiöcatum gefrit,& ia,Pifo in Theffalia. Macriaitius contra

diefexta Augufti eandem Martyrij pal- Aureolum profečlus cum filio cogno- no.c. u,

inaM cbnrdčCittiš eft, qtiefn Dionyfius mine caefus in Illyrico, triginta millium GraecusexcepitjobrioviValeriariirefcH-B. exercituin Aureoli partes concedente.

ptä perfeeutičneačritrs vrgente,(^ua etia In^Egypto etiam paulo pofl:iEmiliahu§,

Laurentius Romdöae EcclefiaeDiac.paf- inGalliaPofthuinius fumpsefeBup'effÖ,

fus eft. Poenae pröfyinqua funt fcelera, ridente ad haec ömnia Gailieüo, cüiä ad^^

cümadfümmumperveniunt. Coepit proditae ^Egypti liuntitim reponeret

faiox Romanus orbisin partesfcindi, & Qmdi^finelimjEgyptiejfenonpößumHs?^ Silb.JS!'

quimaleregebaturaduobuSjpejUsaplLi- auditaGalliaedefečlione. Qmd?nönß?ie

pdUn 30. Iac'eräri.TrigihtaTyrannos pauco- träheäüsfagis tutaReJ^ublica eß?^ egis Aü- in Epitome.

Tyrann, lum annotum fpatio emerfiffe tradurit tali Marcomariorum filise Pipse, quaf^i

ihonimenta. Ingenuus,quem Sext.Au- matrimonij fpecie allečlam a patfe ini-

. . reliuslngebum vocat,Pannoniasrege- petraverat,partem fuperiorisPa'n'höhi'afe

bät eümGallienus Romas vino,popinis, conceffit.Cum Aureolo pacem fecit,op'-

ineretricibus vaGaret,aMoefiacisLegio- pugnandi Posbüinij ftudio,cum quo 16-

nibusjcaetcris Pannoniarum volentite guiii traftum eft (S^eliu forturia varia. Q-

cum Sarmatarum inftaret eruptio, Im- denatüm dePerfis vičlorem,Nifibi,Car-

peratoreftacclamatus. Anno 261. ris,Mefopotaniiarecepta,Rege irifug^

Quem infecutus Gallienus ad Mur- ado,S'aträpis čd^tis participato Imperiö

fiamCnuncEfTegk adDravum dicitur vt Aüguftu vocavitjcjusq^moneta quaPe^-

^putat Laz.)confličlu habito vicit, & oc- fas capto's traheret cu'di juffit. Jn. 26^.

cidit: quin & in Moefiacos tam milites, Cum interim Gotlii(Scythas nomi-

quam civesacerrimedefaeviit, nullipar- natTrebell. & tamen parteGdthorum^ Caiiieac.«.

cens aetati aut fexui, juxta crudelis ac Bithyniaminvaferunt,Nicomediä(tunc ^^^^

sextAmei. rnollisi quorumreliquias colligensRe- Aftacumdičla)incenfamvaftaverunt', de^aeiar. de c«far. giUianus, cum in Sarmatas ftreriue pu- in Thraciam', & Macedoniam progrefii '

gnaflet,afuifmetcaefuseft. Valerianüs The{ralonicamobfederunt,Achajam&

intereainOrientemprofečluserumpen- Afiae finitima occuparunt. Duces Go- jornand.de

tibus Perfis fe oppolliit, 6c proditione thorum Jotnandes expreffit,Refpa, Va-

Macrini fui Ducis,cui fumam reru com- duco', Thür, Varo, qui navibus Afiam

miferat, in ea loca dedučlus eft, vbi nec tranfiere, fretumHellefponteu tranfve-,

vigor,nec difciplina militaris,quin cape'- čli, vbi multis civitatibus populatis Diä-

recur quidquam valere potüit.Captus a- nae Ephefiaö templü, q-uod ab Amazd-

nibus

'nibus conditüm fiilfle creditur igne lue-^ ris ignavi,qui otio & luxuria torpefceret,

Greg. Tu- cenderunt: Chalcedonem , Trojam, authorib. Martiano & Heracliano, quos

SVer'iflan ^^^ ^ priftino cxcidio re{piraverat confilio fuo juvit Cecropius Dalmataru.

Cont. ad an. fubverterunt, in Thraciam denique & Dux,evocatus eft Gallieaus Mediolanu

iMhofF.ad Moefiam praedas ačlurijtranfgreffifunt. pra&textu adventantis Aurcoli,quem II-

aazc^, 'j^yjjc Graecia, Macedonia, Pontus, A- lyrico imperantem metuebat^ibiq^ mif-

fia Gotliorum arbitrio fubječlae funt. fis percufforibuSjVna cum fratreValeria-

Dada (quae nunc Tranfylvania)olim noperemptus eft, vtquidam fcripfere

Ivo Carno- Danubium magno labore Trajani gladio Cecropij Anno 269.

ten.inchro. Imperatoris Romano Imperio adjcčla. Ejus locum excepit militarem ac-

& Proviacia fačla, amifla eft. Pannonia clamationem approbante fenatu Clau-

a vicinis Sarmatis & Quadis (nunc Po- diusDalmata,alij Dardanü crediderüt,

lonos & Silefitas effe muki credunt) di- & quide Gordiano fatum, vt tradit Sext.

repta & vaftata eft.Ita quafi vends vndi- Aurelius, qui illico in Aureolum fruftra Sext. Aurel,

que fasvientibus parvis maxima,ima lü- foedus petentem movit,& prope Bergo-

mis orbe toto mifcebantur. Jmo 266. mum loco tribus milliaribus inde fejun-

Jnm fequenti occifo in Oriente Ode- čto,qui adhuc Pons Aureoli dicitur vul-

natoZenobiaejus vxor Chriftiana, fed g gbPomirmloiiUt necquicquam

malum načla inftručlorem Paulum Sa- " generöse pugnantem occidit. Cecidifle

mofatenum pro parvulis filiis Imperiu tunc ctiam magtiam partem noftratium

fumpfit, quod longe cordatius quam Japydum, & Noricorum & Pannonura

Gallienus retinuit. Excitatus nonnihil verofimile eft5 cum enim ipfis per plu-

tot malis Gallienus Heraclianum Du- resannosimperafletAureolus,fecum et-

cem cum exercitu adverfus Perfas mifit, jam ad capelTendum Imperium prope-

fed hie a Palmyrenis quibus Zenobia ransnoninvicos deduxit.ScioquodBu-

imperabat vičlus, omnem perdidit mi- celinus Aureolum folius Rhaetiae fuae

litem. Inter haec Scythae iterum per DucemSclmperatorem nominet,fultus

Euxinum navigantes Iftrum ingreffi baud dubieauthoritatSeext Aurel.Vi6t. ^fc^fit

multaintuleruntaccolisdamna J- quo. quiloquensdevltimisannisGallieniait: 3?.$.9.ideni

rumaudaciamCleodamus&Athenasus AureolmcumperEhatiaslegionibuspraeffet

Byzantij proGallieno caftigarunt. Go- exdtm, & alibi a^ud Macedonas Va-

thi etiam navali bello fuperati funt Ve- l^ns^ MedklanlAureolus dominatum invafe^

neriano Duce, ttim ipfe Venerianus mi re, Sed Trebellius Pollio,quiexa^ilTime ^^^^^^^

litari periitmorte. Cumq; in Achajam fcripfit& vitam Gallieni,& gefta trigin-veniflent,rurfum ab Athenienfibus Du- C .taTyrannorü Illyricianis eum praefuif-

ceDexippo fcriptore ho rum temporum fe exercitibus aflerit, licet poftmodu cü

viai funt,vnde pulfi per Epirum, Acarl pluribus jam annis imperaflet, Mediola-

naniam,Boeotiam > in Illyricum migra- num per Rhaetiä^quae forte in illis turbis

runt^ vbi eis occurrens Gallienusfortui- fefe illi fubdiderac,profeaus fit,& deni-

to plures interemit,Marciano Duce.Re- que occifus ad Pontem jam memoratu.

fiduifaftacarraginepermontemGefTa. SedytvtfitdeAureolo: iUudfatismirari

, „ r -r TT no 11 poflum,quo iure Megiferus, cum nullum Megifer Ar.

fe- ^^'^f^ge'^e conatl funt. Hunc montem ßdejuVore adLcat reftrt ad an. Gothos -J

Geflacem putat Lazius effe montem inNoricumfeupartesCarinthi^vbinuncCla- ''

Schekhel prope Graecium,fed non pro- genfurtum Metropolis efl:,venifre,& ab Aure-

bat:quia nuipiam apud finceros fcripto- lia^Cq^i poftmodum imperavit) tunc Cann-

res reperiuntur Scydl^, vel C^tlü per yj^g-Qj^ Nam veteresfcnptoresnul'pia Gothos

hase tempora in Noricu progrelil. Tan- yltraMoefiam, Thraciä, Macedonia haftenus

dempertaEÜRomanimilitesImperato- promoventjVtpatetlegentiTrebellifijSextum

Bb 2 Aure-

Aurelinm, Cafliodorum, Eutropium,. Pau;. mero in Italiam proruebant profperc

lum Diaconum, Jornandem & alios. Sed 'dimicavit in Euganeis ad lacum Bena-

nihil alienum ab il!o authore qm Aventmum ^^^ . Veronam, eorumque dimi-

imitatus, dumfibifohmmultisci-edivult,m r r ,, ^ . .

omnibus fidem perdit. Quod Aurelian um diam partem delevit, reliquam m fo-

faciat Caiinthi£E Capitaneum exeufari force gani egit. PauluS Diaconus prgepofte-

poffet, cum in liteiis Claudij Imperatoris ad ro ordine pugnas contra Gothos & Ale-

dat^ legatur apud. Vopifcum ; inannosrecenfet,actrecentaniilliafui£

exercttusThracios^ omnesllhriaams ^ totum<^ r ai r •« • i i ^

Umitem int.apotejüte conßituo, šc. Scdquil fj Alemannomm fcribit, quod de Go.

lliyricum jam tunc divifum fait in Orientale this iplemet Claudius in literis ad fena'-

ßcOccidcntale yt obfervat Lazius ambiguum tutn datis afleruit. Itaque dum Glau- Trebell.PoU,

eft„ an de vcroque loquatur Claudius, ScCi Ji^s Alemannos profligat, & Italic fe.- '

de vtroque loquitur non eft fenfvis quod curitatiinvigilat,Gotlli,qui nuper fupä '

:eum Illynco toti (m quo &: Noncum ) - ° r ^

prafecerit, fed folum commendaverit exerci- evalerant,omnes luorum.gentes ad Rq-

tus pugnaturos cum Gothis ad Hsmimon- manas praedas excitaverunt. UndeScy-

tum, praEfertimcumidtemporis Jmiius Boc- tkarum diverfipopuliPeucinijTrutu». Eutrop.l,^.

chus,vti ex aliaEpiftola Claudij conftat, U- gi, Auftrogothi, Virtingui, Sigipedes, S go.

lyriCoUmitipnefuerit, Iliad quoque fabulo- ^^ j -j- • d8f.Viterb

fumeft apud eundcm Megiferum, Ligariam Ccltae,& Heruli praed^ cupidltate in

civitatem in Norico fuilTe , in qua rcfederitB. ^o^^^^'^i^-föJum cum Gothis (tametfi

Aurelianus, nulla quippe talis civitas apud fiiperiorespeneoranesejusdemfuerint

probos authoreslegitur in Norico, nifi vo. nationis aliis nominibus pro locorum

lueritfcribereLancem Antonini, aut potius ^ ____\ • ^

rr u • J • A ^ t^ varietate appellati ) irruerunt.exercitu

Tiburniam,dequaegimusinApparatu. De- rr ^ ^ j^-wl^ili*

nique rifu dignum, quod fecutus nugatorem trecentorum viginti millium conflato;

Garibaldum fcribac, quod Aurelia^nus nobili HosClaudius diverfis prseliis brevi tem.

gncre inCarinchia natusfuerit filius cujusdam pore ita attrivit, Vt pauci ad patcium fo-

Thaflllonis Ducis Bavan^ ex lüia. Principis redierint. Dc hoc belle inchoato

Pannonias, cum eo tempore nec Bavaria Du- • ^ r ■ r r^t t in rr^

IÄ ces haberet, nec Pannonia Principes alios' ^^^ Ckudius ad Senatum: fe

quam Romanos Prsefides ac Prjefedos. Vo- ^^^^^ viginti millia harharomm in 'Koma^

pifcusdifertse fctibit: Aurelianum Sirmij ohfcu. nmn folum venemnt, hosfi vkero, vos vi-

rmefamilU natum. Licet alij putentin Moe^ .ß ^^^ ^icerofcitote ms

fia,qu«VtraqueprocaldiftataCannthia. Sed ^ an ii- n ^ , t- i

mittamusifta. fofiGallimumvellepugnare.&c. Et ad

In Norico Ripenfi interea remdi- JuniumBroclium,quiIllyEicum.tueba-

Hund Me. yinam curabant S. Quirinus Laureacen- ^^ confe^o bellot: Dekvimm trecenta fiTfium Antilles,cui Anno 26$. Aquile-

Ks.^' jam translate vt vult Hundius, vel An- ^ * teäajmtßmimafcutk,& Im.

no 283. vt putat Palladius, in Epifcopa- oprmntnr, Pu^

n cura Laureaci fucceffit S. Maximilia- g^^atum eft in Moefia, & aliquot praev

nus. Seddehocnosinfraagemüs.Haec hacommiflaadMartianopolim,multi

ad Annum 269. üaufragio perierunt 5 plerique hoftium

JESU CHRISTI A. 270. vfq^ 275^. ^^P^i' ^^P'^^ diverfarum gen.

DionysiiPapä. An. io.ll.l2. t^^innobilesfoeminae^ impletgeGotliis

FelicisPap^. Aii. 1.2.5, fervis-fenibufque cultoribus Romanae

Claudii AN.2.3. aureliamj.ads-! Ptovind«. (^i fuperfuerant, adl Hae.

Cond. A. I492.vfq51497. ^^^ montem fe contulerunt, vbi eos

_ fames&peftilentiainvaßt. Partävi6lo-

sextAurd. Xtin^o lllyrici, Pannoniae,ac riänonnutiRomanimilitesfecundisre-

Panl. Diac,

^ Norici occupatore Aureole Glau- bus elati, quae (apientum quoq; animos

in^MHieii. Imperator receptas legiones fatigant, incauta habendi cupiditate ad

adverdis Alemannos, qui ingenti nu- praedas converfi, a fupervenientibus

barba-

barbarIsokiLiti,adduomilliacaefifunt.^xandroM. nonnulli, Cxfzvi Dičlatori In eo bcllo tamen equitum Dalmata- aliiconculerunt, genuis five Pannonia

ramingensferturextitille virtus,quod noftra^riveBoffaavicina. Sedjam,qu3e vop.Tcin

€x ea Proviocia originem dcduceret Imperator geffitattingamus'. 272. Claudias, qui paulopoftmorboautpe- Alemanni&MarcomannijunČlis

ftilenria per lllyricum grafiante Sirmij viribus adorti funt Romanum Impe-

deccflitPannoniaeiflferioris Metropoli^ rium in rpfam Jtaliam illadsfignisrcon^.

Gafliod in Vt veteres (ČFiptores habent, Palladius tra eos progreflus Aui elianus, dum eis

Wae h Ja!?" vero ait Aquilejas. Senatus ilium cly- non curat a fronte occurrere fed adorfo

P^ ^^ ' ^ ^^ perfequitur, eruperehoftes, & ingenti

Capitolio decoravit. Imperium affuöi. clade afFecerunt Romanum exercitum^

pfit Quiutillus frater Claudii, cum in circa Mediolanum omnia vaftata vfq,

praefidio Italico eflct; vbi vera inaudiit Placentiam. Romae tunc ingentes fe-

Aurelianum.imperare,ab exercitu fru- diciones mot3E,paventibuscun6lis,nä

fträ concione monito dereličlus, venas eadem, quae fub (jallieno accideranc,

fibi ipfe incidit& periit Aquileiae vü evenirent : infpe6li libri Sybillini. ipfo

habetCaffidorus, quod dedit Palladio Aurelianomoriente,quidemum Mar- Eut.&Paui. anfam erroris fcribendi de Claudio A-ß comannosaperto Marte congredi noa

quilejaedefunilo. Jnno 271. aufos, fed nočlu & fylvis erump)ente&j

Imperium acclamatione militum carptim cecidit, & vičlor evafil!, ttibus

capefliit Aurelianus, cujus opera plu- praeliisfuperior, ad Placentiam primü^

rimum, & feliciter vfus fuerat Claudius, mox ad amnem Metaurum &r Fanum

Sirmio inferioris Pannoniae oriunduni Fortunse , poftremo in Ticinenfibus

plerique fcripferunt, ali} in Dacia Ri- compis. Confečlo MaiJconnmaiahiae

Fia.vopifc. penfi obfcuro genere natum. Flaviu^ hello Romam fe contmlili Anr&lianus

Vopifcus fateturfe invenilfe , Reipublicae componendag ifltentus.

Mcefia genitum pradkaret. Ipfe quippe SubeoDionyfiusPapamigfavitadDo^

Aurelianusvaftatoa barbarisomnillly- minum anno 272» fuccelHr FelixRo-

rico & Moefia , Provinciam Daciam, manusvitima dieannifubrogatus,quo

quam Traianua vlträ Danubium fece- fedente Aurelianus rratum jJlenus in

rat abdučtis inde Romanis in media multos Romanörunrfaffviitr, ifiterfečlis

Moefia collocavit ( vt infra dicemus ) etiam multis fenatoribus oh leteS cäu-

vnde rečle Paulus Diaconus pofuif.D^ii ßis, vt Gradit Topifcus, qui cötti nullam

cia, quainter Daciam Macdoniam, exprimat, redle Baroniüs dlvinat ob Baradan. 'celfua^ oriundm fmt nrrairikiH inter veterefill! C.Chriftianifmtim , fciliceü g^ntilitix fu-

Daciam & Macedoniam, quas eft Moe^ j^erftitioflis Pontifites ex libri^ Sibylli-

fia, nobis Boflna dicit-ur. Hie a prima ni& eliciebairf perfccutionem. Ckiftia^

aetate gradibus virtutis ad faftigiutrl n^rum, quibusrtialainRoiTianumlm-

fummum afcendit. Valerians 5c Cku* perium irrueiltia tribuebaCitf. An. 27^^. dio fidelÜTimus, cai exerdtum totum Anno ftrqusnti pa/Tua effram eftS.

vterque commendabat 5 inter eosf tau Felix Papa dt« trigefima Mäi j .fuflTečlaš

men favores pauper, cum bono Rei- in ejus locum EutychiaiiusTliüfcus, &

publicaeintentus, vtbonumvirum de- alij pafTim in Italia, Gall ra, aliifquePro»-

cuit, neglexitfua. Ab eo fufi ad Nicou vinciisplures per Martyrium caelo ad-

sextAnrei. polimGothifubValeriano,vtdi<5lum^ fcripti, quorüm Ecclefiaflicae Tabulae

S.Dia?' ^^ vič^ius & peremptus Aureolus,ab meminerunt. Ajivio 274. inMiiieii. fo etiam SueviacSarmatge debellatifub Ordinata republicä Aurelianus ar- voj^fc.dt.

Claudio. Tantum virum , quem Ak^ ma contra Palmyrenos fumpfit, quibus

Bb 5 per

per Claudij antecefforis diffimulatio-^ Macedo bella geffijGTe legitur^ Feraflo nem, & alibi emergentiabella, Jiaite- 'triumpho in Vindelicos Aurelianus nus Zenobia Odenati vidua bellicofa fu- profedus eft eofquc obfidionc barbari-pra genus foeminaimperitabat. Multa . ca libera vit, Germanosöc Marcoman-eo in itinere ac magna bella confecit ,iii nos fuifle perhibent, qui Vindeliciam .Thracia & Illyrico occurrentes barba- X.tux.'Ai'mx. AnmTf6. , , ros vicit: Gothorum DuceCannabau- Provinciam Daciam ( hodie eft dem cum quinque millibus trans Da- Tranfylvania ) ä Traiano Imperatore iiubium intercmir, inde per Byzantium Romanis Provincijs adječlam & nuper 274. ftxt' in Bithyniam tranficns, earn nullo pro- ( vt dičlum ad annum ) perditam inchoSd' pe negotio obtinuit, Antiochiam rece- recuperate Aurelianus negligit, defpe-pit, apudEdeflamdefummarerum di- rans eam polTe retineri, vaftato omni micavit vario primum Marte, mox Ze- Illyrico & Moefia. Quare abdu6losin-nobia in fugam ačla. Inde Palmyram de Romanos in media Moefia collocat, iter flexit, in itinere a latronibus male appellatque eam Daciam. IdEufebius accepto exercitu multa paflus, demum ad annum 274. retulit: melius Inchof-Palmyram expugnavit, Zenobia cepit, fer aäannum 277. & pacato Oriente in Europam conten- B, Verofimile eft nunc Aurelianu Godit, occidentem petiit, vbi Tetricum this & Marcomannis Daciae finitimis Vopifc. clt. adhuc Galliis dominantem deditione indulgere voluifle, vt quietiores effent fpontanea accepit captivum, & Ro- Romanae Provinciae , cum ipfe Perfi-maro reverfus eft. Anno 275'. cam expeditionem fufciperet, idque or-

do narradonis geftorum Aureliani a Ta-

JESU CHRISTI A.2I3.ad276, citofucceflbrecoramfenatuinrmuat,&

Eutychiani Pap^ 2.adö". ip^e Vopifcus paulo ante fufceptum

Aureliani Imp. An. 6.&7. Perficum bellum fačlum efle recenfet.

Tabiti i. Floriani. i. Probi i. Eo in procin£lu per Thraciam iter a-

^mon^ Cond. An. I49S.adi502. g^iis , inter Byzantium & Heracleam

MneftheiNotarij fuifcelere, qui manü

UrelianusAuguftus de Oriente, Augufti imitatus nomina occidendo-

fimul & Occidente Romanis rum virorum militarium conferipta

"oculis triumphum exhibet, que vulgaverat, ab ijs, qui fibi metuebant,

Jate defcribit Vopifcus, Dučli intrium- occifuseft^^z^o 278.

phum Tetricus & Zenobia, ipfe Augu- Poft femeftre interregnum Taci-ftusCapitolium invečlus eft a quatuor G.tus primae fententiae Confularis cum in

cervis curru, qui fuifle dicitur GotKo- fenatu vellet fententiam dicere, inter-

rum Regis. Inter captivos dučli etiam rupto fermone acclamatus eft Impera-

Gpthi, Alani, Roxolani(hodie Ruthe- tor: Vriwiefmtentice vir rečle Imperator y^pifcift

ni vel Rufli) Sarmatae ( nunc Poloni & crtatur. Et quis melius, cjnam gravis im^ Tac, c,

vicini populi) Franci, Suevi, Vandali, f er at i'i^quis melius, quam literatusim^

Germani. Dučlae etiam decem mulie- prat ? &c. indučlufque ad capeffen-

res, quas virili habitu pugnantes inter dum licet relu6tans:vtilis futurus Reip.

Gothosceperat, cummultae eflent in- .& Chriftianispropitius(quorum illico

teremptas, qaas de Ama?sonumgenereti^ perfecutioneminhibuit)fi diufupervi-

Seu.^. t^l^f^ indicahat , ait Vopifcus , vt non verelicuiflet. Interemptus eft enim in-

^^ ^^^^ Jemandem legeris A- fidijs militaribus , vt alij dicunt fexto

■ ■ ' mazonesexGothorum origine prodiif- nienfe , vel vt Aurelius Victor fcribit

fe , cum quibus jam olim Alexander febreapud Tarfum, ducemefimo ^m-

p-rij

Sext.Aurel, perij die : Adeo quae bona fdnt Amtm.^feptuagmta Vrks mbilijfma capthhate SnS .»^t^tem non ferunt. Florianus ejus fra- 'boflium vmdkatce, & omnespenithsGal-

terpurpuram arripuit, fed ea fecundo lia liberata. Inde digreffus Rhsetiam cSd^l'n "

i---r_------- . ..A- ^ ... .o Chroii.

ipenfe exutus etiam vitdm fuam fpon- ab Alemannis vindicavic, eaque pacate defervit. Probus nominis augurio taRomamcontendit. le čllis a milite exlpečlationi re^ondic

Ännozr9. , JESU CHRISTI A. 2s1.&283.

HieSirmijinPatinoniatioftranätus Eutichiani Pap^e 7.8.^.

pätreMaximoTribunitiapotfeftateclä- Probi Im f. An. 3-4.S'-

ro,elogiümhieruit,qualevixvllusPrin- ^Emon^Cond. A. 15-03. & i5-05-. cipufti Rötriäriöruin : Prohptm principe

SSSS. (Vopifcüs ) cu^m imperio üriens, TTjRobus Auguftus in Illyrico Sar-

occiäenSy Meridiesjeptentrio omnefqieepar- l^matas caeterafque gentes, quae ir-

tes Orbis in tkUm fecuriiaiem reäaäce Juni^ ruperant debcllat, & quae diripue-

fcripiorüm inopiajam pene nefcimm. Oc- rantrecipit ferefine bello. Quam Illy-

'cidit pro pudor ^ tahti viri tälü hi- rid partem Sarmats aggrefli fuerintin-

ßorid , qüälem non hahent bella Puni~ certum , verofimile eft quod Panno-ca f konterrorGallicus , non motMs Pon-'^ o.hs , & Noricum vnde poftmodum

tibi, hon Hißanienßs aßutia. &c : Probus digrediens per Thracias Gothos

Ciiih ad fenacum dediflet litteras in eiiiš fama rerum territos, & antiqül üominis

libertate teponens Imperiüm , acclä- potentiäpreffosautin deditionem, aüt

iftdtum eft: Prb'be Atiguße Dij te ßrvent. in amicitiam recepit Anno 281.

Olim dignus, (frfortis, pßusy bon^i In Pannoniis eödem temp'o're vü- vdfii^.tn

dučior, bonus Imperator : extmplnm mili- neashaberipermifit. I^fe primus AI- I'^^ooo.

ti(s, exemplum Imperij: D^ te fervent Ä[- mum moritem apud Sirmium, & Ai®

fehor Reipifilix imperes : atate iä'citophi ream in Moefia foperiore mititari labo-

flerior, caeteris prior. Tk Francicus, th re vitibtis Implevit. IßuÄcos latroneš

Goihims, tu Sarmatims, tu Parthibus. in Oriente do m uit, Blemyas fubegit^

^c. Et Manliüs'Statianüs Senator j)ril cumParthis&PerfistimoremprofiteA^

mae fentehtiae aiebatr reBe cogttemui tibus pacem compofiait, St redux in

non nobu Aurelianm, non Aleotanderynon Thraciam centum millia Baftamarum

Antoniniy nonTrajanus, nonCltiudiasrel in folo Romano conftituit. Fuerunt

^üirendifünt i omnia in vnb Wmcipt coni aötein Baftarrfse nätJb Gerin^fiM f t čx

ßituiaßunt: reimilitarisßientiä, knimus vetußis aüth'oribus often^irClWferius, clefnens,'[^iiavenerabilky ešče^plar re^e^i ö.qmcircät)anut)ijoftiaIiai)it^unt:

da. Reip. afque omnium prarbghfvba viP- dš StVab-Q : Jidößin UOtMßnm^na eß

tutum (^J^c : acclamarünt \jmnes, omnis. 'Infula Pem, 'qUafn hafiäffiie hccupaniis

Jani ergo etia'rti džfHfiatuš völu'htatö ßl Mäißrnt Ptumi. Sed & Vttonque Iftii

curus P^dbus, in Gallia's conceffit, ^üä d^-ato Getis & ^ärmätlsY^iWixri habiv

omnes turbatse föerant poft AureKM fäbant. U&stt^dh Röt^faiium^foldm

interitümaGermanfspbfJeflae,vbiquä- traduxitProbes,«nempeiftDaciämcunb

ta egerit, Epiftolä äd Tenatum fcriptä cultoribus VäcUam Anno 282.

complexus eft: Subaäa eß omnu qua tin- Traäftulit etiam Gepidks, Gothtt-

ditur late Germania: novemKegesgenMü nos, & Vand^alos , qui mo. diu fidem

dherjarum admeos pedes j imd ad vßrös fervarunt. Namfubhoc ipfuttitempus ann.2Si.

lupplices ßrafiqtte j jttcutrunt <b^c : quä- occupato Bellis Tyrannorum Probo ,

^ringenta millia hoßiumcafa funt y S'ß- ipfi cum Francis totum pene orbem

äecim millia armatorum nobis oblata, pervagati funt,& Romanum turbarunt

Impe-

Imperium,Gr£eciam,Ariam,Lybiam^^ JESU CHRISTI An. 2S4."

Siciliampopulatip qnos tarnen Probus ' Caii Pap^ An. I.

diveiTis vicibus variifque viftoriis,op- Caki Et Numeriani. An. I. preffit, cui tantiem Germani, vimm Cond. An. i.5'o6.

fuinonriinisagnorcenteSjfblicitatiaTy- . , ^ . -.r t •

rannis, fervire makierunt, quäm cum Arolmperatori prima cura fuit

Bonofo & Proculo agere. Exinde bel- Perficum ( quod Probus

lum in Perfas meditans Sirmium in pa- ^^ meditabatur ) profequi, liberis

triam fuam profe^us eft, vbi ciim ter- Cxfaribus nuncupatis, quorum Gari-

ram foecundari cuperet & dilatari, ad numillic6adGalliastuendascumleao

ficcandam quandam paludem, muka milite mißt, Numerianoapudfe reten-

-fimulmillia militumpofuit, ingentem to,cumquononnibil inlllyricomora-

paransfoffam,quädeieaisinak«mna- n oportuit ad profligandum beUum,

vibus loca Sirmienfibus proFutura fic- qupd cum Sarmatis Probi morce infole-

„ . ^caret. Hocpermotilaboremiliteseum fcentibusgerebatur. AdOrientemprp-

confugientem in Turrem ferratam, feftus occupacis domeftica feditione

C.21.

Paul. Disc. Mifc.1.10.

quam ipfe fpeculae caufa editiffimam Perfis Mefopotamiam levilaboreoccu-ex3edificaverat,interemeruntanno Im^B. p'avit,& Ctefiphontem vfquepervenit.

perijquinto. Succeffit illico Praefeaus Nocomedise cüm ageret illud memo-......

PrxtorijCarus, incertum cujus gentis, rabile accidit : filius ejus Numerianus c..,,

:Rom3e natum Illyricis parentibus alij voluit intrare Ecdefiam, & explorare

vo ifc in fcripferunt in Illyrico P^nis parenti- myfteria Chriftianorum. At vero S. Ba-

cXr". busalij: quin & Medolanenfem fuifle bylas EpirGopusreftitk,eum alloquen- Euf.in chm.

avo juri Aquilejenfis civitatis inferto : do : l^onlktt tibividm divma Chriflia-

PalladiuseadecaufaAquilejenfemfcri- mmmmyfieria, cumßspolktusidololatri. Baron,adan.

H.PaUa .1.8. ^ Romanus videri voluit in fuis ckfacrifims, qui in furorem a^us S. E-

literis,vttraditVopifcus. Sednons- pifcopum occidit. Ita quidem Meja.

quavk glonam Probi, cui milites licet phraftes, Nicephorus, & Paulus Diaco-

per tumultum occifo , ingens excita- nus, fed Eufebius & S. Hieronymus

runt fepukhrum cum tkulomarmori hoc referunt ad perfecutionem Decii

incifo: - Anno25'3.vt obrervavitBaronius. Ca-

rusverogloriae avidus Perfico infiftens

- Hic Probus Imperator , Et Vere Probus hello in caftris ad Tygrim fluvium, vt

Situs Est,Victor Omnium Gentium ^^ j^^^rbo, Vt plerique, fulmine vo„ c PanI

Barbararum, VictorEtiamTyrannorum. ^^^^^ '

Paucis elogium ejus complexus merianus, in occidente Carinus, quo-

Vopifcusin Vopifcus hsEC differuit \ ^Conferens ego rum neutri diuturnum Imperium.Nu-

Prebo.c.?!. cumalijslmpratorihusVrincipemVrohum^ merianus oculorum dolore correptus,

ommhus props Romanis Ducibus, quifor^ cum in leftica deportatur Arrij Apri fo-

teSj qui ckmmtes, quiprudentes, qui mjra- ceri fui fa^ione, qui invadere parabat

hiles extiterunt, intelligo hmc virum pa- Imperium, occiditur. Sedproditacse-

remfmffe^ amfi non repugnatinvidia fu~ deAper ad paenas vocatus, Diocletia-

riofa , meliorem. Eodem anno Euty- nus Dalmataobfcurogenere ab exerci-

chianus Papa Martyrio coronatus , lo- tu viftore falutatus eft Imperator. Ca- ort.insyno.

cum celUt Caio Dalmatae exge- rinus veröcommillis aliquot cumDio- hi^nnai. '

nere Diocletiani Imperatoris. cletiano praeliis, defertus a fuis inter Vi-

Anm 2S3. minatium & Aureum montem fcprä

Quinque Ecclefias, velMurfiae, quod

oppi-

öppidum inFerions PännoniaeMurovi-^ ejus primüm a S. Ruperto Salisburgen-zam, vel Eflegkium aliqui putant, og- 'fium primo Antiftitc Laureacum tran{^ cifuseftpoft biennium. Ad hunc an- fatu eli:,inde ab Henrico II. Imperacore numreferri debet Martyrium S. Maxi- Paflaviü,vbiadhuchodiepofl:arä,quae iiiiliani Laüreacenfis Epifcopi, cüm a- extra Chorum in medio Bafilicae Tita eft fta eum fub Numeriano paflum ajffir- honorificeaflervatur.Quae vidimus,fcri-tnent : Kallucinantur, qui id referunt bimusrnifi forte nuperdeformata per in-äd annum 28^. Plures ille in Panne- cendiü Cathedraii Ecclefia alio iterü re-niis metü perfecutionis dejedlas inftau- pofitafintfacra lipfana. Eode annoDio» gar.adan. tavit, & erexit Ecclefias ^ iifdemq,- ver- cletianüsprincipium Imperii fui obfer-feo&exemplo praeluxit» Confulturus varipraecepit, &ab eodeinceps annos Bedaderat." faluti etiam fuae patriae Celeiae , quam computari. Hinc jEra Diocletiani, qua erroribus implicatam (ciebat, eo fe con- AbyfTmi jEram Martyrum appellant 5 tulit: vbi Evilafius a Numeriano Pan- item Martyrum Coptitarum a regione 3r!chro. nonisG prasfedlus in Chriflianos faevie- & civitate prope Nilum. Dura vit ea iE-5k u batjnifiimpiafacraperagerentadmor- rävfq^ad annumquingentefimumtri-dePat.Hm tem deftinans. Cumq; multiCliriftia- gefimumfecundu, quo tempore caepe-Reip'Si. iiorum, qu'osjam oviliCKriftiadgfega- runtnumerarianni aNativitate Chrifti, An^ridc verat fanftus Epifcopus, metu exterri- primo ejus computus authoreDionyfio tifacrificarentjZelopermotusMaximi- Abbate Romano cognomentoexiguo, iianuscum lacrymis Deum orabat, ne nationeScytha velGotho. AnteS. Ma-greginovello tantam jačluram, & fuo ximilianum,qui 12. Odtob. paffus eft, nomini contumeliam fieri pateretur. MartyriumetiamfubiitTergeftiS. Scr-Tuncvocedecaelolapsa audiit : Neti- vulusprojedlusinputeumöclapidibus measfervebone,confidenterperge,vt'Jyran' obrutus Calendis Aprilis,ut habet Pal-niconfmdasattdaciam. Ille continuo fur- ladius: verdm MSS: ad 23. Manzolius Henr.PaJia. gens ab oratione, & Crucis figno muni- ad 24. Maij id referunt. Hie natus an-tus in medium facrificantium agmea nos i2.dumorat, vocemecjElo audit^ proruit, Evilafium impietatis conftan- ServdeServe Chrifli exaudita eBma depre-ter arguit. Quod is indigne ferens tan- catio , quidqmd a Deo popofceris ohtinehk. quam patriae fedu6lore, & fallacem cru- Hac voce animatus infciis parentibus cifixi adoratorem, Marti facrificareju- vrbe egrelTus in antrum fe abdidit, vbi bet vel vitamponere.Maximilianus ve- Angelicas vitae tenorem fervavit anum ro deteftatus idola, cum pluradicerepa- vnum & menfes novem. Coelo dein raret, gladiocervicemfubderejubetur. C.monitorepaternos lares invifit, vires a Ille eädem conftantiä, qua Praefidi refti- Deo pofcit ad fidei confeflionem. Dum terat cervicem perculTori obtulit,dupli- iter carpit Tergeftu verfus obviu habet ci natali vitae, & coronae patriam fuam fcrpentehorridum hiante ričlu, que folo exornans. Sepultus a Chriftianis eo lo- crueis figno & infufRatione exanimat: ciinquo Martyrio affečlus fuerat exträ deingratiisDeoaflispargcesaccedit.Pa-vrbem Celeiam , vbi poftmodum Ec- tre paulo poft defunčlo cum matre piis clefia ejus nomini erečla eft, quae etiam- exercetur operibus: Tergeftinurn juve-num extat. Vbi factum ejus caput de- n€ obfeffum crucis figno liberat a Doe-ciditjfons vivusprofilijt, quihodieque mone:Fulgentiae nobilis feminaefiliu inorbis medetur , vt tradunt inquilini conclamatua Medicis manuprehensu ejus civitatis, a quibus mihi ante paucos &oratione ad Deü fusä refticuit fanitaci. annos facrum locum vifitanti narrarurn Didium murarium ex alto lapfum, & eft ex fide,& veteri traditione. Corpus confračlum, monet :fwge, in Chnßim-

Cc

B^lron. in Martyrol.

fnineeßofams: qui momento temporis ^ Paffus praeterea eft seternum patriae furrexit toto corpore Valens. Horum 0-- 'noftr3edecusS.PeiagiusEMONENSis,qui

in Catalogo SS. Conftantiae vocatur S. Conftamia PelagiusEMONSjdequoBucelinus: Fuit Ungar us natiom, nohilihm ifjy opulent is pa.

perum fania com moms Julianus Judex Servulum apprehendit ceu Magum, e-qvuleo torquet, ferreis Vngulis lacerat, inter quae Servulus profitetur nullum fe Dei beneficio carnificinae dolorem per-femifcere. Depofitus ab eqvuleo ferven-tioleoperfunditur: in Servulo eftrefri-geriu. Judex ftuporedcfixuSjScMagiae tribuens,quod erat virtutis di vin3e,jubet totum vrina ablui,velut antidoto contra Magiam,fedvrina in odoriferum verfa balfamum, circutnftantesin admiratio-nem rapuit,vt exclamarent: Magnm om-nino eß Dem quem Chrißiani vmerantur. Demam extra oppidum du6lus gladio

rentihusVelufio (^Hilaria Chrißiani s Emmons eiitm ^folatioßngulari caterisfideli-husproculmijfus yfMgiens in patriaperfecu-tione^hicj^ontefeojjerensjuvenis 25'. anno~ rum. Ungarum pofuit pro Panone, non-dü enim tunc Ungarorum nomen audi, tünec vnquam ^EMONAHungaris pa-mit. Llbinani paflus fit, quaeftio

efle poteft. Licet enim Conftantienfes tabu-l^e, quas Bucelinus confuluit, paflTum velin^: Conftantis ad lacuni Potamicum, vereor tarnen vt ex paflionis circumftantiis aliud eraa-tur. ßucclinusficnarrat : Prsefidem Rhetiie

Martyrium confummavit. Nočle con. nunc egit ( tempore fcilicet Numeriani Im-

MSS. Paren, tin Ecc. Ug. hell To. f. Ital. Sacrae.

quifitum corpus dementia mater cum aliisChriftianis fepulturas mandavit:ex-tat& monftratur extra Tergeftü adhuc antrum,in quo Servulus latuerat. Con-^icitur concameratio Saxea natura artifice excavata,&fons jugi ftagnanslati-ce, modico quide, fed nunquam deficient e,quo fanftus fitim levabat.^;^. 285".

Eodem an. die 22. Novemb. Romas paflus eft S.Maurus, qui ex Africa veni-ensRomam ad fepulchraApoftolorum, aGelerino vrbis Praefedo comprehen-fus pro Chrifto vitam finiit. Corpus ejus Afričani gentiles raptum navi intulerüt dcferendüin patriam: fed juflu Celerini farmenta navi inječla, applicatus ignis

peratoris) Evilafius, qui in vrbe noll:ra,& Ca-ftello ejusdem inferiori ( Niderburg deinceps dido) infula nimirumelegantifHma Rheni, quam PP. Dominicani hodie occupant, reddens , dum in Chriftianos acrius fasviret, a S. Pelagioegregiaeindolisjuvenq generöse cor-reptus, indigniflime tulit, & mox fanda mo-nentem, colaphis casdi, vinculis adftringi, & in tenebrofum detrudi carcerem praecepit, qui caelefti lumine illuftratus eft. Triduo poft ad Prajfidem dedudus, cum in fidei confefTio-ne conftans perfifteret, plagis graviter contu-fum,fu(pendipoftea,ferreifque vncis lacera-rijoleoqueferventi perfundi fufllt. Inde in acutis teftulis, vitri fragmentis, & carboni-bus ardentibus diu volutatum, exträ caftel-lum gladio decollari praecepit hoc ipfo Anno 284. die-2S. Augufti; quemUranius Presbyter, ejufqueä puero inftitutor honorifice fe-pelivit. In Maityrologio Romano ad praefa-

Eolland, ad lö.Martij. Baron, in Not. ad Mar. tyrol Ug-hell. To Ital.Sacr.

; vt navis cum corpore exureretur. Dei C.tam diem fic legitur: Conßanticein Gallia S.'Pe-

vero nutu ignis extinčlus, navis vento Martyris, quißh Numeriam Imperators,

. abreptaParentium iniftriam delataeft, ^ ^'^^laßo Judice Martjrijcoronamaccepit. Vbi

vbifacra lipfana honorifice tumuloin-

1 £.5 1 r T^ .1 tur teitum J>. Pelagl) propter reliquias ejus ibi

tulerunt hdeles,manleruntq5-Parentij ad affervatas,non quod ibi fub Evilafio fit pafflis:

an.vfqp-135'5-. quo LiguresbelloVeneto vti plura alia in eodem Martyrologio fimili

impliciti,reliquiasGenuamavexerunt. fenfuintelligendafunt. Vt dubitem de loco

Rurfum Aquilejae Beroniae Praefide "^«veorprimo, quiä Conftantia ad

tj-1 ■ 17 -r • t^. iacum Potamicum non eft in Galha fed m

paffi funt SS.Hilarius Epifc.TatianusDi- Rh^tia, nec vnquam Rhetia.fuit Gallia,quan-

aconus, b elix, Largus, & Dionyfius ^ vt tum hadenüs ex authorum ledione adverte-

t.raditBaronius,quod tarnen membranae ^^ ^otm. Deinde quiä Evilafius judex inträ

Aquilejenfes referre volunt ad tempora ^^^^n^enfem vix fuerit hoc anno in duobus

DomitianiJmper^^,vtijamlbpradi.

ximus ad Jmum Chnßi 5,7. - Gorico : nifi dicamus idem nomen fuiflc

Prjcfi-

Prxfidi Celdano fub quo paflfus eft S. Maxi-milianus, &IudidConftantislub quopaffus-^-efts. Pelagius, fuerintque duoEvilafij Prsfi-des diverlbrum locorum eodem Anno. Su-fpicor ego S, Pelagium paflTum effe Noviodu-ni duobus vel tribus milliaribus infra Celeiam, vbi nunc Gurkfelda civitas , olim difta No-viodunum, & propter frequentem illic refi-dentiam Conftantij Imperatoris dida fubin-

jesu christi än.ass-.adzsg. caii pap^ an., 2.ad6.

Diocletianl Sc Maximin. a. 2. ad jEmON^ CoNDITiE a.I5'08.ad I5'I2. IocletianusoccifoApro,quiNu-merianuraperemerat,qiiemfi-bi vel maxime fatalem metue- eutro'p.i.?.

ui^Ld iuuiii- /1 A -a u 1 n w ru- J Vopifc.in

de Conftantia, vti traditio hodieque multis bat, polt Ariltobulum CoUegam libi ad- car^o

Gurkfeldenfibusinhserensperfuadet, quiaf- fcifeit Maximianum Herculium homi- J^IJoff ferunt numos aliquando repertos cii'ca Gurk- „em feniiagrefl:em,fed militia tamen & ann.astf.'

fcldam, ex quibus collisebatur earn vrbem o- • • i • o. i ^ ^ r^^

limnuncupatamConft'-antiam. Etfanž huic mgeniobonum,extmaopauloantea.

Conftantia convenire poteft fitus in Gallia, nno,qui eum aliquot praeliis lacefliverat,

quia primis feculis xxx Chriftians pars hsc non defuturusImperio,fimoribusnoA

Pannonix fuperioris ad vfque Noricum & A- defuiflet. Verüm ad extremum de fura-

driaticummarefeuAlpesdiaa eft Gallia, vti ma Imperii CUmDiocletiano apudMur-exemplisoftendimusmApparatu. Ethacra- l u ü • i \/T •

tione Evilafmm ludicem non eflet opus 6 gum,VChabetEutropiUS, velMurtlum,

Rheda in Styriam vel Carnioliam ad exami- Vt eft apud VopilGUm, in Moefia luperi-nandosChriftianosquafiper aäcm violenterg ori inter Viminatium &AureumMon-transferre. Quod Conftantienfes ad lacum ' tem decertans,a fuis proditUS Opera Vnii

US e Tribunis,cujus vxorem polluifle di-cebatur,occifus eft. Eo fublato liberum Imperium manfitDiocletiano,6c Maximiane Caefarijnondum Augufto. Interim cdm ruftica plebs tumultum inGal-lia concitafletjSc fačlioni fuaeBagaudaiu nomenimponeret,duces autem habe» ret Amandum 6ciElianum,Diocletianus ad eos fubigendos Herculium mifit, qui levibus praeliis agreftes domuit, & quie-temGalliae dedit.Cura inGallia moratur HerculiuäjRomje Diocletianus delatos^ quod contra Imperiu molirentur Chri-

ftianos perfequi cc)epit,dirpofitis per vr^ num, quae poftca Conftantxa dicicoepta, vti bemIdolis,Vtneminiquidquamvende-nos conieduramus:&hinc Romam, demde^ -r • r -c r

Romä faaa eft ttanslatio Conftantiam ad la- C.re aut emere liceret, nifi prius lacnficaf-

cum Podamicum fub Salomone III. Epifco- fet. Pafli inter alios Tiburtius Chromatij

po, qui fedit ab Anno 506. ad 515. Fadam Y.C. filius,6c S.Sebaftianusprimae Prae-

vero facri pignoris translationem Roma Con- to^ianorum cohortis dučlor, Narbonc ftantiamAnno Chrifti c)i8. narratBucelinus -x/f J- ^^.-.r^ot-.-ic

his verbis: Salomon. Epifco^us noßer &c. ^omam natus,Mediolaru educatus. Anno

contendit, ^erbemgne a "Romam "Pontißce exce. • Progreüa eft hxc periecutio etiam in

^tus, a quo corpus Š. Telagij Conßantier^s olim aliasPro vincias.Tergefti in veteriCarnia

Martjris (incertum quo caß ''Romam perlati ) § Juftina Virguncula anno r. quaruorde-

impetravit. De tempore translatorum plu- j fl. tormenta capitis trunca,

numSS. corporumexPannoma,Iftria,Dal- . x, i- n / u »

matiainfrafuolocoagemus,vbideSlavorum. tj«"^ adiudicata eft, qU3B dum Vrbe e-

in has Provindas immigratione tradabimus ducitur Zeno c primarÜS DomeftlClS

feculo fexto cxeuntc. Sedquidquidfitdeloco Prge-fidis Fabricii irriforie ab ea petiic

Martyrij: gloriari poteft iE m o N a de fuo civc ß^j ^ gponfi fui Paradifo , quem

CoiUUtia de Patrono. ^^^^^ pomareceÄ

Menl. in Potamicum habeant fändi hujus reliquias ni-^^i^^l^igo •• id docent eorum Inftrumenta,& Piil.Tom.i. CatalogusSandorum, quemjam olim con-Sca^""^^'^ texuit Jacobus Menlius, vt eft apud Joannem Piftorium, vbiexprefsehaechabentur: S.Ve. lagiusEMONS natusjpajfus Martyrium in civitate, qutz poßea cogmminari Coißantia as-pit ad'Rhenum: quo propter perficutionemßccf. ßrat tempore Numeriani Imperatoris, cujus pa--ter'Pelßus, ^ mater üaria mbiles ac ditijjimi Chrißiani; cujus corpus inte^um per Salomonem hujus nominis tertium ad majorem Ecclßam Con-ßantien/em translatum.^otz illa vcnbz,quapo-ßeamminari coepit Coj^iantia, quod poteft etia convenire Gurkfeldaz, & forte author Catalo-gi adjecit ex fuo illas voces ad 'Rhenum, 5c fuerit antiquitüs intellefta civitas Noviodu-

Bucel.Con. flant.Chro,

Baron, ad

Felix fuit Iiic jocus Zenoni. Dum enim ^ tormenta finire vitam. Inclufus tetro loco Marcyrij Virguncula appropin- carceri jubetur vitae fuae ratioiies me-

qliatinftin6lufpiritus fan6li ftrophium ^ finu extratrit plenum rccentiflimis pomisjidque obvio adolefcenti pprrigit, m an dan s vc ad ZenonemFabricij dome-fiicumfeftiiius deferret, exp'etitum-videlicet munase Paradifo. Qi^as^iuna ädolefcensincivitaem defert, Virguncula fponfo fuo Chrifto commendan« ariimä caputgladio fcriendum praebuit. Interim Zeno cum flupore poma, do-fium Virgtnis accipiens ^ fudario illo quod cum pomis luftina miferat,faciem fuam tergit, & ilHco a fpiritu divino in a-lium Iiominem mutatus Chriftianum libera voce fe pröfitettif, Ciiriftum verü

liusexpendere. Illein orationeproftra-tustotamexigitnočlem, & orto mane fidem, vti pridie conftanter profitetur, promifla Judicis & minas ridet- Ita-quereum mortis Judex fulminatj&pofi: crudelia flagra applicato grandi pluni-bi pondere ad Collum, in mare deijci-turjplenus gaudio, & divino folatio. Sub occafum folis, (blutis vinculis qui-bus erat ligatus,& plumbo decidente, facrum corpus ad littus maris adnata-Vit. Interim Martyr apparet Sebaftia-noSacerdoti (quefn aliquiEp'ifcopüm Tergeftinum fuifle exiftimant) mo-tiens corpu&fuum ad littus arena propc

Deum efle prodamat. Fabritius Iudex B. obrutum, Cepukurae mandarin Exhila^

de reb.Foro-jullib.2. Manzol. in Defcrip. Iftr.de SS, fpljS.

eum infanire arbitrat'Us ad fe vocaC, cau-famadea repentiiiae mutationis inqui-rtt,& Zcnonem ferlö Chriftianum efle a-nimadvertit. Quare ifacundia exarde-fcensipfumqüoq- adtorrhenta rapi ju* bet, pečlus& caput plumbatis casdi j cumque k Dei veri JJrofeflione & laudi-bus Chrifti non defifteret, lingua illi j inox etiam caput praecifum eft, acceflit» q^ nobilis appendix Martyrio luftinss die 13. Julij Jn^fo zSt. vthabent MSS. fedManzoliusbiennio tardius repofuiti, Sequens^?^. 28$. nihil memorabile fup-peditat pro üoftro intento,id etiam que», ritur de hoc tempore Spondanus, quad Ecciefiaftiea hiftoria fileat.

ratus hoc vifo Sebaftianus cUm fidelibu^ aliis accurrit, & ihvönta fadralipfana terrae mandavit 4- Novembr. Fofteriori-bus annis translatum fuit {acrum pi-gnus in Ecclefiam Tergeftiham Cathd-Ürälem confecratam honorilmmacula-£3B Conc'eptionis B. Virgiiiis , Vbi tan-quam princeps tutelaris colitur, & vul-goipfaEcclefiaabejus nomine nuncu^ patur. Arno 285.

Q^dmemöratum Sebaftlaiium Sacer-dotem, exiftiment aliqui fuifle loci Epifco-)um, non caret fundamento, quiaprimisil-!is feculis vfitatiore VQcabuIo %ifcopi didi funt Sacerdotes , quafi per antonomafiam: Bc Cic nominantur fiibinde a GregorioTuro-nanfi in Hiftoria ; vnde 5c S. Laurentius ad

Eädem perfecutione durante bien-Sixtum Papam dixit: Q^o Sacerdos SanSleJine

i;iiopoft,ibidemTer^eftipaffuseftS.Iu. ^i^ißro proper as. Et defafto Ecclefia in Cd-

ftasT^geftinatusCAquildento

Gradit Candidus) cum ab adolefcentia tjrio conßcraßi Et plura talia paffim oc-

in timore Dei, jejuniis, & eleemofynis currere {)öircnt, ad firmandam hanc conje-

vitam egiflet ad Manatium ejus tem- ^üram.

poris judicemaddu6lus imperterritoa* Debetut praeter hos Tergeftinis

nimo fe Chriftianum profeflus eft* Hör- fetiam S-, Sergius Martyr, qui cum S.

tari Judex ad cultum Deorum j polli* Batcho in Provincia diäa Augufta Eu-

ceri gratias, minari tormenta, aliornm phratefia pafTus eft. De his Maityrolo-

Cradelia fupplicia , & funeftos exitus gium Romanum : In Provincia, quae

proponerc ^ in caffum omnia, cüm nuncOpatur Augufta Euphratefia SS.

Juftus optare le ex corde diceret a^^ Martyrum Sergij, & Bacchi nobilium

liorum' exemplo Chriftianorum per Romanorum>fubMaximianoImpcra-

tore 3

tore ; quorum Bacchus tandiu nervis^ Maximiano occidi juflus , purpuram

crudis caefus eft, quoadvfque toto cor- 'fumpfit,& Britanniam haufto Imperio

pore difciffus in Confeflione Chrifti e- capeffivit. Eodem tempore Orientem

Exivtss.Ter. wii'^teret Spiritum ^ Sergius vero dava- Perfae , Africam Julianus , nationes

geft, tis cothumis pedesindutus, cum in fide Quinquagantiunse graviterquatiebant.

fixus maneret, data fententiä juflus efl: Adhaec apud Alexandriam ^gypti A-

decollari: cujus nomine locus,vbi quie- chilleus dominationis infigniia fumpfe-

fcitjSergiopolis appellatus,ob praeclara rat. His decaufis Augufti Julium Con-

miracula, frequenti Chriftianorum con- ftantium tunc Dalmatiš Praefidcm , &

curfu honoratur. Fuerat olim Sergius Galerium Maximiarium cognomento

(vthabentmonimenta,& traditio Ter- Armentarium Cgefaresappellatos inaf-

geftinae civitatis ) fun<^lus officio Tribu- finitatem vocant: prior Herculij privid

ni militaris Tergefti, etiam tunc Chri- gnam Theodoram,alter Valeriam Dio-

llianus, qui Romam revocatus,promi- cletianifiliam(diremptis prioribuscon-

fit Tergeftinis fignum (e illis daturum, jugiis) fortiuntur. His omnibusIllyri-

QÜm pro fide Chrifti vitamponeret. Et cumpatriafuit,&Maximianoquidem

ficfaäum eft, nonis 06lob. Anno 2$ 9, Pannonia prope Sirmium. Quoniam NamhojraejusMartyrijadmcdiumTer.ß verörerum moles gravior imminebat>

geftinaevrbishafta,qua Sergius in bei- quafipartitoimperio,illaqujetransAL

lovfusfuerat ex aeredecidit,quam fub- pesGalliae funt Canftantio eommifli-

latam Tergeftini inter facras Reliquias Africa jitaliaque HercuUo : Illyrigi ora

repofuerunt, & adhuc hodie in Procef- vfque ad Ponti fretum Galqrio J cster^

fionibus circumferri folitam veneran- ipfe Diocletianus retinuit. Jmo 35)2.

tur. Haec adAanum 289. ad quem Qu.adrifariam ergo partito bellp

Henfchenius referenda cenfet etiam Diocletianus iniEgyptü, HerguUus ir;

s&KXc! Martyria S. Chryfogoni, SS. Agapes Afticam , Armentarius in Orientem,

fol cjijoniae & Irenes, quin & S. Anaftafiae,, Conftantius in Brit^nniam prgfedi fpqt; sext.Aur.i«

dequibus nos initio fequentis feculia- Diocletianus Achilleunj Alexendrigs

gemus. Hoc vero anno reponi debet pbfeflum nono menfe fuperavit. In

Martyrium S. Eufebii Epifcopi Cibalis Britannia remiffum Caraufio Infill^

in Panonia inter Savum&Dravumfita Imperium , qui fexejinio poft Allečti

lub Probe Prsefide vt habent Ačla. Än^ Praefečli fui dglo circumventus eft. Jß.

no 2S9. Gallia per idem tempus (QoAftantius

ti-t^TTAiVTT^Torr^T * i CaefafteJieiterpugnavitjdievnagdvcr,.
JESU CHRISTI A.2p0.ad200. e/am fimul & fei:undam fortunam ex.

Caii Pap^ An. S.adi3. pejtu?. Nam wmGermaniifiruffen.ti

Marcellini Pap je An. i.ad4. jj^tra civjtatem fe recipere coačius «ft,

Diocletiani&MaximianiImpp. ^^^ rep^rjtina uepeflitatc, vt claufis

An. S.ad portisperfumesat-olli4eba€riit. ^ed ad-

COraufius Menapiae Civis, vilifli- ventante poft •qviaqu^ horas ^epcerdtu

moalias loconatus, fedftrenuo fexaginta fere millia Alemannorunji

militiae ordinc (vt ait Eutropius) delevit Jnm 295'.

Eufinchro. famam egregiam confecutus, cum a- Eädem felicitate pugnavit Qale-

Eutorpi^. p^ jBononiam per tračlum Belgicas & üus, qui Mafcomannos cecidit, & Car,

Armoricas pacandum mare accepiflet, porum geintem ( fuerunt nationis Ger-

quod Franci & Saxones infeftabant, manicae)tranftulit in folumRomanum, jor.de reb.

multis Barbaris fatpe captis, cum non vtSextus Aurelius loquitur,& Jornan-

omnem praedam in aerarium referreta des: Carporumgenushorninmn adbdla nu

C c 3 mu

ürof.i.7.c. ^^^^ expeditmti quifa;ptfrermt Romanis^ms: Omnemfere orhem facro Martymm

fctiiTio^^- imperanteDio- 'fanguine infeäum ejfe afleruit : certatm

44. " cletiano Galeriiis Maximinus Ceefar devi' qmppeglomfaincertaininamehatur^muL dt Reip.Romana fuh]ectt.- Habitabant toque avidius Martyria gloriofismrtibns hi cum Boranis 8c Gothis & Vrugundis quterehantur, quam nunc Epifcopatm am-feu Burgundis antiquitüs ad oftia Da- bitionibm appetmtMr. lüfli Chriftiani

nubij: quorfum vero trahslati fint, cum ad operas publicas cogi, & hinc Romas

eorum vicinl Baftarnae, nuper in Daci- per eos potiffimumTlierms? Diocletia-

an!3oo."Ma. amtradu6lifuifl'ent,noildumlegi. Pu- nege , quas inftar Provinciarum extru-

gnatum deinceps contra Narfeum Per- člas fcribit Marcellinus, & Carthagine

farum Regem infaufto eveötu inter Maximiani coeptaefunt aedificari^;?;?^

Callinicum & Carras, a6lus in fugam 2^8. quo etiam vt notat Marianus Sco- MaiJTii

Maximianus^ad Diocletianum venit, tus intra dies triginta, Martyrium fu-

Bar.adan. quitantocum faftu excepit, vtaliquoC bierunt fepties m^lle vtriufque fexüs.

milliapafTuumpurpuratumcurrerean- Anaftafius Bibliothecarius apud Spon-

tevehiculumpairusiit.^;2;2o29^. danum ponit feptendecim millia. In

Eodem anno Caius Pontifex Ro- vna iEgypto rion toto vnius anni de- spond.ad.' mae Martyrio coronatur, cum anno fu- B. cnrfu centum quadraginta quatuor mil- in FiofiS.

periore praemififlet S. Sufannam Virgi- lia Martyrum funt recenfita, fed haec

nem frätris fui filiam, Galerij Maximia- tardius, cum Perfecutio - novo publico

pi Caefaris nuptias reipuentemrfubroga- Edičlo vulgata eflet: biennio tardius

tus ei eft Marcellinus Romanus.^.25(?. ponit InchofFer, quadriennio Sponda-

In Oriente GaleriuS Maximianus nus. His temporibus (incertum quo

Eut.i.j.paui; per Illyricum & Moefiam contračlis anno ) imperante nimirum Diocletia-

inMifceii. ^opüs rurfum Narfeum-aggreflus pu- no., Wandali Germananatio, quiprius

gnavit fuccelTu ingenti, & cladem prio- inter Viftulam & Albim habitafle ferun- init.Äiber't.

ris anni compenfavit. Narfeo in fugam tur Duce Vifomaro in .Thraciam con- v^Sfarc.

conječlo caftra direpta, vxores/orores, tenderunt, 6c Danubii ripam vbi nunc de'i°b g^'

libericapti, nobiliffimiPerfarumabdu-' Moldavia eft, obfederunt. Hosjam cap.22.Me-.

6li , gaza Perfica copiofiffima acquifita. pridem, Anno fcilicet 282. in Romanu fup^?!'

Quare ovans ad Diocletiaiium redijt, & folum, translatos diximus, fed deinde

maiorequam priushonore habitus. Sed vagatos quaquaverfum,vnde Scnomen

vtfolentfecunda rectos fenfus auferre, traxerunt Wandali a Germanica voce-

& faftum generare , altero mox anno '^Mcktlj quodfonatperegrinari. An-MaximianuscumexercituprofeftusinC.te Conftantinum Magnum eos confe-

Gallias adverfum Chriftianos ferocem difTe in Moldavia conftat plurium au-

concepitfpiritum 5 hinclegio Chriftia- thorumteftiraönio,vndeimmeritöPe-

norummilitumThebaeorum adverfus ffinaidrefertpoftannüm^2I. quojam MarSo&;

spondjuo novos Tyrannosevocata,& Maximia- Conftantinus imperabat. Limites eo-

numfecutaj cumfacrificareIdolis nol- rum defcribit Jornandes: Erat, inquit,

let,poftbinamdccimationemconftan.. illis tunc ab OrienteGothus, ab Occi-

tior fačla Mauritio Tribuno, & Exape- dente Marcomannus, a feptentrione

rip Vexillario, nec non Candido Sena- Hermundurus, ä meridie Hiftcr, qui &

torij ordinisviro animata^ totatrucida- Danubius dicitur. Ab OceanoGermap

ta Martyrij palmam obtinuitdie 22. nipoeosvenifleidemrefertexDexippo Sept.^^;2o 297. V€tufto fcriptore quod & nos in 5ever;i.2. Coepta mox abinde Chriftiani no-. Appatu docuimus. Haec minis decima perfecutio, de quaSeve^ zdJmum^OQ,

SiE-

Antiqu(ü & Novc^ Pars III, 207

S iE C II LH M QJJ A R-^ nimam Deo reddiderurit: Irene ad lu.

TUM.

JESU CHRISTI An. 301.&302.

Marcellini Pap^ 6. Diocletiani EtMaximiani 1S.&19. ^monie Cond, An. I5'23.& I5'24.

Fntrop,1.9' EufinjChro

R

'panar. abduci jufla Angeli minifterio, ad Carfi juga deportatur 3 vbi diu per-quifita, & inventa, fagittis conficitur^ corpora fepulturse mandata funt ab A-naftafianobili matrona Romana , quae fanflumChryfogonumAquileiam fe-cuta fančlis Martyribus miniftrabat,donee & ipfa fub novo Praetore Lucillo ac-cufata flammifque deftinata, in pira a flammis illaefa ridenti fimilis exfpiravit.

Hsc itä digeffit in fua hiftoria Foroju-lienfi Palladius : Verum Ada ipfa, producit Henfchenius, fi infpiciantur, locümpafUo- Henfch.T.iI nis non Aquilejam , fed Thefralonicam diej.ApriU oftendunt. Licet eftim Aquileiae captje fint ^ hx SS. forores , juffas tarnen Theflalonicam deduci, illic Martyrium confummarunt. De

Everfi ad vrbem Imperatores magno apparatu de Perfis triumphant. & pacato vndique Romano Imperio graviffimam dudum coe-ptam Chriftianorum perfecutione novo edičlo evulgant, cui & illud maximc deplorandum acceffit, jufli funt con-quiriomneslibriChriftianorum, & in-cendio abfumi, quo quantus Ecclefiae thefaurus ereptus fitjVixaflequi poteft «ogitatio. Interim praeerat AqSnT" J ^ Sifenius Legatum agebat.

Henr.paiia. Apud hos delati Cantius, Cantianus, & ler. ForojuL Cantianilla fratres Aniciorum germen,

quirecens Aquileiam pervenerant, tu-tioreslatebrashabituri, quia ignoti.Hos aggreflus Dulcitius Praefečlus, & jam recedentes ad Aquas gradatas depre-hendit, minis & promiflis fruftra per-tentat, demum conftanterDeumpro-fitentibus capita praecidi jubet. Corpora Zoilus facerdos Aquileiam detulit, vbiadpraefentemaetatem coluntur. Inter haec ipfemet Diocletianus Aquileiä venit, cui Chryfogonus infignis virtu-te & nobilitate fenator ., quem pridem Romas propter Chriftianam fidem in

tentione SS. Virgines violandi don^m no-čtu accefferit, in qua cuftodiendas mandave-rat, & cum vellet ingredi cubiculum, in quo fandcEr pernoäabant pfallentes, mente con-fufus culinam ingreffus, ollas & cacabos am-plečti& ofcularicžeperit, & toto vultudeni-gratus cum rediflet, ä fuis non agnitus, re* pulfam paffus fit. Henfchenius totis duode-cim anniscitius haecaccidiflevult, &Diocle-tianum ipfum praefentem fuiffe cum Virgines captaefuerunt, quod docent etiam A£ta.Pro-inde fic breviterillegeftadigerit. Anno 285. Diocletianus fuit Aquilejee , & S. Chryfogoi-num juffit capite plečti die 24, Novemb. Ap-parens deinde S. Chryfogonus Zoilo facer-dotiprxdixit inftantem mortem, & noven-diopoftfandas Virgines pro tribunali fiften-4as. Obiit Zoilus trigefima die poft caedem S. Chrylbgoni, & nono poft obitum Zoili , captaefunt Virgines, carceriincluf2:,examiA

vinculis habuerat Imperator , adduci-^-natje, & inde Theffalonicam, quo Impera-

tur , & cüm idolis facrificare abnueret ^ifcelTerat, abduft^: vbi Anno z^o. SS.

^ 1 » . /-.1 r • Aeape(Sc Chionia tertioNonas Aprilis, Ire-

üd Aquas item Gradatas fecuri percu- Nonis Aprilis Martyrium com-

tltur. Secutae illum paulo poft tres fo- pieverunt. Maximiano ter Confule vtiin A-

rores Aquilejenfes , Agape , Chionia ftis legitur. Reverfo autem Diocletiano i

(quam Chryfoniam nominat Palla- Macedonia apud Sixmiumoblata eft ei Theo-

Ireni , quarum forma captus

JJulcitiUS , dum ad ftuprum pauentes ^^i Probus pr^feftus lllyiici caufas audiebat.

allicit, tetro colore infečlus & fimilis Ex his Theodote cum fiiüs miffa Nicceam ,

^cbiopi apparet adftantibus , & a fuis ibidem palfa eft quarto Nonas Augufti, A-

non agnitus, extra Praetorium eijcitur. ^^ ^ mo

rels

r ^^ ^ e r* • -1 • • quos Chrifto peperit in Infulam Palmariam

Legatus Sifemus id arti Magicae attri- Latmmnavi devefta cum illis Marty-

buens Agapen & Chryfoniam ad ro- numcomplevit oftavo Calend. Januarij, di-gum damnat, in quo illaefis veftibus a- ai anni 250. qua: fane credibiliora funt prio-

ribus

ribus. Qmaverö Palladlii^s haud dubie mo- ratu oftendimus effe Gurkfcldutü op-,

«imenta Aqmleienfia fecutus eft, cum eo- inferioris Camioli^. Cum er-

dena repoiuuandtarum Martyrium ad hiinc \ . * < • r. i- • annum 301. g« Martyrologio. fimplicitef potia-

Nec minor virtus Chriftiatiorum turNovioduni & non addatur Galliae,

id cemporis in Pannonia vträqüe Deö videturfupponerefro Novioduno no-

vero fementium. Paffi funtIiac perfe- > q^od tarnen alij melius difcutiant.

inchofFAn. cutione S.Rütilius cum focijs prope Ve-

SÄ' fprimium, cujus meminic Martyrolo. JESU CHRISTI An, 303.ad 305^.

' giumad4.Junij. SirmijfubProboPrse- Marcellini Pap^e An. '

fide S. Irenaus ejufdcm vrbis Epifco. Marcelli Papje An. l.k 2.

pus cum Montane Presbytero: ad lo. Diocletiani Et Maximiai^i A. 20.

Cal. fept. Menolog. & 25-. Mart. Mar- Constanth Et Galerii An. I. &2.

Pet.deNatai. tyrolog, Eodcm gcncre fupplicij cum uEmon^e Cond. A. i5'25'.adi5'27^

Montano 26. Martij S. Maxima , de. _____

merfainflumen,Sirmii:ricut&S. Ire- /^RudelisperrecutioEccleriae per

n^us prius verberatus, dein Savo im. ^ «rbem inplekic no-

merfus.S. Demetrius Diaconus ab eo- ^^vis Imperatorum edičlis publi- J^i dem Probo ibidem capite truncatus. S.®-

Pollio Le^or Cibali, quod fe Patrum Euphemiusnihil mitius egit. Sub hoc

lucrum veftigiafequiv^lle profiteretur ^elix & Fortunatus fratresprope Aqui^

vivus flammis exuftus ad diem 2$. A- Carnia nati, dum fe Chri*

Eufj s h-ft, Monachus juffu Ma- ^^ cultores conftanter profitentur, pri-

cap^a'pet. ximiaul propter fidem Sirmij capite J^«iTifufl:ibus,moxeqvuleo vexati,tan-

0147!' plexus. 23. Februarij. S. Alexandermi- ^^^ ferventioleoperfufi, capitisabfcif-

les Drufiparae, poft mukös agones fu- Goronam meruerunt pridie Id.

peratos, & miracula edita,e]urdem Ma- Corpora poft excidium Aquilei-

ximiani fententiä* capitis abfciffione enfe Clodiam translata funt. Necmi-

multatus 27. Marti). Drufiparam Mar- ^oris gloriae fru6lu Mufca & Cyrica

tyrologium in Pannonia inferiore locat, CyriacaVirgines ibidem paflae funt,

alijinThracia mediterranea. DefepuU ^ cruore fufo caelis confecratse deci-

Paui, tHac.1. chro S. AlexandriäCaianoprofanato& ^^^ quinto Cal.Juni). Jmo^o^.

I7.£ap.;i«. terribili vltione, vide annum iS Mau- Quirinum Patriacham nunc fedifle A^

ritij Imp.SS. feptuaginta & duo Mar. ^^uT'-f

* c- •• j ^ 1 . r ladius,qm&filiumPhilippiImperatorisfuir-tyres Sirmii eodem tempore gloriofum fe, & Aquileia^ comprehenfum affirmat: In-

certamen confummarunt23. Februarij, C.finuavi de hoc aliquid fupr4 ad annum

s.Hiern.m öUorum meminernnr S "Hiernnvmne nunc paulo curatius Veritas inveftiVanHa

ßcuriuo in " t 1 t ' ociocil, jje vmco nobis qu£e-

Martyrolog. vtteftatur Vluardus & Beda. SS. Inno- ftio eft , qui SiCdx Evangelium annuntians

centiusSc Sebaftia cum aliis 30. fociis, coniprchenfus, Vindobonamttiox Sabanam ^ ^^

die 4. Julij, vt plures tradunt. An XOZ ^^duftus > appenfo ad collum molari lapidc

Sub eodem Diocietiano paffi funt demerfus eft. Pro hoc certant Si-

NovioduniSS.Heradius,PauL, ÖC A.

qUilmus, quo annoautem , & quo lo- liusfmfle ImperaCon\ Philippi, feptennis rc-

comihinondumliquet,quiaNoviodu- li<3:usäPatre ,<&pofi: ejusobitum vna cum

num aliud fuit in Belgio,aliud in Gallia ^^^^^^ ^ baptizatus. Nul-

& aliudin Pannonia quod Ptolomxus' Rader.in

Nov.dunum fcripfit ^Sc nos in Appa, n^S^Sof^^^^^^^

' Mctck

MetellusPoetaTegernfeenfisMonachus'hoc . confeda, recentia Cfedenda funt. Fatetur de fuo Quirino, cujus lipfana in Caenobio Te- -^'Hundius quod licet in Annalibus Patavienfi- Hund, in gernfeenficoluntur, afleruit, fedRomsc paf- busdicatur Anno 50S. paflusS- Quirinus E- ^fg^i

fum , gladio ti-anfuerberatum& inTyberim pifcopus, vtetiamhabentMartyrologia, fed °

Mart. Bed», projedum, quem proinderede Henfchenius quodfuerit Laureacenlls Archiepifcopus,nec

Skfijpe?' ^ T' refert. An vero id Metel- Ada habentnec Catalogus Epifcoporum.

tIcNat Mau- habuerit ex antiquioribus adis, vel de fuo Pari ratione affirmat, eum non inveniri ia

Juyc. addiderit, non conftat. Ada vetera S. Marij, Catalogo Patriarcharum Aquileienfium. Fa-

Martha , Audifacis &c. meminerunt hujus S. tentur etiam Itali fcriptores nullam ejus exta-

Qnirinivel potius, vtibi nominatur, Cyrini, rememdriamin antiquis Catalogis Aquilei-

fed genus ejusregiumnon attingunt, Marty- enfium Antiftitum. Vghellus, qui accuratif. vgheii.x,

rologiaiteplurahuncS. Quirinumfub Clau- fime eos collegit, diferte : T>equo nulla in A. italfae.

dio Imperatore in Tyberim projedum teftan-- quileienßum tabalü mentio extat. Infcriptio

tur, feddenatalibus filent. Qupd vero Me- enim ilia vetus in Aquikienfi Ecclefia pofita

tellus fuo Quirino, id poftea Lazius & Culpi- Anno M. XXXI, nec probat fuilTe aliquem S.

nianus tribuerunt S. Quirino Sifciano. Atq; Qoirinum Patriarcham Aquileiae, nec probat.

itäfialiquisS. Qmrinusfuit filius Philippi Im- ibi contineri reliquias S. Quirini Sifciani Sa-

peratoris, faltem dubium femaneret, quis il- barix , vel Sacarbantias ( vt alij fcribunt) in

le fuerit, an Romanus, quem TegernfeeiiXes flumen cum lapidc molari demerfi. Unde re-

colunt, an^vero Sifcianus. Hoc de primo. folvenda eft etiam quarta quaeftio : vbinara

Altera quaeftio eft an S. Quirinus, de quo nos locorum reliquiae S. Quirini Epifcopi & Mar-inquirimus fueritj Epifcopus Sifcis , vel Lau- B. ty^is ad Sacarbantiam vel Sabariam in flumen

reaci, vel Aquileise. Sifciae fuiffe Epifcopum demerfi, conferventur. Aquileienfespraeten-

negatGevoldus, & Ferrarium erroris arguit, dunt apud fe illam thefaurum reconditum ,

& putat Sifciae nullum vnquam fuilfeEpifco- ex infcriptione prjememorata , in vetufto

patum, eoquod inlSotitiis , Epifcopatuum marmore ad portam Auftralem Cathedralis

tam antiquis, quani§Lecentioribus nulla ex- Ecclefia; Aquileienfis , cujus pofterior pars

tet memoria Sifcienfis. Verum neque in no- itä fonat,

titiis omnes veteres Epifcopatus fignatur, ne- M. XXXI. Indidione Zill. Id. Julij,

que advertit Gewoldus Marcum Epifcopum Ife»^ diSii Cardinales , authoritate Apoßo-

Sifeitanum nominari in Adis Concilii Sardi- Uca, ob reverentiam, -S". Quirini Marijris, qui ^fpojojuf

i-'z Co cenfis Anno CCCXLVI. vt Lazius notavit, ejus corpusportaverunt de vrhe, dr condiderunt Vghel.T.f."

qui etiam Caftumnominat Epifcopum Sifcia- aparte dextra in altari p*arvo juxta altare ma~

num in decretis Di^mafi Papae, quem Decium i^J", ob reverentiam S. Marci Vapue & Con. patr

erronee fcripfif.quam vis hunc Caftum jEmo- fijßris, cujm etiam corpus de vrheportaverunt,

nenfemfuiffe Epifcopum notet InchofFer. E- ^ collocaverunt aßniflrzs in Altariparvo juxta

contra Venantius Fortunatus videtur fuppo- maius altare , coj^cejferunt Indnlgentiam Šc.

nere ftiiffe S. Quirinum Epifcopum Sifcis cu Hie folum alferitur allatum elTe Roma corpus

čanit; Africa Cjprianum , dat Sifcia dar a Qui- S, Quirini M. fed quis fuerit hie C^rinus,non

rinum. Et Martyrologium Romanum ad 4. exprimitur. Sane fi tunc conftitiffet hoc elle

Junij; Sißias in Illjricd S. Quirini Epifcopi \ qui- corpus S. Quirini Sifciani vel Aquileienfis Pa-bus verbis non fignificatur pafTus Sifciae cum q triarchse, id neutiquafuifret pritermilTumin

Ada paffum Sabarias dicant, fed denotatur 'infcriptione, quin & fuiffet infertus antiquis

fuilfe Sifcianus Epifcopus. Confentiunt Re- Catalogis Aquileienfium Antiftitum, in qui-

Rad.inBan. centiores Raderus , BoUandus , Palladius, bustamen nonreperitur, vt fatenturipfimet

wliari. fen cimi quibus libet fentire , quod S. Quirinus Recentiores.Breviaria etiam non poffuntpro-

-^ftss'^d" fuerit Sifcia;Epifcopus. An vero inde transla- bare, quod Aquileise fervetur corpus S. C^-

■'•••.rtij Hen! tus ad aliam fedem , eft tertia ac difficilior rini EpifcopiM. Sacarbantispafli, qui fuilfec

! o o"Lazius forte primus author hujus o- Aquileienfis Patriarcha,quia non credo exta-

' ■ pinionis, poft eum Brufchius, Culpinianus , re vllum Breviarium ante fexcentos abhinc

& alij recentioresLaureacenfem pariter & A- annos fcriptum, aut eo tempore, quo Reli-

quileienlem fuiife Epifcopmn tradunt, fed a- quiae S. QuiriniM. allatse funt Roma Aqui-

lij prius Laurcacense, prius alii Aquileienfem; leiam. In recentioribus multi dcprchenfi,

neque vllus fere altcri confentit in ferie narra- flint errores, quamdiu pro libitufinguls Dis-

tionis, & quod potiflimum eft , nullus hoc cefes inio fingulae Ecclefis propria fibi Bre-

illuducpiobacantiquorum fuffragio. Nam viariafabricaruntvfq,-adtemporaPij

qux affcruutur cx Ledionibus officii Aqui_ ergomirumfi etiam ex alicuius imperiti con-

Icicn(is aut Vienncnfis, ex memoriis transla- jeduraille S. Qmiinus qui Aquileik quiefcit,

tiyiiia , ca fane quia poft annwn Chrifti M. putatus fitfuilfcPatriarcha Aquileienfis,quod

P d -deindc

dcinde Hiftorids anfam dedit duos vel . mox ipfe quoque Martyr ejffečlus cftj Quirinosinvnumconfundcndi. Porioejuf- 'jufferat poft minas & promifla fru, dem s Q^nni, de quo qu^nmus, corpi^ ^ conftantem in propofito Fau-

habere fe gloiiantur Mediolanenfes, qui die . ^ xl 4. avi

4.Junicckbiaiitejusfcftum, &in Breviario Itam decalvari, & ad turpitudinem

cditopejS.CarolumBarromasumin Leaio- radi, fufpendi, & torqueri. Deinde ne vnica recitant S. Quirini Sifcias in lllyrico imperaflet mediam fecari, & car-Epifcopi corpus Roma Mediolanum transla- ^^^^ ^^^ j . r

tu m c/Te Eriberto EdiIcodo. am fedit ab An- « . ,, \K

Itupens in CHRISTUM eredidit. Mox jufTu Maximiani acerbiflime tor

tus , cum Faufta, quae interim cäpi-te terebrata,clavistoto corpore confi-

tum efle Eriberto Epifcopo, qiiifedit ab An no Chi-ifti M.XIX. zd M. XLV. apud Mom-britium vero in Adis vocatur Angilbertus E-pifcopus fub quo fada translatio, qui fedit fe-culonono circa annum DCCCXL. fub Gre-

fforio IV. Papa. Forte & Romani ejufdem S. ^oc^.....~ r r ■

'Omnni corpus adhuc apud fe alTervari con- ^ Sartagini ignitae impofita fult.

Nani vtnotatBollandusinLeftio- voce de • coelo vocatus tranfivit ad

officii S. Mariaj ^^^^^ Dominum. In Martyrologio Ro-

■ habetur hujusS. Quirini Epifcopi, qui diu ^^^no appellatur Idolorum Sacer-

Bud^ quievit corpus demde Romam ad ^ ^ Idolorum cultore pa-

Catacumbasdelatumj^jo/^rmo ab Inmcentio /1 xv^^iwi-um ^i»

Va^a II. in Eccl^a S. Maria trans Tjberim "tum elt.

repoßtum eH. Sedit Innocentius II. ab anno B.

S.2.n.io.

M. C. XXX vfq,-adM. C. XLIlI. intra quod tempus poterat quidem iterum transferri vel 'Mediolanum, vel Aquileiam , fed an fačlmn ,fit, nonfatis liquet ex allegatis. Imo Aquileiae jam antea centum annis habebatur corpus S. Quirini hauddubiealteriusvt ex didis col. ligi potefl. Atque ita conftat S Quirinum fuiffe Epifcopmn Sifcix , Martyrio afFedum Sacarbantis vel Sabarias, non tam en certo conftat an fuerit etiam Laureacenfis Archie-pifcopus, velan fucritPatriarcha Aquileien-Cs: nec conftat etiam vbi defado corpus ejus facrum quiefcac. Martyrium ejus reponit Ealladius Anao CCCIF. quo Galerius Maximi-nus Prsefidem egitPannoniae, fub quo paflus dicitur, licet alii tradant a Maximo Pracfide comprehenfum. Errat vero Palladius quod putet eum Aquileiae comprehenfum, & in-

llnde vero Megiferus fabulaln fuartl de Megif lib.j. Evihfio Praffide fub quo S. Maximiliantis paf-fus eft, defumpferit non poffum divinare; ait enim punitum a D E O , cum Celeja exiens, aflumptis fecum militaribus Tauri, fcorum , Vindorum , Romanorum copiis primo Clagenfurtum , dein Judenburgum perrexit omnia vaftando , & Chriftianos torquendo, dcmum in Auftriam adCeciam five Zeifelmurum, fulmine idum, & in ci-neres redadum. Quod vel inde coofidum intelligi poteft, quod dicatur PrsfesRoma-nus Provinciam Romanam vaftare , & quod Vindos ( nifi Vandalos intelligat ) in ejus exercitu numeret, quorum eo tempore vix-dumnotum nomen, minus aliquod in Norico veftigium ; ac dhiique quod Clagenfurtum eumdeducat, quod aliquot poft fe-culis conditum eft.

rimus.

de Sabariam, mox Vindobonam miflum, quia hoc Adis contrariatur. Nos cum plu- ^ t^, 1 v 1 * , .

ribus ejus Martyrium ad quadrienniura difFe- . vero hoc Anno Jovius ille gj^^jj:

Diocletianus, qui Dominus ac Deus febAurd ' appeilari volebat, auro veftiri, gem- SSh. mas calcare pedibus , pertaefus Imperij abdicavit , Salonamque in Dal-matiam, fecedens , culturae olerum ; fe addixit; coegitque Maxim'ianum collegam eodem dieMediolani(quo ipfe Nicomediae ) purpuram ponerc. Non tam en exinde ceffavic perfe-cutio : quae quinto die poft abdica-tionem, idefl: 26. Aprilis Marcel-linum Papam fuftulit , qui an vere metu tormenrorum thura ado-

leyerit,'

Adhunc vero C C CIV. Annum meritöreponendum eft Martyrium S. inchof.T.i. Evilafij, qui idem eft (vt putat Incho-

Annal.ung ^^^^ ^^^ Pr^fide, fub qUoS.

Metaphora. MaximilianusCclejae paflus eft. Hie cnim ex Pannonia feu Norieo Cyzi-cumin Moefiam minorem (nunc Bulgaria dicitur ) ad quseftiones de Chri-ftianis habendas evocatus, fpečlata ad-mirandä Fauft^ Virginis conftantia ad CHRISTI ^dem converfus,

jl'everk J vt nonnulli fc'riprerunt, cum ^ xentius Maximian!Herculij ex concu-eum Baronius excufet, relinquo in me- "bina filius, vt plerique tradunt, vel podlo , certe fi cecidic, per gloriofam tius gener , vt habent antiqui nura-poenitentiam fe erexit. Anno yo^. mi, aPraetorianis niilitibus appellamr

Auguftus : Conftandnus vero Čon-ftantij filius, quem Galerius fpecie re*-

JESII CHRISiri An. 306'.ad3i0. ligionis obridemteriebatl^omse,darri

Marcelli Pap^. An. 3-4-5'i elapfuSj cum ad fruftrandos infequen-

Eusebii Pap^. An. i.&2. tes publica juiiienta per iter interficici

constantii Chlori Imp. EboracUm In Efitanniamatl xgrotum

Galerii Maximini. 3.vfqucad7,. patrem pervenit , ab eoque inter fu-

constantini Macni. i.vfquc ad5'i premos amplexus in Imperio fucceG

uEmon^Cond, An. I5'28.adi5'3Zi for defignatur; 6c mox ab obitü pa-

tiris magna gerens j duos Francorumj caiiican in

BdicantibusDiocletiano&Mai & Alemannorum Reges , qui Gallias NaS^'aV

ximiano Herculio , divifum e^ invaferantjComprefrit. 306. t/op.hÜ®.

EufeUiU. ^ jLj-at imperium inter Conftanti^ Severus in Italiam mifius contra eZpÜ.'' ^^ Chlorum, & Galerium Maximia-B.^axentium cum exercitu Romam ob-

Mim 1 ž' """"' ^^^ ^^ Canftantius Hifpanias, Gal- ledit ^ fed militum fuorum fcelere de-

aSviU li^, Britanniae, Italiae,& Afric3e,Ga- fertus j Ravenriam fugiens interfici-

orSr* l^J^i^s verolllyrico, Graeciae, & Orient! tur, cui mox Galerius Licinium Da^

imperaret. Sed Conftantius majori cia feu Tranfylvania oriundum fufFe-

ex parte in Britannia morari folitus »sit. Inter has turbasMaximianusHer-

fponte celTit cöllegas Italiam i & Afri^ culius rurfumavidus imperij collegnm

cam. llnde cum Galerius videtet v^ olim Diocletianum ad refumendos fa-

num fe tot Provinciis regendis non fuf^ fees Fruftra hortatur 3 & a Maxentij fi,

licere j duos Caefares creavit, nempe ve generi five filij milite irrifus in Gal-

Flavium Valerium Severum, & Gale^ liam proficifcitur : vbi dolo compo-

rium Maximinum fororis fuae filiumj fito , quafi a filio pulfus j Condantino

quorum Severum Italiae, Maximinum genero fe junxit, moliens eum

Orientipraefecit. Breve fuitConftan- pea occafione perimere : fed Faufta feb inChro,

tio impetium , fed Chdftianis propi- Conflantino marito , quam parenti

Sozom-hifti tium , Sozomeno tefte. • Nam con- Maximiano fidelior, dolum &infidias

1' b 1 c>6 ■ ^

' ' vocatis qui aulam (ečlabantur primo- detexit : ille animadverfo periculo ribuSj quorum plurimos fciebat efife C. Maffiliam fe recepit , & five morte

Chriftianos j optionem dedit, vt vel fpontaneä inječlo colic laqueo, vt ali-

jjiajorum. more fimulacra colerentj qui tradunt, five ä Conftantini mili-

vel dimiffis officiis exirent e Palado tibus ftrangulatus j poenas dedit cru-

contenti fervare vicam. Cumque in delitatis in Chriftianos exercitse. Jn-

partes fecederent, aliis conftanter in m 307.

fide perfiftentibus, aliis ad idola rede-^ Sequenti vero S. Quirinus Sifciae

untibus, bos illico ab Aula exefle juf- Epifcopus, vti habent vettra acla , &

fit, illis fervads , afferens nunquam vitreejus{criptores,juxtäSabariamPan-

Imperatori fideles fore , qui tam levi noniae civitatem Martyrio coronatur.

ex caufaDeofidemfrangerent. Quo FuedtnePatnarcha Aquilejenfis,autE.

fačlo & fuum in Chriftianos afFeiStum pifcop.LaureacenfiSjfupradixi quidfen-iatis prodidit, & dilatandse fidei occa- tiam. lllud certum eft quod afta ejus fioncm dcdic. Incerea Romae Ma- tradunt, Sifciae (hodieSiffekhdicimus)

Dd 2 ad

ad Savi fluminis ripatn cum folicitam^ ciusinIllyrico,S.FelixSpalatri in Dal-

gregis Dominici curam gerit, compre- 'matia, & quorum meminerunt Tabu-

henfum aMaximoVrbis Sifcitanss Prse- lae Ecclefiafticse. Ferunt S. Quirino in

tore, non vero Aquilejae, vt contra ora- Norico ripenfi fuifTe quadragintafocios,

nium aliorum fcriptorum fidem fcripfit qui facras literas ftudiosc difcebant, do-

HenrPai. HcnricusPälladius. llHcinftantibusno- (äuri alios. Hi .quoque Laureacifame

lad. rer. Fo- yjg Galerij Maximiani decretis ( quae omnes perempd funt, coin loco quem

Šwib.5. ad Annum 307. refert Spondanus ex hodie Minorum Coenobio inclufum

Eufebio ) & acriter perfecutionem vr- Romanorum carcerem appellant, te-

genribus Prgefečlis,cum nolletDiis gen- ftibus Hundio, Brufchio, & vita S. Se- Hund.cit.

tiliumfacrificare,primumVindobonam verini^ fubdubitatlnchofFer, quod ni- dePmv!"

(hodie Vienna eft Auftri3e)mifrus, & hilfimile repererit in fuo exemplarivi-

in trifti carcere diu retentus, femper fi- t® S. Severini. Sed in MSS. nihil novi

bi fimilisj dein Sacarbantiam ( Schap- tardius quxpiam adfcribi. Si id cer-

pring appellant Germani) vetus Roma- tum eft , conječlura non vana eritS.

norum municipium ad GaleriumPraefi- Quirinum Laureacenfibus praefuifle, &

dem,qui & Maximinus dičlus, vt habet inde in Pannoniam ad praedicandum inchoffiAn- InchofFer ,velpotius Csefarem ( nifibi-g Evangelium procurtiffe,eaqueoccafio-

nai. Ungar, ennio ante comprehenfus fuiffet, prius- comprehenfum Sifcias, cujus forte vna-

quam MaximinuS Casfar appellaretur) cum Laureacenfi Ecclefia illis confufis

dedučlus,qui virum Dei quod conftans ob perfecutiones Caefarum temporibus,

infide perfifteret Amato feu Amantio curam geffit. Ad hos annos referen-

Hund. in Judici tradidit. Hie Quirinum Chrifti dam cenfeo Pannoniae noftras novam

waTdann' intermiflione profitentem divifionem a Galerio Maximiano fa-

s°ondan i^^^^^^li molä ad Collum ligatä e pon- 6lam, nimirum in Pannoniam Vale-

iHdEufeij. tepraecipitem dedit in flumen , quod riam, & Saviam quarum Valeria par-

AnSSa- veteres Sabarim vel Sabariam,Hungari tem Pannoniae inter Danubium & Dra-

pjudintpe- lio<iieGiongio{itim,GermaniGun{ium vumconfecutaeft. Occafionemhujus

jift.hymn.7. appellant. Sunt qui fcribant,eumvn- divifionis,& nomenclature infinuat

tunAib. 7. dis fupernatentem divina virtute, quod Aurelius Vi6lor, agens de Galerio Ma-

^^^ mergeretur extradum , capitis ximiano,qui Diocletiaoni filiamVale-

auirinai; fuppUcio vitam finiifle: verius alii, poft- riam vxorem duxerat: Lklnium vetere via

Kader, m- ^^ r^i -n- r 11 • . . ^ ^ x cleCK/;c.40,

Bavar.san. quam Chriltianos tecum coiloquentes cognitum amicim Leejanm ^creat Augu- j.i.

iz^Reip! ' diuconfortalTetj'aDeodemumvtmer- flum : eoc[ue ad munlmmtum lllyrid ac Slr.^ geretur impetraffe , die quarta ]um].CShradareliäo,Romamcontendit. Ihicum

rJiSiTd muito poft facrum ejus corpus ä ohfidione ( Maxentij Tyranni) djflmere-

4.jun. ' fiddibus inventum juxta Sacarbantiae tur\ militihusattentatis^metunedeferere.

JoShliuib! vrbisportam conditum fuit:^ inde poft tur, Italia deceßt: pauloque poß vulnm

»•c-33- centum & amplius annos cum Attila peßiknticonjumptus : cum agrum fatis

omnia mifceret Rqmam deportatum, Reip. commodantem, caßs immanibmfyU

in Caemeterio Callifti, juxta tum- vis, atque emijjbin Danubium lacu PeL

bam SS. Apoftolorum, & S. Sebaftiani fim apud Pamomos fecijfet. Cujus gra-

Martyris collocatum eft: De translatio- tia Provinciam vxoris nomimVakriam ap-

ne ejus fuprä diximus. Jmo 308. pellavit. Huic quinqvemij Imperium. Re-

Paffi funt eodem koc , & proxi- 6leproinde ad hos annos referimus no-

mis annis in repetita perfecutione Ga- vam Valerias appellationem , & emif-

leriiMaximianiImperatoris, & Galerij fionem laGUsPelfodis velPeifodis(qui

Maximini Csefaris plures alij, vt S. Urfi- & Peleffa Authori vitx S. Virgili j)in Danubium

nübiumnonimediate, fed primum in ^ maeEufebius Papa eodem anno viven- jext.Aur in Rabam,quaeDanubio deinde adjauri- 'di finem fecit 26. Sept. fubrogato in nummifcetur, Arraboneveteresnomi- ejus locum Melchiade Afro Anno-^\i. nabant. Pelfodis veroJacus ille eft, vt Quatuor adhuc Imperatores cole- p^ui. Diac.

Lai comm. placetLazio , Cluverio , & aliis quem bat orbis,Conftantinum, Maxentium, S.Ger. Hungari Ferteuu , Germani vero ^cit^ Galerium Maximinum , & Licinium, Nodco^f flt^i^^©« appellant, modo in Auftria quorum Maxentius repudiata pace

quam Conftantinus ofFerebat, Romse Inter haec Anno 30p. Marcellus collatis fignispaulö fuprapontem Mil-Papa Martyrio coronatur decima fexta vium in pontem navigiis compofitum Januarij, fuccedit Eufebius Graecus. In ab latere ingredi feftinans, lapfu equi in Aquileienfi Cathedra poft S. Quirinum profundum demerfus eft: merfum limo ( vt vultPalladius)feditBenedičlus non pondere thoracis corpus vix repertum. diffimili ingenio Patriarcha, quod ne- Vi6loria haec Conftantino exercitum dflf" fcioqua ratione concordari poflit cum deducenn mirabili oftento praenuntia-Catalogo Patriarcharum Vghelli, qui ta eft, Vidit enim fole in pomeridia-BenedičlUm Agapcto fucceflifle vult num tempusinclinante, tamipfe,qua Anno 332. & Romanae Synodo inter-B.vniverfus exercitus Crucis fignum ex fuiffe anno 337. Nihil itaque certum lucis fplendore figuratum in caelo foli ftatuipoteft de Patriarchis primorum imminensadfcriptis verbis: Inhocvin^ leculorum. Haec ad Annum 310. ce. cumque dubius de oftenti fignifica-

tionehaereret, nočle fequenti apparuit JESU CHRISTI An. 3li.ad3l6. illiChriftuscumeodemfigno, jubens, Eusebii Pap^ An. 3. vt fimili figno fabricato deinceps tan-

Melchiadis Pap^ An. 1.2. quam praefidiovtereturinpraeliis. Hoc. Sylvestri Pap^ An. 1.2.3. ergo Labaris mox & vexillis appofuit, CoNSTANTiNi Imp. 6.adii. &ejusvirtute, immanem hoftem, qui .^monie Cond. An. IS'33. ad I5'38. eentum fexaginta millia numerabat in

exercitu, cum ipfe vix tertiam partem

Poft continuatam toto decennio numeraret,triumphavit. Anno-^iz. perfecutionem Ecclefiae ä Dio, Ingens mox accefiTio fafta Eccle-cletianoindičlam,refpexitEccle- fiae,ciimConftantinus Romae in vrbis fiamDeus, &promotorem furoris Ga- meditullio fibi ftatuam erexit, quae fl-lerium Maximianum e medio fuftulit. gnum Crucis lublime teneret, additä il-FcEdum dičlu vlcus illi primum ad fe- C.lä infcriptione: cretiores corporis partes enatum, inte- y -r r i ^ • r* c

rioresmoxreceffusoccupavit, vnde Hocfalutari fignO, VerO for-

phtiriafisfubfecutaingentemvermium dilllS indicio ClVltatem ve-Eufi.devit.

ttiultitudinem & foetorem peftiferum ftram Tyrannidis jugO libc-

parturijt, quo cruciatüs caufam agno. j-avi, &S. P.CLR. in liberta-

fcensChriftianotumperfecutionem.c. ^indicans priftinae am-

dixit, Vt liceretChriltianistempla reae- j. • o rT j

dificare, & preces pro falute fua effun- plltudini & Iplendori re-

dere. Sera haec fuit, & imperfečla fapi-

ftitui.

entia: nam veritate non agnitä inter do- Multos tunc Senatorij Ordinis

loresexfpiravit,&inpatriafuaDaciafi- Chrifto credidifle infinuatPrudentius, veTranfylvaniafepultus eft, loco ipfe idem que haud dubiea multis ačlum in depot.6ru.' Romulianum nomen indiderat. Ro- aliis orbispartibus, ad quas Imperator

D d 3 refcri-

refcnpfit, perfecutiones inhibendo, & ^traditEufebius, quihoc temporeVixiC

prefTos Chriilianos, praefertim in Afri- Anno 31^.

ca, largä manu fublevando. Compo- Diocledanus interea longa aeta-

fitis rebus vrbanis novi in Germania tc cönfe^lus Spalati p rope Salonanl

motus Conftantinum elicuemnt, qui moritur, & meritas de Chriftianorura

Mediolanum vefiiens accerßto colle- perfecutione exfolvic poenäs. Vifce-

gse Licinio,inIllyrico tunc agenti, fo- rum infiammatioue correptus , cum nms'ti"'

rorem fuam Conftantiam in matrimo- vniverfa caro cerse in modum difflue- SJfaÜSS

, niumelocavit, quamChriftianam fuif- ret, & jam oculos quoqueperdidißet,

feaftaBafilei Epifcopi AmafeseinPon- putredineabfumptus exfaucibus muU

tofignificant. Vulgatainiuper tunc e- titudinem vermium cum lingua evo-

di6la amborum Auguflorum nomine mens, fsstore fupra cadavera omnibus

pro Ecclefiis Orientalibus, quas tarnen liorribilis, fedeo maxime tortus, quöd

metu Maximini GaleriiC^efaris in Ori- Chriftianam religionem, quam exfcia.

entccommorantis'intraprioresfereter* dere molitus fuit, in throno Csefareo

minosfecontinuerunt. videret coliocatam. Metu Conftanti^

Germaniam poftkaec folo fere ad- ni & Licinij adafhum veneno fumpto

ventu fuo pacavit Conftantinus : quo Bi perij{TefcripfitEutropius. Eodempor-

eodem annoMelchiades Papa obit de- rö anno Pachomius magnus ille futu- -

cimaDecembris, eique fuccedit Sylve- rus Eremi cultor, inter milites Licinii

fter Romanus. MaximinusGalerius ad- contra Gonftantinum bellaturus con-

hue in Oriente rerupotiebatur, An.^i-^, fcribitur,& dumnomenChriftianorum

Dein folä ftimulante arrogantia audit eofque mifericordes & hofpitales

idem Maximinus bellum advertus Li- experitur, ad fidem Chrifti animum a-

Aur. Via. in cinium fufcepit, fed ab eo fufus fugatuC. diicit, convertitur.^/7;?o 31

Sili'"" ^P^^ Tarfum periit. Sic poteftas Sed illud noftrae Pannonise cenferi

Eutiop.i.io. Romani Imperij apud duos tantum debet palmare decus, quod idem an- inchofEAn.

Conftantinum & Licinium cognatione nus S. Martino Sabari3e(nunc vt ere- hmS!

devinčlos(fed nondiu)permanfit. A- dunt Lazius , Pyrckheimerus, Bertius

relate vero in Gallia vbi Conftantinus & alij Stein am Anger vel vt Cluverius

morabatur , collečlum eft Concilium Sarvar ad confluentes Gunfij & Arra-

plurimorum Epifcoporum, quo etiam bonis) in Pannonia fuperiore^natalis fue^

venifle Benedi6lum Aquileienfem Pa- rit,niri malis dicere in Valeria, cum tra-

triai:cham(S. Theodorum putat nunc člus ille Pannoni'.s fuperioris , qui Ar^

v hejitai Gunfmm attingebata Ga-

S.T^i nonia & Norico credibile eft, cum ex lerioMaximianoabvfquelacuPeifodis

Eucd^vfu I^^lia, Gallia , & Hifpania conveniffe Valerias fuerit attributus. Cseterum ^^^ SnnPa^S" ^cribantur,imö&remotiflimis aliis or- natalem S. Martini pofuit Marianus inchron.'®' coAft. ' bis partibus. Quid in eo Concilio ačtum Scotus ad annum 321. Notavit vero In. S°Hung. laterefertBaronius. ^oto 314. chofFer, quod qui ejus natalem alio qua ^^ Subinde Conftantinus Decenna- 316. anno reponunt, in aliis annis or- xim. cythe. tia Chriftiana inftituit, quibus, etiam dinandis mire fe torqueant. Ad eun^ Crifpum ac Conftantinum filios, & Li- dem hunc annü fpečlare videtur Mar-cinianum Licinij filium Csefarcs crea- tyrium SS. Hermyli DiaconiSc Stratovit, brevi nimiumvfurosfelicitate,quo- nici Commentarienfis Singidone in EuCGhron. rumCrifpusfubdifciplinaLačlantiiFir^ Myfia , quos Licinius poft crudelem mianivirieloquentiftimi, cujusfcripta verberationem & lanienam artuum veneratur Ecclefia, literas didicit, vt reti inclufos in Danubium proijci man-

da vie.

^«Jat'k. Eomrri memoria Celebris fuit a-^veteranorum , hoe anno Nicomediae pud Graecosvno tarnen anno andcipat 'expeditum

Tioc marcyriiim Bollandus juxta fuam ^ Sequens annus Conftantinum in ■<:hiono\ogi^m1 Anno 116. 'Sarmatas armavit, five Scythas'Moeo- zof\.u.so^.

" tidispaludemaccoientes, quos Iftrum p-g

'JESU CHl^ISfl An. "31/.ad 320. "'tranfgreflbs, Sc Romano Imperio mo- i.iolxj." Sylve^tri Pap!® An. 4.ad7. leftoscecMit. DemIftrotraječlo,quem ConsVantini Imp. An. iz.adi^-. ad imitationem Traiani infigni ponte ^Emon^ Cond. An. I5'35.ad 1^4.2. ftraverat, eofdem inregionefua debel-

lavit, occifo Re^e eorum Raufimodo. "TTNgentes belloram turbines his an- Ex his muki benigne fufcepti Chriftia-rrnis exfertaeftPannonianoftra, &ij j^äm fidem amplexi funt habueruntq; •^ubio procul etiam Japydiam per- Epifcopum Theophilum, qui pofteä vaferunt. Licižio Imperatore Chriftia- 'Concilio Nicaeno interfuit. Gothos jor.dereb. ^nisoflrenfo,& mukös eorum in lllyrico "^fuiffe putavk Sozomenus, quin Gothi & Orientis partibus interimente, Con- nominis asmulus PaulusDiaconusLan-ftantinus Zelo accenfus contra colle- 'gobardus, fed cumexJornandeGotho •^am& generum exercitum duxit. Pu.g^ conftet, id temporis Gothos ad Hasmi Jg^'" P^""® ^^ Cibalim inPannonia 'moncis'radices in Myfia habitalTe,

inferiore (quodldatius ad annum 315-. infLiperConftantinoadverfusLicinium retulit)Confl:antino ad preces & Cru- decertanti focia tulifTe arma , quem icis virtutem , Licinio ad praeftigias & IheiTalonicae claufum , privatum im-Magicas artes intento 3 vidloria Con- perio,poftea(vt dicpraus)ejufdem' Coa-ftantino adhgefit: Licinius Sirmium fu- ftantini vičloris gladio trucidatunt: ma-git, fed irirequente Conftantino in Thra- gls veritari' concordat, gentes eas^ quas eiam elabitur, vbi denüö cum exercitu "Conftantinus debellavitfuifle Sarmatas. Conftantini manum conferere adačlus qui circa Kloetidispaludem habitaruiic, pugnäin noaem protra^ä vinckur die & quorum pofteri creduntur effe Vn. tertia Julij. Ante vičloriam Cibalis ob- gari. llxcJnno^i<^. tentam in Pannonia fdinel vi6lum Lici- Ortum intereädum Conflantinus inO-J trop.1.,0. narratEutropius, quiadditCdn- riente'moratur, aliud bellum api;d A-SheS. ftantinumtunc omni Därdaniä, M6'e- lemannos , quos Crilpus Casfar C9n, Sg"' dev"t.c"k.''' fiä , Macedonia potkum , numerofas ftantini maiornatu fifius , terrorempa-Sj'jaä occupaffe Provincias,demum fancitäm ternum ad fuum nomen derivans,coji;. Miaio. pacehi, quae faepiüs rüpta & re?farcita C.pefcuit. Anm^zo. eil. Jnm^iy.

Nam Licinius imperare afTuetüS JeiÄ CHRISTI An. 321. ad 3:^6. folo Oriente, quem ConftantinusafTi- Sylvestri Pap.e An. fe.adi3. gnabat, non contentus, dum iteröm Constantini Imp. l(^.ad2U povamolkur, navali & terreftri praelio JEmon^ Cond. An. 15-43. ^^ villus apud Nicomediam Bithyniae in

dumentum regium ponere coačlus, fuperioris fine Čon-

Theflalonicam in cuftodiam mifTuseft ^ ftantinus ex Oriente in Gallias

fibitantum vi6tucus. Anno 31S. quod ^^^tranfiflet, hoc anno Pannonias pag^J züIu

alii referunt ad annum 325'. fed imme- tranfiens in Daciam venk, & Sardicae

rko, cumCedrenusobferväveritnödu- (quam aliquiThracise vrbem faciunt)

raffe bienio bellum Licinianü, & exftet ärufpicibus potefratem feck, arufpicinä

refcriptum Conftantini de indulgentia exercendi, 6c ipfe quoqueeosconfuluit

quod

quod factum fecuta Numinis vltio, vt^ recepit. Idfadum tradit Baronius Art'

Princeps hačlenus feliciffimus fuorum 'no 324.

fanguinefepollueret. Anmyii. Conftantinusporro ftatim ad Ec- ^^

Altermsanigeftain obfcuro man- clefias fingularem curam converfus huncj'ann.

ferunt. Sequenti Conftantinus Panno- plurima in ejus favorem refcripfit, duas

nes fuos invifit, & Sirmii pro Cliriftia- Bafilicas Beati Petri, & Lateranenfem

EuCinThro. nis refcripfit, quos Ethnici occafione conftruere coepit,ficut&pluresaliasia

iS^ailMic concefTse Arufpicinaeinceperantadige- Occidente, quarum vna ex antlquiiH-

viade'csef: ^^crificia luftrorum. Interea Lici- ma traditione putatur elTe Ecclefia Pe-

c.-ti. niusTheffalonicse, vtfaepealias,novis tinenfis in Iftria , nomen inde fortita

rebus Hudens, juffu Conftantini occi- petena, quafi quinta exidiomateSlavo,

ditur, &non nnuito poftfiliusLicinia- quod eilet exEcclefiis ab eo sedificatis

nus. HicLiciniusmilitiae cufios ad.ve- quinta.

tcrum inftituta feveriflimus , Spado- Sed hoc Slavicuai etymon hie locum

num&auiicorum omnium vehemens ^^onhabet, cum id temporis nondum Slavi

inMarnr fineas foriref^-inp n^slorii en«: haspaites advenermt, mfi dicamus Vene- Manz.in

inlečtator, tineas loricelque palatii eos ^ ^ originemhabuifle ere- Mr-defcript.

appellans, Dacia tuit oriundus. Bien- duntur, eandem fuifle linguam, qax nunc v^hd'S nio tardius alii, citius alij mortem ejus g eftSlavorum, vtinonnulliarbitrantur, Cse- ItaLfac.' '

referunt , & quidem inorbo confum- ' Manzolius tradit Petenam vrbem ä

ptumvolunt. Jmo 32?. C^iftantuioMagno conditam, occafione e-

^ ^ .r • x^i n • ' rv redti eolocifpifcopatus, nominatauifmflTe

Crifpus interea Conftantini filius pentapolim, ex quo nomine deinde incol^

in fu{picionem venit dolo novercae fomiaflevidentur Petenam. . Quidquid fit de

MarcelLl. FauftsE, quafi cum barbaris collufiflfet, origine nominis, oiigo certe Epifcopatusme-

vel vt ali] obfervant , ob fufplcionem ^^ >vera,

eum noverca confuetudinis,necari juf- HabetPetenenfium traditio vt efl^

fuseftPolae in Iftria : quem cümHele- apud praefatum Manzolium , quod

na avia inceflanter defleret, dedit boc Conftantinus Magnus Anno 304. (quo

Conftantinus ejus dolori, & Fauftam nondum imperavit) melius Anno 324.

etiam balneo fupra modum calefačlo Chriftianae aerae, elevatum S. Nicepho.

inclufam extinxit Jnno^z^.. ri Martyris corpus ( qui Sapritio igno-

Meritas Fauftam fubijfife poenas fcerenoientiofFenfam, feipfum fubfti-

Artemius Auguftalis Praefeaus fub Ju- tuit,Cliriftam confeffus, & Martyrium

liano Apoftata Martyr confeflus eft, confecutus fub Gallieno Imperatore)

soz.i.i.c.r. quodexemplo veterisPhaedrs, Crifpu deftinaverit'ad novam aliquam Eccle-

fibivim inferre voluifle calumniata ,C.fiam, quam fundare cogitabat. Ut ve-

^iceph.1.7. ciimcaftiflimusjuvenis jam Chriftianis ro id ex nutu divino fuccederet, juffit

facris imbutus facinus abhorruiffet, ejus in area claufa facta lipfana imponi navi-

necem procuraverit. Sed & Glycas re- gio, & cum ijs aliquot facerdotes & ac-

htha^'" tulitConftantinumhujus Megaerasim- cenfafunalia, quibusdatuminmanda-

pulfu a Chriftiana fide avulfum denuo tis, vt vela ventis libera dimi^tterent, &

Idolis facrificafle, donee a Deo lepra vbiprimo ventus navem ad litus impu-

pereuffus,&infereverfus, cum fruftra' Met , illic nova conderetur Ecclefia.

apud gentiles opem imploraffet, Chri- Sablonicij, vbi patria & hačlenus fepul-

ftiani cujufdam ex Hifpania advense turafueratS. Nicephori, eportu folvit

confilio , afferentis doarinam Chrifti navis , & ingens per mare fpacium e-

habere vim abolendi omne peccatum, menfa , ventorum vi tandem ad por-

accerfito Syl veftro Papa in fide melius tnm Flanonicum five in Liburnia ad lit.

mftruausbaptifmum vna & fanitatem tusapplicuit^ibiequoindomitoarcaim«

pofita

pofita eft, quiliberedimiflusjpofita om- ^ Dominus caelosafccndit: fex alia tqm- Ep.,, Paul,

niferitate ad eum locum conftitit, vbi 'plaHierofolymis ab eodem conftručla

nunc Petinenfis Ecclefia fitum habet, memorat Eufebius. Quin &hoc anno mchoffin!

Ibi ergo Conftantinus Ecclefia fimul & Crucem Domini inventam ab Helena ga"!"'^'^'"

Epifcopatum erexit, amplistunc baud ponuntnonnulli.S.Marcinusannosna-

dubiedotatupofleflionibus, quae poft- tus decern hoc anno invitisparentibus,

modum diminutae, noftraaetatevalde quiaGentilibus adEcclefiamconfugit,

tenues perhibentur. Reliquiae S. Nice- & fidelibus ädfcribi petiit: ad fide quip,

phori Martyris memorati, adhac hodie pe convcrfoRomani Imperij capite,cer-

ineaEcclefia fidelium venerationi ex- tatim concurrebant membra, &baptiC.

pofitse in area lapidea confervantur, vti mum petebant,quödhaud dubieplüres

,& alterius S. Nicephori Confeflbris Ec- alii Pannones cum S. Martino prasftite-

clefiae ejufdem Epifcopi brachium, reli- rint,& Benedičli Patriarchae five Theo-

qvum corpus Humagi aflervatur in ea- doriinduftria, etiam Carni, Iftriani &

dem Iftria. Celebratur feftü S. Nicepho- Japydes. Jmo 326.

.ri M.fubduplici ritu inDicEcefi Aquilei- lESU CHRISTI An. 327. ad 330.

enfidie30.Dee.Ha&cad^;^.324. Sylvestri Paps^. I4.adl7.

Conftantinus ergo jam ex integro C o n s t a n t i n i I m r. 2 2. ad 25".

devotusChrifto Ecclefiarumfiindator, jEM0NiEC0NDiT^An.l5'49.adl5'52.

panim fe agere ratus, fi materialia tem- T "¥"Elena mater Conftantini mori-

pla exftrueret,nifi etiam animarum pro- | I tur Romge inter filii & nepotis

curandaeSalutiintenderet. JL -iamplexusmultarum paflimin

Anno fequenti qui erat 325*. eum Oriente & occidente Ecclefiarum fan-

Änert.i.c. Arlus AlexandtinusPresbyter veramfi- datrix. Jmo 327.

SsSom.' ^^^ oppugnans in capite Chrifto Dei- Magnus Antonius Cgenobiticae vi- vita s. Pa-

negaret, Niceae Synodura con- tae author clarefcit, quem S, Athanafius j?'

Syn^E^feb. gregari juffit,vbi trecenti očlodecim Pa- Alexandrinus Epifcopus invifit, dum

Epiph. collečli, Ario ad palinodiam adačlo fuam Diaecefim luftrat. Conftantinus

^ančliflimam fidei normam Nicasnum Byzantii fitum contemplatur, inftaura-

liVfy"^t>olum condiderunt, exultante Im- re aggreditur, ibiq,- Imperii fedem fige-

fhoff in An", pcratore, qui & ipfe adefle voluit. Intet re. Jnno 32S.

naLvngar. Patres numerati funt Domnus Strido- Eodem nafcitur Attila Hunorum

nenfis exDalmatia S. Hieronymi patria Rex futurus ut putat Inchoffer, qua ra- JnSro-

.&utvultBrufchius,etiaDonninusLau- tionc cum obierit anno* 45'4. vitara jeacenfis,exfuperiorePannoniafivepo- C.protogaifetadannos 124. de quo infra

tius Norico, hanc enim adhuc fortieba- aliquid attingam, vbi de obitu. Aliqai

tur appellationem. In hac Syndo, quid etiam S. Hieronymi natalem in faunc

& quomodo ačlum,& de modeftiaCon- annum reijciunt, ut habet InchofFer al-

ftantinilateBaronius, quivideri poteft legansProfperum Aquitanum, fed hie

Jnno. 325'. . ponit Baflb & Ablabio ColT. qui cu An.

Synodofinitalmp. Hierofolymas 331. ex Baronij fupputatione coinci-

fe contulit ibiq^ infignem Bafilicam Re- dunt. Jnno 328.

furre^lionis extruxit. Duo item celeber- MurgilliinPannonia,forte Murfel-

rimatempla, in matrisfuaememoriam l3e,cujusmeminitPtolomaeus,&inDi:a- fi^j^oku

fed poft ejus obitum, adeoque ejus no- vi ripa reponit Laz. Monftor hodie vo- ^SSoS^

Eufet.i j.de mine, vtferantur abip{acondita,-alte- carivultMoletius,contraJudaeosChri-

iSifi^ rumBethleem vbiChriftusnatuseft,al- ftianis infeftosolim latam lege, hocan-

1.1. Pau. cerum in vertice montis Oliveti, vbi ide no 32^. renovat Conftantinus Byzantij

Ee &

in

& habetur lib. 2. C. de ludaeis. Csete-^ mus: vnde & Japydia illi fuit tranfe-rdminPannoniahoc temporeChriftia- unda , haud dubie ^Zmona iiuer nam fidem longc lateque propagatam celleberrimas id temporis vrbes. De A- Henr. taiia. , rede arbitratur InchofFer , praefertim quileja refert Palladius : Per haec tem- iljiSS •cum Imperator vbique terrarum Prsefi- pora Beleni five Feleni fimulacro ever-des Chriftiaiios conaretut praeficere^ fo, ejus templum dedicatur memoriae quanquam mukös adhuc Idololatras B. Felicis in perfecutione Dioeletiani cogererur tolerare. Anno 3:^9. pro fide Chrifti occifi: hunc vulgus Fe-Sequenti anno Conftantinus cele- lum poftea dixit ( antiqui forte Feleni Nke^J^s. i^rari voluit Quinquennalia Conftantii recordatione)& locus vbi SS. Marty-Lf c'.33.soc." CaefariSjSc dedicari Conftantinopolim, rum Hermagoras, & aliorum corpora t'devit.?''c[uamappellari voluit novam Romam, cuftodiebantur , in auguftiorem for-47^48 z°ro. quod fa6lum die vndecima Maij. Dies mam ere6lus, fit Ecclefia B. Marias Viridal inchro. dedicationisaniverfariafolenitate com- ginis & SS. Hermagoras & Fortunat! mendata 1.2. de feriis C. Theod. fuit au- honoribus confecrata. Tunc everfis paC. te dedicataDeiGenitrici Marine, vnde eä fim Cacadaemomum delubris Deo opt-Tlieodoretus appellat vrhemM^^im Max.Trino&vni,Ecclefiaeeriguntur, fublatus tunc penitus in ea vrbe Idolorü doniš exornantur: facerdotes &Epifco-cultusjftatuae argenteaej&aureae confla- pi e latebris in publicum conipečlum tae,matmoreae ver6& aereae ad ornatum prodeunt, grege fibi creditum fine for-publicorum aEdificiorum,non autem midinealloqvütur,docet,regunt-(^.33I, templorü adhibitae. Curavit vera ad fi-- Sarmatae qui inter Viftulam & lae^ militudinem Romas plurima aedificia, vam Danubii partem colebant conter-Milliarium aureum,circum maximum, miniDacis,Gothorum irruptionem for- s. Sd £ Amphitheatrum, Fora, porticus & alia, midantes auxilia petunt a Conftantino. idq; potiffimum ex aliarum vrbium in Et jam Gothi copiofiflimis irruerant ag-Oriente fpoliis. Addidit fcientiarum minibus,caedibus,&praBdisintenti,cdm 5.Greg.Naz. fcholas , quas laudantur aS. Gregorio Conftantinus adverfus eos inftruxit a-jjjiniäxid. >}azianzeno. Tantum virum noftro ciem,&ingentipraeliQfufosdie20. A-Illyrico debet Orbis licet enim ipfe in prilisgloriosäpotituseftvicftoriä. Cen-Britannia natus putetur , parens ta- tumpropemilliaGothorum ferro,fame men ejus Conftantius Chlorus natalem frigore enečta funt : de qua vičloria 8c fuum debuit Illyrico. Jnm 330. hello nullam voluit facere mentionem JESU CHRISTI An. 331. ad 340. Jornandes. At SJfidorus Conftantino sylvestri pap^ An. 1$. ad 22. c.applaudens: De diverfis,inquit, Genti-Marci pap^ I. Julij Papae. l. ad 4. bus, virtutis gloria clarus, fed de Gotho-constantini imp. att. 26. ad 32. rum vičloria amplius gloriofus: quem. CoNSTANTiNi, CoNSTANTii Constan- Romani acclamante fenatu publica lau-

Tis. 1.2.3.4. de profecuti funt. Jmo 331.

ÄoNiE CoNDiTiEAn. 15-5-3.1^^2. Ad hunc vel proxime fequentes

Eflorefcebatnuncjapydianoftra, annosreferendum eft quod Jornandes Sw'ft.

Noricum,Pannonia, & haud du- tradit de fuis Gothis, quöd fcilicet Con-

bie his temporibus variae vrbes ftantinusincondenda reparandaq^ By.

fuos načlae funt Epifcopos, quod de zantina vrbe eorum opera fit vfus (poft-

^monanoftranullum dubi«m , cum quam nimirum domiti ejus armis vi-

pridem antea habuerit. Saepius Pan* člorem adorare didicififent) qui pereuf-

noniam revifit Conftantinus , Aqui- fofagderecumeodemlmperat.quadra-

leiam quoque adiit , vt fuprä vidi, ginta fuorum millia illi ad. belli fub-

fidk

o.zl.

fidia contra quafcunque gentes parata . nix primae, Norico Mediterraneo , Norico obtulerunt, quorum, num erus & mili- ^-ripenri, & Dalmatin, fmguli Prafidcs. Ho-

tia multis paftannisremanfitinRepub-

Žnfeb.in «onft.l.4.c. n fi. In-«hoffAfial.

lica ^ di6l iq^ funt Fcederati.Et tunc fub A-riaricijSc Aorici Regum fuorum flore-bant imperio.

S. Martinus annos jam natus fc-ptendecim juflu Imperatoris militiae adfcribitur. Extatdccretumde vetera-norumfiliisadmilitiam cogendis. 1. 7. c.Thcod.tk. 22. M annum 332.

Conftantinus Imperator in tresfi-lios Imperium dividit, Cpnftantintis Junior Gallias, Conftantius Orientem, Conftansverolllyricum & Italiam re-gendam fufcipit. Ripam Gotbicam Dalmatius, Dalmatij fratris Conftanti-

rum Prjefes Norici Mediteranei refidebat Ce-leiae, vti habent antiquae Infcriptiones ejus -vrbis, fub Conftantino Martinianus. Con- Marcelll, fularem Pannonia; fecundae fub Julianoegit Sext. Aurelius Vidor Hiftoriographus. Pan^ nonia: fuperioris feu primae Metropolis erat Sabaria, vbiPraefes haud dubie refidebat, & thefaurus Provincice lub praepofito thefauro-rum fervabatur. Savia: Metrop olis erat Sifcia, vbi Corredor refidebat. Hic etiam Procurator moneta: Sifciana; fub Comite largitio-num monetam cudi procurabat: hodie Sifle-khum appellari, quod olim Sifcia erat, apud fcriptores pro indubitato habetur. Africanus fequentibusannisfub Conftantio Saviae Cor-redor fuit tefte Marcellino, Porro in Panno-nia fecunda&Saviailli conjundta fub difpo-fitione viri Ipedabilis Ducis erant praefidia

lai. Reip,

militaria viginti fex j Equitnm cunei fex; ala nifilius tXXch^XMt.AnnO - g vna,turniae viidecim : peditum avixilia quin-

Hoc tempore exiftimo fa6lam effc ' quc,Legiones tres in fex Praefeduras dWilx: cuido.Pan.

Tribunatus quatuor. Erant equites fere mil- ciroi.inNot. le odingenti : peditum quinque millia, & claffes quatuor: ex quibus colligere licet quid in Pannonia prima & Norico fuerit milita-rium prasfidiorum , cum fuerint Provinciae ampliores. Haec late profcquitur Guido Pan-cirolus. Nosradaliarevertimur.

a Conftantino novam Provinciarum Romanarum divifionem, & tunc pri» mum fubdivifum lllyricum in Orientale ScOccidentale, provt habet Noti-tia Imperij, Authoris Anonymi, &ex ea Beatus Rhenanus in Epiftola ad Wolfgangum Lazium {cripta.

Notitimp,

» cap. t. Janeiro!, in Coment. ad Notit

Erat autem lllyricum occidentale fub vlro IlluftriPraefedo Italiacjvclut acceflbrium ceteris Italiae Provinciis, & continebat fub fe Dalmatias, Pannoniam primam, Panno-niam fecundam, Saviam, Noricum Mediter-raneum , Noricum ripenfe , Provincias fex veteri nomine fervato, quam vis inter eas Valeria pars fcilicet fuperioris pars Inferioris Pan-nonise contineretur. Imo Conftantinus qua-

Ammii'

Circa hoc tempus Wandali, quos ad annum 300. diximus in hodierna Moldavia vel Vallachiaconfediffe, bel-lo petiti ä Geberico Gothorum Rege 22 Krantz. cum Rege fuo Vifumario caedunturad ripas amnis Marifias, quaftrage percul-fi, licet Gebericus cum fuis re verteretur, infortunatam patriam deceftati, Pannoniam fibi a Conftantino Principe petie-

tuor inftituit Pr^fedos Praftorio , quorum C.re, ibiqueper quadragmta plus minus

vnusOrienti, alter Illyrico foli, tertius Ita- annos locatis fedibus Imperio Roma,

liae Afiricxque, quartus Galliis, Hifpaniis, & ^^ fervierunt. Sexaginta annis com-

Britanniae praeerat, vt ex Zofimo oftendit ^ . -n__Alf^prt-nc Sigeb.Gcm-

Pancirolus: non

habuittamen femper Illyri- nioratos in ranuuuia uutay.. ......^lac.in

cum peculiarem Pr^fedum Prstorio, fiqui- Krantzius. & totidem fluxifte oportuit chron. dem fub Juliano Apoftata conftat Mamerti- vfque ad Arcadii & Honorij Impp. tem-num fuiffe Praefedum Prxtorio Italiae, Illyri- pQj.^ f^b quibus eos alio migrafle fuo loci , & Africa. Habebat vero Pr^fedus Pr^- ^ dicemus. Cuius vero lingua fuerint torio fubftitutos Vicarios cujulqueDioecefis , ^ v , .P proprio^ Prit. kali^ quan- -Vandah, video fereauthonbus concro-

do eiparebat fimul Africa & lllyricum, habe- yerfum. Krantzius , cui puto habenbat Vicarios quatuor, quorum vnus admini- Jam fidem , exiftimat Wandalis ean-ftrabat fex memoratas Provineias Illyici Oc- dem fuiffe linguam, quaeRuffis, Polo-cidentalis, &hmcrurfumfuberantaluMagr- B^hemis, Dalmatis, Hiftriis hoc ftratus: nempe Pannoniae Inferiori praeerat ' . n j -vnus Confularis, Savix Corredor, Panne- tempore communis eft, diversa tamen

Ee 2 diale-

220 Amalium Cdrniolii^.

dialeflo, vnde nomen genericum Van-^ cias. VemmDalmatins Csefafprofper-

Kranz Van ^^^^ «üvcrfas fucccflu tcmporis foftitum 'rima indole, neque patruo abümilis,

dahPraefat.' eft nomenclaturas, diftique funt iidem haud muko poft oppreflus eft fačlione

aJSS' VandiU Vandeli, Vindeli, Vindi, Vi- Jhilitari, Conftantij patruelis fui diffi-

nuli, & etiamnum eodem Krantzio te- -mulatione potius, quam juflu Jn. 33$. fte vocantur Wendi, alii tarnen putant Eodem anno Julius Papa Convo-

vfoslinquaGermanica, de quo nos in cato 116. Epifcoporum Concilio Ro-

Apparatu. Jmo 335". mse Ario & fečlatoribus ejus communi Bar. adhu»

Eodem Anno 335-. moritur Sylve* fidelium focietate interdixit. Afledit S.roSj^

fter Papa plenus dierum die 31. Dec. inter coeteros prim o locoPatriarchano- ^"emÄe

cique fiibrogatur die 16. Januarii feque- fter Benedičlus, vt habent AČla 1 Refu fcript. Ecde,

'tis Marcus Prifci filius Rom anus, fed & dentibm etiam viris venerahilihus, puriter"

ipfo mortuo Očlob. fuccedit Julius que mm eo auäkntihm ^ Benedičlo Aquiku

Romanus. Conftantinus vero cum fi- enßEpifcopo^RußoCartbagmej^EpiJcopOf

lio Conftantio dedifiet viorem Eufe- -AgapitoRavennatisEcckftce Epifcopo, Ju»

biam fumiHa eruditione praeftantem, iioMediolanenfiEpifcopo. Ö'c.An.'^^S.

fee fupra mulierem fapientem, fed fteri- - Non longa interim fratrum Csefa-lem^ ÖC quodpeffimum erat infečlamg^ rumconcordia fuit. Caepere fiatim inj-

Arianifmo : & ab Orientalibus Indis terConftahtinum & Conftantem odia

magnificaLfegatione falutatus fuifTetjin glifcerepaul'o poft eruptura.Cohftantio

Periastumultuantes expeditionem pa- iiifcipienda erat in Perfas expeditio.

ravit: ied illis pacem petentibus anim u Nam Sapores Rex Perfarum audita Ma-

convertit ad aedificandam Apoftoloi. -gni Conftarttini morte, Nifibin Mefoi

rumEcclcfiam in quafepeliretur,quam potamiae civitatem ingenti Cin3cit exer-

magnificentilfime conftruxit translatis citu, eaque potitus fuiflet, nifi precibus

in eam reliquiis S. Andreae Apoftoli, ejus loci Epifcopi JacoM cülicum & cy-

Lucas Evangeliftae, & Thimothei difcr- niphum imiflbrum examinibus equi Sc

puli S.Pauli 33^. elepbanti conlternati Regem ab obfi-

Nec diu amplius in terris ei mora- dione defiftere coegiflent Jmo 33$. ri licuit. Nam anno fequenti die 22. Conftantinus vero e GalHis colle-

EuUdevit die Pentecoftes Nicomediae aö exercitu Alpes trangreffus fratri

ca^p: '' rure proximo mi gravit ad Dominum, Conftanti bellum intulit, & ^am vfque

chrTso- quemfub finem vitas Arianis commu- Aquileiam progreftus inconfulto prae-

viSiuffiii. perperam fcripfere nonnulli, lio per Duces Conftantis interimitur.

i.c/ii. ' quoslate refutavitBaronius. Tres filij C.SicRefpublicaad duos redačla eft Au-

exEaufta fufcepti diviferuntlmperium: guftos, qui denuo partiti Imperium,

qua de re Author Mifcellae dilucide alter Orientem totum, Occidentem al-

fingulaspartes complexus: Conftanti- ter fervavit. Adanmm339. Bar.adaa.

numinquitfecithabereprincipatumfu- lifdemtemporibus mortuo Bene-

per cunčla trans Alpes ( pater fcilicet diflo Patriarchae , Anno 33$. fucceffit

Conftantinus) Conftantium in Oriente Eortunatus II. tefte Palladio, quem S.

conftituit a freto Propontidis in Afiam Hieronymus Eortunatianum appellat,

Paul.Diac.in

atque Orientem: Conftantem vero Ju- & BaroniusFortunianum,

MifceLL

ij. niorem inIllyricum Italiamque & Afri-

c.i7 Eutrop. ^^^ ordinavit : Dalmatium in Thra- JESU CHRISTI An. 341.

ciam,Macedonian!,&Achaiam:Hanni- Julii Pap^e An. 5^.'

balianum Dalmatii Caefaris confangui- Constantii & Constantis Imp, 5'!

neuminArmeniam,nationefqueconfo- jEmon^eCond. An. 15-63.

Sar-

JlHtiquce &Növ^Pars III 221

lArmafse Vicini PanAoniis adfe-^ i'onymipatriamitäIocat,vtvnmsdieiitincre

S Hieron in ^ptentrionem , quos Scythas vni- 'vix difFeratäpatria s. Marüini Sabaria, minus

Chmsocej. W-^verfaliori vocabulo S. Hierony- ^ero Peto via multoque minus Chiakotomia.

, 11 . ^ . T^ Accedit Lazms cum Joanne Sambuco Pan-

M.SpomUd ^us appellat , procurrunt m Panno- i^onio, qui Stridoriem in hodiema ^nnonfa

illampraedasaČluH, quibus cum exer- locant. Mditlncho&r: FMi egomet locum,

citu ex Italia Co'nftans Imperator occur- ^ ^'^^Kß änti^uas reliquias curiose rit, Scretrocederecogit. Forte hi fue-

^ ^ r , ^^ 1 ... äem a ^ligione Catholica turn alienis, ßd apud

tunt, quos fub Gothorum nomme '^uos memoria.rneronymi eo loco

Thraciam populates ad annum 327. conjht,id continue teßantelimpidißntüvnda,
( fed fub Valente Imp efatore ") fcrip fit media fiaturit area, quondam adibusparen-
Kegino pott eum IncllofFer. Promi- Hieronjmifepta, hodieque vtfertur morbü

Tcuecertecirca h^ctemporanomina.

1- « 1- - 1- StridonvtxquartoahneaVannomalapide, re.
bantur popüll, öc aliorum pro aliis no- tinetquepromißuam cum lll^^ricafeu Slavonica,

minavfurpabantur, de quo videri po- qua Hieronjmo nativa fuit, cum 'Panmnica

teilCluverius. Eodem anno Au^oeus ßu Eungarica linguam. Haec InchofFer. At Bergomen,

fiplfcopus peculiaris fečlse, ab Ecclefia Spalatenfis invedus in i^r^^™.

1 1- • 0 VAT 1- Eergomenfem fupplementi Chroma .autho-

Cathdica panter & ab Arianifmo alie. ^ : Mum iniqvum habuitiße, Apo. ff Ts

nils, Mefop'ö'tamiä oriundus, ab Impe.B.7?o/^^j- ait, ßdnonßcundumßientiam. Hi^o. «i"®«-

Epiphan: fatore Cohftantio in partes Scythiae re- ^ymi quippeßudiofus, quamvis'DalmatamJuiß
Sn in legatur, inde progrelfus in vicinam Go- ßf"retßanBum, invidiä deteptus, mn indL

-J.«,. thiammukosGoAorumconv«tit,;&

plura apud illos Monalteria conltruxit> cus ex oppido.Stridonis in Ißria "Prov. conflitu.
inquibüs rečlaž Vitae converfationem,, , quodquidema Gotha everßmjuerat, Van--

virginitatemque, & non vulgarem pie- quondam Tialmati^que confinium. Quo-

mis exerdtaticcm inffimit quj,ppž

qui omnia m vita ac -moribus ad vlque inißiriaßt, cümpoßlflriamLiburniameJfecon,- '
admirationem ftrVaret. Anm quo ßet ^ Liburiii(& 'äütem juuBam ejje Dalmatiäm:

ipfo nafcitur S. Hieronymus Ecclefiam f^ißfirte aliqu^ deßirpe ^nea trSjani ifivmjd

ölimilluftraturus, pro quo non minus Italiamjortam, aüt^tantam b,-

11 IT bens ndem ^ vt non oium monies. ea etiam cum

acolimproHomerocertantvrbes. ip- ^omthm i^oMa, tranßulerit , atqüe ita

fe Stndonenfem fe tiotninat, natum pa- Dalmatiam cüm Stridone oppido, ffc- locofub con- •
treEufebio, oppido Striüoilis, quod a 'öulfimvltraUbürniam in lßriam''üßquejujfe-

Gothis everfuin Dalmätiae quondam fi^evolare&c. Hispr^miffis cüi^Wtadeli- .

•n mitibus, Öal'matiae, LiburniSfc , Pännoni»

Pannoniaeque coiifiniuin foit. ^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^

..... ... ^ , . . . 'ihLiburfiiälöcätamprotenfisBaliliatisfim-'

SEcde! hoc opmiones exami- ^^^ ^^^ g^ Hieronyi^i Sitam fuiflein

MoESi! ncmus. Blondns non onge luftmopoh in I. . ^^

ftria Joan ftna, mter Petram Pilofam, Poitulam & ßMotiierönjmusmimatia «.n Liburniaß-Ä jofe. PnmoBtempomtoppdulüm Stngnam.olnn

Pet.Ran«

Stndomumpatnam Hieronymi, vbi ait luo ^^ ^ad ebtentrionemt )ankbio termina-

e^titiffefe^ulchrum Eufcbij teßInYuK Eucaccedit, quod ab il-

SaSS genitonsHi^onymi. Blondumfequiturti- / / 'i,,^,^cdeoppid:seioppidoproximü

•nVon lius,qmn&Moktms, & paffimcommenta- J^J.^J^antJ^femdivimminmediisStri-

Mana.v.a, ^^res Ptolem^i. Et qrndem Ptolom^us Si- i,^i„i,adhuc sLllumßare Eieronymo de- -

Hicron. dmnam vocat ^amque reponit in Libur- ^^ ^dificatum, ibi

ma proximam Kanons, vt habet Moletius ■ ^ ^^^ „atum,

qminterpretaturLauranam,fedM.Maruhis iJ^„^,,i,^^,rtemäliquamßupereJfe,qua^pa-

Pyrrhu. Ii- loco hu,us repofuit Ortehus ^^^^^^^ rentumejusefe affirmak Er^ Maru'us con-

LŠaT Illy^'? vrbem nunc B61äs dia äfTent cu , ^^ [ J S. Hieronymi jeffe Sidronam i

Ä PtoJ.odiaamLiburl^bem,qu.tem-

Ee 3 po^^c

porcS. Hieronymiaccenfa fuitDalmatiie, & Hieronymus obiit Anno Chf. 42O. ProGO-hodie Strigovum dicitur; ibi ftare Tacellum S. A.pius vero agcbat jam Hiftoricum Anno ^27.)

ruJ.

Hlcronymo dicatum, fe ex oppidanorum vi-cinisDalmatisDalmatam didiciffe. Cuinunc credendiim eft ? Maiulüs auritam, Inchoffer ocülatam fidem allegat, hic ad Dravum in Pannonia fuperiore, ilIcinDalniatiavcl po-Joan. Luc. in Liburni'a Stridonem locat. Joannes Lu-ciusTragiuicnfisquafi arbiter accedit, ^ chofFerum erroris arguic: ^e^ quiäem Maru~ hs ( verba funt Lucij) Stridonem D. tiieron^« 'mipatriam in Ißria ejfe mnpotuijJe^i>almatiam~ que tempore Hieron^mi dilatatam , Liburniam ^uoque Ttolomtei comprehendi[feßrihit, ßd eo^ demtemporeDdmatia mnjuitßnitima Vmm~ niaecumSavia interponeretur. Adducit dein-de locum quem ex S. Hieronymo allegavit Inchoffer in hxc verba: Certe Eieron^nim ipß

quod Sirmium Dalmatije fuerit aCCenfitum ; Sirmium vcro erat civitas Savis C quam ira-merito contra diftinguit a Pannonia )& rur. fum fatctur Saviam fuifle inter Savuni & Dravum , quod veriffimum eft quid ergo difE-cCiltatis concedercjpofito, qüödSaviafuerif: pars DalmadJe exiftimata tempore S. Hiero-nymi, quidinquam difficultatis concedere, patriam S. Hieronymi fuifle inter Sabariam, Petoviam & Chiakotorniam ad Dravum ? Nam de tali loco verificatur quod fuerit in confinibus Pannonia; iScDalmatise, itä vt nihil mediaret, quia tunc extendebatur Dal-matiavfque ad Dravum, compleftendo etia Saviam:quod&ipfe notavit, licet dubitan-ter, cüm fcripfit: 'Dalmatia ßipra deßripta.

declarans textum Habacuc multarum 'vrbium, ß^e Sa'Oo ierminetur ^ßve ad 'Dravum exten. 'Provindarumque deßolationempradicentis; mn^ datur, Dalmatine nomen retinuit. N on ergo in ne(^ inquif)höcimpletum ejfe andivimm in no^ j^edio 'Pannoniže, fedin finibus ^Pannonix , ßraoriginis regione ßnium Tanmnia , atque-^ provttempore S. Hieronymi T'annonia Infe-llljrid,'vhipoßvariasbarbarorumincujßones 'j-ior cenfebatur & fimul finibus Dalmatiaj

adtantam deßlationem eHper-ventum , vinec humana ilUcmanßrit creatura Šc. Hxc Inchoffer ex Hieronymo : fubdit vero Lucius : quceapudEieronjmumeo loci mn reperiuntur, ßdinexpoßtione Oßacap. 4. habenturßequen^ tia : Hoc qui mn credit accidijfe populo ijrael, Cernat llljricum, cernat I'bracias, Macedoniam atque Vanfionias omnemque terram, qua a 'Pro-pontide& "Bojphorovßque ad Alpes Julias tendi~ tur, &prohabitcumhominibus animantiacun-Badeficere.&c. Pergit Lucius iterum : Eine dignoßitur Bieronymum eo locif^ovincias mmi. mbm Juo tempore ißtatis dißinguere, Illyricum-quepro Orientali Illyrico, in quo ^Dalmatia non inciudebatur , d^gnare : iadeque conatm In-choßeri patriam "D. Hieronymi prope 'Dravum ßatuentis evaneßunt: nam non inc mßnio Tan-poniarum & Dalmatia , fid in ipfarum Van-noniarum meditullio Stridon ßtajuißet 'Ptoh-maicQ, dr antiquo more Vannoniis ßimptis, vt C. ipjelnchofferfatetur, Sed nihil opus eft con-tentionibus, ipfius S. Hieronymi verbis crc-

S.Hieron.de dendum eft&fälvanda vicinitas PannonisE&

fcript-Eccle. Dalmatic. Verba S. Hieronymi funt: spätre Eufibionatusexoppido Stridonis, quod a Gothis everjum , Dalmatiaeque cojßniumjuit. Duo igitur prsftandafunt vt conftet de veritate , vnum eft, vt oftendantur Pannonia & Dal-matia confines : alterum eft, vt defignetur patriainlocoaliquo vicino talis confinij. Et

LucJ c 6 ^^ ' Fatetur Lucius a temporibus

uc .I.e. , ^ntoniniPii, quiobjit Anno Chrifti 16"3.

Dalmatiam dilatatam eique inclufam Libur-

niam vocabulo Dalmatiarum nominari csepif^

fe: fatetur ex Procopio, qui tantum centum

annispoft S. Hieronymum floruit (nam S.

tunc dilatatK, faltem ex aliquorum opinionCj yelnovaflrincipum divifione, quodfcCpeet-iam aliis partibus videmus accidere. Miror vero quod Lucius oppugnans Marulum fimul' & Tnchofferum , nulHbi tamcn defignet patriam S. Hieronymi. Metuebat forte fubfcri. bere Lucius Marulo, ne illi obiicereturquod Sidrona fuerit tempore S. Hieronymi fere in media Dalmatia. Melius ergo divinavit Inchoffer , cui vt oculato tefti potius crederem quamauritis,nifi & Iftrianis aliquid tribuen'-dum cenferem. Nam fi Liburnia tempote S. Hieronymi attributa eft Dalmatiae pars ilia I-ftrix vbi Sdrigna fita eft, rede dici poteft media inter Dalmatiam &Tännoniam, adeöquc confinium vtriufque.

Utra ex his opinio vera fit, tu Judex efto, qui legis. HcScdAmum-^^,
JESU CHRISTI An. 342. ad 349.' JuLir Pap^ An. 6.ad 13.

COMSTANTII ) T COKSTAKTIS ® '

^MONiE COND. AN. I5'64.ad 15*71.

Onfl:ansPrincepsnofter(ad eum idat.mchro.

,enim Pannonia fpeftabatSc No-

Scotus. in Chron.Paiil. Diac Mifcel,

r

■^^ricum ) Francos Galliam inva

1 . ... f, uiac iviiicci

dentes ingenti praelioprofligat, quod Lu.cap.is Idatiusretulit anno priore , Sc rurfum ad armaconcurrentes vincit cumiifque pacifcitur. Anno 342.

In Oriente Conftaritius acre bellum

lumgerk cumSapore Perfarum Rege, ^ etiamnoftri Valens 5c Vrfacius poeni- Epiph.h:.r.

s Hieron.in CUJUS OGcafione Magi & ladaei Chriftia- 'tentesrnam Ariani eranc) recepti. Plio-

Cnron. < j. . ^ , xi^i'*- aSocr. J.i.c.

Theod.i. I.e. nos velut proditores regni accuiantes tmus vero Jiaereriarcha Skmienfis Epi- »r-Vmc. u.

än Cüni'"" ut graviffimam eorum per- feopus, Galata natione damj.iatus eft, ""

fecutionem Sapor decerneret, in qua quern viribusingenij fiorentem, dočlri-

Vflhazanes Enuchorum Princeps , & na&eloquio potentem, linguarumq^

ipfiufmet Regis educaror, cummultis cognitione infignem fuiffe* teftantur

aliispaffuseft. 343. Epiphanius & Vincentius Lirinenfis.

Frequentiflimi per hos annos ter- Haec praeteriit InchofFer : at nobis de

rae motus. Neo-Csefarea corruit tota Pannonibus noftris mala juxta Sc bona

praeter Ecclefiam, in qua falvati Epifco- ( qü^ vbique terrarum per mixta (unt)

oroHr C29 &no- referrelibet,cdmmoraliamalanonfint

AmiaMar- ' člibus nutavJt.Eodem adhuc annoCon- ., patriae, fed perfbnarum. Moratus vero

€eii.i. 14. flantiaus variecumPerfis dimicat, fe- eftAquileiae Athanafiusad afium349.

pius villus, quamvidlor, novemprae- quoiteratisConftantijUterisvocatusre-

liis fuperatus, ex quorum vnoprofugus 'yerfus eftAlexandriam. Eodemanno l a c.-rheod,

üdftationemparüm tutam, agreftipa^ refcripferunt Impp. adverlus fepul-tLu a.c,

nis frufto, quod anus porrexit, famem chrorum demolitores, adverfus Virgi- 3,

depulit Anno 345-, , num raptores, & pro immunitate Cle-

Conftantem Mediolani agentem ricorumamuneribus publicis349. cier. Julius Papa commonuit, vt fratri Con-

ftantio {criberet de futuro Sardicenfi lESU CHRISTI An. 35-0 ad 35-3.

Concilio, quo etiamMagnus Athana- Julii Pap^ An. 14. & 15".

fiusha6lenusRomae moratus, acceflit, Liberii Pap^ An. I. &2.

&cum Imperatore de Synodo futura Const antiI Imp. foliusAn. 14.

collocutuseft. Sardicae ergo, quae erat vfquead 17.

Daciae vrbs in confiniis( vt rečle notat ^mon^ Cond. An. I5'7'2.ad 15*7f. Baronius) IlJyrici, Maefiae, & Thraclae,

quia Dada mediterranea in Moefia col- FAgnentius ortus parentibus

locatafuit,vtfupra vidimus, celebrata barbaris Gallis, legendi ftudio

SchoVi'' ^^ fynodus Oecumenica 347. tre- * -^promptus , animi tumidi & c i.. & in*. Annai.H. centorum feptuaginta fex Epifcopo-(jimmodicetimidi, artifex[tamenad oc-P^uiMtfc'.i.

rum,quiomnes<Jatliolici,nulliAriani. cultandamaudaci^ fpecieformidinem Jj^-J^^P f^

InterfuereEpircopl^xPannonia,Dacia -vtloquitur Vičlor, Conftante Augufto chtoaiut.

Moefia. Vrfacius sWidonis Myfiae, in voluptatum ftudia verfo & venatio-

Valens Murfi PannJniae,quae nunc ef- nibus intento , apud Auguftodunum

fe putatuc Eflecldum: quin & Fortuna- purpuram capif. Ea re comperta Con-

tianus Patriarcha Aquileienfis vir ma- ftans fugam arripit, fed apud Helenam

gni nominis, 'cujus commentarios in oppidumPyraEneisproximumaGaifo-

Evangelia fibi mitti petiit S. Hierony- ne cum leftifiTimis mifTo^ interficitur.

mus. Ibi cum fervore contra hxrefim Magnentius igitur in Occidente impe^

Arianam certatum, & exulibus Epifco. rat, & Conftantis morte nuntiata Ve-

pisfedes propriae reftitutae» Inter eos trannioMagiftermilitum in Pannonia

Magnus Athanafiuslicetabfolutus,ini- apud Murfiam confenlu militum ele-

micorum tamen infidias veritus cum člus eft,quem grandaevum jam,& cun-

FortunatianoPatriarchaAquilejamcon- člis amabilem diaturnitate & felicitate

ceffit, donee anno fequenti Conftan- militiae ad tuendum lllyricum Princi-

tii Imperatoris Uteris advocaretur. Ibi pem creaverunt: virumprobum, vete-

rum

224 jlnnalmniCarniolii^.

rummomm,a^jucundscivi!itatis,red^peruitj fed ipfe priusluilratoexercituj

omniumliberalium artium expertem 5 'praecepit ne quis nifi Chrillianus niili- Theod.i.j.c.

adeo vt nec elementa qiiidem prima- tare auderer, caeteris qui fidcm Chrifti

rum literarum niü grandaevus didicerit detrečlarent exaučtoratis, & ad colcn-

. Anno 35-0. dos agros relegatis ad pagos, vnde pri-

Sed huic breve imperium fuit, mumnatum Paganorumnomen* In-

Conftantius quippe iHico civile exorfus tereä Magnentius tradučlo per Alpes e-

belluminlllyricumvenitj&Sirmiicum xercitu in Pannoniam adproperavit.

exercitu conftitit. Ibi 6c exercitum al- Collata ad Murfiam , nunc Eflec-

locutus facundix vi dejecit im perioVe- khium dicitur, militaria figna, commit

trannionem ad genua prolabentem. fumatroxprselium,inquoadeöRoma-

Tunc quod fere vix aut non fine mul- nse abfumptae funt vires, vt nunqua an-

to fanguine obtinendum erat , elo- tea:& totius Imperii fortunge pelTunda-

.quentia patravit. Conftantio fatis fuit tae. Conftantius eo praelio, formidans

^demifle coronam & purpuram, caste- interelTe, adtemplum Martyrum fe re-

riim a fiipplici.nihil fibi timendum ra- ceperat, aflumptofecum Murfiano E-

tns in Bithyniamabire permifit, ibique pifcopo Valente, quiei primus hoftium

fumptibuspublicishoneftehaberi. fugam nuntians, magnam apud eum

m 35'!. gratiam occupavit, quse pluribus profe-

Subidem tempus Fortunatianus cutus cft Zofimus , quin & Severus &

Hund, in Aquilejag Antiftes novum Epifcopa- pofteosBaronius, liaec ad annum 35'3. 2ofim].i;

Metro^vg- tum erigit Sabionein TyroIi,eique prae- referens, cum Idatius & Vetrannionis £roa An.'

itaL&^ ficit S. Caflianum, de cujus elogio vide depofitionem & praelium cum Magne- 31 j-

Hundium & Vghellum. Conftantium tio ad annum 35'!. reponat, ipfos dies

quo minus ftatim adverfiis Magnen- defignando, Vetrannio fiquidem ex-

tium copias duceret, hyems a^era, authoratus eft očlavo Calend. Januarij

claufaeque Julias Alpes tardavere. A- <|uod ego de anni 35-1. fine accipio:Ma-

Čtaigiturliiberna innoftraPannonia,& gnentii veropugnaad Murfam notatur

hauddubie Japydia, quae Alpibus pro- quarto Calendas oftob. ex quo elicitur,

xima tranfeunda erat in Italiam pro- quod Conftantius in luftrando milite,&

grcfluro: forte Noviduni, quse nunc legendis no vis copiis totos novem me.

Gurckfcida. Romas interea corrupto fes in noftraPannonia impendent. Poft-

vulgoMagnentiiodio,Nepotianus(Po- modumobtentavidoriäfugientemper

viaincsf tentianumfcripfit Vi(aor)maternäftir- Alpes Magnentium iufecutus eft: Ille peFlaviopropinqvus, caefo vrbisPrae-C.Ticinumprimo petiit, mox Romam^

fečlo , armataque gladiatorum manu, vbiquemagnae crudelitatis exemplare-

Imperatorem fe nominat: paflim do. linquens, & cognito Conftantii exerci-

mus, fora, vias, templaque cruore, ac tus adventu, in Gallias demum.fe con-

Cadaveribus implens: fed adventanti- tulit: vbi anno fequenti diverfis iterum

bus Magnentianis infra trigefimum praeliisvičlusLugdunumfugit, & ma-

diem Tyrannidis poenas dedit. Ma- treac feniore fratre, quem ad tuen,das

gnentius in Galliis Decentium fratrem, Gallias reliquerat occifo, fe quoque fuä

Conftantius Galium patruelem non- manu, gladio occulte provifo , ičlum

dum fufcepta expeditione Caefarem obnifuparietis juvans, interemit. An-

creaverat,QuaE fuse profequiturMarcel- m 2C2.

MareelLIib.,. , r ^ > ^

? 14. Änm^i^x, Decentmsfrater ejus audita morte,

Infequens annus referatis Alpibus laqueo e fafcia compofito finiit vitam.

Conftantio in Italiam quidem viam a- Conftantius vero oppreflis hoftibus A-

rekte

relata hiemem exačlurus confedit, vbi a Hac tempeftate (fi quidtradltioni antU

in Mas-nentianam faaionem fevere a- tribuendum) cum vti diximus Conftati-

P . j, , , tius in Pannonia dm moratur, & delettura

nimadvertit,vtadlongum narratMar- ^^iUtumhabetcontd Magnentium, vexofi-

cellinusRomanae quoq^ vrbis corrü- mile eft eum refediffe Noviduni ( qnx nunc

ptos CO tempore mores , accurate per- Gurkfelda Carnioli^ dvitas) ciim efTet ex ce-

ftringens. Nimirum vulgus facile in Ii- lebriotibus Pannoniae vrbibus, quod hodie-

bertatem diffolvitur, cüm fentitabeflb quemderaoftendunt qu^pmmde vulgodi-

' 1 cicoepitConftantia, &|fortaire iple Impera-

quem taetuat. Ante pugnam ad Mur* ei hoc nomen indiderit, avi exemplo,qui ^

fiam cum Magnentio Con^miflTam S» aliam VrbetninKhaetiaadlacumPotamicutn

Martinüs miles, & pridem Catechume- de fuo nomine voluit appellatam. Hinc arbi-

ttusbaptifmumfufcepit,vtfupputatse. trorinAdisfanaommadvertendumefTe

^ f, . • ponunturfubindepalfiConftantia: inGalua,

verum ex Severo corrigens Baronius. ^eletiamNoviduni, qu^namConftantia,&

Inter haec Julio Papae mortuo 12. April, quodNoviodnum intelligendum ßt, quia Vt

Anni35'2.fuCceditLiberiusPapa,civis älibimonuifeculisz.& 3. & feqq. ajrj^Chri-

Romanus,cujus ea primum cura fuit A- ^ian^ noftra Japydia & Pannoniafuperior ap-"

rian^ pefti jam Italiam, & Galliam per.

' ' N nana. Hxc ad amum'}^-^. vaganti occurrere : miilis ergo Arela*

tem adConftantium Legatis petit con-B. CHRISTI An. ad ^60. vocariAquileigeConcilium, defignato LiberIi Pap^ An. 3. ad 9. loco ad quem facile & Orientales,&oc- Constantii Imp, l$.ad24. cidentales Epifcopi convenire poflent. ^mon^ Cond au. I5'76.ad 15-82. Sed Conftantio Arelate placuit. Eo W ^llm Arelate Conftantius moras concurrerecomplures,inter quos&For- I Itrahit, Vtroquejampotituslm- laz.migrat, tunatianus Aquileienfis. Vincentius fe- ^ perio,Francos plutes ad officia marcd!& dis Apoftolicae Legatus, & alii, chariffi- Palatina adlegit, fidei eorum & integri- j^ä^in'^^' mufque jam Conftantio Valens Murß tati plurimum fidens cum interim Gal- chron socu (ßve Eflegkij }Epifcopus ad Arianif- lusCaefar in Oriente debellatis profpe- GmusL j. mumrevolutus. Cumq,* omnia Impe- re Judaeis, rerum fucceffa,& potentia ratorisarbitrio, & Valentisfuggeftione infolentior, vltra limites poteftatis de-gererentur, coačli plurimi Patrum con- latae procurrens, & in faevitiam degene-tra Athanafium, cujus caufa ventilaba- rans in fufpicionS venit afFečlati impe-tur pronuntiare, & fubfcribere. Subfcri- C.rij.Evocatus frequentibüs literis ad Com pfere etiam FortunatianusAquileienfis, ftanrium in Gallias venire diftulit. Mi{l Herminus Theflalonicae , & ipfe Vin- fus dein Scudilo Scutariorum tribunus, centius Apoftolicae fedis Legatus pro- qui adulatione mixta ferietati folus om-mifit a communione Athanafij abftine- nium ad fufcipiendum iter pellexit, fire in lapfurevocans pedem,quod ipfeA- mulato faepius vultureplicans,quodvi-^^^ ^ thanafiusdeindefaflusefti-y/^^^o^^W- dereeumdefideretpatruelis,fiquidpeE Apoi. ad gayem gravefque contumelias pajjos, dome imprudentiam geftum eflet, remiffu-Conftant. promiferunt, Je ab ejm communione abßine- rus vt clemens , participemquuc fuaö T'e.Quin & ipfe Liberius Papa a Fortuna- Majeftatis adfcitum, laborum quoquc tiano Aquileienfiperfuafuscalculumin futurum focium, quos Provinciae Se-s Hifvon ^t^^iiafium tulit,ob quod D. Hierony- ptentrionales depofcerent. His aliifq- il-Ei).43. musFortunatianü deteftabilem appel- lecebris vičlus Gallus Antiochia digre-lavit. Liberium excufatBaronius Fortu- ditur, cum eoaliqui juffu Imperatoriä narianumfeuFortunatü Palladius. NU Ipecie diverforumminifteriorum,eum miru paiTos aliquid humani fumos Ec- nequid novitentaret, occulte cuftodi-clefiae viros fub Imperatorehaeretico. turi, inter quos Leontius, poftea vrbi

Ff " Prsefe.

Prsefe^luSjVrqugeftor^Lucillianusqua-^ denuo Concilium in caufa Athanafij,

fi domefticorum Comes, & Scutario- 'quemfinemhabuerit,turbante omnia ^^^^^ ^^

-rum Tribunus Bainobaudes. Ventam Valente Murfiano Pannoniae Epifcopo ann. jyy,

cratrečlis itineribus per mutationem tradit ex vetuftis fcriptoribus Baronius.

jumentorum emenfis Petovioncm op- Athanafius juflu Imperatoris profcri-

pidum Norici , vbi primum detečlje ptus,LiberiusPaparelegatus, Impera-

funtinfidiae. Barbatiorepenteapparuit tor Judex Epifcoporum efFečlus, quos

Comes, quifub eodomefticis praefuit: pater Comftantinus accufetos veritus

cum Apodemio Agente in rebus, mili- eft judicare, judicio de Epifcopis, ipfis

tesduccns , quos ben®ficiis obligatos Epifcopis permifTo. In Oriente vero

Imperator elegerat. Erat ibi Palatium jufTu Conftantii inquifiti, qulGallö^

Imperatoriü extra muros, quod Barba- adhaeferant, & complures fub milita-

tio militibus cireumfedit, & ingreflus rium turmarum cuftodia Aquileiam

declinanteinobfcurumdie, ablatis re- dedučti, membris inter catenas giis indumentis Casfarem tunica texitg cntibus vix fpirantes. Ad eos audi-cap.4-<Sf,j

&paludamento communi. Ac, ftatim, ' endos miffi Mediolano Arbora, & Eu-

inquit, furgemandato Principis: nihil febius injufti pariter, & crucnti, alios

vltra paflurus : & inopinatc carpento quidem exilio, alios capite mulč^ave-

privato impofitum in Iftriam extre- runt. Inter has quaeftiones alia clades

mam duxit, prope oppidum Polam, exorta eft in Illyrico, ad multorum pe-

tranfeunda neceffario erat iEmona no- ricula, ex inconfiderata locutione pro-

ftra, Nauportus, & fiquae tunc praete- grefla. Inconvivio Afričani Pannoniae

rea in Japydia, & junčla Iftria fupererant fecundae Rečloris, aut potius Romano

vrbes. Ibi alquamdiu arČla in eufto- vocabulo Correčtoris, apud Sirmium

dia detentum Conftantius ad mortem quidam poculis largius hauftis madi-

damnavit, quaeftione prius habitä de di ( celebre eft hodieque Sirmienfe vi-

innocenter occifis in Oriente. Atque num)arbitrorumvelut fecuri, licenter

Mafc.Lu.c. coUigatis manibus in modum latro- praefens Imperium, vt moleftiffimum,

nis, cerviceabfcifsa, ereptaquevultus, traducunt. Aderant verborum au-

& capitis dignitate, cadaver reliflum cupes, quorum vnus Gaudentius, vc

eft deformatum, paulo ante vrbibus, & rem feriam, detulit ad Ruffinum appa-Provinciisformidatum. quo Qritionis Praefečlurae Praecorianse tunc

codem , die 13. Novemb. nafcitur D. Principem, hie ad Imperatorem. Exte-

Auguftinus in Africa. plo fine vlla deliberatione( vt erat Con-

Dumhxc in Oriente Scfeptentrio- ftantius obviorum credulus rumoru &

ne in noftraPannonia,Norico, & Iftria irapraEcipiti)jubentur Africanus,& om-

peraguntur, in Galliis novi motus Con- nes lethalis menfae participes rapifubli.

ftantiumadfumendaarmaimpulerunt mes. Miffus adeoscorripiendosTeu-

Gundomadus & Vadomarius fratres A- tomeres Protečlor domefticus cum col^

lemannorurn Reges infeftafaepiusfigna lega, qui catenis onuftos Mediolanum

protulerant in Gallias contra hos pertraheret.Ventumerat Aquileia^Ma-

profe6lus Conftantius, nonnullis Ve- rinus ex campidučlore eo tempore va-

litationibus commiflis , cum pacem cans author perniciofifermonisintaber-

per Legatos peterent Alemanni, foe- na reli6lus,dü parantur itineri necellaria

dus cum iis fancivit , & Mediola- lateri cultrum cafu repertum impegit

num ad hiberna ' conceflit. Jmo ßcefFufis illico vitalibus, periit. Reli-

35*4. qui Mediolanum du<5li, inter tormenta

Ibi anno fequente convocatum petulantiam linguae fafTi , carceribus

man-

mancipati fuiit: protc6loribus, quod^ tus eft die,quarto Cal. Junij, ab vrbepro-, Marinum mori permififlentcxilio dam- 'fieifcitur, & per Tridentum Alpefque

■ natis, qui Arbetionisprecibus veniam Noricas in Illyricum feftinat. Ibi Sir--irieruerunt.EodemtemporeLentienfes miura delatus fola prsefentia latrones

ciuv.«erm. populi Alcmannici Rhaetise vicini non compefcit, & de pace cum Perfis, qui

proculaDanubiiripaCaquibusforteno- Orientem iterum turbabant cum fuis

• men traxit ripa Lentia, & vrbs Lentia deliberat. Porro dum his curisincum- ^^^

■ hodie Lincium dičla ) five odio in Ro- bitConftantius, In Gallia Julianus Cae- »nGerm. manos nativo, five ftudio finium am- far Brotomagum(alii fcribunt Breuco-pliandorumarmacorripuerunt, contra •magum)prope Argentoratum , dein quos milTus Arbetio propter Briganti- Coloniam paulo anceabarbarisoccupa-num lacum infidias ex improvifo in- tam, rccipit,& Senonasad hiberna re-currit. Difperfus, & in fugam ačlus Ro- cedit, & infperatam triginta dierum ob* maDUs miles, vix die infequenti coUe- fidionemfuftinet. Haecad^;^. 35-6.

^lus eft, defideratisquam plurimis : & Initio annifequentisSirmij volen--vlturus acceptam ignominiam, metu te Conftantio conciliabulum Epifco-Epiph. h«r.

afperante audaciam hoftem adortus, porum colligitur, in quo Arianis affe- synod

• cum in turpem adegit fugam. Impera- stantibus Catholicum nomen Photinus foaau', tor non longe ifthinc diflitus rurfum SirmienfisEpifcopus depofituseft,qui Mediolanum digreffus eft ovans, & de novae haerefeos author nec Arianis nec fuccefTu Ixtus. Jmo Catholicis communicabat. Hie ad Im^

Cumverofetantasmolitotiusim- peratorem appellans obtentis fecyk-

MarceLcit. perilfentiretimparemConftantius,fua- ribus Judicibus, denuoaBafilio Ancy-

wi.&feqq. Eufebiae Imperatricis Julianum e ranoEpifcopodamnationisfententiam

GrseciavbiPhilofophis operam dabat, accepit. Digreffi ab eo conventiculo

evocatumCxfaremcreat, Scadexerci- Orientales Epifcopi Ancyrae iterum

tus in Gallias mittit,defponfata illi prius convenerunt, & emendatä fid ei formu-

fororefuaHelena,-qui cum efletoccul- la, hortante Hilario Pičlavienfi , reee-

- tusIdolorum cultor, Catholicis tamen peruntcum Catholicis nomenfubftan-

fe communicate fimulavit. - tix in filio, de quo controvertebatur.

Romam exinde profeftus Con- FusedehisSynodisBaroniusXonftan-

ftantius Anno de Magnentio rtius vero Sirmij hoc, & fequentisanni 3^7.

Idem Marc, , . , • • i xi^ j- i Sever. V»»,

i.i«.c.i7.& triumphum egit,vbiamatronisRoma- parte moratus mterdum Mediolanum c.3.,

nis importunis precibus exoratus Libc- cxcurrit.Inhunc annü(autcumBaronio

rium Papam ab exilio revocari praece- praecedentem)referendum eft, quod S.

pit. Ipfo hoc anno dum Conftantius Martinas donativum militibus erogate

omnia luftratRomae 5 ibique Hormif- JuKano, honeftampoftvigintiquatuos

dam aulas alTeclam rogat, quid fibi Ro- ftipendia miffion6 petierit. Jn. 35*7. ea-

in2E placeat, refponfumque accipit: Id q^ impetrata Dei fervitio fe manciparic. tantum, quod Roma quoque homines mo- Hiera em exegit Auguftus Sirmii,vbi

riantur: longiorem in otio puriorc tra- perlatu eft frequentibus nuntiis Sarma-

aurus moram defignat agenda, certis tas & Quados junftis viribus in Panno-

perfertur nuntiis Suevos Rhaetiisimmi- nias,&Moefiflru altera denuo irrapifTc.

nere,Quados Valeriam,&Sarmatasla- Verisigiturprincipio collečloexcrcitu,

trocinandi peritiffimum genus fuperio- Danubium navali ponte fternit,traducic

rem Moefiam, eique junčlam Panno- militem, & hoftes inopinato aggreditur,

niam fecundam populari: quibusperci- fugat,caedit,ad deditionecompellit.Ge-

tus tricefimo poftquam Romas mora- rebaturhasc in eaparceSarmatiaB,quaB fe-

Ff 2 cundam

cundäprofpedat Pannoniaro(veterem ^ petu,accenderunt Romanunjmilitem, Dacia intellige ) & pari fortitudine con- "vtnec figno dato graflaretur in caedes. traValeria Pannoniae fccundae conjun- Cecidere quiconfluxeraritpene o,pines člamferebaturmiles. Zizais regius ju- paucisfugä elapfis, nonnullisim;ertu-vet^ishumiftratus fibi, & fpis vitam e- guria latitantibus, qui etiam perquifiti xoravit, cum difpofitis fuis, more certa- cxulcerati vičtoris iras parentarunt.Haec minis, vifo Imperatore abječlis armis cum Limigantibus Sarmatis, qui ex lo-MarceiinJ. .toto pečlorjS procubuit. Quadi etiam cifituAmicenfes didifunt, ge^la. Re-* qyj p^ulo ante reftiterant cum fuis regu- .ftabant Picenfes, ad q^os opprimendos

lis ingratiam recepti fervandae fidei ob- Conftantius vicinorumTaifelorum^qui -fides tradiderunt. Ad alios deinde Sar- pro;xime ad Moefi^m fedes jiabebant matas converfus Imperator, qui poten- auxilia fibi adjunxit. At illi dolpse fup- Marceiun; tes olim ac nobiles indigenae erant ejus plices vičloris arbitrio alias terras petere regnijfedconjurationefervorumadVi- cumconjugibus& libeiisjuili, prpmit-člobaloslongius difcretos fugere coa6li tebant fe jmper^ta fačluros. Confečtp obfequi defenforibus , quam fervire ,igitqrt3elloConfta^tius, praedammili-mancipiis malueruut. His fupplicibus ,ti, quae cpngeftaerat, ceffit, ipfetitulp reftitutaregiopriusculta, recepti in fi-B.fecundo Sarmatici contentus, Sirmi-dem Romanam, datus eis Rex Zizais um cum pompa triumphali regrefluiS fupramemoratus,'aptus, vt res docuit eft,miles ad hibernadimiflus4j52.3sS. & fidelis. His in folo babaro geftis Vičlorem ^uguftum domef^iq^ ad Bregetionem caftra commota funt inquietudo excepit: natum jCx fcintilla (liodie Comorram dicunt praefidium incendium. Abfenti Barbationi pede-Naredim.i. 11 adverfus Turcas, alii vici- „ftris militiae Rečlori v^for imprt^dens' '

num ei locum Bonhydam exiftimant) foemina epiftolam, & quidem gravio/i "Vt etiam ibi Q^adorum reliquias la- errore manu ancillaeicriptam miferat: crymae ad obfequium reducerent, nepoß obitum Conßantij propinquajite^j aut fanguis extin gueret. Eorum regu- in imperium ipfe admijfrs, defp ečla fe an-'lüs Vitrodorus Vidüarii Regis filius,& teponeretEufebiae matrimonium turp. Agilimundus fubregulus, aliique opti- Reginas, decoj;e corporis inter mult^s mates vifo exercitu in gremio foil geni- foeminas excellentis. Hase per ancil-talis,procubuere,&adeptävenia obfi- lam occyilte Arbetioni pot^pti tunc,in des obtulere.'Limigantes dein Sarma- Palatio affentatori,delata Barbationepi tas, qui Dominos fuosexpulerant,tranf- fimul cum conjuge jn cxitjum trax^t. lata figna. Terras hi obtinebantvbi Par-C^Inquifitum in Barbationis amipos ceu ortei inSy. thifcusamnis(PcolomaeoTibi{cus Da- confcios. Tortus inter alios Valentinas i^on, ciae)Danubio longo ambitu mifcetur. ex primicerio Prote6lorum Iribuny^, Adventante Augufto ftetere arniati in penitus quid .geftum fuiflet ignorant: citeriorefluminis ripanon juffafačluri, ideoq^ incompenfationem injuriaeDux fed ne viderentur exercitum formidare. datus lllyrico., Altera proinde hyerris Clamergödiftributae copiae jam abitu- jConftantio exačla Sirmij, alterum in rientesvndiqueincluferunt, Auguftus Sarm^tas Limigantes bellum peperit. confcenfo editiore tumulo ftipatorum Hi violatis promiffis impune per ripas tečluspraefidiojferocientesleniterallo- JJanubijoberrabant. Ergodelečluspri-cutus, vt arma ponerent, admonebat. .mo vere habitus, prolata figna, ipfe Im-Illi in diverfa flu6luantes mifcebant pre. perator in Valeriam inter Danubium & cibus praslium, ad hoc demum relapfi Dravum Pannoniae partem cum exer-adverfüs ipfum Principem direčlo im- citu pjogreditur, & fub pellibus diffufo

milice

^milite per Danubij margincs obfemt . venirent ad Judices celfiores, oblique Barbaros^Axiatolio lilyriciPrsefedo o- 'tuebantur j morafquc diuturnas pafli mnia tunc neceffaria folerti induftria per'ltaliam,& Illyricum, tandem tra-procurante. Mifli duo Tribuni quaefi- ječlo Bofphoro Csefareae Cappadocise turi ^x p^lantibus , quam ob caufam Conftantium invenerunt. Is, quod pri-.comrAfoedera, §c.fidem promiffamin dem fufpicatus erat, eveniffe dočtus, ;Epinano ifplo ;armati vagarentur. Uli vltra modum excanduit, Sc diu ambi-.fimulato n;i£tUi& petitpjmper^toris al- guus in Perfas an in Julianum moveret^ Ipquio Aquipincum (^a, vrbs proxin\a fuorvim confiliis dimiffo Julianp, & li--.erat ) abice ju0i, quo Imperator cum «terisfolüm commonito, vtcontentus .exqriCitu vfintv^rus erat. Acumincum dignitateCaefaris, Auguftitituloabfti-lhpdie>Zalp.nk<;men Hungari appellant neret, contra Perfas profečlus eft, Anin PjSnnpnia inferiore ßtum. Ibi cum tiochiae hibernans Fauftinam jducic iIoTperator confcenfo e4itiore loco eps conjugem,amifsänonpridemEufebia, fftUpqui parat, clampreni attollunt, ar- &Antolio Praefefto Praetorio perllly-^a cprt;ipiqnt, Imperatorem petituri. ricum recens mortuo fubftituicFlorep-.Nec iegnes Romani in hpftesinfiliunt, tium, & Xaurum per Italiam Prgefe-Jler^iuntjcaeduntjtrucidantproAugu-ß člumrenuntiavit. Elpidius quoque jn •ftp fpjiciti, qui celeri equo impofitijs Pannonia Jecunda Confuil^ns Hermp-qv^m paucis in tutiorem locum fe rece- , geni e vivis fublato in Praefe6lura dp-pit. X^cplkilisveröpaulo'poftanimjis mefticafvicc?derejuffus,^deömitis, ft 4n.n;ie(jips 4elatus lipp:?s vi<$loriae mp- cum ei cpr^m innocentem quendajn »mentum addidit, ac fatiato barbaricis torquere Conftantiuspraecepifletjabrp-.c?edibus exercitu receptui fignum de- garifibipoteftatemoraret. fdit: vi(3;pr iterum Sirmium regreffus.

In^etur.batisinOrienterebu5,captaa JESU CHRISTI. An. 361.

Perfis Amida, Conftantinopplim pro- Liberii PAPiE An. Ip.

cot^stantii imp. 22.ad25'.

.Quaeintereacum Germanisbellagc/Te- Juljani Imp. An. I.

lit Julianus, quas confecutus vidlorias 5 ^Emon^e Cpndit^ Atl. is'83. Amnilanus Marcellinus illi prae Con-

.ftantio addidlus non fine verborum TMplicitusadhucPerpcp jBelloCon-

phaloris enarrat. Illud poftto inftit;uto | ,ftar^tius, & i'arthis e;;umpqre moli-

cft fatis, quod in Gallia acclamatus Ay- Acntibus intentu^ Vadpmarui^ Fran- Marceir«. guftusagregariomilite,pluribu?^..tifÄgiC.corum Regem fibi antea foederatum

deditfecedendi. Quos inter Fjprcntius .advetfusjulianumarm^fumereperfc-

Praefečlus praefagiens concitandos qiq- cretos nuntios impellit. Id lubadora- üb. x«.

tus ob militem, qui ad Orientem revo- tus Julianus interceptis Vad,omari lite-

cabatur praetextu belli Perfici,reapfe au- rit, per infidias captum vičlumque Rc-

tem vt Juliano vires acciderentur, Vie- gem in ^Hifpanias äblegat, & nočlis fi-

nam fecefferat alimentariae rei gratia di- lentip tra^fgre/Tus Rhenum concurren-

velli caufatus a Caefare. Vbi cum cum tes Francos eximprpvifp adpntur,fugat,

purpuramfumpGffeintellexit, necefll- opprira^t,ac pacB petentibus concedit

tudineomnirdÄ^ä, lentis itineribusad Deinceps in Illyricum iter decernit, ac

Conftantiumperrexit,vtquefenulliob- adaftis facramentomilitariLegionibus

noxium culpae oftenderet,julianum ut in Rauracos movet per Sylvam Mar-

perduelleiTi incufavit. Seqvuti Legati danam ( hodie nigram voeant ) pone

aJulianpadConftantiummifli,quic^ni Panubii ripas profeaurus,ibi agmmi-

Ff 3

bus diftributis per itinera nota Italiae^ occurrens militaris, & omnis generic

quoliJam properaturos cumlovioj, alios 'turba cum multo lumine, & floribus ,

per mediterranea Rhaetise Magiftro E- • votifque fauftis AugUftum appellans

quitum Naevitae commilTos, qui per va- deduxic in regiam. Inde in Myfiam

ria dilFufi opinionem facerent magna- promotiscaftris( vbi nunc BoCfna, Ra-

rum copiarum formidine Provincias fcia, Servia ) Naefium copiofum oppi-

implercnc, Ipfe ad Danubium con- dum ( quod Ptolomaeus in Därdania

tendit, & navibus impofito milite, pau- locat) venit: Eo Sextum Aurelium Vi-

ciscontentus, obviis alimentis in Pan- dlorem hiftoriographum apud Sirmi-

noniam ferebatur. Fama interea per 11- üm vifum evocat, & Paünonise fecun-

Ijricostračlus fe diffundebat, adventa- dae Coniularemprseficit, futurum pau-

reJulianumftratäperGalliasrepümul- -16 poft vrbi Praefedlum. Dum apud ,,

.1.0 ^ r • XT rr • AT •• Marcellin.

titudmc, & numeroto exercitu tume- Nxüummoraturcertisafrcrtur nuntiis qitc.ip.Hj

' fcente, Eo rumore perculfus Praefečlus duas Legiones Conftantiacas, & vnam

• PraetorioItaliseTaurusetiam Ordinarius Sagittariorum cohortem, quas Sirmii

■ ConfuljVthoftem externumvitans ma- invcntas, ceufofpečlae fidei in Gallias

■ turedifceflit, veflufquemutatione ee- proficifci juflerat, pigro per Alpes Ju-leri curfus publici per Alpes Julias,

Carfum, eodemi^u Florentium iti- bus&murisadrefiftenduminftručlam

demPraefcčlum Illyrici fecum abduxit. oppidanorum confenfu occupalTe, pro

Lucillianus vero Comes Magifter E- Conftantiofiopusforetcertaturas. Ac-

quitum in Pannonia inferiore apud Sir- cedebat rumor, folicitari etiam coete-

■ iniumagens,nuntiatoJulianiadventu, ras Italigevrbes,quas inter fpem & me-moxevocatOjSftationibus milite,adve- ■ tum fufpenfas reliquerat Taurus Con-nientlTyrannorefifterecogitabat. Sed ful. Julianus ergo JovinumMagiftrum

laz Comm. j^ui adciat Julianus fecuiido Danubio Equitum venientem per Alpes, & jam

Reipj.«, . delatus Bannoniam ( hodie Bonmon- -Noricos ingreflum, ad extinguendum

' ftor pagus ad ripamDanubij in Hunga- mature incendium, quod Aquileiae ex^

ria)aSirmionovemmilliaribusdiftante, 'arfcrat,properare juffit. Infuper reli-

& obfcura nočle ^ navi exfiliit, ftatimq^ qvum militem per Italiam (vt diximus)

Dagalaiphum domefticis Praefečlum miflum , iliac tranfiturum fubfiftere,

■ mifit cum cxpeditis ad Lucillianum ac- pro viribus futurum auxilio, imperavit, cerfendum, trahendumquc fi renitcre- & revocato Jovino gravioribus curis ne-tur. Qui turn etiani quiefcens, ftrepitu ceffario, Jm m oni Aquileiae obfidio de-circumfonantium armorum excitatus; C.mandataeft. Hie oppugnandae inten-& Imperatorii nominis mctu praeftri- tus nihil non egit, quo praeteritarum 6lus,paruit,feqvutufquealienumarbi- obfidionum feliciter depuUarum me-trium Magifter equitum pauloante fe- moria feroces & quafi feveros Aquilei-rox. Addučlus ad lulianum cum ado- cnfium animos ad deditionem compel-randae purpuras datam fibi copiam ad- leret. Sed illi virtute infračla reftitcre,

JkL"«!"' vertiflet, jam fuifecurus : Incaute, in- nec ante obfidentibus porta patuit, ^ quit, Imperator J temer^ cum faucis te quam Agilo Magifter peditum, occu-commififli partibm alienis. Cui amarum pata jam a Juliano Conftantinopoli, & lubridens Julianus: H^ verba prudmtia mortuo Conftantio, ab ipfa Conftanti-ferva, inc^mt^onflantio : Majeflatis enim nopoli m iffus, rerum* edocuiflet fucced inßgne^mnvt conßiiario tibi Jed vt pave- fum. Turic inter obfidentes, & obfeffos re defineres ,porrexi^ Nihil inde moran- integrata amicitia , vnius Nigrini fup-dum ratus Sirmium properavit, vbi ei plicio, quod in Julianum admiferat ^ fce-

lus

luseluit. IsMamertino PraefeaoPrae.^ JESU CHRISTI. torij judice vivus exuftus eft. Romu. ' Lib erii Pap^ an. ii.adi3-

lusvero,&Saboftius Curiales convičli Juliani Imp. An. 2«

femina difcordiarum jecifle, ferropcE- Joviani Imp. an. i.

nasdederunt, refiduipronuntiatiinno- Valentiniani& Valentis An. i.

xii. Conftantiusinterea dumAquileia jEmon^ Conditah. 15-84. ad 15-85.

obfidetur, & Julianus Nasffi ex Illyrico ^^

vndique copias pertrahic, perfunilüs "W^OtitusImperio Julianus vbiCon-

bello Perficorevertebatur, contra Julia- B^ftantinopolim introiit, Jovinum

num figna promoturus. Sed Tarfi fe- Magiftrum Equitum per Illyri-

cap-.}.

bre correptus, fperanfque itinerario cumcreat,eiquecumaliiscaurasnocen. motufe pofie sgritudinis dilcriraen e- tium examinandas committit. Et pri-5pond.ad vadcrc, Mopfueftiam Ciliciae pervenit mum Palladius ex-Magifter officiorum "cfia^Tj?* ( Mopfacrenas habet Ammianus) & in Britannias relegatur. Taurus Ex-poft^J^o ^i® ingravefcente morbo, non Praefečlus PraetorioVercellas in exilium gJiJ C.4J. diufuperftes expiravit tertio Nonas O- quod ortum turbinem veritus ad tute-chron. člob. Rarus Princeps, nifi Arianorum lam fui Principis confugerit. Et Ačla virus kaififlet, de quoallegatus fcri-B fupereogefta non fine horrorelegeban-ptor: In confervando milite cautus : e- tur cum eo exordio: Confulatu I'auri^ xaminator meritorum nonnunquam Florentii indučlo fuh fraconihus lauro, fcrupulofus, palatinas dignitates velut Florentius exPraefečloPraetoriialter et-cxquodam tribuensperpendiculojfub iam tumConfal, damnatus abfensdia quo nemo celsüaliquidaftürus in regia delituit, cum conjuge exemptusperi-repentiriusadhibituseft, &in^ogniLUs. culis , nee redire ante mortem potuit ^aldeque raro contigit, vt militarium Juliani. Confules novi defignati Ma- JJ^™' ^ aliquis ad civilia regenda tranfiret: con- mertinus, & Naevita. Principio regimi-traquenoanifi pulvere bellico indurati nis erant, quifuaderentjuliano, vtag-praeficiebantur armis. Dočlrinarum grederetur propinquos Gothos ccu de-diligensafltsčlator. Invitaparca, & fo- fultoriae fidei. Atille hoftesquaererefe bria edendi potandique moderatione melioresaiebat^fufficere illis mercato-valetudinemitaretinuitfirmam, vtra- resGalatas,perquos vbiquefinecondi-ros incurreret morbos, fed eos non pro« tionis difcrimine venundarentur. Died a vitae periculis. Id enim evenire miflis igitur Gothis orientem luftrare corporibus a lafcivia dimotis & luxu, decrevit. Aquileia interea Paftorem diuturna experimenta, & probarionesC.perdid erat Fortunatianum, in cujus lo-medendi monftrarunt. Nec terfifle vn- cum fufFečlus eft Valerianus fecundus quam nares in publico, nec Ip.iifle, nec (tardius quinquennio ponunt alii) quo tranftulifle in partem alterutram vuU praefidefiquaeirrepferant Arianae labis h Paiiad. tum aliquando vifus eft.Anteceffit eum contagiaacivitate profcripta funt. Ab ' moriendo Magnus Antonius Mona- hujus Valeriani contubernio illuftres chorum primas in -ä^gypto die decima plane viri prodiere, quos inter S. Hiero-feptima Januarij Anno 361. Obfidio- nymus, Chromatins , Chryfogonus, nemAquileiae fufoftylo,fedparu'mfi- Ruffinus,Bonofus,& aliipluresB.Hie-H.Paiiad. deliternarracH.Palladius,vtpatebitex ronymicalamocommendati. 3^2.

collatione Marcellini, qui eo tempore Porro Julianus ingenti apparatu Perfis Eutrop.i loi

fub Conftantio merebat, cuipotius ere- bellum infert, cui expedidoni Eutro-

dendum , cum alii vix attingant. Aft- pius quoque (vt ipfe fatctnr ) interfuit.

}2o, 361. Aliquot oppida, & caftella in deditio-

nem

i^emaccepit, vel vi expugnavit. Affy-^ accepta plaga , fanguine manum iiti-riam populatusjcaftra apud Ctefiphon- 'plevifle, eoque in aerem jačlato ckmat tem ftativa aliquamdiu habuit: reme- iQ'^VicißiGalilae. Nicephorusvero, di- Nicephj; anfquevičtor,dumfeinconfultiusprge- xiflefaturare Na&arene.. Id divinitus uMm^' Iiis inferit, hoftili manu interfečluš eft. aceidifTe putatur, quod eädem die fext;- ^'^«^•'nchr«.' Eutrop.cit. SicquidemEutropius& Vičlor. Aliter Cal. Julii necatus fit Julianus, qua ex: Hirm^cont. P^^^® Ammianus: clamabant candita- ejus refcripto Romas Martyrium fubic^ i^chrcn. ^ ti, vtfugientium molem tanquam rui- runt SS. Joannes & Paulus, quos dice-' ' nam malecompofiti culminis declina- rem fuifle divinse executores juftitiae ä ret: 6c incertum fubita equeftris hafta, Sozomeno memoratos, nifi ab aliis id cute brachii ejus praeftričla, coftis per- viderem attribuiSS. Mercuric & Arte-foffis hsefit in ima jecoris fibra, quam mio,forte quia peculiaritercolebatMer-dum avellere dexträ manu conatur, a- curium & Martem Deos gentiles vtiha-cuto vtrimque ferro digitorum nervös bet Paulus Diaconus, vtpereademno- Paui.Mifcei^ fenfit excifos, & provolutus iumento, minaplečleretur. Diei fequentis prin- '-"-"P-praefentiumque veloci concurfu, rela- cipiohoftibus ab omni latere circumfu-tusincaftra,medicinxminifteriisfove^ fis Ducesexercitus delmperatore deli-batur. Durante adliuc praelio Anato- ß. beranc, & vt fit in rebus propere confi-liusofficiorumMagifter interficiturSa- lium expofcentibus Jovianus eligitur Marc.citc. luftiusPraefečlusadus in exitium prae- dömefticorum ordinis primus , patre ceps , & opera fui apparitoris ereptus, Varroniano incola agri Singidonenfis 44. Phofphorio amiffo Confiliario, qui ei inPannonia, vir infignis corpore, las-aderat, cafuevafit&fugä. Julianus ve, tus ingenio , literarum ftudiofus : vero in tentorio, hiantelatiusfuffolli late- rum illi breve imperium: Pacem'cum ris vulnere, & fpiritum tumore vena- Sapore Perfarum Rege neceflariam, fed rum Gohibente, cpotä gelidä aqva me- ignobilem fecit. Iter ingrelTus, & Illy-dionočlishorrore animamefflavit.Ve- ricumpetens inGalatiae finibus repen-rum Chriftiani fcriptores alia de ejus tinä morte obiit. Multi exanimatum morte tradiderunt. Calliftus fatelles opinantur nimiä cruditate , inter coe-Socrat. I.I.C. Impcratoris ( vt ait Socrates ) qui ejus nandum enim epulis iudulferat: alii o-ST1 ^^^ carmine heroico confcripfit, dore cubiculi, quod ex recenti teaoria 42,s.Greg. illum 4 Doemone transfixum comme- calcis grave quiefcentibus erat: auidam

Nanzianz. • C • vt ■ T

oratinjuiia. moravit. ö. üregonus Nazianzenus ve. nimietateprunarum, quas gravi frigo-

rö Angelorum minifterio, virtuti vin- re adoleri multas juflerat. Deceflitlm-dicantis Numinis id attribuit. S. Joan- C.perii menfe feptimo , vt habet Eutro- Eatrop.i lo.

S. oSi. nes Damafcenus exHelladio Bafilij Ma- pius, vel vt Vičlor, oftavo. De eo au- Aurei.vi£t.

de iraag. g^j difcipulo, & fuccelTore refert,eidem thor Mifcellae notavit, quöd cum effet

Bafilio vifum a B. Virgine oftenfum, Millenarius jubente Juliano, vt qui mi.

quod Julianus per S. Mercurium Mar- lites elfent, aut Dijs facrificarent, aut

Saz.om.u. tyremfit peremptus, Sozomenus ac- militia cederent 3 ipfe elegerit potius Tn.čap.-if.

curate defcribitaliam vifionem cuidam cingulum ponere, quam impio iacrifi-

ex necefTariis Juliani ad caftra progredi- cio contaminari. Et ciim ad capeflen-

enti divinitus oblatam, de nece ä duo- dum Imperium cogeretur dixiffe fertur

Nuepki. busquibufdam coelitus patrata, &Ni- mllefeChrßanumimperarePagam, nec ^^Tlthu

cephorus duos illosfuiffeS. Mercurium recepiffe infignia , nifi poftquam mili-

& Artemium Ducem, ambos infignes tes fe quoqm Chrifianos ejje proclamaf-

Martyres, & egregios olim Chriftianos fent. fuftulit quae Julianus erexerat Deo-

milites. Addit Theodoretus Julianum rum delybra, exules Chriftianos ab exi-

lio

lioreduxit 5 immunitates a Conftänti-^ riorum fecundam ^ reliäufqm apud Amy-

i}o coriceflas Catholicis Epifcopis , & 'ram. Hi oranes Pannonij crant,^an-

Ecclefiisper Julianum fublatas reftituit, turn eotempore Rornanae Reip. miles

Magno Athanafiofavit, Arianos re- de Pannoniis fentiehat. ErgoValenti-

jecit, Nicaenas fidei conftans aflertor. nianus Ancyra celeribus nujitiis evoca^

Jmp'^6^. tus, ad exerqitum veniens decimq die

Cum interea defunčlo Joviano "^Jae- principal! habitu ornatu s, & inter accla-

cseam venifTet exercitus , Valentinia- mantium vota Auguftus nuncupatus,.

num elegit Imperatorem Cibali in Pari- dato in perendinum diem figno profi-

npnia inferiore natum patre Gratiano cifcendijquaerebatjexprimpribus, quS..

mediocri ftirpe, qui funarius fuerat ap- nam ad Imperii|confortium opporterep

pellatus , eo quod venalitium funem a^ftitni P Silentibus cunftis Dagalai-

portanti quinque milites nequiverint phus tunc Equejffcris militias Rečloc

cxtorquere. Eo merito adfcitus in mi^ refpondit fidentius :ß mos, inquit, a-

litiarajvfque ad PrasfatSluraePraetorianae mas imperator optime., hakesfratrem ,ß

potentiam confcendit, ob cujus apud Rempublic..quare.y quern vefligas. Id di-

milites comendationem Valentiniano člum quafi frater non. eflct futurus q-iVi Epit^'^ filio Imperium relučlanti delatum eft 3 B. molumento Reipub. diflimulanter au-

Hunc narrant Theod. & Sozomenus divit Auguftus , & citis itineribus Ni-.

Äcrat. L 4'. fub Juliano Praetorianorum Tribunum, co mediam ingreffus Cal. Martii Valen-

cum aliquandojulianum ad templum tem fratrem ftabulp flio cum Tribu-

Fortunas choreas ducentem prsece- natus dignitate praefecit. Inde cum .

deret, ac ^ditui de more aqua luftra- veniflet Cpnftancinopolim , muka ip-

li introeuntes expiarent, pugno iEdi«. fc fecum revolvens, & nihil moran»

tuum percuffifle , & tantum de vefte - dum ratus quinto Calendas Aprilis

fua excidiffc , quantum aqua contigcr Valeiitem Auguftuni pronuntiavit.

rat, ob id a Juliano militia folutum, & Sextus Aurelius hunc non fratrem,

Melitinam Armeniae relegatum. Sed fed confanguineum tantum nominat.

operas pretium eftfcire, qui cum Va- Laetitiam turbavit inopinata vtriufque

lentiniano fuerint canditati. De iis Auguftiaegritudo, attributapraeftigiis,

itäfcripfitAmmianus & veneficiis : dati Inquifitores , Vr-

lium militiaqüe Rečlores magnitudine m- facius officiorum Aiagifter , Dalma-

rarumadßriUiJnterqueeosqHtdamj^eva- ta Cmdus , 8c Juventius Sifcianus

mfußati, moderatoremquaritahantj din Q^aeftor. Ne veftigium quidem m;-exploratum gravem. Et rumore te- C.^jmum prasftigiarum inventum. Dum

nm ohßuris paucorumßtßtrris nomen per- haec aguntur in Orientali Illyrico ,

ßringebatur Equitij, SchoU prima Scuta- non parvas calamitates perp etitur Oc-

riorum etiam tum Ti-ihuni, qui cum pa- cidentale , & vicinas illi Provincias.

tiorum authoritate di^licuijfet, vt aßer, Gallias Rhaetiafque fimul Alemanni

^ fiihagreßis , translata eHfuffragatio depopulabantur : Sarmatas & Qua-

lev is in Januar ium Joviani affinem, cu- di Pannonias : Pi6li Saxones, & Sco-

rantem fummitatem neceßtatum caflren- ti Britannos asrumnis afHixere conti-

fiumperlllyricumj quo itidemßreto,quia nuis : Thracias diripiebant Gotho-

proculjacebat^vtaptufadidquodquareba- rum globi. Qmd tunc in Pannonia-

tur atque conveniens Valentinimus nulla rum depopulatione dignum relatu ac-

dißordanteßntentia, Numijiisadj^iratio- ciderit , fcriptorum vel negligentia,

m coeleßis deämeß, agensßcholam Scuta- vel jačlura fuppreflum eft. Verofimi-

Gg le

le videtur tunc ea tempora incepiffe^ JESU CHRISTI ah. 365'.vf''

&Hierori.in quae S.Hieronymus fua aerate defcri- ' que ad3^7.

oreae.cap.4., ^^ejjsaiebat. Hoc cjui non credit accidiß Liberu Pap^ie An. 14. äd 15'.

ß'populo Ifrael, cernat lllyrkum, cemat DAMAsiPAPiEAn. I,

^bracia^, Macedomam atque Pamomas, Valentiniani etValentis

ommmque terram, quaaPropontide, ^ I m pp. An. 2. 3. 4.

Bofpboro vjque ad^Ipes Jdi<M^tenditur y Muojuje. Cond. An. i5'87.ad i5'$9.

^ prohahit cumhoMlmhus^ <^amman^ - ' -

tia cmäd deßcere, quce in vfm hominum "TEutri Auguftorum diu efle

■ a Creatoreptim alehdntur. Igiturvt peri- I^M quieto licuit, Valendnianum MarceUis. clitantibus Provinciis confulerent Au- -L ^ Alemanni, Valentem Proco-^P^I*'^ gufti y vt in regriorum initiis fieri araat, pius Orientalis invafor Imperij exagita-palatina & miiitaria meritis čontulerunt vie, adeo quidem vt jam de purpura po-'officia. Naeffum jam in Pannoniam ve- -nendacogitaverit. Equitius, quem di-^erant. ' Et Valentinianus quidem cu- ximus Illyriciano exercitui Prsefečlum •jus'arbitrio omnia gerebantur, fibiad- relatione Antonii Tribuni, qui in Daqa junxit Jovinum dudum a Juliano crea- mediterranea regebat militem, ex Illy-

MarccUatf. tum Magiftrum armorum, Dagalai-g ricoParifios adValentinianum procur-

cap.i i, phum niilitiae Rečlorem fub Joviano • rit, de periculo nondum fat cognito e-Valenti vero aflignatus eft Vičtor, ip. docet, ac ambiguo Valentiniano num fe quoque judicio Juliani prove£lus, Valens fuperfteseffet, num extinftus, Vt fupra narravimus, eique junčlus A- illico in Illyricum remittitur audusMa. rintheus. Et Lupicinus a Joviano pa- gifterii dignitate, vt Pannoniis quanto-titer p^omotus Magifter Equitum par- xyus provideret, ne perduellis jam fortes taebatur Orientales. Tunc & E- midatus perfultatis Thraciis illas inva-quitius Pannon Illyriciano praeficitur deret,ipfemeteoprofečlurus Valentini-cxercitui, nondum Magifter, fed Co- nianus ni Gallorum precibus, impen-mes: 8c Serenianus olim Sacramento dente Alemannico bello , retineretur. digrelTus ( haud dubie quia Chriftia- Reverfus'jn Illyricum Equitius obftru-nus ) recin£lus eft vt Pannonius, fo- xittresaditus , perquosin Pannoniam ciatufque Valenti domefticorum prae- patebataccefTus, vnumper Ripenfem ■fuitScholas: quibus ita digeftis milita- Daciam , alterum per Succos notifli-res quoque divifae funt copiae. Et mum, tertium per Macedonas, cum "ambo Augufti Sirmium concefsere : intereaabfente inBithyniaValentePro-vbi divifo, vt potiori placuerat, palatio: C.copiusConftantinopolim,Nic3eam,Cal-• Valentinianus Mcdiolanum , Valens -cedonem& alias vrbesoccupalTet, pel-Conftantinopolim difceffit. Orien- leftoadfcelerisfocietateexercituThra-tem regebat praefefti poteftate Sallu- cico, & Julio Comite, qui eum regebat ftius: Italiam vero cum Africa & Illy- in vincula conječlo.Obffefla deindeCy-rico Mamertinus, Gallias vero Pro vin- zicum: vbi Serenianus domefticorum Cias Germanus. Et quia Vičlor Au- Comes ad thefaurostuendosmiflus,vr. relius, quem prius diximus a Juliano bem tumultuario praefidio cuftodiebat. datum Confulari poteftate fecundae H^cpoft varios tandem Ducum& mi-

■ Pannoniae , fequi juffus erat Valentem litu labores Procopio ceffit, miflb Sere-

■ Auguftum , in ejus locum fufFečlus eft niano in cuftodia, quem ano fequeti oc-•Confularis Fortunatus, vt notavitPan- cifo Procopio Marcellus alter Tyranus cirolus in Notida Imperii Occidenta- Procopii cognatus , vita exuit. Dum lis. Anno-^Gjip. hsEC in Oriente geruntur in Gallia Jo-

vinus

vinüsproValendnianofeliciterpugnat^ cadavera peremptorum. Erat tunc

TheodU. contra Alemannos. In Illyrico Epifco- 'vrbi Prsefedlus Viventius ex Quae-

js.^pond. pi cum fide Nicaena amplečluntur vo- fitore Palatii,homo Pannonius, integer

* QGmConJuhflantialis,c^ommXilci2iSiG' acprudens, cujus adrainiftratio quieta

citat Theodoretus. Anno 365*. fuit Sc placida,rerum omnium copia a-

Hoc item anno, horrendi per vni- bundans, qui cum Ecclefiae diflidium,

Verfum pene orbS terraemotus fuerunt: & difcordantispopuli feditionem, nec

MarceLi.'a^. ttiareduodccimoCalen.Augufti, rete- corrigerepofletjnecmollire, infubur-

iTc ^^^ profundis voraginibus retroceflit, banum fecedere coačlus eft. Quanta

mox iterum exaeftuans, & vltra mar- jam tunc fuerit Romanorum Pontifi-

ginesegrefrum,multamilliahominum cum authoritas, & fplendor innuic

iubmerfit, sedificia tota, & plurima op- Marcellinus author Ethnicus cum ait:

pidaevertit. Eäoccafione acciditmi- In concertatiom fuperaverat Damafum ^

tShS" raculum illud , quo d S. Hieronymus parte ^ c[uaeifavehat ii^ante. &'c. Nf-

narrat a S. Hilarione in gratiam Epidau- que ego abnm oßentationem remm confide^

ritanorum editum, cum fcilicet tribus rans vrhanarum, hujm rei cufidos, ob im-

fignis Crucis in fabul o pi£lis, mare quo d petrandftm quod appetunt, omni contention jamcivitatieverfionem minabatur, iti'Q^ne latemm]urgan dehere 5 cum id adepti

coercuit, vt poftquam in immenfam futuri fint itajecfiri, vt ditentnr ohlatio^

altltudinemintumefcensdiufremuiflet, nibm Matronamm, procedantque vehi-

quafi obicem indignans fenlim detu- culis infidentes circumj^eäe vefliti, epu-

muerit. Anno 3^5". la^ curantesprofufcts, aded vt torum con-

Confumptahyeme Valens injun- vivia regales fuperent menfas. Qm ejfe

fto fibi Lupicino Magiftro Equitum poterant beati revera , ß magnitudine

adverfus Procopium felicius pugnavit, vrbis defiečia quam vitiis opponunt, imi-

defertumque a fuis, & fugam per devia tatione Antißitum , quormdam Provin^

captantem,afugaecomitibusvin6lum, cialium viverent , quos tenuitas edendi

& proditum capite truncari juflit. De- potandique parcißme , vilitas etiam in-

latum in Gallias caput Valentinianus dumentorum , & fupercilia humum Jj>en

eodem accepit tempore, quo Jovinus äantia perpetuo Numini verifque ejus

ingenti prselio de Alemannis vičlor ad- cultoribm , vt puros commendant, ve-venerat, quare vtrumque Jovinum, & Q recmdos, VbiEpifcoporum extraRo-

Lupicinum in annum fequentem Con- mam frugalitatem, & modeftiam lau-

fules defignavit. Marcellus item Pro dat, cum Pontificiam redarguit Maje-

copii cognatus, qui apud Nicaeam Ty- ftatem, quam ipfi fummi Magiftratus

rannidem arripuerat evocatis in auxi- RomanisPontificibusinvidebant.vnde

lium tribus Gothorum millibus, com- Pr^textatusnuper inGr^cia Proconful

prehenfus, & poft varia tormenta occi- & anno fequenti Viventio in Praefečlu-

fuseft. Hoc item anno natus eft Va- ra vrbis fucceflbr datus(vt teftatur D.

lentiniano Augufto filius Valentinia- Hieronymus) ad Damafum Pap am di-

nus Anno 366. cere folebat: Fadte me Romance vrhts E. s.Hiero^tp.

Alter annus mortuo Liberio Pa- ptfcopum , & ero protinus Chrißianm. ^^^^^^ f™'

J«arcei. ]. p^ graviflimum in Ecclefia Schifma Qua autem, & quanta in hoc Schifma-

peperit. CümDamafo legitime ele- teaftafint,eafuseprofequiturBaronius „.cTheod.

lom Vrficinus fe oppofuit per fačlio- cum per oflodecim annos duraverit. c.Theodde

jjfcpS: nem, quaeeovfqueproceffit, vtinEc- InGalliis hoc ipfo anno Valentinianus

clefia Sicini( alias Sicinini ) vno die fijiumGratianucreavit Auguftu. Coii-

reperta fint centum triginta feptem ftantinopoli grando invfitatae magni-

Gg 2 tudinis

tudinis cadens multos mortaliura in-^lim Praefeflifilium,quernnoverateru-terimit. Anno 3^7. quarto Nonas Juli] vt :ditione praeclarum, cloquentiae ftudiis habet Idarius. .egregie excultum, pro fui o^cii mune-

His iifdem annis Valens contra jeinInfubriam,LigUriam,&iEmiliam Gothos , qui Procopio fuppetias tule- cum infignibus Confularibus mittit, ;:ant, progrefTus, triennii expeditions proficifcentemhis verbishortatus: Ya-€os ad foedera ineundacompulit. Mf-, k age non vt Judex , fed vt Epifcopm. SoV''^™' fus Athaiiaricus Rex (judicem appel-. Quse inftar vaticinij ab ignorante futu-MarceUzy. latMarcel!itius)qui cum expatemapro- ^ri eventus di6la fuerunt, cum pofte^ cap.u. iiibitioneRomanumfolumcontingere Ambtofius Mediolanenfis Epifcopus (detredaret, neque Imperatori Roma- fuerit renuntiatus. Caeterümexhocip-no decorum videretur ad hoftem tran- ib dido elicitur paterna Epifcoporum fire, in medio fluminis junčlis navibus .de fibi concreditis folicitudo, longe di-coiaventiam eft, ac foedus fancitum. ftans aludicum feveritate. Eodem an-Anno 36$. -no nafcitur S. Patritius, patre Calphur- Beda in vit.

13«:*.-------r^____________ Patr<wpi'

'nio Britone, matre Concha, quam alii J

Patr.jjocel, in eai lü

de laud, färüi

JESU CHRISTI, An. 36$. ad 370. Conohen, Gonceflam, & Conqueflam SoffiAmL

P A M A s I P A JE j'.n. 2.3.4. vocant, quae fuit Pannonia foror S.

Valentiniai^i 6c Valentis 5:. 6.7. Martini Sabarienfiscivis. In j^aptifmo

.^MON^E CoNDiT. An. IS'^O. adi5'92. Soccetus audivit, vocabulum Patricii in

Archiepifcopapu accepit, vt quidam vo-

' I ^Erraemotus^ qui faepe anteaNi- luntaCaeleftinoPapaimpofitü./ 3^9. . I casam concuflerat, hoc anno Sedente ad clavum Petri S.Dama-

idatinChio. fundit^as evertit,vindiqanteDco fo Papae binae Synodi Romas funt habi-

©irSTsoci- "Ii^p^r^toris perfidiam in haerefim Aria- , in quibus Auxentius, Vrfacius, &

U.C.10.S. ' nam prolap1i,-6c Catholic OS perfequen- Valens Arriani Epifcopi -anathemate

SSrat' tis, quem frater Valentinianus Catholi. funt percufli. Interfuiffe illis ,Synodis,

licus cum poflet reprehendere negle- velalterifaltemearum, quae noriaginta

xit, cujus meminit etiam S. Gregorius Epikopos ex Italia, & Gallia numera-

Nazianzenus hoc anno defunflus. Pa- vit,etiamCaftumiEmonenfem,cujus

cato nonnihil Oriente, novos fenfit mo- mentio fit in Deeretis Damafi, verofi-.tus Occidens^ Valentinianus compa- c mile eft. Lazius hunc Caftum Sifcise

rato valido exercitu cum filio Gratiano Epifcopum fuifle tradit fub Decio Papa;

jam Augufto in campum progreflus , fed advertit errorem ejus Inchoifer, qui

vt Alemannos fsepe refračlarios, feve- erronee fcriptum Decium pro Damafo,

riore animadverfione compefceret: ScCaftumfuifleiEmonenseEpifcopum

Moguntiacum illi, & aha loca diripue- adftruit.Nam nominatoMaximo ^Emo- inchofEAn-

rant. Nulio hoftium ob viam procurren, nensi in Synodo Aquileienfi, SidAivZau- ?n Appa?

te flammis exufta domicilia, ad Solici- datur dr Caß^is in Demtis Damafi ,falfo a

nium ( nunc Sultzium ) oppidum ven- quihufdam Decii nomine appellati. Quam-

tum,vbifemagno numero ftiterunt A- diu vero Caftus ^monenfem Ecclefiä

lemanni, quosvariis velitationibus fa- rexerit ignoratur 5 ipfi vero imediate

tigatos, & ihagna ex parte trucidatos fuGceflifle Maximum de quo poft de-

compulit ad quietem, ipfe dein Trevi- cenium agemus, probabile. Anno 365>.

rosadhibernadigreflus. . Romae Maximinus regens vica-

Anicius Probus PraSfedus Praeto- riam.Praefeauram ( fuit natus apud So- Marcei. 1.

rio Illyrici occidentalis AmbrofiumRo- pianas nunc Hungaris Soppan Valerije

manum Civem Ambrofij GaUiarum o- quondam oppidum ) cum Leone nota-

Uio,

no

-rio itidem Pannonio nimiä feveritate^ demamplexierant, perfecutionemex-

pop uÜ RomaAi odium incurrit, charüs 'citavit, & plurimos affecit Martyrio, re-

.tamenlmperatori, quieum paulöpoft liquosextorres egit,6c ad Romanumfo-

ad fe vocatum Praefečlum Praetorio re- lum tranfire compulit. In Illyrico E jjuntiavit," Ei fufFečlus eft in Vicaria" quitius, quem fupra diximus creatum

Praefečlura Vrficinus quidam, qui non Equitum Magiftrum, novis munime-

diufiančluseomunere fucceflorem ha, tisjuffu Valentinianiexftruendisinteft-

Wt Simpliciutn ^monensem, dičlum tus,iiiripaDanubiivnum excitat Bui--

iiaud dubie apatria ^mona, ex qua o- gum Germano vocabulo dičlum, quod

■r tun dus erat, cum ex m uiti s documen- rečle divinatLazius efle Ptolomaei VC.

^iisappälreat Valentinianumfuis conter^ bium,& per metathefiift Ibfium hodiet-

janeisPan'nbniis pleraque fplendidiora ,num. Repertaibi fuperiore feculo ve-

ojfficia contuliffe. Hunc[quoque de ni- tus infcriptio, quam nifi Laziüs ex mar-

mia feveritate redarguit Marcellinus , moredefcripfillet, nulla hodie ejus ex-

fortequia Catholicum,homoEthnicus: taret memoria. Libet čam hic ex di<$to

vix quippe aliud in eo reprehendit , Lazio apponere:

"'"P™'' D. D. D. N.N. N. VALENTINIANi.

adulteria Mbftisfenteüfia caftigaverit.R,, ^ r.-

g^ j- • • , r ■"•YALENTIS , Er CJRATIANI PEIIEN-

Grammaticunfi'priuseumfuifle,6cMa- .

. . - • mUM ÄUGUSTORUM ÖALUBERRIMÄ

Ximmo coniiliärium, ac amicum prae- , tt n t-

^ Atj^ n- 1 JussiONE. Hun.cBurguma tnu-

dicat. Add ens : polt adminiltratam ■ a -^t n

•n c n. V ^ • r- D AMENTIS ÜRDINANTE ViRO LLA-

Praerectüfanft ^ec erectum, am compohtts ^^ ^ tt

, )1 ^ ]' h • rissimO'Equitio Comity, ET U-admodeßtam verbis acerbameditabatur tn \/(

. , ^ . . .-n L dl- triusque Militia Magistro,

^W«.,provtfcAcetMax,mmiPr»fea. i „ ^, ^ „„ M LM«.TI O -P. P,

Praetorioexigebätdireaio quidiffoto- Auseman^. I^au^ea-

tammorumlicentiaminvtbeommco. ^^^^ Co_mm,ssi.

natu Ituduit corriP;ere. Eodem rere ^

. ts • TT-1 • Consulatus eorundem Domi-Marc.cit, c. tempore in Britannia Valentinus Ma- r, xt . ^

17. . y.r . ' rr ■ Tri NORUM PrINCIPUMVE NoSTRO-

Ximinimpi'amemorati amnis ex Vale- ^ c

. . 1 . RUM TertII AD bUMM-AM MANUM

riaPannoniaoriundus res novas nioliri ^^^ „ ^ „

T X hT^i 1 p • 'L ^ PERDUXERU^T PERFECTIO-

vilus, aTheodofio Duce in vincula ^^^

Hemcitc. conječlus eft. Auguftis tertium Con-

fulibus Saxönes erüpere ab ipfis Oceani Haž<J infcriptio Vt 'ait tflfzius Ifofij

• Htoribus virtute, & agilitate tertibiles, reperta,aD. Fu6hferf'a|;iö MAjtiiSaiMani quosvariabelli Fortuna tandem att!ritos C.fecundiCaefarisfenatdreViMnafh trat mj.c.c.'

PauLMifcci. in ipfis finibug Francorum Valentinla- lata, k Colleglj Ducalis pa¥i€tl inCerta,

' nus oppreffit. Burgundiones deindc ejus tempore qu'ando fcribe'b^t Anno

contra Alemannos occultis nuntiis ab IS'5'O. adhuccernebatur, hodie nulj)ia

ipfo concitati fupra o6loginta millia ri- apparet. 'H'zc ad Annum yfo. pas Rheni fluminis infederant, fed Va- Ad hoc tertipas refererfdiM ^ide-

lentiniano, "qui fe quoque afFuturunl tur, <^u6d A^ifcčll-se aüthöf de Gofhis

promiferat, munimentis exftruendis rečenfet: nempe civile intfereoslbellura

intento»& petita fubfidia per ambage^ exarfiffe. Reges eorum fuere Fridiger- B^ioa^^o.

negante, indignati: caefis , quos habe- nus, & Athanaricus, qäöVurii ifte Paga-

bantcaptivis,adfuareverfi funt. Inter hus fub fetamen habuit Catholicos

ifiodo. de haec Athanaricus Gothorum Rex Eth- multos, ille vero Arianus cum fuis, vt

iSeron ri\ nicus crudelcm in Chriftianos Gothos, putat hie author, fed Baronius credit

feSro <l"iadhuc fub Conftantino Magno fi- fuiffe Catholicos Gothos jam inde a

Gg 3 tem-

temponbnsConfl:andni,eorumqueE-^ Valrntis, & Gratiani Princi-

pifcopumTlieophilamiilterfuifleCon- 'pumMaximorum, Dispositione

- cilioNicaeno. Fatetur tarnenBaronius etiam Illustris viri,Utrius-

Vulphilam Gothorum hac tempeftate ■ oue Militi^ Magistri , Comi-

Epilcopum, ciim eflet Catholicus ab tis, Foscanus Propositus Le-

Eudoxio Ariano deceptum , defcivifle gionis primo Martiorum, vna'

adArianifmum,&eo quoque mukös cum Militibus sibi creditis,

Gothorum infeciffe. Fuit hic Vulphi- hunc Bu rgum , gui nomen Com-

las inventor Gothicarum literarum ,& mertium,qiiacausa&factus

fcripturam facram in jeorumlinguam est,afundamentis&exstruxit

convertit. Ortoigiturinterduos Reges & ad summam Manum Ope ris

diflidioadarmavtrinq,-<ioncurfumeft, in Diebus XXXXVIII.Consu-

& Vičloria ftetit ab Athanarico, vt ait latus Divi nostri Gratiani

PaulusDiaconus, &S. Ifidorus tradit, Augusti bis, &Probi viri cla-

Athangrico, quern fupra diximus de- rissimi fe citpervenire. bellatura a Valente , fuppetias tulifle

eundem Valentem,quod forte fequenti Facit mentionem plurium ejuC tempore accidit. Dudumautem Gothiß modi Burgorum a Valentiniano con-

nominibuserantfubdivifi^Athanaricus ftručlorum Marcellinus. Alemannis

OftrogothiSjFridigernusVifigothisjura iuperioris Burgundionum expeditio-

dabat 5 illi propiores Orienti & Auftro, nis metu difperfis Theodofius eä tem-

hi viciniores ad occidentem, & Meri- peftate Equitum Magifter, bellum in-

Antl^?"' vtrique'tamen vltra Danubii rU fert per Rhaetias, & multis caefis plu-

J4. ' pas colcbant, circa paludem Mxotim, rescaptosinltaliamAuguftijuflutranCi

velvtStepIianusait,intraMaeotin:po- mittit,ubifertilibus agris acceptis Cir-

fteavero inThraciamtranfgrefli. Hos cumpadanam regionera incolere cse-

plerumq^ Graeci, ScDacos&Getasap- ^cmtit. Jmo^yi. pellant, eundeq^ populu fuifle tradunt, Sirmii in Pannoniae Inferioris Me-

qui ad Pontum, & Maeotin, & qui ad ri- tropoli Presbyter quidam Imperatoris s.H/eron.iu

■pas DanubiiDaciam (nunc Tranfylva- juffu iniquiflime caefus eft, quod 06la-

niam)veteremincoluerunt, ^72.370. vianum exProconfulem apud fe lati-

tantem prodere noluiffct. Valens in

JESU CHRISTI. An. 371.372.373. Oriente refcribitde eligendis antiqua-

D am a s I P a p JE An. 6.7. riis quatuor Graecis, tribus Latinis fcri- L2.c.Tiieod.

V a l e nt inia n|i. } Cbendi pcHtis, ad Bibliothecae Conftan-

Valentis. ' jImpp. 8.9.10. tinopolitanas Codices componendos

jEmon^ Cond. a. 15-53.15-94.15-^5'. vel reparandos. 372.

Theodofius in Africam milTus

|Rogreditur Valentinianus Au- Firmum, quiTyrannidemarripuerat,

'guftus inexcitandis novispafTiin opprimit, & ad defperationem cogit, Ammian.!.

Las. comm; munimentis, & hoc anno Bur- qui poflquam totam cum Jylauritania oÄ^

ftTi^'ftS^' ^^^ ^^^^^ Commertium di- Africam meliorempriftinis legibus red-

' Člum in Pannonia, quod hodie Laba- didiflet,fummacumingratitudinisno-

thlan Vngariae prope Commoromium ta occidi jufTus fufcepto prius baptifmo

putat eflc Lazius, vbi reperta infcriptio jugulum praebuit. Opinatur Baronius

fequens. id fačlum confilio Valentis , qui ora-

JUDICIO PRINCIPALI DOMINO- culo credens fuccefTorem fibi 'futurum

rum Nostrorum, Valentiniani cujusnomen incipereta Theod. omnes

Theo-

p;

Theodofos, Theodatos, Theodoretos ^ captivamabduxit. Necprocul aberat*

&c. curabatoccidi. Anmy^-^. 'quin filia caperetur Conftantii, cibum

Quietem Africse bellum excepit forte fumens in publica villa Piftrenff

Sarmaticum, quod Marcellinus proli- dum duceretur Gratiano nuptura , ni

Marceiiin. xe defcribit. - Quadorum natio immen- praefens Mcflala ProvinciasReftor ean^

^^^ quantum ante hac bellatrix, & po- judiciali carpento imppfitam Sirmium

mSw Mo ^^^^ ^ vtpotc, quae aliquando cum Mar- abduxiflet, quod viginti fex m. p. indc

ran.i.a.e.jl comannis Aquileiam obfedit, Opiter- diftabat, ex qua dift^ntia divinat Lft-

gium excidit, & cruenta plura comifit, zius Piftrenfem villam efle pagum ho-

vix refiftente perruptis Alpibus Juliis die dičli;m Veiftriciam non procul a

J)rimicerio Marico ) jam fere contem- Bonmonftorad ripam Danubii in Pan-

ptui erat Romanis ab ortu Vagum am- nonia inferiore. Regia porro Virgine

Anu.3" "em. AboccafuBaiohaemicosmontes, periculo exempta Sarmatse Quadis

a meridie Danubium attingebant. Et conjunftikcecircumječlam regionem.

erat illls jufta in Romanos indignatio.^ depopulabantur. Unde& Probus tirno

Marcelis Auguftus ftudio muni- 'Praefečlus Praetorio apud Sirmium a-

"P-Jy* endorum limitum, gloriofo quidem, gensnullisafTuetusbellorumterroribus

fednimioabipfo Principatus initio fla- jam fugam parabat, nifi retineretur a

grans, trans Danubium in ipfis Quado- fuis. Horum impulfu, & irapletas ru-

rum terris, quafi jam Romano juri vin- deribus foflas expurgavit, & ruinas mu-

dicatis praefidiaria aliquot caftra erige- rorumac turrium fubitaneo opere refe-

bat, quae murmure, & Legationibus cit, lagittariorum etiam cohorte ad prae-

miffis ad Equitium Magiftrum militias fidium evocata. Unde ab obfidione vr-

impedire conati funt Quadi: & visa pe- bis deftitere Quadi patulse regionis ra-

titione jufta ceflabat nonnihil ab operi- pinis contenti. Unus illis Equitius ar-

busEquitius. HuncvtdefidemSc per- morum Magifter velut impulfor Au-

vicacem criminabatur MaximinusPrae- gufti ad monumenta cönftruenda,quaB.

fečlus Praetorio , ja£lans fi parvo fuo rebatur, quem curn didiciffent capti-

Marcelliano deferretur per Valeriam vorumnarrationeinValeriamfecefTifle,

poteftas Ducis, munimentum abfque eoarmaticontenderunt,"vbiPannonica

vlla cunčlatione qonfurgeret. Vtilio- & Moefiaca legiones eos aflecutaejcdm

rem fuifle Romanis cunčlationem E- c opprimere poflent, per impotens de

quitij, quam Maximini ardorem even- honore & dignitate certamen inter fe

tus docuit. Nam miflus filius Marcel- collifae, hofti vičtoriam conceflerunt

lianus nulla dum rerum autpopulorum per avia & devia dillipatae. Dux tam en

imbutus noticia munimentum , quod Moefiae Theodofius junior, prima turn

precibus Quadorum fufpenfum fuerat, lanugine de.coratus, Sarmatas collimi-

maturarijufllt. Gabinium Regem ne- tia Romana ab alio latere invadcntes,td-

quid novaretur modefte pofcentem, pulit, afflixit, & frequenti congrefTu at-

Velut aflenfurushumanitate fimulata, tritos pene ad internecionem delevit.

convivio adhibitum,poft epulas|hofpi- Refidui dum in caffum fugam moHun-"

tales, officii fanftitate nefarie violata oc- tur, & ad Illyrici praefidium Gallica-

cidicuravit. Tam atrox flagitiumfi- num militem adveniffe fentiunt, fup-

nitimas gentes cum Quadis efferavit, plices pacem exorarunt. Haec in Pm-

quae illico Danubium tranfgreflae, cum nonia partim fuperiore» partim inferio-

nihil exfpečlaretur hoftile, agreftem regeftafituslocorumoftendunt. Va-

turbam meffibus occupatam , qua fub ftata igitur nunc iterum a barbaris fuit

ferrum mifit, qua fimul cum pecoribus Pannonia noftra, quin & Japydia , &

Iftria,

Iftria , cum Aquileiam vfque Opi-^ Bregetium vel Bregetio hodie propc tergium Marcomaiini, & Quadi pro- 'Commorinum Bonhyda vel ipfunt curriflent. Anm 373. Commorinum, vt volunt Lazius, &

Buno, at Cluverius ex Itinerario Anco-JESU CHRISTI. An. 374.ad37(?. nini& Tabulis ac diftantia aliorum lo-Damasi Papa ah. 8.^.10. corum probat effe Strigonium , quod V^lentinjani.Imp. 11.&12. Germani Gran appellant. Trimeftre Valentis.,Imp. An. 11.12.13. Garnunti(quodHaimburgumAuftrige Xj R A TIA NI IM p. A n. I o. Cluvcrius, pagum S. Pctronellae non

' dii

A

Paulin.ta

^Emon^ Cond. An. IS'96. ad IfgS. procul inde diflitum Lazius interpreta-

tur) nihil agendo confumpfit,nili quod

MbroCusexPrsefeftoInfubrias inQuados lentam pararet expeditio-

mira Dei providentia adliuc nem. Acincum five Aquincum (quod

"Catechumenus, vnanimi con- Lazius putat efle Raczenmarckt, Vn^

fenfuMediolanenfiumeligiturEpifco- garice Cepel inferioris Vngariae ) pri-

TdtTheoA pus, & poft diuturnam rcnitentiam, mumcaftra mota, jnnčlus ponte con.

i.4.c.<. fufcepto onere baptizatus, odavo die nexarum navium Danubius, militem ordinatus,&confecratusEpifcopus in-g inQuadorum folo expofuit, qui nulla

credibiligaudioCatholicam afFeeit Ec- praelio cum hoftc' congrefTus rapinas

clcfiam. InterfuiiTe ejus ordinationi folum egit, & incendiis regionem va^

ValentinianumAuguftumacDeogra- ftavit. Hibema deinde quaefitaBrege-

tias egifle, quod cum ipfe corpora com- tione, quam diximus e/Te aut Commo-

jnififlet Ambrofio, Deus ei animas rinumaut Strigonium. Ibi dum lega- Ammian.

comraendalTec, teftatur Thcodoretus, tis Quadorum pacem poftulantibus re- Marcei.1.30.

J, r 1 ^ ^ r . cap.2?.Idat.

mnoyf^, Ipondere parat excandelcens, impetu mchron..

Redux ih Galliam Valentinianus fanguinis, amifsa voce , fenfu integer fdSK

Treviris hibernavit, quo tempore S. exfpirat, vt habet Aurelius Vičlor, 6c

Martinus Pannonise noftrae aeternum idem Ammianus affirmat, Paulus Dia-

decuSjTuronisEpifcopus elečlus eum conusverö apoplexiam fuilTe conten-

accederc volens, ter paffus repulfam dit, qua fubito correptus obiit, anno se-

inftinčlujuftinae Imperatricis Arianae, tatis quinquagefimö quinto. Chrifti

tandem ab Angelo apparente juflus fe- 375". die decimal feptima Novembris.

cure aulam ingredi, denuo acceflit: Eo defundlo Gratianus filius cum pa^

cumque ille indignaretur, nec vellet truo Valentejam dudum Auguftusap-affurgere \ fellam in qua fedebat vndi-C.pellatus habenas Imperii capefliit, all

que flamma circumdedit, quo prodigio fumpto in confotium fratre Valentinia-

territus, & Martinum complexus eft, no juniore novenni, qui tunc Muro-

& omnia ei,quae defiderabatconceflit, cinčl3B(nuncSumerein Auftriae oppi-

in colloquium faspius ilium ac convivi- dum eft ) cum matre Juftina moraba-

um adfcifcens , quae pluribus profe- tur. fven'am.^' qvuntur Severus, Venantius Fortuna- Attigimus nunc ea tempora ^ qui-

SJgT^ron. tus, GregoriusTuronenfis, & alii. Ve- bus ab extremo glaciali Oceano palus

1.3.C.I4. re jam pubefcente Valentinianus fupe- Moeotica mephitim late in orientem,

rioris anni tumultibus Quadorum, & ac feptentrionem , quin & vnivQifam

Sarmatarum excitus e Gallia in Nori- deinde Europam efFudit. Hunnorum Marcei.cit.i,

cum, & Pannoniam properavit, vbi gensmonumentisveteribus leviterno- feq^!^ ^"

obvios habuit Sarmatarum legatos , ta, vt ait Marcellinus, diu propriis &

quos Bregetionemremifit. Eft autem inacceflis claufa moiitibus vkra palu-

dem

dem Moeoticam, ingentieluvioneGo- * f^m Scantias Infuls, qui & terras Scythicas

thorum primo terras, mox Thracias, & ^^^i^tr^^t, reperit in populo fuo

1 V> • • J • J ^ quafdammaCTas mulieres, quas Gothicofer-

demum Pannonias mundayic, quod ut ^^^^ Alyrumnas vocant eafque habeas fa-

altius repetamus, primam hujus eitere fp^^as, de medio fui proturbavit, longequc

gentis originem ex meliorum autho- ab exerdtu fuo fugatas in folitudine coegit

rum confenfu inveftigare libet. Mitio- crrare,quas Sylveftres homines,quos nonnuU

ra apud hodiernos leges, fed apud vete- " P^^

' ^ . „1 . , s-antes dum vidiflent, ex earum complexi-

res veriora. Fidei plunmum tribuo hu- ^^^ ^^^ ^^^^^ ferociffimura ediderunt, quod

jus aetatis fcriptoribus, quos cum non fuit primum inter paludes Moeotidas minu-

iateret eruptio, minimequoque gentis tum , tetrum, atque exile, quafi inhuma-

orieo latuerit. ' ^^^ notum, mfi quod

° ' humani fermonis imaginem adfignabat. Ta-

Ergo Marcellinus Comes, quem adhuc li igitur ftirpe Hunni creati Gothorum fini-fub Conftantio Augufto militafle diximus,ac- bus advenerunt: nam & quos beUo forfitan Curatus fui tpmporis hiftoricus, fic diflerit: minime fuperabant, vultus fui terrorc nimi-Hunnorum gens vltra paludes Moeoticas gla- um pavorem ingerebant, & ternbihtate fu-cialem Oceanum accolens omnem modum gabant, eo quod erat eis ipecies pavends ni-feritatis excedit. Ubi quoniam abipfis na- gredinis, &velutquaEdamfi dicifas eft defor-fcendi primitiis infantum ferro fulcantur al- mis ofFa non fades, habenique magis punfta, tius genx, vt pilorimi vigor tempeftivus e-B. quam lumina, quorum animi fiduciam tor-mergens, corrugatis cicatridbus hebetetur, vus prodit afpeftus, qui etiam m pignora fua

fenefcunt imberbes abfque vUa venuftate, ' • -- -......-

fpadonibus fimiles,compa£tis omnes firmifq; membris, & opimis cervicibus prodigiose de-formes , & pandi, vt bipedes exiftimes beftias, vel quales in commarginandis pontibus effi-giati ftirpites dolanturincomptein hominum figuras, &c. Indnmentisoperiunturlintcis, vel ex pellibus Sylveftrium murium confar-dnatis 'necalia illis domeftica yeftiseft, alia forenfis, fed femei obfoleti coloris tunica col-lo inferta, non ante deponitur aut mutatur, quam diuturna carie in pannulos defluxerit defruftrata. Galeris incurvis capita tegunt: hirfuta crura coriis munientes hacdinis eoru-quecalceiformulis nullisaptati vetantince-deregreflibusliberis, qua caufa ad pedeftres parüm accomodati fünt pugnas, verum e-quis propeaffixi, duris quidem fed deformi-

primo die nata defcBviunt. Nammaribus genas fecant, vt antequam laftis nutrimenta percipiant vulneris cogantur fubire toleran-tiam. Exigui quidem formä, fed argutis mo-tibus, expediti, & ad equitandum promptilH-mi, fcapulis latis, & ad arcus fagittafque parati, firmis cervicibus, & fuperbia femperere-ai:hi verb fub hominum figura vivunt belini- ^^^^^^ ^ näfsevitiä. Itä Paulus Diaconus five Author reb.Getc^! MifcelliE. Eadem habet iifdcm pene verbis a-i.LeoOflfe JornandcsGothus, qui fcripfit Anno Chii-fti 5-fa. vndefi Paulus Diaconus eft Author Voffdehiß. Mifcellse, vt volunt Leo Oftienfis, & Voffius, hie ä Jornande , quae de Hunnis refert, cx-cerpfit. Jornandesvero Prifcum hiftoricum dtat, fed quis ille Prifcus fuerit ignoratur: non potuit efle antiquior Jornande vlträ centum feptuaginta annos. Hacctamen pleriquc

bus, & muliebriter iifdem nonnunquam iufi- r cenfcnt fabulofa, & in odium gentis exeogi-' - -t ____f..^,.' s____nliic Hivprfhnim ODiniones dc

dentes, fiinguntutmuneribus confuetis &c Per inducias infidi, inconftantes, ad omnem auram incedentes, fpei nov« per quam mobiles, to tum furori incitatiffimo tribuen-tes. Inconfultorum animalium ritu, quod honeftum inhoneftumve fit penitus igno-rantes &c, adeopermutabiles&irafcifaciles, vteodemaliquotiesdieafociis nullo irritan-te fxpe defcifcant, ibidemque propitientur nemine leniente. Hoc expeditum indomi-tnmque hominum genus externa praedandi aviditate fiagrans immani per rapinas finiti-morum graffatum & caedes, adufque Achai-ampervenit. Hadenus Marcellinus. De prima vero Hunnorum origine Author Mifcel-Ix inquit: Filimer Rex Gorhorum poft egref-

tata. Plures alias diverforum opiniones dc Hunnormn origine videre licet apud Mel-" chioremlnchofFer, qui tandem admirans in-quitdeHunnis: Itaneverh aut calo delfßßnt, aut vt fun^ vnicS, noBe bumo enati ? & de- Hungar. mum incUnat in opinionem Thurocu con-terranei. Porrro Joannes Thuroczi Hunga-rus, tradit Hunnor & Magor primogenitos Nemroth venandi caufa progrelfos infecutio-necrevsin paludes Moeotidas devenifle, & inventis opimis pafcuis, hie domiciÜum fuis adduftis fixifle. Poftea tamen fobole multi-plicata cüm azgre fuftentarentur , in vicinas regiones, pulfis vel deletis habitatoribus cru-piffe. Sed haec fpeciofius dici, quam verius ex eo prodit Thuroczius, quod alleget quen-

Hh

dam S-. Sigdbertiim ^el Sfgisbeittmi Epifco- ^multiplicipraelioattritoS) partim de'' pum Andochenum inChrönicis focios adfdfcunt, & in

nationum , dcquo, & eiLisöpcie nuIUaho- . / . , , ,

rum authorum qmdquäm conftat. Coinmu- Amalorum ( vel V t habet Marcellmus

niffima tarnen hsc eft opinio de Hunnorum Gruthungorum)nobilifIimum Regem

engine. Vndecunque autem origuiem ha- Herrnaiiarichum iam feniogravem,fed

beant Hunm,illudpro certo habendum reor muitarum gentium Dominü/eruntur.

non ante annum Chnfti 973. vcl vt verius tt- a -i l„ r ^-i r • r ^ r» -

exiftimo37r. expaludibusemerfiffe, acEu- Hicaduobusfratnbus fororisfu3Ba Re-

rops innotuiffe. Quai-e frufträ afferuit In- geoccidijullae vmdlClbus lethall vulne-

chofFer dudum ante Valentis Imp. tempora refaaciatus anno setatis centefimo de-

Hunnos in Pannonia Inferioi-e conlediffe, eo cimo fatis Conceirit,reli6lo poft fe Rege

folüm indudus argumento quod S. Maiti- vithimiro, cui per multas clades breve

nus Sabanaz civis dudum ante lubjuhano mi- . . r-Tr/^i-iN- ^n

litaveiit,quodJovianusStridoncnatus,quod Imperiumfuit. Verfademde m Oftro-

Valentinianus quoque cum fratre Valentc gothosHunnorumrabies,ingenti om- -

&filio Gratiano Pannonidgeneris fuerit, a- nes concuflitpavore. Athanaricusmul-

deoque exHunnis jam Pannoniarum incolis ^^^ defideratis ad tutiores mon-

delcenderit. Vitro liquidem concedam hos • o r 1 - 1 « / fuifle Pannones & Pannonid generis , vti & ^ ^^ ^ P^^S

plures alios, quorum hadenus mentionem ejus populi rerum neceffanarü defe^u fed,fedHunnosScPannones, eandemfuiflfe B.^ittenuata,dealiisfedibus deliberarecae-

inchoff. Ap. gentem, priufquam Hunnae in pannonia con- pit. Itaq; Duce Alavino ripas occupant

» ÄZcSSr^uScS Danubii oratoresadValentemAugu-,

pudhunc. Hungaros & Hunnos diverficate ^^^ deftinant, Thraciae partem certis

eorumque Origine loquens depromit. Certe legibus colendä impetrantjCumq^ trajc-

ßquü eos ( Hungaros puta ) aliter dixerit in ^q Danubio terras Romanas occupare

jfoßro Me, quammodmsdiximusßijfe exor^ incipiunt, avaritiä Romanorum Praefe-

crkimus, qlamßbulisanniUbus Lfentimus. Lupicini, & Maximi exacer-

bati, nondumpofitaarmain Romanos.

. Hase de Hunnis adnotare libuit, vibrarecoguntur. Extorquebaüturpro

{ubfequentium annorum geftis intelli- alimentis mancipia, & quod foedum di-

gendis opportuna. Diverfos verö fuifle diu, cogente transfugas fame, canesfin-

Hunnos ab Hungaris melioris notse au- guli pro fingulis hominibus cortimuta-

thoresvolunt:quare nullum hic hodier- bantur. Fridigerno infuper ftručlse fed,

Iiis Hungarisprsejudicium hinc fačlum mature deteaae infidiae, qus eum ad'

cenferidebet. Sedjameovndedigrefli vindi6lamprovocarunt.

fumus revertamur An, Chnflt. 375-. gefta prolixä narratione Marcellinus te- sTfiöd.de Gothi, quos diximus fub Athana- C.xit, qui Fridigernum Vifigothum cum

s^^uth. Mil Fridigerno Ducibus feu Regibus fuis Danubium tranfilfe fcribit: S. Ifio.

uf jornaS'. ^^ Oricntales & Oceidentales divifos, dorus verö Athanaricum. Prsterea

de reb Get iterum mutuä collifi difcordia äd arma Marcellinus vtrumque nominat Ther-

chrVn.tprocurrerunt- Athanaricus Fridiger- vingorum Regem, & Gothos dudüm

L re.«!"num Valentis Imperatoris auxilio,cüm ante fufceptos a Valente apud Hadria-

fe Chriftianum cum fuis futurum polli. nopoliminhibernisftetiflenarrat, cüq^

cereturfuperans, fidei Dolores petiit, juberentur tranfire inHellefpontü, nec

q^uos Valens Arianus fuse fečlae parti- comeatum impetrarent, Fridigerni co-

cipes tranünifit- Intereä Hunni ( quo- pias auxerunt,ejufq,- laborü focii, ingen-

rum originem paulo^ante inveftigavi- te aliam multitudinee fecu traxere.Atq;

mus) vicinos fuos Alanos, qui Scythi- hic fuit anus primae Hunnorum contra

cas folitudines incolebant,& aTanai flu, Gothos e Paludibus Moeoticis erüptio-

mine dicebanturTäüaitae, adoiiuntur; nis^quifequenti feculovniversäinvnda-

bunt

G

buntEuropam. Hoc ipfo anno pugna-^militum, quempraeliointerfaiffe dixi-

tum in Gallia: vbi Gratianus Auguftüs 'mus ad Valentem Imperatorem, cum p^^j

triginta millia Alemannorum delevit. eiValensmoIlitiemexprobraret, intre- i.ia.čap. 15-

Anno. 376. pidus dixifle fertur: Non ego viäm fum

Imperator ,fed tu ^ qui contra Deum pum

JESU CHRIS! I An. 377. & 37$. ^as y Barbaris nutum ejm condlias.

Damasi Pap^ an. II. & 12. An nefcis, qms ab Ecclefip expulißi,

Valentis Imp. An. 14.& 15". quihm eas tradidißi ^ Frigeridus tunc

G rati a ni Imp. au. Ii. &12. inlllyricumrecefferat, vbiFornobium

Valentiniani II. An. 2.&3. Gothorum Ducem cum praedatoriis

^mon^ Cond. An. & 1900. turmis vagantem reperit, Taifali erant,

quosducebat, recensin Gothorum au-

Othi per Thracias infolefcunt, xilia adledi. Hos Frigeridus adortus

-obvia quseq^ depopulantur.Lu- occifo Fornobio fupplices in Italiam ad

'picinus cum infidiaeFridigerno agrorum cukum tranfmifit, vbi circa capa".'"*'

ftručlae non fuccefliflent, tumultuario Mutinam, Rhegium, & Parmam con-

milite coačto, temere magis quam con- federunt. Anml 377.

fulto in campum progredituruiecGothi g Tranfačla hyeme, dum Gratianus

tunc fegnes ad pugnam: conferitur pes in Pannonias properat, Lentienies po-

pedijvir viro, mixta vindito ardori ne- pulinovis motibus ferocesad armap.ro-

MarceUji ^^^^^^ vičloriam ad Gothos in- currunt, quos non fine difcrimine do-

cap.^3," ' clinat. Romani Tribuni, & potior ar- muit Gratianus,& in Pannonias prope-

matorum pars interiere praeter infauftü ravitperNoricum, vbi & Laureacum

Ducem,qui ad id foliim venifle vifus eft tranfiens invifit. Frigeridus interea mu.

vt Gonfligentibus cgeteris fugam arripe- niendo Illyrico internus erat ne abfum-

ret, Totus igitur exercitus ad interne- ptäTliraciäGothusilludinvaderet. Va-

cionemdeletuseft,&Gothifpoliis dita- lens etiam Conftantinopolim venerat,

ti, Romanorum armis induti. Percu- novum Habens delečlum,&primo vere

lerunt haec maximopere Valentem, moturus inhofpite humanitatisoblitü.

qui Antiochiä difcedens praemiiic Pro- Jamq,- Hadrianopoli praefidiario milite

.futurum &Troianum Rečlores • qui- accomeatuinftruČlacohortesRomanae

bus Frigeridus Dux cum Pannonicis, convenerant , cum interea Gratianus .

& Tranfalpinis auxiliis Gratiani juflu , Auguftus fecundo Danubio Sirmiü ve-

& Richomeres Domefticorum Comes nit, vbi quatriduo moratus ad Martis cGalliis cum fuis copiis accedere pro-C.caftraeodemfluminedefcenditjacprae-

peravit. Collegia iterum prope Mar- miflb Richomere Comite cum literis o-

tianopolim figna cruento Marte , cae- ravitpatruum,nepriufquamipfequoq5

fis vtrobique pluribus, minore quidem futurus periculorum focius adveniret,

damno, fed maiorepericulo Romano- cumhoftedefummareidecerneret:id-

rum : praslium nox diremit. Gothi que ipfum Vičtor Magifter Equitum,

ftetere in caftris , Romani Martiano- eadem fentientibus multis , fuadebat. ^

polim pedem retulerunt. Hase Gratia- Vicit tarnen funefta Principis deftina-

no quater & Merobaude Confulibus a- tio , qui ne jam pene partae vičloriae

gebantur anno in autumnü vergente, (vt opinabatur)confors fiereff juvenil

quicitradubiumeft^;2;z^w377. Gratianus, properandum eenfuit. O-

Subfecuta deinde Thraciarum va- riente igitur diei aurora , quinta Idus

ftatio,quam lamentabili ftylo depingit Augufti vtrinque inftručla acies, fubla-

Marcellinus. ReduxTraianusMagifter ta figna , incitatus adpraelium mi-

Hh 2 lesj

les, & nondum figno 4ato V^ommus^fiafGothihahitaveyuntfmuly^easpra^

Bacuriuscurt) Sagittariis j & fcutarUs 'daverunt,demdevJqueadportasvriisCoju

procurritjquemintenjpeftiveferocefUL ßtwimopolitmus vsmrmt. Fuitiiicpri-

fepulit Gotius \ & mox equk?itum Ptb. mus de Valente rumor, quad inveniri

ce Alatheo, & Safrace viceverf^i emific non potuerit, velutipfe quoque Mar-

inftar fulminis irruentem. QsP^ dqm celliiws ejus temporis fcriptor narrat,

per caedes graffatuf magno ^mp.etu re- fed exuftum effe prodidittardius is,qui

Ruffin.i.2.c. primereconati Romani, turbatis ordi- cumeoinagrefticafa latuerat, utdiŽu

vhSmßit)us, & caedunt, & ceduntur. Diu px eod?m Marcellino, qui narrato Va-

The dUe; ^^ ^mbiguo M^tte ! dc- lentis interim, Gothos ad oppugnatio-

si.orof 1.7. mum inclinata Romanaacies, & quod nem primo Adrianopolitanae vrbis co-

ii^Mp"?' yltimum viČlis efle folet fubfidium, in mitatus, vltimo in Pannoniam, Sc no-

viainE^t f^g^^verfa, incpndite ( qua quifque ftram Japydiam vfque ad Alpes Julian

cap.4(f. crumpere potuit) dilabitur. Valens procurriffe dicit, & finem fuse imponif

cuiji paucis candidatis, & fpadonibus hiftoriae, vt miles quondam & Grxcus.

ad agrcftem cafam delatus a fubfequen- Anno 378. tibusGothiscircumfeffus injefto tečlis

igne crematus eft. Id vnus Candidato- JESU CHRISTI. An. 37^. ad 3S2.

rum per feneftram elapfus, & captus Damasi Pap^ An. 13. adi^.

barbari?ignaris,quemcremaflent,pro- Gratiani Imp. An. I3.adi^.

4idit. Eadem hora Ifaacius Monachus V a l e n t i n i a n 1.1 m p. II. 4. ad 7.

Conftantinopoliagens, divino afflatus Theodosii Imp. An. I.ad4.

fpiritu dixit: l^unc Valens igne torretur, .^mon^e Cond. au. i 6o i. ad 1604.

proßuentem ^h eo ingratum odo- _

rmfentiunt. In hac multiplici Roma- Gratiani Augufti abfentiam

nsßgentiscbdemorsqminuitTroiani t-^novus turbo involvit Germa-

^ Sebaftiani Ducum, cum quibus tri- niam. Alemanni collečla infini- «atinchto.

ginta quinque oppetiere Tribuni va- tä hominum multitudinc Gallias ag- ^Jrlcp/rAk

cantes , & numerorum Re6lores, & grefliformidabile concitarunt bellum, JJeJ^J'^^,

Valeyianu? atque Equitius , quorum & vagabanturadhucinThradis Gothi. ^"^"'^ofirnus

VHijsftabulum, alter curabat palatium. Tot hoftibus impar juvennis Gratianus 14"paui.Mi.

Et conftat tunc vix tertiam evafilfe e- prudenti confilio fibi adfcifcit Colle-

xercjtus partem, nec vlla ante hac in gam Imperii Theodofium Hifpanum

^nalibus praeter Cannenfem pugnam priufquamSirmio difcederet, 14. Cal. lučluofiorclades. Hacvi£toriäanimo-C.Februariivt notavit Idatius. Hie a pa-

fiores Gothi caedibus ac rapinis omnia rentibus fomnio monitis nomen acee-

impleverunt, ad vfque Conftantinopo- pit Theodofij quafi a Deo datus vere

Ijtana maenia prolatis fignis An. 37S. etiam fervatus ne perimeretura Valen-

qusefimpliciphrafi expreflit Idatius in te fucceflbrem Theodorum vel Theo-

haec verba : Ingreffm eH Valens Augußus dofium aliquem metuente : originem

ah Oriente Conflantinopolim die 3. Cal. Jm. traxit a Traiano , quem expreffurus in

^ ipfo anno profeBm cH Valens Auguflm faftis illico mo vit contra Gothos, mili-

txvrhe iis'fo^atum die"^. Idmjunias, ^ tari difciplina in meliorem ftatum re-

pugna magnafuit cum Romanis, Gothis pbfita. Nam vt fatetur Jornandes, Im-

milliario duodecimo ah Hadrianopoli die 5'. peratoracri omninoingenio, virtuteq*

1dm Augüßi. Ex ea die Valens Auguflm & confilioclarus, praeceptorum feveri-

nußiuam apparuit J (^toto anno per Dice^ tate juxta, & liberalitate remiflum e-

cefim ^hraciarum, d?^ Scythia, (Š* Moe~ xercitum ad fortia provocavit. Vnde

Gothi

Gothinon parvocorrepti pavore, plu-^ ftantino, renovataj&ipfidiaifuntKc-

ribus per cum attriti praeliis fuccubue- " derati. Id fačlum 5-. Non. 0<flob. accitis

rnnt. Gratianus vcro eodem anno in videlicet omnibus vndiqueGothis, qui

Galliis triginta millia Alemannomm hačlenusbellaverant,& per Romanas

fudit, vt habet Author Mifcellae. Vi- Provincias divifis. Anno 381.

člorias nuntiatas efle adverfus Gothos, Eodem vero vt haerefes ab Impe-

Alanos, & Hannos decimo quinto Cal- rü finibus longe profcriberentur cele- ygj^^jj ^^

Decemb.notatldatius. brata funt duo Concilia, Alterum Oc- r-itai.Baio.

Infequens annus plures iterum cidentalium Epifeoporum Aquileiae, Theodofio numeravit laureas contra alterum Orientalium Conftantinopoli. eofdem hoftes, qui intelle6ta gravi ae- Convenerunt Aquilejae praeterValeria-gritudine Theodofij, audaciam & ar- num Patriarcham Ambrofius ille Mama refumpferant: fed Theodofius ab gnus Mediolanenfis Antilles, Eufe-Acholio Epifcopo Theflalonicenfi Or- bius Bononienfis, Limenius Vercellen-thodoxo baptizatus recepta iterum fa- fis Anemmius anno fuperiore Sirmij or-nitate, contra infultantesprofe6lus, iif- dinatusEpifcopus ä S. Ambrofio, nec-quejdebellatisextremoAutumnoCon- quicquam refiftente Juftina Auguftä ftantinopolimtriumphansingrefluseft.B. Valentiniani vidua cum Arianis , Sa-Nondum hačtenus five Hunni five Go» binus Placentinus, cui vni fua fcriptä thi in Pannonias venerant, fed aegro- cenfuranda folebat dare Ambrofius ^ tante, vt dičlum, Theodofio audacio- PhilaftriusBrixienfis certaminibus con-res effečli diviferunt exercitum, & Fri- tra Arianos clarus, quem Mediolani fc digernusad depraßdandamTheflaliam, vidifle gloriatur S. Auguftinus, Helio-Epiros,& Achaiam digreflfus eft, Ala- dorus Altini Epifcopus, EventiusTici-theus vero & Safrach cumrefiduisco- nenfis, Bafliai?lisLaudenfis,Chroma-piis Pannoniam petierunt. Excitatus tius tunc Presbyter dein Aquileiae Epi-hujusreinuntioGratianuseGalliiscum kopus. Sed Spondanus pro Eufebia exercitu properavit, delinitofque pro- Bononienfi ponit Edebium Anonien-miflis ad foedus cum Romanis paci- femfortaffiserrorelibrarij: AdditMel-fcenduminduxit, quod& Theodofius chior InchofFer Tenacem Epifcopum convalefcensratumhabuit,^;«. 3S0. Celejanum. Aifla vero illius Concilii

Unde jam ex hofte amicus Atha- nominat etiam Maximum noftrumiE-

Sfim i' naricus Rex, qui Fridigerni interea fuc- monenfem, qm Cum coeteris Patribus

cefleratannifequentisinitioConftanti- condemnavit Palladium, 6cSecun4ia-ori cotL ttopolim venit 3. Idus Januarij & mira- C.num Arianos Epifcopos, vti & Atta-

tus fitum vrbis, populorum confluen- lum, qui Presbyter ex Catholico fa^lus

tiumvarietatem,3edificiorumfplendo- fuerat Arianus, & Valentem Pfeudo-

rem , -beatum pronuntiavit Imperato- Epifcopum Petovienfem, qui eječlu&a

rem,aquo muneribus & benevolent!^ populo patriam Gothis tradiderat, &

fumma afFečlus ibidem obiit poft non habitu Gothico , cum torque , & bra-

multos dies, nempe S. Cal. Febr. vt no- chialibusincedere confueverat. Vix eft

tavit Idatius, Mortuum (plendido ex- reperire aliam Synodum, in qua tam e-

tulit apparatu Theodofius, pene plus xiguo numero ( erant foliim triginta

honorans, quam vivum, cum ipfemet duo ) Epifeoporum, tot compreheöde-

pheretro ejus praeiret. Exercitus ejus renturvirifančlitate, dočlrina, Scfamä

Theodofio fe fubdens cum Romano celebres. Extant AčlaTo. I. Concilio-

milite vnum corpus effecit, militiaque rum. Ex quo etiam colligitur Gothos

ilia, quae jam dudum fuerat fub Con- anno priore inPannonias procurrentes

Hh 3 cum

cum Petovionem occupaverint prodi-^ miflisLegatisa Dionpco Rege Gornu*

tione Valentis, vix abftinuilTc:ab inful- 'biaefingulis militibus fingulas Virgines

tu ctiam noftrae JEmon^e & Japydise procon jugio. MifTae funt pro numero

vfquead Alpes381. milituminduabus legionibus numera-

Plura his temporibus parta mrfus torum vndecies mille Virgines, quam

Ecclefiae pace Tub Cathollcis Imperato- VrfulaDionpci filiaČonnanoDucide-

ribus celebrata funt Concilia, quorum fponfata. Intereaaudita Maximi defe-

Theod.lf. vnum Romae congregavit Damafus ^ione Gratianus Auguftus ( qui poft

Papa, eiqueinter aliosinterfuit Anem- foeduscum Gothis ičlum, diffidens e-

mius Sirmienfis ex Pannonia, & Vale- xercitui fuo, fibi adfciverat Alanos, &

rianus Aquileienfis PaCriarcha , & S. Hunnos ) propere contračlum exerci-

Hieronymus nuper in coetu Cleri A- tum qua terra, qua mari contra Tyran-

quileienfis , de quo ad annum 375-. nummifit, Meloam videlicet Pičtoru

Profper Aquitanus nota vit: & Gaulum Hunnorum Duces mariti-^^"^^^^'^^ß^Ciericiquaß chormheatorum hahentur.^ mse claffi impofitos, qui dum parent

' Sed vide, quae ad annum 362. per an. ' Augufti Imperio, cafu, an potius pro-

ticipationem obiter funt infinuata. Eo, videnti^ divinae ordinatione incurrunt

dem hoc tempore S. Martinus Panno- in navigia, quibus vndecim mille Vir- Gaufria.A.

niusTuronis in Gallia clarefcit miracu- gines Londino folventcs & tempeftate

lis , quem eo jure fibi attribuunt five ad mare Germanicum eječlae , vehe- ai. mÖhuI

Hunni, five qui tardius advenerunt bantur. Pudori tuncpretiumftetit,Vr-odg Britt.

Hungari , quod patriam ejus infede- fulae cohortantis monito praeelegerunt

rint , neque enim vila apud veteres omneš vitam ponere, quam pudorem, ™tiiem. in

Hunnorum inPannonias translatorum violare. Poftflammam libidinis, corri- zan'inEpk'

mentioante annumChrifti 380. Hun- puitBarbarosiracundiaeardor, &mori

garoum vero aliquot feculis pofterior. paratas , omnes ad vnam fub ferrum

Pannonium faifTe nihil ambigimus. niifit» Haecveritati magis vifa confor-

Hxcadamum 382. mia, cum aliiplurimum in tempore,loco, perfonis, & aliis circumftantiis va.

JESU CHRISTI An. 3^3- ^^ rient. Atque haec fuit prima Hunno-

Damasi: Pap^ an. 17. & 1$. rum-rn Germaniam expeditio. Sacra^ SiRicii PAPiE An. I. & 2. cjip^anapaflim in Germania devote fer-

Gra.tiani Imp. An. 17. vantur. Dumhipiraticamexercentin

V.alentiniani II. Imp .$.adii. mari,Gratianusdomefticomalooppri-

Theodosii Imp. ah. 5'.adS. mitur. Dereličlusafuo exercitu, arre-

.^mon^ Cond. An. i^o^-.ad 1608. ptäfugäper Andragathium Ducem oc-

ciditurLugdaniin Gallia. Fuitnatione

Aximus Dux Romanae mili- Pannonius Sirmii natus, literis non me-

rise, quem alii Britannum ge- diocritefinftručlus, parcuscibi,fomni,

viainEpit ^^ Conftantini vini,aclibidinisviaor, cunftifquefuif-

cSsde" Hifpanum fuifle volunt, fet plenus bonis , fi ad cognofcendam

M Brit. Tyrannidem arrtpiens in Britaiinia ac- Reipub. gerendae fcientiam , animum

Syr.Theo. clamatur ä militibus Imperator,& tranf- intendiffet, ^ qua propc alienus, non

5ocr.i.K,e. miflo exer^tu in Gallias , ab infenfis modo voluntate,fedetiamexercitiofuit

Graciano Augyfto legionibus gratanter plus fere l^etu s.quam Reip. intererat,vt

fufcipitur: vbi mox ejeais Armoricis, loquiturDiaconus. MaximusillicoLe-'

regionem fuis milicibus affigiiat nomi- gatione mifsa Conftantinopolim explo-

nat^im Minorem Bricanniam , petitq; rat animum Theodofii an bello fecum

■ ^ ■ ' ' • de.

Zofini.1.4.

j^ritiqu^ '& Novce Pars III 247

deGernere/ancolIegam admittereVelit,^ liamingreditur, pulfoinde VaientiiiiaT DiacMifc.

^oiim.i.^. ^^^ diffimulatis confiliis fufpenfum te- 'no Augufto, qui ad TKeodofium fe ire- ^o.

paui.Mifc.i. nuit Tyrahnum, Arcadio filio eodem cepit. Vaftajbant id temporis Panno- u. "

12 C 3 ^ , "A

anno Gratiani alTenili renuntiato Au- niasHunniSc Alani, contra quosprae-

gufto. Anvio-^-i^, textu fuppetiamm Valentiniano mififa-

Damafo Papae fan£le mortuo fuc- rum partem exercitus ia Italiam Maxii

cedit Siricius, illo vndecima Decemb. mustraduxit j ipfecum reliquo robore

diedecedente Anno 3S4. hoc deinde fubfecutus, aliud ageris, aliud fimulans.

menfe Februarij fubrogato. Honorius Et cum fuga elapfo Val'entiniiano iiul-

Theodofii filius nafcitur. Interea S; lus refifteret, Aquileiam vfque progrefl

Sn Ambrofius pro Valeritiniano legatione fus vniverfam Italiam cum Africa brevi

iun.vaient. funčlus Maximum Tyrannum cohl- -temporis fpatiofui juris fecit. Theodp-

buit ne in Italiam moveret. An. 384. - fius dučla interea Galla Välentiniani fo-

-s'HieroEp Hieronymus perfecutioiiem rore(namPlacillafuperioreanno obie^

9J.& i.2.in' pafTus a Clericis Romanis ^ ofFenfüs pra- rat) copias adverfus Maxirrium diirexit

viseotum raoribus, Rorhadifcedit, af- perMacedoniam & Dalmatiam, iacci-

fumptofecumS. VincentioPresbytero tisiiiauxiliumGothis,&(vtvultPallas

&Pauliniano[fratrum tninimo, dius)etiamHunnis, fedveriustelle S;

rofolymasnavigat. Ambrofio evocatis e Germania Fran; s AmbrbC

S. Martinus Turonenfis Epifbo- corutn & Saxbnum copiis. Occafidi pus Treviris a Maximo Tyraniio cir- nem novi connubii attingit Zofimus. cumventus ad horam Ithacianis com- .Cdm eriim TheiTalonicam fugiflet Vain unicat. Mox in (e feverfus,s§č illacry- lentinianus cum Matre luftina, & foro-mas ab Angelo apparente audit: Merh re Galla, eö occurrens Theödofius earn %berfrt ^^ yß^^^^^^ invxorcmaccepit. cfiron.H. mc^mßi. Reparavirtukm,refume conflan- Aqtiilda occupata Maximüs pei: 26fira.cit. roi^ilS- J ^^J^^ ^^^pericHlumgloria Jdfalu- Andragathium Comiteni Alpes Julias g

tis incur ras. Ab eo teriipore cavit Itha^ commumit,iie Theödofiö tranfitusper ^taigah.

cianis mifceri, öcfedeeini quibusdeinf illas pateret : cuni reliquo exefcitu in Jci+Pacat.

ceps vixit annisnullam fynoduiii adiiti Pannonia tranfiiti öbfefsä incaffum iEs inPan^ßy«.

Eodem tenipore S. Ambrofius Maxi* MONA,.qü3S Uli portias cläurit.tlideceii

mum Tyrailnurti haereticis favehtem turbo Petovioneni adortUs occupaviti

excommunicavit, qui expeditiohem in niox etiam Sifciarrijiii quafubfedic. In<i Italiam fufcepturus coiitra Valehtinia- . . terea Theodofius ex orient^ profečluš lium Auguftum Mediolani, & fubinde CValentiniätium cuni Juftina matfe lia-

Aquileise morantem militum deledlu vibusim'pöfitumjadditisfc[uifecuredei

habuit. Jnm 386. ducereiit in Italiarh deftinavit. ^ Noii

latuit ea res Maximuinj qui ratiis Th^Oi

JESU CHRISTI. Ari. 387. ad 3^3. döfii confilium effe italiam riäväll exer-

SiRicii Päp^ An. 3. adg. citüöccupare, Andragathium cum tri^

Valentiniani. II. 12. adi/. temibusin Adriaticofirluvigilaturüjvt

Theodos ii Imp. An. ^.adi5-. fiValentinianum cum matre intercip^i

iemon^ Cond.An. 1605I. ad 1615-. repoffetjfubmifit. Hic cüirfd iri ömtieS

partes intentOj occafione neglečlaj illöfi

MAgnoinfl:rü6lus apparatu bei- q-jamfretum tränfmiüffe intellexit.Ac

lico Theodofius ex Oriente mö- vero Theodofius vbi Maximü dd SavS

y.c.„.i.aui vet, majore Maximus ex GaU effe, ac Sifciam belli fedem occtifiafle

Iiis, qui fuperatis Alpibüs Cottiis Ita- iri audiit ^ eö iter inteüdit cüiii exereitü ^

täi

248 AyinaUuni CarniolicV,

caftrifque pofitls opportuno tempore^ßragesvmcampos,contim^q^efmeHhus

hofti copiam prselii fecit: necid Maxi- 'cunčlalate ^pmuntur. lam,qui ad muros

IT US detrečlavit. Collata ante vrbern difinnda morte proper averant, aut fpjps

figna, pugnatum accerrime, hoftes de- cadaveribm eequahant, aut ohviisJudibus

mum loco moti in fuga falutem quaefi- imlmbantur ^autportas^ quas eruptionepa-

crunt. Exiis,quiinvrbemrefugerant, tefecerant,mortedaudehant: atquorumfe

aut foflas implevere cadaveribus , aut fugaimpervimripü amnis objecit^trepidan-

obviis fudibus fe induerunt, aut deniq^ do colleäi, ^alterum quifqm complexi,per

portas, quas per eruptionem patefece- abruptaglomerantur ißumat decolor cruo-rant, morte clauferunt. Quorum vero reßuvim, contantes meatus vix elučla^ fugam Savi profundum inhibuit, i j tre- tis cadaveribus evolvit. Vtque fe tibi poffet

■ pidi, & in viceni complexi per abrupta ßecialiimputare militia, ipfum ilium vexiU

feipfos in gurgites dejecerunt, quos in- lariumfacrilegafailionis avidisgurgitibm -ter abforptus eft fignifer, cujus cadaver abforbuit, ne mortis fepultura continge^ reperiri non potuit. Hac viftoria poti- ret^ cadavef abfcondit. Nomevtroque ere-' tus Theodofius Pctovionem caftra m o- dendus tuceßuduijfe vindiäa, ^ adjuvan-vit Marcellinus Maximi frater fe adve- do vičloriam, & occupando clementiam. En nienti objecit. Poüta vtrinque acies,Bjfi^i alterampugnam , alteramque vičto-

prsecipitante jam die difpofitae vigiliae, riam. Deleäas inpralium Marcellinm co-

& moxorto fole concurfum non maio- hortes, eb^ipfum fa^ionis nefaria robur, re fortuna Theodofii. Pari fuga propul- ilia belli civilis Megara rapiebat, tanto ae-

•fi hoftes aut in fylvas fe receperunt, aut teris fatellitibus audentior , quanto excel-

foede concifi viŽloriam cefTerunt Theo- lentiorem operam navabat 'Jyrannofrater

ilofio. Multi ex iis fubmiftis vexillis lyranni. Qmquidemmaximetumgaude-

fupplices Imperatori, veniam confecuti bat exercitus, qvumfe vitro videretlacefß,

funt. Maximus interea celerrima fuga quinibilmagutimuerat, quam timeri:

Aquilejam ferecepit, quevičlorTheo- deoquidemvtcaßracollatis, quodpreecipiti

dofius preffo pede fecutu s iE m o n a m die manum conferere nonpoterat, j^e vičio-

venit, quae refpirans ex obfidione fum- ria cum luce venture pervigil ageret, tar^

mo gaudioaduenientem excepit. Haec dumfolem,defertorem diem, annuum nočlis

paeat.in Pa- omnia diferte profecutus eft Pacatus o- ießiva tempm criminaretur. Ecce lux tan-

ncgyr. ^ ^ujus verbis hie libet vičloriae hu- dem ^ omnis campus horrebat, divifi in

jus Gurfum defcribere. T^is eB Sifcia, ' cornua equitesileves antefigna velites, di-

teflispulcherrimusamnecoT^ičlm,ficonfli' f^ofita manipulatim cohortes , ^ gradu 6imilledicendme0yquoitainpublicos pro-C.pleno ferentes agmina quadrates legiones

Stores animiplenus miles invafit, ut mm vniverfa late, quavifm agipoterat, occu-

nec numerm reßflentium, nec maximi flu- par ant. hJomlum fe virtus experiebatur ^

minis altitude remorata fit, quominm vt e- jam difciplina vincebat: atpoßquam intra

• rat ex longijjimo itinere anhelm atquepuU conječlumteli acies vtraque promovit, vereuSy equos calcaribus incitaret, amnem eßkfis hinc indefagittarumnimbis res venit nando conjungeret, ripam infiliret, paratos ad capulos, milites prißina virtutis, Roma-

• denique expedantefque deprehenderet. Ser- ni nominis, Imperatorum denique memorcs, mo ifleprolixior eB quam ilia res fuerit. Vix caufampublicam manu agere: hofles, ven-

•fiuvium manus invičia tranßerat,jam locu ditam operam, laceratam Italiam, ßem in

belli tenebat: vix hoß'e invenerat,jam vrge- ferro reliquam cogitantes, gladiatoria de-

baf^vixpečioraviderat,jamtergac(edebat. ßeratiom pugnare , nec gradu cedere, fed Datur debito rebelle agmen exitio,volvuntur veßigio fare vel cadere.

impice in fanguine fuo turba , tegit totos . Atvbi impulfaacies ,fronfquelaxata,

&

■ &fidudamfedesverfaß, irepracipites,carmenexequialedicehat. Hkperpetu^ autgloriando fugen, (^fe invkem feßinan- 'vičlis abitum, ille vičloribus crehrum opta-do tardare'.armatij inerwesyintegri, faucij, bat adventum. lam qmcmq-^, tulijjes gra~ frimi poßremiqm miferi. Miles vrgeree- dnm ,Jeqm^circumcurfare, pracedere y vias minusyCommm,gladiiSjhaßis,pmälm^Cie~ deniquequibusferebaris obßmere. Nullm ßm ferire: aliipoplitihus imminere, alii ter- cmquamfui tuive rej^e^lm blandam tibifa-gaconßgere, aut.qms curfu nonpoterant ciebatinjMriam.Qmdegoreferampromcieni" continere, jaculis occupare, Arma, telaque, bm juis feßum libera mbilitatis occurfum ? hominesy viva, perempta, pronafupinaque ■ conßicuos veße nivea fenatores ? reverendos

. corporapaßmyVelin acervojacere. Uli mu- municipali purpura fiamines ? irßgnes api-

tilis excujßfque membris reliqua fui parte cibusfacer dotes ? Qmd por t as virtntibusßr-

fugiebant: hi dolorem vulnerumßequeban- tis coronatas?quid auUis vndantes plateas

■ -tur • ißi mortes recept as infylvas flumi- aecenßfq^funalibus auÜum diem ? quid ef-mina deferebant: illic poflremumßaritum fufam inpublicum turbam domorum ? gra» in admiratione nominis tm, ^fui dmis de- tulantes annisfenes, pueros tibi longamfer-teflatione fundebant. "Nullm finis cadendi vitutemvoventes^matresUtas , Virginef infequendiquß y nißt fubtraxijfet aliquando queßecuras ? Nondum omne confeceras bei-viäoribus mors hoßem, nox diem. Jt B, l)im ,jam agebas triumphum.

quanto melius manus illa confuluit j quae . . Ibatinterim Maximus,actepßterga

ßibmißs precabunda vexillis petiit veniam reßeSans in modum amentis attonitus rt-

necejßtatis, ^ terram in ofculis premens, volabat. Nec vllum ille conftlium vllamve

irate vt ream , non negUgenter vt p arum implicabat errores,, • & nunc dexter aut

necejßriam prateriißi: fed blande Uber ali. Uvus, nunc veßims ßuis obvim incertum

ter que traäatam jußfti ejfe Romanam, iterancipitiambägetexebat. ^otiesßbi

lunguntur focia agmina , fub vno ca- ipfumputamus dixijfe, qubfugio ? bellum-

pite diverßa reipublica membra coalefcunt: ne tentabo, vt quem viribus totis ferre non

amhopari gaudio feruntur exercitus. Hic potuiparte fußineam Alpes Cottias obß'

Opera fua gaudet: hic venia : vterque vi- rabo, quia Julia profuerunt? peto Aßricam

äoria quam exhauß ? repeto Britanniam quam

Nec pia Mu. ona cunčlantim , vbi reliqui'.credo me Gallia jedinvißusßum. Ü-

te äff ore nuntiatum, impulßs ejfufa por tis, ßania committo, fed notus ßum. QuidergB

obvia^n provolavit ,<i^vteß omne deßide- faciam inter arma odia medius tergo

riump^ßem impatientius, parüm cre-C.premorhoßibus ,aßrontecriminibus^Simo.

dens patere venienti , feüinavit occurßare rerer, evaferam:Jed ecce, nec animumfequi-

venturo. Fingit quidem, vtfcimus, timor tur manus^nec manumgladius: labiturfer.

gaudium : fed ita intimos mentis affičlm rum, iremit dextera, mens fatifcit. 0 quam

.proditor vultm enuntiat, vt inßeculo fron- difficile eß mijeris etiam perire 5 ergovtclau.

tium imago extet animorum. Velut iüa ci. fa fera quaßto diu exitu, dej^eratoq-^, conß.

vitas a longa obßdione reßirans, qmd earn ßunt^ &pra timore non fugiunt: ita ille ,

tyrannus Alpibus objacentem tanquam beU ipßo quo agitabatur metu alligatus in oppi.

Ii Urnen attriverat: tanta fe dr' tam fm- dumßmet Aquileienfe pracipitatlnon utvi-

plici exultatione jaäabat, vt inejfe vera tamdefinderetreßflendo Jednepanamfru.

latitia nimiavideretur. Ferebantfeobvia ßrandodiferret.QmnquamquapoteratvU

tripudiantium caterva \ cunäa cantu terior eJfe dilatio, qvum ita veßigiis ejus ac

crotalis perßonabant. Hic tibi triumphum tergo ardes miles inßßeret, utpeneomnle qua

chorus illeicontra tyranno fumbres nanias eßjkutapompam vltiofeßinatapraceperit,

I i Atq,-

AtquehsecinCamiolia noftra, & aui^^allkere militumfidetatemnlß te vuthorO'

iEMONAM ačta fatis produnt^ & qua fide 'mentijui finxijfet authorem.

profecuti fint JEwonensesfuü Imperat. Etpoßhanctu vocem nonillum in cru^

& quis eo tempore flatus fuerk hujus cemtolli^noncnlleomfm^nondifierpiinfm»

vrbisjin qua <^lihera mIfilitas,^cojiß)kui ßa jujjißhnonp^rmo illam tanti ream me.

vefle fenatoreSyÖ'reverendi munkipalipur' dacii linguam raikitm zrmpracepißi, cum

furafiamims\ mßgrtes apkihusßicerdo. eorumparte vitaliu, quorum fuerat loquu»

tes obviä advenienti Csefari properarüt, ta commentu ? quin jam caperas de ^m mor*

Vt meritoPiam iEMONAMnuncupaverit teduhitare, &dejeceras oculos, ^vultum

Pacatus.Porro fugienteMaximum infe- ruhore Jußuderas, d?^cum miferkordia h»

cutuscum exerciitulmperator per Juli- quebaris.Sedbenhßquodnon omnia potes^

a$ Alpes, ScCarfifeuCarufadii juga pro- tuitevindicant^invitu. Kapiturer_goex

grelTu s, ne opinantes quid6, & incautos oculisj^ m quid Heerepoßet clementite^inter

Maximianos adoriturtcüq^ pars quaedä inmmeras manus fertur ad mortem,

c^efcitusimpetu cclerrimo adAquileiae Hunc interitü Maximo. S.Martinus

muros acceffiffet, aditumque fibi vi per in Galliis pride praedixerat. Nec multö aJ®, Jjf'^

portas aperuiflet \ quippe non poterant poft AndragathmsComes, qui fumae rei cuftodes perpauci numero refiftercjß pra3fuerat,Gratianiproditor,intellečlo krmTcm.

Maximuslmpcratoriofolio deturbatur. Maximi interitu fe praecipitS e navi jde- a^^S^

A fuifmet mi itibus captus, & tertio ah dit in fluftus,vtSpondanus häbet inSici-

Jkquileialapide Tlieodofio cftvinčlus, lia'.PaulusDiaconusvcrd in proximo flu-

oblatus, cujus^nimum nc ad mifericor^ vio Sacile,quod öppidum Aquileia non

diam flečleret, a militibus e confpečlu procul diftat. Vičlor quoq,- Maximi fi-

Imperatorisabreptus, &trucidatus eft liusjamCxfarnominatuSjinGaliiapere-

fexto Cal. fept.Pacatus iterdm rei feriem ptus eft ab Arbogafte Comite. Profecuti

Cxprimat. Ynde quafo^tä repentina corner- funt banc expeditionem & incruentam

utquioppetere timuerat, interitum non Theodofii vičlorla praeter Pacätü, Zofi-

timeret expetere, ^ quem imluferat metm mtim,Paulum Diacon Uj& alios fupra al- orofi.7.e.

proferret andacia ? Hk nulla jam reliqua legatos etiä OrofiuSjFreculphus, Proco- T^f^cap.

feßinandis rehus mora, acutum fortißmi pius,6c alii recentiores.Moratus verö eft

Duces iißruendö accinguntur triumpho, aliquantifper Aquileise & Vtini Theo-

capiti diadema decutitur, humeris v^is au- dofius,vr Palladiüs fcribit, ad finem vfq;

fertur^edihus omatus eveJUtur^totus deniq-j Septemb. ibiq^ ačla Maximi refcidit, &

hom aptatur adinteritum^PMcepuhlicm fuftulit refcripto in IiaeC verba dato:N#^/-jj^liatorexuitur,mätinturmanusrapaceSyC-lus/tbihonoremaudeatvindicareyqutlyra- "fiVätf!

Kudantur crurafagitivoitalisdeniq-^ tuisof. nicaconceßtaudacia , ßd adprißimimßa^ ^s^^fJÄ

fertur oculis, qualem offerri decehat viäori tum damnataprafitmptio revocetuf. Dat. Tyrana

ca^tmy domimfervumylmperatori Tyran- i o. Calend. 06hb. Aquil. 'iheodaß 1I.&

mmxnec tuillum(^qm es dementia)in con- Cyneg. Cojf, Autumno jam inclinan-

J^eäum tum venire voluiffes. Hakt vires, te Mcdiolanum cönceflit Auguftus, ut

habet K^ioquos interna f mens ßeleratacar^ cxaliisrefcriptiscolligitur.Obhancpor-

nißces, aut ipfafibi carnifex confcientia eß^ ro de Maximo relatam vičloria, Roma*

aMyquodmagiscredojOmnißsvimquaßione nos deinceps quotannis feftum infti-

eßateinterrogari. Adprimamtuamvocem tuifle, teftiscftProcopius,idq;dignum

Ttefariopeäori excußaconfißoeß, neccun- fuit celebrari, quod(vt Pacatus alTe-

€iarifaltem aut mußtarepotuit quin conß- rit ) Theodofius' tanta ergo hoftes cle-

liumomne nudaret, fe videlicet ßtvoris tut mentiavfus fit,vtnulliüs bonapublica-

obtendißej>ristext^,qmdaliternonpotuijßt Ca, nulliusmulČlatalibertas, nullius di-

gnitas

gnitas im minuta fuerit, acdenique itä^ moliti funt. ImperacoregeritjUtnemo vi6lus ipfo " Compofitis Romae rebus Tlieo-vi6lore vlderetur. Addit S. Ambro- dofius Mediolanumreverfus totum il-fius a Theodofio Maximi filias revoca« lic exegit annum, ob patratam Theffa-tas, &affinicommendatas in tutelam, lonicenfiumcaedemabEcclefiasingreCi & educationem. Interhaec JuftinaVa- fuperAmbrofiumproliibitus,&publi-lentiniani & Gallas Auguft^ mater fatis be dein poenitens. Änno 3^0. conceffit. Valerianus item Patriarcha IndeinOrieritemper Alpes Julias s chryfoft -^quileienfis amiciflimus S. Ambrofio & Carfum rediturus Concordiam venit, Ep.ifrs.' 5". Cal. Decemb. coelo animam tränf- vbi adverfus defcifcentes a fide refcrr-ÄS.' mifit, fančlorum Albo adfcriptus. In pfit 5-. Calen. Majj Tatiano & Symma-ssas. ejus locum rufficiturChromatius , hic cho Confulibus, vbideindemoratusfit, Martyfoi ^hryfoftomo, Ambrofio,Hie- cum ante Novembrem Conftantinöpo-

ca?7Siiio. ronymocomendatus. Et Hieronymus lim non redierit, incertum. RevififiTe . diu.iea.cap. q^j^gej^srogatuMartyrologiüfcripfit, noftram ^monam nihil dubium. Sir-quamvis id tribuendum verius cenfeat inij, quse tunc erat Metropolis inferio-BaroniusCalliodoro. HaecÄ^/^;z.3$8. ris Pannoniae , aliquamdiu manfifle Sequentis anni menfe Junio Theo-ß pronum eft conijcere. Anno 3^1. ^sTug^i*^' Valentiniano folenni tri- Inter haec in Galliis Eugenius

y.deeiu.Dei. umphantium ritu Romam ingreditur, Grammaticus quondam, in Palatiode-orat.f/fbs! iaudatus iii fenatu Panegyrico Latini indemilitans, & Valentiniani Augufti Sero ep^7 P^cati Gallicani, qui extat a nobis paulo Antigrapheus , aflumpto in fceleris fo-adLatZofi.' antelibatus. Symmachus ctiam clarif- cietatem Arbogafte Cqmite Tyranni-' fimus fenator, & orator, qui antea Ma- dem arripuit, & brevi contračlis innu-

ximum laudaverat gentilis gentilium meriscopiis metuendus invafit, occifo fautorem,nunctemporiferviensThep- prius Valentiniano Augufto per Eu-dofium in confiftorio oratione publica nuchos: quem infuper,vtopinionem iaudavit, in qua cum petiiflet vt Ara vi- vol'untarias mortis faceret, laqueo fu-čloriae in fenatu reftitueretur, indigna- fpendlt,- quafi Imperatori parüm effet tusImperator, iplum illicorhedaenon interfici, nlfi & flagraret infamiä, & iftratae impofitum ad centefimum ab execratione flagitii miferationem ob-vrbe lapidem amandavit, & ea die e- rueret. Id Viennae Galliae ačlum. An-manere praecepit , vt ait S. Profper. no 392. öccafionem dedit nonnullis Scripto deindeApologeticoingratiam antiquis vt fpontanee ftrangulatum, receptus, Scaltero anno Confulatu au- C.& perempfum fcriberent, vt Scotus, fluseftSymmachus. CaeterumTlieo- Profper', Aquitanus, & alii: fed Her-, dofio tunc princeps cura abolere om- mannus Contračlus nota vit, dolo Ar-nem in vrbe idolorum cultum , tem- bogaftis fufpendio periifle. Idatius ve-pla gentilium ornamentis (poliare, pro- 'ro habet. Valmtmianm Junior apud Vien-'hibere Sacrificia, confringere Idola , "nam eH interfeäus. Similiter Aürelius eä occafioneStilicoDux vtriufque mi- Vi(aor , qui ad haec vfquc tempora ifSnY" liti^ laminas aureas e foribus Capito- vivens, hiftoriam fuam produxit: Eu- ^^^mlXs. Iii fuftulit, & vxor ejus Serena Matris 'genius confifus virihm Arbogaßis , poß- amb.ep.i^. ' Deüm Rheae mundum muliebrem d e- qmm apud Timnam Valmtinianum extin-' traxit a collo fuoque illigavit. Eo fa- "xerat, regnum invafit. Occupatä ergo Eio animati paCTim Epifcopi , inter Gallia Eugenius Legatos pro pace ad ■ quos S. Martinus Pannonius in Galliis ' Theodofium mifit facerdotes, quifeSc plurima Idola confregerunt, 6c fana de- Arbogaften excüfarent: neq^ tarnen di-

U Z

diftulitinltaliamproperare, vt eaquo-^ Theodofius animo ceddit ^ fed altero ttisadann,

que accupacä Augufti titulo vteretur. 'die integratäpugna, ipfe in editarupe, conuS

Earn ob rem S. Ambrofius Mediola-i vbi&confpicercj&confpicipofretäfuis mchoffin '

noreceffit, cüm eo Tyrannus adven, in terraproftratus jacuit,& corpore hu- fd'amf,™!'

taret, & Florentiam fe contulit: vnde mi fufus, animo caelo fixus orabat. A-

perEpiftolamillumredargüit,quodE- deratjam& Eugenius, quiperafperam

thnicis iterum conceflerit Aram vičlo- rupem exercitus parte pra&mifsä Ro-

rias, & fumptus caeremoniarum. An- manas copias a tergo invadere deftina-

Z20392. bat. Concurriturvtrin(5^ue magnis ani- ,

Sequentem pono Annum Theo- mis, clamor ad caelum tollitur, cedit

dofius infumpfit in praeparatione^ ad prineipioTheodofanaacies: Franci,&

Ijellum contra Eugeniumfiifcipiendum Saxones , quibus principium datum

confulto viro Dei Joanne Anachoreta, praelii retro gradum convertunt: in-

quieiviftoriam pollicitus, vitae quoq,* ftant tamen Romanae legiones, & to-

finempoft vi6loriani praedixit. Nec tius exercitus robur in hoftem impelli-

taraillicuraetuncfuit militemarmare, tur. BacuriusMagiftermilitum,virfi-

Rurin.i.*.c. quamplacareDeum'jejuniis, orationi- de& pietate, & virtute animi pollens c.fup?v"gr. bus, vigiliis, cilieiis, & peregrination!- B. cohortatus fuos, irrumpit acicm, & ho-

ThcSlific. busadlocafan6ta:vndeCedrenuseum ftes prem ens, ingentem eorummulti-

Hierorolymasdiffimulatohabitu pere- tudinem trucidat. Interea Arbitio

grinatum icribit. Eugenius vero con- llilium partium Comes, circumpofitis

iultis arufpicibus, & infpečlione exto- eumexcepitinfidiis,eoqueagnito con-

rum deceptus ^ cdmfibi certam polli- verfus ad reverentiam Augufti , cum

^:efeturviČtoriam, Aquileiam vfq^ pro- Tuis, quas ducebat, turmis ejus fe fidei

ccffic, &firmatis praefidio Alpibus Ju- , comifit,&armain Eugenium conver-

S^TOTojui ' fulminantis illic fimulaera per tit. Sed & e coelo praelens adfuit auxi-

1.1®. ' rypesdifpofuit, vt tradit Palladius, ex Hum. Turbo ventorum vehemensex-

Baronio, & hie ex S. Auguftino, quafi ortus, in ora hoftiuiu illifa graviter feu.

his aufpicibus^ pugnam aggrederetur. ta everberare, nunc imprefla pertinaci-

^20393. terftringere, nunc avulfaviolenter tollere , & latera nudare coepit: mox tela,

JESU CHRISTI AH. 35>4. quae contorferant Eugeniani excepta com.

Strich Papie aiv 10. ventis, impetufupinato, & retrorfum

f H E o D o s 11 IM p. An. adta ipfofmet configebant, & vice ver- ie&. ? c.ri

.^MON^ CoNDiTiE. An, i6l6. C.fa, quae a Romanis emittebantur, vltra Je^Ää

jaČlus confueti menfuram in hoftiani

THeodofius cum copiis tam fuo^ cuneos ferebantur. Unde brevi Theo-rum militum , quam auxilia- dofio devotione pecoranti parta vičlo-zo.* rium Foederatorum Gothorum ria, hoftis pene ad internccionem dele-

u Ruft u ( his viginti millia fuifle dicuntur ) in tus, pauci fuga elapfi : Eugenius a fuif-c jvThcod. pannonias perveniens Alpium Julia- metarreptusmilitibus,&poft tergum rum clauftra munita jam ab Eugenio,& vinčlis manibus Theodofio adduftu?, f^so^. praefidiisfirmataintellexit. Praelatoi- cum fupplexveniam precatur, a vičlo-ätiftni giturlabaro, inquo Cracis figHum ef- re milite, qui adftabat, contorta in ca-cap.i?.Hift. formatumeratantecederejuflitGothos putfccuriexanimisconcidit,acmeritas Sgeb'in' quipatefečla via per Alpes cum hofti- poenas dedit. Hgee in noftra Japydia bus collifi , multis eorum peremptis gefta funt ad fluvium Fri^ligum , qui Marian.sco. taudcm fuccubuctuHt. Ncquc tamen confenfuauthorumnon eft alius, quam

hodie

Claud, de

Confulatü.

Honorii.

Anfiqu(je B Nbvce Pars III 2^3

hodie di6lus Vipacus per vallem viti;^ matiumdedu6lo,occurrereillifordidis l)USConfitam,& nobiliflimo vino cele- 'veftibus,pallors foedati, in genua pro-bratam defluens, ejufdem originis, vt lapfi, quos cum Theodofilus in pacatio-crediturcumnoftroNauportOjCumab ris otij tempus refervari jubet, fuper-eodemmonte alter ad meridiem, & oc- veniunt Ambrofij liters, & mo^ ipfe cidentem,alter ad feptentrionem decur- advolat Mediolano Ambrofius, cjui a-rat j Vipacu&iaSontium, Nauportus in dolefcentes facundiä fuä apud Princi-Savum vnioöinfra Lajiacum mÜliari fe pem obtinet, ac libertati reflututos Chri-exonerans. Vičloriaip hanc admiran, ftianispi^seceptisimbuiprocurat. Inte-dam Claudianus Ethnicus Poeta, & ip- rea Aquileiam ex Oriente evocJitus Hofe caeb adfcripßt dum cecinit ad Hono- «or^s adfuit, Theodofii f^lius, quem riumTheodofiifiliumtuncConfulem: pater ante fufceptam expeditioriem

Auguftum creatum, Occidentali juffit .............. pngmtisvterque pragefle imperio, cumArcadius orien-

^ufatis^^^^ Alpes ^ adminiftraret,ric quidemPalladius:

Invaditfdciles:cauto necpr^uitbojh ^ oalt k«, «jnnnd ad

Uunitish^ßffilocis:J]>esUta'vatti fed Spon4^nusex S. Ambrofioytrum. fpond-f^

ancidit&fcopulMparnericntclmßriirevuß. que filiutl^ Conftantinopoli eyocatur^ J^^m^j^jn^

lepropfer^gelidis A^uilo ^^onteprocellis venifle fcribit Mediolani:^m, non Aqui-

Obruitcki^fcaacies,revQhtaque tella ' y , yerofi^iile fit eos iter arri-

SStSÄlrSt^f" P-ffc.quopaterproficifcicoi>fueve.«

JE^tusafmataJslr^emes^cuimlftat£ther, per Pannonjas, ÖC Japyd^^iJi n.oltram.

Et conjurAti veniunt in claßea venti: tr^nfqundo ^ M o if A M, inde Aquile-i,

Mpin^mhpcerenives, &Jrigiiusamnis^ j^jj,. ^^ den^pl ^4edio)a^i ^cceflilTe

2^tatisfumavit aquis^tmbaq^ cadentüm p^tfera,eumquc j^m decumbentem re-

Star,t,nirapdu..uvtjfesßurmnafangu.,

Dies vičloriae Theodofianse con- re dixeris poftremus pxientalijUm, die InchofFer in
Jignatv§ eft 5-. Septembris, vt habet In- vigefima feppma Januarij, Arcadius
cholFer,fed Paulus Diacpnus ponit d?- confcftimferecepitConft^tinopplim, tusiuchro.
cimo quinto Cal. Očlob. quge eft 17. ne quid novi emergeret in Oriente ,
Septembris.ConfulatusArcadiilll.Ho- Honorius verö Mediolani |)atri jufta
noriUI.quijvixtaBarOjnium correfpon- perfolvit, Ambrofij f^c^ndia publice
dent Anno Chrifti 3^4. fed profequa- laudato. Pugnaturo ';fh^odofio contra
murVd(3:or(?£n Theo^p^ium. Illecrgo Eugenipp^i et^m, adfuiffe Alaricum
jam akero fiiece0u fejipi noftra in Japy- Gotliorupi Regem cum fuppetiis Go-FuÄei? dialstus, mm exepcitu Aquileiat^ feC.thici,sparrat HenricusP^Uadius,&con-
de^df c^,/' contvilit, vbiab accqrrente vniverfo po- trä juvenes ijlos, quos diximus Impe-
paUad Uo.' pulo IsEtiflimjs anin;ii^ exceptus eft. Re- ratori fupplices ^d gefiua procubuifle,
ter. Forojui. ^^^^^^^^ foj.,.^ Aquilei® adolefcentps feverä oratione vfum, iifque exitium

aliquot genere, & virtute clari, quos procurrare vojuiffe affirmat. Id fane ex

Eugenius obfidum fpecie acceptosa quoantiquoauthorehauferit,melatet,

parentibus inter primarios militatufos metuo nequid conječlurae, & fimnl ar-

acceperat, illic ante praelium cufto.d;ri ti praporiae tribuerit. Interfuiffe quidem

juflbs. Hi nuntiata viftoriä Theodofii huic contra Eugenium expeditioni A- '

in Ecclfiam, quam vis alieni a fide, con- laricum fcripfit Socrates, at de orations

fugerunt, arifquc apprehenfis Civium, contr^ juvenes nullum verbü. jh. 395*. & Chromatii antiftitis tutelae falutem

fuam commendabant. Theodofi^o vr- JESU CHRISTI An. 365-. ad 400.

bemiAgrelToj&inEcclefiamperCh^o- ^ Siricii Pap^ aq.

Änastasii Pap^ An. ■ 1.2.3.^trailävalidämanu, ex Italiäin Patino. Arcadii & Honorii Imp. An. I. ad 5'. 'nias venit, inftruilufque duplici exerci-iemon^ Cond. An. 1617. ad 1622. tuhoftemiaTheflalia deprehendkjfed

' arte Ruffini proditoris praerepta illi eft Rcpto vivis Theodofio, filii ex certa, & in manus involans vidloria. paterno praefcripto divifere Im- Ille quippe verfute perfuafit Arcadio, 'perium,Arcadiusočlavodecimo vt Conftantinopolim revocaretur ori-socr.1.4.c.<j. SEtatis anno Orienten!, Honorius deci- entalis exercitus, & Provinciae occupa, xJnd Zofim Occidentem regendum fuicepit, tae Gothis relinquerentur.. Quare Stili-l y.orofi.?.' vterq,* Stiliconi milici» vtriufque Ma- coni neceflarium fuit recedere in Ita-Sc^S. giftro, licetgenereWandalo, ledfidei liam. Et GainasDux Gothorum cum ^"f fj"'- & religionis probatae , a patre mori^ exercituorientaliminas fpiransinRuf-^piip. ente commendati. EaresRuffinoPrae- finum , Conftantinopolim venit, pe-fečlo Praetorii, genere Aquitano > in- tens, vt de more, obviam exercituipro-Vidiaeftimulos addidit,accedentecon- diret Imperator. Ruffinus rebus dam temptu , quod fperaret Arcadio fi- difpofitis in diem fequentem diftulic liam fuam in matrimonium collocare, .progreffum Arcadii, vt in ejus prasfen-Arcadius vero Eudoxiam Juliam , exi-ß tia a milite acclamaretur Imperator. mix pulchritudinis Virginem Promoti Cumquepoftero die Arcadius exercitui Confularis viri neptem duxiffet. Go- obviam veniflet, circumftetere milites thosigiturfub Alarico Duce militantes Ruffinum,quafi jam jam purpura ami-ad Grseciae vaftitatem invitat,ad Afiam ciendum, & vnuseorum, Stilico nomi vero occupandam Hunnos , de quibus n«, capiti ejus lethale inflixit vulnus^ ^^'^JJ'^^P^admirandafcribit S.Hieronymus.Prae- quem fecuti aliiatque alii vindicibus zan. in Epit. fuifle jam hoc tempore Hunnis Attilam gladiis proditofem patriae confoderunt.

Hung"' fufpicaturRanzanus, nec illi InchofFer -Hie exitus Ruffini, contra quem inve-contradicit, fed vix eft credible, cum člivamfcripfitClaudianus ejus tempo-"Valde juvenem fuifle oporteat,necHun- - ris Poeta Celebris. Jmo 3^5'. ni facile nifi cxercitato Duci parerent. ^ Fridigil ReginaMarcomannorum Accivit prseterea idem Ruffinus alios • ßve Fritigil (quam Frigeridi aut Fride-barbaros populos, eorum ope fuse cupi- gildi Quadorum reguli filiam fuifle fu- AnalJHung. ditati Romano excidio(an potius fuo ) ■ Ipicatur Peffina ) audita famä de Am- M^rt. sTSiioS ii^ino^^turus. Porrö Hunni in Arme- ' brofio Mediolanenfi Praefule, Chrifto

niam primum irruerunt, & totum ori- - credit,5t abipfo Fideiformulam expe- s.Hieron. cntem rapinis, ac incendiis vaftarunt Ctit, obtinetque Epiftolam Catecheti-S.Hieronymus tunc advenifle a palude ' cam, quae extat. Perfuafi etiam Marco-Moeotide fcripfit,quod verum eflenon • manni certatim vi6tas Chrifto manus ambigo, tametfi fuperioribus annis in dedere. Eodem tempore tefteS.*Hie-Gothos movcrint, & Theodofio Con- ' ronymo- multi Indi, Perfae , Gothi, & traMaximum,imo&Eugeniummili- BelTiChriftifidemamplexiiunt : quin taverintjfedconfečlisbellisadnativum ; etiam Hunnos & Scythas alio loco e-foldm fe recipiebant. Gothi eodem numerat idem S. Hieronymus, quod tempore inftarfulminis peragatis Thra- accipiendum eft de paucis, qui occafio-ciis, Achaia, Pannonia adufque mare ne fufceptae expeditionis remanferant Adriaticum praedas egerunt, ac demu - in folo Romano , praefertim in Dacia^, ad vrbis Conftancinopolitanae moenia ■ vbi S. Nicetae Dacorum Epifcopi & progrefli funt. StilicoinOccidente tunc ■ Apoftoli dočlrinam haurire potue-partesHonoriituebatur, & mox con- • runt, de quo teftatur Paulinus, quod,

Bef-

cit.

BcfToSjDacos, Getas, Scythafquehoc^rumfe recepit, aramque tenult adafy-

tempore ad Chrifti fidem converterit. lumrecurrens, quod anno priore pub-

Aut forte id tribuendum S. Theotirao lico edičlo fuftulerat. Tunc S. Joannes s chryfoii. Scytharü Tomitanorum Epifcopo, qui Chryfoftomus vrbis Epifcopus eum tu- trop.'" "" vtauthor eft Sozomenus, omni officio- tatus, non folumefFecit, vt Imperator rum genere Hunnos fibi demereri co- Ecclefiis afylum reftitueret, fed poeni-mtusefl, ab iis appellatus Dem Roma- tentem , & humi proftratum Eutro-

Tioruntf qugepluribusprofecutus eftBa. pium^ certillimointericu fuisprecibus

■ronius. Anno 396. interpofitis liberaret. Relegatus vita

AmbrofiusMediolanenfium An- concefsa in Cyprum Infulam, fertur

tiftesexhacvita migrat, Fritigil Regi- nihil ominiisiterum adverfariis vrgen-

SaSji, naMarComanorum ad eum vifendnm tibüs reVocatus Calcedonem fecuri cä-

properans fepultum invenit. Concilia put fiibdere debuiffe, lučluofum čxenl»

plura celebrata funt, de quibus Baro- plar nimise in Aula potentiae. An. tmsAnnoy^Y' Hoc ipfo tempore Niceijas Daco-

Siricius Papa moritur vigefima fe- rum Epifcopus ex Italia reverfus ift Da- ^^^^^^ ^

cunda Februarii: fuccedit Anaftafius, ciani, fan6li Martini famanl fpargere

dered.Nicet

patriaRomanus. Honorius Imperatorg^ csepitinterpopulosBoteales, lečlaejus

Mariam filiam Stiliconis conjugem du- ' vita apud Paulinum Nolanum. S. Jo,

cit. In Oriente Eutropius Imperatorii annes Chryfoftomus mukös interim ab

cubiculi Praefeflus multorum odium Arianifmoad fidem CatÜolicam redu-

incurrit. Gainas Gothus Dux clam ex- xit Scytharum, quos Gothos fuiffe ve-

Sa/ö'c ^^^^^ Tribigildem alium Gothorum rofimile eft, & ad Scythas Nomadas

Ducem, vt Afi® regiones infeftet, ad- deftinavit Apoftolicos viros , qui -cos

verfus quem ipfe profečlus, turpi col- converterent. Inter haec jam« Alaricus paui. Diar.

lufionenon foBm detreflavit pugna- cum parte GothorUm fecefferat reličla

zo. Jornand,

re fed&detegivoluitperduellis Impe- Conftantinopoli, obfubtraaaconfueta

rii. Piarabat nempe Deus flagellum, dona, vt ait Jornandes, & affumpto Re-

quo Eutropium Eunuchum corriperec. gis titulo, proprias terras inquircre fta- con°w. in

Anno 398. tuir. Unde primum in Patinottiam in- ^llfort

In annum fequentem defignatus feriorem, relifta Sirmio progreffus ,oni- Goth,

Eutropius Conful, quod monftri loco nia late vaftavit, & totum pene Illyri-

acceptum eft, cum nunquam adhoc cum fubvertit. Id procurante Stilico-

munus EunuchiS aditus patuiflet» Gai- ne fa£lam narrat Paulus Diaconus, & nas private ejus odio fiagrans cum Tri-C.inDalmatia ac Epiro confedifle Alari-

bigilde in novam exarfit iracundiam, pum cum fuo exercitu: donee reličla E-

ob delatum ei Confulattis honorem, piro(vttraditZofiraus)anno hujus (e-

quare in Afiam tanto amplius debac- culipoftremo400.cumfloviscopiisia

chari ccepit, & eo defperationis rem O- Italiam irrumperet. Palladius per Tri- „ p^j^j

ri^ntalislmperüdeduxit, vtArcadium dentinamvallemprofečlumfcribitjfed

cocgeritadpacis conditiones,quas ipfe egopotius credo Zofimo, cujus verba lib.y.

Imperatori prxfcriberet, acceptandas. appono: AiStilkonem vero quidammn^

Earum prima fuit, vt malorum om- tiumpertdit, AlarkmnrelinkEpms,&

nium author Eutropius fibi dederetut angnfliis, i Pannonia tranfitum ad

ad poenam. Quod cüm annuifTet Ar- Venefos mpdiunt Japratisy apud Hemo-

:adius , & exauthoratum Eutropium kam caßra locajfe, qua vrbs inter Panno-

iimififfet, veritus ille populi furorem niam fuperkrem & Norkumßta efl &c.

:oncito eurfu ad Ecclefiam Chriftiano- H e m 0 n a igitur hacprogrejfus Alarkus,

Aquiii

.Aq;ülißumme. tyaje^o^ jamqpie fr^eratk ^ dis vrbibus, quas e Zofimo'recetiliii-

.Apmnmis montihus, ai Norkumkcceßf. 'mus, intentum , 5c ad Padum hsefifle

Hi monies extnmos Panmmce limites fi~ .Alaricum credibile eft , Stilicone vel

nimt j lis qm ad Norkorumfines tran- diffimulante, vel imparato ad refiften-

fire volunt, aräißimam viamprAent: cm . dum hofti, quem in re militari exerci-

.cußodienda prajidiarii parni fujjicmnt, .tatum noverac, & totius pene lllyrici

. etiamfi magna multitudo vi perrumpere. co. ^vidorem. Dum haec in Italia geruntur,

Mfi}". . in Oriente Gainas item nondum quie-

ciuventai. ^Hicplurcs fibi Scrapulos iniicit Clave. aufus novas leges Arcadioprae-

Antiq i I.e.rius quodnam intelligat Zofimus Noricum, icribere, molitus etiam incendere Pala-

viildeik.& • P^^ ^^^^ ^ Pamionia in Venetos profe^turis tium Imperatoris, ac demum Conftan«

Nor. cap".2. . jtranfeundumfit,quiafcilicetipfe.vlträSavum .tinopolim diripere , cumque ea inten-

Phn.i.3.c. „on extendk Noricum ad meri^^^^ ^tione receffiffet ex vrbe declaratus eft'

mor , quod m Nörici delcriptione fateatur i n- t • • 0 • -v

Noricos efle, quiquondam Tauiirdappellati Impern,& acceptis terra manque

straboL " ' ^ ^tiam locum variis cladibus, tandem interempus eft

^^ ^StrabomsiCofftermmijam int'mo Ääriatkiß. .ac caput eius miflum Conftantinopo-recejjui , ^ hcis ad Aquileiam, ^ortcorum \imjinno 400. quidam incolunt. Et alibi idem Strabo Nau-^ * -d r j • ^ r 1

portum , id eft Oberlaybach quod LabacoB-, Referendum omnino cenfeo ad-

Italiam petentibus neceflario tranfeundum tempora Gothprum in Pannonia

cftjVOcSvitTaurifcorum coloniam. Dicere noftrafixamfedemtpoft exceflum ne-

,etiam poflTis alia via in Italiam profedum A- pe Theodofii, cum Alarico, Gaina, &

laricum Labaco per Noricum x^mimm per ^lüs. S.Ifidorusde primaGotborum in Fontem Fells five Pontebam, adeoque per ti- • • i-'^ i

■Carinthiam, vndepotuit Goritiam, qu/ip. l^aliamirruptioneagens, traditGothos

fiufmet Cluverii teftimonio Norico includi- ^^ Alarico & Radagaifo divifos , dum

tur; inde Aquileiam Concordiam, Altinunx fem etipfos in variis partibus regui variis

Cremonam pervenifle. Deinde etiam dubi- caedibus lacerarent, ob excidium Ro.

tat C^verius quomodo Alaricus fuperatis j^^^orum concordes efFeftos, pari in-anguftiis, quae tranfitume Pannonia m Vene- • 11 ^ »-"^vuwo, jjan lu

tiam arcent, tandem apud H E MO N A M tentione ad depraedandam Italiam,fed confederit, quafi praepofterum iter defcribc- divifo exercitu contendifle. Alii Rada- s. ifiod de retur cum e Pannonia,ia Italiam proficifcen- gaifum non Gothum, fed Scvcham ap-

■ '""Tfrr^ln pellant,nominefcilicetmagisgenerali.

pes:fed debuifletCluveriusferefleaere,quod ^ r - tt

tefte Zofimo Alaricus ex Epiro profedus fit, <-onientit Hermanus Contraftus Ifido-vt caftra locaret H E M O N iE five Labaci, to, cum ait ad annum 400. Gothi Ala-,vbi ei tranfeunda erat Macedooia , Dal- rico & Radagaifo Regibus Italiam in-matia,Liburnia, I^ria , eique conterminsC.grediuntur. ,Sed verofimile eft Rada-

8-luminDalmatia,MocfiaPa„noniU

Te via in Italiam traijcere potuiflet, ex mili- ^^nuc annis, aliquot confediUe , & fo-

jtatitamen prudentia itinera fua dilponens ad lumAlariciexercitum hoc anno in Ita-

.fellcndos adverfarios, dum aliofeire fimulat. Ham traduffcum. Jnm40O

alio ex improvifo irrumpit. ^ Hac tempeftate adhuc mndalos,

H E M o N A igitur per Julias Alpes - q^i & Vindi, & Vinuli, & Vandili &

& Noricas ingreffus Italiam, ut & Clau- Vmdeli difti ä temporibus. Conftanti^

'dianus canebat fub Alarici nomine. Magni interiora Pannoniae hahitafle

Claud, de '^umpe omnes Marice moras, hie impigeran?to Conftat ex probis fcriptoribus, vt

.bamus ad annum 335'. & tefte Sigeb,er-^ SedfpefüafruftratusingentiadPol- to Gemblacenfi vfque ad annum 13. lentiam pr^lio fufos a Stilicone in fu- Arcadii & Honorii illic moratos reae gam agitur. Toto hoc anno occupan- tracJitKrantzius, cui noa officit, quod

fub

bello Get.

fub Valentiniano I. Imp, ad Rhenum^ Theodofius filius. In Pannoniis hoc fe receperint: cum enim eflent gens co- anno Attilam Regem ab Hunnis crea-piofa & foecunda, novas fibi fedes fse. tum ex Ranzano vult colligere Inchof-

piusqu2Efiverunt,nequetamenomncs fer, fed eft credituvalde difficile , cum

antiquisfedibus exceflerunt. Imo jam adhuc Gothis Vandalis antiquis per-

olim eos e patria, quse erat Sarmatia, an- mixti agerenc Hunni, in Dacia, Moe-

teTraianilmp. actatem migraffe colli- fia , & forte eorumpauci inPannonia.

gitur, cuniBurgundiones afrequcnti- Eodem vel priore adhuc anno Chro- H.Paiiad.i.

.busBurgorumaedificiis di6losgentem matius Aquileienfis Epifcopus cum

"Wandalicam Plinio tefte ad Rhenum aliis fuis Epifcopis lufFraganeis Orige- Ruffin-

confedille ambigere non liceat. His nis hserefes damnarunt, vt teftatur S.

Kranrz poftmodum Slavorum nomen indi- Hieronymus. Alaricus cum fuis Go-

Wandäi.i.i. tum memorat Kranrzius , de qua re this Ravennam vfque progreflus eft.

fuo loco, & fatis diximus in Appara- Jmo 401.

tu. HxcJmo^oo. Mortuo Anaftafio Pap®,27. A- . ^^^

prilis fuccedit Innocencius Albanus. chron.šuip.

^dfeSfeäfe-Mv^dl&äoi^'Sfb®öfe^öfe Kodem anno mnritur S X/Tcirtinn«:

P iiiuuLUL O. ividiuuuj» Martin,

EpifcopusaetatisSö.die il.Novembris

SECULUM QUIN- '^«>>0402.

tum. Interim in Italia graflatur impu-

ne Alaricus GothorumRex, cui Stili-

JESU CHRISTI An,40I.ad404. co Romanum exercitum opponens, HeÄn.

Anastasii Pap^ An. 4. vi^us in fugam agitur ; Unde mifsä Sron.ürof;

Innocentii Pap^ An. I.ad3. LegationeadHonoriumImperatorem

Arcadii & Honorii Imp. 7. ad 10. Alaricus obtinet Gallias : ita quidem

JEmon^ Cond. An. 1623. ad 1^26. Paulus Diaconus : fed accuratius Jor-

nandes narrat : Alaricum Ravennam

^^^^Ravitta Gothus ob ftrenue vfque pervenifle , vbi tunc Honorius

l^sozu''^' P*^® Romanis contra Gainam Imperator agebat, ac mifsä Legatio-

420LL*";. Tyrannumnavatam operam ne petiilfe vt Gothis in Italia liceret

hujus AnniConfulatum ade- confiftere, & pacifice inter Romanos adaiin.401 ptuseft. Interim RuffinusPresbyter A-^habitare, aut certe belli fortunam ex-

quileienfisOrigenisfautorefFečlus,triu 'periri , & vičlori tradi Italiam. Re

annorum fpatio tres libros adverfus S. in fenatu propofitä , & deliberata , vC

Hieronymum elucubravit , propter Honorius feexpediret, Galliamiiscon-

quos ad caufam dicendam ab Anaftafio cedit habitandam, qui dum ex oblatio-

Papa citatus eft Romam, fed is diffimu- ne Ixti in Gallias tranfitum quaerunt

lavit primum, quafi literae confičlae vel per Alpes Cottiss, Stilico ad Pollenti-

ab Hieronymo miffae efTent: deinde ne- am vrbem ex improvifo adeft cum e-

ceffitatem praetexuitAquileiae commo- xercitu, eofque circum dat. Pugnatum p^^^ Diac;

randi parentum , vel affinium gratia, vtrinque acriter , & caefis ab omni i'a-c-

Apologiam tamen ad Anaftaßum fcri- parte plurimis vi6loriam Stilico re-'

pfit , cui fidei fuae profeffionem ad- portavit. Id fačlum ipfo die Pachae

junxit, fed quia de erroribus Origenis, cum Gothi precibus incumberent, vt g^f^et^'^

de quibus accufabatur , nullam men- notavit Paulus Diaconus. Sed recol-

tionemfecerat, damnatus eft. Nafci- lečlis viribus fuis Gothi denud in

tur in Oriente Arcadio Imperatori hoftem irruunt , eumque profli-

K k gant.

AdeiK An- gaudcnt,6creli6lo itkiere Gallico,in Li- ^ Tecricus in fronte fagittam infixam Ro-

guriam vnde jam tranfieränt, tGvcrtun- \ "mamvfque adfenatum detulerit: Bo- chronoi'. paui.Di'ac."-tur, ejufquepraedistpoliifq-ue potiti iE- -üifinium fecutus Marcinus Brenner, Sa Jouo. Mile. .4.C.8. p^^j ratione deyaftant Flami- vtrumque Joannes Jacobus Fugger, JjefSŽ ■niaeque aggerem inter Picenum , 6c fed ad annum 441. id retulit. Nolim •Tiiurdam, occupant, derau-m in Nori- revocareinDubium Hunnoslioctem-cumtranfgrefli. Anno^o^, pore Pannoniamingreflbs partem ejus Per hsec tempora Gepides vna aliquamGothisSc Vandalis mixtos Hägens (vtputat Paulus Diaconus) cum bitarecsepifle, cdniinDacia& Moefia Vandalis,&Gothis,circaSingidonem, fepriusdiffudiffent^& quidem cum iis & SirmiuminPanonialiabitaruntjVn- etiam Attilam inter prima rudimenta denonomnesGothos Alaricifecutosfi- milittae advenifle. Idqueexeo conij-gnacolligituriEtVandalosfeuVindos cerelicet, quod paulopoft ingensGo- . plurimos in eadem Pannonia rcmanfif- thorum exercitus ex Pannonia, vici-fe ar^timento eft hodie fuperftes Vin- nis Provinciis collečlus , Radagaifo Krantz. dorummarc33, & regionis nomencla- Duceinltaliam migraverit: vnde pene Wand.prae- Quod autem Vandali feu Vindi habitatoribus vacuas terras , tandem «adem natio faerint cum Gothis diffi- B. Hunni occuparunt : fed prselia ab iis cultermihiperfuafero, ciim nonlingua gefta cum Macrino & TetriGo nondum folum difcreparent 6c moribus, fed in- apudveteres legi. Anm^o^, fuperlocorumfitu, quem primitüs co-

luerunt, fi Alberto Krantzio fidem ha- JESU CHRIST I An. 405' ad 412.

liemus. Gothis quippe Germanum Innocpntii Pap^ An.4. adil.

idiomain vfui Vandalis vero feu Vin- , Arcadii ,&Honorii Imp. An.

dis ac Vinulis a W ino Rege cognomi- 11. vfque ad 18.

natis Slavicum, quod adhuc hodie Ruf- TheodosiiJun. I m p. An. i. ad

fis, Polonis, Bohemis, Dalmatis, Cro- ^Emon^e Condit. An. 1^:27.ad atiSjHiftrianis, Carniolis commune eft.

Sunttamen,quiVandalosaVindis di- ^ Tičlo ad Pollentiam Alarico

llinguant, de quo in Apparatu eft di- \f Radagaifus Scytha alter Ga- 5.iftd.de

aum. . Porro Stiliconem fortiflimum ▼ thorum, qui in Epiro, Dalma- ^S^fin

Ducem, Gothorum domitorem potio- tia, Pantioniis remanferant Rex, colle- cSačUn

tijurenoftraeadfcribere poffumus Pan- i5lo ingenti exercitu ducentorum mil- chron.zoii.

iioniae, quam Krantzius fuse Wanda- lium armatorum ( quadringenta millig auÄ!' iiae, quianatum hauddubiein Panno-C.fuiffefcripfitZofimus^Italiam invnda-

nia, quam Wandali jam ab annis fe- vit: per Alpes noftras Julias ingrelTunj

xaginta tenuerant, cüm Anno 335'. notantVeteraMSS. Carnioli33,&Hen- FMojuui»-

Vtfupra diximus in eam migraverint, ricus Palladius, qui meminit Radagai-

occupatis etiam fenfim Mareomano- fum cum fuis Aquileiae obfidendae, & /SffJS

itonfin.rer. mm terris. Ad Annum prasfatum aliarum munitionum occupandarum

^ ng. ec.j. ^^^^ recenfet Bonfinius Hunnorum 'confilium dimififfejVtinum,Concör-

in Pannonias ingreflum, & cruenta a« diam, Patavium praetergreffum, in jE-

liquot cum Romanis prselia , in qui- iniliambrevillimoitinerematurafle.An

busMacrinus Praefes Pannoniae & Te- tunc Alaricus ei fuas copias fuperftites

tricus Praefes vniverfae Germaniae ( fo- junxerit, conje<5lura eft opus. Vero pro-

liusNorici vultFuggerus)ftrenue dimi- pius eft , quievifTe tunc Alaricum in

'caverint, & Macrino quidem occifo Norico, & Stiliconi conciliato auxi-

lia

'liä fabmifTifle, cum Chriftianus ip^e^ tans, qüafi in Arcädiurti äc Ofietital^ eflet, Radagaifus vero Idololatra, qui Imperium arma kturus : fed cdni di-

-Romanum fanguinem Diis fuis libare - lata eflet ftipendiorum folutioj earn ab

- dccreviflet. Jamq^ Romam iter accele- • Honorio'Augufto petere inftitit. Ha-^

rabat, ciimStilicoadverfuseumpronib- ' bitä in fenatu deliberadone faadebat

vitRomanas vires,& Gothorum Hun- Stilicoquatuor rhillialibrarum auriper-

nofumque auxilia, horum e Pannoniis ■ folvenda, ex quo agnitus confpirationis

petita, Ducibus Huldin& Sarum(Sari- reus Stilico Revennam cumfuis profu-

Bonfin/Dec, habetBonfinius)hoftemqj divinitus gjt ,ibique ab Ecclefia, in quam fe rece.

territum ac Fefulanis montibus inclu- perat, dolo elicitus,Honorii Augufti ge-

fum,pene fine fanguine delevit. Siti -nerijuflucapitalifupplicio adjudicatus, ^ ^^^

quippeScfameconfedlusexergituSjRe- periit. Innocenrem volunt defendere fup Kranti,

ge fugam molito ac intercepto fe de- Zofimus, ScpofteumKrantzius: illud

l.i.'NJ^and, C.24.

dit, tantaque fuit captivorum multi- certum fgepe nimiam potentiam apud

tudo, vtviliffimarum pecudummore, Principesfibicitraculpam ruinam effe^

fingulis aureis greges honiinum ven- & mukös interire semulorum ftudiis >

derentur. Jnm 405*. .id Baronius in qui metui malunt, quam amari. Jn^ annum fequentern rejecit. Errant ve-^20408.

roilli, qui apud Palladium fibi perfua- Sub li3EC Vandal! reliilis Galliis ferunt a Duce Hunnorum Vdin hoc cumSuevis, & Alanis Hifpaaias occu-tempore conditum oppidum Foroju- pant. Caelo Stilicone Alaricus metu lilij ( Vdine modo appellatüm, alias V ti- • ber novo coačlo exercitu ex Epiro, Dal-■num) quia Dux ille non Vdin fedHuI- matia , Liburnia , Japydia, Pannonia - din , vel Vidin apud authores nomi- per Alpes Julias iterdm Italiam petit, natur. Iter ejus Romam contendentisSocrates socrat ha

Stilico jam pluribus clarus vičloriis paucis expreßit: ait enim vrbes ad quas ^"'

■&Auguftorumcognatione, quin&o- pervenit vaftavit , illudens Majeftati

Profper.in -pibus&potentiäelatiorRomanum Im- Imperatoriae Attalum quendamnomi-

perium debilibus innijum fulcris in navit Imperatorem, quem hoc titulo

äste Eucherium filium transferre conatus , compellatum vno die fattellitio ftipa-

38.s.Hiera -"^andalos fuos , ex quibus originem tum juffitincederejpoftridiefervihabi-

mChrOT!'^'^' traxerat ad expeditionem in Gallias a- tu in publicum prodire. A Monacho

Kozfr? nimavit 5 qui proinde e Pannonia e- quodam obviam fačlo admonitus : Ne

w T'"^' ' affumptis in belli Societatem A- ex tarn atrodbm maleficm, neve ex cade ^ . lanis, Sue vis, Alemannis, Rheno tra- Cjavigmne Utitiam caperety dixifle fertur:

ječlo , Provinciam occupant, Roma- Egoinvito plani cmimo Komam profidfcoK

nos Gallis ipfis juvantibus expellunt, Sed eß qmdam, qui mihi qmtidie exhibet

qu2e pluribus referunt authores. ad an- moleßiam : imoverdviimpellit^ßcque me

num^or. alloquitur : Itercapeßto , vrkm Romam

Mortuo inter haecArcadioAugu- vaßato. Ecquis novit confilia Domi-

fto Conftantinopoli Theodofius filius ni, cur faepe vrbes, & totas Provincias

oaennisfucceditfub Arthemio Praefe- in rudera conijciat ? Dudum fubinde

ao, & tutela Ifdegerdis Perfarum Re- promerita, tarde fiagella proveniunt

. gis l qui centum annorum faedus cum fed graviora. IgiturAlaricus Romam

Romanisiniverat,vnde& Religio Chri- duoruni annorum fpatio bis cinčlam

ftianaillic floruit. AgebattuncinNo- acri obfidione , fame potius , quam

rico Alaricus cum fuis Gothis Stiliconis ferro domac, & die 24. Augufti. An^

perfuafione Romanis ftipendiis mili- 7^o4i0.occupaL-aliibienniotardius..

^ Kk 2 ^^^^^

Duravkfex dies dcprsedado : ab-^ facram vidilTeC. Rex vero illico omnia

dučla inde PJacidia Honorii Augufti fo- ad facrarium B. Petri vafafacra reportari

ror, Athaulpho propinquoAlaricicon- juflit, additoilloepiphonemate rfi htU

junxceffit. Temperatumtamenacae- lumgumRomam, mncumApoßoUsfrfce»

de eorum, qui ad Bafiiicas, praerertim fiffi. Ar Gt tarnen tunc Roma domina

Apoftolorum Petri & Pauli, confugif- gentium, Anno a prima fui conditions

fent. Hanc Romanae vrbis cladem co-. 1164. Chriftii4io. vt fupravel ut alij

mitata eft alia gravior, morbus peftilens, volunt vfq^ adeo nihil fub fold ^erennar,

s. ifiod.in <jui totam pene pervafit Italiam, vti de & faepe ad apiccm felicitatis confcendit

Paul. dL ° Forojulio queritur Ruffinus Aquileien- fe, eft ruere.

f«™: &hoc tempore exorfus hiftoriam ec jggy christi ah. 413 idAZ^.

clefiafticam EuCAn Latmitate donare i^^ocen^.i P^pm 7a.I2.adlf.

Zosimi Pap^ An. i.adz.

JlamoDmeGothorumlefcfi,fir morim Bönifacu Pap^ l.adč.

inff.t, &agros armenta , vnos, longe CoELEsiTm Pap^ An. I.adi

Honor.. imp. An. ly.adzj.

. DigreffusRomaAlancus perCam- Theodosn ii. Imp. An.s.ad ,8.

pamani,Lucamani,Bmnum,RhegmrnB. Valentin.ani iii. Imp. ad. i.

pervemt,&.aSic.ham&Afr,camtrai,. iEMON^CoNMT. An.iS35-.adl64r.

Rnffin.pr»-cereparans, navibustempeitate diesje- ^

fat.Hift.Ec. ^^ ^ niultos fuorum perdit, & paulo ¥ ^Um variis novorum Tyranno-

poft apud Cofentiam morbo confumi- | Irum procellis agitatur Roma-

tur. Athaulphus ad regnum evocatus ^ num Imperium ptaefertim oc-

Romam cumfuaPlacidiarevertitur, & cidentale, Burgundiones Wandalica,

Honorio conciliatus , de reftituendo vt diximus,natio abHunnis vexati,cum

Romano Imperio in priftinum fplen- audirentChriftianorum Deum affličlis

dorem ferias curas fufcipit. An. 311. propitium efle, in Gallias profečli ab E-

Sed anno fequenti mutato confilio pifcopo quodambaptifmo initiatiChri-

in Gallias profečlus, ibi Narbonenfem ftofe fubmittunt. Coeteri Wandali in ^j^gj^g^j

Provinciam, & Aquitaniae partem oc- HifpaniisProvincias fortito accipiunt, chroö.socr.

■ cupavit ^ Anno 312. Baeticam fcilicet GunderiCo Rege , d i- ioU/.S'

Hoc tarnen quinquennio tardius mifsä Suevis Gallicia, & Alanis Lufita-

fa6lum narrat S. Ifidorus : apud quem niä. Anno 41 ^

ÖC illud memoria dignum quod in Ro- Gothi e Narbonenfi Proviöcia pul-manae vrbis direptione,accidifle narrat. C.fiaConftantio Confule, dum Barcino-

?affiod.S Cum enim Gothi voviffent, fi vrbe po- ne fubfiftunt, Athaulphum in pacem

Chron. tirentur, neminem laedere, qui ad facra inclinatum perimunt, 6t fimiliter fuc- yiS*'

loca confugeret, id juflu K egis ad amuC ceflbrem in regno Segericum,bellis ma-

fim fervatum. Infuper cum quidam gisaffueti, quampaci. Elečlus Wallia

siftdinhift P^^"^^ nominisGothus facrae Deo Vir- dum bellum parat, &in Africam traii-

coth." gini obvius fačlus, quaereret num ali- ciens mukös fuorum perdit, abHono-

quid auri|argentive haberet ^ illa nil rio pacem obfidibus datis redimit, ac

tergiverfante, & prolatis facrisvafis a- Placidiam ejus fororem Athaulphi reli-

dijciente: Hxc e facrario Apoftoli mihi člam honorifice apud fe habitam fratri

concreditafunt, hoftiilla dare non au- reddit,

deo, tu fiaudes per vim tolle r cohor- DefundloapudAquileiamS.Chro-

ruit miles ad nomen Apoftoli, & Alari- matio natione Pannonio, patria Sirmi-

co Regi retulit, quid apud Virginem enfi , quem S. Joannes Chrylöftomus

Tab.

^uham clartjpmamfincera charitatis vo-^ niam ablegatus, Hannorum , qui earn

cabat,fubrogatusej(lAugufl:inus, 'tuncdifperficolebant, auxilia collečlu-

414- rus. NiMl interim feriatusTheodofius,

Honorius Auguftus Conftantio quo facilius Tyrannum opprimeret,

Comiti fororem Placidiam vxorem trä- Valentinianum Caefarem cr eatiim cum

ften. Paliad ©umque Imperii collegam adfcifcit. matre Placidia Augufta, 6c vna exerci-

IrAS^" In OrientequoqueThebdofiusfororem tum,cuiArdaburiuscum Afpateftatre

(^arinth/ fuamPulcheriamVirgiiiem,Auguftdtti praeerat,inoceidentemdirhifctit. Salo-S™

creat, & Imperii fconlbrtem, nondum nis Dalmatige dum folvit Ardaburius,

j. , , „ , , ' Gemblac.

auditö exömplo, led magno Reip. bö- ventorum vi Ravennam defertur, & achmn

no. Jmo^i^. paulotardius id ponunt Joanne Tyranno velut vtilis futurtts alHlpaUa.

MarccUn ^^^^ ftabillendisconfilüs, honeftsecuÄodise

ehfoa'soz. Innocentio Papse defunčto fuccč- mancipatur. Placidia Augufta cum

.7."c.». ditZofimusGraecus Anno 417. &Iidc Välentiniario filio Aquileiae llibfiftit,

quoquepoftannum,&menfesquatUGr donec evoluta fatorum ferie peremto

iti caelos translato, Bonifaciüs, quam- Tyranno, Valentinianum Auguftum

vis Schifmä contra eum foveret Eula- Occidens vniverfus agnofceret. Alpa-lius.if;2^o4i$.quoeodem nates eft ex g rem fecutus equitatus, inopinato vbta

Galla Placidia Cöilftäiltii Cäefaris lilids fccundänte caelo,Ravenndmi ingreffus

Valentinianus. ^ Ardaburiuni cuftodiä folvit, Jdannem

S Ghrön"^' Mofitur Š. Hieronymus magnus Tyranum vinčlum dimifit Aquileiarii,

EcclefiaeDočlor annoaetatisfeptugefi- vbi refečla manu , & demum capite

ßio očlavo, Chrifti 420. die 30. Sept. multatusinter ludibria purpuram cum

idetnque ätirius novo Francorum re- vitapofuit. Dumhaecpro Val entinia-

gno Pharamundi inauguratione aufpi- no aguntür, ^6tids pro Joänne Hun-

cium dedit. Nafcebantdr nunc e di- hos deducebat per Alpes Julias, ünge-

fcerpto Romano Imperio regna, nam mifcentibus riofträ Panrionia & Japy-

& Wallia GothorumRex novum con- diä, tamfrequentihoftium tradiidlione

didit in Hilpaniis , pluribus celebrari- ättritis.- Edo6lus verö de Jöäfinis eafu

dum monimentis, quamvis Baeticam iEetius, öc Valentiniano conciliatus,

tenerent Vandali, a quibus Andalufla Hunnos donatos muneribus,& promiC-

nomen traxit, ficut & Got}iolania(nunc fo ftipendio, ne porro fiocerent Italiae

Catalönia)a Gothis, & Alanis, fub idem in Pannonias remifit. Qüis tunc patriae

tempusexorta. In oceidenteConftan- noftraeffatüs füerit, tarii S^rbarse gen-tiusCasfarmoritur, Placidia rurfum vi-C.ti tranfitum concedere coačlae, Vix Co-

dua ob fimultates cum fratre Honorio gitatio aflequatur. Sexagihfa millia fuif-

Romä elapla vna cum filiolis Valenti- fe Hünnöi'um, qdos ^etius eiciverat,

niano, & Honorio in orientem'profici- prodiderunt a'hnales. P'ri'ufquam A,

fcitur. Tunc etiam Auguftino Patriar- quileia recederet Valentinianus a Theo-

chae fubrogatur Aquileienfium Anti- dofio Imperator occidentis mifsä coro-

ftes Adelphus.^;2;20422. nä inatiguratuffeft, ac mtilüs ibi falu-

Anno fequenti Honorius Romse bres rtatre Placidia curante pro Ecclefia

vitam finit, & Joannes Praetorii Praefd- & Ecclefiafticis leges eondidit, quae

£lus Tyrannidem arripit : Bonifacio adhuč extant, vbi" inter alia Clcrum a

Papae in meliorem Vitam evocatodatus fecularibus judiciis exemit inquiens :

fuccefTor Cseleftinus 423. Fas emm mn eß, vt divmi mumm mmi-

Adhaeferat JoaHni' ^Eetius Moe- ßritemporalium poteflammfuhdantur ar-

fia oriundus vir Patritius, & in Panno- httrio. Eodem tempore Gotlii, quiba-

Kk 3 čtenus

raui Dkc. aenüsHunnis,&aliispopulispermix-^ ratAdekzreiter)magnaftfageeditäeic.

Mirc.i.i4.c. j-iPannoniasincolebantjreceffemnt in 'pellunt. 427. ad fequentem re-

Thraciam,ibique deincepsper annos tulitSigebertus.

quinquagintaočlomorabuntur,vtno- ^etius Comes pro Valentiniano Herm.eont,

tavit Author Mifcellae ad annum ded- in Galliis pugnans Francos e Galliarura

Theodoret mumočlavum Theodofij Junioris. Id parte Rheno propinqua deturbat, au- Profper.in

ly'Xlt eaforte occafione acciderit, qtiod a Jo- člus ob id titulo Magiftri militum, fub AppouS

anne Tyranno evocati Scythge Noma^ - quo tunc eques militavit Maiorianus, fSt.S

des traječloiftro Thraciam diripuiffent: de quo infra dicetur : fed ea de re dubi- tion.spond.

aTheodofiOjGothisauxiliaribus, inde tat Sirmondus ap. Spondanum. Jn- '

repulfi. AW424.&425'. 72042$.

Neq, tarnen exiftimes omnes Go- Ad hunc annum refert Adeltzrei-thos e Pannonia migraffe , cum paulo ter Attilae Hunnorum Regis inaugura-poft adverfus Hunnos pro Romano tionem, fed ea forte pofl: mukös annos

Imperio fint militaturi. Circa hos an- - reijciendaefl:,vtplerifqueantiquioribus nos defunčlo Valliae Gothorum Regi vifum. Vandalis Hipponem obfiden-JStxap- ^^ Galliis , fuccedit Theodoricus, ad tibus S Auguftinus placide vitam finit, «J- quem Veremundus ex Amalorum no-B. tertio obfidionis menfe, quse in deci-bili ftirpe inter Oftrogothos adhuc in mum quartum eft continuata. Jnm

Scythia degentes, fe contulit, ad inti- 430.

mae familiaritatis confortium admilTus. Poft Palladium Epifcopum ad Sco.

Anno^Z^. tos mittiturS PatritiusHibernorumA-

poftolus, fuit genereBrito, filius Con- Skon/ JESU CHRISTI An. 426. ad 432. ches (ororis S. Martini in baptifmo di-CoELESTiNi Pap^e An. 3.adS. člusSocetus ( vel vt Sigebertus habet SixTi P[APiS An. I. Suchat)aS.GermanoMagonius,aC3e-

Theodosii II. Imp. An. 19. ad 25'. leflino Papa Patritius, a quo Archiepi-

Valentiniani III.Imp. 2.ad8. fcopusScocorumordinatusper6o,an-

^monie Cond. An. 164$. ad l6S'4- "os fignis , fančlitate, do£lrinä excel-

lens , totam Infulam Hiberniam con-

COeleftinus Papa e Norico evocat yertit ad Chriftum. Marianus Scotu s ^atia.scot. Conftantium S. Severini fub tantum 40 annos Epifcopatui ejus tri. montc Cetio difcipulum, eum- buit. Jmo^'^i. quo eodem Ephefi ce-que Epifcopum ordinatum praeficit E- lebrata Synodus, Oecumenica Epifco-tJoJ!?.:"^ pifcopatui Laureacenfi, vt habet Hun- C.porum plulquam ducentorum, in qua

bdio'wlL" ^^^ ^^^^ ^^^^^ Neftorius ingenti populi totius applau-

Pro/^er. in 45-4. AJf^andali ex Hifpania in Africam fu damnatus eft, & Immaculata Virgo deKb.Get. traijciunt impulfu Bonifacii Comitis, vnanimi omnium voce acclamata A/^-sigÄ.?n' quem iEetii dolus, apud Placidiam & ter Dei. Et tunc illud additamentum fÄnAn Val^i^tinianum Aug. fufpečlum fece- Angelicsefalutationiacceffifle creditur rai. hung. rat. ValÜa Rex Gothorum cum Wan- Sanäa Maria mater Dei or a pro nobis s.lco. ep. AnnS p. i.1. dalis dimicat, eifque Hifpaniam adimit, ac mirum in modum exinde crevit cul- caiiift.i.u' PMif'S. Genferico adhuc Wandalisimperante> tus Deiparae , adnitentibus Auguftis imp.f. I fi. Eadem Gothis fortuna in PannoniiSjqui Theodofio & Pulcheria ejus forore Vir-a Theodofio Augufto ftimukti Hun- gine fančlilTima, quae auguftiffimum nosePannoniis, quasper quinquagin- templum fub nomine Dei Genetricis^ ta annos cxceris populiš mixti tenue- inBlachernisconftruxit. ^;2.43i.

rant ( folos viginti očlo melius nume- ^ Anno fequenti obit Coeleftinus Pa-

pa,

idemSigeb.

pa,o6lavoIdus Aprilis, in eius locum^ ;^o433.nec minore Fortuna vfiWandali fubrogatur Satus III. Inter haec Boni- 'Romanos in Africa profligarunt^. 434. facius Comes gratiam Valentiniani, & iEetius iterum Magifter militias

Eudoxiae Auguftae iterüm confecutus, in Galliis,Burgundionum Regem Gun- ^^^^^^ ex Africa Romam rediit, & cum ^Eetio dicarum hello petiit, & pacem fupplici JJ^jjfJ^^J-aemulo collifus , praelio viftorpaucos dedit.

poft dies morbo confumptus obiit, ^e- Rugila Hunnorum Rege defun-

tius verö depofitä dignitate, in agrum 6I0 , qui cum Romanis amicitiam co-fuum fe recepit, vbi infidias fibi ftru6las luerat, eiq- fufFc6lo Bleda, Hunni iter a animadvertens, Romam primüm , de- in Burgundiam moverunt, & magna Dalmatiampetiit,ac demum in Pan. ftrage edita Regem quoq,- Gundicari-ii4.f.ii. noniam,hincadHunnosprofügit:nec um peremerunt.EodemtemporeTlieo-multo poft .amicorum conatibus pa- dofius cum Vandalis Africamvaftanti-cem Principum, & jus interpolatae po- bus pacem fecit. Anno 436. teftatis obtinuit. Anno 432. quo & A- Valentinianus AuguftusConftati- paui.inMi.

delphus Patriarcha Aquileienfis decef- tinopolim profeftus, filiam Theodofij f^^^^^^tan. fit, cui debet Forum julium, quöd pie- Eudoxiamin m'atrimonium fumit, ac H.Paiiad 1. tatis exercitationibus, exultantes Hun- B. focero fuo pro mnnere Illyricum Occi- gen m ^^ loier.Foro- norumimpetusrepulit, tunc videlicet dentale cedit. In Galliis Gothis bellum

de regn. iüc.

quando d Joanne Tyranno Occidentis indicituc evocato etiam Hunorum au-fuerant evocati. Adelpho fubrogatus xilio Anno^ß. contract.

Januarius, ab aliis dičlus Julianus. Litorius,qui fecundä ab ^etio Patri-

l^io poteftate Hannos auxiliares duce-batjdumiEetiigloriam fuperare appö-

JESU CHRISTI An.433. ad440. tit,&ad Arufpicum refponfafeconfert SIX TI P A p ^ III. An. 2. ad 8. pugnam cumGothis imprudenter con-

Leonis Pap^ An. I. ferit,& magnaclade illatä capitur, du-

Theodosii Aug. Imp. 26. ad 33. bium relidurus fi cautius egiffet, cui

Valentiniani III. AuG.9.16. partiadfcribendaforet viaoria.Pax de-

iemon^ Cond. An. i^j^s-.ad 1^62. inde cum ijfdem Gothis fada, cum earn inh--^--

poftancipitispugnaslacrymabile expe- j ^^

IN Hifpaniis contra Vandalospu- rimentum , humilius, quämvnquam gnatuminfeliciter, caefis Roman©- anteapopofciffent. Anno 4^9. rum viginti millii)us : neque Hun- Quo eodem Vandali in Africa ru^ nos tunc feriatos meminit Sigebertus C.ptisfoederibus Carthaginem ceperunt •Gemblacenfis: hi quippe vt dicebamus anno poftquam Romanis parere didi-■fe Pannoniis per Gothos magna parte cerat quingenteGmo oftogefimo quin-cxclufi,&inangufl:umcoa6li,inBur- to,vtfupputatProfper Aquitanus. pundiamprocurreruntRegis Suphtaris Mortuo Sixto Papa III. fuccedit dudu, vbiprovidoriaearbitrioinfolen- Leo S. R. E.Diaconus,eGalliis, vbiin-tius graffati compulerunt Burgundio- ter iEetium & Albinum Romanos Dunes ad fana confilia, vtbaptifmum re- ces amicitias integrandae causa Lega-ciperent( quos tamen jam fupra vidi- tumagebat, evocatus. Anno 440. mus baptizatos nifi forte pars aliqua re-

fiduafuerit, qux nunc primum Chri- JESU CHRISTI An.44l.ad4^0. ftianae legi colla fubmitteret ) qui eo Leonis Pap^e An. 2. adii. potiti viaoriam Hunnis extorferunt, Theodosii II. Imp. 34. ad 42. multiseQrummillibusinteremptis.^z- Va^lentiniani III.

in hift.Go-tho. Salvian,

m artia ni Im p An. - i. ^ impatiens, in fratrem primum diftrin- sigekrtfn

iE:vionie Cond. ah. 1563. ad \6jz. 'xitferrum, eoquepercmpto regnifuc-

ceflbr, Orbis Imperium animo coepit Marcdi.in ' I ^Heodofius Imperator bellum volvere. Anno 444. quamvis id Sige- PaiiSjaö, Maria. Scot. i in Africa contra Vandalos mo- bertus ad annum 445). retulerit, & S'SJ?" ^ vet, Ariobindo,Anfila,&Ger- Palladius ad annum 435-. anticipet. AuthTifc nianoDucibuscum magna clafife dire- Caeterum Attila confumpto in appa-1.14 C.16. čl:is,quidum longa cun6latione in Si- ratu biennio late ad orientem grafla-

ciliaexpeditionem differunt, magis o- tur , & ad vfque Tliermopylas, quse

neri Sicilias, quam praefidio fuerunt A- lunt Oetae montis anguftiae inter Tbef-

fricae. Anno 441. faliam, & Macedoniam , cruenta pro-

lam Hunnifub Rege Bleda nonni- fertarma. Contra eum profečlus Ar-JorJ^erlg. hilquieverant,&au6logentisnumero giftus Magifter militum Moefiae feu f^^eflic.^s. anguftius habitabant, quantum colli- Daciae Ripenfis apud Martianopolim gere licet in extrema tantum Pannoniae fortiter pugnavit, equoque fuiFoffo de-Inferioris parte, & Dacia , reliquifque filiens, cum oblučlari pergeret, occi-ad orientem protenfis regionibus. Er- fus eft. Anno 447. go vt latius fe difFunderent, conflato B. Eadem expeditione verofimile eft exercitu Illyricum & Tbracias aggre- plures alios populos ab Attila fuhjuga-diuntur,vrbes&oppidaevertunt,pras- tos, quorum deinde auxiliaribus codas agunt, nulli hominum generipar- piis inftru6lus occidentale Imperium, eunt, vtTheodofius Imperator copias ut videbimus, aggrelTus eft. Nam & in Siciliam mifTas revocare coačlus fue- Sigebertus ad annum 45'0. narrat no- sigebm rit, & in Africa pacifci cum Genferico vam orienti accidifle ruinam, qua fe-Vandalorum Rege, jAdditMifcellae au- ptuaginta minimum civitates Hunno-thor Theodofium Barbarisfex milliali- rum deprsedatione deletae funt, quas bratumauri perfolviffe, promiflb infu- praeludia folum fuerunt vaftandae Euper annuo tribntomillelibr arum. Mar- ropae. Theodofius interim vifitatoE-cellinus Comeshos Hunnos putat non phefi fepulchro S. Joannis reverfus fuifle illos, qui pridem in Pannonia & Conftantinopolim , & ia venatione ab vicinis regionibus confederant, amici equo prolapfus Pulcheriam fororem ad-Romanis, & fubinde etiam refra6larij, monuit Dei voluntatem efle , ut fibi fed alios (tametfi eiufdem generis) re- in Imperio fuccederet Martianus ge-cens majorum exemplo e Moeotide nere Thrax, & paulo poft vitam po-paludeegrelTos : & eft credibile hos ab C.fuit. Anno 45*0. •illis ad vires augendas evocatos fub Miferat non ita pridem aH Hun-eodem Rege Bleda ( nondum Attila norum Regem Legatum Prifcum hi-vt vult Author Mifcellae ) in Illyrico ftoricum, & Epiftolarum Magiftrum & Thracia militafle. Anno 442. Pro- paciscomponendae causa, de qua Leinde gatione ipfe Prifcus apud Jornandem

Attigimus nunc ilia tempora,qui- loquitur in hxc verba , quae integra JeStc?

bus Hunnica gens omnem late Euro- referre libet : Ingcntia flumina , 'id eB pam ferro & flam ma vaftabit, &Deus ^^am Tihifciamque eb^ Drinam tran-

vltionum Dominus crudeliffimae na- Jeuntes vmimus in locum ilium, vbi du-

tionis carnificinae fideles pariter & in- dum Vidigoia Gothorum firtfjjtmus Sar-

deles fubijciet. Adoleverat fub fratris matarum dolo occubuit, indeque non lange

majoris natu difciplina militari Attila, advimm , in quo Rex Attila morahatiw

cum eo Thracias populatus, quietis acceßmMs.,vicum inquam ad ii^ar civitatis

th ampUßma, in quo lignea moßma, ex ia- ^ ricus,&Walatnirus Oftrogothorum Re- jj^ .

kulisnitentibusfabricatareperimm^qmoru 'ges,, A4arcomani, Suevi, Quadi, He. sidinPanc.

compagoitafgUdummentiebatur^utvix ah ruli, Turcilingi., ,Bi:učleri, Rugi, Sa- Jonfin^rer.

intent^ tabularu comprehm- xones, quos enum eravit Sidonius, cum [^J

triclinia ambimprolixioredißen- .quibus exercitum quingentorum mil-*

(^y 'pprtimjq:^ omnidecore dij^ofitas. Aaru lium ut Jornandes comemorat, feptin-

V£romrtis7ngiti.ambitMcingebatur^utam- ^entamilliafüifleputat Author Mifcel-

. plitudoipfaragiamault oflenderet.Hacfedes- ll3e,cqnflavit vir in concuffionem genti-

erat.J0l^'J>arbariam tot am tenentis^ hac^ urn natusterrarum omniu m mctus &

^^^^^ivitatihus habitacula pxaponebat, flageliumDei, ficenimfeipfumnomi-

•H*Paiiad. Eqdem hoc anno mortuonuperSeGuri-; nabat. Sed neque cum tanca colluvie

^ twjjotojul, p^tnarchx Aquileienfi, qui Jannario' parem fe aedidit %mani Imperii vi-

n^n plane per bienniuni fuccefferat i^^^ ribus. yai'ptinianuin^-4!s^guft^

fubrbgatus eft S. Nicetas, feu Nicaeas^: Theodoricum Vifegothoruf|i;;Regeni

]e quofuo loco. Anno 4^0. ; . in Galliis ( non vti Adeltzreiter Habet

iücrT/^TTr.TCT-T v Hifpaniis )dominantem ex aequo fu-

JESU CHRISTI an. Wf f L„s/DoluraigiturmcclitatusLe. •Leonis Pap^ I An 12. adWentinianum mi-

-Valentin,-27. -8

Martianj Imp. aq. ■ •■ 2. ccrtamenforc.Roman^'affličittefede.

1675. nonKntatumli.;P&i/raud.c

•Ctftni V qui ieculi hujus initio Theodoricum hortatus eft,vt fociatis ar.

Pannoniam noftram ex parte mis Romanos in Gallis invndairec, ita

-opprelTerant, nunc excurrente fore, ut attritis Romanis viribus, Im-

ejus dimidio Rege Attila totam vafta- perium & ampla fpolia ex aequo divide-

bunt. Hi ergo Pannoniam noftram in- rent. Sufpečla illico Valentiniano ami-

greffi,brevi temporis fpatio fub barbaru eitia nulio ambitu qusefita, conciliatus

jugum miferunt , quod deploravic TheodoricusiEetiiprudentia&tračlus

OttoFrifingenfisEpifcopus S. Leopol- etiamin periculialeä MerovseusFran-

»«».Friftng di Auftriae Marchionis filius, qui legi cprumRex.PrimusAttil» impetus per

• poteft;' 'Sed parum vifum eft Attilas Pannoniam fuperiorem , in Noricum «■C.31. ' occupafle Pannoniam., fub jugum mi- Vindeliciam;Helvetiaji5,Bucgundiam^

fifle MacedoniarnMoefiam, Thefia- ae dernum Franciamquamm. obvias

liam, Achai^m, nifi ab vltimo vfque fe, vrbes, oppida, caftra Ihftar/utoiais in-ptentripne§)We barbaricum nomen C.gentipaffimftrage editäaut deditione

ad Imprfi Romani exitium traheret. cepit,,aut violenta manu expugnavit. FuitipfTuteiMco hiftorico eum de- Ai^rpJlanenflsmoemaDer-^ fcrlBitföm^des^^^^ meJfuJoMc atp

^'^wnandde illuccircumßrensoculo^^hteU)ip r • •• d

rcb,c?cfjcap. r ^^^^ apparmt; bellorum Hunnis pavendo,cujus aulpiciis Koma-

' Jidmamator jed ipfe manu temperans, nalecuti figna MerovaeusFrancorum,

• conftlio validißirm\fupplicantium exorahi- theodoricus Gothorum, Gundericus

'B.propitiusinfidemfemelreceptis. Form^ 'Burgundionum,Sangibanus Alanorum^ hrlm-Mopeäore,capitegrandiöri minu., .Reges. Dimifsäigitui Aureli^obMio-^ tis'otA.ramsharh^.canisaj^ei^^^^^^^ neadpr«lium,quodofferebat^^^tm^^ naß, th^lore , originis fu^. ßgna barbaras Gopias difpofuit ßituens CO belli praedarumq- in campis Catalaunicis, bellut^ atrox,

focietatemii^f^cGppidarum Arda, immanc,multiplex, cuifimile vixvlla

LI

VI-

Milc.eap.4-Jornand de reb.Get.c. 41.Greg.Tu-ron hift.l C 7.Fredeg. Schol S.lfio-dor hift.Go-tho. Bonfin. Dec. 1.1.4. Adekz An-nal.Boic.Ri» l,'5-.n.i7.Sid.

l.SEpif. & Panegyr.A-viti.Cafliod. inChroa Sige b.adann» 4f3,Marian. Scot inChro. Spondan- ad hunc. ann. Inchoff.An-nal. Hiuig. JaJacFug. Spec. Honor. Auft H. Pal-lad.1.11.

viditantiquitas. CentuoČlog. milliav-^Virginum, quod nos pridem ante con-

trinq:exercituscaefautMircellsE author 'tip-ifleexrecentiorumobfervatione do- ,

r- • A -I . 1 Jornand C.

cuimus. Süppetias Attilas in hac expe- 3s. dc.reh.

^^ Getic.

ad Jornädes centu fexcginta duo millia prseter alia quindecim millia ( alii fcri-pferenonaginta)Francorum & Gepida-rüm, qui nočle pugnae praevia invicem aggreffi, quafi ia praeludio Tragici fpe-ftaculi mutuis vulneribus conciderunt, Francis pro Romano Imperio, Gepidis pro Attila certantibus. Praelium nox di-femit vtrinq,- pavore plena. Vidum Attila prodiderunt pofterodiemunita ca-jfl:ra:ö.ec tarnen iEetio placuit delere ho-iitejfivc quodftiriofum nollet armare de-fperatione,{ive Gothos reformidans au-furos paria, vbi nullus alius timeretur ae-mulus, five deniq, neceffitate fui fačlu

ditiofletulilTeetiamOftrogothoSjquiru-periore Panoniam tenebant fub tribus Regibus Walamiro, Theodomiro, 6c Widemironotavit Jornades, ex quo co-niicias aliquä etiam copiarum partem e Carniolia noftra lečla ^m&.Ad an. 45:1. JESU CHRISTI An. 452.

Leonis Pap.® An. 13.

Valentiniani III. Aug. 2$.

Martiani Au<5. An. 3.

iEM0N.ÄC0NDIT. An. 1^74.

ACcepta nuper abiEetio clade furens Attila novas yndiq^ CO- Jornand.dc pias colligit,& veteresinftaurat,

rusjfimaneretfuperftesbarbarus, quemß^ Italiam pr3edis,incendiis,ruinisvaftatu- chron.Ma. faspius vinceret, contentus gloria tantae ihultitudinis qua deletsequa profligatae, fedeam debuit vxori fuse Romse tunc in Apoftolorum Bafilica pro mar iti falu-te deprecanti. Occubuit eo praelio Theodoricus GothorumRex,cujus filiü Turifmundum .iEetius fpccie occupan-di mature paterni tlironi, reipfa nequid Gothiin Francos, Sc Romanos moliri pofTent, a fuo dimovit exercitu. Fu-fiffimo pugnam hanc ftylo profecuti funtplures. Jornandes,AuthorMifcel-lae , Gregorius Turonenfis, Sc ex eo Fredegarius, Bonfinius, Adeltzreiter, H. Palladius, & alii. S. Ifidorus in hifto-ria Gothorü notavit, in memorato prae-

P -, . r ' riiti.Scot

rusrlequebantur eum iterum leptentrio- Herm cont.

1^1. • . _ Caffioiia

nalcs populi, quos nonmagis ejus me- chroaPro. tus, quam inveteratum in Romanoso-dium,velcertefpeslibertatisfolicitabat. Biond.oec. Formidabilis fuit barbariae coeuntis e- dVc.", u.h." xercitus, cuius fama dum perfonuit, vr- SSiiI', besScoppida evacuavit. Gives cü vxo- Frecuipu. ribus ac liberis,Sc quae raptim auferri po- prand.hiii tuitredomeftisain fylvas, &irtviasru-pes fe receperünt. Tamcruentae expei ditionis memoriam pauci veterum Tcri-ptores, & ij quidem obiter attigerunt. Ad Aquileiam pri'mum infultum narrat Jemandes, omnes Italiae civitates vni-verfim aut dirutas, aUt direptas, aut i-gne abfumptas Sigebertus notat.Brevif-

lio trecenta fere millia hominum occu-C.fimeProfper: Attila, inquit,redintegtaj

buifle, quod fane a vero non abhorret, tis viribus, quas in Gallia amiCerat, Ita-

fi aliis credimus, qui Attilam cum pau- liam ingredi per Pannonias intendit,ni-

cis efFugifle contendunt. Sic Regum hilDuee noftro iEetio fecundumprio-

arbitrio vivithumanum genus, & vno ris belli opera profpiciente, itautneclu-

quafimomento, quod natura pluribus furis quidem Alpium , quibus Koftes

feculis progenuit ambitioni cogiturpa- prohiberi poterafit, vteretur, hoc folüm

rentare. Quae vero perfervos fuos mira- fpeifuis interefle exiftimans, fiab omnf

bilia patraverit Deus, cum Attila in Oc- Italia cum Imperatore difcederet. Sed

cidente gralfaretur , late diflerit Baro- cum hoc plenum dedecoris, & pe^iculi

nius,&ex eo Spondanus,InGhoffer,& Videretur , continuit verecundia me-

alii, praefertimSigebertus Gemblacen- tum , 8c tot nöbilium Provinciärutn

fiSjqui ad hanc expeditionem Hunni- latiffimä everfione credita eft (aevi-

cam rcfert Martyrium vndecim milliü ti'a , & cupiditas hoftilis explcta nihil.

nihilque inter omnia confilia Principis^ litur iterum Palladius , qui afferit: iL

acfenatuspopulique Romani falubrius 'lud certum poß hac tempra nullam j^f^^^^^saj

vifum , quam vt per Legates pax tru- jE M 0 N Ä apud auäores faäam carfnth 1.4!

culentiffimi Regis expeteretur. Me- mentionem. Megifcrus allegato Bon, Annai°vng"-

diae aetatis authores traditionem majo- finio primum Styriam , dein Carin-

rum {ecuti innumeras vrbes'dirutas thiam , ac Carnioliam , inde Dalma-

Iparfim enarrant. Blondus akiflime tiam ScLiburniam ab Attila vaftatas re-

exorfus tradit Attilam eä expeditione cenfet:cumtamenBonfiniuseDalma-

fufcepta primum omnium Iliyrici fi- tiainIftriam,indeiEMONAM,&Aqui-

nus Oram circumve6tum , vbi Tragu- leiam eum deducat. Vaftatum hoc

rium,Sebenicum,Belgradum,Segniam tempore etiam Noricum apud anti-

Polam, Parentium,Hemonam(melius quosnon lego , traditioni tamen ali-

diceret AlvuinIfl:ria)evertit,vrbesMar- quid tribuo, & fi locus eft conjeiluras

tiano Imperatori fubjedas 3 moft Italia putemAttilam verlutura militem,cum

ingreffus, Aquileiam , Pataviam Tici- poft fe traheret ingentem exercitum ,

num,Mediolanum,& reliquas vrbes va- plures in Italiam vias partitis copiis in

ftavit. Solicitum fuiffe^etiumutmu- veftigaffe , & ne a tergo hoftes relin-nirentur vrbes, ut delečlus novi fierent B. q^^rct, omnia ferro & flammä voluifle

fcripfitPalladius/ed quia hascerantIon- extinguere. Eä ratione faftum fue-

gioristemporis, nihil a^um: poft plu- rit, vt etiam in hodierna Carinthia

res vrbes everfas mo nam noftram Tiburniam Epifcopalem vrbem, vbi ^^^ ^^^^^^

(quaenuncLabacu)faevifrimusTyran- nunc Solium eftB.Virginis (quamLa- Reipia?. '

BUS Attila exercitu admoto non vacu- zius&MegiferusLiguriam fed alio loco fea.6.cap.,.

am ( uti Palladius fufpicatur ex alio fi- fitamexiftimarunt)&aliapluralocafu.

mili eventu fub Maximo Tyranno) neftus excidii turbo involueret.Nam ve-

fedcivibus,&Romanopr2eridiofirma- rofimileeft Attilam per Alpes Noricas

tam adortus, obfedit, utpoteiam tunc partem exercitus,cumtotus per Julias

inter celeberrimas, &munitiffimasvr- annonae defeautraducinonpoffet,aut

bes, cujus moenia in ruderibus hodie- prsecedere aut fubfequi juffiffe,vel cer-

que vifuntur ampliffima, & tandem ex- te tunc a via deflexiffe , cum diuturna

pugnatam per civium ac praefidiario- obfidione Aquileiam premeret , ÖC

rum csdes graffatus,vt fuo litaret furo- ad terrorem incutiendum vicinis po-

ri, funditus evertit ac diruit. Neque pulis ad occupanda nonnulla Nonei

enimfivacuaminveniffet,ineumex- loca digreffum Id fane arfiffet furorem, ut totam funditus ex- C.portuit , fi Paulo Diacono fides eft,

änderet. Concidit ergo extrema ad qui primus fcripfit trienmo Attilam

meridiem & Occidentem Pannoni^ fu- occupatum fuiffe m expugnanda Aqm-

perioris vrbs noftra ^ m o n a , poft- leia, quanquam id Recentiores in dubi-

quam 4 Jafone & itineris ejus comiti- um revocent. Palladius cui facile in

bus Arsonautis primum condita fte- hoc affentior : Certo conflat Marcd-

tiffet mille fexcentis, feptuaginta qua- linum , Caßodomm , & Jornandem tp^

tuorannis. Abinde longo tempore ßm , qm omnes his proximißere tempo-

nulla ejus mentio apud Authores, quia Ä , fiperiori amopugnatum in GaU

defolatajacuitin ruderibus, qu^ ho- Ua refem prafinu vero Jqmham

dieque confpicimus. Inftaurata ta- capiam , vtfaale verbis Vault de men-

men annis fequentibus licet minori do veniat fuj^tcandum , qmbm Men^

fplndore fuos iterum recenfuit Epifco- fes firfitan loco annorum

pos,vtfuQjocovidebimus. Undefal- di. His addere potuit Sigebert^^,

Xil 2

MananurnScotum,HermannumCon-^ fulam habitari cseptam , & P^triareha-

traČLum, & qui tunc viyebant Profpe- 'lern eo fedem translatam, pro qua de-

rum Aquitanum , & Ifidorum Hifpa- indemultae concertadones habitge, ut

lenfem : qui omnes intra biennium tandem ex vno duo Patriat'chae fint ef-

coercentAttilae graflationem. Trime- fe6li, & Gradenfis demum translatus

ftri ergo Ipatio , h obßdio Aquileige Venetias: fed etiam miraculum Orbis

continuari potuit , & plures in vici- Venetam vrbem conditam, quod ta-

niaexcurfusfieri,quibusetiam Noricum men Blondus biennio tardius putatac-

velutprocella involveretur. lam fi de cidiffe , & miratur quomodö Lauren- Blond dt.

obfidione Aquileias quidpiam libetco- tius Monachus fcriptor Venetus con- Moaapüd.

"gnofcere, vnicum apud antiques oc- ditam affirmant vigefima SextaMartii

currit, quod Attila, cüm jam obfidio- anni quadringentefimi vigefimi primi^

nemfolvere ftatuiffet viša Ciconiapul- fed magis miraretur fuperftes, fi lege-

los e turri Aquileienfi ad patentem ret V^'netiarutn originem apud Palla-

'campum transferre , conjecerit vrbem dium ad annum quadringentefimu'm

fuse poteftatis futuram, nec vano omi' decimum quarldo Alaricus Gothorum

he, ciim turris paulo poft corruenš la- Rex fecundam ex lllyrico expedition turn aperuerit hoftibus in vrbem ingred B. nem fufeepit iti Italiam. Verum fimi-

Wegi(.Anal. CsEtcra velftyli exercendi gratia lia Palladio fenferunt Andreas Dandu- Dand.chro.

carinth^U. confičla, vel pietatis in patriam divi- lus Venetiarum Dux anno 135-0. & JJ^špoid"'

citiipBoA- nantis inventa profequi non eft hujus Raphael Volaterranuspriorisfeculifcri-

öSSi.'?." inftituti. Egeruntdehisjpleriqueplus ptor , ut faltem variantibus fententiis

cifcaSi J. ^Sl^o ad faftidium vfque legentium, de prima ejus origine dubitare opor-

3.hift.Aquii, Megiferus,Sabellicus,Bonfinius,Joan. teat. Anno Dec^Ta.' Candidus, Carolus Sigonius, Nicolaus

Ä«o Cafolius,Flau:Blondus,Bernard.Jufti- JESU CHRISTI An.4^3.ad445-.

chronCaUi ' Scalü, quorum Megiferus fuo Leon is Pap^ An. 14. ad 15'.

machi" more fabulofamplane texuithiftofiam, Valentiniani Aug. z^.ad^o.

ajiiusssj.' vtde eo dicere poffis , quod de alio Martiani Aug. An. 4.ad5'.

SrSp^" ejuidem aetatis pronuntiat Palladius: iEMON^CoijDiT.An.i575-.adi6"76. Fig.i.i.hift, Inter f Iura hujm ohfidionis deliramenta y

f^jS-'' " ^^^ ^oBrafcatet, egregie Forojulu TIcetas Patriarclia poft Aqul-mfihm non multo pridem illufijfe quendam I l^lae & Ecclefiae fuse excidiurfi ex Recentioribus, edho lihello defdčiis At- ^ Grado redux operam dedit vt tila apud Aquileiam , cujus mer as nugas^ C.dirutam reftauraret Ecclefianl, & cum Sot^d. ft quid aliud, Regum ilia nomina fatis ar~ multi virilis fextis ab Attila fuifftnt ab-'guunt ^ quihus adjuvantibm rem Aquilei^ du6li, vxores eorum, quss remanferarit, enfem diutiusfuhlevatamexponit. ut ad fecundas nuptias tranfierunt^* rever-omittam fexcenta alia in ilia hißoria com- tentibus autem primis maritis , ambi-mentitia , quafihijpfis pugnant, vt ridi- gensNicetas , quid occiperet, S. Leo-cumfit diutius ea perfequi. Volui tavnen nem , Papam confuluit, qui ad eum dixijfe, quia non defunt apud nos ciariß- refcripfit, inter alia : remotis malis, quce mietiamviri^ qui hujußnodifcriptä infua hoßilitcis intulit, vnicuiqUe hoc , quod lerem interpretantur , dumßhi delitias gitime hahuit reformetur, omnique ßudio jaciunt, parum curant quam turpiter ^ procuramlum eß, vt recipiat vnufquip^Ue .veritate recedant. Illud vero hoc loco quod proprium eB. ObiifTe veroNicetam tacendum non eft, occafione vaftatio- Anno 45'3. p'utat Franc. Palladius: at-nis Attilanse non folum Gradum In- vero Megiferus id 471.

Atti-

Megif.Ana!. Attila inqulcti ingenii nondum^ etiam quadraginta anniseum regnafle

chroS'ifi. ^^ Vifegothos conceptam iram pofue- 'tradunt fcriptores antiqui Sigebeams,

clSiw'"^* » igitur delečlu habito adver- Profper,Marianus Scotus,Hermanaus

fus Thurifmundum Regem in Gallias Contrarius, qui Bledas fratri fuffečlum movit, fed ab eo vičlusinglorius rediir, 'notatcirca annum Chrifti 444. vc fu-quin etiam ab exercituMartianilmpe- pravidimus , quidquid fiveRanzanus

ratoris fufusintra fuos felimites reduxit. five Blondus in contrarium adducant.

Jnm^'y^". tiifi dicaspridem eum vivo fratre parti

.(Eetius Occidentalis Imperij faluš, Hunnorum imperaffe,& eo mortuoto-

Marcei.in & vnus AttilsE terror , falsä fuggeftio- tigenti. De aetate etiam centum vigin-

oJ'iJcf^^^^-'nePetronij Maximi fenatoris delatus,4 ti quatuor annorum figmentum eft ,

ch^^MT ^äl^'^tinianotrucidaturin ipfoPalatio, cum Jornandeseumdefcribensanteex-

1.IJ-. ' ' vna cum Boecio Praefe^o Praetorii ip- peditionem Gallicam paucis canis a-

fiusamico, Eodem anno fanguinarius fjDerfum fcribat, poftquam non toto

Attila fuo fanguine in nuptiis novae v- triennio vixit. Haec Jnno^^^..

xorisfuffocatLir, aliiconfoflum tradunt AdhaecquoquetemporaSponda-

mulieris manu, Martianus Imperator nus, Inchoffer, & alii referunt adveri-conjecitejus obitum ex fomnio : viditg tumS.Severmi in Noricum, idque fd-

HierRubin arcum ejus frailum. A6laS, Jo- tetur Hundius de ejus in Norico Com-

vit.s.joann. annis Rauennatis Epifcopi recenfent, moratione, fednefcioquo jure priderti

HonoriamValetltiniani Imperatorisfö- an tea Hundius Conftantinum E^ifcO-

rorem, Attilas per Euiiüchum fignifi- pum Laureacenfem ad annum 4 Ž

cafle, cupere fe vxorera ejus fieri: qua- faciat difcipulum S. Severini idque legi

'propter efficeret, vt aValentinianofra- afTcrat in vita S. Severini. Aut ergo S.

tre, autvolente, aut invito id impetra- Sevcrinusin Norico anteannum427.

ret. QüP^ cum multis modis Artila fedem fixit, & anno 45'4. profečlus

tentafiet, bmninoque fefe pararet ad in Orientem,inde reverfus celebre fibi

rem efficiendam, nočlu repente ex pro- nomen peperit ex vitae fanditate, quod

fluvio fanguinis mortuum. Alii vero fepugnaret Eugippio fcriptori vit'cE,aut

hoc pridem ani;e fa6lum volunt, priuf- Conftantius ille non fub Caeleftino I.

c(ilam fcilicet Attila in Galliam duxiffet Sed fub aliquo fubfequentium Pontifi-

Henr.Paiia. cxercitum. Et tunc Honorlam inter eum Laureacenfi Ecclefias datus fuerit

inAnmli°^'EutropiiProcuratoris amplexusdepre- Antiftes, quod verofimilius videtur

' henfam, a Valentiniano fratreConftan. cum Anno 487. diem obiifTe notetur. tinopolim ntifTam fuifTe. De aetate, & C.Nifi forte dicamus Conftantium välde

regno Attilae authorum dilTrdium eft: juvenem ad Epifcopatum afTumptum

Agebatur, inquiü Inchoffer , fi rede piis Divl Severini monitis etiamnuni

fcriptores deducunt poft perdomitas 'Epifcopummorem gefrifre,utpote,cui

Pannonias annus feptuagefimusfecun- "omnis ordo cettatim fe fubmittebat.

dus, regni Attilae quadragefimus qüar- ' Verum ex vita S. Severini habetur qui-

tus & vigefimus. Merit6dubitat,quia dem fedifte Laureaci Cönftantius E-^^Zd/m'

nunquam Attila totas perdomuit Pafi- pifcopus , ad quem Valentem Mona

Lirin.

nonias : licet enim inferiorem magna chum mifit far^dus , non tamen affe-

ex parte fubjugum mififfet, & vicinäs ritur fuifTe ejus difcipulus , fed apud

ei ad meridiem, & orientem occupaf- Ennodium legitur S. Antonius Liri-

fet regiones , non tamen obtinuit fu- nenfis, difcipulus S. Severini poft obi-

periorem nifi in expeditione contra I- tum Magiftri ad Conftantium Laurea-

taliam partem ejus vaftando. Neque ■ cenfem patruum fuum abijlTe : quod

LI 3 forfi-

forfitan erroris caufam dederit Hun-. effeDominns, quinon Minueratefle

dio ut pucaret difcipulam, qui fuit fo- Tub Domino. Genfericus Romam ca-

lum familiaris, ^wo45-4. ptam per dies quatuordecim diripuit,

&Eudoxiacum filiabus ex Valennnia-

JESII CHRISTI An.45'5'.ad4^^. nolufceptisPiacidia &Eudoxia, mul-

Leonis Pap^e An. i6.adi7. tifquemiliibuscaptivorum abdu6liseft

Martiani Aug. an. ^.ad/. deportata in Africam. Eudoxiam mi-

M AX IM I An. I. norem Hunerico filio nuptam dedic

iemon^ Cond. An. 1677. ad I Genfericus: matrem cum Placidia Oly-

brio in matrimonium data Conftanti-

'Ix retineas , quae in ruinam nopolim mifit. Inter Romaefpoliafue-

prona fulcris folidis verae virtu- mnt vafa ilia, quae Titus Hierofolymis

procopdc ■ tis deftituuntur. Id accidit captisexTemploabftulerat, quaepoft-

beiiowand. nunc Romanolmperio propedicm rui- modumjuftinianuslmp. belli jure vin-

chro^caffi- turo. Valentinianus Auguftus in libi- dicataConftantinopolimdetulit. Hinc

äSoUn"' dines efFufus Petronii Maximi viri fena- annus ifte plerifque di6lus Imperii An-

Iw^AqStt vxorem violaverat, qua injuria nm -vltmrn. Non multo poft in Galliis Evag^.i.j.c. hicfiniens.' jrritatus Maximus iEetiifamiliaresim-g Avitus Praefe6lus Praetorij Galliarum l

pulit , vt Valentinianum in campo & a Maximo nuper Magifter militum

Martio occiderent, quod illis perfuade- creatus, Imperator ab exercitu Gothis

re non erat difficile, cum injufte perem- faventibus acclamatur. Anno 45'^.

ptum ä Valentiniano jEetium , non- Sed quod Romanis ob Maximum

dumobdučladoloricicatrice,recorda- ingratuseffet, poft očlo menfes depo-

rentur. Caefo itaque Valentiniano Ma- nit Imperium, quidamfame fpotanea,

ximus viduam Eudoxiam Auguftam aliipefteextinČlum volunt, alii deinq-

vna cum Imperii Tyrannide vxorem Placentias Epifcopum ordinatu(quod

duxit, & inter complexus ejus amore verius videtur , fufcepta ad S. Juliani

fe Valentinianum occidi procurafTe ArverniMartyrisperegrinatione in iti-

confeffus, animum Auguftae vfque a. nere obijfle. Anno 45-^.

deoefferavit, ut inde fibi exitium ac- Gaudentius Hilarinus P. M.B. in Gaudent.

cerferct. Ilia quippe evocato clam Gen- oratione ad Leopoldum Auguftum o- powfAug?"

ferico Wandalorum Regi Carthagine riginem Goritiani eaftriad haectempo-

& cum ingenti clafle ingreflb Italiam, ra refert, traditque vnume Palatini s Ca-

nemine belli motus fufpicante , Ro- rinthiae caftra Attilae fecutum , ab ep tnam tradidit ac fe ipfam. Maximus fu- C.partem agri prope Aquileiam dono ac-

giens a Romanis lapidibus obrutus, & cepifle, & late per Carfum & Poykam,

in frufta difcerptus periit , cum non- conftručlis tribus Palatiis, Rofacenfi,

Sidonia. dum tres menfes imperaflet. Sicillecu- Fiumicellenfi, & Goritiano, domina. Epift.13. jus (vt Sidonius Pliilo{ophatur)epifto- tum: pro quoallegatvetera Carinthiae lae, mores, pecuniae , fafces, pompae, documenta. Ego apud Megiferum

patrimonia , & patrocinia quondam quendam Alanum de Goritia contra floruerant, quique in arcem Prasfe6lo- Attilam pro Aquileienfibus pugnancem riam , Patriciam , Confularemque in- lego, nullum vero caftra Attilas feqvu-trepidus afcenderat, vbi ad Principa- tum : de caftri Goritiani origine etiam lis apicis abruptum venit, quandam dubito,quiaillam recentiorem exiftimo poteftatis magnae vertiginem (lib coro- & ad tem'pora Langobardorum vel Slana pafTus, ante crepufculumingemuit, vorum referendam. Caeterum apud quodadvotaperveniflet,nec fuftinuit ]ios& pluresejufmodinovoshiftoriccs

vete-

C.11.

44

vctemmrcquiro fidem, tametficonje.^ darum Rex animadverfofrätmm diffi-

čluris&traditionifuum robur nonadi- 'diopimusineosinfurexitjillammque veu.i.a.rca

mam. ■ Cum Origines inquirimus Me- fervitutis pudocem fubfecuta felicitate

tuo ne fubinde alte nimium exorfi, deterfit, caeterifquepopuliš, quos At-

fplendorem quipofterioribus annis ju- tilafubjugummiferat, viam aperuitad

s.ifidor. in re debetur, quibufdam vrbibus aut fa- ad priftinam afpirandi libertatem. Pu-

liomSdc" niiliis,obfufcemus : quod quidem in gnatuminPannonia adflumenNetao,

reb.G«'.c! recenti Geneographo multi hiftoria- utiaquitJomandesCdivinaremNeftoa

rumleaioni addi^iptidem advertunt, nifihiceffetThraciKfluvius)vbivaria.

Ilia certiora funt 5 dum novi Tyranni ^^^ gentium concurfus faftus. Divi-Romanbmlmperium lacerant, TKeo-^ «^^^tur regna cum populis , fiunt-

doricusGothorum Rexcum ingenti e- ^^^ ex uno corporc membra diverfa,

xercitu Aquitanias ingreditur: indein I"® caefo capite mvicemimpeterent.

Hifpaniam adverfus Re6Harium Sue- ConcurrereGepid^,Gothi,Rugi,Sue-

varum Regeln cum magnis copiis fibi vi, Hunni, Alam, Heruli eadem ferd

occurrentem bellum movet, Regem P^^^^« ^unnos origine , fed moribus

capcum oGcidit, Galliciam & Lufitani- ^iverfi. Incliuata ad Gepidas vidoria am vaftat, &cum prsedarevertiturinB.^ trigintafere millia Hunnqrum alia-

Gallias. Quse tamen hoc anno ddepta, gentium , qu^ cum Hunnis

plures fequentes involvunc annos. In- öeterant, vindex gladius Ardarici pere-

fereä M^onA noftra iterüm refurge. Ellac filius Attite natu maior ea

bate fuis ruderibus,^ au^o fidelium inpr^liooccubuit rehqui fctresadlit-

numerofuohaud dubie gaudebat Epi- ^^^

fcopo , vti ex fequentibus annis licet tmsDad^ yi^ores a Martiano Augu-

colLre, vbioccLent,quieamrexe. ftopacem, & annua ftipendia impetra-

JESU CHRISTI

Ah. 45"^' re non origine fed feceffion^ a Gotnis il-

LeonIs Papä An. 18. lis, quiinlvloefiaadNicopolimadhuc

Martiäni Aug. vlt. jornandis aetate perfeverabant, Vife-

Leonis&Maiorani Imp p. i. gothorum reliqui^. Hi veroinPanno-

^MONiE CoNDiTiE An. I<^79. niisfubtribusregibusiifqutfratribusre-

AlendasMaij fua morte obfigna- giones inter fe partiti funt dia:i Oftro-

vitMar£ianusIrhperator,decu- gothi.

, ^iuspietateh^cnarratTheopha-C.&Aquammgrainfluvios^Th^^^

nes : li fupplicationibus Campi pedes rus juxta acum Pelfodis, W.dem.rus

i iA.Sid, "cb . XXI ^^ mrprvi-rofaueconfedit. Pannonia ergo

Apoiiin.in procedebat,multampaupereslargiens; ' -^^i^^Vn^bat

vnde ejus exemplo Patriarcha Anaro- Gothorumnunc,mperioplanepareb^

Hus ,cJmleaicäLteiveheretur,pedi. qu^priusab Alaricooccupata & St i-

bu &ipfeprogteffuseft. Succeffit^Lea conis opera Romario lmpeno denuo

Ss confe^ifv^Maiora apud Rav^- vindi^:ata fuerat, qua de re Claudianus

nam Imperator creatus eft, cum elTet canebat: ^ _____ .yj^knefoi.t^ ^Slü.

Magifter militias, devidlis Francis & A- pamonimpotorqueSavi, qui claufa totamu ü^on.

lemannis renuntiatus. Interea dum fi- laxatis außs jampand^reportis,

Iii Attilas tumulato barbarico ritu patre 'Rurfum cote mvat nigrasruhigtnefakes &c.

de regno contendunt, & inconfulte im- Poft caedem igitur Atdl®, & p^-

, , perare cupiunt finguli, omnes fimul gnam Gepidarum ac Gothorum, cum

fefc! Imperium per4iderl Ardaricus Gepi- ejus filiisexa^ifunt tamHuani, quam

Marcel & GalEod.in

S.Tfid. in hift.Goth».

alii populi e Pannoniis , ita tarnen vt^ qui haec omnia cxafte perfecutus pu- jomand.de femper aliqui permixti remanferint, "tatur. Eodem anno ante obitum Mar-quodexjornande colligere licet. De tiani Augufti Gothorum Reges ^ qui

Pannoniasoccupaverantlegationemif-sa Conftantinopolim petunt confueta fibimuneratranfmitti: vbi comperto»

Hunnis hoc loco obfervavit S. Ifidorus:

In quibm mirum ilkd S, vi dum omne fralmm ktrimmtmi habeat populorum:

ivkeverfacadendoprofiaant.QMÜdiCQ' quod Theodoricus Triarii filius item

ret Lernseam effe hydram cujus recifa Gothus cum fuis charuslmperatori flo-

capita identidč fuccrefcant.Pergitvero: reret ac donafua reciperet, indignati fe

fdproinde quia in difciplinamßdelium poß. q uafi defp ečlos, arma corripiunt, & la-

tißtntficut populus gmtis Ferfarumwirga ^te per Illyricum graffantur. Damnis

enimfkroris Dominifitnt, (Č^ quoties in- afFečlam tunc noftram fuperiorem Pan-

dignatio ejm adverfus fideles procedit, per noniam, cui Theodemirus dominaba-

eosßagellantur d^c. Jded autm hac gens tur, & vicinam Japydiam facilis eft con-

horrida eH, vt cumßamem in helloßuerit ječlura, quia per has deducendus erat

pajpi, venam tangat equi, ^fic excludat in Illyricum exercitus. Imperator in

haißoßanguine farnem. Haec ad primura re fubita confilium iniit perfolvendi tri-annum Martiani Imperatoris retulit S. ß buti, & novae pacis fanciendae cum Go-

Ifidorus : fed plurium annorum gefta this, quae vt fecuriorem eum redderet.

funt. Nam licet vičli Attilae filii adPon-tum feccflerint, recollečlis tarnen viribus , cum jam divifa elfet Pannonia, re-pente itcrum Gothos aggreffi fub Wa-lamiro Rege in Pannonia inferiore quie-tos, cum de iis fpcrarent vičloriam, confecuti funt ftragem, & in fugam , qui remanferant in Scythiam adDanaprifluenta commigrarunt. Id vbiWalamirusfratriTheodorico nuntiat alio vice verfa nuntio exhilaratur de natali filii Theodorici, quem po-ftea adorabit Italia. Hoc ante annum 45'4. quo Attila obiitacciderenonj)o-terat, fed neque ftatim ab Attilae obitu.

obfidem accepit Theodoricum filium Theodomiri. Carnioliam noftram poft depulfosHunnosnačlam efle proprios Principes, licet nondum omni Roma, norum praefidio deftituta elTet, ex iis quae paulo poft afferemus, putem ve. rofimiler colligi polTe. Fuerint illi ex eaeteris populiš feptentrionalibus, quos diximus Attilae caftra fecutos, Gothis primum amici mox etiä hoftes, di6liq; a Savia five Suavia Pannonia, Suavi ( fic COS appellat Jornandes) quod nomen o(j:cafionem dederit Rccentioribus eos confundendi cumSuevis. Quam late vero dominati fint nihil definio fine

Vnde impetum Hunnorum in Wala- C.duce. Anno 45'7.

mirum Sigebertus rečle videtur referre ad annum 45'$. cum is anno priore re-tuliflet Ardarici cum Hunnis confli-člum. Attamen vetum elTe non poteft quodfcripfit Jornandes eodem tempore,quo "W^alamirus Hunnos profligavit natura Theodomiro filium Theodoricum , fed pridem ante quia Anno 465",

JESU CHRISTI A.4S'$. 45-9,4^0. Lonis Papje an. 19.20.21. Leonis Imp. An. 2.3.4.

Maiorani Imp. An. 2.3,4. ^mon^eCOND. 1680.1681.1682. Ecdum oblivioni dare pote^ rantHunni clades ä Gothis ac- sigeb.cejof» ceptas : ergo itcrum Duce

vt idem Sigebertus habet, fuit aetatis Hernac filio Attilx in Pannonia inferio-annorum očlodecim. Sunt ergo haec re "W^alamirum Regem adoriuntur, & & tempora & gefta contra Hunnos de- poft varia ambiguae fortunae praelia,tan-fečlufcriptorum valde confufa, & me- dem iterdm vičli coguntur in Scythi-ritöRecentioreslugenthiftoriamPrifci, am fuam ad tempus recedqre. Anno

eodenj.

S. Leo Papa Epiftolam dedit ad '^vz-x.^ ^[cmtetankm Hunmmm gente a Gothls,

am Patriarcham noftrum , vt notavit 'Hunnimmdus Smvorum Dux dum ad

Baromus. prcedandas Dalmatias tranßt, armenta

Hog tempore Lucillus S. Severini Gothomm in campis errantia depradavit.

Norici Apoftoli difcipulus Pallavij E- quia Dalmatiis Smvia vicma erat,nec ü

vangelium Chrifti prsedicat , quem Pannoniis multum dißabap-^, prcefertim

Hünd in poftea Viennenfes fuum Prsefulem a- vhi tunc Gothi reßdebant. Hunnmun-

gnofcent, uc putat Hundius. Anno do cum Suavis vaßatis Dalmatns adfm

AS9' revertemcy ^beodomir germanusWalami-

Alan-i vna cum Hunnis gens, fo- ri Regis Gothorum mn tantum jnäufam

Herrn. Eon- ^^ ^abitationc feparata, fub Rege Bior- armentorum dolens , quantum metuens m

b^chro^''' Venetiae fines aggrediuntur, qui- Suctvifi impunt hoc lucrarentur admajo^

busRicimer Patritius obviam progret rem licentiam proßlirent -^fic vigilavit in

fus Biorgo Rege occifo viijloriam ex- iüorum tranfitu, vr intempeßa noäe dor-

torquet. Quid tunc patrianoftraper- mientesinvaderet ad lacum Pelfodis, con-

pefla fit, cum barbarus exercitus per fertove impinatoprdio , ita eos opprejjit

Julias Alpes traduceretur, conje6lu- 'ot etiam ipjo Rege Hunnimundo capto, Jornann.de rse relinquitur. iE m o n a fi intačlaB. omnem exerätum e]m, qui gladium eva^

le .Get.cap. ^ abfque metu non fuit. Sub i- ßjßnt, Gothorum fuhderetßervituti. Et

dem tempus cum Gothi aU(ftis fami- dum ejjet amator mißericordia , ßada vl-

liis , & fuccrefcente fobole anguftius tiom veniam condonauit, reconciliatus-

habitarent in Pannoniis, ad vicinas ef- que cum Suavis, eundem quem ceperata^

fufi regiones contra Satagas ( fie eos doptans ßbi filium, remifit cum ßuis in

vocat Jornandes) forte Satarchas Scy- Suaviam. Haec Jornandes, quas cum

tlias&Hunnorum cognatos, qui inte- fequentibus collata difficultatem pari-

riorem Pannoniam habitabant , arma unt non modicam. corripiunt: quod vbiDinczici Attilas fi-

lio Hunncrum Duci innotuit, colleftis Nam infrä idem Jornandes defcribens

TT 1- •• / 1 j- r • limkcs SuiLvix . zk :'iRem illa Suavorum ab

Hunnorumreliquns fub diverfis nomi- j^^^^^^ ^^ ^^^

nibus Vicingurum, Augilcirorum, Bit- ^ Hurgundiones , a ßptentrione Tlu-

tugorum,Bardorum,Pannnoniaminfe- ringos. Quod fi itä eft , quomodo potuits

riorera agereffus,BälIianam vrbem(La- did Suavia vidna Dalmatin , etiamfi pro eo ziuspucatnunceffe pagu. Path fuprä

Sabanam,ahbivero Poflegam^obledit, ^^^^^ ^^^^^ D.ind^ cur

& per earn regionempraedasegit. Nihil ^^^^^ Pelfodis ( quem Cluverius & an-

morandum rati, qui contra Satagas ex- te eum Lazius alüque interpretati fiwt Neü-

peditionem fufceperantGothi^Baffian® fidler See in fin^us hodiern^ Auftii^ &

^ i . r . c urj' ri Hun'^ansE ) iter funt profecuti > Gerte vl-

vrbi fuppetias ferunt, obfidionem fol- ^^ ^^^^ ^^^ 6 Dal.

VUntlDinczicem in fugam agunt, & ta- domum properanti breviflima fuiflct

tum Hunnis terrorem incutiunt, utin- via per Noricum & Alpes Noricas , feu

dorii ad fua reverfi, nonvkrapr^fu- Carnicas. Lazius non curando limites a j.^Jgr.

Lre„tGothorumfi„eslacefee.H.c J—D^^rfintr.lrT^

Baronius ad annum 468. retulit, led j^^j-avi^ habitaffe , imö in Bohemia & Lu-

melius cum Sigeberto ponuntur ad an- £atia. Qua rationc non fuiffent vicini Dal-

num 460 gefta, ad quem etiam fpe- matiae-.fedhoc vtfalvetLazinsduosaitnomi-

aat Gothorum cum Suavis pugna me. nari Suavorum Re^s quorü Chummundus

, . , . ^ -u inLiburniafedem habebat, Alaricusvcro vi-

morabihs/ed narrantium erroribus con. ^^^ j^^nubiö in Bohemia.Igitui- Alaricus ad la-J.rnand.at. fyf^^ Jemandes his verbis narrat:

Mm cum

lacum Pdfodis fuilTet profedus , .&; Chuni- , Auftria, is certedebebitoftendere, quomo-' mundusnianfiflet inLiburtiia , cum tarnen ■'^•do per mediain Panno,niam Gothis habita-

Hunnimundum captum fcribat Jemandes. tarn permifli fuerint tranfire in Dalmatiam

Ego circa hxc tempora nullos in Liburnia ad prajdas agendas illi Suevi, deinde quo-

Suevosrcperio, nifi generali nimis vocabulo modo illa Suevia Moravica & Bohcmicafuc-

Suevosdicas, qiiiGothi nominabantur. Su- rit vicina Dalmatiae: quje duo nos in noftra

fpicor proindeJapfum efle Jornandem in de- SuaVia corrupte noniinata pro Savia facile

fcriptione liniitum Suavi« j & pro Suavia oftendimus. Hue facit alius locus Procopii procop cit,

Procti de Sueviam defcripfifle. Procopio Suavia ea- Gr^ecihiftorici: Po/?y6oj-(nempeGr«cos)7^3

bdlo.Goth! ^^ ^^^^ Savia Pannonia, qus inter Sa- B^eriarumregmDalmata, deinceps Liburnia

,1-1. , vum&Dravumfitaerat;&hscvicinaDalma- Eijiriaque, &Venetommßint loca,

tlx. Suavi ergo accolae fuerunt Saviie Panno- mm i^quepertif^gunt, maritimique omnes ea

■ nia. En tibi locum Procopii loquenti,3 de Vi- habitant regione ^ßpra hos Stichijjunt, ^ Sue-

tige Gothorum Rege. ji^nariumVligislaumq^ w, haud tarnen Fr^ancorumßib ditione ; alij

'Prt^Bos cum maximiscopHs in Dalmatiam mi-- pratera , qui mediterranea tenent. Carii de-

ßr.at , 'vt in Gothorum hancpoteßatem redige^ inde Muricique his vero ad dextra^n T>acce,

ret jimperarat, vtex locisSuavia^'Prövincia Vannoniiqueincolunt; quibus ad aliorum loco-

circumjeHü, "Barbarorum inßc^tatem afcito e^ rum pojjejßonem Singidones Sirmijque accedunt,

xercitu, reBeß in 'Dalmatiam, & Sahnas con- & vjque ad Eißrumßuvium eorum propagatur

ßrrent. H^c Suavia vicina Dalmatiae alia Imperium. Plura videnturhic irrepfiflTe men-

efle non potuit quam Savia Pannonia, non ' da, vt putem legendum Sichij, & Suavi: Car-vero Suevia longiffime remota , ctkmüB.f^i deinde Noricique , & vocafitur adhuc ho-

*dicas Suevos in Bohemia id temporis habi- die , qui Carufadium montem feu Carfum

-tafle. Sed de lacu Pelfodis ad quem pngna- accolunt Czichii, & Sichios agnofcit etiam

tum fcribit Jornandes , fupereft difficultas. alicubi Lazius nifi malis legere Stjriz & Sua-

Eateor equidem darum efle Sexti Aurelii w, quia etiam hi contigui. Suavi omnino

de lacu Pelföne vel Peifone teftimonium , legendum a Suavia five Savia Pannonia, fic

qui fcribit de Galerio Casfare , quod emiflTo quippe Saviam appellat conftanter Jornan-

Sext Aurel, in Danubium lacu Peifone apud Pannonios, des etiam vbi agit de Provinciis Ill/rici • Et

deCxr.c4o. agrum Reipublica^ commodum effeciflet. ßnt, inquit, Norici dua,9annoma dua , Vale.

Verum mhü novi eft m antiquis hiftoriis ria, Suavia,Dalmatia&c. Igiturhujus Sua-

plura loca ijfdčm nomimbus in diverfis Pro- vix Reges Chunimundus & Alaricus puc^na-

vincus appellan. Pelfodis igitut lacum. di- runt cum Gothis ( quos puto fuifleex Van«

verfum ä Peifone five ( vt Cluverius legit) dalorum gente fuperftites) ad lacum Pelfodis

Peifone lacu digito oftendo prope Savum in anno 46-0. quia hi Suavi funt fupra Hiftros &

fuperiore Carmolia ad Rattmanftorffium , . Venetos, diverfi ab illis aliis Suevis fub Fran-

nofträ xtztc didum Vels & Vddes , prope corum ditione, & vicini Carnis ac Noricis

quem laüflimus campus magnum capere Nbque tamen putaverim hos fuifle prppriž

potüit exercitum. Atque vt hunc illum la- nationem Suevicam fed Vandalicam potius

cum efle credam de quo Jornandes locutus Xatinis feu Romanis , & Gothis aliis-

. eft perfuadet mihi fitus Saviae Provinciae con- que populiš permixtam. 'Et quia genera-tiguus, affine nomen, ex vetufto fiquidem ^ Ii vetuftiflimo vocabulo etiam Gothi & 'Pelfo recentius Vels natum eft, & cujus inftä'^-Vandali nuncupati funt Suevi, vt obfivat

mentio occurret ahud m his iifdem oris prx- Cluverius , nihÜ mirum & hos Suavix Pan- CI". Germ,

lium Suavorum cum Gothis, & quidem in nonix inquilinos & Savios & Suavos appel ''''

ipfaterra Suavorum feu Savia:Pannonis ac- -latos fuifle. Et hac ratione poflet La^is LkdeMigf

colaram,qu3enominisaffinitas occafionem excufari , qui Suevos in Carniolia collo-

4edit hiftoncis errandi, & pro Suavis feu Sa- cat, & eorum pofteros adhuc fuperelfe cre

vi accolis ponendi Suevos, magisfcilicet no- dit Gottfchevienfes , quos e<^o potius Go-

tos. Inhodiernaigitur Carniolia prop^ Sa- thorum fi non fanguinem , lältcm nomen

vioriginem adlacum Vddes fupräRattman- puto hxreditate accepifle. 'Hinc etiam lu-

ftoi^um reduces Suavos (non Suevos)op- cem accipiet Catalogus Ducum Carnorum

preflerunt Gothi fuperiorem contiguam Sa- veterum quem texit Lazius , nominando

vi$ Pannoniam habitantes. QiLod fi tarnen Gabinium fub Valentiniano Csfare, Chum- ^Z'llt''

quis contendere voluerit cum Suevis in mundumdequonuncegimus, Achiulphum,

Moravia-& Bohemia colentibus' hoc pra:- Remifmundum,Gibolphum, &c. & dicendu

lium commiflUm ad lacum Peifonem in • crit hac tcpeftate Gothos Carniolia non fuifle

, domi-'

Anüquce B Novce Pars III 27^

dominatos, nifi opprefsä Suavorum Panno. . citayerunt. Nam Gothi jam vincete Me.;n potentia, fivc Pannoni^ Savrö inqmli. ^'affueti concurfu fafto animose hoftibus

^dnnt^: Megucms CununundumvultmN^ ^^ & afinibusfuisarcerenon tar.

E'^g'PPin rico regiam tenuifle, ßctanlenhoftem fulfle , ' .

s- Severini. Carinthis, cujus metu Bufdo- Pr^Efes multa Gf ^^t, violentos ^impetus pari auda-

loca inftauraverit,& prsfidiis munient,reliao ciä retundente«. W alamirus Rex dum

Nauporto,quod Chunimundus occupaverat. fuos hortatur adpugnam, & ante aciem

Idexconjeauraallatum credidero,qui4Cata- pj-Qcumt, equodejeausoccurrentium

loffoDücumNoricorum.quemfolumalleMt ^ i • r j-

pafüm fidei. C^teiüm Chunimundus circä Scyrorum lanceis co afoditur 3 nee ta-

hos annos in Noricum altiüs progrefTus Pata- nien animo Gonciderunt Gothi, quos

viam ( quce nunc Paffavium ) meffis tempore csefi Regis interitUS vfq, adeö efFeravit,

obruit, & expilavit; quod alicubi Lazius Gi- yt inftaurato prselio viaoriam vel invi-

bolfo, feu Gibaldo attnbuit, fed Eugippmsfo- . 1 c „ inclinahat re-

Jius memimt Chnnimundi, & Gibaldum ä S. ' q^ae jam ad bcyros mcimabat, re-

Severino deterritum abfque vlla vrbi iUata vocarmtj&peneipfum nomenScyro-

moleftia receflri(re,quin multos captivos fandi rum deleverint. Conftemati eo eventu

viri interpellatione motum remififfe narrat. Suavorum Reges, quos antea retulimus

fed quibusannis h^c afta , diyinandum. Hunimundus Alaricus, quorum in-

Tardius aliqui rcponunt % vt mfra diccmus. r • -i- • ^

Uxc anno 46^0 tererat lociorum auxihis non omnmo

B. deftitutijSarmatarum Reges Beugam &

JESU CHRISTI An, 461. ad 464. Babaiumcumcopiis, Gepidas, Rugos,

Hil a RH Pap^ An. I. ad4. ßcfinitimospopulos vnäcum reliquiis

Leonis Imp. An.' 5'.ad$. Scyrorum fub Dacum Edicse & Ha-

Maiora ni Imp. An. 5". i^ulphiaufpiciis in belli focietatem ad-

Severi Imp, An. I.ad4. fcifcunt, acadamnemBolliaminPan-

jemon^ Cond An. I (^$3. ad 16S6. noniis caftrametantur.

Eo PapaMa^nus obit die vnde, Amnem Bolliam fateor menefcire vbi

A •!• /- J- TT-1 • requiram, mil Laziofidemnabeamaüerenti:

cima Aprilis. fuGcedit Hilarius. ßJ^iusqJdamexMkmonte, quem Carmrum

'Obiit etlam]S4aioranus Auguftus hodie vocant, in Savum in t^sßrme Naaporti taz. Rcip.'

Ricimeri Magiftri militum hominis confluentibusdeßendit ,ab incolis paßm'Polan'^^^-^^^^^^^^

Gothi & Ariani infidiis occifus. Hun- , '-Bolliam effi Jornandis mneß ~ nimundus captivitate Gothi Theode-

«»miri exemptus, acceptam vlturus Igno- Veldes non procd a Bollia feu Polana fluvio,

miniam Scirorum gentern, quae fupra quiLocopoIimCarnioliaeoppidum, Epifco-

Danubium confidebat cum Gothis pa- po Erifmgenfi veftigale alluit. Sed cum Wa-

cificedegens, incitavit Vt4 Gothorum Gothorum 'Rex conträ quem Scjri

r 1 P. n.- 1 ^ praeliabanturin Pannonia Inferiore domina- AoDar.fuiA

federe {ejunai ad arma procurrerent, tu vide annon Bolliam alibiinve- cTs-a. ^

Gotholque vna adorirentut. ftigaveris C de quo vide Apparatum } nifi di-

Scyros vel Sceros Cluverius Interpreta- diverfionem belU molitos in fupe-

GlnreuGeu tur Prutenos, qui cum Gothis primo ad Pon- "orePannoma, cum Scynm Inferiore pen-

f^La^d; tum deinde in Pannonia habitarunt, Lazius clitarentur.

rifpfr'* efle veteres Styros, fola nomi- ^^ fefehabuerit,miamiro

1-t ms allufione mduaus. Jornandes eos in « - 1 . irr«i 1 • r

S reb Gc? Moeda inferiore, & Scythia minoi^e poll At- defunao Gothi adTheodomirum fupe-

•oap.fo. tijjE mortem coliocavit, fub DuceCandacc riorisPanonix dominum defunfti fra-

cujus notarium fuifle avum fiium gloriatur. tre accurrerunt, quiaflumpto confilio-

Pcrfpeftam ergo habuit Jornandes, hujus gen- rumpartidpe altero fratre Widemiro ad

tisfedem, vteimerlto prx c^tens credamus. tentandamprofiliit,tantoq^

Tili proinde Scyri cum Suavisino- ardorepugnatum eft, vtcsefis pene ad

pinato adorti Gothos ingens bellum ex- internccione Suayis,decern millia cada-

Mm 2 verum

veram campus certaminis numeraret,^ nae Dočlorem dedit, quem deinde fe-

Et eft campus ille, quiBolIiaeproximus 'quentibus annis Gelafius PapaEpifco-

adjacet ( fi Bollia eft Polana) inter La- pum ordinavit. Errat vero Lazius, qui

copolim, & Crainburgum fpatiofifli- Anno 466. Gelafium Pap^m fediffe

mus, ingentis capax exercitus, Haec fupponit. Providitetiam S. Severinus

^^annum& 462. referimus cum aliispluribuslocisfubmktendoChriftia-

Sigeberto, qui ad eundem refcrt Hun- nae fidei praecones Maximum Juvaviae

nos ex gentium quondam rubje6tarum ( ^^^^ Salisburgum ) Lucillum

diflenfione, & pugnandi infelicitate in Bapavis caftris ( quae nunc Paflavium )

anguftum redačlos deinceps manfifle Moderatum Ovilabenfi colonias ( quae

inglorios, donee iterumfubCarolo Ma- nunc Lambacenfe Caenobium ) Sylvi-

gno aufi cervices attollere penitus ex- num Qaintianis caftris ( quae putatClu-

tirparentur. Obiit circa hos annos S. yerius fuiffe ad: Kintzen -vicum hodie Noric.'

i.'rer%orjui. Nicsgas PatFiarcha Aquilcienfis, quem iafra Ofterhoven Bavariae ) Paulinum

t! jtsc. fedifle vol'unt annis triginta. Turbata Tiberiae coloniae apud Vindelicos. ad

eft Chronoiogia primorum Patriarcha- quae loca ipfe quoque fančtusfaepe nu-

rum^certumtameneftNicaeamAqui- meroacceffir,&revifit, vt fečle obfer-lei^ fediffe cum. Attila eamdiruit, & inB.vatReveredifT. Amandus Abbas S. Pe- Mp^^'

Gradum migrafle. Certum etiam eft tri Salisburgenfis inNotisadHiftoriam

eum adhuc vixifle Anno 45^. quia S. Eremitorii S. Maximi. Potiori tamen Bibi. caefar."

Leo ad ipfum Epiftolam fcripfit. Nos ex parte fertur habitafle Viennae Tub

proinde obitum ejus cum Palladia re^ monteCaeciOjVbi adhuc locus SifFcring

ponimus ad annum 463. fucceflit jux- di<5lus aliquid ejus nominis fervat, licet

ta Vghellum Auguftinus , juxta Palla- aliud divinare conetur Lambecius. dium vqro Marcellianus : inter quem

&fuperioreip,ponunturabVglielloMa- Eadeni tempeftate, cum exačtis

x^mus, Januarius, & Secundus, fed hi ^ Pannonia Hunnis, late dominarentür

priore feculo vixerunt vna cum Augu- Gothi, & Daciam feu Tranfylvaniam

ftino. Videatur annus 3S0. Nos Pal- incolerent Gepids, aliaeique nationes,

ladio hiQ fubfcribimus & fucceflbrem q^a^fupradiximuscumGepidisadver-

Nicaeae damus Marcellianum. J^m füs Attilasfobolemcertafifejvicina loca

4^4. a Martiano Imperatore obtinuiflent,

verofimile eft in vicinis Pannoniae , &

JESU CHRISTI An. 465;. facias locis confediffe Herulos, quo-Huabi Pap.® An. 5-.&6»^-i^umdeincepsfrequentiorocqurretme-

Leonis Imp. An. moriaVquamvisidlongcanteafubClau-

S E V E RI IM p. An. 5-. & vlt, dio Imperatore fačtum fufpicetur La- I'^^p"

JEmonä Cond. ai^. i 6S7.5c 1688.^ zius, qui alibi eafdem fedesdiverfisaliis 754.

populiš poft temporaClaudii affigna vit.

SEverus Auguftus dolo Ricimeris Jornandes allegans Ablabium hiftori-

PatritijGothi,aquo exaltatus fue- quvß, ait eos antiquitus juxta, Moeoji.

v..-..., rat veneno perimitur. Durat per dis paludes habitalle, in locis ftagnan-

J. ajjjjyjj^ ^ menfes aliquot inter regnum tibus, quas Gcaeci, Hele vocant, Hem-

Aino los ( melius Heluros) diftos fuifle. Gem jomiffd.de

Hoc tempore S. Severinus Norici ( ^ddit) quanto vßlox, eo amplirnftiperbif-ApoftolusFabianis municipio in colli- ftma : nullaßquidem erat tunc gens, ^ucs tnitiis Norici Pannonioeque Mamerti- non levem armaturam in acieexipßs elege-tium fuum difcipulum , fidei Chriftia- rmt. Sed fanden? Gothorum ftabilitati

fub-

reb.Get.c.

23.

fubjacuerunta RegeHermanarico fub^ gem,^, qui nuper de Camundo Roma-

jugum mifli. Pugnafle illos vna cum norum Duce vičloriaobtenta tumefce-

GepidisadverfusAttilasfilios idemJor- bai;, in arenam defcendit. Sedfaftum

nandesnotavit, vndeid tempoxisvici- Babaius paulo poll cum vita pofuit,

nos Gepidis conftitifle, & Rugis quoq^ ejufque familia, & gaza omnis viftori

Eaiii.Biac. coufines cx PauIo Diacono, aliifque col- Theodorico ceffit, qui cum triumpho

frclp^l?" ligipoteftrillis videlicet,qui adfepten- adpatrem rediit. Singidunum deinde

jornand.cit, trionem hodiemam Pomeraniam, & quam Sarmatae occupaverant , inva-

c.fo.s.i. p^j.^gjjj Marchige coluerunt. Nam alij dens, non Romanis, fed fuae ditioni

ex praememorata fortitione terrarum^ fubjecit.

Arcadiopolim,& vicinam Thraciae par- Sub idem tempus Denzices Atti-

^tem occupaverant. Illud porro extra lae filius Romanum vexare caepit Im^ Marceli, in

dubium, gentes illas , quae in cladem perium. Adverfus hunc Leo Impera-

filiorum Attilae arnica focietate coalue- tor mifit cum exercitu Catholicum Du- 14"& S.

rant, magna ex parte inter fefoedera diu cem aquo Denzices vičlus occubuit.

fervafle, donee eas,veldominandilibi- Caput ejus in conto delatum Conftan-

do, vel habendi cupiditas collideret. tinopo\i^ magna omn^es affecitlaetitia.

B. Anno,

5ESII CHRIST I An. 467. ad 472. Hac tempeftate fuper^or^m partem

Hilari Pap je an. 7. Pannoniae ad Danubium adhuc Go-

slmptlgii Pap iE An. I.ad6. thi obtinebant : quando autem 6c qua

Leonis Pap^ An. il.adi^. occafione Rugiilluc pervenerint, non'

An t h em 11 Imp. An. i.ad5'. eftfacileftatueredefei^ufcriptorumliu-

Olybrii an. vn. jusaetatis. CredibileeftRugosHerulis

Cond. An. i^S^.ad 151)4. permixtos non procpl Danubio prope

Daciam aMechlaburgenfi ditione rece-

LEoOrietitalis Imperator Anthe- dentescourediffe,quandoextinaoAt:

miumPatritiunx Romam mittit, tUä,{bbjeai Hunnis populi libertatem

Panegiric. ^ Auguftum creat. Hilarus Pa- nadi^fortiebantur fibi regiones, & pro.

Anth. pa moritur fecunda feptemb. fuccedit ut cujufque virtuti acgedebat fortuna,

Simplicius Tiburtinus. Anno 3^7. latius fe fe difFundebant: vnde & Rugl

Contra Genfericum in Africa do- fenfim in Pannonian^ fuperiorem pro.

^^^^ ^ minantcm&orieatalibus oxisinfeftura grefli etiam Favianam vrbem, quaB(vC

dSo''* exercitusparatusterreftris centum mil- aliquiputant) nunc Vienna eft,occu-«pftiic" lium, neg minor navališ mille centum C.parunt, aut ex armorum arbitrio, ce-

ifdi^vei SedhisLeohaereticos praefe- dentibus Gothis. Flaccitheusnuneillis

judido!"° cit Duces. Romanos propter injuftiti- imperitabat trans Danubium, cui in re-.

am, quae ndque inter Francos, Gothos gno fucceflit Pheletheus filius, in ea- ^ug^pp. rn.

Hunrios,Vandalos,inventaeft,vičlos dem trans Danubiana regione ( vtriuf. '

effe tradit Salvianus, cum inter alia in- que mem^nit Eugip|)ius ) quos video

nuit tutiores apud hos fuiffe bonos Ca- promifcue modo Rugorum, modo He-

tholicos, quam inter Arianos. An. 46$. rubrum Reges, indige^ari, vt pronum

Theodoricus filius Theodemiri fit conijcere , aut Rugos cum Herulis ottoFrifmg.

Ket^^. ^^^^ fuperiore Paiino- fuiflfevnam eademquegentem diverfa w.^eS

ry.' ' nia, annos jam natus očtodecim, acci- nomina ( vt fit ) fortitam, aut inter fe g^'^ ^P-i?-

tis nonnullis fatellitibus paternis, & vi- permixtam iifdem legibus, ßcRegibus

risfexies mille, patreinlcio Danubium paruifTe.

traiicit: contra Babai Sarmatarum Re- Hinc Odoacrem appellat Otto Frifingea

Jvlm 3 fis

fisRugorum Regem,& Paulus Diaconus He-- noniainfefloshabensS. SeverinumNo-

....^.um & Rugoium. Et obfervat Cluve--'^'-: cluv Germ ' antiquitüs ad Viftulae oftia intc

anti Rugios & Gothos habitafTe, quos Lemovios

ralorum & Rugoium. Et obfervat Cluve- ^'ncorum Apoftolum fub monte Cetio, Tac.dcGer, tr—1----/-.iln -i

adFuvia„a„,vrbcmcommo.a„temac.

Tacitus appellavit; poftmoduminextcras o- cedens ab eo confiiium petiit. Qui ad

ras profedos vel Rugüs adhacfilTc vel Gothis, eiim \fi nos(^ inqult ) fides Catholica fie-

vt ex Jornande, Paulo Wärnefridi ^ Sidonio,' ^Qrtt, magis me de vit(e perpetuitate con- vita s.sevefj

Ennodio aliis eolligitur, quod ipfum argu- ßyaduiflijed quia de prdenti tantum Änl"

mento cft vnameandemquegentem diverlis ^,, , r i- • r i ^ 1. rr ad^

nominibusinrignitamfuilTe. ZonarasHeru- JalMteJolmtMses^, a^Jmlta, quadico. Go. ^

Zonar, in lös Sc^thkam Gotbicamque gentem appcllat, & thorum nee copia nec adverfitate turbahem

^oiorVa- ^^ocopius inter Gotlios videtur numerate qniadtojemms eis difiedentihus, tu defide^

M.u: Herulos dum ait: Gothic^quidemgentes mulm ^^^ profheritate regnahis , tantum ne fuere.&ahceantea.&nmicßnt: At ommum ./. . ? . -xt

maxim atquepr^cipui, Gotbi, Vandali, Vf^go. ^^^^ pr^termittas. Noji

IdemibJ. 2. iki &Gepida, quafi inter toinuspracipuas in- ' ^^itaquepigeatpacem appetere etiam mint-.

■ nueret effe Rugos & Herulos , cum alibi di-' momm, Nunquampropriisvirtutihm in-

cat: vna gern numeroßjßma Gothi^ apud qms nitüris. Malediäus , inquit fcriptura,

Beruli habitarunt. Hase de Herulis adnotare . - 1 • ^

■ • • \ u ^ T» iv- ^^^ confidit in homines, & pomt carnem

Iibmt,qm circa hos annos trans-Danubium i 1 r

habitantes fucceÖTu temporis latius fediiFun- hrachimnjuum, a Domino recedit co?-

dent 5 vt fuo loco oftendemus. ejus. Difce igitur inßdias cavere, non po-

- j ^ . Ti ' -11 . nere.lnleduloquipphmpadficoüm traTh-

. Ad Gotnos Pannoniae adhuc in- r/ • tt c c • .

1 ' Tf r ■ y^w.Hscb, beverinus.quae omnia pau-

«olas revertamur. Hi coAlumptis gen- t^ n • 1:11 -^f Eugipp.dt;

j , r I - lopoltevenerunt: Gavitqi Flaceitheus cap ö.

üum quas dudum fubegerant fpoks Gothorum infidias ab eodem fanao "'"'•''t''-

ccauctofamiliarumnumero, cum belli . ^ • • xt •

■ n j- rr rr praBmonitus. JixcurrebantmNoncum

potius, quam pacis Itudiis allueviüent ^ 5 • > l i

• 0 • n. • • • Gothi, oc circa na^c tempora Tiburni-rerumpenuriamoc victusinopiampati 1. vt • • lr j 1 •

j T-L j ■ V» am Metropolim Norici oblederunt.vbi caeperant: vnde 1 tieodomirum Re- a 1 i- • irA-

^ P ?. polt plures velitationes cum oblellis,

gemlupplicesadiere, quacunque par- i a ru . • - if-

^ 11 A čl • TI ^ -A tandemaccepcolibertatispretlorecefle-

tevelletduciaretexercitum, Pannoma ^ a t? • • • t^ -rr a

. .. L n.-^ fl 1 re, telte Eup-ippio citato. Fuiffe vero

Vitaealimonusexhauita, Sctantgemul- rr-. • ^^f . „

J. . . 1 , 1 iDurniam eo loci, vbinunc Solium

titudini impare educeret, novas colo- s c ■ 1 ■ a

nias defignarct. lile accito ftatte Wide- ^lagenturtum Lanntti^, m Ap.

miroconmUfpcdeperfuafit, vt in Ita, P«'^«« NotatprsetereaEu.

V r 1 r-j • rr£i • gippushoctemporeadhue luiflemple-

JjamlecederetjidemiplefacturusinO- -r -J- ^ nK'

lientalesProvincias. Sedhabendo de- Rom^norum prtefidm.

temporis impendendum erat. Haec „ ^^ -a . • rr -n if -N •

__ r i r r^rit- Pataviae ( five Paflavii ) qui re-

472. referenda cenleo, _ r> ^ - r v c L- n^

A - T J 1 r» • manlerant, m Italiam profečli pro fti-

quo Anthemius Imperator dolo Rice- / . . r V i • ^ ,

mcrisGothioccifuseftRomjecumjam K ' r? barbans nalan-

antciidem Ricimer Olybrmm nobilif- fortcad««

fimum (enatorem creaflet Augufttjm. ' Marceiiin. Sedhocipfefcelerediugloriarinojipo- ittctt /^ttdtpm^t

tuit.poftqaadragintadiesmoAoab- JESU CHRISTI An. 473. lumprns.&adbcndasfcelerump^nas S.mptl^n Pap^ ad. 7.

evocatusimpocnitens. NecOlvbtio Inp. An. 17.

longum Imperium, quodintriquar. GtYCERii Imp. An. vn.

tum menfem finitumV Rugoram Z^nokis Imp. ao. i.

RexFiaccittosGothosinlnferiorcPä. ' C0NOIT4 An. 169^.

P«.

kErempto Olybrio fubrogatus ^ Illyndis nominat JornandeSj in potefta-

"^eftaGothismilitibusGlycerius, 'tem redačla Theodemirus Rex cum

Ravennse occupato Imperio oc- filio Theodorico animatus partem co-

Caflio.in cidentali. Interea. Widemirus Go- piarum per caftra Herculis, quse La^

deS.S; thorum Rex reliaä fratri Theodemi- ziusinterpretaturS. Andreaminfra Bu-

cap.f6. ' ,ro Inferiore Pannoniä , in Italiam tra- dam,mifitad Vlpianamvillam,quar|i

duxit exercitum , haud dubie tritoji- Ptolomseus poft Ngeflum & Arrhib^n- ptoij.j.c.,. -tinere per Carfum , & Alpes Julias, tium in Dardania Moefiae fuperioris fed in ipfo ingreflTu fatis concedens fi- parte collocat. Capiuntur mox Vlpia-lio cognomini "Widemiro reliquit re- na , Meftobis & alia loca Illyrici ad id •gnum & exercitum. Hunc Glycerius .Xempvisinacceflarmox Heraclia&La-Imperator donis conciliatum in Gallias rifla civitates Theflalise , & ingens vbi-■dimifit, vbi cum prioribus Vifegothis q^epraedaaufertur. Dum hgecperGo. vnum corpus effedus eft. Eä occafio- ihos inlllyride aguntur : in Pannonia ne finitimi hačlenus Rugi, & Heruli in fuperiore, 6c vicino Norico Flaccitheus fuperiotera Pannoniam immigrarunt Rugorum Rex plura loca occupat, ^ trajeilo Danubio, & Flaccitheus Rex armorum potentia invalefcitj Rugiafli parte Norici äcPannoniae potitus eft.B. vero veterem ( Mechlabijrgenfem di-MONAMnoftr^mid temporis manfiifle tionem , Sc Pomeraniae partem fuilfe fub Gothorum poteftate aut certe ßpro- -arbitratur Cluyerius) fenfim etiam oc-prioshabait Pannonia Savia Reges, in .cupan^Langobardi.Gothicanatioalon-,corum amicitia, vel cx inde licet divi gis barbis Germjno idiomatedičli, nare, quod.exercitui in Italiam tradu- deochoRege.quinto iisimperanteJlaec •cendo opportuna alieno arbitrio pru» ad annum /^f^. •denter relinqui non potuit. Saviam i^ .giturPannoniam exiftimonunc Gothis JESU CHRISTI ah. paruilfe idque fub Theodemiri Regis . Simpligii pap^e an. s.^.jo. Imperio, de quo Jornandes refert, quod Leonis Inf. An. vlt. fratre in Italiam dimiflb, trajecerit Sa- Zenonis Imp, An. 1.2.3« vumflumenbelladenuntiatoSarmatis, iemonie Conp. An. 16»97. -qui vlteriores ejus ripas iii Pannonia inferiore colebant, iifque fubaais,Naif. T EofeniorobiensLeoniJunipriO-fum vrbem aggreffus in Illyrico occu- | rientale reliquit Imperium Jn oc. paverit. ^cidente Julias Nepos Glycerium Marcei.caf-

. . Can prflipemredigit,<& vita donata Epi-EväS^

Naifliim putat Lazius fuiffe eo loci vbi r__ci.

t J- • ■ c • r r ^ ^ Icopuffl balonit^num m U^lmatia or-

nodie in. Carniolia infenore lupenunt loca , ^ . , , . • ,

i...Reip. DlK^tJnD «Snfcr.^RafTcnfueg / eo dudus dinanprocurat. Mortuomterhaecet-

r c™ prn'*! ■ Venetia regione Plinius iam Leoni Junio^i poft deceim menfcs

' noniinet mains &n3inusAnaflum. Sed falli- fuccedit Z?no ejus parens , 6c Senioris

Venetih Turbatohinc OrientaliImpevio

a NaUenfues Carniolia ingenti multorum riVi-.L- x/T J

milliarium diftat intcrcapedine , quod vix P^^ Moefiam , Macedo-

dierum qninquc itdnerc confeceris: dein<^e mam, Thf^ciam divagantur,Theode-

invl'rTrS^ conftat, Naiffum ex Joanne Tzetza efle vr- mirusNaiffoegrediens reli£to praefidio jomjuicit

bem Servix quam ille Naeflum appellat : ac Theflalonicam petit in qua Hilarianus

Marcci.l,,x. coUigi^tur fulfle mfta Sirmmm ex MarceUino, p^tritiuscum Romano exercitu mora-

qui Juliam Caefans Iter deicnbens, tradit eum , r 1 i i 1 . 1 n

■ fecundo flumine deflu^iffe Bononiam , inde Patur, fed dum ol?fideri vrbem, vallum

Sirmium, & poftmodum Nxffum pervenifle. erigi, & fe viribus imparem videret,mu-

Häc igitur vrbe , quam primam neyibusabQbüdioneavertitTlieodemi-

rum

rum,initoquecumGotIiis foedere, lo-^ confilium petik , num fecure Italiam

ca eis fponte, quae incolerent, tradic 'ingrederetur. Ad quem fan6lus vir:

inMoelia Inferiore. Paulo poft depo- Vade/mqmt, in Italiam vUißmispellilfus

fitis armisTheodemirus Cerris aegritu- cooperm , fed niulta cito plurihus lai^gitu^

dine contra6la, obiit, Theodoricus e- ms. Ergo vndique contračlis copiis,

jusfiliusregnigubernaculafufčepit.^/ž- quibushaud dubie edam Rugorum &

720474. Herulorum e Pannonia & fuperiore

Tunc etiam verofimile eft obiiflc Norico gars acccllit, Turcilingos(quos

•Flaccitheum Rugorum Regera ocgu- male aliqui confundere volunt cum

pata parte fuperioris Pannonise ad Vin- Thuringis longe a Pannonia Inferiore

dobonam feu Fabianam ( quas nunc disjunčlis)Scyros, quorum fitum fu-

Vienna eft)reličlo {uccelfore regniPhe- pra defcripfimus, & Gothos etiam, a-

letheo filiOjVti ex contextufequentium liofque populos in vnum cogens exer-

colligipoteft. Adhunc annum Megife- citum, (MSS. Salisburgenfiaaddunt et- Jranc. paiia.

rus repofuitHunimundi Regis Suavo- iam Hunnos}per noftram Japydiam & Bavar.s. xo!

rum irruptionem in Dalmatiam, fed vi- Alpes Julias, vt putat Franc. Palladius: M«rop.'T.

de-turrepugnareChronologis:nosqua- vel pjsr Noricas Alpes vt forte melius tuordecimannis anticipavimus. Ne-ß traduntRaderus,Hundius,MSS.prae-

pos in occidente ab Grefte, quem nu- difta: vel per vtrafque, vt tanto citius

permilitiasMagiftrumcreaveratlmpe- tanta multitude traduceretur, quodin-

rio deječlus in Dalmatiam fugit, & Mo- finuari puto a Godefrido Viterbienfi,

millus Auguftus per contemptum di- qui ait r Ifls Odoacer a terra fua egreßus , ^^^^^

člus Auguftulus, Oreftis filius acclama- dum Inferiores Noricas paries, vel Panno- terb.inchro.'

tur Imperator. Anna 475-. nicefuperiores tranfiret <^c. partes infe-

Nepotis fautores Odoacrem Ru- riores Noricas fuerunt pene contiguse

Eugipp in goi^uin & Herulorum Rcgem , quem Alpibüs noftris Juliis, vbi Noreia &c.

joraSTe ■ ^^^^^^^^ Italia pöfitum , alii Quacunque vero tranfierit, inftar fulmi-

r^n^fuccef. infinibus InferiorisPannoniae, alii( vt nispervafitItaliam, Oreftem & fratrem

Sceituf. Sidonius ) in extremis Orbis glacialis ejusPaulum extinxit, Auguftulum ca-

cap.7. partibus habitaffe fcribunt, in Italiam ptum in Lucullanum Campania ca-

evocarunt. FuitisgenereRugus, & in ftellum relegavit. Atqueita occiden-

parte Inferioris Pannonise, Turcilingis tale Imperium, quod in Augufto cepe-

Seyris,& Herulorum parti, quam dixi- rat,in Auguftuloconcidit, quod idem

mus Arcadiopolim, ScvicinasThraciae (licet tardius)Orientali evenit, quod regionespetiifreadannum4^6.impe-C.4 Conftanfino M. inchoatum in Con-

rabat. Nihil illi^ magis e voto accidere ftantino vndecimo excifum eft. Odo-

potuit, vtpoteaGothisin anguftias re- acer fummam rerum confecutus a re-

dačlo. Priufquamtarnen fe ad expedi- gio cultu & titulo abftinuit, & Roma

tionem accingeret S. Severinum in eel- reliaä, Ravennae fedem £xit. Ajmo

la fua Favianenfi commorantem adiit 47^. ( ex quo apparet eum vel cognatum,vel

amicum faltem fuiffe Phelethe i Rugo- . Sigebertum extat locus, qui Ic.

Rt . ^ 1- -n • • ambiguos ; Odoacer cum multa

rum & Herulorum aliorum Regis m multarum gentium multituiine ah eoctremis

luperioremtuncPannoniam recens di- Tanmmafimbus Italiam petit, quiperNoreiam admi^öV

grefli , cum Flaccitheo patre ) juvenis iterfadens, '■BeatiSeverinicujmmmentunctbi •

viliffimohabitu,ftaturaprocerus,adeo '^^^^^^f^i^rbe.nediaionempetiit, ^abeoveju

vtneteaumhumilis cells vertice con- l^^^^ntellipNonci vr-

^ . ^ J, . , Dem Noreiam 5 fed pro ipfo Norico acaöit

tingeret, inclmare ie debuerit, ab eoq; %ebertus Noreia; vocabulum, quia prociil

Antiqü(^&No'üce ParsJIL 281

rcia vrbe aberat S.Sever.que Odoacer accede, te,barbari nofte, quse fubfecuta eft irru-' bat,& jamNoreia vrbsinrudera conjedafuit. ^^^^^^ .

Qrca hunc annum accidit ,quod in vita laspcumfociiseducunt, &inarbore fu-S,SeverininotavitEugippusdeGifaRe- Xpendunt, fociös de rupe precipitant, ginaRugorü Phelethei conjuge ferocis quorum corpora a fidelibus, quireliqui animi fsemina, quae repreliefa a S. Seve- fuerant c6pofita,eo loci humata funt,vbi rino^quod plures Romanorü,qui adhuc poftmodum S.Rupertus Juvavienfium ipPanoniis remanferat abduci imperans primus Epifcopusfacram ediculä D. A-durafervitute gravaret ,muliebri levita- tnando Wormatienfium Epifcopo exte dicicuravif.or^ tihiferveDeimtuacel. ftruxit^quae nunc fub nomine S, Marga-lula delitefcens, Ikeat nohis de fervis noßrk retss. vifitur in Coemeterio S.Petri. Hsec ordinäre quod volumes.'Non multö poft,& pluribus enarrat,& enucleat ReveredifT. jpfo ijlo ^ie quo fančlu fpreverat, filius Amädus Abbas ejus Caenobii, in fuislu- S.tpiph; ejusparvulusFridericus,offieinam aüri-' cubrationibusdefpduncaS,Maximi& ßcujquos captos arčla cuftodia ad orna- fociorum,quä mihi ejus favore oftenfam menta regalia cöficienda detinebat Re- vidcre,aq venejrari lic uit 1667-. cum Sagina , gafu forte ingreflus eft. Id ex voto Üsbnrgü excurrillem. Et omninq illi af. acciditcaptivis. Näappli^ato ferro pue- ^ fentior,quodilla S. Maximi caedes, non ruli pe6lori,minati funt eum primö ,de- ' pojGTit attribui Odoacri» qui rebus facris inde feinvice perepturos, nifi fide data nullum faceffens,negotium, multaEpi-fub juramentOjdimitterentur, cum alio- fcopis Orthodoxis legitnr indulfiffe: led qui libertätS Iperare non poflent. Senfit potiüs aliisBarbaris,qui a fide Chriftiana Reginapaenam Dei, &milTisnuntiisad alieni tunc erant. Apud alios authores ^^jj^jf'j^Toj fančluillicopollicitaeft, dimilTuramfe iionlego,quödOdoacerfecumHunnos adhift,^fpei quos abduxerat in fervitute Romanos, duxerit, vel aliquis alius hoc tempore in bmg^'p.L & modo filium falvü reciperet, praeftitaq^ NoricümiferitnifiinMS. quae eijidit in aurificibus fide illos pariter ^Romanos fuis notisRever^dilTAmädus cit.Eugip-quos eaptivos habebat liberos deniifit. piusin vita S. Severini folum Herulos i^isftatus nuncfuerit Norici & Panno- nominat, cui potius habenda fides qua niae ex his licet colligere. Jn. 47 6. Lazio,qui Suevos fuifle cenfet, & Maxi-JESU CHRISTI An. 477- mu(quiEugippioPresbyter folum eft) SiMPLieii pAPiE An. II. Epifcopumnoniinat,nulloalleg.atoau-Zenonis Imp, An. 4. thore. PorroBarfaarivlteriusinVindeli-iemon^ Cond. An. .. ciäprogreffiomnia caedibus, ^rapinis ~ .DoacreminltaliamprofedumC.impleverunt, An. vero deindein Italia icardius fubfecutae turmae Heru- gd Odoacrem, vel in priftinas fedes fe co-lorum,Gothorum, Hunoru per t;ulerint, fat^or mihi adhuc effeincom-Mss. saiisB. "Noricum evagantur, aut certe metu O- pertü. Illud folu.ex vita S. Severini colfi-

Eugip.invit.

tonner.rer. aoacrisliberati Barbari, qui Pannonias giturPheletheum RugorumRegg,cüni

Rader.'Bav^ ^dhuc tencbät, junčlis viribus in Noricü audiffet omnium pene oppidorü Norici trop.niihip.

vdfe. & Vindeliciam procurrunt. Prefciera^ Ripenfis facukates fuafu D.Sev.Laurea- VienSi.

HeJrfc? et jd in fpiritu S. Sever, ideoq^ milTo Mo- cu fuifle conveaas,colleao exercim Fa- 4-

ii^Antiq, ■ terato difcipulo monet Juvavienfesvt yianam primum occupaffejdeindeLau-

maturefaluti fuaeconfulant, praefertiin reacum verfusmovilTe, vtinde & prse-

Sveat.'- S.Maximum viium e difcipulis,qui illic ~dam,& captiyos abduceret,fed S.Seviri-

mihiU.p. invicinarupe,cumaliisquinquagir^tae, nihortatuloci Epifcopü Conftantium,

' remiticam agebat vitä. Ulis vero tardan- & incolas ad preces confugifle, ^ omnc

- dbus'fubmittit^liummonitoremQuin- evitaflbpericulum. Nee illyd hocloci

Wfium^quoetiamnon audito,& recede- praeterftiiferim/tamctfi incerd anni, &

iHMC

O

fortepropiusadAtdlxtcmporareferen-^ vxoris inftinčlu ad ing^nium facilc dum.HabitabatS.Severinusinfua cel- 'reverd polTe. Eo igitur gravHfima laComagenis(qiiem locum ex diftanda oratione increpito , ad Reginam conin Antonini, & Tabularum itinerariis verfus, cum Regis pedus manu preme». Cluverius divinatvicum Langenläber ittiEnjmc^it^Gifapeämqmdaudhura'-ad amne Anzefpach inter Viennam & nima, qua nulla tibi debet effecharior. Die Trafmaar ) cum Favianam fames pre- verogemmijneilia, awo aeterifq^ terrarum ■mebat,inquilims vnicum occurrebatre- <>pibmdmiseTeprcehahendam?RepofMitillai medium vir fandlüs, quem proinde ad* Žgo vero ill^ terris omnihmpmni opukn-vocareftatuerunt, Venitille Viennam ^ tia,omnihmhönoribm,me(ead^ovitieprafe~ & divitem faeminam Proculatn nomine ro. Rurfum verö Sevednus: Qmdigitur ad frumentum vidtim diftribtiendum vjq'^ eotihicharamakimam perdistammii impulit. Libet ejü s exhortatoda verbä fere,quando tuis earn conftliis efferas, ^ ejfe* Eugip.ifl vi. äpponereiC^/" in quit, mbilijjimis orta na* rat am armas in innoctntts, reddifq,- Däo ^

Idöhr^ferOhm^Kca Dominusfamulos mi^ ^c. Hoc dge Regina, ut ad tmm maritum ferifcordiaconfolätur, tu quid de malepartis'Q, domeßici,externi,propinqui,remoti,velutad

feraš^mn hakhif nififortefrumenta denega^ kneficiufidm certatim advoleni ,fed & hoc

ia,iH Danubii flumta proijciens, humani-- vide,ne Dei in te iram €:>čacuas,ejmq^ manU

iatm pifcibus exhiheas, qu^ hominihus de^ in tejuxta, in maritum convert as. Nec

negaßi. Quamobre fubvmi tihipotim,quam tu nec quifquam alius ejus jußitiam ejjugiet.

faiUfeHbus 'exhis,quaadhuc exißimasÖjri. Raroßccamorte obiit,qminjußeßingutmm

ßo č/uriemefervare.His auditis mulier pa- alienumfudit^Q. Mo vit tunc Sevednus

vorepertcrrita caepit frumentum libeta- Regis ScReginae animos,fed inveteratis
liter pauperibus erogare. Et non mulro nialis vix ullum remedium vtile : redie-
poft edam de Rhsetia foluta jamOeni ac runt illi mox ad ingenium, & iram Dei
Danubij glačie mukae rates onuftae utvidebimusinfeprovocarunt A47S. mercibus & annonä folatiumPavianen- Dum haec in Pannonia noftraagü-
fibus appulerunt. Haec ad ann. 477^. tur, quieds impatiens Odoacer in DaU
JESU CHRISTI An.47$.ad47i;. matiam movet Odivam five Ogiciä Re-
SiMPLicii Pap^ an. I2.adi^. gemperimit,Scregnum quodaufpica-
Zenoniš iMt. An. S'.ad^. baturdilatatv^;?.47c>.quodHermannus herm.con.
Odoagris Re6is An. 3.'ad4. Comračlusadan^So.&MadanusSco-^mon^ Cond. An.1700.adi70I.C•tusad4SI.^etulcre.EodetemporeRü'.

CIrca hunc annum Zeno ad fe vo- gis in Pannonia translaüs,Rugorü ditio-

catum Theodoricum Amilum nem pdfti^am occupant Langobardi,

rr.ocaereg; creatMagiftrum militiae,& fami- quibus tum imperabat inter fuos Rex

?04"Herm. li^^t^r ejus opefä,& confilio vtitur. Le- quintüs Gudeoch. Anno 47 S^si^"^^ gationes inter Zehonem & Odoacreiii Eödem tempore Gibuldus Aleman-

'' vitro dtroq-comeaötjCÜmintereaCon- florümRex(dicerepotiusGibuifüsSua-EugipJnvi.

(uh čar^ret Occidens, & nihil Odoacer Vör&Rex)Nodcum incur{abat,cui S.Se.

pt^fümere,nihilfibiinOccidentis Im- verinusobviusfačlusextraBataviä,tan. AnnaiBoic.

perio arrogare vellet Zeno,metu6s haud ta facüdiä dePrincipis officio,Sc mod era- ^' ^

'dubiefdicitatemOdoacds^;^. 47$. dis cum radoneafFe6libus,de fcelefto-

Pheletheo ä Laureacenfi obfidione rum fupliciis,& fumaDei inReges pote-

vk?sever »^^verfo occurrit S. Sevednuš ftatedifferuit,vtGibuldus, vel Gibulfus

Adeitzrert.'Apoftolica Übertäte fuprema daturus todsartubus contremifcenSjimmiffum

p."Tr.n°4o: monita,quernfciebatGifaefcrociffimSE divinitusterrorem dilTimdare non Valens

lenš,polliceretur,niliil fe negaturum pe- ^ rcr/uturus inpatria Epifcopus.Rediit il-tenti. PetivitSeverinus captivorumli. 'le&vaticiniofaaafides,cumTiburni-

bertatem,& obtinuit,miflis Amantio & enfesCvbi nuncSoliüm Carinchi3e)eü ad

■ Lücillo pifcipulis, quieos reducerent. munusEpircopale,tametfireluaantem

Secundum hxc Sc Chunimundus Sua- coegerunt. Tiburniam ftetiflc vbi nunc vorum Rex idem Noricü infeftare cae- Solium, diximus in Apparatu, & Norici pitjVt habetAdelzreiter:intelIige de par- Metropolim fuifle Eugippus affirmat 5

teNorici quam nondum fubegerat.Eius qui cum prius occupatas vrbes adDanu-

adventum prasdixit S. Severinus, & Ba- biü fitas narret, qua Pheletlieus Laurea-

tavienfes[,utfibi confulerentadmonuit. cum obfidione cingeret,ex hoc ipfopa-

Ea denuntiatio bene vertit obfequenti- tetGibulphi & Chunimundi excurfio-

bus: qui vero cum rifu praedičlione ex- hes ante hos annos contigifle. An. 47

ceperant,ad vnum omnes ferro occu- JESU CHRISTI au. 480. ad482.

bueruntlneorumnumerofuitPresby- Simpligii Pap^ ah. 14.ad 15-.

ter vitaelicentioris, quem jufto plus ge- Zen oni s Imp. au. ' 7.^.

nioindulgentemvrebantnon tamver- Odoacris Regis ah. 5'.ad7.

ba,quamexemplafančliviri. Hicinter ^mon^ieCond.A.1702.1703.1704. fugientium oppidanorum turbas abeu- ß. ^^ Tabilito jam Italias regno Odoacer

tem Severinum confpicatusrPdr^e quafo ^^in Gallias movet, Andegävos obfi- 8igeb.GebJ.

Janäe^perge velociter.vt te dijcedeme p arum ^^det, capit, fpoliat, obfid es inde ab - ill'i s T"

perajejuniis feriemti)-. Ad quasfandlus ducit.ConfederatusdeindeChilderico l/^.i^Sc-'

■ ingemifcens: Rideporrd^(^ajejumistibi FrancorumRegi, Alemanositalias infe-

feriasindicitonatmabdomimfirislacrymk ftosaggreditut,&Tubjugummittit. Si-

infanumgaudiuproßteheris^ non longt aheß gcbertus eum nunc vocat Audovachri-

hora, qua ad ipfas arai ejfundesfanguinem. um SaxonumRegem, & diverfum facic

Vix fan<Jlus ad vrbem Favianam fe rece- ab Odoacre,Gregorius item 1 uronenfis

peratjcum Suavi violento impetu Bata- Odovacrium, & Aimoinus Adoyagriü

viä(Romanis dičlamBoiodurum)ador- nominant,licet etiam de Odoacre aganc

ti expugnant, & in promifcua plebeiorü fed vnum eundemq^ fuifle, vel illud o-

ftrage facerdotem irriforem fančli viri, fl:endic, quod ab Italia Alemanos depu-

in ipfo templilimine trucidant. lerit,vnde & Krantzius erravic,qui Odo-

Hxc ab Adelzidter allata eo ordine repo. äcrem Saxonum Ducc,ChiIdericoFran- ^r*

fui,quo inveni: puto autem inverfo ordine eC. corutnRege,ad Aurelianum oecupandä

fenarrata,&quaedeChunimundoproferunf:ur yeniflefcribit. An vero caeteris melius

autdudü antea accidilTe aut alium adhuc hu- C.Jivinet idem Krantzius deOdoacre Ica-

jus nominis Regem prasfuilTe Suavis, cum lu.- ^ r» - t t

Jornand.de präex Jornande oftendimus Chunimundum Rege,cum eum necRugu, necHe-

reb.Get.cap. An. 460. ade viaum, & pene ad internecio- rulum,fed Wandälum facit, relinquo a-

nem deletum,quin forte occifum : vix quippe Üeno judiciornec male videturafTerere,

novendecim annos poftiUam pugnam fuper- ^^ tempore quidquid vltraDanu-

Pannonix incolarum Rex fuerit, vt fepius cum vergebat,a W andalis leu V andali- jde Kmntz

monuijcumhocnomenfamiliarehuicgenti, eis gentibus fuerit habitatum,& Rugios vand.i.i.c.

imo &Gepidarumreperiatur; vtconftabit in- ipfos fuifle nationisVandalicaerindeq^ o-

^^ä^dan. vbideAlbomo. Sane licetEu- pofterioribus temporibus acci-

s.Sever.c.7. gippus ordmem temporum non lemper ob- ^^ t

lrvet,priustanienGibulfi,quämChu^umun. difl'e,usBohemiDuces acReges Odoa-

di mentionemfacit. eres vel nonnihil detorta voce Octocha-

Circa hos annos PaulinusPresby ter a ri nominarentur.Hjec ad anno 4$o.quse

S. Severino monitus vt domü propera^ Bucelinus ad 482. retulit.

Nn 2 Se-

Marceli, in Chro.Evagr. Jornand.dc «et. c. V4,

Eagip.vit» 40.Inchof. adan. 482. Adeltz. an. 4.8o.Avent. adan. 241. Hund.

adan.4j4.

f. 110.

Seqaenti Anno ponit Boronius Theo-^ atavus, vt ipfe teftatur. In Africa vero

doricuGotliiimTriarii filium rebellione 'per Wandalos graviffima caepit perfe-

contraZenonemAuguftümoliriaurum cudo in Eccleüam Catliolicam, quam

conjurationedetečlain lllyricumarma lugubri ftylo prafecutus eft ejus tem-

vertilTe, & dum in caftris eqv&indomi- poris fcriptor Vičlor Vciccnfis, bujuso-

tum agitaret, fuaemet haftae cafu faucia- pera extant in Bibliocheca PatrumMaf-

tum paucospoft diesobiifle, ex fide garini. Traditifuntindefertumtrahen-

Marcellini Sc Euigrii de qua non con- di potius quam ducendi ea perfecutio-

troverto. Sed male redarguit Jornan- neMauris quater mills,nongentifexa-

dem , qnafi hoc tribuat Walamiro alte* gmta fex Epifcopi, Presbyteri, Diaco-

ri Gothorum Regi patruo Theodorici ni, & Clerici. Anno 483.

AmaliapudZelionemflorentis,quiaid Theodoricus Gothorum Rex in

pufpiam tradit Jornandes , fed Wala- Thracia ob debellatos, qui Zenoni Au-

mirumexequoexcuflumtelishoftium gufto rebellaverant Marcum , Leon-

Scyrorumcumquibuspugnabat, con- tium,&:Pampretem, nontriumphum

foflum cffc 5 quod pridem ante hunc modo, fed & equeftrem inforo ftatuam

annum accidiffe ex contextu hiftoriae im o & Confulatum promeruit. In A-Jornandis liquet, & nos fupraretulimusjB.fricaHunericus Vandalorum Rex per-

nec eft a fide alienum fimili cafu allum fecutorCatholicaeEcclefi^einterioribus

quoq^ Rege occumbere. Theodoricum cunčlis efFufis vitam perdit, vt Ifidorus

vero Amalum hoc tempore in Palatio fcripfit, fed S. Gregrius Turonenfis no-

ZenonisAugufti florentem, & gratio- tavit arreptum a Dae.mone propriis

fum fuiile, tum Jornandestum alii morfibus laniatum infelicem animam

authores plerique narrant, cujus forte reddidifle. Anno 484.

confihodetečlafuit alterius Theodorici Odoacer memor patriae, ex qua

conjuratio, quem Vtpote Seniorem & nuper excefferat in Noricum venit cum

non minore fort^ gratia (ut ex Jornan- exercitu , Pannoniam aggreditu^ ,

de colligitur)apud Auguftum pollen- Pheletheum Regem , quem Marianus

tem , Palatino id eft livido oculo in- ScotusPhocbam, KrantziusFavamap-

tuebatur.Eodem anno ( citius alii, tar pellavit, vincic, cumque Gifa vxore, &

diusalii,ponunt)S. Severinusfextoldus filio Friderico capit, totamque partem

Januarii felicem animam cselo tranfmi Norici, quam Pheletheus poffederat, &r

fit. Ad hunc plane annum referri debet Pannoniae fuperioris tra6lum , & no-

cjus obitus, fi corpus ejus fexto anno ab vam Rugiam vltra ripas Danubii Italias

^•regnoadiicit, Romamq^ reverfus Phe-

Jornand.de reb Get c. ^j.Evagr.l. 3.C.17. CaUi. in Ghron. Herrn. Con-traainChr. lfid.de Hift. Vandal, S. Greg.Tiiro. 1.2.c.?.CaIE. in Ghron. Eugipp.Jn vit S. Sever. c.4^.Inchof. ad an. 487. Adeltzreit. Annal. Boic,

obitu inltaliam translatum eft,vt narrat Adeltzreiter,quod tunc accidit,quando abOdoacrc debellati funt in Pannoniä Rugi, vt dicemus fuo loco. An. 481.

JESU CHRISTI An,483. ad 487.

Felicis Pap^ An, I.ad5'. Zenonis Imp, an. lO. ad 14. Odoacris Regis An. 8.adi2. jemonie Cond. An.l/O^'.adl/Op.

S' Greg.t 4* Dial cap.6. Via.de pereč. Vanu 1.2.

Artio ineunte obit Simplicius Papa, cui fufFedus eft Felix III. Romanus, S. Gregorii Magni

letheum cum Gifa in triumphum da^ cit. Fridericus filius fuga -elapfus in Thraciam ad Theodoricum Amalum venit, ejufque adverfus Odoacrem 1-ramexacuit. Haecomnia vt S, Severi-nus praedixerat evenerunt. Anno 485".

Deletis in Norici, 6c Pannoniae collimitio Rugis, fuccefsere in limite Danubiano Langobardi, jam fecundo Rugorum ditionis occupatores, vti ob-fervavit Krantzius, advertens nonnul-lorum errorem , qui Langobardos fe-mel tantum Rugijs fucceflifTe narrant.

Nana

Nam annoCvtipfeinquit) trecentefi- ■ aliunde conftet indMn Italiam profe-mo oaogefimo fecundo Scanii expulerunt ^^g^ necefle eft fateful patrk nativdque regione Rugianos: de- ^^ ^^^ Panhoniam indepoftannosferenonaginta^ cum Odoa- „ . , • ^ . ^ cer reverfus ab Italia Rugianos primo c Da- venifie. Tota Igttur tunc fuperior Pan-

nubij ripaexpulit, cum proximam eomm nonia, Valeria, Savia , Japydia, Moe-

regionem vafkm reliquit, in eai;ii iterum pro- ßa, aliseque regiones Oftrogothis, qui-

greffi I^ngobardi tenuerunt fupra vero di- ^^^ ^^^ Theodoricus Amalus pr®-

xerat Danes lub Langobardorum nomine , , _ , . _

egreflbsScanidminuends multitudinisgratiä obtemperabant. Dalmatiam, I-H^J Jj^^

fedibus fuis pepulifTe Rugianos Wandalorum ftriam & Italiam Heruli quoS Odoacer gip.dt En-

genus, qui in mediterranea pulfi concef- induxerat occupaverant. Jmo 4$/.

ftrunt. OiLod de fuccemone Langobardo- q^^ j ^^^^^^ Conftantius Archie- BLd^J''

rum in locum Rugiorum tradit, verum eft, ^ V r- t-. • Rhaet.

fed de ecrum prima fedein Scania, vel Scan- V^^^opm Laureacenlis , quern üugip.

dinavia infula prorfus eft fabuloium: tametfi pus fančlum , Ennodius fua SEtate flo-

idquoque fcripferit Paulus Warnefridi Lan- rentiffimum nominat , diem cxtre-

gobardus , quia dudum ante nomen Lon- obiifle. Fuit patruus Beati

gobardorum notum foit, Ptolom^o Tad- • ^^^

to, Straboni,celebratum;fuei-untq;illorum . . r

eiuv.Germ, prim« fcdes, vbi nunc Marchia Brandebur- i-^iplma ad omnem virtutem lorma-Ant.l.3.c. ' genfis media, & Magdebnrgenfis Archiepi-B.tusadolevcrat, & poftmodum, quan-

Än^Ede ^copatus exiftunt, vti rede obfcrvavit Clu- do Conftantius obiit, Noricoque infu-

veriffimum eft illud Qdoacris exercitus omnia late vafta-

goDara.i.i. ^amefiridi, Langobardos ab intadcC ferro 1 / 1 ' • j ^

barb^ longitudine appellatos. Nam ipforum cseteris ad tu-

lingua la^g longum, bard barbam fignifica^. tiora loca in Rhaetiam pnmum delatus

Sedvelhinc fequitur cos non fuiffe Vindos inde ad Lirinenfe Caenobium , vlti-

aut Winilos, vt idem, & poftcumKrantzius nium vitjE bienriium fančle exa^lurus,

contendit. Tametfi enim etiam Wind^ Ger- tranfivit. Jmo 4,87. Paul.yar-

manica fuerint natio , diverfam tarnen eos a j'l ^ ' _ nefridi de

habuiirclinguam in coWoeft, Schodieque , ^^P^^em referen. .eft La^^o.

fuperftes in feptentrione Vindorum & Slavo- d^m, quod Paulus Warnekidi rctert de feq.

j:um natio abunde teftatur. Tatone Longobardorum , & Rudol-

pho Herulorum Rege. Gum enim poft

Nunc igitur poft Rugos ad vite,- Gudehoc Regem, qui cum fuis vete-

riorem Danubii ripamnovos ilia regio rem Rugilandiam occupäverat,€laf.

proxima Norico fortita eft hofpites Lan- fonis filius fceptrum moderaretur, edu-

Marceii.in gobardos. 485. xit Langobardos de Rugiiandia ad

gljj^inS ^^^^^Theodoricus GothorumRex campos patentes, qui FeU appellantur, s.severini. Confukris colleČlis copüs c^c Moefia,,6c C.vt loquitur Wamefridi, quos cam-

Sh!nc?an. Thracia (Nonis tunc agebat) in Panno- ,pos ego non alios intellexerim , quam

niamfuperiorem accurrit, Fride'riGum Marchfeld vltra Danubium. Quoin

dition? Danubiana pulfum reftituit; loco tertio anno bellum natum eft inter

.quo audito ru^fus Odoacer, germanum Langobardos & vicinos Herulos, qui

luum Aonulphum mittit, & Frideri- licet cum Rugispromifcue habitalfent,

cum depellit, revocatis vel tunc pri- & vifti foilTcnt, priftinas tamen fedes

mum admiflis Langobardis, non qui- retinebant ^uxta Gepidas Daciam feu

dem in ipfam adhuc Pannoniam , fed Tranfylvaniam liabitantes. Origobelli

jecentiorem Rugiam vltra Danubium, jj^^j fuiffe narratur. Rudolphi Herulo-

vbi nunc Marchia & Moravia: Si eninj rum Regis frater ad Tatonem ferendae

-verum eft, quod fcribit Paulus Warne, pads gratia venerat, & completa lega-

fridi Langobardos in Pannonia moratos tione cum Tatonis filix domum tran-

folis quadraginta duobus annis, cum firet,ab ea invitatus,ad colloquium ve.

Nn 2 nit.

nit. Et quia ftatura pufillus erat, Ru-^ ta]iamofFerenteZenone(vt Sigebertus

metruda(hoderatpudlx nomen^ de- Jemandes) five bona ejas venia, vt

fpexitjuvenem , & jocis exceptum ir- plcrique tradunt, ad ocGupndamIta- J^J'^J^nc.

ritavit, vt viciffim ipfa verbis aculeatis liam & profligandos ab occidentali Im- Foroju'i. p.i.

abeo peteretur. Quae furore faemineo perio Herulos animum adijcit. Verofi- DalmLi"c'

accenfa, & diflimulata iracundia prse- mile eft Zenonem amici quidem, & be-

cepit famulis, vt cum vinum fundi ju- neficiis deliniti Regis potentiam, 6c in Diac. kfc.'

beret, juvenemRegemätergoadorti omnem cafum expeditum Ingenium mo^'^'^dt'"

lanceis conficerent: quod illico fačlum, extimuiffe, ideoque Occidentis Impe- ff

Rudolphum fraternse necis vltorem ad rium, cujus nullum haberet frudlum,

arma provocavit, fednimium fui fecu- maluiffe favoris fpecie ofFerre, vt fimul

rum. Nam cum acies ad invicem con- inter fe barbaros Reges collideret,quam

ftitiflentj&ipfe Herulisfuisvincere af- fuum exponerepericulo. Ergodelečlu

fuetis tantum tribueret, vt fibi certam inter Gothoshabito fpontaneum colle-

pollicereturvičloriam, lufuidedit ope- git exercitumTheodoricus,reliqua Go-

ram conftituto in fpecula, qui eventum thorum parte in Moefia, & Pannonia

reinuntiaret, additä comminationene reličla, redlaq^ per Sirmienfem agrum

fugientes Herulos ediceret. Quod dum B. & Pannoniam noftramque

fpeculator exequitur, & vičlis Herulis Japydiam , & ^Emonam progrefTus^

VatihimiferaHerolid ^ quce per Alpes Julias, & Carfum iter habuit,

Calais Dominiplečiens ira, Rexconfter- caftraque ad amnem Sontium ( hodic

natus : fogiunt ergo mei Heruli inquit ? Lifontium appellant incolae ) caute lo-

6C fpeculator: Tu ipfe hoc dixifli Rex, non cavit, reficiendis corporibus tam mili-

ego. Rexperturbatuscumiis, quiade- tum,quamjumentorumintentus.Non

rant a fupervenientibus Langobardis potuit latere confiliumeiusOdoacrem,

occiditur. Heruli vero in fugam ačli, cui Italiaomnis,&Dalmatiaobtempe-

dum cx mentis perturbatione virides rabat. Igiturcontra6lis inre fubitanea

campos, natatiles fibi aquas imaginan- Herulorum juxta, & Italorum copiis ad

tur, & quafi nataturi brachia exten- Sontiiripamoccurrit, haud procul in-

dunt pene ad internecionem delentur. de, vbi nunc Gradifcse munitio excitata

Ex eotempore virtus Herulorum con- vifitur. Stetere ad invicem duoexerci-

. cidit, ac diu poftmodum difperQ abfq,- tus, alter pro obtinendo, alter pro reti-

propriovixcrunt Rege. Langobardi nendo Italiae regno certaturi. Commit,

vero eorum regionem maiori ex parte fum vario primum Marte cruentum -occuparunt, hinc Pannoniis & Norico C.praelium , indc adGothos verfa vičlo-

proximi efFečli, a quibus folo Danubio ria Herulos & Odoacrem in prsecipitetn

dirimebantur. Jnao 487. egit fugam , qui Veronam vfque cum

fuis fefe recipere coačlus eft. Interea
JESU CHRISTI An. 4$$.ad491. Theodoricus nein ipfis Italise clauftris
Felicis III. Pap^ An. 6.ad9. hoftempoftfereliqueret,cumVeteraca-
Zenonis Imp. An. 15-.ad 17. ftellaparumfirmaconfpieeret,adnovu
Odoacris Regis An. I3.adi^. cxcitandumadjecitanimumMonfalco-
an as t as ii Imp. An. i. nemvocant)cuiGotliicumpr3efidium
^^monie Cond. ^^n. I7i0.adi7i3. impofuit, fecurius cseptam expeditio-

T . nemprofecuturus. Ad liunc annum

Heodoricus Amalus five bene- fpeftat translatio prima corporis S. Se-

ficiis Augufti faturC vt Marcel- verini Fabianis , vbi obierat, ad mon-

nanu.uc.c., liuusait)fivcftimulantc, & I- temFeletem, fiveisfitFeltria, five bp-

Get, cap.f 7- ' r

piduni

pidum S. Leonis, olim dičlum Mons^ tereäTJieodoricus totius Italias Domi-Feretrus in Vmbria, five Filettus vicus 'nus efHcitur. Anno 491, Marrucinorum, vti conje6lurat Bollan-

dus.

Ventum ad campos Vcronenfes, vbi Odoacer iterato feftitit, & aGothis vičiboribus pene ad internecionem de-letus, tertio-tentandam fortunas alear^ ratus, cum exercitus fui reHi^uiis, & n6-visauxiliis adDuram fluvium feu Ad-duam tertio congreflu vičlus Raven-namprofugit, & fe intra moenia com-munivit. VičloriTlieodorico certatim fe fubdebant vrbes & Provinci® ; fre-

JESU CHRISTI An.492.ad5'00. Gelasii papie An. I.ad6. Symmachi papie an. i.ad3. Anastasii Imp. an. 2.adi0. Odoacris Regis an^ if. Theodorigi Rsgis aa I.ad8.

^Emon^e Cond. An. 1714. ad 1722..

F

Elix Papa III. moritur vigefima qi^inta FebruarijjfucceditGela-fius Afer. S. Gregorii Pap^e ata-

S.Greg.hoin. ;8.inEvang. &l 4. DiaLc.itf.

quentes occorrebantpopuli, & diminu- vum fuifle ex ipfo S. Gregorp, conftat tä Odoacris potentiä minuebatur in quod S. Tarfillse nepti appar^s, eam cum fides & obfequium. Itä bre vi tem,- ad caeleftia regna vocavit, li^ Orient? porisfpatioTheodoricus pene totius Lg caepitbellum Ifauricum, quod (exen-taliae Dominus, tertio ä Ravenna lapi- nio Anaftafium Imperatorem. occupa-

Maria. Scot. inChroaSi-geb.inChr6. An. 491. Baron. To.(J, Probusjn vitJocelin.K inhift.S. Pa-trit. David. Rothus. in Kotis adhifl. Jocelin. In. chof.adan.

de caftra metatus Odoacrem obfedit, 6c toto deinceps triennio claufum te-nuit. ^w?žo4S9.&490.

Mortuo poft haec Zenoni Augufto in Orientali Imperio fucceffit Anafta-lius ex ordine filentiaribrum , hoc eft cotum, qui in Palatio res quietis cüra-bant. AnmAf^l.

Adeundera annum refert Marianus Scotus obitum S. Patritij ( de quo fupra mentionem fecimus ) ex forore S. Martini Pannonii geniti ejufdemque fančlidifcipuli. Ohih , inquit Patru tim fŠkerma Jrchkpißopmj mm eßetan-noTum mnagimta daorum. Qm cum eßet

vit.S. Antonius, quem fbpxä diximus in Valeria ( quse nunc Stytia)Panno.-nemnarumex eremicoIaRhsptiae, Li-rinenfis InCulae Csenoblta fančliffime "Mitam finit, de quonon minusPanno-nia noftra,quam Styria, quam Rhaetia gloriari poteft, Anm492.

In Italia Theodorious vi6lori^s profequitur, & dumparte e?:ercitus ad Ravennam claufum ^enet Odoacrem, per alias copias fubigitDalm^tiam. O-doacer coačlusperLegalog pacem petit, & cum Theodoricotranfigit, quem ille convivip adbibitum, fičla dolo cau-s4,vnacumfiliointerimit. Exindeme-

Bacellm. ad

Aa.491.ia

Khset.

Joan. Luc. in

Dalraat.lib,

i.cap.7,

mnorumfixAectm venditus eB -^ßx annh C.tu Uber privato habi?u depoQto^ reg^-

vixit in fervitute in Rommispartium : fi. lem affumit, & ad Anaftaftium Augu-

"xaginta amis in Hikrniapradicavit, for- ftum ( nonad Zenonem vt habet Jor-

te reponendum cflet-fexdecim annis nandes)LegQtosdirigit,quil)elloIfau-vixit infervitute, quia alias decern anni rico difteptus in Occidente nihil id tem-

deeffent ad numerum 92. Sigebertus poris attentate potuit. Aquileiae defun-

ponit eum obiifTe anno aetafis centefi- člo Patrjarchae Marcelliano ful?rogatur

mo vigefimo fecundo^ alii aliter fenfe- Marcellinus Romanus. Thpodoricus

runt apudInchofFer. cum vicinis Regibus pacifcjtur. ^utha-

Odoacer cruptione fačla ex vrbe rjcum inprimis "Witericifilium, Vere-

Ravenna quartmij confligit cumTheo- mundi & Turifmvmdi nepgtem ex Hi-

doricö ad pontem Candidum , & rur- fpanüs vbi regnabat, cjfcitjim Amala-

fum profligatur. Nihilominüs adhuc fuenthaefilise fiiae matrimonio conjun-

biennio fuftinct obfidionem, dum in- git: Trafjmundo Wandalorum Regi

Ama-

Jofliand.ds reb. Get. cap f 8.

Franc.rPal-lad.hift.Fo-rojul.P.i.Li.

288 Annaüum Carnwli(^.

Amalaffedam fororetn eodem tempo-^ & von reus baptifmum petiit a S. "Re-

pore fociat. In Galliasad Clodovasum 'migio, qui eum in baptifmo allocutus creg.Turo;

Regem Legatos mittit, ejus filiam Au- dixifTe fcrtur : Depom mith, coila Sicam- J-^^^-

defledam fibi vxorem obtinet. Duas be}\aäoraqm(l incendißi^ incende qmd a- if.inchoff:

prseterea filias, quas in Moefia ex con- dorafti Anno 495'. quod quinquennio adä.^4™?'

cubind fufceperat, vnam. Thiudigotho tardiüs retulit Baronius fecutus Sigeber-

akeram Oftrogotho dičlarri , duobus tum. Alii plane ad Annum id

■Regibus elocat,alteram Alarico Vifego- narrant, vt Hermannus Contračlus.

jornandcit thorum in Gallia Rcgi; alteram Sigif- Gelafius Papa diem obit extre-

caffiodjn mundo filioGundcbaldiRegisBurgun- mum , foccedit Anaftaßus Romanus, g^^gjp

dionum. Atq3itaperconnubia,acparč- TransferunturfecundoliplanaS. Seve-s.sever.c. ' telasnon minus quäarmis ftabilito re- rini Noricorum Apoftoli juflu Gelafij gno fecurus Italige dominatur, rebufq^ Papae , & in caftello Lucullano prope Policitis animum advertit, vfus Roma- Neapolim reponuntur, vbi in eum finis Magiftratibus,opera praefertim Ma- nem Barbaria illuftris fasmina dignum gni Aurelii. Caffiodori fenatoris , viri tanto thefauro Maufolaeum condide-ampliflimi, & fcriptis honoribufq^ no-. rat. Obiit deinde Gelafius Papa Anno 'tiffimi,quemapudfe retinuit ad leges ß 49(5. eique fucceffit AnaftafiusRoma-.populisfanciendas, & in rebus maioris nus, qui non plane biennio exačlo lo-momentifcribendasEpiftolas, quarum .cumceflitSymmacho Sardo^OTo498. extatvolumen. Plurimumfaneintereft ■ EthocprimumannoBulgarorum Reip.fapientum virorü confiliis vti,& in auditum nomen fcribit InchofFer, fed cos vaflii regiminis partiri cm^sjn.^^-^. id Mifcellae Author ad annum vndeci-Clodovaeus Francorum Rex in , mum Anaftafij Imperatoris rejecit^ No-■Galliis ditiones legni late protendens ricum , Pannoniae , japydia, Iftria, & frfz^A- vxorem ducic Chriftianam Virginem, caeterae vicinae regiones nonnihilrefpi-de)z,eit.An- ChlothÜdem , Gundebaldi Regis Bur- rant, dum & Theodoricus in Italia pa-

Tiäl.fioic i. • - — _ . 1 •

i.i.d.n.4. gundionum iratris filiam. Eodemtem- eis artes colit, & novis aedificiis vrbes

pore Boii Theodone Duce in Gotho- exornat, & pariter Anaftafius iu Orien-

rum fidem recepti, legibus, quas Theo- te inteftinis occupatus tumultibus limi-

doricus Rex Edičli nomine vulgaverat tes Imperii fui priftinis habitatoribus,

fe fubdiderunt', amicitiam potius flu- qui adhuc ex Gothis remanferant, Ge-

'diumqueTheodoriciprofeifijquäm vi. pidis, Rugis, aliifqüe liberos 4i'mittit,

"člrictaejusarma experirivolentes. Eo- 'Theodorus Laureacenfium-Praeful a • seyfrid.in : dem anno S. Benedičlus Nurfias nobili C.Symmacho Papa Archiepifcopali pallio

Buceiin^in geoerc natus, & fi fides Seyfrido illu. honoratur. Extat adhuc Epiflola Syra-

Aquiia.tap. germen Anieiae Romanae familiae, machi, ad Theodorum fcripta , in qua

Romas Uteris imbutus ab vrbe receffit fančla Laureacenfis Ecclefia Provin-.

fublimiorisvitae fe6laturus inftitutum, ciae Pannoniarum IVletropolitana no-

Archidux(riitacumBucelino loqui Ii- minatur. Recitat integram Lazius in

cet) M.oivach.omm.Anno^^^. Commentariis Reip. Romanae , quam

Clodovaeus Francorum Rex a Re- vtpote non pafTim obviam hie Übet ex-

gina Chlothilde faspiusfruftramonitus hibere. - .

ad Chrifli amplečlendam fidem, tan- - Symmachmfanäa Jpoßolica fedkgra-

dem periculofam belli aleam contra A- tia Dei Epifcopm , Reverendißmo

lemannos tentaturus, id fe fačlurum fanäijßmo fratri Theodora S. Laurear

promifitjfivinceret. Pugnatumeftad cenfis. EcckßceArchiepifcopo:

-Tolbiacum in Vbüs. Vicit Clodovssus Dkhm vita tuaVdlii vfum, quem d

face}''

fateräotah oßcü deconm, & aioßenden.^ Moefia quoque an fuerint ei fubječlae. dam vmnimitatelTiy äjuam cum Beato Petro 'Provinciae verö Scla^orum tunc adliuc

Ap<flolo vniverfmgrexDommkamm oviu^ nullae fuerunt quia Slavorum nomen

^is ei commijpe funtyhahere non duhmm eßy tardiüs enatum eft j ut fuo locp aperiam

ah Jpoßolica fede , ßcut-decuit popojcißi. fed Author Codiclsrecentior, his nomi-

Qmdvtpote ab eifdem Jpoßolisfundatce Ec- nibus vfus eft, quae fuo tempore inva-

, Maiorum more liknter indulßmm lueranf l^-^z^A Arnum

cdoßendendum te Magßmm Archiepi- ■ Intereä Theodoricus Rex compo-

Jcßpum-^tmmqj fanäam Laureacenßm Ec- nendae Reip. intentus ^ cü Schifnia inter

-ckfiam Vromncice Vamoniarumßedemfore Synlachumlegitime elečlurajSc Laurč-

j^Jetropolitanam. Idcircd pallio qmd ex tiumintrufum fopirinopoflet,& indies

4p^olica charitate lihi deßinamm , quo magis.recrudefceret,cun6lorüvoto ex-

vtidebeasßcmdum morem Eccleßa tuae jo- petitusRomam venit,& vrbicivilihello

lerter admonemm: pariterqke volumus, vt periclitanti fuam exhibult praefentiam,'

intelUgas, quia ipfe veßitm, quo ad Mijßi- quiRegiä liberalitate fibi fen atum popu,

rum JUemnia ornaris , ßtgnum pratendit lü mq^ devincens, magnis viciffim ofH-

Crucis, per quadfciiote &ßratribm debere ciis ab iildem frequentatus eft. Addit caffiod.in

compatiacmumJialibus illecebris in Caffiodorustfubeiufdemfelicilmperio

crmifigt, Vnde ergo cum deforis hujufmodt plurimse renovantur yrbesjmunitifllma

infigniindueris, intm in anima conßdera, caftella c6duntur,confurgunt admiran-

qupdhocjit magis oneris quam honorislatq-^ da Palatia, magnifq^ ejus operibus anti-

cortuum Deoregente ab appetituißiMsßcull quamiraculafuperantur.Ex quibusnon

ßc tempera, vt cmmijßam exequiguber- vane conjeceris,Iftriä & Japydiam,quiii

nation-eßadeas, adeptadignitatis cujm ' & Pannoniae partemfuperiore, & in hac

faUimarisofficio;^ &probitate morum, & Emonam noftram fupraruinas Attilanas

vivacitatefolicitudinis, ac cußodiaintegere novis ornatam aedificiis, admaiorčfor-

maßdei congruas:quatenus tuipße aremune- taffe fplen tiorem,quemhodierm teftan-

rßtore omnium konorumDeo,^ benediäio- tur rudera furrexiffe.Erat tue dubio pro-

nis gratiam vitamq-^ aternam conjequi me- cul fub Gothorum Imperio, & legibus,

rearis. Vale. llxc apud Lazium, qui ait fe vti & ei vicin« Provinciaejftria Dalma-

R^KSÜ' hancEpiftolam reperiffe in Archivo tiaVenetia,Noricum,&eoi^unipraefidio

Monafteri) S. Floriani propeLaureacum ad versus inopinos impetus propugna-

quod hodie in Auftria fupra Anafum batur. Habuiffe etiam Catholicos. Anti-

vulgus Enfmm appellat. Adducit ve- ftites quam vis prgefidiariiArianifmoin-rö alibi idem author cx antiquiffimoCfeaieiTent,nihil dubito,cumTheodori-

Codice » qui Pontificüm & Imperato- cusRexCatholica&Religioni nullü facqf-

rum gefta vfque ad Henricum II. Im- feretnegotiü, qui etiä aliquando mmi-

peratoremconiprehendit, haec verba: ftroGuidamfibivaldecarocaputampu-

lazvienn BujmSymmachitemporibus^heodortisex- tavit,qu6dgratiamRegiäauctipaturus

Ucj-'r;.:' fjf Laureacenfis Jrchiepißopm , quem ^HdeCatholicadefcifces ad Arianes tra-

idem Symmachm Pallio donavit, & per fiffet,cum dido :ßDeoßemßncer^mnoH

omnem Germaniam , totamque Gaüiam, ßrvaßi,quomodo mihi,qui homo su.conlct^e-

Moymariamf^,Moraviam,RugorumquQ- tiamJanSpraßabis ? Quinamautem, & u,'

^ue Gepidarumq-, Provinciam, &gentem quantotempore EMONENSEMEcckfiam

iorcmfirmavity&corrohoravit. DeGer- ^int,nonhabeoquodproduca:^u^plcoE »la^iia^c Galliamerito dubites, im6 de folünovamdivifionepiaecesücircahaec

Oo ^em-

temp.orafačlam,i5c EmonensemEpifco-^ quileiam, vbi Patriarchalepalatiumin-pum cum aliis Pannoniis Laureacenfi, 'grejffus, pallium fuum folariradioCquod

non autem Aquileienfi fufFraganeum fuifle, eo quod Symachus Theodorum Piimatem, vniverfim nominet Panno-jiiarum Primatem. Conftat autem Emo-NAM fuifTe civitatem Pannoniae fuperio-ris. Poftliminio tarnen EmonensesEpI-fcopi denuo fub AquileienfisPatriarchse cura fuifle inveniuntur, mutatis videlicet temporalibus dominiis, vtfuoloco oftendimus. Hsec ad annum 5'oo.Chri-ftianse aBr3e,quo noftra iE m o n a (hodie Labacum di£ta ) a primo fui exordio ex-plevit annos mille feptingentos & vi-ginti duos, Roma vero mille ducentos

etiam de aliis fan6lis legimus ) quem prae debilitate visüs perticam eile exifti-mabat, ftupencibus cunftiSj, qui aderant, fufpendit. Id vbi Patriarchat relatum, veniam a fan6lo petiit, quod eum in criminis fufpicionem vocaiTct, & viati-co inftručlum remifit adfuam federn. Redux in Iftriam Humagi morbo co^r-reptus vi vere defiit, illichumatus & la-pideo farcophago honoratus eft: dexte-ra folüm Petinam delata, adhuc inter Cathedralis Ecclefiae reliquias alTerya-tur : vbi & fančli feftum y. Calen^das feptemb. celebratur. Fufius vitam ejus profecutus eft Manzolius ex antiquisl-

Manzol. in Iftr.defcript.

tum.

quiiiquaginta tres. Ante Romam igitur condita eft ^mona annis quadringen- ^ ftriae documentis, tisfexagintanovem. Anno^oo.

Ad hoc feculum,licet annus incer-tus fitputem Ipečlare S. Nicephorum' Epifcopum&ConfefroremPetinenfem SECULUM SEX-in Iftria, qui in patria fua fačlus Epifco-pus miranda fertur operatus. Et quia fo-let virtus malevoloram livori elTe obno-xia, Nicephorus etiam falso delatus a-pud Metropolitanum Patriarcham, juf-fus eft Aquileiamad eaufam dicendam accurrere. Onerato proinde farcinis a-fello via ingreflus Piguentum attigit,vbi mifertus jumenti praenimia fiti fatifcen-tis,adDeum converfus,fačlo in terra cru^ eis figno, copiofum fontem produxit.

JESU CHRISTI An.5'0i.&^02.

Symmachi PapuE ah. 3. &4. Anastasii Imp. ah. 11.&12. THEODORIClREGISAn. 9.&IO. iEMOM^ Cond. An. 1723.&1724.

S Extum feculum nova monftra ex Moeotidepalude erumpentia in-choant. Bulgari, quorum hačle-

qui äd noftram setatem non folüm pe- nüs nomen inauditum,fortunam Hun coribus,quaeibjpafcuntur,potum ejdii- C.norum agnatorum,vel potius maiofum

bet, fed etiam molam rotat. Nočlein- tentaturi, efFunduntur in Thraciam. In-

gruente diverlorium ingre^^us afellum choffer ex Cedreno notavit duplicis ge-

ad pafcua liberum dimifit, queduaefo- neris fuifle initio Bulgaros,Onogundu-

rores ipfiusfančli, comitesitinerisalte- renfes, & Contragenfes ex fepteotriö-

römanequaefitum,abvrfolaceratum,& nalibus Euxiiii partibus oriundos, di-

femiefum repererunt. Quod vbi illae čtofqueaflumine Bulga Bulgaros. Ni-

fančlo fratri retulerant, Ite, inquit, & cetas Servios Moefige inquilinos Tribal-

yrfum quantocjus ad me vocate. Adfuit los appellat, Sopianus vero Triballos

illico vocatus vrfus,quem fančlus vir al- cofdem putat efle cum Bulgaris,cuifub^

loquens : Fera noxia, cum bajulum meum fcribunt Lazius & Bonacciolus apudOr-devorare prafumpferis, tu ejm deincefs w- telium:fed quia pro temporum divcrfi-

cemfuppk, & mox farcinis oneratum tate diverfas fortiti funt Provincias, ni-

quafi manfuetam oviculam deduxit Ä- hil mirum fi etiä diverfa nomina acqui-

fierint.

Marceli, in Chro. Theo-phan.Lan-dulphin Mircell.l.if. c.io.Nicet, Ghon. Sup. Laz. Bonac. ap.Ortel.in Synon.In-chofiad an.

fierint. Caetemm fidemliabeoLandul-^ quiammAttilse,&HunnorumDux,qtii pho Sagaci,qui Bulgariam primam de- 'GepidasadhucinDaciahabitantesfugi-fcribit ab Pontum Euxinum, & paludes ens vltra Danubiü,turrim quadam Her-MoeotidaSjSc Bofphorum Cimmerium ta dičlam fupraDanubiiripam tenuit,& ptoU.r,c.9. vbi Ptolomaeus Sarmatiam Afiaticam laterapinis,acincendiisgra{rabatur,con-U äÄ^ > & ubi Procopius & Agathias tra que SabinianusabAnaftafio Impera-liph. Molet. Hunnos antiquitus, & recentioresCu- toremiffusfuerat.ErratBlondus,quihac nianiamTartarorumagnofcunt,exquo tempeftate Bulgaros Norici cultores licetcolligereBulgaroseofdem populos fcribit,cum longe inde abeflent etiam fuifle cum Hunnis, fub diverfa nomen-, praedasagendo. Anno 5-02. datura,vt infra ex Agathiaoftendemus, ^tt^tc^t j o. veleertMiscomerminos,Moeotidisac. P CHRISTI An. s^OB-ads^oS; colas. Contragemver6&Onogundu. S^machi Pap^ aq. s-.adio. renfescircätemporaConftantiniPoga. Anas^asii Imp. An. I3.adi$. noti difti funta filiisCrobati Bulgarin Theodokici Regis ah. ii.adi^. totiusdominiContrago,&Onogundu. 1730. rPjVt habet Landulphus. Hi ergo anno "J'N obfcuro jam funt aliquot anno-vndecimo Anaftafij Imperatoris primü § rum gefta,qÜ3e noftram five Panno-1 hraciam incurfarunt,contra quos mif- -^niam five Japydiam, contiguaique s.creg.Talus Ariftus lllyricianae militiae dučlor, Provincias concernant. In Galliis Clo- caffi.vS". cum quindecim millibus armatorum , dovaeus Rex magno armorum progref- ^^^/^f'^olfa^ npc non quingentis viginti curribus , fo regnum ampliat,rigidus militaris di- hunc.an. progrefTus ad Zurtam flumen infeliciter feiplinse obfervator,potiflimum cavens conflixitjcaefis fupra quater milleRoma- ne quid Ecclefiae vel Clericis damni mi-. nis,nec paucis Comitibus:quorura cafu les inferret. Deducebantur copiae per perculfusImperator,cüm ferro non pof- territoriu S, Martini Turonenfe: hic ille fet,in^enti vi auri graffationem ad tem- edi<fto cavit,ne quis fuorum in tota ditio-pusredemit. Anno^oi. ne aliud quid quam praeter herbam,&a-In Illyricum etiam progreflbs fori- quam tolleret.ld non nemo militum libit Landulphus,quod ego fequenti aiio ccntiose interpretatus, faenum pauperi fačlum exiftirao, quo Theodoricus in I-' cuidam vi extorfitrquo reclamante: nö-. talia ordinanda fedulus aquamperduxit ne Rex herbam tantum fumi pr^cepit? Ravenam. Bulgari vero ab Oriente averfi Etfiemm,veponk Quod cü inoGcidentem^SirmienfemPannoniam Rexiatellexiffet Kominem dičlo citius occuparuntjGothisinaraumfuperioris C.capiteplečliju{rit,addens: Eti^bieritps Pannoni^ & Dalmatiae cöpulfis. Quod viäoriaji B. Uartmus ogmäitur? Profe-Jntnand. de vbi TlieodoricoRegi innotuit^Petzamin aus deinde adverfus Alaricum Vifego^-S'^&Je re Comitcm fuum ex primariis cum exer-- thorum Regem,p rofligato exercitu illa fucceff^D?" citumittit, Sirmium pulfo ejus regulo occidit, quem diu fruftra conciliare ipfi SroLT Tranfarico occupat, indeq- contra Sabi- voluitTheodoricusItaliae Rex. A. 5-07. nianum Illyricum Magiftrum militiae, Subfequente anno idem Theodo-quitunccumMundone confliftüpara- ' ricusHibbamComiteminGalliasmittit bat, ad Margoplanum(Lazio efl: Maro- cum exercitu valido,& casfis plus quam thaagri Sirmienfis)interDanubiü Mar- triginta millibus Francorum,iterumpa- ^»-Caffio. m tianumq;flumina cum duobus millibus cifcitur. Interea Anaftafius Imperator ^dan.^yfL' peditum, quingetis equitibus profeftus .Confulatum obtulitClo.dovaeo^ fperäs Mundoni fuppetias tulit,&Illyricum e- per hoc eum in Theodoricum cocitare, xercitum delevit. Fuit hic Mundo reli- fed an confulatü acceptaverit incertu eft

Oo 2

Greg.Turo. GregoriusTuronenfis,&Aimoinusaf-^ num retulit Theodonis Boiorum Du-

C. Ai- firmant.negatSpondanus, quod in fa- "cisexpeditionemmNoricum & Vinde-

moiii.l.i.c, ' b r • > -i C ' (V u

ftisConfulumnufpiam reperiatur, fed liciam , aicque exercitum tuiile colle-

Confulatus hie fuerit honoris, & non člum ex Hunnis, Avaribus , Carin-

oflicij 5 vndeör author Geftorum Epi- this , & Carniolis , & ex Pannonia

Auth.Geft. tomatorum : Jl^ Jnaflajio Imperatore co. depuliiTe Romanos , cum tamenRo-

Epit.c,i7. dicillos accept Clodovaus Rex pro Confu. manos pridem edučlos , qui reman-

latu. ^unkUlatteaindutm Rex in Bajili- ferant, meminerimus, & jam a Gothis

(aB. Martini y corona aurea in capite fuoy Pannonias cultas conftet ex contextu

afcenfo equo aurum, ib^ argentum hačlenus relatorum, & probis hiftoricis.

prafente fopdo manu propria J^arßt. Nec Hunni fuerint nifi forte pauculi di-

•• t-rr fperfiinPannoniis. Sed videtur Fug-

ErantahiConfuIesOrdman,, ah. Ho- ^ . habuiflefi.

procoo I i noran;, quorum ifti non rcperiuntunn Faftis, . ,

debellcoth., HincProcopius appellat Aufonium Confulem del, quam laboris inperveltiganda ve-

SemSot Et Seneca de fe , Co^/;?«? tiXSilQ. Jnno^oZ. adProcop. 'ßdtßänon ordmarium. Vocäbanturhl etiam

Arcanam vt habet juftinianusNo- TFCTT TTTOKTT hn

veil. 70. Anti^iätiis eratqu^äam'=Pr^eUur£ J^^^ CHRIS 11 An.S-pg.adJIf,

figura, quam honorariam vocabant, codkilB ah^» dymmachi rap^ an. ii. ad 15,

ImperioßperearecollatisihancautemßcappeU HoRMlSD^ Pap^e An. I.ad^f

lahant, vt nihil aliud niftpurum honorem y us A n a s T a S11 imp. ah. 19. ad 27.

quihusprMatur^ conJerret. SicNariesEu- Theodorici REGISAn. IjMz^.

nuchusinquadaminfcriptioncadpöntemfa- ^ ^ j__

larium, vocaturC.»>/, qui ex legenon po- CoND. An. I73I,ad 1739. tuit efle Ordinarius, vtpotp Eunuchus, & te

lle Marcellino folus Eutropius Eunuchus pri-! UndebaldoBurgundionÜ Rege

mus & vltimus Confiü Ordinarius fuit. Sic ■ "^defunčlo fuccedit in Regno fi-

ergöintelligenda funt aUata verba de Clodo- VJ^usSigifolundus, quimoxeiu- T^i. 1%

ytoCoatcms accepttpro-Conßilattu, ^ , . a 1 ° r» 1t i- -r« t AdoVienn,

^ ^ '' rataArianahaerefiadCatholicamEccle- Mifceiii.if.

Ab ea die tanquam Conful, & Au- fiä aggregatus eft per S. Alcimum Avi-

guftus aft appellatus. De Turonis au- tum Viennenfem Epilcopum, Uteris & JnaJacjn^

tem egreffus Parifios venit, ibi federn fančlitate clariflimum. In Oriente etiä chron.

regnifuiconftituit. Haecille^^^.yoS. acceffit ad fidei lumen Alamundarus

Eodem anno Anaftafius cum a- SaracenorumPrinceps, adquemSeve-

pudClodovseumnihilefFeciflet, arma- rus Epifeopus Haereticus duos milit :

tam claflem in Italiam mißt ad vaftan- fuae perfidiae fečlatores, quos Princeps da ejus littora ^ fed aliis deinde turbis di- C.egregie confufos dimifit. Literas, aie-s

ftračlus revocavit. In Bavaria fub h^iy accepihodiequod Michael Archange^

AvenUs, TheodoneBoiorumDuce fi Aventino Ulis yero idimpoflibile

f°"rnihfp credimushoc annoobiit, vel(vtHun- effe affeverantibus, iterüm repofuit :

isö.Hund. dius ex vetuftis annalibus refert ) Mar- Qmmodoergo vos Chrißum Dmm in vna

' tyrium paflus eft Lupus Epifeopus Ra- tantum natura fubfißentem mortuum eßi

tisbonenfis, qui fuerk Slavorum & Ca- profiteminiy adeoque Deum mortmm fateri

rentanorum Presbyter. Fuerit fäne ejus, cogimini? Anno <^09. quod quadriennio.

regionis, quam poft plures annps Slavi tardius ponit InckofFer, fecutns Spon-

& Carentani obtinuerunt: hac tarnen danum*

Sßtate nec Sclavorum nec Carentano- Anno vero <^14. Symmachus Pa.

rumnomenadhuc inNoripo &Panno- pa obiit, in cujus locumTufFečlus eft.

niisinnotuerat. Idem Aventinus,quem Hormifda natione Campanus, & eo-

fequitur Jo. Jac. Fugger, ad hunc ^n-. dem ctiam gloriose tranfačlani vitam

po-

pofuit primus Francorum Regum . cxercitus. Altum quippe de hoc apud probos

Cedrenin Chriftianus Clodoveus. In Oriente Vi- 'authoi-esfilentium: Vt plane rideasnupcraea;-

xompend. talianus Scytha adverfus Anaftafium rhapfodos , qui quod ipfi ne-

«i^arceu. m J ^ fcierant, totum orbem iffnorare credentes

cnronmg. imperatorem a populo expetitus Im- fon^ospofteris vendiderunt , vti funt Aren-

perator pro fidei Catholicse defenfione pedcius: Aventinus & fimiks, dequibusfm- Adekreit

inlurgens, contračlis copiis ex Roma- czxhKddzidtcinotzyit: In magno veterumli- Annal.Boic.

nis,Hunnis, Bulgaris vniverfamThra- i^^rum Rknth, nihileHcur Theodonißnecau.

A/T^^n ^ C ß mukös afRnpamustriumphos^ ex mem Aren..

ciam, Moefiam, Scythiam occupat,& ^^^^.. ^ commLjiomhm (fcribere

vlque Conttantinopolim procurrit,'Vt yoUtcoramcntis)Šbellisprorfusimompertis,

Anaftafius coačlus fuerit cum eo paci. quaßres admirabiles vnica coborte , quam vo~

fei, & magno donatum auro, ac infupeE ^ant mülenariam caperit, & acceptis tum "Regu.

creatum Magiftrum militum in Thra. ' GermanU auxu

.. j. . ° ^ XT . bispeJerit&c, Etmpraoblervaratprudenter:

ciis,dimittere. Tunc Hypatms nepoS ^tfärbeoß^ne^oios ocmpaffiper vimVinML

Caefaris contra Vitalianum miflus , ab coy^ßduxiße in Noricum negemus, perßadet

Hunnis auxiliaribus antfe pugnam ca- lleodorid potentia, quem "Reg^m omniumßtt

Jornand.de ptus,&Vitalianoeft venditus,vtfcribit dignitatisretinentiffimumjorentib^ vtmp

legafucccf. f A a ^ xms .Gothorum rebus, poneßcredibile eo'üjq;

cc^. Jornandes.^;ž«o5'l4. ^ fmßijje oblitum, vt ampl^mas ^ovinciask Sequens annus nova Hunnorum B.y^o regno pajfusßt hoßli manu divelli ^ tan^

graffatione notabilis fuit,quifungorum to ignavim, quo turpius eßpartaamittere,quam

morecrefcentes indies augebantur, & mnquam acquißviße.^ Invenerunt tameii

t^sa Arn>enia tota^ appad. .

Ciam, Galatiam ,PontUm, Lycaoniam ^ „Jß Cialis dicere pro Fuggeto ante cen-

Sron"' vaftarunt. Eo tumultu Macedonius tunaannos defunao,PofthuxiijBprolixtuto^

Sdrealk CpnftantinopoÜtanus Patriarcha;quem rem, aut tutores. Deinde ipfe locorumfitus

Anaftafius Imperator in Armenian, e-, ^aTJÄ-

xulem abegerat, Gangram Paphlago- ^ ^^^ ^^bis propinquiot cft quamAr-

niae fe recepit, vbi poft mortem mira- menia, eruperint, Oriental! Imperio graves,

Mifc I,. c culis claruit. Addit Author Mifcellse, vnde profedö nüllus Thcodo Boius ülos evo-

■ ■ ■ qu6d cdm Macedonius jam examinis caverit. Fabulam igitur effe tibi perfuadeas

ri 1 A ■ r in. quod Avcntinus, Lazius, Fuggerus ad an-AvcnUup.

jaceret,levata mana crucis fignaculo le ^^^^hrifti 5-20. retulere,äThcodoneBava- «t Laz.Mi.

fignaverit. Theodoras autem, ex his, ^^^ ^^^^ ex toto limiteDanubiano & Impe-

qui cum eo erant vidit eum in fomnis no Romano depulfos fuifTe Romanos, & po- Fugß

apparentem, & ad fe dicentem audiit: pulos, quifub eo mi^averantoccupatas Pro- •

Zpe ^ aliens % Jnaßaßo. ^Uic: ^^^^^^^^ Ego quidem ad Patres meos vado,qMommp- ^-'•c^Jioliam , Dalmatiam Slavoniam Croa-
ämferi^avi : non cejpiho autem increfiens tiam &:c: Vngari ver6& Avares Auftriam
Domino , vfquequo venias , & judicium & Pannoniam infederint ; quin & quod

• . J- jL^^rr- TheodoextenfisfinibusProvmcixfuaeiRhe-

mgrediamur, AnmS^S- „oadAnafum&Danubium,& amari Adna.

Nequc vero credideris Hunnos , quos tico ad Saxoniam & Thuringiam iub feudo

modo retulimus Europxos fuifle, velin Pan- fufceperit ä Regibus Francorum,& mox qua-

nonia vicinifque regionibus habitafle, vt in tuor limitum Duces feu Marchiones confti-

exerckum BoiorumDucum{de quo ad an- tuerit,dequibusnecvnum jota apud veteres

num f08 ) adfcribi poflent. Vt enim demus authores invemre licet. Integro fcre feci>lo

pauculos forte ex Attila reüquiis, quos du- tardius Slavi,quos ipfe cum Vmdis confundit

dum diximus repulfos in Scythiam, reman- has Provmcias occuparunt vt infra dice.

fiflTin Moefia, velThracia, vel Pannonia, „us.Scnbamus quod res eft,&vbi verum de-

qui enim loUium e tritico penitus extirpare- ficit fateamur non fuppetere,quod fcnbamus.

tur > non crant tarnen ejus vel roboris vel no. inftitutum revertamur.

aiinis, vtincenfumvcnirentmagmaUcujus ^^^ mmtuLui ^^^

Hoc temporis Langobardis vltra Da-^ JESU CHRISTI ad. 5-1$. ad 5-20.-

nubiuminPannoniaecollimitiis domi- ' Horm>sd^ Pap^. An. 5-.6.7. nabatur'W'acho filius Zuchilonis, qui Justini Imp. An. 1.2.3.

Tatonem patruum fuura occidcrat ,vt Theodorici Regis An. 26.27,2$. regno potiretur, contra quern Hilde- ^Emon^ Cond. An. 1740.ad 1742. chis Tatonis filius infelici Marte con-

grelTusadGepidasfugit, apudquosre- A Naftafius Imperator cum per liqvum exegit vitas. Hinc origo dircor- it-A vifum confpexiflet (peciem vi-diae,qu33Langobardos & Gepidas col- -^ri terribilis, qui librum manu Eva^r.i., c

' lifit. Natus Fuit "W^acehoni ex Salinga tenens denuntiabat: Ecce ob perverßta-

Heruloruni Regis filia Waltaritus, qui tmfidei tuae, quatmrdecim annos vita de- in Comp.^'

. patridefunftopoft Suavos adhuc vlte- ko paulo poftfulmine percufTusinteriit:

riora Danubij, vel potius citeriora co- fufrečlus in Imperio Juftinus Curopa- CQ^Si

lentesfubjugum raiffos, fucceffit An- lates Illyricusgenere, vir Catholicus, Ghron. '

Sigeber.ia ;205'I7. vel vtSigebertusponitfequen- vt habet Author Mifcellae. Alij Thra-

ManSvn ^^ verum id Chronologisff repu* cemfuiflevolunt, cujus fiprimordiare-

liir,. gnat, cum feptem annis regnaverit, Sc petas ex ftabulo ad fublime Imperii fa-

Audoinus, qui fucceffit minimum duo- ftigium confcendit. Nam ex porcario

bus priufquam in Pannoniam tranfiret, vel arm entario fačlus gregarius miles / Zonar.p.

dominatusfitSuavis,quodfačlumefle virtutum meritis primarios du6lavit ^"rmilfi^"

Arno ^26. infra dicemus. ordines, & Praetorianam Praefečluram Pap.

i. Aquileiashoc tempore obit Patri- adeptus , nihil minus quam de Impe-

archa Marcellinus, qui propter Arianos rio folicitus, oblatum & recufatum ac-

Gothos defertafuafede, Juftinopoli pet ceptare compulfus eft, cum paulo ante

annosduodecimfedit.SucceffiteiinPa- fufpečtus Anaftafio in vincula conje-

triarchatu Stephanus Mediolanenfis, člus fuiffet. Eo tempore EpifcopiDar-

Nkoff vt tempore vt refert Manzolius ex dani« & Illyrici, qui ab Ecclefise Ca-

net. antiquis Chronicis S. Nicolai Venetia- tholicae communione, Tyrannide A-

rum ad littus, Iftriani propter frequen- naftafii acerbe vexati, defciverant, vn-

tes Barbarorum incurfus coadunarunt de& meruerant paulo ante ipfius obi-

fe in Palladia Infula, vbi olim ^Egida tum multa mala perpeti, cum terrje

( nunc Juftinopolis) fteterat, poftea di- motu viginti quatuor caftella vno mo-

člaCapraria, eo quod ibi caprse pafce- mento collapfa, plurimique montes

rentur , deftručla antiqua colonia Col- totius Pro vin eise fciffi, faxa evulfa, ar-chorum & poftea Romanorum. .^di-Chores eradicatae , & profundse voragi-

ficatis proinde eo loei domibus & tem- nes patefa6lae funt, legatione niifsa ad

plis novae vrbi datum initium, quam Hormifdam Papam in Ecclefiam Ca-

poftea JuftinusII. Imperator ampliavit. tholicam recipi flagitarunt, vt patet ex

Ipfe tamen Manzolius putat pluribus literis ipfius Hormifdse ad S. Caefarium

annis antea conftru6lum Caftellum & Arelatenfem Epifcopum datis. Arno

nonnullas domos, nempe Anno 910. 5'i8.

de quo nihil habeo quod opponam : fi- Juftinus Imperator in Confulatu

ne dubio Stephanus Patriarcha non fuit collegam fibi adfcivit Eutharicum ge-

primus, qui locum inhabitaret, fed jam nerum Theodorici Regis patrem A-

antea habitatum accefferit, & au- thalarici fuccefforis in regno: pax fiqui-

geriprocuraverit.H«c^^i dem inter Juftinum & Theodoricum

anmm 5-17. firmafuit, vt mutuis inter fe certarem

ofEciis, aded vt etiam adoptionis grai

tiam

tiam meruerit apud Juftinum Euthari-. tur. Agathias Lazospopulosantiquitus

Colchosdiaosexiftimat,quorum mo.

Tertio Juftini Principis anno bel- numentaadhucinIftriacernuntur,Poi

Iura exarfitinterPerfas& Romanosju- la, Parentium, & aliae vrbes. Eodem

ftinus muneribus & Legatione fibi con- tempore Gurgenes Iberorum , qui A-i

eiliavit Zeliorben Regem Hunnorum, fiam prope Cafpias portas incolunt,Rex

qui auxilia pollicitus, ad Regem Perfa-^ cum a Chabade Perfa cogeretur ad defe-

rum fe contulit illi opem laturus. Re rendam Chriftianam fidem , ad Jufti-

comperta Juftinus cum Rege Perfarum num confugit, ä quo benigne fufceptus

pacifcitur fcribens, vt Mifcellse Au- ad Hunnös circa Bofphotumhabitantes

J5!ageb!ia thorinquit: Qma opimlatiomjuramenta miflus eft, vt auxilia contra Chabadera

chron.ad cumRomanishähet, quiamuneruacce. impetraret. 5'22.

ann.fao. ^^^ multa^ ^ vultproditor Perfarum fieri,' MortuoHormifdas Papae fufFeftus

iČ^ quia oportet ms mm fimmfratres ad a- eft Joannes Etrufcus, quem Thfeodori-

micitiam venire, & non acanihm ißis illu- dis Rex cum aliis Legatis Conftantino-

di. Venientem ergo Zeliorben cum vi- polimmifitannofequenti, proliberta-

ginti millibus, Chuades Perfa immiflb te {uorum Arianorum ačluri^m, & re- J,afHu4"' exercituadortus'Regemoccidit,copiasß ducemiri carcerem conjecit ^

pene ad intemecionem delevit. Ahhinc chum quoque, & Boetium viros Con-

ait Sigebertus, regnum'Hunnorum anno- fulares & Catholicds, fecuri percuffit.

tare ceffabo, qui'a omnes gentis illim Reges Anno 5'23. & ^24..

Cacmosvocatos lego,nullumdißinguen- Eodem Annö' fatagente Juftino'

diproprietatem iHvenio. Noš tamen et- liuperatore Joannes Papa ordinaflefer- Manz.inde-

iam de Cacanis vel'Caganis vbi occafio rurprimum Epifcopum Juftinopolis in fcnpt.iftr.

tulerit mencionem faciemus. An\ ^20. Iftria, vt habet Mänzolius, quem vero- hüi.'Noric.

fimileeft fuifleS. NaZarium cUjüs cor-

JESU CHRISTI An. ^'21^^26. pus deinde Anrto 601. inventurti effe

HoRMisDiE Pap^e An. S.adio. docent antiqux fcriptlirae apud MS.'

J o ANN is Pap^e An. 1.2.3. aurhorem hiftoriaeNbrici. Mänzolius

Justini Imp. An. 4. ad9. id refjofuit ad ahnuna 52S. quo nec'

Theodorici Regis 2^.ad34. Joannes Papa; nec Juftinus IniperatoC

iEMON^ ColJD. An.1743.ad 1748. aTnJ)lius fu^erftes füit, noš ad annum

5-24.

GLodomirus Rex Franciae S. Si- Joannes PapüT diututno carceri» gifmundum Regem Burgun- C.fqualorc, & fame confuiti^tus obiit. In

oigcDcr(.m dionum cum vxore & filiis in- ejü^ locum lubtogato f'elice Quarto

wänl terficit, & congreflus cum fratre Go- Säihftite. Jnno ^26. quo panther Theo-

Ann"'cVdr ^^ peremptus dat poenas. doricus Rex i interpofitis tantum die-

in comp! Chuadi Perfarum Regi caefo fucceffit bus nonagirita, cum caertanti appofii

teibpeSa. Khabades. Jmo5-21. tumfuiffetcapiitfaraemagnitudinispi-

Juftinus Imperator Catholicae re- fcis, idquefibi Symmachi riuper occifi

ligionis Zelo Arianam haerefim ab ori- caput imaginar'etur, tremebunduš ac

ente profcribit, id aegre ferente Theoi rigfens in leČlum delatus paulö f oft ex-

dorico Rege Ariano. Lazorum gen^ fpiravit. Gentis primates Athalaricu m

Iberis ad portas Cafpiascontermina ad nöpotemvix decennem fub Amala-

iidem Chrifti eonvertitur, Zatus ipfo- füeiithae matris tutela Regem crearunt,

rum Rex Conftantinopoli baptizatur, Eutharicö ejus patre Theodofici gcne-

& ä Juftino muneribus donatus remitti- ronuper defutičlo. Dum haec in Occidents

dente gernntur novos motus perfenfit^ ftabilivit. Atquehicfuitprimns^inPan^

Pannonia.GepidesacLangobardicon- noniasLangobardoruraingreflus,

ceptam pridem iracundiamefFundunt, etiam tempore(fiDiocleati credimus) siavon.}','

conferunturarma, fit acre praelium,diu Senudilao Gotliorum Regi in Illyrico

pugnatur dubio Marte : Thurifindus poftcxačlosduodecimannosregni,de-

Gepidarum Rex & Thurifmodus ejus fun^lo, fuccefTitfiliusSyllimirus, Cre,

iilius, cum Audoino Langobardorum diderim partem fblum fuperioris Pa^,

& Alboino ejus filio ex sequo certabant. noniae a Langobardis occupatam, vnde

Accidit, vt juvenesreguli fibi oecurre- Savia, & junčta ei Japydia fub Gotho-

rent, &impetufačlo Alboinus 1 burit rum adhuc manfere Dominio , metu

modum, de equo praecipitem ferro ex- Juftiniani, cui iuvenculus Gothorum

tingueret. Ejus morte turbati Gepidae Rex Athanaricus a matre commenda-

ingloriam fugarh arripiunt , quos fe- tus&in fidemreceptusfuit,vt mox di-;

qvutiLangobardi magna ex parte tru- cemus. Anm^zG, cidant, paucis fugä elapfis, & vičlores a

prasliodomumregrediuntur. Ibilau- JEU CHRISTL ah. 5-27. ad 5-30. data Alboini virtute perfuadere conati Fe 11 ci s Pap^e aq. 2.ad vlt,

Audoino patri primoresregni,,vtfi-B. Bonifacii Imp. an. ' i]

, lium fuo adhiberet convivio, refpon- Justiniani Imp. An. i.ad4'.

{umtukrc ifdthmnefeapudmsconße^ Athalarici rsgisan. i.ad5'.

tudinem,-vt Regis flim cumpatn pran^ ^mon^ Cond. an. i74^.ad 175-2! deat mJiaRegegenth extera armafujcipiat,

quae altius in animum Alboini demifla "Tllftinns Imperator vitae terminum

efFecerunt, vt clam aflumptis folis qua- I äd effe praefentiens Juftinianum ne- '

draginta juvenibus ad Thurifmdum tJ potem exforore,Com.item

Gepidarum Regem profečlus fit, qui fticorum, & Nobiliflimum prius crea- SSi:

humaniter convivio exceptum ad dex- tum, magno populi applaufu Impera- Jf 3d'

tram federe juffit, vbi prius Thurifmo- torem renuntiat, fuis manibus capiti e- 'nchron. '

dus ab Alboino interfečlus federe con- jus diadema imponens, & mox etiam ^TLstpS

fueyerat, cumque dufto gemitu fero- vxor ejus Theodora Augufta ell appel- ?onISffiod'

cire inciperent circumftantes Gepidae, lata. Juftinianum aliqui Dardanum , p^o^Pb^iu''

& viceverfaLangobardi gladiorum ca- alii Illyricum faciunt. Anno 5'27. quo cSh i'tl

pulis manus admo verent, Rex a menfa Athalaricus honorifica Legatione m ifsä ShoffS

profiliens gravi oratione tumultum fe- vn4 cum matre Amalafuenta ejus fe tu. fj'an ^ davit, dolori paterno fidem hofti da-C.telaeacfideicommendavit, paceinque ^ '

tam anteponens , ornatumque Alboi- ab eo obtinuit, quod notant antiqui

num filii fui Tliurifmodi armis ad pa- nurnmi in quorum altera part? imago

trem Audoinum remifit, qui auditis, Juftirjiani, altera nomen Athalarici px,

quae acciderantfufpenfus liaefit, m.agif- primitur. Crates Herulorum Rex Con-

neaudaciam filii , an fidem Gepidae ftantinopolim v enit& magna omnium

^fn febril ^egis miraretur. Opprefsa dehinc Ge- laetitia in fefto Theophanis baptizatus

SnnSn vkinorumpotentia, &nuper eft, &reduxinpatriam fe fuaqueobfe-

chronoi pene funditus deletis Herulis animofus quio Imperatoris obtulit, eique contra

Pannon. , Audoinus cum fuisDanulDio trajeao in Perfasmilitavit. EumGraetem Mifcel-

Pannoniammigrat, &pulfis inde, qui lae Author, Gethem Inchoffer nomi-

refidui erantGothis, quorum etiam vi- nat, Eodem anno Boazer vidua : Bola-

resfubinfirmocapite Amalafuenthare- chi, feuMalachi Regis Hunnorum,qui

gnante caeperant deficere, fedem regni jSaberi, alias Ifabeni dicuntur, cum cen.

tum

Antiqueß NmcB 'Pafs- III ■ >^97

4um fnHiibiisHuiinöMra ad juftiriiani^ decimä'Oaobrir, (uecedit Bbnifaciüs partes acceffic. Tunc & Rex Hunno- 'patriä Romanus fed genere Gothus, mm , qui funt juxta Böfphorum, ba- patre Sigifvuldo, Imperator piures pö-^ptifmum expetiit äc fidelem cum Jüfti- pulos Armenige, jEtKiopi^ prssfertlm' niano focietatem , & vtroque potitüs'. Blemyos hnmariislioftiis Soli facrifica* in patriani Yediir. Boazer verö prse- re folitös, qua armis qua bencficns vin-'' ftans Regina cum düö^ alterius gentia cit& plerdfque ad Chrifti fidem aiii-" Niceph.i.i7.^Hunnorum Reguli a Cabade Pedärum pleftendara inducit, milFo ad eos cum

Rege, contra Juftinianum exctti, per exercitüNarfete, ^uem rnagaum mox • Cötap""'-" fines fuos iter haberent ,. cum vigintt- videbitOrt)is. Anno 'i^ 'ip, . millibus non modo eos oppreffic , fed &

alteruräeomm Glonem nomine in acie JESII CHRISTI An. ^31. |agulaviE,'akerum Styracem-yiflčlum Bon if ach Pap^- an. Conftantinopolimmifit. Anm^zj.U" Joannis PaP^e atf. I.2.3.

StephanoPatriarckseAquileienfi ■ acapetr Pap^ aril I.2.'

multaproCatholiCafideab Arianispaf. J u stiniani im k ah. 5^^'adio.' fo, & m ortuo' / fuffieitür Mac^denius. A t h a 1 a r i ci Regis An. 6.7.

^ . _ B.'- TeodXti Re6is An.' 1.2.3,

In Perfide, Beli&iuST adjunčlo tSmon^ Cond.. ali, I75'3.adx7^8, Procopio Casfarienfi (qui hiftorias hu- . . . . , iProcopde jus--temporis fcripfit) conßiiario, con- Onifacius Papa nondüm ebiple-

b^operfic. J^äp^^f^g feliciter pugnat i cui Heru- ' i^to fedis Bierinio moritur, & in Ii, ^ Hunni auxiliares copias fubmit- ^^"^ejus locum fubftituitur Joannes tunf Äf^ Ferfa^eum fra-tribim,ad II'RomWis." Cbnftafttinopbli-con^ de heilerer. Romanos deficiens donatur Qu^fturse ü:a Imperatorem, feditio concitatä eae":^ m'5iinereäJ:uftiniano^;z;?oS'2^: äe'triginta milHura liominum com^

Sequenti Imperator, quem anno''preffa eft. 5-31.

fuperiori dederat colligendum , & e- " Jürnnianus Auguftu^ anno fupe-men^andum-Codicem ex tribus anti-' fiorein vifu reprehenfus , qubd^confi-quis Gregoriano', Hecmogcniano , & liunÄ' de liberända Africa dimififlet', theodofrano jam abfolutum', fuoque Afifto 5-33. xlafTem mittit ad debel-übminejuftinianeumappellatumcon- landbsWandalös per Belifarium, qu3ž firmat, &. evulgat. Ad hunc laborem antequam portu folyeret Epipha- jandJ i.e. cum decern virbsconiHtuiffet i qui prae nio Epifcopo benedifta eft , nec nilf ^n.?». qseteris aliquid operse' contuMe vifus C.miles Cliriftiariüs exclufis etiam Catei eft, fuitTribonianüS'Qüäeftor, Pam.'- chumenis in earn adtniflus die deci-philiä oriundus , quem Prbcopius ä ma quinta Septembris m pervigilio S Ldas traduet:, difciplina quid^m oni: Cypriane Cärthaginenfis Epi^^opi bo-nium artium nulii fu^ xtatis fuilTeVe- no omine contra Carthagmem "ap-cundüm, fedpecunisadmiraculum - pulitcüin anno pr^cedente idem. avidum , juspr^tiovendexefolitum, a6 fanftus Carthagitienfibus apparens ex proauaodtate,qua apud Juftiniafium^ affliaiöne \Tandalica moeftos folatus pollebat, leges quotidie pro cujufque' \ f^iffct. Cäpta mox Carthago cum •Lceffitate accepto pretio ad libitum ingentibus rhefauris Gilimer inMau-condere, velantiquare.- Addit Sm- rufiam profagus ibique fame coa-

das Ethhicum fuiffe & impiunt; An- aus, Bdifario fe dedit q«^ ^^ ^ ^ ■ , länio profequitur Author Milcellae.

Felix IV Papa ^ vita raigratdud- Tunc Gilimer Conftantinopolim du-

, ' p^p- "us,

člns, Anfo Jufliiniano in throno confi-^ ftantianus per Thraciarfl ^ Möefiäm

dente exclamavit: i Yßmt-ds fanirmurn 'in Dalmätiam profeili funt \ Theoda-

^oww^ : fraterejüs Zanfon in tus Rex meticulofiffitnus Kävenhäe

confli61u csefüsjexercimsWandalorum perdi'tam audierat Dalmatiam viide fü-

deletus,. caftra expagnätä j btevi tota Jenš llonlanl peHcripfit Agapeto Päpae

Africa tecupeirata, trimeftri continuo & Sehatuijincerftiinäns omnibus gladio

extra6läviftöria. Atqne itapoftannos pereundum niii apüd Juftinianum efii-

Centu m 5t quinque rejftituta eft Roiiia-- tereöt, vt exefcitus t)riefttaks ab Italia

no Imperii tcrda pars Orbis terraruirij liibmöverentur.Eä occafione Agapetus

vt ipfe Juftinianus obfer^avit lihro i. Conftantinopblini profečlus obiit Ari-

in pnncipio Cod. de praf. prat. . Afri- no vno expleto aiiho , h päucis Liberat.öij,

ca. Tunc Mauri in Africä Romanis diebus, fedis- cum^ brevi temporeplu^ inBrey.c.iii

fubječli rpotite ample6luntur Chriftia- rima ardua pro Ecclefia DKI fortiter

ham fidem, dičli Pacati apace, quod egiflet. Inter alia contulit derardo

cunii Roinanis fcmper effent confoe- Laureacenfi Archiepifčopp Pallium ^

derati.., Athalaricus vero Gothorum datis ad eum literjs, quarum pattern

Rex in Italia cortuptis.moribus adole- exfcribit Lazius ex Archivo antiquiffi-

fcens(adeö verum eft illud : mi MonafteriiS»Florian; proximiLau=.

oäiavo regni anno moritur* reaCo , in hasC verba J , eap.f^

"Mater An^alafuentha Theodotum ex a ^ t r^ ^ #

fororeTbeo^Pjici Araalafreda natum f'^'fj/'Z^ ^^ '

evocat, .& Regcm inaugurat fuo mä- ' fr'>tn d,kapimo at^e R^vere^Jf ■'

lo,:, Jownes,PapaŽ vita migrat. Au ß^o Ger.rdoS. LäUream^^^^^

m 5-34 ' ' Arcbiepijcopo , tn Chriflo fak*

Ei, fufficitui^ anno, fequenti Aga- ' /

petus. ^omanus Marcelliüus Comes Vetitiones iUas pro^remvandh fm

lllyricianu? Qironicon fuüm finit hoc approbandü Ecclefia privUegm vem-

annoynde quae in eo adječla funt, rabiles mijß "lui expofuerunt. l^osjgimf

alteriuS labor cetiferi debent. Jufti- litem penes nos, cum commendaturn inve^

nianqs raiflb in Siciliam Belifario , & mjfemm^ qu 'ibus ^cclefiarum loch dlgnkas

in Dalmatiam Mundo Illyrici Prsefe- p din ah baq Apoßolica ßde debeatur. Lau-

^oconträGothos pugnaturos", mul- reacenfem vrbem iwoenmm antiquitm

tiplices confečutuš eft viftorias. Mutl^ Meiropditanam fuijfe, Archiepifcopit

dus in, ea expeditione occubuit j ejus ßdem, cmfančlitastMapraeJfedignofcimrt loco miflus CoiiftantianüS Salonas tQ^C.ßcutinprivilegijsamhentkis iidnos vjqus

cuperavit, 6C debellatis Gothis caete- aiidirečlis^legmm/'ttaque inventi^ quu

rifque barbaris Iftri accolis , qui auxili^ hufdam exemplar ihm y chartk vetiißäte ad^

um laturi ad Gothös accürrerant, Dal- 'mödumdetriti^^inAHhivoS.Petrirepermm

procop 1; I ^ Liburniam ( üt habet Proco- hanc videlicet in exordio naßcentis Ecdefid^

de beiJo.Go- pius ) haud dubie etiam nofträtti Japy- h imniänißmA Chrißianorum perficu^

diam 6c Iftriam in deditionem accepit, tionea doäorihus iflimfidis CaihoBčaßdei

junčlis fibi, qui fupererant Gothis, quos rudiment a peHepiffe^ exmde afuccedefiti.

credo fuifle inquilinos Japydiaß; Vnde hui Pradkatoribminfuperioris äc inferk.

errat MSS. Labacenfis, qui per Carnio- risPannonU Pro'üinciasejmde fideigratis

liam & Alpes Julias hoc tempore aBeli- manaJJe.Qmbtisquidem duahus Prominens

fario du61:um exercitü initaliam fcripfit. ^ilUrumq^ Pontißcibus vßqi^ adiempusHun^

Hic quippfe itincre maritimo in Sici- Mfum non alim^ (M^m S, Laureačenfis

liam navigavit, at Mundus & Con- Eccleßa prafuk Armepijcopm ^ quorm

bar-

thic.

harharka ferim non folum jE'r^Ä^?;?^ Vitiges Neapolim propefat(dum Be-

Laureacenfem dvhatem, verum ^ in cir~ 'lifarius Romam occuparet) earn que vi

mitu adjacentes regiones, depopulata eH, expugnat nulli aetatr^ut fexui parcens.

atque fmditus defolavit. &c. Ex quo Romam reverfus a Belifario occlufam

diplomate'colligi videtur fi Pannonias & munitam reperit, fed ingenti fame

integre fumamus, ^MONENSEM, kborantem. Ita Roma iterum in Ro-

quoque Epifcopum Laureacenfi fuifle maAorum poteftatem rediic -ciim jam

fufFraganeum, licet aliquando reperia- annis fexaginta obtemperaflet pri-

tur Synodo Aquileienfi interfuilTe: mum Herulis , dein Gothis. Anm

quia tam en pofterioribus temporibus 5-37.

' inter Patriarchales fufFraganeos freque. Hoc tempore in Galliis clarent

tius(vt videbimus) nominatur Emo- duo fratres vterini Medardus & Gil- j^Maruim

KENsis, dicendumeft, eumveldi- dardus , qui vna die nati , vna die gekRegii.

verfisMetropolitispro diverfitatetem-, Pontifices confecrati^ Medardus ad x.DSas'

porum paruifTe, vel ab Agapeto Pan- titulum Noviomenfem , Gildardus ad

nonias non fummi adasquate, adeo- Rothomageiifem , vna die defunčli

que EMONA,M excludi, tametfi funt. Romae juffu Theodoras Au-elTet vna e tribus celeberrimis Panno-B. guftae Sylverius Papa in exilium pel-

niarum vrbibus , quarum vna Sirmi- litur , Vigilius intruditur. Anno 5-3$.

um , altera Vindobona limitanea No- Pannonias , & Dalmatiam nuper

rico , iE M O N A^ vero limitanea I- (.-ivt diximus ) fubjugatam , adhuc

ftrise & Carniae fuit: vel denique hoc majori ex parte gbtinebant Gothi ,,

tempore jE M O N A M non - am- cx)ncefIione ( vt ego exiftimo ) Impe-

plius vti olim Pannonias , fed Japy- ratoris Juftiniani. Sfioladus ( quem

dias , aut Iftriae , authorumaltero fen- Dioclcas Senuladum appellat ) Regio ^

fim dejSciente nomine , Llburniae no- illis titulo imperabat. Is Anno 5*3$.,

tiori adnumeratam. Agapeto porro defun6lus tres filios reliquit , Brifi-

defunčlo opera Theodati Regis fuffe- um ( Diocleaci eft Brus ) Stroilum vel

člus eft in Cathedra Petri Sylverius Oftroylum , & Totilam , qui aliquam

Campanus , Hormifdas quoodam Pa- diu Concordes, demnm ad alias Pro-

pae ante Pontificatum filius , firuftra vincias occupandas animum adjecere,

contradicente Clero. Jnno 5-3^. Vt deinceps narrabimus.

Interea Vitiges poft anni & no-

JESU CHRISTI An. c27.adC4i. vem dierum obfidionem Romam re- focop ii-

_ „ ' r\. . -ri • T^ '1- de.beLGoth,

Sylverii Pap^ An. I.2.3.^-liquit : Fames ingenß vexavit Itali-inchof.cit. VIGIL11 P A p ^ An. I. & 2.' am j vt alterni fe efitarent. Inventae
Justin i an I Imp- An. Il.adi^. inter alias, duae faeminae , quas viros ViTiGis Regis An. 1.2.3.4. feptendecim comederant. In orien^ jEmon^ Condit^ an. 175:9. te Hunnorum pavendi exercitus Iftro

ad 17^3. tranfmiflbin omnem Europam , ad vfque fuburbia Conftantinopolitana Procop.dc "injElifarius fecundo Gothici belli graflando peruenerunt , arces muni-iSandS' ri^nno Neapolim expugnat. Go- tifllmas Illyrici& Caffandream vrbem 'V.ifceKi";. iJthi pertaefi ignavi Regis Theo- everterunt, multagazacapta, centum I4 c.iSi. dati Vitigem Ducem e Dalmatia pro- vigintimillia captivorum abduaa,ne-fligatum , bellis affuetum , ad regnum mine refiftente. Jnno vocant , & Iheodatum interimunt, • Aliter de hac barbarorum in-

p p curfione

Mirc.1.1«.

C.il,

curfione loquirar Author Mifcellse. , nuidam fcribunt: fed ferius Bulgari vi.

Ait quippe duos Bulgarorum Reges 'dcntur coluiffe Pannoniam. Reae id

Vulger & Droggo diäos, cum muici- cbfervat, poterant autem , & Bulgari^

t>adineingerltiinScythiam& Myfiam qui jam in Moefia fe collocayerant, &

itrupilTe, cum effet Magifter. milirum Pannonij, qui erant Gothi cum Hun-

Juftinus in Moefia,&Baadarius in Scy- nis confpirailc in Orientale Imperium.

thia,vbi Juftinusinterprseliandumoc- Multosenim adhuc in Moefia, Dal-

cubuit ^ lufFeaus in ejus locum Con- macia , Liburnia & vicinis regionibus

fkntianus. EtBulgari quidem vlterius ItaligeidtemporisGothos manfiffe col-

progreffi inThraciam, obvium, habue- ligitur ex plurium author,um fide. In

re Wijliriacum Magiftrum militum Pannoniadominabaturjamquatuorde-sigebertin

Thraciae, quem Juftinianus e baptifmo cim aAnis Audoinus Langobardorum

levaverat , ducentem Hunnos, quo- Rex, cui hoc anno vita fun^ofucc^ffit

rum aüxilioBulgarifunt debellati. Sed filius Alboinus. Anm.c^^O, Bulgaros eandem fuiffe gentem origine Casterum, quod hoc tempore tarn

cumHunnisjamfupradiximus,&nil frequences in Ojrientem incurfiones

mimm fi quod vnus Author tribuit barbarorum legantur , videtur Gotho. ]Hunnis alter Bulgaris, quin illud potius B. rum id fuiffe confitum, vt deficiente in

mirandam, quod Barbari in feinvicem Italia maiorum fuorum potentia fe fe

armafumpferint. Csefi funt ambo Re, quoquomodo confervarent,&Juft^nia-

ges Vulger & Droggo, eorumque exer- num domi diftraherent, quo minus il-

citusdiflipatuseft. Anno^^s. lisinocGidente negotii facefferet. Hue

Sub hsec Sylverius Papa in Infuk ergo fpe^at, quod ex veteri MS. Sla-,

Palmaria serumriisinediäqueconfeaus vicorefert M. Marulus de Gothis in inregn.Dd

diem claufit extremum : Vigilius re Moefia refiduis, & nuper e Dalmatia

Diocleas de

compertafemetinordinemredegit, & potiori ex parte deturbatis , quorum, regn.

a Clei^o (haud dubie ad praecavendum tres filij Sfialadi Regis collefto exercitu ^

Schifma)legitime eleftus eft. In Italia infeftisarmis Pannoniamaggrefli funt,

Vitiges obfefsa ä Romanis Ravenna, & Pannpniorum Regem ( quifuit forfi-

etuptione fadla cum Belifario congref-, tam Audoinus Longobardus) pereme-

' foš, poft ingentem ftragem fuorum in runt. Inde in agro Tarnoviae caftrame-

fugam dilapfus a Joanne cognomentQ tati propinquos Dalmatas & Iftrianos

{änguinario comprehenfus,Romamq; magnoterrore perculerunt. Dalmatiae

adBelifarium adduftus eft rinde in ori- igitur Rex ( quem ego pro Romanis entern milTus, confenuit. Gothi refi- C-Praefe^um dicerem ) Salonse tunc refi-

dui Ildebaldum fibi Regem , mox eo dens, miffis ad Regem Iftriae ( melius

motcuo Eutharium elegere , qui nec- Prsefedum aut Ducm)Legatis ad cqm-

dum expleto regni aniio jugulatus eft. mune avertendum periculum auxilia

Hunni rapinis afTueti denuö Cherfo- petiit. Illefubitariomilite comparator

nem invadunt, expugnant, in Afiam cujqs partem reor faiffe ex contigua Ja-

excurrunt,& cumingentiprsedarever- pydia noftri poit mortem Theodorici

i!Jfde*reJn. tuntur. Nec multö poft alia eruptione Regis Romano Imperio reftituta, Dal,

siav.inBu^.' IHyricum repetunt, & vaftant, Ther- matisfe junxit, caftrisin hoftium con-

»p. nc o . j^^p^jjj^ capiunt, omnemque Grae- ipečlu locatis. Ventumad pratlium,

ciam praeter Pcloponefum infeftantes, coll^ta figna, diu Marte dubio pugna-

Juftinianum cogunt ad pendendum tum,ingensvtrobiqueftragesedita,&

tributum. Cum Hunnis ( vt loquitur tandem ocčifo Iftriano Duce Dalmatas

Inchoffer) Bulgaros Pannonios fuiffe rum fauciato, vi6loria ceffit Gothis. Ex-

inde

indefratres Reges, quosdiximus, Bri-^ comes, & rerum omnium confcius

fius, Oftroylus, & Totila, felicifuccef- 'narrat, cui credendum eft. Belifarium Procop.in

fuanimofiores fpoliis ex prasdis ingen- inquic , nnlli licet crimini, cujus infi-

tibusaudidivifere excrcitum, ScBrifio mularetur obnoxium Augufta tamen

qui pugnx non interfuerat in priftinis inftante Imperator exauftoravit: Mar-

fedibus reličlo, Oftroylus Illyridem in,- tino ejus loco exercitus orientis Duce

vadit, Moefiam inferiorem fub jugum defignato. Amicis, qui pridem Belifa-

mittit, Dalmaciae vrbes maritimas de- no, praefto fuiflcnt, interdixitillius con-

prapdatur. partem, exercitus in Dalma- fuetudinem. Miferum fane & acer-

tiam mediterraneam, qu« nunc Croa- bum (pedaculum , etfi vifum , baud

tia dicitur cum filio Sevioladoablegat. tamen facile creditu Belifarium homi-

Interim Totilas vel invitatus ab aliis Gor nem jam privatum vrbem obire folum

this in. Italia periclitantibus, vel fponte nunquam non cogitabundum , ac tri^-

fualtaliam aggredifeftinavit, Sciople- ftem,fibitimenteminfidi^s accxdem.

ro&uefcriptores, & prxfertim Jornan- Haec Imperacrix iil gratiam Antoninae

jornandde ^t^ afferere^Totilam fuiffe nepotehi (Belifarii conjugis ) Belifaria qmdeni

«gn. fuccef. EMebaldi vel Ildcbaldi, quinupernon infenf^ ( quia alium quendam Theo-toto anno Gothis imperaverat in Italia, ß dofium deperibat) fummo autem fibi.

S.ed poterat etian> Ild,ebaldus ^ Moefia amore & neceffitudine devin^lse, cura-

velPannoniaevocariad regnum, Viti- viteoconfilio, vtfi quandoilk videre-

ge in captivitatem abdučlo, quem ip- tur reum conjugem filpi depofcere, &

ium quoqi^e fe Daln;iatia veniffe dixi- Stands aerumnis poffe vindicate^jain

mus: St fors nomen Eldebaldi confu- virille omnin6 affiaiffimus, non mo-

fum eft cum Senuladi, fic Diocleas vo, doTimultatem cun? Antonina dej),onc-

cat parentem Totila ( Marulus Sfiola- ret 3 fed palam quafi fervatum manc^.

dum )vel certe Senuladi parens voca- p,ium velut per tnumphur^ ab illa

tusfueritEldcbaldus,vtejusneposv9- traheretur. Quod etiam agcidit. Ma-

caretur Totilas, vel denique ex fo;ore ne quodam Balifarius yt lUi mos erat

Ildebaldi& SenuladiconjugenatusTo- in Regiam venit, famulis pe«^-

tilas diaus eft nepos Eldebaldi feu vt paucis, atque iis abje^is & lordidis.

Jarnandes fcpbit Eldebadi. Quod au- Convento C^fare& Augufta , nuilam

tem exPannpnia vel per Pannoniam ^ in illis expertus erga k animi benevo-

Alpes Julias Totilas Italiam ingreffus lentiam, quin acc^pta la^bt contume-

fit; vterque t4m Diocleas, qu4m Ma- lia ab hominibns viHflimis, atque ne-rulusdiferte teftantur . quod-antiquio,g.fariis, fubvefperujnfe domumrecepit,

res Chronographi filent. anni^ ^ / V r ^^

5-40. & C4I. gefta hiftori^ fontextu? in thoro confedit folus , ^i^ul i^i animo

Sdet, qtamvis Marulus ad annum verfansquodvi^umteenxd^

KA.r reiecerit seftuare ad fudoren^, perculfus metu,

^^ Belifari^'rebusin Africa pr^clarž auxi^que folicitudine -ortem ™

geftis Byzantium reverfusjincurritfu. tervereri. ^ut^-^^llbat^^m

fpicionem afTeftat^ Tyrannidis, eai- ignara, forte ibidem «bambukbat c^^

tLe potiffimum Augufta Theodora, ditatem caufata vt graviorem marito

impotentisanimVf^mina, quam du. f^lpicio^f^

dum publicum fcortum Juftiniarius folis occafum ^e Regia (^adratus ad-

conjugem acceperat, & cujus fer^ nu- ftititablmperatnce miffus. Hoc audi-

tuipfÄmperatPrregebatur.^ Rempro- to Belifarius man,bus 6c Pe^us ref^

ut ada eft Procopius Belifarij in belli$ lutisinthorum fupinus recidit, a^um

■^••^ond. ad

ratus de vita. Quadratus literas Angu-^ mternecione deletis in Italiam tranfivit^<0*

flae exliibuit in hunc fenfum: In nos quce 'ficatfuturu Benediäms Abbas divinoJ^iru

commiferk praclare vir non ignoras, fed tu afflatuspradixerat, baudmultdpoßfato

quod egoplurimum debcamvxori tuce, eB eHdefunčli^is. Tranficum ejus in Italiam

cur e^mcaufa tibi crimina condonem : Uli necefiarioreferre oportet ad annos 5^41.

' tuam vitam concedam, per earnfit tibi im~ & 5'42. cum conftet Totilam D. Bene-

poßerum de falute deque fortunis bemßera- di6lo non fern el collocutum: quod fie-

re. Sed in Antoninamte qualemoßenderis, ri debuit ante annum 5'43. quo telle

rebmipßste nobis declaraturumfcito. Haec Leone Oftienfi obiit S. Benedičlus, li-

A'bi perlegit Belifarius, gellire prae laeti- cet Chronicon Caflinenfe id referat ad ap.^spS

tia vehementer c^epit, Quadratum et- annum 5-42. Manufcripta Labacenfia SSJ!'

tiamnum prasfentem fibi parare cupi- notant Totilam cum ingenti exercitu

ens, repente ad conjugis pedes advo- per Carnioliam & Forum Julii progret

lutus, manibustibiasprehcnfat, modo fum , magnas vbique ftrages edidiffe^

hunc modo ilium pedem ofculatur, fa- in eo tam en aberrant, quod ad annum

latis illam appellans authorem : fe non 5-27. id referant. Ex quo etiam erroris

maritum, fedmaneipiumdeincepsfo- redaruguas Aventinum , qui fcripfit ^re pollicetur. Pungebat Auguftam viri g Totilam ex fratre Hildebrandi(pro El- Avent.An.

hujus divitiarum vis immenla, cui in- debaldi) nepotem, Tarvifij fuifle Re- n^'-i-s.^ihi

iiiansJoanninamvnicamBelifariifiliam 6lorem, quando Rex eft a Gothis ele- fnChroS."

Anaftario fuo ex filia nepoti defpon- člus, id quippe nullus alius fcripfit

dendam curat. At Belifarius, in anti- PorroTotilas cum exercitu, in quo fo-

■qvum dignitatis gradum reftitui petit, laquinquemillianumerabat,bis inacie

vtque Imperator in Oriente defignatus, contra Romanos ftetit, Sc vičtoriapoti-

adverfus Chofroem militem Roma- tus eft, ingenio & viribus praeftans, vt

num ducat. Reclamante vero Antoni- Spondanus loquitur, natus in flagel-

na, quod eo cum marito proficifci recu- lum dominantium in pccidente Grse-

faretjBelifariusftabuloImperatorisprae- corum. In Hifpaniis adhuc regnabat

ficitur, deinde in Italiam mittitur, ilia Theudes Vifegothorum Rex ^ contra

•confentiente,ita totus ab Antonina pen- quem ingenti comparato exercitu mo-

debat, cujus licetannosnataefexaginta ^eruntChildebertus &Chlotarius Fran-

ardebat amore flagrantiffimo. Sic Da- cornm Reges, vbi obfefsa Caefaraugufta

lilae Sampfones ftcrnunt. Anno5-41. civibus ad Divinam opem confugienti-

bus, & circumlata S. Vincentii Martyris JESU CHRISTI An. 5-42. ad .5-44. Ctunica, fuftinuerunt obfidionem , do

ViGiLii Pap^ An. 3-4 5'. nec evocatölociEpifcopo&impetratä

justiniani Imp. An. 16.17.I$. *ejufdem fanfti ftola , folutaobfidione ^^oin-i.»-'

Totilä Regis An. 1.2.3. Franci Reges difcefferint peragrata '

j^monä Cond. ^n. 1764.66. reliqua Provinciä in Franciam fint re-

L

verfi. Anno

Ibet expeditionem Totil^ refer- ■ ßelifario in Africa contrd Guntha-

„ j]^ ipfifmet verbis M. MaruliSpa- ritum Wandalorum Regem pugnante,

Marui. de -^^latenfis Patritij, 'lotila cumfuis in ea qua folebat felicitate, Totilas Italiam

reg,n. Daim. Ißrmmprofiäus, Aquikiam vaßavit, op. pene totam fub jugum mifit, Samniä

pidaevertit, Italiamque eH ingrefus An^ Apulia,Calabria, occupatis,Neapolim ^'S'th'

wo Chrifliance falutis s-{repone Anno obfeiramaddeditionemcompulit,Ro. ' ' '

^42. Vaßatis demum Italic locis ac villis, mam jam mitior D. Benediai alloquio

vrbibufquealiquotßloaquatis,populifqus fa^us, multis manfuetudinis & conti-

nentias

feentiSš fus obfeqüiis deviotam reddi-^mr-,inteliigitdivinitüs,'adventarejqui dit. ' "TotilaERegisimperio vitam fibieripe-

Roma digreffo Totilä , Belifarias rent. Igituraborationefürgensädver-

äd 'earn tütändam fuas copias mittit fum Sicarios procedit, Št eis in campi

iiöniine gravi clade Totilani exercituSi pllnitiscervicem ofFert intrepidejälo-

Höec fuse Procopius, qui eo terinporč hehs ut jüflaexequähtur j nihilfibi opta-

V'ixit , & pleraqüefpeftavit \ breviter tiüS, quam pro fide Orthodoxä'ex im-

g^.d^ jDrnandes,& alii. Vbi )ibetrefel:t-e,qU3e pij Regis jüflia vitam pönere; Anipu-

S.Sc.' tiöii vbivis obviä de S. Lauriano Hifpa- täto pröinde capite Sicarii tremorc re-

eit.MirccU. lenfiEpifcoponatiorle Pannohio iiöta- pentinö correpd, cdm fbgam arfipere

inchofi. äd VitlnchofFer; iteo ^44. inquit. IS/iar-. tennant, factum caput iteratä voce (jani

tyrmmol'ütS. LaurianmHiJ^ale'nfis Epi- recifutn) eos revočat, fecum cöfpore

fčopm miione Vannonius, five vtßre 'om»^ äd Totilam deferri j übet. Tum illi exe-

nes Hißianorumfcripiores loqvuntuf Hun- qvüti jufla ad Totilani veniunt, fačlum

^«m,deberetaddere errti;?/, quia inarfant. Totiläsvoticäftlpos vtfacrüm

nondüm HungariPanftoniainoccupa- capüt afpexit, an divino impulfü jän

Verant) & Hünni i quibus diverii fuere vt mortuum , qüoqüe cjtiem- formida-Hungariädhuclofige ä Pannoniis äbe^g verat, longehabetet: Hifpälim deferri

lfänt,qüäs Gotliiöepid'esCcLongobarw 'mandat Grätiffimuni id Hifpalenfi-

ditencbant. LaüriailusadolefcensMe- bus aceidit. Vix enim illato irt vrbefti

diolanum venetat, vbi lite ris & bonis läcropignore, pertilentia& fames, quse

inorlbus imbütüs Clero fe äddiiit^cumt liačlenus e jus pr^dičli^ne graflTabantur^

qüeexcdlentis ingenijdote plurimuiTl telTafunt. Reliqvum corpus Eufebius

profeciffet, annois nätus ttiginta quinq^ ArelatenfisEpifcopus colligehs in vicö

Diäcoiius initiatus eft : nec muko poft Väftinö agifiBituricenns hönörific^ con--

•Hifpalim in Hitpaniam prbfečtus To^ diditjvbi magnis corufcavit pfodrgiis.

tilae Re'glsinfidias declinaris , apud quš Haec de S. LaüriaüO'Pännöftio, qüem

■plropter exagitatds Arianos öfiFenderat, fufpi'cäri pofTes a Läufeaco'tiomea de-

Vbi non multöpoft defun<!!o MaJcitno fümprilTe-, nifi idtempofi^Laüreäcum

Epifcopo fubrogatus eft. Totilasvbiid Norico accenferetür. Ad d it Andreas

tefciit^ cum Theuda Rege Gothörum SaufTayuS fatrüm corpus e Galliiš pro-

•egit,vtvii'ümDelemediotollefet.Ve. cefTu temporisHifpalinltranslatiimet-

tdm Laurianus Angeli monitü peficü- iamnum fetvari j & riiagfla ibi venera^ yjKauffi"!

lüm cavit, älibi Martyfii cofönam me- tiöne cöÜ. Baronlus hö^c ad änHüfti 5-4$, fupiem. riturüs. Advöcata, ergö cohcionč po- C.retülit, Sed InchofFer curn Hiipälenfi

pülüm de inftaflti pefte rrioriüit ad fe- Martyrölögio aimnüm 5^44. Totäm ^abbe^BMio;

■tiampsenkentiam GohortatuS, Sccoti- fančli vitam edidk Philippus Labbeex 4i5-.joVaf»

fc,eiisä naviMarfiliam primum inCal- ätltiquis MSS Codicibüs, apud qüem Hifpi^,

iias, inde Roriiäm veiik , paflim in pluira videre licebk. Nominatuf ibi w-

itinere multiS miraculis corufcäriS. Pannonietifiüm territotio oriundus,

Romje a Vigiliö Papa die Carhe- & ä Joanne Vafa^o natione Panno-

drs Ptincipis Apoftölorutti fäcris ope- iiius.

iratus paralytlcum ab infantia oitini ■

ittembrommyfirdeftltutum,ftupenti- JESU CHRISTI An.^45-.ad5^4$.

busjquiaderant, fanitatireftitük. Ab VtGtLTi PaP^ An. ^.adp.

vtbebonaPontificis venia Turonös ad Justiniani Imp. An. 19.ad22.

vifitandafacralipfanagentilisfuiS.Mar- Tö^il^ Regis An. 4.ad7.

tinifeceirit, quss düm religiose veiiej-ä- ^mon^ Conü. An.i767. ad 1770.

Cir-

frca lioc temp'us Älboinus "Rex ^ rantoccuparunt. Gepidse verö eopr^« i^ani Wär- LangobardoruminPannoniav- 'lio vique adea funt attriti, J^tnecRe-

ncfriciide ^^xotem ducit" CWothofäiiidäm gem äfflplius ßtc Ducem elegerint, \filiam Clotharij Regi^ Francorum , ex led partim Langob^rdis , partim Huii^ -qua vnicam fufcepit filiam Albilvin, nisfefubdidetinr., -dam. Objerat ifiterea Gepidamm-Rex

qui adkuc Daciam tenebant Turifm- S. Maximianus Rävennas Epifco-<ius, eique in regno foecellerat Cbdni^ pi^patriaPblenfiSjEcdefiae B, V. in Caž ^mundus , qwveterts a Langobardis neto Diascefis Polenfis in Iftria fundos • 'acceptas injuria« anim-o verfans bell-um quofdam donat 9, Cal. Martij Anna -paeiantep0fuit,. & koftilitercosinPan- iubfcribunt donatiohi Mäcedo-

•nonia adortus-eft;. Alboinus cum fe im- müs^ Palriärcha Aquileienfis, Tnigife-•paremfenti^et,cumHrunni&'foedu«pei?- rus Epifcopus Tergeftinus, Germanus -Guflitquorum auxiliaribus copiis fuU BonönienfiS', iPa^cius Polenfis, Theo-tus in campum progreffus eft. Vicinos dorus BrixinenGs vtliabet relatio ■tunc in Pannoniae inferioris finibus htf- iöy(i) Marcelli Polenfis Epifcopi Anno in reiät. ^ bitaffe cum tangobardis Hunnos-fcri- l^^S. cdita;Hanc donation'em fa^lam a jnSS S'ftiiif'bitBonfinius, quod deüsvitro credid®. B. S- Miaximiano ftaHim atque ad Epifco- f •^äb'jai-rim, quosdiximusadan. 5"4o, inllly? p^tum promotus eft j.colligl poteft ex dieraj»,' 'ricum eruptione fa6M tributum a-Julli- ejus vita quam defcripfit-HierohymLUS riianOj&hauddübiecumcognatisBül- Rubeus. Nam mortuo Vičlori eodem ,garisfedes & regionem quatn colerent Koc anno 546. Cal. Martii , fuflfe-extorfiffey qui'deinceps vt videbimus člus dicitur Maximianus eventu^ fans fenrimPanoniasoccupabunc.HosPati. mirabili. Polgenatiis faerifqueibidem^ lus Diaconus immatura nuncupatione initiatus vitgg (ančlitate ad facecdotis Avaresnominat j tardi«s fiquidem id - mtiniis afpirans, cumelTet Diaconus, nemen emerfit.. Gum his ergdi6lo Fae- - terramque foderet fementem inje6lu-d'ere adverfum Gepidas movet Aiboi- - r<us vas ingens: feperit auro plen^am.. aus pardto exercitu , vt a fronte Lango- Perplexus primo quid ageret: bovem. bärdipugtiaturiconfifterent, a tefgo iö, pgulat, extenterat, venti^rmipfius nu-' Gepidarum' regionem Hunni procure mifmatibus impletrf vocatifque futort^ rerent. Ghunimundus cum Lango^bus curat ex hircorum pelle magnas bardis primum Confligertdumdecerni^ - confei foleas, quas par iter auro i rri ple-initur prselium, pugnatu^r totiš viribus, y'm, X^od reiiqvum fuit, ad Juftiniav Bingens vtrinque muititudo occumbit : C.numlmperatorenirdetulit. Scifcitanti ChunimundusaGepidarum parte occi- Csefa;ri an aliquam fibi partS retinuiffet, ditur , exercitus ejus diflipatu*, Roß- refpondit: Deutn teftor Auguftiffimk munda filia Gliunimundi, cum pluri- C^far nihil mihi fervatum , nifi quan-misvtriufque fexus captivaabducitur, r tum in ventrem ac foleas expofui. Ac-quam poftea Alboinus mortuaClotho- \ cepit Jivftihiänus perindeac de vičlu& fvindä in fui perniciem vxorcm duxit. veftitudičlum , cüm tarnen de eointel-Tunc Langobardi tantam adept] funt - lig^ret Maximianus, quod očcultum prasdam , vt pene omries ditati redie-^' fupprefferat^DumautemCasfarfecum ' rint. CaputChunimundi reiatum ex- ' revolvit quid muneris homini tam fide, prselio Alboinus in'fcyphumformävit, ^ Ii darct, mintiatum eft Vičlorem Ra-ex eo more gentis bibiturus. Eä occa- vcnnatum Archiepifcopiim diem ol^-fione bene vfi etiam Hunni partem re- jfle : igitur'in ejus locum fuccedere jup gionis in Dacia, quam Gepidae tehue- fit Mäximianura, 6c a VigilioPapa^qai

tunc

tuncapudPatrasAchaige vrbem exula-^ niafuseprofecutuseftProcopius, 5-47.

bat, confecrari, confecrams eft pridie I- ' Scquenti anno,qui erat belliGothi-

dus Očlob. ejufdem Anni, & Ravenam ci decimustertius,novis cladibus in Ita-

veniens reperit a Ravennatibus jam aÜ- tia Romanum exercitum afflixitTotilas,

um ele6lum:nec admiflus a civibus ex- cui malo Sc altera acceflit. Slavini, quos

tra vrbe manfit donec cives visahomi- alii Sclavins fcribuntjträfmilfo Danubio

nis patientiä, & probitate illum recipe- in Illyricum efFufi,pr3edas egerunt, cu-

rent. In Epifcopatu quanta gefferit rece- jus gentis magnam parte Pannonise, &

fet idem Rubeus, templa plurima ab eo noftrae Carnioliae adhuc hodie incoletis

conftručla & confecrata, inter quae etiä häc prima eruptione inlllyricü cognitae

efttemplum B. V. apud Polam quod primordial ipfumnomenin Appara-

Fornafumvocant, eiquefacerdotis qui tuinquiüvimus. Occafione verohujus

templo praeeflet domum adjunxit: & eruptionisadvertitProcopius,cujusver- Procop.cit.

fortafle eft illud ipfum quod nunc inCa- ba apponoiÄ/^fmi verd.qui Imp.ante hos '

netodicitur abipfo dotatum, Plura de terrasmveferant,&'gentisejm aMßihfecu.

ejus ačlis& fančlo obitu apud Rubeum ti Hißro tranfmißo cum fuisßatim fe jun^'

^Bo\hndumJmo^^6. gmt,qui earnregm^empauloante,

Totilasintereaperltaliamlongela-ß/m inmrjarant mnnuÜis exißimantihm,

teq; graflatus ad Romam obfidendam 'Totilamipfumharharoshospecunia mpau-

properavit, eique vicinus pepercit agri cacorruptos, atq'^ adebperfmfos idcirco in'

cukoribus,civibus vero obfeffis & fame mm Romamrum Provinciam immijjos, vt

^^^o'^^'^tibus omne comifcrationem ne- Imperatoriadverfus Gothas nulla de aetero

lf3. ■ gavittefteProcopio. 5-46. ßret ex aquo kllumadminißrandifacultas,

IntromiflusRomä Totilas poft longa cum in expugnandis Barbaris vires intende-

obfidionem nočlu, abifauris militibus retjuas:five igitur ut T^otihe gratificaturi,

mercedepa6lä per portam Afinariam ßvedefen£cvocaticj^uidemSclavinifeeocon-

introiittquo tepore conftat eplebe quin- tulerint, nilhaheo quod pro certo affirmare

gentis vix plures in vrbe fuiffe refiduos. fat queam. Qmm in tres itaq j partes Scla-

qui fe in Ecclefias teceperant: cü casteri vinipartiti copias ejfent, diverfim vagati

fame ac lue abfumpti peiiflent, vel jam Europam malis infamhilibus affecere. Haee

antea in alias fuiflfent dilapfi partes. Au- Procopius, apud quem

xilia,quae vrbijuftinianus ex Oriente fub- licet obfervare jam ante hac nonnullos

miferat,Gothiinterceptadiffipaverant. Slavorum populos in Illj^ico habkaff^^^

r> rr» .1 T. ^ • ir ' nam vero fuermtcunec Procopius tradat, nec

CaeterumTotiks Romam mgreüus pri- . pronum eft coniicere Vandalos

mü omnium orandi gratia Bafilicä S Pe- Vindos illum hoc loco inteliigeec qui du-

triadiit, &PelagiiDiaconi precibusvi- dum PannoniamCvt vidimus ) occupaverantj

au^icetpr.dam^litibusconcefei, ^^St^^nS^tÄSS^

Civiu tamen Vltam & mulierum pudici- ^J^^^^s multis fuomm in Romanorum ter-

tiam per omnia cuftoditä haberi voluit. ^^ Pannonia, Moefia lilyrico , vt fuprä di-

Dirutä poftmodum parte murorum, ut aum,nifi malis ipfofmet Gothos(tametfi lin-

CUmvelletadeamfaGiliusregredipoflet guädiverfos') intelligere , quiolim ad eun-

NT, r rL fmum Codanum contermmi mere Sla-

contraRomanutnexercitumprofeaus ^ ob quam etiamcaufam ^ftii

cltjCUm qUQ apud Lucanos primu mox ^^ Xheodoricum Amalum ItaUx Regem le-

apud Calabros pugnavit, Belifarius poft gationem miferant, utex Cafliodoro liquet, cafliod Va.

liaec Romäapertam ingreffus, & muris iEftü vero fuere inter Venedos & Pinnos

reparatis munitam cuftodivitivnde ad- (ut notat Cluvenus) medu & ad Viftulam

^ rrn. V amnemGothis confines, Erit forte etiam, qui

ventante iterilm Totilam fpe fruftravit, ^^^^^^^ ^^^^^^ infufpicionc

ab ejus oppugnationc repulit, quae era- ^^^et, quafi hos iateiiexiffet ProcopiusrVc-

rum hi Veneti eo tempore nihil de Illyrico JESU CHRISTI An. 5-49.3(1

tenuerunt. Et licet nondefintaathore?, qui^." yj^j^ii P-AP^ AU. I0,adl4.

eos orisinem patent traxifle a Venedis feu -, t j JZ

Vindis noftris ad fmum Codanum ölim & J U S T i n i A NI IM P, AQ. 23. ad

nunc habitantibus, video tarnen ab aliis'con- lOTiLiE RegiS An. 8. ad II,

Strabo 1. f. J Strabonis xtate, qui di- jEmoN^ Gond. aH. I77I. ad 1775",

ferte: "De Venetis duplexfirturjentetia^quidam . .

enimhosqmqueßtciunt Gallorum (ičiC^Gti' tt_ r\ • ^^ r, • -l

n..noml)proieniem,eode^noJneOceanun, ^-^Ugeper Onentem fupenonbus

adcolentium, aliie hello rroiam Duce Antemre ^ iannisprodigiaevenermt,terras . ^

bucevaßjßtradunt Henetorumex 'Papblagoma ^^Bj^motUS-, ejQUndationes maris in Mifcelii^:

quosdam Et alibi dixerat in defcriptione GaL Tiiracia,fames/ulgura,tomtruayincedia, P^cfpS

tecongrejjifunt. Hos ego Venetosexißimo Vene- dulphus. Hoe anno asrae •Chriltiange

torum ad Badriatkumßnum auBores quando LegatUS Indorum JuftinianoEle*

reliqui etiamjere Galli, qui Itdiam incolunt, phantum adduixit,qui fračlis repagulis e

ex^ranfalpinh eoimmy^^^^ ftabulo profiliens plurin^os iftteremit

• pnpter nom?m autemßmihtudmem Taphlapp- r^ n • i- t.i t-

# aiunt, veruntmen procerto id ego Con-ftantinopoktänos. Bejilanus, qui ja

7ton affirm. PofTet adduci pro hac parte Poly- multum a priore decreverat, poft quin-PolybJ.j. bius, quiait: Ad Badriaticum mare alia gens^. quenniimoras exItaliarevoeatus : To-

hn£emtiqu^xmammineVenetiJermmediver• tilas ejus difceffu fecürior graffari de-

JoaGalhsvtentes, ctßteramorihus & cultu i)a~ ^ v . , , i- tu •

thmdifferentes. SaneetiamVenedifeu ViŽdi f ocoepic.: Langobardi per Blyricum

feptentrionaies ad finum Codanum moribus ^ Dalmatiam ptaedas longelateque e-

& cultu fimilesGermanisCquos pro teporePo- gere. Lucio tefte etiam Franoi nunC

lybiiGaIlosvocabant)diverfod Gernianisfer- prolatis finibus Venetiarum parte fub

r G^ItTatt^^^pIrr t iy—c.idpcrBoios Franco»

non enim vtebantur lingua Gr^ca, vel lati- obligatos,par eft opinari. J^, 5-49.

naquiaidexpreffiffetPolybiusjfedcümdicat VrbsRömadedmoquintoanobelli vigil.Pap.äd

folumdiverfamä lingua Gallorunf, videtur GothiciiterümTotilasfubiicituCjiterata l'^oSS

Gat.ap.i-i;ä Vindam .five Slavomcam. Vndc & proditioneiraurorum,quosBelifariusil '

Ij.c. 18. Herodotus Venetos appellaVitIllyricamgen- v r^ -l

livi x.init. tem. fedCato,LiviusVPliniusJuLus,Tro- Ij^pr^fidiicausareliquerat. Quibus etiä

Trog.fnEpit g^s &alüeos abHenetis Paphlagonibus ebei- dimiflis cum Totilas vrbem defolatam

lo Troiano cum Antenore profugos ad litus relinquedi eonfi'Üum iniiflet opportuna

Adriatici maris confedifle volunt , & adhuc oblata eft ejus r^parändse occafio. Pete^

vos Vdro cum Vandalis & Vindis eandem ori- p »-negata eo ipraetextU

gine primjeva gentem fuiffe fupponamus , '^^^O^vrbčm Caput Imperii'defertäcon».

quos non vana conjedurä nomen fortitos ced^ret hoftium libertati, & le pariter

4,offisafrerereäSaviaPannonia,quamexpar- fumtoä gloriŽ fpoliaret. 'Quare >pO.

teoccuparunt,acdiaosSl3vosmolIiorivoca- /1 «Ay- • -u • • j • 1. • ^

bulo, quäm Suavos: quod deinde nomen et- ^^^ Viribus in id mcubuit, Tt eam

iam ceteris ejufdem gentis populiš in fepten- ^evocatis Ciyibus , novis illuftraret ae-

trionem diflfufi&placuerit propter fignificatio- dlficiis. Verfo deinde Gonfilio ad inva-

nem gloriofi. Haaret certe adhuois genti Sla- dendam Siciliam animum -adjecit. In^

^rea,Slavidcnuötranfmi«„ntIftru„.

me obfervamusLabaci,vbi ex fuperiore Carin- ^ ^»^aciam & IllyriCUttl percurrunt. Eo

this vicina '& inferiore Carniolia Slavi conve- tempore in Illjrico e Gothoirum poft:e>.

niunt , & colloquentes ex dialedo divcrsä ris( fi Marülo & DiocleatixJredimus )

mter fc vcxationis defumunt materi Oftroylum regnabat Sevioladus fi.

am. Hsc ad annum 1- „ • • - • r • • rr 1 1 .

^^g Jius,qui terromos regni luj mV^lacniam

&

5c fines hodiernse Poloniae armorum . quorum manßonem prmam ejje in Scythia fih

felicitate protendit , Dalmatiä o^^Q^Q^jj^t'^^'iltiäemmeotiäem, fecund^ in Moeftd,

r. i:- T'^ j ^ ^ nh-aaaque &c. Aviws ie\x Av!Lj:cszhHnnzzm

fubjugummifsa.^^^o • diveL fupponit.

Germanus mfignis ductor exerci-

tus a Jufliniano in Italiam mifTus inopi- Hi ergo Hunni fub nomine Ava-

nä morte ex hac luce fabtrahitur, & clad rum vel Abarum , vel Avirorum hoc

fislmperatoria in oftiis Hadriatici ma- primum anno innotuerunt An. 5-5'I.

risnaufragium facit. Slavi denuö graf- ExtindloGermanoDuce, pericli-

fantes apud Hadrianopolim Roma- tanti Italige opem laturus Juftinianus

num exercitum profligant, & adipfam Narfetem cum excrcitu mittit, cujus

vrbem Conftantinopolitanam excur-" adventuGothorum res illico in deterius DaS.'*

laSh^ i^^nt, quaepluribus enarrat Procopius." labi caeperunt. Lucius ejus iter infi-

MfcelLtf. Necfinismalis. Eodemannb vtloqui-' nuans, colledis multarum nationum'

tur Author Mifeellas, iiigrefia eft gens militibus, inquit, Salonifque junčlis co-

Byzantium inopinata eorum, qui dicu- püs, cum terreftri itinere per Venetos

tur Avares, & tota civitas concurrit ad proficifci a Francis impediretur,per se«

vifionem eorum, tanquam, qui nun- ftuaria Venetorum Ravennam perve-

quamvidiflenthujufmodigentemrba-g nit. Idipfum Paulus Warnefridi, Lan-

bebant comas longas fevinčlas retror- dulphus , Palladius , & aliitradunt. Mi"fc.L i^.'c.

fum & implexaSjVeftitum fimilem cum Langobardi cum Narfete fsederati ma- pfi^i^mss.

csBteris Hunnis. Ifti fugientes ex re- gno numero e Pannonia per noftram

gione fua venerunt in partes Scythiae Japydiam 5c Alpes Julias Italiam pe-

ac Myfiae , & direxerunt Legatos ad tiere, & navali clafli ad Aquileiam vel

Imperatoremvtreciperentur: necam- Tergeftum impofiti, fociatique Ro-

pliusde his Landulphus; credibile eft manis Revennam appulerunt. Duo-

eos cseteris Hunnis permixtos habita- . decimmilliafuifle narrat Palladius.

tionem in Myfia Sc vicinis regionibus m

impetrafle. Narfes traječlo fortiter Rubicone

QuodautemHunmfuerint,quosAba. Auvio , quem Gothi infedera^occur-

s!mocatta.i, res vel Avares nominat Mifcellx Author, te- rentem cum ingenti exercitu Totilam

if^Ti ^^^^ Simocatta , Nicephorus , Paulus praeliocruentovincit, occidit, Scexer-

DaKSr Warnefridi, & alii, (^iprimum Eunm,poJie^ ^^ ^ j internecionem delet. Id

Än^Ede i'^^i'rj^«^ Avaresappdlati/üntxn. f^naiffims Dei Genetricis confe-

geUango quit Paulusüdem tamen alibi ex Gepidis ortos _ ^ ^ . ^

fi-c.iJ.Mi-

putViftulaeamnis. Eginhartus promifcue v- tJ^orum enerves jam reliquiiE Theiam

voces Hunni,Turci Sab^^^^^ fubftituuntoccibTotilse, fed huncet-

nonMifcPi Vgri,Huneari,Magores. IdemfentitOrtclius. lUDUiLuuiXLv^ ' . . -.t „

hiytt'- Et LandulphiincontmuationeMifcell^ ait iampauBpoftopprelTumeit.nKitNar-

Hž^»»/, T^rm i^i^rf r^ fes. Interim in Oriente , praeiemm j

Idemtamen quafi plures foreiit Hunnorum (Jonftantinopolilaetitise JuftinianiDeus Mift.i.iß «:-diverfegentes alibi ait : Humosm Occidente . jd^m afperfit, dum per dies tlt.s^'sab"^!'

quos Avares vacant. Melius cgetens Jornandes H p ^ T-ut^^-.^Kv, Spond.hic,

quieotemporefci-ipfit quo nomen Avarum quadragmta terr^emotus Thraciam , P

enatumeft. Uunni qu^ßrtißmarum gen. & ipfam vrbem Conltantmopolim

tiumfcecundißtmusc^esinbifariampopalorum quaflavit , multis oppidis ac sedifi-rabiempullularunt,nam alii Auhiagri, alHA^ ggquatis. Mifcellae Author 'oiri m^cupantur ( legendum for^ Avari ) ^ ^^ ^^^ terrxmo-

qui tarnenfedeshabentdivtfas-.juxtaCherßnem " or

. M?»iam&c,Humariautemi>incßninotice, tum afhrmat , & Imperatorem pei

Q^ Z q^a-

quadragintadies coronamin capitege-^ lanetiCem Archiepifcopum , qui cum ftaredetrečlafle. Annot^s'i- 'conlecr^verat, ad Imp^morem mit-

Langobardi navata Romanis fide- teret: vt ficloquitur) ^uiEpßo-.

Ii opera, & muneribus magnis donati pm ejJenuUatenm poteß , qma contra om~ Paul. Ware, riirflisiaPannonias reverfilunt. Eo pri- nem Cmonkam (o^fietfidmem faäus ^eiag. pap. mum anno dum Narfes Totilam occi- diosvltüwn perdnt ; ilU qm contra ditTheodobertusFrancorum Rex coL morem antiqvum , eum ordinäre prafum-leilo magno exercitu in Italiam venit, pßt cammm vindiäc^ fuhjaceat. Fervo^ ÖC totam quoque Venetam regionem rem Ponrificismanfuetudine tempera, rrocop. ^ occupavit, vt ex Procopio tradit Spon- re volens Narfes cum Schifmaticis egit, J.5. AJmoia danus, ^ Aimoinus inquit: Italiam ah vt fedis Apoftolicge obfervantiores fiel i.a c.ii. Jlpilipa vßquead marnimorum conjima lo' vnitatem redirent, fed non omne vuU cQrumpervagatm trihutarjam effecit^ vfus nus fonatur oleo: plures per glias; Pro^ haud dubie etiam Ducum Boiorum ß- vincias Epifcopi eodem laborabant ma^ hii fubječlorum auxiliis, verofimile eft lo! Hing aliudNarfes ab iis non obtinuit» tunc noftram Japydiam ey parte, cum quam vt ab üs proclamaretur Schifma^ i??!!?"^" Norico(vbi nunc Carinthia eft) in Fran- ticus, qui ipfi vere Scbifmatici erant. " ' corum poteftatem venifle , quamvisg IdcümPelagioPapae nuntiatumeffet, h®c omni^ vetuftarum literarum filen- Narfetem folatus iterüm refcripfit poft tio jnvoluta fateatur Adeltzreiter. Jn- plura: Aaferte tales ab ßa Vrovincia, vtu ^^ 5'5'3' ^^^^ ohlatä vqhii a Deo opprimendi perßdos

occaßone, qmd tum plenim fieri poterit, ß JESU CHRISTI An,5'5'4,ad5'6o. aučlores/dlerum ad clementißimum Vrin-^ ViGiLii. Pap^ An. 15". cipem dirigantur, ma^ime Eccleßa A^

P E L A G11 P A p ^ An. I .ad 5". qmleienßs invafor , qui in Schifmate, ^

JoANNis Pap^ III. An. I - in eo malediBm , nec honorem Epißopi pQ-

Justiniani Imp, An. zS.ad34. teritretinere, nec meritum. Quid Narfe-^mon^ Cond. An. 1776. ad 1782. tem in menfuetudinenimia continuQ-i

rit incertum, non ceffavit tamen 6c hor-Quileiaecelebratur Synodus in tariEpifcoposadvnionemEcclefi», & caufa Trium Capitulorum, de te£th agere, cum Venetiis bina templa "quibusfuseBaronius, qui banc erexit S. Theodori & S. Geminiani, paiiaa.p.i.L Synodum ad annum praecedentem re, quin & in noftram Japydiam & Panno-juf toS fert, 6c nos infra caufam Trium Capitu. niam, poft repulfos iterum Francos, di-

DeCgrefTusnovis gedificijs ^MONAM ea Venerabilis Beda notavit: Synodm 4. noftram ornare voluit, vt habent MSS. (^lleiiefada ob imperitiam fidei quintum Labacenfia. Haec ad annum, ^5*4. & vmverfale Concilium fußipere dißdit: do^ tres aut quatuoc, fubfequentes merito necfalutarihmB.Papii Pelagij monitis in^ digefleris,

ßruäa, &' ipfa huic cum cxteru Chrißi Kc- Interim Vigilius Papa redux in L cleßjsannuere cenßuit. Synodo finita Ma, taliam Syracufis obiit, cui fucceflit jam cedonius Patriarcha cum fedifTet annos nominatus Pelagius Anno 5^5-5-. cui de-vigintifex vivendi finem fecit,fuffefto bentur&ifta. Theodibaldoprancorum ^Safog^t ineiuslocumPaulino Romano, quire- Regi militabant fratres duo germani flfl'^M-nuebat vti Macedonius recipere Con- Leuthares & Bucellinus Älemanni(quo-cilium Conftantinopolitanum , vnde rum ajterum Aimoinus BucellenumA- Tsigefin Pelagius Papa refcripfit ad Narfetem,ut gathias Butilinum V9gat)gum feptua-tam Paulinum quam Vitalem Medio, ginta duobus millibus Franporum & A-

leman-

len^annorutn, qui C^mpaniam, Luca- ^ qui ad vifttanda Jančla hca froher ans in s.creg. Tur

iios , Brytips depopulati funt, 'tantumfe Uteris imbuit^ vt nullijecundm

jnagnapi Italiae partem occuparunt. fmstemporihus haheretur. Hie conver-

CoQtra hoafaepe viČlores progreflus fioniSuevorum egregiam impendit o-mhift.suer.

Napfes vicit,& Bucilino occifo,Leutha- peram, conftručlo Monafterio Dumi-

yi morttio. It9.1iam totara recuperavic. enfiprimum Abbas, deinde Bracaren-

Aino 5:5-5--. fis Archiepifcopus, mult?is Ecclefias

Pacatam Italiam reformat Narfes, & Monat^eria aedificavit, Ifidorus ex

Agatii.1,2 ^ laborantibus inteftinata difcordia tribuitconyeriionem TkeodorairiRe;-

jo.uic.Dai. Francorum Regibus haud dubie etiam gis. Jmo^6o. partem Norici , quam occupaverant,

'gomnp Imperio reftituit, vfus fideU CHRISTI ax\

aperaLangobardorum, quiPannonias Jqannis Pap^ III,

incolebant, Jmo S'S'T- J u s t i n i a n i I jvt p. Ati. 35-. ad 39.

Zaberga Cotrigurorum Hunno- Justini Imp. Jun, An, I.ad3.

Agath.1,3. rum., quorum fupra meminimus Dux ^Emo^^^ Cqnpit^ AU,

fmt?tisa cderi curfu Scythia Mocfiaquq ad 175Q.

totamp&neGrseeiam,&Thraciamne,B ____ .. _

minerefiftente, vaftat : jamq^ vrbi Re, '^-T^Ri^efimp quintq Imperii Ju-

giae idem imminebatpericulum, quail- I mniani anrio cap eft Hobes

Belifarius jam fepio incurvus, rur- * civitas ( inquit Mifcellas Au- c..?.

fum armatus occurrit Hunnis eofque thor ) ab Hunnis, & mifit Imperator

magno labore propulfat, ac promiffo MarceUufn Magiftrum niilitum cum

annuo tnbuto reditum perfoadet, qusq exercitu multo , vt eriperei; civitatem.

fus?traditAgatliias. Anno^^S. 'Anm^6i.

Pelagio Pap^ fatis goncedente ad Conilantinopoli conjuratio ad ver-

«.Greg. Tur; cathgdram Petri fublimatur Joannes III. fusImperator<?m deteta, etiam Bdil^

Romanus, cujusgeftaperierunt. Chrä- riumimplicuit, quem alii reda^um m

BUS filius Clotharij Francorum Regis ordinem miferam vixifrevitam,alii^- f/a^'e^it

patri r^bellis ter catenis vindus toties jam exoculatum, & ftipem collegifle Gxinit d<: '

ad invQcationem nominis S. Maritini volunt, biennio fequenti fupe.rftitem. ^oM^

difruptis vinculis liberatur. Jnm 5-5-9. authorum ex eo prove,

' In Hifpaniis regnum Gallascise nit, quod geminam exauthorationem an.f6i.

moderabatur Suevorum Rex Theodq, confundant. De prior? egimus ad an-mirusArianifmo infe^us, quiQCcafio^C.num 5-4?. Procopii Arcams, quae

HeftnatifiliiAriamiri,opereliquiarum primum. noftra xtate poltquam Baro- ^rc^i^ui..

S.Marcini,ad Catholicam fidem.con. nius jam fuos Annales feriplerat, &

verfuseft. Delatumfuitab vrbeTuro. SpondanusinSynopfim eofdem rede-

nenfi pallium feripum^fupr^ fepulchr^ gerat, prpdierunt. Altera vero conju.

S. Martini pofitum, folenni translation ratio contra Imperatorem hoc anno

nis pompa, & tunc plurimi in cufto- 5-62..detea:afuitdiverraHpriore, cujus

^iis detenti cum fe S. Martini auxiUo "Procopius non memmit, quia non per-

comme,ndarent divinitüs laxatis vincu- venit ad poftremos Annos Juftiniam:

Us liberati funt. Eodem tempore in ac proinde credendum Grscis Autho-

Gall^ciam venit alius Martinus na, ribus, quosallegatBaromus, deBelila-

tione Pannonius , & quidem ex ipfa riimiferabilivita,&exc(Ecatione quo-

Sanai Martini patria Sabariä oriun- jrum Joannes Gr^cus m fuis jambis ca-

dus, vt inquit Gregorius Turonenfis, füt: ^^^^

Foculum ligneum äet'mem damah at pk~ . mesnoratur, n^q^uod ex-----Ankiaßnre ÄnU Aiemann.ia

hi in ßadio •^■dj JuJiim Imp. qua ei vxor fait filios tulerit Tu Not.ad Prot^,

Ti i.r ' 1 1 1 T ^ ' talianum. Germamm, & TußimammImpe-

Behfam ohokm äa e Imperaton, ^^^^^^^ \ßam%glentiaiic. Siquü tarnen

Qmmfortuna qmdem dammjeat, ex- aliter repererit, contentioni cedo. fubjungit ad

caecavitinvidia, iftaNicolaus Alemannus: i^i

Jußinianus , ejujque parens ^ avunculus ex

Incaffum pro'mde Alciatus Jufti- Albo Anidorum Mendt &c. JuJiiniani pater

niani acerrimus defenfor hasc pro fabu- non Germanm ,ßd Sabbatius appellandus. Sie

lis habere vult. Satis enim ex Arcanis e»"!^ nominatur apudTheophanem, & Pro-

T-, .. iv . . . T /1- • • copium. Alibi idem Author contra Pfeudo-

Procopij colligitur mgenmin Juftiniani, ^ ex Aniciis ortum Juftinia.

& avaritia, propter quam plurimos in- num ex quibuldam Epiftolis voluit probare :

nocenter perdidit, vt eorum haeredita- In cake Chronid Caßnenßs circumßruntur no-

tibus potiretur. Id eveniffe etiäm Beli- mine jußiniani notata Epißola ad Vigilium^ Ta-

fario credendum eft , vt ideo Jambo-

, hnen iCcembio conce um'.prcetereaToeodorce ad

graphus dicat excc^cavit mvidia. Fuit ^ ^ adjuflinianum, ^

Belifarius in limitibus Illyrici & Thra- ß^ua ali a ibißunt Tßudo-Gordiani litera, qui

eise natus, vir omnino magnus & forte Juflinianijußu S. "Placidivitamßßripßffimen,'

ad finem futurus felix , nifi vxorius. ^^ T'ertullum "Patntium "Romanum Anno C62 ^.Jußinianiexadelphum, ^'Theodora, cognatum^

^ ' - . . 'Placidum vero vtriußue nepotem vocat. Ad-

Per Itaham graüatur peltlS ingUl- iterüm acute Alemannus: QuidTertullo^

PaulWaref.^^'^^^ ' & plurimos mortalium extin- cumjuftimam Mrinanato Jußini agricoU

d^eft-L^y guit, de qua plura Warnefridi, addens f^^pote ? Quid cum "tbeodora meretriculaßenica

prodigianočlurna cum audirentur tu- ? vbi nota quod Vrfarius

f p I 11 • nonmeritnomenproprium, ledofficu, Vr-

bsE Clangentes, quafi bellantium : au- appellabatur, quiin Palatio curani

diretur a pluribus quaü murmur exer, habuit alendi vrfos. Pergit Alemannus :

citus: nulla er ant vefligia commeantium, Qmm prokm , quo s liberos ßos Jußinianus ac

nullm cernehatur fercuffor, tarnen vi- "Teodora identidem commemorant, qui S. Sabbce

[um ocmlorumßuPerahant cadavera mor. ^/f ^^^ f vnum obtinere^ißucceßr^

^^ V I •] ; . N ImperitpotuerunttQuipoteßVmhus & qmntis

tmrum Et hac qmdem mala intra Synodi Tatresvitam ^Theodorapecari, quavi,

Italiam tantum, vßque adßnes Jlemanno- tarn cum morte quintum jam annum ante earn

rum Boioariorum fotis Romanis accide- Sjnodumcommutarat&c. AitVßu-dogordianm

runt. Quamvis etiam in Gallias tranflf- ^P'ßf'' ßß^i^»^ & "theodorat ad Tladdum in-

Gveg.Turo;. fc narret GregoriusTuronenfis. Anna fj^Xfffe

1.4.c.f. /C S r m duodecimo: tumjcmcet, cum'Selifarm'Jio-

5'o3.aleqq. maeaVitigeGotthißquediraolßdionepremehatur. Juftinianus Imperator iuhit^xit^ ^Q^idde notts Coi^ulum, qu^

G ^"^Ev morte extingüitur, Juftinüs Juhiof fi- j ^^ conßgnata babentur l

i.^c.4o. ^ ' liusDulciffimi ex Vigilantia quam Bi- IM nihilintegri velßani eH. ^vil^umCa..

... 1. A T11 r T a- • Jtnen^ibus Monachts datum ^ nßem illis ßibßri-

glimzamdixere Illyri), forore Juftinia- ptionibusexploditur,quibusmLitumillidiluit

ni, adipilcitur Imperium. Conjugem Ifeudogordianus. "Primusßubßaibit Jußinianus

habuit Sophiam neptem Theodoras cxßirpeMneada. Quidais^planenihilfipis^rem

Auguft^. Moritur etiam Clotharius omnibusßriptmbus mvam^ & inauditam nar~

FrancorumRex(Sigebertushabetprio. ^ ßßnUnumnuU

\ - IN • ir t 1 Mm Imperil babuilTe ßcium quu nefctt} par cu~

re anno)cum paulo anteadfepulchrum rüjußinusfuitßnijam & deliroJußiniL ,ßd

S. Martini peccatorum fuorum veni- diadematediß)ar,'nequeejusßliusßdT>ulcißmi,

am poftulaflet. Anno 5-68. ^ Vigilantia. l'ertius '^eodoricus 'Jiex Gotho-

rum,.qui anteidtempus, quo datumjuitillud

De Juftiniani Imp. profapia Arnoldus Wvilegium^viginti&ampliusannosdiemobie.

•^rrion.inli. Wion, & poft eum Seyfridus Abbas Zwe- rat. Quartus^ehßrius, quitum^ioma^vidi.

"VihAnt • Germanus ^obus, Jnicii xi,valloßptustenebatur. Quintm Mauritius

Jußimani Vrobi filim V. C. nulla alia re dar us Comes excubitofum. Buncg^adum Tiberio Vrirf-

dpč

•'I

«a.

Ijtiaß^s^dumerat&c. Ex bis reliqua qua dos zdoccupmdzmlt^lhm, Hšc mi-

cuit, vt conftet, quibus fulcris innitantur credit, Narletem in OrienGe

3?erleonifl:ae, qui Pcrleones ex Anicüs, ex Per- multis adhuc annis ( ambiguä tarnen

leonibus Habfpurgicos & Auftriacos origi- oratione) fupervixifle, florentem opi-

traxiffe üngunt quos in aHo opere, & bus , & gratiä Äuguftorum exiftimat.

DiÄertPof noftra Diflertatione Polemica de Auguftae t? . • j -rr

Domüs origine confutavimus. Hi enim et- fg^ vtrumque aceidere potuiffe xion

iam Juftiniano & Mino Impp. tanquam A- • QUbito, & licet Narles Conltantinopoli

niciis gloiiantur, fed Muncur acfallunt. ageretpoterat foemineo ofFenfus idičlo-

rio iracundiam diffimulare , & Langa-

Altero Juftini Imperatoris anno bardos pridem fibifamiliariternotose(>

Cacanus vel Caganus Avarum Hunno- rumt^ue Regem Alboinum, quöcum

mmRexmifitnuntiosConftantinopo- adverfus Totilam pugnaverat fibi ob-

lim, qui annuam a Juftiniano pendi fo- ftri6lum, clandeftine ad Italiara dccil-

litam penfioncm exigerent, fed hos va- pandam monere: fed vt vt ifta fe Kabe^

ccios iremifit Juftinus, bellum denun- ant. LangobardiPannoniarump^r an-

tiaos fi-eam {Zetere perfeverarent. Tur- nos quadraginta duos inquiliai Wli-

pae -quoque legatione mifsä ad Impe- ß cam hoc anno expeditionem & tranii^

ratorem jogarunt, uc Avares infeftifli- tum in Italiam appararunt. Jn.- s.Greg.hoir.

mosfuos hoftes audiret, vtnarratPho- Praeceffere per Italiam prodip;ia^

®omp.L2. . r -rr ii in ^ ■ • oi DiaU.

thounBibi. tius, addens lurcastuilkpopulumha- quse paulo ante attigimus , ocplura js.Paui.ri?.

Agiiif' laitantem ".ad Tanaim , mtiquitüs di- enarrant Sančius Gregorius , & Pau-

člosMa£ragetas,quosPliniusadMoeo- lusDiaconus. Annoigitur(in quofere

tidem paludem repofuit, & Agathias authoresconfentiunt ) serse Chriftianje

«OS defcribens ait efle, vifp horribiles , 5-6$. Alboinus LangobardoruminPan-

intonfos , fopdidos, impexos, fquali- nonia Rex .affumptis auxiliariis copii«

dos, Evagrius vero Avares illis confi- Saxonum (quorum fuere viginti millia idem.Diar.

nes a quibus tunc multa perpefTi Tur- Diacono tefte ) Gepidarum, Bulgaro- J-n^eitT

cae. Anno ^66. rum, Sarmatarum,Pannoniorum, Sua-

Narfetem ex Italia revocatum ad- vorum, Noricorum, cumvxoribus,li- s.

haeßflelateri Juftini Imperatoris , cum beris , omnique fupellečlilein Miam

Avares Legati promifla olim ftipendia movit die fecunda Aprilis, feriä fecun-

^ . peterentj'& magnos honores confecu- da Pafchae. Pannoniam amicis fuis

PaiiL^am. ^um authot cft Corippus , 'qui his die- Hunnis eärationecolendam reliquit, vt ' Conftantinopoli icripfit. Longe a. C.fi quo tempore Langobardis neceffe fo-

SiSsSt ^^^^^ Paulus Warnefridi , qui ducen- ret reverti, rurfus Hunni excedersnt.

^dan/^öö.' tis annis tardius vixit, fed tarnen de 'ExquolocoAlboinusiteraufpicatusfit,

traSaS' gentis expeditionc notitiam habere cum de regia ejus non conftet, difficile

g? Blond, ilebuit. "HicnarratNarfetem cum ma- eftconijcere. Lazius Viennae Auftriae

gnis jam polieret divitiis Romanorum Alboinum fedifle putat, quod vix eft

invidiam incurrilfe, & ipfius Auguftse credibile, cum vltra Viennam, qu^ No-

Sophiae, quae ei nuntiaflet: vtingyna- rico eftcontermina Boij dominarentur,

cao cum puellis lanarum penfa divideret. & Regi late dominanti inter meditul-

Adquae Narfes refpondiffe fertur '.fe d lium regnipotiusad arcendos vndique

taUm orditurum telam , quam ipfa dum hoftes, quam in limitibus morari con-

■^iventnonfofjet retexere. Igitur odio fultumefTet. Viennam tarnen ejus ob-

metuque exagitatum Narfetem Nea- temperafle imperlo non abnuo , prae-

poiim fecefliffe^ & invitaffe Langobar- fertim mutatä imperii Rom ani facie, &

Italia

Italiäa Gothisopprefsä, quin etiam fi-^ - Perglt ^arnefridi Paulus: Cum

ncs fuos promovifle Älboinum in Pan- ' Alboinus Venetiae fines fine obftaculo-

noniam Saviam öc Japydiam, digreflb civitatis vel Caftri Forojulianos termi-

ab Italia Narfete, verofimile eft, & infti- nos introiffet, deliberavit, quem eiPro-

tutum in Italiam iter fuadere videtur. vinciae Ducem imponeret , qui cum,

Namfupponamuseum in antiquaRo- prsefidio illam tutaretur. Fr. Palladius

manorum PrincipumRegia Sirmij con- Vitinum putat dičtum Caftrum Foro-

fediffe, dedučtuseft ejus exercitus pri- Julium , quod Alboinus ingreflus eft;

inuminnoftramJapydiam,& forte per Aquileiä jam tunc defolatä, de quo li-

Alpes Julias in Venetam regionem di- tem Forojulienfibus relinquo. Cum a-

greffus. Uttarnenhicfufpendam meu Iii putent hodiernum Cividal Auftrias

calculum(licet id verum exiftiment fuiffe antiquitus caftrum feucivitatem,

MSS. Labacenfiä)facit locus Pauli Dia^ Foru m julium nuncupatumi Jd aU' com y c^iziK'. Cum Rex Alhoin cum omni exercitujuo, vulgique promifcui multitu' dine ad extremos Italia fines pervenijfet, monUmyCjuiin eifdem locisprominet, ad-fcendit, indeque provt conjjjicere potmt,par- B. temltalicecontemplatuseß, qui mom Regis

appellatuseß. Feruntinhoc montehifontes mutriri^ nec mimm,cum vfq-^ ad Pannonia pertingat, qua hornm animantium ferax eH. Defiiqueretulit mihi quidam veracijß^ musßnex t ale je coriumin hoc monte occiß hißntisvidijje y in quoquindecim -vt aiehat homines vnmjuxta aliumpotuijßnt cubare.

JESU CHRISTI An. 5'69.ad5'7!:

joannis PaPÄ III. An. 10.11.12*

Justini Jun. Imp. An. Alb o ini Langob. Reg. an .1.2.3. Gisulphi Ducis Foro Julij & catnioliie An. 1.2.3.

uEmon^ Cond. An. 1791. ad 17^3,

ALboinus, vtconječlurare licet, apud Forum julium exačla hye-me, dum plures copiae auxilia? _ . ...... ^ . . . res e Saxonia & Pannoniis accederent,

QuisnamiitilleMonsReMsm Apparatu r'-r 1 u., ^ t-> • i- • •

dlxii^s nempe in vcteriJapyda, ßcfimbus GifujphumnepotemForojulian^ ClVl- PaulDU.^

hodiernx Carniolix, vbi etiamnum vocatur ^^^^ ^ ^otl llli regioni Ducem praefecit, gof.u.c,,,

Slava linguaKraleviVerch , hoc eftcollisfeu affignatis etiam prgEcipuis quibufdam

Möns Regius prope Grubnik inter flumen S. fuae gentis familüs, & numero pencro-

Viti, & Bucan portum ut referunt horum ^^ equarum, quarum genus bellico locorumpenti, quoseadereconfului;&re- p. ^ j r • t»i , giovicinadiciturKralevizadeRegisnominc, vluipoüet defervire. Plures tunc mte-

fuadetque itineris ratio antiquis vfurpati Sir- g^« Forojulienfium, faiJliliaE migrarunt mio & Sifcia in Italiam. Nam Antoninus C.Venetias, Gradum, & alias vicinas Induplex iter defignat Sifcid Aquileiam. folas ad declinandam Langobardorum

faevitiam: Paulinus Patriarcha collečio thefauro Aquilienfis Ecclefiae , & fan, člorum reliquiis Gradum fe contulit ^ ibique fedem fixit, vtrefert Paulus Dia-conus, vnde & Fr. Palladius, Aquile- Fr.PaUad, iam defolatam afleruit, cum Lange- ^^^yei'-Fora-bardi Italiam peterent, defolatam intel-lige a civibus fponte abfcedentibus de-fertam. In Francia mortuo Clothario Rege ( vt dičlum ) filii ejus regnum di-viferant, quorum Sigebertus Metis re-gnabat, contra Jiunc progrefli Hunni

(for.

Videlicet Sifcia Qi^dratam , Romulam, Bilbilim, Arupium, Avendonem, Seniam, Ad Tunes, Tarfaticam, ad Titulos, Ad ma-lum, AneficanijFontemTimavi , Aquileiam. Et hoc itincre profeftum effe ipfum Älboinum 5 ncceffe eft fateri, cummons R^gius fit piope Tarfaticam, leu penes flumen S. Viti, vthodievocamus, veteris Japydiae deindc Liburnia: oppidum. Verofimile autem eft ipfum non totumexercitum fecum duxifle, fed partem ejus(puta Saxonum copias)per a-liud iter mifilÜe, nempe Sirmio Sifciam, Qua-dratam Noviodunum, Praetorium Latovico-rum, Emonam, Nauportum, Longaticum', Alpes Julia-s &.c.

(Forte Alboiniiilftinčlu ne Franci rur-^ liatus abjurato Scliifinate paülo poft Spond. aJ

%b.nd an. fus italiam peterent)inThuringia ob- migravitad DoriirnxxvaAnm^'YO, PaU ^"".^hift.

ždaJen"in' Iiabuc^ Fiancorum exercitum,8c kdius ponitfequenti: p-

chron, confertopraelioad Albini fluvium vičli' In ejus locum fubftitutus eft Pro-

ad pacem petendam fe convercerunt. binirsex Aniciafamilia. Adhuncipfum

Avares eorumccgnati orientemrurfus annum referri debet Infcriptio vetus,

turbarunt, contra quos milTus Tibe. & reparatio vrbis uEgidae feu Jilgidis

rius Comes Excubitorum ( quern po- in Iftria , ejufque a Juftino Impera-

fte^Imperatorem videbimus)fatigatos tore defumpta nova nomenclatura t

opprefTit, acdebellavit. Tunc forte ad Iiodie vocatur Capo d' Iftria, vulgo

cseterosHunnosinPannonialatedifFu^ ä Slaviš Co/^er. Cum enim Langobar-

fos fefe Avares contulerunt & mutato dos in Italiam tranfifle intellexiffet

nomine omnes dici c^perunt Avares. Imperator,loca Italias vicina inftaura-

ri ac communiri juflit , vt bellicofa

, Paulo antequam Lähgobardi in L gens, fi quo cafureverti vellet ad tur-

taliam irrumperent, Venantius Fortu* bandum Orientale Imperium , a pras-

Diafpaut in agro Tarvifino, CO loci qui di- fidiis circa maritimam oram difpofitis i-angob.1,1 citur Dupplabilis , natus, cum ocu.g impediretur. Infcriptio ergo , quae

lorum dolore laboraret, in Gallias ad etiamnum Juftinopoli extare dicituc

Sančlum Martinum peregrinatus eft, haeceft. eo itinere, quod ipfemet defcribit, nimi-

rum per Reuhiam ad Tiliavemtum DIV» CiESAR. TllSTI"*

amnem, Ofopum, Alpes Noricas , A«. N Ü S. P.. S AL. PIU S. gimtum , Dravum flumen , Byrrum

flumen , Valentini templa , Oenum , ^^Tnumphatoi-. .

T3 A a t Semper. Aug. Pont. Max. Franč. itaLantj(i.c.

Breones,Auguftam&c. quae nunc vo. ^oth. Max. Vandälic. Max.

canturRagonia, TagliamentoFiume, cos. III. Trib. VIII. Imperat. V.

Ofopo Imchen(Aguntum)Aicha(Byr- Confpicuam. hanc. ^gidis. Infulatn.

rusVdPyrhackvicumjPaflaviumfvbi Adriatici - Maris.

Sanaus ilenunus quiefcic) B«un.u Co^f Sur,™:;!^

ad Oenum , Augfpurg &c. Demum ^^ Colchidum. Argonaütärum.

Pi6lavis primum Presbyter, dein Epi- Pcrfecutomm Quietem. Ob

fcopusordinatuseft. Ad Langobardos gloriam. propagandam. Imp.

reverta^, qui folutä hyen^e vkerius ^ t^^O-.^XllrZ;« ^^^ progreliijVincentiam, V eronam, öc re- U ^^ p^ Defignavit. fundavit.

liquasVenetiaecivitatesfacili Marte oc* Q^^

cuparunt, Felicem Epifcopum Tarvi- refertam»

fmae Ecclefioe humaniter habitum AU i tu- •

boinus liberum dimifit, confirmatis ei. Meminit iEgidos oppidi Plimus, PHai.j..,

dem juribus Ecclefis & facultatibusi quod hoc anno Juftinus mftauratum

quämorum continentia fibi facile aJ volvitappellarijuftinopolim,retinetq',

nimos Italomm devinxit. Anno spud latinos nomen dum iftafcribimus

' caeterumfub dominio eft kodie Vene-

Medioianum deinde viäori Cef. torura. Uxcadan. 570.

fit, Thufcia quoque & reliqua , pr^. Sequens annus, qui tertius etat a

>"Chron.ad ter Ravennam, & Romam, fub jugum tranfituLangobardoru m Italiam,Sc ob-

jniffa. Inter hxc Paulinus Patriarchs fidionisTicini,AlboinumRegeextinxit

Aquileienfis fummo Pontifici reconci- Viaori ceflerat Ticinum, & dum ean^

fubiret Rex in ipfa porta eqvus ejus ^ Warnefridi , qu3ž ad Annum 5*71,

concidit, nec vllis potuit verberibus a- "fpečlant.

digi vt refurgerec; donec mutato priore In Oriente intereä Ifunni, quos

confilio, quo decreverat omnes inqui- Turcos dicimus ( verba funt Landul-

linos perimeve , fuafa fuorum veniam. phi ) legationem mifere ad Juftinum landalph.

Ticinenfibus promitteret, tunc eqvus per Alanorum regionem : id aegre fe- ßy^g^*^

Ipontefcerigensfeflbremfuuminvrbe rens Cofröhes Perfarum Rex , & me-

tulit. Digreflus inde Veronam venitj & tuens ob id Armeniae rebellionem, mi-

dumi3etusindulgetconviviis,poculum fit ad Imperatorem, qui expoftularent.

quödex capite Chunimundi foceri fui Verum Juftinus, cui videbatur indi-

confecerat,produxit,exeoq3Rofimun- gnum quotannis tributum penderc

d3öcoiijugipropi"navit,monens,vtcum Perfarum Regi quingentas auri libras

. pan-efuolaetabiberet, Hocpoculumft ad cuftodiendos limites vtriufque rei.

paui.Diac. vidilTetcftaturPaulus Diaconus. Roß- gni, ne alias gentesillos impeterent,pa-

riq-sfgef.ad ^^"da difTiniulato doloreHelmigim ar- cem diflblvit, AVmeniosin fidem rece-

aa r74. iT^igerum, & Peredeum virum fortifli- cepit, cum Aretha Rege ^Ethiopum fse-

mü fubornatjVt Alboinum interficiant, dus iniit, & Turcos five Hunnos contra cümq^ relučlaretur Peredeus no6lu in ß Perfas exftimulävit. Hinc Martinus Pa-,

leftoancillsecumquaPeredeusconfue^ tritius cognatus Imperatoris , Praetor

verat ,fe Rofimunda fupponit, & pera- creatus Orientis cum exercitu in Perfas

^lofiagitio manifeftat inquiens : Nunc movere jufTus. Anno^Y^-Peredee alterutrum elige, vtauttu Al- Quodad ftatum Carnioliae tioftrse

boinum interim as,autipfe te jugulet. A« attinet, is fuit plane mifcrandus. Pa-

meridie igitur cum Alboinus ad fom- tuit nempMlla no vis barbarorum incur-

iium paulifper capiendum fe rečepif- fionibus, przedis, rapinis, bellorum fi

fet intromiflus ad cubiculum Peredeus rion tumultibus, certe praeludiis, & ia

a Rofimunda , Regem experrečlum, variadifcerptaconceffit dominia. Pars

& gladium fruftraextrahere conantem, quae Julias Alpes attingit, vbi noftra

quem Regina alligaverat, poft fatlön- ^ M O N A fita, & tračlus reliqvus

gum certamen contrucidat. Eo ex- ad vfque Celeiam retentus eft a Lango-

tinčlo Regina Heimigim ad regnum bardis, eo procul dubiö confilio, vt fi

conata provehere , flagitii odio Gon- ex Italia reverterentur, liberum habe-

tempta a Längobardis, & ne iis me- rent acceflum in Pannoniam. id colli-

ritas pasnas deperideret cum Helnfigi go ex Paulo Diacono,vbiaitloquens de & tliefauris Regiis ad Longinum Ita-C.GifulphiDucisForojulianifiliis. Hifm

lias Exarchum Imperatoris Juftini Ra, tempon Slavorum ngionem, qu'a A^.tllta Paui.Diac.

vennam profugit, qui dum ejus nu- appellutur^vfque adlomm, qui Mdaria di- J

ptias ambit , & Helmigem interimi citur, poffederUnt. Vndevfque adtempora ' " '

fuadet, vtrique paritet necem kcer- Katkhis Ducisiidem SlavipenfmnemForo.

iit Nam egreflb Helmigi c bälneo ^uUaiikDMdhuspejfolverunt. Regionem

Rofimunda venehatüm poculumpro. Azelliam interpretatur Lazius agrum Lai.coAen,

pihat, quod dum ille hauriens vene- Celeianum , Medariam verö S^eDttt^ 4

Oüm perfentifcit , firido gladio Re- feW^all, de prima nil ambigas , cum

gitiam cogit, id quod reliqvum erat ScPtolomaeus Azalos, in eo fitü loci re-

ebibere , fic 'lambo paritet cofruerunt. pofuerit: ac proinde retento pleno do-

Langobardi vero Clephim vii'um ftre- minio hujus partis Carnioliae plures vias

Tiuum Ticini Regem ^acclamarunt. in Pannoniam vtramque fibi fervave-

Narrat haec omnia fufo ftylo Paulus rint Langobardi , tametfi AVaribus

/Sc

Sc Slaviš Kabitandam terrain beneficij ^ Clepkis Langobardorum Rex c& jure,impofitotributoconcefferint. Re- regnaflec annum vnum 6c menfes ^iac. i, licjvum quod erat Carniolige iidemSla- quinque ab armigero fuo perimicur. vi & Avares mixti invicem fub diver- Exinde per decennium fine Rege ma. fis forte Ducibus occuparunt, quibus nent Langobardi, & Pucibus, qui fe tarnen vnus Avarum five Hunnorum per fingulas munitiores civitates divi-^ Rex domiaabatur. Hac iginur de caufa ierant, morem gerunt. Tenebat Zaban deinceps Forojulianos Duces etia, Car- Ticinum: Albuin Mediolanum: Wal-niolige Duces appellabimus, & eorum laris Pergamum : Alahls Brixiam: Eo'-. leriemperannosdigeremus.^;2.5'7l. vinus Trideatum : Gifulphus Forum

julij, cui etiamCarniam(merit6 quia Gaud.Hiiac JESU CHRISTI An. 5-72. ad 5-79. tunc partem Forojulii) nonnemo at- l"eorAug.

JoANNis Pap^ III. An. - 15. tribuit. Sed & alii extra hos ( vt lo-.^^^nc.PaSa. .Benedict! Pap^ ah. I.ad5'. quitur Paulus Warnefridi ) in fuis vr-Pelagii Pap^ An. I.&2.. bibus triginta Duces fuerunt, Ani-JusTiNi Jun. Imp. An. 7.adi4. • cio Probino Patriarchae Aquileienfi Tiberii Imp. ari. I. defunčlo , & Gradi fepulto , fuccedit

Clephis Regis An' i.& 2.B.EliasGraecus. Gisulphi Ducis Foro Juli] & Orientale 'Imperium ingentem Carnioli^ An. 4.adii. iterum cladem patitur Avarum ^ &

.^monie Cond. An. 1794. ad I$01. Perfarum incurfione , a quibus vniver- cfdS;JčV

fa Syria devaftatur, & ipfa Antiochia 'N Hifpania Sanilus Ma.rtinus Ju- in magnum difcrimen adducitur. Co- Landuiph.l. nior e PannoniaC vt diximus ) ori- aclus Juftinusinducias aPerfarum Re-AmkMo- -'^undus Metropolitanus Bracarenfis ge petit, & ad triennium obtinet, vt Synodumcelebrat, in qua ftatuti funt habet Spondanus, ex Evagrio , Lan-dSifsc ^^^^"^C^'^oi^^s^^Ecclefiafticam difci- dulphus cantum vno anno, quiaddit iJrt.f.Biu plinamfpe6lantes. Lucenfis itemMe- tunc Tiberium Comitem Excubito-tropolitanus Nitigius aliam congrega- rum a Juftino adoptatumin fiiium,6c vit Synodum,2d quam S. Martinus col- Caefarem appellatum , idque refert ad ledionem & emendationem Orienta- annum feptimum Juftini, SančlusGre. Hum Canonum direxit, quae extat. Scri- gorius Turonenfis hoc anno Epifco-ptavero hujus dočliffimi Sc fanfliflimi pus ordinatur, & cum Turonos per- creg.Turoi viri, quse pariter extant , Ifidorusre- git febre correptus defperataa Me- MSlcj^f cenfet. Interim Romas Joannes Papa Cdicis falute , pulverem e fepulchro S. moritur , eique fuccedit Benedičtus, Martini in potu fumit , ac mirabili-quem a cognomento Grseci Bonofum ter fanatur Anno 5-74. vocant. Eodem tempore Hunni in His temporibus Langobardi in

Pannoniis inquieti, rurfum in Gallias Romanos faeviunt , mukis nobiliura

occifis, & bonis eorum direptis , reli- ^ m-GreJ?* magicisartibusvfivincuntSigebertum, quis vero alio dedučlis , vtLangobar- degc^un-&captumRegiCacano adducunt. At dis permixti fub tribute tertiae paatis jpfe qui praelio fuccubuerat , morum frugum viverent. Spoliatae funt ab ekgantiä, & verfutiä ita egit cum Ca- iis etiam Ecclefiae , interfefli facerdo-gano , vt datis vitro citroque muneri- tes , civitates fubrutae, & fenfimItalia busperpetuumfoedus percuirerint,.<^;?2- tota eeffit in Langobardorum pote-^o5'72. ftatem. Digrefli deinde ad deprae-

^r 2 dandas

dandasGallias »Nicaeamvaftant, Ama-^ beriusll. imperat: id nonriullireferunt

tum Patritium commiflo praelio in fa- 'ad anaum 5-82. alii vt Mifceilae author' j^^nduiph.

gamagunt, & fpoliis[onufti revertun- ad annum 5-71. nos cum Baronio hic J^j'J^J^^Jc

tur. Pugnaverunt etiam cumBurgun- fentjmus, qui obitumjaftinipofuit ad an.<-82.E.

dionibus innumera eorum multitudi- annum 5-79. quo etiam ad novum Im- Bafon?"*^

necsesä. Annot^YS"- pcratoremreverfum cfle ex Italia Nar-

Alterodeincepsannocopiis novis fetem ä Juftino exauthoratum referc

Paul Diac inftrufti GalUas rcpctunt, & vfquc E- Mifcellge author. Vbinatn vero per tot

cit.i.Vc4.' brödunum procurrunt, vbiMumulus annos latuerit incompertum eft : intra

Sina Patritius a Gunthramo Rege cum exer- Italiam ait idem author, fed locum non

cituFrancorum&Burgundionummit exprimit. Et quidem cum eius confi-

fus , caefis fylvis viam fugae praeclu- lio Langobardi in Italiam perruperint,

dens, inopinatuseos circumdat,&pe- id verofimile videripoteft. EgoinP0n-

ne adinternecionem delet. Jnno ^76. noniam feceflifle, cujus partem Lango-

Tunc EovinoTridentino Duci e- bardi retinebant exiftimo , Sc quidem

locatam Garibaldi Boiorum Regis fili- jEmon^e commoratum, ad quod in-

am refert ex Brunnero Bucelinus, Be- ducorauthoritate MSS. Labacenfium, Mss.iabac.

Bucel.Gerni.

nediitusPapamoriturvkimaJulii, fub-ß.quaetraduntNarfetis confilio, Sc opcrä

sacropro. jog^n-^f Pelagius fccundus patriä Ro- plurimis sedificiis ornatam Sc au6lam

manus filius Winigildi,haud dubie Go- efle jE m o n a m , ac fortafle per eum,

thici generis. Porro Langobardorum cum eflet vir pientiffimus Epifcopatum

exemploSaxones,quicumipfisItaliam ^monensem aliquamdiu interru-

ingrcfli fuerant^ irrupere hoc anno in ptum deiiuo fuiflereftitutum probabile

lacm.Giecr. Gallias, Sc multis vndique vaftatis lo- eft ex eo quodhis temporibus iterum le-

geS^^" praedifque ačlis aMummulo Du- gatur(vtpaul6 poft dicemus ) iE mo-

iiz. ' cecircumventijftrageingenticaefifunt. nensis Epifcopus Patritius. Cujus

Quirefiduifuerantdatis muneribus, Sc autem imperio tunc ^Emona noftra

dimifsä prsddä repedarunt in Italiam , paruerit, non aufim definire. Liben-

reverfuri ad obfequium Sigeberti Re- tius dicam Gifulpho DiciForojulii, qui

gis, ejufque auxilio patriam, quam de- folus ex cognatione Alboini Regis Nar-

ferverant repetituri. Aflumptis ergo feti amicifSmi inter Langobardos fu-

fecum vxoribus Sc liberis, ac in duas di- perftes erat, Sc Vt fuprä retuli regionem

vifi tlirmas apud Ärvernos cönvenere, Azelliam aSiavis infeflam fua in fidere-

cümquemeffemincolisabfumpfillent, tinebat. 'Nifi forte proprium etiam M-ä Mummulocoačlifuntpretium dam-C.MONA, vt alias celebres vrbes Ducem

nirependere, Sc permiffi ad Saxonum habuerit, Hunni quippe reliquBs Pan-

terras reverti. Jmo 5^77. noniae Domini, cüm eflent Idololatrae

CaufamhujusdifcelTus Saxonum Chriftianam religiönem florere non

Paul. Diac. Paulus DiacoHUS , quod nolue- permififTent. Vtut verö ifta fe habue-

^^^^ imperio Langobardorum fubefle, rint, certumfaltem exiftimo Narfetem

qui eis fecundüm patriae fuae jura vive- fupervixifle, Sc cum ingenti thefauro,

re non concedebant. In Saxonia cum qu€m in Exarchatu collegerat Conftan-

Suevis, qui eam interea occupaverant tinopolim nonnifi fub Tiberio rever-

congrejGTi fuccubuerunt, caefis eorum fum cfle, quamvisBaroniusidtempo^

vigintimillibuSjGum a parte Suevorum ribus Juftini attribuendum cenfeat, fa-

quadringentiSc oftoginta folum defi- bulam putans , quod a Theodora Au-

deratifuiflent. Anmeod.^^^yS. gufta irritatus telam ipfi ordiri, quam

Juftinus Imperator moritur, Ti- nonretexeret promififlet, quod tarnen

plu-

PanLoiac, deLangob.I. J.C la.Lan. duIph,AIiic. lib. 17.c. 3. Greg. Turo. hlft,l, f.c20, 6fclt.inCöp,

plures antiqui authores tradidere. The- ^ laurum vero ab ipfo Conftanrinopoli defoffum, & proditum Tiberio, Paulus Diaconus & ipfe Gregorius Turo-nenfis , qui fub Tiberio vixit, diferte narrat, quod quidem accidiffe fexto Imperii Tiberij anno Cedrenus notavit, qui ab eo fumptuofa palatia Conftan-tinopoli aedificata recenfet. Cum vero & Paulus Diaconus, & Mifcellae author thelauros proditos dicant poft obi-tum Narfetis, neceffe eft fateri aiium fuifle Narfetem, qui rebellavit adverfus Phocam, & fuadet hoc ipfum tempo-risratio, quia ille Italiae Exarchus jam Anno 5-2$. vt vidimus a Perfis ad Romanos defecerat, quo tempore fuit minimum triginta annorum , quomodo B, ergo vfque ad Phocae Imperium (uper-vixiffet,vtDucisofficiofongi 6c rebel-lare poflet an, 604. contennario major fumma fenečlute. Hsec

JESU CHRISTI an 5-80.

Pelagii Pap^ II. An. 3.

Tiberii II. Imp. An. 2.

Gisulphi Ducis FoRO-juli] & Carnioli^e ah. 12.

iemonie condit^ ao. i$02.

r

S,Greg. Pa. Dial 1 I.e.?. &l.j,c. 37. Baro.&Sp5d. hie.

I"^lIronis in Gallia äd fepulchrum S. Maftini Epifcopi mirabilia iterum operatus eft Deus. Vi-num in vafc repofitum ißjeiSta vnicä gutta aquae de fepulchro fančH colligi folita , increvit & au6lum eft ad om- C, nium ftuporem. Eo miraculo longe lateque vulgato mos increbuit, vt no-men S. Martini fuper vinum invocare-tur,quodeomodobenedičlum,&mu-tuseSymbolocharitatis propinatum in honorem ejufdem fan^li biberetur,fed quodpietas docuit,pravus d^inde vfus inpeffimaconfuetudinem detorfit, vt ca ratione ex vino non miracula, fed exejusfuperfluo potuebrietates prove-niant. Jmo^$o.

Adhoc tempus referunt plerique S, Ruperti primi Salisburgenfiura Epi

fcopi, & Norici totiusApoftoli, cuiet- Baroa^pon 'iam Pannonia noftra obligata eft , ad biuIcK ventum in Noricum; cuaiter in

' Catal. Epifc

Sedmirum quantum fe torquent fcri- an.fSo Arc-ptores, vt quae de eo prodita funt memoria?, peck.VeHer. ad fidem faciendam combinent. Ipfa vetufta Adeteiter manu fcriptainter fe diffentiütjBavari ad quos Annal p.i.l. potiffimum, & Salisbumenfes, ad quos nou mmori )ure pertmet nujus fanai gloria , fa- Rade, savar, tentur fe expediendo e tricis, novas tricas Henr.Canif. incurrere. Reverendiff. Abbas Salisburg. A- g'l'Sa^d.^" mandus ingenue fatetux.: Du^ in Banc contro- Abb.in Not. Derjiam ingredior, videor Labjrmthum mihi in-gredi imulti enim bißorici dum hunc nokimau AlbeitrAbb. tigerunt, difficultatemrei aivertentes, nolue-runt pemtus indagare Šc. Et controverfia eft Hund! Met, non folüm de anno adventus, fed & de anno p.i.inchof. obitus landti, de annis regiminis, de bapti& mo Theodonis Ducis Bavarias, de fundatio-ne Salisburgenfis Ecdefiae S. Petri, eique an-• ncxi Monafterii, de aliis pluribus circumftaa-tiis. Ego in re ardua, & plena omni ex parte difficukatibus nolo arbitmm agere eorum, qui antcmefcripferunt Aventini&Lazii, qui Avent.Anal. omnia fufque deque mifcentj Vclferi, Brun- BoicL? pag. neri, Adcltzriteri , qui accuratius videntur mtgrgent! laborafle j Hundii, Wionis,Bucelini, Bare- I,7.pag. ^97-nii, Canifi), qui aliis crcdiderunt. Mami- ^^p^g^n i fcriptorum, denique quae iplä non plane con- y.pii. Adek. cordant. Exponamtamenpaucis-quodfen- cit.^5^^ion.].

T> • ru- •• L • 1-' Tr- J s.Bucel.Ger.

tio. Bojos fubmitiumhujus leculimVinde- sacroproph.

liciiini & partem Norici concelTiflTefacile ßrü- &Rhaet Bar. nero concefTerim, fed obfequio Francorum Regum devindos, & necdum fui juris, vt fa-tetur Adeltzreiter. Quando vero , & quos gcntisDucescreaverint, quamdiu fingulivi-xerint, de eo apud vetuftos authores vel nul la, vel modica eft mentio. Aventinus tres primos Boiorum DucesTheodones nominat, quorum tertium ä S. Ruperte baptizatum, & LAjiino Chrifti fö'f. defundumpntatytametfi etiam fub dubio aiOTcrat ex aliorum m,ente Tl^eodonem fecimdum infidei Chriftiaiiae leges monitu S. Ruperti propendifle, acpro-inde pridem anteä S. Rupertum adveniffe vult ill Noricum , quam communis eft opinio, & quam forte annorum vitce S. Ruperti numerus pateretur. Si enim ad Theodonem II. quiobiitAnno f 37. vt ipletradit, S. Ru-pertus veniffe credendus eft, eo tempore fixe-rit minimum triginta annorum, adeoq; cum conftetmortuum Annoffij. setas illi tribu-enda erit centum fedecim annorum : de quo tamen non laborarem , fi caetera in Avenrino cohsererent. Aventinum feeutus Lazius , putat Theodonem fecundum ad fidem con-verfum Vitigi Gothorum Regi contra Belifa-Rr 3 «um

Amäcl. Abb. in Kot. cit.

pag-iy.

S5gebert.m Chron.Pati!. Diac.de geft. Langob.l. 3. 4.

C.7.

rium & Nctifctem fuppetks tiililTe in Italia , fanftum vcio Rupertuta in Bavarian! mii-funi ä Thcodorico & Dagobei'to Pvcgibus Francorum , qu;« Hbi repugnant, cum Viti-gis ä Dagobcitq toto fere fcculo diftct. Vel-feruSjBrunnerus, Auclzreiter difFcruntTheo-donis III. prindpalLim ad annum 6" 12. & vo-lunt anno 616. in Eoicam veniflc D. Ruper-tum, & hi facile combinant omnia 5 qux vi-dentur difHcilia, nifiquod nimis breve tem-pus affignentD. Ruperte ad tanta peragenda, quaegit, ac infuper multis MSS. contradi-cant, qujE fundationcni Monafterii S. Petri Salisburgi antiquiorem evincunt. ' Ego hic qusedam ccrta, quxdam probabilia, qu^dam dubia video. Ccrtura eft i. S. Rupertum obijflc Anno 62^. die PafchiE Dominico , vti exhpideipfiusfepulchraliantiquiflimo ( que ipfcmetinfpex?)qui Anno iSlj. eft erutus,& MSS. antiquis optime demonftrat Reverend. Abbas Amandus, vndc qui ad annum 6"aS. vei 626. ejus obitum differunt, errare con-vincuntur. Certum eft 2.. omnium hiftori-corum confenfu , quöd S. Rupertus Theo-donemDucem Bavaria: baptizaverit,&The:o-do nominetur Fuiidator Salisburgenfis Eccle-fix, fed cujusfilius fuerit hic Theodo, quo-tus inter Duces hujus nominis, Sc- quo anno vixeritautbaptizatus fit, hoc in hanc diem controverfum rnanet, aliis alia opinantibus, & quidem per folam conjefturam. Certum eft 9. quod tempore Mauritii Impcratoris , qui (ecundum meliorem Chronologiam im-peravit ab anno Ciirifti f 86". vfque ad 602. Bavaria Dux (imo Rex nominatur ) prxfue-iit Garibaldus, cujus filia Theodelinda nu-pta fuit Authari Langobardorum in ItaliaRe-gi defundo Anno f8.8. & fecundis nuptiis Agilulpho, ex co mater vnius fiHi, & duarum filiarum, vixitque Theodelinda vfque ad tempera Phoca: Impcratoris, qui Mauritio fuc-ceffit, mulier Catholiciflima , ad quam S. Gregorius Papa fa;pius literas dedit, Sed quo tarnen anno Garibaldus obierit, velvtaliqui putante Bavaria depulfus fuerit, ambiguum eft. Ceitum eft 4, poft Garibaldum Baioa-riis Regem vel Ducem datum Talfilonem, quod Sigebertus Gemblacenfis refert ad ann.

Hzc duo poftrema certa elicio ex hi-ftoria Langobardorum Pauli Warneftidi A-quileienfis Diaconi, qui centum triginta cir-citer annis poft Garibaldum Ducem Bavarice , vixit, cum eflet rerum memoria recenrior', & quorum habere vel maxime potuit notitiam ipfe Langobardus. & Regi Langobardorum Dcfiderio ehorus. J-^m quod Theodo quern S. Rupcxtus baptifafle dicitur , fuerit filius Thaflilonis, vt volunt Bruniier & Adeltz-

rciteir, confiftit quidem cum ipforuih Chtö^ •'^•nologia. J fed evertet traditionem Salisburgenfis fundationis, qupd vero Theodo ante-celTeritGaribaldum, vtfupponitAventinus, &pofteumLazius, probabilius videtur, fed non eo tempor-e & anno , quo volunt dičti Authores. Taceo quod Taffilonis filium Ga-. ribaldum'II. exprefse nominet Paulus "War- . \ nefridi devičtum ä Slavis circa annum 61 f. ut jam omnino dubiiim maneat, cujus filus fue« rit Theodo ilk a S. Ruperte baptizatus, Si num iftos antecefferit aut fecutus fit, quos. ex Paulo-Diacono recenfuimus. Dicerera ego, fi haberem, qui praeiviffet, quod S. Ru-. pertus inNoricum &Vindeliciam veherit exul "Wormatia anno f8o. vt Gualterius, Baro-niuSjBrufchius, & MSS. habent neque ftatim-initio fui adventus converterit Theodonem.. Picerem pra;terea Theodonem fuiffe prions Garibaldi five parentem , five plane di-" verfum Ducem ä Garibaldo , vni parti Bo-B. joarias imperantem, qui auditis virtutibus S. Ruperti, & converfione multoturh ad Chri-ftifidem, vxoris quoqueReginotruds ftimu-lis excitatus baptifari ab eo voluerit circa an- , num fSz. Diceremtertiofineinconvenien-ti polle admitti, quod Theodo anno 612/ vxorem duxerit, & Norico dominari caspe-rit, nec ante 61S. annum baptifatus fit, vt volunt fupracitati, & nihilominus cum hoc ftaret, quod S. Rupertus in Noricum vene- Adeitzieit.' rit anno f8o. & lufttatis aliquantifptr Notici & Paxinoniaj locis, Sulisburgi ( quod Juvavia tuncdicebatur)imöpriusin ^(ißci'feC con-federit, Monafticam vitamaulpicatus,. poft-modum S. Petri Ecclefiam condiderit, &poflr multosannoslaborum tandem Theodonem converterit, qui hae ratione Thafiilonis fiHus Garibaldi II.. frater dici poflet. Neque pro-pterea fequitur Epifcopatum Salisburgenfem . nonfuilfe fundatum ante annum ß'iö". quia ^ potuit fundari ä S. Ruperto &inchoari Anno ' f 8 ac nihilominus a Theodone itä löcuple-tari annö 6"! 6". vel lequenti, vt ipfi praerogati-va Eundatpris tribuatur , quod faepius vide-demusevenire, vt pridem exiguis cjeptaini-tiis J fero locupletata Fundatorem inveniant. Verum iftaiisrelinquamus, quibus plus otii. Satis fit hic attigifle adventum novi Apoftoli Noricorum, Vindelicorum, & Pannonum, quorum parsfuimus anno f-So. cum id anti-quiflimae tabula: & MSS. plurima evincere vi-deantur, quidquid Recentiores nullo.vetUT fto fide julfore affirment. ■

In Italia, & prssfertlm Forojulio Langobardi, quorum paud Catliolici plerique Ariani, plurimi adhuc genti,

lifmo

llfmoaddičli, Chriftianos paHimperfe-^ difle Dalmatiae paulo pofl: videbimus >

J Gre? 11 ' ^^ teftatur S. Gregorius ad- 'quin & Carnise noftrae, hačlenus Japy-

Diai.r.v. & hunc annum. Nam contigit, vt qua- diae,Norici, Pannoniae fuperioris no-

" draginta mfticos comprehenderent, menclaturis gavifae , cujus modica

qui cürh üollent carnes im^molatitias porrio Gifulpho Duci Forojulii pa-

comedei'd, čosotciderunt: alios iidem, rebat, ipfaquoque novorum populo-

quod nollent caprae caput Diabolo fa- rum immigrationi obnoxia. Anm

crificatumadorare, fimilitet tormentis 5*80. excruciatos Maltytes efFectre. Sed hoc

potius dt aßis populiš, qui Langobar- JESU CHRISTI An 5'$i.ad5'S4'

dis Italiam" ingreflis fe conjuAxerant Pelagii Pap^ II. An. 4. ad/,

erediderim, qui vnovocabtiloa potio- Tiberii II. Imp. An. 3'4'5'*

reparte Langobardi funt dičti. Anno Mauritii Imp, An. I.

580. Gisulphi Ducis Foko-julij &

Per idem tempus exiftimo ego "Carniolije An. 13. ad 16".

Carnos, quiVenetias ScForojuliopro- uEmon^e Condit^ An. 1805.

ximi cqlebant, in Alpes Julias, Garni- ad 1806". cas, Norica^S , & tarn Norici partem, B.

quam Japydiae {enfirrt ingreffos nullo rf^Ynodus Matifconenfis in Gallia

prohibente, cum Pannoniis Hunnifeu ^^celebrata, inter alia decrevit, ut i.fo'cffji."^

Avares incubarent , Moefiam & Dal- ^^-^a fefto Sančli Martini Epifcopi

matiam Slavi invaderent:quanquam& ( quem noftrx Pännoniaö deberi eon-

hifenfim noftrae Pannoniae,Japydi3e,3c ftat)vrque ad Nätalem Dolmtni feria

Norico fe ingerebant Avaribus mixti. quarta , Cexta, & Sabbatho fervetur a

Ciim e-nim ad •effugiendam Langobar- fidelibus jejTanium , quod dičlum eft

dorum fetitatem mhltiVenetorum ad Q^adragefima Sa'nili Maftini. 'Anno

ticina'sinfulasfe reciperent, vt ex Pal- ^81.

lädiö con'ftat, verofimile eft plures et- Fioruerunt hac temperate in Pa-

iam Carnorum tranfifle ad Alpes vbi nonia noftra Epifcopi fub Metropoli-

tutosfeforefperarent. Et hocprimum tano Aquileienfi Patritius iE M O-

temf ore,Ve1 fyaulo pöft Ja^ydiae & No- N E N S IS , Vi'rgilitts Petovienfis ,

fici hominifubftittitumeftnoinenCar- 'Clariflimus Celeienfis ( alil^i Joannes

ni3e,extenfümqueabÄdriaticomarivl- vocatur ) Virgilius Scaravatienfis : vt

tra Dravum, qua fcilicet hodiernum Jiabetur ex Ačlis Synodalibus Heliae Carfumj Carniolia , Cürinthia 'ferv&tis C.patriarchse -apud Vghellum. Celebra- vgheiLT. r:

ädhücäppeHadönibus, protenduntur, iavero eftSynodus Anno vel fe- Ji^Jt^^p^K

Romano qüippe öccidentali Imperio quenti innovacivitate&: infulaGradi, Paiiap.i.1.1!

extincfto, licet Dalmatia, Iftria, Japy* quam novam Aquileiam nominari & cwmS,

dia, Pannoniae, Noricum ad Orientale Metropolimeflejuflit idem Helias im- c^riBarb.

Imperium fpečlarent , qui tamen in pdtrataadhoc^ullaPelagij Pap», ipfo Oriente multis incurfioxiibus hofti-

Um fatigabantur Augufti , minor illis . Libet ordine apponere Epifcoporum

cura fuit de remotioribus. Vnde Pan- ^bfcriptorum nomina , non folum prout

n T u ^ J • L ea retulit Vghellus ex Ačlis , verum ettam

nomas poft Langobatdos qui eas bene- ^^^^^^ .eperiuntur in veteri MS. Bibliothe-

ticio ImperatorisOrientahs tenuerant, Franc. Card. Barberini, vt ad invicem

fubingreffi Avares, abftraxereablmpe- coUata , errores nonnullos vtrinque denu-

j:ii Romani potellate, quod idem acck «^^nt,

A6h

Atia Symdalia,

Hellas S. Ecclefia^ Aquileienfis Epifcopus his

geftis fubfcripfi, Laurentius Prcsb..ApoftoL fedis Legatus. ^ Martianus Epifcopus S. Ecclefix Opiterginae. Leomanus Epifcopus S. Eccle. Teborriccnfis. Petrus Epifcopus S. Ecclefiae Alfinacis. Vindemius Epifcopus S. Ecclef Cžefen. Virgilius Epifcopus S. Ecclefias Patayinae.

Ckrifllmus Epifc..S. Ecclefi« Celicanse. Patritius Epifc. S. Ecclef. Em o n e'n s i s. Adrianus Epifc. S. Ecclef. Polenfis. Maflentius Epifcopüs S, Ecclefiae Julienfis. • Severus Epifcopus S. Ecclcüx Trieftinie. Solatius Epifcopus S, EccIcf.Veronenfis. Joannes Epifcopus S, Ecclefije Parentinse. Aaron Epifcopus S. Ecclefiae Aventienfis, Martianus Epifc. locum faciens viri •

Beatiffimi Ingenuini Epifcopi . S. Ecclefiie SedereftiaeC Iz^cfecundce '^hetia) VirgiliusEpifcopusS.-Ecclef. Scaravatienfis. • Supcrvenientes in S. S/Cnodo his geftis"ferius.. Laurentius Presb. fuperveniens in S. Synodo iocum faciens viri beatiifimi Frontei Epifcopi S. Ecclefiae Feltrins. Martianus Epifcopus S. Ecclef. Patenatis.

Ex hoc gemiho Catalogo licet amäw

nuenfium negligentia, depravato, colligitur

hoc tempore Aquileienfem Diaecefini exten-

fam fuifle etiam per Pannoniam & Noricum.

Notandum vero eft quod Virgilius five Ber-

güllus, quifcribitur Epifcopus Ecclefiae Pata-

vinae, fuerit Epifcopus Petovienfis in Pan-

nonia. Nam etiam in quibufdam exemplari-

villanoY busPtolom^itefteVillanovano & Cluverio aimd OiteJ. , . ^ ,. • , • ^

Cluv.inNo- legitur 'Patabion niter vrbes Pannoniae fupe-

lic.c. f. i-joris, cum alias hzhzzf^aitobion. Petovium Aliunde etiam conftat, quod'Patavij' Venetiae rcgionis hoc tempore null US five Virgilius, five EerguIIus fed erit. Nam Felix Anno crcatus fucceffcrat per oftodecim annos Petro Limiano , qui viginti tribus annis cam rexit Ecclefiam , ergo jam anno federe cx-pic, & anteillumAdeodatus per annos duo-decim.

Ante Adeodatum quxdem quartus or-dine nominatus fuit Virgilius, qui vltra annum vixifTenon potuit, fi rede fiippu-tantur antecefforum, & fucceflbrum tempo-ra, Certum vero oft, quamdiüin Pannonia vigebat cultus divinus non fblüm Celci«, & E M O N jE, fed & Peto\äi fuifle proprios E-pifcopos, imo & Tiburniaein Norico (id eft quod prope Clagenfurtum nunc Solium dici-tur) vnde vbi fupra eft Leonianus Teborri-cenlis, velTibornienfis legcndumTiburnien-

MS.Barherimm. Helias Patriarcha.

Martianus Epifc. S. Ecclefije Opitergina?. Leonianus Epifcopus Tibornienfis. Petrus Epifcopus Altinatis. Vindemius Epifc. CcnenQ.s,legmdufU Cenetenß Bergullus Epifc. Patavin^ Ecclefiac," Joannes Epifcopus Celeian^ . . Clariffimu5 Epifcopus Concordienfi«, Petrus Epifcopus Emonensis. Adrianus Epiftopus PoJenfis. Maxentius Epifcopus Velienfis. Severus Epifcopus Ingeftinus. Solatius Epifcopus Veronenfis. Joannes Epifcopus Parentinae Eccle/iaj,' Aaron Epifcopus Avoricienfis.

Ingenuus Epifcopus fecund« Rhetiae» Agnellus Epifcopus Tridentinus. Virgilius Epifcopus Caravafienfis.

Fontegius Epifcopus Feltrenfis.

Martianus Epifcopus Petenenfis.

fis. E)e Aventinenfi vel Avoricetifi Epifco-po cujus loci fuerit non pofluni ftatuere nifl adiiucfteteritin JapydiaAvendo vrbs noini-i nata Straboni & Appiano:, vnde &Palladius recenfens hofce Epifcopos, nominal Aarone Aventinum. An verb Juliehfem Maxentium rede idem Palladius divinet Vtinenfem , re-linquo in medio :- ego potius legerem cum MSS. Veglienfem. Porrohujus Synodicon-gregandže potiffimacaufafuit, vt Patriarcha-lis fedes Gradi firmaretur propter barbarorum incurfiones futura aliqüändo fecurior.' Hinc etiam in eadem coricluium refert Palladius vt alilEpifcopatus mediterranei transfer-rentur Altinenfis Torcellum, Concordienfis Caprulas, Paduanus Malomoccam , Cene-tenfis & Opitergirius ad littus Venetiarum.' Sedhanc translationem, quoad Pata vinos" longe anteafaftamfcribit Vgliellus in Joanne Vghell.Jfl Epifcopo Pata vino five Paduano,. qui federe Epilc. jfetau.' cxpit anno 4^8. & obiit 478. Bic Joannes ^^^^ (vt loquiturVghellus)i^f^ifo 'Patavio Meta- inEpifc.Fof. maud Cathedrule templum^condidit:Jed cum -Vor- Clod.f.141 f* ticibus maris oppidumillud integruin fiijjet ah^ .

JorptumFoJJkm Clodiam tranjlulitfedem. Quan-» do verb iterum Patavij federe cjBperinit Epifcopi de eo tacet Vghellus. , Casteriim cum Metamaucum, feu Malomocca ( vt idem alibi narrat) Anno 111 o. terršmotu concufFa; & fludtibus abforpta fit, vidctur colligi ä teni-

poribus

poribiis Atdl£evfque adhoc tempus obmti nantiumconventuaDiorcoroS.CyriHi

Mecamauci , & longedktius Patavi) Epifco-^^^^^^^SLn

posnonfedifle, quorum tarnen fenemipfetc- j r j -/r n. nwmianen

xitabfq;inten-upkonccumnotabxUetiamaia. Chalcedoaenfem admiffuseft CUm ei

' norum exceflu. Puto igitur tarn Palladium S. Leo Papa Epifcopatum reltituiflet.

quam Vghellum hie lapfosXicet enim excifo Centum fere pofthsc annis,quibufdam

Patavio per Attilam migraveritEpifcopus Pa- Monachis Palaftins inftantibus, probä-

tavmusMetamaucum,non tamefi ipfe vel ejus p^j • ApoftoliGX fedis Diac. & Le-

fuccelforesdenuofedemtranftuleruutFoflam ,5» ^ i t n-

Clodiam, fed reparato Patavio receperunt fua ^^^^tUS eft Origenes dccreto Jufti-

fedem,& aliiEpifcopi federunt deincepsMeta- niani Imp. cui decreto ide Pelagius Le-

mauci. Pari modo Akinates Epifcopi migra- gatus,Sc MenasPatriarchaConftantino-

runt Torcellum non fub EHaPatriarcha,fedfe. poHtanus fubfcripsere.Tum vero Theo-

quentifeculö annofcilicet6'f?. vtiibidemre- j ^r r^ j--r<TT

VgheLci. ?ert Vghellus. Sed mittamus ifta. dorusCaefare^Capadociae Epifc Impe-

' De fynodo adnotemus,in qua He- ratori<cui familiaris erat)perfuarit,ut ad

lias Patriarcha Schifraaticus cum pluri- cociliandos cu CatholicisAcephalos ( hi

bus fuis fuffi-aganeis ab Ecclefia Catholi- ^nam in Chrifto naturam ftatuebant, &

ca fegregatus tria Capitula, de quibus fynodumChalcedonenseöppugnabat)

multorum annorum diffidium fuit,acri. illaConcilii capitula, quibus nempe ter propugnabat,comparuit. Cum dam- B. I • P^obari Mopfuefteni dobrina 2. Ib»

natus in Concilio Ephefino effet Nefto- EdeffeniEpiftola 3. Theodoreti coÄen-

liberat Brc- ^us, & (teile Liberato )Imperiali lege videbantur,

prohibitum fuiffet, ne quis libros ejus le- ^^^^^ ^ith^l,vttanquam retraäatajym.

gereauderet.autdefendere, ejusfauto- atq,-purgata Jufcipereturah eh { Ace-

res csperunt circumferre Theodori pbalis) per omnia & in omnihm. Verum^

Mopfuefti^ infecunda Cilicia Epifcopi »^nid fpečiabat homovafer, fed vt fe-

Volumina contra Eunomium & Apolli- mellabefaaatäfynodi authoritateMo-

naremcontra vnjusin Chrifto naturae nophyfitaiufive Acephalorum viarix

affertores compofita, in quibus ipfe impietas triumpharet, nam ipfe Theo-

Theodorus Mopfueftenus docebat, ita dorusC^fareenfis fuit &defenfor Onge-

fuiffeinChdftoduasnaturas, vt Nefto- ^is, & Acephalus. Aripuit Juftinianus

riano errori favere videretur.Dehis alter- occafione (vt rebatur) integrand® con-

cati funt inter fe Catholici. Impugnabat ^ordige confiUum,6c librum edidit, quo

Mopfucftejium Monachi Armeni, atq; Capitula damnabantur,eiqjMa.

alii,prae{ertim Rabulas Epilcopus Edef- nam & alios Patriarchas lubfcribere coe-

fenus: defendebantvero eunde Mop- g^t- Huresmitio interceffereCathond,

fueftenum Joannes Antiochenus Patri, ^^^^^ Romanus Pontifex,qui ta-

cha&alii. Mortuo verÖRabula fuccef- menpoftea ScilliCapitulorum damna-

for ejus Ibas fcripfitEpiftolam adMarim tioni(falvafynodirever8tiä) affenfus eft,

Perfam, in qua Theodorum Mopfuefte- & quintam Generalem fynodum anno

num magnopere colkudansRabula & Chrifti 5-5-3. ConO;antinopoli indidam

ß. Cyrillü perinde acNeftoriü redargue. ^^ finiendam controverfiam, rece-

bat.Vigentehaccotrovcrfia in Concilio pit.PofthocmultiEpifcopipertinacitei:

Ch'alcedonenfianno Chrifti45-i. habi- hsferuntmultisanisin defenfionetriü

Xo,aaione 10. rec^ptus eft Ibas,poftqua Capitulorum, praefertim Iftrias & Ve-

NeftorioSc Eutychi anathema dixiffet, ' inter etiam Helias , de

Theodoretus quoque Cyri Epifcopus diximus, Patriarcha : quin& ejus

(quianteacontraS.Cyrilli duodecima- fuccefTor Severus. An aliquid de hac

nathematifmos aculeatu coinentarium controverfia in fupra memorata fyno-fcripferat, fueratq^ in Ephefino latroci, «^o Gradenfi fub Helia Patriarcha traaa-

.S s tum.

. tum fit, dubitare polfis. nihilominus . ftrum defponfatä illiConflantlna filiä," videtur colligi ex Ačlis hu jus Synodi, 'focceflore in Imperio dqfignafre.t.Mori-. Fr.iPaiiad, quss adducit Vgliellus, quod omnind tureniäin'Hifpaniisinfagnis ille Bracare-hift Forojui. Patfiaccha cum 'fuis fuifraganeis fium ÄrcliiepÜc. Martinns e üoftra Pan-VAitus fuerit Ecclefise Cathojigge, cum nonia oriundus/andis adaumeratus,ad primo ex conceflione Pelagii Papas diftinflione Martini Turonenfis,junior fuerit fafla translatio fedis Patriarchalis di(5lus,cujus,ruprä meminimus. A. 5-83. Aquileia Gradum.fecundo cum in adis Adhsec tempora fpečlat, q-uod Si- sigeberün ■pomtm Hellas primafedis Epißopus dixit gebertus, qui fuprä nihil fe reiaturü arti- ^ ß veßr,a Beatitudiniplacet/ecitentur etim plius de Hunnis promiferat, breviter at-neceßaria.cmpe ad Ecclef. ßatumpertinen- tingit. Chaianus five Cacanus -Ava-Usrecitetur 'Deogubernantenohispri- rum feuHu-nnorum Rex pacem (olvit mufidesfanäomm fatmm,quaecunäis a- cum MauritioImperatore, quss clarius člionihm nßris deincepsfecuturiß, velut im- exponens Mifceidse Author, inqiiitiLe-mohilefmdamentuexißat,dejideCatholica gationefunguntiiu: Avares ad Imperai SS. Vatrum S. Symdus reßondit.Jt^ftijßmU tore Mauritium, qui-aote breve tempus ^ ncitarl^ ^mdvtilijßmeprovemtaudiri. Sirmium fubegerant infignem civitate Recitatum inter alia eft, quod jrecipiantß Europas, poftulantes o6log^inta milli-SynQdumChalcedonenfem,&Patrum busauri, qu33 perannos fingialos acd-15-0.Conftantinopolitanam, & Ephefi- piebant a Romanis, alia viginti fuper-nam, ßcNicsenam.Vnde veröhabuerit addi, quod etiam ab Imperatore pa^ AuthorinfcriptionuinPatriarchaliPala- eis amante, &iiecdum fatis firmato in tioVtinenfijquodHeliasPatriarchaMa- foliö,impetrarunt. Petiir etiamCha-nifhaeirmihaerefi fuerit infečlus, id me ganusekphantemvidere , quem cum hačlenuslatet. Sic enim ille habet:He/i-^ mifiiret Imperator, vifumremifit; Pe-Manichaorumillecehriscaptm^mHltoaltim tiit deinde lečlum aureum , & hunc adperfeBum Epifcopalis'vitceßatufierexit obteritum contemnens remifit. Petiit S,VelagiiVap£ejualu^quamanteainh.csreti- tandem Barbaras fuperaddi priori tri-campravitatem delapfisfuerat, eaq-^ convo- buto centum"millia auri, quibus nega-cata 24.. Epißopomm Synodo Vrovinpiali tis Singidonem nobilem Panttonias in-dam^avit. Pelagius Papa foliim adlabo- ferioris vrbemCquam Lazius Sztndero- SS'y-ravit vt Heljam tanquam Schifmaticum via hodierftas Hungariae interpretatur) (n6verdtanquähaEreticum)induceret adortus fubvertit, & plures alias vrbes kddamnandatria Capitula, quodinSy- in IllyricooCcupavit. Cum verd Mau-nodoeumprseftitifle verofimileeft, inC.ritiusper Legatos Hdpidium öc Com-quarecitatafuitetiäBulla Pelagii Pappe mentiolum expoftuläret de violatapade erečlione novae fedisGradenfis.Illud ce, Barbarus fe pacem fervare, & padis praeterea inhacSynodofačlumnotavit ftare(dum violabat)impudenter pro-Palladius, quod conftituti fint Tribuni, felTus eft. Longe igitür lateqy jam Pan-qui Infulas vicinasVenetae vrbi,&confi- noniaš dominabantur Hunni, cum ne-niaEpifcopatuücontraBarbarorü incur- que Langobardos amicos, neq- Orien-fus propugnarent. Parebant eo tempore talem Imperatoremja Perfis aliifque bar-Evaor U.C.' atUlUc Vcnetise,imö& Iftria, & aliquot baris affidue impetitum , metuerent, 2iNiceph.i. munitiora loca in Italia Graecorum Im- Sub finem ejus Chagatius iterüm fra-' peratori, prseeratq- illis adhuc Exarchus člo faedcre Slavinos occupatores Moe-Fl,Longinus. Interhaec moriturTibe- fiae inThraciam impulit,qui vaftando riusimperat. cumpauloanteMauritiü regionemj&praedas agendo ad vfque comitem Excubitorü, & militi« Magi- muros longoš progreffi fufit.' MilTus

con-

«contraeos Commcntiolus Dux, qui ex * ^^^^ ^^ q^o C vti ex MS. quodamVien-

improvifo palantes adortus bgentem f

j-^/1 ^ C1 • fuemntfequentcstitulijvtvocarentur Duces

edidit ftragem , toto Slavmomm exer- ^ hndgr^yn Sereni, Marchiones in.

Cltu profligato. Pars eorum Duee An- dyti, Comites GenerofijBarones faniofi, E-

dragafto Hadriatiopolim petüt , qui- quitcsftrenui, Gives pro vidi &c. hac nofträ

bus obvius fačlus Commcntiolus ite. aetateiis vti, fumma foret inurbanitas.- Sed

rüm feliciter pugnavit, ereptis capti- ^^ Chronologiam convertamur.

• vis & praedä copiosä,quam collegerant. - Flavio igitur Autharito vcl Autha-

Amo rielečloRegi, quiliadenusper diverfa

prgefidia dominabantur fpontefubftan-

JESU CHRISTI An. 5-85". & tiae fuse medietatem ad regios vfus con-

Pflagii Pap^ ah. tuleruntjfagaciconfiliovirtutemcolle-

Mauritii Imp. ah. 2.&3. člam^Scvnitamconfervandoregnovti-

Autharis Langob. Reg. i . & 3. Hörem rati, quam difperfam. Nec Au-

Gisulphi Dueis FoRojuLiiSc tharideeratingeniam , quovltroneam

Carnioli^e ah. 17.18. dominantiumfubjeclionera cum male-

-iemonie Cond. ah. iSo/. & 1808. ftate Regiatemperaret. Biennio ante e- ^ ^,

B ledum traditOnupkriusPanvinus,quia de Rom." '

LAngobardi cum per annos de- Clephimante decennium an. 5-73. oc- ^Srd^

cem fub Ducum poteftate vixiC. eifumfcripferat.Melius adhuncannum

fent, tandem Gommuni fenten^ Baronius 5'85'."quo etiamMauritius Im-

tiä fibi Regem eligunt Autharitbum perator Childebertum Francoram Re-,

Clepbis quondam Regis filium, quem ge miffis muneribus contra Langobar-

etiam ob dignitatem (vt ait Paulus Dia- dos incitavit, quod cum fecilTet Childe-

Conus ) Flavium appellaverunt, quo bertus cxercitu initaliam miffo,Lango-

prjenomine omnes pofteaLangobardo- bardiintra munitiora prsefidia ie conti-

dofum Reges vfifunt »asmulatione cre- nuerunt. TandčLegationibus vitro ci-

do Exarchi, qui tunc in Italia jura.dabat croq^ miffis de pace tranfačtu eft, Clo-

RomaniSjFlavius Longinus. Neque hic thofinda Mediomatricü Regis Sigeber^

primus fuitinter exteros, quia Gothiet- ti filiaAutharipromifsa^quae deinde Re-

iam hoc praenomine vfi leguntur, vt caredo Gothorum in Hifpnia R,egi in ^^^^

n^Rom^' Fl. Gildo , quern Stilico oppreffit in- manus convenit. Autharisfpefuadelu- ^.cap.j^i.Ä-

Princ.Gudt. cumbentem Imperio, Fl. Gainasin O, fus ad Garibaldum Boiis dominantem ij.Anä"

I' riente, ambo Gothi, quin & ipfe Stilico Eovini Tridentini Ducis focerum Le- J^aS.^ diauseftFl.Stilico,vilefcentibusfenfimC.gatos mittit, filiam ejus Theodolin-ys^.

nominibus quae foli alquando Impe- dam in matrimonium expetit,nec aegre

ratores Romani affumebant, qui eft ho- impetrat. Eo nuntio laetum vifendas

dieque rerum curfus. Nam Domini ti- Sponfae juvenilis ardor mceffit vt luis

tulum foli Deo tributum, & d Caligula potius quam alienis oculis credcret de

Imperatore primo vfurpatum, mox a formaSponfaeäLegatis laudata. Ei^o

Domitiano,quiCutteftatur author Mi- fpecie Legationis Re^ affumpto fe-

Mifc.i 7. c. diaiemate impoftto Domim ne e familianbus fideliiiimo , aliilque

Aug";? fe appellarUup, At de Augufto Sueto- paucis comitibus in Boicam diffimu-

nius' domini appellationem vt makdtäum lato nomine. perfonatus venit. V bi

^ opprobriumfemperexhorruit. cum Senex Regis fui noinme',.quae

^^ . . in mandacis habebac expofuillet j ,ip-

Jameodcduda eft Domini nomenda. r p^rte altera Legationis

, vt veteramentarium offendas nifi Do. . rLlhoUr. nnreflatem fi-

tura,vt veteramentariumottenqas niiiijo- , r^^ikolln i^nrpflirpm fi-

aunum ngmiues. Nondmn effluxcrunt du- fungens a Garibaldo poteltatum 11

Ss 2

bi fieri petiit Regis nomine Thebde- ^ cuparat Severus ScLifmatis 3c ipfe fe-lindam falutare, vt cum fide referret, '^"iLtot Anm■ - ' quae ab ipfamet audiffet. Adducitur , Ädvolat SmaragdusGraduni , & Xheodeiinda , quae vultus & morum Severum ex Ecclefia protračlum^ cum ffelegantia facile animum Autha'ris fub tribus Iftrise Epifcopis Joanne Parentiw perfona latentis occupavit. Ergo ad Ga- no, & Severo Tergeftino, atque Vinde-ribaldum converfus, ignofce obfecro , mio Cenetenfi, captives abducit Ra-inquit, confidcntiae meae , fi alterum vennam jbique Joanni Ravennati Epi-quoque Regis nomine poftulare prae- fcopo trium Capitulomm damnatori fumo , vt Spönfa Regis mei nomine, commendat, apud quem per annum pateramviniLegatis inAutharis futuri detenti fuere, doiiecrefipifcerent.Pau-cbhjugis falutem praelibet, quo etiam lus Diaconus, qai fuseifta profequitur inipetrato , & accepto e Theodelindse lapfus eft, dum edsputavitfuilTcSehif^ manu pocnio Autharis digito manum maticos, qui damnabant triaCapitula, ejus preffit, & crefcente fidentiä ma- cü fuerint Catholioi Romance Ecclefiae num leniter per faciem erubefcentis du. vniti., alii econtra, qui tria capitula re-xit, Garibaldo patre, & iis, qui S dome- cipiebant Schifmatici i vnde cum iudi-fticis aderant non advertentibus: Theo- B. cio legendus eft, vt monet Baronius. In delinda digreilis Legatis ad nutricem eundum fcbplilum cum Paulo Diaco-queftum abiic de petulante Jiolpitis au- . no impegerunt Cai^olus Sigoniiis, Fcr-dacia, velut in Sponfi injuriam redun- dinandus Vghellus, Franc. Palladius, <3ante. Nutrix quod res erat fubodora- 6c alii. Cum igitur Gradum , finita, a querimoniis fibi temperaret admo- ftriam excurrerit Smaragdus Exarchus niiit, neminem id aufum prgster Re- ex eo ipfo apparethoc tempore Ifttiam, gem , brevi comperturam ipMimum & Venctiam fuifle adhucfubpoteftate Regem efle, quiidprsefumpfilTet. Pa- Imperatoris Orientalis Mauritii, quod Baron.T. 8. eatahisdiftisTheodelinda ex domefti- clarius elucet ex Epiftola p oft aliquot eis, qui Legatos ad Italiae vfque fines annos a Schifmaticis Iihperatori mifla comitati fuerant, intelligit, juniorem contra Gregorium Papam, qui Pelagio JLegatum dum valediceret recefluris , fucceflit,quam refert Baronius. Quod equo dlfurrexiffe, & fecuriculam ma- ad res Langobardorum attinet, eos nüariam arbori proximae toto nifu in- Cliildebertü^s Fräncorurn Rex ex Mau^ rorfifle, cum di6lo : Sic Autharis ferire ritij Imperatoris liortatu, denuo aggreCs /o/e>:quoBoiiscomitantibusomnisfub- fuseftmiffoekercitu fubDucibus Ano-lataeftdubitatio,bellum huncLegatum G.aldo, Olone&Cediiio-, quiltaliam in-fuiffe ipfum Langobardorum Regem, -greffus plurimis caftris dimtis tangoi Anno^^. bardosin munitaloca, & ipfum Authai Revocato inter hxc Fl. Longino rim Ticinüm compulit, fed milite aei Italiae ExarcJio, qui Ravennam velut ris intemperie, & fame diminuto, re-Gnait.chro, ^^iperü fedem contra Langobardos ha- -dire'inGallias 'eft coa6lus, quae tamen ^d an "s?" ^^^^^ retinuerat, in ejus locum mif- meliüs ad annum 5-4^. aut fequentem ligM.dereg. fus fuit Fl. Smaragdus ab Imperatore rejeccris, Multi tuhe Langobardorum hifl iav«?' Mauritio, ad quern Pelagius Papa fcri- captivi abduftiih Franciam, praefertim hcungS^^ 'pfit, vt feculari brachioSeifmaticos Ve- ex territöriö Tridentino, quae pluribuS 1.3.C.27. ' neti^ &IftriseEpifcopos ad fedis Apo, profecutus eft Paulus Diaconus. San- p^^j ftolicöe vnionem compelleret. Obie- člus Rubianus SifciaPannoniae Suavise "t-ratPatriarchaHeiias,ejufquelocumoc- noftrse Japydix contermina vrbe ori-

undus

C

tihd&"$ s. Agrjppini Epifcopi Comen-^ rationeefleDttantumnovem5 fedpoft

ffs difcipuluš', Magiftroia Epifcopali 'Petrum de Altino legendam eftClariC.

fcathedra fučcedh:. Arno limus Concordienfis. Et hi omnes Tria

TF^TT THRT^TT An Fr Capitulapropugnabant., Addit Petrus pet.deNatai.

JESU CHRISTI An. py. & 5-88. ^^ Natalibus Maxentium Julienfem, &

Pelagii P^P^II An. lo.&ll. HadrianumPoienfem. Palladiusquo-£?tnuin!

Mauriiii Imp. An. s-.&ö. .^eadjungit N.Sacilenfem,& N.Ma- SÄ

AnTHAiiisLANGOBAR.REGiSAn.3.&4. raneofem. Pauld aliter eos nominat

GisuLPHiCARNioLAn.l9&20. DandaKquilngenuinumappellatJu.

äonie Cond. An. 1809.& 1810. gerium,proRufticoRuffium,proAn-

I Aganus Avarum Rex in Panno- gelo de Acilio ponit de Afilio, ficut &

foluto foedere in Myfiam in- Vghellus habet Angelum Afilium. For-

feriorem,violentus irrumpit,& te hic eft Sacilenfis. C^teri verö, qui

fanduiph. ciaptis aliquot vrbibus Martianopoli damnaruntTriaCapitularecenfentura

K^c^la CömrflehtiolumPraetoremMauritijob- "D'ncono: Severus/Parentimsjoaimes..,

j diverfa gefta Patntm^Vmdenms&^Joames,id e^vt chof. adpiraelia, ftrages vtrinque editae Sc acce- cx alijs aftls colligitur SeverusTergefti-uncann. p^.^ ^ ^^^^ profequitur Landulphus, & ß nusJoannes Parentinus,Patritius E m o-inter c®terailludnieniorabile. Com- NENSiSjVindemiusCenetenüSjöcJo-mentiolo ex infidiis prima noctis vigilia annes Celejanus. Obfervandus hic eft ccJntra Cagatium progreflo, acddit vt iterum ( de quo fupra) error plurium cuipiam jumentum fub oflere concide- authorum, qui fcripferunt Schilmaticos ret, cum ei alter proxime adftans patriä fuilTe Trium Capitulorum damnatores, lingua vt fublevaret acclämaffet: torm^ cum potius receptotes fuerint Schifma-famüiAvaresquinonprocükberantau- tici,vt exEpiftolaPelagijPapje ad eos dito clamore fugam fuadeti exiftiman^ fcripta, quam ex Baronio recitat Palla-ceseundemprofecutidamorem toma^ -dius^manifefte colligitur. Corrigeiudi tcrmia fugara efFufi,Commentiolo qui «rgo,Petrus de Natalibüis,Fcrratius, Si-eo's oppreffutus eratfugiefido vičloriam goftiuS'^ qui eo^ fecutifunt, Vghellus vgheii.To; eripuerunt. Jmo item aberrarit vbi foripfit, quod Sma-- veropatrf * Franc. Pal. Ad tes AqiiHejenfes revertamur. ragdüs Patritius abdudum Severum Mparte L Afinum jscm Sev'erus Patrkrcha Raven^ Patriarcham Ravennae eoegerit in Manse exegerat, & damnatis tribus capitu* nichgei verba jurare. Non'^nimMani-lis Romawaefed^i conciliatus ad faos fe- cbse^is 'aut Sühitfinaticus foit Ravennas dietat 5 cumique 4 Schi'fmatiois Epifco- C.EpJfoöpus, fed cum Romana Ecclefia pisnonadmittereturinconfordüm,po* -damnabatlriaCapitula. Hsecad an-puloqueitioridicus amplečlentiTria Ga^. 4mm ^Sf. fpe'£lare fvult Pailladius, fed lib'^^' pitula jprövt fcilicčt a paftoribus doce- »Dum Severus Patriarch^a-eo ppimum m^ hift 'iango. batur, minus gratum fe efTe animadver- no ele^usfuerit,& vno anno Ravennas teret,Synodum convocavit Maraiii, re- lnatiferit,reftius ad annum fequentem, vocaturus quae re6le egcrat. Convene- vel plane ^hanc Synodum tejece-re Epifcopi decem , quos ita recenfet tis, alij ad annum quo Vghellus -Paulus Diaconus:Petrus de Altino,Cla- SevefiPatriardhee eledionem defignat. rilBmusJngenuinus deSabione,Agnek Eodem teinpore vt ait Diaconus, poft J]^"^' lusTridentinuSj'JuniorVeronenfiSjHow Synodum Maranenfem Autharis Rex i-angob.c •runtinusVicentinus, Rufticus de Tar- -LangobardorumexercitummifitinHi- In^Js^^*^ .vifio, Fontejus Feltrinus, Agnellüs de »ftriam Duce Eovino Tridentino,quila-Acilio, Laurentius Bellunenfis, qui hac te graflatus abdu6lä prsedä, vaftatä Pro-

S f 3 vinciä

C

pxnamfchifmatisaDeo immifTatn vix inde,quodPatriarchaipforumSeverus

agnoverint, qui Severo adhaerebant,^;^- violenter abdu6lus fuerit Ravennam, &

»0 ySS.&S'Sc). ibimulta paflus, nunc vero itetum ad

. caufam dicendam evocetur Romam, JESU CHRISTI Annus Jc^O. d nee fibi, nec Patriarchs facien-

S.GregoriiMaghiPap. An. i. dum putant, N^;;.,inquiunt, c^^; ^^o

MAURitiilMP. An ipfacaufaeH.&cpemmcommunknevU

Autharis langob.Keg An. 6. tam^sJudkemexPermmnpofumusSiih.

Gisulphi D.Carniol. An 22. fcripfereliterishifce: hgemims Epifco.

^MONiE CONDIT^ An. mz. fusS.Eccleß^fecmä^eRetiabanc relation

Raflante per Italiam peftein- mmambisfaäamfuhfcripfi. Maxentiüs

"guinaria moritur Pelagius Pa- Epifcopm S. Ecckfta Julienfis , vt fupra.

' paII. & in ejus locum {ufficitur Laurentius Epißopm S. Eccleßa Bdluna.

FtPailad. p. Gj-egorius mox futurUS Magnus, cu- tce, vtfup. Auguflus EpifcopusS. Catkolka

jus prima curafuitSchifmaticos ad vni- Eccleßa Concordie?ßs vt fupra, Agmllus

onem Ecclefiae Carholicx revocare.De- Epißcopus S. Grajenima Eccleßic, vt fupra.

crevit ergo Rom® Synodum cogere, & Junior Epifcopus S. Catholics Eccleßta Ve-

eam ob rem literas ad Severum Patriar- ronenßs, vt fupra.Fontejus Epißc. S. Yeltrinas

ehamdedit, quibus eum cumcompli- Eccleßvtßup.FelixEpifcopmS.^ervißana

cibus ad caufam dicendam evocavit. In- Eccleßa vtßup, Horontius Epifc. S. Catho^

ter alia leguntur ifta: Pro qua re imminen- lica Eccleßa Venetina, vt fup. vbi pro Tra-

Epiiil li*' tenoreprafentuim,juxta Chrißianißßmi jentinselegendum eftTridentinae, pro

^ Seremßmi rerum Domini j ujßonejn ad Venetinje legendum Vicentinas. Col-

B. Petri Apoßoli limina cum tuis/equacihs ligitur autem ex hac fubfcriptlone Patri-

veniretevolumus,vtaučiore Deoaggrega- tiumnoftrum^EmonensemSchifma-

ta Syjiodo ydeea, qua inter nos vertitur du- ticis non communicafle, & poft prio-

lfietate,quodjußumßueritjudicetur. Non remSynodumMaranenfem,auosCon-

placuit haec evocatioSchifmaticis, qui cordienfem, & Tarvifinum Epifcopos,

vtS.Pontificispiamvoluntatemelude- Clariflimum videlicet, & Rufticum

derent, alteram Marani fynodum con- mortuos fuiffe, & huic Felicem, illi ve-

vocarunt, & ad Imperatorem Mauri- ro Auguftum fuccelTifle ficut in fede,

Enron a pe ti^i"»^ P^^^^o excmplaproditores Ec- ita in Schifmate. Hos tarnenplerofque PetdeNaf? T^nnT" clefiafticae immunitatis provocarunt.C.jam nominates Petrus deNatalibosfan- ad^Feb^n*

adan. gpiftolam adMauritium fcriptam ad- ftorum tabulis adfcribit. De S. Inge- fSSS^

ducitBaronius , in qua & ilk leguntur: nuino fatetur Bollandus,& de S. Agnel- hift Langöj

Suggerendum Domino noßroCümentiffimo lo Tridentino Ferrarius , qui tanderri ddzreit.p.r.

HCpiißim'oDomino Mauritio^iberio, hu~ refipifcentes poenitentiam egerunt: a^^lf'^^

miles Venetiarum,(if^c. fecunda Rhatia, forte & aliirecenfiti. Hxc anm ^(^o,

tngenuinusy Maxentiüs , Eontejus, ^c. Moritur Ticini eodem anno Autharis

Narratacontroverfiaj&allegatoexem- Rexcuivnotantum anno conjunčlam

plo anteceflbrum ajunt: Qmrumnos e- fuiffe Theodolindam vult recens Boi-

xempla Deo propitiante ,ßrvantes , cum cus fcriptor , quam nos antea nuptam

vniverß populo nobis credito ,ßequentes et- tradidimus. Obfcura eft his annis tota

jam in omnibus definitionem SanäiChaU Bojorum Chronologia, nil mirum di-

cedonenßis Concilij deßenßoni Capitulorum verfa tradi a diverfis. Garibaldum pa-

ipßrum, & reverentiamexhibmusy &a trem Theodolindae fuperftitem adhuc

" ' ' " " fuiffe

fuiffe nonnulli putant, alij exulcm in^ Cifalpinamoccupantesfolicitatijinlira-

ltalia. DeTaffilone quoquefucceffore 'liam cum exercicu venerunt: vbi cum

Variant,<juo patre genitus 3 ego Garibal- non reperiflent auxiliares a Mauritio

di fÜium Theodolindas fratrem fuiffe promiffascopiaSjadprsedasSc vaftatio.-

fulpicor, qui Anm ^$2. patre Chriftia- nem regionum converfi, Langobardis

nis favente vna cum fororeTheodelin- intra munitiora loca delitefcentibiis,

da fidei ChriftiansE rudimenta perce^ poil trium menfium fpatiumcum mul-

perit,dilato ad pofteriores annos baptif- ti dyfenterias morbo interirent, ingiorij

mo: Etcferte liTli'eodelindaRegi Au- redierunt in Franciam, quod jam fupra

thari ante Annum ^S^. conjuftčla non infmuavimus. Late de hac expeditio*

tft, vtivillt AdeltZreiter, verofimile eft ne agit Diaconus:

earn ä D. Ruperto haufifle pietatispri- Eodem Anno 5'90. Romam vr-

mordia, imo forte & facro fonte ablu- bem peftis ,fames, Langobardorumin-

tam in Autha ris Ariani thorum concef- curfioneSja quibus etiam vrbe direptam

fiffe, quo poit Arnum extinflo Agilul- & depopulatam foibit Landulphu?,ve- 17.C.17.

phum Catholicum vel acceperit vel ef- xabatinitioPontificatus S. Gregorij, vt s.creg.iib.i,

fecefit. Satis enim temporis ab Anno ipfemetfatetur.BellumintedmumPer-5'So. vel Divus Rupertus habuitB iärum componit Mauritius Imperator^

Vlqut;adillum5$9,7^i?^?i??,vtfeinGa- Barorebelle perNarfet-emDucempro-

ribaldi aulam infinuans , Regem jG[igato,quoinbelloNarfesCofroliiPer-

Cliriftianis facris affe($lum ejus libe- larum Regi fex millia captivotum ad^

ros&ificienterinftručlosreddefet. Ne- duxit,Turcas vero ex ijs fclečlos Con-

que'credibile Ethnicam fuilfe Tlieode- ftantinopolim mifit, quiGrucis figna-

lindam qyando Autliari elocata eft, culo in fronte inufto notati erant: cau-

Cquamvis dubitet Adeltzreiter) vtpo- famejusreirogati, refponderunt: ante ^^^^ ^^^

te qu« infipfis regni primordijsCatholiw |)lures annos peftem grafiatam in Tur- duiph.i i Ä

Paul. Diac. ^^^^^ ^^ profcffa eft. Ait enim de ilia Pau^- cia, & fuafu quorundam Chriftianorum

iusDiaconus,fuiiTeC&nT?/fidei dsditam, cafignaTurcisimprelfafuiffejac illico

cap.ö. in bonis <iÜihus fracipuam. Ver banc ceflaile coiitagionem. Eä occafione

qmque mulmn vtiiitatis Dti Ecclefia con- .mille Romani Cofrohi petenti dati funt

ßcuta efl. Nam fem omnts Ecckßarum pro corporis cuftodia, quos inter vnum

(ubßantias j Langdardi dum adhucgmtiii- aut plures fidei Zelofoš five milites five

tatis errore unmnturinvaßrunt: fed hu>. Sacerdotcs miflbs fuifle verofimile eft,

jusfaluhri fupplicatione Rex permotus, a quibus Regina ipfa Caefara Vel Caefa-'Catholicamßdmtenuit, C.rea fidei prineipiis imbuta poft bienniu

fioms Ecdeßds largtus efl, atque E'pifiopos, Conftantitlopolim profugit, ae baptiC

quiindepreffione'f^abjeätoneeranty addi^ -moinitiataeft: vndeimmeritoambigit

gnitatisßlitce honorem reduxit. In hoc Baronius de coverfione Perfarum, cum p^^^j^

vero non fuifie ftabilem Regem ex eo id diferte atteftcntur & Joannes Abbas Langob.iib,

conftat, quod paulo ante obitumpro- Biclarenfis,& Paulus Diaconus,qui non

-hibuerit ne Langobardorum Orthodo- muko poft hxc tempora vixit.

xorumfilijinfideCatholicabaptizaren- JESU CHRISTI An.5-91.&5-92.

^^^Pgor.Tii. tur. Id inliteris fuis S.Gregorius Papa • GregoriiMagni Papse. 2. 6c 3.

his-c-v adTheodolindamReginam pofteada- MAURiTiiImp. An,

tisadducens, infinuatvltionedivinafa- AgilulphiLangob.R. l&2.

člum, quod Rex non diu fupervixerit. Gisulphi DucisForoiuliiEt

'P^'/po/'^ Eodem tempore Franci ab Imperatore Carnioli^. Anno 23.ÖC24.

MauritioadvcrfusLangobardos Gallia ^Emon^Cokd. An. iS13.& 1S14.

De-

an

Efun6loTicmi Rege Authari, ^ ram conjugem Regis CofroKis ipfum

JLangobardi Reginae Tlieode-. "Regem cum Sexaginta millibusPerfa-

' JL^ Hndx arbitrio permiferant,. vt rum, quod Incliofer ex Paulo Diacono fieb'S. quemipfamaritumdeligeret, eundem Baronius tamen

«u df& fubjeai populi Regem agnofcerent. de Perfis negat, de Saracenorum Prin-

leitcit, up. Agilulphus Taurinatium Dux, cipeNaaman affirmat. Moritur S. Ru.

quem ad Laumellum oppidum venien- bianus Pannonius Sifcia oriundus Epi. tem convivioRegina excipi, & prseli- fcopus Comenfis die lo. Deeembris, batum poculum porrigens ebibere ju- quem cum Adelbertus concivis & affi-bet ; ipfe dum honoris gratia manum . nis Sifciä Comum veniens invififlet, ei Reginse bafiat, jubetur aflurgere,& non ad vitae finem adhasrens inEpifeopatu tam manus, quam os bafiare futurus fi fucceflbr eledus eft, ipfe quoque fanftis V€lletfimulmaritus,&Rex. Idillivti adfcriptus.^^^ž^žoggi. infperatum, fic gratum ad procerum Interea cum profunda Orientem conventum Regina diftuiit in Majum paxoccupafTet, AvaresEuropamturba-menfem ( agebatur tunc menfis No- runt. Mauritius necquicquam diffua-vember) quo Mediolani aurese coronas dentibus Augufta, Patriarcha & fenatu, inferto ferreo circulo, ita jubcnte Regi-B. exercitum ipfe in campum deduxit,vbi m(quo diademate hodieque Romani variis territus ominibus tres Sclavinos Imperatores coronari non detrečlant) ex itinere deprehendit, qui citharas ge-iRexeftinauguratus. Catholicumjam ftabant. Addučliinconfpečlumj&in-^jjf^^llpj' , antefuifleverofimileeft,autGerteeäle- terrogatidepatria, caufaitineris,&ci- c.^4. ge a Regina in confortium thori, & re- thararum geftatione refponderunt, fe > gni affumptum. Prima fiquidem ejus efle Sclavinos, ab Orientali Oceano ad-cura fuit captives, quos Franci nuper venilTe,ad Cacanum AvarumRegem abduxerant, Sc pacem quam Autharis miflosafuisTaxiarcliis nuntiatum proper legatos petere inceperat, cum Fran- pteritinerislongitudinem auxilia peti-cis ftabilire. tifus eft in hoc opera Ag- ta mitti non pofle, jamque očlodecim paui.Dia,cit. nelliTridentiniEpifcopi,queminGal- Menfes,aquo domo abfceflerant,ab-lias mifit adjunČlo Comite Eovino Du- fumptos, citharas fe ferre more patrio, ce Tridentino. Hi legatione feliciter fua in regione ignorari, quid fit ferrum. funčliredu6lisplurimisGaptivispacem Imperator miratus vividos Juvenes, firmatam retulerunt. Mira hoe feculo praecellenti mole corporis, Heracliain perfaeminasoperariplacuitdivinaepro- cuftodiendos dimifit. Nuntiato fub videntise. Nam cum non deeflent viri C.hxc adventu Legatorum e Perfia & dočlrina, 6c fančlitate illuftres, elegit Francia, properavit Byzantium, exer-DeusinfirmamuiidijScquatuoreatem- citu ad ftativa fecedere julTo. Errat iti , peftate potentiffimas nationes, nomi- coLandulphus,quod Sclavinos ab O-spond. ad ni Chriftiano infenfiffimas aut certe rientali Oceano veniffefcribat,cum po-ddzrdtp'i. Catholicae Ecclefi^e inimieas tametfi puli illi ad Oceanum feptentrioiialem lä'Diac. Chriftumagnofcerent,ad mite Chrifti fitifuerint, ex quibus jam multi ad ri-it-woan'^' jugumadduxitperfaeminas. In Fran- pamlftri, & inMoefiafedem fixerant, Abb.Bician ciaperCrothildemBurgundam,inHi- quorum opera vtebaturCacanus. Imo mffiung"' fpania per Ingundem Francam, in Ita- etiam Dalmatiae, Carinthiae & Carnio-P^^ Theodelindam Bavaram 5 qui- lise (tunc dičlis Norico & Japidise vel fs». bus adde eodem tempore in Bajoaria Carniae) immigraverant. Nec poteft per Reginotrudem Francam, & quod prasfumi Landulphum voluiffe fcribere majuseftömnibusjin Perfide per Csefa- ab Occidentali Oceano , intelligendo

marc

mareAdriaticum, qttia noneguiflent^ JESU CHRISTI An. 5*93.&394. Legati taiito tempore ad ker confid- -t. » «

tnAxim. Anno 5-91.

Aquilejse Severu sPatriarcha in pri-fiino Schifmate perfeverans, & moni-tis Gregorij Papae obtemperare contem-ilens,nonmukö poft fenfit vindicem Dei manum. Siquidem Langobardi fub Duce Arnulpho novis calamitatibus Italiam afflixerunt 5 ceffit eorum furori,

Gregorii Maoni Pap. An. 4. & 5'. MauritiiImp. An. II. & 12. Agilulphi Reg. Langob. 3,&4. Gisülphi Ducis Foro-Julii, & carnioliie. An. 25'.&2^.

iEMON^CoNDiT^. ANNO. 1816.

& 1817.

Aurltius Imperator conflato

ingenti exercitu', cui Prifcum Landulph.' ■Praetorem feliciter haftenusin

& Aquileja penitus jam in rudera con-ječla, & igne abfumpta eft. Severus

Patriarchaperfugam'evafit eorum ma- bellis verfacum praefecit, excubias ad'

nus ,',- qua de re cum Joannes Archie- Danubii ripas conftituit, ne Slavini,

pifcopus Ravennas ad Gregorium Pa- qui jam Moefise partem occupaverant,

pam fcripfiflet, elemofynam pro Aqui- in Thraciam poffent irrumpere, id vbi

lejenfi poftulans, refponfum accepit: Cacano Avarum Regi, fub cujus fide

De hocqmd dicitis incenfa Civitati fe. g Slavini agebant, innotuit, perLegatos

ri Schjfmatki eleemofynam eße mittendam-^ pacem reeens fancitam violari conque-

tandiilph. MifcelUib.

iddrco v^ra fr at emit as fenßty quia qua contra nosp-amia in Palatium mittat, ig-mrat. Q^ etß mn tranfmitteret, nohis conßderandHmßiit, quiamißricordiafrim ßdelihus, ac poßea Eccleßa hoßibm eHßa-cienda. Nihil his malis motus Severus perfeveravit in fuapertinacia ad finem vitae. Jnno 1. & 5'9 2.

Revertamur paulifper ad Orien-tcm: vbi Cacanus Avarum Rex nega-tis ab Imperatore novis tributis Singi-donem cum ingentibus copiisarmatus procurrit, vrbem vaftavit, & contra Sir-miü caftra pofait. Prifcus Europas Praetor, cum Salviano fub-Praetore adverfus

ftus eft 5 excufavit Prifcus arma nulla ia Avaros fufcepta efle, SlavinisRomano imperio infeftis tranfitum prohSberi. Ad Doroftolum caftra pofita: Andragaftus Slavinorum DuČlor in proximo erat, turmaspluresfuorum adpraedas agendas difperferat 5 hunc nihil opinantem adortusPrifcus conterruit,vt nudo equo confcenfofugamarripiens,copiasrefto-re deftitutas fbrtunae Prifci in difcrimi-ne reliquerit. Caefa ingens Slavorum multitudo, prasda copiofiflima capta, & Byzantium mifla per Tatemerem , adjundis cuftodias causa manipulis^ quem delitiis, & ebrietati vacantem

Barbarosmoverejuffus^primocongrellC.fuique fecurum Slavi circumvenere:

fuvičloriamtulitj&hoftesSirmioabfce- ille fugiendo Byzantium folus perve-

derecompulit.Nequetamendefpondit nk 5 miles tam en Romanus fortker

animumCacanus,fedinftauratisinPan- egit, retroadlisque Slavis praedam de-

noniaSc M oefia viribus in Thraciam de- tulit Imperatori , qui eä vičloria lae-

duxit cxercitum, vbiad Driziparam jut tus publicis fupplicationibus Deo gra-

fisfub meridiem prodire Romanis, pa- tias agi voluit. Intereä Prifcusprofe-

nico terrore correpti Avaresfugaminie- quendae intentus vičloriae terras Slavi-

runt, ad vfque Perinthum feu Heracleäj norum ingreditur, 6c Gepida Chriftia-

vndepaulöpoft confulto miflis ab Im- no transfugä duce, mediae no6lis fi-

peratoreIkerisadPrifcum, vt abarbaris lentio fluvium tranat , eoque perve-

interciperentur,Cacanus veritus nein nit vbi Slavorum Regulus Mufacius

Pannonia alio bello opprimeretur, in- gravifomnoebrietatem diurnam effla-

glorius redijt. Anno 5'92. bat, funebria quippe fratris fui celcbra-

Tt verat.

verat. Eo potitus vivo, & plurimis Slä- » pore foluiii VindiVcndi, &Vinidi>, &:č. ap-vomm CLEfis, dum prsidse occüpandae funt. Sub Mauritio Imperatore, vti

Paul. Diac. Langob.1.4.

C.17.

inhiat,iiimiumque fecurusmilinem vino indulgere pacitur, pene reciproca fortun^E viciffitudine opprimiturjfuif-fecque de Romano ačlum excrcitu, nifi Genzo cum pedeftribus copijs Slavino-runi impetus repreffifTet. Haec ad Annum 5-93. quo ipfo vti fupra infinuatum efl Caefara Regina Perfarum private ha-bitu Conftantitiopolim venit & baptit mum expetijc, nec cum mariti Legatis reverti voluit, nifi & ipfe fidem Chrlfti ampleČteretur \ quäre Cofrohcs cum fexaginta millibus pacifice ad Mauri-tium veniens, ipfe quoque falucäri lava-

multi alii Chronographi& Hiftorici notarunt tranfgrefiam Iftrum , Savi ripam , Moefiam STi'T"" fuperiorem , & Pannoniam inferiorem ex parteoccLipaflfe. Amnem Veliamfivellvo-- Luc.DaIma. liam fortafle illuin effe amnem, qui Authori Mifcellx dičlus Bollia,& apud quem interGo-thos & Suavos commiflurn prselium, de quo fup. ad An.46'2. Quo autem anno determinate Slavi in has oras venerint, cum fepius illos erupifle viderimus, pro certo affirroari non poteft. Cranzius, qui eos vnam & eandem gentemfacitcum Vandalisjam fub Conftan-tinoMagno in Pannonias migrafle affirmat,, fed tfto Van dali eflent ijdem ac Slavi (cui opinion! non repugno ) obferyandum erat ex primxva fede eandem gentem faepius novas c-ducefe potuifle colonias,quodin Hunnis ma-nifeftiffimum eft ex hadenus relatis. Slavos ä pautis Annis hujus Seculi, quod nunc defcri-

Marul. in

Kcj^no.Dal

cro tingi voluitjquem imitatse cöliortes ^^^ _ ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^ _

Ckifto crediderunt. Ad hoc tempusB.bimus^ a Sepcentrione in'orientem&Meri-

referendum exiliimo quod M.MaruluS diem converfos,Romanas ditiones incurfaffe-.

Diocleate Presbytero refert fub oftendimus, fed quo Anno fedes in Myfia.,

Bkdino Rege Dalmatise : Immenfa in.. ^^tJPannonia aut Dalmatia fixerint nullus J s . 1 ■ 1 r .7. authorumprodit. Sub Mauritio Imperato-

qmtqmxUmhomtnummdtitu^o^famihas- retai^ien id fadum volunt Chronographi&

qmqm mnUemm ac puerorum fecum tret- Hiftorici plerique: id non abludit a vero, licet

Diocleas in hms tranfmißb magno amne Velia ( Dio-. fub Juftiniano(vt didum eft ad Annum 5-48.)

nZ^t''' cleaslegitUvoIiaäquoBufeari)mmio- RomanumImperiumeruptione in-^

« (legerem Sin- ^

gldunotum Myliae ) eaquepoma eßMu- talis Imperij viribus, in Mcefia & Pannonia in-

jn^ gmtis Dux erat nomine Baris^ qmm feriore cum Hunnis ( ä quibus evocati flie-

nosCafarem poßumus dicere,fub eo Chili, rant) jam fub Avarum nomine Pannonias

archaPr^eäiqmerant, quorumnMtu,at. - «"^^P^ntib^s , firmatä fede habitarent.. Et n...ri-if-f I primam quidem eorum fedem fulfle in Pan-que außicnsßngdz pkks ordtnes regehan. gavia vidna Myfi^ exiftimo , ä qua

tptr, dijponebanturqm. Bineprofeäi Seleß^ vocati funt ficut veteres inquilini Suävi, &

dam ( Slavustextus habet Sledufiamj & miriore pronuntiatione Slavi. Hoc quippe

DiocleasSylloduxiam)/J^i>%/^, de. Slavi aut Slavini, & Sclavini apud

imIcMacedoniam,nequecäconmühaliamC^^^^^ vetuftioremauthorem Jornande re-, . P- , peno, qui ad tempora Juftiniani fuam pro-

qmqMejrtmstnvafirmit,&c. qu^om- duxit Hiftoriam, & fort^ ad Mauritij ^ta-

teni vixit. Et licet ipfe Slavinorum nomeii adhuc in feptcntrionali plaga huic popülo v-fitatumfuifTevideatur fupponere , vereor tarnen vC praematura niHicupatione vfus, qui jam fub Mauritio Slavi dicebantur, ipfe eos fub Juftiniano fic noniinet. Verum quje-flionem de nomine feponamus j tenemuS gentem origine Germanartl 5 idiofflate divef-fam, per varios möx jadändäm cafüs, & late per meridiem & feptcntrioilem dominatura : vtpote quae jam ante Mauritium ( vt modo ex Marulo retulimus ) Dalniatiag partem, & fi Crantzio fides Morayiäm j Poloniam , Li-thuaniam^ Pömeraniäm tenebat ^ quod & Märulus de Sevioladö iuo Dalmatis Rege

aileruit*

nino Slavorum genti conveniunt, ta-metfi annm certus migrationis itoii con-ftet. Addit Marulus,liunc populumRe-gi Dahnatiie primum foedere junčlum, dein & tributarium ejusdemcumDal-matis linguae fuiiTe.

Tria hie obfervo r. Gentem hanc Ano-nymam fuiffe quando in has oras digrcffa eft, & forte didalii Slavam & Sla vin a m qua fi Sua-vam & Suavinäni, eo quod firmata in Illy-rico fed$ ad Savum confederit aflTumpto nomine prioris populi Pannoniam Saviam in-colentis. Inatitiquis certe fedibus eotcm-

Stia SbT' ^ ^^ Bohaemis obfervat Cluverius, qui cmn »-*TTnTfT->TTTr»T -r^

Slavifintnatione & origine, nominetainea ^ J AURITIUS Imperator De-

antiquo Bojornm adhuc Bojoh^mi appel- J^i cimotertio Imperij fui^^zoPri-

lantur. Vt incertus proinde fit annus oc- JL T^fcum a PrSEtoris officio remo-

cupat^ ä Slaviš Carnioli^ noftrar, & Nori ci, ^^ • f^bftituit Petrum fratrem, fed CUIUS partem Carmthia explet , circa An- ' t. i . , . :. ■

num fso. idfadümfuadet hiftoriarum con- antequam hic ad exercitum^ veniret,

textus. Et fi verum eft eos ex Dalmatia in jam Danubium trajecerat Prifcus, & A-

Carinthiam & Carnioliam migrafle , necet ■^ares cum Slavis invadebat. Cacano

fario conccdi debet prius eos immigrafle Dal- yiolata pace fuperbe querulo Le-

mati^ ejusque partem infedifle. Hi. pri- ^heodorus medicus (non

mum Hunnis five Avaribus amici & foci), ° , i ^ i , n

moxtributarij&fiibjeai, vtdicemusin de-B.^C Inchofter habet modicus ) narrato.

cuifu. HxcadAmum Sefoftris J^gyptiorum quondarn Re-

Digreffi aliquantum fumus, pe- gis faftu, qui captos Reges currui tra-

dem revocemus. hendo jungebat, & eorum vnus refpe-.

MiSft Altero pofthaec Jmo Prifcus člando volubilem rotam,fortunse vicif-

J7.cap.30.' Mauritij Praetor ad ripas Iftri profečlus fitudines riferat, nonnihil arrogantiam

iterate in Slavos irruit, multisque onu- tcmperavit, cum fubridens Cacanus

ftus praedis, cum reditum pararet, juf- redditaprseda, quam Prifcus abftulerac,,

fus eft a Mauritio in collimitiis hiber- conquievit. Sequor hicLanduIphum,,

na capere , quod vt militi relu£lanti, qui fingul.a per Mauritij digeflit,

& ab antiqua Romanae militiae difci- quae Baronius & alij permifcent. An-

plina alieno perfuaderet, non parum m 5*55'. -

laboris & induftriae impendere debuit. . Eo tempore ChildebertusRexBa-

Paul. Diac.

In Italia Romanus Patritius Ravennae joariam ingreflus Garibaldum Bojorum Exarchus vrbes aliquot a Langobar- Regem five occidit, five vt alij putant Langob.si.' dis dctcntas recuperat,Sutrium, Poli- reverfurum in fugamcgit, dato qui Bo-zreit.Brunn.

iS: iS martium, Tudertum , Ameriam, Pe- ijs imperaret Thaffilone Duce (Regem rufiam, Lucam. Ea re comperta Agi- C.nominatum volunt Bavari fcnptores

lulphus Rex Ticino egreflus Perufiam PauliDiac.fufFragio)quiinitioftatimre-

obfidet, capit, & Maurifionem Ducem giminis prolaturus ditionis fuae fines in

Langobardorum , qui ad Romanos Noricum mediterraneum exercitum

tranfierat,perimit. IngenstuncRomae duxitadverfusSlavos, recenterPanno-

terror, qui & S.Gregorium, vtipfefa- niam fuperiorem(Hunnis baud dubie

tetur, perculit, cujus deinde fuafu pax mixti) &Norici partem, vbi nuncCa-

interExarchum & Regem fancitaeft, rintliiaeft, occupantes^ &parta vi^o-

ob quam deinde Gregorius gratias egit ria onuftus opimis fpoliis in Boicam re-

Theodelinds Reginas, & Agilulpho, diit. J^^o . r -/r

per literas quas promit Diaconus. Slavos iftos putat Adelzreiter fuille

JNNO S94- exZechis, quialiquandoBojoKasmum

tenuerunt, & Carantanis, qui ex oris ' Dalmatise progrelTi erant 5 fed in

'j^j. 2. Zschis

aflrruit.' Coetöräm licet Didcleas degente JESU CHRISTI An. 5-5)5-.ad (JOO-

fupramemorata loquens Bulgaros putet com- A. G R e g o R11M A g I Pap^. ad 11.

mixtos Slavism vnumcoaluiflTeidioma, cum t», t . ^ , ^

hodieque eandemvfurpentlinguam,acpro- MAURiTiiImp. An. i3.adl8.

indeipfos quoque Bulgaros nominatos; di- Agilulphi L angob. R. 5'.adlO-

verfi tamen fuerunt ab ijs Bulgaris, quos pri- • GisulphiDucisForoJuliiEt

dem diximus Hunnis cognatos in Panno- . c a r n i o l i ie. A n n o 2/. ad 22.

mas irrupiffe , quorum fedes & nomen po- a? „ ^^ o ^^ a J ,o^.,

fterius Sclavi h^reditarunt; quemadmodum ^ M o n ^ C o n d. An. I Sl/.ad I $22

Zecliis erravit. Nondum enim Zechi^ idololatras, deindeKorum opera etiam

hoc tempore Bojohaemutnobtinebant, 'Francos fibifosdereconjunxit. Hunni nuc.Daima.

( quidquid in contrarium afferat Balbi- five Avares priyfquam Agilulpho jun- ^

landniph nus)nequeCarantani ex Dalmatiave- g,e,rentur Thuringiam e Pannoniisin- ub.ö.n'.if,'

Mifceii.iib. nerantjfedex Carnis Inalpinis, & Sla- grefli, cum Francis graviffima bclla

^ Dalmatia & Pannonia fuperyeni- geflerunt, & a Brunichilde Regina ex-

cncibus, coaluere. torta magna vi pecuniae reverfi funt. Eä

lidem Slavi jam late difFufi^ in Ori- occafione Boij Thaffilone Rege per

entern iterum progreffi Prifco in ordi- Hunnorum abfentiam audaciores , in

nem redafto, infefto agmine My^arn Slavos qui jam Carantanum & Carnio-

Inferiorem incurfant, quos ad Martia- liam (fub his diftinčlis nonjinibus vt

nopolim Petrus Prgetor aggreflus pro- reor) obtinej^ant^ conflato duorum mil-

£igat, Sc prsedam ijs ablatam Byzan- 1mm exercitu juverunt^ In Slavorurn

tium reportat. 5'96. auxilium accurrens Cacanus Avarum

Nondum evolutus fuit Anms cum Rex cum fuis,Bojos, ad internecionem

Slavini majore , quam antea apparatu delevit. Gladem hancBojorum ad An^

in Thraciam expeditionem fufcepere, mm Chrißi D C. referunt Velferus,6c Boi^b"^'. ad ipfam pene Conftantinopolim pro-g Brunnerus. Slavis exinde crevere ani-

greili, cum interim Petrus Bulgaros mi,&quife jam inJapydia, ae Norici lib. 4.

tuncquietos, &Cacani AvarorumRe- vidni, Pannoniaeque fuperioris parte

gisfaedere eum Romanisjfccurosado- firmabant, ad meridiem & Occiden-

ritur,& violata pacis jura obtendentes tem oculosconjecerunt,PaulusDiaco-

fpoliat. Uli in arena confilium, & ex nus id paucis attigit: Langobardi mm A~ drgeft.Lan-

delperatione audaciam mutuati, arma vanhus ^ Slavh, Hßm'umfines ingref--n Dau"

corripiunt,Romanos in fugamagunt, ß^ vmverfa ignihm, rafmis vaflave- mat.ioc.cit,

&obidexpoftulantiCacanoablatafpo- rmt. Tenebant Langobardi vivo ad-

lia in duplum reftituunt. Pofthaec Prse- hue GiRilpho Duce Forum Julij ab vna

tor adverfus Perigaftum Slavinorum partevicinum Ifl:riaB,& partem, vtdi-Exarchum movit, eoque in velitatione 6tum, Japydise noftrae, & partem Nori-ad ripam fluminis occifo, capt^ue in- ci mediterranei, quae licet Slavi jam oc-gentiprsedapotitusjrevertiftatuit^fed cupaflent^ Langobardis tamen tribu-dum fedandse fiti ad amnem Heliciam tum pendebant, qui Foro-Julio vicinio-aecedit exercitus, a Slavinis fupervenie- res erant 3 inter quos & noftri ie m o-tibus pene opprefTus in fugam agitur. jtenses, & Japydesper Albium monger c. 3 J, iEgre hac tulit Imperator, ideoque Pe- C.tem ac Carufadium diffufi , merito re-^^ troexauthoratoPrifcum iterum Prsetu- cenfeantur. Hincpoftfancitum trium rae admovit. Jmo 5-97. Haec Baronius harum gentium foedus, junčlis viribus 2.damum 5-93, retulit, indučlus autho- adlftriam occupandam concurfum eft. ritate Epiftolse S.Gregorij Papae fcriptae Jniio 5-9$.

Indičlione vndecima, fed forte legen- Prifcus inter hsec Mauritij Impe-

dum Indičlione fecunda,qu3e juxtaali- ratoris mandato exercitus delečtum ha-quos correfpondet Jjmoprafenü5-97. buit, & traječlo Iftro apud Cpnftantio-Mortuo inter haec Romano Exar- lam Cacano collocutus Singidonem in-choRavennae,LangobardoruminIta- ferioris Pannonije vrbem repetiit, fed Landuiph. lia res iterum flučluare caeperunt, cum tumens faftu barbarus minatus eft: dum S/eU-ar. Paul. Diac. novus Exarchus pacis initaefoedera re- vnarepetitur civitas, fore,vt quinqua-Sftq^; fciflurustimeretur, Igitur Agilulphus ginta ab Avaribus occupat^ Cacano ^ metu fuadente Avares primumtametfi ferviant. Digreffus iude Prifcus Singidonem,*

donem 5 eječlls, qui earn tenebant Bui-^ Conftantinopolim trepidatum fuiflet.

garis, vrbem depopulatam reliquit. An- 'Crefcentenunc potentia Avarum, cre-

• 698. dibile eft Slavos, qui illis permixti habi-

Nec fefellitCacanum eventus, qui , tabant, & ut bellorum focii conjundtis

i'fubfequente anno in Dalmatian! Ro- . viribus praeliabantur, fenfim preflbs &

manis fubjpčlam ^rrupit, & fupra qua- fub Avarum jugum miflbs, praefertim

draginta civifates ocfupans opima fpo- eos, qui Carinthiam & Carnioliam no-

iia abftulit, quorum tamen pars aliqua .ftrara occupaverant, vt fequentia pro-

GudoinoIj)uce, quern Prifcusmiferat, dent. Anno600. inukis Avqrttm caefis recepta eft.

V.erun4anno vertente dumPrifcus

Singidonjem rfidit ,Cacanusin Myfiam

landuUin f^^^CQnfiftuntvidniexercitusper SiECULUM SEPTI-

Mikeii.ex icftaPafcJaaliapačlisinduciis. VbiCaca- MUM

^S^Nil KjojaaaiiQ militi fame labo ranti vitro

«ph.i.i8.<.v fuccurrit commeatu tranfmiflfo. Sir- JESU CHRISTI An. ^0l.ad^04.

mmrnxuncrecefleratBarbaras, cuipro GregoriiMagniPap. An. 12.adi

alimentisrep,enfaaromataplacuerunt.B. Sabiniani Pap^ A^. I.

Exa(ais feftis diebus Avares ad praedas M aurit 11 Imp. An. ad 20.

agendas coiiverfi ingenti pavore Con- Agilulphi Reg. Langob. ii.ad 14.

ftantiaopolim,,^ipfumquoquelmpe- Gisulphi D.Carniol.

ratorcm perculerunt, vt jam plerique ^mon^ Cond. An. 1S23. ad 1826. confilium caperent, deferta Europa in

Afiam&Calcedonem migrandi. Im- ^^^Ecruduit iterum Avaricura

peratorexcubitoribus&eleao armato- 3BKbeJium,CommentiolusMau-

rum cuneo jaflumptis muros longos Dux Prifco Prsetori juii-

munivit, vulgus vrbis cuftodiam fufce- ftus ad Singidonem, Vimi-

pit, fenatus Legationem ad Cacanum jiatium ( quod Ptolomaeus inter vrbes ^anduiph.

decernendam vrfit: omnia metu & foli- Myfiae fnperioris locat) exercituni mo 41. &fcqq.

pitudine plena. Sednifi Dominm fußodie- vet, nequc fegnior cum fuis Avaribus

fitcivitatem , fruflra vigilat, qui cußodit & Slaviš Cacanus, locatis ad ripas Da-

eam. ArmaDeimorbi, &peftis,hacin nubiiquatuof filiis, quiatper^nt ätran-

cxercitum Cacani immifsa, vna die fe- fitu Romanos,ipfe Prifco occnrritmara

ptem ejus filii febre & inguinaria lue ex- Viminatii valetudinem curaturus retinal funt. Vndereverfusvenientisle-C.manferatCommentiolus. Conferun-

gatimunera fufciperedetreftavit. Sed turarma,cert^ituftotisviribus,Sctriura

pro captivis , quorum ingens erat nu- Jiorarum intercgpedine defideratis tre-

meruslitrupetiit,profinguliscapitibus centistantum Romanis , quatuor mil-

numilma ^ eo negato pro fiugulis dimi- lia barbarorum intereunt. Altero die

dium: & hoc negato , quatuor filiquas inftaurato prgeJio ex Cacani exercitu o-

accepturus. Nec iftae promiffe. Ergd aomillia casfatneque tamen a creptis

ad Leeatum converfus Barbarus : Judi. Avares deftitere. Die tertia pari fortu-

cetinter me&interlmperatoremMau- maRomaniyfi barbaram multitudinem

ritium Deus, quod ipfe prior pacem r&. £ui fe filii Cacani conjunxerant, m vici-

fciderit Etinfuroremaausoccidijuf- num ftagnum cedentem impellunt, fit omnes captivos. Et nifi pofthoc . fternunt, caedunt,vbipraeter inn^e-

quinquagintamilliaaureorumfpopon- res alios Cacani filii occumbunt. Tan-

diffet Legatus , longe amplius apud ta jaaura Cacanum effcravit, vt novis

^ J Amälium CarnioUcs

mox adleais coplls Gepidamm , qui . nabat Apoftolica fedes, Haec multi 0-adhucDaciaminridebant,accurrerit,6c nentales , & per Illyricum Epifcopi quartum collatis fignis viäus propu- damnare tergiverfabancur , vtrique ta-dioramfugamarripere coa6lusfit. Pri- menfeCatholicosexiftimabant. Cxte-fcusreceptni quidem cecinit, vigil ta- rüm Severus Aquiieienfis five potius men per exploratores advertit,quid por- deftručla iterum per Langobardos A-i6 barbari molirentur,' Hi velut mune- quileia, Gradenfis Patriarcha Tergefti-refuoperfunčli, adlicentiam & genia- num Epifcopum refipifcentem rurfus les epulas fe contulerant. Prifcus prse- in fuam partem & Schifma pellicere co-iniffis quatuor inillibus fuorum tacito natus eft, quem tarnen Tergeftinus e-greffu trans Tiffum amnem, omni fo- lufit: fed ob id a Patriarcha perfecutio-lutosmeturepenteexinfidiisoccupat j nempaflusadS. Gregorium Papam regt improvifo cafu confternatos oppri- curritproauxilio,quiSmaragdumalte-mit. Triginta millia tunc Gepidarum, rä jam vice Exarchum Italiae contra vio-Avarum, & aliorum barbarorum fub i- lentiam Patriarchse ftimulare non diftu-.člummiifa,paucifugaelapfi trifte nun- lit. Jnno6oi.

tiumattulereGacano. Hie, vt erat infra- Sub hujus anni finem Mauritius

aianimi, rurfum alias legitcopias,Sla.ß ImperatorChriftoper vifumoptionem

vinos fibi focios adfcircit, ad Iftrum de- ' dante, plefti in hac vita, ut fervaretur in ^ifce^uy:,

•nuoprofert figna , fed denuo vincitur futura,concitatamilitumleditione, qui cedren in '

& profligatur. Impletur flumen fune- trans Iftrum hiemare, & e terris Slavi- fj^^^'J^sf'

ribus, graflatur per Avarum cxdes vi- norum alimenta quaerere jufli fuerant,

6ior Romanus exercitus, & feffo jam v- aeckmato novo ImperatorePhoca,fuse

trinque milite fponte captivus abduci- vrbisfaftus ludibrium, ante oculos fuos

Simocattai' turhoftis! Avaru m tria millia, Slavino- vidit occidiquatuor filiosmafculos, ni-

8.C.2/& (cq! "rum 0(Slingenti, Gepidarum ter mille hil aliud ingeminans, quam : J^^ es

Mifc.i.i7.c. ^ 2c alterius promifcuse multi- Domine, ti^näum judicium tmm : tan-

tudinis bis mille. Qiios tamen omnes dem & ipfe ferali ičlui cervicem prse-

petenti Chagano reftitui juffit Mauri- buit: quee fufiore calamo fcripfit Mi-

tiusadhucignarusobtentsea fuis vi6lo- fcellaeauthor, Cedrenus,Nicephorus,

riae. Hsec omnia vnius anni fpatio ge- & alii. Ex recentioribus probus author,

• fta fufiusnarratMifcellae Author. Anno cum Mauritium redarguiflet ob avari-

'(^01. tiam,quodcaptivos aCa6anolevipre-

'Severus Tcrgeftinus Epifcopus, tio redim ere negl exiflet, exclamat: Di-SGre 1 10 Scvero Patriarchae Shifmatico ipex^C.fcite Prindpes non plus exiflimatiom ve- mchoEAn. Ep Ssaro! tinacitcr adhaeferat, tandem Ecclefiss quodamnt rationi flatm , quam nai,Hung.

Ärhift!''vnioni reftitutus eft, ad quem extat E- jufiitia, aquitati, (^pietatitrihuere. In

Forojui.p. I, ^ Gregorij Papge. Redux ad Iftrianuncfloruifle Eirminum Epifco-

liiam fedem, recepitquinque fynodos pum ex literisD. Gregorii Papae colli-

Oecumenicas, & daranavit tria Capitu- gitur, cujus autem loci Epifcopus fue- E^ESir,

laexauthoritate fedisApoftolicseaCal- rit Eirminus , non fatis liquet. Jnno

'cedonenftConcilioexpunfta, quorum 602.

■primum erat de laudibus Theodor! - AgüuIphoRegi nafcitur exTheo-

'Mopfuefteni h^retici, alterum Epifto- delinda Bavara filius Adalvaldus,& die

la Ibae Edefleni Epifcopi Neftoriana; PafchatisModoetiaein EcclefiaS.Joan-teutium continebat fcripta Theodoreti . nis Baptiftae , quod Theodelinda Rc- c.zS^feJ.

Cyri Epifcopi contra Cyrillum Alexan- giis fumptibus exftruxerat, baptizatur.

drinum pro Neftorio edits. Haec dam- Filia Agilulphi cum viro fuq Godefcal-

co

'co Parmehfi Dücc a Romanis interce- . P h o č je Im p. An. - 3. ad 8.

pea detinebatur Ravennae ^ pro cujus ' Heräglii Imp. An. i.ad^

libertate pater folicitus cum Gifulpho Agilulphi Reg. Langob. A. i5'.ad 2 ^

Foro-juliiDuce, & Galdoaldo Triden- Gisulphi D. Carniol. An.^r ad 45-,

tino a quibus diffenferat, conciliarur, & ^Emon^ Cond. An. 1S27. ad 1S35'. Cacanum AVarum Regem in fsederis

focietatem adfcifcit. Hic einon modi- g^AbinianusPapaobitI9-Febrnarii

cas Avarum, & Slavorum copias, quae '^^iuccedit Bonifacius III. qui fedet

häuddubie ex vicinaCarinthia & Car- '"--^menfeso^to , diesfex & moritur,

niolia collečlae eJant fubfidio mittic j locumque cedit Bonifacio IV.

cum quibus Mediolano movens, Cre- Severus Patriärcha Gradehfis an-

monamRomanis obtempe'rantem ob- te firiem. "vitae reconciliätur Ecclefiae Fr.paiiad.

fedit ac cepit, mox eadem Fortuna Ma- Romanae, cnjus Elogium in Palatio Pa- heiLT^«!.

tua vičlori ceffit, 6c Vultureiia: fed Bre- triarchali Vtinenfi, quod tefert Palla- Jofdfreg?

xilli praefidiarii non exfpetSlato Regis dius, juxta"ea^ quöe fupranotatafurit ex .

adventu incensa vrbe iRavenna aMcefl Bäronio , corrigendum eft. Mortuo Diäcde reb.'

ferunt. Reddita exinde eft Agilulphö fufficitur Aqiiilei93 Joannes Abbas favo-filia , & pax cum Romanis integrata.]^/e Agilulphi Regis, & GrädiCaildidia-

Anno 60^. ii'^s favore Exarchi Icalise, quorurn Jo-

Vix duriialtetum aetatis annum in- annes Schifma fovit, Carididianus Ro-

greffusAdalvaldus Agilulphi ex Theo- manx ädh^fitEcelefiae. Ethaecprima

delindä filius Mediolani corona Lan^ origö duplicis Patriarchatu's ex vno na-

gobardica redimitur: Ronlse vero Ma^ ti, quem fübfecutis temporibüs fedes

gnüs ille Gregorius curis pro Ecclefia Apoftolicä äd evitarida gravia mala ap-

Dei& ftudiis confe6lus ad meliorem vi^ probavit j & Gradenfis quidem Veiie-

tam evocatur. Ei poft quinque meri^ tiastraüslatus eft, Aquileienfis teman-

tnc.Daima ^^^ Mcitur Säbinianus Tufcüs patre Tit, cujustameii Patriarchse noii Aqui^

J-i-cj. ßono, cui brevis vita. Anno 604. quo leias fed Vcini refidere folent. Porro Jo-

Slavos noftros hoftili incurfu iterüml- ännem ägnoverunt Epifcopi fufFräga-

ftriam petiifle ac rapinas egiffe Lucius nei, qui erantin Forö-julio; feii Vene-

notat. Et hoc quidem faepius deinceps tia fub Duce Gifulpho & Rege Lango-

egeruiit , Phocä induciäs pačlo cum' bardoruni: Candidiätium veroEpifco-

Chägano, ScPerficobellö, aciüteftinis piIftri3e,6tqüierantfubGra2corumIm.

conjurationibus opprimendis occupa- perio. De nöftro JEmonensi nulla to. Sed&ipfcCacanusfoedifragusoc-C.hoc tempore memoriä, quia Carnis

cafione vfus, Thraciam cum Avaribus üiixti Avares k Slavi Eehnici fiderh Cä-

populatušeft, c[MQm]^mannü grayem tholicamopprimebant." Vndefi^mo-

& laboribus feffum imperante Phoca n^e remanfit Epifcopatus, latere opor-

vel paulopoft obiiffe credibile eft, eiq/ tuit Ecclefiarum Paftoreš & nofter M^

fufFeaumvelfilium, vel alteriusprofa- monensis nonGrädenfeth fed Aqui^

piae Cacanum. Longo quippe tempo- leietifem Metropolirn agnoverit, turn

reidnomen AvarumRegibuscommu. pats Carnioliae adhuc Langobardis pa=

iiemanfit- Anno 60^. reret. Nec potuit coercere Gifulphus

Düxidolorum eukutn, cum etiam in-

JESU CHRISTI Ari.^05'.ad6i3. tetLangobardos multi ad iddlolatriam Sedes vacac m.iu d. z6. reläberentur, & vitium traherencffirobi

Bonifacii Pap^HLAn; i.- abimprobis, quibUsinifcebantuir.quin B0 ni f Ac 11 Pap. IV. An; 1.ad& caeteriLangobardi^ cuin effehtAria^

üi

ni p^rum de Catholicis Epifcopis folici- . excufsaprsda eos a fuis finibus propu!-tierant. Steriles jam func anni regnan- 'famnt. Ego base ad annum 6l 2. refer-te Phoca nec aliquid ad noftram fpe- rem, & quod in eodem Diacono fequi- c.41. ftansCarnioliam occurrit. Prefiam ef- tur,inproximefequentem, fecontinuismoDbusAvarum,& Slavo- Slaves videlicet noftros Baioaria rum, &totam penefub jugum mifTam digreflbsinlftriam iterum proeurrifle, verofimile eft. Idem accidit Iftriae & vbicjefis Romanispraefidiis,omniara- Adebrdtei Dalmatise, vti ex Epiftolis D. Gregorii pinis, csedibus, & incendiis impleve-. colligere licet,fatenturque recentiores runt. Anno 6l2. quo ipfo a Bayaris re-. Chronograph!,quosinternolimcredas centioribus ponitur obitus Garibaldi Av entino & Megifero, qui feculi fepti- Duds & Theodonis III. inauguratio , jni serae Chriftianse gefta innumeris fa- quem Chriftianae fidei aflferuit Divus bulls, & proprii genii commends per- Rupertus Noricorum Apoftolus, & fi-mifcuerunt. Praeftatfilerevbi veter um dei etiam inter Avares propagator. Rede eft authoritas, quam fingere cum no- ginoburgi regia tenuilTe volunt Theo-yellis. donem Annalesdomeftici,&v^;2?2opri-Phoca Orientls Tyranno , dome- mum 616. baptizatum quamvisaliipri-Landuiph. fticorum confpiratione perempto, He- ^ dem ante vti ad annum 5'S2.'notavimus cjSnU^' radius filiusHeraclij PatritiiAfricae Prse- id fa^um velint. Ego quod his addam. oiyc.inAn-^Qj.^ acclamatus Imperator reperit Eu- vel demam non habeo. Veteres quos ropam ab Avaribus totam defolatam habemus hiftorici de Boiis, & eorum neque exercitum alium, quam eäs co- converfione filent. Traditio meretur pias, qux Phocas contra Mauritium in fidem , & nonnulla rhythmis antiquis tyrannidemilitaverant. Anno 610. pro gentismore confignata. Nam quae Adhuncannum ponit Brunnerus de vita S. Ruperti extant five MSS. five Taffilonis RegisBavariss obitnm,atve- imprefla Recentiorum funt ftudia inter ro Adelzreiter ex Paulo Diacono colli- fediffidentia, longe poft S. Ruperti o-abTaSi- git eum obiiffe anno 5-9$.fed ex Diaco- bitum inliteras miffa, quae tamenmul-tieit.p.i.Ltf. ^^ ^^^ prorfus aliud elicio, vt paulo tum luminis afFerunt hiftorix , fi non poftadnotabo. Garibaldus II. Tliaffi- Chronologiae. CaeterumquodTaffilo-lonis filius, vt vult Diaconus, vel prior nis obitum Diaconus non infinuet acci-ille Theodelindse pater, vt domeftici ad annum ^^S/iiprmsDhcom, que nonnulli fcripfere , Talfiloni fucceflit pro fe allegat Adelzreiter, authoritati Du eis titulo contentus, cui Gaila filia tribuo, qui cum retulifTet mortem Gi-Henning, p. GifulphiDucis Foro-juliaui conjugaliC.fulphiDucisForo-julienfis, & casdem Sä vinculo fociatacreditur. Ejus tempore, filiorum infra referendam, addit. His incertum quo anno, Slavi noftri Baioa^ temporihm, hoc eft circa illos annos obi-riam ingrefli ad Aguntum vfque per- jffe Thaffilonem, & mox addit: Slavo-veneruntjidex* Antoniniltinerariome- rumvičloriam : Hoc nibUominus anno dium erat inter Lonzium ( nunc Lienz) Slavi Ifiriam deprcedati[unt, quo fcilicet & Litamum (nunc Luttach) quod Clu- poft Taffilonis obitamAgilulphus cum. verius putat oppidum hodie nomina- Romanis 6c Francis pacem renovavit tumDoblach in confinibus Carinthiae defunčto Thaffilone. Et praeterea po & Tyrolis. Ibi Garibaldus occurrens nit: Occifus quoqueeH his diehm 'fheodo-hofti, cum fuisprofligatus eft, & Slavi hertm Rex Francomm, cujus c.xdem read interiora Bavariae penetrantes late čle Baronius collocat auno 613. vt pro-prasdasegerunt. Sed Boii refumptis a- indeThaffilonis obitum ex menteDia-ßimis & aučlis copiis non muko poft coni trieiinio vel fummum quadrien-

nio

nio an^ accidiffe coliigatur. Imö vi- , qua Carniolia Slavis haud duhih jam

dctur Diaconus infmuare Garibaldum tunc inhabitaca fuit, fed Langobardis

m pugna cum Slavis occubuifTe, cum fubjeaa : reliqvum cum Carinthia pof-

dicac : m Jgmto a' Slavis deviam eB, federunt iidem Slavi, fed Avaribus tri.

& Boiariormn termini depradantur : re- butarii, vt dicemus ad annum 616.

Jumpti^ tarnen Boioanj virilem ^c. nul- Cum enim tunc Slavi ex Avaribus ge-

la amplius faftä mentione Garibaldi, niti "contra patres fuos furrexerint, fa-

quafi eo jam non amplius fuperftite, tendum eft eos jam hoc tempore paf-

Bojoarij foli pugnaffent, & predam re- fos Avaricum jugum. Jmo 613. Adek.cit.n. cepifTent. Idem Adeltzreiter Gaelam

Gifulphi filiam vnde Reufnerus , & JESU CHRISTI An. 61^. ad^i/.'

Paul Diac ^^^ ^^^^ afleruerit, nefcit, quam ta- Bonifacii Papx IV. An. vlt. tJngobSJ'. ™ ^^ Paulus Diaconus inter quatuor fi- Deusdedit Papse An. i . ad 5. liasGifulphinominat, licet non expri- Heraclii Imp. An. 5'.adS. mat Garibaldo nuptam , fedpoftmo- AgilulphiReg. lang0b.A.24.ad2f. dum tacito nomine vnam filiarum Adalvaldi Reg. An. 1.&2. Principi IBoioariorum nupffifTe trad at. GisulphiI. Carn. Due. An. vlt.

Hoc tempore credo, poftquamß, Tasonis & Caconis Duchm Slavi aggreffi fuere Bavariam , Giful- Carn. An. I. & 2.

phus Foro-Julij Dux comparato Lan- Grasulphi D. carnioliie. An.i. gobardorum exercitu per Alpes Julias .^mon^eCondit^. Anno. in Slavos , qui Carinthiam occupave- ad 1839.

rant, vtfuturogenero forte gratificare-

•tur per ipfos Slavos movit, quod infi- TAftatä jam pridem vt vidimus

Wem Diac. nuatDiaconus, qui poftxsedem Giful- \j Thraciä, Moefia, & firmato ^^^^ "t. .4.C.40. ^ quapaulo poft dicam, ait: Hi * in Pannoniis Avarum regno, Langob'.i.^

Juo tempore Slavorum regionem , quce Ä- diftra6lis infuper Imperatoris Heraclij sigebertin

?>ellia appellatur, vfque ad locum, qui M- viribus, junior Cacanus Avarum Rex ^J'^l'XddS

daria dicitur, pojjederunt. Vnde vfque ad ferox , & bellicofus juvenis Skvorum p^i. Annai,

tempora Ratichis Ducis ijdem Slavi penfio- five exemplo, five hortatu copiosä gen-

nem Foro - Julianis Ducibus perfolverunt, tis fuae multitudine coadunatäVenetia

Quaenam fithaec Slavorum regio dičla feu Forum -julium aggrelTus, Gifulpho

Azellia, divinare non poffum^nifi credä Duci improvifus hoftilia figna intulit.

i.ai.com- Lazio ( Vt fupra monui) qui pro Azellia Retinebant tunc in fide fua Langnbardi legitCe//^, & proMedaria Mednik-C.yt ex conje£lura diximus, Em o nam

' thall vulgo dičtam vallem prope Ce- noftramper quam in Venetos praebenc

leiam, ad Trajanberg. Verofiraile eft, aditura Alpes Julise 5 banc ergo pri-

quod Langobardi nunc primo regio- mam barbarae copiae magno impetu

nem (dičlam Azelliani five ab Azalis irruerunt. Gifulphus trifti nuntioper-

populis five a Celeia vrbe) occupave- territus, five is fuerit primus hoc no-

rintj&deincepsejus retinuerintdomi- mine, quem ex Alboinicomitiva,6cge-

nium vfque ad tempora Ratichis Du- nere Nepotem ad annum 56$. Vene--

eis, vti fuo loco poft plures annos me- tae Provinciae datum Ducem memln'i-

morabimus. Vnde apparet quantas mus, five alter ejus filius hujusnomi-

olim Carniolia noftra , ruinas, clades, nis ( vnum tantum agnofcit , Palla-

& vaftationes tot tam que diverfarum dius; duos Megiferus ; quantum pec

nationumtJanfmigrationibusobnoxia, temporis brevitatem licuit Lango-

fuftinuerit. ^ m o n a noftra & reli- bardorum vires contraxit, Cacano-

Vv

que oppofitus in ipfo Foro - Jalio pro . tres Duces , Tafo & Caco confcenfis

patriae aris, k focis decernere ftatuit. 'equis extremam vitaturi perniciem fu-

Sed multitudo quantumvis imbellis , gä fibi confulendüm putaverint. Gti-

faepe öppreflit päucorum fortitudi- moaldus minimus natu ne in liofti-

nem. IdGifulpho evenit,qui dumani- urn poteftatem veniret aGermano pe.

mosedimiCat, inter primoGcadentium rimendus fletu impetravit , ut equo

obrutus , deleta pene ad internecio- impofitus , qua poflet vna fugam ar-

nemLang'obardorumForo-Juiienfiuni riperet. Hunc tardius equitanteni

gente,Vičl:oriam€aca'no reliquit. Ro- barbarus e fuga retraxit, & apprelien-

milda Gifulphi yxor cum filiabus , & fo jumenti freno ducebat in caftra ;

its,qui evaferant bdlli turbinem,intra cum puer non ferens ignominiam, fa-

ieptaForo-JüHani'Caftriferecepittad cinus edidit viro dignum. Strinxic

Yeliqaä prfefidia Langobardi confuge- gladium barbaro alior(iim intento , ei-

Ye. • Ea enumCratPaülus Diaconus : que vulnus eo nifu inflixit , vt cere-

Cormons, Nomafo , Olopo , Arteni- bro effufo corruens eqvum dimiferit,

am , Reuiiiam , Glemonam , Velen- quem retroaftumGrimoaldus ad pro.

Ckwer.itai. tiam Inibliginem j-quge, Cluverius in- fequendam fugam alacris incitavit. andq.Uc. tcrpretätur. Cormons, Mazo , Ofo-ß^Romildam , cujus libidini Foro - Ju-

po, Airtegna, Reunia, Ghiemona---- licnfes parentabant , ad vnius nočtis

Biliris , hodierna appellatione. Velen- nuptias admrfit Cacanus , ne verbis

tiam , pUtarem ego Venzon. Filij 'defiaiffe videretur , dein violandam

'Gifulp'hi Tafo & Caco juvenes, Ra- tradidit duodecim Avarum libidini ac

doaldus 6c Grimoaldus , nondumati- demum palo infixam fpe6taculo ex^

nos adolefcentias egreili cum matre hibuit , addita exprobratione : tale

erant in Foro -Julienfi caftro , de quo monftrum faeminae tali marito conjun-

inter authores magna difceptatio. gi debcre. Supererant quatuor filije,

Keoterici , vt Palladius,Vtinum efle Appa & Gaila , reliquarum duarum

Ferra.inCat. yolunt. Cluverius, Fertarius, & alii nomina excidere. Si Gaila vti volunt

CjCji SS cici

II Jan.'Boll. Cividal d'Auftria : Neutrum abnue- recentiores thorum Garibaldi Bojorum i'auHni fi. fim , fed neutrum fatis compertum. Ducis meruit , aut ille diutius vixit, Jan. ^orro Avares vi6loria potiti praedo- aut ifta vidua Matri poft Maritum fu-nüm more obvia diripiunt, incen- perftes adhaeferi't. Hae libidinem A-dunt, vaftant, & demum Foro - Ju- varum veritae crudas pullorum carnes lianum oppidumar6la obfidione clau- applkuere mammillis , qui^ inpuru-dunt. Cacanus Rex juvenis cumC.lentam faniem refolutae , horrorem le6la manu obequitat , opportunum äccedentibus crearent. Eo caftae men. alTultus locum , & oppugnationis in- tis ftratagemate deluß Avares Lango-quirens. Hunc e moenibus confpica- bardas faeminas 'omnes male olere jata Romilda procax mulier in'amo- člarunt. Ita fervatse ac venundatae, rem exarfit , miflbque caduceatore, digriis poftea eločatae funt nuptiis, vt rluptias juvenis Regis expötijtjCaftripa- Paülus Diaconus tradit, vna earum člatraditionem. Arrepta facile a Barba. 'Älemannorüm ^Regi , alia vero dici-ro conditio , cui Matrimoni j faedera, & tUr Bojoariorum Principi nupfi{re,quod belli jura ex libitu paria eränt. Admits fi fačlum eft poft hanc recenfitam claw ifi in oppidum Avares , omnia casdi- dem j'G'aila potius Theodonis, quam bus & incendiis abfumunt, captivps Garibaldi thoro fociata eft , vel Gari-fine numero abducunt , &'vfque a- baldus 'diutius vixit. Anno 614. & deo hoftilem impetum laxant, vt fra- '615".

Ad

Ad fnperum fedes evocatus eft^ evocat i Tafoni majori natu , ut pol-

koc Junlj.Sanftus Adalber- 'licebatur barbam pro more incifurus.

SSflcoi!'' tusSifcia Pannonise noftr^ oppido ]a- Qgo loco non filebo gjus temporis

pydicBconfinionundusEpifcopusCo- morem. ^os ad prindpale fafti|U

menfis, quifalfoaccufatus apudBom- urn evehi contingeröt , lis barba io-

facium IV. Papam,cumis L^gatummi- letini aliquo ritu auferri debebat. Vn- G]ye.8eCe&s.

fiffetjqui de caula cognofceret^innocens de Glycas & Cedrenus apiid Sponda- sp^dlfi

& fanftus eft conipertus. Acceffitta- num deHeraclio Imperator® traduntj

men Boiiifaciuoi cum Legato,vt coram ciim antea barbam haberet latam at-

eomanifeftiusobje(?l:adilueret, iterum que prolixam , mox vbi fačtus eft

abfolutuseft. CumquePoncifexabillo Irriperator comam totondifle , ac

quaererec, quo tempore evolaturus et mentum rafiffe , qui erat Imperato-

fet ad fuperos, refpondic: tunc cum ip- rum habitus. Igituc »Tafo aflumpto

fe Bonifaciusex altcro oculo( monocu- fratreCacqnc jiivenili fiducia nihil ma^

lus enim erat) difcuITiflet caliginem. li fufpicatus Opitergium cum ele^a

Conftititdičlofidesj&convaluit dein- juvenum manu ad Gregorium ac-

de PoiitiFex , memorque prasdiaionis currit, 6c vix vrbem ingreffus dum Comum accurrit, vt decedenti Adal-B.portas occludi , ac militem armatum

bertoadellet, quem cum morteluaan. per vicos difcurrere videt , defper^

tem reperit, vitaque fundum fuis ip- ta falute fratri Caconi vaiefaciens , ia

fe manibus fepeÜvit in Ecclefia SS. A- obvios Romanos fertur i idem Caco k

poflolorum in vita & poft obit um mi- Cornices agunt, qui candem multis

racuiis darum. Succeflbrem in ea- occifisjipfi quoque ceu vidimo pro-

demfede naaus eft Adalbertus San- cumbunt. Tafonis mortui caput Gfi&.

aum Mardanum concivem exeadem gorius ad fe delatum rafit , nc per-

civitate Sifcia ortum , & difcipulum. jurus videretur. Ita occubuerunt

BxcAmo6iS'. nobilifllmi juvenes , tunc partis Ja-

PauiDiac Digrcffis ž Foro-julio Avaribus pydigs noftrs Domini. Neque t^

i.angob.14'. Tafo & Caco Glfulphi Ducis filij, Pa- men Langobardi Gregorio fe fubmife-

lÄu!!^ ttiTe regimen fufceperunt prima in re. runtfed Grafulphum patcttum occu

ftaurandis vrbibus , quas diruerant forum clavo Reipublicae admotum

barbari, & muniendis adverfus hofti- pro nepotibus ( qui minorennes crant)

lem im petum caftris, cura fuit, revo- Rodoaldo, & Grimo^do, tutd® foe-

catis interim, qui aliorfum profugerant cie Ducem creant, Ea res aut fofpc inquilinis. Sed ipfa primordia regimi- C.^a , aut indigna vifa adolefcentxbus

nis , luauofam fratribus cataftrophen effecit, vt ambo dam confcenfo na-

attulerunc. Gregorius Romanorum vigio Beneventum profugermt. PfS-

Fatricius pro Heradio Imperatore, vr- erat Beneventanis Dux Arichis , iah

^es nonnuUas , & oppida in Veneta cujus difciplina ilh adoleverant : hiC

Provincia retinebat. Erat tunc inter benigne complexusprofugos fiUorum

Lansobardos & Romanos padficum habult loco Jnno 616. ÖC ^

pridL commercium , dum fua cui- Interea temporisCandianus Patri-

que ill^fa permancrent. Naaus oc- archaGradenfis, quemfedes ApoftoU-

cafionem Foro - julij occupandi Gre- carecognofcebat, montur, & m ejas

gorius , juvenum Ducum rudem ad- locum (ubro^tur Cypaanus Polenfe

Lc, & in expertam gubernandi ra- cxiftria, vir ianaiffim« Vit®. Obut

tionemobfervans, amicitia. fpecie Ta- etiamTicini Agilulphus Langobardo.

fonem & Caconem ad fe Opitergium rum Rex in Pannoma natus, cum ^

Fr Pallad. " gnaiTct in Italia primus Catliolicus an-^ ^am Domini Grucem abftulerat, ab-

dtjorr""'' nis vigintiquinqud, ciii filius Adalval- 'duRo cum ea iSacharia Hierofolymita-

i^aui.Dmc. dusfubtutela matrisTkeoddindaEfuc- no Epifcopo , dimicaturus. Conftan-

c^Älph. cefiic. Jnm vel fequenti. Übiit tino filio, Sergio Patriarchge,& Bonofo

R'Z.Friic. prseterea Deusdedit Papa fub fihem Patritio vrbem Conftantinopolitanam

äincln^'^ anni fubrogato et Bonifacio V. in vigi- commendat, & infuper fcriptis ad Ca-

lia Natalis Domini.617. Canum Avarum Regem literis, ei tan-

. quam filiifuitutori commendat Impe-

JESU CHRISTI An. 61%. ad 624. riumEuropssum. Quiefcebant tunc i-

Bo:ni¥acii Pap^-V.An. Lad terum Iftria, Japydia, Pannonia fupe-

Heraclii Imp. An. g.aditJ. rior, Noricum, quae ex parte jam in no-

Fl. Adalvaldi Reg. Langob. 3. ad S. va tranfibant nomina, & Carnia appel-

Grasulphi D. CapvNIoli^, 2. ad 9. iabanturfubdiverfis Principibus. Japy-

^Emon^ Cond, An. 1840. ad 1846. diam 6c partem Pannoniae ac Norici ad

vfqueCeleiamDuxForo Julienfis mo-

Acanus cum Avaribus rurfum detabatur, reliqvum Noricum quan-

Thracias involat, ad vfque Ion- tum ejus nunc Carinthia compleilitur, gosmurosdedučloexercicu. AdB,vti & Paniioniae Avaribus obtempera-

eum Legatos mittit Heraclius pacifci bant, quas magna ex parte Slavi habi-

defiderans. Spondet primum barba- tabant permixti Avaribus, eifquq fubje-

rus : cum verö deinde muneribus ex- ^quod difertis verbis teftatur Frede-

tra longos muros offiiciose delatis, g;arius Scholafticus. Eranrinquitaban-

ipfe Imperator , invicem jurandum tiquoWinidiBifulciChuniSjfiveHun-

faedus firmacurus occurreret , Caca- nis,five Avaribus (eadem quippe gens

nus vifo Imperatore cum paucis co- fuit fgepius variato nomine ) quafi bifa-

niitibus adventante , fpretis mune- rium illos fulcientes. Nam in praeliis.

6. Theod. ■ ribus hoftili animo adverfum ruit, & praefto effe debebant Slavi feu Winidi,

gdr.spond. ^^^^ ^^ ^^ ^^^^^ recepiffet & prxliari pro Hunnis : Hunni ve.

Imperator*, ačlum fuilTet de Roma- rd caftra lervabant fpečlatores praeli-

no Imperio. Intercepemnt tarnen A- antium, neque accurrebant, nifi pe-

vares Regium apparatum, & fupelle- riclitantibus Slaviš. Praeter hsEC au-

člilem: deinadpraedas&latrociniapro. xtlia, magnis onerabanturtributis Wi-

greffi, vaftatäTliraciäredierunc. Jmo nidi, & venientibus ad fe Hunnis ad

^18. hyemandum,cogebanturillisfiliasfuas Adeos reduces Imperator Iterüm C.proftituere: quo barbaro agendi ritu ef-

Legatos mißt imminente Perfico hello, fecerunt Hunni, vt ipfimet filii, quo s

& queftus deattentata per fpeciem tra- äpud Slavos genuerant, contra ipfos ar-

^ahdas pads,violentia,f3edus firmum macorripuerint, vt paulopoft dicetur,

cum iis inire expetiit. Cacanus boni- H^cJnmßzi.

tatemlmperatorisseftimanspoenitudi- Cyprianus Patriarcha Gradenfis

nem fa6linon obfcuris argumentis pro- moriturGjradi,& ibidem fepelitur. Sue-.

didic,&cum Legatis foedus percuflit, cedit in ejus locum Epiphanius Iftria-

aliquotannisduraturum. Anm^\$., nus Protonotarius Apoftolicus. Hera-

Evolutovnjus anni curriculo He- cliusmagnäin Deum pietate , & fidu-

raciius contra6lis Europaeis cohortibus eia contra Perfäs pugnans, magnis in-

in AGamtranfportat omnem militiani ckrefcitvi6loriis. Anno GlZ.

contra CofrohenPerfarum Regem, qui . In Norico Juvavise (five Salisbur-

nuper Hierofoi^^ma cxpugnata fan- gi) moritur S. Rupertus Norici Apofta-

lus

Jus-dierum, & meritommplenus,ci\m vet. Chazari per Cafpias portas duce

Paiiad.hift. Vitahdifcipulonotae (knaitatis viro A^ 'ZiliebiJe,quidignitatefecundusaCha-

Foro-jui.P. fcetas fuos, & reliquos commendaffet ganoerat, in pSfidem erumpunt,ibi.

difcjpplos , quptn €tiam in Epifcopali tjuepriedis, csedibus, incendiis regio-

^gphedraKabuit fucceflorem. nemvaftant. Heradius aLazica profe-

baTini^t''" ^^qupHmotpnilice fublatä corrigendi aiuscumruoexercicuillisjungitur^ Zi-

AddSek^^^^' ^^^ obicum ejus ad Jnnum 626, hebil vifo Imperatore ex equo defiliens

AnnaLP.i. yel 628.retulerunc. SepulcliraliJapidi ejiiscollo affüfus mox genuaamplexa-

Un.29. i^on pridem eruto (quern ipfe vidi) ere- tur »Turcarum vero coliorces pronae iti

Kader, p.i. tJcndum efl:,ih quo Jmm 623, expri- terrain cadebant, & Heraclium more

m-i?' ipitur. Fratrem habuit D.. Rupcrtus gends adorabanc ^ Perfis e propinqua

Trijdbertum,qui in Brisgoja eremum vrbe cum admiratione fpedantibus.

ipcolenSjimpetrata habicacione ab Otto- Tunc Ziliebil filio {uo Imperatori com-

berto Habfpurgi Comite , a latro.nibus mendato , quadraginta millia felečlo-

Guilliman. 9.CC1IUS, mipaculis claruit, vt fuo loco rum virorum exercitui Romano adjun-

l.3.cap.i. dii^en^us. Fratrem vero D.Rupertifuif^ xitjipfe vero in patriam reverfus eft.

fe volant plerique, negant Bollandi Intereadum hasc aguntur opeDei ge-continuatores. g nisricis ab alia PcTfidis parte Theodorus

Macliomet Arabum Princeps in- Impcratoris frater de Perßs admiran-

notefcit, qui degenere Ifmaelis ortus, dam confequitur vi6loriam. Romanis

Boiiand.Aft. clTetpauper & Orphanus,cuidam in confličlu aeris tranquillitate fruenti^

ss.invita. cogiiataefusEpr3sdiviti,prim6 Vt mer- bus , liorribilis tempeftas in barbaros

cenarius, dein vtmaritus fe conjunxit. grandinem excuffit, vt in fugam ačli

Quas cum aegre ferret, quod morboE- lubfequentium vičlorum gladiis pleri^

pilepticQ & caduco vexaretur, excufa- que occubuerint, Dux eorum Sain moe-

landiiiph batil]e,none{rGrporbum,fedvifionem roreanimij& Regis metu exanimatus

Mi(ceiijib. Gabrielis Archangeli , cujus afpečlu obieric. Anno 62^. Eocjemannomen-

S'gebett. in mentis deliquium ^ztcxctxxx.Sigebert.ai fe Oktobri moritur Bonifacius Papa V.

Jnn. 6-^o.fedLandu!phma(lAnn.6l^. cui poft 6. menfes fubrogatur Hono-

rius Anno 626.

JESU CHRISTI An. 62^. ad^2$. Fortunatus quidam fed male fe-

B o niF a ci r Papae V. An. 7. & 8. riatus Langobardorum favore Aquilei-

Honorii Papae An. i.& 2. enfemCathedram obtinuitper Arianos

Heraclii Imp. An. 17.18.15). Arianus: hie semulumGradenfem de-pL.ARiovALDiR.Langob, An. 1.2.3. ^'dignatusarmatamilitumrnanu afTum-

Grasulphi Dug. Carn. An.io.i i.12. ptaGradam advolat,facra & prophana

S a m o ni s D, Carnorum. An. 1.2.3. refpe^u mifcet, mulcis occifis Ec-

^mon^CoND. An. l847.adi8so. defiam Metropolitanam fpoliat argen-

teis, & aureis ornamentis, cun daque

"N Oriente Perfarum Rex Cofrohes pretiosa fupelkaile, & pr^da onuftus

multis attritus prdijs, nequid inten- Aquilejam revertitur. Monitus de in-

-tatumrelinqueret,Hunnos,Avares, folenti faao Rom anus PontifexHono-

Bulgaros,Slavos,Gepidas in belli focie- rius refcribens ad Epifcopos Venetih &

tatem adfcifcit, eofque ad obfidendam Iftriae declaravit Fortunatum incapa-

conjunais viribus Conftantinopolim cem Patriarchalis feu Epifcopalis digni-

impellit, Heraclius econtra Turcos, tatis,eiquefubfticuitPrimogerium Are-

SiS""' qiiosCha2arosvocant,fibifociat,&tri. tinum Heraclij Imperatoris, vel Exar-

■ plici exercitu adverfus Cofroliem mo- chi nomine Heraclij commendatione.

^ Vv 3 ^^^^

Ft it id tt-mporis tam Aqnileja, quam^ mmt'is. Nam inter ccetera, qua crudeliter Gradus fubtutela IrPf--:raccrisOnenta- '(^dičlu quoque honendum ) in eos exerce.

lis: nihilominus parum quiete fedit Pri- bant^vmm illud mfandum, cunäisque an-^

inogerius,cui armis contraLangobar- teafeculisinauditumeratfcelus^quodquafi

dorum frequentes mokftias lubvenire hyematurieorumadihantdomicitiapxores

Imperator non potuit Perfico diftentus ipforumfuis aßumehantfociasßrati^. Ve-

bello* favit tarnen qua potuit pecunia rum illi^quide conjugibus Slavormn ^

& facris rebus, quas inter ei tranfmifit Hiimiserantgeniti, hoc malum, quod w-

Cathedram S. Marci Alexandrinara, trki eorum diu fuerarJ perpejji, mlentes

qu'de etiam num (tametfi temporis diu- perpeti^ immane contra Dominos patres

turnitate det^rior cfiečla ) confervatur. fuos excitavere bellum. Ad quod Samo cum

Anno 627. Idem hie annus fortunatilTi- fociis adjumentolVinidis futurus forte pro^

mus illuxit Orienti j Cofroe Perfarum fečlus eß : faäaque congrejjtom Winidi

Rege vičlorijs Heraclij fatigato, profu- Hunnosfuperant. In hoc certamine Samo

go, ac dem um a proprio filioSiroe pe- tum fais prcedarum militia documentum

re m p to • captivi om n es e Perfide liberi dedit: prarupto namque fife periculo dans

rcdierunc cum Zacliaria Epifcopo, & plurimos hoßium deflruxit. Hocßicceßu ipfum ran6lae Crucis lignum repoivR-'^ Samo a Slavis ad regendum expetitus , eo

tum eft, quod Heraclius humeris impo- qmdegregia ejus deleÜarinturßrtitudine,

fitum fequentianno Hercfolymas de- demgotiatore^exconßitutus,pertriginta

tulit, quae fuse alij pjoi'eqvuntur. An* fix annos (Fredegarius habet }flrenue

no 6IT' return guhernavit, adverfium innumeros

Ad hxc tempora nccefse efl: revo- bellorum tumultus, qua cum Avaris gejjit:

care ftabilitum in Carinthia & parteCar- in quibusfiemper prudenti aflutia vfius w-

niolisenoftras Slavorum Imperium. Hi äorextitit. Habuitquoquedmdeciwexge-

Aimoin.l 4. fiquidem Avarico (male Megiferus po- nere Winidormn vxores^ ex quibus duode-

scoi ttron. fuit Bavarico ) jugo prefli ( vt fupra di- dmßios, acquindecim genuitfilias. Ha-

MigS." f. ximus )captataoccafione,eo fefe peni- £lenus Aimoinus,quibusfimiliafcripfit

San exuerunt, creando proprium Du- Fredegarius in eo (blum difcrepans,

Fvig in.[fpec. cem, five Rcgem Samonem, quern Sa- quod Samoni viginti duos filios natos

EnjSrte" moim alij appellant. Id nonnulli fcribat. Habemus ergo primum Skvo-

fSVvoJl ^24. alij vero 626. alij denique 630. rum Ducettiaut Regem in Carinthia &

Äm S ad volunt. Cum mediis fentio, fuperioriCarniolia, quern late etiamin

mfijs.'' & rem verbis Aimoini expono. . Anno Moraviam vfque dominatum fcribit quadrageßmo Principatus Clotharij ^wzoC.pefHna. Ubiver6Regiamhabuerit,ia-

quidam nomine Samo natione Francus de compertum eft. Qms etiam ei in regno

pago Senonico multosnegotiatorum mercan- fucceflerit, an filiorum vel nepotum a-

dicaufia in Slavorum patriam^qui etiam liquis, aut rurfum extraneus, defečla

Winidi dicuntur) fecum deduxit. Slavi ejus setatis fcriptorum , pro certo nihil

jam dudum Hunms ( qui ^ Avares dicun- poflum afferere. Bollandus in Com - SbriS*'

tur^ßibjedi, dominationis eorum jugum mentariopraevio ad vitam B,Domitia-

detrečlare tejttabant. Siquidem cum pri- ni ad vertit. Mortuo Samone ad an-

mum vecligalia eis vti dominis dependerent, num dicemus ) admotus mc ne ad.

fraliantium caßra tutarentur , fugienti- regni gubernacula filiorum aliquis frt^ an

hm auxilia ad refiißendum fubminifirarent^ regia poteflas abrogata, ^ in plurss Duces

t ant as ah ipfisfiibi illatas tokrabant contu- partita, incertum eß. Etenimfuere etiam

fiielias J vt m7z homines hominibus ^ fedfer as vivo Samone certorum dßriöiuum ad Sla~

crederes quibuslibet vilibus imperitare ju* vicam gentm pertimntimn Duces. Ö'c.

Cüiii

Cum igimr incerta fit Iiorum Ducum^ HosSJavosRollandus non putat fuifle

& generatio , & fucceflio, non poffu- 'alios, quam Carinthos, fed modicum

mus eorum annosClironologias aptaie,- illos retulifle fru6lum ex fequentibus

•mentionem tamen faciemus corum, annislicebitcolligere.(^33. qu^ a,pud ^aiathores de ijs reperiuntur. Dagoberti Francorum Regis for-

£c licet opiijemur partem Carnioiiae, tunam his anais extollit Fredeg.arius, Fredegar.ia

faltemfuperioriSjöcfortafle etiam lafe^ c,umtrahiteumlatejmperantexnavici-

rioris fubj;?člam nunc fuifle dominatui »nis populiš timore ejus potentiae per-

Samonis, refpe6lutamen alteriuspartis cuiß«, yltroneohonoratum obfequio;

feu Japydis, prtsfequemur annos Du- inter hos ait fuifle etiam Avaies & Sla-

cum F.oro - julienfium, quibus etiam E- woSyquife mam -puhlica fua di/mi fuhij. Auth cefio.

monam obtemperafle, licet jam multis aemhsfiducialiterj^ondehant, AuthorGe^ beÄ^'^^'

Slaviš inhabitatam, extra.dubiam habe- ftorum Dagoberti fimiliter: '.m-tantum^ chron.

m^u s. Anno 616.^62/'. v t Avari Slavi, cater arumquegmt'ium

Mortem oppetijt fequenti anno S. mtioms manufu'hlka ipfms ditionifefuh-

r.^itaf Sac. Martinianus Comenfis Epifcopus Si- ijciendos fidmialiterßoTiderem. Ad quge ^^

C0U42. fciäPannoniaEcivitateoriundus,& pe- notat dočliffimus BoUandus j haud ^.Febr.pag. nes prasceptorem ac concivem fuum B.pi^^t)^t)ileeflrehgscaSlavisfaltiempubli-

S. Adalbertum fepeliri meruit Jn. 6zS. co confilio fuiffe promiffa, cum felicii.

dk 3. Scptemb. tfrijs Samo imperaret, qui etiam Fran-

cosipfosirrirareaufus, varijsdeindecla-

JESU CHRISTI An. (^29. ad 6ß. j^^us afFecit. Veriim Slavi jam late fc

H0N0R.iiPAP^IV.AN.4.adi3. diffaderant etiam per hodiernam Au-

HeracliiImp. An. zo.üdz^. Mam & Moraviam,dubiumqueefl:an

Fl. AriovaldiR. LangobAn.3.ad 12. ^^^^ omnibusimperaverit. Forfaa

GrasulphiD.Carniol. An.13 ad 22. aüqua eorum pars, qui Francorum re-^Emon^ Cond. An. iS^l. ad i860, propiqres erant, collimitanei

Eandai in Orpora SS. MM.HermagorsE, Erancis,fefponte fubjecerit, non vero

FraTaii d ^ Fortuoati pcr revelationcm Samo cum fuis: autilUVindl, qui vici-

liKi.p ' ^^fa6lam Alexandrse matronae A- ni tunc erant Saxonibus. Cum enim

quilejenüj-inventaGradumtransferun- paulo ante Dagoberms Saxones ador-

tur, -vbi honorifice in Ecclefia majore tus domuiflet, reftabat, vt.in Vindos eo-

condita funt. Primogerius Gradenfis rumvicinosarmacQnverteret.^%6'34. Patriarcha obtinet pallium ab Honorio Sequens Annus oftendit quos fpi-Pontifice^&inlocumfive'defunaijfi-C.ritus Samo fpiraret, cumfubditi ejus

ve rdfignantis (incertum eft) Joannis Vindi,Francos'negotiatoresadorfipar-

Patriarchae Aquilejen'fis ordinatur Mar- tim oeciderunt, partim merčibus fpo-

tianusPyrrhanenfis,^;2.62^.&630. liarunt. NarratidpluribusFredegarius, Fr^ede^^ar.

Menn. Chunaldus,Gifalaricus,&Doninr inquienshocfaifle mimmfcandaliinter cap.ös.Ai-

Adekreit, gys difcipuli S. Ruperti hoc tempore Dagohertm & Samonem Regem Slavo-

num iper Noricum & partem Pannonise fa- rum. Aimoinus quoque rem exaile pro. gn liW^^

fÄ: perioris,ideftinAüftriafuperiori,Ca. fequitur. Ex his alijrecentioresnonfi-

ment.pr3ev. j-ijjj-jjia Carnioliaftrenuamnavantope- .ne Qonječluris amplihcationibus.

ramcokvertendis ad lidem ChriftiSk- JmdnuperusCroatarumHiftorieusLe-

visfeuVindis. Idem refert de S.Aman- gationem Dagoberti ad SamonemRe- foiK.. ^^

do Trajeaenfi Epifcopo Vit« ejus Au- gem propter ccefos negotictores, miU jo Ph.i, 4

thor,quodfcilicettrajeftoDanubioSla. {amfcribitadRazimeriumRegemCro-

Vis Evangelium Chrifti nuntiaveri^ ati^,quodvtperfuadeat,ait Regis no-PeffinMa.t.

men-

Moau i.a.c. nicnad qucm mifialegatio, fileri d Ba-^ vosin Vogaftrö fortalitiö ad quod fe re-4Roiiand. fonio^fedinMS.Codiceaferepertono- 'ceperantjobfidione clauferunt^ Ipfum PTO^vit. irjinariRazimeriura. Bonus hie vir non Samonem cum fuis obfelTum, habet Jo: tScSr' legit Aimoinum,autFredegarium.No- Phiiippra Vorburg^ fed dum remiffius bis libet vti verbis Aimoini: Eo tempo- agunt Franci, eruptione fačla Slavi höre (annofcilicetnono Dagoberti Regis) ftem confternatum in fugam agunt, ca-commutatores mercium ex Francia, ftra& tentoriadiripiuntj&indeanimo-Sclavorum ingreffipatriam,aSlavisre- fiores Thuringiam & vicinas Franco-bus exfpoliati fuis, & qui refiftere tenta- rum terras depopulantur. Nec potuic verant interfedi funt. Quapropter qui- Deruanus Dux qui proDagoberto non-dam Sicharius vocabulo miflu s a Dago- nullis Slavorum vrbibus antehac occu-berto ad Samonem memoratae gentis patispraeerat,tantumSlavorum impe-principem, poftulaturus de commiffis tum fuftinere, quin vitro deditione fa-juftitiam ,dum fciret fe a Samone nolle čla ad Samonis partes tranfiret. Haccla^ viderijveftibus quibus Slavi vtcbantur, des ,d.itkcmm Aimo'mus, non tam virtM^ neagnofceretur indutus, confpečlibus te WinUorum accidit Francis^ quantum fe offert Regis prsfentiam fuam refu- ignaviaAußrafiorum. Anno 6^6,

pientis: & quae fibi in mandatis tra-g . ,' . ^ , r '

o. - ^ . . II Collisere ex his licet, quam potens fuc-

xlita fuerant prolocutus, ait non debere Slavoi-urn Prindpatus Sa- :

cumcontemptui habere gentemFran- ■ nioneRegefiveDuce, cum FrancorumRc-

corum J eo quod ipfe ac populus eis fub- ges necefle habuerinttriplicem contra cos in-

iečlus, obnoxii forent fervitutis Dago- ftruere exerdtum , cui pares vires, imo fupe-

berto eorum Regi. His verbis Samo norespotueruntSla.aopponere:&i)^

J. o - J- r dem, qui per Carmoliam noftram, Stynam,

provocatus ad iram relpondit 5 le cum cai-inthiam, Auftriam, ac Moraviam ( forte

populo fuo fimul & terra Dagoberto li- & Bohemiam ) fub vno Principe Samone dif-

bentifiime pariturum ,ß tarnen, inquit, fufi erant. Reliquos ad orientem & meridiem

dlHnerit nohifmm amkitias confervan. ^^tos , & Moefiam ac Dalmatiam habitantes

»11 r- 1 • AT n/' -^nI rrL'i hoc bellum non amavit.-mirumtamencogna-

Adh^CSicharius: Noneß(^it)poßbile, inDalmatia & inferiore Panno-

vt fervz Chrißt cum cambus fiedera nia nunc quieviffe, nec vllas Samoni tulifle ,

gant. Et refpondente Samone: Qmndo- fuppetias, caufam mox attingemus. Enata

£fmdem vosßrvos frofitemini eß Dei, & funt his temporibus imperante Heradio nova

nosemsfumuscanes,ideoea,qu<,vosnecmi. Slavorurnnomina, didique ali^

^ ' ^ . .. , . . Servil, alii Chrobati, nuncCroatae, de qui-

ter contra epsgeritisvoluntatem vt muti^ ^us adnotare übet cum Conftantino Porphy. conft. Por:

Us famuli i nohh frequenter conceditur mor- rogenito, vbi de Dalmatia agens inquit: Aha- phyrog.c. ßbusipfavlcißi': ftatim c]Q6t\iSG,^^lQhsi'C,resitaq^uepulcherrimameffihancterram (Dal- luc^almat:

tiusdeconfpečluipfius. Hsc verbis I^atkm) vide^tesJedesillicpoßerunt. Chroba^

.. . . . J . p ^ ti vero qui tunc habitahant vltra 'Bas.ibaream

Aimoim, qui deinceps recenlet, quo- .u- ^ ^ ^ v

'T f ' ^ (Carpathios Montes) vna vero generatio^nem-.

modoDagobertus illa contumeha Le- pe quinqueßatres Clucas, Lohetus,CoJent%e^,

gato fuo irrogata exalperatus , ingen- Muchlo^Chrobatus^duaqae/ororesTuga č) ^u^

tem ex Auftrafia congregaverit exerci- g^ j cumßis deßenäentibus ah ipß in T>aU

tum,auxiliaetiamab Alemannis&Lan- ^ incoUs invene-

, j. . . Y 11- runt: belloque per Arnos ahquotmterßpeia VI-

gobardis impetrayent. Et Langobardi ^Abarumqlpartem occiLunt,

quidem haud dubie e Foro-Julio pro- caterosparereJjhi coegerunt: atque ex illo tem~

greffi in Carnioliam noftram fupcrio- pore a Cbrobatis poßßa hcec regio fmt\ßntq^ue

rem, quae Samoni parebat arma intule- etiamnum in Chrobatia Abarum reliquia, & A-

runt, vbi infigni potiti vi^oria mukös cogmßuntur. Et paulo infta: In die.

p,, -11 «1 bus eiusdemlmperatons Her ac Iii de olata eorum

Slavorum captivo^abduxerunt. Ab a- -regiojacuit,qLpropterejusjußuijdem Cbrobaii

lia verö parte Franci Wmidos five Sla- armis arreptis Abares eoG Ulis locisexpulerunt.

^ mipßrumttrra, q^uametiamhodietenent, eliauntjidemaguntAvares/Scdiffoluto

Jedes collocarunt. Erat autem Ulis tunc temporis ^^'amiciti^ fsedere in mutnas erfi B°lland df

'Princeps^orgcepater : Heracliusque Imperator ^"^^^^"«^aere in mutuas caedes erü- ^^^^ ^

"Romä perLegatumSacerdotibus accerfitis, con. Bulgari ac profligati ad Da- ]-^deizrei.

ßitutoque ex ipßs Archiepifcopo ^ ^reshyteris & gobertum Regem fe conferunt, ab eo p!l"u,

tDiacoms jCbrohatosbaptizavit: & tuncquident novas fedes petunt:o6lo millia erant vi-

TrincipemhabebantV^gam ^erra verh hac, rommpratermulieresScinfantes. Da-quam incolunt Ctjrobati, ab initio ßibpoteßate u . • u • tj • i

erat^omanorumlMpp.indhtiamkiihdie^r. gobertusjubet, eos in Bavaria hvemare

num vfque tempus Valatia ac Ctrci T)iocletiam Vicatitn diltributos,nec multopoft clan-

ßperßnt in vrbe Salona, &prope Ajjialathum: deftino mandatoBavaris imperat,vt vna

fteque cupiunt Chrobati hi bapti^ati aliis bellum nočle omnes interimantur. Vnus tan-

i^erre idgue quia legem deßnitam babent a ^^^ ^ nobilioribus Altiaus Cum feptin-"■rontince'Komano. qui ub Heraclio Imperatore . . . , p no- tt-

ßcerdotesmißt,eofquebapti^avit. H^cadpo- g'^ntis WIS elapfuseft,& in marcaVm-

ftremos Heraclij annos referenda putat Lu- dorum lervatus multis annis,a W allaco

cius, qui praeterea notat ^quod Porphyroge- Vindoru Duce, Ex quo colligitur, quod

nitus Avarcs cum Slavis confundat, licet Sla- prgeter Sam onem fupremum Slavorum VI modo foci; fuermt Avarorum, modo ad- ^ ^^

verfanj, vt ex Zonara & Simocatta colligitur. , . „ . o ' ' ^^'

Hincaliquamlucemaccipiuntfuperioruman. lariumRegionumDuces hoc tempore

norum ačba, quod fcilicet Avares mixti Sla- B. Slavis praefuerint. Anno 536.

vis, aut certe foli Slavi Dalmatiam Heraclio Eodem anno, Vt vultOnuphrius, Onuph.Pan-

imperante vel paulo ante occupayerint, & ^el ^28. Vt habet Baronius,obit Arioval- S^cBaro"^'

paucos poftannosinderepulfi fint ab alijsSla- ^ ^ Langobardorum in Italia, cui

vis,nempeCroatis. Acpraecerea eDalmatia ^ ^r-o -n r • • • j rr

colonias Slavorum dudas in Camioliam Ca- lufteausRotharis,itidem, Vt antecelioE

rinthiam, feu Noricum & Pannoniam fub eo- Arianus. Obiit etiam Arichi^DuxBene-

Torphyrog. 4em Heraclio, quod idem Porphyrogenitus ventanus, ad quem noftri quonda Prin-

aflerit: A Croatis qui in mlrnatiarn vmerunt cipisGifulpKi duo filij Rodoaldus & Gri-

^S^ÄI^SStÄ^: «oaldusc^ntugeranc. Succ^.t Arichi

mum, qui ad Chrobatia tantum Wincipem ami- Bene venti Aio filius non latis lanae m en-

citix ergo legationem mittebat. Quo autem an- tis ex morbo, qui fratres adoptivos Ro-

no determinate five Avares Dalmatiam oc- doaldum &Grimoaldum fideles habuit

^^^ci^c.», ______________________________I, » Paul. Diac,'

Pannoniamfeceffiffe, fi de primis coloniis in- noftri Dalmatae, & haud dubie jun£lis f

de in noftram Pannoniam & Noricum feu viribus Iftriani, navali expeditionc fu-

Carinthiam dudis quaeftio fit; has enim co- f^-gp^^ CUm ingenti multitudine Sipon-lonias priores occupatoresDalmat^ Avares ^ ^ .Jvolant, & caftris ante vrbem lo.

Slavispermixti in has partes induxerunt,& ^ _ \ r/r „ ^ o»«««».

initio hujus feculi, antequam Heraclius ad catisvarias m circuitu foffas excavant.

Imperium affumeretur. Sub Heraclio vero Aio Dux collečlas, quantum per tem-

crediderimCroatasjambaptizatosconccfllfle porisanguftiaslicuit, copiasadverfum

ill Pannoniam Saviam feu Interamnenfem, educit , & a finibus fuis arcere

I...,. .^eToS^Ä«^^^^^^ contendit,cumqueincitatoequofuos

ad Chronologiam. animans procurrit, m foffam praeceps

Dum Slavi noftri magnis animis labitur, & fruftra in auxilium accurren-

contra Francos pugnant, vicini eorum tibus Langobardis, majore Slavorum

Aimoin.1.4. Avares cum Bulgaris colliduntut. Difle- multitudine oppreffus perimitur. Abe-

ärofc!??' fionis occafio fuit Cagani mors, qui fi- rant ab ea velitatione Rodoaldus, &

mul Avaribus & Bulgaris inter fe per- Grimoaldus , quorum prior nuntia-

mixtisimperaverat. Bulgaripertaefi A- to Aionis interitu confcftim aučtis

varies Dominationis e fuis fibi Regem copiis in caftra accurrit, & Slavos pro-

Xx

prio idiomate, quodhaud dubie inter^ Severini Papae An, I

noftratesiaCarfodidiceratjuveniSjallo- ' Joannis Papae IV". An I.

quitur, quern illiceupatriotamfufpid- Heraclii Imp. An; 30.&31.

entes illico ad pugnam fegniores funt Fl. Rotharis Reg. Lang. An. i. 6c 3,

redditi. Tantum valu it ignoti Principis Grasulphi D. carniol.An,2^.&24.

& höftis, familiaris loquela: fed Rodoal- Samonis Due. Carno. An, 14. & 15'.

dusoccafionevfuspraelium integravit, JEMoiiJE Cond. An. lS(^2.

magnaq,- inter Slavos ftrage editä Aio- ^^Everinus Papa exagitatus a Mini-' nismortemvltus eft,aevitSorBeneven- - ^^ftris Imperacoris maerore contabe-

tum reverfus : Slavis in Dalmatiam & ^^fcens obit eiq; fufficitur JoannesPa.

Iftriam vnde venerant mare iterum re- pa IV. ilatione Dalmata poßremo ami dk

metientibus. Anno 6yf. <^39.

Eodem iterum annoVindos fiveSIa- Ificolebant jam Dalm atiam & Pan- Daima^

vos noftros SamonisDuc. aulpicijsThu- noniam noftram ^avia Slavi fub nomi- i

?74, aST ringiam fuiffe ingreflbs, & late arma cir- ne Clirobatorum, vt iupra meminimus. ^ SbS

Uc.26.B0i1. cutulifle referunt Fredegarius & Aimoi- Quia vero nimia populi multitudo fibi- tf

'' nusjvnde coačlusDagobertus Rex mili- met gravis efle folet, Chrobatorum duo tem legere,que hofti opponeret. Jamq; ^ fratres Czechus & Lechus, five occafio-

Moguntia exercitus attigerat, cum Sa- ne patrati homicidi] (vt volut nonnulli)

xonum Legati adfuerunr fubfidia con- aflumptis feeum fexcentis Slavis, traje-

traVindos polliciti fi a tribute quod Frä. člo Danubio in fyl vam Hercyniä träfie-

corüm Regibus pendere cogebantur, Ii- runt: vbi nova Bohemorü gens,regnüqj

beri eflent. Annuit Dagobertus, & tri- adhuc hodieflorens ab ijs conditum.

butum remifit,nihil tarnen Saxones CO. Pieriquehocadfeculum fcpti.(.uni.r.

tra Vindos egerunt, qui jam vincere af-, chriftianse refemnt; Cuthenus apud Balbinu,

fueti,altero iterum anno, qui erat Dago- & Jacobus Fugger in fpeculo fignant an. 6"3^^

bertivndecimus, faepiusCut ait Fredega^ Hageckhius vero Bohemus fcriptor An. 644. cSffiap.

riuš)juCru Samonis tranfcenfo limite re- Poloni, utWapovius an. ffo.cuinonrenuit Baibm Ha.

onum Francorum vaftare a?P-reffi funt Cromerus, licet probabilius putet

gnum t rancorum vaitare aggrem mnt, ß^a^ores Bohemorum non exCroatia.fed Sar- Cromer.l,

vnde ex conlilio optimatum & Lpilco- matia & Ruffia prodijflTe,circa Annum Chrifti

porum Dagobertus filium fuum Sige- 300- Tub Conftantino Magno. Velferus vult

bertum Auftrafijs Regem dedit,eumq: Czechum immigrafle Bohemias poft Attilžfc f

direaioniChunibertiColonienfisEpi-

r -oAJi ri-T-i- RegniAttilanuntentumultapafrimalia ori-»o-in^Notis

fcopi,& Adelgyfeli Ducis comendavit, ^entur. WeleslaVinus multö citius id fadum "" ■

quorum induftria tandem efFe6tum eft, C.cenfet, nempe poft annüm ChriÄi 278. idem uS.

vt deinceps Auftrafij contra Vindos & Sentit Petrus Codicillus,quibus app'laüdit Bö-

Slavos irrumpetes fortiter regni limites ^^^laus Balbinus, & Peffina, omnesBohemi,

defenderent Hiricreae coUiges cum

^ ,, , rt * t • ° C TT- miiarinonpoUura,quodfateanturpleriq:ho-

Bollando errafle Authorem vitae S. Vir^ rum aüthorum Czechum & Lechum veniffe

gilii Epifc. Salisburg. qui fcripfit demü e Croatia, & tarnen aliquot fecuiis antequam

Carantanos cum S^monGRcgeDagokr- Croatiäe nomejl auciitum eflet. Cuthcno &

^ifervitiofuhaäos #;qiiod ab eo A venti- ^^o fubfcribo,quidChrobatorumreu

T • Tvyf -r i r ^ r Croatarumnomen, vtifupra ex Porphyroge-

nus,LaziusMegir. liauferunt,cum fecus oftendimus, fub Heradio ptimüm Impe-

ie res hahuerit, & quoad Samo vixit Sla- ratore auditum eft : & tunc probabiie ex.

vi&Ca'rantani metuedifuerintFrancis. undante populi multitudine five alia dc

Eodeano mortuoHonorioPapse fuccef- Czechum'in alias oras profedum efle.

fit in Petri Cathedra Severinus. '

it:'ctt /-ttütc^t a o ^ ^^^^ ' ^^^^ Czechi adventum , m

JLbU CaKlbll An. 639. OC640. Bohemia Vindos , aut Slavici generis pq-

pulos

]pnloshabrtarecredunt.Opdmečnimadvertit d^KVomhjto^Qmtus^. Slävi vel Avares PorohvroPc

in Pannonia Sä- '

dumqmJimBohemtaefuermtVandaliautVin- • i i • 7 ^ -r- -n . •/ r. •

ai,&poftmodumfuperveniensCzechuscuin

fuis novam genteili & novum regnum condi- 'veßihm eorum iniuti ad claufuram admiu

derit. Videntur enim Croatae adveniffe, non tmturßalonam quoque atpimt & c. Et iii^

vtviolentioccupatoresregiomsjfedvthofpi. kkAtq-hnpfiRhaußm

tcs ejusdcmlingu^commercioadm^^^^ ^Mmm reUquce vrhes

lendam patnam pene vacuam habitatonbus. m i c^i

Ego rane mihi perfuadere non poiSum Cze^ expugnata aStavis ejjent.qua in hočlhma.

i hum hominem nobilem, homicidij reum ä te jhac quoq^ vrbs captafrii, cives par m

tota genteCroatarum impetitum,vt nullibi in tim interfeäiypartim vinmlis ahduäi: qui

patria fecurus eiret,cDg«eturq; remotas qu^. fmSfdmem invenire potuerunt, loca pra-.

rerefedes extra omnemhmitemCroatiae.aut ^ ^ . i ,. L , i l-

vicinariim SlavicarUm Provinciarum. Credi. mhahitarunt Rurfum alibi narrä-

bilius ell, vel ex eo qüod niagnüm comitatum ta occüpatiotie ^dkinTZUnterfecerunt om-

fectimtraxeritjlpöntcreceffiire, &ločumde- ^€/{nempe oppidanos^ ex eo'tempori

difle conterraneis,novamq; patria inveftigafle Dalmatiam vmverfam tenuerunt, fedemq':,

cüm viro forti omms locus fit patria. , ^^^^ collocarunt, except h oppidulis ad

Noftris ergo Slavis five i^aniionise mare adjacentibm^quafife ipfis mn iradide-

iioftrse Savise inquilinis Czecho, & co- rmt jfed in Romamrumpotedatepermane*

mitibusdebetBohemiaexordiunlfuire. hantjeoqmdmariviäitarent. HxcJfiw

gni, Lecho & comitibus Polonia. An initio 640. geftamanifeftum eft

höc ipfo tempore Croatiaž jäm Chrifti fi- ex eo quod Joannes Papa IV. hoc anno

de imbuti fuerintjVti fupra ex Porphytö^ creätus,& fequenti defunčlus, fuorü Pa-

genito attigim'us,noIim decernere,pau- triotarum cladem mifercus, multos ca^

lo tardius id fa6lum cenfet Lucius^ No^ ptivos redimi, & fan6lora reliquias Ro-

ftri vero per Carnioliam & Carinthiam, mam transferri curaverit. Qua dc re fič

Carfum, Liburniam, & Iftriam difFufi ThomasArchidiaconus Spalatenfisi^o- Thom. spai.

Slavi,licetpermixtiChriftianisperJapy. dem temporeJoames furnmm Vontifex Apo. f^n^taOi::

diam,& partem CarnioliaeLangobardis, ßolkafedis, cum ejfet Dalmatimsnatione,

Idolorum nihilominus cultui addi6li e^. mdunsJuagentk miferahikm cafitm, valde

rantjvnde neceffum fuit, Epifcopatus & condolmt^mifitq-j quendam AhhatemMarti-

facerdotiadeficere, vtvix inventus fit, numnommecummnltäpecmi<^quantitatd

qui fidei rudimenta fraderet, nifi forte pro redimendiscaptwis,qui veniens adpart'e

inter Langobardos Arianus. De cultu Dalmatia ?nultos redemh captivos a Slavis j

DeorÜ Slavis familiari haec notavit Pro- eofq-^ adparentesfms remjfit. IßeMartinm • co^m^lSylvanosSlavi &Nymphascolunt C.ex Apoßolka ju^ione multorumjančhruni

& Damones alios, iifquefacrificiafaciunt, Reliquias accepit,inpartihus Dalmaii^y^

interfacrißcandumvaticinantur. Ha. ißria,&detuBt eas RomäadpradiäümPa^

lent praterea lege cautum, amajorihm tra^ pamjoaniiem, qtii VeHerahilk^ Fontifex eas

ditnm, vt inter numerum heorum vHum il^ reverenterfufcipiens, recondidit apudEčclef.

turn, quifitfulminisfabricator, Dominum B.JoännisLateranenßsyvbi eßfons baptiße--

omnium rerum.acfoB Deum efe credantß- rij. Inter caeteraš tränslatas Reliqüias

% hoves&hoßiase\usgenerij?aliasmaäet. fuiirertlSoranturS.VenantijEp.& M.S-.

Fortanamt^ero quideaßtynecfciuntynec vim Domnionis Epifc. & Conf. quos DaU

vllaminbominehaberefatentur^cM&' matiae Epifcopos fuiflefupponit Baro.

rabUis nunc erat flatus Daimati3e,in qua nius. Hoc ipfo tepore exiftinio ego tras-

licet pridem Slavi pedem pofuiffent,vti latu efleRomä corpus S.MaximiEpilco;

fupraretulimus,lioc tarnen an. 640, & ^Emonen. quodRoina deindeinlpetrat

prigretotam fubjugum miferunt, qua fefertur AdamusEpifco.civitatisiiovae,

Xx 2 liunG

348" Annalium Cafmoli(ü

nuncautemVerietiisconlervaridicitur.^ Martitiäm intra qüartum menfem vew

Quod enim Spaiatenfis dicat rdiquias 'nenofublatusloeum cedit Heracleonge acceptas efle cx partibus Dalmatigs & filio„fedpaul6poftHeracleonasä fena-Iftriae, late accipiendu eft pro contiguis tu repellitur,& Conftans filius Conftan-etiam regionibus, adeoque etiam no- tini ad Imperium inauguratur. Joannes ftraJapydiaSc parte Pannonis, quam Papa IV. cum fediffet annum vnum, eotemporeijdem Slavi liabitabaot, in- fnenfesnovem,diesfex migrat e vita, ter quos reliquiae SS. fecurae nonerant. eique fubrogatur Theodorus Hierofo-Libetvero hie etiam comemorare cau- lymitanus. Dejoanniserogationethe^ fas, ob quas juftus Deus Dalmatiam, fauri Ecclefix pro captivis redimendis-Iftriam,& vicinas regiones a Slavis va- multa AnaftafiusBibliotliecarius,quem spondan^ vhom Spal. ftari permiferit, ex eodem Thoma Spa- aitlonge pretiofiorem thciaurum rece-(yt.cap.7, jatejjfi,quideSalongeexpugnatione a- pi{IeexDalmatia6cIftria,nimirum(vC

gens ait: ^imor Dei, SanUorum reveren- fupra diximus ) corpora SS. Venantij tia, miferkordia, pietas ex^iravtrant\ Anaftafij, Mauri, aliorumque SS. Mar-

oiiayrapinayvfura yperjuria&^ alia fad. tjmm. Anno 6^1. noratotampervaferantdvitatem. Religio Hac aetate Emerammus natione erat äerifaiy Clerus contemptm ,humilitasiß^Ac^murms Zelo fidei divinae accenfusi ad ana

fuperhiicfuccumhebat: debit afubtrahehan. Boijs, & in Pannonia Avaribus Evange-.

tm'Eccleßsyinäebitaexigebanturj^c. In liurripraedicat. AnnoG^Z. dvitate multi er ant Domini ^paudfubditi'^' Rodoaldus Dux Beneventanus Gi-

fnuhipradpientesypaud obedientes : fum- fulphi quondam Principis noftri Foro-^

pus Reipub: potentiores quique diripien- julienfis filius moritur Ducatus Anno, cap.47.

teSytotum onus communisfervitij,miferis quinto, eui fuccedit Grimoaldus ejus

fauperibus imponebatur. Frater hac vero frater, quem fupra diximus praematura

improba Venus omnem ordmenty omnem fe- audacia confcenfo equo & vibrato gla-

xum,(^ atatem absque ullo pudoris velami- dio manus Avarum evafifle. An. 643. nefordidabaty ^alibus his fimilibus Si fcripturis Mo'nafterij S.Trudber- ,

Salonacorruptavitiisyquidpoterat nifiad ti,aitGuillimannus,certaratio eft ,aiit 1.3.C.1,'

imavergere?quidreßabatnifiadinteritum fides: hoc anno Calendis Maij accidit

feßinare. Haec ille: quae vtinam non et-' caedes S. Trudberti fratris S. Ruperti

jamxtate noftra multas Urbes & Pro- Bojorum , & Noricprum Apoftoli, cui

vinciasimpellerentinruinamr Ottobertus Comes Hablpurgicus. lo^ JESU CHRISTI An. 641. ad 649. p <«nihabitatiomsin fua ditioüe affign^ joann.s Pap^ IV. An. ^lC.vmc:eoqueoccifom)ococsdisfe^^^^^

Theodom Pap.,An. i.adr. WramfanaoScEcclefiam/ibivemmo.

Makwan. Pa. Annus I. mwentumdelegit.^«»^... Constant.ni&Heracleon^ QaoeodemiteramSlavmollnSa.

jj^pp , ^jj J moms Ducis auipicus 111 Thunngjam

ConstantisImp.An. I.adsl Francos pro^effi^nemva-

FI.r0thar.s LANG.REG.An.3.ad II. fed eosRaduIphus Dux fern-

G«ASULPBiD.Carniol.an.2C.ad33. In OnenteHaumarSarace.

Samonis Duo. Carno. An. is.adii norumPrmceps^ui nuper lierofoly.

äonie Cond. An. iSSj.ad 1S7T. Graces depofuerat,tu.

lit Im Iceleris poenam, occiius pet trau-landniph. ^Eraclius Imperator ex hjdropc dem^uodamPerfa. Anno ^ -

Lir??!" IPi moritur, imperat filius Con- MartianusPatriarclia Aquilejaeo--Äftantinus, qui per Novercam bit,fuccedit MaximusFelix, -llliinlltii

nenfi

jicnfi Pdatio,poilmn:Elogiumiegitqr: ^ .CHriftianam ex.ercuiflet, raro martyrio,

Martiamsmagnagratiapolkit apudLan- cui proximi Charitas occafionem dedit,

goharäomm Regem Arioaldum, a quo ad in- vitam finik a Theodonis Bavarix Du-

crementumAqmkjenßsPatriarchatm muL eis filio Landberto quafi VioIatse foro-

taohinuit. Arno 6^6. ris reus interemptus, quem illicö ma-

RomasTlieodorusPaparaortalem gnis miraculis clarefcentem Theodo

vitam cum feliciore commutat, in ejus Princeps ad tumulum comitatus eft:

locum fuccedit Martinus Tudertinus, , Landbertus parricida ad Avares profu-

qui ftatim indidä fynodo Romana La- gus exul mifere.deceflit. Pluribus hsec

tßtanenfi centum quinque Epifcopo- profeqvuntur AnnalesBoici.Pannones

rum, quosinter MaximusAquilejenfis pipofterioribusannisnon vnam bafili-

Patriarchafuitjhaerefesdamnare & ex- cam excitarunt, quas intec & ilia fuit,

t^piare ftuduit. Anno 648. Eodem, ne- quae fingulari opere prope Qmnqueec-

fcioquemPleuratumClagenfurtenfem clefias diu pietarem fidclium duit. An*

Si^lt' Capitaneum producit Megiferus, qui no 6^2.

Slavusorigine,patriä tarnen Carinthus Lechus,quienoftraSaviaPanno-

conträ alios Slavos volentes e Carinthia nia cum fratre Czecho in Boiohaemum Hon. p^^ depellereBavacoSjSc Francorumexcu-g^migraverat, nunc aliamfibi fortunam

tere dominium, fortiter egeritmultis- quaefiturus in Poloniam tranfit, ibique

que enarrat, inter hunc Pleuratum & hodiernum Polonorum regnum aufpi.

€acanura gefta prselia ex fuo Ammia- catur.

no fealaflo, qui non videtur aliud quam Fi. Rotharis Langobardorum Rex

ex proprio cerebro fabulas fcripfifle. cum regnafletannosquindecim,mori-

Jmo 64S. ' ^ regnum relinquit filio Rodoal- Langob.i.4.

, ^ ^^.r^rr^r^T * , do.'IllointraBafiHcam S. Jo. Baptiftas

JESU CmiSriAa.6^oM. Modoetia^humato, cümppftaliquod

Marti ni Pap^ An. Z-ads«. ^^^^^^ ^^^ fepulchrum ejus ape-

EuGENII Papge An I. ^ ^^^^^^^ noaurnä a S. Joanne

Vit a li ani Papse An. l.ad/. ^orreptusfuit, neque vnquamEcclefi-

constantis Imp. An. c^.ad20. potuit. Cum enim fepius

FI.R0THARIS Reg LANGOB.iZadls*. ijattentaffet,^quafavalidimmopu-

Fl. Rodoaldi An. Lads'. üggutturfibi feriri perfentifceret, re-

F1.Ari]?erti An. i.ads', ^rorfumimpellebatur. Idfibiabocula-

Grasulphi D. Carn. An. 33 ad 43. ^^ ^^^^ narratum fcribit Paulus Diaco-Agonis Ducis carnioliie. An -I • ^^^^^ Qbit etiam S. Martinus Papa in

Samonis Due. Carn. An. 25-. ad 36. jnfulaCherfonerofame,&mireriiscon-

jEi^oN^ Cond. Ak 1872. ad 1883. j^^o 65-4;

' Artinus Papa captivus a Callio- . AntecelTorem mox fecutus Euge-

paExarcho in orientem abdu- nius Papa vivendi finem facit, eique

-citur juflu-Imperatoris, vbi dc iiibrogatus eft Vitalianus Signinus.Eode

Sigebert. ia

falfis criminibus atcufatus in exilium .SaraceniRhodumoccupant,Coloffum

chof.adan»'

• p"- releeatnr Anno 6^0. In ejus locum, ne vnum e feptem Orbis miraculis tenrae-

UnTs.in: alius ab Imperatote obtruderetur, ele- .motudejea:ü,poftmilletrecentos,fexa-

člus eft Eugenius, qui coa^üs Pontifi- . gintaere^ionis annosconfringunt,qug

SÄhtc" catum fuCcepit fed Vicaria Praefedlurä cüm Judasus quidam Emiffenus pretio

dum Martinus viveret. Anno6^Z.Eo. redemiflet,nongentosCamelosexcon.

dem S EmeraÄus, poftquam trienni- fra^o asre oner^vit. Id alij quadrien-

um Boios ad virtutem, Sc Rdigionem niotardius ponunt. Anno

Xx 3

pauiDiac. - KotloaMus Langobsrdorum Rex^ exProcopio dočet \ Slavorum inqtiiefis

tangob.1.4. conjugem daxerät Gundebergam fi- 'nationesnonahvnodiqmregiyfedjamin^

liam Agilulphi & TheodelindaeBava- de ah antiquopkheia, commmlc^mliUrtatt

rJB, pientiflimam heroinam, quam a- vivere^ idcirco de rebus omnihm, cjucs

dulteri] falfo accufatam Carellus famu- cogitatufaBuvegramoresoccununt, com"

lus petita ä Rege venia monamachiä in- muniter deliherare. Novo adhuc popu-

nocentem probavit, congreflus cum lo, &alienigenis impermixto facile id

■ accufatore fingulari certamine, eum po- fuit fervare, praefertim cum nemo vnus

pulo applaudente vicit, ac interemit, inter illos emineret, cui prae caeteri^re-

Anno 656. gimen deferendum efle videretur, nifi

Grafulphus interea Dux nofter, confiderationevirtutis. JnnoSSl, qui Forum-Julij cum vidna Japydia &

parte Pannoniae ad vfque Celeiam mo- JESU CHRISTI An. 66i, &

derabatur,quietiftudensoperamdabat, VitalianiPap-® An. 8. &9.

vt Regibus Langobardis morem gc- Constantis Imp. 2I.&22.

rensadverfus hoftiles impetus fecurior Fl. Ariperti Reg. Langob.Ah. 6,

eflet. Refpirabat tunc aliquantum JE- Fl.Grimoaldi R.Langob. An.i.& 2. mona noftra, fedvereorvtfubArianoB, Agonis Ducis Carnioli^ An. 2.

Principe Arianifmo infečla , & per in- Lupi Ducis Car nioli^ean. i.

quilinos Slavos etiam paganifmo. Jn- ^Emon^ Cond. An. 1884. & 1885^. no 65*7. quo etiam occifus eft Rex Ro-

doaldus cum vxorem cujufdamLan- ^AmoSlavorumDuxperCarinthiS,

. gobardi vitiaflet , regni anno fexto in- ^^Styriam,partem Carnioliae Vindo-

prÄom. choato , vt ponit Gualterius ex Onu- ^^rumMarcä,Auftriam, & vtverofi-

Sin^' P^"® j ^^^ biennio cum patre rexit. Re- mile eft Slavoniälate dominatus (addit C.24.. Fredeg.'

gni habenas fufcepit Aripertus, filius Peflina Moraviam Polonniam , Ruf- ^.fpeSäg •

Güdoaldi, qui erat frater Theodelindae fiam, Silefiam ) multis praeclare geftis, ,

abaliis dičlus Gundobaldus, Jmo myitis adverfus Francos, Boios, & A

Alter annus' Grafulphum Princi- vares vičloriis clarus vivendi finem fe-

pem noftrum fuftulit, cujus regimen a- cit hoc anno 662. fi Aimoino credimus,

Paul. Diac. düt Ago Q civium numero delečlus. Jn* qui eum triginta fex annis regnafle fcri-

SiadJ" '' 0 65*8. pfit. Biennio citius obitum ejus repo-

Maximus Aquileienfis Patriarchä nit Bollandus, biennio tardius Peflina,

obit, pro quo ad Infulam evocatus eft quiafcilicet alter ejus regimen ab Jnno -Joannes II. Appellatus eft fubinde Ma- C.624. ^ aufpicatur. Cum Lan-

ximUS etiam Felix quod occafionem gobardisadmeridiem vicinismaioriex

ita/^^^^^ nonnullis, vt duos pro vno exifti- parte focietate coluit, Bavaris & Francis

* ■ marent, fed idem fuit tefte Vghello.-i;^- ofFenfus. An filiorum aliquis ad regni

m 660, gubernacula poft patrem admiffus fit,

Czechus, quem diximus e Savia hiftoriafilet. Habuit filios vigintiduos,

Fugg.fpec. PannoniafiveSlavoniainBojohasmum filias quindecim , ex diverfis Slavis y-

üXaÄa inigrafle, ibique novi regni, hodieque xoribus: vnde vixeftcredibilee totpro-

Eoh.i. I florentis prima jecilTe fundamenta, an- libus nullam fuiiTe aptam, qus tam glo-

no aetatis očtogefimo placide vitam fi- • riofo Principi in regno, aut Ducatu fuc-

nijt. Poft ejus obicuBohemi novenium cederet. Neque etiam verofimile eft

abfqueDuceacmoderatoreprivatis vi- gentem populofam & armis affuetam

xere ftüdiis populärem amplexi ftatum. fine Principe vixifTe. Jnno 662.

Qualis vero is ftatus fuerit, Dubravius . Megiferus alkgato Aventino, & anfi-

quis

quis gentilitiis Chronicis, fucceflbrem Samo- Borutho filius Karaftus triennio tantum re-nis ponit Baruch five Boruthum ex prima no- -^'xit, eoque defundo Chetimarus Dux faduš

t Virgi/ap ^i^itate Slavorum, cui fuerit filius Karaftus, & eft permiffi'one Pipini Regis , fecumque ad,

Boiland. To." ex fratre ncpos Chitomarus: quacquidem HO- duxit Maioraiium ä S. Virgilio Epifcopo Sa-

i.Febr. foi. ^ina corre^ondent,tjs qus referuntur in vita lisburgenfi facerdotio initiatum, quas omnia

S. Virgilij Epifcopi, fedChronologiaconcor-' fi velimus combinare, obfervandafunt tern- ,

dan non poteft. Nam ex vita S, Virgilij colli- pora regiminis Pipini j Epifcopatüs S. Virgi-

gitur Boruthum vixifTe vfq; ad tempora Pipini lij, vt faltem circiter, & probabiliter afligne-f

Regis Francorum, qui regno in auguratus eft tur aliquod tempus Principatus Boruthi, Ka--

Anno 7f I. ac proinde totos 50. annos in I'afti, & Chetimari. Quantum ad PipiniRc-'

Principatu exegilTet Boruthus, quod omnem' gimen nullum nobis negotium id facefleret,

humanam fidem excedit. Fatendum proin- quominus cum Megifero Boruthum ftatinj

de eft , poft Samonem alteri concreditum Samoniiucceffifle affirmaremus, quia pofle»

Principatuni, vel in partes fcifllim pluribus mus in teiligere ilia verba Hiftorici pefmiflio-

Regulisobtempcraflfe,donee BoruthoadPrin-' lie Pipini Regis , de Pipino Hetiftallo, qui

eipatum evefto ab Hunnis five Avaribus ite- fuic avus Pipini Regis, proavus CaroliMagni:

rum Slavi öpprimerentur , vti infinuat Au-, & licet Rex ipfe non fiieric, tantae tarnen erat

thor praefatcC vkx S, Virgilij: cujus verba funt authoritatis cum elTet major Domus, vt plus

de ftatu Carinthise poft mortem Sanionis. coleretur & timeretur, quam Reges, &fub-

ISLon multo tempore, cceperunt Eunni eosdem inde etiam tarn ipfe quam Carolus Mar-

Quarantams hojiilißditime ^aviter aßigere, tellus Regis nomine appellaretur, qua de re>

juitqueT>ax tunc eorum 'Boruth nomine , ^«i B/uppetunt exempla apud Chiffletium, & alios/

Hunnorumexercitumcontraeosvidens^ interim ■ "----------------^—

'Savaris numiareficit rogans eosßbi in auxi-' Hum venire. At Uli cum magna fejlinatione veni~. entes expugnaverunt Hunms,& ohfirmaverunt Quarantanox ^Jervitutique eos 'Regumßthjece-runt yßmul confines eorum, duxeruntq^ inde o^desjecum in 'Bavctriam^interquos erat filius Boruth, nomine Karaflus, quem pater ejm mo. re Cbrifliam nutriri dT hapti%ä,ri poßulavit ; qmditaßiBum eB. Similiter de Cbetimaro filio firatris Jui fieri rogavit. Mortuo autem Boruth jujfu Fr anc'orum, Bavari Karißum Chrißianum' JaBum'petentiljusijsdem Slaviš remifirunt^ ^ Uli eum '-Ducemßcerun't '\ßdp 'ofiea nie tertio anno deßunüus eU. Herum autem permißtane 'Pipini '•'Regis' idempetentihm Chitomarus Chrißia-

nm t>ucatum ß'ßepit------Mortm autem.

Cheti'maro, & ört^ tertiäßditione aliquot annü Julius Weshjier ihi erat, vßpte dum Waltune

Difficultatem praecipuam facit xtas & tem^ pus Epifcopatüs S. Virgilij, qui prius debuit ordinäre Maioranum Presbyterum , quam Chetimarus obfes apud Bavaros ad Principa-tümCarantanorum evocaretur, Scfecumad« duceret Majorärtum. Bollandi opinio eft S. po'lpd. cit, VirgiliumordinatumEpifcopum nonnifi an- milia llbea no yö'y. Pipini Regis pen ultimo, fedCatalo- Abbas, inCa-gus Abbätum Salisburgenfium habet annum AdetMeher 7^4. & Adelzreiter aitS. Virgilium inBava- in Annal. xiam venifle anno 74$-. quod fane probabilif. fimum eft, quia fedente inCathedra Petri Za< " " " chariaPapa inter S. Bonifäcium & S. Virgilium orta fuit quajftio, an facerdos quidam rudis vfus inbaptifando illäformula: Bapti^o te in nominepatria, & filia, &ßirituaßanBa bgitimeh^.'^üZQLVcnt, affirmabatS. Virgilius , negabatS. Bonifacius, & Zacharias Papa con-< fiiltas, pro S. Virgilio pronuntiavit. Sedit

7.n. 29.

'Dux eorum mißt iterum ad Vh-gtlium Epifiopufit. ^ autem Zacharias ab anno 74x. ad annum

Ex his multisplura conječtate licet; quod di-cat author non multö poft tempore, inter-ceftilTe tempus aliquod inter obitum Samo-nis, & regimen Böruthi, nec conftare de no-minibus eorum, qui fuerunt intermedij Reges aut Duces, quod bene obfervavit Adelzreiter ,ubi ait; Samone d^nSioßccejßre^-ges ,ßrtitudine , & rebus geßis longe impares, quorumßve irßlicitatefive inertiZ, res Car an-tanorum retro lapjaßcnt, quovß[ue Boriithm Sa-monis exemph jacentem ^Principaturß e^exit. Jiunc petiere hello Hu?mk e^cquando autem hocfadum fit, nemo prodit, certe nlultos annos interceftille oportuit, inter obitum Sa-'nionis,&Bo'rtithi Principatum, fi Authori "VitJE S. Virgilij fides. Nam vt ille-ait mortuö

7 f I. Et licet forte tunc S. Virgilius nondum fueritEpifcopus, vix tarnen vlträ annum 7f4. ejus Epifcopatüs fuerit dilatus i Ponamus ergo hoc anno fadum Epifcopum S. Virgil lium,& eodem etiam ab ipfo ordinatum Pres-byterumMajoranum, jam Anno 7ff. potuit Chetimarus pepmijßone 'Pipini SL?^ ( qui Anu 74t. Rex renunciarus, & 75'4. coronata^ eft) le Ovaria revc-rti ad Skvos, eilque Ducis no-tnin^ prasefFe. Jam ergo cum dicat Author vilae S. Virgilij, quM -ante Chetimarum Ka, ^aftus folo trienniö Principatum tenuerit, o-'portetfßtcriKaraftum praefuilTeCarantano ab Amö 7fI. vfquead 7^4. vel feq. atque adeo Boruthi Ducis obitus ante annum 7fO, acci-«4ere hon potuit, j(i filius parenti immediate

in-

in P.ucatu fiiccefllt. Quod fi jam Borutho thor vitae S. Virgilij dicit: Mortuo Cbetimaro rf-concedamus rcgiminis annos c^\xz.dxiL^ntz.^4iqmtannisrmllmTresbyteribterat^vß[uedum duos, prout ei aflignat Megiferus, fequitur Waltunc 'Dux eorum m^t iterum ad Virgilium ilium ad regimen Carantani pervenifle ^»»o Epifcopum. Inter mortem Chetimari, & no-708. vel feq. Cum vero Samo obierit Anno vam ikcerdotum miffionem fadam per S. Vir-66l. fequitur vlterius , Carantanos vel fine gilium, affignari debent aliquot anni. Obiit Principibus vixifle,vel eorum nominainterci- S. Virgilius anno 784. fi dicamus, ab ipfo difle, vel inglorios fuiffe, per totos annos qua- niiffos in Carantanum facerdotes anno 780. draginta fex. Haec puto verofimiliter de Dud- probabilefuerit ciica Jj^n. 770. obiiffe Che-busCaratani, hujus aetatis affirmari poflre,qua: tim arum, & aliquot annis Ducem alium prae-l;otam Megiferi Chronologiam fubvertunt. fuifle Carantano, & fupeiiori Carniolias Qam Quando autem Slavi noftri Carantani & Car- enim hoc tempore in vfu erant hxc difl:in(fta nioli fidei & tutelae Regum Francorum fe c6- nomina ) qui parüm de fidei propugnatione mifcrint, cum piius liberi eflent, ex eodem folicitus fuerit, donee anno forte 775. ad re-audore vitaj S. Virgilij conjedare licet: Ait gimen affumptusValdungus Dux novos facer-enim : Caperunt Uunni eosdem Qmrantanos dotes ä S. Virgilioexpeteretacmipetraret:v^el hoßili feditione graviter affligere, fuitque tune fi Chetimaro immediate fucceflit Valdungus, T)uxeorum'■Boruth nomine. Cum ergo Boruth fuerit forte minorennis, & ideo major popu-cxpeiitregere , vt arbitramur Anno 708. &: o- lo libertas. Placuit hoc loco iftabreviter an-bierit Anno 7^0. intra hos annos debuit acci- notare per conjeduram, cum Principes Ca-dere Hunnorum in Carantanos irruptio, & rantani ( quibus tunc etiam Carniolam fupe-refugium Slavorum ad Bavaros, quorum de- B. riorem paruilTe non dubito ) per annorum feinde confilio fe Slavi Francorum fidei com- riem & Chronologiam certam difponere non

iniferunt.Si verborum rigoriinfiftamus,Hunnorum nomine non debemus intelligereA-vares , licet ex Hunnis originem traxerint, fed veros Hunnos feculo odavo e Scythiadc novo egrelfos, quos de Attil« pofteritate fuit Giron Bon- ^^memorant, & aliqai Anno alij melius lin.Dec.i.L Amo 744. in Pannoniam & veterem Daciam

Afial Hun" Tranfylvaniam)venifrevolunt.'vnde ab Ana .Hung, j^^s (JermaniTranfylvaniam appellant

^ibcnburgcn quafi feptem caftra, quiafub feptenis Ducibus in Daciam irruerunt. Hi paulo poftlonge graffati, haud dubie etiam noftrosSlavos hoftilibus armis invaferint, lit Boruthus coadus ad Bavarorum auxilia con-fugere,demum ex eorundemBavarorum confilio fe fuamque gentem tutelae Francorum Regum comendaverit. Id fadum exiftimem J»no 746". aut feq. Nam anno 74 f. Carola-

poflimus, defedu fcriptorum hujus setatis. Lazio hie & Megifero parüm credimus. Pro-grediamur nunc in Annalium contextu.

Conftans Imperator reličlo Con-flantino, in Italiam migrat, Romam iterum, fi tempora concederent trant laturus Imperium. Jmo 662.

F]. Aripertus Rex Langobardo-rum, quem Paulus Diaconus novem annis regnaffe fcribit, ante Annum ^73. mortuus eft, fi reliqua in Diacono volu-mus combinare, adeoque folis feptem annis regnaflet. Reliquit duos filios Pertharitum & Gundebertum, qui re-gnum partitiftatim initio vti feibus,ira

mannus ScPipinus Vtilonem Boium Regio^animis diffidete caeperunt. Claflicum

titulo vti volentem ad obfequia compulerunt p^ior cecinit Gundebertus, qui vt fra-&certos limitum Praefedos feu Marchiones i r j 1 - /»i- ^ , ^

tremloho deturbaret confilio Garibaldi

Taurinatium Ducis, Grimoaldum Be-neventanum Ducem armis ftrenuum, ÖC bellica virtute darum noftri quondam Principis Gifulphi filium, in fuas partes attrahere conatus eft. Garibaldo legationis cura commifla. Regia Virgo Gund eberti foror in matrimonium Gri-moaldo promittebatur, auxilia contra Pertharitum petebantur. At Garibal-dus homo perfidus, qui fraterna odia fufflaverat, etiam fperatos affines inter

fe

pro regno Francorum conftituerunt. Altero forfan anno Hunni occupata jamPaiinonia Sc Avaribus fuse gentis hominibus mixti bellum intulerint Slavis, qui eä occafione Bavarorum auxilio repulerunt hofles , & fe Francorum Regno in clientelam commiferunt. Itaquc mortuo deinde(vtverofimiliter alferuimus ) borutho Annoy^o. fucceflitKaraftusftlius ab • Anno 7f I. ad 75-4. KaraftofufFedus perPipi-numRegem Chetimarus7ff. fecum e Bavaria,vbi obfes fuerat, adduxit Majoranum Presbyterum, cujus zelo Chriftiana fides fen-fim Slavis caepit innotefcere. Quamdiu Che-timarusvixerit, ignoratur : quiatamen Au^

fe colUfit. Clam enim Grimoaldo au- omnem fidem excludit, prsfertim

thor fuic, ucfratre vtroque de folio re- vbi fufurronum blandimenta patulas

gnidejedo, ipfepublicas Langobardo- auresinveniunc. Grimoaldus natura

rum faluti profpiceret. Igitur con- mitiof, fuorum tarnen confilijs id dc-

tra^is copiis Grimoaldus Placentiam- dit, vtPertharitum benehabitummale

properat ad Gundebertum , praemiffo perdere vellet. Accenderant faces in-

Garibaldo Legato , qui adventum Be- vidiae Papienfium Civium officia, qui

neventani Ducis denuntians juvenem - Pertaritum velut in gratiam novi Re-

Regem monuit, fiquidab ad vena fibi ^ gis Grimoaldi receptum certatim falu-'

metueret lorica vefte contečla fecom- rationibus honorabant. Ergo Regia'

muniret. AcreverfusadGrimoaldum Pertharito caena appofita , vt fecurior

proditoria fallacia fignificavit Regem caedes fequeretur. Id confilij fubolue-

venturum' quidem ad colloquium,fed rat miniftro, qui olim Ariperto Regi

mutatärepentevoluntatehofpitiexitiü fervierat. Hie dum ssenat'Perthari-

moliturum. Ob id lorica fuper induftis tus, fpeciefalutantisaccedit,& monet:

veftibus armatum prodire velle, quam Habita funt de tuo capite confilia, pe-

Grimoaldus in primo officiofo ample- rifti ni per. artem elaberis. Ille vultu xu facile palpare poflet. Ita decepto g nihil mutara , diffimulans curam, po-'

pariter Rege & hofpite , vtrumqaefa- cillatori dam infufurrat, vt pro gene-

lutis ambiguum commifit homo frau- rofo vino quod aflFerebatur , aquam

dulentus , dubio procul, vt amborum Scypho infunderet, & vrgentibus Re-

exitio ipfe fibi aditum pararet ad re- gijs miniftris , yt Regiae fanitati liba-

gnum. Ventum ad colloquium: Gri. ret, faepius repetito aquge hauftu cbri-

moaldus arčlius ftringens Gundeber-' etatem fingens fefellitfubmilTos a Gri»

tum , loricatum deprehendit, caufa-' moaldo exploratores. Vnde audita

tufquc contra jura holpitij fibi ftručlas vox Grimoaldi : hibat hodie infanus

infidias, gladium vibrat, & e veftigio helluo, brevi nobis refundet vina cum

Regem obtcuncat nulla Regij Satelli- fanguine. Hunulphus Pertharito fi-

tij defenfione:& Aulseminiftri, quem deliffimus de periculo edočlus fabu-

noflent exereitu inftru6lum advenifle, lam cominifcitur, fublatis menfis cum

. impetere formidarant. Pertharitus fra- Rege cubile ingreditur , Pertharitum

r.c.i.&feq. terna caede turbatus, cum nihilo me- culcitris, & vrfina pelle onerat velut

iperaret, Mediolano celeri curfu mancipium, cubiculi miniftro perfo-

fugam inijt inPannonias ad Cacanum nam Perthariti fuftinendam commen-Avarum Regem , ad quem Grimoal-C.dat, vt fc quam diutiflime dormire ac

dus illico Legationem mifit denunti- crapulam efflare fimulet, ipfe Regem

ans, vt hofpitem a fe dimitteret, vel onuftum multa vefte & culcitra , qua

bellum propediem exfpeilaret. Ca- bajulantis caput obduxeratantefeagit,

Ganus pacem bello praetulit , ac Per- infuper cenvitiijs , & verberibus one-

tharitum dimifit, qui de hoftis fuicle- rat , ac requirentibus , qui ad cufto-

mentia confidens in Italiam rurfum fe diam domus defignati erant, fatelli-

contulit , a Grimoaldo vitam exoratu- tibus , quid rei hoc eflet : refpon-

rus. AfFufus ergo illius genibus cum dit : Furcifer ifte mihi hodie in Per-

orationem pararet , Grimoaldus fup- thariti ebrij fordibus iečlum pofuit, vt

plicem erexit ad ofeulum , & jure ju- faetido vomitu nares , ronchis quos

rando promifit fe in fidem receptum totopečlore efflat, auresimpleam.Hafi

cum fide , & lenitate habiturum. Sed arte permedias dapfus vigiliasHunul-

Tjrannidi metus femper comes faci- phus cum perfonato fuo clitellario ad

. Yy moe-

mseniä "qua f icinus amftis ällabitüt cos in Differtatione noftraPolemica dc

properat, Perthäritumcüfn fbcijs fidis 'origine Dömüs Auftriacae , veterum

no6te conciibiaper funern demittit, ip- qüthöritäte docuimus. Tarento Ini-

fe ad templum Archangeli Michaelis 'perator profečlus Beiieventanos fines

confugit, vride poftero die deteftö dö- invaßt , omnefque per quas perrexic

lo fide data vocatus ad Regeni GriMo* Vrbes expugnavit, ac demum Bene-

aldum veniam obtinuit, quin & cubi-^ ventum obfidione cinxit. Praserat Be-

cularius , qui perfofiam jPerthariti h^vento Romoaldus.filius Grimoaldi,

cum vitae periculöihjrere6eperat,lau- qui cognito Imperatoris adventu Sc^

datus, & optione äatä , vt vel Pertba- fualdum nutritium ad patrem mifit

ritvini fequetetur, vel in Aula Grirno- ■aü!!ciliapofcens. Hie nibil moratus a.c-

aldi seque iidus permaneret, prseele- curric gti'm exercitu extemporaneo, &

git vna cum Hüfiölphö Pertharitum S^efu^dum praem.ittit, qi^i adfuftinen-

exulem fequi. Hie nufpiani in tta- dam obfidionem hortejtur. At Sefual

lia fe ratus fecurum ad Francos per I- dus in hoftiura manu.s incidit, magna

taliae clauftra properavit. Hxcadan- fui Principis & Regiß Grimoaldi for-

77um 66z. pertinere arbitror, vt fubfe- tuna : fiquidem Conftans Langobar-Adekreit: quentia cor^cordar^ liceat. Adelztei-g^dorum adventu perterritus cum Ro-

ter bieqnio ante repofuit obitum Ari- inoaldo pačlus eft aflumpta obfide Ro-

pÄRora peril Regis , Onuphrius triennio tar- moaldi fororCjScfoluta obfidione Nea-

1 i.Fr.PaUai dius, Palladius ad hunc änüüm. polim eft profečtus. Inde Saburro

Mörtüo inter liaec l)uce noftrö Duce viginti millia virofum mifit ad-

i^gone in Fpro - Julio, Grimoaldus Rex verfus Romoaldum , qui patre cum c-

novum patrix Dueem dedit Lupun^^ 'xefcitu Bene^eöti adhuc agente, con-

qui Gradum, Infulam cum exercitu tra hoft^m egreffus a quatuor partibus

ingceflus vrbe direpta thefauros A- tubas lonare praecepit, quarum clan-

quileienfisEcclefiafj abftulit. Jnno 662. gore pars adverfa commota, moxprae-

Conftans Impetator, quem dixi- lio ingenti fuccumbens fuga fibi con-

Paul.Diac. mUS Conftantinppoli difceffiffe Athe- fuluiu Anm 66^.

Langobj-J". prim um venit , inde Tarentum Poriro Imperator Conftans audi-

applicuit: , confulto prius Eremicöläj ta fuorum caede exardefcens in Roma-

num de LangobardiS Vičloriam eflet nos iram convertit , & Romam pro- pa^ui. Dkc:

confecuturus, a quo audiit i Lätigobaf- perans. fexto ab vrbe milliario Vitellia-

dos fuperari non poflfe, qüamdiüin numPapam obvium habuit, cumCle-honore habereturEcclcfia SanČti joan-C.ro 6c populo , vrbemque ingrelTus.

liiis Baptiftae, quam eorum Regina as- perfonam Orthodoxi Principis praefe.^

dificavit j futurum autem, vt cum Ec- tulit. Omnia vero civitatis ornamen-

clefiae illius cultus , & honor defecerit ta, & ipfas sereas tegulas Eeclefiaefan-

tota gens Langobardorum pereat. Id čtae Marias ad Martyres fuftulit ae Con-

fane phribuS evenifle veterum teftan- ftantinopolim tran&ferri curavit. Ro-

tur monmentä. Vtprimum Regiae, mas duodecim diebus moratus Neapo-

& alias iiluftres familiae a pietate aut lim redijt, Syracufas petijt, vbi plu-

fincera fide ac cultu divino defecerunt, res confumpfit annos. Jmo 66^. ipforum quoq; ftirpem exaruiffe, mul-

tis jpoffet exemplis oftendi. Vnam, JESU CHRISTI An. 664.zd6ro:

hanc caufam fuilTe extindi, & a regno V i t i a n i P a p ^ An. oi äd 14.

cyclufi Catolini fanguinis apud Fran* A d e 0 d a t i P a An/ i. & 2.

C oni«

C^JoNStÄNTis Imp. An. egsdem fepiUs fefifterenti lögens e"

C o N s T A N TINI P O G O N A TI I M- 'xcrcitus exiftidfi aretui. Sic delufis Le*

Perator, Anno 1.2.&3. gatis Cacano terrorem incuffit, vt re-

Fl. Grimoaldi Regis Lango- ceptui caneret in Pannonias reverfus.

bardorum. Anno i.ad^. Interea certatum etiam eft in oriente,

Fl. Perrhariti Regis Lan- ArabesMachometaniTliraciasinfefta^

gobardorum Anno . i. runt, quibus junčli quinquies mille

LUPI Ducis CARNioLiiE. An. 2. Skvini tranftulerunt colonias in Syri* mJSK.'

'WarnefrIdiDug. Carn. An. i. am , & habitabant in Apameenfium

"V^egtaris Ducis Carnioliä regione» Lupo extinčlo in Ducatu

Anno i. ad 7. fucceflbnem molitus "Warnefridus fi-

JEmon^e Cond. An. i$$2.ad 1892. lius, ope Slavorum ex Carantano Ja«.

pydia, & Iftria Opitergium recuperat,

UpoForo - jülienfium & noftro fed a fupervenientibus Langobardis a-

Duce,cüm Grimoaldus quafinö pud Nomafum oppidum praelio vi-

'reverfurusTiciniagit, nova mo- člus interimitur. Eius loco Cuffečlus

liente, no vis obiicitut patrianoftraca' eft Wečlafis Vicentinus vir manfue-lamitatibus. Nam Grimoaldus Rexß.tus , & Pacis- amator , qui tarnen ir-

Vt fuorum civilem difcordiam evita^ ritatus Leonem ageret. Jnm 664. ret, Cacanum Avarum Regem impu- Cited haec tempora Francorum

lit ad coercendum Lupuifi. Dedu- cxercitus in Italiam mifliis Grimoaldo ^^^^ p^^j^

člusigitur a Caeano Avarum exercitus glorias dedit occfionem. Is

per Alpes Julias ad fluvium Frigidum non tam armis, quam aftu vičloriam finis.Dec.i'

PauiDiac. (Paulus Diaconus fimpliciter fluvium quaerens caftra omni eduliorum, &

iangob.i.r. appellat) vbi caftra pofita Lupus cum poculentorum apparatu inftruxit , & an.663,

Foro - Julienfibus occurrit hofti, & tri- fugä fimulatä receflit. Quo cum Fran-

duanQ conflčlu magna ftrage editä ci veniflent > illico in luxum foluti &

femper fuperior, tandem quarta die inventis cupediis laeti, dum crapulam

de fumma rerum decernens funditur, per fummam incuriam edormiunt,

fugatur , perimitur. Langobardi, qui nočle media recurrentibus Langobar-

remanferant, per caftella vicina difper- dis pene adinternecionem deletidocu-

fi collegere fuorum reliquias, Avari- mento fuerunt nullam fecudtatem fi-

bns incendia , & rapinas per vniver- ne periculo efle , minime militarem,

Tum Forum. Julium exercentibus.Tuc vbi in ipfa malacia naufragium inve-patuit, quam periculofum fit hoftem C-nitur. Dum inter Francos & Lango- pr PaUa.hift;

vicinum , & viribus pollentem ad fo- bardos pugnatur, Weteis Dux no- [^^^IfP^;-

da arma pellicete. Nam Avares re^ fter Ticinum properaverat, incertum

gione Foro - Julij potiti recedere detre- folus, an cum copiis auxiliaribus, cu-

aarunt. Proinde Grimoaldus necef- jus abfentiä animati Slavi in Forum-

fitate extrema compulfus ad arma con- Julium irruperunt, & caftra pofuerunt

clamavit, & quibus anted parcere vo- in loco, qui Braxas dicitur , vbi po-

iuit , Langobardos duxit in aciem. ftea Cividalium five Civitatem Au-

Praeftabant numero , & robore Ava- ftriae conftruaam opinatur Palladius.

res, fed ille prudentia fua vfus Lega. Fortepridieredierat^eftaris, Scaudi-

tis Cacani oftendit (Sopias per partes ta Slavorum itruptione mane poftero

in confpeaum addučlas, vario femper cu folis viginti quinq- in campum pro-

habitu. & armis inAru^as , ve cum ceflit,clamantibusSlaviš nonfinenfu:

" " Yy Z

Patriarcham contra fe cum Clero ad-^ rens homo alta voce inquirit, num Per, ventare. Turn ille fublata Caffide vi- 'tharitus ea navi proveheretur, idque af-dendum fe hofti exhibuit, & ex calvitic .firmantibus nautis, repofuit alle : Mo-agnitus tantum repente illis incuffitter- ncte, rcvertatur in patriam, Grimoal-rorem, ytexonochmoreWeShris adeß dusobijt. L3etusille,voci hominis, vC de fuga,non de praelio confilium inje- voci Dei obtemperat,inItaliam feftinat, rint:quos perfecutus Weilaris tanta da- vbi Palatina obfequia, & Xangobardo-deaflfecit, vt ex quinque millibus, vix ram accurrentium mukitudineminve-pauci per abrupta & viarum anguftias nit paratam, ac Grimoaldum jam nono cvaferint. Slavos iftos non fuifle no- die extin6lum intelligit. ftros Carnioliae inquilinos videtur inde Bohemi novennalis Deraocratiae cölligi,qu6d tioftri fuerint tributarijLan- pertaefi ad' Monarchiam refpiciunt, & gobardis, adeöque non attentarint ar- Crocco viro ante alios probo, & aequita- Hon.p4«,: ma fumere contra dominium fuum,fed tis amanti fafces deferunt, utpote qui fuerint vel ex Liburnia & Iftria, vel cer- multitudini maxim e gratus erat ex opite ex Carantaüo , qui non obtempera- nione divinitatis, quam divinationibus bantLangobardis. Anno 66per idem auguriifque collegerat. 66o. tem pus Alzeco Bulgarorum Dux , in-ß^

certum , qua de caufa digrefTus a fua JESU CHRISTI An. 671. ad^86. Paui-Diac. gentequieteItaliamingreditur, &pro- Adeodati Pap^ An. 3.ad7.

miffis Grimoaldo Regi fervitiis, Bene- • -Doni Pap^ An. - I.&2. ventumdimititur ibiq; defertapridem Agathonis Papse An. I.ad5'. locainhabitandafortitur. Anno 666. Leonis Papas II, An. I.

Otrobertus Comes Habfpurgicus Benedicti II. Joan. V.Cononis.P.P. I. a quo noftri hodierni Principes ortum ConstantiniPogonati. An. 4ad 17.'

habent, Dux Alemannise fuperioris, • Justiniani Imp. An. .1.

Habfpura!^ Wincßpadmodum^ devotm,Catholim.pm psiithariti Reg.- Langob.A. 2.ad16.

vt loquitur "Wectaris Duc.carnioliie.S.adiO. Eytzingerus,!pieobit,nonverd(vtha- Landaris Ducis Carnioli^ An. I. btet Henninges ) a latronibus cjefus, Rodoaldi DucisCarn. An. I. ad lO. ■quiahoc S.Trudbertoaccidit. Cseptam ^mon^e Cond. An. 1893.ad 1907. ab illo fupra tumulum S. Trudberti Ec-

clefiam, filius abfolvit. Anno 666. Vniverfus Caelefti porten-

Conftans Imperator Syracufis in I Ico perterrefa6lus imminentem -InSu. bdneonecatur,Mezentius ArmeniusCA^interitum metvk. Anno ^71-J'fSuteSi

Sponi ' tyrannidem vfurpat, fed ä Conftantis quo etiam Avares in Rhgetiam vfq,* ad iaRiijet.

filioConftantino Pogonato in Siciliam rapinas agendas procurrifle Bucefiiius

venienteocciditurtipfe cüfratribusTi- habet.

berio & Heraclio imperat. Anno 668., ^eftaris Dux Foro - julij in pacc

Moritur VitalianusPapa die 27. Janua- obijt Landaris gubernaculo admotus.

^rijjfubrogaturexMonachoAdeodatus Aw 673.

•Anm66(^. Pertharitus RexTicini, eo loco.,

Paul Diac Grimoaldus cumFrancispacifcitur, vndefugeratVirginibusDeo^facriscge-

Langobiy. acfasduspercutit. Pertharitus, qui a- nobium exftruxit, vxor vero ejus Ro-

pud eos exul adhuc erat, fufpeftam ob delinda Ecclefiam S. Petri extra diftani

idfidem Francorum habens in Britan- vrbem. LandariForo-JulienfiumDuci

niam tranfire parat.- Et jam confcenfo poft annuum regimen vita fundofuc-

• navigio difcefferat, cum ad litus accur- ceflic Rodoaldus. Anm 574.

SaraceniaMaronitis vexatiaCon-^ vnum Menfes quinque, dies decern,

landnlph.

ftantino Imperatore pacem petunt, & 'ex hac vita migrat. Ei fuiFeaus eft A-stondtnad adannos triginta, eä lege, vt gatHoSiculusexMonacho Anno6rZ.

huncanii. annuum tributum , auri libramm tria Celebravit Agatho Papa Concilii^ jnillia,captivosquinquaginta,&equos Romas anno 680. cui interfuiffe fcribi-praeftantesquinquagintapendant. Eo- tur etiam Agatho AquilejaePatriarcha, mm exemplafecutioccidentales, quo- vtiait Vghellus in vetufto Codice No-rum primus Cacanus Avarum in Pan- nantulano fcriptum reperiri: ipfe vero nOniaRexpacifcitur cum Imperatore, in Catalogo habet hoc tempore Aqui-& totus pene orbis conquiefcit a bellis. lejas lediffe Petrum. Forte librarij erro-Anm 6y6. re repofitum eft nomen Agathonis pro

Eodem Adeodatus Papa moritur, nomine Petri, qui cum Agathonem Pa-fubrogatur Donus , qui & Domnus & pam fcripfiflet, idem nomen fubftituic Domnio dičlus: ad quem Maguntinus pro Petro, vt fubinde accedere folet. An-Epifcopus fcribens queritur,qu6d Mo-

.ravisE Epifcopi fe ab obedientia Laurea- !n obfcuro jam funt multorum an-

cenfis Metropolitge fubtrahere fint co- norum gefta , fcriptorum vel defečlu, iaz.C0Äen. Partem litcrarum recitat Lazius, ß vai hujus sEtatis negligentia. Ad annum /"'^^'^^liaibilegitur: <^$3. notat Antonius Vramecz Bulgaris

ßra lignit am aurihm replkamm , quod & Slavis Terbellium prsefuifle, & novo ad an. 700.' Urn Epifcopi quam Laid Bavarienjes in re- regno dedifle aufpicium, qui forte Ba-ligione Chrißianitatisnullagente inferiores thaiae Duci fuccelferit. Eodem anno ^^ ^^^^^ e^e probantur ^neque vnquamfranci ahfq'^ putat Lazius a Leone Papa, qui tertius a reip rom.l 'Ulorum auxilio, aut in Ecclefiaßicis rebm^ Donno fedit nempe LeoneII. hujus no- Hu?d.MetS velin bellicis mgotiis mminatum vel farm minis collatum jus Pallij Gerardo Lau-dignum aliquidperegerunt ^ficut neque Uli reacenfium Epifcopo: fed errat, quia id 'abfque ißis &c. Regebat tunc Laurea- ad tempora Leonis VII. referendum vti Hund.Me-' cenfem Ecclefiamßmul cum Patavien- exipfomet Lazio evincitur, qui literas nSS fi Bruno Epifcopus, cujus tempore Pie. ejufdem Leonis affert ad EpifcoposNo-Sijeb Vdan «^f^clisFrancorum Regina,PlpiniGrof- rici & meminit ibi Egilolphi Salisbur-679. Theo. ■ fl repudiata conjunx Pataviae Magni- genfis, quem conftatlediffe Anno^^y, ficam S. Stephani Protomartyris Bafili- & eodem tempore Laureacenfem Ec-ÄS ^ cam excitavit, vbi olim hasc extabatin- clefiam rexitGerardus. Caeterumnunc eundem, fcriptio cum Plečlrudis efEgie : Ple- intra paucosannos mors multa magna gtrudisReginaADextris Tuis C.capita meffuit. Agatho Papa morjtur, inVfstitu Deaurato Circum- & ejus loco feditLeo Papa II. 682. data Va^ietate. Bulgari eodem & 683, fed & ipfe' cum fediffet Menfes anno Thraciam infeftarunt, adverfum decern, & dies quatuordecim obit,fub. quos profeitus Conftantinus pacem re- rogato Benedi6lo ejus nominis IL Ro-^dimere coačlus eft promiffo ftipendio ,mano. Jnno6S4. Hie vero poftMen-annuo, qui paulo ante potentiffimas na- fes očlo, dies feptemdecim fucceflbrem tiones fibi tributarias fecerat. Domina- accepit Joannera V. Syrum Antioche-ti funt hi vicinis Slavinorum nationi- num Anno <^85-. cujus fedes fuit per an-bus,quarumfeptemfuiffenarratThco- . numvnum^& dies vndecim»fuffečluC phanes,vfquead Avariam extenfas.Re- ' que eft in ejus locum CononPapa Anno gem Bulgarorum Bathaiam nominat 6S6. ac poft menfes vndecim & dies vi-Sigebertus. Jmio 677. gin" "es Cononi fubrogatus Sergius

Donus Papa cum fediffet annum Syrus. Anno ^88. Interea etiam dieni ^ Yy ^ obiic

obijt Conftantinus Pogonatus cum im- ^ fius cum Irenburge conjüge(Comitem

perafTet annos feptendecim, reli6lo fuc- . 'TifFenfem fuifle vult Reichardus ) quo-

cefTore filio Juftiniano Juniore. Anno rum filius Popo cum forte Romam ve-

, niflet Chriftianis facris imbutus, & bain Italia Pertharitus Rex cum filio ptiimi fonte lotus animum adjecit ad regni conforte diu quietus ab Alahi Tri- ftatum Eeclefiafticum. Ea de re paren-Faui. Diac. dentino Duce impetitur. Conflixerat tes cerriores fafti petierunt a filio muta-iangob.1. f. feliciter Alahis cum Comite Bojoario, tas Religionis caufam, & inftitutum, de quiBauzano prserat,eumqueinpote- qaibus fufficienter edočli ipfi quoque ftatem redegerat, vnde faftu militari tu- Chrifto manus dederunt, nec mult6 mens etiam contra Regem rebellioaetn poft Divi Benedičli Sodalibus Cseno-ordiri praefumpfit, Pertharitus animo- bium e fuis faculcatibus erexerunt ad lase contra hoftem rebellem movit, qui cum vicinum Villaco , vbi & fepultu-jam Tridenti masnibus fe commimie- ramnasSlifunt, quxhodieque oftendi-ratjibiobflefsa vrbe dum rem incautius tiir. Filiorum alter, cujus nomenigno-gerunt Eegij, erumpit Alahis cum fuis, raiur Patri fucceffit in Comitatu, alter & caftris Perthariti expugnatis Regem Popo ad Aquileienfem Patriarchatum ipfum in fugam agit: fed interpofitio-ß afeendit, acmortuo patre Oflio afratre ne Chuniberti Regis filij priftinx. Ala- germano jura in fubditos ac territorium his gratias eft reftitutus. Neque deftitit vicinum coemit, quae Csenobio in feu-Chunibertus apud Patrem agere vt Ala- dum contulit, eä conditione, vt Abbas his Tridentino exclufus praEfidio,Bri- ejus loci quotannis die SS. Hermago-xianumDuGatumobtineret,reclaman^ rae ac Fortunat! Aquilejae duodecim te faspiusfipienter patre, hofti in amid- nummos ofFerret, quod pofterioribus tiam recepto non facile habendam fi- temporibus vel condonatum eft a Patri-dem, dum qui timent etiam timeri de- archis, vel alia via illis haec obligatio beanttneceflecitrapcriculumambitio- compenfata , ut immune prorfus fit fo animo viresfubminiftrare,quibus in Caenobium. Haäc fubftantia de funda-alienam perniciem abutatur. Et vera tione Offiaeenfis Afeeterij: neque ifta praedixiffe Pertharitum eventus docuic mihi vllum faceflunt negotium. In cir-feraveritatis agnitae paenitudine, quae cumftantiis mira, & pene inextricabi-Chunibertum in difcrimen adduxit. liseftvarietas. Namdefundationisan-Anno 6S6, no, de filio Popone an vere fuerit Patri-

archa , de Infcriptionibus fepulchrali-JESU CHRISTI An. <J$r.G.bus Fundatorum, de Principe five Du-

cononis Papae An. I. ee, qui eo tempore Carinthias praefue-

justiniani junio. Imp. An. i. tit, difficiles funt quaeftiones, dequi-

Perthariti Reg. Lang. An. i8. buspauca. RodoadiDuc. Carn. An. il.

^MONiE CoNDITÄ. An. IQOO. AnnumfimclätionisMeglrerüsCquihujus■

feculi initio fcripfit) inccrtum effe fatetur,ve-

ORiginem Benediaini Caenobij ta«ieii ponit ad annum Sor re-

r^n^ r • /-< • L- J L gnante Carolo Magno, SeddocumentaMS* Ofliacenfis m Carmthia ad hoc ^^^ ^j^i ex ipfo Monaftcrio communicata

Reichard. in tcmptis referunt membranas funt, vti ante me RevercndifT. Alberto Rei-

Breviar.hift. vetcrcs , quibus interim donee maior chardo , ponunt modo Anno Chrifti g'oo..

McgÄc.«. veritati lux afFulgeat libet fubfcribere. f exprmaunt and.

^ f ^ . J , . quiverfus, pofleriorembtetsejufdemOzzij,

VixifTe tunc fettur haud procul Villaco p^g^^i ad filium fcripts, vtrumque hie H-

oppido nobilis Dynafta Ozzius yel Of- bet apponete pro vt milii tranfmilTum.

Ver.

, Verfusinantiquo MSS. OfTiacenri.

\ . Paulo alijs Verbis eundem fenfum ex-Sexcentü Mni iecurfts annis ' ^^i^har-

■ ^gm Cc;.es regit hi, fundZ ZZ' pium . f

, . Primo fuppbno ante annos quan-'do fcribebat Megiferus hiftoliam Carinthia-cam,extitifre rion fqlum Verfus mgdo allatos, fed eciam has b'inas Epjjloias, qus fine dubio ledasfunt ab Afcetis, nec tarnen apud illos fidem habuerunt, 'quod ( vt.caetera'nunc ta-ceam) Anno 6^87. re vera fcriptae fuerini a-

Item inperantiquaMonafterijTa-blila leguntur fequentes verfus.

A Chrißo effluxit bis ter centeßmus anrnä.

O&^ius Irnhurgis, quo fiiit atque Topo. Is pater , hxcgenitrix, amhorumfilius iße lilipagani heu! ißeßdelü eheu !

• Quibus in Codice veteri additur fondationis ani^s pöft di^um an-

1 ' n.urappncndus effet, alioquin mforraaflent

fequens dlftichon. Megiferum, &ille pro 8or. pofuiflet potius

'^By.Secundö ex Verfibu's habetur Annus fuh-dationis, Chrifti •^oo. ex htteris 6Sj. vel ergo verfus fallun't, vel literae. Puto ego vtum-TumbaFundatoris ia medio Ec- que effe recentiorumpiasind'uftrias, & neu-clefiae. 'tfu'ni certum.. Si tarnen alterutrü'ni hör um

Qm jacet hoc tumulo comes,

' Ö&7Jus:erglpolumdocjusO&&icape. 6:87. vtmfradicami .

. 1- t ■ 1 •• • t^ 1 . Tertio Megiferus ponit tempore Adria-

. ]ipitymblon Irnbür^lS Fyildatricis. Papi, & Caroimagni fundatum hoc Mo-

Converß tandem firuxere palatiaChrißo Et ^eftedi&etuü ,ßante Topone pio.

Condidilrehurgis clat^u 'm hoc comes,ojpt recondit Nunc crjpta hac,condant oanimam ißra med.

Cohveriio Ozzij& Irenburgisper literas. Literae äd Popbnem ex SlavÖni-co in Latinum trahslatse.

Ozzius filiö Pöpponifalutem.

'Patrijs T>ijs te renuntiajfe , majorumque voßrorum Manium, Š eorundem virtutum oh-litum ,ßliumvt degenerem convenit, intellexi-mm. Quis nofoiter ille tum T>EUSßt, ego sum matre tua cogmfcer'e deßäerämm. Valeßa-vißime^li, & reditum appar'a.

^egnanteCaraßo 'Principe noßro T>C. L XXXVII.

nafteiium , Epiftolae verö fub Sergio I, & Ca-rafto Principe. Megiferi Papa Hadriahus cum Gar'olo Imperat:ore conveniunt,'fed an. Chri-'ßi illis non correlpondet,quia feditHadrianus ab An. 772. äd75^. quibüs anis 'etiamCaro-ius l^Iägnus im'peravit , atvero Anno 80r. jafö fedic Hadriahi fucceffor per quinquennium, InEfjiftolis vero Sergius Papal, cum Caiafto Principe nullatenus convemunt,quiä I. Sergius creatus eft exeunte Anno 6'87. die 26. Decemb. cui tarnen interpofitus fuit Theodoius licet Simoniace ihgreflus, fediffe ^pondan.in 'tarnen & agnitus pro Pontifice fertur , nec Anna^i ante ejus bbiturt) Sergius cathedram obtinuit atvero Epiftola Ozzij data ponitur feptimo IdusMartij, ad quam totis novem mcnflbus

SeptimoIdusMartij C.diftuliffetrefponfum Popo, ficreationem vel

Spater tum O&äius.

Relponfum Pö'pohis;

O&zio Patri Poppoßilutem.

Qmpoßiit ctl^Jfos & creavit cklum & ter-ram , Maria, omnia, qua in eisßint, natus ex MA'HI A Virgine, &homoJaBmeH, Iri-nm in perßnü, & vnus T>eus, Film aterni Pa-tris, eidem confuhßantialis : Popo 2, procedente-ßritu illußratm Numen conßtetur <zternum, Judicem vivorum &mortuorum, cujm omnipotent ia & immenßnutui dulcißmos parentes rite devovet. Vale O&Ziipater cum Irnhurge ma-freßavijßma. ' . _

StanteproEcclßaDeiSergio I. pßCbrißuminearnatum 'DO. LXXXVII.

Poppoßiut.

Poffeflionem cathedrae Sergij exipedalTet. 2. CarälGtus, vtinfiadicemiis indecurfu Änna-lium nönnili Anno 7f i. ad Principatum Ca-iinthisBpervenif, nec rexitplus quam trien-hio, inter iquem & 6'87. annurn intercedunt Anni igitur datum Epiftolas (he dicam ipfa Epiftoia) eft fupofititium, vel erroneum.

Quarto in nullo Catalog© Patriarcharum Megifer. in Aquileienfmm hadehus repertus eft vUus ^^^ j^i^I^t Poppo ante annum 1016. quodfi dicatur prae- '^jJana.Hen! termifTus , locum habere poffet poft annum & Franc.in 6-71; vel ^87. hoc tamennonfufficit ad pro- WftForojuI. bandamfundationem circa hos annos.

(Quinto Epiftolae dicuntur fcriptJE iSlavi-ce, quaero quibus charačieribbs ? Slavicis an alijs ? certe nbn Slaviciis j quos S. Cyrillus

duo

duobusfeculis tardiusad inveait: nonetiani ruch five Botuthus, quem arbiträmuf noa latinis, quia in ilk Barbaric prima Slavorum-^-anterf;?;?«^/® 708. ad Principatum perveniffe,

non eft credibile vllam literarum notitiam idola coluerit, &lub finem fuireginiinis Ba-

Slavos habuiffe. Et quis credat licet Ozzius varis conciiiatus conceflerit, ut Caraftus fi-

fcripfiflct filio, & refpondiffet Popo, fuffeftu- lius & Chetimarus ex fratre nepos Chriftianis

ra ilia paucula Theologica arcana ad perfua- facris initiareniiur, vti ad annum 662. notavi-

dendam fidem homini Nobili,pagano > - mus, fedidfadumpoft annum 75-1. infra re-

Sexto npmen IrnburgisCermanicum eft, feremus; igitur non eft vUo modo credibilc.

& vfitatum feculo odavo & nono, vnde po- ajmo 6Sj. multo minus anno 600. aliquod iri

tiusvidcreturfundatio referenda cum Megife- Carinthia Monafterium conftrudum, vnde

ro ad tempora Caroli magni,fub quo leguntur refte Bollandus inquirendo in aetatem S. Do- Bolland.«^^

Hildegardes, Ermenburg^, Notburga &c.ne- mitiani Diicis Carinthiae obfervavit Slavos ab f.&

que adhuc Slavis magnum commericum fuit initio fui ingreffus, vfque ad tempora Carafti

Jnno6oo. vel6'87. cum Bavaris, quorum ho- Principis idololatras &hoftes Chriftiani no-

ftes erant, utinde Germanas yxores fibi quae- minis fuifie, ac proinde non potuifle Domi-

rerent. tianum illis prxelfe ante' Inguonem , quem

Scptimo fi poft primam fundationcm Carolus Magnus, genti Ducem dedit, cum.

duobus feculis ( ut documentamihicommu- dicatur Domitianus totam Carinthiam ad fi-

nicata tradunt) jacuit Monafterium in ruderi- dem Chrifti adduxiffe, quod Inguon impetra-

bus defolatum, & poftea denuo refufcitatum reä nobilibus non poterat.

fliit, quomodo remanferunt illi verfus, & E- Ex hifce obfervatis difBcultatibus & du-piftolae fundatorum ? nempe pofterioribus fe-B. biis, quaecircafundationem Offiacenfis Cae-,

culis inventus eft vnus aliquis Afceta vir bo- nobij occurrunt, cum certitudo nulla habea-

nus, quidivinando hacc concepit& fcripfit, tur de anno fundationis, aliquid conjeduris

ut vel ex inepta combinatione, perfonarum eft tribuendum, Putem igitur I. Authorem

& temporum appareret arbitarium inventum. illorum verfuum,quos fupra adduximus, cüm

Etfi verfus allati conferantur cum aliis verfi- dicatur efle antiqvus, vixilTe feculo duode-

de Boleslao Rege fcriptis , manifefte collige- cimo, aut paulo tardius, quo forte adhuc in

tur vnum eundemq; horum & illorum vetfuö Cajnobio extabant plura antiqua documen-

fuiife authorem,ac proinde poft annum 1085. ta, ex quibus eruere poJ:uerit annum funda-

quoBoleslausdeccffitjfcripfilTe. Ha;c&plu- . tionis Chrifti Sexcentefmium. Potuitautem

ra circa prxfatos verfus &Epiftolas dubia mo- eo tempore fundari OlTiacenfe Gasnobium,

veri polTunt: major tamen difficultas ex hi- potuit paulo poft Poppo fundationis filius fie-

ftoriis eorum temporum elicitur, Conftate- ri Patriarcha: fed certenon multis annispo-

mm Slavos fub finem prinio fuperioris fecu- tuit durare Gsenobium , quod fic oftendo.

lickcsLannum in Noricum venilTe , & Licet enim ab anno 5-54. (non enim anteä>

longo poft tempore idololatras & accerrimos Slavi pagani in Carinthiam fe iiifinuaverint,,

Chriftianorum hoftes fuilfe, quam feritatem nondum tamen poterant priEvalerc prioribus,

confervarunt vfque ad tempora S. Virgisij, inquilinis Carnis, quosid temporis Ghriftia-

Velfer.rer. qui 7^4. Epifcopus ordinatus eft. Vnde nos fuilfe nihildubitandum. Nam ^81.

BaiiierV? cnmanmSsj. iidemmet Slavi Carinthiin vtad eum annum diximus adhuc extabant E-Rader.T. 1! Bavariam & vltra excurrilTent ab i;s S. Mari- p pifcopatus Tiburniae five Solij, & forte adhuc S'in Aft' Epifcopus cum S. Aniano Archidiacono ^'vltra an. Chrifti g'oo.nec recefferint tam cito ä

s^Domit. y." pi'o Chrifti fide oceifus eft, vt habent afta, & vera fide Garni veteres Slavis mixti. Quid er-

Feb.j.ö, notavitVelferus : quomodo ergo in meditul- go mirumfi Ozzius vnus e primoribus Slavis

Bollainl.at ^^^ Provincis toleraflent conftrui Mona- recenter occupato tcrritorio circa Villacum ,

fterium anno five ö'oo.five SSj. Fateor qui- a filio Romam profečtoad Chriftianam fi-.

dem anno f 81. adhuc Tiburniseubi nunc So- dem ampledendam indudus fundaret

liiuTi eft fuperfuilfe Epifcopatum, uti ad hunc ö'oo. Caeoobium. Non procul Villaco, nem-j

annum didum eft, fed paulo poft üruenti bus pea4. miliaribus diftat Salisburgum vbi jam

in Noricum Slavis & Tiburnia videtur evci- anno 5-80; S. Rupertus Boiorum Apoftolus

la, & extirpata penitus ex GarinthiaChriftia- Monafterium fub regula S. Benedidi crexe-

na Religio, cum 6c Samois anm 626. ele- rat, ex quo loco Goloniae deduci poterant

dus Rex Garantanorum Ethnicus fuerit, qui OlTiacum. Invalefcente deinde Slavorum po-

vixit ad annum 662, Poft ejus vero obitum tentiä & idololatria, ac demortuis ftnfim ve-

quis fuerit ftatus Carantani penitus ignoratur , teribus Carnis Chriftianis, in eos, quirefidui

& credibile eft fi Slavi alios Principes habue- manferant concitata perfecutione Slavorum

runt nihilomitjoresfijiffe, cum etiamipfeBa« fublatus fueiit & Tiburnia; Epifcopatus, &

Oißa-

-ibifiacenfe Csenobiüm , '& jačuerit per zöO adderem Ozzium, quibus poft ännum 751. .fere arwios defolatum.. Q^d autem circa-^'fub Inguone Duce accefferit reliqua nobili-

hajceadem temporaPopofilius Ozzij potue- tas , vt fuo loco dicemus. Jam his ipfis

rit efle Patriarcha faltem paucis annis id et- annis pötuit etiäm Pope Ozzij filius fieri Pa-

iameftprobabilej quia^/ii^^Äoe'of. obiit Seve- triarcha Aquileienfis , & quidem promo-

rus Patriarcha, cuifertur fucceffiffe Joannes done Caroli magni, qui has Provincias non

vult Palladius vfque ctmum fed pridem occupaverat, Sic in Patriarchatu

Foro)uU.i. Vghellus habet eum fedifle tantum annis ä Carolo Magno noininatus fuit Sand. Pau-

T^'^taJfac federit folüm vfque ad an- linus II. ab Anno 776". ad 803. fucceffifTc

' nuni fucceffit Joanni( ut eft apudPal- .dicitur Vrbaniis, & fedifle (ut habet Palla-

ladium ) Martianus , quem ait Vghellus fe- dius ) annis tantum duobus , vt vero vult

difle tantum annis tribus , ergo ad annual Vghellus , annis ergo vfque ad annum

6"20. cujus tarnen ;etatem protendit Palladius 808. poft hunc fertur fedifle-Mäxentius juxta

vfquead annum S4S. deindepoft hunc Ma^- Palladium vfque ad annum Sfff. juxta Vg-

ximus Felix vfque ad annum ö^ffo. vt tarn helium vero vfque ad 8^7. quid vetat hic

Palladius quam Vghellus exillimant. Et inter Maxentium , & Vrbanum vel inte?

quia omnes fatentur annos, & nomina Pa- Vrbanum, & Maxentij fucceflbrem Andre-

triarcharum circa hsec tempora non poflc am interponere trie'nnio vel quadriennio Po-

bene coordinari, evenire potuit,utinterSe- ponefti Ožzij filium , quem ob brevitatem

verum 5 & Joannem; inter Joannem ,& Mar- regiminis antiqui annotare praetermifcririt,

tianum , vel deriiquc inter Martianum , Sc ,ficutplures alü funt omifli , & adhufc alir Maximum fediflet Popo , cujus nomen ex-B. quorum nomina defiderantur. Et fane fa-

ciderit propter brevitatem temporis , quo teti oportet Catalogum Patriarcharuni A-

fedit , & incuriam vetuftatis, Hxc mea quileienfium , quem texuerunt Candidus ,

prima eft conjedura non ablüde,ns ä verö , Megifcrus , Vghellus , Palladius & alii, val-

fi fidem habere velimus verfificatori anti- de confufum , mancum & varium efle pri-

quo. mis feculis. NuDi proinde mirum videri de-

Putem verö fecundö : authorem illum beret alicujus Patriarchs nomen pratermif-

Epiftolarum , de quibus fuprä , licet arbitra- fum : quod etiam in aliis Epifcoporum Ca-

rie conceptarum meliorem habuifle notiti- taiogis multoties obfervavi. ' Vnicum hxc

am anni fundationis ex antiquis tuncextan- conjedura obftäculum habet, quoniodo ,

tibus chartophylaciis , & bene pofuifle an- & qua ration-e poft prim am fundatibnem

numfundationis C^nobij,quempofterima- hac Monafterium fuiflet everfum , & per

le defcripferunt. Vnde vbi nunc kgirur. an- duo fecula jacuerit defolatum , cum -poft

nus DCLXXXVII. fcriptus fortefnerit- annum 787. Carinthia deinccps conftanter

Annus DC CLXXVll. vel fi.foJum C. o- manferitChriftiana. Verum de ejus tam lon-

miflTum eflet manentibus caeteris numeris fup- ga defoktione eft tantummodo conjedura.

plendum foret,ac legendum DCCLXXXVII. Deinde nihil novi eft everti quandoque fa-

his quippe annis omnino conveniret funda- eras fundationes perfeverante religione ex

tio , & combinaretur cum hiftoriis fimul & variis caufis , quas pofteri fubmdc non fa-

cum Catalog© Patriarcharum. Cum enim tis difcernunt, & folüm divinando affignant. cx hiftoriis , & prafcrtim Übro d« conver- ^ Dicemus ad Annum 899. qua ratione Hun-fionc Slavorum in Carantano ( quem no-^'gari , in Italiam, in Germaniamper Caran-

fträ xtate Chefneus edidit) conftet, Carin- tanum , & Carnioliam irrumperc caepe-

'thos fub Inguone Duce jam Chriftianosfuif- rint, & omnia vaftare, quod poftea toto

Chefn ap fe prster nobilitatem : cum conftet etiam fequenti feculo contmuarunt. Tuijc fanc

Eol.cit.ioco: cx eodem authore primam , & potiflimam credibile eft everfum ac dirutum Ofliacen-

operam convertendis Slavis in Carinthia im- fe Caenobium quod paulo ante ., nimiruna

pendifleSandutiiVirgiliumEpifcopumSalis- Anno 879- ^ovis incrementis ornaverat

burgenfem,qui ab An.74f. ad an. 7S4. fedit, Carolomannus Cannthis Dux , yt ^otat

imö ipfemet fub Waldcunone Duce per Ca- Reicliardus. lacuifle poftea potmt Oflia-

rmthiam fenßm tranßund^ , ad ßnes Eun- cum in mderibus per Annos fane ducen-

norum , vbi Irahus inßuit 'Dambium ^c. tos,donec rurfum novos confequeretur m-

fter^rrfÄ, quod circa Annum77^.fadum ftauratores,

reor Et circa hos Annos potior pars Sla- Haec verofimiüter , & per conjedu-

von;mplebejorumconverfafuerit,&:cum ram in rebus obfcum adduda , fi cm

ijspauci nobiles inter quos etiam Sandum non arrifermt , . per me licet mehora

Domitianum fuiüe arbitratur ßollandus,eso promat. Intenm maffe oportet Megi-

24 lerum.

fernm, qui initio feculi noniidcftanno 8or. . cius veroadtempora JuftinianiJutlioris fundationem Offiacenfeni repofuit; tunc e- e^iam di£lus eft Heraclius Juftinia-

nim nuU^B forte amplius in Carinthia paga- ^^^ difFerenda exiftimat. nifmi reliquias, ex quibus fufpican poflis . ■ ■

Ozzium nefcilTe quid fit fides Chriftiana , j^j^i narratio Porphyrogeniti videtut

jiifi i filio edifceret. Alterutfum cx dičbis tempera coacervare , & fubadionem

arbitror ampledendum. Abbatum Seriem chroatise ac Dalmatiae adhuc vlterius profe-cxhibet Reichardus. Nunc ad alia. rendam ad temporaCaroli Magni,cum alij au-

thores his temporibus de Francorum in Sla-Anno tertio Imperij fui Juftinia- vos& chrobatos expeditione omnino file-Landulph. nus Imperator rupta cum Bulgaris pa- ant: imo ut Sigebertus notat hac tempeftate sig. inChro; cededuxit ingentem exercitumadver-

re^en^n r • O Ti 1 • "D ' tia deQenerantibus, regnt tootentia d^onchatur

W fusSlaVOmara,&Bulgariam., Primo p^J'aioresd.mm.^JRe^busßlonomineregnantu

confličlu fugati Bulgari , & promotis hm. Qmbusmvris erat prindpari q^uidemßcnn-

ad Theffalonicam copiis Slavini partim dumgenus^^ nilagereveldil^onere ,quamirra-

lati ad partes Obficij. In reditu a Bal- ß^ß^^^ ^^ ^^ Maiumpermanere. Neq; garis inter anguftiäs deprehenfus Jufti- kgunturmultapoft Clodov^um, & Lotha-nianus attrito exercitU fugam capeffijt. -nunicjusfiliunibellageftaniri forteinteftina, Anno(t%7 vt ex Francorum Hiftoricis, ScChronogra-

phis colligitur. FaciliusadmitteremBojorum c /^TJOTCrT A QO Ä Ö Duces hoc temporefuoPrincipatui fenfimad-

JESU CHRISTI An. 688..& jeciflevicinasProvincias, deque tarnen au-

Sergii papie An. I.& 2. thorcsmeliorisnotae filent,neque Aventino

justiniani JUN. Imp. AN.4.&5'. velLaziohicquidquamfideihabeOjCÜmipfi

Chuniberti Reg. Lang.An.ii.6c 12. m om

: -r» r« A s Annalesmfperfiffe. Noftram iEMONAM

Kodoaldi Uuc. cartt. An. 12.ÖC 13. ^^^^^ j^pydi^ ^ Pannonis ac Norici ad

.^Emon^ Cond. An. . I^II. vfque CeleiamLangobardisadhucobtempe-

rafle,& ab eodem Puce, qui Foro-julienfibus

A D hsec tempora putat Lucius praeeratgubernatam, fidem habeo Paulo Dia-

referendü effe, quod tradit Por- . conoproximo his temponbus fcriptori, fi per

, . /i^i 1 r • fp Azelliam mtellexit Celeiam uti Lazius fufoi-

phyrogenitus Chrobatos fuifle ^^^^^^^ vnde&.EMONAMäLangobai-dis fi-

a Francis iubačlos (intellige a Boijs Frä- mul cum Slaviš habitatam verofimile eft. Et

corum Regum nomine) & dominium , ex hoc ipfo Slavorum, & Dalmatarum ad fi-

Francorum extenfum vfq:. in Dalmati- ^ei» converfionem licet arguere faftam non

.am.rantaaMUmCinqultPorphyrogeni-^ 7f8- quando Stepham Papi spond.ad

- , \ ^ T ' Irr C.^II» impulfu Pipmus Francoram Rex contra

tüs)cmMtateviehnturIranc2 Utlaäe^. Langobardosfeliciterpugnavit, &Ratichis

tes adhuc pueros occidentes canihus obijce^ vel Rachis Dux Foro - julio prxerat, ad cujus

rent. Qua res cum intolerahilis Chroha- . tempusait Paulus Diaconus, Ducatum Fo-

tis ejfet ,faäo dijpdh, Prmcipes , quos ex ro-julienfemextenfumfuiffe ad vfque Azel-

ipfishahehant interemerunt: vnde magnm

contra eos exercitus movit e Franck . Et Presbyter Diocleas, quin & M.

foflfeptemannorumhellumoegrhandemfu' Marulus referunt converfionem DaUgno.:^im

perioresfaäi Chrohati, omnes Francos eo- matice ad tempora Stephani Papse im'- Jj^'.Daim.'

rumq-y Vrinciptm Cot&elin e medioJufluk- perante Conftantino, quod de Steplia-

runtjb' exmde Uheri acfui jurisfacrum hU" no I. qui fedit Anno 25'$. intelligi non

ptifma a Romano Pomificepetkrunt, mijß. poteft, igitur de Stephano II. vel III.

que Epifcopi ipfos hapti?^arunt, Principa-^, qui ordine federunt ab anno 75-2. de-

tumretinentePorino. Haec fub Heraclio inceps , imperante Conftantino Co-

Augufto refert Porphyrogenitus, Lu- pronymo , nifi velis eorum con-

vcrfio-

n. II.

verfionemdifFerre ad annum ,930. quo^ dubito , deducebatur, cunvAIahis oc-

(cdit Sncphanus VIII. & imperavit cupatojamTarvifio aliifquelocisinter-

Conilantmus VIII. per hoc tarnen non clusa via ( per partes enitn copias profi-

nego in Dalmatia pridem difleminatü cifcebantur)in fuam eas pertraxit par-

fuiffe Chrifti Evangelium, & Epifcopa- tem, & Sacram ento militari adftrinxit.

cusereelos, vti ScinPannoniis, dequi- Dein contra Chunibertum progreflus

buspridem tradidimus,fedSlavis Uly- barbare nec minus impie vovit, fi vi-

ricum, Pannonias,acDalmatiamoccu- čloriam conrequereturfeintegrumpu-

pantibuSjOpprefla erat Chrifti fides, & teum impleturum tefticulis Clerico-

erant tam Slavi, quam Avares idolola- rum. SedexcuffitimpiofaftumDeus,

trae, quibusadfidem convertendis, & cum in acie pugnans, & Chuniberto

reftituendis Epifcopatibus novi erant perMonomachiam recufaretcongredi,

neceflarij Dočlores , quorum primus vifa fančti Michaelis Archangeliimagi-

fuifle fcribiturConftantius Theffaloni- ne , ad quam juraverat, inter contos

cenfis,quem poft Bulgaros converfos in Regios eminente cohorruit, & licet non

Dalmatiam a Stephano Papamiffu nar- fine ftrage Regiorum , tandera vidlas

rat Diocleas. Sedcaepta profequamur. interijt. Ab hoc praelio copias Foro-Paui. Diac. ' Pcrtharituš Rex Langobardorum ß Julienfium , quas invitae Alahi jurave-

c^jÄoi ^^"^äl^iffinius,pietate,juftitiä&miferi- rant, abftinuerunt. Reliqui ex cladc

cordiäprasftans^cumregnafTetfolusan- fuperftites inita fugä partim caefi par-

nosfeptem, & cum filio alios decern, tim Addua fiumine abforptiiunt. Ob-

placide obdormivit. Anno 6%%. tcntä nobili vičloria Chunibertus Ze-

Chunibertus filius ftatim a morte noni Diacono Ticinenfi , qui Regiis

patris adverfarium expertus eft Alahim ornamentis affumptis perfonatus Rex

quem in fuam perniciem lervaverat, fponteinmedioscuneos fortiterruens,

hominemfevum, & infenfum Ecele- öchoftem premens occubuerat, hono-

fiafticis, Brixise praefidio impofitum. rificentiffimum funus curavit, & ad

Is abfente Chuniberto palatium Tici- fores Bafilicae San6li Joannis terrae in-

nenfe invafit, fed confpiratione Aldo- tulit. Anno 6S9. quo eodem S. Ceadiu

nis civis, cujus opibus inhiabatcüm ad alla Occidentalium Saxonum Rex pe-

venationemproficifcitur,& Aldo cum regrinatione ad limina Apoftolorum j,gda.i.f.c.7:

complicibus promittit reduci fe caput fufcepta Chunibertum Regem ex itine-

Chuniberti allatürum Chunibertus fe- re invifit, ab eo liberali exceptus ho- c.if.

ftinato itinere Aldonem fecutus Tici- fpitio , & Romas a Sergio Papa bapti-num venit,vbiabvniverfopopulo,praE- C.zatus, cum adhuc in albisageret, fan-

fertim veroa Clero, fummo cum gau- fto fine quievit, fepultus in BafilicaS.

dio receptus eft , nuntiatumque Alahi Petri, quem Theodoaldum vocatPau.

Tyranno Chuniberti non folüm caput lus Diaconus. Circa hoc ipfum tem-

fed & reliqvum totum corpus allatum pus Amprinftus Comes Habfpurgicus

effe. nie in frendens per Placentiam ad vivendi finem fecit, quem Guilliman. ^^^

p . partes Auftrales fe convertit, fic intel- nus modo filium Ottoberti, modo fi- c...

LaSgobS lige verba Pauli Diaconi ad Auflrlam lium velfratremBabonis fuilTe fufpica-

rediit Inde Vincentiam a civibus pri- tur. Ab eo nomen traxit caftrum

mum impetitus, moxadmiffus copius Ampringefpurg, cujus ruinae funt la coepit colWere. Econtra Chunibertus jurifdi^ione Monafterij Saa6U vndique accerfebat auxilia. Et jam e Trudberti. Anm Foro - j ulio exercitus, cui noftros quo-que iEMONENSES adfuiffe non

^ Zz z JE-

JESU christi An. 6^0. ad700.^ Nec multö poft Muhammat cum Sergii Papae An. 'ijfdem transfugisSlavisirrupitiaThra-landuiph,

JusTiNiANi Imp. An. 6.adlo. dam, vnde vaftataregione mukös ca-leontii Ann. i.ad3. ptivosabduxit. AnnoGi^'^.

Tiberii Absimari Inf. An. i.ad4. PrfEeratadhuc Foro-Julienfibus,

ChunibertiR.lang. An. ij.ad23. & Japyd ias noftras ac Pannonias parti paui^ uj^^i Rodpaldi Due. Carn. an.r4.ad19. Rodoaldus, quo abfente ex improvifo Ansfridi Ducis carnioliie An. i. Ansfridus,cuicafl:rumReuniaparebat,p.i.i.i, ' Aldonis Ducis Carniol. An. i.ad4. erupit, & vrbem Forum - julij occupa-iemon^ Cond. An. 15)12. ad 1^22. vitDucisnomenvfurpans: Rodoaldus

in Iftriam fugit, inde navigio Raven-Ovi in Germaniam decernun- nam, & Ticinum provečlus Chuniber-

Marceiia F^I ^^J^-A-poftolifidemChriftipro- toRegiviolentiamqueftuseft.Cümve-

sur.insuri- -L ^ pagatUH, Hi fuerc duodecim ro Ansfridus Ducis titulo non conten-

crt.i.Mart, ^j^jju^^Q^^ys^Suibertus, Acca,Wigber- tus afpiraret ad regnum, Veronamque

tus, "Wilibaldus ,Winibaidus, Lebuvi- venilfet, illic comprehenfus evulfis o-

nus, Evualdus Niger,Evualdus Albus, culis in exilium retrufuS eft. Anno 694. "Wcrenfridus,Marcellinus,qui horü ge- Ducatui Foro - julienfi praeficitur

ftaconfcripfit, omnesläcerdotes,& A- Ado frater Rodoaldi Confervatoris no-

delbertus Levita. An forte tunc etiam mine per annum , & menfes feptcm.

in Pannonias, & Moefias, quin & Dal- Leontius quondam Orientis Prsefečlus l^optfia'

matiam a Slaviš occupatas Provincias a- ruptis vinculis e carcere profilit, & con- Mifc.zonarj'

liqui mifli lint incompertum : Sergij traJuftinianUmlmperatoremTyranni-

pro Germania folicitudo vniverfalis vi- dem arripit, quam in annum tertium

. deturfuifle. Certe etiam his neceffarij prorogavit, Juftinianum abfciffis nari-

erant, Dolores fidei, cum Slavi Idolo- bus deturpatum Cherfonam in exilium

latrse odia in Chriftianos foverent im- relegans. Anno 6^4, Dioci.a3.& placabilia, vtdeRegibusDalmatiae te- Mortuo Duci Foro - julij Adoni puai. niac.

S. ftantUE Diocleas, & Marulus 3 nempe fufFeausefta Chuniberto RegePerdul-

Rcgn.Da]in. jeßi^dino, Ratomiro, Zuanimiro, Sa- phusLigurhomolnbricus,&elatus.In

ramiro, Budimero &g. Anno ^90. oriente per militarem rebellionem Ab-

Juftinianus Imperator quietis im- fimarus contra Leontium Tyranidem

patiensfelegite Slavis MoefiaCj&infe^ arripuit,&captaConftantinopoliLeon-duiph/ad '

rioris Pannoniae inquilinis triginta mil- tium abfciffis naribus ad Monafterium ThSph ce-landuiph. ^^ f 'l^os nominavit, popdum acceptahU C.quoddam Dalmatise retrufit, ipfe dein-

Mifcei.1.1^. i^//,?;;?,& Principem eisNebulam nomi- cepsnominatus Tiberius Auguftus.Ita

' ne conftituit, & pacem cum Arabibus quidem Spondanus exTheophane,Ce.

rupit, qui primum diflimulato belli ap- drcno, & aliis. Verum apud Theopha-

paratu pacem expofcere, vrgere foede- nem, cujus creditur efle pars mifcellae a

ra, obtendere juramenta: fed demum Landulpho eollečlae non dicitur Mo-

- ^ ad confličlam progreffi Duce Muham- nafterium Dalmatise, fed Dalmatij. An-

mat, Slavinorum Ducem mifla pecu- no

nia corruperunt, ut cum viginti milli- Chriftophorus Patriarcha Gradenbus ad ipfos transfugeret, ob id exean- fis perfuadet Venetis, ut fibi Ducem defcensJuftinianusreliquosSlavoscum proprium eligant, cum hačlenus fub vxoribus, & liberis internecioni dedit. Tribunis fuilTent, per ducentos trigin- venet.Paiu. Pugnatum juxta finum Nicomedien- ta, Scplures annos: nominatufque eft fem. Anno 6^1, primusVenetorumPrincepsHeraclese

Pau-

Antiquce & Novce\ Pars I IL

. Padutu-s^Anafeftus Heraclianus, ma-

gnse probitatis, & Juftitias vir. Anno

694. SECULUM OCTA-

Ecclefia Aquileienfis, quam fupra VU M.

• Paul. Diac. vidimus damnaffe Tria Capitula , ite-

SgeK rumlapfutemporisinerroremlapfa,in- jesu CHRISTI AN.roi.adroS. ,

spoäp^'^Sergiipjlp^ An. 14.

SiaiS/'' 'q"ileigecelebrandarurfumrefipifcit,& Joannis pap^ VI. An. I.ad3. fopiunturdemumdiuturn^controver- Joannis PspaeVlI. An. r.&2. fiae, redpiturque quinta Synodus Oe- Tiberii Absimari An. s-.ad/. cumenica. Errat vero Fr. Palladius,qui Justiniani Junio. iterum An. i. ad 5-. ait in hacSynodo approbata tria Capi- Ariperti Reg. Langob. An. i. ad 8. tula velut innixa Orthodoxae fidei, cum Aldonis Due. Carniol. An. ad'^. fuerintfchifmaticorü,ut fupra vidimus, Ferdulphi Due. Carniol. An.i.&2. n^queapprobata fed damnatain Syno- Corbuli Due. Carniol. An. i. do. ^ äon^ Cond. An. 1^23. ad 1^30.

Circa hoc tempusEcclefiam fupra Pkfp.in Ge- tumulum S. Trudberti Martyris, fratrisß, A Ripertus Rex Langobardorum ^ ^^^^^ S. Rupert! Noricorum Apoftoli coe- fublatiscompetitoribusnon fit

ptamdudumabOttobertocomiteHab- ^ne cmdelis animi argumentis

fpurgicoabfolvitfiliusBaboComcs,qui regaumftabilitum metucoiifervat, &

Gum;m.m h^bitaffe fertur in Bebenweiler : a quo vrbes, quae abftračlae fuerant recüperat.

«^tfpurg, .^ nomenaccepe- Defundo interhaec Sergio Papa, & in

runtBobelheim, Bebenhaufen, & alia, ejus locum fubrogato Joanne VI. Gras-

Et defunftum Babonem Anno 700. po- co,cum Theophykaus Exarchus Con-

nit Piefpordius , fedmelius poftplures ftanlinopoliadvenifTetmoiiturus amo-

annos Guillimannus. tionem Joannis, colleao Ariperms e-

Chunibertus Rex Langobardo- xercitu Romam advolavit, Joannis ele-

rum cunais amabilis princeps, poft- aionem propugnaturus: qua occafio^

PauiDiac quamduodccim annospoftpatremre- ne plures Romano Imperio ad id tem-

^Ty^&lf- gno prsefuiflet ab hac luce fubtra^us pus fubjeaas vrbes luo regno adjecit,

si?e,incSo. eft Incampö Coronatse vbi Alahim vi- virefque Romanorum Imperatoruma-

äfÄ cerat Monafterium S. Georgij Marty- dc6 attrivit, vt fenfim omnisExareho-

ris conftruxit, tumulatus inter Lango, rumpoteftasextingueretur. Amoroi. bardorum lachrymas juxta Bafilicam C Interea Juftinianus ob nares abfcif.

Salvatoris,quamAripertusavusfunda- fas novum adeptus cognomeiitum

verat. In regno fucceffit filius Luitber- Rhinotmeti, quem Cherfonam relega- ^^^^^^ ^^

tus adhuc puerulus fub tutore Anfpran- tum diximus,ad Cacanum Kegemi^a- 1 e.

do virofaienteacilluftrircontra quem zarorum(fic diai Turc^ ad Bo- ^^^^dr^^o-

oaavo i^enfe Raginbertus Taurina- fphorum)uthabet,Mifeella, veladRe.

tium Duxarmacommovit, & ad No- gemLazorum,qm&Colchi,vtali)ha. s^b.adan.

variam viaor Regium vfurpans titu- bent, veladAvares,vtSigebertusfcri.

km eodem anno extinaus eft, reliao pfit, profugiens, ejus fororem Theo-filioAriperto, qui profligato Luitberti

cxercituAnfpranduminBoieamfuge- goTiamfeceffit Eo rumore Abfimarus
re compulitf Luitbertum captum ex- territus,utftabibretfibiImperium cum
tinxlt, V 1-tius profequitur Diaco- non pridem ^aor ducentamillia W
nus. klroo. - cenorum inThracia fudilTet, mifit ad

Zz 3

Cacanum , & muneribus delinito per-^ CarCojSc parteCarnioliž ad vfque Ce-fuafic, vt Tibi vel Juftinianum vivum, 'leiam vt fup. monuimus adliucobtem-veloccifi caputtranfmitteret. Barbarus perabat Langobardis r vf putem non illico generi recentis faluti amicitiam procul ^Em on a Slävosillos,quiCroa-Imperatoris anteponens,cuftodum fpe- tiam & Slavoniam hodie di6lam occu-cie Sicarios mißt ad Juftinianum. Sed paverant e Dalmatia efFufi, ad'iE m o-cognita per vxorem proditione Jufti- n^ viciniam venifTe , & rapinas egifle nianus cuftodes fingulos feorßm acci- exovibus, vtpote gentcm rapto vive-tos ftrangulavit, & ad TerbelimBulga- re afuetam. Subfecutm hos (inquit Dianas Principem fugam arripuit. Anno coms) Reäorloci Ulm, Argaidus, quem y02. • lingmpropriadicunt, vir nohilisanimoqu& Terbelis magno honors fufceptum virihmpotens, mc tarnen affequi potuii cxulem Juftinianum exercitu, & belli- mmpr^eda fugientes. ^gre id tulit Fer-CO apparatu inftruxit, qui Conftantino- dulpKus, & Argaido exprobrans:^/-^<i?z-polim dam per aquae dučlum ingreflus do^mo^mtfortiter ages, qui ab Arga nomen Leontium pariter, & AbfimarumTy- Argaidiconfecumses^tlAquaeirriforie ,6c rannospoft varia ludibria extinxit, & ironicedifta Argaidus repofuit: Vroro-de aliis rebellibus magna cmdcWtatc^ get nobis vitamDeus, dorne aliicogmfcant, vindidlamfumpfit. Annoyo'^.^yo^. uternoßrmn magisfitArga. Vocishujus

Cum Joanne Papa VII. quidefun- fignificatumimperitedivinatFr. Palla- Fr.PalUd j:

Člo paulo ante Joanni VI. fuccefferat, dius, qui ait apud Langobardos Arga

»0704. magnam inijc amicitiam Aripertus idem efle quod Codardo, id eft fegnis,

Rex, & Alpes Cottias, quas longo tem- ignavus:cüm potius oppofitum ex ver-

pore Langobardi detinuerant Ecclefiae bis Pauli Diaconi eliciatur. Idioma Lan-

Romanaereftituit, & diploma donatio- gobardorum erat Germanicum , vnd«

nisaureisliteris exaratum Romam traf- Sculdahis , rečlor loci, idem fonat ac

miüt. Anno YO^. judex,prouthodiequeapudGermanos

Eodem Anno Slavos in Forum- dicitur Argaidus proinde a

julium irrupiffe , 6c quidem inftigatio- voce quod aftutum, & prudentem

Paul Dia. Fcrdulphi Ducis, qui Adoni fufFe- fignificat dedu6tum eft, & ^V^^CU a-

reb Langoi^-6lus erat, author eft Paulus Diaconus: ftutiaeft. Dicendoigitur Ferdulphus,

Quaerebat ambitiofus Dux ex interitu quando fortiter ages , qui ab Arga nomen

dolo e vocatorum Slavorum militarem Argaidi confecutus es. Dicere voluit, pru-

gloriam, pro qua ipfe interitum confe- derttiam & aftutiam fe in Argaido defi-cutus eft. Initium belli rapina ovium: C.derare, non autem ignaviam. Porro

Irruermt (inquit Diaconus ) latrmcnli cujus loci Rečlor & judex fuerit Argai^

Slavorum fupergregem, i^pcfiores ovium dus cum Paulus non exprimat, nec ego

qM(S in eorum vidnia pafcebantur, & de poflim definire, putarem tarnen iE-

eispr^dasabegerunt. ErantLangobardis mon^e praefuifle , nifi malis affentiri

vicini Slavi ad feptentrionem Carinthi, Palladio, qui in Carinthiae finibus id fa-

adorientem Carnioli, & pofthosCroa- člumcredit. Non multdpoft, ut per-

tae ( quos nuper diximus Inferiorem git narrare Diaconus: adventavit exer-

Carnioliam infedifle , ad meridiem I- citus^ Slavorum , quem Ferdulphus e-

ftriani, Liburni, & Dalmats. Vtri ho- xciverat, & caftra pofuitin edito mon-

Me in c ^""^^^^^^^^P^'^^'^vitatifmtjincertum. te, ad quem ex omni parte difficilis adi-

46'AiinaL^' Megiferus putat Carinthos pariter, & tus. Accurritcum exercitu fuoFerdul-

Dalmatas junitis viribus in Forum - Ju- phus, eique fe conjungit Argaidus li-

lium moviffe. ^Emona noftra cum mitis Reftor, montem obfidione valiant,

Jant, ut per planiora Slaves fenfima-^ caspifle fupra a^ annum 662. monui-

doriantur. Ibi Argaidus nondumdi- mus. Obtemperavic illi etiara noftra

. gefta exprobatione ad Fcrdulphum co- Carniolia fuperior., nam inferior & circa

verfus : memineris, inquit, Dux FerduL ; Labacum vhacum Carfa,Langobardis

pheJ quodmeejje inertem, & invtilem di~ adhj^cfubječlafuit. . xeris, v.ulgari verho Arga

pe iroiiice) ^am condat tmpm dendij^eci- JESU CHRISTI An. 709. ad 720.

menmilitaris.audacia.. Vereat, qui poße- . Constantini Pap^e AN.2.ad6.

,rzor e nobisSlavosadortusfuerit,.&cum . GREG0Rii PAP\® IIAN..i.ad7.

dičlo ad afperi montis cliyum eqvum Justiniani Junio. Rhinotme-

incitans in Slavorura caftra contendit , ti Imp. irerun^AN^ ^;ad7.

-irrumpere. NihilofegniorFerdulphus, Philippici'Imp. An. l;&2.

iurpeexiftimajisfipEOVocatusabsemu- Anasta?ii II. Imp. An. l.'&2i

lo fobfifteret, temerariä in montem fer- T h e o d o s 11 IV. Imp. -An. r..& 2.

.turaudaciajfecumquetrahitpbfequen- Leonis Isaurici An. i.ad4.

■tern militiam. Turicpatuit, quidinter Ariperti Reg. Langob. An. ^.ad 12.

.confilium,&intenipefl:ivamaudaciam . An spran d i Reg. An.- I. interfit difcriminis. Nam Slavi oppor-ß^ Luidprandi Reg, An. I.ad 8.

tunitateloci fecuri, facile hoftilem im- Pemmonis Due. Carn. An. I.ad 13.

petum , qua faxis ingentibus , qua ar- <®m0nie Cond. An. I93l.adl^42. mis propulfarunt, & modica fuorum

.jaftura vi^ores Ferdulplii exercitum ifli^a regnorum jaaatio-initiupi

,brevi temporis fpatio deleverunt. Oe- |y I H^s feculi excepit: Oriens pa-

cubuit inter primos Argaidus, mox et- . * -Writer , & Occidens brevi ten)- Bohem'^u'

jam Dux Ferdulphus, & omnis pene poris fpatio multos Principes vidit, FugS'ipVc.

. Foro-julij nobilitas. Siavipr3sda,&fpo- quorum alter alteri infidiasftruxit. A-

Iiis onufti ad fua redierurit, futuri alias . pud Bohemos Crpccus Princeps Crgco-

Foro-julij dominiifiporrövidloriävti viseconditor,quaenuncPolonigecaput,

fciviflent.^;2W70S'.Ferdulpho inDu- .fine prole mafc.ula deceffit. Tres filias

catu fubftitutus eft Corbulus feuCorvo- . Bsla, Tetcha, & Lybufla niagicae artis

lus, qui parvo tempore prxfuit^ offen- peritseitaconvenerunt, vt urinima na-

: fo quippe Rege Ariperto, ,evulfis ocu- tu Lybuffaregime^fufcjpeyetjquodpec

■ lis ignominiose vixit. Palladius afferit trjsidecijmannosgeffit virili^nimo. An-

hujus fororem fuiffe Ratpergam, Pemo- m 709.

nispofteaDucis vxorem, Eodem An-C. ,Per novem jam antios miti apud

no Juftinianus Imperator ingratus Ter- .Bojos exilioAnfprandus egerat Luitber-

landuiph 1 beliBulgarorum Regia quo adjatus fee- . ti Langobardorum Regis tutor, cuma pauL Diac.

ao. Mifceii. pcrum receperat, pacem violat, eum- . Theodoberto Bojorum Duce militares

que bello petit 1 fed dum folutä milita . copias obtinuit, quarum viribus regni

ridifci^linafuosadquaerendapabulaju- .invaforem Aripertum a folio deturba- adan.710.

mentorum dimittit, a Bulgaris oppri . ret. Stipatus ergo numerofo milite ex ^tST'

mitur,&peringloriam fugam Cpnftan- Boiis, Noricis contendit in Italiam, ca-

tinopolim redit. Anno^oG. i ftra ad Papism beat, cum Ariperto con-

JoanniPap3EVII.fuccedit per20. fligit, primum ancipiti pugna , mox

dies Sifinnus Syrushuic Confiantinus . non fine ftrage Boiorum. Praelium nox

etiamSyrus. 707,6c708. . direrait, reličlafubdubiovičtoria. Et

- Boruthum exprobabiliconjedura ' poterat tunc Aripertus non tam videri,

circa hos. annos Carantanis dominari quam eile vidorjfifetalemagnofceret,

&

& firmus incampopoiterae diei folem^ tur dilFerre. Sane cum TheodoneDü-

operirecur. SedDeodilatam innocen- 'cepoftTheodobertiobitura pacemco-

- ter fufi fanguinis, & occifi legitimi Re- luitLuitprandus, yt infra dicemus. An-gisvindidlamparante, virfubpellibus

■ degere affuetus eä no6le Papiam intra Philippicus pofl: annum , tSc fex

lares fe recepit , quod illico formidi- menfes ia Imperio exailos oculis eru- tanduiph;

nem ac metam interpretatus miles ae- tis in exilium truditur, cujus loco folium

gre tulit, nec ä minis abftlnuit. Crevit confcendit Anaftafius, dičlus alias Ar-

exindeBoijs audacia, Sc fpes vičloriae. temius, Philippicoa fecretis.

Aripertusjam fuifmet domefticis dijffii- ' Conftantinus Papa moritur, fub-

dens coeco plane confilio fugam inFrä- rogatur Gregorius II, Romanus. Theo- Anaft.Bibi.;

. ciam arripere ftatuit, fed dum onuftus dofius Adramytenis tributorum publi- fcelSpond.

. auro, quod convafaverät, flamen Ti- corum exadtor invitus , & fruftra per

. cinum tranat, vndis forbetur. Dies fub- latebras fugiens, ab exercitu Imperator

fequens, & fugam, & mteritum Regis falutatur, & Conftantinopolim per fex

prodidit, ac fine dteriori clade An- menfes obfTeffam proditionc capit, A-

fprando regnum afferuit. Anno yiO. naftafio Imperatorein m onafteriumre. . quod bienniotardiusreponit Adelzrei-ß^ clufo. Annoji^^. EodemobitPipinus Aimoin.1,4;

. ter. Major domus in Francia cum rem pub-

In odente Juftinianus Imperator- licam per annos viginti feptem folerter

Thcod ced. afuis vna cum Tiberio filio occiditur: curaffet , fucceffore nominate Carolo

S^ad'L. Philippicus cognomento Bardäaes Ca- Martello ex concubina Alpaide nato ,

eano Principe Gäzarorum , ad quem tametfiduosex legitimaconjuge habe-

confugerat, favente Imperium obtinet. ret Drogonem, & Grimoaldum. Anno

Hunc Cacanum non Gazarorum , qui 714.

funt Turcae, fed Avarum Regem fuifle, Theodo BojorumDux devotionis

quiPannoniascolebantjfcribitSigeber- causa Romam contenditad invifenda Anaft.Bibi."

tus. Anno 711. limina Apoftolorum, quod his tempo- Su?c°nt

Paul. Diac. Anfprando, quem ab exilio rever- ribus nobilibus ac Prineipibus viris fa- p^uI oiac.^

diximus , regnum minime diutu^ miliare fuit. Vnde cum per Langobar- cSdeizr.

citn.xf» hum fuit, id vnum folatij confecutus dorum ditionesillitranfeundumfuerit,

eft, quod moriturus filium Luitpran- vel ex hoc colligitur paaem inter Lan-

dum viderit a Langobardis levatum, & gobardos & Bojos iterum fuilTe integra-

ad folium deftinatum. Hic patre mor- tam. Theodofius Imperator pertaefus tueprincipioregiminisamicitiam, quae C.regnifponteabdicavit, & communica-

inter Lan gobardos, 6c Boios dudumfir- to confilio cum Germano Patriarcha, 6c

ma conftiterat, incertufn qua de cau- fenatuLeonem Ifaurum, qui id omni-

pauLDiac. fa diffolvit. Paulus Diaconus paucis bus modis afFe6labat, fuccefforem no-

cSf"^*^'^' verbis rem attigit: Initio regnifui Boioa- minavit. Ipfe cum filio Clericus effe-

riorumplurimac(jflracepit,plmfemperora' Anno'/iS.

timihm, qmm armisfidens, maxima [em- Petrus Patriarcha Aquileienfis o- Jai?Diaa

per cura Francorum , Avammque pacem bit, cujus loco fubftituitur Serenus An-

cj^oiie^^j. PutatAdelzreiter id fačlum no*/l7. '

propter fines regionum, at quidfi pro- Foro - julicnfi Dueatui pr^erat ad-

pter dotem vxoris ? Nam Guntradam hue Pemo: is cum nobilium filios, quos

Thcodoberti filiam vxorem duxerat, cumfuisprolibus educaverat plcrofque

quamvis Paulus Diaconus ad pofteriora ad juvenilem perduxifTet aetatem , re-

temporaGuntradss connubiumvidea- pentemonetur, Slavos ingenci nume-

ro

ro in Foro - julium irrumpere, & apud ^ Luitprandi Reg. Langob.An.^ adi>

Laurianum (dicerem,qus nune Laura- ' Pemonis Due. Carn. An. 14, ad 24» na nifi extra Forum - julij eflet in Libur- .^mon^e Cond. An. 1^43. ad nia) caftra mctatus efle. Nec amplius ■ morandum ratus., contračlis quae in YbuflaBohemorum moderatrix cafu tam propero haberi poterant, co- i iuftante populo maritum fibi fi-piis obviamhoftiprocedit, eumq^ ter- ^milem legit homine magum ab 4^®.

no eonfličlu adeo eontundit, vt mifer- aratro,& ftivä Prefmiskum, folo nomi-

tus ipfe pereuntis multitudinis pačem ne dominaturum, caetera dominio fse-

obtulerit, quam Slavi amplexinon fine minseobnoxium. ^^ž/zoT-zz. admirationeForo-julienfium fortitudi- Luitprandus Rex Ravennani ob- ^^ ^^^

nis ad fua receflere. Vnus e Langobar- fidet, clalTem Ravennatium dijOTipatjVr- 7« spond,

Jisdefideratus eftSigualdas^aetatejarti bem capit: Reliquias S. Auguftini ex^'^^*'^

gravis, qui in priore cum Slaviš eertami- Sardinia quam Saräceni occnpaverant

ne fub Ferdulpho Duce duobus orba- magno pretio redemptasTicinumtrat

tus filiis, primis jam duobus confličli-. fert, ac muitas paffim Ecclefias erigit

bus magna inter Slavos editä ftrage fa- religiofiffimusPrinceps. Jmo 723. tis, vt rebatur, injuriam vltus, in me-ß, Boij & Alemannijugum Franco-

dium proeurrit hollem, 6c in tertio prae- rum excutiunt , contra quos Carolus ^^.

lio gloriose occubuit. 71S. Haec MartellusprogrefTus,magnaProvinciis

paulo tardius ad tempora Callifti Patri- damna infert,& ad obfequium reducit.'

archae videtur dijfFcrre Paulus Diaco- Eo beilo Hettobertum Hablpurgicurn

nus. occubutifTe, incertum tamenMartello

Leolfauricus natum filium Con- an Landfrido Alemannia Duči ädhae*

flantinum baptizari curat, qui ä faedato feric, fcribit Guillimaanus, & addit ^

SJondan excrementisfacrofonteagno- tunc a Francis incenfum , & pene di- fpurg 1.,.'

' mennieruitCopronytni, praedicente, rutum fuiffe no vellum SančliTrudber- S^.inge.

qui eum baptizabat Germano Patriar, ti monafteriumfundationisHabfp^rgi- neaiAuftr.

cha, maliidominis, ScimminentisEc- cae 5 vnde verofimile Hettobertum'

clefiae Deiperfecutionis protentura et^ adverfus Francos militalle. Anno

fe. Anmyi^, 724.

Saracenicum pertriennium Con- Piefpordius longe aliter de Häb-sigg.^^^^^ ffantinopolim Frufträ obfediflent , & IpurgieaGenefiftatUens, hocbellopu-7^0.Theo." Bulgaros Danubi] accolas lacellerent, tatAmprinftumBabonisConlitisHab-Bedrdefext. abüsprofligantur, & tranlgreffi in Hi-C.lpurgici filium extinčlum efle, quam-S.La^gi ip^i^s Vifigothos vincunt , proHi- vis non a Carolo Martello, fed ejus fi-^ gant, expellunf.regno potiti, quod pet lio Pipino expeditionern in Aleman-ducentos fexaginta fex circiter annos nos fufceptam fcribat. Hoc ipfo tem-Vifigothi tenuerant, Eodem tempo* poreilluftrabatGermaniamfan(5lusBore intraConftantinopolimtrecenta mil- nifacius Moguntinus Archiepifcopus, lia pefte abfumpta teftatur Paulus Dia- & fedis Apoftolic^e Legatus , Boicara Conus. Jmio Y20. vero San^uš Corbiniaiius Frifingenfis

Epiicopus. Addit Joannes Jacobus

JESU CHRISTI An. 721. adr31. Fugger Sannum Virgilium Salisbur- Faggerp^g.

G r e g 0 r11 II. Pap^ An. 8. ad 17. genfem Epifcopum mififle Carinthis,

Grego kil 111. Pap^ An. i. qui eos in fide erudiret San6lum Mo-

Leomis IsAURiGi Imperator, deftum Presbyterum, fed errat Fugger

Annus 5'.adl5'. quia S.Virgilius ante 75'O.an. Epifcopa-

A^a tura

tum Salisburgenfem non adjit: vnde^ Serenus Patriarclia Aquilejenfis,

Modcfti in Carantanum advent^us ad 'cum a Gregorio Papa impetraflet pal-

pofteriora tempora referri debet, non lium , infeftare caepit Patriarcliatum

chren pith, ad Annum 725". Melius hoc anno re- Gradenfem , vt ad querelam Donati

^!c.i?Lan- poniturSaracenorum in Franciam irru- Gradenfis Pontifex Serenum coercere

gqbaid. ptio,quosEudo Aquitanix Dux in o- impuKüs fueric. Extat Epiftola, cujus

dium Caroii Martelli evocaverat : Hi 6cillafunt verba:Nuncverd(^vtcogmvu

lateomnia vaftando Ecclefi js paffim in- mm )Gradenfis Patriarch^ mieris invade^

, cenfis graflati, demum a Carolo Mar- rejura : at que ex iis, quis poßdei omm

teile cssfifunt. Nam praeter eorum Re. vfquevfurpare. Ne ergo in qmquam exu

gern Abdiramam feruntur occubuiffe ßas temerator , ex auäoritate Jpoflolica

trecenta quinquaginta millia , vel vti fradpimm^nevllo modotermimsabeopof,

Paulus Diaconus'habetjtrecentafeptua- fejjos accedas Ö'c. Fuerunt autem Gra-

ginta quinque millia,cum ex parteFran- denfi Patriarchs ab eodem Gregorio II.

corum tantum mille quingenti defi- Papa Epifcopi fafFraganei affignati, I-

^"c'^A- detarentur. Eo tempore Luitprandus ftrise, Caprularum,Torcelli,öcCIodiae

raftafiibi". Rex in Italia minime feriatus eft, fed reliqui in terra firma ipfi Aquilejenfi, u1.Gre2.11. pi^^gg Yrhes Romanis eripuit LeoneB.vtpote fub Langobardorum dominio,

Ifauro impugnandis in Oriente imagi, cum Veneti fub fuum jam dominium

nibus occupato : Veneti quoque Im- reduxiflent, quae littori maris adjace-

peratorem exofi: quin ipfi Ravennates. bant. Jnno 72^.

contempto ejus mandato confpiratio- Non muko poft obiit Donatus

ne fačia novum fibi conftituere para- Patriarcha Gradenfis, cui fuffečluseft,

bant Imperatorem ^ nifi Papa Grego- Petrus Epifcopus Polenfis, fed Grego- idemPaU^j

tius eos a coeptis fuiflet dehortatus , rius Papa eumindignum judicavit non P^s^s.

cujus etiam monitls Luitprandus de- tantum Gradenfi, verum & Polenfi

tulit quod Ravennam , & alias vrbes fede. Inftantibus tamen populiš Ve-

Exarcho Imperatoris reftituerit. Jfi» netiarum, & Iftriae reftitutus fuit Ec-

noy26. clefiae Polenfi, & Gradenfi praeefle juf-

tletto filius Hettoberti Comitis fus Antonius Äbbas Benediäinus. Pa-

Altenburgo - Habfpurgici , vt habet rüm diuturna dein vita Sereno Aqui-

Guiiiim-m GuillimannusComesBrifgoviae(Chro. lejenfi, poft cujus obitum favore Luit-

SufKn i^og'^^p^is Argentlnenfibus omnibus prandi Regis confecutus eft Aquilei-

Monaft.Ger. confentientibus)Habfpurgius vt notat enfem Infulam Calliftus Archidiaco-conftanl'" Brufchius, cüm fub difciplina S. Pitml-^-Hus Tarvifinus. Jnno y^o. ciuGm Gt-

foLia«. nij Abbatis primi divitis Augiae(vul- iam Gradenfis fedis invaforem ju-

go Reichenau ) ad omnem virtutem rium vfurpatorem vocat Palladium Jn^

formatus adoleviflet , ejufdem fančli no 731. Eodem obit Gregorius Papa

calculo Abbatiali muneri admotus eft, II. eique fubrogatur jam dičlus Gre-

velut inter omnes aptiflimus , qui il- gorius III. natione Syrus , qui initio

lico m praedičlo Monafterio infignem ftatim regiminis per Epiftolam mo-

fcholäm inftituit, ex qua poftmodum nuit Callifljim Aquileienfem : vt ea,

in reliquam Germaniam mukae dedu- qua pervadere contra legem aufm eßet^ m

člas coloniae. Eodem Anno Carolus pr^efenti cum omnibm ejm perttnentihm

sij'cKadan. Vatriarcha ref^uere dekat,

^ Bojo'^^os rebelies arma corripiteof- cujus ditioni pertinere videntur. Anno.

Enneiid.s'" quc domaC , tefte Sigeberto , qui bi- 731.

Spcmdaa ad expeditiüncs refert. Anno 727. Circa hoc tempus exiftimo celebrc

jam

Jam fuiffe Cärniolige, iSt Camiolorum^ tam ad inchoandüm Fabaricflfe cjeno.

nomen, populos tarnen ejus incolas "bium , tertiam ad Altahaim Bavafi^,

fuifle partim GermanosLangobardos, qüartäm Maürbachum Alfätise fupe^

partim Vindos, & Sla vos, & primus in doris dimittit , & ad fingula duode^

ter fcriptores, quos hačlenus legi, Car- cim Monachos deftinat. In Oriente

niolorumnomenvfurpavit Paulus Dia^ Leo Imperator filio fuo Conl^antino

Conus hujus feculi author, & Aquilciae vxorem defpondet fiiiam Caghani A-

Diaconus, Carnioliae vicinus, vt pau- varum Duels, vt habet Sigebertu«, vel

lo poft dicam' Idem quoque Caranta- Scytharum arbitri, vt eft apud autho.

norum meminit, vt vel ex hoc appa^ rem Mifoellas, vel denique vt Spon- sigeb«. b

reat initio ftatim novse appellationis danus ex Theophane ponit Chazaro- SnTann.

diverfas fuifle gentes Carantanos, & rum > quos Turcos effe oftendimus, Jt'f The"'

Carnielos, tametfi vtrifque major pars quae Bäptizata & Gatholica eflfečla I- pwiapud

Slavorum permixta eflet, qui fe etiam renčdičta, foceram > & matitum im-■hvmcaiu'^

perDalmatias, Sctotum Ulyricumdif- pietatis in facras imagines rcdarguit.

fuderant, propriofque habuerunt Re-^ Mm 732.

ges. Amof^i, SanftusßonifaciusApo'ftolusGer-.

mäniae vifitans Bojoariam , illic emer-

JESU CHRISTI An. 732. ad 740. gentem haerefim vna cum häerefiar-

Gregorii Papae III. An. 2. ad 10. cha Ernwolpho Apoftolicä authori^ ^^^

Leonis Isauri Lmp. An. i 6. ad 24. tate damnat, & ex Ecclefia eijcit: quae-

Luidprandi Regis. Lang o- nam autem haee fiicrit haerefis non nSi."^'

bar dorum An. 20. »d 23. cooftat ; coiligitur vna cum authors.

Rachis Reg. Langob. An. I.ad^". ftatimextin^lam.EodemannoCarolus

Pemonis Ducis Carnioli^ Martellus Saracenos ex Hifpaniis in-

Annus 25". ad 30. genti multitudine efFufos, ut Regi fuo

Boruthi Due. Carn. An. I. 2.3. in Narbonenfi obfidione opem ferrent,

iemon^ Cond. An. 1^5-4. ad 1^61. adinternecionemdelevit. Anno 733. ^^^^

Echo HabfpurgiGus Abb as divitis trad ad au.

*Heodebaldus Alemanniae Dux Augiae cum feptennium iaudatiflime drEp^ib'Ar-

Gottfridi Ducis filius, glifcen- in Abbatiali munere exegiffet, adni-

te adverfus Carolum Martel- tenteCaroloMartelloArgentinenfiln-

Iura Francorum Regum odio Hetto- fula decoratur, Keba in Abbatia rcli-

nem, feu Ethonem , & vt Bucelinus člo fucceflbre. Scribitur a nonnullis fcribit Othonem feu Vthonem Hab-C.Heddo,& Eudo, & Otto , numeratuc

'T iSui. {purgicum Augiae divitis Abbatem e- inter eos variarum Ecciefiarum Epi-

"SSefm. ječlum Monafterio Vraniam relegat, fcopos,ad quos Zacharias Papa lauda-

montium vaftitate includit. Quae torias, & hortatorias literas dedit, qua-

Bmibh.de vbi ad Carolum Martellum perlata rum copiam exhibet Guillimannus.

Monafter. ^ . * , • r ■ a ____Hund.Me.

Germ.fou funt,mAlemanniam rurlus exercitum AnmJ^^. trop.p.ii4.

duxit, & pulfo Theodebaldo Ethonem Vivilo Laureacenfium Epifco- ^^

reftituit.ItaGuillimannus.Priufquave- pus cum Hunni, & Avares regionem Hon.p.4?^

roÄugia difcederet,Etho petentibus fu- omnem fupra, Sc infra Anafum vafta-

periods Rhsetiae , Bavarias, Alfatiaere- rent, ac popularentur , migrat cum

gulis, plura Monafteria miffis novis Clero fuo Pataviam hodie Paffavium.

colonijs reftaurat. In eam rem difci- LybuflaBohemorum Duciffaobitjma-

pulos, & libros in quatuor partes divi- ritus Primislaus folus dominatur popu-

ait,vnam pro Augienfi refer^at, alte- lo , paulo poft per feptennium fasmi-

Aaa Z nea

T J

;

nea rebellione exercitandus. nioli aLangobardorümdominioavulß

'proprium Tibi Ducem elegerint, Bon Eodem tempore cum Patriarchas conflat, credibile eft fpente vicino Prin-Aquileienfes vaftataper bellicas turbas dpi ßorutho, qui Carantanis domina-Metropolifedern tenerent Cormontij, batur,fe iubjecifle: vndeabhinc eorum Calliftus Patriarcha genere nobilis Foro- etiam annos computabimus. julienfem vrbem fedifuse idoneam ra- Hoc tempore inter Comitem Ce-tus, quodnobilitate, &civium afluxu netenfemJoannem,&Epifcopumejus magis videreturconfpicua, Amatorem vrbis difcordia exarferat, cui fopiendas Epifcopum Foro-julienfem inde expu- fe interpofuit Calliftus Patriarcha fede lit, ejufque domicilium occupavit. Id jam in vrbe Foro - julij ( quam Palladius Pemmoni Duci non fatis seqvum vi- Vtinum efle contendit ) firmatä, fed fum, effecit, vt confilio cum Langobar- nihil egit. Ipfe igitur LuitprandusRex dishabito Calliftum comprehenfum ad . Opitergij difcordes compofuit. Deprse-caftellumPotium mari vicinum dedu- di6lorum Comitum Cenetenfium po-xerit, vnde eum in mare praecipitem fteris exiftimat Palladius originem tra- 70, ageret. Sed Dei providentia, & amico- xifle Comites de Portia, & Erugnara, rum interpofidone mentem muta-ß quorum nuper Ferdinandus Comes a vit, contentus eum retinere in carce- Portia Caefareae Majeftatis fupremus re,& pane tribulationispafGere. In- Aulse Praefečlus Anno 1664.. Imperij tereaLuitprandus Rex, quiCallifto fa- Princepsrenuntiatus eft. Sed Hennin-vebat intellečlo ejuspericulo Pemmo- ges, nefcio quibus antiquis documen-nem Ducatu amovit , & filium Rati- tisfultus hos Comites ä Porcio Catone chim, vel Rachifim ei fubftituit. Pem- Romano derivat.739. mo ad Slavos fugam arripiens filij Ra- Circa haec tempora, vt putaC Guil-chifis precibus a Rege veniam impetra- limannus, animum applicuit Rampervit. Ea occafione puto Carniolos no- tus Comes Habfpurgicus, reftituendo. ^Sf/wg.' ftros Langobardorum dominium peni- S. Trudberti Monafterio. Et quia vni-Lanl-STl^ ^^^ excufriffe, cum Diaconus, vtfupra cum id erat tota Brifiaca, e quo veluti C.38 & 1.6." vidimus,aflerat Pannoniae partem,quae feminario pertotam regionem eftunde. Fr!päiia.p.i. adCeleiam protenditur,vfqueadtem- bantur zelofi fidei dočlores, quo fre-lojd adan°" Ratichis Ducis fub Langobardo- quentior & habitationi commodior lo-753 Heiiin. rum fuilTeImperio, & alibi refert Rati- cus eflet, aedem multo capaciorem con-foia"?^^'^' chim contra Carniolos, vt primum gu- ftrui voluit, excifis per circuitum fylvis bernaculo Foro - julij admotus erat,arma C.& arbuftis Anno 740. corripuilTe : quod fane huic Anno735-. Adhuncannum Megiferus addu-convenit triennio tardius ponit Hen- cit Chitomarum Ducem Carinthiae, & ninges. CarnioliaecumRachifi DuceForo-ju-Ratichis ergo Foro - julio Praefe- lij pugnantem'in campis Clagenfurten-člus, in Carmoliam Slavorumpatriamijiic fibus, cui fidem habere non poflum do-loquitur Paulus Diaconns ) cum fuis in- nec meliorem fuo Salaflb fidejuflbrera greffus, magnam ejus gentis multitu- proferat, ciim etiam Chronologiae re-dinemdelevit,& Carnioliamlate vafta- pugnet, & Chitomarus hoc anno vix-vit, nec tam en inv Itus, Carnioli c[uip- dum natus fuerit. pe ex improvifo ilium adorti pene ex-

tinxiffent: ni clava armigeri fai arreptä JESU CHRISTI An. 741. ad74^. Slavuminfeproruentem,&graviidu Gregorii Pap^e III. An. ii. reječlam interemiffet. An vero Car-- Zacharijk Pap^eAn. i.ad5'.

CoßT-

constantini CoPRONjMi Im-^fcuRuflorum, & tandem inDacja ve-

i^er. An. I.ad6. 'teri(hodiediaaTranrylvania)conri,

Rachis Langob. Reg. An. 5» ad i i. dent, cledlis feptem Ducibus a quibus Boruthi Due. Carn. An. 4.ad^. feptemcaM fuperftiteadhuc nomine .^mon^ Cond. An. 1^63. ad 155$. vocata eft Tranfylvania.

Duce Foro - julienii Rachife ad regnum

LEo Imperator obit decimoqaar- evocato Anfelmus Langobardus frater to Cal. Juli], fuccedit Conftanti- Gifeltrudis nuptae Aftolpho, qui erat rr.Paikp.i^ «.ci.vt^, nus filius cognomento Copro- RacKifis frater, Ducatuiprseficitur nymus, contra-quem affinis Artabafdus 744.

initio ftatim Imperij molientem filio- Carolomannus, & Pipinus Fran-rum ipfius necem profečlus Conftanti- corum Duces belle Aquitanico, & A le- ^^ nopolim venit cum exercitu, & Impe- mannico perfunčli in Bojos movent, an.74? sige. rator acclamatus eft, populo h'<£rcticum Vtilonem K egium titulum vfurpante Adelirp.!. Imperatorem Conftantinum deteftan^ ad obfequia compellunt. Tunc acci- ^' te. Conftantinus fugam arripuit. An- difie putat Lazius, quod certis Fran- Lazvienn,' no 741. corum rcgni limitibus, quas Marcas ap-

MorituretiamGregoriusPapalll.B. pellabant affignati fint Praefedi feu quartoCalendas Decembris, eiquefub- Marchiones, ex quorumnumero fuere ap"sS'ad Zacharias (irsecus , qui Lega- in Noricum miffi Albertus, 6c Occarius,

Smoin 'I Luitprandum Regem Lan» Hic Degernfeenfis in Bavaria, ille Sančti

c.f7Suft" gobardorum contra Romanum Duca- Hippolyti in Auftria Caenobiorum fun-gL^'TÜrl ^^^^ parentem concilia vit fibi, & datores, dičli Marchae Orientalis Prae-

Romanis. In Gallijs quoque defun6lo fe^ti. Jnmy^.^. i^ranwd^ Carolo Martello, filij Pipinus & Caro- Arpad filius Almi vnius ex fepte lo mannusfucceflerunt, hic inTKurin- Duc