logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 
*Gradivo je dostopno z lokacije NUK.

0 / 0
Blroala? tahor fooiaini bcji * otočinl Plraa (Od Xf* do XVIII. etoletja) IaavLttraXna dls^rtaolja ti H'j ^\&4 •'183765 ST.JuriJ na konju, oajpogorto jšl apomonlk v Piranu. Eeliefaa plastika v gotiki XVI.stoletJo. tr ? o 5 •1 v#cio a§ ttftda in covo!1 S t«i TBkZDcoo m wgm jaaali piranaki p&pulari nov« pod«*ta~ t«* Od vaakt^a »© jri&j&oveli ttlitNrr aw*jih ©ocialno-goapoda*-sfcih tn političnih sahtcv, 1« r«dkofcat«ri pa s* j* potrtuiil, da bi ftahtev« tudi ^iORiniljii« aio«r pa tudi druoft ijrtnlui atst« peanajo takLn« rakllk« all kitl«« rm} od XVI. stoUtJA dal^. S*&ft3 p#drtMg» wa sab«If iil ˇ Kop*u»2 t M^p 3 ia ˇ ^rit gsfftdu.^ ? OMrt« mm$® m populorl vaklilall norla po4«tat*n Vttd m imM «dl wxm&Umm vaklik po^ulajpov a»H «ot#-**j sw4 ˇo«mi najbolje i«awiža takratao »i^oS^taB^ Mštaa» tttpn «t pod««t4 nm, f«^l)i «1 vccio ^va un Ioto! GMp« tl, eh« t±yp »lf6 MMiJiM 3*, da nori iatMki pod«0tati teh kitlc, kl «# 1U IaroSalt m n«prilopito n«»a tudij bTffltelh tlm bo tudl mi t« ?p*«A«a3* n«koč odgorer 11 po*ltiv» Ti Studlju p1r LMi&# Bt ?nm—^tht^j i« »piaal f gpTDTft "Orifitnl « o^iluppo del mmm *1 ?!««••, kl 4« MIa iadioa v >^reču X«t* m4. Dtlo fntas^ toatttk prtgl«4 M pojOTll* v mte itet p#tanodM egl«|itagi pat»l«aphat« «21 kot petamSat Buttk« tM tei^m J« rwnrlte«, ^ieti ob saMtfbl It-te UQt milt Plwan v rlwsju iMjtiranjlh iporar^ kl p« nlw IhII sst««» 0 kasn«jLiral »ociAlnlml liž^lMii, Globl.io smIaIao dlftrai* ciacijo, &1 •* $s seo«la t oaporo fMlle»§« cnret*, t. j. • Iism« Udacljo at0ti»3« p«trlclata, ut ?r«aot«lil mtai^d« nakai«, J* pa a» ttligiunfic TTJ«^« k*atk* m^mftj« w naključl • «r«41* no XIV. rtolet3at to ra^lUr* at4 patrlclatoo la pepglmrl št ni«« bll« tobo glofeofct, da bl prtd»toTlJ«l« ntvamogt m druibtnl wAf kl 3« nBsrtal m naatankoa patriolmta iinji p*arao trangolidir«! * f^N»m mike^ «r«t« ln s b«n«Sklal p«dak«lj««l «Mtnlh fftmttt- lal^l ^teani |« v ot«^hi dtlu «H^i atojeloli* ln j« HgttgjU *v«3 *i««* v l«Uh 1548 In 1549,2 to |« bllo v nt*ta relatlvno aaJttUmji« ©fc4tobj«. i>nri elaaant, kl j* ˇ fimna «prej«l ?«fMMelj99 L• bllo pl«iastw. Sl«dxli m jhi «lc«* »tkat«*l popul**i# vtad&r tnk* aaloštevUiat da po njlh ni im^pMta wdltl.3 ?# tettgi fltrani ««a ItorUmi i^otavlja# poteflHa, te M bJUU pritošb« plraaaklh pop^w«y p»ti plt—Iru ^PmHHMHP- V^B^iR^iF^^BP ^pl^pi"^P^WBw '^jfwW^WW^* ^p^^W^ * ^WPWP ^bSr ^PI^ dfc '^••P^^BiMBp 'VBmPHHr^BmBMP ^Jp^^Bp^^MfcffHBi fl^BF^^^WHBMH» y tci 00 Jlh ptfoteS moili »ositl taJco t |«U ob^Lae ***** tnti. i» p* ai #diiMi 3iori««iiljtva psaanjklji.vofit. ttnrmj Urt^ JSim • pinarico j« aort^aai tMtlal tudl spNMMrim atrU 1IH#» vun«. čtpmr Jt tooi nalet«! aa »§^o podobnt p^crs9 »i p—fca-šal pot«g&iti p«y«l«l« a«d Im^Imi ptpolavar v ^^mi in ˇ siot«n^ pa Jih |« ona«tavno pr«jwl in ruw MtaMto o poeiritri la 1«-te 1599 iii fcopatk« onnabt na •tranl 88/ni fMNH» i tili %Ui»^^ ? 4oblf Jto eo blli arhiv^ »evtrnih iaix«klli aart 5« ohyanj#ni# p« bi MIa pmltla «4 bS&m ptptiUam v njih pr«?r«5>»ev najMu HmlMjtjoS 9i •«> m »kupijao virov t eoclalnih AMlrili v ilraau |t *rU«ai. nartdil 1« dra«P napftlte. iltapt^o J« k «go-voton na prltožb« poptOftff** prlložllo aitet«r« vlr« ic prtjajajlli bo^ fiie m prtlo§#Bl nek&tcrl pr«pi«l 1» Itta 1504 in i« d«t- pammA inm ji n&*lonll le na mjmiog^št vl« ia I«t 1578 d» 3. 1610. To p« 3« racfcafco* pptoalo. ?el«g tta* 3« »arttaal prand ttidi drug« vlr«t M» o5t«T tudi ao sgodovino »oclalalh te^ ParoY s naalanltvl-jo Mtojtal« p« Mr^siil tfaeljito apjeta^nitl a^otovit«Tt da j# poj>otoaa« to^a&iih mkI|«^UMr» 1« •« naslanja mm aa mtajMt rlre, MrtMBi wmm$tm m ntntmm pmmm aoolalnih beflr Popolarc obaoje# da •• *t «{M^ still v pr«tt»«raniat fcl mim « nlStnu oprarl«I4irtu9 Sle** $m to nap«k« mii $t*stat*t&, kl j« ˇ toico tetaaa prUfcuB Bgiii ˇla« mlusa aist* d«loM natntJiv«. v««to jm jimtnM mmm»* ljiTa t«dajt ko j|« takih nap*k v iati anovi i« t««. bor^ 0 tMfltttk«av to m pod««tati, točineje Jan«a Krrtnlk Slurl* ni (1609 - 1010), fttgtattH ptpdUiM la pl«aptfti * teto m fmta|# M g*sdHl 1« l«ta »9011 in Je 4» trtrnt bllo 1 ¦ImiIj i« 2*0*0 ^Bšm^m^ Ia atittUJa viroT »#*a dogiul« da m m ptpHmtl *&l&& tcdi aoe*dl p*«tirwnih ¦trofiko* t« grate^i^ kl nikakoar ai n#i>y«-tevaU* Ztftočano pa opaEtf* prtokrtt plxarw&« #BterI^UM# ici »-fttsja po<^>i»ati j>opularet Ctanr pa Mo#rt«ani al »l4dU, 2 našt«-fn^» tow«tnlh napok bl »!•«* še lahlco nadalJ«v»U# vtndajr 9« J« aartaaalju totte prl«jatlt da j« 1« tfbral 0000» d^uflh podaV tov» pr©dV9«a t«i% fejt? o« 5« AiUNOL dlrektno HM&Mltl na wim. »4*0ora porašaMt nlc«r noti, k#T J« »mdi njc ^rJJNO. te Ookaj Mtooniii in sgreBtBlh aakl juflkort MtM pa itJHM« da M )• prvi lotil wigptfiEi|i dela 0 Pty«imf M kl^ub oaozxj«Ai pvnri« noett ia n«to5noatl# wbu4« 1« pv*m$ mmtito in to&ULh »ctettav # pA.rwwtrt npiNlfwrini» 1}#I3Bvo imlo naooik prlkazzti, *m$ ˇ•€ j« Plran t »«J1 agadovini rt«?ll la BeiKtk«« ? t«d k«aft#pciji nl ttlke *aaleditit da J« i«l Mm^ tMnl ppwitpwr nttM pyikmwiUt &a 5« Ul Ivsb, rlalzio i» m Mmmtim* Uj* m Itaiij««, Kljub t#j unrtanoi at m $$ 3Uo sbrfttl naJaanlolTGjS« podatJc« m m» o rasvoju o»d gtmmm iit nanatkaai pr«d ia po lctu 1163,» t«r*i taftl m- *$$ a»0iailh privil«gi3€T, fei m bili, v naoprotja » dragijti. ifltrs&li&l iaeati kafctt **s iu pri ImxU ±n Kop«f fcl at* ot B«»t- Usi upiraln, atlo šistici« Hm podla«! t#h parlTU«gl4«ir J« prl4»- bll ftmn l»J«atn poloiaj* f» IjkImbmI 3« rjMpteani lo na *?1#§~ njtni* č« bi oltdll r«svojtt a«rtnlh pfiviltgije? iii »t>lwi»wr la č« bl to porosal m uatftnmritTijo in rasrvojcn urada rtndHr^r^ M. aujM awU, pritl te «rirljuglr«t loto« «®odwin« I«trtt kot «0 De Praae«»ohlJ«^« ta H« inwi1|#wi15 m $&wm%m%$* nlw j^riil# v pošt#r» kt* ywna »•*• ksj (tplošnlh p^dfttkor n« pviaaiaje nI5«aop# iMMV bi m aog«l 0 pridoo vMlužttU »dobno jt « Kttdltr jevo rcvijo Irtrl«, kj« 81» dobil pwv9 malo podatkof, š« mtajl po&tt&ir «w drtil w M* ˇ141 Atti * inferfrU dtUo •oeictfc dl wAMSNgto • «tovi« p«trl-«9 kl Jt i«b«JaXa * roreSu ia s ttn M bll a«sn«a lltmttur« 1»-tepm. mtmimm* r«rlj« 3« ˇ&2» ««»adl ob^avl^nlh vlvtfr9 kakor m pmmMM lu^nddh 9#te«tat#t ia gaipogifelh le*pLt*ttp* t ki p»l* d«J0 T po«t#v w (Mpl« a»to««J«gft poločajft naSlh aMtt piilfKi T. PTifflMfjalm littratur« Hfi !*•! m ffttapal>g» ¦*!© «&*• T»ko aw l^hJto daloaa uperabll 1« oatn;Jeuo HnrttiBilc** &g06f*i-a» McitinrHHi, BtnuMiJrto sg»d** la» ll*viii$a«*^ i*3ta3J fcaviot&l p* *ta mi blli HmtaMTi igntorinl fifvm iii Split*.18 2* • ttot knji^aol »ti^lajiko dcloat priatrjal ^Šm ˇ ^iraam. Pmfw 11-t«mto*« • ^Mh ^ 4ngih ••»tlh, ra««n mkoj fiftonii>y i« *•*«*-» OglglMlnlh virov s« eoctmln« bttffec t i^lranu L* a«lo aa-lo* !• mkoUka dukalov, kl Jlh bc« »proti n«r^«1^111 pMplMa« ki Jih tatt obffftVMil, prUoUn« »iglntann piMi igjjHfrtti V- trorijo 6utM isj«w, 9t p« tl viri tollko rato« jSi teUk« *• «NtePit fetr po tnl *t*ft&i potrjuj«jo prapl««t po iragl wt*+al pa •«» k|w 8i nitl pTtpintt laW» naalonlJBo mm aaajt* Kljdl t*onf te «o tt viri ekopi la poaaojkljiri, nsa wmtm pm*t* vsaj t«t da m n«mlri v Mstu bilif T«o«lh pa tudi njiharf« &*!~ ^•ititjift pwo4t» fel |i|i l&hfco ^m| jtaalotiao, 6« i« n« p»^ln»> M »HMi mt djfuglal dttkali J« p#^r«te «Kiitti ?r«31*rt ftMKMOPl 20» dM«br« 1424 i& it« auurca 14t)5t Krl«t©f«f Wmm 22* ov^tvrttt 1466 la f7* mrai 14701 Im žlmnl«» 16« oliUbf 1483? iritoljg Da mm U m*m** &1&* &• **f* xm la 15. —pttrtbf 15ft4i immmfr Smsto If• •§pt«nabam 1607 in ia# »#p-t«^bm X6lOt Praafilitk ^pU«l# 17« »«pt«fflfcra 1639 ln 26, smJ* l^ll fimAUNdl »11m 23# ^ctobra 169?f Alo^ij contarlnl 29« Mpt«(Ara 1683« 3Uv««t«r 7*1 i«r It« ftbsrua^Ja 1693i »•**• 9»* V*i o«t aU vlrl« kl w «tfiranj«ni t lmnt «o 1« pr«pdl-ol Is istp^ljmlli Jtodtkcov, kaker m bili n* pr* Ubay civillu« la Uber ortmlnalite.kl Jlh |t bil doli«a voditi TB«k p«d»»tAt «li nj«swr MNitei plfitf (o«o«llarltai lla spnttabil coaaa4v« dl jm pr-v« zpht«v# populsrov po pra^ld do zborovanjiu fkl«p pod«nt«t«f da jl« to prrsvico odkXo.nlt poobl««tllo popvklm-ovjvo<šl jn» tf^aj»at da jih Eft topnjo v pr^vdl in dru^o dokua^nt« zn leto 1578, pa tudl 3) Aeaerti i^pularl Ko«6« 1^73«Kod«ks vstcbuj« prvo prftošbo popula-rov, odgovor pX«o»tT» in rnirlik«, t.J. polariko «tL popul&rl in plffBstvoja tj« do 15« f*bruarjii 1579« ^d dru^ail vlri j« tu le«n©va-njc treh r^zsodnikov po vl«dl (rašpors&l kftpltmtplrftns)rl poacstnt ln kopreki pod«atpt In ktpite^n), kfit«resiu el«di dorisov^nj« oetnj«- nih rax8oanlk0v9 dr M a« dolo51l dan mx«odb«« ^replsan j* b1l r maufopjči pohučckJLGis l«ta 161o !n v^ebttj« n#katero vir# o »ter# jlih nporlh, ^ ^0^^ 4} Ats«rtl |?opttX«ri S«^o«8*X57S,^c*ltturi! div^re^ non prodotto B# T« d«jstra9 dn j« notar Vi^noni l«ta 16Xo kontrollral ˇ kodtkMi »laran« 3p5«e 1n ir^pisc, qo«ho skl«fmtjf de j« b1X kod«k« predlož« l«te 167,o kot dokn^no ^r^dfTO« ^a«bu^«t p« n#k»trre «kXap» V«?Hfcegm ev«t«t zapianik« prftolb pirfniaklli ftfadfkov prl Svi»ta deestcrlc«, pr^v tsko p» tudl n«kmt#rt prepia« p^1 tožb pir^noklh populfirov. 5) iHastdl olttedinl« Eiptftl^lon« dnlla paclficHSione ««gult« n«X 15Bo, Kodaks v«ebuj« Raht«ve in pritoSb« in^SreJ« Anoroa« la Mlkolaj« ^ol»« protl pl«e»tvuf nekiit^i« «kX«p« f*ode»iatR Barosr>lja ln doku-¦ent« o «n»rt.i^nfttfboyTd tilnrtlkor i«roti po>ularo« t 1«*» I5B0 in 156X. ^odcka J« Ml nasilno pohkodovan,xoan«jf> 9« '*u sltaotri 5k#i1 j,Kfinj-ka prvlli 40 felljev in ««kXju3ni d«2.*esX©v j# nspirid «rhlir«r it#-f«a Bota protl konou XTX«atoX«tja. 6) Asa«rtl populori Nr.^o.9.^on prte^ntato.VsebuJ« nnkattr« vir« O pod««tatu Barozsijtt fn ^ikolfiju Gofnl«dr# prsvzairfir r« e»5#t#k civila« prsvd« protl pod«statuf kl pa br&con« nl biXa 10. I« dloš«ntt nltl itamtj* fc»i dokam* g*a4lTo# Kod«ktf «**&*L• *!*• Iftk s Ti*i o itifcolaju Goinl in o drugih saatapniklh papul«***« OM ft* »toaJSan* notic« is iftgi&ljMftg* ±a doal«^ naugotovl;}*-ntgfc proetaa proti Oolal* 7) »• oaouait&te .lrani eantra nomullio &t popal«. H* 10 1984. Tu •© Arml tbI o Piran iferajijtiil vlri sa l«to 1504. 8* cCG&UuiceuJt)t/ t> ovf^V' pa v $Lmmm pmp$M*wAm popularm met& Bztmlft* B) 2« drugft ^bdobje v«lt)c«ga bojnt 1) i^e aa«nlfio« ottiinltatt drani o«Rtra pop«l«r«fl. H° 2. 1606 (nut.) aolt« «rittur« p«r 1« t«rminMqualig&f b#-provldt^ja v iBtri, o katttlh $Mimm$* §/smmim ˇ *mu t«krt«u Gr« ob«n«ffl m «ač«t«k poslorftnja kopjralttga potestmt* kot i^rtMijtfNipi »odnlk« m Pir*n, fcljub t«fl*u, <5a m t l«ii 1« ni ^Mdttl pod n4«eoro «odno obl&at. Kodtk« Te«b«j« doKuamtt sa 1«-* ta l€0T do l«|0« f > DlMldi citt«Uni# ^bill tjiDpulari« Pro«Mi dvUi H* 5« 0« 1607. Kod«k« tMlmJ« bmioso pr*pl00V ia prv«@» »M«bja ˇ•llfctga boja. kl Jih J« pr«dl0ftil» pltns»tvo pi?oti lahtfrii po-pularw« ?*•$&!• p« ttaii nttaitf« nov« prito2b« ln «4i0vwe n»-a|#» Kakor prej^nji, jt tudi te kodtk« važ«n utradl bo^W proti F«»quallgi>rla odr»dba«» Ivaa PMquali^o J« i»4al pmlfii odr«d-b# aa atrtc Vodiijan* ]«pl« j« v ttnjtmi« te&tltM* KmhsJ«« p» kontroli flnanc v druglh niastlh, j« m^juAligo dtleo« ft«MMl To4njaikslui odr«db« ns drvg* ae«t« ia iadal takolmaoraao ttralJM-tloa Xia»qu«li«af lci mj bi v«lj«l« m wm i»trrtta ot«t*» mrte t iajaao ulja ln . ora5*. fM%mllf» idraoa ai p*«gX*d«lf ta«l pa |« obšlraa poroclla popttlarov • »tanju w ntrtu. Kakov pr«jS-nji Y««lmjt te kod«lui ItliimiBtt do l«ta 1610. 3) *o rwsniflea oofaanlt*t« Irani B« (ConttnuaaioiM d«lla p«rtrattassioa« »u± dl««ldi tra ooauo« • popolo) H° 3. B# rol«g d«tewat9v sa Uta 1607 * 1610 rsobuj« kod«lcc tudl ntkaj pr«pi-907 aa leto 1531» IdL 00 bili predlo2«ni kot dofcasno gradli^. 4) dl 21 avgo«to 1608 in < lraaa, 1° 6. ObšdLtna pritaite u. pvpalmtm* ki |ii>iiio1wu) sm**jm poatrtrb« ob^insJtih u*adnike* la sahteva od b«r*3k«ga provldurja* 6* preglada vs« bla&ajnišk« knjigt v obuinl, rontiku, o«ark*l * iagrsniaji, ubognigt, Solah te toet«*a3inah ln v drugih Jmrnih uetimimfe. 5) Aa«*rti populaafi, H° 7. Atctptto dia 15 novembria 1609« Zaplanlk o«etanfe« p«te«tet« Marlnija « popula^l, PmHntilotft pla-sa v Benatke ia podtatatu v Kop«r, Zahtev« pod«atata M^te Kopra, te st uvaljavi ttmtnotio iafi^ualigft* Ta kodaka, ki im vstakoai ««pt«il5ko obllko, J« eden od r«dkih orl^inalrLlh kod«kWF m p*0bl*a $KmXnlnih bo^v rlranu. ?ri?e3aaa oo tudi wtglttaliia 6) populares tt ciwwi«tt— H0 a« Qt*i«tlon* t** popolo • im 160^ * 1610. Kod«k» ^MtaJt mL*LjtYW$s bo^fak •» Pasq»» altgc^« #&**4t>t* frii o# aaj«ti sklepl Veliktga »v«ta o poobla-•tltfi «tndikovf da «« z va«ai legalniai srtdntrl borijo proti porularoa. Kodtii« vatbuj« tudi nakater« smt&pft pUmld* HuHea 7) $m ns«®nlflcm aomunitat« ?iranl oont»a popul&ree dlctl loci corao D, 0* iteta •apitntibua at XV. adiumrtla exlmil m-aatos. G. H° 9* 1610* Kod«k» t»«buj« dokuaftttte o bo^M pl«swtYa pTOtl prito5bi populapev 28. «tgwta 160C ln p« tetaBMi« o bo^^ bi popalaror aa &voja pr«ttet pr«d b«ntdko vludo. G) Br# ia»crilflea mnlUti Fitmi contra pepnl««« dlcti leci B0 10, 1610, Kodtk« ^Mta|t dokt«a«Ett« o aakl ju5nl fa«l h#f€M-te ood l«tl 1610 iM lGl4t ko populari dobijo prarico do 10 op»-mmslnm v V«lik«n «t«tut kl jlh voako leto imenuj« podtatat in do dveh kontrolorjtv - »kontrov, kl m ic-i^^enl oed oaaaj«-nial d«eetial. Kot!«ka m nadaljuj« a bo^bck akontrov sa pravlco do d«la ln sa dalemL pmttt« dokltr el at priborijo atoaij«* IM moSnoeti sa d«lo, %.$. do ltta 1614. 0} Za pbdobj« 1673 - 1S74 prid« t p«3trr l-^Kiako a noftlvroai Cancollarla dl cm^ain - (1673 * 1674)* Flcnco dagli teltl dl ca-Wf clvlll eolla indicasiont d«ll« rtalitlL aggiudlote p«* 1« relatlv« o«nttnL« al Tincitori. Drugl 4«! naalova J§ Mstavil •arhiraT stcfana B«ta* Ta dal sailm pa j« ggg#^tn. ? t«n prlxt^ ru JUaatao mmami opvwka a ^Iju5k^iminalnih prootaov protl »•«aia plami^ttt, ki se sl pri«rojUi# ali - kakor st Inrmte 12. Vi* - poatall "ilolinlkl obZis* «11 foutlka" v dettl ftninfcn Bdn±0troclj« e«o alt dnag* hiaggjin« G*t tor«J s* «p*ta»I»t #1* ˇllnih p*oo«ftOT v krlalnalng, t kat«rih «o bill oasnjtnl pldal-$i obeojcnl iii nik&kor m »nagfiTalel Ur m r»rali »vojt dolgo-*• plaoati s &to««tmi w«i« To j« »dinl prirwr ohrfti^«a»eii koa-pl«kn»g» Ttra %m %m d#l>«, ohraAj«n |« tor«J gakljočnl d«l proc#-«0t protl upravitelj«m blagajn, dočim |« Iseubljen vta civilnl M |»gttiWPf m pravic« por>uiaror. D) S* Mkljttčao ftt» »oclalnlh bo^v letu 1792 - 1793 3« tmta poltg §• pr«J o«W3j«nlh tisk*nih »Ijpot (St^pi# All«ga«i«it Affiloota) oe»nitl Se dv« TloSlca k drugarau od t#h tlsJuMr« To Mi 1* msw& rl^oStot sa gradnjo poaola t lctu 1?% in »troLkov tm wm , otoranja *tsL!te? v Banttk*. Str immo iat« Tirc v prvl «t«c^lt |t ta vlr d«got» taiHMitl« š* po«wtoo s»tof k«r J« pr«-pi«. f* mgi vlo3«k ˇa«buj« pr«pl« eklepa Mttata ?6» MptaAbr« iftJt dBA»l od iAtt^a dm Ui piaao «ta^slmpt fMViiH^ m fttflanlj« 3« oktebare 1793« ?si trij« virl bo m m&ljm&m t*m borb prvanttvenc v^nMtl* V) 2* toilb^ae - pollti^no in «»apodar«ko fft&aj« v Hi«k in v pimtskM pod*8tlju s«a uporablJal i 1} Statttta o«ounitati« Plrani 13S4. Hok&planl toteto i« naatal l«ta 1384 ob iSttrti b«n«aki rcdakciji piffaneklh atatatov« Dmgi tel kod«k»» ˇo«bttj« nekat«^ dokoaanto, kl nimo bilt im* 5tnl v tiakani Isvod »tatutor oaly«Mi y Btnjt^ popravkov. »•# 4b«gUI dotaflfcnti j« trtba oatniti hmm »©dnlkov is l«ta l»0f «NI tat«rimi j« Inenovan ]>am Aanm, dru^l sodnlk ia vrst po- 2) Volufl*n etrtntfa gnnmnltatlB p ttml o p3rlygmiJi Ll-W correotiomaiu Knjl^a |« blla tiekana leta 1606 ˇ Banttltah in sice* t letlniSčlnl in v ttalijaotkaa pr«r«^u 3) Statuta obolae lran ia l«ta 1307, Hat«r« |« tata ifCO i«dal t Ifcnetfcah Cttmlllo !>• PraaoMOhi ia jih priatrjal a »tat»-ti is l«ta 133® tn 1356. o «tatutih o« laMfc« *wa#duje foral«-nj|t ia utTjtranJe piraMk« pltalik« ollgaafhljt, daloaa tudi ra»- 13« 4) Mmm liertin«, mtd k«t«i*i J* treba omnitl liatino » Ka&tftlt* 1« lotG 1476, ko j« občlna snč«l& ttaseljaratl to po trnpft idnruBjne področjt in listino is l«ta l$|pt ko |« bil Kaittl ¦fitttrnjsm * mmms^mmnm kašt«lft&lj#* 5) Libro U*>0ftliil«rtoriuci mmbi i»tfiblliucu Tot ksdtoto# ki J« m4 t««*1 plma^loi k#d*k«i Bftjvt^jl in najd«b«l€j5it |« Ta^tn t»41 Mito, k«r T««biiJ« pol«g p«pi«OT Tainii) li*ttQ vc* odr«4b« (termiaetic^ &••) 9m&pa*mkih k«lt«aov iii iotrDkUb p3rwM«j€Y od l«ta l^ it ltt« 1791. Iz Uh #^nN& lahko dokaj dobro rssbtMM fttftAjt a»«t-nih fimigi# ki 9# l>ile 1« r«dkekdaj v r«du« Toko »o t :?«p«rt«afit^ au «^il*iMt ošm&m 36 kapitanov in p-widua?3«vf kl m pr#gl«4»* II etanj« t Pljfanu.25 ž« mom 5t«rllo Uh octrndb priča, da bImi ftftgii «paip«bitl 7»«Su rtttdlj omnjaniTi fcapttaaafeifa pregl#4«T m bl jaftk««*! Mtto p«t«ka jpaiSpor«kih Tisitacij^ tMPti tutfi a«lo po-drob«n rasnroj finacčnih py«dpi«ovf ki »o at uvel3«vili v a*9tu. t« pa n« epaia ewm« k»r bi bilo prtobSlrao. Z«lo ˇažne s« ml j« Bdtlo, da poI35em v»t dtetopa« mctimm ««telkov, Tako bi dobil potrdli«7t da eo populeurl prldoblli pr»-vico do tntgat stniniita v vaaki saanl. ^i Baaniaa« e«m dobil »a X?II# ta mil. etol«t3e v virlh s* ftctMU^lno »astavljalnie« (Mwt« dl ?L#*&)• mel volitvah nor«s* i^Ntetw «a*tr-vljalnio« ro raorali biti prlaotnl tudi »odnlki. ? OBa^ih prliMrih pe ao blll pri»otnl wm trlj«, tako d» ^r^pto^ft ni»«m m©g«l usotovlti« Kj«r ps m s«b«l«~ š«ni v«i fitirjo aoo dru^lh virih lahko »klfpaao, da ** |« att»Uc&teri pl«*l$ potegnil m $wmim popularov. 2ato oettnaal godnifcov p©-puiaroir, kl jih pedajaa t t«k©tu dl»«rtacij«, nl«© pop«lni9 k«r WL oonl prifitcti tudi *odnlk« pltaid«, ki «o bUi aaatopnlki po-pularov* mpi 5* ni**a iiftrtdll Mto* ien po vtrlh, ki na ^lh u-p^Mbljal^ni «t»8t u^otoriti, kateri od pl«^L«irf J« ttrlopal po-p&*m+ H«Jv«6 Mteitot p«paXft70T ••« dobll ˇ naudtdn^lh kodek- l) Ub»o d«Uft mttiifii ati mmm m&u di ?t«t4 d«iia f*m di Plraao 1635 • 1692, t) Collfgio d«l ^ntt 1696 * 1702, 3) Comgio d^l ®mU 1716 • 1767, 4) ?M iimi« pUtatt« i>yrhani ttmtva Imi C«*t«rln«tt *•• U«tu DMiiii AagMrtini V«Mrll 4« 16^ * 16©6 ta 5) IYMMH • wori«o d«l casaicro d#l zaont« dl ltta 1797. Za p?«gl«4 ««sv«js mstetgA pl«artra bi bili b«1o vaial^ poltg statutovt Llbri eoiwiliorunu ? i iram ftnji »d t«h knjlg Aom&Us mm Mtt« Ta V9«Yuj« kratk« xapUn1k> n Iftts 1361 iii 1S&» ^«w pl«lških M4wia aerta ?lritm sa t# iobo |« bil» wiiili a*«tevitl »aoo w podlMi t# kAji^i. Za ^mi ka«A«jšo do-b* mhi nosal t^mtMtl A«tod# Islo4«v«aja. Jja m dx>l6č«Mi jpod^-Tlm t vloflh ni ojsvljml« v«čf s«a jo ia W0j«a« mmam ftrtal la pot«i priairjal mmmm m vlrl ia ?>«6«tlui ia tnm X?UI. «to-l«tift* SUacki* y nnnu «g J« ujtaalo e .it^vilem r^d*vinf ki jih F) 2s *&L&*• Md upornl«! tl&»n1 in otrkvijo, o: #«vlm Oo'"^^^^^^ poštev vixi i» •kopio« prooe-Wf p*oti ^Uipttikii Kriiitef9Yu V«iii«ru l60G * 1610, iMtVM« p* J# Vftftcn proc«a s mrtafta mp«» U ooKuoitit di Mf«t e«nty« BUmm &1 Plrfla. Caum Chrl«toforo V«ni«r." to^« preti žuj>iiiJcuwD^. d»btto opi»uj«, aataj 8« J« kapittlj od^DČil, da podpr< v&nvn\k§ ˇ dntgft« #bdobju v«lik««» boja« M tako j« ta ˇ!» vaš« m od» iiom ^pOTE»ž^4y ««^nrt ia nj«alh ptmetl, iftu^i Ylyi $m •kupln« pftMiii proti V«nl#ru ao oio«* ni» ni MnAl p»wmlh aaaacilaoati, vtndar jih sa dia«rtopulBMY ai«ta C*orl«t Id 90 «• npAi Mk*J aiM* Hf ?*»L plraasUaU iM«kft Is lcta 1583 jo bU pr€41#im ws|«t« a» ˇ l«tu 160« feoi prlrwr olTlln« prarte m istiltaiite pWBtio« r«-tal Y koriat popularrr. Ti koaparatimi viri pa niao Tainl ««m a&to, kwr n«ffl bel«Lljo zoft^t popul&«v dvth mtot na ltallj«iaku kopnen, t«nrtB tudi zat«, k«r s« popularl mmim Hmmm aa«l«njajo ttuU na tmitea do««fiK« ˇ I«trt in mlomtjt, p»#dhr««a ps n« to-mLc« v Spllta in m Bvuru« kite tai p#tortnt|« »n^l ? t«Jt*tu. 1) MtNdtai|is 0^9lM viror m plMMi« »po«« popularov pa j« n>itrmw> t Buttkah. sic«r w to po veaj T«r3rto*«tl kepl^« L« aavtdftnlh pl^atsskih viror, v«ndAT «m t doplroraatftt s teatfiti« Dri«ntl« aartiiroti agrt«nrllt da j« tan todl pr*cm$ t*kth vlrm, kl |1& t rltacu nl. V oa«aj«mm dag}l***«o$i& o«a priitl do nacledn^lh po4a*ke*i 7 b«n«5ktia arhivu 90 ohranjmzift ori^Laaln« pl»a« piraa-»klh la trfiptrtfclh p«wla*tatwrf rai.«r«Jclh kapltan«r ln drugih b«n«šklh lapadiiUcov v I»tyl. Tako na oogtl ueotoviti^ da paridtjo m PlMft v poLt*r JBUM^Uianji virlt 1) Bmta 26?« )l«pacci d«l podesrtJi di ?iwmo «1 ctmol^lio itl Dieei. 14 folijev ed l«ia 1564 do 161S* 3o predva« viri m po» t l«tu 1584» ki M«taJ«|» m«d driiglm tudl dolg aignia pM^l#- 16, nlkov pooblaatila vodet«lj«fi ts?&3*& in pa nflantt« odpadAikov« 2*lo »animivo j« poro&flo porientata Jar.ee« ErstRika Martnija (16o9-161o) o plranskta pltrstvu« Karakttrfntikii plranak«g» pltartva v te« prlmeru j« ftdtnatrona« kajtl poro^ilo ^o-rorl &ov«*» odkrlto o v»*fc poa#Y#rb«h, ki «o m do^«,1»l« t Pimiiu. 2) Busta 257. Blspnocl d«l po^«»t4 * cepit?n1o dl C»poa^i«tri» •1 oonol^lio d«l Bl#ol« 16o7-1616. Za IMrctn eo tn piaoa ov«?ri«no koprskvmu pod0fit«tut d» uvel javi Pasqual"lgov« odr^db«. tmX t#h n5o«r ato^tl fiobitl • 3) Bu»t« 272« Pispaoci d#l enp4tiujo (II H«»po «1 con»1^llo d#l IH«el. 9 tolii^r od I6o9 ao 1612. ICnkcr jpr«J5aji9 3« tudl ta rir <3rufotc^f:a pootme. Potrjuj# nnti p*f da j« bilo t«dftj •tanj« v Plr/nu ssnlo aapeto« ffokttter« t#h virov bp« dofe!l preko afrf*ktorjft Dr^«vn#g« ar-hiv» v B«n*tkah dr« Kli^la Vit«lt-Ja ˇ nlkroflleti« /«al pa nlate Itsial •r«<5«t*vt d* bi vir« aaa pregledalf 1n 4al pof»n©ti na nikrofilm yj§« tiete doKucent«f ki Jih plrtmskl ^eatnl arhiv n1«a r«5. Pis»«no a«e iakal l«tna porofiila plraaakih podeatator. V8a prizndevanjaf da bi ,1ih naS 11 f pa «o blla ter«« map«ha, Hia«« eog#l debit* n1ti viver o p©<5#atatYi Baro-sssiju (1579-1581), 9 katarati j« ainano, da *ra je ptraaako pleirfitvo naaeravalo toSiti in Ses katcr«ga ao a« alndikl pri-toMll saradl nje^ovih rediknlnih poetopkor proti Velikemu •vetu# Ia prav virS o Barosnsi^u bi vi»r jrtno odgororili na vpraSanj«, $• lithko ^ovorno o bitki ncd populari in plte-»tvon, o k«t#rl poro^* uatao HsrofiSlo« Da bl tor«j lahko r#iill Taa rpraSanja ˇ *ˇ•«! « »#ri plraaakih popularcrr9 bi bllo tr»ba ˇaatno in tm^ljlto polakatl b«ni>i.ke vlrn, kl EaatalJiTO ˇ»tbujajo o« eno^o tt««nan«#:a gradlva. mm prlmmrk* §#hm &rattj»« Petrooio- €*&*»&*« Srtdlaa XVII,etol«tJa. Vsid*m »tA nad weti av.Juri jft, oeda^ !?¦ Efiz#»n 1% osj©njfnfgn mikr©f1l«isf i*e Ml tori?J nmvnmn ?»klju5no na plranskt vir«f kl »lcer niao popolnl, v^nd^r »o tollko ob*«&nt, <3a nudijo dovolj gr«»diva v«n;J ** ob<1©fc;ft od rtrug# polovic« XVT. •teletja do proptMSa b«n«8k« r«put5l5ki>i# IfaJ n^v«d«e 1« Iftrraturo «a »plofino bnnellko s^o^OTlno« po kat«rl •#« pr«v^rjal stgodovfn®kn podntke, *ri>dv»tii notfin imenovntl fiomanlna (3fiir.u«X« Homauin ^Storia d«lla r«publlee <2i V«n«»lftp • B«nntk«[). ?o Ju najobjektivntjfi« d#»lo lt«lijenski^a tivtorjn, ki pa j« bll Žid^rskt^« portkltu sl«*i A. Battisttll« **La H#publiem di Vtnaaia n«i auol uacHct »aool1 di atoria1*. ^«n«tk« 1921. I>»1J« C# Capptllittl •'Storia dcllo r^pabltoa di Y«n«ml*wf vol. 1-11 ^enttka I854j C,A, Iar5n *$toria oivfle • politica dtl cotserci© d«l Vtn«glaniwt vol. 1 - 2 - U*rj«tk«i 1799« in 6rufn d«la« SkuSal scm uporsbljiiti nctjiaii«iiljlvt jfia d«laf AVi t#n ann 00 dr -^il na-•rttov fce oeif»nj#m»ga dr. Kll^la V1tnl#ja in dru^lh Italljantiklh kolagov. V«ndar mora« u^otovltlt da ieiajo vaa i«enov«na d#l» i#to napako: pov«do sic«rv kdaj in knko eo pr^Sli ra«n1 krajl poi B«tifftkc9 v^rdfjr JIh od trefftutka okuptolj« ean«marjajo9 ras«a 5« J« prifilo de upore proti r*publiklv 5* bo b1li ti krr.ji ei»pl«tani t Š1rio drS^vno politiko» 5t ao •# ob njife bfl« borb« proti At-striji «11 UakokoB ali proti drugi« atnrrR^n^koii b#n«ISk« driž^v«. ^otranjega raxvoja Btnttkaa podloi&nih ««at t« s^odovin« n« a|r««-IJaJo, S# &« pnt jt ta ra«voj pHka&im tako 0plolinof da fta po-drobncja« delo ni uporibtn, Sle«r pa j# to za uplo/mo s, odovino popoinoisa rexumljfvo« S«?radl ttga f«o «1 oaMnjtn^ *6^6vinaka d«la l«fcko alu^lla 1# s« j*r*v#rjanj# podatkov, ki a#n jih dobll tučj v druici» povaam lokalni lltfraturi • iOLTTTwJfOfaoi;iQDAJ^^O IJf SOCIALNO S1'A»JE OB.IHJ? PIRAH A. SplofinS podatki Btn*tk« 80 Itta 1283t ob snš+tktt svoj« .p»t»telatnt vladeTin« ned Pir«noof Rftil« amato 1# d«lo«ia pocJrJano od dolgotr«,Jnih notranjih 18, •porov, ki so s« sa3#li v prvi polovici XTII# «tol«tj«. Spor#, ki *© a# drlona 8« ;«»li ob po&port !n podpthov»nju B*n«tk fn «o nt •pr«vrgli t krviivo obrsSum&vanj« ma&J&S&mkGbi 9 j* bilo potrrbno ob pradsjl 1'lrfina dokonSno sr.eklJttžHtl, boj^fif ] jno«t i Irftn5«nor pt us««riti drun»a. 2*« na s&^«tku 7ITV. stoldtj« 00 B«n«»anl loftegli, da no ii« *i nnSani nm njlhovl «tr«inl borlll proti poatstln oglflj-rttih p«r1iiiirhoT v KaSt»lu in corl^kih ^rotor r Moaijanu« V tej vojnl, kl t* trajalii do Itt© 1 j0lo j« inel **iri»n tTf»oi»4 opraviti • I»to5nano 90 bill PlraaSani r rtjnfh »porih ss Taolo, ^ujaml, ki ata allll« preko doloSenlh mjm in U««^om, Jpori »o blli teko n«TRrnit da «o B«n«tk« isčal« jr«povr,d noftnj« oroHjn 5«s nejo t«ko ?iren6ano« kekor Isolnnoai« 2 Buja^i in tJnis^oa pe «0 bil# l«t« 13o6 ˇrpo»t "vlj»na prvotna n#ja. ?ir, kl j« b1l skltnj«a n«d ^Atrlarhatcm ln ^n«tkfw:l i«ta 131e ni bil dolgotreijan« «e l»ta 1331, ko nta a« B«n#tk&« prcdala PulJ In Dvagrnda (Docafitalli)9 a« J« vnalfi nova vojn« 0 patriarhftto«, kl a« J« b1lf» i«*adV0a« r Tstr5 . 0b pr«d«»j! I ulj«t 3tal, ?odn jnn« in Rovinja «• jt p^triarhat povta^l e Albrohto« ttariškttt ln Waat1-no« Pella Scitlft, foapodo« V^rona, sa akttpanf napad n« bareftka po-a#nt1. Fatrinrh J« ˇ latrf BfntSanni i»trg»l Bi*l## v t^J rojni ji dal Pirnn Banatkafi n« raepoln&o avoj« rofetro. ^ tnm jt pr1pp#v#ilt da 00 B«n«tk0 ponovno jif vs#la Bala tn obdr^nl« oatala po0«at1 • ^rav t^ko jt Hrisn 0tf*l «v««to ca »traai Banatk v vojni ^roti Albr^htu 0or1fik«vut kl Jc piRhttval inv«fitituro cerkTan« poaaatl novlfrnjaka, poralik« In puljnk« ^kofij«. K«f>lu 00 a# znpftla Banttka v novih neveirnostih* ^eta 1348 af> j« uprla J»olsf k«alu nato Koptr s Albr«htovo podjo pri I^afeporu, Keeltdnjt l#to »o ae Pirandtmt sopat y)oi?1&L4/ proti Bujaa in no pod vodatvoai piritniikfiga podeetritn, m^pornfcflfra 12 kapitana in kopr«k«e» pod«trtf*ta vdrli 6io rtk« l^frnt« L0 n#kaj^l«tn«ii pr#ffiirju j» P!r«n l«ta 142o zopct poelel «voj# ladje na poinoS 3«n«tku«. Into^«»no j« brAnil Kf&t«lt ki j« l«ta 14o4 prli«l dokon^no pod nj<»* ovo uprRvo, prtrd ^ujbhI in %njaiioa« I»eto 142o pomaiii konnc Ofl#»j*k« poawtnt oblssti« Pirnn «1 3« pr1-dobil v«illkt saalugn z« unH^#»nj# o#l« Jskih po« »ti y tetri. ?ray tako al jlh j« pridobil tudi ka»n«J#. ^»ta 1453 »o ptr^mnk« bsm*Jca •kupaj b iselansklnl ia koprsktai bloklral« frst • V avatrljako « 2». bpnafikl vojnl t letfh 15©8-1514 J« Wlo ˇ bfmalkf arstadi loo obo-režanlh «•L, ki 00 ai enalužill $x*ebno pohvtdo ^1jrron1«a ^onta-rlnijaf ttdenj«*« proridurja bcnaftk* nornarica. BorUi »o •• pr#a Trstoa« ^oleg teg« »« j« loo PiranflnnoT udelt&llo pohoda na ^rria in m»d«*}jn«h loo p#Se«r •« 4« borilo proti I"asinu« 7um bo oatall kot poandka, ki je rrffdna poa#bn«^« enapaiija* iVar t^ko j* Valtkl av«t poelel B#n«tkaft po«o?? v vojnf protl turko« kl s« Je konfiala s b5tko prl iepanta 3» oir obra 1571* V rojni protl Uakoko« im ae6«tku XVII« a*ol#tja j« ^lran poltg rednih ^at, ki jlh je ttornl d«t1 im podl«rl t«4«j ft« obv«»rn« nc^rnada#t oboro- 111 saSSan« in daialan«, da «0 bmnlli pirnnako obeičja in K«?it«l 15 prad Uakoki, ki ao po kopc«« prodirnll pretl obell, T* t«h akopih pod^tkor a^rldl, d« je Pir^n oatnl B*n*tka« Kv«rt v Teth tr»nutk1h njihor<» zgoaorine, da ja poSlljel ?«te na po«o8 armadif da j* org^nttir^l laatno obr««bo ln jo tudi unptfino vodil ter a t#« rasbraracll btncako ttornarloo, kl ja i«#la dovolj poela drugj«« V tntt IS«aw pa je rirec tudj SfiklJoSil avoje teritorlalno S!rJf»r.Ja. 3 pridobltrijo K«Lt«Xa9 kl i« bil Tft&na utrdba ia atra-tffik« to^ka rad dolino r«k« i^re^onij« In Bujty»t9 m prldob1:Yijo CaStela pripad«jo?*ga oeemlja, J# pcntalo osemlj« južno od piran-ak««a aa31va ln rek« Dr«fOnJt, t.j. SarudrijaVl ^rtts ia Kaitel, c«lotat kl j« ontala do Jconca btnnSka rapubllk« ni»okrnj«na# Č« Is- 17 ˇsaeiiaio •oagariako apisodo, kl J« trajal« 1« nekaj da»«tl«tijf ja b1lo plranako osamlj« dokonSno »aokroŽ^no t sl#4«i5a lr ajas dolln© potoka K.eitarla^At kl a« 1xltva r »orja pri ^trunjanu, s jm^nlai obroako« atrunjanaktga griSe; B«ll kri2 z grldati ^nntjan« in rao aadanjo portorofiko otoalo; do2ino potoka ^a;^ama, kl ae l»/lira ˇ •orj« aa7«rno 04S polotoka S#5«f s obrobnlal grlLi na ^trtriif polotok S«5a % grl5«tt Padrrno in sahodnl« d«lo« kraja ^adlj«! dolino Gorgtt a ipri6aa •ˇ•^nofriJa (Krog)| dolliia potoka Valdernlica (tanilc«) s naaalj«« Sla©i t aeverni del Seradrljalr^ic« Kresa * d«lo« caaaaj« Harija na Kraau (tJadoana d«l Carao) in Ka$t#lofi. C«nt«r t« doKaj »••notnt ^oaeati je bilo naoto P!r«rt. Kaznl »ajni apori ¦ T«olof UaafO« fn Bujm@l olao priradli do nobei.lh biatvcnlh epr«aeubt tako 21, da J* ostalo pir^nnko o*e*lj« ftkoraj r*m Saa toneškt vladarim doaala n«i spfreomn jano« »• Basvoj piransktg« pleastva Valfkl avat «1 j« $r1*ad«viil9 da bl bfla njagova svaatoba b«nefiki rtpubllkl popla^ana. t^tatal patriciitt je okoli lata 13oo po Tsorm B*n«tk ln drtigfh oeat priprcvil 1n lsvrill saporo v#likega srreta. 19 Ttdaj jt bllo v T#21k«e evrtu ofcrog loo Clnnor. ^ To d»j«tro pa J« saht«valo9 da a« ftforiairpjo okro^ 3o lat starl ««atnl otaVtl. L«»ta Ijo7 #• bila ta mforma 1*vr5«na. feko Veltki mr%% kakar tudl akupŠSina etafiSaiiov (&r*ngo) ot« rvforeio potrdila. Hotc r«for«a la potrdltir« ntatutor ao •« iawill« v latlh 1332 ln 1358#a Zadnja dopolnlt«?, ki j« oatala do propada b#n«Sk« rapabllk« ako-raj n«i*pr»tt«njana, an ja isvr^lla l#ta 1384. -tatuti lm l«ta 1184 •© bllt prarfiaaafll in potrinni v l*t« 14ol.23 %a t«a in p# %*m »o atara ^akona slcar/dopolnjevall ln aprejanali noy«, ni«p pa uatTarlli nova radakeija atatutor« Tl novi sakoal aotrorlll »oacbco knjigo pajpravkor ln norih zskonor (-Mlbar oorrectlonua, norua l«gua «tc.)t ki j« bila »ku^aj % r#dakcijo atatutor 1% l«ta 1384 tlakana ˇ B«n»tkahl*ta 16o6. T Itirla rtdakcijah piranskih atatutor KTV* atolatjaf ar«5aoo naaltdnj« plrsnskt patrioljaka druilnai l)al 3tnno9 ^icoa, ->»t«Gerf 6allof Huffof Apollonio, De ^etro^a, De 0ot5na, *tronif V#n1«r 24 in ColoRbfini ˇ atatutlh lata 13©7j Tidall, Zm^to9 Taiaoo*2Of Bonln««gnat Koaaof Apollonio, Oallo, ?»trogna9 P«t«der, Albrico, 25 Tarriell, ^lxaf M^nani, temarl in iindrig© y atatutih lata 1332|^ Xfctha*ario9 Piarobon, Maff«l9 Dapr#»ttof Talacozso9 Da 3f»rtaldo9 Zuccarlni, Caviano, Patrogaa9 Tt9*bq9 lionlfecio, }^nanl9 Btadri^of P*tan#r9 Vidfili ln <7aooainl r statutih leta Ii58. Do l«ta 1358 a« torej a prilakom oa«nja 32 patr1o5 jekih rociorin, polag n«kat#-rlh faaloittvilnih ^lanor T#llk«ga aveta9 ki jih atatutl i««nuj*Jo aa&o s o5«tOTia laanoa« Tta j* trfba prlSt^ti Sa oara rodoTin9 ki doslej nimo blla ir.«aorsn« t atatutih, aa p« onanjajo ˇ »tatutih lata 13849 t»j, Poia, Caraesia9 lieno, Asalono, Vadorno9 Baroazza9 22. Kaaono, T*naio ia konSno It roderino Imllm Torr», kl ja 1a«n0rana 27 ˇ potrdU« !s lnt« X4©X. Tnko itntfso r atatutfh XTV. afcoX«fcja io€novsnlh afcupaj 42 p^trid ^th r©cM*Yinf kl eo iei#X« avoja aiane ˇ V#llk«»a rretu. Htdvoemo pa ito btX» v Y*llk»a avetu $• rodov5na 28 Pntronio, (ki J« po Slort««niju 1« vtja rodovlnii PGtrognm), FttidOR«, ki j# bila ˇ IHrsnm U ˇ XTXI. s+&X«tJuf 29 rodo^ai I%rd4f W«rch«sl in Trim5t kl *© l»«attj#jo ˇ ririh XTT. «toli»tja ^ la koačno rodOTlnl L% C««tro !n A«mitlnl - Bianoa crrocc, kl ju Hort«anljrv eeshae »lcer ne oe«mjnt sptidata p« nrdvoeno ««d naj-«tair#^8« ^ntrferf j»k« ro^ovln#. Sic*r pm j« aožnot d« *o bll« n«ka« t#rt od t«h rodnrln «pr«j«t« t V#llki avet po l«ta 1384, oslro«« ˇ XV. itol«tju. V«ndar v1*1f kl b1 ni« aogll to potrrt1tif ni«o ohrftnjnni. V»ak»kor pa »«<• X?t 5n XVTI. ntol@tj«e nl blla epr«Jtt» ˇ T#llkl rv«t nobenft nnvn rodoTir.a, 9« »ftCrtka r«g« rasvojn T»rJ#tno oilo oetr* Xo%5c« mč Slanl T«lik«ir« sreta la o»t«li« m«»tnl« pr«biT«3 etvou, TtxJ« Sl«bolj s« jt Se« od<5«ljer»l od sapor« ^nllktg« Svetr, tfscbolj 00 n* 51 »ni tega najTa&ii«jS«g* ttlesa sar«dall9 da 90 ˇ ob^lci rtnnitlni <|blef$iiklf tor#j a» »o •« povspcli nad prebiT«l©tvo, Ž# leta 1421, t«J. s«d«a l«t po uatarovitri urada aiad3k1 ««llnar1 lavorino X« «t»11na* L# eos«f dobesad« prtvod iL Ifitinsk* r«s (ffkrr jnnno s* vm publloa), «o po teh pr«villh i*klju5na doa«na patr5ciataf kl a« j« i« proglaall «ti pX«ajitro ln «a1«l imvarano vX*dati mid oatalia partb1valgt-?o«. Di M to ttraa&451X, Jo aornl patriclat poatopati po^asi la prt-Tidno, Vaaka atvar jc aorala poatatl oblSaj* ^prav vei Stirj« la»nor*ni atatutl »»okelonir^o pr^Tilo all ob1ftajt čm nlhfi« na «Tiru scata 1n obglna) Ya*»h praragatiT in pr&ric pl<»tiatTet ki nnj bl •dino lm«lo pravico, da *^ov«rna la coec #t •a«rcita 11 e&fciatrati", Teko j« n.pr.Ieta 1J78 doX Andrftj Contfrini poa&al Y«ilfcemti avetu sajhvalno plaoe 2a 32 hrabroat, ki ao jo pokasali rirančani pri ^laju, fo aie«r ia al potrdit^v privil«^1J«v» randar Jt T«likl arat amtral9 da ja doitva ftahvala »nakovrtdna potrditvi. i'rva ohTDiijonA potrdStar plrB.iaklh prir^laisiJtT po b«n«l»keti aanatu di*t1ra v lato 1444, fco ja Vtlikl av*t bentSka rrpublik« »klenll, da •• priikll^#jo rai akl«pif ki ae b1li kdnjkoli atorjani proti "aporr &u*oaf privlla-gljao, obljubati in konotaija«*f kl Jiii j« r«p)vuUika kdajkoll dala piranaici obr;in1.33 ^ pr#j pa j« p1r«nakt atatuta in pririlaglja l«ta 1^42 potrdil dofc Fran5ifiak ?oacari (ˇ dukalu Irenu Sors5Juf podaatat^, lato ao •torill Patar Hoeanigo (1475) *5t Xv«n ?#oc«niLO (1481 ^6 in US^)17^ ^rko Batrbaaiao (U85)38, AvguStia Barbadlco (1487)39 ia Yarko Lortdan (I^o3)4°. V»a ofttmjta« dok«l« > l«ta 1^69 potrdil doi ?#tcr loradan na prošnjo V«llktm mretat kataraga ja pra4at«v-ljal kaontjui a|W^Ui Nlkolaj Ocina, ki j« bil tadaj yir«naJcl odpoalanac y B«c«tk«h« N«Ytdena ao «fe«r aaeo nirkatere potrditv« 1b XV. in IVT. »tol^tja« ^oda prftT po^oatnoat, a katero a* poJaTljajo y drugl i>olov1ci XT. 24. stoletoa* Izpriču^e in potrjuje že prej issreceno misel, da j« V«liki sv*t izkoristil reakc ugodno prllikc in T8&k«ga doaa, da si j« dal potrciti finro^e statut« ia priTilsgije« iiazuml j ivc j«, da j* V«liki svet m% to pripisal le eebi, t#j. razredu, ki j« »avladal, dcčtm j« bil "populue" od veega tega iztdjučen, kakor da bi ga v času predaj« B«n#tkaa splch na bilo. Tako j« aapcra V9llk«ga ereta začala prlnašati udeležienim rodcTinam dcločene pclitične kcrieti, ki so pcstajale tenbolj otipljive, čimbolj «• j# čae od zapcre oddaljeval In čimbclj so j« v«čala cblaet Velike* ga ST«ta# ^tatuti so sic©r dajali pcdestatom bi» vcčjc oblaetf kakor jc j« dovcljevala vclanoetna li&tlne9 tcda bo^ *a petrditT« atatutov In pririlegijev j« bil obenem tudi boj da 8« oaeji pcdesta« tova cblast# kar feo V«lik6Biu sv«tu deloma ln »a5asno tudi uspelo# Pot«rditv« statutoT, privilegiiCT in starlh običajev, kajti tudi o teh sadnjlh Je goycra ˇ nekaterih pctrdltTah, eo laftle sa član« piranekega Veli .ega sveta pcpolnoma političen pcmen, S tes, da so si tako pcgoeto tagctcvili pctrditve, so ben«Ško rlado obvesall« da spoštu^t mietno oblaat* mestne zakone, skratka tisto etanjt, ki j« aastalo po zapcri Veli, ega eveta, t»j« stanje, ki Jt predToem gagotavljalo oblast plesdgkega rasreda y občini^ Poitična oblast dbčine pa se je ssdruževala v vednc manjšem krogu plsaaiških rodovin# K temi bo pripciaogli raani cinitelji. Bo« disi, da so nekat«r« rodcrine isunrle, bodisi, da ec s« odeellle ±% sa»8tat re«kakcr opažajnc, da sredi XVI • stol«tja nisc imenormam ˇ•c t ?»lik#« sretia,^ Dejstvop da jih liber conciliorom »a leto 1561-1562 ne o»wija ve5# dovolj jasnc d#ka«iidef da jih ni Teč t Piranu. Isti libtr ccncilicrwa pa osftnja štiri od prej iiaencvanih rcdorin in sictr Lugnanlt Bcnifacic, Pi«robcn in Endrigo na K«stihg kamor »odijo populari.^^ fo poB»alt da ne sodi^o ˇ•6 t Veliki sT«t, tcr#j tudl ne roed plemstvo, Č«prav so t# \ 25. rodovin« obetojnlt r Ptranu Se prav do n#dtivno9 nlno nikdar v»6 pripa4alt Vftltketm »vftu, T«ko •« j« etnrilo druMn, ki jih ioenujejo »tatat59 akrMlo na 13. Skupaj s onloi otdnini, kl jlh »tatuti ne o«tnjajo, Jt ˇ dru#i poloviol XVI« stoletja v Plrnnu 2* pl««i8kih rodOTin, ki vestavlj«« Jo V«llkl «v«t. Siiotno pa M Mlo Maliti, d« •« j« fetovUo 61«« bot V0llk«gn »retii ˇ t»a Saim knj enanjittlo« N»e^rotnot kljuto i»-ir«netjtt ˇ•Sin« rodoTln, se ]• 8t«v1lRno «tnn> «»d lcti 1384, ko j% eor«lo blti v V>lik#ti «Tetu okrog 12o Clenor 44 ln lcte« 1561 oelo ntkeliko pov«5elo» To »e j« sgodilo kljub tnsa9 da so 1r«1* kužn« bolcsni «voj a«l#l tudl pri t«r,«ljit«^» nmfiJSaiija števil* SlMicrr pleui^kth druŽ5n. V» podlftfi o«crnje&« knjlg« *«}i1«nlkor Vr»llktg» *v«t« J« torej •^rofi« »••t«Yiti toLtn •e*n«tt fil»noT V#lik«g» rr*taf torpj ttsttg« ^lrttnskti« pl«fti»tTBf kl j« lm#lo na poaim;l xakon« o V«likem «ˇ•- 45 tu pmrico do rrtop« t o«r«dnjt ob^lnsko oblfiatno t«lo. Ka podlufri t«f-a vfrrn j« bilo v «r#ta KftBtopanth 19 pir«m«)clh drušla« 3#mnan jt t toliko n«popolnf da jt 5?^seta aruSina Cavasza, ki pa J# ˇ t«l dob1 ^taffla «»fflO dva aoške 51ann fn L¦ ta dvn sta morala b1ti koaaj rt^tmiit 6« »« pojnritn ˇ VallkaR »r«tu L«!• okroi; l#t« 4fi X58o« €• ter#j prlšt«j«»o fi# druSino Gav&ssit, J« «««tar3 4»^Xo V«liki ar»t 2o pirennkih ro^ovin« Po j>o«embnoBt1 im httrilu avojih ^lfinor > nm prv?« e«atu vaakakoz* rodoTina Pntronio, kl tshftjR ls r,«lo «t«r« rodcvln« iatro^na, loa- noran« ttuSl Kosioa (Oe«l«Eft)« Patroniji ao »aatopati s 2o Y4ijwb1 47 ia m »kupno 25 odraallni SXani» I temu ja tr^ba dod^ti 8« atran« ako T«jo F«tranlj«T9 tj. ^aldsna s dv«»a adr%al5ft« SUnota ll 48 dT«h rflZllSnih vej. Za Pntronije« aladil po št^vflu Clnnov iii po p©M< obnoati rodorina Apollonio (Appolonlo, Appollonlo) s d«v«* tifil Ttjaoi is s 22 oaraaltfti filar.5.49 Bl«dl dru&ins i>apr#tto (Da Pr#to9 d« ^rutho , da ^Vetho) a itiri«i Ttjar.l in » U odraa-llal šlmni. K B»pr«tto« noratto S« prišt#T*t1 rodovino Fur«^on1f ki j« ˇ XVI. »tolttju jfM>da»i apr#»injala r«dnv#k Kuri^on (Pftr#gon9 Furagono) t prf 1mk ln m t»« tako kot rodovioa Caldana, opufi^nla 26. prvotni prilvftk Daprttto, fa j« blla v Y«lik«* avetu zaatop^na • treal ˇ•jnnl ln s 6t^r1«i Slani. S šeatfsi* rmjml in a Hdffiiil 52 odraalial 31 »nl j« bila »r.stopana roievina Coloabtuu ^odoTlm Vidnli (Vltal, Vldal, Dn Vital*) J# i»«la v 7elik«« »vtu 7 ortr««-lih Slanor, kl «0 isdli prmr tfiko I« Snetih ˇ•J« Eoaorfno ^•tt«n«r (^ectlnariuii, Ptotener, P«otlnnr^ Kfeetop« ˇ V«Xlk«ii »vettt Mdii 51»novt kl «o lzSll ls tr«h t«j.54 ^o števllčnoeti al^Si roaovine ^Mil a JStlriot rni««i in g«t»tl«l oaraallni 81ani» Po p«t Climov Vellktg« «v«ta ao t«dsj ia«la rodovin* Della Terra (a Turr«# a X«urrisf a T«rra)t Itaafar (V#n«riot a V«n#riof a *aa«rfia)57 in l^tidoaa58. StSri ^l«n* J# 1 etala ˇ V^liki« avet* 59 družiha GoIhr, ioenov^no tu«i Z^no (Sgonn), vendiar ja najata- mjfii Hltronla, tt&ri Itta 1561« ^o tri ?51»i» «o t Ttlik^i av«tu ta«l« rodblaa J* Caatro, 6o D«l Sanno61 iB *%rch«si62. ^o «va filena »ta l«ali druiiai Dardi 63 in Fola64. Oatala tri druaina ao iaele ˇ V^likaa ar#fa pe «&«ga oaraaX#ga ISlaaa« fo ao bili Aaan-t1nlt ki }ih vlr laamijfi tuai BiaDoaerooa, Y*tregm In V^amTLO. faa«a aao torej luiSUli 126 SlimoT V«lik#ga rcptn. 66 ča o<5fettj#-ae ara, ki ata v t«ku lata 1^61» 1562 uarlc, Jlh oataa« 124« H«. sufiiljivo j©f d& no iael« Stevllgno bolj sa«topana roaovlne dolo-5«no pr«vl»<5o. Znio ni ^udno, 5i» ao a» mad a«boj pov«Eovnla a eo-ro4»tT#R*di vtr.ci, da eo lahko ^lnbolj TpllYr.lc na r«lit1?$no 6o«a~ jaaja ˇ aasta« iia pa ao Ml# t« ro<56vina r cedarbojnih aerodatva~ n1h mm zv*tabt potrju^:o kaa&4»jL*l virl^ pt*dv*«a pa uk»xi podt- 67 atata Baroeslja v l#tu 1581. %Jvafo«jIa vlo^o ˇ polltignea *ivlj«nju ob$la« eo t^rela rotfovin« Petr onio x v*jo Oaldaaa« Apo-llo ntot Dap*«tto » vftjo Furegoni, Vldnli, P^ttnnr in Colonbafi« Takoj sa t«al pa me b)lt rodovlne T«nf«r9 D«l Serato fn X>« Cnatro. &tla aato pridejo rcdovin« ?rwa1t Goina, Di»lla Tiwr«f ^erdi ia oatel«* Va« t« br«s pore*«Te e oatallai n« prtdstrvlj«jo nobena politlSaa eoSi* &* a« aatio nak^llko ozrnmo na statut«9 ki i4r«dvid«rajof da j« V«-liki ¦ˇ«t «klnpJ5«n aamo t pri®*rut 5« sta oa a#jl prlaotni nejaanj dva trttjinl ^lanoT, t»Voj »pr#Yidf»of 6& no ia«ll i>«tron^jff Apolon1j1f Dapr«tti, ColMbanI» Tidrli fn P«t«nrrjif tolika Ufitnlh clancv, da so eestavljali sand reč kot dve tretjlni celotnega Telikega eveta. K«r pa ©tatuti določajo dTOtretjlnsko večino na štrrilo 80, in J* to ostalo nespremenj«no tudi po prvesi obdobju bojev popularov »a svoje prarice. je rasuisljivo, da so i&ele t* rodorine toliko članor, da so lahkc obvl&dala vee d«lo t«ga Eako« nodajnesa telMa. T^i š««t rodovia, ki 00 jih podpirali ©• ?«nlerif Del Sezuio in D« Caetro, j« y Piranu prestaTljalo praro oligarhično oblast, kateri se Tes oatall pleriski razred ni in ne bi mogel uepebno ueta^ijati« 2ato s# se nekatere manj pcmambnc ±n k%brXXcno nemocne rodovin« mogle rasrijati In obdržati le v eenci pomeicbnej Liih in šteTil= aejših« Takšno je atanjc piranskega plecatva t drugi polorici XVI* stoXetja9 to je nepoeredno prcd sačetkom Velikega boja piransklh popularoT. V priblisnc iatem sestavu je to pleBBtvo ostalo rse do konca ato* ldtja, oslroma do sačetka XVII* stoletja, ko so je pripravljalo drugo obdobj« tclikega boja« Vsekakor ee je to plei&stTO spreiLenilo ˇ dokaj močan razred, ki je inel t rokah vb« niti inestne in ob* činake politlk«# Kontroliral je raerci obcine in sl je pridobiTal najražnejti rplir na mmtno gospodarsko žirljenjf. C. Fopu/ari Naaproti roeetneinu plamstru stgi vsa ostal masa prebiralstva t.j. a»ščanoy ali popularov, kakor jlh iE.entge vecma TiroT. Od ˇs«h preglcdanih dokainentov sano eden deloma pov«, kako je Veliki evet delil piralisko prebiralstvo t skupin«. Pisno piranskih sindikoT beneški yladi leta 1995 ob proteetu proti obvesnl vojaški konekrip= ciji - c*ro*0daj!s - loči plranske populare t štlri skupin«« ©olinarj«, ribič«t mornarj« in lada«delc««^° 0 jObrtaiklht tr^ovcih in dru= Slh a»5čanih ni govora. Prar tako nl govora 0 ittiriltt ribič^T* soli* narjev in oetalih dreh skupin« T tem pogledu so nekoliko boljšl riri# kl so v direktni sveei 8 po» pulari. Dokument o sasli.anju Slmoaa Vatta 28*septesibra 1578. nam povot da je bilo na segnam popularov* ki eo 8« uplrali proti noTir breaenom in protl nerednostiiD r občinski upraTl, y#č kot 570 ljudi«'1 ?«ndar tudi ta številka n« pove isnogo, k#r j« bilo n«dTOLjio prmc%i popularor, ki se boja sa sroje pravice aiso udele« žili takoj na »acetku in ,:ih seznam ni zajel. Kakor bcmo ˇideli ˇ poglavju o T«lik«m boju piranskih popularoT, pa 8« nieo upirali BaiBo ribiči, solinarji, monoaržl ±n ladjedelci» t^anreč Imamo ˇ aeT.narrih ljudlt ki so pripadali drugiai druibeniiL skupinaffi« Tako 27 a. so bili v boju eastopaai - poleg še omai^enih - piranski trgovci in obrtnlki ter te*tje kraškega predela in n.eelja slaal. ?edod§ da bo l«ta 1595 doloSili aa obvemne vojaške *aj« 233 popu» laroT in 48 pl«mič#v med 20 in 40 latl1 in da so bili od konskrip« cije iav«etl ˇ«! goepodarjl, elužabniki In tieti, ki eo bili saad ˇ hlšl, lahko - na podlagi števlla kcnekribiranih plendčetl, ki 8* prispeTali cemedan: nekaj T«č kct č©trtinc svcjih odraslih članov -dontvaro, da J« bllo št«vilo odraalih popularov »ed 800 ln 850«, To je temb&j verjetno, ker so akusale draavne oblaeii brema kon= skripcije porazdeliti praTlčnc ®*& oba razreda. Lt#vilo h$š snotraj »eetne^a sidu,|x ktte ki jih Je bilo v XVI. ot^etju okrog 800 dc 850# to daloBta potr^«« HpOLt«YaJo5§ da je bllo leta 1610 t ^iraau zitkaj f#č kot 4000 pr«bivalcev 7^- tore^, da jih j« bilo r prre» obdobju v#lik#ga boja a«kollko aaj • t«r upoštftvajoč* da je povpr«5i na cLitužina štftla siiri clan«, bi i^ornje številke dal« približno bteTilčno etaaje popularoT« Seveda Baoramo k te» Stevllkaffi dodati &• slu abnikt, redovnik« samostana sv» Frančlška# recioTnice ln duhor« nik« kapitlja st» Jurija« Hi nikakega dTOoia, da je bilo rced popularl najTOČ eolinarj^r* Piran« sk« ooltne so inele t tem času približno 2700 kristallsacijskih basenov - kaT«dinoT*^# G« je rsak solinar s družino obdelcval porprečno 7 kaTedinov (pr«d konceni XVIII« stol. so računali, da obd«luje solinar porprcčno 10 kavedinor, a) je delalo t solinah prlbližno *5&& ijaott 380 eollnarjer. ^ačunajoč solinarsko druži« no na povprecno štirl člane, ja soašalo eolinar.k* prebivaletvo približno 1500 ljudi, kar poment več kot tretjina rsega mestnega prebiraletTa* Večje so t«žave s rlbiči. ?dmo eic«r§ da so predetavljali dohodki oboln« od rlbištTa (rib^ih reservatcT iii daca) nekaj maoj kot tretjino vsesa občinaktga proračtaa« foda cene reservatoT sc nihalt, kakor 00 nihali tudl dohodkl od tilova^ Ha podlagi tega ni mogoče u^oto/iti niti približne^a tterila ribičev. Lahko rečemo samo, da Jih je bilo Teliko manj kot eolinarjev. Podobne so težave s ladjedelci (tesarji ±n sjsolarji - carpmntarii in calafati). 71 ri jih t XVI* etol, in.enujejo lsredno u^lo. T prri četrtinl stolatja iErenujejo Ticedomsko knjige le os«m »ffiolarjrr in dva t«aarja'^» V »adnji čttrtini stolet^a pa iffi#nuj«4o iate knjige d«T©t tesarj«Tt Štet SBiolarj«T la tri mornarj*^ • Slo«r je skopoet ˇiro* «a mornarje iu 4ad3#d«lc# raaualjifca deloaa satot k«r so mornarji stalno na poti, d«lona pa tudl sato, ker bo t sklopu oetale^a prebiralstva nepoiaeabiii« (Poudariti j# tr«baf d* 2T *• eo vicedomsk« knjige ˇ III« stol* spr#»enile stcj znacaj in pfcstale predhcdnice zeffiljiske knjlge. Zaradi t#ga dofeiso Ijudl raznih poklicev alt kot kupee tn prodajalct, ali kot priče pri kupoprodaji poacstev osiroma ; osa©«»nih s«isljlI5 ali hiš)# Veliko več ˇesso o obrtrdkih. Vicedoaske knji^e jih imenujejo 62 v prvi« 72 pa ˇ »adnj četrtini stolet^a. Imenovani eo brirci, usnjarji, sdearjl, koTači, slinarji« p«kl9 kajmcsa i, čt*24arii# krojaSit lidarji, kr«aaratt »latarji In drugl* " Om«nJ«ni štrrilkl eeveda nieta točni, Brez dvoc-a jih je bilo več. Ist« kajlge oiuenjajo t piri četrtini etoletja štlri; ˇ »adaji "Tft čttrfcinl pa deret trgcnro©v popnlaroT«' ?0b« številki sta odločno preiErjhnl. Vei ao onenjeni v zreti a tem, da ao bil« ratne pogodbd aklenjene t prostorih tega all onega trgovoa. t« ali one trgoTin«. To pa še ne pcmeni, da 80 atranka eklepale pogodbe v veeh tr^ori^ nah, temveč 1« tam# kjer jiM je bilo najbolj pri roki t*j. t okoll« ci občlnskega in Poljskega trga (Pla^ea eomnis - Platea Fortt Campii, t*j« T bližini občinekih uracor, kaiiior so >o^odbene strank« pren«« ele sklenjene pogodbe, da se legalisirajo in pcstanejo pravno ˇeJ.J)>T= b#* SajEO v •n«c prin*ru iffiamo opravka s pogodbo, ki j« bila skl«» x^«naBr predmaat^u, t trscTini Fi^ipa Corsija'1. Po rmj prlliid je treba upoatorati« da pr#deli okoli Punte, Starege trga, St* Frana člška in larciane niso bili brez trgoTin, Zato je treba - kakor sta obrtnike - u^otoviti, da je bilo tudi tr^ovcer reč kot jih ontn^a^* ticecomBke kn^i^e. ?ol«g veeh irceaovanih moramo ot eniti š* ladjarj« t.j« lastnike ladij popular#f ki so žireli od pomorskih prevoaor osiroffia od izpo= ao^aaja ladij« Xsgl«da9 da jih v t#ffi Čaeu ni bilo irjaogc. Vaakakor j« «našalo ^terllo popularoT okoli 3500 ljudi* Čt dodamo ae okrog 400 prebivalcer ia flemlskih družin, smo selo bli»cštevilu prebivale iTa, kl ^a vir or;i«nja sa leto 1610. (Omenlti je le š« tot da izrazitih mestnih kmetov - paujatfov-, ki jih je v Kopru icnogo, t tem čaau y Piranu ni zaslediti ˇ ohra= ajeaih virih. Č« eo a« obstajalif jilx jo bil* lzr«dno malo.) Kako j* to pr«bivalstvo žiy«lo nam pove vrsta činiteljav, KaJ nav*4 dem najprej soline, V drogl olcvici XVJ etoletja so &e plranske 8olln0 stalno širile la Isboliimtalm. Z »acasno odpravo liKitacij« p2?ol«Todnje leta 1448, »e j# pridelek ©oli silno dv^joil, Leta 27 c. 1467 80 soline sašcitlll * ncvlEi nasipi in nato sgradlli nove fon» de, ki sl) proizTodnj o &© pcveč%li. To se Je godllo t 5aeu# ko sta TOJTOda Srcol© FerrarsJci in kralj Ferdtnand H«apoljskl sku&ala raubiti tot&ftški solni monopol na Jadraiui« Prvi J0 odreAll r«kon= strukci^o oolin t Comacchi^u, kl so iih Benečani uriičili, drugi pa 3# zaprl b«n«škiB trgovcem pot ˇ fcpulek© aolino« V talcšnih poeojih sc Boral« Bainitk« podpreti soline r Piranu in si ftagotos riti IiBrr«č pridelka* Zaradi tega so podaljaale prosto proizvodnjo ia eklepale odkupn« pogodb« broz lisitaci}*. Pirančanonj ni bilo tež« kc Issllitl poyišanje cone, Po drugl strani pa so Pirančani znali najti tihotapska pota n« san^o v saledjd • c©pray je v t«m času skušal Trst »apreti pot istreki trgOTifil oa Ixaaj0ko in v Nemčijo In forsirati svojo - taffireč tudi po mcreki poti na furlansko obalo In dalj© ˇ ?tde» ia freviei# po dru^i stranl pa ˇ Fenaro in Livea« so in celo t Benetke in Tret kocna trgOTina z beneškim solnis nradois in raevlta tlhotapska trgorina sta ee m*rali nujno odraziti tudi na razTOJ trgorin« in obrti ˇ sau-#ni mestu Piranu, kar j« ftYtda positivno rplivalo »0 ea^o na žlvljenje pl#Bsstva» tennreč iudi popularoT* Ko pa s« j« pclitično stanje Benetk po letu 1514. i«b^ljsalot ko 00 8« jim ftopet odprla Trata apulakih solin, ko so bile po doževem Pulju ln na Brioniii § eo prlšl« piransk« soline r kritično dobo« Zaradi narašcanja štnrila solnih fondor ln zaraci tihotapske trgcTine so Benetke poTečale kontro« lo od treh Bieeecov, kakor Je Teljalo dotlej, na pet Eiesecov, t«j« na Tso aolno sesono* Jaano je, da so si s tem hotele zagotoviti člmTeč proizvoda po čimugodnejei ceni in om«jltl obsežno tlhotapako trfOTino, ki je škodila b«neskur^,u tržišču* fo j« sereda Pirančane melo prizadelo. Po drngl strani pa je trcba onanitl« da t čaeu od kteca XV« etol dalje, ko se kopna trgovina prenaša na Trst, j« prizadeta kopna trgovina s Pirano»t kar je meeto prav tako obcutilo. Leta 1528 ]e s kraških pobočij Sarudrij« vdrla -roda ˇ južni del •olin ln uničila Tel/k del pridelka, DedaJ eo Pirancani zahtevali gradiijo novih ekladisč. Ha to Benetke ne samo da nieo prletale, tefflrec so se hotole prepričati o ˇarckih pov^čanja proi«vodxiQ© t »adnjih d^aotl^tjlli j^d0kj*0tiral0 poruš0iij0 V00I1 fcndov, ki so blli K^rajeiii bre« n^iiioT0ga dovol}8n^a. S0*0da j0 W1 to aov poekus ©B0jitv0 tlhotep«k« ir&oTlam}1 VstrajanJ© prl pogodbah brez liicitacije, stalna kontrola proie-vod« BJ0 ln r©strikcij0 ˇ po»orski trgovini 0 8oljot ki so 00 aadalj0vaa 8koraJ H0pr8kinj0no ts© XVI. stol0tj0f eli n&jveč korlsti plandči, ki jih je bilo - nasproti ost. lim lastnikcm in soiinarjem - aialo. Kn je »icer, da so Benetke leta 1556, ko 80 potr«boral« tcčJ« količine 80lit dvi nile ceno od 4 llr 1b 10 soldov, ki je bila doicčena s pogodbo leta 1551» na 7 llr za tbc solt kl so jo odkupi« le. Toda to nl predstavljalo sa solinarja pppulara niicake dobr« rcšltve, ker jiic je bila istočaenc s&anjšana prieta petina, »a ka» t«ro 00 lahko aarl postaTljali ceno, ki j« bila ˇ irseh priruerih anogc ugodnejša od državne cene. V dobi propadato^e, vradnoetl deoarja nova drzavna cena ni r«ševala vprašarga prezirljan.ja tistih 80 inarjcT, kl so razpolagalls eaiio 0 mo^lm d#l0že»« PleiMtvo j© bilc s©Y*da ˇ boljoea položaju. Prvič - kot r#č«no -k*r i% bilo pleričer malo In so razpolagali s več.jiB delom proisTOd« rge, drugič pa sato« ker so i^ eli ^ospodarsko osiiotc tudi v občin= 8kih elužbah, r kMtijstru, trgovini, pouoratvu in ribistru« 11 čttdno tor«j če 00 se piraneki sollnarji ±n laetniki solin populaa rl pritoževali proti pleBQstvut ker nl soalo doeeči pri oarednjih oblasteh boljših pogojev »a plasiranj« eoii in ^godnejie cene. Stalna kontrola proizvodnje In opreiniaba em^ri eolne trgovine jt poTzročila, da je priaan^kovalo eoli ga zaledj«# da je upadala tpgovina 0 Kranjeko. !o jo porerocllo dvi^anj« cen žita ln ostalih življenjskih potrebsčin. lu pa je eopat vsrok »a takn iaq$ nezadoa Toljstvo tako trgovcer koi oetalega prebivalstva, Zaradi propadania vrednostl denarja so &% dTi^cile cene ribjih re*crvatoy, kar j« vplivalo na nezadovolJBtvo ribičer« Eestrlkclj« T sclinah in priEadevanje Benetk sa EMauJšanJe tihotapeke trgOTin« Je brez dvoma pCTzročilo upadanje pomorskih preTozov in 8 tem nezadOToljstvo ladjarjeir ln ©omarjer. VsrokOT sa nezadovoljstvo popularov iR«8ta Pirana 4« bilo veekakor dovolj že jsaradi upadanja trgoTine in spreiaeni enih razzcer t gospodaretvu. če poleg t«ga oi&enimo š« oamoroljo pleffistra - o kat*ri bo s« govora - katerenu so populari pripisovali tako neuspe= he pri ceni soli, kakor pri fimanjsargu proste petine, Tiaje cene ribjth IotIsč In podobno, kakor tudl nerednosti v občinaki uprsvi, vl?Je c«iie žita ia poneverb« ˇ fontlku, prtdr&eraig« denarja, ki je bil na&e&g*n skladiič«rgu aedaiiid aolit kar b*do 27 • ˇoditel^i popularoT v letu 1373. očitall Velikemu evetu, nova ln n«obcčajna breaena. ki jlh je plematv* sahtevalo* potem nl čudno.č* so se vrst« popularcrr ˇedno bolj strnjeval« in s# * po sporadičnlli po^avih o&pora * XY» ia prrl polo^tci XVI* stol«tja - tudi strall« ter grosllft s odkritirc uporom* Vsi tl splošni Tsrokl, pcTezani š# s povodi, o katerih bo goTora kasneje, so Imeli »a poeledico, da se je piraneko ©«LČanstvo snačlo ˇ sadojl čatrtini XVI, etoletja »koraj ˇ celoti povezano v boju proti jL«stnemu plematTu. D, Oblastni ±n upravnl orranl» Sroji TladaTini t ©estu jn piraneko plen.stvo dalo določenc obliko, ki se jt 0 atatuti let 1384 skoraj dokončno ispojolnila. % reako redakci^o statutov si je plemstvo prijastilo reč oblasti na rač&B popularor« Statutl ločijo občineke organe t oblaetne ali običajn« in upr^vne ali neiJtoičajne, Hajprej o oblastnlh organih* Potero kc je Arengo all Lbor prebivalstva l^gubll sroje pravice, j« le-te prevsel V«liki svet t.j. sbor vaeh odraslih plcnilčeT, V nj*~ gOTO koirpttenco so spac ali irir ln vojna, statuti in »akonl, davki, robota %n Tolitve vseh občinskih ur:_dnikov. Sklepal je o vseh notranjih In zunanjih rprasaniih občinskega žiTl^enoa. PrETico raepraTljati o novih *akonihf pcpravkih in dopolnitrah sta* tutov, ki so jih predložili statutaril^ je ±ml Mall svet* lia eač#tku evcje^a rasvoja ja Imel ve^je pravice, kajti smel ie rarreljaviti in popraviti tudl aklepe Velik^a ev«ta, če niso bili r skladu 0 statuti* HaLYOj Malega sreta je dokaj sazilir4.v« ? Xlf. Itolctju je isgubil velienjoni so delali y občinskih pisamah ali ˇ loži pod direktno kontrolo občine. Pod kcntrolo občine so delali tudi upravitelji rastnih ustancT, ki so pa lmell deloTni prostor y uatanovah sandh,. Predvsem pridejo tu v postev eoline in oba fontika. Pontlk žita j« upravljal skladlščnik ali fontlkar žita (fonti* cariue formeuii), Led druglsi je upra/ljai osnovni fontlkov kapls tal9 ki j« že ˇ XIV• etol* naraeel od 1000 na 8000 aallh lir. Podrejen je bll Maleseu svetu. Leta 1528 mt je bll dodeljen skla* discni icerčun (pe»«dor dwl fonte&o), kl j© tehtal kupljeno žito in kontroliral težo roket ki je prlhajala iz mlincv, Fontik ssoke Je upravljai skladiBČnik ali fontikar niok« (fontis carius f arine) t ki j« ie ndinoT dobiTal mcko in skrbel za prcskrbo pekarn in pekovk. Lale ko Je presKrb#l le-ie, j# emel moko pro= dajati ostalls me&canom* T solinah. ki ^ih J« upravljal Svet dvajeetlh, ^e Imela občina dTa ur dnika. To sta bila takoiinenovani "»asonato dei aali" ln n^m^or blagajnik« Kaaoziato ali knjigovodja 3% »apisoval prci*vodnjo »oll§ kajižll »trošk« in dc^iodk« gospodar^cv in eoliaarjeTt skrbel sa pravilno odTajanj« obcinske sedaoiii^^ *a njeno prodajo# Deiati je asoral ˇ skladu s b©neškim eolniis pisarjegs (scidvano d«i sall)# ki j# prav tako nad*iral proizvodnjo« !0«ga je ijsenoval solai# urad v Benetkah (ofiiclo del eal)?5 27 i 78« funkcije, ki jih orcenjajo statuti so bile omejea* na dolccen čao* Ras*n službe statutarijev^ so emle trajati največ dve letit ˇ•činoma pa so biie o^ejena na oanju) dobo, ki gre od štirih »©secr? do enega leta« Kar se tiče pravice popularov do upravlja« nja občine, ni v statutih nik #r reeeno, da bi biii od tega i*kl,jučeni. Fornalno 00 torej imll iete pravice do služb kaJcor pleclči, š«le mnogo kasnej« se pojaTi foriuula o privilegiraneai ura» du eiadiko«, i;i j« btl popularo» popolnc»a zaprt in ^e postajal ved« no bolj dOBiena nekatcrih plemižkih družin« L0 upravljanja občine 00 iiceli tor#j populari • rauen članstva ˇ velikem »ˇ•tu -formalno enako pMrrico kakor pltirdči. Kljub temu so bili v vb* otoeajen« oblastne in upravne or^an« vol #nl - L redkinl iajeinaffii -isključno plemiči, kar n ramo pripisati moči ta eainovolji pX«»> stva ne pa etatutom ln sakonoB« Po8#bno naj poudarin a« pot«stata, ki prudataTlja t Piranu benežko Tlaclo. Podestati 00 rtorali bitl tujci in od l«ta 1293 00 bili vedno Benečanl« Iicencva 1 so bili najprej vsa-o leto, kaaneje pa vsaklh 16 mesecOT, Podestati 00 lu%l± r občinski upravi dvojno tIo^c. Po statutih ir Tdanostni lietini so preAeedoTali ^v©tu 0odniicT la sejeus ?«lik«ga sveta, obeneiL pa so biii isrršnl or an 0T0ta« Po drugi etrani pa so bili organ Tlade* Bcnetkft, 00 &• t ˇdanostno lietino vnesle tudi fornulc, kl 0« v prevodu glasii »Podestati 00 dolžni st riti vee tisto, kar se bo zdelo prav ben«S« k«EU dožu In občini Banetke, da bl ee ohranil mir in sedanje etanja (t.j» 0taaj0 po predaji Benetkaffi)1** Ž# ta formula pcve, da 00 bili pod«stati predvsero beneSki funkcionarji in da 4© gledali na koristl bene^kih obla&ti» kij_jlh J>« v Piranu precstarljali. G«prL»Y je Y#rjetno9 da si je Veliki svet prizadeval, da bi podestaa tova pooblaetila zmanjšal, je Bcnetkaa uepelo, da 00 t občinske 8tatute roftsll prisogc, 8 ketcro je rooral rsak odraseft BešČan in prebival#c ob uDestitvi Tsakego podeetata potrditi svojo tveetobo dožu, republiki in podestatu. 1 prisegi je bllo celo receno, da bo vsak poeamazr.ik jamčil oe«bnc in 0 evojia premoženj e»f da bo ob» čina pokorna Benetkaic ±n poaestatu« Polag t#ga vsebuje prisega prepOTed upcrabljanja xaeebnih utrdb sa ©•deebojne boje in Tba ffiogoča jaaatva, ki jih J« lahko podestat »ahteval od fi^ščanoT* Ostroet boja med podestati in Velikitti sretoa najbolje dokaauje sadnji stavek prisege, kl nalaga BaesčanoBi buanost,"da podestati »• bi 0pr0ffiiajali ©tatufco* oamovoljno11, Z i»jeaK) te.a otavka, q 00 dali statuti podAatom reliko večjo oblast kot Tdaiioetna listlna. 27 j. V prizademanju Benetk, da eo vncsle t statute prisego podestatu. ˇidlioo š« v XXY« atol« namen osrednjih oblasti, da bl čimbplj vezale obciao maam na središče &rž**t« S easo« pa se je pokaealo* da j% tafcsno povezovan^e aaiBOupravnih obein orfveč labilno in od f prvih hvarskih uporov med leti 1446 in 1514 EaalediEo določeno tcž« sjo beneskih oblastl, da bi uvedlc vsaj delno centralizacijo države. Bodisl e ustanovitvijo novih uradov# bošisi 2 razširitTijo podeBtatskih, kapitansicih ±m all kneževskih oolasti, je rlada skuš&s la zloElti odpor W«liklh svetor in ei pridobiti nad občlnaad čirnrečjo oblast. Scveda je bil odpor V«Iikih evetov aelo ciočaru flasprcti podcstatom so postarljali svoje urad«f katerim eo dali šircka pooblastila sa boj proti osrecotoconju oblasti ˇ rokah pod#« stata in Oflrednje oblasti po enl, po drugl etrani pa sa boj proti tlstlm meetnia elementoa, ki so podeotata podplrali, ? Jrii&eru Pirana j« bil tak urad že imenoTani ored aindikov, katerc&a sl J« vrednc pobliže pogledati« X* Ha^TOj urada oindlkoT ' ' Ostrost boja piranskih pcpularov in okolt&kih kmetov proti Beetnci&u plensstvu bi ne bila rasiuiiljiva, 6e bi si >eaj deloma nft ogledali kakc se je v Piranu razvijal urad sindikov. Prav tako bl ne bil razuualjiv razv^j plranskega »eatnega pleisBtva y smri, popolne oligarhij« in saisoTolje« ce si tega orada ne bl o^ledali, 7 ftlaja^ kot 150 letih si je namr^č urad aindikov pridobil takšna popblaetlla, da j« dobil T roke kontrolo nad vseic aiestnijn življ«« Urad je bll ustaooTljen leta 1414 ss aaaenott* da bl sindiki TsaJ »nkrat na leto pregl©dali obračune fontika, oziroma fontikaror ln obcine, os* občinskih blagajnikov« Uredba o uetanovitvi tega urada e« eicer ni ohranila, so pa funkcije tedanjih sindikoT de* lcica ˇnesene r uredbo lz leta 1475« S to ur«dbo so sindiki w«aradl foljui"ij;' ki so se dogajale ˇ zveai % denarjefc oc prodane soli0# dobili tudi dolžnoat, da pregledajo računc in obraeune piranskoga soln«ga urada. PotemtakeiB je bil urad slndikOT ustanoTljen zato, da bl vršil obracunske preglede ˇ tistih arestnlh ustanovah, kj«r 28 ie j« bilo trtba batl uradniških poneverb* bili so torcj fi» aančno gospodareka ustanova« JELako Je potekal razvoj tftga urada do leta 1§19§ ohranjeni viri ne povedo« S teni pa, da jlh je temeljna uredba iz leta Ifl9 izenačl« la s eodniki in pcdestatoa, s tem# da je bil prarzaprav ustanoTljra nov urad sindikor s israslto zakonodajno in pravobraniteljsko funkcijo, kat«ro naj bi izrajali akoraj modTieno od Tellkega eveta, pcstanejc sindiki oblastnl organ, Ta bo počasi prerasel Bodnilc«, omejeval vlogo in oblast pode. tata in se bo UBtavloal T8a» kcmu po8kneuf da bi se spremenile političn« raznere v jtestu« 91 Službena doba sindikoT j« bila prvotno določena na ono leto« K^alu pa se je pokasalo, da se bc sluabena doba sindikoT apr©= ainjala, kajti ˇ ncstu «o «t godil« stvari, ki so terjale r^organizacijo t«ga urada. Prltožbft popularor ls leta 1323 • v katerih so med drugiis zahtevali, da ee morajo siaatrati •^ratie et privilegii", ki eo jih Piranu podelile Benetke, ˇeljavne v ©nakl inori sa populare in za plesstvo^ 9 - so pri tra nareciile bržkone enega od prvih In odločilnih korakov ˇ t%i amri.0 ^rav tako 3© napraTile korak t tej sffi«ri pcn«yerb« plesiAčeT y blagajnah fontika in občine in dukal Aodrej^ Grlttija# ki Je dai 13* oktobra 1530 vse& ietrskim pcdeitatom navodila "dl pot*r txlsor dalli debittri dl sasi fontlci quanto dieno dar con teri^ine di mesl tr«"9 brez niožncsti, da bl se ta terniin kakhr^ koli podaljbal. -^ Tamu so se sindiki necivcmno upirali uspesno, č« j* bila 3« decejnbra 1530 njUiova funkcija š» rasšir^ena na prljavljas nje tihotapceT s vincir. znotraj obcine in šo poeebnc v iaestu.^^ KJLjub ifiočni obrambi slndlkoT 60 morali biti uspehi popularov vendarlt precejinji, če je bil uveden običaj« da je plemstvo volilo ˇ upravn« organ« tudi nekaj popularov, kl bc - kakor emo 2e vidtli-lffi«li do tega preTico po Btatutih« Kad teiti uspehi ao se sindiki pritožili zq leta 1534 ln so r Telikom svetu dos«gli sklep, da se ae rolijo v«5 "persone nove et adfentiti« H« ^ 3?a sklep j© popularo» pcnovno saprl rrata do jarnlh služb, kljub temu, da je bil pravsa* prav naperjen 1« proti priaekom in tujccm. Z nJiE sc bila občinske 29« •lufbo sa krrtko dobo tčruten* ˇ rokah pleestira* %6 l«tf 1545 Ift 1549 •© aorali pod«»tatl *ii5#tt in tsrršlti vrato totb saredl n«ur«j«mih rpsiMtr ˇ ob*inekih blftgajntth proti rasnl* fil«cifi«o. lUdvecino oo b1l« t« *# to&bo sitčtt* na pr1t1«k popularor, kl »o obonea »ahtcrali »aple&bo »dnih fondov pl<»cii5#v %rka Calden# in MarkTiird« Apollonlj«, k«r etn «1 n«z*i onito pr1sroJ1l« ob3in»ki 0%wrmn %m ^rndnjo »olln* Sindiki »e br«rili oba plmsi5« in <5os«glif da cio b^n«fek« oblsstl Yrnili» »oln« ' ond# do«m«vniii« lastnlkoM« Ob^ln« j# n« lnetr*« etroftk« brnnila njun« lnt«r«s«« V«nd«r •• «ln<35ki Se aleo upell br«c1ti po«ft8i#%nih pl«QtS«vt fc*-t«rl« so bll« dokAsan« pon«v#»rb« v ob^1n»ki ln font1 kov1 bla^ajnl* fako tttt bil« obeojera font1k»r» Irfin Bapretto, w ^ovr#no Apollo-nlo, blBf:«jnik» ?mačlš«lt Depretto-Furticoni J ija ?%rko Pttro-nio tnr blft^Ajnik »oli Hsrko Chldnca. v«i omnjeni pl§ta&Ll «0 bili obsoj«nt n« xspar9 dokler a« vrncjo pcnev<»rj«n«gs dtncrja s obr«et«i ^r«d# Scpo«r«dno m« t«« j* l«te 1555 poo»nal. IV0V ˇ *ˇ««I * Ooino j« poL«atat doaagal n«Jcatar# obaodba 1« ponevfrba^foatlktt. Prmr tako ja Y svtsi s Ooiao *egll iatvollteT 1 Judi, kl nlae prlptdeli vociilnl« aru^lnao, atvar e atndikalala ura^oe Bi blla |iraveg mrmrm9 ktr bl aii oatnla drm aindlka na upale odkrlto dalorftti ˇ |^id olfgAdUjl« vi« p© podaatatj n# bi t««a «pr«Yi^allt bi atvar poatala ; opolco^a dru^a^ma 34. To *# j# pok*s*Xo v 2&*u jXMf#0t«f* ^'F>na /ntonn 3ona, J fci •• j# mfrt isvolitvl nrpiatm.fh sdret*tv«alh prorigurj** (jarsTi*©- nepi*t*«mi a# «K*r#ja e;s**v2,J*tl ara^«* alulb« feorltstz;© ln T#ctno. ^fkl t»koj obrr.51i e« pcoo5 iui b«rmi-ko ©vo^iiSJo, t*j, te 0aB#dnJi t*« j^r 1»^ru p* &1 felo tcliko m vmšn&nt i»«^^^«g» mr»d«t koli-(hog#* lep«d«a6o uiu 6OM1 4i««ii« un'altra), t*»ko «1» to c««to ^ritofcb« »1adik&r»s* tft j# in«! ?#ilki »virt jprRTf 00 ia Aoiiaost voliti ftvejjfi sdrnv«* trailm, pr*t,ledovati potrdilo f *p*tRffe9v9 l«^no dokssmjc tvr# «s no t« dokuHDnt l«tn •O nrjnwno *»htev«lt jtarpvatvorJ or«d »mi«# iritou r ttklo&u * vlat&lai aevo^ili j« ts«itiiX tefimtfirati. »«riiv»tir«iii uritd tskot to M €« lit^ito upr^ljnli ^opulari. f«rnfAHtl0 B&rbftrf^»- ^fi 15. i% to prepraSlla« ^rotialovj© m#d rl&datmi naroillt ki imajo n#ko doloSeno tendenco po oentralizaciji fcoblaati y rokah podestata* in odredbarai podrejenih oerednjih urador, ni slaČajen pojav, kpjti lM t«h je bllo smogo. Bolj seniaivo Ja vprašanj« ali j« Boa ˇ ra- anici rmrnal po vladnih navod51ih. 2dravf?tr«n« providurja J« ofl-slovil VBaJ ao polovic« feTarufir^ft 1576« ^«r pa svoj« služto« ni na-atopll pr«d 1 • februflrje«, nestan© rpp»§rgnj«f «11 j« nogcl naatopl-tftko »aioiniclatlvno, 110 d« bl »aslefioval dolofienf*o1lj«f kl au j« bll poverj«n iz centra i« pred odhodoai he sluzbeno mosto. Ao diugi strmnl 00 Benetke dobro vedele za rrtnj« znotraj plmniitr« ob?S5nef ^o nl Izklju^eno, da so hotele s te« podestetovie aktoe prehitetl kako lokalno n«««dovoljstvo, teko da bl podlosnemu rasr^du poma-gal« do vsaj mnlenkostnegft soodločnnja v ob^lni* ^enitarnl ursd pa j« bil «at© nnjbolj prlsi«r«iit ktr nl ogroSal plpnl6ke oblasti« Toda arggai^ija e« j« postavil« na stran pleEBtva in zato prrdstarlja terrlnatio Barberlga« Miane smco slndikor in Vellkega ereta« To pa j« tudi zsmga najvidnejših pl«m1nkih dist.Inftor«j tiste ollgarhlj« ki 00 j# K«5ele uvelj«vljatl si ur#dbo urada elndikov iii ki »• j« 199 dokonSno uveljarila 2 neapkonltio kapitulprom ls leta 1574« ^o «1 j« plenatro pridobilo to »sa^oy j« ilo š« dnlj«. Hr so lm reznih krBJeT iss zaledja ln 1» Itfilija prihajala poroSila o kužnih boleznih, je, na predlog eind^kov, uvedlo Ircrednl aanltarnl davak t snesku 4 eoldor na osebo, da bl b51o taopr»5e krlti prevan-tlvn« »troSk« Hpar cong«rvazione della aalut« di questa terra". DfiT#k noj bl plaSpli vsi pmbivRloi siasta, ^ftčtela ln ^rsea# Sklap j« bil epr«J«t 2. avOuata 1576# Ob koncu t«ga preglede rezvoja plematve in alndikalnaga ur^da, naj laanli 5ef da je Mlt leta 1576 pod pieana d«e«tl«tna pogodba m& aolniffl uradom ˇ B«m«tkeh in Sveto« dvajaatlfe za sol t 1'iranu« Flranako pltmatro pa s po^adbo ni bilo zadovoljno, kajti viraaanj« cene ni Mlo zadovoljivo r«ieno« Zato a# je pod vlado podeatata 36* *aar*ja BtlMJ« (1577) m^iIi r Hrmm b«fW ** dvi^ e*n« •olt*1^ V to «vrho J# bSl posien v Btnctfe« #1&Lfk Apolonlj Apollonio, ki p« »« j* p« «iB*ri»j trtli aea*ellt Trnil ˇ Plran s potrdil««* d« "*ooa aillntntl« «t pront«xra hm optruto tatto ^u«llo ch# h» potato 112 • l>#n«ffielo • coanodo di quffllft ti»rr»w. vpndar J# bilo aje^o- to potorsnj« br*E usr«h«* Sprldo tp(o 6ni k^aripj« tollko govora 0 t«J pogodbi t rreR? to potratlo kot fis #l«d« n« tn ln Aorda H« kater« diup«* i>oi ^ae, kl «o Jih sli^lkl do2iy#lif 00 rffl tl nomtstf konžno prfv«ill ao ttfta, <5« «« J« pl-nnmko ple««xror nlS v»nj njtgov najvergi del, Io5ilo o«is rflxrojuLW^ d«lossa • poeio5j0 urftd« »indikov, ie ptrmnmko plteaatro tvorflo ra*-r«at ki nl l«#l druga5nfh pr^rogntiv, kot vlsastl ˇ avojo rnzrtdno koriet. ^Sri t»« p» j« po»d^r5tif dn «» 3« tu&i ir oiarlru pl#mntY» f« wiil« d5femrioi«oij© mtd »t«vilniei ln. o*»nj ijt«vHnioif «»41 bo^itiol in esnj boe*sttesi ro^vfii«^!« D. ?o»#lit«v p1r»n»k««« pod ti«lj* Plrstrnko ^od©E#lj«t pnčivvim pm *.r*&ko oBecdJfi jatno od rck« lira-^onj« ln plrftftftkt^e ^Hv&t Jt ˇ XI?« In XTi«tcilfttjii *#lo trp«lo, XVedv««ti »0 i« 0««njfta« ^rojn« m#6 Beafttkit&l tn Ofl«^»k1ai pmtrimr-fe«to« pnfftftditl* Kalt#lt kf J# bfl »toaj popol-oaa ponaien. V aT» 8t0l«tja «0 tu pa«*or;ile kug«t ** so ekoraj po^lnoen tttr#Ml« tM0toj« pr«biral»tvo. Zato j« bilfi ob51n» pri«Uj©n» dorclit!, 4a •• t^ko Saittl krnkar S»Tuari^iikl %»• poaoimo po8t.I1. 9« bl bil« t0 aofoSe Cisprej, J« ob:inii 1sf;laeevpl« snkon9 • kiittrle j« Kn-•t#l • S«vudrlj0 pro^lssilji ae onronfjo In v»« t«:0$nj* i*r#b5Ye»2-»tvo larn^nfilc m pinmmkfm tn mi dnl« «i#Š$enftk« ir«iv^i, S t«a |« d0kaj liberolno r#illla podlo5n!5tvo t#h kraj«v« ^vo rnano n&«#lltv*no aevoljtaj* v Xf • «t0l«t$u J# dobilo I«t« 1463 n#ko a« bolj« poan^no *flov»nnko plrr>©. ** *ViiT t«k0 *© l#ta 1476 doblll dovolj«?nj« zm nftn^liter n«k«t«rl »lovnKski •»iisrafttt^^ 17. kt •© m ttatavill t Kafet nlu. -rto neto e j« m»«nXflo v Kairt elu §*40 kn«toY « &ruMh*mi. * t#* p« vpraSSaiij« peenlitT* L# ni Mlo rttiimo. iffMK?lj#nel «0 $»« g&ašli brci tfoepodrtr«ik1h o*nor ia tr#ba «# j« bfle batl ponom« lL«r*lltve« 2&te J# ©bˇ#•• te»« 1476 nft prtdlo^ tt»l«^a irrttn apifij^ie «akoa o ponelltvi L•«» fittl« (I'« lt h«b5timti dl C««t«l7«R«r«}9 po kftt^re« Jf» VB«k n«o#« t««« j« rtmk dobil <3v» omla e«^lj«v na ktt#rth ,1« iffinl prp-rico poe«on opro«til ra« aa«tlj#nc«, rss#n ISj^niSeiioir, ?Mh d«j«trr. I41 t« n»J hi plft^evRli sft«no ˇ pri®trut 5* bi r#d^ll v#S kot 43 flav drobn^c« in to ci»^o ^« od^rno ?t«v51o. *ol«g t#g* «0 pr«bi« ˇelcl Kr«St#la de»bili pr^v^00 ^o Isstn« kriM9 aaof do volftve vn^ktgn aupi»na (^upano o *«rlLfOt ^l j* ^X <5aLžau Iran5ti j;ravio« »^5*nc?v ia do X«ti r.ftkon J« jr«dTidtv«l turti dolfaiostl naB«ljrnc«v do obdln«. ^tČ. t« j« »padftla dolinoat prodfij« vath o ominttl ^« ene« Vnftki ^npaa jm tml ^rmvim fricltervetti ebore vai5»mjir» Hs t«h sborlh m tmli vftSinni jar^vico 8pr«j«»ati ya# »kl«pat kl »o jih acmtrall sa korlatn«. O«#jit#r ja Ml« 1« v *#«, d« ui»o ea«li »pr#ja- •ati »klepov protl ob^ini fn proti rtpabllki. Ha »borih ˇaSSanor ao ˇclili žup«n« 5n *aupn4Kt in 9kl#|>mll, kat#ra 1« j« settl prSsnittf ot»«tof ukasnti , d* lto Tnctt lciikomi no bf 11 n#avo«mo fK&vrie&l v»l irtblir^lel |»lrnnfiikf^ft InHk od rta invuffrfj« ao ^jsnslc* asj#« 2«Von {» nl vf)H«n 8»eso kot rR»€lltvpri rekon, t«mf«8 tudi kot prft^tft, ki diij« pode^olj-«k#e« pr*b1v#i)«tvu priv^o«, ki jffc m«ittBO pr«biv«l«tv«i nltia* ^V^d-ˇ»*¦ gr« «« pmvico z)x?rob©nj» (iu« oon*r«ig«t ion^«)f s« k»ter«ga »€ bo ptmnftko jjrebiTsl«»tvo fie o#lo atolfftj« in Tt6 bor51o s*suin* Dalj« grt »6 ntk« vrott ^okelno M^^oupr«Yof kl j# iuiBiuii«M s isvolit-ri jo Eupcn* in Ei>»upnikov# žile«r p» vsi« to |rl^ftf kako t«ško j« ob«1ln» n#9«lila to podro6j«f kl J# bJlo «lc«p rt^raOf v«a« dar sa ^lrt«& v*Lnof k&kor vmi pt>4r&l$Je snotraj obiinnk* tatjt, Kitko j# pottkiiila n«««lit«v Ke6tel«t ln &rmmm po %•• cekonu i* o-hranjenih fir«? nl r»Eviauo« V#adar J# ^csralo pottkntf ^r«e«j 4obro, !• )% Mlo trebe it |H> 25 I»^t1h otinjfti pn^o tujc«Y rui 1Š0 tnriiorija obSfn#t knr jn oSlvidno pri«ftnjkov«lo p«S« ms 4o«»» 61n* ln n&mml)*nQ9 * Kakot v KaStelu, j« eornla c#*lo h5tro |hsI mkmti nne«llt«T ln kolo«- nie ©i^« Sgvti&rlj&ktga I^ra»«t knjtl prej o«^r*4#a« pr*pov»d i# thI^hIs tuil e« Ktfto. Toda ž« Itta 1^49 j* V«llkl nvet ia^ lft«o- 1#J^ ˇ«1 ?,8kont kl prfportdaj« n@«itlj»vii6j« tufotr nm ^m»u. To »• J« xgoailo s«to9 ktr 60 rmmt m*%$mt %n plt^i51 poa krinko črmšftfcništvii aopufi?iali n#««T4^oT 1n prf«v$jft#v seffljfl$ po tujoih eMrftdf luatn« Irorfatl« II t*c, 3» •» «1 tujoi prll^ntili razne •tnncrS J« in ^vort t«r ^T# »toletja j# tor^J 5a«f ˇ kat#r»« »o po v^#ft plr«nak€» kr»»a ^lo hltro mstajal« tm oiaenovnn« atanetj« ln ( dToH • **od ki trtko aruSfltn1^tYR • *lr»n5imf »o tujoi dobill 39. določena »emljišča y dedni zakup (livelloK Ker so 8« tl tujci na» radno preeeliii r roesto ifl bo na »emlji puščali avoje kolone, ker 80 torej v Tsesi poaneiiiali gtarejše piransko-krašk« zamljiblce po88@tniktf se je na osemlju Sarudrio« Izoblikovala evoj#yret«a teritorialna ra»» delitev tega d*la občine na majhna »aključena po8t*vat ki jih rlrl označ*je|o kot etancije all dvor«, s sroj eTretnim kclonskim eist^ •ce^ ki j« esj«l deloto tudi Kaštel ali vsaj nJegOTO nepo»r«dno okolii co» Vs«kakor pa lahko rečeito* da so k»8tje pirunskega Kraea ožlrall rasatrona y«likt praTie«9 aaj so Jlm aakoni dajali ietc ln š« večjt pravice kot atščanstvu. Fravlco do »bororanja la do TOlitT« ercglh nižjih ¦Mi«Mi»F tx^x upravnih orgimoTft. j« župana ia tr«h zaupni» koT§ 80 do ,ili ka«tje t Jta^telu In na frasu ž« takcj ob naselitvi. 2a pravico do »borovanja 8« bodc n^čani borili dol^o »aaan. Staig« na Kxasu in t Kaštalu pa ni moglc biti posebno dobrot 5« J« bilo treba leta 1540 raforn&ratl upravo tega ososdja« Predvsen ae to 0L©mlje prtimenuje t kažtclanijo§ karor naj bi občina pošiljala Tsako leto po enega kastelana, kl naj bi skrbel za korlstl občin* in vaškega preblTalstva* Prro^a kaštelana je v oeebi Domlnika Vedorna X4*i&arca 1340 lmenoral podestat Filip Correr» Podestat Je kaštelan* opremil e listino v kateri podrobno našteva njegor* dolžnoeti# m#d ka* tere spadajo pregledi Južnih občinekih m«jat pobiranjt deeetine in ostalih dajat«T, prepoT©d-pase na občinskeBi oz«mljut prepoved trsn»a= nja s tujim Yinomt tzrekanje glofe, delna pr«por«d raskih cborovan,], ki 80 doTdoena le ˇ noegori prieotnosti in tb« tiete dolžnosti, ki jih iisajo oetali dacarji.145 Č«praT immffio opraTka s priimenovanj e» t kaštelanijo In s iTP»n*» Tanjon kastelana, ki pa $% le dacar, lahko sklepaioo, da ee lokalna sajnouprara ni blstveno epreK«riila. lekoil&o je blla okrnjena byo« boda sboroTanja« fo pa je bilo tudl vae« Kljub teinu |e iz orocngen* listine in ls jcakona leta 1476 razridno, da je obcina skušala ˇ•« likopctezno rcštti vprašanje Krasa in taa UTestl približno tak» šno raxmer^et r kakršbcit je biia sasta do Benetk. V takžneffi ras» m*rju je ostal Kašt«! 0 ILrasom rsaj do dmge četrtime X7II* eto« l«tja. Potrebno bi bilo spr«goyoriti š« o naeelju Slasd« Tendar 8« od taa nlso ohranila itikaka poročlla« Sodiai, da j« bilo taakajšnj« stanjt podobno sta&ju v Kaštolu« 40 6.Z«mljiska poseat in solin« T svesl S5 veem ksr je bilo doele^ rečeno, se rsiljujcgo naslednja vprašanja: Kakšna ;)• bila stmljiška pos«st? Kdo so fcili lastnlki »•mlj«? Kakšni ao bili odaosi gospodarjeT do kolonor in obratno? Kakšnl bo bili odnosl kolcncv in gospodarjev ociroma sakupjaikov do obcine? Predvsem je treba povodati, da imamo &ˇ• vrsti semLjlake poeesti# ? ˇaeh tr«h dollnah in na obrcbaih grlčlh iaamo takoimencvano ra«* ^•^&no semljlško poseet. kar ^e tr«ba razumeti tako, da so bil# parcele pc8cjwznih gospcdarjev raztreeene po veej občini od Stru» jojana do Kaštela. Na Savudrij skem Krasu in delema na osemlju Ka= štela* pa so bile majhne zaključene posestl, kl ao 8« razprosti« rale okoll dycrov. Ra»#4^eno zemljipko pcseet nahajaito aa Taem osemiju kvartarnih tn aluricnalnih tal. Laetniki Tsega tega podroČja so - m isjemo neka= terih predelcr v aolini Sečoveljf kakcr so n. pr. Ribila, Kom«ndon, Sv.Odertk ia delcma Korttna ^« piranski iceščani, tako plearloi^ kakcr pcpulari. Mtd ralrtfci^ncBtjo pcseetk: pltnrlčev to popularor ni razlike, Razlika j« le t ˇ•llkosti pcsestev. Plemstro je lastnik približno polorice vs«ga oiaeii,; ene^a ozemlja in saradi t«La sa 14.li sreeaffic s T«liitii i plondikimi In selo »ajhnind poeettvi po|ailaroT. Ea«u»ljivo pa jt, da srecamo aied pcpulari-pcsestniki tudl zelo bogate ljfcdi, ki so premožnajži od nekaterih pleudčev, ^' Po &•» katerih rlrlh eodeč, j* bila • razen prej omenjeolh področij na Riblli, Kcniendcnu ltd#> ki so bila last občine (večlnoma travniki)-*^ ˇ glavnem vsa zeidja t lasti plenAčeT in ntšča&OT* Po druglh Tirlh pa je n«kaj »emljišča odpadlo tudi aa prebivalce (habitator«8)t t.j. prižileko, ki pa so bili ž« a tem, da so ai n^premičnino kuplii ali pa pridobili na drugačfcn načint na najboljši pctit da postantjo »eščanl. Raz«n občinekih traTniktv, je bil skoraj Tee< ta teritorij «aoaj«n s dveiaa rretajna kulturei s trtarai in oljkaai« Poleg t©h se kct tretja kultura lmeiiuje sadno drevje. L« tu pa taai j« ircenovan kak gosd9 travnik all pušča, 5oč©prav j« bilo gozdnatega področfa ˇ dolini S«čor«lj in na 8#čoTeljsico-i«olanski meji razneroua pr«eej ¦ 2 drugc rrsto »•aljiških pos«eteT lauo opravka na SarudriJektB Irasa. okoli droror^ ki Jlii j« bilc po Mort«aalu#vi karti sod«6. 41. okoll 4of so #e rafcprontiral« s#*slj5.Šfc© posnsti, katerlh rujannjLl obitng 3« ^oloSsla doliina 5«» jmrfefk nm vsako Btr*m »tT^bnfh piir* ©«!• ^ Č* m$uxumo pirimflko pertiko 22*5 <*«9 pridriLO do sakljaSkat da j« tako avoreko poseatvo imelo najftM&j okrog 13 ha s*^lji§5a9 pr1 kftti?rfm pa ninta vit#ta tlstn dv« oral«, kl ^u j« ta«l kolon oMriatl "pro hertl«.- 1J* Pr^otno j« bila vhb sevndrlj^ra se?>lj* Inmt oMin«. ^b^ia« pa jt dajeln anlocr*n« ^nle t«^» *#©ljiš5* ˇ fev^ iilj r rplup ri»tn5« pir^nsKisi «*Š6anoaf kl so tja n«««lfll «^04« Volon*. Tod« lestnln-aki o^noat i9 1« od ^sdnj« rttč«t^cij« Bt^tutov letft 13S4 <3o sredlnt X?T. »toletja t«ek#lj1t© ftprtaaenill« ^« Jt ˇ BtnttttUbi ^« govorii o 1 ^2 oklHnaki «#?*ljl ns Krnsu, ^* 3« ˇ druci polovici I\TT. #tol#tja gever# !• ž« o po*8%es&lh otfinof J«ht dvor5h ln ?of>«stih9 kl 90 l«»t t##* fdl on^fa pler18nf twr^«na »11 c«lo tujcn. l%d iu jbolj mmaimt po»«str^ki la pltttl^kih yr»t »o r«#k«kor ^©tr^aijt, ^^ JSn^tti 3$ la D^ll« Torr#. * ^olng teb pt j# tr#ba i««taovati S« rodovino Apollonfo « dv«aa dvoroem (Volpla In ^olparf«)t roGo-•?ino Coloaban s cni« avoroa, Osldena * efil» dvoroa, 13* Cantro s «n1« dvoron (^dn^hia), V1dpll s enim dvoroe (Sf»lw31&)9 frn»i s «b1s ^Toro« (F1n©de), T«n1#r 2 drer.« d?oro«rm (fibetor^a), Btl S«nno a «nl« dforon (Corena) ln V«a<^rno a ©n1« dvoro« (Knfr«)f ki bo nndvorano 1« t#gn 5aaa. itakor pl#BrtSi «0 ^111 X#»tnfkf »aviidrijnko-krBŠklh dvorov tudi rwkat«ri po^lnrl • ttwtnovatl j# tr«*ba rr«d^^» fSrtiiino Stlorl, kl Jn t@«l« na *rs«u 5 poetstrv s ;>et1cil kolonf • *° V«#k«kor p« spsdnjo v ta Sft« tudl poiicstvfi druMn Am^roat ('^oiosin), Tnetn (f««ti«)9 ^oral (^orssia) ta ^«tta|(?«tt«ra)9 poatntvo župne c#rkr« mr# Jurlja (Piov^ni«) t^r ru»k&ter« |>oi»#5t^i tujlh l^»tnlkoir9 kiskar so Bor4«! i% &oprn (Boritii«) ln Brutl9 |rav t«ko 5« Koprm (^Vuttla) ^ Vender j« nfk*j »ealj« o«talo ob6inH. *Hla pn j« r d#b3ine mrri la dobr0 trgovskt odno^« 0 %0nj»k<>« *" Solin« 110 00 aloer |&$&sf Siril« na škode sorjn, veadiir 00 at ^i&tr^no ©isrt-etnjftlo števtlo k«T«ainoT (kri^tallsj&oiJskih bneenov), kcr 00 l«to-5«j«no opuSSell notraiij* pq11u«# kfetior j# b«l z»r*ltnl31 in popu-Iar1f 5« o«f»n1mo 0412110« t^ntih lnptn^kov- pl0@*$0V, kl 00 0* l«ta 1556 »^upej % mkmt^rimi popul«r1 uprli t«d«5 Ji aolnl i>ogodbi» V o«tn^n1h T^rih čobieo %m popailcre pf>vpri»ž iQ»l t lauotl 0amo poldruiji k0ir#din. Sod#5 po »tncju v XIX. 0tol#t juf (90 tudi v prejanjili stel^tjlto nl »oglo blti blntvirno drufaa«), ao Mli l00taikt tmdl t»ki. ki 00 iatli po m ali c«lo enmo ^ol 44« lmrt&tn**1?* Btilj* sl > selo t#žko sm1»11*1 oolni fond • &c*tii$l9 »•dtini all otlo Btfrfttl in sihaJ k*v«atal« ftajttfiiijši aoln* fon« t iii fW tmmmo •o ©•nif ki j« Vllft d<^ovorj#m a«d pocatmci Svtta Svnjnstfh s« «ol Orb družtn« 2epr*>tto m mm^mm otalAju ot> ««d«jiji obali, Iz leta 1461. Orb družiii« Fur*««i XVII.»tol» t iMitti«« aua^ju y Flranu. 45. in osreanjia solnl« urado» t B#»tkah. 87 V8*Jcakor Lr# tudi tukaj *a kolonsko rezmerja, pri ttaterem dajc goepodar solni fondf ali veaj dolo&en del foada, solinar pa delo» Fo statutih i* aoral biti solinar na raastu I® 15*»aroa (kasneje 1« aprila ia šo kaoneje 24« apriia) in ostati taa vsaj do konca septenibra, da bi por*ril vse poškodovan« aasipe, ki ao bili potr«bai popravila in cpraril vsa jaseneka d*la« Statuti ne gOTore o fftnskfttt clslu t »olinah, j® pa ra«uirljiTO# da eo ^a i»rali opravlti# saj ˇ jaasprot« nea prlnm karedlni »• bl bili sposobni za pridobivanj« soli. V ^ kolikor pa Tiri o %•» mol5«§ aajn to potxjtije uatno imročilo. lolonskc raznaerje solinarja pa ni oisejeno aamo na solino. Soiinar j« ˇ««&&» tudi na pcsa»d«ne del« gospodarjeT« »•aljiškt posesti« Solinar - i«to Telja tudi sa ribiSa • obdeluj« v prost«« času uospodarjeve vinograde ln drug« zemljiško poeesti. Jasnc je9 da j# Ifln tttdi to d«lo »pr^jemal fiad partem«! Z&radi bližise ozirom ¦anjš^ cdoal^enost od de ovnega meeta t solinah, je sclinar lahko opraTljal delo n& folju le sa flišaeai podrodju občioe. PraT tako tudi ribič# Kolonfko razmer^e na flisneir pasu občinskega osseialia urejajo ae siatuti l#ta 1307» XIII* poglavje 1?» knjige tega etatuta določa, oaj iiTia zaicupnik. kl obdeluj« sadovnjak ali oljčnl gaj ir goepc-: darjeve& rinogradu ali drugem zemlji^ču (in rinea vel terra alteriuc) polovico pridelka sadja In oljkt Tee dokler bo ob4eloval tieti vincgrad ali t^mljitč« ^ • Po t«» členu ni jaeno kak^on delež je iir.el cakupnih od estalih pridelkov obdelane sakupnišk« zairJLje. Vendar je ta dokaj nejaeen člen statuta oetal v veljavi T** do Icta 1384-# ko g& )* Teliki svet pcgeanil tako^ da Je nadoaftetil besede "¦cdietatem fructue taa d« porip quam de ulivis11 • b«a«dami n»©aietat€E ttsufnicfiiuii11! ? S tesi J« eeveda rasumljivo^ da j« obcina dolocila kolonu sakupnikiz privatne^a »eialjisča polo« ?ico v«@tk pridclkov vinogradoT, o245iiih sajev. eadovnj akov ia o&tale e«Bdj«, Keredkc pa eo gospodarji ta p.redpis obšll in. skl«» pali driigačna po^odbena rasMrja* Pol«s pcgodber«ga tel#ia je zakupnik sprva plačeval gospoiarju še d«««tinot katero aaj bi ^ospodar oddal napr«j t,j# oliiiiii ia cerkvi bv. Jnrija. Uoda T«rjetno »eto# Jt«r so bili fcospodarji «Xabši plaSniki od koloaoir, je Vellki «y*t l#ta 1364 popravil tudi px*edpl8 o deMtiaah« Poslej je obveljal prddpis po katerea sta tako kolon kakor gospodar plačevala dtsetino veak od srcgega 4#l*ža nepoeredao ob5ini#^^^ K#r j« bilo TSt fllšno osemlje »asajano »toferaj isključno s vino« 45 a« gradi, o^paimi gaji in »adovjojaki, 3« popolnoisa rasmaljivo, da j« tu govora slcoraj saiso o d*s*tini o deeetini olja in ˇiiaa« Po pr«d= fisu ia leta 1384 je saašala desttina 7»5# pridelka, alif s b#s*da» Ki statuta, tri od §tirides*tih prid®lanih urajblja ali vina. Uo so morali tako kolon^kakor goapodarji plač**ati ob trgatfi osiroasa oto stiekanju oljk.1^ tol^g te&a j# blla ˇ navadi d»«#tina žita;ta p» j* bila dohodek gospodarja «««ljiŠČa« Koloa ali k^t, ki j# ueptl, da je obdeloval fcmje »taljiič« 15 Itt br€« pogodb# osiroaa br«» dajat«v gospcdarjm^ j« iaail.po predpisu l«ta 13C7,pravicot da poetane goepodar »*«ljifeča# ki ^a je obd«lo* ˇal,1^ To »o koloai in ootali prl*ad«ti old«XoTalci nedvomno i*korišcali# kajti l#ta 13^4 3« Teliki sv«t i«glaeoval ojsejit«^ po kateri zemlja eirot, ki je blla obdelana na tak način, ni eaela 197 pr«iti ˇ last obdelcvalca* Kekcliko drugač« j* bilo tudi ua flišneci podrogju * cbčln&ko s«»* ljo, Kiset, ki ^e na dražbi iskllcal dolocen kos obcineke s«nlj«f j% poieg iaiaicaae naj#isniiift plačeTal občini hm 1/25 o»iro®a 4^ pridal* ka« ^8 l*o pa ni ˇ•ljalo «a trairnike in p»šč©» za kater« $* cbčiaa sahtevala sa»o izklicano najenaiinc. po sakonih je veljalc, da so plačevali naiereiinc do prazinika 87» 9#tra 29 ji\nijaf oatale dajatr« 1QQ pa ob žatTi, trgatyi ali etiekanju, čc J« šlo sa olja. -'^ KasumljlTO je# da j* tak način obdecavs zemlje najbfrlj odgovarjal tistia kdoncic, ki eo bili tudi š« t dru&eE kolonetceic razm«r^u bodisi v sclinah, bodisl na rlbliki barki, Tri glavn« kultur«, kl ae o«Min^ajo na fli^nea področju občine.t.j, trte, ol^ke^iii sao^a drerie, zakteTajo čes poletje§ ko Je t solinah in na ribi&kih barkah najreč dela, asarg skrbi in nege« Tsa glaTHa aela r viiicsradih in ol^čnih ^ajlli oe oprari o ^siaskih, pomladnih in jee#nskili a»s«ciii# ko solinareka in ribiška eeBcna &© nista na Ti&ku« Poletne dela ˇ vinogradu pa solinar lahko cpravi t jutranjih urah, ko ®% n± prisel čas %& pretakanje voce iz bastena r basen la dru^a glavma dela t fondu, Podobno j« tudi za ribič«, k«r &• ribolAv odvaja ˇ glavnem ponoči, del dneva pa lahko porabijo sa dela ˇ vinogradu# Cljk« pa poi«ti ne »ahtevajo posebn« ne^e# I&j dodamt de je bila na T8dvifllša«» pa«u površina TlnogradoT o»J««a na površino# ki jo je lahko prekopalo deeet kopa5«T v eaem dnevu, Na ˇsem ozemlj i^i^verno od Sečoveljeke reke (Dra^onja) 3« ˇeljaia pr«pov«d ko«4©r«j« • z i%jmmo «ne ali dv«h kos sa potrobe otrok^ • ia d«laa pr«poT«d svinjereje na področju meata. Od pepelnice do praznika mt. Mllia«la 29. »epttrt>ra je bilo namr«6 46« pri«taniš6a in kjer j« bil TŠaaih ponol aiinihav - "11 molo diil fmtl*.*W~ jbj« rts*rvate no v&@ko itto dajfill v s&kupf Za pfcodajo del#^«v so »krbnll pos*bn1 ribjl dsonrji "aaraa al$ rnnri", k»an«4« i»#no-v*ni*<3nc1il T»«k po««stnik bsrit« «11 druL ««SI5sRf kf i« rlbi8e*t lfehKo sudil «r»»^ot b^rko ia ostala 9mnorn» »r#a^tva «a ri^lo^. HibHlf 90 hili t&r*j poavr&tni dvDjn^mu br#§!#nu, t^orml^ s© atopitl v rtruiabniiko rtismrjc ?* r.akup-nikom l0TiŠSa 1n «u odrtopit! dol0'5wi &m% lilor«, ki Jt lnhko sna» ial trttjtno, polovloo «11 o#lo ireH« **© arugf atr«ai 00 a^r»tl rlbl51 ^A mnfagm &ml%m plpCati dae« I« v aluSaju, ko gll prodittt rlbjih lovii^t «o Mla loriS^e skusiia laat m«h rSbl?l«v, 1 olagoita j# |jr1itX v obldaj pro$tl obalnl r5V*i>3©ir aii tlateat r#«#rvstut kl u« j« b51o ru jt*Lj# iro4©ti, t.j, vloviži?5u pr©cinski gostilni so statuti predpioali najaaaj š#»t ležišč »a tujc«, ki bi želeli prebiti noc v PiraiKi« (I3točasno pa »c statuti p.rapovedali oetalim jaeščanom, da bi dajali I#ilš5a za d«nar. N«dTcimio bo ta predpie obsli9 icer oa»nj«nlh hm&t ali več l«žisč t občineki gostilni VBekakcr ni zadostcvalo.) V ostalea J« bll zakupnifc občinske gostilne dclžan preskrbeti ewojia gostcm krano in pijačo, lahko je prodajal kruh ln drob vlno meščanom, BajMalno oz. sakupnino j« plačeral letno v treh obrokih. ^ Poleg občiuike, omejojajc statuti a# druge goatilne. Goetilničarji so bili glede mcr pod kontrclo n»Btnih cenilce^r. ?se gostilne so »oralt biti ob neceljah in pr&siiikih saprt« do relike saŠ«« Prar tako so morali goetinak« lckal« »apreti ponoci# PriTatni gostilnlšrt ki je hctel s%rojim gostom tudl kuhati je moral obcini odštsti tri dukate, Hi pa iazumljIto ali ga J« toliko stalo stalno doVG* ljeaje ea kuho, ali i* bil to letni dawk#2^2 cono vinA so T ˇ8A sostilnah dolcčali cenilci po tožno dolož«nih forarulaht kl jlli je iadajal Teliki mret* P eg pira&Bklh &cetiln ss omiaja &• goetllna ˇ Kaštelu in gostilaa ˇ S#čovljah, ^e Tiiaco naai statuti peredo © ostalili obrtnikih. Zato pa so ˇ t«i pogledu boljsi drugi viri# Med pričasl, fci so oi^njan« pi:! kupcpro4ggnili pogodbah ˇ prri četrtial w*®Zm*žm XTC« stol«tja, €»waga3o Tlc«dc«Hffitk« k»Jig# IX ferlveffr (barbitojobor)# od t«ga tri# 51. ki eo iiMli dOTGljanje za is5vrš«vaaj • ranoc«lni&trra (e*roicc) # 7 usajarjev234, 7 aaiaar^T235, 6 fctrljarjev236, 5 korač«Y237f 4 ni*ar;}«238t 4 p©ke23*# 3 »idarje240, 3 elatarde241, 2 kaaao= S0k^42§ 2 fearrarja243f2 krojaša244. 2 kraiiarja245, X apaarja24** 1 tkalea24irt 1 Trrorja248 in 1 liTarja249, re«ga tor«j 62 obrtnifcov. ? aadaji četrtini atoletja pa i«to icnjige irr.enujejoj 9 brir« c«y^° (trije od teh so imeli doToljdJoje xa i«Trš«vaiaJ« ranocel« sLštra)9 19 usnjarj^r251, 7 aaiaarjeT252, 4 5«TljarJ[«253# 5 fcova* S«r254t 3 Bdzarj«255, 3 peke256, 5 «idarj«T257f 1 »latarla258, 6 kaaao8«kov259t 2 toojača2*0, 2 fcrsaarja261. 3 sodar^2®2, 2 kotlarja263ia 1 pletarjp264. ?a#«a ^2 obrtnikov. Ba osnovi teh rlrov bl lahko bres dovol^ trdnostl sodlll, da kaže^o t«ndencc po porastu usnjareka, sidarska in kaamoBeška obrtt dočis so n«katere drug« ˇ upadanju. Obrti, ki se t aadaji četrtini sto« latja ne cn^njajo nž so apnarska, barrareka,tkalska, rrraralca in liTarska« Olirti, ki jih ˇicedoffleke knjig« Y prrl Setrtiai sto» letja ne omenjajc pa so scdarska pletareka in kotlareka« To pa ž« ne pomeni, da v dolcČ«ni dobl teh obrti t Piranu ai bllo. Kot onanjeno ec Ticedosiske knjige t tem casu dobivale drugačen enačaj in pcstajale prtdhodnice zemljiške knjlge* Zato j« tedaj ricedo«-skih kn ig vedno aagj in beležijo v glavnem kupoprodajo nepx^cmiČ= ninf zato je pcveem »azuialjivo, da zaslcdim© Banj ljudit kot jlh J« zasledlti še v XV, stoletju. Zaradi tega no morem izključnc po teh virili soditi o porastu ali upadanju dcločene obrtl« Upravičcnl pa sifio r«člf da j« bilc obrtnikcv nekolikc več kot JiJa ontnjajo Tlcedomske ka ige# Po predpisu iz l*ta 1307, ki ˇ oetalih reoakcijah etatutov ni bil ukinj»a9 kajti oetal je t tiskanl redakciji l«ta I6o6f 8c aorall obrtniki wsakc leto prieeči, da bodo izTršeraliK evojc obrt pošteno In r ekladu z zakoncm. 5 Obrazci prioege s« v Piranu niso ohranili, sl^urno pa &• niso mnogc »azlikcrali od onihf ki jih zasledlmo t Urstu.265* Važno je omeniti ladjedelnibtro. Prcf• G«strlii ugotaTlJa. da obsta= ie. r Piraau ladjed#laica ž« leta 1441» Kasi^jši viri lokalisira« jo «110 od piraaskih ladjcdelnic ˇ okraj Marciano, t.j. tam9 kjtr kj«r so j|« pri rhodu t notranje prietaaišč« zaključilo južno ob»idj# s atolpo«*2®7 SlikcTni viri aam pa i«pri5iij«jo ladjedel= nico tudl na Punti# nefcakc ta»f kjer so sedaj Dolfinova yrata, Sondažna izkopaTan.a ob prlllkl ruženja tam>š$Jih ekladišč leta I962f bo potrdila, da s« aa slikovne Yir« lahkc zan«semot kajti aajd«ni so bili ostaski doka9 ladijskl žablji, kosi leea ln 53. ia bocne vilico (furca) • Vs« to Je bilo raztreseno na ekoraj 400 m^ površine, ki so jo delavci eondirali« Prof#a©strin je dogaal, da so t ladjed«laicit ki jo je vgotovll t lttu 1441, gradili la popravljali ladje, T«r;j«tao Telja ia ^gotoTi« t«v za fcbe ladjedelnici. Koliko ljudi je delalo y ladjedelnlcah, ni asc«oce dogaatl* Viri sa xn« stcletj« jih oi^njajo s«lo aalo, T prrl Setrtiiai stoletja jih Tie*aoaisk« knjig« imnu^ej^, kakor že rečeno, 10 (od t«ga 8 saolarjer i» dTa tesarja)268 V »adaji četrtlai pa jih ist« tojlge o»njajo 15 (6 saolarjev ia 9 tesarjsv)2®9 Spri5o dejstva, da 80 j« od prre poloric« XIV« stoletja daljet trgovska »ornarica Pirana že zaradi prevosa soll precej pcaaaožile# Je ladjeuelcer ontajeiilh aialo« Gotovo jih je bilo nekcllko ˇ•L• DajatT« ladjedelnic občini nieo bile pca»abne. Od škvera t Marciani j* obciaa dobivala l«ta I6c7 ««© 144 lir, kar nokako odgcvarja ma^«aniiil za prostor« Glede j|ajat©T ikvera na Puntl pa si podatkcT. 0 pcaorstYut ki j« bilo nedvoano prec«j rasrlto, jo ˇ t«» 5asu ˇ Piranu le malo vircv. Kakor sa druge panoge goepodarstva je teaai krira spren»Bba znacaja ricedcmsklh knjig, Toda že dejstvo# da je bila začaeno ukinjeaa lindtaci^a solne proijsvcdnje, da je bilo to« r«j soil t#č in da jc je bilo treba pr«važati na beneško in druga tržiiča, naia povet da se je mcrala trgoTska mcrnarica rasBvijati* Poleg scxi pa je lc rasvoju mornari»e ailila tudi druga isrosaa in UTosaa trgovlna. G#strin ugotarl^a, da so bili ˇ XIV* stolttju lastnlkl ladij tudi člani najvažnejslh piranskih družin in m*d ajisd navaja P^trogne, 270 ApfcllG&le, Go$Bft9oaras^#9 T«rrisi e in Tayacozze. ' To se t teku dreh otoletij ni mnogc aprttMnllo« Virl sa XVI. atoletj« naTajajcii namreč, da so bili praT plemiči najTažnejšl laetniki ladlj. Keplika pop^aarov 22.noT#abra 1578 naiBreč pr%rl9 da iii noben plea&5# ali Tsaj rodki isntd noih# b#ez ene ali dveh ladij, dočim po deeet popularov skupaj prencre enc samo, Podobnc tudl r^plika 9. Januarja 271 1579» Korda populari n«kolikc pretiravajo r tej trditvi, sigurno pa Je, da so bili prav plemiči mtd največjimi lastslki ladij. NedTcmno pa ec m% tudi bogatejtd pcpulari udel«š#rali pcmcrck« trgorin« s BTcjlmi ladjasii* tl«d tipi ladlj, ki so bili tcdoj aa rocrju, omeajajo Tlri barchlne, bra#0rat fuste ia gal«j««^ GotcT* so Pirančani premogli tudi drug« tlp«9 kakor eo na prinr BarBilian« • tip, ki s« jt obdr= žal Tst do XVIII. etolet^a - in batel*, ki so bil« pcs^bno pri« 54. pmraa sa prrvos soii it> kanalov r eollaaa do skladiŠc ia aakladi« La. Kakor relja *a XIV. in XV* stoletje, Y«l;ja tudi *a XVI *. da #• lael Piran trgovBtem ladje, ki so bile sposoba« zb daljšo plovbo* Občiaeki proračunski dohodki lazuiBlJiTo j«9 da so poetarke občinekega proračuna seetavljale iajatre pr«feivalc#r obšiae* Veadar isoraiiK) tudi tukaj raclikcTatl tn oed prcbiTelci flišnega pasu občine In prebivalci Krasa« Ž« T LtV, sto ttju 80 &• dokcnčno izoblikcTala nasladtja bremenai ^* ^^mlna soll, lci je e^stavljala najTažn«jži dohodek cbčine, To io laorali plačerati tako lastniki 8oliat kakor ecltnarji koloni.^3 S«ptima parsFBolm proizrcdnf« je šla r c«lotl ˇ korist občin« in je pcm«nila reč kct tretjino občinskega proračuna. 2» Pac na ribe« kat«r«ga sc lmirali plačati ys! atščanl udeleženi prl rtbcuovu, tako ribiči kakor »akupniki ribjih lovlšc. Dac J« zjaašal dvaaajstino uloTa,2^^ I»j©nia so biie sardele (v«rj#tac so tu mLšI^«» ae v&e plave rib«)9 sa kater« je bilo treba plačati osaino ulovaf*5 3« Dac na Tiao, kat«r«ga so plačerall Tsi9 ki eo trino prodajali na drcbno(gO8tilni5arjit krčaarji in ©stalo prebivalatvot ce je bilo potr«bno)» Dac Je snašal eno liro in stiri aold« sa beneški eodč^k (barille). Vinof ki so ga lastniki all krčmarji prodajaii na debelo# 276 je bilo prosto daoa* ' Mh» Dac na B>rityt, •aclo mleetarla), katerega je aoral plačati vs«Jc= ' dot ki je imel Tino all olj« naprodaj, prrotnc }e bllo doloceno, da 277 plačata kupec In prodajaleo vsak pclcTico te dajatve* rr Najkasnej# Uf XVI* etol«tju pa je dac plačed prodajaltc potem, kc so bbi obcin= P 278 ski merčuni ismtrili sa prodajo namenjeno yino ali olje# ' Tedaj je znašal daTek 5 eoldov Ba urno. 5* Mali dac (dacio piccolo) je bii v tem, da je prodajalec plačal po en sold najemnin« aa asrilno orodje sa vsako urno i!un»rj«nega olja.279 6« Dac aa aeso (dacio beccaria) so plačevali rsi oiaarjl in drugi prodajalcl n»8a na drobao« Dac je znašal 1 eold ea Tola ali kravo, 8 denarj«T sa prašiča ali svinjo, 4 p«rp«rje pa sa drobnico« Onen|en« šteTilke ˇ•Ijajo %a libro prodaa#ga ®tsa*280 Na *a6etku XVII. stol* je bila dajate* sprea«njena takof da so Msarjl in ostali prodajalci Msa pla5«vali po 3. llro in 4 solde za vola ali kravot 4 sold« «tco ia 2 »olda *a ko«H5a ali knaai jagaj«.28^ $4 T» p^c na fcrufr (dacio della plstoria) so plačerali ˇsi p#ki in kru* haria* (paniccgule) in sic«r po dTa sclaa za 40 lifcar porabl^ae »ok«.282 8, Bac aa tehtnlce (dacio p*ea) j© plaSal Taak posa»HHiik» ki i* protojal grossdje aU sadja aa debelo, Dac je izterjal «den od občlnskih »rčuaort fci j« bil dolžaa st«htati količinof ki j« bila aa»njena sa prodajo* Proti koncu I?I. stol^tja283 j« ta dac snašal 2 eolda sa 100 llb«r grozdja ali sadja« 9# Leta HH^Je bil ustancvlj«n dac na maščobe (dacio t«rnarla ali dacio grassine),kat«rega so plačevali Tsi prcdajalci mažcob, eira tn scljenega mesa. Zaašal je 4 solde sa libro eira la 8 soldoT sa libro ostalih mascob in eoljenega n»aa* 10# *roti koncu 30TI. stolatja ee je uveljaTil dac aa apno (daclo della ecaglia), ki eo ga plačerali vsi# ki sc žgali apno aa Krasu. V letu 1600 je »našal ta dac 2 eolda sa star apna* 5 Obdlaa je dajala dace ˇ sakup. JCupil jih lahkc Tsak n»ščaat ki je predložil Badcvol.jivc jauastvo. K©r pa ni bilo saželjenot da bl ˇ jamstvc pradložil »emljišče, je cbcina navadnc zahtevala jaastro kreditnc z»ožnih EfiČanoT, plendčev all popularoy. ' Po eg daccr je treba omeniti tudi noposredne davke. Za kraskc kakor tudi *a fllšno oacmlje je bila ˇ navadi desetina olja (recta deci« 288 aa olei). D«s«tino clja je pobirala občina, vendar je cetrtino (qoarc«se ali quarto) odatopila cerkTi sy. Jurija ea ;ratg*%« c«rk?eni potraba. ^ Sprva »o desotinc olja placevali t narari« V XVI. etol«t^u pa Je dožiy«la epremembo# Odsl«J oo jo najnreč plačerali v gotcTini in sicer štiri lir« «a urno ali roozeno, Od tega j# bila «ma vkx llra »a c«rkev. 7V Poleg t«ga j« prlpadal c«rkri takoim«ncTani soliotni Iscedek,^ Za Bavudrijski ILras in Saštel j« treba iroenoTati desetino žita (recta decima bladorum) in desetino za prirastek živine# pred^iB drobnice (recta deciroa aniraalium) »2^2 kl je voljala tudl to stran ralte Dragoa^«* Pobtrali so jc nateorniki ˇaei»293 Dasatinc žita •o oic#r plac^Tali tudl kcloni eertrno od reke Dragonj«, rendar to n± bil dohcdek občin«, temreč dohcdek zemljiškega pcs#&tnika, ki sl je to zaračunal poleg naj•anin«?9^ Ta davek pa je nepomembea, ker se^no od Bragoaj« skoraj niso gcgili šitaric* 34 b. Oeebna ±n državna bramena Polttg realnih 00 obstojala še osebna bremena. Nejprej je treba iroencTati straž« (custodi*)« Hanašftl« so se na obsidj«, cerkveni etolp, Tinograde in sclin«. Dcčim so mafcčanske drušin« ˇ n«kat«rih dalmetinskih mestih ematrale stražo na stolpu, pcnekje pa tudl aa obsidju, ea oast,2^5 na pcpulare ln da eo bili plen&či tega prostl* Haslednje brea» je bila robota# ki bo jo letno oprarljali sa pcpra« ˇilo ceet tn ulic* Robot« bo morali opravljati rsi mefečanl - fuora che 11 privil«giati» t.j. plemlči - fcakor tudi prebivalci Kažt«la in Krasa* ^ Sa cestnc roboto so ljudi pcklicali kadar »• je izka= salo sa pctrebnof lahko tudi rsčkrat na leto in ea TeČ delovnih dni* 6 čaaom je prišlo v navado, da je obci»a upcrabljala roboto tudi za člščemje prietanibča^ ^^ kot iarnega proroetnega sredstva, kar Je bilo najtcžje in najnevanej-e delo. Pristaniška robota nl spadala md stam običajna bremena. I4«d cestasl so najpogosteje pcpraTljali cMto Plran - SečoTlje - Ka-tel - Krast ki je bila saradi naliTov najč«ščt poskcdoTana, cesto, ki je rodlla čez B#li križ v Strun^an in tiet« u ic«f ki so tdc±« vodile k cerkvi sv. Juri: ja in k obaid^u na hrtbu. To so blla občineka bremena. Obetojala pa so se držarna brenoa, Piran j© bll leta 148|^C in 1496^ oproščen državne tlaket kl so jo acrale opravljati va« istrske obcin« pri r#gulaciji reke Liirne« PraT takc je bila obclnc oprcščena državne desetine od dchodkcT iz kmetijstva, ki j« bila uvedena l«ta 1574 2. Bo konca X?, stoletja so znaui primBri, da cbclni plačujejo takoiroencvani "paBinaticum1*, t.j, prisperdk sa kopno Tojsko pod pcT«ljttTca "capitanei pa^sinaticorujB11, ki b« je l«ta 1394 »družila ˇ tiašporu pcd pcv^ljstvcai taakajšaj«ga kape« taito, Za to ˇojskc je Piraa priepeval 300 bsneškili ltr^°^f kar J« bilo ˇ soraziserju s občinc Motonua igrednc isalo*^0^ R#dai darek, ki so ga w>rali plačati ptraaeki E«#čaalt bo bil« *i»* positicnee hcminiuc" all ^Dopcaizion delli hoiaeni1'. Darek oe d«ll ˇ dra delai prri del, inenoran "in^poGiticn di itaspo11 ali wiinpo8ition 54 c. delli homeni 36% je bll nam#noen za Tzdrževanj« rašpor&k« Četej * drugl del0 imenoTan "in$>osit*cn delle gallle" all "Iropositicn delli konmai Ti»ti% je bil nan»njen za rzdrževanje 20 galjctov, ki jih j« ttorala občina r^ko leto prisperati v b«n«&kc arroado, Lieščani so plačrrali določen cdotctek od prldelka olja, bržkcrie naravnost pode« statoYi piearni^ » Samoetani, c«rkY«# aol«9 osiroma bratovščl&» in ubožnica ao bili tega davka oproščeni. Da bi bll daT«k sa raŽporekc č*to rednc plačan# bo bila uvedene po» !•»!•• Prrič je tr*ba omeniti podestatore pcjesde na Sras in ˇ Enstelg da bi mogel pobrati davek pri tamošnjih kmetlh ln koldniht in dru^ič poj«sde eanih ra&porskih kapitanoT ˇ PiraB, da bi dvi= gnili deaar prl pcdestatu ia pri cfečiaske« blaga^niku# Davkopla« čeralci so mornli placati tudl etroške pcjezd, Zaradi tega jc bil iireden davok imencTan "impoeitiun p©r 11 caTalcanti" ali deve^sa pojesde, 307 JFekaterl davkoplačeTalci so pcltg redcth plačevall š« leredne ˇo^aške daTkef kakor na primer "is^oeltioa per 11 guastadori di Zarartt t#tj9 priepevek s@ Tzdržeran,;« zadarekih iMŽenirskih čet. Če izTzaa^mo zadnj«gat sa katerega ni točnih pudatkcv, j« saašal leta 1570 davek »liapcslticn delli homai11 1633 lir# Vlri omenjajc tudl glavarino teetadego -# T«ndar brez podrobnej^ih podatkoT. Morda nm i* poene^e edrtižlla s preoblikcvanoncarattadoP Občiaa j« beaeški arB»di prlsperala letno 20 galjotoT.310 ^ iE" rednih p^imerih pa ji prisperala^udi ˇ kcpno ˇcjsko ln t aorna» rl«o# V L• omenjenl TOjoi s Firraro 8« je borilo 100 PirančanoT, V b^atako aTstrijski rojski pa š« 300 rojakor poleg rednih,^ Odprto o&tanft ˇprašaaje all je dajal Piran 36 vojakcv letno v Rašpor, ozlroma kaeneje ˇ Buzetf ali jt saso dehainc prifipeval k vzdrževa= nju čete pod pcTeljetvo« tanošaj«ga kapetana, ker o tem ni točnih podatkoT« Veadar j« že krrni darek 20 galjoto* letno in darkl * cpr«Bljenih vcjakih sa izredne priložnosti precejšnje brese ea Pi»an» Itftd Tojno s Avstrijo je beneška vlada prlšla na miselt da bi uredla obrezno konskripcij0 reeh moških od 18» do 40» leta, kl •o blli spcsobni sa orožj«# s Izjei«) družlnskih pcglaTarjeT, slušabiiikcT ia tlstih, kl 00 bili saM ˇ hišl#^12 f o 80 feil« tateoi&ftncTa&ft "cernode^.Članl le-t«h sofiorall Taako nedeljo sbratl na določenem M8tu k ˇojaškim Tajaa. Piran s« je do leta 1595 uepašno bruall obr«ino konskripcijeg bodlsi »aradi t«ga9 ker i© igubil dve tr«tiini pr«bivalstva med kugasd ˇ l«tlh 1557 ±n 1558, ^bodisA »aradi boje* popularov %a evoj« pravic«, pr«dvs«m pa $4 4, prr«ga obdcbja Velikega boja ˇ lotih 1578 do 1506. L«ta 1595 eo bilet kljub protteto« si»dikovtceraed© končn* tnredene.3 4 K24ub nediseiplini piranskih Ycgako*# eo tudi oetale kot etalac brcat? 5 c^prar bo se Pirančani sprijaznili * ntfini sel« er«di XVII. stc= Utja* Pra* v z-evzi s c^rnidami se je najbrže preoblikoval davekt ki ga Tirt tffieouo«jo «la carattada11, Prrotao je bil to da«k aa volov* ske vprag«, os« obveznost, da so lastniki volcv prevažali les ls gosdoT na nakladisče (caregadcr). S6asoa» pa so Benečani ta načia dajatv« opuetili in &c tb« davkcplačaralce obdavčili s doloceno ˇsotc v gotovijai,^ Za to dobo aisem našel nikakih pcdatkor sa ?|ran« Zato bcm dav#k obravnaval šele tedaj# ko s« pojarljajo prri oliran^eni pcdatki# Prav tako bo» posneje obraTnaTal vse oetal« cbreznosti, »a katere ˇ tem času se ni podatkcv« Omeniti j« treba 9 da eo bill državnim dajatfam podnženi tako pl*= aslči kakor popularl po ˇeliko&ti pooectra, Bene^ka država v t«m ni delala razlikc med privilegiraninii in nepi-lTilegircjilffii, Takšno j# stan^ t me tu Piranu nepc srednc pred začetkoin veli^ega boja popularcv sa evoj© pravice in proti izrednim breatncm^ ki jih Je začelo plemstvc uvajati t dobit ko so sindiki prišli do najv«čj« oblastl* Vr&ta breraen, katerira eo bili pcdTrloni saso pcpulari, jih j« - naravno - silila ˇ boj ca politicn« prarico. Fopuiari# ki so aceili najTečje brene cbčinskega proračuna na svojili ram»nlht »o racunali# da bc 8 prldobitvijo političaih pravic prlšlo tudi dc enakopravnosti v bre«eniht t» j. ˇ obT«»noBtih do obcinefkat«rim s# je ra»r«d priTiltgiranih izndkal. Plemetvc pa st j« retrajno držalo svojih praric, t#j. statutcT, »akonov in starlh običaJ«Tf ki 80 nastali po snporl T«likega erata, t#j, po izključitvi popula« ror ls B»stniia oblastnih organov &n uprare, G« računaao š«# da j« plemstro izrednc slabo upravljalo ob5ino in občinske ustanoTe, da j« mnogokdaj prišlc do pcnev«rb in drugih nerediioeti» la&kp ugotoTiHK)# da so popularl kaj toalu našli poTodo sa sačetak politič-a^a boja sa evfcj« praric«. »YA QmkMok PZRAHS&IH POPULAJiOT Staaje, Ki je aaetalo po sapcri Velikega sveta, a poirditvaai eta* tutCT In starih običaja* ia &% pceebso t uvedbo urada 8lndikoYt j« popolnojEa odgovarjalo političnim in In gcapodariskiiB cilje« »t6tii«ga pleiRstTa* KftdTOBnc je ? Piranu§ kakor tudi y drugifa istrsklh ia dalroatinskih mestili obetojala š«lja populerov po volit« Ti sodiialcoT in clrueih meetnili uradaikov# predvseia takih, ki 30 zaaedali ključne guspodareko-političn® položaj«, kakor na priuer fontiic&ri. Populari n^katerih dal®atinsklh mei* ©o s# hitro sasšli m so se ž« v stačetku X?« stol«tja uprli in dosegli talto imeaovaae "kongreg©11 ali ekupščin© popularor. Te ao kiaalu po= stal« politiS«n faktor, »a ksterega so Veli: populatror 1n j-O-sl«nc«y Svtta dvfaj«etihf Bpo%zml9 da o»f?nj«n1h po ul«»rfTv n« podpiritj© vsl mollnmrji, tnoveS 1« dolo5«i del-*nonnulli« «151» noaitMi populaiiuia illla« coB3un5ttstifi'1 - in j« na onnovi t*^* 5n 11« zahtevo pof^lpcer populmr« odf»lovil# ^oalACci 110 dalj« sahtcvali od došiif da I« ruu3«*l je i*Kl«pii iioIm po^odh« Sr«t dvaj«. «#t1h 2« »ol po »vojlh odpof»l«nc4h, krjti *»^u«lll d«l oooseio hftoiio pitt d#ll# do portf d« •iilfn« d« Pyraa**t t Svftu dvajsmtlh 6o. pa j# ˇ«« populnroir kot 8« afj<*dobi~*#t aeno oMfcto&dl pjtt d« populo, ch« rsaa doraria iittxw"» S* oanovi iraagii te^a j« 6oš «kasal, da •• aolna p©f odba ankljufil * poalanai 3v«ta In potr<51l pravfco r%l«f-ft avto ,(pd«llf qunl ponno mmm®r euoal d« populo 2B j€jo 3r«t dTaifi«tlh «a aol, tff t#siko u^>tovitlt dp. ao itnell pre6Btmmikt popalnror !• poxčilo. ^ritcibo j« aoft r#ISl tek o9 d« ae poulje ˇ ^#a«tk# »«ro tista «ol» Ut Jo nornjo ieroilti po Jo •olni po^«»<5bi in da •« eolinerjim vr»f» njfhoT« ciikonita petln«. lastn t«^af da «0 »« ^imn^«iii9 po vp«j v^rjctnosti m pritlk pojpttlarov, tuipsšno uprli dr~svai tleki na rfkl ?'ircif 0 5«««r j« &« Mlo gwrer&9 %m X?« atol«tj# ni vell nikakfh ^nanih vfrov, kf t W. «0T€>rflI o k»krftiiUak©li »porIh «11 pritoikah pir«nei. marca lc>o3 ZL;l» allo na ob"4nl dolo5«no št^tHlo popularoT, 61. *! *o poeblt*fttili Bttr« Umširo, Jnkobft ia a1oj«ij» ia^nno, da s« teorljo sr ajifaov« koriati, kt ps v viru *i!»o doloSneJe liwno-ˇaL«. K« ssrhtfTO stntHk0irf kt so nmatrjai, d© ©0 prmr eni t5at1f ki aa ttoritjo pontaviti po robu takia umh% vnm9 $m pod«ntiit Aadr«j Velier 15* je&mrjti I^o4 odvii«l v«e«i tr«a pooblm^noto popularor pruvico, d» bi »t !o«novali Mproour«tcr«» milr^r»lttitf«N la Jl« j« puatn satto pri!vieof a» «« l»«auj*jo * pi« curator«« Illaru« p«r»onfiru» qua« ia fnsfruee&to procjur«tSoni« contJn#ntn ia 6b «• 12 i »jtlioT« prltosib« faatrajo It kot prltoJSbt podpianikor« *ffti uk*L jii &or«l p©^«»tftt poaovft! 15. fehznibrj«, ^ KitJ prr! nltl drngi u^a* pe nimtm pora^lft« ^Vct tftko ob« ukasft molSlt* o Sttl prvi aiti drti^l ukfi* pa jittt« nprctrfl« populsrn prt tem dokua^ntu V^ 1 iicegn eveta« AlojEiJ IHifn^ J# ^l«sro s*ht«Vft2 ajeoto v Veliken «vetu * et d« oonsngSo •O pmr mrmnttt To pn poe«nl9 d» n$ j? z« gof po^nr«> !¦ vr.ro kcm it zop€t pojnvil« politiSna stshttva a#k»t«rih popuXtrovt ki pa j« bil« Mvrnj«aa a t««f d& ao avetnlki ^s^i^pra prontl «t riiti-lantl a »antanir lo tenor suoM in da ni dvona, dfi J« Vnlikl av«t tak kmkrlta j«f **tl«Dn «t ^ovprno ai «aa« noatra trrra #»t aansa «s«o praato preato »i »ndarfa !n rovlmn« Ha koncsu alcdl ^rvo-llt«T odposlnnca, kmtar«mu »o dr;Tl nalof of d« br«n5 prftvica 62. 35 ?tXik*Lii «vi»te. ' Ta. ssakXju*ek po«r«dno pmr#f da «« j« borba b«-» d*lja*nX*, Do kak&mgf* ^pkl juSka so priSXi eeredi Hia« bljnne aoli nl snsno. 051 tn* pn jet d& populr^r! niao prodrli z s&htevo po B€stu v ?$llk#s ovttu« *©d«»tsitova ostjiter ops=?% nt* tist* popu-l«r^t kt »o po<*p1»i*li pooblt»©t11of j# n«posr«?lr*o vjilivnln tudl nt ortnr ton vVlike^a svftn, ki j# irpor a^#jll9 prer»»pXAV s«iko nn ostbo Aloj«iJ« Pn^&na. Vsekftknr i« ts^X«6§»9 du za i^uno« oi«e tstftli ˇ«! plrftn«ki populerl, nitS nj!h«*va vfSfm nli polovSoaf t«BY«5 1« tJati sollnnrjl, ki wo anhttvnli ˇ v1ru om#nj«n0 »ol» T«ko ois«jcn« bcjF'*« nl »ofUk pr1v«^iti nilcRmor, lnr#64*ma rtorda k lfcpl«*ilu soli. Toda nsjbrš« fcttd! 1s5pl«5ila- L« ji» do njof« pri -dlo - nl iivržll Vfliki svet hII nvet dTaja«tls sa «olf t«mv«8 •olni tiri&d v Keretkeh, n« kf*t«r*ga m «v#tn1icl la^ overjnj «• Pot««t»kf»« »i j« plematvo to ^ot z oatroetjo 1n hStro ekoijo pri-dobllo zmiMO, ki j# nl b$lo iao^Of$« «iiB»t«viit5 . S te« akto« jm *o se *1adlkl H# pr«d rnforoo njihov«^*« ujiiidfi pt*#c«»j uv«ljiivSH» 0 +vuju JoaJduO itCriCo i/ *teut ccuu ofaJ,'&L fcuusJd&& t>64o& cto jb ojuaoA&t/, cl/ fadi ˇ l«tu 1511 1«n«o aokftr« o prStoiibnh pirennklh popa sro? protl pl*«stvu« Drm Aukttlm ^onsrds **or#6jpn« «poro5etii o pr 1toŽM p*5pul»iovf d« bodo aormll »«)»fititl «ft«to surn^i «lntn ^raskrbc fontik«.^ Doi xe to obtošu^© font1k«r#, ki no p«»tf*li dtol^Ski fontik« in pod#8t»t#f ki so t*rj*i.i CF^^ifti br«a kapftnlfi« '^h»rgf9ni ukrtpi, kl ^lh Jp ˇ t«m poglt^u podvs«l poil«c?t©t Hl^P*i 38 ront« Tioro, «o viio stvur «% ntteij ^»«i pcwrlrill tn «itt«t#iTili, i tod« Xe zm n«kej i5a«a, k^r «o pod^stati n*aulJcv^li « nvojln po-5«tj«ta, a lX©miitvo ˇ »vojih otooiiih s!o poiml^rcrr pr«v takd« , Snto ni luano, 5« &* liit« X5I?3 pojavl n«v» prlto^bs popuX»rov. t«-tl izj^vXja^o, da aoHii« aoXti aaal oj»pri»8«i 3aIXi olttaainl d©X oonaigXlow in <3a so *ato aajgros^ll tirdnnjega pod««t»t«t d« ht "oon int#rwnto d1 num aignora coa#r«ipr«? #t tr© aol fiur !• dtlib#ras1oni ntccosftarfe per la diffssa noatr«1*« ^lMtttvo pe j% to pr«pp«^fX0f ol$ltDO t aa«teH 9 d« bl o»tftli po^ularl nj«*r«v plan S t«ef da jt pl*iBstvo l&anovide ta poi&kus poptU.«rov škandnl in Tstajo, JUi jn i# boXJ rtRBdrnSflo« V RfedfilJn^bopM ao dosegll 63. ˇifcitaciio rašporoktga kapitaoa* ki pa j« dal popularoia tako ttčJ.o časa, da nieo mogli formulitati svojlh pritožb* Vzrolc temu pa 3* bil tudl ˇ tn, da aiso »ogli preprifcati aobtnega plraa« ckega advokata, da bi forasuliral ajihov odgcvor ia ajihoTe pri* tožbe/0 0 t«mt fcakšea 3® bll saključek dolgotra^nsga opora. aas Qhraaj«ai viri n# poročajo v«č» Kakor j# videtit imaffio o« pravka s poskueom^ da bi doe«gli dOToljcnjc do #nkratn«ga aborora« nja9 kl naj bi ee isrrrsilo v prieotnosti pocestata. Torej so sopet ˇ ozad,]U š« prav šibke političn« sahteve, l«kaj uspeha pa so ti prvi boji ˇ XTI# »tolfctj* !• im«li. Popularom Je bila prisaana pra« Tica do iETOlitv« t nekatere upravne uradet kar pa bo sindiki leta 1534 ponorno pr#pr«5ili s i«govoro»t da priliajajo t uradc "ptreone nove et «dYenti*ien# ^ Y etiridesetih l«tih XVI. etol^tja «o B«netke hotele urediti skrajno EancmarJ ene občinske blagajne, % raanind tožbajBit ki 00 jih pod#= Btati sac«li proti fomtlkarom, občinskim in selnim bla^a^ nikom, j« najbrže usp«lo# da so te blagajne nekoliko napolnili in s tem sa nekaj časa pcrrirllipopular«« Beneške oblasti pa 00 tudi drugače posku^al« oisejiti oasioTOljo piranekega pleastva* Sol&l proTidur Ivan M«mo j« 24* decembra 1147 ukasal zapleniti rse neobdelane solne fond« Earka caldane in larkTarda Apollonia.^-3 n«e j« sicer, da eta jlh oba§ na intervencijo ?«likega eveta, dobila že leta 1550 zopet v evojo last^-3 Tendar ostane de^stvs, da 80 obstoja^i poskusi urediti stanje tuai ˇ solinah, S temi poskuei pa so Benetke nadaljeral« tudi ˇ petdesttih letih, ko jt bil^stanje fontika pra.T tako p»r«č«.*5 Tudi v ^stdeseti in sedeffide=« aetih letih 00 se ti poskusi nadaljevali Trendar % dvomljivim uapthom.^ Pogoste pcneverbe t občlaskem fontiku in t drugih občinskih bla^ajnah pa so beneškc vlado prisiiile.da je ukrepala tudi po sTOjlh oerednjih uradih. Tako je leta 1550 poslala v Piran sindik« kopna, da bl ugotcvili Tzroke slabe preskrbe mesta# Sindika Anton Zane in Daaijel Querini eta spoznala ˇ prvi vreti, da rontik ne more dobro uspevati, če mu delcjo konkurenco pri= ˇatae trgoTinic«, katere 00 Iml* podporo podestatov »aradi nižj« cene ±n boljt« kakoyosti aoke ali žita. fa podpora j« lmala po eni straai %a posledico tešajo priratnih trgovcmv, da lii i*boljšali pr#0krbo prsbivalstva % žitom, po drugi strani pa j# bil aiočao pri«ad*t fontik, to J« občiaat ki nl uogla konkurirati priTatni trgovini. Populari 00 bili 0 podporo podestatov fonttgetom 64. sadoTolj&i, naletela pa je na odpor plemetva« To je namrec zahtsvalo od aiadikcrr kopaat da prepovedo torrstao podporo. Zaa© ia Queriai pa sta spoaaala, da brez privatne trgovine s žiton ne bo &lot ktr je preskrba mesta preko fontika šepala in ogrošala prebivalstyo# Zato sta t svojih odredbah (ttrmiaatio) »apovedala obČiai* aaj sl preskrbi kvalitetnc žito ia ga prodaja po snosni ceni. Kieta pa pocestatom prepcyedala podpirati prifatn« trgovinet ker sta sposnas la§ da poraročajo «1* rubarie" ˇ fcntiku pratnitev občinske blagaj« n«, ker je bila občina dolžna, da nadomesti fontikovo izgubo, da bi sploh lahko deloval. Tersinatio Zane - Qu«rina poskuSa tor«j rašiti zader« fontlka in občine s temt da pr«dlaga konkurenco fontika privatni trg*rini s kvalitetnejsiffi aitom in konkurencno ceno. Kako je ta poskus uspel, dokazujejo že prej navedene tozbe proti fontikarom. Poneverbe osirosa "le rubari«11 ˇ fostiku so se pač nadalj erale. 7išj« cene fontikovega žita in icoke, ki so se znatno razlikovale od eaae t privatai trgOYlni# aiso wo&l* ˇplivati na pomirit«T popularoT oairooa na »ffianjšanj« nezadovoljsiva, To Š« ˇ T«čji nori9 k©r »o Benetke leta 1551 snižai e cenc soli od 6 na 4 lir« in 10 solior sa modij^'a. Č«pray 00 aolinarji ia lastniki solin l.hko š« yedno prodajall svojo prosto petino v zaledje, kar jlm 4« le priaašalo koristi, Je bila nora cena za populare velik udarec. ZmacJ^anjo c*no sa glavni del prodnkcijt ni prizadela toliko obciaet ki je s stojo eedmino le prisla do obočajne poatavke ˇ prcračunu, niti plemičeT, ki &o imeli tudi druge yire dthodkov, tessvem gospodarje populare in eolinarje, ki soaHMtLi svojo petAno uporabljati tudi sa siosko ndrzeranje solnih fondor, k«r k± jim nizka cena ni nfii obetala Tečje dotaci^e ˇ ta nasmn* Zaradi neaadoToljatva so roorali Benečani ceno soli že ieta 1556 ponoT»o dvi&aiti« Dvi^anje cene iontikovega žita.-ki ao rasle.med drugimt tudi »aradi ponevrb fontikarov, kajti občina je »orala, da bi vsaj delno pofcrila iEgubo, poTečatl cene,- in ssakjšaaje cene soli pa aista •dina Tzroka la ueBadovoljstvo popularov ˇ t«^ dobi, Prepiai dokuc^ntov osredajih bene^kih oblasti aaTaJajo š« drug«« Eadtam« ko 00 Benetke na ta ali ini oačin skušale r#šiti Kodod^ft ˇprašaaj« piraaske pr«0krbe in pr#pp#6iti poo*yerb«0 ja prišlo ˇ TOstu do drugih naafropov popularov, L«ta 1555 00 piranski ribiSi nenadoma odpoy«dali pla5*Tanj« daca obSiaskeaai *akupaiku# sa ˇ&• rifce# ki so jih tijeli« Frrostopao sodišč«# aestaTljeao i« •iadikov in aakupaika Avguata Cavaaza. j« »kltailo zaDlaniti va* >ibiške ladje. Proti temu sklepu pa se jt zastopnik ribiš«Y pritožil ˇ Benetkah. Veliki svet ^e zaradi t#ga eklenil poobla« stiti 0iadik#» da se bore proti »ahtevaa ribič«r pred beneško v Cferkvl lifcrlj« »trunjiuMike* ˇledo« K*ko J« pr«vda pot «V knttrla vwo, 6« 00 a« pr! vljfadi pHto-iill *coa l#tt«rt pnrte d«l auo pu#no et perta coa proour«*1. L©t v^rok «o nav#dlif da nis&jo mojnoifti, d* bl a»e#:ll *;kupŠS*no ropdbrov (144o) 9 kt i« iKMttala sr«d1 XTTI# stolf t,tn prnvi nads orir! *rgtt&9 kl j« prn-jjrr 1«v«3 f da >»i hv*rak« obgtntt peatftla prm*m &tm*nn lokDlnaga plaa« atv*. r>opttlftrf a**ta Hmnii pa #0 1«<»X$ 1«? kr«*tkotri«4n« ia !• r#*kn tr#nutne aapfhf, kl jm Jfo n5.no prfitnnll nfknlcc ?voltti 6n# ao^i* Tols9 ciljfr. Ko |« J# priHlo do »trnitvn, j# bil (Kfpor f.-l«n«tTR t»KO BO^mi9 šm ^# t«koj pr#»r^l toi&nj« popu-lnr<*v» ^ol«ir t*|« t« mnrmmo nmvmn%i 9 6» »o rvnpulftH Split* fn ^vnm Se ©d mnmgm Sf4^«tk« in#71 p9lftlto» ©il^t, popultiri &&riaam 9» so •• TG^lntmm, borili sn tr«nutM i»>enomsk# potrc>be9 kakar bo Ml# pr#*?krb#if ia^abljene »ol fn pocfobno« ^o in des1»tvof dn b« 11*no ^iislf »trn1t5 okro^ n*k«#* *notn#g« vod»tv#if kakor n#j«r. ˇ l*tu 15o4y Jih ni «©gl© prfpfcljftti dnl^S. ^#n^»r florecio n»v«»ti •fc ponltfTnn poj«vf ki jf n.pr. ˇ S>pHttt r#»š#»ii popolnoas« dro|«Stc Spiitakt novi p«e«»l j*»nc1 «0 V€?35noa« ftlvtlt v hlf^o^h lzv#n otstne-pa obzldj« in n1i»© i§«i»ll nikekih ir^^lej t Hr^nu iso i«#2i tBko kP€tijttf imkor novi n«««ljenel v#!5jt )jr»vict» K**«t;j# t Eaftttlu «o mil^ll sttvtu« esel^ano^^civ«« noiri1* pa ne tm «t»tu« aoblli tftkojj, ko «o n«h«li b^tf ^hnbltatorea*, t«^n po IGih lf»tih btvfmja a« ob5ia«k:1h »11 ««iitn1h tl#bf 8« «0 »1 !• po»tf»v*li hprf^r bo ^iM b» maloš^ ^tmu posamMito^ fia osn^i a«*akoiiii#ga skl#pa V«lik#sa sreta od 2 junija 1560 •o ttcianji 0lnaiki nn^o^or 11 i tt^rnj^fn pod««t«sta /nidrtj« ^nlbljat 4* j# ukar.al o^i«t5ti ia poflobitl pt'1«tenill5f> nn ro>*otof s upo-rtibo 6«lovm ftll« v»#h popul«v*oY Regl^le n& epol 5n »trroait. Fobot* J« bil« oprnvljc&a *ft rodoloH t^. t lu^th, k»r «*ort«o ras itMtt t«ko, dft 80 prebiv^loi **&>*?* ?<=Btn«ga okr«3« (d«o«nii) d«tali iso«aoc« po v«3 d«lemi!h $&* • *iG<*r dtlo »J filo ˇ c«lotl xm ra^a» popularov« ^baina J# p^rsbil« okroL loo dukstor se po* tr#b«ii lc« ia r«vao tolikn z« «frf kruh tn vino s& tiallc« SelfcV-c«v« ttnaRT J« priSlp prl po^sbljftnju priatniiifiSft dd rafkst^r^li l>r«tr«*ljiirih <3o|rodkovt ki 110 ontali p^pulfjro« tr^no t 8,o«1nu 9 tott" j# r,tlo ir^liv«lo r.a k«snej?t r«2rrc»j dogodkor. ^fr«i«ko p^l«tfiniš5t Jt Mlo «ao afejboljiili priotf(H4Bč n« e«v«r-ofis «J«<5ranw. M)e j# «e651t#no prctl burjS9 k#r j» Is^al« >rev ob vxg0$Ju f^ria« anr. «tlt &m p* primttaiSifo popolao^n n« 7 stlii« "*•© j* plcofjtro uri n» «^oj# _^ jitronk«« 2i»t-Sar,1i sslfti b«irk, H^sn^c« pm 3«f-*a odf€»Tor11i pop\il»rf-».žft «0 b1Xl *#3o redkf pli»«Blx4f ki n« M t®«l f vnej r>o «10 «11 dvt barkl^ 9 doal« J# p# 1© poittlcrov ekupftj prt»o#}o po <%o ««no. fo pa ˇ koH«t plffmfttv« ia bofftttjftih ««fi^»m>v. fad« prfst«n)§S# ai •luilio ««©o sa iftfil« toerkt, t»«!V#8 tufi «« t«??3« b«r-kin*9 brnonr« ia |tnl«Jt, ki 00 tukaj natovitrj»lt *ol t»r mgtOT-rjali Žlto la «ru^o bl«ieo» ^lo r«akl populsri p« »o b51i lniftn^.ki t«k1h l«dfj9 «fit« «0 oprftvtSeno r#klff dfi M to a#l o «orf!e o^r^Tltl ob^in« na vroj« titroSk«, |ir*«dvs#f» »*to, k#r j# bilo pr1«t«n1i5« jpvm Iff^tnin« in «a c«ilotno |ir«nkrbo e*f#tn pr1«*nsl objpkt. P#lo p« |« bilo isrriffAO kljub nff^o^ov^n^u, ^rnidraS j« b4l peglebljm, sunnnj« prf«tnn1S6# O'3iS5i»R«i ˇ Javno kori»t9 0 knttrl p» »t» obm t»fltnt r^arcdft i»#ln r«Lll^n# no»or<». -tode koesnj «# j« nnb«lo d«lo prl dl.S5«nj«i ia porloHtvi 5H«tiim5ilžSat $e V^likt •ˇ«% »jar«-j«l »kl«ipt dii 110 «<»sida oott, kl nr»j bl vri?nl nVn pr1st«n ftkm st:lpa la • te* aaklju^l 0«r««^njf d*X |»frn«fi€ikf n« m mtnt&m ob-rfdj*. Pop«l«ri o« »• tttm ttprlft od Bfsv#ga pix*«€trt« Aadrirj« V?a1trm p* s«htrvrlf 9 d» »kl#p retwlj»^i.» Vtoi«r ^t viio rtriir rtpustil vl&dt.S t«« s« • j# z«3tX» ^r-oinA« protf »niitu« Dol #iko-Imj ^#pont« j« naro^il ?odtet*tu v Kopru, nnj «&devo o««bno prt-ISBt« 7« Jua5.j« j* kopr»k| podntitat rf^lnl «^J« poroSilo« 11. Jttnf J8 ^# pCMŽobno p?yro'511o j>o«l«l p1r?»a®kl pod^^tnt 1a nnkaj dni k«i»n#J« tuii »olni p ov1dur;Hf kl «0 •• tjtdnj »udili t Plrmu« Y#»d ti»» pm j« vl«dn doblla t#H profetnj Vnlik«^a sv»tii9 kator«gA •o **ptop»li sfndllri la ˇ•5 pritoBb pojmlarov, k«*rr# «t« a«nto-IMltt «?tra«j KoBBignol la i^ttr i*ttronio# Vindn j« ˇ tt» prJa^ra ncfel* «r«t«l t* y a^.mlf dnj^n lt tu »prrmnnitl e«ao poH# krr > b1l« pr*it*ske. !o n#»u*p#l*e pcnlttftBtvu Apelonija Apallonia v l«ttt 1577 «0 »• oiprevlll ir B«a*tk« nf>rf plrraskl 17 odpoelftnei* 3r«ogitt*not «0 sc pr#dfit«Yn1ki t#lfkf|r« «vf*t* odlo9111r da 1kv1«5«jo «« pegRJaaj ft« «no korlot «a ob^lno« °d poslfinerr v Benttkiih ** ai dnlf »po«-ro^iti doe!iw»vno Žnljo vlnd^, ^« bi od t^flftj aflj# plrSmrnli knji-gcnrodje, bl ^tajnika ia pisnrja "ootsunlt« rt aniirar»l tA* f pri S«mt J« tr«h« pod l*ttaiTtreitiw r^zunrti »kujno^t «olin«rj«T fa go«p«-darjnT «©llo - j:«tronf mftit et ••liacrl.'* Bllo J* 31.imroa 1578.18 Č« l«ti T*^«r j# bfl p«stnvli#n «n*n«m 118 lastr-»kov «ollnf ki )• bll inro^«a nvstiicfta gl^niDilrtt % n*l€>gf>9 i5a i^li5# Kbor gospodarjtT 19 •olin Mt B*»3.#dnjl vt5#r. KR*no j#t d» niso s>llo«li r»«h c»- «pod»rjtY 0Cl1nf tf»&T«8 šm><> najv^aj*. V«« to jn Mla »pr*t«o *»-«lilj«nti 3pl«tkii, clm bi gofipodrj« solln9 pr«dv^ei» .opalsr«', prf -«111 k po a88*nju. Oo^podnrft soli - uni^eralti oloi 11 pr©<3^ttl patroni d« «*lin«Jeo e# 1« aprflc n^stali v aoroetnnu 8v.Frsm5i-Ska. wmdnl vir Sv^ta rtminctih zm *&1 mm sporeš* le tof d« Jt Ml spr«j«t »klepf d» bodo nollnarjl pors^ali plr>3tvtit1 ur»dnlk% kiikor s&httv* Solnl ured. oa pi^isotnih Los»po6«r3ev j*fe j« ^l»no-t*1o 84 s«f 4 P* pretl »klrpu, T«ko ttradnl vlr» #*ur»dnl vlrf to J« tr<*tjB !#pllka popul «ov 25. novrtFibrc 15?8f pm nmm por^t dm j« ijt5 ilo iui om»nj*»n«! «#itt«nktt <3o lneldDntoT9 kf pi jtli m opi- 21 «iij« por#dho41 na osncvl »kl#»jj0 t*^;« F€»t«nica uv#>dr«dl teta 1577 pa *o tudl obnlai ribclcnr 32 pi^pov#dr«li s ut«ii#lj!tvf jof da r« 3 okrotclo nt'*io i«J»m o«l# rib in pr«pl«*;ijo o«l« ji^trf n« :1kodo javn4h ustf.nor la 8«u«bnt-kovt kl so kttt-Ul d«lci# ribjih lovt»8 4i^1«llh ribl§«vt kl s« pooblnSSenl, da leivijo y r«a«ririitih« Ha prvi pogled j# to ko— ri»tno pr'j»T«I.anja m»a pokai« popolnooa iru^a^no •tfifij«* ObSii» J# dobivnlft re3j# dchodk« «fimo od rmwmvT*\9* ˇ fi^5ovlj«h in FfijsnnUf do51« »o blla lovlšda okro^ ^rrn« in ˇ StriAjajanii|utrfntabiln«« ^r«j»or«d «tatvit«v j« torej sa v#5J« r#-s«rvpt« «? i«cln«f kfijti okr^re drsttSS J« lahko ftkortovnla Iov5^ iB» 5n • t«o priraatxu ribt sa neknj l#t» ^lna pa soiala pr©por«d obolnega rlbolovn, ktr so bll# 9 t#a fjrl«ad«tn hor1»ti tistlli r 1M 5«t, kt eo ©« t»o si«o prtftHvlt!&X! % ribolo^o« nm ob#?lah *'!• ranfi, ki ^e torn^ nimo ao^ll vkljttStt^ aed pooblnSgrii«^ to jt «oi rfb1^e9 kl «0 <5*l< xa sit>*upnfk« os» ˇ ukl^du r. sakapttiSkfisl po^ocib^iffli. X«r p« jt bSl fikltp 3iar*J#f "contrn Xro««#rvansa ©t ovmauttufiin« &fitiquiflsl«!« dl qu«»»ta tFrrft**, jr ohM&zm HM5« I« tellko bolj prl»i*3nlf k«r j5« je ^#likl «v#t » t«» y^«l n*kaj f $*mmr m bl »a#l vsetl* IfadaBornikl lovliS fa rtbjl dfto«rjl «0 r«a naill n«kat#r« r1M5t na »¦dovrtlj€a#« rlbolovu t rtaarrntili B#5orljt la FrmiIi«'* To dok»-»ujojo prapfsi is krisainj*: n!h aktor prd«atxtov. l'oda to «0 blli 1« 9«citlj«Ri pHfli#r! • V«nder 90 st aindlki oprli n*ir.j«. Dr 11 •# Izglaaovflti fikl«p o prr?povtdl ribolov© z okroglo «i«^of pr«dv«t« p« ob«ln«^a ribolovif, s obr^t 1 «Ž1tvi jof da hog^jo riMSi un!l!lti 14 ˇ«« rtbja lJ« Vrn1«r»t K1 j« gro«11 s ?o »oldl flo4« n« v©*ko ^l«vo aov i*i bi 4«l^le 5ko4o r vrtovith, ^»*h*9 *#r J« podtatiit T#tii«r irtiva« r,«kl^uHl • t«of a« Jt siiidik« oprostll 47 obtožb«. t»kpi sdfeft YB#kakox* ni b51n ojravi Untk nitt .mvičiui, *ol«g t«c« P» flO 1era it SnroS#nl« Pojmlfri rlii-Jo torej ˇ ob^im»k5 uprfiTf Trsto ntec&onitoot?f ki «0 j«» na ikodo» 3^oJ« |x*itosb« ms^lrlnjo tudt n« fontik fn tiolno bl^|r«Jnof kj#r 49 73 Ha osnoTi rstga tega opasimo na «01 strani splošno ofen*iyo sindikor proti popularom* na drugi strani pa Tse laoSnejše zbiranje sil md populari, ki •• prlpravljajo na odločafcjšo akeijo* randar r okrira aajconitosti, 5* Haatop podeatate V«M*ra in aindtkov Tsrokav ia povodov za^ttper piranakSfe popularov j« Mlo tw«J dovol^, Itoris J« pr«YtSa em aost In mh grti4njii eo«tu v»o stvar ea kek •«•«0 s«rl«kla,to6a proti iconcu «#pttabr« Jt oglt&ofd« •• popu-lari »birajo nm tajnlh «e»ta/iki^ 1» »t pe*Y*tuj«jo o sbirimju ljudt s« podporo la finan»irimj« ufform proti Vellki»au ev0tu.28.»ept«obrii Jt pod««t«t srv«d«l za Tal n«i«dOTOl j«tva in sa omhj»m MittiDtt t«r ^« r obfiirnee poroSilu pojMnll Sr«tu lo v B«n«tkahfaii nftkai« t«ri popularl drl^ajo in s«p«ljaj«jo otetn« pr«bivalo# preti pltol-$•¦ Vnliktga «v»ta.!V#prf5uJ«jo jih tmj po«tan*jo 81hd1 njihov« dru2ba In ntj poriap«TmJo sa »trošK«*^! ho8«jo oblaat#« ra»lo4it1 n*kat«r« ftvoj* pritoib« in «aht«r*. Or« tar*j &• fiiroko ma»no-ˇ«no akcljot o knterl poro?511o jjti»t5 9 da ut«gn# s»r«di raenih no-TDstt, o k^trrlh •«» po»vetuj#jo 1a «-1d«pttjo9 pnntati n«rwna. Boje^n, da bl ^riilo do 5#»a hujS«»r«t 3* povaro?»il#f da i« T»nt#r aaet&pii taioj in ««5*1 isn^llStrutl IjuAft« ki M karkoll ut^^nili T«d«t1 o nr.e^nih upern, Hi i»t1 an» J* ?*ff!1fal tfipnlkii ^rlntofo-ra V«ct«r»t !*>rrpncm 3ohi»vue*i3»9 ^lnon* ^»^af Xv«na Htaeco 55in FrKn«!Ska >M«rfiui 56« 29# ••pteebr« »ta blla «aall^a»m ^po3*. nij Via«xi 5t la *-rko d« Tla«*^ Jo, »fpt«isbra «0 priiai a« vr-oto rlbtSl *%t©tt V«aoiao, ** l«n? rnar ^rf«i B poni« la Xraii Fra- glaeoao • ^s vn«»h a«p1on^kov o mslltaijtt J« rft«v4dnof da Jt negui 9ifautja, os#a;S«i ir^Wfe populfroT gospo^rskit^a simftaj«. Solinnrjt 90 mm upt- rnll Sfimdi nenr« 00In« pogodb« 1n rsklndi k3*r, ja ml%9 kl ia nakaj l«t af bilo plaSano« fcitri Či so s* ur^rll »r^di pr#'por»df lor« oti ob«lfth s okrogJo in*«lo9 saradl ^enar »o mmblt S# t v*3Jo r^vofilao kot pir«J« Ka«^J# la kolonl 90 ^¦¦*11! a^^genj* «ajatv» na olja# fat akupni »o Mli obatoi gor^l9 semtii/poffloblvv* la 5IS3«ilijaL. 65 x prlstaniS^i la &»r^dl gradftj« ffootu. n. fi go«po4ar*itl ˇ»roki pa pnrlŠ t *god© 0lMim i ao a« •vojlii t*«n1h »#*t*nkih in vullSnih p*> ©var^h j»«a« fertttiall« a« ho^#jd priti ˇ V«lfti «vf«tt da h©5«jo po^tnti nodRiklf foii- potula 1 š« ni»o Ml« t»i-o Blo|-ok«. , oj«v1 9« tudi t#inj« po 69 © BirmklJi ur«dor. O onitbnlh >-*n«ri1h «o a« asnsli^aju u^ot^vlja- 11« 6fi «© r^*dl«l jena n«pm^$ žfiio, k#r »o t&ko bo#g«tt k«kor r«rni po^l-vrSeaf «n*kf« br#a«no«. PX««151 p« t«n br^iitno« nim podvii«tilf •11 p* J1h no^jo opTRvljat?« ^rar txko «t pojtivlja splo^rui t^Inj« po pr»g!#žii obSlnsk# ujthti?, po t#at da M va«ikdo micl n* 71 »ooaioS^ija v o«.ctu ln ob5iiilt*V«*iel ao PoU#čjai«a ud#4stiroTa»J*i ki 90 %a* po^ul^ro« sanlkall« t>a uporrikl 110 btll tudi rnstknlno nastrojeri «X<»@»ntl9 ki 9« n1«o pl»811i pr#livfiii3* krvi ln »© ^pozili pl«ssi5«n s smrtjof p« tud! uair^n*-; 1 #]f«t^nti9 ki «0 iiftttciito ««dnL«v ˇ Vulike« evcttu a«fct«»ralf «aBO Riu§ eoneTKtSonls11 •11 k^kor »• lzrf?^itjo irlH - 0ua ©onnnglio1*, ^•41 0»ti?2fisl J# bllo tudl irr«S»Rj«if kd« ao ^odltel ji ln protmp«-torj! itpo*>^. V«l KH»I4Sani ae 0« ^trlajftll y t?cf d« «0 blll nftj-»ktlfnfjšl Iv#»n ia Xv«a ?#t«r A«oio»o ttr tfurij '^cHftvazsl, ts! trlj« Irgovcl« Slrdijo ^«t#r Schlsvuasii, Hikol^j laldia, M&rko d# Iintf Markvjird HoftsJgnolf Betcr Pfttldone 1n J^rko Bartuoel« S#v#i« uo r^stn prvlh tr«lJf kt »# • ti^j#jo is^d voil4!tfljf>, v«l oatali to aJctivnl prop^rtnrji feo^a pcpularov proti m9tmmm pl«B»tvu. iod««t«t V«nl«r j« 1 s 2Rftllia®j o^nj#n1h Ijudl takoj «po«nalt d« n# grdftl t«kojS«a oboroi«n u^or ln dm »o uiiLu^i-«gi Izbrall •-#ila0 orožjff t© |« proSnjt la pr1t.c&b«9 torcj tol^#» protl ?«ll~ k««u avftta« 2&to 4« sklenll« dn prnn«h0 s ^a«llLaajl9 11 d« v^a^nr 74 jpvi ^vatu «i#fi«tijj ir Bta«tk«9 kaj »# df^aja ir nj«^ovi ob«51nJ. 77. ^t r % CLoOOjCLUAc *• 1* dcjstva, da i% Ojrtrfgsu- obv#' til vl&aet J« jasno r***i&&©» d« j# T#al#r od ˇ<»«L& sa3#tka s^devo ««atrul sa prn*-do ©f/rlln# anrar«, k*kor Jfh 3« Mlo ˇ tiotc* %»« r feenslkl ftritrrl **-1f s* pravdn, ki j« «pnd«l« dlr«iftao pod konp«t«noo S^«t« dtnetfh in Avo^arlj«. ^ir&ai t€&« j« prfpustil f©»u v«» rr v^j i >|jodkov. 3liwJ1k1f ki flo v»« i^a poRorno sl#d1li sft»lli«iij«ef •# eprtit uim rmntnlrili. *»o \>m *o r ntnmlmčnjtm a*n#»ctt vid«li kjiko pot#k«jo čo-^odki • 2o. oktobra eo i» lnttll t roicnh prvo pritoibo popu]t*roYf in $« pod#«t«t tar«j Ž« p;^#jel toibp protj ?#lfk#«a »vstu- «o oktobrci pla»«no s«^t«Teli «fl pod«ntiatfi m^J uat^vl oiTilnl proo«Bt tttln&lncett «edlftda kot huJakaH« in propft^storj« novipti, kl jih »ftkoni r*publik# *«vr»^iiio# fodii n«r«dfll »© unedno n«p«kof k* •o Atlrl dat pi^J $s*fsa&i, t« «o v c^iHlni pr?ivdi s n^knt^rlttt pop«l«ri • fm*mr njihov« »isttrn »tvnd« ai «pr*j«l ia tnko J# propftdel poieku* nprmmmfom civ1ln«^iJiroc«»a v kilninolnK Vodstro popularov J« L« ««a s»«116«T«njm 28« »npttabr« pofa«!© k pod«etatu FrniičiSk« Broeon, ki j» ˇ 1n#nu u^oilTKbv Kfhtevnl 77 d@TelJ#aJ# «a *boroTt?nj# fO|«l#tor v nj#gOYi pri»otno«t1. ^od«« •t»t j« »borovftnj« odklon51 fer#* eiotiT^ol J«. ^&koj nnto j* pr4§lo y podf»statsko pi»«u^o okreg 5o uporhlkov, kt »o ponovno »i^ ttvali «»«ko do-voljfnj«* ^ubra ao Sli pradfltarniki popularoT ˇ Kop«r in so tam najali adTOkata Petra Vergerija, ki jc 13« oktobra prispel y Piraiu fu je ekupaj. z yo» ditel^i popularor s«stavil pritošbo* ki eo jc populari izrccill pcdestatu 20« oktobra* S t«n se je pray*apra? začel glavni boj tist«ga leta* ?» Prltošba 20« oktobra in nj«ne posledica« Iran Amoroeo j# izročil pritožbo "con» legitiao intarvaniante dei cittadini che noii sono del coBaiglio19* Kakor pravi 7 urodu, je bila pritožba eestavljena proti raznro breMHoat ki jih Ttliki sret nala« ga popularom. Cbčina, ki ioa več kot 3.0CC dukatov letnega dohodlca in katere rtdni izdatki ne pr«e«gajo 1.5CC dmkatov, se t&klh br#» w»n ne bi entla poBluž«™ti« Pritožba raebu^o naalednje točkt: 1# V preteklih ats^clh »o s» poclužili diščea^a in poglabljan^a pristanisča aa roboto# ne gl»de na apol in starost Ijudi la na tttlikost poseetvai 2* Veliki sv«t si pridrži po en ecld od »odija prodane aoli, da plačujo solne uradnik©j to hr*m» eo spr«j©li skrivaj in a goljufijo ?9< r o&*etrt<*RtS po ^egodbo, kt Mo**, 4« tirnčftflc« plf&tije ohMnat »* L« pG«ar*en3klj fcmklm&i&%$m&m ^odlja ob$fiu»lE» *«attine* BolŠn« vffoto jc po»i J5« nihd« a« urc^l iMiaprotonitli «lab« ttprarl^ftnj« <^5iiui9 bnai«S »9lnii9 ©fe5in»M« »11 f»nti kovi? 80« ikodo revežem, naj ae pregledajo odgororjajoč« fcajige in saslišijo pric«« ffa koncu &e A»oro©o opravlčuje, da popularl aieo iisGli dovolj časat da bi izaesli š* ar««;« pritošbe in dodaja# da bodo fomullrali i« 8*5 dru&e, qu es bc iskasalo &a pcfcr#b»o« KaJcšni so blli aaposrednl ˇ*roki te prito&be Je ras?idno i« voegft, kar jo nmedeno m SBaSetku tega poglaTja. Sicer so dodail ner#dao«t 0 ob2**nenit9l moke, kat«r«ga so poznej« igpustili, T«»dar predstaT« lja pritošba glede na aahteve, kl so jih izraž-ali na tajnih s*stan« kih in aa aaaliiaaiii 28# aept«mbra ^rl pod«statut le zaa»raejš« atulišce popularov* k#r izpušča vee zehteve po alužbah in kontroll Velikega oveta. Bodisi, da 00 to stcrili neposredno pcd Ttisom eeptejBBbrakih zaslišan^, bodoai# da jih je k teimi nagnil dukal 8« oktobra, boeifll da je obetajal š« kak tecu& raalog# pritožba 20 oktobra predstavlja politični uslk« Fritc^ba je iroela dT# n#po»radni posledici# Prti5 Je bll to ost«r odgoror siadikov 24# oktobrat ki j« BaTrnil to« obtožbe popularov 0 trditTijo, da lahko Veliki ev«t razpolaga z občinflkia denarjtm lc kakor hoče ln da iaa pravico izdajatl kakršnakoll sakon«« Hihce mx m more vsati oblasti» ki mu jo dana s statuti in s vdanostno liatino. 3asprotniki (t.j. p^ pulari) se morajo aadoroljiti 11 stanjem, ˇ kakršnam so# kajti sindiki. jl® ne priznarajo pravice, da bi •preoir^iali etare statute in ukasa« Potem, ko poziTaJo š« obcinak* upnike, da ae stglasit1o pri podeatatu, ki jim bo dal iaplacilnl nalog# se obra^ajo do roditeljev gibanja in jiaa očitajo, da so "/5ente Tenuta" in da kot taki nimajo pravice do kritike V»lik«*a sreta ia do boja proti njeHiu« ' ie^lad« na dejotvo, da ohranjeni 8cznaiBi upornih popalaror vsebu^«^o samo š«st tmen novih naselienccv, ki pa so že dobili nticanske pravi^« ±n da ao vsi o»tali •cives a»tiqui et origiiiarii11^ je bil ta od^ovor aindikov naicenjeii 1« voditeljom, ne pa vee« piranski« popuiaro», Vendar tudi Toditelji nieo dobili ˇ j?ok« origi» aala* tsflsreč le ekrajšan pr«pie, »aradi č««ar »o n populari še tlstl lan »ahterali odgovor ˇ c«ioti. Kljub teaJi^ da ga niso dobilit so 2© 2$« oktobra oddali podestatu svojo repliko* kjer ao napadli ts« 81. to&k* pl#*tšk§&* o4gw©*»a# Aaorooo j« š#l ˇ rtplikl selo dal#L. 7elik«is& srr«tu j« saalk&l pravico, da doluje saiBO v kcriet plmvtvm* kajti občina mOra delorati % benon icio di tutto il popolc, tanto nobili# quanto Ignobill, taato poveri quanto ricchi, tanto plccoli quaato grondi".89 Jamo j#§ oa »o ˇ t*h be»«4ah saj«t« T»e družb«n« «Jcupin«. Takc trgovci. kakor »olinarjif ribiči in ˇ»• o«tal© pr«biTsl«tiro j# - po t«4 r«pliki eodeč -. v pravicali •noko plomlce« ?«llk«sa ev#ta« Kdo j# Amoromu in nj^gcreisu adTokatu BTetoval tak od«orort ^&sn^ iepricuje d*jetvo» da so bili napad«fci ˇsl plemlčl, ras«n Sikolaja Goin«, kar r«plika r««no poudarja. Goina je bil terej š« tedaj na straal popularor» ki so ga vatrsll ea evoj««a maSčitaika ir Todjo, kar lahko eklepaao tudi po 1jdoi-o«o« ˇi rtfllki 22. norfts&ra*90 ln 2. d«c«Bbra.91 M4 voditelji glbaaja popiaaror 3« bil tor*j tudi ilan ?«Hnga af«ta# ki j# popular« spro« tlii obT©Lčml o dogodUcih na občinl iji Jim naartioral kako •• mrsjt rarnati* Da se j« Goiaa odlocil podpr«ti popular« j« popolaoiaa ra*u»ljiTOt lcajti bil J« mdrmmlkš kl j« TeakodneTno ˇid»ral rm bedo reTiiojš««a piraa«k^a prebiyalatva, &*r san tti prlpadal vodiX-»ia pltari^lHm družiaaa, tft jt bil praetop k populara» &• tciifto laiji« Bll je ob«»ra adrokat in njtgcvi naov*ti ao bili Toditoljtra popularov s«lo korictni, Aodrosora r«plika 25« oktobra J« ^proilla prevo papimato tojho« Pot#m9 ko bo sindikl 24« oktobra prcpadli s poskuso« aprM»ato# oiTilnft^a froo#M ˇ kriiaiiialjai, so posktišall prtprlčati pod«stata9 4a Todit*I,j« pcpuIaroT propove »biranjo l^udi, p r«dva«M pa ji» odrec« pravico, da bi r*plicirall m odgovor« planetva*9 ludi to jlm al uspelo, aato «o aiadlkl &* tiataga doi od^ororili aa r^pliko 23« oktob.a« Od«ovor veabuj« cahtevo pl«matTa da »e procte či«pr«J ftaklju^l plaastTU v korist, kmr tl "upornl hugcnoti" »kaaajo ra#stl »ffiedo ˇ «tar« običaj« in nitai statut«»^ foda populari •o a« ieinu uprli. Sa ta oJgoTcr pr«datavnikoiJ>leiMitYa populari iiiso takcj jjjliifflar^ S podastatorls dovoljenje» »o v arhivu *blr*» 11 gradivo*94 PredvaaiB 00 hoteli najti etari otatut in tiste knji^«, lEl $ih J# plemutTo »icrilo,^5 kar so baj« vsaborale dokumtnt« 0 prm» ˇicah popularov. iv©lativ-n air, ki sledi do 22« noT©*rat j« tor^j fv*~vX % mrBličnim sbiranjea gradiva na ob«h straa«h« Eakaao gr«» divc eo popularl »brali, lm c*iran^«iiih Tiror ni »Ofioč« pcpolno«a ni« lirati« B«j0tTo J##da pp^latavlja rtplika Iiraae Amromm 22* aovt^jr« 82. prpvi nupmH* Oč pl#s»tTa Mihtrrs n« semo tof da pr1 sna polittfoi« prririe« tu&l popitl«ro«t-is%i š*mr m vHt^t« tudf y«# oi ^insk« »luibprt^mr^U tudi tet d« plt«etw plm&ij* iat* br*r*na kokor po^ulsrl in sictr po wllko*t$ po**mtzmm prsMšanjm. Sindfki «o atcor oae^oHll i# iut* r« da#f rvmčmr no ponovn&tfotsvmll 1* to, 97 uporniici r^knkar i# nimo bill s« to9 ds bl »« proocs SflKlja^il. Grftd*** 5« niM i»*ll popolnomi »brine^« 1n t vrstl protcntor pro« tl «aklju3km prnv**9 ki mo jili po«lnli podtftntu 2.*, 16.", 21*°° lftfO«l«i 00 #• Janu^rj« 1579 pr dlo^fll na o»cov5 sbrfm«4^i gr&dl?* ii«a loo strftnt obn«ig:mjo6» reL&ikot kl s# p« ž«Ai1 ohri?nil«» 7* ^Rntfu-jn •!• s krstko r#pliko pr«dloi-51a A«oro»o in ?fnttn Š« fi«k«j pr^pisov in ft^prealla, rarn«vi dovoli Io3 p©v«dttf n#k«t#r0 »t^rf tudl u»tno. J Sfnlfkl na pQ«l«daj# r«- pllk«. nfaft v#5 o^opolnoM n« •trnnl Q/6>ajuftL pl#w»tve. ^ na ofmovi ^voric o tts&m !n i« bclj na osnovi ««ell- i«nj 2B« do Jo« s«ptr«brft »• |# ˇ*ai«r »ti^ovDlJno lotil lart^ltao-ˇ«ttjm ob5iu»k# bltgajn«. -« »n^ttni kor«>.l t t#J am»r? ao pokt-aali pH*«njkljjftJ# ne obiial fa v fontiku, 5# v*5 prl04UfijKljnj#T pn jftvtl vX«idff kmitor J# ^evljal ttodl v#« r«i*vej do^odkov ˇ Pirmu. S t«*e i iir«tl#ai j# V#nier do dcbrii eposjml obillnako upr«vo )& r-o-l^om J# irnhajftl nn titMi j>opulftrov# 22* oktobre j« dal odposlnn-««»• jK*p«li»rw «^ur1 ja '^•fltl ia Irmitt ?lt*octo aovrtlj«njfff d» »t« žl« • n^jittl pritoibii«! v 3«nntk** r 27« oktobra j* s«ht*riil o^ »Indikmr in ˇlo#do®ovf de l»r*iMj« popularoai vs# aoktt**ntef kt «0 Jih ti petr«b*>v«14 • !• novra stn »• odpOfllnno« rrr^la e duV^lo« 83. ˇ Plrnn« D»kr»l v«i>uj« iat&ev?Aj« noanifcov, kf nmj rtltjo notranj« •$,are ir Ftranu. Ta*novr&$ »o bili $5ark Antonij ^ontta-intf r<*fcpor-ski kftpltr*n9 ABdr#J BonduaHer, po<1*atet fcoprft 1n /ndr^J y?nf«rt po<5a©tat &ii tnm* ^ol«g tf^g pa jt čukal m*ro5al vee« tr«a *eLnl<* ko«f ni?j d?^jo i^otuiproo *9 1n «c?2noittf dr< eb«r#|o ^r^lvo, Kon-5no »l§ai 8i> nnyo6ilot ut^j vsl trlj« sodnlkl noatje «no^l««no in imj ra««odbo prftdlolt ^tu A«si«tlh« *ol««r t^ica j# doX pinttl kakoi- ne *u bo r4«lo n^jbolj primerno s« v«post«vit«v alru st«d Pirpričnn1t venčfr roon X* u«^lor oomodSti d«llf povrrl &i qa«l loco-. le9 3« nov«s:hra »o »« v»i trij« »orfiiiki sbrall v Plrr nu ia «o disli tako populero« Kekor «1 nd1 ko« 2d dal dfi«af «a ab«ro dokoMBAa* ° BoJ pl*«6tYfcr da »« po^ulftro« n» itročt nobcr.i doku»^ntif an Ja tako kon^al a )w ^.r, na ¦ Andraj v#a4nr p« ja Kfotn«lf da 3* hil rok prtkrfitek 1n a« J« a no^^lfivo««« piafatno mpornt,um%f da a« ^odelj« ia sa našaljnfh 15 &ri • Ko&^bo »o s« rai trlja obl?»tn1ki pleflMino apora^ucali, da •• eb^rajo S, jcinu«rja 1 579 ˇ ^irnnu, kj#r 112 fcodo s«a#ll s romprnvo, 28« daoembra a« J«r V^a5#r oato5ilt d« bo felo^ll ntkatert at^mrl i% civilntga proceae ln fortiiral kri»lnnlnl rocc«. to d«J« »%ˇ© i% issimlo ˇalik® smo^loo ^irfiA^anoyf kl &o '•«• «%rf!li pr«« obSlno ia vrklfkali poda#j*#'tu« To pn J« vsbudilo »fM>r prl ain* L1k1h# kl »© «ar»di t^ga/sborev^njis • tv«ii *«ttr il«orc>iio j« aa#o-voril maoi*lco in ^c mt dri^im čt$mlf da nedmJ. ne bi b1lo dobro odctopati oora Vrinlnnlncrtt »ediu^u bn&aEka vl*č*9 kat«-r*gm ao y *-» pr4wii*u *«' topali ohm itienor^na poda*tata in rnfpor-ekl kapitan* 4 Mlo je pr^sossno« v#nicr j« 8poftnftlt 6a i«ajo a^erniki *e ««boj v#J1ko v#^lno m«atn«ga pr#hirr*l*tva ln j# od-Klonil aahtovo nindikov. 84. *a *aaou Itta 1578 m Mli %«jr*| populari v tilo dobri poLfc1jl. ?*&#iitft* ftaftr $th j« 6«1rttS«ll vpliv*tl na rftsn4«bo s dokiisntB gjrm^iromf ki eo ^» nbrall v »rhivu »1 i c«lo v tfruffih tw«tf h* -^il Jt nlrortj rmm to gradfvo ^a^bljeco. ?«i»giir 1r? ko s gotorofltjo traiaof t« 90 pfr^nrkt il»mf1i »kuS«li ^rl^itt V**n4*rn in o«t*»l* dv« «odnfk«t ia jt uuor «m«^a n« "ttleuni poohi 4«1 pOimlo** nlfTiiIoual popiile.rt*t k©k»r «• j# to %;'?>ailo tadt 117 br*nj«r^*i poobln»t$li s »kupno J6 podil«eikif bt to po»«nilof 6a •o »porfiiilicS voditeljl pr*«a»t«vl i»li 1# ttli J6 Ltodi*liniilc«r# K«r p« J« priri »iisiMifi |»0piilrrftir v #&$Y*! v«5 lcot !ffo Ijudt, bl I^hko r«kllt dn «0 Tirttteljfi ftjiiflr«! srctfvt«vij«l.l 1# t^l^ 57o. to«« to n« arlt* Pošpianifet so lsi«ll «a aabo tfclo><»no »kupino ljudff ki kljtt^k©, 4» »o iMli **|jr««i4r«t€r«« po.ialnrltt«1* nli • jpr»ciir»tori 4« «Iounl 4«! p«H*le* *« »a^o t««J pol«vioat 5« it n« dv# tr«t^lnl mmtmgm |r«biTnletir»» B»ja»*a 04nftikov9 i« bl «^r «rttSfl^o^lft«t pl#e«tvfi9 ni «o*le fj^^Jntf l* ntgfajnagtt Il#v51« podff«nikcyYt tts p« J« Hlm OJ»novr^ii0 int arj»tvuf de n0 uporrfki Knhtfvsll uradntšta »sta •odnlkcY# fontlkaifov, luetlciarij^v in c^lo sln» diicoT ter blas&jnlk:oTt 4a bo tcr«j populari hoteli ˇ«deti# kako •• upravljajo cbčinsk© blaga^ne, s člmir bl dtjaasko prodrli t V«likl svet. Kadar pa plemstvo ^orori o bbčini ali takoimnovaai °uniy©r*itatisn • Bkupnostl - adsll saato na ekupnoet pl«mL3tva# t nasprotju 8 popularit ki vidi^o ˇ občinit t ^universutae11 yse občijMko pr«bivaletTo# kl tor«j asstopajo t imenu ribičtv, ec» llnarj««* mornarjev^ trgorcev, obrtnlkct in ˇs«h ostalih roestnih prebiv&lcev* Kadar b* populari osirajo na raunere ˇ dru= gih ffiestih9 ho5«jo zredeti predieem icaj j« ta slroka akup^ost 85 dosttgla tam* Zato ni ču&no, 5e so piranski populari leta 1573 predložili najpr«j aTcgariji ˇ Benetksh* pozneje pa tudi sodnemu *borut ki se je eeetal r Piranu tudi taka dckumente, kl so prikaso« Tali kaj J* pepulari dostgll drugj«. Chranll s« je primerek prepia sa dckumentor o feoju popularov mesta Caorle, kjer so atščasl dosegli ne saao prarico do elužb« v fontiku# X%mfč tudi prarico do niue coogregaticniB11, ki eo ga tem Imenorali ar«agc. To gradiro jasno dokasuj«, da eo imali piranski pcpulari pcdcbne po« lltične sahteve, Č«prev predetavlja pritožba 2c. oktcbra pmlk popularor s prvotnih pozicij* »• pclitična nit Teega piranektga bo« Ja Tl#če naprej# aaj 3« vedao govora tudl o pollti&oih sahterah* t« podpirajo argumecti in dokumenti, kl so prišli e teritcrija izT«n občine, iz drugih ra»st9kj#r eo populari dcsegli rroj« cilje. Toda osaora sa sodbo je bila prav pritožba 20« oktobra. Vee kasnejš« %ahtev% 80 priŠle pr#po«no in niso bile upcštevane, Čaprav je od nastanka prrih etatutov in od b«neske okupaclje st&ta Firate pct«klo dobrth trieto l«t# nam etalna r«miniBc«nca aa stare statute iiL joa Tdanostno listino ne mor« ustvarlti vtisa# da 8« hoč«= jo popularl vrniti 8 Časoia nazaj. Boj proti družbeni ureditvi, ki je naetala z saporo Velik«ga sveta 1& prerlado pleastra, poB»nl boj »a pcltticno udeJstvcvanj• In soodločan^e y B»stne» pclitič* aem žiTrljenJu^ K«r pa sprealjaiso tudi »ahteve po Bpr*mwtol breaen • tudi ˇ tem 88 pcpularl naslan^ajo na stare statut« in otlklanjajc reforalraiio statute In ncr« «akoB8 - noreao gororiti tudi o boju sa stara bren«na9 torei «a olajsa&j* gospodarek8ga stanja, ki $m postajalo iz leta ˇ leto težje. Zaradi t«ga ba aoreno smatratl, 4& po»»ni nius coagragattonie11 iato kot etarl arengo ali Ijudeki »bor, all • c« ga hoč«mo do ekraj« Bosti oaejiti • na «bor svobcdnih, ki je 1mX t XIII, ia delcma še ˇ XI7» atol«tju pravico do pctrjeranja mestnlh etctutoT* Saatratl ga soraJBO sa ubor pcpularoyf kakrSni so nastali pc dal»atineklh B»stlh# kl ko5e soodlocmtl v ˇs«h Tprašaojih občlnske politik8 in občljaekaga «c apodaretTa, ki hoČ8 omjlti oblaat Velikega stte oziroma matm oligarhij« iii 88» «od«lorat8 t oblasti. 86. 82, a*ista« ©ligmrivij« m »*a j**#«s;*ti dt*l oblr mti • Tpnmo tortj n1»o r««ftoionarn#« *•• *# vprftifteo, kdo so bilt uporn^ki, n«« to pos»r*dno p©v«t prf« tolb« •*«*. Nftjao3n«J8e »» ki** v prltolfoi f ortnulirfto* prltožb« »olln^rjev in r^b!5*»v. Ofcn* «icup1ni «tn tor#j trdno atali ea upor-ni ki«i ˇodit«ilji# Tq nmm pvnrm&n® |Kiv«idlo tu«fi v1tl n*»Hrctnnn« tnborfi, kl prfivijo nmj s« upnikl zh rrfvo« aedrvfh« ftglaM po po-l knttj«# tflkalc^« dvons nif d« so «o 1 iimrji f In rtb134f kl 30 »# tudl ©n^l b«idll s obdelc/v njaa r,«ftlj#9 pri-ts^nllt tudi d«*l s»»tnih kortov. ?««k^kor Ihbko ovrnvk* % &\>mi%m popaleroT Is TENih druSbenlli «>up1nf ki »0 t#»dnj obfitojal« T nrsti ln na pod«fe«lja* Sfedr M*hro n1k«Vih poro'11 o nnrnf^lh, • o t«h ˇ««o> €• «0 s« ufUltiiill prnvd« »er««di cio^te in se tor^j tshj »1«pat1mtrRll s uporo«. *l«tt ^almmi pochi d*l i>Opul#" »li "nl-qusnti populrir1Ht kl vočijo uport lanjo torr^ s« ntboj Toliko v«» Slao ob5in«lt*ge jrebfvaletm* Oporniko« pn fttoji imsprotl r«m»ro«ui itevflts re«r«d plAtildcVt «11- knkmr Jfh k»9Q»J« io#nuj»jo tad1 vlri - »nšdanar ˇ•l^k^« •wt«, kf so s« lsobliKovnl 1 r go*portujo5i r^isr^d« Ooepod rako pr#datnvl j«J o pl#«|519 rmdvsfiR TO^ilnc drui1li#f nnjco?*n«» jfio »ku-p1no ˇ PSrmut bbJ 00 jreftpočfirji t#U kot polovic^ »olnih fondor la t«S kot ^olovic« obd*lorwlnittt in ostnlt^r« kaf'k«^fi s«etl^1^fi»« Gospodnraka o«novii pl««ntv« pn j*> srroda tudl ol 3inak» utrov«. i-:O0«bno tist« dralin#f kl 00 »« nftjpogostj)« ttnnjaval« ˇ službi •indfkovv aodnikav, bl»f«jn1kovf fontikisrov, oiitli«rffroT9 itt»tlci-•r!4«v ln pi«iirjtvf k»kor »o Mlt to P«%roa5of Dtiprettof Vt*ni«rf %1. Apollonio9 Pcttilj«»nif d» fgrajo dvojno vloLt>. l^d «ai •tranl «* sorall ^rnaltl f#r^«liil r#af torej oblfist n«fttr,#^a pl^aatvs n»d »p5?$«ci la kn#ti9 d«pz*«v j« v»aj ^drtju V«al©ru to pl«atf»tYo 2t p «{!A(!r1o* ^ii «rs|J etrnni »o »orall fo drugi strani pa so isoral« beneške draavne oblasti gledati tudi aa korleti tist«ge raer«dat ki je bil neposr*den proizYajal«c trgoy= ek«^a bla^a# pcs«bno pa še 7 tej neEi»ni doblf ko ao am boji popula^ ror *a sroje pravic« širili iz ro*sta t m»eto la so narsikje groslli9 da bcdo popolnoflaa obracuaali s staro družbeno uraditvijo^ kakršaa je naetala v b»j tlh s prevladc plemlČeT. ZatP ai cudnot 5« •o B^eafttk« gledale, da bi e% apor iaed pl«witToia in popularl Fira« aa kcnčal wccn la aaggior comcditli dei poyerlw ali "comrenient« alla glustlsia11 all "conraniente all« part«" kakor •• Isnl* dož HikolaJ Dapont«. B»a«škl predstavnlki Andrej Vex&*T, Mark Anto= aij Contarini ia Hik#laJ Bonduirler, k± jlh je vlada delegirala *a Bodnlke r piraneken sporu, 00 bili takc prlailjeui, da l^rajo dTcjno ˇlcgo. Po «Bi atrani sc mcrali ohraniti obatcj«či družberd r«d, torej oblast Msta^a pleaetva aad seEčanl la ka»tl9 Č«prar j« ˇsaj V«ni«ru to pl^sstro že presedalo. Po dru^i etrani so inorali 88. isr*L± taksno sodbo, ki bi bila T»aJ deloma pravična popularos, da bi jih pomirili in s teat »agotOTili državi nepoteco proieTodnjo aoli in drufcih trgovskih artiklor* kakor sta vinc in olj«. Že i« dukala 30« ©ktobra je bilo rasvidno, da populari ne bodo llgublli pravdft* Bilo pa je tudi razvidno,da bodo trije delegi« rani eodnlki msmli eoditi tako, da bo 1# dftlooa sadoščeao popula« roB, ˇ ostelea pa plenstvm« K t#«i Ji» je dokaj pripojBOgel umlk popularoT s etalisč, ki oo jih isražali sa svojih tajnih eestan« kih ia na saslišaajih 28« do 30« *«pt#B&ra*1578« lasMSto 8« januarja, kaicor jt bilo prrotnc določeno, so se trij« aodniici sestali v Piranu 13. februarja 1579. Po zaslibanju Iraaa Ai»orosat Jurija festaJ^P^tra Y«rg«rijat advokata popularov, ki so »ahtevali, da eodniki tigodijo popularoiL in po »aslišanju B±n=* dikor Fraca Vidalija, Apolonija Apolloaio ia P«tra Dapretto, ki so zaetopali Veliki svct in sahtevali, da bi bilt vse točk« pri= tožbe 20«oktobra proglasane za predrzne, nepotrebn« in ˇ naeprotju s atatuti in privilegiji občine, po preglodu T8«h predloaenih dokumentov, po dolgi razpravi, ki je trajala tvi dni§ eo delegirm« ni aodniki skJL«nili: 1, ? prvi točki pritožb« saradi bre»ina pri poglobitvi pristanišča % upcrabo robot«, k čemur ao bili dolžni prispevati anak delež t»-l populari, neglede na veilkost posestTa, j« bilo rassofftzio, da V«liki sr«t t bodoče ai»a t«č prarlce uporabljati prietanisk* robo« t^« V slučaju novega čiščenja pristanišča in njtga poglobitv«t m% aaj d«lo opravl na atroike občine po poprej^Bgea eklepu Velikega 8vata. 2« Glede breraena eolda od modija o4 prodane soli, ki ga je plemstv sprejelo s prevaro in naskrivajt brez prisotnoeti podeetata. iii br«s potrebne alov«anosti# y nasprotju 8 poglavji aolne pogodb«, 8 katrro j« bilo doloceno, da so uradnlki ˇ solinah t breme oboin«, ae pa zasebnikov, 80 - upošt«Tajo$ željo pritadetih - raaaodili, ttaj to breme ostane 8asio sa dobo sedaisje soln« pogodbe, kar j# ž« ptrdil 8cki urad y B«n©tkah#12^ Gled* 19ih aoldoT od »odija ˇskladižčene solit ki jih Valiki sv»t ža več l©t zadržuj«, 5eprav je ta Tsota s časom poetala velikaaska, 80 ras&BOfiLili§ »aj a« takoj Javno razglaei, da ee vei upniki sa Tskl»dišo«n© sol javijo na pristojneia roeetu ln dvigaejo svoj denar. 89* *;n1k«f sie#r pl§tL« «naico r«4?Fj#«t as rmt*&čtli9 4» ^« trcbn ^r^lilleritl *n f8t#rjiiti ˇ»• m^ not»#a •vptnik ^elik«^ «y«ti p-^dl^ g ti kakrčnagaicoli itkl^pa o ^arovih. Mor bl to ;r«dlr-La3f n>j «« k«*nuj« % ^lobo 50 dalca« trrr ˇ koriBt be»§k»ga a^smuil«« Vttl fikle;if ki 14 Vili *pr«jetl v n«R,rotju s to r»*aodbof n«J bodo n«v«ljami| poot^tnti in ura-1 ^njn^« zvo« i^inj«« taltp »"poiuit so »«?niki r»*ascdilij Jctr j# tafinnjc nittp-nfgtai ^fdb« pr«nehalaf si aiorii V^Mkl arflt pr##lcrWti poti*Lit*v ˇs»h pogl«T$j o ribolovu po obi5«3nl patl9 Ht ho5«f 6» ortan« pr«- 126 90v«a ribolova * r>tarr>gl1«ii tttefcit«! v vpl>fi . 6* ttl#d# 12. to«k» frltoib« • ©laH adr inlatT* c! ^i fibatm 11« «j4f>n^v»rbiih in prp^fijah, o»nbi jo in kon-no n3tt5« »oln« la ffci&i-kov» bl ^pjn<*f f« r*r ttodiMi vsr poailoatitr«, spregl*^ «11 ^o-dfajliajm rokw 5^pln^liif fei JiM j« ftlikl «^»t dLpuptU «11 «prrj#l ^rotl dolo^Ho« Knkonov, «0 rtts*«lj«vljanl* ^al fcntikaurl, okSiaaki ln »olnf blcg«jnlklf kt *o po«t^li dol*«n1kif «i>rajo b!ti popl»«in1 r roku B ctn5 fn v n sUdojih 5 c^#s«c1h marmjo IsplaSsti •voj« dol^ov«. V nasrrotnes pria*i-u natj •« jlli pi i»ilif d« pla^ajc pol#^ dali« «•» 2o> obrestl. V bftdod« $* &# »©« ftihS« v ?$lik«a 9o. »Vftu predlftgmtl nlkftk« oprontitv* mlt seSmm«^fi ortlo&a ispX*»6il«« Ym*k*gM •vetr.*kftf kl bl to pr#dXft^fiX 9 n«J »* knrnuj« 8 ^lobo 5© 127 duicator v koriEt mtznrmlm* 7« CX#d« ogtsllh Š#ot1h to^k prito:S>« to j« 4«96.97«93.99. ln Xo*» so »od&lkl sklfTill* sast&paflri Vf*ltk*gii »v»tn »« opro«t1^o t«h to5k prito^b« s po^ojf«, 4« bodt v«dno in v vm*m B,.ofitOT?»ll in fsvajali Btntute, ukas« ln «twr« oH';Aj« obcinn, Stro^k« proc»s« «o »o&iikl rnsd#llXi ne obn stranl ˇ eaeklh d«l#- Tnkgna J« bll« rfi*«odbn deli^Jranih »o«ljalkov X% febpusrj« X^ff o frv^ pritošbl pr»puX«r0v. ^kor j# bilo pri3efcwntl v nl prin««Xft poj.ul«j ?>« nfti nr^jKficijA« polltt^ne kori^H. ifm tudl v Oatnl«« j« Mla polovl^an« ^« nr«r«6 ^n»l42ir««o pocntrsn« to8fcnf prid«»o do *X«d«8ih »eklju^kori 1. "f»» j« 1)1 Xe od;jr«vijwift obXant V«Xil««a ^•tsfda po »>'oji pr#-ao^l upnrobS sa-l«tnn1oko roboto9 ontftle pa «a jr pravfc*, d» xn» grosl doSn »XI »fnat, da «euka*# ro^oto po nkX#im »«nstet Sett&r 129 •• bodo poanf?j« tu6i |>o«lu*lXi« V«nder It dejstro, d» noraj« po t«j r»ssodbi opr^ljati prlirtan^fiko d«X« X# v br«ni« obSinskega prora5unaf poofni sn popul»r#»f da f»o t t«» poglt^u r#i»i n«po- 2« iV1 br«m«nu «oldn od modlje j# ^v^d«io mhi^chI« jpJX*e*Ska atrna* k«. \>r.drr je ta »«*&• »optt : oXovl^n», kjt^r j* are la ob6ina p« birrtl «old od ftodlj* tno s* dobo trejanjn t#d»nj« ^oln« poi f»db«f kftter« spr«««eb« »o bil# I« odehr#n*« V ostfln« pn Ji» *aitLov«a«io • tfiito v4«oki»i globas!) jn plmamtvo gotevo jiriaft- 6« v rm*h o»tf*lih to5kah prltoflb« f?o bflt popnlarl por*a«n% Miam mk* mwr* sl«bi en|9 nindifcov, ^lujne J« «'tf'alo prltl do novih »«;«tl t1»j«Tf k«r j# pltostvo ˇ drugih to5kah probl#t«l! 5as is»rf*1i mavodil vlna«, j^ ket«»rih «6 rmnmli nodnlkl 1n ki »o pr^vid^alt polovf5no r#$*t«v« 8« ^o^lm 1« prnvico 2bor©vnaja 1579« Poi«lftr^ aiao Mli ftftdorroljal « r«f»fiibo !!>• f «brunrj(i# tm obdobj« •td 1|« fcbru^ rjafi la 3« Juisljt« ao virl «te#r po«»njkl jlvit vea-dar •• Is A«orofiOfVflgi» anatopa v poti*mt&tmkl pianrni H. Junija lat ko iikl0pn9 d« »o •» jopulrri ponovncjteS*] i bor^ti sa pollti §»• jravion katalu vo rmsmočhl tr»b. A«oj-of?o j« amrnd dia saplatitl9 da popularl n# odstopajo od «vojih saht«r f sr^ft«nih v š* i^r»dloli«r.ih piiMilh« ^d tecd j« 1«paovno tuai p1«ro nd 7« juni^a, kl »•, fcakor einoga dru^«, al ohmnflo« ^al« * i^rgnato« 1579 aa« virt PIh*oSrJo o auvih bcflr^nli populcurov« i*»vod *a te 00 d»ll •Inatki a 132 t«tt9 d« to odklonlll ^Ia5o a&nitriTi^« urr^niko«- popularo« % obr^zloiitvi jo, dn blsfcftjnlk niaa d#mr> !a % M p t udi IsmiI, 111 bi ^a a« dovoliH trofilti mm to. 5llndi kl 00 tor«J popul&ro« «9p«t tiot«li om^iogoSttf aanltt>T*n1 urrui, aa lrrchievu«ei Ju ln dmgli, da aku&ajo dvl^niti plr;m»k« popular« t upor proti Ml« tr#diitsii 3» ••jn»ftbra» ^ -« M»1#dnjl &m pm J# bil pri rlm&l 9|r# j#t fv?« Aaorotfo, irl j# »ht#»vel prfiv4co #0 sboroTftnje. % s»fet«vo siiMltkoir p« J# Ml odolovlj«n br«« o4#:Otw»# Npr nfiiG do»«#li prl ˇlifdl, «0 popalmrt «ltaA«lt doaefii po 4r«gl poti. Y ^ru^l polml0i 8#pt#f^r« «© «r e^laelil pii mr^Addm H^ronlm ?nnni, ki J# Ml tacinj v U«n^u. Fr«dnll ro tm avojo pritožbo, v icat^ri *q po«drrUit da Velikl nwt z»rti iuj« pl«6« »•-nitnrnlh orndnlkofv- pojjttlfer©irf a©?!!« j# jl#»rlftk« it l*pl«čal, k»r J# v HMprotju s «tetMti fji ˇ Kkodo ob^insfcth f1n«ao ln konno, &«tiflO9t« r*' Miani jt 26, Mpt«fthrm u^ociil pr^nji populerov m 1 ^ ir«v*co čo sboroTft&ja* i*©*« p» so •# a^rll a5ndikit m no tnkoj odpotovali ˇ 3«nttk#. IVi vlndi m dos^rll p« eKlio ^nalj#v«ga aovolj«nj« in 9 tn« pr#pr«5111 »borc»Tnnj« populnrov, kl so g« ˇ Veilkte »vrtu »»str^ll %m nojncv^rr^fio 8trnr9 ki b1 •« ttdsj «0« 119 &la at^odftl« Yl«nl J« poekafinl tfe«m519 oobl**tilo s« barbo proti V«Uk«*u rratt*.. i*r ?* so prišli na dfut m »ffet«Y»el po novoatih, k1 *# jin sdi jo n*vn r>«, odT%#n«Jo upornla vodit wlj« rroja poeblntitfl* in **htr v»Jof da •# aaetrigjo stt rwnr«l javn# vai vocii/tii/ 141 Mktlf kl fef jih upurutkl ut»im1ll podplfeati ˇ »JShw«ii 1«««a« "* Vpr«š*nj<» j«f kfij j« Mlo teio n«vnrnnf fis «o »• c«lo popalmH «uitraifll posledlc. *"o pr1toiblt k! no jo upor&5ki odrteli «vo#m-'loru Kinniju v U^gut ni nobm^n droa«f de Jt MX» nnjvair^jft« tedaaj« saht«ra ^opttlnrov "laa oon^r»g«tionl»w «11 "1u« ooncllli", ttaaueljivo j«if d« 00 *• pl«#f«ll te«u uprl i • **# «0 »• Hpo; ulurl borfli n» MMfl t«gi»f iOBir ®o^l«to |»r#j pridoblll populnri twst* Cftorl« iB knr »0 doan^li mdHBffial n»»tn 0d«?^o prt Tr«vieuf so •« plmbtlSl borfli n« onaovl dokiumatev fs ?r*TlM la ^teoii, kjtr j« pl««ntiro prtftlo T/offmp1w ln do««glo9 čm so blli n«k»-t#ri vodit#ljl .popaliurinr i^nftn^. ^attk« »o feuil« ^o ˇ»«li t«h uporov rnslillm odno«. Dodi« «ta bill Uaorl« in <>dfir0e ^espodar« ako la pollti&no po«toj««ki diufcOtn©^*i jo«*nnt «te b1ll ir#Ti«o Ia Broiteia T^Žni politi^no v&jitSkl pofftojankl *rv*ga r«de, d«lo«i Msprotl I^«bord1,5it d#loeo na»aroti Tlrolski. ^«? Je bflo r prvlJi dv«h prliBtrlli popufidsnj« u»tfitnof h*r Jt pr#dut*"Vl j*lo ple««tv« ov^ro «a go#po^ar»kl re&vej, ˇ e«tnltti dv»h |}r1ii«r1h to ni biio na •«9tu9 k«r Jc lti#lo pl««8tvo ˇ lokfih e#Xetiio obr»mbo n^nrnih ob- 147 *1d1J, k«r jt rnr.br#©*nj#viao b*n«fcko drinvno vojnJco, 1'opOl« notm dru^a5n» j# stver ˇ iJ1rnru. $rt atol«tj» j« Plr»n predntRV-Ijftl sa b*ri#uko dr^vo i« mio od kljttinih f.ot podarifc ih ro«tojank jui Jm&rmtm* S avoJ1«i «olln» 1 j# anH0w}j«vfiX skoraj tr«tjittO ben«šklh potr#b po «oll9 pol«g t«g« j* v»#j do lf»ta l^oo m »vojt« d#l#Žir« tri?roval » mnltdj««* ^trnn j« b-»l tor«j ^ospodnrsko »kor^ popolno«« iMOdvi00& od eimtrt!., 8« upo^ttv*tr5Ot d« j# lfsv^iul tudl rino ln olj#f ki mtm bila Benttka« prav tafco patrpbs k«t «ol. *o drugl »treal pa j# b1l Plren tmjeo3n*jii obaidaco mw%^ r mverni Intrit kar po«snlf d« bl l&hka pcmt al ene 06 klju nih strateških postojtok. fopuššaaje popularom je bilo torsj ? Biraira čelcimn pctrebno zaradi solin, kje* bi delo bres njih sasrlo ia jt bilo to popm&čaaje popolnoma gospodaraltega značaja. Toda t kolikor s* je vlada odločila pepustiti, j« to etorila preko STOjlh treh del^giranih ©odaikcT 15. februarja« Y»rok# da Lea«čaxii niso hot«li epet popušcati je bil ˇ temt da bo piranskeisu pl*mstvu saupali obr bo B»»sta# kar j« tc ob feaki nerarrtoeti tudi izTa^alo* Zvestoba, H jo j% piransko plematTO tri stoletja kasalo do Benetk je bila to pot na^rajena eamo % delnim popuščanoea popularom* Zaradl ttga so bili populari odpuščeni od vlade, čim eo prestopili pras tveta desetih, Kljub tenA.da je pcstalo Liaaij#vo doTol^e« nj« sa sbororajije popularov začasno neizvedlj iro# Je rendarle Tieelo v sraku kot nerarnost, ki bi se utegnila pcnoTiti, Zato so se sindiki 24« oktobra obrnili naravnost na Avogarijo 8 prošnjof da prtklič« Kianijevo dovoljenje wnon «s •ndo konYenient©# anzi sssurdissimo, che ±n questi tmmpi Togliano ottener§ che nella ierra di Pirano ela fatta congregazione «t coadunazion dl populo," k*r bi ut#gnilo pov»ro6iti Mred** ^ foda pop^aari so bili tudi to pot obresčeni o namerah sindikoT, kajti t#ga dne sta bila na ATOgariji tudi predstavnika pcpularov, da bi »• jis uprla, Dra dni kasnej« ota Ivan Amoroso in^urij Teeta pcnovno predlo« žila cahteTO po doroljenju asa vsaj «no sboroTaoje popularov, Te, sta smatrala »a naraTiio, potrebno in ekromno obraa^o srojih pra* yic po »akoniti poti proti neznosneinu nasprotovaoju, ki JIb ga po kririci nudijo nasprotniki v Velikem svetu, ^J Popularoa &• sdi nepojmlj:TOt da jim Veliki evet odreka prarico do zboroTa= njaf kl 80 jo imli ze nekdaj# To prarlco jiaj odr«kajo prar iisti, ki letno pospraTijo polorico obcinekih dohodkoyf ki *• sestoj« y glaTnero Hel eangue • cont. ibuzioni di questo populo". ^0 Dokumeat j« ˇ c#loti aeetarljen t epravlj^Tem in umirjeneffi tonu, kar dokazu= j«t da želljo »boroTati mirno in skronno« T priaotnoeti- pos destata.151 Avogarija, kot a»jTišji prarobraniteljeki urad republik«,^2 s» je kljub nasprotovan^u Sreta des«tih odločila, da vztraja pri 4oTOlj«nju sa sbororanje* K«r pa je bil postop«! po Svetu d«s«tih uotavljenf ee je Miaai odločil za koapromls« 7 ta namen je Bindi= kom sporošil, aaj ee «gla«ijo t njegorem uradu,^^ Toda ponovni 95. odrvttH • S to t-kt*xo »o dosftfrll, da »« j# S5»S*1 ;jtoo9« sa dovo* ljpnj« p© jslaorovimjii. Tnko oo ir«pr«Hli ptmvim do Bbororcunja porulptov ze F.«dola$eii0 «obo. Lak© nf 4« prmmm rn7^fi J#a la kon^«lt 0 njmm pm lnhko r«5tiio nr atdi:jba pod#«tntii Vi»n«#r« n« J« bliž^la li koncu. ^žkon« teg« pr©c«sti r nj%^f« "»»u nim icvffdll d# kr^ja. V b#*a*tk&h pti bo tedftj priiri^ljiili pot novfigni poa#»tatm Blj®roriu»tt Baronsiju, katerftesu so W&konm anli t»ito y Sr^tu a«s#tfb kakor n« &TQgtri3i t«^«ljita navodil*, knko nnj e# lotS plr«n«kili nfctrov. ^#r tawnbll n» icooilo k iivoji giai. T l«#na V#lik«|r« svftii «0 poeirittv podpl««!! &tirj« nodnikif M«rkv?ird ii#tron"?of Jdtkn /'ftaceo^ X»lsi«fth C«ˇ•»»• ta Jmrntj D«-pr#tto t^r e*n<51k Apoionlj Ai^olloiiio« V ijumu po ulrror «0 poel-rlt#r podp1«All l»fkolfij d« fineli JmrlJ ^©nd»f Jv«i l^tacco, ^-ool« Moro«lnif Joi^ij ^cfc1»vus&&i la ^urij T«stii« ^«el«dnjf daa j« Ivea Isoroio ociotril la potrdil aklf»nj#ni fair. iM H dali poeii-ritvi y#Sj0 veljavo, so v»l podpianikl obljubili, dft boao v«to-^lli ˇ )srmtovMlnt> **Tolažb«0 (d«ill« Coa»ol«tion«)f kl Jo Jn usta-aovll ˇ «t*tu v^rontkl Hkod d«a po^tj. ^ itljub o6itai aaivnosti imn tn doku«rnt odlo^ao potrdi gornj« !«• vajsaj«f kl bl Mla br«?. t«cfi v^aj dvonljlvn, 3# U m popolnoa« aftjasaii« V»i do a«dnj obravnavani viri ia ž« »fifit nealovl kodek-•or t* skupiae vtvm govor« o t«Lf dn j# bfl* ot 5ijm ˇ aporu s Siwitaw «tas«ju ir i»ia?»au. 97. mtfciit^rltti popttlaii (nonnulli populm 5, alcuni popalari ali alcunl 4*1 po/Milo). S&kuae&t «skofa Vnlitr* ]>a odloSno por©f 4* ata v ttftftti* atrttnki pl^aotv« ln popultii o vt etl kate»ri«« ni «lru. -koff fci je nltditl n* rasia»r« ˇ e*atu fceprlatranako, j« hotal to iferasiti t gterilu }>od^i«ov airorntg« aktft. JmrJccjt jt iriaptl, j* ˇ ltt«na v«plik«<5ii «v*»t» padplsftlo p«t 1 judi f ˇ i©«cu pop*l«w pm »•d««. ?o drugl etrenl »• j# VnlUr Y nktu na^lonil predTfif« n« eCKTcika, kot najstftrpjdl oblsrtnl or^ti:,, m pm zm, »1nd5k«f 06 orgtm }• mdvonno hotrl* poud^riti v»Sno»t etarlli »tatutor ln »afconov, sa kfitrr« so •• populnri bcrtli. l^. ^odfiPtat flijcronia ^eroesi 157^-15^1 V t«« tr*nutktt 5»» n»»lon1t«?v na eodn1k» i« , fo pci a»p«t poettfcfc, a« oo je ˇ ^tlrih o«s- ofh9 sii lr«t«r« n1«a»€> virwt sgo^ilo ˇ e*«atu nekaj o« pr?tv1 co do wlltT» •mga *o V VKT SodU/JfOOi/. Toda to J« ab»urdt aaj v«ffot rts J« l««l paravldo do volltv« a«at- nlh urodn-!kovf pop«bno pa &• obi^ajnlb urnanifcov, aft«o Vnliki 157 *t av«t* ^orej se J« »or«lo s^ditl nekaj drug«K*». vstne isroSil« ki ^« bllo mispiaancjaa v«5 krajih v Pir^nu !n okollcft trfii 9 da J« blla v l«tu ^Tfidaje Mont« v Pinmu aedi po^ulaH 5n pl««atTo« bitkaf o«a kfct^ro n«J bi b1llt kfikor trdi jelri«kateri xn^ iskiK^, plci^i?5i nftjpr«»J ia^nnni tm m»t% in pot r« priailjmi spr^jati aakaj populei ov t Vallki «v#t. 15^ Ted« t«^a viri %m l«t0 1578 na p©trju^#Jo» %»v tako t«ga n» pcitrjujajo vitr! za l#to 15^o# Viri z» to l«t©f ki J« bilo ˇ vnm p-T«?* obdobju uporm m& naj-ˇain»56i«it p« EolMjo tudl ^T l#»t# 1579. Veekekor Eora o bitto za ta df»« aanikati« v#aai!ir j« pomanila pojav© oo»ic»bjef kl a it ^oikod^van« tod* v«i aJ«IS<»Ti po«a#t15i ukrev-1 dokamijfjo, a« a« Je lotil po»R««snflt od* ^ovornih uruiiov po nareč!15.hv ki Jfh j^ 1n«l« Znto j« gotovo, da c« 4 ko pr1p16*ao 1« a &eu oe# navodiloa o*ntiftlniii ©bl^ntl« H*sl#anji odnrec j« ˇ«1,3*1 GbSlnHfci finan^ni ugr©*i. P©d*st»t j« nt&reb »llSnI,dft et s občinaki« denftrjen nlt bo uprpvljn, (Ali j« ˇ r«(mlei mmme »lifi«X all pe Jt bl**Lajfio t»u!i prir||li»dnlt »#» n« »tll tefl«nj*m ^»mrja ci«thaverov ISslashm C»tb*2Sh pod ^roisnjo tr51etmga l^on« fs obSln« piewrri»aftlf da vpla&J« kakrHnekoli sntsk« br«» nj«gmr# vednosti. !f«8l*dnji ttdfir^o j« ˇ•Ijiil nt«ri«i obiBeJt« o volitvi Tic«ao©0Y, ^roti »tRtutu «• j« natHrnB ustimril obtr*ajf a«> »tii bile velj«n* ˇ vic«do«»ki mrmA dra pl««a1Saf ki eta 1»«1« ss wcboj mtjnanj rno 164 leto &oiituiB&ci3sk«L* Sa»«« S t#m pn &o n&stel« doloČ»ne t«&nve9 k«r ni b1lo roano «o#co5« afcjtl »porobnih uradnlkov9 kl m kontus«-ei jskl 6a« Š« p*#SiT«ll* Znto je Barosi?! r enro^im ukmtui 12,jun^Jn ukinil kontuetacijekl 6«s sb v5c«dr>«iiki urn& in J« adr#6119 ds «a lahko pr«vaft«e rsak Clan V^llk«^« iwti( k»t^r««tt ji? pAtekl« loo« •aadatna doba ˇ k«t«rea črug*m urndm« -o I.iteit ukasu pa j« bilo «OLo5« ii^olitl v victdofflckf urei tad5 «kk$*atgft uradnik« kaktga &r*u&«L* ureda. te» o, an »# Jt 1* gotedftnj«L& ur-d© prc3el«l Y *v1c«5oftinarSjo", :?r#par«dfino j« bilo 9*130 Tolitl v t« urad tl«t« 165 ar»da, Y#liki »v«t ni prot#«tiral. Uk&s 0 YiendyO»l»nc*t Hl nnj br>*xi1Jo keristl ln oetsl« posle oV^1ni»f Vel*ki «v#t sklnne d«*t.i »Indlkoa prerio* in oblsnt9 a« brfinijo te korlitl ««r1 all pa »« to ioobl«»ti3o drugt oeeb«, op«iiBQof d« te n! ˇ »klR.iu z s&konoav kl v#l«va iz-voliti taeic« » 1 y#5 posl«ncevt iaKor j« pa5 potrtbno« V»akdo latko p'9u<3ar1f ds je to ob-1ni t ^kodo, k«r v pri^i*uf *•L* oz^rlje obj«vl^aiso kot al«rti 1 V bodo5« n« «t» ^ajatl V«11kt «v«t r naaprot^u a atptuti in privll^ir« *19 obla@t sind1ko»9 dm grscio »11 poSlj«jo v BfEtttk« kogarkoli. ? ta-k«« jsrla^r« J# treba voliti t>m&m mlt ˇ*§ poslftcic«^, ki j1li J« trab« pooblei»t1tif da isvr* ijo v»« df*lo9 fel ge bodo t^rjnl« tr«- lol. Btttn« potrebe. Ldor bi n&&$*r otovnl aLi pr*dl**gal9 kar bl fcllo v nasprotju • t«» uka~o«, lcl ga 1 «Mn»Elrooa vlf^dna a»vodil«« S t«tit Am «• j« nnslonil tm ntp.tut#i# 1lk# 1 si^r«! * »ico-ttif ki 90 bill v v#lj*vi «d KIT. »t^ltt^* d«lj# in Š« n5»o Mli popr^vl^^d, j# Bnrosai hot#l pakasntit k»>o Sirofc« so n^tgtmi pooblnBtil^. To j« pQk»s41 tud5 s d«jstvoi&9 d« jt 5 ?45id uka» tudi ˇ fs#nu avoj« obleeti . S t«» j# feottl mrveda »voja pooblit*t!lft §• poitdr.ritl, k»r «1 j« nev1d#sno tudi u«j*lot jc#r Volikl ev#t ni u-^ov^rjal aktiKtt. ?€lfkl av^t p» ni u^ovarj«! js«ri»ri f:lob«# s k«t«ro je Baro:al ^rczil ^takor.u^1, kl bl n# ru uprl, Y fcoMkor p6 Vpliki av^t n1 UfOVf.rJfOL po posarcsnikih, J« u^ornrj« jisl kol#ktSvBo« Ko »« j« pofcajEtla ˇ prvl polcnrlcl jalija potre^ po issvolitvl o«';oaletic»f ki naj vodi pred 3v«to« d«ft«tlh pr**do proti gjarentCHi pokojntg« Antozui Cnldan« - ti bi noj fQ i 1«pl»ft*tl poko^nilcov* jo oMm^ ia Io2. ••ˇ#da na rlsdna nnvo<3ila« f«kl mkntpl pa ao nujno 1apMcir»Ii fm*)itmr ofrl*»tt V«ll*«La «v«-ta la ©sajltav pooblaiftil nindikov, Ktivj j# Bnrossf to atorfl, Jil aogoLt do^nnt* . Da pa J« st©r1lt dokasuj* njt^ov nov afeas 24*«Tg« 15Bt>f ir kfttnrra mrot«irl j»f d« j# bll v V»llk#tt »^etu poao^BH «pr««» irfojih rt^»tih v»s tlnti osb, kl bo potre>?««a ea reSit^v tlatlh prnvi n«f»top«ti proti pnnovrio «prpj«t«r.a «kl^pii Vfilik«^« «vrt«t pommif d« j# Bf?ro?.Ri Š« n»«top1l protl nj««u in »1 ruitkoa, pomnil p« tudlt d« 9« j# n#d 17. jttlf J#« in 24« HTgunto« V«Oikl «v«t ujarl pod©-»tfitovi« ukftjion 1n 1 vlr««»T^l «ltl«p o Isvolitvf »irvHkov sa 16 ¦««#cev. &«r pm Jt poa«stat ufotpvljal, <5b j# bil t© ii^Iep spr«jett pM»flL49 <3« Jc feil »pr#Jtt ˇ njegorl od«otno«t1# V »indiklh J« Ba-ros^i v1d#l najvndjo ov1.ro »« šfrjiuij« enrcdnj« oblftnti« p« tudl Bsjbolj b: ijtobs^rn* potroiniki tlat^^ii d«l« obC^inekega pror«§uaa9 kf *u vlrt frnvijo *8p#»»f! #»tr«iirdln#ir1«fl • Tn tfiko j# b*l 24» av^unts prlsiljen ponovno anjtto^itf % uk^»owf kl m»j bi tconnoli-dirul oar«df>j© oblnnt, ut»1jr^H mmmgn netee *n odiirl popul«r«f kl 80 podplr^Il nj*»^a. Kot globl^i po^od novpciu uknstt sluil tudi dtjstvo, #» a^nAfici «11 njlfcovl »aeestnfkl nm poroftnjo o »Tojttt delu nltl tr«lik«itt avc»tut ki jf« dn^« arncliitTo »« prnvdef Bitl pod«»otHto«9 kl obBmmo vl^d»jof krr j« - kpkor «• sno i«r«^a -"^Contra l*orciln« di o^nl ben •anat*tudo «t re^ult>1 ikdga *v«t* tm) h&čo ^4»dXoi«ni ˇ potrttit»T onrtdcjl vlp.ai, V luisprotn««! prffitm naj «« »tantrajo 8« a«v«lj«va». 5« Wor M ˇ VftlikMi •vetu i«*#ai«»t«i Itnriffili pretl t<»iaa ukRSuf 171 bo kp7,nov*n a iclob* loo dukntov t korlat b*nt§k##« ta*s«n«l«. UkBSt ki g« j« Bsressl d«l prelrati 24. avguitts v V«lfk«c »v#ta 3« T»11 ob4»Tlj«n iia podltfd podt«tat«k# ln oi^^nflk« r*l««ti. l*©!«« tt^« pt j# s« nvf»lj»Tit#v ttkes« por*Ml S# w1«Ooial« d^kr^tua*, kf m9 ˇ %#j «ˇ#«! prvHtt ommjm la «« ki*t«r€g« nl ao?S o^otoviti ttll J« d«kr«t pfrimaklh moinfk&v ell tpne^k« Avogar^j« «1.1 poa«b-ntga »odnpfca urndfi t B#n#tkah« 0k«ft j« Ml j»vno obj»vlj«o 26» ftTgunt«# Ta ttkns «li fffraiimefo *«rocciaf irot jo nns^va pod«stat9 po««nl ze «1fiaiSo» Telfk tt^arno« PtHiltaajit ;r! ficl t Hftl ft» ffn Uf^s^fr n» i«kljtt-a© *raTObran«r oligarhiSnia druiia 5a 9«Y#da tudi sladikor. Br«iea p «ld#»o na. ddpor pl«&stv* piotl uk^io« HaroK»ijef naj i«a* nmj#©o 8# saas« popnl«r«v ki m ttgn I«ta rrftlli funkeijo »oafiikaf?. 1«4. 172 lar »© so4n5kf *rladaLf 4 g*r»*8tt js Lttka IHtaeeo safcl^ttHl a&ndBttto dob© JX. mron* V aprtlu e« %i«vljf» kut nodnik 1» vrat P^pularor Tvisn Aaore3Qf' ed*n od v'tarn*vrj» j# prote^tir«! TMkolaj 0o1na v pociaitstovi plaarnl proti odhodu sodnikov in n*nč*kov v Benetka* Go1«ov prot«et j# fcrw 181 ©dobrilO ie lo pl#rai8«v9 lci so na obitni ispmrcdfcll, da govo- rijo Ijud^« j«vnof d« so odŠH ^ospodj« sJndiki in nodnikl v Benetk« prviS brez dovoljenj« pod«ft«tii in druir*5 brfz dovr>l3#- 182 nja ljudstv«, Zrc^s prrvi dalj©f da om«njeni plemt^l ni»© andovol^ni * t«Bf kar sindtkl In «iodn1kl po2.no proti osebl seda-ajtg« podest^ta, k#r se tl hlnavsko 1n ner«sn!5no sklicujejo na jRvnont9 aedUtem ko podpisftSki izjRvljajo, da »o zadovoljni s 183 venrn, k^r j^ Bmrozzi arredil v ob^inf. ?a dokuarnt j« ea razu* fl^vanj« dotfodkor od noverabra 1579 dalj« najvaanej^ege pomona« ^t J« potrebno stndfkofii in eodniko« tudi dovoljenjs popule rov sa odhod v Benetk«, poamni, da «o sl ti priborili doloSeno icontrolo n®& delovrmj«« V*lik*ga avr.tm nm m.lažno, urada sindikcrr pe 6« posebej. Bodtsi da so to kontrolo Trilll potoa rodeotata eli pr#-ko aodnika populera, tfa^mo vB©kakor opravka » po^^^om, kl zia« pove, da se Je isvr^il« apr«si»Kbsf kl je deloaa prcobrazila po» Iiti3no ifvljen^e ^sta» Bai ja j«.rto5 pn ttm dokuaentu sklepat59 aa se je pl©m1??ka stranka d«loa» raBcepila in da je d#l členor pr««»topilof 5« S© ne na atr»n popalarov9 vsaj na str&n podastata ln nj«^ovlh rsforjn, »mgrmv ja bliiffls 15« f«tjru«r^fe 1a k?enuj« potitotnt« m globe ^>o duksitOT. %ro«Ei $* a\n od»lovll In ««i iuiroS51t n»J kon- Tattg* dn« «? je zogele fireltSiifi dt^avtioaft (»opalfirov pr5 sblrisnjm podpSsov, kl poobln55njo IHkolfije GnHno in Ivtma A«ero»at d» prt-prftSlt« t B«n«tk«h proc«« protf Bfirosslju« V t*fe nrtlikah Jn bll© »birunj« podplitor isr«dno t«Žaimo« Popularl ao a«er#8 pr«dvid«v«Uf dti bo r«akcSjn VeliJ»gs »v«ta octra in br« JBObs«rnt*» ^rvi da» ^# pod 189 pt«nlo poeKLaoMlo ««io 12 vidii«JR5h i?ii ^n5««ov« L1#irnaf da boatn dobflft S# do^olj poii4un!loirf »ta Uoina fn aeeroao odpoto-Ysla* ^elltdnjl dtsn ^e poobl 4*11o podplsale oa«a Ijudi . fr«tj« poobl»rtilof kl ae j« ohrer ilo, j« ti^tirano 3» «iaroa. Podpltalo 191 «« j* 13 IJudf • Ohr^Jnno jt 1« &• «no poobl^atflo • dn» lo. ?!«rea* roditaal© «a j« lo Ijud^ • v«a poslfdcja poobl««t1la iaenujpjo Ooino 1n Aaoroaa ** procur«t art a g«a#ri:lc sHt t«j# sa ga-npr^ln« pr^cur»tort"}# v@«li poiuli^r&v, ^ooblf ©tilaf *i «o prihajnla aa obMaa do 14. aprila« pa nioo for^mlirsna vaa #n»fco* K«luitfr5 ljudjt, kot, n.pr« Jurij Htmoco, brst 2« oia#nj«fi«ga I-ok«, ^i^lt-grin tn Doalnlk F«tron4o9 ^lima ^#lfk»«a »r«t»f poapleuj«jo etpeja pooblsstilo a f«*ml*-e1 jo *fi« noii far« alc mp. nltra ltt# contrn 11 aagntfioo Hltroalt«o %roe1 oll« god^nta*« 3aroKXlJ«iro platso %cb#lijaf kl ate ^a 24, t«\stumT$* 1581 faroaila aoina 1n ^aoro^o ns ^vognriji, opriivi^uj« v»« podnutatova de^asja US. • t«, &et j« dobil tnka navodila (eficondu« orfl^r.*« nifci dtiTls), d« po nva^odoru, kt sm J# pisal ob# pi»estf ni priSlo nssit«!, de* bi «i dnl Ispri5»ti "stuMt« lur« fr*#9nt*0QU* rr.tione« proeurfctor i« *t tnterTMlAfntltta/popall11« K»r *# tf.8« ula*** o zns«rt»n,1u Velik*!* •vtt«, pr«vlt dn i« bUo n«««E«ljiinof iitr »» bil© tr«b» Isknti ˇ »kliidtt s mivodili nrtdnjo pot (iur1» ?3»dits oportuno r««tdio pr«bui] in pri«4ii*QO 1»boljS*nj« odnn«ov. Cm bt sl hot«ll piran»ki »edAlkl fnpindiki po1«k«t1 prfvr*eo po dru^l poti tn ^H ;«r1iftcjjww so^ciku, Jt« ^« blln pot c^ilpit« («1iii ^ntfsrrupt« non #»t vi« p#t«i^ll r«t*o-n#« corf» ludjc€ci coap«t#fitl j>rout in aiislllim« ficirl d«e«t). Gl«d« prihodf* pop«X»roT> k nj*«i «a«d ses^dmj«« V#15k<3«« «v*tftt J« •esfttrfil m prmr1čuot **«^ hoe n«c 1«r» dioti populi p^rtant", a« 194 C« bi ob«t©j«l 1« Iritk dvo« o nn^afh *>»rorj8tj«»vih uk&sov, bl gm to pi«io pr%Y gotovo odetrarJlo, ^lo ou j« pol#g po!sku»« ccntr«-lisnolj« ttidi a« -»u««« tura l»|^#nt««%u« r«tlon«» proouratoru« •t 1nt#»rv#»n1ent^ue nor:1ac hulus populi". To »tfi Clofn« in Amoro^O ^lehiirlljtt tudi dok&efilft la do$»«^l«» <^» j« Avngndar ˇ hovp« p1wsu podtnt«taf ki j* d:itirono t I#n«tk»h 2^# fitbrumrjti 1531» yr«K11oiil dorui, Alfttrtka ^etronio la ^nrkTBTd« Apollonio, dn s« sglrtvlje ˇ roku 8 dnl ˇ n^igorii* ur*?dtt» Sinaikf, kl eo bill v osslnd&jfli dn«h ˇ B«n«tkahy ao Arognrt jo obili 1n s« »^lnfiili pr1 ««netu9 ki J1h 5# nttpotil k Svetu 6«Lt*t1h. Vn#knkor ;* }m tr»>l njlhov boj pr«d ˇliido r1ll5no <1ol#of «»J J# * piseo prir«»fidniktnr 3v«»ta d«??«-tlh, ˇ tenter«« ti naro3n^o ^aro^ziju, nnj ne ovjre lu-vol^enih urbt«nt«s Io9. fulas«)« 1 «slJe nporo 5*, da te^a pf.«eta on n« sor« apoSt*Tftt9 kujtl Murtus non slt quod hulusaodi aodo 1ura dicti popul«rl ptrtmnt" • V »akljuofru piw&« proni ii*roz»f ^iehl«lljaf n»J pri vlndl dos#3«9 d* saallšl tudi popolaie« &ifc> itt* Avognijii 1n Sv«t d«8«tlh ohra$uni »vet j« »jpcfjel pklepf d« ««? safim procti proti *"s«dasjem pad«»tatu*- rt^etor^m pr«9nnt^R9- protl Ivmu Petru Aaorositfn Jur1 ju ^cMpviiral juf predot^vnikoa poul«rov. fil« alf kl ••^•kl«pa uprl jt ^11 »odfiik T^ka *itacoo. ^7 HfiBltdcjflf-« dn«, to J« 12« a«rc8. j# ^nliki ©vet ne sv^Jl 8#ji ponoril i«ht«TO po proo«»u i^roti po seetavni del jrtfcublj onsga^odeksa). Toda tnmnila ae je kratka pritožba s dn« 23« apriia, ki je teajbrž pvzetek iz^ubljene. T^dstvo popularov se pritožujet 1* da 80 Benetke z vdanostno lietino prepustile Piranu vse njegor« dohodk«# ki ˇ aedanje» 6asu znalajo nad 3.000. ˇSaeih pa tudi nad 4.000 dukatov ±n da je ob5ini potrebno 1© 1.500 dukatov sa kritje pctBebnih in nepotrebnih stroškoTi y«b ostali denar pa bi • XXX. morml bitt mhrm$$n ˇ bX*gaJat aa $a*tr«fe« občim v JJmau vojnnj 2# da •* j# pX#i?»t*© V#likng« sv*tn f>ol»iitllo vs« oteXtati n*4 po-pulori in obMrmkioi dohod^l9 ki jfh j« ˇ a«pr«trg«6t vr«ti pon#-vprb, «a rpzl18n* aaL1a# 8j»r**5njalo w«n cocaodo «t uso suo" | 3« ko s« to Š# sgodl9 pr#14« pl#«t«tvo m r^r.na 5 fi«51 j#v*r^a s no-irisl anvki, s liarr «o populnri p« krfvlci prnir«5 obr#f9tnj#Rl» uk«že V{tiikf»ru av«tu dnpon^rfti vps dor^r, Jci nl potr^b«n sa pln-Stvaa.it nujnih 5«*f%tknvt ˇ bl^giiJRO xa kHt j# »troško* obor#ft1tT« la druifih potmhBih ln po^obaih «trol-kovf lc«!fclc«r e# fao islru ˇ s r«x)lkof 4» n#ino 1n Ivana Aooroaa, ki pm ni«t« Dr^Sla. * Zsrndl t«go 4# S^t a«j?«t$h op:ev1X «ad«»vo po krstk«« poatoplptti Žrtal je v«XjiiViioiit Izvolltve nc/rih sla^i kor ?a norodtl And ciu ttnrr«Xlut d« »• 1evoX1Jo aru#i» *eon q»«X ^odo «t ordin« ob« # Bolito ofia«rvmrsfw« S t«« dukalo« naBtan«t« dv« vprpranjlj sak«J 3v«t d#3«t1h ta doft ukrj5uj<»tiif d» s« onavno itvr>lljo ^indikj 112. Zakaj Gotna in A«oro»o nin+n §1« v B«rtntk« an po»1v vlad«? #a irvo vprftiaaj« ,1« lahk« oagovnrStl • ^ssvolltv« s*nr*vlj#n« pod prltl-«koa /ro^arlje 1» Jib poa#st&t Barossl ai irlttftl* ^prjiv jt bil Bfiroffl taJto upor«n tudl n«»protl nft» rotujo1?**© «# uk«zo« ayo^«« r1J« 1n vlsd«, Jt bil T«ndnrl« po «atat 1n kot tak prpdntnvr.ik r#piitslik«# T«^olit#T $* btl«, nf>v*l javr.a, ^r je aa »1 pritnid. T#«kd j« od#ovm1%t am Srugti ˇprs^cn.i«*. AXi «ta sn Golna Iji Atsoro« fto/iuXn/io<' •o uetraSll« esno»l^n#ga o^Rtop« »pfirn^ko^ od Tedatrs, ali »tft s« •ordft pr^pr^vljpla na ohoroi#n f»;opad m plemstvo«? Pfitl prv#^» nltl druf^e vprn^eitj« li« «er«ieo r&sr#tri»B virevy ki nikftko o« ©pr«v!i>iij«?io 0popsdov« Ustno 1sr*?Hlo mm j« v ^ijraiiu bitho ai«d plenetvo« la po^ularl to^no v letu f^radnje aoetu, t.j. 1578, To Itto pa j« tako bog«to « vir*t da te1 «o #«11 a^Jti vnnj oeeabo nekte« «popmdii9 5# dru»r1h doknx:ov nt netia»«o> Fr«v teko j« ˇ X«ttt ISnTS in X38o. Ct^««^ opr^vka e bttko m« popul^ri ia pl«m»tvt»» ˇ t#h l#t!hf pot#« jo J# tr«b» isketf ˇ Ittm 1§81» 1*1-ranski vlri tmm t^g* n# potrjuj#jo, V|arn;«jij# pa J«t ki*c Sn# po-dntk« na« bodo nudill fe« nestmml btnniiki virl. 113. Kakšaa je bila nadaljnja usoda Nikolaja Goine0 ni mogoče reci. Viri o njem aolča. Prev tako ni mogoče slediti nadaijneisu razvo^u giba= nja popularov. 5?oda iz dejstva, da se ^e Veliki svet sestal za iaro= litev si&dikOT in za sprmmmbo kajpitulara o sindikih šela 31. decem= bratl|hko sklopa»o# da je bilc nadaljevan;. e boja tudi po 22« maju precej ostro. Hovi icapitular o sindi^ih določa namrec med drugin tudi tot da se nj ihova sluabena doba podali sa zopet na 16 meseceT« Torej se je boj prcti Barozzijeviffi ukazom zavlekel do konca leta« DoTršil se je z ziaago sindikoT in pieiastva, ki je prišlo zuova 212 do 803ih pravic« 13. Boj ˇ letih 1584 do 1586 I* lokalnih piranskih viroT ni razvidno, da bi b#j popularor tra= Jal preko leta 1581, Toda aakaj bi ˇ Firanu leta 1584 rabili isid« podobnih bojer t mestit Brescia iM seyerni Italiji? Kodeks z naBlorom "Pro comunitate contra nonnuliis de populo C*Ho. 10« 1584" vsdb^Ja namr^č t glavnem prepise dokumentov iz boja popularor mesta Breecia. Zakaj so si ga piraneki populari preskrbeli? Ha to Tprašanje deloaa odgovar|ajo beneški viri za to leto, Ti pa so zelo redki in nepo= polni, ka^ti roed njimi ai niti ene pritožbe popularoT* llogel &%m dobiti le nekatera pisaia in druge dokumente, po katerih sem mogel soditi le o porršnem poteku dogodkor. 15* scptembra 1534 je podestatu Francisku B^agadinu prišlo pismo STeta desetiht ki je »ahteral^ da se postopa proti "sediciosi, che facessero conTenticmle di suscitar novita", J Podcstat je nedioiao nastopil tako, da ni dovolil več ncbene pritožbe. Izgleda paf da so se popularl proti temu pcdestatoremu nastopu le pritožili pri vladi ˇ Benetkah, kajti ta je 26* eeptembra poslala podestatu drugo pismo, v katerem rcu je eporočila naj dovoli# da se &Uiko rsakdo pris toži p»ed beneškimi uradi saradi kateregakoli Tzroka?14 Y«s mesec je Bragadin cakal, da bi mu kdo predlbžil kakšne pritožbe. bele 27« oktobra ga je poiskal Matej Pellizzaro s prošnjo, da bi dovolil, da bi se "alcuni del populow sbrali ˇ cerkri ali samostanu sv. Prančiška, da bi skleiiili to, kar bi bilo popularo« t prid. To pa je bilo proti ukazom, ki jiii je Bragadin dobil v omenjenih pisaih. 114 21*5 Ijdl «ato i* 8#staa«k ali *bcr popularov odkloail. *J Obenem pa j* podestat pisal ^*#ju Pelli»5aaxuf-o katersa j© sliLal# da Javno oa ulicah. in po aisah hujska prebivalst7O# da bi ga pcdprlo v «eht«vi po »boru pcpularov * tudi pisiBOt T kat«r«i $% od ajftga odločno »ahteval, da preaeha s hujskaiaaem, Jtko bi ne pr«a*hal «i i# sagroail 2 doanriaim iggonom iz msta* Ven&ar j« podestat v isteia piaaai pcrabil P«lli*2ara k e#bi, &•& da ga j« priprarlj9» dobrohotno poelusati ia stvari praviSao urtditi. ^o podestatovo pismc, dokaauje* da so se piranski populari l#ta 1584 ^« Tedao opri« j«nali svoj««a star«ga progra«a# P«lli»2aroro hujskaajt laudi po uiicah ia aišah dokaaiuj«, da j« bil boj za pravico do sboroTaa^a b« T«dao aktuai«n, Zaradi ponaa^kaa^a virov eic«r ni jasno^kaj aaj bi eku^al podtstat piavičnc ureditl* Zdi se pa, da jc hctcl 1« pr#pr«čiti &irž# »birai^« Ijudi okrog ncvega rodetva ia tajn* ••etanke ter |, „ s*praviti boj popularov zop«t ˇ legalne cblik«* Zbora ˇ c«kri &wš Fraačioka ai dovolil, ker j® v#l|ip.a prepoved sboroTaaj popularov, po ukasih rlade p& je moral omogociti pri^ tožb« t*i. zakcnito obliko bcju« - l.i tta&o če se je P«lli**e- ro odSTal pod«statoTemu vabilu, Znano pa je# da so 28« oktobra a#kat«ri pcpulari, ' kat«riro se je kasa«je pridružilo še novih 119» iMnoTali sroje prcpkuratorj«. Imencrani so bill Mat*j Pclliz* saxo# JuriJ Schiaruzzi, Hikolaj Boaifacio, Fraačisek Tesia, Iraa Amoroao, Jakob Schiaruszi ia Frančisek D« Tine* Nič ai zaaaega ka^J 80 prokuratorji etorili, niti aiso oh aajene cjiliove pritižbo« Prar tako so aam neanani koraki plrastva o*iroma sindikor proti mššansm* /•ao le# da so sa5«li že 30« oktobra odstopati od boja n«kateri podpisniki ia da jlh je do 4# aoveiabra odstcpilo Tscga 36. Zapisaii aot da odstopajo, k#r sc bili »apeljani od "nekaterih 213 aalopridaešev* ° ia da ao5e,jot da bi am r Piraau uvajal« satods i« Kopra, Iaol©§ Br#eci« ia Purlaaije» ° Podestat Bragadia jm aato razvel^evil prokuro 28« oktobra ia io spo= ročil prokurator4»ai.Li:u Svetu deaetih v Benetko pa je 4* aorembra 1§34 Bporo6il# da j« prokuro racveljevil, ker so populari raad«lje« m5t^': ia ker so aekateri od ajlh podpisali prokuro pod pritiskcnu221 S ^m 80 iBČrpaai tudi treautno dos^sljiTi b«aeški riri o pi^r«» obdobju Telikega boja. Ker ai ohraajeaa aiti «aa pritožba (§• 80 jo im«li ep di čas aapisatl), k«r aiso maaai tedaaji koraki rodit*« Ij«v, naetaa« Tprašaaje, kaksai »o bili cilji gibaaja t«daj, Ha Tpra* fiaaje lahko odgcvoriiuo !• posr«daot upošt«vajo5 doka«ao gradiyof J^s ki so s& pripraviii, Ž0 i« prtjinjih X«t veaot da so 00 uprli pcpulari m®%a Br^scia i» di io nakatere od njih iftgaall ^propttr litoa cum hominibue de ©onstlio *t conventiciuaa faotae contra «18? to&a populari Br«sci« eo niao pooirilig y mti bc^CT* ki ec ftl 8l«4ili dc argusta lata 1*>34§ 00 do«tglif da jis J« Tlada priaaala "ittfi ccngr^gaticnie11 in so se t pctostatcTi prieo^« atOBti lahko »birali r takoiiiiancYC;nea »Grande arangc« ali aeboru T»«h odraslih pcpttlarov« V«liki ar«ng© j« iz «yoj« ar«de YOxil Ttakoj l«to 30 aoš* ki eo irorili ¦ali arengo - picoolo are%0f kl je ImiI v Yr«iah p' puiarov iet« praric«# kci pi«alškl aali er«t -collt^io de!3 i aavii. Valiki araago je iroel praTico to iti fonti« kara la kciitrolorj« obciHBk« adminietracij« - aopraetante al ge» veno. Bali arengc pa je toIII kcniroior^t rasnlli iirador kct n. pr. aopraetanta fontika« eopraatanta cbčinake blagajai (flopraataa* te alla cassa)# &ol# bratoržčin in pcdobnega* Takc 00 sl nopularl Brasci« * dnkalom 17» julija 1584 prldcbili kcntrolo aad kljudniffii goapodareklai in f inancno-po, itičniial pcetojaakaai ˇ »eatu« ^ la pritosbo tamoŽDj#ga Tallkaga srata j# vlada odgorori« la s dukalo« 23#julijaf kjar potrjtge popularo« re« pridoblj«ne pravice ra««a fontikarat sa kattre^a j« bil doBežen koagpro: ie» tako da eta fcntikare voiila oba M^tna rasrada ttammmm vsakih ^est 22-i T Piranu ohranjeni prepisl is Brascie d*lcaa joado^estujojo iggubljea« domace vii-«. Po t«h pr«piaih# sa kater« nl dvo«at da 80 «i jlh preakrbali pcpularl9 lahko dm«Ya»o# da so iistll t#daj piranaki mtščani podobc« sahtor«* Po *g bc,;a sa pravico do »boroTiinja m atdironao aadai uj« boj *a »aaadbo uradov« f« s»ščaask« sa&tarm pa nuLso aiogle uap«ti# Od do^&ih bcj^v utrujani pcpulari «0 bili ž« ra*d«lj«nl - subdlTial* Torej jfc bllo nj ihovc Ycdstvo# t katarra J« bilo š« v^dno nekaj Xju« di, ki 00 gibanj« »ač^ll l«ta 157Q$ kei a.pr. Iran A»oroso# Jttrlj SchiaTu«*! iiiLarko D# Tint. pr#c«j oeamLjtno. eaj «• j« bcrilo X« a pcdporo «nac& ^la pcpularoT, m& kattrlffii 00 bili oelo takl, ki 00 bili - kakor o# Israia pcdestet BragadlA • prisilj#ni podpi-BtXX puoblaetiio m grožsijasl in podobniai ukr«pi* 116. Vmn&nr »« atpor n&jtorš ni n«h#tl • ti»«f d& jm Rragadlii 4« no ««bra r«6v#lj»y11 prokuro. V Kvecl a to&b© psrott b«a# 3k#em piaarju •ol§ Valtrfju Znnbonu, kf Jo vodžjo »inčtfcl od l«t« I«i85 6© artdlna 15*36, 0« tiofls jo jo nek«ter« «tv®rif po kat*r1fe 5»as»o eolaost ra-kljit5ftif d« so blll pirsnaki po'|4tlori9 «11 ^aftj aollnftrjl Mm ˇ•-da© aii ao^sh* Mfeo so »oltAarJl 26, tprila 1585 po*l*li ˇ Ben^tk« prltolbo v r.v«r.l s It tno eolno Bubv«nc1jot kl cmS ob^in© fe# ni bila 225 pl«6ftn«# ' tako nfi •• 23. fntrunrjii 1586 nollnerjl pot^gTiill ma 2ttftboiui9 5#i d« j# bil on nainl, kt j# ˇ#§ ko% a©si»t l#t ?rtpr«5«-v«lf (36 M »Sn^lki upor«blj«ll ^lne feln#tajno e* rn*n« ntf otrebn« 226 praYd«# V*n$mr jt akortij |f>tov©t d« 4« **L&* «*^ ltto« 1566 alto- r«J popolnosia pon«*hal. 2ol jmlf j« Rp*tc>pajo ftMrj« pirnnsJci »oflnikl n»d k«t#r1s^i 8ti» btl« tudl iira poptilRrnf t© j# Hikol^J Bonffnele in Tvan 2arott1r aloino 2a dokoniino uveljfivltev sakone o dvotrt-tjinnkl v#5ln1 T#3tk#^ii 8V#tet k»t*ro 8« vtdno finiiii^o s Žit^vllo« Bo. " mm #«jct^ot da j« V#llki «v«t lsw>lll dv* popul^r« v sv^t »odniKov, pontn19 da j« nrnto ilo v resitu d?O j^ «at1Šj«t 5« i# m mir. ^%prmv eta, po «eni posnanfh Flrllif Hfkol«j ^onifrcio ia Ivan Zarettl »fiaaj» dva e0«fr.1kaf ki ©« jnvljatm v XTT» »tol#tjii c«d popul«rif j« «o5 4orcražccwr» ^hter« po pr^tri- cl do ssborcnran^n, ^o aracinSaklli M^stlh font1karovf »n&aHkov, «in-dlkovf iimtloijar^tv 1a draL$h9 kl oo Mlt na sn5ttk« smiIo mo«n« ia J8»n«, ac popultrl St a prvo prftolbo 2o« oktobm 157B uc^iknlli* 3*pr*r »o k«an«j# a#p«t sahtnvsli prnvloo do »Vorovnaja^ ja niao dab*lif ZBTndi mgmivmm »talll»» prv# prStoil>« do tega ^ir«- ŠftHJft« ';¦?• j«f ds 9O dOblll EJPStO T fiwtU BOnUOV, tOd« tO j« bi lo po^ojfffto s navo«lili vlad« podeotfsta i>aro«z1Ju, kl j» t* atD dtia top«ljal na akoraj brazobiiiren nacin. Ifctato f evttu aodalkov pft tt» ppt4st«vljft saoso, S t#m ec elo«r pcpulari doatgli uspeii Orfc* •*»*•)*# tn mlaj ;# v«4e druAlne Foia. Sgomjl ift XVI. opodn^i 1« i.VIX.©tolet>. H7 Ttmdar Je Sret aodnlkov r t«j do»i# naaprcti y«dnc bcxj uvalJaTlja* Jo&i s« oblacti BindikcT, organ dmgotaftga pcmmu Ta# »ahtar* po prarici do »bcroTanja. ki 8*t Splitu $• X«ta 1433 pri*0dl0 d« fomiraa^a taleo Iraiiovaji« wpučk« kcner«gacij#% ˇ kat«ri 00 po« puiari lahkc TOilli **oj« uradnik« aa pcdlagi odobritr« b«j*t8fc« Tled«,228 na Hvaru pa do Te&nc t*č> ©nakcpravnoeti ntd ob«» ntetalita imsr«d«mf 22^ 00 ˇ Piran* 1« na Račetku pi-cpadl#. Pr«r t»kc 00 FirtiHČanl t »aoetanku «a »•Terno-ita^ijansklid iisU Caorl*, OderKc In Breccia, kajti ar«iago ˇ teh »^atili pcM&i prar to-iko kct »kcnzrmg*" «11 "pucka kofigi*#g&clja" T Dalmcljl* t# ˇ•č# Pcpulsrl Br^eclt 00 prlšli do fondranja Badtga la 7«lik#ga arvsiga, ki »ta to ila kcntrclorje »astnl adjrlni&tiaciji in ključ« ni» finančnliB in ficspcdarsfciaa uradom« Hasproti Y0» ts« prldobitra« j# Tstcp piraxusk«#« populara ˇ Sy«t eodnikof prara aaXanJtcstt ^•prav k %mm& prižtej«»c oevcjitev ftdraTstwa@s» iirada« it«a j«, da 00 lia0li piraaeki populari preko orojd^a scdnika ddlnc kcntro« lo aad občln«ko oblaetjo, kajti vsi predlogl, ki 00 bi^i leas&mi 7«Iik«isu sv«tu v eprejem ln uuakcnitev, eo ee fcrmirali prl eod= alklh in prl pcdestatu, v«ndart kot re^a#ncf 00 aodnikl r tej dobl organ drugctnaga pom«naf doči» 00 eindikl, ki po pcoblasti^lh Yali« ka^a evete nastopajo pcTsoa sajnootojno, daleč preraslt ocdnibko oblast* ?o diugi strani sc 00 bori i popularl m oa»^it«T obiasti 0tndikoyt kl 00 bi i na^v«5ji potrošslki občinakaga danarja os* proračuaa. Začaeni uapoh r čaau pc detstata Barossuja j* bil unicen 0 dukalo« 22« aaajs 1531« lakor v druglh pri©erih, lalUco r*c#oot da 00 teaaškt obl etl naaprotl dalmtinakim popuiaroa nastopalt tnotaao« V Piranu pa opaSaJEO dolc5«na nanprotja acd Sv«tc« deaetih in ATogarijo, f& naaprctoa 00 aa»o pcdalj cserala prccae«, bila 00 pa pcpuiarca 0«« ao t škodo9 kmr 00 00 etrcrki prcceacv Bjaožiii, &0 da bi bi a 0 t«a daua p«rspdktiva «a izbolj^aj^ie atanja ievn«j&ega prebivaiatvit, kar 00 osrednie oblacti v«rjetnc tudi z.racii aaapx#tij Md 0«boj iska* 1« 1« pclovična r«iltve» H0«notacst konccpcij ocrednjib uredov ma reštranja piiaaeklh bcjev pa ina aroj T«rok prav y apeeifien^atl pološaja ateta Pirana. Utrjano mesto j« lahko sluLiio kot postojonka protl Tedac bolj ptreoi uskoški n«varao0tit ki j* sroitla pai^all^l« rati t«o po0»«ico trgovino gornjega t?adraaat^C 2ato J0 biio dobro HH*Č«*i» firtii* M toliko# *a M poptilfiMg« tgro«Uo ^ivlo M0tet ki j# Mla i*kXjttSn# 90* koatrolo la koaaado $lmm%vm* foi«« tig* ftt M pofušdmj* lafefeo QsroslXo proi«*odajc «ollt od k*t#r« j# bila oMm oi*daja »mtlto pttMt w 4e*ri t?»» tijin* arojih 90*94* • fitit strmdl t*L& bi lillo* Tudi saradi t«c* bi bl o wšj# t^pttiinj* amm&t k&jll pltnatvo j» blio laatslti T«i kwt j>tcvict »olnlk fondCTt ki bi bi 1 ocroi«i v prltairu ˇ•cj^a uep^i« pcpttlarov t •vojiis boju. f iHMfrotjm • mvtrmsmk «ri^ttia*&ili«tt» to M J« or^daji ob^mtitl »d#lc pxlMiw oMrtoU ttk6 obA-tu*o» kakor tudi ItljnšiMi «o«pciar«k« tejftfttili Y gliw V rotah plraitTm« Frw m«ii f^m pjrtdstavlj« Wtop fCf»]jupov ˇ tf*f s^4ji1Jiot 1b t MBitarai ur*d H«§f «^#1» tnii »• t«kiM# te M pr#ttiafTljftl stfimtl m o*Xm»X piwrtvB» Ttftop popOmrcv v §t#t »itejtof 9« jf htl X« ¦iftn—n$ kaJU M ¦jfltltti An««ca oMol^A T«Iik:«e« boj* populart m Yo4o ftc U«U v U» »r#tu aitata^ w«t% fe** fMtolt da s# jth pi«al*l taiAm 90 X#tu 1536 isriaiU Is t«ga or^aM« tlčalfa tMpAcT* Hywija pi*ldobitw ta plriamk* popuia^« j« i# 4« 1579f Id J« popmier« mgl^rtMKlla piitftaničku rcfrot« lja jl» Trnil« ^old 04 KMfcU* •eXl,Pr«v takc w tMHgU l«pl*6iiO 191k «oX4or o4 »odljA «a T«tla41ft5«k« »cli. Fra.iv»d nMirrvnja la fvttapcTTAnjft pvd«»tatcT ttfr pi>tpc-Wd •pr««l«dor poMf#s% pr«r t«Jio •ošltn mt uepilit ptT^Ns* oWobJa v*llk«ga bc^o« fiilts usp«li INMMN&l tudl MLTt>ii O 7«like»i sv«tu9 4« »1 prMJurM Tlft&tt pctrdit«np «kl*pa 0 p^p v«di cb^lAtsfi xltoi9W » c&rtigi* wtit# Md ^¦»ilit niiM ˇrokakcr p>l^t«tl tiidi %oš C& mo itomglt 7#9 4*&&etjmj** ioj m fc U*y ujratotkor popuXajrcv pe nl ImI i«^t« te§ ratiii Yd«Xiii cevoJitTi »drav»fcr«i«5« israte« Skor*,} «••¦ l«t t»J«j0Š fc&4 j» plrtnlo i*ic«i^^c tttruiiX. In fcoate* o4x^ M» Mtk dc sft^t^r pCvUiaiCT t#r p^-*p;Y*41 f&d*6tmt®vt kl «0 Mli fO a&Tcdilih vl^6* proti »Iviffi p-lto5b«it# profi ftbiranjo 1 jadi. te 14 M prltožb^ leiHBllitlii teronut katererau «0 piranski «indiki in ecdnlki očltali, da J0 pcslcval pr«kc srojtga mlej^ega sina, 80dt*s ke 30 0» prtžiral rečino cnrojtga čaaa t Kopru, kjar je urajaj otarej^#ga aina t d#lo pri tsuBfcaiJ žaji aolni blagajnl, j# raakrll š« aarslkatero »labo etran nsta« admlnl«tracij©. U*& drugi« naraja Zambon t sroji obram« bif da so nekateri »tstni mcžje * aliqui d« consilic - wli d«nar isi »oln« bla^ajn« ln odfcli s njim t Furlanijo «a m^rcanteaar p«r oonto ouo"*2^1 $a prooas j# Taž#a tudl sato, k«r je ˇ nj«m ofcraaj*« ao poročilo siudikcT, ki j* ˇ nepo»r«dni sveei e bojem pcpularor. Siadiki 00 leta 1586 popočali t B«n*tk«t da «0 biii nekateri bla« gajniici l«gnaal9 ker 00 jim bile dokasa&ft pcn©T«rbe v fontiku in sa občinl.2-*2 Drtigi pa§ ki jim je bil dokaaen tnak prertopek, so biii pi-isiljenl "el a ••^jrsaEicn* dol danaro 6 pene con altri rlgori delia glustlslar fs«kakor ja treba ^teti tc dejetvo n*d aap08r#d&# uepeh« popularoTt k«r ˇ pogojih boja T«ilki ar«t al «gel ©aaprotoTati obsodbi krivcftr* Sindiki pa 00 jih bili prloi« lj»Bi tožiti in o obeodbah pcročatl Tlaui t B«»tk«* fJLate j« issBftnom doToIila toivazy« ˇ občinah Lotorunt Or^njan ift Hm&por (Buset)« Kaž«, da 00 blll dcdeljeni pod stalno kcntrolo taakajžnjih oblaetnlkcr, k%r 00 00 pmr oni pritoži i pri rladi, da 00 00 piraaoki isgBaael i»aaknili njihovi acdni Juilsdikciii la da 80 00 obrnili 0 proejajc sa pozdltotlt«T na potoatata la kapitaaa ˇ Eopru# ki jlh Ja ž« all jih ^0 roaj kanll poBoioatio ti» PoidllostiteT pa J« pr«poyedal dož Paakval Ciccgna 0 ovojia duka« lo» podesiatu ntsta Kcpra. ^* Kmr pa je t t#j dobi ˇladala pr0« C04&aja nejaano0t gl«d« 0oda|h kcrapetenc, sodn« aagitratura Kopra nad Firanoai, j« ra»u»l^ivof da 00 j« hotel kcpr^ki podaetat 0 takicd pcmilostitTaini uy«l^aTiti. Sl Y0rjdtnot da bi 00 omanjeni trija oblaatnlki prltcaili aa pritisl; piranBklh pcpularoT, ČapraT 00 T te» času bržkon# L0 epat lcgublll siaoto ˇ OTetu eodnikcT, 00 popularl ostall adml. fa adr pa J0 10 narid©«««« Pcpulari 00 L• nlso odr«kli kostroli ?«likaga 0Y0ta« Prar saradl tt^a so bili L>0 T«dno na pr«"i,kar dokasl^e nael«dnji do«od#k* 12« decenbta 1591 00 pojarj, doktmdnt, ki je ohranjtn kar ˇ p«tih praploili« Vra od t«h 0ta prilož m kot vlešak k prardajn ls d UL«ga obdobja ?0llkega boja ln aicar pt-rl li kod«k3u s naelovomt •Fro »agiiifito comunitate Firaai« B» Ho. 3. 1^0?«2^5 ia drugi a kcdakau llPro nagnifica coBunitata Piranl contra populartfl dicti 120. 236 locl 8o,l«*#161©.*. Trutji prepla j* ohrfnijnn v *Leptrtaria* r«ru« n©t»biXtu«Mf ' 5«trti ?n 3« ti8*tm v kn^lifi pogr »vkair - 2 ift Llb#r eorrect^onum- 1* l#ta Xuo6. ^ H»jg«nieifv«ijfti prtptn p* 4« ˇ kocS»kt»m * tmsloTO« "DianiAl «1ttad1n1 - Tl provedf tor« v«n«to n«i rlguar^Ii d#l eopunt- 't-oeaaftl dirfli iSoo-l^oo. ** I^rvl itfrj« pr#-pfsi »o popolnona «nnk1. Zs^njejo mi tr.vol«M **T|| Chr^atl noain« ««i»n. HnTcAdo 11 clarlsffifto mUrnrr ttkmnnm - oscsr^ni p#r 11 n«r«nls« •Imo ducpl do«lnio dt Vtmnim dl qu»eta tfir« at Plri^BO «t «ao dl«trexto podcsti dlj?n1»ltto tltrovatto «t acop«rtof ch«» «1 r1$rov»-no nflll llbrl publici t^olti d«Mt<>ri '•! qu#*ta «p«tt»b11 oonun1t4, •t fontico i;«r rt?ver»i Intarchi fatti dn ciltl Cittftd1niH itd. *#tl irnpl« j# ia#atl5#ii oetall« Stiri« r^s^n ˇ xn^- tkuf kl j« aled««i **!& Chrfstl noalnif a««a* Ha^fndo 11 elarinilsio sl^acir Suon« Fo«c«-Hnl ptr 11 »«p«nl«»iso ducal do«in1o dl Y«gn«s1« dl questa tmrwm o d» r^lcunl drl po ulo cht gltiii t«nuti c»cr ^ttj, r^trovatto et acop«rtof ch« «1 ritrovano n^lli llbr4 publioi f-.oftl dtbltorl dl qu»*»t« «f#ttab1l o^fntnit^ Ita. ** Vj.re^ftnj«, ketero b#«nd1lo J# to-5#a pr«pl« pnrotnt^a podtntntovtg« nkt», J# ekor&j n#potr#Vrof Fot«#« Je rn^oislj1vo9 6« so «• v df>b11 ko ni 11 lo nošamgfr ».'oHoiJ-»k*gft ap^rnta, poiilui«val# obUflti a«riuncl«ntort kl bo jlh n«^rr.j#-ˇ«1« ln acvedn obdr^sl« ˇ ttt^iu>»t1« Zmto J# popolncMRn «fgt4rnof 4a j# pr#»p-f«ano ^to b««»dflo todno po prvotm« t#kLfeif U ostnljh žtirlh pa »o b1l# l»puf. «n« b«p#^«i "df}},0 d^nontia ea[.**«»•»• 4« alcunl d«l populo eh« «5»« t#nutl a«m"«ttl**« K«r *« orlg1ftRlf kl J« bil aspieu ˇ "Ilbtr eirili\mm pod«Bteta ifl po«d«*rjat d« j« ^ovsuitf' «5 tnm In to 3# i*o«d«dnji» fi»r«lm tlo FuscininA, kot j# rmstov ^iruf j« #6«»n nftjvaJtiurjiHli vlroT t« <$ob# tpy mr^dl t«gi«f k»r pod«Ja br«s olppftav 8t«nj# v«#h obfttnsklli *lt>f*2n9 kmkr$n6fe* v rttnici nitšel, $o prngl««« ^ln^ajni-Iklh knjiL a« n5 poicnsalo en-of da »o ob51nHkl d«n«r poa^^ir^iill blagftjnlki in f0tttfkf«*lf t#iavi»5 ©o tmog* sakupnfkl poatall ilolSnikl ob^lne, k*r n5ao v »dw pl»Č«v«H nn^onin m d#Bf>t1 t t«r t«» t* la. &mnmr upoi*lj^ll sa z**thnm koriati. ^olcg t#g« j« ?Meftrinl tage~ tovSl poii«v«»rb# tuhm 1 ekorcmlMtl« 241 Zftrrd^ t#ic« j« Ictfftl ˇrsto odrtdfet v ^»ttrih j# vnti obBinskls dol-iniko« pr**p©v#5iil n»5#tl kekršnotoll ob:ir\Bko iB«tji» 1n ^t ?o g« m tm)*H9 «0 $» esorall vm1 tl ob^Jni ˇ roku «*»L* et#««en* PSr»v tfiKo jm oV. C1npk5« dol^niko« r#pov«*di;l »klt p«tl druarda v Ptaju25iia foračuf52 ki eta bili# »aradl aalari^e ia kužnih bol««nlt Bkcr%| a0obljud0al# Zato •e je b«n0Ška rlada odločila globlje pra&ladatl atonj« t Istri. S tem mammmm 4« bil poelan v Iatro prorldur Ivan Pa0qualiso# ki Jt obiekal vačlnc iatrakih n*st, rasB«n Pirana ln ocrda Por«ca ttr ] Ija* Po mglodu Vocn^aa tn Kotovuna, kjar J0 na^€l najradjc ne,«d-ttoeti. la aa podla^i pcrcčil. ki Jih J0 dcbival i» drugih istrokih M0t» j« Ivan Paaqualigo kaj lahko aklapal* kakijio j0 0*0030 ˇ ctlctni benefeki Iatri. Poudariti jm tr«ba, da J0 opraril rroj« 12 J» a«lo %*lo v««tn©9 k#r ai pr#i !#0al mro bl*gftja^ foatfkov la ob*la taftv«3 ys« tltrta bl»Lftjni;v ki »o ae tm sdel« Tniat 35» t©9 a« a# populari poairljo, feko ^a pr«*aed*l bJegajn« Sel tn bratevf*Staf e«rkra9 nbošaie in grugth Jfvn^h uatf»nov9 apu&Sal se J« Y d«lore-aj« T#iJkih iupnisoT kot tuAi ftupfaior or. ^»titldor r^ :113nih bra-toTšHin in u«tfiB v, Vsa ope^nfij« s1 j« zftbnlriil fa jih iTx«*1l ˇ •rojlli odredbnh (ttreiliuttlones), ˇ ^atnrih ^# o«t» mmtopil proti «4siin1»tr*t5vn«»u Hn fin#n5n««u k«oau r rmznih ob51nah# r« bi bilo J«sn<^es^t#?ovo Uelov nip, naj g* df»3o«3« prlkfi^e« na jtI-mru »«8tfi Vodnjena, kj»r m* j# si#rtri#v&I vi»rj«tro n^jdlj« la kj#r j« 11 o Mtanj« t odnoatt do dmglli «Rpatf n^Jbo3J dr»«tiSne» Tellkl •vtt e#itta To&ajaiui j# B«strc8 pr*nefi«l fontikov 4«n«r n« dreg« pnzicijp f>bv^5n«k«^a pror»5ina in m tn« airavfl fontlk ˇ aalo krit15no »tenj«, ^ošrugi »trnr.i «0 pl#rl5i to atanj« 1« ponlab-iftli a tf»a9 čm ?>o r tom&t)ni kupovMll ^ltf pe e«nah9 kl «e blla snatno ntSljc od tf»tfh9 kl jih j#» dolo^al urnanl oen1k9 ohZ&mno pa vsSlj«vnli icntiku avoj« lf»»tno šfto po caa»h9 k± so pr«»»gal« urAdno dovoljen« o«a«« »>Of ^jtilo •• j« tudif da ao pltejičl »krirall šito9 ko ga ja bilo trcba obvesno pr1 j«vitl ia oddott. ^aradi ˇ«««« t«ga J« bflit pr«»krb« prtbivnlstni • kruhoa iai^rtno alaba« ˇ fon-tiku 80 b1l« u^otovljtn« sao^« ponrr<»rb«. Podnetntl ao to atanj« <»korlASali v svoj prid a tejrf dn ro n* n«nto ^loV f kl >H jih »o-rali pla5ati fonttkarlt jfitiflf ^ito i* foatlloa sa Irntn« iotr«bf€ fiiko at jc iontik kt&ela snaS«l br#r k^pitnla. ^« bi •• r#lll «»-Šrmmf i* T#llkl sv«t pr#dajal font«ku B«pltnj#a# n«pr*«15nln« o«i;oat»c1h fn»t1.kiirorf z& kt«r« ao b1l# u^ot v jf rui ponav«rb«* To «• do^RJelo v nanprotju a »tatutl ia «a)con*. Font^kov kiapltnl ao uporftbljali tuA5 %% plm*%r®n$m atttnigt cdravr>-*kaf kntartfm ao prlsodili 2oo dukf-toT letna pla^aj prnv t >;o »o s iattB dtn^rja« popr^vl^«li obdlnalt« h!Š«9 oljmt ella# !a druga jnvn* R^TRtfb*. 9« rs5tia f ontiki; bo Sl« tudl ys« obSlnek« prava« proti poaa»*Rnikoe. Ko Ja pr«#l0#av*il atanj« c«rkvimv tii mto j# po-«t«l n«r#d Sit ˇ#J!jf« TekSne #© t glnvn«« iaa^unl^ovn uirot^irftirt T»# te n##r«t1vnt pojav« jt bku^iiI i«%qu»11#;o odjjrt»v!tl % vrrto odr«<5b#, mr6 ki*t«r« jt -rr <*««! tud! kl«vr.ulot fln aons • fontiko« »pr«vljat5 po»«b«n kol^^fj s« iar«»lxb«f n*stnv1 jm I« pepujnror ia plesl5#-r v tnnfcc^ji 6t«v1lv4. Tpru el#aijo dolo^b* o olrr€En#B dvo-••f5«^n«a obrn^unu lontfkarov, o po^ra^iVf žita9 kftttresm «« J« *»«la dvl^n^tl o«na 1« s dovolj#»nj«R pod«iitat« kot ed1n*ga orgpna ˇ ob$fnl9 ki 3* lnhko pr««cail kollkš«n j» »n«l hiti ««slui«k font1knt da bf lah^o kril atro^kt 5» novn ni»kiip#. ^1#«H1» j« pr*-pov#d V^litcpfja «v«»tuf d« M le«l knkrin«koll 1n^#r«re« v delu fontika. IVar tfti^o j« tilot pod k^r*nljo 2oo dukAtcv *'lob«t prepo-ˇtdann pr*naft«tl d«n«r fontika na poaioij« ob^lnnkr^a iroriiSajMi* Gl#6« f#attks J« bilo I« pr*pOY«dftno pro^l^jfttl Xito po e«n1» kl bi blla nlija od kupn« In kupovo+i žito uo cennh, kt bt bil« vl-Ijt od normaln« kmpat e#n#« Tb k«m^iw^|# i%«^^al5go uv«d#l l«»tni popl« iiitn^fa |irta«>lkft« K,dor b1 pr1^«X«lc «kriT9il9 bl igr«l biti kftfchovrn s glob« 2oo dukntovt kl n»J bl bila ra&d«lj9n» na •n&kn 4#: dtl« ««d bl^f^jno fontika, ovaduha in pftdaatnta. 2« obJHno in oatnla javpe aat«r.ova J# bfla uv#d«»n» nlužba obSin-ak«^s »avoknta, ki jf sT ii&nsRovntl s glo^ttf v«# i^M^rb«« Movt» imlogn9 ki Ji« T J« Mla ©XovUli v bltf.njno ob obrs^una. *o n^ra^unu ^» ««*p«t dvigjrmjo. S tee nsvid«sno doka-zaj#jo9 da jii blsgnjna ˇ r#du, S^jtjrv J# v rtan^ol v prlnfijijkl^jtt. S kftp1.tf»lon, kl j« pr«c»,1?limf bi «fB*i%l fontik skrb«»ti *• pr#likrbo lita. T«g» p« n« d«l« &• vi»6 kot p^l l#tm. S« ^« kupljo žitot ga kupljo na krtfiit jpo v1«oiclh c«nf?ht ki »o popalerom n«prl«topfit» %6 t«» a1 fontikor k^pit^l spoflojuj*jo std ssboj in g« koitSao •pr^cinj^io v l»atn«gft» lV«v t«ko #1t v pluMh rokah blagajna »-krf stljn, Pohoak« od olja tn »oll ncr ttpor«l>l ^ajo sia potr«b« o^rkraf t#siTi»9 r* Ittstn«, I»to j« s blagajno gpt&v* mr.Jurlja ˇ Is^ratoji« ^oprav e4 «oral 1 nj^ni upriHv4t«lJt poln^ti pollntne ©braSttne, tnfra nino l«vnj«li# Od uprfnrljitnjft t« blf^ajn* «o SfT«»ti populmi 9 5#pri»v iaajo do t##a prnvico« %r n« tiS« u>H>^n^ea (hfHipltal) pes-d©rja pritotbaf da jo n# uporiibljajo m p©**>5 r«Te^»« in bolnike«, Y tfboinfco n« spr#^tm^jo niko|{«rf k»r bl oakrbov»nel n« i^ell «o-tnoati pr«hrim#, a©timov« prfipsda, k«r sf nj«ni aimtrltaljl ja^i-ffv»,jajo nj*.&« ^ohodke« ^ajv^čj« /Ctlo i>otS#njr^o «1nd1klt ki po lafotnl vol^l ia pr««ojl troS^Jo d^nar, ao »a»1 *»**bt mvlaiorjl la aa§!5 »*b* odobrljo isplaSllft« ^ X jicvnlnl dohodkf a# najbolj oko&išca^e In be^atijd alndlkf • Knkor rmvnnjo * danfrj«« ob61na ln f©ntikaf raTn^Jo tudl s d#R^rJ« od aoli9 H#«?s^ca J»f pravi ir4togb*9 da «i ¦•rfflkat«'rlkrat prisvojljo cslo d?l dennrjR, kl ga rl«d«i poKilja s« iuplaiilo aollnar j*v fn go^poai»rj*v aolln« ^olag t*g* pa ncktt ri pl««i6i ponojnj® obcSiankl danar n« obr««tl • Ob p"UBilu ?iic«»r ˇmrjo k»p1t©lf obdrliijo pa obr««tl »««• • Populara pa brea:^nStio % vndno noviai tir#®«ai« ^t a« populari npirajo, ji« pl^aetvo ir^sl 0 aortjOf jlh ?nserja a ho&t&otl la dru^iai araeat« fe!»f Tsdavkl« T« TBth teh rsalogov podpisniki prftožb# proalj« Grt> Dominika Apollonio. 1638. Na vratih restavriranega fontika. Sedaj severna fasada sodišča. 1*7. vlsLo# d« bl nekaj ulo?*&Xtla piraAfsli« popular©«9 &m 1*voXIJO ts«topnlk# »« obratibo r«r#^.#vt Irot je b!lo dovoljeno populero« 259 o«sts ^otovun« ln drugih kra.1#^« to<&# yjfi#nmtkm bree pOT*rilnih pl««©f tesrp oatnt, da bo Ml« nji-bov« prijrsr« n#v«ljairn©f k«r Ji« podf»»tat nl pr1j?mil pool>l«f?i 11. T« celotn« prltoib« p« J# rftsv1of ^« Jt bil Fvr«.fO»1. ^dinl vodit««!^ «fwr»t t#»rr#I •r# tud1 to9 dn «o bll« tudi vst kanneJSt i^itoiba forrulfrmnn m podlagl 4«^at«v9 kl J5h ^« 0» posri^ovfil fn lcl »o ishajal« f» dotr«n» posnitvnn,1a r«t»«r ˇ V©n-ktto aT€tut ˇ vi8*h ©b^lnakth orgmih in Jfevnih u«ti*novfth» Sv*t dts^tih, kl je »klapal o trj prri prltolM p1rf5n»k1h porula-rorf ,1« nkl#n$l posi^^i prltoSbo r ntdeljn;}* otrtnnrovanjt koiar-skff:u ponffa &spf»ha# kajti boj v m««tu «• j« n&daljrvml* Prfdvftn« »o afndikl «rest proti njri .T«ga ao rlo* Illi 2» marea, to ^« dtv#t čni \x *6t& $m bnsnSkl aenfit potrail -Jaaqual1gov# ukesa nlt 43 dnl sjrtdaii j« Paaqual1f;o aaa poalal Is Isol^9 kj«r •• j« t«d«j oadll, avoji» odrcidb« r Pir«»« Protaat ain- 26»6 dikov proti Pa»QUBligovim odll* 1* K«k*ter1 obl^tniki (pode*t#t1f kf?pitf:r.1t knnsf) eo prevefi !««• konnl o» d«n^r. Dolfiovi* Satfrjujtj© n* ^1#goS« prrvo^»no imt#rJnti • fo pov«ro5a pro-pedficj« fontikov in otn^to^ jreairrbo pmbivalstim* 4. Fontlknrt «1.1 ara^i uraarikl 4tl!Jo n« It^^tno od^vornost žlto fontfkoir nlf arugfh jfnmih ttntimirr koRur ho5©jo, d» »i Yf>«kdof kl jlat l«r©5i kak ttp0&t#v*m;f« vre&en aer, sn^otovi ofe potr*bl stotia« »t*iroy llt«« Mmjhvkje pm je tot da so rrvf»žlf kl c« %s« de 5««« doMjo kak st«r &tt«f pri* lj«nl to 1«rottitt evr jia upnlko« kot 130« pl» ilo za dol^ore. ?o pn«ikat ft» ima 15»oeo duk»toT. fo pa j# protl Toljf r«pwa»likt lo proti k«riati« obiin ««silh« 5« Fontlkarf f ir»»tf*ldi os, lapsAi 6olt blnirfijnf kf ^51» ln drugi podobnl uslu^b^noi, kl na novo n»r,topf»jo »vojo «lu ibot »|^*« j#fiiijo poale od ^vojih ;>rftdho';?,iicovt ^pr^r blagnjne n*»o v z'«da ln «*nj-knjo dnii«r9 oljtf v5not ^ito in dru^i dohočki u»tanovf kl Jlh prtdhodnikl nl»o i^pl^dali« $9 ->ikv okr*t pox;ro5« prop«d o«vojcn1h i3kmtmmm9 kmr n« fo«ndaj«jo dru^ngft ki pitala kot kopico lnXn1h 6« B« fl« H1 plft^lf lnfttnftl dol^ov (pO<3 to bfe#do lnhkO v ^fr« pl1 -ocru r®%wmmQ tudi pHR#v«rb«)9 «kl5.1*jo fontlk^ri fii 6ruj?f prli«-d«ti urialnilri »v*t zm prn»krbof kf j# n»vadno B^atovljen Is *«1nt#-r«nlrflnlli pl«»iS«vf in «1 a^Jo i«clft«eT»tl flkl^p o od^oditvi pla-5tln«»t* roka oa prthodni« l«tc do nove^s pH* 3ilo ln $#pr«v ni d»jo ohl-otrJki ispln^titi obr#«ti oEiroej« iloYet n« ˇ#© dolkino ritcjto, po^r©5« to n^red^o^7 k«sr m ctot«»k« tudl ki^pii^l in s« g» fontlkt n« ss&rejo ro»laiitit s«rftii pr*»j oc^nj mgm »i&mp*. 7. Rop«tr»kft grnb^slj^voet Ijudl povrjrto^n , a« j od prt tv*ao otrsmb« prnvie ob?5in«t f#»tikor in &rugih u«t«aovf isv^^sjo poj€2d«f knkor «« j« s^oailo !«t« 16o5 v Voc^nj^nu. I^ bt avtnill *no »asso lcnji^l foat^ka, )m šlo v K«jw 6 ljudf f ki ao potro&ili 1#IT| lir ia 18 aoHov. tskš&o «Xa3!ni*k0 r«rnnnj« povjtrolS« propnd r«?#5tv9 fontik« ia u«tt,nov. Fontikt ki J# 1im1 Ivtii naaaj lBo.ooo lir k^pit*l»t j« t«a??J tkorrj tia alili pr«r zaradi tako n«v»rnlh zlornb. Da bf tiikift 1n poclotmiii r.lorr.bn« najrnril kon#o jm prQv$&w iJa»qu«-llg0 Izdta uKiik«, kj so MJi n*mrnj*ni rmm oblfustniko« In V«Hkl« 131. 1, Glf de i«i;onov revnih poci^nikov zarw.o Jt treba ravnatt • «pc«ui«ki» žito«« V aentih, kl nimftjo pommhtmg* »v«ta s& pr««krtJOt gn j« tr#v» ustft~ noTltt« Sv^tl x& pr«skf»o so dolini d«liti iito kot n« Ji« bo zd«lo n«jpriimrn«je in pr&viLno9 po onnah» kl J1h dolo^l »v#t n« fivojl ' •«^1. ff> n« @m«jo biti niiij« od kupnih cen. i^lj« j# va«« up \iko« prtpovedano priftiltti rvv*!*, an j1« pr«pu«t« &fto9 kl so fa do-bili ˇ fMtlka« 5« Pontikfiroo, bl^^ejnikoe, i«i|mno« oz, gf»stf»ldott Sol, pr«dst*T-nikom oprkv« in dru^5h u«t»novf J« prtpov«aaf}O apr«j««titl od ^voj-Jih pr#afe®anlkov n«urt j«n# bltt^jn«* ^b pr«a«jl rnarn bitl ˇ bla-gisjfil tollko Ko^v5ft«t kolikor iakasujr Jo blng*Jnl&Jc# knjif«. 133. !• Za prapračitov pcnev«rb •• pcoblaetijo tb! MŠČafii in prcblval* d, da paaijo aa n#pr«rL.ncsti ta ^ih prijari^o prcTldurJu eli koprsk*«* pcdaetatu, Ov&duhoa j# sajaa&aaa popolaa tajnost in tolik&na aagrada* kollktaa j* pon«Y«rj«na raota* Ba&rado aaj •• Uplača ls raiproda^e iiartja krlvca* 10« Poelednjl j« uku9 cej odrodbo pošlj«jo ˇ»•» iotrskiffl poteate* toc In kit*S0Bt# da jc objaTijo na JeTnih »»atih ln skrbijo sa ajuo Kaaumljiro j## da odr^tta ni ugajale piraneke»u plenstTU* Tr«tja# C«trta# peta#šMta9 pomhno pa ossa točka odr«dbe pa j# T«ljala tudi %& ftrmau Flraaski plemldi ao ucrali vedeti sa nj«no raebino i« praeej 5a»a pr«d objavo, ktr bo a« sačtli tako igodaj Iio orati proti iv »namu uveljavljaoju ˇ ntstu Plranu. )• BoJ mm Paaqu&ligovo odr^dbc lot š* r«č«no, ja blla Pa«qualigcYa odr^dba ˇ Piraau obJaTljena X(# aprila 1607. I* kasji#jiih dokujaaaatov Je racridnof da sl 4« koprskl pod«Btat pri*ed«Talf da bl jo takcj UTv,l^aTil# Todo naletfl Ja m Odpor piranekih sindikOT, kl ao »8 at 2# aarca, t»yj gkoraj poldru« gl ateec pr»d»o je blla objavljena« pritožlii prl Arogarlji 0 tam. da odradbe sa Piran nl ˇeljamna, feir Pa»qualigo pirana ni praglto dal. Dalj« »o a« aindlki prttosili, da J« providur dobii is Pirana napačaa obreetila, k«r j# plranskl fontlk oi^anlslran tako# da ga TOdi »T#t sa praakrbo 12 mttm&w9 md katericd so tudi 4 populari. Pc eg t«^a pa prieoatru^ejo Mja« sr#ta s anakc pravicc tudi po» iestat« »odaikl in aindlki, Btlo sv«ta in fcntokaroT kcntrolir&Jo cathav«rl s j^ihcTind pisarji in občinflki iustiiiarii, ki so dol« Enl priJfeiTiti vse p-akrSks, Kapital foatika ˇ satasku 18*000 lir je depcniran ˇ bla^ajiii fdalia tre chiari11, kaaor m% občaeno pcla^a tudi izkupiček od prodaj« žita. Žito in moka mm r Piranu prttejata po c«rd# kl jo določi sv*t sa pr«akrbo la to vaam »•šcaaoa #xieko# Pontikari ne aaajo prodajati vač kot pc dva krartl stmia jaaankrat* lar pa ** tič« Mr ia ut#šif jlh progledata tadaasko pc «n eodoik im aa eindik. Cbračuni 6« d«lajo 6b rsaki a aen.iari fontikara s aaakisd slo«aao©tisl kot m to aolšai storitl dbčinaki blagejnlki* 134. *• poaie^i tah artjuopntov so atadikl ftaproaill f:a »odnlic« imenov» 1 r-feporski kf p1t#n ali ^« nnkae oč nolnih provit5arj«T. w *VltoS « »indikov j# b«s5r^ls v ilnvntm nm fontik. Ht jo pri««rjaca> 9 pritožbo papoliirov 19« janu»rje9 li«hko taicoj vlflifto, d« j# Ml to tt&nrirt 0 kfttrl« bi piikfiSsll nttoSnoet ln MftljevRait r«s%uiillgo^e oar#d#«9 #wr 0 te« a«to5aost in neumestnost pritožbe popularov# ^«ko »e j# rimv3Jftlti borb« preti 9ir«d>^ v lttu 16o7» i* n«»«iogo5« do^natl 1* pirf»n»klh vircv, I)» j# bila .ritoftbn »ijMlikor ocnoven« n» prf>c naj Jih ^ob|# ^ Ob51nalo» doha^kt »#8tavlji»joJ 1« »«»aF!Snii &ol!9 t.J« looo siodSJtv od l*tmgm prid«lka po 22 lir modij, k»r zai^a 12ooo llri 2« dohodkl od ribJSli loviŠS v ^©čovl jah In ^*.«»nu ˇ «kupti*B mc?ku 9.ilo lirj 3. d«*«tlnft >^»«» 1n J*gnJ#t 1.985 Itr^ 4. do-hodkl oljnlli ttltiKNr (torchi) 2.16o llri ^•'d»cl m vim9 rtb« la tshtnic« 2,140 lfr$ 6» naj«rtnin« tr^nfkcrr9 črc n« n*»ritv«9 «0-atUna v S#5ovljah ia druir« aaj#tiii1ii# 1.2?4 Hrj 7. dohoAkl od kruftniii p«81 |MI 485 lir ia 8, itohodiki od Ikv#ra v ^arciani 144 lfr, kar mnfti« kot r#S#no 29.49S llr.2^ S« farvi poLl?d nm prornllaa dohoakcrr nn« pavef el« J« napopola* IVfidvn«« »ta JOPtevki a^daina ia HbiStva flkt1vni9 ba«1rsnl na u^odno vr«©*. Zadoatov^lo bi n-sire5 nnkaj ti»dnov nlmhn&^ rrca «naf ali Atkaj polatnta n*vihtt p« bl v.lll ciba poatmvki pr#otj n^njfti. W pa aa t*t$* s»elif Je ftlu^il« aa tit priear »kla(5iS?5na r««*rv»,ki J« bila obvi»Rna (atil 1a aalenfia) ™. Ci# j* d#lno v# V»t oat^l« postftvk* 8© ©sr»Ti8«&«» H«k©lik© bolj k©mpliclrm^j# *tiini# gltd« l^r«d?1h ©bšia*klh is-dritkovf ki jih prort*('un raisdrobi v 28 mrn^ih po«1c5 jt kl jih p« adm^uJiMs© v ft«d«» ss!i8elnlh pozictj. R«Jr#S^« ladstk© tfrj« gr^dnjn c*rvv« »v.Jurij« • prikljtt8«n4fil ©^3*»ktf • Gr*»«nJ© «© t«^«li lnts 159© 1a Jo pote« a«a«lj«vfilf do Ittn 16^o9 k© ^# bil dovr #n ^¦ibtSstrrij«2^ ^tta 16o7 s© sa«teli pr««v1d#al »troHkt 6.634 llrf od kfltcrih j* dl© 6.2©© llr kot ob ^inske dotnoija sa e«rk«v samo9 3f2 Ifr m n«d«or«lk» e««tf lcl no v©atlt «© ^raaMfi^a S» €^ lir s« poprnrilo o*rkv« av.O^nrik© ˇ Idfnih p*l SulSmrl^iih. V dru^i joric^Jl 0© *tr©Ikl v wftiz% m sollniifii. fl «o simgali »tupno 1.748 Ifr. ltnjir#ll «0 eb5!ne atiilt po»lfnc1f kl ©o ©a&ll v l^mntkt p© iskupiS^k ©^ ^©dftfi« eoli la p© dru^lfe opr»v^1h ˇ a^rnal s aoli« mitti. fl »troiki «o Mlt j?r«avrirr plft??« jRdvoJe ta »11 prokui-atorj« rw**'Mv in ja nedvonno vn*Lena 291/ napft&no «• d Isredn« fedatk«« ' ^ Ra«umljivo Ji»t da j€ ˇ i«»«anlh lsdr.tkih polag nu^nih •trofikor, tudi nekaj prntirano ˇleokili po*icljf m& kstariiai so l»d«tki n* proslavo 4>o-l«tnic» •»ˇ^drijiik« bftk f puatno .rBrnnrrnJ« ^ in ia*n«pQtr#fcn#* ^reo«««# ?o va»j wrj«*tn0stl ao d«loa* pr«Tiaokl tud-t oati&ll rapr<»zeatfm6ni atro. ki« F«r^tutalj^vat v«#kakor pa pretirana j« viaoka poat^vka v zr*z< m ^tJioS kl 00 kapovall 137. ool ˇ Piranu. Prav tako je pretirana postafka fta poalanca *p0r far Yeol0r de&arl dl aaliP Veekakr bi bil proračuneki prlmaad« kljaj kaj kaalu SMttjIaa ali epre»«njen ˇ proračmuaki vtštk* č# bi Btalna kcntrc a# ki jo je bil dolžan iirajati pcdaetat, delorula kaj prida« Sauo na priB*ru gradn^« earkro »r. Jurija 00 popularl doka*ali, da obiinska dotaciva ˇ zn©elcu 6*200 11 r ni toila Isko« ri^č^na ma d«la na c«rkri. S«snaE etrca.kcv t« gradnj« &a X«to l€07 wubt«č naraja^da j# bllo potrošoniii 3*377 ll^ ln 6 Boldor. fV Ostalo ;e torcj neizkcriLč«iih 2*822 Ilr in4 ooldor* S^ura etro-»kcv o*>cii3Lakih poelaiac^ v Btnetkah sna&a 4*949 3Lirf ki jih pr«j cw»n,jeni proračun ne pckriva.^' To poMSl* te j« r«lik »trožkcT n poslanc« oteSioa nedvcmao črpala im »r^detev sa gr«4» ajo cerkv«, kar sop«t poiodnl, da ^e blla pc*icija sa gradnjo c#r« kr« le ekrita pczicija ia izr#czia otrofek«, ki eo jih trošlli po ˇoljl aladikor kot aajbolj breBobs^Lrnih potro^nikov obcinsktga denarja* Toda tudi TBota i«gradnje cerkve ni nadostovala sa pcravnaTO stro« 4koy *a poslanoe v Beaetkah* Č« pa prišt«Yamo !• pr«tlM&o ˇisokt po*icij«, ki 00 bil« nmmnimm "nepotrobnim proceeo©1'. prosiaTam ln podobnitt. prlddno do sakljuHka* da so tolikžat# da skupno 0 c#rkr*ni» d«narj« pokriTajo tudl ta Izredni atrošek občin«* la osnoTi tafe anomalij. ki ao ^ih pcpulari odkrlli kaj kaalut 00 »a«ncTali ts» pcenejša pritožbe* Veekakor pa oisenjeni prora« čun in oba Miflaia prioajo* da 00 populari sad«ll t L1Yo« Sindiki 00 0# Y ero^t obrajnbi proti napado« pcpularo* naalonili aa d^Jstvo, da Paa^ualigo Flraaa ni pr«gl*dal ln da e« je pcslu« štral napačnih pcdatkor ln iafcrmacij* Toda podatkl 0 občinekta proračunu in o oarkvl ˇ iigradnji, ki 00 jlh prediožili popula« ri§ 00 dokaeali jMoenoTaaost obraab« aindtkoT In prarilBoat pcdatkcv, kl jih je dobil Pa0quailsO« Č« bi 00 rsl rlri ohranili, bi rerjetno nažii kaj tak««a tudl ˇ «r«zl 0 fontAko« In oetaliud u»ta»ovaffii# lal pa 00 Tlri niso ohranill. Toda prav to# da 00 J# Pasqualigo naslonil aa iaf ormacij • io da ni aas pi-egledal ataaja ˇ Piranu# J0 daio sindiko« iaoč»da 00 00 odradbi uprli, 60^ Aa hoč« pro*idur uT«ljayiti n^k« »ov« makca© nar*sto utarlh, ki 00 00 Š0 ureljaTili.Toda k^BoJpopuIarl predložlll dokaanc ^radiro, 00 0 t#m opoBOtrlli tudi aa pretirano rlsok« strot-ke slndlkcv os* po« 0la&c*r» m kar 00 bcdo popularl kaenttje tudi oplrall* To je tudl t&. mjnmpmrm&nm jši doke«f da j« b1l» ^aa^uali^cva odradba taanovpna tudi sa S'irait na realnih a#j»tvffet *!¦* kftterUTprevldur nl «og«l« 2*1 a« j# a#kaj virw zm l«to 16o? isimbflo. l%a nji«l js bila prt^ toibn F.1nd*kovf ki jo openja doi Leon^ra L^otv io ˇ »ro^« piaru 12. a#pteertirmt i* katerf^s j« bilo rniividno **da »# ˇ Flrn&m po©-kuš« s««ji4§f»tl ob^iask« dohodk« • t«eif du «• sedr^na aoli 8pr«a«nl y d#*ftino.* r* Toda 5» j« obfttoi&l« prltoibii sfmlfkov, J« vn«kft« kor obeto jala tuc!1 zfeht*v« populfcrov^ ali vaaj eolinarjtT in 1«- : »tnlicirr »olin po »:rt««obi »•dn1n« y d#9^tino» Cindikl so branili občlno « t«et da M t»k« «pr«f^mbft povaro^il« «f-ubo »kmtmj tr#tjl» n« ob^lr^klh aokodkov. ** 3v#t a«»#tih j# pritožbi aindikov ugodil ia ao žu priporoSll poKl-tiv«a o%©vor« ?« »« mstireS fl^al t*P#r€ vi coctn#tt#»BO ©*m lt capl d«X pr»ditto oonslfclSo, che ne coej I nom fx»rff»»tt5at« f oh« oon-trn \m forrc« ai m»1 fttatuti «t privil«g#^l s1i imiov^to ocmm «1-(»&!} ea «• alcuno {srftend« in contr©f4o oosptirl »VBntl il noi, ch« non o« i^ll eianch«r4 dl giustieia". Btt 1f to 1« pogojna r#Sit«v9 prftfu55fnfi na voljo pod«»tptut doJra-»uj«jo b#«#da **eh« a« eoai «"• I*oda ali j* po^oj«n« na dclo511n rtfttutor ln prlviltgij#v ali r« &a ranničSnoist 1sr«Ja&j •lndlkov, j« TprttŠftfijt, ki ga eb^tojaSf v5H n* r.or«;'o protl eleb^m ttprnvljanju pironekih Jav-nili ble^FJn, Mi k«r «© kri-rlll ^redvsec *inai J« uopnl, d« •« j» «tar.J* ptrunffkf* •drinl«tr«c^ j# ote«^nfiY«lo dnlj« la 4« •• lo. f«l»raarjii J« V#likf «ir#'l ponurll j>ooblrrtiXn nindiko« 1» Ji« »»rodll tmj ;'i«pr«3 sr#^o ˇ B#n«tk«> tj* me ^Haptll a^apno • pr«d»tevrtlki popttl*roy 24* ffbru^r^n. ^»kftj 89 »indiki tavlrtli e^oj o^od ˇ Btn*tk#t pojn«nl daknl !©• f#bru»rj» 16o8t kl so p fsrodili K«rko ?ur©$onit Tv^n H«diT0 i« dru^l popalArl pod«*t^tu Frif&Slttlni B#il%lju# l^»riu Fur^^oni^u 1» ostftlftt pO|5ulnro« j« nrKr«5 u^r^io cnbitf od vlad« ^uk«lf kl dnj« populnro« jr»v5e0 d© aboroVs»^ti, ^^ 4« 2bor populftirrv 16, februerjn 30 hll dak«il r^gtstrtrf^i m oblHn! in d« kaamj« j# &srk0 F«re#ron1 s A»drftJ«R Fraf:1«oo»o ia dru^4«! populfr5f ˇ prl« »otnnmtl «ne»Ž1o« ooH?iinovf ki no »€ abr^ i na tr^ut »ftprosil mm *»vdi«nco pri pod«mtstu ln od fij^g« s^ht#val9 n»j *© St lets^n ds« «b«ro popttlnri ˇ dvor»n5 FrmMMkmnmk* $m 9»ro»tf»na. 13« bi r«Iil l«^«lno«t 7bor« ^« %nht*vml9 nmj mmtmi. flnmAk preb^r« rHr#l»s 0 zbortmnju im 0bl5njaili *«fiti*w K«r f*o •• eindfki t#fta uprli, ee m tr^u Kbrtmi m&$nni lsvolili »vojaga gl»«nik« v os«bl Giar^rd« Datajl 1* elike t etolni cerlcvi. Po rlebi Giulla 4« yranc#echi (Caprin: Iatria nobilleaiaa). Sllltm $i»iieasuj« osredn^i gradbeni koapl«k» IVII.atol. » c«rkvi^o ia priicl^učeaiffli objekti* 14o. GirnldiJ*, ki J« r»agltt« prebrel nm$pr#3 nm sto nictfe obLln»9 m»tt p« 1« n« vath oatftHh potr^bnih atntih* * ?«ko J* biX* tudl v okvi. ra obšin« r#^«isn la^sJneat zbora, fo trid«e#tife let«V boj» J* b1l kon&io prH zbor popalsrov p*#i vreti» ^bora ˇ FrsmdtSk^iski dvorsBl m j# »tfelt ^ilo poltg podtstnt« 207 popul^rov, kr»r J« prav«8prsv rnlo, vmdar j« bil prneejgeii d«l Iju-dl ˇ 8f>l1nfth jart pof^arl j/mju naslpor 1» knv^dlnov. Vod{t«ljl upor« •o sit *borov^nj# pripravill doku«snt s 5 to5kanift ln ga prcbreli pr*d a^mii«! popul«rf« V prostt« ja^voč« •« t» f»okuti«nt ^lmii *lfc#r j# trtbn on«oo^o51ti uj«*r?vit«lje« ob^fnsklh ln dtugih ^ohoikev 5#» ««ro obrer.^niti prtblvnl©« obSln« 1» penicrbetl %m nm4knX3ernn$* t»r dovrS1t#v prtTd#t kl J«» bll« v imm pirmnnk^m IJudstvs n«-6«t« f« ˇ pr#t#kXim X#tu * z<*fct*vot d« bi t«dl populsri leiiili vpo-glfd t ob^lnsk« aoho4k#f no f^»«r tufil T«trRJfljof «# apr«J«»* X« tbor ifij« polfto 1n neoia^j«no oblnet 24 ^l^vr.fo po^uljsroaf kl naj Iaa^o n«alov ljud«kl proTidia^i -prov^dltori dl po:ulo-t ^« bo 1e-to11X »«d?^ji xbnr 1s«*»d 36, ki Jlh bo^o pr^dX«|*»li pH sotnl popu-X«ri« tEvoljpn« j« ^itttrntf sa dd&artn« providurj«. KMiasto uarllh iaajo pr*o»tnll pr&rim letmo^nti nov?# da j*h ba vedno 24; v akXa* du s dožcvi« plftsfHR ic«jo IJu^uki pi'ovidurjl prrv«co fif«tsjatl o« po avoji voX^t aXi {»© roljl popul^rer »Xt po poti «bi kjtrkoXl fa kadarfroli. H» nirci^ih BejsJ^nBJo ppfvvfoo skltj»t5 o r»««# k»r bo korietne in potr»hno zm mkmpmmt in posameanike. 3kX«p?no«t bpJ $rdvila§ 4« izvol^nl ljudskl pTOvidurJi imniijtjo immstč a«b« 4 prtdnednlk«. T« j« tr«ba •»•tr«ti m poglararj« popul*rov. ^rJ« se Ji« pr«v1ca tkliei ti s«j« Ijudekib jroiflfiurj«rT in nm mmjn& sklepati o ˇs««f toir boile aeiatr»li bb keriafcno *plr«nakf akupaontl popolarcnr* • **XX' 141- unlTeraitfc delli populari d* Piranwf 5. Providurji imajo praTico sastopatl pcpulare tudi prsd raznimi eodižči in imencTatl eroj« opolnoKoSeuce « polno all omejeno oblaetjo in jih t primsru x»« deja noBti tudi odpcfclicati. Lar bodo atorili pred»#dxdki ali njihori opolno©oč«mci# je tJtba s atreti, d* j« »torila m »kup« aost popularov. ^ Sbrani popularl 80 doJcument eprejtli s odobravaaje« lu takoj pr«d« lagali 36 o«#*t Md ltaterinl ao ixY0lili 24 Ijudakih proridurJrrf ki jih vlr Imenuj« »prov#41t©ri dl popuiof *^ Z^65«r »o m *a» kijuSkom mbora pridružili tndi vraSajodi ae »oiinarji«28^ Hajlcaone^e do 19« f«bruarja jo bila prra s«ja Ijudekih prcvidurjrr, ki 00 najprej nado»».tili tri ladijck« laetnike, k«r eo odpcredali Bodelcrranje »aradi nujnih prero«or« Hato «o i«TO ili 4 pr#4Mdnlk«9 t«j« Karka Furagonl^a, ITana Rmdiw& pck, ..;...¦¦: rottčišlca# AndLreja LalaTclta 1a Andreja Fra|;iacoma# Ietočasno so iavo^ili dra listerj«« valca, t.J. iTana Hadl«a j>ok« fosmift in Larka Dt fine. JV Ha mbocrm ptpulajroT ija na seji ljudokih prorldurjeT eo bili 07! udel«aenci &aprl«#že«l# da bcdo driali aprej#te eklepe t na^Tečji tajnosti pr«d pldBBtroiBu ** Akt, ki »o «a spr«;Jell 17* f«bruarja 1606 pr«detavnik:i va«h dmi« benih ekupin popularov t m&tu Pireuu in kl »aatopa, če prlšttraao »oliuarj«, r«llkc rečino plraask^ee prablvaletTa, daj« lJudGkiJi proridurje« selo iiroka pooblaotila. Itl čudnot č« . pi^mstro lttM nuj9 ljudeko proridurj« ltanticoa«ogliol'i »aj ˇ r«anlci pr#detavlja« jot po žt«Ytlu pr*jbiYalatYa ln po saaih *aht«Tah t«r pwrricah# ki jlh j% »bor potrdilf praro oblaatnc ttlo popularov ia močno proti« ttt#š 7olik#aru eretu. Č« bi 0« Ijudski proridurji obdrželif kakor «c pr«dirld#TmIit bi lahkc prislo do podobnega rasvoja, kakr^aaga poznaao i» š« o»#nj«1x111 dalnetinakih komun. 9* I*dalj«Ymnj« boja ˇ l«tu I6o8# Fritožba 21« aTsteta Po aktivnoeti popularoT j« pcetalo aktivno tudi pleustvo« 18« f«bru» arja 90 atndlki sbrall ••dokamao* &rač±vo prcti pcpularoai In ga Izioči i Frajacišku Dapr#tta, ^2 Takoj ma tea sta ob« atraakl poolali cvoje pr«8dtavnik« y Beaetk«* Omrmšni* oblaetl m pr«d«t«h« ni e ob«h *asliž«X« na kaso^je do koaca f«bruarja# Prr^a aaro« Je že eae#dal eyet Sy«t napro^enih, lci je na predlo^ Aroeadora RIommk 142. dlLa aklenil, da * treba poalati ˇ Plraa tiMga od odoluž#nih aY0iadorj«Tt kl naj tmtljito pitišš* ˇprašange ponoy«rb in dmg&i nepraTi ncsti t piranskih financah« ** Glas o t#a skl«pu j« pri&tl * Piran že 2. naroa. Zaradi t*ga so plesdči cprožili md. populmri ostro in žiroko propa^ajido s naMnoic. da bi »9 ti postaviii na stran plemetrs.Lo 6# »erca eo dOMigli kaj pičel usp«ht eaj se jim j« pridružiio 1» 19' popularcr, BMNi k^ttrimi pa ai ulti #n»«a mdaloženca Aorm#^* $© iii oaajalo popularoT» ki so M sbirali r oboroženlh skupinah pc Mctut vnklikali ljudekln proTidurfea in pretili pleastvu z unicenjo«^ To jc povBročilo aor prot«st BiBdikov# ki so ga 9* mrea piodali Svttu naproeenih in saht«ralltdft Mnat prekllo« dukal 10. feb-rm* aja ia 8kl«p 1, ¦erca, č#š da po statutih nihčt n±*a pravic« do Bboroyaaja, ra»en Valir ega vr#ta# ki j« •dini sako<i predetaTnlk občinske akupncsti. ^ PcteBtalc«© j« fltaaj« sa plenetTO ixgl#dal* precej kritičnof ker j« lahko prlčakcTalo pol«g o«trlh bojtsT na sodišču# tudi otoorožeao wtajo# Si dTO«a9 da 80 oborožta« ekupine podpiral« d«lo Ijudskth proTldm j«v» Prav tako j« »lcoraj gotcTO* da eo t© »kupin* oi^ganlairali prm Offi©nj«iii providurjl, ^a bi »• ob fsaki pctrebi laliteo na&loaili nanje, 3. aarca »o pcpuiari predall avogaioru Risaondlju »oto p#tici^o$ t kat«ri Tldi»o eaht«T« pc le^m, da drzmnm oblasti odetraaijo a«4«o pri TodcBgu obciaskih financ, ? bietru atara saht«Ta dobi popoittosa drugačen piiirok s tea# da bi »• odatreail oind ¦ pcifiočjo pcpularoT* ki mialijc na ohranitev držav«. S t» 80 Bttščani hotell pcudariti, da ©dinc oni podpirajo podastat« tn ˇlad* t centralimacljskih t^žnjah drsaTt in da je 1« pldBustvo tieti «leiDentf ki y občini deluje Mpmratistično. Po drtisi strani ao 8 te» hct«li poka»atit da j« pleoatTO tisto, kl rasfcraja držarn« finaac«. Pray »aradl tega aledi t pcticlji *aht«ra# da državna oblaat pohvalt pcpalar«, kex- eo 8 8toJi» odporo« |rotl Velikejcu erttu y občini liran poka*ali aa fclo, kl «a predatavlja Mstao pi«ffiatvo.2^ Or« tor«j tudi sa boj proU I 343. plerdfckc-ob5lnsk.einu partikularifcjmjt, po kater*m B»atrajo občino ua pceest plemi&kaga raajroda. Prar sstra&l tega ** upirajo tudl »akteTi sindikoT, da mmm% m prtmm pravice do ^orsraja« 1» »ahterajc, t š« govora. B«jetvo je# da so to pot straje« ai okrog Todstra popularov rml tisti i»stai elemjati, ki se niso etrlajali « delovanje» Veliktga sv«ta ln sjagoTih finančnih organcr. Omeniti pa je treba# da pcpulari to pot nieo iznesli eamo ner«d« noeti glaTalh blssajn§ temve^ vs^ jarnih ustaacT. Hlso tega proTidur ni aogel iti, »ato je 25. a^rgusta • po jKaslišaiaju pred« etarnikoT obmh strank - skl«iiil za^eti podrob^c proees o pritošbah poptilarov.^ 145. ?• Frlulljtv Hklep p«* pohl^ft ?*ort#iiiif 4<*vo trdit*v, dt* priio.ba 21, av^utsta iii Sln ir Benetk«. L#e j# »ie«r» da j«i »t poslitl Y#likl »v«t k#rr jru ni Mlt prtdan*. **«« je *ud*f da je ni«o od&»ll popui&rif k«r tega ai bilo tr# ^, Toda !ort#an1 je prcr^l -"riulljoTO prisot-nofit v ?tr«nufc prusE^l pa j« turt! «bor populsrov, do kattrti:« j# ˇ r«»sn?ci prSSlo. w Tz^l©d^t ds al fatl tm raispols^o vseh dokiu^atcv ?r*d odhoriom prov1č?«rjn 1« Plrimft Jt prlJlo 7« »ept^iabra do dru^oga abora populcrovt n«i kat«r«g« «io printalf o*lo «1naikl pod pogo-^•« *ch« con qu«sto ««S80 ni troftohK.no tutte 1« oecaeioni dil di-» scordlt #t «1 viva ln pace rfe qui^t«w« Tn priptfinnk »lndfkor pe «kt'iv« dvn n«vnrrofttl» I%ln« ksoituleoi J« sindlkoT M «• la^ko *«•« keV.orf v |ritj#ru pr#Ttlitlh zi»fcttv pepul«rovv epn»Trgl« ˇ ponovno ofenslvo (f?o ?Sf*««ir bo tudi pr1Šlo)» k»r M s»atrall tb«r s« n«T»-l^aven io po e*f»tn4h »tatutih, a«*f?kon1t. Dru^18 p« jt takfino po-gojno doT^lj#nJ« moradai prltfek a» vodatiro popul^rov, d» me oo«Jl 1« n« dosed&nj« i^plto^«. v^^Kekor J# videti r do^lj*n J» •Indtkov i«ljo po p©L ovorih, k»r doJc*Kuj«!, d« iw> st uatrii 114 oo^l populerov la oi»v«dB odpadnj« ple? I^ev i* 0trnj«rtlh vrat V«ili..«fft «v t». K^#r pa »o sindlkl najlb 1J obto^ni, Jt iudl r^susljivci, d» so *« d«loo« uniiknili« ?• 8«pi@wbrn «Jutri«iJ bo n« po.>wlflii *br*li v urinotnoati I!1«ronl«tt BrngisdlJDA v c#r»nri nv.Jurij^, H« »^horu J« Mlo pri notnlh 2^4 o««bf 7 v«3 kot na prv#« zboru, fada 3op«t so WM odf*otnl •dnrtju u^otovflfci« mo ^opulsri poirtnTflf ogtrt |» Steodljfyy pojt?eif jn» irlr, Popttlnrl •© wwwrff5 snht^nll ra^irftljfivljčfij« finkfit«r!h «tntuto«9 «Hkr>nov In •tnrili •bl1«j€Y9 rnsmiljavl JtLJrtj« r^Knotfb« 15* f«>rmnr,1a 1579 la konSno r«sv«lj«irli^nj« ntkftterit* o&r*&h6, kt no jfh fsdftli in p«trdili gtfi#rnlni ^r©vl#urjf* K»r ˇ {rnttklostf pli»«ptv© nf »?o3tov*Xo «to-tutov, 80 snhttviilf vnr«stro 1a nn€l«or^tTO n»d obHfnnklfti urmšt la nad «ikl#pi Ti$lik#gm tnret«# ^olsg V#ifjkt|p sv€t« »o &«iht#vi*li &• «a »ˇPtf kt saj bl ^a Tollll populari 1a kl a«J bitisi«! preiHco #o vo-HttT ur«t€lLfkcnr populsrov. Ja«r\(^e, da ao hili ti po^oji selo t#^ki. V*n&mr *a a« po ulnrl affsionill 1« n« tof K*r »0 itmlm dnl-«Rt1n«kti B*«t» t« iftmaj. ^««^«0 fi0 aaiar«c »ahtevali pri«nan^« pravice do *boroyajaj«t kar i<* nujao trrjnlo tudi jrienmij« 0*«bn*ga t«l«sa9 os# S^tta popul? roTt koagr«^«ef j«y ali kfiicor paiS hoCae^o to t«$*9 ^iitm p« ao grasfll aarndf propad« pn^»^«aj v#Tiki nn«lrf9 knjtt irwiawrjii Frfttlijtt e# j# sdtlo potr«l»o9 t#»teriit to j« ^nn pr#d ftvn.iia odhodo« v Ben»tk«f poklicrl pr«data^nlk« ob«h •trank nm obdiao ia Jili Hftprlfefg«lf da e* do n«4elj«vanjft proc«»n pri onradnjitt obl^atth n« b?x3o ««idftebojno inltli nlti s d«>njl n1tl b b«n«datl. B»Jim«kl 5n b«@#d&t ^oj Jili je pnpov^drl • pr*t-ajo »telntco i^n« ls ropublikt, L«pl^be pr«motejii la S« bj Mlo p©tr«bno tudl »$rtn* temmf*'^ ^»elfdnjf d^i j« pr©vfai*r o#-potov^l la pr«dp.l j#or?idllo s sE»at»Tl,t#r*i« proceso« Sv«ta tk&ptv- 148« Skorftj Lrs eee^oa j* tr«jiilot da j«? »«m»t vc«l Prftulijovo poro&ilo "^pbrnrasTO. &er p« 3« bilo pore&ilo s dokttsni« gradSvo* pr«ob«*»~ Žnof j# vao »tvssr prtdal Svtta d«f*«t1h9 kat^remu $m b*lo ˇ pomoS dod«lj«n^h 15 «#n«torj«v - «11 ^uina^Gi »gg intervrnci^«« peslazie«v ?• 3MŠ 5wt <3««#t1h nt ifsro^ll pr«plror, F L:« 26« ftbrunrjn 161o »o «• na5^1nn4ku ?#Bfnrtt *m 23« junij» 16c8 Ift^o poro5llo9 ci© j« ob6ina »tt^la pr*vLo %VLp&iteu Vmni9ru9 ktr »1 J# prisvojll n#3co obdiiurico *««1J1- ISt. 6«r«dl I# op1»an1h do^orlkov j# itf«r »5ci»r ntkollko ea»pnl«9 vmn&mr »o »ifMllki v prl5«k«rraiiju r*8ftv« Priul5 j§iTe«{m i oro5llaf •indfkl pero5«»li9 da ao »« ankattrl attt^ani prl^o^llt d« «1 j« ^rietofor Ttni«r prl«rojfl jnr«k mntn*g® ©b^fdj« (:iorb?joen 4«31# «ur»^l*«^ ia l?« npP0«Mift1l ˇ c#x'kTer>o rnbo « ttr»f a© ^n )• 6el 149, obdelatf kot njivo# *ol«g t«g« J« Venltr dal »gruflitl atopnie« n* obziij« ia 0 t#« z«s1drl nao v#^a fo dv« fianj&t otrelrd lini (una earmonif*ra tt dof bal«atrl«rt)9 kar bl gtoglo UkodovHti obssSdjii la obr&«M atatfu Y«l$kl a*#t j# s>&©bl* atll dva poolrnca, da dOB«c ia safrerrorntk", fl»eii"3i ou ©Hltejof d« 4» fttjfil razprtij« ^#d pl^sitiroa in pomlmri in st J« e*lo sai jsvro izrnefl, ^a bo popul»re podpfbov^l k uporu ln da bodo trajftli pr/flHl protl pl«mstvu doklfr bo stal ^lrtin« tTnlikl «v#t je predlog eo3n*k«e Colotibrn« f^pri^j«! fn uk«sftl «indiko« na« dslj#v^ti pravdo, tod* li« l«t«i-ft dn# etn L%rko Furtgoni ia Aa- ton Apollon1ov kl j« pr&v tako prl»tOi'll na »tran unoraiv.cv, sahtt- 3222. iVotiakcijo 90 popul«iriJ<«iY»d3i ž« 6* nejv^tibr«, k^ »© pri teopreik«« pod««tattt %t*k Antonlju Trtvlaam protesjttrnli »>rotl ukl«ptt V#li* fetga nvetii 5n u V^ofiiruf vn# ^Ip^ V«liv.#^« nv«t« protl njtPtt tn «a prl«o^Sl nporrso s*slj1i&«y dokltr V#Hk< «v#t n« parnvnm r$*h 8V«taf da b5 Mli abtofcb* 5n altl#pf raisvi^ljfavl ^#nS • Pl^matvu ni ponafalo9 d» sc J» pri.to^lle 3o* novcrbrtt X6a9 proti t«J mcaodbi ir B#nttl?:iih# Vlada ja n^refi rasaoobo ^av^sana potr-dlla«^5^ fako »o populari do«€gli n©vo etajhno s»a^ . V#ndar j« H51a do»« ^ena ˇ letuf ko arti^ad« n5*o i#li uev^hov. Sr*t <5«s«t1h ee j# lotil dala ž*5.a «««coa aBrca 1<>o-». Ker pa Ja lY1iiliJf»TO gra^lvo knsolo, da lo trnlift loHtti |>1r#»nskl procaii ˇ $rm prooataf t.J. v oSrilsfiS iii 3srisi1nalnlf j« arlanll }otlfoi»tf aa kafta, da Jt praeea tolika n-prffdov«lf da so btniiika onrednj« obls-»ti aposital^t da bo tr*»ba popularae «np*t ^oimat^ft, *rr« popuati-tav »• lcaia prrr v Io51tvi Jtrlr.in«la#^a pro©*»a ckI clvilm^t kar j« traba re«um*ti tako9 de »n j« vlad^ o«lo61la kafciwnr«tl tb^ kr1v-oa nftjT#%jf*i in naJoSJtmjMh nrrcdov. Toda to j# tuai po«nn d» aa bo pravda š# S4ivl«kls9 laar »* j« tudi s&#:«h111o. Žate pft 89 fK»pularl/sA!3t*V8ll9 ia a« ˇ rtr«im ttfst**vf tednnji ^«na* ri»lnl pr&vi$mr Jmktiib Zm*, Ta j# peaoviso prt^Hdftl vii« ob^in^Jr« tilagejaiSk« Imjig« 1n «.f*>tor^If Vcmr »a |jr«« ujf« o^torilll &• ?a-searlnl in oba Paa^uallg«. 16« Junlja j* imtiml o^reabot ˇ Iratfrl 3« r*5#not aa j# naitl miemr ˇtlik« vir# dchodkevt T«na«r nobtr#^a dtaarjia. ^gotovll J«f da J« ol^lnski d«n»r v* irla^sL«« m r privtkinih rokah 1n da ob^inii m mnrt r-la!!ati t#»C aitl miiilh issdittkoir. !»• ˇ nanirotju s t#iif kmr Je fu*prfciriX providur *riullt ki J« litl •HKd naloc« sferatl nrradfv©9 3* %at ai uSnl ar^ti rešitrrf ki bi btla ir t«« tr#nutku Badovoljivii. 2»ato j« pstrdil otredbo Fil5p« L*ftaqu«lfgftv % njo mr«d etv#&s tudi Fo«o«rfnl^#v« !n aVušal uv«lj»-Titi odrsdbo Tv^na ^M^uai.1^«« ^«e« obHfafrkia it*Y ls j»valh služib in pr«pov#Gftl VnlikfKU nv^tu, da bl Jih ponovno volil, doklcr n« Isplafinjo »vojlh d^l^ov« fa jt treb« oai^r.ni tadt pr«?.v*lof d^ 00 p0 Zmm^e^t odr«db| potoccl od^ovornl s» doli^mi pr«anikov# O^rtdbft prtavtd#v» o«lo9 d^ M »HndfHi m m*l± r*S pod^s pisuti mlmmgm nnknr.Us en pl^5« uslužbrnotv, 5« bi pl«»r eat« hav«tOY n« pri80gel9 <3ft ualu^«a#0 ni postal dol^nik obMne «a«d služb«no o%. sittntf&ttao dobo9 t.j. da nl pon<»v#: 11 smupfi&^ft t»u d«-mrjm. V pr1»«ritt d« fcl k*k uxndn5k pon«T#r51f j# r«nj« uvtd«! fTflV^lo, dft J# trpb$* ris-topiti proti nj«^o^(j« pofokofa. iod^st^to« pa J« n«r©5119 d» aor^jo lst«rj«iti vi?« dolg©v«f S#i«miv bl s« Jf« prrdatnvniki ©b«n# protivilf^* ttrr 1n«t5o Shb# j€ tfer^J nf?koMko m^gftlll« tudi sftkupnike docovf dcfttiit In im4#mi1n« to j« 8#veda vplivOo n« n»deljn1 rnrvoj *o-fodkov. v«p'»ir J# bil« odrtdb« objavlj#n» !¦!• 2r>» junije9 ^ j« bfla t ^lrrnu i« oplcSao sannfi^?« juaij« so n- eu'^6 ribl5i odKo-vndsll plo^flo drcet dokl*r ntvnri n# bodo nr«j»xi#» ^©vldur J« ¦orpl pot#ISI rw«a s u/ftzoe, da s« morn^o plRJtv*ti dci kot doel«j. "^^ Morfklo r« Je pritf ttidl do dru^5h n«r«aov9 a« j# dmi i*jr#d ob-Jevo odr«dbt9 poklicrl prsdstoimikt ob«h »trank In an osnovl «vo^» ot»l?3^tl f&e&i$#s la pouulRro« i^rtpovHlal ^edn«>>ojne ^rlttre 1n Mm^rovAl % iiitiot k»*nfm^f kl Jjih ^« prtdvid«! $m proTidttr ?i"1iuXf? f*ir©in«tio 2fin«» Je po dolf«» ^.»»u prv« edr«Ab«9 ki potrjuj« Pis» 152. qtt»liLov© ls l«t« 16o7. ^arsai t«?L* j« b1lo predvfČmrmt 1, da ¦# bo plftoatvo teem uprlo. 2 ukftso* 19« joiiija pn J« Znn« to&lko zm» ˇi«kel nov« boj«t <$a •• j« y aesta *a«t«mjftla oblnst • iHj«x*onieiu 5raLadlnu J« pot#ktla slu^b*>na daba In prv«fr« julija J# nfintopil ^an#8 %«tn1k H«Mitttk»ttr«^» J« ^nknlo t Ffrmt* e#lo t^fiko d«lo. 8» BoJ Ea ^ii»qua3 Igovo oc!r«<5bo T#r*lantlo 2an« je d«la populero« povod, dn 00 ssfihtcvali uvfljavi-t»v Pa»qu»3 5^ot© odr#dbe, fo »^ht#vo j« p&etuvil ISnrko Ftin!^onif kl J« 5* ctvgu«t« prt Avo^f»r5j1 ttnp«X dobitl pisr.o, kl pod#etfitm ^ri alju naroSa word1n«s deto« p«r uun« eignorlaa Johann«« Tm~ qual1^o...s^ctBbilitas y«otro «xequatur «t obaprvnt #t «x«%ul •% obocrvnrl faci*t ln oanjbu« miim psrtlbu« prout »ttant «t Jectnt", ^ Sfndttt pa f»o ¦• uk;su u^rli, S«š dn j« vnljfvnout ^n«quall«ov« odrudb« fcftS*f>r.o u$ttsvlj#an9 k«r natiprotuje atatuto« la stirrl« ob^l-gajen »esta. 8 t#« »o ftindiH vpmlimjt ^aa^unH^ov« odrndb« soptt savltkll« %pulart9 ki jih jt 0« trgu foljakih vrat (porta eamp«) podpir»la vtllke eanožioh, f?o 24« oktobra poslrll podtatstu d«3rf;«cijof ki J« pod rodstTim Bffrka fttnrgontj« anhtpvnia obra Hin •troSkov V#H-Jc#ga iivtte r p?avdl sa I'«»qua7 i^ovo odrtdbo. I^l^« po Sf*ht«vall prt« gltt rnrtuna fontikr, oti^ian 5a drugih uat«nw, Kaj eo doetgZi« rir an pov#l Into^ns^o • popolnri p« j« n«8»l vfiraiiiiij« ?a»quali-gov« odr«dbt tudi kopcrski podestnt Jlnrk Antonij Tr#v1«an9 ki j« bil t«daj d«l«f;1rBn sodnik Ra I strake finan^n« ured«. 25« oktobra j# ntnfldoria pr13#l ˇ Firaa in BfthtnvEl v»« tfekuRcmte o iivndbi od-r«6b«f. -1« j« at^pil t obSSnsko pal*^ra ccpet najsril btcJ prihod ˇ Piran,^ Toda že 20« soteilri bu j« Karini od«cTcrll# da m aindiki n.i^cranu prihodu upiraje ia da eta piroaaka odpoeltUtoa Blkolaj Caldana tn Klkolaj Petroaio »ačala pri ATOgaidji in Svetu desctih v Beuetkoh tožbc pr#ti dalo« faagu f r«?l86js& in proti uv#dbi PcBqualisov« odr«db« t Piranu. ^' ?rav saiadi te«a J« pii^«l fr*viaan 25. noT««bra sap#t v Piron q« dločan, de pr«i$l«da vs* krgi^a. lakor j# blio prlLalcc?ati# eo m iindiki tamu pcoovnc, uprli.^^ laeladnji dan »o popularl redali Trarieojou novo p^itoabo proti p.mmtvu*'*** T nj«j ngotev jajo* da Valilci evet ^# nt isnredal Fasftta« ligove odr#«D»#« 4a j# ioniik na robu propada, te ^e občineka ble^ajna frmmm* k«r aindiki trolijo občinaki in fcntlkcT Mtar M preTd* proti popularcB t Kopru in v Benetkah, l/a j« Tallki tret najal poaojilo sa nadal^eran:« bcja prcti popvX*xow io da eo v tas tr«» mitku aa c^ciid. š« ^tč^« mrm&mat&0 kot jih je ngotcril providur Frlali,^50 lat^ia daa w«5#r ao p^dali frmrtm&xm š# ponsetek prt« toab« 21,avstt0ta IS08, y kateren poudarjajo, da Ijucetvo boca ?©deti kako &m trošljo obdin«kt d«txodfci# kaJU čmprm jlh tui m uprarljajo, poptilari Tedo, da pleaotvc poaluj« c denarja« . *% -**•* *• obcla« tako občiui kakor ¦•ž.čaucic v škodo^^^* Čtprav j« bilo ˇ «>«h e^iaiii določac rm^m^G^ da a» jnorajo re# ob^iask« knjl^a š# 154* •akrftt pr#fl*d>tif to ni b12© »oge**, ktr fr***»ftR a* lt&»l ofelf»sti provfaurj« 5n ©o «u •odnlkl in nindikl to prtprtlSili e u#ovorott9 da J# »trsr P»*$suiligtn (Jo««gXiif <1« jimm j« bilo tt,oairo. 28« novlike*a eveta cjtnta **li*aaa aa oanovl atatutcnrf prlvilt-glj«v» ankonov ia atarjb obi5aj#V| b) ve« t^pravic« boa© kot do »«L©;} ˇ i^rlatojftoati Vnltkega «v«tat popul&rf •• odpovedo vwt K«fct*rv«»t ki ao jih iw#li dorl^j ^lrd« Ottt^jnnlb pr»^ie 1a »¦ ebv««u^«Jo iir#tif kot «• nivali *st plr#ia*kl 379 popularl 1n n^ihovf i«*#4nlkl« 2* a) v«* pr*to«be in proc««»f ki »o jfb prfdi^ll aen^tu o*.Sv»tu d*K^tihf boio iiopiiltsri dvlcBtli ia pr«d®ll poi jih Izdal seaat* Predvsea je treba poudarltl, da ni jaeao sakaj so šli popularl T ta poalcue, &• man^ pa sakaj so šll v takc ponižujočo formulacijo pcrlritv«* Prav i« foimilacij« d« ra»vidno# da so pogo^e pcndclty# diktirali plemlSl, ra*« »orda zadnje toSk«§ kj*r je pfccmetvo obljiibilo, da bo i3poštoTalo vladne ukaze glede vs«h »©8111111 financ« faka poEdritrr bi populare izročila na Hiiloet in neisilost Velltonu •Yetu# Zato je poslcus š# aaaj rasiumlji^« Morada ga lahko razložiao i teie# da so bill popularl deiacralizlrani garadi neuspeha t boju la Pa8qualigoro odredbo« Do podpisa pomirltTe pa ni prišlo. I« dodatka k dokumenttt, ki ga je prlpieal sam Toaai 1« Grmm» nekaj ur po foraulaciji «gornj«ga besedila# je razvldno f da so pomiritev preprečili plemlci z ncvi«i lahtevazni, ki so jlh naknadno pcstaTlll* - p«r alcune clrco&tanse II nucvc ag icne con tanta dive^aita p«r 11 sagolflel deputati 4eli a coiaifiita*« Ha nore »ahteve pa popularl niso »ogli pristati in zato so s* odločiii sa nadaljemanje bojat ki se je saTlekel še ? naslednja leta* fako je poskuB propadel. Populari so »¦ elc«r puetili poraziti, ae pa pcnižati* 10* Hovl n«r«dl ˇ l«tu 1610 fo neuspelem pcskusu pomiritve 19. dftcesfcra so ssačell plranaki pcpulari zopet zblratl eroje sile za boj« Ugodna rešlter pravd« Venier, r katerl so elarili pcpcln tuspch, jim j« dala rellko upanje, ta bc Sret des«tih r«vidiral tudi svoje stališc« do PasqualigOT« odredbe in da bo itgodeno še dni^im Kahtevam# kl so jih postavili ? svcgih prltcšbah. 7 ta neraan eo poslall populari evoje odposlaae« ?Benatte« Ti so 10# januarja pri Svetu desetlh zahtevali razve= l^avitev plsiaa datiraaega 23» noTerabra I6tf tn dbtožili občinske poslaac^ krisilaalHlh d©janj# Po zaslišanju popularov in poslaaceT flbč±n*tje Sv©t desetlh sklenll# da se potrdi v#ljavnost plaaa 23# aovejf^jra.^^ Popustll pa je t te»# da je Bahteval od občiae naj iačasao uiaakn« oba odpoelancat c«prav sta *aorda nedolžnawf k«r se tiče prit#žba popularcrr 21, arguata 1608 tudi ii^iju.^4 Sret de= sttlh je tor#j ostal pri svciih pozlcljah gl«de plsaa 23» noT««bra# C^ažati pe j# doloS«ao tendenco sv«ta# da bi obravnaval plransk* 197. jrltoib* neprlatrftmiko s ljudfsi, kl n1«o Mli vmaaant ˇ krlainttlaa dajanja ˇ obHnsklh umdih. s akl#po* 5« januarja 161o j«t oatala * saSaaao rfszvaljtivl jtna aaso Paa*}uali|r$va odreddba. V obravn^vi 90 Ofttal« vae pritozbo popul#*r©Y la n »tved& obfelrni poročlll prori-čw$?v Prtuli$m ^tt Eane^f*, #i avotia, da 1* feil« vlada prlprsTljen« nniitopitt v»aj proti ki 5 »^niil n<« d#Jnn jt« plt«»tTa t fGMlkn in drugih js^afh bX*g*jnith« iVltoščb« popul«ravf posttmo n pritoštoa 21, nvicusta 16ad9 kl je s pr»o« pokaanla nn krivc«, 90 podprll tucti n«*kfttf?rl v1dn*j3l pl«el$1 ia 90 oatnl« nujvt^je groinja prott ˇ•likettu »v«tu po :a8quftlVovi odredbi . ^roti kri^lnfilnitt dtin-njea j« bHo nujno ukrtpnti in to »o ^<-n«tk« povertle podtti4 ntisi i%r1niju, kl 0« J# lotfl dela a« takoj po «voj«m ^r ihodu. ^t 23« aktobr« I60 3# o^eodll Mrlaga tilAgaJnfk« »oll Antonija J#tron1« pok. P»tra ns fno l«to l^gona in d«lno S8)>l#stbo pr#tiošiinjsf saradl ob»cib*. Zarndi ponev^rb v fontlkn 30 blll obeoj«nl blv^i iontika-rl HRTkrard Aj^ollon1of I^vrnao« Coloflibnn, "^ J^ovr#no frant r ia Tviiii Caia»na,"^ 28# f#brurrja 161© at« btla 0b«oj#n« bivfii plaar oath»v#roir in foatf kat ^1 kolaj ^#trr*nio in naal^dnji don Sa ApoloniJ Patrf»nlo 4n Pttar Apolloniof^ nadsorrsiJ» gosa«T r«radl pon«T«»r1» prl isku[15ku prodsn^a !««»•• -opolnoia« Jaanotjn, do aa vne o^njen* obaodb« naalftnjajo na pri-toibo pajnilftrov 21, avgustn I60S ia 3ftr1iil1.Jtvo por >3flo# 5-or«J ^# pra^ltd rft uniikih knjigf ki ga j« isvr^il p&atatat Hariaf, pok#ir.al, da 8O populitil aad«lf plffntit^re ˇ *1vo. ^»dvoKno jrf d« eo blll r tf« 5a«t soj«ni tudf drugl pl#tt!51f kl Jlh na^^a i-H.tolbR, Xa da a# f!oktta*»nti n1so ohr^ni.11. ^•j j* jwT»ro51lot 4a »# j« p©a#»tat %rlnl loUl t#h aodbt ja t«žKO r«6i, I* nektga kaanrjš«tsa nj«^ov«^a poix> Hl« laaao n©ticot da »o •• vopttlari 1« jaauifrja l^lo wg)i na ntkatara pl»r 16« ln da bi ^r«« njtfrov« lattrrtne! j« prfSlo UMo ao ttljfh pm?l#die.^ All ja ta n#r«d iiplivnl na pod«atatat dn J# »a?$#l proo*#i# proti krivc«« n«r«da ˇ ob^lnaicih f 1 tnmefth? Hl dvscta, da ^Sarlnl n! 'bll naklonjnn plrannlc«au pl#«9tw9 pi^j s# jn o nJ«R v evojih aa vl«do Ort petaatstii immm Imtttifc* mrlnl)m* It **&mtk& XVII. ist* s*&*0v34«alfe &*a&k iarašal tefcaj trmmtUno.**2 m M m odloeil oi>0ojatl yr*6mtmnd>f plt—tta mao aa aahfvo populajrc*# j« talk* ˇ«rjtti# 3«f*w j* aoral 1. aanft tsdatl i&lofc, fcl gi»p.»»duj« pl««lč#i # da bi |)mo po ullMh la otttmraUlfc 1*3414 ia poalLrr*ll *opular# bodlal #**teo ali pnfco mrejtli tM» ta «trok# k«r fci takl lttrt^i lafeto por»ro61U pM itoi^c^i fokcl ia imiteM« mmte!7* fa ^o4Mtot4T »trrtf 4ok»wa«# to j# Mlo ©taaj* ˇ a»*tu M^ic. Istc dokamg« do«od«k 14. MHf kt. j# aooiie«. tliaaov aapedlm tr^avo* Joko^a fon% oj«goT^s» «iaa fmiiiift 1» flVAto iiloiM. i»v,pttlarl «o M ol>orožUi * teNftjm ia • iliei •ubljajt u^ljajt« (¦miiBiii MMLSsal) t^ai sa MI«So trojloo. ?oi tri^i foss* »o ^ljte doeodk« j# fMpp^iil ooinl prcviaur AloJ«!^ Zor*i» kl j« posval L4 viiMijilli popuIaaroT ˇ oMln lapti.376 PcU* M#atel« •#v» p« |« ˇ sa»oM posnl tudi n^padtM.''" 10» wb$* «ta YUa Frmačltok Samgia ta ^irU LwraM# *• vtdao ˇ sa^oviit koJU sJum trnšia* «o i»cl«J lahtairca« Ai fMMHNMMUttiJ Jili pjrw»«ti v tKlJ« i«taj m i^paevi ttgpadll Jokcte fonii ^•c<>v««a «1mi tn •vaka# »1 p« ˇ»•» ja«m. Ootovo j«t da U&cnrto f orao w± wa3MwšmL t mi« b&bu popolaror# ki bc m ud«l«žili panr«ga sbor« pcpularot• P«tv tsfecp ^a nl v Mn&nt MMUiiimrv 4nit «ga atasm# t^ Ttfra^s «1m1# to m J« drttLiAa fosso tyydftllla protl boju popularovt*»j. te j« •tela aa atraal plntlfi« Vwm wrj#tao J# tr«ba l«teti v UJ taMfl «rd# ki g& J« ljudetvo Iskualo • pcafcufto« »hra^in« t ftlettr fta bam o oaiMrtlh odttD&Ul v Firaan da.1* ttakaji lučl %udl. utšm da»lraaa lnrl«ijwo pUae* kl j# aMtalo Md 18« Mn« la $«mJm UXO» f %mm mro}mm plnau %oii podtatat, te «i tekini MMdi m bl aogli stodlU# c« bi 1*«X iitardtoMi ^l««3** B^rlkrita s«>Laj»# ki jo ?»rtuja Btiteijmo piawo pa al aaparjma protl pcpularraft« km* i«rl» j* btl ftftfelGftj«* a kopra^t* poteatatmi rr«dt taw§& prctl obojoflfiBu plasetmu Pr#pr#čit#r obn eklep v#ilk«ga «T«»ti>f 5« o nj*»a prtj n« «kl«p« ST«t b« pr#»krbof ˇ k^t«r«tt pa «orn bitt tcllko popokreT is »astopalgtva 24f kolikor J# ir njeii ?51i»n{nr Ifaitknga «Y«t«. i)elj«9 ˇssk pklffp V*llke^a av*ta o dru^h z«a«v^ 049 nt>J poknši|prtd0«dnl« kos sastopnlHvn popularov, kl mornjo iei#t1 j,r?»vico očlofciti ˇ•• ljtivncrt sklcpa So maeodb« pod€ratfita9 r« b| rs^bovfsl karkollf kar bl br«n«nllo populare. w« bl T«llki av«t pooblastll »voja pr«d«tav-nik«f da vodi^o kakr^nokoll r^rio jrotl ^ opuleroa kot Cfilotj^l ali proti peaa«csjn1Moaf aaj ae taka prrvda isvnd« na etro&ka toLnlkovt Sa jt pr«j na boLo odobrili ljiiS«ki »a©tO5»iiki# Brca tak# odobritrt aaj »« nobena prnvda n« finBnclra is ob51.nskc bla^Jn«« V naaladnji todkl safetrraj# populeri, an ljudeKi saatopnikt isvolljo raako l«tc 90 «fi««a apoaobmga kontrolorja« • pln5o podobno gln*A piaarj« o»t-h©vi»roY| kontrolor naj vpiauj« t«* dohodk« la Is-drtk« obdln« ˇ »o~ l^laaja s oa#nj«ni« pia«rj«ia in dr^iai orn8un» Y#» d*nsr oom,1o lsroSltl avoji« nmmle&nikm br*s ponarrjftnfh n%-1unoT !n do^ororov« i'o •• tiora i 8-vršitl ˇ prl«0tno»tl pod«»tf»tef «odn1.kov9 »Intikov ln pr«^f»#dnikor s« topn5Stva popalarov, V«« prgkrHk« bi »# norplo, ni* z«htevo ro-polarov, k«mno^,ti takoy d« bi bill bl^^ojnfki pr1s1lj«nl Trnltl M.njkajofil kapltftl z 2oJ> obr«»tmlt kt bi sr mornl« i sroSitt vlrfi« jo6#»« podt»tata« ?«©tt im nsj M btlo atrogo prfpowd*sno l«terjt-Tstl obr«eti tsres kapltnla, Kftto |jr«ld© pritosb« na fcntik. Prra J# n» rrsti snht«Yft po preo-»aori 3v#tn ssa fr#«krbot ˇ k^ter^ca n«J pr^« pod«»t0tf 6 pl«M§«v in 6 popdkrov. (^kor je vldnt1.9 #-r# z&htev* po prtcmnoirj tel» dfil#S9 d« odpr^vljs pri»oinoiit »indikoT la •odnikov v tr«tu), V«i na#l«g» v bl«#e;no 9 tr^el klja^l9 ©d ksttrlh nmj bo c dim t rokah po<^«-stst»t dru#-:l t rokah ^negn od »lodlkor in tr«tjt v rokah fn«^n 06 24 Mstopnlkmr popal»r*v» ^R«r fontik« tm} »# troSl #fes» %m potr«-b* fontik« ln to anao rm onnovi «kl«pi »veta %m ^elikrbo« il«5o kontrolorj^« tmj dolo^i $v*t d«@«tlli« Gled« ©ok« populnrl »iihtpr^} of n«5 •• hr«ni ©ok« ir «^boj^fe % 2 klju5*RRf od ketrrlh nej i«» ta«^n foBtlk«r9 #ru«fgn pa kontrolor« V nob«n«« prlttrru niij »« n* oapr« dru#i *ftboj9 5# prvl 5« nt !«<• priiznjt»n, Taku^ifick viikip saboj« po*eb*J imj •« ; olo*l ˇ blagojno 162. ^k* niij »• deli v bodog« v «rafcih dcMh v ttklaftu m nitvedlll, ki 3!b Izčiajajo i?odc«tntf «« 'odobn« ro saht«-ˇ• gltdf« e«»rkv# «ˇ• Jurlj« ˇ i^grfetfnjt* Eontrolor popttlaror nej pr«^l<*(luj« vnm dohocik« e«rkif« (aotnc! jtf ailo&titn* In drugt dajat-t« *«&danov). /ontrolor po^lerov aaj 1«« pr«i l«d tudl nad vertrtil Is5d^tk1f kl nm bodo ispln^ftRi9 I!« J1h oa n# odobri in poajiSt, Cltd« ubožnicp scsht*vj!jof da j# nujno tr«b« ur«sd1ti dot^danj« ra 5uqL ugti?riov^, urtrtitl dofeciclk« In iKdf-k« la npr#j#tt skl«p o r#dnih otertiSunih« Gl#d« soll n«v«ja pr1to~^ft, de lia«Jo popularl ^lavnl d«ltž pri aj#tieft pri obivtmjui r.nto e«M «vi*Jo naj s« npr#j«« skl«pf • kii- tfrie n«!J a« g« vnako solno |»o^odbo ^svol! toliko posl»nc#r popu- larov, kolikor bo iEYolj«a1h pl«3*i^evt de bl s tcm prf»pr«5ili n«- petrtttn« rtroftfct 1a E«tvl*^tvs« ja» Simlf«r!il urRd je prndatt na»l#dnj« toSke pr Itosb«. *u »rht^v^J p f4>pul&ri ftnekojjTRTnoat. V aanitrrneB ur du naj bo9 da •• prt pr#- 51 jo maotTl n«r«dif naeko St*nilo populfiroT ln pl#«18«ir. Jhr«r t«k« MhttTsio popolnrl nnriaoraik« #fOEdov 1» «v&Jlh ^riit polft t1at*«sf ^^ Y /njLfVuouri' tax> ki «ii voll Vtliki »v«t.S tr« ho«#5o rjr«pr«Slti n»Pivrv^ *«na r«»-> a#lJ«T«ajt drv» 1*3. ?n končno fovorl prit0$ba o blagsJitaJi« *opulfvr1 ftahitniJG9 da «# t bodcSe pod^jajo viil *»bre?mni v got&vlni« Vlu&a a«J !«!• pr#»povudt • katsro bodl bl^ga 3n1ko«9 fontik >ro« ln drugl« fitMm&ala urndnflco« popolnoma on«»of:o$«mo or^vnfttl svoje čoI^ot« a t««9 t š# Gmnjmm fnbruarnk« »ndb« podantuta M#r1nljaf »t tud1 t« p-ltolba naslanjn po v* Ini ne prltdlbo 21* ftv&unto 16o8f kajtl o^5tno jff d« «• nekst«»r« to^ke 1n mm& nj4m1 tudi siadnjt, nfe«l«nja- »1nd1ki vtdell v prttolbl 6* ^jn 161o pr#dva«a poizkua populeror, da bl aprav13l ?:opet ne čnmvni r«d reaqui»li|ovo odradbo, Znto «o apr>tYili n« no^.o, rr zen r«dkih pleml6#v9 ki so bill naklonjpni mhtmr^m popaliircnr9 v*b ˇ•I5k1 «"^^t# s:pr#i#t« •!! dlkt4r«o« P«#-qualfg€»v« odr#db« M poeiai 11» 4p»o facto oaejitmr oblastl Y«lilctga sv«ta9 tttrclltf>T oblctstl onntrelaih orgftnov 1a pod*5».tata t«r k OfiSat popolno kontrolo po|»ilsrm nird yb«« do^njftiijra ˇ ob51ni. foto 90 vioiiH »•'ndiki po »vojrn a-»Tok*tu v B^nttkafc »nhvvo, naj •« eah-t#v» popularov olarawiaYiiJ# S«la takr«t9 ko bo «bjpvlj€no cnlotno %1ttllj#vo gr««4vot loS«n# na cfTa procf»e«f€jf^il»t^i ln kri«?nttXntgft - s 51eier a« ftiiHtlki sicer »tr1njajo9 v«nder 0 pogej?«9 6» da vlada pr«dnoat krl»i8sln#goča poner«rb«v tatvine^samovoljo razreda ali rasrodn« uradnisk« kaste, katere BapoTo. io je bilo treba onemcgočiti. Odgcvori pleastTa pcisenijo pc drugi strani obraBibo ietega eieteme. fo js najbolje raevidno iss pisaia sindikgv 5» ^ulija 1610» kj«r pcudarjajo^ da *bo z doTršitvijo kriBiinalne^a proceaa* ki je teaelj 165 gibania popuIaroT, jaano rasvidna krivičaost mh civllnih j5aht©T*# lcajtl pcpul&ri a* »orejo dokaaati, da je občina nezakonito in ileparekc upravljala moj9 dohodk## nitt da ;}• pon»v«rjala U-i slabfc trošiia javnl denar, In 5e ee je sgcdllfc* fcar ae pa5 tgodi ˇ veaki ˇladavini, da *« 3« fcateri od ajcnlh uradnlkcv pr#* Crešilt je bil tudi pc sakcmi ka«n.oTa«# Za to p& ei mogcžSe kriritl občine# ki ni kriva, in ji ˇ«eti atare sroboščls« in priTilegij«, ti ji #dvr,eti te a, kar je bilo od sa^etka n»sta Pirana las^o plernlč«« in ˇ njihori iekljuSni poeesti, »« da bi Ijudetvo lo deležno ^pravljanja občine*-*^ I« tega j« jasno rasridno, da lisaino opraTka s #načenJeK pleKdškega rasrede s obclno# S« vec, •mčen.ie občine s pojmom skupnosti relja t %em primeru kot dTOjaa mačbaj plemstvo = ckupnoet » občlna« Obramba pravic cbciae ie torej onakicvrediia obras&l ra*redat tor^o skupnoeti, ai5>ak !• plemlške skupaostA* Treba j© priasnati* da so bili siretnikl Sveta desetih v hudih dToalh ii: da &6 niao mogli odločiti, katari stranki bi ugodili« $• jujija •o poklicali predstavnlke popularov in pleadčeT t stoj urad in po 4olgem taslišanju# mtd katerim eo ploiuici zahterali člmpr^jlnjl lekljucek krindnalnega proceaa, populari pa clvilnega proc«sat se M svetniki odlocili za cirilni proc«s#-'wv Proces je bil doloc«n la 22# juiij# Toda deloaa zaradi pcdestata Marlxiija9 ki j« ^ahteral, 4* bl se hkrati začel tudl kriminalni proc«s9 vsaj proti obclnski« •dposlancdB, ki so dobili Telik« rsote denarja, niao pa pcdali poro« 5ila in obračuna,^ 7 deloma pa zato# kar ao p^emiči tik pr«d ras» pravc pradložili kodeks z 33 foliji tisk.anih dokumeni;ov proti popularoa,^^ je bila obravnara odgod«aa»^7 12. Boj za dokuiTiente Htdvcmno je tiskan kodeks, ki sc ga predlošlli plenrlči pred raspra« to vseboval dokumentet ki sc branili plerrdški eistem vladarine. Zato je bilo potrebnot da bi populari zbrali čiovež gradiva* Jd. M doka«ovalof da te*e pleastva niso sprej«ialjiTe# Potrebno j« bilc prrenstveno podatl vs« dokas* »a trditve t pritožbi 21« argUBts 16(Bt ki J« lotlaj najbolj napadla sistea vladavin«. O0poslan= ca popularor iTaa KadlTo ln Andrej Fonda-Malavolta sta kaalu po 12# juliju odpote«j dol*et 3* ata g«lt lo. pvLurt« *a;ro«1ln pod««tat« e« posr^dorfnj«f d« bl t Tiotdomske« ur^tSu dobila potr«^m« pr«piM»l ^od«et«t j# vic«do»OMk mkftsalv dn K4d/6vu ta L»el^\'olt1 prcpiš«t« potr«bnt aoku«?ntef vtndar kljub npi^tsfftvu obHnokfga p^p^rja Antona ApolloniJfif ki j# L« delj 0ad« d^lovil na *trftnl ixpmnikmt st« »<» vfo^StMMi ^lkolaj Cnl nna Iji An^el Bardl uprla pr#pt«t»vanjii la ijr*f Ipdovaaju erhiv« po tujih o»«bah« On« o«cia eta hot«la nsjtl ke»r j« bflo populnro« p<>tr«bno 1n kot dok«xf d« T««tn Iraj j)opttlerl li$«jof «ta po«l«la po-. a«stfitii k©pf jo r«is»odb« 15« fsbruar J« 15$9« Ob«r#n « t#« p» st« mhtrvitlft9 do /nton Apollon4© Serteno por«f knt^r« doka«rnte ho$* ia d« J!h bo dobil« * Vnndar j* podtetat ˇztrnjal pri avojan nxaxx 1n ukfisel Apolloniju naj sii« pr«^leda s«r.na« arhlv« ln ukaL« pr«pf» •atl vii« 5?oktu»f»nt^, kf a« ^a bodo sd#?ll potrabnl« w fa J« p© po-drobnfii jx«fl«du siiznaftOT uka^al prr;1iiat5 tudl nnkaj ob6in«kfh rro-r^^uaoT in vnt «tr©ik# ˇ sBv#fžl s grndnjo c«rkv« nv.vurija o4( l#t* 159o do konea lata I608. Ka;.ufilj1vo j«t d« stn bllr vicedoEia pr^aana^atie nad tnki«1 aahtcv**-aif v#ndnr f»ta e« ec^rala uklonitt, ktr j« nalo#! ^rrfhajal dirtktno o<3 pod«ct-tft. N15 stl p ea^itlo, da »ta »• >>rit^2.51n ^ntftkl ecntraln1 obl* Btif v prapia« »ta »orals JEtiiitl in pr«aeti« ^rl ko ao Ra^^vo, ?lal»v«ilta la ^pollonio prfgll do prtplee^f a« aa popttlorl lot1H ©biirn^l^« raplik« na tiekanf lce^aka. f t#« ncohrn- jma nj«zi#« aplau «ie .0 ularl dokfttovrai m& čruflm, da sa f;r^ (3njo ©trirr« sl bflo porafel jftafli pr«4vf«iiiifh 2o ti8O^3uk»tOT. Ka po.ilfigi a«jati*Tf ki Jlit po piFfc&akih virlh nt «dgo1# vag »l#dftlt mo tf^kamo« ˇ•11» da J# b1lo p3*i gr^dnJU e«rkv# jporunr*Tjan!h tmjmani 85*000 llr •11 prtbli^fio ll»7oo ^ukatoir« ^azuiTctrba ao cfokn&ovtai tudi sa f©nt1l la obtiisio, taKo da 4* ctlotan mplm poiularor tia poai%^:l p oraSunor, obr»5anor in oatal«^ aDka^i#ga grrdivft lssvt&al v r^enid kot 167. ©bfeočbft plm*tYn kot ctlot«* 9S»<i» no e« pl«*«Si Bagovrrjalff d« pois#»i ˇerb nif da pa Je v1d*t5 ntkaj n*p»$n5h Tpfsov ˇ ebra&uiiaka knjige, kl L*4®n.?ik0 cnofiejo v 2o lttih okre#?lo S5.©oo lirt »o p« bJll fEpu« i5#nl (!) i« k&jlr« lsdrtkoT o©d letl 1598 1n 1606.*" SlrliovvfiaJ« rui rtani5nost t# n«r«db# lerect »5 c*»r pr«c«J pr***nO| *• ••*(> dcj— »tvof in 9# sindlkl ©prav1?SuJf jof ktiit »** tof da v id&odkih 1n i&m č»t\h %m ®$&$m$* c^rkvp v resniel nl bilo nfkf.j r r«du9 kar ym *mm 13* Cukal IS# ©•pt««4>r* idlO durja *Yiulij8. 0 ajt^-oven pctf-ka J&* Y«ro popolnocui n!3f ktr s« o kl pa je ohrrijajtn 1« ˇ prt|l«lbf cit fia s^l#pfetlf da «« aodiii »bar 3v?tc d«'Ptih 5n od <5re 151fc nl ssdr^«Tal pri ©clotttt« |.©ro511mf ttsrTtg v gl&mcftit 1« prl 18 teSkah 6» siitja 5o prl prltoibl 21. pv#ru» »t« 16e3# na po-ilj^i kftttrt *o po*t«iTill populsri om«tnj#n€ to^te 02, ¦fthttvf. ^oonl ssbor j# *« bosffolf *»t Dnldtt«** le^lftsov^l ^n doft« prsdlg&al duital, ki naj M j-.offl«nil kon^o r**h not-rRriih »poror t •D« bl Isvršil itklf.pt aenat* r dft« l4. acirtebr« 16e»3 in 26. fftar«-arja ISlo« st > ta ^>D€^t ^pos^nal • t^inv^^f mfing« e*pt* « ir^r.a I11 pofflulHl goepoci« Ivaum K«aivo tfr ^o^počii iaartje londn, kl stii ?m-•topala tudi v Sairnu aeknttrlh J* l^udat*« o stnLtcvfih lxr«t^nih ˇ 18 toftk&hf ki ata jife 6« j3mt«kl#Kft »«j« cn«dv« ir.ro^ilii v svezi s n*ht*VH^i po novt* rfi^a !is i© rot| vlftftavlni v mt»tu fn ob^ibl pt> #nit /(O«,uOf'e fr»&51ška V#n5#m, po3#tt prartkan^u povadftti, Sn ko j« ^opolnoam trpitiio 1b »relo ijr#&l«dfel i>r1vll^^Jcf atntut#t a^.one, odrfdb«, attira otldij« in 5# dru^a aodb*f j» s narf no«f da bl od^trarrfl v»« 16|. prnplrfi iii nas* prot jaf kl bi «#» ecgla pojavitt št cwd obcna stran-kasift, in po?*krbelf &m M Rtrankt livnll v pr^fai«*« «*tM9 rkl«m«l* 1. od«atata. T Baoprotnen priR#i3i naj krivto issirttbi do«ai*tno previc« d« Sl^n^at*« ˇ V#llk*« avotu in pX«d» aolini kepltnl c lo^ obr*»tmi r koriat podtatftta. V»ftlc urm5n1k Je sfivtsiia R« porr« Hlo epliteki knei laako ii k XTO ˇ»1 >o ljiadakih prokwratorj#vt «*d kattri«! j« is&r&l aot&a akon-tra, LJudaki pr©k«r^t©rjl Splitn nlfio &#d«ll ˇ ˇ«14k«B •ˇ•ta9 t«m-ˇ«5 sio bili po»«bno ttlo is"«n feje&u lo ttlo je r*l# mi sa&ttka &Y?t# ntolttja aoMlo prnvioo volitl »v^ j#g« nfcontrfu Y P9rMim p« j« toilft i«*novraa y ?«liki «v*t d«s<»tor!ca popul^rov^* r*% d« •nr^o s» #no lctOf 1n J« sato iesela ve^j« eo Žno«tl kontrol« n»d d«« lo« obliift!. Hkontr« ps n5»o v©lili ljud«kl provldurjl, t ®av»8 V«llk1 »v#t 1s«na iN&orfinft ^•«ftorrikone tiko*«r:,o ncd vaa uforniktf d« nlfefif rI bll pr#ob' onduaier teliko k ivd«f da g* 3# anl isgantf li ?1r«niif kasor sa ui «r«1 vag rrnft1 bret; 1«-rtentfj« d©*e?lj«$njf% vlad*# 2 dukaloa 13« aepte&brii, imgonom franšt&kanticft gvardijana ln »mrtjo *rtstofora 3feni«raf ml ^ 9* v ^irantt n*L*«lll air« Fri^obftr« popu< lnror me bll« tnVo vtllk«, d» bl nor*2o r«a pi itl do tairu, kl^Ktl kajtl kljub tteuf da po protf konou XVI. »tolttja is^ubill mi«te t Sv«tu sednlkov, eo ««d«ij 1p»#li vi»Hko v#St t.j. popoino kontrnlo aad Tsirfsi dohodki la Isdatkt obiint In pr#|4l«d nad delo« V«»likeg« avttiu Duksl, kl j« eh pHllke «r«dnj«v<^kih i«tr»kili ob5ia \ar*&-•tevljal 2«kon, o1o«r vpm^mija Puqufil!^civ«ii odredb« §• al r«šil do kr»Jiif mmj j« nl ntt1 o««nil, v^ndfir j« tudi ai do krajs pokopal 14» ^>o«b© ?»• »kontr« «kontro|rw noBt^l« t«&rv«» 2©to j# prt^nvorll ^lsvn« veaitelj* pe-pulft: or, da »o pcilošill r nje^ovi piseinl kavcijo sa eior«bf tnt dol-gov« od Rftkupnin, mjmnin iili d©covt dn bf s# pl#mctvo n« ao^lo mpr#tl ti«e#fitltiTl« tako j# poloifl katroljo zn ttokurmlno rlbj#^» lov1S?5a 29. «tpt#ebra Pet«r IHipr«ttot pl#ftlftf ki J# eSitno pore?j«l ita str«n po|mXiirov# Vpi«8ai j« 81 llrf k&r Jt Hlo devoli, 8# jt isj^vfl9 ict j« vtdriO pr1 pi*r-vlj««a pokuzftti nvoje otereSon«* %m «prf je« bodo^lh urisdcv «o i8t#gn dn« pla3all jftRiilno sa ftrojc dol-«ot# 3« P«tnr PoBdft (12 lir)4** *4HJ P«l*grfn (35 lir)4Š*r9 JuriJ Tota a« siiia Hij«realfi« (16© llr)40* la l^rko Fur#^0al (16o lir^ Tako s« j* v ^odaotatcrl : ioRrnl nabrnlo 367 Hr j&siiatfi« s« ljudit ki «o bili na teci, d« poatrn«jo sa cno l«to ^leni ^#llk»^« nv«ta la Ijttdaki sk ontrl obBfnsklh ff»»n5alh uradov fa uetnnov, 051tao j« 4a so Furtgoni, l^prctto In Tktl Aedeža ˇ T«lik«i& «wtu š« P«t«r ^•Bta in k*r j« bil -?ct*r !M;r#tto pl«fti5, torej i# $les «v^taf je pod^ntet !«f*/iov,*.l nn lErjr^rnJ^n« «««t» trl aov« popu2«r« Jn »loor HiJ#ronieii 1n Tt«r« f#«to t«r Ladvtk* Berdi^i ja.4^ Xoda k«r soanikf n5«o bili e mm 3*ni Aavcijii^i s da« 2,. 44ft a«pteabre9 »o «#» uprll Isvoiitvl novt&u mktmtrm »»d 1 »fnovtc 1»i • Po«r«^ioiri»j# pdl •stfeta f pri katnrnB Jti Ml« kavolj« pla*iin«t n1 poetagnlOf V#liki «vtt •« J« ^al H«l« na uka« vlnda ln 24* oktobr* imclll F|lif» »oiiifacio-Tsiain.43* K« Istl s*jtfae »odniki la »1ji<31kl »*ht«Yali $rt«nj« ^uiija ?o»2of /ur5 j» f#«t« 1a Sinon« 2«llt^rfnfja tnr Ivnna Patra Foix4-J"fidoiin( ?), 5#l da ajlhovl a«4j# ai«o b1li pir*«nnki »#Sdftn1# kix»«x«»kMaitiiii*x ^otpbno j« bilot dn j« ;r#dloill podeatat Tffliktimi av*ta riokan*ntot kt •• aoknF.o-ˇnli» dn Je bfl Ir»a A«oron* 2«tii l^o 8Odnlkf fi^prnr Jt fcil "civls norua* la ^m so blli n«kat«ra točk« «t«tutOYf &• kat^r« «• s« »o- antki la •inaskl opfralif uklnjaa« po vi&j*m ©©aniku ˇ Kopru. &ijufc 4tt t#«itt i?a j« b«!© clAflOYanj« lfrrrfi«no ••d« «andptu**, 12« novecibra sta n« akontm pritožil»f da ^« nliaeta potrcbnih knji^ niti pro^tora L• d«lov k«r s# pitarjii c»thftYfroY n« posln&ujftta avo^« pl«arnef tn«Y#5 dflnt« don« po atar«« anHnu« ^ ^njff« »t« 4 A doteil* 3». noY«islar«f ^0 afat« pm u©i>#laf d« bi Ji« d*li e1n#o3iti d«lo ekon-tror Ž« ns easifffli za^tjcu, dn \;t $1« bilo fto^od« Mssprtj« sad#tL vprašaiij« rfi«vPlj^vitv# duknla 18» aaptetsbra* 1*0(3* f opulisri 00 rašunali n« tri podpor« ˇ evoji fcorbi. Lt*jv®^utjd* je bila podpora tietftgn d«ln pleai5«vf ki j« bil nn njfhovi ntrani (Mia*ko >ur«*{oril, Antoa Apolloai.i»9Pi»t«r ^eprttto 1» tfrugl}9 knr j« k»s:alO| da J# pttlarov j# predstnvljol pod««t«t !'&Hn5» kl 4« bil po;ml«ro« v«dno bolj naklonjen in kon^no j5h je podpirsl tudi ko reki podtetat kot vižji scdnfk • avelimi «v«tatkl9 ki 11 o iti«ll od vl»d« nalo^o, da dodftlno iLVftd*jo du>i«l 18. a*ptf nbra. ^s??unajo5 na to ^dporo9 »t« «« skontr« popttlarov jprltožiteT Kopr»» ^ovl kopraki pod^atat Hljrroni« Bft ^o«to J« pritožbt u^odll ln 23« janu%rjft 1611 iO^lal llarlnlja noelednjo r&EaLboi 1. Skontrcf kl ssorata kontrolirKtl vnm ui-ede, is^ls pra^foo do df»lavn«f^ prostore «. e«mro9 k^#r asj tarmititm svoj« knjlg«; 2« nobri^iriidnik, ki $m& kakr?jn*koli poalc s tfpr.as 41e«f n« ?»• polft« gstl obrfe*^inft tiri^« pri©otno»tl ©k©ntroViV| 3. vai. vpial v blngejni^k^ knjlgt «0 ntvclj«vr.it 5t nt«# lstoSasno vpieani tudi ˇ knjigo »kontro^r in r ncsflaaju » nj1c! la 4« e^asnljo loe dukntor glal»« v korist kcprsk« &a«tftvl jBlnfo« J« tr#tNi keeiiovvti va# tleta urad&fk@9 ki bl se a plralf ti»J r^saodlf? &o nt» nkoistr« prfdplft te rnsfiddbo podtst^tu, j« ta aku^al atvar itr«aifl9 a ou nl uspflo. Zato ja 21« ffbru^rj« poalal irrtpla Dm, Mastov« rmsao^fc* rs«« ^%ovorni« funkefoti^rj^a obMM« tfapnii j# bil taf da ao atmtlki toHli oba tikoftraf kl *ta >1la ka»nwana aa povr«11lo Bodnih »tro kov, krr jn glajmik ko rakn^« pod«ot«ta ni na$«l oa d«lu« ->a Moste $+ ob»jw»» pr^klical r«s»addbo 23» 3«-nu^rja« *roti tcru sta ekontro vloMl« novo prftosbo« 19» »arca sta vio •fla prot5pritožbo ob*inakn brnnilcn.^ava »t jt vltkla v©€ hio pol«tja9 ko ata ob*inaka braailca t »©df-rl atlOTnih proato-r»v lajavilat da "hodata akontr« dobftl kar Ji«n pmrfoa ol fcotela 174. nikdar dmtf* ta da t&to "©njttn s©*ral%vo fa pr^^f *•**. ^ T«t©5n-ano pa ittit ekontra vlo.fle v '.opru p1«not ki obteiuj« obČ1m*kt 6d-^ovorn« org&se9 da jimn n« ovolijo 6#l*ti t 90gl»tg « « ob3inaki«i fiagtfižal«i ur^aniki ia d« L« niraata oemre b kljitjt« w V 1et*o pism st«i porc^iaJa «V:ontrr.t <5a pr«d0t»imik« ot5ine ˇ tej prrvdi §• v»^n© plft?5uji? ob^ifiekii ble^«jn»f do^iji no«1t» nkotitr« nvojr «tro-» Šk« aaca 1o da n« ot51ni 5f vartno ^r« v»?« po stamfi ;r©Lovoj*uf ki pr«vis-JH4 oh# 1* mn$i 9 pl* 1» r*nai*7 4W ^l «v« pi««l sta «©-pet sprollli pr^vc»to paplmoto vojno k zA t^vfin5 f da »• preTda aicprf J konfia m y korlnt enm mlf ira^« strank«f o^rifltma paB od 4M I«^l#(1iit ^a «0 popiilari poiprll »koaitm » noviet mmiri9 ksjti piefno ob^inskih brer.ilcev doV^«rajo Tfli "fiaančiii uradiilJd. delati ˇ «osli«ju s ajisl.431 friuiljwi odr«db» do očno poy«t da j« pc dukalu 13* e^ptecib^ 1610 oetalo t*« pc st*» r«»# Zatc ni čudno, te j« Priuli groail 0 atroglsd tes&dUd* V pogojih, kc 0* plmetvo ai ossiralo nitl na ukas« rašporskih kapii tanov# je bll boj skont; om l«r«dnc težak. V«ndar ž« ta pnri pr»« gled piraaskih finaačnih uradcT naka«tg« bcdočo Tlogo rašporsklli kapitanoT t nedaljnl »godovini Firana« ^iaaen nekaterlh, ki bodo 8Y0je delo opraTili dokaj pvvršnof bodo kapitoni vsell 8^o^«^iMH^ pregled« s«lo reano, ^rainatic Priuia J«, kot prvi dokuaent t« vntti e«lo stroga. Vendar kljub strcgosti š« ni mogla doMči tiet«ga# kar il j« kapiton pcetsvll sa cilj, t«j9 at ni fisogl« etr«ti odpora atstMss plcastv* do popularor in njihoTlh akuatrov* Zeto j« staaje ˇ Mstu oatalo tudi po Frliiliaere* odhodu ekoraj neizpr«Bsajeno, Kot *o 8« plemičl uprli T0«m sahteraa poptilai-oT ˇ letlh boja sa P««qtt«li«OTO odr«db## takc m m sdaj uprli ?0W B&hteraB njihcTih skontrovt čmpr&w 00 btl« sahtcT« p^i#lov-aem proetoru iit «ap ti oasrl ¦ntlenlroctti^« To pa poex*«d«o pov«# ia ao oa Tsak način hoteli dosečl preklic dukale in Trnitev na ota* rot t.j. na stan,je pr#d Pa»qualigoviiB prihCMiaft v Istro, Z utru» ^anjem popularcT la njihoTlii ekcntrcv t«ga miso »ogli dos«čif k«r je pcsta|al odpor vftdiio aoči»jil, Slušb^tta dote pnrth skontro* je že zdarnaj pot«klaf norih Tolitev pa ni bilo. &•!• pod«stat Hl^eronlia Donado ;*' ; j« 14* aprlla 1613 imenoTal ncnro A«8«torlco ˇ Telikl ev«t#^^ Za nore. skontra eta blla izvoljeaa Ivaa p«rorlob ln iTan Ponda# ki sta hotela odetopiit km lu pc issrolitri, saradi težar9 na kat«r« sta nalotela.^^ 2T.junijc 1613 m j« prrič Kffodilo, da J« d«l pcpularor prottatiral tudi proti mrmda^tm organcHu Bil« «0 to •oiinarke, ki so t pr«t«k* llh l«tih prld«lal« ˇ•likc ©ollt a ic jo aorale pu^titi ne Qdp»t»g prostorm^ kj«r j« bila pl#a tatov# tihotapcev* dežja in pcplay# k«r j« solni proTidur ni dal odp«ljati# kakor 1»! bil »oral aa p< dlagl t«aa«j« eoln« ptgodb«, Zgodllo 8« j«t da aoilnack« aico 10-I« prcdati »roi« soll in 4« obetojala »rrarnost, da bodo oeta-le saradi Glabega vreiatna s •ˇcjinl družinajid bro* ar#det#v sa 176. šivl jtnj«* ^eftcatat Baaado jilt i% poalal r 3#natkt 0 kr*d«ne«fcl-nitt pls*?oa, da M pojaanil* vledl ln <3ožu v«o ntvrrnott •*** Soli«-asrka »o u-pel«, da ;}• iKslnt urad &itro511 previ durjuf n&i nslcl«-dišSl *a izlft^t jaridtlaiiO sol.4'* 3V«d uraditTiJo vprB&aaja nkontmv no i&nfit«l« fi« bot« t«r«v## Srtdi oktobr« sta bila »kontr« obto^eaa sa poooC fontiknru *«la~ «rinu Del Srnino pri pontYf»rbi t fenti )nt« f a nmj b! Ml prodel «voj« fcito za ano 31ro po atnru draiir, koi ^tu ^« dovolil podaatat ^ri tnj prod^ jl nmj b1 aodtlovsla skorrt ri^f kl at« blla 27« okto-bra F»*ališana* Podtatat jt nposiiel^ dn nlata bll« »oudtle««na prl prnkr&ku*^** Z««ms«i3tJ# jt vodll anvi podtstat Jnm* Zrmtnik Briani, ki ju je kasn^je oB^obodtl ofctcžbe. Skontra pa »ta na obtožbo raa^frala a traf de ata •aaoroljno E«i>uatils iilužbo. Miti poelv fontlkara Bel S#nna» kl Jt« J# » oro^ll po pia«rju oarhavsriT imj 16« d«oeabra prfdeta v ptaarno in v fcmtik b«T#iit bln^j&lak« ia knJ1>ovodak« poal«t nltl poz*vjpod«atftt»f da bf 5« f«^ru«rja 1614 pr«gl«dal« obrn^un bla^ajntica Kolusbana CkSonbann, ki j« tt&aj dovi Sil a^nd«tno dobot^^ ni pM*g*ly 5#|rirr Ja bilo njajno pi»«r-aliko dclovRnJ« 1« 98!Og05«no, aaj ata praT atpo.m^dno pred t«« dobila v piflRrni cathair#roT nvojo 01 zo in *»i(li>nJ«oO eaaro, kaeor 449 ata «akl#pala »voje kLnjlg«« 12. ffbrunrja ata oba akantra pri fOdastatu iRjnvila, da n# «c>rcta v#g imvrleTatl ttlu&ba sarndt 4## fr#j on*njen« obtoabt, Caprair »1ndf ki nlno pHatali nm njuno oatnvko, ata ekcmtra oatala neoiBBJna, kljub ^rroinji, da bcntft 4te •torela vrni tl av^o pla5o, M§d t#s do^njanjo«tG kor pl#««tva do Tvana l'«ro-rl6& in tvnnm ^©nd«. Kljttb vagkratnia poii?ktt»o«^ da ^l iivolill nova »ic0iitr©t to isl uapfilo« ^aradl t«ga 9« je podnstat iiiiflnl n«r.iKJona o^loHl sr)rove«ti t &lTlJ«nj« ^aa^ualif^ovo odredbo. 12* av^usta 1614 jn r kretkt« pi-atau eporo^il ˇ Benetke, Ča ja ^aaquiil1jF;ovt> oaredho dokončno uva-ljairil lii da j# kon^no poRtala ˇ l*tri«ntt nifcm. ** Hal« 3« oktobrn je bil akliof*n Vnlikl rvett na katrren j« podtatat i««3ov-l v to oVMnako zekonodpjno talo tiat« Ijudf f kl ao b111 im la«noTr»nl XI# ffiaja.^To pot ata bila na o**ato akontrov izvoljona Filfp Bonifacio in/Vlncmno &p*Q*r& z nadi»ko» B«rt»r*olf ka «ria« j« podaatat S« 5ste*;» dn« naro5ilf n«d kontrollriitm ln uradlt« 4fl knj^a tudi za nasftj. S tra ao rH ontri ˇ a^oji^boj^d r.a d€»lovni prostor 1n ,rcvloo do r#antga dcla <5okon no gimtgali ta poatali rt-i#a Clan ob&lnak* finanSiia uprav«# traba j« §# o«#nitit da j« t^aa^l iatratei jsrovldur Karko I^oredaa agotovll9 da &1 bile isvrfiena ofl radba ^rJuli, 061tal J«t da nl bila sproradnna reaj kar »e tl5« ftol in brfitoTšMn* L©r*d*n ja po-ˇ«rll podnut tu isvadbo ta odr#dba iii a t«i }?oaprl okootr« ˇ njlhov«« 6#!u t u«tenovcih, Stvada ja tu traba vkl jufilti tadi car-krr y isgradnji in sakrlatijo« To pn p ob«i j, da ao a« akontrl do-kon^no uv#ljfev1li n« aamo t obasai ln ˇ f onti kuf t€tivi»8 tudl ˇ 178* P «d ftuiljučkcu t*ga pogiGTja j« treba š« ugetovltl* da <:e bilo l*ta 1615 poncvno oči&čano ln poglobljenc nctranja prietani&ča« " To pot s* j# pleaetvo drsalo tako rassodbe 15. f«bruarja 1579 fcot d*kala 18, a#pt#nbra 1610» k«r*iii cbrenenUo popularoT s prietaniš* ko roboto, ?o# j« tore^ kasalo, da »• jt atato dokcnčno pofdri« lo# Kasialo j«, da so populari eadovoi jni e praricaisi, kl eo jili dosd^li in da ee j« pl«Mtrc odpcTedalo lsr«djilm braa»nc». lOfitfc&m ^TAIJJi PliiAJHA T XVII. IR XVIII. SfOLBSJU U E«tn« finaac* ^ Dukol 13« scptenibra 1610 j# « aaa^stitri^ o okontror In • kontrclo populorov nad d«loin Ielik«ga sr«ta po ral ©trani olaj^al življ«aje piransk«s» »tLc«istyat kl (gm pl«aetTO ni ammlo več obr«*Milti s ptobičainiHd breetenl* po dmgi etranl pa j« vsaj ¦<4>«n nr^dil ¦jliy treh glavnih bxagajn# t.j. občine, fontika ta eoil« To stanj# Je bilo že tokc kritično# da J« raspftrski kap9 ki bi »• &mlm9 r naspro* tju 8 svobodniiai dohodki, Irošltl 1« «a določeao eriiio, t#<3# sa plačl> l6pr%$ ommnšmmlh uradnikov« Lele z oetalicd dohodki naj bi občina krila iz^atk« sa plač« druglh uradnikoT. forej naj bi bile wr«ntit« |teo«Mx^tew ali Eaprti dohodki ga*otcv;Ufe. da bodo aajTBŽasj bi piiiiinlki (pod«etatt n^egov piear# n^dar In sdraroik) rtdao dcblTali jlačo, Oetalia uradnlkoB BaJ Y1 »• plača icplmčala i« svobodnih dohodkor# seroda 1« t prtmm č« bodo »adožčall* Pr«r tako naj bl le tudl lzrednl iadatki krili ls svobodBih dohodkcv. K«r se je knalu nat6 ur«dllo Tprašanje akontroT, je postala ta Priulij#va •dredba maktualna in br«»p r«d»tna# Skonti-l m tt«p«li ur^ditl flnaašitD pceloran,;« fontika Xn dbčia« tako dobrof 4m m pm* ohra« ajcn« terK&naticneo rašporaklh kapitaaoT po uraditvl njlhoT«ea Tpra-anja, o finančni adminiatraciji ofečlo* ia fontika lsrašajo nerarncet pchr.lno. Takc goTcrita T«r«dnatio Baaadoaa ls leta 1626 la T«,Hdik,tic eniar iz leta 1633 o urejenih lajis^Ji in o delu# ki j« pcpclnoiua ˇ akladu s jaTniEd dakrett.2 &«s j«9 da j* ˇ•ljaia t« u«otoYit«T !• sa fontik ln obcino. Sta&j« ? brctors inah in ž-oiah J« bilo popolAona dru^učno.3 Vendar to 179. 1 ipodbijm dajRtra, da so oprnvlli akontrl v te« uasu rellk© d«lo. V S§»»u kapitana E«m*#ra &« j# zaiela ˇ Pfri nu dobro r«zv1 ^atl nor« uatmievs — asastarljalniea O&mt« dl ?4§t4~??ona pletatl«), ki J« Mla l#ta 1633 §*aaptirenaf4 la j# l#ta 1635 dobil* od font^ka 4-ooe dukntov peaojiliu Dejetv©t d» j« posodll fontik w»fitevljftl-nici tako v»ctof dokn^uj«, da j« bil v L« m«lo dobr«m fin«n^ni»« poloiia^u. 2n«tav1 jaln^co J# V^iDci ^vct astaoorll i n^mo«f da rtži |sreblv«letro pr*?o»lfU3Cnvt kstrrlh ra^unl so rftttoontll pr«o«J visoktl* »tro^k«?r za d^rov#| pr©T tak© j« u^olf)vilt d& «o i®#li ponlencl pp#v^ tiok« dnnvnie« 5n pr<»v«llk# prfvotn« ttroilkt« ^ol«g občinnkega eo poalanci troSlli tudi d«nar od soli, kl ro ^a drignili s« vroje potrebe n#©pr»vf S«ao. ^rav t«k» 0^1 ta Basadon« prerinok« stroikir p^nrtikoa, ^ol^nlko« ob$ln«i9 ki so dtmttr pontr#rllif J# dovolfl V«»likl mvtt nnopreTl5#no odplajilo na obrcikfi in $šm m t«a olaj^al n$iLjovo »t«nj#« Hev n*oprav! 5«a atroSek jt a&šel r te»t da J# pla?i»v»la ciY5imi «1« b*n#šk»L»^urada. kl J« parinaftal a«roir ˇ IHran, vsakokr^t po 4 l\rmf kar ja »mifealo Ittno -pr<»o*j* Slab#ga »tftnj« ˇ obria«kl bln^fijnl »o bllt kijva • po Uaaadoni- nngedo^l.Jiv« g«tr«nc^t a« fiaa5n# in drugn alukib«# Glird« fontlka Jt Basfidona t^rotoiril, da hj«#ot dtnnr ni dovolj fyi-ˇaroren prt« tfitvina«! 1o da ©irttafki %l«g« aveta n« prihajajo r#duo na a*J« ia da s« ^r««brlial d© t« matanova. 0 novi ustanovi-zast^vljala^oi- j« r*5inf>f d» j*«lj« ˇ ia»toyo knjig« in oroSj« tAtni |^p?ivilii©t de ft« ui bila ia*r^na dra^ba jaredn«tcyvf ki ^i« j# rok pottkfcl tn koo5not de r&nm pr^vilno voljtr.ili uraanikov, «©!# in bratokatrrf rašuai po dvakrat iKplačani 1n ««» potea l«gub*li« f#ri?!*ati© B*sadema spominje na pr1toLb» popul«rov v obdobja Y«li~ ktga boja, kožino j#t de n;Jtfcav«r u^otcvltv« dalno t«s# j1Jo n« infor- iKvernost novt^n n^o*mf kajtl knpitim j« ortohril a*l«p M»le^a itvtt« se 6iiS»aj« prlrteniS^« s uporpbo #n«|i* dnt robote na T»aifo aruži-ao, kar J« 1>il«i aleer proti rasnodbi ift f#bru»r^ii 1 5?9 1» pr©tt dukaltt 16* ••nt#mbr« X61o9 V prlaitrl s r obotaoi ltta 157® t ^o }• bll prlsfljen ^1fp#vfiti robot« vnak »ti^^a^ nm gl#d« ma sptt la «ttro8tf J9 bll to voliki miprfd«k. D» bi bflo eoino areditl 7.an»-»Brj«*na flnan^nn vprašnnjat j# fsdnl kepitAii B«««don« vreto akr«~ povf ki poe#nijo sa tadftr.j« p1r»nshi raewa t4»m«ljnl fin«xni «Akon9 na koti»r«^a «« bodcjn«na^al« nkoraj v»« kapitaneka ont0ffi all lastnikom. Slndlko« j* Baandona pr«pov pirsiuiklli plf»^f6#v# %i rmm t«« pa j« sns^llta odno« b«n«Sklh oentralnih oblesti do lastnih urf»anogo so«podarstra ˇ piTi pc ovlci XVIII. utoletja3/jo bila popclna aanaci^a obclaekiM flnaac ekorajda ataogoča* H«kaJ pa j« kap^tanca 185. iispelo« V mislft&ijlh l«ttfh it* ntemr govorl o ner^dne« poslovnnj« obCHnekih bl&gitjit, o n«r«Lneffi poptlovi nju fontfkn^ v#rw?ar pofttajtijo pri«*rt pon#v«rb ˇ«dno bolj oeainljnn pojav. Protl koncu nto2«tja, ˇ l#ta l?B9f Itt« ob^ln« slcer 16*o*>o Ur 8olgp9 vtmdar J« nj«a pro-r«^un »«f»tRv3 jen bret ¦#dmin« «o!1f kt j« bil« v glmmmm nmmpn^nm iav#9ticljaki« Itd^.tkoa, kot tio eradnjm aovlh aolnih fon;«a &rmmu l#t» 1549 ° 8« j« piransko jx>d*-«li# rnBTiJslo v s&lftdu • c*«lotai« r«&voj#« ob$1»«* Is^lfidti, t!« J|* ar»d kHit«lfnifif rnml •pr^»t ^^>«*o funkci cml-rsl in da je Ml« o*redn^« uprBva v Irttfiu x nji« eadovoljne.%r ptt «9 itttli poatžS^lani fttntu« ptrmnmkth mš$mn&v9 ksr mp bill tor«J tr#tlr»Lrl kot piri^nski populaivlf j« rasuoljirof da »o a« ud«l««ili v»lilctga »^iafi In odipaT#aali pakiwi6fno avoji« goapodfM^j««« ^rirtr t^ko je racuetljivo, d» ^o a# udele^ill boja %m nkonti t 1a a« «• doa«g]l e«lof da L• bll Tv«n voch peiup ls Kafctfla ll.maja 1614 i««novf n s* iido l«to r fellki avft. ^ako Je b51o a t*5« kam#j«9 *o to^no *to I«t1h t^^e »tnnja pa j» p1r«n»ko pod€A©lj« ju-no od Ba^onJ« ia iirpn»k#ga &nllv* doilvtlo n«nndno ppi i»ffi*ffi^c • 1« #ttja 1649 so b«n«fcki pi oYi<5wr ji nad fevdi tednlt ukas, da «• ^«It#l j»o-d«M v f©vd Tvintt Fur#gonSJu pretl pla?13u l.ooo ^taJmtOT. Ok»s |r*dvid«vft9 da »« nov«mu ^oppodtt ;r«pu«ti na o««nj«Dta t*r1toriju 42 tudl efvllno ln krffslnnlno Bodetvo. 17. junija ie^n^« l«ta ^ podtlll a«nat iCaStelu naslov ^iorija, ^ureirenljtt pe nealov gr©fa* I« kean*,fžHh rirOT !«ˇ«©©, da |# b1l Furo^oniju/^od^i jra-gonji bodo ito*li pront dostop domeHni 5n tujcl. ^mm bodo nj* ovi podloinlfci lahko proato prodsjalS ˇ S#5ovlJ# m grndnje ladlj.fu-j«g« vizui a# bo uvfi.«alf re^mi 9« M ob^tns •cmtrRla to 29 polmimo* S«d2orn1ki v1n« in juaticiariji n«J nvojo doliaoat o^nvljsjo tudi na ajpeor«« t^rltoriju. V ©bMnflk* po»««tTB nn Krasm n on m b» ˇ»•^aval« dkodo p«9 kl bf jo njfi^ovl« po^lo^niko« pov«r«$ili ?lrsn-5*ai s Ž1vinof n^J tl poi«nrnajo ˇ njtfovi ;l»«rnlf kot bodo njt^o-vi poHloŽnikl prijnvljall škodo ˇ n«apro*;nl mrf, ©bLinnkl piaarni, Ta kon^no im bo dovolllf de b1 •• v Sndorljah tovorfl« tihotop^k* l«dj«.46 26. jul1J» 1650 j« 0 t»J Isjavi r^Epr«vljHl ITali »vnt. 2 iEj»Yo *« j« strinial la mmprvmtl grof*f d« }rtvxR«# tudl f unkd Jo 47 kafetelnns, kar j# ^aragoni «prpj«l. 08ttno J#f dn J« i.'ur«^on1 fiobll ˇ f«vd ne «»eio ozoel j« L«štf>laf otU tm*vm$ tadi Plrmniki Xr&m in/B«2$oir»lJitk# eolin«. DlSitao > tu61f6» ja obaiai pr#pu«t1l 1« tiatl del nov* f,rof1 j«, kl n* bll obdalant ftli ja bil sa obd#lavo n«prienren* vfend«r j# d«j«tYo, da a« j« avojt isjav« drialt rmzm mmHm v tofikl o tlhotapaklli ladjal^kfir Ja bilo t«^ja prepr«aitl)t vi»a Saa ftvoj«$a IItI jpajaf aai| ni nikeklh pdroSiJ ds bi bllo b#4 obcino 1a i^rofo« kaj n#»8,ornziuaovf Toda »11 irn ja ^o5e obilrnfjt govorfti« ^levns pridelk« «t« fie redno o«t«ls vino 1n ol^«9 S«prrv no •# ˇ «ejlmi Mri dvloms ttTa^nl« tudl nov« kultur«« 3#ubkvoJ Bt«atn«^a pl#Qntv« l*ri»erjaYft pirenskfga plsastv« a »ilft«ki«9 ki jt»9 ir kolikor «1 J« «anne9 pr1 n«« najboljt obd«lano9 h«b por«t da me bll« ˇ Spltttt Y«llk« tt^&v« zb Rklfom&J« Vel5k»ga av«t>if ksr •« j« v#lik del pl«irt5aY izarltl Is »asta ln riaselil ˇ Trogijua fs tiru^lh dclcuitin-akih tinotih* **iraneko pl«astvo mm 5# dritlo po Yt51ni t Pirfinu, k#«r kjar j« 1a»lo oo5no ^oapodAjrnko ophovd ˇ nolinmf f v^no^ftf»nifttvm ^a oljar«tvu. T 3pl1tu lw»w pri»#r«t k© J« saji vriik#«a Bvnt« pri8O8tvov»lo 15 «11 p« o«Xo 5 ©irctAAtov,57 Lato J« bll« pr«Jkonl«J aujno spr#>ti prtdlog« b«n«§k« vlfid^, or?ilo, Od kon^n« r«dakolj« tteatnih §t tutov do ar«d1n« XTTI.stolet j« nlnitto y ^lrantt niti #n#|r«i prls^r« fipr«Jt«a nov# druži^« v Vtlikf svft# <# aolo^jo lnhko r*»ft^«ot d» niw»»» nitl «&•&• pri«^m pov1S«njs pirf»ni»k« n#S5#*n8k«i dru21h# «#4 pl«i-stvo od l*t« 1184 <5o proiPda b#n«gk« repobllk«* D©55a j« bUo tor«J splltisko pltastvo po sfli r&?.»#r yrifliljcno spr^jts^ti nov« ^ru^la«. j# hilo t© v*^lreatt popolnoe© druceR«. V#» ta 6a« ienno^r I trftnu ««ro dv« priitrt npr* j«taa ˇ V«liki «V€t. KotiMhr««jft 16^1 j« blln ˇ V#liki *v#t spr«J#t« aražfns Cont««ifllt kl »• ]* priu^Hla ˇ Pir«n leta 1641. ^o «#o«tfh 1>tih b\v*n2* r IHrntm j« Ivim Anton Oonteminl vl»^l f»*olinjo s» n«S$#iiftsko prmirl-oo« V«liki »vtt L« j# sprcijel «*<' pleaiS« Heon tutt« Xm mum dl-«o«nd#n««f oon tuttl 11 $r1viItggitch« vcngono ^odutl d« Citt«-dini cH «s«o oonnlnlfo«** Ut« 1663 »« t« dru«1n* lmmaj« ««i prfvfltgirnniiiS, sej j# VI o««rjeni Jvm Anton n^ t^dim^f«! «ln# aikt.60 9. •ˇgusta 1653 j« bil v Vtlfkl «v#t npr#J«t %rk Avr#11J ar^vi«t Ncon tutti 11 buoI ltgitti«! diactnd#ntiwf ZBrts&i o»etn1h Be«3u€t 61 kl «e Jlh jt |8rlt'ebll ˇ »luSbl ofe65n#« V ob«h pria#rlli &** %m tajea9 kl *tn b1l» pfc^r npi^jets, T«nd«r «sli «ts b1l« bre« potoa« »tT«, ftll »ta »#» IsmtIII« Is P5r«nf»f in ^ff fi« jr«6 kono«« »tol«tj« ^d lftt« 1651 p« do wi^tkft OTtt.ttolitj« *• j« StnvUo pirtmskHi pltscifiKlh (fru^fa ?«««iJ6r1o o«11» torr« (kntcrlh «nti v«j« 2fi5tnjft y tmm 5«»u ^obivfiti n«d5tt#k Bots9 morde isnradi ©vmfttvfi % grofl Eota 1« -o«j»nn). Drtaiini I>ardi In V«aorno «%« $• ˇ«<^no «#d ntuaJ po««o-bni*l in flumj 8t#vilnlfil« Ha njihovo raven J# p«al« dražtu« ?ol*t ki 8« Jt Št«l« prej o«d po«*»P5bn«^fet. frsT t« emleit^Tiln« 5n ^oppof!nr»ko n*nj po«*«bii» drufiin« pm »o «• lo, okto^r« 171o postnvlle s« «voj« privr1o«# 0«%«} 1« drufiiriM *e oiltal«9 As 0I ˇ»• jiIu^« d«M^9 »«*a anboj fn d« n«k«teri o«tevinjo br#s 9luLb#f 5«prar iro «# tt poeno^ll«. %*«s alu«ri»l5« J# bSlo ^mjtm^ tistih elu&b9 kl «o s&htt-ml» pifB^noat in Reupnont. Zato j€ ^v«*t poe3 al -'llveatra Apollo~ nl«tr Bus«t9 d« bl kfivittnu 0te*r«elotflf da ftt«J« Volikl sv#t aase^ družin, ki, »o v«* ˇ »orodatTtnih »v««fih eed s«boj» 4ol#^ tft^m ja At>ollonlo obrafloill kapitftnu, da J« pr«pr«5av«tla pravočaana i«-Min« ur#»dn1kov #»nol«tnegii fconttta*e! Jaka obT«y.nD«tf pol#g nj« p«\ del|?0*i $>l«mi^«T v jsvnfh ttatanovph in a t«m ˇ ftvnži aJcr3«&j« ^la« •avimjft aposobnih pl#etČfcka la 71 bratrnne*.1 S tf« jt bll prnktiano pntrjcn akl«p 12«oktohr« 171o. Ta Q««riiif j#r uk*s pa Jt i«el dalekoc«žn« po«2#dio«« 5« a«pt«rbra 1717 ao ftddniki Vinnlf Caatro ln Cnldona v odaotnosti 5«trega «o- dnlita Torrejn pr#dla^all V«llk«Rtt sr^tu port.^ljfanja kontuasd^sk« 72 4oVa od tii«^a na. tri lata« M ^vo«af da gr« x» odpor Slbki»JLih družin. I« dajetvo, da ftodniki siltjo nindlk«, da mm t«gm držijo, 71 i»tt to potrjujt. 2aradi t«gat krr ao a« nft tn nafln pojnTill krcditito ntoposo^ni 74 fontikari, prl k«trr1h j# ^otovll j onav^rb« ˇ *n»«ktt 14*133 HrJ ja kapitfya^»g»l Giustinlanl 24. nprila 17^9 akrtgd«! kontu»fc 1j«ko aobo fontotpii 6*tal« akoraj 192. n*arpr«iBenj ene do konca r^publike. Prav teko je oetalo na oblaeti oiaenjenih 16 toderriiu ki pa bo bila leta 1792 ra*d«ljtne na 169 družla ali og*41šš#^6 kar pom«ni# da j« bilo t V«lik«in svetu bržkone nekaj rmc kot 200 članor. Pctemtakezn so terminaticnee capitaneorum dos«gl«# da s« je eictr oligarhija deloma ohranila, da pa j« bila ˇsaj deloma oialljsna b fcontusiaci1 sko dcfeo ta pr#po*«djo volitev dolžnikov t finančne urad*« To pa pcm«nif da eo poiiticno ae dokaj žibke Benetke t Piranu dos«gle tc, kar pcliticno močne dve etolttji prej nieo mogl« dos«či. Pri tem pa j« treba oa»nitit da L• od sa« četka X7II# etol# opažamo tudi goepcdarako propadanj* n«katerifa pl«ulžkih družim Miso radki prlaitri tožb popularoT proti plealč« »aradi n«pla5aaih dolgoT# Po drugi strani Je Baslediti v#c prlmror prcda^e pleiniskih n«preiničnl»# ki prihajajo v rcke MŠčmnoT« Bodiii agrarnc zemljisč«, so ine ali posanezni karedlni in hii>«t prihajajo v rok« solinarjer in kmetov, ki se s tem otr«sajo kolonekega ras* Btrja, ali trgoTcev in obrtnikovt ki e tem pridobijo na gospodarefci moci9 Vg« tor*j kaže, da piranekc plemstvc «1 več tisti »onclit«n rasred# kakršen je bil L• t XVI• stcl«tju# 4* Pridoblt^« popularoT« Po letu 1614» ko so se skcntri popularcT dokončnc ureljavili r »•* etni upraTi, «• tl uradaiki oM&JaJo sselc r«dko, Prri y±r9 ki jih offienjat je že omeni«na odredba kap«tana Baaadcn«, kl uraja t njlhor T7 urad kroncKOski dm*»nik Xn eistematsko glavno kojlgoz Ifi jina naroča# da vpisujeta rse došl« račun© ˇ za to naatnjenc knji^o#lf Leta 1651 &o dobili skontri prarleo kontroiirati tudi a»8tno eaetaT« ljalnico» S t#a t ivezi jih omenja terminatic Bragadina. nT XVII. atol«tju &% t menl znanih Tirih &• omenjajo ˇ•č, Pač pa jih oa»ajm teriBinatio ^ornam leta 1717 in to ekupaj e eathavcrl. s kat*ritti 90 si delili piearno. ^ Kapetan Querini jih omenja leta 17169 Iai&uji 80 jih "scontri s!t« rerisori d«lia scrittura", Iigleda pa9 da so ok= lastni orgajai ali pa rašporski kapitaai ž« T prri polovici XVIII« sto« ldtja dodeliii ekontrom točnc do očeno delo# da je naareč «den od njili kcntroliral fontik in aorda aastavljalaico# drugi pa občino in ustanoTe# kajti proračun ieta 1737 ±n l#ta 1789 m na občini ls»* nuje en eojtn ekontro. PraY tako je en sa» imencTan t s#zjaamu uradni« ških siftst občin« leta l^S^.^apttan Faruta j« l«ta 1734 ločil funkcijo slcontra od fuakcij« r«vieorjaf kajti ustanovil f urad r«vi* 8orj«v »»reTiscri d«lla &crittura% ki so aorali biti populari.8* Vs^kakor •« je fnakcija skontror l«po ureljavlla ln kljub težavaa postala ena aa^ašn«jših uradniških ftmkcij ˇ n»stu# Ha«adjivo j«t dan se dva populara nieta aogla uep^šao bcriti proti samorolji uradniškega aparata Velikega sr«tat š« «anj pa proti »amoTolji m. »lndikor«, ?#na*r J* r.ozna r«5*t «a iq&« ˇ ˇ»i»h n»Jkr1tl5nrJMife «©a#ntih podprla oelotna onoSioa po ttlatrov, kl *« j« dvi^nila ˇ boj ** »vojt jri*Yic«u $ruga prfdobft#v piramiklit populnrrr ir prvi poloviei XVTT# atol*t-)9 J# sopttna trradba »octnlkR populero, Sv#t »o^nik©vf ki 4« b1l do l#t« 1578 isklju^n« prarlcft pl*S0tvaf pontpj« po t«i l«tn pr«T« **pr«v n?ijTf»i*ii#^i or^nn, kaoor eo s«rfll populnri « svoj1©i *«h« t«Tr.m1, K«» j#f dn «0 99iM koncu XV*. stolnt^« 9i««to ˇ »t t« «0-dnikcrr 1xgubfli. tudf drufo obaobj« v«likftLa uporii ji« t*#r« mietii nl povrnf lo# Hi pft nobnn«^« dvos*«, du «0 •# posul«rif kt »e i oto« skontrOT liieli kontrolq^i8(5 tinmtnim poloftajea mstAt »rfctevcll fi« ittrfliilj« tudi onnto t 3r*ttt groanikor. 'Tht tisko nl dvoea, oa ls ^ruilh# Pa^llaro. 1. nor««bra 1634 0« kot ^odnlk on^nj« Jfikob Bonffedo« Sl^li €• »jMrlla 163$ •odnlk Hijtronl« Torsotlllt87 ki J« hfl po v««J v#rjetno»t1 prifitnt «*d nor« o«i5Sane# ^tta 1641 a^ la^nuj« »odnik Joiftf (X»«pp#) Urngolin, kl j« kiurzutj« poAil notsr Svf tm d#set1h v TVnrtknh.88 Uta 1643 J« Ml no'nik 2vim S««iboa# 9 X«ta 165o »« naji^r#j fB#nttj« *©dnik CHrf«iaif ki J« ka»aidfj*f»l %m 6uvar-» J» (d#p^«1t«rfo) lK?tja e#rkv« mr.Jurija« lel#g njtg* •# 27. 91 nov«»bra 163© i»#nuj# nodnik Ivim Bianchi« *%a praai*«»t«lji nor«ga ptsfirja ob^^.ne j« Ml 26* novnobra 1651 aodnlk FiUp Boni- 92 f«c1#f kl |« ob*ne« nfi»top1l kot kandidiit sa oaf»nji» 10 steto* Fiaarnilk« knjiLa saatavljaluif^ sa ltto 1634 do 1692 naa d^ja sa I7TI.8tol«tJe najoiiSlrnajil e««naa sodnlkov populnrov, aodniJtl ao aa»r«5 priaoatTOTnl i mtjm vodstra saatairljalnio« ln ao glaa&vfi i ma taiadidata. Tako ae bilf nodnlki Fillp Bonif^cio(27.junlja 1657) *\ Fljtronio foraoalll (3o.JttllJa 165B)94, irikolaj toraealli (2o*j«illja 166© ^?f 21.a«c#inbra 1662f^t 29. ^unlja 1663» f 12. oktobrfc 166598 in 15. avruata 1566f" ) Jana« Kratnik f.npril« 1678)lo5f Al«^*mnd#r fi^ssoli (11 .mJ« 16Bl)llef Xva» Giaehla (!8#«T«ufitii 1681)1Uf K1j«r©n1m *oaa« (6, »jjrll« 1 6H2)112 ln «#««r Al««r5k (12*aprtt» 1684) J. Wm& Ittt 1696 fa Ifl6 «« i*^nuj^jo nnnlednji sodslki ^opularlt M»rkvfcra SehinvuzEi (liJ.jul^a 1699)*14, n«k Aiorotof ki »u rir nt naTiija ln#&fi9 j« pa ia«nov«n mm& posl»nclt ki »o Jo« janu«rja 1712 odpotovf^li ˇ EftHport 5 1» Irna BonSffioio (I3.&f*rc* Ifl2)« V I«t1h 1716 <*.o 1767 m* m& »odniki iBHinujfjoi Lo^ti»o "»irotti (2B.a«0P»br«. 1719)117f ^nn Bte^bro 1717 » dv««» kol^^oma pr^dl«|i« jjo<1;j1 jF«njt koatoaiiol jek« dobe od mm$m bm trl l«t«,146 !• ˇ•&¦ f&ik«t#rla irl«iriht kt »© do ltta 17®7 dokaj apomdlSnlt l«a«o hkr? tl dv« no^ikn po?ul«rn« Od l«ta 1787 d»li« {« ftt« k#r trikrnt Inrnovnna po dv^. V dv#h od tr«h Emmia prifsnroT «o blll prisotni »«ro trij« «o^fklf tormj j# bfl 5#trtl odaotun« Tf5^1*»dHf d» st» bfla obakr^t odsotna popttlrarR, kot «# j« ˇ prfs^riajla ea»ili s^oaile ˇ^likoicriit« It5«*o p« Št dru#» raslog« m to trditcv. »nrtdli ame ^*1««r sodat« k« A«oro««f kf j« Ittn 1712 edl«l 8 ^ ^ndikoa Colorrhanoa kot po«la- 147 / a#e 4T RrBpot, v?» prl^r i« nl o«fr IJ^. Snna jt it pr1e«r •odfiika Afiaorosn, kl j# l@t« 1712 odš«l • slndlkoa Colet&esoB kot 147) poslenfe ir Eaitpor. J T* primmr pm ai o«atlj«©. ^n«a J* 6» prl«#r, kft J« b1l {iojjttlnr Antoa f«9ta 1š%m 1764 BtiJni po«l^n«o Hm« r 148 B»a«tkafaf fcj«i j* f^d firuf;ia tudl ciohll aftlogft saprofliti y!*- do »i pe«oj*lOft Snani fti »© tttdl pri«#rl# ko jt Vnlfkl «v«t voltl 149 foatlktr« populfir«9 kl m Wlt a«dii«Ri 31nal T#l|k«ita «v«ta. Vs«fk«kor po«<»ni XVTTI. stolttj« la pop\il«r« aao^ veCf k©t bl i*Llfd*lo na crrl po^l#d. I^pulnr! »o ria«r#5 prf^ll d© T*5J!h po-llti^aili previc« Rnadldlrsli «o z« R#ntn pi»«rj«rf fontiknrov 1a vicndoaov, Mll »0 aiaal Sv*t« «odnikovt i«#li «o v rokah rir»T« 196. atveni urad# lahkc eo dobili taAi druge službe. KdaJ sc vst to dcsftgli ni soano* Y*adar j« d«jstvo# da el plenstrc ni acglo ˇ•! laRtiti tiatih »rtvlltgljOT* ki jih je irr^lo v preteklceti. Kafcp je Valiki stlt popuetil pri upravnih tn nakaterih obiastnlh trganlh, j© pcpustil tudi pri tta *n eTfttu. Opaeiti Jet da in Kali bt*% *80j od drug« polovic« X7II« stol«tja dal^« rečj« pravic«. H# acrtio si» c«r r#či# da ac dobi i pc pulari t«č B*d*ž*r r ajm» luUc«r Je l«taL. 1607 pr»4vid«Yala t«ralaatlo ?as<{uali«a sa m*to Todnjan, y©ndar ai dTOB«! da j« dcMl Mall ev«t ˇ•L pravic prav ˇ okrii-u popiiščaaj* pl«ia»tTa aaaproti popularora. Kar j* bil Mali mt organ, icjar »o ImII pcpulari ž« etol#tja pravlc* do štirih a«daš«v9 so Mtvoano »ov# p arice Halega sveta ˇ ckriru pcpttsčan^a pcpuiaro»» I &li &rm% j« dcbii pravicc odar«diti yea d«ia pri T«drž«yarWiU javalh. prommtm&h sr*dbt*v# kakcr eo c«ste ln pristanišca. T njagori kc»» pmtmml sc r«dn« letn« robote in vaa druga jama dela kakor n«pr« giaoAae afauirp# Aa mmrmrnl obali pcd carkrijo st# Juri^a. Pibt tak# j« dobil Teč^o kontrolo nad fontiico« tn oetellmi u&taxiDvanl« Od »ačatka XVIII. stol«tja dalic opaža«o# 4a ioa praricc poftiijati pcslanc© ali pa pcoblasčati sindik«, da ftmčno kak procee ali kako dru^ač« nastopijo r kcriet obcin«, kar j« fcllo prej t akeolutni dox WLd V«li*c©-a sv#ta, Lahkc c«lo rt$no9 te pr«žiTlJa ura4 »indikoT ˇ dcbi pcr«čanih praric i-al^ga mrmtm prvo M«a»jšo kri»ot k«r ¦* je vetg delon» podrejen Ijsi &m ocra r&Tnati po n^agcrlh uka«ih ia iiavodilih (ras:«n scveda laip k,|er &# ˇ•dac odlo5a 7#liki Bv#t). Populari eo tor«j «sp«li d«Xoaa ra^iti ˇ•rig«# ˇ kat*r« ^ih j« y%9m ˇala aapcra T«lik««a sr«ta 0 etatuti in privil«giji# ki so bili slc«r tudi n^lhovit vandar «i Jlh j« prlsrojllo saao pl««etvo# Obči* mm fft |# bila tndl goapcdarskc odhrlana o4g pcpularoyt saj ol J# »ogokrat »poio^ala od x^ih v«llk* TBot« denarja, da je aogla kri« ti svoje »troSk«*150 MedTOWio pa j« prlpisati vs# to p«puičan, • pritieku i« ctttra« XI dvoaa, da e* jc V#liki svmt upiral rečjim pravica« p< pularovt da pa •o ga B«n«tk« prisi.il« pcpuičati. Ha fprašaii^« »akaj m j« to dt gajalo lahkc od«ovori»o aano &• priaorjaK) poiaaa* ki ^a jm iMit Msto Pir n ˇ IVI. •t&X«tjuts pcnao% ki ga j« dobilo ˇ XVI!• stoltt* ju« Two# da j# bil Piran aajboljt ob*idanc ateto m s«v0ral obali Imtm. V primrjari s Hori«rado«» Um«ob* Isolo# Koprom ln Hljasl jo bil Piran najbcij utrjan. toMtao ˇ prtmrl b Copros in leclo, katerih obBidja 00 ifiodaj razpatala. j« bil Firon 0 0tcJ1b aočaia obaidjero pr 8t Jaaka prr«ga r©da# Toda 0 odstranitrijc mskošk« n«= Tarnceti aočiic piraaeko cb*id,,e ai i&elo y«č tist« oorsatot funkcij#§ 196 a. ki jo j# 1ip«1o še pr#d stel«tj«eu Č«prav se dfcli cbsidja, kakor prissGr trdajaTa na Punti ia JiarjeTa rrata t pristaaišeu obnerlja« jo š* t XVII« 9toi«tjut s« to d«la zatot d& dcbi obaid^«# O2dro»a ^•ga nejvmsiie^ši d«li# eltgantn«jši videz ali obliko, kakcr s* iaraiajo n*kateri napiei.150 b Piran ;je »gubil posiea ključa« obrankne pretcjanke eevernega Jadr&jaa.To s# kaž« tudi T tesit da ob« Sina ni »ogla t#c uspežnc prepotedati odpiranja »*štetih yrat ˇ o« braffibn*Ei sldu9 ki m služl v«č sToieiau saiiim. Čim je mesto iagubi« lo oa»njeai poaea, j© mestno plemBtvc prakti&ac izgubilo položaj organizatcrja obreiib©. Čeprav ostajajo vojaska br»A»na ˇ me&tu istm kot aa bila pr*j ln Seprav Bcnetke sahtavajo t t«o po«l«du tudi isredna brei»naf teh ne ncsi piemetvo teHnrdč ˇ ^lavnem populari« Tudi v tem pogletu prihaja plerrstvo t nekak driigoraireden poiošaj« Li«3C|pi0tTO pa je • naaprotno - postajalo vsdnc bolj upušt«vanja rreden gospodarski činitelj v laestu in obcini. N« ea»ot da je pri« dobivalo na. agrarn«a s«aljl^Ču ln solinaii, tew«č je spravilo obci^ nc večkrat T odTis«n p iožaj s velikimi posojillt dočim je okcrelo pleiiistvo redno bclj živ«lo na rac\in občinskih elužb, dnevnic itd«, ˇ•dno oanj pa od eroje gospodarsk« dejavnceti. Prav saradl t«ga j« bilo aastnc gospodarstTO vedno bolj odvieno od popu3.aroT# In to j« drugi Tssrok popuščanaa Banetk iiasprotl »ešcianoia« tako 80 je ˇpliv popularor povečal tudl ˇ polittSnem življenju ffieeta# Vclikt 8T#t ,1e bil torej prieiljea popustiti od b«aešfcj.h oar«d= njih oblaeti ali od ajihovih ietrekih ekeponentov-kapctanov in pro« ˇidur^ev - tudi caradi tega.ker Jc. postajal ^ ^ ^oBpodarsko odvi» s«n od popularov% Tako gled* sodnlkov popularor, kfjkor glede skontror tn adi^avstvenega iirada je pl«sstro popustilo na pritisk i» centra. Toda to j« bilo t dobit ko j« bilo pleastirc gospodarskc in politiSao fficono* Prav tako je bilo prisil^ane ptpustiti glede Bodatoa pcpulto rat praric ISalega eveta in druglh slnžb§ ki eo jih mogli dobiti pcpulari, nabrš i« centra. foda all je to rs«? Drži sic«rt da e »bcrih pcpularov aiuiaiflo rtrow ˇ©# do l*ta 1792 -93» 5?oda tedaj so Be trikrat »«stallt i» čm. bi; ji» bilo tr«ba proslti «a dovoljanj« iii ne da bi bila nujnc potrebna prlsotnost pcdestata. Ia t«ga bi lahkc sodilitt da sc se »brali »ato, k«r ji« ^e to T«leral <^ičajt da bo bila njibora ^crovanja tedaj ž« obiSajaa ln že ssdavnaj priznana tudi od lokalnega plenetTa« Čae#v katerega lahko datiraao dokoncno pridobitev pravice do zbcrcvanja eic«r ai znaa^ T^ndar lahkc »#neslt]ivo r^čeco, da j# pravico do »borcTanaa treba poetaTltt ˇ čaaf ko so Benetke na splošno bolj pcpušcale popularo« kot pa gledale na fcoristi pl#®lšk«ga ra»r«da. To pa i% ra»dcbj«# kl &• I 1*6 b. Lačtnj* Mkako 1610 0 proecel proti aepoat^ata blaga;JnikoK in dru» kUi pltat&kia dollaiko« cbčinc ( o teh fco š* gorv ra) in gr« fttfcafc* ¦» l«te 1737# ko im bil š* t Toljarl dav«k na os#bni dohodek «Blro&a m plač« funkciouerj©v občine, o kat*r«a $• feiio &# govora, ali te Mkoliko daXj#« $«So iAt ln trgoriua ? prTiii treh stolatjih b«*eške rladavin© t Plrami b«l*šl»c et«I«l poraet ftelin« k«a j#»tlte 3« itwlio kavedtnc? ostalo ekoiaj isto im da M j« obraalo a& prlbližno 2*700* T*adar opuščaaj« etaiOh :. ., m&jhaih kew4incv prl Sečcvljoii in gr&4i^a ocnrih# rečjih ˇ aumri prcti »ahcdu, aa BOTOJiaatalili aoČTirjih ob fimsjift »aetpu# j« por* srcčila tudi »talno raet proizvodAj«# kar ^e Ta«kskcr razvidno tuii lz u.ve^aiija inrct« Uiaitaci.j## ki *• J« dTignila ls 3500 aodj-ev t letu^na 5200 wo4±im ˇ l«tu 1636 k«r p& pcm#ni najbrž c«l6 Rnižan © produkcij* aaoprcti l«tct# &c limitacij« niso uvEjali« 5 Po telsrah, kl ao naetopile t drtigm deeatietju XVII* stcl«tja ˇ 2r?#tl 8 solno trgcylno# so »i flraašanl kot tnii Um« Lka Tlada pri»adrrali» dm M r#aktivirall »clac trgoTino s iBbolJšaa^wa kTalitet# ftoli* N^kaJ 5aea j# to uap«Talo* Plrmneka sol m j« proda^ala ˇ B#n«tke iii Dal«adjot tihotapttka pcta pa so j« ˇodila ˇ B*rin In Trst* Zatc so bot« solini raal« 1« lata t l«to, 5#praT so istrski scul konkm-iral© jKTečaa« tršašk« aollos« ?«xi4ar le mkaj 6aaa» &• J« piraaekl soli »acela y Balwelji konkurlratt S^ška in dalsDatiaoka eoi# ki j« »aprla piranskl pot y aotrauuoat JuSncelTanskili deš«lt «t J# sačolo pocsusno propndanj« pii^UMklH soliu in cpu^aiv • kar^dinor* Od»l«J je bil Piran v^&no bolj odrl* M8 od tihctapatva, ki oo ga pa Mmmtim •krbao pr^aojai«« 2udl to jc Tpiiraio aa 4mXno up&daBj« aktiTaoeti aoiiiu V l«tu 1686 loisjtli piranek« 8oilM 2679 kaTtdincv. y letu 1727 ji* 0« dcloralo 1« 2,426, t.j. 253 »anj« Kot je padlo število kawdincY# ^# padle tmdi proiBvcdoJa^ ki j« Y d«e«tl©tju 1686 tc 1695 Enažala akcraj 6,200 aodit#r na leto, došls je r des«t« latju 1720 do 1730 padla sa mmi kot 4*650 »odl ct oa l#tct č^pra^i jlh »DraU Tladi i*ročiti lotno 5*200» Baalednj« deeatletje j« biko X'J7. i^haJŠ#t kirjtt letiit pria«l#k «# J# »uk«l 1* ©koli 4«l©e eo^ljer, #©4Ma j« !icdt*oija aatnla A«s}ir«attt|«a«» &ea«tk« «*© triotr nhuf>«l« ssvrttl to ntivo jarfspa^aa^« * Hovlit a©voljeaj«e tr j# rpvno kritftlo9 6« bo<5o MČ*1« «0lfn« rtdno a#l?itff m itta 1761 utrpnl« ˇ#lik0 ikodo s«» riisdi n»U^ovf ki »o s^cupno « nnrsfllo I^«^0itjo *a Vnlatrsig© (s«aaj Prsifca) tcr % vo^n*mi saho(5r;i«l 5n Ju^«it*»dnoBi vrtror! uniifli v»« t »eln« loztd« vdrlo blnto, kl Jt pokrilo vs« «v»porsciijsk* has«B« (aor&r* in ntrir^mtnl r«iil« 155 *«5to to plranakt »olin« ao l#ta 179SI. nnr^«l« n« »kupno ^48* ks^r«-atnovf o« Ic*ti»r1h 3# na akrajom rotei i^i^a,"* V*odar bo posojlla na račun prpravila solin t«r d#lo aa njlhori rakojastmkciji tollko TpliTala sa irtoljšaac« pološaja, 4a »o e« popaari usmrtll popol« no» m ofeaoTo la-pcllviter »jvašasjš« paac^© obcin^k«ga gcspo« daistva« Lets 1774» ko j« prielo t scliaah do petega vsčje^a pri« delica, j« Plran »ad*Ia j^va iMisr^ča. Po p«tlh letih hude suš«# j«^ r Bdbtu znanjkalc vod»« Jasno j«# da j« bi o troba B&fcliti tudi tc. V#liki ev«t J« ski«iill pr%v na pr^dlog ecdntlcov pcpularov etrija in 2ac arij« a^raditi tak vcdn,;akt ki bo »adoetcnral pctr#« b&ju Lokr.clja 4« bilo 11» 8«pt#al)ra 1774 doočena aa tadanju Sta.r#» (e«dany]eB Frtoattjskm) trgu* leta aodnlka ata pr#dlasala# dft st 10 grad&jo T da^aica uporabijo Tsi raspoložljivi dohodki ^©dadn€ aoif ki j# Borala biti tsdaj &• Ti tka.162 ?a# to pa je sačaanc vp ivalo na BpoŽtcvanja kapltaaskih odr«db. riejsstvo zti t«č kasalo takaM aa»oYclj« kot ˇ pratakioeti, P*o=* ti kooeu atcletja J« kagalo* da s# bo Izrcsua trgorina eopat norjualirii-ala, Solin* so bl • pcpraYlj«s»# ol^arstvo ln vinograd* nistmo sta uspešac «ac«lili stcj© raM* 6# Ctočinaka ln držatna br«»siia ?aa dMlaJna« t»j, pc otmtutih do cčena br©aaana# Tkljufiiio ¦ daocm aa apno, ki j« bii mr©d*a leta 159 t ao oetala »•sprraMB.j ena. Tako daci, naj#aainef d*»etln« nieo doživele &koraj noboaih bietvanih mprtmmte* ki bi TpliTal« aa cdnoe« pcpuiaroT do občia«. Mstvano pa b« j« spreiiiAnia atruktura davkoplaL«vaie*v« K#r w« ••Mlja prlha^i la vm&nc bclj t lest pcpu. arcv, so ti plačevai nejT^čji d«l da»«ti» im la osta ih dajate* od knttljskih prid«ikcv# popuiari bq noeili aa svc ih ra»#nlh tudl T«č.ji del dacoT* C« n,,ih j« pceta;al ˇ•dno b lj odviaan t«s dbčineki prora^tuu Po dru«i atrani opašaso# da m lastci 1 pl©Elči slabi davkoplačeralci* V tm pcgl#du so bili o4ao«1 plaiKtvo pcpulari &• T#dno fiap«ti# š# T*dno lalUo spr^aAJacK boj sa enakcpravn< st t breaftnlh« Spx enaiubo eo dožiT«la os«bna br#u*aa. &« T«dno j* ostajalm obr««= aost robcto sa popraeriio o«at ia »lic« Cbčina ai J# laetila tudi 199 prletaaieko roboto, ˇ•ndar sl ai ˇ*$ upala obreaenitl V^#h orebl« wlc«Vl t«Bir*Č !• dalas»ožne molke in vdove in to saao sa «n d«» [ lovni dan ob TOaki priiiki. Lako 3« bii© l#t& iftSS,1^*© j« <*čia» obreioenila 2 dnevcm rcbcte **utti gli uoalni di faEion# ct 1* vedc*#» sa IfcUčenJe in pcfclabljafij« priataaišča, ki al bilo po« praTljenc od lota 1615* Ietc bi blXo tudi lcta 1655. č« bi držaTa M p eegla rmm m predlog( a^ ki ga bcao obruTnarali pri držaTnlh, fcre&enih. S ira, da cbčiaa obrw©ni a neobičajno r bto vee d«lanoii n* mhkm in vdcT«# ne misli na priTiltgiran raz:^d#i«zar«č na ts# dela*» žxw popular«. M piemiči so Mii izbraai T g avn«« del»» Yodj« (capi) in razni nadacrniki d*l, kl sc bi^i sa »vcg« delo plačani* fo 2* VBtkmkor •dmn od T«rokcy novega nezadcTO jstva populmroT« L«praT oc a«daj obr#ra«i eni saao % •nim dn«ro^ robot«« K#x pa j# takc po ra^oodbi 1579 kakcr po dukalu 18. s#pt«sbra 1610 ˇeak« McMčajaa rdkota B»«ak nitat Je dan mrck sa n t« aaetope pcpuiarcT« Vii^cnr o obY«ani obicajni r bcti Ja v tn čaeu izredno aalo* Hl pa ncbtnaga dvo«&» te eo iia osnovl rcbcta pcpravljali rmm c#eta t ob6i« ai In u lce ˇ Mttii^ posebno pa tlsrt«* ki ao Todi-e k ctrkvl bv, Ju« Irl a ln na sp-ošao na gx^ič prcti obaidju. šel# cb Ie caawij«ni safti 1770 dc 1774# ^o 80 bil« eoline že deloaaa aktivae# k: e« je toraj obeialon da bo »o^ooe pričaktTati veČje dohodk«, »• j« p.aastvo c po»ožjo ljudekih sodn.ikcv upalo p:zv«tti populare tudl na izr#dno .boto. fmkc j« bio I«ta 1774» kc tj# bll 3 . oktobra dckcnčno epiajet uiu«p# da a# vcdnj&k sgradi s pomoč^o robct. * D#lo ^« trajalo dv« l#ti In populari s# ga opravili brez n*gcdcra» &aa« 7 0 ncvi iar« ;al robctl imaao pcročila l«ta 1779» ko jt občlaa 8pr»j«la s&konskl pr«dlog# da •# popravita dra c«staa od» 8#ka 1» «lc»r o4a«k# ki j« ^l is Kcrtine nad 602^0» do fioeti^ne pod c^rkTijo m» Martiito ˇ Sačc-rljah, ia ode#kt ki Je Todll od cerkvft sv^ Lucit e do kraj« Via^c.t t d.linl Fa^ana. Llo pa j« tudi «a|feot da 8» cba c#*tna odaekfi »družlta t •notno ceetot ki naj bl Tcdiia is Pirama pr«kc B«l#ga križat Port.rcža, FaMM la 5#čor«lJ t miw9 Ba novo j# biio treba igraditi c#sto od %yol do KortUm aad OorgoM* ter &o Uit 6tatoj«te eeste ˇ &lavs*«aMipcr&bLi*, j* bllo dolc nujno ia p.trebno «p#jr la oa« ior fr«^«B«a di fora»tl*ri ccnt«radnantit che ia quaiche parte cr#sc«r«bba 11 aoatro rietietto co^n»rclo*# kakor «# iiraža vtr,1*6 »eveda pa tudi sa pcrs«» lokal« ne pot «b«. Btla ao bi a isvršana b«r* odpcra. 0 novih Bftt*#l#t Yolilna pripraTa * «r# *krinjico, X?Il*tttel 2o*«- imr*«Ri* br«<*«ntli perefojo v*r* m 3*t© 179*. i*?ul«ri- *o pcprMrtll* 1n r»s&ir111 ulico ifii*noTnno *1» Gri f«* (der ačnja ullcs *u»t*rla) 167 in ntkftttr« dra&# ulle*f ki so vočil« k •Turjnrl errkvl* Sfc *&* ** d«lo 0t«klo tor«* n*r«dovfj« .mpnik tf»t*r npollonio prrvr«*! obvtoams V v**#h b^nn l*hko ^rl dr&mtih %re«iii?i1h b*l#M«> y t*« ^amr n**mt*r* ^prt©t«be#*i^l irlftTerliuit ttiti ¦*tiinpdob#»fi primv nr« *wdl l«t« 1^35, ko stit g*Qdr}*kii Znngr»nčo ln Csldnn« lo. Janu^rjn odnnsl« v B«r rtlr« lnterp«lncijo proti blaklrmju »olne^ii dtn&rjft m 5Epl«rilo dnvka 174 *$wr oonto dl offnrt« tfolontarl*"• ?«1 tl prlwrrl kafc#Jof da »o bil« offrtn Tolontnr^e obT#?.«n dranvnl d«r««f ki ao ^« plr^nskl ©p*5«&i ple6«Tall sllno nf»rf»dnot « jih j# dr^mrm »iml« lat«rjfitl s dra«tl5ni«l mtimtntmtr&tivniml «r«d«trl • f ote t« ft* soraao Tpražati kaia^i Plraaeaai «c tako a«r«dao ^plač^« Tall davka* Ha to ˇpreiaa^a Tiri aa od^cTorijc neraTenost, Is dukala 10* juaija 1655, ki w*& drugl* daje možjicst^tir^i^ da *prcsto^cljx» priapaTk^plaSaJc % robota«t# bi TCgli sklepati, da &o bili slabi davkcpiačevalci reyaejši eloji piraaek^ga pr«» bivblttTa. Tcda aastop pc uilerov leta 1670 kaše takšno MsaupaAj« popularcv do pla©8t/a, da do tak:^n#.a sklepa niaso upraTičeal, ^aradi t«ga» ker j© bttreška Y.lada tedaj bloklrala uclmo a«bvoncljo ia sato, k#r je ˇ foatiku priamxijkcvalo žita, ©o pcpu ari grc»ilif da bodc pcolali ˇ Bamitkft laetn© pcsieuao«, kmr ec blli prepričani, da občinski poalaaftc ni zaetopal njihcvjh lnier«8ar* K«r pa jt blla &cX&u aubvecclja blokirana zciradl tega, ker obctaa &» ni p-ravnal» oHv«2LiDsti is proetoToIjrjih prisp«vkcvt lohko aki«pa»of da ao p#pu« larl eroj delež davka plačali In da eo biii praT zato upravičenl protestir^ti proti blokiraoju subvencije« Potoota-om ac bili alabi darkcplačevalci pleirdči Velike^a sveta# for«J lahkc tagctoviniot dax ec pcpuiaii. tudi te&aj naetcpill proti pltoiatvu 9s%to» da bi ^a pri= siiili plcčati errcj delež bre!B«aa, 2ol, Od Yfi*h i« iseaovimlh aavkov ae v Hr-nu v tej dobi oenraja It 8« cmrnttada. *oltg 2« emBj«it^i dukala imo o oarfittadi tudi ntkaj dirtktnla ˇ1rmr9 ki priSnjo, da a« j« od ajeae uvedb« kot apleša«« ga drlava*La dnvka do 18« atolttja 1 ^rršlla tat #1 j5ta pr«obr«»ba t« dajatv«, xr*dvseti to nl bil e;Io5«^n dev*kf »nak $a v«« &ružla~ •kt poglarRrJ«, t«tr.vf-5 drtv«k f ki «o k« odo«rili I oelro« na vpII-koart la Trtdnost pr«c15n#gn in n«^«raS5»»^a pra«oi«aja# l^avck m plntnrfill tor#J 1« po»«fltc1ki. SSakmj tak« npr»«aiib« ˇ kono«p«1Ji d«rkft9 «i««r ni jaano9 doamv ti f« j« «OfoS«» d« gr«do «preei«cb« dalona tudl n« revefl upop^r popalfirov. T M«fitn«n arhivu jt ial ohr«nj«nih nmo 7 ka^^gi v kater« eo vpiaov^li plftftnlke c«rattede 1» Š« to so ls XTTTI. stolfttja« l^zv^.cao pa Jet da «# je v odnoam na XVXI.»toletj« davek &nlial sa pribllčno 41o Itr l«tno, l^ta 1687» ko mm davek pln^evali trI druSlaskl po^lRT^rJI, J« saaSal M Plrm 1.4o4 lfr«f s« K«žt«l pa 78 llrflT5 T#dsJ je iraak dr»&in. akl po/lev»r pla^trel po 2 lirl a«gl»d« na Ttlikoat po«e«tva, T •Itra4^aaih knji^^h is ZTTII.utol^tja t«^a al irt»• Dav#k •• pla3vg< aa prt»iioš#aj« in slc#»r po »to:njit kl j« ii l»te v l«to razli^ce, 176 kon^aa vsota tm ** m& X#tl ramllktijt xiaJT#5 Ka 9 l^r. ^ajvaiaajfil p» j« b1l s# v#dno 51ov^rki dpv*it# J oo^l dukall doka-sttj«jo9 di 8O B#nttk« !• v*ctoo j«enlt fnljot«} di-u^i viH p* ka"-i«jof da Jt > ir-n tu« at 5udnof 5« ittivo tu;?i r tra obaolju op^f rvka ¦ oo8n1a ^ibanjt« po;>ulfirov protl pleauitTU, b hovV&tpiatl neoblSaJni« br«-MBoa\9 * tibrnj*« «» ve^ja pr»v*c« ia m Irboljfiaaj« »oei^lno gospodersk*^ :>olo4«ja. 202* EADHai BOJI 3?IKAHSEIfl *OFUi*A&G? U laaj&l boji v XVII. in XVIII. otcietju La boj« popttlarov nftata Pirana v drugi polwici XVII* in pjnri pol#» ˇiei IfTII* atolctja ima Jtostni ea?iii* aaja^nj Tire*. r^fffcaprav gr# 1« sa prileancstns dokun^nt«, ki nam o gifeanjih poY«ao skoraj m&mo io» da »o etoutajala ia skoraj nlcii t»č. fc# BfcEg ©r»ce &#» io#l dokujnentih. fako be ta pre^led o si^>^Ju pir«asklfa pcpularov ck-)ret1 *m kronološki pr«Ll^eii. Da bi dos^li U0$«&t tso svetniki llal^A sveta livoj diugl pradlog fcrinu« llrall aelo pr^rldno. Od 7«lik*r a sv#ia so aahterali tn doaegli lisvolttev ieEtih popniarcT la L«3tlh pj.«»lčrf# ki aaj bi vapodbuj«* li prebivalca, da bl prostOTOjoo noaiii m&bmrlal na delcvtšč« in si&«r tsko* kct bi bilo družia- a najugodneje«, Pd^g te^a naj bl oasaj«ai ap«lirall aa krečaiosko dolžnost MŠčiaov ia aa njihoro Ijubes^n do Mtfta« tai sklepu pa ac 0« popularl upili, kajti g adnja m tedaj ie ni sa&ttla« V nosl*dijj«tt l«tu je mor&lo pritl L0 poaoTa^a ekl»pat rendar 00 a« pcpuiari proti aj«au priMElli v Baa»tkah, Zve&t dakalu 13« eeptembra l6lOt j« dos Frančišek MolittO » pr€tcŽbo poTeril koprek«m pod«8tatutca bi »adev px evet-il Joi pra^ vlčuo raLsed±l» »#avcwac s?o pcpuleri dcbili prardo y pivi fasi9 kc.jti o grednii ik&rpe le nX j>©l-oč*1. Brškcne ec 0« ljudj* kcs«J dcbro pcsdrlllc s ko so sindiki 29, m&iu 1655 zaproeili Imtiki 0onattnaj prepusU občiri 2*000 dmkator občlnnktga dolga is obTftznosti prcetovolnih pri»>evk.ovf ki bi Jih ofceina upcrabile prl popr^Tilu prietanižča,^ (leta 1650 je na«r#S cbčina sacela popravlL&tt pcciol zunaaj*ga pr? Btaid&Sa« B#d d«li nc poaolm 3« je iikczalo, da j« trdba očiatiti in poprarlti tudi aotra^Je pristaiiiEče* To delo ec «a5»li leta 1655« I>^I& aa po»olu iu * prtetaaiM« eo se vleklc do l©ta 1660, ko je bil podaa obracun), 3«nut Je prcžaji F.indikcv ugodilt v«jodar e pcgoj««^ da vsak dasrkopiačecalec vpiaču »vc; dolg v koriet pristanišca« tcr je siaatral, da Je prec«j iLc|ičanov# ki obveznc^ti »e bi lahJco plaLall»je senat^ dcpustll moanositd& bl mvmj&m prebiTalstvo 203 ¦adoatllo ovojl» otovtsnostfji % oo*bnim deloa aaatetu * d«narjaa, latooaenc j« eenat royne prebivalc« Pirsaa ličaieo oaTobodll djr^aviic xobcte m ^eki Mtrni# Z)r«$i po&oj, kl g* j» stavil &•&&*» J« bil ta# ia ,{• treba notru:ij« pri^ianižč« tudi pcglokiti.5 Pimaijkl populaii a« »k epu steaia. niec uprli. |*1g M jt f pr«sl#d* kih nadttlj«Talc dc l«ta I66c# 0 &oi«i fiibanju p^pularcv Imo poročil* r l«tu l€?C« 19* wj» le^a leta, ko j@ bilo ««lo p«r«d% ˇprcžimj* ¦»etn* prehram In J# 6bči3aL priSakoTala sia&vencijc »oli la pcasoč t 21 tu* fe podeetat Aotr«4 ialti pcr^ čal t B«o«tk«9 da ebj« i-eveži vsak daa p, td nj«go« Viml t.ati ie da ji* X« težfco od^orarja icsg J« e an^NNSaljo tdr s poaocjo v žit*.. Z«to j« naprocil Tl#io9te čtapr«j pošljd žito ia d&narcfcO mife^c»cijoT>er Bovventr al blfto^ao d*i piwrif Pai^* porod«# da ku sclixiarjlt du CiOlAnnfi.^ ki 80 »koraj ts! Tla^ni upnikit gro-eijct da bodo odšli v BenctKe pr©d dožaf *5« ohGlmkl pc&lmmc m ho Mtoopel nJlhCTlh kcrlsti? i^olae smbvencija J« bila blokiraa* ˇ B&aMitkB&i »ato,i:e: občina ai eadoetila obr€«ttostl pr oetor: J;nih prl« Bpmvkm* foda#k^r ^e tedaj mljalft fx#fo-red pošiljaso^e posla«c#v populca*oir v Benetka ln icer <« doš t plessi 27» »aja TStrajal prl ixje^# e^linarji mvoiih poeloncem aieo poslali« Kako ft* je dopi« fc^TiiiiJo ir^od pc4estatom 1b vladc nadaljeralop iui v«jbo# GotoTo pm J« da je prcti kcncu nesoea jurtija 1670 prlšla ˇ ^iran ©olna i^fta* cija t^kupsg 8 poidll^ko žlta« Ožitno Je#0a so tedaj obfitojala o*tra iiosc^lac^a Mu VelI*viM er^tos in populsri, i;r»dvs*E ^a eclinarjitkajti T mBprot&m pric^ru ti aa bi ^rosili podiiBtstu z la&tnimi poL$l&acl9 lcl bi s« t Benatkah poiegnlll sa njlhovt parTlcft« pod«atat pa ne bi vztrL-Jal,da «# ¦ako rjlijao pcsljo &ul>venctj a# Ba pa Je y gibacju pcleg solinarj«r tudi precej^«« del oetallh popuIarcT dokasaj« tudi mfcalcšenost fontlka in mUaa pedest&tovu profcaja «a žlto. Eakaj je bil fcntlk S9«aloim pcjas^u^«* terajinati# 7ali«rat ki j« sa^tala leta lf^f9 ki pa po vsej priliki T«fla tudi ˇ letu 1^70« Kapetan Valior j* ofe rrc,}! riaitacij^ng: tovil, da bi> kapital fontika fioral «na^atl vcnj 150,000 lir.da ps j« fontlkova bla^ejna popolnoua pnm •ktr Teliiti mmt vcli »a uprwlt«lje te ustianove Xjudit kl a« prl ttp^vljaz^ju bla^ajn itiso dobrc Iskasall Im fcer fontlkarl epr«gl#« dli e^c dolgcnr« tt.j. pomverbe) predhodjDluor, da bi j»«r X«iJ« pocn«ttali n^iacr sgl«df Ietl VoJ.i©r ; oelte Velik«wa Lretutda tak« dolsov« dtloaa ©pr^leduj«, deloae pa dovoljuj* odpXa5iXo na obrofcc, kcr 3« skorftj enako epreLledut k*r |>iv^i fcmtikari t# dcl-ovG neredno plačA,jfejo.8e m fr^rrp ^" irr ji* tnir^ rtinjt 2 04« Hi ˇ«ncijc sa »olii». To j« bil s«veda nov povod sm ^iban,)*. Toda p^destatu Balbiju j« bilo tmjlri« š# od fngi Sft&rtka —itin# da M pcpulari to pot w pritožujsjo iiio proti ?«Ilkmt »retu, tmič tudl proti Tladi B«radl c«n« boII. To »WMrfarolJ«tvo0 ki s« J« odrašalo tudi v grožajl soiinarjwt da bodc pcalall «roj* pcslajac# ˇ B#mtke9 pa j« rooralc prlti tudl n UL#oa 4«Lm# kl J« ˇstrajal pri pr«pcv#di pcfeiljnje pcslaiic«T» Kl allcraj nifcak*ga dvomB. da je vlada dala fiomu pcdestatu Fraa« čišku PauqualiLU narcdlla, da pr«gleda finančno pceloTax^# občla« ln fontlka lu da kamnuje icrirc* jpo»»Y«i%« ^evsda j* takaai& naTodl« loa botroval prltlftk pcpularcT jia pod«stata Balblja, Č«praT so s# slsdikl upirali.Je Pasqualigo pregl^del blasajn« la ligctorll rmmtOr pcnevTb in drugih dcl^or, Zato j* e poaočjo Matnih iusticiarlj«^ nač«l vpraaaco« proc«eoT proti dolžnikoiB fontlka ln ctociM in j« km ietega dn« obsodil Froačt^ka Apollocija In AX#kaaadra P«troni; a na sapl«»bo nepr«»lčnin ali na takcjatij# ls» plažilo dclgov* ' f• prr* obsodto so dal« poTod sa ncv« prltoa^# popularov proti iifinigrolji pX*s»tvft» kl »o jlh - kljub š« omiy«tai prepcfedl * 10» aarca 1672 taro^ili ˇ BftrtAtkah pcelanci pcfularcv ?•**? Glraldl, P6mmga Aafka is prostor^ljiilh priejMrrkcv^ vopcrabili m osboto pritaft^# stas^« obclneklh in fcntikcTili flsaao ln pca*v«rb ˇ i^Jih. R«p pm dož Tctraja prl nadaljBea pr^gledcTrcoiJu felagajal jfrlh kai« In kazn vaiiju krivc«v in k«r t l»ti ««^1 oprošia občini nadaijnih 2000 |duk*tc?v froetov^ljnih prleprrkcr, j« očitmo, te 0* populari nieo 205 #a &o •• pritošlll tudi saradi nlske cen« soil* !•L da jo eolnl ura4* plačuje po 19 llr ocdtj. mm&tttm ko 40 prodaja na d«b#lo po 46 lir#10 Ž« ls U^d «llfflta*iai# Biuili ad altrft* altr« ˇolte e«quite" J« M§ ek •pati, da 00 «e pofrulari odločili začati ciTllnc pravdo proti Velik^iBu BT#tu# kakor bo to otorili leta 1578 ali I606. Toda kmr btmt ciTilna pravda zaderala tudi ±nt*xm&m oor^dnj* vXadt# j« ra»u=« mlii^o, da so B«netk« slcn&al« kanalixirati boj piransiciii pcpularov ˇ drugo ea»r# Prar earadi tega j« t ada d&Ia fotestatoa naTodlla, da nadaljujejc proc«e# prcti krivco» p.n«f«rb v piraaskih bla«aJiMh# Gre tcr#j «a ah la t Hažpom, aajbri so lahkc dobili tudi drug« al«šte aa občini la t Ui^tanorah. Fol«^ *•«* «J® bil uetanovljen urad kapitaaa aoll (capitaolc dai sall)9 katerega J«, kclikcr vam, etalno g«i>ja mmmorclj& pl*matra# Hajpr«^ je to vidao t fcatiku#kj0r ee j« »oka pcdraiila^atctk«r el j# fcntikar fol«s plač# »ara^uaal ft# 2% 4obiSk0tprcti 5»raur ©c naetopili vlfcdni proridurji la lnkriEitorjl^ t sadevi praskrb«,10 Kl^ttb eaaorolji fcntikaror pa L• bil t fontiku ugo» torljem kapital 53.69< lirtki ga k»reki fantik al picMQg«l.19To po*e= H, da &m Jo piraniiki fcntik pc aaeročah dcbro ra*vilf kar J0 dalotta lasluga skcntroT pcpularcT ln držaTnih k^ntrclnih organc*. Pa tudl 2<*7. ©bSlnska obl*«t jt p«z«*r tutti it ttapt**« fft kas#a je MIr ifTeipnm n* s«|{t«^o pal1c1rt lo, j« bilo atsnja občinsJclh f1n«nc r\«kollko dru^#»vnno, S« ttrtslnatio *muta u^oter- 1J« 28# jallj« I773f «a poTar^dajo mSndiki ^«v#lll» iKr«?dnt atro- 22 Ika tpr da «• n« držljo e«kom>v In knpftii&siklfe odrtdb. Kov« na- r«€« na oblHni ja ufotovil kapHBja DorJnik ^«re«llo9 kl ja jtrivdo pripis»l n«8K'"Obnostl obdinakih bl^gajnikorf ^aradi t«&a Ja ura-dtl obi^aj, da »o mor«31 ob^^nski koeiorniki, Tkarist obStn« ia držiave, opr#vftf pr&Jrtl5ai %n t«ori»ti ni lsplt 5n a t«a dokssati, da «o apofcobci vo^lti knj1#ovodntvo brc« napak. To ni pona^alo« 1J. oktobra 1778 j«t B#milkl Ifolfao mc«t0vil9 fle j# ob^fns dolgo-ˇ»la ˇ glavn«t» rrojl« urp^n*ko«, 9#o4o llr 6 «0iaw la 3 p«trp#r3## ^dtitftt la pl^r13l bl ttorfdi dobiti 2.136 lir 1n 3 p«rp«rj«, du-aovftSina (naddtihovnik, frnnMMkmnt tn pridi^RrJi) 1.532 l!r ia lo i*oldovf «r»eT %ir»jm ae a« dolradb« ia Enkofa«. fllad^kftlnf vrnš- $m potitm^tl v*4t& so^a«j§l ia to «• al $«!• v«g prf»pr#5itl s nobnao t^ra1nao1^o. 2*8. *• ra«v«ljavitvl odr«db<* k*Hitena Ci%lb*9 «• J# oo-noat seirovoljt s1nc!1 S€nno9 kl pa » v m«etu 1n na pod»ž#lju »o *»htfvwli la doMli i iemrna potrdi-Ift, a* «o btlt r©bot« * r»bl i# oa ni*kdiij# f©a« tii popolno«a n«upo-rabno, 1)« bl •« primt&ntKe ufjpORobilo er iroo«^, j« r«5tno v t«» poro651ttf ge j# tr«»bn n^Jprej o51stiti aato pa poa^l j&«ti potiol sa pribiiiino 5o ^ecmetrskih feornknv (9^ r^trov), v dlrini 6 ^oti«tr-akih kor itov (ll»4o ai»trov)t da bf rtoMli pr1iw»mo glo ino 8 ^uom«-tr«kih kon»k©v (15»2© a^tror)* B t«m bl pr#pr«5ili nor npnoa imt«rf< «1» ln uepocbili prl9t?«aiš5o s« rao^o l«t. 1% njcgov^a prore^unu bi d#l« atala prihliSno 3o.ooo čuk«tovf br«s Umm ln druc«fc« ««t«ri< •Is *» o^rodj«. ia ladijnklh trupov, kl bi j1h d^3» rlad«. ^i 90 inell t rokfth *&* t« doku»i?nt«f so »e ftindlki obrr.111 na Sv«t beneškefc« w^.€n«la 8 nr^^njot a« dovnll iegrpt?rjo potaoln 1n 51SS«-n> pr1st»ni65« s uporabo l^udpkih robot, če» da obSins n* *crt prevsetl ru»»# t«ko rplik«ga br«miiii* **on&no ao stprt»8ill tuoi 13 32 dya trupa «tarih ^nl«j* 15« *pril* je b1l» on«nj#no proftnj« pr#- dima **v*tu er««nala. Fo dukalu 13» a«irt^f3br» 161o ob^tna ni i«ela pravfot9 dn nala^« populmron ntoblSmjnih br<*§i«*u 2ar«di tt^« jt bflo potrebao doro-lj«»nj« priotf.Jnp^a oartdnjei;« uradn. -ibv s tfo ao pe reSanali e1n-diki. C« bi doš os« arc«nftl dovolll rabet«, bl to veljslo kot ukam o«r«mm*%nm otor«»«- n1t ve. Sklpp J# Ml ftporofiofi v I«ip9r ln t rir«n s dukt«lo« 26» 17 jullja. S1nd1ki no bvojo proSnjo utprrljev«li ¦ t«n9 d« bo vsag ttiiSan letno obr«~.i»nj«n mmmo s «nfs duevo« robote in mnim donvo« a^« vs»^lh l.ooo duk«tOT ntprf»tilSi»^ l0»tj»#^ Duic«l 26, Julija p« dokmnuj«, S««tl«r popul^ri ln a^^terl pX«tnl5i9 k«kor n.pr. razaoflbo 15» f«l«ruwrj« l5T9f ^l aolo?ii»f čm "mrmfo bitl t boa©S« tmkm d«l« opravljtna tm sstrošk« ob^in«11, kar polasnl, kiUtor prnvijo popttl*rit da «© Mlt pirnneki prtbivnlci s« vee v»5«^« $«•* odr*itni vsftk« najmnjg« nf»ob13njn» robote, ffato preid« ^rltoib« na pl#ratvo« Heketerl 51«ni ^*»llk«ge «v<»t« pr^koo^rno troSiJo ob^lnski d• avgusta »br&Il prl pod«»t«ta« J%d itjlati J« VII tu<51 Jo*#Fond« (Bftrbojo)t ki jn Ml eb#tif»ft ifisvolji« od 1%~ l«ga evf t« v pr#de«detvo grndMj« poaolii« V inenu vs«h podpienikor prltožbo populerov ao l«fnov*li Tvm* antotm ^ursol«9 b#ntik»|tm 211« adTOkata, sa **voj#ga peoblag&e&ea In no au dall vho oblsat, da jifa 49 sastopa prca osrertnjiai organi. I« tega al*aif a& »9 «#6 9« la 19« evgustoai ^cblll tttdl n«knadno šovoljnnj«, da iaenujijo avoja »stopnik*. To pa pomm*9 tia 00 Mlt tnmaSka oblaatl prectj s&skr* bljenn siiradl ob»«#at ki $m J« upor doHl I# n« sarta »«5#stku. 24« av^u«t« j# advolcat l%rmol0 n^slovil nm hm&tfiko vlftdo spetat jrt« 9 kl jo j« s«8teiril m p*wk»nmmm populRi br«rena populprcv anprn« ob55ni ^ itok tnko ve-Itkmf d« bi lahko^opr-v1la v«a «11o# Kar ao •« l.iudj« priatanlskl roboti uprli. 212* ao alndiki tii Rjlhov odpo*Isn*c Domfnik I>«1 Stnno n*ptll va« «11«9 da bi doeftLll preklte 6uk*.l« ia «©&*ˇ uka*t d« a« sn&ne s roboto. Sladlki pa s* to«2t to pot «el*ona«i-BRrbojo pti fio/Udcuoi//A/' ic *A upi\joti tvobotcnu c«:o vodjft WfHWLnUtDyf fo aaj« mfnllti9 de j« ob^lnl to pot unp«lo ra;tb1tl populHr« ns dT« skupini, ««d k»t«rlBa Je tM>5n«j&a stftl* sa l«r^oj»mf 81t)k#p« &9« sa V«ijk1« »vctoo* ^imdiir s« vmti&noet tm sloll n« d*.jo vlri nik^klh mpoia^dnih tfokaeor. Vneknkor pa j« ^a-pin«, kl J« «tel« «ft Barboj«mt n^ j%rfc pred«tevlj«l* v«liko T«cino populfirov9 6« Ji J« unptlo j>repr«5iti iBv«jenj# dttknla 1n doneSI po«#bno BOd-ffc^e. S te« p« «0 »« no^alarl nprtMi^nili is toŽ«3« T toi«5e «tr«nko. JVi5ftkoT«tl je bllo torej novc protloftnisivo 9lA-» tfikov« ^i •• lar^l 15» aovemfcro* tlnkmll ugov«r nt pritožbo po^ulft« ror in ^« prealoftili srnatu. % podl^i »t**r1h dokuBtzitov »o dox»»« S0T«li9 da pri«teniSkft robot« nl ntdMBftjMi iiitf protiE* konite, K»šli «0 c«ilo sskon 1» Ittn 1533 (9.m>^pcrbr«)f kl noj bi pr«dv1d#-v&l9 Ja ft nore prietnn^SS« popr^vljntl *gqu l'&futo dei pubblicl dani**. ?T»»lar^BJož5 se a& iuknl 1B. »eptfttbTR Iblo dokarajejo, da %m stdanjl ^vh^i' ^avsapr&v tt^r pootl drii«r1t ker ao •« populmrl Mprlt ˇoljl wuv*r«na, kl rau I*»s»tn1 dukol nl v^«l pr«Ti€«9 dn nala^n ¦vojia podlo&dko« katkrinttkoll breotna. ^ Dtt bl u&otot dorf ^*1 »voj naA^ii9 »o aindikl pnlskušall rpll^atl nnpleostro, d» bi denarno pod^irlo gradnjo pooola« I«to5esno ps ao poolnli poz-^v premoŠnitjšlai m^6fipno«9 n@j ;riej*vajo svoj ofeulua k t#fM korlatn^^u delu. Tod« #dla4 u«p«h j« Ml t«9 da j« «Xupn« 15 13*u!i~ lo |>l«smt8«v9 3 populJiri ia gs^ofj« ^ot« im %«jaa« -darovelo akupno J79 *ir in lo »l^w, « $J.mr ao aiogll kritl ko* wm$ polo^ico »trofikor s« prpvo* lndijsklh trupov fs ^*ni»tk9 kl a# mafiiall 786 lir fa 18 eoldov,51 Oru«<•#:« upp«hft &koija aiadfkor ˇ PirRcu ni iRffln. Pa8 pe Jf» ta akcija brlikon* iaala nf k«J aep«ha t B#n«tkaht kajti rlnčm J# KahttTala nmn dokuarnt« o roboteh, o ataaja prfataeiiS« 1& o j3f-1v5l«glrRnlh družlnato« W*jk»amja <5o ared« aj* d»eembra ao sindiki pOKlall evojena odponlancu potrdilo Supnik* i%trm Apollonia, d« jt r Pfrftmi 169 družln, kl r©»tavlj«ijo V*llki mrtt, potrdila i«tra ^#tront«f 2>etr* Appllonl«* Antona Fonda, kl j« bil r»%r^t de2ovtron1o jt akuSftl rplivrti na vlado a trditvijof d« 9« boct« potopljuna ladij- aka trup« prtvrnila in • tf« dokon^no si^prla vhod v pr1«tanifi5«# Hoaal pa gltd« n« atsnja v pri»tenifl«u awinj trs^ldno, v«ad&r <3opu- S3ft *o2nofltf dii bl b1lo priatBP-*B5a pnpolao«a n«»rabnot fit bl a« trupn j-trevrnila. Ht4 tt* m *o oindlki skuSftli vpllv?ti n« ^odplftmtk« pritožb« po- pttla: ov, d« bi j^rfrk3l0«21 »M>ja poobl^ntna. ^ 7# in 9« d«c#»- bro« J« od uporti od*topilo atupnj dpr#t ljudif«rd njlai ittrj« pl«- 61 •f 51 • ^onovilo mm 5«» knr a« J« r^odilo ˇ prv«s obrtobju yd lkt^a tt^orti 1« s odloSno Annjif« utiptho«« ^od« «trft&kft po;ul«rov j« b51m to pot aitjtori n^kollko bolj raJt««ilJ©nrt kot ˇ }i*«t«i 1791 •• J« odlo5ilaf da poSlj« ˇ Pirmi gentralna^a providurja For* Isnijt Alojfcija Contar1n1^nt dn pregltdii staRj«9 ki 4« anstalo T 62 t»atu ob nfi^rtih in «kl«s>5h o gr^dnjl ncv«gm po»ola. Cont*rlni 9i J« 0« rlada 1apro*il ptwno6niica ˇ onebi ln«. Tarrinlja, ^ fa j# ufotovil, da Jt prorB^ua %m Izfredlnjo poaftla prntSra&o ir1aokt aaj #» j« -ni&al od prvotnih > ,000 nn 22.3^4 auketor. ^r »© btla ia^nrfetna dala vr«dna 7©3 dukfttor, J« oatnla ob^utnai rmlika 6.973 214. dakstOT v kori*t njacorega pr«dra3un*» I«to5aeno p« ja ^atttprlni u#otovilt de obSinskl dohotfkl r^»«^ajo r«ta« ia izreda« ifcfatka sa pribllžno 11,000 Ilr X#tao« La iKrnSun pa J« poatarU na laft vs« trditvt obSin«, da &* «»or# fpriiiij« po«ola as avoja «troSke# Slndllti «o •« 2.op«t uprli maht^vi a«J onpiij*^! tanaok pr«nt««^o t blsgftjro u ift#rfid&jo poeaolo. %td so bll« potrebn* (*Ql&* pm*-Jaoj«t <3« bi prthlo do neket 5*»pr»v ne id«*lat r«fiftv«# Wtt pr? ti«k pj^oTidurja jt otSln« kmtHno pcri«taln na tot dn bo «» potaol dolo5iln 9.oo© noacsto plnntrnnih 3*ooo lir9 vmnčmr 1« pel po^5oj««f da 31 bo vlfid« pi*«ptt«tlla l«tno 6» 264 11 r is dovka pre-ntov Ijnil priapirvici*7. ^rcvidur am« tega nl aef;«! o<^obr1ti# N« njt-goro sahtfvo j« vlada otiebrila ob5ini tiskm»«}ct Vf»ndar pod pogo-j«s9 da bo aakasnn lsltXj«5no «a grndnjo j?oiaola ln dp bo na w*h-tevo pojmlarov dovolll»f de tl awj dnvek pls^ajo s d«t oa9 t kell« kor bi ga na morli odpl«5ati t gotovini, ^n t« po^oj« j« o^Hna jprlatala« *br»la p« j« p^itetati S« na trtjl pogoj, da bo pcH «fif ko bo ievriantv f^lirrleav d«l9 tmkiiselii t fonA sa grednjo pooola 65 israial pri9|»wdk 6,ooe Xir« Tako j« bil uatrarjen pl«Hlnl fooi sa m*iri»itit&0 delovno »510. Zbronl družfnaki po^lararji populftri •o protl Jconcu Juli ja pr«^lrd«li te po^oja 1» so aa ^trinjali s njiut. S te« ao b1li uatvnrj«iii pogoji za pociiritcv, o kat*ri j« Mall »r«t rnr,pr»vljal &• I.ftrgunta t prlaotnoeti providurja ia podaatata ^ndraja Alakaandro Contarini Ja» "Oa bl prifilo do peairltT« ««L V«liki« avntoai in popttlarl", Ja r#5«no v xapianikuf fft#r da bi ae vspostavil ailr ia harronij* iiad obtota ^»t#uv>vo©at ki ata blla poruš^na saradl pr*?1! ofcanlh In Š« norafitnlh prota^tor \n prizlvov, ae ob6$na9 8 poaredovaiij«« pr«-a^*tla os«bnoi!tif ki ei j« pr5*ad«v«ila doa«5i po«lrit^vf vdano od pdrafitij« 8voj1« ashtevaai do populsror.' Zarodl t«ga «o aodniki Ivaa iVedonaan, Fran^lfi«k P«tronlo in FrnRSlliak De^^tto i-r«dla-g»li» &aj HrII «vet ftahtcva od pr*t*fcMh la a«dnnjlh alndlkn5nov*»ljnvno odiovedo karisti* daknla^26» j* 11 ja 17929 v kollkor aa tl^ otrmcAltT« ^opulerov m robotaiai« n5. Dalje j# Kali evmt sklenli, da aorajo biti TaA aklepl o potrcaiLil B.»dafv ga pcgcl »py^#tl gporaguaoo od ob»h ctranki v elučaj* MBpcrauuma pa :,.„.. »crajo ifil fcakcr drugl pcklie&ti proridmrja* kafcfea bcdc puetili popelmo svobodc pri cdločctvah. Slndlkca pa i» Byet jaaroSilg naj sa flQpr«.j ukrgpejo tako»fl» pm Yo nrižlo r%& dc rus»a1a «jrn>^ 4. trrgttBta j« ?«Ilki mt pctrdli pcalritOT s 134 slaeorl prcti dT««a, ta akt« fcl 3« bil očit»G 40«#i#a na prittsk g«noraln«sa providurj« Furlanij« po «ai etraiilt po drugi stranl pa prar aa pcbudo os edojlh oblasti# pczoeni *a pireaeka pcpu^ere pcpoln uspeh* PredTU«© J« tu gorfcra o aaakopranK>stl ˇ odložanju Uo lJtv«stleljekl|| sredfitTlh sa gradnjc pcncla, S t«M# da j« bil ISall svet prisiljea oarcčiti eia= dltLcait da v bcdcče ukrepajo tako#da m prlde toc do ru&eaja »iru la da jm ?aHki sr«t to potrdll# so cindlkl dožiTeli n«uj»p«h* Hjihcnr poacy©n dri^ ˇ »adnjih dvaje«tih letih Je bll !• ««fawwit %% t l#tu 1792 opikžaBO, da «o alndikl sedaj pcdre^eni tudl LalMa mtu, t nj orsaaa, ˇ kat«rrai imajo populari štli-i s«d«ž« la &• suo ?•» lekeam @v*tm# kataraga branilci s# bili cd l»ta 1519 dalje# I* taga sl#di» da j# bil nilhoT p m«n T «ano*h d«s«tlatjih 1« sa&jii kot pr^3 ¦ S dclau»nttm o pcjsiritvl pa e# »ačaa dcba a^ihcvaga dokonSaMSft pcpadaaja^ Urad eiadikov kot braailcttT ?elik«ga sv«ta oslroaa občlj»t ki eo jo lnttli t rokah pl«Biči,ja bil dokončao t satosttt •aj so «• »orali cdpcvadati m aajBO robota« sa gradajc po»ola# tasareč ukr©pati tako#te a» pride -roč do namtror, kar pcmemi* da »o •e morali odpcy«Ludorlk laaiA i* &e iet«ga d» odpoelal stlep o«Eana ˇ Palao in narcčil prcyldurju naj senpa kcntrc lo nad jrtidn^c pcaola ingt Turriniju,70 fs« tc J« epcrcčil prcvidttr pod«J3te-t« Ccntariniju ˇ fXrmJl*TBko J« bila stvar b etranl prorldurja iti •tnata cpraTl^jena, Da bl p miritav držala in da bl m stajaov^, držale spormsulM^ J« tlada poklicala t Ben©tk» pr*dstanraik« plaolč«* tu pcpuiarw. 216. V nJShovl prf«otno»ti j« bfln 2.d«ceKbr» 1792 a«atairij«tt* odredba is kat«r« pova«Bmeo* a«jv&&&«jš« »aklju3};«# *lta pedlftfrt tmeaj iEv©a«nc*T j« tr*ba v I*iraam mgrnditt mv potiol ift njftta naeprcti pod griLt» ^ogoronoa, i&saftl graban« 0b#zu>a $• tr«bs o6i»titi ia po^loMti notrsnj* in runanj* prf «taaliS« po pred« plsih in nstcrtu 1ng. fnrrlnl ja* ^r 0« J«i ^akob 3chAeTueui odpov«-diil etiitm pn»d»edcik» gr&dnjn, 00 n« nje^-ovo n««to letenuje ^#m#J ^oi«t BpuiU I« rrmt Bkujmots+A popt&rrav, m ^itatr plcelSl soelftAajo, OWini% bo s« grsdnjo letno pri »pfvala 9«ckjo m?m«to 3«000 lir is doho<*kor sedailn« 90H« Ob polorfoi gredrij« toe nfik&cala isre#«e pri -aj»v«k 6«ooe lir. Vta pr«dvia«ini d«n«r ** l^tno ^loii ˇ Hta^iijm^ $s$rf»dnj#* trlj# pr#d«tamflct ^ifllktgii «v#t« iii trij« pr*a^tnrniifif 72 k| «0 Jlh pop«lfirl i«trolili n« mroj«« aberovRnJtt, se obvtr,ujf»j©t dA bodo let«rj*T«li prontovoljn« prlepcvk« tnko9 ri» bo Tseta9 kl J» jpr»dvid«na z« grsčr.jo* doa«glft Ittno 15-264 Hr. tm jro«tGYOl^n« pi-ijjp«vk#t kl bi jlh r#TB«jii prstil^lei s*8t« hotell porevnt;ti m d«loo in sa tist#t ki bodo plnSnlf ˇ ^oto^i n1t )* trrb* roditi to-6no •ˇidciico. 2a nejsr«vilno«ti pri vptsih odgornrjajo knjlf ovodj« in blPLiijn1kl« 2a blagftjnika #• 1««nuja Iziaor Bruni . V p^uo« «t* m i*t#rjevftloa nfmon Dapretto "d#l populo* in Fr^fS«k V*sii*r. tm piwrja «ta i«#»aoviin« Vte«no D« Castro pok.i>€rnard1nji in Jo&tt Bi-ftnohl« Vnl atirj« lahko *B»raij*J© nwa«etrikot vendar m stcjo od-go»#don^a admlnf »traei^a gr&dnj« ni Vila »«i;od15?tBf sato naj m# takoj uvtd« dvakrHtno knjigovodfitro, V pottf>b&i)i knJf^rJa J« tr^ba voditi oprmlj«aa dalimt« dn#v« 5n t^pl«5il« ter dtlovna ^n«-ˇ• n« rnatm prostoToljnih pr1*p#»vkov. Uvnja »« eist^tuittSna knjl^a dohodkov in 1zd«tkov, l>juRi deatojen na^tii Sivlj^njn a te«9 de a« pl»Luja njihovo dtlo po pri*iid«irm>fftl ia ftposohnoiitl« ^n #moj*nj« korintsa «attrljalf ki se dvigna 1« pr5atBn4fe5af J^ laat tietrgnf kl al i:a odpftlje. Kontrolo vfltga d»la !«• raipo&kl kapitim« Hj««« J# tr«»ba po^ajatl X#tn# obr*Luna# Kapltan pa »ora v kall setratl raako po- 73 pufi&tnj« ob'lnt od^ovornln urftdniVoo. %#dba jm bSla poapi«pnay ^ • ai»c«©bra 1793 ˇ Benatkah# f© ji prav-saprav lcon^ni akt t»ga fef&rm« vendrr bc j« cor^lo zf-o.iti la a«kaj9 ktr Je «Toi«f Barbojo ll.arja 1796 prsd«l tlskan isvod »^sra^ o^-njena uredba podestntovi pioaini Ma nom© at con l'«ffetto dull' odi*»rno dl lui »cco«i>a^nRin*nto"# k*kor ja 2*pi»al na neelovni Btra-al« 16. ftaja tnu j« bll 5 ^od vrajtn. Tetr-uf kar a« j« tadaj ^odilo, pa ne mm^no v#5 c3editit ker a« virl nif© ohranill* Lnhko »a"30 pr«^ postiivljamOt <9a »o b1la m#d stmnkima podobna n«iaogl«fija icakor t l«tlh 161o do 1614f ko »o »e ^contri bc>r1li sa d«lovni proator la za »oinoet norvHlne?* d«la* v©ndnr hujHlh Incldentor ni BOflo bltl^ ker M a« t naaprotn^« prls^ru npat pojavilt tožb« prtd atnuto«. lollkcraa« moL«l »vedtti po plamlhf a« tudl v banaikta arhivu sa to dobo al ohranilp ve5 niknklh aktOT o pr**vdl a#d poptil»rl ia pl«sl$l •tata ^lrana« 218. Z A t L J n C i: K Bolgotrfij«* bojrbc piranskih popularov sa re^jt polf ti 5n« praviea* Jci j« fcftncSno priv«d*A do doloSen« en&kopravnostf mč obttna stiitnl-ew* rezredoma, j« oogo5# priaerjati e bojFte popul^ ot drugih latr- skihf dnlsiatlnakih 1n 8evnrrLOT1tRlij»nflkih »€>at p©d bermfiko vlada- fancu ritmm V irvt dobi Y«llk«ge ypm so «• plrnnnkl populnrl e«a«i«Ii m pofiobn« raitvt y Onorlmh ln Brnacii, k^rr »o }>opulapi do««^li fr«e«jSnJ« pravic« la ««(S njiai ptrmrieo do Ijtadsk«^« ar«o^afftj» do «kupfiHn#, kl j« postfdn protiatcž pl«sM6k««tt v?liki»«u «v#tu« Pimnffiinf miemr nfmo »laec1jet kj#r ao Mli IJuaakl sbtari ttmkeprmvni plaslikif vallkla «vpto». %aTica do/starov^njat ki 00 jo ^odelil« S*n*tkaf j« kon5no>ri-T«dla do Ijuftkfii pkontrov, t.j.kontrolorj«v ob^insicih ln fontiko-rih doh* kor ia i»datkov# kontrolorjtr oarlcra« ioX ia br^tovg51nf uboinic« la drufrih u«t»jaovf ki »o b1l« prav t«Jco M&««arjtfi« kakor at. fontiki ln ob*ina ia jrgk* tako tart*a pon*v*rh msaili plerifikih iu-P8fiOYt«aataldod^ri#Bi poptilftrlf w pa ti^l pl#»»tv© kot riril««5ran razrtd« Borbe ptotl pon^v^rbi« j# torrj borb* pn en«koprevno»t «#d ob«s« aMfttnla« r««r#do«ii# B**«ualjivo jc9 4a no •• popolari r«dl oppijetiftli t«r«lnec1Jt kakor j« b11» J%»qu«ileovnf 2«iitJ«T« eli rl«#rtt pon«v#rb aino fKvnJall sadontnlh anno^ij. f«ral iteof Jt »© pr«#fitfiirljalt mo^no oro^j« v rokah popul?irovf k«» so prl-imjml^ 1« or^nov o^ntrslnih obl< 9ti t s« kntero v tr« a«M n« tior«-•o r«51t te bl bllii maprotn« podložncintt razrerfu v rtr&avi. fotf« driav* jm hilm r fe«i goa|»oa«rek«ga groiw»# ki J« ˇ kamerftlnitt dohovikih Ri^otoviU pri-ˇ11'ClraM #U6« fa s tt« d^looii tmmgoMlm slaasko« bra ^odnrako poli-tMni «le««ntt kt ga ni «o^o5a Ye8 pr**texi. Ž«l so virl r t«« po-gl«du »elo akopl, v*nd«r to dokazujt ž« d*j»tvo, c!a p»»«atvo nl 220* toglo odpraviti ekontrov ia da j« moralo poam prietati jsa lJudU tk« sodnik« ia drt«* »est&ft ui*dnik« i* mrt popularo*. Srtte t«lo občlnsk« socUtlk« popular«t k&r *• ˇ pratakl«© ofcdobju a» bi alkdar *LOdilo. ?•• to pe je t#si o T«čji *o«poteraki jilMMrtjni atl M&čanfikfga rasgtda sa»o t pedporc. Ujib teat pa piraaakamu plemgitvfe, čoprtrr si je to prizad«Tfalc tako r prv*o» kakor ^ dryg« dbdoitfu T«lika«a l^oja la Y fcacmjSili naetoplh, rii uepelo racbiti Md&aaskaga ra»r«da r dv« ekupinl, ka-kor j« to uapalo na primr ˇ Trogiru in Splltu« k$mr je prlšlo 49 c«pitr# Md "populo ^raaeo* in Populo Einutow# PiranBki po^ularl .ub a*fcat*rtB tramjtniia uep«hon plaastr« veaako«! ostall ho« r«sr»df ki S0 j« redno drigail sa svcg« pravis$, kc so bil« t »OTarnosti ln J« bila občiaa »aradi alab^e iQ>ravlJ anj a »ajbolj t»P< staTljena nji ori« mpm&mu, Memo&mmt rasrada je brakcne friTedla do ptizkuaov •bračunaranja s odpadniki, kakor J« bil to nedvomno prlMr s družino fouo ˇ dmgm obdobju ?«Xlkc^a feoja« Ta hcnce«noat ra»r«da pa j« aidfosio irčila tudi ob lAt«r«e« državo, Oaredjaje oblasti eo isjele t Pit-ami sro^« so«?0^«^8*« iate« rw*9 t«j» solina^ kat«rih laetcdki &# bili plaalčl Im popularl« Toda pleEiči so bili laatniki *•L kot pcloric« eolln. in piibližno polovic« ˇee oMalcTalne s«Ij«# Vačje politično popuščana« pcpula« ron bl ttoglo pcriašltl družbeno g—podargko rmmmri* wd rasi^doaa B& škodo draaY## Zato ja bilo pcputčaaje pcpuarom isradno pcSa« IS0, T«iiko p čaeneje kot drugj«, Vandar J« bil boj tako Tstrajm« da je do popu&čanja »oralo prlti. I»affic toi^j oprarka s raeredni« bc^rn^ ki j« od Tfitga »acSatka sanel legaln« oblik«, Kljub n»ka» toria rečjiBi »tr«dc»t ki Mjlj# na odkrit oborožen upor (če Ists«« •nn tt» dorclj i«pricano *%ltko T letu gradaje so«tur')« j* to lagalAC obliko obdržal^; dc konšmsa ^pci-ejtuaa l#ta 1793* Fra«k«# o kat«rlli Imaio pcročilafrazen T ft&n pi-laaru, nlsc privadl« do preliTanja krri, Lagalna obllka boja $* bila y Plrasu pod beiMŠke oblastjc iudi «dino teLm» Prercč 00 htlm Ben#tk« aaint«r«ciraa« aaplranaki soli, od kat«r« j« bil r dobri tratjini odvlaen njihor Bftonopolf da bi mit dopuatiti ˇ Mstu krrav« n»r«d«# Jasno J«t 4a s<^«r»tk« pcpuščal« saht«vaa populexov r raanih mstj^ is „ raEličnih razlogoT. PriHke m&ta Splita 00 bila TB^kalr^fScor prlilk« t Piranu oli T Caorlah ali T Httorami« K«r j« bil Piran ključna goepodareka poatcjanka, kl Je krlla ttetjino pctr«b beneLk«> Sa solatsa »onopola, ln • «oradi aK>čnega obBidJ* - poantea 0tra * teška pcstojaaka prcti uakcški neruinoBtX ns Mnntn Jadraau, je bil pri popuščanju Badnji. 7 drngaa cbdcbju Tolike^a bo^a 221«, 0O ai ©Jjftdlki prii«d#fall# da m v Piranu m bi agodilo tsko kot «• i* ««cdllo y Loruf Icoli, lir. tcYunu in dru&iJi i»atih. fc fcM< 4& j# prifclo pcjmfcčaau« r Pirawi ©•!<> fcattMj« kot * Kopru ta Iso« li# fci eta bili blii« tritetmi oeji kot Piraiu Toda pof«i*a*j* ˇ ?ir*m J« bllo t« «l^It«ji«. Doii« eo dcbili pcptlftri ˇ «al—tinsHh mstih l&mtsk* or&m twwm ir#Uklh «v«t v t.J. ieveo plMlJUclli ofrčlBftfcHi u^rafr.J« bilc to % Plra«* taiprite« ?ir«Mki »cpttlari m &• v prra obdobju 9*11 ^««a KJa 4^111 m»tc v Ak^iM «cpM| ki j# bil f»ol«8 ?*Hki!fii 1a ICol«iea «nla aaJpcaMaba«Jil v obcini, ^«4j J«#da j« mm% nočalk^ m poj«rc» elodikov ligobljal a» »voji pvBMteoeti# oetal pu j* fe v#doo cu|pM^ hr+m kmfv*m fAlldL srct ai ^r«J«»al ncbulh o!tlipoy# Em j# ttti!* te «o piMridl pcpolarl to Msto iiIhmmi iipMIi# *o#a aftrol® Jc priti do anfga »tp«lfi». ttjai X0 f&paaroY |# prlilo T 7«Iikl «v#t iii dve od M «to fo«to» la koiitrolorja Toth občlasklh Magiaja« Kg jq jt Mtnll« uakoika Mvmraoet, kc J« a»fitao «tal4J# Ij^MIo wroj cHbmrtinl pc»ii ia plfwfr»o rlo&o otg^mkmat^rim ^z uto« j# prtšlo io amig» »o^tictinja^ Posovba vmmšbm pcpnlar« v «v»i Mtaki ItT, adfam^ M vditT# jKpi^lar T t oblMto la «pr«n* orgww •o uap«iilt %i jih Ufakc MMgiaa m «i«c«tjo Imipp«^« t tolmti o«kih a»0tik aii tiftiiiit^tii •rtnii v itGllja»»k«« bMitllrf saltdju« foiilS **L• J^ tr^« rj—ttltl^ šm J« kMlu m to prifclo tudl dp pcpu« fcčattja B««tk 1» pir«a»k^a pl«*»tra i^l^d« mkntom šm ^fccdr«B^1a. ki J« priilm kt t atimi 9€«l#di9S mtii pr«Ji«jih priddblter. L«ta I7$2 a« ta prarica poj avlja kct oM&ajMu la koa&ao Ja tr*ba owmltl hm wŠJ« pwwrlw lliini OT«ta# kar j* tr^e it«U pr«rt tako mmd uay«te pcpulurov !• m»t»j| U^H te »c lMll v aJ«» pc ilint oMdtJtt Hin »fti»i»» ?M to J# prip ^ «lo It tM% ia '. j* urad •Indlkt^ 2« v 'Mlmm parl polovloi m IX, atotetja pnšivljol wcjo la iolsot^aiM iLrlM9 do kat«r« »c m poaigal« tttdl vlaitacij« ra^pcreklh kapltancnr# ki m m^iwA m%iixi ukr«pl prlstidevajo jp$l«jL aljadlkor ?n plraft* eko pl«ftst*®# teteji f#oi slodikor w e»(1«id»—Uh i« pifflm tih X«tlh Iflll# atol« Ja J« bi3 1« iu-atkoiiaj«iu Boj ptpolmrov p i oti aorlJB tem*aca fm u»p«š«iu Zato pt irif«* I«ta 1793 piaa^a foaam pcmirit^ »aradi pxi.stMlite la sr«a«3# ****** pc»cla« S ifi . da »o aladlki dcMil od MOfl^i evtta nalogc, da tttotgajc tafc # luoijl la o KopoleoncTih rao^ah. Bmtšlca držara Je stala pr«d najv^čjc mmriK>8tjo t svoji sgcdorinl* L«to dal potm^ kc j« Jožef Fonda * Barbojo oddal na obcijii evojc sadnjo int«rp«lacij o# je bila bcnška držara do cnčno na tlah« Kmalu nato pa eo prial* t Piran lit oetalo Istro arstrijake 5©te# !• 0 ? v> v d 3 l. Itaografafct »apia v fce^ta«« »***«]& v ?iraaa.Litla& ««a s*pia*l 99 pripov*4ovaaju &j*al«3ajl& ?ir&ac*yi3v s9i?vaiial fiaaaali I4?3,?i«L tra fi«iS9lt» 0*ci3a,3i3"vaaal Arg^atbaVFrmoeaod ?lt*aa9,&l3vaw&l Btasar&a ta Pifttrd /«troai>-iorid*a.^. r tadgr*Ls&i i^pia v ^Batoeai »u*«4a v Piriau^apiaal gia po ?rip3v«J3v«aJ-i 4a4r«jm fioroedo i* Uasgii,L.Ibi Uai^tpt**! 8«« ?o prioaT«doy*n4i* i*uigis Pastrovtohj i* aa33l;^toria 4ooum«atatA 41 f«r«iyid#trat Xuje ^rlt^lbm popularo^ daa ^.oktoom 1576 ia od^avar jjiadiiav ^.oktobr* iat«g=i l«ia,?ri». *«s«rti popuiari 157S 10.S f9/5> m f0.45. flll II UtiKAfUiU 1# CMilld d« #f«aotsohltGrisiai « nvilappd i«X canuae di Fir^ao#IH^ reč I9^4.:^r«f Jve«^ atr#55 ia aubi« iiije.^. Ai. 4ort«aaiaotiAi« 8t^rU^ oha dalla eitta di Piriao.tr»t lttC6.atr.6d ia a^«l«daj«.j,. A#Taa^ros YDrt«aaiio.o^tr.75% Po»t**it«sv «a4«tča aociaiaiii jx««1toy v l«to 15^ j« ^rava^p^»T aaitrivli prepU !<« itt^ 157o s aaal»vo**Sorltttt^ r« pradatt« neil^ofioio (5tLlfav3g4rla ?«r *ar iaaa« ^orDso at Zonl JCHit»u4aa,tratte dal prDocsao d«i Cavarlaai*.!« Amaldval atraal ta^i >re^l»a Je letaica t^ito aapiaaa&vda «« pra^ lnJnlto aapačao prtocre i52i aasaata 1575,f9d« ˇ tticatu jt taii orar elaoo aapitaaUi letaio. 3 *oatrol$ *»«& d3*oa«at3vf*i Jio vs®i»ajt t* jcdftritt, p* j« L*•* lafeitd a^at^vtti.Ja gre i* ietj io7e.H*J»«i ¦*3rt.T«adar 4« 3citaatd^ je vlr« loir^l ie pr^J la d* J« ?ro_ bleastijto ^o«h aatat paia^i ta^ucd daoro.ai^raa 4« aetoiiito oolje pro_ ol«*^tUD ^ot^oa*.^ i,#ltart«*u&ii4tdrl* dl ;«dot*aa#atr#6^# i>»tsia«at 9 ^a&tritvi mta yi««etvo* in pop^lari j« oDa^tisajea aa atr.401 la anal# %+ ^/larttaaii lotiiit et^rich« dalla elti« ii Firaao.atr.? t la aiial# JL# lbidtn.atr,77. li.Prt«. ?riU*fca ai.a^gttata 16wo.str# IT.ifl »aal.^Et t9 cla« OJUrCs lfinaa l$fO al prtacipio dall^ ODa*tru_ slsa ai a«ttm fi&ric^t f^a^tro al«tti ^ustro pr«dii«ati,aoi dal odoa^ glio «t doi d«i p^pu.ls.l^.ioideD.ro.lc. J^Ji#lit9lle&s Caoni stirioo itittatioi aall« saiiae il Piraa^.tr»t loc^. l^ Jaria !>« fr«ao«*aM ^•Istrit^not« 3t3riche.?ortč U?9. l^ii.^aasfliiLUdtria a#i saol a poročila po. ll^ali sa aesto #**«»• 1?* B.iienuasii Storia docuaentst& dl Rovigno. Tr*t 1888. Adligat k ttftu delu J#* A.Iv«* Saggi del dialatto BGTl&n*«a«. ia> G.Movakt Hvar. Btograd 1«*24« t».»ov&ki Hvar kro* atolječa, (§*$*•*) 1960* G.Novakt Povjt»t bplita. Sjajiga dru^a (od U^O god. do 179? i*od.) (Spllt; IS^oi. 3^ V«« dukale hrani M«stnl arhlv t Piranu v dv«h ttbojih. iiabo^ II vaebaje vse dukale do l*t* 1500. iabo^ XII pa r&m &ukmlm od XVI.«toletja do konc* b«n«^ka Tl»d«vln©, gO» Llb«r correctionuair novua ltgua; ordinu«, d^claracionua, ttddittionua et abeolutlonoa r«rr« Piraal. (B«n«tJL«) 1406. V n&daljnam slur&j^uos Liber correctionum, 2X« StUfft documetiti dclla ooaunita di Firaao ^*r 1'ancolto contro alcunl popularl (1792). f nadal^n««! Staapa documanti. 2^. All«gaxlao« della coaunita di Pireno a dlfeea dell'a«colto d« populari. (1792)» f a&daljaeas Ailegnxion«. j^b. Aggio&ta atampa nobili « populari 1793. V nadal^nem A^cgionta atampa. 24> B.Benoaslt L'Ietria n«l suoi &u« aillanai dl storia, Btr.273. 35* Svoje termln&tiones so dali aabeležiti v ionjtgo R«pertorlua reru« notabiliua naalednji kapitani In providurjit Fran6i3#k tttiaadoftft 162«, Ivan Benier Io33f Jan«» Krstnik Baeadona I03G, Ivan Bondvtai«r Iu43. Hijeronia Dona* lb^o, Hijeronio Bragadln lo5Xt inte«j Erts&o Xti69t «Takob Cont&rinl Io75» Frtmdi ek Diedo 167©» Ivan Coxa«r lt»7b» Avgu^ ttn Soranzo 1684* Joft«f Moroeini luB^» in 1691; Coaiinik Contarini Io91y Ivan Priuli 1700, FranfiJUak Paequaligo 1704 1b 1706» Pilip Pona' 1706» ?erigo (Fraderik) Calbo 1710 in 1711» Andrej Corner 1?12 in 1714» Laoro Querini 1714 in 1715* I^an Pi«ua«ano 1717. JuriJ Balbl 1724» Vinctnc Paata 1726» Uig«l Giuetianija 172S, ^arin Ba Molino 1731» tlftsfe Antonlj Mooemlgo 1737» Vincenc Btobo 1741, Iran Mlaio 1742 ia 1744» Peter Aag«l Ka«no 174$9 Oabrtel Beldu 1752» Lovronc Contarlnl 1753 in 1754» Pet«r Anton Qu«rtni 1760» Doainik »arcello 1776» Benedikt Molin 1776» Geepar Iforo 1732 in 17S3 ter AloJ* Foaoarl 1790 ln 1791* V diaertsciji nls«a oa«nil vseh oaenjemh tenainaoi^, kajtl to bi sahtevalo po«#b«n ob^ iren itudij, ki fei dal podrobcn pre^led tait« »tttil« r*artda»9ir«3*>« k«p*taa»v *ar J* dsv&ij, 4a p»* 4*l3sa priltmaml aatrmn^e ttaaj« ?l% Aft v im, U ifili. stal#tja# ioutLC;xo9tu^a3uap^jr«itt *wm l«ta iHi. IsUtiil «*»« 5U I^t^t«. !•• Wort««aiiSatUi« et^rlok« 4«11* citt^ii ?ironD,sir#>6. 10. ^.Jartgaai acifioaiiou« sftgalta ael i>oo, c>«ti^l3ai di Sferaftd • adiai oaii po^oio. fo. 107* V pre^lsu Jt io*an«at c.»€?t«a&ra 1403 • kitertu j® Velliti »t«t Iftatii« r«paolik« pr«J»i iUfetel »t«ta Pl au v l«ttt 1a upraTO.Pirjiacaai »d *« ga p^ dokDaČaa pdlaatili UW 1404 IJ^ ?rl*.i,tatia« 9 ^93ij*aa y lt«tm«a aralva y •'iriau.U.A.?,)pr«{W««ai pa llstiae i* l«t« !S109(f« AabDj listla). ?ixaa j« ?d«6ddv*l ^oaj^a | ia dltdllod ša i$t* lS5!tM9 jt a^ral U ^s^st Uracttl grafoa giTaU^ jtftf**t«rl * pzttm proa^il »voja p3»<*aty« « ^r d^>a vrta grdl^ Rota U B^r^a^.VtaaiT «t j# j>ri va«fi t«a dHraall Plraa ?r*vica i^ 15 vajaiov, iti jiA J« »aral Yo®J«a p^dUimti aa aaHteird VtliEa^a ^V9t«i94a «o ?3*ao^ IU1 plrvaaiia c«tof3^.aado-aeetili ^iraacma« ˇ vajal. i^^rin.^iiitia« a •«Jaia npzrLh & U*lz$m*gm ia Bajmid^? t. la *mz) li«tia)# jj^ Qm m /r«ac«tciai y#«# »tr.47. LL* C#o.Frjuaa«»ettli aii ^tituti i#i c^mua« dl Flraaa 4tl l>a? fttafrMrUti caa ^«§111 d#l 1552 • ml I^.?«ae4ia li&.8tr,j.L, Val oa«aj«ai *«stiil atfttatl ao aarsajtal v dvefa oriLin\ life.&Aegir*Aa*i Dbčiai daravaa ?i«tra &andX«?ja,fm g& j« iar^al iStstatma. aurMvu v frsta.f ?lrima Je <g t«h š« icoi«ic» i* X«ta 15^4* iti gs Trat nUi in itD i*i. i4 l€ta 154^fJtt j« le ortpU *t»t^ti lj>t>4. fditg tegm it* s« «iir® Jcajlgi popravKDv. ^. IW*i». 12* i&ia«a. ^'5..n -rIa.VoiutB«a stdtat^rai. coaaaitatU Plrmal B€a«tite 16O6.fd.l4^. . ^ST ibl^t« «Ut iea. JJ^ Uidit ^tf .Ifl di> l$Z. L&?*lmm1zlm*& «t*ta_ tDra^.,.1606 fa.l U Z La f94l424 ^ti>rt««iilsl3tlBlft storiohe .str. ^^- li«. Xteia#«# 22^ Ibidita. ii^ H«ptrtarl» 41 citaiiDai dal X42X. •U?. fal#4O# iž* mp*r%t>tlm r*rw® Mt**kllLmmt*m2l 11». ZHldi«. 2L^IDi<*«».L9.7¦*>iuare ipa^t^tut^/^rovlsi^aea ct i«cr«ta sdaevar« i«td lt>«Sl do $2 a« i*«nuje v«u aasl^iajiti ?rii*<:3vt >iooA,5tallarKaXfo t«Ja draSia, ai vtc ˇ ?traaa,ai iu^aa.^iordi sa oile irt#v Hag«,a»rd* i •c pr»s«lil« ail morl^« aa 1j ?ir«am i4giaii« taai i4 drugth varok^i 4i^ i,ib«p ©naoUiara^ X5il aj> X5S2.fa.6f XaffXtt,X9 ln drag«. 44-ftM Tolurotaatfttafofau^iber l#am9.a6.fo#X4X* a*8l.otntat ij X«t« 1,64 •ankciaair* ?ravil3fiti j« pot«a 9stmX3 xnxu«m a«d^taiajsn> 4» icoaca. btasftk« rtpabLikefda ivdtrntjliislcd v«ciaa ?«Xik«ga cv«t« tirajri 80 šXa&9?9*i *o aorali biti prisotai am stji. Td i>t^vil3 al ^Tgucttn Cavaj&sa, ki Je ijtenor&A približno iatoda&ao* (*1-Masidi cittadini. Elp«tisl(m# d«lXa pacificaziane ... X$L0» fo.lOb. lii. Frla* Lib«r ooociliorua 15« 1 do 1562« To eo bilts 1. j?«trova vajas Higue, Boainloiu*, fteorfciua, Hicolaue, Aabro« •lua la Hi«roni«ua> 2. Hikolejeva veja* Aatcaiua* ?r«nci»eua, **troaius ia Johaiioa (Joan*a, ^uoae, S«a)i 5* Ivanova vejai O«orgiu«v R«liialdu&t Patrue in HieronlBUst 4« Hl ^eroziimova ˇ«Ja» BoalnicuB in Johaan*«i «>• Alaierikova ˇ•^a» Hoolaus^ §• KlagalliMnrm Y«Jai Johann«s^ 7*«lurlj*Tft v#ja* Petrus la Uittsi &• JP«r«grinova ˇ#]•! MMrquardu«; 9* $*feftatija&oT« Tejat Frmnelsous: 10« AntonoYe vejai Aabroaitaai XX. Ifiurk Antoalj«ra ˇ•^•t rranolsou« ta X2. Kigova v#j** P«t«r. 40. To »t« blX* ^€num« pok.Marke tn Ajatoniue pok.lfikolaj«. ai. Llber concilio« ro«. 0» Ibldm* So bo billi 1. H&rkOTc vejai V»l*agv« ln Hcolaus, 2* »ikol&Jeva ve^aj JoanneB, Apolloaiu« in i)oainiou«i 3» Alaerikova v*ja: Doalalous In Sicolau« • »inoa DoaiAlkm (iscAcvan tudl VoXpe« ki j« pr&oče do nfidavne^s v Plranu Živ«6ih Apollonijev-Volp«)? 4* Ivanova ve^a. Valen^u«, KloolauB ln aarguardua s Binoa Frai&dlikMt 5» ?rwadi kova irejat Apollonius, Ssbftatlanua a slnoa Fraadi ko«t u» S«baatianova vejai ?raaolecua 1a Antoalua; 7* i>OAini^oTa v«J*$ KristophoruB a «tiiM Aatoao«» b, /jatonora t«Jas Henricus 0 alno« Alawrikom in konftao 9* Bo« MttOT& ˇ•Jas b «iii* samla dlanoa t»j« Facino (^acinoa^ Jteoitta)« 50> Ibidaati X* Alaerikova vaja* fetrus, Jftoolaua, Criatophorua 1a Jnhannaa f«troa • ainaali Bartholoaau«, Ki#rontaua Ia Johaati— Fatrua (uarl Xata 15*>2); 2« Petrova vejai JebanKcat ^. Aaaiitl« noYa re^ai Johaanta Baptlata tn 4.« Antanova vejai Petrus tn Doainlcu«. g^« To ao bilit X. Franfti kova veja: Criatophorue 0 siaoa Krifito^orck« amrkoa; llarkova ˇaja; ?«tc>r iii 3* Antoam ˇajat Crietophorua. dl* Ibide«. 52• Ibtdem. To ao bili is KalaaldoTa Yaj«i Johannaa e aiaom Antonm* SXadi jo Idviua ain pok* 2iahari«r K*f2i&Xdu& aia pok, Moranda, Colaabanua Coluabaae atn po^. Lorreaca, Antoniua aln pok« Ivaua ta Antoniua pok» HknXaja* g5« Ibidea. Bili ao; Jobann#e pok. Pal^grina, PetrtiB pok. Kriotojfora, Laurentittl pok. iTana, Georgiua la f#t7U» pok« Mikolaja, Laurentlus pok. lY&aa (Filiaa coodas kfaaaais aectfaai) ia jtlooiatts pafc.Ala**!«*¦ LL*.lH14*a. l*lM *€J* $**• ^ovreac^ijaaaas^ia ^ttra« » ala&s ^vrsnce*} ž#i* v«jt pdJt.P«tjr*i aorgla« «t «tyu§ fliii Mga* tt 9t*rgiu*{l« v*Je ^it.Alai«rlAstflo^ l«u«. f^jlil *9slat3Ai*« ?;><.V3r:>aea,JMlaiHiui ia ntaaiii* 39k%i3rm- Jj^Iotie^.aiLi 89 ;rjLaolscjLt» In Iid3i«tis coa^a 3«iaici, ooiaious f*ret&& natoaiai* conaftu ^9H%aiilii9^rasat3ala3 osaias Jaoaoi, ^kJLoii«*! cl8CitChrl3tophora* «r Jttraa ooadaai Aatoali. ^|tII>14#a,Drailna Oolna •• po^avlj« x virlfe po^ najra*licaejiil«i ^^^ial.lajto >oiii^9ioyaaf3o/> a«3,i>* aoiaa ta :*• 0oyam#f<4»J Je im«Xs stiri slalvc o»k.?ritadiBlca# Biil 99 Hitraaimaa.Aiticsaaitr, '€trus la iftoolau8#S jlhDv *rx\ Johaaa«« Baptiati ODia* j« lcta l>^0 ooo«gail U B«a«tK9lcj«r J« č^kal oa fro-c«s iaraii pjfdttatmatl^sa v 3«ačijo,icjer Jt tadi li^iail. SO,lold»^. iiii tt9t4al9l»s«r^ sla p3c.Jlo*iaiJtaf?«triia Cdaias Ala«rici »uot^vlaau« ooadaa ?€ltgrlai la filias Jf&asaain Pties^iAtt«* 64 .lolo^i.Janaaao coadaa Fr&aoUol,8*rtfcol33ittt» %t Jobiiaa«« Simoaia. 6$fflbldardi% 64«Ifrld, 161 u-^iiaacajtr*o«,3€Wigu« ?•— trogaa eaadaa ^ttriti*urtatitt8 f«ddras> ODadani -»•trt. !>• oi si9 pri dražiai iaaatlal aitacaj&fdd« s* dv« r«sll4am priimkd j« i»EiJttč«aof ic«r vir ds«aja t*&a A*aatlau d« AflKuitla^ doaladao tuil s atkdis&kzm Blaac^jtraot. ^loldta.fa. 1 la aaal.^orda bi it^sala pri dru*iai 4Matlal oriettti š# ačct^.ker s« sla Aamatla ltatauj« at^laa -cot 4aaa. tiaua i« Aaaatiaa^itar bi iaHics poa«ailDfda J« bll a$t i« žtv#i«r pa m ačt alMj«r »amdstojas a« o««aja,a«« ga iipastil. ž7.v>i.3rh odgovorilt "I dias* d« esa«r pitT d« 5T0w« 72> Morteaci o#c. utr. 47. I2g. Pro aasoi^ic« comunitate Pirani contra populares dicti loci No# 10. 16M. fo» 62. "a scn aniro« piil d« quattro mlllen. 74» Nicolichi oe. aaTaja9 da^ j« bilo l»ta H88 2579 produlctiTirlh krvedlnov# toda to j« že bila doba poSasnega propadakja eolin, kl s« nadaljuie nelcakc do Brede XVIII* «tol. («tr. 48). G.F« foainaBlni aaTaja «a Koptr 3#000 kavedls nor (eredi XVII¦ etol.)# kar pa Je v nasprotju % driagiad pieci (Manzioli). Za Piran pa prarl: Supera tuttl gli aitri luc^ghi n«lla quantit4 dtll* »aline • sall (cltlrano po Nicilichu). Po t«u piscu je videti# da so bile piranske so.ine Tečje kot lcoprske, k^jub t«Biut da JSloolJch nava^a roan;) kavedinov. po moj«ia gre za Telikcet kmvedi* aoTr ki 30 v Piranu ˇečji. 71a> Nicolich o.c. fabela I* DiBostrasione IJj. Vic«doosfea kn,jiga 1499 - 1509 fo, 17% 26f 43% 86% 94t 97% 113» 114» 115; 134% 1» Vicedomeka knjiga (poslej VK) 1509 - 1520 fo. 117* NaJTeSkrat je omenjen Ludovicus calaphatue# aa njlm prid« Franciscua calaphatus* Vei ostali so imenovani saac po •aicrat. 76, VK 157€ - 1584 fo. 21# 32% 36% 37, 41% 111 ln 234% Dal>t ?K 1576 - 1585 fo. 5% 87, 151% 195, 239 'in 241. Dalj* ?K 1578 • 1590 fo. 13, 17, 18, 20, 21, 29% 41% tn 119. 22^ VK 1499 • 1509 fo. 19% 21% 25f, 44, 55, 55% 56, 62% 63, 64, 64% 65, 65% 69, 7o, 71, 74, 75, 75% 76% 78, 79,' 80, 81, 82# 85. 88% 96% 102% Io7, 11©, 114, 121, 124, 126, 148, 163, 170, 171, 172, 175. Dalj«t TK 1509 - 1520 fo. lt 15, 16. 55% 58% 58% 68% 69, 69% 71. 12/ 89% 9o. 95% 111, 113% 115% 117, 128, 134, 141% 149, 162# Dalj«t VK 1520 - 1534 fo.l# 5% 7% 8% 9. lo% 11% 15, 16, 24, 27% 29. 3o/ 31. DalJ#i 7K 1576 - 1584 fo. lt 27% In 28» DaLtjej TK 1576 ^1584 fo. 18, 18% 22% 27, 27% 44, 48, 53% 59. 61, 61% 64, 7o,' 72, 74. 81. 112, t 222/ 232. Daljet ?K 1576 • 1585 fo. 1, 84, 85,' 97% 98, 98% loo% lol. Io3% llo. 146% 154% 160% 163, 168, 169% 191, 192% 193. Balje: VK 1578 - 1590 fo, 4. 4% 9, lo% 16, 19% 22% 25, 25% t« 26, 27, 27% 23# 29, 31. 33. 39» 46, 52,' 61, 62, 64. 66. 68. 75. 84% 38. 9o, 92% Io2% 120, 125. 128. 129. 133% 149% 154. 159. 160% 165. 167. 168% 169% 170. 173. 180, 278% 1& kcnčno !•* VK Dotium X58o -1784 fo# 4, 11» 12. 14. 93. 147* Ia*acrani so usnjarji, eavljarji, brivci in lcirurgi. krcjači, kr»Bar;Jt, Hdzsrjlfi p«ki, kawaos«ki, kcirači, zldar^i itd. Podrobnfj* o njih y pogla^u © SOspod&rstvTi. 61» cpoiibe &t. 233 do 269« 78. VE 1499 -1509 fo. 69 1k&u3« trsc*ino B*l lello, ki Je bila Trjetno aa trgu t eedanji BeneSanki. VK 1509 • 1520 fo. 58'ln fo 98 ia»BUje trgoirlao Sia^aa Vatta# las koat«lrata je razvldno, da gre za dišavarja* Ista kajiga fo, 70 imemge diiararja P*tra Aaoro« m* TK 1520 • 1534 fo. 9 in fo# 161 iaenuje trgorlno iTaaa Antoaa Roe«lla is Bergassa^ ki j« bil ž« piranski m&cem* Gr« prav takc %m dišavarja, 0 istih trgovinaE še na dru^ih folijih istih Ticedom^ «kih fcajig* 79> VK 1576 • 1584 fo# 71 Qrf«o da Ponte, kopr6an# lekarnar in dišarar* Ha tBtem folijus Mengatio BmMcundo q# GaiDri»= lit dlšavar# ? Istl knjlgi fo# 233 Georgime Sclarutiue in fo»ta ca»=* pi, disavar in Philippus filius s# Joannie de Cursis, dišavar« TC 1578 - 1590 Ercol« Berticciol©. aišavar (fo. 16). Uliea« d« ppernici de Mantna civis Pirani. dišavar (fo, 177*). B*rus Stiorlf krarcr (fc* 179)» Poleg teh lm«nu,jet]c drugl Tlri L• tri brate Amoroeotlvana, lTanaP«tra In Marka« V OBsen^enih knjigah so ist* trgorin« TeSkrat oTOnfene. 8ot Nicolichi o»c» str 99*31« 81, Ibideau 82^ Ibidem. 83. ibidem# 8^ ibid©m# ^^ ?eč o oblaotrdh in upravnih organih v t Kronika. časopis sa alovejo^ko krajeTno zgodoTino TI/3« 1958» Gl« Članekj Oblastni in fcpravni orga« ni Pirana t dobi b#aeške rspublik«« 86« Collegio de% XJL del eal 15o3 fo, 3 i» kn ige prepisov ln_dcpi80T obcinskih pcslanceT s &ˇ•» tom draje«tih »a eol I. - cYI. 6T» kakor ˇ opoaSbi 05# 68, ibid*m. 8g» ibldem, gO^ liber corr#cticnxiB cap# XIII fo 46.' nasl. 91> Ibldm. ^ii P3?i»« Blssidl cittadini Ho# 9 16C7 D« fo. 27» ?3# ibideai fo# 91* 93« Orlginal % letiai datimom je r drugem cabo« ,1u dukalov* 94» Lib«r correctionma fo# 57# 95# Mssidl cittadiai« ip«tizicn« d«l«a pacificazione.,. 1580* fo 9i« Prepis z dn* 1. aas= ca 1534# 95a# Repertcriu« rerum aotabiliua fo# 11 nael. 96» Ibi« dem fo## 12. ^L Diasldi cittadioi. RlpttlsioM«.. 1580. fo. 95# HU Ibidt« fo. 97. 22t Ifci 3*11« ^iltabil oo^iiiiTilti d* Pir«a ea» ffUr teM» fioroM «t al^ttsBti altri ^epularl* fo. 9« Lalj#i JTr#-OIM •orlftttrmmjB protoetanm p«r «twrMrlM te« 9* I* Wl» f o. 12# Hl^ Ms^.dl clttadiai Bo. 9* Ukf D. f c. 3o^ pi^pio ls itta 19SQ» mmm »ci4—ttti» iMNNMdJat ki j« pr#*vld»v-l sm«JL««j« oMastl ^UEidlkoT tuit Sftrail tak^ga mvdji, IH^ Mm p**$ MMtou Mkal« fe« *p* fct, }2 ls 9i H pos^j «ok«| mtsm Le^kHMi U»tee* 19(9« ˇ f^Tfiiuii f ©• fS* 115« Tak j« prla^r p toatete frattfil-ite ,n»p«l-cf kit J41 a# j—i>vjs ISM tiill blTUc« 0%%MlMpi blm-(&4*kkA ITMM ^oln^ian sa pc^m&lio 1.3 C llr# kl Jlh j« fffliKfiirtl M oMdai« PriB. Dle«ldi alt^Hjil flo. 5 16<^7 D. fc. 139» Mftl« foMm J« tptamr Aj^^la DolflBa# ki j« toill Aatem* ******* m pcmv*M&* 5C0 lir poMMO«adh ˇ ©olni felsgajal« foito J# WUa «rtttjiJ—i 3 . MHMkr* 1573« ^rl« f:. UB ba&1. Isi«« kotek«u f ototaUi pria^rov J« bilc !• **L• UČ^ ti««ldi cittadlid Io* 9 1647 L¦ pj?tpia doiuO« 8U#Jttslai trliillja 14« »cv«rt>r* 19€j fc 91. 1a mU 117. Fro ¦jgafflimi **mm$&*&* Flrui ooatra cl*rl*elai4 rMtorUmA diatl lcci. 1567. fo. 1 In naol.# pr*dr»« p» fo# 26# k «p dailkl o^ it*jc y dtlHalv Ifw Zormlju« da J# ontj«9«l pm Tlc« '/•lilt^« Bv»tiu Dalj^t Dleildi cittadinl 1«» 9 I6c7* B« Pr«pia pl«Hi podti tate 2ordjftt kl ni tetlrssfi9 ˇ katmr** potk*** ¦poroČ« doit^ da •« hvi#li fiiaHki Iraa fidmli, Ittkolaj CaU«M 1b SUlstcf0i> Iv^il sproiiti protl ^}Mtt ljnlrtc of*)osi*c# kl pu n tttfp^la« k#r lonti pcpttlarl petrtmiii Y ferftn« ClMttiim^ oladik* t^r«iEt«rlslM kct ifemljsl mičIcIobI «t di atl mtAm et of^rl tutti 11 r^tfcort* oh« actt haane fatto * w*ŠM ioro sod#» 11 fu*U lo. ec«ll«ratt aaano fatto eoagiura coatro dl »9 rattor al presente di qu«l Iimo". Jasno jef da je bil Zorsi rseh obtožb oprošcen, kar dokasuje pre^ oaenjeai ftr# Fo, 27« 118« Diseldi eittadiai Io, 5# 16o7 D. fo» 154. Prapis obsodbe 31»ona le traaija. ki j© kot cataar^r ttpravljal fontlk in ** ata ritrovatto, che audacement« m ha rcbbato conv«rtendo XI denari in ueo euo a grande danno di qu«= sto foatiiio", Ia drugi podobni prepisi v isti toj-gi» Trani im ostali so bili obsojeai aa i*guk° pravic do iarnih služb, predvs« pa do jaTBiib služb, k± bi imel« opravka % denarj««, na poTractlo i škod« ln na izgon dY«h let» (»jsodbe ec bile i»vrš«n« 4. Teb# 19Wt 1575. Pa 3e t« obsodbe vsaj deloma prlpisati pritisfcu popularoT po« trju e fcc&čaa c*brazložit«v# ki praTi dobessdnoj 2*r •ssenpio ad al« tri# ch* iB^parlnc finalia^nt« #s^rcitar li offlci • non robbaao 11 pubblieo et maBBlim 11 fontlco 11 qanl 1 sust^ntiiucnto di d«tto popiU.0*1* 119. Ibidem. fo. 329 In aasl9 Frepia fcapitulara 14 frt# 1575 • 01#de procedur« za eprejem novega kapitulara aaj onanim, da ga je sprejel najprej fcli sret z 11. glasfctl od prisotnlh 14. Popcldn* istega dn« ^e bil predložen 7el5keisu Bvetuf ki |^a .j« protipravao epi^ejel e 50. glascrri od prleotaih 73« 120. Ibidea fo. 331* ia nasl. "homo honestu^ et fidelie universitatiB totius hujus diatrictue.« 121. Dlesldl cittadloi Ho. 5 I6o7 D. fo 141 In nsnl. Prepie eodbe proti Franči&ku Bella Tcrre, ki ^« ˇ fontiku ponev«rii 975 lir in prepisi sodb drugih oocb. 122^ Dukal 21. aaja 1574. III* *ab. dukalov. 123» Dukal lf. jimija 1574# B*ši eindiki so is^ubili nejno pravdo s grofon MonianskiR. Zaradi taga bi moral iuro^lti ^iran del ozemlja Tasi taš%#l OBjenjeni grafi^i# Gcina je doaegtl brisanje te ateodbe ea niflenkoetne atroeket ki &0 znašali točao 6. lir in 8 soldoT. 124* T«sa podestata BDrteanijer seznais (Hotisi« storiche d#lla cittlt di Pirano etr 153) ^2181' ^5. Gl# Dissidi cittadiai. Eip©ti«lone.B. 158o. Prepls o&redb moga&orcr BarbBriga ia jaaiaija na fot 41 in aasl. Prav tako pa t\^Lli DissiOi clttadini Jlo, 5# iwi enak prepis na fo. 322 ia nasl. Tei^Btoktlo Barbarlga-1'daaa vs#buo« pr^pis tošbe ptranekih »ia Ibid#»« 127* Ibi« desB» 1^Q> Prim * G. capp«ll«ttlt Sotria della r«pukbliee dl Veaei Btnetfct 1854# Vol« VI »tr. 286. 129# Gl. ©p* 119» Uo» Aas«r* ti poptilari. C« Primo» Processo della epettabil ccmunita di Plraao consi«r Zuan« Moroso ©t alquanti altri populari. fo# 2« Kakor kapitular o eindikih iz leta 1574 j« bil tudi ta slclep n«zalccnit§ kajti spr«^eli so g& samo z 48 glasoTi od prisctnili 611 neflteie kc jt 5 avetnikir glasovalo prcti* 3 3« jih je pa T»dr# lalo, ITir ne navaja od kj« sc prlhajala poročiia o lojgi. Ker j« gOTcra o Italljl t čLrugem r«du§ sem saatral, da poaenijo besed* *mx partibue laternis" aaled^et a^rda celo naše slorensko zaledje. 131 • 01» Gapitoli del mercato del sal 1576 EA. 1^2^ Dlsaidi clfTadinl, aipetisicae*.. 158o# fo. 85. 133. Ibidenu 134» Friau l»»Istria I# str. 197. 135. Brin. B.SchiaVU2i2,tt jenni storicl sull#etnografia dell*l6tria. It Atti e memofcle. Tol. XVIII str. 84. wN«ll*anno 1463 nuraei^os« faurlglie morlacche dell#Ercegoyena paesa= no sul e iscl© d«l Quarnerot e aello stessc anno una tribti slava ei stabllisce in Salvore disertata dalla peote." 136. Ibideiu "Hel 1476 11 coLiUne dl Pirano concede ad imilgrati slayl di eta= bilirsi a CaBt«lvener©H. 137. Liber corr«ctionu« cap. 47* fo.50*» To so bilit«tt k aalinar Martint Gr«gor ^ossdnat Koc^an 1k Podp«či§ Martin Smučt Toni sin Ivana Furlanat JurlJ sin Urbana lz Pciajanat ?alest SmuS«rt Hikolaj Della a?or»f Henrik eln Megolina HUidrlgot Aabrož d« Adaao. Zadn^l trje sc n*dvonaao iz Plrana# 133. Ibidem. CiP» 47» fo. 49» "Che ghe ela coi^egi^i pluin« dol d« terrat la qual terra sia sua propria %t d«i suoi horedi «t de quella pos*i diepol»r cib che a lui parera".., Et possa piaatar frfiLttari d'ogni sort« et taata Yigna# che sla »ppatorl cinqu« et non pihf 139» Ibidem. "ch* ptr aarii diese,., siano esenti iSt d*ogni aagaria real et personal «t da ogni deciisa»# 140. Ibldem. 141. Ibidea. "Bl sia lacito al ditto M«riga coirrocar tuttl li habitantl in detta filla #t far tra loro ogai proTision a utllita et beneficio uniT«r= •al d©lll habit. nti in qu«lla t dumnKDdo non sia coatraff atto* • • contra 1 *Hoaor dalljflluetrissiiiia aignoria noetra# del fteejiiaento de Plran et del nostro cokih, 142. Ibidem. 143. Cap. 53. fo.52 na»l# 144« Ibltea« Cap. 75. *o. 62#ia aasl. 145» Gl. Listiaa o umasti« tvi DOB&aiJia Vedoraa 14» aarca 1549» IV. aaboj llstin, 146. Za pl*fllšk& eemliiška pos«stva gl. I*ib«r ia**atarioruia 1543-1623« Ta kaiga aaraja saao iaventarje strot, katerla Jc bil od občin« do« deljen ©skrbaik* Navedena so sledeca »•mljiška pose^tvat 1. Fraa* SlL«k Foia (fo. 22 aasl.), ki j« ±ml pc eas ˇiaograd t Strunjam*, Lucijl lu S«SoTljahf po ea oljSni nasad pri ev# Lovrencu in SečoTljah in po ea travnlk t Strunjaau la I»taeiji« Slcupna ˇ»•dncst j« bila c*« iy«iia aa 233 dukatcrr, 2. HikolaJ Petidoaa (fo# 31 in aasl.) j« pcsedoral 8 vinogradoT, med ajisii dva s Kidanico, ki so bili raatr«* eeai po v@«j S«čcnreljski dollni in Strunjsnu, Dva vlaograda je po« aedoval ma o»«alju jpbčine Isola. Poi&g tega J* trebu imencnrati oljčn« aasade v Piraau, na Batea* Križu in ˇ Fortorošu. Ihra nj«gova traraika sta blla ˇ SečoTljah in dTa vrtova ˇ Firaau, 3« Iran Vidali (fo# 35 aasl.) je posfcdoval po en vinograd ˇ Hožedu, ˇ Pradu in v Spilugoll, Pcleg tega je imel oljčni nasad prl sv. Bernardinu In Mtravalk ˇ Spilugoli, 4» Valtar Goiaa (fo. 39.) Je posedcval ea vinograd ˇ Gasu in «nega t Albucanu. 5* Peter Dapr«tto (fo. 43 aasl«) j« ln»l pc en vinograd t Albucanu, Čeloli lm prl er« J«raeju9 dalje so blll njegovi vincgradi t Vinjolah in KampclinA, Im«l j« Itudi lo oljčnih nasadov t Padernu Xn dva t Iai«»iMi. Kainpolinu. Š# Iran Marchesi (fo. 63 in nasl.) je posedoval pc en rinograd t Nožedu e zidanico, del vlaograda ˇ dolini Valdernige in en rrt t Pir nu, PosedoTal je še delež nekega mlina na r«kl Dragonji. |VT*dncst pcs«stra je bila oc#njona na 469 dukator. 7« Bapttst bhrtronlo (1577* fo# 66. nasL) je zaptetil po en rino^rad na Coeti, Čelolif Parecagu, prl Ysoh evetnikih, ˇ Karbcnaru, ˇ otrunjanu in pol Tinograda ˇ Izoli, Inventar navaja še en vinograd bres loka= cije ia ©n trasrdk ˇ Kaštlnjolu. 8« Jtratj Merchesi (fo. 12) j« »apustll pc an Yinograd y Parecagu ia fiorgu ln en oljčal naead T L#ri. 9. Hifcola^ C^lla 9orre (15791 fo. 71 in nasl.) je zapustil 7 ˇiaogradov ia sicer t Struajaau9 Karboaaru, Kaiapcllau, Vinjclah, S«šcTlJah la Spilugoll. Po ea oljčai aasad aa Seči§ T&aapoliau, aa Grišu LeAtjane la dTa brea lokacij«, Tr«ba je imenovati š« dTa travaika t Stčorljah, 10. Marko Daprettof (fo. 13 aasl.) j« »apustil 12 ˇiaogradoTt med katerlml 4 nad Piraaom, 3 ˇ lalciaaru ia po enega t KaT«rijahf Ar*«t Kaštiajolut š«tjaau ia #a«ga hrmz lokacije. Hjive je i^l r KaH5>o lnu9 Čeloll la Hožedu, Dva oljčaa nasada i% tmel v Kaapolimu Da J« j« «apu«til TTt ˇ Piraau ia Bdia aa pctoku Košterlagu t Struajaau. 11# Almtrik Dapretto (fo. 111 aasl.) je 13. ustil po «a Tinograi ˇ Kcmendonu, ˇ Leri, pri Ir. Martinu nad x ¦ancrn. Lttri oljčne naeade je imel na L>•L!, t Lončanu, t Nožedui Luciji, 12* Med aajT#čj« pos«8taik« je treba štrtl AlMrlka P#« >aija (fc,89 naol.K kl je poe#do*al 3 Tiaograd« ˇ Gasut en«ga t Spilugoii, enega t ^ečoTljah in •nega v Albucaau. Pe «a oljčni ns» ,sad je iu»l * Pradn^ na S«či, ˇ Spilugoli In 8 ? Par«casu. Ltiri * avnike j% la»l ˇ S«5ovljah. i»ol«g t#ga j« »apustil en rmt ˇ Piranu it altri stabili% prl čemer ne smenic razumati his, lci eo nastett isefeej* Imel j« pcseat« tudi na pcAročju Buj tn Unaga. tv takc doka«uoj0jo raztr^senost zemljiških pcseetrr aa flišn»a podrocju posestva popularov# m»d kateriml naj imenuje« t 1* Ivan RarulicoCfc, 8 in aasl*)# a •Mib rinogradom in vrtcmi 2« JuriJ ls fieta (fo#Xl) 0 šsstiiai vincgradi (S«5ovlj«t »ožed# Fij*so). •Jfld« oljcnim aasado« ma S#6i iu Trtom t Piraaui 3» Ivan Poada (fo# 1©) b tr«Mi vlnogradi (Sečovlje in Ctdlje) in «nlm trarnikom aa Ribili/ 4« Kristofor Roasigaol (fo# 17 in aasl.) s štiricrL ia pcl rinogradi (Parecag, S«ča, fasan« l^polln) In dvema oljčnima nasadosa (Fizine in L«ra)$ 5« Ivan is Chlarense (fo,19 nasl») u terrat vlnots gradl (S«ša» Š«ntja&e)t enim gostdom (Bosco) tn brajdo y Kom^ndonu prl SečoTljahj S* Ivan Teeta (fo* 21) z enim vinpgradom prl Plraau; Peter Saracco (fot 37 nasl.) z vinogradi v Strunjanu, Pacugu# Karbcnarut Sr.Hartlnu in Hožedu ter dye«a oljSnijaaa gajema r Pacugu in na Fizlnahj 8 Jurij Radivo (fo# 41 nasl«) 8 6 Ttno« gradi (S«5af Mja n»d Isolc in Ptra&om« S«čorlj« in btrunjan)t enim oljčnim gaj«m t Jade nu in enim traTHlkom t Elblll« 9» Ivan Breszatl (fo. 152 in nael#) • § Tinogradl (Lončan, Albucan, Hcžedi in Strunjad in drtiB oljčnima gajeoa (Fizine in S*ča)| 10» Jakob Fragiacoiso (fo, 55 aasl#) s 6 Tlaogradl ( Piraau i^v.Itartin, Sedaf Karbonar, Paderno, Hožed In Č«d^) iii 5 oljčnind naaadi (Piran, ST.^&rtin, Sftča in Paderno)i 11 # f«t«r Stiori (fo,S2 aasl«) e 7 Tincgradi (Kai^pclin, ?iajol«g Liminjan, S«ča9 Strunjan) T skupni yredncsti 248 dukatcvj 12, Iran Fragiakcmo (fo. 59 in aasl.) 0 6 rinogradl (Gaao, Pad«rnot ST,Lovrenc)c ia Strunjcin), 4 oljčnirai aasadl (Lerat St. Lorrenc In Šentjan«) ln ealm Trtoa t Ptranu# 13* *«l««ln Mistaro (fo# 75 in nasl,) s 4 ˇinogradi (Hožed in Sečcnrljt) in drtma oljčnima nasadcma t Pareoagui 14« Anton Bueeato (fc. 76, nael,) e enia in p*l vinograda (Nož«d# Jarecag) %n tremi oljčniroi naeadi (Sentjone, Strunjan)j 15* Lovrenc Biondo (fo, 77 In nrsl.) 0 6 vlaogradl (Sečovlje, Paderno, Pa»aa# Parecag), •aim oljSaim aasadoa t far«cagu ta dveaa toajdam ˇ Lucijij 16. Aatoa BorMttl (fo. 80 la aasl.) z dveaa ttaogradom (aa »»Ji u. I«clo in na L«nt$anu)0 petiM pcloricaDd rinograda (Lončan, š«dt Č#d9l9 Gaeo) in enim oljčnia naaadom v Strunjaimi 17« oiaj Giraldi (fo« loo ln nasl.) 8 treai rincgradi (Spilug*lat o, Vinjole), enim sadcvnoakcm (Vinjole) in dv«ma oljčniae cma (Č#dlj# in S«čovlje) | 18. Jurij Cortea« (fo. 115) polovico Tiacgrada t Stčovljahj Fraaeišek Poazo (fcu 117) m vlncgradoM v S«čoYljah in enim oljčnim nasadom v Lajsqpoiliiut Trodnost poB«stva j« cen^ena na 92 dukatolr)« i«a txnr«ntario€šv reglstrirat razen Jurija cortee«jatskorsj bogate popular«, md jngimi trgovc« Jurija i« G«ta# Ittna iacciao In Frančiška Po*zo» RaBiaaljlvo je ^*r«j, da eo imeli tali populari še nmnjša pcs«etva, Id so Šla od pol do «nega ncgrada, n«kat«ri sc im©li saso pc 3 do 4 oljke in pcdobno* ˇ•likosti in rredncsti ˇinogradov in oljčnih naaadov ni mogcč« djic soditi. Havajajo se viocgradi fi f# lo in dvajsttlmi kopačl. prar so statuti pr^pcvedovali vtnograde B t*č kct 10 kcpacl, tzgleda, da eo tmll le možncet tudi v«čjih rlgclanih pcTršin* 147. Gi, op. 146. 148> Prim^TO I569-1579 in 1571-1577 ia ostal«# 149* Volumen etatutorftm L« 9« cap, 24 f o» 131* 150« &• op. 146, 151> VoiuiBen etatutoraa 1. 9 cap« 9 io. 124« w^t nullus aud^t Copinquare ad cortiTrua alt«rius habitatum ad laboraadua t«rrai r quinquaginta perticas circumcircaH ¦ 152» Ibidem. 153a Ibi« dem L.IX. oap. 2., 3#, 5., 3« 154» Liber Inventaricruia 1543 do 1623 Imenuje Almerika Potrcnio (fo,89 naslt)t kl je pcsedoT^l staula tm ccn ttrre aratiT« 0t altri stablli in Baptlsta tronija# ki je trm pcsedoral "un cortivc con terre attigue11 (fo. in aasl#) Ietl Llb#r inventaricrum imanu* Marka Caprettd (fo, 13 in nael.)t kl j« iroel *»un cortivo la sosz#da sopra la eortlaa vecchia mt un cortivo ln eoszeda sopra la cortina aacTa", Ha obeh posestvih j« bilo ekupno 16 ˇoiori 700 ovac, n«kaj krav ia juac«T la tve aladl kobili« Pol^ t»«a j« 1b»1 tto ccrtivo sulla puntc di Salvpr* la terrenc di coiuuiiitawf kar dokasuj«, dm sta bila c^e aetala dvcra njegoTa last. Aln»rik Bapretto (fo#lll Bael«) pa $% poeedoval nuna stansla al confin con Huaago1*« V tea primeru pa so aašt#t« na poseatvu "cas*^ 8tall«9 tmrr* arativ«, vi: Sa«# pascoli et caj^i«t 156. Ibid« fo, 71 aasl* *una stanzia in Gar6©«# 1S7> PoYs*tek po Mort#aiiijevi kartls Tt Piraao ptr V«ae«ia# D«loaa tudA terenske raziskave, kj«r 8«m prišel do «akljttčkat da eo bili oa«y*Bi dvori last «ašt«tlh druain. ^qt 1*1^ lw«atariorua fo# 82 nael. Iiasnuje aasledajo koloa^i iTai^urlaHič^ Matija ?ocMt Tid Dobrova5ičf Baldo Stefanič in Slaon Bonetto. l§9y Prav tako povuetek po Morteanijevi karti in teren= 15. sk» rMisfca«. Ifeo. 01« ©i>. 146. 161. ?olu*aa statutorua L.9 eap. 9 fo. 123# 162. Ifcidea L.9« cap. 4» *o. 121*. I6j> Ifeidefc l. 5. eap. 38 fo.75«, i* Dsaetiaa olja s# je d#lila aed obšino in c«rlnrijo s*. Jurija, tafcc da je dobila ob&Laa trl 5#» trtlnt* c«pk»T pa mno čatrttno. Isras wquartese all quarto dela d#* »e11 je aa Svrudrlj ek«» Krasu š« danes ohranjeiu 1$4» Ibid«# 165> Itoidoii 1.9* cap. 11. f o« 126. 146> Ibide® L* 9 cap. 8, f o. 125. 167. E^jrtcoUeiu o.c. str. 40« DS8« 01. pi^i« statutov iz leta 1274 pod !>• aailnis* 169. C» B« Praacaschlt Oli statuti tel coraune dl Plraae d#l 13e7 ... str. 213, 170. Volas*a statvfc* tcarua L»9. cap# 19 fo# 129» 171« B, Hicolichi ©,c. str, 20 ia Wts . 172> Ifeldea etr# 40. 173# Ibid««* 174. Ibidep str. 28. ^75# Idber inv«ntariorum 1543*1623 beleži Inventarje 8 popularoT pos«GtnikcT sclin* Tt so imeli* Iran Bmallco (fo# 8 nasl.) 4 kav«« Aln« ˇ Fasaaui JurAj i« Gtta (fo.ll) 4 kaTedln« ˇ Fontaaigsei Vran Fonda (fc. 10) 8 lcaTedinov v fcntoaigse in 5 ˇ fasaaa§ Ivaa ia Chlar«n»« (fo. 19 in nasl.) 6 kaTedinoT t Fasanu; Jurij HadlT© (fo. 50 nasl) 8 kevedinor ˇ Fasanuj Ivan FragiacoiK) (fo. 49 nas3.) kavecinoT ˇ Fazanu in 3 ˇ otrurganui Klkolaj Giraldi (fo. loo naal.) kave&tttor ˇ Fasaaui Frančišek ft«zo (fo. Io2) enega ln pcl kavedi« ˇ Fontanl^e. Ia pcaameznika prlde 6 in tricetrt kav«dina# Ra5u= najoč da velja vsak kaT«din 30 dukatovt eo so^tne veeh CB»njenlh Teljale 1.665 dukatov. Dru^ačnc sliko dobimc, če si ogledan* eoline pleal&ev, Zabeleženih Jt 10 plemic«T# roed katerimi je le n*kaj takiht kl pripadajo ˇodils ašm družinamt J«rnej I^rcheei (f o.^]l9 karedinov ˇ Fasanu b hišoi j Marko Bapretto (fo. 13 aasl.) 49 kavedinoT Y L«ri in 55 ˇ Fotttani«« g»i Fran5iš«k Fola (fo. 22 nasl.) 16 kaveclinoT T Leri in 12 t Fontanifc^j iTaa Cara*za (fo.26) 11 kavedincT t Lcri in 12 t Foa« tanisg«! fflkolaj P«tidonc (fo,32) 31 kavedincT t L«ri| Pefrar Dapr«tto (fo. 44. teasl.) 5^ kaTeuinoT t ˇ Foataai«6* ia 25 ˇ I*«ris Baptist P«tronio (fof fS) 15 kavedinov v Fcntani«g«j Hlkolaj Della Torre (fo. 72 aasl.) 10 karediiiov t L«rlt 6 ˇ Foniaui^g* ia 6 in pol ˇ Fasasn. Hajbogatejsi mtd Y8©«d» Alasrik Petrcnic# je 1 (fo. f8 aasl.) 3 fond« soiln t Fontanijg« e akupno 42 kaT«diidf kavedinor ˇ L«rlt 18 kavedinov t Fezanu in 7 t Strunjanu. pao J« pos«doTalo 10 plealških družiji 447 in pol kawdinat ar znese mkaj ˇ#L kot 44 kavedinov na družino. Račuuajoč vr«djiost karedina po pi**j oaenjeni cenlt eo blle eamo solin« Al»»rika J?#trcadja vr^dBe 3.36o dmkatov, vb& ontajeuih pa 13.425 dukatoT. 115¦ Pr«pia doktpaata i* l#ta If5$ ta str. 81 aasl, Solni pcgodM so e* uprli Elnaldo Tranit Iran co* L;sfcaa# Jakob Traai, Doa&Jiik Dalla Torr©§ R«gina Dapr«ttot Alekeaa» der Goina# Marija Goina» Lovrenc Trani in P*legrin P«troaio# ki sc skupaj % nekaterlmi popularl poeedovali 3oo kavedinoT. kar pc»»ni pcvprecnc več kot 27 na družino, K0d rglsi je Alelcsander Golna IsmiI »aitto 12 kawdijaoT (fl. nj«gov tebtament, aapa t#staroatoT 1571* io 1576). 117» Gl.op. 175. 178» 01, pcročilo © etnografskih razi« skoyaa3ih v plranskih soliaah l«ta 1960 v itociaM ite»«ju ˇ Firanu str.84» 179¦ ?odatek dir«kcij« solia, ki se nanaša na aajstar*j« ši solai foad t pr*d#lu Saiim alt«# 180» Isto poročilo kot ˇ op. ^8* 181, Aa»erti populnri 157^« Ho»6» ^repis mapl»nika s«J« 7S ln odgoTor na prvo prifiozbo pcpularo fo» 7. in nasl# *cli« 11 nobeli del consi^lic pcssisdcmo piti delle doi parte de saline"» 182# Liber iinrentarlonui 1543^1623 m^aja kot Bajw5jega lastnika« eo^in AlmeriJca Petronio. Ta je pos«doTal 112 kavedinoT. Bil j« pa tudi drugače bogat plerrdč. Posedoval je na^man^ dre hiši y četrti Porta rdsaaa. hišc r četrtl Poirta Mi^gla# hlšt pri kruharnl T ceti ti Pcrta ftomo» hlžo pri ribamici» p«lcarnot tri hise ˇ Uaacu in Aii hlev prav tako na Umašlcem. M»d n^. ©gcTirrd nepremičninaini noha« Jai&o: 16 stenskih preprog« 18 uiastnišidJi slik ln TsaJ 5 plaatlk# 2 Yioliait 18 kosoT hladnega in toplega orožja, 6 valikih In malih poscd (kmr—) za oljc s ekupno kajpaciteto 1215 litror ali 30 in x pol urn#. lanogo »lctnine in srebrnine. Pol«g Te*ga tega pa je aa e*znamu &• 380 ktgi«. md katerind bo gržki In latlBski klasiki, ©•dicina, p»avc, t#oiogija» italija»ska literatura in Bgcdovina. Popisovalec je »aboležil tudi 9 kn^ig Brasm ls Rot«rdana# fcat«r« j« kct kriroT«rsk« lzrcSil saoostanu srf Prančiška (fc»89 aasl») Brugi bogataš. kl ga oMfija knjl^a imrentarijr? je im Karko Vaprttto, ki jt pol«g Io4 keTedincv tn OBtn^enih jurMlžmi. mpr^m lačain pcsedoTc.1 aa^manj 5 hlš ˇ Plraau* M#d pr#Bdčsiaasl j« blla "biblioteka de disdotto libri". 183>VoIWfta st^tutorum L, 9 wmp. 20 fo* 128% 184» Bolj kct Iz Tlrcv je ta podat*k ra*u»ljiv i* t«2*«nsklh paziskcvaoj t soilnah sasUi« Frip«ž« Gl že ox»n3©ao poroctlo str. 48. lftO, 7o urnen statutorua L.9 cap. 11 fo. 125% Ustno iaroeilo trdi# da ao solinarji odh&jali na polje že okrofc dveh ponočl. Trašali so s* do 71*1 ali lO1^^ ko je bllc tr^ba popri^eti s« delo* v soiinah. lgi» C« D« Fraac«scliit Gli statuti di Piraao ,•• Ltr 64. 192. Tolumen statutorua L« 4« oap. 9 f o. 33« 193» Ibidea L.7 cap. 22 fo 1«5. X94# Ifeid«« L. 5. cap. 37 fo# ^8* I95* c» D# ^ranceachi« ©.c. str 125« l^>.Voiuaen statu« torum L.6 cap# 23 fo» 90, 197it Ibidem L. 9 cap. 8 fo. 12f. 198. C» Be Frajoceschit o.c. str. 112# 199» Voluatm statutomm L.9 caf. 8 fo.l2§« 200. Ibide« L. 8 oap. 5 fo. 1*9. 2ol, Iblda« L. III cap. 30 fo.50. 2o2. L.8 cap. 28 ±n 30 fo 121. Starl firančani, lcl posaajo sToja vina# trdijot da &• vino s podrcšja Gaso t«že ustali ln ocisti kot ostaia Tina ˇ občini. Prav zaradi tega ga nlso prodajati kot ostala vina ž« n« dan sy# Mertina tennreč šel« na prasiiik err. Andrja apostola 300. &ov«ifera« 2®3T 7olia»n statutorum L« lo cap. 1$ fo. 136 n&el^ -rj/ 201. Ibideia cap. 1§. fo* 137» 2o5# V etatutih iffienovan retiacu» Iub « rizzaglio ali r«s«aio » okrogla njreža# ki st j« rrgla na ri= bjo jato in ae ob robu saprla s premiOAo rrvjo ˇ Tr«6i podobno mr«žo# sagK Je ohranila še sano v soinah la je poeebno prl= pravna za lor t kanalih. Rcčno mrežo « od*ga ali orega# rabijo še dan«3 sa obalni ribolov rakor in slp. Podobna je T#liki eaj«mlki. Parangal je dolga vrv, aa katero ee pritrgi krajš« do 1 b dolg« Trrice s trnkoa, Vs# skupaj jo najMŠčeno t situ pcdobai l«senl posodl. 2o6> Librc delli dacil. Capitular dell# p«schi«i*« fo. 19. 2cft. Voxumen statutoriaa L.10 cap. 16 fo. 188. in Oapitular deile peechiare fo. 21. 2o8« VS fo . 188» 2o9*Ass»yti popularl* Ho. 6 1578. Pritožba 2C. oktobra 1578. Pcglavje o ribištvm In ribidlh. 210. YS L.10. cap. 18 fo.l39» 211. iibro delli dacii fo. 18'. 212. Gl. op. 2of# 213# PiiB. M.Pahori Oblastni in uprami organi Plrana ˇ dobi benešlc« repu= felifc*# g3L4> Ibidem. 215* R«p«rtoriuiB r*rum aotabiliua fc. 16. nasl. 216. Gl. razne dukale, mmd njiini pa šc posebno 31. dec. 1371, 28. »aja H372t 11. now, 1443, 4.d«c. U62f 16.«rca 1464, (ˇsi t drug#a »aboju dukalwr). V pošte-r prld«^o tudi kasn«jel du» kali. 217> »id«. 218. Dukal Krlstofora Mora 16. »ot. l#30 la drngi dukali. 219y Gl. opori* l€7t U5 ia 118* 17* 220« Prim* C» &# Fraiieaachis o.c. str 132 ia I*iba& cjoprecticiaia fo. 61. Predple o oljcnih Blinih 1543. 221? P« G^striat Trgcrrlna slovenskega ssaledja s priiaorskiiai aesti od 13« do kcnca 16 # stola* tja. LJubljaaa 1965. str.156. 221. VK 15©t-1520 fo. 116* Marquar» dus de P#tro«»a# fo. 133 Dominicus de P*trogaat 37* ta 123' H«arl=* cus Petrcnio, fo. 4 la 55* Jchommm P«tjroaioi fo# 9 in 16' Jofeaiu^e Afltcnius Roeello d« B#3^a»o civie Piranii fo, 69« Dtl B#llo #ta trgo« ˇina je fcila vrjetac aa trgu (aeda^ fartlal^ev Trg} t taltolatnovaid "feenečanki«, ki je blla last ontjaaea® 4ružine,| Fo, 58* in 98 Slmon ?att«# fo# 70*P»trus AisoroBO* 222, ?L 1576-1585 fo# 113» ?K 1578-159o fo. 172 ia ?K Dotiu« 1581-1784 fo. 8-9 Pietro bticrl, YK 1578-159o fcul6* Ercole Berticciolo; ?K Iff6-1585 fo 16 la ?K 1578«159o fo 72* 6#orgiua lclsvutluai ?K 1576-1585 fo.233 Philippue filius a. Joaanls de ciopsiai TE 157i-1585 fo. 98' Eubi« cuadus I5«agtttio q# Gabritlii VK 1578-159o f o 177 * Uliss* de Sarnicl de Kastua cifls Plrani; ?K 1576-1581 fo# 71 in YK 1578-159c fo 2# ta fo# 172* 0»f#o Da Pcnte. 223. TK 1578-159o fo.34 Aroiaataria h#red\iifi Jolu Patroid.i ia Porta oat^i. 224. Y r«pliki popularov 2« d«c» 1573 so imanujejo Iran Pe$$r9 Ivan in liarko Amoroso aro= matarii. 225A RepGrtcrium rerura aot&biliua fo« 19-2o. Terminatia Zane-Guerina 16. Jul. 1560. 226. Yt 1**8* ^- «- «a» ttttt ¦>¦'* 226a. Prins. F. C«8triniTrgoylna ttlorenak^ga saladjm • priaorakiml B»sti... LJubljana 1965. str. 58• ^ ____ _______ »Or, fo. 69 &««• Bartholoa»us brbitonsor, fo*?5 Mag. Juliaaue barbi« tonsort to&8' Lag. ^elotue foneor, fo 55*Aa««lus barbitoasor« 64/ 7c9 80,85 in VK l|2o-1534 lo. 15 Apoth^ca w&&9 Goorgii toris# VK 1499-15o9 fc 85 »ag. Antonims birurgicus, fo. 163 mgt Bornlnicue diyrurgicus# fo. 78 ma^, Hicolaue cirurgicu«. 234.TK 1499-I5o9 f o llo# 1»# fK 15o9-152o f o 2 % 162 tn ?K 1520* 1534 fo 11te&* P«trus c*rdoi 7L 15#9-152o fo. 131, 68'in 149 Apcthesa isag. AflgeU o«rdo«lsi VK 15o9-1520 f o 1#2 in VE 152o-1534 fc 1 ia 27 * aaglstro Rado cordcne in aag« Radue f«rdoj VK 152o-1534 fc 7*in 31 «ag* Jacobua c#rdo d© Marsaaai TK 1499-15o9 n| fo, 88* MS« Laurentiue cerdo* Iiidea fo. 19* m&&. Hlcolaus cerdoj ibidem fc. 81 na*» lachaal cerdo. 235. ?K 1499-I5o9 fo. 44 Jacobns ffiolendinarius^fo, 64 Joannes mclendinariu6gfo,lll Bar ol<»©u6 d« Hooago habltator Pirani «ol«ndinariu»t f o 65 * «a«. Bortolaa Vicentinus aol«ndlnčirius| TO 15t9»152O Oeorglus fflol«ndljaariuat fo# 113* 13. Flaslus mclendinarius in VK 1520-1534 fo# 2* p#true ©olendinariu«. IJB. TE 1499-1409 fo 97*ia 170"niasister Matiieus sutort to.55 la fK 1520-1534 fo. 3o aag* Jacobue q» Zaneti eallgariia, VK 1499-15©9 fo.148 nag* Hrbaaus sutor, VK 15it-1520 f o« 14 Mg# 3ilweter eutor In fo, 58 asg» P«trus caligartus, TC1499-15o9 to 143 oag Thoaas caligaritts. 2?7» YK 1499-15o9 fo lo^ la aa djpuglh «•« stlh#»ag, Ltioa faber# fo 63 tn na dnigih B»stih#«a«* Bernardu« fab#r# ?K 15o9-152o fo# 63. »ag itettLrdlnuB fab0rtfoll7 in aa druglh TOstih, aag. Jdiajunfts dn fidorici fato«r d« ?orta Meaaa, fo#69 in na dru^ih »»etih, asg« Pttrns q# na«. Odorlei f ber in fo* 126 aag« ttcolaus fator, 238^ TO 1499-15o9 fo 71*km$. Jacobue ttaraagonuaf fo 55 »ag« Antonius Sasinguerra /liaran^omuc 1a fo» 97 »ag^l^trus ^iiarangonue, TK 15o9-1520 fo*95 «ag» Phiplippus faber llgnarius. 239. VK 1499-15o9 fo^ 56' «eg. JanusAua pistort fo85 m&* Aatoniue foraarltts, fc 65 ia TK 15o9-152o tolO' sag« l^marduB tornartua.VK 152o-1534 f oil * iiag. Bartliolc»etts Guardinus pistor* 240, VK 1499-15o9 fo,lo!A24# VK 15o9-152o fo# 15 »a«. St«fanus murarlus. TK 15o9-152§ fo.128 Johaan«s Stefani »urariu8# in ibide» fo# 141 Donatus mtrarius* 241. VK 1499-15o9 fo#75/ fo» Bl# 175 »ag« Phtlippms aurifex# fo#62 'tii fo. 74 »ag# Jacobus aurifex in ibldeu fo 44 na^* tartlnue aurifez. 242. VK 3&9S-15&0 fo, 115 'in na drugih mestih, «ag# Antonius d« Porta canpo lapicida (drisgj« tudi talapiera) In 7K 1520-1534 fo 24 GaorgiUB lapicida de Firaiio# 243. VK 15o9-1520 fc# f6# Vincentius tentoriue in VK 1520- 1534 fo. 16 »astro Andrea tentorio. 244> VK 1#99-I5o9 f o, 21/ 79»' in 82 mag. Hath«uc »artor ln TK 1520-1534 f o 8' aag« johazuma eartor. 245. TK 1499-I5o9 fo 76/ 1X4/ ia 17X, aag* Bernardinus pillperius, Ibidens fo 172 Barthclojteiifl piliporiua# 246> VK 1499-15o9 fo 121 ma&t Andrtas calcearius. ^ 247» Ibldra fo. 96' aag9 B«raardiiiU8 fetetcr, 248^ TK 15o9*152c fo*l62 Maatr^ Antoalo ccrdarlc, 249t TK 1499-I5o9 fo# 71 aag9 Bartholo»us f*etlariuo, 250> VK 1578-1590 fo# 71 la fo 154 «ag# Fraaclscii« bart«rto, m 1576-1585 fo Io3 la aa dr^gih aeGtih, »a^. M« Praaeiseu* a«chin barbitoneort VK 1578-159o fo. 170 aag# Dani«l« G«chin barb*riof vk 1576-1585 fo.lol« sas« Antonl© Busaatto barb«rlot In ma^. Antonio Bassani barb*tonsor6» Ibidem f o,95 ' Hicold|ulin© barbitoneor«, TK Doflu« 158#- 1784 fo.ll sag« Mtcolo Busaatto ceroicot VK 157d-15tO fc# 46 0«orgius Testa ^lria^lcue ia fc# 118 chirurgus eal&.riatufl a »agniflca comunitate Plraai# na fo» 26 pa bartoitoasort ?K 1578-159( fo# 44 Bartolcaaeo Tin« cirurgicot na drugera mstu pa chlrurgus ealariatue a i comanitate Pirani# 19 H«, VK 1576*1584 *o. 13» 84 ia na drugih ***tili» mag. Johann«« del Chi«i*go o«rdon»t VK 157#-15§# fo» 4% 88 tn drugje, »a^ Aodrea mallore (Ab Horis) cerdcf VK 1576*1584 fo# 59 in na druglh »eBtih, nag« Angelus c«*do| TO 1578-159o feu 34 '»ag« A&dr*a Gati»©» so eerdoaef *K 1576*1585 f o. 85 V aog* Valentinc de $ •rtteto citaoin de Piran c«rdoa#| lbldem to. 191 in oa drugih nestih, ma&. Gortaelus d« cart«siia c«rdo|j: fK 1578*159c f©• 4 ;* Jchannet, de Oderici cerdoi ibidea fo# 12e Johannes dx ilaria d« Maiola e*rd©| tbide« fo» 173 «ag# Gaepar d« Fuuda c«rdo| f ixi ibidem fo#53 apotheca n^« Stefaai ineulani cerdoiilo in Jorta Ifsapll TO 1976*1581 fc 168 apotheca mi&0 Gaspari lailusprl jrdonle apud #ccl«sia ftcti P#trl| TC 1578-159o fo# 61 aesg. jinardinus cerdoi ibidcB fc. 160' oag« Marcc de Maroet«ga cerdono in ibidea fc.28* magiater facobue cordo* Ibide« fo.112* tff^ ma^* K«*eo allaatB« c*rdca«| Hdde» fo* 52' Iseppc «t VaJentino c«rdonibus iii ?K 1576*1584 fo» 72 Bicolo d# Ri*a c«rdo». 252, ?K 1576-1534 fo, 4 fo»a ao •Minarlue# ibid« fo.80 fiadrico Laurentiue aolft&dinariue la ˇallA Fasul« lbld«m fc, 192 * aas* lifcbor $urchial aolendinariues TK 1576*1585 L*onardc Garga^lio r»Iendlnario# ibide« fo, 99 MMk Onirietcphor molendinarius; IfE 1578-159o fo. 30" aag, Jacobus molendinai-iue in ibide« fo. |T> Mg. Andi'«ae Mar&splmis molejidinariue* g?3. YL 1574« 1584 |fo. 27 G«orgius de Jadra sutt«| YK 1576-1585 fo. I69#»ag* Zuane Zotto cal«gherf ibldea fo, 193 »ag, Hie^onimufl Torazelli ftutori VE 1578-159o fc« 28 in 39 sag« H±u«*ik Vinccnco dc Castrc oal^her. 254. VK 1576-1584 to. 74 **€* Bartholcn^uG fab«r farariue, ibidem tom ZV* ffia«« Jacobus faber f©rariu«| ?L 1578-159o fo, 2S in 74 Andrea Grlascnus faberf ibidem fo. 90 * &a&. P«trus q. Aatonii d« Utino fabor,ibideB fo, 1)1' aog# Stephanus faber fcrctrluc. 255« VK 1576-1584 fo» 232 in na drugih i»stih# aag« Joeephus Suiiani (r dven priic«rih de Jullania* r «n«a pa Zuliani) f&b«r ligcariusi VK 1578*159o fo. 33 in 165 ws« Baldassar »ara«go=* flU6| ibid©» »ae» Joh.q^mo€. Donri.nlcl BjaraagcouBj 256. VK 1576-1585 io l54*Maurtte piEtcriVK Dotiua 1581-1784 to. 4 Zuaat Moro Venetian plstor in ?K 1578-159o f c* 149 'in na dru^ik metftih sas* Jaccbua d« Coraons hab« Piraiii fcrnaiius. 257 > VK 1576-1534 fa222* »|. Mchele de Guriu attrariuei VK 1578-1590 fo» $6 St#phanus muiartuej ibidem Ma«. S, Bcccn d*Affior d« Solatso Biarer; ibidem f o« I6o' mag# Joiiann^e q# DosiJiicl ourarlue in Ibidra fo, 129 ae** LccnarduE d« Koma habit^Pirani mi~ 20» rarius. 25B. 1% 1576-1534 f o ?0 * MftroaUm «urif •*• 259» ?K 1576-1564 fo» 61 Alqy^ius lepicidai VL 1578-159© «g# ImuImm ot fill *iua Hicelrto le^cidlbue, Ut>id«B fo. lo' **gi*tri Prmaol»cus #t Aagalue lapicid« la TK Dotivm 1581*1984 f o 14 Johammm lapicida. jffof TK 1576-1585 fo. 3©' «gt J taanM %* w«. Bnp^i«^ «rtor tn ibid«« fc, l&J ms« Afiteata* •artor, 26l> fL 1576-1565 fc 222' m^. dm^Lo ^«lUj^arlc la fL 1573-1590 io. 75 ttotte* *• w«tro P«tro p^lp«r. jgg* TK 1576*15B4 fc 22* ia * drugih ¦•BtiU, n^ Haroo 4m fcHs^ botario ( ˇ •&*» priia*ru burillarlo), lbl»»tto Pavo^llo tearlllarlc, JI2& TC 1576^1505 fo. 2«t Mf« *fi*clo q# e. Silv« tri caldaroro la F& 1578-15 9o fo 19 a*g« Mcnjglo 4» Tr«ttto hate. Flraiii celd«raric, 2§L. 1K ^576-1505 fo 81 ^a«. Mario (»un^?) eesterlo* JJjJ^ folitBn etatutoru» Iio6 fo. 135 M e«gra»««tc artiXiew* 261s« JUFrfiort Pr^^M-fil ctetutoT M«t« $«**L& o 6toialkih# prostUi pckliolh in trgordh. Vt Kxoalk* H/l 1963« at^> F, GMtrittt Pr««l*d yowtfilfa ˇ Sloft—lf JHIMJU xiipicrju. Tt Fo«>r«kl Bbornik II, lagar^b 1962 eir. 1497» 2tta« P# G^trlmt !T^govliia 6lor«ttok«ca sal^dja s prlittn&Jd tt«|i od 13- to kottM 16. «tol#tja. Ljubljaaa 1965. *tr. 98* 2C7. Prc «ag«1f1of ooaaaMa%# contr« pcpular«« n«2# I#o6*l6lo to 84« 26a. ?K U99-15o9 f0.17 ' &o*i*U«* Al««r«U ottff»iMfl» f o 2i 1a na aruclh n»8tlkt ¦«• ImiinilmiMi c«lrfai-luw| ialA— f#» 8f# m«# PrawlMtt« u«1aj>«tw<| l^ld*ji fo« 91 ¦•«• to|o«ltt» calafatu«! lbld«» fo. 115* »«• Wbal«m —Irfatnai IM^M ^ 43* aHf G*orglxkB oalafatusf 1M.AM fo# 49' ««. ^u*tU0 Poamnaojrlua oalaphatue,! Tt 15o9-152c fc 114 Mg* taeiH Jnliiij« oalafatu^ j69. fS 1576-1504 fo.lll la m dr^ih wtlh# tsg# Johzmmm P#tnw «fc a*g, AadrMs d« Avaatio oalafatl§ Ifcid« la bb drudh Matil^ M^«fvw»t«ms te A^antlo calafarlttni ibld« fo. 234# m** ?li««titt« #• ATaaiic oal^hntMBi TL 1578-15#c fc. 18 la 2^ffl|g* Hlcha#l itam^aM oalafatwi VK: 1576-1585 fo. 241 wg P^tru* d« JuatlttopoJ A haklt. Piroai oallaferlttii. TR 1576-1584 fc 41'in na dr««lh »««tlht Do^leiui Iacfclcatsi oory»fTtttBt lbid#M fo 239 fii«rcalidM» e^n4«wli o«r. INMlartmi VK 1576-1585 fo. 150 Ea&. F«trc <*• C«oxk1l carp«ntarlot 1b14#» f o. 199 «a«. Aloysiuo te Avaatlc carp#a*ariuji la iMd« i o* 115 #«igt iiicolo te 4vaAUc carpantarto %m to. 37 H«nrlcit» taM9li earp#*tariua| lbldeB fc# 8T fl««ricua «t Kl^us Itrufltt 21. carpentarii| ibidem fo 36 Uortolus Haraspimis carpentariue in 7K i 1578-1590 fo 17 Doatnicus Maraepinue earp#ntarius. 2tO* F* G#strtnt Poaorstvo ˇ Piranu ? letih 1325*1355 • 7: Slcveneki poaorski fcboraifcg Kop*r 1962. str 39. {271. BspUka popalaro? 22. aov.1578. Vt Discidi cituaiiiii E.6. I60T. Prepie aafo, 36' 1a a&el. s MLse*a*lo vero ch« dei nobeli amemuno o laMfto pcchisel» mi se ritromuno sftiiza una o due barch«a aacorch^ della pcy«rta Teraaent« a p*na che diece ima Bdu^ra.11 272> Ibidem fo# 32« Frepls dttkala ^# julija 1578, 273^ ?S fo. 129. 274» T«. fo* 133* 275« stanpa dokuaaiitif 1792 fcu 151. 276T IbldM* 277. VS fo. 15* 278> gl. op. 219. 27^ Ibid*®, 280> ?S fo. 118. 281. Gl. qp. 219. 282. I^ld#m. 283. Ifcidem. 284» D>ide». 265. Liliro delli d&cit 1588-1791 fo. 17. 286. VS fc, 131. 287. Libro d«lli dacU fol.7t 8t 13# 17 ln 19. ^8^ Vi fo.76. 289. Pro im&Bifice. coaomitat# iPira&i contra populares. loltd ecrittur« p«r la t^rminaaion Pa«qualiga... fo9 84. 290. L0 go» ˇori oritožba 21. avgusta I6o7 o dohodfcln c^rkre.prari dcbesednoj •La qual ratrata d«pead©^rlBcipialB«nt« da ctftlio. che dal popolo •t univmslta 1# vlnn dato a li e uaa p«r cma o aiMai? Fol. 14 ia drugi virl. 291 > Liliro d«lii dacii 1588*1791. fo. 4. 2S* dan eobot« su K*llnarji še enkrat stlsnixl oljčne trcpin©, ki bq m nabrale čez teden. Iscedek# ali Mjboljš« W.^«» kakor ffiu pravijc v okolici Pirana# je iel za pctrebe Kapitlja. 292. VS 1.9. eap. 10 fo.Q5. 293. Ibidea L.l cap. 21 fo. 21'. 2^4. Ibidcm L. f oap. 38 fo.75. 295. Q. loraks Porljtet 3plitat knj» IX. (Spliti 1961. str. 256. 296> TS L.3 cap. 20 fo. 47. 297. Ibide*. 2$8fm Stanspe dokunMmtl ... 1792 str. 158. Tu M j* ˇ ispisku ohranilo pcrocilo 0 kojlgi iMno^aai wi;iber dosgginanti-u»% ici jo j« 1. oktobra 1430 aa5ftl notar Mfigulin de P^tro^na. Vaeboyala je spiaek dolžnikov robot po uli»ah. 299. AftMrtl populari 1573. lo. 6 fo# 5. ln aasl. Prltožba popularov 20. oktotea 1$7B in ˇ»• kaaa^jš« r*plik« v ist«» yiru. Prlm. tudi sklep ttO^sa ±n V«lik«ga sv*ta x ixt 2. junija 1560* o čiš5#aju prieta-«Uod l#*o» I466. Ea«akrat j« «na» prl« B«r eano i» t*ga l«ta* Daf«k j« nastal ˇ času Ivaaa Ti«pcla. 305. Ibidea. ^O^ tibro dell^ tjnpo&izion d«lli hoaenl iz leta 1570. Otoaaila am j« eano ta kajiga. I* *$* f# razvidno, da jm bil ti* dav«ic u«talj*a# y Imji«! J« naštetih 638 da*koplač«Talc*r# 22* ˇačlnom popularov, pos«stnlkov ali najenaikov oljčnih nasador« %z galjot« ao to leto plačali 906 lir da*ka po stonji 12 soldov od ums oljat kar poiWMii# da »o PiraaSani tieto Istc prldelali 1513 um olja ali 45.390 litrov* kar n* ojigovarja kafraciteti niti po lotIc« kaimitlB posod# ki so bile š« leta 1954 * Piranu# 2,a rasperske četo so pla&ali 374 li» po st^paji 26 soldov od urne. Vendar je ta dbtek plačfilo n«priffi«rno aar^ daYkoplačeval**r# L«ta I6o7 j« obSiaa «a to č«to pr^dvidela Y proračunu 300 llr# 307» IMd«8» L«ta 1570 ^e tuiHŠal ta davek 351 3dr# plačalo ga j* 306 dovkoplačeiralcOT. ˇ«č3jao«a popularov# Stopnjd daTkft so bll# raali5iM6 tn sic#r 52 soldov# 26 soldov la 12 soldov od urna. ^08# Ibidoffi« Knji^a naa o tea davku a« daje pošrobnlM pcdatkoY# 3Q9.# Hep«rtorlur4 rertun notabiliua to0 4#« ^10» (Libro della) imposission delli hoffieai If70» fo. 4# 8#9# 13« 15» 16# ltd# 311» llorteanii Pirano per 7enesdat str 39» B1b»o Lcrreaoa Pisanija doiu, 3X2 > ilorteanit Plrano per Ven#zda. str« 35 te CB«nu63lt o.c. atr, 284 j« mnen^a, da eo seataTio&H ceraed« delo» ma proBtovoljci» delooa od občin doloceni ac»I)Č&» Prar tako s« Bacusbi n€ strtHja s ftcrteanijo* ˇ tti| da bo bili ko&akribir&jBl tex»xxbli± vsi noild do 40 leta stexostit kajti pri ajea Jt aija 36 l#t» Bfrdisit da j© bllc v dru^lh aeetih drogač«, ali kakorkoll, j« T Piranu Tdljala starostna a»^a 40 l»t» 0 t« govcr« rokcpisi iu leta 1594* 313» fcort&anii o,c. @tr» 37* 314, Ibld^&^ atr« 40 in nasl. ^15> Ibidea^ etr« 37 In nasl# Kort^&ol cavajat da so s« siiidiki upirali ceri»dL,Hi š# po letu 1595» L«ta I6c8 so alndikl »agroEili, da bcdo eaatrali &a iadajalca doiDcvtno vtsakega, ki bl s« dal kftneicribirati, 316# B«nusaij 0*c# str 237« P&VA QlBAIi«lA flEAJf&HH Pux'ULARcT Jaj&^ovaki Hvar kroE «tol^^a# (H«r) 196e. str. 75 ttasl, Isti «?tcr: PoTij«et Splita* KMJ* II• Split 1961« etv. 213 nasl. g.t G» Uovaki Hvar. B«cgrad 1924« str,87» St ^ Vdanostna listl« ac ˇ H 4. saboj llstln« prim tudl Morteanlt Fir^no p#r V«u*i;ia. str 68* J^ ?S L«l« cap. 4 fol, 5*6« Jj. Lufcal Frančiška Foscari 20» d#c» 1424« II• *»*• dukalov. jS^ ktemrtl pcpulari Kof 5» 1578, Zaslišaiy# »tj^aika Kristlfora Yeai«ra 28. *»pt« 157t« fo* 2 aasl. 2x Ibidem^ Zaslišanj« Simona Yatta lstega d&& fo« 5 nasl. ^t, Zaelišao^e rlbiča Aatona ?*donio 30# ««pt. Ibid#a fo. 13» aaal. 3^ Zaelišaaj# Apoloaija VidaXi# ki je m«d dr^gl» slišalj "che aaco esai del fopulo roltvanc far coneegio com« aoi altei «t di« noi convenir«mc ctar a q«#l ch« eeei del populo ˇoraao*. Ali pa »aall&anj* Marka de Tinej"Dlcendo che qu*lll del populo ˇoglionc un consiglio.w Ibidera fc* 10 la nasl. IQ> Ibidem. Iejara Jurija Schiavuazija, kl jo je dal eabeležiti Apoloni^ Tldalls *S« bo podeseeroo fer nlratev biscgnarave talarli a paczi quanti che 11 se». fo. 10» 11, Ibidem.IsjsTa iTana Pitacco 23#sept* fo, nad 7 in nasl. 12« Ibidem. Anton Y«dorno: n«t che ad«B80 ncn «1 puol pib. buttar r«zza«lif •efl«ndo conBueto p«r 11 peasato ch« si poteTa pescar finc al muolo #t peecar ooa raeeagll p»r qu*at« riv«# 13, Ibidem, Aroraatarius Orfej Ba Ponte j« o Todlteljlh lcjavil a»4 druglmt WI discYat che #8001140 tuttl Comonltk «r* 11 dovcre ch« tuttl st«8B©ro al b«n© • al aale* fo» 16# 1^# P. Kandltr CDI pod r># ia alita rabua atoeeasariaa huiaa«3is tadi t Dlasiil elttadlal I8$S.16Q7 f3.l96#la aaai# ?4.lfrld«a. ^S.T.a 39 prl tla*u *t«tut« t« •ni«o prearli j« ^dpdUd«« ra*ualjiv^,JtftJti oii^arhlj« «« Jt t.ita «Xlr«Bir«lafd« j« »?«taliti populari t na«a »v#ta also mogli vč wi~ rati url Ugrsinjl »tojc aolftatl. ^S.Dolutll ^riitotDra Mdrs 4.<1«o«cb-o?ii Ufavi7.*vg«Aata 145> ia S.**ro# 1464. 2?,PiytaX iLrlatoIom $»*a X4?0.frlj« pdpalari «d blltiaoa«t&tAd«oi9f *«t«r /avUio.Ioaa! «oado. 2LJbXdld«»«liolidXioli a* etr^d aapa^no onvajs iv« la«nivlcl pa njeg^-vl& virlix aista rMamljlvi .^apui^ri ss v 9f«t dv«4t«t prlall pr«d 9stAJ«ai* IttD*# 29.3ttt di?ttjs«tib Je bil ««st«Tljca 1* 1 pl«»iČ«v la 7 popuiaro?.Pr*ttO3 do gla*ov^ajH p* «o i««li @« aodai^i in pod«-»tet. 3Q.^atcal I?aa« 4ao«alg«*23.a»rcft 1464, ,31^/ iaveatarji *trt&«» §• «rhltr«9ld g« vst&aj« rc^rt^rlaa reraa adt«bliltui aaliajMd altd«— 60 a&t*09t"?&?ULUur«$ 4aid«« amti^ttitaa as^o« sub 1304 •«*• pr^oura-toreo uaiv«raitat«3 eoatra oa-caaitateai vs>Oftta^lf«at aotaa olariaalfii doaiai Aadrac ?al«ria daclar^na pr«iict3« aaa •38« proouratartc aai— ˇ«r«itAttafa«J taaaa %adro«daf pdpolarlua ut ia tdraa prooura m% dio-toa «at la procaaaa C.precilctP « 0.14?" Lagicao j€tia|j« aiia tr«lw lstati tadl prDoet« 3aaa^cac s A^ia B.Y iSiataaffi ariiiva v Uraau ?a aiaa ohraajaai.Iatl lavaatar pa aaa opaaarja,** Je otl« "ooati-OTarai« oa« oivioua"? čadu"iatraduoti«ila aori ^agiatratua Jnattaaooliii^.O te« arada ai v Uraau alicmitih dro^ih vir3Y.Ugl«Ja da o v X?X.dtai. 3«aaČaal paalutalll apratiti ?lraa poa apaiaoljsJo sddišd« t tCapra. fo d9#laj ai bilo Jaaaa,?ravda a« ai#o anraali«.Ohruajaai aa 1« tri-Je artpltti aai dpkuostati 0 v«lii»im baju 157o 43 I>d4fata ajimi tudi M v ž»nrl aotioi ia«a3?«ai"aotu» asniai ^alrea iml*ri3* ^ iz^ ?ro oa»Uitate ^iraal coatra adonolli« 4« pdpiUd lo#lG#lt>L4 u.fo.lu. »r*pta Jt datlraa l^.Jiauarj^ iSu4. 3JrDl»«idl oltt«dlal.Kip€tUl9a«. Zk. I580| fo.ll^. Prapi« j« datiran 15.*eb*uarja 1504. ^ Xbide»< fo.120.nasl.> Pr«pis je datiran I4.aprlla 1504. ^.rolden. 36. Duical 3,jair4arja 1511* "Bavendo int«eo a qual condlzionl #ra dedutto quel fontico • »• che... quelli jftdfthl&alsl noetri orano coatti ed a&tretti de relinqu«re quella cltt&*" 37* Eukal lO.januar 1511* flexpress«apnte oognoseao la causa d« qu«8to procieder dell fontegh«ri, quali d« ditta opera ai hanno lft«»ati correr debitorl*... et qu«eto euo ptmlcioso dee«gno Tedeao havar uortito ejffecto, eae«Ado dlotl fontegi«ri coadiuTati dalll preo«ssori vostri, quali hanno ecoaao aolum la p«na muui el ceTedal*'. $8» Ibi&ea. 3^,» Disaidi ctttadini Jlo«5« lt»07 L.fo.210 aasl. rerainatio Bernarda Ponatm9 Frandi 1» Mialo In Orija V«nier lo.aprila 1519 naTaja pritožbo ©indikov proti % fod«tju nekaterih podestatOT, Id eo itterjevali eaap glob« br«« dolžn^ga kapitsla. 40. Ibidem. fo.27. Fr«pls iL l«ta 152^ tto5neje ni datiran). L1^ Disei ln Lovrencu Apollonio Cfo«59)t obCinokiJB blatejnlko« Fr^adltku Dapretto-Furegoni (fo.92) in ^arKu Pctronio (fo.97) t«r blagajnilcu aoli Tlarku Cald&na (fo.95-)-folb j« bllo Ted. Irrraeae 00 bil« ncd leti 1545 do 1549. iis. Eepertoriaa rerua notaMltun fo.ll. 44« Ibidem, fo.12. 45« Dlssldl clttedinl. Kipetizione.... 1560» Y sapor sa plrartro eo bill posTani sfcradi ponererb Iran Venier (fo*9^)t DoainiJt Aclla Torr« (fo.100) la Peter ?oia (fo.l^). ?: Mesldi cittmdlnl Ho.5 1607 B. iaamo m l«to 1555 prepia«, kl potrjujejo, da ao blll taprti Laradl poneverb Anton Coloatea (fo«13^}9 Iran Apolonio (fo.125-) %n NlkolaJ Vidall (fo.lLo). Ietoda&uo pa jm bil »aprt tudi Ivaa Asantl&i* kat€re»u pa je uap«lo pobeči tn bo au zaradl t»ga prodall "ua letto, una ˇe«ti»EOlet tt uaa botta de Yinf1 (fa.127)* i^ Maeldi cittedini Ho*5 Io07 $* fo*154 naal. Pr«pia obsodbe Siaona franljaf keteri HhaT«ndo 11 govcrno del formento di dltto fontioo, c'sta ritroratto, ch« audaceacnta nm ba 25. rubosto eaaverttaio 11 dtaari ia aoD auo * gmaš* 4»aa;> d«l dltta foatico.^tr pravi 4alJ«fda Je fcil absajea aa plačila ?3a«v«rj«a«fa d«n>rja,na l«ga&3 člsa*tv« v Y«l.sv«tu a« vs« iiYij«aj« ta a& Ugm Ja 1574. 47.'Di»»i4i aiHii^^ -i^*i.t.— • .. - - _ DC-BASJOU "i**\' jg^-' 4Ta# Frl». Ktcolichs o.c. ste. 32-33. -##4i4.^^# ^k^^i*. 47b. Ibl#©m str« 58, mtkimi \l,m* L. 2SA?vl«.a«l9V«kt?0YlJ««t is>m«.il.»tr#22$. j7>iftli»ai.gtr.25O, Jjc^loidei str#<> 4. li^jaidT^iBvmr Jcras staij«4a »tr#^4 6u.lbl3aa «tr,il3^m*i ia a^sl# «gi.2Cl BCJ l>7tH- 1614 ^AtMrti popaiiri Io.5,137^ f9.16v#Il popala sl l^»«xwU riaa i« ^iumd^ ai o«tYftv« «1 pDrtotoh€ fu «««•« grmY«x«« p€f aadauao". ^ As~ Mrtl papulari 80.6.117^ fa.Vfl•?*«pis »kl«p* V«L,«TCta i.jonljm I56O."Lf^a'iar4 partt ,cii« «1 d«ot>^ oettar ^lJpDrto dv«r ««Adr»ot3ldt •«««n^o 4a«lla griiiid«««fit« aoalt3,Ghe m p«a« o»a «aqo« ^raiid« el pu5 fttt4ur «t ftalr ia ^u«lla".^titp j« ataaicDait,k«r j« oil^ m »eji 1« 6u »Tetaiiov.vJ teh j« gl»3»vaid ;X ^a 29 P* pr^tl sfclcptt, i»«i«p ai pr«av 1J«1 ori^taaibit« r^oat* ._^Lri«»iai cUta Jlai#aip€tlAiaac.. .lXiv, ?r«pis 3a^3?ara plsatjtva 21#«VL«&atn 157^,^^.^ ia aaal.aa 1# »*ritv ti-to *a«crti fDpal^ri Ia.6 X3,7.oaal. 4. la^ldl oittmdlnl.Ri^iti^lda«., .l^.Prtpia aa fo.49.U TiAeserti papuUri *o.6.1>7o fs.S.ia f3.2, aadl.Adl 1. 5Tl&14Uta. Meita v49VAtd« J« Inbto olacal« aada-«««tll3 4« «YOjt a«l3 J« »aral« pDtraiilti v«t svaj Jta«r ia proiati ediftD Jc9k9*iyfci j) j« preBDgla.jraga vi^vm J« ^rsdala o«ia a«k«j sik- 26. k&Aca,*! g* j« &#*ail«&t.75^2_novabra X57«i. I« s«at>uilcii j« bild iv« trttjlal goapodarjtT papaiarDV. ^rlaoten j# 011 tadi H»K3i»J 09laa9kl Je papalaroa «v«toval ttj ssčno prsvdo prDti ?tl«8V«ta «a dlajianj« br«a«a.PD5>uUri sa l2T«dell v«» pot«< ••»ttmka ne smmo dd »vojlB predetavalt^v^ttavttc tudi ol ddlaefkl «t vai vlrl imtaajejo s« poBteaJajca la *ispatUarJa pDpalsirov.To ^str^uj Jaja ta^nsat r«pliic« popaliu*^. 24 .Ibldw.f».24* .24 ln 55. 2S.30U-ftarji ao rftjpolag&ii • patlaD »ali ie da prepovaJi trgoriae 2 aal«- aarjev U;a«d«la3#^ri*«na^pitol^ dai aail 1556. ^.Assartl papva- > f • lari Ho«5* 1576* fo.^.nael. Do ena*» sakljudka je priftal Jficolich o*c»8tr»54*t ki pa navaja aapačno lctnico (1577 naaeoto 1573). L1*. Ibidea. gd^ Ibid«a fo.lQ8.n&*l. 2%_ Ibidea Xo.47. 30* Asserti populari Ho.5- 1578. L&ališaaj# Slaoaa Vatta, ki je poredal, da laajo apomiki na apiaku reč kot 570 l^udi. iU. C. a« France«chl: Gli atatuti d«l coauae di Flrano d«X 1307.... L.X.cap.o.6tr.l41. iia atatute leta 1$32 gl. prav tam str. 174 ln »^tatut« leta 155<5 prav taa etr. 214* Za ©tetut lata 15B4 gl. Voiua«n stmtutorua loOb. Uber X.cap. XV.fo.13fe aa«L J2^ 4«»«rti populari Io,b 1576 tfo.17- Bklmp al nat«tt6n«je datiran. 33* Ibide« f0.123 naal. 30.okt.l573» V da&u pokiestiit« AoLel* Dolfina so prijavtli *» nedovol jen ribolov Jskoba Schiavu^iiija. Obsodiii ©o ga na sapleubo mreA« in 25 dukatov globe, ki jih je t&koj pladal. Zaradi eziak»g& pr«« atopka j« podeetat Bon ka^noral SJateja de Tine inJVana Aiitona Vatta na 25 dukatov globe (f0.124 naii.) I»tl podeatat j« k&auioTal sa nnak preetopek Antona Bohiarona n» iiigon. 10* aTguuta 1576 Je ribji dacar vlofcil pritožbo proti nekateriii ne» ftnano«« (fo.126 naal.) 34« Ibidea fo«42 iiasl. ^^* Ibide* fo«41* "Poichd a quetsto caodo eaeendo riepettiraaente potcntiasial, talmente apaventano 1 perticuleri et noi altri tuttl9 che a poco al faono et l^gielatori noatri et patroni asaolutl, non tssando chl alle voglie loro habbi animo di contr&dire..¦ Boa i atr&TlgllA che qualciie volta a'habbino laaaato uaclr di bocca clie ae b«n« 1 popularl aono patroni del euof aoi dol eonslglio aeao at d«l noatro et dalla tcrra patronl". Fadobne stavko mMhminmo Y«dkrat. J^ Ibldea fo.17. H^ Ifeidam fo.17. 2^ Acaerti populari. C.Primo 157a* fo*5. 22i Ifeid«* L0^ Ibidm Lo.6. ii^ Aeserti pojpulari Ko*6 fo.llto* L2^ Ibid« fo.llo. 4^ Ibide«. 4Li Ibidem.fo.115. Bokum^nt j« naet&l aed I4.aa3«» in IB.Julijea. i^ Ibidea. ^ Ibid«a fo.116. «••1. LL. Ibidea fo,ll4.naal. J^ fs I,.X.eap.23.fo.l50-nael. i2^. Asaerti populari ffo.6 1578 foaie. L2Ll I^i^^a f0.112. nlu queata t^rrm di jpirano && alcual popularl veiijgoao eollevati m% »edutti aoltl delli 2S# faaoloitaati ai 4*tta laos caatra 11 aDO«ii> afce oad ii qa#sta ow alglls), ricsrcaoijfci.ch« vagllas tsstr dl aaa l&ro od -ja^ala at 41 caatrlo-iir aellt ap«aav lataadealD aa.>»a*s alcual la*s gravatfl et pr«t#a»i»al*# #rl«# taai iA©s*rtl pa^almrl lS?S.fa,2,^l^ Xola*si# aasi. 2i^ Xbia«affa.7«A**i. žL^^1«* f5-3. ila. I^i^« *». i». fo.l*|aftel. ^lbit«« fs# 1?» aasl. |^ Ioid#a Xa# lff aasl# ••« V9l«va v«dtr i« «3«#r ?a/«tto irll« «ro«i« dell« oDoiuttor« it ««11 f cha al edaJa<39ad da aoi sltrl >«r la O3xojlta,p rcc# lav-ro 11 oas— eitrl ai ttagaaa 11 dtaarl e aon m p»^«n3w# €3, It?lita ta. I3#aasl* Aat^a Vaajraa j« m*'J arugia r«xelj *Et co« adtss^ asa @1 ^ajl )id tattir rts2ft&llt •as«nti9 c^aauct^ pijr 11 oase*to cn« sl pateva $>«•-oar Ilao ul «udld9 aal ^paioaij VtJaii, claa ?•!« «v«t« jt ^oaiii.ai tai alieai pa^ov^r. Aipjv.^aal j«: "I iiš€v%y ou« m&co eeai i€i pa aia t«l«Y«ao l»r caas^ia 0^1 a^i,11 #t&y t**9 Jt I,spdtrc1«l 'I«*St» 0« Tlaei" ^lctal^ ofa« ^a«lii d^l 93 ald vo^liaad • 8i$r 4«1 eaasegila", S7. l^laem f^# 6« žftftlJUaal Jiiiia /«tt«t *?dgllad v« icr ia Qb* €9ia v#o p«»i 11 dsasrt jI aatonttA, •»»»nio fstti aaJCgal tt saeo X^t«4ii«rl*# 2asUife&l Ifum Pitacoot*«t fattl giaetlolsrl aai«s»taal «t f^nt«^ rl11. fo. 6. 2>a«ll*»Lal ivaa /ragia-c»aoi " cfat ancs ^a«lli J:l pa alo taamcro fattl jaiici, Ja^tiolerl, • t altrl afflol%li"# ^Zmeli-tjal i^mii Pltaood 4lbli3» t90 7.)t •et cb« p€r3 vDl«van9 aniar dal ?rlaoipa aoolS faas« ^v ra«ta •#-» OfiiD la le&L# ?«ochia t^cb« o«ri vai«vaa;> ch« a^a am^r Xo«y-r3 rlctrcat« u altt« 1«m* v«catoit." 69. li»lq«-t f3.16f. iaaU^mol Orftjj . apoatet"^!^?« *1# I nla«va9 cn« «ssta4» taiti e^moaita «ra 11 11 dorer che tutti 8taaa«ro al bene «t al a&l". M&rko D« Tlne pa Je poY«dal; (f®»12«)s "non voraveei, cbe a«mpre fuaoeao suoi &ehl&Yl, et cho non podesseao us&r delle noetre raglo&l*** 70» Ibidea L©.6. Sinon Vatta; "nol pa&fceao ogai cosa et loro nobili non pagano eecondo 11 dover le graTesft«*« Podobno tudl dru^l. 73^» Ibidem. lYan Fr^iiacomot * che per oueeto conto et pe;r desetriger «1 mlo «t anoo de oad.alk ban, Anton Vedorno, Peregrla Bon. Franči «k Bonlfaclo« Jorij Ca«pof Petcr &e&laruLLl9 Koaon Ponda-Barbojo, Anton Barbojo* Anton Barbojo "e«caiido", »aači^ak Brocca, Peter x>. Olaltat, a*a**šlkt CjrtafA (prii««* &i *am) f IvaA Pltaeot, JarlJ ?9A-1a9Xv&ft 2a«arla9 Aairtj 4aar3t3f SiolaJ Br«5atiflv*a ?3&ia,?lt ?9ra«6«r99 rilip Vatta, ^a*a ^aatrsvU ,?;>.*«*, AAJr«J ia liitolaj iHaraooa 1& ]ftr*» j« 7ia®f M«4 ajlti Jt sana i a^viia a^^c»a3ir. fsi *Et«U .5 • ei?t« origlatfll". !&*. iU«t4i oittAllal la#5#Xd07. • pal^Pt O.FrU^ l>7^# ^3. *L. §S. ILiiaft p^ar^Ha«« i«Jt«aja t viriH brt5aa# 211 s« Uf la j« « s^rju avož-aD -^o, v tori t ms^Vfil atj dt idUlll 7S all itaJt *a$o pr«j. ^) a»rl C, 3rit3# f.3 la fla 1, in :>/'>. pia t Ditsiii olttaUjal. iapetl-ilda«### l^du. fo. 47 m*^l# Oi)tu:U Hftpcrt^ri^ rfirom ast^oillmai, &jY«rear 11 «1 eaatfottaa i«i siato a«l ^u«! »1 attr^viiaa..,«11 o7, lolfoa- ad. luls^. f0# 46 aa«i« fi&^ 1 &!$••, 1^*1^15«» iT^. Šf. gl^ Iaiata f&# 145. 92. A«g#rtl p^^^larl 3». 5#/3.2if# ^c.Dit. W7$# SLU ^••¦•'U p9p 1^1 Um X»#l»>9 aasl. ^r I^ia^ f*#6^. Am«L. 2^#a^#157i>. {pffi Isl3«ai fa#l>2, JŠa i«>i^^« ^3. U3. aa«l# ^ lolie« ta# 1^1. itaalf \*9* lalcl«« fj. 15S. l3in l*Um f». 165f aaai. 3^2n :lB>lil cLtlaUai S^«5« 157^« 2ft3aj* rf^lliui lY»a« ln Ivna» Htrm Aidio 9 pr«ivl taal aasie la^i "st §apar ll»j«a »Jjazi^a« il« ^a^rta ««a.l« ia^taatls «arlptaraa 3« altra ceata« Idlll« oaa >»aio^a aiii^iti* *\x9tm **i*mln* (f^# 45 ia aa»l.) 1»>A Xoli«s fo# 44f. ^4P| Dlsaidi 31. •mmdl&l fo.5* 1607. ?npli 6, dlcts&ra 157&. ^ddtstat $>Q4ž>Tt v sa-por P«tr* la DaalalJt* Patranla ta ?«l«grtaa -«1 š*aaa *a poaoTaroa aa a&šlai v &JtUL?&*m 4aaaita. 1049 11*. Xst«L« aae «3 9S>**aal y *a?or oisialfc tUdaia-C«ia«a« ia Ar«gl. J,Q3 . Dlsaldl cittailnl S».5.1607, Frft^ls iakoB«Ata 3* aavea* V ^apor ao pasvaai livma Apolloaio (*a *alg aa obclal v *a«situ 461 lir ln 15 a^ldo? 1a ˇ fdtttlkti 195 Uf), P«t«r Petroaio Q*littflaf4ci je oDaev«ril 2#1>4 lir. 13. aoTtmbra j« v »¦ipor posvaa il««rlic Petrinio 2* l^ig 157 H^* vn^aj al j« loig taicdj !>3r^vaal# 16. IOT. «ta biift aD-t/^n« F«tt? C*iim% la iolg ^ri fMu. %im la Ivifl Apall^aia a« pzmv^rtM ˇ bl^sjai dbcla«. (5i.f3#7> aaol. i^^asl.) |^f isetjpti p33«O«l Io#6.1S7a.f3.S^f. ia7, Ibii«a t^|5a# ia p?it§t«t3Vfgft 4aevnl^ai ^attir« crtj^a^lali ulli iat^rvaaisati 4*1 p3yal» iorii ftst« e iaaat Pitaooo p#r l*«oaali atiuim^ c^astii^ itlli SUa«.« i^r Disttldl «lit*iiiii aa.6.1§y7.^a. 31. ^r«§>la ialtala )0,aict#157^ i»§. loia^a Xt». yi. aaal. fr*pl^ loicala 3o#Oict#i57^. pdiaatattiL v &d%?ra. Il».lol4aa,i9. $0 oasl# ?repi« ox»Aa tr^H a^ ^il— fcsnr pj .iil^raai ia ^laaicsNi, 111. A sertl p»pai«rl I»# 6.157^. Fl^mi paUn%*%m V^aUr* ^ark lat^atju J&iitaplalja (*:>. 1>6 naalj ia Aa4r#« Ja BaaJttilira (f3.137.) 3.aDv«si# 157^. 0%9Tar« «ta prl i?€la 1# ctao# ia hftbporja ia 2|i«o# ia iaura (to.143 oaal#) ^12. loii«« tz% 163. n^el. in vi »HeaiU clttaaiai t^.>^ aael. Flt&4^^ ^i«3tatay ta ita?ltaaat datiraam 22#d«o# v Plr«naf 27.3«c«m#^C3.)ra, 23. dao.pa * iia^arjj. 1^3t 1^14«« fa# 164. ftt^l. Jnl*? ?rtt€a«aa# e«jp j# ar »dg^att -^a ai bil iDrTUlir^a pr5ti pdpalsro»9saj 4iai j« Tlija >ri*a»- la uor»vic«i>5*% Š& clvilnega pr^ceaa. .I«dvoaiA9 gr« sa ta, da a« ls ?r3c«aa ialači v^« aitte,*! gavarija d paa«v roaJn v fsatlica la abclal ia ia e« Jaca« aroc#a ^r^ti ^rlsaatti« $ii«slalari I*. 5# 137^. f». ?4. aaal, C^t v^aittlji ^^ra iataajtjd »taHsit fsmčlškm Br^o atJ?sra«Ja M^aalgadift^ ^etra n. ^obiavuuiiiij«, irmm ?ctr« Aadrasft, Ivmm Aiors •, ia Jarlja testaj Paleg ajih »« asJatttaja -io arsago... «t aao faaieg&^rd clttaaiao, 4« *s*?r crsato ial aD esasiglla," (?r ipta ^jcXtpa p^aestata cateta Garalt 9. s«9t9 XS7i) 3*dict# Jt t/tl p^dtctat aa prttožoo pl^ustva ra*93 iiXi ¦cba l*all«ttiia i«l fDate^aro fcia fatta cia a«ter» p%r rar^a^ i#l pa^alD «t pcr 11 eittadiai ial saa ODaalglld, (fd#6,) 119. T)la»la4> oittaiSial. Kl9*rtUlaa«».,, XS6O# Fr«9l« X.dict#X57^.(^.50.aa^XJ ¦Haaao etdatto ^atlii p«acatDrit XI ^aaXi v&rra&d&aa iar iaaao la^ ftaits aXX« ptaufeier« 41 c^moalta,« i^a. i&Ue.a, Ul~ ai.oj.1^9. ?r«jpie daicala i3.o^t.li>7O. y^t. ?ra oroaltata Piraal prooaaaua la ooatra caaaliiariia iuatia^olit. Frt jis rmaaai^ l^.itor .157o# (fa,26.iiasl#44 X.) U3. Xsla#» fd. 261. X24. X&ldbta fa. 27. XiS. l&Uta f^. ^7f* M<^ft IOUm fa. 27#a^8X. X27, I^i^žas fa#2a. X&B-!6iJ«ai. 1^9. ^ttitaX 26.JaXlj« X^7i OX.^tamp« Sacaaeati atr.la^, X50. Dlaaiil olttailnX lo#6#X6O7 ^3.54# wain r«o@jadd Ucii ?3,>aXar*a la aliqaa part* a aoti ituris iict J^^1 la« Jam praUotts*. \}l«, LA*t sd aaatala ta plsmafiil 4^&9,i&&Li i*9 da •« „• *a i^&o ^d XS.ta0r. la kdneaa »«dtca av^aata «g^lX veaj ea JtDie^a s d9Liis@atX» Oa«nj«al ii. pceoie •« jt 5bi*aaiif&^r j« bll va«*ea ««4 dg>&aa&3 ^raiivo lata A&>7. 1}?.» &sa#tl 9».;ia«rl e#Lrlm*#f»,2 aasU 15^ Unrll p^alarl lD.6%I#«oritt4r« aaa praaatt« 3. fa1 a&sslf i>4A lalifti L:>¦ 1. 155. iDldkss fD.l4f t"^3t« 1*1'j)ort«atl« Stl a^i^^ciOjCb« sl p3 si Jtar aasi. 2S.st3t.1979. 1^0.^ l&lfl«* f^* 6 a*a. 14i. HmIiIIaI cltt«4t-ai..ilp«ti2i»ae ...15da.X».7jJ. i4. dlll t&9t Htari« Ba-irig99 /lilf ?toSaf ivua is O#tat ?et r fsaia, Siolaj ^saia, ivna F9ad§tAat3a F^4a9 lvaa ?3ai«f 31. ^a Ifctarat I^a E&&2l€r,4at3a Hoel^a3i9 Ivia .3iivDfIZ3 ^?«ij%ra# 31*dlmj E^vaiiadf Ivaa Fit»^^99i@raej f«ai#r9 »'iiip C&&L»agLUi (pritx«it ai ^n^a), I*d ia Alatriic ie^^a (orll ic ai ia«ka), airOlsj ii«vaila394adr«j ir*4iao»m99 Oi^rlJc iaraoco, Jsa^o ?M«» It^. 14 3. laidž« X».7>. X44t 4«>trtl p? olftri Ja#6« l^. Xd»2f. Preple 4aAai« lci ^sj« i«X pa »ila «t arti^ri milm %evru &*-ctra 41 Cdt-rid" pravlcs id vslitv« I^atlA&ra Im «a€^a »oatrs, 4.1 ftaj fr«gl«daja a^cia *• oia^aja«. |^Jift &a«ajrtl pd^dlari.U.Prti99#i3# 1 ia ABijnrtl p3vOl*r* la.Sil^TCi la. 117 a«sl. ?'';-;ls ^oračlla ?oia— •tata »tsta Trffivisatpa Jt«t«ren ele Jit1a ss» Oill li# aaj* 1379 Ugaani aeE%terl ta kajajl pmalmri •pr^;ter tdl«atla 11« (t.J. ;U'ice«) lliatt11. iiSu. ^ya C3«oiaitat« Firaal uoatra aoaaaiil^ j« 33o4a, fd#i3.1$M« Xd,l# ?rft3la psradla ^J.jaalja 1>76 o U|3aa ^oiij p^3almr»Y s«stm drsaoU fpro^t^-r iit«» euss k$ laaoaa ^a ct&ol. 119 «t cd^meatlcdlaa faetaa odntra ela*, Slocr pa sa p^alarl i«-sta Srocia ž« l«ta 1)?l prvi arsd a loakciji i iriava«^« J«VA«^a tDšil— ^tva, isa pa oo*ii3« «aoga k^rm:ct*rletiit kaaa^j ifc Javaiii prmv^orsGil— *^v« ^jt ^i««i4i tttttaiiai «.5#a#i6aT. Ori^inaial ^*ivl «0 «e oitss*« daslauaB Oedr&iua Petrmiaa «t »iailcss ?irmi ?ra erastino li« «d iaataatiaa 49$iai Jsaaai 4m^dsil Ad ialuua %aibxe lat«ry^ait «t •liit(l# J|,y4a FrUad«vaai«f a» dl »td4 «11 #* Jhrajea ˇ Baetitah, a^«i. \?#. I&iiej. 0 Hrai^sclal lola^o« (C^airat^rnita ielia C3a»>- la&l^n«) alj*^4 tiri 3 bratavv^laafe aabtaiii Jrti^ih p>dl*tii»Y9 faSi -^r- t#aat je a« nav*,ja. j>^?^ ».Far^r. U ravftl Ut 3«Ia»tal or^mal Pir»aa *%plBt v ititft«« %oa«Ja v Pinna. 6 t-h isr^lUli 9d« ^avaril o« ka-» tntj«« iraL« lnačlo« tr Ujo aaair^tQ3,xj. ia at blli pre^^gaal p^ularl i^. Uc«:,>a»Ka kiajlga 1579-1365 lm«aaj« 4#aav.Mir*4« Y€ai«ra olia oal#$tA . iar L>»a«al94a Ja -.vsjjo at}ln«t žmkljoell 1& 1a j« ^olaat aa. stopil a^vi pD.esiat.C^ri^.0.35.) lSa. ,l»*iii alttailal. El^atUlda« ... 13oO. Ldd«ka Je p3Šicdadv«A# Maaj^iijd fu ov^jalo« la prvih 49 llstav P3^?ui, ^a Je uli ?o^l ^1X9 a^3t5vitt,icij ^9 irsf93Y%Xt fsaj prvl llttl.l* pa^Joal^ Jtaa^kdO? ˇ«aiay4a «3 v»I Tata«jil do^aMati zaroial aa prvla «traa€Jn.dTŽic^n3 ^rc taai ta *L va4a«J-a« doicu-atnt« ls prviii «e&*o«v vladima^n ?Di«mt«t^ Barw*ljaf3a aj^gave ?r^« aa8td^fiE9 je YXada% nmrdšlia aujooij p^aJsr^^l.^ataJ« «#at4a jc fcd&tks pdšltddaval a«*d^,it«r j« a»t«X pr«pr«clti,da ol t^s vstbdTial 55* UOXD*;-*T1 9»«tall aevaral. 161. la lii aittadi&l 4?m 5# 1*. marca UdO.Prtpla a« d3t)«i«dao laraš»s«]>t atadfttd d« aua »lL&<>rla olari#~ •i«Li*<31o§4 al s««l Oiti olj*a aooea arftdait v nDt «11 iati ur«d t«jcajfic9 »u J« preteltli ^aadsita* d33s.Bc ao?« Uvdlltv« 41 »»rml or«t«čl ic^ataaaoij-slci čaa 4 all v«i a«scc«f#l9 p* al V€i|«l9 *« ˇlo«did««tia *o ta«ll iaata-oictjaitl čas »amo sa 9VDj urna.VlctiD3il ao blll aajbalj »a-iisl«-. «itt ai uriiniki.iato jt Ollo t«iko aajti LJvi41,ki t>i blll spo^dbal ta »lažba DprtvlJatl.vlaJuD ilndlitov la drugUi uradniiov sa l^hko 9. pravljall o«ia a«piam«ni »jUalci.2« vlctioa« td ai 611» aagoi*. XS5. DUsldi eltt^iaiJlai>,i6O7f^«pia UJaaiJa I^w.f0.356 aa»i,)a$6. |.oid««#f9«>O? a«al#?rav tmk& taai v pr^ctaua ©orlptar^raa proauotarua pcr *dv«r9ftri#«.S3#9 15^0*1^1 fo*l9 ia n^«l#^iar«ji»«a ttitst vt?ra 4p€0tadllt fid&ttatt&te ^lranl oaatra Slo^laum 09/a«a» alloa^a« aastrta poouli prQoarator€ai ooraa o^pitltja« coa^ilii S«o«m.?lDŽ«jc It So.9.fo#3 lš7J>U*iU olttmdiat Iw.sa6D7 B>fa.5lO# a««l.Fr«s>i« i? JoUJ« 15^0 ^fSjLol^s^^an «s«#aidvl ta ^aeati ooatlgllo Air;>ic**-«ijt aoražlU fettr«J« jkat •« j« r t«u priaiara. 17aft?gaeaaa«iii 36. Vloitit fc la.S.Pro aoeotjtOili ooaaaitjt« $truii oaatrti Slc^laaa Oo^atua.. ,X^X f3.6#"^uibae vlsl« jatsit ooaaiiiaa Q3agreg**ri,^oX rtdaol aaa jatuit.^ula h3&La«t d« ODasili^ er*nt lDri*,€t r«4uotJi« falt se^eat« di«. ližg T Jr3a€«aag »ortpt jLr«raa ^rd^uotmra^ D€r ndver— štln la JuriJ /«ai«r,I>CMtialit Aj>oliDaiaf ^«rcv»rd, >«i«^rinfli»3iini^f ?itir la v*arkC3 etroaio ttr Illtolaj 09lam#Ot «maajl j« podslsal uOjla nt«oca-aaaain. UJ^MdtatdUAUl »a &Ui t«daj Ivaa ?taali# JariJ ?dtraala la Apol^aiJ *pDllontafa^^aliti p« Irma ^•ttn«rffiio~ 1«J Aaolloat3,3erQiPa /art^oai 1a ^ak« >«taoo3.(5^al«Jaji ai š«l v B«ii«tk€). |.^<:itIfrlit»t* >risaUrloatatt »«a*n llo«atii d«l olariasiao R«ttor «t pal ttaxi Liceatii a«l pDoalo*. lo;.Ibl^.y dra^ea &>š«lcsti pm f*mdm lM,loi^ai.f&,53S a«sl lwLJ>Xsfliii 0ittiiiliil#Bi9«tltlaafl..#X^0#Jt9#l>^*BlU »oilvan ?«t«r A«3r»63,4atDLU ^hlriii^ongD,/at« j ?«ilis«mrdti^jat€jr Jtra«J lc3Tcčt Praaci^*it f«staf!iitalaj iaaifi»oio,Afitoa Ved3ra»,lf ui ?ltaoo^tL*oaar( Pora«a«ro,Jorij ie&iaviuul,?€ter jrorlaa la Bmldo #la F?«aLl&fe»# 190 XbXita f »4X>; »Aacirej 4?i5roa3,JariJ ,oaiatUUt« ?a*traTteh,Jaxi j fta«. t«ylret>l« ^3rD8iaitJ«ra«j Maj^raa^Iliidlftj :3DatfaciD la ivaa Brdooa. I91.1bl.f g to.l^ a^*X, t^aaieaiic BdafiCdrteLij ie Oart««!, larea d« TU«fXv«a E«^iv3t^t«fma ^i^araa.Aa^ci^adlo.aadptr ^«rd3(raod«X«c) li%irrtacij v«riatJait3D aila.la Ja*3& D«IX3*«,?li i« d«X*raa'i ia ?e-t*r vantentj, i^aa&l^g.fogsi* rilicolaj SM»iffaX*atta a«r40fJarij ao&bo.Karalj li 3st«yIlkdX9j X* 3at8,iVaa ?«aXar, ^Daiaiit Iaio,lT«ft ?et«r ^av«a*D,xiko %r«s?ia ta Aairtj B«vaaa9. X93.Ibli«^{3.1X1. •a^. 1^4>?r^»8sat seriptiAraram,, jl3#9,l$iX.fo.^. X ^S.lolieai.fD. 5»? tfc* aapXia aiulvm maiUtiX B«r3^uijm"m«ie« rftrlsaia«*9iajad a- ltfliU t3tttt »"J^"1 PiM.. l^.id,« Xa.g. M. lO.auro« i5fcl n. 191*1 fcltai fa.U#Pr«9l» akle??* U.aarea 15&1. l98.*raetaaaa acrlp- la.^.fs.i. goo.juidi oitudiai Ei9*tiJBtm#.#.i5oa,r^.iX4. |^t Ifetda* fd.li$»Pa sfl 33lai pavra« asdalstoai 3t>lt*at *3 srsHa^sii t il-MlL C;>iajiO*a,AT^a&tia tfeaier#?eter,^3aiai* ia ^itgrio Jetf3aio#la potrdll« 2^.ap*U» 15^1. 2OŽ.Dlaslil «lttaalai,Al?«tiJiioa«...l^ia. litda »• Jotoa »*>pet p^ativi 4a sodalca. ^w3.Ibld«*,ft>.!34 aaisl#i7# «^U« 13*1. 2O4.1bld«* f9«127«Msl. 2k2JLl»id««. .v^.lblita JT3.25, a3#«frila 15^i# &9T^r° «»»oalt*tt Ptrmai caatra asnaalile 6m 9*9**-10 C.(i*ol)*9#13« ^Co.i&lJgfl fa.lu. iii^^kal Ii^3i*ja japaat« 22. maja 13oi. il3ribLz*n/x*tz r pittaa iv«ts ae*ftih ^c.aaj«. ^lI.UttiiA X)/1*jrl*Q\a U ?irmit;Prip^«4dvitX«€ ^areiuo lajaar;),^ Xct(i9S4)t ? lct^slnj« «c»ata dei TfcDl T 4tadracfa3 oir^aaki pitaigl ta*D oriti-•kall a« ljtid«tvs>9La •• i* apri&.U65P3fc«ni ?op^lxri 93 asjaUi aoči-aa.lDžo ia tzalK t«r nAga^ll Y•« pi«ml€« U p«idč.ilor*li ss jlb aa trga la iilat«vali oi ajiii,!« taii saail divi^jo Dl*tD aa &*i*Jct ia ga pl*alč«a poamdici i>ia«tjk« 4i#l«je ia a* tr^a, a« j# vatl« ^rv iV« Oitka. &%mgail »a pi€?iigt ia tojakit*i ap a«*xLijCD amjaevaraejoi^ ^spal^r^v iA^aali ia a«ats»tt?jrip9Y«4^aito ai v«a«i Jia aaoaa^ iae.2)Variaat* l* ?|jraaa;prip^ei3vmi«e »ataa adiaftjC^ i«t 19^7)li^ »3 ˇ ?iraa^fyad tiatt ls oD^iae laHt^v^li ^d IJadittva.i* araapliicad dolstl sristaai-8ča la 2grait«a aed pi««iči ia IJuJatvaa^Jr sa pltaičl pr^r«Č 12 a««ta v«č pltmlšjcili iraaiajsa* 9i tefc •« J« sat«ldii «t« ia •« ta aa»illlm# 4)?afl*ata i« ri«?^a;tfri )ov*1dvuI«o| J4*«c li aaseliu &*1~ ^€ll^(LtY«A c,4),?o Ut(i9^?)iV Itt4fkd 89 v Piraa-i ^railll «9»t9a« J« IJaidtvo aprl^ pi«»lč«% ta jlfe a^oaii3 v ajlia^vih hlcit. 4a^a 03 Jlli p39iiiyaad4^ ^u 19 Jlb JUg&ail 1« #«3t-j.r:a« di i*^a*aiti ir^žia, ^•1 S«ii9 se j« anstilia taJt^J ia p9stavil» &i&3 ^r«v a* m«J»|K3?rMi ia **Lraao*,tak3 dla Jla alti «a*» aitl 4ra4& do^laa al aa^ia *aracJt- 5)Varlaata i* o€v3v«i J;prtoi>T5 i^v »l i«to ka ss v PUaau ijraUli m^% ˇ priatsuaiAiSa, 8t je v Uraau uprio ^lami^ts ». e ijaJfttv9«Fl8iildl «d olli oar ^iai la i^^aaai.JLtr i»d is«il 7 &ioliGl paa«at/-i,d3 at aaa8lill a^ ^as«*— tvtii.Taita 89 oli Califtaa a* l^ras la astaaovtli i«iiaaljD, j« **sstra 83 aatiaDVili Sa*trlj3,Cwr*i 89 ^.li v ^arsij^ it i. >«tr>aiji 89 88 aastiill 1«1d«8 taicaj,ieioaa na LrfL3ti,f«48j as a*«til« 8taacij$9ici 89 jiM gddpodj« jstpaetili šti« p^ dra^i ^Djai (av^tDval) .^iccr 89 88 Lt ?rej vralll v Lest9y8 aiJcisr also v«c Jobili ^r^jtaj« aoiisti v cel«ti.S8 VL>raaaaj«9čt t8 ia fcat«r« mj% Ht»co^ ishaja,js orl?OY<~ d9Y8l«c 94g^f3rilitti^t8ifa« 0ar «1 «9« 00« i^ V3lroa a?3?a3af aog^c«,4i 01 prtfaij ip ap^paia v letm 1579 ia 13ou.C« cUragl a«,tol sl^oras dscail vpspai ?3itst 4*rftxii,oaa ^taria 63 paptUari prlJžll p3V«aai,d« v Pifftii* ai 0ii3 «ifa%,ai p« jpvaril 9 oroiju. V^rlafltiM li Hailje in 8©vna jt tr«Da apar-ititl ,da aiti droilaa D« B«raar?li aiti -«i j«1Io aidt« pripmdall oirAaa^ca pl«a*tva.f>rva jt Y Ur«a«it?ea3ar kat tr^Dvci že v prvl p^l.lV.ttDi. ,ai^3 oa la«li al-> fc«fc«i* vpllvA aa palitldaa ddgaj^ajt v*«4»tujfatva* jt varlaata U ^#C3v«lj &i*3« staaolj aa ^*viiartj3*ot3i Lf*aa. l&lao lcar ^av^rl v prld :>D3roŠ«aeau sp^psda j« ta,d« «3 y<« vari«a-tt ljadisk«ga iirsdla «adtn$ v t«mfd« Jt olli oitics v l«tu gradiij« tt9«ta4f$ %zr%%j B^mikmti <k« aa aplDh,lihJci jd p^ *iaika«D s>4 po-mladi 157č da p^sladi l^il.fs« Datalo mzrmms pr«p%mtlti 6« a«ra«la_ kaalia tiroa. 4t,.lbtf G/r^otlDroa.fD.o^.T« laj izvdljaal nladikl 3D iouili dvoj-al aaadati^ptr 1d rtaaidud i«i t««po iel pr«a«At« at^imeato tt ptr tutta U t«ap3 oelli adi«el m&l d«l daoo««i*artj aaD." 4^ fArohlvlo 41 stato VaeJl».ouat» <67.Ilo3%col i«i p&4*«t»,Li ?lraad ml coaoi-gila 4*1 Bl«el»l'i»«d 33-^titata ara^diaft ^o.stt.I>c4. ^U.lolae«. 4lSnIoldf> <1^. ibli«al^aMa«atf saret« aocaltata 0 aoa vi »1 aaacjaera ii gltiatlsl«;1* Žl?>^ld»ai.w-jrraaciaeic 3r;>aoa la iV*a *— ra*4*,f«& a« j« ittt»atijc pridraliis *« ilf L3palar3V9ia«i ajiai i*aa 0t«tdv«« 9it«d.ci,3Kt5ora 1504,4« pia-Ei istsga ^s4««ttta 4.aov,l>c4t k«r Jtfti*,da J« oila taJi prvo nii«d ^dniaas *»•!• kaaa« j«. 4.^^^*-Druga prilo^a jc iat#»a pisma. ^g.l61žai,:rya prila^a it iattsa pl&sa. lll^lblžaa^is^^ p^daatata 4.a3v#i5&4. Svetu deaetih t daa«tk« ."Goaa al oreafiuta ^aaill iei popaid slmas »aodivisl «t ?irtt d« Xaro o^a ataicc« «t aodl DtrlCDlaai ai paJjiiC3fr«tt3la far TiDl«n*a aorivcr qii€lla oha aon varrebbaaa" ^,2ž ftl.&s>.I4ž. 22 5f^f3 4 .Pr«ols dakala 17. Jollja.l5^4*(t3# a MalJ.2Ži*loia«a#f3.lO.^apla dakala ^i.jolija 13o4. ^as.fra U »laicl dalla epottabtl o^moaita o^atra faltrlD ZaabDa aorivaao di aali.i5c6,"ojfcie 11 saliaeri i«Lla terra aa^tra ai ^lrana a9aggrsY^ad dtl aaaaatj ^a^meata dalla tdrveasi^ i« aall $*r p^rta 41 ^uala eaauatta.Uii.c1). ^^loiaaja.r^.^o^aaai^et aU€ lUataatd iaptiira alli ssputtat>ili aiaicl da apaalar 1» oaaaa 4m »ali par prac^aai laa— ^1^^*11 ^žt.Llbtf C3rr«ctloaoa Odp.79.^D#S6. ^2o.g.l3VAki?3vlJeat oplita.iuijl«« Il««tr#25O, 2^9^JUvalctliHU' kraz atdljada «tr.llo. 2;t/.d.daaaA>l^Uatrla atl »**dl dae ilUiaai dl atdrla3}S**.3li« 2^tt?rta.tr> 11 elilcl daila aoettafcll ooioalti coatro faltrlo Zaaooa aoriTaao al aali#l5o5.fo#>4# l^ajLaiaas.fa.SO.Ut ahe aleoal oaat-rarii €t tmthmgtri boao atati o^adaafitl d« i>aado p«rpata^alla oasaa 4«! faatego «t o^analta*1. 25i.XbldCg fa.6Of. ZH%?*im.rl3i9* Iti ^rd coBuaitit€ Uraal coatra aoaaallis a« 3O?aiofaa fo.l^.^che 1« aeatea-tla aia aiaa^ »aaptast 3 rcadlflcate ptr daill s&ffragll d* appellatt-»at ctoe da ^oal r«gglncatd(i:dpar)vdafttA9 f^ollaeate odao«aal#.4vi oo«att€»o od! aaA«t99ohe aoa daoltate coaotder« tai aa^ptaiiaal # 41. •affragli.?r«oia doicala ^.daoaabra 15*3. Ž35.?ra Mtgalflea 6*Btft~ altat« 3.15. . 1607 • ** ortdaja olnt&tos je prUit vUlik a* otirin atraata br«x št«tj%# itSU^1"0 •agaiflaa Cfi»«alto%« caatr* pdpJLLarta dlotl looi Is».la.l$lQ.?Ui*JL J« pgrav ta&a vbit 4« ?rvs piataies. IO#5*i6O? ii.r3^6o#a«el.5«alov *:>i«k»»fJti Jt ^la arfaivarja jjt«fftM rov Jc^t d^Kaaaa ^rtngla»141 elttailiilJia.J.i^uT^triiii 17. ?r*pia dskuatata I4«4ailja 16v?f^at4r*« ^>5Jiva psiaatmt *«tra ?t— trdnlja aaj vrae d^l^j prl rDatiita *p«r #v«t aot trovatD iatta ^etro-ftld fattd aa grsiaso iatacoo a«lia o«ssa 4«! r^atica" #JC«r dal^a ai placalj« oil Ugaaa s« 10%l«t. jLLJ>is*141 oittadlai;Io.5.160?. ?iraa 17.^9,27^ Ls» 279. "^l «»^3 ch« dttta vl«n« reatar credit^ra d« hif e^.143, <2i2JLUte«¦ JTa.27>«M»l« »t4 &ragi*i J« sain^il paac^arOD ol^gdjali dl gia ridatta aU^ulitlaD t^ter^laia. 249. ^rla^.iartgaaii^t^. ria di j?3at3aa.fitr.lO3.aa»i.la atr.4^1.asal. _JL±^^rin.Tmrmintktlo ^ac^ttallga »a i*tr*Jca ««sta li.ft^roarjc 16Q7.9r«pl» vtPra mm$ai- 42 flc* ooaunitate contra popular#s Le*2. 1606 * 16X0* Molt« scritturtjper la teraination Fa©qualiga «t occaBion« »indik.a« tua clarissiai doalni podest&tls *t capitanei JustinopoliB. fo.12 naal. 251» Pria. Hotl&le etorichc della citta di ?©1*. Par*5 1876« etr»77» 252« Frinu Parenco lfInau^arax.lone del naoTO palacso del Comune, •l.ei«4iek B*b«nu«alt P&renfto nell/evo a«dio e aoderao. str«6a« 253? Prim.opo. 243« 2^4» iDidea. 2j§» ?ro aagniflca coaunit&te oontra popularts Ho«2 1606 do 1610. fo.24* nstl. Prepia 2^«4anuar 1507* 2^6, ibidlem. Ka pl-tnici. 257* Ibidea« fo«20*mčl* Fodpisall 6os Ivtm irut>lacomo, Mondin bchiavu&&iy lT«n EadiTo* Andre^ fr«« giacomov It&h Eadivo pok.!o»a2af XYma Fonda^ Toma4 Mara2.LLLt Iran BonftLsa9 Felegrin Bon, i^omlnik Pitacco, Jakob Pitacco, J«rnej Brastati, Peter Fragl&coi&a Ia Fran6i^ek M&aaarlo (pnlaiek nl uian;. 250. Ibidem. Populari se pritožujejo tudi nrd dejstTom9 dajla&jo nekatere družine eindiicov hkrtiti po tri službei "11 p^dr«, ha quello del sindioo et 11 flglioll bausno quelio del fontico et del cancelli«r«L • fra •sa! sl &pproTano 11 m&neggl* 25^» Ibidea. "La eaplicaao riyer«at«B«nt« 8 degnarsi dl deliberare, che dell'ordine dl esso populo «1 pOMlmo iotitaire procuratori 11 ^uall In o^gnl tempo et oooasione debbano difender le raglool d« poverif sirc<»« • 'etato da l«i proTisto a iloutona «t in di^ersi altrl luochi". 260. Ibidem fo.23- "Che doaino Marco Fviregan Capo «t pro« curatorc delll prcdetti populari non colo pretende dl esBer dlogustato di moltl del con&l^llo di Flrano« ma efanco »•rrltor faaigliariasiao et aaloo iatrin«eco del predetto podeat^ dl Capodietria. 2ol. Ibiaea, fo.L3* jan.l#07« 262« Ibid«a. 2b3* Ibidea tol.24.ii&ol. 264« Pro aafiniXic* eonAnitate oontra populares Iio2» 1606 fo.7. 2o3« Pro aa^nific« coounitate contra popularee lsJo.2. laOo * lolu.fo.17. 2bo> lbid«a .fo.17.naal- 267. grepla lu.ttprila 1^07» 266> Ibid«« fo*12.aa&l* *'S«tte diaboliche inv^neloal oon dl&bollohe •eeecuzioni oltre infiaite altre aono etate ritrovate 43. do«i a«lli aaneggl *• fjatiofii ,C3rualt* #t soale ddM 41 faDrriefa« ehlea« Irat«rnit*,fc3a?it*ll «t altri lajcfti li %a«$ta praviacia*... 2tff«ioia«ia fa.U m*l. *J3.1olia» Xd.1o *a»i.2.a*Ja 16^7 • *?#. Ibid«.n fa.c*. ^f#ftl&l4«». ^ljga/arttedla d etAD&raisjiih ra*is;ovaajih ˇ ?ir«aiiLl& a3liattia.i€«tai «syb«j ?iraa »tr.oc. i&^ria.A.Ailiiit #^m iia3ri,C3xiveati « c^air-iteiait« di ?ir«adiJi0E3pia v sdji posttl t»3d ^.aiav«ii jtottista. 2fifr/rla.iiliula vt^ro «4gailic« otnoalt^t« Piraal cwitra ^dpiUdcrts 3a.2.16O6.fo.64.Z»ai*ivo je jcmkd vtr a*ia» Tittsria caatra daro^rass* ia p^lii * ^tDdtrt iir% 400",ali**3«r •ai^asciatart ^«r t«r teair d«airi ii »ali lir« fuu11^!! i*l«mxmii«r •«i c*v«ll«r ^«troai5 o«r aroctast imatUl lir« 500"ltd^ 2f^l* l»a— I* Jk v i«ta 1607 ^asta« prztlmm* ai OilD,4ir«idi jjcctka apora. ^f^, °ro Mgalfle« o^iAaltatt ?tr^nl cantra pspol?tr«s Ia.2,16u6-16lO#fa. 7^f. ?ii.lDll#^.J3.7o. jglf^joluil ^aanra* Baamta i2.a«pta607*lii pr«pld v iipsrtoriuT, rtraa aotabllia^ fd*4l o^dl. 2f#.lolits."^alaa-do alcoal iat«r«-j»»ti p«r 11 lara ^artlenl&jr* «t ^raprio lnt«r«ast ri^iiur 11 ••tti 193,311« •• pa^ato dcmpir« d« ^all « qu«il* c^aaita di aloaaa p«r«dam alia ^o^aa.obt aartfcoe C3n aataoUlialAD d€tri»«at3 «i perdilt« gttssl tHil Uri3 Mili r«adit« dii o>»aflit««... ?a tea J« sjtl«pjti,i« »v«t 4«»«tliifii Je ^d^rl ta aki^J« al^^a ?3«aal aftcla-sitt aanadit« ?irmmaJ •^r«««ji&D 6*lnla« v ^s€tladv^l »« i3C3iki abci aaaaj&ali ia A«Haj v«c *3t d«8«tlad9iit pm »a tretjiao. 2oC.ibli»a. afflf^ro »Agoifio« C3Tiuaitat« Uraai ooatra popalar^a S3.^ .16o6~I51o# fd«2S#Fr«pl» aklipi /€l.*T«t3 26Jft&.lL§Q, il^iol^. 2Ši,1^14«a fs*2$. ^^.Ibliti far.23f* ^fCl&l^« /»•«• fr«pls Attltaa.ii ly,f«fcr. ioUb.itl *t |< gldait";,«aa*rda« _ ;>a*tD i«i gratli iax V€a«tiara^ «td# Ssoill «t sapl«ati vir^ ?raols©o 3»lbi d« aaD aaadata pDteatati 3i-rmai «t aucc^sdorlbas sals riJtltoua diiectigj^nectuaJSaveada r*tto 44. hosile iaataatia alla 3(l$a;>r4a|i(datra)j|gli taterv«aieati di qaml fii«llasi»3 ?oodlj,Qb« 11 9i« aaaecsaa Uo«ati* 41 ?at«r*; reaar *il& faafcra prtscada ptr tr&ttar a#ll« cos« sa« pertlatat« ai^« rftglaal «3pr«sa4»* a«ll« sarrplica aec«tt«ta La «as* ^(i^iaDrla) lostra.n C3«B«t^i3tch« ^eobist« ?era«tter ah<* aila $r**ma*u Vostra tia fittD ia redation di gt*l |»9palarlfli ^Uiii iaatlto«fli3 praoo-ritDrl l«glti«l 9os«l&9 trattar l« cose lara t& a«f^aier«l stasa Iao«al««at3 aLcoa^ «t casl t#«cg4&l«t^^«tt# la J(dst)ra Daoall pmrmtld $%% t tmuramrii 1607 *ir* veatt^.A t*rgDt*obilI «i »apl— » j» ^^. — Vo dejstva# da j« dukal naslovljen "^raneisco Balbi.,. *t auc= eoribuB euie" bi lahkc eodlli, da je vlada dala pgpularom pravico do sborovanja - ius congregationie-. foda dejetvc, da je dož upcrabil glagol 1^d«r"f ki rmm skupej cmeji na •nkraten seotan«k0 priča# da *c populari a tem dukalom dobili nm doYoljwaje sa •nkraton s#stanelc. 0 tem priča tudl tm pcznejši boj sa pravico do «boroyanja# w«t euccasecribus sui^ je verjetnt napalca^piearn«. <:ač.ioii€n fo.aa#i7.^^.i€oa# zjfa^iA« r»#a9 aa»i. f ^ar«ai lav^ljeal ao billtiVAa .tadiva pdk.fdsdEatXf«2i Fragiaos-B^.irlžtalor 01r«idi, 4arico ?ar?gaairD3attt $m&m9MmLia iohlafaasl9Ld«lalic ^ltacc ivaa itadiTrc^pjic.FriiadlblCA/larica ae tiat,lvna T«st« p^ic.Jurija, Aair«j ^»laY5lt^,HDic CDr«l,Jait30 B^nliacld pdlc«WUia«lafiiidrej ?ra-gtaoD;ao,Llic;>iaJ oOtoi«mU»i,3iaDti d« B^aett^fIvua Soalfaold pak.Hl-k3l«jft,Aat3a ^lt^iCoa.Filip taidia, J«t«r ^r«^iao3aaf ^«l«sgria Jitr3-baa la Fraa^li^lc ^rtJoaiaa. »ri Toiitvah o s< ravaail aataacnD p^ pr»YllljQ v^littv v /*I .3f«tu.-ll so taK^aifc p3^r3oa^3tt, la** »9 atd dv«««,jci «ta i^olla «o«ltd 6t«Yllo gl*sov poataivlll vprataaj«, kattr^ga bi lj^ij« rajss.Ktr s« alao ^dgll 4*ilftiti,»j podtavill š« tretjo^s ^aadiaata,Ki }* pot*aa ».tm^al. ^|gpi01^ta t'o.^1. "Li aall-a«ri ritaraati itiie laro a^«r« saas a^ateati a«ilf»perat3 dtlli 45. al*4 jbdra.S&i ai ^r«c«no itDliiD j« biiD vrmčajacia •* solin^irJeT. /taft-lsliaa *a*>2, iSi-t^ »apis&iitA »aataak&v »loer sa$ria«g* al *«&«!« Š&aa,*&b4laLll ?* ja j« ?s1«atat aa *«titLYd Kia41ic9V 19. r«^rai50d«sal9i ?r«iao«cC5 Jaloi ?3d«i»t4 dl HraaD^c^si rtchUati i$ii djgli a^eati i«ila Cdaoaitm ***** dl *irmii3,f*f. ^S.ibl.ieTi fo.34 aaal. Jfif^Ibiaaa fa.36. a^.Iblde^ fj># '*6. >repls aiclepa a*a*ta 15.«A?rlla ISOd. ^ggjia^artorlaa r«ru« a^taolllan fD.29. ^JuaiJa l&od. JOg^irchlvla 11 atit9^./ta«al*. 3aj»ta 2S?#Blapacol ial pddaata dl Pirsno al ooaaiglij itoi.^iaiao Eljar9al«a Brmgsidlaa ^;.a*Ja 16Ob# 5tdf.(Aaačla§ s3 orsivUeai a* vast^ 13.^79 11*. % tagavacd« 3 aa t^ aaviiad t«k9j pd previeiiu olm^ja«.%ia ocSAd«^ ic^atroiarjitje lila^sija« *dp€t pr«4ii«#^ft rfaaica^at trdltv« prtilagtja smslišaaj« prl^iJorlJA 7«statkaa9aikoi Baldmsiirjm 3oallici,;,3srrrar4a Apoljnio * it«r«f» trgftt1«rka ?«l«griaij^ ln *iravaliti» >l^ola&9&i pdsdj« šta&r od D« bl ai cl* laa« priav^jlii o^čiaait« dah^dk«9s« ^l«*iti pDdluža-J«j3 aakapa aocinskih dao3vfkmt«rih ddlŽalJcl dst^ejo.Candad »« p« p^aadljo9da 2i aolžao fs^ta ureJijD ic^&i»a9 o«i»ta,J8 ic^t«rd tr— ?t K3* faic« «ta prlsera ?«tra retr^aia la Ivaaa Oaliaae, Jti sta .e aa ta radoa rttil« ialg^? pri 3beiai# ^roviijr j« 5>3A5rjeafia aa oo^iai §bttdj« pra aj«fici «tm jo aa^itala prJUai«ta ia 1« bi t>ilo iDbr^, kd oi si Jd di^l pokaati, Ob^a?« pa aaj pr»vi1ur 4« a«aitl lelo, ia bl laži^d o^stavll^allAj J« ollao dbaia« d na^fioa. Ooclii!/:> vi ;ar asj ^^€gl€ia kajige i9iliiijtovt aa tiii kdlikd ?ie ilcet j« *maal.i#~ 4*. Dokttaent nadaljuj* m fontikotu Oporniki •v*tui*»jof ds jjr«gltdft proviaur knji*en fontSka« !%©tovil bef d« tot noral b*tl kapltel fan» tika 22.OOO lir. Č* kapitala nl9 nnj ukt»&«, da se izpleC« v fioto-vinl alt vbl»ga. f tai^lgl foattka bo nsicl ©aog© rtolžnikov« V-ndar J« opozorjtn, d« po Sl.porle^Jtt knji^r popm^ o^ nt dn« nr»b«a fon-tikfsr datl na upnn^« v«5 kot av« kmrtl sit« nll mke* V«€ knji^b« ˇ Treaiiosti v«jL kot av« km*tl nlso dolgovl %m ookof teavc^dol^ovi Mtspo«oj«»n«n gotovlnc knJfiM Kot aioko. Pritoaba obtofcuj« \>1 ,«v«tf do n« pmnkrbi šftn ob pri»v«« ;««u. Ko ga pr#«krbif ^a pla^« po o*mmtf ki jih r«r«Il n« ratortjo, ^« bi fito kapornll prpvo5fl«not M n« priilo do pr^v1«ckih een. Priftct FSri€r«k G«rni#l 1k f^ajanR, •Turij f«iitef airnld Oir?adif *rnnMft«k Kanci, Iv^n Sannrello, Iven Ka^iro !n Andrej Fonde. Lruba 1omi ds^f jo fontikerl aoko po tmh ih ctin^ , d« lftKko r^SunfiJo •nr?© zut polov!5#fl «im]uS«k, Eevtil 1«J: ko dobijo aoko 1« od $&mi do §nra9 Popnlarf nm apla&no pla^ajtjo featiku za irvoj« ft&lgcnre poitkij »otli^, n*k*j d#lti«T ne rlbjih loyiL51h9 n#k»j hlftf «««al,11S5 in druglh dohodkov« !V>hodk© VI BKjrR? 5 zt^rJ#vntl cerkvnni kl^u^ar n« ukius po^^stet« la po petr«bntflt pr«i lodu stLa««m oljnm« fa p» Istnrjuj« po »voji voljl Tpistsj« pridel«kf kot «« mtt sdl« Tudi v t#« al nob«»nf4« r«S«« ^« ntkpij l#t ni M2 i«volJ«B nov c«rkrnnl kljuSftr. fo «»tor n ster#|pi drvoc«nt^« pohiRtra n1»« nl|t n1ti svel la ntv?:1 zn vaf\kdfinjo r^bo, C#rk#T »v^Juri^« ˇ i2«:r«<1njil Fo^uli«irl irr«tmj#jo prowidurjttf ds si o^ledii 1«d*itke sr o«rk#v, Y X3*l«tik |» Mlo »a cerkev anmfmjcin-Ui io lB.eeo duki^tov. KfltjTOŠjft d#la »o eiNrtvlll pepalfo*l br«spla^n09 k#r «»0 nii svojlh raatiiih ^iiosifli t«« ten«»J*9 »pno9 !•• ln dru^l gradb^al Mit^rlsl* F<g tnga so oprmr 1X1-i« ctstno roboto la flrug« d«lfi, %«gl«d knjle bo dokaml t da omnjtn* vsota ai bila potroftn«« na oV,J«)rtu. Mfidteai ko «0 po;uT«rl nrrsill k«&«nj« 1b ^tvl j«mike n«-ˇfcrnlh kr«5tvf j«? Itml amtixorn1lt gr®anj# Kpj »t©fc*r 2r*nl 60 duk»tw 49. Irtno plaSf, bodtal, d«t ne j« na olj«»ktu 6«l&li nll m* šmprmr bi •orali Mt1f po ekl«pu ?«l»av«tft f* lnte 159o tta* fr#da«dntki o*rlrr# ˇ lc€r*dr*jl tudi popularit j« pl*»»tvo ta skltp ob$2o ia voli aR^o pl<*e1*«. Pod pritisko« so izvoMli «n«^» pofuler«, ge |» ni»o n^kdmr ˇ^r^sali za emnnj©. To d«l8J«^«tet da M grikrill po-a#T#rb« in tstvin«. K«r »# nf«o «e>nlf milnfti nm nndsornika rrndnjf popul«mf «o Tolit*T opustlll la isvolill eemo plePilča. Zaradi hitr*J5« ^rsfinj* ln l«sj«gft krit ja «troSkor j« bila poat^v-lj^na v etrk«Y nkrlajlea «* »11^5in# x r«Ll#da stt&ije ubožnic^. llsael bo n^kaj «m-••bne«a pohifitvfi, kl «o *:a n«k«tfri plt«l<5i dali epnljatl t uboi« nioof da bi poknzali bla^OBtr*nj#f kt ^a ai» V nvoji priaotnoaii naj 4« poplaatl lnv#>ntarf d« bod« •tT»ri po aj#^o^«n odhodu oatal« ttatnnovi, 0 aprovljanju bo\n5crf o od«johf poat«ljah in dru^lh pradattih iiaj mffllftl P«tre Sehl«irum«1J« in tijagovo &«nof ki ata vo<3tla uatfnovo, dui^ovnika ^rtra frantj»f kisno&iks Bal.daaarja Bonlfaol« la dutovnika Petra ^orttaaja. Danaa raAi uboSnioo n«ka Iv«nnt rdov« 1% Caatro g hVrjo, ki a« ^življ« a proatitud jo (tIv« d« vlta farnacarl«) la 3% *• ro6il* nnkaj baatardov. Hku»>oj s njiKiii jfr en«, kl jA 2cn«k« pnvf Jo "la ?alsoaa**9 kl ja JKvna proatituka ia »« a t«a pr#ilivlj« («#fiaretrl«« pablioa «t vIt« a« vit«)« ^ri8# R#kt« 0uelfat b«bfoaf Simon ^#1«-grln9 Rl«ronla T#»ta la iru^l# Siadlkl« $1 i«»jo po atatutfh nalogo kontrollr^tl m$iui#t kl ith pr«rt)ožijo ur«on1ici* iYotl atituon pa troHljo obSinaki d#nar po 50* •voji ˇoljii «* skar^j vndao posl&aei, prtdlsgiijo ifSunt sa avej* d«lof mi Jih »eai kontrelirnjo fa pDd; inujt^o, Sia&kl pra^lfajtga l«ta Tma Vfaallf HikoleJ G*>ld «na i» Aataa Apollonio ao btlJ akor»J ˇ0« leto poelnnci la aiadfkt« Bobill ao plftfio sfndikoT ia daemte« po«lano«v. Svoj« rn5un« no pr*gl«d«ll in potrdill n«nl» P©oobno J« ˇ t^tooS«« 1«tu. 1« ilornb« j« trtb« prn^l^dfttl ln L«^cl«j pr^pre« fliti. Z« mln&ikt |# atna^ilnof da ^oljttfr Jo t*ko, d» m b« jhn« •trošk« predloiljo rf»lik* rrf un«t kar j« r^rt^cSno ls r«Sua»kili knjlg. Z« pr««tavit«v standftrdov so p^trošili 4 liit» H«5ua »p ^laei na Jo lir* B«1#to#« uo 4 llr« ispl»čalif oBtenfrk \m i»o pcj«dli ˇ go«t51ni Iji te dvnkrat po 6 Ijudi . iY15«i nm r&$anm9 kl nnj M Jfa podpia^l cmeajaol oo«irnl Andrej franl, Ja bila aaplattnlh neksj rn5unovf ki bi J4k »orrl oa potraiti« Oir«dli «o l^a t gorHln*f «u potinnill roko ˇ psro fn ku jo vodfli tnkof <3a ^ok.tvfin Aiiorooo J« dolgoviil obgini pr«cej^.njo vftoto« iVibliŽno enRko ˇ»ote jt nj««2«i dolcev&l «5i^ik l^tt#r Pttronio. !)• M pl«5al rvoj ^iolgt j« tn nftsrcttl »Indlk podpi^nl potr^1lof m k«t«>rla jt b-b1l Aaoroaov dol^ pernv an9 ob«nf>« gm irbrisan F«tronlcrr dol^ prl nj*ffl«. On*»njfno poirdilo bt w»rslai podpinetl rmm) (tm «5nd^kii «11 *n eodnik. ^r j« Mlo ponarej*not ga j« podplsitl »^a s Imcaoa a«pi»«&&•L• nodailciii ^ifitofora *'«tronl«. Isti ^#tronio «1 j« flpo-sodil df>n«r pri lidu $l*tonu* ?o je z^snovl tako9 da j# **ld poiio-dil d«nar ob?i1nit sa kiir bu j# ^indik dal potrdilo* i^o J« FJlRon hottl dvigniti d«mir9 m ga J« bla^ttjnlk odk^onil, k*r J« op«sflt da potrdilo nl v*l,1avnof kcr si obcln»# Č9n$iT$m nf •pesodila^^Vf 5«i Krl«tofwr P«trontof Bon#tto B«pr«ttof n«rj«t* Aticrocof Tvim Eadivo, Apolomlj Apollonio, Slmon Vlniari. Slndiki •# okrirtčajo s d«aerj«tt c«rkvi»# Z4o«rk»v bo kuplli in plaSall 3oo d«nk. Polovlco tith m »i rasdelili ««d s«tooj« -Jr«iv tako »e okorlŠ5aijo m k*8umj*&9 •pno« in dru^i« «fttrrlaloa cerkr« *e grrattjo »vojlh hift, Ci*lo |jt«vo« »a-t«risla pla u^pjo s j«T&f« d«^«rj€ii. PriKe i Mihn«! Kett^lonf tvmu ^nrija, Bnldaarir Gr«|?ftr1 j, JurlJ F$ssso9 Filip Cor»l9 HikolaJ Schia-ru*xit Clrnld OlTfildl, Itpii Fonda. ? pr#tekl«a l«tu J« fdndtk /iiton Apollonfa kui^il sa 5o lir ffT#»je r»ko$f da $e s« lir^smoTnnj« pu»t« r obtilnakl paladi* 2^to J« IMal potrd^lo.9 »v«5« pa «1 j* obdržel9 k#r r pala5i nl»o pra^nc^rali pu«tc. Pr15#t Ivnn Pntronto In Tori^o dal Paradlte« Splofttn pojav j« lzkor5SSen j« ^olner jav z« Kaa«bna dola na Krnsiu Tako «ta biTša sindika Hikolaj C^ldana ln Ivr^n Y*&ier najnla Anton« Vlassollja9 &j«gov#§a breta J«rn«j«f >ng*l«i)«lX'Oglio in Boeiiaika Boccaniina, da bt ^m t^a jr*p«l jali a d©ln©« 1a ©pr^trlll k»J Ja bilo potr«bno, 32« Ob poTrrtku «o *©lnarji z*ht*Tftli pln^ilo. Sindlkn etn ji*© dmlm nakfiHlo s* obBinako blf*Lsjm>j aaktsllft p* Jt b*lo nevel>vno la ji»* g« blDgnjnlk iti lftplaa*l» t*4*j •« J« pejnvil trttjl eindik tftkolaj Colfmbmi, kl ji« J* d*l i*pl#?!isti pod po^ojtp da Solnarjl potroaijo denar »knpaj 9 »tndiJd ˇ co»tiln1# Knr ai §lo dru«s5ef «0 pHsiidtti iristnll na t* f^hod, Pri8«t o«cnji»al 6olnar^i. T« ob5in« Jt Wli uKrndrnn n«k« k«tnRtrsk» knjig^, kl jo j« k«f»n#- j« našiil Frm^ifikan 06« Lukfi. 0 tc« nnj se providur posselit^iprl pod#Rtatu, ki j# oe»enji»no knjlgo sapl^nll ln snp^Satll« V 5a«iut ko 110 »*i ?O'Ulnri pritoilli r Bm^tkiih, »o ¦« fiindfki ia o«tell ur^dniki 8a|arl1 ponDSi v ob!51n«k« urad^, d« bi poprn^j^ll ˇplfM v ^ba«Rjalških knjigfih« ?0 l«hko potrdi v«6 prld. S»l, Ko poilj« U»ad s« sol v Btattkftfe i zicup15«»k prod«n« »oli Sr«tm 4vaj««tfh9 g» pX«A8t"9O lnll po nrojc. Solni blt^njnfkl si^riHj« 6«nar ln pln5uj«jo s bobo« In rtru^dn tKi51vj«a9 r» kmr oolinnrji printnmpjo nttro^atof ktr dru^p?« n§ ^rt • fri5« 1 ITftrKvrrd Ptrro, Ima Boansza tn Tvrn Fitaeoo« I^tno aubvnnc1,1o pr^j#«njo tudl pl#«il51f ki Imijo nt*oba«l«iM soli- »#• ^r«d«J aolinerj«r ln go«pod^rj«v aolin p« 6« a1»o r«j«ll trub- ˇenolj«« ?o l^hko provldur lm podrobn*^«, St ra«gX»sl« n»j «# J«v1jc^r»l tieti, kl «uWf>notje nfm »prejeli. K« «# populeri borljo pretl t«« n«r«do«f jittdel plr ia FrfcnM8#k Tr«n*. fflg. Tbid«m. fo.lo.n«»l. w^V««an#n^o #noi Yol»r •ss«r eurtodl itt soprBintenc«nti alli clni»tri nt nll« df>Hb*»rnKi-oni di qa«»to conpi^lio, tormmr ua fOtro ctnni^lio contr^ttlo « qu««to Itgitiisio «t ert«r offlci»ll #tc. Jl#. Ibtdes fo.9. 3^* . Tb5d#ft fo.lB. J3& IbSdtB fo,l8'. 3TO. ^B^if^o« cosunH^tt oontr« populnr#9 Ho.2. 16o6-161o« fa* 4o. 3tf^ Tbide« fo. 4ov« 33& Ibid«« fo# 42. 15. nov. I608. jf6. Tblde« fo. 44* nsitl* ll#» fbid^ii fo. 45. JJJf.Popttlftrt« «t oo?5cunitn« Hb.8# 16e9 fo.l • 3|0. n#p#rtor^u« r*ru« not^blliu« fo.29. 33#. ?ro ma^iifi«« cobu-nitRt« B.H0.3. 1607-1608. fo.8. ^*> jm 00 isi 8?i>'lj?W# ob obKidju priavajnli tudi pojml*fH in plnftl6i9 <5ckr.r,uJ*» Jo d? u^i pl^nnl 1& •llkovnl Tiri« 8&Jpr«J o poftiadnjtht Sllleiriii vlrl nea dejo :r«-^led p1r^n^k«f;a olisldj« ˇ tirktt HTT« 5ji WT1. nteltt^n. Slik« T«t-tor« C«r^«cciaf ki ji» nft^tla Itt« 1518» prik«jcuj« o»r#dnji d«l ob-tidj« nn gri6u 5n ˇ prlntaniš^u« Ha obsidj« t pr1«tnnift^u nl bllft fMiolonjrn« nitl «qh hlL*. Obsidj« J« 8« otrantlo b^ci jo obr«ebno funkd jo. Dru^ftftno j« ot^n^ 1» ftlikl i>onw&5ka tlntor*ttaf ki j« nnftt&l« jttlljn 1579« ^olt^ obssfdja n« icr1^af prlkeruj« ob^ldj« ˇ pri«ten1S^u. Kfi zunpnjl tttmnl opnfcaoo, d«i 00 niis3mj#nt 11« obzidj« hl#« * vrtiti in okni n» obplo. Iste J« n» linrl iB na dt»n5 stranl pr!«t«ntS6«f 1« 6* «so n« d«fml pol^g pr1v^tnihf 2^1-* db« liidj«iel-n1c#. Siiket kl ^t ohrnnj«nn v d0»ni»« etran«k«»a oltfirja o«rkv» «v. Jurl ja la jt ne^tela m«d leti 16J7 la 16r>o dokfnsuj*, d« s« j« »tonj« I« po»li*bft«lo. V5<3nn j# j# g* icak r«dek d«l star«^* obiiln««a 54« faeu m*wtm&* ©tosfdj*« Hii# &© nfl?lonjen« ekorrJ vadoli ˇ«# JuŽna obal« mi eunim^o atrnri gfdu« Stero ob idja j« X« fit ena od atea •tft&rnr&njslElJi hiši. Sllka v Isti e«rkvif ki j« d»ttr*ma ˇ l#t© X7©4f pr1k*zuj« akomj eneko »tfmjt 9 le <5ft 90 s^lnill I« nekat»*i d«ll s1du r» hii«# SdfiJ j« ˇ»• to naetal©? VpLine bii na s«mmjf»a tn notrsr.Jf« 4#la »ldu J« Ml« na»lonjeritt na R«Btno obefjj« gtnv r I*t1h rclik^ga bojaf ko s« nltl pltmatvo Ritl popialfirt nlso o^irsli ˇ«! a^^«9#-rm& »Idanja hffi otj ©bsldju, ki «0 Jo inrnill etatuti (I»lb«r ©or«ctl-onu« Cftp,lo6. f©,76#) Itta 1483, Fr«T ir zreal m pr»vd© Tffai«* Jt nantftl 9#mnaR (^VIm.t wContra piovm d« Pir«n 16o9# Cnuaa Venier 2# fo» 3,-18) t ki dokpsRu^i»t da m ir^pcmsd krfiili tak© populari kakor plemi5i, Na obaidj« j« t letu 16o9 naslonjfnih 89 hll, a«d katcrl«! ao aaoo tri ob51niU(olj»rnaf pakariui iii hlev). 59 Hli Jt T laetl s>0pa!crcrr la 28 v Ijieti pl*n13*v. Wiao r«dkl prlmtii 9 da «t Ijudjc prlavajajo tudt vrtav* KnetrsJ sidu. C«lo ˇ ob««!• artdl XIX« atoX«tja j>t bilo obtlij« iepoako^no do ttimeljev, da Ja bil tfatl d#X spXanirri»f la to 3« HkodiXo obsidju. 3SpT* I3©pa-lar«# «t commuJiitHfl Ko,8,X6©9 fo«2I. 33&« Tbldnjt« 320« Blaaidi eittadinl l?o«5. X^T-X6©9« FJrna X?« fo« 228. 3J&. Tbidr« fo. 22SI ifl*"» J*opttl»r«« «t comtittnltfta lffi.8.X6o9 fo«X3. ^IS^Tblda« fo. Xl% XX,mir#m«16o8« 3Af» tbfd«« fn«12« ^»Blaaidl dittadlnl No.5.16o7. Plmtt X7« f©. 226#. X«i« d»e« 16o9# 'W ^iuili «iriut«ii© pr« Ohriatofolo ?«a1er par dar r»tta aXXa dltta oinsa, intaccata dalXf Olttadinl d«X OonnifiHo tanto 1n ©apitaX« quanto fn al tr# r«ndfta di ©asa fabrfca1*« 331» Popnlar«« «t ©©©ejunita« H©«8«X6o9 fo*X4« 330« Ibid#« fo. X4' im»!« }W. Ibid«« fo.X5« X3« jan« X6X# **«t l'«ap@dloloA« deX ditt© pod^sta et capit&nio noatro di ^rvo-distria aii VRllda «it lt^t leM • 302,. Pr© ««giiifl©a coamunlteta contra p©iml«r«» ^o«2« X6o6-X6Xo« f©«45« 28« aaroa 16o9« 55 • 3&ž. ^r© mfalfie* e6emiiLt*t« $irm B.13. 16*7-1609 fo. 13. 16. juhij« 16o9. jMf« Xbf dem fo.15. 16, Jun.l6»9. j|Lu H«part©r!uai r«ru« notitbiltiui fol»35« lTiJuiu 16o9. ^ffe, Popultsr*« «t ootmni-. t«a Ko.6. 16o7 fo.17. Jffi. *Y© mftLRlflefi eostunltttt« contrm popn-lar«# Vo«2# 16©6-lilo fo.46« JSI^^^4* fo«^* l8« •ˇ#• 16oi* j|g.A8»«rtt popul»ri Ko#6. Ifio9» fo.21*n»»l# 4.oKt«16o3. j^g, Xb3d«it fo*2* n«*l. 25.okt.16oj, ^d»Arolilyi.o di «t^to»V«&«Li«. BtuitA 267« ^iagftof d«l podtnti <51 Firano, 31*inrg«16o9* J&fe« 01*«p« 358. f©«5. ^3» Ibldnft fo. 6i j^ife A»«Krii populeri Hoi7. foa8* in Popmlarts et co^unitna ??o.8. 16o9 fo«24* nasl. 28. okt.!6o9. j6€> ^opttleits «t cocaunitfts No.B.lGc^. fo.25. **I1 pod«st* Aimtlta 1« fludd«tta inetRnaia con 1ntfrv«»nto rti ^reii muuro dl po ulo, suBp^s« la pnrt« donoo. 3<^6» ^ro ft»gn4r161o. fo.^o.nnfil. 26. nov.!6r>9. iO» A»«erti populiiri lfo.7. 16o9. fo.25.Hftfil. jy^ 3TbW«.fo« 27'. jfr.Xbia#e. jfft.iVo M^Eiifioii co«ttnitRt# csontra po^lamc ft- .55. I.dee.l6o9. 35ff* IMa^B fo.56. 5.a«o.l6e9. 3ft. Tb5A««Vo.$6« m»l. jfj. iYo n^nifle« coenmftat« Pirmnl B.Ko.3.16o7. f©.44 riHsl. 19*deo#16o9. ^t> Tbiaaii. 3ta««. 363. ^ro Ka^iiifiea ooaun^ta oontr« populere« Wo.2. Ibo6-161o. io.71. !3. Jrn.l6o9.««v. 363^ Pojmlsr«« «t com?nun1tRB ffo.8. 16o9 (I6I0) fo.3. 3Jf. Diaeidl eSttadlnt Fo.5. 16o7. (16o9) P.17. fo.^84. n^sl. 3B6. ^oi«)8rt« tt oesiuii1t»ii. ^o.8.16o9 (161o)fo.27. 3^». Tbide« fo.29. l.ff*b#161o 36». Ibldtt fo.3o. J6g. Thldcn fo.28. 28.f«br.lf51o. 3*0. IM<3«« fo. 288 iuiel. 29.feter.161o. 3»d. Arehlirfo «1 «tato Veaesfe.iHistft 2}ltw M»cmcoi a*l pedaftti af Pirano nl cmnfri #1$«» iti Di«d-16. fiiaroa 161e. "Sotto dl prifto sanaro dall#lnst^nta nnno 1« not?f1ci»l ton r*1« qu«l ootof ch# f<»c# qu#j?to populo contra plouni dl qu«oti aob1llv ch« r« lo noa fattrvnfiiirii, pot#va suoadar ^pran aaal«*. 56. Podobr.o pimo 4« vl«di pleal aolni provianp AlojsiJ forzi, ki ^m J# bolj doloftfln. 01,/rcMvio di Stato Vfimsia *3#r*t 41*p«ec*i Iatriat HRT6&, Gr&do", s xn.«*tkoa v l^tu 16o2f kl ^rtdo do l«t« 1616. Ptod 5* Jtm, 161o. "A^tlirano 11 dcrtrtl ^pulnri alcuni ««1 n©Mll in plftLL« puMitR di qu«ll« ci ttL • pot**vfi d«vtn1rni» fTit •al* »• ; •rsonfil^ nt« non 1ntfrvi»n5va IX ma^Rffloo p%nor G.B. Wnr1af pod+ntk d^l loeo9 oh« con 1« ru« pr«te«nt1ii dia^lpirra 11 ptttior Pftlumorl1*. 393U ^l* a»ed ciru^« tudl nlž« B9T«d«i3O pod*-»tRtovo plpiso 7»^ul.l61o, 3fj» Po^lttrtm #t comunltii« X»«8.l6o9. (I61o) •I«m«roft lblo. fo.l^. "Kns^neo fnrsia 1nt#rnnt5on« d«l cl»-rissino »lgnor Olo.Bfitta Hmrln p#r 1« 8*r«*ni»Biwi ftifnorl* di V»nr*5« ^dfpti di Ptrar o «t euo fl1«tr«ttof ohn qa«»tl «uoi tfttddl* ti li*dlff#r«?nt^j»««nt« fitsni eon psc# #t qu1t# nrn%% off«ridtrtil l'uno coa 1'oltro e luud« «t ^loria d«l »ignor Xddioy hnir«ftdo p«r6 viltrjmnmnt* mm slg&ori« clnriefii«« pr#*#int1tot ohe ^lcunl dl ^u««tl d«llA fltsgnifiea oo«oiunitA9 tatito •»•! p^mon«lR^nt# qiumto per n«r»o d#ll« lore nogli, figliuoll «t fl^lluol« «rdisco-no #t ia puhlioo i»t in prl/rnto off#nd«ri» in pnrolii prt^iudidell alljonor «t iona fam altrui »lcu^« p«raon# onorfit« di qu«jftto po-pclot 00» p«rlcol« »vidftntiBnifio dt far aacc«d«r gr%& atm^a at ru1n» in qu*ota terra contra 1* etf»nt# dl »ua a«rmtiš alccea« «' iitato h#rl ««r« eonc#rn^fit« ^nr o«rt« parola o?i.*zwlto!li inrtBŠ* p#rol6 «111 altrl e^ndsti, prooleai «t or«d#ni in tal mt rU pu« blicat^, »1 fm mohimrtr in rtHgotm mmmorim di ofni uno9 s1a ohi •••«r Tdglla« publloR^rnt« intend«re i»t unpmre ch# olcuno non d«tobet n«* ln netti ne in fotti, sotto ^ualslvoglls «odo «t forc»f ptt*tt«Rto tt Infin^no, at# pirr ««* n» j>«r sltr« lnt#rpo*t* pernDn«9 coai* piocoli one?« Krmd^f t??nto donn« ^uaato ho««ni off#n<5fr# 11 po(u"!o cfjtto ifir«mla«ibfl pmnm dl bfndo, g^lf« ct dtlla v1ta «t •dtro «d arbitrio a#00ndo la qu«lit4 drlla traa«^r«efon«» ooa a»l«fflc1of ch« dio non voglia aaeenda«a«9 all« quisll p»n« »iano •ottopoati 11 padrf9 «adrl9 frattlll #t aarcll« p«r 11 fljrlJubll pJccell pšr o^uaa «t aiffi»tto d#l %ualf nancaaa« qualeh# atrano aeeldeistc9 «t ognuno socuaatorf f qual vol^ndo, «»s«r tcnuto stcr^to 57. U B*.Lt questt uon 1 fatto ad altra fliie, che p«r ccns«rvarsi fcell 'indebite fcsMaeo, ansi n#Xia tlraatilea caparbleta 41 qu«i n#« fclll z»ll*uaurpa«lone de tutte lo soatsu^M #t b«ni dfy la eoignlta> etnta kwt dwrltatoa n|> conLasso oolpa »a—r» prlyata d^ll^ajitlca aua Xlbrtaf d»lll prlTllt^ i> n^ mno epcgIlata dl qu»llo ch» daIl*#dAflkaslcn» dgli a torra dl Plrano> b etmto proprlo d»XXl aoll Clitadlnl §t dallj raed»algl —gpr» ... fiLdutot srasa csjl# aal IX populo •tobia partoclpato al gov*rno dl #s«a ocicunlta«11 (pcd5rtano ˇ orl^inaXneai pr^pleru)« Dodatek k tporifci š%, 3Sc^ (I* prfcpiea 12* JuUja 1610). Haelor kcd«k«a j« bil I ?r*e«Btato la pr#e*nt# proc*e«o L$LLL& *• «•**• nc* M *^ *K* loalra* oon altrl dod«ci proc#«d. tu$ti a«enati d«l priNMai« slon M in part« «t p^rtlbus p«r P, Frano»»co Ttaitr Dr. lakcuBcietor «t rMM tellft oomaltk 41 tir«ao 1» e««s« *oa 11 populari od« vora j^cpularcrr 7« mgmtm p& el«dli MppiaM »ol AadrMi FoaA« «t Zuma« EadlTe ¦•• p«rchk •cc» Fr««e««eQ Teniero pmr 11 ao«l ch« lnt«rvlmet hafebl a» «<» fjiwy Al »fimwiwiF# ln Utlslo«! di»o#»dl l»lnf«lict co»Mdtk fln hora Intecaata «t opHMft p«r !• nal« «t l»dftfclt« •tra«i ni di qu«lll d«l eo»M«li^ wm mmtim tmmšaaf allt oh« ccjo 1© prcprl# aoataBS« •% Aflssrc dlffra» Podčrtal L.P. ? Plr«wk« arhlvu m ta kod*ke nl ohraall, a* to bl ga aalll * B«n«tkali pa tudl also rodlla u«p«hm)» 57 Pl« priao smi*ti 161o. tu pubtaltcato »t »«tt« dl prosiai*. JfJf.P«irttlar«s «t cosunitRs Ko.8. 16©9« 16, t?arc« l&o. 3^ ^*0 oagnlfloft coaunitRta Plr*nl eentr«* Popular*« dioti locl corp« P.B» I.fTo•9.161o.fo .19. ffig. tbtem fo.19.nasl. jgf. Tbfftt«. ?»« &rehlvto 6i atuto -Ven«i0,1a.Bttat*i 267» **!«*• pod*Rti*ta t%r1nt jii lo. «aj« 161o. jtf. Iliia>e. Bttstii 267« *Hmmo nl dntlrfino« Itii aikrofil««, 3« fotoW. ^ro ^»ck^^^c« ooisaunttiit« ^t-r«ni oontr« popul«r«« . TM^. pro ns^nifio« oomuaitftt« contra poptil*ir#»» Ho.2. 16o6-161o* fo. 86. 12.Jul.161o« fo jt prvl «nf»nt prt»«r tinkan« ^ravdt otst« ^ir«»ne. Kajf^ii si bI ohranila. T«gl€dnf da so |?rlšli pl#r*i?li |HJi«jvno ˇ nat adt «aj J« i« odf orore popularoT nanjo rmsvtdne, d« »o pl««i51 oSitell pripulBro«r da «• ho5#jo polrntitl aohodlror *fi)nriirt9-j>9 ctrkv«, obč^n«, fontlics ia u»tonnY. X« Istn^fi ©aicowm j# r«iw!dnof d* «# pli^aiSi •octrfijo tn *&im LD»pod«irJ« ob?5in« in fiato o<5?«kajo ^opulero« previco do ^borcvnnjii, kljub t*fmt «* ^a J# dcifc te dovolfl« Žfif. tbidn«. JK. «Yo Mmmiitat« Pirssai contra populfirfi« pro vidf»»ai» norf pturi« ln vieodoftlnftrift 161o. Vio^k k H0.lo.fo.56. $f$. Ibi<3#m f0.60. 11« «v«.161o. H^. Xb5dM fo.61. 12.«T^.161o. ifi^ Tbld«« fo.62. 12« «rg.!61o. if^« Tbi&m fo.61* 12.avg.161o. JfjT, Ta api* se ni ofaranil« iar »Iftdl j« r»»Ttdao tm ti%oirar* sindtkov vi ?ro i»rRiH-oa o«sam*i/tat* Flrnftl emitrfi populm^« dicti loci oorm C.D.X.no.9 I6I0. O.f fci J# nL3tal Y drufl pol* I6I0. fo.26.A@itl. ^Wf> Ibid««. $t&ft Ibide« fo.26' n^iil. **ltea essenčo ptr alcun «odo riao 11 ir*t«* 50 lntacco di Lire 85.000 intrad« n«ll" n»a#rtfi not«^l*»lli populerl^ ptrehi no/iontent« ontsat n#ll*U8Cita m% mp*m dl cor.un^to dall/anno J59S «ino «ll'iUGiao I606 df aodo c^i© pot«ndosi oononecir l'«rrcsrl #• sopra lf K*d1oi»l llbri, tiovmrmnno %lt ndv#r»«rri «r*a«»r« !• v«r1» tL ch« «'abbia p«r v#r* «t pl«na*er.t« #rluatlff eat*"» 430« friau Bcpertorlitti r«ru« tmt&toilfua fo«3d#xutf»X« I8«9«pt«161o«^ 40^^6. Havnkl?*w1. jent Spllt*, Kajiiga Tl# str» 244 ml^[ 4fUArchW1 o di ntnto -V^n^z4«. Bunta 2?o« li»p«oci drl eepft»no 61 Raspo «1 con-sifl^o a«t I3Uef 16o9-1612. 22,«i»pt.l61o* 4t<« *Ve f»^a1fio% coru-tiitnt« Pirrni contr« po-nilrrtft dicti locl lto«lo«161o.fo «3o. 4BJ* ^^•«* 4Žf, Ibjden. 40j> Tbids*. 4gY> Ib1d«R 4(tf. Tb1d#» fo. 4«nn»l« Tb rimkoije j« b5X» u^t«nt>vlJ#b* na »«Ji V>1. svnt« 29« •tpt«16l0l** «t «wd«»1aiiti«nt« oh« }i#r qu#«to oonsf^io si&co nlttti €101 pr««tantl «t idontf dttedini 1n e^rfoo #»t outori4f 1n oaao ch« ˇ•rtiscm alcuna aifflcolt^ tra qun»tn coaunlt^ «t pnpulflri p«r oos« ««pr«»fi« «t ^«eh1»rSt# n#ll« dctt* part# «t dtl «co#ller.tl«8i-«• oollcgio <$L ooK-arar« oo»l onitl oom ««p«r*»ti Ammnti l'illo*tl« •f«! •ignori Po$9Btm. *t. eapf t«a0 •% Bon«lgli#ri d| Cnpodriatrt« #t i« »ua slcnorla llluettliiainftf ln«tar«» mim gluaicato viunnto cht 5st«ga dn«* Vml^n^o Apollonio ija FranLi»«k V«al«r» 40ff Tbi at« fo* 5. 4j^«Zbia«tt fo,6. L^|. Tbia««. Skl«p f#l.ewti 17* ©«• X61o. 4&. ihUmm fo, 7. 17, okt.!61o. AJ2>. Zbidts fo,8. 17*^ct.lfilo« 4jyr#Ibld«Kfo.9*# 4^1 Xb5d«L fo»9« 24.okt#lblo* T«ko tta bil« od-al«j ^kontrii Š« oraonjf ni TittlCA Hohinvusisi ln novoisvolj«ni Fil ip Bon^fricio- Tftidin. Ostitll po^ulari ym «e v ^mjtnti ««stttm bili * Xv» ^ad^vo, Slmon F«XX«|?-lnlf «Tui*1 j iozr.ot Ivtji P«t«r Fon«*, JuriJ, HiJ«roni» ln Xvra Ttat« ter jkidvlk ttardl* ?«1 e^njtsl9 rtssta JuliJ« Poemo so jirfeosttrov^li prv««ru 1n dru^oru nboru popu-Xart>Y. TnffHOT! nj« •fulija Pos^o v V<»X ••vet pri5« ciord« o i«Xjl pe-d«atiit«t dn bl faXi ˇ V*X.rv#1u Rnatop«ni tufli popuXnrif kl «« upore aiso ud#X#iSXl. 4^6« Xbia#« fo.lo. 24. olrtoVr« X61o. 4JjTt f XfTTXX# po^l.prTi* knjlf« etatutciv j* prt1X 124 X5r letn« pla )•• (Gl.disaidi e4tt*di&il Xaatmis« « rlspoat« tm 11 podeat* • 1 aisldtntl *9o«6« 59. 1578.f0,94') V prorfi^unu ltta 3 6o7 pii ftta ottftnjnaii dva pSsarjft oathav#ror (caoellierl 6« e»ttav*rl)t ki iita gkupzio doblv«la 24o llr pl*č« (Gl.^Vo ftajgnifica coeninitntt contra populare»« **olt* ¦crittur« p«r la ttrcdnation Pa«qt»p.l«#?* fo.34.) Ka«J toiSno j# obdiai sgarejelft sklep o ir.enovtiT, ju S« ntga pis&rja cathftvmoT, ni cnano, Or«d c«thirr«>r€nr jt btl nsjbrl vpritl tHnih pro«teHh loim poltg b1ln t«d«J ^«lo «tsr&. *r1«aiir1toftbo fikontre* 12. nov«16lo»r< ^Vo T «0#;ti!f1oa cociunitfit« Plranl oontra populerf« clfo i looi No.lo, l€lo* fo« 11 rmmlm 4J%* Tbl&m fo« 12, 3o.nov.161o. |j^> Ibid«« fo, 12' nmalm 1« td#« fo.15. 21.f«ta-.1611« ^rtpis« rasaodb« «0 dobSli* Binčlkl FranKfink V»ni*rf ^urtj Apol-lonto in Hirko Oaldim«, sotfnikl Bonetto U>apr«?ttof Avgafitin V«ni«rt Irmn frmt *a Miirlcvari Apollon1of ptmw$m ^thar^roir iTna I*#ter B#l 3*nno ia Do«1nik Apolloniot e#rkT#nn kljaSarJa »v#JurJJa Ta-l«ngo Apollonio la Apeloalj V14ali, pr«d»«dnlkl c^rkr© sv.JuriJa v izeradaji Fr^nSiSek Vfn1«r la ^Bltngo Apollanlot proiridiir ub©^ atet. Tv^jividnli, o^^inekl pi&ar ^«t*r C«ldfini*t ˇ1cp<5o«» Antoa P»rdi in fmlengo /\pollon1of eathavr>ra Alnowin1k Apollon^o, solni nkoiibr* \m st«rtt oa k»vrdlaa ^•Iftgria B#l 3#»anof font1k»r JŽite Bonftto Apollon^o, fontlksr aiok« Wlkol»J iC^ollonio ia l»^ornHk obei1a# %rko Apollon4o. 4Ž8> Tb1«e« fa,j0«8.»srcii 1611. 4ti* Ibld«R fo^6. 1 .jul.1611. *0t#rntiti*at« vanno ••^ioaiido odii «t riincort ^16 tnv«t©rRri1f oon tnnto ^i.opia-cer« di «ua ft#rnniti.* 4f^ Tbid«« fo«29«am«l« 16. julij« 1611. 4tt. Ibl«««. 41^. Ihtčm. to.17* 19.j»1.1611. 4JU« Ibld#« fo.34. ttasl. "ro^liono st^rnAT qu#flt« lit« «n»«ndo •««! ftsttl fortf 6*111 popularl oon II loro runorl «t str#pltl oome n#l pmmm»tom • 4J0. Archivlo df Ht^to«v#n#is|ft# ^uota 267. Dl^spacoi d«l podtfttA ail Pf r^w? «1 efuisl^ll« d#S iHeel pod ^ •nov«rwl611. "Tn qu#st5 ir1«rnl pa»aai «'suocfisso tra 11 nobill %% 11 i^opulari dl qli»nt« tnrrii un oomplotto ernato n«l qufil fu ff»r1to ^rnve ua ^ov5a for® tluro, cht 6o. di#di traai*>rtar n#lla eanGellisHft portntnr*!, dov« fu dnto all« cura del *fciioaXXi«r" • 410« Ibld«* Busta 257« I'ta#aoet d«X po6a«t* •t e*pit*no di CtfpodistrJa aX eonaijli© dal Bi«el 16o7-1616. pod 21« fnbr. 1661. "Ho rlctvuto hoggi 11 »contri 4el po?*ilo 6« ^iran tnataatl |>«r Xa oontinuncion« d«lln loro e«tt»af em XI ho rl«andftti »1 capitpno di Kanpo** • ^jjL.Iii»p«rtfir1u» rerum aiytnb1lltttt fo.44. nasl. 9# eprfls 1612» 4jjt» xro sm^nffic« ootsunftat« Pirisasl contra popo.Xar«0 d5ct1 loci no«lo*fo.3S« 14 • ppriln 1618« "»enovini so bili V1ne«?no Brazs*olo (prHark nl sn«o), dr.^icon ?«ratof riaon ^era-rlGht Iv n ^onfln, Itfui Kadivo ia FrfcnSižrk Poseo* ^udl ˇ t«« i»«nov-nju 4« pr*d«t«v^ik popul^rov, kl «# n4ao ud#X« *ili upora, 4Ž3« T# »# J« »godilo n» Ke^tku oktebrnf ko ji v Pir&na S# nm-@t0pfX pod«etnt J»n»« Krntnik Bri»nlf torej ;*o 6 @«»#olh dfl«, Fo-d«Btat Jih j# |^eg-ovorlX9 d« tita filaibo aftitr^ala* ^onnvno odpov«d «t« amla X2.fi»br«X614. rfim.^ro mu^nificn conunUi^t« Plr^nl No«Xo« fo, 39. 5. okt# 16X3. In f o, 4 7. X2# f«te-# X6X4. 45^f> Archltio dl rtfito-Vrnan«, ^u«t« 267« Mnpacoi &til p0^#«t« dl Pfrna# pa* 27» jttllj 1613« 4gi"» iVo ««4^iii lca eo^unitat« I*lr^i contra^poimljir«« dictl Xo©5» Ho.Xo»f©«47#» *«t dnbb» anno $ew4itor f«r tcoaiM^rMr •t mmiemr tutt© 1.2 s«li fntt© p#r tsnt »»Ifntrt11, 496* tbi««« fo. 41«iuif>l» 27. okt.X6X3. 43^. Blnrgitmla^impi«t ki J# a»^tal 23. s«pt. 1614^ 0b rcibtt ob«h K«i;iptn1kov ««ftlilnnja 27« okt. 1613, pra-vl*Hoh« IX eontraaeritto %wmm nim aaaolto. Oie.Batta BriaHi ?od«« *ta*. 4^Ufo. 4e. X6* d«e. 16X3. 43f# TbidnE?,fi>.46.5.f#br. 1614» 44tf». Ibia#« fo.43. ^la cane«lXaria d« eattf*verif clflr« n# XJt« X#srnaro n&atro d# »oontrl d« populo tsnitso XI X1bri". 4W* tbi€«« fo. 47» X2. fiil»r. 16X4. AJA. Ib$d««|ro.48. X4. Biiroa 1614. 4^8> Archivio tfe atato~V#nn^ta. ^uata 267* ^lspeofci d#X podtsta dl ^i-rmnom Pod 31.okt.l6l4. wOht «# io non «wttev© la nia autor1t&9 cf«?do c#trto che nancese qunlch« strnno • •anguinouo aceldtent«. Qu««to N1*olo P«trDnSo •' ua pr!na*paX om^mrionm m ftnteccar %u#»ta pov#re coa*unit«f oondcnAto daX a4&.Pl«ro ^ondueii^r edet ^Jtn41e« d«Xt^ata ptr faX«artef p«r intacador dl qu«Pt« oo@KUnlta tt prf«a 61. di %u«fit« t*»rro .... Tn qu©nto & es« conosco ©h« !• el« fors« non »oiie to*«tf*nt* it Of»«ti^ftr «1 grnj* tainerita dt cot»tui «t altri ch« fln hor« {M»r oonfun^onl non ho flruppoato. Crm %!«*. 4^. *>o «a-gaifica comunitst« ^irmnt eontr« popularts diotl loci. Ho. lo. fo. 49« 6» ^prilm 1614» If«?aoTii»i eo Mll Jiikob Bon5fi*cfo# ^jarik Badr1gof «Jurlj T#ntRt AndrnJ Spisltr^ (pr11a#k ni cnan^ Vinc^nc r.pR er, Siaion Pel«r4riiit Anrfr«^ ^oni«t Frftn51S«k G5»»1ch sronar, Frsn^1Se)c Par«nzen in ?«t#r Fonda* &bfm Tbideo fo.5o« tevoljea j« bil kljub tfeu, de n4 Ml loenovrn m*$ z^oi fj os^nj^f«!« ^«to j« teabolj rs2u#ljiv po»top#k po6«fttfita» ki 8€ je isvlltvl uprl. 4^6» fbi«#«. "B* atnto cond«Bnato nt ancor© viv« tn r*«pft*t kiir v lekfilme dial«*Jcitii ptm$&f, 1 Ch1cr«^of Tv«n Endlvo9 Tv^n Vorh-poup is K«St«lat Hf j»- miilo f«pt#f Fllfp Bonfff?ctot Harko /roroao, trm Ptt«r ^onda.tar 4«t A/^c •ci.tfl^ (^^ ^e^- frJMnn/ ' luka SehlftVUzsf/. 4»§> T^bidpr. 4J9> Ibidfr. f^k^nf poskusl bo Mll ti,pr» 25. «»4« (fo«51 «11*91 «)y 13« junijfi (fo.52) la 8.»vg« (fo«53») ^{o^^cMvio ai fitao- Vfn#sin. l^sta 267. po& 12.»vg« 1614. "Coaunion «11« slgnorl« rostr« 1llu3tr1««im#f eh« ho doTuto iMtt#r 1n vit* Ift ttrr^BRtf on dnllMluatrissieo Oio,r»»^unllgof gl« pr©ir«dit0r* • 4^1« ^ro tmi^iifleft eosiURi tntti Pirnni oontr« po— polar«* dfetl loei Kn.l©.fo.55. JU ©kt«1614. 4J2» tbl««« fb . 56« Blokt, 1614. 4^3« Stiiapa doou»nti «««1792« *tr.l59«*Anc©reh# flno dftll'anno 1615 »!• tmttm l*«»o«iTR8ion« del porto..«" lEplert 1» Lfbr^ oonB^fill • eolltggi 1638. OrSitfnal iti ahrmi*n» Jj, 1«p«rtcr J u« r^rm« notabil 1 u« f o .45¦ S•*pri 1« 1613• 2« fbid«« fo.69* 1» 72' Tfreiiuitio K«&i«r prrnt Qoh*#*6not nUe rltroruto lm aerittur« »olltvnt« d*fntpccMf concord« «t con ottino ordin« t#nuto «t r#geliita fa eonformiri d« pttbllcl dtecretf. &vi vnm tm |« %m iift« nf»,1bolj v*»^n« bt««da *concorfl«"f kl poneni, da j« H«n!«r pr#^l**d«l tr)co imji^n bl^ajnikov, kfikor tud1 »Kontrov ia 3« j9 aalnl o«d njial poj>olno gklftd&oitt. jffii Tbl4<»^. Gl«d« €2. irfttcvSBin tn. Žol pravi ktnttr t **% hmhimmo dsto alll »contrl cofnmiaiion« di aptsao riecantr#r d«tt« ncrittur# et anfia«atr»t drttl eae#r«rii et gftataldi n#l ticriver p«rt1d«*. 4j± lY1fuB*LoTi5» ia M.p«harJ 0 sjrodcrei na* ^n tn arhit«ktem»k*« mriB J« Tart$n*3#g» trga ˇ Piranu« Kronik* TTll/1.196o. atr» 27. 5> R*p«rtor1tta reru« notnblllua fo«73« 1*r«iniitio Bfisftdonn* lo«»)5ril« 1638» L¦ Ibld^tt f0.?3*iUM$l» J.^ ntaop« docuatnti 1793* *Y«pla !*l«pa Wftl^8 isvftB li. aprll* 163S »tr.153.na«! . j^ ~*1 •« nitl Gn«v-nlkl niti glfiTat knjf-^pt skontrcnr nlso ohrsmile. I« po^obnih prl-»€r©T pa Itthko afcli>par.o» As ao »kontrif kflkor f^ntikarl lii bla-gnjnlkl Tpi»ov«li dohodk« 1a Isa^tk« v dn«vrJk kronoloSko. <*1«y-na knjiga pa j« bila aisteinatski zbjrnik. Kronolo5kl doifc la odtok f1a«n5nlh arrd5it#T jt bfl rnzvlden &# t an^vniku^ vmkl dotok« in oatoka p« ˇ glnvnl knjigl« ^« K#p«rtor1tt« r#ru« nob«-.Mllutt* fo#7i* wr«1. 14. «v«, 1638. lo^ Ibfd«« f^*73' aael« Kasn*. vuni oo bili I^a ^urcgpal* Karko Cpldaa« }n Krlatofor *pollonio. }l. IMdefli fo.77. TtroiiiRtl© *t*\*»rm. 9.«tpt. 163!^. l^, ^iUt«! FrisaSIBk« ^riocio. 17* «#pt» 1639« 13» _ ^oroSilp rnSpernkega k«-pitttna Jmna. ^otnAumt$rm 7« tiaja 1643« >"rl«uAtU Vol.4.^or#8 1588. atr. 317« 14» B«p«rtoritt«i r«rua n©tf*1sfliu« fo.78« Termlnnti« Bonditiicra. •apr.1643. lgm> Lb14«i fo.78. ?«rf?lnatlo JDonat^. 14« fiaroa 1646. 16. Tbidea. fo.79« T*xrlxmtip Cprrnrm* 1640. 17> ^tatspa tfoetuBenti 1792« atr.4S.nstil./ 18. B#p«rt^rfu« r*ru« notn- %Z- ....."" billu« fo.loo.Dokal Doninika Conter^nija 8.jul.l66o. Mti drugiaii j« bllo tr«b* tožiti n«kag» -etror.ia, fontik»raf kl j« ˇ ^4^gajni fontika ROk# pon^reril flun« groaan auima d« danaro"« 19* Ibiden. fo.lo2.mi0l. T#rflni«tio ^»llnra. 12. avg* 1665. 2o» Xbldf»« fo# Io5« iiaal* Tarrainntio ^loola.S^prila 1669« ' ^otto ; ena In danari «111 sindtci ad arMtrio d«l d«tti ca;)1trnif ohe par tampe saranzM| d« bando oltra 11 corftni d«lla d«tt« torra di Pirnno at %ulnd#ei aiglla oltr« «t d« p«r€l#r cona^gllo per anni clnqua tt plfc «i »rbltrlo di datti ctspitntti*. 2^VV1Am« fo«!S8. Dnkal ^oniaik« ^ontftrinlj« I4.f«br. 1669«a.v. 22. Ib1d«i». fo.lo8' nn^l.Dokal 63. lat«ga dota 3.«ftj« 167o« 23. Xbld#« fo.122 aaal.ttrtilnatto Soran-sa. ld.jul.l&S3« 24¦ Ibidem fo.125 tmal. T»rr1nntio Kftroaiiia. 8. jtHi.1689. L5^ Xbl6a* fo«127.iift8l. Tnminetto Contnrtna.S.aaja 1691 _26«?bldea. fo.133.naal. f«rnlniiti© lY«ula. 22. mrca 1?©*. 29. Xfeid#* fo. 13©. Btikal FranM fiks K»ro«in1ja 9«j«n«16<&. 28, Ibian« fo.138. r^miaatio P««qu«l%« (Frftno««©!) 13.nov.17o4. ^g^i ^b*^«» L*• liS» ttrfiiastio Don&t« I^«jan«17o6, 3o« Ibiacii f o.!4o . i>rmla«-. tl« Cfilb«. 3o.«»ro« 1711. Jl^ d.op.23924 ln 25. ^ Ol.op.25. Cont^irini j? rKlfisl cono iita ^s 6 ooldov po stpru. j3» 01.gp.24. Kapltaa %re>alni Je v avojl edr«dbl eodfl9 do bo b* va^ nerfd« krivl slndiki kot dblsntni orgmn* **r ^i »ortili taetl kontrolo n«d Y«fR poslOTRnj«! oh^ine. 2atojj« obsodil einiike sa ltto 1686 tn 1607 Srl»»« Furagenij«, Iviina Gel4«no ^ik.^ttr« la Jurtja P«tnjnl-j«9 k«kor tudi fdnaike &o ltto 16B7-1688 Inim tBlčeno uok.Dooinlka, Silvtntra Apollonijfi ia Jitrne ja ?#»i«r« m porr««1Hlo v»«h i*r#dalli la aeopp«vilS«nih aftroSkor, ki 00 jlb l^noranl tiorKro^ill im oto&l« ai9 v font-fku 1n v ss- «t«vl jalnf ci• iV^r»v©apl J« sapravljfinjft d#-Bnrja po aliifllkih. Odredba ne pove, k«k fina J« b1la sai^arrljnnft vsota. 34, K>pcrtor1ua rerum notBbllin« fo.l4o.npal*T«rttliiiitfo 0»lba 3o.tEi&roa 1711. *isa«r iiio^strata a ditta eaaaa dtl fonticof «t obbliget« »1 pa&t% 80 ploSflvni 1 po-» Is^rI« sojno « 6«o44 llrami in lo oold{t k«r bi kosaj krilo rndno isdetk«« Ifiradt tfifji j« knpltan Cvlaatinlafii uvftdnl dnv«)^B* v«o ob»5n«k#i ualu^'^nce, ki niao blll ˇ »; i«ku prlTil«i| irectht rr»z«& s« knplana enrkv« nv.Roka. Bnv«k j# sniiiol «no tr^tjino plafio _ ˇ8«k«g« uslufe >«»ncf\. ^o j# ecirfil pod«nt«t ob ispiaftllu varm&tkikor/ ¦Jm ln predntt v blpfejno fontika. T)»Tek nn osnbai dohodfk Jt b1l frrdvi^n 7» acho 6 l«t (pr1n«Xb1di»tt fo .l?2'n«eT ,1 ,«x je 1629). V«nd«r jo bnje pri pliiH kaplan* 8Y«Hoka9 da dobi in«s«k "nenRa A^trnmionm d«l tnrso** (^YinJb1d«ai f^.l83.na«l. Tui^inatio ?'oo«n1g*»). Kap*t*n *V>cnn4«o jo lata 1737 dolcon5no ur«dfl pooreStaa dohodkor in izč-iVcrr k8K«r«lnla dchoakov. P©vf5al J« fitrvilo prlT«li|:5ranih urftdRikoT In urf»dil njihov« plač«# ^rorn^un, kl ga j« dnl lanje anctaviti na oenovl dohodkor ^rfttklih fitirih Itt, i^glfda takoltt fiilftncfo d* dftoli incBnfirnti In 1 ontico di Pirnno dl riigf ion« di qutll8 eorv eao rl«sn«nt« m disposlKlonii dnlli afi3«rlo ftindiol oomt nallft tfrr.inaziori«. Canonioo dl oomu- nitm Kfttstro dl nrlttu M«#«tro d1 uKnn^t« • Hntorio« irrdicator dlnll« 01.op05# ,^ iVl«.^leolioh o.o.atr.48.nft«l. J^u ^Tlai.8' anp* docu«*>nti .••1792.»tr. 73« ižrore5un ob^ln« «• 3i-tp 1789 smidajo ˇ aohodklh, komor nl vHtet« i»«»dnina noll 36.315 lir ln 15 »oldov, ˇ isdfitlrlh p^34«778 lir In 12 ooldor. Brttto dohodtk obainsk« 8«arin« soalft v t«K letu J8«667 Mr in 5 ffoldor. Po od-bltku trntjine, kl j« šla iiv^tu dTaJeftih, in po odbitku pl«S sklad185nih uranifcor In drugih atroŽkoT t pkupnc« ianofiu 12V889 llr tn 2 0Oldnf J# obgfni k« «*voje potr^b« ontalo 25*778 Ifr ln 2 »oldB, io edbltku druglh ntro^kor jf o«talo 22.911 Hr in 6 «ol-dov« Vftltk« v«otfif kl bl jo v pr«jčn;!ih «»lh s«m»n iaknli, 4o * Mb«r cor»«ct1onum 16o6. f&*62' msl • 4l»^ro ci«fia1f1o« lojiunita-t« Piranl contr* populerfts dfotl looi ffo*lo«161o« fo«49« 11« «*j* l6i4» 12a. A#lr XT# 3«a«to Hart atr. 3ol. j^ *bid#« «tr«3o2« 44¦ Dttk«! Silvnntrft Falitm 12, f«br. 1693. 4^r fc«p«rtor1u« rtru« notsbUfu« fo.88' nael. 46« Ibldn«« iX& ^^«« fo.89« 4ft« A«IT XVl.8tr.237. L2^ Gl#op.44. ^ A#W ?.«tr.468. ^ Ibid««. Pr1»,tudt »lm ^rorlnoi« di»ll*T«triiiw 1.6,1889. atr.146. ^2. A«M ?. »tr. 468. ^k A*M v»«^«465 . Hjl ^m v »tr» 469« 5ft. Stnogr«X«ki «»pl«l t M^ntnnoj mueeju. Na pir«nek#« podf^lju ar#1«no iste p*51nkli kakor ˇ mtitus P«tronl09 Kadfvo9 I>««B*rdot 1tacoof Apollon^c, Pondft, V±*r,zo\i9 3oblavus;sit Br«ssftfoll«9 Forn«Eftrot PrIrto, Tnmbuain5t H«rnl4co9 Tnmnra, VRtt»f Bras^atl itd. N©k»t«r« t#h druiln *« 1«enuJ«jo v ptrmifiklh vlrlh &• ˇ XTIX. ali :av#»tolet,1u. Hftkatftr* s« iojffvlio k««^«j«. Gre ˇ••kiikar m« p1r«n«kt •#š5ftn«k» drullh«9 kl 90 o« k«»n«j« ac»0«lll« na L>ad«L#ljtu 56, D«»etln« nm itvpru Prr^onJ« sn«i»jo l«t« 1789 2.737 Hr, na-Jffrn1n# p« 1.794 lir. V prl»«ri e d©p*=tinir i Krnse ln L«^«lfi9 ki znnšft^o !• fc3co llr9 J« t^,«lo v«»1 iko.(^r1i^*.mjpii doroatnti str.73)« 67. ||t ajrsvnits ?»fij#sl tpllt* U.etJ.aaf.aaal. ^ I&ld«* st*. ila •••1. 5f-ft»a«gt»rla« t^ram aotaoUitia fa# &5f 25.a»ja 1651. L2*. Ifcldea fa. 1»1# ii^ Ubdt« f;>.9*.9.a*#fU55. LL*. X *!<*•• *». *19. 12.&Jtt,171&« »«t partluDlar eate ««aj?rt ss«l^l %a«lXi# ©ll« Li La— sigil« iearsft « Ji p3®&« attlaeiut ^lci saaogMit a^a pss&z&z o>at«-4«r« c^a »itri praiiJfltsht..;« 63^ i&ldg«. •^aosa »«Uci aul« f*tL. flls oon^oagbia^ 11 cjr^o ai tatta ^a^sld e^i^lia, oida^oetaat« 99a?lcinsm9 ml aam#r» il ¦&&$%&%$*, 64n I&ldlta. *Ha^^r Itbtm&a "sftlvs nt riatrv^te 1« ,:3l« o*u iobs ai»ilt ballt i99r9 giast« «11« l#ggl • 1« pnvll«gl«t* 4*1 ;lflii«#t0«# jj^ ibil«« fd#21f. m.mmrem nil. ŽZa lol^« *&¦ U2# t«ri«laatld Cmlo* »eciai4. lljaa.1711« 6d> laia#» La#li«ai fa. f$. IJL^ l^l^« L*< bj.aa 1, "Pareati 4* « ciaJtsr*! 4«! ooaai^lio... 11 pa irt otl Xi-giiolo, 11 frttilla ^oi LratillD9U aaac^ra dml ^tairj, 11 oa«aat9 4«1 oagastd flvemt« ax3refil iio d«l al?5t€ «x frstre, II pri^a ^¦r— i»aaD ial prira ^r.aa^ «x Irntr** ^9.3^^.1716. 72. lolatai i3. 139* 5.8*pt*lT17. _Ii. Hal^€«. 74^ 0a i^caasati ...1792. «tr. 151« *& cfoiaa^a« tt iovan^a« 3coar«ss« faccto 13 Dtt^scrltta glaratm f e i« %a&la«at« ctalttla^ ia ;ue^ta Terra r& 1*14x1« a.io9. qa«ll ema «t far&aaa 11 eaaaligia11. 77n Ibia^a La# 74 a^el| 7dfl lDlie« t9t f4. ferelastlo Bra^aatam. 6.s«?t>lS>l. 7^ lolKa f^# S6*. ttralaitlo Curat*« i#ai«J« 17U. JE^ ltld«i t*. 154*. f*rsia»tl* ^atriaa 29.^«o,1716. 10^ Ifcid«« fa.ldj aaal. T*r«la#tla ^M^alft )*.am. 1737. t^tl.^aifed 76ffa.73. ta 1 td 4« ail placaa ia afc-alask^gft prarHčaa^tjii oatra fdatlx.atp^tu«rJsa ¦?« j« ?3*ž«t>«J. |^^ n«p*rt^riiia Ttgvm aatsbiilu* X».439*aa&l. fsrrsiastio ?arata. 5.a*J« 17&4. 6i^ IbiatJB. jgj^, l*id«a X9.5J. *t* a« a*f*Ja laeaa. 66. :,1&*3 4«Xla tiaoillirU A*X 4a«r3 iaatt 41 ?lsta i«XXa f«rra ai ?irsa:>. X6?4-lo^. fs». 6. L2* Xoid€a '••^. M^ htggrt^rlat reraii anauiliu« ti.H. ^ ",lorj ;eila eaaceliari* i#l iacro 'oat*., ^ioro Jeii» e«ac«liarla dtl iacro ::aat« .••1654463^. f»,55#CH#taiit ?ra -sat« pietetlt ^rfiaai C. aattBJpattarlaa* r.D.Aa^tiai Vea«rli# g^ff Atltors a$lla aaa^lisrltt &el oacro i3at# ...1654— 169^« tz.lM. 94, laiil^a $o#jf. 105^ X9l-i«ta 168. ial.Xoi5#a Lzm2z29 1?C| I&lia« fa# 2o9. ili. Xt>ia€« fs>.2»9#. llo. lol^a 10.2X7. X^X. XbX4«a fa.2Xa. iJU#X^i^a *o. 2^6. XX>. X»lJta f»#227. iii.Coil€gi» 4«x ^9aU X696- 17X2 tv.l}9. l-Lj* .Ksocrtailaa f-fug Aatf?blllaa ro.l4 5.assl. #Att«be 1« ia»taai« cbt veagdao fttt« dal ^iailct Aiar^jsa «t laUcd Golotaaja... 39«4«n# 1712. 116. C&lUjglo 4tl loat« X696-17X2.f9.261. ;i7P CJliejtlD 4«X M3at* D. 17XS-17S7. f». 56. XXe, XbXa«a f*.i&. 119. Xoli«a fo.^B*. l^. E<čMirtsfli»a r%t*m &z%mulll*m to.loo*. l^i. Oallg^lo i«l 4t>at« D.X71^-X767. fa. 52. 12, Ibldf f».S9. X<:5, IbU«a fD.6O. X 4. XbX*«« fs.75. 1^7, Iblita I&.76, ^6, Iblita fa.77. V^ff IbXd.LUUXf. X4S. **?#rtaritta rtraa Adt«dili«i JTd. 1*9. 5,Mpt917X7« X47T laia^a fa.X43 aaal. U^. ita«pa 33®*a*aU,..X7i^*str»57 aa*X# 149, a* p#r t arl aa f^roi aat^ai— ilui X3.1>^. t«r^iaf4i9 ria^oa 1/V4. *%SMji4a ia c,aabliD j«trraaato /r^ricaa leta l?df aui^ft^ aa j« aov.iaa aDlža« aHtma TartiAiJa 135& iir,. A«ic««a /ariatja b.335 lir la a^<€aia L*mla«r»viefett 7.3>» llr. pl. t .iicttllcfa: ©.o.*tr.|3 a^«l. XS^> lt?li^> «lr.4i#a»sl. i^, t l€kmi paiaoneg* « j« a^^dlio 1.196> X« ia j* oll« aasrtg« ti«*aj4*# 1^4r B^lQ3Xlcht 0#e.«tr#53. 1^7. Xola«a «tr» 5X am&X* X>6, laidt« f«s.X str#t)6-S7» 157^ %%m&% 4»a^aU##.X79^ »tr.a7. 156, qi.gp«lS6. i>^a ^tt^g^ iaooaieatl..,X7§a,atr.57, "Pri^l afJtatto i^D^lio ;)«r ia aata •ofl.rt« ais^raii« d«^Xl 3iivlf ch« Ii3 sa ^nm^o sl r«B«tt€r»aao# ^raveJattl t^r vtv«re...1a aoa ?ot«r r«ggert alii f»ru lag^lšr« J«l lavari i« rarsi n«lU aaiia«". 4« fsbr#X764* ^^ Xoli€a ta.6X# X6X. 0X#ap#X59, \i^. Stama* iaco-»tatl.#.X792# atr.63 aa«X# X63. Xfeia«ia f»#XS9. X3.aprXX« X6>6# l§±. v^loataria^-r^t« asacarrtr« aX traep^rta i« aiat.riall »aXX*3pcra *d ali^asoava^i^a« i«i rsoipi^nte tmttaaJdsi di cDsa cjui uai^r^raala ed lapsrtaat«11. J^63f Uatno tzr^vtlo ?ravif ia j« ^XXa treaa v au^aili letlh ?o voio v krmj ir^atan«L« 30 3ava4rXJ ^X 33aXi prl sDliai F*ata_ aX^€ aXl a«U» t iaca. X6S. Staapa daoaa#att. ..X793, #tr# 70, 2u.JaalJa X779. X67t X&Xiea «tr.S6 aa$X. i§L.X!>Xi«ai. Xžf.Etgerta_ rii rerua a3t3Diiiixa f3. 49* • t«r-iaatio ^ra^aiaaa. X65X« "«lini>»-»iiioa «§tr«3rjiaarla d<«X r«^aiar IX ^olatd ai cerchi 11 eomplar tt 70. šlttft terra il Hrana". T« zov*4AO^% ta &&*aj« taaBS v tea Tlra. 111* Jt a>:>rss»lj«aa 4 i«t* a6a:Ji pri v>3>r&?Ua »rl*t*al«čft ia pasdla, 1,70, atauas I»cumtatl#.#179a#*tr#53, 29.aaja 16§5.*Stt3lica~ Jlaa€ H C9<2««tm e3»aaitm perofct sta *s«atftta 3all*3&Dllgd al pagar« 11 ieblta e&€ Usaa coti l« atgasria a^»tr* p^r conto dl aff rt« tslaatart«*. la dnlj« titl vir.*3i uey»«tt#r« mll« o^raait« st«s«af oh« r«f3c»a3D ii ^eatttiai^ *3l3 pd aa ira^itgar«! iu« -ili« 71^ir« 2 per eaiaoaa Iu?3rtan3 4 742« ?iriaD Jo2 L 2 04^ aaiaano l^partaaa L 1494« Oaagd l31«Llra 2 per eadtoao ItpDrtano 4» ^i^. liovlgao 1173-i. 2 per eaaaa&a L inportiaD i>^3. Caatslftaar« 59~L» ^ t^^ caaaaa^ Iiaport*a5 L 76# 17^ ^ ia is dajEtav i*aeo ^Jjr^ajsaih 7 &&jlg. ^lor^ i«lla earattaia xa l«rtd 174^ ai pa 3la, ^da^na veata e^ a« ia iAracoati^ aav^aa ttdpaja pa j« *a*-ala 1 liro ia lc tdlaav na l^aa aoicatof pr« iai«aja ii«ta 174> J« i»v-it saa^al cv6 lir in sic«r ?o 1 ti eia^ajl kaicar leta 174^. ia«ta Ifi7 J« Aoaual 0^7 llr. gtam^a ja ^« tradao lata. 097 llr jt 4av«k Aaft^ai tacll l«ta 1760. ito nja pa ** ja ^alšala aa 1 llro la f tjliaf# Leta 17d7 »« j* ta^aja in^ail« a« 1 liro Ia 8a» ?rl», R«pertortu^r«ruir! aotufcillum. T«r«taatio A&&rm* Yali«rl» Fo. Io2*lo3 71. 17 saiidv, *aaeaa ?i9ti ?a j« *aa ala SfO lir. Lieta 17$9 jt *as al lavtk $90 lir, ttajoj« pa ft 4« ?9V49«la a* l ilro la 18 sol ov.la ioacad l*ta r?9L Je *as&ftl Imvele i$O lir, et^aja pqjj« ?**!« a« 1 lirj 1a i? »dliav. L34>&j J« 4»vca* .fta,>aj« t»K9 aUsmla, ai Jaaao. 177, ^ria, aooob«rA s« ^an C3a 1'i^plt^a iella tt«asa lara otr^ai,,." ia *ie?^rt5riaTs r^rxn a^tjoiiiojn f^. 49f« 6. St^oa a^cuafati k«.1792«^tr«Si.aasl. oDrs^aia j« datlr-ia ojal. 1663. Oačia* J« p;Hr;Ktla siapas /.355 daitatjv ia aicert 1350 J«uat0T joxat«, 4a aa^up ivlaoa IS9 dak«t3vt4.a ^rnD Bpao 22S i&L*tdvf 4a ^aait lottjiokataf. Vaa i»la ra5«sa itaaa3*y 4ljb ^d alla ^ r«vlj«aa ar$^pl9vadtt,j., 2 a^^raoa ra©3t. J^ iiaptrtarioai r*rua adta&lLlo* l^.i^^^a^ai. Pl*®9 Anir-Ja dsloija I3.naja 1670.^ l&iJei fi>.IX3. OKai Domlalk« O^ata. riaijm 7. ?ria.tail pismd pditttat« a3ittlj«val /raacUek Bad9#r* ?rvt j€ bll aa vrsti ?raa<,i^«Jc ^etttatr, kl J« btl oo Dj«a a« 4apl«s^a via^grti* ˇ ?JLajalaii, s« p^acv-roo T Ijatiitu v «a€t*tt 163^ llr in 7 *3liS>v. Via^radi j« c.J«a.l673 Al»€rik ^uUftgdai. Zn iritj« ol^a pri . ^atiAa ˇ ^as^ka 595 ilr ia 16 «dli9Y «a Jt uil* prdlt&a a« dražt>l aeita a!4«# (^ri^.is.l). la. aVfefj« oil 3&#dJ»a Aataa Apdllaaid, im lolg 19» II* ** > ^lla sapltaj«a« bt^a. i«r ?a al oila vr«iaa ^dv^IJ, a^ su. «aol*aili tait lilii9lcl Ju Je kaoll dL AVija^tlaa ?^ai«ra la orit5Y S&biai, Hlš« L9 bil« 3D. t«?lj^a« aa ciralitt, flk ared pr^jajo pa J« Ap3l3alo ^bll ?d93jlld v satstcn 1793 iir ttjr * ajl&i plačal ^si^ la ^a« ^tr^i*. (Pria.fa.il), l9|»«pt# 1672 J* ^aaatr »o.^ill uaofrija ApailaaiD aa plsdlla 95> lir «« Jolg pri fuatlitii. ^apl^salli 4» ^a &1&3, kl jo J« kapil Aat^a C3ate^iai#(?rii.Xo#Io.)a7.»«?t. j« Dil Djea ^rko CalVias. Za jolg prl obcial, j(1 je sae^ai ld/9 llr9j« noral lar^oitl falšo, itl ma J« biia prsiaas aa iražbi. ?r»i«U «3 au taal^a^K«J travaik^T la 3lia#(Frla#fsi#l4.^ ia.3kt. Jt' 5U aajaa ^sialk Apoii^ala. iaplaaj aa $i jt ftil* "aaa o«»a ia B^^&s* Ml 3 Ja pr^ iali a* irait»i. (^la.f^.lb.). f*llit ol^ ^ri ^Ouia^i bl^ajai jt 1:^1 Frn&cl&ftjt Tra^ifKi j« &il sb. »j^n aa zapl^noj dv»Ja hi» ia 5 ^ljcalh aasai^v, 2 javad Oi-aios J« oil itrit aslg v ^aeiKu .245 iujtatav ia 14 ^liav. (FriL«fa«2a#),Sal?t44i i3lg ?rl taatUa sta imei« olv a fDatiiara JurlJ Ia lar&v«^ CalJaaa. iapi«a4«aa jta J« oll» hi^a *lii cdatrmta Casarsl«* la poe^stvd iia c^itr^ta ^pllu^la". iLer tD ai aKaiditdvaidyjd ooia*t aass^la b* ;r«uičatatftj# 6 saaav viaat 1d 7>. Jcataitih ?3 3*3 *a 3lj&9 dv€ ar^&ari ^*riaji9 tri jelr?« *&rt&4«, 2 llmlal9 2 ant&dvi aiat ia > stsi«. Y«*9 4« t»li ?3r?sa«» i3lg tr 4H€8&a 4>4O llr (prta.f &,3^)v ^ 3luo**j3 4dig9v« uvojUi & llr9 ^istd^itl paroelo a«i grica ^*^tj«n«# (?jr^fi#f9#5i*)« 27«^^« 1674.)x 11. cnarca 1S74 jc Oil Jt»p«t Dosajsa Fraa^i^fek. Ap^il^ais M iDlg pri 2ticL&i9 icl je saa^ai Iddo llr. S^pl€aj«zid -ca je eilo p>-Mttfd Ia icapil g» i% d€k pD.dlar.Sprls.fo.^^V lT.Jaaija j« oil ^JaA llkdiaj Ctl4aaaw Ž&plf*aj«a« daa j# Oila taa 3 3 M-f kl o j^ pr^ iUi mm 3fai8i.(^rln,f9#lS« V Isttga iae j« »>11 njj«a oiv^i »laiik i%?jLV« 12#jaa#17^>J XSn 01. it^rl 96 la^alsitDri all« oisv«. /^i^msim/ 1771. strfJUU. wor«-3 3a oijotavlja, da sa Imtli loatUari 333 lir pl«c« in i« ,5 ^l ?Dl«g ttgt aaracaaaTUl ae 2€9 § cisar «0 f>rl®lašlll te prUii^aa tUUa, 2at9 ©0 praviiorji aspav^inll, sa 1 larmčaatjd ali placo all ^ra^ate9 fiifcalcdr pm a« 3t> h pi Uu, ?aleg t«gs j« otlo a^DDVijsaD, 3« •• v 'lrsiui a« ao;>r*olja pravllaa t htotca. leta sareda« prilcttS« pdg»9lndw iriigtcad ttmaje aa faatlk ^^cla« ^5?«rt kjtr J« isel fDatilcar icst plactio «a svdj« iaia J3 2 ia p&li aDblčJca. Do^iv^l 4« iejsn ico 8-jr:3 74. fuakcija faatlkar« vr ili i ^lsva^« "*l9«r&blll" (dčltaa ?:> dl±rl)f «i 89 si Isitali t-idl irj^ih ialuiitsf, ia 39 -« liihlco pi^šlvaljall. 19. lolJe« str*LXY. 2a« n**p€rtaria» rcru* a^t^oiliua L».221. Sklea Vel«8v«ta 3.3Jtt*i774. <&* itsli«« fa#221f. Fi^aa stnat« l>#j*i.l775. 2L^ T«r«ln«i*laa« si tttatica p«r l« oaaa« ilr-ii^ae i«ll« o^aalta## 41 i*irsA0 /V*m«^im/ 1773* O4j?«4&» j8 i*i«i ra p^fiiti ^ipitao ivn FftTiit« 2S.j4l.1775, 25, It^rt^rla« rraai adt^0liias.f«rsilati9 Majf— eiUi, 4.Jal.X776. Is. 24. L!* ibl3v ia.^rsrm-oa 1. 17o9 a€ )9^aa privtls^lraalh ox*i3V.?ria. 3t«s« diaaa^uti... 179a.8tr.7>*74. gŠu l^Um 8ir.79. Jl*. loiis« 8tr.Sž.aa«l. >l.i««. 1791. 18n IoUm. ia^Ifetdt« ^tr. fe^ 14J^a79^. JKu ^^trUi« ^« dftlls aijariain J«r i3?U, iapalk v i,a6ttiat Jo.aprila 1792 (str.^oi) j8A»ej t^alai i*v#i«a^c 1* Juj (str.91)^laJlil aastft JLopra (^tr.9>) la pov ijniii «iitUf (str.92) iiJLš*U#«.«tr.94 a«sl. i^ Aoiiem str. 96;utl# JJi^ Iol4** «tr.fd. iL.Alltga»l9a« a«ll« e^aaiia 41 Pir«ad.# 1792 «tr.i.ll.".aa^wi8 18 co?;aaita a^a pa5 l«?»&«r 1« Elb3ttaf^i oal sl 9&rl&, psrciri« iasDlits, 8 la c^-onlta psr 40« ,ta ris:)*ta 11 glo— 4iildf aef 8fAr3ga9 11 nritta dflt^aa^rla# "4« 8« 8»s« a^a a^5 i.-nod— aerla, s# arja aa5 elu c^atrattar« o^a aa pa ola, oH8 aoa eastltolse« oa Cdrp) 8epar'it3 ia l«ltp«run« « l8l »a^ariiaita, aaa p^irA o«r ^a«tio rivjl^rrei al ?rtacip« p«r pr^parl«^.. Jl8fil fl«talJl9 1613 taaglll, cDise aDa .>u5 .;>^li«*r« 11 »ovraa^ asl ,a? ilritto dflnij3a«r L'*a^cLm iassliti«, ji5. $Y 111.^tal.J« ^tlo dpsifttl^« jt Dcciaa iA 4»Jala JD)ul-irDa r»«:;U f iocjjaiii f oa pl«Tica/f 3 tstli« p€tla pa pd^aii^l* i^ ae 4« vr^ 113 ta««aa*8. I^L«ti^L792 «>d ull€ a«otl«rt «*t«vij«at tu)Ui «)paialirl »0 1%. rov lj«v*Ui Baailacio ?*tta »9 i*&a Faaia 51f iva E«uul«? 26, ^>9~ alalfc »alDalJ f $a4a ,6 la ;aetaiic J«*a«j i*«a« Uttl 45 fii-ai« D3««*W bikaai fc) 3MlaiJt ?«trmla 329JarlJ jfctraai* >8f Frm&i^k kpzllznl* a«4ii»ft dtlsvath 3J},t4alO* jf oii »«etn^ljKa ? v^-a r^galnoij« ^a- sltac 1eila od^oslt« #1 ?ir*a3.*tr.XUi. ^9ffgtt«wi l^ooaeatl..1792 •tr.iD9 ni^l. ii.l^i^« «tr#l53 ai^al. 44^ lat claai satt^^stv« pa *u- Faai* iii JT«rA«| ?&rinl» i^ittmp« 49eas?ati###1792 »tr.US a«d. 4JaI^lata ©tr#119 aael. 44ft ^icsi s« ai oJuraail. iaatev« UU9f c4*»€9t.i7S2 p« 0 oj«s pravit*Ji«tx- le y«a«rat« i^aaii preittt« iiratte «i ampiioai^ 41 ^« po ^r j^^^aier« aa^jcr* U taata oss^u. U;4 aa»i. 40. Aliigft*iaao 4«ii* o^^oiiita ii ^iraaa/V a«itt/ 1792 »tjri iii. ii-k loi^* a(r#XX# **E u« »1 ?raU$t* oh« 11 Stvjrsao asa «ooi« oer e3a$fq«ii«&3& Dl j^asi, cti« ^ll »Jv?ri«rit 89»t«aL&&3.# .ciu« 11 prin cip« aoei« t fmrla 1« »c1 cal sad ^rsrio s«ua aggr«v«r« 11 ?3>aia*# J« 4ajc#i«ra3r itaa 7«ldv irj >^i-aik Fttjranld lSf ^aA?« ^rstailL it Csstra 9, U«4,aal«/ i«l Scoao 9»t Dd^ialk Pttr^ald ^d««i«t«}a 12f tak ^etroaio 121 Jaital) 3chiav^al 42, FlDria isconria 12f 3plrlim Jirij ilmaolil 15, HoraciJ ^rDf hat* 3» 11*• $lf l»i^«« irl#l.fa.l# str»«ltl ^a *a»^*11 «k^aj $š& hLr la 76, ljtl tra^«. JjL 3ta*?a d»a«0«aU. ..1792.itr.liil. 164****.179*. 5JL l&li«* »tr. 15 a*«i. 16« aav. l?^i «, 54, lalteift «tr. 1*51. cč.nrr. 26.aav.17j2. 31* Ifti^« «t»« 1W m*1. !&• 4««. 1732. 3crl^l^ai stx. 19»# 1>. ^e«. 1792. S9^ l&id«« *tr. l49*XI>.a9V. 179i, ŽsU I^i^* »tr. 171. 6. *«•. 1792. 6ir Xali«;i. Odst^piU «a ?tt«r #«traal3 7. d«c. (str«71)t JferA*J Petraaid Č.ieo. (str*l3l)f 2*%%r ^a^ratta 6. -ec. (str.ltl), 1v«j& itatraala S.a^o. (etr.ly^)f Jaail^clj iioiiiti1 6. i«o. («tr#i7^)f ivaa Ar^attA 9.o«c4(str.l7$)9 aiiaa iioi*i«r 9.Jto. (etr.i/o), fraadii«* f«usi«r f.i«o. («tr.l79) ia DanlaU oaccl 9.i«o. ( tr.1^4) feift AlU^suiaa« 4«1I« Od^aalt« 41 iiraaa /?MJit/ 1792. Vlsžek 2.fo.2# ^3fl Ag«.iuat* stftspa pD^alari 41 ^irsad fd.l.ft^ 1# vla&ek 2.fd.2. aa 1. "?ir rllsvarsl p r5 •eattaa at« 4« «»«d c^l ie«2^o ii afiicial« lao«ga«r« 1 ra5>porti titti i« ilt t' »^iauaiit« a^tri«. ^iDa*, oJa* «*c*aa« • 1vWJ«iti 22.534 in?«ct oh« « ijto^tl >9.339 i« pri^a calO3Utif riuait« ?ur« 11 f rs tata il reaiit« aeil« Oas»ft 41 ^ti«lla a^snaali« € d« aai aaaal Clvi;utfch« aai.3flt«r jo« 3na, ^#ttratti gli «gir«Yll Xlsl «t ^»traarrilairit,* ciros i*l?t ll.u^U. 6^. ii?ia^. §fffl ž*p%r%zrim r&rom aotat>lliaaj /3.24^f aa®l. l.«vg.!793. 67. Xoi^«« Jf9. 249. SL. X^li*« f». 249. 42* Ul*ga*i3At itllm ooaoalt« ii ?lraao //«a**ia/ 1792. flaltit 2.fo. <• aaa. 2La Xoli« fD. l1 aml. ll^iol^e« fa.l. 7.»xi.l79>. 2^ A^giaiita »tanp« p^alarl dl Firaa^ str.3. flt^lcl^ 4^3/ ^»vreao /artt^^ai, Frmotmk ?«irani^ adJc.Pttra la Aatsa »ftr^aiD p3K. Jerae ja# Fo^oiurit Jsžef Fdaia« iarooi^, Jsi«! 3ai&&ia pdic« rraacldJta la .auiaiK ddail^aald paii. f S *BX 11 fUULfi O> &ALlSJU 2X?# JM> 3UUSMLA XfII. StC&S&l* JU i»XoiBl podmtkl Rtmj ytra—Ir c« »ltwttu Po^ttlftrl H««voj uradG fl&nttfca? t—1 jt li» poiiil ln miim Mm €• *» X« «• MLat »oe«tt« ISff# la «A€ o* »^ljs ). MMii tn *alfl* rlMlov ¦• HfMMHi w ^lnl la te«M 9* te^«p pod+atat* V«sl«» ia Aattlmr •# ftMMiba ir«fa 4#X#^lr«slh mislltov 5. 1«(J m pwrico do gfccNrem*}* 1$T9 10» P«tririWv 15# ftJtemrj« 1960 U. ?o6Mta% ttl«^Bl» Bcrocd UT9-49SI 12. Sej ˇ l#tu 1581 U« Boj ˇ Utib Ift«-I9if 1* &atilj« mI l«U I9af šm itm 1» Ivtc prlt^ftte % B«J w tj#fiitau^y» odjfdbo 4# SlMr fqpilwov 1 3 a ar »I 34 40 45* 94 94% m m m m « n it n TJ 75 TT 78 •4 n n tr 10« U) ut 125 125 128 133 S3t S* Mtalj •*¦*]• %oj«f ˇ l*t* 1606 -PrltdEba 21. «ygwta 6« JNnmNNh i$wMtt tapMMm l^MtMnm ?# f*v*UNttSo um 9* ttisfcHi jiidil»f tnmili i» Cr^ia* 10. Uovi »Kr#dl ˇ tota U10 U« mt^ite f* Mja 1610 9BKM3MM S&AM& fliUdU. f JCHIS H Xf 1II# Bfiff ffff t# lwroj plrnatlrtsn po#»ft«lja 4« f*LA*feit** populBJTOfV §• Soll» 1» trgovlm >. Boj t 1« tih 1T92 «# 1753 •tr. 141 • 148 • 150 -» I5a • m • 154 • W» - 119 11 KT • m • xn • CTi • im m I0g • 1M • I9S% • 196 • iflt • tot • 20t a NRRODNfl IN UNIUERZITETNfl KNJI2NICR 00000437933
 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2016    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh