logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 
Kuharske bukve
Avtor(ji): Vodnik, Valentin (avtor dodatnega besedila, prevajalec)
Vir: Knjige
Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica
(Digitalizirano v okviru storitve EOD)

0 / 0
\ � ^A/curi? �tJTvi 56599571?66043 Kuharfke Bukve; -------- mM Km .m Lubiana. Natifn.ene per Kleinmajerji fknsi sakladp' Andrea Gaffi er na tergi Nro� 190, i r 9 9* / ^.:**spF / �\^\�l - :i4r ^�Wgda�Wg^-T-C^jWnTOC� P r ed g o v o r. le farno navada , ampak tudi fpodobnoit je , de shenike k�hajo. Shene io fkerbnifhi sa fiiashnoit, is njeh zh�dneh rok je vie perjetnifhi, one Te snajo ur-nii'hi obr�zhati, imajo bol ojfter pok�i", biftrifhi poduh sa raslo-zliiti, kaj bolfhi, kaj sdr�vif hi. � ; Moshkim naj oltane uzbena sdra-vilfka kuhina v' apothekah. Kuharji fo prevezh brihtni odi biti, sh�nfke premojltriti ; al kaj je is tiga vitalo? oni io snajdeli umne mefhanja, al nevarne sa sdravje ; ped savitemi inu komaj saftopli-yemi befgdami vpelali m\o fillio zli�do nesdravili jedilov ; s' ptuj-mi imenmi kuhinfki jesik Nem-zam imi Slov�nzam smesfhali ; tako dalezh , de nam dan danafh-ni fkoro ni mogozhe unajne ku-, harfke bukve, sattopiti. Krajnize fe kuhanja teshk� uzhe, . k�r nesaitopio pomenik franzos-keh, anglejfkeh, lafhkeh inu nem-fkeh beiedi ; pofebna nadloga je po desheli sunaj incita , tam ga ni zhlpveka , kir bi fkrivno sa-Itopne befede rasloshil nev fo , kader fe v' nji kuha , to fi-zer ni nesdravo , vender vsami rajfhi drugo n�folitarjafio savol� lepfhiga vida. Dobra voda nima nobene barbe , nobeniga duha., nobeniga pokuia ; kolniza naj en zhaf ftoji v' fhkafi, de fe vbrifhe inu p�die vershe/i Per lepim vremeni rajfhi vr�, kakor ob deshev-nini. Voda per kuhanji ,'smir�j sgubluje, fe ven kadi; to.imenu-emo : fe vkuhati, fe pokuhati� Sol ima biti zhifta. Zhe je bol nefnage polna, rajfhi' mokra po-.ftane ob mehkim vremenu r�r foli je potrebna fk�pa roka, ne.-sm�tena glava� Morfka zherna fol je uarbol f lana , bela majn * k�hana fol narmajn ; t? je treba vezh djati. Kvaf: napenja ftvari, v' katire ga d�nemo , fkusi to napenanj�- ali kvafenje dobi Avar eno vinu podobno bitnolt; kader gre dalaj, , poftane kifl�ba; imi kader preda-lezh pride, je gniloba, Narbolfhi kvaf je, kader je on fam na narbolfhi ftopni iVojg� notrajniga na-petja; tedaj fe more prezej na droshe narediti inu fuf hiti ; pre-posne droshe fo prekifle; vinfke naj fe fture od perveh mofhtoveh pen , ali kifanja. Volov e droshe Fo le mlade dobre, Varvaj fe vino dati v'jefifhno pofodo ; mleka nedevaj, kjer je popred ena kifloba bila, ako nifi pofodo popolnim s' pranjam ofl�dil. Kaikol gniti sazhn�, fe pokashe fkusi fmfad ; ni sdravo, ima she hud kvaf v' febi sa nafhe telo k' gnilobi napenati. Rajfhi lakoto t erpeti7, kakor v' shelodez djati, k�r-kol je le enmalo fmrada nategnilo, Zhemu. nam je fizer nof ravno nad uftmi 9 Jed, katira savr�, je ai prez�j mehka , to je , kuhana, al pa napol mehka, to je barj�na, obar- j�na. Vrela voda je krop , s' tim politi fe pravi pop�riti, zhe je prevezh hud krop, fe sap�ri. .. Jed, katira fe v' poiodi nad sharjavzo shene inu kadi, fe pari, to je paro, dim , ali put is febe kadi. Kader je pof�da pokrita, pravimo , fe dufhi/v" saparzi me-zhi. Kaderk�l fe pari tako dolgo, dokler rumena portane , ime-nueino, de fe rumeni. Sh�ri fh,e jed nad sharjavzo n� shelesni mr�shi ali r�fhi, de jo sh�r od sharjavze zmari, al ome-zhi, al sarum�ni ; kakor poilavim kolob�fe i� u iil P�zhe fe na fami vrozhini inu r ognovim puhtenji, kakor poftavim kruh, torta, pezhenka. Al je kruh-na pezh pravfhina sa kruh vfaditi, jo pofhufi tako : versi v' njo en-malo bele moke, zhe fe sashg�, je pezh prehuda; zhe pa narpred rumena, potle ruj�va pollane, je dobra. Pezhenka fe nima predolgo p�zhi, sgubi fok, in� je ka-; kor fuha terta ; pezhenje je per .- 11 � , .....' i .. : V. . - ! inerii na majnfhi ftran dobre; fer kruhi pa na vezhi ftran. Shg� f� kaf� v' odperti pofodL, inu moka sa preshganje inu pre� shgano shupo ; shg� le shgano vino v' saperti pofodi, ali v' sapar-zi ; shg� fe, tudi moka v' vrelim kropi sa shganze, Kader eno ltvar v' rasbelenim mafli al drugi malti sarumenifh, pravimo de zrefh , ali ozrefh; ozr�jo fe pifheta, jajza, bes�g i. t, n�, Pezhenje na rashni fe poliva al s' mai�am, al fhpeham mashe� ��*.. Kar je kofm�tiga inu pernatiga f@ al s' ognam of modi, al s' kropam omavsha, opushi, al og�ra. * Kap je nezhedniga, fe ofnashi, � Shi-vali fe na trebuhi prer�shejo , inu istr^bio , al istrebufhio. Siov�nzi trebuh imenuejo tudi vtroba, tedaj trebiti fe pravi is trebuha pobrati zheva, jetra, inu slafti sholz> Zedi fe na zedili, na refhetzi, al fitzi; inu fe al odzedi al pre�e-di; preshm� fe fkusi belo ruto* Shverkanje ras-shene narasen, k' tini je potrebna ena nalafh od fter-garja ali draflarja vftergana shver-kla. � Saf�ka le moka s' vodo, s' jajzam : od tiga pride fuk i ali fu-kanzhik ; tudi fe safuka ribani kruh, preshgana moka -, al druge rezhi na mefui al drugi shupi, is tiga pride fuk na mefnine, katir-ga s�f imenujeo; fe sna tudi rezhi fok , ker v' ta sof pride fok od mefa, od lemon, al drugiga is-tl�zhenga fadja. �� Kader mef� podfeshef h, proitor iturifh , al is-v�tlifh, ter s' drugim maham ali mafh�njam napolnifh , fe pravi : budl�ti, nabudlati, nadevati, na-mafhiti; mafhenje pa je budla, nadev, nad?vka._ � Navl�zhe, podlo�ne , al fhpika fe melo fhpeham ina- s' jeglo , al fhpikav-nikam. � M�fha fe s' kuhalnizo shlizo, al s'iefenim noshani; kader jajza ras-shenefh, jih al rastepefhj al raspenifh ; maflo fe vm�de, vmefha. vmane- � Kader j�d puftifh kuhati, al pa hladiti-, do kler poftane kripkejfhi al terdi- fhi, pravimo, de fe sakripne, ali sakerpne � to je kerpka?.ali kripka bode�. Difhivo imenujemo vie, kar lep duh jedem da. Ene difhave fo domazhe, kakor : slialbel, pe-terfhil, majer�n, vertnine. Druge fo fhtazunfke prideo is unaj-neh desh�l, poftavim : nagelshbi-ze , fladka f koria , mufkatzvet, janglejfka difhava. Domazhe di-fhave fo bol sdrave, inu narbol gofpodinfke. Kader fe re�he s'lemono kifati, Je tudi vino., al jefih dober, ako nimafh lem�n. � Sago je v' fhta-zunah naprodaj. Kuharze naj berejo te zf le bukve sap�red, de eno fploh saftop-lioft dob�jo. Pamet jeh bo , uzhila k' f ledni jedi vezh al maju per-prave, vseti, kakor imajo sa vezh al ma'n ludi kuhati. Semterkje fe snajo ene ftvari premeniti, o-� puftiti,, druge perdjati�:�� fkufhna je velik uzhenuL Dr- Dalaj imam savo�o kr�jnfkiga jesika v' katirim io t� bukve pila-ne, oppomniti � jef firn gl�dai na narbol snaue med flovenzi najde* ne bef�de , de bi vfim saft�pen biti mogel. Kaderkol ene krajn-fke bukve na dan prideo , ima i�gdni kaj zhes jesik godermki; enimu je prevezh po hravatfki, drugimu prevezh po.npmfki, inu tako naprej ; jef pravim : mi moremo krajnfke flov�nfke befgde poifkati iemtertje po desheli ras-tr�fene , inu na to visho fkup nabrati zhiito f lov�nf hino. Skufh-na me uzhi, de ni lahko Avari najditi > katira bi fe v' enim al faj drugim k�ti prav po flov�nfki ne imenvala; zhe ja pa kaj novizh sn�jdeneh inu itarim i�ov�nzam nesnaneh rezhi , fe snajo tp po unajnih jesikih imehvati, ako bi jo mi nemogli is ene flovgnfke korenine kaririti. Moje bef�de v' teh buhv�h fo fkoro vfe kr�jnfkiga flovenfkiga r�da s' tini farnim rasl�zhkam, de f� povfot v' nafhi desheli nego-Vor�. Al ima pa savolo tiga meni kdo kaj oghitati? bom li drugam hodil iragna berazhit, kader jih doma najdem ? nebomo li ni-kol nafti govor popravili ? Ako bi ta rezh tako. naprej fhla , bomo doshiveli, de fe neb�do go-renz , do��nz, inu notrajni eden dragiga sailopili ; eden le bo po-npmf hval, drugi bo fam na febi oliai, tretji bo napol Lah, Kdo br pode krajnzam bukve piial *? Tedaj moremo eden drugimu podati, kar ima flgdni dobro zhi-itiga. K�tiri nenifh�jeo, pravio : fila, kar pa gorenzi inu drugi pov desheli budla imenujeo. Lubl�nez liudelbret, po desheli dila ; haf-obiaten riba nesaMpi nobeden po itranfkih krajih, kader pa re�hem: obarjena riba, me bodo sailopili� Takebefedefo nadalaj arenfhmalz, to je jajza v'mafli ; kraedel to je gnedel ; burfel to je kotzhnek, kir je na fhtir k�te vresan ; �j- ,v.". % Xu ' Wi �noht to je mefniii� v? f�ki al Y j�oki; r�fh-to je mresha; einbund to je savesana podviza ali potiza 5' fhe�la kar je sajemniza al saje-ni�vka. Gorenz inu drugi pravio ftakleiv za nameiti flafha* ker je is lia-kl� to je is giashavne. Nameiti taler pravio dilza al kr�g ; m�v-r�h je fmerzhek; puf hei je �hop�k ali svesik. Libra ali funt je noviga snaj-ienja itarim nesn�niga , v' tini fe rajfhi vershem po latinzih. inu la-, hih, kir imajo befede bol lahke sa isrezhi, kakor Nemzi ; ravno tako ' bi jef rajf hi rekel brodet, kakor aimoht� Per meitih fo nafheni floven-kam , katire fe pridejo kubat uzhit, narbol fmefhne befede, kaier v' novizh flifhio , poftavim : eiurirati, oblavfhirati, gori djati, abtribati, durhfhlagati ; kar bi fe vuner lahko po f lovenfkim reklo : �afukati, obariti, istrebufhid , v-. i&�iU ali Y�eu, prezec&ti, Sposn�ni, de niimo fhe per ; sadni popolnimofti zhiitiga kuhin-fkiga jesika. Narlaglaj bi meni y' ti r�zhi pomagale gofpodine po desheli, kir fo narblishej per is-virki nefkash�niga flovgnltva. Satorej perporozhim inu pro-fim, de bodo pervimu sazh�tku dobrovoln� persanefli, moje per-sadevanj� popravili, ter flov�nfko Jt�hino v' en ftanovitni red inu verfto djali. - � ' Lubiana i, dan mali travna 1799. Valentin Vodnik. '.'.-� � . h S.h u p .e� m. Rumena shnpa j' knedelni is Sag� � H�i�o, ali vezh libe� puftiga govejiga mela sreshi na resine ali fhnite, jeh po- �tolz�, v' moki povalaj, deni v' kaftrolo v'rasb�leno mallo ; perdeni ftolzhen�ga ' gvirza ali di�'have ; inu pufti, de (eipe-zhe. � Drugiga govejiga mela perdavi po navadi kuhat, sraven en malo ba-s�like inu peterfhila ; ga fp�ni, inu �fo-li. � Kader je uno mefo v' kaftroli pe-xheno, perlivaj od t� kuhane Shape-. V kaftrolo, kakor je fizer navada de f� rumena shupa nai-�d�. � ,Sago sberi, operi, inu pof�bej perftavi kuhat na en malo zkifte goveje shupe, de Ce na te-fnim kuha, inn de le rie ras-kuha. Kader je ,Sag� dofti kuhan , ga r�shi s' "izp is lonza na kucdelne ali zmoke v'fkledo; vii gori rumeno shupo, ka-t�ra je fpr�dej popifana ; jo obloshi s'ku-* hanimi Karfiolami, inu daj na miso. s. Ena moxhna poftna shupa. Peritavi tri polizhe vode k' ognju, kadar vre, perfuj sribane sh�mle notri; pufti kuhati tako dolgo, de poftane kakor en god fok. Potem perii en frak el b�liga vina, en frakel kuhane vode od zherneh zh�fhen, lup odleraone,eno trefh/zo fladke fkorie; pufti, de to v-kup.l'he enkrat savr�. � V enimu lon-zu poi�bej ras - tepi dva rumenaks, perder� Tok od ene temone, en malo ftol-zhen�ga zukra , iun poi shlizlie moke; i�a to vii uno shupo, dobro prem�fhaj, perftavi k' ognju, inu kader yr�ti sa-zhne, je gotova sa y' fkl�do vlit, inu na miso dati. j. Lepodifheza shupa od selifkov. Vsami fhpargelnov, krebiilize, k�-llize , peterfliila" s' kor�nam inu per-jam, endivie, fninazhe, selene, vfe zhedno operi, inu drobno sr�shi ; d�ni v'ion�z, nali vrele goveje shupe,kar je sa kofilo treba ; p'okri , perftavi od. v SAC*�*? I de�ezh V ogrni, de nebode s' valam vr�-lo, ampak: en mal pogajnalo; zhes eno uro pbknfip al je shupa nozh is sflifh ' vs�la. Zhe she lepo difhi, jo pre�edi fkii.s .fitize. ,Skuha j na nji nucleine, al rajih, .al -opezhen kruh ; al ras - tepene jajza. :;, .;� ,. i a� ' .'"' 4, �hukoladna slmpa. Sa en tri bokale-dershiozh lonez vsami liitir kuhalnize moke, jo ras-te-pi v' merslim mleku, prezedi v' lonez, perlivaj s' ktihalnizo ' m�fhajozh vr�liga mleka, de bopolben; pufli dobro sau-r�ti; potlej perdeni pol lotha fiolzhene fladke fkorie ; tri zegle zbokolade, katero fi popred v' vrelim mleku pregnal ; perversi zukra, inu en droblanz irovi-ga mafia , to je putra ; kader je vfe vkup en malo zbala vrejo3 vl� na ope-zhen kruh v' fkl�do. ; iT. Rumena mefna shupa. Pomashi eno kos� al s' maflam, al s' na goveji shupi pofneto mafijo ; polo-shi v' njo en malo sr�saniga fhpeha, kofhtrunovtga mefa, peterfhila 5 korenja, selene; perii pol saj�mnize shupe; A-a po- 4 S^a^tfs* pollavi na slierjavzo; kader fe povre, Inu zherzhi, salivaj s' shupo; kader fe je vfe sarumen�lo , nal� shu�e, kar je trcba, p�fti dobro prevr�ti ; prez�di fkus fito; fkuhaj na ti shupi, kar zhefh; jo snafh tudi k' ajmohtii perlivati. 6, Pofina shipa od ribjiga droba. � ,,;',V:� , V' eno kos� deni putra , ppl zhe� bula j fhatraja, eno; pero lorbarja, inu ribji drob diufiat; kader je riinftan, vsa-mi zhebul inu lorbar ven ; drob pa v' en pifker; ga nal� s' pos�bej kuhano grahovo shupo , inu ga pulii dobro kuhati. V ponvi raspufti en drobJanz putra, ks--. der je rasb�len, sarumeni v' njemu lhtir kuhalnize moke , inu drobno sresan zhebul; s' tim sarofhtaj shupo, jo s'j�-fiham okifaj, otblj , gvirzaj , p er d eni l'm�taae; jo pufti i'h.e dobro vr�ti ; potlej jo vii v' fkl�do, na karkol ozhefh. . T' Zefarjov jefhpren na shupi, V en polifhki lonez vbi dvanajft rumenjakov, jih ras-tepi, kader fe do pol lonza naxaftejo , nali sh� ofolene mlazhne goveje shupe pod kraj lonza, vie vkup s' shverklo ali fhprgdlo .dobro ras-shverklaj. Nalij eno kaftrolo s'na pol vrelim kropam, �ukaj uotri-ipoftavi sgoraj imen vani lonez s' rumeriakmi inn shupo, ga pokri; s' vr�no, inu pufti na sheriavzi vr�ti; kadec je v'-terdo kuhano, fe to imenuje zefarjov j�fhpren. Is lonza ga s' shlizo r�shj, de podobo od nj� dobi, ga na fki�do pokladaj �*,naju vii al mefno, al poftuo shupo, inu daj: na miso. Zefarjov j�fhpren fe'sna tudi tako narediti: v eu pif ker d�ni dv� shlize zv�tne moke inu en mafs�lz fm�tane, dobro sm�fhaj; potlej perdeni dvanajft rumenakov, of�li, sup�t rastepi. Pifker pollavi V na pol vr�li krop v' kaftroli, vfe vkup na sherjavzo, de fe fkuha; sadnizh de vaj s' shlizo na i'kl�do, kakor je'sgorej rezheno. � Zhe pak hozbefh z�liga v' sliupo djat.i, morefh en drugi pifker s' putram dobro namasat, to. v' pervini pifkru narejeno mefhanje notri preliti, imi kuhat perita v-itt., kakor sgorej. 5Se bo rad od pifkra lozhil. Ze-liga d�nei'h v' fki�do, najn pa shupo. �. Shupa od seli/k Obloshi eno kaftrolo, ali koso na dnu s' putram, noter dem zhebula, koren- 6 &i!^&* reiija, peterfhila, u� kofze. sr�saifg* mela govejiga, tel�zhjiga, iuu perecni-ze od kopuuov ; ^"e vkup poftavi na sherjavzo, nepokri , nizh �e m�i'haj. Kadar f� fpodej rumeni, perlij eu malo goveje shape, inu.pufti diaftat, dokler je sadolti nuneuo. Po t�m ' sal� j f shupo * pulti dobro prevr�ci, prez�'div'en lonez, po ("nami maft, iuu vlij v'l'kl�do na opezheii kruh- Sr�shi kii�ize, kre-bulze, korenja, �nu peterfhila na drobno, kakor fe �iudelni r�shejo; t� selifha peritavi na zhifti vodi, de savrejo; potlej jih na refheti ozedi, inu v* shupo fkusi f�to pretlazhi. V to shupo snafh tudi djati en kof kuhaniga tel�zhjjga me-fa per kofti; al perfni ko fez od kosli-zha,' ali jagneta; mlade pil'beta; al kej drugiga ; inu tako na miso dad. �- Tudi je ta shupa dobra k' drugem ied�m., de fe jem s' njo rumena farba da. p. RUmena shupal ' Rasr�shi govejo maft na tanke r�-si'ne; s' nj�mi obloshi dno eue kose, inu s' nekat�rem r�sfnami fhpeha. Sr�shi eno libro foknatiga mefa ne oprani-ga na tanke r�si'ue, ga poto�zi s' nqsho-vim robam, obloshi v' koso; en malo zhe,- zhebiila, nagel sh'biz , k�lfb'ize, na.kof-xe sr�sane irov�repe; pollavi na slier-, javzo, pokrij, pufti dinftat. Kader je1 she rumeno, potrei! s' eno peftjo moke, pufti rofhtat, iau med rofhtanjam v�duo mefhaj. , Potlej sal�j s' dobro ne preflano govejo shupo, iiiu pufti dobro \ vi?�t�. Stolzi eno zhetert libre raandel� nov , .d�ni dinftauo meib is kose v' moshnar inn ga ftolzi dobro mej mau-delfli ; vie vkup d�ni v' koso nasaj, pulti i'he en zhaf vr�ti, pre�e Ji i'kus lito; zhe je shupa pregofta , vlij ficus iito druge zbiite shupe, de l'� ta kahani drob prepialine. Gvirzaj s'- flikapletam, ftolzhenim nagel shbizami ; (oli , kar. je yyjmv ; pokrij , pollavi od d-el�zh k' og-iiLi, de �ebode vezh .vr�ia, ampak le en malo poganjala. . Na leto shupo fe dene , kar bom ,. sdej povedal : i) ras-ie kaj na drobno pol- libre telezhiga mela; fr�dizo ed s�stole namozhi v' vodi, ali v' m�eki; jo oshmi; tudi n�kej govejiga musga, eli tanko ajurirano. jajze , sa en oreh pu tra; vie vkup drobno r�sviekaj. 2) V' eni. fkledi prernefhaj sa eu oreh. fi-qviga mafia ali pu tra, noter ftrefi to po-preji'hno iskanje, ftepi dva jajza, jih gori vii , potreti s' Uolzheuiiii ufigel shbi- shbiz�m�, inu fhkapl�tam; sadnizh oib-li. � 3) Od t�ga vfatni dve. fhlize prozh, ina naredi klobafize , inu jeh izri ali Eehej ; ali pa kn�delze , inu jih fku-aj. � 4) En malo telezhjiga kuhaniga vimena, iuu dva pr�shelza sr�shi na kofzhike, versi v' fkledo, inu dv� slili-ze fm�sane , tudi nekej moke sraven, vfe vkup dobro smefhaj de pollane kakor mehko teft� , pomashi eno kosizo s' fro vi m maflam, v', njo poloshi to te-ilo-, pollavi na eno fr�dno sherjavzo, pokrij, na pokrov denisherjavze, pulii, de fe pozhafi rumeuu sapezhe.. 5) Ras-fekaj en malo mersle tel�zhje pe-zhenke, kapar, inu govejiga musga; to deni v' koso, perversi en kofzhffc mafia , eno p�lt drobtin shemle, nekej , ar�saniga lupka od lem�n, gvirza , kapar j foka od pol lemone; pufti na sher-javzi dinftat, perl�j en malo vina, vender ne prevezh, de aebode prer�dko. Kader je dinftano, pof�avi na Hran ohladiti. 6) Vsami zvetne moke na dilo, sdrobi eno zhetert libre fro viga mafia na moko; v' fredi naredi jamo; vbi eno jajze noter,.ofol�, perl�j vina, al flad-kiga ml�ka; naredi teft�, ga svaiaj,de bo sa en noshov rob debelo ; na svala-no tefto naftavi fcupzl�ke od tiga Nr. s* po- \ �^�^a^ 9 popif�tr.ga f�kanja, -katero le je v'kosi ohladilo, okol kupzov pomashi s' b�la-kam; vr�shi s'pitnim glasbam vfaki k�-pez ven, inu savi] vkup, kakor le �ia-losheue pai'hter�ze d�lajo. Pohaj jeh v' piaf H lepo rnmeno, inu ne prenaglo. �-Kader je na fkl�do d�vati, vlij rumeno shupo na �pezhen kruh ; v1 fredo fklede pofiavi��flanzot' Nr. 4, ali pa s'fhpetom navl�zhene pezhene golobe, al kuhani-ga kopirna ,'puto, al rumeno s' k�lfhi-zo vred dinflane fmerzhik� to je mav--iahe, Okol n�ftavi kn�delze , al kloba-fize Nr. 3, per kraji fklede pa pai'ht�-tize Nr, 6, ina daj na mi&o. 10. Pemfka shupa. ! Sreshi na p�dolgafto , �ele, kolerabe, lafhke brokole , korenje, fpargel-ne, kavl�,r�po; d�ni kuhat, de f� vie obari ; potlej peritavi dinftat s' frovim roaflanr, inu � selenim graham ; potem salfj s' govejo zhifto-, ali rumeno shupo ; gvirzaj, ofoli, inu jo na opezhen kruh v' i'kledo'iial�j. iz. Olio � shupa. Naloshi v' eno veliko koso l�pe go-: ss. ' ve- 19, CPtsPSie* veje mafti, al pa fhpehaj tudi sr�sani-ga meta telezhjiga per vratfni, pe�hcn-ke, ali kar pezheniga oftane od kof h-truua,'kopuna, Basanta, jerebiz, sele-nine, obrovta, en zhebul, r�po , korenje, peterfhila s' korenino, selene, mufhk�pl�t� ; d�ni dinftat na �herjavzo, dokler l�po farbo dobi. Kader sazlme pokati, perlij shupe ; kader je rumeno, naif goveje shupe, kar je tr�ba; pufti pozbafi vr��, dokler fe mefo, inu fe-lenje omezhi; potlej prezedi fkufi lir to ; zhe je. pregofta, perlij fhe goveje shupe, inu J9 daj na mi so. v Zhe ozhefh is nje sholzo narediti^' pofh�ffii vfo mail: is nj� ; pufti jo ohladiti , ras-tari notri dva jajza s'lupino vred; potlej jo perdavi na mozhno �herjavzo; jo m�fhaj , dokler sazhri�. vr�ti ; kader en malo povr�, jo prez�* di fkusfico; fup�t lia �herjavzo pollavi, v��lno mefliMJ, pufti vr�ti, dokler fe sgofti, de ie kose perj�ma.; glej pa., de le ne pertmodi. S'to sholzo snafh brod�t�', inu druge j�di b�liti; tudifeboj fia pot vl'�ti ; kader ne dobifh shupe v' ofhtarii, vsarai en malo t� sholze v' fkl�dizo, perlij kropa, prem�fhaj ; imafh �lobro shupo, � is. Mandelnova sk�ipa.. Sl�zhi mandelne, jih ftolz�, perde-ni enmalo vode med tolzhenjam, de ojlaati nepoftanejo. Poloshi jih V koso s' mietano , en malo f ladite i'korie sraven. Kader savr� , prez�di i'kusi i�to, perdeni kej dil'iViga, inu zukra� dva rumenjaka; dobro presheni s' shver-klo ; pojavi na sherjavzo, kader ozhe vr�ti, le vii e na pii'iikote,, al na opezhen kruh. 13. Shtipa od rudezheh jagod. Jagode sberi zhifto ; na en polizh jagod na li j en frakel vina, inu en frakel vode, peritavi jih knhat; kader (b kuhane, jeh presheni fkus gofto zedi-lo; potlej d�ni fp�t kuhat, inu en malo vino, inu zukra sraven. � Kader v' fklfdo vliefh, deni po verhu opezheui-ga kruha. Ako ozhefh zhifto shupo imeti, vlij kuhane jagode na tanko ruto, inu l� en malo oshmi, ale nepojde gofha fkusi. Nara�ft opezlieniga kruha fe sua-jo tudi zukreni kruhki na shupo nalo-shiti, po tem, k" ja she v' fkledo dja-na ; tudi opezhen kruh fe more potlej na- �2 S^S^�^ / naloshitf ; de k'dnu ne pade, zhe ni morebiti v' mafia pezhen. IL Sminate J � d i� . 14. fthmafhen- ali filan ohravt, Ohrovtove glave otr�bi, inu peritavi fkuhat, ne preraehko, de ne raf-padejo , kader fo kuhane , isr�shi to ir�dno veli,-de bodo votle. Sa taille namafh�ti sr�shi pol libre tel�zhjiga mela na r�sine, s�eri ven koshe inu kite; namozhi' v' nileki beliga kruha ; ga osh-, rai ; nar�di is treh jajz ajnriranje (to je: jih vbi V i'kl�dizo, sm�fhaj, d�ni V kosizo na en malo mafia, pollavi ua sherjavzo, mefhaj, de gofto pollane, vender ne preterdo*) To is ohrovtovih glav isresauo preshmi; dalej vsmi en malo musga,- vfe to drobno vkup rasr�-shi, ofoli, perdeni tri kuh�lnize kifle fm�tane, inu dobro premefhaj. S' tim ' m�fhanjam namafhi ali filaj ohrovtove glave. Pofebej d�ni fhpehjt, al malli od -8?- s^a**^ 13 goveje shupe v' en� kos� , in� dva �roka zhefna ; na to poloshi ohrov'-tove glave v'koso, perlij eno sajem-�iizo goveje shupe; pokrij, ptifli na sherjavzi tri zheterti ure dinftati. ~ V eno Mrugo kosizo deni malia n� sherjavzo, kader fe rasb�li, deni moke inu ribaniga kruha notri, de fe sa-rumen� ; potlej perlij goveje shupe, �nu pufti dobro vresi; to je-po nemfh-ko en ejnbren, aii preshganje. � ' Kader ohrovt na fkl�dd devai'h, ga poli] s' tim preshganjam, inu pulii ine v' fkledi na sherjavzi vr�ti. � Na poftne dneve .vsami nameft mefa eno kuhano inu otrebleno ribo , "inu namili musg� vsami froviga mafia , ali pa rakoviga filtra. \ r$. Namafheno frovo �ele. Teirde f�lnate glave, v' sredi ven isrefhi, de bodo enkolko votle, peritavi s' enim kofzam shpeha napol mehko kuhat v' lonzu ; kader so napol kuhane, . jeh oz�di. � Nekej glav perhrani sa namafhiti, nekej jeh pak drobno sr�-shi , perdeni ras fekaniga fuhiga, al tel�zhjiga mefa ; mefhaj nekej mafia� �S?" Bief liano maflo vbi nekej jajz, vkug H s^s^s^ dobro vmefiiaj; y'to d�niribanga km, ha, i'hknpl�ta, fhtupe, inu foli ; vfe to vkup sm�fhaj, inu s' tkn namafhi selliate glave; nekatere s�lnate per�fa od-beri, de siijiipi sav�shefh glave, kader fo namal'heiie., Potlej je.h de.r�i, de fe mehko fkuhajo.� Pomas.hi eno fkl�do s' froyim maflam, v' njo vloshi te meh-ko kuhane glave, po verhu jeh enkol-ko krisbam prer�shi; sa polivat naredi is fro viga mafia, kifle fm�tane , inu mufhkapl�ta en sofs; s't�m polij glave, inu jeh pufti en zhaf y' fkledi nadsher-javzo vreti.,� Na poftne dn�ve naredi mafkenje is rib, �h�b, ali rakov na-mefti mefa. � 16. Ncwiafhene ali filane kolerale> u Kolerabe f� olupio, n� verhi en pokrov odr�she, is i��de fe isr�shejo, inu votle nared�, Isr�sanje pof�bej drobno ras-f�kaj, v' frovim mafli fpezi; med to vbij na vfake dv� kolerabe eno jajze inu eno shlizo mleka, en malo ri-baniga kruha, mufkapl�ta , in� foil; to mefnaj , inu s' tim namafhi svotlene Kolerabe, pokrove s' �rejo goripov�-shi, inu na mefni shupi fkuhaj; shupo ilari gofto s'ribanim kruham ;. kolerabe. slo- fi^5!;^�^ I� sloshi na fki�do ,. por�shi niti, prozh., poHj s' shupoj ina s' peterfhilam en^ tnalo obloshi. 17. Sparg&ln� Spargelne operi, pov�shi v'fnop-ke 5 jih naravnoft perr�shi sadaj na rito vji , imi fkuhaj na zhifli vodi v* mehko. Kader fo mehki, jih odftavi, vodo odz�di. Sa polivanje vsami rumenaka od jajz , pol shlize b�le moke, eno shlizo vode, to m�fhaj v' enim pifker-zi ; potle perlij enmalo vode, na katiri fo fe fpargelui kuhali, tudi en kofzbek putra, mufhkatzv�ta, foli, zukra; peritavi k* sherjavzi, v�dno m�fhaj, dokler fe gofh'ti sazhn�, pa nefm� vreti. Potle fe otlazhi ena limona notri kolikor je treba, fe premefha, �nu na fpar-gelue polie j kat�ri fe popred na fki�do raslos'he. ; Polivanje snafh tudi tako narediti: poloshi en kofez froviga mafia v' kofi�. zo, ga rastopi, perm�fhaj b�le moke, preden fe sarurrieni, (Jeni ene shlize vode sraven, prem�fhaj, inu fkuha�; kader vr�, perdeni muf katzv�ta, enmala froviga mafia, m�fhaj, dokler fe maflt lastop�j s'tim p ou j fparg�lD,e. i6 igr^sffaa^ i8- Seleni grah tf /metani* Mlad seleni grah d�ni s' putram , �u-kram, inu enmalo foli'V� kosi na sher-javzo dinftat ;'pof�bej rastepi tri jajza, deni jih V en irskel frjn�tane, perdent eno shlizo b�le moke, s' ti m polijgrah, pufti ga savr�ti, pode je dober sa na miso nefti; snafh tudi karbonade najn dj�ti, akoOzhefh. III. Kuhane , Dinl�ane , Nadevan� jedi od ni eia inu peretnine, . ig. Temfani golobu Golobje jgtra, ferza inu shelodzs drobno rasf�kaj ; deni na nje froviga mafia, jajzhne rumenake, ribani kruh, mufkatzv�ta , inu shalbla ; m�fhaj, de - poftane kakor.rahlo/ teft� ; s' tim napolni golobam krefe. Poloshi jih t$ koso, pokrij, pufti jih pezhi j obrazhaj, dokler fe rumeno sapezhejo. Pode perlij goveje shupe, potr�fi mufka� or�* ** ha, ha, srcsam lup od lemon, tudi kapar, zhe ozbefh ; rau pnfti jih pokrite d� dobriga t�mfati. Sadnizh d�ni na fkl�-do, potr�fi s' ribanim kruham, inu ob-lij s' na mafli sarumen�no moko. so. Telezhj� mefo na franxoslto visho. Nar�sh� vitraftiga t�l�zhjiga mefa na bleke, ga potolzi s' noshovim ro-bam, de bo mehko; sloshi ga v' kaftro-lo , v' katiri je popr�d n�kaj putra ras-topleniga, v�dno mefhaj, de fe tel�zh-je mefo nepershg�. Potlej sreshi nekaj p�f� na Chipe inu enmalo zhebula, versi notri, inu pufti, de fe rumeno sa-pezhe s' tel�zhjim mefam vkup; po tiro perlij goveje shupe kar je sa s�f tr�ba , d�ni notri foli, fhtupe, nsgel-noveh shbiz, mufkat oreha , dva lor-barjova per�fa, enmalo j�fiha ; inu pufti vr�ti, de fe mehko i'huha. si. Jufirige is telezhjiga mefa narediti, Vr�shi beliga papirja aa okroglo, kakor je f kleda velika, na katiri poide j�d na miso, ta papir pomashi rieie�o s'frovim maflam > to je putram ; rreshi B en 38 a^58^ eli kofez prataftiga telezhjiga'mcfa, ga sf�shi na take kofzhike, kakor fo auftrage, tolzi jih s' iiosbovira herbtam , tfasleshi �a papir, potrefi s5 rib�uim kfu-ham inu mtifkat zv�tam; pollavi papir �a rol�i nad flabo sherjavzo , pokapi s' fokam od lemone ; kader Jb. pezhenlj d�ni papir na fklgdo, daj lia misa; bodo mettili, de fo auftrige. ' " �'��.'' ss. 'Pi/hein s' rakm� namafhent V kre* novim sufi*, � Rake fkuhaj � �trebi vratove, jih -drobno rasf�kej. Nsmozhi v' mleki beli-ga kruha*' vbij notri jajz, kalikor pi-fhet, tul�ko jajz, detii notri rasf�kane rakove vratove, ofoli, inu vie vkup dobro- prerti�fhaj inu presbeni ; pc�tle Vsemi otrebl�ne inu podfeshene pifh�ta, jih fikj, sav�shi j tta raslim natakni , inu pezi, kakor le filane pifheta fizer pezftejo, .med pe�henjam jih polivaj s* rakovim nutram; m puter fe tilco naredi : v�aroi siiivote^ noge, inu fhipavnize od . skoraj iroenovanih kuhanih r�kov9 �Jih ftoizi v' moshnafji� vfe Vkup den� V koso, sraven eno kepo froV'ga' mafia , coltavi na sherjavzo, mefhaj, kader �^A^Ra^' 15 " der f� puter ftopi, deni na ruto, prestali v' eno fkledizo fkusi ruto , to je rukovi puter ; Kofti i�u kar v' ruti ofta-ireife proz�i yershe; s' unim presli�tim putram pa p�livaj pif lieta, k�der f� na rasimi pezhejo. Timzhafi perprav! s�f sa pifheta v' fkl�di politi. Sa ta s�f d�ni en malo popifaniga rakoviga putra v' koso na sfcefjavfco, notri eleni naftergaiiiga hri-na* enfna�o foli, dve. s�ilize b�le moke, n-�kaj imitane, jm�i vr�ti; kader fo pifheta pezhene, jih d�ni na fkl�do, poli j s' tini Maj popil�nit�i s�fam , aSii �a'y ita miso* ��j. Gcpiye mefotfsvaMk, Sr�slii puftiga govejima �tiefa na flofliiiate resine , potoizi jeh prav na mehko �^uoshovim roham. Pof�beJ vsami fhpeha* enmalo;�� peterfhila * na� felsbbf�, fhtupe-5 foli, j�� eurna�o Iti-a ali zhefna | t� fivari vkup ras��fcaji inu na goveje blek� naloshi, potle fih �kup savi i saf hp�i, na tizhji rasftifo natakni, per ognu obtazh�j, pe�i, Inu s* putram inu icfihain polivaj, ^ezhen� sloshi v fkl�do, pol� en sof na nje � inu daj m mjsoj 8# . ," 2� t**S^S*t 34. Feflfatfki klobafe. Vsami tri libre govejiga mefa, inn eno libro goveje mafti perledvfzah; Goveje f� fkuha , maft pa l� farno obari. Potlej fe oboje prav drobno rasf�ka, sa en kraj zar b�liga kruha v' goveji shu-pi rasmozheniga inu fp�t osh�tiga sraven dene, tudi fol, fhtupa ? ftolzheni nagelshbizi, ipu majeronove plevize. Is tiga fe klobafe v' deb�le maftne goveje zheva nadelajo, obar�, enmalo prekate. So dobre v' s�li ali ohravti pogrete, ali na frovim mafli v' kosi pe-zhene. Morejo v' kratkim poj�dene biti , fe nedershf dolgo. 45. Mushganove fvinfke klobafe. ... Pufto fvinfko mefo imi fvinfko pod-trebufhmo f�kaj prav drobno. Potle d�ni sraven fvinfke mushgane �. enmalo sr�saniga lupa od lem�n, ftolzheneh na-gelfhbiz, difbave, inu foli. Klobafe nadelaj v' fvinfke zh�va, obff� v* dim tri dni ; jeh pezi v' frovim niafli t al kuhaj V ohravti, ��li, ai r�pi, as. :a6, Shpehovi griefovi xmoki ali Knedelnu Vsami en mafelz griefa , dv� n% fhtirvoglate kofzhike sr�sane sh�mle, eno r�s ali unzho raspufheniga fhpeha, seleniga sr�saniga peterfhila, na vie to eno saj�mnizo vr�le goveje shupe gori-vli, dobro prem�fhaj, hitro sakrl , de fe sazukne ; potle ofoli , vbi p�t jajz. notri, vie prem�fhaj ; is riga d�laj zmo-ke, jih kuhaj pol ure na goveji shupi; deni v' i'kl�do , poli s' enmalo goveje shupe, naloshi okrog ene resine mia-diga preflijzha, inu potrefi s' drobnakam. 37. Folavfki jesik v' goshuvji. Skuhaj volovfki jesik na olbleni vodi, potle ga olupi, po fredi ga nara-sen prer�shi. Pofebej vsami eno p�ft goshuvja ali hezhepezh, ga f kuha j mehko, presheni fkusi fitze , sraven deni goveje shupe, en kosarz vina, eno shli-zo j�fiha, lemonoviga lupa, ftolzheneh nagelshbiz inu zukra ; deni V koso kuhat inu sraven en kofez froviga mafia� Ta sof vil na jesik V I'kl�do. 38 � �4 l^t^jrfP� &8> KraUvo govej� mefa ( boeuf royale.) Vsam� en kof govejiga pratnatiga inefa, ga navl�zi to je nalhpikaj s' fpe-h�m, jcateriga fi podolgafto rasr�sal, inu povalal v' drobno sr�sanim peter-fhilij zhefni, fhtupi inu v' folL To na-vl�zheno mefo d�ni v' kofo, kadre pokrov dobro sap�ra, pokrl, de duh ven ne pojde. Na dno kose naloshi tanke r�siue od fhpeha, sraven deni eno zhe-bulo, v'. katiro fi Uagelshbize nataknil, ene perefa lorberja, en fnopek peter� fhila, krebulze, inu korenja. Ob ftrani i kose, inu verb. mefa fe tudi s' tankim 4hpeham obloshi, inu potr�fe �' difha� vo, kar jo je oftalo od fhpeha,- katiri-ga fi nar�sal sa navl�zhenj� inu v' di-fhavi �ovalal; tudi fe d�nejo sraven e-ue fhtir tel�zhje noge zh�dno omavjha-ne. Sdaj-pokr� koso na tanko , portavi na flabo sherjavzo , jo p�rkladaj pozha-fi, inu pulii na sherjavzi fhtir iuudvaj-fet ur. Potle perii en mafelz zhevmga vina, en kosarz j�fiba, purti ene ure vr�ti ; po tem vsami melo ven. Raste-pi jajzhniga b�laka, de fe fpeni, ga perm�fhaj V shupo,. katira je v'kosi, de fe fehifti, Potle )o prez�di fkusi ria- ruto , berkle versi proz�i ; operi koso, poloshi fp�t n�tri melo, prezejetio shu* po vil gori, pufti en, zhaf dinftati ; na to visho je kral�vo melo narejeno, Ono je lepo mu dobro;.farno to je tr�ba fkerb�ti, de sherjavza je smirej fiaba., imi de f� pozhaii dinfta, ..... s?, Divji pre�zh, Odf�kaj oil omavshane prefizhove glave fpodni d�l , to je zhelufti , ina jesik; rivez ofnashi, mertvo kosho l�po otr�bi, inu vlb glavo operi. Denijo.v' pifker, sali en d�l vina, j�filia inu vode , perdeni foli , difh�zhiga selenja, lorbarjoyo p�rje, zhebula, zhefna, korenja, selene , peterfhila , lemonoviga lupa,'brinja, difhave aligvJrza; peritavi kuhat, de bo mehka; kader je sado-f�i kuhana , pogerni b�lo ruto na eno fkl�do, pollavi gori na njo is lonza vs^to inu ozejeno glavo , obloshi s' ro>-sharai, al s' perjam od peterfhila, al od potneranzh. � Se sna tudi v' zher-nira brino vim sofi to je poli* ki na mise dati, ali pa v' povr�tini to je v' foisni, 30. *4 t^i#*�^ $�. Divji petelin v' polivki. Divji petelin ofkiiben , ofnashen , ; inu �str�blen fe navl�zhe s' fhpeham, fe | dene v' koso dul'hiti ali dinftati, dokler poftane mehek inu rumen ; pof�bej fe naredi sof ali polivanje is olivk, al ka� par, al brinja, inu najn polie. g�. �ferebize v' lafhki polivki. Pezi jerebizo na rashnt tako, de bo mehka inu fozhna. Pof�bej d�ni v' eno k�so olja, ozri na tim olji f�kane j�tra inu shelodez od jer�b/ze, potle perii jeQha, vina, inu shupe ; kader to vkup savr� perdeni sr�saniga drobnaka, difhave ali gvirza , limonovga lupa, prez�di to polivko fkusi fico v' eno drugo koso , rasr�fhi fozhno pezheno jerebizo na zheteiti, deni jo v' to polivko kuhat, perd�ni fardeje, inu froviga mafia. Kader je mehko, deni v'lkledo, oshmi notri foka od lemoue, inu daj na miso. 39. Sajx, al �pereb v' ojlnati polivki. Sajza , al Jer�ba na rashni foknato pezheuiga deni v' koso, v' katiri fi per� pra- pravil vr�lo polivko is ojla, vina, le^ monoviga lupka ,_ zbebula , zbefna , f�-kaniga plezha, difhave, inu perlice goveje shupe; v' tim lia j fe do mehkiga kuha; sadnizh pertr�fi inu perm�fhaj enmalo moke , pufti vr�ti, inu V ti polivki daj na miso. 33' Bfheta ? al golohi v' zherni folivki, Kader jih sakolefh , perftr�s� kri v j�f�hi v' eni fkl�dizi inu kri s' j�liham vkup pom�l'haj. Pifheta al golobe deni v* koso s' frovim maflam, de fe navsa-mejo, sraven enmalo peterfhila inu difhave ; pof�bej fturi eno preshganie s' enmalo zukram , to deni zhes pifheta al golobe, perii rumene shupe, zher-niga vina , pufti pifheta al golr.be notri kuhati, sadnizh deni sraven kri v'jje'fi-fci, foli, inu foka od lemone, pufti fhe enkrat savr�ti, daj na miso. 34. Telezhje s' kumarami ruminiti, Tel�zhje mefo rasr�shi na majhine kofze, operi, deni V koso, ofoli , en kof froviga mafia, mufkatzvcta, eue resine lemone, enmalo shupe, ali pa vode, imi i�ove In plene na;kol�fza sr�-, sane kumare, katire fhe nimajo pefh�k,- vie vkup palli v? kosi na slierjavzi f� - rumeni�, dokler je mehko, \P.otle per� ti'�ff drobtin od b�liga kruha, imi d�ni v' illeso, J51. Polfki jesik, Mehko kuhani jesik olupi, po fr�- j di pokolgim ga prer�shi ,. pulosJii na mr�sho ali ro�h, potrefi s' beluga kruha drobtiiiami > pezi do ru m eni ga na siierjavzi ; v' kosi nar�di pofebej,preshgan-je , pedi slmpe iuu j�fiha, dva lota'zu-kra, zib�b , vajnperlov , mandelnov sr�sania , ina difhave, to pufti savr�ti; turna j notri poioshi sarumeneni jesik, naj fhe savr� ; pode je dober sa na miso daci, $6. Eap�n s' aufirigami. Spezi kopuna na rashni ; pof�bej naredi polivanje v' kosi od fro viga mafia eno uiizho , ali jo/*� dobra psr vfeh jsdeh* , Rasb�l� froviga maila;;7V kos� t�� sl�.erjavzi 9. perm�i'haj ribaniga kruhas dokler le dobro sarumenf, pel] goveje shupe> �nu vina > perdeni nagelshbiz � zukra, drobno sr^sauiga �upka od le* mon, iuu na kolel'za sr�sane letnone vie to naj le kuha s dokler le enmalo sag�fti, �43% Fo�ivk� od k�par h' "pe�hiHtnu mtj� al pezhinem ribami Mef�iaj v* kos� enffia��'frioke, dv� tflvmenaka, en ko fez 1/roviga fnafl�y de fe dobro vshehe ; perdehi rrfofkatzv�ta� en pero od iorbarja, podolgim r�san s^^�^ g� iu pek od'temone j zukra , kapare, inu goveje slmpe. Portavi nad sherjavzo, m�fhaj tako dolgo med kuhanjam , dokler te s ago ft*. $4, HoUendarfki sa� Deni v koso frovig� mafia : eno grebo, ga raspufti- na sherjavzi , per-�ii�fhaj moke , inu rumemtke od iajz tolika) j de le enmalo sagoit�, 'naftefgij runieniga lupka od l�moii na zukri, de-lii notri s' zuktam vred,-inu.-lemonovi� ga foka� Potle dobro rasm�fhaj, perii vina inu vode-, z�liga mnffcatzv�ta, ser� na od popra 1, eno lorbarjpvo pero, v�d-iio me'fhaj bad sherjav�ov dokler portane goftiato. � Ta polivka le da al k" pezheiiim., al-kuhanim .je'd�m od peret-�.p'ne, al h' obarjenem i'hukam, inu drugem ribam� 45. Polivanji od fafdel Mu auflrig, Rasfekaj fardele na drobno, deni v* koso s'iroyim mat�ani,, m�fhaj nad sher-javzo 4 kader fe raflopi 5 prepiifti i'kusi fitze v' eno drugo koso | graven deni fok od temone � ftolzheni mufkatzv�t, i'htupo, in� dobro govejo shupo, al pa vir. 32 s^s^sJ* vina namefti shupe, inu ribaniga kruha. Vie to m�fhaj nad ilabo sherjavzo, perii shupo, katir� fe natezhe v' pezhno ponvo od pezh�nke, hin sadnizh d�ni sraven isl�zhene auftrige, pufli dobro savr�ti, inu s' to polivko kupuna ali druge pezhene jedi pul�, kader jeh na fkl�do d�val'h. 46. Draga polivka od fardel. Srovo maflo, shliza moke , rume-nak od jajz, prav drobno f�kaue far-d�le , mufkatzvet, lupek sr�san od le-mon, goveja shupa, malo vina inu j�-l�lia fe peritavi v'kosi na sherjavzo ; m�fhaj dokler fe sagofti , oshmi lemono notri. Ta polivka je dobra k' vfem pe-zhenem jedem, tudi k' ribam. 47, Hrin* Naftergaj, al naribaj, al sr�saniga na kol�fza ftolzi; peritavi ga na shupi v' koso kuhat, perdeni ribaaiga kruha inu froviga mafia. Katir ozhe, de bode hrin hud, ga nefm� dolgo kuhati, tudi ne prevezh mafia vajn djati. Hrin fe tudi frov sriban, s'jefiham polk, inu enmalo zukram premcftmn �a miso k' meli daje, a^s^t^� . 33 . �> j Ehe je hrin prehud, fe sna dalaj kuhati, enmalo vezh moke perme.fha� ci, inu mleka ene shlize gerdjati. 4S' Mer sla selena polivka, aH so� Terdo kuhaneh jajz rumenake ras-meli na drobno, potrefi s' zukram, poli s' jefiham, permef naj drobno sr�sa-niga drobnaka; daj na miso k'mefti. 4P,. Gorka selena polivka. Stolzi peterfhila inu krebulze -v* ftopu ali moshnarju, de fok da ; deni froviga mafia v' koso na sherjavzo, ka-> der je topl�no, deni ftolzhen� selenje s' fokam vred notri �- pertr�fi moke. sm�fhaj, pufti de te ozr� , peril goveje shupe, pufti dobro fkuhati. Potle prez�di fkusi �to, ofoli, perdeni mu-fkatzvet� , inu loka od ftolzhene fpina-zhe, pufti eumalo povr�ti-; je dobro. S�- Polivka od mifhelnov� Operi mifbeine s' vinam, deni v' koso s' zhebulo inu frovim maflam na sherjavzo, dokler fe lupine odprejo. Potle .naredi pofebej en preshganje na C m- 1. 34 s^a^rf�! _; aemfhko visho, is tiga polivanje, nekaj kapel olja notri; f� vli� na mifhel-I ne, inu pufti jih do dobriga fkuhati. $tt Navle�hena polivka* Tri rumenake den� v' kosfzo, fb-; ka od.lemone, en kofez froviga ma-lia, ei�ffialo mufkatzv�ta, foli, drobno sres�n�ga' drobnaka, inu moke ; vfe to , dobro mefhaj, vii dobre goveje sbupe gori, �'�poftavi na sherjavzo ,. m�fhaj � bres prenehanja, dokler vr�ti sazhne, inu takrat je dobro, . j i ' . � ' � : fi ' >' �..�' i ^�f'i'i i',.'�, i ,., ,-.. n ,,�*.,�,-...', . , ,.......',.......'......-...� yt Jajzhne ? inu JV�l�zhnate jedi, i------------_�-------------------:�_ '� .'� *$. Mafline jajza, < . Dvanajft jajz v' terdo fkuhaj, olu- . pi, na obeh konzih enmalo b�l�k per-reshi, na ritki odr�shi b�lak folikaj, de bofh rumenak ven vseri mogel; is-dolbi ven rum�nake, b�lak ga naj z�l im votel oftane. Potle d�ni rum�nake, � � .-. ' '� . .:��'��� - y i ke, perr�ske od belakov � fr�dizo od '. sh�mle v' ml�ki namozhen�^ inu osh�-to, eno unzho rakoviga p�tra 4 tri z�-lqjajza, drobno sr�sane rakove vratove v' moshnar ; flolzi vfe v' mqs�mar-ji j ofoli, �hu .sffl�fJiaj s* fh�ft shlizami kifl� im�tane. Fomashi eno zinafto fkl�do s' mietano ititi rakovim ptitram; p� tim rasl�zi po fkledito m.�fhanje� D�ni gori namafhene ja�zhne belake ? katiri 1b mafhen� s' en�m jmafh�njam kakor ga bom potl� popif�l., belake iWisamafhi s'poprejfjinim meThanjanv na verbi poli �' kiXlo fmetano,*femter-kje poloshi drobtfne putra, potrei^ s' ribanim kruh�m s obdeni s'plehov�rri �bodam , pokri s'pleham , d�ni sgoraj inu fpodaj sherjavza, lepo sapezi', da) na miso. � Mafhenje sa belake fe ta- ^ ko nareja : d�nitaj sr�sane kukmake, ali druge gobe v' rakovim putr� s' pe-terfhilam, perdetti drobno sr�sane rakove vratove, enffialo v' flani vodi kuhane od kofti sbranc ribe, ofoli, na-.fiergaj enmalo mufkatorcha notri; sV tim namafhi votle b�lake. 53- Namafhene ali fittane jajxa* . Ternie kuhane jajza olupi , prer�* 'Cu � ahi shi po fr�di, sberi rumenake ven, jih rasdrobi. Na def�t jajz vsami sa en jajze velik kofez putta , pufti g� v' kosi rastopiti, sdroblene rumenake d�ni noter, foli, mufkatzv�ta , tanko sr�saniga peterfhiia ; odft�vi od she'r-javze, de fe enmalo ohladi, p�tle v-m�fhaj l'htir shlize kifle fm�tane; po-mashi eno fkl�do s' rakovim putram, d�ni v' fkl�do tri shlize kifle fm�tane, naloshi votle belak� de votlina riakvifh-ko ftoji; napolni jih s'sgoraj nopifa-nim ua�ejenim rumenakam, d�ni v�rh vfakiga jajz� enmalo: fm�tane, iiiu pu-tra , potr�fi s' rib�nim � kruham $ daj sherjavze sgoraj inu sdolaj, sapezi nu pieno. * 54, Damfnudehii. Ena unzKa frovtga mafia inu en mafelz fm�tane fe na sherjavzi sgrejev sraven fe perm�fha fhtir shlize volo-veh drosha , ofem jaj� vbie, perd�n� enmalo zukra inu mufkat zv�ta; is ti-g* fe ftur� tefto, pa ne preterdo. Kader tefto gori pride, d�laj hl�bzhike, jih poftavlaj na s' putram pomasani inu s' drobtinami potr�fen� papir, tiga po-ftavi V tortao ponv� , pokri , sdolaj d�ni ... � � -, i � � \ - - - ' ~ - �;� ;'r. \ , � .�' deni flabo sherjavzo, sgora j pa mozh-nifhi, de fe fpezhejo hl�bz�. Kader To rumeno pezheni, nar�di ml�zhno shu-po na nje po ti vishi : vsarai en mafelz ml�ka j deni v' njo en rumenak, ra-sbverklaj.ga v' ti vodi, sraven tudi deui en noshov ojft bele moke -, eno shlizo roshne vode , zhe jo imafh"; sr�san lemonov lup, zukra, flsdke fko-rie; yfe pollavi v' kosi na sherjavzo, m�l'haj dokler sazhne vr�ti. Potle deni pezhene. hl�bzh�ke v' fkl�do , jih poli s' ml�zhno shupo ,�. inuipotr�fi s' enmalo zukram, inu fladko fkorio. 0$j Narafene jajza; t;' maflu V' en lonez, kir en bokal dershf, deni fhtir shlize zvetne moke, en-ma-Felz al fm�taue, al froviga ml�ka, m�-fnaj dobro , potle vb� notri dvanajft jajz, rashverklaj vie dobro, ofoli; po-mashi koso s' maflam dofti nadeb�lim ' vii sgor imenvano r�zh notri, pokr�, sgoraj inu fpodaj sherjavzo, de fe rumeno sapezhe ; daj hitro na miso, de vkup nepade. Pa fe sna tudi na plebi i med plehovim obodam narediti ; vfelej fe po verhi d�nejo majhen! kofzheki froviga mafia. j� "�^S^�^ $$, Nadevani fmerxUU, ali mavrahi, Velike fmerzhike operi, ofo�en� pufti en zbas flati, de odm�knejo, Po-febei olupi kuhane rake, naredi is lupin rakovo maflo ; vratove inu mefo is fhipavniz , peterfhil , n�kaj uamo-zhene fr�dize �d beliga kruha, tri jaj-�a v' rakovim mafli einrfrane, to v�e sr�sbi na drobno vkup, d�ni vfe v' eno veliko fkledo, vsami sraveu dv� shlize fm�tane, eno jajze.,. fol , inu mufkat zv�ta; sm�fbai vf� fk'iip dobre. Potl� prer�sbi ftuerzhike ne popolnim nara-sen , ampak na polovizo * inu jih s' to t�sanzo nad�vaj. D�ni na eno fkl�do enmalo fm�tane , rasloshi na njo nad� vane fmerzhike, poverhi d�ni fp�t fm�tane, ribaniga kruha, inu rakoviga mafia, pokrl , daj shcrjavzo sgora j inu fpodaj ; pufti � de fe sakuhajo. 5f. Rakove kloda�, ITaredi inu svalaj tefto, kakor sa nudelne. N�kaj rakov f kuhaj V flanl vodi; o�ufhi jih, is lupin naredi rakovo maflo; pofebej v�ami olupiene vratove v; ralfki namozheiio inn osheri fre= fr�d/zo bcligaf kruha^ Tasf�kaf na drob> no ; m�fhaj sa, eno j.ajz;o\ deb��o k�po rakoviga .patra, vajn perm�fhajpopr�d imerivai�o r�sanzo, tri jajzaJnu foli; vfe dobro 1*kup sm�fhaj ; inu s' tim po-mashi s vaiano teft� sa en.noshov rojb deb�lo; potle prer�sh� tefto krisham na fhtir d�le , vfaki d�l vkup- kakor eno okroglo klobafo. Savi, mashi fkl�do s' rakovim maflam, d eni enraalo fme-tane V njo , gori poloshi �rakove klo-bafe . po verhi tudi enmalo fm�tane, ene kofze rakoviga mafia , ribaniga kruha, pokrl , daj, sherjavzo fpodaj iuu sgoraj, sapezi , de bodo foknate ma ramen� � $8> Klohafe od rajska. Naredi inu svalaj tefto, kakor sa Hudelne. V eni kosi pufti ml�ka sav-r�ti, deni notri rajsha kuhat (na tri mafelze mleka eno unzho) de bo mehek inu goft. Potle ga deni v' fkl�do, fro-viga mafia sa velikoft eniga jajza, trj jajza notri vbl, zukra inu fladke fko> rie sraven , prem�fhaj vfe vkup dobro, Fomashi to na svaiano tefto, po debe* lofti eniga noshoviga roba , rasr�shi ga na fhtir d�le krisham, savifknp kakor ' ' pD- , � �� \ � � \ potizo. Pomashi eno fkl�do ali koso s'frovim maflam, poloshi svite kloba-fe v' njo ; rashverklaj tn jajza v' en mafelz fm�tane, vii gori, poltr�, daj sherjavzodolaj inu goraj, inu sapezi, de bodo rumene inu vender foknate. 59. Buzhe 'v* mleti kuhane. Olupi eno buzho , pezhke peberi ven, inu jo na podolgafte r�sine sr�-shi, Kuhaj jeh v' ofoleni vodi ; pof�bej fkuhaj poi libre rajsha tudi na vodi , inu g� oz�di, Buzho predazhi fku-si fitze v' rajsh, perii ml�ka , d�ni notri Ihi kofez froviga mafia, inu fkuhaj do dobriga. Kader dafh na miso, - potr�fi s' zuJbam, inu fladko fkorio. 60. Kuhanje, ali koh� Pol unzhe froviga mafia pozhaf� rastopi na flabi sherjavzi v' eni kosi, vender tako, de fe ne rasb�li , pufti ftopleniga nad mainino sheriavzo ftati. P^tle per malim pozhafi moko pert-r�-faj, inu sraven m�fhai , de fe svalkl '�ieftur�. Vender sagoft�. Pof�bej savri en bokal ml�ka , tiga vr�liga pozhal� notri vlivaj, potle pufti okup pomalini vr�- vr�ti med pridnim mefhanjam. Sadnizh odgrabi sherjavzo fpodaj prozh, pokri koso, deni sherjavze rta. ve.rh, de fe kuhanje sgoraj rumeno, sapezbe. Kader dafh na miso , pptr�fi po'verbi s' zu-kram, inu fladko fkorio.. VI. Pudding, inu Paftete* �ii Pudding is Pefe. Oftergano p�fo fkuhaj v' mehko, jo sribaj na ribeshni eno polno fkl�di-zo, perdeni sraven eno unzho froviga mafia raftopleniga na flabi sherjavzi, i'h�ft jajz, ribanigB kruha sa dva falda , enmalo zukra inu foli ; vfe fkup dobro sm�fhaj. Eno tortno ponvo po-mashi frovim maflam , deni v' njo m�-fhanje, po verbi.ualoshi tanke resine fuhiga fvinfkiga , potr�i� s! ribanim kruham, poli s'topi enim frovim ma-flarn, pokri t, daj dolaj i;iu -sgor sherjavzo, de fe rumeno sapezhe. Ta jfd je 'dobra", iiiu>ne draga.- . i: l �.% t�^�^fe^! , 63. Bobra rahla pafietta. Vsami poldrugo libro zvetne moke , nareshi eno libro fro viga mal�a v' moko,sm�fhaj inu gnedifkup enmalo, potle vbi notri dva jajza s' rumenakam inu b�lakam , perdeni tri rumenake, fh�ft shiiz kifle fm�tane, �nu fh�ft shiiz vina, tudi foli kar je prav; sgne-di tefto popolnim, ga svalaj, inu tako je dober sa paft�to. tf$i Ma�eno te�o, ali puterteig. Eno libro zvetne moke rasd�li na dili na dva enaka kupza ; is eniga fe naredf tefto s' dv�ma z�ljma j�izama, tr�mi rumenakmi, fhtir shlizami kifle fm�tane, dv�ma sblizama vina, sa,en ore�?! fro viga mafia, inu folio , kar jo gr�, tefto gnedt fkusi eno zhetert ure, potle naj pozhiva. 64,Pafteta$'fMlkrotamu ) Shivi fhilkroti odf�kaj glavo, noge inu r�p ; potopi jo V vodo , de ji kri odtezhe, potle jo fkubaj , jo otr�bi, na zheterti rasdeni. Shelodez, jetra, sholz prozh; fe dinfta. y' lemon o vim sof- a^�i^s^ 43 sofsi, fe snajo tudi perd jati karfiole, fhpargelnl, grab, rakovi vratovi. Pa-ft�ta le pof�bej fpezhe pra�na, s* b�lo ruto napolnena. Ruta fe vsame ven, inu d�ne fhilkrotnt sofs notri. '� . / 6$, Mehka pafleta� D�ni na dilo eno libro zvetne moke ; sr�shj v* to moko pol libre froviga, al pa kuhaniga maCla ; svalaj vkup s' velarjam , inu tudi s' rokami sgnedi, ofoli ; pcfebej v'en lonez vbi dva jajza , perd eni tri shlize dobre kifle .fmetane, fheft shliz vina, fhtir shlize vode, isli lia tefto, inu ga s'tim vgnedi; pufti ga eno zbetert ure po-zhivati. Potle ga na tanko svalaj, ra-sr�shi na dvoje, en del tefta naredi o-krogel, okoli na kraji ga s* j�jzam po-mashi, od drugiga svalaniga tefta vr�-shi en peril fhirok paf? ga obioshi o-krog na s* jajzam pomasani kraj , to deni na papir inu na pleh ; potle deni ua fr�do en fafh ali namafhenje al od tel�ta, al od golobov, al karsenlga imafh ; po verhi poloshi drugo polovi-zo svalaniga tefta, de vfe pokne, inu pofnashi s' jajzam sgoraj imenvani paf, de fe sgorno tefto s' njim fprime ; po ver- verhi fp�t s'jajzam pomashi vfe ; naredi na verh is tefta eno rosho: inu jo pezi.al v' pezhi, al v' kufreni kosi pet zhetert ure, to' je dokler je l�po rumena. M..I-L.mmsmum^m t .mv-ninrrn-nrr�r-w��iiiimmwhiwii in inni ii' i ��mm�api � VII. B a n d e 1 z i. 66. Manddnovi loH, ali mandel-pegni. Olupi eno unzho saur�tih mandel-nov, ftolzi jih s' fh�ft lotmi prefjaniga zukra. potle m�fbaj pol ure s' tremi belakmi od jajza ; potle- lemonoviga lupka drobno sr�sau�ga notri. Pleh f� sgreje, s' vofkam pomashe , enmalo obrifhe. Is un�gi m�fhanja fturi po-dolgafte bleke , jih -naloshi u� pleh. dehi v' pezh,de f� rumeno sapezhejo; potle j�h l�po vsdigni s' lopatzo, zhes vaiar sakrivi; takrat fo mandelnovi lo* ki dodflan�. Gj. Bandelzi od volov eh droshd. � Eno uiizho froviga mafia inn eno imzho kuhaniga mafia rastopi v' enim lonzi, potle perdeni dv� shliz� ml�ka, sm�i'h�j. Dalaj vb� notri tri �ele jaj-za inu devet rumenakov, vie dobro premefhane; po dm tri shlize voloveh drosha", foli kar je prav , pol libre b�le moke , inu en frakel mleka ; m�fhaj vie tako dolgo, dokler nebode nizh vezh fhtrukelzhafto. Baudelze .pomashi s' maflam, nalljihna polovi-zo ; poftavi k' pezhi, de pozhafUgori-gr�dejo'4 sgrej tortno ponvo, dem notri baudelze, sgoraj inu sdolaj sher-javze, k' sadnim pograbi sdolaj sher-�javzo prozhj de fe sgorajenmalo bol 'sanimene/ �8. Dvakrat pezheni loki, ali UfkO' tenpogni� Shtir z�le V lonez vbite jajza, inn pol libre prefejaniga zukra m�fhaj eno z�lo ufo; potle perm�fhaj eno unzho l�pe zv�tne moke, inu eno unzho moke od fht�rke ; pa ni treba vezh dolgo m�fhati. Potle vr�shi poltretji perft fhiroke bleke od-oblatov, namashi go- / ri 4^ s^s^s^ fi sa en-noshov rob deb�lo tjga imen� vaniga teft�, ualoshi jih na pleh, inu enmalo; fpezhi., de ofianejo bl�di. Po-, tie zhe ozhefh, jih rud�zhe farbaj, na l' delgo sr�sane mandelne inu piftazie gon �iatr�fi, inu fhe v' drugo eumalo fi ponvi pezi, ali pa V pezlii. ^�$. Band�lzi od rakov. Dvajfet rakovih vratov olupi, sr�ishi ; .perdeni enmalo v' ml�ki nanio-zheniga in� osh�tiga kruha. M�fhaj, eno unzho froviga .mafia. , perdeni r&n vbito z�lo jajze , inu: (iva. rumenak^; med vie to deril sr�sane, rake inu ii�-inozheni kruhj'inu i'k�p sm�fhaj. Ba�-d�lze pomashi s'.rakovim putram ? inu jih na polovizo napolni; "fpezi jih v' tortili ponvi, kader mozlme p�ne she-. uejq,, fo sadoft pezteni. ;r 70, Pegni od na shhtze sresanik � ��)- :'�'�� mandelnov, E110 unzho mandelnov sreshi ,p�-dolgiit� -, kakor na shbize; pof�bej Run is ene uiizbe zukra mu dv�h ip�nenih belakov en zukreni l�d, m�fhaj ta I�d pol ure j potle denj noter zvetne nio- ke dva lota , inr n� shbize sr�sane mandelne; to sm�fhaj f kup; sr�shi oblate ina po dva p�rfta -fhiroke bleke, �iamashi n� nj� tiga t���, poloshi jifa. zlies plehove korita', �p�zi l�po rumeno , nar�di gori l�d, pufli ga pofafhiti inu daj na miso, 71, 'Prefhutin b�ka�lzi. Nar�di mafleno tefto ali putertaig, tanko svalaj , is tiga tefta fturi eno podlogo v' bandelze; sre�hi na drobno prefh�te ali fuhiga fvinfkiga mefa, nar�di is moke inu od eniga rumetfaka tcft�, ga svalaj 3 sr�shi -na tanke nu-delne, jih na kropi fkuhaj, oz�di , o-hladi; sm�fhaj kuhane /nudelne s'drobno sr�sano.prefhuto; d�ni v' fl�herni bandelz nekaj od tiga m�fhanja. Po verht f��t pokri s' pucerteigam, inu ga porriafM s' jajzmi , fpezhi v' pezhi al v* tortni ponvi. So dobri� ?s. Ma/leni handelzi. : . .. . Rastopi eno tmzli� froviga mafia, notri vbl f h�ft jajz, fhtir shlize finitane deni sraven na sadne, de fe ogreje , tudi tri shlaze opraneh voloveh dro- 48 . a^s�*�^ drosh�, fol:, inu-devet lotov zvetne. moke; to vie sm�fhaj dobro-vkup. Po-masbi bandelze s^maflam, napolni jih na polovizo, pulti jih na gorkirh gor iti; potle jih fpezi v'tortni ponvi. 73. Grahovi bandehi. Kuhani odzejeni grah presneni fkusi fito ; grah more fuh biti, de gr� fkusi kakor moka. Potle deni notri fheft lotov zukra , fheft rumenakov; inu m�i'haj vfe fkup tri zheterti ure; po tira versi notri sresauiga lupka od lemon,- Pomashi bandelze , polovizo napolni, pezi v' tortni ponvi pozhafi, -o / ill 74. Rojshovi bandehi,, Dinftaj eno unzho rajsha v' enim polfzhi ml�ka , potle naj. le ohladi ; m�i'haj eno unzho froviga mafia v' eni fkledi, potle perm�fhaj notri ohlaideni rajsh, ini� vie vkup en zhaf mefhaj. Pof�bej -m�i'haj pol ure dva jajza, fhtir rumenake , inu prefjaniga zukra pol unzhe. Vfe fkup deni, inu pornasane bandelze nepolni, inu lepo fpezi. - ,i ?i' 75. iSJf�* bandelzu En dober mafelz ml�ka, ofem jajz notri vbitih , ene kaple j�fiha peritavi k' slierjavzi, de fe vliri. Potle odz�-di iiradko. M�fhaj v' fkl�di pol �nzhe fro viga mafia na prav rahlo, perm�-fhaj dva z�la jajza, dva rumenaka, sr�-saniga lemonoviga lupka, enmalo zu-kra ribaj ob lenionovo kosho , ta zuker deni notri , inu druge difhave, alf gvirza, Naredi podlogo v' bandelze is mafleniga tefta; une rezhi vkup sm�-�hane s' firam napolni v' bandelze nad teft�, inu jih fpezi. 76, Bandelzi od ribaniga kruha. Deni v' en lonez eno unzho pre-fjaniga zukra, fhtir z�le jajza , fhtir rumeiiake ; m�fhaj pol ure, de fe vfe ��po sagoftf; ak� imafh, deni potle notri dva lota sr�saneh piftazl, inu lemo-novih lupkov sr�sanih ; tudi fhtir lote fibaniga kruha. Pomashi bandelze s' ; maflam, nadejaj jih ne zlo do verha,p f o zhafi na majheni sherjavzi fpe�i. D VIII, f*. J*^ potrefi isps^?^ 'ff dilo s' moko, ga svaia j na dili sa en masinz debelo ; potle ga r�shi s' okroglim glasham na okrogle f hipe, na iredo denr ehmalo vkuhanja (falsen) zh�f pokr� fpft eno fhipo, fhipe �dre> shi s' enim majnfhirn glasham, de fe obe sgorna inu fpodna fprimeta ; >t� krofe po fta via j na en s' moko potr�fea pert. D�ni mafia v' eno veliko ponvo ali koso, ga sb�li, pokladaj krofe notri okoli obernene; pa ne prevezh nj enkrat, de fo na proflori, putti pokrite zr�ti ; kader fo na eni ftrani rume* ni, jih oberili; al potle, kader jih o-bernefh , nepokri vezh pohvo1; kadec jih veil pob�rafh, jihd�vaj v' eno toplo koso.' B4. Rajshov Shmam* Kuhaj pol libre rajsha> v na eiiira bokali mleka' pa vender nepremehk�� Sa tri jajza deb�lo k�po mafia . mefhaj V eni fkledi na rahlo, potle vii aotri kuhan rajsh, premefhgj, pomashi eno koso s' maflam, d�ni notri rajfh ; pokr� , daj sherjavzo sgor inu sdol, fpe-zi, vender ne prevezh; potle ga ras-kopaj v' fkledo, inu potrefi s' zukranr inu fladko fkorio, \ � 8f. $8 fe^^s^ . Ss, J�lehzhiki is voloveh droshd. Sturi teft� is i2 lotov fr o viga ma-� fia, dv�h z�lih jaiz, fbtirih rumena-kov,x dv�h shliz voloveh drosh� , en mafelz fm�tane, inu jo lotov moke; ;svalaj teft� na.tanko, r�shi s' kol�fzam trivoglat� bl�ke, d�ni gori kakiga ma-f hen ja; savi fkup, poftavlaj na papir, pufti gor iti na gorkim, pomashi jih po verhi s' b�lakam, potr�fi s' zukram, mu pezi hl�bzhike pozhafi na fr�dni sherjavz�. / j. 86. Sladke fkorie nudelni. . M�fhaj V fk.l�di eno unzho fro viga mafia , perm�fhaj dva z�la jajza inu p�trumenakov, peril en frakel. mlazhne fm�tane, inu pozhafi fhtir shlize fpra--ueh voloveh drosha , nafej liotri eno .libro zvetae moke ; fturi teft�, inu ga sgnedi; deni ga na s' moko potr�feno dilo, svalsj! ga na en perft debelofti, vr�shi ga s' bifhkotnim modlam na bl�ke. Pof�bej sm�fhaj fhtir lote pre-fjaniga zukra inu en lot ftolzhene pre-fjane fladke fkorie fkup. Pomashi eno veliko koso s' maflam, obloshi duo s' jaudelni, potr�fi jih s'zukram inu"flad- '� . o ��_�:� ko flcorio��; potle naloshi fp�t eii'o I�go nu delno v, imi fp�t potrefi , inu tako. dala j, de pride vie notri v' koso ,; inu fp�t po verhi potrefi ; pufti jih gor iti ; potle djeni nad. sherjavzo , de fe fpe-zhejo. / \ � 87 > Br o strni nndelni* : � Deni v' eno fkl�do p�t unzh b�le moke, en dober raafelz fm�tane, tri '.'� shlize voloveh drosh�, poli s' pol un- \ zhe sb�lenim maflam, ofoli, vbi notr� z�le tri'jajza, inu tri rum enake; sgner di teft�, r�shi ga s' glashsm, ali s' o-bodzam sa krofe," naredi hl�bz,hike, pufti jih na toplim gor iti. Potle vii eu> . perft deb�lo fladkiga mleka v' proftor-no koso, poloshi notri hlfbze, inu jih savri; pol unzhe froviga mafia rasb�li, �nu jih poli; potle pokri-, daj sherjav-ze sdol inu sgor, naj fe dinftajo. 88> Simi pezheni nudelni; P�t lotov froviga mafia m�fhaj v' fkl�di, perrn�fhaj dva jajza inu dva ru-menaka, p�t shliz fm�tane, eno dobro shlizo voloveh drosha , eno pametno ��zh i'ladkiga fira, pol libre b�le mo-�: - ke,. ^ It? &�8&&& ke, ofoli, fturi teft�.', ga dobro sgne-di, svalaj na; perlt debelo, ras res <:t i s' obodzani sa krofe, ali pa s' n�sham na bleke; Pomashi .koso s' maflam, potre-fi.jo s'ribanimkruham, vloshi nudelne na tefno, pulii jib gor iti, poli s', to-plenim maflam, pokri, pezi na sher-javzi Ipodiritt sg.or. 89�:Pezkem'� griefovi midelni. .'. � '. . '.� Eno p�ft "mafia rasb�li v* kosi, pol frakla griefa notri, pulti de Te rumena shg�, kader je rumen , vii notri eu poliz-h vr�j;iga'mleka, pulti vr�ti, de; le sagolti; potle-odft�vi, vii v'fkiedo, de fe ohladi, inu ga m�fhaj,de nebode fhtrukelzhaft. Kader je hladno, vbi notri 4 jajza, inu 4 -rumenake popr�d dobro rastepene, perm�fhaj 3 sblize voloveh drosha, inu bele moke, ofoli; moko tako dolgo perdevaj , de fe teft� naredi. Pofkufi pa na to visho? kdaj je moke sadofti: namrezh orriozhi perft v' fuhi moki, vtakni ga v' teft�, kader fe tefto vezh neperjema mozh-natiga perita, je snamine , de fi dotti 1 moke V telto djal, Gnedi teft� en �has s' kuhalnjzo v' fkledi ; Potle ga deni na potr�feuo dilo, rast�gni ga s* 1 , :�'��� rokami po dolgim, r�shi en perft fhi-� roke nudelne, pogerni en pert na eno drugo gorko dilo, potrefi jih dobro s? moko, rasloshi nudelne na plofk gori na njo,, pollavi na en gorek kraj* jih: . pogerni.j; pufti jih eno l'r�dno r�zh gor iti; px)tle vlakiga s'liosham po fr�di enmalo nareshi, jih zri v' rasbelenim mafli; kader lia mifo dafh, potrga s' zukram. go. Droshnt krofi. y "\ � Derii v' fkledo eno libro pogr�te moke ,dvanajft rumenako v, en frakel fmetane , tri shlize volo veh drosha* ofem.lotov ftopleniga froviga mafia, ofoli vfe�j inu' sgnedi teffco, svalaj, r�shi s'glasam, ali plehacim obodzam, snash nadjati v* fr�d'o s' zukram. kuhane marelze , ali en drugi falsen ; pufti krofe gor iti j inu zri jih na mafli. t $r* �irni /uho pezheni nudelnu Deni v' fkl�do dvajfet lotov b�le moke pogr�te, eno unzho topleniga mafia, dv� peft� fladkiga fira, tri z�-le jajza, p�t rumenakov , dv� shlize mersliga ml?ka, enmalo voloveh dro- sha .... , - ' � - J � Si , sha; naredi tefto, sgned�, svalaj, src-shi na bleke , pufti jih na gorkim goliti. Pomashi koso s' maflam;. jo nakladaj et�;o l�go nudelnov, eno l�go ribaniga: kruha;, eno na drugo; pezi na sherjnVzi �, -sgoraj naj' bode mo�hnishi sherjavza, kakor fpodaj. i .-��� pr : v � � *".#3i Kuhana mokntita jed^aU pud-"- ding j' vinfkim fhatoo.- - Sa tri, kraj�erje zvejneh sh�mel sr�shi na fhtirvogl�te msjh�ne kofze,' namozhi .jih' v' enmalo f ladke �mctane. Sb�ri eno unzho .vei�Ciberlov,;fcudi eno* unzho zibfb prer�shi inu jem pezhke venpoberi. Eno unzho Troviga mafia m�fhaj v' ,fkl�di,, potle permei'ha j tri jajza inu .tri rumenak� ��; pofclev pe'r.m�-fhaj sh�mle, v ein berle inu zib�be. To sav�shi v' b�lo ruto, inu kuhaj 'na per-ftavleni j���rsli vodi eno z�loV u�o..... .T-o. je moknata j�d ali pudding. � Vinfki fhatoo ie tako naredi': vbi. :dv,a�ajft ru-menakov v' en lonez, gori vii en dober mafelz mersliga vina, deni sraveu unajno kosho od lemon odresano, tudi neftolzhene fladke fkorie, katiro oboje fe potle venpobere; zukra deni kar je prav, de bo sadolti fladko j to vfe P�* peritavi ei�o zhetert ure popr�d k'sher-javzi,, pr�den na mifo dajefh; smiraj inefhaj 'inu shverklaj,' dokler nesavr�. Potle d�ni moknato j�d V fkl�do, jo natakni al s'podolgaftQ r-es�nroi man-delni, al s' piftazami, zh�s vil vinfki fhatoo, inu daj nia naso: X. Kuhanje, ali Koh, , -$$, Ma/leni koh, ali md�inek. Dyajf�t lotov froviga mafia m�ffaaj do rahltga v' fkl�di, vbl notri i6 jajz, sraven tiga. iz lotov zukra .inu sr� sanili lemonovih lupkov; nar�di okrog en obod is teft�, inu pezi poz^hafi, $4.~ Pluzhni � kph> Eno � unzho putra rahjo jsmefhaj, dv� sh�mle v' ml�ki namozhi ; pluzha mehko i'kuhaj, drobno rasr�shi ; potle jeh d�ni s' aamezhenim kruhana vred 6% . S^S^5�^5 v'sm�fhano maflo; smefhaj vfe fkup dobro , vsami def�t z�lih jajz, jeh vhi, dobro rastepi, pioli kar je prav;, per-m�fhaj en frakel dobre fmctane* droir-no'sr�sauiga peterfhila, inu lupa od lem�n; to vfe. fkup m�fhaj eno zhe-tert ure; pomashi en pleh m� obod s' putram, deni kuhanje notri, inu po-' zhafi pezi. ' ' i 575. Kuhanje od pezhemga teleta, M�fhaj v' fkl�di eno unzho putra, perm �f ha j eno unzho ol�flienih ftolze-nih mandelnov, dva jajza , inu ofem rumenakov dobro ftepenih ; pezheno tel�zhje mefo sr�shi drobno , rastolzi ga v' ftopi s' v' ml�ki uamozheni fredi-zi od b�liga kruha; potle sm�fhaj s' sgoraj popifanmi rezhmi; perdeni sra-ven n�kaj govejiga musga na kofze. sr�saniga ; eno unzho- prefejaniga zu-kra , imi drobno sresaniga lemouoviga lupka. Vfe vkup m�fhaj eno zheteit l ure; pomashi pleh inu obod s'putram, deni notri kuhanje, pezi pozhafi, po� trefi s' zukram, preden'na miso dafh. 96. $6, kuhanje od beliga kruha. En mafelz fm�tane vil na b�liga kruha sa tri Ioide, poftavi na sherjav-zo , naj vr�, m.�fhaj per ogni, de le 'raspufti, potle d�ni hladit: pof�bei m�fhaj pol �nzhe putra v'rahlo, notri yb� dva, z�la jajza inu def�t riimenakov; ozukraj, kar je prav-, perdeni lemo-novga lupka, vfe fkup sm�fhaj. Na pleh naredi en obod is tefta , notri d�ni kuhanje, inu pozhafi pezi. $?. Brugo kuhanje od b�iga kruha. Sribaj sa en krajzer bdiga krnha, ?H gori en frakel fm�tane , pufti vr�ti, de ie fkoro vfufhi, potle d�ni noter fh�ft lotov putra , poftavi na ftran is ogna hladit. Potle mefhaj, de fe v-lahl�, vbi notri defet rnmenakov, is dveh jaj� fturi fneg, zukraj po tvoji mifli, deni eumalo lupka od lemon� Sturi obod is tefta, okoli pleha, vil kuhanje notri, ga pezi pozhaii. $8. Kuhanje od kutn. �nounzho putra mefhaj na prav sahlo ; sa tri ioide na resine sresane ?. m? '";'/ � - . � fr�dize b�liga kruha namozhi v' yr�-�im ml?ki, puft� ohladiti, pode dobro mefhaj poldrugo unzho lufhenih ftol-, zhenili mandelnov perdeni, tudi fhgft �elih jajz, inu fhelt rumenakov, vfe' dobro rastepi. Resane lemonove lup-ke, eno unzho obarjeueh., -otrebleneh, oluplenehp inu mehko kuhaneh kdtn presheni fkusi fito, ozukraj, inu perdeni l'iadke i'kori�^ Vie l'kup mefhaj . eno zhetert � ure, pomashi pleh inu o-. bod s' putram, na�� kuhanje notri, po-zhafi pezi v' tortivi-ponvi, inu s' zu-kram potr�fi. � 99� Naro fieno kuhanje od rajska. V pif kri savr� �n.polezh ml�ka, � kuhaj v' njemu eno unzho opraniga rajsha, pufti ga pozhsfi vr�t� kuhani- ga deni na f k ledo-hladit, pode ga tol- _. zi V rozhni uopi. Eno unzho mafia m�fhaj rahlo v' fkl�di, vaju deni ftol- zheui rajfh , fh�ft lotov drobno fiol- zhenih mandelnov, fheftx lotov prefe- janiga zukra , lemonoviga lupka , pet zdihjajz, fh�ft rumenakov, dobro ra- ftepenih. Vfe dobro mefhaj eno uro, - vii na en pleh inu obod katira fta po- rnasana, pozukraj, inu pezi p�zhafi v; eni rasbeleiii tortni ponvi. .�'� ioo. Kuhanje �d rakov* ;. Sfcorio pd ene^shernj.e obr�sh�, jo kuhaj na enim mafe�zf ml�ka ali ��V/ tane, kakor panado, potle jo ohladi. Potle naredi pol libre"falco viga mafia, ga ohladi.; potle, deni V. kuhanje eno unzho ftolzheuih man delno v, i'heft ru-menakov, pet jjnu dvajlet rakovih vratov drobno sressnih inu ftolzhenih ; Te m�fha pol ure;.potle ribaj �no limono > na zukri, ta zuker deni notri ;ozu-traj po tvoji volji,-naredi na eno ko-fitarjafto fki�do obo,d,is1(t;efta, ga fpe-zijBomashi fkledo inu obod s'rakovim mafl�m ; m�fhanje-vli^ notri , pjezj V rasb�l�ni tortili ponvi tri zhecert� ure, daj s' zukram potr�teno. io i.'�feterno ku��anje. Eno unzho putr.a m�fhaj v' rahlo, perm�fhni eno un,zho ftolzhen�b man-delnoVj^ji^fVaje,n,jjcrajz.�r v'; rrj�kina-mozheneinU�O^h�te fr�dize b�liga krur Jh,a,. ppl libre \sr �saneh ,tel�?.Jrjeh obar-jenen -j�ter, dva lota zitr�nata vl�mo,-novga lupka, zukra po eni.^jer$*�i, ina, rnul'katzveta., M�fhaj vfevJfc�p; poj Mie, fturi s' maflenim teftaoj en obod *'� � ; na ! 66 �'s�*�� na pleh, ga sapezi, pomashi obod inu pleh s'putram, vii notri kuhanje, pe-zi pozhafi, potr�f� s' znkram. '' . z o z. Ledvizhno kuhanje; Eno tel�zhjo ledvizo rasr�shi graven d�ni sa en krajzer v' ml�ki namo* zhene inu istlazhene fredize b�l�ga kru-la ; "p�tle m�fhaj prav rahlo pol unzhe putra , vbi notri en z�lo jajze inu dv� , rumenaka, sr�sane lupke lemonove inu peterfhila. Vfe dobro m�fhaj, pleh inu obod s' putram namashi , kuhanje notri deni, pokrl, daj sherjavzo sgor 5hu sdolj s�pezi rumeno, potr�fi �'zu-kram. io$. �fahuzhno kuhanje, ^ Oluplene jabuka dinftaj, jih pre� shmi fkusi fit� ; pol libre pretlazhenih jabuk, poldrugo unzho putra m�fhaj V fkl�di rahlo i perm�fh�j �no unzh� o� luplenih drobno ftolzhenih maild�lnov, sr�sanih lemonoyih lupkov,' d�f�t ru* m�nakov ^obr� rastepenih. �'d- p�t vf�mi b�l�k, ;ga fcaftepi , eho unzho pr�f�jaiiiga Zukra'i 'to-Ovoje perm�fh�j poxhafi; � agora] � p�|ifan�- kuhanje ; Of* r w&e�JS�s .... tf pomashi kofitar�ko Jini obod s' frovim maflam, d�ni kuhanje notti 9 pezi ga po�haf?. BS '.vp: ho tffo 194, Raspenen� kuhanje* , ' � , '�. .'.-� . : ...-.�.�.. �"-. Vsami V eno JkLfd�stri lote pre# fejaniga zukra inu ftitir lote v' zukri vkuhaniga go$hovja,:f>aIi IHezhepezhy Rastepi fhtir belakVvv*rfn�g, jih deni -notrii fnefhaj vfe fkup eno zheterfi; ure. Pomashi pleh s' frovim maflam, deni kuhanje gori > pezi pozhafi v' tortai ponvi, potr�fi &'zukram � daj na ftiiso� . ; I., ie5. %fabuzh.no kuhaitje, drilgazM. Sla velik�ft eniga jaj�a prefejaniga zukra deni v' lonez, gori dva rurilena-ka; m�fhaj eno zhetert ure; fpezi dva tnufhanzgarja s otrebi lepo * deni jib med niefhanje, inu m�fhaj fhe eno zhetert urej.Potle naredi od �nigajaj* za en fiiggs�aven, indi lerponove lupg ke � inu ribaniga kruha ? kar fe s'tr�rtt perftmi �agrabi � �iiicfhaj.s vil v* eno koslzo j pozhafi per mali sherjav�i pesi 9 inu hitro daj na miso3 de nevpade* � g \ . t�tf� $8> ' .�ijSSSi�^ �m� ft f 1*6* -Kubmje, od fhuk�. '� Sbe ri kofti od eniga kofza ,f�ezhe-ne fhuke, inu odberi kosho prozh ; ribje mefo^drobno: s' no�ham raf�kaj. Potle f kuhaj sa tri folde b�liga kruha fredfze na ml�kl-^i. kakor ena pariada, pufti ohladitiJ ?<: t XL Pezlieiie nieiii� je4i..^ m�; � i�?ef enovi ko fez ipet repi v' po-- � � ' Uvki peihen,- "�'�'�" i.:Kad�r dobifh jelfna per; r�pi, al per ftfegni, inu ga dalaj'braniti o�hefh, le dobro obvarje v' jefihi na to visho : jel�nova:mefo pu�iV.�hiii vodi le-shati dv� ure, pode dobro operi, po-loshi -v' en fhkafez> ali 'drugo globoko pofodo j nali hudiga j�fiha, perdeni lorbarjoviga perja, dif have, inu pnfti pokrito flati, Obftojf tri tedne. Ako je velik kof j�lenar, je bolfhi de fe V pezhi, kakor na rashni pezhe, inu fe navl^zhe s' fhpeham, d|n�" v' ponvo� inu fe fpezhe, do dobriga s' frovim mariani Se sna tudi fhe �nmalo s' jefi-ham polfti, kader fe p�zh deva, is�. Goveje po anglejfko. D�ni en l�p kof govejiga v'koso, perdeni mushgan, fhpeha , prekajeni- ga mladiga prefizha, �agelshbize, inu- ' i'katzv�ta, lorber p�rja, zhebula, le- moa mon lupka, enmalo j�fiha, inu goveje shupe; perftavi , pufti pozhafi ,gr�ti; kader je mehko , vV�mi ven , odz�di mafhobo �pollavi ozejen� mefo fp�t v' kosi na sherjavzo, perdetti fhtir kuhav-nize moke, enmalo kifle finitane ^perii shupe, pufti dobro vr�ti; preden na miso d.afh, prezedl polivko fkusi flti-ze, nomami maft prozh; denimefo v' fkl�do, ga poll s' pofn�to polivko. - na. Skrito mtfo, aH tmilpret. Goveje fkrito mefo ozh�di, ga na r�sine sreshi, tblzi kakor karmena-delze, potrefi folio, inu. rib�nim^kru-. ham, -potr�fi *' ftolzhenim brinjarri. Po,-f�bej raspufti enmalo putra y' eni kosi, v' tim ftoplenim m a ili r�sine omo� zhi, potr�fi s' ribanjm kruham, pokla-daj na mr�sho, inu jeh pezi na sher-javzi, kakor tel�zhje karbenadelz�, Pof�bej rasr�shi k�par, ali pa l�n�rzhi-ke na drobno, ozri v' kosi na fro vim ; . ,; mafli, peril shupe od fuJhiga prefizha, okifaj s' Temono , inu poll v' fkl�do djane pezhene r�sine od fkritiga me� fa � Se snajo tudi t� resine dqfhiti v' kosi na visho, kakor je popred Nr. 109. rezheno od govejiga po anglejfkO) inu fe dajo na buso v' Ialini polivki* -"* ti z. Divj�zhino ohraniti, bnes je�ka. Divje mefo fe narpred .potrete fo. lio, ena bfla ruta fe ornozhi v' j�fihi, v' nj� savie mefo , pov�she, inu na en kraj ob�fi, ker hladna fapa v' fcii�i fkusi vlgzhe. Kader fe ima pezhi, ni drugiga treba, kakor oprati, inu nare* diti, kakor gr�. Tako fe ohrani tudi tel�zhje inu gov�dje. us. Visha foknato pexhenko /pezhi� Nad pezhno ponvo fi pufti narediti od kovazha en pokrov is shel�sniga pl�ha s' pervihanim robam. Kader o-zhefh mefo pezhi, pezk�nko ali prato �oi�ti; d�ni mefo v' pezhno ponvo na trinogi nad sherjavzo^kader fe sazhna dqbro pezhi, deni gori pokrov, inu najn sherjavze. Vezhkrat odkri, pe-zhenko obrazhaj inu polivaj. Na to visho portane pezhenje foknato, imi bolfhi, kakor bi ga v' pezhi pekel. V* taki ponvi s* sgornim pokrovam snafh pezhi sajza, telfzhje , fvinfko piezhe mu r�bra, inu druge perutne shivali. To je dobro gofpodinftvo, pezh�nka > je perj�tna, foknata ; vender aeposabi, de fe more pezhi na �hifti sherjavzi. - 113� � � uDo �bra govedja pt�h�hka. Ob�fi'HvaaL tri dni goveje mero na hl�dno fapo � p�tle ga.tqlzi V.mehko , n�y�ez� ga fpejiarn ,prav g�fto. Po-tle s'moko pop-�fi, pezi v'kosi s'frovmi maflam, polivaj ga dobro. Kader je rumelnu,rperii goveje shupe , jetiha , jnu kapare ; tako naj fe tri ure kuha. Daj vfe fkup �a f kl�do ; sraveri fe sna djati lemortlupka. ..... 114. Skrito me,ro drugitzhi. Ofoli mplprat ali f k ri to mefo ; wa-r�shi v' she��sno koso mafho.be, nius-g�, mladiga prefizhoviga , fp�ha , di-fhave ali gvirza, difhezhih f�lifh, lemon lupka, zhebula, �nmalo j�fiha, portavi koso na sherjavzo , raspufti t� re?;hi; kader je vfe rastopleno, deni fkrito mefo notri; zhes nekaj zhafa perdeni kifle fm�tane �nu ka'par ; inu pu-fti, defe^pozhaf� pezhe; kader rj�,meh� ko perda] rasf�kane fard�le inu lemon Jupka; tudi od f�higa mefa shupe; pu-fti dobro povr�ti. MS> / 2n�M> KravJ'� vime "pe'ashu Kravje vime perdavi s' vodo imi folk) kuhat v' mehko.' Potle ga sr�shi na kolze, pov�laj v'moki, imi pezi v' irovim mafli, de pollane rumeno. K�r (e more dolgo kuhati, ga je tr�ba pred ta' dan , al takrat kader je sa druge rezhi ogin, perftavitiw i t- jI ... n�. Telezhje fl�gno, rali flilegel. Tel�zhje ftegno fe s' dehelmi fhpei hovmi kolzi navleztae , 'tudi s' fuhirn mladiga pref�zha, imi shalblam , ofoli ga, Deni v' koso fhpeha, prefhute", seleuja, lorber p�rja, basilke , lemoti lupka, ingverja, popra, mufkat zvfta, nagel, shebfz," zhebule, j�f�ha, en ma-lelz kifle, fm�tane ; deni na t� rezhi tel�zhje ftegno, poji s] kiflo fm�tano ; koso pokrit , daj sherjavze se;pr inu fpod, pezi inu dufhi ga pozhafi, vezh-krat.ga poli s' polivko.,, katira fe od njega vjateka, de l�po farbo dobi, kakor bi na rashni pezheu bil. Kader je fkoro mehek, peril shupe, de savrc ; P/o.tle vsami fhl�gel ven, posnami m:.(t is polivke , polivko prezedi v' dfugo koso -, deui fhl�ge� fp�'t notri, de enkrat 's "74 S^�^tt^l \ krat savr�? daj na fkl�dp. Ako Zhefh, snafh perdjati auftrig, ai mifh�luov. i�?. Kap�n s ai pwman i' aufirigami nadevan, . Dufhi'ali dinftaj auftrige, krompirja , tel�zhji f�kani perfnik, inu f�ka-kane nebefa V trovi tri majl� ;.p> predeni v'eno koso, peril shupe'r de f� povr�, ofoli, daj difhave, potle putti ohladiti. S't�m nad�Vaj kapuna,"ga sa-shi ; potli denij v' eno veliko koso fhpe-ha, prefh�te , tel�zhji ga , zhebula, lemon lupka, gvirza, felenja; deni kapuna notri, de fe pozhafi dufhi. Kader je rumen inu mehek, ga ven vsam�, v' koso peril shupe, putti polivko farno vr�ti; kapuna deni v' drugo koso, najn prezedi polivko fkus� f�to ; portavi n� sherjavzo, de vr� do dobriga. V to polivko fe snajo tudi auftrige dja-tis al fhe sraven krompir. ni. Mefo od ovz im j�gpet. Kof per r�pu od ovz fe sna Kare-riti, kakor fenareja od jelenov ? ali pa fpezhi fam na febi. Tako tudi os* jagu�zh�v. Is herbta fe ftur� karmeiia- .' **-'� �� ' � *33�.a -'":;. � del- ' : tttii delzi. Stegno fe paza, s\ fneham nav-lezhe, inu na rashni p�zhe; ali pa na- *v foli* inn. preka�tf. Drob fe kuha v' o-hravti. Glava fe ofoli, prekad�, inu v' r�p� kuha. .�foge fe povalajo.v' raste-pen�h jajzah 9, inn moki � inu na mafli ozr�. .. .-.; r - ti � ^^XIL Salata. s i�. Kutine sa /alato* O�up� l�pe kutine, prer�shi zhes fr�do, serna venistrfbi ; prekuhaj na vodi, de, poftanejo enmalo mehke, kader jeh p'otipafh ; odl� vodo, peril vina inu zukra, jeh do mehkima kuhaj, na fkledo rasftavi; v' fok ali sof deni lemonovih lupkov, z�le fladke fkorie, hagelshebi� ; puffi, do fe gofto- vkuha, jprez�di, ^inu vil na kutine. One fe potle po verhi obiosh� s' podolgafto resantni mandelni, inu s' vifhHami� " t- - - �� I3#� j j6 s#*�#*s^ is�. Vifhnt sa fatato. Eh'dnnzho zukra d�ni v' mefinga-fto Tkl�do , inu en� shlizo vode ria sh�rjavzo, de savr� ; p'otle desi notri tri u�izhe v�fhin,l puflS1 p�zh�ii vr�ti, de f� mehko f kuhajo. Potle jeh ven vsdigni s' penenzo na eno ruto al fiti-ze, de Te Tok odlozhi. Deni' jeh na f kledo ; fok pulii vkuhati, de bo , kakor sholza ; ga prez�di , zhes , v�i'bne vii, vie poftayit na hl�d. Snal'h s'en-malo sr�san�m ' lupkam od lemon po-tr�fti. 121*- Laskka. fatata, Vsami marin�rane ribe , rasr�shi jeh zhedrio v' fkledo; potle l�pe oliv-k�, po dolgim sr�sane fard�le.r � S'tim naloshi fk��do ; je lafhka falata" " : �$3: Pomeranzhna fatata� P�m�rarizhe sr�shi ua kol�fza, �bloshi. Tkl�do si njimi, potr�fiV.zu-krairi, inu flghern� kolefze obloshi s* e�io kuhano vif lino. \ �22' J53. Salata /rovih j ab elk Gluplen� I�pe jabelka tafelne s' im�-Dam poloshi v.' merslo y�(do, eie b�le oftanejo; r�shi jih v' tanke podolgafte resine, s'lemono obvibaniga zu.kra, gori natr�fi r p�'rtuges.Kiga Toka ali:sbofta perdaj, �husmelhaj; je falata narejena^ 124. Kuhane jabelka sa /alato. Jabelka tafelne olupi , zhes fredo prereshi, istrebf, v'j merslo vodo deni. Vsami mefiugafto koso , ali kufr�no, d�ni notri zhifte vode inu enmalo vina, en kolez zukra, de bo fladko, . kar fe fpodebi; tudi enmalo fladke fko-rie z�le , inu lemon lupka. Potle d�ni jabelka notri, pokr�, putti jih kuhati, de fe mehki zhutio, kader s' kuhalui�o potipafh ; vender, preden fe raskuha-Jo. Pokladaj jih po verfti V fkledo; potle pufti polivko v' kosi The enmalo povr�ti, jo sli zhes jabelka, pufti vfe ..; ohladiti i je falata dobra, 125. Repimzlova falata* Zh�dna opprana falata fe vloshi na fkledo, y' fr�do fe pcftavlen kuhani ��ir k** 7$ "fc^is^�^! kavlifi�r. Terdo kuh�ne jajza. olup�5 belak pef�bej drobno rasf�kaj, inu ru-menake pof�bej ; tudi "dVtfbiro/ rasf�kaj kuhano pff�,; s't�m ��kanjam nar�di k�pzhike po Mati femterkje po l�p� verfti � eden sa drugim ; ofbli, daj olja �nu j�fiha fhe popred y preden, fekanjer gori raslosh�fh, XIII, Torte. � � " ' " � �. i�S. Mandetnova torta. Vbi V en pozmefi ionez fh�ft jaj�* �ttu fh�ft rumenakovj, poftavi lonez na en trinog nad majbeno sherjavzo , ras� t�p� jajza nad �herjavzo, ini pufti, de enrhalo mlazhno poftane. Potl� pre-zej Vsemi od ogt�a* rastepi jajZa, de poftanejo prav igofte \ de��i potle notri pol libre prefejaniga zukra, inu od ene Jemone drobno sr�saiiiga olupka 9; m�-fhaj fkup de fe sgofti; pode deni notri �lio libro drobno ftolzheiiih fn�ndel-lidVj me,fhaj tajko dolgo > dokler nebo� de / �� ' f,' de nizh sva�ka � ali f htf ukelza. Dala j na plitvi zinafti fkl�di tastepi belak od fh�ft bftaliji .ja j z. s'^ lef�nim nosham, de fe. fp�nio ; 'inn" notri v',lpn'ez pefm�f haj.; t�ko je onjffa sa torto fturj�ua. Obod inu pleh dobro pomalni frovim maflam, inu s' ribanim kruham potr��, vu om�-fo notri ; pokri�'," daj sg�r inu sdol maj-hino pozhafno sherjavzo. Kader je torta pezhena , obr�shi s'nosham okoli oboda, de fe obod od" torte Odlozhi; potle jo podr�shj od pi�na. Pokri plitvo fkl�do s'okroshnikarn aH taler jam; preverni torto s'obodam inu pleham vred najn. 1ST- Nauk, kako fe v' sake? hodi j' ' modiam, inu cof odo sa: Torte ill�sa kuhanja, Vfa pofoda'plehata , kofitarjafta, kufr�na, inu mefingafta ima zhedna9 fuha, inu pred ruj� varna ohraneua bi-ti. Kader eno ali drugo potr�bujesh, jo pomashi s' maflam frovim al kuhanim, potle potr�fi V drobtin�mi , kar fe jeh perj�ti ozbe j potle snafhoe-zhi, zr�ti, inu notri' delati, Mr ozfrefh., pojde vfe rad� V�n. ' "J':"m � '�� 12.8* � �128' Visha znto'eni fneg na torto^, narediti. ��. . � : � . ��� v\ Den� V louez eno unzho pfefeja-niga zukra, belak od eniga jaj�a, en-malo rosline vode ; rri�fhaj fkup, de fe sgofti' S' tim sjiafh fneg nar�diti, na karkol ozhefh. Kader je torta sh� enmalo ohladena , jo s' tim z�krenim fn�gam obli ali prevl�zi, iiiu proti og-nu dershi, de fe pofufhi. TDiidi snal'h tako fn�g pefprayiti : rastepi 2 ali 3 b�lake, de le fji�nio, vm�fi notri pje-fej�niga zukra;, p�rfipajep� ,malirh med' rri�fhanjarn, ne pa vfe'na�n.Hrat ; inu m�fhaj le na eno ftran , dokler pollane prav gofto. Ta fn�g n�tezhe doli, je dober sa vifok� torte, hin oliane gori, kamerkol ga prevl�zhefh;:potle jo snafh potp�fti s' prefjanim,'z�kram, inu jo pofufhi v'pezhi. -� Ako ozhefh rudezhp farbo im�ti, d�ni notri me-fhanje al kermes, sa rumeno shefrana, "sa ruj�vo zhokplade ; vfe popred na prah ftolzheno inu '~pe.rrtiefb.anp. Sa selene� farbo d�ni def�t' sera kaf� v' pol jajzhniga belaka namakat, v' zhafi enmalo prem�fhaj bode v* eni ali dv�lv lifah sel ena f�rba, patir� fe med zu-kf eni fn�g perm�fn'a, ' s^a?5?^ g* 129, Od obodov ali o�rozhov is fleh� sa torte. Ti obodi fo dobri sa vfe torte � imi tudi sa druge ftvari pezhi. Obod naj bo faj i'htir perfte vifok , inu na okroglo proft�ren ; konzi nimajo biti vkup sliti, ampak profli sa vezh ali main lti�niti, kakor ima v�zhi al maja-i'hi tort% biti. Na tim fiilnenim m�iti fe samashe s' enim na vodi fturjenim .teftam od moke; fe prev�she s' nitjo, de neodj�na. Obod fe dene na pleh, na dno en okroglo vr�san papir; obod inu papir fe s' mai�am dobro pomashe, s' mojco ali s' drobtinami potr�fe. Pe-zhen� torta fe ob obodi s' uosham pod-r�she , obod prozh vsame, inu tudi papir odlo�ili. Sa torte snajo tudi druge shlaht modli biti, katiri fo nalafh na-Tejeni al po podobi ene dinie, al s' votlino v' fr�di, al kakerfbnekoj podobe fe sa 1'harkelne. delajo. Obod nefmf ni-kol polhen biti, temuzh fe proftor pulti, kar fe ve, de bo torta fe narafla. $30. Zktrna kmhna torta is zhokolade* Vs�mi s z�lih jajz, inu 10 rume-nakov , jih rastepi, de- bodo gofti, ka- kor kafha; notri d�ni pol libre prefa-�iiga zukra, inu fp�t -srn�fhaj ; potle pol z�gla drobno sribatie zhokolade, euo unzho ftolzhenih mandelnov, enmalo nagelsheWz, fladke fkorie, muf katzv�-ta; vfe to m�fhaj ; sadnizh l'htir lote sribaniga ajdovnika, ali ajdoviga kruha notri perm�fhaj; inu fpezi v' obodi. . 131. Jjdovnikova torta , �/ugazhi. �. V fkl�di vm�fhaj dobro poldrugo unzho froviga mal�a , potle vbi notri 14 rumen�kov eden sa drugim med v�dnini m�fhaujam smirej na eno ftran; potle vm�li I�piga prefjaniga zukra pol' libre, vm�u ga pozha� per perfhfzah, tiidi dv� pefti olufhenih ftolzhenih man-delnov, fladke fkorie enmalo inu lup-ka od lem�n. Po tim rastepi beldfe od jajz 11a p�ne, inu tudi notri vm�fhaj; sadnizh vm�fi notri per peft�h ajdoviga sribaniga kruha tri unzhe, fhe enmalo m�fhaj, inu prezej p�zh dcni v' obodi, ali v' modli, kakerfhnim ozhefh. 135, Torta is beh /Herbe* Od 8 jajz ybl rumen�ke v' en po-zineiii lonez, belake pa na eno plitvp fkl�- , fkl�do pof�bej. Rumenake rastepi na tanko, potle eno libro prefejaniga zu-k'i'a pomalim per pefhizah smiram na ei�o ftran notri vm^fi, zhe imafh eno shlizo roshne vode notri d�ni, tudi enmalo ftolzhene kr�fbe ali kardemo-n'a. � Bela* od jajz pofebej na plitvi i'klecii p�iaflo rastepi , inu sraven notri sm�fhaj. Srdnizh je Ifpe pr�fejatje ilit�rke per pol! eneh pefhizah pczhsfi vnj�fi ; inu v' oboi dene, t�rv'p�zh. '%$$. Prepezhenki, ali bi�coti is torte. Vbl 12 rumenakov, mefhsj jih v' globoki parft�ni i'kl�di'� sribaj ene tri , Infiline od lemon Jupka, deni jih v' rumenake,- inia enmalo roshne vede, zhe jo-imafh; potle eno libro prefejaniga zukra per perieli notri vmefi. Potle m�fhaj, dokler f� sazine enmalo vsdigovati ; tedaj rastepi oftale 12-be-lake v' pene, jih notri sam�fi; sadnizh perfipaj per pefhizah eno libro predane fhterke, po.zhati m�fhaj; ina pr�-zej v! en podolgafti model deni per malim pozhafi p�zh ; potle sr�shi na resine, deni fp�t v' p�zh t� resine na enim plebi, de fe prepezhejo ; iuu to fo prepezhenki ali tortni bifkoti, . S4 . a^^sjw j�4> Pefkafia torta. . Vraefhaj eno libro fro viga mafia s5 dvema rumenakma, de portane kakor gotta lm�tana; potle vbl notri tri �ele jajza, sribaniga lemon lupka, inu eno libro prefjaniga zukra. Vfe vkup mefhaj na eno ftran , sadnizh eno libro prefjane lepe i'ht�rke � vm�fi ; inu d�ni v' obod p�zh, �3S* Befk�fla �> ali krtthna torta, � drugazhi. Sr�d�zo ajdoviga kruha pofufhi, de fe bo dala v' rozhni ftopi, ali moshnar-ji ftolzhi, ftolzheno prefej ; vfaroi v' eno globoko parfteno f kl�do 16 rumena-kov, inu dobro mefhaj;-potle sribaniga lemon lupka, inu tri unzhe prefjaniga zukra, vfe smira j na eno ftrau dobro mefhaj j dokler kripko poftane, inu fe enmalo vsdigne. Potl� fp�ni b�-lake j notri permefhaj ; sadnizh deni notri poldrugo unzho* to je n lotov prefjaneh drobtin ajdoviga kruha, fhe enmalo pom�fliaj , inu deni v' model pezh, fi . ? '., j . � - ;l*6* i 10. �d Zhefhin kuhanje. Tri unzhe mafia m�fhaj, de portane kakor kafha ; dalaj pol libre ftol-zhenih mandelnov, tri rasine ali fhiii-te v' ml�ki uam�zheniga kruha, enma-lo zukra , foli, fladke fkorie, mufkat [ zv�ta, 16 dobro rastepenih jajz , to vfe dobro v' maflo vmefhaj. Potle vsami eno r�zh I�peh zh�fhin, kar f� tebi prav sd�; fe nefm� nizh v�zh s* zh�fhnami m�fhati ; ampak jeh farno prem�fhaj, inu v' model p�zh deni. : 137. Hitra torta. Pol libre froviga mafia, eno un-zho zukra, pol libre rajsbove moke, inu en rumenafe, tari ali ribaj v' rozh-m ftopi ali moshnarji prav dobro ; potle vil na zvetno mok� na d ilo ; fturi dva deb�la podpldta is tefta; en podplat denisia pleh, potle gori uamashi vkuhanja ali falsna , inu pokri s' drugim svalanim podplatam, obr�shi okoli; samashi s'belakam, inu tudi s'belakam po verhi pornashi ; potle pezi al V tortni ponvi j al~v' pezhi. 138� %6 �-?=*-?=� h� 13t. V�fhnova torta. Naredi sa eno unzho mafleniga tefta is moke inu froviga mal�a vkup-sgn�deniga, ga svalaj sa en nosliovi rob debbio; {lari is njega eu podplat na pi eh , obod d eni gori ; ob obodi ftu-ri okol sa .dva perila vilbk obrozh is svalaniga maflenigi tefta ; notri nalo-shi vif hue. ..SmefHaj i'kup prav.dobro eno rczb.kil�f:- Imet':!ne , 1'htir rumena� ka, inu fhtir-Jote zukra; to vil z h es viOm/e , potrefi zukra na verh , inu pezi pozha�. X3% Torta �res jap. Ofem lotov froviga mafia dobro rcefbaj,; potle perm�fhaj eno libro ft-'L;heiiih m�ndelnov , dvauajft lotov preij�uig-�i zukra \ fh�nV lotov zvetiie m*:ke, mu od ene lemone sresaniga iupk.y , in'u notri istlazheui Tok od t�. lequuie; potle fe pleh obloshi s' oblat-oji-,, ilja nie i"e namashe poloviza tefta;' ibsjn fe dene, karkol fe poiabi ; po ver-' i 'e deae drnga polovfoa tefta., inu s' 'oblati .;Mo?h�, inu s' pifiuizsmi. -natak:-n�j lu ;er je pezneiia torta, joj� oboda vsemi, 1 nu zufcrenv ftx^g na njo na-, �'jui; tei; fr�l v' pezhi poiuOii. 140. Grahova torta* , > M�fhaj rahla eno libro putra, d�ni vajii 20 jajz rumenake , inu l� od dei'�t b�lake, m�fhaj dobro; potle pol libre prefejaniga zukra ; lemon lupka , l'iadke fkorie , inu mufkatzv�ta eno. malo r�zh. Med to fe d�ne eno libro kiihaniga, inu kar je mogozhe narbol fuhiga ali odzejeuiga, inu fkusi ruto ali, rito pretlazheniga graha; potl� m�fhaj fhe zhetert ure. Potle nar�di en tanki podplat na pleh is tanko svalani-ga mat'Ieniga tcfta ali puterteig ; sgo-raj popifano m�fhanje d�ni notri , inu pezi pozhafi. * 141. Pefna torta. Narpr�d naredi putertefto.' Pot�e fkuhaj nakerhlaiie lepo rud�zhe p�fe v' mehko, kakor kafha, perdeni sraveii enmalo znkra, fladke fkorie, foli, inu vina; ter fe puftf fhe en zhaf kuhati. Kader fe ohladi, fe namashe na ma-fleno teft� na pleh, fe pokrie s* mafle-ni'm teftatri, po verhi pomashe s'. r�-menakam, inu pozhafi fpezhe. Jo pp-t��fi s' zukram, dokler fe pezhe ; al pa zukr�ni ih�g gori nar�di. -. 143 S.8_ s^���^ i'4St Kafiditova torta. Sr�shi drobno 14 pezhenih Iuplenih kafrinov. M�fhaj poldrugo unzho fro-viga mafia s'eno unzho ftolzhehih rnan-delnov, s' 18 lotrni ptefjaniga zukra, tri z�le jajza, inu p�t rumenakov, lemon lupki, inu s' kaftanjam. D�ni vie �a pomasani pleh inu obod. XIV. Ribe. X43. Dufh�na, ali dinftana riha. Sheft fardfl operi, inu kefhize. od-beri, jeh sr�s�ii na drobno ; ravno tako sr�shi enmalo peterfhila, zhebula , le-' mon lupka ; deni vfe v' koso , sraven en kof froviga mal�a ,_ inu na kofze sr�sano ribo ; to pollavi na sherjavzo, pokri, pufti de Te dufhf ; riba da lama vodo, vender proti sadnim perdeni enmalo kifle fm�tane, pulti i'he fkup sav-r�ti, je dobro.. 144. Nadev ma fhuka. Druge majnshi inu f labi f hi ribe otr�bi od fcoftf inu od koshe, r�sl�kaj jeh, inu perm�fhaj v' eno unzho mal�a , tudi tri rastepene jajza, ene Uroke zhefna, sribaniga kruha, mufkat-zv�ta, sr�sanga peterfhila, imi fol �. To sm�fhanje nadevaj v' eno veliko ofkoh- -, ta- tan o i nu istr�bleno i'huko ; kar tiga mafheiija oftane ,- pod�laj inu svalaj na majhene zmoke. Potle d�ni fhuko ~ inu zmoke v' euo podolgafto ponvo s' l'rovim mat�am na sherjavzo , de fe rumeno fpezhe. Sadnizh perii eno r�zh vina, lemon lupka, mufkatzv�ta, ribaiiiga kruha; pufti en zhaf vr�ti, inu daj na f'kl�do, vfefkup ribo , zmoke, inu polivko* 145* Karpi & zhertii polivki. Prer�sh� oflvMitaniga karpa po lierb-ti, vil vajn j-� fili a , inu pufti kri inu j�fihtezh� v'e'no Fkl�dizo, otr�bi sholz od jfter, drob d�ni l'p�c v' karpa , ga nimafh nizli'.'prati ,vtemuzh ofoli, na k<>fze"sr�shi , � pufti en 'zhaf v' ioli lesnati, pomnshi k�so s'maflam, polo-shi uotri. rib'o , na njo lorber p�'"jaj {"hatraja , z lieb nia, per.ershibi M-.r�nine^ korenja ,. ftolzhene dVfhave ,.- 'shefrana,-enmalo zeliga iugveria, nali,pol vod� pol i eli ha de ribo vtopi; pufti na sher-jnvzi vr�ti.ene po! ure/ P nie ribo de-rii von na i'k'�do; insr�di en rumeno preshgj��ije . sVb��i s' njim .polivko od karpa v' kosi, ker le je. foWhil ali dinJ �al ; zlie je pregiata 5 perii enmalo, gra- > grahove shiipe; potle vii notri v' jefih perftmheiio ribjo kri, pufti savreti ; potle jo na karpa fk.usi fito prez�di; pufti fiie fkupej vr�ti, imi pertr�li sr�> sauiga al z�liga lemon lupka. ( T/fi. Karp v' far delnim foli. Oriiohtani karp fe otr�bi, na kof-ze. sreshe, enmalo vMbli puft� ; koso s' madam pomashi, d�ni v' njo peter-fhila korenin, korenja, zhebula, lober-ja , l'hatraja, itolzhene difhave , inu ribo ; nail zhes �jo na enake u�l� vina, j�i�ha i im- vode , putti jo pokrito pol ure dui'hiii na sherjavzi; operi tri far-d�le, sr�shi j eh s' peterfhilam inu lemon lupkam prav drobno , rasb�ji fro-Viga mafia sa velikoft eniga jajza v,' eni kosi'zi, pertr�� dv� shlize wioke, premefhaj , kader (e romeno sazr�, d�ni fard?le notri, srnei'haj. Kader je riba sadofti mehka, jo. vsamvis kose na fkledo; fok od nj� prez�di v', kosizo na fard�le; oboje ('kup vii na ribo. 147.: Karp v' polivki, ali & Joku Ofhohtaniga fcnrpn otr�bi, na ko-fze sr�slii,/v' zhifto vodo en zhafpo- lo- . 'v' '.���.� 92 e^t^a^t loshi, ofoli; deni v' eno koso froviga y mafia, drobt�n , podolgafto r�saniga lemon lupka, sr�saniga rosmarina , lor-ber perja, en z�l zhebul s'nagelshbiza-m� nataknen, kapare, inu nbo karpa gori; kakor fi pod ribo djal, take ft vari tudi po verh nj� natr�fi , pokrl, pulii en zhaf na sherjavz� duf h/ti ; pode en pitni kosarz vfna perii, lok od pol lem�ne ; j�liha kulikor je treba kifati, redke zhifte grahove shupe ; fpet po-.'kii, de fe dufh�; sloshi ribo v' fkl�do, fok pa na njo prez�di. 148. Pezh�na fImita. Ofhohtaiia fhuka inu istreblena fe ofufhi s'bele ruco , povala v' moki, inu v' podolgafti ponvi na enmalo fro-viga mafia pezhe. Kader je na eni ftrani pezhena, fe na drugo preverne, inu zhe je treba, s' maflam pomashe, de ni fuha inu fe nesashg�. 149. Shuka u' Atom. Shuko fkuhaj, de bo vifhnova ; polivko hrinovo sazhni d�lati, kader je riba perftavlena. Dela j jo na to visho : sa kulikor ludi je riba, tulikaj po dva lo- lota putra vsami , ga rastopi , moke perm�l'haj, kader le moka sazhne ni-meniti, perii vode , kar fe tebi s�i. Pode perdaj enmalo j�fihar zukra, na. fterganiga hrfna, ftolzhene fladke fko-rie, nagelshbiz, inu lemon lupka. Kader je riba fkuhana, inu na fkl�do dja-na ; fe pollavi nad en pifker al kotel s' vr�lim kropam , riba fe potr�fe s' nafterganim hrinam, ftoji pol zheterti ure nad kropam , de hrin v' ribo vl|-se s' Tvojim duham ; potle fe una po-f�bej narejena polivka vr�la zh�f slie. 150. Stokfijh s' �mko nadevan. Dve. libre ftokfifha f kuhaj, ofoli; pof�bej kuhaj fhuko V ofoleni vodi, kuhano sberi inu vie kofti. odtr�bi, sra-ven deni peterfhila , moke, zhefna al liika, enmalo v' ml�ki nam�zheniga inu osh�tiga kruha, dva einrirana jaj-za; to vie drobno rasfekaj, P�t lotov mafia s' dv�ma z�lima jajzma m�fhaj, v' to d�ni f�kanje, ofoli; potle poma.-shi eno fkl�do s' maflam , potr�fi s'' kruhovmi drobtinami, vloshi notri ftok-fifh, ga pr�vlezi po verhi s' popred po-pifanim m�fhanjam, de ba vef pokrit; 4eni okoli obod ? pollavi nad sheriav-i v t zo , pokrl, na. pokrov tudi, sherjavzo; naj fe eno zhetert ure pezbe ; sadnizh vsami obod prozh , inu daj fkl�do.na niso. i$i. Skuha v' -mifhelnih. Otrebi fhuko, sresln nakofze, delili jo v' koso , notri hali pol vode pol; jetlha , en. zhebul, l'oli, inu. difhavej. pufii vreti pol zheterti ure. Pvjf�bej rar�di polivanje ali mifhelovi fok tako : operi petdef�t �nil'helnov s'vin'am, d�ni v'kosi/.o en -koffroviga m�fia, rio-tri mjfhelne, pokr� , puftj jib eri zhaf duflnti; potle vsami od sherjavze-, o-\ tr�bi tri fard ci e od k.ofti; farri �� e, inu enmalp peterfrula, zhebula, zhefna, inu lemon lupka sreshi drobno ; rasto-pi sa en oreh froviga mafia v� kosizi, permefiiaj enmalo moke de f� y'mafli sanimeli! ; rssr�saniga ftrefi notri ; v-m�fhaj , perii grahove shupe, inu enmalo foka', katirga je l'huka od febe d�la ; sm�fhaj, pufti dobro vrep ; d�ni. fhuko v' fkl�do, potegni mertvo kosho is nj� doli ; pol� jo s' mifbelni , imi. s*tim popifanim foka m, inu pulii enmalo vfe fkup savr�ti, �^eSS�sJ^ 95 i SS. Pezhen Som, imi Sulz. Som, ali pa Tute f� v' kofze sr�-she , opere , inu s' ruto pofufhi. Potle ga s' mai�am. pomashi, s' mufkat ore-' Jiam potr�fl , inn nad sherjavzo na nireshi pezi. Zhes fulza snafn' tudi eno . polivko narediti : otr�bi �iekitere fard�-le, jeh tanko rasf�kaj, d�ni v' kosizo, na nje d�ni en kosarz vode , inn eu kofez froviga mal�a, oshmi giri fok od eue lemone , pufti kuhati na �i.er-javzi. Pezheniga ibma d�ni v' i'kledo, inu ga s'tim poli vanjam obli. 15,3, Lifka u' ruj�vim polivanji. "� V' kosi pufti sayreti j�fiha inu vode , inu en zheBiii , s' tim vr�lim kro-pam otrebleno lifko dvakrat popari, de duh sgub�. Potle jo nafhpili, inu na-foli. Pomashi eno koso s' maflam, d�ni v' koso en zhelmi, enmalo korenja, peterl'hil korenine, selene, moke, lor-ber p�ria , fhatraja , ingverja, defet s�rn zeliga popra, di ("have j dva zela mufkat zv�ta , od lemone lupka;.na vie to polosh� lifko, po�crl, d�ni na sherjavko, vzhafi jo oberni, inu kadar je rumena, jo s' moko enmalo po- tr?- : '. c)6 sS^irf�^^ ;' trefi , fhe enmalo na'sherjavzi pufli, potle vii elio sajsirmizo grahove shape, ali druge na njo, naj Savr�. Po tini vsami lifko ven v' drugo koso, prezedi na njo fok, �nu ftlazhi pol le-mone gori ; pufti fhe en zhafvreti, daj na fkl�do lifko inu polivanje.� Kir ozhe -, sna tudi perdjati kuhan krompir, islufhene mifhelne, olivke, inu au-ftrige. 154. Shuka v' lemonoviip, foku Shuko sr�shi na kofze, deni jo v' koso, na njo en polizh j�fihto inu vode , zhebula ,, lemon lupka , difhave, kuhaj jo notri. Potle koslio odberi, fpufti sa velikoft eniga jajza mafia v' eni kosfzi, pertr�fi dv� kuhalni�e moke , p�fti zreti,'sali s' grahovo vodo, tudi foka od kuhane fbuke iuu foka od notri osh�te lemone, perdeni sresani-ga lemon lupka , mufkatzveta , enmalo shefrana , inu fhe enmalo froviga mafia ; to vfe naj dobro vre ; s' tira poli fhuko , inu pufti fkup enkrat sav-rct�, 97 i 55' Karati v1 fafar xi kuhani, to je aempfani. Kader karpa sakolefh, perftr�si kri v' j�fih. Potle ga sr�shi na kofze, perftavi ga v' kosi s' zhernim viuatn, ' enmalo j�fihatn, ftolzhenim prepezhe-njm< kruham, drobno f�kanim zhefnam, resinami od lemon lupka, ftolzhenim nagelshbizami , enim kolzam v' moki povalauiga putra, enim kolzam zukra; kader i'kup vr�, pokrov gori deni. Naj fe kuha pol ure, sadnizh deni perftr�-sheno kri s' jefiham notri, Potle naj fe do dobriga kuha. 156, Pezkene Ah, Ale operi, ofoli , na rashen natakni , potr�fi s' drobt�nami, s' muf kat zv�tam, obli s'raspufhenim maflam, tlazhi-foka od lemone gori; pezi, in� jeh vm�f tako polivaj. � 157.' Kuhana Bisena. Deni v' pifker enmalo ve2h j�fi- ha ku vode, tudi lorber p�rja, zhebu- la, pufti savrfti; kader to vr�, deni B�seno v' lonez, pufti kuhati. Kader je G ku* '.--: v$ a^ii^sfSi -kuhana, od�, d�ni s' enmalo te shupe na fkl�do, sab�ti, snafh tudi nafterga-niga brina, zr�es djati, inu s' r�sanira peterfhilam potr�fti. i$8- Stokfifk dobro kuhati. Namozhen ftokfifh fe s' nitjo sv�-san kuhat dene na mersli vodi, kader fe napne inu b?le pene fturi, fe na fi-to d�ne sa odz�diti. Sa polivanje fe d�ne v' kosi na sherjavzo kifla fmeta-na s' ribanim kruham, en kofez frov�, ga mafia sraven, fol�,~inu ftolzheniga mufkat zv�ta ; to fe polie na ftokflfh. *59' Bo�shi nadevani, Kuhane polshe ven potegni, otr�-bi, inu ozh�di. Potle d�ni froviga mafia v' koso, raftopi ga , ribaniga kruha notri, maj er ona, fhatraja, mufkat or�ha, inu enmalo popra, vender vfiga l� malo. To fe sgnede , kakor tefto. Potle d�ni otr�blene polshe na; saj v' ozhedene lupine , inu samiashi jih s' tim teftam, Zhe pa ozhefh , de tefto nebode venpadlo, deni med tefto en jajze '; al bolfhi ;pokuf imajo , zhe ni nizh jajza .sraven. ; If glej, de bofb var- varno kuhal; po tim vsami shupe od ku-haneh rib v' eno koso na sherjavzo, notri deni vfe shlaht s�lifha inu difha-ve, kakor sgoraj sa tefto. Sadnizh deni samasane polshe notri kuhat ; pa ne predolgo, de nepoft�nejo terdi. iGo. Pezhene peflerve. 'f � � � v Poftervo ofhohtaj, otr�bi, ofoli, pezi jo na mr�shi pozhafi ; pezheno pufti hladiti, poloshi jo na en s' ma- flam namas�ni papir s' difhavo, selen- jarn,. inu lemonovim fokam ; ~l jo fp�t d�ni na mr�i'ho', pezi pozhafi, de fe od difhave navsame. Se. da v' papirji na fkl�do. i6i. Zhepinke, aH shildkrote v' -polivki* - - Shabe f kuhaj, otrebi, zheterti na-rasen deni -, sfrupo od njen hrani. Eno koso obloshis' frovirh maflam, perde-' ni mufkat zv�ta, lemon lupka, sr�sa-niga peterfhila, enmalo zhebula,r>otr�-fi s' moko; notri d�ni shabe, od sgoraj jeh tudi obloshi �?� takim, kakor fi jeh fpodaj p-odloshil, pokri, deni na sherjavzo dufhit; zhes en zhaf peril shupe Q % od od shab , grahove shupe , en kosarz vina, fok od pol lemone, pufti dalaj pokrite na sherjavzi. Suafh tudi per-djati krompirja, is lupin sl�zhene au-it-rige, mifhelne, vratove od rakov, al imerzhik�, kumare sr�sane. Kader pride zhaf na fkl�do .d�vati, rastepi tri rumenake, notri med t� dobro vm�-fhaj en kof froviga mafia, mufkatzv�-. ta inu foka od lemon; pode prez�di shupo od shab na let� rezhi , m�fhaj v' eno m�ro, de fe nevterdi, imej od dalezh per sherjavzi, de fe fkuha; d�ni shabe v' fkl�do, zh�f vil ta frikaf�, potr�fi s' lemon lupkam, inu piftazami ob�je sr�sano. , 162. Turjhke shabe v'fvojeh xhapinah. Shabe f kuhaj v' mehko , de zherna kosha rada doli pojde, otr�bi jeh zh�d-Do, shovz odberi od j�ter , zheterti d�ni nasaj v' zhepine ; zhepine je tr�-ba tudi olufhiti, vfe zherno doli is njeh. Rasf�kaj dve od kofti odbrane fard�le , d�ni to fekanje med shabe, oshmi zh�f eno lemono , perdaj malo froviga mafia, ribaniga kruha, lemon lupka,sr�saniga mufkatzv�ta, popra inu shefranaj oiol� , pollavi zhepine na nir�- ;�: j^aj�a�P! tei- mr�shi nad sherjavzo, de V njeli ta vfa r�zh savr�, pollavi na i'kledo, ina daj shabe v' zhepinah na miso. a a � '"' �i . ' � � . XV. Zukrene pekarie�. . 163. MehH preflize.s Vsami poi libre moke, pol unzlie frovigq mafia, fh�ft lotov zukra, p�t rumenakov , enmalo j�nesha vm�f, sgnedi, kakor te fio ; aar�di majhene p �fte, pomashi jeh s' belakam, po^ trfli s' zukram, inu l�po fpezi. 164. Mohiati kolazhi. � Na dilo vsami eno unzho prefeja-niga zukra, 6 lot zvetne moke, sr�sa-niga lemon lupka, difhaveali gvirza. Rastepi en z�lo jajze, gori vil, fturi tefto, is tefta delaj vfake forte podobe V plehatih mod�ih. Modle potr�fi s' Oloko? katira je s' zukram m�fltana; SOS �^^^^S vt�fkaj tefto v' modle , pokladaj na pleh, inu d�ni p�zh. if$, Bifhkoti, ali prepezhenkL ' Vssmi eno libro zvetne moke, eno unzbo prefianiga zukra; fhtir be-l�ke rastepi y' enrr�alo mlazlvniga kropa; deni v' to zuker inu moko , me-. ' fhaj dobro fkup ; naredi -is tiga tefta podoJgafto fhtruzo, dem jo na pleh V pfzh. Kader je pezhena , vsami yen, rasr�shi na .bifbkote, inu jih fp�t v' p�zh nasaj pollavi. de fe sarumen�. XVI. Sho�ze , inu v�rahanja ,< aji v' �ukri kuhane ladja, 1S6. Shpanjia vifhnova sholza. Vifhne fe otrebio od pezhka, inu ftolzhejo;'-perdavi ieb na enim bokali vina v' mefingafti fkl�dizi na she^jav-zo, notri oshmi eno lemono5 sr�sani- ga lemon �upka , z�le fl�dke fkorie, tri unzhe zukra , zhe fo ki fie', daj ga fhe vezh. To kuhaj na sherjavzi. -i 167. Slane, mang�, hladna sholza. Pol libre maudelnov nopari,, �lupi, ftolzi. Vsami eu bokal fmctaner;t s'.fmetano entnalo med tolzhenjam: rnandelne poirjozbi. Deni jih v' koso, vii fmfcano nanje, en konzhek z�le vanfllie, inu eno ftvar zukra; poftavi namozhno skerjavzo, vezhkrat/m�fiiaj, inu pufti vr�ti eno zhetert ure ; potle deni mehur od bisene to je hauseupla-terja notri, pufti de fe pozhafi ohladi-v potle pretlazhi fkusi zh�dno ruto, pre-m�fhaj s' kuhalniz� vezhkrat, pr�den v fe popolnim f-hlad� ; kader je hladno , deni v' sholzne jafbke ali i'h�lize. Na-m�fti Vanillic fo tudi dobri grenki man-delni, al pa pomeranzhni lupek. i6�. Shodb. Deiii v'en zh�den louez eu ma-felz vina, 10 rumenakov, en kof zu-; kra, eumalo z�le fladke fkorie., en lupek od lem one ; preshverkaj vfe fkup dobro, peritavi k' sherjavzi ^ fhverkaj 104 s^��s** �nu m�fhai dokler sazhne rafti imi fe goftltJ. Takrat d�ni v' fkl�dizo, al vii zhes moknato j�d s'im�nam pudding. / 16% Fomoranzhna sholza. Dergni ali ribaj fhtir pomoranzhe �nu tri lemone ob eno libro zukra, to je rumeno unajno kosho, ne pa b�lo notrajno, katira je grenka. Zuker inu tudi fok od ftlazheneh pomoranzh inu �emon d�ni v' mefingafti kotlizh, gori en polizh mufkat vina ali mufkateler-\ ja, naj fe zuker rastopi, preshmi fku-si zhedno ruto, deni en lot mehurja od h/sene , ali Hausenblatter, kakor v' druge sholze, prezedi fbe enkrat, inu napolni kosarze, preden blsene mehur notri deaefh, pufti eno zhetert me "vreti. 170. Sholza rudezhiga gresdizha* Oberi pol libre rudezhiga grosdi-zh�� jagodze od pezlov, deni jeh v' mefingaft� kotlizh inu eno libro zukra sraven, peril enTrskel vode, pufti vr�ti; potle preshmi fkusi ruto, inu fpet perdavi de vr� j dokler f� od shlize vl�zhe, kader sajmefh. Potle poftavi v' �^s^^s; lof v' tnerslo rodo, de fe ohladi; to shol-zo sll na frovo od p�zlov odbrano gros-dizhe, sm�f haj fkup, inu daj na miso. 171, Lemonova sholza, Vsarni io lem�n, na zukri odfter-gaj unajno rumeno kosho od fhtireh lemon , lemone ftlazhi vfe na zuker, perii tri mifelze vode,, prez�di fkusi f�tize , zhe ni sadofti fladko, daj fhe zukra, pol frakla.ml�ka sraven perii, pufti flati, dokler fe ml�ko vfiri, po-tle prez�di pozhafi fkusi eno debelo gofto ruto, deni notri 2 lota bisenovi- , ga raspufhen'ga mehurja, mefhaj dobro ' vie fkup s' freberno shlizo; sli sholzo v' sat� perpravlene fhkudeize, inu pufti fe fterditi al na ledi, al na hladnim kraji. i~s. Bisenovi mehw 7'aspufiiii. Bisenovi mehur ali hausenblatter fe tolzhe, rasr�she , zh�dno opere, dene'v' koso, en frakel zhifte vode gori, en majhen kofzhek zukra sraven; fe pollavi nad flabo sherjavzo, de pozhafi naraseii gre; m�fhaj v' eno me-' ro s' eno zhifto kuhalnizo, de fe neper- persbg� ; kader je dobro rafpufhen, ga presumi fkusi gofto ruto, pa nikar n�-tL>zhi, amp^k kar rado gr�, de nebo-d� kolu. Tako raspufhen bi'senovi me-hiir f� dfva v' sholze, inu f� l� tolikaj ogreje, de tezhe. 173, Finfka sholza, �Neka ti re lizhne s'hefr�na -, eiim�lo ingverja , inu nagelshebi'z deni v' eno rutizo, ob�fi v' en polizh dobriga vina, de f� eno uro namaka. En lot biseno-viga mehurja rasr�shi, operi, opraniga deni v' vino ; vie fkup d�ni v' m�fin-gafti kotlizfj, vedno m�fhaj inu pufti ene dvakrat savr�ti , potle perdaj tri unzhe zukra ftolzheniga , inu oshmi fok od fhtireh lem�n; enekrat prez�-di fkusi ruto, inu pollavi na hlad, de% f� fterdi. 174' Marelzhina sholza. Mar�lz'e olupi , f kuha j , presumi fkusi fito ; potle vsami lemonove sholze eno libro, tri unzhe zukra V me-fiugafti kotlizh , perii en frakel vode, de f� zukei* ftaja ; potle pufti pomalim vr�ti, inu fkufhaj eno kaplo kairit-na zi-.-, . � � � ''. \\ � �� ": SS^S��*^ IO? z�nafti okroshnik, kader fekaola fterdi, je sholza dobra; deni jo hladit. 175, Pomor anzhe v' shohi troje jarbe. Od pomoranzh vreshi na enim kon-zi en pokr�vez prozh, isd�lbi ven is olupka vfo pomoranzho, de bodo.lup- . ' ki popolirm votli, lupke deni v' vodo. Sholze d�laj tako : sa bflo naredi blau-mansh� N�o. 167. s' enmalo raspufhe-niga bisenovga mehurja; s' to sholzo napolni lupke sa eno ztietert proftora. Rud�zho sholzo naredi is zherniga vina j zukra , �elih nagelshbiz , ITadke fkorie , iuu bisenovga mehurja, tudi enmalo alkermes foka sraveu ; to fe dobro fkup savr�, prezedf, imi naliejo pomoranzhni votli lupki do fr�de ; vender more. popr�d fpodna bela sholza sh� terda biti. Na rud�zho fp�t d�ni b�le sholze do tr�tje/zheterti proftora. Zheterti proftor riall s' pomoranzhno sholzo do verha ; kader fe vfe sholze -na hladnim fterdio , prer�shi porno-ranzhne nad�vane lupke po dolgim,' imi-daj na miso, A ko sho�'ze nezhejo rade hitro ena sa drugo v' pomoraii-zhah feterd�ti, perdaj vezh bisenovi-ga mehurja. 17 (T. if�. Vifhnova shotza. Odberi frove vifhne od kofhiz,' ftolzix v' rozhni ft�pi, sraven V m�f tolzi tudi tri z�le nagelshbize, inu en-malo i'ladke fkorie. Potle deni V veliko l'klfdo, nali en polizh vode, pr�-- mefhaj dobro s'kuhalnizo; ako imafh. dofti zhafa, pufti ene dve ure tako fiati : potle preshmi fkusi godo rut�, (ila-xhi ibk od fhtireh lemon sraven, zu-kra kar je tr�ba, daj enmalo mleka, kakoi* per lemonovi sholzi Nro. 171. prezedi, fir versi proz�i, perdeni bise-novga mehurja, savri na sherjavzi, ina deni hladit. __ , 177. Rudezhe grosdixhi vkuhat�. . Deni ft�lzheniga zukra eno libro v" m�fingafti kotlizh, en pizhli mafelz vode sraven; operi eno libro lepih od-braneh jagod rudezhiga grosdizha, pufti de f� n� refhetzi odtezhejo, sm�-fhaj jeh med zuker, pufti vr�ti, dokler sholzhaafti poftaiajo ; poftavi kotlizh v' merslo vodo, de f� hitrifhi ohladf, deni v' glafh ,.� iriii hrani sav�sane s' pre-bodeiiim papirjarh. ; *7S< Z7#. Rudezhih jagod sholza. Vsami poldrugo libro rudezheh jagod v' kotlizh, ftlazhi dv�h lem�n fok na nje, p�fti ftati ; savri en polizh vode s' 14 lotm� zukra, perii pol lota , fpufheniga bisenovga mehurja ; vfe to vr�lo sli na jagode, pufti ftati, dokler farbo sgubojo ; potle preshmi, poftavi na hlad iterdit, *79> Vifhne v kukati. V kotlizh deni pol libre zukra, najn en frakel vode, pufti vrfti; pol . libre vifhin operi, pezle na pol odre-shi, deni v' kotlizh sraven znkra, de vrejo, dokler fo zhifte, de fe proti lu-zhi fkusi nj� pezhka vidi ; pufti v' fkl�-di zhes nozh ftati; drugi dan jeh oze-di ; zuker pufti v' kotlizhi vr�ti, dokler fe vkuha, de fe vlezhe , potle deni vlfhne notri, pufti fhe enmalo vr�ti , inu hrani jeh v' eholzi. � Mar�lze fe snajo ravno tako vkuhati , kakor y�fhne , inu fe zhes l�to hraniti sa v-kuhanje, ali falsen. ' V ISS. IB o, Zeplenke v\sholzi. Od l�peb. z�pleneh zliefhin por�-slii rezle n� poiov�zo ; potle ftolzi dru-geb flabifheh zh�l'hin ? pezhkami vred, �* vii enmalo vode na t� rastolzbeiie; potle presumi �'kusi rute ; ta lok d�ni v' koclizh, en kol' zukra, nagelshbiz, i" ladke fkorie, lemon lupka , vie to naj vr�, tudi le z�plenke pufte notri savr�ti Zfle, pa' vender, de fe neras-kuhajo. Potle fe ven vsamejo', V ko-itlizh pa le perdcrie raspul'heniga mehurja od bisene, fe pufti dobro vr�ti; sadmzh notri ' daj enmalo rastepeniga b�l�ka, de .le vzhifti, potle le fkusi rwto prezedi, vlie zhes zeplenke, po- - s ftavi hladit. 18.1. MUzhnaia sholza* Pufti savr�ti en bokal fm�tane, od � te vsami enkolkej v' en lonez, kader fe vhladl, vbl noter fhtir z�le jajza, inu o fera b�lakov, ozukraj de bo fiad-ko ; pelli vfo uno fm�tano, dobro fkup m�fhaj, poftavi 11a sherjavzo, pufti de fe sagoftl, pa smi.ryj pomalim mel'baj, kader vr�, de fe ne persi'g�, ali fval-; ke neftinV; preshverkaj dobro , vil v' fkle- i'kl�do 9 pulii na hladnim flerditi, po-tr�li -%' piftazami. 183. Sholza od finitane* V' lonez d�ni en malelz fm�tane, � tri z�le jajza, en rumen�k, z�kra s.a-dofti, inu ob zuker naftergsniga lupka od lem�n; vfe to prav rashverklaj v' lonzi, pollavi lonez v' vr�li krop tri zheterti ure , nall potle v' f kl�do , po-tr�fi s' zukram, inu po verhi sarum�-ni s' rasb�leno lopato. 1-83. Speneni fneg v' mleku Savri v' kosi en polizh ml�ka,po-febej rastepi jajzhne b�lake v; p�ne kakor In �g 4 kader ml�ko vr�, devaj f'n�g po shlizi notri, kar je proftora po verhi , pufti savr�ti, sli v' i'kl�do , potr�-fi s' zukram inu fladko fkorio. 184. Brefkve v' shohi. Br�fkve olupi, prer�shi na dvoje, poberi ven pezhke ; rasloshi karhle na fkl�do , natakni s' piftazami, oshmi temone gori na nje, de br�fkve b�le oftanejo. Potle oftergaj rumeni lup od i iz a^*^5^ j f h�ft lemon na zukri, to inu p�tnajft lot ftolzheniga zukra deni v'globoko fkl�do , perdaj raspuf'heniga mehurja od Wsene Nro. 172. gori na zuker, inu na fok od unih fh�ft fllazheneh lem�n. Hader fe zuker flaja, fe prezedl i'kusi gofto ruto ; t� shoize pervizh polovizo vii na br�fkve , kader fe ta fterdi, vii flie drugo polovizo gori. 185. Vt�hane zkerple , ali zhefplovi falsen. Pufti frove zh�fple tako dolgo v* vodi flati, de rumene poftanejo , vodo . premen uj; pode jeh fkusi fico pretla-zhi; deni eno libro tiga pretlazhenja, inu eno libro preijaniga zukra v' me-fingafti kotlizh, kuhaj , vezhkrat m�-i'haj med kuhanjam. Potle fe hranio. i%6. Kutne v' sholzi. Kuhaj eno unzho zukra na en fra-kel vode, kader vr� , polnami p�ne, sraven deni sadnizh lupke od ene le-mone. Potle sr�shi tri ali fhtir kutne na dvoje, odberi pezhke, pufti pof�-bej na vodi f kuhati, pa ne premehko; jeh vendeni v' merslo vodo, olupi-, inu mu d�ni v' vr�li zukerj ftlazhi notri fok od ene temone , naj fhe en zhaf vr�, dokler fo dotti mehke; po tim jeh ven rasloshi na fkl�do, potr�fi s'lemon lupkam ; zuker pa naj vre, de le l�po od freberne shlize odteka, inu kashe, de sholznaft, Ga prez�di fkusi rut�; zhes kutne naloshi podolgafto r�sane mandelne , ali pa piftazie. Shoizo zh�f ~vli, fhe popr�d, preden kutue s' tira obloshifh. ! " 187 - Fkukane marelze. Sr�le mar�lze olupi, koft� istr�bi ; pretlazui fkusi fitize, de bo vkuhanje l�pfh�, Na euo libro pretlazheneh ma-r�lz vsami tri unzhe zukra, ga pufti vr�ti na poldrugim mafelzi vode, dokler sazhne kaple pog�nati ; takrat mar�lze notri daj, naj pozhafi vr�, dokler na merslim zinaftim krogi pofku-fifh, de je sholznato; potle hrani v' glashih s' prebodenim papirjam save-sanili. 188. Vkuhano goshovje 9 ali hezhepezh, Pufti goshove jagode mesditi, de fe fkusi fitze pretlazhit puft� ; na eno 114 a^s^�^- libro pretlazheneh vsami eno libro za-kra; pufti ga vr�ti na poldrugim ma-felzi vode takoi dolgo, de Ce nit vie-.-zhe, kader shlizo pomakafh, perme-fhaj ga pozbali med goshovje, katiro imafh pretlazheno v' eni fkledi, tudi perm�fbaj sr�sanga lemon lupka, inn d�ni hraniti, kakor' druge vkuhanjsr. i>89> Sok od vif hin. ..'"- ', � ['� � �' ' - �' - Lepem ;sr�lemvi'fhnam odberi pe-zle , ftolzi jeh s' koftmi vred, presbmi jeh fkusi redko ruto , pufti fok fkusij eu fukneni btek tezhi, de fe vzhifti. Dv� libre zukra d�ni v' en bokal tiga foka , pufti zhes nozh v' pofodi ftati, imi prem�fhaj dokler fe zuker ftaja ; rastolzi dva lota fladke fkorie., inu en lot nagelsheb�z nepredrobno, vm�fhaj notri; sav�shi pofodo.s'mehurjam, pufti tri tedne na fonzi ftati; potle ta fok hrani, kamer ozhefb. Kader fe polu-bi vlfhnoviga vina piti, perm�fhaj med ; en bokal beliga vina en kosarz vlfhnoviga foka. . .i , �. '. j ' 190. Fkuhane vifhne. J?ore.shj vif linam polovizo rezlofy ktt- kulikor na t�sho vif hin, tuliko zukra. Na zuker vii eu mafelz vode., savri, potle d�ni opprane vifhne notri ; ka-de� fe kofti fkusi vidio , vs�mi ven; fok naj fhe vkuha, dokler goft pollane ; potle d�ni ip�t vifhne notri, de fe enmalo iskadf, inu deb�le sholzn�fte kaple m�zhejo. Hrani, kakor druge vkuhanja, ic/i. Sok od murv. Preshmi murve fkusi ruto, deni V m�lingaftim kotlizhi en frakel tiga foka, inu eno libro zukra na sharjavzo, dokler fe s a gotti , na shlizi vl�zhe, ina sholzhnafto kashe. Potic ohladi, napolni glashe, pufti en dan odperte ftati ; na verh snafh v' ftakl�nize,_ali flafhize mandelnoviga olja naiici, inu samafhiti. i c/2. Molinovi, ali malinzovi fok. Smezhkaj moline ali malinze s' eno shlizo, na en polizh moHn sli en ma-felz jefiha, samafhi pofodo dobro , de duh nepojde ven , pulti ftati v' kfldri na hladi, potle prez�di fkusi fukneni arshat, kar farno od lebe rado tezhe� H 2 De- ii6 s^s^�^5; D�ni en mafelz tiga.foka v'm�fingsfti kotlizh, inu tri unzhe zukra, naj vr�, de fe sazhne deb�lkafto od shlize odt�-kati, al ne pregofto. Je kmali sadofti, odftavi hladit, d�ni v' ftakl�uize, zhes dva dni snal'h mandelnoviga ojla na verh vliti, de fe neisdifhl. Nam�ftt j�fiha snal'h fok od lemon sraven djati. 193. Jlkermtsovi fok. . Sm�zhkaj jag�de sr�le od alkerme-sa V eni globoki fkl�di, vil eu mafelz kropa nanje , naj ftoj� zhes nozh, drugi dau pre�limi fkusi ruto, perdeni pol libre zukra, pufti vkuhati, 1� nikar prevezh. Ima navado, pred vfimi drugi fokmi narhftrifhi fe vgoftit�. 194. Mufkatelerjove hrufhke vk�hane. Hrufhke nimajo prevezh sr�le biti, tudi ne mesdne; prebodi jeh s'kn�-flizp fkus muho notri, de pojde zuker v'uj�. Potle fkuhaj seleneh zhefpel, �nu potle V ti zhefplovi vodi kuhaj . male hrufhke ali mufkatelarze, doklex" bodo enmalo sel�nkafte viditi iuu mehke j po tiro. jeh v' mersli vodi operi. Eno libro hrufhez, imi eno zukra � zuker kuhaj na enim mafelzi vode de fe goft fok fturi, hrufhke deni v' fta-kl�nizo, ohladeni zuker vii na nje, pufti dva dni odkrito ftati ; potle odz�-di fp�t zuker, perdeni fhe en kof zu-kra, ga fp�t gofto vkuhaj, in� fp�t na hrufhke nali ; inu to tako dolgo, �apo-red d�laj, dokler m� nifh, de lo hrufhke fe zukra navs�le. i� 5. Pomor ansimo zvetje v' zukri hraniti, Vsami I�piga velikiga zv�tja od po-moranzh, vii kropa najn, pufti v\ pokriti pof�di flati, de le neiskadi; pa, naj l� tako dolgo ftoji,' dokler mehko portane; inu l� tulikaj kr�pa, de je zv�tje vtoplen�. Potle D'oberi ven, operi v' mersli vodi. Naredi is zukra inu vode na sherjavzi en goft fok, inu ta zukreni fok vii ohladen na pomo-ranzhno zv�tje; naj en dan ftoji, od-z�di fok, perdeni zukra, ga fp�t kuhaj ; inu ohladeniga fp�t vii na zv�tje. To d�laj tako dolgo, dokler je tr�ba, de zuker dobro prevsame zv�tje. Pr�den sadnizh zukreni fok naliefh, oshmi na zv�tje fpk od lemone, 'lil � \ '' S^S^�^ � i�S� Marehe �' zukri hraniti. Perreshi mar�lzam rezle , operi" jeh, d�ni marflze v' koso, sraven per-daj vina, vode, zukra, imi fladke fko-rie, tudi lemon lupka ; perdavi ^kuhaj do mehkiga ; pode poberi markize na fito , de fe otezbejo; fok v'kosi naj fe kuha, de bo golia sholza ; ms-re�ze deni v' pofodo, fok gori na nje sli, inq hrani: Tako fe tudi d�la s' vrfhnam�, br�fkvami ; imi drugim takim fadjam. XVII� Sm�tane, inu fneg�vi. x�?. Smetana rudezheh jctgocL Deni .v' cu bokal fladke ftn�taiie eno unzbo zukra, inu pufti vr�ti, po-tle �nmalo fladke fkorie, inu mehurja od bfsene; pufti de fe napol vkuha; potle pretlazhi fkusi lito en polizh r-a-. dezheh jagod, inu jeh smffhaj s' gor-\ . - ko ko vkuhano fm�tano ; piikufl, zhe ni dodi fladko, pertr�fi. ziikra ; potle d�ni v' pifkerze, .al fkud�lze , ina -ohla-* deno na miso. iߧ. Kaj�tova /metana. Kuhaj s' zukram fladko fm�tanoj versi potle notri eno unzho neprezher-niga, ampak l�po ruj�vo shganiga ka� f�; pokri, pufti ohladiti, presumi fkusi ruto, de kaf� prozh pride ; daj na miso. ; jTj�j?. Blane mang�, hladna sholza. Pufti dolgo kuhati fbtir telezhje noge, de bodo gofto sholzo dale ; potle odz�di sholzo, v' njo d�ni pol Iota fladke fkorie , tolikaj n�gelshebiz, od ene lemone lupka , pokri , kuhaj eno uro. Potle sm�t'haj pol libre olu-fhenih tanko ftolzhenih mandelnov s' enim polfzham l'iadke fm�tane ; preze> di oboje fkusi ruto, inu d�ni to inn sholzo fkup, tudi ene kaple pomo-ranzhne vode. Sadnizh fe naliejo fkud�lze ali lonzhki sa smerslfne perprav-leni, To ferkanje je pol�ti dobro sa �hlad�ti fe. . soo, . "�350 . S^SAS^ �oo, Lem�novo mleko. En bokal fr o vi ga mleka, 12 rum�* nakov, od ene lem�ne drobno na zu* kri ftergani lupek , inu n�kaj zukra fkup sm�fhaj inu hladno shverklaj. Po-tle poflavi na sherjavzo v' lonzi, shver-kaj v' eno m�ro. Kader sazhne vr�ti, sli v' fkledo, potr�fi s' drobno srfsanmi piftazami, inu pufti fe f-hladiti. Se hladno na miso da. asi. '�fajzhiiiga beldka mleko, Per lemonovim ml�ki Nro. 20� oftane 12 belakov, ti fo dobri sa bel�-kovo mleko; te 12 belake rastepi inu rasshverkaj v' enim bokali mersliga mleka inu enmalo zukra notri. To fe pollavi nad flabo sherjavzo , fe shver-kla, dokler vr�ti sazhn�. Potle fe vsa-me od ogna, v' fkl�do vlie, ina potr�-fe s' mandelni, kattri fo olupleni inu na podolgafte sheb�ze sresani. 303. Beldkovi fuk. Y' en polizh froviga mleka deni de-v�t jajz inu enkaj prefjaniga znkra, vfe fkup dobro rastepi al rasshverkaj �> polla- flavi na flabo sharjavko, sliverkaj vedno, de f� sazhn� nap�nati. Od Itavi 5 vii V f kledo, protrcf� zukram inu i'iad-kofkor�o, daj merslo sa miso. 28$, Lemonovi fok. Olnpi dv� lemone , jeh ftergaj na fterg�vnik� ali ribeshni pod eno rfkl�-do ; eni tretji lemoni ftergaj farno unajno rumeno koslio doli, pot�m fok ven istlazhi tudi /v' fkl�do, prez�di, de nebodo pezhke inu predeb�le ko-,she notri oftale ; potle d�ni notri zu-krt, de bo dofti fladko; perdeni esma- , lo vina, vender l� malo, de vfe bol v enim m�zhniku podobno oliane. Kader v' fkl�do na miso dajefh, potrei! s'po-dolgallo r�sanim lemon lupkam. i 294. Dober �iegt Def�t rumenakov , rosline vode, inu prefjaniga zukra m�fhaj v' en po-lizh . ml�ka', portavi v' kotlizhi nad sharjavzo, de pollane vrozhe inu golt-lato, timzhafi smiraj mefhaj, inu potle 11 v' fkledo. �Pollavi en polizh ml�ka pof�bej na sharjavzo, de vr�ti sa-zhn� ; belate , zukra, inu roshne vode ras- "V* 123 ^rf^s^ rastepi mozhno, sil v'kuhanoml�ko, m�fhaj, putti vie fkup savr�ti ; potle dobro rastepi, fn�g devaj po verhi uniga rumeniga-v'fkl�do. V mef d�ni kuhaneh otr�bl�neh zib�b. Poftavi fkl�do na hlad, sadriizh potr�fi s' zu-kram inu fladko fkorio. Ako ozhefh majnfhi fkl�do nar�diti, vsami vfake ft v'ari en dej niajn. sofr �fajzhna pena* Sheft b�lakov rastepi na p�ne. Perdavi ml�ka, kader vr�, devaj po shli-ze p�ne n�tri, inu fp�t ven jetnli ; pa fp�t dfvaj, inn jemli, dokler vfe verhi ml�ka prekuhafh. Potle rumenake V vr�lim ml�ki"rastepi, sli v' fkledo, p�ne po verhi naftavi, inu pot�efi s' zukram inu fladko fkorio, XVIIL Smersline, so S. Nauk od smer sn en j a* Smersle ml�zhne inu od fadja j�di fo danafhni dan zlo navadne ; noben po- pofebn� god bres njeh nem�ne. So pa drage, zhe fe per kafet�rjih kupujejo; tedaj je boli'hi nauk dati, kako fe sna-jo doma naredici. K' tim je narpr�d ena kofitarjafta pofoda s' pokrovam po-tr�bna i,'pokrov more natefnim gori iti� de Hani I�d notri.nepada, ali liana vodu nevlfse , kar bi dober duh fkasilo. Poldrugo uro , pr�den fe smerslma lu-d�m na miso da, fe d�ue om�fa, is ka-tire fe smerslo ferkaiije d�la, v' to ko-f�tarnizo, imi s'pokrovam dobro sapr�. Zbe .poprfd notri d�nefh, bo om�fa fvojo mozh sgubila , odmeknila,, imi nebod� oda rada fp�t smersniti. -Led fe tako perpravi : eu f hkaf ledu. rastol-zi ua drobne k�fze , inu m�fhaj folio; foglio nikar ne bodi prefk�p ; naloshi eno l�go led� , inu folio dobro potr�-fi ; pollavi pofodo notri v' fhkaf, obkladaj s' ledam, inu vfako l�go folio potr�faj, tudi pokrov obloshi s'I�dam. Sleherno zhetert ure odmafhi pokrov, inu premefhaj om�fo, de to od dna persdiguefh ; fizer bo sdolaj na dnu prevezh smersnila, sgoraj pa mehka odala ; tako prekopuj fl�dno uro fhtir-krat, dokler vidifh, de je na vfe kra, je glih smersnila. De nizh ledu notri napade, kader prekopat gr�i'li , obdaj oko- 124 , I ��P^s^*^' okoli eno b�lo ruto , de varuje; pr'�-den pokrov ifnamefli. Kader ozhefh smerslfno ven vs�ti, opplakiii eno b�lo ruto v' kropi, s' vrozho ruto obvl pofodo, de bo ob kraji odj��ialo , inu de smerslma v' i'klfdo ven is kof�tar-n�ze pade. Pode jo rasd�li s' shlizo v' kosarze al v' fbkud�lze , al nalafh per-pravlene pof�dize sa vfakiga zlov�ka pof�bej.; smersle jedi od fadja fo l?p-fhi V ftaklenih ali v' glashovnatih ko-sarzih ; rnlfzhne pa v' kamnitih ali por-zellanaltifh. � Tudi Te morejo smers-liue od fadja v' porzellanafteh ali par-ft�neji poz�neneh pofodah hladiti, pr?-. den f� sniersovat devajo ; sakaj fadje ima v' febi eno kiflobo, katira zinafte pofode rasj�da, inu neperjften duh jedem fturf. � L�d f� na gladkih zhifto obrifanih kamnih s' enim pol�nam tol-zhe. � Mgfha fe smerslina s' enim le-f�nim nosham, kir je nalafh tako vre-san. � Shkaf naj nebode prefhirok, ampak en nalafh fturjeni v�der, vifok, inu tefen; de prevezh led� neposhr�, de je le. tri perfte ledii okoli kofitar-ni�e. I. i: ' ' '' I. Ml�zhne smersline. 207. Smerslina s' vanilio. Dobro fkup s'mefhaj tri polizhe fladke fm�tane, eno uuzh� prefjaniga zukra, eno bilko vanilie drobno ftol-zhene, en noshov ojft ftolzheniga mu-i'kat zv�ta, filno drobno imi tanko sr�-sanga lemon lupka. Poftavi na shar-javzo, de vr�. Timzhafi rastepl t z-bel�kov, enmalo vode sraven , tako dolgo, de io pene; t� pene perm�fhaj v' fm�tano, naj fe kuha fkup. Varvaj pa, de fe uevfiri fmetana, ali nesagri-se ; tedaj terdno mefhaj med kuhan-jam. . Kader fe, gofto vkuha , portavi hladit. Potle deni v' kofitarnizo, kakor je rezheuo Nro. 206. 208. Mlezhna smerslina. vEn bekal fladkiga ml�ka, eno un-zho znkra prefjaniga , pol lota, z�le fladke fkorie, iau tanki lu pek od ene lemone. Poftavi na sharjavz� , me-fhaj , de fe nesagrisne. Raftepi v'p�-ne def�t rumeuakov, d�ni pene ina yshverkaj jeb. pied ml�ko, naj fe fkup 126 ^s^s^ I kuhajo , inu smiraj premefhuj. < Kader je gofto, ohladi, deni smersov�t. sog. Lem�nova smersUna. Savri 4 bokale dobriga mleka; notri deni eno libro zukra, na katirim fi od 6 lemon kosho obftergal, en lot fladke fkorie, z�le inu lup od temone ; pufti, de f� dolgo kuha. Potle f� vshverka 40 rumenakov? le niefha inu fhe en zhaf na sherjavzi ; ohladi, deni smersovati ; popr�d vsami ven lladko ^ fkorio , inu lemonovi lupek, 210. Mandelnova smer slina. Poftavi na sharjavzo en bokal fm� tane, eno nesr�sano lemonovo k-osho, pol lota z�le fladke fkorie. inu eno unzho zukra , mefhaj, inu goflo vku-haj. Stolzi nadrobno eno unzho grenkih mandelnov, ftepi jih s'io rumeiiak-jni, d�ni v' fm�tano kuhat, inu vedno m�fhaj. Kader le sagolti, deni hladit,� potle smersovat. au. SmersUna od brefkuvniga perja. Naberi sel�niga perja na brg'fkvahy ka- > a^j^e^s; 127 kader zvet�jo; operi zh�dno? �nu na hladnim v' fenzi pufti ofut"h�t�. Potle ga pov�shi v' tanko ruto, inu kuhaj v' enim bokali ml�ka, inu eno unzho zu-kra ; l� nizh fladke 1'korie, ker ona p�rju duh vsame. Potle vsami p�rje s' ruto vred ven, pershverkaj v' ml�ko def�t rumenakov, inu fp�t d�ni na sher-javzo, de f� gofto f kuha ; ohladi, d�ni smersovati Nam�fti br�l'kuvniga p�r-ja io tudi dobre koft� inu jedra od br�-fkuv ; t� ftolzi na drobno, jedre pr�d olufhi ; ftolzh�ne d�ni med zuker ina ml�ko kuhat.- IL Smersline od fadja. 312. Zheffmova smerslina.- Vsami frove zh�fhne , ali vkuhane, kader ni frov�h. Na euo libro zb�fhiii gr� pol libre zukra; zhe fo kifle vezh, ako lo flajfhi, pa.majn zukra. Stojzi zh�fhne v' rozhni ftopi, de (e koft� inu jedri prav sdrob�, peril na nje enmalo vode , jeh f kuhaj, potle pre-z�di ikusi iito, deni notri zuker,. en droblanz z�le fladke fkorie , enmalo vina , neprevezh ; k�r vino nesmersne rado. She enkrat vie fkup savri; ohladi, deni smersovav 138 3IJ. SmersUna od marel�z. Sr�le marelze olupi, vsami jedre is koftf, jedre olufhi, enmalo .ftolzi, mar�lze inu ftolzbene jedre perflavi kuhat na tolika) vode , de fo na pro-fiori; tudi rieni sraven ene lemone lu-pek, inu eno trefhizo fladke fkorie; kuhaj de fe kuhajo, inu kakor mozh-nik sagoft�. Presami fkusi ruto, vsami eno libro tiga loka, inu pol unzhe zukra, pollavi Ip�t kuhat , dokler je kapla, katiro sa fkufhno n� zinafti o-kroshuik kanefh , poftaHe sholznata; ohladi, deni smersovat. � Ako fo mar�lze grenke, fe vsame vezh zukra. � 3i4> �fahelzhna smerslina. Olupi,mafhaiizgarje, sreshi na zhe-terti, deni kuhat s' vodo na proftoii v' m�fingaftim kotlizhj ; Perdeni eno trefko fladke fkorie, inu od lemone lupi fkuhaj v' mehko, preshmi fkusi ruto, JNa en mafelz tiga j�belzhnika vsami eno unzho zukra, kuhaj fkup, dokler fe kapla na zin�ftim okr�shneki sholznata pokashe, kader jo gori kanefh inu ohladifh. Ohladi, deni smersovat. A �J5. 315. SmersUna od Htm� Olupi k�tine , kuhaj jeh na proftor� y' mehko s' eno trefko fladke fkorie. Pr�shmi fkusi ruto; vsami eno libro tiga presh�tja inu pol libre zukra, kuhaj inu d�laj, kakor per jabelzhni smer-slini Nro. 214. 316. SmersUna rudezhiga grosdizha. Oberi jagode rudezh'ga grosdja od rezlov, pollavi jeh v' eni novi parft�-ni kosi v' en kotel s' vodo nalit; jagode na t0 visho pokajo, inu fok fe sa-por�dama odliva. -Na en mafelz foka vsami pol libre zukra, zuker smozhi s' zhifto vodo, ga kuhaj, dokler fe sa-gofti, inu fe na freberni shlizi berfh fterdi, kader jo notri omozhifh inu venpot�gnefh. Potle vii fok od rud�-zhiga grosdizha, m�fhaj dokler fe fkup vsame,- sna tri dni ftati, fe bo fterdi-lo, al pa smersnit deni Vender vfe- , lej rajfhi smersne, zhe 3 dni na hladnim ftoj�, inu fhel� pode v' l�d smersvat pollavi. 1.... ' I ai?. aij. Zhvjflova smersMn�. Sladke zh�fple' fkuhaj na vodi &' enmalo vinam. Pretlazhi 1'kusi ruto i deni fp�t v' kotlizh , inu eno r�zh zli-kra, eno trefko fladke fkorie , lupka od/ lem�n; fhe enzhaf kuhaj; ohladi v'porzellanafti pof�di, Deni sroerSo-:^ vat. � Ako fo zhgfple f lajfhi, majn zukra je potreba ; pokuf naj tebe uzhl '�218. G�shova smerslina. Ene perifha goshoveh jagod, ali kakor drugi pravio, od mazhovja. N�m-zi p� hezhepezh ; fkuhaj na vodi, sra-ven deni lemon olupka; kader fo mehke, jeh pretlazhi fkusi ruto; perdeni zukra, kar je tr�ba k' sadoftni fladko-fti; fkuhaj oboje v' gofto ; ohladi, inu deni smersnit. a� ''-�"�"� '.'�'. ; . Ti" XIX. Piazhe, sic/. Letnon�da. Istlazhi 48 lim�n, dado per eni glihi en bokal foka, prez�di ga fkuii go- gofto fito , de nizh goftiga notri nebo-de. Tri libre prefj�niga zukra inu od 12 limon tanko vr�sam rumeni lupek, kir je na podolgafte r�slne prer�san, le sraven dene, Vie fkup v' eno parlano pozineno kruglo. To kruglo po� ftavi v' en kotel vr�liga kropa, poftavi fori eno t�sho, de fe krugla nesverne� 'rop naj smiraj vr�; kader v' krugli sazhn� vr�ti, ^vsami limonade ven, jo prez�di f kusi ruto ; potle deni v* flafhe ali, ftaki�nize, dobro samafhi, poftavi v' k�lder. Se pufti z�le l�to hraniti. Kader jo piti ozhefh, fi jo vii med frovo vodo tolikaj, de bo dobro di-fh�la. g_ .2.20. Mcmdelnovo mleko. Shtir lothe fladkih , inu dva lota grenkih maudelnov popari, olufhi, drobno ftolzi, en bokal vode gori vil, 8 loth zukra sraven deni, vfe dobro prem�fhaj. Prez�di fkusi ruto, naii v* flafhe, pollavi hladit; je dobra piazha� asi. Silipup* Vsami en mafelz ftn�tane, en po-lizh dobri ga vina, eno unzho prefjani*' 1 a g* rja a^s^s*^ ga zukra, od fh�ft limoli naftergani lup, od ene limone-fole To vie me-, i'haj fkup tako dolgo, de>fe vfe fpcn�; te p�ne devaj v' kosarze, imi dajaj pit. Zhe timzhafi p�ne vpadejo , pa fp�t m�fhaj, kader dmgizh kosarze pivzam nalival'h. To hladi, pa le more tudi na hladnim narejati. aaa. Sok rudezhiga grosdizha. Oberi jag�de rudezhiga grosdizha, pretlazhi jeh ricusi ruto, natozhi V fta-�cleuize ali flai'he, inu na fonze pofta-- vii Kader f� ofem dni greje, inu podfe yershe, odtozhi, kar je zhiftiga, tako d�laj inu odtakaj, dokler bo popolnim zhift. Potle deni v' il�herno ftakl�ni-zo eno kaf� shlizo shgan�ga vina�5 sa-mafhi s' mehurjam, prebodi nek'itere Lukriize s' knoflo, inu poflavi na hlad. Ta fok je sdrav per vrozhinfkeh bo-, l�snah, kader fe med vodo sm�fhan pi�. as.3. Piazha namefli kaf�. i Shgi tri unzbe rosh�ne moke, dokler rujava portane, kakor kaf�, kir ni prevezh shgan. Potle shgi ravno po ti vislii poi libre rajsbaj polJibre man-dei- delnov olupi v' Jcropi poparjene, jih poful'hi, inu sbgi kakor kaf� ; oboje ftolzi drobna vfako pofebej inu prefej fkusi goft� fico ; potle sme/haj s' �hgav no moko, sraven permefhaj ftolzhene fladke fkorie,, nagelsheWz j inu- zukra. Skuhaj kakor kafe, inu pi. Se sna tudi na ml�ki kuhati, inu takrat fe vsa-me vezh tiga sdaj popifaniga.jOshganja, inu s' jajzhnim. rumenakam ra^h^erkati.. s s 4. Vino od tern�l.: ; :'. � v Vsami sr�je. tern�le od zherniga terna, jeh polufhi, ali pa v' p�zh fii-fhit d�ni,. kader kruh venusamefhi; ftolzi jeh s', koltmi vred, pov�shl v' en perteni varshetezh, v' eni drugi platneni arshetek deni en lot Oadke fkorie inu en lot nagelsheWz. V'.enfodeSs nali vina, notri deni eno libro itolzhe^-niga zukra, tri na karhle sr�sane temone ; inu Ckusi v�ho notri obeli una dva varsheta; pokri s'fkriljo, salivaj, inu ravnaj, kakor s' drugim vinam ; kader fe v' fodzi fzhifti, ga premami v' ftaklenze ali v' flai'he. sag� Molint�vo vino* Sr�le moline ali malirtz� presh-mi fkusi ruto ; na p�t bokalov molino-viga foka vsami fheft bokalov vina, inn eno libro medu. Vfe fkup fkuhaj, pene pofnami, de bo po verhi zhifto; prezedi fkusi ruto, pufti, de zhef is-mc�be inii pod fe v�rshe ; pode fp�t kuhaj, inu deni v' pomft fodzhek; kader fe vzhifti inu na dno vershe , ga �aH v' ftakl�nze. 226. Lemonovo vino. Na en fodzhek ofem bokalov fe vsame ;def�t lem�n , olupi rumeno ko-*ho prav zhifto, d�ni sr�sane lemone v' fodez. Notri deni en perifhe oblanz-lffkoviga lefa , inu eno libro zukra prefj�niga, mu popr�d s' vinam rasto-pleniga; nali fodez s' vinam, ga pufti Sati, de fe vzhifti , deni ga v' fta-fcl�nze. � 227. Difhavno vino, Ofem bokalov vina savri. ua shar-javzi v' pozmenim kotli , kader vre, perdeni tri lote flolzhene iladke fko- rie j rie, en lot muCk-ai-v /or�ha 9 poldrugo libro zukra, oboje fto�zh�no , inu pulti ienmalo vr�cu fNal�; v': en iiodez , notri ob�fi : v' enim t perd&nim; vat�heti eno zhetert lota; nogelshebiz, p$l zhe-terti lota ftdzheiie kr�fhe,;, inu pol libre prer�saneh zib�b; Kader vino v' fodez*. devai'h,, ga prepufti fkusi ruto; s'v�ho^sabl, :naj iloji .ene dni ; potle prefnarni: V .ft-aklenze, .kader je podle vergei.. Med-to : vino ie sna perrnef frati fok jrud�zh�h;jago,d; iftla&lien,' zh^finu . Nr.o. .igo,,, v�i'hiu.* Nm.'Wg. ;malinzov Nro. 132. je poleti ras-hladna piazha, 22g' Bresova voda kakor Skampanfko vino� Pomladi,vsami 12 bokalov br�sove vode, fhtir libre zukra, pufti vkuhati sa en zheterti del, kader fe kolika} po-kuha, sli vr enibdez; kader fe ohladi, pertozhi dva bokala ftariga vina ^ inu tri shlize voloveh droshi, tudi eno na bleke prer�sano lemono ; spufti, de vino zh�f m�zhe, kader vezh nepogan-ja, sabi s' veloy naj floji fbttr. tedne v' hrami.. Potle preihamr v' ftakl�nze, inu s�mai'hke fmolo sakapl, pa nelmefh notri do. samafhk� nal�ti, de ftakl�nze ne popokajo. sap, Zitron? rosolia. Od fheft lem�n sfesatii lu^elrdeni v' f h tir b�kale shg�niga vina, pufti flati v''eni veliki ft�klenz� ali flafhi en-katire dni de �emoti, l�pkovo mozh t�k-fe-potegne � potl� pfez�di v' �do pofo-do. Takrat fk�haj dv� libre zukra na enim bokali vode, ga tako dolgo peni, de bo zhift; inu ga vl� med zitronafto shganje. Od tr�h dr�geh lemon sr�sa-ni lupek sraven perdeni, in�i pufti frati i4 dni v' ftakl�nzi;, portane rumena i rosolia. Prez�di fkus� ruto 'V'toajhe-ne ftakl�nze, samafhi, inu, hrani sa potrebvar�je. ^ pfe? s30. Rosolia od kutin* Ribal ssrclefoknatekiitine na ri-beshni, inu pretl�zni ribanje f kusi per-tneni varshet; kulikor je tiga fokav to� l�kaj'perl� shganiga vina ; inu na fl�-herni bokal d�ni notri eno unzho zukra. -Pufti v' ftaklenzah na fonzi 'flati, notri pa ob�fi na vfaki bokal eno zhe-tert lota-fladke; fk�rie,'inu tolika-j n�-gelshebf� v'' enim�'� p�rtn�nim arshetu Kader le na fonzi vzhifti, vsam� Branete ven, prezedi, inu v' ftakl^nzah hrani. aji. Fm�ije�k. En hraftov� f�dez nail en zheter-t\ d�l s' vinfkim jefiham, sabi v�ho, poftavi na en topli kraj , ga vezhkrat femterkje valej, ter ga na fonzi al na gorkim imej , dokler bo hud. Potle fkuhaj vina, ga fp�ni, inu nall v' fo:-dez k' miimu j�fihu, vender ne zio do verha, temuzh de enmalo prasniga oftane. Sgoraj' na ob�h krajih sverta j dufhek inu v�ho odbito pufti. Vezhkrat ga valaj, ali kopolfaj, na gorkini imej * dokler Te sad�la. 23s. Folovj je�h. Savri vola, kader je sh� V fodz� na malim, kader fe ohladf, ga sli v' krugle , eri malo pekovfkeh dro�ha ina ft�lzhenga popra ob�fi liotri v'enim pLtnenim arsheti. Pokri enmal�, vender pufti dufhek, de ima fapo fe sa-grisnit. Kader je hud , snafh droshe yen vs�ti, inu ga pozhaii s'drugim fta-rimvolam salivari. Ako ni zhift , ga fkusi ruto prezedi* XX. y : m......�' ' ".........." ��' -j^ XX, Sadje hraniti, imi Idfati :- ' * * ' - - -11 _______________________-. ', . 1.".' . ' � ' .IJ.I. Il � m�� � I II - TP � I 1. -� , . 1 �33* Pomoretnzhne hipke v' xukri hraniti. ' � Rumeni lupek tank�, obr�shi dol is pomoranzh, ga prav mehko fkuhaj, pr�z�di na ficzi mu dobro puftj odte-zhf, de obfahne.v Na eno libro lup-kov poffbej fkuhaj tri unzhe zukra na fhtir shlizah vode, v' k*tiri fo lupki fe kuhali, ga p�ni inu kuhaj, de fe vlezhe. Potle deni lupke notri, naj enkrat savr� fkup ; inu hrani v' gla-shovnateh pofodah, Ako bi, s" zhafam zuker r�dek pollai, snafh fp�t enkrat vkuhati. , 234. Kutine v', xukri hrlmene. Olupi inu fkarhlaj kutine na zhe-terti, fkuhaj na vodi, ohladi, inu natakni s* nagelshbizami, inu lemon lup- kam \ S^^^�^ 139 kam sr�sanim. Odvagaj na en� libro kutin tri unzhe zukra, peritavi zuker s' enem shlizami vode od kuhaneh kutin, ga kuhaj inu peni, dokler fe vl�-zhe, takrat deni kutine notri, de f kup enkrat savr�. Hrani kutine ven pobrane v' glashe, vii zuker nad nje, kar der fe ohladi, sav�shi. Ako s' zhafam pollane zuker prevezh vod�n, ga fhe enkrat prekuhaj j inu fp�t na kutine sli. 235. Manlzt hraniti v' xnkru Olupi dv� libre nepresr�leh ma-relz, inu zhef pol prer�shi , kofti versi pro�h. Tri unzhe prefjaniga zukra inu en polizh_ j�fiha kuhaj pof�bej pol ure; tudi deni notri eno trefko flad-ke f korie ; p�ni, kader ni vezh p�n, poloshi notri marelze , inu kuhaj fhe eno zhetert ure. Potle deni vfe fkup v'parfteno p�f�do 24 ur hladit; drugi dan fp�t kuhaj pol ure, potle deni v* glashe, sraven eninalp sr�saneh nagel-shbiz, inu zuker zhef vil. Zhes 14 dni pollane zuker r�dek inu vod�n, ga od-z�di, perdeni fhe prefjaniga zukra eno pametno r�zh, ga prekuhaj, de fe sa-gofti, fp�t na mar�lze vii 9 inu, saytk shi glashe. 149 .^s^�� '23$. Kutine sa poleti hraniti. Olupi kutine , per pezl� ..isr�sh� jiqzh'hn�v predale ven, na muhi naj o-ftanejo z�le. Perftavi kuhat v' m�fin-gaftim kotlizhi na zhifti vodi; kader fo enkrat savr.eje , fe berfh odftavio, ina hladit d�n�jo. Potle jeh p�beri yen, v' en lonez poftavi tako, de muha na,-kvifhko ftoji, nali gori vodo , v' kadri fo le kuhale, poloshi plohe, inu na plohe kamen, de jeh doli tifhi. . Kader ozh�fh te. hranene kutine potrebovat \ jeh peritavi s' zukram inu vinam v' pokriti kosi na sharjavzo, de fe pario, ali dinftajo v' saparzi, inu daj na fkl�-do, potr�fi s' zukram hin fladko, fkor rio, fo mersle sa falato. 237. Suhe artizh�ke. Pezle, inu terno ve ojftrfne arti-zhokam por�shi; f kuhaj jeh , poftavi na dil�, de fe zhifto odtezhejo, poftavi v' kruhno p�zh lufhft, po tim, ker kruh, venusamefh. Hrani jeh na fuhim kraji. Kader jeh potrebujefh, jeh zhifto operi, kuhaj na govedji shupi v' mehko, poftavi na f kl�do s' ribanim kruham potrefi, irtti s' maflam sabeli. Jeh �^S^jH^ ' -' 141 Jeh spflfh tudi n� vodi f kuhati ? inu eno vinfko polivko na nje narediti na to visho : vsami en frakel vina, 4 lot zukra, 4 rumenake, vfefkupej ras-tepi j fkunaj, inu kad�r vr�, na arti-zhoke poli, 228. Spargelne hraniti. Nar�shi sr�le fhpargelne, ga kuhat deni, kulikor ga je takiga, de fe v�, de bo mehek poftal, kader fe bo kuhal. T� fhpargelne sr�shi na dva al tri kol�nze, ako fo predolgi, jih pufti savr�ti na fami vodi; kader enkrat savrejo, fo dobri, vsami od ogna, inu jih odz�di ; deni v' ftakl�nze ali fla-fhe, iuu flane vode notri nali. Slana voda fe. fturi tako ; deni foli v' vodo, jo m�fhaj dokler bo voda zhifta, fol ft�plena, inu prav flana voda. Stakl�n-ze dobro samafhl, inu fmolo sakapi.� Kader zhes l�to fpargelne potr�bujefh, vsami ven, kar je tr�ba, druge pa v' flani vodi pufti samafbene. Kader fi eno ftakl�nzo nazh�l, jo povshi v'kratkim, de nebo pl�fnoba notri perfhla. Kader pa fpargle ven vsamefh, jih pufti ene ure v' mlazhni vodi, de fol venport�g-ne , tnlazhno vodo vezhkrat odli* ina dru* 142 ^^0* drugo nail. Potle jih fkuhaj na goveji shupi ? deni v* polivke, ali pa daj s' mal lam polite na miso. a$$, E�mart v' jefihi hraniti.. Vsami majheneh kumar , operi, inu pol dn�va ofolene pufti leshati v' i'kl�di ; potle jeh na en gorki kraj po-ftavi, de fe olufh�, pa vender ne na fonze. Potle perdavi j�fiha , ene lor-ber per�fa, popra inu difhave, de sav-r�, v' vr�li jefih deni kumare, de enkrat savrejo ; rasloshi kumare v,' glasbe , nali j�f�h zhes nje. Kader j�fih mozh sgub�, ga odli, inu drugtga hu-diga nali,; fe uranio zhes z�lo l�tp. 240. Grah s el fin �hraniti. Nalufhi graha, dokler je selen inu ne popolnim srci j ga kuhaj, dokler gerbaft poftane; ftref� na z�dflo, defe odtezhe, inu berfb vrozhiga s' merslo vodo poli',, to ga fturf fp�t seieniga. Ohladeniga flr�fi v' eno parft�no pofo-do , po verhi naloshi fro viga p�rja vin-fke terte ; nar�di eno filno flanomuro,. tako, de jajze negr� v' nji doli k'dnu; to vu zhef grah ? deni plofhizbe inu ka- " mm - men gori, inuhrani. �Kader o�hefh grah potrebovati j ga deni dva dni v* merslo vodo. inu jo vezhkrat odli pa drugo nall, de fol venpotegne; potle ga v' pokriti kosi s' gov�djo^ shupo inu peterfhilam do dobriga d�fhiu ali pari; al pa ..na drugo vislio kuhaj. Sol ftwrf grah terd, tedaj fe more dolgo kuhati ; tudi more grah prav mlad inu malo srci biti. - 241.Repo hraniti. Skopli jamo na fhtir vogle v' tla, obloshi jo-na ftraneh s' dilami inu Clamo, nafuj notri r�po; pollavi pokonzi en fkupnek flame na njo, inu jo po-kri flamo, potle s' parftjo sakrl, �vender de po konzi poftavleni fkupnek ven is parfll moli;V fkupnek vtakni en kol, lia kol pov�shi en lonez, de sa-m�k od deshja nepojde notrij? inu de po fkupneki rcpadufhek ima, tako fe hrani zhes sirho do pomladi. �s42. Senof narediti.. '.'-'� ' V novi fladki vinfki mofht deni en kof �ukra hm enmalo uagelshbiz; i kuhaj, pene pofnami do zhiftiga; potle 144 s^a^�^S! de v� v' en drugi pifker, de fe ohladi. Senofovo moko notri perm�fhaj, d�ni v' pozinene pofode al pa v' fta-Jdenz�, saraaf hi, inu hrani, dokler ga bofh potreboval. � * � XXI. Nauk od rasresanja, . ; � �r~M � t� I ' 343, Pizheniga kap�na, sresati. Kader kapuna is fkl�de na dilo ali taler jem��fh , ga nikar s' vilzami nev-bodi, temuzh vilze saiadi per sadnim konzi, ker je kapun .preparan, inu pomagal s' nosham per vratu noter v' kapuna 'safajenim de ga is fkl�de na ta-Jer fpravifh bres pofhkodvane m�sre. Pode saiadi vilze fkusi perfi iia fr�di gr�dehia enmalo prezh od kobilze notri doli v'herbtanz, vsdjgni kapuna, prer�shi kosho per vratu na obeh krajih, tam ker je vratovi sazh�tik ali korenina med plczhmu tako odr�shi vrat. Potle: � 4 i) 'Sar�sh� d�(ho Regno od ob�h krajo v notri do sgorniga fklepa, imi ga odkrehni,; U. z) '-Ravno tak� sar�shi, inn odkreh-* ni dfiho 'peretiuzo, ali -l�'tavko� �3) Oberni kap�ita, inu na poprej-fhno Vish� odr�shi J�vo ftegno , inu peretnizo. 4) Safadi nosh med gredel inu ko-bilz� j ter kobilzo odr�shi. 5) Poddeni nosh pod ramenfke kofti, jeh s' vudam na notr�jno ftran odsdigni, eno proti febi, drugo od le-be-persdigaje. r Vs � �.'��� 6) Odr�shi naUobch "krajih;gredel-na perino mefo. '� ,7. Rebra na ob�h krajih fr�di med herbtanzam inu m�d.gr�deluam prere.-shi inu prederi, d� bo,- gr�del -fam na vilz�h3�ftal', ga s'nosham is vilz isbi. ' g) Herbtanz lozhi od krisha tam, ker. herbtovLfklepki inu hadbederne ali ledjifke kotli i'kup pridejo. �: 9)i^toffa.ima n� ifl�dni ftrani eno ledjifko koft, tedaj safadi vilze na fred fhkofie , inu pojdi s'nosham sapored sdaj'�aeni, potle^na df�gi ftrani med fhkofio , inu med tema koftima, fe bodo r�deiod fhkofie lozhilei � . - ; � ! $ � � � K T� �.. To rasr�sanje je bres velike po-. f�bnofti, vfaki lahko fluii, inu je sado-fti zhfdno. � Eni pa rajfhi, vilze nar-pervizh safad� V herbei, de ;dof�she-jo notri v' grfdel tned peretnizami inu med kobilzo ; to vela, kader, pezhenje ni premehko; J�zer lierbet nezhe vilz dershati, f� om�jo, inu ga sdrob�. . 844- Rasresanjegolobov, iimjp�fliet* Golobi iftu piiheta fe r�shejo , al na dvoje, ai nftj zheterti, kakor je sa ludi, prav. Vilze {e vtaknejo i'kusi g�r� fiy ?prer�she fe fppd�lgim, inu kri sham. 24$. Rasresanje jerebiz ? inu fredneh _3'i- ,. shivdl. .icjerebize,-.,jerebi,. inu druge fr�d-ne.- veli k o ili peretniiie fe rasrf�hejo al na zheterti, al pa kakor kapun ; fe gleda na fhtevilo inu na voljo per misi fediozhih , tudi na.shivali Majhinofl al velikoft., $ : - : . b�lOi .'���'' iUU ,- -'-J-'-' . -3461, Rasresanje velikeh peretnvn. :.� Per velikih kapunih fe ixcs�e- bete perfiio mef� na vezh resin, -kakor l� na fame dy�, tudi f� bedro inu noga na f�ednim, bedro vim fk�epi rasd�n�ta, Kader To peretn�ne snotraj s'kaki-fhnim mafhenjam nadevane, fe ta ha-. dgvka ali fill� narpr�d ven, pobere, inu kosha med perfnim grede�nam inu med fp�dnemi rebrami enmalo gori prer�-she,' to je podtrebufhtna, de fe proffcor sa nadgvkV ven jemati fti�r'f. � Per purmanih inu drugeli velikeh shivaleh fe snajde dofti perfniga mefa, inu, je tudi navada krofe s' kakim.mefhanjarn nam�fhiti aj nad�vati.; per ,takeh pe-retniiiah fe. narpr�d" r�siq'� doli reshejja na p�vfih od, vrata proti kobilzi med ob�ma p�rethfzama , imi ,t� fo narbol-(hi,; tedaj fe na talerji p�rvizh okol� " mis�;ludern dajejo. 247. "Rasresaiije �djza. � Sajz�'narpfed odrcslirn�ge per ko-��nih, katire fo na konzj kofmate, inu jeli prozh d�ni, de mefa ne nafmet�. > Potle odr�shi pr�dni Jconez, zhe fe ga dersbf, inu ga radeni v'fkl�do. Dalaj odr�shi na obeh krajin herbtanza farfh? ke ali obh�rbtne resme, ako je sajes velik, per majhenimu le p.a 1� herbec V zgle kofze zh�f rasdene� Herbet fe m (HM* tako d�lf: s a fa di v�lze; �n"rbgel'hbt�� jf�.'^'erbt�uzfrt'&ii ft�usgu , dTUgin|og� naj grede fpodaj pod' 'irerbtarh s�lbxrai |fcA pra�nim ,;-!na^^Wm^j^^S^^m z� , s* �osham pa od sgor berbt�'''Hbli! ; jertifklaji fe-'bo herbei? rad pc'H'k��pih lbrni�, tejbOTWpMffff��rfif�^^ perjema! r^hurf'Mmifi'Wo �r�OT^nSfP tanza naprej. Pode odkrehm s no-sharii ledj�fke koftF bd- krishaV/.pwr�^hi unajno �Ttefb'na ;l�vim ft�ghi^.'liiti no^ trajno na 4eTniiar;,J�afuzhi In�'.�dTcshi �'na3;n�r mef� na '-'defili hi, in� n�tr'ajuo f^S��vim; raslozhi I�difke koft� od ft^ gnov, imi na majnfh� deh� sadni ko-nlez , kakor sajzov� v�likoi� ri�rbpl*kasher Rep fe na verbVTkl!�di'tiefte^. okoli pa obherbtue resine. 348* Rasr&sanje maliga jorafza* 4 \ ' � G�'aV�;rp%b�niga: p�efi�hk�' oberai proti ley�zi, 'pertiihi s' n$shbyirn plo-fkarri ha;herbei;, vilze'sab�ili-fkusi h�-firize, odr� �hi gl4vo y d�ni jo n� taler, pre��'sni* k'o'sho'ria'-ob�h -krajih od gob-z� do ufb�f, de bofh fpodn� zheluft odkarhniL od Sgorne, potle sg�rni d�l gtave^it�ravno�l: zhes z�f�lo prek�li, de poj- pojde zhepfua, na dvoje, imi de'iia vfaki bode polovi�a m�shg�n leshala ; sjQshj,?v{ l'klgdp t�.tri kofz;e,,t'Qjefpod-iie zlieliifti'i inu dva plafifha p$ pepine:.; ;^r-,i, Pptle safadi.vilze n^viiler-maFhi; 'ail,v^rlir'�ejl?,ta v',prefizhha, jnu odE�shi: , j) Sadno inu $r�dno',iiDgo. .sa ftjer !g4a�n,in<4 ,sa plezham, kader, fi popr�d odrob�h-ftahi .'.s,' hosham. podr�skl4-je,k j^kiltoi^^^OTi�^l�^l, ilio ^^Ob�imi,"preoz|ikaTv*Jnii odresta. I�vo: �bojo nogq^avno, na poprejOrne visho, | , t^JQi J 3) Prer�shi podtrebufjijjio krjsham podolgini �nu na krifh ; vsarai venkaj nad�vauje ali namafhenje, katiro je kuharza v' prefizha naredila, inu slo-shi na fkl�do s' shlizo. 4) Odr�shi rebra na obeh ftraneh , od herbta, vsami herbet ven s' r�pam vred, rasdeni herzet na kofze. O Kasreshi oboje rebra na kofze; varuj de kosho nekjer ne olupifh , te-muzh, de fl�herni kof ima nad feboj kosh�. � Glava grede nev�fti per shenitvanjali. tj� ��^^ 349, Riho rasrejtatt. Glavo ribjo proti tvoji l�vi roki oberili ', safadi vilze sa vrat m�d glavo inu herbtarn, de riba na trebuhi leshi; prer�shi jo po fr�di herbta od glave do repa, na obeh krajih herbtanza, �dlo-zhi mefo na dva kraja od herbtanza, porle ga odlozhi od glave, ga van us-digni s' vilzami, inu na talerji prozh od mise dai. Ribje mero pa rasr�shi Jiazhef v' vezh al majn dflov* kakor je riba v�zhi al majnfbi. Per karpih je glava narbolfhi.., per fhukah r�p ; pod-fterva na frednirii shivoti. ^�0$^ i g i? XXII. Navk vertnin� Ina selenit�e v' k�hini prav oberniti. . .-250* Mjhet� v' seleni polivki. Pif beta f� 11a zhifti vodi f kuhajo, inu ofol�. Polivanje fe fturi is drobno f�kaiiiga rosmariiia, majero.na , fpina-zhe, peterfhila, inu shalbl� ; al pa fe t� ftvari v' rozhni ftopi ftolzhejo ; en-malo vina gori na�i�j inu fkusi fitze preshenejo; pode fe per eni pametni r�zhi shupe od kuhaneh pifhet p�rd�? ne, tudi froviga mafia, zukra, inu mufkat �vcta ; to vfe more dobro sa-vr�ti, potle fe zhes kuhane pifheta v' fkl�di po���. 2$i. �?ajza s' selenjam nadevati, Kuhaj jajza v' terdo, karkol jih je tr�ba sa ludi per misi, olupi, prer�shi na dva plat�va. Rumenake ven puberi �f2 ��s�^ ri, sraven d�ni k�flize, krebulze, pe-terfhila, inu kukmake ako fo dobiti ;. vfe fkup prav drobno rasf�kaj, inu d�ni V koso na frovo maflo, de fe vknp d�bro fputi, permefhaj enmalo fm�te-ne , inu s' tim nadevaj votline v' bel�-kih nameft ven vfetih rumenakov. Kar oftane od t� nad�vke, jo sm�fhaj fhe s'vezh fm�tan�; inu jo d�ni v' pozi-neno plehato fkl�do, notri rastavi po verfti nadevane jajzhne platifha., po-ftavi na trinog nad sherjavzo , de fe enmalo sapezhe inu'sarumeni, ter daj na miso. �$s, Me�ana. fatata , ali smefa. � Naberi selifha, katire fo narbol perpetue , poftavim : krefha , k�fliza , ko-per.z, melifa, petrov kluzh, imi take druge vezh njih , al maju, kakor fe tebi lubi; Otr�bi, operi, o�bli, j�fih inu olje gori, kakor na druge folate. /Tudi fe sna majhena vertna falata s' takmi scimi nam�fhati. 2$3. Eevnati fir. Naberi rosmarina, shalbelna, bes-goviga zv�tja , inu drugih selov, pofu- 0> / -J i ^s^s^? if 3 fili, smani, de bodo-plevize. Kader fir df�ah, permefliaj' t�h pl�viz med fir, bo imel dober d�h, inu perj�ten p�kuf. �54. Di�iavno vino. l Difhiozhe selfha f� naberajo, inu fufhe; negredo vfe fkup sm�fhane V vino, t�'muzh If enfiamo, al nialo ffcup, katire fe'bof perj�tne, inu fe nam boi sdrave sd�. Difib�vno vino fe riar�ja od vertneh difhav al v' mofhti, afna ftarim vini. Vsami en f�d�z vina, scie vpov�shiv'cn pertneni arshetezh, inu ga ob�fi fk�s v�ho V fodzhek. De pa �iebode per verhi ftal, i safhi_ notri sra-ven en l�p krefalni kamen ali kr�mehz is pot�ka, de ga doli vlezhe. Zhes ft�j dni bo vino difhezhe, inn dobro sa piti. � Ako shelifh difh�zhi moft im�ti, morefh s�lfh� pomladi inu zhes lfto nabrati, inu pofufhiti-, de jih bofh je-fen imel, inu v' m of ht df val. s$$. Selm jefih- . Vs�mi fpiknarde inu rosmariii zvet-ja ; basilike, melffe , fuhiga lupkaod lemon inu pqmoranzhj t� scia potno- zhi � - - ) � if 4 s^^s** zhi g' lemonovihi , al pomoranzhuim oljarn; perdeni enmalo i�adke fk�rie, nagelshbiz, z�liga popra, inu mufkat zv�ta; d�ni v'ftakl�nzo ali kruglo;, na-hudiga j|�ha3 pollavi na fonze , al na toplo. .. . , 2%6. Krebulzhina shupct. ...<������ �";.�'-Operi krebulzo , drobno rasf�kaj, y'govedjo shupp ftr�fi; kader savr�, snafh notri djati muf kat zveta, ingver-ja, al druge difhave, inu jajzline ru-menake notri rasshv�rkati. Tudi snafh sr�sano inu f�kano krebulzo v' kosi na mafli fputlti, v' shu-po djati, savr�ti, s'rumenakmi pre-shverkati , inu na oppezhen kruh v' i'kl�do. sliti, Sa nemefne dneye snafh to na grahovi shupi fturiti, inu jo na fhtir-voglati sr�saui oppezhen kruli, katiri je na mafli ozyert, v' fkl�do djati. 2$7. Peterfhllovet polivka, ali s�f. Eno dofti Veliko ftvar peterfhila opperi, drobno f�kaj, na mefni shupi kuhaj, perdeni r�baniga-.kruha , de bo polivka goftlata ; permefhaj mufkat v v�ta inu or�ha. Ta polivka je sa vfe shlaht mefen�ne dobra sa pom�kanje. 258. Fkuhant peterfhil, ali fais en- od petevfhila. Stolz� peterfhilypretlazhifok fku-si futo; timzhs� nampzhi. b�lig'a kruha v' j�fihi, perversi notri �n kof z�kra, kar je prav. Gori'sli-pr�tlazheni'fole od peter.fhila, pufti'-vfe fk�p eno zhe-tert ure vr�ti, pretlazhi vfe fkusi fit^ ze V. fkledizo , inu pnfti ohladiti. Al pa-�mefhaj vina �ri� jcfi.ha.fkup, liamozhi kriiha v' t� s�f��� imi- perdeni drobno f�kaniga peterfhila ; pretlazhi vfe fkusi i�tze, inu tanko ruto, ozu-kraj de bo erimalo fladko;'tudi fe sna dvoje v' terda- kuhanih rasf�kanih jajz sraveu djati. Kuhaj vfe , inu 'ohladi, bo sa n�mafhenje ali nad�vahjey kakor druge vkuh�rija ali faljni. - M�i Tekzhje w majefonatiu Skuhaj tel^z�ije m'�f� fkoraj v' mehko ; potle riar�di en preshganje, notri versi emirato majefonoveh pl�-viz; deni vfe v'koso , naj fe v' tini preshgariji do dobriga smezhi. 260. *5� Sg^S^JS^j i@MB$� � ' Bi '��,' i Onirics h Se ravno tako nareja , kakor Nro.:,^p. 75.. �;;.,^,: m, �� ...;. , � . '; � so/. Golobi, pi�'tet� vy majeron \ polivki.,- , ; ; i Tinj^haji. y., kader. golobe, al, pi-f lieta v' lonzi kuhafli, -portavi na kot-jzhnike sr�sanigr fpeha v' .kosi.na sher7 javzo ,,,4e0(e rijmeni � potle; d eni vaja majeronpv(e|irpleviz inueiimalo rnpke, (le. ;bo polivka .goftlata^.jkadjfir : je shg "enraalo ^rbn^frio;, poftayi �*, notri gor lobe -ai;;pii"�ie"fia, .'perii .en&olko shupe, aia kati;r$;�o fe kuhali. rNaj le en; zha.1' kuha fl�up�j, j^ar < je tr�ba,do meh'Hig^ iKader-v'Odedo isliefli ^ p�trefi &' riba-nirakruham.. : j j�k� fe-pqlubi,; fturl,t�. polivko s' frovira rriaflamrnaip�ft� |bp<2ha;;,inu takrat perdeni tudi enmalo mufkat zveta. |^nih;. nay^a je i9 v|Q^-polivko she-franam r�meniti; al shefran h�dopade vfirn r inu ni dofti :pe^gt%n. Ena druga visha je ta : kuhaj � per retn�no v' lonzi na .zhifti ;vodi; p,otJe bres ,/le, te shupe, peretnino $$$fi- jfef m V'k�so-a .peril."im?tanQ,, kar. fe, vidi ,' tr�ba? perdaj �iim�lo--frdviga mafia, imj, nbaniga kruha, de fe.ssgpftbfc ina t�ar� VT'pakrft� kos�:d�: m�lVkiM'' \ fl� li -. SO tii .'� �'.; ��'-� U-tt� ; 5^001 I. ! ; �l^�/iE' materno 'MflnzoV''' "IV B'�rfV�y� kuhattel�izh'j�'fnef� na' v�- perd�j �nnmlo froVigk mafls� zh�bulaVl�rbcr "p�fjj� i; rf�lzlieneh n�- m�mrwu%wm\mii ~vi$fek je fkoraj kuhano ; nareshi pof�befV' koso na kqtz]�nikersresamp, fl^pehaj ga sa-shari n'a:sh�rj�vzi''; �'z#rkfe p�beri ven� dani notri enrnalo iti��Mi imi dolp ma-tera'^%fh}W; lMtimm pa0�$^hj�, inu 'e�m�]�:'s,fiijpe.' �d ;njega:, d�''1e''y* kb�i popolnim isvr�. r' ' . �'�^aj* IjTIS� ; .pi tfs.-ShalM Ir' 'f�bami:��' iiui^ Kader- fo ribe v' ofoleni vodi'obari jene , fe.d�ne v'.kosp.maflo topit, en-inllo molte j' dofti sr�s�ngavpeterfhila ? lie. prev.ezh shalbla, ker je 'gr�n�k , eii-mal� j ing1 verja;, rn��ka', � mu ribje ;shupe, V tim fe obarjene "ribe popolnim savr�. ;."."' �.64. J58 �Prf5^ (, . 364. Zverti shalb�t ont'vi �^�S'Si �' '� i. . -j ���' .'� :Tt � j [J Tri, belake. rast�pi,. pernici bjy dv� pefti m�ke, inu" �no p�Th�'z� zu lira; ako je pregofto�, per�.yjaa,; .v' um �-m�kaj lfepe shalbelnotfe'p�f�f�, in� zri na jnailil�p� rumena T-->? Camelli. villa-, j� dobro mleko, jriu"tfakr;�t.f� en rumenak.-permfci'ba. � Per�f� je treba oprati, m� med b�lo ruto itiii�iti 9 de oiuiiig. .,; ,,..,,, s � 2% l^jg j- fyimz�io. "�eiezhj'e kuhaj pqf�b�f. ,',' inu ofo: �i ; ipinazho pa, pofebej ob�fi'^jo'n� rei'hetze d�ni " "�zedit, -ra�ffkaj entti�-lo, d�ni v' koso, perii gov�dje shupe, - ofoli, daj;..,m.uj[kafc zv�ta-, froviga mafia, inu'ob'�rjemga telezhjiga' mela, po-kri, na sherjayz� pari. .-.,.',-�.. ... � i)fMgo2-/?in.;..Qbarjeiio. fpinazno, od-z�di, rasi�kaj, V-.Jiosi's' putram v' sa-parzi kuhaj ;'.m�d tini pa obarjeno te-lezhje mef�-'r�sf�kaj , t�di cheb.u.la inu peterfhila. To l'ekanje sm�fhaj s' na-mozhenim belim kruham, rasf�kanim govedjim inusgam, tremi jajzmi, folio , inu mui'kat iv�tatn. Is tiga me,- i'Jian- fhanja valaj po perft� debele inu dolge bazelne , povalaj /v' moki, ozri y' ras-b�lenitu r�lafli ; .-'inu zhes fpinazho v' l'kledi na miso daj. .'.��' � � � 266. Kolob�fe is fpinazhe.. Vsami ribaniga -kriiTia , polovizo ga sashari na-frpVim mi�fli, poloviza naj' oftane farniga ria febi. Oberi fpinazho 5 odzedi, rasfekaj. Potle smefhaj s' obojim- ribainm'kruham, zvertirn inu famim na febi,-ofoli, daj fhtupe, inu mufkat zv-�t*t p�rmefhaj ene jajza, kar jih gr�. Putti 'en z�iaf flati] Timzha-fi savrl govedje shupe, pomozhi lefeni. kr�g ali taler s' to shupo; en pofebej narejeno'svalane teft�' reshi na bleke, t� bieke pokladaj na krog, pomashi go-ri fpinazhn�'orBffo, saviaj vvbleke,iuu devaj v' shupo-bariti. � Alto Te polu-bi, 'd�ni V fpinazhno om�tp sribaniga fifa, al ga na kuhane kolob�fe potreti. � Tud� f� I sn�jo te kolob�fe na rn�fli zr�ti ; potle na pleha�o pozineno fkl�do d j�ti, s' mufkat'zvetamin� majeroiiam potr�fti, fnretanO'ObldshitJ, govejo shupo obliti, inu en zhafJ riard~ sherjavzo 11a trinogi sak�i-pii�ti, � 16a s^s^***? Vsami eno dobro p�ft fpinazhe, eu-malo peterfh�la inu zhebula ,�. raslekaj drobno, inu na rnafli ozri. Potle deni v' eno fkledo,. perdent na�iozfeene inu fp�t p�h'�te p�gazhe, ene jajza, dif have it�u, foli,,km eimialo moke , ako je prefuho.,, perii vode ? >lshup�>; Delaj zrooke is te omefe, inu, �-kuhaj; na. vrelim: kropi. ..pomasni eno;fklgdo frovim manam, pokladaj zmoke notri, peril shupe, inu pollavi na,trinog nad shar-: javko.. .'Ob kraj i'klgde" .snafji: kuhane rake obloshiti, al, pa rakovo polivko �zh�fnarediti. ....?, :'�-�.; ' a&8. Kijluhtm �hwp.fl. . � ,'. k(h{ �b&Mb'q : .. Narkrajfhi rezh je.:;. mlade kiflize p�Vja �ainv�kati, rasfekati.,.iuu ga kuhati na go ved ji slaupL, .katira je ofole-na, s' mufkat z vet-ani inu j enmalo. zu? kram pregnana ; :takale y,li�: V fkledo na oppezhen, kruh, � .. �I Jbolfhr ki-flizhnaVshupaJe., ako fe.Miliza rasfeka, inu p�pred v' frovim.. mafii. na, ognu pr�put�, ena shliza moke sraven per-niefha, pode pa sirupa goveja gori na-, lie, inu do dobriga vfe fkup prevr�, Pi-�- s^s^s^� l6i Pr�den v' fkledo devafh rast�pi 3 ru-meuake, perm�fhaj med shupo, fhe eno minuto vfe f kup mef haj per ogni ; potle vii na resine oppezheniga kruha. 269. Golobi j" U�izo> Oolobje fe v' kosi nad sharjavzo kuhajo s' govedjo shupo, frovim maflam , difhavo, inu lukam ; timzhafi v' drugi pokriti kosi fgkano kiflizo na frovim mafli pari.^ Potle sil na golobe, inu enmalo froviga mafia, tudi ribani-ga kruha, zukra , al kar fe tebi fhe drugiga difh�zhiga polubi. s? o. Spargel s* pifhetniic Ofnashene na zheterti sr�sane pi-f heta kuhaj na pol vode, pol vina, shu-pi daj mozh s' mufkat zv�tam inu fro� vini maflam; al pa v' kosi na sherjav-Z� s' vodo vinam, potle maflam inu mufkat zv�tam v'saparzi kuhaj pokrite. Spargel kuhaj s' vodo v' mehko, vender n� prevezh, temuzh naj fe per pifhetah do dohriga smezhf, sraven fe zhef pertr�fe sf�saniga peterfhila, ina nbai�iga kruha, ' ' ' . Tudi; snafh pifheta na zheterti src�' " sa-n� v' moki povalati, v' kosi v' Trovi m malli pokrite pariti, tudi fpargel-nesraven djat�; kader je oboje dofti sharjeno, fe perlfe dobra govedja shu-pa, imi do mehkiga v' kosi fkulia. De fe'polivka sagofti, d eni sadnizh sraven v' fm�tani hapitiga b�liga ^kruha, imi, enmalo: mui'kat z.vfta. ��!,�.. ' t/tn .. -: �. 271 i Nadevane artizhoke* �'-��� Ofnash�ne arti�hoke fkuhaj-na"vo-di':riepremehko ; sa nad�vanje vsami otr�blenga mela od rakov, katirga sraven enpialo irov�ga mafia y' rozhn� f�opi ftolzhi ; potle perm�fhaj drobno sr�saniga peterfhila, majerona, mu-1 fkat zv�ta; med t� vbl �ne jajza, inu fturi s' perm ef ha ni m ribanim kruham kakor teft� ; s'ti m teftarn fe artizhoke nad�Vajo; poberi fredue per�fa is njeh� �iiu d�ni na tini m�fti t� sdaj popifane nad�vke ; tudi jo d�ni med unajne velike per�fa. Ardzhoke nadevane po-klada] V koso , perii enmalo meine shupe inu difhav�, ter jeh do mehkiga l'kuhaj. �72� ' 272, Seleni grah s' artizhokam� Grah kuhaj ha vodi, kader f� fku-ha inu povr�, perdeni enmalo mefne shupe , drobno f�kanga peterfh�la otr�-bi, fr�dne per�fa vemrr�shi, na ofole-ni vodi oberi} inu med graham fku-haj notri do mebkiga. EJrugi to j�dnar�jajo na to visho: Selen grafe v* kosi na frovim mai�i pre-shario, p�tle berfh perliejo mefne shupe, inu do^mehkiga fkuhajo. Potle vsamejo pol�vizo graha s'.n�kaj frovim maflam inu mufkat zv�tam ftolzhejo , vliejo shupo od une pol�vfze graha, inu s* njo prezed� inu preshenejo to ftolzhenje fkusi fitze, inu saduizh na grah v' kosi, Artizhoke obario pof�-bej na kropi, na pol mehke d�nejo v* grah, de fe fkup kuhajo v'ko�i. V'fkl�-do fe narpred raslosh� artizhoke, inu zhes nje fe vlie grah s' zglo polivko vred. 273, Artizhoke sa fatato* Al fe artizhoke otr�blene fkuhajo mehko, na zheterti sr�shejo , ofol�, ofhtupajo , s'j�fiham inu.ojlam polie-30; al pa fe fkuhane po fr�di venistr�-: bio, inu poliejo s' vkup smefhanim j�-' h s, fmam3 i64 - s^�^s^ fiham , ojlam, fhtupo , inn folio ; po> tle ie okrog naloshi falata, kapare, olivke 5 inu potr�fejo s' drobnim sr�sa-mm lemon lupkam. Drugi imajo navado kuhane arti-zhoke s' ojlam inu perrri�'fhano difha-vo politi imi na mr�shi fpezhi; potle pa nafkl�di sab�liti s'j�fiham ihu ojlam, al mersle 5 al gorke. 374. Artlzhoke frove ohraniti. Ob kr�fi vfe artizhoke y'pofode prefadi, katir� imajo na jefen fad ftu-riti ; jeh polivaj , ihu per dobri rafti ohrani, zhes'simo jeh hrani na toplim, inu novo fapo vezhkrat fkusi hrambo fpufti, k�r jeh imafh. Ako fi bofh pridno persad�val jeh varvati , bofh tudi posimi fad vshival. 575. Zvetni ohravt v' shupi, to je kavlifior. Zvetni ohravt ali kavlifior morefh narpr�d obariti ? potle ven vs�ti, ina �a dobri mefni shup� mehko fkuhari., Pode ga sv' kosi na Irovim mafli pufti preputiti, inu tolika j meine shupe per-kd � kar Jkashe sa shupo na miso. Ka- der 1 �^s^s^ 16$ �er ie fkup kuhalo dofti zhafa, fe zv^tje venusame, jajzhni rumenaki fe v'shu- y' po vm� fhajo �> o foli, mufkat oreh nostri pertr�fe; v'fkl�do vlie, inu zvetni ohravt notri raslosh�, kir je timzhai� v' drugi. pofodi na gorkim ogni ftal; k�r on fe nefm� tako dolgo kuhati, kakor shupa, fi�er bi pollala ena godla. V to shupo snafh tudi djati �iad�-v�ne pifbeta, al telezhji perfnikofna-budlan ali nad�v�n, al otr�blene rake; t� rezh� pa fe morejo pof�bej na vodi fhuhati, inu fhe l� takrat, notri djati4 kader na fkl�do d�vafh. 576. Gol�hi v\ zvctnim ohravti. Golobe fkuhaj pof�bej na vodi ina efoli; zvetni ohravt pa v'kosi s'maflam frovim, inu tnefno shupo pokrite v' sa-parzi diifhi, s' mufkat zv�tam duh daj 9 shupo s' ribanim kruham sagofti ; na sadne notri deni kuhane golobe, de fkup vfe mehko pollane. Per ti rezhi- nefm�fh pozineneh kufreneh k�s im�ti, temuzh I� parft�no pofodbo; fizer ohravtovo zv�tje vifh� novo portane, inu b�lo barbo, sgubu *1�> z??. Kfheta j' zvetnim oltravtam. Pifheta fe farno na vodi s' folio kuhajo, inu ravno tako zvetni ohravt . pof�bej. Potle Jeni v' eno ponvo enkol-ko froviga mafia, sashari enmalo moke notri, gori nali mefne shupe, deni zvetje notri inu enmalo mufkat zv�-ta, naj fe kuha. Nam�fti moke je tudi riban kruh dober ; tudi snafh s hupo s' rakovim maflam rud�zho, fturiti. � Pifheta snajo fhpeham nafhpikane biti, inu v" kosi pezhene, al pa na vodi fkuhane. � Med maflo inu moko eni devajo tri rumenake , preden shupo per-liejo; kadtr na fkl�do d�vajo, verft� v'fr�do ffel�de zvetni ohravt tefno fkup, kakor bi f� vf� kofzi vkup dershali; pifheta pa is ponve okrog, inu sadnizh 'polivanje is kose po viim na verh slie-jo. � Eni potr�fejo s' ribanim firam, Inn enmalo poftavio v' p�zh, de fe po verhi sarumeni. s?8. Zvetni, ohravt sa /alato, Skuhaj ga, odz�di, ohladi, s' ojlam, j�fiham inu f'htupo sab�li; ako fhtupa ni tvojim ludem soperna, 279, 2?$. Br�kok kuhati. Otrebi brokole fkoro kakor zvetni �hravt ; fhtofe olupi notri do ftersh�-na, notrajni i'htorov ftershen sr�shi na majliine k�fze ; v' fuopke pov�shi, en zhaf v' mersli vodi namakaj, potle fku-haj ; kader fo na pol mehki , jih od-z�di, mefno shupo perii, v' ti naj fe v' mehko kuhajo; potle naredi to shupo goftlato, kakor je visha per zvetnim ohravti pokasaua� 280. Shupa s tafhkim ohravtam. Lafhki ohravt otrebi, popari, potle obari, na drobno rasfekaj", v' fro-vim mafli s' enmalo moke preputi na sherjavzi v' kosi, perii mefne shupe, daj fhe mafia, mufkat zv�ca, inu kuhaj. Pr�den gr� ua fkl�do perm�fhaj v' to shupo ene rumenake j vii na op-pezhen kruh, putti fkl�do nad sharjav-zo en zhaf, de fe kruh napoji, inu napne, potle daj shupo na misti. , 281. Salata lafhkiga ohravta.. Se sna kuhan r�sati kakor selliate glave, inu mersel ohravt jefti s' jefi- hanv �68 fc�s�*^! ham ojlam, inu folio. � Al pa vsam� terde majhine glave ohravta, raskoli jeh krisham dob do fhtora, inu fkuhaj na ofoleni vodi. Ako ni deb�leh ter-deh glav, vsami sa fkuhat fame no-trajne, ferza, kar je bol b�liga inu na-gerbaniga. Kuhane odz�di, ohladi, daj gor j�fiha , ojla, inu foli, tudi fhtupe. z8s. Ohravt sa sraven jed, Ohravt kuhaj na vodi s' folio do m�hkiga, odz�di ga na refhetzi, deni v' koso, sraven pa kof mafia, muf kat zv�t, anglejfko difhavo, tudi k�mene, p�ril enmajo gov�dje shupe, al zhe shupe nimafh3 daj sraven fm�tane, inu do popoluim mehkiga kuhaj. De perlito shupo sagoftifh, daj enmalo pre-shgane moke, al pa ribaniga hrnha.Tudi notri d�ni mef�, katiro miflifh v' * � ohravti kuhati. � Al pa pof�bej mefo fpezi, karmenadelze , al klobafe , inu na fkl�di po verhi ohravta, obloslii," po-pr�d pa enmalo s'ribanim kruham verh ohrovta potref� , inu t� ftyari po lepi verfti rasftavj� - . . 283- i. '�,�'- ' fe^�^�^ 169 283' Rapunzlova fatata. Rapunzlove korenine al olupi, ofo-li, inu s' j�fiham imi oljarn sa falato nar�di ; al jeh pa fkuhaj, inu mersle ofoli, s' ojlam inn j�fiham poll, sm�-fhaj inu na miso daj. 284. Rapunzel inu pefna fatata. P�fo pezi al v' ogn�nim pep�li, at v' eni fkl�dizi v'- kruhni pezhi, de fe olupit pulii; rapunzel fe fkuha, ozh�-di ; p�fo inu rapunzel sr�shi na kolefza, of�li s' ojlam inu j�fiham, rasloshi zhe-dno v' fkl�do. 285. Krompir j-' firam. Krompfr fkuhaj, olupi, rasr�shi, s' r�sanim selenjam inu frovim maflam perm�fhaj, shupe enmalo perii, s' ri-banim firam potr�fi , v' p�zh pollavi > inu sarum�ui� 286* Krompirjovi zmoki, ali gnedli. Srove, ali pa pofufhene kukmake � drobno rasf�kaj, sm�fha j med raspefh-Cani krompir , perdeni difhave inu 170 s^�^&^ jajza, sm�fhaj, d�laj zmoke , inu jih na mefni shupi kuhaj. ' Ako bi rad velike gnedle imel j, morefh enmalo moke sraven permefiti, k�r fe fizer ras-val� ; .majhiiii pa fe bres' moke fkup dersh�. Taki zmoki v'.pezheno g�f nad�vani fo prav dobri. 287. Peterfhilova fatata. Ofter�hi peterfh�ove kor-enine, �/ prer�shi na dva platifha, jeh fkuhaj v' melni shupi, ohladi , iuu sab�li s' ojlam inu jejiham. 2$8> Sok od selene s'a polivke sahelit* Rasr�shi eno libro puftiga tel�zhji-ga mela, eno libro pr�f�zhoviga ftegna, end polovizo kok�fhi, iuu eniga jer�-ba na majhine k�fze , pregrej vfe v' frovim malii na sharjavzi. To deni v' eno zinafto flafho, inu sraven fh�ft selen , dva zhebula, inu difhave , gori vii. en bokal mefne shupe, flafho sa-- fhravbaj, poftavi_ v' vr�li krop, kir v' enim kotli vr�, inu pufti na to visho 4 ure kuhati. Potle prepufti ta' fok fkusi ruto. On je dober sa polivkam dober duh inu pok�f dajati, kader le med nje perm�flia. - ' T, v.- -.':. "..' V. ' 28$. Nabudlani, �Z nadevani zhelut Sberi nardeb�l�fhi zhebule, jih is-Votli, inu fp�t napolni s' enim maflien-jam od f�kaniga mefa, ribaniga kruha, jajz, mafia, inu fekanga selenja ; kuhaj v' kosi s' perlito m�fno shupo inu frovim maflam ; v' to polivko perdeui fard�l, k�par , je�ha , inu ribaniga kruha, Al pa obari zhebule, odzedi na zedili, inu otr�bi. Drugiga zhebula f kuhaj v' ml�ld v' mehko, kakor mo-zhnek , pretlazhi fkusi fitze, nekaj jajz m�fhaj v.} frovim mafli do rahliga, perder� f�kaniga mefa od kokofhi, inu na-mozheniga b�liga kruha ; te tri rezht fkup d�ni inu ofoli ; s' �m nad�vaj obarjene zhebule po'raspokah; poftavi v' koso, potr�fi's' difhavo, oshmi go-i� eno lemoao, obloshi s'fpehovmi resinami, perii shupe, inu na sharjavzi 390, Zh�bulova fatata* Zhebule pezi v' pep�li, potle ofna-slii, inu na zheterti sr�shi; rasftavi po verfti'v' fkl�do , nall vina de bode ravno zh�f italo, ofoli, ojla gori, zukrani v ''� . . potr�fi, inu s' zibebami; puft� nad sher. javzo vr�ti tolikaj zhafa, kar jajzav'teredo kuhane zhafa potr�bujejo. r api* Drodndk u' shupi. Drobnak sberi, operi, drobno sr�-shi. Potle pari eno shlizo moke v' kosi na frovim mafli , de bo rumena� ftr�fi drobnak notri ; na to nali govedje shupe j naj fe fkupej fkuha. 292. Senof narediti. i t Senof fe nareja na t? vishe : 1) nar-bol navadno je, senof ftr�ci, al sml�-ti; al ftolzhi; potle na vinfkim fladkim mofhti vkuhati tako goftiga, kakor fe vidi, de je prav. Ako ni mofhta, fe vsame vino s' enmalo zu kram, al pa fladki fok od hrufhek, to je : hrii-fhovezJ 2) Senof ftolzi drobno , ga na enim V polizhi jefiha m�fhaj,,de bo kakor redka, kaf ha, perdeni eno shlizo prefjani-ga zukra, enmalo fhtupe ? sr�saniga mgverja. Vsami en parft�ni lonez, na dno poloshi en zhebul, inu. mefhanje �r� je �of. 34. Telezhje s' kumarami rumeniti. g�. Pojlfki jesik. 36. Kapiin s' auftrigami, 37. Kapun s' auftrigami �adevan iau pezh��* 38. Raza Vj krinii 39� Prekajen� kravje vime. . , 4p. Divja raza s' polivko od fardel. 41. Dobra jed � s' imenam fr o m � k. IV. Sofsi ali Polivke. 42. Polivka dobra per vfeh jedeh. 43. Polivia od kapar k' vfe shlaht peahemnj mefu inu ribam. ^ 44. Hollendarfki fof. 4�. Polivanje od fardel inu auftrig. 46. Druga polivka od fardgl. 47. Hrin. 48. Mersla selena polivka 3 ali fof. 49. Gorka selena polivka. 50. Polivka od mifhelnov. h\ 93. Mafleni.koh, ali m�flenek. 94. Pinzimi k�h. 9f. Kuhanje od pezheniga teleta. 96. Kuhanje od b�liga..kruha. . 97. Drugo kuhanje od b�liga kruha, 98. Kuhanje od kiiten, .99. Narafteno kuhanje od rajsha. I.oo. Kuhanje od rakov. ; JOI. J�tern� kuhanje. 102. Ledvizhno kuhanje. .103. Jabelzhno kuhanje. 104. Raspeneno kuhanje. iof, Jabelzhno kuhanje, drugazhi.' \ lo�. Kuhanje od fhnke, 107. �roviga mafia kuhanje* XI. Pezheiie mefne jfdi. 108. Jelenovi kofez per r�pi v' polivki pezhen. gemmer. J09. Goveje po anglejfko. �io. Skrito mef� ali Sf�ott&r�t. 111. Divj�zhino hraniti bres jefiha. SBilbbW. 112. Visha foknato pezhenko ; fpezhi, 113. Dobra g�vedja pezhenka. 114. Skrito mefo drugazhi. I if. Kravje vime pezhi. Il6. Telezhje ftegno, ali fhlegel. .117. Kap�n , al purman s' auftrigami na- btvdlan. 118� Mefo od ovz inu jdgnet. XII. Salata. �I9. Kutine sa falato. 3 20. Vifhne ja falato. 121. Lafhka falata. " 122. Pomeranzbna falata. I33. Salata fr�vih jabelk. 124. Kuhane jabelka sa falato* I2f. Repunzlova falata. \ > Xm. Torte. i�6. Mandelaova torta, ..'..�� '�"Ti �27� Navk, kako fe potrebiije medel ' ina pofoda sa Torte ,?�inu sa kuhanja. �'' 338. Visha, zu'krem fn�g na torte narediti. 129. OU obodov ali obrozhov is pleha sa Torte. 330. Zherna kruhna torta is zhokolade. J31. Ajdovnikova torta, drugazhi, 332. Torta is bele fkterke. 133.. Popezkenki, ali bifkoti is torte. 134. Pefk�fta torta. 13c. Pefkafta, ali kruhna torta drugazhi. 336. Od Zhefhin kuhanje. 137. Hitra torta. � j 138. Vifhnova torta. 139; Torta bres jajz. 140. Grahova torta. � 341. P�fna torta. . 142. Kaft�nova torte, . � XIV. Ribe, 143. Dafh�na , ali dinftana riba. ' 144. Nadevana fhuKa. 145. Karpi v' zherni polivki. 146. Karg v' fardelnim foki, 147. Karp v' polivki, ali v' foki, 148. Pezh�na fhiika, 149. Shuka v' hrini. J� if o. Stokfifh s' fb.uk� nadevan. �"�s IS� Shuka v' m�fhelnib-. .^ >r,,j 352. Pezhen. Som, ino Sulz. , IIf 153. Lifka v' ruj�vim polivanji, 354. Shuka v' lemonovim foki. 155. Karpi v' faparzi kuhani, ;tq,j.e dempfani. 156. Pezhene Ale. 157. Kuhana Bisena, 158� Stokfifh dobro kuhati. 159. Polshi nadevani, 160. Eezhene pofterve. 161. Zhepinke, ali shildkrote. v' polivki, 162. Turfke shabe v' fvojeh zhepinah. XV. Zukreiie p�karfe. 163. Mehke preftize. 164. Moknati kolazhi, 165. Bifhkoti, ali popezhenki. XVI. Sholze, inu vkuhanja, ali v' zukri kuhane fadja. 166; Shpanfka vifhnova sholza. 167. Blanc mang� , bela sholza, 23�am^fd;c, 168. Shod�. ... , . 169. Pomoranzhna sholza. 170. Sholza rudezhiga gro�dizha, 171- Lemonova sholza, 172, Bisenovi mehur raspu�iti. Jptuifeiifclrttter. 173. Vinfka sholza.. SSJeinfu^e, 174� Mar.elzhina sholza. I7f. Pomoranzhe v' sholzi troje f�rbe. . 176. Vifhnova sholza. 177. Rudezhe grosdizhe \;kuhati,. 178. Rudezhih j�god sholza� fl 179. Vifhne vkuhati. SSB�id;|>Iii citijumiic^fin� 180� Zeplenke v' sholzi, i8il. Mlezhnata sholza. 182. Sholza od fm�tane. 183. Speheni fneg v' mleki, 184. Brefkve v' sholzi. l85- Vljiihane. zbefpe, ali zhefplovi falsen. 186. Kutne v'- sholzi. 187. VkuhaiTe-Vinarclze. �� V S .. 188. Vkuhano goshovje, ali. ferboritke, .^crfcoepetfa;. ^.'" 189� Sok od vifhin. 190. Vkuhane vifhne;: :. 191. Sok od murv. '�::*".: 192. Molinovi , .ali malinzovi fok. 193. Alkennesovi fok. 194. Mufkatel�rjove h�ufhke vkufi�ne. 195. Pomoranzhno zv*etje v' zukri hraniti, " 196. Marelze v' ziikri hraniti. " .' ' v XVII. Sm�tanp, inu fn�govi, 197� Smetana xud�zheh j�god. .:: 198. Kaf�tova fin�tana. 1 199, Blanc mang� , b�la sholza. 2O0. Lem�novo mleko. soi. Jajzhniga bel�ka �nl^ko. 202. Bel�kovi fuk, 203. Lemonovi fok. �> � " j 204. Dober fneg. (Sitter �cfonee. ' ; 205. Jajzhna p�ha, �j�erfdjaum. XVIIL Smerslfaa. ( �efronie�.) 2�6. Navk od smersa�nj�, l Mlezkne smerslin�, ; �'.���� �07- Smerslina s' vanilio. " ;i 208. Ml�zhna smerslina. 209. Lem�nova smerslina. 210. Mandelnova smerslina*" .-'., 2ir. Smerslina od brefkuvniga perja. \, IL SmersUne od Jadja, � . iaiitj 212. Zbefhnova smerslina. 213. Smerslina od mareliz. 214. Jabelzhna smerslina, 215. Smerslina od kiitin. 216. Smerslina rudezhiga grosdizba, :. 1 217. Zhefplova smerslina, 218� Goshova smerslina. XIX. Piazhe. 219. Lemo��da. 2SO, Mandelnovo mleko. (� v 22T. Silipup. , , 222. Sok rudefchiga grosdizha. 223. Piazha namefti kaf�. 224. Vino od tern�l. �dtfeeWem. 225. Molinov� vino. SSnmibeetweitt. �26. Limonovo vino, 227. Difhavno vino, �ewur^mein. 228. Bresova voda kakor Shampanfko vin�. 229. Zitron rosolia, 230. Rosolia od kutin. 231. Vinfki jefih. 232. VoJovi Jef�h. XX. Sadje hraniti, jnu k�fati. (Sinmad)cH. ) 233. Pomoranzhne lupke v'zukri hraniti. 234. K�tine v' zukri hran�ne. 235. Marelze hraniti v' zukri* 236. Kutine sa pol�ti hranili, 237. Suhe artizh�ke. 238. Spargelne hraniti. 239. Kumare v' je�hi hra�iti, 240. Grah selen ohraniti. 24I> Repo hraniti. � 242. Senof narediti. XXI. .Navk od rasr�sanja. 243. Pezheniga kapiina sresati.. , 244, Rasresanje golobov, inu pifhet. 24v Rasresanje jerebiz, inu fredneh shiv�J, 246. Rasresanje velikeh peretnin. ge�er�ief), . 247. Rasresanje sajza. 248. Rasresanje maliga prafza, 249. Ribo rasresati, XXII. Navk vertnine inu selenine V kiihini prav oberniti. 250. Pifheta v' selenim f�ki.' 2^r. Jaj�a s' selehjam nadevati, 252. Mefhana lalata, ali smela. , 2^3� Pl�vnati fir. 254. Djfhavno. vino. �nuitci'Weitt. 255. Selni jefih. trauter� �jjig. - 255. Krebiilzhina.shspa. . 2^7. Peterfhilova polivka , ali s�f. . r 258.. ykubahi peterfhil, ali falsen od pe-/ terfhila. 2f9� Telezhje s' majer�nam, " 260� Telezliji jesik s' majeroiiam. 2�I. Gol�bi, pif lieta v'maj er on polivki. 262. Telezhje s' materno difhizo. %l)tymiai}.. 263. Shalbel s' ribami. 264. Zreti shalbel. Saloei) ge&ad)en. 26f. Telezliju s' fpiuazho. 266. Kolob�fe is fpinazhe. 267. Spinazhni zmoki. �pitiatfnobef. ~ � _ 268. Kiflizhna shupa. 269. Golobi s' kiflizo. ; 270. Spargel s' pifhetmi. 2,71, Nadevane artizh�ke. 272. Seleni grah s' artizhokami. 273. Artizli�ke sa falato-. 274. Artizhoke frove ohraniti. 27c. Zvetni ohravt v' shupi, to je kavlifior. 276' Golobi v' zvetiiim ohravti. 277. Pifheta s' zvgtnim ohravtam. 278� Zvetni ohravt sa falato. 279� Br�kole kuhati. . 2-80 Shupa s' lafhkim ohravt�m. 281� Salata lafhkiga ohravta. 282. Ohravt sa sraveii jed. ^ufpctfc �on J�MjI.. 283- Rapunzlova falata. 284* Rapunzel inu pefna falata. ' , 285� Krompir s' firam. 286. Krompirjovi zmoki, ali gnedli.. 1 287. Peterfbilova falata. 288. -Sok od selene sa polivke sabelit. 289. Nabudlani, al^nadevani zhebul. 290f Zhebirlova falata. 291� Drobn�k v' shupi. �dOtiittfaud). 292. Senof narediti. 293. Drugazhi. .294, She drugazhi. , 295. Druga visha, senof fuh perpravlen. �96. Kiflo sele pr�v kuhati. 297. Tel�zhje herbtne r�briza, ali karmena? delzi na sele. 298. Pifheta v' mafli ozr�ti s' peterfhilain. 299. Pifheta v' raajeronovim fuki.. 300. Telezhje v' polivki s' selenjara. K' Nro. 166. flifhio nadalaj fhe te beff de : Potle preshm� 1'kusi gofto ruto, deni b�senoviga mehurja notri , de le fturi sholza; snafh tudi z�le frove v�l'hne notri v' m�f poftaviti, ' - � - s
 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2016    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh