logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 
Kuharske bukve
Avtor(ji): Vodnik, Valentin (avtor dodatnega besedila, prevajalec)
Vir: Knjige
Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru storitve EOD)

0 / 0

\

ě

^A/curi? ötJTvi

56599571�66043

Kuharfke Bukve;

--------             mM Km .m

Lubiana.

Natifn.ene per Kleinmajerji fknsi sakladp' Andrea Gaffi er na tergi Nro« 190,

i r 9 9*

/

^.:**spF /

■\^\ßl - :i4r

^■WgdaîWg^-T-C^jWnTOC«

P r ed g o v o r.

le farno navada , ampak tudi fpodobnoit je , de shenike kůhajo. Shene io fkerbnifhi sa fiiashnoit, is njeh zhçdneh rok je vie perjetnifhi, one Te snajo ur-nii'hi obrâzhati, imajo bol ojfter pokűi", biftrifhi poduh sa raslo-zliiti, kaj bolfhi, kaj sdrŕvif hi. — ; Moshkim naj oltane uzbena sdra-vilfka kuhina v' apothekah. Kuharji fo prevezh brihtni odi biti, shçnfke premojltriti ; al kaj je is tiga vitalo? oni io snajdeli umne mefhanja, al nevarne sa sdravje ; ped savitemi inu komaj saftopli-yemi befgdami vpelali m\o fillio

zliçdo nesdravili jedilov ; s' ptuj-mi imenmi kuhinfki jesik Nem-zam imi Slovçnzam smesfhali ; tako dalezh , de nam dan danafh-ni fkoro ni mogozhe unajne ku-, harfke bukve, sattopiti.

Krajnize fe kuhanja teshkô uzhe, . kçr nesaitopio pomenik franzos-keh, anglejfkeh, lafhkeh inu nem-fkeh beiedi ; pofebna nadloga je po desheli sunaj incita , tam ga ni zhlpveka , kir bi fkrivno sa-Itopne befede rasloshil nev<i enem flovenkam. Torej firn fi persa-dei sazhetik ene krajnfke kűhine V' rokę dati mojem ro jakin am, One imajo zhaft, de fo narejav-ke sdraveh , dobro difhëzheh, inu šnashneh jedi ; tedaj j.eh nagovorim : fturite tudi ve zhait val" hi kuliini, de jo bote v' lalinim flo-veiifkim jesiki saftopile.., govori^ le, inu ohranile. Ako nifim ino-rëbit vfe prav po krajnfkim sadel, bodeti ve popravile, inu sa en " drugi perhodnikrat povedale, kaj imam prenarediti, kader fe bodo

te bukve drugizh natif k vale» Sienna vmepnoft ima fvoje Ialine be-fede; tudi ve imate fvojo visho kuhinfke ilvari prav inienvati ^tedaj bodete narbol snale mojimu flabimu perzhetku popólnimofl: naloshiti, Zhemü befede krafti ? Al ni flovenfki jesik sadofti pre-moshen ?

Kuhati je nekidana latinfka nemfka inu flovenfka befeda ; kuhati fé pravi : narediti jedi per-pravne sa zhlovefki vshitik, Ko-nez kuhanja je sdravje ohraniti, jedi fo sdravila sa sdrave; tedaj more vie sdravo biti » is kar ie jedila kuhajo, inu sdrava visha, po katiri fe kuhajo. Savolo tiga fe varjejo pametne kuharze pred obilno mältio, tolf hóbo , inu sabbio, fhpeham, fvinfkim, inu fu-him mefam ; sherke inu shältove ilvari odbgrajo inu odmçtajo; pogrete nedajejo na miso., v' kufre-neh ali bakreneh pofodah neku-hajo, tudi ne v' zinafteh ali kofi- . tarneh, kader je prevezh fvinza

'4' mef, temiizli le v' parfteneh inu shelesneh ; one ohranio zhednolt snashnoft po kuhini; fploh gledajo , de fe jedi fkusi dober pokuf inu lepo naredbo ne le garlu te-muzh tudi shelodzu perporôzhajo,

Per fadju inu Mf linah je potrebna al ireberna,, al lefena shli-za inu pofoda; drugi matalli bodo od kif lób rasjedeni, inu sdrav-ju fhkodjejo.— Ogin naj bo znift bres dima, de jed neperfmodi ; fuhe dreva, zhifta sharjävza, varna inu fkopa roka per polenih, vender darovitna po potrebi, de fe i?d nezniäri predolgo, ampak v' eno mero naprej gotova pollane, inu prezej na miso gre. Pre-vezh sharjavze ni dobro ; kir pa dreva prevdzh varje, jih prevezh poshgč. Gor^zha maft fe ne vgaf-iie s' vodo, ampak folio , al s'po-krivanjam inu sadufhenjam, al pa fe berf h po tlah raslie.

Voda naj bo fnashna, zhifta, mehka. Studénez ima terdo, f ht erne mehko* Terda je,-v*-k*-

tiri fe shajfa nfcfada faspufti, im fozhiva dolgo, nesraezhi ; ona pollane mehka, kader en zhaf vre, al v' fhkafi na zhiiti fäpi ftojl«. Solitarjalta voda fturi rudezhe me> fo , kader fe v' nji kuha , to fi-zer ni nesdravo , vender vsami rajfhi drugo nëfolitarjafio savol© lepfhiga vida. Dobra voda nima nobene barbe , nobeniga duha., nobeniga pokuia ; kolniza naj en zhaf ftoji v' fhkafi, de fe vbrifhe inu pňdie vershe/i Per lepim vremeni rajfhi vrč, kakor ob deshev-nini. Voda per kuhanji ,'smirâj sgubluje, fe ven kadi; to.imenu-emo : fe vkuhati, fe pokuhati«

Sol ima biti zhifta. Zhe je bol nefnage polna, rajfhi' mokra po-.ftane ob mehkim vremenu rër foli je potrebna fkôpa roka, ne.-smôtena glava» Morfka zherna fol je uarbol f lana , bela majn * kűhana fol narmajn ; t? je treba vezh djati.

Kvaf: napenja ftvari, v' katire ga dçnemo , fkusi to napenanjë-

ali kvafenje dobi Avar eno vinu podobno bitnolt; kader gre dalaj, , poftane kiflóba; imi kader preda-lezh pride, je gniloba, Narbolfhi kvaf je, kader je on fam na narbolfhi ftopni iVojgä notrajniga na-petja; tedaj fe more prezej na droshe narediti inu fuf hiti ; pre-posne droshe fo prekifle; vinfke naj fe fture od perveh mofhtoveh pen , ali kifanja. Volov e droshe Fo le mlade dobre, Varvaj fe vino dati v'jefifhno pofodo ; mleka nedevaj, kjer je popred ena kifloba bila, ako nifi pofodo popolnim s' pranjam oflâdil. Kaikol gniti sazhnč, fe pokashe fkusi fmfad ; ni sdravo, ima she hud kvaf v' febi sa nafhe telo k' gnilobi napenati. Rajfhi lakoto t erpeti7, kakor v' shelodez djati, kär-kol je le enmalo fmrada nategnilo, Zhemu. nam je fizer nof ravno nad uftmi 9

Jed, katira savrč, je ai prezéj mehka , to je , kuhana, al pa napol mehka, to je barjéna, obar-

jčna. Vrela voda je krop , s' tim politi fe pravi popäriti, zhe je prevezh hud krop, fe sapäri. ..

Jed, katira fe v' poiodi nad sharjavzo shene inu kadi, fe pari, to je paro, dim , ali put is febe kadi. Kader je pofôda pokrita, pravimo , fe dufhi/v" saparzi me-zhi. Kaderkňl fe pari tako dolgo, dokler rumena portane , ime-nueino, de fe rumeni.

Shäri fh,e jed nad sharjavzo nŕ shelesni mrçshi ali rôfhi, de jo shär od sharjavze zmari, al ome-zhi, al saruméni ; kakor poilavim kolobäfe i» u iil

Pézhe fe na fami vrozhini inu r ognovim puhtenji, kakor poftavim kruh, torta, pezhenka. Al je kruh-na pezh pravfhina sa kruh vfaditi, jo pofhufi tako : versi v' njo en-malo bele moke, zhe fe sashgč, je pezh prehuda; zhe pa narpred rumena, potle rujäva pollane, je dobra. Pezhenka fe nima predolgo pézhi, sgubi fok, inü je ka-; kor fuha terta ; pezhenje je per

.- 11 • , .....' i

..                   : V. .            - !

inerii na majnfhi ftran dobre; fer kruhi pa na vezhi ftran.

Shgč fé kafč v' odperti pofodL, inu moka sa preshganje inu pre« shgano shupo ; shgč le shgano vino v' saperti pofodi, ali v' sapar-zi ; shgč fe, tudi moka v' vrelim kropi sa shganze,

Kader eno ltvar v' rasbelenim mafli al drugi malti sarumenifh, pravimo de zrefh , ali ozrefh; ozréjo fe pifheta, jajza, besčg i. t, n«,

Pezhenje na rashni fe poliva al s' maiěam, al fhpeham mashe» ■—*.. Kar je kofmätiga inu pernatiga f@ al s' ognam of modi, al s' kropam omavsha, opushi, al ogâra. * Kap je nezhedniga, fe ofnashi, — Shi-vali fe na trebuhi prerçshejo , inu istr^bio , al istrebufhio. Siovçnzi trebuh imenuejo tudi vtroba, tedaj trebiti fe pravi is trebuha pobrati zheva, jetra, inu slafti sholz> Zedi fe na zedili, na refhetzi, al fitzi; inu fe al odzedi al preže-di; preshmé fe fkusi belo ruto* Shverkanje ras-shene narasen, k'

tini je potrebna ena nalafh od fter-garja ali draflarja vftergana shver-kla. — Safüka le moka s' vodo, s' jajzam : od tiga pride fuk i ali fu-kanzhik ; tudi fe safuka ribani kruh, preshgana moka -, al druge rezhi na mefui al drugi shupi, is tiga pride fuk na mefnine, katir-ga sôf imenujeo; fe sna tudi rezhi fok , ker v' ta sof pride fok od mefa, od lemon, al drugiga is-tläzhenga fadja. ■— Kader mefô podfeshef h, proitor iturifh , al is-vôtlifh, ter s' drugim maham ali mafhënjam napolnifh , fe pravi : budläti, nabudlati, nadevati, na-mafhiti; mafhenje pa je budla, nadev, nad?vka._ — Navlçzhe, podložne , al fhpika fe melo fhpeham ina- s' jeglo , al fhpikav-nikam. — Mçfha fe s' kuhalnizo shlizo, al s'iefenim noshani; kader jajza ras-shenefh, jih al rastepefhj al raspenifh ; maflo fe vmëde, vmefha. vmane- — Kader jçd puftifh kuhati, al pa hladiti-, do kler poftane kripkejfhi al terdi-

fhi, pravimo, de fe sakripne, ali sakerpne » to je kerpka?.ali kripka bode«.

Difhivo imenujemo vie, kar lep duh jedem da. Ene difhave fo domazhe, kakor : slialbel, pe-terfhil, majerôn, vertnine. Druge fo fhtazunfke prideo is unaj-neh deshél, poftavim : nagelshbi-ze , fladka f koria , mufkatzvet, janglejfka difhava. Domazhe di-fhave fo bol sdrave, inu narbol gofpodinfke.

Kader fe režhe s'lemono kifati, Je tudi vino., al jefih dober, ako nimafh lemôn. — Sago je v' fhta-zunah naprodaj.

Kuharze naj berejo te zf le bukve sapôred, de eno fploh saftop-lioft dobójo. Pamet jeh bo , uzhila k' f ledni jedi vezh al maju per-prave, vseti, kakor imajo sa vezh al ma'n ludi kuhati. Semterkje fe snajo ene ftvari premeniti, o-» puftiti,, druge perdjati■:■■ fkufhna je velik uzhenuL

Dr-

Dalaj imam savoîo krŕjnfkiga jesika v' katirim io tŁ bukve pila-ne, oppomniti î jef firn glçdai na narbol snaue med flovenzi najde* ne befçde , de bi vfim saftôpen biti mogel. Kaderkol ene krajn-fke bukve na dan prideo , ima iěgdni kaj zhes jesik godermki; enimu je prevezh po hravatfki, drugimu prevezh po.npmfki, inu tako naprej ; jef pravim : mi moremo krajnfke flovçnfke befgde poifkati iemtertje po desheli ras-tréfene , inu na to visho fkup nabrati zhiito f lovçnf hino. Skufh-na me uzhi, de ni lahko Avari najditi > katira bi fe v' enim al faj drugim kôti prav po flovçnfki ne imenvala; zhe ja pa kaj novizh snäjdeneh inu itarim iěovénzam nesnaneh rezhi , fe snajo tp po unajnih jesikih imehvati, ako bi jo mi nemogli is ene flovgnfke korenine kaririti.

Moje befçde v' teh buhvŕh fo fkoro vfe krŕjnfkiga flovenfkiga rôda s' tini farnim raslôzhkam, de

fé povfot v' nafhi desheli nego-Vorç. Al ima pa savolo tiga meni kdo kaj oghitati? bom li drugam hodil iragna berazhit, kader jih doma najdem ? nebomo li ni-kol nafti govor popravili ? Ako bi ta rezh tako. naprej fhla , bomo doshiveli, de fe nebôdo go-renz , doďçnz, inu notrajni eden dragiga sailopili ; eden le bo po-npmf hval, drugi bo fam na febi oliai, tretji bo napol Lah, Kdo br pode krajnzam bukve piial *? Tedaj moremo eden drugimu podati, kar ima flgdni dobro zhi-itiga.

Kâtiri nenifhűjeo, pravio : fila, kar pa gorenzi inu drugi pov desheli budla imenujeo. Lublânez liudelbret, po desheli dila ; haf-obiaten riba nesaMpi nobeden po itranfkih krajih, kader pa režhem: obarjena riba, me bodo sailopili» Takebefedefo nadalaj arenfhmalz, to je jajza v'mafli ; kraedel to je gnedel ; burfel to je kotzhnek, kir je na fhtir kôte vresan ; ŕj-

,v.". %              Xu ' Wi

înoht to je mefniiiâ v? fűki al Y jďoki; rôfh-to je mresha; einbund to je savesana podviza ali potiza 5' fheďla kar je sajemniza al saje-niävka.

Gorenz inu drugi pravio ftakleiv za nameiti flafha* ker je is lia-klŕ to je is giashavne. Nameiti taler pravio dilza al krôg ; mäv-räh je fmerzhek; puf hei je îhopčk ali svesik.

Libra ali funt je noviga snaj-ienja itarim nesnäniga , v' tini fe rajfhi vershem po latinzih. inu la-, hih, kir imajo befede bol lahke sa isrezhi, kakor Nemzi ; ravno tako ' bi jef rajf hi rekel brodet, kakor aimoht«

Per meitih fo nafheni floven-kam , katire fe pridejo kubat uzhit, narbol fmefhne befede, kaier v' novizh flifhio , poftavim : eiurirati, oblavfhirati, gori djati, abtribati, durhfhlagati ; kar bi fe vuner lahko po f lovenfkim reklo : šafukati, obariti, istrebufhid , v-. i&»iU ali YÄeu, prezec&ti,

Sposnŕni, de niimo fhe per ; sadni popolnimofti zhiitiga kuhin-fkiga jesika. Narlaglaj bi meni y' ti rçzhi pomagale gofpodine po desheli, kir fo narblishej per is-virki nefkashéniga flovgnltva.

Satorej perporozhim inu pro-fim, de bodo pervimu sazhçtku dobrovolnô persanefli, moje per-sadevanj© popravili, ter flovçnfko Jtűhino v' en ftanovitni red inu verfto djali.

-                                                                                                                     ■ '

Lubiana i, dan mali travna 1799.

Valentin Vodnik.

'.'.-■

■ .

h S.h u p .e»

m. Rumena shnpa j' knedelni is Sagů Ł

H»iîo, ali vezh libeî puftiga govejiga mela sreshi na resine ali fhnite, jeh po-

Ětolzě, v' moki povalaj, deni v' kaftrolo v'rasbçleno mallo ; perdeni ftolzheněga ' gvirza ali diě'have ; inu pufti, de (eipe-zhe. — Drugiga govejiga mela perdavi po navadi kuhat, sraven en malo ba-sělike inu peterfhila ; ga fpçni, inu ňfo-li. — Kader je uno mefo v' kaftroli pe-xheno, perlivaj od tç kuhane Shape-. V kaftrolo, kakor je fizer navada de fé rumena shupa nai-édě. — ,Sago sberi, operi, inu pofçbej perftavi kuhat na en malo zkifte goveje shupe, de Ce na te-fnim kuha, inn de le rie ras-kuha. Kader je ,Sagô dofti kuhan , ga rçshi s' "izp is lonza na kucdelne ali zmoke

v'fkledo; vii gori rumeno shupo, ka-tçra je fprçdej popifana ; jo obloshi s'ku-* hanimi Karfiolami, inu daj na miso.

s. Ena moxhna poftna shupa.

Peritavi tri polizhe vode k' ognju, kadar vre, perfuj sribane shçmle notri; pufti kuhati tako dolgo, de poftane kakor en god fok. Potem perii en frak el bçliga vina, en frakel kuhane vode od zherneh zhçfhen, lup odleraone,eno trefh/zo fladke fkorie; pufti, de to v-kup.l'he enkrat savré. — V enimu lon-zu poiçbej ras - tepi dva rumenaks, perderŕ Tok od ene temone, en malo ftol-zheněga zukra , iun poi shlizlie moke; iěa to vii uno shupo, dobro premëfhaj, perftavi k' ognju, inu kader yrçti sa-zhne, je gotova sa y' fklçdo vlit, inu na miso dati.

j. Lepodifheza shupa od selifkov.

Vsami fhpargelnov, krebiilize, kî-llize , peterfliila" s' korçnam inu per-jam, endivie, fninazhe, selene, vfe zhedno operi, inu drobno srçshi ; déni v'ionëz, nali vrele goveje shupe,kar je sa kofilo treba ; p'okri , perftavi od.

v

SAC*«*?                      I

deîezh V ogrni, de nebode s' valam vrç-lo, ampak: en mal pogajnalo; zhes eno uro pbknfip al je shupa nozh is sflifh ' vsçla. Zhe she lepo difhi, jo prežedi fkii.s .fitize. ,Skuha j na nji nucleine, al rajih, .al -opezhen kruh ; al ras - tepene jajza.

:;, .;■ ,. i a« ' .'"' 4, Žhukoladna slmpa.

Sa en tri bokale-dershiozh lonez vsami liitir kuhalnize moke, jo ras-te-pi v' merslim mleku, prezedi v' lonez, perlivaj s' ktihalnizo ' mçfhajozh vrçliga mleka, de bopolben; pufli dobro sau-rçti; potlej perdeni pol lotha fiolzhene fladke fkorie ; tri zegle zbokolade, katero fi popred v' vrelim mleku pregnal ; perversi zukra, inu en droblanz irovi-ga mafia , to je putra ; kader je vfe vkup en malo zbala vrejo3 vlî na ope-zhen kruh v' fklçdo.                    ;

iT. Rumena mefna shupa.

Pomashi eno kosň al s' maflam, al s' na goveji shupi pofneto mafijo ; polo-shi v' njo en malo srçsaniga fhpeha, kofhtrunovtga mefa, peterfhila 5 korenja, selene; perii pol sajçmnize shupe; A-a                 po-

4                           S^a^tfs*

pollavi na slierjavzo; kader fe povre, Inu zherzhi, salivaj s' shupo; kader fe je vfe sarumenďlo , nalî shuçe, kar je trcba, püfti dobro prevrçti ; prezçdi fkus fito; fkuhaj na ti shupi, kar zhefh; jo snafh tudi k' ajmohtii perlivati.

6, Pofina shipa od ribjiga droba.

,,;',V:„ ,

V' eno kosň deni putra , ppl zhe« bula j fhatraja, eno; pero lorbarja, inu ribji drob diufiat; kader je riinftan, vsa-mi zhebul inu lorbar ven ; drob pa v' en pifker; ga nalď s' posçbej kuhano grahovo shupo , inu ga pulii dobro kuhati. V ponvi raspufti en drobJanz putra, ks--. der je rasbçlen, sarumeni v' njemu lhtir kuhalnize moke , inu drobno sresan zhebul; s' tim sarofhtaj shupo, jo s'jç-fiham okifaj, otblj , gvirzaj , p er d eni l'mçtaae; jo pufti i'h.e dobro vrçti ; potlej jo vii v' fklçdo, na karkol ozhefh.

. T' Zefarjov jefhpren na shupi,

V en polifhki lonez vbi dvanajft rumenjakov, jih ras-tepi, kader fe do pol lonza naxaftejo , nali shç ofolene mlazhne goveje shupe pod kraj lonza, vie vkup s' shverklo ali fhprgdlo .dobro

ras-shverklaj. Nalij eno kaftrolo s'na pol vrelim kropam, üukaj uotri-ipoftavi sgoraj imen vani lonez s' rumeriakmi inn shupo, ga pokri; s' vrçno, inu pufti na sheriavzi vrçti; kadec je v'-terdo kuhano, fe to imenuje zefarjov jçfhpren. Is lonza ga s' shlizo rçshj, de podobo od njç dobi, ga na fkiçdo pokladaj ■*,naju vii al mefno, al poftuo shupo, inu daj: na miso.

Zefarjov jçfhpren fe'sna tudi tako narediti: v eu pif ker déni dvç shlize zvçtne moke inu en mafsélz fmçtane, dobro smçfhaj; potlej perdeni dvanajft rumenakov, ofűli, supčt rastepi. Pifker pollavi V na pol vrçli krop v' kaftroli, vfe vkup na sherjavzo, de fe fkuha; sadnizh de vaj s' shlizo na i'klçdo, kakor je'sgorej rezheno. — Zhe pak hozbefh zçliga v' sliupo djat.i, morefh en drugi pifker s' putram dobro namasat, to. v' pervini pifkru narejeno mefhanje notri preliti, imi kuhat perita v-itt., kakor sgorej. 5Se bo rad od pifkra lozhil. Ze-liga dçnei'h v' fkiçdo, najn pa shupo.

§. Shupa od seli/k

Obloshi eno kaftrolo, ali koso na dnu s' putram, noter dem zhebula, koren-

6                        &i!^&*

reiija, peterfhila, uŕ kofze. srçsaifg* mela govejiga, telçzhjiga, iuu perecni-ze od kopuuov ; ^"e vkup poftavi na sherjavzo, nepokri , nizh «e mçi'haj. Kadar fé fpodej rumeni, perlij eu malo goveje shape, inu.pufti diaftat, dokler je sadolti nuneuo. Po tçm ' salě j f shupo * pulti dobro prevrçci, prezç'div'en lonez, po ("nami maft, iuu vlij v'l'klçdo na opezheii kruh- Srçshi kiiěize, kre-bulze, korenja, înu peterfhila na drobno, kakor fe îiudelni rçshejo; tç selifha peritavi na zhifti vodi, de savrejo; potlej jih na refheti ozedi, inu v* shupo fkusi fěto pretlazhi. V to shupo snafh tudi djati en kof kuhaniga telçzhjjga me-fa per kofti; al perfni ko fez od kosli-zha,' ali jagneta; mlade pil'beta; al kej drugiga ; inu tako na miso dad. —- Tudi je ta shupa dobra k' drugem iedçm., de fe jem s' njo rumena farba da.

p. RUmena shupal '

Rasrçshi govejo maft na tanke rç-si'ne; s' njçmi obloshi dno eue kose, inu s' nekatçrem rçsfnami fhpeha. Srçshi eno libro foknatiga mefa ne oprani-ga na tanke rçsi'ue, ga potoězi s' nqsho-vim robam, obloshi v' koso; en malo

zhe,-

zhebiila, nagel sh'biz , kólfb'ize, na.kof-xe srçsane irovérepe; pollavi na slier-, javzo, pokrij, pufti dinftat. Kader je1 she rumeno, potrei! s' eno peftjo moke, pufti rofhtat, iau med rofhtanjam vçduo mefhaj. , Potlej salîj s' dobro ne preflano govejo shupo, iiiu pufti dobro \ vi?çtî. Stolzi eno zhetert libre raandel« nov , .déni dinftauo meib is kose v' moshnar inn ga ftolzi dobro mej mau-delfli ; vie vkup déni v' koso nasaj, pulti i'he en zhaf vrçti, preže Ji i'kus lito; zhe je shupa pregofta , vlij ficus iito druge zbiite shupe, de l'č ta kahani drob prepialine. Gvirzaj s'- flikapletam, ftolzhenim nagel shbizami ; (oli , kar. je yyjmv ; pokrij , pollavi od d-elézh k' og-iiLi, de «ebode vezh .vrçia, ampak le en malo poganjala. .

Na leto shupo fe dene , kar bom ,. sdej povedal : i) ras-ie kaj na drobno pol- libre telezhiga mela; frçdizo ed sěstole namozhi v' vodi, ali v' měeki; jo oshmi; tudi nçkej govejiga musga, eli tanko ajurirano. jajze , sa en oreh pu tra; vie vkup drobno räsviekaj. 2) V' eni. fkledi prernefhaj sa eu oreh. fi-qviga mafia ali pu tra, noter ftrefi to po-preji'hno iskanje, ftepi dva jajza, jih gori vii , potreti s' Uolzheuiiii ufigel

shbi-

shbizŕm», inu fhkaplçtam; sadnizh oib-li. — 3) Od tçga vfatni dve. fhlize prozh, ina naredi klobafize , inu jeh izri ali

Eehej ; ali pa knçdelze , inu jih fku-aj. — 4) En malo telezhjiga kuhaniga vimena, iuu dva prçshelza srçshi na kofzhike, versi v' fkledo, inu dvç slili-ze fmçsane , tudi nekej moke sraven, vfe vkup dobro smefhaj de pollane kakor mehko teftó , pomashi eno kosizo s' fro vi m maflam, v', njo poloshi to te-ilo-, pollavi na eno frçdno sherjavzo, pokrij, na pokrov denisherjavze, pulii, de fe pozhafi rumeuu sapezhe.. 5) Ras-fekaj en malo mersle telçzhje pe-zhenke, kapar, inu govejiga musga; to deni v' koso, perversi en kofzhffc mafia , eno pçlt drobtin shemle, nekej , arçsaniga lupka od lemôn, gvirza , kapar j foka od pol lemone; pufti na sher-javzi dinftat, perlîj en malo vina, vender ne prevezh, de aebode prerçdko. Kader je dinftano, pofěavi na Hran ohladiti. 6) Vsami zvetne moke na dilo, sdrobi eno zhetert libre fro viga mafia na moko; v' fredi naredi jamo; vbi eno jajze noter,.ofolî, perlîj vina, al flad-kiga mlçka; naredi teftó, ga svaiaj,de bo sa en noshov rob debelo ; na svala-no tefto naftavi fcupzlűke od tiga Nr. s*

po-

\

»^ě^a^                       9

popifätr.ga fçkanja, -katero le je v'kosi ohladilo, okol kupzov pomashi s' b§la-kam; vrçshi s'pitnim glasbam vfaki ků-pez ven, inu savi] vkup, kakor le ěia-losheue pai'hterěze dçlajo. Pohaj jeh v' piaf H lepo rnmeno, inu ne prenaglo. —-Kader je na fklçdo dçvati, vlij rumeno shupo na öpezhen kruh ; v1 fredo fklede pofiavi■•flanzot' Nr. 4, ali pa s'fhpetom navlçzhene pezhene golobe, al kuhani-ga kopirna ,'puto, al rumeno s' kólfhi-zo vred dinflane fmerzhiké to je mav--iahe, Okol nâftavi knçdelze , al kloba-fize Nr. 3, per kraji fklede pa pai'htç-tize Nr, 6, ina daj na mi&o.

10. Pemfka shupa.

! Sreshi na p©dolgafto , šele, kolerabe, lafhke brokole , korenje, fpargel-ne, kavlč,rçpo; déni kuhat, de fé vie obari ; potlej peritavi dinftat s' frovim roaflanr, inu ■ selenim graham ; potem salfj s' govejo zhifto-, ali rumeno shupo ; gvirzaj, ofoli, inu jo na opezhen kruh v' i'kledo'iialďj.

iz. Olio shupa.

Naloshi v' eno veliko koso l§pe go-: ss. '                                         ve-

19,                       CPtsPSie*

veje mafti, al pa fhpehaj tudi srçsani-ga meta telezhjiga per vratfni, pežhcn-ke, ali kar pezheniga oftane od kof h-truua,'kopuna, Basanta, jerebiz, sele-nine, obrovta, en zhebul, rçpo , korenje, peterfhila s' korenino, selene, mufhkâplçtâ ; déni dinftat na šherjavzo, dokler lçpo farbo dobi. Kader sazlme pokati, perlij shupe ; kader je rumeno, naif goveje shupe, kar je trçba; pufti pozbafi vrçâ, dokler fe mefo, inu fe-lenje omezhi; potlej prezedi fkufi lir to ; zhe je. pregofta, perlij fhe goveje shupe, inu J9 daj na mi so.

v Zhe ozhefh is nje sholzo narediti^' pofhäffii vfo mail: is njç ; pufti jo ohladiti , ras-tari notri dva jajza s'lupino vred; potlej jo perdavi na mozhno šherjavzo; jo mçfhaj , dokler sazhrič. vrçti ; kader en malo povrč, jo prezç* di fkusfico; fupçt lia šherjavzo pollavi, vçďlno mefliMJ, pufti vrçti, dokler fe sgofti, de ie kose perjçma.; glej pa., de le ne pertmodi. S'to sholzo snafh brodçté', inu druge jçdi bçliti; tudifeboj fia pot vl'çti ; kader ne dobifh shupe v' ofhtarii, vsarai en malo tç sholze v' fklçdizo, perlij kropa, premçfhaj ; imafh «lobro shupo,

«

is. Mandelnova skďipa..

Slçzhi mandelne, jih ftolzě, perde-ni enmalo vode med tolzhenjam, de ojlaati nepoftanejo. Poloshi jih V koso s' mietano , en malo f ladite i'korie sraven. Kader savrô , prezçdi i'kusi iěto, perdeni kej dil'iViga, inu zukra» dva rumenjaka; dobro presheni s' shver-klo ; pojavi na sherjavzo, kader ozhe vrçti, le vii e na pii'iikote,, al na opezhen kruh.

13. Shtipa od rudezheh jagod.

Jagode sberi zhifto ; na en polizh jagod na li j en frakel vina, inu en frakel vode, peritavi jih knhat; kader (b kuhane, jeh presheni fkus gofto zedi-lo; potlej déni fpçt kuhat, inu en malo vino, inu zukra sraven. „ Kader v' fklfdo vliefh, deni po verhu opezheui-ga kruha.

Ako ozhefh zhifto shupo imeti, vlij kuhane jagode na tanko ruto, inu lç en malo oshmi, ale nepojde gofha fkusi. Naraçft opezlieniga kruha fe sua-jo tudi zukreni kruhki na shupo nalo-shiti, po tem, k" ja she v' fkledo dja-na ; tudi opezhen kruh fe more potlej

na-

Ď2                            S^S^Ě^

/

naloshitf ; de k'dnu ne pade, zhe ni morebiti v' mafia pezhen.

IL Sminate J § d i»

. 14. fthmafhen- ali filan ohravt,

Ohrovtove glave otrçbi, inu peritavi fkuhat, ne preraehko, de ne raf-padejo , kader fo kuhane , isrçshi to irçdno veli,-de bodo votle. Sa taille namafhďti srçshi pol libre telçzhjiga mela na rçsine, sôeri ven koshe inu kite; namozhi' v' nileki beliga kruha ; ga osh-, rai ; narçdi is treh jajz ajnriranje (to je: jih vbi V i'klçdizo, smçfhaj, déni V kosizo na en malo mafia, pollavi ua sherjavzo, mefhaj, de gofto pollane, vender ne preterdo*) To is ohrovtovih glav isresauo preshmi; dalej vsmi en malo musga,- vfe to drobno vkup rasrç-shi, ofoli, perdeni tri kuhälnize kifle fmçtane, inu dobro premefhaj. S' tim ' mçfhanjam namafhi ali filaj ohrovtove glave. Pofebej déni fhpehjt, al malli od

-8?-

s^a**^                       13

goveje shupe v' enň kosö , inü dva űroka zhefna ; na to poloshi ohrov'-tove glave v'koso, perlij eno sajem-îiizo goveje shupe; pokrij, ptifli na sherjavzi tri zheterti ure dinftati. ~ V eno Mrugo kosizo deni malia nâ sherjavzo, kader fe rasbçli, deni moke inu ribaniga kruha notri, de fe sa-rumenî ; potlej perlij goveje shupe, ânu pufti dobro vresi; to je-po nemfh-ko en ejnbren, aii preshganje. — ' Kader ohrovt na fklçdd devai'h, ga poli] s' tim preshganjam, inu pulii ine v' fkledi na sherjavzi vrçti. — Na poftne dneve .vsami nameft mefa eno kuhano inu otrebleno ribo , "inu namili musg» vsami froviga mafia , ali pa rakoviga filtra.                   \

r$. Namafheno frovo šele.

Teirde fçlnate glave, v' sredi ven isrefhi, de bodo enkolko votle, peritavi s' enim kofzam shpeha napol mehko kuhat v' lonzu ; kader so napol kuhane, . jeh ozçdi. — Nekej glav perhrani sa namafhiti, nekej jeh pak drobno srç-shi , perdeni ras fekaniga fuhiga, al telçzhjiga mefa ; mefhaj nekej mafia» ■S?" Bief liano maflo vbi nekej jajz, vkug

H                        s^s^s^

dobro vmefiiaj; y'to déniribanga km, ha, i'hknplçta, fhtupe, inu foli ; vfe to vkup smçfhaj, inu s' tkn namafhi selliate glave; nekatere sçlnate perçfa od-beri, de siijiipi savçshefh glave, kader fo namal'heiie., Potlej je.h de.rîi, de fe mehko fkuhajo.— Pomas.hi eno fklçdo s' froyim maflam, v' njo vloshi te meh-ko kuhane glave, po verhu jeh enkol-ko krisbam prerçshi; sa polivat naredi is fro viga mafia, kifle fmçtane , inu mufhkaplçta en sofs; s'tîm polij glave, inu jeh pufti en zhaf y' fkledi nadsher-javzo vreti.,— Na poftne dnçve naredi mafkenje is rib, §häb, ali rakov na-mefti mefa.

16. Ncwiafhene ali filane kolerale> u

Kolerabe fé olupio, nŕ verhi en pokrov odrçshe, is iďçde fe isrçshejo, inu votle naredç, Isrçsanje pofçbej drobno ras-fçkaj, v' frovim mafli fpezi; med to vbij na vfake dvç kolerabe eno jajze inu eno shlizo mleka, en malo ri-baniga kruha, mufkaplçta , inü foil; to mefnaj , inu s' tim namafhi svotlene Kolerabe, pokrove s' çrejo goripovç-shi, inu na mefni shupi fkuhaj; shupo ilari gofto s'ribanim kruham ;. kolerabe.

slo-

fi^5!;^«^                         

sloshi na fkiçdo ,. porçshi niti, prozh., poHj s' shupoj ina s' peterfhilam en^ tnalo obloshi.

17. Sparg&lnű

Spargelne operi, povçshi v'fnop-ke 5 jih naravnoft perrçshi sadaj na rito vji , imi fkuhaj na zhifli vodi v* mehko. Kader fo mehki, jih odftavi, vodo odzçdi. Sa polivanje vsami rumenaka od jajz , pol shlize bçle moke, eno shlizo vode, to mçfhaj v' enim pifker-zi ; potle perlij enmalo vode, na katiri fo fe fpargelui kuhali, tudi en kofzbek putra, mufhkatzvçta, foli, zukra; peritavi k* sherjavzi, vçdno mçfhaj, dokler fe gofh'ti sazhnč, pa nefm§ vreti. Potle fe otlazhi ena limona notri kolikor je treba, fe premefha, ďnu na fpar-gelue polie j katîri fe popred na fkiçdo raslos'he.

; Polivanje snafh tudi tako narediti: poloshi en kofez froviga mafia v' kofi«. zo, ga rastopi, permçfhaj bçle moke, preden fe sarurrieni, (Jeni ene shlize vode sraven, premçfhaj, inu fkuhaî; kader vrč, perdeni muf katzvçta, enmala froviga mafia, mçfhaj, dokler fe maflt lastopîj s'tim p ou j fparg«lD,e.

i6                         igr^sffaa^

i8- Seleni grah tf /metani*

Mlad seleni grah déni s' putram , žu-kram, inu enmalo foli'Vkosi na sher-javzo dinftat ;'pofçbej rastepi tri jajza, deni jih V en irskel frjnçtane, perdent eno shlizo bçle moke, s' ti m polijgrah, pufti ga savrçti, pode je dober sa na miso nefti; snafh tudi karbonade najn djäti, akoOzhefh.

III. Kuhane , Dinlďane , Nadevan® jedi od ni eia inu peretnine,

. ig. Temfani golobu

Golobje jgtra, ferza inu shelodzs drobno rasfçkaj ; deni na nje froviga mafia, jajzhne rumenake, ribani kruh, mufkatzvçta , inu shalbla ; mçfhaj, de - poftane kakor.rahlo/ teftó ; s' tim napolni golobam krefe. Poloshi jih t$ koso, pokrij, pufti jih pezhi j obrazhaj, dokler fe rumeno sapezhejo. Pode perlij goveje shupe, potrçfi mufkaę orç* **                                   ha,

ha, srcsam lup od lemon, tudi kapar, zhe ozbefh ; rau pnfti jih pokrite d» dobriga tçmfati. Sadnizh déni na fklç-do, potrçfi s' ribanim kruham, inu ob-lij s' na mafli sarumenéno moko.

so. Telezhj» mefo na franxoslto visho.

Narçshď vitraftiga tčlçzhjiga mefa na bleke, ga potolzi s' noshovim ro-bam, de bo mehko; sloshi ga v' kaftro-lo , v' katiri je poprçd nçkaj putra ras-topleniga, vçdno mefhaj, de fe telçzh-je mefo nepershgč. Potlej sreshi nekaj pçfč na Chipe inu enmalo zhebula, versi notri, inu pufti, de fe rumeno sa-pezhe s' telçzhjim mefam vkup; po tiro perlij goveje shupe kar je sa sôf trçba , déni notri foli, fhtupe, nsgel-noveh shbiz, mufkat oreha , dva lor-barjova perçfa, enmalo jçfiha ; inu pufti vrçti, de fe mehko i'huha.

si. Jufirige is telezhjiga mefa narediti,

Vrçshi beliga papirja aa okroglo,

kakor je f kleda velika, na katiri poide

jçd na miso, ta papir pomashi rieieîo

s'frovim maflam > to je putram ; rreshi

B                       en

38                   a^58^

eli kofez prataftiga telezhjiga'mcfa, ga sfçshi na take kofzhike, kakor fo auftrage, tolzi jih s' iiosbovira herbtam , tfasleshi «a papir, potrefi s5 ribŕuim kfu-ham inu mtifkat zvçtam; pollavi papir »a rolěi nad flabo sherjavzo , pokapi s' fokam od lemone ; kader Jb. pezhenlj déni papir na fklgdo, daj lia misa; bodo mettili, de fo auftrige.

' " ■'■•.'' ss. 'Pi/hein s' rakmě namafhent V kre*

novim sufi*,

Rake fkuhaj ě ňtrebi vratove, jih -drobno rasfçkej. Nsmozhi v' mleki beli-ga kruha*' vbij notri jajz, kalikor pi-fhet, tulîko jajz, detii notri rasfçkane rakove vratove, ofoli, inu vie vkup dobro- prertiçfhaj inu presbeni ; pc»tle Vsemi otreblëne inu podfeshene pifhčta, jih fikj, savçshi j tta raslim natakni , inu pezi, kakor le filane pifheta fizer pezftejo, .med pežhenjam jih polivaj s* rakovim nutram; m puter fe tilco naredi : všaroi siiivote^ noge, inu fhipavnize od . skoraj iroenovanih kuhanih rŕkov9 ■Jih ftoizi v' moshnafji» vfe Vkup denî V koso, sraven eno kepo froV'ga' mafia , coltavi na sherjavzo, mefhaj, kader

Č^A^Ra^'                            15 "

der fé puter ftopi, deni na ruto, prestali v' eno fkledizo fkusi ruto , to je rukovi puter ; Kofti iüu kar v' ruti ofta-ireife prozěi yershe; s' unim presliçtim putram pa pňlivaj pif lieta, kŕder fé na rasimi pezhejo.

Timzhafi perprav! sôf sa pifheta v' fklçdi politi. Sa ta sôf déni en malo popifaniga rakoviga putra v' koso na sfcefjavfco, notri eleni naftergaiiiga hri-na* enfnaěo foli, dve. sďilize bçle moke, n-çkaj imitane, jmÉi vrçti; kader fo pifheta pezhene, jih déni na fklçdo, poli j s' tini Maj popilŕnitěi sófam , aSii űa'y ita miso*

■šj. Gcpiye mefotfsvaMk,

Srçslii puftiga govejima ětiefa na flofliiiate resine , potoizi jeh prav na mehko š^uoshovim roham. PofçbeJ vsami fhpeha* enmalo;■■ peterfhila * na»

felsbbfž, fhtupe-5 foli, jüü eurnaďo Iti-a ali zhefna | tç fivari vkup rasďçfcaji inu na goveje blekč naloshi, potle fih Ďkup savi i saf hpÜi, na tizhji rasftifo natakni, per ognu obtazh»j, peži, Inu s* putram inu icfihain polivaj, ^ezhen© sloshi v fklçdo, polě en sof na nje » inu daj m mjsoj

8# . ,"

2®                             t**S^S*t

34. Feflfatfki klobafe.

Vsami tri libre govejiga mefa, inn eno libro goveje mafti perledvfzah; Goveje fé fkuha , maft pa lç farno obari. Potlej fe oboje prav drobno rasfçka, sa en kraj zar bçliga kruha v' goveji shu-pi rasmozheniga inu fpçt oshçtiga sraven dene, tudi fol, fhtupa ? ftolzheni nagelshbizi, ipu majeronove plevize. Is tiga fe klobafe v' debçle maftne goveje zheva nadelajo, obarç, enmalo prekate. So dobre v' sçli ali ohravti pogrete, ali na frovim mafli v' kosi pe-zhene. Morejo v' kratkim pojçdene biti , fe nedershf dolgo.

45. Mushganove fvinfke klobafe.

... Pufto fvinfko mefo imi fvinfko pod-trebufhmo fçkaj prav drobno. Potle déni sraven fvinfke mushgane ». enmalo srçsaniga lupa od lemôn, ftolzheneh na-gelfhbiz, difbave, inu foli. Klobafe nadelaj v' fvinfke zhçva, obffě v* dim tri dni ; jeh pezi v' frovim niafli t al kuhaj V ohravti, «çli, ai rçpi,

as.

:a6, Shpehovi griefovi xmoki ali Knedelnu

Vsami en mafelz griefa , dvç n% fhtirvoglate kofzhike srçsane shçmle, eno rçs ali unzho raspufheniga fhpeha, seleniga srçsaniga peterfhila, na vie to eno sajçmnizo vrçle goveje shupe gori-vli, dobro premçfhaj, hitro sakrl , de fe sazukne ; potle ofoli , vbi pçt jajz. notri, vie premçfhaj ; is riga dçlaj zmo-ke, jih kuhaj pol ure na goveji shupi; deni v' i'klçdo , poli s' enmalo goveje shupe, naloshi okrog ene resine mia-diga preflijzha, inu potrefi s' drobnakam.

37. Folavfki jesik v' goshuvji.

Skuhaj volovfki jesik na olbleni vodi, potle ga olupi, po fredi ga nara-sen prerçshi. Pofebej vsami eno pçft goshuvja ali hezhepezh, ga f kuha j mehko, presheni fkusi fitze , sraven deni goveje shupe, en kosarz vina, eno shli-zo jçfiha, lemonoviga lupa, ftolzheneh nagelshbiz inu zukra ; deni V koso kuhat inu sraven en kofez froviga mafia» Ta sof vil na jesik V I'klçdo.

38 •

â4                            l^t^jrfP»

&8> KraUvo govej® mefa ( boeuf royale.)

Vsamď en kof govejiga pratnatiga inefa, ga navlçzi to je nalhpikaj s' fpe-hâm, jcateriga fi podolgafto rasrçsal, inu povalal v' drobno srçsanim peter-fhilij zhefni, fhtupi inu v' folL To na-vlçzheno mefo déni v' kofo, kadre pokrov dobro sapçra, pokrl, de duh ven ne pojde. Na dno kose naloshi tanke rçsiue od fhpeha, sraven deni eno zhe-bulo, v'. katiro fi Uagelshbize nataknil, ene perefa lorberja, en fnopek peter« fhila, krebulze, inu korenja. Ob ftrani i kose, inu verb. mefa fe tudi s' tankim 4hpeham obloshi, inu potrçfe »' difha« vo, kar jo je oftalo od fhpeha,- katiri-ga fi narçsal sa navlçzhenjč inu v' di-fhavi çovalal; tudi fe dçnejo sraven e-ue fhtir telçzhje noge zhçdno omavjha-ne. Sdaj-pokrě koso na tanko , portavi na flabo sherjavzo , jo pçrkladaj pozha-fi, inu pulii na sherjavzi fhtir iuudvaj-fet ur. Potle perii en mafelz zhevmga vina, en kosarz jçfiba, purti ene ure vrçti ; po tem vsami melo ven. Raste-pi jajzhniga bçlaka, de fe fpeni, ga permçfhaj V shupo,. katira je v'kosi, de fe fehifti, Potle )o prezçdi fkusi

ria-

ruto , berkle versi prozěi ; operi koso, poloshi fpçt nňtri melo, prezejetio shu* po vil gori, pufti en, zhaf dinftati ; na to visho je kralçvo melo narejeno, Ono je lepo mu dobro;.farno to je trçba fkerbçti, de sherjavza je smirej fiaba., imi de fé pozhaii dinfta,

.....

s?, Divji preßzh,

Odfçkaj oil omavshane prefizhove glave fpodni dçl , to je zhelufti , ina jesik; rivez ofnashi, mertvo kosho lçpo otrçbi, inu vlb glavo operi. Denijo.v' pifker, sali en dçl vina, jçfilia inu vode , perdeni foli , difhçzhiga selenja, lorbarjoyo pçrje, zhebula, zhefna, korenja, selene , peterfhila , lemonoviga lupa,'brinja, difhave aligvJrza; peritavi kuhat, de bo mehka; kader je sado-fěi kuhana , pogerni bçlo ruto na eno fklçdo, pollavi gori na njo is lonza vs^to inu ozejeno glavo , obloshi s' ro>-sharai, al s' perjam od peterfhila, al od potneranzh. — Se sna tudi v' zher-nira brino vim sofi to je poli* ki na mise dati, ali pa v' povrçtini to je v' foisni,

30.

*4                         t^i#*«^

$•. Divji petelin v' polivki.

Divji petelin ofkiiben , ofnashen , ; inu îstrçblen fe navlçzhe s' fhpeham, fe | dene v' koso dul'hiti ali dinftati, dokler poftane mehek inu rumen ; pofçbej fe naredi sof ali polivanje is olivk, al ka« par, al brinja, inu najn polie.

gě. Łferebize v' lafhki polivki.

Pezi jerebizo na rashnt tako, de bo mehka inu fozhna. Pofçbej déni v' eno kôso olja, ozri na tim olji fçkane jçtra inu shelodez od jerčb/ze, potle perii jeQha, vina, inu shupe ; kader to vkup savrč perdeni srçsaniga drobnaka, difhave ali gvirza , limonovga lupa, prezçdi to polivko fkusi fico v' eno drugo koso , rasrçfhi fozhno pezheno jerebizo na zheteiti, deni jo v' to polivko kuhat, perdčni fardeje, inu froviga mafia. Kader je mehko, deni v'lkledo, oshmi notri foka od lemoue, inu daj na miso.

39. Sajx, al Łpereb v' ojlnati polivki.

Sajza , al Jerçba na rashni foknato pezheuiga deni v' koso, v' katiri fi per«

pra-

pravil vrçlo polivko is ojla, vina, le^ monoviga lupka ,_ zbebula , zbefna , fç-kaniga plezha, difhave, inu perlice goveje shupe; v' tim lia j fe do mehkiga kuha; sadnizh pertrçfi inu permçfhaj enmalo moke , pufti vrçti, inu V ti polivki daj na miso.

33' Bfheta ? al golohi v' zherni

folivki,

Kader jih sakolefh , perftrçsî kri v jçfîhi v' eni fklçdizi inu kri s' jçliham vkup pomçl'haj. Pifheta al golobe deni v* koso s' frovim maflam, de fe navsa-mejo, sraven enmalo peterfhila inu difhave ; pofçbej fturi eno preshganie s' enmalo zukram , to deni zhes pifheta al golobe, perii rumene shupe, zher-niga vina , pufti pifheta al golr.be notri kuhati, sadnizh deni sraven kri v'jje'fi-fci, foli, inu foka od lemone, pufti fhe enkrat savrçti, daj na miso.

34. Telezhje s' kumarami ruminiti,

Telçzhje mefo rasrçshi na majhine kofze, operi, deni V koso, ofoli , en kof froviga mafia, mufkatzvcta, eue

resine lemone, enmalo shupe, ali pa

vode, imi iďove In plene na;kolçfza srç-, sane kumare, katire fhe nimajo pefhčk,-

vie vkup palli v? kosi na slierjavzi fé - rumeni«, dokler je mehko, \P.otle per«

ti'çff drobtin od bçliga kruha, imi déni

v' illeso,

J51. Polfki jesik,

Mehko kuhani jesik olupi, po frç- j di pokolgim ga prerçshi ,. pulosJii na mrçsho ali roďh, potrefi s' beluga kruha drobtiiiami > pezi do ru m eni ga na siierjavzi ; v' kosi narçdi pofebej,preshgan-je , pedi slmpe iuu jçfiha, dva lota'zu-kra, zibçb , vajnperlov , mandelnov srçsania , ina difhave, to pufti savrçti; turna j notri poioshi sarumeneni jesik, naj fhe savrč ; pode je dober sa na miso daci,

$6. Eapűn s' aufirigami.

Spezi kopuna na rashni ; pofçbej naredi polivanje v' kosi od fro viga mafia eno uiizho , <jveh lutov bçle moke inn fhtirili rumenakov; mafia rasbçli"v* kosi, potle vmçfhaj moko inu rame-/ jiake ; perii eaq sajçmnizo goveje shü«

pe,

tě^^^i                         27

pe , enmalo bçliga vina , tri resine le-monoviga foka, ftolzheniga mufkatzvç-ta, inu pçtdefçt is lupine potçgneneh auftrig,sadnizh deni notri, ktU" Te od ko puna v' pezhno ponvo natezhe. Ta polivka fe na sherjavzi v' kosi smirej m^f ha, dokler vrçti sazhçnja ; takrat fe dçne v' eno fklçdizo pofçbej, inu da na miso, de 30 s' shliz-o jemlejo na kopu-na, katiri fe pofçbej pezhen na fkledi da na milo, inu tam rasrfs^e,

' g?. Kaputt sy aufirigami nadevan inu pezhen*

Nekej froviga mafia sgrej v' kosi nad sherjavzo, notri déni tridefçt. auftrig is lupine islçzheneh, ribaniga kruha, inu mufkatzvçta ;'rfe to pa nefmç pcevrozhe biti, ampak lç enmalo isgrç-to. To smçfhaj inu v' kapuua hade* vaj, ga safhij-s' fhpeham navlçzi, inu na rasimi pezi. Pofçbej fturi eno poli' vavko, vsarai en kofez froviga mafia, , dva lotha moke, eno sajçmnizo goveje shupe, enmalo bçliga vina, fok'od ene lemone, inu pçtdefçt auftrig, vfe-v' eno koso na sherjavzo, kader to vkup vrč, deni notri pezheniga kapuna, de enkrat sa vrč i vsemi ga ven »a eno fklç-

v .■■- . '

28                             9^S^*^

do ; pofçbej vfami v* eno ponvo fhtir rumenake, na nje déni enmalo gorke polivavke, smçfnaj inu v' polivko per-mçfhej. de enmalo vkup savrč , ter to vfo polivko zhes kapuna v? i'klçdo vii.

38. Raxa v' hrinu

Razo déni v' frovo maflo v eno koso na sherjavzi pezh, de rumena poftane, ona more poprçd ofolena biti. Kader fe rumeno sapezhe ; perii enmalo goveje shupe, inu ene kolçfza od ler-mone , de fe v' kosi prekuha. Kader je mehka, fe notri pérdçne drobno ribani« ga hrina , en kosarz bçliga vina , eno mervo jçfiha , lemone , mufkatzvçta, inu en droblanz v' moki povalaniga lro-viga mafia. To fe enmalo pokuha , inu v'ďklçdo dene,

J9« Prehojeno kravje vime,

Vime fe tri dni foli, inu narvezh fhtir dni v' dim obçfi, de poftane ru-mçnkafto. Pode fe fkuha, na kofze srç-she, inu v' kuhano rçpo dçne.

40«

a^s^:-?^                       29

4». Divja rasa s' polivko od far deh

Divja raza fé navlçzhe s* nekatîrmi nagelshbizami, pezhe na rasimi, poliva frovim maflam, lardçle fç ofhohta-jo, v' pezhno ponvö denejo ; katira pod razo ftoji, de fe v' njo natçka, inu s' tim fe raza med pezhenjam gtffto poliva. Kar polivke oltane 9 fe zhes razo v' fklçdi polie j inu na miso da.

41, Dobra jed imenvana : Sromŕk.

Vsami en bokal froviga mlçka , sa en krajzer bçliga kruha namozhi ga v' tint mlçki , notri vbl devçt jajz, tri shlize moke , vie dobro smçfhaj. Srçshi pol libre fhpeha na tanke bleke, eno libro fadja ali jabelk tudi na fhipe srçsa-ne , pomashi pezhno ponvo frovim maflam , obloshi na dno fhpeham , potle s' jabelkami, potle fpçt eno lego fhpe* ha, pa eno fadja, dokler je vfe raslo-shenp. Potle fe na verh vlič mlçko s' kruham, jajzmi, inu s' moko, kader li vfe dobro rastçpel, inu pregnal. Sem-terkje na verh naloshi kofzhike froviga mafia. Sadnizh poil»vi v' pçzh ? ker fe kruh pezhe.

IV,

JO                              Ď^ĎS^ÎS^

wp^^^B«^pqpBMCTiy»wiMiMBpwwg*p* wwmww

IV. Sofsi ali Polivke.

Polivka je doftilirat bolfhi, kako* j? d, h1 ka» dri fé dŕ;' iiçkaj fmo jeh šhc popifsü , sdaj bomo fhe druge luhili j katire fo per vfake shlaht jçdeh ' dobrs.

4Ł, Polivka > ali jo/*» dobra psr vfeh jsdeh* ,

Rasbçlď froviga maila;;7V kosî těŕ slě.erjavzi 9. permçi'haj ribaniga kruhas dokler le dobro sarumenf, pel] goveje shupe> ěnu vina > perdeni nagelshbiz ŕ zukra, drobno sr^sauiga îupka od le* mon, iuu na kolel'za srçsane letnone vie to naj le kuha s dokler le enmalo sagöfti,

■43% Foîivkâ od käpar h' "pežhiHtnu mtjű al pezhinem ribami

Mefěiaj v* kosî enffiaîô'frioke, dvä tflvmenaka, en ko fez 1/roviga fnafläy de fe dobro vshehe ; perdehi rrfofkatzvçta» en pero od iorbarja, podolgim rçsan

s^^ď^                         

iu pek od'temone j zukra , kapare, inu goveje slmpe. Portavi nad sherjavzo, mçfhaj tako dolgo med kuhanjam , dokler te s ago ft*.

$4, HoUendarfki saß

Deni v koso frovigŕ mafia : eno grebo, ga raspufti- na sherjavzi , per-îiiçfhaj moke , inu rumemtke od iajz tolika) j de le enmalo sagoitě, 'naftefgij runieniga lupka od lçmoii na zukri, de-lii notri s' zuktam vred,-inu.-lemonovi» ga foka» Potle dobro rasmçfhaj, perii vina inu vode-, zçliga mnffcatzvçta, ser» na od popra 1, eno lorbarjpvo pero, vçd-iio me'fhaj bad sherjavžov dokler portane goftiato. — Ta polivka le da al k" pezheiiim., al-kuhanim .je'dçm od peret-ď.p'ne, al h' obarjenem i'hukam, inu drugem ribam»

45. Polivanji od fafdel Mu auflrig,

Rasfekaj fardele na drobno, deni v* koso s'iroyim matěani,, mçfhaj nad sher-javzo 4 kader fe raflopi 5 prepiifti i'kusi fitze v' eno drugo koso | graven deni fok od temone » ftolzheni mufkatzvçt, i'htupo, in» dobro govejo shupo, al pa

vir.

32                       s^s^sJ*

vina namefti shupe, inu ribaniga kruha. Vie to mçfhaj nad ilabo sherjavzo, perii shupo, katirŕ fe natezhe v' pezhno ponvo od pezhçnke, hin sadnizh déni sraven islçzhene auftrige, pufli dobro savrçti, inu s' to polivko kupuna ali druge pezhene jedi pulě, kader jeh na fklçdo dçval'h.

46. Draga polivka od fardel.

Srovo maflo, shliza moke , rume-nak od jajz, prav drobno fçkaue far-dçle , mufkatzvet, lupek srçsan od le-mon, goveja shupa, malo vina inu jç-lělia fe peritavi v'kosi na sherjavzo ; mçfhaj dokler fe sagofti , oshmi lemono notri. Ta polivka je dobra k' vfem pe-zhenem jedem, tudi k' ribam.

47, Hrin*

Naftergaj, al naribaj, al srçsaniga na kolçfza ftolzi; peritavi ga na shupi v' koso kuhat, perdeni ribaaiga kruha inu froviga mafia. Katir ozhe, de bode hrin hud, ga nefmç dolgo kuhati, tudi ne prevezh mafia vajn djati.

Hrin fe tudi frov sriban, s'jefiham polk, inu enmalo zukram premcftmn »a miso k' meli daje,

a^s^t^»                 . 33

. •> j Ehe je hrin prehud, fe sna dalaj kuhati, enmalo vezh moke perme.fha« ci, inu mleka ene shlize gerdjati.

4S' Mer sla selena polivka, aH soß

Terdo kuhaneh jajz rumenake ras-meli na drobno, potrefi s' zukram, poli s' jefiham, permef naj drobno srçsa-niga drobnaka; daj na miso k'mefti.

4P,. Gorka selena polivka.

Stolzi peterfhila inu krebulze -v* ftopu ali moshnarju, de fok da ; deni froviga mafia v' koso na sherjavzo, ka-> der je toplčno, deni ftolzhenň selenje s' fokam vred notri é- pertrçfi moke. smçfhaj, pufti de te ozrč , peril goveje shupe, pufti dobro fkuhati. Potle prezçdi fkusi ßto, ofoli, perdeni mu-fkatzvetŕ , inu loka od ftolzhene fpina-zhe, pufti eumalo povrçti-; je dobro.

S°- Polivka od mifhelnov»

Operi mifbeine s' vinam, deni v' koso s' zhebulo inu frovim maflam na sherjavzo, dokler fe lupine odprejo. Potle .naredi pofebej en preshganje na

C                  m-

1.

34                      s^a^rf«! _;

aemfhko visho, is tiga polivanje, nekaj kapel olja notri; fé vlič na mifhel-I ne, inu pufti jih do dobriga fkuhati.

$tt Navležhena polivka*

Tri rumenake denď v' kosfzo, fb-; ka od.lemone, en kofez froviga ma-lia, eiďffialo mufkatzvçta, foli, drobno sresŕnîga' drobnaka, inu moke ; vfe to , dobro mefhaj, vii dobre goveje sbupe gori, •'•poftavi na sherjavzo ,. mçfhaj « bres prenehanja, dokler vrçti sazhne, inu takrat je dobro,

. j           i                         '                  .               ■ ' ■          :

fi                                                   ' >'

■..■'

i ^Éf'i'i i',.'», i ,., ,-.. n ,,„*.,—,-...', . , ,.......',.......'......-...—

yt Jajzhne ? inu JVďlçzhnate jedi,

i------------_—-------------------:—_

'■ .'■ *$. Mafline jajza,

< .           Dvanajft jajz v' terdo fkuhaj, olu-

. pi, na obeh konzih enmalo bçlŕk per-reshi, na ritki odrçshi bçlak folikaj, de bofh rumenak ven vseri mogel; is-dolbi ven rumënake, bçlak ga naj zçl im votel oftane. Potle déni ruménake, ■ ■                                                                             .-. '                                                                                               '■ .

.:■■'■■■

- y

i

ke, perrçske od belakov » frçdizo od '. shçmle v' mlçki namozhenö^ inu oshç-to, eno unzho rakoviga pütra 4 tri zç-lqjajza, drobno srçsane rakove vratove v' moshnar ; flolzi vfe v' mqsďmar-ji j ofoli, îhu .sfflçfJiaj s* fhçft shlizami kiflé imçtane. Fomashi eno zinafto fklçdo s' mietano ititi rakovim ptitram; pň tim raslçzi po fkledito m.çfhanje« Déni gori namafhene jaîzhne belake ? katiri 1b mafhenî s' enîm jmafhénjam kakor ga bom potlë popifŕl., belake iWisamafhi s'poprejfjinim meThanjanv na verbi poli š' kiXlo fmetano,*femter-kje poloshi drobtfne putra, potrei^ s' ribanim kruhŕm s obdeni s'plehovîrri ňbodam , pokri s'pleham , déni sgoraj inu fpodaj sherjavza, lepo sapezi', da) na miso. — Mafhenje sa belake fe ta- ^ ko nareja : dînitaj srçsane kukmake, ali druge gobe v' rakovim putrě s' pe-terfhilam, perdetti drobno srçsane rakove vratove, enffialo v' flani vodi kuhane od kofti sbranc ribe, ofoli, na-.fiergaj enmalo mufkatorcha notri; sV tim namafhi votle bçlake.

53- Namafhene ali fittane jajxa* .

Ternie kuhane jajza olupi , prerç* 'Cu ■                  ahi

shi po frçdi, sberi rumenake ven, jih rasdrobi. Na defçt jajz vsami sa en jajze velik kofez putta , pufti gŕ v' kosi rastopiti, sdroblene rumenake déni noter, foli, mufkatzvçta , tanko srçsaniga peterfhiia ; odftävi od she'r-javze, de fe enmalo ohladi, pötle v-mçfhaj l'htir shlize kifle fmçtane; po-mashi eno fklçdo s' rakovim putram, déni v' fklçdo tri shlize kifle fmçtane, naloshi votle belakč de votlina riakvifh-ko ftoji; napolni jih s'sgoraj nopifa-nim uaďejenim rumenakam, déni vérh vfakiga jajzâ enmalo: fmçtane, iiiu pu-tra , potrçfi s' ribŕnim ■ kruham $ daj sherjavze sgoraj inu sdolaj, sapezi nu pieno.

* 54, Damfnudehii.

Ena unzKa frovtga mafia inu en mafelz fmçtane fe na sherjavzi sgrejev sraven fe permçfha fhtir shlize volo-veh drosha , ofem jajž vbie, perdçné enmalo zukra inu mufkat zvçta; is ti-g* fe fturî tefto, pa ne preterdo. Kader tefto gori pride, dçlaj hlçbzhike, jih poftavlaj na s' putram pomasani inu s' drobtinami potrçfenď papir, tiga po-ftavi V tortao ponv© , pokri , sdolaj

déni

... ■ ■                                                                                            -,

i                                                                           

\ - - -                                                                                                                         '

~ - ■;■ ;'r. \                                                                , ■ .•'

deni flabo sherjavzo, sgora j pa mozh-nifhi, de fe fpezhejo hlçbzî. Kader To rumeno pezheni, narçdi mlçzhno shu-po na nje po ti vishi : vsarai en mafelz mlçka j deni v' njo en rumenak, ra-sbverklaj.ga v' ti vodi, sraven tudi deui en noshov ojft bele moke -, eno shlizo roshne vode , zhe jo imafh"; srçsan lemonov lup, zukra, flsdke fko-rie; yfe pollavi v' kosi na sherjavzo, mçl'haj dokler sazhne vrçti. Potle deni pezhene. hlçbzhîke v' fklçdo , jih poli s' mlçzhno shupo ,■. inuipotrçfi s' enmalo zukram, inu fladko fkorio.

0$j Narafene jajza; t;' maflu

V' en lonez, kir en bokal dershf, deni fhtir shlize zvetne moke, en-ma-Felz al fmçtaue, al froviga mlçka, mç-fnaj dobro , potle vbě notri dvanajft jajz, rashverklaj vie dobro, ofoli; po-mashi koso s' maflam dofti nadebçlim

' vii sgor imenvano rçzh notri, pokrě, sgoraj inu fpodaj sherjavzo, de fe rumeno sapezhe ; daj hitro na miso, de vkup nepade. Pa fe sna tudi na plebi

i med plehovim obodam narediti ; vfelej fe po verhi dçnejo majhen! kofzheki froviga mafia.

"Î^S^Ę^

$$, Nadevani fmerxUU, ali mavrahi,

Velike fmerzhike operi, ofoîené pufti en zbas flati, de odmçknejo, Po-febei olupi kuhane rake, naredi is lupin rakovo maflo ; vratove inu mefo is fhipavniz , peterfhil , nçkaj uamo-zhene frçdize öd beliga kruha, tri jaj-ža v' rakovim mafli einrfrane, to věe srçsbi na drobno vkup, déni vfe v' eno veliko fkledo, vsami sraveu dvç shlize fmçtane, eno jajze.,. fol , inu mufkat zvçta; smçfbai vfé fk'iip dobre. Potlé prerçsbi ftuerzhike ne popolnim nara-sen , ampak na polovizo * inu jih s' to tçsanzo nadçvaj. Déni na eno fklçdo enmalo fmçtane , rasloshi na njo nadç« vane fmerzhike, poverhi déni fpçt fmçtane, ribaniga kruha, inu rakoviga mafia, pokrl , daj shcrjavzo sgora j inu fpodaj ; pufti » de fe sakuhajo.

5f. Rakove klodaß,

ITaredi inu svalaj tefto, kakor sa nudelne. Nçkaj rakov f kuhaj V flanl vodi; oîufhi jih, is lupin naredi rakovo maflo; pofebej všami olupiene vratove v; ralfki namozheiio inn osheri

fre=

frçd/zo bcligaf kruha^ Tasfçkaf na drob> no ; mçfhaj sa, eno j.ajz;o\ debçîo kçpo rakoviga .patra, vajn permçfhajpoprçd imerivaiîo rçsanzo, tri jajzaJnu foli; vfe dobro 1*kup smçfhaj ; inu s' tim po-mashi s vaiano teftó sa en.noshov rojb debçlo; potle prerçshî tefto krisham na fhtir dçle , vfaki dçl vkup- kakor eno okroglo klobafo. Savi, mashi fklçdo s' rakovim maflam, d eni enraalo fme-tane V njo , gori poloshi «rakove klo-bafe . po verhi tudi enmalo fmçtane, ene kofze rakoviga mafia , ribaniga kruha, pokrl , daj, sherjavzo fpodaj iuu sgoraj, sapezi , de bodo foknate ma ramené»                                 

$8> Klohafe od rajska.

Naredi inu svalaj tefto, kakor sa Hudelne. V eni kosi pufti mlçka sav-rçti, deni notri rajsha kuhat (na tri mafelze mleka eno unzho) de bo mehek inu goft. Potle ga deni v' fklçdo, fro-viga mafia sa velikoft eniga jajza, trj jajza notri vbl, zukra inu fladke fko> rie sraven , premçfhaj vfe vkup dobro, Fomashi to na svaiano tefto, po debe* lofti eniga noshoviga roba , rasrçshi ga na fhtir dçle krisham, savifknp kakor

'                            '         pD-

, ■ ■■ \ • ■                                                                                                                                                    \

potizo. Pomashi eno fklçdo ali koso s'frovim maflam, poloshi svite kloba-fe v' njo ; rashverklaj tn jajza v' en mafelz fmçtane, vii gori, poltrě, daj sherjavzodolaj inu goraj, inu sapezi, de bodo rumene inu vender foknate.

59. Buzhe 'v* mleti kuhane.

Olupi eno buzho , pezhke peberi ven, inu jo na podolgafte rçsine srç-shi, Kuhaj jeh v' ofoleni vodi ; pofçbej fkuhaj poi libre rajsha tudi na vodi , inu gŕ ozçdi, Buzho predazhi fku-si fitze v' rajsh, perii mlçka , déni notri Ihi kofez froviga mafia, inu fkuhaj do dobriga. Kader dafh na miso, - potrçfi s' zuJbam, inu fladko fkorio.

60. Kuhanje, ali koh»

Pol unzhe froviga mafia pozhafî rastopi na flabi sherjavzi v' eni kosi, vender tako, de fe ne rasbçli , pufti ftopleniga nad mainino sheriavzo ftati. P^tle per malim pozhafi moko pert-rç-faj, inu sraven mëfhai , de fe svalkl 'ďiefturç. Vender sagoftď. Pofçbej savri en bokal mlçka , tiga vrçliga pozhalî notri vlivaj, potle pufti okup pomalini

vrç-

vrçti med pridnim mefhanjam. Sadnizh odgrabi sherjavzo fpodaj prozh, pokri koso, deni sherjavze rta. ve.rh, de fe kuhanje sgoraj rumeno, sapezbe. Kader dafh na miso , pptrçfi po'verbi s' zu-kram, inu fladko fkorio..

VI. Pudding, inu Paftete*

âii Pudding is Pefe.

Oftergano pçfo fkuhaj v' mehko, jo sribaj na ribeshni eno polno fklçdi-zo, perdeni sraven eno unzho froviga mafia raftopleniga na flabi sherjavzi, i'hçft jajz, ribanigB kruha sa dva falda , enmalo zukra inu foli ; vfe fkup dobro smçfhaj. Eno tortno ponvo po-mashi frovim maflam , deni v' njo mç-fhanje, po verbi.ualoshi tanke resine fuhiga fvinfkiga , potrçiď s! ribanim kruham, poli s'topi enim frovim ma-flarn, pokri t, daj dolaj i;iu -sgor sherjavzo, de fe rumeno sapezhe. Ta jfd je 'dobra", iiiu>ne draga.- . i: l

ŕ.%                           tó^ě^fe^!

, 63. Bobra rahla pafietta.

Vsami poldrugo libro zvetne moke , nareshi eno libro fro viga malěa v' moko,smçfhaj inu gnedifkup enmalo, potle vbi notri dva jajza s' rumenakam inu bçlakam , perdeni tri rumenake, fhçft shiiz kifle fmçtane, ďnu fhçft shiiz vina, tudi foli kar je prav; sgne-di tefto popolnim, ga svalaj, inu tako je dober sa paftçto.

tf$i Maßeno teßo, ali puterteig.

Eno libro zvetne moke rasdçli na dili na dva enaka kupza ; is eniga fe naredf tefto s' dvçma zçljma jâizama, trçmi rumenakmi, fhtir shlizami kifle fmçtane, dvçma sblizama vina, sa,en ore«?! fro viga mafia, inu folio , kar jo grç, tefto gnedt fkusi eno zhetert ure, potle naj pozhiva.

64,Pafteta$'fMlkrotamu )

Shivi fhilkroti odfçkaj glavo, noge inu rçp ; potopi jo V vodo , de ji kri odtezhe, potle jo fkubaj , jo otrçbi, na zheterti rasdeni. Shelodez, jetra, sholz prozh; fe dinfta. y' lemon o vim

sof-

a^ďi^s^

43

sofsi, fe snajo tudi perd jati karfiole, fhpargelnl, grab, rakovi vratovi. Pa-ftçta le pofçbej fpezhe prašna, s* bçlo ruto napolnena. Ruta fe vsame ven, inu dçne fhilkrotnt sofs notri.

'■ . / 6$, Mehka pafleta»

Déni na dilo eno libro zvetne moke ; srçshj v* to moko pol libre froviga, al pa kuhaniga maCla ; svalaj vkup s' velarjam , inu tudi s' rokami sgnedi, ofoli ; pcfebej v'en lonez vbi dva jajza , perd eni tri shlize dobre kifle .fmetane, fheft shliz vina, fhtir shlize vode, isli lia tefto, inu ga s'tim vgnedi; pufti ga eno zbetert ure po-zhivati. Potle ga na tanko svalaj, ra-srçshi na dvoje, en del tefta naredi o-krogel, okoli na kraji ga s* jâjzam po-mashi, od drugiga svalaniga tefta vrç-shi en peril fhirok paf? ga obioshi o-krog na s* jajzam pomasani kraj , to deni na papir inu na pleh ; potle deni ua frçdo en fafh ali namafhenje al od telçta, al od golobov, al karsenlga imafh ; po verhi poloshi drugo polovi-zo svalaniga tefta, de vfe pokne, inu pofnashi s' jajzam sgoraj imenvani paf, de fe sgorno tefto s' njim fprime ; po

ver-

verhi fpçt s'jajzam pomashi vfe ; naredi na verh is tefta eno rosho: inu jo pezi.al v' pezhi, al v' kufreni kosi pet zhetert ure, to' je dokler je lçpo rumena.

M..I-L.mmsmum^m t .mv-ninrrn-nrr—r-w—■iiiimmwhiwii in inni ii' i ——mm—api ■

VII. B a n d e 1 z i.

66. Manddnovi loH, ali mandel-pegni.

Olupi eno unzho saurçtih mandel-nov, ftolzi jih s' fhçft lotmi prefjaniga zukra. potle mçfbaj pol ure s' tremi belakmi od jajza ; potle- lemonoviga lupka drobno srçsauîga notri. Pleh fé sgreje, s' vofkam pomashe , enmalo obrifhe. Is unîgi mçfhanja fturi po-dolgafte bleke , jih -naloshi uŕ pleh. dehi v' pezh,de fé rumeno sapezhejo; potle jěh lçpo vsdigni s' lopatzo, zhes vaiar sakrivi; takrat fo mandelnovi lo* ki dodflaně.

Gj. Bandelzi od volov eh droshd. «

Eno uiizho froviga mafia inn eno imzho kuhaniga mafia rastopi v' enim lonzi, potle perdeni dvç shlizé mlçka, smçi'hŕj. Dalaj vbě notri tri žele jaj-za inu devet rumenakov, vie dobro premefhane; po dm tri shlize voloveh drosha", foli kar je prav , pol libre bçle moke , inu en frakel mleka ; mçfhaj vie tako dolgo, dokler nebode nizh vezh fhtrukelzhafto. Baudelze .pomashi s' maflam, nalljihna polovi-zo ; poftavi k' pezhi, de pozhafUgori-grçdejo'4 sgrej tortno ponvo, dem notri baudelze, sgoraj inu sdolaj sher-javze, k' sadnim pograbi sdolaj sher-•javzo prozhj de fe sgorajenmalo bol 'sanimene/

€8. Dvakrat pezheni loki, ali UfkO' tenpogni»

Shtir zçle V lonez vbite jajza, inn pol libre prefejaniga zukra mçfhaj eno zçlo ufo; potle permçfhaj eno unzho lçpe zvçtne moke, inu eno unzho moke od fhtçrke ; pa ni treba vezh dolgo mçfhati. Potle vrçshi poltretji perft fhiroke bleke od-oblatov, namashi go-

/ ri

4^                      s^s^s^

fi sa en-noshov rob debçlo tjga imen« vaniga teftŕ, ualoshi jih na pleh, inu enmalo; fpezhi., de ofianejo blçdi. Po-, tie zhe ozhefh, jih rudçzhe farbaj, na l' delgo srçsane mandelne inu piftazie gon ďiatrçfi, inu fhe v' drugo eumalo fi ponvi pezi, ali pa V pezlii.

^é$. Bandčlzi od rakov.

Dvajfet rakovih vratov olupi, srçishi ; .perdeni enmalo v' mlçki nanio-zheniga inü oshçtiga kruha. Mçfhaj, eno unzho froviga .mafia. , perdeni r&n vbito zçlo jajze , inu: (iva. rumenak^; med vie to deril srçsane, rake inu iiä-inozheni kruhj'inu i'kůp smçfhaj. Baü-dölze pomashi s'.rakovim putram ? inu jih na polovizo napolni; "fpezi jih v' tortili ponvi, kader mozlme pçne she-. uejq,, fo sadoft pezteni.                ;r

70, Pegni od na shhtze sresanik

• ■■)- :'■'■■ mandelnov,

E110 unzho mandelnov sreshi ,pö-dolgiitě -, kakor na shbize; pofçbej Run is ene uiizbe zukra mu dvçh ipçnenih belakov en zukreni lçd, mçfhaj ta Içd pol ure j potle denj noter zvetne nio-

ke dva lota , inr nä shbize srçsane mandelne; to smçfhaj f kup; srçshi oblate ina po dva përfta -fhiroke bleke, îiamashi nŕ një tiga tëűŕ, poloshi jifa. zlies plehove korita', ďpëzi lçpo rumeno , narçdi gori lçd, pufli ga pofafhiti inu daj na miso,

71, 'Prefhutin bâkaélzi.

Narçdi mafleno tefto ali putertaig, tanko svalaj , is tiga tefta fturi eno podlogo v' bandelze; srešhi na drobno prefhüte ali fuhiga fvinfkiga mefa, narçdi is moke inu od eniga rumetfaka tcftó, ga svalaj 3 srçshi -na tanke nu-delne, jih na kropi fkuhaj, ozçdi , o-hladi; smçfhaj kuhane /nudelne s'drobno srçsano.prefhuto; déni v' flçherni bandelz nekaj od tiga mçfhanja. Po verht fççt pokri s' pucerteigam, inu ga porriafM s' jajzmi , fpezhi v' pezhi al v* tortni ponvi. So dobri«

?s. Ma/leni handelzi.

:               .            .. .

Rastopi eno tmzlió froviga mafia, notri vbl f hçft jajz, fhtir shlize finitane deni sraven na sadne, de fe ogreje , tudi tri shlaze opraneh voloveh

dro-

48                    . a^sÄ*«^

droshâ, fol:, inu-devet lotov zvetne. moke; to vie smçfhaj dobro-vkup. Po-masbi bandelze s^maflam, napolni jih na polovizo, pulti jih na gorkirh gor iti; potle jih fpezi v'tortni ponvi.

73.  Grahovi bandehi.

Kuhani odzejeni grah presneni fkusi fito ; grah more fuh biti, de grç fkusi kakor moka. Potle deni notri fheft lotov zukra , fheft rumenakov; inu mçi'haj vfe fkup tri zheterti ure; po tira versi notri sresauiga lupka od lemon,- Pomashi bandelze , polovizo napolni, pezi v' tortni ponvi pozhafi,

-o /                    ill

74.  Rojshovi bandehi,,

Dinftaj eno unzho rajsha v' enim polfzhi mlçka , potle naj. le ohladi ; mçi'haj eno unzho froviga mafia v' eni fkledi, potle permçfhaj notri ohlaideni rajsh, iniď vie vkup en zhaf mefhaj. Pofçbej -mçi'haj pol ure dva jajza, fhtir rumenake , inu prefjaniga zukra pol unzhe. Vfe fkup deni, inu pornasane bandelze nepolni, inu lepo fpezi. -

,i                                 ?i'

75. iSJf«* bandelzu

En dober mafelz mlçka, ofem jajz notri vbitih , ene kaple jçfiha peritavi k' slierjavzi, de fe vliri. Potle odzç-di iiradko. Mçfhaj v' fklçdi pol ünzhe fro viga mafia na prav rahlo, permç-fhaj dva zçla jajza, dva rumenaka, srç-saniga lemonoviga lupka, enmalo zu-kra ribaj ob lenionovo kosho , ta zuker deni notri , inu druge difhave, alf gvirza, Naredi podlogo v' bandelze is mafleniga tefta; une rezhi vkup smç-ďhane s' firam napolni v' bandelze nad teftó, inu jih fpezi.

76, Bandelzi od ribaniga kruha.

Deni v' en lonez eno unzho pre-fjaniga zukra, fhtir zçle jajza , fhtir rumeiiake ; mçfhaj pol ure, de fe vfe îçpo sagoftf; ak© imafh, deni potle notri dva lota srçsaneh piftazl, inu lemo-novih lupkov srçsanih ; tudi fhtir lote fibaniga kruha. Pomashi bandelze s' ; maflam, nadejaj jih ne zlo do verha,p f o zhafi na majheni sherjavzi fpeži.

D                  VIII,

f*.                       J*^<S^«^

pasaac

»

VIII» Ajmoht,

??.' Pifheta s' fhpargelni v'. seleni polivki,

Pifheta otrebî» ozhçdi, nafhpilď, noge s' fhpagp svçslii, s' vrelim kro-pam poil ; potle v' merslo vodo en zhaf poloshi, sadnizh v' koso déni. Po-fçbej obari lepe selene fpinazhe , jo odzçdi, s' ničrslo vodo poli, oslimi, inu v' moshnarji ftolzi ; dalaj jo déni v? eno koso pofçbej, sraven drobno srçsaniga bçliga kruha , dobre goveje s-hupe gori j de fe vkup kuha na sher» javzi, peideni difhave inu foli kar je prav; potle presheni fkusi fito v' eno iklçdo, imi to prezejeno polivko sli Ha pifheta, katire fo v' fvoji polçbni kosi, jih poftavi na sherjavzo, de po-zhafi viö. 51ie.polçbei obari fbpargel-3ie na.kropi, de enmalo savró, jih odzçdi na fiti, s' merslo vodo polě, poti© k' pifhetam dem 1 hpargelne ; inu

naj fe vfe fkup do, dóbriga v' kosi f kuha.                                      - '

IX. Poftne inu moknate jçdi.

?8< Sini nudelni na mctfli zverti.

Vsami eno unzho froviga mafia inu enkolko fiadkiga fira; drobna vkup smçfiiaj, vbě en jajze notri, inu pçt rumeuakov, pa vfe poprçd dobra rafte-pčne; tudi'dve. shlize volo veh drosha', en frakel fladké fmçtane, ofoli vie; inu naredi s' moko is tiga vfiga teftó na dili, ga svalaj ; potle rçshi po periti debçle, inu pol perita dolge nudel-ne; dilo p ogre j , jo s' moko potrç lě, déni gori srçsane nudeine ali bazelne, pokrě s'gorkim pertam, pulti jih gor iti. Potle jih na mafli zri, pane pre» vezh malino. Kader jih na miso dafh, potrçfi s' zukram.

" 79. Poviti rakovi nudelni.

                                                                                                             . ■. , .                                                                                                                        ' • , - .

Eno libro moke vsami v' ehb; veliko plitvo fklçdo, deni na njo en mar D a                 feto

felz; mlazhne finitane ; vbě fhçft jajzh-nih rumenŕkov, inů sr'aven dvç shlize, voloveh drosha, raftepi vkup , inu i'ku-si fito prezçdi v'Tklçdo ua moko; po-tle fturi teftó, ga dobro pregnedi, pu-fti .de v' fklçdi'enmalo gori gr§; po-tle ga na dilo ven vsami, ga svalaj, xâftopi eno unzhó rakoviga putra, s' njim pomashi svalano teftó, potrçfi go-.ri srçsane rakove vratove, rasreshi na bleke s' kolçfzam, bleke povi, inu jih pufti fhe enmalo. na gor kirn gor iti; acni en perft debçlo .folcitane v' eno proftorno koso , kader fmçtana vre., vloshiipovitke lepo po verdi notri; pomashi jih sgoraj s' rakovim putram, pokri, daj tudi sgoraj sherjavze.

ge. Rakovi fhtrukli. '

Deni na dilo eno ne polno vevni-žocvetne moke, ofoli jo , vbLen z§-lo jajze gori, naredi prav mehko teftó s' nilazlmo vodo, de fe bo vlçzhi püftilo; gnedi ga, de bo mehurje d§-lal, pokri potle s' gorko . i'klçdo ali koso, naj pozhiva, - dokler maf henje ali fillo nare'děfh.' Maf henje fturi tako: srçŁhirŁakove. xçpe,. inu fhipavnize, naredi ornalo rakoviga putra v'fkledi1?

r

permçfhaj" sa"trr-folde v* rrileki namö-zhëniga bçliga kruha j p§t zçlih jajz, efoli, sraven déni eno*Tçzh1 kilďe mietane. Potrefi pert s' moko, déni gori tefto, ga svalaj, potle ga tanko islçzi, vender de le nepreterga; najn potrefi. inçfnarrijâ, ^kiip'svďy déni ga naokrog-lo savftigâ y' éno plčhato s'rakovim* putram1 pöfftäsano ďklçdô , déni okoli obod, -pňli s" vrçlim mlçkam, inu fumalo rakovim putram ; lpodŕj- imi sgora j' 'sherjâvze Ç pčzi pózli^fi'V'invv ;z;he fhtrukel fuh poftaney-peirli'enmalo nilçT ka, de bb foknat.          ::;:;i

81. Mandelnov flitrukel.

Tefto naredi ,'käkör sa druge fhtru-kle navada. Fillo, ali mafhenje pa {turi tako : sa en jajze velikoftmial'ia mč-fhŕj v' fklçdi do rahliga,. peďmçl'haj po-tle eno unžho olufhenih- drobiďo flot-. zhenih mandelnov,..tri zçle jajza, inu tri rumenake , pol?.\nhzhe.' prefjaniga zukra, sresaniga lemonoviga lupka , en frakel Hadke Imctanev-. Tefto potegni na s' moko potrçfenim perti na tanko ; pomashi s' mçfhanjam , savi, poloshi ďiaokroglo v' eno s' maflam masano i"klçdo , obdeai obod , poli s' vrçiinj

; - '•

/

"■-*                                                                                                                                                                                                                                                               ' '

f 4                       «Sö»sŁS .

mlçkam ; sdol inu sgor, sherjâyzo • pe-zi pozhafi, zh^ le fufbi, polivaj s'velini mlçkam, deie neperfmodi,

85. Gugelhop,'.

Eoo unzho froviga mafla^ rahlo mçfhaj, denî notri ofem rastepenih rumenakóy, eno shliz-o voloyeh dro-shŕ, eno unzho prefjane moke, eiv malo veinberlov inu zibçb, ofoli, ozu-, kraj; sgnedi kakor tefto^ga déni v-' s' maflaro pomasaěio , inu s' ribaniiil kruham putrçfeno koso,puftj de pozhafi gor pride; potle ga na frçdni sher-javzi pozhafi fpezi»

83. Dobri krofi.

. č M sami eno libro zvetue moke, poftavi jo grçt ; déni eno ůnzho froviga mafia v'en pifkcrz pozhafi per ogni topit. Pňtle en frakel fmçtane po-grej -, de bo mlazhna. Prefej moko, deni jo v' veliko fklçdo , ofoli jo kar grç. V mlaZhno fmçtano vbl- dvanajft rumenakov, tri shlize voloveh drosha, shverklaj vfe fkup; prezçdi fkusl fito moko ; potle vii gori ftopleno maflo. Potle dçlaj tefló 3 dobro gaedi > potrefi

isps^?^                   'ff

dilo s' moko, ga svaia j na dili sa en masinz debelo ; potle ga rçshi s' okroglim glasham na okrogle f hipe, na iredo denr ehmalo vkuhanja (falsen) zhçf pokrě fpft eno fhipo, fhipe ©dre> shi s' enim majnfhirn glasham, de fe obe sgorna inu fpodna fprimeta ; >tç krofe po fta via j na en s' moko potrçfea pert. Déni mafia v' eno veliko ponvo ali koso, ga sbçli, pokladaj krofe notri okoli obernene; pa ne prevezh nj enkrat, de fo na proflori, putti pokrite zrçti ; kader fo na eni ftrani rume* ni, jih oberili; al potle, kader jih o-bernefh , nepokri vezh pohvo1; kadeč jih veil pobçrafh, jihdçvaj v' eno toplo koso.'

B4. Rajshov Shmam*

Kuhaj pol libre rajsha> v na eiiira bokali mleka' pa vender nepremehkö» Sa tri jajza debçlo kçpo mafia . mefhaj V eni fkledi na rahlo, potle vii aotri kuhan rajsh, premefhgj, pomashi eno koso s' maflam, déni notri rajfh ; pokrě , daj sherjavzo sgor inu sdol, fpe-zi, vender ne prevezh; potle ga ras-kopaj v' fkledo, inu potrefi s' zukranr inu fladko fkorio, \ ■

8f.

$8                   fe^^s^

. Ss, Jďlehzhiki is voloveh droshd.

Sturi teftó is i2 lotov fr o viga ma-■ fia, dvçh zçlih jaiz, fbtirih rumena-kov,x dvçh shliz voloveh droshâ , en mafelz fmçtane, inu jo lotov moke; ;svalaj teftó na.tanko, rçshi s' kolçfzam trivoglatč blçke, déni gori kakiga ma-f hen ja; savi fkup, poftavlaj na papir, pufti gor iti na gorkim, pomashi jih po verhi s' bçlakam, potrçfi s' zukram, mu pezi hlçbzhike pozhafi na frçdni sherjavzî.                                          /

j. 86. Sladke fkorie nudelni. .

Mçfhaj V fk.lçdi eno unzho fro viga mafia , permçfhaj dva zçla jajza inu pçtrumenakov, peril en frakel. mlazhne fmçtane, inu pozhafi fhtir shlize fpra--ueh voloveh drosha , nafej liotri eno .libro zvetae moke ; fturi teftó, inu ga sgnedi; deni ga na s' moko potrçfeno dilo, svalsj! ga na en perft debelofti, vrçshi ga s' bifhkotnim modlam na blçke. Pofçbej smçfhaj fhtir lote pre-fjaniga zukra inu en lot ftolzhene pre-fjane fladke fkorie fkup. Pomashi eno veliko koso s' maflam, obloshi duo s' jaudelni, potrçfi jih s'zukram inu"flad-

'■ . o                         ■■_■:■

ko flcorio■•; potle naloshi fpçt eii'o Içgo nu delno v, imi fpçt potrefi , inu tako. dala j, de pride vie notri v' koso ,; inu fpçt po verhi potrefi ; pufti jih gor iti ; potle djeni nad. sherjavzo , de fe fpe-zhejo.                        /                  \ «

87 > Br o strni nndelni*

: ■ Deni v' eno fklçdo pçt unzh bçle moke, en dober raafelz fmçtane, tri '.'• shlize voloveh droshâ, poli s' pol un- \ zhe sbçlenim maflam, ofoli, vbi notrî zçle tri'jajza, inu tri rum enake; sgner di teftó, rçshi ga s' glashsm, ali s' o-bodzam sa krofe," naredi hlçbz,hike, pufti jih na toplim gor iti. Potle vii eu> . perft debçlo fladkiga mleka v' proftor-no koso, poloshi notri hlfbze, inu jih savri; pol unzhe froviga mafia rasbçli, ďnu jih poli; potle pokri-, daj sherjav-ze sdol inu sgor, naj fe dinftajo.

88> Simi pezheni nudelni;

Pçt lotov froviga mafia mçfhaj v' fklçdi, perrnçfhaj dva jajza inu dva ru-menaka, pçt shliz fmçtane, eno dobro shlizo voloveh drosha , eno pametno ďçzh i'ladkiga fira, pol libre bçle mo-■: -                                   ke,. ^

It?                       &Č8&&&

ke, ofoli, fturi teftó.', ga dobro sgne-di, svalaj na; perlt debelo, ras res <:t i s' obodzani sa krofe, ali pa s' nňsham na bleke; Pomashi .koso s' maflam, potre-fi.jo s'ribanimkruham, vloshi nudelne na tefno, pulii jib gor iti, poli s', to-plenim maflam, pokri, pezi na sher-javzi Ipodiritt sg.or.

89«:Pezkem'■ griefovi midelni. .'.                                                              ■ '.                                                                                                                                                                                              . '.■

Eno pçft "mafia rasbçli v* kosi, pol frakla griefa notri, pulti de Te rumena shgč, kader je rumen , vii notri eu poliz-h vrçj;iga'mleka, pulti vrçti, de; le sagolti; potle-odftŕvi, vii v'fkiedo, de fe ohladi, inu ga mçfhaj,de nebode fhtrukelzhaft. Kader je hladno, vbi notri 4 jajza, inu 4 -rumenake poprçd dobro rastepene, permçfhaj 3 sblize voloveh drosha, inu bele moke, ofoli; moko tako dolgo perdevaj , de fe teftó naredi. Pofkufi pa na to visho? kdaj je moke sadofti: namrezh orriozhi perft v' fuhi moki, vtakni ga v' teftó, kader fe tefto vezh neperjema mozh-natiga perita, je snamine , de fi dotti 1 moke V telto djal, Gnedi teftó en žhas s' kuhalnjzo v' fkledi ; Potle ga deni na potrçfeuo dilo, rastçgni ga s*

1 ,

:■'■■■

rokami po dolgim, rçshi en perft fhi-» roke nudelne, pogerni en pert na eno drugo gorko dilo, potrefi jih dobro s? moko, rasloshi nudelne na plofk gori na njo,, pollavi na en gorek kraj* jih: . pogerni.j; pufti jih eno l'rçdno rçzh gor iti; px)tle vlakiga s'liosham po frçdi enmalo nareshi, jih zri v' rasbelenim mafli; kader lia mifo dafh, potrga s' zukram.

go. Droshnt krofi.

y                             "\ ■

Derii v' fkledo eno libro pogrçte moke ,dvanajft rumenako v, en frakel fmetane , tri shlize volo veh drosha* ofem.lotov ftopleniga froviga mafia, ofoli vfe»j inu' sgnedi teffco, svalaj, rçshi s'glasam, ali plehacim obodzam, snash nadjati v* frçd'o s' zukram. kuhane marelze , ali en drugi falsen ; pufti krofe gor iti j inu zri jih na mafli.

t $r* širni /uho pezheni nudelnu

Deni v' fklçdo dvajfet lotov bçle moke pogrçte, eno unzho topleniga mafia, dvç peftď fladkiga fira, tri zç-le jajza, pçt rumenakov , dvç shlize mersliga ml?ka, enmalo voloveh dro-

sha ....

, - ' ■ - J

»                                Si ,

sha; naredi tefto, sgnedď, svalaj, src-shi na bleke , pufti jih na gorkim goliti. Pomashi koso s' maflam;. jo nakladaj etî;o lçgo nudelnov, eno lçgo ribaniga: kruha;, eno na drugo; pezi na sherjnVzi •, -sgoraj naj' bode možhnishi sherjavza, kakor fpodaj. i           .-■■■ pr                   :                v ■ ■

*".#3i Kuhana mokntita jed^aU pud-"- ding j' vinfkim fhatoo.- -

Sa tri, krajžerje zvejneh shçmel srçshi na fhtirvogläte msjhëne kofze,' namozhi .jih' v' enmalo f ladke ümctane. Sbčri eno unzho .veiîCiberlov,;fcudi eno* unzho zibfb prerçshi inu jem pezhke venpoberi. Eno unzho Troviga mafia mçfhaj v' ,fklçdi,, potle permei'ha j tri jajza inu .tri rumenaké ■■; pofclev pe'r.mç-fhaj shçmle, v ein berle inu zibçbe. To savçshi v' bçlo ruto, inu kuhaj 'na per-ftavleni jîďčrsli vodi eno zçloV učo..... .T-o.

je moknata jçd ali pudding. — Vinfki fhatoo ie tako naredi': vbi. :dv,aüajft ru-menakov v' en lonez, gori vii en dober mafelz mersliga vina, deni sraveu unajno kosho od lemon odresano, tudi neftolzhene fladke fkorie, katiro oboje fe potle venpobere; zukra deni kar je prav, de bo sadolti fladko j to vfe

P«*

peritavi eiďo zhetert ure poprçd k'sher-javzi,, prüden na mifo dajefh; smiraj inefhaj 'inu shverklaj,' dokler nesavrč. Potle déni moknato jçd V fklçdo, jo natakni al s'podolgaftQ r-esŕnroi man-delni, al s' piftazami, zhçs vil vinfki fhatoo, inu daj nia naso:

X. Kuhanje, ali Koh,

, -$$, Ma/leni koh, ali mdßinek.

Dyajfçt lotov froviga mafia mçffaaj do rahltga v' fklçdi, vbl notri i6 jajz, sraven tiga. iz lotov zukra .inu srç sanili lemonovih lupkov; narçdi okrog en obod is teftâ, inu pezi poz^hafi,

$4.~ Pluzhni ■ kph>

Eno • unzho putra rahjo jsmefhaj, dvç shçmle v' mlçki namozhi ; pluzha mehko i'kuhaj, drobno rasrçshi ; potle jeh déni s' aamezhenim kruhana vred

6%           .               S^S^5«^5

v'smçfhano maflo; smefhaj vfe fkup dobro , vsami defçt zçlih jajz, jeh vhi, dobro rastepi, pioli kar je prav;, per-mçfhaj en frakel dobre fmctane* droir-no'srçsauiga peterfhila, inu lupa od lemón; to vfe. fkup mçfhaj eno zhe-tert ure; pomashi en pleh mü obod s' putram, deni kuhanje notri, inu po-' zhafi pezi.

'                                                                        ' i

575. Kuhanje od pezhemga teleta,

Mçfhaj v' fklçdi eno unzho putra, perm çf ha j eno unzho olůflienih ftolze-nih mandelnov, dva jajza , inu ofem rumenakov dobro ftepenih ; pezheno telçzhje mefo srçshi drobno , rastolzi ga v' ftopi s' v' mlçki uamozheni fredi-zi od bçliga kruha; potle smçfhaj s' sgoraj popifanmi rezhmi; perdeni sra-ven nçkaj govejiga musga na kofze. srçsaniga ; eno unzho- prefejaniga zu-kra , imi drobno sresaniga lemouoviga lupka. Vfe vkup mçfhaj eno zheteit l ure; pomashi pleh inu obod s'putram, deni notri kuhanje, pezi pozhafi, po« trefi s' zukram, preden'na miso dafh.

96.

$6, kuhanje od beliga kruha.

En mafelz fmçtane vil na bçliga kruha sa tri Ioide, poftavi na sherjav-zo , naj vrč, m.çfhaj per ogni, de le 'raspufti, potle déni hladit: pofçbei mçfhaj pol űnzhe putra v'rahlo, notri ybě dva, zçla jajza inu defçt riimenakov; ozukraj, kar je prav-, perdeni lemo-novga lupka, vfe fkup smçfhaj. Na pleh naredi en obod is tefta , notri déni kuhanje, inu pozhafi pezi.

$?. Brugo kuhanje od büiga kruha.

Sribaj sa en krajzer bdiga krnha, ▼H gori en frakel fmçtane , pufti vrçti, de ie fkoro vfufhi, potle déni noter fhçft lotov putra , poftavi na ftran is ogna hladit. Potle mefhaj, de fe v-lahlâ, vbi notri defet rnmenakov, is dveh jajž fturi fneg, zukraj po tvoji mifli, deni eumalo lupka od lemon» Sturi obod is tefta, okoli pleha, vil kuhanje notri, ga pezi pozhaii.

$8. Kuhanje od kutn.

Ënounzho putra mefhaj na prav sahlo ; sa tri ioide na resine sresane

?.                                      m?

'";'/                                                          ■                                                                       - . ■

frçdize bçliga kruha namozhi v' yrç-ěim ml?ki, puftî ohladiti, pode dobro mefhaj poldrugo unzho lufhenih ftol-, zhenili mandelnov perdeni, tudi fhgft želih jajz, inu fhelt rumenakov, vfe' dobro rastepi. Resane lemonove lup-ke, eno unzho obarjeueh., -otrebleneh, oluplenehp inu mehko kuhaneh kdtn presheni fkusi fito, ozukraj, inu perdeni l'iadke i'koriç^ Vie l'kup mefhaj . eno zhetert ■ ure, pomashi pleh inu o-. bod s' putram, naěě kuhanje notri, po-zhafi pezi v' tortivi-ponvi, inu s' zu-kram potrçfi.

• 99» Naro fieno kuhanje od rajska.

V pif kri savrě ën.polezh mlçka,

„ kuhaj v' njemu eno unzho opraniga

rajsha, pufti ga pozhsfi vrçtď» kuhani-

ga deni na f k ledo-hladit, pode ga tol-

_. zi V rozhni uopi. Eno unzho mafia

mçfhaj rahlo v' fklçdi, vaju deni ftol-

zheui rajfh , fhçft lotov drobno fiol-

zhenih mandelnov, fheftx lotov prefe-

janiga zukra , lemonoviga lupka , pet

zdihjajz, fhçft rumenakov, dobro ra-

ftepenih. Vfe dobro mefhaj eno uro,

- vii na en pleh inu obod katira fta po-

rnasana, pozukraj, inu pezi pňzhafi

v; eni rasbeleiii tortni ponvi. .■'•

ioo. Kuhanje üd rakov* ;.

Sfcorio pd ene^shernj.e obrçshď, jo kuhaj na enim mafeďzf mlçka ali ÄöV/ tane, kakor panado, potle jo ohladi. Potle naredi pol libre"falco viga mafia, ga ohladi.; potle, deni V. kuhanje eno unzho ftolzheuih man delno v, i'heft ru-menakov, pet jjnu dvajlet rakovih vratov drobno sressnih inu ftolzhenih ; Te mçfha pol ure;.potle ribaj ęno limono > na zukri, ta zuker deni notri ;ozu-traj po tvoji volji,-naredi na eno ko-fitarjafto fkiçdo obo,d,is1(t;efta, ga fpe-zijBomashi fkledo inu obod s'rakovim maflŕm ; mçfhanje-vli^ notri , pjezj V rasbçlçni tortili ponvi tri zhecertě ure, daj s' zukram potrçteno.

io i.'Łfeterno kuîîanje.

Eno unzho putr.a mçfhaj v' rahlo, permçfhni eno un,zho ftolzhenďb man-delnoVj^ji^fVaje,n,jjcrajz.ér v'; rrjçkina-mozheneinUďO^hçte frçdize bçliga krur Jh,a,. ppl libre \sr çsaneh ,telç?.Jrjeh obar-jenen -jçter, dva lota zitrônata vlémo,-novga lupka, zukra po eni.^jer$*çŁi, ina, rnul'katzveta., Mçfhaj vfevJfcöp; poj Mie, fturi s' maflenim teftaoj en obod *'• Ł ;                    na !

66                      ■'sä«*»»

na pleh, ga sapezi, pomashi obod inu pleh s'putram, vii notri kuhanje, pe-zi pozhafi, potrçfî s' znkram. '' .

z o z. Ledvizhno kuhanje;

Eno telçzhjo ledvizo rasrçshi graven déni sa en krajzer v' mlçki namo* zhene inu istlazhene fredize bçlîga kru-la ; "pňtle mçfhaj prav rahlo pol unzhe putra , vbi notri en zçlo jajze inu dvŕ , rumenaka, srçsane lupke lemonove inu peterfhila. Vfe dobro mçfhaj, pleh inu obod s' putram namashi , kuhanje notri deni, pokrl, daj sherjavzo sgor 5hu sdolj sŕpezi rumeno, potrçfi š'zu-kram.

io$. Łfahuzhno kuhanje,

^ Oluplene jabuka dinftaj, jih pre« shmi fkusi fitö ; pol libre pretlazhenih jabuk, poldrugo unzho putra mçfhaj V fklçdi rahlo i permçfhŕj éno unzhö o» luplenih drobno ftolzhenih maildëlnov, srçsanih lemonoyih lupkov,' défçt ru* ménakov ^obrö rastepenih. Ö'd- pçt vfŕmi bçlâk, ;ga fcaftepi , eho unzho prëféjaiiiga Zukra'i 'to-Ovoje permçfhŕj poxhafi; Ą agora] • p©|ifanö- kuhanje ;

Of*

r

w&eÄJSÄs              .... tf

pomashi kofitarüko Jini obod s' frovim maflam, déni kuhanje notti 9 pezi ga požhaf?. BS '.vp: ho tffo

194, Raspenen» kuhanje* , ' • , '■. .'.-■ . : ...-.•.•..                                                                                                                  ■"-.

Vsami V eno JkLfdčstri lote pre# fejaniga zukra inu ftitir lote v' zukri vkuhaniga go$hovja,:f>aIi IHezhepezhy Rastepi fhtir belakVvv*rfnçg, jih deni -notrii fnefhaj vfe fkup eno zheterfi; ure. Pomashi pleh s' frovim maflam, deni kuhanje gori > pezi pozhafi v' tortai ponvi, potrçfi &'zukram » daj na ftiiso» .                     ; I.,

ie5. %fabuzh.no kuhaitje, drilgazM.

Sla velikňft eniga jajža prefejaniga zukra deni v' lonez, gori dva rurilena-ka; mçfhaj eno zhetert ure; fpezi dva tnufhanzgarja s otrebi lepo * deni jib med niefhanje, inu mçfhaj fhe eno zhetert urej.Potle naredi od énigajaj* za en fiiggsďaven, indi lerponove lupg ke » inu ribaniga kruha ? kar fe s'trçrtt perftmi šagrabi » šiiicfhaj.s vil v* eno koslzo j pozhafi per mali sherjavži pesi 9 inu hitro daj na miso3 de nevpade*

Ł g \ . tötf«

$8>               ' .«ijSSSiÄ^

•mî ft f 1*6* -Kubmje, od fhukŕ. '■

Sbe ri kofti od eniga kofza ,fěezhe-ne fhuke, inu odberi kosho prozh ; ribje mefo^drobno: s' nošham rafçkaj. Potle f kuhaj sa tri folde bçliga kruha fredfze na mlçkl-^i. kakor ena pariada, pufti ohladitiJ <PHîazhafi/ mf fhaj frov'i-gabmaflŕ -y/' i'bîçdi, do rahliga g svbl no-tiâ^fhtir rurpénakerűnu tmzçlei jajza, p'erdeni ohladenoi panado v rasfekano fhuko, enmâlo iemonlupka, inu zukra. Pomashi pieh jnu obod s' pu tram, vil kuhanje notri $jjp;omashi s' fpçnenim bç-lakam , potrçfi s* zukram, inu pezi v" tortni ponvi.

io?, Srověga mafia kuhanje.

Srověga mafia ali putra pol libre mefhaj dň;rahliga;, vbě notri pçtnajft rumenakov poprçd; drobno rastepenih, ©zukraj, mçt'haj; pol ure,.-. .perdaj srç-s4něga lemojilupka. Pezi ,;vfcakor dru-gend» sdaj fpopiďaii:e;huiiaiija.

tn$". r iilfni ..cri:         ,::::. "•' -           :

; i'K\rRĚ;i0Ě?- Umi ig'q ;{:.!>?<:

t

XL Pezlieiie nieiiič je4i..^

mß; ■ iŁ?ef enovi ko fez ipet repi v' po-- ■ • ' Uvki peihen,-          "■'■'■"

i.:Kadčr dobifh jelfna per; rçpi, al per ftfegni, inu ga dalaj'braniti ožhefh, le dobro obvarje v' jefihi na to visho : jelçnova:mefo pußiV.žhiii vodi le-shati dvç ure, pode dobro operi, po-loshi -v' en fhkafez> ali 'drugo globoko pofodo j nali hudiga jçfiha, perdeni lorbarjoviga perja, dif have, inu pnfti pokrito flati, Obftojf tri tedne. Ako je velik kof jçlenar, je bolfhi de fe V pezhi, kakor na rashni pezhe, inu fe navl^zhe s' fhpeham, d|në" v' ponvo» inu fe fpezhe, do dobriga s' frovim mariani Se sna tudi fhe ęnmalo s' jefi-ham polfti, kader fe pçzh deva,

isß. Goveje po anglejfko.

Déni en lçp kof govejiga v'koso,

perdeni mushgan, fhpeha , prekajeni-

ga mladiga prefizha, «agelshbize, inu-

' i'katzvçta, lorber pçrja, zhebula, le-

moa

mon lupka, enmalo jçfiha, inu goveje shupe; perftavi , pufti pozhafi ,grçti; kader je mehko , vVčmi ven , odzçdi mafhobo »pollavi ozejenö mefo fpçt v' kosi na sherjavzo, perdetti fhtir kuhav-nize moke, enmalo kifle finitane ^perii shupe, pufti dobro vrçti; preden na miso d.afh, prezedl polivko fkusi flti-ze, nomami maft prozh; denimefo v' fklçdo, ga poll s' pofnçto polivko. -

na. Skrito mtfo, aH tmilpret.

Goveje fkrito mefo ozhçdi, ga na rçsine sreshi, tblzi kakor karmena-delze, potrefi folio, inu. ribänim^kru-. ham, -potrçfi *' ftolzhenim brinjarri. Po,-fçbej raspufti enmalo putra y' eni kosi, v' tim ftoplenim m a ili rçsine omo« zhi, potrçfi s' ribanjm kruham, pokla-daj na mrçsho, inu jeh pezi na sher-javzi, kakor telçzhje karbenadelzč, Pofçbej rasrçshi kŕpar, ali pa lěnčrzhi-ke na drobno, ozri v' kosi na fro vim ; . ,; mafli, peril shupe od fuJhiga prefizha, okifaj s' Temono , inu poll v' fklçdo djane pezhene rçsine od fkritiga me« fa — Se snajo tudi tç resine dqfhiti v' kosi na visho, kakor je popred Nr. 109. rezheno od govejiga po anglejfkO) inu fe dajo na buso v' Ialini polivki*

-"*

ti z. Divjâzhino ohraniti, bnes jeßka.

Divje mefo fe narpred .potrete fo. lio, ena bfla ruta fe ornozhi v' jçfihi, v' njó savie mefo , povçshe, inu na en kraj obçfi, ker hladna fapa v' fciiži fkusi vlgzhe. Kader fe ima pezhi, ni drugiga treba, kakor oprati, inu nare* diti, kakor grç. Tako fe ohrani tudi telçzhje inu govçdje.

us. Visha foknato pexhenko /pezhi»

Nad pezhno ponvo fi pufti narediti od kovazha en pokrov is shelçsniga pléha s' pervihanim robam. Kader o-zhefh mefo pezhi, pezkçnko ali prato ďoiçti; déni mefo v' pezhno ponvo na trinogi nad sherjavzo^kader fe sazhna dqbro pezhi, deni gori pokrov, inu najn sherjavze. Vezhkrat odkri, pe-zhenko obrazhaj inu polivaj. Na to visho portane pezhenje foknato, imi bolfhi, kakor bi ga v' pezhi pekel. V* taki ponvi s* sgornim pokrovam snafh pezhi sajza, telfzhje , fvinfko piezhe mu rçbra, inu druge perutne shivali. To je dobro gofpodinftvo, pezhçnka > je perjçtna, foknata ; vender aeposabi, de fe more pezhi na žhifti sherjavzi.

-                                                           113«

ß

uDo

öbra govedja ptŕhéhka.

Obçfi'HvaaL tri dni goveje mero na hlâdno fapo ■ pňtle ga.tqlzi V.mehko , nŕyîezî ga fpejiarn ,prav gňfto. Po-tle s'moko pop-çfi, pezi v'kosi s'frovmi maflam, polivaj ga dobro. Kader je rumelnu,rperii goveje shupe , jetiha , jnu kapare ; tako naj fe tri ure kuha. Daj vfe fkup «a f klçdo ; sraveri fe sna djati lemortlupka.           .....

114. Skrito me,ro drugitzhi.

Ofoli mplprat ali f k ri to mefo ; wa-rçshi v' sheďçsno koso mafho.be, nius-gä, mladiga prefizhoviga , fpčha , di-fhave ali gvirza, difhezhih fçlifh, lemon lupka, zhebula, énmalo jçfiha, portavi koso na sherjavzo , raspufti tç re?;hi; kader je vfe rastopleno, deni fkrito mefo notri; zhes nekaj zhafa perdeni kifle fmçtane înu ka'par ; inu pu-fti, defe^pozhafî pezhe; kader rjë,meh« ko perda] rasfçkane fardçle inu lemon Jupka; tudi od fühiga mefa shupe; pu-fti dobro povrçti.

MS>

/

2näM> KravJ'č vime "pe'ashu

Kravje vime perdavi s' vodo imi folk) kuhat v' mehko.' Potle ga srçshi na kolze, povälaj v'moki, imi pezi v' irovim mafli, de pollane rumeno. Kçr (e more dolgo kuhati, ga je trçba pred ta' dan , al takrat kader je sa druge rezhi ogin, perftavitiw

i t- jI           ...

nß. Telezhje flčgno, rali flilegel.

Telçzhje ftegno fe s' dehelmi fhpei hovmi kolzi navleztae , 'tudi s' fuhirn mladiga prefězha, imi shalblam , ofoli ga, Deni v' koso fhpeha, prefhute", seleuja, lorber pçrja, basilke , lemoti lupka, ingverja, popra, mufkat zvfta, nagel, shebfz," zhebule, jçfîha, en ma-lelz kifle, fmçtane ; deni na tç rezhi telçzhje ftegno, poji s] kiflo fmçtano ; koso pokrit , daj sherjavze se;pr inu fpod, pezi inu dufhi ga pozhafi, vezh-krat.ga poli s' polivko.,, katira fe od njega vjateka, de lçpo farbo dobi, kakor bi na rashni pezheu bil. Kader je fkoro mehek, peril shupe, de savrč ; P/o.tle vsami fhlçgel ven, posnami m:.(t is polivke , polivko prezedi v' dfugo koso -, deui fhlçgeď fpç't notri, de enkrat

's "74                         S^ä^tt^l

\ krat savrč? daj na fklçdp. Ako Zhefh, snafh perdjati auftrig, ai mifhëluov.

iď?. Kapűn s ai pwman i' aufirigami nadevan,

. Dufhi'ali dinftaj auftrige, krompirja , telçzhji fçkani perfnik, inu fçka-kane nebefa V trovi tri majlî ;.p> predeni v'eno koso, peril shupe'r de fé povrč, ofoli, daj difhave, potle putti ohladiti. S'tďm nadçVaj kapuna,"ga sa-shi ; potli denij v' eno veliko koso fhpe-ha, prefhüte , telçzhji ga , zhebula, lemon lupka, gvirza, felenja; deni kapuna notri, de fe pozhafi dufhi. Kader je rumen inu mehek, ga ven vsamě, v' koso peril shupe, putti polivko farno vrçti; kapuna deni v' drugo koso, najn prezedi polivko fkusě fěto ; portavi nŕ sherjavzo, de vrč do dobriga. V to polivko fe snajo tudi auftrige dja-tis al fhe sraven krompir.

ni. Mefo od ovz im jâgpet.

Kof per rçpu od ovz fe sna Kare-riti, kakor fenareja od jelenov ? ali pa fpezhi fam na febi. Tako tudi os* jaguězhóv. Is herbta fe fturç karmeiia-

.' **-'■ ■■ ' ■ *33ű.a -'":;.                         • del- '

: tttii

delzi. Stegno fe paza, s\ fneham nav-lezhe, inu na rashni pęzhe; ali pa na- *v foli* inn. prekaçtf. Drob fe kuha v' o-hravti. Glava fe ofoli, prekadď, inu v' rçpî kuha. .ěfoge fe povalajo.v' raste-penďh jajzah 9, inn moki » inu na mafli ozró. ..                .-.; r             -               ti ■

^^XIL Salata.

s iß. Kutine sa /alato*

Oďupď lçpe kutine, prerçshi zhes frçdo, serna venistrfbi ; prekuhaj na vodi, de, poftanejo enmalo mehke, kader jeh p'otipafh ; odlě vodo, peril vina inu zukra, jeh do mehkima kuhaj, na fkledo rasftavi; v' fok ali sof deni lemonovih lupkov, zçle fladke fkorie, hagelshebiž ; puffi, do fe gofto- vkuha, jprezçdi, ^inu vil na kutine. One fe potle po verhi obioshç s' podolgafto resantni mandelni, inu s' vifhHami» " t-                            -                                  - ■■

I3#» j

j6                          s#*î#*s^

is». Vifhnt sa fatato.

Eh'dnnzho zukra déni v' mefinga-fto Tklçdo , inu enô shlizo vode ria shérjavzo, de savrč ; p'otle desi notri tri uěizhe věfhin,l puflS1 pözhäii vrçti, de fé mehko f kuhajo. Potle jeh ven vsdigni s' penenzo na eno ruto al fiti-ze, de Te Tok odlozhi. Deni' jeh na f kledo ; fok pulii vkuhati, de bo , kakor sholza ; ga prezçdi , zhes , věi'bne vii, vie poftayit na hlŕd. Snal'h s'en-malo srçsanîm ' lupkam od lemon po-trçfti.

121*- Laskka. fatata,

Vsami marinîrane ribe , rasrçshi jeh zhedrio v' fkledo; potle lçpe oliv-kč, po dolgim srçsane fardçle.r • S'tim naloshi fkďçdo ; je lafhka falata" " :

ď$3: Pomeranzhna fatata»

Pňmčrarizhe srçshi ua kolçfza, ébloshi. Tklçdo si njimi, potrçfiV.zu-krairi, inu flghernó kolefze obloshi s* eďio kuhano vif lino.

\

Ď22'

J53. Salata /rovih j ab elk

Gluplené Içpe jabelka tafelne s' imç-Dam poloshi v.' merslo yň(do, eie bçle oftanejo; rçshi jih v' tanke podolgafte resine, s'lemono obvibaniga zu.kra, gori natrçfi r pň'rtuges.Kiga Toka ali:sbofta perdaj, ďhusmelhaj; je falata narejena^

124. Kuhane jabelka sa /alato.

Jabelka tafelne olupi , zhes fredo prereshi, istrebf, v'j merslo vodo deni. Vsami mefiugafto koso , ali kufrçno, déni notri zhifte vode inu enmalo vina, en kolez zukra, de bo fladko, . kar fe fpodebi; tudi enmalo fladke fko-rie zçle , inu lemon lupka. Potle déni jabelka notri, pokrě, putti jih kuhati, de fe mehki zhutio, kader s' kuhaluižo potipafh ; vender, preden fe raskuha-Jo. Pokladaj jih po verfti V fkledo; potle pufti polivko v' kosi The enmalo povrçti, jo sli zhes jabelka, pufti vfe ..; ohladiti i je falata dobra,

125. Repimzlova falata*

Zhçdna opprana falata fe vloshi na fkledo, y' frçdo fe pcftavlen kuhani

•«ir                                          k**

7$                    "fc^is^ď^!

kavlifiňr. Terdo kuhâne jajza. olupî5 belak pefçbej drobno rasfçkaj, inu ru-menake pofçbej ; tudi "dVtfbiro/ rasfçkaj kuhano pffó,; s'tîm ďçkanjam narçdi küpzhike po Mati femterkje po lçpî verfti » eden sa drugim ; ofbli, daj olja înu jçfiha fhe popred y preden, fekanjer gori rasloshěfh,

XIII, Torte.

■ ■ " ' " ■                                                                                                                                                                                                                                    ».

išS. Mandetnova torta.

Vbi V en pozmefi ionez fhçft jajž* îttu fhçft rumenakovj, poftavi lonez na en trinog nad majbeno sherjavzo , ras» tçpî jajza nad äherjavzo, ini pufti, de enrhalo mlazhno poftane. Potlę pre-zej Vsemi od ogtěa* rastepi jajZa, de poftanejo prav igofte \ deîîi potle notri pol libre prefejaniga zukra, inu od ene Jemone drobno srçsaiiiga olupka 9; mç-fhaj fkup de fe sgofti; pode deni notri člio libro drobno ftolzheiiih fnändel-lidVj me,fhaj tajko dolgo > dokler nebo»

de

/

■■ '                    f,'

de nizh svaěka • ali f htf ukelza. Dala j na plitvi zinafti fklçdi tastepi belak od fhçft bftaliji .ja j z. s'^ lefçnim nosham, de fe. fpçnio ; 'inn" notri v',lpn'ez pefmçf haj.; tŕko je onjffa sa torto fturjčua. Obod inu pleh dobro pomalni frovim maflam, inu s' ribanim kruham potrçĘ, vu omç-fo notri ; pokri•'," daj sgör inu sdol maj-hino pozhafno sherjavzo. Kader je torta pezhena , obrçshi s'nosham okoli oboda, de fe obod od" torte Odlozhi; potle jo podrçshj od pična. Pokri plitvo fklçdo s'okroshnikarn aH taler jam; preverni torto s'obodam inu pleham vred najn.

1ST- Nauk, kako fe v' sake? hodi j' ' modiam, inu cof odo sa: Torte illůsa kuhanja,

Vfa pofoda'plehata , kofitarjafta, kufrçna, inu mefingafta ima zhedna9 fuha, inu pred rujň varna ohraneua bi-ti. Kader eno ali drugo potrçbujesh, jo pomashi s' maflam frovim al kuhanim, potle potrçfi V drobtinâmi , kar fe jeh perjçti ozbe j potle snafhoe-zhi, zrçti, inu notri' delati, Mr ozfrefh., pojde vfe rad» Vën. ' "J':"m

■ '•■                                                                         12.8*

■128' Visha znto'eni fneg na torto^,

narediti.

■■. . ■                           : ■ .                         ■■■ v\

Denď V louez eno unzho pfefeja-niga zukra, belak od eniga jajža, en-malo rosline vode ; rriçfhaj fkup, de fe sgofti' S' tim sjiafh fneg narçditi, na karkol ozhefh. Kader je torta shç enmalo ohladena , jo s' tim zükrenim fnçgam obli ali prevlçzi, iiiu proti og-nu dershi, de fe pofufhi. TDiidi snal'h tako fnçg pefprayiti : rastepi 2 ali 3 bçlake, de le fjiçnio, vmçfi notri pje-fejŕniga zukra;, pčrfipajepň ,malirh med' rriçfhanjarn, ne pa vfe'naén.Hrat ; inu mçfhaj le na eno ftran , dokler pollane prav gofto. Ta fnçg nçtezhe doli, je dober sa vifoké torte, hin oliane gori, kamerkol ga prevlçzhefh;:potle jo snafh potpçfti s' prefjanim,'zükram, inu jo pofufhi v'pezhi. -— Ako ozhefh rudezhp farbo imçti, déni notri me-fhanje al kermes, sa rumeno shefrana, "sa rujâvo zhokplade ; vfe popred na prah ftolzheno inu '~pe.rrtiefb.anp. Sa selene» farbo déni defçt' sera kafč v' pol jajzhniga belaka namakat, v' zhafi enmalo premçfhaj bode v* eni ali dvçlv lifah sel ena fŕrba, patirŕ fe med zu-kf eni fnçg permçfn'a, '

s^a?5?^                        g*

129, Od obodov ali očrozhov is fleh» sa torte.

Ti obodi fo dobri sa vfe torte » imi tudi sa druge ftvari pezhi. Obod naj bo faj i'htir perfte vifok , inu na okroglo proftóren ; konzi nimajo biti vkup sliti, ampak profli sa vezh ali main ltiďniti, kakor ima vçzhi al maja-i'hi tort% biti. Na tim fiilnenim mçiti fe samashe s' enim na vodi fturjenim .teftam od moke; fe prevçshe s' nitjo, de neodjçna. Obod fe dene na pleh, na dno en okroglo vrçsan papir; obod inu papir fe s' maiěam dobro pomashe, s' mojco ali s' drobtinami potrçfe. Pe-zhenä torta fe ob obodi s' uosham pod-rçshe , obod prozh vsame, inu tudi papir odložili. Sa torte snajo tudi druge shlaht modli biti, katiri fo nalafh na-Tejeni al po podobi ene dinie, al s' votlino v' frçdi, al kakerfbnekoj podobe fe sa 1'harkelne. delajo. Obod nefmf ni-kol polhen biti, temuzh fe proftor pulti, kar fe ve, de bo torta fe narafla.

$30. Zktrna kmhna torta is zhokolade*

Vsâmi s zçlih jajz, inu 10 rume-nakov , jih rastepi, de- bodo gofti, ka-

kor kafha; notri déni pol libre prefa-îiiga zukra, inu fp§t -srnçfhaj ; potle pol zçgla drobno sribatie zhokolade, euo unzho ftolzhenih mandelnov, enmalo nagelsheWz, fladke fkorie, muf katzvç-ta; vfe to mçfhaj ; sadnizh l'htir lote sribaniga ajdovnika, ali ajdoviga kruha notri permçfhaj; inu fpezi v' obodi.

. 131. Jjdovnikova torta , â/ugazhi. ■.

V fklçdi vmçfhaj dobro poldrugo unzho froviga malěa , potle vbi notri 14 rumenŕkov eden sa drugim med vçdnini mçfhaujam smirej na eno ftran; potle vmçli Içpiga prefjaniga zukra pol' libre, vmçu ga pozhaü per perfhfzah, tiidi dvç pefti olufhenih ftolzhenih man-delnov, fladke fkorie enmalo inu lup-ka od lemón. Po tim rastepi beldfe od jajz 11a pçne, inu tudi notri vmçfhaj; sadnizh vmçfi notri per peftçh ajdoviga sribaniga kruha tri unzhe, fhe enmalo mçfhaj, inu prezej pçzh dcni v' obodi, ali v' modli, kakerfhnim ozhefh.

135, Torta is beh /Herbe*

Od 8 jajz ybl rumenäke v' en po-zineiii lonez, belake pa na eno plitvp

fklç- ,

fklçdo pofçbej. Rumenake rastepi na tanko, potle eno libro prefejaniga zu-k'i'a pomalim per pefhizah smiram na eiďo ftran notri vm^fi, zhe imafh eno shlizo roshne vode notri déni, tudi enmalo ftolzhene krçfbe ali kardemo-n'a. • Bela* od jajz pofebej na plitvi i'klecii pçiaflo rastepi , inu sraven notri smçfhaj. Srdnizh je Ifpe prëfejatje ilitçrke per pol! eneh pefhizah pczhsfi vnjçfi ; inu v' oboi dene, tčrv'pçzh.

'%$$. Prepezhenki, ali bißcoti is torte.

Vbl 12 rumenakov, mefhsj jih v' globoki parftçni i'klçdi'« sribaj ene tri , Infiline od lemon Jupka, deni jih v' rumenake,- inia enmalo roshne vede, zhe jo-imafh; potle eno libro prefejaniga zukra per perieli notri vmefi. Potle mçfhaj, dokler fé sazine enmalo vsdigovati ; tedaj rastepi oftale 12-be-lake v' pene, jih notri samçfi; sadnizh perfipaj per pefhizah eno libro predane fhterke, po.zhati mçfhaj; ina pré-zej v! en podolgafti model deni per malim pozhafi pčzh ; potle srçshi na resine, deni fpçt v' pçzh tç resine na enim plebi, de fe prepezhejo ; iuu to fo prepezhenki ali tortni bifkoti, .

S4             . a^^sjw

jß4> Pefkafia torta. .

Vraefhaj eno libro fro viga mafia s5 dvema rumenakma, de portane kakor gotta lmçtana; potle vbl notri tri žele jajza, sribaniga lemon lupka, inu eno libro prefjaniga zukra. Vfe vkup mefhaj na eno ftran , sadnizh eno libro prefjane lepe i'htçrke • vmçfi ; inu déni v' obod pézh,

Ě3S* Befkŕfla ■> ali krtthna torta, » drugazhi.

Srçdîzo ajdoviga kruha pofufhi, de fe bo dala v' rozhni ftopi, ali moshnar-ji ftolzhi, ftolzheno prefej ; vfaroi v' eno globoko parfteno f klçdo 16 rumena-kov, inu dobro mefhaj;-potle sribaniga lemon lupka, inu tri unzhe prefjaniga zukra, vfe smira j na eno ftrau dobro mefhaj j dokler kripko poftane, inu fe enmalo vsdigne. Potlë fpçni bç-lake j notri permefhaj ; sadnizh deni notri poldrugo unzho* to je n lotov prefjaneh drobtin ajdoviga kruha, fhe enmalo pomçfliaj , inu deni v' model pezh, fi                                    . ? '.,

j . ■ -                                                ;l*6*

i 10. Öd Zhefhin kuhanje.

Tri unzhe mafia mçfhaj, de portane kakor kafha ; dalaj pol libre ftol-zhenih mandelnov, tri rasine ali fhiii-te v' mlçki uamózheniga kruha, enma-lo zukra , foli, fladke fkorie, mufkat [ zvçta, 16 dobro rastepenih jajz , to vfe dobro v' maflo vmefhaj. Potle vsami eno rçzh Içpeh zhçfhin, kar fé tebi prav sdě; fe nefmç nizh vçzh s* zhçfhnami mçfhati ; ampak jeh farno premçfhaj, inu v' model pčzh deni. :

137. Hitra torta.

Pol libre froviga mafia, eno un-zho zukra, pol libre rajsbove moke, inu en rumenafe, tari ali ribaj v' rozh-m ftopi ali moshnarji prav dobro ; potle vil na zvetno mok© na d ilo ; fturi dva debçla podpldta is tefta; en podplat denisia pleh, potle gori uamashi vkuhanja ali falsna , inu pokri s' drugim svalanim podplatam, obrçshi okoli; samashi s'belakam, inu tudi s'belakam po verhi pornashi ; potle pezi al V tortni ponvi j al~v' pezhi.

138»

%6                          «-?=*-?=• h«

13t. Věfhnova torta.

Naredi sa eno unzho mafleniga tefta is moke inu froviga malěa vkup-sgnédeniga, ga svalaj sa en nosliovi rob debbio; {lari is njega eu podplat na pi eh , obod d eni gori ; ob obodi ftu-ri okol sa .dva perila vilbk obrozh is svalaniga maflenigi tefta ; notri nalo-shi vif hue. ..SmefHaj i'kup prav.dobro eno rczb.kilěf:- Imet':!ne , 1'htir rumena» ka, inu fhtir-Jote zukra; to vil z h es viOm/e , potrefi zukra na verh , inu pezi pozhaü.

X3% Torta čres jap.

Ofem lotov froviga mafia dobro rcefbaj,; potle permçfhaj eno libro ft-'L;heiiih mändelnov , dvauajft lotov preijűuig-îi zukra \ fhçnV lotov zvetiie m*:ke, mu od ene lemone sresaniga iupk.y , in'u notri istlazheui Tok od t§. lequuie; potle fe pleh obloshi s' oblat-oji-,, ilja nie i"e namashe poloviza tefta;' ibsjn fe dene, karkol fe poiabi ; po ver-' i 'e deae drnga polovfoa tefta., inu s' 'oblati .;Mo?hď, inu s' pifiuizsmi. -natak:-néj lu ;er je pezneiia torta, jojš oboda vsemi, 1 nu zufcrenv ftx^g na njo na-, ď'jui; tei; frçl v' pezhi poiuOii.

140. Grahova torta*         , >

Mçfhaj rahla eno libro putra, déni vajii 20 jajz rumenake , inu lç od dei'çt bçlake, mçfhaj dobro; potle pol libre prefejaniga zukra ; lemon lupka , l'iadke fkorie , inu mufkatzvçta eno. malo rçzh. Med to fe dçne eno libro kiihaniga, inu kar je mogozhe narbol fuhiga ali odzejeuiga, inu fkusi ruto ali, rito pretlazheniga graha; potlé mçfhaj fhe zhetert ure. Potle narçdi en tanki podplat na pleh is tanko svalani-ga mat'Ieniga tcfta ali puterteig ; sgo-raj popifano mçfhanje déni notri , inu pezi pozhafi.

* 141. Pefna torta.

Narprçd naredi putertefto.' Potěe fkuhaj nakerhlaiie lepo rudçzhe pçfe v' mehko, kakor kafha, perdeni sraveii enmalo znkra, fladke fkorie, foli, inu vina; ter fe puftf fhe en zhaf kuhati. Kader fe ohladi, fe namashe na ma-fleno teftó na pleh, fe pokrie s* mafle-ni'm teftatri, po verhi pomashe s'. rü-menakam, inu pozhafi fpezhe. Jo pp-tďçfi s' zukram, dokler fe pezhe ; al pa zukrçni ihçg gori narçdi. -.

143

S.8_                    s^««č^

i'4St Kafiditova torta.

Srçshi drobno 14 pezhenih Iuplenih kafrinov. Mçfhaj poldrugo unzho fro-viga mafia s'eno unzho ftolzhehih rnan-delnov, s' 18 lotrni ptefjaniga zukra, tri zçle jajza, inu p§t rumenakov, lemon lupki, inu s' kaftanjam. Déni vie «a pomasani pleh inu obod.

XIV. Ribe.

X43. Dufhęna, ali dinftana riha.

Sheft fardfl operi, inu kefhize. od-beri, jeh srçsďii na drobno ; ravno tako srçshi enmalo peterfhila, zhebula , le-' mon lupka ; deni vfe v' koso , sraven en kof froviga malěa ,_ inu na kofze srçsano ribo ; to pollavi na sherjavzo, pokri, pufti de Te dufhf ; riba da lama vodo, vender proti sadnim perdeni enmalo kifle fmçtane, pulti i'he fkup sav-rçti, je dobro..

144. Nadev ma fhuka.

Druge majnshi inu f labi f hi ribe otrçbi od fcoftf inu od koshe, râslçkaj jeh, inu permçfhaj v' eno unzho malěa , tudi tri rastepene jajza, ene Uroke zhefna, sribaniga kruha, mufkat-zvçta, srçsanga peterfhila, imi fol î. To smçfhanje nadevaj v' eno veliko ofkoh- -,

ta-

tan o i nu istrçbleno i'huko ; kar tiga mafheiija oftane ,- podçlaj inu svalaj na majhene zmoke. Potle déni fhuko ~ inu zmoke v' euo podolgafto ponvo s' l'rovim matěam na sherjavzo , de fe rumeno fpezhe. Sadnizh perii eno rçzh vina, lemon lupka, mufkatzvçta, ribaiiiga kruha; pufti en zhaf vrçti, inu daj na f'klçdo, vfefkup ribo , zmoke, inu polivko*

145* Karpi & zhertii polivki.

Prerçshî oflvMitaniga karpa po lierb-ti, vil vajn j-ç fili a , inu pufti kri inu jçfihtezhď v'e'no Fklçdizo, otrçbi sholz od jfter, drob déni l'pçc v' karpa , ga nimafh nizli'.'prati ,vtemuzh ofoli, na k<>fze"srçshi , ■ pufti en 'zhaf v' ioli lesnati, pomnshi kňso s'maflam, polo-shi uotri. rib'o , na njo lorber pç'"jaj {"hatraja , z lieb nia, per.ershibi M-.rénine^ korenja ,. ftolzhene dVfhave ,.- 'shefrana,-enmalo zeliga iugveria, nali,pol vodé pol i eli ha de ribo vtopi; pufti na sher-jnvzi vrçti.ene po! ure/ P nie ribo de-rii von na i'k'çdo; insrçdi en rumeno preshgjďîije . sVbçďi s' njim .polivko od karpa v' kosi, ker le je. foWhil ali dinJ Üal ; zlie je pregiata 5 perii enmalo,

gra- >

grahove shiipe; potle vii notri v' jefih perftmheiio ribjo kri, pufti savreti ; potle jo na karpa fk.usi fito prezçdi; pufti fiie fkupej vrçti, imi pertrçli srç> sauiga al zçliga lemon lupka.          (

T/fi. Karp v' far delnim foli.

Oriiohtani karp fe otrçbi, na kof-ze. sreshe, enmalo vMbli puftď ; koso s' madam pomashi, déni v' njo peter-fhila korenin, korenja, zhebula, lober-ja , l'hatraja, itolzhene difhave , inu ribo ; nail zhes «jo na enake uçlé vina, jçiďha i im- vode , putti jo pokrito pol ure dui'hiii na sherjavzi; operi tri far-dçle, srçshi j eh s' peterfhilam inu lemon lupkam prav drobno , rasbçji fro-Viga mafia sa velikoft eniga jajza v,' eni kosi'zi, pertrçű dvç shlize wioke, premefhaj , kader (e romeno sazrč, déni fard?le notri, srnei'haj. Kader je riba sadofti mehka, jo. vsamvis kose na fkledo; fok od njç prezçdi v', kosizo na fardçle; oboje ('kup vii na ribo.

147.: Karp v' polivki, ali & Joku

Ofhohtaniga fcnrpn otrçbi, na ko-fze srçslii,/v' zhifto vodo en zhafpo-

lo-

. 'v'                                                                                  '.■■■.■

92                       e^t^a^t

loshi, ofoli; deni v' eno koso froviga y mafia, drobtîn , podolgafto rçsaniga lemon lupka, srçsaniga rosmarina , lor-ber perja, en zçl zhebul s'nagelshbiza-mî nataknen, kapare, inu nbo karpa gori; kakor fi pod ribo djal, take ft vari tudi po verh njç natrçfi , pokrl, pulii en zhaf na sherjavzě duf h/ti ; pode en pitni kosarz vfna perii, lok od pol lemóne ; jçliha kulikor je treba kifati, redke zhifte grahove shupe ; fpet po-.'kii, de fe dufhď; sloshi ribo v' fklçdo, fok pa na njo prezçdi.

148.  Pezhéna fImita.

Ofhohtaiia fhuka inu istreblena fe ofufhi s'bele ruco , povala v' moki, inu v' podolgafti ponvi na enmalo fro-viga mafia pezhe. Kader je na eni ftrani pezhena, fe na drugo preverne, inu zhe je treba, s' maflam pomashe, de ni fuha inu fe nesashgč.

149.  Shuka u' Atom.

Shuko fkuhaj, de bo vifhnova ; polivko hrinovo sazhni dçlati, kader je riba perftavlena. Dela j jo na to visho : sa kulikor ludi je riba, tulikaj po dva

lo-

lota putra vsami , ga rastopi , moke permçl'haj, kader le moka sazhne ni-meniti, perii vode , kar fe tebi sŕi. Pode perdaj enmalo jçfihar zukra, na. fterganiga hrfna, ftolzhene fladke fko-rie, nagelshbiz, inu lemon lupka. Kader je riba fkuhana, inu na fklçdo dja-na ; fe pollavi nad en pifker al kotel s' vrçlim kropam , riba fe potrçfe s' nafterganim hrinam, ftoji pol zheterti ure nad kropam , de hrin v' ribo vl|-se s' Tvojim duham ; potle fe una po-fçbej narejena polivka vrçla zhçf slie.

150. Stokfijh s' ßmko nadevan.

Dve. libre ftokfifha f kuhaj, ofoli; pofçbej kuhaj fhuko V ofoleni vodi, kuhano sberi inu vie kofti. odtrçbi, sra-ven deni peterfhila , moke, zhefna al liika, enmalo v' mlçki namózheniga inu oshçtiga kruha, dva einrirana jaj-za; to vie drobno rasfekaj, Pçt lotov mafia s' dvçma zçlima jajzma mçfhaj, v' to déni fçkanje, ofoli; potle poma.-shi eno fklçdo s' maflam , potrçfi s'' kruhovmi drobtinami, vloshi notri ftok-fifh, ga prçvlezi po verhi s' popred po-pifanim mçfhanjam, de ba vef pokrit; 4eni okoli obod ? pollavi nad sheriav-i

v                                                                         t

zo , pokrl, na. pokrov tudi, sherjavzo; naj fe eno zhetert ure pezbe ; sadnizh vsami obod prozh , inu daj fklçdo.na niso.

i$i. Skuha v' -mifhelnih.

Otrebi fhuko, sresln nakofze, delili jo v' koso , notri hali pol vode pol; jetlha , en. zhebul, l'oli, inu. difhavej. pufii vreti pol zheterti ure. Pvjfçbej rarçdi polivanje ali mifhelovi fok tako : operi petdefçt înil'helnov s'vin'am, déni v'kosi/.o en -koffroviga mŕfia, rio-tri mjfhelne, pokrě , puftj jib eri zhaf duflnti; potle vsami od sherjavze-, o-\ trçbi tri fard ci e od k.ofti; farri çî e, inu enmalp peterfrula, zhebula, zhefna, inu lemon lupka sreshi drobno ; rasto-pi sa en oreh froviga mafia v° kosizi, permefiiaj enmalo moke de fé y'mafli sanimeli! ; rssrçsaniga ftrefi notri ; v-mçfhaj , perii grahove shupe, inu enmalo foka', katirga je l'huka od febe däla ; smçfhaj, pufti dobro vrep ; déni. fhuko v' fklçdo, potegni mertvo kosho is njç doli ; polě jo s' mifbelni , imi. s*tim popifanim foka m, inu pulii enmalo vfe fkup savrçti,

«^eSSäsJ^                          95

i SS. Pezhen Som, imi Sulz.

Som, ali pa Tute fé v' kofze srç-she , opere , inu s' ruto pofufhi. Potle ga s' maiěam. pomashi, s' mufkat ore-' Jiam potrçfl , inn nad sherjavzo na nireshi pezi. Zhes fulza snafn' tudi eno . polivko narediti : otrçbi îiekitere fardç-le, jeh tanko rasfçkaj, déni v' kosizo, na nje déni en kosarz vode , inn eu kofez froviga malěa, oshmi giri fok od eue lemone , pufti kuhati na ši.er-javzi. Pezheniga ibma déni v' i'kledo, inu ga s'tim poli vanjam obli.

15,3, Lifka u' rujâvim polivanji. "■

V' kosi pufti sayreti jçfiha inu vode , inu en zheBiii , s' tim vrçlim kro-pam otrebleno lifko dvakrat popari, de duh sgubď. Potle jo nafhpili, inu na-foli. Pomashi eno koso s' maflam, déni v' koso en zhelmi, enmalo korenja, peterl'hil korenine, selene, moke, lor-ber p§ria , fhatraja , ingverja, defet sérn zeliga popra, di ("have j dva zela mufkat zvçta , od lemone lupka;.na vie to poloshî lifko, poîcrl, déni na sherjavko, vzhafi jo oberni, inu kadar je rumena, jo s' moko enmalo po-

tr?- :

'.

c)6                           sS^irf»^^                           ;'

trefi , fhe enmalo na'sherjavzi pufli, potle vii elio sajsirmizo grahove shape, ali druge na njo, naj Savrč. Po tini vsami lifko ven v' drugo koso, prezedi na njo fok, ěnu ftlazhi pol le-mone gori ; pufti fhe en zhafvreti, daj na fklçdo lifko inu polivanje.— Kir ozhe -, sna tudi perdjati kuhan krompir, islufhene mifhelne, olivke, inu au-ftrige.

154. Shuka v' lemonoviip, foku

Shuko srçshi na kofze, deni jo v' koso, na njo en polizh jçfihto inu vode , zhebula ,, lemon lupka , difhave, kuhaj jo notri. Potle koslio odberi, fpufti sa velikoft eniga jajza mafia v' eni kosfzi, pertrçfi dvç kuhalniže moke , püfti zreti,'sali s' grahovo vodo, tudi foka od kuhane fbuke iuu foka od notri oshçte lemone, perdeni sresani-ga lemon lupka , mufkatzveta , enmalo shefrana , inu fhe enmalo froviga mafia ; to vfe naj dobro vre ; s' tira poli fhuko , inu pufti fkup enkrat sav-rctě,

97

i 55' Karati v1 fafar xi kuhani, to je aempfani.

Kader karpa sakolefh, perftrçsi kri v' jçfih. Potle ga srçshi na kofze, perftavi ga v' kosi s' zhernim viuatn, ' enmalo jçfihatn, ftolzhenim prepezhe-njm< kruham, drobno fçkanim zhefnam, resinami od lemon lupka, ftolzhenim nagelshbizami , enim kolzam v' moki povalauiga putra, enim kolzam zukra; kader i'kup vrč, pokrov gori deni. Naj fe kuha pol ure, sadnizh deni perftrç-sheno kri s' jefiham notri, Potle naj fe do dobriga kuha.

156, Pezkene Ah,

Ale operi, ofoli , na rashen natakni , potrçfi s' drobtînami, s' muf kat zvçtam, obli s'raspufhenim maflam, tlazhi-foka od lemone gori; pezi, in« jeh vmçf tako polivaj. ■

157.' Kuhana Bisena.

Deni v' pifker enmalo ve2h jçfi-

ha ku vode, tudi lorber pçrja, zhebu-

la, pufti savrfti; kader to vrč, deni

Bîseno v' lonez, pufti kuhati. Kader je

G                    ku*

'.--: v$                        a^ii^sfSi

-kuhana, odÜ, déni s' enmalo te shupe na fklçdo, sabçti, snafh tudi nafterga-niga brina, zrďes djati, inu s' rçsanira peterfhilam potrçfti.

i$8- Stokfifk dobro kuhati.

Namozhen ftokfifh fe s' nitjo svç-san kuhat dene na mersli vodi, kader fe napne inu b?le pene fturi, fe na fi-to dçne sa odzçditi. Sa polivanje fe dçne v' kosi na sherjavzo kifla fmeta-na s' ribanim kruham, en kofez frovď, ga mafia sraven, folď,~inu ftolzheniga mufkat zvçta ; to fe polie na ftokflfh.

*59' Boîshi nadevani,

Kuhane polshe ven potegni, otrç-bi, inu ozhçdi. Potle déni froviga mafia v' koso, raftopi ga , ribaniga kruha notri, maj er ona, fhatraja, mufkat orçha, inu enmalo popra, vender vfiga lç malo. To fe sgnede , kakor tefto. Potle déni otrçblene polshe na; saj v' ozhedene lupine , inu samiashi jih s' tim teftam, Zhe pa ozhefh , de tefto nebode venpadlo, deni med tefto en jajze '; al bolfhi ;pokuf imajo , zhe ni nizh jajza .sraven. ; If glej, de bofb

var-

varno kuhal; po tim vsami shupe od ku-haneh rib v' eno koso na sherjavzo, notri deni vfe shlaht sçlifha inu difha-ve, kakor sgoraj sa tefto. Sadnizh deni samasane polshe notri kuhat ; pa ne predolgo, de nepoftänejo terdi.

iGo. Pezhene peflerve.

'f                                                                                                                                 • ■                              v

Poftervo ofhohtaj, otrçbi, ofoli,

pezi jo na mrçshi pozhafi ; pezheno

pufti hladiti, poloshi jo na en s' ma-

flam namasäni papir s' difhavo, selen-

jarn,. inu lemonovim fokam ; ~l jo fpçt

déni na mrçi'ho', pezi pozhafi, de fe

od difhave navsame. Se. da v' papirji

na fklçdo.

i6i. Zhepinke, aH shildkrote v' -polivki* - -

Shabe f kuhaj, otrebi, zheterti na-rasen deni -, sfrupo od njen hrani. Eno koso obloshis' frovirh maflam, perde-' ni mufkat zvçta, lemon lupka, srçsa-niga peterfhila, enmalo zhebula,r>otrç-fi s' moko; notri déni shabe, od sgoraj jeh tudi obloshi §?■ takim, kakor fi jeh fpodaj p-odloshil, pokri, deni na sherjavzo dufhit; zhes en zhaf peril shupe Q %                    od

od shab , grahove shupe , en kosarz vina, fok od pol lemone, pufti dalaj pokrite na sherjavzi. Suafh tudi per-djati krompirja, is lupin slçzhene au-it-rige, mifhelne, vratove od rakov, al imerzhikč, kumare srçsane. Kader pride zhaf na fklçdo .dçvati, rastepi tri rumenake, notri med tç dobro vmç-fhaj en kof froviga mafia, mufkatzvç-. ta inu foka od lemon; pode prezçdi shupo od shab na letç rezhi , mçfhaj v' eno mçro, de fe nevterdi, imej od dalezh per sherjavzi, de fe fkuha; déni shabe v' fklçdo, zhçf vil ta frikafč, potrçfi s' lemon lupkam, inu piftazami obóje srçsano.                     ,

162. Turjhke shabe v'fvojeh xhapinah.

Shabe f kuhaj v' mehko , de zherna kosha rada doli pojde, otrçbi jeh zhçd-Do, shovz odberi od jçter , zheterti déni nasaj v' zhepine ; zhepine je trç-ba tudi olufhiti, vfe zherno doli is njeh. Rasfçkaj dve od kofti odbrane fardçle , déni to fekanje med shabe, oshmi zhçf eno lemono , perdaj malo froviga mafia, ribaniga kruha, lemon lupka,srçsaniga mufkatzvçta, popra inu shefranaj oiolě , pollavi zhepine na

nirç-

;■: j^ajÄaäP!                        tei-

mrçshi nad sherjavzo, de V njeli ta vfa rçzh savrč, pollavi na i'kledo, ina daj shabe v' zhepinah na miso.

a                                          a                                                                        '"'

■i                                 .                                                        ' • ■ .

XV. Zukrene pekarie«.

. 163. MehH preflize.s

Vsami poi libre moke, pol unzlie frovigq mafia, fhçft lotov zukra, pçt rumenakov , enmalo jânesha vmçf, sgnedi, kakor te fio ; aarçdi majhene p çfte, pomashi jeh s' belakam, po^ trfli s' zukram, inu lçpo fpezi.

164. Mohiati kolazhi.

Na dilo vsami eno unzho prefeja-niga zukra, 6 lot zvetne moke, srçsa-niga lemon lupka, difhaveali gvirza. Rastepi en zçlo jajze, gori vil, fturi tefto, is tefta delaj vfake forte podobe V plehatih moděih. Modle potrçfi s' Oloko? katira je s' zukram mçfltana;

SOS                           Ç^^^^S

vtîfkaj tefto v' modle , pokladaj na pleh, inu déni pčzh.

if$, Bifhkoti, ali prepezhenkL '

Vssmi eno libro zvetne moke, eno unzbo prefianiga zukra; fhtir be-lâke rastepi y' enrrçalo mlazlvniga kropa; deni v' to zuker inu moko , me-. ' fhaj dobro fkup ; naredi -is tiga tefta podoJgafto fhtruzo, dem jo na pleh V pfzh. Kader je pezhena , vsami yen, rasrçshi na .bifbkote, inu jih fpçt v' pçzh nasaj pollavi. de fe sarumenç.

XVI. Shoďze , inu vďrahanja ,< aji v' žukri kuhane ladja,

1S6. Shpanjia vifhnova sholza.

Vifhne fe otrebio od pezhka, inu ftolzhejo;'-perdavi ieb na enim bokali vina v' mefingafti fklçdizi na she^jav-zo, notri oshmi eno lemono5 srçsani-

ga lemon ďupka , zçle flŕdke fkorie, tri unzhe zukra , zhe fo ki fie', daj ga fhe vezh. To kuhaj na sherjavzi. -i

167. Slane, mangé, hladna sholza.

Pol libre maudelnov nopari,, ©lupi, ftolzi. Vsami eu bokal fmctaner;t s'.fmetano entnalo med tolzhenjam: rnandelne poirjozbi. Deni jih v' koso, vii fmfcano nanje, en konzhek zçle vanfllie, inu eno ftvar zukra; poftavi namozhno skerjavzo, vezhkrat/mçfiiaj, inu pufti vrçti eno zhetert ure ; potle deni mehur od bisene to je hauseupla-terja notri, pufti de fe pozhafi ohladi-v potle pretlazhi fkusi zhçdno ruto, pre-mçfhaj s' kuhalniz© vezhkrat, prçden v fe popolnim f-hladď ; kader je hladno , deni v' sholzne jafbke ali i'hälize. Na-mçfti Vanillic fo tudi dobri grenki man-delni, al pa pomeranzhni lupek.

i6§. Shodb.

Deiii v'en zhçden louez eu ma-felz vina, 10 rumenakov, en kof zu-; kra, eumalo zçle fladke fkorie., en lupek od lem one ; preshverkaj vfe fkup dobro, peritavi k' sherjavzi ^ fhverkaj

104                     s^ääs**

ďnu mçfhai dokler sazhne rafti imi fe goftltJ. Takrat déni v' fklçdizo, al vii zhes moknato jçd s'imçnam pudding.

/ 16% Fomoranzhna sholza.

Dergni ali ribaj fhtir pomoranzhe ďnu tri lemone ob eno libro zukra, to je rumeno unajno kosho, ne pa bçlo notrajno, katira je grenka. Zuker inu tudi fok od ftlazheneh pomoranzh inu ďemon déni v' mefingafti kotlizh, gori en polizh mufkat vina ali mufkateler-\ ja, naj fe zuker rastopi, preshmi fku-si zhedno ruto, deni en lot mehurja od h/sene , ali Hausenblatter, kakor v' druge sholze, prezedi fbe enkrat, inu napolni kosarze, preden blsene mehur notri deaefh, pufti eno zhetert me "vreti.

170. Sholza rudezhiga gresdizha*

Oberi pol libre rudezhiga grosdi-zh«î jagodze od pezlov, deni jeh v' mefingaftě kotlizh inu eno libro zukra sraven, peril enTrskel vode, pufti vrçti; potle preshmi fkusi ruto, inu fpet perdavi de vrč j dokler fé od shlize vlçzhe, kader sajmefh. Potle poftavi

v'

«^s^^s;                    lof

v' tnerslo rodo, de fe ohladi; to shol-zo sll na frovo od pçzlov odbrano gros-dizhe, smçf haj fkup, inu daj na miso.

171, Lemonova sholza,

Vsarni io lemón, na zukri odfter-gaj unajno rumeno kosho od fhtireh lemon , lemone ftlazhi vfe na zuker, perii tri mifelze vode,, prezçdi fkusi fětize , zhe ni sadofti fladko, daj fhe zukra, pol frakla.mlçka sraven perii, pufti flati, dokler fe mlçko vfiri, po-tle prezçdi pozhafi fkusi eno debelo gofto ruto, deni notri 2 lota bisenovi- , ga raspufhen'ga mehurja, mefhaj dobro ' vie fkup s' freberno shlizo; sli sholzo v' sató perpravlene fhkudeize, inu pufti fe fterditi al na ledi, al na hladnim kraji.

i~s. Bisenovi mehw 7'aspufiiii.

Bisenovi mehur ali hausenblatter fe tolzhe, rasrçshe , zhçdno opere, dene'v' koso, en frakel zhifte vode gori, en majhen kofzhek zukra sraven; fe pollavi nad flabo sherjavzo, de pozhafi naraseii gre; mçfhaj v' eno me-' ro s' eno zhifto kuhalnizo, de fe neper-

persbgč ; kader je dobro rafpufhen, ga presumi fkusi gofto ruto, pa nikar né-tL>zhi, amp^k kar rado grç, de nebo-dč kolu. Tako raspufhen bi'senovi me-hiir fé dfva v' sholze, inu fé lç tolikaj ogreje, de tezhe.

173, Finfka sholza,

■Neka ti re lizhne s'hefrŕna -, eiimälo ingverja , inu nagelshebi'z deni v' eno rutizo, obçfi v' en polizh dobriga vina, de fé eno uro namaka. En lot biseno-viga mehurja rasrçshi, operi, opraniga deni v' vino ; vie fkup déni v' mçfin-gafti kotlizfj, vedno mçfhaj inu pufti ene dvakrat savrçti , potle perdaj tri unzhe zukra ftolzheniga , inu oshmi fok od fhtireh lemón; enekrat prezç-di fkusi ruto, inu pollavi na hlad, de% fé fterdi.

174' Marelzhina sholza.

Marçlz'e olupi , f kuha j , presumi fkusi fito ; potle vsami lemonove sholze eno libro, tri unzhe zukra V me-fiugafti kotlizh , perii en frakel vode, de fé zukei* ftaja ; potle pufti pomalim vrçti, inu fkufhaj eno kaplo kairit-na

zi-.-, .                                                • ■ • ''. \\ ■ ■■ ":

SS^SŽ«*^                        IO?

zďnafti okroshnik, kader fekaola fterdi, je sholza dobra; deni jo hladit.

175, Pomor anzhe v' shohi troje jarbe.

Od pomoranzh vreshi na enim kon-zi en pokróvez prozh, isdňlbi ven is olupka vfo pomoranzho, de bodo.lup- . ' ki popolirm votli, lupke deni v' vodo. Sholze dçlaj tako : sa bflo naredi blau-manshç Nďo. 167. s' enmalo raspufhe-niga bisenovga mehurja; s' to sholzo napolni lupke sa eno ztietert proftora. Rudçzho sholzo naredi is zherniga vina j zukra , želih nagelshbiz , ITadke fkorie , iuu bisenovga mehurja, tudi enmalo alkermes foka sraveu ; to fe dobro fkup savrč, prezedf, imi naliejo pomoranzhni votli lupki do frçde ; vender more. poprçd fpodna bela sholza shç terda biti. Na rudçzho fpçt déni bçle sholze do trçtje/zheterti proftora. Zheterti proftor riall s' pomoranzhno sholzo do verha ; kader fe vfe sholze -na hladnim fterdio , prerçshi porno-ranzhne nadçvane lupke po dolgim,' imi-daj na miso, A ko shoě'ze nezhejo rade hitro ena sa drugo v' pomoraii-zhah feterdďti, perdaj vezh bisenovi-ga mehurja.

17 (T.

ifÓ. Vifhnova shotza.

Odberi frove vifhne od kofhiz,' ftolzix v' rozhni ftôpi, sraven V mçf tolzi tudi tri zçle nagelshbize, inu en-malo i'ladke fkorie. Potle deni V veliko l'klfdo, nali en polizh vode, prč-- mefhaj dobro s'kuhalnizo; ako imafh. dofti zhafa, pufti ene dve ure tako fiati : potle preshmi fkusi godo rut», (ila-xhi ibk od fhtireh lemon sraven, zu-kra kar je trçba, daj enmalo mleka, kakoi* per lemonovi sholzi Nro. 171. prezedi, fir versi prozěi, perdeni bise-novga mehurja, savri na sherjavzi, ina deni hladit.

__ , 177. Rudezhe grosdixhi vkuhatě. .

Deni ftólzheniga zukra eno libro v" mçfingafti kotlizh, en pizhli mafelz vode sraven; operi eno libro lepih od-braneh jagod rudezhiga grosdizha, pufti de fé nŕ refhetzi odtezhejo, smç-fhaj jeh med zuker, pufti vrçti, dokler sholzhaafti poftaiajo ; poftavi kotlizh v' merslo vodo, de fé hitrifhi ohladf, deni v' glafh ,.• iriii hrani savçsane s' pre-bodeiiim papirjarh.

; *7S<

Z7#. Rudezhih jagod sholza.

Vsami poldrugo libro rudezheh jagod v' kotlizh, ftlazhi dvçh lemón fok na nje, püfti ftati ; savri en polizh vode s' 14 lotmě zukra, perii pol lota , fpufheniga bisenovga mehurja ; vfe to vrçlo sli na jagode, pufti ftati, dokler farbo sgubojo ; potle preshmi, poftavi na hlad iterdit,

*79> Vifhne v kukati.

V kotlizh deni pol libre zukra, najn en frakel vode, pufti vrfti; pol . libre vifhin operi, pezle na pol odre-shi, deni v' kotlizh sraven znkra, de vrejo, dokler fo zhifte, de fe proti lu-zhi fkusi njç pezhka vidi ; pufti v' fklç-di zhes nozh ftati; drugi dan jeh oze-di ; zuker pufti v' kotlizhi vrçti, dokler fe vkuha, de fe vlezhe , potle deni vlfhne notri, pufti fhe enmalo vrçti , inu hrani jeh v' eholzi. — Marçlze fe snajo ravno tako vkuhati , kakor yěfhne , inu fe zhes lçto hraniti sa v-kuhanje, ali falsen.

' V

ISS.

IB o, Zeplenke v\sholzi.

Od lçpeb. zçpleneh zliefhin porç-slii rezle nŕ poiovďzo ; potle ftolzi dru-geb flabifheh zhçl'hin ? pezhkami vred,

®* vii enmalo vode na tç rastolzbeiie; potle presumi ě'kusi rute ; ta lok déni v' koclizh, en kol' zukra, nagelshbiz, i" ladke fkorie, lemon lupka , vie to naj vrč, tudi le zçplenke pufte notri savrçti Zfle, pa' vender, de fe neras-kuhajo. Potle fe ven vsamejo', V ko-itlizh pa le perdcrie raspul'heniga mehurja od bisene, fe pufti dobro vrçti; sadmzh notri ' daj enmalo rastepeniga bçlŕka, de .le vzhifti, potle le fkusi rwto prezedi, vlie zhes zeplenke, po- -

s ftavi hladit.

18.1. MUzhnaia sholza*

Pufti savrçti en bokal fmçtane, od • te vsami enkolkej v' en lonez, kader fe vhladl, vbl noter fhtir zçle jajza, inu o fera bçlakov, ozukraj de bo fiad-ko ; pelli vfo uno fmçtano, dobro fkup mçfhaj, poftavi 11a sherjavzo, pufti de fe sagoftl, pa smi.ryj pomalim mel'baj, kader vrč, de fe ne persi'gč, ali fval-; ke neftinV; preshverkaj dobro , vil v'

fkle-

i'klçdo 9 pulii na hladnim flerditi, po-trçli -%' piftazami.

183. Sholza od finitane*

V' lonez déni en malelz fmçtane, • tri zçle jajza, en rumenäk, zükra s.a-dofti, inu ob zuker naftergsniga lupka od lemón; vfe to prav rashverklaj v' lonzi, pollavi lonez v' vrçli krop tri zheterti ure , nall potle v' f klçdo , po-trçfi s' zukram, inu po verhi sarumč-ni s' rasbçleno lopato.

1-83. Speneni fneg v' mleku

Savri v' kosi en polizh mlçka,po-febej rastepi jajzhne bçlake v; pçne kakor In çg 4 kader mlçko vrč, devaj f'nçg po shlizi notri, kar je proftora po verhi , pufti savrçti, sli v' i'klçdo , potrç-fi s' zukram inu fladko fkorio.

184. Brefkve v' shohi.

Brçfkve olupi, prerçshi na dvoje, poberi ven pezhke ; rasloshi karhle na fklçdo , natakni s' piftazami, oshmi temone gori na nje, de brçfkve bçle oftanejo. Potle oftergaj rumeni lup

od

i iz                     a^*^5^

j

f hçft lemon na zukri, to inu pçtnajft lot ftolzheniga zukra deni v'globoko fklçdo , perdaj raspuf'heniga mehurja od Wsene Nro. 172. gori na zuker, inu na fok od unih fhçft fllazheneh lemón. Hader fe zuker flaja, fe prezedl i'kusi gofto ruto ; tç shoize pervizh polovizo vii na brçfkve , kader fe ta fterdi, vii flie drugo polovizo gori.

185. Vtóhane zkerple , ali zhefplovi falsen.

Pufti frove zhçfple tako dolgo v* vodi flati, de rumene poftanejo , vodo . premen uj; pode jeh fkusi fico pretla-zhi; deni eno libro tiga pretlazhenja, inu eno libro preijaniga zukra v' me-fingafti kotlizh, kuhaj , vezhkrat mç-i'haj med kuhanjam. Potle fe hranio.

i%6. Kutne v' sholzi.

Kuhaj eno unzho zukra na en fra-kel vode, kader vrč , polnami pçne, sraven deni sadnizh lupke od ene le-mone. Potle srçshi tri ali fhtir kutne na dvoje, odberi pezhke, pufti pofç-bej na vodi f kuhati, pa ne premehko; jeh vendeni v' merslo vodo, olupi-,

inu

mu déni v' vrçli zukerj ftlazhi notri fok od ene temone , naj fhe en zhaf vrč, dokler fo dotti mehke; po tim jeh ven rasloshi na fklçdo, potrçfi s'lemon lupkam ; zuker pa naj vre, de le lçpo od freberne shlize odteka, inu kashe, de sholznaft, Ga prezçdi fkusi rutö; zhes kutne naloshi podolgafto rçsane mandelne , ali pa piftazie. Shoizo zhçf ~vli, fhe poprçd, preden kutue s' tira obloshifh.

! "

187 - Fkukane marelze.

Srçle marçlze olupi, koftě istrçbi ; pretlazui fkusi fitize, de bo vkuhanje lçpfhî, Na euo libro pretlazheneh ma-rçlz vsami tri unzhe zukra, ga pufti vrçti na poldrugim mafelzi vode, dokler sazhne kaple pogŕnati ; takrat marçlze notri daj, naj pozhafi vrč, dokler na merslim zinaftim krogi pofku-fifh, de je sholznato; potle hrani v' glashih s' prebodenim papirjam save-sanili.

188. Vkuhano goshovje 9 ali hezhepezh,

Pufti goshove jagode mesditi, de fe fkusi fitze pretlazhit puftç ; na eno

114                   a^s^«^-

libro pretlazheneh vsami eno libro za-kra; pufti ga vrçti na poldrugim ma-felzi vode takoi dolgo, de Ce nit vie-.-zhe, kader shlizo pomakafh, perme-fhaj ga pozbali med goshovje, katiro imafh pretlazheno v' eni fkledi, tudi permçfbaj srçsanga lemon lupka, inn déni hraniti, kakor' druge vkuhanjsr.

i>89> Sok od vif hin. ..'"- ',

■ ['■                   „ •' ' - ■'                                     -

Lepem ;srçlemvi'fhnam odberi pe-zle , ftolzi jeh s' koftmi vred, presbmi jeh fkusi redko ruto , pufti fok fkusij eu fukneni btek tezhi, de fe vzhifti. Dvç libre zukra déni v' en bokal tiga foka , pufti zhes nozh v' pofodi ftati, imi premçfhaj dokler fe zuker ftaja ; rastolzi dva lota fladke fkorie., inu en lot nagelshebďz nepredrobno, vmçfhaj notri; savçshi pofodo.s'mehurjam, pufti tri tedne na fonzi ftati; potle ta fok hrani, kamer ozhefb. Kader fe polu-bi vlfhnoviga vina piti, permçfhaj med ; en bokal beliga vina en kosarz vlfhnoviga foka.                 . .i ,

■. '. j ' 190. Fkuhane vifhne.

J?ore.shj vif linam polovizo rezlofy

ktt-

kulikor na tçsho vif hin, tuliko zukra. Na zuker vii eu mafelz vode., savri, potle déni opprane vifhne notri ; ka-deç fe kofti fkusi vidio , vsŕmi ven; fok naj fhe vkuha, dokler goft pollane ; potle déni ipçt vifhne notri, de fe enmalo iskadf, inu debçle sholznäfte kaple mçzhejo. Hrani, kakor druge vkuhanja,

ic/i. Sok od murv.

Preshmi murve fkusi ruto, deni V mçlingaftim kotlizhi en frakel tiga foka, inu eno libro zukra na sharjavzo, dokler fe s a gotti , na shlizi vlçzhe, ina sholzhnafto kashe. Potic ohladi, napolni glashe, pufti en dan odperte ftati ; na verh snafh v' ftaklçnize,_ali flafhize mandelnoviga olja naiici, inu samafhiti.

i c/2. Molinovi, ali malinzovi fok.

Smezhkaj moline ali malinze s' eno shlizo, na en polizh moHn sli en ma-felz jefiha, samafhi pofodo dobro , de duh nepojde ven , pulti ftati v' kfldri na hladi, potle prezçdi fkusi fukneni arshat, kar farno od lebe rado tezhe» H 2                De-

ii6                      s^s^ď^5;

Déni en mafelz tiga.foka v'mçfingsfti kotlizh, inu tri unzhe zukra, naj vrč, de fe sazhne debçlkafto od shlize odtç-kati, al ne pregofto. Je kmali sadofti, odftavi hladit, déni v' ftaklçuize, zhes dva dni snal'h mandelnoviga ojla na verh vliti, de fe neisdifhl. Namçftt jçfiha snal'h fok od lemon sraven djati.

193. Jlkermtsovi fok.

. Smçzhkaj jagöde srçle od alkerme-sa V eni globoki fklçdi, vil eu mafelz kropa nanje , naj ftojç zhes nozh, drugi dau prešlimi fkusi ruto, perdeni pol libre zukra, pufti vkuhati, 1§ nikar prevezh. Ima navado, pred vfimi drugi fokmi narhftrifhi fe vgoftitě.

194. Mufkatelerjove hrufhke vkűhane.

Hrufhke nimajo prevezh srçle biti, tudi ne mesdne; prebodi jeh s'knó-flizp fkus muho notri, de pojde zuker v'ujç. Potle fkuhaj seleneh zhefpel, ěnu potle V ti zhefplovi vodi kuhaj . male hrufhke ali mufkatelarze, doklex" bodo enmalo selçnkafte viditi iuu mehke j po tiro. jeh v' mersli vodi operi. Eno libro hrufhez, imi eno zukra ě

zuker kuhaj na enim mafelzi vode de fe goft fok fturi, hrufhke deni v' fta-klçnizo, ohladeni zuker vii na nje, pufti dva dni odkrito ftati ; potle odzç-di fpçt zuker, perdeni fhe en kof zu-kra, ga fpçt gofto vkuhaj, inü fpçt na hrufhke nali ; inu to tako dolgo, šapo-red dçlaj, dokler mç nifh, de lo hrufhke fe zukra navsçle.

5. Pomor ansimo zvetje v' zukri hraniti,

Vsami Içpiga velikiga zvçtja od po-moranzh, vii kropa najn, pufti v\ pokriti pofódi flati, de le neiskadi; pa, naj lç tako dolgo ftoji,' dokler mehko portane; inu lç tulikaj krópa, de je zvçtje vtoplenň. Potle D'oberi ven, operi v' mersli vodi. Naredi is zukra inu vode na sherjavzi en goft fok, inu ta zukreni fok vii ohladen na pomo-ranzhno zvçtje; naj en dan ftoji, od-zçdi fok, perdeni zukra, ga fpçt kuhaj ; inu ohladeniga fpçt vii na zvçtje. To dçlaj tako dolgo, dokler je trçba, de zuker dobro prevsame zvçtje. Prçden sadnizh zukreni fok naliefh, oshmi na zvçtje fpk od lemone,

'lil • \            '' S^S^ä^

ißS„ Marehe «' zukri hraniti.

Perreshi marçlzam rezle , operi" jeh, déni marflze v' koso, sraven per-daj vina, vode, zukra, imi fladke fko-rie, tudi lemon lupka ; perdavi ^kuhaj do mehkiga ; pode poberi markize na fito , de fe otezbejo; fok v'kosi naj fe kuha, de bo golia sholza ; ms-reěze deni v' pofodo, fok gori na nje sli, inq hrani: Tako fe tudi dçla s' vrfhnamď, brçfkvami ; imi drugim takim fadjam.

XVII« Smçtane, inu fnegóvi.

x§?. Smetana rudezheh jctgocL

Deni .v' cu bokal fladke ftnçtaiie eno unzbo zukra, inu pufti vrçti, po-tle «nmalo fladke fkorie, inu mehurja od bfsene; pufti de fe napol vkuha; potle pretlazhi fkusi lito en polizh r-a-. dezheh jagod, inu jeh smffhaj s' gor-\

. - ko

ko vkuhano fmçtano ; piikufl, zhe ni dodi fladko, pertrçfi. ziikra ; potle déni v' pifkerze, .al fkudçlze , ina -ohla-* deno na miso.

iߧ. Kajčtova /metana.

Kuhaj s' zukram fladko fmčtanoj versi potle notri eno unzho neprezher-niga, ampak lçpo rujŕvo shganiga ka« fč; pokri, pufti ohladiti, presumi fkusi ruto, de kafč prozh pride ; daj na miso. ;

jTjěj?. Blane mangé, hladna sholza.

Pufti dolgo kuhati fbtir telezhje noge, de bodo gofto sholzo dale ; potle odzçdi sholzo, v' njo déni pol Iota fladke fkorie , tolikaj nâgelshebiz, od ene lemone lupka , pokri , kuhaj eno uro. Potle smçt'haj pol libre olu-fhenih tanko ftolzhenih mandelnov s' enim polfzham l'iadke fmçtane ; preze> di oboje fkusi ruto, inu déni to inn sholzo fkup, tudi ene kaple pomo-ranzhne vode. Sadnizh fe naliejo fkudçlze ali lonzhki sa smerslfne perprav-leni, To ferkanje je polçti dobro sa ©hladďti fe. .

soo,

. "Ď350                   . S^SAS^

Łoo, Lemónovo mleko.

En bokal fr o vi ga mleka, 12 rumë* nakov, od ene lemóne drobno na zu* kri ftergani lupek , inu nçkaj zukra fkup smçfhaj inu hladno shverklaj. Po-tle poflavi na sherjavzo v' lonzi, shver-kaj v' eno mçro. Kader sazhne vrçti, sli v' fkledo, potrçfi s' drobno srfsanmi piftazami, inu pufti fe f-hladiti. Se hladno na miso da.

asi. 'Łfajzhiiiga beldka mleko,

Per lemonovim mlçki Nro. 20® oftane 12 belakov, ti fo dobri sa belâ-kovo mleko; te 12 belake rastepi inu rasshverkaj v' enim bokali mersliga mleka inu enmalo zukra notri. To fe pollavi nad flabo sherjavzo , fe shver-kla, dokler vrçti sazhnč. Potle fe vsa-me od ogna, v' fklçdo vlie, ina potrç-fe s' mandelni, kattri fo olupleni inu na podolgafte shebďze sresani.

303. Beldkovi fuk.

Y' en polizh froviga mleka deni de-vçt jajz inu enkaj prefjaniga znkra, vfe fkup dobro rastepi al rasshverkaj ■> polla-

flavi na flabo sharjavko, sliverkaj vedno, de fé sazhnč napçnati. Od Itavi 5 vii V f kledo, protrcfě zukram inu i'iad-kofkorěo, daj merslo sa miso.

28$, Lemonovi fok.

Olnpi dvç lemone , jeh ftergaj na ftergâvnikî ali ribeshni pod eno rfklç-do ; eni tretji lemoni ftergaj farno unajno rumeno koslio doli, potçm fok ven istlazhi tudi /v' fklçdo, prezçdi, de nebodo pezhke inu predebçle ko-,she notri oftale ; potle déni notri zu-krt, de bo dofti fladko; perdeni esma- , lo vina, vender lç malo, de vfe bol v enim mózhniku podobno oliane. Kader v' fklçdo na miso dajefh, potrei! s'po-dolgallo rçsanim lemon lupkam.

i

294. Dober ßiegt

Defçt rumenakov , rosline vode, inu prefjaniga zukra mçfhaj v' en po-lizh . mlçka', portavi v' kotlizhi nad sharjavzo, de pollane vrozhe inu golt-lato, timzhafi smiraj mefhaj, inu potle 11 v' fkledo. „Pollavi en polizh mlçka pofçbej na sharjavzo, de vrçti sa-zhnč ; belate , zukra, inu roshne vode

ras-

"V*

123                      ^rf^s^

rastepi mozhno, sil v'kuhanomlçko, mçfhaj, putti vie fkup savrçti ; potle dobro rastepi, fnçg devaj po verhi uniga rumeniga-v'fklçdo. V mef déni kuhaneh otrçbléneh zibçb. Poftavi fklçdo na hlad, sadriizh potrçfi s' zu-kram inu fladko fkorio. Ako ozhefh majnfhi fklçdo narçditi, vsami vfake ft v'ari en dej niajn.

sofr Łfajzhna pena*

Sheft bçlakov rastepi na pçne. Perdavi mlçka, kader vrč, devaj po shli-ze pçne nötri, inu fpçt ven jetnli ; pa fpçt dfvaj, inn jemli, dokler vfe verhi mlçka prekuhafh. Potle rumenake V vrçlim mlçki"rastepi, sli v' fkledo, pçne po verhi naftavi, inu potďefi s' zukram inu fladko fkorio,

XVIIL Smersline,

so S. Nauk od smer sn en j a*

Smersle mlçzhne inu od fadja jçdi fo danafhni dan zlo navadne ; noben

po-

pofebnî god bres njeh nemďne. So pa drage, zhe fe per kafetçrjih kupujejo; tedaj je boli'hi nauk dati, kako fe sna-jo doma naredici. K' tim je narprçd ena kofitarjafta pofoda s' pokrovam po-trçbna i,'pokrov more natefnim gori iti» de Hani Içd notri.nepada, ali liana vodu nevlfse , kar bi dober duh fkasilo. Poldrugo uro , prçden fe smerslma lu-dçm na miso da, fe dçue omçfa, is ka-tire fe smerslo ferkaiije dçla, v' to ko-fîtarnizo, imi s'pokrovam dobro saprč. Zbe .poprfd notri dçnefh, bo omçfa fvojo mozh sgubila , odmeknila,, imi nebodç oda rada fpçt smersniti. -Led fe tako perpravi : eu f hkaf ledu. rastol-zi ua drobne kófze , inu mçfhaj folio; foglio nikar ne bodi prefkóp ; naloshi eno lçgo ledü , inu folio dobro potrç-fi ; pollavi pofodo notri v' fhkaf, obkladaj s' ledam, inu vfako lçgo folio potrçfaj, tudi pokrov obloshi s'Içdam. Sleherno zhetert ure odmafhi pokrov, inu premefhaj omçfo, de to od dna persdiguefh ; fizer bo sdolaj na dnu prevezh smersnila, sgoraj pa mehka odala ; tako prekopuj flçdno uro fhtir-krat, dokler vidifh, de je na vfe kra, je glih smersnila. De nizh ledu notri napade, kader prekopat grçi'li , obdaj

oko-

124                       , I «éP^s^*^'

okoli eno bçlo ruto , de varuje; pr'ç-den pokrov ifnamefli. Kader ozhefh smerslfno ven vsçti, opplakiii eno bçlo ruto v' kropi, s' vrozho ruto obvl pofodo, de bo ob kraji odjçďialo , inu de smerslma v' i'klfdo ven is kofětar-něze pade. Pode jo rasdçli s' shlizo v' kosarze al v' fbkudçlze , al nalafh per-pravlene pofódize sa vfakiga zlovçka pofçbej.; smersle jedi od fadja fo l?p-fhi V ftaklenih ali v' glashovnatih ko-sarzih ; rnlfzhne pa v' kamnitih ali por-zellanaltifh. — Tudi Te morejo smers-liue od fadja v' porzellanafteh ali par-ftçneji pozďneneh pofodah hladiti, pr?-. den fé sniersovat devajo ; sakaj fadje ima v' febi eno kiflobo, katira zinafte pofode rasjçda, inu neperjften duh jedem fturf. — Lçd fé na gladkih zhifto obrifanih kamnih s' enim polçnam tol-zhe. — Mgfha fe smerslina s' enim le-fçnim nosham, kir je nalafh tako vre-san. — Shkaf naj nebode prefhirok, ampak en nalafh fturjeni vçder, vifok, inu tefen; de prevezh ledü neposhrč, de je le. tri perfte ledii okoli kofitar-niže.

I.

i:

' '                    ''

I. Mlçzhne smersline.

207.  Smerslina s' vanilio.

Dobro fkup s'mefhaj tri polizhe fladke fm§tane, eno uuzhö prefjaniga zukra, eno bilko vanilie drobno ftol-zhene, en noshov ojft ftolzheniga mu-i'kat zvçta, filno drobno imi tanko srç-sanga lemon lupka. Poftavi na shar-javzo, de vrč. Timzhafi rastepl t z-belâkov, enmalo vode sraven , tako dolgo, de io pene; tç pene permçfhaj v' fmçtano, naj fe kuha fkup. Varvaj pa, de fe uevfiri fmetana, ali nesagri-se ; tedaj terdno mefhaj med kuhan-jam. . Kader fe, gofto vkuha , portavi hladit. Potle deni v' kofitarnizo, kakor je rezheuo Nro. 206.

208.  Mlezhna smerslina.

vEn bekal fladkiga mlçka, eno un-zho znkra prefjaniga , pol lota, zçle fladke fkorie, iau tanki lu pek od ene lemone. Poftavi na sharjavzó , me-fhaj , de fe nesagrisne. Raftepi v'pç-ne defçt rumeuakov, déni pene ina yshverkaj jeb. pied mlçko, naj fe fkup

126                   ^s^s^ I

kuhajo , inu smiraj premefhuj. < Kader je gofto, ohladi, deni smersovŕt.

sog. Lemönova smersUna.

Savri 4 bokale dobriga mleka; notri deni eno libro zukra, na katirim fi od 6 lemon kosho obftergal, en lot fladke fkorie, zçle inu lup od temone ; pufti, de fé dolgo kuha. Potle fé vshverka 40 rumenakov? le niefha inu fhe en zhaf na sherjavzi ; ohladi, deni smersovati ; poprçd vsami ven lladko ^ fkorio , inu lemonovi lupek,

210. Mandelnova smer slina.

Poftavi na sharjavzo en bokal fmç« tane, eno nesrçsano lemonovo k-osho, pol lota zçle fladke fkorie. inu eno unzho zukra , mefhaj, inu goflo vku-haj. Stolzi nadrobno eno unzho grenkih mandelnov, ftepi jih s'io rumeiiak-jni, déni v' fmçtano kuhat, inu vedno mçfhaj. Kader le sagolti, deni hladit,» potle smersovat.

au. SmersUna od brefkuvniga perja.

Naberi seléniga perja na brg'fkvahy

ka- >

a^j^e^s;                      127

kader zvetéjo; operi zhçdno? înu na hladnim v' fenzi pufti ofut"hďtî. Potle ga povçshi v' tanko ruto, inu kuhaj v' enim bokali mlçka, inu eno unzho zu-kra ; lç nizh fladke 1'korie, ker ona pçrju duh vsame. Potle vsami pçrje s' ruto vred ven, pershverkaj v' mlçko defçt rumenakov, inu fpçt déni na sher-javzo, de fé gofto f kuha ; ohladi, déni smersovati Namçfti brçl'kuvniga pçr-ja io tudi dobre koftî inu jedra od brç-fkuv ; tç ftolzi na drobno, jedre prçd olufhi ; ftolzhëne déni med zuker ina mlçko kuhat.-

IL Smersline od fadja.

312. Zheffmova smerslina.-

Vsami frove zhçfhne , ali vkuhane, kader ni frovęh. Na euo libro zbçfhiii grç pol libre zukra; zhe fo kifle vezh, ako lo flajfhi, pa.majn zukra. Stojzi zhçfhne v' rozhni ftopi, de (e koftď inu jedri prav sdrobç, peril na nje enmalo vode , jeh f kuhaj, potle pre-zçdi ikusi iito, deni notri zuker,. en droblanz zçle fladke fkorie , enmalo vina , neprevezh ; kçr vino nesmersne rado. She enkrat vie fkup savri; ohladi, deni smersovav

138

3IJ. SmersUna od marelěz.

Srçle marelze olupi, vsami jedre is koftf, jedre olufhi, enmalo .ftolzi, marçlze inu ftolzbene jedre perflavi kuhat na tolika) vode , de fo na pro-fiori; tudi rieni sraven ene lemone lu-pek, inu eno trefhizo fladke fkorie; kuhaj de fe kuhajo, inu kakor mozh-nik sagoftç. Presami fkusi ruto, vsami eno libro tiga loka, inu pol unzhe zukra, pollavi Ipçt kuhat , dokler je kapla, katiro sa fkufhno nä zinafti o-kroshuik kanefh , poftaHe sholznata; ohladi, deni smersovat. — Ako fo marçlze grenke, fe vsame vezh zukra.

3i4> Łfahelzhna smerslina.

Olupi,mafhaiizgarje, sreshi na zhe-terti, deni kuhat s' vodo na proftoii v' mçfingaftim kotlizhj ; Perdeni eno trefko fladke fkorie, inu od lemone lupi fkuhaj v' mehko, preshmi fkusi ruto, JNa en mafelz tiga jâbelzhnika vsami eno unzho zukra, kuhaj fkup, dokler fe kapla na zinŕftim okrňshneki sholznata pokashe, kader jo gori kanefh inu ohladifh. Ohladi, deni smersovat.                      A

ÄJ5.

315. SmersUna od Htm»

Olupi kűtine , kuhaj jeh na proftorŕ y' mehko s' eno trefko fladke fkorie. Prëshmi fkusi ruto; vsami eno libro tiga preshçtja inu pol libre zukra, kuhaj inu dçlaj, kakor per jabelzhni smer-slini Nro. 214.

316. SmersUna rudezhiga grosdizha.

Oberi jagode rudezh'ga grosdja od rezlov, pollavi jeh v' eni novi parftç-ni kosi v' en kotel s' vodo nalit; jagode na t0 visho pokajo, inu fok fe sa-porçdama odliva. -Na en mafelz foka vsami pol libre zukra, zuker smozhi s' zhifto vodo, ga kuhaj, dokler fe sa-gofti, inu fe na freberni shlizi berfh fterdi, kader jo notri omozhifh inu venpotçgnefh. Potle vii fok od rudç-zhiga grosdizha, mçfhaj dokler fe fkup vsame,- sna tri dni ftati, fe bo fterdi-lo, al pa smersnit deni Vender vfe- , lej rajfhi smersne, zhe 3 dni na hladnim ftojď, inu fhelç pode v' lçd smersvat pollavi.

1.... ' I                  ai?.

aij. Zhvjflova smersMnä.

Sladke zhçfple' fkuhaj na vodi &' enmalo vinam. Pretlazhi 1'kusi ruto i deni fpçt v' kotlizh , inu eno rçzh zli-kra, eno trefko fladke fkorie , lupka od/ lemón; fhe enzhaf kuhaj; ohladi v'porzellanafti pofódi, Deni sroerSo-:^ vat. — Ako fo zhgfple f lajfhi, majn zukra je potreba ; pokuf naj tebe uzhl

'■218. Gßshova smerslina.

Ene perifha goshoveh jagod, ali kakor drugi pravio, od mazhovja. Nçm-zi pŕ hezhepezh ; fkuhaj na vodi, sra-ven deni lemon olupka; kader fo mehke, jeh pretlazhi fkusi ruto; perdeni zukra, kar je trçba k' sadoftni fladko-fti; fkuhaj oboje v' gofto ; ohladi, inu deni smersnit.

a— ''-•"■"■ '.'■'. ; . Ti" XIX. Piazhe,

sic/. Letnonâda.

Istlazhi 48 limón, dado per eni glihi en bokal foka, prezçdi ga fkuii

go-

gofto fito , de nizh goftiga notri nebo-de. Tri libre prefjâniga zukra inu od 12 limon tanko vrçsam rumeni lupek, kir je na podolgafte rçslne prerçsan, le sraven dene, Vie fkup v' eno parlano pozineno kruglo. To kruglo po» ftavi v' en kotel vrçliga kropa, poftavi

fori eno tçsho, de fe krugla nesverne» 'rop naj smiraj vrč; kader v' krugli sazhnč vrçti, ^vsami limonade ven, jo prezçdi f kusi ruto ; potle deni v* flafhe ali, ftakiénize, dobro samafhi, poftavi v' kçlder. Se pufti zçle lçto hraniti. Kader jo piti ozhefh, fi jo vii med frovo vodo tolikaj, de bo dobro di-fhâla. g_

.2.20. Mcmdelnovo mleko.

Shtir lothe fladkih , inu dva lota grenkih maudelnov popari, olufhi, drobno ftolzi, en bokal vode gori vil, 8 loth zukra sraven deni, vfe dobro premçfhaj. Prezçdi fkusi ruto, naii v* flafhe, pollavi hladit; je dobra piazha»

asi. Silipup*

Vsami en mafelz ftnçtane, en po-lizh dobri ga vina, eno unzho prefjani*'

1 a                   g*

rja                  a^s^s*^

ga zukra, od fhçft limoli naftergani lup, od ene limone-fole To vie me-, i'haj fkup tako dolgo, de>fe vfe fpcně; te pçne devaj v' kosarze, imi dajaj pit. Zhe timzhafi pçne vpadejo , pa fpçt mçfhaj, kader dmgizh kosarze pivzam nalival'h. To hladi, pa le more tudi na hladnim narejati.

aaa. Sok rudezhiga grosdizha.

Oberi jagňde rudezhiga grosdizha, pretlazhi jeh ricusi ruto, natozhi V fta-ěcleuize ali flai'he, inu na fonze pofta-- vii Kader fé ofem dni greje, inu podfe yershe, odtozhi, kar je zhiftiga, tako dçlaj inu odtakaj, dokler bo popolnim zhift. Potle deni v' ilçherno ftaklçni-zo eno kafč shlizo shganěga vinaě5 sa-mafhi s' mehurjam, prebodi nek'itere Lukriize s' knoflo, inu poflavi na hlad. Ta fok je sdrav per vrozhinfkeh bo-, lçsnah, kader fe med vodo smçfhan pič.

as.3. Piazha namefli kafč.

i Shgi tri unzbe roshçne moke, dokler rujava portane, kakor kafč, kir ni prevezh shgan. Potle shgi ravno po ti vislii poi libre rajsbaj polJibre man-dei-

delnov olupi v' Jcropi poparjene, jih poful'hi, inu sbgi kakor kafč ; oboje ftolzi drobna vfako pofebej inu prefej fkusi goftó fico ; potle sme/haj s' šhgav no moko, sraven permefhaj ftolzhene fladke fkorie,, nagelsheWz j inu- zukra. Skuhaj kakor kafe, inu pi. Se sna tudi na mlçki kuhati, inu takrat fe vsa-me vezh tiga sdaj popifaniga.jOshganja, inu s' jajzhnim. rumenakam ra^h^erkati..

s s 4. Vino od ternűl.: ; :'. ■ v

Vsami srçje. ternüle od zherniga terna, jeh polufhi, ali pa v' pçzh fii-fhit déni,. kader kruh venusamefhi; ftolzi jeh s', koltmi vred, povçshl v' en perteni varshetezh, v' eni drugi platneni arshetek deni en lot Oadke fkorie inu en lot nagelsheWz. V'.enfodeSs nali vina, notri deni eno libro itolzhe^-niga zukra, tri na karhle srçsane temone ; inu Ckusi vçho notri obeli una dva varsheta; pokri s'fkriljo, salivaj, inu ravnaj, kakor s' drugim vinam ; kader fe v' fodzi fzhifti, ga premami v' ftaklenze ali v' flai'he.

sag» Molintěvo vino*

Srçle moline ali malirtzé presh-mi fkusi ruto ; na pçt bokalov molino-viga foka vsami fheft bokalov vina, inn eno libro medu. Vfe fkup fkuhaj, pene pofnami, de bo po verhi zhifto; prezedi fkusi ruto, pufti, de zhef is-mcžbe inii pod fe vçrshe ; pode fpçt kuhaj, inu deni v' pomft fodzhek; kader fe vzhifti inu na dno vershe , ga »aH v' ftaklçnze.

226. Lemonovo vino.

Na en fodzhek ofem bokalov fe vsame ;defçt lemón , olupi rumeno ko-*ho prav zhifto, déni srçsane lemone v' fodez. Notri deni en perifhe oblanz-lffkoviga lefa , inu eno libro zukra prefjäniga, mu poprçd s' vinam rasto-pleniga; nali fodez s' vinam, ga pufti Sati, de fe vzhifti , deni ga v' fta-fclçnze.

227. Difhavno vino,

Ofem bokalov vina savri. ua shar-javzi v' pozmenim kotli , kader vre, perdeni tri lote flolzhene iladke fko-

rie j

rie, en lot muCk-ai-v /orçha 9 poldrugo libro zukra, oboje ftoďzhéno , inu pulti ienmalo vrçcu fNalě; v': en iiodez , notri obçfi : v' enim t perd&nim; vatšheti eno zhetert lota; nogelshebiz, p$l zhe-terti lota ftdzheiie krçfhe,;, inu pol libre prerçsaneh zibçb; Kader vino v' fodez*. devai'h,, ga prepufti fkusi ruto; s'vçho^sabl, :naj iloji .ene dni ; potle prefnarni: V .ft-aklenze, .kader je podle vergei.. Med-to : vino ie sna perrnef frati fok jrudçzhçh;jago,d; iftla&lien,' zh^finu . Nr.o. .igo,,, věi'hiu.* Nm.'Wg. ;malinzov Nro. 132. je poleti ras-hladna piazha,

22g' Bresova voda kakor Skampanfko vino»

Pomladi,vsami 12 bokalov brçsove vode, fhtir libre zukra, pufti vkuhati sa en zheterti del, kader fe kolika} po-kuha, sli vr enibdez; kader fe ohladi, pertozhi dva bokala ftariga vina ^ inu tri shlize voloveh droshi, tudi eno na bleke prerçsano lemono ; spufti, de vino zhçf mçzhe, kader vezh nepogan-ja, sabi s' veloy naj floji fbttr. tedne v' hrami.. Potle preihamr v' ftaklçnze, inu sämai'hke fmolo sakapl, pa nelmefh notri do. samafhkŕ nalďti, de ftaklçnze ne popokajo.

sap, Zitron? rosolia.

Od fheft lemón sfesatii lu^elrdeni v' f h tir bökale shgäniga vina, pufti flati v''eni veliki ftŕklenzď ali flafhi en-katire dni de ďemoti, lűpkovo mozh těk-fe-potegne • potlô pfezçdi v' ëdo pofo-do. Takrat fkühaj dvç libre zukra na enim bokali vode, ga tako dolgo peni, de bo zhift; inu ga vlě med zitronafto shganje. Od trçh drügeh lemon srçsa-ni lupek sraven perdeni, iněi pufti frati i4 dni v' ftaklçnzi;, portane rumena i rosolia. Prezçdi fkusî ruto 'V'toajhe-ne ftaklçnze, samafhi, inu, hrani sa potrebvarěje. ^ pfe?

s30. Rosolia od kutin*

Ribal ssrclefoknatekiitine na ri-beshni, inu pretläzni ribanje f kusi per-tneni varshet; kulikor je tiga fokav to« lěkaj'perlě shganiga vina ; inu na flç-herni bokal déni notri eno unzho zukra. -Pufti v' ftaklenzah na fonzi 'flati, notri pa obçfi na vfaki bokal eno zhe-tert lota-fladke; fkörie,'inu tolika-j nä-gelshebfž v'' enim■'• pértnënim arshetu Kader le na fonzi vzhifti, vsamî Branete ven, prezedi, inu v' ftakl^nzah hrani.

aji. Fmßijeßk.

En hraftovď fódez nail en zheter-t\ dçl s' vinfkim jefiham, sabi vçho, poftavi na en topli kraj , ga vezhkrat femterkje valej, ter ga na fonzi al na gorkim imej , dokler bo hud. Potle fkuhaj vina, ga fpçni, inu nall v' fo:-dez k' miimu jçfihu, vender ne zio do verha, temuzh de enmalo prasniga oftane. Sgoraj' na obçh krajih sverta j dufhek inu vçho odbito pufti. Vezhkrat ga valaj, ali kopolfaj, na gorkini imej * dokler Te sadçla.

23s. Folovj jeßh.

Savri vola, kader je shç V fodzî na malim, kader fe ohladf, ga sli v' krugle , eri malo pekovfkeh drošha ina ftňlzhenga popra obçfi liotri v'enim pLtnenim arsheti. Pokri enmalö, vender pufti dufhek, de ima fapo fe sa-grisnit. Kader je hud , snafh droshe yen vsçti, inu ga pozhaii s'drugim fta-rimvolam salivari. Ako ni zhift , ga fkusi ruto prezedi*

XX.

y :

m......■' ' ".........." ' -j^

XX, Sadje hraniti, imi Idfati :-

'                                                                                                 *                                                                                                * ' - - -11 _______________________-. ', . 1.".' . ' ■

'       .IJ.I. Il            ■ m—■ — I II - TP ■ I 1.                                                                         , . 1

Ł33* Pomoretnzhne hipke v' xukri hraniti.

' ■ Rumeni lupek tankň, obrçshi dol is pomoranzh, ga prav mehko fkuhaj, prçzçdi na ficzi mu dobro puftj odte-zhf, de obfahne.v Na eno libro lup-kov poffbej fkuhaj tri unzhe zukra na fhtir shlizah vode, v' k*tiri fo lupki fe kuhali, ga pçni inu kuhaj, de fe vlezhe. Potle deni lupke notri, naj enkrat savrč fkup ; inu hrani v' gla-shovnateh pofodah, Ako bi, s" zhafam zuker rçdek pollai, snafh fpçt enkrat vkuhati.

, 234. Kutine v', xukri hrlmene.

Olupi inu fkarhlaj kutine na zhe-terti, fkuhaj na vodi, ohladi, inu natakni s* nagelshbizami, inu lemon lup-

kam

\        S^^^ü^                     139

kam srçsanim. Odvagaj na enň libro kutin tri unzhe zukra, peritavi zuker s' enem shlizami vode od kuhaneh kutin, ga kuhaj inu peni, dokler fe vlç-zhe, takrat deni kutine notri, de f kup enkrat savró. Hrani kutine ven pobrane v' glashe, vii zuker nad nje, kar der fe ohladi, savçshi. Ako s' zhafam pollane zuker prevezh vodçn, ga fhe enkrat prekuhaj j inu fpçt na kutine sli.

235. Manlzt hraniti v' xnkru

Olupi dvç libre nepresrçleh ma-relz, inu zhef pol prerçshi , kofti versi prožh. Tri unzhe prefjaniga zukra inu en polizh_ jçfiha kuhaj pofçbej pol ure; tudi deni notri eno trefko flad-ke f korie ; pçni, kader ni vezh pçn, poloshi notri marelze , inu kuhaj fhe eno zhetert ure. Potle deni vfe fkup v'parfteno pňfódo 24 ur hladit; drugi dan fpçt kuhaj pol ure, potle deni v* glashe, sraven eninalp srçsaneh nagel-shbiz, inu zuker zhef vil. Zhes 14 dni pollane zuker rçdek inu vodçn, ga od-zçdi, perdeni fhe prefjaniga zukra eno pametno rçzh, ga prekuhaj, de fe sa-gofti, fpçt na marçlze vii 9 inu, saytk shi glashe.

149                     .^s^««

'23$. Kutine sa poleti hraniti.

Olupi kutine , per pezlî ..isrçshď jiqzh'hnčv predale ven, na muhi naj o-ftanejo zçle. Perftavi kuhat v' mçfin-gaftim kotlizhi na zhifti vodi; kader fo enkrat savr.eje , fe berfh odftavio, ina hladit dçnëjo. Potle jeh póberi yen, v' en lonez poftavi tako, de muha na,-kvifhko ftoji, nali gori vodo , v' kadri fo le kuhale, poloshi plohe, inu na plohe kamen, de jeh doli tifhi. . Kader ozhéfh te. hranene kutine potrebovat \ jeh peritavi s' zukram inu vinam v' pokriti kosi na sharjavzo, de fe pario, ali dinftajo v' saparzi, inu daj na fklç-do, potrçfi s' zukram hin fladko, fkor rio, fo mersle sa falato.

237. Suhe artizhôke.

Pezle, inu terno ve ojftrfne arti-zhokam porçshi; f kuhaj jeh , poftavi na diló, de fe zhifto odtezhejo, poftavi v' kruhno pçzh lufhft, po tim, ker kruh, venusamefh. Hrani jeh na fuhim kraji. Kader jeh potrebujefh, jeh zhifto operi, kuhaj na govedji shupi v' mehko, poftavi na f klçdo s' ribanim kruham potrefi, irtti s' maflam sabeli.

Jeh

Ě^S^jH^                 ' -' 141

Jeh spflfh tudi nä vodi f kuhati ? inu eno vinfko polivko na nje narediti na to visho : vsami en frakel vina, 4 lot zukra, 4 rumenake, vfefkupej ras-tepi j fkunaj, inu kadčr vrč, na arti-zhoke poli,

228. Spargelne hraniti.

Narçshi srçle fhpargelne, ga kuhat deni, kulikor ga je takiga, de fe vç, de bo mehek poftal, kader fe bo kuhal. Tç fhpargelne srçshi na dva al tri kolçnze, ako fo predolgi, jih pufti savrçti na fami vodi; kader enkrat savrejo, fo dobri, vsami od ogna, inu jih odzçdi ; deni v' ftaklçnze ali fla-fhe, iuu flane vode notri nali. Slana voda fe. fturi tako ; deni foli v' vodo, jo mçfhaj dokler bo voda zhifta, fol ftňplena, inu prav flana voda. Staklçn-ze dobro samafhl, inu fmolo sakapi.— Kader zhes lçto fpargelne potrçbujefh, vsami ven, kar je trçba, druge pa v' flani vodi pufti samafbene. Kader fi eno ftaklçnzo nazhçl, jo povshi v'kratkim, de nebo plçfnoba notri perfhla. Kader pa fpargle ven vsamefh, jih pufti ene ure v' mlazhni vodi, de fol venportçg-ne , tnlazhno vodo vezhkrat odli* ina

dru*

142                     ^^0*

drugo nail. Potle jih fkuhaj na goveji shupi ? deni v* polivke, ali pa daj s' mal lam polite na miso.

a$$, Eémart v' jefihi hraniti..

Vsami majheneh kumar , operi, inu pol dnçva ofolene pufti leshati v' i'klçdi ; potle jeh na en gorki kraj po-ftavi, de fe olufhç, pa vender ne na fonze. Potle perdavi jçfiha , ene lor-ber perçfa, popra inu difhave, de sav-rč, v' vrçli jefih deni kumare, de enkrat savrejo ; rasloshi kumare v,' glasbe , nali jçfîh zhes nje. Kader jçfih mozh sgubď, ga odli, inu drugtga hu-diga nali,; fe uranio zhes zçlo lçtp.

240. Grah s el fin çhraniti.

Nalufhi graha, dokler je selen inu ne popolnim srci j ga kuhaj, dokler gerbaft poftane; ftrefě na zçdflo, defe odtezhe, inu berfb vrozhiga s' merslo vodo poli',, to ga fturf fpçt seieniga. Ohladeniga flrçfi v' eno parftçno pofo-do , po verhi naloshi fro viga pçrja vin-fke terte ; narçdi eno filno flanomuro,. tako, de jajze negrç v' nji doli k'dnu; to vu zhef grah ? deni plofhizbe inu ka-

" mm -

men gori, inuhrani. —Kader ožhefh grah potrebovati j ga deni dva dni v* merslo vodo. inu jo vezhkrat odli pa drugo nall, de fol venpotegne; potle ga v' pokriti kosi s' govçdjo^ shupo inu peterfhilam do dobriga düfhiu ali pari; al pa ..na drugo vislio kuhaj. Sol ftwrf grah terd, tedaj fe more dolgo kuhati ; tudi more grah prav mlad inu malo srci biti. -

241.Repo hraniti.

Skopli jamo na fhtir vogle v' tla, obloshi jo-na ftraneh s' dilami inu Clamo, nafuj notri rçpo; pollavi pokonzi en fkupnek flame na njo, inu jo po-kri flamo, potle s' parftjo sakrl, »vender de po konzi poftavleni fkupnek ven is parfll moli;V fkupnek vtakni en kol, lia kol povçshi en lonez, de sa-mňk od deshja nepojde notrij? inu de po fkupneki rcpadufhek ima, tako fe hrani zhes sirho do pomladi.

■s42. Senof narediti.. '.'-'• '

V novi fladki vinfki mofht deni en kof žukra hm enmalo uagelshbiz; i kuhaj, pene pofnami do zhiftiga; potle

144                      s^a^î^S!

de vÜ v' en drugi pifker, de fe ohladi. Senofovo moko notri permçfhaj, déni v' pozinene pofode al pa v' fta-Jdenzç, saraaf hi, inu hrani, dokler ga bofh potreboval. ■ * •

XXI. Nauk od rasresanja,

.     ;      »     čr~M t— I '

343, Pizheniga kapűna, sresati.

Kader kapuna is fklçde na dilo ali taler jeměéfh , ga nikar s' vilzami nev-bodi, temuzh vilze saiadi per sadnim konzi, ker je kapun .preparan, inu pomagal s' nosham per vratu noter v' kapuna 'safajenim de ga is fklçde na ta-Jer fpravifh bres pofhkodvane mçsre. Pode saiadi vilze fkusi perfi iia frçdi grçdehia enmalo prezh od kobilze notri doli v'herbtanz, vsdjgni kapuna, prerçshi kosho per vratu na obeh krajih, tam ker je vratovi sazhçtik ali korenina med plczhmu tako odrçshi

vrat. Potle:

4

i) 'Sarçshî d§(ho Regno od obçh krajo v notri do sgorniga fklepa, imi ga odkrehni,; U.

z) '-Ravno takô sarçshi, inn odkreh-* ni dfiho 'peretiuzo, ali -lç'tavko»

•3) Oberni kapüita, inu na poprej-fhno Vishö odrçshi Jçvo ftegno , inu peretnizo.

4)   Safadi nosh med gredel inu ko-bilzň j ter kobilzo odrçshi.

5)   Poddeni nosh pod ramenfke kofti, jeh s' vudam na notrâjno ftran odsdigni, eno proti febi, drugo od le-be-persdigaje. r Vs

■.'■■■ 6) Odrçshi naUobch "krajih;gredel-na perino mefo.

'■ ,7. Rebra na obçh krajih frçdi med herbtanzam inu méd.grçdeluam prere.-shi inu prederi, dé bo,- grçdel -fam na vilzäh3öftal', ga s'nosham is vilz isbi. ' g) Herbtanz lozhi od krisha tam, ker. herbtovLfklepki inu hadbederne ali ledjifke kotli i'kup pridejo. •: 9)i^toffa.ima nâ iflçdni ftrani eno ledjifko koft, tedaj safadi vilze na fred fhkofie , inu pojdi s'nosham sapored sdaj'ŕaeni, potle^na dfügi ftrani med fhkofio , inu med tema koftima, fe bodo r»deiod fhkofie lozhilei

■ . - ; • ! $ ■ ■                                                                                         

K                      T©

■.. To rasrçsanje je bres velike po-. fçbnofti, vfaki lahko fluii, inu je sado-fti zhfdno. — Eni pa rajfhi, vilze nar-pervizh safadç V herbei, de ;dofçshe-jo notri v' grfdel tned peretnizami inu med kobilzo ; to vela, kader, pezhenje ni premehko; Jďzer lierbet nezhe vilz dershati, fé omŕjo, inu ga sdrobç. .

844- Rasresanjegolobov, iimjpěfliet*

Golobi iftu piiheta fe rçshejo , al na dvoje, ai nftj zheterti, kakor je sa ludi, prav. Vilze {e vtaknejo i'kusi géré fiy ?prerçshe fe fppdülgim, inu kri sham.

24$. Rasresanje jerebiz ? inu fredneh _3'i-          ,. shivdl.

.icjerebize,-.,jerebi,. inu druge frçd-ne.- veli k o ili peretniiie fe rasrfšhejo al na zheterti, al pa kakor kapun ; fe gleda na fhtevilo inu na voljo per misi fediozhih , tudi na.shivali Majhinofl al velikoft.,          $                    : - : .

bélOi                .'•■•''                 iUU ,- -'-J-'-'

. -3461, Rasresanje velikeh peretnvn. :.■

Per velikih kapunih fe ixcsâe- bete perfiio mefô na vezh resin, -kakor lç

na fame dyç, tudi fé bedro inu noga na fçednim, bedro vim fkďepi rasdçnëta, Kader To peretnďne snotraj s'kaki-fhnim mafhenjam nadevane, fe ta ha-. dgvka ali fillŕ narprçd ven, pobere, inu kosha med perfnim gredeěnam inu med fpňdnemi rebrami enmalo gori prerç-she,' to je podtrebufhtna, de fe proffcor sa nadgvkV ven jemati ftiďr'f. — Per purmanih inu drugeli velikeh shivaleh fe snajde dofti perfniga mefa, inu, je tudi navada krofe s' kakim.mefhanjarn namÄfhiti aj nadçvati.; per ,takeh pe-retniiiah fe. narprçd" rçsiq'é doli reshejja na pßvfih od, vrata proti kobilzi med obçma përethfzama , imi ,t§ fo narbol-(hi,; tedaj fe na talerji pčrvizh okolď " misé;ludern dajejo.

247. "Rasresaiije šdjza.

SajzÜ'narpfed odrcslirnňge per ko-îçnih, katire fo na konzj kofmate, inu jeli prozh déni, de mefa ne nafmetç. > Potle odrçshi prçdni Jconez, zhe fe ga dersbf, inu ga radeni v'fklçdo. Dalaj odrçshi na obeh krajin herbtanza farfh? ke ali obhérbtne resme, ako je sajes velik, per majhenimu le p.a 1§ herbeč V zgle kofze zhçf rasdene» Herbet fe

m             (HM*

tako dçlf: s a fa di vîlze; ęn"rbgel'hbtďď jfö.'^'erbtäuzfrt'&ii ftďusgu , dTUgin|ogčĄ naj grede fpodaj pod' 'irerbtarh sďlbxrai |fcA prašnim ,;-!na^^Wm^j^^S^^m zč , s* üosham pa od sgor berbtä'''Hbli! ; jertifklaji fe-'bo herbei? rad pc'H'kďëpih lbrniď, tejbOTWpMffffîérfifô^^

perjema! r^hurf'Mmifi'Wo îrçOT^nSfP

tanza naprej. Pode odkrehm s no-sharii ledjďfke koftF bd- krishaV/.pwrç^hi unajno îTtefb'na ;lçvim ftéghi^.'liiti no^ trajno na 4eTniiar;,Jšafuzhi Inü'.ödTcshi ů'na3;nŇr mefô na '-'defili hi, inü nótr'ajuo f^Sîçvim; raslozhi Içdifke koftď od ft^ gnov, imi na majnfhď dehď sadni ko-nlez , kakor sajzovä vélikoiď riärbpl*kasher Rep fe na verbVTkl!çdi'tiefte^. okoli pa obherbtue resine.

348* Rasr&sanje maliga jorafza*

4 \ ' ■ GĚ'aVÓ;rp%bčniga: pďefiďhkâ' oberai proti leyîzi, 'pertiihi s' n$shbyirn plo-fkarri ha;herbei;, vilze'sabóili-fkusi hö-firize, odrç šhi gl4vo y déni jo nâ taler, preďç'sni* k'o'sho'ria'-obçh -krajih od gob-zŕ do ufbçf, de bofh fpodnň zheluft odkarhniL od Sgorne, potle sgňrni dçl gtave^itâravnoďl: zhes zîfélo prekňli, de

poj-

pojde zhepfua, na dvoje, imi de'iia vfaki bode poloviža műshgân leshala ; sjQshj,?v{ l'klgdp tç.tri kofz;e,,t'Qjefpod-iie zlieliifti'i inu dva plafifha p$ pepine:.; ;^r-,i, Pptle safadi.vilze n^viiler-maFhi; 'ail,v^rlir'ŕejl?,ta v',prefizhha, jnu odEçshi: ,

j) Sadno inu $rçdno',iiDgo. .sa ftjer !g4açn,in<4 ,sa plezham, kader, fi poprçd odrobçh-ftahi .'.s,' hosham. podrçskl4-je,k j^kiltoi^^^OTiďś^lâ^l, ilio

^^Obéimi,"preoz|ikaTv*Jnii odresta. Içvo: ©bojo nogq^avno, na poprejOrne visho,                      | , t^JQi

J 3) Prerçshi podtrebufjijjio krjsham podolgini înu na krifh ; vsarai venkaj nadçvauje ali namafhenje, katiro je kuharza v' prefizha naredila, inu slo-shi na fklçdo s' shlizo.

4) Odrçshi rebra na obeh ftraneh , od herbta, vsami herbet ven s' rçpam vred, rasdeni herzet na kofze.

O Kasreshi oboje rebra na kofze; varuj de kosho nekjer ne olupifh , te-muzh, de flçherni kof ima nad feboj koshň. — Glava grede nevçfti per shenitvanjali.

tj«                      ««^^

349, Riho rasrejtatt.

Glavo ribjo proti tvoji lçvi roki oberili ', safadi vilze sa vrat mčd glavo inu herbtarn, de riba na trebuhi leshi; prerçshi jo po frçdi herbta od glave do repa, na obeh krajih herbtanza, ódlo-zhi mefo na dva kraja od herbtanza, porle ga odlozhi od glave, ga van us-digni s' vilzami, inu na talerji prozh od mise dai. Ribje mero pa rasrçshi Jiazhef v' vezh al majn dflov* kakor je riba vçzhi al majnfbi. Per karpih je glava narbolfhi.., per fhukah rçp ; pod-fterva na frednirii shivoti.

^»0$^                     i g i?

XXII. Navk vertninč Ina selenitěe v' kűhini prav oberniti.

. .-250* Mjhetŕ v' seleni polivki.

Pif beta fé 11a zhifti vodi f kuhajo, inu ofolç. Polivanje fe fturi is drobno fçkaiiiga rosmariiia, majero.na , fpina-zhe, peterfhila, inu shalblä ; al pa fe tç ftvari v' rozhni ftopi ftolzhejo ; en-malo vina gori naěičj inu fkusi fitze preshenejo; pode fe per eni pametni rçzhi shupe od kuhaneh pifhet pérdç? ne, tudi froviga mafia, zukra, inu mufkat žvcta ; to vfe more dobro sa-vrçti, potle fe zhes kuhane pifheta v' fklçdi poěěč.

2$i. Ł?ajza s' selenjam nadevati,

Kuhaj jajza v' terdo, karkol jih je trçba sa ludi per misi, olupi, prerçshi na dva platóva. Rumenake ven puberi

ěf2                   ««sę^

ri, sraven déni kěflize, krebulze, pe-terfhila, inu kukmake ako fo dobiti ;. vfe fkup prav drobno rasfçkaj, inu déni V koso na frovo maflo, de fe vknp dóbro fputi, permefhaj enmalo fmçte-ne , inu s' tim nadevaj votline v' belŕ-kih nameft ven vfetih rumenakov. Kar oftane od tç nadçvke, jo smçfhaj fhe s'vezh fmçtanë; inu jo déni v' pozi-neno plehato fklçdo, notri rastavi po verfti nadevane jajzhne platifha., po-ftavi na trinog nad sherjavzo , de fe enmalo sapezhe inu'sarumeni, ter daj na miso.

â$s, Meßana. fatata , ali smefa.

Naberi selifha, katire fo narbol perpetue , poftavim : krefha , kěfliza , ko-per.z, melifa, petrov kluzh, imi take druge vezh njih , al maju, kakor fe tebi lubi; Otrçbi, operi, oîbli, jçfih inu olje gori, kakor na druge folate. /Tudi fe sna majhena vertna falata s' takmi scimi namçfhati.

2$3. Eevnati fir.

Naberi rosmarina, shalbelna, bes-goviga zvçtja , inu drugih selov, pofu-

0> /

-J                                                                                           i

^s^s^?                      if 3

fili, smani, de bodo-plevize. Kader fir dfďah, permefliaj' tçh plçviz med fir, bo imel dober düh, inu perjçten pökuf.

Ł54. Dißiavno vino. l

Difhiozhe selfha naberajo, inu fufhe; negredo vfe fkup smçfhane V vino, të'muzh If enfiamo, al nialo ffcup, katire fe'bof perjçtne, inu fe nam boi sdrave sd§. Difibŕvno vino fe riaréja od vertneh difhav al v' mofhti, afna ftarim vini. Vsami en fódčz vina, scie vpovçshiv'cn pertneni arshetezh, inu ga obçfi fküs vçho V fodzhek. De pa äiebode per verhi ftal, i safhi_ notri sra-ven en lçp krefalni kamen ali krémehz is potôka, de ga doli vlezhe. Zhes ftäj dni bo vino difhezhe, inn dobro sa piti. — Ako shelifh difhçzhi moft imçti, morefh sçlfhâ pomladi inu zhes lfto nabrati, inu pofufhiti-, de jih bofh je-fen imel, inu v' m of ht df val.

s$$. Selm jefih- .

Vsâmi fpiknarde inu rosmariii zvet-ja ; basilike, melffe , fuhiga lupkaod lemon inu pqmoranzhj tç scia potno-

zhi

• -                                                                                                                                            - ) ■

if 4                   s^^s**

zhi g' lemonovihi , al pomoranzhuim oljarn; perdeni enmalo iěadke fkňrie, nagelshbiz, zçliga popra, inu mufkat zvçta; déni v'ftaklçnzo ali kruglo;, na-hudiga j|űha3 pollavi na fonze , al na toplo. .. . ,

2%6. Krebulzhina shupct.

...<■■■■■■ ■";.•'-Operi krebulzo , drobno rasfçkaj, y'govedjo shupp ftrçfi; kader savrč, snafh notri djati muf kat zveta, ingver-ja, al druge difhave, inu jajzline ru-menake notri rasshvérkati.

Tudi snafh srçsano inu fçkano krebulzo v' kosi na mafli fputlti, v' shu-po djati, savrçti, s'rumenakmi pre-shverkati , inu na oppezhen kruh v' i'klçdo. sliti,

Sa nemefne dneye snafh to na grahovi shupi fturiti, inu jo na fhtir-voglati srçsaui oppezhen kruli, katiri je na mafli ozyert, v' fklçdo djati.

2$7. Peterfhllovet polivka, ali sôf.

Eno dofti Veliko ftvar peterfhila opperi, drobno fçkaj, na mefni shupi kuhaj, perdeni rîbaniga-.kruha , de bo polivka goftlata ; permefhaj mufkat

v vçta inu orçha. Ta polivka je sa vfe shlaht mefenďne dobra sa pomâkanje.

258. Fkuhant peterfhil, ali fais en- od petevfhila.

Stolzî peterfhilypretlazhifok fku-si futo; timzhsű nampzhi. bçlig'a kruha v' jçfihi, perversi notri çn kof zükra, kar je prav. Gori'sli-prëtlazheni'fole od peter.fhila, pufti'-vfe fküp eno zhe-tert ure vrçti, pretlazhi vfe fkusi fit^ ze V. fkledizo , inu pnfti ohladiti.

Al pa-ümefhaj vina äriü jcfi.ha.fkup, liamozhi kriiha v' tď sÉfçÉÇ imi- perdeni drobno fçkaniga peterfhila ; pretlazhi vfe fkusi iîtze, inu tanko ruto, ozu-kraj de bo erimalo fladko;'tudi fe sna dvoje v' terda- kuhanih rasfçkanih jajz sraveu djati. Kuhaj vfe , inu 'ohladi, bo sa nâmafhenje ali nadçvahjey kakor druge vkuhŕrija ali faljni.

-

Mŕi Tekzhje w majefonatiu

Skuhaj tel^zěije m'čfô fkoraj v' mehko ; potle riarçdi en preshganje, notri versi emirato majefonoveh plç-viz; deni vfe v'koso , naj fe v' tini preshgariji do dobriga smezhi.

260.

*5Ö                        Sg^S^JS^j

i@MB$ß ' Bi '••,' i Onirics h

Se ravno tako nareja , kakor

Nro.:,^p. 75.. „;;.,^,: m, ■■ ...;. ,                                                                                                                                                                                                               • . '; ■

so/. Golobi, piň'tetŕ vy majeron \ polivki.,- ,          ; ;

i Tinj^haji. y., kader. golobe, al, pi-f lieta v' lonzi kuhafli, -portavi na kot-jzhnike srçsanigr fpeha v' .kosi.na sher7 javzo ,,,4e0(e rijmeni « potle; d eni vaja majeronpv(e|irpleviz inueiimalo rnpke, (le. ;bo polivka .goftlata^.jkadjfir : je shg "enraalo ^rbn^frio;, poftayi •*, notri gor lobe -ai;;pii"ďie"fia, .'perii .en&olko shupe, aia kati;r$;Ło fe kuhali. rNaj le en; zha.1' kuha flçupčj, j^ar < je trçba,do meh'Hig^ iKader-v'Odedo isliefli ^ pűtrefi &' riba-nirakruham.. :

j jŔk§ fe-pqlubi,; fturl,tç». polivko s' frovira rriaflamrnaipçftî |bp<2ha;;,inu takrat perdeni tudi enmalo mufkat zveta.

|^nih;. nay^a je i9 v|Q^-polivko she-franam rümeniti; al shefran hëdopade vfirn r inu ni dofti :pe^gt%n.

Ena druga visha je ta : kuhaj • per retnďno v' lonzi na .zhifti ;vodi; p,otJe bres ,/le, te shupe, peretnino $$$fi- jfef m V'kóso-a .peril."im?tanQ,, kar. fe, vidi

,'

trçba? perdaj čiimâlo--frdviga mafia, imj, nbaniga kruha, de fe.ssgpftbfc ina těarě VT'pakrftď kosě:: mélVkiM'' \

flî li -. SO tii .'■ ■'.; •■'-» U-ttě ; 5^001 I. !

; Äl^Ä/iE' materno 'MflnzoV'''

"IV B'ërfVâyî kuhattelçizh'jé'fnefô na' vň-

perdŕj čnnmlo froVigk maflsű

zhébulaVlórbcr "pçfjjď i; rfölzlieneh nŕ-

m§mrwu%wm\mii ~vi$fek je

fkoraj kuhano ; nareshi pofçbefV' koso na kqtz]ěnikersresamp, fl^pehaj ga sa-shari n'a:shärjävzi''; ň'z#rkfe pöberi ven» dani notri enrnalo itiçâMi imi dolp ma-tera'^%fh}W; lMtimm pa0č$^hjé, inu 'eűmŕ]ô:'s,fiijpe.' öd ;njega:, dé''1e''y* kbši popolnim isvrč. r' ' . •'■^aj*

IjTISß ; .pi

tfs.-ShalM Ir' 'fěbami:■■' iiui^

Kader- fo ribe v' ofoleni vodi'obari jene , fe.dçne v'.kosp.maflo topit, en-inllo molte j' dofti srçsângavpeterfhila ? lie. prev.ezh shalbla, ker je 'grénčk , eii-malö j ing1 verja;, rnďçka', • mu ribje ;shupe, V tim fe obarjene "ribe popolnim

savrŕ. ;."."'

Ä.64.

J58                  «Prf5^

(, . 364. Zverti shalbßt

ont'vi ß^äS'Si ■' '■ i. . -j ■■■' .'• :Tt • j [J Tri, belake. rastçpi,. pernici bjy dvç

pefti móke, inu" čno péThě'zň zu lira; ako je pregoftoď, perÜ.yjaa,; .v' um ň-mŕkaj lfepe shalbelnotfe'pëfçfŕ, inü zri na jnaililçpô rumena T-->? Camelli. villa-, jé dobro mleko, jriu"tfakr;ŕt.fé en rumenak.-permfci'ba. — Perçfŕ je treba oprati, mű med bçlo ruto itiiiďiti 9 de oiuiiig. .,;                   ,,..,,, s •

2% l^jg j- fyimzîio.

"îeiezhj'e kuhaj pqfçbéf. ,',' inu ofo: îi ; ipinazho pa, pofebej obŕfi'^jo'nŕ rei'hetze déni " "ôzedit, -rašffkaj enttiä-lo, déni v' koso, perii govédje shupe, - ofoli, daj;..,m.uj[kafc zvçta-, froviga mafia, inu'ob'ŕrjemga telezhjiga' mela, po-kri, na sherjayzŕ pari. .-.,.',-■.. ... „

i)fMgo2-/?in.;..Qbarjeiio. fpinazno, od-zçdi, rasiékaj, V-.Jiosi's' putram v' sa-parzi kuhaj ;'.méd tini pa obarjeno te-lezhje mefö-'rŕsfëkaj , tüdi čheb.u.la inu peterfhila. To l'ekanje smçfhaj s' na-mozhenim belim kruham, rasfçkanim govedjim inusgam, tremi jajzmi, folio , inu mui'kat ivçtatn. Is tiga me,-

i'Jian-

fhanja valaj po perftď debele inu dolge bazelne , povalaj /v' moki, ozri y' ras-bçlenitu rďlafli ; .-'inu zhes fpinazho v' l'kledi na miso daj.

.'.■•'                                                                                • ■ ■

266. Kolobâfe is fpinazhe..

Vsami ribaniga -kriiTia , polovizo ga sashari na-frpVim miâfli, poloviza naj' oftane farniga ria febi. Oberi fpinazho 5 odzedi, rasfekaj. Potle smefhaj s' obojim- ribainm'kruham, zvertirn inu famim na febi,-ofoli, daj fhtupe, inu mufkat zv-ét*t përmefhaj ene jajza, kar jih grç. Putti 'en zěiaf flati] Timzha-fi savrl govedje shupe, pomozhi lefeni. krôg ali taler s' to shupo; en pofebej narejeno'svalane teftô' reshi na bleke, tç bieke pokladaj na krog, pomashi go-ri fpinazhnň'orBffo, saviaj vvbleke,iuu devaj v' shupo-bariti. — Alto Te polu-bi, 'déni V fpinazhno omçtp sribaniga fifa, al ga na kuhane kolobâfe potreti. — Tudî fę I snŕjo te kolobâfe na rnŕfli zrçti ; potle na plehaďo pozineno fklçdo d jäti, s' mufkat'zvetaminü majeroiiam potrčfti, fnretanO'ObldshitJ, govejo shupo obliti, inu en zhafJ riard~ sherjavzo 11a trinogi sakĘi-piiďti,

16a                      s^s^***?

Vsami eno dobro pçft fpinazhe, eu-malo peterfhďla inu zhebula ,•. raslekaj drobno, inu na rnafli ozri. Potle deni v' eno fkledo,. perdent naöiozfeene inu fpçt pŕh'čte pógazhe, ene jajza, dif have itěu, foli,,km eimialo moke , ako je prefuho.,, perii vode ? >lshupč>; Delaj zrooke is te omefe, inu, ■-kuhaj; na. vrelim: kropi. ..pomasni eno;fklgdo frovim manam, pokladaj zmoke notri, peril shupe, inu pollavi na,trinog nad shar-: javko.. .'Ob kraj i'klgde" .snafji: kuhane rake obloshiti, al, pa rakovo polivko •zhçfnarediti.                    ....?, :'•-■.;

' a&8. Kijluhtm Łhwp.fl. . ■ ,'.           k(h{ ďb&Mb'q : ..

Narkrajfhi rezh je.:;. mlade kiflize pçVja »ainvűkati, rasfekati.,.iuu ga kuhati na go ved ji slaupL, .katira je ofole-na, s' mufkat z vet-ani inu j enmalo. zu? kram pregnana ; :takale y,lič: V fkledo na oppezhen, kruh, — .. ŔI Jbolfhr ki-flizhnaVshupaJe., ako fe.Miliza rasfeka, inu pňpred v' frovim.. mafii. na, ognu prëputď, ena shliza moke sraven per-niefha, pode pa sirupa goveja gori na-, lie, inu do dobriga vfe fkup prevrč,

Pi-ë-

s^s^s^ž                  l6i

Prçden v' fkledo devafh rastçpi 3 ru-meuake, permçfhaj med shupo, fhe eno minuto vfe f kup mef haj per ogni ; potle vii na resine oppezheniga kruha.

269. Golobi j" Ußizo>

Oolobje fe v' kosi nad sharjavzo kuhajo s' govedjo shupo, frovim maflam , difhavo, inu lukam ; timzhafi v' drugi pokriti kosi fgkano kiflizo na frovim mafli pari.^ Potle sil na golobe, inu enmalo froviga mafia, tudi ribani-ga kruha, zukra , al kar fe tebi fhe drugiga difhçzhiga polubi.

s? o. Spargel s* pifhetniic

Ofnashene na zheterti srçsane pi-f heta kuhaj na pol vode, pol vina, shu-pi daj mozh s' mufkat zvçtam inu fro« vini maflam; al pa v' kosi na sherjav-ZÎ s' vodo vinam, potle maflam inu mufkat zvçtam v'saparzi kuhaj pokrite. Spargel kuhaj s' vodo v' mehko, vender nç prevezh, temuzh naj fe per pifhetah do dohriga smezhf, sraven fe zhef pertrçfe sfçsaniga peterfhila, ina nbaiěiga kruha,

'        ' ' .

Tudi; snafh pifheta na zheterti src«' " sa-né v' moki povalati, v' kosi v' Trovi m malli pokrite pariti, tudi fpargel-nesraven djatď; kader je oboje dofti sharjeno, fe perlfe dobra govedja shu-pa, imi do mehkiga v' kosi fkulia. De fe'polivka sagofti, d eni sadnizh sraven v' fmçtani hapitiga bçliga ^kruha, imi, enmalo: mui'kat z.vfta. ■■!,■..                       ' t/tn ..                 -:

■. 271 i Nadevane artizhoke*

■'-■■■ Ofnashéne artižhoke fkuhaj-na"vo-di':riepremehko ; sa nadçvanje vsami otrçblenga mela od rakov, katirga sraven enpialo irověga mafia y' rozhně fěopi ftolzhi ; potle permçfhaj drobno srçsaniga peterfhila, majerona, mu-1 fkat zvçta; med tň vbl éne jajza, inu fturi s' perm ef ha ni m ribanim kruham kakor teftô ; s'ti m teftarn fe artizhoke nadçVajo; poberi fredue perçfa is njeh„ âiiu déni na tini mçfti tç sdaj popifane nadçvke ; tudi jo déni med unajne velike perçfa. Ardzhoke nadevane po-klada] V koso , perii enmalo meine shupe inu difhavé, ter jeh do mehkiga l'kuhaj.

Ä72« '

272, Seleni grah s' artizhokamů

Grah kuhaj ha vodi, kader fé fku-ha inu povrč, perdeni enmalo mefne shupe , drobno fçkanga peterfhďla otrç-bi, frçdne perçfa vemrrçshi, na ofole-ni vodi oberi} inu med graham fku-haj notri do mebkiga.

EJrugi to jçdnaréjajo na to visho: Selen grafe v* kosi na frovim maiěi pre-shario, pötle berfh perliejo mefne shupe, inu do^mehkiga fkuhajo. Potle vsamejo polóvizo graha s'.nçkaj frovim maflam inu mufkat zvçtam ftolzhejo , vliejo shupo od une polňvfze graha, inu s* njo prezedç inu preshenejo to ftolzhenje fkusi fitze, inu saduizh na grah v' kosi, Artizhoke obario pofç-bej na kropi, na pol mehke dçnejo v* grah, de fe fkup kuhajo v'koéi. V'fklç-do fe narpred rasloshç artizhoke, inu zhes nje fe vlie grah s' zglo polivko vred.

273, Artizhoke sa fatato*

Al fe artizhoke otrçblene fkuhajo mehko, na zheterti srçshejo , ofolç, ofhtupajo , s'jçfiham inu.ojlam polie-30; al pa fe fkuhane po frçdi venistr§-: bio, inu poliejo s' vkup smefhanim jç-' h s,              fmam3

i64                 - s^ä^s^

fiham , ojlam, fhtupo , inn folio ; po> tle ie okrog naloshi falata, kapare, olivke 5 inu potrçfejo s' drobnim srçsa-mm lemon lupkam.

Drugi imajo navado kuhane arti-zhoke s' ojlam inu perrriç'fhano difha-vo politi imi na mrçshi fpezhi; potle pa nafklçdi sabçliti s'jçfiham ihu ojlam, al mersle 5 al gorke.

374. Artlzhoke frove ohraniti.

Ob krçfi vfe artizhoke y'pofode prefadi, katiré imajo na jefen fad ftu-riti ; jeh polivaj , ihu per dobri rafti ohrani, zhes'simo jeh hrani na toplim, inu novo fapo vezhkrat fkusi hrambo fpufti, kçr jeh imafh. Ako fi bofh pridno persadçval jeh varvati , bofh tudi posimi fad vshival.

575. Zvetni ohravt v' shupi, to je kavlifior.

Zvetni ohravt ali kavlifior morefh narprçd obariti ? potle ven vsçti, ina öa dobri mefni shupď mehko fkuhari., Pode ga sv' kosi na Irovim mafli pufti preputiti, inu tolika j meine shupe per-kd » kar Jkashe sa shupo na miso. Ka-

der

1

é^s^s^                  16$

äer ie fkup kuhalo dofti zhafa, fe zv^tje venusame, jajzhni rumenaki fe v'shu- y' po vmç fhajo •> o foli, mufkat oreh nostri pertrçfe; v'fklçdo vlie, inu zvetni ohravt notri rasloshď, kir je timzhaiě v' drugi. pofodi na gorkim ogni ftal; kçr on fe nefmç tako dolgo kuhati, kakor shupa, fižer bi pollala ena godla. V to shupo snafh tudi djati îiadç-väne pifbeta, al telezhji perfnikofna-budlan ali nadçvŕn, al otrçblene rake; tç rezhě pa fe morejo pofçbej na vodi fhuhati, inu fhe lç takrat, notri djati4 kader na fklçdo dçvafh.

576. Golôhi v\ zvctnim ohravti.

Golobe fkuhaj pofçbej na vodi ina efoli; zvetni ohravt pa v'kosi s'maflam frovim, inu tnefno shupo pokrite v' sa-parzi diifhi, s' mufkat zvçtam duh daj 9 shupo s' ribanim kruham sagofti ; na sadne notri deni kuhane golobe, de fkup vfe mehko pollane.

Per ti rezhi- nefmçfh pozineneh kufreneh kôs imçti, temuzh Iç parftçno pofodbo; fizer ohravtovo zvçtje vifh« novo portane, inu bçlo barbo, sgubu

*1Ď>

z??. Kfheta j' zvetnim oltravtam.

Pifheta fe farno na vodi s' folio kuhajo, inu ravno tako zvetni ohravt . pofçbej. Potle Jeni v' eno ponvo enkol-ko froviga mafia, sashari enmalo moke notri, gori nali mefne shupe, deni zvetje notri inu enmalo mufkat zvç-ta, naj fe kuha. Namçfti moke je tudi riban kruh dober ; tudi snafh s hupo s' rakovim maflam rudçzho, fturiti. — Pifheta snajo fhpeham nafhpikane biti, inu v" kosi pezhene, al pa na vodi fkuhane. — Med maflo inu moko eni devajo tri rumenake , preden shupo per-liejo; kadtr na fklçdo dçvajo, verftç v'frçdo ffelçde zvetni ohravt tefno fkup, kakor bi fé vfî kofzi vkup dershali; pifheta pa is ponve okrog, inu sadnizh 'polivanje is kose po viim na verh slie-jo. — Eni potrçfejo s' ribanim firam, Inn enmalo poftavio v' pçzh, de fe po verhi sarumeni.

s?8. Zvetni, ohravt sa /alato,

Skuhaj ga, odzçdi, ohladi, s' ojlam, jçfiham inu f'htupo sabçli; ako fhtupa ni tvojim ludem soperna,

279,

2?$. Brôkok kuhati.

Otrebi brokole fkoro kakor zvetni ©hravt ; fhtofe olupi notri do ftershç-na, notrajni i'htorov ftershen srçshi na majliine k«fze ; v' fuopke povçshi, en zhaf v' mersli vodi namakaj, potle fku-haj ; kader fo na pol mehki , jih od-zçdi, mefno shupo perii, v' ti naj fe v' mehko kuhajo; potle naredi to shupo goftlato, kakor je visha per zvetnim ohravti pokasaua»

280. Shupa s tafhkim ohravtam.

Lafhki ohravt otrebi, popari, potle obari, na drobno rasfekaj", v' fro-vim mafli s' enmalo moke preputi na sherjavzi v' kosi, perii mefne shupe, daj fhe mafia, mufkat zvçca, inu kuhaj. Prçden grç ua fklçdo permçfhaj v' to shupo ene rumenake j vii na op-pezhen kruh, putti fklçdo nad sharjav-zo en zhaf, de fe kruh napoji, inu napne, potle daj shupo na misti. ,

281. Salata lafhkiga ohravta..

Se sna kuhan rçsati kakor selliate glave, inu mersel ohravt jefti s' jefi-

hanv

Ě68                  fc«sŁ*^!

ham ojlam, inu folio. — Al pa vsamď terde majhine glave ohravta, raskoli jeh krisham dob do fhtora, inu fkuhaj na ofoleni vodi. Ako ni debçleh ter-deh glav, vsami sa fkuhat fame no-trajne, ferza, kar je bol bçliga inu na-gerbaniga. Kuhane odzçdi, ohladi, daj gor jçfiha , ojla, inu foli, tudi fhtupe.

z8s. Ohravt sa sraven jed,

Ohravt kuhaj na vodi s' folio do mčhkiga, odzçdi ga na refhetzi, deni v' koso, sraven pa kof mafia, muf kat zvçt, anglejfko difhavo, tudi kümene, péril enmajo govčdje shupe, al zhe shupe nimafh3 daj sraven fmçtane, inu do popoluim mehkiga kuhaj. De perlito shupo sagoftifh, daj enmalo pre-shgane moke, al pa ribaniga hrnha.Tudi notri déni mefô, katiro miflifh v' * • ohravti kuhati. — Al pa pofçbej mefo fpezi, karmenadelze , al klobafe , inu na fklçdi po verhi ohravta, obloslii," po-prçd pa enmalo s'ribanim kruham verh ohrovta potrefě , inu tç ftyari po lepi verfti rasftavj» -

. .                          283-

i. '■,•'- '

fe^î^î^                      169

283' Rapunzlova fatata.

Rapunzlove korenine al olupi, ofo-li, inu s' jçfiham imi oljarn sa falato narçdi ; al jeh pa fkuhaj, inu mersle ofoli, s' ojlam inn jçfiham poll, smç-fhaj inu na miso daj.

284. Rapunzel inu pefna fatata.

Pçfo pezi al v' ognçnim pepçli, at v' eni fklçdizi v'- kruhni pezhi, de fe olupit pulii; rapunzel fe fkuha, ozh§-di ; pçfo inu rapunzel srçshi na kolefza, ofóli s' ojlam inu jçfiham, rasloshi zhe-dno v' fklçdo.

285. Krompir j-' firam.

Krompfr fkuhaj, olupi, rasrçshi, s' rçsanim selenjam inu frovim maflam permçfhaj, shupe enmalo perii, s' ri-banim firam potrçfi , v' pçzh pollavi > inu saruméui»

286* Krompirjovi zmoki, ali gnedli.

Srove, ali pa pofufhene kukmake • drobno rasfçkaj, smçfha j med raspefh-Cani krompir , perdeni difhave inu

170                      s^«^&^

jajza, smçfhaj, dçlaj zmoke , inu jih na mefni shupi kuhaj. ' Ako bi rad velike gnedle imel j, morefh enmalo moke sraven permefiti, kçr fe fizer ras-valç ; .majhiiii pa fe bres' moke fkup dershç. Taki zmoki v'.pezheno gôf nadçvani fo prav dobri.

287. Peterfhilova fatata.

Ofteršhi peterfhüove kor-enine, •/ prerçshi na dva platifha, jeh fkuhaj v' melni shupi, ohladi , iuu sabçli s' ojlam inu jejiham.

2$8> Sok od selene s'a polivke sahelit*

Rasrçshi eno libro puftiga telçzhji-ga mela, eno libro préfězhoviga ftegna, end polovizo kokófhi, iuu eniga jerç-ba na majhine köfze , pregrej vfe v' frovim malii na sharjavzi. To deni v' eno zinafto flafho, inu sraven fhçft selen , dva zhebula, inu difhave , gori vii. en bokal mefne shupe, flafho sa-- fhravbaj, poftavi_ v' vrçli krop, kir v' enim kotli vrę, inu pufti na to visho 4 ure kuhati. Potle prepufti ta' fok fkusi ruto. On je dober sa polivkam dober duh inu poküf dajati, kader le med nje permçflia.

- '            T, v.- -.':.

"..' V. '

28$. Nabudlani, »Z nadevani zhelut

Sberi nardebçlîfhi zhebule, jih is-Votli, inu fpçt napolni s' enim maflien-jam od fçkaniga mefa, ribaniga kruha, jajz, mafia, inu fekanga selenja ; kuhaj v' kosi s' perlito méfno shupo inu frovim maflam ; v' to polivko perdeui fardçl, kâpar , jeűha , inu ribaniga kruha,

Al pa obari zhebule, odzedi na zedili, inu otrçbi. Drugiga zhebula f kuhaj v' mlçld v' mehko, kakor mo-zhnek , pretlazhi fkusi fitze, nekaj jajz mçfhaj v.} frovim mafli do rahliga, perderň fçkaniga mefa od kokofhi, inu na-mozheniga bçliga kruha ; te tri rezht fkup déni inu ofoli ; s' «m nadçvaj obarjene zhebule po'raspokah; poftavi v' koso, potrçfi's' difhavo, oshmi go-iî eno lemoao, obloshi s'fpehovmi resinami, perii shupe, inu na sharjavzi

390, Zhębulova fatata*

Zhebule pezi v' pepçli, potle ofna-slii, inu na zheterti srçshi; rasftavi po verfti'v' fklçdo , nall vina de bode ravno zhçf italo, ofoli, ojla gori, zukrani

v            ''Ŕ            .

.

potrçfi, inu s' zibebami; puftď nad sher. javzo vrçti tolikaj zhafa, kar jajzav'teredo kuhane zhafa potrçbujejo. r

api* Drodndk u' shupi.

Drobnak sberi, operi, drobno srç-shi. Potle pari eno shlizo moke v' kosi na frovim mafli , de bo rumena» ftrçfi drobnak notri ; na to nali govedje shupe j naj fe fkupej fkuha.

292. Senof narediti.

i t Senof fe nareja na t? vishe : 1) nar-bol navadno je, senof ftrçci, al smlç-ti; al ftolzhi; potle na vinfkim fladkim mofhti vkuhati tako goftiga, kakor fe vidi, de je prav. Ako ni mofhta, fe vsame vino s' enmalo zu kram, al pa fladki fok od hrufhek, to je : hrii-fhovezJ

2) Senof ftolzi drobno , ga na enim

V polizhi jefiha mçfhaj,,de bo kakor redka, kaf ha, perdeni eno shlizo prefjani-ga zukra, enmalo fhtupe ? srçsaniga mgverja. Vsami en parftçni lonez, na dno poloshi en zhebul, inu. mefhanje <s;ori vil. Poftavi na hladno mçfto, v' ihririh tednih bo dober senof.

--                         ., /          '3)"

a^s?*^i                     173

.3) Stolzheni bçli inu zherni senof savri s' i'ladkim mofhtam, inu s' lemo-novim drobno srçsanim lupkam'; tega kuhaj, de fé goft fturě, kar je pray.

293. Dru g ax h i.

V pokuhani raofhtj ali v' kuhano Vino trçfi pozhafi drobuo ftolzheni senof fkusi fito, mefhaj, ogafi notri go-rçiho oglje. Hrani v' pofôde.

294, Shs drugazhî.

Umnifhi visha je ta : vsami ç liber vkuhaneh kutin, 3 libre v' zukri hra-neneh lemon lupkov, 18 lot vkühaniga lemon foka. To kuhai na poltrçtji libri zhiftiga jmedtf. Perii i libro inu 6 lot itolzheniga senofa, kir fe je poprçd 24 ur v' mofhti namakal, al pa v vinu; permçfhaj nagelshbiz , fladke fko-rie, inu mul'kat orçha, fto Izb enih flçd-niga eno zhetert lota ; vie fkup vkuliaj gofto, kakor mçd*

3$$* Druga visha; senof Juh per-pvavlen.

Senoftvo moke s'jefiham inu vinar»

174                     e^s^a^,

«am omçfi, kakor teftô, narçdi majhe« ne bobe is tîga.teftâ, înu jih pofufhi. Kader senof notrçbujefh , déni bobke v' l'iadko , al v' ozukrano vino, mç-i'haj, de le rafpuftç senofovi hlebzhe-ki ; tako je dober sa pomŕkanje.

396. Kijlo šele prav kuhati*

Kifio šele naj fe fkuha v' pifkri, potle ga deni v' koso nad sharjavžOj perii enmalo mefne shupe. Pofçbej rasigli obilno fhpeha, al mafia, vmçfhaj bçle moke , inn sabçli scie, tudi ga oibli. Pulii scie nad sharjavzo en dober zhaf vrçti,

s 27* Telezhje herhtnerehriza, aH kar-menadelzi na šele. '

Tolzi bershole po navadi s' nosho-vim robam, pufti en zhaf ofolene le-' shati , potrçli s' bçlo moko, omozhi v' mersh vodi , inu s' ribanim kmham potrçfij poloshi na mrçsho nad sharjavzo, kader le ofufhç, jeh mashi fro-vim maflam , inu obražhaj, dokler ta ©sharjene,                                           ,

298*

$0i Pif lieta v' mafli ozreti s' peter-fhilam.

Na zhetertď srçsané ofnashene pi-fheta pufti en zhaf ofolene leshati,po-tle s' moko potrçli, narçdi omakaiije is polovize vode , inu is rastepenga jaj-za; pifheta v' tim omozhi, s'ribanîm kruham potrçfî, zri v' rasbçlenim mafli. Tudi nabeiď lçp;ga perja od peteiv f bila, ga operi, inu v' rnaf li ozrl, ter ga po verhi ozrçteh plfhet obloshi3 kader na miso dajefh.

299* Pifheta v' majeronovi polivki.

Otrçblene, na zheterti srçsane pifheta poloshi V koso , peril eomalo meine shupe, de nad sharjavzo savre-jo; potle versi notri enmalo majerona, potrçli s' moko inu ribanim kruham, ter s' rasbçlenim maflam sabçli ; kuhaj inu vezbkrat premçfhaj j de le neper-fmodç.

$00, Telezhje v* polivki j-' sdenjam.

Telçzhje mefo deni v' koso sgol farno j de le nad sharjavzo ofufhi, inu fvoj pervi fok od lebe da 5 ta lok prozhi

sli.

176                     i^s^t^i

sli. Potle vil gori rasbelenga mafia » putti de fé f kup en zhaf pari ; kader en-malo fé obrumenf, vii najn vina inu govedje shupe, potrefi s' moko , inu ribanim kruham , inu majeronam, ali pas' drugo difhavo. Ako namçfti vi-:- na perliei'h jçfiha , perdeni rosmarina namefti majerona.

«WM» ■wtttgagpaa

i- ■

K a s a v e z*

I. Sfaupe ali Juhe.

i. Rumena shupa s' gnedelni is fagó ; Guatine

(Stóppe. -S. Mozhiia poftiia shupa ; Jěrftftftóppe,

3.  Lepodifhçzha juha od sçlfhcv.

4.  Zhakoladna shupä,

5.  Rumena mefna shupa.

6.  roftna shupa öd ribjiga droba.^

7.  Zefarjova kafha na shupi. jďaifergei'fďeď,

8.  Shupa od self h,

9.  Rumena juha.

10.  Pemfka juha.

11.  Olio "shupa.

12.  Mandelnova shupa.                              •. :

13.  Shupa rudezheb. jagod. • -

II. Sçlnate jçdi. (^Hfpeifetu)

14^ Nadevan ali filan ohravt. 151 Namafhenô feovę «eie»

m

16. Namafhene ali filane kolerabe.

j 7. Spargelni.

Ig. Selčni grah v' fmçtani.

III. Kuhane , parjene, fçkane jedi od mefa inu peretnine.

19.  Dufhéni ali dempfarji golobi.

20.  Telgzhje mefô na franzosko visho.

21.  Auftrige is teležhjiga narediti.

22.  Pifheta s' rakmi namafhene ▼' hrihovi i           ©maki.

23.  Govedje mefô v' mikih. SleMeten.

24.  Veftialfke kolohâfe.                        •'.'••■ af.  Svinfkeh mushgŕn kolobâfe^.

26.  Shepehovi griefovi zmoki, to je issmôk«

ne kafhe.

27.  Volovfki jesik v' goshovji. Jpetfdjepčtfcfi.

28.  Kralerô govedje mefo ; ( beuf royale.)

29.  Divji prefizbl

go. Divji petelin v' polivki, in bet Sauce.

31.  Jerebize v' lafhki polivki.

32.  Sajež al jergb v' ojlnati polivki.

33.  Pifheta al golobi v' zherni polivki, fdjtt>«r«

je ©of.

34.  Telezhje s' kumarami rumeniti. gç. Pojlfki jesik.

36.  Kapiin s' auftrigami,

37.  Kapun s' auftrigami »adevan iau pezh««*

38.  Raza Vj krinii

39« Prekajenô kravje vime.          . ,

4p. Divja raza s' polivko od fardel.

41.  Dobra jed î s' imenam fr o m ŕ k.

IV. Sofsi ali Polivke.

42.  Polivka dobra per vfeh jedeh.

43.  Polivia od kapar k' vfe shlaht peahemnj

mefu inu ribam.         ^

44.  Hollendarfki fof.

4Ç. Polivanje od fardel inu auftrig.

46.  Druga polivka od fardgl.

47.  Hrin.

48.  Mersla selena polivka 3 ali fof.

49.  Gorka selena polivka.

50.  Polivka od mifhelnov. <ji. Navlçzhena polivka.

V. Jajzhne inu Mlçknate jedi.

52.  Mafhéne jajza ŕ ali nabudlaae. '

Ç3.  Namafhene jajza.

54.  Kvafeni shganzi, Sampfnubet.

55.  Narâfene jajza v' mafli. aufgelaufene Ł»)«♦

56.  Nadevani finčrzheki, gefaßte SOîaurflffieii* Î 7.  Rakove kolobâfe.

58.  Rajshove kolobâfe.

59.  Biizhe v'mleki kuhane.

60.. Kuhanje : ßoa),                      A

. \

Vi. Pudding, iij-u Pallete.

6 t, Pudding ali ;saygsana potiza is pele,

62.  Dobra rahla padeta, ali teitenîza.

63.  "Mafleno;tefto : aSuttmeig.

64.  Pafteta s'fhilkrotami.

65.  Mehka Pafteta : äftarbteig , niűrŕei' Łeig..

VII. Bandelzi, ali môdelzi.

■ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               '■•                                                                                                                                                    " ■

66.  Maudeluovi loki ,. SSîiinbeďb&gen.

67.  Bandelzi od voloveh droshâ.

68.  Dvakrat pezhëni loki : sSięďottenbogen,

69.  Bandelzi od rakov.

70.   Pegni na shebize resanih mandelnov.

71.  Prefhutni bandelzi.'

72.  Mafleni bandelzi8 _ j 73.  Grahovi bandelzi.

74.  Rajshovi bandelzi.

75.   Širni bandelzi.

;         76. Bandelzi ribaniga .kruha.

Vili. Mefo-y'polivki, al ajmqht.

77.  Pif ličta s' fhpai-gelui v' seleni ipolivki. -

IX. Poftne înu môknate jçdi.

78.  Sirm nudli na mafli zerti.

79.  Poviti rakovi nudli.

So. Rakovi fhtrukli..' gl. Mandelnpv l'htrukęď.

82.  Krogěoverh, aliP ^ifgclppf.

83.  Dobri krofih -

84.  Rajshov fhir.arn.' • '

85." Hlebzheki voloveh droslia. -

86.   Sladke fkôrie nudeltii.

87.  Droshni nudelnď.              riiitsItviC 88- Širni pezheni nudčlni,

89.  Pezhéni griefovi nudelni.

90.  Droshni krofi.' '■ ;

91.  Širni fnhô pezheni nudelni. !

92.  Savesana potiza s' vinfkim fhadó , ali ,- pudding»

X. Kuhanje ali ke>h\

93.  Mafleni.koh, ali mŕflenek.

94.  Pinzimi kôh.

9f. Kuhanje od pezheniga teleta.

96.  Kuhanje od bçliga..kruha. .

97.  Drugo kuhanje od bçliga kruha,

98.  Kuhanje od kiiten,

.99. Narafteno kuhanje od rajsha.

I.oo.  Kuhanje od rakov. ;

JOI.  Jçternô kuhanje.

102.  Ledvizhno kuhanje.

.103.  Jabelzhno kuhanje.

104.  Raspeneno kuhanje.

iof,  Jabelzhno kuhanje, drugazhi.'

\

loč. Kuhanje od fhnke,

107.  Šroviga mafia kuhanje*

XI. Pezheiie mefne jfdi.

108.  Jelenovi kofez per rçpi v' polivki

pezhen. gemmer. J09. Goveje po anglejfko. ďio. Skrito mefô ali Sfôott&rűt.

111.  Divjâzhino hraniti bres jefiha. SBilbbW.

112.   Visha foknato pezhenko ; fpezhi,

113.  Dobra gňvedja pezhenka.

114.  Skrito mefo drugazhi. I if. Kravje vime pezhi.

Il6. Telezhje ftegno, ali fhlegel.

.117. Kapün , al purman s' auftrigami na-

btvdlan. 118« Mefo od ovz inu jdgnet.

XII. Salata.

ĎI9. Kutine sa falato. 3 20. Vifhne ja falato.

121.  Lafhka falata. "

122.  Pomeranzbna falata. I33. Salata fróvih jabelk. 124. Kuhane jabelka sa falato*

I2f. Repunzlova falata. \             >

Xm. Torte.

i«6. Mandelaova torta, ..'..■■             '■"Ti

Ď27« Navk, kako fe potrebiije medel ' ina pofoda sa Torte ,?«inu sa kuhanja. ■''

338. Visha, zu'krem fnçg na torte narediti.

129. OU obodov ali obrozhov is pleha sa Torte.

330. Zherna kruhna torta is zhokolade.

J31. Ajdovnikova torta, drugazhi,

332. Torta is bele fkterke.

133.. Popezkenki, ali bifkoti is torte.

134. Pefkäfta torta.

13c. Pefkafta, ali kruhna torta drugazhi.

336. Od Zhefhin kuhanje.

137.  Hitra torta. ■ j

138.  Vifhnova torta. 139; Torta bres jajz. 140. Grahova torta. ■ 341. Pçfna torta. .

142.  Kaftânova torte,                           . •

XIV. Ribe,

143.  Dafhéna , ali dinftana riba.             '

144.  Nadevana fhuKa.

145.  Karpi v' zherni polivki.

146.  Karg v' fardelnim foki,

147.  Karp v' polivki, ali v' foki,

148.  Pezhéna fhiika,

149.  Shuka v' hrini.                                  JŁ if o. Stokfifh s' fb.uk© nadevan. •"■s

ISŰ Shuka v' mîfhelnib-.                .^ >r,,j

352. Pezhen. Som, ino Sulz. , IIf 153. Lifka v' rujâvim polivanji, 354. Shuka v' lemonovim foki.

155.  Karpi v' faparzi kuhani, ;tq,j.e dempfani.

156.  Pezhene Ale.

157.  Kuhana Bisena,

158» Stokfifh dobro kuhati.

159.  Polshi nadevani,

160.  Eezhene pofterve.

161.  Zhepinke, ali shildkrote. v' polivki,

162.  Turfke shabe v' fvojeh zhepinah.

XV. Zukreiie pçkarfe.

163.  Mehke preftize.

164.   Moknati kolazhi,

165.  Bifhkoti, ali popezhenki.

XVI. Sholze, inu vkuhanja, ali v' zukri kuhane fadja.

166; Shpanfka vifhnova sholza.

167.  Blanc mangé , bela sholza, 23ďam^fd;c,

168.  Shodň. ...          ,                 .

169.  Pomoranzhna sholza.

170.  Sholza rudezhiga grošdizha, 171- Lemonova sholza,

172,  Bisenovi mehur raspußiti. Jptuifeiifclrttter.

173.   Vinfka sholza.. SSJeinfu^e,

174« Mar.elzhina sholza.

I7f. Pomoranzhe v' sholzi troje färbe. .

176.   Vifhnova sholza.

177.  Rudezhe grosdizhe \;kuhati,.

178.  Rudezhih jâgod sholza» fl

179.   Vifhne vkuhati. SSBçid;|>Iii citijumiic^fin« 180» Zeplenke v' sholzi,

i8il. Mlezhnata sholza.

182.   Sholza od fmétane.

183.   Speheni fneg v' mleki,

184.  Brefkve v' sholzi.

l85- Vljiihane. zbefpe, ali zhefplovi falsen.

186.   Kutne v'- sholzi.

187.   VkuhaiTe-Vinarclze. •• V S ..

188.   Vkuhano goshovje, ali. ferboritke,

.^crfcoepetfa;.                            ^.'"

189« Sok od vifhin.

190.  Vkuhane vifhne;: :.

191.   Sok od murv. '•::*".:

192.   Molinovi , .ali malinzovi fok.

193.   Alkennesovi fok.

194.   Mufkatelërjove hďufhke vkufiŕne.

195.  Pomoranzhno zv*etje v' zukri hraniti, "

196.  Marelze v' ziikri hraniti.

" .'         '                          v

XVII. Smçtanp, inu fnçgovi,

197« Smetana xudçzheh jŕgod. .::

198.   Kafétova finçtana.                                           1

199,  Blanc mangé , bçla sholza.

2O0. Lemónovo mleko. soi. Jajzhniga belâka înl^ko.

202.   Belâkovi fuk,

203.  Lemonovi fok.                  ■>            ■ " j

204.  Dober fneg. (Sitter ©cfonee. ' ;

205.  Jajzhna pçha, ßjöerfdjaum.

XVIIL Smerslfaa. ( ©efronieę.) 2©6. Navk od smersaénj»,

l Mlezkne smersliné,

;                                                                                                                                                                ■'.■■■■

Î07- Smerslina s' vanilio. "                       ;i

208.  Mlçzhna smerslina.

209.  Lemónova smerslina.

210.  Mandelnova smerslina*"          .-'.,

2ir. Smerslina od brefkuvniga perja. \,

IL SmersUne od Jadja,

             . iaiitj

212.  Zbefhnova smerslina.

213.  Smerslina od mareliz.

214.  Jabelzhna smerslina,

215.  Smerslina od kiitin.

216.  Smerslina rudezhiga grosdizba,          :. 1

217.  Zhefplova smerslina, 218» Goshova smerslina.

XIX. Piazhe.

219.  Lemoűâda.

2SO,  Mandelnovo mleko.                                (■ v

22T.  Silipup.                                             , ,

222.   Sok rudefchiga grosdizha.

223.  Piazha namefti kafč.

224.   Vino od ternül. ©dtfeeWem.

225.  Molinovô vino. SSnmibeetweitt. Ł26.  Limonovo vino,

227.  Difhavno vino, ©ewur^mein.

228.   Bresova voda kakor Shampanfko vin».

229.  Zitron rosolia,

230.  Rosolia od kutin.

231.  Vinfki jefih.

232.  VoJovi Jefîh.

XX. Sadje hraniti, jnu kěfati. (Sinmad)cH. )

233.  Pomoranzhne lupke v'zukri hraniti.

234.  Kűtine v' zukri hrançne.

235.  Marelze hraniti v' zukri*

236.  Kutine sa polçti hranili,

237.  Suhe artizhôke.

238.   Spargelne hraniti.

239.  Kumare v' jeßhi hraüiti,

240.  Grah selen ohraniti.

24I> Repo hraniti.                                   

242.   Senof narediti.

XXI. .Navk od rasrçsanja.

243.  Pezheniga kapiina sresati..

, 244, Rasresanje golobov, inu pifhet.

24v Rasresanje jerebiz, inu fredneh shivâJ,

246.  Rasresanje velikeh peretnin. geöerüief), .

247.  Rasresanje sajza.

248.  Rasresanje maliga prafza,

249.  Ribo rasresati,

XXII. Navk vertnine inu selenine V kiihini prav oberniti.

250.  Pifheta v' selenim fôki.' 2^r. Jajža s' selehjam nadevati, 252. Mefhana lalata, ali smela.

, 2^3« Plçvnati fir.

254.  Djfhavno. vino. Änuitci'Weitt.

255.  Selni jefih. trauter» Šjjig. - 255. Krebiilzhina.shspa. .

2^7. Peterfhilova polivka , ali sôf. . r 258.. ykubahi peterfhil, ali falsen od pe-/ terfhila. 2f9« Telezhje s' majerônam,                       "

260» Telezliji jesik s' majeroiiam.

2ÓI. Golóbi, pif lieta v'maj er on polivki.

262.  Telezhje s' materno difhizo. %l)tymiai}..

263.  Shalbel s' ribami.

264.  Zreti shalbel. Saloei) ge&ad)en. 26f. Telezliju s' fpiuazho.

266.  Kolobâfe is fpinazhe.

267.  Spinazhni zmoki. ©pitiatfnobef. ~ ■ _

268.   Kiflizhna shupa.

269.   Golobi s' kiflizo. ;

270.  Spargel s' pifhetmi. 2,71, Nadevane artizhôke.

272.  Seleni grah s' artizhokami.

273.  Artizliôke sa falato-.

274.  Artizhoke frove ohraniti.

27c. Zvetni ohravt v' shupi, to je kavlifior. 276' Golobi v' zvetiiim ohravti. 277. Pifheta s' zvgtnim ohravtam. 278« Zvetni ohravt sa falato. 279« Brôkole kuhati. . 2-80 Shupa s' lafhkim ohravtâm. 281« Salata lafhkiga ohravta. 282. Ohravt sa sraveii jed. ^ufpctfc »on JîMjI.. 283- Rapunzlova falata. 284* Rapunzel inu pefna falata.                  ' ,

285» Krompir s' firam. 286. Krompirjovi zmoki, ali gnedli.. 1 287. Peterfbilova falata.

288.  -Sok od selene sa polivke sabelit.

289.  Nabudlani, al^nadevani zhebul. 290f Zhebirlova falata.

291« Drobnâk v' shupi. ©dOtiittfaud).

292.  Senof narediti.

293.  Drugazhi. .294, She drugazhi.

, 295. Druga visha, senof fuh perpravlen. Ł96. Kiflo sele prâv kuhati.

297.  Telçzhje herbtne rçbriza, ali karmena?

delzi na sele.

298.  Pifheta v' mafli ozrçti s' peterfhilain.

299.  Pifheta v' raajeronovim fuki..

300.  Telezhje v' polivki s' selenjara.

K' Nro. 166. flifhio nadalaj fhe te beff de :

Potle preshmě 1'kusi gofto ruto, deni běsenoviga mehurja notri , de le fturi sholza; snafh tudi zçle frove věl'hne notri v' mçf poftaviti,

'

- •

-

s

 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2014    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh