logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 
*Gradivo je dostopno z lokacije NUK.

0 / 0
«ptr Ignacij Vojo mmn KREIUTNA TH60V1NA »UBROVMI!CA v snv.msm vekv (^••rtacija) l j tt U j a b a, 1961 \i -1 Ul97i78 (l JbtfZ !*;&}. KAZALO Uvod.............................................1 - 17 X#pogl. Analisa ln oeena vlrov •••••••••••••.....18 - 103 IX« pogl, Rasvoj dubr. kreditne llstineff••••••.104 - 171 XII. pogl. Oblike kreditfcega poalovanja.¦......,172 - 193 IV. pogl. Rok - vraSanje kreditov««...........».194 - 246 V« pogl« Obreati - penali •••••••••••••«.•••••••247 - 283 VI• pogl« Tr^ovsko blago predmet kreditne trgo- vine Uvod (oblike)••..••.................••••...,2H4 - 328 Izdelki in surovlne dubr. manufakture.••••••329 - 438 Lklep....................•.....................433 - 439 u r o 0 ? sadnjlh latlb j« laBla *•* tahtnih pri»p«vkov a podroCja goapodarak« *g»dovlna Dubrovnika« SlatatnatiČno naobdalaaa pt J« oatala *•!© pMntoi v«Ja dubrovni*kaga goapodaratva, to J« ras* voj kraditn« trg«vine rnibrovnika v mrtdnjt* v*ku, kat«r«ga pr*&~ »•t J« pri^uJoHa d«lo. ZadoiSnlc«. kl so •• vplaoval« v p«aab^o »•rijo arblvskih knjig t>«blta notari««* pr#d»tavlJajo poglavl-t»n vir ta prou^avanj« kr« iltn« trgovin* v ruhrovnlku, Č#prav *« sadolislc« na prvi poglad po konc»ptu aalo akromi« in «nollL» »•• v«ai4ar vnabujajo toltko dragoe^fiili podatkov* 4* lahko aa pod* lagi t«h lavadamo vreto aaklju^kov na »amo v sv«sl a kr©ditno trgovioo* t«»v«? tuifi v svasl s dubrovallkl« go«podaratir©w nai sploSno* Prav aaradl vradnoatl t*ga •dlnatv«n*ga gradlva j« p«« trabao« da s# probl«ei kraJitn« trgovine obdala «nkrAt v calotl* Staraotlpn« fornula aadolŠDlc •• poaavljajo ia dnava v dan# is lata v l«to# v«adar »krirajo v aabi vaa ap«€ifičnoatl trgova^Ja aa dubrovniSk«« trHitf^a« obllka in nlhaDJa« Star«J$a lit«ratura o Dubrevolku Ja puatlla probl« kradlt* ii« tr&mvtnm !>ubromika pof>olnona odprt in ga ni obdalovala* Prav tak« lahko opacimo, da niao bila nebita« kot a«lo val«n vlr. u* !>oSt«vaaa pri vrstl pom«abnih rasprav* ' ^rvi. ki «o od »taraj« šlb agografiJ slftJSih agodovinarj«vv 2 ki akulaj« na portlagi gradiva v Dabita podati JaanaJSo ailko o trgovlnl ˇ Dubrovnlku naaploh tmr Mm p**mbmS opoa*rjybmvniku. Zata naa «• aaia saLuubrovniKk««i arhlvu« Prl obdalavi t«»« ¦«• *a •prl pr«dva»« na doaiaj <• n«objavlj«no gradivo« Objavljana gra« divo a«a iakorlatil 1« v aiaajii ««ri.I3) ?>ri obdalavl ••» •• Ca* aovoo o««Jll 1« aa aradajl v«k# keakratno na obdobja #d I2$2 p* do l«ta 1481. Spodnjo »ajo# lato 1282« •#«• poatavil ia raaloga« kar ao od takrat ohranjen« rv« kojlga ^abita 1r lahko lala od 3 t«4«j tilfniM • •l*tamatlLno obdalavo gradlva* Zgofnje m«Je» !•-t* I4B1# pa a*w ai isbral «ato, k«r a t«M latom cokaho aaklJu* čuj«* 20n«l«tno obdobj** ^rugl valnt rastog pa Ja ta. k«r j# pa» dtc balkan«klh driav po^ Turk« prin«*«l v o«25ln trgovanjA dub* r*vBiftWlh trg«v«#v pr«c«J novontl« Stiki 1» trg#v«nj« s aalodj«« •• jp««t«vljo na dru«o o«nove (ob««Xno in «nottio carlnsko podroC-j«), ictr br»s dvo«ta vpl.lv« tudi na »pr»»—b> v krvdital trg«vi-ni. To dokftjiuj« žo b»Ina prln©rjava ««d gradlvtm, kl ¦•« ga i»» plsal sa ta*o. t«r gradivm« ki ga J« »• B«0gr»d objavil Jorjo Zaradi po«ftnjka»ja čaia, ki ni je bil odm«rj«n sa dalo v Oubrornlikeai drfavn#» arhivu, »i j« uap«l« 1« n«kat«ra obdobj« obdalati •iat^matiSno. ^iBt*«taiiLno a«m pr«gl*dal in lspiaal Y•• gradivo v D«bitat kollkor ga J« ohranjano do l«ta 13SS. (to l«to a«ra isbral aato. kar aovpada a prantfhaAja« b«n«Xk« nadobla-sti nad Dubrovniko«)«. Z& cadaljnjo dobo a«n iaplsoval vaa aadol* Inlc« in oatal« p^datk« aa kraditno trgovino 1« s» vnako 10, la-*•• to j« v obllki nr«8«. Toda tudi pri tam isplaovaBjo •• »a-radl pra»ni» oiirona |>oXkodova«ih kfijig nla«m »og«l pov»«w dr* Sati taga prit^clpa (tako mm* npr. 1«4« 1459 iabral sato, k«r «• l«to 1460 saplakl madal^nlc nlao ohraajanl v ealotl)« Iaja«o ••« napravil aa obdobj* »4 l«ta 14ol 4« l«ta 14o$ t«r latl 1429 in 143o (»apialti an lvnikow# v druga« pa napad Radoaava Pavlovi^« 4 na Dubrovnlk. Prav tafco J« bilo mo&no podatka ia 14« stoletj« natanCnaJ« obdalati« k*r jm obaag gradlva la poaamaana lata v Dablta v 14. atol«tju oaogo •anJ31 kot ti Xata v !%• »toX*tJu« La lato 13J6 na pri»ar J* porabii plnar 40 foXlj«vv »a lato 1352 •iimo 25 folij.v. ai«di«a ko J« i« l«i« 1499 portfell kar 241 folljav« M«nia, da bo« kljub prasnlna«* kl aaa Jih tako dopuatll* lahko v glavnih llnljah podal raavoj in ^lbatija kradltn« trgovl« n« v aradnja« vaku po •i*ta*t* mrmfm* Ob taj prillki •• sahvaljuja« prof. dr. Jorju Ta4lLu» kl mm )m op««*»rll »• I« laplaane gradiv« • krtdltlh v Dubrovniktt; ti lsplaki, ki jih j« pripravil pokojal Mihajla Patarkovl^. •• danaa hrauij« v Srpaki Akadamiji nanka v Baogradu v Tatorlaka« Inatltutu* V nj«|ovi aapiiSCini mm dobil !• isplaan« aadelinle« aa l«ta 129^-13ol (Pr««c«pta ractoria Tl). 131o-1313 ("Hv. not. I.). 1312-1313 (\ptagl X). frag»anti 1329*133o (Dtv* not. V). 133o-1334 (Aptagi II)• NJagorl iapiaki ao »tkelikt po»anjkljivl (vaabuj«jo X« vaot«, rok ln p« voCinl tudi i«a in poraklo upnl* ka)« fJpoitatral a»n jlh pri tabalah obaaga kraditn« trgovlno« up-nlklh tar prl roklh^sa raapravljanj* • tiatlh latlh, aa katara •a« nlaaai utagall pr«gXa4ati la laplaatl vaaga gradlva« aa« •• naaXonil tudi na Patar^ovl^eve laplak* la r>ivaraa notariaa* Di« varaa cancalaria«. Tastaeatit«« ft«f«rw*t!»»••• VaštiaJS« iatfertvi* Jatur« •«» naknadno pr«v«ril v arhivu v Hubvvttlku. S tae« da »i j« ^rpakft akadamija sauka lspo«odila ^arakovi^av« laplaka v LJo« bljano, »1 j« bll* prihranja«i9 a«kaj aaaaeav dala v /^ubrovnilka« arhivu« NJ*govi loiplaki o kraditih •• nanaSajo 1« na 14* atolatja« Ucpal •#» aicar povr*no pragladati v»« knjigo Dtfeita do 1481« prl t«m s«m «1 1« tu 1* tmm lapiaal feakl«e va*n»J41 p«dat«k prl latih, ki Jih &!••« upagttval v e*lf»tl. Ta baKnl pr#gl*d pa «1 j« va«»»4» oaogočil, 4« a*a ugotovil calotno atrukturo r%blta do 14tl 4b pr«tt2ll Aakatar« poj«v# v ramv*ju kradltna llatlna ln kraditn« tr§evtii« v Calotl. ^a podlagi sbranaga gradiva bo« lahko podal «nege bolj da-tajlno ln ia^rpno allk« •« 14« km% a« 15# atolatja, k«r k t««u aili aaata oarava in obaag vlr«v» T*n4lar bo« akuffal kljub t«tt pOMAjkljivoati« podati praglad i» raavoj kradiin« trgovlo« sa vaa ar«4aji v#k t#r epoa»ri%l it« glavna vpra9«ajav kl •• poitav ljajo prl prott?«vnnju kr*ditt»« trg«vin* ?XArovfiika. Pri^ujofa dalo naj bi bilo 1« poakua raSltl oekaj probl«a«v m t«ga pod« r»2Ja tar p04ati »a podlagl raapelašljlvaga gradlva prtrti ru» v»Ja in vradnoat kr#dlio«ga pr*«i«ta * poaaa>**nll» obd«bjih9 iato* čaano pa tudl ialuSClti glavna obllko ln načlna kradltnaga p*ml9* vanja. Op+mortm «aj I« »a t«. 4m m* aakatar« kajiga Dablta. kl •«¦ Jih uporabljal a«lo poBkodovan« tmr bodo rasultatl la n«katara lata boTJ «11 maJ napapelnl« X«lo J« p«^kodovana od vlag« Dabl« ta knjlg* 12 (l«ta 14al-144>5). prav tak« knjlga 3 (13*2-1357). Od ©gftja J« p»Ikx»devaaa kajiga 12 (»d fol. 164* - !*•• Jvsklh drulb (•ocl«tai»t coli«gancla); to vpr«Ma»J# pov«»«no c kra^itl-r*nj«« bi aaht«valo po«*btv« •bravnavo* Kljub t«ma «oraa •posorl« tl« da pradatarljajo trgovalta vo t«ta» i»pi«al la arhlvskih knjig v Dubromiku J« tako apecifiSno« 4a, bi i«Lko oadal n«k vaor sa ««to4o« ki aaj bl Jo pri d«lu uporabil. 0 citat« ls ftablta v nj«gov*ai mpleMn+m pr*gl« v 5« v«dfio •dinatvanam dalu Mllaaa Kaiaiarja DubrovaCka nuatlamatlka« ^ranaki Karlovci ltZ4m B^d^Cl raalakevalac vpra?a»J. ki Jlh Holatar naSanJa v •voji kajlgl* bo axiral t« i»[>op*lnitl prav a podatkl la Dablta. Polag ttaionjanih ilv^li »godovinarj«v J* tudi ^filorad Ha^tlni gra* ubrovnlku >aiI-XVX» v« tm knjljga, Saagrad 1952« IX. knjlga« Baograd 1953. Htaego p«-datkov la B«blt« upoRtava tudl prl »vojam d«lu Javrajl 11 Hub-rovniku do polovin« tVXX. atolja^a. ?>arajevo 193?» Zalo vallk potadarak aarlji rNtbita. kot prvovratcamu viru sa goapodarake 9 agodovlno Oubrovoika lti saladja J« 4*1 3* Tadič v avojaai rafa» ratu 0 aakin kapltaliatičkln forvana dubrovafcka privrada XY-XVIII vaka, ki ga )• ImI v Zagrabu di II. kongraau Jttgoalftvait-aklh Bgo«dar«k« agadevin« in $• paaabaj goapodarak« sgedoviri« ^rbija ln Bcian« Gragor ^ra»ol»ik ln ep*»orll naoj v avojlh prvlh Itudijah. KaJ a-avada« nj«gova dala v katorlh Ja aa oaoove avojega prouC»vaaja vc«i prav s«rijo Dabltai Uvoana trgovlna SrblJ« god. 1283 1 12$1, ^n««ik sr)>ak* ak*d»fflj# Mauka« knj« 62« B*«grad 1929} Vradnoct dubrovaCkog lavojea u Srbtju i Bo»nu# Q7M XLI. Saraj«vo 1929« Iadal J« dva knjlgl vi-rav, v katarlh •• v vallkl »«ri •bjavlj*«« pra* sadolžaiea pr* vih obranjvalh arhlvakih >a*Jil dubr«v. arhlvai K«nc*lariaici 1 notariaki aplal 127S-13ol. Isterlakl *po«t«oici dubrova^kog ar-hlra# aarija III« av. 1. S^grad 1932; Splal dubrovaCka ka^««la< rija. k»J. 1# Zaplal »otara To«aaina 4« Savar« 127S-1202 (Hanu-a#nta hlatorlca raguaioa), Zmgrmh 1951. 5/ Rkoaimakl 1 druStvanl rasvltak Dubrovnlka u XIV-XV vaku« lato* n»ki glaaolk I. atr. 21-62. Qa«grad 1949; Dubrov»ik 1 Turaka u TIV i XV. v*ku# B»«grad 1952. 4/ Dubror»ik 1 l.«vant (12fto-146o). B«ograd 199« (laJla J« tudi ia-popolcjana fraacoaka ladaja« v katarl v dodatku objavlja 9t«* vlln« dokcatantat Dubrovnlk (Raguaa) at 1« Lavaot au «»O)r«n tgo. Parls 1961)* Trg©va5ka drultva u aradnjffvakovaoa dubrava^k«« lavantakea aaebraCaJu, Godllnjak Fil. fak. ia fovoai Sadtt IV« atr. 11-2«. 1959; Prilog lntorijl ¦lotačko-balkanak« trgovlna druga polartn« XXV« v*ka* GodiSoJak nit fak. u K»S»» II« atr« U« 1997. 7/ 0 trgevaCkioi •dneslsa !Xibrovnika aa 9oan»9a 1 r!«rc»govlno« (148«« 19oo). Iator. glaanik 1-4, atr. 3« B#ograd 1992. 10 •/ Trg»vina u trcdnjovckovnoj Bosnl* $araj«vo 1961. (Praglad bosas-•ke trgovine »lonl v glav»*a n« podatklh 1« D^blta; prmv tako •• imdalan« na podlagt »odatkav 1* f)*bita tabala s&dolLlt«v 4rll«g proučavanju sanatatva ti •radnjov^kovnoJ BomI* Gediinjak MH g*d. X. $araj«vo 1959. 9/ Trg ValJ«vo u •r«dnj«i v«ku» Istor* glAauik 3-4, «tr. 91»1«2« B»ograd 1951» 10/ Frilosi iBtoriJi pl*»«nitih »•tmla. e«o« i nadnl«« («r*r»vllaAl u S«#grwlM# GodtSaJak Mua«Ja grnda B««gra4«# toj« II* »tr. 47-94, B«#grad« 1955; •«•»«j J. Tadl^« DubrovaCka ar-hlvska gradja • B«ogr«4u# latoriskl gl««olk# br. 1*2« atr. 115. &«*gra4 19*5 3. V oe«al raspravlja tudl © SArfolSniei ki>t po«#abci«ai viru la goapod»raU4 agodovia«. 12/ Yinko Por«ti<5. XibrovaCki arhiv u •r«k au ootarl vr-•lli avoju aluBbu« driali »u onl notaraka tenjlg« kod a«ba« ali »aitott pmstanka njihov« nliilb« dubruvaCka vlada J« trailla« da 1U woraj« pradati. a kad bl notar tmtro osa ih J« praualoiala* K*kad J« coiarak« kajig« od«ah prcuslmala »p^liiska kanc«larija# • a«kad I« JoS n«ko vrii#M« po odradbi vlad« notar pr«ual«»ao no- u tarak« knjig« prljainjih notara« Zanlnlv J« prira«r notarja An- drlj« B*n»Sl^a» ki aa Ja dolgo Cana upiral, da bi lsro?ll «v©-J« notaraka knjig« v kancalarljo« Mlho Barad« u uvodu k Trogir-•kiw «pem«»Rlko« ugotavlja« d* »o v Oalauicijl ssatrali n«tar»k« knjlga kot »«lo valn« uradn« knjig« le ao Jih hranill na «b^lnl« Naaprotno pm *o bil« tak^n« kajig« v Italljl prlvatna laat «o-tarj»v# ki «o jih no«ili * aaboj tudl «• ao nanjali •lu*b«o© naato t«r jih kot d«di3Liu* «ftpuiL&li av»Jloi potewc*«. Troglr-»ki •poa««tci# dto I. U/ EdiciJ* virov. ki ••» «1 Jih pri obdftlavi t«*« po«lul«v«lt 3pl-•1 dubrov»Lk» kaA«*larlJ«. ttttj. I (od atr. 237*32? ao objavlj«* »• »adolSnica 1» D4b. aot. I - od 27.1. do S.VII. 1292). Kancelarlafci i notariaki •pial 1279-13ol (objavljen« »o 1« po* •«¦••»• «ftdoilnl««9 k«r J« «vtor publicir«! !• tl«t* gr«41vot ki •• R«n«S* »n aabr^volik© sa!«<2J«.) 14/ J. Tftdll* f^tr»v»flun *rhlv« gr»djft • »«egr»du; od «tr» 1*7 d«lj< objavlja Avtor ˇ Pbllki tab^l L*4iti*aJ* dubrovaCklh trgovaaa is »4Migra4* tt Dubrov»iku od 1933 do 1571. 19/ ?rl pr«glodovanju ••rlj« D*blta ••« ugott>vil *l«4«V«t knjig« XI (1.1.1393 - 1*.III.139*. fol. 191) J« v i«r« «1«-b«« «t«itju • spodHja polovic* knjls« J« odpadls; knjig* XXXVII (3.IV.1469 • 7 1467. fol. 199) J« od fol. 199 do konca f*o po-lovic« olgaa«; kfijigft XLI (26.VIII.1472 - 2.X.1473. fol. 192) Ijm polovico flMttjli f©r»at kot o«t«l* knjig« *• ••rlj«# k#r J# lornjt polovlc* knjig« edlgana; knjtg* XLIII (27.VZX.1474 do 11.VZXI.1479« tl. 193) J« •igaA« la aaradl t«ga pr«««J poSkodo-vana; kiijiga •!!•••• Et «i aat« *tt. H#c «ut«» «t«. T«st«a Martalua dm ^«r«ua* iudax •% Aatonlu« Tallapatra d« V»ji»tii« 0»b. a«t. 1/7*, ^r«Mo!i»ik# Spi»i ... •tr. 25$. 21. S29. b/ L«. 20 «t gr. VIIII pro »atu« «t •»* v«ri 4 O JL & •t pttrl »tttiii quowa« phisleus filll vaglstrl Joh«nnl« d« P*» plm «t Salv^ttiu« 4« Salv«ttls d« P^rraria laniflcua confi-%*4#pT••• dar« et tolvtr« magistro Johaani d« ^api« aupradlete h«bltatori Ragu«ii d»«a« 2§0 In auro *t yp. 50 greas* d« Rmgiislo ad oan«« p«titlo&an« d« Q»na pro totid«et habitla ab •cj^tutu0 gr«ttia «t aiaor« d.au. 120 uaqu« ad »«Data trigio-ta...; Dab. not. XXXIII/161* - 5.X. 1459. K« bi •• cpttlisl v podrobnoati. vmmdmr naj opo*ori»# da tu-41 for«ular a "accapi «utta*M doSlvlja dolo?«n« •pr««o«b«» Wa rasllke nd oblCajne »adolinlco in sadollnleo »**acc«pi »u-tuo" J* opoaorll <*• ^r»«o1nik v urodu •Ucij« $pl«i dubrov. tuui«* atr. XI* On amatra* da »o to aadolžaic« **ma priuljaoi uovac". Opasll ••*• da pradv««» v drugl pelavlcl TIV. stol. ltt v Xtf. »toi. uporabljajo t« obllko kradltlranja akoraj ia-klju?no tujci. tt#dta« ko •# 0ubr«v?«f»i poalulujajo t« obllk« v »alo majhnl neri* Ponaular •• pr«««J apr^fliifija t#r •« labrevlaiur« s Macc«pt »utuoH v^aaih a»lo oba«ln«. 17/ Primmrit a/ Rg« Marinu« flliua Sclaul d« 0roal confiteor qaod mupmr m «t supar oaola bona w«a d«bao dart «t oolvar« Prtblaclave cognato m«o yp. VIII aoluando an&uatlM »ibi yp. XIII kln« 4 »i 10 ad Z aoifto* pfu v« pro adffictoL vaiu* do«ua lapldaa qu«s r«-eapi ab ** qita domss fuit patria **1...; Dlv. not# V/Sl • 20* VZII.1329. b/ S«q» A»dr«a« Mil«ta f*b«r d« C*tH*r» eoofit»»r.. • d«r« «i •olver« intoni« 13ogi«hl«vleh calafato yp* 25 videlie«t yp. $ ad fa«tim «&&et« H«ri« d« *vgu«t^P et ab inda lo ant«a omi •t aiDgolo ntntt yp- 4 u«qu« cotspl«tam •oluilono« tetlu« d»bitl. Et hoc pr» •fflctua «io«u»...; r%H. not. XX/46* • 23. VII« 144«. DolSfilk J« l«hk<» v»«l kr#ilt tudi **pro affiettfn oi«gas«Di mmvk •trmgfil** v kat*re«i j# lni«l »hranjano vino • D#t». not* ttVlIl/ 144» 153; all Mpro afflctM «t naulo bar«h«t»N - 0«b. not-tLVIIlA*0« 1*/ f»rl»«rii a/ Dl« XVIII fabr. fUif* «te« Ggo quld««i Johann«« filiua ^uonda« Blaall d« Sculcillica confit«or quod pro raaidno -•rchlvli quondaa uawrl« «#• D*«lc« fili« Trlphonl« d« Juda. debao dara dicto Trlphon^# ••d*gr« triginta quinque pro qulbua ••lldla do •ldaai Triphoni ln pignor« canlpaa siv« atatlon«« d« •tibditi^ ln doa* »•••••; D»b. oot* I.f» 5 . €r««N»8»lk* Rpiai »tr. 250. It. S©9. b/ !>!• «od»« (11* aprll 1335)» ^go quld«M 9y»« q« Pnacracll d« Ssracha confitaor quod «up#r »• ot vupar oanla bona n«a pro P»rehivlo uxor a«« ^tas« fili« Yuar:l capellarlo »*«¦ eontu«« t**din*» r>«gu«li kmbul «i r«<«pl ab ip«M fuano patr» dict« Statt« usorl a#« fp* 110 lo danarioa «t argantim*.*; D»b. not. uAi: c/ K. q. Radivojr Bogoaaalleh laplclda confltaor ... aolvar« Mlchocio flllo olim ^luchi VltleHl g#oaro ra«o pro raato da-tia Margarita flll« «•• «iu« axori« yp 97 computatis •••2 D«b. Mt. XXXIl/52# - ?.nui4?«« 14 19/ Ifeb. »«*• X/49 - 15.II.l39o} XI!/119# llt* - U.I.14o3* XXXVTTT/3S - 26.VI.1469* na prl«H»n ^.q. !*»n>th*a filia oli« Grubts«« TtoleH da l-ieh« relicta Nicolo Ba&lch d» $«gna c«n-fit**r ... tolvtrt Johanni Sirsavieh dm Ragualo d.au. 100 pro toLi liberatloo« a nanlbua $tirehoruts mml Doroth«« «t ^auli fllii B»«i p«r qito# Turcho« captitfl t«fo«baaiur« Itms duca-te« 10 quof» !«b. not. XIX/ 159* • a.IV.144©. 21/ Prim.r: €.q* ^ath#ua fil. q. Hftrini Blncol« eonfit«or... dar* «%4dl« v«ra praabitaro Marino fratri »#o a.dttgr* 150 da qulbu» dabo •i qu4>llb*t an»o ••d.gr. 25 in fmmt. Kativ* donlnl pro audlto-rio ad *xpan«ii« quaa facturua ost io atudlo llttarall« • • **; ^lv. eatie 1/74 - ll.XII«12«3. 23/ !>«b. not. 11/36 * 10«VIl.li39; Apt. II/245 • 6.XI.1353; mv. €anc. l/54# - 8.VII.1283. 23/ prim«rli a/ Wo». q. w*rln ;• Juoii d* ^onet ot Gruba d« M»nc« «lu« fra-t«r confit««-r.. • aolver* D#« d* Go&dola oami aiino yp. 30 don«c dicta D«a visarlt «t quod 4« dietia jrp 30 dieta !>«a poasit •• t«n«r« ad not ambo« »iv« ad vaim d« uobla quaa prlmo vt>Xu«rit is totutn št (&# partam slcut #i plaeta«riti i d &•*• not. IV/23 - 2*.1X1.1398* b/ E. q. Stlapchua Buroavich d« Usbia *ettflt«or ••• »olvar« Bur»« patri «•© •tngull« annl« quibu« ipa« dttro* vix«rit yp 10« Ct »go dletu« Buro« •« nunc do# cado «t concado dieto Stltpeho filia a*o owu »«m »obllia «t iMoblli* hLc taui«n condicion«« quod «go Buro« d«b«a« «a t«n«r* «t po«sid«r« toto t»mpor« vlt« »«•••• ; D«b« not* x/S3 - 4« III.139O. D«b. M«t. XXHX/«7 . 12.Xl.147o. 24/ TrlJ« normrjl •• spr«J«ll 9«tl«14el od Harin« HaroS«vl«b. oot« XI,VXZl/l41m} podobno tudi JCLVIIl/14«'-149; v svaal s n«k* drugo frgovako drolbo pa Ji v varginalnl balalki govora calo o "dabtti aau ao« ci«tataM; D«b. aot. XtVIIl/L52 - l.X.14Sl. 25/nna ll.IX.14o3 •pr*J*«ata KaX«ida Radoaali^ 1» Mlho« Prlbilo-vit od Mat«Ja da Blgta 539 dukatov r w«oc. «t coll.M S tan da-aarj** bovta trgovala tao l«to. dobiS«k pa ai bodo raadalill 18 n« polovico« I« marglnaliia bal«lk« Iivmm, da J« blla pogodba "eaaaa d* voluotat« dietl Math«i cr*ditori/ quia dabltorfa «o-luaruntH.j D«b. not. XllA***J p*?*no obra»t»o »ero, t^mveč ja bll dol&an •voja«u upaiku pololiti raEuu o tMt v kaj J« vloiil danar ali fcaka j« prodal robo« M*ral J« navvatl «11 J« iapolall va« toCk« k«»««k»«aj«nl v n«dokoo?ani sadolSnlei* D*b, not. XIl/il4*. 269. V n«kl drugi I«br«vi*turi J« *ač«l ootar piaoti t«k«t« ki J« snafilen aa ^adolinie«, vandar ga J# takoj pro^rtal in nadaijaval m fortnulmctjo posnano is po« godb« o trgovaki drulbi t **Ega Doaltchu« ^atchovich confitmor quod eupar ¦»• #t č Immtmm !>«bitA notaria«. Prv« ohra-Bjaa« notarak« in kai)e«larak« knjig« DubrovaiSkaga arhiva J« pod-r«lMM» obdalml 1» anallalral Gragor ^ranoSnlk v »vojlh »tudi» jah« ' Potr*bno J«, da lsloSia* i« t«ga okvira a«rljo Ttobita« oalrona vs« tist« knjig« raaličnlh aarlj* kl v gl«vn«n vaabuj«-Jo aadolSnic« io Jih podvr^aaie podrabnaJSl aaallsi* Zaradl »a« paCnih vaaav pof»am«anlh mvakor t«r aaalovov na knjlgah Ja »ta-nja pri nekat«rih knjlgAh (pradvaa« onih 1» XIII« t«r aa^atka 3CIV* stol») iakftno« da dma«inji aaalov »• uatr*sa« aXl pa !• d«lno uatr«»a vsvbini* h'a takfini onnovi j« lad«lal G«lCi<5 avoj popla arhlvakih knjlg Dubroimišk»ga arhiva io ga objavil v **Cla»niku samaljakog ftusaja*9 l«ta 191o» Lato J» potr«bno» da ras* vosljano te »»»Injavo t»r sl prldtoa* na jaano« od kdaj »• »»L»• ± v vodlti ablrka Debli« in v kat«rih aarljah polag S«btt« wir— 8« lakatl knjlg« sadoiltiic« Prihod 1b naatavltov Toaaaina rovnl8klK arhlvakih knjlg a podobniai v ¦•ntnlh koieitfiah na os«filju DalaaclJ« (Kotor. Trogtr, Ladar# Raka)* lahke tagotovlito« da aa v ta« pogladu Dubrovnik pracaj lo^i« MkJ«r v on«nj«alh ¦aatlli »• %»m nafill poa*bn« ablrka, ki bl obaagala !• aadolinl* €•» t«w»S 90 kraditna pegodba powaKana «9d drug« notarak« imbr«« viatur«« Braa dvoma J« md*m glavnih rarokov ta. da nlkjar nl kr«dltna trgovlna aavs«la takšao oba»g k*t v r>abrovnik*». Prl tm* aorjmn Uilv«r«a notaria«14 1« l*ta 1^66. piaaaa ad tadanjaga no-tarja praablterja f*#tra. I« od vaaga »aC«tka ni blla v drfavn«« arhiv ;# t««ir«C Jo ja notar P«t«r prapuatll v vsrfttv* corkvi« ' Pm ohrattj^n© icnjlg* sado Inic - Dabita notariaa • Ja b#< laill Tonasliio d« Savar» ia ab»*ga obdobj* od 2?« Januarja 1292 d« B« Julija 1202. Vandar w*rm*» pasltlt Dablta ootaria« I. knjlga obsoga sadellnlca Xm r prvm Bv«Bku« to J« prvlh 25« foli« J»v« Drugl in trotji svasak rsabujata naJraali(n«J8« notarsk« iw-bravlatura« I^aalov Dabita notarla« odgovarja tor«J aano prvaam aveaku« »adt#« ko drugl ln tratjl ay«x«k apadata v aarljo "Dl-v«raa notarla«*** 6 1 Zadollale« •• nadaljujtj* v drugl sblrki v *tM.ir*raa canca-larla«"* knjiga I. **rvl sv«a*k t« knjlg« obaaga •««• aadollale« od lS.mri.1282 do 12.VI. 1283. Tor»J nadalj«vanje prvaga svaaka O«bl-ta X. Zarmdi ta^praviltt« v«s*v# J« rfrugi sv«x«1t aadolKnic s»i«l v to •«rlj#. Kal«» 4« J« tfe«*si»« vodil p«•«••«»« snopi^*. ki •* «• !•!• k«Mi«j« v«siftll v tmjtg«. C^ieiF. kl J« mma* nm podlagl naslovov lasjlg napravil ««anata Dubrev^iftk<»g* arhlva (tJZIf 191o)# J« pri t«M pr«c*J gr«*il» k«r nj#gov pr«gl«d n« odgovarj« v»dn« d«Jan»li««u »tanju. Tmtl v drug^n mv»ieku t« s«rij« »o m«pl»a&« »adolSnic« ln to od 1J.VI.1283 do 18.1.1284. Tr»tji in ?etrtl lvt s«k pa mopmt l«hko uvr»ti»# v *T>lv*raa notarla«"« Z tirugla sv«b* koa t« a«rij« •• sadolKnlea* ki jit* Je pisal Tomasino d« $*v*r«. kon^aje. rvojn« sluJtbo notarj« la k*ac*l*rja J« T»«a«ino vr»ll od 12) 1277 do 1284. Zarsdl pr*obr«m*nj«nostl J« Tomaslno pr«pu«tll notarlat dofaa^inu pr«sbit«rju J«hanestš. Zadnja aad»lXpiica« ki Jo j» saplaal T««***!*, j« ad 18.1.1284. Ta dan valja kat %•«•« datti« dalltva plsaraklh poslev v nubrovoiku na dv« strokl« na kanc«lar»ko in na notarnko* °b t«J anallsi prvl^ D«tarski.li koncvptov, 1« poaabaj !>•-Utat •# im VftllJitJ« vpralaftj«. all •« ebstajal« fenjig* kon-c*ptov sadolJialc tudl prmd l«to« 1282. t^gi?«« «kl«|> bi bil. da TMMlft•!• 27. januarja 1282. aaipak takoj »b naatapu slulb«. NaJ«tar«J»a nj»» g»va knjlga J# S*r*««pta ractori« knj. I. kl »• aa^n« • 14.K.1278. Lahko «k«raj a gotovo«%Jo praip«atavi«e. da •# Tomaal»ovl pnrl sv«skl aadollttlc Isgubljtnl. To pwm$p*mtmvk* bčm •kvtlal ut*a«* 9 o IJiti * auM§l**nJi«i podatki. 9* aaja 12*1 J# fa apnik tarjatav aadolSniea naki trttjl oaabt (G. Čr«»oXnik osnačuj« takin« listino kot **u«tap«iaj« p^trašivonja**! notarji v dnagl polovlci 15. «tol ob robu tak^ln« l«br«vlatur« naplS«J0 osnačbo "patt••%••**• Mlalia* da bi aajbolja u«tr«sal lsras Mtran»f»rua listina.) Upnik Dobroalav Sorkočavi^ Ja v t«j av«sl pr*41»lll v notarljatu Nunaa cartaai notarll qu« aic lncipits C« ln Chrlati »owi»«# Anno !>»«inl m.ll*«l«o duc«nt«»«i»© aaptua* g«al«K> ••ptl«o« iadlctlana qulnta9 dla prtmo mmamtm aaptaabrla« Raguail. coran v^bln subscrlptla taatlbua* E§# VI ta Jtaill d# Baraba *tc* uaqua ad prlnoa fastu« natlvltatl« Do»ini d#b»o da« r« Dobrosclauo da Sorgo s«d*gr* dueanto« tradaelm «tc.w ' ž« ls •uaga fonvularja »adolloica J« raavldno* da Jo J« »a*tavll aagister Tonaaln«. Nj#gov pradho^nik pr«abltar ^atar sa^anja akta in llatina n^paaradn© s datuvo« br«a kakrlnagakoll uv«daf nAa»o incarnatla»la Hawini.»,n. i»«dt«a fe» T»maaino uporablja doslad n© varbalno invokacijot **Zn Chriatl noain«...1* nato pa aaplS« datuai HAnn* noalal...**. Ohatajaja pa )!• drug« raallka« Maglatar TftBAiino alkall »m poaabi navasti polog lata !• tndlkcljo« ?¦• tar J« nlkoll n» uparablja« ' Rasllka J« tudi v ©ana^avanju vtett« Toaaaino uvaja v dubrovnifiko plaamo b«n«ško*aapadni nt* ?in oanaPavacja daaarja s "aolidus danariorutn groa«ortAoin« wmd» tmm ks m ji v Dobrovnlku uporabljal biaantinskl israa *p«rp«rua**» Prvabltar P«tar uporablja v aadalžnlcah l« israa p«rp«rua« Gornja aadollnlea la 1«, IX,1277 J« t«r«J iadalak uglatr« To»axlna.I7) *flali»« da alaao dal«? »d ra»ftic», g« aklapa«*« 4» J« Toaaaino aoral X« v taj dobi voditi poaabno knjlgo koncaptov aadolžnlc* kl p« •• Ja do L«**•• lal lagubila* K#r J« dubrovnilka vlad« ia* dala l«tm 1279 sakoii« rala obctajatl poaabnn knjiga aadolSnlc varjatno knalu po latu 1275. •igumo pm m naatopos Toma^lna do Savar*« Savada nl iJcklJoCan«v da J« praabltar ^atar« aa kataraga smo I« ugotovili. da J# bll piaa« knjlg« wDlvaraa cotariaa" 1« 1266* vnmHal v t« knjlgo tudi 4 LJt •adol&oJLc«* Tor«J tako, kot J# bil običaj v »r«dnJ«tB v«ku v vaah dalnatliickih meatih. V«S ohranjaalh primmmv zad«l*nie. ki •« *ic#r raglatrlrane v poanajSlh lotih« dokaauj«* 4« j« pr«*» blt«r **•*•!• tudi »aatavljal •adoUnic«. 23* f«bru*rja 12«2 J* bila isdana prisnanica o isplačilu dolga, v kat«rl mm "tn «xt«n* •©•• u*v«Ja aadoilnlca v e«lotl» Ta »adolinlca oosl datms 13. 1?» 19) 1272« ' 1» fomulmrj« j« r«svidno# da jo J« ls4«Xftl pr«sblt«r P«t«r. k«r *a?»nja br«» v«rbaln« Invokaelj« s nAnno lneamaclonii. Or« 21« J&nuarjA 1284 Je provsol aotara^o «10%bo v Dubrovni* k« pr«»bit<§r Johaoa«« - Ivaa Proda«J!i 1« vtd«ll. J» Dnbrovnlk l«ta 1277 pr«kinil 0 tradleijo« da natn«a^a dona^« duhovcik« Jia notarj* In da Ja to l«to prvlf 1»«iii>v»1 atrokovno u«po«oblJ«fi*-ga tujca sagiatra Tomaalna d« Savar* sa B«tarja* I-«ta 12(14 pa •• ponovno vr*J5a k atar«au obi^aju. tako da Bolani tuj«e obdrSi •«bo kace«lar«tiro» a notarijat pooovno pov«rl doaMiCinu prmmh* Johann««u* **' Zadnja aadolZalea* ki Jo J« vpiaal T^»aaino noai datm !$• januar 1292« V«nd ar nan ohranjvni 4 llatl Johaim«- •ovt n<»tar«k« knjlg«t ki Jih J« «»dkril lt» pedrob««J« analiatral tmr njihovo vsobino objavll 6« ^r««o»nik0 ' dekasajajo« da j« SmhmoMmm takoj ob na#topu •lntb* aa^«l voditl notarako knjigo* Prvt liat l«m tu4i ohraoj«n oaalov knjlg* ia daiuai: "Anno noalni 6 O slllaaino duc*nteai™e octuagaaima ^uarto. indlctlona duodaelma; in«trua«nta v«*dicioola« dabltl at peeaalonla"* Issa taga •!•• 41 l«fer«viatura ¦ datUMO* 23« 1.1294* tfaalov knjig« nmm p©va# da J« bila vaebina sploino notarialn«ga sna&aja« kmr tii va«bo-vala «ai»o aadolftnlc«« Prvi liat. kl pradatavlja aa?«t«k knjig« oalroma !• svaaka« tmm »lada^fo vaablno: nm pnri fttranl: prodaja 1 •••!>• hl<«» aadolSniea; oa drugi atranl t sadolSnleu. rasaedba aodi^Sa dobrlh ljudi (arbitri). prodaja •itSnja# prlfiftiga o iaplaCiltt delga« poln«iw>?)a sa tarjatav dolga* priaman4»a sa i»-pla^an« aapulčino* Na eatalib tr#h liatih ao v glavoon vpiaao* sadollnlca in «ic«r a« na druga« llatu l^bravlatur« i« n«§tca narca# tia tratjaa Is «)«•#<• avguata la n* S«tria« la ntst^a *fc* tobra 1284 X«ta. <*aprav s« te l« frag»«utl. al vaaan* lahko uat-variae tt*ka »llka 0 vaablnl t« Joha»n«aov« natarsk« lmjlg«. S ai* gumeatjo lahke ugotovimo« da j« Johaaoaa nadaljaval taa« kjar ja TomzIrp konCal« Braa dvo»a j#» da ai scapftaoval aadollale 1« sa l«te 1284* aaipak do konca avejaga alttJlbovanJa« la ohrafijanlh doktua*ntov v«»o. da Ja Johanna« vrSil alulbo notarja do lata 1293« Zadnji dokimaot. kl gm Ja ladalal. ai>ai datian 10, janij 1293* Ali ja J»Hann«a lata 1293 imo opuatll alulb« notarja 1» !iv«l dalj* kot duhovnik. all pa J« taga l«ta uarl« »1 soaoo« Po mmrtt Toaaaina da Savar« lata 1286 ga j« naaladil kat kancelar Aco quondam Jaeobi da Titullo. Kanc«lar Aeo J« aaCal avojo kariaro v Dubrovaiku i#ta 1284 kot oaetmi »akratar knasa Mlkajla Moroainlja* |C» J« potakla tmoatt Moro«lniju »andatna doba« Aco nl aapustil r>ubrovnlka. ?• 2?« oktobra 1286 a« apoi»lnja 26 "carta... acrlpta aanu Aconis* tunc «an««llajril aofmunla Ragucii«** 2 0 • IX* aprlla 1289 •• podplauj« A$o «am kot "iMparlalla aactorl- tat* netarlua nunc coavunila ftaguall lurattsa «anc«llarlua«" Ta tltul« •• posluKuj« Aco v»» do konca avoj« alttlfea* A*o Ja 1» •luSb« pri kn«su prifi«l v alulb« •bCln* ln vrBi aluLbo kanea« l«rj* od 12«6 do 1297 '. OmbImi kaneolarj« U* J« potr«b&i« k#r •• J« ukvarjfl tadi m r«gi»tr»«ijo «ii(!ollnic.ltit>r«vlatur« s«dol« inlc Jo plsal v l«ti «v«sakc v kat«r*ga Ja b«l«Sil tudi k*nc«- 29) larsk« akt«* Kot To«aalnov naala^nlk )m pinal takosvano Dl- varaa c«Acalaria« koj. XXI* Pati av«s«k (f»l. 59-io4) obaaga po-!•§ druglh kaaealaraklh aktov tudi aotarak« I«ibr4»vlatur» sad«XIi»4 nie*3°^ To l«br«viaiura aaj*»ajo {5aa od 12*XX*X29» do 25*XXX* X29f* Kr#dltc« pog«dba *o atra&k« v t«ei Caau vpiaoval« ali v kaacalarsko knjlgo A^a all pa v n«taraa» loijlgo nakaga Johann«aa« To j« raavldno la alad«C«ga prlnarat kaac«lar Af© ja vplaal 20* IX* 1294 v avoj« kaaealarako knjigo (fHv* catic* XXX) sadalloieo* v kat#ri «• Haitraaa d« nabraca ebllgira ?*«tru A«atu aa 194 11-b*r ln VIII folarjav **prv pannla aiaptia ab «•**• latoCaano •• aa iat^ v*^t# •bllglra tudi Al«gr«tua cogDatua ^aitr#asi«* ®b t«J prllikl iajavlja. da •• oblifira tudl »a tist« "quad dlctua Hauraaala aidao Y*«tr<» tanatur ln alia part« alcut acriptuai ••% 19 alio llbro p«r Johana«« notaritn d«itl»l co»Itia.w K«r a# •• sadollnle« sapl»«val« p# pravll« ˇ cotarlatu 1» n« v kaacalarl jl« aas pradvfta* aaaiaa, kdo Ja r naaladnjlh 1«* tih vrSlX aluSbo diibrov»ltkaga notarja* Ko J# pr«mblt«r Johann«a sapuatll 1293 alalbo J« «{ubroval8ka vlada paaiavlla na nj*govo n«at» kanenika Aadrlja B«ti«Sl€a* I*nri 27 32) o«otona Je a«Sla r ••• rijo Pra«e»pta rtetori« koi 2« Imjlga« Haprav j« po vaablnl «•-!• p«atra* ' To j« tudi sadnja arhlvska knjlga dubrovnlSkafa arhiva la XIIT. »tolatj«. v'rvi sv«««k ob««ga 1« 6 foUJty (od t«ga aa 1« trlja p«pl»Mil)# ki pa •• s«l« p#8kod«va»A in val*4 t«ga %**ho ?itljivi. Hm Uatu 1* J* naalov. ki •• glaai i "fibtr 4« eonfaaaionlbua". a &a tratja« follju J» datun: WK1. d» »*n»« ur«i« HCCCXXVIIII Indletiona VII". Vaabloa t«h trah li»tov so ••dtllttlc« is lata 13292 llstl •* bili po«ot<9aa uv«sa»i v to loijlgo« Tter«J t# laddinlc« Bi plaal A&drija Hatiall^. H«t«r« ki. J« plaal t« aadollnic«« Jlh »• aaslva MdabltaM« tamvač "Confaa-9ionaau (intnujt Jih p« sa^atku aadolSnleit. kl •• glaals Sgo x#yp conflfor, quod d«b«o dar«)* Drugl dal t« Sa««Xi^«r* kaji g« ao i/iveraa notarla«. a*dtw ko j« tr«tjl d#l knjiga (listi •7 * lo«) v c»loti iapolnj«a s a»4«lXttl«a«il* Naalov )• «a ša-lo«t sbladal. vtndar na* b«l«Ika Bt vf%o Follja 92* nadaknadl t« poaanjkl Jivostl s WK1. vtaaala Jullll« Llbar iata eontinai in a« o««i carta« dabltorita. abravlatiM pmr ¦»• diaconu* Andraaj« &«naa«at luratua n«tarluio coanunlt Kaguali«.« aub atino DotaAni ¦illaaimo CCt.X)fXrVIIII indiction« XII.M Va«blna tr«tj«ga svaaka aa s«4«llnlc«* Hcoll»ga€l«H tn f#«at»g«H. kl «ba«gajo S«4 od 1» aprila 1299 do 17. oktobra llol.36) Tudi v XXV« atolatju obataja va? prasnin in aa po««ai«an« 6 O ot>4obja aploh niaano ohranjaaitt aadoliaie. Prav tako kot v XIII« •tol« tu4i r XIV* atel« (valja pr*dv»**t aa prvo palaMba) vlada v aotarafclli In ka&č«lai*akifi knjlgah gt«d« hmUvov L»r«€ajf»a a«ada. SkuRal bo« aa latl ttačln, kot na XIII. stol«tj«a tudl •« 0V. «t«i« lsloCltl ls rajmlh ••rij ˇ•• kojift* sa^olliti« ia Jih kronoloSko ur#4iti« Od notarja itadrlj* S«n«lltf* Ihmmo ohranj#no S« «no knjigo* ki yt*bujt koA«»pt« aadellal«« T» k»jiga no«i 4ait#« na»lov 01» v«r«M Dotmria«. kujiga I« 8 folij«« 14 a« aafae aaplaavatl aa4ol laic«9 kl t*L«jo n«pr*trsoMa de sadajaga foli|a« U Jt de f. 2SS, T»h 221 atratti saj*«a obdobj« od 3#.V«131o do 1.VI.1313. &• •«« naa pa saPudltl. 4a Bftjdamo la iatih lat aadollnie« vpiaana tudi v ••riji A{>ta«l kajiga I. **rvi 4*1 Aptagi 1. «4 fol. 1 do 49* •baafa aadollalc^laaavao od 24.VII.1S12 d« 31.XII.1313.17) fent* gl dal knjlg« 4dgovarja ntalovu t«r ln tudi drugo paglnacijo« 04 f©l. 1 do 61 «o aaplaani **apta«i dm «da«ricorr«»©aav t«rjatav dolgev tia drug« oaaba * traaafantih llatin. V« *#J prl* 11 kl pocovno prapiaana aa4allai«a r ««loti9 v«llkokr«t pa aa ©• ¦aiija tudl notar* kl J« aadollniea naplaal. Takfina lmbr«vlatttra O A Ja ©biSajno aaatavlJ*na tako i **»y. oatendit uhum pnbllcu« tn-atrumantu* dabiti actuai Raguall aub dl«*.. «t publlcatun «x «athaatlcho notaria« Haguail pmr wawu • •• luratu* notarlua ••*• MDit H«gu«ii««»N Sl»dl *«pi» »tdollnic* v c«loii# ia tma pa tmr* »ula o prtoftau t«rjatv« dolga tt4#ilii «t c«««lt pot««tat»«.• •". iift podlagi t« a»«to# ki ••» g« na^al v •s^AJani knjlgi Aptagl I (»•*! fol 13 la 14) %«r J« »aalovlj*»no na **donlna Albcrto cancalari« comvmtm Raiuaii1*. K«r •• iato^aano pojavlta « ogntSu-j«Jo knjig«, v katara ao notarjl vpiaovall svoj* llatln«). f m*k*m •odn*« aaplau s l«%a 1279 j« om«nj«»o, da «Mra dollelk piaSatl Halsti« Ja obatajal !• **llb«r dabitoru«*'. Tt»«aalzio }• namr«L v napa^no knjlgo vplaal S.I.12S1 nmko aadollnlco« aata J« napravll na robu alada^o opasko: neana«llata quia serlpta •at 1» llbro d«bltorun**v Kmr ls t#ga abdobja »1«« v»a tvotar-ak* knjlga ahrafijaa*# •• fMiraM ugoiovlH dajaAak«ga atanja. o a o u Ko J« pr«vs«l kancaiarak« po«l« Aco d« Titullo, j« vaalal v avojo kaacelartko knjlgo tudl zadoISnlc«. Kot •«¦ i» mntl, obvtaja lstoSaano tudl notaraka kftjlga »*k«ga Jehaimeaa notarja N4owinl #»«4 *!#**# kl prav i«ko vplauj« »«4i»lSai««» ^ Od Ac* na* pr«J lahko k»ritrollr&flo «l»dtsw t«J r«sbltarja Paakala b lata 124».^v' X« a#kega podatka J« tudi rasvldno. da J« sadolftnl«« - k«t **carta notaria" - pls»l isaglatar tlb«rtiittt» d« Plaehla **Botariu» #t eoatnunl« Raguall lura-tua cancallarlua". ' ^adollnico. kl a« v irabraviaturi Maptagi dm »i«»rlcordia" o»»nja Jo iJhmrttnt napiaal 13* julija 13«9 l«ta.*X* O I Kanc«lar Albertlno, kl j« po v««J varjetneatl plaal knjlf* Aptagl I, j« raallkoval sadoiL»ic« vpiaan« "i» quatcroo coaaunis' #4 aadollni« piaaaih »4 notarjav« Zato J« v tt+fci i»br«viat*iri takoj popravil napako. ^rvotno J« naplsal« da J« oatal dollnik dallaa **p«r carta« »otarli"* v»ndar jn to pr#Srt«l iii »adalj«-val wp#r ««rlptura«t quat«n*l coinmil« faeta« di«*.*H HCuat«rnu» coanunli" J« bila i>ot»«tak«« knjlga« kl Jo J« piaal takljuJ5no dubrov&ilki kani;*lar» Tako mo •• vorale oanaCa-vati tudi knjlg« aarija nivaraa eanc«laria«t tor#J tudl knjlga 01 v* canc* XIX, kl Jo pila Aco» Taklac "quatamua eomnlt" Ja vodll tudi dubrovni?5ki kanealar Rleeardo« kot j# e««aj«oo v naki llstittl. kl jo J« napiaal ••VIII.13o3 dljakon AndraJ San«~ Jll^« ' S algumostjo lahko ugotovioo, da 00 vpiaovali katiealar* Jl »»dolžnic« y **quat#rme eoaMtunia" tudi X«ta 11#S59' Iu 13*9.**' Zadollnlc« ypi«a»a v Mquat©r»o conKsufils" a« lni«Buj«Je **aerip-tura**. «n«. vpl«ano v »otarako knjig« pa "carta notarlaH« ^a raalik« v for»ularju boa opoaorll v naaladnjmi poglavju« Po !•• tu 1313 t« dvojnoati nm aaaledla« v*L# »ato aa« anaiija« da ed takrat piSajo sadolinic« ket Mcarta notaria" v avoj« notaraka knjig« isključuo la dubr»vni8kl notarji« Aodrija 0wi«lie Ja bll aadftji donatls, kl J« opravljal no-tarak« po«l«» 0<|«l#j bo»o ara^all iaao tu}ca» kl jih j« na to naato paatavljala dubrovnlfika vlada* Uata 1324 j« bil mm*Tm% Andrl' ja od«tavlj«o a pololaja natarja* vtndtr ja Xlv#l 8« dalj« v Dubrovniku. 15«XJC«133o tutorji ln prokuratorjl dadi?«v pokojnoga Mkolaja Baaailča praaalajo pravlco laterjatva Itinh sadol3nle« •fta la 1326« dv«h 1« 1328 in an« ls 1329. v katarih J« bil kot upnik iaraovao *'ikol«j BmnmMtd, na dlakooa Andraja Banali4a iK *fi< ha#la H«&*aU4»«57* *aal«4nik \ndrl$m Baaailla v ttotariatu Ja #-polaoma p«plaal ln puISa ob atrtitnl a«lo ommk rob» 0««nil ita !•• da prvi avaaak Praacapta r#ct«ria II# ki ga j« plaal ^ndrija »#«*ii^t obaaga la laat listov. Ki tr«h li-atih ao aapiaaa« aarva knjlga, kl Jo pi»a kot notar v Dubrovnlkti. ^ato ai Ludna# da Jo va»bina lmbravlatur aala raall^na* ^ravla-duj#jo aplo^ca notarlaln« »»d«va» !• tti io taa nmjdmm» vpiaa»o kakJno aadolžnico. 0<| fol 233 (20. XI.1329) pa Itavilo ladoUnle naral^a t«r Jih vpiauja maogo bolj itmj«no. 0obi»o rtia« da paataja knjiga od fol« 233 anogo bolj apacialialraaa. Mora« o-poaorltl* tfa n i fal. 233 n* aaSna dov avaaak« ^aprav a« vaablna X Si o o fetnjig« pr«e«J apraaHtnl* Tu4i v datir&nju aa opa»i»o nob»aa44, praaladk*.* H«nt«, da »o aakatarl notarji v aaCatku vplaovall v netarak« knjlg« po avejlh prlneipih in •« Sal« posnaj« pra-hajall »« •^•eialismeijo notaraklh knjlg, kot Jo }• v Dubrovnl« ZadolSntc«* kl Jih J# plaal o«f 20« Junija 133» pa do 7* marca U34 ao dana« uvr*L««»# v abirko Aptagl kot knjlga IX* Knjlga tat 275 folijav. Ta sadalS»ie« a« nadaljujajo v aarljl ^bita ootariA« knjlga XI* IC«r •« mtsni li«tl uni?onl, •• «a» ^anjajo Sala a 3« «arcaa 1335» konCajo pa •• a 1. oktobro« 1339. Ta knjiga 1»« 2S4 folij»y.59) 0b« knjigi J» r «#lotl pi«al Johanaa da Flnla ln •# «#d nj«gov f^tmpln aifcjar no MSa ^fruga piaava. Ta ugoiovltav J« »«lo vajSna, kar lahka la tako ocanimo« ttaka ogrt>«mo d#lo i# ©^ravil Y o^dobja. ko Jt 4#lov«a koi Javni no-tar* žal ata •^ranjatil li« ti dv« ttj*f#vt tajfft *a njagoviii va«l«12nlca« po taj »•t»di do lata 1346« Ka p»o-dlagl dvah fragw«ntov sa« ugotovll. da Ja Johanna« da Ftnla va« J» notaraka O Ll ktijlga* Slučajna najdba liatov dvah lagubljenlh oi. tinlL*nlh notarakih knjlg Johannaaa t* petrjuj*« V Aptagl II •• ra«d fol. 79 ia 76 nahaja list, ki j« po fornatu nanjLl #d ••tallh ohratijanlh knjig Johannaaa. Tla llat Ja •rlini oatanak nj«g«va n«tarak* k&Jl* g« s lata 1312 omiroma 1343, **rva iwhr«viatura J« vplaana 20«XX« 1342» na»l«dnja pa 4.I.134J. Hm4 dr«gim J« vpisana tttdi *na sa-4»liiiica* Na«l«dnjl fr/igmant ••« ttrfkrll v Dali« A«t* knjlga II« Kot fol* 262 j^ ta ll»t pn»oto«a uv«s»n m«d aapi»k» v l«tia 1139* K« %mm liatu pr«vladuJ#J* sadalinl«« * l»ta 1347« V lat«« Saau9 ki> 4*1 «J« ndtar J«hann«« <4« Pinl«« mrmčvmo v Dubrovniku š« dv» o»*bl. ki opravljata plvarak« poal«« To •ta Soffr«du« d* Parini is PlatoJ« (da Platorio; 1531-1365) In Praaclacua d« Ar«h» (1342*1373)« V*ndar a« «d»n n« drugi niata lBdajala sadalHaic v 2aau Johaan««ov«ga Ilvljanja« KJunlh ta« dalinlc ia iaga •bdebja aanrač nl««n aa9«l« Tudl kancalar mmr P*nm dm ntmmhmrto 1» ^iataja* ki j« deloval v Dttbrevsiku od 1US-U41 tmr )• bll plaac amagih knjig v t«a obd^bjtt/1^ nl ia-dajal sadalSole« P« aartl Joha«n«aa d« Flntaa J« ©«tal Dnbr^vnik nakaj ^aaa br«s notarja« H«n «v«t J« mato iauHioval odber tr«h pla»lS«v9 ki ao dobill nalogo voditi vaa poal« v sv«sl • kajlgaral in 11-atinanl Johannaaa. Knalu nato J« Vellkl avat aklanll« da lahko saSaaso piS« ll«ttn« kancalar Fr«m«ia©«tavljan tn pooočnika. ' Dd« 3o. f«bruarja 134i j« dobll Soffr» ias poobXa«tilo od V«iik»ga »v«« ta# 4« J« lahko vn»»«l llstin« ln pogodb« do prihodn novega no-tarja pod pf>goj«fnc da •• •odolk ln priČa podplscta tr Mqtiad«rnolf s n&ve4bo d«narja« kl J« ««b#l«i«a v llatlBl* ' Soffradov roko-ptm }• »«lo napravilati in n«Ja««ti* ^adollnlc« »o b«l«S«n« v «•!• •krajSanl »bllkl« 9 Moginoi kratleaal« saradl ^ttar ao sala na-raiiiiMljlva. Soffrado Ja «l»t«m okrajftav »• bo* J lapot>olnllv T« njagov« sadollolc« apadajo v vrst^ najTnilJ sapl«t*nlh in naCltlJi* vlh aapisdv v f)ubrt>viii»lc«» arhivu69^ ln bl Jlh lahko poiitavlll 1« I« v tiite vr»t« s »ad«llnica»i ^ndrij« S«B»lfl^a» daj J« »•-€•1 Soffrado voditi kajlge aadolSnic n« ¦9fin »igotoviti, toda naJntaroJSa nj«geva •adollric*. kl *•» j# na^«lv J« ¦ X«ta 135«« ' 04 S»ffr#4a •• a« ahraoit« tri knjig« sadollnle* Dan«a a« vodi-J« v I>ubr©vttilk©«i arhtvia kot n«blta notarla« knjlga 3. 4 in 5« Tr©tja knjlga •• sa^na • l. JsRuarja« 1352 in a«ga do 26.IX.13^7 It9>ll}m^ 129). Zad«l*nica •« nadaljujajo v «atrti knjigi fi«l« na iitrani 8# a lS.VZjt.13S7, na stranl 9 pa pr*slc»Llj« na 4. X. 1357 ln •• končajo • 31.XlI.136o (folijav 145). V p«ti knjigi so aa-!>i*an» aadolinlc« od 1.1.1341 in ••gajo do 27. IK. 1365 (f©ltj«v 118). V.obina Dabltn. ki Jih plS« Seffredo, •• pr«««J raalikuja od vsabin* ktijlf Johannaaa da ^ialaa* oa« od notarjev kaanajllh l«i* Soffradua kot notar nl piaal laklju^o« knjlg aadollnlc, t«a- O U v#L ••« ugotovil a* podlagi prlaarjava plaav, dt Jf plaal tudi C*v*raa notarla* knjigo VII (0! %%%% do 1357 lota). S»ffr«4o J* pr«n«hal biti notar r rHibrovaiku nakako immj avguatom in daem* bro« 1J65 l«to». KaSo s>a, da t*kr«t nt imutI.^7' š« to J« tr«b« prl|H>Hnltl» v«sii|* » ttaraV?aiij«iB «i9i ln ilrj«nj«tt DuSaoev«« ga carstva. **rav tako »• bosao «»§11 ugotovitl pealedic v kra-dltnt trgovlol aaradi kug« 134i# kl j« mtZmm prtmmdmlm rtibrovnik i» ttj*g«v« g#apodaratvo« Doblta notaria« kajlga ( it po vs«binl nikakor n« uj««a • •atallsl. ki ao uvrl^an« v t« ablrk*. V#2in»»« *• aab«l«il«m« prodaj« t«««til^ Mi - 4mui tlgnasiiffii • ia M }• m»rmll inrratlti v abirko "Vandlta eanc«Iarl««M« Knjig« 6 iahk« tor«J ialo?iwo ls abirk« D#bit«« kar J« r nj« aa«la |x»a«»toaa« »alroma «aimi t*-t«t kar noai oaslov MD«bita tkotartan**« obaag« pa l«ta 1352-1365, (folij.v 49). Prav tafe* mmm ugotovll. da kcjiga VIII (3.1.1177 do 1»*VUI.U79. fol. 17$) tudl n« npada v aarljo Dablta. k«r »• va#%uj« aadolSnlc« Po vaabini bl Jo »orali uvratltl v mmrtjm Dtvaraa eancalariaa* ^ripaljalo bi naa pr«dal*L, ?• bi. !• napraj obravnaval in naltaval vaatu> knjlgo D#blta poa*Wj in ugotavljal njihnva plaea« 3 n X* tudi ni wmj iuue*ti. Qi! knjige VIII oapr«j •• vrstljo Unjlga sadolJinic p#polno»a pravllno* L« tu pa taa aaa&jaj« kakSa« *•$• Ja ali aanjft« praanln** Knjiga XX« n» prl»#r noal naalov Trag« aeatum librl dabttortia d« 1391**« # ^L«dl vrsel do l«tm 14»©. Mtajlga XXI •• salii« * l»to» 14©o io •• konS« ¦ X«toa 14o5 s da«n 23. XI. (folljtv 294). Ka«!«<|nja Bcnllga XIII pr^skočl n* l«t* 141? (3. XII) tn •• kcmča » l«ten 1422 (14.1.) (fol. 354). Otf ktijlg# XXV, kl •• sa^n« s leto« 1426» pa lahke atrnj«9no «l«di-«a pmmmmmtmtm lcDJiga«i •«rlj« D«blta« Siear ja tu pa tmm isgublja* nih ali poRk«4ov«Bih v«LJ* all »atiji« It»vlla liatov# tako da §ra< dtvo aa paaaatasaa lata ni vdno pop«lno9 v«ndar to bistvano na laprananl sllk«. Na krntht al ©gl«J"w L• pr«gl»d notarjav* kl ao al«dlli 9offra4u« k«r J» to potrabne aa raaum«vmaj• »truktur« fortaular-Ja. Oiaajll •• bos t glavn»« na tista l«ta oairoma knjlga# ki s#« jlh vm»l v pr«tra» pri avoj«« obravaavanju« Po odhorfu %ffr«4a ia Dubrtsvalka ja «#ato ostalo spmt braa notarja« aato J« V#llki svet akl*nll, da laako oba kanealarja vodlta tudi »otarak« k&Jiga* Ta aklap J« do konca XXV* at«l* ?•) Sa va^krat otmovll ob l»aiiovatijfi novih kane«larjav« ZtaaSllno J» to# da v v»«h doal«J obravnavanth knjlnah aa-4alžnlc pis« k»j4sA l* •»• •••ba, m-cJta-» ko *» Vnjig«, ki «1#41« Jo tmjlgl 6» taga ii# itrta« potrdlti* V knjlgl S npr. ol»o«a rasuatljlvo« L• prl* m«rJ«f9O *fe««g kraditn« trgovina ©d Tofliaainovih Smov pa do »r»-d* XV* •tol«tj«. bomo ugotovlll egn»**tt por*#t. ^ t«« v *v*sl »o r»»ll tudi posll v •«¦#« not«ri«tti* To doka»uj« tudl ot»««g p«-•ai««mnih knjlg ••rlj« Div«r«a notaria«. V««h notarskili poslev •a •«» Llov«Jc al «»g«t v«? obvladatl« &• sa toiatlm mmi ugoto-viijf, da 9« J« »araili praobroi«iij•noati itoraU vlada ra*br«B»«r.A ti i» J* od 2«.I.12»4 obdrlal !• kanc«l»rak« po«la.71) ^«rAbnl priu«rl !• imjatmi« vanilar ao notarjl *ab»-laSlli dnavno p«vpr«čao okrog 7 • lo aaHolinic. r'p«»i«o ««lo tn, da v iat#« dnavu b«l«Ilta aadollnlc* dv« notarja. č« k t«am pri^taj««« I« vit oatal« poai* v »otariatu. ladajanj« najraa-lilnajlih privatnopravnih pogodb t«r aaplaovafij« l«-t«h tudl v kajlg« l«br*viatur# pota« j« rasOAljivo« da J« Mrtla vlada »•• •tavitl v«č notarjav hkratl* havadal bow !• l»ona v»«b dubrovniSkih notarjav, ki ao do O O l«t« 1461 mapiftovall nli lsdajall aadn Inlct* O«#nil bon Laa njihftvega dalovanja v dubrevnlLk*a aotariatu (po Jir«Lku) t«r navedtl obdobj«, r katarara ao iadajall sadoBntc«* * rranclncua d* Archo B«rtholoa«l 1342-1371 (f»ll« •adollDlc« od 1565-1373); Th«odoru« Scolaafogla d« drundlaaio 136o»13?9 (s*dollnlc« I36i-1179); Johana#i» ^u.chua d* clvitat« For« Julii 1371*1392 (aadoll. lifto-1383. 1« <1va podatka); *«r Artlcuclua flliua oli« ^oai&lcl d» nivisnano A^uillg.nala dr*«««i« 13««-1353 (m4#11* 13So. 1381); •«r J«hann»« ^uondaai maglatri CoBU«rslnl 4« Fr«gano (Rav«na) 13*4*1187 (••<§»ll. 13S6-1387); Andr«*s quonda« D»«lal«i 4« B»* noitla eirla Aocou« 1382-I4oo (aadolž, 13«8-139li; Ub.rtua Bo* no «11« Hm»»* d« ctvitat« B«lluni 13»8-14«7 (pi«a 1394*1398); a«r Jaeobua quondam domini Johanni« d« Ugodonieia dm Bononia 14«1* 1419 (14o3*1414# plfia knjigo UK); ««r Johann«« \d»mo d« ^tfl« 14»9 (and^lžnici i« 14o7 in 14*6 !f); Henadietua quooda« Hathal d« Schi«riia d« Prato 1416*143« (»adoll. 14o8t - 1426); 3aptiata domint Vanula d« Clmaatr«llla d« Pinae 1417*1427 (aadolS. 1421* 1427); »«r I>odovlcua d« Colla •11« n«tarll Kaguali; • Jlr*€«k ga. v «voj«m pr«gl»du dubrovnllkih netarjav »• on»aj«l (sadoli. 1414-141$); M#llini do«lnl V«fidliti d« Schieil« d« Crmosia 1425* 1433 (sa4olS. 1416*1439 !!); Smr ^idiua d« Jugo d« Cr#aona 1U9* 1449 (aadoll. 1432*1446); a«r LauratiUus da ^u«halua d« CrMaona 143e*1433 (aadoll. 1428*1436); ••r Halphlnu« d« TaTaH#bua d« Cmraa 1437*1449 (aadoll. 1431 ! * 144$); ««r Johannaa d« Uguso-iilbu« d« Arimino 144o-1454 (»adol*. 1447*1454); Tohaniias t^auran* tiua H«glu« P-ltr«a»ia 1449-146« (aadolK. 1448*1419); Johanna« d« Sfondratla d« Cr«»ona 1451*1452 Umdot^l. 1441 ft • 145©); »«r. Barthol*»au« 4a Sfaa4ratia 4« CrMOAi 1449-1504 (aad«B. 144t t • 14*0) (p# latu 14S1 ni»a» •ladll); ««r David Bocatiua 4« Placaa-tla 1459-1469 (»ft4»XI, 1470-1479 !); HiaroAlaua d« Sfoadrati« notariua - Jlr»««k gn a« w«aj«!76^ (»•d#li. 147S-14&0). OpaaijHi« 4« »• pri n#k*4»rth not&rjlh l«ta njlhovega d«lo-vaaja po Jlr«Lku t«r l«t«# v kAt«rlh pifivj* sadolinic«t n« uj«-Mjo pov»«a« prav take •• «w««j«tm dva ootarja« pl«ca sadolialc, kl Ju pri JlraLku nm najd««o* N«kat*ri notarji »o najprej kot panočoiki a*prla«Lanlh aotarjav vriill X« pemoin« poal* io alao s vlado aklapali alkakršnih p«go4b« Zato Jih tudi v ••soaau Ji-račka najdmo o«l« od tlataga dno, ko *o » vlado aklaaili p«g»4» W« 94 atC čiidn«4ta« či I« prad t«» datunoai iadajajo »adolinlca« Is gornjaga praglada Ja tudi raairidno, 4a «ta aa prinar sadolimlca v D«bita kmjig« XXV* piaala N«XXlot> d« S«hiclia 4« Cravana ia «#r Laurentlua 4« Zuchall« 4* Crmmonm* Knjigi XIX* im XX* pa pišata ««r k:gldlua 4« Jugo 4« Cr«woa la a»r PaXphi-aua da Tajral^lMAa 4« Cramona. Č«prav ta pr«gXad nl popola. kar ¦1 ji uapale pr«gla4atl 1« »aajSl dal gradlva* aaa vndmr «n»o* goči. 4« ai uatvarijDO alike o plselh aadolialc v drugi polovici XXV« la v XV. atoltftju. Prav to a«w b« r«vl«t« «uat car%« notmrli v*0ti»o 4rii pravila. kan j« tr«b« vpisati p«••»•«&• labr«vlatia* rm* č# «iit kakšoa s»4ol2aica «luL*joo said* v ••rlj« Hl» quo ab-ravlat« funt •¦tn«* #*rt# notarii, 9xcaptl« d«biti»9 t«»ta««iitl* •t ••ot^tttl!•«••**• b# s*dmji Iit«.t4) poS*db« • isd«lavl kakia«ga pvmdmttm «14 objftkta, ' pogodbo • iarofit« Vi »ftmljlfti* V •bd«l»vo#90^ »poramuBi o ra»d«litvt »apuAJin91) 92) ia i»«nov*aja pr*kurat*rj«v« # čttprav dan«« aiMaio i>ap«l»«g« pr^gl«da n*4 not«r«klial kitjl-gm«l de l«ta 1340. k«r J*fe j« v»lik# i»gublj«nih «11 pm poikod«-ˇsaiik. a«m v»nd«r *•• kl •• •• ahraail«, v ctiotl ali pm »mni v fr«gn«ntlh# dovolj J»sn« prlk*suj«jo ajihovo noiranj« atrukturo. 6p«cimllsaelj9 not«r«klh kajlg* kakrio« J« uv«d»l v HuUrovnlku ToMftlao« ni»o andalj«Y*ll v»i aj«g*vl n«»l«d»Uii v aeiftriatu* &*!•• d« •« •• »•kat«ri vmili aa pr«k««v kl }• bila v •blSmJu v Dubrovnlku pr»d Tom*s1bo», osiroft« kot j« bil« v obiCaJu v •-•tallh dalnatiaskih ««»tlh. Prasbitar Johana«* vplsuj« v »voj« natarako knjlge p#l«I »ad«ll»le tudi drug^ p»g«db«# ki »o spa4a* 1« v d^lokrag aotarja. I« #bdobja tijagovaga dalovanja ai ohra-ajaaa nobaaa druga aetaraka kajlga. Hotarak« kajig« AndriJ« aa-atlKt pa •• aaaprotoo apat raslikujajo pm aoiraaji atrukturl» 0» ponovno uvaja apaclallaacijo* To aaai aajbelj jaaao dokaauja vaablaa I. kajiga Divaraa natariaa« ki Jo pila Aadrija 8#»«il4« Zaradi aapaCalh vaaav j« varjatno prlil« do tako raaličnlh *•-•tavnlb dalov. Od f«l. 1 da fol. 10$ (1.11.1310 do 12.IX.1313) 44 ao vplaaaa raana pogodbe« kl a* apada!« v notarlat. V t#» dalt* ai«** naial vpiaan« nob«a« »adelinlc«, 04 fal. 105 4« L©!• 11? (1,11.1310 4« E6,IX.1J1O) »o ^i»*n« iaklju«oo mmmm aadallnica. Za4«llaica aa aadaljujajo «p«t »a f*l» 14© t«r •« vplsujsj« ˇ•• do fol, 23$, to j« do k«»ea knjig« (l,iC.131O «lo l.VI.1313). Vim - «4 f©l. UO do fol. 1$6 (5.IV.1313 4« 7.II1.1313) * pft najd*«o *p«t •««• »plofiao notarlala« aeadov** Hol«g t«c« J« o-hranj^M i« «a« aotarska knjig«, ki. Jo piš« Aa4riJ* fta»«Š44 • Div. not. knjlgft II (1314*1316) - v katarl mt vpisaae a«b«n« »•-dolžnic«. Netar Johaan«« 4« Plni.ii uvaja pri •voJ«m poalovanju praks«# kl J« blla v •biCaju »a L«•* aetarja pr«sMt«rJa Johanaas** Pr-va kttjl&a, kl Jo pii« J« Divor»a notarlae knjtga V (1324-1330). Do fel* 213 (1329) ii»a kjijlg« »plftfiao not*rli»l»n anačaj 1« }• Xm ttt ia taai vpiaaoa kakšaa aadellaica, 04 fol. 233« pa poataja Itavilo vplaanih xadelSnic vm vaSja tar dobi«o vtla« da •• vpi-•uj«jo atraj«ae» Ym«a pa j« vpiaaa* !• v«4ao ˇ•liko drugih no-taraklh l«br*viatur« Takano maSaao vaabina (aadolKnica la druga rvotarak« imbrtviatur« raaaih priv«ti»opravolh pogodb) loiata tu41 ajagovl dv« nasladajl ohranjaai kmjigi Aptagi kajlga XI (1330 4« 1334) ia D.bita nataria« knjiga XX (1335 4» 1339). X» obdobja. ko Johaan«a opravlja ootarak« po«l« v Dubrovnlku* ai pravaapra^ okranj«na oob«Aa 4ruga »ot^jraka knjlga. Dva knjlgl« ki. »ta alcar uvriL«al v ablrko ^ivaraa aetarlaa« bi p« vaebioi, N»lj aodill v kakifto 4rug« sarlja, Maaaja a«w* da ji Johaanaa d« Flaia vodil la •«• aotarako kajigo, v katar« J« vplaeval i aa4ollxil«a i druga privataopravaa pogodb«. 4K O D#bita, ki jlh plŠ« Soffradua, • • $m> v»«bt»i *«lo rasli* kuj«je «4 kajig Johaanaaa 4« Flaiaa« Knjiga •pr*«lja • al«4aLi-•1 nm«lovi: Dab. not. 121 "Lib*r 4*fcit»rv» MtariM 4« 13§2 1« 1396; Dab« not. XV, "Ouatarnu* d«bltorun •% in«triMi«ntoruai MCCCJCLIIII ia^u« LX...«9J) la D«b. not. V »D.bitoru« 4* MCCCUC usqu« flCtCLJCV la h«c libro non »uot soclctAt«« 4« 1360 in 13^9** ^adaja oj«gova kajig« popelttoaMi #4«ovarJ» ba»1«vu# fc«r ••« ra-a«a sa4«li»l« oai«l 1« S prla«rovv ko aaj«aa kradlta r«kt«r v i»«tiu obtlA«. Tudi pri tr«tji ln ?«trtl knjifti Debita •• j« S#ffr#o# drlal taga principa, iaprav to iar«c»» a« ostaji« Si-««r ••» prl l.tih 1352. 1394 ia 1399 Mi«X ¦«b«I«š«tt« po »oo kolagaacljo, v*adar »o to 1« lsjasnl priaiarl. iCalagaaclja bala* II S^ffrad« prav!X«M v Div^raa Mtirlit,94^ V prvih dv«h knji-gah najaaaa palag sa4«XImi« I« prmMmm tarjatav, pd4oa>)i€a • laplaLil«ft dolga« kraditna pogadb^ o dotah t«r aad«Xlav«nja rak-torja v inanu obSlna. S prih*4o» Soffroda v notarlat •• penovno in dokeafn« u» v«4a •paeiallaaclja Botarvklh knjig Y Dttbrav«iku. Zadolialca ia r»« pogadb« v avaal m kradit*« trgovla« •• vpiavjaja v Dobl« ta »atarlaa* ^oatal« privatoopravn* iwbr#viatur* pa v knjiga aarija ^ivar»a aotariaa* Soffrado gr« calo tako dal*C. da tudl pagadba ¦ trgovaklh drulbah v^iauj« pravllona Xm v Divar»a iuki-riaa* Nadaljaja knjlg« P blia« ki a«s Jlh obravaaval prl »voja« daXu9 prinalaja p«lag aadollnic fi« Y•• ostal« pagodb« v avaal • kraditniai poali, kl mo Jth «raCaii !• v agoraj aavadealfe kajlgak« L« tu 1» taai aald«jo m*4 aadalSalca tttdi kakan« druga ¦•*#• privatnoprava« pogadb«, ki m kraditno trgoviao q1mJ» a«b«aaga opravkn. lotrabao )• oaglaaltl, 4« «4 lata 13$2 aapraj vadao radkaja araCavo v kajigah Pvbita kradltaa pogodb« v avaxi » 4o-tami. To ja raaunljlve. 04 X«ta 134S abataja poaabna aerija XXXIX pod iai«a««i "Libri datiua notariaa". Ped«bne Xahko ugota-via« tttdi »a paaojlla 1» delg«v«, kl jih v laiaau ob^la« »aJ«M raktor. 04 1449 dalja j« ••rija XXXVI raadaljana v dva pododdal-kat •) Oablta ootarla*. b) Dablta aotaria* pro covinuni^**T ' Tn •o vplaan« sad^iinic« o aadollitvah ob^la«. ki mm •• proj b«l«» illa ˇ Dablta notarlaa n«d »adol3fnica prlvatttlb oaab* 04 lata 14lJ «# plaaaa knjlga aadalialc na pargaaiaatu* Hmdtmm ka •« prl prajftnjlh kajlgah natarji «kuft«ll eiaabalj 1»-karlatltl proator lm •• piaall tudi po rotnt« : a ao od lata 1440 dalja »a vaaki airanl vpiaana 1« p« trl aadalMaica. Vadao bolj Ja pr1X1* v navado prakaa« 4a aa aotarji ob aadollalci aa r«bu fealaftlli Y••• kar •• J« v sraal a to kraditno pogodbo degajalo v oaaladajlh latlh« T« aajdaaio aa prlatar potrdila • obraCaa« o4plaLavanju d«lga# praau»alh tarjatav. isjava • dokanlaa« ia« pla^llu dolga 1& padoboo« S t«ai aa do*agll notarji* 4« «© vaa t« oara^lotoeill na aaa« »#atu v abllki »arglaalaih baiažk. 0p«» fta •«, 4« Ja bil o«i lata 1440 uv#4»a t aariji Dablta vaJji r«4, •airoma, da ja bilo aotarju popoiao«a jaaao* kaj »pada v kaji« ga aadolšalc« Vaaka l«br»viatura, raaaa aadelialc* d»ba. »vajo oaaaCbo* Pri trgovakih družbaa Ja eaaačba Hao«iataau ali **calla« gaatla*** pri likvldaeiji obvaanic aii iadajanju prtfcoawic» aa isplaSila d«lga ja oanaSba Mfia4aM# prl pr«no»ih t«rjat«Y p* wpaiaataaw ltd. Po l«tu 1470 m*%mrlt to navado »p«t opuiCaJa« # n b) Ofttni« arhlv«k« ••rij« Slika • kradltal tr&ovial ˇ Dubrovnlktt v arcciaj«« vaku« kl jo doblm« m p*dlagt p»4atkov ir knjigab Dobita ai pepelaa* sat* J« tr«ba upoit«v«tl tttdi podatk« 1« •*t*llh ••rlj Dubrovniik^fm arhiva. ^rt4vtM prihajajo v poit«v «l#4»č« ••rij«t Vtvmrm* ao-tarla« ••rlj* XXVI, Dlv«r«a canc«lari»« •«#• XXV# R«f»r*atl»ii«« •«r. II« T*«ia««itta notarl*« ««r. X, Aptaghi sar. t#r p«-•*»*»ai L1««1 dubrovnlftJtaga »t«%uta* »r«m t«X*v iahko u§otoviJMi# kaj J» »padalo v aarij* Ta«ta« ¦•ata.Aptaghl in H«f»rmatlon«s. Vsabiaa p«aa«i«anih knjlg t«K a«rij j« p«polao»a toLao dolo^aaa. Ra talav« pa nalotlaia pri ^Kotavl jaiiju prlnclpov« ki ao vodili aoiarja o«iro«» kancalarja pri vpiaevaAju inbr*vlatujr v av<»J« knjlg«. F«go«t» •• J« »a»r«< 4#§«JaX#» 4« «o •• padoba« iiltvi vpiaoral« «14 v Divaraa caa-ealaria« «11 pa v Dlvaraa aotaria** Ka Ja analialral V. Faratltf ob« aarljl iu ugotavljal# kaj J« spadalo v priai«4no»t notarja 1« kaj y prla^ajaoat kancalarja« ja aAglaail« da aajdaao »lc«r v Plv«r«a caaealarla« in Divaraa a«tarla« vplaana «aak« mXk po» debo« sadav«# v«odar J« bila glavaa rasllka v t«av kako ae bila •aa tratlraaa* V kajig« kaACalarlj« j« aa primar a#ka p«§adba vplaaa« braa priaotaoati prl8« Kan««lar a« podlagi taga vplaa a« i-sdaja poaaba« liatiaa tar aadoatuja aapia lsvršanaga d«ja» aja v kajigi« V kajlgah aotariata pa •• rasvn ispuifaaja ©bi-čajalh f«»ttl - vpaalh •• liatlaa vpiš« tutfl s v*«a calotaioi formularj*« - vptauja liatlaa kot J« J* aatar ••atavll aa pod-iagl dolo€aaih pravll im v pria«ta«ati priC. Liatiao j« »a(ar 48 lahito iadal aa podlagl i»br*vi»tura mm tabUv« aalatcr* airani.lt Oposoril bi X« aa ti«i« sapialt* v »avedaail* notaraklti in kaa««laraklh knjigah, kat»rlh vaabina j« aapoarada« ^ovMaai * kradlta* trgovtao. Pri teis bi a« oai«Jil X« n« ti«t« gX*va« »liu-pin«* ki v p#«»w«aalh ¦•rijah aasiopajo aajbolj p*go»to# oalro-«** ki «o »aačilne aa poaaaiaana a«rlj«. N«kat«r« kajig«* ki •# da*«a uvrŠCaav« ˇ ««rlj« Divraa aota' ri»», p# avojl va«biai n« aodijo v to abirko« NaJ«tar«J2a ohra* aj#aa knjlga la t* »•rij« j« ia lata 1310. v«a4ar »o ˇ t«J X. kiijiii pratafta« vplaaa« aadolSal««* Drttg« tajiga vaabuj« aploi-n« notarlalna sadav«. Knjigl XII ia IV pa bi ««raXi ia t« aarl-j« ialp«iti, Dtv* nmt. XXX (1318 do 1120) imm naaUv "Capituluai d« v««Mlltloalbua faatla taaipara..•", Div* aot« XV (1124 da X)29) pa MLlb«r 4« aantaatiia «t da vanditloalbua posaasaioauai •% mlimrm* divarafruai acrlpturaruai««^ t*r Jo pii« kajic«Xar P#aa d« Sta«b«rt*. Patetknjiga (1324 4« 1330) t« a«rlj« Ja notaraka koji-g« JohAiuiaaa da Plaiaa«, Saaio kajigo (1339 d« 1341) plšata dv* pl»arja# varjatao rraaciaeo 4« Arcbo ia Sof fr#do. f»o ˇ»•blai bi Mrili tttdi to kajlg« uvratltl Md Divaraa cancalaria«. Sala o4 knjtga VII |[13S2 do 135«)t kl Jo pla« offra4o. ta2« ta aarlja »koraj a«pr«klaj4ia« ia vaablna v glava«ai adgovarja naalovu« V knjig« Plvaraa attarlaa ao aotarjl nr]il»#YmXi |»r«4v»aai privatnapravo« p«g«dba ali pa ragiatrlmli notarak* llatina • dol»2aaih pravalh aa4avaa« Madtaai. k« ao aetarjl vplaovall aa-d«XIalc« v Doblta aotarl«ia« •• v Div«r»» ootarla« vpla+vall p#- "5' 49 aojiX« aa »aatav* (ia pignor«)« * š%avlXo t#h pegedb Ja v Dir, ttot. lsr«dno vtllko. Lotnbardna posojila so toraj todi v *Hib-rovalku aaLXa ugodnn tXa «a «voj ****#> J» aaj J» ta krodltna efc»Xlka pr««itttavljala s* upnlka mnogo nanJKl rislko 3i»t p* »• pr*dfttavljala oblSajam p««ojil«» $«v«d& p» mor»»o v t«h pe»»* jillh proti SA«t*vltvi pr«niefU.n JLa noprttniCftla gl«dati bolj potroiftllk« kot pa trL»v»k« kr*4it«» Y Div. not. ypl«uj«j* na-t*rjl tndi n«k«t#r« vr»t« pog^db o »kl«pARJu trgovftklh drulb« rr«vX«duj«jo tl»t« kttl«g«ciCij«« ki 00 bil« •ki«Ajttn* z aa»«no«, 4* dralbMiiki •rganlsirAJo »«ko d«loL*no prolsvoditjo (npr. mrt« Qg\ „ tlACtorl^, «rt»« p«llip«ri» itd.)* 7 &t«vilo pogodb o ustano-vitvl trgovak« drulb« vplasalh v Vtv. »ot. J« v^llko M«jl« •4 št«ril« onlh« kl •• vplftan« v D«b. not* Pogoat« J« pri$lo med upalkl in dolžnikl do skl«paaj« ao* vih dopolnllnlh pogodb« p#s*bno ?• •• delSaikl ni»o driali do-lo^il« ki »• jlh sapi«aXl v s*d«lSnlci. T« 4#4*tn« p^godb« p« nloo vpiaaXl v 0*bv not« aatpak v Hlv« a©t. Poaaboe št«viXR« •• v t«J ••rljl p«godba v avasi a naCinon vraLanja* Vpiaaai ao aperasuail 0 %•»• kdo aaj praoatall d«X 4oXga vrna in k«ko aaj ga vraa.99) V taki dodatni pogodbi »o iudt dolo«iXi a kat.ro vraio trgovaka r©ba n«ij doXIalk peravna *voj doXg. y Z«Xo ˇ•Xlk« |» t»»d4 pri»#rov. 4m a« v takinlh pogodbah 4oXo8iXl ¦ov rok aa %rnLaaj« kradita* * t Dtv, 00%• •# vplaaai tudi n«kat«rl prvooal tarjatav ' in pdfco/nica sa daloo aii 4*~ konČAO i*pXa«iXo doXga.10:>* tm J« bil« traba t«mia# ki Ja biX d«XoI«a v »ad«XXnici# b©XJ to^na pr«clslrati# »o dodatao pogod« D u Aav* .,¦¦ a* glada roka odplaL«vanja sab«l«IUl r Div, nat. ' K«r «p-aiki «a»i nias »ogli v4no latarjati »vojih dolta4kov» poaefea* t« a« •• %t aahajall isvva Dubrovnlk«, »<» l««o0v«ll prokur«-t«rj« «11 faktorj«* kl so v njihovom l««au iKvrllli t«rjai«v dolga« S tmmt lst«rj*vml€i »o tmpraviii pos«ba« pe&odb«, ki •• Jlh prmv t*k» r«fl»irlraii v aotariatu« # Spera« s«4«v« v »v«* ai • kr«41t&« irgovlno 00 r«ft«v»li arbitrl. C# J# priAI* 4o »po-rftsiai* «• roku Javiti pred »odi*«««;116* k«t tudi pomivi ttpt&lkonu da prijavijo «voj« ttrjatva* ' Mora* torljl, kl *• Jth dajall upalkl avojl« dolialko*« »o vplsaal v glavn«« v knjig« Div, c»ac. ' V knjig* lu«oovan« s«rlja so kan««larjl pooovoe r«gl»trlrall aadollaic«. ki «o jih upniki po* Liljall ia Dubrovnlka v t«rjai«v#119' raflstrlrali pa so tudi tuj« aadol*nic#.120) t«r »adoliuic*. ki Jih J« napiaal dolžnik laatnoro^ao. ' V knjlf« Piv. caoc. ao vplaall L• deloČ«a« vr-•%• p«godb • uataaavljaaju irgevaklk driiftb. ' T« pogodb« *• p« svoji atruktttri pr«e*J raallkujajo «4 «alh» Itl •« vplaaa« v Div. aot« ia D«b. not. Hklapi V«llkaga lai Mal«ga sv«ia v svaal * reiavattjaa dolo-L»alh aporov^ ki ao •• pojavljali v kradltal trgovlnl« ao Uili vpiaanl v knjlg« Rtforattioatg. Tu ao •• ragiatrlrali tudi a«ka« 122) t«ri a«vi pradplsl v avaal • kr«4itiraaj*«i. ' V prlatojaoat Malaga «v«ta «o n« prl««r apadall sladačl ukrapl: imdajaje •• prapovadi dajati aa kredlt doloL«ai» o««ba»; ' rasplsuj« •• aploial »oratorijj ' doloCl •• kdaj upDlki n« varajo dollniku 12$ } »aplMiti trgovakaga blaga; ' daja •• dovoljaaj* I«nl« da a# 126 ^ obligira aa doto ' t«r da is sapu&Llna pokojaaga «oša iaplača 127i dolgov« upalkoai; ' daloCi »•• do kat«r« vaoto »• lahko aadolSl* Jo nckatnr« o»«b«» kl ao Šiv*l« v t«Sj«» getotn«a pololaju; ' iadajajo »• ukazl dol2nlko«i# da takaj poravnajo svqJ« kr#dlta« obvaanosti;129^ iadajajo •• d«v«lj«aja. da lahko dolžalkl >a lurit* ja dolgev obligirajo dohodka« ki Jih priaaša ajihova poa«at; ' 52 dajajo •• pooblastila tutorj««« da lahko najamajo all daj«jo kradlte v i»«ttu Hladolttnlh varovaac*v» ' Prav t*k* 0« «o-rmli iatti v a«kat«rih pri»«rlh dovolj«nj« Hal«ga *v«ta tudi up-ntki. L• ao Kot«ii r«»li*lrati »voj« t*rJatv«.132^ *an avet J« •prožil po»top«k tudi proti tl»ti» trgovc«*« ki ao bankratirali* ' XI baakroti •© ¦* Itudij kr^dltn* trgovln« *«lo BAalvlvi« Do njih J* ponavadi. prllll* aaradi t«ga# k#r ao trgovel pr*a«gll »v«j« kr«diia« •poftobooatl. T»«iawati ao prav tako lsr«dno vak«a vir s« prou&«vanj« kr«titn« trgovia«. Sastavljalei t«atanaatov vačkrat o««ojajo v t«»i«ai«ii%lh »voj« dolgovo ' tar navajojo »voj« dollalk«« ' r«ge»to •• tudi sgodl« da tspnlki odpofičajo »vojiai dolLnlkow dol- 136) gov« In to po«ob«J poudarljo v t«»taB«ntu. ' DoloCijo tudi.oaj p* ajlhovi amrti la aapuICiaa poravnajo d«diLi dolgov« druglh. Os#alai ttaj š«# da v knjlg« Aptaghi vpinuj« aotar poa«b*n ••dnl poatop«k9 kl J« nap«rj«a proti dolHaiku« Tn postopiik apro?i up-ai.k tmr ga pr«dloži kiialiu v obravoavo. ' Po pragl«c u glavalh virev* kl bi prlSll v peSttv pri ob» revnavanju poatavlj«ao %•«•« pa •• v»iljuj«ta »ladačl vpraianjii «11 ao ««4elialc« v raattici oai«Jea* 1« m Debita notarlae. ali •• plaar jl aterda v««i« all aa/«d« vaalali ln «apiaovali aadolftaic« tudi v drug« a«rij«# pradv««« v ««rljo Divoraa-aotarla« in ali •o bi.1« va« »Adoliale« ia krsdltao pogodb«, ki •© a« sklapal« v 53 Pubrovntku* vplsjta* kot Jjttbravi&tur« v arhlvitk« kajlg«? X) Pr± Tonaslau ••» S» ugotovil, da •« Je toCao dr Lal pria-cipa ia J« satiolžnic« Ypi*oval !• v sv«*k* D«bita aotarla«. L• J« kakSaa aodoliaica po«otoma s&šla v kftkia# dru^o ••rijo« j# to napako takoj kori^lral. Kaktaa oUao« pa o« im*X& 49 t«§« vpra-šaaja drugi aotarjl? Kolikar mi J« doaltfj uap«lo pr«gX«4»tl p«-•ae«sa« kajlg« Div«r«a aotariaa ta Dlv«raa canCttlarla«, s«m ug©-tovi.1« da »o •• aotarji akoraj do«X»4tio drfcaii prlaclpa« da «0-dlj« »an« 16.XI.1470 j« bil« vpiaana v Dlv«rti no-taria« kajiga $5 aa Mn^rtri 4 »l««bita notaria« v kajlgi $9 na ajpiml i9 pod datumon 16.XI. ">otarjl ao ioraj paaili aa to, da ao sndolaalc« sapi«ovali Xm v D^bita« Kljub towu a«« pa aašal aakaj prioarov xadolSnlc» ki Jih j« aotar sabalaill v uerijo Divoraa aotariao. K«kater« •• po ¦vo-J«» koac«ptu a«koliko rasllkujejo od pravih aadolžnic, pa J« bil 0 i notar aaradl t#ga nn«aja« da bolj «odijo v Dlvaraa aotaria« kot v Dabita. Ptmott a«v«da nieo bll* iskljuL«u*. Zanianlv j« slučaj a »adol2nica»l# ki »0 vpisaa* v Div. not. knjigl VI. Gr« pravvaprav aa tri aadolinic*, aae boa« aa§ll na fol.69 (31.X.1339). drufci dv« pa m fol, 1*9 (6.1.1341). Kajiga D*b. not. •• to okKiobj« «lc«r ai «««aj«nac vtadar a« J« ohraall fragaiaat t« kajlg« 1« katar« j« raavidn«0 4« Jo J* piaal Johaan«« d« Plnla. V va«h trmh aadelSitlcah •• oaenja Johaon«a do Finla kot vtpalk, Raaualjlvo j«» da oa nl nogal ••!»! isatavitl sadolžai-«•• kadar j« dajal kr«dit«# oalr»«a to aadollalc« Vjlaatl v »v^-J« ootaritko kujigo. ?ato j« 6al roglatrirat %• aadalinica k »vo-J«mu kol«gu« ki jm vodil 4ru%e aotmrmkm kajlgo« Div. 001. knjlga VI ata plaala v«rj«ta« Soffr^do la frt»etM« 4« *reho (ugetovil ••»• da »1 la«»ao«a aladlia dva raaliSai piaavl) i«r j« •daa od njlju v^laal aadoliaic*« v katarih •• JohaAnaa 4« Flnla o««aja kot upaik. Opoaorl« naj# da v taj knjigl nla«« aašal ragiatrlraa« a#b#a# drug« aadolinlc«. Popolaona drugaČ« pa J« v tlatib prl* »•ria* kjar a« oaaaja Johaonaa da Flaia kot dolšnlk. Tiat« aa- 139) dolžaie« vplauja aaa v ttvojo notarsko kajlg«. ' To »• popoloo* ¦• uJMia a prak»o. kl Jo bila v ot»16aju pri vodoaju privatalh trgovaklh kajlg* Tudt taai •# dallalkl laatnoročno vpiaovali avo- 140) J« dalgov« v poalovno kajlga upaika. ' Prav tako ao kroill« v DuUrovaiku sadolinlc«« ki so jih lastnoročno napiaall dolSal-kl.141^ Ttt ln ta» aajda»o vplaaaa sadolšaic« tudi v VII. knjlgi Dlv. noi. (1352 do 133«). ki Jo Pi*# ?offr«do.142^ V«adar J« aji-hovo Stavilo tako majhao, da lahko trdim# da ao v to ••rijo aaSl« 55 Poatavlja p« •• vpraftaaja« aakaj »o vj iaaa« zadolinic« v aanji Div. «*t.# kl ••* Jih ttaJUl v kajigoh XII (141$), tfl (1429) la LXV (14S1). ftaaj bo t*l« odgovoriti. V knjlgJ. XXI J« pri«ar »adolLnlc*. kjer čolinik s« pr«Jeil kapital aastav lja avoj vinograd« ioraj hlpotakaroo posojilo* ' &mr ao •# v Divaraa aotarlaa bel«Lila poaojila nm aavtavo rasnih* pr«d-vimi «r«teilh pr•dmatov in n»pr*ničzala nl čudno. ?• je notar tu-di t© aad^ltalc« vpiaal v to a«rijo» Vala# j« poudarltl tudl t©# da daa« ko j« bila goraja obvaanlea vpiaaaa v Dlv«raa aot» knj. 12. ui bila v kajigi Dubita not« ragl»triraAa prav aobaaa »adolioica. hraditn« pogoiib«. ki aa« Jih ma«l*dil v XVI. kaji-gl Div«rs« notaria«» pa uo po va«biai salo roaliSaa. V prvi aa Daajaa M«aC«tl^ aadoXLuj« pri svoj«w poroku Frid«rilfu Gučetilu. Kradlt bo porabll sa naku^ oblačil la aaklta* ki g* bi pokloall av#jl bodoCi §•&!•' Y drugi akl#pajo kraditao pogodbo trgovci 1« Jrata s« 900 dukatov. ' Zaradl kXav*ul v for»ularju t«r os«aib v opaakah ob robu pa s«p aaaaja, dt j« blla aadollalca «kla«ijaaa S« pr«j v kakšn«« drug«n seaatu tmr }• bila v dubrovai-šk«n aotarlatu poaova« raglstrirana, Kot tr«tjl prtmmr bl lahko aav««bita ia kaj v Dlvoraa ootarla«« K©t vldlJia. j« itavlle kradltmla pogedb, ki Jih aajd«wo v Divaraa notaria«. tak« najhno« da ga »koraj »• »orfao vaatl v poli«v« Ti pri»«rl n« «or*jo biatvca« aprantttitl sllk«, ki aa« Jo 0 kr«ditai trgovinl nudi a«rlja t*blta aataria«, Prav tak« kot aao vld«ll9 aodijo aekat«r« od gorajih obligacij po «voji vaablal bolj v Dlv«raa not« koi v I>«blta aot« 2) P«4r«bno Ja odgovorlti !• aa drugo vprašaaja: ali •• •• prav vaa kradltaa pogodb«« ekl«nj«ae ai«d »traahami v Dubrov-alku9 skltpal« v Dubrovniškeffi notariatu* t«r kdo vtt j« pol«g aotarja ladajal aadaliaic« In v kakial obllkl. Nadaljnja imva-Jaaja bodo pokasala* da )• bilo v aotarlatu r«giatrlraalh !• doloC«no štcvilo aadolialc. r«go«to iajavljajo upalkl« da !¦•• Jo ma4»go clellaikov "in notaria *t ««tra notarlaH. ' Trgovci *o •• toalužovali ra»uia oačlaov ia oblik« da »o vodili »vidaa* co aad »vojiaii dolžalki« K«r pa «o upnlkl kot delialkl ia«li intaraa. da «o blli flnbolj aaš2it»tti# ao atr«»«li »a t«a« da a« tudl ti»t« aadolLaica# ki eo bXl* ¦klenj«n« lav«n notariata, aaknadno raglatrirajo v driavai piaarai« DttbrovaiSki trgovci to vodili avoja poalova« kajig«* V t« kajlga eo p*l«g drug«ga aaplaovall tudl latat avojlh dollaikov. 57 Č«prav ai bilo noben«ga sakona. ki bi trgovca* pr*upl»*vaX. da noraje prl »vojih poallh voditi trgovak« kajig«, J# prevXadeval eb4L*J, da «o saL«li radao r«glatrlratl »voje po»i«. TftJtla* pr4-vatn« trgovsk« knjig« 00 »• š« v 8nC«tku XIV* «tol«tj» saL«l« u^orabljati v Italtji pr«d »odififf«« kot doka*no gradivo.149^ V Dubrovniku »o moral« obstiiJAti privatno tr&ov*k« knjig« 1« proti koncu XIII. fttolotja. N* prožnjo !•»• Prvosl«v* P»tr»-ul^* j« bil s*6liš«n »nglstor C«rard apot*k«rv kl Je t»oiao l«Xal na tsvoj«tn donu« ^a vprafia»je» C« jo rmm dolian o«ftajanonu Prvo« •lavu 40 p«rp«rj«v« j« lsjavi.lt **!»•&• tanabatur «1 solvar« cmrtmm quaotitat*si pacunle »ed nd«cl«^at quao4ocuaiqu0 dictui* P*rvo^la* vui r«clp«rat ab ao c«rta*» parta« «t totu« hac mcrlptvm aaaat 1S0) tm quatariko auoM. ' V XXV« ia po««bno pa v XV. fttol«tju J« raoralo v Dubrovnlku kroiiii v«liko žt«viio takinih prlvatnih trgovsklh knjig. ki »o lal daaaa vačinoaa lsgyblj#a«. Fodroba«J* «»0 do«l«j aasaanjaal m civ»«a trgovakiaia ponlovnlna knjlgaaa. ki ao ju vodili dubrov-niiki trgovei pri mv&$wm poalovanju v Srbiji osirona v Bo«ni. Isr«doo vradaoat pr»d«tavlja trgovaka kajigft Hihajla Hlkol« Lu-karavi^a. ki jo jo pr«d l«ti v celoti objavil Mihajla ; ini^.151' Xa njm je raavldoo LukarevlL«vo ^oslovanj« v trid«s«tib X«txk XV« atol^ija v Nav«« Brdu. foaabno pesornott vabudljo aplaki dolinikov tar aJLata«. kako ja bila knjiga ur*J«ma« ^a trgovak« knjlgo bratov KabuSi^tiv aa« j« opoaorila Daaaaka Kovačevič. ' KabuSiči {H»slitj«io pr#dv«Mi a »rebro«. ki ga iavaiajo aajveC is &o»»« ia SrbiJ«... Zdt •• »1, da ja moral istati skoraj v«ak po-n#fBbit«j«i dubrovnl&ki %rgov»c »vojo poslovno knjigo - včasih 58 tudi v«C kajig -. f* jo hotel v radu voditl avoj« trgovake pocl«« BUkatar« takftaa poalovn« kajiga« kL s« jih dubrovni&ki trgovci vadill pri «v«j«ai trgevaaju v sal«4Ju# a« s»la>«gra4« aoiaajajo v t««tau«ntib ali drugih pogodbah« ' S«vo4« %• trgovak« kajig« vi«t»ujtjo 1« spisk« dollnlkov« ki ao Jilt 1m«11 trgovci v dosal« Srk>ijl ia druglh pr#d«llh dubrovalikaga sal«c Ja« Podatki v t»h knjigah u« spr«wijijajo allk« kra^ltaaga poslovanja aa aaa>am dub« rovnišk« tržišCu. »•ij bi nai saniMla vaabina tlatlh trgovaklb knjig. kl ao jih dubrovniški trgovci vodili pri poalovanju v aaata« Dubrovalku. L• »o v t# kajig« vpiaovali tudi svoj« dolšnlk«« so aa ta aaLla pr«pr*C*vali# da bl bila vtt kr«ditna pogodb« vplaaa« v Dabita. Mnogo podatkov o takSnlh poalov&ih knjlgah« ki so krolila v Dub-rovolku v XXV* v amogo valjl »«rl pa v XV. atol«tju# «• aahaja v t«ata»«ntlh.154) Prlv»tao Po»loviie kajlg« »o i»«Xi lahko dollniki*155 ^ Toda pr»d •odlfi2«n j« laiela pravna v«ljavo X# tlata kajlga, ki Jo j« vodil upnlk. Caprav J« bila laat dolinlka. Po»«U«J bi poudaril« da »• j« ta naaasala 1« na tlat« saplak« v dolžnikovih kajigah, kjar j« bila govera o vračaAJu dolga* Kar }• vpiaal dollalk v svasi a vračanja« dolga V evojo kajlgo, ni lnalo aobona valjava« T» J» prifilo do iarnaa v aaki torjstvl. Spor v avasl u taat j« aa pradlog upnika raaaojal ama»« Upoik j« pr«dl«HX sadolialco carta da paplr«« kl Jo Ja lastaoroSno naplaal doll&ik. Kmr ja ta uairl, j« saht«valv aaj 10 »u »atiolžnica iaplača i« sapuičin« pokojnoga dolinlka* tutarji iajavljajo °aoa vjLdima« latam tua* racioo«« ia <|ii#a4aaj; quataraa dlctl (4oX2uik) Pal« «t tmu •»! taatun dabltua er A ^umntum ttt petia". Upnik jl« odgovarjA: "ij>»4 P«X« potuit acrlpnlaa« quod sibi placuarlt la stte quat«rao •% hoc aicbil ttlchi pr«ludieat nlehKoailn«* «go volo int«graiit«r dabltu« «•*»•* So^lšč« »kl«B«. 4« tmm odiao v«ljaro Mdicta carta papir««" la sate aoraje tutorji i»plaLatl upulku c«Xot«n dolg« * Kajlg« doliaikov 00 pr«dv«i«iB vodili upniki« v*&dar J« v to kajigo vpi»ov«l «voj» krv^ita« •bv»sno»tl d»iinlk •«¦• V &«ki aad«llnicl •• obv«suj« dollnik Lukla ZunkovlČ - oljar svoj««u upniku ^tj*pauu Hagunoviču« Zedollil ^« J« aa n«ko n«dolo(«no vr*da»st • priponbo« da bo Y*•. kar bo v*al prl upniku aa kr«* dit, vplaal lastnoroCuo v njagovo poslovn« ttajige* ' To J« ai-c«r aaaakrat adiai primar takio* obllk« kr«41tirataja« ht ••» ga v D«blta n«2«l« v«rjatno at bilo poirab«, 4* bl radno »a taki«a aačin ragiatrlrali kr«ditn« pogodb« %mr }• »ad^atoval vpia v privatno kajlgd trgovcav« Tudi kadar poruvnaviijo dol»niki avoj« obvttsnoatl« •• vCaalh oaittBJa takšaa prlvatan "quataraua". Zumnm dm Guaaio o« obvasuj« plaSati p*t ZAaClln« J*# d« Ja akoraj v ir*«h privatnih trgovakih knjl-gah poudarjaao« da iatajo iato vra>inoat ia veljavo kot ootaraka Ilatina« ' To j« bilo potraboo v prin*ru# ?• J« noral upaik uvoljaviti avoja t«rjatv« pr*d »odiiCaai* Pr«c«ji«n del kradiinaga poalovauja odpada tudl nm po«lo- 611 u vanja trgovekih tiruftb. Druiabaiki »o aamrti! v L••*§ delovanja tr-gevsk* drufcba vodili poa«ba* poaleva« kitjlge, k«nor ao raed dru-gis vpiaovali tudi dellalk«. kat«ri» «o dajali roa* a* kr^dit.143^ V pogodbah L««to naglaftajo« da J« tr«t»a takfioo poslovno ktijig« 144) tr«tirati »ta»quiw» orabXJall pri vadaaju tr-govsklh kAjlg« poaobej pa la «trukturo dolial ov ia vr«^ao»t kradltiran« rab«« Tl apiaki dollalkov ao «• vpitavsill v notarak« in kancalarak« knjlg« Xm v prlaiaru* Ča j« pnilo do knkSn«ga «po-ra ali pa ob aaključku poalovaaja. *rapiaanl ao «ov«da lo tiati dali kajig. k± m bili aktualni pri obravnavl.174) Ugotovil »•», da A«kat*ri objavljani o«ana«l dolžnikov trgovakih druLb na 1»-virajo la poalovnib knjig tah drulb« aapak m a«atavXJ«nl na podlagi uotaraklh llatlA - sadollalc* ' Toda tudi v ••»aaailli« kl m*> praplaaal 1« poalovnih knjig« je v^čkrat polvg immnm 4oll» 176) alka •snaLba» da ja dolian na po«« kl •o bil» »kl*aj*n« v •«««bi ^ubr<»vniku« Vlaoko »topnjo v raavoju ponlovinj* trgov&kih druib la «ploh v r^svoju kro4itnoga poaiovaAJa v Dabrovniku dokaauj« tu-di cUjatvo, da druiabniki nl»o vlagali v trgovako družbo !• da-aarja «11 blaga« aaipak mo vlagali tudl v»otav kl »o bll* 4aa« raania os«ba*i aa kr«41t ln $ih 4« bilo troba toraj i«l« isterja-ti. T« vtott ao bil« labko včaaih pr«c»J vi«ok«.X77) &»Iiaifci po«am«aaih Claoov trgovakih drulb« OLlro»»a vsote, ki ao Jlh Mrtli dolSniki vralti^ »o pr«d«tavljall 4«i kapitala a kat«ri« j« ra«polagala trgovaka drulba. Trgovsk« dru%b« so ^oaloval« aa podlagi kr«^itlranja. Ta način ponlovanja Jc aiorftl biti s«lo deao««a# S«pr«v j« bll pod-vrl*n doloe«n««u rlalku. 04 aaCatka XV. »toletja napr«j pa •• v pagoclbah v*v:m> UoljJ pogo^to 4«l.#2«# «ia trakiator a# «»• dajati blaga »a kr«dit - "olhil po««in dar« in cr«' •aeia«M« V kollkor bi prodajal aa kr*41t* dmlm to traktator iui svojo edgovorno&t* Prodajatl nora lo »a gotovlno. ' PonAvadi ae OMenJa ta pr«-povad v tiatih pogodbah, v kat«rih •• h»% Mi#r potovaaja oaaaCu* j»jo pradall v dubrovnlLk«n »aladju (Boanm. Srbija. Sclovonia, parift« Turchoruie). ^aradi prodiraaja Turkov na Jalkanakl polo-tok •• •• pogojl a« irgtvtajt »«lo poalablttll. V n«uraj«nih ras* »•raH J« bil ukrop* ki J* pr«povadoval prodajatl blago na kradlt* 6 4 Bftlo iHB6ut«a« ŠCitll j« prtdvkt« iat«r«a« »oeluaa atataaa. Rasaa v DuUrovoiku kj#r •• J# raglatriral pr* tašai d«l sadollnic ki so naatala prl trgovanju na dubrovaiftk«m trllaSu« •o vodill knjig« sadol&aic tudi v Stoau, na Hljctu ia drugod* Y»• kraaltn« pogocib«. ki »o ««#il«tUl* v otr«bao r«gistrlr«ti v D^blt« notarla« v aotarla%t •••%* Oubrov-alka. V arhivu n««ta Stona «• j» ohranila poaabna sbirka HD«btta d« Stagno**« ki •• vodi daaaa v {>ubr«valik«ai arhivu kot a«rlja 179) LXX1« ' Tu »o •• aapiaoval« aadoiiaic«. sklvajea« v M«8tu St#- nu; ehranjonlh j« 13 knjig« Prv«. ohranjeaa kajiga J« la l«ta 14SS« ?fa Hljatu« kl ja bil avtoaoaiaa ub^lna s knaaor kot prmd~ •tavalkoai dubrovalftk« oblaati« ao vodili notarak* k&Jlgo s nm» •lovon "Div«raa. La««nta. Debita •* Cancelaria« d« Mel«daM.180' ZadolSalc« Jo iadajal tudi aotar Kanavlja. Pvm tmklai aadolial-cl ata bili peslani v Dubrovtaik ia r«giatrlraai v Divoraa caa« .,u,u,.111' Kr«dltn« pogodb« »o •• tor#J lahko aklapala prmd dubrovai-ikiai ttotarjase, ootarji v ovt^llh m««tlh dubrovnlikaga dlstrikta« aapiaoval« ao •• lahke tudi v privnta* knjlg« trgoveav ter po-•lovn« knjig« trgovaklh druib* Poi«g t#K uradaih npSuoatl aapi* aovaaja kra^ltalh pogodb. *o v ootaraklh kajlgah« saradi saftCl-ta upalka - DubrovČana. reglatrirali aadolftaiea* ki ao Jih akla-paii CubrovČaui a tujimi trgovci v »^stlh Dalotaelj« la ^talija« Prmv tako laiiaiB it«vlla# dokas«. da «o v Dubrovniku krolil« aa-dol&aica« skl«aj«n» br«a poeradovanja dubrovalvkaga aotarja* To a« aadalšalc«, kl jlk j« laatooroLna aapiaal dolaalk. 85 V dubrovttlšklh notar*kih kajlgah J« r#glatriraaih practjlnj« 1&2 ) fit«vilo sadolžnic, ki *o Jih napiaaii aotarjl v Kotoru* ' Ea* ru#X83) Barlatti.1*4* B«»«%kaii,Xii) Laceijtt.1**1 Brin^i«ijw.li7j Firencah, »kratka« poveoci ta«t, kjor 00 lcsoii Dubrovčaui poalovaa «tik«. Mwl poslovnini Ijudmi t#daaj«fm Dubrovnik« «0 kro^ll« las%« noro^no aaplsan« >«dol2nlc«. Ell« »o naplsAn« na koS^ku paplrj« mXX |>«rgtUQOJQta« T« »adolinic« nino bil« skl«njen« v prlsotnosti aotnrja, t«mvttL X« |»r«4 prič«wi» to nmm dokajtuj« sl«tl«L prl««r« Upaik Lovro Vukaeovl^ j« prila pr«4 »akon«« pravtM>v#ljavna !•• L• j* bila aa^oležaua v uradao netarake knji-go, Na i»ti tuičln j« bil« trai>a tudi v koloaiji r*glatrirati kraditno pogodbo pri kouaulu. I* takata oak« jUabr«viatur« "aicut contlnatur ia quodaM ocripto« «x*nplato •% ftranacrlpio In llbro coarauiAia d« quodaoi quateroo quoadaat ^ragorii da Fatra&a •• vldlff da J« kon>uX «ioral »vojo uradao knjigo* «14 vorda iijaa prmptm po»Xatl v Dubrovnik* oati sa upaika« ' Vačkrat aajdavo sado3Liaic« v caloti aavailaa« v aklopu dru-glh imbraviatur. frl llkvidacijl trgovskih poaiov t«r pri iapia-čilu dolga •• oaiaaja tudi ootar« piaae aadollnlc« in aavaja da-tw.192' Fodobao j« bll» twdi pri praaoalh tarjatav.193' ča Ja hot«l upalk iai«rjati doliaika« ki •• j# aahajai isvaa Pubrov-alka« J« Moral xadol&alcov ki j« bila alcor aaplaaaa v Dabita. poaovtto raglatrirail pr«d kaaaov ali aodalki, da mu j« a*tar iaatAvil novo "carta notarii-.194^ II« •»• mi t#r«j »aCuditi. €• iato aadollalco »račaao vCaalh kar aa trah maatlh v r&alič* aih kajigah.195^ Ta aadolSnic« lahko k«atr<»liramo m origiaall. ki ao vplaani v Dabltn* V prataZal vačlal 1»«» v k^jigah Dtbita takin« sadol^aic« tudi nai«X «^b»l«iž*m«.196^ Do takSnlH raaulta- 6r 4 tov ••* priSal a* pediagl gradlva, ki a>i $m bil dost*p«a, 5*w 4« bi ftftl* *iat«aatičao pravarjaaja ietih »adollaic, ki »o *•-plaaaa v eklopu rasaovratath imbreviatur« priaaolo sadovoljiv •dgovor ia v omegočaia pojasailo »i«taai »api»ovauja kradltnih ob-ligacij v aotariAtu» Laliko bi «4 ustvarill tudi »Ilk« o v«stno~ etl In saa«»ljivostl posa«i«»nlh notarjav* Do«l«J 5« als«» n«S«l aob«n«ga prlaora, kjer bi «e iskaatalo« 4« notar na »Ahtevo uj>-nika ni nagul i^dtavitl »adollalc«, 2«prav bi upaik trdll* 4« j«t blla »ab«l«S«na v D#biia. VSaaih k»kLn« sadol&nlc« dmnmm um aajdtno v©L v D«bita# Seprav *• navaja datt«, kdaj j# blla «kla* njona* o»«aja «* aotar« ki jo J« nM^inal, t«r priče. kl »o Jo potrdll«. Varokov J« lahko v«S. F*»g#«t# »aajkajd poa^Mttsala kaji* gani Dftblta c«li iiati« žoprav i» današaje pagiaacija to ni raa-viilno. H*hmtmr% kujig« ao tudi v«č ali aiaaj po2kodov»a« od vla-g« «14 ogaja. Sm^a pa J« tudi noine, da ja notar sicar oaplaal kraditno ll»tiao# ni J# pa vplaal v «v<»jo notarako kajlgo* ' D«Jatvo j«, da 90 »• akle^al© kraditua pogodb« i*v«a aota-riata. Kljub ttnu |»a so »orali wipniki ali dolialki težltl s« t«m. da »o %m aAdolinic« reglatrirall tudi v uradalh notArskrh kujigah. Da»«a bi a«lo toAko ugotovill, k^liko t*h« lsv«a »0* tarlata i»kl«aj«nlh sadoISalc, j« bilo kaaa*j« Vf>laaaih v aotar« ak« kajigo, Veauar bi aav*d«X «• dva «9««nta9 ki dokaaujeta* da ao i>ubrovLftAl upaštavall prmd^tm pm katara« ao morall va« kra-ditas pogodb* aklapatl plaai«so. v aogo sad^ISalc j« bilo »klaaja* olh tp.ad imjeljiasi »orodaikl* pa «0 btla kljub tanu »ab«l©2aaa v D.bit«. ()«• posoja *inu.19S) bratj« «• *-idc»l*uJejo »oa«kalu» 02M L, atr* 129« Sarajtvo 19)d« 2/ 6* Lr««©Inik# Spisi dubrovaCk» ka«i«*tariJ«9 knj. I. «tr. VI. Lagr«b 1991. 3/ fr«flK>Inik, TKibrov. kanc« «tr. 233* 4/ ibid. mtr. 234. !l/ Lib»r »tatutoru^ clvitatia PafU«ii flmdala HogiSi^*Jir^»k). llb«r VIII, cap* XXII« t Hon« hiat. lur. Slav« n«r« IX« atr« 1T«. 4/ ^r«»o»nik. Oubrov« kanc. atr. 240. 7/ čr«a*l»ik, K»da j« po.tao dubr«va*kl arhiv. GZM XLlV/2. «tr. 57. 5«. Sartijtvf 1932« V. ^r«tiUnikovo pr#dpoat«vko# 4a bl bil Toaiasln« !• s«t>t«abra 1277 v ^brovniku t«r 4* bi bll pi-••« knjig« wt4b«r »tatutoru« d«an«H (glaj op. 12)* T>#j»tvo# da Toaaaitao pil« 1« •«pt«»bra 1277 soaollnlco dekaanja« da Ja bll To»a»lno v taw latu naatavljtn v Dubrovnlku kot notar« 2ato •• «1 a« adl v«rj«tna u«<»tovit«v Čr9no8»ikav da v ftpt«* bru, ko Ja bil ptaan carinakl sakonik, Tomaslno I« ni bll for* nalno l»*novan tt ttotarja* Čr#«oSnlk ««iilv dt J» isd«lal To« ¦aslno ta rokopi« k#t notar« ki J» bil aprejat na poakuSnJo. T* naj bl bil nj«gov MM»i,terattlck*. od kat«r«fa J* bilo od-viatto all bo To«asino isacovao »• dri«vn»g« notarja ali n«. 0 Tomaatlnu d« Sav#r« |« napiaala »vojo doktorsUo taao Marlja KaklL i« Baograda* vandar ml nl uapalo« &m bi jo dobil na vpogl«d« ^mto tufli a« iM»r«« up«It«vail ojanlh laaladkov« lt/ ^r#«o5uik. ^piai. »t. 416. 450 %n 4S3« 19/ lbirf. 8t. §2S. 20/ ^ranftoSnlk, Bitbr* notar pr«»b. Johann««* atr. 1©7. 21/ ibld« atr. lo$; od 1283 dalj« J« Tte»aj*lnu po»agal pri njagovlh k«DC«lar»kth poallh («d 15.V. do 23. VIII.1285 ga j« ««1« na-do»««toval) ft« faakal. «««ba a«snaa«ga p«r«kla Iti atanu - vmr^ jattio ja bll donafln lo duhovnlk. GlaJ f ČraMKnlk. 0 dubrav. ttotaru Paakalu. «tr. 129« 22/ ^raiaoiriili. Dubrov. notar pro*b. Johatinaa« «tr. loo. 71 23/ Di v« Cttnc«« knj# X9 mv. 2* fol» 78» 24/ Črmaolnlk, Dttbr* notar praab« Jahannaa, atr. 9#-97. 25/ ibid. atr. II*. . 26/ Mob« hiat. Siav. a«r. knj. X. atr. 15; ^r^Mliik« Dttbr*v. kaae. •tr. 237; Por«ti<5, Dttbrov« arhlv, «tr* 321/2. 27/ S«i?ikla«. Cod«x dlploMtieu«# «v. VI. »tr, 445 in 64$. 29/ Čr#BH|J|nlk. Oubr, k»c* «tr. 237. . 29/lbld«. »tr. 24«. 2«/ lbid,# «tr. 24t. 31/ MS«r Haur#««i« d* Dobraca pro«islt «t obligavit •• aupor •• •t •«nia »ua boe* d*r« »t aolvar* r«tre *»t+ libr. 394 «t fol VIII ad groas. pr» pannls ••ptl* ab •<>• Pt Allagrctua cognatua mtrtm obligavli a« supar a« «t oavia b«na aua cun dicto ^tauraaaia quillbot in totutn «t ln parta« ad ••-liora« iiolvar« 4icto P#tre dictoa danarioa mt etia« lllef^Ma quod dictua Maur*a«ia •ida« Patro t«n«tur io alia part« aleut •erlptuai »«t 1» «11« libr* par Johann«m aot. domlnl comltia**« Dlv. !• adtt*lalt«rllcli* Kaaslei dar Raguaaitar. Ar«hlv f. •lav. Ptill## Bd. XXVI., atr. 1«S. *i«n 19#4. 34/ ^rwMlnlk# Dubr. kan«. atr. 23«. 35/ ibid, atr. 249« 36/ibld.t mtr* 249. 72 37/ "Marinu« do Boria lapcinu« T>ragox«vich fuerunt cont«nti at «oof««ai •• debert i« «ltt«l. Knniltl, mtr. !••• O»»wja 1«. da jm U-^•rtinu« pi.al luijigo Llbr. r«f« 1311-1312. fl/ **••• •* h«c pro conpl«oi«nto vaiu« d«bitl d« yp. Mllle «d gro«». •t d« ptnt 9xe*pti* «xp«n«ls p«r eartaia not. •criptam manu magistrl ^b^rtini canc, eomiuni« Ragtisll «ub aano nomini 13o9 ind. VII. dl« 11« ««n«. Juliltf# Apt. l/55 (4). I«toif«»no kot ob pll« sadoll»lce tudi n»tar Aadrlja O«n«Xlč. Dn« 17.X.1313 J* bil nmmrmt vpis&n dolg "p*r eartaio uotariav acripta« ¦iau diaconl \n6rmm d« &an«saa aub 13«9 iad. VII di« 22. Januarli"* Apt. t/ft (47). 92/ HMargar»tu» da Pof« p«r ••ntaatla« deslal conltln... d«dlt •ptajr da staarlcordia »upra Vrsaclo Pvvdaal d« Badaea 4m fpm 96. tvrmlnu« VIII itiartun« 6t hoc pmr (pi^rT) scrlptttrajn quat«mi comunlt fncta« dia XXVI aprlll« pjt. pt. N« Apt. I/S5 (39) -29.VI*1313« Wa fol 29* (prv* paglnaclja) a«a aaaal t© sadol-Snieo vplaane. 93/ pat«r M«n€«ti^ j« pr»dl«! 11 kfi«su MadelSnlco* kmr jo naaarava poalatl Isvan Dubrovnika v tarjatav "•% quia slbl pla«tiarit facara ipaaa r«gi«trari ln quat«m« co«nonl« ut po««lt raffl« ciN* ZadolKnico, ki J* J« v »vojo notaratco knjlgo vplaal moiar S»ffrado 1.111.1394» J« «ad*j panovno ragiatriral v Dle. eanc. katiealar Prnnei.cu«. Dlv. ca&c. VVIIl/22' • 1.VII.1394. Zadol- 7 4 li*ico pa »•« fttiil vpiaano v I>ab« not. II^MS. $4/ Is t#k«t* llstino lavano, da J« tticcard* notarif «t eaneall«« rt* conrnuni« ttagualnl vplaal *li* qtiat«nt* *«aaiml« Raguainl quoddaai laatruaantuM aclavonleuai"* Lr«soinlk# ^«va latoriaka Sradnja 1« Dubrovnlka« N©vitata« nu««i Sarajftvoeanl«« No«lo9 atr. !•• ttt. 7# SaraJ*vo 19131 listiii« •• hranl v arfclvu ••-m««tana D»«lnikane«v v D«Yrov»iku« 55/ fubrov. arhiv« »tr. 324; Jlr*L«ka Di* •itt«l. Kaaslal« •tr. 1«9. JlraC^k aavaja« d* j« p# l«tu 134*. to Je po •artt JTabaanaaa d« Ftnlaa« pr*Taal notarlat Soffradus* 4 O 63/ J*t)q Tadi<5, f>l«wa 1 uputstva dubrovačke rapubllk«, atr. XVII, B«ograd 1935. Forati<5. Dubrov. arhlr. atr. 323 64/ Rafor«ati«n«a XlV/43 • 3o.II.134i. 69/ Tadi«'. Pi»»i» i uputatva. «tr. XVIII, 66/ !*• 27.II.14ol 1« objavljena tran«f«rna listlna v kat«ri da-j« brat pokojnaga dolSnlka Mpott«sta«** aad "quon4aJQ publlciMi i.n«tu*«ntun »cruptu« oianu Sof f r«d#« • • tunc iurati n«t. cooi« antnia Haguall in millaal^o treeent«aimo quinquag«ai«o. lndleti on« III. dl« 12* m«na. oetubri«". 0*b. not. Kll/19. 67/ Tadi^, Pla«a i uput«tva# «tr. XVIII; For«tl^, Hubrov« arhlv. •tr. 325. Dn« 3*. avgust« 1365 J« Valiki avat edobril Soffra-d« 3 »e««?ni dopuat «• potovanj« v ^lvtojo. 04 t«ga {§•¦ a« v Dubrovniku n« oivanja v«C. R#f« XXI lA^« 66/ To j« agotovil !• M. TUnič v d«lu 0 kruniaanju kralja Tvrtka l sa kralja. Glaa SAN knj. 147, mtr. 133» B^grad 1^32. 69/ Jo.ip GalCi^ IHabrovafki arhir, C2M XXII. »tr. 536. Sarajftv* 191o» 7«/ F»r«ti<5, nubrov. arhiv. »tr. 325/6. 71/ Cr«aioSnlkv Dubr. kanc. atr. 239« 72/ JlraSak. Dl« nittal. Ka^.lal. atr. 511. Arehlv faPh. XXV; r&r«ti<5. Dubr. arhlv. «tr. 326« 73/ I>«b. not. XlV/3o7-3o«. 74/ D#b. ttot. IW/lt*4»V 75/ TTačin, kako sem prišel do teh podatkov, bom skušal ilustrl-rati n.a priineru notarja Theodora Scolmafogia de Brunduisio. On je pisec sledečih zadolžnic: . , . Die 14.1.1368. Grube de Ivlence accessit coram domino rectori... publico instrumento scripto inanu Theodori Scolinarogia de Brunduissio nunc iurati not. et canc. coinmunis Ragusii in 1366 indict.V. die 28 octubris - sledi prepis zadolžnlce in izrek sodbe na podlagi katere mora dolžnik izplačoti preosta- 4 U li 4«X doXg«. Div. aot. VII1/225. D±« 3.XX.X36*# Paacha Ma. » 4« **•»«• oataadlt uatH carta* aotarlav acriptaai miu Tha©- dori Scol«*foglo d« Br« luratl aet. «t» caac. c«a. Rag. la ftaae 1367 lad. V. dl« 25.VII. - aladl prapia aadoliaic* ia iajava. da v»# pravic« do tarjatv« dolga pr^hajajo na Mari- na hati la Bara D«b* not. VI1/162. On« 2C.V.136e j« bila v rasaodbo ka«ao |>r*dlo2«na a*doliai- ca. ki Jo Ja i»pia«l Taodor X6.VXI1.X36?« Div not. VIH/234. Ott« 24.11.136$ j« bila objarljana tranafaraa llatina (oataif dit uauai pub. iastr.) sa "aoclataa" s da« 3.XII.1367, D*b* aot. Vll/132. Dnm 23.XX.X3tO j« bila »bjavl/ana tranaf«ma li«tiaa aa raa- aodbo (aaatentla) v okviru kat«ra mm o««aja T«odor«va aa- dallalca m 4n* 14.XII.1367. D«b. aot. 1X/Z*. Dn« 13.V.136S, J« blla r^giatriraaa "aoclataa«. k«r jo aa- atma po»Xatl upaik v tarjatav («xtra vlagio) ; Haoci«taaH Ja naplaal Taodor Xft.XV.X36i • (naScl aan Jo vpiaano v Dmh* aot. VXX/X37#). %v. caac XXl/X93*. Da« 29.XX.X36S j# bila v raaaodbo ka«au pr«dloSana aadolini* ca« kl jo j* napiaaX Taodor l.V.1368 • (a«J«X a*oi jo vpia«- no v D«b. aot. VIl/X41*). Div. aot. VXIl/240*. 0a« I3.I.14C1 j» bil« objavljana traaaferna liatlaa sa »a- dollaico » dn« 13.IV.1371. D*b. aot. XIl/l2*. Da« 2§.XX.X3ftO je bAla objavljaaa traasfarna llatlaa aa it* d*lXalco m da« 26.XI.1376. D«b. not. IX/4#. t>ii« 7.XI.1401 j« bila objavljana tran«f«raa liatiaa aa »a- dolinlco s dn« 11.V.1377. D#b. not. Xll/4 5. Daa 14«IX.14G1 j« bil objavljaa »por v •ˇ••! m tranaforn^ liatiao sa sadollaic* s da« 29.VI.X377. Dtv. eaac. XXXIV/l4'#l1 Dne 31.V.l3ao j« bila objevljana prianantca o iapla^ilu (fi- ala) aadolfiaic« m dn« 10.IM.1378. D»b. not. lX/li; Oa« 19.11*1429 j# bila raglntriraaa aadolXalca# k«r jo aa- «#rava poalatl upalk v t«rjat«v; aadolSalco j« napiaal Taodor 5.IX.1379. "iv. canc. XXV/XS2-163. Dna 26.X.X360 Ja blla objavljtaa prlanaalca o laplafllu »a* doliaic« m daa 2S.VI.1379. D«b. aot. XX/37*. r> 7? čaprav ao podatkl a*pop*lal. k«r •#» Mjtl 1« K«kat«ra l«ta. lahko kljub tmm aa podlagi njih ugotovimo. ˇ kataraat raa» dobju ao poaanaaol notarjl piaali aadelžnica« Oli t*J prillki bi oposoril. d« •• n« om«nja vedao v podobnih prla«rlh kot t|oraj« kd« J« pla«c madolinic«« 2«prav t« »adolftnle« naj-fiaik. Dubr. kanc- atr. 249* •3/ 8ab. uot. Il/4\ 2S. 172* itd. §4/ Ibid. Il/9* (to pignor« domia ligBa*ini») ¦ 46 (do»ua la- pidaua). 4$. 59. 65*. 76, 76'. 174 itd. •f/ Ibid. II/107*. •4/ Ibid, II/4. 141*. 143 itd. •7/ Ibld. 11/13« 14. 29. 52 (baatiaa paacaoduai). 75*. 59*. 69*# 6«#. 69. 73. •i/ llild. 11/17$ n Q I O •9/ ifcUU 11/19* . 27*. 90/ Ibid. 11/6* (a*»ttaar* vinaa) ¦ 8* (paatiaara vla*a •* Urn), 11. 47*. $2. 72 ltd. 91/ Abid. Il/ll. 12* 13. 16* 22. 32*« 33. 36. 47» 90. 51. 51*. 92. 92*. 59. 71, 73. 242*. 92/ Ibld. 96. 101*. 93/ Prvoto« j# bila knjiga aaMaJaaa 4r*gi vacbiai« kar aajd«« *• aa fol. 1 slcd«? Aaslov- MLib«r ln»trua*ntoru» »¦aiiwi •crlpturaru« facto trapor* «gr*gll «t potonii« virl do«lal P«tri Juatiaianl hon. comltla Racuail acriptua par a« canca-l»ria Haguaia^ anao 1349 dlabun, maaala vacaat n«t« eoavunii Kafuaii*** Oo fol * ao vpiaaaa imbr*viatura raali^a« vaabiaa« •4 fol 9* pa saSa« aotar vpiaovati sadol^alc« od l«ta 13 57 dalja* 94/ Soffr«do j« vpiaal v Div. not. kaj. VII al•«!•?• Itevilo ko-l«4aacijj 13 52-7. 13 53-9. 13 54-3. 1355-6. 1357-S. 135S-4. 99/ Dablta ootaria pro cotnual sv#l« i«a 199 folljtv. ? to kaji-g* •© vpiaovali pogodb« od 6.VI»1449 do 6.V.1522. Vpiaana •o peaojila« ki Jib ja dajala dubrovnllka ob^lna poa*oi«salko« (apr, fol, 3 - 21.V1.1449)i vpltani «o dolgovi obLin«. kl Jih j« raktor najal prt poaa«#»alkih (apr. fal. 23»24«X.1455. 61-8«V1.1469). Y to kajlgo ao aab«l«&«ol tudi val dopoalti, ki Jlh j« dubr. obCina pr«v»««ala (apr. fol* 39* - 1.V.149S. 96-20.X»1462). Dotlua aotaria« kajiga 1 vaabuj« pogodb« o dotah od 134$ d« 1349* To k^figo pii« a«tar Johanaaa da P«rgaaw>. C«1C14. Dubr, arhiv. atr. 969« 96/ V#for«tič. Dtibr« arhlv. od »tr. 322 dalj«. 97/ V knjlgah a«rij« Dlv. aot« •• vplaujajo pradvaaai poaejila aa aaatavo aepraai^alat hl3a» vlaograd, a#aaji3?a# ataaovaaj«. To bi oaaačili daa«« kot alpot«karaa poaoJilA* V pogodbah •# oaenja vaota. ki jo j« d#liaik pr«Jel f«r rok vra^anja po-aojlla. initrija pla^ati upalku Franciacu 14 p«rp«rjav all rob« v odgovarja-joči vradnoati) - 1335; XV1XX/1O, - 1354; LXVlIl/l39 (odlok aodnika civllnih sad«v# da sadol^nic« ia oatall notarakl in-•trumanti« ki jih poa«duj« Frano Raatič, ne a»«jo biti pr«-ttosljivl) - 1459; LXXIV/l36-136* - 147€; LXXXI/106* - 1481. 10$/ xbld. XI1/146* • 1335; XIIl/55 • 1341; XVIIl/31 (sa dolg •• saplvai »uiaja) • 1354; XXVIi/53 (P«t«r 4« S«s«a J« bil dolgo v Novom brdu t«r Ja padal v dolgova« Zaplenl a« vk«, kar J» iaročil i» poalal tr«tjla> oaobaai v kakrialkoli oblikl) • 1387; XXX/l65* - 1392; XXXIl/l43' (••kra.triran j« konj. ki J« bll pripeljan ia ^oao«) - 1398; XXXIIl/l2$ - (dva dubrovaiSka plaMlfa daata aaplanlti 778 ovčjlh in kosjlh kož. 4 volovaka koža* 200 lib«r vo«ka Xn •n mrmbmt paa v brama dvah avojib daltnikov) - 1398; LXXX/48 - 1480, 109/ ^bid* IIl/l* (objavl ae draiba paau i* parl aa 20 p«rparjav). 32 (oatroga vradna 54 parparjev, Ja prodana na dralbl aa 37 parparjav) - 131$; 188 (arabrni precim«ti) - 1319; IX/49 (k#r doltalk nl poravnal upalku tarjatva* •• proda na dralbi to« kar ja dal upniku v s.atavo) - 1329; XIX/2. 3 - 1362; XX/76# (»aatavljan« tkaniua in oblaka vredne 24 porp«rjav# «o bil« prodan« na drafbi sa 15 parparjav) - 1365; XX2Xl/89*. 144# - 1372; XXlX/233 - 1391; XXX/4 - 1393; XXXI1/240 - 1399; 110/ Objavljaa j« posaban aodai postopak. Vikar isroča upniku po-aaat doižnika. Ibid. 11/53* (Vikar l*ro?l upnik« l«atja doli-ttika v dvojnl vradnoati kot saaša tarjatav. I>olSalk »• ai. v pradpiaana« roku javil na raspravi) - 1285; VIll/1^2 • 1326; 11/101 - 1329; KIll/7* - 1341; "iv. not. Vl/53* (vikar iarožfa upniku vio«grad). 64* 6S# 76 - 1339; LXX1V/122* - 123* - 1470. Ci lll/ Naatni kllcar j« pr«d dražbo objavil poaiv doliniko*. da «0* r«Jo v 8 dn«h odkupltl avoj« »aatavljana pr«dm«t*. Dlv. etac* IV/8. 21 • 1305; fKv. not. IIl/ 15. 15' 21* 25. 25*. 32. 61« 62. 63. 64*. 68*. 69. 77*. 78, 82. 86. 88*. 89*. 91*. 92*. -13185 99. 101*. 104. 110*. 112* 121*. 122. 148*. 149*. 1S4*. 1$?*. 161. 161*. 170, 172*. 174. 174*. 182. 184*. 186*. 192. 192* • 200*. 212, 112/ Ka«s lahko ukal«. 4« »ora iti dolžnik v »«p»r (in ea«t«lo) ia t«a oatati tollko fa»a, dokl«r •• o« oporasuaa s upniko«; ka*a lahko dolSaika pogojno iapusti Is sapora ali pa dovoll. da •• ta odkupi« Pagoato •• tudi objavl. dt Ji delžnlk ls aapora pobagall. Dlv. €•»€. V/8S - llllj VII1/13T* - 1326; IX/l?2 • 1328; Xll/2*. • 1334; XIIl/88* - 13«?; 3OCI/46*. 109* - 1347; 3fXIl/89# - 1369; 3UCV11/116*, 146*• 183* - 1388; XXIx/ai9 - 1391; XXXII/T6* • 1392. 214 - 1399. DellBlk j# lahko sapuatil m*por9 ?• je dobll porek«# ki •« javčlll. da bo v delo5an*» roku poravnal »irojo kraditn« ob« v«sao*ti* V aasprotuciB priiearu •• porokl obv«»uj«Jo, 4« ga bodo ponovno dali saprati, ča bi pa n«dt*Bi dol^nik pobagnll* bodo oni krlli njagova kreditna obv«*a»atl. Ibid. KIl/206*. 210. 234* - 1336; XXI/144 - 1367; XX21l/23. 122, 1S7* - 1372; XXIV/1O1 - 1376; XXlX/4*. »1. 10T. 1*0. 139*. 167 - 1390; XXXl/48* . 1393; XXXll/l61 * 1397; 122 - 1396; XLV/l58. 269 -265* • 1429; LlV/139*- 1440; LXll/7? - 14S0; LXVIll/82*. 11S -14S9; LXXXl/26* * 1481* 113/ !*a podlagl L 26 (knjift« III) dubrovalškaga etatuta mora upnlk sahtavati od uttirajočaga doliolka isjavo gl^d« dolgov. Lm mm pripalj« aodlS^a. aiaa pravice Istirjati po »arti upnika t« dolgove, Zmto najd««o r kaacalaraki knjigi 5t«vila» i»jav« bolaoih all u»irajo?ih dol^&lkov gl«d« dolgov« kl »o jib da-Jali tta »aht«vo upoikov. Ibid. V/lOS * 1314; XIIl/l7 • 1341; Ul/126 - 1367; XXX/lll - 1392; XXV/l55 - 1382. 114/ ^odiSČ« obaodi doll»ika. k«r nl ispolnil evajih kraditnih obvaanoati. Upnlk dobl vi« pooblaatila s* sankcljai lahko ga da »aprati. sadrlatl prl aabi. saplaoltl aw va« ••praatl«- 88 ala« 1» jth prodati. pokloniti »11 ob Irlatl aa »«b*. l^id* XIl/$ - 1334* XX5/ mt*vlla« "littara ci» tacioaia" ao vpia«n« v poaabna poglavja v knjigah aarij« Raforaiatloaaa* 117/ Ibid. 111/79 - 1296; XXVI/94 - 1386. 116/ V objavah «eratorlja aa poaaaeane dellalka upaikl navadaja pogoj«v ki jih aiora dolSalk lspolniti, da lahko moratorlj u2iva (»la?ati doloSaa dal vsei«, vroiti dolg «a««u isai«d opalkav)• aporo^ljo rok. kollke ?aaa lahko dolSnlk oataa« v Dubrovalku« Dollalk lahko prlde lm esebao la nu ai dovo* ljano trgovati, v?aaih pa j« aavadaao« d» lahko prlpalj« a ••boj tudl tr«ovako blago* RkoraJ v«dao j« pripiaana določba, da bo prllal delSaik v Dubrovaik mato. dt it b« aporaxua«l • »veJiBi upalki gl«d« vrnltva dolga* Ilild. V/4 • 1312j XX/47* • 1330; KIl/lS . 1334. *** - 133S. 264 - 1336; XXVl/69*. •!*. 93. XOS*. 115. 137* - 1366; X6X. X77. XtO. It7- - 13i7j X3CXX/37. 54. 5«. lOf.^1389. 165 - 1390; XI1/213. 221, 224* - 225. 233 - X4XS| XL*/l*§#« ^63* - 1429; XL1X/15. 16*. 19. 190 - 1450; LXXX/l95* - 1481. 1X9/ L• J« hot#l upaik poalatl s&d*llalee iavca DubrovaJlka v tar-jatav Jo Ja n«ral ponovno r«giatrlrati pr«d kaaaon* kaanaj« prmd »odalko« vllrilaib aadav. Poaovaa raglatracija Ja na-pravljaaa lt priaar. L• bl •• sadolSalca lsgubila« ^bid. X1I/ 25. 32. 33. 1X9. X27* 132. 145 - 1335. 204*. 219» 225. 235. 235*. 247*. 251. 265. 267. 269'. 280» 282 - 1336; XXl/ 157*. 164. 174. 181 - 1368; XLV/l65*. X77# - 178. 182*183. 227*, 276 - 1429; LXVIIl/ 90. 108*. 109*« 139« 144* • 1459. 120/ Dlv. canc. rill/36 (baaalfaaaka) * 1329; XVXXl/67* (b«n«?an-aka) 77* (kotor.ka). 1C1* • 102 (kotoraka) - 1355. XXl/ll9* (akl«aj*aa ia Para v Carigradu) • 1392« 8 4 '2 121/ G1«J opo»bo 100. 122/ R«f. XXVII1/1C9* (aprajat j* bil odlok. da lahko ka«s »odi •*» v »porih* ki bl aaatall v svesl m dolgovi. do vaot« 100 parparjav) - 1391; Raf. XXXl/l55 (mprmjmt j« bil sakea o a-rataciji dolinlkov 1« drugih »ločiacav) • 1397; Con«. Miut IX/ 222 (ordo pro cartis notarl« da qulaqu« ia ••m) • 1451; X/l$4* (ordo# quod ordo d« praaanti vlaglo »it cistut/ - 14§$• 123/ Mo». rag« 1/218 (prapovadano J» dsjatl na krodlt aa aaatava ali brmm a«k«au »#a«ncu) • 1347; 1X1/3? (kova?u) • 1340« R«f* V/9* (prepovadam Ja lsatl kradltn« tvtst Earaal) • 1312; VIl/73* (Fitm tlmi pokojneta Vida Cučatiča) • 1323; 1X/SS (Andrljl Patra ^urgoriču) - 1330; K/llO (Kon»tatinu d« Go»ti-oa) • 1332; XIl/103 (BoSku »111» BualaJ«) - 1347; XXIY/13 (pr#-povadaao J» ia«ti kradltn« ivtit ¦ ^aaao) - 1381. 124/ Moag* rag. Il/l45 (daja •• aploiaa aoratorig Mtlaia la pri* vataia dollalko« od 27.VI. do 29.IX/ - 1352; Hmf. XIV/2 (»a-radi uvadba aov«ga praaaika •pr«oo« roka •ˇ• vlaha v i%brov alk - •• objavl moratorij sa rmm tmr traja trl doi prm& praa-alkra ia tri dal po praaalku) • 1347; 38* (aaradi kuga traja •oratorij ctlo l»to) - 1348; XVlii/8C# (valja »a podlolalk« carja SrbiJ«) - 1361; XXIV/l20# (valja sa 40 trgovcav, ki trguj*jo v Drijavi) - 1300; XXXl/l7«' (valja sa hmmtm tarra nova); M.Olalč. Odluk« va4a Dubrovačka rapublik«. kajiga I, B«*grad 1991* atr. 61. «9. (1380) 153. 143 (1381). 125/ ft«f» XXll/62* • 1344 («• dolžnik uvcai lita« ga upaik ne ¦ort saplaaiti)• 126/ IUf« mi/4» - 1326; 13C/54 • 1330# Vl/31 - 1310; VIl/40* • 1323; Moa.rag. ll/ Iff4 - 1356. Č« Ja I«aa vsala kradlt ia ja prl t«B olillglrala doto. Ja v aadollalcl oaanjano« da laa dovoljanj« v«lik«ga ali »alaga «v«ta. 127/ K*t. XXZl/3t* - 136S. 120/ R«f. XVI1/66 - 1358 (Pal« d« Caulaf« •• Ja lahko obllgiral 1« do vaot« §00 parparjav. da bi lahko trgoval ia vadrJaval avojo druSiao.) 129/ R*f. XVXIl/33* - 1360# o 130/ Raf. XXIl/42 . 1360. . 131/ *•». rag. 11/29. 32« 125. 141» 2C7. 271; IV/8# 109; %ai< ^dluke v*ča. atr. 55 - Di# XXV »aaai« Jttlii (13*®)• In C»a~ »ilio Hiaarl ball. Y11. Ia dicto Miaori conaillo captuai fult p«r OMitt do d^odo licancia« *t auetorltata« tutoribu« dicti ^ath«i d« B«ntt«s« 4m obllf«odo «t pot«ndo obllgar« ipsiai Hath*«UR it«qii« ad »uauuMi yp. tr«c«nien»i» Str. 151 - 1361* V sadolLnicah« kj«r •• ©••njajo tutorjl kot dolKniki *li up-oikl j« os«oj«no« da l«*Jo doveljenj« K*l%« »v«ta* 132/ R«f. XIX/l4t - 1363; XX/l, 2*. 4. S - 136*; H«». r«f« Hl/60 1361. 133/ R«f. XVI1I/2S# (V«llki »v*t |>o«bl««ti M«li sv«t 4« ukr.p« gl«4« ia«tja Lovra ia Hartola "orgovlČa* ki ata bankrotl* rala) • 1360; XX/i (bankrot n«k»ga «»vljarja) • 1349; XXIV/ $4* (bankrot P«rvi»« V^odijura) - 13#4; Hoag. rag. 111/23. 13*/ T**t. i»ot. Vl/139 - 1379 {T«stft*«nt Bogoja Kv»linoviča) ; mi/34* - 34 - 1392 (Hartola dm C«t«na) ; XI11/63 - 6S* - 1440 (Ivana Hart. Guč.ti^a); XIV/l65 - 166 - 1450 (Mareja Ptičida) . 135/ lbid- 111/40*40* - 1329 (T«»t«««at Th»«a filil q. Pauli d« lho»«)i VI/5C - 1369 (Franca iodafiča); XIIl/l01* - 103* - 1441 (>ora Pal«otlča). 136/ Ibid. n/119* - 120* - 1374 (Jarija Jakoba ?urgovK?a); 132 -1374 (Ruaina d« Glavato); 9 - 9* - 1365 (Lovra Sorkoffaviča); XI11/101* - 163* - 1441 (Žora Pal»otl<5a) . 137/ Ibld. 111/39* - 1329 (*un Mattja Haafatida) • 13*/ Prim«rjaj: !ˇ• Puhant HAptagl" dubrovačkog prava* latorlaka pravni sborolk, av. 3-4. atr. 200*213» Sarajavo 1950. 139/ Div. not. V/172* - 12.XX.1327 (aa kredit dobi 700 p«rp«rj»v); 174* • 2O.X11.1327 (aa kr.dit dobl 500 p«rp«rj*v)f 183* * 1. V.1328 (aa kradit dobi $10 p«rp«rj»v). 140/ Ego Luchaui Zuachovlch olaariua coafltao quod «up«r mm at aamla saa boaa obllgo ¦• •••• d«bitor««i Stapchi Ragunovich •t dara at solv«r« ipao Stepcho lllaa o«n*a quaatitat*« L•• aarloruM «t rtrua qua ^uantltatio appar«bat script^ waa aaau 86 la libro dieti Stapchi ab hoc dia la aataa... 0«b. not. XXXIX/ 19 - 28.VI.1470« 141/ &l«j opoabo lftft. 142/ *>!*. aet. Vll/32* • 24.K.13S2; 79* - 22.ltX.1394; 102 - 24. 1&.13S9; 110 - 23,1.1356; 150* • 29.VI.Uf7. 143/ Lgo ^ribaf Marotich coofltaor... dara «t »olvara Radoalavo Ratchovich sentulino bacharie yp. 1$ gr. da Rag. utqut «4 aanctua Mlcha«!«« d« »•&•• »»ptaMbri« proxi»« futuro« pro quibu« 4««lgBO pro pigaor« «t sigao «od«Bi Radoalavo aaaai po» IovIcm »•• vla«« qua# hab«« in M«lita ia Babiaopogla pod-nodir« prop« donun magietri Aatonli palllparii qua» hab«© cua ipao «oda« Radoalavo«.* Dlv. not. XIl/211* - 1.11.141». 144/ lbid. XVl/36 - 29.1.1429» 14S/ Ibid. XVl/67* - 4.V. 1429. 146/ Ego Theodoru« d« Prodao«llo confltaor... aelver« Radoaaavo Vtiaaanovich yp. 100 uaqu* ad duoa anaoa prox. fut. «t alioa 7P« 30 uaqu« ad uaua allu« aama« «m tuac vidalicet poat dlciua prlaua aaami prox. fut. Et »it d« pr««antl viagle. ^•auaciaataa *tc. Jiidas a«r Aadraaa d« '*«ac«» Ruachua «a-glatar Chrietophoru« tastla. (marg. balaikas Extra«ta at da* ta. aadoltnlca j# pračrtaaa). Ibid. XVl/l65 - 1C.XII.1429. 147/ Ibid. LVI/102 • 102# - 16.IV.14«!. 14$/ Upalk Jahaaaas coati Catallanus objavlja praaoa avojlb tar-Jatav aa aako oaabo« pri t«« aavaja elada^a: Haaaar*aa aa habara pliiraa debitora« la aotarla et amtra qui qua«via aint obligati ad «lu» B»itnn. Dab. not. XXXIIl/l96.196' - 1499. 149/ <*• luaaatto. ^t#rla •eono-ica d'Italia. atr. 293« 2 150/ Div. caac. 111/84* - 6.XIX.1^96. 151/ H. Dini<5. Is Dubrova^kov arhiva. kajiga I.. Baograd 1957. 152/ ft«»aaka Karaiavi^. Tr«ova?ka knjiga Nikel« i Luk« Kabuii<5a. latorlakl pr*flad# broj 1« atr. 46. B*ogra4 1954. 153/ Do«*aja H«nLatlč iajavlja v svoj«« t««ta«aatut Mo«ala dablta qut habmm la Sclavoaia aunt acripta ia quatamo «#«**• ^ai- 8 7 (lklas. Cod«x dipl©BOiicu» knj. XXI« atr. 695. It. 495* M. Dinl*. Z* iatoriju rudaratva u aradnjavakovnoj Srbijl 1 B#«*i# IX 4*o» «tr. 91. 92« B.ograd 1962. I. a»Llč, Dubravaik 1 Tur-aka« »tr. 305 (owanja »• trgovska knjlga žlvaoa iTlpčlnovlča). 154/ V t»ata»«atu Vita ftastiča a« omanja v avcal a dol&ovi. **q$uf tarnico picoloH la Hquad«rno graAde**« T«at» aot« V/16 -2B« 1X1.1363; v t««taH«otu Patragna liundlča • quat«raus 4«* bltoru« Morun. ibld. Vl/49* - 50 - 13.VI11.1369; v t««ta-aiaotu Paulucla spcciaria - hab«o pluraa cartaa notariaa d« qulk»u» «1111% acrlpta nill«aimo •% di«a ia uno mmo quat«rno cmm coparta vmilta. Ibid. VI/24 - 2d.IV.1371; v t«eta««ntu Juri-Ja Jakoba Žurgovlda - It«* volo •% ordlao quod naua quat«rnus cim pilia nlgrla cr» aia »critto aule uno quadarao 4« aaa ¦!•**» Taat« o«t* VII1/34-34* - 2S«XXX« 1392. 156/ Div. oot. VIll/103* - 4.XI.1364, 157/ Delšalk isjavljat **daro •% aolv«r« oomaa quaotitat«a daaariorun •t raruM qu« quaatltatlo apparobat seripto maa nanu io libro dictl $t*f>chi ab hanc 41« tn aat*a»# Dab* n«t. XXXIX/l9 - 2». VI.1470. 88 ISi/ Frag.tntl Div. caac, sblrka XIV. «tel«tj* - 7.XI.1374 (gUj p«t«rkovlč» Kr«difcl - laplakl ia Dubrovalftkaga arhlva)« 159/ ftastal }m apor mmd Marlae« MaaSatle1« m la BožlSkea Crijaviča«. Spar rafitija dubrov&l$kl knaa« Božičko Ja aaatreS lattrjal doli-aik« m*11k aociatatia.•• ••cuaduB quod do ipaa aoclatat« «t dtbito *t «111» dabltla dlxit eontiaarJL la quo«baio quat«rn«ft b««bicino qui fuit atseionis «orun.«.M Boilčko pria«i«« da J« latarjal "dablto pro auo proprio «t aoa pro d«bito aociatatla*** Div, canc, VIIl/117-117* - 5.XX.1324; v t«ata«i«ntu Stip« So-koL«vila plša: **•!« acrlto tucto pmr ordea« la »tacon la vn quaderao". Taat« aot. V/113-113* - 26.XI.1344; V t«sta««ntu Lovra SorkoČevlča piL©: **<»«a«s 1111 qui d«b«at nobl« ^ar« aimt #cripti la aoatrla quat«mia •tatlool«'*, Ibld. Vl/9-9* -27.V.134#; Dlv. not. L11/217* • 1415. 140/ Žttn Lu. &unll j# dapoalral v kancalarlji 18,X.14S1 "uttB cartaai libr«tun alv« quatani«tuai »crlptua d« »aau aua propria «t lnclplt d« 1474 «• di« 10 a«pt, llbro d« graal «t debitorl «tc"# Dlv. can«. LXXX/194. 141/ Blv. a#t. 3tll/2l7# - 24.IX.14U. 142/ V a*k*» t«sta««atu Ja sa prlvatna poalovna knjlga r«€*oo Hcrada-tur la toty» nicut earia notarla". Taat. aot. Vl/ll9*-120 -11.I11.1J74; v knjigo dollnika vplauja upalk« vs« kar bo vpl-•al **cr*datur «t ad fld«a planarla adhlbaatur al «aa«t cart« notaria" Dab. not. XIV/36O# - 29.XX.1429, 375# - 27.1.1430. XX/4* - 21.V.1440; T«at. n«t. XlV/l90-190# - 1O.XII.14S1; v privatno knjigo upnika bo vpiaoval dolžaik va« kar bo v»al na kradlt - sa to knjlgo J« r«Looo: "cui llbro fldaa adhlb«rl dabaat auat libro at eartia notarlla RaguallM# Dab. aot. XXXIX/19 - 2ft.V.147O. Takan« iajav« ao t>ll* potrabne tudl prl trgovakib knjigah. kl ao Jlh uiorabljali v drug« aaiiaa«« »• aano sa vplaovanja dolLalkov «11 prl trgovanju. itlrj* Pubrav« Canl ao aklanlll* da bodo S l«t lakoriaifali aollna v Stoatt. Trija bodo vlošlll d«uar« ad«n pa bo priapaval a svojis dalon* DoloLlll ao enaga, kl bo vodll Hqi»at«raow la pri t«» lajav-IJaJo wla U>tua fld#a *4hlb«atur «% cra4atur alcut »1 ••••% 89 earta netart*«, Dlv. e«nc Xxx/l§ - 13.1II.1J9J; iat* valja tudi xa knjig«, kl a» Jlh vodili v avaai s iakorlačanj«« rudalka (nojdaaa) v Pojnici. Div. canc. XX/l* - 20.1X1.1369. 163/ Traktator ba trgoval v Apuliji la kar bo prajal od aocluaa ataaaa bo aociua atane vpieoval v evojo kajlgo • "afcdatur •% d«rp«rj«v "prt^itt apparat ad quat«rnua ipaiua aoelatatia*', ibid. XXV/410*-411 - 6.VII.1430; XX/10*-12* - 1.IV.1440; aociji vlagajo v trgovako druš^o wint«r coa-tatoa. n#rcaatlaa *t dabitor«a pro^ut apparat p«r libruv ao-ciatatla9*« JCXXIX/16# - 20.VI.1470; XLVlll/8$ - 16«XI.1481« i7* * 2d. 11.1461; Meaald« Vlgantl la Faaara aprajaio od apotakarja Pavla d« CaaBttrlno "ln aociatat«« d« praprlla deaarlia lpalua Fauli duc. 2464 «t groaao« XXIX qui auat ia viaglia* asorcaniila •t dabitorlbua pro ut apparat p#r llbrun lpaiua Noaaldi#M Div. nov. XXXV/ 37* • 27.1.14S0; v taata»«ntu Lovra Sorkočevi<5a T«at. aot. Vl/9«9* - 27.V.1343; v tastam«atu Nikola Jo.Gabro • "ancora uiio llbro dala eo»l« bo»ta vpisovala lastnoročno« Ibid. 206« Krodit*. ki *o Jih dajali v okviru trgovsklh družb ao tor«J vplaovall v urada« notar«ka knjlg«. Upniki.* pri ka-terih nAjd*«o o«aaLbo socll« se btli jo vnej verj«taoBtl fla-al ndke trj;ovtk« drušba* L»tn 1405 bo kot upnjlk «in«nja tudl f?u«eo de Cotruglo at aocilfi. Ibld, npr. 233* 16.III. daja kra* 411 v vifilni 100 dukatov; 255 - 22.VI daj« oa krm tt prmr tako 100 dukatov. Skupaa vaota. ki Jo da na kradit v letu 1405, anaSa 2361 pcrpt&rjov ia VIII groSav tsr 2317 dukatov. Husca do Cotrufclo »KJLoJae 5* XV* 1402 » Ž4vk«» Augld«« pogadbo • ustaaovitvl trgovsk« druib«, ki naj bl poalovala S lat. Ruac« vloži 2600 dukatov^ Živko pa 200 dukatov. ^ t«s kapltalos boata trgovala v Dubrovalku ia lav*n ajaga. Ibld* 74*• Upnlka Zuan Patra Zupanua in Vlatko Bogdanovid aocia daata oa kra^lt a»* goju Juriči 1k Bara 74 dukatov m KX1X groS*y. Ibid. X1V/ 394* * 2».III.1410; 41* - 10.VIII. 195 p«rp«rj«v. Oba a#cija ata u*ta»ovila trgovnk« družbo 20.VII.1429. Voak od njiju jm vlolll pm 2200 dukatav. Trgavala pa boata v Dubrovalku ia v Bo»ni. Ibid. 314* - 315. 144/ Div. aot. XVl/^-41# - 4.IV.1429. V- 147/ Prl obračuau druSb« ao ugotovill. da •* Md«bita aoclata^ do 14.11.13S4 sMiala 9385 p«r^«rjev# S gro&#v ia 2S. folarj«v. Po 4a*va obračuaa (5.XI.1354) ao istlrjali §077 p«rp«rjcv. Dlv. n«t. VII/7«. 91 X*S/ teb* aot. XIl/244 - 11.V.1405; JK1V/433* - 25.1X.143O; XLVlll/ •5* - 17.IX.14S1 "daado aliquld la cr»d«ncla» •«* aatando m% vandetulo". 149/ l»ixtur; Piv. aot. LiV/154' - 155 - 23.Vlll.1470 (pommo v«nd«r • t dar in cr«donma cc«o a cotstntl). 170/ rruftabnikl mo pri oi>r*Čunu iig#Wvill« 4» »• d«li ua kr«dlt vaoto 9355 p«rparj«v, Vlll groftav ia K^VIII folarjav. Div. umt. VI1/7S - 5.XI.1354; druiabnika Kadoje Hadctl^ in Radoaav ttudlaalič ata objavila likvldacijo - fjjtl« - trgovak« druib« lo to »a lapla^an kapital in dot»i.L«k. PwX t«B obra^uau pa niao bill aajatl Ho»a«a •orun 4«bltore* «t debita aorus) qul %% qtti« fuit 1» Scl«vontaw, D«b« not. XIV/2S7* - 22*IV«142f; v aiargxnalai b«l«Ški ki ja pripi««ol n*ki pogodbi o ustanovitvl trgovak« družb« J« o»«aj«no« 4* »o aocljl pr#J«ll vaak avoj 4*1 doblčka (lucro) Mr«a«rvato ipao jure d« «o quod «xiget a debitoribua do Bo©naM# !>«b» nat. XXXIX1/77c • S.V2.14f9. 171/ ^utorji pokoja«ga drua«tbaxka# ki laiajo pravlco* da tarjajo dol^.nik« trgovak« družb* ua padlagi Ha«ot«atia mrbltratlj«*** pras&aaaj« to pravico na stj«pm»a Prlbllev.Ua« Ta ja dobil pooblaatllo. da lahko lsierja oci »vojega brata Nikfie 226 du-katev ia V groiev, kar j« oa •€ aa od. doliaikov oaanjea« drul* b«. D.b, not. XXV/2$2# - 12.IV.1429. Hcgiatriroaa J« "««at«n-tla arbitraria" o aporu, ki jt naatal pri pottl»vanju trgovaka druSb«. v katerl •• kot drušabulka ontttnjttta Stepko BjeloSa-vi4 iii Marla Dobrlavi^. H#d dmgla Ja o«iaaj«no tudx sl•L•«rp«rj«v. IX groža In XX parvulov* (Div. not. XUV/80-d3). Dne 22.XX.14fO j* pr«n«hala poalorati naka trgovaka drulba. Ob taj prlllkl •• napravill druiabal* ki poao4bo. v k*tarl določijo. kako bodo iat«rjall d*l*alk« druib«« Zaio ao pr«dloLlll v ragiatracljo "dabltoraa*•• ao-tatoa ia uno follo quoa dixerunt vnamnitar •% coacorditar •••• d«bltor«» Bocl«tatia qu« fuit int«r lpaoa". Objavljaa Ja bil c«lot«n »plsak dolžnikov. M#4 46 dolžnikl Jih j« pra-eaj po poraklit ia Trgovi«ta in Frijapolja. Tudl v ta« apiaku J« prl cmoglh i»«alh sabalaiaa«. da mm je dolinik obligiral M podlagi notar»k» llatiaa* prl a«kat«rlh pa j« oaoaLba **non obligato*1* Vaota. ki ao j« dail drušabniki a« kra^it. J« aaalala 5397 dukatov la VIII groftav* (Div. aot. LIV/l66-16i). 0«aaJ«aa trgov»ka družba jm blla ragiatrlrana 21.111*1470. V 4rušb» •© vloilli al«vlač« del.las Mlhael -orkot»vi<5 4657 dukatov in XXXVII groi«v« Andr«j Sorko^evi^ 2631 dukatov 1» XX grošav tir Ivan Sorko2«vič 51S5 dukatov la Xra »it «i«ntio". Vpiaanlh J« bilo 10 oa«b. «Na koncu spiak« j« bilo dodaao al«a«S« p#* jasnllo: **Et qu«sti debitl aono ncripti la ooat di Nixa ia caac*llarla at XI pag&l aoao ia mano di Mixa «t Glucho 11 p««ni toa« •ufficieati d«lll quali abiaato 11 pegni". (Dlv. a«t. XV1/6O-61# • 4.IV.1429). Raglatriraaa J« bila pogodba • d«a 15«XI«1459* Y k«t«ri ata aapravlla Fa«qual d« ^arota in HaroJ« Živatovi^ obračun poalovanja kolegancij«. Pri t«» ata ttgotaviia* da imata **ia dabltarl 2f ducat^4 2528 m% geo»»*A XVIII". la •p**ka Uolfcnlkov. kl aladi 4oHodbi. j« ra.vtdao. 4« j« vmik dolSnik avlgnll kr«dlt a* padlagl aotarak« ll«ti-n« all pa "p®r conto 41 »ua »aaN« Kot kradltor j« v laiaau druib« aaatopal Faaqual« V itiaaisi uajdecso »«4 drugl« tudl alada^ *auiffilv pr4»ar vknjllb« delzolka: wEadogaa Lu»«tich par carta la ooa« 41 Fa»qual naoUata ia br«br«nisa e raglatra* ta qulM. V marglaalnl b«l«žkl najd«»o opaako Mraglatrata dl« 9.V1.1453**, (Dlv. not» XLXIl/i7*-ii* )• 176/ 01«j poaamaaae primera v opo«bl 174« 95 177/ Od kapitala drulb« (15370 perp«rjov) aaaia d*l«* "in dcbiti dal t*wpo passato" 2230 parparjav. f>rlle$#tt j« apiaak dolžnl-kov (01v. not. EVI/60-61* - 4.XV.1429). Nikola Nalj«*k#vlL J« vložil v trgovako druibo 12*304 p«rparjav "delli quali d«nari • In d«blti • pagoi yp. 2900", Nikola In Jakov Radu-linovx«5 pa 3S00 dukatov Mli dicti ducati aneora ia d«bitoM. Oeb. not. XlV/217#-2ia - 2»VII1.1429. Ibl4# XIV/314*-31S -20.VIX.1429« Družabniki vložijo v družbo kaj ital v višini 4190 dukatov la to Mln raubls, »•rcaAtlln «t debltorlbua qui •a&t Vea«tila in Harchia «t Raguaio*** ^anltnlvo J«, 4« Je v aaasl pogodbl potadarj«ao» da drulabaiki prl poalovanju nm •»•• Jo dajati aa kradlt. Ibld. X\Vl/49# • 6.K2.14S0. I>ne 2.V11I. 1459 iaroSl Baaiba vdova pokojaefia Johannlaa dal Hieho i* ^lrance Min aocifttst«« «t coll«fiancla»" polog drugaga ttidl kapital v vifiinl 1327 parparjav, ki ga laa Min dabiiorlbua apotcche aaalgoatla per P«trym d« Charoao". Ibid. XXXIIl/llft#-119* Socija vlagata v trgovake drulbe aladsča: Minter danarloa« eoAtatoa «t d«bltoros qui »unt in Bosna.,, ia totu« d. au. 390* Xbld. XXXYIXI/193 • IS.V.1470. Ibld. XXX!X/l6* - 20.V2. 1470. gd*tt od aocljvv vložl aladač«: Min ducatls 141^ d«? qul-bus Vitchua de Primo «at dabltor etl flcolal^ yp«rp«r^a 300 quo» habar« dab«o a aar ^toffano Ni. da Crlava..«** lbld» XLVIll/98# • 29.IlI.14ai. 17«/ Traktatorja ata apr«J«la od soeiiiaa »tan»a $00 dukatov. Ob-v«X«ta »•, da bonta irgovala v Boanl in kapltal invastirala v srabro. S ar«bros a« bo«ta vruila v ^ubrovnik in ga tu rasprodala«, Gl«do prodaj* Ja določano al^deč«: Hita taaaa quod aihil ln cr«d*aclaai dar« posaimua a«c cr«d«acia« ullaat fac«r« n«c contrabaadiaai casittar«*. .• V oaaprotn«« pri««#o noaita vao Skodo. D«b. oot. XXV/391* * 17.111.1430. §00 vo-lovaklh koi v vradao»ti 383 dukatov ia XX groša« kl a© blla vlolan# kot kapital v trgovako druibo« norajo aocijl prodatl v Pubrovnlku *a gotovioo. Ibld. XIV/433# - 29.XX.1430. Hru-Sabnlkl bodo trgovall • k&| ltalo« 600 dukatov V 3oanl. Trgo-vali bodo a ar«brofs# aukooa, voskon la oatalo robo. Kupovall V U in prodajali bodo xa gotovino *at aoa ia cradaaciaa" Ibid* XIX/132 * 12.II.1440. Z vlosaaia kapitalo« 1200 parparjav bodo trgovali *a4 partaa 3oaaa »t Selaveala". X»44. XIX/l33* - 14«XX«1440« &a*r petovanja Bosaa in Srbija, invaaticija arabro. Ibid. XIX/li4 - 15.11.1440. Ibld. XXV/l65* - 17.V. 1450. $v«r potoranj« Mia partlbua Sclavonio". luv«nticlj« »r»bro. ibid# 199* - 4.VII.1450; ibid. 49* 6.XX.1490; div. not. XXXV/17O-17O* - XI.1450. Vlož«n kr«dit J« bll o»«nj*n ta orgaaialrmij« produkcij« »ukna • art«n laoi*. Dol*L«no #• bllo, da s« bocto xad«lki (paauo) prodajali isklju^no i« go-tovino «t nichll d« lpsia paonln darl poaslut In cr«a«aci«s •la« voluntat^. «t lic«atla dictl Dobra««inl (ad«n od •ocijav)" Pab. aot. XXX1I/187- - 9.11.1459. %m*r potovanja >r«br«olca# lavastlcija «rabro. ibid. XXX2Il/ll# • 7.111.1459; mmmr poto-vaaja %aita# Sclavoaia. Raaala* Sarvla Ho*aola at allbiHa Ibid, 19 * 17.111.1459; m**r potovanja Apulija« ibid. 12 - 10.IV. 1459; a»*r potovaaja Sclavonia. ibid. 70* - 20.V.1459; M«r potovanja Srabraaisa aut gclavonia, lnv«HtlciJa srabro« lbid* 111* - 25.V11.14S9; tmmr potavanja odavonia. lbld. 120* -6.VIII.1459; »ocijua bo i 1 • kapitalom v Bftoetk«, kjar bo ttt«aara apotachan apaeialla". ^olo^eno ja bllo« da aa an« alCaaar dati all kupltl aa kraoit walva plgaor«H# ibld. 135* * 25.VIXI.4S92 «»«r jotovanja %ana, lbld. 1*5 • 9.X.1459; aaiar potovanja Fr«branica, lavaatlclja arabro. Ibid. XXXIV/6 * 11.XII.1459; v drullM» so vlolill preceJSnJ« koll*ia« do«ačaga In tujaga sukaa* ki ga at aaiajo prodajati aa kradit. Ibld* XLIV/185# . 18.VII.1476; ibid. XLVIll/d7* - 1491; mer pato-vanja Mad partea Turchenjau inv«»ticxja voaak ali ar«broft lbld. 84* • 2.1X1.1461; Invaaticlja voiiak ia artbro. ibid. 9i* - 22.1X1.14$1; določaao Ja: "»orcarl d»ba« ad coatatoa aut ad baratua «t aoa la cradonciam", ibid. 10? - 7.IV.1481; ibid. 139* - 20.Vlll#14«l; 141* - 23.VIII,1481; 144 - 30.VIII. 1481; 148* - 149 - 17.I*.1481; 1S1* - 1.X.1481; aa«r potovanja "ad partaa S»rviaMt Ibld. 16? - 4.111.14«1. 179/ G-lCič. t>ubrov. arhiv atr. 5§5; Arhivl»t. br. 2 sa lato 1955. l^odatak IV. Dna 29.V1X.1342 J* blla v dubrovniik« aotariat« ragiatrlraaa aadolftatca, lsdelak »tonake kaatcalarlj«. Kaaa. 97 ki J« to aadolSalco raglatrlral iajavlja "detur pl«ji* flda ac si »cripta forct. s«ou cancallario Ragualno« šladi calotaa pr«pla sadolžnlc«* ki ja# kot J« bil oblčaj ˇ atonakl aoa* cal&rlji. aaplaana v ltalijanščlai. Div. eane. XI11/109. 1*0/ Ibid«« Galiič. Arhivist, V dubrovni$klh notar«kih knjlgah •• v«Lkrat o««ajajo notarak« llatia«, kl ao bil« lsdal*k kan-calarlj« iui Mijetu. V n#kl traaafarnl llatlnl a« o««nja "pub-licuai inatruMtntu* ita. V amogih aadolžnlcah J« on«nj«no« 4* pradntavlja vmU wr#-¦tua oanluM raclon««". To J« lahka tudi ntporavnan kr»4it» ki J# bil zapiaaa v laatuoročnl »adol^aici. Ha prl»«r: a*r-tolua Andr«Ja fttisiaevič •• J« 29.I.141S sadalill pri Antoau Lavrancija laaarju 1» Prata Mpro paiinla «t raate •aml&m ra-tlottii« ut apparat la uao scrlpto dt »anu »•« fl»r#a« auri di aigillo 8* »oldoa XX«. D«b. aot. XIll/ 12 - 29*1*1418. Ibid. X1X/141* - 1.1X1.1440. Praj i«i filaj Priloga 1. 189/ Dab. not. XIX/141* • 1.III.1440; 90* - 12.XI.1440; &iv. canc. LX\X/37f • 24.11.1460; 153* • 27,X.14*0. V«» t# laatnoročna sadolžnic«4aaplaan« v o^llkl hlrografa, so bii# iadaaa v »aladj« (Prldtlna. ^ojulea in cirugod), 190/ Čramo&alk, t;ubrova^ki konaulatl u Srbijl do ^u&anovog vranana, CZK &L.I/2. str. 91. Sarnjavo 1929. Maglstar Antoalus nadlcl d« Nont« rior* J« v avoj«a t«ata-vaatu določll ta avojaga "pitropa mt comlanarla** Paulucla •paciarla tar mu povoril nalago "ad p«taoduai •slgaaduat ai«o nosiAo ©t pro , art« ««a o«aia ot elogula eont«a%a tn quatar-ao coaaullia aarcatoru« de ' clavonla.. .*' X«at. not, 11I/S7-f7# - 22.1.1337. 191/ 1. &o$ll. Dubrovnik 1 Turoka. atr. 277. 192/ Hm priw«rs Ego quld«« Paaqua flllue quandaa Marinl 4« Boclgaa-lo conflteor «t coat«ntor m« habulaaa ot naaualltar r«c«plaa« • Hariao fillo quonda»i Nlcole d« tlllo lotaai partaat auaa qu«. tpmum apactabat at tang#bat md aolv^&duai d« uao ddbito yp. 900 acrlpto p«r uamm eartasi aotarla» »taa infraacriptl notaril« »ub aano donlnl 1332« ind. XV« dl« 21. M*m». »«1« 4« qua parta tota sua pr*dict* «14«« Harlao facio plaAaaa ga-a«rall«a «*t lnrovocafelllaiB fia«ai« r*mia«ion*«# ••curltaiaai •t pactun aibl 4« Ipao d bite ultariu« la parpatutM allqul4 »•« p«taod»a libaraaa lpau» Marln^ai at totalit«r abaolvaoa.. •" uo D«b. oot. 11/7 - 21.112.133$. 2adolXnica. ki j« o**nj«na, •• nahaja v Apt. II/140*. 193/ Na pnmer: Lgo quld«o tflcolatua Qulrino filiu« doninl Pauli Uuirini 4« Vanatiia oat*ndlt iiaaa cartara notarla« qu* «1« laclpit. 1» Chriati noalaa a»«n« Auno denlnt 1313 tnd, prima, dl» 1?« «•«•• auguati« Hagu«l4 coraa vobls aubacrlptis ta-•tibua. Noa quld «... (al«di prmptm calota« aadellalc«) d« qua qulda« earta notaria aupradleta cun plano vlgora #t tota aua potttstate dlctua Nlcolatua d«dit «t tradidlt Harla« Pauli d« Sorgo m% ^aapridlo ratri d« Hanclo, plaojk^ potaatata« auctoriiatm «t oaVlliaa ab hodia ln aatoa posa« patar«. •xi.§ar« «t albl racipara supar pradiette Rad«••.*»• Dab. aot. 11/13* - 23.1V.1335. Zadolinica. ki Ja omen}*au, a« nahaja v Ap%. 11/2J3*. Ali pa: Cgo quid«M Hatehtt* Bogdani Graiido oat«rtdit unuec pu-blicum lnatru»antuia »criptu» et pubilcatuei par aar Lau «aclua da Cuchellla 4« Craaiena lurat. iiot. «t canc. coaoiunla Raguall in 1430 ind. IX. di« 22.a»pt...M D«b. not. XX/l7' - 3,V1. 1440» 0a*nj«aa aadolinica ja vplaaua v Dab. not. XiV/433* 194/ Ka primar: lafraacriptu« inatrunaatutu fuit ragiatratua da »an-dato do«inl ractoria aar Staphani d« Lucaria et lurat. ludlc«.. ad patition«« a«r Andra« d« Volcio ut •*$>ord«raiur poaalt raflcl quia »Ittitur astra civitatan Raguaii: la Chriati aoiii-a« aman. Anno nativltatta tiusd a 1390 indlct. XXXI« dl« 9« ¦iana» nal« Rafuali* Coraa aabacrlptla taatibua. Ego Prlpc« Stagnavich.•. (»ladi pra^ia aadollnic« a vitai klavaulanl). Ra koacu ja L• prlpla notarja: Ego Atuiraaa quooda« Poninici 4« **onoaia publ. laip. auct. aot. at Judan ordioavar)^« «t nunc iurai. aotarlua ot canc«lariua cowiutiia Raguaal acribl •t pu611c*vl. Dlv. eanc. XX1X/117# - 20.VII.1390. Onadjao* sadollnlca Ja vpiaaua v Dab. aot* K/61*» Ragiatfacija smdoli-aic« i«a lahke todl takSen uvod.s HSar Thomaa de Honfi coraai nobll« «t «apl«atl vir* dooiiao... hon. consule curl« clvlliim... •t lurai. iuciicibua. ••« coparuii petana ^uodtiaci ln»tru»«niuii ragtfttreri «4» copia Saitr« «cribxtwr ad «au%«la« ao quia 1 U 1 lnt*rxiit illud aztra Ragualm mtttr« u% ai quo cauta p«r« d#retur poaslnt rafici;propt*r«a doaiaua conaul pradictua ludiclbua aupradlctia uaiidavarit »ihi Baptist« caacalarto lafraiicripto ut dlcttm lnstruaantuai radiatrari dCb«r«»# cu-ius lnstrum*niu^ tall« *st vid«ltc«t ••• («lodi pr«pi» c«l« »•dollaic«), Piv. usc. KLl/243 - 16.111.141«. 195/ Harko Tomkovi^ in Slgmund žtarg«vi4 »t« »kl«nila kr«dltno po-godbo. Harko •• j« »adollil prl Slg«undu »« 55 dukmtov la XV grol«v» Zadolžnica j« bll« vpisaaa 10.1.1459. D«b, aot« XXX1I/169*. Upntk Sl^ound je pr*aaa«l 9.VI.1459 pravlco 1»-t«rjatl dollnika na Ivaaa tuk« x* Lopuda. Ibid. XXXIIl/gO*. Na »ahtavo Slgsuada Jo bila aadolialca ponovuo mglatrlraaa. "lv. oot. Vll/103. Couradueio Siatoa is Ankon« j« ^onovno ragiatriral 12.VlI.1340 kar 11 sadelSnlc* kar Jih »mitrava poalati isv#a Dubrovatka. Pri tlatlh aadelialcah« kjar Je bllo to cožao* sen ugotovil« da ao d«Janako^laan« tudl v Dablta. Div. not. Vl/141-142. 197/ Nav«d«l bl 1« n«kaj prlmerov sadolžolc a) kl ao nava^aaa v tranaferuih liatlnaii pa Jlh v Dabita nl-s#ta naialt Zadalinica j« bila napiaana l.XI.1332.Dab. not.Il/155* * 0 0 25.IV.1337. aadoliuica J« bila aaplsaa« 24.1.1333. ibld. 225* - 16.XX« 133* sadollaica ja bila napiaaaa 10.XX.135S* aapisal J© J« ootar Soffrado, vcndar jo v D«bita alaa* aagal. Ibid« XX/37* - •.XI.13*0 b) ki »o OM*aJ«aa v pobotalcah ob vrnltvl dolga: aadollalca J# bil* nmpLmmom 15.X»1333 (o»«d 11.X. la 19.X. nl bila vrlsana v Debita II« nobena aadolinlca) Xbld. 11/140 - 26.1.133? aadolinica J« blla aaplaana l.ViI.1335. Ibid, 15? * S.V.1337, c) kl ao rofiiatrlran« a na»#noai# da Jlh upolk pofiljo i* Dub-rovuikat aadolialca J« blla na^iaatia 6.XII 1332« l>iv. caflc. XIl/32 - 23.1.1335. aadolJtnlca j# blla naj iaana 25.fXX.1335. Ibtd. 204* - 14. 111.1336. Zadolintca J« blla naplaana 4.XI.1335 («** 2.XX. - fol. 49# la 10.IX. - fol. 50 ni bila vpiaaaa v D*b. am%. U. oob«na aadolinlca). Ibld. 26? - 26.1X.1336. m tiatih l«tlhc aa katara «•« 1»*1 na raapolag© ispliik« ia D«bita. ••» koatroliral sadelinic«« kl «« onanjajo v gorajlh prlnarib« Ugotovil a«». da Ja procant istih aadollaic. ki Jih nla«ra aaiel pod »««nj«nl» datueion v D«bita« atelo majh«a« 198/ 5.VI.1339 •• Je sadolSil F«t« HibiCi^ pri »voj«« alatt /ivu aa 330 dukatov. D«b. nut. Ii/265; 27.1.1405 j« dobil Tvrtko Cla-vič 200 dukatov kr«dita Pri «inu Nikši. ibld. sIi/233*; 19.111. 1416 aa J« sa4ollll Lovro fclartola Gučetlč pri oč«tu Martolu sa 2100 dukatov (rok 1 lato). prav taka iati dan i« n 175 dukatov (rok 3 ««••€•), ibid. Xlli/26; 11.XV.145O Ja napravll Dragoja ^lojaija ^uCatlč dolg prl av^ja« oSatu Alojslju v vi-llal 2000 dukatov. ibid. 3UV/146*; Marin la Miha«l brata. ¦ina pokojnaga stjopana Stojaall^a zlatarja ata sa aadolSlla prl »ateri ^atarini *a 150 dukatov. ibld. XXXlV/3* - 4.XXX. 1459« 30.1.14«! e« J« »adoliil Mat.j OkrugiU aa 60 dukatov pri Antonu "filto »uo ««aacipatoM« ibld. XLVIIl/77-. •* f 03 199/ 8*V.X*$9 J« dobil HataJ Pmtrm RlfeiSil 11$ paiy«rj«v kradlta pri «voj«a bratu Žtvi in pri bratu Diai pr*v tako 11S p«rp«r* jev. 0«b» not. il/257#; 2?.xa357 J« dobll JuniJ Marin« Bu-nlč pri «voj©a bratu S«r/ l.X.li39 •• J« sadolžll Ha4«»us hotno Pa«<|u«i dm Goc« pri Pasku GuC«ti^u »a 95 d katov. D«b. not. II/230;. 10.1.14*50 • ta doblla Dašidar ljt Žlvko D«?5i5l^ ix i§uB*ta "hoMin^ a«r Tabaldi da M*ae«" °* kr«dit pri T«baldu 92 p«rp«rj«v 1» VII groiev. Ibld« *XXXll/l70; Ivan in Patar Hadakovlč is Trotaal-ca Mkoalaaa r>i*bru»chl d« L*tinicaH ata bila dol&aa nvojamu pAironu DobruŠku 26 quinquo viaa in 29 parparjav **ln coatatla**« ibid, XXXIII/16S - U.xa459. 201/ 6 parparjav, D«a« aot* Il/l66; 4 parparj« ia IX gr^Sa. ibid« 170; S pmrp*r}*v, ibid, 22d; 3 p«rparja# ibid. 246; 2 dukata lblti. K/60; 2 dukata. ibld« .XXIIl/9S*; 5 parparjav. ibiubrovniku j« vlada poavačala Isradno posoraoat vne no-taraklo knjigaa š« poaabaj pa aariji Dablta. V atrokovni XIta-raturi a« poanani ti ragistri pod kmmnom labravlaturo «11 notu-larlji« NaJataraJŠ« poacan« Imt^vlaturn« knjlga ao odkrili v Gaaovi.haatal« so X«ta 1155. V oaiallh itnlljanaklh maatlh p#ta-kajo tnkin« kiijiga 6«la od arada XXIX« atolatja dalja,1* Vpia llatlna v lmbraviaturno knjigo ja i«al valika pradnoat pvd isdajo originala« Prad prtCami Ja napiaal notar koncap/t liatln«t v naia« primaru aadoi^nlco« v avojo iabrtvlatumo knjigo in ta vpia Ja la imml avojo sakooako oanovo in p«dlago« Na podlagl ta- 1 V O g« koneapta j« nato ladalal notar notarakl inatruaant. Pm t*k# •o lahka n* počlagi tah koncaptov naaladnikl aotarja, ki ja ¦•• doiinico vpiaal, saatavlli prctvno valjavno llatlao« V dubrovniška« arhlvu ••» n«S«l 13 llatin kr«dltnih p«godb is XIII.. XIV. in XV. »tol^tj«. kl »o bil« lad«l«n« a« podlagi i«br«vlmtur vplaanih v n«tar«ko knjigo Uisblta« ' Stavlln« kr»-tiitn« llatln« p« •« v ctlotl ohronj«n« ln vplisan« kot laaart v okviru nakAtarih crugih aaplaov v noiarak« knjiga na pri«ars v pogodbah o pr«no«u t«rjat«v. v pobotnicah, v iolbah* Ob takih prllo*noatlh »o r«gistrlrali kr«ditao llatino na podlagi prau-lolaaaga originaZ* m n« na podilagl vpisan« imbraviatura« Fra4-h»4na ragiatraclja sadollnlc« j« bila tudi potrebna, tm Jo Ja dolinik naaiaraval poslati y t«rjot*v isvan t>ubrovalka. Tudi ti pra^ot originalnib Ilatln aadaiinic ao lahko dragacan vir aa Itudlj raavoja dubrovnlika kraditne llatlna« Na oanovi ohranja-alh originalov Ia prapiaov« kl ao blli narajani na podlagl origl* aalovy»«m akušal ugotovitl ai»ta« vpiaovaaja BadolKuic v obllkl i«br«vlatura v aubrovnlfika aotaraka knjiga tar naLin ladalava aotaraka llatin« na podlagi taga koneapta* Notar J« vpiaal aa dan «klanitv« kradltna pegodba aadollnl-«0 v avoj ragiatar* N« podlagi tnga r«gi»tra Ja aa aahtava atraa* k« ladalal Heartaa\ aotarii9*« V dalaiatlaakili wa»tih ja rok aa i»-dajo aotarak« llatlna varllral m«d traail doavl la dvaaia tadao-»a. ^ Casto pa ata a« atranki aadovoljlli s lubraviaturo tar a« aa ta načln iaogalll vlaoki.ni takaaai aa isdalavo nolarakaga lnatru-aiaata« ' V Bubrovnlku &i bilo v avaal m rokom iadaja notaraka li« atlna aa podlagl labraviatura po»«boih pradplaov«. Kotar Jo ja iadalal takrat, kadar j« to atranka aahtnvala« Harglnalaa balal* X V U k« v dubrovniških ootaraklh knjigah ua v amogoL*a oaogogljo« da dobi«o iočno clike, kollko sadollnlc J« bilo v raanlcl lsda* lanlh na aahtavo atrank« v oblltti llatin«, Toa»«lno , -3 A O 10 O Xaaa aa njagov© aahttvo« Klkj«r ftla«* aa*aX o««ajaao# da bi 11« • tlno aadoXInlc« i,*4«X*X aotar »« aahtavo d*XIaiks« «11 d« bi J* i.aroLiX aj#aui» Upaik j# aotarakl laatruaaat dajantk« potr»bovaX» «• |« hot«X doXg lmtorjati pr«ko »odliCa* V t«M priaiaru jm aoral l«*ti v rokl original«n ablta ob aadoXlai«i vplsaao kot «arglaaXaa b«X«lka v fftsu« ka J« notar lad*XovaX Xistiao9 Ja biXo prapiaaao tudi vio. llatiao« ; arkoXl, pm •• ja dogaj«Xo • kraditno pogodbo po iadajl Xiatln«# j« aotar vpl««vaX itat aa origlaaX ia •• v#2 v inbravl* aturno kajlgo« ' . ':' J. u a Kot pri»«r bi navadal original aadoliaice s 4n« 1«XXI«1449» t+prmr J« liatina pracaj polkodovana« naa kljub tamu oaogoCi po-drobno anmllBO, Kmr J« notar pr«pisaX v»«, k«r j« bilo v knjigi i>«blta ob sadolinlcl vpi»*no v obllki marglnaln« b«l«Xk«# J« diM«nsija t« kr«dlta« Xl«tio« proc«J n«oblLajn« (U#5 m 37 en)* V«ebi.na p« j« alacJeČa. Maiko DJuro^vič 1» Kolo€«pa •• j« akupaj s svojima »iaovoaaa i>Jivoj«m in laroj«** »adoliil pri cisatorju Marku V«i.«lkovi.ču sa JUO dukatov. Vmiti Jih j« aai^rftval v 6 «• ••«lh« TakoJ nato «l«di sadolSnici isjava poroka du« C»u«reha Mar« kullnoviča |.a KoloL*pa# ki j« jaroCil s« vaoto 100 dukatov. Margl-naln« b«l«ik* »o vpiaan« v ail«tt«, kjar j« sadollnica vplsana kot irabr«viatura« b« oahaja o» panka "•mtracta at 4at« 17 Julii 1472". T»ga dn« j« toroj notar lsd«lal kr«Ciitno ll»tiao* K«r J« d©lš»ik vraCal kr«dlt v obro-kiJi po t«a datuMU« j# notar pobotnlo« vplaevnl na liatino in »• v notarako knjlgo. ' Pravlloma »o tor«j vpinovAli notarjt pobotnica o isplačilu 4«i>ga oa li«tlno in a« v nofcar*ko kttjlgo, X«br#vlatura9 ki jo j# aotar «b iadaji lisiin« tudl pr«2rtal. j« poatala na ta na^la br«>pr« 8 t«a originalo« J» prišal upnik naaladnji dan pr«d aodlšč«» kj«r ao aadalftnlco ponovno prapiaall v knjigo kaiiealarja in jo • t«m r«giatrirali. ' Ha podlagi ta ragietraelj« j# ial« lahko upeik poalal s»d«i^nico v tarjatav iavan l>ubrovnika« To )• nurtJ! ob prilikl pottovn« r*-giatracija aadollnic* po««b«j poudarjano (axtra Raguaium «ltta-r« -»Ittltur aa vlagluia). NaJ opoaorla« 4a Ja bll dolžnlk tu» j«e» Upnik Ja tor«j prišal a nataraki« ln»trum«niooi pr«u knaaa (v XJU1. in XXV. at«l«tju). osiroat prad aodnlka clviXnlh aad#v (conauX curl« civi.Xlu« - v XV« atoiatju) in po naXogu iaga ©r-gana ao aadolinAca ragiatriraXl, V aal«gu j© bilo tudi OMaajano, ¦i 4 d ±16 da ji saoolSnica regiatrlrana sa prlaar, g» bi •• isgubiXa (ut ai adaicttaratur poaalt r«fl«l - ut ai quo caau p«rd«r«tur poaslt rtflcl), oslroaa v aaičito upalkovth pravic (ad eautalaa •© • pro •»•cution« iuria aui). Na podlagi t« r«giatracij« J« notar ia4#Xai nov inatrumant, ki «a ]• upoik po»lal v inoao*«tvo« 0* biCajno J« r«glatra«ijo opravil 4rug a«tar ln n« tlati« ki J« XI« 22) atino prvotnc iad«XaX« ' Na originalno liatino« ki Jo Je atran- ka pr«dloiila v r«gl«traeijo, Je ootar napravil opoabp **r«gia%ra-ta dia..«** * T« opaab« © dnavu rtgiairaaij« J« vpiaal na ori-gioal tlsti aotar, ki j« »adolinico roglatriral. Pri sadollnlel s dn« 4«V11 ? 1402 ••« tudt ugotovll kcio j« napravll rogiatra* cljo. ^adolialco J« naplaal notar Jaeobua d« V^ocianicls d« 0«* nonla (v liubrovniku dcluj« od 1401 do 1415)» ragiatracijo p* j« isvriil 20.1X1•1410 aotar Lauranclu« dm Cuchallia 4m Cr«oona (1430 oXSnik Toao Žlvka d« Goii«bo ia Bara «« j« takrat sadollil pri Vttku Ra*ti6u s« 2S0 parparjttv« ^olg bi »*ral poravnatl v civah w«e«eih» Vandar •• %• ni agodllo. K#r j« »«clt«si v*rj»tno upnik uarX. S*d»j po 60 !•• tlh t«rja dol§ V»lk* H««tld« r.ajacaXarJi aov k»t ••* !• on«eiX -2 -4 CV 110 •b r«gl«traclji pr#pl»ali vsa, kar J« bllo na pjr*dl*l*ai li*ti* Bi napiaaoo. Zato J# kaucalar praplaal tu4i alodaSi atavtk: M«ufc quo inatruaanto apparat hac v«rbai Raglatratua dia 19»XII.1426 in r«giatro Kaguaii, rogl«tr«tum it«rum di« aprill« 1456". Nat© J« •i«dil prttpi« poubrovnlka# pr«coj po-doban aii»tamu# ki a#a ga nav*d«l* Kotar lo«aaino d« Sav«r«# J« napiaal na rob ob sadolinici narglnalno balaiko, v kai«ri J« o-m»nil. d« J» upnik po nalogu kn«aa ponlal sadolinleo v Br*kova osiroaa Kotor. ' Proti koncu XXII.« »tolatja pa »0 aa^dollnic« ragiatrirali. na i»ti način. kot ja bilo to v običaju v XlVv in XV. atolatju.27* Na ta način j« ia«la dubrovniftka vlnda popolno kontrolo nad vaani kradltnlai. liatlnami« ki ao Jih upniki potfiljali v lnoa«n*tvo. S t#« »9 pr«pr#Llli raana alorab«, ki bl lahko &*• atal« v prim«ru# L• bi bila tr«ba sadoižnico aeradi isgub« n« novo i»»taviti» Vorjatno j« bil ta ukr^p iioal«6no uveljnvljan tudl saradi t«ga, k«r j« aorai upnik prl ragiatraeijl pla^ati doloCan« takaa. Zaankrat »i ni uapalo odkritl odloka, ki bi tm pracipisoval. JL 1 ll VpraJfaajt Ja. kollko prlmtrkov kradltnlh llatln ja lahko naprffvil notar qi podlagi ana iabraviatur«. Praviloaa J« lahko napravil «n lavod, 1« v«i«m prlmaru aam naftal podatak« da J« bl-la notaraka liatlna - aadoižnica iea^lana dvakrat. ' V atatu-tih dal«ati.oaklh ta#«t ao I>111 po*«bol praapial« ki ao urajall vprm* ianja ponovn« laatavit^« lnatruoanta nt potilagi lnbr«viatur«» Co jo pr«j«rajai»t liatin« originai 4sgubiX# j« saral priM«Llt d& bp kopljo vruiX a«iarju# t« bi a« origlnal našal« Katar bi tm» ral v t«» primaru kopijo unl21%i. ' To •• pravi, aa ni aubrov»lku akoal va» sradnji vak. DodajaXa •• •• iai iapramlnjala la poaamaa&a for^iula v svaai • roko«, aodnXm poatopkon in podobno« V Caau alusbovanjft j* i»da-JaX aadolinlca v obllki liailn«, Kot »otar J# alu!bovaX v Dub-rovniku o aaxaga-alM octavo9 aaaaia marcli« qulnto di« intrant«. Caraai vobia aubacriptia taatlbua* Ego quidaai Marioua fillua q« J. A fj Savina d«»«. contiinor nuoala* uuptr tn# «t auper omait <*«a uaqu« ad priauia •»nctum VI%• d«b«o daaa «t •olvar« dan. yp. triginta... iilio Patri Trtphonia atc, pro ut in dicta c*r-t« contin«tur. • •** ' %m F^trov« »»doižnica j« obdrifimla iati formular t«r i«to •tlll-¦acljo takaia, kot ga j« uporabljttl aotar Paaca)Ll# 1« vratnl rad j« nakaliko saaanjan. Pradatavlja pa aakakftaa prahod a«tu Paaka-lovo ia looftaslaovo sadollnico« &aXj popolna Ja aaaolinlca. ki jo J« objavil I« oaanjanl Juuijua Valkaaovii akupaj a oatallaal tra«l aao»inl «iXlaalme# ducantaelmo ••ptuagaalmo aono, J.Bdi.ction« a«ptima# dia vig«aino quarto intranta n«nala octubria# Haguail* coram vobia aubaeriptla taatibua« Lgo <|uld#a Prodanua da Bodacia confltaor quod aupar »• •% auper aaal* «aa boaa uaqu« ad prlmum paaca ra« auractloola vanturua o«b«o dar« FurXano B««iXio d« Vaaatlla a.d.^r, cantu« a«xaglnta at groaaon duoa. Lt ai anta dictum tinittua vanaro Hagu«iua dabo ai dlctoa aolldoa %X groaaoa* i»i viro uXtra dictu« tarmiau« tanuaro dlctoa aoXld#a a pr«di«to ioroO.no io antaa dlcti aoxidl aint in pana d« qulnqua ia aax p«r annua aa«u»du« quod t«nu«ro iXXoa atc. (Ha«» autta «tc«) ut in diet« carta eontln«»tur* ' Toiaaainova sadoXLnlca »a od aadolžnlc« praabitorja Petra akorej a« raaXlkujat raaan v dvah anaLiXnoatlh# na katara ••¦ *• »poaorll« to J« v datuau in invokaalji. Ubataja S« ana po- 124 tiaabaa raallka* i>o Tomaftina •• dubrovnliki dokuaantl bra« kakr« ^nagakoll. podatka o a«atu lsdaja liatiaa. Sala Mgiiitr To«a»ia uvaja obvaaao v dutovalšk« d«ku*«nt« o««nbo kraja, kj«r J# bila llatlaa ladaaas (Ranuaii). Ur«a t«ga j« vCaaih r«a taSko ugotovl* tl# ali j# bila ll«tina plaana v iJubrovniku all kan««l»riji n«k«* *a drug«g» «•«%#• ' apoaorll bi &« na »lactč« r»«lJlka, kl pa aia« biatvaaa* F*««al Xn F«t*r u^orabljsta v t«k«tv baa«4o *'con-fii«or lv«raa canoalarla knjiga 1X1) tudi sadolinie«. T»kat fortou-larja njcgov« aadollnica Ja apram«aj«n v t«» aaiialu« d« J« ••-¦tavljan v obj«ktivni in n« v aubjaktlvni obllkl« Prav tako ni-•o oavadna prlČ«. To pa J« aevade v popolaaoi aoglaaju • tedanjo prakto« V knjiga kaccalarlj« •• Ja na prl»«r n*ka pogodba mmm* vplaala br«a priaotnoatl poa«bnlh prič in to v objaktlvnl obii-ki tr«tja otiaba* Kancalar tudi. ni isdajal lletin« na podlagi sa-piaa v nj«gov# knjig«« tanvač j« aadoaioval sapiaaaa. ' Caprav kaacalar A90 nav«d« v *&dollnicl 1« loi« dollnlka, lm« upnlka« vaoto ln rok tar obiCaJno ispuš^a va« do»I#J vamnm formul« (1« v n«kai«rlh a«a naiial fornulo M«t ai ant« dlctua ttmlnua...") aa pa prviL pojavi v nakaturih njagovlh sadollnlcah foratula **«t ait da pr«»entl viagio". ' JDa ao uj*goYi sapiai yr«anl6l kr«- ' JDa ao ujagovi sapiai yrti dltn« pogodb« - d«bit% - J« rasidno ls aiargioala« b«X«Ik« oH n«-ki aadol&nlcl« kl j« bila vplaana 20.XII.1296, Upnik potrjuj«t da Ja pr«J«l Mda dlcto dablto... tota*a aataia qu« «a««ndlt yp. CXL...wS5' Foraular Acova »adolžnlea j« aladaCt 1 A V *S«r Mauraaa d« Dobreca proetiaait et obllat •• *upmr •• at o«ala sua bona dar« »t »olvara P«tro Amato llbria 194 •% f©l VIII «d groaaoa pro pannia •«ptis ab ao." ' _ •11 pa» "Sar Nicola 4« Surgo# ««r Vita d« Bodacia eonfaaal »unt quoli«ti malla« kot Ja prldlo v XV, atolatju do ukinitva ta fortaula. &a« raavoj kraditna trgovina Ja aahtaval uvadbo %m iormula. V aa^atku XIV. atolatja obataja y Dubrovt&iku ponaban *'quatar« nua comunia1*, kot ••« tudl I« opoaoril v I. poglavju. Ohraajan j# tliiti avaaak, ki ga J« piaal »agiattr Albartlnft 1« Cranon«, Da- 19^ JL 4i 6 n«a J* uvrščta v aarijo Aptagl. Podobno kot prad njlm kancalar Aco tudi on polag notarja Aadrlj« B«n«Šiča vplauja aadollalc« v »v©-jo knjlgo» Njagov« sadollnic« ao prav tako kot Afova ••«tevlj«n« v obj«ktiv&»tt amlalu. Prič« niao o«onj«ti«. Fomul« »• v t«katu n« vpi»uj«jo do«l«dno« Š« n«Jv«Ckrat s»w nai^l formull: Md« pr«-#«ntl vi«gi»M In **•% »i *at« v«n«runtM .61^ RadkokdaJ araCanto aankcijako fonsulo a uavadanl^i panall ket na prlnert M«t •! non •olu«rlt ln di.«to taraino ^uod dlcti yp«rpari. alnt in p«na d« ^ 42) qulaqu« ln «•« p#r aonua aacund« <|uod t«nu«ro «««." f tvaje a« pa oov »aatavai d«l, kl L• n«loClJi.vo pov«san a aadalžnicaaii v«s »r«4aji v«k« To J« kl*v»ula# v katari a« 4»Xla4k odr«ka vaah prad-plaov atatuta v sv«ai m tarjaivijo dolga« T#ksi i# foroiula sačn« vada* s oaaatio Mr«nunelant«a« • •" ' Takat obllgaeij« va«buj« v«a daalaj OMijtn« 4«l«s t»« doli-nika, kmm upolka« vaoto %mr rok iaplačlla, T«kat »a»a obllgacija •• obiCajao glaali "fuit cont«ntua «t confaaaua^a« d«b«ro dara «t aolvar«**. «14 pa "fuit eonttntua «t confaaaua aup*r •• «t oamlm aua boaa •• dabar« dar« #t a*Xvar#". ' iJo uvaab« u«vih aaatavalh delov aadoliiiilc« ni prifilo braa vsrokov. hov« foroul« niao bila atuao fomalnaga anačaja« anpak •o •• tudl dajanako lavajala. KJlhovo uvacibo J« tarjal nadaljnjl raavoj kraclitna trgovin«* V»a t« nova •lanant« ja v kradltao 11« »tino dokončno vklJuSll aaaladnlk Aadrij« E«a«fti^ac Johaanaa d« Flaia* Fonaular. kakrAoaga J« oa uporabljal »a aadol%alc«# J« •atal a«apraoi«aj«n do ar«d« XV. atol«tja, Protokol in t«kat obligacija aj«gov« kr«goč«no vaakl oaabi braa kakršnlhkoli oalrov ravvaljaviti in llkvldirati kradltn« p^godb« in uraditi poalovn« knjiga. kar •• doalaj ni »oglo lavriitl aaradi uradb« **d« praaanti viagio". Tu-dl ta aakpn najd« takoj od»«v v notarakl knjigl D«bita« Notar o4 dfiava apr«jatja odloka ispuaga v formularju to formulo* Od t#-daj napraj •• uporablja v Dubrovnlku alad«L fonaulart ¦*.•, Hou aiuchua Hil«tl canianario, Tanantaa ¦• «tc. Ranunclantaa 1 9 A -l /0 V •tc* Hac auta« atc. Jude« et taati ut aupra" • ' Kljub taai apraaanbaa Xahko ugotoviao, da J« takat obXlgacl~ Je v aadolfcnici oataX va« aradnjl v«k v ^lavnlh obrlalh n««pr«* ««nj«n* Odpravlll so 1« titt« foranal«* kl ao ovlral« nApr#d«k kr^dltn« trgovln«. Potr«bno J« tudi poudarltl« da oo bili notar* Ji. ki «o vplsmvall »adellnie* v «voj« notarak« kajig«« predva*« tuje4* V«čina notarj«v ls drug« polovlc« XV« stol^tja J« pa po-r«klu 1« Cr»m»n« v Italijl. Tl not«rji so •• pogoato n«njav«Xl» Vačkrat •• Ja sgodllo, da ao baialili sadollnie* v l«to knjigo liMioaa kar trij« notarji. Kljub i«mu ostaja iormulmr »adolSni-c« v«dao i«tl t«r spr«««mb« o« prihajajo na njihovo pobudo« To a« pravi« da notarji v Dubrovnlku nJLmo Mogll vplivati, aa spr«oi«ai< bo ln odpravo poaaoi«snlh fomml ali na obllko aadolinic«* Ta Jo lahko napravil 1« aakonodajnl organ rapubllka* Valiki «v«t9 Najdba pr«c«jšnj«ga štavila orlgioaloih llatin - aadollnic ±m raallCnih obdobij m± J# ocaogoCila. 4» lahko podaia analiao f notranj« »truktura dubrovnišk« kraditn« llatln« t«r nj«no d^lo- uatlčno sgradbo* Zadollniea« kot paaabna oblik« privntno-pravnaga notarak«-ga lnatruu«nia# J* loMla podobn« aaatavaa dol© kot vaaka aotar-aka llatinat protokol* contakat la •Jbbatokol* X. Protokol a/ Xnvokaciiai ^adallalea notarjav pr««bit«rja Paacala in prm-abitarja P«tra a« aačanjajo bras varbalna invokaclj«. TomaBine d« gavara aaLanja »vojn Xlatina a varbaXno invokacijo nXn Chri- 72) atl no»ino." ' Braa v«rbaXna lnvokaeija Ja kraaitaa X4.atlna *°0 1 O prasbltorja JTohaanaaa is l«tn 1290» aaaX«ic« XV, atoXatja a«atavXja kraultaa pogodb« po aX«d«e«« forauXarJu: w..# ap«ata Xlb«ra «* carta aci/i&ajcia aon par arror«« ± O C2 omnl •xc«pti.one li&ria v»l faetl r««oia |>«r •• auoaqu« h*r«d«0 • t aucetitortt futt contcatua at eonfaaaua •• luat« taaari •¦ dar« d«b«ra a«r,•• pr«aantl «t pro a« *ula raalirjan, p* j« felatvaal 4*1 dollni-kova obvoa« v otnogočam podoban iataau dalu v dubrovnliki aadoiM« aici in to v obiiki **proni»lt •• d«b«r« dar« •% ••lv«r*H* T«k»t sadolinic« sad»r»kl aetarj«v H«nrik« ln Crost« ?ar*ll# p« •• »#lo rasllkuj« 9d tokata agoraj onanjanlli aadolinle« 2a-dolšaica Ja aaatavijana v aubjaktlvnam aaialu* takat dailniko-v« ebvasa pa aa glaait **••• habui at rac«pl a ta»*. «u« nala ha-racilbua at aucoaaaorlbua tibi at tula haradlbua at auccaaaaril|ua dara •% aolvar«*. .wiT' VaJSlaa ttraditmlh p#gadb raoalh lialijma* skih aaat« pa tudi aadaraka daklarirajo dolg a raaaini v&rljaa-ta«i fonaula Mconfaaaua aaaa nutuoa acc«plaaaH all pa HhabulaaaM Ponovno taoraa oposoriti na banaika kradltn« pogodba la ebdabja od XI, do Xlii. aioX«tja. V t«h pogoabah Ja bila dolSnikova ob* veaa alad«La: H... qu4a raeapl cu» ttala herodibu« a ta na»qu*»*. dara •% dallbarara tibi v«l tuo mlaaa hinc ln../88' H.^ufflar liča v formularju »adaraka earta doloSaaa analoglj« a langobftrd* ako carto« ^gota^ija« da i«ajo protokol in ia p^aabaj podplal priC v aadarakl earii avoj iavor v langobardakl liatini. ' TaJ obllki aadolinic« bo v Pubrovniku odgovarjal fomular aa Llatl danarnl kradit. ki ga uvaja To«aaln<». Od t«kata oblLaj-&• - robn« - aadoltoic« aa rasllkuja v lsjavl dallnlka« Oa ia-javljai •*••• confltaer quod accapl mituoH • nato aotar vplla lsa upalka« vaoto tar rok. Obvaaa aai«a pm j« apaelflL&a aa to vr» ate saaolinie: wquod obllg« aa daturuit tflato.««H ' Trogirakl notarjl prmv tako uporabljajo drugaCan formular« L• gra sa Cl-ata danarna kradlta. V ta« priatru a« takat glaali ".«• vara X O V fuarunt contanti «t coafaaal a« noain* atutul habuiaaa «t racapl«* •• •% apud •• habar«.«.1* Pri a#b«ai ©d t«h varijaat a* aajda* no dolini^ov«g« •••bn«ga la laovinskvga jaaotva* Prl b«m»ški ••iiolftnici (od XI. do XIII. st^l^tjs) t«r prl sa4*r»kl. sadol&nlcl sle«r notar l««i Clstl dinami kr«dit (•««•• pl «utuo), ' v«ndar J« »til obvem« tudi pri tlotlh aadellnlcah. ki praciatavljajo robn« kr«4it«9 1»U.9J* 2« va«ga t«ga j« raavidao« rtanjo a«Xo radko. Vaabiaake Xači«o trl rasXlLn« varljanta« -¦ ' ¦ ¦¦'¦¦. ;':i,'' .,; ,,._; a/ varijanta, D«I anlk •• J« obvasal, d« bo vrnil dolg pr«d do-govorjaniji roko«# €• ¦• b« pradCaono vrnil • trg»v«kaga pa« ¦4 38 tevaojft« V *•» prlmaru •• foraaula glnaiz *¦•% al anta dietum tarMinua v«n«ro Raguaium dabo «i dictoa yp«rp«ro«.H ' b/ varijanta. Ta J« v *v«al s »dhodom doX2nika aXi upnlka ls Itubrovnika« Cm bl dol^nlk aiapustil Dubrovnik pr«d dogovorj«« al» rokoat« bi «or«X takoj isplačatl v«» kr«dlt - n«t «1 ant« djletu« taralnuoi cum fa«illlA d« Ragusio r«c«a««rlMua aldca totaXlt«r dletuas dobltum aolvar« t«naawurw. ' xato bt •• sgodllo« «• bi prad rokeni sapuatil Pubrovoik upnlk - **«t »1 aata dlctun tormlau« ipa« Thoaaaiua (upnik) •jiir«t dc Ragu-aio dabo •4,,,wt^ «/ vartjanta. jganaša •• na prodaj« d«Xlnlkov«ga ltt«tja. tm bl doXittlk kark«Xl prodaX od avojaga laatja* bl moraX najpraj poravnatl avoj doXg« - H«t «1 aota dietus tervinuia vandam vin«a« aaaaa d« Juppfcna, dabo «1 dletoa a«XldeaM* ' 4/ Fonavaa "at »i uXira dlctua tanninuBi., ,w v .' V nob«ni caaolžni.ci tii amaXa taaajkatl aanKcijaka forrauXa( kl ja govoriXa o aa»udnlh obr««ti. Do arad<- XV« at«X«tJa j« oata-Xm n«apr«ia«nj«n4» 4» a« j« gXaaiXat **•% »i uXtra dietum ttrainua tanuaro dlctoa yp«rp»ro» (uucatoa. dett&r&es) * pr«dlcto t«ra»l-no iii ant«a# dlcti danaril aint lii pana d« quinqu« la ••* par annua aacundum quod taouaro HX«a** aXl p« "•.. donac iXXoa eua latagrAat« aolvaro"** *' v Tomaalnovlh iaibraviaturah najda«io a« to for«iuXo okrajšav« M»I v«ro •%«•** Dna XX,XXI,X45X ja priil* do apr»w«ba panaXovt aato •• Ja tudt t«kat for«iuXe po«noatavlX. Q4*X«J «• j« glasllas^sub p«na X pro eantanario*1. ' KXavauX« i o y * aanudnlh obr«*tih ar«ča*io v v»#h aadolgolcah dalmatinaklh »aat la v b«n«&ki aadoXLnicl« T«k«t ?*r«uX« in vittlna ebr«*tl J« bil a*Xo r«sllč«n« $/ ForamlT Ht«pintti ¦•+.»" '. , V tintlfti »adoliinicoh. KJ«r dvisa kr«41t v«C dolSciKov. ni •oivlft MMiJkati iajnvfi o •olidAm»n jaaistvii« r«a«n L• ni bilo v kr«dttnl pogodbi drugafca« doloCb«, V n«katerlh TotM«inovih aa* d«Xiiii««h J« bilo om«nj«no a» kollkš«n d«l dolga pmrštetptwm pommmmmtkt dolinik. n« prl«*ri "nos qul iiu • ¦¦¦¦¦ - •<* 6/ >ortnula "«t poaalt pae conl. c»pif ^tlntri,,," V dubrovniškl aaciolftniei Ja obatajala poaabna fonaula v •ˇ•• ¦1 • aodnla poatopkom. Na podlagl t« delinlkova lajav«# J« debll upolk ve« pooblaatlla* da J« lahko pr«ko aodiie« all p« e«lo br»» aodnegA poatopka lst«rjal od dolSnlka vaot«t ki «u jo J» dal na kradlt« Upaik J« lahko braa oblčajna^« aoda«g« poatopk« prodal, aapl«niX# aalošll «11 kako drugača odtujll dollnlkavo im«tj« (praalSnln« in naprataiC&lB«) # njaga aa««ga pa j« lahko dal aapr«tl ail pa ga aadrSati pri a«bl« Druga varljaata %m for-nul« ja bila §• bolj naugodna aa dolSnika, Upnlk j« nanr«C lali-ke na podiagl %• lajav« t«Iil dollnika ali v Dubrovniku all p« ga J« lahko poklioal pr*6 kat«rokoli aodilC«* bmn*r0 ki j« bll dan aa kr«dit v Uubrovniku mm Ja lahka običajn* istoXil 1« prad aodilče« v Dubrovniku. hm podlagi t«b hlavaul, pm bi lahko up* nik toiil dolinika aaradi. dolga tudi prad •odli^l drugih n«at« Ka pta prlšla pod ataSaj L«vr» in Mar*»lo OuCatlč. Ja ladal Va-11 1 av«t odlok9 da n« a»a alhCa prljavitl av©Jlb t«rjat«v pri tujam •odlieu,107^ Dna 15.Xil.Xi77 pa ja apr.jal Vallki avat aklap, ki Ja določal« da lahka upnlkl aodno tarjaje cvoj« dalial-ka kjarkell« tudl lavan Pubrovnlka. ' Zakonodajnl organ ja w aakonil to, kar •• Ja v Dubrovnlku v kradltnlh pagodbah i« prak-ticlralo* Klavaule v ttj svaal oajdaaM !• v To«aslnovlh aadall-nlcah. Takat f fonaula je bil lahko aalo kratok. lahko p« aa J« tudl aalo rasilrll s raanlml laraal pravna tamlnologlja. Ta foraula st Jt upombl|ala v vaC varljantah« • / varljanta« Upnlk ja lahko dal dolSnlka aapratl all pa ga Ja aadrlal prl aabi.« doklar ui poravnal avoja kraaitna ebvaaaa* 4 /« -€ ati. Prav tako *• J« lahko braa poar«dovaaja aedaaga orgaaa poXaatiX doX*nikovaga inatja« Takat takftn« lajava j« bi>X* Xahko takAans H«t poaalt mt onii boaa aaa »obiXXla •% 1«n* billla pr«s«nt« »t aba«nt« «ogi# espl «t paraonallt^r d«tl-n«ri et earc«r«rl *t bonam pr«dict«n vandor«* obllgar«. *ll-•ntrt «t ln ¦• t*n«r« absqu« llc«nela euri« •% doaU.nl saii* dato.Mi09) Ta for«ula J« labk« tudi Ciato kratka. L• ja bila v avaal a araatnlai postopkoR * Hat peaait «• eogl, eapl «t d«tln«rl «t qualit»r «ar««r*ri •tc,"110' b/ varljanta. Upuik J« lahko aproill aodnl poatopak pr«d kat#rlK< koli aodiščam. Obieajtio •• J« t«k«t glaallt •*•« »1 in %«r«lno pr«tilatlnlto totalltar «ida« (imm upnik«) aom a«lv«r« d«bl-tua aupradictua ab illa t«mlno ia aataa m« «t eamla boaa mmm Haguaii. Dia«lail# Raaie, Selavoal* •% ublqu« loeoru« •t bona v«ader« atc. ' V Toaaaiaovlh aadollnlcah al«dl ta klavaula p»dplao» prič kot poa«bna cioloLba la mtumrt mm% wbi-«uaqu« dictua Phylippua (upalk Baaačan) bhi iav«n«rlt« p*mml% wm coavaalr« coraa quocu»qu« lud«x« v«l r«etor« «t p«t«r« dictua aabltum cu« p«oa pr«di«ta«" ' Zlaati v tridaaatih X«tih XV« atoX«iJa a« »»haja ta kXavauXa r v«Xlkaa št«vlXu •ad«Xlalc. To J« bxXa pr«ubrovniku« niao OMJtvalt la na tr« gevanja v aamaa Dubrovnlku. Mnogo blaga0 ki •• ga dobill trgov-e± aa kr»dit. Ja II« na tuja triiSSa, 7/ Formula "rtaunciaoUi"« V avaai a hltrajiiii ln p^«p«I*ni« •odnioi postopko« pri tar-Jatvi dolga ja foraula« v katari aa dalinik odraka vmmm pradpi* rnom atatuta# sakonon, obiLaj«a# toraj v»«6tu« kar bi lahka prad-atavljalo »J«govo aaAčlto« Ta fonaula mm uraja v dubrovnlSko aa-dolžnlco, kot aan la omanil« v aalatku XXV# atelatja« Vaa sradnji vak oatane naledljiv 4al for»ularja dubrovailka kradltoa llatl* n«. Raaan pri aodolinleah, aa Ja ta foroula uporabljala tudi pri druglh prlvatne pravnlh pogodbah* kl ao bila vpiaaaa v notarska knjlge* i*raktl«an poaan ta klavaula aa vidi ia dvah člaoov dub-rovnlškaga atatuta» Prvotno Ja lahtto upBlk« kl ja imal v rokah liatino a Hr«BuptianaM# poaval dolKalka v njagevl hlli* naj ia-poloi. obv«ao(Mquod quleuaM|ua Raguaaua a« abllgavlt par lnatru«an-tu« publicua val acrlpturaa caneLllarll Raguall *r«nuptlans* paaait citari ad dovua« alltar noaM), Kaanaj* aa to deloSbo »ta» tuta »odiflclrall v taat a»ialu# da J« «aral upnlk o avojl aamari ± 1 O aaananltl knaaa 4n vsaj 3 aodnik«« " L>rug llmn J« bil povasaa s araatnla poatopkoau L• J« prlš«! nakda h k&aau in J« v prl-aotnoatl v»aj dv«h aodnikov pokaaal llatln* a Hr*nuptlaiulo" i«r aaht«v«X« aa a« oollnlka aapra* Ja kn«a »oral takoj ukaa** ti atrali« d* doliUiika pr^ua ia ga prlvaO« na ««41^1 ••' V«činona •• j« t«k«t ta fornula glaall: "ftaaufielana oianibua «t «i.ngulia ailaiionibu«, tarmial«« farliat la^ibua* atatutla • t r«fortaati.oalbua, conau« tudinlbua« •JKcaptlenlbu« at iurila« auaLillla unlvaraia cua quibua contra pradicta facara poaaa« at m a praaantl obilgutlona tuarl«w Tudi v taj formuli ao bill aaštatl kraji. kjar a« Ja lahko ta daiaSba uvaljavila* Upnlk ls Barlatt« Ja aahtaval og dollnika Dubrovčana al«d«^a lajavot Hraaunclaat«a oamlbua laglbua« atatutla« «©»»uatudii*ibuB, ordi^a^-taa «t Induclla ^.adam tarra clvltatla «t loci lta quod dlctut (lma upnlka) poaalt »a •% ««a bona intrinlttar« «t albl aolvar« • t »atiafacar« u«qu« ad planan aatisia«lOBa«B pradictl dabltl Raguaio, Jadra# Caetaro« Barull •% Brindlslo ot ubiqua locoruai ubi nt tt dlctia »aia rop«ri.ra contiag«r«t ulla atatute at or* dlnavarlt capitulo In contrariuai noo obatanto«** ' Poraiula *raauaclaaaN •• Ja uparabljala tudi v troglraklh sadolSnlcah. ' FraktiSan po»an uvadba te klavaula v kradltna pogodba Ja bxX pradvaan ta, da Ja poatal poatopak protl dollni« ku takoj pravnomoCan* Na ta način ao n« lahko laognill odlaganju aodnaga poatopkit v nadoglad, Pra* ta foraulo v sadolSnlcah p« tudl kai«0 kako J» raatal poaon naiarak« liatlc*a* Pravaala Ja naair«e funkeijo lavr«lln«ga »»sldv** Dagovor, ki ga vaabuja ¦- ± 4 L2 *«aj«na kXavaula9 j« bil naiarag v naapretju • pradpitl ¦aataaga prava An aakonov* Upaik Ja dobil na ta našln pooblaatllo, da J# aaml lakati. plačilo t«rj«tv« ia 4#XIulkov«ft» pr««oš»aja br«s »o-d«l9vaoj* «odlil«» ifttoCasno pn «ta •• »tranki lsofnlll pl«Ll* lu »odnlh in rub«toib pri«t«Jbin.11*' ( ¦¦ ". ¦: - i/ Korobor*cij»ka foraiuX«Hh»c »u^«« «*rta attUt taailnoaio ru«» pi poa»itH •• Ja uporabljala y dubrovnilkih aadollnieah v naapra aanjaal ebllkl vaa aradnjl vak» XXX« Sklapni protokoi - Ta dal oba«ga v dubrovnllki kraditnl llatlni podplaa prifi iii podpla notarja tar njagove ov«rovit»v. Vaaka dubrovnlška aa-dollnica ja bila pravno valjavna lat tm J« ImU podpiaa prifi In podpla notarja« kl J« liatin« iad«lal« Vandar ja tudl ta dal llatlaa bxl podvrlan doloCanla apraaiaabaai v obdobju. ki ga obrav navaa. Itaana prič aa broa iaj*mm navajajo tudl v lmbravlaturah« V Paacalovih sadollalcaJb a« oaiaajata dv« prlSi9 ki ata aa-prlaalaaa aodnlka. Fodplaau J* tudi notar* ki j« obaoarn tudl prlCa: "H4i auot taataas Dobra^&a Lampridii •% Hichaal Paaana luratl ludi««a» Lt ago praabyt«r Paaoall« at eoamola notarlua 119) iuratua acrlptor auua ai taatia"* ' V Dalaiacijl ol aadoaCala aotarjava isatavitav llatin« aa«a9 da bl bila llatnl sagotovlja** nt Mfidaa publica". V XXIX« atolatju Ja bila naair«« odviana pol-na valjavnoat llatina od aodalovaaja aodnlh funkclonarjav prl njani i*atavitvl,ii0* %m fcaaa notarja Toattiaa Ja k©t prlCa aadeaioval aa«o ad«A ±1O od ¦••tnlh aodnlkov. Kot priLa pa •• emaja tudi aotar. kl J« liatino napianl. Xsj«a« 4«Xa Toaaslao prt tujcih, &kXapanju po-godb« a tujei prlaoatvujata pol«g ¦••taoga aodaika 1« *n* «11 dv« priči. ' ^r«sbit«r Johann** saiirli T«pi««inov načln ov«r»v Xjanja llstln*. V ohranj«n«a origiaalu Is l»ta 1190 •• prlC« »•-vajajd na i.ti načln kot )• bilo d««X«j v oteiCajui ««1141 sunt t«at««t Mlchaalis 4« Cluno luraiu« 1ii4«x. «t •«© praabitar Johami«« luratua aotarlua ctaubla acrlptar iua «t tastla^« T11 naCiB pod« piaovanja priC# pri katara« ja pravsal vlogo prll« tudi plaac li«tin«# J« bil običajan do k«aea XXI. atolatja v ««»tih Julaa oci ^adra, v Pubrovaiku pa •• j« aaclrial «r Harlnu« da R«aty Jturatua ludaa. «t NlJta Rathco-vlch taatla'*. Harln Raatič •• J« n» llatino podplaal laataoraH* no. nato pa al#di xapla: MMCCCCXV dla XVIII. »«oaia novambria. ± 4f t D« aandato do*lnl rectorla mmw Ludoici 4a Coclia «t «lua «laorl» conailli «go ftlcolau« 4# Alb«rti* c<*ac«lXarlu» Xeco dleti Nlma Katkhovich taatia ab««ntX» »• hic in taatam »ubaerip«!.11*2*' V orlginalu »»Uollnle« » dn» 4.VII. 1402 •• J« 20aiI.1430 p^dplsal aotar i« kanc«Xar i-aurtticiuo d* Cuchallia "Xo«o »upraacritoruM ••r S%«ffasi4 rtuoruai.H**** Za naataJajoC aotamlcl iastriMMmt J« bilo snaClloo9 da jm apr*m«nil suuaanjo obliko. istotaano ae saL«li notarjl opuA^ati priL« Itot n«potr«bn«« Do t« apramavb« J« prillo v Ataliji v XII. in v aaL«tku XXXI» atolatja* Draška liatioa pa J« ohranila pod-pla prt« 49 drug« polovlc« XllX»atol«tJa# ?• Maaaju M.Koaa j« latlnska dr»Akn liatlna obdržala tako dolge podplaa priC pad vpllvooi grak« privatno pravn« liatln«. ' V DubrovnietU kradit-nl Ilatinl ao a« ohraAlll po^plai priS ««1« v XV* atolatj«. Tu-di to bl btl lahko adan od argunantov* ki bi lahko pomagal prt ugotavijanju lavora dubrovolAk« kradita« liatlaa* Za prieaai n ji v dubrovniških kraditnih liatinah podpi-aal !• notar« Konplakcijaka for«ula Ja aaatavljana lm notarjava« ga »nmk« (aignua notarii) i«r notarj«v«ga podpiaa. Noter Johana«« da ^inia a« podplauj«! Mil age Jobannaa 4« fla4a «a«uaia Raguail iuratua notarl,*. b«c acrlp«! m% roboravi". Tm Ja tlpiCna banaean* 12S) aka koaplakcljaka forauia« ' Mj«govi naaX«čnikl j« apraninja- j« v t«Xiko* 4« napliajo na»«ata **»crlp«l «t rob«ravlMv Hacrlpai at publicaviH. 04 tridasatih l«t XV. atoXatJa dalja Ja takat notarjavaga podpiaa aXau«Ls H#,.praa«oa inatru»«ntua «s cataatl* co notarll fldalitar publicavl.**, Kotarakl anak •• Ja uv«XJavll "J fi Q liO Y Dalmacljl pod vplivo« Italij«, kj#r •• J» uporabljAl »• v XX« stolotju. Fri »«*» s« j« »ačol uvajitti M«l* v drugt polovisi XI1I» C/ 08TA!«E ZHAflLNOSTI DUBROVtflSKE ZADOLŽTIZCE Dubrovniika kr«ditn» llatin« J« nantaml« nml* po 30 l«tlh« To J« doloCal penmhmn 21«« dubrtivniKk«ga statut«. Vmtdnr j« bi-lo noMao am podlagi %m doloCb« t« t«rmln podalj^ati« V t#» prl-¦•ru J# moral upnlk v okviru S^ X«t pr«dloSitl aadolSnlcd kniisu in v»»j tr«w •odnlkoni njngov« kus*ij«. ki •*> »adolMnico rogi«trl* r«Xl v p«»«bno knjl0o l»«novimo "quaternu« comuniii"« Na ta na^in ao podalJ^All voljavno«t nadoltfnlc* it ntidaljnjlh tridaiivt lat« ' Ta po»top«k no lahko ponovlli X« v*čkrat. V »•¦tlh J51ov%nak«gA 111 \ prinorja J# »adolžniea aaatttral« !• po 10 lotih. 7 N« »»• nfti aa^^ditl* k» nalatlno v dubrovnlSkih notarsklh 1» kanc*lar«kih knjigah v raatiih sv«iMah am«nj«n« kmditn« pogod» b* star«JL« od 3'> l«t« Hn© 14*1X1.1336 j« bila n« primar vpiaana pobotnica o iaplaCilu portojilt*. ki j» bilo nitjato 1B.IV.1286.132' N#ka druga kr«ditna pogodba Je bila aklenjana 9«X«1430» la »argi-nalii« b»l«lk« j« ranvidno. da je dolKnik poravnal krttdtt i#l« 1«-ta 1469» To •• pravl9 da J# bila »adolttnica raavoljavlj«na B«l« po 35 letlh« ' I« n#k«ga drug«ga priaara «p«t vldlmo« dii »o potomcl pokojaoga upnika pranaall pravico do t«rjatir« po 32» !•- 114) tih* ' DoIoCbo« kl J« dovolj«v»la padaljSanjo roka v«ljavno»tl »adolftnle«« 00 a« v Pubrovniku pogooto poffluMovall« 0 t»« pri*!a» Jo tt« aooo pobotnle«* pranoal tarjatav ln podobno ampak prmdvmmn JL * t? 135 J lt«vlln« r«gistracij« podalj&anja iftplaLilnoloCba v kraditni pogodbi a« J« toraj nana- Mala nm obatojaffo trgovsko druXbo» ZadolKnica J« lahko aXuKiln upnlku »a ra»na kredltna tran«-akeij«. Pradntavljala Je itvamo garancJiJo prl akl«panju raaulh kupJ5iJ ln pogodb. Upnik Jo Ja lahko inroCll «w>Ji« klljantom v dapoait« ' Kraditn« llstln* 110 upniki d«ponirali tudi v notari-atu. Tao «0 jih hranili v i>o*abnih »»HoJCklh - ^in oap»«llaM.X41 ^ lOu ealroava v vračkah - Mia aaculo". * NaJ nav«d«w tudi alada* prl-«»r v svaai » ftopentraninl gadoTKnlearti« N«kdo »• j« ebvaaal Lovru nasumani^u, <\a bo plaSal vaa« kar Ja aapiaano v dveh ln* 143 > »tru««ntlh9 kl Jih lma v dapoaitu dtott Tots« d« MFiorino« # Kradittia liatlita jo bila lahko kot vaak rfrug pradaiat rfana v aaatavo. OolHnik ja dobil poaojilo na podlagi »aatavljan« aa-doltfnlc«. tar Ja kot tahJlna pradntavljala aiadoatno Jamatvo. ' V %aki aaatavljaoi. aad^llnial Ja »oral biti anvada tlatl« ki Ja dvignil kratit. upnik« Moral Ja dati avoj«wu upaiku tutll poobla-atilo, da lahko latarja njagovaga doIMnika, ioraj tlataga« kl ja ononjan v aaatavljoni aadallčnici« U no bi v roku vrnll poaojila* ^adolfiuica pa ja bila lahka tudi aaplanj^na« ?« oaaba« v Sigar rokah na Ja aado)Xniea nahajala« ttl liaola urajenlh obvaa* noatl a »vojimi upitlkl* Notar Ja tta aahtave tutorjav alc«r ia-atavll aadoXXnico# vandar jla Jo nl »egal laroCitl "<|uia fult aaqu«atrata ad laatantlan Carlucii &* Manfradonia." *' Sakva-atar nad aadollnico ja ponavadi objavil ob^inakl kliear po na- logu aodolb organov* ' Lahko pa ao jo aaplanlll tudi "iudlcaa 147) da erlm&nali*4« ' V ^aau, doklcr Ja trajal a«kv«at*r. »adolKni« «i oi aaiala btti podvrlana nobanl apratiaaibi« prav tako ni a«al upnik objaviti polnomo^j« v avaai a tarjatvijo. V poalovnaM livljatiju aradrtj«v«8k<*|ja Dubrovnlka ja lat#l« kradittia liatina laradno v*ljavo In po«sati* s*luMila J« aa raana kradltn« tranaakclj«. To pa fM>fievnXI.1413, Un&. M.W.# 0. Cr^mošni«. Nova i»t. grftdja. atr, 11# It. 9; S) »*-dollaica napiaana 27.I1.1424 • fond, M.N.i 9) aadolSitlca Jo-hannaaa d« Sfondratlaa, 29«XX«1434# fond, H.N.j 10) aadoliiki« ca bgldlja da Jugo. 24*XI.1442. fond. M.N.; 11) aadolSnica Dalphlna d« Tayabobuaa# 14. ? 1443, foad. M.K.; 12) aadolšni-ca Johannaaa d« Vgoaoni.bu0at 1»X1Z»14499 fon«MvN»; 13) ••• dollnlca Egldija da Jugo, 3.XX.1446; 14) nadolžaica napXaa-aa 2.X.1471, fond. M.N. 3/ M, 6ufflay# n.d.. atr. 100 4/ 0. R«dlXch# n.d. atr. 221 52 9/ V«S » epaskah ia opoabah, kl #• jih uporebljall Teaaalao %*r ajegavi aaal#dalki, gl«J G, Čraaoftnlk, Kaae, 1 not. apial, •4 atr. 11. dalj«, 6/ lbid. etr. 12, 7/ *iargin»lnl balaSki "caaaa quia •olvJ.t" %*r "•atraeta «t da-ta* ata opr«mljani * datuat od XXXI* (1459-1460) knjig« D«-btt« notarla« dalj«. V t«j knjlgi ta siat#oi !• ni doaladno lsv«d«D, 04 XXXV (1442-1463) kajig« p« n« aanjka datu« prl nob«ni tuarglnalnl b«l«Ikl. Zdi •• •!, da j« bll %m prineip uvaden 1461« l*ta. Pr«d t«» datui»oa j* adino v knjigl XXII (1417*1422) #d«n od notarjev racino vpisoval datu« pri marg* b«l«lkl "(Mi«". i/ Knjlga Xli (1400 do 1403) a«rij« Oab. not. J« poBkodovana v spodaj«« dalu aaradi vlaga, sat« gornj« fitavilk« niao povaa« to&n«. Za okrog 69 sauollaic niaoca nog«l ugoiaviti raarg, ba-l«*ka. 9/ D«b. not* LXVIli/77 - 29.1.i 86 - 17.11; 88 - 1.111, 112* -16.V., 119 - 21.V. 19« - 26.X.. 179 - 26.Xll.14ai, 10/ lbld. 71 - »adollnlca J« bila vpi.an« 10.1.1481. rok "ad onn«in. veluntataan9 naalauajl dao. 11,1.1461 ja bila vpiaana balaftka »•mtracta at data cradltorl^; #2 - 11.11.1481,, rok: p«r to-tue oiana. ••pt», axtracta 17.11.14S1. 11/ ibid. 74 - sadolinlca j« blla vplsaaa 16.1.1481.. roks p«r totu« aians. d««*, astracta 2.1.1462; 67 - vpiaena 23.Xl«1461«t roki par totua ¦•&•. ••pt.« astracta 13«X.1461; 100* - vpiaa-aft 4«1V.1461., rokipar totum aana. a«pt.» astracta 6.X,1461, ltd. 12/ ibid.69# - aadollnle* J« bila vplaaaa 2.1.1461., roki ad oomaa voluiitateai. ajttracta 12.IV.1495; 71* - 11.1.1461, rok: ad oao«* voluntat«», amtraeta •% data auccaaaor««.•• 20«XX*1493; 73 - 12.1.1481. rok: hin« a4 unum annutn. «xtracta 5.X1.1463; 6t - 4.111,1461, rok: ad oanaa voluntata«. «x 9,XII. 1907; 101 - 9,1V.1461, rokt ad nativitataa donlnl* va^ta: yp. 10, pobotniea yp. 6 i»d*na 4,11,1463, «m 26«X.1494; 126* -12.VII, X O O 1481 (dolšnik is (>r«blča). roki ad oam. vol.» •«. 29.V.1S20 (dobl Jo a^ttn oti upalkov). 13/ ^adollniea (kaplJ«) ^offr^da s dn« 8.VI11.13S3 * gl*J Dab. not. 111/41 - fakaimila ftt. 2, 3; »adellinica u dna 22.IX.1401 D*t>. not. XII/33; pri »*dol»nici 1» 4.VII.140i kontrol« nl ttoina, k«r J« knjiga XII. l>«b. not. na tl«t«a a«atu poAkodo* vaaa; »aciolSnica Johanc««a de Sfondratiaa s doa Z9«XI«1414 -U«b. not, XVI1/26 - fak«i«dl» *t. 6, 7« sad«13lnica Kgidija <*• Jugo s dn« 24.X1.1442 - D#t>. not. XXI/17«'; »adolinica Johenna.a 4« Vgocouibu.a « Un« l.X11.144§ * D«b* not.XXIl/ 163f; aaciolmnic* m dn« 2.X.1471 - D«b. not, XL/17. V.4 pri-marki aaciollnlc •• &ahajaje v fondu Maasa Nagrinl V Dubrovnl-ifcagg ariHvamm arhlvu. 14/ Fond H*»*» N«grlnl - i>«b. not. XXII/183* 15/ **ond Maasa ^•grini - &«b. not. XL/17. 16/ Radonja Mlkojavič ls Podvišagrada •* J« sadol%ll 9.X1.14dl prl **nvku ttakroviču sa 44 dukatov. Kradlt b« vrail na »aht«-vo upaika* Hargxnalna balaik«1 •xtr»eta «t data 2*«XX,14ft2 Dia 2.X.1462 Pauchua »achrovich «r«di.tor co&taacriptu« v«nlt •% dlxlt quod p«r4idit contaaerlptan obllgatian«« axtrah, la publlcam formacn pro^ utiappar« t h«c eontra« quapropt«r confaaaua fuit quod habuit «t raeapitcontasorlpt«a ducatoc aurt 4$ •% contftacripto Radogna dabitora^ ld«o ad r«qaiaitioii«ai dictl Kadogn« lp«C Pauehua apoot* faelt... fln««..,9 Dab, not* XLV11I/161*. 17/ Zad«liaxca s dne 24.X1.1442 (fond H«««a Nagrini) - »ad©llni-oa J« vpiaana v Dab. oot. XXl/l87#, ob sadollaici J» 1« opaa-ka •«tr&cta •% d«ta • pr«no« t«rjatvn v i>«b. not. XXX/116* -117 - Fakalull« It. 6, 9* 9a; podoboo Ja pri »adolilnici la 14. 7 1443.. na liaUal j* *pa»kai H24.X#14S1 7 in dobit. not.data «at potastaa Olmitrl aup«r Gr«»gorlua (anaittu doilnl-ku aad drugia) d« d.au. 24". - fond Masaa Nagrlni. ±0 2 Ifi/ w«k«j prl»«r*vt D«b. not. XXXVIII/1%1 - aado^Iniea J« vplaaaa 16.II,1470 marg. ttalaSkas "ultla« f«bruarii 1470. larantifd« Tareotiia da Pleauro cr«ditor potaatataa d«dit •% caa»lt Har-tino 4« Bona d« ii.au, 15 at gr« arganti XXVII*., # •p*«k« "aatracta «t d«t*** alj 159* • smiiiilnie« j« vplaa&ft 6mlll9 1470. narg. l»«l«Skat "11#V»147O pr«dictu« Vuchaciu» VUchotieh (upnik) pot«»tat«» pl«narlaa 4« yp« 10 pro pmrtm dtcta obli-gatienla dadlt •% caaait Hadivoi Ooala«../4« opask« «»traeta at; 1U* • aadollnlea J» vptaana l4.ill*1470. »arg. t»«l«Iklt M13»X.l470 Zv»teho Vlatchovieh («d#B od upnikov) potaatata« plaaarlam da duc. 4 (vaota d.au« i) pra parta albl npactant« d« contraacrlpta obllgation« d**di.t at caaait vuchota RadlKieh lanario.*.**, H119XX1#1471 aupraaeritua Vuchota ftadisieh qui habat pradictara^ potastat«« duc, 4 aupr* pr«tlpchua Milloaavlch eoafaaal fuarunt quod aup«r •••»• aolvara Jehanni. Srull« Catallaa« d.au« $0 uaqua p«r tatua 1 K ^ i o o n«n««a januarXl proxXma futurj*. E% «lt d« praaantl viaglo«. Haaunciantaa «tc. pro ut la ipao inatruaaato pX«nua coatiaat* Quapropter lpaa Jeaaaa«« cr«aitor dadlt potaatam ae Jua «t actlonaia raalaot «t pervonalciai d« toto d«bito inatruaontl acrip ii cu» vl&or« »uo t*mporls pr«tarit« «t futuri Srl«d«no Mio-i*ich aurifjLcl pr«s«ntl «t »cc«pti ponn*n« lps« Sri«d«uo in •uut Xo6ua proprlun«*« Etob« not* X1V/39V; oa«nj«n» sadolSnl* «ft j« vpi.ana v D«b. not, XIV/355 • 7.XX. 1429. »arginalna b*X«3Ut«i •Airoct« «t data, . . Prlnart Johaanoa BruXXua CataXXanua oat«ndit unuai initruMn* tum d«bitl factua in 1429, ind« Vil, 41« 7.X1,.. St«ffanua Jobannia d« Pargamo Xaalf«& in Baguaio.,. soXv«r« Johannl y BruXlo 4. au. X13*.. Sub quo ln»trun«ntojLn trlbua postia •criptuM arat ••eundun Jobanu«tn cr«ditor«n habuias« »t ra-e«piaa« « dloto St#ffa«o pro parto aoXutionla acriptl d«blti in totu« «t la aumaMi in ipaia tribua poati« d« au« 45 pro ut 4tt Xpa« lnatruai»nto pX«nua contin«t (ponov«o dokas« da j« no-tar m infttruoMint vpiaovaX ^botnica in &• v knjlgo Oabita), quapropt«r Ipaa Johfinaes aruXXua d«dit pota«itat«w ac Jua «t actioaam r#ftX«» m% p«raoiial«m «!• ducatt« 45 r«sti mt pro ra-• %• d«bili, *ypra«tript& cum vigar* auo t«npua pr*t«riti «t futuro ^ntonio SAngr«« Spagnolo Xanario ln Raguail praaantl «*.... D*b. not. XIV/402' - 24.V.14J0; »adolioica Ja vplaa-a« v i)»b. not. XiV/J54 - 7.XI.1429, *argxnalni b«l«?.kii ejitrac ta »raditori (bras datuaa). l>i« 29.XII.1430 Johann«. Brullua cr«dltor aerlptua confaaauo fult habuia«« pro parta eoXuti* onXa acrlptl d«bltx «tlaiB acriptoa aub lpao inatrumaato ajLtrac to# a Štaffano aorXto 4«l»itora« 4» au» ••d««ia« H#n. 20/Dab. not. XXXIX/32*. 2X/ l;Xv. cane» LXXIV>l2S - 25.XX.1470. ZZ/ "••• »andavarit «U.chi Patro 4« Sfondratla caDcaXario - Jiro-Cok ga v avoja* pr«gX«du n« oiunja • lofroacripto bX dXctum iaatrumantuoi ragiatram dab«r«aiM# sadol%nico# kl •• pri ragl-airaclji o««aja# j« naplaaX H«a«41etii« %• Mathal 4« Schiarla -% 56 4« Prato# Eiv. canc. XL1/261 - 27.VX.14ia; "... dominu* eomas pra«c«pit Fraaciaco (Areho Ltkrtholo«al) cancalario quod ipaaa raglatrare d<;banua m% lpiaa d« var bo ad varbua raglatrarl pro ut infarius coatinetur p%r cartaacrlpta «rat aanu Soffra-44 coadoa mmr Parini d« Flatoria nunc not. conunia Raguali*4. sadolinic* }• m čnm l.IXI.lSS4vl>lv. cnnc. XVIII/22' - l.VII. 1354; ibld. d2# - 1.IX.1355 (aadoAlnica j« s dna 4.VII.1355; •*.•• infraaerlpiun lnatrunentua fuit hic proxina ragiatra-%um da varbo ad v«rbv»» pro ut jae«t d« nandato nobilia «t 5 aaplanti/ virl ctonini ractori« Raguaii.*. qula aittltur «j&tra dlstrictua Raguali pro •»•cutioo« iuria aui. ut al adalctar«* tur poaalt raffici.,. (sl«di prapia sadollala« v caloti) ... Ego Johazm«« ^uondadi «ag, Convorainl da i rognano (daloval 1364 do 13d7) iuratu* aotarlu« Raguail. •cripal pro ut in-v«ni cat^atieua manu #«r Thaodori Scoluafogla. tunc (1360 do 1379) iurati notarii •% canc«llarii Bagusli'% J. Tadt^. Grad-Ja o •likarskoj SkoljL. knj. I. «tr. J3. It. 64, Div. canc. XXlX/67# - 9.III.1390. Zadollnic» ja napi.al v •vo^»gist«r T«odor Soolaafogla« na podlagl ajagova lnbravlatur« ja ladal liatlno Johannaa d* iragnano. nak tr«tjl notar, kl ni pona* b«J onoajan# pa Jo J« raglatriral lata 1390. Takrat naaraC nl bilo vaC v Dubrovniku aobanag« od omanjanih dvah aotarjav. 23/ Žadolinie« m dn« 22.1X1401 (fond ^aa.a N«grlal)9 dollalk Ja 0srt»lav Kraniealld ls Prač«, MH«gi«trata dl« 2O.1II.1431. ta aadftllnlea Ja vpiaana v Dab. not.XIl/33 sarg. bal.i axtrae-ta «t data; »adolinica s dn« 4.VII 7 1402 (fond, M.N.). d«ll-nik Žun Kranislalič la Pra«e. pripla« »Regiatrata di« XX «ar«li 1431« fakuiaila It. 4; aadolinlca » da« 27.11.1424 (fottd. M.K.). opaakat 1.111.1453 raglatrata ia libro raglatrl • carti. CXXXV1I; aadolSnica m dn« 24.XI.1442 (fond.M. N,). dolSnik Marinua Ja«obl da Gallo. rvglatraia 41« prioo junll 1472* Zal knjigo Pivaraa eancolariaa »a lata 1431 in 1453 nl-•o ohraajana, sato ragiatracij nlnaa mogal paiakatl la koa-trolirati. f^i- lt.8 24/ ai«J fak»i»Xle *t«vilka 4. j. n 1 O # 23/ Div. canc. LXIX/5*-6j druga ftftdallnicA, kl ji v t«J rftgiatra-cljt onanjana J* m dnm 6.VI.1444.Dolinik Dtferftšiii pok. ?»«• d* Goliabo 1» Bara j« dobil ne kredit 150 dukatov prt VjUi Raatlču ia Nalku H»«tl4u. Ao sadoliaieo p* J« napls*X Egldij 4«» Jugo d« Cr«sona* 26/ B«l«ik«s "MCCLJUUUII« inu. XI« di« XXII narcll. !•%* cart« d«b«t r«ilci, «i p«rd«r*tur p«r ^atb«u« d« Gl«uo# qui portat «a» in ^rtacotn. H#c 4« atandato doaini comltla «t iudicua otaaiutn quinquanf G» Čr«no«ulkc Kanc, 1 oot, aplal, »tr. 75# it. ld? - 5,V.liS2; atr. d0# ttt. 200 - 24,VI,U62A Brakovpi atr, 90« It. 210 - 12.JlX.12«2# Brakovo; atr. VI. !%• 25$. -?.X*X2$20 tJrakavoi atr. 93, i%* 262 * 22*X.l2a2v tirakovo; atr. 95# št. 265 - 29.X.1262, drakovo. ^otor; na podlagl t«h op««b j« 6, Cramodnik obdelal vpraiaMij« ^vosa« trgovlna Sr-blj« l«t« 1262 lo 1263« 6poto«aik SAM9 62, «tr. 63 dalj«. B#-ograd 192 5. 27/ ^riaari **iyosinu4 co»«» «i iurtttl iudi«••••• fu«runt acribi • t •»••»plari eartaa notarll mfraaerlptaa. qu»« portat M«* rlnua uftlay. n.d. atr. lOj# 30/ Iiv. caoc. XXI/161 «6.1V.1366, 161* - ll.V.136d; **ft«c •%' copla «iuadam inatruw«ntl d« autadato dominl raetaria... •% 5° O lurat, iu4ieu«. • * til« proalma r«gi»tratu» 4* varbo ad virkt •le acrlptum ••% ia «o »4 p«tltlon«u (im* upnlka),.« tjuia iliuo altlt •« diatrletu« Kogu«il pro amecutiena iuria aui ut «1 adnUctar»tur poa«lt rcflci..," »l«dl pr«pl» aadolinie« b da« 50*XV«1390 (aadolilnica s« nahajo vpl»«ti« v D#b. not X/*0*), kl Jo j« lsd«l In nmplmml notar ^ndraa« oll« ^•»1»±-e« H« bonenia (d«lov«il od 1362 do 1400). i>iv. canc. XXIX/153# • 17*Xi..l3Vt>i upnlk Tooa ^uuK J« 16.ill.l4ia pr«d •odnikom **eoaiparult p«t«ns quodd«m in»trua«atuA raglstrari «1ua copla iofra ecribltur ad eiuttlia «o qula lntendlt 111*4 «xtra Ra-guvlua oii.tt«r«.*» • Po aalogu •odnlk* Jo koplj* r«gl»trir«l k»nc«ler Baptlst« (d«»loval 1417 do 1426). l*r«dlei«aa »adoll-nic* J« btla s dn« 14.IX,1408. Podpiaan J«s M«go B«n«dtctua q# Mathai. 4« Schiarii« 4« **rato iur* aot* c««. Hag. •« ca-taatico notario ixd«lit«r publicnvl «t «rat taatati"•(Not^r ti«n«dlct p« j« dalovol v Dubrovuiku »t»ftw »un^Jcapltanaaa dabao di«to Volcaaao «t r«liquara tarelar« partaa iucrl dicto-rua Xibrarua habao #go pracilct^a ^ndraaa •t«.H Aptagl 60 H/247* - 1333. 42/ 6« Lr«Mošnik# ^plai. atr. 42- ^raacapta ractoria 1/69; v »•• ki pobotnici vpiaanl 15,XX.1280 «« onanja, da Ja upalk pr«-Jal d«n&r os oanovi "cart*« aotarla tattf anno De«iai aUll«* alao duc*ntaai»o quint^uagaalo« octavo* o«n«is ••pttmbri«, ••ptla»o di« ••t«at«»..". a« Čr«moioik» ^pisl, »tr* 10?« *t. 3Ti* 43/ ^mlLikl«i»# Co4«jl dlplu««tlcu». sv. V. «tr. 193. št. 699« 44/ ibid. «tr. 2379 it. 741. 45/ K. Jir#C«k, n.o. »tr. 1*7. 46/ Fr*«c«p%* r«ctori« 11/61, podobno 59 • 24.XII.1300 (sadolS&l-ca J« l« l«ta 1*69) t objavljao Ja poaiopak "aptagl 4« oilaari* cordlaM n& podlagi HcarU« uatarla# acript« aiaau pr»ablt«ri P«tri aub 126V dia U aatan%« a«naia^ auguati". Aptagl 1/74 (druga pag. 2») - JU.1I1.13U. 47/ Aptagi 11/247* - 3.X1.1J3J. 4*/ «. Cr««oflnlk. ^piai, atr. 254. *t. «25; atr* 42. 4t. 141 (a«d. la 1270)| »tr. 114. 1%. 399 {»»tialiiiilca 1» H96). itd. 49/ G. ^raaoinlk, Wbrov. kancalarija. atr* 233. 30/ G. iraiteinik. -^plal. atr. 142. it« 461. 51/ C. ^r#«olnik, Fr«sbit«r Johanna«. <«laa SAN 171. atr. 117, 52/ Foneular aauolKnlc« pr«abit«rjn Johann«*a j« alaubrovaLki notar prmm-bit«r Johana««9 atr. 91. Zadollnlca AndrlJ« B«a*91la# pa j« lagl«dala na podlagl o-hranjan« i*br«viatur« takol«: H^i« V« «jt#unt« msnala octubrla (1299). Ego quld«« Bogdenua de Hadoalauo d« Friarano confltaor quod »upar »• at «up«r oiaiii« bona usqu« ad prinua fa«tuai nativita-tie Donini deb«o dar« i^aur«GCio d« Savlna yparp«roa CCCC* Lt «i ant«... Si v«ro «tc. Jud«* Nicola 4« Blaaio •t rtath«ua d« Lapr« t«ati»"# Fra«««pt« ractoria II/100. «5. Cr«aodAik9 Kanc. 1 not, apl-ai. air. 1*0. *t. 4«0. S3/ V. *»r*ti4, -ubrov. kancalarija, atr, JJU* 94/ Div. canc. IiI/69 - 26.XS.U96. 100* - 3.111.1299« 11/ ibjU. »?*. 56/ ibid. 62 - 20.IX.1296. 57/ ibid. 6? - 5.a.1296. St/ ifcid, 99* - 12.XX.1296« 100* - 3.XII.1297 99/ Fr«««pta rcetori« 11/ npr. fol.92 (1«.VI.1299) v aadollni-eah ata ferMuli M«t alt 4« prtaanti viagio. «t #1 ultra •%€'*• ioi. 99* - 100 - l?«3t. do 30.K.1299, v «ttdol»nlcah iita aa~ mo for«ulii u«t «i ultra #tc« «t al anta •%«,"; fol. 111* (9.11.1300)i »«t «i aot«. «t «i ultra" fol. 112 (10,11.1300)i **•* »it d« pr«ia«ttti viaglo. «t »4 ultra •tc". 60/ ^iv. attt. l/paa«l« ¦^v JL 0 ga •riglaala is l«ta U40i *ln Chriati noain« aaMiii. ^nna Uoainl mlllasiiRo tr«c«nt«-•iao 4uadr»g*»x»o. indic* octava« di« saxto lntrant« atanala nov««bria. Haguali« corm vobi« aitba«ript4a t«» «tlbu«. L.gQ 4uld«ia Faalua fAllu« A^draa 4« Palsa d« ^urgo cotifittor quod aup«r «• at mup^r oiaala bona «•# u»qu« ad a#* taaaaaa projtlta* vanturu« *«• obXlgo dara at aolvara rtath«o lllio coada« Nleol« da Manclo yp. tri-giat« unua •% groasoa traa. tt ait 4« pr«a«ntl viagloi Lt ti ultra dictu» t«rtsinu«i t«nu«ro dietea yp«rp#ros • •• Banunci^ntaa aupar pradictla ad aul caut«llam oni-bua lurila atatutls« conailiia« conauatudinlbua... ^a« tut» earta nullo taatimonio ruoipl poaait« Hil »unt %a«t«at Cabrlal da Gla^a iuratua lud«& at Lauric* «b. not. XXXill/X3 - •.111.1419. 11/ 6. Čraetošnlk« Kanc. 1 not, aplai. atr. 7. 73/ i,ulflay# a.d. atr. 50. , 74/ G. Craaioinlk« Kanc. 1 noi* apial« air. 7 > 75/ M. &ufil«)r9 n.u. atr. 76-794 76/ M. Koa. o.d, atr. 9. 77 / H. iuLila>. n.4. «tr. 479 49. 7fi/ Aatun Mayar, Monumonta Cataranala, vol. X# atr. 45. 1%. 7i • li.JflC.1326. ±01 79/ Ubtr ttotarll Catharanala? X\'/l. *tr. 247. Mt. 242 * 7. VIX. X4X9. Pr*pl« «« nahaja v Hi»torij»k«ca otialonju JugeaXaveask# akadamij« v L«gr#t»u« kjor ••*» ga tfobii na vpegXoi!« 80/ H.f. $ch»ld, n.d. «tr. 382. 81/ V Hiamonda« Markulin $Xr«««ntavit lnfraaolpta duo inatrtiDKiitt« quia valt mlct*r« aictra eivitat**« ut oi •d«lcter»nt ponalt raficl. »cripta nanu Phrlippi d. Parvidi Vighici imporlali auct. notariii drug* banaflka aadolKnlca. ki J# v t©J «v»ati onanjona Ja % dn« ?5.VIII.13O*. (;ia»i «• ta-kola: ^*«.. obligando a« tpnum ln »oX114um tlon« lurla val faetia prowi»»it •• aol-v«r« ot dar« a»u darl «t »olvi fac«r#. •. **» ftlv* eanc. VIII/36 * H^II.1325. 86/ Objavljono ja polnorao^J« sa tarjatsv t«r J« V taj svaal kot inaart vpiaana aadolSnlea« ki jfi j# napiaaX banaftkl notar 6 JohannC« quonda* ««r VieitU d« Piatorla. Biv. eaiia« XVIX1/67f - 6.VI.13**. 07/ Spiai itadaraklb biljcinlka Hmirika 1 Craat« Tarallo 1279-1308 l«i *adar«klh btlj»lnika. «tr. 1C3. Ut. 129 - 26.X.1289. 94/ 6. ČraraoSnik Spl«i, *tr. 42§ (regl«t«r)j tlb«r ntat. civ. Ragusii. libr. III pnr. 16» »tr. 64* 95/ Libnr atat. civ. R»g XXX.. Par. 1. atr. 55; č# dolg ni bll aklanjan "d# praaanti viaglo" J« dolMnlk K#l lahko na pot v roku 8 dni. kl jih j« lahko sahtoval v »vasl m odogoditvlja toiba* ibld. par« 19» atr. 63« 96/ ibld. 1X1. par. 22. atr. 6§; VIII. par. 69. «tr. 209. 97/ Original sadolinieo proabltarja Johannaaa % dn% 23.V.1290« 0. ^r*cao8nik. Nova i»t. gradja. ntr« 8. St. 9; konkretni pri» narl: "Lt al P« d« Bay«claua (ni dol*nlk t) anta rlictun t«r« mlnun van*rlt Kagualuai. mittan «1 dlctoa aolldoa** - rokt 19 dai, 0» acto# quod «i ip»« craditor ant« dletun teralituie r#d«r«t im. «tr. 1$7( llt. 9!I7. 104/ MVid«licet: «go J'«tchu» d.att« 22 »t gr. XXVIII. «go Bralanu« d.AU. 16 «t «go Dobrillu« d»au* 37 «t «r. VIII", od okupn« vaot« d.au. 77 «t gr» VC\VI. D«b. nok, XXXIT/l68# - 11.X, 1459; Md«claran» quod quolib»t nostru« (5 dolSnlhov • osmas opanaarii) latalligat dtbitor pro tua ratan. XXLXX/88* -15. XX.1470; ^Noa quid«ai Nichaa Priboavleh yp. 92. »raganu« Bogdanovlch yp. 19 «t Pribiaelaua Clappovieh d« Drlna yp« 21 quolib«t p*r a« eonfitaaiur. ••"• Dab. not« 111/23* * 25, XI. 1352; '*••» quolib«t nostrui« pro m«di*tat« confit«wwr. •. ". XXXXH/63 • 23.V.14S9. 105/ tlbr* «t»t. ctv. naff. VXXX, par. 27. «tr. 180# 161. 106/ 0. -r^oKrtik. Splnl. «tr, 2S7, lt. 63^1 «tr. 26l9 Bt, 464; atr. 296# 3t. 991 * 1262. 4 nn lO 6 107/ Rtfftrmatlottfttf *VXII/*S° -«.11.1.360 109/ Mquod craditoren poaaint p«t«r« iura »ua contra auoii dablto-r#* ubiqu# locorura, #t quod quillb*t er«dltor poaait coatpel-lar« auum d«bitor»w «xtra Ragustuat* taa curo aftntanti* faOta in ftagu»io. quaw eum qtialib«t c«rts notarll« quam habftbit contra ip«uw, prout dtcto credit^ri vid^bitur #sp«*r. 61, »tr- «2 (novtHa » dn« 10. XXX.1J7T). lo:/ D«b. not. I1/3S* - 13I9| ««l0 r«*Hirj«n t»kat »•« n«8#l v sndol^nleat • v kat«rih a« kct upnih o»#tij« kancelar Pon« d« Stnnb«rto# npr. fnl* 20* -1135; all pa Mqu««i m*» prei««nt« v«l absmit« citat« ot non citato j>o««it orania bona «1011 mo-tilllla +t immobillii* v*ndtr«, obligar«. alidttar« »t iit n« t»-n»reM. fpl. 4 - X33S. 1X0/ L»•!»• not, 11/18 • XJ3$, 111/ D«b. not. Ii/189 * 1337. »3; "«t ^#««11 »• eogi J&drm* V«» mtila, Aput«nnia «t Sclavoni« ae In quaeunqu« alia p rt« otc«M Xtt/40* i Mvol«n« po»oa convoniri pro g?r**» dictis Cathart. ^ulcini, Curaolo. H&renti, Spaletl. Tr»gurli. ^flidr«. V#n«t41« et ubirjue loeorui«, XIII/47. 31, itd. 112/ Div, canc. 1/8. I?* * 1282; "«t dletu« Antoniu« p«»«iit «• eoBvtnirt «t p«t«r« dietuai debituai coran quo«utsqu« r«etor« «!• v« officiali «t ubicumqu« mm inv*n«rlt#u 90* - 12S3, 113/ !J«b. iiot. tIV/273# a74, 24X** 2t2 - 142fj *©t qai» p«»5ln conv^nir« «if cogi r«alit«r at p<»r«ontilit«r ^aguall, Mcii •t Itt r|uocuwqu« loco *f quocu«qw© part#» muudlu, XXXJIT/X91* • 1459. Y *ač«tku fl^. ntol^tja «« om^nja v t«J formull «•-lo walo kr*j«v v katnrih bo lahko p«»tttvil upnik dolHniltm prmd »odiS^e. Posnsj«, ponebno pm v XV* atoletju, J« naKte-vanj# kr*j«v »«xo ubnokriu. twt prAamr bi navadol ftl»«f*Lo for* mulo1 "ad quoruw soXutXon*m raalltar «t p«raonalit»r cogi •t convoniri poaoira ?aRunii. Catari. Spaltti, Tragurii, Hm* r«ntl. Jadr«« S«b«nlei» S#gni*» ^ntlbari. Ouleinii. Allo«i. ¦* O C) 1UQ Scutarl« Baruli, Trani, Manfradottt«, Anehait«c F«mit !*•»•' »aurl# Arialnl, v#ntii», ^mrrmri*, Padtaa mt in rjuibu« «141« locla at partibus Oaliiatta* Croaei«. Albanla, &*nt«» 5«la» voni«, °oi*in«, r«f?ni ^ieilie, «mrebi«i AnGoritan«, Ronmdiol« •t ublqu« locorun »t t^rraru« ln ^uibu« r«i>«rtls fncio «t eonv«ntu« p«r tt dicti« cr«fUtoriii. ^t »it d« pr«n#nti vi» *gio,..". (dolftnlk j« po por«klu ud<» ^pnlato «t habitator civitati« B»rullif(.). «lV/^7# podobno 416* 9 1430. 114/ Libt*. «tat. civ* Rag. VIfl# par. 91» atr. 2^2. 115/ ibid. III. par. 59. »tr. dO, $1 (novella a lata 1369). 116/ Dab. not. IIl/lO8# • 1357, 117/ Monu«*»ntii Tr,guri«nsi». vol. I.. ntr* 123« St. 92 - 27.VI1I« 1270 - ^ranvmeiana oauii aujcllio iurin« eonauatudlnla «t • tatutort» eivltati« Tragurlattala atqu» «uluallb«»t alt«rlua eauft* albl modo aliguo conpdtvnti «t conp«tituro"j «tr. 227* 1«. 13 * 9.IX.1271; «tr* 327, 6t. 103 - 10.III.1272, Itd. 118/ H. 5oh*id, n.d. «tr« 3S1» 119/ Smieiklika, Cod»x diplomaticu«. sv. V. ntr. 193. Ht. 699. 120/ H« Sehald« n.d.. atr* 337 - 340. 121/ V aadolgnlei m dn« 27.V.12829 v k»i«ri Je dolJtnlk I>ubrovCan. uptilk pa tuj«< ia R«gRi«9 »© na prittar navtdtna aladaC« nri-L»t >4T«ataa Fimchu« ^incola iud«xt Johtmnaa Oonlnch«. '?y»on d« Mmumaaia ©t Lueaa d» VrHgn* tmmtnn aanignatl p»r anboa part««". G« tr»«u>thiik. fCatic. 4 «ot. aplai, dtr. 13« Mt* 1006; v drugl podobni «adf»lKnl«i » «• V1X.1232 pa; "Taatla %dr«aa d« Banlaaa lud«x» Ptttruii Sablni «t F«trua Thow« d« ^coro* Hagato, t«at«a rog«itlH9 G. rr#»o?tnlk# ^plai. «tr. 327, nt. X104, 122/ H. -ufflay, &<}«di atr. 60# 61. 123/ 0« Čr«mo#!ilk, Kanc« 1 nat« apinl« «tr« 5. 124/ C1»J fakaiiall« St. 1. . 125/ GlaJ f«k«inil« 3ft. 9« -s /? A JL U V 126/ Ql«j fak»itsll# 8t« 4; podohno tudi na origlnalu »adolSttlea s^f dn« 29.XX.1434, - na»*«to urarl«ga Andreja Volfcovi^a ood-alka *• podplauj« 21.VIII.1432 kanc*lar Johiannoa Lavr«ncll* PfiSa Klkol« Zvij«sdi^ •• J« pod.;i«Al l«»tnoročno. G1«J fak-slmil« 8t« 6* 127/ M.Kos. n.d., str. 7. 128/ M# ^uffl«y. ti ,d# «tr. »2 129/ Ibid., «tr, 63« 130/ "qu*» u«qu# ad anno» XXX, *t *b ind« «upr» filtit eaatA et annullata. n«c allcuju* vigori«^ fiisl •uj>radict« inMtrumnnta lnfra supradlctu« npaciim XXX annorun d. eomltl »t tribut ludleibu* mi« curl« «t non pa-uciorlbu« fuerlnt pr«««nt«ta* -t tunc ntatin •eribi in un# <|ttmt«rao €o»uni» qu« ofit»ndantur euillbet vld«r« vol#nti* St aic fiat nlngullii anni* XXX. nllas non val«antM. '4br» •t«t. clv. R«u. VIII, par. 90, »tr. 221 (nov«lla - 2*«Z. 1341). 131/ F*9 C««trln, Trgovina »lov#ft«k*gfi «al«djA » prii*H>r»kimi «!•» «ti ed XXXI. do XVI. atolatja, ' ronik^ ;»b. ttot* ll/ »H. 133/ D»b. not, JCIV/439. 134/ ^ado «ni«» j« bil« vpl.an« 17.KI.1418. po\no»o?J» «* t#rjat«v p« J« bile dano 31.1.1450, D«b. not. X• not* XIIA&# * 12.XII.13S4; Voleho« Valnovleh J« dobil prl svoj*n br«tu Pribilu 100 du* katov posojila« Vmltl bl mor^l v roku 3 »«««c»v - "«t pr«« itns earta de t*iandnto dicto ^ribil^dari d«b««t itt manibu« mvr Hlroont« d« Boaa In dftpoalttta"* ibld. X\'A« - 4,VI!.138O, 6* • 104lV,13aO; pri objnvi po««opka "•pt*gi d« ¦i»«ricoro-mvnal posojlla Mtunc «t «o e«um dietu* ««r G«orgiu» po»oit aut •xl^«r« dicto« yp. 1000 a dleto ««r Prancittco «t In oiu« bonl«. Aut •xlgor »!©d«i5«? I*23.X.14B1 anr. Johannna d» f. Polnoraoffj« aa t«rjat»v »ta dobila Marln Dobri*5 in fitmon V9«#lkovld9 Deb. not. Xt,VXIlA^f# -15.X.1491. III• OBLIKB KREDITNBGA POSLOVAHJA Kreditna trgovlna je v Dubrovniku v srednjera veku dosegla Izreden obseg« Zajela je vee dru&bene sloje prebivaletva* plemetv« vellke in male trgovcet obrtnlke in druge, Akumulacija kapitala je prišla v kredltni trgovlni najbolj do Israza* Kreditlrajo v glavnem tletl predetavnlki plemstva ln trgovcevf ki saml niso veS aktlvno trgovali v zaledju ali v Italiji ampak eo se udejetvo« vali predveem na do&ačem trSiš5u* Z razvojem trgovine, poslovnih zvez b tujino ter s krepitvljo denarnega gospodaretva se vedno bolj uveljavlja trgovina na kredit in razne oblike kapltalisti5-nega trgovekega poolovanja« V trgovekem in flnančnem poslovanju v Dubrovniku so dubrovniški in tuji trgovci v prakei uveljavljall ©lcer vee oblikef ki ao blle poznane v zapadnl Evropi in predvsem v deaelah ob ftredozeoiskeffl iaorjuf vendar eo te obllke prilagodili dornaclm oblčajem in navadam« Ikušal bom opo^orlti na nekatere spe* oiflcnosti v oblikah kreditnega poelovanja v Dubrovnlku» 1) Kra.1 sklepan,1a kredltnih pogodb V Dubrovnlku nl bilo obicajno, da bi v kreditni lietini navedll proetor (n#pr* v notarjevi pisarni, na eodlšču) v katerem je bila eklenjena kredltna pogodba# V tets ossiru se Dubrovnik raz-llkuje od drugih raest* V Troglru so na prlmer v liatlni osnačlli krajf kjer je blla llstlna napioanai na doniu dol?.nikaf na domu upnikaf na domu prlče, "ante stationem Rolandlniw(kne^)f nante eccleolam sancti Lavrentii'1 Itd. ' V Dubrovniku eta dolšnik In upnik prlšla li notarju in ga obveetila o evoji namerl« Ko eta ee pred pričami pogodila o vseb podrobnoetih In pogojlht je ± i O notar vplsal po^odbo v svoj protokol. Čeprav to nl v kredltni po-godbl poeebej oiaenjeno, lahko skleparao iz poerednih podatkov, da so ee pogajanja vršila v notarjevi piearnl. Če mod upnlkom ln dolžnlkora ni priSlo do t:porazumat je no-tar ob že vpisani zadolžnlci all pa zadolžnioi9 ki nl blla dokon-5ana, zabeležll "non sunt concordea*9« * 0 višini krecUta, o roku In drugih obvozah so ee etranke pogoeto pogajale 5ele v notarjevem 3) Ay uradu# To dokazujejo številne korekture vsot In rokov #n/ "godilo pa se je, da je bila kredltna pogodba sklenjena v nekem dru;;em proatoru ln ne v notari^atu* Zato je moral notar to poeebej pou-dariiL,V protokolu neke sadolanice je zapieano, da je bila pogod- ba sklenjena "die 16 marcii,Ragusli in etatlontf Zanini Sallmbenl 5) speciarii"« Pri izdelavi lletine in pri eklepanju kreditne po- godbe Bta morali biti navzoči obe stranklt to se pravl upnlk in dolanik, Čeprav fje to popolnoma razumljivo, bl kljub temu omenil neko 'rreditno pogodbo, ki je bila eklenjena v odeotnoetl upnika« llotar je zadol^nico slcer 2e vpieal, vendar je na siahtevo upnika pripieal cledoČei 'Mie supraecrlto» quia eupraserlta obli^atio era' facta in abeentia supraecriti Zlvan Valentinovich postea facta lpea obligatione, venit dictue rivan »t dixit ee nihil debere habere a Gupraecritis debitorlbus* Kt ideo de voluntate ipelue /ivani cassa fuit dicta obligatio11. ' 2) Predmet obll *acl.1e / \, Obll^aclja je bila etvarna, DoltSnik je obligiral eebe ±n voe svoje Inetjc. To ee pravi, da jc dolžnik dobil kredit le pod pogojem, če je njogovo imetje (prem!5nine in nepremlčnlne) doseg-lo vrednost posojila* To je zaY upnika predetavljalo etvarno garancijo» V prlmeru insolventnootl dolžnlkaf je lahko upnik pro-* dal njegovo imetje in s tem kril dolg. IQjub temut da je v za- K'2 dol"ni*i obetajala izjava "super me et euper omnla mea bona" f eo upnikl od nelraterih dolšnlteov ^ahtevali, da navodejo konkre-ten predrstet na katerega 00 obllgirajo« Prl konkretni obligacijl se omenjajo predvsera sledeče p»o~ »4čr>4no 4* nepremiSnlnet ladja,f' hlšaf ' vlnograd \ Iiek dolžnik ee je obligiral celo na plačo« ' žone so na eplošno zelo malo udejotvut^jo v kreditni trgovini» Po predpislh etatuta 8e Sena ni emela obve^ati za ve5 kot za 5 perperjev« Do te veote ee je lahko sadolžila tudi brez dovoljenja moža, Ta vsota tudi nl bremenila njene dote« Če bi ee zadolžlla za več kot zm 5 porperjevt je ostala dota kljub temu nedotakljiva* ^ Le z do-voljenjem Malega sveta se Je zena lahko obligirala na doto ter vzela večjo poeojilo* ' Tudl moS ee ni mogel obliciratl na doto all ir^etje 2ene ^' bre?, njenega dovoljenja, žienina dota je blla nedotakljlvai le v primeruf da je bila žena možu porok in mo2 ni poeojila vrnil» eo lahko doto saplenlli« ^' 3) Vzifoki aklepanja kredltnih pp^odb Vzrokl za eklepanje kreditnih pogodb eo blli zelo različni, V glavnera se kredltne pogodbef ki so vpieane v notarekih knjigah D©bltat nanaSajo na trgovino, Na posame^ne oblike kredltne trgo*-vine sem opo^oril v uvodittdli poglavju Trgoveko blago predmet kre-dltne trgovlne« Tu eera ekuSal tudl dokazatl, da ee za vsotaml9 kl so omenjene v ^adolznicah, ekriva trgovako blago« Vsote le predsti ljajo njegovo vrednootf ki je lzražena v dolocenl valutlt Motivi pri najemanju kreditov pa so bili tudl drugačni, Seprav neka povezava e trgovlno oetane« Posebe^ bi opo^oril na kredite, ki go jih dolžniki dvl^all a namenom, da Jih vložljo kot obratnl kapital v trgovske di?uSbe# V teh prlmerih pride še toli^co bolj do izraza povezanoet med kredttno trgovlno na eni strani in poolovanjem trgoveklh drušb na drugl etrani, Obe obllki ¦¦ , 1 f O eta povezanl preko istlh oeeb# Magister Anton kožar, Prlbeta Cvetanovid in Radovac Zorenovic so uetanovili R*VI«1390 trgoveko druSbo, kl naj bl poelovala 6 meecev. Anton je vložil "de euis proprlis denarile11 66 dukatov in 5 grošev* Kadalje eo vloSlll Mipel tres eocil In dicta societate mercancias in credentia pro ducatle 256 pro quibue eunt obli^atl in Hagueio plurlbuo merca-torlbus"« •' V Debita eein našel vpieani dve zadolžnlci, ˇ kateril eo omenjenl sodji navedeni kot dol2niki# Obe ^adolanlci ata re-gietrirani 7«VI#i to se pravi en dan pred ustanovitvijo trgoveke družbe# Pri Stefanu Lukarevidu eo dobill na kredit 130 dukatov, 16^ prl Pavlu Okcinidu pa 60 dukatov, ' Ta primer ponovno dokasmje, da so dobili dolžniki na kredlt robo, in da se sa ^olimi številkai ekriva vrednost trgovekega blaga. Takih prinerov bi lahko navedel 7;elo vellko. Waj om©~ nim le Se eledcčega. Vuk Ullevi<5 In Jurko Živkovid eta prav tako uetanovila 16,IX,1401 trgovsko drusbo# Jurko je vložil 129 per- perjevt pole^ tega sta vložlla "allis quoe receperunt in creden« 17} el«mw« ' V Debita je notar na njun račun vpieal štirl ^adolanice, 14« septembra dobita na kredit prl Simonu Gu5©tl<5u 17r dukatovf 15» ceptembra pri Olmonu Pucidu 122 dukatov, Istl dan pri Marto~ ib: lu Gučeticu 182 dukatov ter 16.IX, prl Vlti Raetidu 192 dukatov* V trgovsko druSbo sta torej vložftla še 601 dukatov, ki titejlh dobila na kredit# lati vsrok za eklepanje kreditne pogodbe eom ugotovll tudt na posreden načln. Tudi tu prIde do lzraza povezanoet med kredit-no pogodbo in kolegancijo« Socija Nikola Bratooaljld in Vukota Dablšinovld eta dobila 21»VIII,1429 posojilo pri ^lartolu Zamanji-6u in Štjepanu Zamanjldu v viSini 348 dukatov* Naelednji dan eta eocija uetanovila trgoveko družbo z namenom, da boeta trgovala 19) v Bo©ni# Oblratni kapital družbe je bil 1500 perperiev« V nmogih zadol^nicah dvigata kredit dva all več dol2nikovt ¦i n o i v ki eo pogoeto o?.načeni kot eociji« Zdi se mlt da eo bila vsa ta posojila dvignjena z ietlm naraenonu Sooijl eo tako pridobljena sredetva, oslroraa robo,vlagali v tpgoveke družbe« Dobičok, ki je bil uetvarjen pri poslovanju trgoveke dru8be,je raoral traktator Isročiti skupaj e kapitnlom eoolju etaiisut 5Im je da?uaba prenehala poslovati#če je bll doblček ugo-tovljenf traktator pa ga ni izplacal, Je to 2e predotavljalo motlv za eklepanje kredltne pogodbe# Wa ta način se Je moral Fram Lucld obve^ati s kredltno pogodbo Alojziju Žurgovldu, da mu bo lzplacal 19 dukatov Met hoc pro parte lucrl spectante ipal eer Alolsio pro armo flnito die 27»VII» presenti Če societate qul eet inter noe#" 20) Kot vsrok sklepanja kreditne pogodbe bo tudi navedli poravnavo penalov ' all pa je vpleana kreditna pogodba predstav-ljala saldo dotedanjega poelovanja, To je bilo v kredltni pogodbi označeno e pocebno formulo« "pro reeto et aaldo omnlum rationum 22) quoe habui agere per elapotun ueque in ppesentem diemwt Gtili- zacija tega tcketa se je spreminjala ter je bila forraulafpoeebno . v XV# stoletjUt^elo obseSna Do eklepanja kreditne pogodbe je prišlo tudi med do!2-» ntkom In nj©govlm porokomt 5e ;Je moral potok namesto njega izpla-čati A«#vrniti pocojilo, *^^ Tudl na podlagi rasseodbe sodišča Je lahko prišlo do eklepanja kreditne pogodbo« če je aodiŠSe ugoto-vllof da Je to^enec dolSan tožniku določeno vsoto denarjaf ordroins da Ima z njlm neporavnane obveznooti, so to rešill na ta naSIn, da sta tožnlk in toženec sklenila kreditno poi^odbo# Vsrok skle-panja je bil obicajno oznaSen na eledec naSint "et hoc per unam eentcntiam quam haberetipee Radaseinue super ipso Gregorlo"* *' Velik del vpieanih kreditnlh pogodb predstavlja v prvl vrstl produktivna, ne pa potrošna poeojlla« Poeojanje kapitala za naložbe v trgov^kih posllhf to ee pravi trgovekl kreditt ee je -* n n 1 i 6 izobllkoval prevsei?! v sMidsraekltegovlnl« ' Kljub termi pa je bilo v Deblta regietriranih doloeeno število kreditnlh pogodb» kl eo bile sklenjeni iz drugih vsrokov. V teh prlmerih eo na kreditni način poravnali stroške ssa določene ueluge, ' študlj in podobno« Posojllo je dobil Je tlBtl,ki Je nudll zadoatno garancljo# Č© b© Je tujee ali Dubrovčan nahajal v teškem finančnem pološaju» ni emel dvignitl posojila# 0 tem je odločal Vfali cvet» 0%i6ajno eo razglaelli, da ne sme nihče dati posojila določeni ooebl. ' N©kateri» je llali svet tudl določil gornjo vsoto, do katere 80 b® lahko psadolalli* Pale de Canlejo vm je po sklepu Malega eveta lahko dvignll poaojilo do viBine 500 perperjevt Dovoljenje je Mali evet i^dal ssatef da bo Pale lahko trgoval in e tem vsdrzeval svo-jo dru2ino#29) 4) Jamstva.. prl dvl^an^u poeojll ' Obicajno se je v Dubrovniku eklepal realen kreditf to ee pravi, da je bila dolžnikova imovina zadostna garanclja* Če dolz-nik takšne garancije ni imelt je dobll kredit na podlagi drugih oblik jametva, V Dubrovniku ee omenjata dve obliki jamstvai jamet^ porokov in jametvo z zaetavo. Včasih je moral iinetl dolanik oliojc poroka in predrnet, ki ga je dal v zaetavo, a) P o r o k i« Pri dviganju poeojil Igrajo poroki poraembno vlo-go» Do začet':a XV* etolet^a je blla obveza pKroka vpisana na konou ssadolžnice kot nekakšen dodatek. Od leta 1413 (knjiga XIII) pa ee porok obvezuje skupaj 7. dolšnikom ter je to israšeno v poeebnem forraularju. ^°^Kljub temu se tudl v XV etoletju uporablja starl način, to se pravif da je obveza poroka vpieana v zadolSnici v obliki posebnega dodatka. ' ' " Dolinik je irael oblčajno enega poroka (pleciue^ fiaeiueeoi ...'••.¦ -i n o VeČkrat pa je upnik zahteval, da je ?a dolSnika jamČIlo ve5 oseb. Porok je jaraSil predveem tY primeift L© dolisnik ne bi v roku porav-nal evo.jlh kreditnlh obvesnosti. To je v teketu nekaterih obvez psrokor še pocebej poudarjeno* ' Nek dolžnik je dobil poso,1ilof ne da bi imenoval poroka. Moral pa se je obvesatif da bo naknadno imenoval porokaf ce bo pred rokom zapuetll Pubrovnik In odšel na trgovsko potovanje# ' Ugotovil sera, da se poroki pogoeto obve^ujejo kaeneje in n© ob vpisu kreditne pogodbef Njihove obveze ao namre5 vpleane v obliki marglnalnlh belešk**^^'' Ka istl način je upnik lahko zahteval od dolzniVa* da je poleg že vpieanega navedel Ime še enega dodatnega poroka, To je prlhajalo do izraza predvsem v primerih, če je dolž-nik zelo prekoraSil, plačilni termln#^^ Včasih pa ni sadoetovalo niti to» Dollnik, ki je vrnlll le del posojlla, je moral m preoe-tali nevvnjen del^na ^ahtevo upnlka poetavitl poroka. Toda tudi ta porok je moral Imetl svojega proti poroka (contraplegius)»^3/ Porok je bll lahko tudi prokurator dol^nika. ki fje ieto-5asn6 jam5ilt da bo posojilo vrnjeno* Od prokuratorjev-porokov je upnik obicajno zahteval se posebno obvezo* ' Porok pa ee ni vedno obve^al za celotno vsotof kl jo je dol nik vsel na kr©ditt ainpak je jamčll le za manjši ali vecji del poGOjila*"^'' Moane pa so bile tudi drusaSne komblnaclje« Za del veote je jamcil porokf z& jaraetvo drugega dela vsote pa je dolžnik zaetavll kak r»redmet»^ ' Če je imel dolanik dva ali veS porokov, so ti oblčajno 39) jamcill solldarno za celotno veoto« V nekaterih kreditnlh po- godbah pa ee poeebej omenja zgl kolikšen del veote jamči poeame^ni porok# Kavedol bi eledeč primer# Gregor Borovinid de Segna ee je zadolail prl Stjepanu Nenkovidu 7A 24 dukatov. Kot poroki se o-monjajo: "Andreae Deichovich, Marinus Lalovichf Matchuo Balaban, ± i b Nlcolaua flisercovieh super eese et eorum bona oe constltuerunt pleglis pro suprascrlto Gregorlo qullibet pro d»au» 6»" ^' Ha podlagt poeebnega dogovora, je lahko dolšnlk evojega 41). • -. ;' r . '• : ¦• poroka zamenjal « druginu Nekdo je bil lahko ietoSasno porok veS dolznikom, 5e je sam dvlgal poeojilo, poroka ni potreboval. Bratut Gradoevldk ;)e dobll na kredit 132 dukatov In po!« Isti dan ^e bil porok Milatu Gradoe* vldu za 71 dukatov in Badoalavu DjuraŠevidu za 63 dukatov,^"' Trgovcl Iz Bosne ln Srbije niso vedno potrebovali poroka« Opa* ssll eemtda prldejo v Dubrovnlk v večjlh Bkuplnah ter ietočaeno dobljo na kredlt robo. Tieti trgovec is5 Boene all Srblje# ki je lmel z Dubrovntkom stalne zvese in je bil v Dubrovniku poznan kot zelo soliden in ve8tenf $e dobil kredit brez poroka« IstoSaeno je bil porok ostalim 8onarodnja:offit 5e so ti poroštvo potrebovall.^^ " ¦ -y ¦¦,* ¦ - « •¦ ;-¦¦ ; ¦ ¦ mm\ frgovci iz zaledja so imeli lahko sa poroke tudi Dubrovčanet ; kar dokar,ujet da eo imeli ?, njirai teene poslovn® etike« Zanlmlv je tudi priraer Jure Ikodovida iz Hovega Brda, kateremu je bll porok Hivolletue Trachan ia Benetk. ^' Bogajalo ee je tudi, da s^ doblla dva trgovca pri latem upnlku kredlt na ta nacin, da sta jaiačila drug za drugega* ' Porokl so prev%ell nale precajšnjo odgovornost# Zato so ne* kateri navedli vsrokf v kakšnera prlmeru bi biltlflibert a ple^iari** V neki ^adoHnlcl je bil naveden eledeS vzroki wquod ei navis ipeJ ub Johannie (upnik) patronizata per dlctum Mlchosiura lnfra dictum terminum unius menels (rok zadolšnice) conducetur Kagusium aut Bl in itlnere a Jadra periclitaret fortuna marlB in qulllbet dictorum duoruia casuiim nos plegli oumue liberl a plegiaria##«H Iy Forok j© dejansko odgovarjal za to ali bo dolšnik poeojilo v roku vrnll all net če dolžnlk ni bll sposoben poravniti svoje kreditno obvosnoeti all 5e je pobognll potem Je moral poravnati poeojilo 18 0 ';.:¦* porok#(0 tem vprašanju podrobneje razpravljam v po^lavju Rokl -vračanje)« b)Zaetave (plgnus). V Dubrovniku je bilo poleg trgovskega kreditiranja zelo rasvlto posojanje na zaetavo premicnin in ne-premlčnin* To so preaveera potrošnlška posojila« S terai lombardeki« mi poeli qo 80 v Dubrovniku ukvarjali tako Dubrovcanl kot tudl tujcl* Ta posojlla so vpisana predvsem v notareko knjlgo Dlverea notarlae ter se tudi formular pogodbe razllkuje od 7,adolžnic# Posojil na zastavo se bom dotaknil zatof ker ee veckrat v sadolžnicah navajat da jc dolžnik izročil upnika v ssastavo kak predmet ali nepremiSnino« Od nepremičnin bo dobili upnlki 4f - 24.IX.147Q; 94 - 26.XI.1470; 6of - 22.IX.1470 j vislna ponojlla 170 dukatov, w,##post predicta infraacrlpti hominee et pereone se constituerun; plegios et princlpaleo eolutoree pro dlcto Simat pro dicto debi-toree pro infraocriptis quantititibue denariorum videlicet* eer Stephanus de Basllio pro duc# 60» domlnue PranciscuB Peruose^ich pro duc» 50, se^Marinue de Croacie pro duc» 40, et Boeir>chus Ra-doncich marinariue pro duc* 20 eolvendie dicto Vucoseauo ad ter-mlnum sApradictum...", XXXIX/19 - 28.VI,1470| XXV/155 - 29.IV. 1450. 41/ Deb.not. XIV/419f - 18.VIII.1430. 42/ Upnika eta v veeh zadolžnicah ieta, Peb.not. XXXVIIIA34 - 5»I# 1470. 43/ Sayn Sugnewich de Cubter Jelec je dobil 29»I»1440 posojilo pri treh upnikth bres poroka. Haelednji dan je Sayn Sugnevich porok Mllieu Dobronoevichu de ^ergoviste in Pribieeau Boeldarovichu. Deb.not* XIX/123, 125»Deeanka KovaSevič, Trgovina u erednjovo-kovnoj Boeni, str. 130. , '''"" 44/ Joharmee Mlocinovich de Proeora et Jurchfcs Cizullepoz de Coini-za sta imela za. poroka Pascoa Raziciab^ de Hagueio za vsoto 190 dukatov &x. Pascoe Razich je dobll isti dan na kredit 175 perp. brez jametva, Deb.not, XXXIX/83 - 6.XI.1470. 45/ Juro lz Kovega Brda se je obvezal, da bo Luki Bunidu isro5il za dolg "librae argenti fini septem..* et ego Nicolettue Trachan de Venetils constituo me fidelueeorem et pagatorem ipei Luce pro dicto Jure de dict4s librae eeptem argonti11, Beb.not. IX/138 -10.VII.1382. 46/ Grecorlus MilOBevich ,1e dobll poeojilo pri flartlnu Chierlni de Plorentia v viSini 77 dukatov in III j^roše. Kjegov porok je Vlat-ko Dobrašlnovil9 de Beneesa et Radoesauue olira famulue eer Ma-rini de Cfcadi tamquam nrocnratoree...MiroeBavi de Petro de Dul-cignc.et ego Fripeho liudloaglich sociuo dicti Miroeavl«*«1', Deb.not. XIV/279f - 6.IV.1429« 74/ nBgo Raiticus de kuaagna meo proprio nomlne et ut procurator le-gitirauB Sime de Steffano aurifex confiteor quod super me ©t super omnia bona mea et euper Sime et omnia bona sua*#»% lbid,III/63 -22#IV»1354| Klime Dereid ln Bleto Bunid eta se sadolšila pri fanlnu Georgli iz Benetk aa 2000 dukatov.V teketu zadolžnice je sledeže pojaenilo v ssvezi s prokurot "et ogo dictue Clima fateor dlctum Bietl obligae©© ad predictum deblttua et bona elue livet absentem tamquam presentem autorltate imlus piM>ciire facere in cancelaria comunis anno dlcto MilleGimo et indlctione die 26 raene. aprilis manu Pone de Dtambertls*,,% Iltl5§ - 3*V,1335$ 29» 34S 42, 49f« 75/ stjepan Zamanjld je bil leta 1429 ekupaj z Jlarojem Pti^idem prokurator Bolka Bogojovida, skupaj 25 Marojem Radovanidem pa prokurator Cvljetka Vlakanovida. Deb.not* XIV/319 - 2#VIII.1429| 346 - 15.xa429* 76/ Steffanue QQ$/rano de Venetiief je bil prokurator nekafceriin Bene« čanom ter je v njihovem inenu dajal poeojila9 Deb#not# 11/83 -20#II#1336; Marino Venerio de Venetils procurator legitlmus Jacomellt Bollani et Hicoletl Baldella de Venetlis - pogodba . 0 proeuri je bila eklenjena v Benetkahf 209 - !5#IX»!338t IV/ 88f - 3O#Xt1359} upnikt eer Matheo de Croxi et ser Damiano de Sorgo procuratoribue Aloiall a Cartio d@ Venetiis, XIV/272 • 8# XXX#1429t upnlkt Junlo Mat# de Gradi nobili Ragusii* taaquam procurator et procurlo nomine domini Alovlsii Gradenico nobill V©netile,.tMf XXJCIX/17of - 11.I.1470, ± V 2 XV, ltOK - VRAČAJfJR KKEDITOV Ld«n na]p©»«wbn»j8ih dolov aastavnlh kredltn« llatlft« J* rok. Roki »o •• v dubrovttiHki kradltnl lldtinl t>snaL*vali n« najraxliLn«JK« ttačln«« Raalik« v oanaČavanju rokov aod XXII« ali XV« «tol«tJ4Ni «o dSltn«« Y v««k«fi ort obravnavanth obdohij «• pa*iR»o tttka *p««cifično«ti* N» podlagi ohanSnoga gradlva iHhko do bimo ndgovor tudi n« vprmVonj#» k«ko 00 dolSnlki vraSall posoji-la» ^« dolfinik nl bll spoiiob«n poravnati »voj« kredltn« ohv«*-noBtl, 00 J0 uf>itlk lahko ppalu^ll vo«h noSnoati, ki mu jih j« nudila dubrovnlik« ««Ak«nod*Ja, 4n j« lahko dolg ifttarjal* Tor-Jatv« upnikov »o bilo na dn»vn«sa r«du* t « J« doIJSnik pobagitil •li pa C* J« iiv^l imvdn Dubrovnik* ln ni mttgei pomvnati kro-dita, j«t upnik lahko ia takVa« •»•>»• rasglavil moratorij. V«a ta vpraJEanja« ki so povnaAtia s rokom navad«nini v sadollnleails« bom skuHal pojaBttitl v posam«ftnih poglavjib« *) Roki V obdobju, ki ga ebravnavtn« prevladujajo v dubrovniKkih aa« dolSnleah kratkoro^ni kr«dlti. PlaKllni roki •• gibljajo mmd •-ni« do N«st masacav n» eslraja« kako ao bili oanaHani« V XXII* •toletju «0 «a plaCilni t#nsln najrajo dolofili kakH«n vollk c»r< kvani praanlk« Lata 1282 J« v 7^ % iiadoiSnle osnaStn rok » n«kl« praanlkon«. ' To s» J« sadrMalo 4o »a?«tka XIV, atoletja ter J» l«ta 1300 I« v«dno 67 i va«h »adolžnic v katarih J* rok oana?*a • nakin praanikom« Najv»?krat »• o«#nJajo stnftaSl praeniki: &»!!&• vnllka no«. pu«t (eariiiaprivimi). blnkoflti, V««bova*tJ« JL tf O Harljino, ov. Jitrij« «v. Mlhatfl« »v. P#t*r» «v. Vlaho# «v* tartin In n«kat«ri drtigi« Ka«n«J». v XIV* ln XV« »tolotju n« obra^vi* »Ja roka po prasnlkih *f>lo o«taji« V ponnMftsnih l«tlh jogo»t«j« ooanja rok 15 dni. ' 0; bili osnaHani a n«kla ]>rasnlkora)c v XXV. fttoletju ©krog SQ * (i*pr. 133** 61,* *# 1353 - 8*#2 t. 13SO - 6? %, 1401 • »7.9 $)# V X/, »tol.tju J# sUtta praoej dru-ge?na in aletr sitradi bxl kradit M««qu« »d d« preaanti vlagio". to •• pravi do aaJfatka potovanja * »11 pa "ad r««iitufs MfiUR a priwo viagio". ' (:« J« dolitUk vračal v ob-ruklh. J« polovico ponojlla vmil "in i«to pr«a*ntl viaglot(# ostalo polovlco **«d ••cundu« vlaigiu»n« ' V trld««*tlh l»tih XV* atoletja, nakako m prihodo« notarja Johanneaa d# Pttilaa. *• aaffn« v Dubrovnlku uvajatl nk oatia^an m tarmifion Ma1{? j« bil v tan printaru isplaSan v tmh w#s«clh. X» podatkov pa nl raa- ± h o vidno ali }* upnik obv«»til dolfcnika naj vrn« kradlt tinti dan. ko Ja vplsttna pobatt&iea, ali •• J« to afgodllo !• pr«j« Č# «t« bila y sadoiSniei oa*nj«nm dva reka« pot»a J« rok wad &mnmm vo-luntat««i «r«dltorl«n pomonil kraj&i pla?ilni to«lužuj»Jo t«ga "liu««'1, kot Ira nuj« t« vrnt« rokov 9« Roovar v sVf»j«Mo delii« Hlatvana »pr#M««il»ti pa a««tan« od tri-d«««tih Xot XV« »tol«tj* dalj«. Lota 1499 j* L• 34.7 % sadolHnie • tara rokom, l»ta 1481 pa kar 45.6 %# tor«J akoraj polovlea v««h rplsanlh aadolSnic* Hlalo, r!a J» bil pla^ilni t»rain Mad omnmm voluntataai creditori«'* sa upnika s«lo ugodan t«r J* bil v drugl peleviel XV. stolctja v Dubrovniku aalo raa^lrjan* Ponabon nt?ln odpla^avanja kr«dXtov j« bilo adplač#vanjo na fibroka* Tudi v t«n priinaru lo?in« Ur*tkoro?n» in dolgoroCn« kradlt«* Pri kratkoroSnih krvdltlH n« oana?ujajo obrokl m nokin prasnlkom (na pri«ar, d«l posojlla bo lapla^al HolSSnlk "ad f««tM« natlvitatl«"« druffl d«l ia nm4 «amiiipriviwni*'J0 ' poftojll* pa »• J« lahko vra?«lo na tadannk« ln <*ie**Lit* *»broke« ' Hbogo bolj pogonto Ja odpla^avanj« na obrok« v n«k«tsi daljX«« ?a»ovni«a JL V O 'W§* raadobju« Tudi v t»a primaru j» bil plaLil»i tarmln vnnk#ga ob-roka oanalfon s aalcim prainiko«, *' na prln^r« v«ak« lato do bo* ftlša* Običajno pa 00 obrek« deločill tako, da j« »oral doDtalk 25*) d»l poetojlla j« lBpla^al dolinik v v«ak«ai obroku. J« bllo od-vifltio od ao^uvor^. ^ brokl »o bill iaiiko trnaki. Xahko pa J» dolH* nik v n«k«M obroku mpla^al y«8Jo v«oto# v drug«« pa nuaj^o. Na- i«l »•« pa tudi prim«r«a da j« bila viiota poruadalj«tta n» obrok« 24) proe«ntualnoc • ua prlm#rs Mt|uollb«t anno •! aolvoro «4 racion«» qulnqu« pro c«ntonario us^u« ad iafagrast aolution«« dioti d«bi-tl"# &m 8« ja dolMnik obv«*al, da bo vrnil kradlt n« obrok«# p«* t«ti J« moral prlatntl tudi ni doloif«m X* v obrnkih tudi takrat* H« v sadolLnicl nl bilo posobaj pou-darjano in J« bil sa pla^llni tamin ga plačllnaga tarmina nl bilo vaSno# ali J« d*»13nik iapla^al kr#dlt naankrat* all j>a v v#l! ob-rokih* Glavno j« bilo, da J* vmil poaojilo do doloCanaga roka# V U •&%&:- - ' ¦¦v» $ov«t9« ni«e hill i»kljutf*nl tudi nbratni pri«t«rl« l>»Xlnik •• )m obv#»al. da bo vrnSil ponojllo v ©brokih, dajannko pa ga j« vf ttil r»»«nUrat« To bo v glavnoM vaa oblik« plattllnih tarrainov, ki jih naj-d«mo v dubrovnlKkih »adolMnieah, 'pjtsil p« 9«« Xa n«ko »na^il-noat. C« J« bilo dologo upnlk iarotil "libraa «t plgnora" pok«Jn»ga Hadovana Gojmllovlifa. Z« vrnitev aastavljonih pr«d«i«tov j« bll ^nlofcnn rok «naga mt««Ga. V t»» čaau 5« upnlk nl »m«l t*rjati. ' C© j« i»ol dolS&lk* ko J« j««al po«ojilo, Xo kakKn# »tar«jiii kraditn« ebv«mioati» J« tsoral poravnati najpr«j t« In Kal« nato Ja saCel taPi rok. ki J« bil doloSon ta vračanj« nov»ga poaojlla* ^ C\ (\ -i 5f 2 PlaČilnl rotc j« bll vesan 8« na nekatcre druga okoliiSia« its pogejo* Uslulbancl dubrovniftka komun* so dohili poitojilo pod pogoj«ca, da ga bodo iaplačali, Li«i bodo prajeli platfo« ' Dan tlospelostl »o vosall tudi na prlhod dolinikevih doUJuikov v Dubrovtiik. Č« tl v pr«dvld#n«a roku n« bi prlSIi v Dubrovnik pot«w j« bil pr«dvid«n 5« «n naknadui rok, v okviru k«t«r«g« bl moral doliltiik br«apogojno lspla^atl poaojilo* ' V n«kat«rih »adoli$nicah j« bil krtdit o»na^«n v dv«h ra»-ličnih valutah, v p«rp»rjih ii» v dukatih* Zat« •• v t«k«nih «a* d«llnieah poj^vita dv« ranli^n« rokA, na vnako valuto drugaSan* DoUliiik, ki J« dvignil pogojil© v viMini X6 4 dukatov ln 9$ p«r-p»rj#v t«r VX groš#v «• j« obv«»iil. d« bo dukat« poravnal v •«!•» l«tu# parparj« in grol« p« v tr#h w«n«oih. J/ Br«x dvona gr« s« dv« rasliCnl trgov«kx robl« HttniiCna r**ka a« nnMraS pojnvljata tudl v n«kat«rih sadol2nicah v kat*rih «• obv«xujo dolliiiik« da be poravnal po»ojtlo d»lno v robi, dnlno v dnnnrJu9 ' onlropia « &4) dvo»a ri*»liLnio« robaeaa. Po»ojilo }o dobil dolMnlk od «n«fiA nli valf upnikov* ^« •• oM«nj«t» dva all v«C upnikov v snfloliniei« pot«ra im> ©bičtijno ti upnlki pr»d»tavljali pravno «n« oa«bo. Ponojila j« vrnli d»lLnlk kat«r«mukolx od njlh v deioX«n«ai mku. Zgodllo pa «• j«c da Ja moral dolltnik vsakotau upniku poravttati doloS«no vaoto v raaliU« n«n roku« AndreJ 8ortcog«vitf J« dobil 5*X*14!IO na kr«dit 9 duka-tov od kaitenlka Pttladina Vol?ovigA isplaSila poaojtla: ^^uajitMM anto v«nir«[t d* "r«branisa famali dletl Goorgll (upnik) v»l fpuouli re«i Johanni« (dallnik)".4*) ^»to j« v^ljalo tudi aa prim«r, C« Jh dolHnik pr«j«l aXi poalal robo v Dubrovnik pr*4 potftkom pl«^ila»ga roka* ^J DolMiiikff Ui. bi pr«d dtt»vom do-«p«lo«tl aapuatil Dubrovnik. bi aeral prav tako i«pla5atl po*** jllo. ali pa im««ovati poroka* ki hX urajal njagovo kradltn« »«• d#V0« TakŠ«n pogoj j* postavll avojim doIMttikoBi Paval VaailJavid. ^ I^ri doloCanju pl«Cila«ga temiaa •• vaCkrat o««ujajo poaeb-n« okollaPin«, n« podlagi katarlh bi bll dollalk vaaj sa^asao oproI9«n vraSanja poaojila* Č« Ja doIMnlk vralttl poaojilo 8 vi-non, poton j« upnlk ponavadi upo»t«v»X alabo lotino, vrtn«nikt noprilika in podobno ter podaXjHttX rok iapta^tla. ^ri tora dollttik tii trpal nlkakr)(n« ^kod«* h'ot olaj^avalna okolttoat m^»lšnlki ao rasllfinl« v«ndar pr«vladu-J«jo prablvalci diatrlkta« ' Br*» dvoma jo takLen rok v«aatt tta n#ka akupn* obvosnoati« -al «• v v»«h om«nj«nlh aadolMnicah o* m«aja 1« vaota br«a kakr*n«ga koli pojannlla glado rob«» ^nl« pe* drobn« rasiakav« bi pojaanll«, L• J* bil pla^ilnl tennin odvinan od pr«j««Miika poaojila t«r od vrat« frgovak« robo. n kat«ro bo dol^nlk poravnal iivoj« kr«d4%n« obvaaitoatl« T3aj«tvo pa J«# da vi-Bina posojila nL vplivala na dolo?ituv pla?iXn«ga taralna. b) VraCanJ« kr«dltev Kljub obllicl gradlva bi bllo ¦•»!© tfiieko odgovoriti na vaa vpraBanja« ki so pojavljajo v «vi»m1 k vra^anj«« poBojil. Kako in v kakgftl obiikl »o vr«iSall dol&n&ki po«ojiltt lahk# ugetavljano • pomofcjo »arginulnlh bai«žk» Ka kakffian n»?5ln Ja notar vplaal vrnittv peaojlla ••« S« opoaoril v XX« poglavju« V »v«al a raa-pravljaojam o •ist#wu ladalav« originala kroditna llatin« n« . ¦*y%\? 20 4 padlagl i«br«viatur« »•» tt&vadtfl ssa nakatara lata kankratm* Sta* vllka« in aicar kaliko itadolttnlc J« bilo y p<»*a»aftftth l*tlh ra»-valJavlJanlH, Do 8aatdas#tiH l«t XV. atolatja bl na pedlafl ttarginalnih b«X*Lk br*a u«;>«ha ugat*vXJall kdaj J« dolXfilk po-ravnal tivoj« kr»iitn# obvsanontl. Notar j« «ub«l<>&il 1«# 4« j« bil dolg poravnan (eamii qui« nolvlt). oxiro»a da j« lsd«l«l no-tarako llatino («xtraeta ot data). *-• pri obrelnan odpX*C«vanJu •o S« v XIV« »tolatju vplsovall pobotnle« v oblikl tnarginaln* balaika tar dolali datun* Okrog lata 1460 pa tavajaja dubrovtiiKkl notarjl laradtio ponatsbno navoat v avaal a vpiaovanjan isarglnal* nih balalk« Vaaka l»al«ika Ja odfL|a)»j opra«i|ana s datuaM»«« Lala na taj oanovi d»bimo popolnon»a jaiino nliko#kake ao doKniki vraKaii* Prt pavrKnam pr<*Rl« po»oritl bora »kuSal na najbolj karakt«rt«tlJ*ni» prinar«« DolKnik a« ja na priw«r obv«aal, da b« *« upnika ©pravljal doloL«n« poal« ali lavrS«val obrtn« ualug« * tmr na ta na?int poravnal »voj dolg. Nokat«ri obrtnlkl *o v kradltnl pogodbi na» vadili« da bodo laro^lli upnlko« »voj« isdalktt. ti pa jlh bodo l*hko prodali in tm iakupiPka kriU dolg.6tf) TakHtt* pog9db« •» pr«d«tavl,falhodka» ki Ji«i ga bo iirlnaMal« vosartfUft - Mdar« d« lucri« qu« f«c«ro cuwi barcaM* 7 Ket vaako drugo trgt»v«ko robo j« dobil dolšnik nn kr«dit tudi l*»djo »li d«l ladj«. Tudi v %•« priaiaru J« lahka vraU»l od dobiPka. ki rau ga j« prinaflalo ladj»« Dolfeniki-aoeiji «o dviaall poaojll« n nanonom, da «o to ponojilo pot«M vloSili v trgovako druibo, kat«r« Claiii bo biXl* Zato «• J« pogosto dogajalo, da »o poaojilo vra25all la dobiHka* ki »o ga uatvarlll pri ponlovaaju trgovsk« druib«« V kr«ditni po|»oJ.wl j«no aolldarn* Ja»fitvo t»r J« v*ak od dolluikov odgov«rjal X« aa tlatl d»l p«sojlla« n« kat«r«ga a« J« obligiral* Pos«bn«* prid« to d© laruaa v po-botnieah, v katarlh upnik vaakneu dol^niku pondbej potrjuj«. 4« Ja vrnil njdmu pripadajo^i d»l povojila. ^ 2ate •« upnlkl lada* jali tudi paaabn« pobotnica, v k«t»rih 90 navadli, da J* •lifttt «»d dolBnikov "lib»r«vit •% franchavit a dabito contrancripto." ' DolHnlk ptt nl vadno oo«bno poravnal *vojih kradltnih obvaa« nooti. awpak J« lahko sa to poobintitil svoj«ga prokurntorja* Pro-kuratorjl »o v Dubrovulku igrall aalo pow«mbno vlogo. KAJti Xa na ta na#in Ja lahko doIJtnik aa d«XjXi ?5aii odi(iiX ia Dubrovnika na trgovako potovanj«. Prokurator J« v %•» S«au pr#v««l va« po«l% v aveai » naj«sianj«« t«r poravnavo kradltnlh obvaauosti« Toda o«#be, ki a« naiiaato dolHnika vr»Sal»# pa nlao vadnii oana^an« kdt prokurut«rjl. V pobotnlcAh J« po«abaj <»a«tij«no ali j« ta oa«ba b 20° o poravnala kr«tiit 1» nvejogti danarja ali pa v inonu in a d*nar* je« deiSnik*. * V nobanera od nttv«d«nLh priw»rov pa nla»a saal«-dil. da bi dal upnik takSni o»«bi ponowo<*J«, I« nnv«d«n«ga »kl»-p&a, da »« roorall bitt to dolSnikovl doIMniki. NmaiOMto dolKnikov «o vraEall tudi poroki. V^orok. j» dnjan-»ko odgcvarjal a»to ali bo dolSnik spoi«ob«a v roku porAvnatl »voj dol ali n«. Ko j« dolMnlk vmll posojllo* J« upnik poroka osvo-bodil ftjegev* obv»»no«ti. ^« J« v#H porckov jamčllo a« pooojilo t«r J« dollnlk vrnll 1« d«l po«ojll*t J« upttik oavobodil 1« »n»-ga od nav»d*nih porokov« ** Pogosto pa »• J« ag«dilev d« delKnlk ni pomvnal »vojih kr^ditnlh obv«anontlv aato $9 upnik t#rjal poroka. Porok }m moriil pomvnutl c«lot«n dolg ali pa 1« d«l dol-gat kolikor g« ddlKnik 80 nl vmil. ; Nni#X «an tudl prlreor«. da J« naai»»t9 dolSnlk* vrnil p©rok t#r J# »a tm pr«J«l pobtjtnlco« Maknadno J« bila priplaana pobotnlco, is k*t*r« J« raavidn«. da j« dollnik vmll poroku o vrnil ponojilo upniku avoj«ga upnika. V n»kat»rlh kr*dltnlb ponodbah j« up« nik lm«nov«l o*«bo. k«t«ri bl »oral dolttnik iaro^lti v»oto# ki 91) Jo jt v»#l na kr«41t« fti bilo v#dno nujno, 4« J« upittk nav«* dml 1m« o»»b«» Dolgiilk •• J« a« priM«r obv«aal# da bo vrnil Heui«uaiqu« nlehl ordinatun fuit pmr •©•"• KraJ vra^anja po»ojtla v sadolLnlcah obl^ajno ni bil otna-I«ti# k«r a« J« «»wi»tralo# da bo dolSnlk vmil po»ojilo v Dubrov-nlku. č« j« upnik s«ht#val od dolSnika* da iaplaCa dolg v nak«s drug»» kr«tju potom j« btlo to v krtditai pogodbi po»«b«j omonj«no* Upniki DubrovCani no v kr«dltn« pogodb«t kl ao Jth akl«pall • tujei. pogo«to yn««ll klAv«ulo, da mmrm d^lSntk vrniti poaojllo v l>ubrovniku» 7 Dolfinlki a otokov ln dlatrlkta «o «• obl^ajno obv«aali# da bodo dolg krill n določ#no UoliSlno vium« ^raj i»ro5ltv* vina J« bila v«Lkrat oina^tn na Hl©d«? nAČint "in portu naguall". o»i-rona "in pont«n lnftraeat«nann. ' I«ro?itl ao ga norali tudi v kmju dollnika • proiavajttle« na prim»r v Stonu * «11 Hu»«tu, * Zalo r«dko pft 00 v aadoISnieah oaanja n«k kraj v ^rbtji all Bostti* kjer bi moral iaroCtti doDEnik robo «11 danar. NaJ oa*nl« 1« krtcfltno p«gubrovCanl 90 imall »olo JUvahna ponlovno tftlk« 9 trgovcl v rasnlh krajlh »o»»d«J« ItaliJ«, F*rav tnko »o v THibrovniku daleva* XI Mt«vilni ltalijantfki trgovci in trgovci * druglh pr*d«Xov Sr»-doaamljj*. ^til kot df-tlgl p««tavljajo »rtd »voj* dolžnik« pogoj* da i«pl«?ajo po«ojilo v «111101 od po«»»mbnih d«narnlh cwitrov v Itali-Ji k0t na priflivr v B«n0tkah/P#' L#««ii^* M^d^ni.10*^ Tran©.10^^ ApuliJi#X0** Fl0r«n«llOJr> in M»»fr»ti©iiiJt.1O^V V t»kXni kr«ditni pogodbi j« bilo lahko tudi »kl«njano. d« bo dollnik del poaojlla i«pl«Cal v Oubrovnlku, oatalo pa v nakim drug«fa kraju. ^ Lahko pa al J« upnik tudi sagotovll pravleo« da ho naknadno dolo^il, v kat«r*n kraju naj bl doX5nik iapla-5al po.c#ilo.10*) V noboni kradltni pogodbl nl bilo o«na?«no ali bo dollnik i»pla?«*l d«n*r v l«tl valuti v katarl J« dvignil poaojtlo ali v kakSnl drugi valutl. tavilno pogodb«« v katarih •• kot kraj is* plafifila om^njajo B«n«tk«« dokasujajn« iftA i»pl«JJala "in civitut« V«ni9tiarun Phillppo Ingh«r*ui •% «oeii« wi#r«*Atorib»iii flor«*ntinu« r««*ptibu« nowin» lpsluii Martini er«dliorlM« čis bo apnik pr«j«l od i^lipa tn «o-cij«v (llitt«raw avi««wM b« sadolšnico raavalJavil.11^^ Pri t«h krtditnih tran»akcxjolt »o •• Dubrovčanl f»O9lui«vali tudi n*k« bank# v Hetiatkah« Prokumtor Mat«Ja Tudiaiča J* nrijavil dub-rovni^k»mu knojiu t«rjat«v tloiga in ob t»j prillki tudi prtdlo-311 kr^dltno pogodUo. la %• J« bilo raavidno« d«i j«i ^inko Bu-ni«J d^lHan Hat«Ju Tudini^u 500 dukatov. K*»»n«jo j« blla pripi-•*ntft marginalna b«l«Ska 1« kator« J# r««vidno# k»ko J« dolinik Slnke poravnitl «vojo krodititd obv«xnoati« Prokurator upnik« J« n«eir«S i«javtl# da Je pr«J«X v B«fi«tknh M«d baneum Hartolom«y ^ich«allf* «d IliJ« Kttdovari^a fttktorj* ^iwka Wunl<5a "^ro p«rt«H 78 dukatov In pol* *' 1» t«g« priw«*ra j« mitvidtio« d« *o •« Dubrovčani posiu^evtali naj«odohn«jfith naPinov flnan^nttga po«lo-vanja« Hrn» dvoraa pit »o i««ll « bnno^kiml bankirji poalovne »ti-k« itt 9« tako vkljuCttvall v llrci prora*t. Battklrjl v B«n«tkah «o opravljali Širo poala aa ta na^ln. da 90 vl*pat»XJera na njihovo sahtovo l«plač«vail d«narv ali pn so ga ivpIaCovall tr«tjlm o««-baa# vloJŽnikovl« uptilkom« ' lapla^ila posojil pa 90 •• vrBila tudi » roanicomi Mllttftr» catabl»°. V domaiftttti d«narti«^ prometu poalovanjo m mvnicarnt wk bi-lo rasvito« M«nle« 99 99 uporabljale I9 pri trgovanju 9 tujino« V Dubrovniku s« omonjajo natitc« %• v dv«J99tlh l»tlh XIV« •tolfttJa 0|M»»orJ.X bii da 90 99 v renogo v«?jl mmri. po9Xu»Jl9« 2*« i vm ugatevitev bi lahk«* veljala 1« •a o»«*bo ia#nic« v kr^ditnih {»ogOilbah« •!• ot! lata 1400 dalja« aa v kr«»o»ojilo » fa«nico. S tms pa n«v«da ni rd?«no, da J# bila v krailifni trgovini uporaba m«nlct v XIV* «tol. iaklju-l«na* Upnikl ln deiHt&lkl »o verjatno ak! apall poaabn« pogodb«, kl •1» dolaSal« naUn Ispla^ila pp»ojila, T» pa j# notar sapiaal p»-a#b«j in jlh ni vklju?«val v kraditno pegodbo kot «• jo to doga* jal» v 1Y. »tol^tju. Onajil •• bora inkljufno na nokatoro podatk« v Uroditnih po-gOfibah, Ti podtttkl B$mt po ««bi odgovarjajo na n«kat«ra vpra^a* nja In poja«njujftjo obllka kre«iitn«ga ponlovanja • tujlno* f^ri %•« •• nm naw«ravaw »pu?5Catt v probl9t»atlko tmmiCnega poaiova-nja- Is sanlh podatkov bi »«lo t»»Kko ugotovtli karakter m»nic«. ki •• Jo uprabljala v kradltni tvgovini v Oubrovniku* »1« a pri» t»gnitvijf» podatltov i« ostalih arhiv»klh »«rlj dubrovnl^k»ga ar» hlva t«r a prlmorjnvo oNranjn bi bilo *i»lo moino o»v«tliti v«a vpriilftpjfi v sv«al « w#tii«ami. !3olHnik J« ponojito ltihko poravnal «4 t* n«0in« it« Jo upni- 2*n 1 O ku l«rut'll !n»nico na«lovlj«no na nakoga v Honotkah, kl bo menico i*plaL»X» H#niea J»» bila isplačana nekl tret.fi oaebl, oai.ro* ma ti»t«mu, kl ga j« doloČAl upnlk. Čira J« proJ«X upnik obve- atllo (avisum), d» Jo i»<*nloa laplaHana« j« »adolSnico ra*volja« vil. ' Č# bi •« pa ngodllo« da dolSnik v pra»«nja pa •• tu-di dalJSi rok iaplačila na f>riw»r: "duorum manaiun po«t pr«««nta-tionara dict^rura littoraruna".* Y/ Hanloo. ki n« o»«mjajo v dubrovniKklh kredltnlh pogodbah, •o bil« iadano po vaej v«rj«ttio»ti v obllki trat«; to 90 tako imoaovano potognj*n« md XXII« *tol«tja dalj« •• J« trata v«dno bolj pogouto uporabljala v ra«inarodai trgovini t«r «a J« njana uporaba raaSirlla Sos vao juSno ln juguaahodno ^» vropo. povsod kj«r **» nant^pall Italijatil kot poaojav^lci donarja in trgovei« t) T«rjatv» Upnik v Dubrovnlkii J« iraol iarntlnd v^llko no5no»ti. da J« ia-tarjal dolg od dolfcnlk«. iHibrovni^ka »tftkonodaJM J« S^itiltt j>r«d» v«*» upnika in njagov« pravieo. Tudi p4»»a««iiiii dali formularja dub- ¦4 f 21 rovnllh« kraditne pegodb« *" no hlli »estavljomt v takKn»m «mi-alu* ua j# i»#l apttik popoln«o»a proat« rok# gX«d« torjatv«, Up-nik Ja lahko m podlagi t»h dotečll po»tavlX dolHnlka prad kafa-rokoli eotU#iL# ln na «»M> prmd dubrovnlSko, Hadaljo r« dolSniki o«ipov«duj»jo »akoneUi aa^Sltl In isjavljajo« 4a lahko tapnlk 1«» tvrja ctolg Mcai« li««n%4« *lgtxoria va.l «ina lle^ntia ninnori^... eitat« v«l non citat©H# oiiroraa br*» toSbe« Kljub t«wu «0 uj.niki obi?j»jno t«r)ali i»pl»^ilo poaojll pr»-ko «or«dpliian. Upnik Jo ««ral n»J-pr«j prijaviti t#rjcit»v« H« podla^l t« prijav« j« oodll^« ¦ po««bnim ptmm*m (littttra citatorij«) obv««tilo dollnlk«# a*j «• Javi v pr»dpi*an»m roku na »odiS^u* )ollnlk j« lahko ««iht«- val, d« •• toSba odlo^i 1« % clni. V pri»«ru in«olv«ntnoatl •• j« dolgnih pr»d «©diS^e» vrg*l n» tla. k*r je pon#nilo# da i»-roLa a©b« in v»o avojo i^ovino uraiku. Ta«u d«jonju j« «1«ool#. ko j« !•! trgovnt v Bosito ali Srbijo* Lahko pa «o s« to d«Xo postavili poatsbnega faktorja ali prokuratorja« V Bvoal • t#rjatvijo d«lgov bi omonil 8« prano« pravica do %«rjatv« n« drugo on«bo. Upnik Js* lsdal pononioCj«, na poHlagl ka* t«r«ga •• jo terjatov pr^n««!«* To jrelnonetije •• J« in«novAlo M«««sloM ali "j>ot«**a®"« ^*-« bi iapolnil d»lKnik avojo obvoso in i»ro?il kr«dit v rok« eoaionarju J« bil« Mpot«staor* vama M*t ^iu-Xiiu» valorln**« C«d«nt bi pri t«h po*lih dal oblCaJno c«alonarju proviaijo, ki 0« Jo «kX«paXn privatno ln ob vptou pORodb« v no-tarako knjigo ni priSl« do lir.i«a. Na kak5«n ttaLln tn v k«kfini obllkl §« j« polnomočj« r»gi0trlraXo« «0» Mm opo«or!X na drugc« L• a« v »adolSnlei oiafinjata dva ali vot upnikov (tudi »ociji) {»•t#ai j« •dmn o»j njih lahko dobil (lpot«ata«" xa tarjatav od o»ta» lill. * 2#lo v«Xiko J« priM*?rQV, da »o e««loanrjl pranatfall pra- vieo do torjatva n«pr«J na tr«itjo o»«bo« V«» nndaXjnJo pranoa« j« 139) notar vpi»aX v obllkl narglnalnlh b#X»Xk* Opo«oril bi na pri» »•r »adolMnlc«, ki .!• blla aaport-loma e«dlrana kar p«tl« oa«ba«* Zgodilo «0 J*. da praj«ranik poXi»o»«oLja nl oog«X lat«rjttti po«oJiXa. ^ato J« vmiX wpoto9t;i»H ««d«ntu* * ' ^« J« biX 4«dont doiSnik easionarj^ potom mu J« od»topiX sadolHnieo pod doloConlai 216 pogoji, L• a««ionar n« bl «og«l intorjatl *&d«lttttle*» pt pla^ilno srodfitvo. Pauluctu« »pnciar j# laaro^il namroČ »voj«fau aotu Mntku oinu pokojnoga Kikol* fi»ika na rnčun dot# 30 raanlh kreditnih obv«jeiiic v akupni vr«dm»»tt 144} 14f) 1376 dukaiov* y ^a 1'avluclja pa Ja auauo, d& 90 J« ukvarjal. • kr«ditnimi posll. 5) MoratoriJ V 7>ubrovniku j« bll aploStm pojav, da J« delMnik oob««ntl Is meita* t*« nl ntogtl poravnatl svojth kreditnih abv«mio*ti« S tftft »• j# t»ognil sAdfKiRiu poato]5ku. Da bl lahko dolHniki kljub t»wu porrivn»li ponojll« so worali upnlkl pristatl na dolp-%«t)9 konc»nijo* To »« j« obi?ajno inraJfeolo v objavi moratorija (fida. salva« eon^uctu«)« T« moratorij J« dnllnik uJflval 1« do-l«8en ?a«. Na ta načln 00 upniki dajali j*oXno»t dol^nikora« da •o ur«dill «voj« kradltn« obvttJinontl. Pogoji v objavah raor*torija »o btll »0I0 ra*llPni. L«* tr-i-JaiiJ« mor^torija j# bil obi?aj»o 0 dni. lahko pa «• J« ramtagnil 2-i rv 1 6 tudi na 13 ai 20 diii* Boi j ra iko •* ora«njajo dalJSi ttraitti (cot 1, 2 aii 3 tn»«eco. E« jo bil doTJinlk dolžan v«L e»««baw hkratl, »o «• noralfi vs« lajavitl glad« »oratorija- To «• pravl* L• bi dobil moraiorij 1« 9d n«k»t«rih upnikov bi lahko ostali «proXi* 11 prott njacm ar«»ti>l « o«top«k. tSd«ti j|iavnlh nantnov normtorlja J* bil« dati moj:noat aol2ni-ku, tla 0« pogodi m upniki gl«do vra^anja posojila. Č# r«c*J ifdta pr*d pranniko« »v. Vlaha« C« j« tu-di v t valori* dueatonan triginta a»x «t r««idnuB in dueatia contatia hunc ad duoa dloa proxira« futum", D«b. nct. XXlA23# - 1442. 4/ D#b. not. XIIX/68 - 20. XI. 1418. 6/ V poglavju "I*d«lki in ourovln* dubrovnlSk« mattttfaktur«H ••« opojsorll, da j« bll rok 15 dni v«»an na 2!aa* ki ga J« p«r*« bil dolRnik, da j« lahko isdalal bale »ukna, osirona v«C bal» 2« jo ira«l na raiepolago v«C statav« ^ato Jo bil rok 15 dni v sadolinleah v katerlh •• om«nja »itikno, *olo obl^ajon. %f !>«b. »ot. XX/29 - 23.VI.144O# ?/ Ibid. IVA3«# - 2a.VlXX.lJS9l % ^XXIXI/Xld# - 2«b. nat. 11/265 - 5.VI. 1339; ibid. 3C/33 - 6.111,1390; Musqu« ad unuai annun proi* fu-turo a die obitu« met«1', XXl/73# * 30.111.1402; Ivan Buttl4 ¦« j« obvaaal Pavlu [*h«r«^iitori occlessla oancti MArtini d« Gravouio'* 20 dukatov na al«d«? naSlnt "poiit rrortora don« Anm relict« n«r Luc* d« Bona" in »lc«r to kar prlpada njorau is »apuSCin« pok. Luko 1W^. X1XA48 • 17.III.14403 149* - 21. III.1440. 11/ Hirinu« ^tibtrotta bo morfil vmiti hukt Palmoti^u 140 par* p«rjov "u«c;ua «d dl« pr«9«nti viagio", D«b. not. TV/46* - 13. X,1358; "uaquo ad d« pran«nti vlagio rjuod fa«l«xs ln maa rajcon". IV/49* * 29.X.1358; X>//ft6 - 11. X.1359; dolinlk ia Gnr^rtu pa •a J« obvasal Had prlreum vi»giurp poat f»atu«§ natlvltatia do-wi»i# JCLVIIlA^« • 27. XI. 1481. 12/ lUid. XLVIll/79* • 5.11.1461; !«• • 1.X.1481. 13/ »iv. canc. 1/60 - 2$.VIII.1203; dnlSnik TvardiHa MtroMkovii bo poravnal 41 dukaiov na sladatf naCini "otnnl ot »ingulo vlaglo quod f*c»ro Hagusiuis por ra« v*l m«ok nuricios val fac-toras d.au. 2 ua^u« intogra^i aolutlon«« ^i>clua dabltl", Dab. not. XVIII/ 8S* - 19.II.143a. 14/ Harla ^urgovid j« v»«l pri Da»ianu ?k>rkoC#vl<5u na kradlt 150 dukatov. Vptmom J« bil rok "&d oano™ voluntatam eroditoriaH. Hargittaltia bttlaika: "ltf.X.144O, Danlono d« Sorgo ln pr#«»ittia notarii eatantici danunciaverit **r Marino Jo. da Gaorgio prm» aonti. audlmttl *3t ixit«lllgonti* •. w# F>«b. not. XXXA49 - 19. III.1440; 156 * 3.IV.1440; 165 - 23.IV.1440; atarginalna bo-l«3tca: na7.XI.1440# contraacrlptus »«r Nlcola d# Caboga cr»di-tor in pr»»«ntia not. cataatici d«nunciav«rit contraacrlpto »•r Marino d« Gaorgio «iua dttbitori quod atatitn »ibi lar '-"i-colo aelver* #t •atiafacar« d«b*at d« contraacripto dabito...'*, 165* • 23.IV.1440| XXVI/69 - 10. XIIm 1450. 221 15/ PodrobnoJ« v poglavju Obr«atl*p«nnli, opomba 99 16/ Nikola Gabri j« dobil na kredit 18.VI.14SX pri Victorju w«iul« fto d« M«nfr«donia 160 dukatov. rok "ad o«n»w vftluntatoei cr«» tfitorla". D«b. not. Xt.VIIl/l22# J 8« iatl dan j« dal upnik v notariatu *l«d«Lo iajavo v sv«ai * plačllnics rokens "... •• obligavit dicto Nieol« provonti «t aee«ptanti quod lp*« non possit tpm\m Nicolara n«c «iu* bona wol«»tari cun dictn obli* gationa hic Uagusil n nodo pdr totua dlnm 8 auguoti*«." T)lv« not. UXV/119* - 18.VI.1481. 17/ r*b. not. XXXIV/48j nav«d«l bl nakaj pri»«rov i« katarlh J# rasvidno v kakMnvm Pm»€>vn©ta raanaku Je poravnal dolSnik po« •ojilot kl ga j« fiobit na rok ftart o«m*m voluntat«« cr«dH. i'rvi daiun J« datum vpisa aadelltiie« v Unjtgo Dablta. drugl datura pa datuw laplaSlla: II.1.1459 - eaita 1O.V.14S9 (3 »»»ci) D«b. not. XXXIl/l70»i 19.:IJ,1459 - eaaaa 17.V.14S9 (dva is«-»•c*). \'.., d« quibua «i «olv»r« proreitto tasqu« ad faatura p«nt«eoat« prox*v.yp» 20 at ab illo t«mlao in ant«a uaquo «d f««tum aaticti Hichaolia d« m»pt. pro«.v. yp. 160, Xl/249# - 22.JI.1339; "annuati« quolib«t faato aancti Michaalla d« aapt. yp. 20** (viota yp. 100). 194* • l.VII. 1338; *Vp* ^^^ «* 8r- VIII d« quibu» d«narioru*n ?>roTnicto ta« obligo dar« «t solvcr« ss«dl0tatan in navcato prox-v. *t in panoati a»quonti yp. 170 «t totuit r«aldktua ln torciam panca-ti ind# ««jQ^ntiM. IV/47# • 2?«X.1398. 29/ Po»ojilo 160 p«rparj#v bo iaptaffuno na al« 'o^ način: "da qul« buii »ibi mnnuatin aolv«r» propitto yp. 40 don«c «1 d»8«v. 27.XI.1460 pa ia proo»t»lih 10 rtukatov ia VIII groHttVt 0«b. not. XXXI11/29. Takih prln«rov J« bilo s«le vallko. 29/ Dob. iiot. XLVIIl/96* - 24.XII.1481. 30/ 33.L1.14*1 j» dobll dollnlk na krtdlt 25 dukatov« vraffal pa bl Jih v «l »0» uiqu« ad ra^naoa aax prox. v.M# D«b. not. XlA5* - 3.V.1335; 16 • 5.V.1335. 224 32/ "lnfra unim **«n*em p«a**ciu* appllcuero..• fhilcittli niv« Du-rachii'% Oab. m>t. IVA* - 17.VII,l4S9j "u»qua ud dia« 15 prox-v. ad dia nuvigiuw Tomehi. Xiv*tovi€h appXicpH*oJfc Vamtiia", L• bi ae »jgodtla aaar«Sa pa Sola L«a tri n>o««co# X/$2 - 4* III. 1390; H4 plicu«ro in Mod«»oMt XXXIIl/l88 - 10.Xl*1.499j XXXlt/94* • 26.XI.14701 1S dni po prihodu v Podvl«oko# XIII/276 - 3.IV.1421. 33/ Dollnik bo vmll 9 por{>orj»v "Infra a«n«tt 4 prom.v. a di« qua ip»« Nicoiau« veti«rit '*aguiiiuaH. Dob, not. XT.VII 1/108 • 4.V.1481, 34/ "«t pri«a p«ga ftari d«btt«t di# 1.I-1483*. 0«b. not* Xt,Vltl/ 161 * 8.XI.1481. 35/ Drifc. not, TIX:A*0# - 7. IV. 1440. 36/ Dollnik »• J« oby«a»l, da bo vrnil 800 porporjtv na obroko in •ic«r 200 p«rp«rj«v l«tne« Toda, Sal« ko bo poravnal 30^0 p#r-porj«v» kl jih je dolSan na podla^l kradltno pogodbo s dnd 2S.IV.1416 "tunc incipiat currort t«rwinu« dlctoruKt yp. 800'*. n«h* not. KHlAO - 12. XIX.1418. 37/ "pro quibua «lbt d» «t obltgo tantun d« »ui» pagis «•!¦ qua« r«clp«re doboo a comunt &«gu*l6 pro m«o •*llario qu« suflclaiit ad cowpletaw nolutioftam toclun d«bltl »upr*dletiH« Deb. not. Il/iai - 2O.X.13i6; H«U^s Plllipi tubi«aU bo vroil 93 p«r-porj^v tia «l«. not. XXVIII/121 - ••pt. 1493. 47/ Rok 3 laaaaea tfat ftl priroo vanaro d« viagio v«l niaaaro norean-eiaa v»l raa primo solvar« t^noar oua applicu«ro Raguaiura v»l Ipa« r»« fuerlnt eondueti Ragu«iua", Dab- not. XI1/280* - 17« X,1405j "cura hoe addito quod ai anta t«rminun primm pAgh« f»cri-t« pIoMbum allquod rti«wua applicuer«J^t Haguaium tune».» prlito aolutiona« dlet« pagh«M. XxA00 * 28.X1X.147O; C« bo prodKaano pr«j«l guado# XXVf/l32- • 16»XXX.14SO| XXtIxA^ - 8.^1.1470; dolitnik to Jo obv«»ult da bo do konca fabruxarja l«rol*il upnl* ku 2790 ilb«r vo»ka Mt>t tanto prlus quaato priua otiehl v»ni-r«tit dicta etrrt", *LVIIl/72 - 11. X.1481. 48/ 0#b. not. XIVA0* - 9.V.1427. 49/ Dellnlk «• J« obveaal« da bo *o*ojilo v vlHini 20 p«rp*rj4 iuailfc» impodlaantuii intalligatur aolum in caau obaidionia ^t« 22? I qu» Antibarum vtgara contlnq«r«t qua* d«ua avattat", !)«b. not. XLVXXZAXO. 52/ Dollnlk bi ner&l vmitl poaojilo v vifclnt 94 dukatov v B»-oatkah In to do konea jullja« fosonja •• «*X*d«La ovira: M«t m± intorvonirent Vonotiin re ronalio contra ftaguaao ita qu©d ipaa Liu©Hnua (flltua Aai«ll« ^ichapaofj«) non poneit hab«r« •xp«dlt« hab«r« dlcto« ducatoa 94 tunc t«n«ar nibi dur« dle« to» duc« 94 hic flagu«il pmr toture fn«nn«a augu«ti projc*f«% D«b. not. XXXVZZXA9X - X4.V.X4?0. $3/ 0»b. n»t. XIV/324 - 2O,VIXT.1429 54/ Toma ^obri^ Nal je^kovi<5 Jo dal 4.XJL.1429 kr«dlta »l»doCi«a 0« »•bam: 8ttj«pitnu Bratifiovi^u in Ivanu RadiH^vidu $& dukntov, plaBilni t«rmin nno loto; Vla^uSi Dubi«inovii5u 91 duk«t«v» rok l l«to; Uadoalavu 3oganLi^u in njogeveau nociju ^iflflijo-%\i Vukt!i<5u is TrgoviSta 9 duk&tov in 1 p«rp«rv rok 3 »•«•€• I VukaSlnti Dubro2f«vi. s«nik SAN# str. 69; ^« ^reraosnlk, Vradnoat dubrovaffkog lavo-aa u Srblju i Bosnu, G/,M XI,I. otr. 60» Sarajavo 1929; D««anka KovaL«vl4, Trgovina u «r»dnjovokovnoj ^osni« str« 129, Sara« javo 196X. 96/ f)«b» not. XIV/9i* • 1O.I1.1427, 96 - 26.11.1427; 99*-i.XXI» 1427. 97/ ibid. 124 • 20»VI. 1427; 152* - 30.X.X427. 98/ Ibid« 119* - 13.».1427 {dolKnikl «0s Vochota Braichovich #% Milaslus ^riboevich Vlaohi Drobignaeh voivod« Sandagl« rokt utqua ad daean dlaa9 vtotat #p. 680); podobno fol. 120*, 152*• 195%' , ... ,. . ¦,¦ . ,. .... . . . ;¦;?..' .'. ¦ . . 59/ D«b. not« XLVXZZ/S9* - f.XIX,148X (3 dolH. 1« Sup«)| 91* -12.IIX.1481 (2 doU. ls l>uP«); 94 * 19.Ii 1.1481 (2 «a'lolžni-ct^po mntm doliinikott la Cavtata); 94* - 19.III.1481 (1 do\l. ia Mnot«); 100 - 31.XII.14ftl {doltt. ragoj« Cu^atid). 228 60/ D«1». not. XLVIXXA*9* - 29. X.1481; Milut Y«dojavl4 ko»ar Ja dobil na kr*dit 29.VI.1490 28 dukatov ln XXVXXX grogftv. ^oao-Jilo bi moral vmlti "par totuia rc«n»»ra daeombrla"^ i« margl-naln« b«l«Sk» J« raavidiio. d* J» vrnll 2« ll.tX.X4IQ« XXV/X»3# 61/ ?adolfcnica J« bila vpisatta 20«XV.1490, rok »no l»to, raavt« ljavljana (tma) 29.IV.1491. Dab. not. CXV,A49 - vni.aa* 16.V.1459* roks do konoa avguata, raav«!j«vlj#nat 23.VI2I. 1499. XXXIII/56 -; vpi»ana 1$.1X,14?3, irok 4 a«»aei. raitv«-IJavljtna 16. V.1470 0 3S l«tih. T)ob. not. XIV/439j aadolšnica j« bila vpiaana 6.VI.1459. rok 1 raaaec. raav«ljavlJona 3«3GC.1499» XXXIII/79; vpiaana 8.VIII.1470. rok 1 loto, raavelJavlJana 5. VI.1473. XXX1X/W i vplmtmm 16«yXXX.147f>v rok 1 lato, roa-valjavljana 21./J.1476; XXXIX/41*; vpinana 10.11.1481. roU do konea »arca, rasv«l javl Jana 2O.V.14a6. Xi.VXIl/ 82; vplaana 10. 111-1481. rok ad onntn vol. cr«d.« raavalJavlJ«n* 20.X.14o5, 91*. 63/ Upnik Nlkola ia Kor^ula Ja podaljnal roU kr«4itn» pogodba. ki Jo ja aklanll 13.VX.1440 s Allagroton Miha«la in f*t»dlv»J«tt Tajkovi<5#ra(rok 6 naaaeav. viota 386 perporj«vc D#b. aot. XX/ 23) do konca »•••«« Januarja. Hiv. tiot. XX1V/X7Z - 9. XII, 144*1; XVX/39. 43# - 142«>a OCXV/40*. 41. 8t*87# - 1490| XLXX/47. 64. 106*. 192 * 1499; inv/69 * 1481J mv* canc. %KlX/lO6, 136*» 137 . 1390J XI.V/224 - 1429. 64/ Rok •« podaljtta ta 3 «#aaea. Dab« uot, XlV/373 - 9.X.14|«i Hatulin Boljaaall^ m* J« aadollll prl ^upanu Bunlifu 9.VXXI. 1440. Dobll jm 169 duHatov poaojila, vnaiti pa bi ga »oral v mnmm letu. Xa marginalno b«laSkn J«i raavidno. dtt J« d«l poso-Jlla - 40 dukatov vmil 23.XX.1448 "at da raaldoo v»ro id»m 9 ') a & 6 O ••r Zupanun p*r p*«tu* • •clalem «t «4pr«9attin f>cit torsftinor* ad «olution«M ai In tr«s innot...1', D«b. not. XX/55*; 78* • 14.X.1440j ^XVIIl/95* - 6« VII.1439; XK%lX/79 - 27,3M470, 49/ T>la«4lni rok •• podaljlla »a dv« X«tl. n«b* not. XIV/125 - 11. VIIi.1430; »adolltii«* jn bila vpi0AJ*a i.X.143O. rok 1 Ittto. vnota 246 dukatov. 20.X.1432 )% bil doloC«n nov pla^ilnl t«r-mini "... «r«ditores faciunt ttminos •uprascrltoa« •. «d «ol-v#i)dum <1»bitUCT... atnnuatl« «t quolib#t aimo ad d.au. 23 ua^u« atl coatpl«tam aolutlon««"« XIV/433* • Mcola Johannln d« Gr«cia s« j« »adolftil pri P»«ru r»nt«lli 24.11.1490 ta 29« dtikatov. Vra^ati bi moral na obroko po 10 dukatov l«tno. Kor dolfinik do 12* 1.1462 nl lipolnil kr«ditnih obv«sno«ti, J# priBlo n-ca januarja 1465« od tnkrat dalj« pa bo esoral JolSnik pla^a-ii vsak moi«c po 1 dukat* XtV/l21; sadolšnlea Jo bilft vplaa« na 13« 11*1499« vatfta 93} p«rp«rj«v in IV gro1?l# rok 4 «•»•« ci, raarg. bsloSka 7.VI.1459 "prolongavlt t»r»inu« p«r Rtntn trm» prox.f.M, XXXIXA^^i XXXI3C/2* - 1470. 66/ ^laj poglavj« "Trgovako blago pr«dra«t kr^ditna trgovtn#M - Uvod, 67/ Bogdan «in HraganA J# debtl na kr«dit soldo* d«n. grdati« 6. Vrač*l bo n« «l»»d«? tu^lnt **d«b«o laHorar« dleto Johanni d« art# fua «t coni; utar« d» dlctio »oldia ia labororio quod fa-cla« •ibi'\ :Uv. canc. 2/12* - 18.IX.l2ft2; D«b. not. ITA^3 -17.11.1337; aluSkinja bo Ispla^al« nvoj dolg na ta naHin« da bo vaako l«t» a d«lo* (a«rvlr») vraCal po 3 porp«rj#« r»tv. «a»tt. XX/5' «. 1365* D#b. not. \/«e - 21. XI.1390 j ladalovatij« •uknai XIV/J6O • 26. XI.1429. 404 - l.yi.l43O) 429 - 1.IX.1430; XX/48 - 25.VIT1.1440; dolSnik a« j« nbv««al, da bo upniku v 10 n«««olh "eonalgnar« otatutw oonrnunl« Ragusli aeriptum d« ««a *anu...". Kovoga 0rdac di tu be 9 dukatov vrnll aa al«4«? naBim M3 dueato« in contatla«.« «t pro ducato« a«x d«b«t at promitto laborar« tantum do waa art« auriffabrl« Cl *"* l'i & O\3 <|Uod daffalcando dictis duc. »•*." XXXXX/$Q - 23.VIT.1470; »1». tarja Radin t*akodovt«b. not. KIV/349 • 22.X.1429; OolSnik J« ^fab^r1*! wquo« fp« 20 t*n«r« «t promitto «e«mtart... in tot labormrllm nmt «a«i«trl p«r n« facl^ndis'1. XX/4« - 25.YII.144O. 69/ Ttaib. not. XXV/27? * 4.XV. 1429. 70/ "«t dictu« Cl•»•»!• (upnik) hab#t pot««t«t«n *ecipl«ndi d« in-troltibu« pr«»«ntis anni...'*, Dtv* canc. t/ZŠ - X?«XII.1202; "••d.gr. 100 pro quibu» sol« dietu« (upnik) d«boat acclp>«r« totum raanaionoticuni dotau« »t »tatlonUM tsoanua d« Paludo quanqu« •i d« dicti» 100 «ol. fu«rlt int«gr« «ati«factu»H. 47 - 20.V.1283 0*b, not. XXXI/60* • l6.X,l41ft; XIV/34O - 2.1.1429. 71/ D«b. aot. XIV/29* - 29.IV.X4a9i ?i4v# ««uie. LXXlA* - 26.1.1410. 72/ T>«b. not. 11/127 * 1.X.1336; v oatttadui pogodbi (»adolttni«« J» bila vnisana 23.III. 1450, v«ota 200 duUatov, rok ttd^ ombradlctunt uaqu« ad dictoe aax »an-¦aa prox. f. non aolvaro tunc tonaar totim raaidttuia. • • aolvera ad oaa«^ voluntatam cradltorl". XXA^* - 4.VIII. 1441 XXV/ 200 -6.VIXi:.1450i XLVIIl/#9 - 4.XII.l4ai| 154 - S.X'.1481. 2«,, O 1 73/ Stanacha * Lopuda ja dobil oa kradit 14 aoldov "noralnatl« pro »•ffla barca nuam ab •<> «trai «t totun lucrun quod hab«bo eun dlcta barea dab«o aanlgnara dicto Pa«qu* quod luerum dabeat eonputarl in dtcto rfablto." Div- canc. l/49* • 12.VI.1283; ( (dolS. d« V.rblca) n«b. not. XtXIXt/40# - 24.IV.X4S9. 74/ Vlakuš« Junakovi<5 in Rado»ldv Hu4i»aliri»o vundition« rrum*ntif\ 71 - 19.XII.1418. 74/ JHv. not. VI/9 - 21.VIII.1I3«! V.Xll/l - 19. X.1459. 77/ Harln Uu«injl4 in Nik6a ^rlbl.alid ata dobila po«ojilo prl Nlkoll GitS«tl^tt v viSini 900 por$>orjov. Vmiti bl tnorala na obrok«, vaako lato 100 p«rp#rj«v. la aaarginalnlh belalk ja rasvldno« dolo-Pili nov rok. Vaaklh 6 m«»«cav hi mor^U pla^atl dolKnika po 4 dukat«« Kolikor bo upnik M»f«l iat#rjatl tudi ed DobruBko. %»• 2 o liko manj b© moral plačati Živke. fc# pa upaik od Oobrugka n« bo ro»g«l niL iaterjati bo dobil Živko "potaataa**, Div. not. Xtll/l%Z • 4.VII. 1459j v marglnalnih b«l»lkah upniki pogosto potrjujejo, d« »o prejeli od anoga orf onanjanlh dolitnikov «•-lotno iapla^ilo po«ojiX*9 sato pa dajojo tl(it»nut ki J« po»o* jilo vmil polnoraoČJ« (potostas), da lahko od ^rug«ga dol»ni-k« istarja polovico lBplačan« viott, XXXlIl/29 - 7,17.1459 ; 79/ N»v*d«l tx»s pri»«r# kj»r •» l«r«<$tio l»po vidi. U»ko *ta dolSni-ka vmk sat« laplaUnvala peaojilot T^jubi9« Sto,|kovi<5 ln Mi* lltta Ut^ovi«5 «t« ^lobilu 9.VI2.1450 na Jtrollt prl ^oronlmu Gradi4u 60 dukatov. 0bv««ala eta n«, dai bonta poaojilo vrtiil* v 4 ra*ii«cih. f otar Jo vpi«al pobotnic« kot marginalntt bnl«Šk« v •!•d tangit dictuai Hiilaaau d.au. 12"» 26. X. 1450 j« vrnll LJubiSa 20 dukatov« 5. U.145C Jo vrnil MiUfta 10 dukatov; 17. XX.1450 J« vrail LjubiSa 10 dukatov; 15.11.1451 jn lajavil u;«nikt M««t contontus a Gliubiaaa in totum #t e«t contantu« quod ipaa obli^ gatio ait eaaaa pro part« eelumn?o XXT/225# - 13.XZ.1409. 82/ ttolSnik Bartholoraou« Aujguatini «1« Po*aambruno purgator <#t la-> nariua d« Raguaio j« bll dolfi&n Tullianu Steffani da r'rato 50 dukatov. 26.VXII.1429 Je vmil pro part* 10 dukatov, X§.VII. 1429 J« pr»J«l upnik Ha Hicol« Tuertchl Clavlch aolvonta d« 9Ultf proprli« denarii« pro »uprancripto Bartolc>«#o ot pro pajr-t« Aolutlonl« Meriptl debiti d.au. )0n# n«b. not. XIV/295 -19.V.l4iV; XXl/aa4* - 11.11.1403; ^III/IS* - l?.IJia4iai XKVA*5* - 10.IV.1450l XXOlAl • *3. VI.1470j «9# • 10.,t*l470. S3/ Uptiik j« potrdil* da Jo f r«j«i od ^vana Crij«vi«5u Hd# dcna* rll* propriiii ipcl seriptl «#r f>rago« (doianik) dobitor« pro lntdgra nolutlon« «upr««crtptl d«bitx"t D«b« not. XJV/357* -19«XI.l429i tipnlk j« potrdil. da J« pr«J«l ponojili* Mab infra« •crlpto Toacjho Vitchovlch dabitor« p«r manui ««r Haiorini d« GondolaM# 404 - l.VI.1430; XlX/l*2* - 2,111,1440; ¦•« Vitcho Zlnovieh«.. nonin« dletl Nicole Pranciacl (dolinik) 4« proprili d«n«rli» ipalu« Nicol«". XXV/173 * 2.VI.1450; 183* - 25.VI. 14»0; XXVlA9' - a3.IX.14S0a XXXYIIlA<5* - 6.11.1470; 89* -16.XX.1470. ^XXIX/33 * 31.VtI.147O; ia*VlXl/lO4 - 16.IV.1481.# 162* - 14.XI.1481. •4/ O«toj» DobriJ«kovt/ 1« CmSi j« vji«1 prl Vukoti ^adilfi^u Sl dukatov podojlla. Vmiti bi jlh moral v trah n«««oih« ^ol#g nj«gA »o •• morali obv«»ati 5» al#'•!?! poroki r r»«,|an l^ranke* vič in H«d«lja ftad)!«vi<$ lat Mkolj Pa**r«. Vaga? Obr*«fcvič in Ivan Ubradevi^ ls Hubrovnika. Ko Jd dolftnlk 2^.V.1471 vmil 26 dukatov j« upnik isjtivil "voluit nuod *upraaerltu« nragl«h •lt frnnchu« plagarla »uprascrita", n«b. not. XXXIX/ 98 * 9« XII. 1470; delSnik J« ira»l Jva porok^« "••• craditor fratieavit »crlptum Crupehua SranehovieH a plegisri* »crlpti dabltl r*f*mr- 0AAA ^. van$ »upra iua nuun tam supar prlficipal^t«r qua» oll» plagluf^ •crlptui«1* XXVA67* • 3.V.1440« *S/ l>«b. not« :CIT/236 • 29.III.1405; 2tIV/29Of . 29.IV.1429; 34«# - 20. X.1429; 419 * 18. VII Ul4i0| XXXIlA*^# - l.IZ.1499« XXXVIII A»°; 28. IV.1470. Cl »1 * niku 130 p«rp«rj*v. 2»t*XSO3 (t) |»a porok !•• Javlja, d« J« od dolžnika proj*l 270 ituk«%ov Mpw» lnt*gr« •olutioat#". »ato daj« delttntku 'kflnl» \ XXXVIIJf/l»6 * 7,V. 1470; Dlv «a»e, LWIIt/«2* • 1459. 87/ "ddclarantio quo<1 ai ips« s«r ^icha«! (ujmik) co»poll«r«t dic-tutt ttlxaai pl«glura ad oolationo^ pr»dietorura donariorum t«n«* atur sibi dar« pot«»tat«w supra dictu« Bog<1auu« (dolli&lk) dm •o quod ip»# Ntx« »olvar«t«" 5>ab. not. KXXXX/62 - 25.XK.147O, id/ Marginalna b«X«Skas ***** eraditor dadit pot««tat«M planariaai da dac« 46 vld«lie«t dn duc. 36 in quibu* «xtl«i«t« *lnt p«ll«a aiartoras... «t ducatoa X eontatdk« Sa^rn Sugnovich plaglo in-friaecripto...". D»b. no|, MK/liJ* - 30.1.1440; "Marinus da M«nc» craditor acriptua conf«0»u0 fult habul«»« «t rocopias« * acripto Paual plagio d* «ui» propril* donarii« d.au. 10 cuea diwidlo j»ro integr« aolutione dabitl •cripti d# ^uibun d»dit pot0Btatom ipai Paual illoa oxig«ndi #t hab«ndi ab Xu*tt«M priti* tipalm d©bitor«art. XIV/a»6 - 21,XV.1429j 430 • X3. IX.1430| XtV/96 • 9.Z.14S0I 102 - SO.t.ltSOj XXXVIIl/ll%* ~ 17.yiII, X47®i XXXXZAi4# • 9.ZZ9148f| 17»#f 179 • 145^. S9/ D*b« not. :rvV/l«5# - a7.Vl.149O; ^aulu« Vasilii Jo bil dolfian Fotru ^antalli 44 p«rp«rj«v« ^b Bklepan.fu kr«dltn« pogodba sta napravila olatlo? sporaau^i Mln ea««u quo id«n P«tru« dic-tia yp. 44 non «xigii»s0t a Harine« 4« Dobr« anci»ciM, XLVXIl/l!$4 -6.X.14&1. 91/ !>#b. not, ^KttK/i*' • T.VIII.1470. 92/ (Marginalna b«l«3ic«) Prokuratorja upaika isjavljatat "habuia«« •t r#c«pi«»a pro part#« d«au. 100 qui ut disarunt dati at iioiuti f«c«runt Antonto BartKolonai da lorenoa cr«^itori dic-tl aar Johannl« d« flcma (upnlk)M* n#b. not. OxA^* * 18,III, 1440; otovtsa flolSnlka.* r*«t lllico po«t prodicti* dletua Port« (apnlk) fuit at «at contantu« quod dl«tua Staffanua (dolšnik) aoa due»itea II dar« d«b«»t 'fonaldo d« P«saro nonlna ipslua Fort«...M. Honaldo j» potrdil. da J« bil kradit laplaHan* XKV/123# * 2.III.1450. 93/ Oab. »ot. 31/29 - 18.*.1389j XIV/34» . 9.X.1429; XLV/94j a.X. 14«0j 123* * 2.III.1450J Xr.VlIXA39# - 21.VIIZ.I4S1. 94/ <"«• tr»»oftnik. %lai# «tr. 274. Kt. 901 - 21 .XV. 1282} n«b. not. XXXX/1Z - 24.1CII.1418. 99/ DelKnlk olvi« Trani. a« .!• obv#anl, da bo "eonalgnar*.. • in Hmgualo llbr. 84 »iric^ boni". 0«b. aot. XXl/l84# - 29.VII.1404} 273 - 10.1.1409; . *t*>r v>obroaal,U<5 ia or^ul« bo vmil po.o-jll« **hi« in Raguaio'1. XXIX/47 - 12, VIII. 1418} ^lHnik ls t*n««« •• ja obveaal &o*lo Bartholora^t d« ^rato, da nm bo i*roi5il "hic in Hagualo.., totam murch«« bonwt?» ol«a olivrarura pro «aCi-•ndo «oponoaM, XlV/jOa* - 10. VI.1429jXXtVXl/51* 1465} "aeiialff« nart bic Ragualo... ralllaria 10 glai« ad pondua groaa". X! VIIl/ 150* - 26.XX.1481. •; 96/ Sfeb. »ttt. XXXA^T * 14.1X1.1440} XX/77* - U..T.1440 (olj«: 230 **eon» $0§ «t dlmidim quo» obli^amua ot dnr« proTtltimu« di«%o n©m*gno (upnik) ln Y. not, Jl/62 - a4.lX.1339 4« marginaln« b«l«Mk« J« ra»vidnot da J« dolSnik vrnil p«»ojilo upniku v S«»etk«H. Div, not. VIIl/237* - 7.VII.1368; I>«b. no*. X/Z9 - 18.X.1389; 10i\ 106t * 20.XV.imj 52 - 4,IIJ.1390| XIII/72 - 24. XII. 1418; "d.au. 744 «t gr. 1X1 vidtllcet in V*#-u«tlio, d.*u» 30^ por totxara maniitv »«tpt. «t rnaidnuBi p«r to-tua mon»«m 4««. »ieilit^r 1» Y«n#tii«f\ YXV1ITA^« * 34.VIII. 14«3i JClCSVIIlAi^ - 10.1,1470. 101/ r^b. not. %X1X/** - 9.Xia4S4. 102/ X>l*nikt Johann«» Cun«to Č9 Janua, upnlk: Hath«« q* Hieha«li« d« Martini« &m n«gu»iot vrttit#v ponojila: "unrju« ad 3 di«s po«tiquam appllcuaro in Vod»no"# D«b. not. XXXIIIA8® • l^* XI.14S9. 103/ DelŠnlki R«tehun Giurshovioh d# Hngu«io9 upniki pr««biter Antonlo d« Giudoriba« 4« Baro, vnot«: d.au. 47 «t diraidio, vr-nit»v po»ojila: "in Tr*%no at5 fnria« a«u nundinas Trani d« /Mbaniii janiinrii". D«b. not. XXCIX/39' • 11. VIII .1470^ 104/ DolSnlk ±n upnlk I>ubrov^ana - plemifc«, Mt?t hoc pro totid«m »o-lutia pro m# ;><*r ««r Martollaara fratr«ta dicti mmr ^arlni iii Appulla pr«jut apparct libran avlaua1« I>«b. not. tXXXIt/99* • 1O.VII.14S9. 10«s/ h.«. pro laniii... d.au« 1280 v*n«tos «t luatl pondaria quoa cum eo««nitu «t voluntnt« dletl »«r Tho»axi eradltoria ibl praamttla Qt volantia obllgamua no« aea dar« at nuw«rar« a«r Jacob« Viifml «t aoella in riorontii**. D«b. not. XXV/94 • 2. 1.1490. 2°" O 6 106/ V v««h ¦adoaftnicah, kjer •• kot kr«*J iaraSltv« ponojil« ora«« nja Maafredotii*, «o upnlkl la Maafredonij«* doifcniki. «o pa DubrovČant; v mnt od navtfdtalh aadoiluic »t» dobila dubr. pl«niLa 412 dukatov poaojila "ad rnoneta api>ul«« ©t karllnos VI#Hn* račun ponojila bost« iaročlla "»rgtmtun finun«•• ad p«r%uw Hanfrftdoai*11. l>#b. tiot, XXV/|OT - 32.VI.1429* 107/ Upnik j* l« Manfr*iv. not. XLVIll/i* - 27.X.14*9. 114/ Mv. not. VIII/237* - 7.VT.136«. 115/ J.Kuliachar, /Ulg»tii«in« wirfaeh*ft« G««ehlcht« d«» 1itt«lalt«r«i Hatid X« «tr. 331; G.^unsatto. Storla *«onomiCA d'Italia, vol. 2. «tr. 331. U«»a 1949. O »1 O /0 O O 116/ DubrovniKki trgevcl 90 •• obveaali f§geit%ti flor©ntin»ke ttrmm 3onaeur«i. dn bodo » mwuco iasplačali v B«a«tkah aa*topniku i*t* drufcb« 176 dukatov v roku 8 «it*i po pristunku ladj«. o-atroMa Lii9 bo ntauic« prtdlotona, !Uv. eo»c. XII/6 • 1334| 82* - 133^1 dubrovniftki trgov«e *• J« obvtsal, da bo i»pla^al m i»#nleo 308 nol, v«n. gro«. v S cl»«h po iakrcanju v ^«n«tk^h* Plačilo •« j« nanailuio iu kupljono »ukno. XV/14 - 1320; 72' • 1321; %VIJ/ll * liajj 12 - 132«; 1^/36* - 1329* 41 - 1329. 117/ Div» ccine. XX/8.1 * 136$« T« podihtk* o m«al«fth ••« aaiiil v i«ri*kih Mihajla rat#rkovi<5a M^r»diti", 118/ K*Jlr«?ttk9 I«toriji4 5rba» U d«o. ntr« 2^3, H«»grad 59*^2. 119/ N11 prim#ri M-go ^rancincu« d« n«notgN confitcor*.« ftolvar« alv« fac«r« daro «t »olv«sr« tn V«n«tiitf p@r eambiim Johanni Bmllo Cat»ll«no vml cuiu« ip»t» Tol)ann«» volu«rlt d«au. 174 et gro9isoa octo ^agmiii, pro lp#o dobito ut iiupr« »elv«ndo ttmeor «% d»boc dicto Johanni hia Umgumlo 4arm #t oonslgna* r# litt«ra» c«jabli hinc p«r totian %t di#m pr»««ntl» monsiii1*. t»«fc. a»t, XV/164* - 4.11.14321 XII/ZV • 1». 1X1.14011 wd.*u. 3^6 Habitlft p«r «« «b ip»o ad cambitin p»r Ven*ttio *t »ibl f«ei primai« «t n«euaduw !ltt*rar* ea«abiL dir«ctara «»r ^otro H*«rc}mv%4 j# dobil 11« kr«dit pri MSchi*t« *U-dolfi «t I.aurrtntio M»c«tx notli* ^lorontiai« civibuo »t ^•rcatortbu« flor•> A aelvan. lombartaaeia ln Vortatlla nosaine pr«dletf>ru» Schlata • t ^aumncil, Supraaeritlbua due. l"& dafaleando d« dleto d*-bito eum conatltortt dictam littaram earabll aeeaptaadum fta-laaa", XXXl/6 - 9.1.1418; %"ca.ua d« voluntat« eraditorl« quia aupraacrltua Marinua focorit aibi littoran enmbll ln Antonium (ioorfgil." XXXVIIIA^l - 14.V.147O; Gtorgio Cueci is Plor«nc« a« J« pri krodltn«m poslov&nju s*lo po«luS«val aonic«. 14«X« 1419 Je dobil na kr«dit od Žorm Palnoti«?* 800 dukatov. 0hv«*al •• j«. da jih bo imročil "Johanno P«tri aut cul ««r Zor« pr«dl«tus eowtti««rit V«n«tii« p«r lltt«ritn cm-bii". Menlca bo inplaKaaa 1$ dn± po iare^ltvi Antonu noorgii ln P«tru ia Plerone«* t« mnnica ti« bt bila iaplaČAna, bo no-ail vao stroHk« (ton«ar OHmlt» damn>ai ot int«r«t»sa), oatroma atreSk« recambia. XIII/76 - 14.1.1419; opo*orira naj Le na lajavo nokaga ciolSnika* da bo isplaS^l poaojila * faonico ln to tam» UJ«r bo ugodn«J«i "obligo ra« p#r llttaraa •ojabil quaa pmr totum mmnumm marett prox»f« taatrm «t oshiber« dabaa« in»truni*ntum mmr Johanni (tiptttk) aolvatidi Vonatiia aiva in Marchia ubl mafl« placu«ritM, XV/2*. - 16.XII.1430. 120/ Hlltt«raa eambli diraej$&)» a«r Potro M**rcollo d« Vonatlia aol-vendlo domino Palla de Stosiia d« Florontla at aoclia", D#b. not. )CIIX/27* - 30.113.1418; "diraxit unun eambiua Va&atlaa ln Giuragh Pripelnovloh da ducutla 600.., «1 «t ln quantum dlcti dueatl 600 aolvotur ificto aLarja« 5 tam plsmorn ga kaa* In "*li »vat uradno posiVAta, da «• aora v poku 1 nttten po t>rov»emu ploina Javitl v *Xibrovniku* !,ahko tudi poBlJo »akoalt«ga autstopnika. L tapmkoita bm mornl ur««ilti v«# 131/ Ubtr «tat. civ. ft&g. III par* 41. «»tr. 71; ©« 3 dnl« od 2 - 5 y§*. 8 dni* J tb«r nt«%* «iv. Rag» VIII p«r. 6. «tr. 174« 132^ DolSnlk, ki noL# o^govnrjati pr«d nodil^tfttt •• lahko vr»# na tla. T««iftJ kn«» iu kurija uk«Iota vikarju n»j laroli up-nikM imotj« dolJnika. ^radpiaan j« pn«ab«n vr«tni r»d pr#* miSnin la n«pr«ai&nlit* f ibar« »t*t. «iv« Rag« III par« 12« • %r. 61; upnik toMl dolMnlka a« 141 nol. d«wu gro«v»» H«u«* p«r quibuo dobltla pr«uoninatiii»•. •« iactavit ln ttrrtno, llnd« doai« ooa«! «t iurl. »ui dljiarunt pmr aantantlam quod cr«dltor«s nlku dolSnikov vtno-grad v ^rulfu »a n«i«t»rjani dolg 220 p«rp«rj«va -lv. not. Vl/53# • 14.IX,1339# 64* * 9.X,# 63 - 1S.XV 124* 16.V.1J40J vlkar isroCa kamlto hlBa9 'Hv. canc. 3ailA* - ie.V#1341| Hinj«oriioral»ni t«nuta» ofariiuia bonoru«", 01 v. not. II/214* * 21.XI.1319; XV/7 - 1324; «ri»bn*in;i. 10* ; ballu obla»tlli Daatlaii« ^urkovK!« (bil J« pm tftko upnik Boft&neft)« d« b« l$«l "«d parten ^clavoni« ubi 2* t o lucrabatur «t conv«r«abatur tiictu« oltra 3ayn Stigfnavich*« N* t«r«n bo ftol Damijan ig 43 dni t«r bo nkučal latarjatl v»«. kar j«a Saya dolSan. Za v«*k dan cau bodo laplaLali 3 p*rpmr}m ln L« «?# bo aadrttal v«L b« dobil "octo pro ctnt«-nnrloM, Oiv. not. XXXV/166* - n«v. 14S0# 137/ lipnlkm Marko BuniC tn Lftnprlsn Crij«vi^f v«ota> 90 dukatov, ia.XX.1499 J© upnllt isdal pot>otuico na 77 dukatov. ni oo fjuod »ibi •tn»ctsinH it»ll d««u* 97 de cuo r*i«to tlleti frwtr«« d« $t««tl eon« •igtiarunt «t fu«ru«t pot»«tatcw »upravcrlto sar Bl»xio d« M«ne« tunc «orow »ocio r**«nti »t r^c^r^l pro oi|s pnrt« dic-ti d«biti due. 28 cum dirnidio". XII/157§ - 17.XT.1403# 138/ Upnilc c«dir» »adolSnioo Johanuu ^ullMbnnu, ta pm napr«J DiMehu C*l«tndi d» V©trtxno# D«b. not. XA " l^«VI«13A9j »adolHnjica J« bila vpi»ana 5, XI.1418. raarg. t»«l«Sk«T upnik c«dlra »a-dolSnloo StJ«panu -aiaanji<5u. ^3. XX. 1430 ^tjapan prmnnša na-pra) na Anrijo 3obalJaviu ^urgovi^u, Xltl/ 65 - *.«U.14I8; t^A°» - 28.1.1450. 119 • 19.II.14S0; 1S6H - 3O,IV,14iO| 177 - ».VI.1450| XXVl/4Z* • U.X«X49Oi 49* • 11. XI r.1450; 71* - 1*.III.14§O; XXXtlT/l3i* • 17.1tIII«1459a sadolSniea j* bila vplfiana 14»III. 1470 dolfinik ls GoraSda. vsota: 8 dultatov# upnikat at In dleta pot«ntat« e^ntln#tur. itora qu«lit«r di« 29.V.14S9 do-minus ^auluft d« Boaa pot«»tat«w qui*ra ip»« hab«at dadit Maeho« Marini d« ThanA prci ut in dict« potontat« eontinotur. X%mm dlm !>r««©nti vid«li««t dt« 29-V.1459 dlctu« Ma«ho« .iic«n« r«*tar« habar« d.au. 190 potowtatf>m i qui hab«t f>«t«»i»tatom »cript*« «and«m«t pot»«ta-ttagi 11/254* - 2S.XT.13J3. I4l/ H*rg. b«l«3ka 13. IV.1481 ^tima* cr#ditor »upr^aeriptim po-tastat»w >l«narl*m d» •upraaa.ript* obligntion«. • • d»dit 9% c«snit r'rf\ncho St«ph«nl C«a«lX« ... c.«a hac daclaration« quod •• lpaluti Prtiiichua non pot«rit «xig*r« dicto« d.au. 3 •t yp. S lp»i Stanas nup«r •« *t bona lua t»n«atur ipat PVan« cho »oLvera dictoii ducato« 3 *t yp« 3vt, t>«h. not. XJ VIII/93 * 14.ZI.1461. 142/ D»b. noi, 0V/43I • 22.ZX.141O| *X/V - 19.V.144O| X3CVA26 • 10.m«14»0i 146 - 19.V.14S0. 143/ t)nb. not. SCXXJtV/l# * ll.tTT.1499. 144/ 0vCjr«ma*ftiit, Splai« str. 142. !%, 461 • JO.liI.1281| »tr. 141. ?St» 143 - |O.ZZI.ia61. 14 5/ V«nd. caac« 11/90 • 19.iV.lin. 14 6/ Fauluciu* «p#<$iariii» .!¦> dnloval v thibrevniku od leta 1333 do 1371» ^oldj apotokaristva te Je ukvarjal tudi a tr30vi.no in dragimi puall. Olej^ J»r#Mi*f-Tadi<5. Prll^ai sa iatoriju »dr«v^tv«nti kultur« »tarog >ubrovnika, II. «tr. 149« L'«ograd 193^1 ^auluciu« j« bil aktivoa tudi v Uro Utni trgovini. 04 lata 13*54 dalj« a« pogoato omeaja kot upnik. L«ta 1354 jm dal na kr«dit 200 p«n>«irj»v (1 kr#!I dukatov (7). 1398 - 212? p*vp* tn 591 t!uk. (8), 1359 * 2141 perp. in 90 duk. (S)| 1368 - 1363 duk. (9). 147/ 'ipnik J« obv«atil kaoaa. da J« njagpv dollnik pob*«r»il ia Dubr^vtiika v Ht»rko. Div» #anc. %tVl/37 - 13.XX.1429j dolStiik j« fK»begnil i* aapor«. To so vpinait v kai»colarljl. d» dol^ n« bi aAstaral - "non nocaat pro triinaeurau t^pori«". XXIX/ 49 * 3^. XII.1389; dolinik j« bll pdfojno iapuiSati la *apor*»» vcndar J« pobognil* V/8S - 1313. «1U 148/ 6 upnikov pristan« nm »oratorij, dolSniic Ithke biva v Oub-rovniku 1 «*•••« od prihoda, Div, not. VI/13* - 14.t*1339; 5 upnikov daj« dolSniku woratorij is 8 dnt. VIA^l - 7.XI. 134*>; 7 uptiikov daj« lontorlj i« 15 dnl, 174 - 17«XI.134O; 10 tapnlkov. D4v. cane. XXVIA^l - 1387; 5 upnikov XXVIIA20* • 1368; 7 u?>nikov IX/47* - 1330; ft upnikov, v«ak upnik d« labko individualtti pri»*tan«k, X1T,/1^^ - 1336» 149/ Dlv, canc. XItA^5# - 1364 (dv* IBotanca prld«ta lahk« v ^b* rovnik «• 1 •»#••«• d» •• spor?»»um«to s upnlki); XX/43 • 136^ j 165 • ll.JX,1366 (2 «•••«•)! XXXI/31 - 1370j XXV/6tf. 8Xf, 93. 1©5, 115 - 13661 XXVIA^7. 160 «. 1367. 110/ %Y. eaae* XlX/99* - 1364| 3* * 1I6U XXIIIA^6j XlX/97 • 1364; XXIX/37 a 1369. lSl/ Div. cuiic XXZZ/I69 - 1370. 192/ 0»b. not. ^VIIt/98 - 3'iIlU148Vi p»4 podobnlmi pogoji «iaj« »oratorij Aarmmm <*nio v tvojvm iw*nu in v it*«nu brata Frait* Cipea R«do»lavu Clkuri^u.^ Radoalav lahko prid* v thibrovnlk* S« bo v rnku ^ dai po prihodu pl»J5al l^ ) dulcatov, gl«d« proostalftga ponojila •• botio pogodili v rnku «ntga n«9«tca» 0i«t. t*»t. 1/4 « 23.V.136O; IHv. eaue. XX/71 - 1366 (»orato-rlj dobi ga 2 a««oca toda v trmh tlnmh po prihodu v Dubrovnik mmrm plafinti )0 dukatov); 153 - 1366; aroratortj tlobl mm 8 dni» «• bo takoj plm«al 30 pvrp. XXI/26* - 1366; ctolftnlk bl dobil 30 dni moratorlju pod pogoj««, d« l»ro«i Martinu Sor-koC«vi<5u vno robo. ki jo bo prip«!Jal 9 e«boj, 141; H« bo isro^ll ur>nlku 1 libro »r«bra bo lahko priH«l v Dubrovnik v«ndnr »diso *'i» ronona". XXIV/95* - 1375. 153/ Div. eanc. i'Xl/52 • 1368 (moratorij 15 dnl)» 1*4/ fHv. not. ?,XV/62 - 11. m.1480; nmratorlj d*J» 5 upnikov - *•««¦ p,mona «t riv. c«nc» XXVIIA26" - 1368; XXXIX/ 94. 157# - 1372; XXXXtA** - 1398. 155/ "renuneloatos «t voll»n» quod nulla ttdm tam obt»nt« quom obtinondtt mihl poseit •••• alieui «rlium«nteM. 0«b.not. XXXVIII/ 135 - 15.I.1470. 1*6/ Div. tiot. I3C/173 - 10,2Xia377. OL r &$ t V* 0BRE8TI • PKNALI Kr«ditn± poali •© bili nel*LXJlvo pov«aanl a ebr«atovanj*a* C«rk*v J« oilgoaiU.ii peaojaaj« dtnarja protl obr«»tlB kot •darufctvo, Spr«j«Miu}j0 obraati j« nMir«S krfttlo na?«lo# kl ga J« povadlgnll« e«rk*v v n«uk "»utuum d«t« nihtl tu4m •p«rtmt««H • po«oj»val«e j« dobll v»C# kot J« dal» Po kanonvkom pravu J« bilo •pr«*J»tnitn j* o-bresti kasnlvo d«jattj«» 9i»r«J«aumJ<» obr«ntl J« bilo br«s?>ogojn«> pr«p«v»d*ito im »*wo duhovnlkoB« t#»v«9 tudi laikom. ' M dvofi«« d« v «kl*du a prapov«djo c«rkv« viii d»l«i«tinaki H«iittil vtAtuti prspovedujnjo dajati d«»iir m obr««ti« %>ti%5nni pr#pov»duj»jo v»ako ^usuraM »Alodlctttu". Troyir«kl io korCultinaki etatut edritja* ta* d« bo tiatl* ki d«J« d«nar n» obr«»ti, ta donar Isgubil* kdor g« p» sprftj««* bo pl*6al glob«. ^4drtml ia IXtbrovL*ul pa printanv Jo n« sataudna obr«fitl« ' Zmrmdl moKnn avtorit«tn c»rkv» v »r«dnj»» v«ku «• irgov«! prl kr»»Utnih poalih «pr*tno prikrivnli »aaluilk« 1» t«tt vtpov« Prav saradl %»ga bo »«lo t«ftko prodr«ti v mtSlti« 8r«dnj«v«8k«ga obr*»tovMBja v Dubrovnlku« Kraditna trgovlna. ki •• j« v Dubrevnl-ku a«le rastBfthalla od XIV* atol«tja dalj«. J« morala dubrovnlKkln trgove*a prinaKatl ogroana doblSk«. ^akatarl trgovci (pr«dva«m »•• katari pl«»iffl)ao •« poav»tlli i»klju«no t«wu nm^iau trgovakaga udajatvovanja* Hajali ao na kradlt v«lika vaota* Idjub poaanjkljl* viio podatkon bOM •kulftl dati »adovoljiv odgovor na nokat«»ra vpra-Sanja v av#«l s ebroatovAajaia. 6iO a/ ^braatna m*rm prt kradltih DttbrovniMka vlada »• J« odlečno borila protl •darufitvu t«r po-aojanju donarja aa obr««ti. 6*X«1270 j« bil aprajot aakon, ki j« deločll« da nobona oaaba od$(a)«j n« »n« v Oubrovnlku p«»»ejati na ebresti* Kd«r bi pr«krSil ta aakoti bo Mtornl plaSatl obfcini f»pr^ bannof> 20 p«rp«rj«v in r«iii»fi %«ga lntubll va« kar J« dal na kr»-dlt rtad uauroai"« ' Kljub t««u pa »Akon dopufiEa aaaiuda« obrttatl wda quinqu« in »oJt r»r annura? »ato smkon n« pr«Ju«llcira r>otamklh liatt^ m OM«njatilBdL samudnlml obreatml. 3 t«m aakonoM j« dubrovnlfika vla* da aku^ala aaJCitltl predvaera sirona^n« aloj« prabivala%vav kar Ja p«a«b«J p«udarj«no v sakotiu* Objava t« pr«povodi# tf« aaaa po ««bl dokaauj«, da ao v ^ubrovniku v XIII« atol«tju oatajala po^n* Jlla um obr«sti. lb j« bila tttdi poal»dl«a vif v«CJ«ga raamaha kraditna trgovitt«* Ta j« »avatla ttaair«S takl«n obaag. da jt blla 4ubrevtU)fka vlada X«t« 127S priallj«tta ladatl i^nebnu pradpla« v svaai a #bv«saln pian*nlH ragiatriraaja« kraditnih }x»godb« Obraatl ao amralm v Oubrovttiku v aradajam v«ku obntajatl prl kradltlranju« toda prikrtt« na ravn« na^lna« V n«kr dal itt v kakSn« nmi«* a« j« bil raaplaaa. č« j« ebClna ravpltfala apleSno poaojllo (laipro<* npttai gvnaral«) J« obiCaJno dajala 10 $ obrtati« ' Bfodlle pa •« J«. da J« dala tudi 12 t obr«ati.7) Oskrbtilkl ioiovini« pokojnih Dubrovčaitov so pogosto dajall na raap«!ago d«nar la aapufiCln« ob-Cini iia nj«fi« potrab** Mladelatnl dadiSi ln v>*«««ptl«ii# non nun«» r»t« p«eunl*«"« Prl tmm obljublja* d« a« b« ««1 na aodlfiC* in prlstt*!« da j« pr«J«l wanj»o v«eto kot tl«to« kat«ro so J« obv«-* Drug takW«n prl««r« kl govorl aa t* hlpoteso, J« sl^de^it »a-dolini««« Rte« !•XI.1470 j« nklenjvna kr«dita« pogodbn« v k«t#ri •• jm d«lSnlk 3aptl«i« Lu«» S«n«^«tiuv linurlolu« obv«mal P*r*n* cl5«u D«lfinu# da bo v H«iitlh «««««lh poravn«l 90 p«rp«rj«v« ISaknndno p» J* notar vntavll nad b«»«dl€t» "quinmn«v* in ugibtuija« v«nd»r •• ml »di. da »l««ti dal«C «d raanitt«* I« n«k« kupn« pogodb« i« ladjo, ka%«r« iBplaCllo j«i bilo v«»am« nm r©k. «• popolaona Jaano vidl« da $m pi*9dajml«a saraCanal pri prodajl 7#9H obroati« ' S«v«da n«i v«a ta uglbanja n« bl prlp«Xjala daX«C. Slfet« J« algurno« Upnlk «1 j« br«a dvoraa priaad«val lakorlstltl vaako prl« losnftat* da bi obr«a«no ««re« oslroMa a drugini bvaodaati* ivtj 2*i u »aaluSak, potianil iln vllj«. *ri t«w •• j* posluleval rasnlh naPlnov, ki ao priHll poaabna d# iaraaa. kot borao vidall pri ¦«• audnlh ebraatlh* 6r*ger **r«JM»Bnik f*«ttl« da «e Jo prava obrantita aara v DubroviiiUu glbala wed 10 % ia 12 %• ' V Bapadnl Cvropl ao v t«n ??aau obatajal« dovoljou« obrantn« ¦•«*•• ki •* bila glad« na karaktar poaojanega danarja lahko ••• lo raali^no« T^mbardijcl v Hruggalt« ki •* a« ukvarjali apaoialno • poaojanjen danarja in p«aabaj m saatavIjatiJaM« uo dobili v llcancah praviae do od«rufiklh obraatl« ' V njih J« tmvami jaane pov«daao0 da lahko poaojajo na t#dntiak« obr«»tl la alear 2 pa- 16) nija »a funt9 kar aa«a« lctno 43.5 %9 ' »ob*n«ga dvoaia tti« da ao bila t« lagalit« obraati dujouaka abraatna ««ra» Tadl pri ¦•njalclh danarja oairoma baftklrjih »o obatajall rasnl naSinl« s katarial ao krtlt av«ja atrolk« in ustvarjall profit. Pri tttv«. atlcijeklh po«ojlllh j« banklr varjatno pr«j*t dal«X dobiCka od kakXtt«ga trgovakaga pcdvlga. Raad«»l javanj« profitov j« bilo var* jatno v«aano na *p«cl«lni dogovor* V poanavi ar»dnj<»n v«ku Ja atepnja doblCka pri produktivnih invaatiei^ah varllrala od % % d. 18 *."> 2a aiuBUdno obraotl ao u^orabljali I>ubrov)!anl lairaaa ^peatta19« MuauraM i» **vigorrt» Vandar aa» nadal v aad«13nicah tudi Isrti««« ki aa po navadi uporabljajo a* oanaCavanJ« pravih obraatl In ai-9*rt lflntaraaaau# Mda«aiortt ln Majcp«waa"« ?1 laraal 0* pojavlja* Jo v formularjlh aadolBnloa tataj# S« »H*pajo kr«idltna pogodb« »•d aeboj tujcl. «11 pa» S« Ja bil tuja« dolltiik« Y tah aadttl^nl« cah »• ttanjkajo kiavjaul« © panalih da '*qulnqua in ioih. f«S pa aa j«t noral polag t«ga dollnik obvoaatl« da b« poravnal H« H9imti 2eo D L 20) a*p«naaa, dampno* «t intaraaa«"* ' V naki daaarnl nakaanlcl i« 120 dukatov. ki »aj bt bila isplaSaaa v Banatkah« j« bila doloCe* n* kaaaa 10 p«rp«rj«v« L• v pradvldanaiM roku na bi priBlo do ia-pla&ila« Tm Ja bll tip pegodba a konvattetonaltto kaanijo t«r J« bll dolSnik vaaan li na iaplaSllo dogovorj^na kamni« V oaanjaaaai dokunentu pa ja If • peaabna obvaaa« na podla^i kat«ra bl »oral dollnik nadoknadlti v«a atroSka« ki bi aaafali aaradl n«iap«XnJa-nih pogojov* riol2nJLk toraj ui htl vaaati X« na iapla^llo dogovor-Jana kaatti« aa^>ak bi moral poravnati tudi oatala atroSka« ki mo v viru «ana)fanl kot H4a»no at intaraaaa11* Haa Ja« 4« tah ia-raaov v podobnih pri»«nh na anama a«atratl kot abraati v da-naftnjam »mlalu. *iato aa tudi v aadalanleah peudarja« da aa "daMto at int«raa»aH Miatra kot p«ravnava «tr<»8kov9 kl Jib bo i«al up-alk v av«al m tarjatvijo kapltala in panalov* ' V prakai pa m& lahk* tl »troSki laana&anl a praviml obraataii tar ao trgovoi tu-di na ta na^la laigravall kanonako pradpiaa. Koukretan ]M»datak o viSlnl obraatl aa« nal«l v naki «adali» nlci v katvrl a« onanja« da bo dollnik poravnal avoja kradltn« abvaanoatl a »auieo« Ta maniva ja naalovajana na nakaga f%QT*n» tlnca v Adrianopoliiu« Stjapati Crijavi<5# ki J« dobll po4 ta« po-gajan kradit S6o dukatav od "atlja 3uni<5n* a« ja obvaaalt da he v priaaru« Sa ^orantinao na bi aprajal »asilea« vrnil 960 duka« tov "at 4a pluri dueaioa 50 pro auo i»t«r«aaaH« Obraati bl anafiala S#9 1» Savada j« vpraHanJ«« ali a« onaajan* obraatl na-nalajo »• kraditno potlovanj« ali pa »o vamana iakljuCno na po» ftlovanj« a w«nico. breoti oo Horal« obvtajati pri kr«ditn«iw po- O L *'•¦¦ 6 0o slavaaju v Dubrovnlku. k*r bi bila drugač« bm amlala aX«d*&a lsjava nekaga upnika« lm *• J« ebv«»aX, dm na bo vidl od d*XXAi-k* HaXlqu*« vlgor« •#rlpt* «art«r* t«mv#S »a**o WapitaX# ki ga j« daX »• kr«41t («*d «oluta 400 p*rp*r$m q« %*%•*¦* •• j* obvtanl pr©d»tavlja "danpnla, ajtp«n«la «t ittt«r«««e pro omnibua »t singulla debltlB. racionibu« «t cart« notari««'*, kl Jih J<* »kl«uil s Halorl»ftM 25) G^orgio 1« B«n«tk. 7 Vmrok *kl*paaj» kr*aitn« po^odb« n«J bi bil* poravnav« »troRkov »ilraa obraati v »vaal » dolgovi la •atallml kradltnlol poall. ObatoJ obraatl (uaura) dokasujajo iajava v taata»«ntih# V aakans taeitamantu t>prol^a upnik dolinlku 22 p«rp«rjav od 124 po-aojanlh a lajavo M«i laaao yp. 22 aco ch» 1 "anima non »• ala t*-nud*"?*) ViSlna obraaU bl v t*» prlm«ru snaSal« 16 %• Hok kradltn« pogodba ja prav tako igral doioCano vlogo pri obraatovouju. Carkvaaa doktrlna j« »orala odatepitl od avojih aaSal saradi vaakodn«vnlh p«tr«b t«r j* končno dovolila pobi-rati obraati v prlmaru« kadar Ja bil upalk laj>oatavl j«m rlalku la kadar dolšnik ni vmil 4*atkr}a, v pr«dvid«n«a roku. 0b» kon-eaalji «ta prinaffali valika »olnoatl ia obraatevanja. Ta ebr«-atl» ki ao aa proklamJ.raX* kot sa»udui» <»br«atl* pa «o a« kaj k«a- lu lohko apr»n«nila v prav« obraatl« St ji bil doXoS«n prakra- 27 > tak rok aa vra^aaj« kradita. f D« Hoov«r j« ugot©viX# da Ja bll« 24 * poffojlX Y mitu NivaXXa v XIV. in v »aCatku XV. MtaXatJa pXa«XJivlh v roku. ki ga J« dolofiiX upulk (payabXe avolonta'). Naman taga ukrapa J0 bll prlkaaatl obraatl kot odSkodnino, Ha dalinlk ni a»og«X plaSatl poaojlXa ©b prvi »abtavl upnlka. T» Ja 254 bil tor«J •a©n od mogih "iaumov", lci 00 Jih isnaBll aato. da •• na »#k naCln akrij«jo obresti* aa katar« j« upnlk rafcunal* * Tudi v Dubrovotku 00 ft« v aaBatku XXV* atolatja pajavi n*ra«»te konkretno določan«ga roka oanaCba Had oan«n volunt»*#« •% r«qui« •ltlonam er«dltori«H* V XV* «tol«tju tfi rok v sadolinieah pr«vla» duj«* Pr«pov«di« ki nl dovolj«valA poblrmti obrsstl« ma •• upnlkl lsegtilll tudi drugaS«. D§ Roov#r J« na pedlAgl analls« Colardovih akontulh knjlg ugotovil« kakp «o ««njalcl d«narja v Brugg««u ustvarjall obrtfttl« Hanvato ibrovniku pr«dvseai tujei« To mo braaobrantna d«inama poooji-la» LoCijo •• od ontalib kraditnlh pogodb po ntillaacijl t«ka%« tar a peaobno o«nako da j« bil© poaojllo dano ^grati« •* anor«" oairona Mpuro mor«n. ' Toda tudi v t«H s^dolVnlcah klavaula o aamudnlh obrastlh ni blla lapuICana* -«r J« ilo v tah prltnarih aa Ci»t# dtnsrai kr«dit» (»cc#»i»l rautuo) ln tt« aa trgovak« kradl* t«» j« bila takKna opaaka pov»«tn raaatna* Obllk« obrotitovanja «o bil« v Dubrovniku »«lo raali)!n«# o* brantna M«ra pa odvinna ed karaktarja kr«tditn«g« ponla« val •• J« v virih ohranllo pramalo konkretnlh podatkov. da bl lahko bo-lja o«v«tlil to vpra8anja# ct pr p b/ ^aaudn« obraati Mno^o UolJ Jaan« ln kenkrftttta podatk* doblmo v dubrovallklh vlrih la sa»udn« obreatl« *'rl naa sta «o a ta« vpr»Sonj«n n«ko-liko !• ukvarjala $r*gor ^ribrovaiku up«rabljall v«C i»-rasov« n« prtmmr* dmnar j« podvrl«n kasni (ln po»n«), denar mera biti v uporabi (in unura • ta tmrmm J« !• v rl»«ki d©bi pononll obr«»tl) ali !• l«pl«» d«nar w>ra ud«#lmti" (laber»t)« V mtbrovni-ku In Kotoru J« obr««tna n«r« it SAMUdno obr««tl 2" <4 n« X«to*# k«r J« v t«k»tu oma^tno s b«««da«i **d« rdo pro cartl* notaris« d« ^uinfO^ft Iti i«x\ ^ D«loč«na j» bila nova obraatna mmrm ln •ic«r lfd*cam pro c«nt«narioM. Obr««tna ««ra «• J« anllala od 20* ii« 10 1« -Ljitega (fn«. ko J« bil «r>r#Jat ta odlok v V«lika«i avetu« J« tiotar v aadoTRnleah $• vpinoval aniKnno obrastno maro aa p#» 42) nal«. S}>r#«i«m1>o vlSiii« p»nalov lti »aCin poblranja j* tor«j aankclonlral Valiki av«t» &m »nilSanJ« pnnalav j* br«* dvoma vpli« vala gospodarska pro«p«rit«ta la ra»voj krodltn« trgovin«, ki J« prav aradl XV. ntoX«tja do»«gla iaradwn vapon. Upoatevati nortu»o tudi laboljganj« varnoatnlh pogojav v kr«ditni trgovini la v«i« jo ponudbo ra»n»ga trgovnkaga blaga (p«na w ai bila nasnana tudi obraatna »«ra Hp«»* quarti" (23 %), vandar »• ta oblika panalov v sadoISnleah n« ononja. P«S pa Jo uporobljajo v n«kat«rlh obllkah posojll. ki Jih daja obSiaa. ^aaaarii bladorxinM daj«jo na priitar kradlto po«a*t«iinikoM aa na- bavo pllanica "aub p«na qu«rti". OolSnikl aocll offlcla font«- Sll carli ao a« morali ob«lni tudi obvasatl "in $M»aatn quarti". ' V noki ftadotlnlel iajavlja upnlk0 dm J« vaota« ki J« v nJ«J navada* aa« pravaaprav Mp«na quarti". tm p*n*lm J» »oral upnlk plaSatt 92) ts Mmroa Niko!i<*a "prr* dohati« b»«haria". ' ^oaladno uporablja v aadf»lSni«ah mmmdnm ebraati **p«aa quartiM raftki notar Antonto dl Franeaseho di H«no*53^ V krtdltnlH pogodbah* kl ao bil« »kl«-nj«n« v wo«tlh Slov«it«k«(|a prinarja« •• omanjajo aladtilf« vrat# panalovt «ub p«na quarttt aub p«na t«rcll In aub pana dupll« Y Dubrovniku »o bil# uaakonjan? »atnudn« obraati v viilni 20 %. SSato J« bilo va^ Clanov atatuta ponvaCono tanu vpralanjta« % Clan pontbcj doloSa« da aa na «m«Jo iadajati llatina« v kata* rlh bl bila sapiaana va^Ja kaaasi kot Md« quinqua in «*«t pmr ann\M"« Lm bl v llatinl vplaali viKJ« p#nal»# pot«w Ilatlna nimm nob«n« v«ljav«« ' 260 Kako P* J« bilo v prakai? T« ukrap J* v«rj«itno nattal kot raakeija aaradi uval javljanja praksa. kakrKna J# bil* v obiSaju v Baftatkah« Ta* •• polag 20 f Jamall 8« duplun* %41)fL« v SHibrov« ulku j» obravnavalo nak apor v avaxl a n«plaS«nl« dolgooi* 0b t«J priliki •« •m«nJA nadolSnlcii ¦ dn* d«VXI«X26a. Xs v»«bln« t« aAdolšnlc« j« rasvldno« da j« ^artol d« Auellno dolsinik Gr*a-b«I« Ranjin« s« v«ot« "librl« d«nmriorum ven«tortMi parvtirtm ¦•x«*ntl»". Tm d#nar bl »oral dolinik vraitl "e\m ptna dupll «t d« quln^u» in 9*x p«ir asstttm »t o«t«m ut in ditta tarta eontl« 56) n«turH. DubrovnlSko aodlKC« j« ii«raXo odloCiti %u4i o »ahta- vi prokuratorjav B#neia dal Buona v kv«x1 a nupltiM" tor«j upnik al ¦»«•! i«t«rjati9 kljub t«nu9 4« »adolllnica ni hila laatavlj«* na v Dubrovnlku« Kljub t«atu «trog««ty atallSSu vlad« gliid« p«nal«vc »o upaiki Bfi *«• »ogotf« na^ln« lslgravall «pr«ij«t« «kl«p«« OoloSlll «• n«ko konkrttne vsoto« kl bi jf> morftl dolRnik plaSatl polag glav-nie«# C# b« bi v roku poravnal tvojih kradttalh obvaanoatl« T« vaet« «o bil« lahko aalo raalHfn« in so ifaato praaagaln calo "duplum". V nak«M primaru Ja bllo to^no določano« kako bo doli-nlk isplttial ta " & 0 o grani booi"• L• t>o sakaanil z laroCitviJo Llta, bo »oral plaftatl Hprw p«n« groaaoa quatuor pra quolibet etarlo". ' TakŠea n«Lin saračttnavaaja p«xtaXov ••« ugotovil !• pri nekatarih arugih «ure~ vinah iii Isdolkih« Dol&aik «• j* obv«**!, da bo poravnal dolg • HnHlllarli» 10 ramini»M. Ln nilijar bodo raSuaali po 27 dukatov* I# bi pa dollnik rok pr«koraLll« fcodo dvignili ctao s« S dukatov, ' Nek drug doilnik bi moral vmiti 39? dukatov in Vlli groš*v na •X#d«S n«61as trl l«ta bi vraSal po 40 p«rporj«v, oatanak p« {»0 pr«t«ku treh l«t. DeloL«no Ja bilo, da bo vraSal "in paanla". Ča bi •• rokov n« dršal« bo «cral plafiati naoiaato 40 p«rp«rjav 60 parparjov la to v auknu all p« v gotovini« P«nali bl analall v tmm priaMiru S0 % 9d glavnlca« ' Panall «o mm saračuaali tudi, €• J« aoral dollalk po prataku roka naaiaato dogovorjana goiovi-a«# isročiti določano kollSlao rob«. Na takJno obv«ao j« aoral prl«tatl Fatar tltttor, ki J« dobil at kradit 104 dukat« in IV groie od Jaeoba JulliaAl spaciarla* To vsoto naj bX vrnil v *•• atih o«a«cih« L• a* to ao bi egocUlo, bo moral dolšnlk takaj !¦-ro€iti *'pattfi<»« 11 Magnos d« JLXW • Bala »uloia Hd« LXH J« i»«la takrat c«»o 15 dukatov. Vradnoat XX bal sukjia M4« LX" bi tako pr«»#gXA kradit s« 61 dukatov all 58 %• ' Pottdariti moram* dm •• v toh »adollnlcaJt oaanjajo tudi uradnl p«nali# to jm wda quln-que ia ••«** oiirosa fld««a* pro centosario0. VlSiao »aaudivlh obrestl j« laliko doloCil tudi upaik «««• Prlitt«rilo •• Ja. da kljub v»«w klavaulau "iaptionla «t aisaiaai« in carc«ribusM doliiUk v roku nl vmil dolga. Vrnil ga j« X« d#-Xoaat a« oaianek pa mu J« upnik dolo(iX »ov rok * «lad««i» pogo-J«m gX«d« paaalov: "pana «lt d« voluntato dieti cr*41tori».u*7' 264 Obllka p«aaXov J« bil« vča.ih a«l« aaobiCaJaa. Upalk tuj«e )• saht«vaX od a«k#g« dollnika DubrovSana« da J« noral dol doXga vrniti v kraju upaika. L• taga n« bo atorll, bo »ornl kot p#aaXft pXačati v»« »trošk«« kat«r« bi upalk pr*trp«X v *v«*i st lstcr* Jaivijo dolga v Dubrovniku. ' Knr dv* čl«na statuta obravnavata vpralanj« notarsklh ^i-0tia, kl nm vs«buj«jo klavsul o a&Kudnih obrastih* Imba J« bilo natanSao določlti vr«4no«t takln« llatin*« k«r J« po Mrti 4oXl» iiikov L«ato prlilo do sporov v cv«si « it«lst«rjanii»l dolgovl* Ojstajal J« pr«dpi»# da }• aoral upnik v prlaotnoall prlč sahtava* tl od uwirajo2«ga ali bolan«ga dollnika isjavo in $>ri.mn*a}* gl»-4« kraditiUh obvtsnosti. Takiaa lmj*r« •• pogosto rvgistrlrali v ootaraklh knjigah* ' Na podlagl i»h aapisov J« !<%hko upalk ttt* di po •atrti dollaika istarjai «ao«taX« doXgov« od ajagovlh d«dl* Cer. DrugaC« pa ja blXo# L• j« kreditaa Xl«tlna ve«bovaXa kl«vam* X« o aasuUaih obr«stib« T« Xi«tln« «o o«taX« po aairti dolJlnllui i« nadaXJ« v v«XJavl« n« oslraj« ¦• na to# ali j« upnlk aahi«vaX ©d uairaJoCaga dolinika lejavo aXi a«. ' C« pa j« ln«X upaik Xistla« br«s kaavauX« o samudaih obra«tih p»t«a» po a«rtl doX4ni* ka ai raog«X v«C uv©XJavXJati pr«d aodlš€«ia »vojih t«rjat«v* ' V Oubrovniku «o »oraX« krošlti tudi Xlatla« brot kXavsul o aa»ud-alh obrtatih« Marin Bual<5 j« odr«4iX v avojaoi taittaaitntu* da »•-rajo Kbratl vit Xl»tia«« ki Jih l»a natu« U8unM.72' ZačudiXa mm J« klav»uXa v aakl aadoXšalel, ki je v aasprotju ¦ doXočbaml ata-tuta* To dokasuja« da j« konkr«t«a dogovor mmd upaikon la doXLal* kou lahko pr«JudiclraX predpla« afatuta« Dollaik •• j« v t»j sa-doXXaici aa»r»C d4r«k«X va«« določban aiatuta* kl govorijo o tta irpralaaju* PowdariX Ja. d« Xahko upalk uv«XJavi po njagovi »iirtl 265 <*•• notarak« llstln«« tu41 !!•%•• ki &• v«*buj«jft klavst*X * •«• 73* attidalh obrastih. ' Kljub Y••*¦ pr«pov«dia poaojanja denarja na •br«ati, *o •• carkvanl krogl pr*v t«ko spu$Lali v kr«4itna iptkulaclj«. Z* pri-mer t»an lahko •luil P»t«r špmn«c, ki •• j« na v«liko ukvarjal • kradltnial poali. ' Vandar «m naSal lajavo n«k«ga duhovnika, ki j* pfd dubrovnilkl« sodliCaoi lmjavil# da tarja od dolŠaika M»olu»«odo dabitum alo« paoa"• ' Mlha«X G«orii la Firenc«, pro-curaitor caatrt apoatellca« J« dajal X«ta 14$1 krodit« šl«vllni« lanarlj«ta t»r tako po«r«dno prl»p«vaX avoj d«X«I k ponuvntmu dvi-gu dubruvniak« »anufaktura. V kr«dltolh pogodbah j« o»«nj«no» d« •o kradltl dmnl "ad p«na» par^lurlia •% sub e«nauri« dict« €«¦•-r»H. ' V kakiai vlšial so •• p«naXl sara2unaXl dolžnikooa. v kr«- dltnlh pogodbah oi podrobnaj« obrasXoLano* M» podXagi podatkov, ki ••« jih i««X na raspoXago« «•« «ku«> 1*1 rasčlatlti !• n«kaj vprašaaj v sv«si • p«naXi* LaaiuaXo «« Ja «11 Xahko v virih sasX«dlmo podatk« o t««» kako 00 dollnikl plaC«vaXl aaoiudn« cbr««tl in v kakravico do torjatva aaao •» kredit a# pa it paaala? Lahko bi n«v«d«l dv« vsroka« Mord« J« upnik p«a*l« •« *•!&*L• obdobj« 1« mhh i*t«rjal. morda pa j» bll takSon pogoj vaobovan v po»«bn«» dogovoru u»«d upnikom in dol5-niko«. *o J« dvignil Hariii 4» aar«t kr»dit v viliai 100 dukatov pri Nikolaju AntOA« 4« Butcho J« bil «pr«J«t «X«4«2 «kX#p v »v«-»i • ptnall H«t hoc 8in» vigor« *liquo curr«ndo nupra ipsua Ma-rinua pro pr*if«ntl d«blto«n ' Hmh dntg upnlk »• J« prav tako ob-vesal« da »• bo «aht«val od dalžnika panalov faliqtti|A vigor©), t«mv«? 1* kapital (««d aolura capital«)« ' MnogQ v«I pa Je takšnlh pogodb o prenoalh tarjatav, kj#r daj« uptilk pooblaSČ*acu vao pravico. da p»I«g kapltala latarja tudi sanudn« ebraatl - Mcu« ooiai pnoa »t vlgor«". ' Č«prav j* i« i» ¦•»# atili«acija tek»ta rasvidno* da gr« aa p«nal« j» up-alk ob taj priliki tudi k«»Akr«ino dolučil vrsto ponalov, ki aaj Jih pol«g vaot« lat«rja poobla4čan«c. Tako j« na prlm*r osnaSil« d« naj ist«w*JA kr«4it **c^ia p*na d«c«» pro caat«nario"» ' Pro-kurntor noka drulb« ia Floraaca »e ja iaogni.1 podrobiii. oanaČbl p«nalov s iarasoa Hp«aa ceaMunia". ' Na podoben naSin j« lahko upnlk tudl poudarii ali 00 vliljano «amo t«koč« obr«»ti {cuai vi-§#r« tan curto quata currando) ' aXi pa paaali« ki vcljajo ia oa-aaj in v aapr*J (cum toto vlgof« tt paua ipaoruai d« pratarito t«»per« «t futuro). ' V saplaklh sodn«ga poatopka "aptagi do »i»aricordia"f ki ga Ja protl dolloiku aproiill upnlk aa podlagi kradltna liatl* na# j« navadaao, da Ja dolftnlk oatal dollatt določaao vaoto Mcu» c* o ri 6n ( toto vigora at paaa". ' V tah caplaklh »o oa«aj«a« v$a»lh !•!• *tar# kraditaa pegodb«* ««lo takiae is Caaov pr«»bit«rja Paira 1« l»ta 1269* č«pr«v J« poudarjano, da war« dollnlk vrniti kredlt in p«n«X«» nl«©« nikdmr n«X«l podatkov« kollko »o sn««ll p«a*li 4e vpi«« v knjigo Aptafl« V Dubrovnlku »o •• s&JBtidn« obr«stl »»atrale kot n«ka vrata konv«ncioiialn« kasal* Ookl«r j« bila v valjavi kas«n Md« quin^u« in ioxH j« bllo popolaoaa ja»ao# 4« »• bo obr«Cunavala l«ta« fp«r tnnuai). VpraSanj« pa J»# kako ao p«nala obraČuaali« ako j« dolš-aik »a«udil laplafillo kradita aa an ali dva ««a«ca« Štavilnl po-datki dokasujajo, da ao upnlki dajaoako poblrall od avojlh doli* alkuv ponal« in vCaaih navajajo tudi kookrato« va«t«» Trgovae Marco dalla Salava Ja aapiaal v avoj*« tastaaiaatu* 4« •© nj«govl potomcl dolial lsplmCati Vitu d« Labr« 135 parpar* J«v. Gl»d« aaamdi&iti obraati pa poudmrja M« la uaora ai* p«ga/|C 66) ala vita"* ' To «• pravl. da •• dolSnlkl dajanako poravoall p#« a^le in to celo pr«j pradno ao vrnlll glavnleo* Upaiki »o dobiva* 11 a* ta naCla pr«c«jiaj» v«ot« dait&rja aa raCun aanudaih obra-•ti t«r a« Jl« nl midllo« da bi dollalkl Clapraj vrnlli poaojen d«nar. KaJ ao pomaaili panall *a upalka aam prlkasuje «l#doa prt* ««r« Upaik JuriJ GuCatič Ja takoj po amrtl avojaga dolialka Via« ha ManJSati^a aporo<5ll njagovl« dadlčam, da njihov oC« ai plačal panalov^d« dacan pro ceat«aarlonaa ra^uo kredlta« ki ga Ji Vlaha go\ dobll pri aj«sm* ' Tudi v pobotalcah* kl ao bila lsdaa« «b iapla- 5ilu dolga* potrjujajo upalki« da ao prejnli polag vaota* ki ao Jo dali a« kradit 1« "o«al p«n* «t vigor«",90^ Vafikrat J« v tah pobotaleah nav«d«aa tudl koakretaa vaota« ki «o jo iaplaSali dolioikl na raSua paaalov« 9 L ° , 1945. 3/ Lib«r »tatutorun clvltatl« H«gu«il. Llb« VIII« 4 2T. v r«iv, cane. JUl/104* - I4.VII.1J47« S/ Čr«»ošnik# n4. atr» !«• 4/ Monu«enta ra6u»ina l/ 65 (lib. groas.); V/17S - 1325. 26Z - 137 («•4 90 ljudi 40 libr* ft/o^a). 247 * 1329; Xll/ll - 1359 (ma Ilto 2000 dukatov); **t. XVXll/lO# - 18.X.1359 (i*p- ««d 100 oa«b - 2000 dukatov). I? - 6.VII,1360; XXV/1O9 - 17.XXI,13*3 (2000 dukatov); XXVl/lO9* • 17.XlI,13t4; KXI\/1M9 - 30.VH1. 1392 (4000 dukat«v sa nakup Alia); čramiošnik. n.d. »tr. 21. 7/ K#f. XXIV/14» . 2.1.1381 (iwp. g»a«r«l* - 500 p.rparjfjv). XXV1/130 - 29.VI1I.134S (2000 dukatov). 8/ Moa. rag. 11/107 - 1390 (•* nabavo IIta - 8 %• 0«b. not. IV/20 - 27.1.135«; 21 - 26.111.1358; 24 - 7.IV. 24* - 13.IV, 49 * 24.IV.1359; FUf. XVIIX/53" - 20.X.1360 (od vdov ln aladelotnlh •trok 2000 dukatov aa nabavo iita). Mon. rag. IV/9 - 1344) Raf. XXVII/112 . 5.X.1387; XXIX/l39* - 28.XI.1342; XX*/14I -14.VX.1397 (900 parp. - trlbut bo»«naki kraljiei); 0«b. not. X«/17. 22#. 4J# • 1180. X/7* - 1J90; XXXl/l4*# 40. 49 - 1418j XIV/255, 289 - 1*29; Cr««olnlk, n.d. atr. 22. 9/ V dapoalt Ja epr«J*la ob^laa danar pok. KI«a«mta Vukaaovlča ln ga ©braetovala • 9 % obraat.i. Raf. XXVll/l22 - 5.IX.1387; obfiina ja ukaaala &oioranoa. da aorajo dvlgnltl daposlt pri & 4 Ll prlvatnlkih in ga vlašltl v občlaako bligajno, obrtatoval »• jl» bo po 9 *# XXVI/12V - 29.VXX.1349; XXXl/l2* - Sl.3ai.1317; r«ktor jc aprajal od Kotorana Lueha d« Sinao« yp. 9000 v cltpo* slt, Dab. not. Xll/46 * 17.XX.1401; dapoalt J« obr««tov«l Dub-rovaik • 9 % tudl Sandalju Hranlču in ^adosavu P&vlovlču* im Čr«aaolaikv n.d» «tr. 19; v d«po«lt dnjo tuterji. d«nor pok. P«t-kii Hio«*novič», 0«b. not. pro lomual 1/56 - 20.K.1463. 10/ D»b. n«t. XI1I/17 - J.VII.ljaO. 11/ Apiagi 11/172* * 19.XI.1332, 12/ Cr««ošnik. *•*• m\r. 17 13/ 0« Hoov«r# Hon«y# d«ttchiag *nd Cr«dit ia H«dl«v* Bruggo«. Ca»-bridg«. 1948. «tr. 312« 14/ D«b. not. UUiv^l - 3.XI. 1470. 19/ Harko taakvlč J« &apravil kupoprodajno pogodbo • Pribilo« LuJuutoviL«n» Prodal su Jt barko a« 10U p«rp©rj«v. Pribil Lu-kanovil pa J« prodal pol barke, kl je j« kupll od Marka Pa»kvi-4« Markoeiju Marfiavi^u la šlpama aa f7 ia pol dukata. Ta «Dsia •* int«r«aa« d* au. 100". ibid. Vli/l*S< - 29.VXIX.X368. 21/ Dlv. canc. VVlll/44' «1399. 22/ Johann«« AaUr«a» d« Hont« Ntgro d« Jmnua «p««iari^ J« dobll na kr«dit od Hat«ja pok. Vit« /.urgovl^a "a »tttuo" d.au. 964 «• v 6 m«»«clh n« bo vrnil, oiora plmfiafi p*nal« 9/6 "«t •tlaa ultra dlctaa p«nnu 4 quia t«n«or «olvor« «t r«fic»r» o«a«a •t aiagalaa •x.p«asa»» daopno« «t lnt«r«s»« quaa «t qua dictua ••r Hath^ua val aliua •!«• nomin« fac«r«i v»l nub«tia«tar pr« •sactien« dicii dtbiti «t p«na pro quibus qulda« •§«•••'*, XX/1829 - XX.XX.1394* Ant•!>. aot. 11/10* - 9.V.1339; 271* - 2S.V11.1339; VI1/164 - 24, XX.136§; v*JUX/2*# - 19.Vll.1470. 35/ Dtb. aot. Xll/d4* - 13.V.1402 (Chri.toforu« Si«onl« la B«n«tk ¦• J« sad«lLll pri Ihoaiajilu d« Caodla tubl<«o «t •Utrialo co«muAi« •* 18 p«rp«rj«v9 Mquo» dictus iho«a» mlhi nutaavlt puro tnort •% grail« •p«ciall... mt non aolu«rlt 4« dlcto t«rraiao siat la ^tna d« <|uAnqu« In ••& p«r anaus"; XIi/143 * 3.VH.1403; XIll/43* - 13.V11.1418; XXV/192 - 11.VII.1450; XXXIV/14# . 31.XII.1439; XXXIII/161* * 5.X.1-159. 36/ Cr««oinlk# Novčaratvo« poglnvj« 4 '^atasna kooiat« <*• qulnqu« la ••* p«r aam*«M# str. 22 - Lr#nolalk lsvaj« »voj« r«aulta* t« prodvi*«« aa podlagl objuvlj«noga gradiva v Smieiklaaovaoi Cod«x dlplonatlcua in to «t dlclo conlti proptor dAranuta..»'*» ibld. •tr. 134, lt# 116. 42/ V D«b* »#t» XXVII *«a »«š«l, spr«»«fltbo poaalov vplsano aa «!•• d«C amSiat na fol 14* «o 1« »l«»d*«i d«li fonaularj«: Mi^t «it 4« pr«««ntl vlaglo« t*t «1 altr« dlctum termiou«. utc. H*oun-ei«nt«» «tc. H«C)( «ut«« cart« etc." !*a foi. 16 - XI.XXI.1491 f>* notar *• uvaja aov« •••tavn« dol« formularjat Haub p«na d#c«» f>ro c«nt«nario« t»t slt d« pr«»«ati vlagi«* H«nunciiuat«» •te. H«c aut*« cmrt« *tc.j na fol. X4# - 13.XIi.149X ••« nai«X vpisaAO pogodbo o trgovski drufcbi s neko korekturo v i«k«tu» ki pojaanuj* apr*ta#rabo p«nalov« V ttkstu J« «l«d«Ca fonaula-cij«; HEt «1 ultra voluntat«a ubrov6ai»» upnik saatopnik trg. drulbc Parucci. Div. not. V/SX - 18.V1U.1325; dolMnik in upnik B«it«e*att4 U«b. not. XX/2IX - l.Vl.1335; upnik in dolinik is Ankon«. 244 * 27.V1.1338; dolžnik is darlott«. upnlk Dubrovffan. Xll/t36* - 1 .X.14O1; upnlk ln dolinlk la Ba-n«tk. 231* - 16,111.1405; upnik in dolšnik 1» fUainiJa. 246 * c> n o 6 i O 19»V.14O§; «*dollnlc« 1« lata 1401 ia 140$ inajo obliko. kl •• uporablja s* člat« dinirtti krtdlt* (»utuo. §r*tl« •% •*•• ro). 41/ H. Morosso d«ll« Kocca - A. Lo«bardo. I)oeuin«ntl d«l ce»m«rclo v«n«sl&no aol ••coil Kt*JULll9 vol. 1, «ir« 13» it« 14; ctr. 3«, It. J6f »tr. 53. It. »1, Torltto 1940. Cina Lu««atto, Cfipltal« • lavoro n#l coi»«rcio v«a««lano d«l »vcoll XI • JCll« dtudl di Itari* •conomlc« V«n«*i«a*, »tr. V*. l*«dova 1914 • 46/ Upnlk in dollnik «ta DubrovSan* saCasoo pr«biv*JoLa v Ii«n«t-k«h« Fornuilar »«doll»lc« •• ra*likuj* od dubrovnl3k*g*» Pormu* la o p«a«llh J« «l«d«Cai "«ub p«a« dupli dict« quantitatl« p«euaia« qu« p«na »oluta v«l non contraeta rat« «aa«at cua roff«eta daapnonua 9«aluai lnt«r«««« •% •xp«a»l« habltis •% •xtra qu«» »upradlctl* d«narli« dl«tu* Patru« »oivit pro dic-to Marlao." i>lv. canc, XVlIl/67# 47/ Spiai sadarsklh 0ilj«šnlka Hanrika 1 tr«-ta frallo« 1279« lJOS. v r*dakciji Mirka ^ Ja^i^a. Zadar 1959; Maub p«na dupli • t »»niiiflt •xp«A«»ruMM «%r. IO19 «t. i/22.VII.1289/j atr, 151. it. 104 (22.Y111.1289); »tr. 190, *t. 194 (1.1.1290); »tr. 223. St. 267 (24.112.1290). 46/ Trogirakl »poai.nici. dio 1« av. 1 (od 21.^.1263 do 22.V.1273), v radakcijl Miho darad«, Zagrab 1945. na prtmmrt atr.123. It. f2 (27.VH1. 1270). atr. 130. it. 2 (XII.1270), «tr. 134» It. 16 (4.1.1271). 49/ čramošnik. a.d.. «tr. 22« 90/ D«b. O€»t. XX/108* - lf.XlX.1440« 51/ Div. canc. LXXXl/31* - 3.IV.1481. 52/ D«b. aot. XLVI1I/165* - 27.XX.1481. 93/ Silvio Clgant«. Llbri d«i Canc«lli*r*. vol.l. ^lvmm 1912; Hlr-ko ZJaClč. VJa.alk dri. arhiva u IUJ«cl# »v. lil/H«ka 1955-56/. 1V/19S7/. V /19S9/. «.* ry n 94/ F. G«iitrlB# Trgovlna «lov«n»k«ga aal«dj» • priaorsklai «••** od XXII* do konca XVI* »toletja, ronlka časopl« »a »lov. krajevno »godovino, XX* lotnlk, »v. 2« «tr* 80* LJubljaaa 1963. M^«a« t«rcilM »• uM«aja v krtditnlh Xi«tln«h, ki mo bi-!• isdaii« v iir*nu; Vi««4omiiiai^« lJ44-lJ29/fol. i, 6*. (Pi-ranski arhiv)• 99/ Llb«r «tatut0ru» &•§•• L.IIl it 24, »tr* 66* 56/ Čr»moinik. Spl«lt »tr. 67. lt* 2S1| Pr«c,r«ct. l/77--7t • 23,111.12*0 97/ l>iv* canc. Xlli/65 - 15.II.1342. 98/ iilv. not. VIll/40* - 7.V1I1.U63. ^»doliiUc« jo btl« l.dnaa V Liort«tk*h Z1.V11.1J97. 99/ Dlv. canc* LXlK/5f-6 - J*X.X499* 60/ aadailo Vuko«alld is GoraŠd« Je dobil 24.XI.143$ od F«tra Pantell« aa kr«iva# aln pok* vlaha Kabu21<5a dolioi 613 p«rp«rj#v. ^odaikl nkl*n«jo# da lahko pro-kurator iat«rja 2X3 p«rp«rj*v "cut vlgore" in io na kakri«n* 4/ O U kell naCln. Tarau aklapu j« sladil pripia od 25.IX., v kat«r«a prokurator All«gr«tua potrjuj«, da J# od Živa prajal dal dol-ga, «#dfaa ko «• ia •«tan«k 113 parparjcv določi aov rok tratt »•••6#v* L• bi «• pa agodtlo* da dolialki tudi tedaj tleoarj« n« bodo vrnliit si J« upnik »*§otovlX "... d« p*aa aint d« voluntat« dicti All«gr«lll proc. pr«dicti« • •** Biv* aot. Vl/ 133 - 19.Via340. 63/ **••• 0ub p«n* r«»f*€ilonla «t •»»•ndatloni« osoIum •mpmnmmrum quo» ip»uw (la« upaikn) fac«r« contlng0r«t in v#ai«ndo aut mltt«ndo Hagusluot cau*a «xlgttrl dictaa pacuniaa iii caau quo ad dicto« tcrmlnos •% modo pr^dlcto pacuni« lp«« aoa «alv«-rt&tur ip»l victori in dl«ta civiiat« Maafradoni•••.'* li«t>* not, XLVI^1/146 • 6.XX.14«1. $9/ Biv. canc. V/lO3 - 1314; XIil/l7 - 1341; KXl/l26 • 1167; X\K/171 * 139ii XXV/155 . 1302. 70/ Llb«r »tatutorun Hag.# L.IIl. 4 23, «tr. 66. 71/ ibid, L.Hi, «i 2§« «tr. 66. 72/ T«»t. not. 11/54' • 22.V.1J29. 71/ Vit« žurgovič j« vft^l pri Pavlu Ha«tl<5u 200 p«»rperj«v ns kr«« dlt. Vrnil Jlh bo v o*talh l«tlh» V aadolinlci J« »X«4alfa la-java dollnlkat "renunciana 1111 »tatuti quod loqultur quod •1 alllqu« cart« notariae faet« fu»rint sln* j>«oa 4« quin* <4U« In »•« cradltor d«bitori »uo •• aon pr#a•ntavarit ant« mort«w ipslu* non valloant, volo qaod leta carta valvat Xn vlta pro^ut in »ort« m**a, atatuto lllo ln contrariu« a#a «b« ntant«.M t>«b. »«t. 11/73* - 15.XIX.1335. 74/ 1. Bofti<5. lLkotto«»kl l drultvaal raavitak, atr. SJ. 75/ Kn«su j« bila prljavljana toSba v avaal a n«plača»iati dolgo-vi. Tolaiki «o dospaua Boaainu« da &ayaclava* Fa«qua da Za-v«rn«go. Nlchola d# Croaaio ia Nicola Hariai d« C*ria« Na »a-tolai klopi ••di vdova pokojnaga dollnlka Slaala da Vr«©. Pr«dložona «o itirl aalatarjan« kraditaa lifftin« in »icer la 1259 (I). 1270 lii 1278. V«l oaaajaai dolinlki terjajo kr.dlta "cua vigora «i paaia" raitn duhovaika Hoaalaa« kl t«rja "aolumaiodo dabitun alaa pana"; &ra«elalkf Splal« atr« 42* It. 161 - 22.1.12*0; Hr«c. ract* 1/69, 76/ Lata 1481 Kihaal Gaargio da Florantia« procurator eaaara apo» ntollce« aa valike kraditlra v Dubrovoiku. Skoraj it vaakaga 4olLnlka eora jaaičltl n«k ciaator » tk«nia*ai* Uao X2*XX* daje 120 dukatov P«tru Kadaljaviču« sa katara ja«Cl Pavk« Hrakovič. Hok J« dolofi«n aa Štirl uaaaca* Ob t«J priliki Ja rttčano "ad paaa« par lurli at «ub caaauria dl«t« «aa«r« nac aoa quod poaain cogi coraai quoci**qua iudic« ta» •telaalafftlc« quaa aaculari"* Zadollaica J« bila poravnana iale 12.XXI« 1482. Dab. not» XLVIIl/l47#. 77/ CraaBošnlk, Spi.i, atr. 245. ragiatfr. 7»/ D«b. not. XIl/34* • 1.K.1401. 79/ ^ada «ia Vita SorkoCavK Ja odstopll J sadollnlc« 1» lata 1337 "alna aliquo pana •% vlgora**9 Dab. not. 11/177 - l.X. 1337| "ain« allquo vigora val pana ta« d« pr*tarlto ttapora quaa da fyturo". Xll/34# . l.X.140l; X1V/4Z2 - 422* - 26.VIII 1430| "alaa aliquo vigora ax auama lnatru««ntl d«bltl# XIv/ 395-395* - 30.1II.1430j XX/l6 * 2.VI.1440. •0/ V aadollalcl ja blla tudi dolol^ba« da upnik na aai« praaaatl pravlco &o t«rjatva na aako drugo oaabo« **«t cua conditiona • t pacto quod dlctua Nicola cradltor ullo modo val taaipora non poaait dar« potaatata« iiac caaaara allcul paraona da praa«nti dabito na# ipauai dabltuai la allu« traaaffara a4 hoc presant« at da ^romlaalon« coataataata ipao Nlcola cr»di* toro". 0«b. not.X1X/1*3 - 3«1XI*144O. Sl/ Ibid. XIV/115* • 11.1.1440. 82/ Ibld. 11/200 - 23.VH.U38j [>iv. cane. XVI11/67' « 6.VI. 1355; Dab. not. XI1/54' - 20.XI1,1401; 157' - 17.XI.1403; XIV/423-423* - 28•VIII.1430. itd, $3/ Oab. not. XLVIll/72# - 12.1.1481; Div. not. LXV/58 - 14.VI. 1491« raglatracija aa4ollnica a daa $,I«14§0« k I 282 84/ 0«b. not. 11/51* - 16.IX.1335. 65/ Ibid. X1X/129 - 5«IX.1440j XX/78* - 14.t.; 92* - 18.JC1.144O, $6/ Ibid. Xll/lir - 1405; XIV/399 - Z2.1V.14IO; XXX/U6* • 19* 1.1440, 87/ Apt. X/99 (druga paginacija 4) - 18.VIII.lU2j 7$ (25) - 10* XII,1313; i>««lc* d« Volcax p«r ••atantio* domiai eoaitia «t aua curia d*dit aptagl 4« al««rlcordia aupr* Marlnu« d« Gra-no d« yp. 91 eufli t*to vlgor«# tnrainu« VIII di«rua. «t ho« pro co«pl*M«ato iiaIu« d«bitl d« yp. 674 «t gr. Jll p»r cartaa not. »crlptMi n*nu Tomaslnl d« Savtr« »ub 1281» iadlc. IX, di« 31. •ug.. 82* (U*) - 2«.V.1313; 8S/S7/, - 4.VI1.1313; 102 (91) - 27.XI.1313, itd. 98/ T««t. aot. V/261 - 26.VI.136J. 89/ u>olitUk j« dobil 4.1X1.1481 na krtdlt 29 dukatov. rok p« J« bil "ad ooaeia voluntat«« cr«dltorla" • Marglnalaa bol«Žka J* bila pripiaana 4.VI.1489« kj«r J« podaaa sladoCa lajava: Mi»«r Juoiua Sig. d« Goaa cr»dltor »upraacrltu« par «• Hinr«* niauM d« Sfondratl« notariu« tauquaA p«r«ona» publlca« da-nuiiciavit mmr Harln« «t a«r Nicvlae fratrlbus, fllll« «t haradlbua «upraa«riti oljLm aar Blaaii Har. d« H«nc« d«bitoria, quod dabaant aibi mmr Junio da praaaotl solulaaa aupra««irl-tun dabitun mlla« •luadaa a«r Marino «t «ar Nicolao atc, ha-radlbu« dictl oll« «ar tllaali danunclat <|uod a «»do la aataa iatandit «t vult ««ig«ra at habar« i» boala «t bona dictl olia itr Blaall eorun patrla paaas da dacan pro caat«aaria quouaqu« #rit elbi intagr« aatiafactuia pro dicto dablto ln anno ration« aui da»no «t lntora««« ••eundiui ardina«.** 0«b. not. XLVXll/S9. 9o/ Apt. 11/159* - 25.XX.1312; D«l», oot. XX/91* • 16.IX.1335, 91/ Dlv. aot. VIJ1/147 - 20.XII.1345, 92/ D*b. no%. XXXX/U* - 27.1.141« C\ Q r» 4/ O O I 93/ Apt. l/8a (3?) - 4.VII.13X3. 94/ Xbid. 102 (51) * 27.XX.13X3* 99/ D«b. not. Il/24S#. 96/ Apt. 1/34 - 6.VXX.1313. 97/ -iv, not. Vl/ilu . 15.11,1141. 9«/ 19.111.1440 •• j« aadolSll Marin Ju. Žurgovt* prl D»«iJ»nu SorkoL«viču s* 150 dukatov, Hok J« bil "ad oam«m voluntat«« cr«dltorl»M# 14. K.1440 J* blla pripi.ana »*rgiualna b«l«*ka • «l«xorlm u« ntkater« pojav« lti obllk« pri sapl* »ovafiju vsot in trgovak« rob« v sadollnlcah. Kljub t«rau# 4« nao povrSnl pr«gl«»d knjtg D»bita UaM* mm\a •nollfno »ilko, v r«snici oi toko. Kroditna trgovlna* ki ao j« edvljal* b« <4ubr*>v«iJlk»«i tHHXLti« v v«llai priw«rov »• pr«d-•t«vljfii pe>«ojanja gotovin«, t««nr*S J« v vifotah« kl «• »n«njajo v sa4#lli*teah» saj«ta trgov»ka r^ba« Mi»liw. da |« odrvdba dub» r*vniSk«fa statuta rtD« cr«4«nella« ut d«b*aat fl«ri p«r carta« notarii «t d« pena contrafaei«ntiu«M v knjigi VIII | 22. ki J« bila isdana 6* junija 1275, dovolj Jasno sctttavljona, k«r procia-t»o navaja. da gra pri kr«4itnih pogndbah 1» sa trgovako robo. Odraja aa« da norajo bltl sa v»« kupoprodaja na upanj« (quod d* ovmlbua »t «11121111* «t#reatl* qu« fl«ot i« cradancia). ki bodo •kl««J«na na doloi?»n r»k v ««atu In diatriktu nubrt»vnlka glado kater«koli robo (d« qutbu*i:unqu« marcatlofilbtta) oil l^ porp«rj«*v navsgor« iadane nctarak« ll»tltt«a in «lc«r tako. da tlati. kl projn« kr«dit. i*da tiatanu. kl daj« robo, netarako llatlno v roku $ dni po akX«nltvi pogodb«. Prav tako «1 nera dati Isata-vlti notarako listlno tudi tlvti. ki prodaja robo na kradlt. (llia qul v«ndid«rlt ei<»reatioti»A in crttdancla). ftejatvo Jo. da J* vaa trgovlna t»ga obdobja bila aasnovona na odnoalh n«da«boj* r»* »adol2«ooati# in to v«SiA«na aadalSaaoati v robl* Dolgovl, 285 r«gi»trlr«ni v t«h knjlgah, kaS«jo v glavn«* vrfiaomt nt>plaLas*a roba. prav tako j>a «0 dollttikl vračali sa dolf drugo irobo aa-»•»li kraditorju. H«a J«» 4a j« v valika« itevtlta aadolSclc <>«•-»jana X« vsota. ki »«J bl mraJtala vrednoiit trtfovsk« r«b«* Kljnb t*aii najdeno v«llk# Htavile a^delžnic* kj«r »• naxa«iito v«w»t« ali pol^g vtot« ^« to. ^a ftr»dnji v«k dobimo v«X «14 aanj podrob-n« p«datk» *« okreg $0 raalX^nlh vrat trgovsk« rob«. V pogod-bah J« oa#nj«sii kvalli«tat e«oa, kAll^ltiji« om#nj*ri pa »o tadA drugi pogiojl sa doiinlkm v sv«si s Isdelavo ali dobavo trgov-•ko r«b«. S«v«da J« tutti ra«. 4« ao t>odatki sa tt*kat*r« vrata rob» 1« fr*g»«ntami in »nkratni (su2nj*v aladkor« 1#J« !% aanja podatk« v trgovakih p#godbah* v narai** Seia raiavetlllo oaadjo kr#ditft« trnovin« na aploStt*« cn o n 6 O U Poudarlti raoram. lia o«««ba rctbe t*i v vaak«« oMobju« kl g* •bravnavaa« «naka. V XII« atolatju J« v sadolšnicah krodttna trgovina v valikl vačiitl itraltnK d*janako X« s vsotaal« Kaj-d««M> !• n«kaj akoplh p«datkov. ki dokaaujtjo* da •• sa gollttl It^vllkaai skrlva trg©v«ko blago« * V sudolSnicah is XXV* ttolfttja J« «ie«r nakaj v»J5 konkr^i* nih podatkev • trgovnki robi. larttdno pa naraato Ht«vllo aadoii« nlc. v katarlh •• oa#nj* trg^vska r«ba« v XV« •t»l«%ji§A slaatl. v obdobju nd 1420 do 1470» V t#» Ifami najd«mo v gradlvu aa pe-sa««staa l#t* «#lo 10 % sadolšnic, ki prliiaKaj« konkr«t»o vnati o robi (gl«j tabalo St. XIII.)- ^« «ku5«»o poiakati vsrok*, aa-kaj Ja ravno v 4C. ln 50« X«tlh tV. atolotja o««nj«no v sadolinl cah aajv«S robo t«r «Bog« podrobnih podatkov o nj«ai kvalit«ti. «anl t«r o p«gojlh dobav«c pet«a Jih bo»o najbolj varjatno na#ll v lar«dn«m dvlgu «Aiiufaktur« v tmn ^aau v >ubrovnlk«. V«Llaa po» datkov 8» natatmč canaša pr*v na fakatllno robo* laradna trgov-aka 4«javnoat Dubrovnika * d«2eXaal v aaladju t«r dajitnj« kr«-ditev ir#llk«4Mft Stavilu trgove*v ia xaXadja poatavi tudi sahtav« po amogo pr«elsn«jS«« aaatavijanju kraditnih pogodb« Zanl«ivo pa j«# da |>o latu 1470 podrob&o oplaovanj* rob« pojama ln ˇ !•• tu 1451 ob««gajo sadolltilc« m nav«d«mo robo 1« ?.S % vanh »a-bal«2«nib aadoliolc* P*l«g oatallh dokaa»>f0 ki ntip«rtto kaSaJo, dn Jt v v«etak sajeta roba. oaa to dekasuj« tudi p©«ebna obllka famularja. S posftbala formulmrjmm ae akulali notarjl opoaarltl aa Clata nor/ & 0 6 daaarn« kradit* (Hac«api ntattte**)* Pri obifajni stadoliinicl • kj#r J« owenj«na aano vaota, 0« uperablja aX«d«Ll forssular« *•©§© -t jr confltaor quod auper «• «4 otaiila n«a bona obllgo ra» ditr« #t »ol-v^r«"**«« V SA^olXtiieX pa, kj«r ¦• »»#nja roba9 ki jo mmrm d«l2-nik tarolltl apniku. »otar sapll« a »l*diiCl»i b«»#4«itl **•-. ob« ligo o# 4ar# at conalgn&r^** (•alrdfta vifaaih tudl "aaaigfiar«**)* ^•prav J# \xpmwmhm t*t* dv«h laraa«v v foraularju aalo 0ci»la4na9 vandar notar pifi« tudi "dar» «t »»Ivar«**« k*r d«la varjatu« *a» radi uavad«. Vallko pri«i*rov popravkov v forwularju nmmrmš d«km-suj«» 4a •• J* notar pr*«#j dobro savodal« *«Uaj j» uporabljai ts ali onl način laraJiaaja* ^ ^«l«ffi t« poaobnoati v fc»n«ularju madolX»lc« pa Ja s«X« vsliko priJMrev« 4* j# »ava4ni aadolSntel« kj*r j# o»»njetia X« vsota« «fo-trdi%#Y sa ta trditv«. ali lahko t« tudi dokaStoe? ?l«kat«ri av-Urji (X. I*»il4, M« Pop«vi aa«Mi vao4*» nav#4«n« v aiuSalinicah, pot«n |?o«tan«ao poaorni na naSlne« kako ao t« va«ta iaraian«. Vaafa io U radke aaokrogena« Ž« to dokasuj«« da v v#Llni prlwar«v n« gra i* gotovino, aspak sa rebo. * Trgov«e. v pri« naru kradltn« trgovin« up«ik. ji v vaoti predvidnval avoj trgovskl saslttiak - dobiUak alt pa a« bila r aatei vaoti lah-ko aajata tudl obrastl« ki jih ua ta naCln nl bilo »oitno kontrolirati* S#vada bi t«Xko odffftvorlll na vpralaaj«, kakKoa trgovaka roba •• »kriva sa t«aii vaotasi« Ali Ja itlšljosa «ri aaaia ali v»C vraf rob»? Br«a dvona Ja v XV. atelotju vrnta trgovjikih artlklov raaoovr»tnaji$a kot pa v XXIX« atolatju (v Xim atol« J« ooral blti a*ortie»«nt rob« pr»«ej manJKl)« All lahtco aklapatoo nm podlaji pokllc«v dolMnlkov (alatar* kroja^, Cavljar, itd«)« kak^no robo ao nabavljali «11 pa nt podlagi poklic«v upnikov (tkalcl« slatarjl« cs«aarji itd«)» kakfino robo •« dolMnlkos laročali na kr«tiit? :>» nako n«r« lahko.6^ 9fi A ka». da J« v vnotah akrita do !©?•»* trgovaka rofea« J« tudl v f>rii»«rih. kiar »• iata vota ponovi v v»g aa4»l*fllcah» V kraditnih pegotfbah s« poaluSujaJo rasftlh kowbluacij» Fr«-vladujeje aadol &»*!<;#• &j*r »• oaobjajo istti upnikl« »#€t«n k» »o «*ol*nikl rA»ii«ni, O^t^AJno »ta dv» tAkliri «n*irj»v sa milijar. ^ Y pritnerti, da )• e«na loja 20 pmr-p»rj«v. bi 3 1/2 wlliji»rja atal« 70 p9rparj«»v* Ugotovil mmm9 da »« vsota rodkokdaj aJMia a vr«*jnoatjo robo, %m j« cavtdt-na kollčiua blaga 1» njagova c«na. /ato •• tudi v nalw pri« mmru ratuii n« Isido, k«r bodww ralfuiiati« da nta dobila dolS-nika na kradlt 71 la pol p«rporja. S«v*da, pa vaoio pr*datav-ljajo vradnost rob«, kl so jo dobill dolSnlki od upnlkov na 0 0 krodit in n« vr^dnoat rob». kl Jo morajo l*r*»Ki%l u^olkea s« kritja dolga. Fftl« M*ttg«ti<< v tr«h sa4ol2nieah daj« kradlt v viSlni ta dukatov tr*» ra«ULai» dollnifeo«.10' Jtarakt •**•*!«-n* pa *© *&no vsoto 6-^dukatov. Pmv ta* ko mm aa raallStii vootl obv«*uj« Bogdan, alti p«k* Rajka 4m Charl«aia i» Prlarana pri ttpnlku P«uXts d« Vitan«« V prvi »a- dol3«iei J» onanjano, da bo vrnll 1760 dukatov v roku 3 »•••• 15) cav. v drugi pa 1160 dukatov v roku 1 n«««ca. ' Lahko pa akl«nota iati upnik ln iati doiSnik dva kradltni pagodbi« V •ni «6 o»«nja v«ota, v drugi pa jo nav«dena la roba« kat«ro ¦»ra dolSnlk laroSiti upiiiku. ' Zaaan laliko ugibamo, aakaj fm v •»! *adol*nicl ooianjaiia vaota, v drugl pa r»ba« i^tavilni 99 tudi prinari, kjar •• v dv»h kra©rov; 6/ v po« aabnlh dallh formularja aad^llnie«« Itatarih takat ni poaradatt naCtn opoaori na robo; d/ v popravklh v«K>t; •/ v novl dodatnl pogodbl, ki ao jo aklanili, fa n# dolSnik ni dršal dogovora« a) >tirj« banaftki trgovel so lnall v fXibrovniku avojoga pro- 29 o treratorja §t*?fa»a Cuiraria i« $*»*%%• Ta J« iital po«lev n« atlk« * dubrovnl&klai pl«wi?l *a4)r*j«f«* Uvroa in Pau» *•» brati SorkoCevKiA* Ito* 2O.IX,1JJ4> *o ofejavili likvi- 21 y daalj* v«*h dottdanjih ra?unov tn ponlov, # X#ti dan j« •kl«nll s A»dr«j«HBv *lnoa pok. Falst* ^rko««vi<5»w now kr*ditnc pogodbo* v kat*rl •• j# ^«dr«J obvesal na vsote v naini 2640 p«rp«rj«v in ki jo ho pcravnal v nl#4#Ilta obroklh: ^40 p«rp«rj«v bo vmll v <*v#h •»•«»cih# nat« p« vsakih 10 »«»•€• v po 10CIO p«rp«rj«v« * Č#a dva nastea j» sab#l«i*tta v notarski knjigi pobotnlea, 1« katero J» rasvldDo« kaj J« d^lfcnik isro^il prokuratorju evojih uj>-nikov« Prokur»t«r b«neSkih trgovc#v St»ffanus Cuirarlo 27.XV. iajavlja. d* J» pr«J«l o«i A«dr«ja Sorko?iavidA MUbr. 2f oncias VIII «t «xagi* 1ZXI d« «rg«nt« fl»© cius auro po-•it« d« ?*«u«bordaH kot prvi ^brok« to novobrdsko arobro bo pr«p»ljal v B»n»tk« P»Sko Bufi»Ci<5 na risiko <*fidy*Ja« Asdr«J *» »ora ebv^sati tuodatki na* ««v««»i8u Mkoli<5u «r«bro. ' V viot«rsklh knjlgah J« bilo vo4i»# aab«X«S«no« kdaj $M k*ka j# vra^al dal*Rik »voj dolj, l>odi«i d* jm vrnil tka«nkrat ali v obrokih« Y 14* »tolotju »o takHii* pobotni-e# vpt9*mm v ixotarakih koji^ah takrat, ko »o biX« iadac«* Zato ao v knjigah vpiaa&ft »a drugara aostu kot pa andolŽni-ca. ^i nujno. da eo vptaar.« v D«bita« V 15. atoli»tju pa •o tak$n© pobotnie« ^aplcan« kot narglndln« h»le?ik© ®h »«• dolŽlRici. prav t« pobotnlc« p« ao v^aalh (iragoeim vir# k#r prina^ajo podatko o n»bi. IrJ. Jo dobavlja dollnik. Ow©nil bt I# sadollnico* ki j« tudi na vld«x popol-6#am p«d©bna v#itni sadolSnlc br*a o»»»ba rob«v »• pa ta pri odplaCovajiju o««nja v pobotnici ob prillki d«lnoga ia-plačila* Dr* 2l.XT»14ftl •• j« naor«? ^adivoj ^obro«ali robu te aadolltnlea jo notar »ab#l L11 12•III. I4ft2 "Hicha«*lXi» •* Johantt«« d« Sorgo «upras«ritl coKf«B#i fu^runt pro parf« »olutionl« »upra»criti oblijjationio ha* btti.^9^ «t r««ttplas» a ft*4ivoj uobros*Alieh JLlbraa 14 on« fiiti 3 «t •JcaglM S arg«nti,..'* # h« podobftn način *» v m.-irginalnih bdlo^kah oeionjajo I« drug« vrst« trgov»k«ga blaga. s katoriml poravnavajo d»ll»lki *v« jo ©bv««i?oiiti. ' ^bu Radel5nici» j» potrjeno. da »t» dolg porawala 14,ViXI,X471. I«ti dan kot Ja bila vplsana sadolSniea «ta u«tanovila m Marlno« GuC«ti^0« tudi trgov-sko dru^be« v katoro je vloiiil Marin evoj kapit«! v vi-»ini 500 dukatov* S t«M kapital&m b«»st» Hl« Y Sr«braUo ln ga lnv«stlrAla v •r»bro, V Harginalni b«l«lki j« nav*4«»©# da j« Marin €kaL*tl* 21.11.1471 prajol na ra?«n ka$»Lt*l« 49. llb«r in XX imtf ar*brr.i8k»g«i «r»bra. ' fC«j sta dolSnika o n r> 1« SrobrtJic« vrall* ujmiku aa raEun kraditn* pogodb* ni »*•» ,}***<>• v»ndar ••» pr«priL*»# d* sta |>oravn«l* kr*dl% prav tako • »r»br«n* Po Mtrti upnika Marina H>u«i<5a j« tutor d»&lL*v • po» »blaatllo« Mal#g* sv*ta potrdll. 4« J« dollnlk Vuk V%l»«t»o-vi^. ki •• j« pri Marinu s«4#II1X »* 44 dukatov. vmil nj«« »u »iitausk v villnl 20 dukatov« kolikor 4« oaitttl 8» dolLan« 0b t«J prillki Jo tutor ug«tovil# da j« Vuk v 15ii«u# ko jt bll Harln X« Iiv# Isro^il njesiu na r»Cun dolga 31 u«L **»r» g«n%i «lbiM 1» 1 llbro H«rg«nti cu« auro". ' V ursdnib kajigab dubrovnxSk« r«publik« nal»tl»o tudl n« Sl#to ferattt* »»pi«« o imr^Citvi rob« jtik dolg. *art»C» Gi&ovKl J« iaroCil ha m^uik d^igii dn« 31.VXTI. 1470 v «ve-* j«» l»*nu 1» v Imru bratov Hlh««lis L«. ^rkoc«vl(!ii 10 |o« vtrov voska. ki Jih J# ita pritovoril Is 3ow»«. # V p*~ botnlcl «i p«|»«»Jflmo nitl, koliko kr«ditulh p»no4b |« m d«9«timi tovort vockii p«r«viial niti. kd*»J »o bil« %• p*a*4«» b« «kl«RJ«ne« Fi cJvoma, da j« t«k5en n*^ln porttvuavanj« kr«dltnth obv«sn«9»tl a«%r»»al upniko«. b) Tudi v prl««rM prmio«a t«rjatv Novi ubi placu^rlt dleto n«»«hii.w V prin»ruv da Bsnko »• bi vra^al v dogovorj«nih rokih in to v»«J •» w«s«c po dogovorj*n9a t«noinu« oatan* llatlBA i« v«a 0»tm»»k v v«-lj*vl (in »ihi robor«) 1b Mnrln Ifthko i«t«rja o»o t«ko od »•nka kot od ^oieina.32) V t#j ¦•4«136nicl J« bil« »¦•nj#na !• v«ota v vlSinl X91 dukatvv. ici bi j« faoral« doliinik« ppravnatl v roku o«aih «•»#«•». Ko j« S. Jauau*rJA 141$ »p* otk pr«»e«l pravico do t«rjatvo &« ^AriDtt V*ntmtx6&0 J» t* sai>t«v«lv 4* •• kr*41tni dog«v«r pr««lsir«« fk>k o«Jpla» Savaoj« «• J* r»«t*giill n« 4 l*ta» 4olo9ll« »4 j« kollCltiJii rob« in nj«nn kvalit»t*» K*r v»rj«tno dolg do 1459 l»t* »1 bil poravnan, J* nw»ral Marin Ma«^#ti<5 j>onovwo regiatrlrati kr«dltno pogodbo v notarlntu in ob t«J prlliki •• ot»«tja rob«. Tl prlm«ri »«lo lep« prikajiujvjo t*8Av## n« kat«r« •o n*l«t«l4 «pi»lkl# t« »• Uotvll la%*rj«ti »•p«r«vnAO« 9]»* c) DubrovniSkl kn»« Paulo Trlvl?ti*no J« » »o• p«rav»avo nokaga dolga* 29° O Advokat Šmvinm soaituu 4m fei Smrina prmjml kakrSnokell ko-lieiao voaka* f&t*s r*a*odi "Ipau* ^avinun •«•• llbvrum «t abaoltttuoi a petitll d«li fontularjA vC»»ih opo*orav»ati 30 dukat*v. Prvotn« J« ptmmr naiaasto d. au. 30 sabalažll prav tak© k*t pri gornji sftdolSnlei "adLllar trtm dm olw", vtndar j» *o praifrtal« ' %%r •# j« v t» obdobju glbala e«fia on«ga «i-ljarja olja m«d 25 in 30 dukati J« povna« varj<»tno. da dolš* nika nlata prlatala na to» 4« bi vmila avoj dolg v olju, astpak v robl v vra slad«-L•« Mip«a Har»* MUI«r * da Jt »oral upnik tudi tu popuatitl. Vr*4-noat po«a«i«s&« p«5« bi bila tor«J k«r 11 dukatov. s»v«4a v Skodo uptilka (v tmm obdobju Ja v "Dabita" eana sa 1 f»«S« aukna okr^g XI dukatov). Foaabnoat dubr©v»i*kih kr«tiitnih pogodb J» prav v t»«# da j« »«Xo n«d4al«tlno r aadolSnlcah ononj«nu trgovaka roaa* V ko 11 kor pa •• o«anja» aa oaiorkja prv«natv««io tiat«« ki jo «iora iaro^itl dolžnik upniku «« kritj« dolga* Povaast druffo •llko &•« nudljo not»nkt )mji|;# ti«k*t«rih druglh dalftatin* •klh «•!«%• Notarji p«snajo l# dva koacapta »adoliinle* ?l4ma $m na»«oj#n *i«tlM d*RamlB kr«4it«m (aecapl mutuo># dmgi 300 $»« ojuiaf«vA«ju rob«» ki jo j* s^r#j*l dollttik #4 upnika mm kradit* * S |*4v*feMj&&* n«*vaja*j#*» po»a»«siUh fnr&ii**» p©v in ©bllfc * »v«»i * j««tr*n«ko iMtnjAvo rob«. V t*«kl ffl«ri# C^prav »«»111 jm tu4i gotovina igrala v »adoIJInlcaU dolol!«»o vl«§o* Kljub t«etu pa B*m v madolžcieah asaal«4ULl san<»aljlv« dokast« *» obatoj tra»y>« - oblik« trgoviui,!* l»Xag« »a blago. Ml«llai, da n« bo« prav niH v *»otl# !• bo» v»iik d»l kr«ditn« trgovln« prl-pi»«l prsiv t«J ohliki trgov«k#«» po«lc»vanjii. Jlr^»k pravl* 4« J« "»nak •Y• &Apr«4niJttg trgova^Uog **obr*Laja bll« ava y#* ubrovniku« Prvl primar trmspa aa« aaaladil !• Y »aki sadeišniei* ki J« bila vplaana 20. XII. 1296. Bolittliti mo dobili na kradit dv* 30 ¦4 ball "fustagaertai1* * vradnoatl 24? parparj»v, Vt groK«v in 1 folarjav. ^adolfcniei j« S« dodatiA l*Java doifcnikov, tla bodo pr*4 rok©« vmill dolg« L• »» bodo pr«dLa*no vralli v ?>ubrov-nik, Prav tako be» kl iiaajo obliko tra»p»# j# ohranj«-nlh is XV, »tolatja« Mkola ISkovi<5 ita Galcac Brugnolle is Mact»v* «ta 10.IX. 1431 »klcnila kroditno pogodbo. V t«j p*§a«i*» M. j« oftttitjana rob«. ki J« J« dolSnlk kupil na kr«aii od up-nlka» t«r navedana roba • kat«ro bo dolJSnlk i^ravnal iivoj kr«dlt. Mkola j« siaJtr«« dobil na kredlt 33 bal dubrovnl5k«g» «uk»a. Vradnoat »ukna j« 6c«»J«aa oa $20 dukatov. Nlkola »• J« ebv«salt da bo kradit poravnal 9 odgf»varJaJ©Co koliifino «vi»« ea.45) m* 18. IX.1453 ja bila vpisaea »ftdeilttlea, ki tudi do-ka*uji trgovini. 3»linik Dobrll ^ova-kovi^ •• j* obv*»al «vo j««u upnlku, da mu bo v 15 dn«h lsro^ll SZ bal iiukna ra«ličnih vr»t. 04 upnika J« dtobil mm kr«41t $0 lib«r sr«bra* ' DolStilk* kl ae j* obvosal. da bo avojoom up« nik« iaro^ll doloSnno koli^ino »ukna* j« laliko dobil od nj«gs na kr«ait tudi Sito-47^ 302 Tf-JUBpa lifct oblika m*m$»lmm tr$avi*i« j# blla v ui>orabi *t*t* v kr«4itni trgoviai. $&l» J* «dob»a. GX«»i ## na pri*«rt **pro duabua ballis j>a»norvwi ]uaa habui a prmticie«»*H« **t hoc pro jsu«do habito * dlcto*«."# wpro r««to cort* quaoti-tatis e*rr« ab «0 habit« #t r»c«pt# in crtdtncia..."« "pro mm •quo »ihl p«r 61» v#nnika neko blago, «^-XlSina blaga ni ved»o tottno proci»iraua» Trgovoko blago, Idt w» ga dajali upnikl na kr«d4t j« Ullo •ev&Ha lAh^o »«lo ra»li?no. Pogonto J« bilo oiuta^ano s »aaolo- O A O e«ni» iaraso« "»«reantlon»a*» # Ugot*vil ••«• 4m •• dolelan« vrat« trfovakaga blaga, o«mijajo akoraj isfcljuStio kot roba ubrov?ani »a kr»4it* Y ko 11 kor »* oetanja v t»h «i*dolXnicah auktio, ja t# •ukno pradva«« tujaga por#kla« ' t)atala vrat« trgovsk« rob«# kl ce jih upnlUi dajall nm kr«dit. n*J4 n«v#d#i Xm tlst« artikia# ki a« V sai>»#b»J OMatiJajo« E t«« pa i>*v«da IE« »i r«L«u«# 4* upaiki nl»o dajali n« krodit rasno drugo trgovsko blago. Trgovera tm saladja a« gotovo dajall na kradit aukno« S«)>r*v ni to po««b*j poudarjan«. Gotovo J« obntajal doloCan vxrok9 4« »o doliaikl aanK» v^aaib tajavlli* kaj ao dobili od upaika »a krodlt. Vafino J« bilo to. kdo Ja bil v t«h sadoUnicah doiSnik «slr«M upnik. do»a?in mli titjac« ^« J« bil tuj«c. poteta j# Ult troba saUolJCnlco bolje pr«*eislratl« C/ DolXnikovo obv0»« glad*rob» (nagjfa in oblika) M«d »adolilnica«!. kj«r «« o«#nja trgovaka roba* pravladujajo on«t Is kat«rih ao raavldna dollnlkov« abvasnoatl glad« r»b«* Haf&iii, kako J« ta roba iaraKana* pa »o s«lo rm«lt9»l ln Jih 30 4 lahko rasvrsticto v v«C »kupln. Pri n»katarlh sadolLnicah ja tafcat «ti*k obifcajni« sadoiSnlettsi s vaotaai, kl a<* israL«tt« v nmkt v&luti« i« 4« Ja naesesto v»ota vplaaaa reba, prl aatalih sadoJl&ieah pa «# t«k«t »elo raallrl; aav*jajo *• potlr^b&l o-pi#l rob«. o»«njajo •• »ookci j« ia «luC»J* 4» odeb»o. Zna^ll&ost t«h vr»t s«doll« »ic J« v pe«#b»i •tillmieljl t«k«t*. ObiSajna sadol^nic« •• gla«l Mconf lt«or ^uod «up*r n« «t ownia M«a boClOt ablif« »• dar« «t tolvftro...*1 **ri m«kdoliinl#ttli pa# kj«r «• obv«»uj» doltt-Bik# «bitAr\ po««bno $• v onih ls XV« ctolotja« •• bo» #* «4jll !• n« najbolj aa*L43Uk« prtmmrm* m) Kajbolj pogont ±n najbolj pr«pro»t naCln j« v s«4*iIni««A« kj«r jo om(»Dj«na Xm koli^ina rob«» kl jo raorit dolluik i»-ro^itl v doloC«*«« rok« upiilku* V»nd«r tudi tu r«*llkuj«iio dv» oblikl: 1) prt voCini kr«ditnih pogodb j# otBonJana 1« rob* B««a«to obi^ajn« v»ot«. J 2) prl n«kat«rih kraditnih pngo^bah t>« j* m*r*l dolJ-oik pritttatl tudi »a pogoj«, kl bi jlh w»r»l lapoloiti« !• 3 fl r o u o »« bi *«o#»l v roku ivpčlniti •voj* obv«a** T« klavsul« *o OKeajen* ?*>e«b«J» F*»«#bao a« opaal to prl »adolinieah. kj«? 5?) •• obveauj« delŠtftlk, dtt bo doig poravnal & vlrvo«. # Y t«« prirsieru J* noral dolStiik priatat^ o* to# d« bo upnlk v «lu-Saju« dtft •• dollnik ti« bo dril vlno od kegarkoll. ^trošku Lb fckodo bo noail dollnik* Tl p«» i©Ji »o bili ««r«da lahko s«lo rasll^nl« DolSnik j* itoral printati« d* bo implaHal upniku dolo?«»nf) vaoto* C« v roku o« b© ispolnil «voj* ohv<»s«* ' ^«d drufin j* takd&a pogod» ba lahko »Cltila dolžnik*, kar j# upo»t#vaia tudi vr«M«n«k« B*prili.k*. alttbo l*tlM 1» ^dobno* ' TakSna pogodbA pa ni snmHlliia •«mo *» sadollnie* s vi* no»# aaipak J© BAJd«no tudi v »adoiSnlcah« kj«r •• o»#njajo 60) 61) drug« vrtt« rob«, kot na pri»»r gnoj. # tkanin«. sr«b- r©.62^ 1« t«h Kr#ditt»lh pogodb sv«wo tor«j !• s» fcoličino ia kvalttat« rob«# modt»» ko J« ««aa 1« radkokdnj oM«nJ«iia* ^lkdar pa ni os»a^«fta v»etav 1» kater* bi bila rasvldna vr»dno»t rob«# kl Je ]• d«lšnlk pr«J«l od ujmtka. b) ^atltfdnja oblika J« «l«4»CaJ dol^pik »• |« «H»ral najpraj obv«satl aa v««to# ki j« o«naL«vala robo. projato od upnika. »ato pa j« aladilo 1««« roka «11 iaaa prl2 pojaanilo *ttir»~ «• pog^clba o robi* ki Jo bo doll&nJLk lsrofil upttiku« T» po« godb« ao bil« lahko »•!© ebHim« ln »o pegost* v»»boval« p«l«g k^litfln« 1» kvalit«t» t»r ©atalih podatkov o robl tudi navadbo can«. Y takSnlh sadelSnicab najd«MO v^aslh x«lo 4rm» goean« pod^tk« o trgova&ju • poaanasnim trgovakloi blago«. T«kat tah ^>egodb s« J« alcar o 2) Prl v«Ilni dofatnik pogodb kj#r »* o»«nj« x-ob«# « ka« t#ro bo dolftnik p«r*v»«l «v«»J« kr«ditt»« t»bvo»n&sti. p« j« t«kst 8l»d»Lt *••• pro qult»ua pro«itto •% »• oblig* dar« dlcto a«njajo tkanlntt« p«ge«to opaslao« da •• poX«g deloSen* koli^in« tkanla &»*nj* tvuii »«njfta v«0« ta donarja v dukatib itt p«n*»rjih «11 p« v *b#h «K»n«tah l*toLaane* f a j n»v«d#e »»»o •« prtmmvt Doltnlk i# «»ral laroLiti up**ikta 'patia« S panr.orun... ' ••• itora <|» au. 9 •* ^p. 2M. ^ako a*J «1 to r**lag*mo? i>olšnik J« ctobil oa kjr«dlt robo v»?J» vrmdne&tt, ^at pa Jn bila vr«dua on«»aj«n« k«li?lna «>ikna. I«ti pojav lahlto opaalwo tudt prl tiakat*rih drugih vratah trgovsk« robe« npr* pri ar»bru» ^ iivinl. ' #lnu x itd. S«v«da snaaa uglbaaie# all J» pri toh dudatnih v»otah mi31j«aa* gotovlna, ki jo oora dolluik nakasmtl up-»iku pol«g rob«» ail •« akriva mi t««t4 v««taol g« k*J druftf ^t«vilni mo prtmmrit kjmr •• p«Jt«g r«b« o»«nj* imo •d*n «11 dV* dukatA o»lro«tt p#rj>erj*. Najd«cto pii sadolSnl-«•» kjar •« dollntk obv««uj«« da bo i«r#l!lX ta dolg robo 1» O ib n v»?jo v««to danarja* V t«a pvtmmrn pa bi »1 t«Ik* raxXag*-li* kaj predstavlja t« vaota. Is t«kata aanega je naiar«I raavidno. rla vaota &« oanaPuje vradnontl rob«, awpak j« ro-bl %m tlodana. 7# §• bolj »aniaivi •» fl»tt j>rt»«ri. kjor j» TOl gotovino* # Dolfcnikov« obv*^»o«ti pa J« bllo »o2no isranitl S« n« i« bila Buv«4*»a va*tik fftbtf«}!!« v«I|* vr»dno*tl)# {M>l»g v»ot« pa jit bila oa^nj^na !• trgovnka roba* f S) Roba# ki |« nav*49f!A v »»<§«!inleah* pradntavlja protivrad-co»t sa kradit* ki ga j» doilnik dobil od upnlkA* %m*» j« bilo n»i>«tr*bno jx> jaan Jevati. «la j« dolinik ta kr«dlt v r«~ •Aiei pr«j»l« ^b»t«jajo tudi %«klii« sadolfttilc«* v katarth dolSciik popolno«« jaatio pov», «t« jm d«»bil od up»lka p«*pol-no p4afilo sn rabo, ki jo bo v <§eloL«it#% roku iaro{5ll« T«k«t •• eblLaJRo gl»«l "pro ^ulbun conflt»«r babul «t r«c*pl a dicto (i»a upnAka)itttegra« aolutlott«i» «t »atiiifacti€>»•«". ; Dollnik pa Jo »oral pristatl v nekatorlb kr^ditnih pogodbah m to. 4m jm o<4 upnik« apr«j«l 31» n«ko manjiio vnot« na r*» Cun. 'Jpnlk mm }• »bv*»*X« da bo oatanak iapXa^al I«X« tadaj* k« wu bo v dogovorj«Ham roku isroLiX delfinilt robo. ' Takšni. kraditnl pogortbl j« po navadi al«dlXa dolofcba, ki ja govo- rlla « »ankctjah protl doll&lku# C« *• ta ne bi driaX «vo- 74> Jih obvaauostl. # Pri pogodbah« kjor oo doXItiiki pr«J«X4 aa robo. kl Jo bodo «K»mXl i»ro?iti v oa#ujanate roku upniku* aano n«kmj d»narja na račun. »« oit a«ii# 4» gr« aa #»X#S«a« 308 * Kr*dit»» p«sodb« »o •• oblSajco «kl*|>«l# «• «ao vrsto trgov«k«» g« blaga* bodini d* j« to blago pr»j«l dolftnik od upnika. bodl-•1 da ga bo dolžnik v določ«n«a roku laroCll upttlku* <*ko naj •1 rttlagM« tlnt« pri»«r«, UJmr d^Hnlk l»tl dan sklvpa dv« «11 tri kr«ditn« pog^db«« v •»! •• omanja roba# v eat^lih p« j» »*v«4«na X« viotd. €« bi glo s« l»to robo. 1»! l«hko ««ata* vill 1« •&« kr»ditno ll«tino«?S' Upnik lti dolSnik »ta lahko akl«nlla t«k»no kr«dltoo p©- godbo» n« podlagi k«t*r« j« dolžnik si& om«njano vaoto dobil od 7e> upnika v«č vr«t trgovak« robo* Tu4i dolinlk •• jm nogal ob« vssatl* da bo dolg por^vnal a Uvaeia r«all?ni«ni vratana rob«. Obvasnica a aavadmae robo j« bila lahko »oetavljona tudi «!• terttativt;© tnkoff da ja dolSnik p«ravual ovoja obv«snoatt «11 7g\ • •»• «11 pa « drugo trgovako robo« 7 Ujmik ln dolJlnlk ata v nakl p«gadbl pr«iivld«Xa* d* lahka dol&nik poravtia dolg s tlruglat blagen. ^e n« bi «og«l poravi)atl no voto iit vrodno»tjo rob<, Opomorll bi I* tta •» poj»v# ki ga «*p» opasll v aad*lxnl.cah v av«si * robo* V sadol^nlcab« kjar •« oa*njata vaota iti roba, lahko ugotovtao, «11 viieta edgovarj* vradnotitl rob«, ^« j« pr«raLunii»o v d»n«rn« vr*d»0»t« V ti«tlh sadoiienicah* kj«r •• om»nj* r«b«š« ki Jo d*j« uptilk u« kr««r|Nir* T» vaoto tx» poravnal a dvatta tialana »ukna Mda LZ" - ati» balo bodo raSutiall po 17 du« katftv. **«t r«jfldtuiM in duc«tis"S2) rv« bali «utata iita blli t*rm$ vr*4nl 34 dukatov, raiUko 3 ^dukatov 1» 1 p«rp«rja pr«račuaa»t« v dukat« po J« pla?al dolenik v gotovini. C«tlo v prinaru* kj*r litam« to?no poda&o rajmarj« »aU ri pr«računava«ju ^iataga tmrkZimm* ^ajv»H takSnih podatkav Je pri ttLa»inah* ?«prav tudi prt drugih tr^oviiklb artlklih ntmm 9 4 fl Oill tako r#dkl. f*rodUio pr#id«e na orii poaattasnlh mr*t trgevskcga bla$a» kl a« oaanja v »i*do l^niciih, »«J »^•ori», 4« pr«v ti p*4*tki o robi n«jl«pK« lltt«trlr»Jo ««lot<»n eist«n kr«ditn« trgovin«. org«nl*«ciJo *• trgovii*« ln p0s«M«sx>abrov»iku« MarsikaJ J» bilo na«r«S pr»pu2?J«no u*t»»*»u Hogovoru M»r& una »clavlna..***. lbid. 94 * 12.V21.12i3; **••• pro lignaalii. quw «ni a..»n ibid. 9i - 1.VIII.1253; "... ttmm yp. XX d« plp«r«-..M Ibid. 44 - 9. X.1243; °F«» P*** daabua partibu« quatuor •quorua, quoa »«itBu» *...M# ibid. 71* - 15. XI. 1283. I« /{ornjih p*>d«tknv «a vldi. da j« bila kradltlrana r»ba v letih 1282 in 1283 s«l# ra»li«na. X* • 4/ **dar« «t aolvara ©t aaalgnare... b«atlaaH« fHb. np*. IH/65 1.V11.13S4; ^dara «t eonalgnara... 2 «11. ol9yH* ^A77 - 1392; **dara •* asaltfnartt*. • patla^l panni". IIV/421* * 1430; wdar» #i »#lv«r9 (aicO «on4ignar«... »II. 2 aahilatorta p«lliuain# XIXA2O; *%• dara et tradara... ch«nw>aiin. XX/3ft* - 1440; (Mar« •t:(alct) eonaignara". t5fVl/l7? - 1492.; Hdar# «t ^lv##« (•l«t)-» k 3*o JL A XXVIII/14$%; Hdar« »t aolver« iin eonalgnftr«. • • llbras 2750 •mnr*4"* JGLVXZX/71 * X4§Xi '»dar« et {»c»Iv»r« {ai«0 conaignar«..• aacho« l^ i#ift«inl«% XLVmA*>*v - X4iX. 5/ IX* fMMrp«r|4iv tm ntt f*»i#*# ©#k. n#%. Z%/Z4&* • X2«XXI.U3t* 111 p*rp«rj»v In III gr©*i. Itl/99 - 25.J.13S7; 162 dukatov. XXI §r#Ii in Iflfl ^*nrwX#^. fll/a41# • 19.1X1*1403; Xti dvikatov in 136 p«rp«rj«v# XIl/23S* - 25.XIX. 1405; 247 dukatov 1» X< iiwl»ir# XXXIXAtO • X©.I.X4fti itd« 4/ @« ?r*sH>?§nih Je priS»l d» »«kat«rlh aakljti^kov i;l*d« rob« v sadolSnlefth ter pravii windir»kto* nolvieo tlokiiCiti vr»tu reb# u n«kollko •luLaj«»VA« Att* |« vj«n>v»ik Va^lllj »latftr« to J« sac«Ie kr«ditir*o alatnlnov... Za ^»tra 4« Savar«# k«Rc«l«rovo« fcratft* ka2» «# jodan put. da j« dao na vjor««lju bib«r* bi^« d«kl*c d« J» trgovao «a koloniJ*»ltii» •tv«rioB««.. Za trejicu najja^lh kr«ditora atlfiie u«tituoviii# d» «n trgovali u glavao-si« fnanufakturon.. • E« takvu v«liku »votu algumo kroja^l»a nijo prodavao drugo. »•§# t*katiltm robu. ,i itd« Uvoana trgovina Sr-bij«. »tr« 69. 7/ %litil,k Fran» d* M«rln$acha - rok 4 n*s«e«v * up»lfe Marino da D«r»a - vaota d« au. 112^'. dolJtoik rjaaeHa 4m $*m* - o«talo i»*o* ©•b. Mt« Xt/2« ~ 4.VX.# 2i# - #«VX«&3fii *XX/it# • 2#*XZ«1402t doll. *iicol» Tvartchi r.lavlch - uimik Aatonlo All#grattl da Sacto %gelio - vnota d« au. iX »t gr. XI pro gvado ab ipiio •»L»L* « rok 8 ««9«e«v# dollnlk ^aulu« Vaitijtll«vleh • o«talo i«t«» XXV/3S3 * 20.11.1410; tri aeviish bacha-rla«. 4/ Pr»nchu« Radochntch b«chariua. ^.VITl/164* * 23. *1. 14B1. i/ 0d lata 1330 daluje v t>ubrovnlka CorraduciJ Sioioita ia 4«c»n«. De l«ta 1335 daj* »elo raaliJ!n« vftmt* m& kradit* X« v trah prl* »•rih •« ponovi l«t§ vaota 1» to v vlSini 175 yp. 64 1335 do 1337 pa •« v sadolftnieah valikokrat ponovijo l*ta vaet« ln aicar o ± o v vlil&l yp 71 1/2 • 17 s. jrp 14J • t m (tlvojaa). yp 72 • 4 *• DolBnlki siie* v«4 »•«*rj»v« ^u*oo d« Corra4i»o« ki •• kot dollnlk os«nja v sadolšnlct* au b« pr«4al do konca okteteit vm 1«J p« c»»I 2S> p«rp«rj#v 9« »llijar »r loja (ibid- Xi 1/114). f»kl dotfinik. ki j« pr*-!•! «* kr«dit $0 p«rp«rj»v, •• |« obv»»«l# 4« »« bo i*roCil "duo «ili*ri« 4« ••p#". To »# pravi, 4« staB« 1 mllijAr Z%r j>«rp«r-J«vi (T>«b. not. 11/22* • 24.V,133»). 10/ D«b, not. IIlA^* * 6.11.13f7i U/ D«b. not. XXXVIII/144-165 . 17.III.1470, v p«tlh aadoUnlcaih m ra*llSnlni dolSniki «• e*«nj« v«0ta 24 dukatov tn p©l; v M«iitlh •adolSnlCiAh m rajiliCnimi dallniki •• o»o&Ja v*ota 12 dukatov in 1 «y«i«v; XXXIT/6 • JO.V.1470. v dv«h sadolKnicah « raaligui«« dol5»ikoma «e OM»nj« vtota 24 dukatov 1» EI gro5«v» 12/ D»fe« m%« XIV/3#3 - 20.11.143®. 13/ 6.VIII. 1335 - dolž. Marciu« f. q. rra»# 4« Ch»rl« * rok 3 »0««» * up». Hartlnuialuft 4« ^«si|lo - vaota yp ll»0j dol«. Mathaua 4« Hibic* J# prokurator J««h^ 4« C«orgla * rok 2 iinea • upo. lati • v.ota l«t* t>#b. «i«%. ri/40; 4,VIJI.1439 « doli. Mnrin Ni. St 4* Goc« - u?w. Carluciu« Al«l««il 4# Manfr«4ottija • vtota yp* 43 ¦ g IV • rok do ««pt»br»; doll. Hartnum J©. 4« C«ray* - upo. latl • viM*ia yp 43 ¦ g IV * rok "osntfvoiurtatt«^ - Ibid. XXXII f/93. *li pmt 2«.IX. 1470 * delS.iftlaslua 0«toich "ealofatue* (Smn L»*«>• ka HarlnA ^adoaall^«) - upn.: v#n. d* abUati $l»onl ^eginovleA • .*••¦• yp* 10 * roksjrp 3 o*iCa- lbid. 24/ 3«b. not. IV/1*# * 29. XI.135?. 17. YI. 1102 »o dobili i»t± iiolSni-ki f»ri iataia upniku 4vakrttt »a kradit vaoto 5i'»o perperj^v« dva* krat p« 2*n p«rtJ»rJ«v. XH/ll4; 9. v. 1403 j« v»«l iati dollnik «i« kr*ait pri i»i»» apolku najpraj 102 dukata« nato pa I« 14 4«-katov, 151; v naal«dnj«a priw«ru gr« sn raali^ni koli?flni ist** ga trgovsksgm blaga« 6.VII. 1440 mm j« obvasal r>ragobrat *5ilkovi«5. d* bo iaročil •vojina upnikona ^arlnu in Damijanu Žurgovi<5u "libr, 220 crottixi" tar (it«-) Mlibr. 55 crmniKl^ V#rj«tno ja v vaaki aadol2nici oiSlj«na <$ruga roba, ki jo j« dolSnik pr»-jal od upnika na kradit« 15«prav ta Rl om«» j«na» XX/35* | S 4« 12-nikov »tinctor««" J» v»«lo na kr#dlt 16.VII. 1470 od Bolillta Hlomanovl<5« »ajpr«j 300 dukatov* nato pa I« i«ti dan 60 dukatov« 15/ I)«b, DOt. VIr/160 * 13.T.1368. M***« «o vpi.ali dv» »adol^rtici »*< radi raaliSnaga roka4? Lahko j« btla t«»u v»rok raaliSna rt>ba, Du^rovSani «o c»lo trtovc«« 1» ^rbij» saupall robo takSn« vrmd* noatit Lovro ^ue«ti^ j« dobtl 19,III»14ia aa kradit od «wj«g* o?«ta tartola 2100 dukaiov« Vrnil jib bo v ona« latu. f# lnti da» J« dobil «4 *L«ta nadaljojlh 175 dukatov« ki Jlh bo pa vrnll I« v tr«h •?»*#•€Ih. ibid. XIII/26. 16/ Y prvl eadoiJlnicl mora dolJSnik Rada« Hadanovta ll^ yp* ^olg bo poravnal ir •n«o latu* 17.VI pa •# $m iati dollnik »ad*X3il prl l»t»M up-niku aa lato v.oto. Dab. ni>t. IT/15«*. 159. Dc« 3-111.1339 pa O JL O •• j* dollnik Stafan BinSuli^ sadolKil pri ^alandi »11111 pek. ^•tra Vatrano sa 35 parparjav. Hok vrnltva j« M*<1 oan •/**<> luzi* tat*«**. 4. XII. pa •• i«to ponovi, 1« rok jo 3 «#•*<*•• Ibitl. I1I/247*. 24«, $»*ki pris«rl 5»*. IV/*7-f?# • 8.1.1357; VII/U2* • 25.II.13fca § XV; 2$«V/69 Ifttft« 1« rok j« % Mtttea. 1$/ D«b. not. XX/2Q9 * 29«VIII.133i. 19/ D«b, »©*• tHSA41 * I9.HA440« 20/ D#t». not. X\/24 - 14. VI. 1440; v*a«ih j« tudi raaliff^n rok. npr. ibid. XX/59 - 15.VIII.1440. Vukaaov ^ado»ali<5 •• «adol*i prl B«n«diktu ^arlna Gunduli<5u ia 60 dukstov. rok J« 1 «•••«« v dru» gi Eadellnlcl p« pri Gabrialu d« ^rato rocionato conuntunlsi ga i»to vaotolt rok j« tu 3 «««#«•• 21/ D#b. not. 11/93*1336. 11/ D«b. not* U/83 - 1336. 13/ r)«b. not. 11/93 * 1336; upnlk ^tlhov MiloEavl^ oljar j« i.javil. 4« J« pr«J#l od dollntk« Mirka liiloiavl^a In Jurka Frlbojaviča 121 parparjev in VI groiov wquoa dara at »olvera tt«ci«batur pro el#o •!• v«ndi%o". XXII/35 - 19.V.14.S; prokurator Bo*in» Pri-bojevi^a prav tako isjavlja« da J« prajel od avojaga dolfinlka Mlibr. 9 Ctoa. 2 arganti all»i". XX/8C* - 19.X. 1440; upniki iajavlja-Jo# da 90 dobili i«pla?an vaa kradlt. kl ao ga dali dol^nlkon v blagtt, »a prlsar^ "intagra aatlafactu« •*• d« omti «t tato »o in quibua id«»... arat dabitor ntu« tam p^ir »©rcantil« aut M«r«ibua habiti« dm «tatio»« «•«...% XXII/65 - 7. XX. 1418. ^4/ T«J abraviaturi Ja bila prlpiaana opaaka Mcaaaa d« voluutata eontrancripti FVanchl quia fuit •rror at noo »ittltur dia ca»-traacripto". Div. not. LXV/83-83* * 1491* o,g O _L 2S/ CN»*ii» ftik*U4 }* dal 22«V«142? pottevn* ragiatrirati aadol&ni-co x dn« 9. tt.1417. aolleik Obred ia Gluhavic« nu J« bil <*ol-lan 44 dukatov In p»ol. Vrnlti bi *»u Jih »oral v tr«h i*«»#eitu T#J imbravlaturl J« dodana opaska i* kater« j* raaviot«« bl tna Ilbra staln 6»13 duUai«, ^alfur •• n« iald«. V t«a ob-dobju j« bila ceng *r*bra kon«tantc« ia ale«r 7*8 dukatov aa llbro. V naS«M prlm«ru j« pova«« jaano, da Jo e#tt« dlktiral ujjnik tar j« tako v c«t»i «krit« ali obro«tna «tra Ai pm tr-gov««v dobi^ek. ^iv. oan«. XLV/Z2T . 22.V.1429. 26/ 0^« not. \iril 1/1*4 - 21. XI.1461. 17/ 16.X.1459 «• J» aadolftil Živmt 'VipClnovič pri BeSu ^aljeSko-v*du aa 120 dultatov* 15.XI.146C J# «pr«J#1 upnlk na r»Ltm dol* Ha *»!» etrrl« d« r*cion» dleti 24vani duc. 100W, D«b« not* XXXIII/171*; voln*. ibid. 21 - 19.1X1.1459; dollnik •# j« a*-dol3il aa 175 duk«tov 1» V grotf«ir» {*oravnal pa jih bo v »uknu. V varginalni b«l«ttki J« poudarjaoo da j« dolinik vr»ll Mpro parta d.au. 156 1/4 (ai«») le pacnia", XXXII/193 - 16.II.14S9. Ut# • 10«1U14S9« 2«/ P«v»l Vaallj»viorj«v 1» to t*koi« Itirih m«t»«c«v« o«tal«» pa v p»t«iA ntina* Ofei# 31. VII. 1430 J« naplaana pobotdie«. tta J« upnik pr#J«l s« prv« trl «•«*«• fO p«r!>*r3«v **ln pannie «t d«r>arliaw. Dali« »ot. StI?/40l; podobno lajav« J« dal upoik v »«ltl drugi pobotnici -d«lLnlk mu }• vrtiil Mp*rt«»ai in p«cuitia numarata «t pmrtmm ln «9/ rn»b. wot» \xax/5#*. Q -* n O X 6 10/ $mh* nmU IJSVI/S&* - 1. U145G. tMurf*.«***** U«i»«k« J* bih pripi •#»* 15»1I«1432. sa/ m.w. »*t. lutiAtt* • t« - *«m.*4§t. 33/ D*y ««*»•• VlM/llZ - i2«xx.iJ3$. Up»iki *« apro.UU pr^d ao- p^kojfi*ft» Bogoj« is nj^gov« »*pulCl«## Tutorji •# isi>l*L»ti 4«lfov« p*-mmmmm*ktm upnikea v «r«^rv» Dtv. ttot« VI11/243* # 244 - 34/ Hflurin CrlJ»Tlč j» l>il <*«li*n fU»«iu Hitld«!!* 1« l«Ei«flc Ubr, ?lqttod «i lp«« Hairitm» o«darj«»»i» w«% «4 f>rlwo v*»«ro d« vi»gio val nils»«ro aliqt**« is n*m*a}*nt v trgov«^« im n« v p«>tro$a* nom«n«» iur«j $tt»pkovi<5 ki##ar iti ^md^nj« *^^*ali<5 i#vlj«ir nt« •« aadol3Ltl« pri ^arinku ^utidull'^tt a« 33^ dukatov« ^nlg baata r>orav»al«i v 4 »«s«ci>t* Sl»dila j« S« i»bv»»a Met «tia«a amt« 4i«tu» t«rMint» «1 dictu« ^a4««fia ant« dleiua t«natnim v«l v«»«rit r^ga«i«» f*l «al*«rit »»rea/iciaa »ub p«»•'*. rd«n od d*XSnlk»v j# bil t«-?«J ua trgov*k»» potov«njuf 1644* XXXIX/12 - a«6#X470. 35/ Pav«X Xva&» Gu»duXi* »• J# »adolSil prl f*«tru Lt*k*r«vi^ii «* 1000 dukatov. Vrniti jlh na*»ob*lj*vi<5 tu JakR« 4« Vodopi*. Y »lnSajii pa» 4« e« bi priSla ob» ali v»aj «4«n od njiju. «• P»v»l ^unduli^ obv*ft«* dm bo vrtiil 1000 dukatov v t«ku »00««« f«bru^rja "«tta eondition« quod «1 ad ter»iuu% dict« «oliitL#ta4s flond« n»n v«Xlon dictt>C% * X* t« kraaitno pe§odba dobdmo ve? pojaanil* Rok j« odviaau «rf prlhoda dveh dol»nikovih dolJi>ihoif« C«aa orebn |« takffna* po kat»rl ga praviama dubrovniSka kovnlca* tj» 7 1/2 dukatov *11 2^ p«rp«rj«v sa llbro* Skl»pam# da «• J# ta kr«dltxxa pogodba naii^ala n« sr«bro9 ki ga bonta ftobavtia 4©X8« nlka r#avla Gunduliča 1« t«au sa delg« Ta p» bi »r«bro pot«« Isrofll 11 a «Jolg sv»J«?«u upniku. N«8ini «kl#panja kradltaih pogodb 90 bilt lahko aalo rasnovrstnl. odvisnl od m#d*#boj^A% gonevič«ai J# biia »lfl**» aj«f»a »!•!•L» pogoclb*. * ri ^iahu sta «• vadolžila Mihael ^ro-gdn^vi^ in Kadihna ^tojkovi<5 aa 40u 4uhatov» *^o j« bilo »api-satio rtin eata«tieo notariae1' 4 4uk«t« na »led«? tmliai v*ako 1** to do «v. ^ihaal« '*Iibro» 2 «rg«»ti boni »f »«reant««chltf io to toliko l«t. dokl«r «• bo voota 104 dukatov poravn«DA« ^« pm bi doltnik l« «n obrok i»pu»til. lahko upnik takoj i«torJA «•• lotuo v»oto. i>iv. not, XXVI/208' - 21.1»141S. H* to način »o • pod*l jJlavanJ#oi t»rroin«v* ^airo««« n dolgorofni« oXo 1& Tad«j f@a» lj«Ž'covi<5 •& s« cporasu«ta!l 16.v.l450# kako bo por&vu*! doli-»ik Branlolav dv« »vojl n«poravrnwi obv^snlcl« ^rva j» blla vpisana v noiamko ^jlgo 2?,IV,1449 « na kr«dit je dobll 240 duk«tovv &ru$m pa J« bxl« vpinaiia 16.fr, 1450 (naL«l «•« jo r«-giiitrirano v ;o«b. not. Xiv. not. tXXV/|49 i dolfiuikt p«kojn»ga upoika »o «4» obve^iili tutorju njagovih dAdiS«!^, 4a bodo vrni-il v»«k tretjino «4 #^0 dukatov. ki «o Jih va»ii na kra«!lt 1» t» »in pa»rU« iaftt«, mv. uot. ^Il/lll* * 4,V. 1459* gl«J tudi op. 26 41/ 29,IT.1433 i«ro?a »I p«ti. cinnu«r tin«"; 2.IVM434 2 pmZ*. »n« wcinqu«itlnaaM in drugo "L• IJCn, 13»VXI«14Ii ^pro cowpl«ta •olutlon* »cripti «J«bitlM 2 }»•?•. n«b. not. CjCV/34«* | ^odob^o dodat&o pogodbo d&^n« doIŽnik ^aroj« ^ogoaall^ 8« 9 up«i^ott Tomkoi« uobri«ovl1- Rftsllk* v vradnoatl road •eo 4» rirugo robo znaSa kar 28 dukatov na Skodo dolSnika« Peb. oot. XXVII1/228. 47/ S»b. »«t« XXXXXZA^ • ¦•X«14*t« • ) (.1 4«/ šfelitilk j« dobil n* kr«dit 590 dukatov npr« c«rti» »crcmitllii r#c«pit ab #*» (upnik)*'. D*b. uot- fXXA** * 28.VII.1404J «<§• au. 3« «t hoc nostlnatis pr* »•rcittonli* *b «o h&blti» «t r»c*pti»" 184* - 29.*I1.14041 dolSnik Jud i* PranciJ« j* do-bil od upnika i)ubrovLaf>a na kr#dlt 4 dykat« in j>»1 "pro »er« €«n«ll« httbitm ab •«'•. 223* - i4.I1.1405{ 'pro 8*chifi duobu« robii* *ihl dat«M, X1V/313 - 16.VI 1*1429; M«d «cc»pi«ndu» «t •nondum strt«&fiu *4 «r»4«ii«i««»«* dar» «t «©lv«r«. d**u» IS pro «lu*bu» «il. f»rrow# |§6 * lt,xxi*1429; »jr^.lft «t ijr. ^3tX #t t!0€ pr•** ••* •% ^« ^I^ vino d.lla Pui»ta «b ip»o «bi "yp. 6 pro »tarli« 4 tahm« LVIIl/72 « ll.X.14$l| »ladkorJ **«t h«c pro sucharo «b »e »»p-^«# «/§7* - 5. XI. 1440. Q 9 o 92/ Hmtmj Mkol« Žt*rgovi4 xn MateJ To«t* ^unič dobita mt kr»dlt 12&O dukatov f'pro lani« <|tt** habulaua *b*..", XXV/l4 • 2« 1.1450. . Sl/ "pr» gvado habito «t «i«pto ;>•? noi ab ipso", XXV/37i - I. 1.1430; m • 20.11,1450. OVA^J* • 30»V.14$9i XXXIIIA^« • 2.X^ 14«f. 54/ IM>. not. mA" - 13.nilA.M9i f«t«r ^rl«0|«vi4 |* ooral vmiti f^or«»tln««M "fior«©©« aurl fiorontlno« $9#** •§ ^v* ^•li »ukna, ki Jih J# pr«J«l od njiju na kr»dit# XIIlA * 9. 1.141»; uo4 »i #§9 Anehua (^oISnlk) prvdictu« ad t«ratlnu» pr«dict«fii n«m d*d«ro *t eonalgnavare Ipiti ^adov*»o dicto« ^ulttg^a vtni ^uod tuw« »lo« ulla tfiteeptlo n« dar« «t #olv«re debeaa* ip»i Ra ln «9»t«» *iii... • D»b. not. JOOraUlA*** - JW.ll.14T0,. 40/ i>«b, n»t, l«di «l«d«C M* gev^rJ Mcva« condlclona «tioa ^u*d olapso dicto tarmlno 41*» tua ««r G«orglu« (upnik) poalt «t val«ait vigi»r# pro««b. aot. T*»••• prox* fmt* daelarando quod.... D^b. n#L* XXV/24«# -3*1*1429; **••• «onftt«or«.» aolvor««*. d.au. JO «t gr« 1X1* p#r tot««* a«tia*m au^uvti pn*x* fut. lt ait 4* pr«a«iti vittgi«* ^««ttfi-«iani«a «tc. Jud#jt at taatia. B»«Xmr«(i4« qu»4»«. INil». »at» XIV/272 - S.111.142^. 44/ *••• dab»o dart d« au. 344 uaqu« »4 unuia aimtaa««. pro quibu« proraitto..-'** ^«%. »«*• IXV/*134 -18.IlUX45n; v obitgaciji O fc 9 K & '2 4« XIV. atolatjaj *..¦ confltaor «Ub#« dor« at aolv«r« (*»• upnika) yperp«ro»... pro qulbu* ogo t«naor alba. 4at* • % aaaigaa-r* duo ^illiar© olutXoQ« qu«ru«a*'; nadiilj« wpro p«cto"# r*cua pacto"» wcu« «ooditioaiiH; l»lik# tu^i "oi illlco pa#t pmdKta", "«t hoe pr©"# Mp«»iqu«M» rtp«#t prctoict«'1; all pa "pro <|U« d«bit«; in konSao «hunc «oW, Md« r«trectu dicti d#Yiti.N iid« 41/ D#b. not. XAX/142# - 1.1X1.1440. «6/ "li.br«* ia arg«oti fl»i «t ducatoa 1.4 aur*H... D#b. not. XIX/ 123 - 29.1.1440 67/ **••• aar« «t aolnar« *i a«algnar«».. b««tia« c«Dtu« «lnutaa a«cun4uM €0n*u«tudlaL« Curcol« «t «%ian yp 20» Dab. not, L11/ 651 - l.VIi.li$4. id/ tti»aii|6»rt Sasig«b0 Mioiwin©vich ^uing^« 34 groaaa viai «t yp 112 «t gr«««« XžX* »«l>. »Ot. &XHX/a# - *1.V.147O. 69/ l>oi*nik bo laročil aa ci©lg Hpannos a«pt«« d« L d« coloribus ball« et yp 124 utqu« »4 6 «•»•• px. f....H Dab. aot, XXVIII/ 121 - ••f»t» 1451. 70/ *&g» Hado« Jagodlch confitaor quod pro riaicho «t eon^>l«ta •#• lutloa* totlua alua qu«d **oalg€hua Hloosanovich hab«r«... obli-go «• 4ar« ipao BoaigcUo panaum 1 cinqut»ntlnua rubou« bonu«t «t baaa conductu« aacuadu« 0w4tmmm m% ducatos 4 auri.vid«lie«t paanvui uaque d« 2 «•&•• *t tlucat^a uaqu# «4 lf ai.«0v..M Dab« »*t. XXV/111 - 5.II.1450. 71/ B«k«rs D«linik l» rir«nco bo isrotfll upniku Horoju Oučeiltfu "rp 44$ •* llbria 9000 4« rtuia..." Dab. uot. 111/66* * 27.VII.13S4j 76# - I2,XlI.liS4. xM4«bH dar« «i Mlmrt.., d.au. 200 *t 11* braa 31 arg#atl finiw Dab. n«t. III/84 - 27.V.I3$5i ^coualgnar« ¦ •• fji 4d at patuaoa 2 cinquantinoaH Dab. not. XXVI/7i * 19.XII;, 14^0; vii»o: **d«b«o dar««.« yp 19 ¦ gr. IX #% qulngtia 26 vlol «b. not. XXXVI11/154 - 2J.II.1470; dragi ka«il3Haol^ vaml aupar •• «t aupar aitaia booa aua yp 422 2/1 •% pttraa O 4 O vaiui d* aafiro potidariN carat« ^uadraginte** - vaoto yp 422 l/L bo vniU. v obroklh. vaako lato yp. 15. aaflr pa bo Isro&il do nv« Martiaa v aepteatbru ot. yp 49« X>«b. a*%, 11/244* - 26«VI« 72/ V XXV. »tolatju «o takSni podatki *«lo rodkl* ?««to pa Jih #r«I«M v XVm st«l«tju. Pr*vlaauJ«jo iovr»toi pa4»tkl v stv«si • tkanlaaml» Najboij pr«clsn« so tlat« kr«41ia« poggdb«, v k»-t«rih naatop« kot upaik P«t«r P«Dt«lim« Bolinlk Hlanariu«" «w r* iaroSiti P«tru P*at#Xll "pan&o* »Iv« p«tiaruai paiinoru« qvui-t/o(u/r cluqu«ntinu»» • • pro quibu« coailt«or aichi. lat«gr« »olutu« m dlcto P«tro" D«b. not. aVX1/201# 4#«« 14J5. podobni prim«ri • P«tra« Pant«ilo tuUi 202*» 20$j "coavlgnar«. • • patias pmiito* m« i pr» quibii» confit*or habui «t rae*pi ii dicte «»r Harlno lnt#gra» »olucioA«« •! «»tiaf«ictxon«m 6ieti dnbiti,. .•* XX%/IZ%* • 1.11.1440; tudl 125; XXV/l5J * 27.IV.A450; iXXVI 11^92* • 15. V.1470; XXXIXA^>»* * il.XH.1470 - *lj« "pro ^uu *loo babul «% r«««]>4 »b lp«i (1m« upnlk») intvgram «aluti.«n«fli «t aatlafactlo* »•«" Dab. not. XX/11* * 1A.X.144O; dcijanaUft rotoo. XIV/jO2# -1P.VX.1429 - vino Hqulngi|*.10 b*aL vlnl trlblattl pro qu« vino fataer »iehi intagra aolutoai ful»»« |>«r •uod«« (!»• upalka), XXX/12V - 5.11.1440; XXXA*3' * 7.1X1.1440; 14? * 14.1X1.1440; XXXVIIIA30• - 16.XX.1470; voaak -vnum »iliar e«rr« pura a«u natta pro qum emrrm dlctl d«bitor«e cottfatatt* fuarunt aia •#• Iut4a ««a« « 41«to Vlacotta (upnik)- XIII/69* - 6.XlX.l41ft -clo^bar: XIXA*f ' 3^.1440; 16«1 * 6.V.1440. 73/ OlJ« wear« at coualg&ar«. •. dudWlii»ria olay nuaii clarl eau-ducti at Mnauratl la Ragualo... pro parta aoiutiania culua olay fkea pradicti autms c«ataati at confaaai habS^ulaaa at raceplaa« m dl«to Hiiui 4« «u. 70 m% raatum ua^u« »4 coaplataai aolutloo«» dlctl aiay 4«tMit &obi» dar« «t i«lg#rt llllca tficta qua&tltat« •lay a oobia rocopt«..." Dab. uot. X.A77 * 19.XXI.1392; XXX1X/ ftf - 1(>«Xjl*X470; t«rr« gl«ta **4n rati««a «t pro parta pr«cil dict« gl«t« a& Ipao aic« J« pob#tnlca » da« 23«VI*1470. v knt«ri dolSalkl potrju-j«j»« 4* •• pr«j«ll nA^aljnjih 6 p«rp#rj«v na raCun »4 upnik« XXXVIII/179 • 27.IV.1470; ka»«a - ^lžnlki •• obv««uj«jo da bodo isročlll tta4 poata« portu« H«g. X« Hil. pctraru« •.. •% hoc pro pr«tio yp 2? 4« quibu« 4u habui«u« yp 13 1/2» XXXIII / X»* - 7.III.1459. T4/ H«u«i pacto quod si aon 4ar«ms «iU«a dictu« ol«un u«qu« «4 dlctuca torminua q%iod p«««4t a«a pra »o «t »«m# daapno »t ln-t*r*m*9 rmmlltmr «t p«r»oa*lit«r coav«air« ubiqu* locoru« «tc» ftaliui ta»«ci qu«4 «š «(iv«r«ancla fc«mparum v«l aalls gsotibtt« pr«4ic%ibu« nonstraudo juatu« iiap«di*«ntu<« non ta»«a« 4«r« dictu» ol«u« s«d ia«aa »oda «4 ra»%ituti«n»ai dlctoru« ducato« ru»...M D*b. not. X/X7? - 19.XII.139Ž. * "quo«i pluabu« noa «4 dar«« ad tiictun t«r»lau« poaait ip«» Antonlua illud «»«r« ab allla *«ftlbii« «xp«asla »•!• »r« ut »ibl aallua vid«WturM Xi-VIll/di# - 15.II.1481. 75/ Baliiiili i©ijoaauu» Golachovieh «t i«cobu» «lya filiua • rok $ (»«••«« - upa. Math«o H» d« G««rgla - vaota d.au. 9$ «t gr« XVIII!; «t •iai.litar - i «.- wp». Marioc# Ntxa Giaovlch * 4. •u* 8$ «t lllico p«*t pjmdicta dietaa Marioc* c« oblx§avit acci pmrm tn ••lutloao« pro Ulctia deaarlia paaii«« ciaquaatla#«» Oab. aot. XXV/95 - 3.1.1450. 74/ Ivaa auttK j» bil dolSaik Gabrlala Hic^^cil la Vrbiaa. Na kr#-dit j» d«bil 39$ dukatov tn XXXII groia in »lcer Mpro tanta quaatitai« gvadi «t robx« «n|>t« «t ha»i%# a dicto Gabri«l«w» 32 r> XXV/171 - 10.V.145G; nak drug doilalk J« isjavil. 4* ae j* «*• dolill **pro carto palauln«. carr* #t glatta habita at racaplta ab ¦»% Xli/17J * 29. V. 1404. A?3#. ??/ %« 12*X.148X |« bila ragiatrlrana »adalfnic* z dne 2.1.1476. Tiadič tfogutovtč la Trgovišta j« dobll nt kr«*iit 422 dukatov. f* 4oXg bo poravnal n« »!•<*©L tiAdn: a» polovico n»v«ci«n« ir«#t« bo lnroSlI ¦'lAbra* #13 boni. earacslni"« aa drugo poiovico p» '' Mlibr*ft 2816 c»rr# *&&»•*• Pri vnaki r^bi j« mmr*4*mm k»li«ia« i.a cena, Vr«dno»t cinabarata in vo»k* #• v israCunu popoXnom«i uj«wa s oav4id«n« v««to. ««k J« bil sa vanko robo raeiie^n« Div. tt»t.LXY/X69 - 12.JU14S1; HMja» Vitkovič A* U»pu cia 60**. Rok J« ra*itča». XXV/ 110 - 30.1.1450. t§/ Dolinlkova obvasa |« 511a aladaSat *pro aolutloo« quoru« ¦¦vaota (i.au. 132 l/i promltto at m« obllgo d&r* «ld * (imi up-nlka) tot arganium f lauai* • • aui taataa c«rra»,.."» 0«b. n«t* XXVI/11 - 1O.X.14SO. Tf/ OolSalk J* 4«bil na kr«41t 46 dukat^v in XII g*el*vi v»«t« Ž4 dukatov bo krll a florantiakia aukaoit* L• aukoa o« bl »ogal iBročltl, bi laltko poravnal kraaitaa obvamBoati dalno m gotovi« »e. dolno |>a s anl«» ia oljaos. D«b. not. XXIX/6* • 9«1X.14S4* m/ Milova« Prxblnjl4 |« dobtl «4 Stjopaaa Nalj«škovi«b. ao%. 41 i) O O 6 O XXV/117 - 14.11.1450; 4*lLttlk slatnr »» j« obve**l. da ** up-niku laročtl sa dobiti čint«gfl J.«rtt^uai», k«r bi s« gornjo v«« to doblli akrog 21,16 llfer« «r«br«« §2/ &•!>• noi, XXVA»9. 5.V.14S0. 03/ Sfell&lk Nikia iios-anžlč «• jo »adolUl pri H«tru Gundultdu sm 9f dukatov **ad gr»«»«# 14 pro duc^to". 2« t« vsoto bo fiollbilk l>r«Lil upniku v 5 a«s*cih "p»anoi l*n© bonCtf «t b«a« co&duc* te« »i lafeerato* &• portiiti« qu4fu|uag^iit« md rmtienmm qulnd«* «1» »uri pro qu0llb«t p«noo.M ^ri pr»raLuaavaiiju ••» ugotovil, dft bo upaik dobil 6t4 bal« aukna. l O o A O poraat kradlta« irgovla«. v k&tero «o vključane p tkania«« V t«h »«49lSolcah eo podatki o posasasnih koiuidih »elo podrobai (barva, c«na« vrcta l«d«Xka ipd«}» i*rnv na podlagl po-datkov v *«dd1laicah lahko torej doblmo popoInajSo sliko o kvali« tetl ladelkav t« n«l« prv« »aaufakturo in njonen raavoju tor uve-IJavIJanJu na doMaJfea trllšču, o lsvosu dubrovniškega »ukn« lpd. V prla«ri.h# kl jlh boo navadal« v pedctklh o obsagu ia vradnoati kraditna trgovine Y aroai 0 tkanlaoat ao vidl salo jaaao« da ja bila dubrovnlška aattufaictura tesao v«a&na na trgovaka poole nja* nih podjatnlkov ia od njth v v«Xlkl «t«ri odviana« tkaloka proia-vodnja j« bila toroj tosno p«v«aana a trgovskin kapitaio« %or 0 po»Xl dubrovniokih trgoveov* MaJvoC podatkov bo»o dobili • el«» de«ih vrotah tkanioi ••^•tafta«11,2^ **dra^p«#tt3^ M«chia^»«M - š«a* vlit«. MpanooH • Foaaaasni. podatkl pa «• najdajo š« sa "airichua" ali wii«taw.6) liv«Xut%nif' (feGmet)j "comolot«" - "•»•»•X#t»H#7^ «»ro«sla' O O /!>. O O U V t«j svafti bd dolSnlkov utut«nt «it«n (•lel) qu« ••e«a^lt yp* CSI«M« l>>aik J« tsoral nate avilo poel&ti v S«ii«^# nm »v»J risiko t*r Jo to« prodatl. Vig«k od prodaj« J« lahko obdrlal, v#rj«tao «a kritje obr«eti; v kollkor pa $m bil i»kuplC«k nanJSi. »+ aerall dolttalhi nndoknadttl priaanjkljojt*' ligotovil ««a» da j« »orala biti trgovina » tkaninaiai 1« koaa« XXXI• «tol«tja praeej Uivohaa, aaj ea MMtJajo raano vrete tka-oia. tanarjttna pa Jt> blla« kmr ja pavaa« rasu«ajlvo, v Banctk«. V t«» Ca»u ao trgovall tudi a pokrlvaSi {ael&viaL#)« V |IVV atoiatju «• ollka bi«tvan» n* Bprmm*n±* J*ooa«OBni po-datkl dokasuj^jo« 4a Ja kr«ditoa trgovina aajala rasIiCn« vrct« ikanln t«r da te tkanin« I« vftdiio v prvl vrstl dobavljali tujci • upalkl« Vwk Vioavar usotavlja« da Je ohranjeno solo emogo po* d«itkov o caaah t«hstlla» toda aaradi vallk« raallka v vratl* kva* Iltaii« pa tudi v vallkaati poaaaaanik komadov, kot tudi saradi aasadoatoo spaeiflcirauih po^odb j« t#Ito v caloti ugotovltl ali-ko gibaaja *¦»• ' TrfloviRa • t»*Ji«l tkaniaaal Je morala bitl Llvahna» je pa puatlla 1« oalo vidnlh oledov v kraditnih pogodbah« D«J«ttvo J«, da s« itak do L0« lat XV. atolatja v «pXo&a*a s#l# radkokdaj o-saaja v »adollnlcah roba; v fttkn »mislu j« lajaitta X« arabro; po-datka « trgovlni s erabroa Xahko aX«dino ekor&J v viats oMofeJn« ki ga obravaava«. O O Ci O O O O O ik«ga SH>t«rjft Jehanttasa de Itai*« *alii» rttfcus vLd«Xlc«t *cXa- vlni«, foatania at f»«fia ujta 4« paaao% v vr«rdo»&ti 70 p«rp«r~ 20) j«v* * Oubrovoiškl aotar in kaucelar* po poreklu tujca, eta ¦• intvnaivno vkljuCil* v trgovl»o v Cfebrevnlku tu ft« pa»»b«j v krttditaft trgovln«. Johan«« 4« P±m±* $>«»r«duj« trgovcu im Ulienj« sa 70 perporjvv pokriva^e« plaioo (b&rhant) itt mn» pm&m »uko«« l«to^usao pa s«i Jti» porak a* a«ko Urugo sadol^ttlco«. Si«# OtfHdfilC i*JavXja 9«XX*1337« da *• J« pri aj«*m obliglr»l Harko Hr«g#iiis d« B a 3al» v«to« d« Salv«t« is F#rrar« t«r wu dala 1/3 duknta pr««ij# sa vsak ko*iad suk&M» kt ga Uo preisvod«!* ' Pegodba j« bil* skl«-njona sa dv» l«tl« Toda on J« katalu nafioi dru5abaika# ki ja bil pripravlj«n vlošlti d*a«r v podj«tj» sa isdalovatij« tkania* 26. saja 1418 Je untaaovil $*lv*tti» Mh*bitator «d pr«a«aa clvita^ ti* Raguaiiw s aagintroa 7hoaasitt«of># flllua ma^ititri Johaauia 4* Papla pUlslcUa, trg«v»ko druibp (soci«t*a «t collagaacla). Ha« gi«t«r lbo«Mi«iua J* bil pripravljaa vlaiiti 490 dukatov. Salvaii-u» p% •• o»v«$ft« da Jb« "c«a quibus dtnarlis taaaor ajtarcara p«r* itoaaa »«•» ia dicta »rt« <*t e&«rciclo paaaorus «t laa«*».n Wru2-bu naj bi poslovala 5 ne»*e*v« @«aiI«lK «i bo«ta ra«4«llla n« p<»« lavlto« 1» Mfgiaala« b«l«žk« j« ra»vidno, da Je bila drulba ra»-puaC«na 17. jaouarj« 14Xf. *' 0|»« drulabnika. Toa* la ^alvattiua. •ta aastopala skupaj kot dellaika v uakl kraditui pogodbi « dn« 6.XIX.14ia» C«prav al alkjar laracno «bno oanako* obiCajiio tsralant« a rimekirai Stftvilkaaii (npr. 4« L» LX, LJtl). Sukaa J* bila osna^ano aatiuraS • šlrlAO« to Ja s Stavllosi II« oaa»< 40) v*. »a kat«r« |# bilo tkauo. # NajalSJa Slrinaka u«ra. ki Jo o o o O O O &&j4att9 v aadolžnlcah, j# »era *4« XL*. »4&»«ito "^uaraatlnoa*. vtadar 0* wt »44« 4« J# oorftlo btti t«ko t»laga X« iajtmoo f#r 41) •lafett* kvalit+ta* if»jb«lj pegaet* *?•L*«• v aadoXšnlcah tka- ai»# » *»»ak# *4« !#**• To •# pravi, 4a «# Xtt&*riji lso««w«snib komadov «ukna9 »o na priw«r na ttl«4«tt n««in «snaSlli barv«t **••• ^•ila« 7 pannciruii einq«La»ttmui« • • «t %ln«tte ln eolorlbu« iafra»erlptla vidolieat unm« In eelor« »e«rl«%l»o« < unna ln color« viridi «» «r*La«0 v •t#€ni|ti i»nlh: Mbl»vo# ax>uro (barva n«b«)# nasurine* ' H4»So b*rvo «0 oxn«sC«vall k»ti rub»e« •e&rX«tino (nAJt^faiaJ^« rde-i«)« ver«ili»a (koifia bftrv«)< ^«l«fia b«rva «• o»#nj« !• v dv«h ni~ »n«tthi "virldf" in *viridi#ii clmrftn". ' 11»»«» t#fgft *• J« »vikno b*rvalo tu4t v t«naih barviih, »l.iifoih črni« Ta barva «# j# ifo#no-vala M»«r«lIoM (vll^nA barvi vranc«}. Isr*n '1eolorato ' |« v«rj«t-»o oma?«vil tukno, obarvano x ra#Xli»lfii brtrvniwt »dtenki. S#* v«da ta oanaJba ojb« rftslftf« volj« 1» »a n*k»tore pri»«r«» H« pr4-¦•r v »l«io«l konblnaeijl i wp«tl«» 29 d# pisaano /!• L ••* lnt»r quoa »unt ^uiii^ue colorati «t alio nunt c«l«iiir« «t aBurlB«««.n Zji barva&j« »o s« uporabljttl« rmmltMmm «ur«vin«« V sa^Nillnl* •«11. •« lsr«cno on«njaia dv« »urovini. • katftrlml «0 barvali aukno« in miemr "gu»dort t*r Hv«r«inoH« N«Jv«S «0 s« b«nrflm|* uporabljalt wguyidoM. T« J« raatllna« kat«r« auhi tistlCl l»aj« i«t»»o i»«dr* %mrvo» vid«tl r-a •• kot čmt* ^Cuado* a« Ja uporabljal ta bnrva-»I« tako. 4« •• ja liatj« namo^llo v vodi« Ko J» f«r»«ntlralo# y5»or»bl jalo »• |« kot »odra barva v raalt^nlb odte&kih« ' V •»-dolftnicah «• ostotija **fttft4iiM kot #mn^b« 9* barv« o4 $0 1#* XY« •tolatja dalj#« * Bwu§m «ur*»vina» ki 9« omenja ^r satlolSnieah v sv»si » barir« attki»a* Jn wverai»ou. fo j# bil n«k X«a. « kat«rl« 67) »» j« barvalo v rd««i barvl. ' 0 11 I V l>r««lf»isitt Is l«t* 1432 J« bilo a«d *tru«l» dr«pre2iti kontrAbant in drugo a#gattvn« pojavo j»ri proi»vodnji »uHna t«r «Mri»ti k«wt*rol* nad «ono proi»vodnj0« E*t# tudi ni Radno. da v sadollnicah tako peg«*t» •r«č<»io oj>a»k« ftolinlka* ki paadar« J«. da ho »ukso opr««lJ«no a nj#govin xo«kos oslr«ita« *ta J» »j«» gov iBd«!«!«.6^^ TakSn« opanko ("d« »•© .ifno1* ali M« «•# l*b«-r«rloH) •• f>ojavlj«Jo v aadol Bnlcah pr^il^aMi v 5° iatlh W» ato-t#tj«« tC«r •• prt dolSnlklh v«Mbrovnlku* t«vllo donalfih w»J» •trov «• v«Sa* aato tndl prt>lav»d»Ja aukna v#dno bolj pr«haja v doaač« rok«« Tl podatkl tudi opomorijo n* dnjfitvo« d« «# do» wa2i lttaarlji ladttlovall aukna matlSiilh UfLrtn 1» kvalit«t« Suk-no, it kataraga 9« J* ohligiml dolžntk. Ja ii»#X« lahko tudi "•ign^'* upttlka. ' I# dolSnlk »i hxX nmpt>*r*dnl proi»vaJaX#c. i$«v«da )«» Ja «bfitaJaXa iudl isoinoat« da J# d«llnik iaroi««njofi«ga mojnira« *' Sukno, kf f« lw iaroSil dollnlk »a d<*lg. J# hito Xahke l»cfoX«ik ka*«-r«tah«Xl tftojatra. ' Po;>ol»oi»» j« raaumljivo, 4« doISntkl. ki. Riao bill p# peklieu tkalci bIao »ogli iar^^lti svojih laat^ili isdalicev« »ato jm ft«iatt«rM ali p« HaX«ariu»tf Xahko l»roLtX up» »ik« Xa ilato attkne, ki ga je «abavil prl tkalcih« 1% uataXltvl prolsvodnj* tkanln »o oo uv«lj»vlli pv*4pl9t o na^l&u prolsvodnj*« kvalltatl* »urftvinah# barvah 1» f»#d«»^Mi« Zato 9«Xa p» lattt X4*0 kmj v*L iav*«o tudi o aurovloab* ls ka-tarlh naj bi biXo iad«Xano nukno. Da »« bi prinio do ne«i>«raa«- mmv «Xi aporov. $m bilo mmwm4m traba praeislratl, iii kak$n« vol-»a naj bo lsdalano aukno, oslroat« kakSna vclna 90 prl iadelavi ne ««• uporabljati« 0 taw, ali «aj prldm t« klavsula v aadol^ni* eo ali n«. j« odloifal v»rjetwo nptiik* V «lu?aju« da dolS»tk nl hil dovolj san««ljiv kot partn«r v kr*dltni trgovlnl« J« upnik »aht«val pr«clsiriioj« p*godb». ^#prav J« !• naaa emnaifba "panao" sado«tovala» k«r 1« kat«goriiiirali» tkjtnino - vnakdo Je naf«r»B v«d«lt 4« wp«nnou po«oal volnano aukao - J« vandnr vHaaih v *«• ff«lliil«ali pt>udarj*no "^imnorusi lana**. Od dobra voln« Je bil* odvlftna kvalltata isd«lka» ^ato 9« j« »oral dolltnik obveaati* da mm bo &ad«lal aukna 1» alaba la f>«kvnrj»na voln«. ' Bolj iat«r««antn« ao savada tlsta aadolltiie«* v katarih doX*-nik kf»nkr*too pw* %m katar« volno bo isd«laX aukno« Upnlk Ja lahko saht«val, da J« aukno lsdilano ia Mpanako voln« • "lana 71) eat«ll«naM. all pm i« ^aSanic«, ki J*» blla to«no doloCanAi 76) H«aaeolatl d« lan» crita at lan» eathalana? M«lae<»latoa cu« lana crtta" odno^no "d« lana crita".77j ^slag običajn« o»na»ybe npannti» lan«'* •• onaajajo v aadol^ni« cah I* n«katar* druga vroto ouhna« To ao ^pannua gr«aia«'% ' ^patunm bar«tlauaH * t»r wpanniw frat«achua". ? e) <>baag proiavodaj« in lavas dubrovnlKkaga »ukna %ikao0 ki a« v tako vallkim atavllo otianja v sadolMnicah (»4 30 lai XV. a%ol«tja dalja. Ja v valiki vaSlni ladalak dubrovni-Uhm »anufaktura. oalroaa posaaasnlh tkalcav * Dubrovffanov. ^e-prav v prvth dapatlatlth ni poaabaa osnaka xa poraklo. lahko *a ugot«vi«o poaradao. ^koraj v v»ah sadoIfinlcah «# obv*suj*jo o ci o ni dobavljajo ftvoja isdelk« ali Iftdalke <§rt§Liit »ajatrov tkalcav. ttarialj« dokasuj« to tudi poj»«alle v s** rfol&nleah, a «pAla»o« 4« s« v sadoliulcah v»ov«jft 41 }»#4«tkl« ^« »aalaiMJ«-«o oauia?bo ^pmooi ragu«#iH v aa4«lXiii6ah do l«ta X4«X# ^tavll* sadolŠiUe« v katarib »• onaaja «uknov •« po 1«%« 1463 aaaaj8!*,}•• To vpliv* tudi qq ob««g kreditn« trgevla« v ltv«r«i»a» $m J# po letu 1410 btl «!«• ••*«n vrhunae dubrovni»k« t«k«%llae prolavodnj«« kar J« ooa ««L•• la ka«n«j« kvaotitUivno upadati.84^ Podatki, ki na« Jih nu^ijo aaplakl v krttditnlh pogodbnh, gov<»rlj« drugačo. Kot ja ra*vtd»e O 4 '2 i* tabale Utu t l# j# lur*6itM trgovina ctooagla «wj najva*ji «*•«§ ««4 l«to»a 14*0 tn .|4ft« V »adolftnicah p« pr»vXao»taXe •»* glavnih . P««tavk v kr«• l»tti 14*1« ^ %• Ja X4I»3 X«ta »ioiX* o#po»r*ubrovttlku p« Xatt* 1461 nicar obnovlla. toda bi »tapiiralat m»OT>oino»a r>rop»dla« ; Šmprmv «• f»#datfci# ki Jlh l»a» na raspolaieo« o»«juj#jo v glavn«« t« na dv« l»ti X470 tn 14^1, •• «1 *di, da J* te a«v»Xj ia «i«k«» o H*pr«klnj»-wi proi*vodnji ditbrovnlMkih tkonia* ^ollar •• prt avoja« tno-•tranaka« opiau proi*vodnja dubrovniSkih tkanici of)lr* i«kXJuCti(» na akta dubrovniSka vX»d« ii» ^prair#* ^rttfib vlrev na u;>«r»blja» r*©ebita in tu41 drugih aarijah pa dokasujajo nftapr^tne. Protaw Jih doloCili v tn nao«. 00 hill f»r**«J v«liki.88^ ^roiflvod« 4**iič« dubr*vi>ilik» itftHiKfa^titr« vlagajo HaoclJiH tttdi v trgovuk« druJ^bn. ^A%# lahko »« f^dla^l toh |>o. kak&n« kollfitt« dt>m**mgm •uktta »e jx»SilJmli aa trllH^« t»r v kat«r» pr«dolo ia kraj* J« "«o«4t«s ftrac^an«' t« dubrovni-ilc« l» littu 1463* ?rg«v»ka rob« «• v trgov»kih druMbaU« kt «0 bil» r«gt«trlra« »• v tXV. »toletju li* v prvlh l#tlh )Ctr« stolvtja, b«lj porodko «H9&Ja. f« po««b«j v^lja to a& tkAnina« f ^*«!! v»^#H 8t«vll« trgovskth drulb po l*tu 1410 J« po mnonju H^^rekAifa ]»r«ftvsM odraa ra*voj« t«k«tlln# prolsvodaj« v mtmw» '>wbrf>vnlktt. T« pro* lavodAJa j« dajala drago«on Artlk«l •« isves« T« J« oimgolile Hitr» clrkulaolj« kapital« t«r nAatajanj« v#KJ«ga bogAfttv»* # K» •<» J« v Dwbr*v»iku nuivlJ«iXa tkalaka prolsvadaja, »o •• dubrovniSk« tkanin« v v«4no iroCjl »art r>rodajal« v notronjoati ftalkana lo v Gržijl. p« ca«ntlh ob Jadroaak«» Korju 1» na »«j«ih v J\M&ni. ttmttSt* ' Do arod« XV. stoletja *aal#di»o v pogo«loviei *"*• atot#tja pr&4« 4* goiipodaraknga naza-dovanja r>ubrovnika. To 9» fHikal« pradva«« v 90« ir» §€»• l«tlk *?• atoletja 1« j« uaatalo »arar?! seXo korspllcirAnlh vsrokav. tei so jih imicvitla turKka e^vajanj^* ?«a&jLa «0 iavo» doaačih prolsvi»(tov v |»r*d«l«« ki »o bill xae«d«nl 04 Turk«v« H« ^rv«« »•stu s« »«v«da tkanin«, • kAteriml »© -?ubrovCani v prvi ^#1#* vici XV• *toletja pa v«« do pad«a Beiro« sasitli n# »«m Salkan. %«sfv*3 tudi b«na5?ko p«»*«t eb JodrA&ak«* »orjw t«r JuŽno Itall- 94) Jo# ' T« spla^na ugotovitev v nasa«loir«&ju duhrovnlKk««« goiipe* dftr«%va pa J« v nasprotju • p«d*tkl o oha^gu kr«dltn« trgovln«. Kr«dltaa trntovina j* v t«« fiiu v f>r^««j^n«ia p«ra«tu. Tp dokasu* j# lt«vli# kr«4it»lh pogodb t*r »kup^ia vr»dno»t kr«ditov. Slika« tmt Jo (>riU«2uj« Soi«^ v svasl 9 l»v««o» %k«mln v drugi pol«vl» ei XV. fttelntja« p« o^flfovarja podatko« ki jih nudljo pog©*!b» « trgov«kih druSbah, ^»prav n# v c«loti. Pol«g n«*» «t* uAtanovila a Mikftlajeii ^ranCiUka ia K©r* «ttl» 21.III« 1450, IŠjftgmr kapitAl. ki ga J» vioHil v dmSN j« ob«©g»li "panao« 15 cinquantinoa o»lal dmnmr iii robo po Mihaeu !Ci»lXl^li<»Ikiiam#rAv* ^ikola vXoLltl V avila (••ti«)« S *o «viX« bo I«X m%to v H.ormic©. hjmr Jo b© prodaX all s«n«aj»X s« **paani« •% drapl«"« Z inv#«tlriino robo •• bo vraiX v Dubrovnik f#r J* r«»prodaX» ' ^a»X«dnjo 2>os^^bo » 2x>0X<*vanJu irgovako dniHb« J« »kX«niX Mark* 4m Stai • ^as^gtia* l»t 4« Marota« V trg*v*fc» druXbo J* vl«Xll 192 dukatov "intar ifanarlo« «t paano«". Tudi Paa^ual ba 8»X v Kalakrlje« kjar bo tkanin« H*rka prodal in nato t»kupi?^k invectlral v cvllo* ^« bo !•! ia ^al*ibrlja v nnrtnc« pr»^i» Armlija. bo «viXo# ki jo Ja kuplX aa Markov danar* »kupaj • av«Jim bXag<»«i v Pl«ro«ciL pro« dal pod najbolj ugodnisai ftegejl« Pr«d povratl«)« v ^brovnik bo iakupii*ak inva«tiri«X "aacundua quod arunt «an«ord«a Intor •»«**• ^« pa 1« KaXabrija m« bl Ual v floranco. t«av©?? »• bo vrniX v Dttbrovnlk* bo a soboj prlt«iaX todi Harhov© «vilo« Fosnaj« ua*«-rava itak iti a «vojln bXa^o* v ^loronco %mr bo takrat « ••^oj vsal t«dl OManjano «vlXo 1» Jo taeu prodal ped pogoji, kot J« •»•fijaae* ' Tudl Xata 14Sf J« bila u«tanovXj*na %r§9^mhm drul-ba» v kataro «o vXoftlll 390 j«g« blaj|« t«r 9 iav#«tiranj*» iskupi^ka v drugo blago« anpak 90 «i pri %•« •kuKali * pr»prodajo raiinih vrat bXaga v roali^nih trgov«klh •r»diB?lh tar • tran»akciJa«i. »agotoviti «i« voCji 4«bl«ok. 1» podatkov« ki »<» aan na raap«lagea ni rasvldno, Uako ji« j« to u«j>#valo. Pjio pa j« gotovo, 4* a* J« dubpovnigki trgov»c ^arko 4m Stai p«aluSil pr#69j aaraotanaga naSina ln dttlJS« potl« 4« f« prifi«! 40 &sr#d»« kvalit«ta«§a flerafitlnaU«^« suk»a. ^ri t«n tor*j nm gr» i« tltr*kttio s»m#»jairo dubromtSkoga aukaa 3* fl»r#n« tlnitko aukno, t»wve^ Ifra po«r«dnilk0 vlogo ovila i* ^alabrlj©* Dubrovnilkl trgovci uetonttvljajo trgovsk« dru^bo tudl v 70. in 80# ltttih XV« stoltttja m na»«non# da vložano tko»ln« iavala* jo« To mm*vm dokmmuj«. da produltcij« v :>ubr©vttiku ui »aiarla« L•• pr*v varjttta« v t#« obdobj« »iagnlra* T*»krsjis»** v kat«r» dubrov« allkl trgovci poiiljaje iad#lk« dona^« »anufaktur«. ao doaala lata« kot v pr#JSttj»«i obdobju« č«pr«v ja na podla^l poaan««nilt P«datkov taftk« dati proclsa« aakljuCk«, 9« al kljub tasu ˇ*!• IJuJ« al«*l9 dft •* i*vo» tkanitk apat u»«orJB v dubrovni?iko «•• X«dJQ« i«l pri mno^ih trgovekih druilbah ni nav«« j« v«dno v»C trgovakih olotok »0 «« odprl« rmbrovSaaoni 1*-r*d»« HOJlaostl •• irgovanj« s lmd«lki najpeaombncjS« lastn« pro» dukelj«, • tfc*ninami» ^Ato j« p«v«#« razanljlvoff da Um pr«d po* »•taittl ukrapi vlad« v l«tu 1481. ki iaajo na«M»t obnoviti dub-r«vMii)iko tt«nuf«ktur«. ' &*l«il»# nm trgovvka druSb«« v k«t«rft vlag* «ikola VIta Xa«anji<5 »panHos 17 d« Haguaio'*. Marln Radonji^ bo lal s t«wi tkanl&atsi "ad part«a Turchi«" in jib ta» ra»prt>dal. OubrovniKkl trgovel »o hitro raagirali n« p«tr«b« %rii!Sa tmr ao sa«i jsmogo priiipevall ft dvigu proiavodnj« ogodbah tn p«godbah * trg»v*kih dru^bah« aamo potrjuj« ugt>tt>vitev# da dubrovnlfika ma-aufaktura po latu 1463 ni aamrla* Kljub d«lo?«jQi atagDaelJl v prv iavodaji j« aoralo biti dubrovnišk« aukno tako kvalltotna« da j« naSlo irltil« tudi isv«u ««Ja dubrovničk« r»publik«« S) @»l«i Hihaala Gaergli 4« Flareac« prl obnovi dubrovnlSk« «aou-faktur*« V sv««3l m ra»vt>J«i» dubrovniJlka vaanufaktura tn njami« ponovnin O K t\ O O U dvlgoM l#ta 1461 J« potrabno, <}* pe**b<»J estoiii« dalevanj« t&kfc* #1* G«orj|ii ls Flor«ec«. prekuratorja *€«••!*« apoatoli««1* v Dubor^reiku, t*r njagovo udej*tvovanj« na potlroffju kr*dltn« trg«« vin«. ^r^detavniki veiikih trgovvkih druLb is Fltr«ii«€ tn i» o«t«-lih italijansklh ko*un »q •• ukv«rj«ll tudl • poblr»nj«a p«p«6kih dobodkov* ' § taldlnia nanoBO« j« voral pritl v Oubravnik tudi Hiha«l G. is FIer«nc«» ki •• pnril o»«nja 6« ««pt««bra 14S1 l«ta« N«kaJ a«»«o«v pr«d nji* •• ea«aj* v 3ubrov»ik)i l*«t«r G«lotl t« P«rugg« (P«ru«lo) kot "procarator mammvm ap^otolic«'1« ' Miba«! G««rfll Is PXor«nc« j« dajdl kr«dlt« 1# pod iioloč»ni-«i [)ogojl# V Sasu od 6. 9ept«abr« do IX* deccmbrii 14S1. l«t* j« vpl«aaih 21 8«tdol3nie* v kat«rlti J« oss#nj«n kot upoiU« V 0ubrov* niku 0« j» woral sitdrSovati do l*ta 1484, 3* ProUurator ^iha«l J« d»j«il n* Jtr#i»tviino n# »prooinja foraular sadolSnl«o, r k«t«rt $m upnik Mlha«l. m pm dodaa« B«kat»r« f»r* n»ula«ij« v sv«xi » aj»govo o«0be kot prokuratorj«n cmor« »|»9«t#*» 11«« t«r foraulaeij« v «v««i s jao*tvon* Obllka poroStva, kt •• tu •»•itja« j« bila desi«J n«oblLajna. Mihaol ^aorgll 1» Flor^ac« i« dnjal kr«dit» Bin f»rwa caw«r« «p«9t#li.€9tt» F^oraula ia p«oat« i« bila »l«d«CaL mm4 p*nsm pmr iurli «f »ub consuri* dlst« eaaort aae n©n qu*d poasiiau« «ogi coran qi»o€iMiqu« ludica t«n •eel*»l» aatlco qua« •«eulajri.M ' L• j« dollnik ranpolagftl s dovolj ra»» vit« laottao protavotjtijo aukaa, jo nav«d«no# « UakSno koliCitio ImJL 0ukft« bo J»»Lil s« na|«$i kraditj v t«wi pri»aru ni potraboval peroka« foda v v«ak«w ntluCajtt j« woral dJUnik isroSltl odgovar* I 001 jajoLe kolHfino tkanin nekaaut drugatsu obrtnlktt, ki *• J« ukvar-jal s istlftlavo auteaa* obl?ajno k»kLn»wu eitaatorju. Mod prvlwi •• J# sadolSll prl Hihaalu ctsttttor Pavko Bafcrt»v±ubrovniku# T« J« iajavil# 4« j« pr*j#l od d#llalka dolo^eno kelliin« «ukna» • katori« bo Ja«?il krltja dolga.ll6) TakSnih l.Jav porokov v dru-gih sadolSnicah nlvoo aikbv«x* porokov t«r najsa foraulacija nl sd«Xa 4mim%$ učiti-kpvita. aato «• kaaaaj* isjava n«k«ga eiMatorlja« ki garantira * dGX#$9&& koližino tkanin v »voji claarii, bol«2i v safcljuStt*«t d*» lu sadeiinic«. Takat %m obvaa* jm p* «»ialu onak pri v»ah aadolil* oieah* Toda to i* ni blla dovalj tsoK&a garaoet ja. Vaak dolialk J« storal potaa aklattiti 1« posab&o kradltno pgndbo a tlatl« ci-raatorj««,, ki ja aa krltj« nj^govaga dolga dolo^il naho koll^ioo tkania kot porogtvo, Zaaistivo j«# 4« ti eiMatorjl ni«aj# va2 Mi(S^«X |a dal na krodlt v ta« kratk«« obrfobju. ki §« ©brav» navam * t« )• v aapt»wbru (4 aadolSnic«) 1» d«c««bru (17 aadels* nic) « snaaak 3*f§4 dukatov« t» |» a«le valika vaota« ki odg^var* |« prlbli#«o 37S }>a^a*» auUua. ()w«nj»ao ^oIlSlno dubrovniffkaga attk« na «o fl»or»li salo&itl ci»atorji »a poaasaan« dolSnika.11** 'tavllk* 35 375 p*I »tikna, ki »•« jo ttgetevtl n« jx>4Xagi podatkov v 21 sadol*«-aieah« r«gl»trlranih v dv*h oteaaelh (aaptMaferu i« cmanja Pfe&ip &• Divaral* «« obdobj« p» l«tu 1430 (4.000 poC aukna l»tno). # Ml.it«, d* ni Irtk pmmmhm$ dokaaovnti ponovtn kvtuititativan por»»t pretw vodnj« dubrovni^k*d« sukna &m vl«go. ki J« J# pri tipia v«i lXniki • pekllc** °t»tt*riu»M •• o«i«ttj«jo v IX s«dolS-nlifAh* K«kat*ri# k^t na pri««r Franffifiko f3*brllovi<5 Is l?onav«l| Hlaa«rluaH 1« Anton Hat#J OkruglK •• sa<^XXuj*jo c»lo po dvakrat, Toda tudl ti«ti dollniki« prl katorib ni o»»njttn poklle, »o a« sorali ukvarjati # i»<]«lavo tkaninv k»r bi bii« 4r«tgiiia »•raaun-ljiv« pog^db«. k± jih ti doia»iki «kl*p«jo • cioatorjl, ttjihovt- Fo»«b«j bi opoaoril na vlogo "ciwatorj«vw v t«h kr^ditnlh pog«db«h# MCi«atorjiu «o pr«ripr»vill aa trauaport« ' fC«r »o cifnatorjl p0»tall a<»obhodsio potrttbni pri proi»vodnji »tikua,/iudno, b«ovi dubrovniSk* «*anuf »kture fNtit#K}t)§tf» vlogo t«r «9 k ebnovi turfl «»«i pr«c«J pri«p«vall. ^»1 «« fcili «nej?o manj odvlsitl od «uroviit kot «a. prtmmr rtl«»«iritH. «aj »o |>ol«g dt«tlt« ga »ukna obreaovall tudi ttij* tkanin«, kl «o «• uvaital« v »#<§«• kon?an#« «t«aju« V »adollnicah Mlha«la, pm>1m9m*»w$m mmmmrm ap»o« •toll«»# »• enttttjftje »l^d^Sl €lit«torji. kt «o bill pripravljetii Jam^tti s »vojiuji tkanlaaml sn po«an*sn« dolSniko: Pavk« Sakro-vi^, P«t«r «111 Marka. Jukeb MlltSi4» sB^sito sava«Hia v»»k»kor Pavke Bakrevi^« »aj Ja i^orok «koraj poloviel v»«h dolftnik«v. Finan^no J# eioral bitl Pavko B*krovl<5 »rnlo moLnMn. tti turfi •lcer Bflun«aljiv« Ko nm daj« Miiia«! n« kr«dit 30O dukatov« »i, bi-1* potrebna i« i»jav» p#r©k«. ^ado«t«valo J«# da J« v J5a<1oiLalci Hihaal potrdll« dd je pr«ji»l kot poroStvo doloceno k*ilLln<» »ukfiA* Zatft ni ?5u«Jro# »a»*»n*ga 4elSnlka* S tMtt r«dpiiiaž\*»ts rt>ku vrnil »voj^dolg^- Rokl v »adoISnieah. kt »» bil» vpiaiut« v »•pt»»bru «• pr«««J raallkuj«jo od rokov v tL«tih »ad«llni«Mha ki mm bil» vpiaan« v t«mbra dvignil pri Hl-Naolu peaejlle v vllilnl 157 dukatov in bl ga »oral poravnatl fj»o-levico v dv«hv ostule p«i#vl6o p« v Btirlh m**«elb« jm vra^al v »lad^^lH obroklh, kot J# to raavitino 1« 3iftrgl»aXttth b«X*9kt 2X.X.X4$2 - $0 duk.tov. 22.XII.14S2 * 50 dukatov. 7.11.1463 - 2o dukatov ta 13.1*.1433 - Npr# r««to »t eoapioto" 3? dukatov.123} o f r O 0 ei V ¦ adelSnlcah* ki ao vpl»a&* v dae«*»i>ru, pa «« »talne ponavlja rok 0 mesocav« Ha aplodao m li»ala f»«a»Jii*. kl Jih daj« Hih««i* «•1» d»l«« rok#. Kmr •»« bila ta poitojlla «•!© visoka (najviftja vaota nav«4«n* V 9»i J« 400 dukMtov« najni&ja 47 dukaiov* v povpr«ffju pa ©Hrpg 19# dukatov) Itt ttaiaaaj etia dvlgu tUaI«k* pro-l«irod»j«a J« tMiral naLh««l ket kr«ditor upo»t«y»%i ?*•, ki »o g« aj««ovi dolialkl • lattarii - fNira^ili mm i»d«l*vo tk*nia. l^n»rti •o \j|x>rablll krodlt«« kl •» Jili dobili prl Mlh««lu sa nabavo •«• rovin« ^orda JIm J« €•!• «a« dob»vlj»l »urovin«? Ftoki f»a «o bill prl sa^olLnlcah# v kat^rlh •# OK«BJajo tkaaia«, prav gntovo v«» s«ni na debo« v kat#ri J« Uilo moSno iiid«ltttl doloCano k»ltHl»» •uknn« &%%<> m% v B«doXSniefth# kj*r mm obi^ajno o««njajo aumjl« koll*latt »ukna* ki Jih fMraja lar«?ltl dolinlkl. nikdar n# o««nja< jo dolgi roki* Kavadno trajajo od 15 d»i dd dvoh nx«s«c«v. K«r ¦# v naiBem prl»«ru aorall lsd«latl dolSniki povpr«Lno od li - 30 bal aukna. m* bili rokl t**« prita*inki» dalJSi. V p«godbAht kl Jih ii MiHa»Xovl*ftl dolšuikl poaabej skl^pajo «i»at0rjt, «# rok obiL<*icio j>°»ovi. Tudi t« #• # da »o blla raav«-ljavljva« (caaaa), to aa pr»Ti9 da J* dobll Mlhaal vfajtn kradit. 35G &Wt * »«a»k* '*»xtrtt«t» «t «§**•**« k*t#ffl J# <3«dim datum. Tmkra* J# noUr ladalal propl« aao««n«« !• j« VttkSa I>abij#»ovi^ laa»rluii poravnal iivoje kr«ditato obv«»« t«r #•%«!# pr*ie»»ra *• j« »bligiral, da h«» drL al v »voji eifsarijl dolr>S»no kollČino aukaa k#t garaa«ljft* **!• 2* oktobra 1482 J* *pr»~ J#l Miha»l od ViikB« *•<§•»«. 116 pr# j*ar%a »u^ratfcrit« ©bligati»»l*rt« 17.IV.1483 p« J« Mihtt#l potrdil. dii Je pr«j»l • poarttdovttBj*« ci-aatorjft f**tr« »4 Vilkl« 4 b«l« «utena M}*rli*«ga inplažila. ' ^adelgnica j« bila raBvelJavlJ«na 6. Cl«14t|. I«t« ii««4a j* dol«t«l» tudi d©lftnlb» ftadej* Obr»d»vi^« in ^u«km nj#gdv«ga »Ina* d) L>««niba tujih Ikaaia v kraditttth |Migotlli«H» Dosl«j mmm rti^prairl|«l U o dodA^ih tknnin«h in isdnlklli dubrovni^k« ««Bufakturttc Hi««» pm »po»oril »a tknnln« tuj«ga po* r#klat ki •* o««njajo v kr»4itnib pogoiibah. Dubr«v»lk J« v XTV. • tol*tju in 5« pr<*} »* potr«b« wvojih drSavljanov ia »a invo« ot Balk*n kupoval boljS« iu sav«dn« tka«ln« od italljaniikili tr* govcov 1» P%T9mmm* Matttov«, HiUoa, V«trona. Vic«ntl«» €#««• It4«. 119) vfaaiH pa j« nabavljai tudl •ukno 1» Hliuidrlj** ' 2ato «• vaa vret« *#ka%ila« kl •• do dvaj««tlb l»t XV• at«l«tja ««*njajo v sad«i$nieah# tuj«ga p»rakli*# Ko pa a« v dyaj«»tlh latih If. »t©-l«tja v i>ubrovniku gr«41j» CTanufAkturn« d«lAvni«a in poatath* Dubrovnlk v $»ogl#«itt produkcija t«k«tlla nm&dvluma* nlitt vlada aprojii*a# ki oavjujejo trgovino a tujlal «ka-ninami. E#r «• Je »»dvvoljlvo raivljal« v Dubrovniku proi»v»dnja o p o OOO •uka* belji* kvaliteto* J« apr«j«l Vftliki «v#t 22. januarja 142J edlok. 4« ««• ti»J#e v Dubrovnlku pr« dajat*tl tkanln« mtmo Hubrov lattaa, eba *>a »t* «*r*l* p»aLa%l tak»o v viSlml * % vrttdtioati« iJubrovČan al **#! v«I tah tkarnia prodati n«pr«j tujcu« ' V »«-^•tku prolsvodnj« tkaoln v ffcibrevnikti Hjlhovl i»d«lki 8« nl«e ogrolall l>«a#Ilfji^ft trga v 4alnatinnkih roeatlH« tv« ^o p« !l«tt#i«tii •p«sill# 4m pr*tl • t« »tratil n«var«oiit »a »jihovo rlovia^* pmim* yodnjo# #0 » carino t» p^«P»*«2ev«»Ii. C^rina sn uvoa dubrovntlfklh tkaaitt J« n« njihov«93 t«rtt#riju inn^aU 10 % «4 vr^iinoniti« ff* frr# b«n«Sk« ukr«p« J« fv«t naproj$«nih v Dubrc»vtilku odgovorll « •kl»pOM n ^a» 1$. Obruarja 1496. V t«J «»dloSbi J» r«ii«ii*« it* •• &• •»• nobcuii tksnlna. i«d»lanA um k»pmmm od fJraSa «M> I«tr«. mr«» I*ti« niti s# nm «me p«t»v»ll %uj« tkftalit« ln s hJ1i»1 trgovall, V kr^dltnih p©godb*h In v p<»ge<)bah trgpvsklh dru»b «• %uj» tk«» ttim« #M#i»4*J« pr«dv«a« v drugl j>©l*vlcl XV. 8t*l«tia» Pv^mla, d* bl aaeco »Manj^aDj« prol»vod«ij« duUrovttlfiklh tk*-nin r drugl polovlcl XV« «tol«tja bilo vsrok* dm •• v sadollnl«ah Q K A O O if ia trgov*kih družbah v«# pogostajo o««njajo tuja. prodv»«B pm tudi potr«hft» *al«tija. j«* bilo p#tr«bn» tol»riratl iivon tujih ttcaaia« prtdvi«« pa dovoliti njihov tratisii* Stagnacijo pro» lavodnj« dubrovallk« »anufaktur« pot«ittike« n« m«ifto gl*d«ti ab-•olutno« ampak 1# r#latlvfio* K»jv«6 podatkov o trgovaaju a tujiml tkaniaami tmmma rairno v 70. lailh XV. »t»l«tja. Trgovina m t««i artlkll j# prat«iao v rekah Dubrov2anov. Kljub ta«u# da j« dubrovniiska vla4a « vaarai »radatvi •vlra-1« raavoj manufaktur« v N©v#wi# ki jo j« tlvlgnll horcog 5^«^aa» ' •M naSal Mpaano d« N'ovlw kp% pr+4mmt kraditna irgovin« v aasiaai Oubrovniku. Kar •« v notara^ci pogodbi aav«detti poodMt-kl o isdvlklh h«re«gov« aaaufatkur« ia k*r na» calotna notarska listlna odkriva nakatar* f!«tajl* kr«onovno r«gi«trlratl 6*VIi.l459 oneojoni notamki liatini* ker upniknt š« ulsia |>4>ravnala avojih Ur«ditnili obv«ano»tl« 0b t«J priliki }m napravil * Bankom, «n«Q> od dolMni* kov, dodatno p«godbo v sveai « vraLaaj#« dolgai wBanko mm $m «o-ral obv»»ati. da bo doig poravual v itirlh obrokih« Vaako l«to do fcftftc* jaauarj* bo «oral laročlti Z bali aukna 4« J-XX ia «n» bal« O D g} O O U •ukitM d« L. f*ri sadnjmi obroku bo taoral tiodati L<» en dukat« ^ukoe j« onisano na sl#4«L aaČin: ^gHMtite** •• 4« N^vi, b»n« conduetos, tlncton ln colorlhua do fcaVfce («ic!) L**&&#'*• Na koocu t» pogodb« J« S« določba, d» b« l*hko Bmtokim i»r*>Cil aukno »li v Dubrovniku ali w»ub Novi ubi placuerit dlcto 3*netioM«***# Ta notaroka i»- ft br«vlaturubrov&lku* Ob prillki pr«ao«* t«rja%v« J« «ai«isj«aov d« |# ja n«pl«Al dubrt»vnifiki notar* DotSnika »ta moral« biti po poreklu Dubrov^aaa, k«jti v sadol^nl« «1 nl pol«g ttjua«ga iisaaa aav«i<«n kraj atalaaga bivanja* Zna^ilao p« j* t#* 4* Mari» »=ianC*ti<5 uvoljavlja svoj« pravle« !• prako i 3»nk«» iaedt«B ko a« njegov oC« («ol^in l«ta 14f9 n« oaanja* l^tr nt ostia^«a0t da J« p«kc»Jni9 •• »i *di. rfa j» bil »apofflon v h»rc«go-vl fflaoufakturl v Nov«»# g«r»rav »« UU »a tak^ot* pr*»%opak dolo* H#a« ©trt>ge kasni« ' Tttitko Hl «i tiieor rasla^all« aakaj bi lah-ko dattko l«y#iil cukno tudt v p^dgradju m«9ta ^ovl* H« aaamo |>oaabiti« 4m J« bi.1 v Imii «kl*»panja kraditn« pog^d-b« (1452) DubrovTiik v vojnt a ii»re«tott ~>tj«{^auon* N««|f{| j« tft-r«j« da bl 1# takrat pr«4vid«3ll poravnavo obliga«! Ja/isdalkl »«• aufaktura v Nov«». i«d«i» #«d«sR l#t ka«o«J©, |» to tsoino. Ča «9 mibrovčani trgovali « indalkl h«r«#govlh obrtnikov« $m %» dovolj !*••» doka« »a ajlhovo kv*]Llt«t0« Um pm4\mg& gomjlh podatkov lahko !• ugotoviaH» 4« l#ta 1459 manufaktur« v ***** Um daluj« tar aaj bi dalovala tudt i# l«%a 1463, ko ho B«nko poravnal Badnjl obrolc* Zalo dragoean ja ©pia suknais Kovaga. k»r na« j« bil i^alaj n«poa»a«# To »ukna Ja iioralo btti na podlagi opisa v t«J p«g«dbl {»ra««J podobno dubr<»vniSk*«iu» Osnalta nukna *a 8irino#-to je ^t«vilo oanov&ih ttltl. »a katarih J« bila tltn»«t * j# bila tudi v Umwmm 361 Hd« L" in »49 LXX*. Proiavajati «o oorall toroj l«t« vr«t« attkaa kot v ^Hibrovniku. 61«4f# barv« «ta •# psrtnerja »porAauraola sa *§imo»n«*j# pr** I rtel* Ce»tt v tej pegedbi ale»r mt nave^esa. «1 Jo pa lahko vaaj prlhlllno i»ra?itfia»0. Za 191 duHatov bo cJ«>bil Marin ManČ«ti<* § bal sukna d« LJOt« 4 bal« 4» t tn #n dukat. 11»« bal« »ukna bi bt-la vradua clr«a li dakatov« K«r moranto MpoStevatl ra«Tliko mttd m*mwmL- »ukna dttlXX in 4m t« petmm •• ean« s» |>o«ttM«sii« vrttt *ttfc« »a i» Novega »is# »a&gn raalikovai* <»d cen dubrovnt5k*g« aukna«. V sadoliBleah »o pedatkl o drugib vr»tah tujih tkaainah *•» 1171 lo r«dki« ^akaj podfttkov ««« n»S*l 1« aa florentinska oukiaa. ' ^ogo tujlh tkaniu iav«*tirajo Oubrov^ani v trgovsk« tintjfb«* Po» !•§ v#ron»Sklh m florontinskih tkanln •• «»«njajo I«i sukna0 ki »o jih isdalovall v n«Uaterlh drugih taketilnlb »redižClh Itali-J« # i«vr««r»i obnovl l»ta 1411 • Zmtf> »o «a2#^i po»aiB««niki vlagatl kapital« v tr?|i>v-»k« dru^b«, ki »o «• »p«ciaiiairal« it nakup aukna v Italijl* q a o O U eW l • / C«a# dubrovni»k«ga aukaa C#a« aukaa* kl 90 m*b*\m$mn* v sadolftnicah in v pagedbah tr-govsklh drušb* nam prav tako v «ti6go$«m lluetrlrajo rasvoj dubrov alStt« prolavedaj*. &• jih prtmmrjmmG m c«nawi sukna titjttga por«kU labko ugotevimo ttidi d«jan«ko vr«o»rj#v sa balo« ' Sttka« Jo bil# b«n«5k«ga f»«r«kla# kmr »ta §a v i««nu dolialka Kotorana iaro^ila upoiku dva !»«*telka trgovca« Te Ji tudi adlai priai«r» da |* vr«dno«t »uknrt padana v p#rp«rjlh« Posa«j« Ja r«dn oina?«na v dukatih. Fra»« Bodnčid (de ^odaea) v avoj«« t«ata««atu odr«ja« 4« »lorajo oakrbnlkl nj*govaga prasoKanja poalati v Prlar«a 2 bAi «ukna» Vaaka bala J* bila vr«4»« 12 duka* tov.141^ Bala »ukaa J» atala kon»« XIV. atolotja ©d 20 dukcija« pa lahko slatMati^na aaaladujano dlbaaj« e«a dubrovni8ki»ga ttukna« Kmw }• oplaatta tudl vrata tm kva-liteta aukaa* prldajo raallk« v c«nl ««d t»o»a«ia*ni»i vrata*l 1« iollko bolj 4» israsa. 0d ar«da XV. atal^tja «• vadn« r*©«ost«J« oaaajajo tudl raana ltalljaAaka aukaa m aavadbo «*»•• T^žko bi o i) o dobili kj« drugj* tako tttrttja&a podatk« o canah sukna kot ravn# v aadollnieah In pegodbah trsovaklh riruLb. V sadelfcnleah in pagedbah trgovoklh drulb »o bil* nav#«!«it« e«na aa posamasno p«Lo (p»»ia). »nkrat J# nav»d«na tudi c«nii »* lakat (bracbla).143^ C«na •«•«« lnkta »ukua J* bila 30 *to**v* N«j v«C p^datkov <«a J« sa dubrovttiSko »utaao vrat« Hda LH. w#4t«itt ko •o podatki «a vr»tl *4« LX" in "d« LAX" »attj fit«»vilni aii pa €•-lo enkratnl v poaMtt««nlb l*tih» T« J# tudi raauatjivo, saj j« bi« la najv»<5Ja ponudb« prav itukna vrat« Md» L". V prlloi«nl taball 9 dajao pr«gl«d ^ibanja c»n dubrovnlSkaga •uk»a «4 1429 do 1491* ki ••« ga napravil sa p#4l«gl padatkov v s*d*llttieah Ijt po«*baj taa podlagi podatkov v poiadl» eo-ravnal • suknom» ^oioC»»a j# bila tu
  • ovmil dolg ff 4»kttt#w in XXX'i groš«v « »ad«!«! }»•L*»* aukaa vrat# Mcln«^uaiitina#M« Vradnost pe»asi«*n« p»Jfa ata #«snil« « II in pol duk*t4»ir* ^raditne pogodbo eia aklanlla 17. jullj»» r«b© pa bo »oral lareSitl d©l*«ik o o r o u o v *#a#«ti ••pt«i»bru« ' Tq j« *l««r *4iiii podatek # coni aukaa * aadoiialcah v l«tu 1440. Ča ga pa povtS»«» « trgovttko p#ge4b#» kt Jo J« MataJ »klanil 20. aprila » Ra4tL«it Rtttkovič«« ls Gluh.vie«. bom« r*s«M«ll# safatj J« «#»» r»r»c«J allj« *4 •blt*ajn«. ftaclid ftatk«« vl< •• $m Mertl obv«»al. *iml v Dubrovnik ˇ t«feu lo-ta <**portabit «t conduc^t hoc tutno Raguslt««**)« Cin«b»rit bo ra«u-ttal po c«oi 2 p«rp«rja »• libr^. (Obi^ajna e*n« v t«» obdobj«), Ko b« R&dlČ laroKll v*o rob«# %m pr«J^l od Mat«ja »dgovarJ»J©8«> kotiCln« b»X «11101* p« ««»4 1$ dukatov s« p#«im«sft* balo« Mat«J Iiirf»vt4 j« «L»« IVl mnt p#Ii «uknik bo to-r#J s«»luill kar 1 la 1/2 dukata« i« »argltialn« b«l«Ik« j« raavid-»«• da «* bil* pogodba r#«li»Lr*n#« T* *mm&m ;>ov«»§yii n«4 kr#ditao i» tr«ov»ke p«gedbo ew»goLl vpogled v «i»t«n ln na^ln« trgovaBJa oa duhri»vni«k« tr*l*tu. Zmtm r«dk» *o «a4»lltii««» v katarib •• po«i4arjav 4« j« d«15« nik f>mj«l oblJJaj« aa •¦ tudi ««a« aa po»««»an« vrvta. ofa*nj«n« v krftditfil fx>aodbi. akl«Rj#ni 1O.1X.1451 w*d d*»l«nlko«i HiknlaJMi iKkovK««« (*J«gev ?>*-rok J» Radoaav Hrftjk#v&L Gradi^) In upaik^m ^aloac«* $rugiteX»*t la 360 Hftntov«* ftitola isjavlja, dm $* Uuptt na kradit #d wieajAJo v f^ogodbah trgov«klh druSb (p«-««bno v prl»#rlh, ko gr« ta na^oSbo v auluau). a« n«koliko rasli* tej#|# «4 can. ki #• ooanjajo v a^dolinieah. VCaath ao nakoliko višj«# pogo*t#4d pa »o nišj« »4 o»ih, ki •# onafijajo v sadollnlcah« H« to raallko »o *no rali v^livati rasni varoki. Hi bil br»« poatna vaCJl rl»ikc fsrl iranaportu ln trgovanju v oddalj«n«jHih pradollb kot tudi atro^kl c^rin« ia potovanja« Žal ««a# n« aoreno v«4»« ift* gotovltl* V#Ckrat a«*o «»«nijo#4a bodo ttapltal lnvaatirall v »uknu ln m »JA»i trg#vali«lft* Vedno vač potlatkov o trgovanju • tujlcil tkanloortl v Dubrovn±» k« satladiflto v drugi polovlei XV« atol#tja* V pogodbiUi trgovakih 36P O drolb a« polag tuj«ga tft&atila pegoato oaanjajo tudi do»aCl t«k~ atlLal lsdalki. ^riaarjava vrcdnoati doaaL*ga »ukua a tujln nmm v t*h prlnarlh ORtogočl. 4« ©€•»!«© raalao mrtdnost isdolkftv dub-rovnlSka nanufaktur«* Navadal bi 1« dva t»k»na konkrvtna priM«ra* DruSkbnlki Dubrovfanl so vlollll v trgovste druSbo polog tujlh ttt4i dul>rovnl«ko «ukao m n«v»dlH> vr«duoati* 19* julij* X47ft J« n«ar*L vloill Vltko PriwoJ©vi^ tkanlno v vntdnostl fOO dtikatov. P«5« »ukna ls Maaiov« d« tXX j# bil* vr« druSbo r>r*gi^ Vukanovl^ ttt Radoaav fCraljanoiri^ 14 b*l nuikna« Y t*J pogodbl pa j« sultno is Mnntov« d* Lt ec«nj«no i« 1$ dukatov* «uk«o ls ^a»to-v# d« LXX ia 21 dukatev (dralj« kot 1««« 1476), mukno 1« 3ru«chi-ba sa It dukatov in »ukno la rhibrovnlka do LI aa 15 dukat^v« ' Y saif&Jttfii pri»«r« j« ct&i dubrovBi8k«ga »ukaa 4« LX sa dva dukata vllja. k»t J« d«loS*&o v uradn*« odloktt V»lik«ga nvata* f) Hokl r aad«lSnlcah a 9*t»8j#!»l* cittefttsi V kradltnlh p«goHbah, kj«r a« fH»i»nJa •ukae. •pstiso »»ke apa-alflHaoati prl roklh* ^ek vra^anja ˇ sadalilniei Ja »oral biti «d-vloen od spoaobn^stl dollnlka* ali pa v#H bal aukna. Sov«da nornoo biti prl t«H anallsah prorlr»j. t«t« 1419 in 1430 v «a4olXnicah tako krat« klh rokov dlraktno ni»aa na%«l» kar J« rasumljlvo« vaj J« takSnlb |H»datUov dortt««rno »anj kot f»m v naaladnjlh d«»«tl#tjlh« Ptolag taga j« produk«lja aukna pratalno v rokah tujeav In »« doNa^l ebrtalki k««aj# ko««j ut«1javljajo. V*»dar lahko tudi aa lato 1429 a»v«d«K pri««r. ko »ta «• doUniki Živko r«tk©vlč in Stljapk© Ml-loftavi^ obv«»Ata« da bosta upolku Antonlu d« Buteho laroSlla v •b«k ••••cu "dooa panaoa alboa lncln^aatoa d« p^rtatla 50H« V t«tt &bftobjn fJ«tar Pantalla p#goato kraditlra ebrtnik<»*dosia?inf)» ki ao aa»j lsdalovall tkanino* Opoaorll aoisi S«# da »o njoijov« kra-(Utna peg»4fe« »•!• praelan«« f)n aahtava ©d avajih dolXnikavv 4* *a v reku «n«ga in pol maoaca isroCljo trl oalrt»aio Stlri bala aitk« aa» Y obah priMarlh bi dolKaik }>«rabll sa ladalavo «0* bala sukna mhrmg IS d»i. ^iogo t>olj pa prida d« israaa rok li dni f»# latu 1440, kar •* iaracno ononja v aadolSniel# da bo delSnlk v 1411 \$ dnoh laro^il upnlku »no baln oukna« ' p«l«g taga najkraJSaga r#ka a* «a iaročiiav ««« bala sukoa ovvnjajo I# aladaSl roki: 20 4WL»li4* 1 »•»•el6§* 4o belj radko 2 aU 3 »«a«ci.li6J l*rav tako na pr«a»Sajo roki «n ra»a»c. Y« «0 oaoa^anl aa dmg naLin in alear tako* da a# flkalra nak dolo^an daa v «a«««u all paa da aa daločl oaka akrajna Samvh« aaja« Na prl»©r i dolinlk Ja 370 pitmfmt kr«dit Xm aprila. v aukau pa ga bo «»rii poravnati do kon-ca ot&«mjoa»j(a n»ina; aadolSnlca j» bila vpiaacua 2?« aprila« tka* nin« f>a b<*do iaročlli 15« uja* Itellti&k •« j« n&dolJUl 9* »aja, r«k poravnav« pm Ja bil doloS^n do konca ««••«» «aja; kr«dltna po« Sodba }• blla «kl«»j«na 16»jaalja. v ••» ugotovil* o dolo5«ni 1« v prlmarlh. kadar •a v sadelteltl «*«aj& ao* aa»a bala aukna* L• a« v t«« krtitkatn r©k« doloSl i»rol!lt«v dvah bal «ukna «11 ««!# ve€ t»al« |H»i#ist )• moralo biti t» odvlan« od doiiaikov« produktivno apoaobnoati. T\» a« pravi. I« J« delftnllt "lanAriua1* i««l oprvmljono avojo d«Uv nico s dvtna ali v»L at«tva»l» poUb J* lahk© laročll lipniku Y 15 d»«h dvm »11 v«C bal sukna.169^ H*r4m um Jo t«kH«a "lanariua1* •*» *a2»l ukvarjati a ¦al»Snifttvo» t«r j« poatal orsaniaator pr«-i*ve4nj«. Na ta a«Un Je »»?«! p«»9gati v trgovlno tar j# bil n©-kak^aa poar«dtilk uad nap«isradnipti proiavajalcl in upnlkom-trgov ««»• kt Ja ealotno produkciJo fioaa«lral. Raaiakav« •««• «1 3« oiao dal« ja«n«|ca odgovoro aa vpra^anj«« v kolikSni »arl «o lahko nmk&tmrm oblik* ag^dnjaga kapitallraa 2o prodrla tudi m*4 mmmm obrtnik«. ki •« •• ukvarjali « produkeijo aukaa. Cpo*orll bi §• oa nak pri»ir« kl doknsuj«, da j« vrata rob# »erala vpllvntl na doloCavanja roka v »adoiftnlcah* Vpiaant ata bili na»r»2 dv* sadolSnici v katarih «• oaanjata iati dolinlk lt» iatl upnlk« Raalilka Ja gaao v tco. d« J« ir aoi aadolfinici •*•- o 71 nj«ft« 1« v*ata. v drugt pa j« &*w»d«ita roba - »ukno* Tlato »«40X1* nle»9 v kat«ri •• o««nja »ukno. bo dolSaik peravtiftl v 30 dn«h« ono pa. v kat«ri »• |« dolfcnik aadolill »a gotovino* pa ki poravual v 171) tr«h st«a«clh* ' V t«w ^ritMru jo raaXik* %«rnitta v ob«h sadolS- nlcah oSitftiiit ia «i bra« v»afr*g« vsrotca* th»brov«ani ao br«m dv»-n« r««ilkovali v«3 vrat krtdlttilh pogodb, kajtl K« bi 8I0 sa l«to robo la l«t# p«goj«» bi upttik ia dolSnlk aklonila »atno «no aa* dolftnleo s ir««t»« ki bi edgovarJAla vr«4i»ati Hav«dami v ob«h aa-dolSnleah« '.'.'. Fol«g t«h rekov« kl »• bili goiovo pev«xanl s dobo isdolav« dol<»S»nlh k«llLlti ffukna« «0 s« poaluX«v»li dolfcnlki odpla^ovanja krvdita v obrokih. Tu Irratld« ObroKno odplačovanj« j« lahko »ajalo »ukno lat« vrata 174) «11 pa v.Sjo koli?tno «ukn» ra«Xi«nlh vret-173^ Obatajala j« moS- no»t# 4* »0 aoio^ili ta va«A* vratft amtaa ro»liff«n r&h luroZltvm 17 s v ali pa pol«g aukn« 9* noka druga roba« • Ti *okit ki ••» jih podrobn«J« obravnairal« p* aiao v sadol^ttl *ah a tkaninami •diai« č*prav ao oajbolj pogoati in s&a^ilnl« fft- •o r«dki aluKaji« da j« bil dolšnik odvls«n od velj* upnika. sato 176) v t#lt pri»#rlh rok ai bll ddtajlno pr«ciairaa. ' Frav tako •• uraliavljaj« tudi pri tkaftinah dolgcroSol kr«dltl * v»8 »•••e*v «11 #n» t«r v»I !•% * k*r $m »oralo biti odvlsno od poeabnih dogo« v»rov Md dolšnlko« ia upnlkon. o»iro«8 ed po««baih pog9j|ov* »• 1771 kat«r« pa obiJfaJno n« ivtaet $ar#drt© d«bavo aukna »a dolg j« opraviCila «dlno «pld«nija kug«« to J« bilo poaobaj ]>oudarjaiio v sadol2nlei, aklonj^ai mm4 Klkolo SaraEi^«« ln JuniJ«« Buni^««. r»ol«nik Ntkola bo vraCol kr.dit v vičini 397 duk*tov 4» VJII gro-Umw J X»ta. Vaako l«to bo vrnil 4f> p*rparj«v Min pannls" oatanak 372 pa ©b koncu tr«*tj«ga l*ta« Sprejat J« bil *fcl«p, t!a tahko !• p«~ J»v kug« odlošl odplaS ovanJa kradlta« & tkanina«! a*a akut**l n*Ua*ati nakaj r«iit«v pri vpraSanjih, kl jlh p©v«*ujubrov»lku a«l« v«liko Ijudl. i^ «o btli uatvarjani vai pogoji« •# a« tudi dubrovnlSki %rgov«i p«l«g tujcav vrgli na proiavodiijo suk»a« Zato ao J» Caato dogajalo« da poson«aitl »aj-• tri n« dalajo a avojlail aurovlnaMl alt polproiavodi« tmsnra^ Jlh dobivajo na pradalavo od trgovc*v. Tako poatanajo od ojih odvia&l* doblvajo »4 njih f»oiiojila v raanih oblikah. ^ogi tkalci »0 aato lagublll avojo aamoatojnoat* V t#h obrtaih etrokah s« vad«o bolj uv«Xj«vljaja kapitallatiSni prolsvedni odaoal. ' Kr» Hi s# o»anjajo v aado ftnleah • aukno»» j« »«lo rasllftta« To ao blli pi*»o»li sta »• ukvarjala ia vr«t obrtalkov tudl 8a*l#Jtte Boga»«l^ H»%r«R« gonoH (tesar) la IU*i*»J ^illkovi^ "alatario" (nic!)^1^ Struktara. upAiU^v p» lotlhi 142? 1430 1440 1490 1499 147« 1481 pl.-.t^o . * .. * .4 » t * tujci________ i t ' ir y § i i skupaj # < U 46 2« 1« 4 Y«Cino«a «• po»aw**niki oaonjajo kot upelki !• pp ankrat l»t-no, v*ndar tt«kat«ri rmBprm4m}& svoji poclovn« nr«š« prtte«J n« Siroko t«r »© pogoato ow#njajo kot upnikl v aadol^tiieah a aukooM. L«ta 1440 «• on«aj« v dv*h »adolilnicah^ vpi«aaih 1» f«bruarja, kot upnik Marln« Tho. Bunlllnlcah 3« januarja in $* JAnuarja, Y prvi bo«t» dobila od dollalka 2? bal muknm H4m L**.1Q bal »4# tr* la ? bal M# txr*. V drufli »adoianici f»« 0« cm»««J» 28 bal •tifca« "d« L'* in ? «irati pradukeljo ravniH vmt dubrovtit*k#g« »ukn«. Trtfutt 3uL* J» n« «vojo rok« •kl«nll tcr««an* bal« In «le«r 12 dtikatov* V nob^al nadoliniei ntmo v«ot« s^iokro* l«ti« »ato no «»riw> ogoj«» V kr»diiai trgovlnl J« ^lMtent Gt«t«tl4 bolj malo vidon. PoX«r o-»•njvilb ioatlh »«d»XIaie» kraditira So v Stlrlh sadollnieah* V»#-g« »kupaj d«J« v latu 145^ na kr»dlt 490 dukatov, Zm l«ti 14S9 in 1470 J« »oaCilno. d« prihajajo v o«pr«4Jo po» »a»«*niki is vr»t pučanov* ki ao dobili aa kr^dit« od dellnttev v#Sj« koliein« »ukAfi in •• v *n«B l«tu tudi r#?krat onoajajo* BoSiJ!ko r»avlovl<5 J« «kl«nil v ta nan«n Stlrl kr«dltn# p«gedtxu Prva trl 00 bil© vplaan« 14« fabruarja 1459. D^lSiiikt 00 va*lt n« tcr«4it v«Sj« vsot« d«narja (211 dakatov in XXXIV flrott»v. 140 duka- O i O tor t«r 174 dukatoir ia V gro§«v), aa k«%«r« •« bodo oddollili v auknu. V roku oavlh oalrona davotlb ct«a*e*v be debll &©8lLko o4 dolSaik«v eirea 46 b*l aukna *d« !#**• Opoaoril bi. da J« vrtdMtt m« b%l« sukn« ra«liCaa» V •»! B«dol2nl«l J« ctna s« balo 12 d»-kiitov« v ontallh dv«h p« 10 dukatov xa lsto vr«to« f"«trto |>«godbo pa !• »kl»nll 2?« f*fertt*rj«t v kat«ri •* j« d^lSnlk obv«»«l» 4» bo kril dolg m 19 ia P«l bal&mi dubrovni»k»fa »ukna rM« LT".ISft* ^noni trgov«c Marin Miha^la Cic*r«vi^# ki. g« »«Xo p*uc»«ta •r«L*a* ˇ dabrovnlgkib ootarsklh knjlgah v t»« obdobju, Ja bil tudi udal«* i«n prl kraditiranju dubrovnilkih prolsvajale«v •ttkna« V«ndar «• etit njeifovl dolHniki ponudlli *a kr«dit 1# oianjSo koli^le« «ukna« Ha podlmgl Stirlh pogodb skl«njanih »4 30« Januarja do S« earc* 1459 bo pr#|el « bal dubrov«iSka«^ sukna Md« L^.1S7^ Ommil bl U •dlitl prtmmr nmkmga, Mlan«riu8aM. ki J« dajal kr*dl%« drugln« aato da»od njih deblt: doloSano kolieine aukn&. Ife J« Ooličko Hi»«anovlbril NovakovK? i« 1 balo Hda L"; 6.XI. pa j# Bjegov dollutk Hadoaja Hadosallč "chloldarolua«. Y roku dv«h «*ii«€av «u bo laro^il 2 bala dubrovniSkaga Aitkna. Cana •ukna j« 10 dukatov sa p«??o. ' Prlaor BoSlčka Mltiiatiovlda doka-muj«. da |« btl Hlan«ritt»M lahko 1« aakaklan organlaator prolavod* nj«. L«ta 1470 a« B«»iCko m«MM»ovi€ onoaja 1« ankrat. ^linik ¦v j« »oral v p^tftajotih dn«h ifroHiti 1 balo dubrovniSk«ga aukna «14 20 dukatev.189* BollKko apada »od vlne», Paulo Stanulo «t Johanni Eur»ulo oba 1» »arlett*, Anthoni« Barth©-lo««i i* Plor«nca# lli« Capuano 1» Haafr«donlja in ^ikSa Paltaii^ ia fCotora. Lat» 1450 «o v sadolSnleah »lada^l: Honaldo apotokar is ^#»arn« Nikola Pran<5l«ka Is iCor^ul«, i>arlo J#« doraini Johanai ^auli i* Vrblna, Donato d« ffruiento (?) t»r ftr«a«l*«* ^uondao Johanai 4« K»r«o, L«ta 1470 «« udl*j«tvu* j« !• T»r«ntio ffoL* ^r»dpO9t«vljtttl# d« bi flol^ntki v v»«h priraarlh la naj#ti kr#dit i»ro*fall «voj* lxd«lk«, T«5ko »i sartiSl j«»«, 4« bi dubrovniSkl kanc*lar ^ikola Ruskovi^ tw»l iilivni«« sa l«d#* lovanj« uukna* Toda tudi on Vot Pa.ko oljar bo prmv tako isro-JJll T«r*atlu j»ga dolga VukSa RadakovliXi obm saaoli&nlci raav«ljavljani i-stoCttsn«. i'b« aadollnici «ta bilt v naki v«ro^ni mv«si* Žtvaa }m tkfttiin«, ki wu jih j«. iaročil ma dolg '^ado je laoariu«, poaradoval napraj «voj»«u upniku rran^i^ku puci^u# T&ko •# j* m#d trgovca-pl«-»l^tt in proiavajjilca^obrtnika pootavlla 8« noko tratja oa«ba« kl j# b« tak aa?ln trgovala * t«ji«Bl iadalki« ' K#r niao nttv#4tfti cana aukna* aiti rradnoat najetoga kradtta* nioo« mogal ugotovl« ti« kakSan j* bil aaaluiak poar«dovalea Živana« Prav v ta« l«5i varjatno v«r«k# »akaj j# v »oogih prlmarlh navadana 1# ebvasnoot doliiilk«, V »sadju takSna atiliaaci Ja kraditna liatina mm lahko skrlvajo obraati« r^lattatvo J» noralo vadn« b»l J opuKCatl aktivno ud« J*trovanj« ^ »anufakturl* hm poaaacaniki vra^ajo kr»dit« 0 auknon« Sukno jo 1« »d*a m4 artlklev, a kat«riml trguj»Jo» n# p* ladalak ajibovih d«lavnic» tm *o l»eli lastna manufakturn« delavniee« pota« J« mo-rala biti njlhova produkcija mnofo v«S|a,» kmt to ra*b*rarao na pod-l*gi *adol?nle» Oni ni*t> p«tr-*b«vali kr«41%ev ma dvlg prolavodttja* k«t na prif**r Mt«vilnl tkalnki raojatri, «j*pak «0 8 »vojo produkci-Jo trgovall dir«ktno. lavan kr«ditn* trgovla« all j?a «0 dajall la« 380 ' 7 d«lk« m» k:r#41t pr#dv»*m tr«ovc«v i» staX«dja. 3«v«4& n« *m«mo j>rav v«#h plrnmiZ** isločlti i» vr*t **liH |»roij»v»j0lcev t#r nwil«ii H«4 vollk« prelsvajale«, k*t sta Mla tfria 1422 Aodrijat J. Vol-CffVi^ ia Jakob Kotrulj»vini?c« Kateju Bunl^u. dm »u b«> v roku S««tih m«]i*c«v i»ro» lil, 14 bnl «ukna v ra»llJ5aih barvah* 3.XII. j« bil nj»gov upnik Uti«o»/ H*r» Bufii©vnill kr«*lit r»"»v t*k© »14 ba-lawi »ultna« ' #4 oktobra do f«bruarj* priho Brugnolo i» M*ntov« ir» Hisardo d«l B»«» f« F*lor#ttc». ^i^J»r a* n« o«»nj« roba. todtt pr«dj:»oat»vttao lahko, 4m m mu ti upnikt-tujci dobavljali »a kro-41t aurovin«. xa k&t#r« »# j« odd»I^il m «uktto»* Vsota 784 duk*-tov bi 0dg»varj»la pribiižno 63 hnlam nakna d« t» I# mčttnavso balo |»# II dukatov. Wm %m na^ia bi lahko i»r^unali prtUlicno prodtakci jo VolC«vid5»v« isaaufakturtt« T« bt imaial.« l«ta 1450 a* podlagi podatkov v sadelinicob eirea 93 bal sukna* Pojavl s« •«• v«da vpralsnj«. ali pcdatkl v »adol$nicah lahko nudijo dovolj s«A«*ljivo oporo »a l»raLunnvanj« c«lot&« produHci j« poaamojinih lan&rij«v %«r ••t«lih produce»tov i» »14 lahko v t« israCun« u-\rrttiB9 tuttl podatk« v z.idolžnlcah* kj«r J« kr«dit o*na?«n 1« s Vftoto. Roll#r j*rt»a4<* v »voj«« d«l« nvkaj podatkev • l«toi pro~ 38 dukcijt posaiaeaiilh lantnlkov »auuf»kturniH dftlavnic« PrmdVBmn »o to tujci« ki 00 Uttpravili pogodbo s dubrovnlSko vlada« I« njlh J# ra«vld»o. d» •• Jn »i prlmmr J*airX« Coroallo * njagave pogod-b« J« kaanaj« pr»v»»X P«t«r P*nt«lla - obv«»al» da bo prvo l«t» lsd«l«l 100 koti%dov »ukn«. v»ako nm«l«dnj« l*to bo lnd«lal !50 koma4ov v#9# t*fo* mi8ki »uknarakl manufakturl kot po**bnl strekovnjaki, k»t na pri»*r Mataua Pllipa MtincterM 1» V©ro»». &l*«it»a Ptlipm P«b-t«lla. Aatoniu« Audmja X* U*v«n«# Oal««tl» Bjrugnoli« 1* Mnntov« in s«kat«rl drugi« Bl*»iun P. Pantoll^ •« ots»nj» v s«dolJiol«jfth l«t* 1490« Srvdlt« dvig« ««m aili pa aku^aj s 4Mt«n0» A&dr«Ja Is ftav«tt»« tnkrat pa •• Jl»a pridrtiii tudi P»««)ull«i Fntri d* Pri»o» 2 MAfistros AatdftM 1« R»v«n« ^tlnctorj««'' akl«ne Btnalii« 27*VI« 1450 pogodbo o trgov«kl drolbi sa dobo p«t l«t« 0b t«J prilikl postavita sa arbitra Ivaaa Pan# ^uC^tida in Mataja Žurgovida* ki naj bi ravaajala v alu^aju «p»roir. ** V pctlh sadollnieah od fabruarja 4« Julija j# vpiaanib ai ratun dolga 6 bal tiukna 4* h in S bal« de UC«*04* Blaalua F. Patttaila ni fM>§»l i«oti po-••bsio vallk« predukelj« %n j« otoral biti tudi «le«r v dobavah s*lo n«revi«!a# Marlna !^tt» $orko2«vi<5a 1» Joh«n»«aa 4« Marcho. <>b taj prll^ki j« »orai BI»I nbljubiti. da b^ o«»-tijanamu Jobannaau lsr«$li v dv#h moaaelb % bali aukna. 'M« L". ' K«r »0 nakatarl tujei« ki «« •» v Oubrovaiku ukvarj«li • •uknar«tvow. dobtli od V«liVf*ga nvota «M»LLiit*a!t* pravieo« iio lah-ko tudl po latu 1434 iadalovali sukno.206^ M«4 tak»a« proisva-jale« bi lahko priStftli Galaacia Brugnola i« Haatova. Eot d«XL» oik •• e««nja akupaj « 8v»Jiw oCntosi G9orgijan !• lnta 1429. tc* «ta dvignila 24.V. kredit v vi^ioi 131 dukatov. fradit v viiiat 300 4uk«ti»v Je dobil od r>«tra Pant*H# !• 3.XI«207' P«»naJ« «• omaaja v sad«ll(nicah it«l#iic ««m in gft »r«€a«o v»« do l«ta 1441. 383 T vaaw %•« ohdobju Ja aktivan pr««fvs«» koi kr^dltor. <&' I*«tm 1440 J« bil §• »eivl» «t habitator ftafuoli.*. kot j# to »api«atto v »ftdol5?nlci 3« avguata« Najbolj j« bil aktivan ettreg I«ta 1456. k«r «¦ Jo takrat ukvarjal • produkcijo oaktta. V «nl «««1 s»d*lL* nlci >f» n««raif &amn}*» dukclJ* G*l«acov« itanufaktur« j# bila vl«oka# is-daloval jm v»« tri vr»t« »ukna# c«n© »a poaamasno vrat« pa «0 bll» nekollko vi?J»# kot mo bil« ob konca l«ta 1450. To «« pra-vl. da J» ladaloval aukno. ki J« bllo bolj3« kvalitnta. L«tna produkcija »ukna do«a?ih raoJntrovlanart jev ttt oatalih. ki tm •• ukv«rjall ¦ tkalntvo«, j« hila Mruitnio isanjSa« T© aaa potrtlijo tur»4ovi99«b«n ra«un t»r b« vodil t« <*•!© v ^oa«bnl knjigi* ' To p«-* Jaanilo je bilo i>otr«bno. da ne bl priSio d«» kak^nih naa^eraau-«ov pri vra^anju kr*dita* Xs takatii a«i««ga aiear ni povata ra»-vldae, «11 Ja bilo t« pojasnlle f>otriaa o llei* taoljah prl dajanju barvara v aakup* Ob t»J priltki «• omanja« 4« J« oa»««an« lanarja »akrliiij« a »urovi»a«i« s volna. Ta njagovtt ua»»rit#v pri* d« rio iaraaa ^«X« v 90« l#tib XV* atol#tja» \%* |« dubrovnt«ka taanufaktura do«agla tsvoj prvi viSak tar J« trgd nj«f* J» **fril 1200 p«rp*rj«v. a katarlmi bo trgeval kot »oeiu« traetaft« 2 l»ti oeirofift toiiko v«i« kolikor «« be«t« poRodil«. Pot«v»l b«t "n4 n«rt«« ^oim« «t Sclavonl* ^uaw «4 alli« Quolibet mmdt pttr%*9.. *n2X2^ 0« j« bll «d*n tiatih tiubrovnigkih trgovcev, kl *o trgovalt v salodju « tujlM <*«narj»«# oftiroma r©~ be in prl t«« prtili do titkSnlh k«plt»lev« d« *o mm »ogli p«mi«» j« ttv«lj*viti «Mti a» dubrovniSkec trXlX9u« dajall iia kr«dit. vl«$all kapltal« io robo v trgf>v«k« ciruKb« itd. Kot dolfinlk 9« j« l»t* 1450 »Ad»l9ll s« 3 7^6 dukatov ln 102 p*rpmrjm t«r XI gw l«v in pri t«» J« «kl»iill 7 krsditaih pogodb* V dv»h sadelinlcah j« f»««aj«no9 da bo avojim« upnikonta la dolg isroBll volno. Y•€J« koli^ine aukna vlaga Ivan pradvn«« v trgovak« druiib*. ' Obv*Bnootl flmjstrovlansrijav v nuknu ae l»lla iilaika* ?• •© 0K>r«li poravnati kradito » aukno«}. t«vilo bal sukna« ki «•« gm aaSal v poaanasnlh sndolKnicah j« bilo lahko »alo rasllHno* Prav-ladujaj« aadolSniea » ano da Itlri bala. ^al« radk» njihova an-kratoA obligactj* j»r«i»aga li: «14 e«l« L0 bal «ukn«.2X9) DolSnikl-lanarlji »o a« sadolSlll aa v«»te# ki ao odgevarjala njlhov!« pro-dttktivnim apoaobnoatlai« t» »a |»r«irl« da «o lahko v <$»!«L•*•« Ha* •i» isdalall odfitovarjajoffo količin« aukaa. Kradit« »o jaraali v praeaj aaakonamlh čaaovttlh pr««l«fiklh# kl ao nakako oHgovarJall roko« v atadollnlcah« Kakšna naj bi blla ojihova latoa produkclja ugotovljana na |>odlagl kraditnlh pogodb. be»a akulal iluatrlratl s naaladnjimi prlaari« Hadojk* Brajkovi*TI» «• j« LukKa obvasal« da bo i»r«€il lipaikis Nikoll Hiladinovi<5u v 15 dneh 10 bal dubrovničkega sukna la to B vr»t m4m t>" In 2 vrat« **d« LXXW, Za ugotftvljanjo kvalit^te aukaa j« bil kot arbltor dolo^au ci» mator Jakob MlliSl^. V na«l»dnjl »adc^šnlcl, vpiaani 6,XII. pa J« bil nj»«ov upadk Radivoj Milikori# 4« J# tndi aav p»rok fcfth<>ci/u Tpmr4$.$&4u laoa-rijw# ©nofau od <2olLuikov Mihaala* prokuratorja cmtrt apoatoliea* aa vaoto 216 dukatov« S Parko« Bakrovl^at« j>a j« 1*t»» taga okvi-ra »klaall ^•••Imo kraditno pogodbo l?«VI«14il na podlmgl km%mwm mu bo iaro^il 5 bal sukna vrat« tJd« L**#aaa^ l.ukJU toraj l«ta 1451, !• &rm4 prihodoa Mihaala* isdt«luja dubroviiiSko aukno* 0»XInlkl lanarijl 4» dru^l« ki ao avoja kradlta jx»ravnali * •ukaott* ao mor«li na at>loXno uilv»tl prl »vojih upnlklh &aupat»J«, prav tako ao morall l«atl kritj# v prandlčnlnah aii ttnpramlčtilttah« 388 4« nl«o potrabovali porokov «11 lcitkftg* drugoga jamntva. Xxr«dno MaJHno 3t«vllo »adelSnie. v kaitrib j»# w>r»li dolSniki netvanti •*»J* **pt«ei«**# dok«*uj» »jihovo kr«ditno aponobnofit. * V*« gernj* raapravl JaroJ« *• $m nanaSal* prvdhr««« n« «!#%• kr*ditn« p«godW« v k»t«rlh «• obv*«uj#jo dol^nlki. da bodo kr^-dit por*vn*li a dolo^^nim St«vilra b*l itttai«« Mwir* »anjil« |« Bttvlle »»it«I.Ini* v k«%«rih j« pos«b«j |>oud»rj«no« d« j« upnlk d»i n« kr«dlt »uk«o. V t«h s»d«lSnle»h pr«vladuj«jo kot kr«dl* torji tujel - Italijani. Zmto *mm nm«nja* da gr« v t*h priia»rlh prodv««ci s«t »ukn*v ki »• Jih uvalall 1» Italij«, Zmprnv to ai poa«b»j oana^^ao« Zna?ilno je, da J« vr«dnont sukna podana v t*Jl Poa^bno sonlitlvi »ta kr«dit«i pogodbl« «kl«nj«ni M«M*val n« kr«»41t v rHibr©vnikti ali iaven Oubrovntka "p»»tt»a »t raercae"* Y prvl sa4«ll»l«i (16. IX«1429) •• j» obltgiral ftn||ri«l mm ti«au. 400 eua«i v«n«tlarum# v tlrugl (22.IX.l4a9) pa »a d.*u.? cun#i vmnt±mr*m»*Z9* Vg»uc» i* P**iov« J# bil gotovo •d«n tietih ukaic.v. ki jlh J« dubrev-n4Hka vlAda o«^go5ila njihovx> rt«J«vn«»t v ^brovniku« vttndar j« • »ukno« oakrboval v glavnect rtvoje partn#rja iit !«##«•• Tak8na }* bila tudi Hrarfitna pog«» »kl»nj»n» w«d SalanonoM ^trucho tm L««c«a aadaj probivalc«« Dubrovnlka in 3«mardf>ai 6liir«i|y«lll Katalone^a tudi mmmtmn}mnam v ^brovniku, SalHnon ]• ontal aau*t»vil *• ob «et vrati »adalJotc. T« •• »a»r#« tiat« madolžnle«* v kat#rlh »# ebvavuja dollnik. da bo kradit poravnal m avojiia delo«. to a« pravi • tkanjatt* barva-ajrnm osiroma a druglctl dalovniml opr^eijaml pri iad®iavl aukaa» Radoalav Bm}vt4 Ht«xtor" Ja napravll s ^avIhom Jo. ^orkoCovl^as« 04 kataraga je dobil oa kradit 45 pa#p*r$m*» aladačo pogodbot tv wquod 4n doffaleatlti|*m dlctl dabltl «go tanaar t«x«r« pannoa dicto a«r ^tarino f»r# pratio quandocutaqu« »olvarlt ld«» ««r Ma-ria«# u»qua quo aid*ei ari Nikoli BogattSiltt ˇ vlKlni 19 dukatov Itt 92 f>«rp*rj«v, a «w Ji«i ualugawl* Za XS dukatov •• J« ebvaaal« da jih bo povmll * t«*« 4« bo barvftl »ukno Nlkol«* •liSno bo vmil 92 per;>orj«v wi* purgend« pmnno« lan«**« T^r^J ao rasllSn* valut« odgovarjal« r«»- 211) IlCniv d«lovnisi op«raeijaa» ' 0 t I A I • Hitiii I« obdobja, ko •« !# raavijala v nubrovnikti dentlfa »uknarska prolavednja* J« v aadoilni«eh ota«RJ«n© x«4o malo drugiH vr»t %«k«tll«« kot tta pria^r r«5a# plaitio-fuatagno, elrapf>«, »vila it4» S t«s ••v#4a ne »«•« trditi« da trgovlG* * t#»i vrstami tkatila ni bilo. OubrovCmni *«si br«» »odelovanja tujc«v iavalajo v Baano 'Mrappi «t brochadl don»* pannl d± lana" in v ta nai«o uataoav-IJajo trgov*V« drušb*, ' Htt iati naffin Je pr«j«l upnlk sa dolg v vtSii&t 800 dukat^tr Hpaimo9 »eu drappos di »•rico *t auro", ki jlh bo tovorll na Ogr»ko, Jih ta« prodal t«r s lakupi^ko« kril 23 Jl) d«lf» Sociu« iractaa« j« pr«j»l od druSabnlka IiMi«t (valutun) v vradnoiiti 163 dukatov« da bo s »Ji» trgoval v Boanl« ' %mr *• v )>ubr«vniku ni raavllo v XV« »tol*tju »vllaratvc. bilo j« 1* nakaj noniSlh poakuaov* J« dubrovnifika vla4a najala nakatara tuje«. pr«dv««a tkalc« la C«nov«. ' Tako s« bili Bub* r«vfaal prlslljani* da jo kupujajo od tujc#v ali pa 4« v ta na« »•a uatanovijo trgovak« druSba. ki bi a« opa«lall«iral« mm nakup svll«. Ža 1404 «• obv«auja Bartol*>«»©J ^tildi elvla Trani nadlou Ili ao D«br«vSani tih XV. «t«i*tjtt iHibrov?ant veltUo trguj#jo **ad partos Turcho^ue" t»r aataaavl JAJo trg#v#k* drufibo s na«a«noa. 4». v t»h pr*d«lih vloš«n« k«pital« ittv«atirajo v «vlti»» # Y TurCiJi ao nabavljali tu4i voin«no at»gor«ko sukno« 7 k± jo tuubr«v»iku. 20. ubrovniku tudi v Caou. ka sa rumvl}* proiKvod* ttja kvallt«ta«ga «ukna« toda bila j« v fb^iaakih delavtaicah ia« 241) poatavljaoa* ' Kai pradsiet trgavanja n» dubrovniSkera triiiltt ot>a artikla t^t^vp niata bila tako iakama kot aukno* Biti nn tr-y«vea sanimlva« »ato tudi v kradlttklh pogodbah nl akoraj noba««* §a podtttka o i«j irgovaki robl. Vdlno 9® podatvk lahko tiav«dM« ko |# 26. naja 14310 dobil Cvlj^tko RadotaU^ goatilniPar (tab»r-nariua) kradit pri Gailal»u d# ragnovarlau 1m Hila*^« frfevcu ia Skadra, i» aicor v •lad-aii oblikl j "yp. 64 «t gr. Y111 pro valuta p«lliui» bovlnarun ••• at ducatoa auro 3 at gr. TTril pro valata vclavinarutt^. ^gi« 2f* maja •• Cvijatko obllglra prl G«lXl#li«u I# o o ° o y o *• v«Ljl »•ri pa 7>ubrgve*ni t* navadn« tkatilii* vlagaje v trgov •k* ol#$ gotovih l»d«lk»v tu-erabl jal« pri proiavod-aji dubrovniSkega sukna. tf#n#hm> *• rasvlj*jo9a dubrevalftka b«iu-faktura j« porabil« «a tvoji potrab« egrena« koliSin« voln«» \** n«» barvil ici drugih amvia« H» bi vlada ovogoSila n«tt«t«no pr*~ iavodnjo sukna. J« isdala pr«dpl»«« v katarlh j« uklulla cariiio aa uiro* •urovitt in ©rodja. ; t#r J« bll» kvalit»ta aukna odvlsaa od aurovla« i* katarih J« bil* isdelaso« bo« iikuial oposeriti n« podatk«, ki »e o»«njajo v sv«»i « kr»ditnt«ai pogodbawl t«r n«i v dolo^ani raari pojaaajujajo nakatara odprta vpr«Lanja »a»« proi«-vodaja* a) Lan> 0d konca XXII« stolatja »o 5ubrovPani v valiki mmrt na-bavljall lan na Lavaatu Iti t» prvanatvano v Klar«n«i. Nabavljall «o ga *a lastne potr^b« all pa «« ga vklJuSili v p«ar«dniXko tr- 295) govlno ia g« posradovali naproj* Nakatari fragmantami podat* kl dokasujajo, da J« bila tudl t« aurovlna vkl ju^oaa v kraditno trgovino« Daalaa Vitkovi^ is Lopuda* pr«bival«e ^ipama. •# Ja ma-4olltl 16. XI. 1440 pri ^toranu NikSi PaltaKi^u. °voj# kr#»ditne obv«sfioati bo ]>«rav»al • tr««l btlaal aukna in m 2 in p«l »llijar-Ja ^lini bil tor«J 1« ud«X«Ji#n prt dobifku. al ps nlkjar o»eaj«ne, da bo ?ivko nabavljal lan x« njogov« po- 29S) tr*b«» Um »• »abavljali Dubrov^ani v tmm obdobju tudi v &•* o\3 o **) Volna* &ajva$»«jla »urovitia «a isdalevaftj* vnLKkftga »nfmm j» bila velaa« ' 'Ur j« b*I« dubrev&išfea proiavodnja imkna i»-ključno v«*ai»a na t»v«s ln «* bll« va««fio» is k»k»n« voltio jo bilo sukno isd«l«no« j# ^osvotila dabrovni^ka irlada tonm vpr*AattJu v»o poaomost* H#k«t«rl tipoiki so aaht«vall od dolttnlkov, tla «e v kr«-dltai pogodbl podali »at«al!«i ©i>i» »ukna t«r nav*dli vr*to jpola«« osirona »*Sanlco« Is kat«r« bo sukno lsd«lam>» (gl«j »tr. 3^2)* Podfttkl o volai kot robi, kl mm »¦•nj* v Bad«llnlemh« »n aaloSt«« vllnl« t«k« da ita podlagi t«h »# bi »riw«*rlh »a doloJfeno kollfino vol* n© vrat« Hlana «atricina" oalro»a "lana »alorina"* Volno ao raori-li v »llijarjih ln Itbrah.251^ Xaj»»* pr«d«tavlja v t#J ekupini KadolSnlca, v kat«rl n« ^aakvali« d« ^arota obvavuj« svojo^u up» niku Marku cU« Stei, 4« »« bo iaroMl "libraa 33*)O lazt* Abructi vt-d«lie«t dunm %orci«a lan« f«atricln# •% t«rclu« ununi laa» nalorla« bon« •% axc4nt*sch«M* ^ Is taga prinara tudi vidiao. da J« volna *^«aiorlnatt 1» M»atrl«ina" bila po avojaro iavoru italijanaka volaa 1» Abrucav, Pot»«itak©m •# ti dolJniki rhibrovčanl nabavljall lt«» lijaAttko velno* • katero «o krili svtij« kr«dltn« obva*no»ti# ra«d- o 96 t«m fm 99 latnarii lsd*Xovali im t« ltalljanak« voln« *ukao* V drugo »kuplno sadolSnic uvrLiia» on*» v k*t«rl3) j# p«9«b«j poudarj •**<>¦ da J« dobil dolKnlk - Ffcibrovfcan od upnik* na kr«dit v»lfii> V t»h prite«rlh «0 vadno upnikt tujcii Katalonci «14 p« tr* govci i« Italijo. KftkPn« kvalitvt« J« biia ta voln«. podrobn«j« »4 o»a»Lano. S«v«da gr« v t*h pri««rih lahk« »• volno ra»liL- tsttffa por«kla in kvalit«t«. o ^nf «4 upnlka. ki J« t« volno On«nil bi I« B»kat«r« *i>««lfiLt»* prin«r« kr»**bn« * *i ¦¦¦¦¦¦ O ('I p OUO t-ata 14§» J» bila ustanovijttita trgovaka dru*ba sa nabavo vol« 269) «• **d» »ancto Math«o"« ' I« n#k*jg« BpGr*^ kl j« bil raglatrlraa lata 1491 vidi»o. da ao • 8pa«»ko volno ©»krbovali dubrovnitik« lanarlje tudi Flor«ntinei» Ugotovljirno J« bilo. d* J» LJubiX« Ra-da^inovi«€tttravlt iii totaw llfc-r*» 2699 subtil««"* Voljno »u j« prodal faeobu* po 54 dukatov ¦« v»«Ji Rilijiur« X«ti 4«n J« »apravll vllSa« krvdltno pogodbe » Ja-k»bo«i tudl LJubKm brat r>obra^Hi« 0a •« j« »adolžil «a 108 duka-tov "••• pro librl* 27UO «ubtillbu# lan« catallan« »iv» d« naacto H«th«o**« ' P»«t^vlja •• vpra&anj«, ali gr« aa dv» vrmtt Upanmkm volaa, Mcat«llana(* ta "JSaii ^attoo1*. ali ata oba l«ra*A «lnanlrta sa *no vrsto Bpauak« voln«. ^« •• odloCifio ta prvo raslago« p«t«*i bi iitttll opravka m dv*roa vratsma ^panak« volna* ttcat»lla«a** 1b HSa» Matt«oM. A; Tolno. kl jo j« dohll LJubifia na kredit pr©d«. luj« tjubi^a ««m ali pa. kar j« bolj varjotno v t«» ?a*u, /1 o b o vallk« v»ot*, kl naj bi jlh lx»v«»tiralt v volno« Ppitabae Kt«vllnl *« ped&tkl * nabavl velit* v Abnttlh174' 4a v \puliJ4,275) Y tM obdobju *• oiaonja k*t pr«dra#t nabava v trgovskl druSbl tudi wla- l«vo* ^ ix«pr»v «o podatkl matoi(t*vilni9 n« •»•»<> xa*it»tnurlti vol-»•• kl ao Jo Dubrov^ani dobtli i« sal«tija« V i»«au Prodan« i*op«« povl^a i« Prliapolja bo inro^il Rado^na ftadoaallč is Carnlc« nj»-g^VMiu upniku fhratitllku RadonovKSu sa !lf rfufcatov **2 salnui« d« la-n« ot 3 •almae d« p»lliba»". ' 1» tak^nih priw«rov viditso tudl t«. a kak8ao robo «o trgovcl is saladja poravnali avoja kradlto« obvaanoati« kar i« »a«e nadollaic« verj«t»o n« bi bilo rasvldno« roa«bej bi s« uatavil !• ©b <3«jstvu# da j» najvaS podatkov tr Dabita • nabavl voln« v okviru tre<»v»klh druXb prav v tO, in *0« latlh XV. »tol«tja« Xn prav to j« nov dokaa. da jt produkcija aukna v !>ubrovniku twdi v % . / 4* KIS* ?a 1470 1. ailiar 1/2 w*lorina 1/2 Mturlaa 4» ««• « 1470 1 adLllar groa»* o#«bno»a po^topku aiodr* harva. ki Jt »lulll* *a bnrvanj« tkanin« ' Barvar»« v Oubroyti4ku mo bil« Rp»cialt»lran«. Talso a%a po l«tu 14ii vellk* barvama. ki Jo j« i»«l v sakupti Biasic, 1» dolga harvarn«, kl j# bila v «akupu IJiko i>Jiv«koviubrov?ani. raaan v »adol^nlcl 1* l«ta 1459, k# daj« ^oJSi^ko Buni»• \atonio 41X«gr«tl 4« $iia«t» An- g*i®*i4* *•* Pranci»co Vagnini i* Y***•*•*•** M#<§ «l*»iliiifc* *« ©* i»«njajo v t*h »adolSnicah stnani proiavajalci aukna kot Hario 4« Sisia i» M*rin d# Mi8gllatJ. »Ukola Tvrtko f!l*vLgodb n* svomo ak«rfij nlSasar # kvalittttl« c*a*h in drugth laatnontih guaia« V sadollniei «kl«nj«nl ««d Iva-tto* H«nCotitf»Ri in J3«ncto«i a« 4rdulnis i» Pasara l*#II»14|0. J« ai« ««r po»»bna pogodb^t ttn podlagi k»t«r<» |# Tahko dol^nlk Ivan H«»-ittti^ odklonil do 18, o««njan«ga ««««ca pr»VB«M guada* 1« it* bi uatr«»aX« V tm ttlttgaj» bi bila obligaclja ra»valjavljana. ^ l*r»v iako 4« lahko upnik dai saplenltl guimd«* la*t dolHnika-bar* varja# C«tuo»a-mmtmiM vr«t pa j« d0l«S«no *L#-liClno guada« ki n« bi utttroftalrt« ia Ho»cu te pof«4b« *v**e tadl aa c««o guada* (* bi ## na^ir«^ agodilo, 4* Chrlatofor do Juilja n» bi mogol Maioju do«tiviti #»«$*&« k0l4S4«# guada, b«do ©braSu-nali guado po canl 14 . 1OO**. V»« om«njano j» i» 294) «•! Taranti« ^rl »dbi o« raL%m Pratnctaca- ' Morda »1 *XuLaJ, da «n v r>#bita kot tudi v druilh drubrovtti-Ikih arhlvaklh knjlgah, najda 0 guadu ralativno destl podatkov« % »adalSfticah, kj«r #• o»AnJa sukno kot pradnat kraditn« trg<»vi» m#« *# ftaJvaCkrat omatijajo rasad t&lano« mt»4r* barv« oslroma bar» vanj« v guadu. K«žo# da j«i prav ta barva »tikna pravladovala v Lubrovniku« ^uado a# Dubrovčanoei poaradovali pr«dva«n trgovel ia Xtallja» od kod«r ao ga tudi uvaSall v Dubrovnik. 0PGMBC K P0GL4VJU tsdtiki ln »urovia* dubrovoifck« naaufaktur« 1/ Ba&i4 1» o ubrov»ik i Tur«ka« »tr. 100, 30L; * vuneoa angorska *«k- 6/ Viaav«r. »«4» «tr. 66 « pro»ta do«a€a rafia« ^ll«r. ts.d« »tr» 32« 9/ H«d doHtnikom Harkoiii Sabbatlnu««« Saaeti Marciliatti d# Ven»tii« ia upoiko« Vgliao« nmrtt ^aootl ^aj»t«laoiii» d« V«n»tll»i j* bil* •kl*aj«f)a kr«dltna pogodba v vifilni s.d.gr. 279» T»J jt»dolX»lcl pa aX«dl •l*d«5i dodat«k **•% »i»llitor porto unaw p•€!!!» d« drap-fH> populango po s.d.gr* 26 ad fortuna« ipaiuii »t »u« cell«san« tiaH. 2t €r«*M»$*»lk« ^pial« 5t« 1078. Krvdltno pogodbo aklepata tujea Be»«ean» t«r v M«oll«gancloH vlagata •»© bal© Mdraj»jx» po-pu!«sif<»M* X«nl»ivo j», bo dal upnilm •*l v "3occh«ria (?)M. r>lv. canc* xrV/38 - 1.VIII. 1343. 16/ Dlv« canc. IXA"2# - P»t«rkovH5 Tak.til «tr. 2». iT/ Mv. e*ne, 1133? dodat^ kot f*l« 25 »^tarkvviC 1. 28 a. li/ D«b- »«t« II/3?* - 15.VTI. If/ !>•&. »0t. «/ST# • IS.VII. 20/ Obe sad«»lXniei od»topata upnik«L drugl« v tarjatov« Poo» Stan* b«rte odstopa 26»XI* 1337 Hieoli Jaeobu SorkoC»vi»1». **%• IIAB3"; Marcu« Can« pa 19.XX.UJ6 ^lvi Goadulldu, l>ub. not. SlA2$*. 21/ fV p«cla» pannl tr»« d« yp 31X P<»cia «t t!uaa da yp 22 p««la qul panai aceapti fu»riwt 4« Kicolatt« ^lgViolo »i fUcela Bald«ll aboj« ClapčitJ isjavll v avttjtsi t«stai»«Btu# da J» poalal v Seaotk* €0 laktov ral«« kj«r rtaj bi Jo pobtfcrvall« rmm%* «•*• V/itU- 28/ Pribil Ju*n«vlch 4« Raigusio faeit M«nif««tu» quod enm tpmm fn#« rit dftbitor Harchl Johannla d« V«n«tll« in dueatls II ittrl p»o panno ab eo hablto «t r»c«pto. IHv. c«&c. XXIX/81* - f»II*Xlf#» 30/ $• jmnuarja 141$ •« |« ^«i#r Priral sad^lSil prl ^or«ntineih Sehiat« ^idolfi »t ?-aur«ntio M«c«tii »oell »» "flor»no» auri floreotino« S96 pro dunbu* ballifi pannoruia quaa habul * pr»-dl«tis» rolovico dolga bo vrnil P#t«r ilo konca e«M»ca av|?u«ta. oetalo po lovico pa do Wt»nca o^tobra. - 3«b, »ot« IXII/6*« 6nt« njtna upalka dajata kr#4it 10* Januarja tudi Jakobu. niuu pok« Ruaeha itatrul j«vt<5u, v vifiini. HfXor# «url 4* »igile iff soldo« $ *L#!*• i ad auro". ki g» »orata vmiti do 6, d»e««Bbra« Y taj aauSolIniel »» roba n« o»eajH« .^fiton ticvrdnelja "laotflcio" is Frata kradltlra >ubrovL»na Bartola A«ar«jft d# ^uaiito v vt51»i floreao« auri da »igillo 80 ooldo« 20 ln to "pro pannia at raiito oraaiuta raeloauzs ut appar«t ia utio aerlpto d« aaau «#***• Vroil bti polovico do 3L$« avguata« ostalo p^levleo pa d» kenca »aja 1419 lata * ibid. XIII/12 - 29.1.1418. 11/ D»b. not. XIII/5# - 3.1.141t. 32/ BoSirf, ^aavitak. *tr. 32; Holl*r. ^anati, »tr. § "Rapublika ni-I« bila »adovoljaa sa stanjera doraa^a proiavotlnja 1 potkraj XIV. *tolj«6& poSinj« raditi na raavljanju »anata ia rasliSnlh atruk« Madju prvtmm mm bili "ara aaponari«". w«r« fuatanarro** 1 "«*• tlnctori#H* 13/ Rollar. ^anatl. «tr« f 40 n 34/ Safe. net« XXIX/%1 - Po4r»fe»«j« • »aglotru Thdf»aai««u #«r*oif* Tadi<5» Prileal »« I*t#rij3š arfravatviro« kultur« atarog l>ubrovai* ka XI« 26/27. Wagt«t«r Thattaalu* j« nalatal v Dnb rovn iku v *a-%*tktt avojega delovanja na praeejSaje t*lav«» Hali »v*t jhu j« veSkrat prepovadal i»vr3*vati BdravniSko pr*k»©» Kljub pr#po-y*di*i j» Thorea o«tal v Dubrovniku in verjotne vrSH prlvatno pr«k»# ali p» #• j« ukvarjal 0 trgovino in druglmi poell« Ifi« ««rea 1419 j« bil proglaX«n »a dubrovalfik««a imš^aiia in kon?ao J» bil «pr«J«t v dri«imo »lufcbo 21»XII.1422. ^r«vs«l j# »••%• pekoj»«ga Sohmmmmmm tm Attkon« ln to kot kirurg. 2ani»ivo J«. 4* 1« dobil ob t«j prlliki uksm« &b »« ne mmm altl »«n niti pr«* ko faktorja ukvarjati m tk»l»tvon« niti n« •«« « kom»rkoli ?kX«« niti pogodb o trgov«ki druSbi* * I>ruXba • S*lv«ttiJ«» J* biia likvldirana |>r#il to pr*pov«djo» torej S« 19.1.1419, J5/ $•*. not. mt/lt*t 16/ 01«j poglavje C/ i^olitnikov« »bv«»« sl#4« rob« (naSlitl iit obllk«) str* 3o5 ; prilogtt f-t.6 St/ apr« t np«tla« 2 panni eln^uantlno*"*. .# * ^b. not. Xix/X2B 1.II.144O,». j ali p« »o nav*dli <»iio«tavnoJ« 5 Hpanno» 4 da L ... «t panno* X d« L'{. ..'f. XXXA41 * 31. VIII. 1459 - 0« po»«ni oboj« «»o ln iato, vidi»0 1» Madolitfilea« kj«r •# obv«a\ij« doljf« ttilit dm bo iaroSll ..." pannos »iva p«tiaruw pannoruta guat—ruta»« nmb. not. wnt/ZnX • dnc. 1435. Sd/ **Panno« infrsscrlptft« vld«lic*t 1 panautt 4« I^X» pajnaos 2 4« UX «t pauno« 14 cua atoi<5 aa ob-ˇ•!• v roku laro^iti Andraju Radon?i^ti mmmmrSu "brachiai X0 |»«n» ttl" 0*b« »ot. KSnri/it • 21.XZ.X4SO« 40° O 4$/*••• Stoga *a poaovo nar«djttj», da »ufena « nasaaCtnl* broja« L4wai otaovt moraju btti 011« dušin« u laktiva« koja j« ojmafca-na br©J«*w 11 ©• eimovt, k«»Ji odftoviura toj duLlul# a tt* aanjoj duKlni. ftollar, Lat»ati« «%r« 3S. $6 - &»11< u »vojaa dala R*«-vitak • •• »tr. 35 m«ai v op, 20 «, 4m po&mii npmMm (it. p«sla)# J*&t« tkanina duiln« 50. 40 ill 79 lakata" - Bofti^« ^tfforevntk 1 Turaka. »tr. 29S op. 1^3: To iu t«Ahftoi btl« tkanin« od 70 iakata "panni 4« LX\". 41/ »eb, not. TXV/l*5# 16.V. 1450 * Brnnisoarua MIo«a*tovich princl-palia «t Basehaa Hilatakovich. Rado«9anua ^rlbllovlch t«xtor«a •% Milevanu* Hadia«vieh garsotu« piaeii «• «bv«suj«J0 »©Xu KalJ«škovi< - 16.V.1450; 0#b. not. XXXIV/11 -1S. XII.1459 - "1 paanvK frataachun bonvni «t bana avantagiatuet 4« Xt^**- V«rjatno je to auk»o alabg« kvallti>innoruP) do ** bonaa at b«aa cotiductaa* Dab, aot, X.r//U6# - 18,Iil.X4$0 if4# 43/ Npr« - "Dobruachua Vaaiglevich ... coaalgnar* rranciaao 41« B»na««a #t »ocii« 3 paciaa pannoruiB gr*ela» einquantlnaa b©* naa •* bea* conducta« »•eundura ordinaa A^gunil« Oab. n»t» XJCA^^ * 2S. IV. 1440. 44/ f*pr» Rado« i«godich •«• conalgnara ***«5ho VUsho«iiallcb pann»aa 1 d« Hqulaquaglnta incicRoaatuie •••** 3«1J pr*€laao j« bilo 11 a-radano v aekatarlh aadol^nieah la laia 1429« kaj J« mlSlJano pod navadanleii oenakaml tipr« : d#llnik eora iaroCiti upnlktt wpro toto ipao dobito patia« 8 pannorim lant tlnetoruM da PUi-guaie bonaa »t b«ne condutaa «t laborata« at tlnctaa vidSii-c*t patiaa S d« portatla $0 #t tra« paciaa da portatla LX«..H. 40A d IfeUU XIV/34»#. J49. 356. 406\ y aakatarih »adolSnicah. v ka-t»rlh *• onanja kot upitlk P«t»r Pantalla. J« prav tako podrob* Bo oplsano« kako »o isd«laAl tl "panni cinquaatlni". 0jn»«k* aa Sirino aukna dm L bi bile aa oeiaovl tah p«d«tkov •i^d«^« **l»Miti«« niv« p«tl*ru»n ponnortae quatuor clnquantlna9 bona laa« boiUMi b»u» laborat«« conductiftii ot eoloratas ac ad ea*«0urais ••cvmdtui erdia«« Ragusii cua claaoiiii« «4 pl»na»i «up«r nonatris 4* fili« 40 »t in rellquia fili« 30M# * ibid. XVI1/201 - XIX. 1435; 202'. • X9.3CXI.143S* Hmllmr v »vojam dalu X*natl na «tr. S6 v opoiabi 138 a pravl i **f$lj« n»« proSl« »a rukon nn«5i oo-gu^»o«ti pr«raCunavanju dubrovnl^klh ^sndka aa Slrinu sukna f# 4wm> w t»k»tu uj>otr«bljavati osnaka aa «ukno kao gte su « arhlvskoa materi jalu*** 45/ "Vlacuasa Phllippi Pantall*«-- «on«lgnar« Maroa 2in«tovlch pannua 1 dt U asurinua bonuoi, D«b. not. XCVA98 • 31. VII,14f(>, • nR*4oichu» Bralehovlch (lanariua) ••• eonalgnar« ^arto 4« Stal - paelas 6 d« L. • • • «t panaua «im«w da a»xa^|iata bonw»rt • ibtd. XXVA?l * 28»V.145O - r tr8. druSbo vlaga "panuo« 3 8«*anfcinoa...H - XXVI,/7«. 46/ IMk. not. ^VZIl/69. 47/ Marinun «it« cenductua« D*b» not. XIV/408* • 28.YX.14J0. T«J dolovni f*sl j« •l«dila druga. « to popoinooa loglSnn pov«s«aa. kl pa •• j» v sadol^nieah najpogoatftj« om«nj«la« m»tr«lt "bfnio« «t b«n« eonducto«". XXXII1/X62*. 166# 178. itd. ali pa ub»n« conducto« «t b»n« la-borato«'*. CITA25. X$0* XXXIIlA40'; to bi pomonilo, da «or* biti suknc dobro lftnductu»" in •avantagiatta." aaj bl toraj o»n»Sevala kon^n« d«lovno operacij« po barvanju. Sukno ii« ja nanr«č pri barvsmju kuhalo v rastopinah barv0 p» »• J« prt tmm »kHJtlo. ^ato ao morali sukno pr«ti# oaoftltl« valjati 4» natcgaiti. d« |« tkanj« dobilo prvotoo obllko. 52/ Rollar* B«ant4. «tr. 67 53/ ••• patlaa Z paAn#5clnquaatlaoa lr«a« condueto« «t laborato« •»condu« ordin«« »t tincto«*.." B#b. aot, XIXA25. 153*; XXV/95# 9^ - 10S| 106*5 111 j 117j I2aj las; U9#; U3*; 167#a 171* j 175#; XX^I/J%#, 36» 42* XXXIir/36f 171*. pojaanilo j9 bll© lahko bolj konkratcio; MS»cundu» ordln«s caia«r« artis ian«'* XXXA25. 125*. 54/ Oiib. »©t. mi/IOa1 aO6? XXXASl#i X30#. 142*# 1U; - "»•cundu« ordini« civltati«". 3DC/2S*. 92| t^VA3«. 166#i liO; *b«»« con-ductoa nacundun c©H»u<*tuo l««ta tsroilil Mpr« toto lpao d«blt« ptttla« 8 pannorma latt«««« ban# conductos «t laborato* *t tinctoa ••¦*• D«b. not. XXV/34a'. XIV/349; **••• vtiara nXla» pmttam colorata« laoa bon«M XXf/16&; "3 panaos 4» tX «t r«llquoa d« t* ««&«« tlactoa ..." XXV/166; XXVI/6; 20; 75; XXXIII/10; 14#; ... pan-n«a 4 d« L vldalicat duo« turehittoa «t duoa aaurlae« «t pannu« 1 dt LX banoa b«ae ti&ctoa «t t»aii# cooduetoa« • • • 141; XX:ab. not. XXV/356 "duon paitno« albo« inlcltiaiiatoa d« p»rtatt« 90 ban« albo« «on4uetos ot l«boratoa» •. ** B«t>» not. iTIV/356; XIV/408* "pamstai uau» albun purgatu« bonum «t hmnm eottductutc &* portati« !*XM XIV/4ng#; - TXTIII A-*^# - - V I>ubrovniku ao morall dobro raallkovati mmd tkaiiinaal« ki »o bil» barvan* ln o»ldl# ki ao iBmli e«nak4» if»lbo". Baio ln Tad«J Hal J«Mkovi<* b«0ta poravuala n#k« atar« cfolgov« X 21 balami sukna« e*t t#h jlh bo »17 tineto« «% quatuor alboa", Div, not. %YS?/i4* * 16« #l/ ?5a gra y raanicl prl **balloM ta barv«. doka^uja al•lv. not. ILIlAll* - 4.V. 1459. Barva 'ballo' •• Js norala ra*ltkov«ti od barv« v "guadu". V nakan dogovoru •• jm dolMnik ebvoxalc da bo dobavil doloSano koliCtno tkanln« Ko» tar ja praSrtal oniiako "ballo" in namaato nja naplaal "ln gua 62/ "vnais color« aauri vn&tn i« c*l*r# axurino" D*t»* not. XX/44 - t«i»»«* ^ 4# J- r«gu«ino» d« »Igtra ipaiu« Bo^ltchl. D«b. not. »OQCXXAMi#* 71/ i^il«»ik l^trii« Marci citaafcor s* j« artdolitl sa 1114 diikate tn XV grošav. T>ri«tati J« »oral n* «l#d«^ P®§**$* M»d 'i»jkio taraiaui« »1 non dabo «lbi 44«%a« p«cunla» %«»««r in»«di«t« sibi dsr# ffuf •t asnlgnar* panno« 11 ntafnotf d» LX 4« »isao *t Xmb&rf Slurmghi Goyacovich# D»b. not. KLVTIl/6*. ta/ Aiik. »ot. xxgnxz/Lix*m ?j/ Dol^nlk bo iaro^ii '*p«tA*« tr«« j>ftnn«» bon« Xaii«H ^tb« n«t» xxm/2s» 74/ Hpannos li d« I* ¦•• bono« s»#reaataach^» q«i noit »u»t d« laoa ac«gat*•••**. B«l»* n«t# I5CY/l$0| »11 "pnsnof 3 L ... qui non •unt d* lana marclda." D«b. not. ttVl/42; - toraj voln« nt wa#la biti gnila. pokvarjona, plo«niva« 75/ Mpannoa 9 ragualuo« d« L bonos #t htim eonduete« ••• d« l*na catoilana..." 0«b, not. XXXl/l73#- 76/ Diib. nat. XXmi/6#. 77/ 0«b. not. XXXIII/9; 84; 85; vll»rj«v<» »i*lj«nj» odkloniti, k«r on »aaa ni na-š«i nlL«c*r» k«r bi to potrdilo« 7S/ **p«tla» pannorum 24 cinquantinoa gr«»L««M« ^»b. not* tIX/l2S» 123*. 166 i X•!«© pmjmmni. ta isras podateU, ki ••« g« naS#l v n«ki l»br«viaturi. Sllk»r To»a J« kupil balo ukr«-d«Q*ga »ukn«. ?¦»» jo ••daj vr»?fa prav»au Xast»xku. Optm »ukna J« »1«lv« not. XVI/245 - 11.VX.143O, Tadi<5. Griidja »a «likar«Wu Bkolu X, •tr. 82. HoXl«r« ^anati, »tr. 69« Garzoti * gr»b«narl oukna* »o na pos«b«o način iadnlovali pliS* 79/ D»12nika bosta laroSlla »vojarau upalku "vhubb pantiim baretiBU« d« Lta bontiai". 0«b. net. 3DCVA0* * 22.1.1450. Oolinika. •« ob-valata« da boata iaro?ila "pannoa da h b«noa et bea« eonduc-toa tlnctoa da cal«rrlbus ball« 1» qulbua #•«• d«b«ant panni traa baratinl.,.H XXVI/l& - 22.ZX.145O. Kaanoiieka 1» Žup« bo« •ta sa «w|« iadalka (nlliaria trla lapldu») pr«j«la ed narofc-olka t porparjov In mtm*r polovico v ^otovlnl tn drtig# polo* vico f*in panno bajr«tlaru»"# Mv* cano. ?.XIlAl * 5.II.1450; dva aiaraJSi obllgacljl boat» poravnala dolHnika m 21 balani aukna, od katarih b« Mun«» b»ratinuaM. Dlv. aet. XXXV/#4* • 16.V.1430. ^ollar, Sanati« atr. 81; uvun»n» kap«. barat«. bt-!• su J«dan od aporadnih proiavoda. Uoji «« uvijak proiavodi k#4 ra»vij«nog sukraarstva. -a kitpa nlj« potrabna fil vallka ko» liSina ni narotflta kvalitata vu««f>. 1 U $0/ Dabillv Mioeič lanarlu« a* j« ebvvsal. <1» bo upniku U>vru Bl*« $©rkoSevira vmiti dolg pro panni« 24 d» ^»flu.io^. kl Jih i« prej«l od upnika( X«^l/4i ^l 2fl 50; X&XXl/t73* l$*9 \$*9 xn, xnaai%/i\ 2, *•. ^, 36, *i. «x. «s. n# 104. l^a*, u«# m*. it». ia4*t i0i*, snocvziiAT*9« ^«S» i92#. w«xA#« ¦!•• »2/ Rollar ^atiatl, »tr. 9; g»M&4, Haavitak, «tr. 4$ L•»• Cartnaklii odradbaaa ot^SavaP J« uvo* stranih tkanlna* F*o odlucl y©likog v«da »4 1421 8» ntran«* J« »m«o u ^ubrovniku prodavatl tkm-&!»• s«M9 ^ubrovčanima, obcjica «u tada iwala dm plat« taksu u i«no*u »d 6 % vredoosti, a Dubrovčanin t* tkanln« nij« viia 6»«o da pr^da ntrazicu". $3/ Roll«r. Zanati atr. 11. $4/ Roller. /anati »tr. 40. #$/ Tudi prl povristM pregl« tu Dobtta notarla knjig« tXX. ki ob-••g« l«t« 1455-145»# s«* ugotoyilA ll«r. Z»*atl9 »tr. 6. 11« 20« I* nj»gevih nav»db bl aladilo* da mari lati 1470 i« 1491 nl v Dubrovaiku nobana produkeij« «ukna. XUdi OoSi<5 v nvojam d«lu i>ubrov»ik 1 Turaka »tr. 29? «• 41G gotavlja **Bubr; 17» - X*.X.147O. Xvan Boi&i^ Jo »Xad«C©gc omttnja: L«prav Ja po 1463 l#ta dub* rovniak« euknaretvo propadlo* ao *»«•« aioXiti« da j« ono p»-p«Xiu>ma laginllo. Ikaain« dotaaL« proisvadaj« »© ocianjajo v 4»» ku«entlh» o« pradn« ee biXe pedvsate war« a« oLlvl%«v tkalaka prolavodnj«* IHibrovttlk 1 Turekn. »tr» 29S. T^di «1« TadiiS v ¦«•-nl RoXXerJ«vo knjlga* Dubrpva^kl saaatl u XV. 1 3CVX. »t#l# • fl«J MletoriBki »bornik Cod. V« br. 3-4. ^agr^b 1991» atr. 336, »•4 drugiM p^udnrja, da J« ma«r pri*l» do prvo volike krls*# U»prav no do prop&ate tk&leka obrti v FXibrdvnlku» v €a«u* ko Turki poataaaj« abaolutoi goapodarjl akoraj c«lotn*ga Balkana« •t/ Trgeveko dru2be »o «atnn*vlXl Bamardua &ataXen«c# Iboiaaa 1« Mas«iaat 3t«phanus i» B«n*ik tn Vmndimmi* palllparius is 8«» A«tk* V«n4iramtji J« vl«^iX "d. an« §3 «t patlae VII panliaru«**« IHv. caftc. XVXll/93 - X7.X.X355. 5.VI.1404 pa »prajo.ta «a-donc« Bratanovld io njegov ala Nlk»a od ^oHiiJka Dragllavltfa ***. ducat^a auri #t duubue pactle pannie aiscendantibua lm t«-ttMi ad eutttaan d«au» 74H. ftikša bo b blagoa io d«narj««3 p#tov«l v VaXano in to pota» lav«9tlral v ••!• kl Jo b# tratt*portiral ˇ flubrovnik. Tti jo bo pr»vE«l Kadonac la Ja nato v Drijavu pr©- X C dajol. i>«b« not. Xil/l7f*. Kljub tattu, da v noben«« prl««ru tti oaaajcno por«klo tkanln. nlti »«ra, »itl kv&lltata, ni a©~ b«ftaga dveofta* da eo tu trgovali • tujlctl tkaninaal. Posabno valja to ta prvl priraar, ko 00 partnarjl tujcl« 90/ »arlfta Kr«kič# Trgova^ka društva u ar^dnjovekovttoa dubrovn^ko* Itfvaatlnskon saobraSaJu« godlftnjak flX« fak « Novob ^c&du XV *9l 320* • m • 4.VIII.14291 405* - 17.VI,1430i 421**42$ * 29.VIII.1430; XIX/ 13»* * 21.XI.1440; 170-171' - 11.V#1440, 94/ Uolitf# llubrovnlk i Tureka. atr. 297« 95/ L>iv »ot. XXXV/144* * 9»lX«X49(l| Dab. not. ILXVX/2S - 2*.IX, 14#>; Dlv. aot. XL,XX/Xll - 2.V.1459, 94/ S suknon bodo trgovali v Arti* %v. not. XXXV/ll9 - 6,VIII. 14S0; ^Imob Hftthia dr Raati »klana **eo«paginf fratanif" m Mieha-•X*ai ^tagnavl4a«i i» Stona. ^ima« vlaga "panni slnqvtantlnl rm~ ¦i O ± o guaal a IV pr*xl* di ducatt 12 1« panno « anehoraL> ditto Sl* : »on cha d«bla »atar la 1« dicta fratarna eo«pagine d« vin# da : Hoata quingui CC a gronite« 1X11 lo ^ultiglo * ^uttlt vlagla «1* • «• intanda p«r «o»flnia'\ 0&t. *«%• XXXV/lO6# - 17.XiI*1430. pannle d»au. 2300" H tkaalnaml bo a«l M»urau» »4 parta* Ro»a-: nlaM« Trgavaka 9 - vlage ^panno« 3 i.X p«r •dmon-tft»tiw d*au, 48" katar« ba tranaportiral wad nundlna« Tr»niM. t>«b, not. XXVX/7» - 31.XII.X4$O# 9$/ Xa iMirglnaln« b«l•&!(•• kt !• bila pripiaana 31.X.t air««o» da Ja ad«n od partntrjav vlo^il *• "pannoe 1$ vaiori« 4*au« 172**» a katarimi b# trgoval Mla Avalaaan*** »«*>• not. XXXI1/174 « 16.1. 14St. i i. 99/ iiogifia VukaSinovi^ la Vnok 'Hidriid ekl«n«ta aa #110 l«to tr-govtiko pogodbo. v kataro irloli »ogtša Hpaano« 13 4a i* * m4 mvmmm d.au. I66H, H tami tkaAlaanl boctai šla ^v SM»claroaiaM kj«r boata «ukno prodala* Dab. aot. XXVl/ 14# • Xfe.iX.l45a; 10.V.1459 pa *prm}m* Maro« H«dohai4 od Ja-koba de Hroculo Mpaaae« 8 valute #x «xtiMa%ioni« d.ou. 8*. S njlni bo trgoval "ad partcc bclavoniaH« )3*b. not, XXXII1/32. Hlti boji okrog ^wad«r«va »XtX prlhod ^MriiOv v Srbijo »i ma-drial dwbr©va±*kih trgovcev. da n* hi. odhajali trgovat a tka-niaa«i v »oledj«. lm »argtnalnlh baložk j« raavidno. da J# Niknla pr«)»l 13.VI. 1450 »4 Marka ia • ttat. XXXI11/ 4.VIII. XO1/ ^n* *• Januarja 1470 j« vloltl Jakab O.toi* «41ct* ^achrovich« v druSbo "pannoa et w«rcanc±aaH v ekupni vrednoeti §71 duka-%ov« - L•!»• not« XXXVIXI/X36. &• v**J* v»#t«» oaisn«ijone trg©-vmaju • tkaalnanl* j>a 90 »ab*l«il«w« v f>ogoani.J& sanan pri»pavati k ncpr»dku HI #«rto dl X«AaH« Koopanijo noj bi d«lovaX« dy© l«ti. »iv. not. LlV/87* - «»*-2l.lXA.X470i LHib. »ot. HLm/43* - 147«. X04/ r>«b. »ftt. XI./103 - 1472« 105/ »ob. not. JU.V1A/37 - 1478 104/ I^#b. not. 5tLVlX/53* * X4t$l XLV1IX/152 - l.X*X4«X. 107/ 8mU* not. XtIl/24* - X4tS« X(>0/ Živan &t&t*ttmXl4 isroSa Jurianu P«tkojevl<5u "dvioa pannoa d# UI at duc. 10 in contatle » ki naj jih ta iftroj$l v Srabrnici h€<»rkaJta pokojnaga upaik*. sa kritja nak« oblieoeija* Dlv. a#tl LlV/128 - 15.VX.1470. v Vrhboanl trg\ij«ta s dubrovniškiml tkaninami tudi vitko Frl»oj«vi^ in rUsdonja HJalodtnovirf, kl •t« V ta na»«n uetsnovila trsavnko dru^bo« Pol«g dubrevnlik«* ga »ukna »• oroenjajo X# rannt ltalljanska sukna« kt prad* etavljajo kapit^l druib«. 0«b* not. XLIV/lg$» - 106 * 18.VII. 1474« ^ubrovSaai ce »družujajo »a trgovanj« na podroLjv **t»rra firma" in vlagajo pr«c«J V4«ok« vsot« wln pai»n*n. kajtl prav to p«4r0lj« poataii« po obnovltvl dubravniiik« nanufaktura Mj* tr^IJi odja«al«c dubrovmfck« takctiln« proisvodnjo« D«b* not» XXX1X/^X - 4,VII.X470; vradnoat vlošanoga »iifcm* sa«$a 771 6 V dukatov. XXXiX/62# - 26.1*.1470; Xl-Xl/«7#. 1473; XLXll/«7f - *«?/ Pr«tipie o dvi^u proi*vodnj« Je bil isdan 12.II.14ai. Hollar. Zanatl« »tr* IX, &•L!<$. lHibrovnik 1 Tureka. «tr. 297. 110/ D«b. not. XLVXXl/74 - 16.i.l4«l. 111/ Joutf Kuliš«r. AUg«K«ttt» ^lrtcehartoeaechichte d9« Hiital-alt«m und d«r ^©«m«li# X* Bd» *tr« 265; Gi»o Lussatto* St»-ria •conowica d ^ltali«. vol. X«« »tr« 336« XXl/ R«ktor rcssoja v nftk«n eporu «at#4 njia ln 'artinoa Chi«r«ate ia rir»nc« t*r i»jn*lja, 4a wora >i*rtin plaCati 24 4ukat«v "qua» hnbet in mm do ration« diet« eamor« apofltolic«^* Div. CAitc. LXXXl/37' - 3O.XV.14$1. 1X3/ V obllkl oarglnalalh beleSk ab sad^linlcoh ao vplegn« pobotni-«•» v kat«rlh Ja nav«d«no« da »© €f#Xlnlki d«lno all p«v»«» isplaSall tfftj« 4»l$ev«« K#r j« v»«ka pobotnica opreialj«ne a «b. not. XLVIX1/147* * obltfajno J« «kor»J pri v««h ladaižni- , cah o««aj«n« to fomul&cija 1« v nkraJJiani »bltkt *in fona* c&i^ar« apostolic^" ali pa Je navedono issa fomult sa sa«w«b. oot. WLVZXt/ MT1. 1X7/ GlaJ Prilaga It.f 42 11$/ Vr*daoat ***• p#$# 6ukna j« nakeRan« v sadelgniei, ki Jo «kl** pa Favko **akroviL s "lihaalom* Zadolii «• *a 3OO dukatov. «i» pLignor«w pA wora isrogitl Mpeti« 36 pAnnoru« de I*X 4« Hagitftl«** Tudi porok &o&dan Nik6i<5 eiw«t»r pr*J»e o0 dolSnlka Pribl«!«* v« ao6«ti^o s* VBoto 138 dukeitov in XXVlil crogev ^paoai« 14 e&lora%X» 4m Hagu»io..*H Eo© |»«ie dubrovui&koga eukne d« LX oc«njuje Hlhael s vredno»tj« iO dukatov, ki pa je »ilj«« kot j« urtdiift e«na« llriifia« c«na «a sukn« Je blla la dukatov/«n* pačo. Hollar. ^nati0 #ir» 40* V twa prtm^ru J« očitno* 4m J» c«ao aiukau diHtirftl upnifc* 119/ Roll*r# ^anati, #tlf« 40» 12V Framliite ^obrilovi^ »e j* »»doliil 7.SL1I. «« 59 dukstov in L1111 groš«v; 11. XXI. po «« 53 dukatov; 'fcnton Okrufili^ p« 7.XII. m* 161 dukAtor 4» XVII grottcv. 19,XII. sa 47 dukatpv ia XXXII gro*»v. D«b. not. Xi.Vlll/l66#. 170*. 174. 111/ l«fc«# »ix t* J# pri««r dollnikov HndoJ« Obradovi^a in nj«g0-v»g» sln* Hueka« ^ba »kupaj «ta oo sado Sila sa 133 dukatov. Zm »arginal«» b«l«gk« j« rnBVldno^ da j» 17.IV.148J vroil »Adojft wpaisno« 3. vid«lic«t troo do tslgaik lp«lu» l&•-%mv tiatlor« Do !?• aprlla 1463 «t« ootal& d#llaa i« 65 duka-lov, sato iaro^o Hihaalu y njo&oai Isanu F«t*r etmmtmr Hpannoa f videllc*t tr«« da »igno ip»iue Hadoo at duoa d« sigao Gul» raghi t»oyaehovl€h pro eigne et plgnora ducatorua 6 5W,,, V«« ootalo doloSb« ao iata kot prl prajšaji sadolSaici. Ostaaak 4$ 4nliftt«v j« Hihaal prejel 26. avguata 1493* aakar j» vrail tkania* in aadolSaieo ra«v»ljavtl. D«b. not. XLVIIl/l72#. 129/ ao2ič, ^avitok. str. 33* 130/ I. *oJid. aasvitftfe« atr, 4i; rtollar. Zaaati. »tr. 9i Libtr ^lridla« cap* 261» 131/ %ii4» H&»v±tak. oir, 4«. 49* 132/ &o*U. i^avitak, etr. 49« 133/ B4»ii4. iaavitak. *tr* 4f; H»ll«r» Zmmmtt, «tr. 11. 134/ JiraCok. Isterii« Srba 11» B«ogr»d 151. «tr. 424 « ^tralak u-gotavlja, da «© aprila 1449 Javlli Kotorajpi Bw>«ftki rapublikl "ehra« «1 conto »tofano vo^rvoda d« Bo»na lat*ad« fftbrichar * Caatalnovo ia qu««to no^tro colfo 4« Catar« %m« otancla p«r f*r far# 3&rto 4« lana «t altr« cot§H (Liatlaa IX, 304)« Pub-rovCani v Inatrukciji Boboljovi^u ia ^aajial« m čnm 13* apri-la 1480» pr*v tako o»«itjajo ta poakua. (K.Yorga. Noi«# at •Jitraita« XI« 434) - ZaH«t#k obrGtovanja (aaaufaktura v Mova* l*kke taraj poatavi.no v l«t« 1449« 139/ »lv not. XL11/152* +1*3. 423 13§/ Moller, Zanoti# »tr. 10, 117/ L#t* 1454 J« sabel«L*oa sadolLnle»# v kat«ri •• o«a«ajaje fi-reatinaka tkanin«. LfelLxttk prcbivalcc l*«cco *« J« obligiral pri apofcfckarjtt ffi&l»au ia P«aar%» 8* kr«dit j# dobil 46 duk«~ tov ia XXI groaav. Obvasal ** J«# d« bo v •••tu ^aeea isr»« «11 na raštttft dol^a "panao 4« Mor^nti^**. 0«b« oot. XXIX/ft* . 0 flereotinskih tk«nla«h nGarbow j« govora tudi v kr*dltni p«» go4bl# ki «ta Jo 2?« o&tobra 1479 okl«aila Djuradj Gu«ati< in Antonio Q«rardini d* G^rardiue is Flor«ac** OJuradJ $m bil aanraC dol^aa Antonlu d.au« 720 vea«toa» ki jih bo vmil d» konca »mka avgu*ta« Tod« ta vaota j« Hpro r«*to p«%laru» 40 paonorum garfeoruat 4« Ploranaa**, ki Jih J« Jurij kupll od Aa« tona; C*b. not. XXXIX'7f. # 13$/ Jtarok j« pr«jal od ^lvaaa 0bradovi<5a 215 dukatov "xa paanla d* V«rona «t da ^aguolo**« L ojisi bo trgov&l v ^©labriji. **S«» «i#taaM j« bila ustanovljana 6.V.1457, poaovno rogiatriraoa pa 19.XV.1459. Div. c3nc, LXVIIl/lO^; 47. bel aukiia ^d« Y•-roaa51 bodo poalalt wod part#» t«rr« fir««". ?>«b. not. XXXXX/5J * 7.1X11470; 6.IX#147O iajavlja Mmroj« Vukaeinovi*. da bo v««l • ••boj "arf vlagiun ad quod nitn« d* prox.irao lt{H>«M«H oa r»* CttB trgovak« drulb* 42 bal euknci 4m 60 in d« 70» Mit«a pa-naoo 3 cuia dtmidio florentiaoft", Dab, not» XXXXX/53* ; i4 bal eukna Hde ^lorantia" bodo »oelji poslali wad parioii Turehoru«**, !>!ˇ• n*t, LX/17 - ia.3tiI.l470; v trSov«ko dru2bc b«do vl«-iili florontineko «11 v©ronoikp oukjio. T)»b. not. XLlV/34*-35* -1475; Vitko Pri«oj#vjL<5 j# vl»«ll 900 dukatov in to »tf» panai« octo d« Hantovo d« 70 ••. in paanlo 24 d« ^«rg&no*». in paimi« 13 da Varoaa«.« •% 1» paonie octo d« H*gu*io »t io pannis 13 bar«tlnls d« Chaisasna14* ^ner potovonja ai osnaSonit« 0«l»» aot, XLIV/185* - 196 * 1«.VII.1476; Dragii Vuknnovtč in K«. 4««lav ^roljaoovid atn vložila oukno r«»112n©ga porokla **f»«-» timm 10 d« Hantova d* ^•••p«t±« dua da Haaiova do I<21L«» p#-tia uaa d« Bruachlao «t patia vtaa d« ^dgu#io 4« i-Xw, D«b« aot« XLV1II/159* * 29.X#14»1; Brata JakBa in Lukfta ^otldarovi^ ata •pr«j«l« 04 ^tfcko ^tapanovtda Mp«tias 40 pan^oruKi d« V«roaa** tar Jih bo&ta prodajsila rtad loca iurchoruta**. Dob. »ot« XLVIll/ 160*160* * 6,XX,14*1. 424 119/ DubrovKana Franfciifeo «*«ria«i>vi^ In Btertol* Crijavi^ «t« uatano-irila 23. Vlli. 14*1 trgovako drušbe. ki »aj bt trajala «no l*t#. FVanCiXk*> Je f»r«j«l od B*rt*l* 140 dukatov, mm* p« jo vl©2il 15U 4ukatov. < bviftaal ao j«# da bo « tem kapitalom "irt «*$t navigare ad illa« partaa «t torr^ ad qu»» cniehl n»liu» vltlsbi-tur «t placu«rit"» 2S.1.1482 sta vloSila I« dodatno v»«to in «le*r Jlartolo t&® dukatov. I*raa5ižko pa. §0 dukatov* t?b t«j pri-llki j« bllo dolo^^no, da »ora lii ^ran^iSko v Itulijo tn tw kupiti rtpannoi Van«tli« eut Mantova aut V««eam «t lllis fior« t»r» Ragusivai «t vender««*« «4 »tatioowa »•«»»"• 0«b» not« X40/ **V p^cl«* panni tr+m 4m yp« 31 1/2 P»«i» •* dua« 4« yj>» 22 p«* 141/ f#«t. »ot« VX/§0~ I?.l!a3i9. 141/ VlBivfr "Hriloai iatorijl plaaenitth matalaV «tr. $6. 143/ riolSnlk •• I« obv«sal* r«tj±cta dictua Mo-rlne« («^»ik} •« obligavit «celi>«re ftt »olution*« pr» dietl« d«n»riis pi*nno» ciuqu^uitiao» ••• m&, racloaa« dueatortiM III •ingulo pann«", [>»b. not. Cvy/95 • 3.T.1450J 97# - 9.1. J 101 * 20.1.; 105* -23.1.; 109 • t*.t* i 117 . 14.11.; 122 - 24.IX. ; 12J • t.II.; 11 dukatov sa baloi 14$ • 30.1II.; 12 dukatov m b»loi 144* - l.IV. ; 152* . 20. V. ; X^Tl/4 * 24. VIII. i 11 tiuka-tov sa balo; %7* * 22. JX.; 1« - 22.K,; 37 - 16. K. ; 10 duka-tov sa balo: 67* * d.XII. 14*/ Ikrti* a#%. XXfAW» 147/ "Coipjfcunatfo culu»lib»t pann^ ad ducato« duoa"; e«»a 14 dukatov sa p«^o J« v tM prlM«ru nlSJ« od obi^ajco, Dnb. not« XIV/41d*, 14«/ r*b. not. XX/44. 149/ D4v. not. XXIV/50; podob&o trgovsko pogodbo »klenota tudi Ru-hac tlogi i<5 m Trgovlgt« 1» Iv«n fCetulJ•**.L» 49#. 1*0/ "Pro pmtt+m S pann©ru» mlni dat«"tf &•*>• oet« XIXA24*. isi/ s*t>. »ot. tmA^« 1*2/ r>ab. not. t&il/US* 153/ Pavko B»krovliv. not. Wl/245. 154/ Pannua 4# t, « 4*au. 10 2 pannvoi dm U% m d»au» 15 i pa&nua) d« LXX - 4« au. 20 pro aingula p«tlft« IHv. net. XLIl/lll# - 4» V.14St. lii/ Rollar. L*aatl, atr. 63. 156/ To ao odino c»tt« aa aukno* ki Jlh xa »Mo%|« IV* ati>latja prt~ nmMm Rollar v avojaia dolu» 0» «#lo naglaKa wdok ja u Dubrov-aiku cvala proisvodiija aukna* Rapublika j« puatlla« da »• ei* Jan# alobodno formlrajo. Madjutla v«I 1481 g« nakon propaatl suknaratva u f>ubrovttiku. Valiko 7|+L» j» odradlo cij»n« aukna***; Rellar« 2anati# atr» 4<*; Hovak Grga# VMSt«a« lnduatrlja ts Hub-rovoiku do araditt* XVI« »t»lj«lft0 Raiiatarov abernlk, ^ubrovnik 157/ Soeiua atana Jo taročll 31*!•1459 traktatorju "panno« It valo^ ria d.au- 172", ki jih bo ta rasprodal v Valoni. Vradnoat «&• p««« bi bila v tw« priw©ru 9 dukatov tn X groH«v« Oeb« not. X\tll/174 - 16.1.1459; tato lato J« vložil na iatl način nok ^rug partn«r v trgovisko druSbo ffpanno» fl valute «x •Ktimatloni« d.au« 88'*# ki jih bodo poalall ir Selavonijo* ^na p#9» J# bila vr»dni4 11 dukatov. ;)«b. not, VXXIII/152 • 10. V. 1439; v trflovsko druLbo j# aociua vloSil 10 bal dubrovaižkega suktia v vr»d*o»ti 21$ dukat^v iu 2 p»rparja. r^a bala ftukca bi tor#j »tala 1X^21 4 »b. not. X:CV/3*56. 162/ nollnlk ^adovan rribilcvi<5 lanarius, ^b. not. \IV. 201} - dolJinik Gvj»tko ^»iCkovi<5 cl»ator. 202# - dolJSnik Ul«gr»tua Hlahaalls lanarlua* 206. 163/ D«b* not. XIXA^1'. 164/-D*b. not. XXVt 163** 169/ D«b. not. XXV. 167*, 166/ !)•!»• not. XXV. 136. 175* 167/ &•*>. not. 3CXY. 144*• 153, 162\ 180#. XXVI. 6». 168/ D«b« not, XXXIII. 91 - 26.VX.14S9. Tomko klo»ičkovi<5 Mlanarlu»" mora i»ro5iti upniku P«tru detsial Johannia Paull d« Vrbiao "pannuni 1 raguslnun d« L *" v S«stlh ravsaolb. r, o n t L i 1*9/ V 1$ dn«h bi iaročil dolaaik •ladeSe IttviU bnl i 3 bali aukna d« L, 0#b, not. XKVA39; 6 bal jo bil. po nj«gov«a ntn#nju, lahko tkaloe« barvnr «11 valjuloc aakna* v vo^lni primarov p* J« bil pr«dv««m trgov#c. kl »o Jo v glavn*n) ulsvarjal • prodajo n« aa* lo, pa %udi aa veliko in pogooto tudi a pr#ktip€«vanj«» n«f>bd«* lan« voln«. 171/ r>ob. not. XXXIXI/S4 , 172/ Zadolinlca J« blla vpiaana 2?.U.14*91 dol«nik bo lsrotil 19 1/2 bal aukna "d« LX** na al«d«S na^ini 10 bal do Uonea avguata« 9 bal in pol do konca oktobra, ^b. not* tXXIIiA** sadolXnioa J« bila vpiaana 3.XTI.145O, 10 bal bo &»mSll dolRnlk do koa«a docanbra. 4 bal« pa do konea fabruarja, XXYl/65. 173/ DolSnlk J« moral lsroSltl aa dolg 27 bal sukna d« Lc 10 d« LIC in 7 d« LXXt. Polovloo bo wnll do puata« polovlco pa do va» Uk« n««i. D«b. not« XXV/95. 174/ BadolMnica j« bila vpi.ana 10*111,1450. X balo oukna d« L bo dolšnik vrnll do vallko no^l« dvo bali d* UX. pm X® d«i po #tt* liki noCi, ^ib. not. XXV/129* i X%VA** * l«.VT,1450j XXXII2/ 14* - 12.111.1459. 4 c* o /0 O 175/ 0t»v*«a dollnika J« al«b. no%. XXXYIIlA92*. XXXIX, 9«f. 1*2/ Ifeb. not. XIX/125. 12SM - l.II. 1S3/ 0«b. not. XXV/95. 96. 194/ D*b. not. XXY/l94. 1««/ Dab. not. XXV/97\ 103. 105*, 109# ll?# 123. 1S6/ Dab. not. 3CXXIlA92*. 193. XXXXXlA*« 1«7/ D«b. not. XXXXt/lSl# 186. 186. XX, aocjcrri, u. 196/ a«b, aftt, JCXXVXIX. 171. 197/ I)«b. no*» XX««ar#* In Vukoaavo« HadalfinovKfom. Ivan Jo vloHll v kompimi jt> "ptva« ai d« 60 »t St)«« v vilini 300 dukatov. Dru8ba bo trajala 6 »•«• •oo»v In bo ponlovstia v Arti. Div. not. XXXV, 119« 0d Ivana Ja sprajel 28.IX. ^arko Pa# tukar«vld Hp«tlaa 10 pannoruM lano de Raguiilo** v vradnoati 218 dukatov in 2 parparja. da bo m nji»i trgoval« 0«b. not. XXVI, 25. 215/ rjolftnlk bo iaroffil upnlku b« dolg 24 bal auk&a« D«b. not« XIX/125 - 1.11.1440^ 27. bal d« h. 10 do LX in 7 d« tX3t • 44 bal »ukna. tTV/95 • 3.X.1450| 26 bal d« L. 7 bal d« tX, XXV/ 96 - S. 1.1450; 26 bal d« L, XXVA^9# * 10.III.1450; cirea 23 bal. XXVI/37 • 16,X.1450; 24 bal d« t# XXVI/66 - 5.XI1,14*0; 24 bal d« t.9 4 d« i,X in 4 d* T.XX - 32 bal »ukna. XXVII1/12B -1«.1.1451; circa 22 bal. XXXIII/85 * 16.VX.14S9; 29 bol »ukna. XXXIX/61# - 24. IX. 1470• 216/ Tkth* not. XXV4106 . 23.1« (199 dukatov in XIII gro5«v); 136* • 18.111; 171* - 20.V. <»ukno); XXVI/52 - 14.XI (85 dukatov in XXVIII groi«v; 62* - 28.XI. (34 dukatov in XVIII groKav); 17.XI1/72* - 17 dukatov «r t«rcium unum ducatl. 217/ Dab. not. XXVIII. 128. 4 O ± 218/ H«b. not. tXXXIIf 106, 140*. 219/ 16* junlja J« njagova obv*»a al«ri«La "alllarla 4 lana bon« *«elpl«iitia et lot« da qu« du« partas dobant •••• matrlclne •t una para d«b*t ttaiorin*"« kl jo w*ra isroSltl v •«ptossbru« I^i« 2» nov^iibra p« •# obv«Xo Pavdo« «a "libra« 400 lann polla» tria quar^jwa IIIabi qualitat«w «t bonitat«oa ^uatt dlitmt •»©• la vatanibua Lueh« 3ogmilovi< clnarlo" iii to do konoa n*«o«a fvbruarja« oslroma takrat« ko •• bo vrnll v Dubrovnlk. Prva obv«anica ni bila rcallairana do 8.X,1470. druga pa niti do 5«V»14?2# k#r J« ob vaakl prlplnano rt«xtraeta «t data cradito-rl". r^b. not. XXXIX, 14. 81. 220/ Roll«r, ^anati. atr. 36» Ubtr Croc»ut* fol. 128* 221/ Notar J« pri prvl sadolSnicl naplaal "*xtracta •% data^ 4«XXX* 1470, pri drugi pa 19,1.1471, Dob. not- XXXIX« 89« 98*. 222/ !>ab. naf. ^VIIT. 171, 172* s 122. 223/ Hadonja Radahnič in Marko da Btsi ota norala biti drug drug«» mu poroka. b«aa daj« kradit« Mutaj . argovl^« D«b» not. XXVI/ 17*« X0jporok» »ahtava pri dajanju iroditov tudi tuj«c Hartl« no Chi.rini i« Flomca. XXXIII/6'. 9. Penobni pegojl »o bi-11 tudi vsrok poroS tvonira isjavan citsatorjov v aadelSnieah Mlbaala Georgli ia Ploraac«« procuratorja e&mmrm apoatolie«. 224/ P«t«r Frinojmvič J» dobll od Sehlata Kldolfl i« ^ aurancla Hae«t« tr^ovcav ls Plorane« na kradit "floranoa auri flormn-tinia ^96 pro duabun ballla pannorti«i*t» A»ta dva trgovca daaia na kradit tudi ^akobu KotrulJ#vl4u vooto v viSini "floreno* auri de nigilo §99 .oldos V danarlla VIII do auroM. r>«b. not. XIIl/6, 6". Bartol Ruainovi<5 J« dobll na kradlt od Antona ^aurvntll lanlfiela i» Prata nflor«noa aurl d« aigille 88 »ol-do« XX pro rmmt* panni«". Xiri/l2j Djordj« Gu«*tltf •• J« obii-giral prl Antonu Garardiuau d« 0#rar. «1 d O 4 221/ D«b, not. iav/313 - 334, 33S#~336* 226/ D#b. not. XlV/297 111/ MlSfivn^rri^inH? •• L• sadolSU prl StJ.panu Nal JeBk*vi<5u «« 320 dukatov, orl toga "pro panttia 24 d# Hagualo hahlt«n« ab ip»« $t«ff«noM v vraduoatl 260 dukatov, l>«b. not- XXVI/4. 22f/ D«b. not. XXVlA79. 2ft/ Dab. not« XXV« 277. Podobno pogodbo Jy napravll tudl VukaSin TvMasinota Antonia ia Hialnlja l»narljam# •d kifct«r»ga J« dobil na kr«dit 12 dukatov* Tudi nn bo "dif-falcand9» in tex«ndo pAnno« lano", XIV, 42S« 23S/ ^b. n«t« XXV, 404, 231/ &*v* ^t« ^XX. 1X2% 114; objavlj«aa j« Ma«nttintift arbitraria" poalevanja ta trgovlnaka druftba« 23|/ Div, aot« 3011, $1, 96"-37; naiUavft «la o o 240/ SHv. not« LV, 1? - 16,XII.147O Pra»Ki*ko Jc. Puctr«df»at trgovin«. Dab« not. XXVI, 22* 290/ D«b. not. IX. 143» 251/ D«b. not. XXXIII, 27, XXXVIII, 144*1 "Lgo ^ribiua Radoa«aiich •l«ariu« •% t^t©r canfiteor*«. ««XyUr« Harino Mlllaaleh aarte* ri g«n«ro m©o pro una goanlla faelvnda ^aaehuaaa fllla «•• uxojrl« dieti ^arini yp 20 uaqu« ad 3 »ana.proa:. f •.. ¦*, 149; XXXIX, ?2| XLVJtII, 77*• 2S2/ R»U«r» 2«i«U, «tr. 7. 89 9. 253/ &r*kič» Dubrovuik 1 ^avant. atr. 02* 254/ O«b. not. XX, 92-255/ D«b. not. XIX* XII* 2S6/ 2?«X* 14X8 ata uataaovila trg«v«1ii» fi«m poglav-Ju «urovltio dubrovnilik« nanufaktur«« Nakatara prlgovor« k nj«govioi ugotovitvaiH J« napiaal v »voji «««nl Jorjo Tadlti v Hi»tori«k«m ibomiku V, 3-4. Zagr«b 1952. atr. 333; 3o»ič# Haavttak« atr« 4?» 2S8/ HLaoa» bonaci aro nadlatata naturlni« da aa bonitata eulua irunt ali* lan« m«reatorun qu« eonducatur ^agualua" XXXVjCIIA60-161; "»illlaria 4 Xana bon« accipianti« «t lot« da qua du« partaa d«bant «««• matrieina »t usia para maiorlna" XXXlX/l4i "libra« 4 !«»• p«XXatri« quaniM 1XX«i qu«intitata« •aa« in matttbua Lucha Bogmllovich einator". 81; "libraa 1600 lan« videllcot madlatatam pura natrlclna raclplnatia «t allan »•diatatam pura nalarla« ra«ipi»nti«M 108*• 2S9jf 0«b. not. XXVI. 4A. 240/ L11 aa Ptaell ln njagov «ln Nikola ata dobila od Jahann« Brullo Katalonca 150 dukatov na kradit lfquo« al» •« habulmus intor lanaia •« dtnariot'. D%b. not. XTV/36Oj MatoJ ikola šurgovli 4 €> r o o In MataJ Tomt Buni<* ata doblla cd «»r Ttu»«a*l» d« C*nti« 1« G«nova nti Hredit volna «a d«au« 1290 venatoa boni «t iuatl pondari« XXV/94; Pavel Vitaaovi«! J« prajal od Ploria Bernardl "lanaa pro valo ra nt pracio d*a«i« 33" XXXII1/26; m.v* not« LXV« «0. «0#. 241/ Dtv* can«. XLX. 2^§; Ftoll«r» Zanati, «tr. 4?» X«ti »agiatar AndroJ 1» I^oIJica pa •• j« 20, juilja 1418 aporaau»«l m Allu-«ruhrovnik" 1-2. 1957, atr* 11 * raspravlja o iavoru t« dubrovniika rodbln** 26S/ D«b* not* XXVI. 91« 266/ D*b. not. X3CYl/52. 52*. 53. §3*. »4*. 55, 56. 56* ¦ 57. 57*. 9*\ 60*. 61. 61*. 62; aoSičko N«lj*gkovi* J« dal l»ta 1450 na kra-dit 4631 dukntov itt pri t«a •klanll 29 kr«ditnih pogodb. 267/ Mil«ita Radonjil dvlga lata 1450 kradlt kar 14 krat. Skupna viftlna nja^ovih dolgov anaXa 3427 dtUcatov lit 260 parparjov« Ha podlagi tah podatkov lahko aodii(H>« da ja ušival pri upnikih aalo vallko satipanja, anačllno pa j«. ria •# v ttobani njagovi sadoltfnlci nm omanja roba • sukno • !« not. XXXVIIIt 179J XXXI3 zy. 27S/ !>•!». not. XXXIV. *** JCLIII. 131; ICtVIIJ, 90* J IHv. no%. LXV# 9$, 274/ D«b» not. XLI.t. 186', 2T7/ K*h. not. tXXVXHt 190* • M«t«j VukoJ«viubrovnik 1 Turaka. atr. 299 -prmvt* da j« to trava, kjl «0 Jo upornbljali barvarji im barva-nj« tkanln. Miali«. d» te ni pova«« to«no, Angala Pi«k«rnik J# r#i«tlino ieatl« tlnctorla v 0V»j«n d«lu Kljufc s« določ«v«* aj« cv«tnie ln praprotniG. Ljubljana 1991« uvratila v drufii-iio kriSnlc. 261/ !*oll«r» Zanati. str. 63» 2»2/ D«b. not. XXXIII. XSg. 2S|/ g>«j« «nkr«t nm kr«dit jgtiftrf* V vr#dno«ti 339 in pol dukatov* drugi« p« 21? dukntov« ))«b. not. XXV, 372. 380. 204/ 9sj« dvakrat guado n« kr#4it v vlMinl 81 dukatov in XI« gr©-»•v ln to <2v*aa rusllSnl«« dolHniko««. r>«b. not* XXV/3(I3« 285/ DaJ« guado n* kradlt v vllinl 136 duk&tov. Holšnik i»javlje# 4a Jt prmjml guado « po9r«dovimj«ia Antonia All«gr«tl* INib« n«t. XIV, 384* • m/ m«j »tr.3^0 3d7/ 0#b. aot, XXV* 173*. 288/ D#b. not. XIV. 380, 189/ Dlv» cane* LXV22I9 123» 190/ Dlv. not. JCtllCl, 11*11* • 291/ Roll«r. Zsnati, ntr. 63« 292/ D»b. not. XXXIXX9 1S8. 293/ Dtv« not» tXXV. 144*»14»## 294/ Div« cMie. LXXXXt 119. 1OO S K X E P Vsi nakazani problemi opozarjajo na izreden pomen serije Debita notariae pri proučevanju kreditne trgovine Dubrovnika v srednjem veku# Gradivo, kl se ga zbral in izpisal v Dubrovnlškem draavnem arhivu v zvezi s kreditno trgovino, je tako obsežno in nakazuje toliko problemov, da sem se moral nujno omejiti na nekatej glavna vprašanja* V prvi vrsti sem obdelal strukturo in znaSilnosti glav-nega viraf nato pa sem najvec pozornosti posvetil raznim oblikam kre/3(t|ine trgovine, ki so za Dubrovnik specifične. Smatram, da so ti proty§3Jmi izhodiščne tocke za nadaljnje proučevanje kreditne trgovine. Tabele, ki jih prilagam prikazujejo obseg kreditne trgo-vine v posameznih letih ter posebej strukturo upnikov in dolžni-kov, Na podlagi teh tabel bo šele možno izdelati podrobno sliko o razvoju in obsegu trgovine na samem dubrovnišketo trzišču« Ob izdelavi tabel eem prišel do zaključka, da bo možno izdelati takš-no sliko šele s prlte^nitvijo podatkov, ki bi ,jih našel v oatalih serijah Dubrovniškega arhiva ter ob upoštevanju vse znane litera-tur«, Zato sem zaenkrat pustil vea ta vprašanja odprta# Na podlagi podatkov v Debita sem podrobneje obdelal le takstil, čeprav je na razpolago precej gradiva tudi za ostale vrste trgovskega blaga. Kljub temu sem se omejil le na izdelke dubrovniške manufakture ter skušal dokazati, kako velik pomen ima serija Debita pri obravnavi konkretnih vprašanj v zvezi s trgovskirr /i O A t O O blagom« Teketil eem podrobneje lahko obdelal tudi zato9 ker je za to vrsto bla/?;a v Debita največ podatkov. Predlozeno delo ematram pravzaprav le kot poskue rešiti nekatem vpi?ašanjaf ki ee pojavljajo v trgovini Subrovnlka v Brednjom veku, na podlagi vira, kl je po ovojem naetanku ln etmk-turl issjemen. Žal je bil ta vir kot celota doslej premalo upošteva Prilo :a »t. 1 a Ptomtular lantnorofcno plnanih »adolgnle* a/ HA.d* 1394 di /Slujntltr« d» nouaabrio. lo Pl#ro Oulrlno cont«nto dou«r dar m »or Laurica d» Uoloaaso pp« ^tllla dux»nto tranta d* W«n PRILOGA št. 4 Prinier procure v zadolžnici 5. julija 1439 "Ego quidem Milich Pribilovich procurator et procuiatorio nomine Pribissaui et 3adossaui Vtisaenovich fratrum ad ipsos et eoruni bona obliganduin et alia facineduai^ut de procura patet in procuris cancelarie sub XV martii 1438 a notario catastici visa et lecta^ conf iteor quod super dictuia 3adossauum Vtisseno-vich qui nunc est absens obligo. illuoi et ego Fribissauus pre-dictus frater dicti 3adossaui confiteor quod super me et super oamia inea bona obligo aie dare et solvere Bosi^cho Pribllovic et ducatos auri centuji duodecLii usque ad duas iaenses proxiaie futuroj« Et sit de presenti viagio« Et si ultra etc« Tenendo se etc. Renunciantes etc. Judex et testis ut supra» /cassa quia solvit/ Debita notariae XIX/45 ' ¦.-.>¦ Prlloa* Kt. S / Priroar traap« v kraditni pogodbii wKoo Kicola laehovieh prlnelpaliii dabltor •* ftjtdoanauu« lraycho-vich Gradieh plajgluii qui taraen csft principalm «d rationoi» ^ueatorum 11 e*tm dinldlo pre »ingulo pati* no acet«tndun% »«mwaw in totuti du«atorttfi 52J> atiri« obiigAiftU« no« dar* «t (solv^r* • a>r»Srtano) oon«ig»ar« «ld#« Oalaaa Brugnolo ta»-ta» quantitatora ploaabt dulcl« ad ration«w Juc *torw» d«eow cuw dt* aii^io pro quolib«t ralliario d« Hagunio ^uantu« i%»c»ndunt dteti du-ttatl 920 u»qu« por tetun «9111101« ootohria prcix«f« Conatltuann noi pr«dicti ^ict>Xa »t Uadeaaauua Uictoa p»nno» 31 •«•• apud dictum Galoae ^rugnolun nomin« no«tro «t ta»qua» noatro* proprio« paiinoa quoa d«b««ua X«uar« «t »ccip«r« ab lpne Galaa« procii« «t terrainia (lupraaeriptla ot d^rm aibi •upraaorlptam qu*intltatapi plonbl ad ra» tiona«i aupraaeritam p«r totura diotuoi laanai«^ octobri« prox«f» ^t •i eaau aliquo non darccaua dietum piombum p«r a»ontanti*» «upra-•eripta ad tarmlnim nupraseriptuis <\uod t«n«juaur «t obllgatl ai-ania aeclpor« panno« por dicto« ad ratlonem »upraacriptam et daro «t »olvor« predicto Galaac ln danarlia computatia dittto* duc-)toa S2U auri P«r totun m«ngf» octobria prox.f., ut pr«t«ritur* ^t ait 4« prftaantl vlagio* "t al ultra »tc. Tontnt«s »» «te« ^anuneian-t«a «t«. H«« aut#a aarta «t«. Jud«x «t t#«tia tat auj>ra«w (D«b. »©t« XXVI/179 - IO,1%,I4S1) PrllogA Kt. 6 a ftasn« ©bllka kraditnih p*godb9 v kat«rlh •* om«nja. d« bo dolSnlk poravnal posojilo « auknon 1/ Hajp*g#0t*J« s« uporubljft obllka kraiiina pogodb«« v kat«rl J« navtriana 1* koll&lit« ln vrata auknai "N©» uuide« &luehus * «t€hovlch «t Stipehua Milonti«vl«h c#n-fit<*or qu«4 «upwr noi n»ign«reM)• Z/ Purroular • pripombo. da j« ctollnik dobil pttpolno plaCilo od upnikai "Kgo quid«in P«trun ^riblssalleh« •. connigniir« Mnrino Tho* d« Bona p«%1a« nonncirun 8 einquatitltiii« gr«*ia» (b«n« conrtucto« «t la-berato« «n«nndu» ordinl« cacaer« artia lamt oro <]Ulbu« eonfitvor habuisa« nt rmeoplmmm » dict« Marino lnt*gr« m>Xutionota ot «ati-•fActlonow,..n (D«b. not. rwui«»r, v kat«r«m «• pol«g dolXnikovo obv«*t» v tkaninah o^«-nja i« »nanjla v*ota v d«narju. "No» ^uldtffn I*chu« Oiurehovleh «t "»roo ?^»«o«»alich... con-• if?nar« Johanni d« 'Ucho np«elario potian nanni l'v cinqU{»iitin^s b»nu laboriiifa »t conUuctf e ^ocunduia ordl»««. «t titxct«?» in colori« bu» ballo. Lt*m dueato« 9 *t grosno« XXY1t tvrnlnua infraacriptu« vid«lic«t« p«tlA«i 6 ad omtua^ voluntntan »t ban«pli%cituCT dictl cr«< ditoria at r«Xiqua« p«tia» 4 «t ducatoa 9 «t groaaoa XXVI u«f}U« ad 6 m«na. proK.f...." (0«b. not. XXXAS3V) 4/ V aadoDfnicl Ja nav«dena vtota« n*to ;>a al«di v formularju po-Jaanllo v raanih varijantah« kako bo dol^nik a tkaninani porav nal avoj dolgi a) "%o ^uldaBi Hraylua T«rbotinich... daro «f solvart "1«th«o Nichola d« Gaor^io J.au.95 ot groaaoa XXXX. pro cmibu« obligo m* dar« ot oonaignar« «ld«n» a«ir Hath«o p«r totitm ra»na«ffl a«; tntabri« projt.f. potia« 7 pannorum einqantlnaa bona« «t avantagiata« ac ba« PrilegA Bt« * b bmnm *t avantagtata etndueta« «t tlsieta« In colorlhuo infrancrip-tia vid«Iie#t-•. St hoc pro pr#tio «t valor« et ad rn««g «t computum dueatorura 13 at dlmidlo pro quolib*t petla pannorunu..'* (Deb. not. XX/44), \11j MNo» quid#» r#tehun rioghclnavich «t Radlbrat O«toich prltielpaliii d#bttor %% Hado« Bargio ct*nu» 29S r»ro mlbua irnt^ ««r x?ath«u« tonoatur acci,>«-r« panno« d« f«* benon «t b«n« conducto« «t« cnl^ribu« ballo in •©• lution* .Iucatoru« XI »iegal« pmino i«r*fi«nt« ip»o »«r Mathoo «t etmtentsuite «t Hoe ad v«luntftt»« dtcti n«r ^athoi crctditorie..." (-¦•b. net. tXVX/37| XXXI?TA78). b) "No» quid»m ik»^o««auu« Goiaehovi«h •% ^»aobun «lu« filiu«.. »ol««r* iath#o *f* d« G»or«io d.^u. 99 «t gr« XVIII u«qu« ad 3 n«na* prox.f.»..(l (roba ni ona^ajana). "Kt »ioiilit«r. • • aolvara 'arlnc* Nixa Ginovich at». not. vx:v/95). c) "^ro quld«co Pribianauu« Sadoclinich lanariu«... aolvara Cl«-isonti Ant« da Coa« d.au* 81 at gr. VITX in golutiono nuoru^i pro-raitto «i dara «t eonaignara pannoa d« La bono« at b«n« conduetoa da »uo aigno d« colora d« balla ad racionem ducntorviM XII aingule paano uaqu« ad 4 m«cia» px.f..,.M (n«b» aot« \XV/1O3). C) MNo» quid«n Hado« Braianovich «t Radoaaauua Radoneich prlnclpal^a dabltoraa •% Hadat fladovatiovieh plogliio... «oXv«ro Hartina Chlarlni d« Flor#ntla d.au, 128 at ffr« XIXX u»quo ad 8 m«n«. projt. f.. ad nol vondum eua anni« ragviaala da L bonls at b«. not. tXXXXX/*#) 4 • (V t«j *kuf»inl sadol^nie j« »koraj r«dno n»vo«lon» tudi c«»a «m pmmAmmmno balo mikis««) 9/ V»ota v »adolSnici j« oma^ona v nmhi. valuti in tkanlnahi "No* Rado»«auu0 Rada««inovich «t Radovanuif Oiurchovich.. • conaignar« ^liubisiio tl«pcich «t '^»atoia fanulo ipniuii Gliubi«*« yp. 48 ot patnn#a 2 ciftqJ.nntinos bonoa *>t bon<» avantagiato« tlnc- Prilog* M. 7 Prlmmr Ur« itn« ppgodbo in poroHtva upnika Mlcha«ll Gaorgii procuraton camr« Apostolictt ^ a/ "P«trua Hadagliitvlch «t«nfit«ior qu«d »up«r nm •% aupor oomia m«a bona obligo nta dar* «t »olvert Miahaali Oaorgii procuratori ca-n«re apovtelic« pr«»«nti «t r«e«pi«nti ducaton auri 6'"'0 u«qui» ad a*n««8 octo proxlne futurc^« «ub itana. •%«• Et *ro Pntiehu« Ba*> «!irovich tjimaior confit«or quocl *up*r «10 «t omnia viaa hona obli* g* w«% d»r« «t consignar« dicto Ml«ha«li ad eimarlant ^i«a» ad die* tuw t«rwinun» tot annoi pro »tgno ©t plgnor« d# oorura ducatoru« 600 tot panae« quot orunt pro •ufflei»nt« «un»fBa et valor« ip«o-ru» dueatorutn 600« Cura hoc^ tam#n docl*»ratr> quod »i ullo easu tpmt ^ichaoT procurator pr#di«to d»ffi#5#r«t in totma «ut iti par-t«m aolutin cietorum ducatorua 600 tut dietMM tamlnuM/«go Patrun pr«tlicttiB *ui»«r »d «t bona m«o r«ataw obligatun »tddrn 'Hchaol u«quo ad intafirii« oolution«f« dueato* «url 600# ftanunolando« Jud«x •t toaii« ut aupra« ixtractu «t data Zl.Vlll.IAB\'\ b/ HP«trus ^adagllavich confitaor quod supar n« at sapar onmia w«a bona obllgo mw il*r* «t eontlgnar* ^auehi Bachrnvieh «t ad cliaa-riftjR tpaiu« Pauehi uaqu« ad w»nsoa « cautala ^lchaall« Gaorgii procujqi« eaner* apontr»Ilco, •% pre nau-t«la «t ind«mnlt»t« dtctt Pauehi pro obligation« ipsorum ducnto-ru« 600 facta dt» pr«a«ntl dicto Mlcha«ll» aub p»»a «tc. Ran« Jud«x «t t*«tia at aupra. «xtraeta «t data 21.viii.1482". (d«b. oot. SC?.VlIlA** - T.XXI«l4il) NflRODHfi IN UMUER2ITETNFI ' KNJI2NICR : IIIIIIIIIlllIl 00000174639
  •  
    Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2016    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh