logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 
Imenik knjig šentjakobske knjižnice v Ljubljani
Vir: Bibliografije
Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica
(Digitalizirano v okviru projekta Nove vsebine in storitve Digitalne knjižnice Slovenije - dlib.siPlus)

0 / 0

jotami tumiimiiMH i tnimiiinw»mwwta>>iMtBBi>itmtiH»H wtmwHtmitmii iHumtutnimiiiHamiitmriiiiimtTBiHim' tmutmi m wb wi HttatmiBtM nww»Mnw>MHB>mwwtWj(fc iuuiiMiMti imnmatHiitummMHiituiHiiminuniiiutiiditimiMiiinuutHiHfnmHtHtiiiHMitimMnumHtHtiHtinMittmHm

Imenik knjig

Šentjakobske knjižnice

v Ljubljani

L

Slovenski, srbohrvatski, češki, poljski in ruski deL

1928

iv Izdala in založila Šentjakobska knjižnica t Ljubljani

Natisnila Narodna tiskarna v Ljubljani

.........................................................................

I----- -- - -- - -- ------—----_==j

^^iinf iti^, ituiHi FTnitMiiiJtnu u t itiiiitf fiiitusi un utiM mm nutu i* ij f ti ti j i ^nu^ i tiu iiiiui istuittnuj limiiiHtui lutitniti ukttm iiitutiiiiiiiii t^tv^ Ktt tnptitin^

■v

Šentjakobska javna ljudska knjižnica

v Ljubljani

je nastanjena Stari trg 11 ter je odprta

vsak delavnik

in sicer od 1. aprila do

30. septembra od 4. do 8. zvečer, od 1. oktobra do

31. marca pa od 3. do

Vi 8. zvečer.

Knjižnica je dostopna vsakomur

. 31

Knjige se izposojajo samo na izkaznice, ki se dobivajo pri knjižničarju. Od knjig se plačuje za po 14 dni enkratna izposoj-

nina, zaostanki se računajo po tednih. Drugi predpisi glede izposojanja so razvidni na zadnji strani izkaznice.

Knjižnica kupuje dobro ohranjene knjige, hvaležno pa tudi sprejema darovane vsake vrste.

Imenik knjig

Šentjakobske knjižnice

v Ljubljani

'L t

I.

Slovenski, srbohrvatski, češki, poljski in ruski del.

1928

Izdala in založila Šentjakobska knjižnica v Ljubljani

Natisnila Narodna tiskarna v Ljubljani, njen predstavnik Fran jezeršek

Kazalo.

Stran

1. Slovenske knjige

a) Revije in zborniki................I

b) Pesništvo...........11

e) Dramatična dela .........17

d) Pripovedništvo.........28

Znanstvena književnost

1. Zgodovina, zemljepis je, narodopisje . . 80

2. Slovstvena zgodovina, jezikoslovje, vzgoje-slovje, modroslovje, umetnost . .92

3. Prirodoznanstvo, tehnika, zdravstvo . . 111

4. Gospodarstvo, politika, socijalna in druga

dela .........116

II. Srbohivatske knjige ...:.... 122

III. Češke knjige ..........145

IV. Poljske knjige..........157

V. Ruske knjige ..........159

Slovenski dodatek.........167

VI. Nemške knjige

a) Leposlovje........1

b) Znanstvo .........159

VII. Francoske knjige.........187

VIII. Italijanske knjige.........201

IX. Angleške knjige .........210

X. Esperantske knjige.........215

XI. Modni lisli...........218

Nemški dodatek..........220

Nekaj podatkov o knjižnici in imeniku.

Šentjakobska knjižnica v Ljubljani je začela pošlo* ■vati 31. maja 1911 v mračnem lokalu na Vožarskem potu št. 2 z 248 slovenskimi knjigami. Kakor so bile po drugih ljubljanskih okrajih za te okraje ljudske knjižnice (v dvorskem, krakovsko=trnovskem, vodmat* skem, kolizejskem), tako je bila tudi Šentjakobska knjižnica določena za prebivalstvo svojega okraja. Pri tem pa ni dolgo ostalo. Kmalu so se jeli vpisavati vanjo čitanja željni prebivalci iz sosednjih okrajev in ko je izbruhnila svetovna vojna, je bil delokrog Šent= jakobske knjižnice razširjen na vse ljubljanske okraje. Dočim je vojna ustavila vsako drugo gibanje napred* nih in narodnih organizacij, delovanja knjižnice ni ukis nila. Zavedajoč se svoje kulturne naloge je Šentjakob* ska knjižnica tekom vojne podvojila, potrojila, da, po* desetorila svoje moči in bila ljubljanskemu občinstvu \ težkih časih pomanjkanja vsake druge duševne hrane skoraj edina uteha.

Po prevratu se je knjižnica znova razmahnila in nuj = na posledica je bila, da se iz nedostatnega in kulture nevrednega prostora v skriti malo poznani ulici preseli v boljši in razsežnejši lokal. To se ji je posrečilo šele 13. februarja 1924 z vselitvijo v levi trgovski lokal Tesenkove hiše na Starem trgu 11, kjer je še danes.

Kako se je razvijala iz skromnih početkov, kažejo imeniki knjig, ki jih je izdajala. V aprilu leta 1914. je izšel prvi katalog z naslovi slovenskih in nemških knjig, prvi dodatek temu katalogu novembra 1915, drugi pa oktobra 1916.; oba sta obsegala tudi že srbohrvatske

knjige. Ob prevratu 1918 je izšel nov celoten imenik na 183 straneh, obsegajoč dela v slovenskem, srbohr* vatskem, nemškem in italijanskem jeziku. Ta imenik se je razlikoval od prejšnjih, da je bilo izčrpanega mno* go slovenskega znanstva, raztresenega po naših revijah, da se tako nudi čitateljstvu, zlasti dijaštvu, pregled del, predvsem naše literarne zgodovine, filozofije in umetnosti. Leta 1921. je izšel k temu katalogu I. do* datek, obsezajoč naslove knjig v slovenskem, srbo* hrvatskem, češkem, ruskem, nemškem, italijanskem, francoskem in angleškem jeziku, leta 1925. pa II. do* datek s knjigami v teh jezikih in še v esperantu.

Pričujoči imenik ima poleg do sedaj navedenih jezi* kov še knjige v poljskem jeziku ter oddelek za modne liste. Kar se tiče slovenskega znanstvenega dela, so ekscerpirani vsi važnejši članki iz revij, da razvidi in* teresent, kolik bogat duševni zaklad leži v naših revi* j ah in zbornikih. Slovenski znanstveni del je s tem prišel do prave veljave in čitatelj dobi iz njega pregled vseh važnejših člankov in temat, za katere se zanima.

V splošnem je pripomniti, da so pri posameznih pisa* teljih zaradi lažjega pregleda naslovi knjig urejeni po abecednem redu sog'asno z drugimi strokovno urejenimi katalogi. Pridevnik in zaimek pri tem abecednem redu ne prideta v poštev.

Razvrstitev posameznih oddelkov imenika je sledeča: I. Slovenske knjige

a) revije in zborniki,

b) pesništvo,

c) dramatična dela,

d) pripovedništvo,

e) znanstvena književnost:

1. zgodovina, zemljepis, narodopisje,

2. slovstvena zgodovina, jezikoslovje, vegoje* slovje, modroslovje, umetnost,

3. prirodoznastvo, tehnika, zdravstvo,

4. gospodarstvo, politika, socijalna in drug« dela.

II. Srbohrvatske knjige.

III. Češke knjige.

IV. Poljske knjige. V. Ruske knjige.

VI. Nemške knjige.

a) leposlovje,

b) znanstvo. VII. Francoske knjige.

VIII. Italijanske knjige. IX. Angleške knjige. X. Esperantske knjige. XI. Modni listi. Da omogočimo obiskovalcem knjižnice lažjo nabavo imenika, je izšel slovanski del zase, nemško=romanski pa zase. Dobiva se pa tudi skupno vezan. Knjižnica ima v prometu:

v slovenskem jeziku približno 8500 knjig

„ srbohrvatskem jeziku približno 1100 „

„ češkem „ 533 „

„ poljskem „ 46 „

„ ruskem ,, 285 „

„ nemškem ,, „ 12.000 „

„ francoskem 613 „

„ italijanskem 455 „

„ angleškem 248 „

,, esperantskem „ 101 „

Rezerve znašajo okoli 10.000 knjig.

Knjižnica ima danes 11.000 vpisanih obiskovalcev. V letih 1925—1927 si je izposodilo 129.546 strank 501.528 knjig.

Ti podatki dokazujejo, da je Šentjakobska knjižnica v Ljubljani največja javna ljudska knjižnica Slovenije in cele države.

*

Izposojevalcem knjig toplo priporočamo:

Kdor želi kako knjigo, naj napiše že doma na listek številko in črko. če je navedena v imeniku. Zapiše naj

vselej več knjig, kot jih misli vzeti. Knjige niso vedne vse na razpolago, ker so izposojene.

Kdor v knjižnici ustmeno želi to ali ono knjigo, da je treba iskati vsako posamezno, dela sebi in iskalcu nepotrebno zamudo, ker ta z eno stranko potrati toliko časa, da bi odpravil pet do deset takih, ki imajo števiU ke knjig napisane na listkih. Tudi se mora dalj časa čakati, ker pridejo pred vsem oni na vrsto, ki imajo

napisane številke. Zato napišite številke knjig doma!

*

Koncem tega uvoda mi je izreči najlepšo zahvalo go= spodom, ki so mi šli drage volje požrtvovalno na roko pri sestavi tega imenika in pri korekturi. Pred vsem mi je omeniti g. dr. Janka Šlebingerja, upravnika drž. licejske knjižnice v Ljubljani, pod čegar vodstvom in navodili je sestavljen slovenski del in ki je prevzel sam velik kos ekscerpiranja slovenske književnosti po revijah in zbornikih; oskrbel je tudi eno korekturo slo= vanskega in nemškega dela kataloga. Pri izbiri novih čeških knjig in korekturi češkega dela je sodeloval vse* učiliški lektor g. dr. Vaclav Burian, pri izbiri francoskih g. prof. dr. P. V. Breznik, italijanskih g. prof. dr. Stan= ko Leben. Pri korekturi francoskega in italijanskega oddelka je sodeloval knjigovodja Mestne hranilnice g. Fr. Abulner.

Matija RODE, knjižničar.

FINA GALANTERIJA

llllllllli!lll!lll!!l!(|ti|llllll!l|l|!!lllll!ll!lll!l!llllim

Pisarniške in šolske potrebščine

priporoča tvrdka

M. TIČAR

prva in edina špecijalna trgovina razglednic in pisemskega papirja

//

LJUBLJANA

V

Selenburgova ulica štev. 1 Sv. Petra cesta štev. 26

f \ ANT. BAJEC

CVETLIČARNA

LJUBLJANA

POD TRANČO 2

VRTNARIJA TRŽAŠKA 34

Telefon 3222 interurb.

ČEK ŠTEV. 11.419

POSTREŽBA CENE

T0ČNA ^^^^^ SOLI D DE

ggnini........1111 < 11111111111111111 ■ 11111111 m 11111111 m 111 if 1111111111 ■ 11111111 ■ ■ m 1111111 i^i 1111 ■ 111...........

I TOČI SAMO ■•■"""Itr

\ PRISTNA J

i vina

i * / <£VV/ i

* - SP. i

^V"'" ŠIŠKA

/ NAJBOLJŠA POSTREŽBA § O / PRIZNANO SOLIDNE CENE |

iSmiiiiniMiiiiiiiimiiiiiimiiiiiini.................................................................

Zfl OBILEN OBISK 5E PRIPOROČA

mtmm,

slaščičarna in

PEKARIJA

jrkob zninzm

STARI TRQ ŠTEV. 21

»SS.......................................................................................................88 9

(i)Z-

(0'-

„Slavija"

jugoslovanska zavarovalna banka - v Ljubljani ===

prevzema zavarovanja vseh vrst

Poslovna zveza s češko »Slavijo« v Pragi |! Delniška glavnica Din 2.500.000

Podružnice: Beograd, Zagreb, Sarajevo, Novi (h \ Sad, Osijek, Split

©E Ekspoziture; Cetinje, Skoplje, Vel. Bečkerek,

g l Maribor f ......................................................................................................

m

[c E

v^ T/?%0

TRG ST. 4

'-/UBI.I

ZALOGA VSEH TU- IN INOZEMSKIH SPECIJALITET, MINERALNIH VODA OBVEZ I. T. D.

NAROČENO BLAGO OBRATNO S POŠTO NA VSE KRAJE.

KR. DVORNI DOBAVITELJ j j

ANTON \?ERBlČ

LJUBLJANA, STRITARJEVA ULICA 9

| Najcenejši nakup vsega j

špecerijskega in delikatesnega blaga S

Divjačina, perotnina, sveže ribe 1

Ca

Gimmom

USTANOVLJENA L. 1889.

Telefon štev. 2.016. Poštni ček 10.533.

Stanje vloženega denarja nad 300 milijonov dinarjev.

Kil

Naši rojaki v Ameriki nalagajo svoje prihranke največ v naši hranilnici, ker je denar tu popolnoma varen.

(GRADSKA ŠTEDIONICA)

LJUBLJANA

PREŠERNOVA ULICA

sprejema vloge na hranilne knjižice kakor tudi na tekoči račun, in sicer proti najugodnejšemu obrestovanju. Hranilnica plačuje zlasti za vloge proti dogovorjeni odpovedi v tekočem računu najvišje mogoče obresti.

Jamstvo za vse vloge in obresti, tudi tekočega računa, je večje kot kjerkoli drugod, ker jamči zanje poleg lastnega hranilničnega premoženja še mesto Ljubljana z vsem premoženjem ter davčno močjo. Vprav radi tega nalagajo pri njej sodišča denar nedoletnih, župnijski uradi cerkveni in občine občinski denar.

SAJ

C O tU) 0=0 & JE S O K)

(Lfl(U!(BILJ/a(f!fl®9 §TT®(f50 TFOŠ© D Zaloga vsakovrstnega blaga za obleke, perilo In pohištvo

■m

F. TERDIJIA, LJUBLJANA

„PRI PUflVl KROGLI"

Trgovina s špecerijskim in kolonijalnim blagom Na debelo in na drobno Ustanovljeno leta 1870

I000(xxxx3000000000cxxxxxx>cxxxxxxx}000000000000000000cxxxxx}i

FRANC BABIČ |

Trgovina z mešanim blagom Zaloga špirita in raznega žganja

Dolenjska cesta štev. 2 |

"^pOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC^^^

^iiiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiMiiiiii^

I PRIPOROČA SE KNJIGOVEZNICA, KARTO- tj I NAŽNA IN GALANTERIJSKA DELAVNICA 1

1 MATIJA Š1FRER \

I LJUBLJANA, Vegova ulica štev. 6 |

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii^

1 UllilKl Kili UD 1

§ USTANOVLJENA 1900 g

^ Delniška glavnica: Skupne rezerve ca.: S

| Din 50,000.000 - Din 10,000.000 - S

& Brzojavni naslov: Telefon štev. 2861, ^

5 Banka Ljubljana 2413, 2502, 2503 & M Centrala: S

| LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA |

6 Podružnice: ^ Q BREŽICE. CELJE. ČRNOMELJ. KRANJ. MARIBOR, METKOVIČ. NOVI ^ g SAD. NOVO MESTO. PTUJ, RAKEK, SARAJEVO. SLOVENJGRADEC ^ (M SPLIT, ŠIBENIK. GORICA. TRST fcJ § N

g se priporoča za vse bančne posle ^

Zasebno krojno učilišče za pouk, prikrojevanje in izdelovanje krojev za dame in gospode

F. POTOČNIK, LJUBLJANA

STARI TRG 19

Teiefon št.. 2497 Ustanovljena I. 1920

KOUNSKA CIKORIJA

daje kavi prijeten okus. daje kavi izdatnost, daje kavi lepo barvo, je izdelek domafega delavca, zasluži, da se uporablja v vsaki varčni rodbini

FRANJO STARiU

ČEVLJARSKI MOJSTER LJUBLJANA, Ulica na grad 5

sprejema vseh vrst luksusna in ortopedična dela po meri in najnižjih cenah

omEncrniEaciiiiEDamEDniiicmcmrE

B D. Zdravič, Ljubljana

g Sv. Florijana ulica 9 □

3 kupuje kože vseh vrst divjačine celo □

leto in v vsaki količini

d n

nrTrrnnnnnnfTnnnr-irririnni i »n rrTinrrnnnnnnnnnnn

UHUBiLgANA, sisir/a d®

TRGOVINA H s špecerijskim, kolonijalnim in materialnim blagom, deželnimi pridelki, zaloga cementa i. t. d.

© Manufakturna trgovina

1 Fabiani di Jurjovec

| Ljubljana

<3 Stritarjeva ulica štev. 5 ©

(o v>

I. Slovenske knjige.

a) Revije in zborniki*)

Aiigeliček, otrokom učitelj in prijatelj. (Vse*.)

III (1895): 2894; — V (1897); 4078; — VI (1898): 1106;

— XVIII (1910): 2895; - XX (1912): 2301; - XXI

(1913): 2590; — XXII (1914): 2896; — XXIII (19151: 2897; — XXIV (1916): 2589; — XXXII (1924/25): 4081;

— XXXIII (1925/26): 4082.

Bčela, Slovenska. Podučen in kratkoSasen list.

I/l, II/l, 11/2 (1850/51): 2070* Bodočnost. Naša. List za šoli odraslo mladino.

IV (1911): 614 r;* — V (1912): 2841 r.* Branik, Slovenski. Vestnik naših pokrajin. (Vso*.)

II (1909): 4078 r, - III (1910): 4079 r; — IV (1911): 609 r; — V (1912): 4080 r. Carniola, Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko.

I (1910) — IX (1918): 4102—4110 r. Čas (ameriški). Mesečnik za leposlovje, znanost in napredek.

VTII (1922): 3219. Čas. Znanstvena revija.

I (1907): 3963 r; — II (1908): 3946 r; — III (1909): 3468 r; — IV (1910): 3469 r; — V. (1911): 3470 r; — VI (1912): 3947 r; _ VII (1913): 3471 r; — VIII

(1914): 4041 r; — IX (1915): 3472 r; — X (1916): 3964 r:

— XI (1917): 3951 r; — XII (1918): 2824 r; — XIII (1919): 2825 r; - XIV (1920): 2826 r; - XV (1921): 2890 r; — XVI (1922): 3965 r; XVII (1922/23): 394S r; XVIII (1923/24): 4015 r; — XIX (1924/25). 3950 r;

— XX (1925/26): 3949 r; — XXI (1926/27): 3966 r; — XXII (1927 28): 3967 r.

Časopis za zgodovino in narodopisje.

I 3. in 4. sn. (1904), II (1905): 3971 r; — III (1906): 3972 r; - IV (1907): 3973 r; — V (1908): 3974 r; — VI (1909): 3975 r; — VII (1910): 3976 r; — IX (1912), X (1913): 3977 r; _ XII 2. sn. (1915), XIV (1918): 3978 r; _ XV (1919), XVI 2. sn. (1921): 3979 r; — XVII (1922), XVIII (1923); 3980 r; — XIX (1924), XX (1925): 3981 r; - XXI (1926), XXII (1927): 3982 r.

*) Z zvezdico zaznamovane knjige so primerne tudi za mladino.

Časopis za slovenski .jezik, književnost In zgodovino.

III (1921/22): 3736 r; — IV (1924): 3737 r; — V (1926): 3738 r; — VI (1927): 3879 r. Čuk na pal'ci. Let. 1923 : 9508*; — let. 1924 : 9509*. Demokracija. Socijalistična revija.

I (1918): 2531 r; _ II (1919): 3823 r. Dom, Naš. Zbirka povesti, pesmi in narodnega blaga, zanimivosti itd.

I. 2255*; - II. 919*; - III. 920*; - IV 921*; - V. 922*; — VI. 923*; — VII*. 924*; _ VIII. 925*. Dom in Svet. Ilustrovan list za leposlovje in znanstvo. (Vse*.)

I (1888): 752; — II (1889): 1345; - III. (1890): 1003;

— IV (1891): 9116; - V. (1892): 9272; — VI (1893); 9273; — VII (1894): 9117; — VIII (1895): 9274; - IX (1896}: 9492; — X (1897)? 9493; - XI (1898): 9118;

— XII (1899): 9275; — XIII (1900); 9276; — XIV (1901): 9491; — XV (1902): 9119; _ XVI (1903): 9277;

— XVII (1904): 9471; - XVIII (1905): 9076; - XIX (1906): 9278; — XX (1907); 9120; — XXI (1908): 0279; XXII (1909); 9600; — XXIII (1910): 9004; — XXIV (1911): 9494/95; XXV (1912); 9207/208; - XXVI (1913): 9662; _ XXVII (1914); 9195/96; - XXVIII (1915): 9197/98; — XXIX (1916): 9314/15; - XXX (1917); 9504/505; - XXXI (1918): 9528/29; XXXII (1919): 9537/38; - XXXIII (1920): 9539/40; - XXXIV (1921): 9916; XXXV (1922): 9917; — XXXVI (1923): 9250; _ XXXVII (1924): 9422; - XXXVIII (1925): 9423; -XXXIX (1926): 9424; XL (1927): 9788.

Drobtinice: 1848, 1849, 1852, 1854, 1858, 1891 1892, 1894:

3088 r do 3095 r. Glasi. Pomladni, (»svečeni slovenski mladini. (Vse*.)

II (1892): 4048; - IV (1894); 2587; - V (1895): 520;

— VI (1896): 4049; - VII (1897); 4050; — VIII (1898): 2302; — IX (1899): 4051; — X (1900); 4052.

Glasnik, Ilustrirani. I. 9165/66*;--III. 2960*.

Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo.

I (1919): 4116 r; — II — III (1921-23): 4117 r; - IV, V, VI(1924—26): 4118 r. Glasnik slovenski. Lepoznansko poducen list. I (1858): 822*;

— II (1859); 785*.

(Jospodinja, Slovenska. VII (1911): 1519* Gruda. Mesečnik za ljudsko prosveto. (Vse*.)

I (1924); 3425; — II (1925); 3426; - III (1926); 3427;

— IV (1927): 3784.

Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko.

V (1895): 3943 r; — VI (1896), VII (1897): 3883 r: — VIII (1898); 4111 r; — IX (1899): 4112 r; X (1900): 4113 r; - XI (1901), XII (1902); 4019 r; — XIII (1903), XIV (1904); 4020 r; _ XV (1905)' 4021 r; - XVI

(1906): 3952 r; _ XVII (1907): 4021 r; - XVIII (1908): 4114 r; - XIX (1909): 4115 r. Jež. Humoristični list. (S slikami.) Letniki I,—VIL 1540—1543,

1546—1549, 9544, 9545 Knjižnica, Anton Knezova. Zbirka zabavnih in poučnih spisov. I. 318;* — II. 427;* — III. 282;* — IV. 71;* — V. 793;*

— VI. 1537;* - VIL 371;* — VIII. 320:* - IX. 372;* _ X. 321;* - XI. 428;* — XII. 322; - XIII. 72; — XIV 324;* XV. 325;* — XVI. 373;* — XVII. 374;* — XVIII. 652;* — XIX. 1162;* — XX. 2479;* — XXI. 1572 d;* — XXII. 2637.*

Knjižnica, Gorenjska.

I. 2032;* — II. 2033;* — III. 2034;* — IV. 2035;* — V. 2036;* VI. 2260;* - VII.—IX. 2014;* - X., XI. 2905;*

— XIV.. XV 2932;* - XVI., XVII. 2933;* - XVIII,— XX. 2934.*

Knjižnica, »Jutra«.

1.: 2787:* - 2.: 2981;* — 3.: 3144; _ 4.: 3166; — 5.: 3266; — 6.: 3289; - 7.: 3486;* — 8.: 3409; — 9.: 3563/64; — 10.: 3650;* — 11.: 3675; _ 12.: 3673/74; — 13.: 3708/9;* — 14.: 3752;* - 15.: 3753;* - 16.: 3817. Knjižnica, Leposlovna.

I. 1449; - II. 153;* — III. 530;* - IV. 143; - V. 220 p;* VI. &49;* — VIL 2182 p;* — VIII. 736;* - IX. 287;* —

X. 1761;* — XI. 1773* Knjižnica, Ljudska. (Vse *.)

I. 193; - II. 70; — III. 653; - IV. 42; _ V. 159; — VI. 1129; — VIL 43; — VIII. 154; — IX. 44; — X. 45; —

XI. 46; — XII. 650; — XIII. 1785; — XIV. 505; — XV. 792; — XVI. 1314; - XVII 1821; - XVIII. 1388;

— XIX. 3556; - XX. 3555; - XXI. 3648; — XXII. 3664; - XXIII. 3746; — XXIV. 3747.

Knjižnica, Mohorjeva.

1.: 3378 d;* — 2.: 4022 r; — 3.: 3447;* — 4.: 3559;* — 5.: 2276/78;* — 6.: 3561;* — 7.: 3560;* - 8.: 4096 r;»

9.: 4097 r;* 10.: 3625;* — 11.: 4040d;* — 12.: 3654;* — 13.: 4010;* — 14.: 3644;* — 15.: 3761/62*; - 16.: 4076 r*

Knjižnica »Narodne založbe« v Celju.

I. 150; — II. 157; — III. 144. Knjižnica, Prevodna.

1.: 2543/45; — 2.: 2643; — 3.: 2718;* _ 4.: 2736; — 5.: 2928; — 6.: 2994;* — 7.: 2997; — 8.: 3172;* — 9.: 3182;

10.: 3224;* — 11.: 3270; — 12.: 3318. Knjižnica, Salonska.

I. 64; — II. 436 d; — III. 879p; — IV. 1019; — V. 233d;

— VI. 412 d; _ VIL 542; - VIII. 544; - IX. 184; — X. 156; - XI. 186; - XII. 727; — XIII. 645.

Knjižnica, Slovanska.

1. snopič: 382, 692* (2 izv.); — 2.: 385, 692* (2 izv.); — 3.: 692;* — 4.: 380, 694* (2 iz^.); — 5.: 384, 694* (2 izv.);

l*

6., 7.: 381, 693* (2 izv.); — 8.: 693:* — 9.: 377;* — 10.: 695;* — 11,—14.: 188;* — 15.: 381, 695* (2 izv.); — 16.: 695;* — 17__19.: 1581;* — 20.—23.: 162;* — 24.: 386;*

— 25. 163; — 26.: 382;* — 27.: 698, 1582* (2 izv.); 28.: 697;* - 29.: 378;* — 30., 31.: 698;* - 32.-34.: 380;* — 35., 36.: 700;* — 37.: 383;* — 38., 39.: 515 p;* — 40.: 386;* - 41.—43,: 701;* — 44., 45.: 165/1 p;* — 46.: 703 *

— 47.: 163; — 48., 49.: 165 p,* - 50., 51.: 1816;* — 52—54.: 705;* — 55., 56.: 166;* - 57.-59.: 379;* — 60., 61.: 169 p;* — 62., 63.: 671;* - 64.: 709;* — 65. —68.: 31;* — 69.-72.: 710 r;* — 73., 74-: 711 d;* — 75.-77.: 712;* _ 78.-81.: 63;* 82., 83.: 714;* — 84.. 85.: 715;* — 86.-88.: 716;* — 89., 90.: 717 d;* — 91. —93.: 628 d;* — 94,—101.: 718: — 102,—104.: 431 d; _ 107,—114.: 1624;* - 115.—127.: 1877;* - 128— 131.: 238;* — 132., 133.: 631 d;* - 134.—137.: 136;* 138.—146.: 1845;* 147,—149.: 414 d:* — 150,—156.: 1848;*

— 157.-172.: 1942; — 173.-180.: 1638;* — 181.—186.: 1233.*

Knjižnica, Splošna.

1. zv.: 3213;* — 2.: 3214;* — 3.: 356 d;* — 4.: 3373 p;*

— 5.: 3399;* — 6.: 3265 d;* — 7.: 3913;* — 8,: 32»! ;•

— 9.: 3237 r; — 10.: 3238;* _ 11.: 3235 d;* — 12.: 3236 d;* — 13.: 3239; — 14.: 3264r;* — 15.: 3247; — 16.: 3262 p;* — 17.: 3261;* — 18.: 3267 d;* —19.: 3263 d;* - 20.: 3255; — 21.: 3608;* _ 22.: 3605; — 23.: 3603 d;* — 24., 25.: 3333;* — 26.: 3291 d;* — 27.: 3287 r;* — 28.: 3288 d;* _ 29.: 3295;* — 30.—31.:

3358 d;* — 32__34.: 3359d;* — 35.:3434 r;* — 36.:

3322;* - 37.: 3323;* - 38.: 3296;* - 39 : 3324; — 40. —45.: 3997 r; _ 46.: 3930d;* — 47.: 3895 r;* — 48.: 3297;* — 49.: 3298;* — 50.: 3339; — 51.: 3510 p;* — 52.: 3327; — 53.: 3554 r; — 54.: 3253;* — 55.: 3341 d;*

— 56.: 3335;* - 57.: 3553;* — 58.: 3348;* - 59.—60.: 1164; — 61.: 4077;* — 62__65.: 3329; — 66.: 3330 d*

Knjižnica. Svetovna.

I. 195;* - II. 201;* — III. 1895:* - IV. 1717;* — V. 343;* - VI. 1911;* - VII. 1681;* - VIII. 1702;* — IX. 1737;* _ X. 1199;* - XI. 1055* Knjižnica. Zabavna. Izd. Slov. matica.

I. 493;* - II. 149: - III. 43;* — IV. 2243;* — V. 816;*

— VI. 40;* — VII.—VIII. 1833/34;* - IX 73;* _ X. 41;* — XI. 1487 r;* - XII. 579;* - XIII. 327;* _ XIV. 328 1;* - XV. 911;* - XVI. 863 r;* _ XVII. 494;* -XVIII. 74;» - XIX. 329;* — XX. 75;* — XXI. 571 d;*

— XXII. 794;* — XXIII 636;* — XXIV. 1163;* — XXV. 1574/75;* — XXVI. 2480;* — XXVII. 2636.*

Koledar, Čukov za 1. 1924 : 4054*; za 1. 1925 : 3495*.

— Družinski (ameriški). (L. 1927.): 3755.

— Goriške matice za 1. 1925 : 3356*; za 1. 1926: 3630*.

Koledar Goriške Mohorjeve družbe za 1. 1925 : 3485*.

— (vestnik) družbe sv. Cirila in Metoda.

L. 1905—1911: 3066—3071 r*; — 1916—19: 2597 — 2600 r*;

— 1920—22 : 2929—2931 r*.

— družbe sv. Mohorja. (Vse*.)

Let. 1865 : 387: — 1866, 1867 : 388; — 1873—76 : 389; 1877 —79: 390; — 1880—82: 391; — 1883—84. 392; — 1885— 86 : 393; — 1887—88 : 394; — 1889—90 : 395; — 1891—92: 396; — 1893—94 : 397; — 1897: 2616; — 1898—900: 9613; _ 1901—2: 2616; — 1903—5: 2617; — 1906—7: 9612; — 1908: 9611; — 1909: 9612; — 1910: 2619; — 1911: 9611; — 1912—13: 2619; — 1914—16: 2618.

— Ilustrovani narodni.

L. 1893: 2442; — 1894 : 4144; _ 1900 : 4145; — 1901: 4144; — 1903: 3638; — 1904: 3639; — 1911: 2298; — 1912 : 2299; — 1913 : 2300. Kres. Leposloven in znanstven list.

I (1881): 112; _ II (1882): 113; — III (1883): 114:

— IV (1884): 271; — V (1885): 115; — VI (1886): 2336 r. Kres. Družinski list (s slikami in povestmi). L. 1921/22 : 2964. Lovec. List za lov, kinologijo in ribarstvo. (Vse*.)

I (1910): 1958; — II (1911): 3150; — III (1912): 2098:

— IV (1913): 2099; - V (1914): 2100; - VI (1919)i 3445; VII (1920): 2889; - VIII (1921): 3446; - IX (1922): 4042; _ X (1923): 4043; _ XI (1924): 3419:

— XII (1925): 3420; — XIII (1926): 3421; - XIV (1927): 3800.

Letopis Matice Slovenske 1. 1869: 2576 r; — 1. 1870 : 2575 r-

— 1. 1871: 2577 r.; - 1. 1872/73: 576; - 1. 1874: 577;

— 1. 1875 : 2447 r; 1. 1876 : 3002 r; — I. 1877: 2448 r; 1. 1878: 3141 r; — 1. 1879: 3003 r; — 1. 1880: 2234 r-

— 1. 1881: 2341 r; - 1. 1882—1885 : 3004-3006 r; — 1. 1886 : 2449 r; - 1. 1887-1898 : 3007-3018 r.

Letopis, Pedagoški: let. III, V, VIII, X—XVII, št. 2865 do 2875 r.

Luč. Poljubno znanstveni zbornik.

I (1927): 3882 r. Mentor. Dijaški list. (Vse*.)

I 11908/9): 3960; — II (1909/10): 3953; - III (1910/11): 3961; - IV (1911/12): 3962; - V (1912/13): 3954: _

VI (1913/14): 3955; - VII (1914/15): 3956; — VIII (1915/16: 3957; — IX (1916/17): 3958; XIV (1926/27):

Misel, Napredna. Časopis za napredno kulturo.

I (1912): 3075 r; - II (1913): 3075/1 r. Misel, Svobodna. III (1909)- 1949 r; _ IV (1910): 1950 r. Mladika (ur. Jos Stritar in Jos. Jurčič). I (1868): 1998. Mladika. Družinski list s podobami. (Vse*.)

IV (1923): 9249; — V (1924): 9428; - VI (1925): 9429:

VII (1926): 9430; - VIII (1927): 9796.

iRiippii

— 6 —

Nanos. Slovenski zabavnik za 1862. (Izd. Janko Pukmei-

s t © r.) 1355*. Njiva. Revija za gospodarstvo, politiko in prosveto.

I (1921/22): 2920 r; _ II (1922/23): 2921 r. Oder. Zbirka gledaliških iger.

Zv. 1—18. (Številke glej pri pisateljih!) Ognjišče, Domače. List za starše in vzgojevalce slovenske mladine. (Vse*.) I (1907): 1511 r; II (1908): 1512 r- — III (1909): 1513 r; _ V (1911): 610 r. Omladina. Glasilo narodno-radikalnega dijaštva. (Vse*.)

I. 1904/05, II. 1905/06 : 4065 r; — III. 1906/07 : 4066 r; IV. 1907/08 : 4067 r; - V. 1908/09 : 4068 r; _ VI. 1909/10: 4148 r; - VII. 1910: 4069 r; — VIII. 1911: 4070 r; — IX. 1912/13: 4071 r; - X. 1913/14: 4072 r. Osa. Politično-satirični tednik.

I (1905), II (1906): 9204. Popotnik. Pedagoški in znanstven list.

XXI (1900): 4119 r; - XXII (1901): 4120 r; _ XXIII (1902): 4121 r; _ XXIV (1903): 4025 r; XXV (1904): 4151 r; — XXVI (1905): 4112 r; XXVII (1906): 4026 r; XXVIII (1907): 4027 r; — XXIX (1908) - XLVIII ' (1927): 4123—4142 r. Pratika, Literarna za leto 1914: 1507. Pratika. Stoletna za 19. stoletje. 743*.

— — za 20. stoletje. 2170.* Pratika, Velika Vodnikova za 1. 1927 : 3720* Pratika za deco. (L. 1924.) 9248*. Prerod. List za treznost in moralo. II: 3175 r.* Prevodi iz svetovne književnosti.

I. 573 d; — II. 426 d*; — III. 607 d; _ IV. 572 p*;

— V. 569 d; — VI. 501 p*; — VIL 283*; — VIII. 1164. Prijatelj. Domači. Mesečnik za odjemalce Vydrove tovarne hranil. (Vse*.) II (1905): 2893; — III (1906): 348; — IV (1907): 349; — V (1908): 350; — VI (1909): 351; — VII (1910): 352; - VIII (1911): 578; IX (1912); 352/1; X (1913): 352/2; — XI (1914): 352/3.

Prijatelj, Domači. Mesečnik za zabavo in pouk

I (1927): 3811*. Prcsveti in zabavi.

1.: 2754*; — 2.: 2775*; — 3.: 2797*; — 4. 2922*; — 5.: 3591*; — 6.: 166*; — 7, 8.: 1793*; 9.: 3309*; _ 10.-3310*; — 11.: 3314*; - 12.: 3653*; — 13.: 3688*; — 14.: 3718; — 15.: 3313*; — 16.: 3885 r*; - 17.: 4005 r*. Razgled. Slovenska družabna revija. I (1927): 3812*. Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede v Ljubljani. I (1923): 3880 r; _ III (1926); 3881 r. Rod, Novi. List za mladino. (Vsie*.)

I (1921): 2914; - II (1922): 2915; — III (1923): 3252,

— IV (1924): 3416; V (1925/26): 3417.

Slike, Tedenske.

I (1914): 9122; — II (1915): 9209/10; - III (1916): 9357= Slovan. Političen in leposloven list.

II (1885): 9085; - IV (1887): 9003.

Slovan. Mesečnik za književnost, umetnost, in prosveto.

I (1903)- 9110; — II (1904): 9111; — III (1905): 9363;

— IV (1906): 9364; _ V (1907): 9434; — VI (1908): 9305; — VII (1909): 9366; - VIII (1910): 9689; — IX (1911): 9006; — X (1912>: 9095; — XI (1913): 9496,

— XII (1914): 9096; -' XIII (1915): 9194; — XIV (1916): 9316; — XV (1917): 9500 501.

Slovenec, Ilustrirani.

I (1925): 9044*; — II (1926): 9889*; III (1927): 9914*. Slovenka. Glasilo slovenskega ženstva.

III (1899) 2647; — V (1901): 1169; - VI (1902): 4143. Svet, Slovanski I. (ur. Fr. P o d g o r n i k).'2340 r.

Svet, Ženski. III (1925): 3629; — IV (1926): 3744; — V (1927); 3818.

Stsla, Ljudska visoka. I— IV. 3284 r; — V.—VIII. 3440 r. Talija, Slovenska. Zbirka dramatičnih del in iger (*glej pri pisateljih!) 1.: 2601 r; — 2 a, 2 b. 3.: 2602 d; _ 4 a., 4b., 5 a., 5 b., 6., 7 a., 7b.: 4035 d; — 8.: 232 d; — 9.: 2290 d; — 10 a., 10 b.: 2288 d; — 11. 12 a., 12 b. •

4029 d; — 13., 14 a., 14 b., 15 a., 15 b., 16 a., 16 b., 17 a. 17 b.: 4034 d; — 18 a.: 772d; 18b.: 4034d; — 19 a. 19 b., 20., 21.: 4038 d; — 22.: 768 d; — 23 a.: 4032 d;

— 23 b.: 2322 d; — 24.: 227 d; — 25a.: 2330d; — 25 b.: 4028 d; — 26 a.: 771 d; — 26 b.: 4032 d: - 27.: 770 d;

— 28., 29., 30 a., 30 b., 31.: 4037 d; _ 32.: 2328 d; — 33 a.: 2322 d; — 33 b.: 4033 d; — 84.: 2327 d; — 35 a.: 2324 d; _ 35 b, 35 c: 4033 d; — 36 : 4036 d: — 37.: 2284 d; — 38 a., 38 b., 39.: 4036 d; _ 40.: 2318 d; --

— 41 a.: 2329 d; — 41 b: 2679d; — 42 a.: 2331 d; — 42 b.: 2328d; — 43 a.: 2323 d; — 43 b., 44 a.: 4028 d;

— 44 b.: 2323 d; — 45 a.: 776 d; — 45b., 45 c.: 776/1 d;

— 46 a., 46 b.: 4030 d; — 46 c.: 228 d; — 48 a.: 2321 d;

— 48 b.: 2324 d; — 48 c.: 4030 d; — 48 d.: 2332 d; —

49 a: 559 d; _ 49 b., 49c.: 557 d; — 50 a.: 2319 d; —

50 b.: 2322 d; — 50 o.: 2325d; — 50d: 2285d; — 50e.: 2330 d; — 50 f.: 4033 d; — 51 a.: 2326 d; — 51 b.: 2672 d; — 51 c: 769 d; 51 d: 2176 d; — 51 e: 2329 d;

— 51 f.: 2176 d; - 52 a.: 2286 d; ._ 52 b.: 868 d; — 52 c.: 4032 d; — 52d.: 2333 d; _ 52 e.: 4028 d; — 52 f.: 2329 d; — 53 a.: 19; - 53 b.: 2332 d; - 53 c.:

4030 d; — 53 d.: 2330 d; _ 54 a.: 2325 d; — 54 b.: 4032 d; — 55.: 2289 d; — 56.: 453 d; 57.: 230 d; _

58 a., 58 b.: 815 d; — 58 c.: 2450 d; — 59 a.: 812 d; —

59 b., 59 c.; 1359 d; — 60 a.: 2320 d; — 60 b.: 229 d. Tednik. Slovenski ilustrcvani. I (1911): 9627*; — II (1912);

9206*; — III (1913): 9939*; _ IV (1914): 9121*.

Veda. List za znanost in kulturo

I (1911): 3393 r; — II (1912): 3394 r; - III (1913): 3074 r; - IV (1914): 2847 r. Venec slovanskih povesti. I. 524; — II. 2256; — III. 170;

— IV. 171; — V. 172; — VI. 173; — VII. 174; — VIII. 575; — IX. 525; - X. 1464.

Vesna. Mesečnik slovenskega dijaštva.

I (1892): 2205; — II (1893): 2206; — III (1894): 2207. Vestnik, Planinski. (Vse*.) I (1895): 1210 r; — II (1896):

2648 r; _ III (1897): 1211 r; — IV (1898): 2665 r; — V 1899 : 2666 r; — VI 1900: 1212 r; — VII 1901: 1213 r; - VIII (1902): 2667 r; IX (1903): 2668 r; — X 1904): 2669 r; XI (1905): 1214 r; — XII (1906): 3115 r-XIII (1907): 3116 r; - XIV (1908): 3117 r; - XV (1909): 3118 r; XVI (1910): 584 r; — XVII (1911): 585 r; — XVIII (1912): 3125 r; — XIX (1913): 3126 r: XX (1914): 4147 r; - XXI (1921): 4016 r; — XXII (1922): 4017 r; XXIII (1923): 3283 r; — XXIV (1924): 3431 r; - XXV (1925): 3432 r; - XXVT (1926): 3433 r;

— XXVII (1927): 3792 r.

Večernice, Slovenske za pouk in kratek čas. (Vse*.)

6. zv.: 86; — 7.: 338; — 11.: 1534; — 13.: 939; — 14., 15: 96; — 17.: 532; _ 18.: 2604 r; — 19.: 624; — 21.:336; 22.: 2605 r; — 23.: 939; — 25.: 2604 r; — 26.: 2773 r.;

— 29.: 334; — 32.: 389/1; - 33.: 398; — 34.: 87; — 35.: 400, 596 (2 izv.); — 36.: 390, 596 (2 izv.); — 37.: 2295; — 38.: 83; — 39.: 93, 597 (2 izv.); — 40.: 95;

— 41.: 94; - 42.: 91; - 43.: 88; - 44.: 606; - 45.: 357; —46.: 1521; _ 47.: 1138; — 48.: 353; — 49.: 461; —50.: 80; — 51.: 402; — 52.: 92; — 53.: 89 ; 54.: 339;

— 55.: 90; - 56.: 81; — 57.: 518; — 58.: 79; — 59.: 458; — 60.: 513; — 61.: 403; — 62.: 77; — 63.: 82; -64.: 84; — 65.: 1; — 66.: 1203; — 67.: 1517; - 68.: 2241; — 69.: 2296; — 70.: 2383; — 71.: 2478; — 72.: 2627; — 73.: 2756; — 74.: 2938; — 75.: 3208; — 76.: 3401; — 77.: 3401; _ 78.: 3628; — 79.: 3739.

Vrtec. Časopis s podobami za slovensko mladino (V-se*.)

II (1872): 2062; - IV (1874): 1479; - VI (1876): 2140,

— VII (1877): 2063; - VIII (1878): 2891; - IX (187$): 2513; — X (1880): 2514; — XI (1881): 2515; - XII (1882): 3476; — XVI (1886): 3477; — XVII (1887): 3478; — XVIII (1888): 3479; — XIX (1889): 2064; — XX (1890): 3480; _ XXI (1891): 2621; — XXII (1892); 2065; — XXIII (1893): 2622; - XXIV (1894): 2731, 2066 (2 izv.); — XXV (1895): 2067; — XXVI (1896): 2068; — XXVIII (1898): 2892; - XXIX (1899): 2069; - XXX (1900): 4056; — XXXI (1901): 2390; - XXXII (1902): 4057; _ XXXV (1905): 2588; — XXXIX (1909): 4058;

— XL (1910): 2391; — XLI (1911): 1480; — XLII (1912): 2307; — XLIII (1913); 2308; — XLV (1915): 2649; —

XLIX (1919): 4059; - L (1920): 4000; — LI (1921): 4061; - LII (1922): 4062; _ LIII (1923): 4063; _ LIV (1924): 4063; - LV (1925): 4064. Zapiski, Naši. Socijalna revija.

IV. (1906): 581 r; - V. (1907): 583 r; - VI. (1909): 582 r; - IX. (1912): 4074 r; - XII. (1920): 4075 r. Zbirka ljudskih iger. (Vse *.)

I.: 2662 d; — II.: 237 d; — III.: 2751 d; -IV.:781 d' _ V., VI.: 2292 d; - VII., VIII.: 2334 d; - IX.: 2748d;

— x': 1454 d; XI. 2747 d; - XII.: 2752 d; - XIIL: 2750d; - XIV.: 2335 d; - XV.: 2746 d; - XVI.: 2743 d; XVII.: 635 d; - XVIII., XIX : 2742 d; - XX.: 2749 d.

Zbirka slovenskih povesti.

II. 2571;* — III. 2552;* - IV. 2573.* Zbirka znamenitih povesti.

I. 565;* II. 317;* - III. 146;* - IV. 189* Zbori. Mesečna revija za novo zborovsko glasbo z glasbeno književno prilogo.

I (1925): 9098 r; - II (1926): 9099 r; - III (1927): 9100 r

Zbornik Matice Slovenske. L. 1899-1912. št. 3019-3032 r.

— Bleiweisov. 3029 r.

— Trubarjev. 3028 r. Zbornik za umetnostno zgodovino.

I (1921): 2941 r; - II (1922): 3218 r; — III (1923): 3435 r; - IV (1924): 3436 r; - V (1925): 3710 r; - VI (1926) 3836 r; — VII (1927): 3837 r. Zbornik znanstvenih razprav.

I (1920/21): 2940 r. Zdravje. Zdravstveno poučni list.

II (1926): 3841 r; — III (1927): 3842 r. Zvon (dunajski), lepoznanski list.

II (1876): 305; — III (1877): 849; - IV (1878): 529; — V (1879): 2525; — VI (1880): 2937. Zvon, Ljubljanski. Leposloven in znanstven list.

I (1881): 99; — II (1882): 100; — III. (1883): 101; — IV (1884): 102; - V (1885): 103; - VI (1886): 104; -VII (1887): 105; - VIII (1888): 1167; - IX (1889)-850; — X (1890): 306; - XI (1891): 106; - XII (1892): 268; - XIII (1893): 269; - XIV (1894): 107; — XV (1895): 852; - XVI (1896): 853; - XVII (1897): 851;

— XVIII (1898): 307; - XIX (1899): 690; - XX (1900): 270; — XXI (1901): 108; — XXII (1902): 259; - XXIII (1903) 109; - XXIV (1904): 260; - XXV (1905): 261;

— XXVI (1906): 262; - XXVII (1907): 263; - XXVIII (1908): 264; — XXIX (1909): 265; - XXX (1910): 266;

— XXXI (1911): 586; — XXXII (1912): 1168; -XXXIII (1913): 1954/55; - XXXIV (1914): 2093/94; — XXXV (1915): 2199/200; - XXXVI (1916): 2312/13: XXXVII (1917): 2474/75; — XXXVIII (1918): 2526/27;

XXXIX (1919): 2533/34; - XL (1920): 2535/36; _ XLI (1921): 2918; — XLII (1922): 2919; — XLIII (1923): 3253; — XLIV (1924): 3410; — XLV (1925): 3411; -XLVI (1926): 3412; — XLVII (1927): 3780.

Zvonček. List s podobami za slovensko mladino. (Vse *.)

I (1900): 2955; — II (1901): 4055; — III (1902): 823; — IV (1903): 824; — V (1904): 825; — VI (1905): 826; — VII (1906): 826/1; — VIII (1907): 827; — IX (1908): 828: — X (1909): 828/1; — XI (1910): 829; — XII (1911): 830; - XIII (1912): 830/1; — XIV (1913): 830/2; — XV (1914): 2203; — XVI (1915): 2204; — XVII (1916): 2317; — XVIII (1917): 2494; _ XIX (1918): 2530; — XX (1919): 2541; — XXI (1920): 2542; — XXII (1921): 2912; — XXIII (1922): 2913; — XXIV (1923): 3251; — XXV (1924): 3413; — XXVI (1925): 3414; ._ XXVII (1926): 3415; — XXVIII (1927): 3805.

Žena, Slovenska. Glasilo slovenskih žen. Let. 1912/13: 1509.

Življenje in svet. I (1927): 4146 r.

je duševno drevo, ki ima

m

^ trdne korenine m ki po-

^ Knjižnica

U

klanja svoje dragocene

H sadove leto za letom, od ^

O

b) Pesništvo.

(Kratice: CJKZ = Časopis za sloven. jezik, književnost in zgodovino; ČZN = Časopis za zgodovino in narodopisje; DS = Dom in Svet; IMK = Iz vest j a Muzejskega društva za Kranjsko; KK = Knezova knjižnica; LMS = Letopis Matice slovenske; LZ = Ljubljanski zvon; M = Mladika; PV = Planinski vestnik; RZDH = Razprave Znanstvenega društva za humanistične vede; SK = Slovanska knjižnica; SI. = Slovan; SpK Splošna knjižnica; ST = Slovenska Talija; SV —. Slovenske ve-černice; Z v. = Dunajski zvon; ZK = Zabavna knjižnica; ZMS = Zbornik Matice slovenske; ZUZ = Zbornik za umetnostno zgodovino; ZS = Ženski svet).

Albrecht Fr.. Mysteria dolorosa. 2491 p.

— Pesmi življenja. 2726 p. Albreht Iv., Mlada greda. 2785 p.

— Prisluškovanje. 3655 p. _ Slutnje. 2651 p.

Aleksandrov Jos. Murn, Pesmi in romance. 878 p. Andrejka Rud., Slovenische Kriegs- und Soldatenlieder. 2283 p. Aškerc Ant., Akropolis in piramide. 877 p.

— Aškerčeva čitanka. Izbrane pesmi. 1437 p.

— Atila v Emoni. Epska pesnitev. 1141 p.

— Balade in romance. 805 p.

— Četrti zbornik poezij. 787 p.

— Jadranski biseri. 804 p.

— Junaki. 875 p.

— Lirske in epske poezije. 876 p.

— Mučeniki. 729 p.

— Nove poezije. 789 p.

— Pesnitve. V. zbornik. 207 p.

— Poslednji Celjan. 601 p.

— Primož Trubar. 806 p.

— Zlatorog. 738 p.

Baumbach Rud. - Ant. F u n t e k, Zlatorog. Planinska pravljica. 213 p. Bende Roman, Pohojena greda. 3254 p. Bevk Fr., Malčki in palčki. 2806 p.*

— Mlada zora. Narodne pripovedne pesmi. 3355 p.

— Pastirčki pri kresu in plesu. 2771 p*

— Pesmi. 3927 p.

liczruč P. - Fr. Albrecht, Šlezke pesmi. 2630 p.

Bile J., Pervenci. 2878 p.

Bohuslav Fr., Za črnim zastorom. 2386 p.

Bradač Fr., Iz starorimske lirike. 3582 p. Bratoljubič, Biser - ljubav. 1625 p* Bučar Ivo, Biserojla, jasna vila. 1079 p. Cankar It., Erotika. 802 p. Cegnar Franc, Pesmi. 526 p. Cimperman Jos., Pesmi. 2655 p.

Čbelica Kranjska. Uredil M. Kastelic. I—V. bukvice. 1997 p. Cebular Alb., Iz torbice belokranjskih palčkov. 3940 p. Cerin J., Zbori za štiri moške glasove (z notami). 2876 p. Dante Alighieri - J. Debevec, Divina camunedia: Pekel. (DS 1910—11.) 9004, 9494/95. — Vice. (DS 1915—16, 1'918—20.) 9197/98, 9314/15, 9528/29, 9537/38, 9539/40. — Raj. (DS 1921—25.) f>916, 9917, 9250, 9422, 9423. Debeljak Ant., ierna francoska lirika. 2734 p.

— Solnce in sence. 2701 p.

Dolenc Fr., Gad. Zbirka priprostih pesmi kritičnega opazovalca. 3771.

Elizabeta M., Iz moje celice. 2635 p*

Flere Pavel, Pripovedne slovenske narodne pesmi. 3301 p.

Fontaine Jean de la - Iv. Hribar, Basni I. 2620 p.

Foerster Ant., Cecilija I. in II. 2178 p.*

Frankolski J., gl. I s k r a č Jože.

Freuensfeld Jos., Zvezde ugašajo. 1405 p.

Fmitek Ant., Goidec. Epska pesem. 1616 p.

— Izbrane pesimi. (SK 38—39.) 515 p.

— Smrt. Epsko-lirske slike. (KK III.) 282. Gangl Eng., Hrani slave. 3743 p.

— Iz luči in teme. 1476 p.

— Moje obzorje. 2005 p.

— Pisanice. 2593 p.

Gaspari T. in Košir P., Sijaj, sijaj solnčece! Zbirka koroških

popevk. 3211 p. Gestrin Fran. Izza mladih let. 1350 p.* G laser Janko. Pohorske poti. 2650 p.

— Slovenska narodna lirika. 2763 p. Golar Cv., Bob za mladi zob. 2697 p*

— Njiva zori. Pesmi. 3749 p.

— Pisano polje. 214 p.

— Poletno klasje. Izbrane pesmi. (Sp K 4.) 3373 p.

— Rožni grm. 2563 p.

— (ur.) Slovenske balade in romance. Antologija. (SpK 51.) 3510 p.

— Sto let slovenske lirike. 2712 p. Golia Pavel, Pesmi o zlatolaskah. 2882 p.*

— Večerna pesmarica. 2979 p. Gorinšek Dan., Maj. Pesmi za deco. 3872 p* Gradnik Al., De profundis. 3714 p.

— Padajoče zvezde. 2370 p.

— Pot bolesti. 3145 p.

— Srbske narodne pesmi. 3371 p.

Gregorc Zvonimir, Pojezije. 3768 p. Gregorčič Simon, Izbrane pesmi. 697.

— Job in psalm 118 št. 1617 p.

— Poezije I. zvezek. 209 p.

— Poezije II. zvezek. 210 p.

— Poezije III. zvezek. 211 p.

— Poezije IV. zvezek. 1139 p.

— Poezije (Moh. družba). 1510 p. Gruden Igo, Miška osedlana. 3194 p.*

— Narcis. 2769 p.

— Primorske pesmi. 2770 p.

Haderlap Lipe (Dobravčin), Pesni i na tujem. 2184 p.* flavliček - Karel Borovski, Krst sv. Vladin" 218 p. Hribar Ant., Mladinski glasi II. (pesmi uglaibene) 2880 p.*

— isto I. (Mladinske pesmi Jos. Stritarja) in III. 2881 p.*

— Popevčice milemu narodu. I.: 1354 p;* II.: 1220 p.* Iskrač Jože, Veronika Deseniška. Epična pesem. 558 p. Jarc Miran, Človek in noč. 3764 p.

Jekl Jos., Zvezdice. 3550 p.

Jenko Iv., Peemi. 2654 p.

Jenko Simon, Pesmi I.: 932 p; II.: 933 p.

Jerajeva Vida, Pesmi. 216 p.

Jesenko Drag., Pesmi. 837 p.

Jurčič Jos., Pripovedne pesmi. 19.

Kersnik Janko, Pesmi. 1804.

Kette Drag., Poezije. 845 p.

Klopžič M., Plamteči okovi. 3368 p.

Koritnik Griša, Prebujenje. (Pesmi.) 3756 p.

Koseski (Jovan Vesel), Razne dela pesniške in igrokazne. 2026 p.

— Dodatek (k prejšnjim). 2026/1 p.

Kosi A., Božidar Flegerič. Zivlj. in pesmi. 2180 p.

Kosovel Srečko, Pesmi. 3765 p.

Kragelj Mirko. Kresnice in snežinke. 3660 p.

Krek Gr., Poezije. 2119 p.

Kristan Etbin, Žarki in snežinke. 1618 p.

Kržišnik J. M., Male pesmi. 2184 p.*

Kuret Milan, Jeklena maska. 2807 p.

Kurnik Vojteh, Kralj Rastislav in sv. Ciril. 1128 r*

Lah Iv., Češka antologija. 2945 p.

— Gospod Ravbar. Epiška pesem. (DS 1906.) 9278. Lamurski M. A., Šopek povestic. (V verzih.) 3928 d.* Lermontov M. J., Izbrane lirične pesmi. 1580 p. Lovrenčie Joža, Brstje iz slov. pesništva. 2628 p.*

— Deveta dežela. 2451 p.*

— Gorske pravljice. 2977 p.

Machar J. S. - Ant. D e r m o t a, Magdalena. 930 p.

— V. M. Z al ar, Strup iz Judeje. 2804 p. Maister Rud., Poezije. 208 p.

Malovrh Mir., Pesmi. 2089 p.

Marelt Fr., Slovenske vojaške narodne pesmi. 2371 p. »

Medved Ant., Poezije I.: 1619 p; II.: 1620 p.*

— Slovenske legende. 1458 p.*

Mercina Iv., Igre in pesmi za otroška zabavišča. 2179 p* Mickievvicz A. N., Gražina. 1622 p. Mole Vojeslav, Ko so cvele rože. 212 p.

— Trietia ex Siberia. 2757 p. Nageljčki. Okrogle narodne pesmice. 3931 d.

Omerza Fr., Homer jeva Ilijada I.—VI. spev: 3858 p; VIL—XII

spev: 3859 p. Onič F., Darovanje. 3369 p. Opeka Mih., Rimski verzi. 2427 p. Orožen Val., Spisi. (Ur. M. L e n d o v š e k.) 3926 p. Pagliaruzzi Jos. - Krilan, Poezije I. in II. (SK 44—45, 48—49.):

165 p; II. (SK 44-45.): 165/1 p. Pavlina Pajkova, Pesmi. 1102. Pesjakova Lujiza, Vijolice. 2282 p.* Pesmarica. Zbirka narodnih in drugih pesmi. 3492 p. Pesmarica, Narodna. 2413 p.

Pelerlin Rad. (Petrnška), Slavjanska lira. Slovanske narodne pesmi. (ZK XVII.) 494.

— Po cesti in stepi. 1157 p.

— Znamenje. 3566 p.

Peter II. Petrovič Njeguš, Gorski venec. 572 p.

Podbevšek Ant., Človek z bombami. 3507 p.

Poljanec Ljudmila. Poezije. 215 p.

Praprotnik Andr., Pesimi cerkvene in druge. 2181 p*

Pregelj Iv., Romantika. Pesimi. 1621 p.

Prelesnik Mat., Ženitev Ferdulfa vojvode. (KK I.) 318.

Prešeren France, Poezije. 206 p.

— Fr. V i d i c, Poesien. 2780 p. Pretnar M., V pristanu. Pesmi. 3645 p. Puškin A. S., Cigani. 1622 p.

— Jevgenij Onjegin. (Preložil Iv. P r i j a t e 1 j.) 501 p. Račie Božo, Belokranjske otroške pesmi. 3587 p.* Radomski, Z mojega vrta 2879 p *

Rape Andr., Pisanice. 2728 p.* Razlag J. R., Pesmarica. 2877 p. Kesman I>an, Moja deca. 527 p*

Ruska antologija (uredila Iv. V e s e 1 in Ant. Aškerc), 879 p. Samec Janko, Življenje. (Sp K 16.) 3262 p. Sardenko Silvin, Dekliške pesmi. 3152 p.*

— Nebo žari. 2271 p.

— Roma. Pesmi. 1614 p.

— Šotor miru. 2511 p.

— V mladem jutru. Pesimi. 1615 p. Savinšek SI., Poredni smeh. Pesmi. 3522 p.

Scheinigg J., Narodne pesmi koroških Slovencev. 2613 p. Seliškar Ant., Oproščenje. 3370 p.

— Trbovlje. 3191 p.

Serčenko Taras - Jos. A b r a m , Kobi.ar. Izbrane pe~mi.

220 p; (Kobzar II.) Poem. 2182 p. Severjeva Minka. Srce srcu govori. .. Voščilna knjižica. De-

klamacije. 4150 p.* Slovenske balade in romance. 1485 p Spindler Vek., Zapihal je jug. 1248 p. Srbske narodne pesmi o boju na Kosovom 2623 p. Stritar Jos., Pod lipo. 226 p.*

— Poeaije. 835 p.

— Strunami slovo. 3473 p.

— (Samotar), Drobiž. 2185 p.

— (Boris Miran). Gedichte. 3389 n.

— Antologija (Uredil Iv. Prijatelj.) 2661 p. Strnad M. _ Cizerlj, Rdeči nageljčki. 3760 p. Strniša Gust., Za solnc&m. 2184 p.

Sanda Dragan. Poezije. 1250 p. Šamla Janko, Lazarič Lindarski. 2169 p. Širok Karol, Jutro. 2805 p.

— Polžja hišica. 3643 p.

Skerl Silv., Stopnice v stolpu. 3494 p.

Štrekelj Karel - Joža Glonar. Slovenske narodne pesmi. 3034—50 p.

Tagore Rab., (Al G radnik), Žrtvemi spevi. 2944 p. Tcrnovec M A., Venec povestic (v verzih). 4018* Toman Lovro, Glasi domorodni. 2183 p.

.— Pesmi. (Ur. Andr. P r a p r o t n i k.) 2845 p. Trinko Iv. - Zamejski. Poezije. (SK 60—61.) 169 p. Tnrkuš J. T.. Črna gora. Pripovedna pesem. II. Pesmi. III.

Korenitim kritikom ljubljanskim slovensk pevec. 4083 p. Umek Ant., Pesmi. 2883 p.

— Slovanska blagovestnika sv. Ciril in Metod. 1532 p* litra, Kraguljčki. 2267 p*

Valjavoc Matija-Kračmanov, Poezije. 217 p.

— Zora in Solnca. 556 p. Vened Bogdan, gl. Mat. Prelesnik. Vesel Iv., Psalmi. 2609 p.

Villiar F. S. (Prostin), Pesimi. 2091 p.

— Izbrane pesmi. 414 p. Vodnik Ant., Vigilije. 3372 p.

— Žalostne roke. 3159 p.

Vodnik Val., Pesmi. 420 p., 1228 p. (2 izv.)

Vojnovič Ivo - Jos. W e s t e r, Smrt majka Jugovičev. Dramska

pesem. 637 p Volje Jak., Oblaček in druge poezije. 63. Zarnik Iv.. Različne poezije. 2184 p. Zbašnik Fr., Drobne pesmi. 3180 p.

— Pegmi. 2926 p.

Zmaj — Jova - Al. G r a d n i k , Kalamandarija. 2772 p*.

— Malaj in Malon. 2814 p.*

— Pisani oblaki. 2946 p.*

Zorniaii Iv., Poezije. 2810 p. Železnikar Iv., Nova pesmarica. 1473 p. Žgur Fr., Pomladančki. 3290 p*

— Semena padajo. 2069.

Žirovnik Jan., Narodne pesmi z napevi II. 2884 p. Župančič O., Ciciban in še kaj. 2222 p.*

— Čaša opojnosti. 817 p.

— Cez plan. 931 p.

— Mlada pota. 2692 p.

— Pisanice. 484 p.

— Samogovori. 1349 p.

— Sto ugank. 2145 p*

— V zarje Vidove. 2695 p.

c) Dramatična dela.

Albini A. — Andrejčkov Jože, Umetnost in narava. Vesela igra. (ST 21.) 2287 d. 4038 d. (2 izv.)* Alešovec Jak., Eno uro doktor. Burka. 769 d*

— Nemški ne znajo. Burka. (ST 45 a.) 776 d.* Allieri Vit. - Jož. K r i ž m a n, Antigona. Zaloigra. 2088 d. Andrejev Ks. Zaklad. Nar. igrokaz. (DS 1907.) 9120. Andrejev Leonid. - Iv. Vovk, Anfisa. Drama. 2799 d.

— J. V i d m a r, Črne maske. Drama. (Sp K 26.) 3291 d.

— Joža G 1 o n a r, Gaudeamus. Komedija. 2653 d. Anzengruber L., Krivoprisežnik. Narodna igra. 1526 d* Aristophanes. - Fr. Bradač, Acharnjani. Komedija. 3661 d. Aškerc Ant., Knez Volkun. Drama. (LZ 1906.) 262

— Tri drame- Izmajlov, Red sv. Jurja, Tujka. 1017 d. B. Karlo, Ovire. Groteska. 3775 d.

Babo J. M. - Jos. Cimperman, Žila. Veseloigra. (ST 50 b.) 2322 d*

Bajuk M.. Miklova Zala. Igra. 4047 d*

Balueki Mih. - Jos. D e b e v e c, Težke ribe. Veseloigra. (ST 54 a.) 2325 d.

Banville Th. - Iv. K a 1 a n. Gringoire. Igrokaz. (ST 43 a.) 2323 d. Batka Rih. in Podres Milo - Al. P e t e r 1 i n - B a t o g, Zapečaten«. Komična opera. 3362 d. Bauernfeld E. - Rud. Dobovišek, Dnevnik. Veseloigra. 2793 d.

Bayard - Jos, Cimperman, Ujetniki carevne. Veseloigra.

(ST 50 c.) 2325 d. Belly G. - Valo Br a t i n a, Ce sta dva. Šala. 2311 d.

— V. E r ž e n, Štempihar mlajši. Glurria. (ST 49 b..) 557 d. Benedikt R. - Valo B r a t i n a, Sovražniki žensk. Šala. 2311 d. Benedis Rod. - Jan Globočnik, Zakonske nadloge. Vesela

igra. (ST 14 b.) 4034 d. Benelli Sem - Al. Gradnik, Ljubezen treh kraljev. Drama. 1570 d.

— — Okrutna šala. 3187 d.

Benko Ivan, Strahomir. Rom. igra (S K 73—74.) 711 d. Benkovič A., Mesalina. Veseloigra. 779 d. Bergen A., Čitalnica pri branjevki. Burka. 777 d. Bernstein Maks, Coeur Dame. Veseloigra. 779 d. Bevk Fr., Bedak Pavlek. Otroške igre. 3774 d*

— (ur.), Enodejanke: Kranevitter, Ivane. Zaloigra. Finžgar F., Vse naše. Burka; Damoklejev meč. Burka. 2803 d.

— Kajn. Drama. 3576 d.

-

Bleivveis Jan., Vdova in vdovec. Veseloigra. (S T 18 b.) 772 d. 4034 d. (2 izv.)

Birch-PIeiffer Ch. - Dav. H o s t n i k , C vrček. Slika iz kmet-skega življenja. (S T 36.) 4036 d.

— Lovvoodska sirota. Igrokaz. (ST 37.) 2284 d. Bob iz Kranja. Veseloigra 773 d.

Boito A., Mefistofelee. Opera. 3360 d.

Bole Dav., Mutec. Vesela igra. (ST 15 b.) 4034 d.

— Uskok. Šaloigra (S T 18 a.) 772 d. Borštnik Ig.. Stari Ilija. Drama. 767 d.

Braun K. - Jos. Cimperman, Prenočišče v Granadi.

Opera. (ST 58 a.) 815 d. Burke in šaljivi prizori: Carodejna brivnica. Zaklad. Vedeif.

Opeharjeni Žid. Trije učenjaki in dr. 3377 d.* Cammarano Salv. - A. S t r i t o f, Trubadur. Opera. (ST 59 b.) 1359 d.

Cankar Ivan-Mil. Skrbinšek, Hlapec Jernej in njegova pravica. Drama. 3225 d*

— Hlapci. Drama. 234 d.

_ Jakob Ruda. Drama. 562 d.

— Kralj na Betajnovi. Drama. 874 d.

— Lepa Vida. Drama. 604 d.

_ Pohujšanje v dolini šentflorjanski. Farsa. 928 d.

— Romantične duše. 2995 d.

— Za narodov blagor. Komedija. 856 d.

Castelnuovo Leo - Makso P 1 e t e r š n i k, Ali plavaj ali utoni!

Igra. (ST 48 d.) 2332 d* Celestin Fr., Roza. Igra. (ST 11.) 4029 d*

Cesenate G. P. - Vikt. Eržen, Zapirajte vrata. Šaloigra. (ST 50 d.) 2285 d.*

Cimperman Jos.. Materin blagoslov ali nova Chonchon. Igra.

(ST 51 b.) 2672 d* Courteline-Levy - Fr. J u v a n č ič. Priljudni komisar. 3346 d. Čajkovski Mod. - F. S. F i n ž g a r, Pikova dama. Opera. 2676 d. čapek Karel - Osip Š e s t, R. U. R., Rossum's Universal Robote.

Kolektivna drama. 2967 d. Čehov A. P., Labodnica. Dram. študija. — Medved. Šaloigra. — Snuhač. Šala. (LZ 1901.) 108.

— Iv. P r i j a t e 1 j, Utva. Komedija. 145. Česnik Ivo. Pogodba. Burka. 3931 d.*

Dccourcelle A. & Jaime fils - Val. M a n d e 1 c, Išče se odgoj-

nik. Igra. (ST 13.) 2326 d. 4034 d. (2 izv.)* Decourcelle A. & L. Thiboust - Val. M a n d e 1 c, Na kosilu

bom pri svoji materi. Igra. (ST 25 a.) 2330 d.* Detela Fr., Begunka. Drama. 2938.*

— Blage duše. Veseloigra. 3379.*

— Dobrodelnost. Veseloigra. (DS 1919.) 9537/38*

— Učenjak. Veseloigra. (ZK XIV.) 328 d.* Dobovišek Rud., Rodoljub iz Amerike. Veseloigra. 2778 d.

Dolenc Met., Spodobni ljudje:

I. Čisto rodoljubje. II. Roka roko ..Komediji. (Sp K 30—31.) 3358 d.*

III. Živeti. IV. Iskrena ljubezen. V. Prekvašeni svet. Komedije. (Sp K 32—34.) 3359 d* Dolinar J., Iz devete dežele. 2173 d.*

— Cigani. Šaloigra. 774 d.*

I)u mas Al. - Iv. K a 1 a n, Perzijski šal. Šaloigra. (ST 52 e.)

4028 d*

Dve igri za slov. gledišče, Juran in Sofija. Stepaa Šubic. 2294 d.* Eržen Viktor, Dragocena ovratnica. Vesela igra. (ST 50 e.) 2330 d.*

— Pes in mačka. Veseloigra. (ST 35 c.) 4033 d.* Euripides - A. S o v r č, Bratski spor. Žalna igra. 3607 d.

_ Fr. B r a d a č, Hippolytos. Tragedija. 3702 d.

— — Medeja. Tragedija. 3461 d.

F. S., Gospod s Preseka. Dram. .povest. (LZ 1886.) 104. Fastenrath, Dve tašči. Veseloigra. 775 d.

Feuillet Oct. - Dav. H o s t n i k, Star 9amec. Podoba iz življ.

(ST 42 a.) 2331 d. Federici K., Dvorec na deželi. Farsa. 3775 d. Finžgar F. S., Divji lovec. Nar. igrokaz. 2291 d. (DS 02.) 9119*

— Naža kri. Igrokaz. 1137 d.*

— Razvalina življenja. 3143.*

— Veriga. Ljudska zgodba. 2652 d.*

Fournier N. - V. E r ž e n, Igralka. Veseloigra. (ST 41 a.) 2329 d.*

— & G. Boudon - L. P e 3 j a k o v a, Pokojni moj. Šaloigra. (ST 23 a.) 4032 d*

Fredro Aleks., Doktor Hribar. Burka. 775 d.*

— Jos. Stare, Gospod Capek ali: Kaj me nihče ne pozna? Veseloigra (ST 6.) 771 d. 4035 d. (2 izv.)*

Frerking Viljem - Luka P i n t a r. Prijetno iznenadenje. Burka.

(ST 53 c.) 4030 d* Friedrich W, - Ant. F u n t e k, Marta ali Semenj v Rich-mondu. Opera. (ST 59 c.)814 d, 1359 d. (2 izv.)

— Iv. Kalan, Same zapreke. (Gluma. (ST 52 d.) 2333 d.

— — Tri vile. Veseloigra. (ST 35 a.) 2324 d.

Fantek Ant., Teharski plemiči. Spevoigra. (ST 55.) 2289 d*

— Tekma. Drama. (KK XXI.) 1572 d *

— Urh, grof celjski. Opera. 812 d*

Gangl Eng., Dolina solz. Enodejanke: Dva svetova. Dediščina. Trpini. 2885 d.*

— Materine sanje. 2177 d*

— Sad greha. Izv. drama. (SK 102—104.) 431 d.

— Sfinga. Drama. 2991 d.

— Sin. Izv. rodb. drama. (SK 91—93.) 628 d. Gecelj Jos. (posl.), Prepozno! Igrokaz. (ST 53 b.) 2332 d.* Ghislanzoni Ant. -Ant. F u n t e k , Aida. Opera. 3363 d.* Girardin E. - Val. M a n d e 1 c, Klobuk. Vesela igra. (ST 12 a.)

4029 d.*

Globočnik Jan., Svojeglavneži. Veseloigra. (ST 10 b.) 2288 d.

2679 d* (2 izv.) Gogolj N. V. - L. P a v 1 a n c, Majska noč. Opera. 3364 d.

— Iv. V e s e 1, Revizor. Komedija. (ST 52 b.) 868 d. Golia Pavel, Peterčkove poslednje sanje. (SP K 11.) 3235 d.*

— Triglavska bajka. Pravljična igra. 3757 d* GoJar C., Vdova Rošlinka, Komedija. 3513 d.

Goldoni - Dav. Hostnik, Dva gospoda pa jeden sluga.

Burka s petjem. (ST 41 b.) 2679 d.* Golouh Rud., Kriza. Socialna drama. 4045 d. Gorlitz Karol - Luka Pintar, Popolna žena. Veseloigra.

(ST 54 b.) 4032 d* Gorner A. Putifarka. Burka. 778 d.

Goethe W. - A n t. F u n t e k , Faust. Tragedije I. del. 569 rt. Govekar F., Deseti brat. Narodna igra s petjem. 634 d*

— Grča. Igrokaz. 927 d.

— Legijonarji. Narodna igra s petjem. (SK 132—133.) 631 d.*

— Martin Krpan. Dram. pripov. (SK 147—149.) 414 d.*

— Rokovnjači. Narodna igra s petjem. (S K 89—90.) 717 d.* Grandjean M. A., Brati ne zna. Burka. (ST 25 b.) 4028 d.*

_ Jak. A 1 e š o v e c, Visoki C. Vesela igra. (ST 19 a.) 2289 d. 4038 d.* (2 izv.)

— Lujiza Pesjakov a, Zabavljica. Vesela igra. (ST 14 a.) 2323 d. 4034 d * (2 izv.)

Gregoričeva Marica, Otroški oder. Igrice za mladino. 2802 i* Hauptniann Gerh. - Ant. Funtek, Potopljeni zvon. Dra-

matska bajka. (Sp K 19.) 3263 d. Hebbel Frid. - J. K a 1 a 11, Marija Magdalena. Žaloigra. (ST 34.) 2327 d.*

Heine H. - B. T r n o v e c, William Ratcliff. Žaloigra. (ST

30 a.) 2327 d. 4037 d* (2 izv.) Hostnik Dav., Krojač Fips ali nevarni sosed. Burka. (ST 40 c.) 228 d.*

Ibsen H. - Voj. Mole, Gospa z morja. Igra. 3146 d. J. M., Oproščeni jetnik. Šaloigra. (ST 7 a.) 4035 d* Jacobsen B., Pri puščavniku. Veseloigra. 775 d> Jadranski A., Zlata bajka. Igrokaz s petjem. 2886 d* Jalen Jan., Dom. Drama. 3590 d.*

— Srenja. Drama. (DS 1924.) 9422. 3493 d.*

Jirasek A. - Fr. A 1 b r e c h t, Oče. Drama. (Oder 17.) 3437 d. Jurčič Jo«., (C e s n i k), Domen. Narodna igra. 2293 d.

— Tugomer. Tragedija. Berite novice. Vesela igra. Veronika Deseniška. Tragedija. 19.

Kalidasa - K. G 1 a s e r, Sakuntala ali Prstan spoznanja. Drama. 457 d.

Karlo, Prijatelj, rešil si mi življenje. Burka. 3775 d.*

— Izgubljeni in zopet najdeni mož. Burka. 3668 d* Kersnik Janko in Josip Jurčič, Berite novice. Šaloigra. (ST

44 a.) 1804, 4028 d. (2 iziv.)* Kind Fr. - A. Funtek, Carostrelec. Opera. (ST 58 b.) 815 d.*

Klicpera - Fr. R e b e c, Na mostu. Gluma. (ST 2 b.) 2602 .1* Klodič - Sabladoski, Materin blagoslov. Drama. (S K 40.) 386, 703.* (2 izv..)

— Novi svet. Drama. 783 d.*

Knaufova Marija - I v. K a lan, Kdor se poslednji smeje!

Gluma. (S T 52 f.) 2329 d* Koblar Fr., Po dvanajstih letih. ljudska igra. 3376 d* Kock Iv., Šerežan. Opereta. (ST 10 a.) 2288 d. Koralnik A. - V u k Iv., Zaprta vrata. Drama. 3515 d. Korban Jos., Povodni mož. Igrica za mladino. 3609 d* Komer B.. - Sv. P i n t a r, Tonica. Drama. (ST 48 a.) 2331 d. Korolija Mirko - R. Peterlin - Petruška, Jugana, vila

najmlajša. Dramska vizija. (Oder 10.) 3929 d.* Korzeniowski J. - Jos. Stare, Stara mesto mlade. Vesela igra.

(ST 42 b.) 2328 d. Kosem Zvon., Morje. Drama. 3606 d.* Kotzebue Avg. Ferd.. Pot do srca. Veseloigra. 774 d.*

— Raztresenea. Veseloigra. 776 d.*

— Jos. Cimperman, Zmešnjava nad zmešnjavo. Burka. (ST 49 a.) 559 d.*

Kraigher Al., Drama na travniku. (LZ 1910) 266.

— Pustna noč. Burka. (LZ 1911) 586.

— Školjka. Drama. 235 d.

— Umetnikova trilogija. Drama. 2968 d. Krasnohorska Eliška - Ant. F un t e k, Poljub. Opera. (ST 59 a.)

812 d, 135© d. (2 izv.)

— _ Tajnost. Opera. 3163 d.*

Kraszevvski J. - Jos. N o 11 i, Graščak in oskrbnik. Igrokaz.

(ST 9.) 2290 d.* Krek Janez Ev., Ob vojski. Igrokaz. 3929 d.*

— Turški križ. Tri sestre. Igri. 3375 d.*

Kristan Etbin. Drobtine iz Pavlihove zapuščine. Komedija. 1015 d.

— Kato Vrankovič. Drama. (ZK XXI.) 571 d.

— Kraljevanje. Drama. (SI. 1910.) 9689.

— Ljubislava. Drama. 929 d.

— Samosvoj. Drama. 236 d.

_ Volja. Drama. (LZ 1902). 259. Krylov V.. Medved snubač. Veseloigra. 776 d.* Kvapil Jar. - Fr. M a r o 1 t, Rusalka! Romantična opera. 3930 d. Kveder-Jelovšek Zofka, Amerikanci. Drama. 75.*

— Ljubezen. Drame. 2001 d.

— Pravica do življenja. Drama. 1169 d. Lah Iv., Miklavž prihaja. Trije prizori. 3930 d.*

— Noč na Hmeljniku. Drama. (Oder 1.) 2953 d.*

— Pepeluh. Narodna pravljica. (Oder 14.) 3649

Lanbe H.- Iv. K a 1 a n , Ena se joče, druga se smeje! Igrokaz. (ST 33 a.) 2322 d.*

Lefont - F. Končan, Trnje in lovor ali neznani umotvor.

Drama. (ST 38 a.) 2285 d. 4036 d* (2 izv.) Lenard Leop., Ljubljanski dirindaj. Dramatične sličice. Satira. 2689 d.

Lendoršek Mih. (Rogački), Kateri bo? Iz domačega življenja. 2176 d.*

— Tičnik. Kratkočasila spevoigra. (ST 12 b.) 4029 d* Linhart Ant., Veseli dan ali Matiček se ženi. Županova Micka.

Komediji. 3444 d*

— Županova Micika. Vesela igra. (Oder 6.) 779 d.* Lockroy in Cormon - E. G a n g 1, Puščavnikov zvonček. Kom.

opera. 813 d.* Lothar R., Nižava. Muzikalna drama. 3361 d. Maeterlinek M. - Jos. B e r n o t, Modra ptica. Čarobna pravljica. 3205 d*

Majcen St- Kasija. Drama. 2677 d.

Mandelc Val.. Bog vas sprimi! Kdaj pojdete domu? Vesela igra. (ŠT 4 b.) 776 d. 4035 d*

— Pesek v oči. Igra. (ST 39.) 2288 d. 4036 d. (2 izv.) Manners Hart. - O. Šest, Peg, srček moj. Veseloigra. (Oder

16.) 4006 d.* Medved Anton, Kacijanar. Tragedija. 413 d.*

— Na odru življenja. Drama. (DS 02) 9119*

— Posestrimi. Igrokaz. (DS 05.) 9076.*

— Stari in mladi. Ljudska igra. 3230 d.*

— Za pravdo in srce. Tragedija. 844 d.* Mere Fr. - J u v a n č i č Frid., Tri maske. 3345 d. Meško Fr. Ks., Mati. Dramatska slika. 2744 d.*

— Pri Hrastovih. Drama. (DS 1921) 9916* Milčinski Fr., Brat Sokol. Šaloigra. 777 d*

— Mogočni prstan. Narodna pravljica. (Sp K 12.) 3236 d.* _ Volkašin. Roparska pravljica. Kjer je ljubezen, tam Bog.

Igra. 1506 d *

Moinaux J. - Jos. N o 1 1 i. Gluh mora biti. Burka. (ST 30 b.) 4037 d.*

Moliere J. P. - Frid. Juvančič, Namišljeni bolnik. Veseloigra. (Sp K 55.) 3341 d.*

— N. K u r e t, Scapinove zvijače. Komedija. 3715 d.* Moreto Ayg, - Jos. Cimperman, Donna Diana. Veseloigra. (ST 28. 29.) 2321 d. 4037 d. (2 izv.)*

Morre Karol - J. Bedenek, Revček Andrejček Mar. igra. (ST 57.) 230 d.*

Mosenthal S. H. - Fr. C e gn a r, Delborah. Nar. igra. (ST 52 a.) 2286 d*

— - J. Ogrinec, Na Osojah. Igrokaz. (ST 51 c.) 769 d* Moser G. - Jos. G 6 c e 1 j, Gospa, ki je bila v Parizu. Veseloigra (ST 24.) 227 d*

— Rajko P e r u š e k, Gospoda Kodelja pridige izza gardin. Igra. (ST 26 a.) 771 d.*

Moser G. in A. L' Arronge - Fr. Končan, Oče so rekli, da le!

Gluima s petjem (ST 52 c.) 4032 d* Mrštik A. in V., MariSa. Drama. (Oder 18.) 4008 d. Murnik Rado, Bucek v strahu. Burka. 783 d* Neruda Jan - J o 9. Stare, Ženin od gladi. Vesela igra. (ST 7 b.) 4035 d.*

Nestroy Iv. Nep. - Ad. Robida, Liimpacivagabund ali zanikrna trojica. Čarobna burka. 4039 d.* Nicodemi D. - Iv. Grude n, Učiteljica. Komedija. (M 1925.)

9429. 4040 d.* (2 izv.) Novačan Ant.. Veleja. Drama. 2777 d.

Novak Lad. -Bradač Fr., Ljubosumnost. Veseloigra. (Sp K 6.) 3265 d.

Nušič Bran. - Fr. G o v e k a r, Narodni poslanec. Komedija. (Oder 9.) 3307 d*

— Iv. L a h, Naša deca. Humoreska. (Oder 15.) 3929 d.* _ - Fr. G o v e k a r, Navaden človek. Šala. (Oder 2.)

3161 d.*

Ogrinec Jos., Kje je meja? Izvirna gluma. (ST 46 a.) 4030 d.*

— V Ljubljano jo dajmo! Veseloigra. (ST 8.) 232 d.* Pečjak Rud.. Kraljična z mrtvim srcem. Pravljična komedija.

3671 d.*

Perron P., Idealna tašča. Veseloigra. 777 d.* Pesek Ant., Slepa ljubezen. Igra. 1475 d.* Pesjakova Lujiza. Gorenjski slavček. Lirična opereta. (ST 19 b.) 2289 d. 4038 d. (2 izv.).*

— Svitoslav Zajček. Strup. Veseloigri. 773 d.* Petrovič Pet., Ploha. Vesela vaška igra. (Oder 4.) 3200 d.*

— Vozel. Vaška šala. (Oder 11.) 3620 d.*

Pileger G. Moravsky - J. Mohorčič, Ona me ljubi. Vesela igra. (ST 17 a.) 771 d. 4034 d. (2 izv.)*

— — Poglavje I., II. in III. Vesela igra. (ST 15 a.) 4034 d.*

— Jos. Stare, Telegram. Vesela igra. (ST 16 a.) 772 d. 4034 d. (2 izv.).*

Pibrovec Leon, Pred vaškim znamenjem. Ljudska igra. 1417 d.* Picard L. B. - Val. M a n d e 1 c, Gospod Zamuda ali Kako hitro

mine čas. (ST 46 b.) 4030 d* Podmilšak Jože (Andrejčkov Jože), Sam ne ve, kaj hoče. Dramatična gluma. (ST 16 b.) 772 d. 4034 d * (2 izv.). Poljanec Ljudmila, Pot k domu. Božične siike. 3365 d* Pregelj Iv., Azazel. Žalna igra. 3195 d.*

— Komposteljski romarji. Pevsika igra. (Libreto Sattnerjeve opere »Tajda«.) 3759 d.*

Preissova Gabrijela - Fr. G o v e k a r, Jenufa. Opera. 3167 d.* Prelog Mat., Čmi Peter. 2172 d.*

Premaray Jul. de - Val. Mandelc, Doktor Robin. Igra. (ST

38 b.) 2290 d. 4036 d* (2 izv.). Przvbylski Zygmunt - Pet. M i k 1 a v e c, Prvi ples. Komedija. 777 d*

Putlitz Gust. - Jože Podmilšak, Damoklejev meč. Gluma. (ST 51 d.) 2176 d.*

— Jos. Cimperman, Ogenj ni igrača. Veseloigra. (ST 32.) 2328 d.*

R. Fr.t Mala pevka. Ljudska igra. 2888 d.*

Raimund Ferd. - Jos. O g r i n e c, Zapravljivec. čarobni igro-

kaz. (ST 22.) 768 d* Rasberger P., Humor na odru. Zbirka komičnih prizorov. 3701 d. Raupach Ernst - Malavašič Fr., Mlinar in njegova hči. Žaloigra. (ST 3.) 2602 d.*

— - Ad. Robida, Mlinar in njegova hči. Žaloigra 588 d.* Remec Al., Kirke, Verižniška komedija. (DS 1922). 9917*

_ Magda. Tragedija. (Sp K 46.) 3930 d* Užitkarji, Kmečka žaloigra. 3378 d.

— Zakleti grad. Romantična igra. 3656 d.*

Resman It. (Iv. Ameriški), Srce je odkrila. Vesela igra (ST

35 b.) 4033 d.* Ribičič Jos., Kraljica palčkov. 3293 d.*

— Šest mladinskih iger: Vraže. Škrati. Pri svetem Petru. Čudodelna srajca. Mladje. Trije snubci. 3193 d.*

— V kraljestvu palčkov, Otroška igra s petjem. 2986 d* Robida Ad.. Vaanpir. Komedija. (LZ 1908) 264.

Robida Iv. Rože ob poti. Dramska pesnitev. 3357 d.* Roječ Fr., Tončkove sanje na Miklavžev večer. Igra s petjem. 3395 d.*

Rosen Jul. - Iv. K a 1 a n, Garibaldi. Gluma. (ST 33 b.) 4033 d*

— Luka P i n t a r, Nič otrok. Vesela igra. (ST 53 d.) 2330 d.

— Jos. N o 11 i, V spanji. Veseloigra. (ST 26 b.) 4032 d.* Rostand Edm. - 0. Župančič, Cyrano de Bergerac. Heroična

komedija. 3593 d. Rozman Janko, Testament. Narodna igra. 366 d * (Tudi Sp K 3.) Sabina K. - A. F u n t e k, Prodana nevesta. Opera (ST 58 c.) 2450 d.*

Sardenko Silv., Slovanska apostola. Zgod. igra. 2887 d.* Sardou V., L. Illica in G. Giacosa - Cv. G o 1 a r, Tosca. Melodrama. 3362 d.

Savin R. in Fr. Ros, Gosposvetski sen. Narodna opera. 3363 d.* Schiller Fried. - Ant. Leveč, Kovarstvo in ljubezen. Tragedija. (ST 27.) 770 d.

— Fr. Cegnar, Marija Stuart Žaloigra. 2645 d.

— O. Župančič, Marija Stuart. Tragedija. 2645/1 d.

— Fr. Cegnar, Valenštajnov ostrog. 2175 d.

— — Viljem Teli. 5222 d.

— — Wallenstein. 492 d.

Schonherr Kari - Mil. Skrbinšek. Zemlja. Drama. (Oder 8.) 3308 d.

Scribe E. - E. G a n g 1, Afričanka. Opera. (ST 60 a.) 2320 d*

— Dav. Hostnik, Kozarec vode. Veseloigra. (ST 40.) 2318 d.*

— Val. Man dele, Lornjon. Igra. (ST 23 b.) 2322 d.* _ — Moja zvezda. Veseloigra. (ST 45 c.) 776/1 d.»

Seribe E. - Val. M a n d e 1 č, Št! Igra. (ST 48 b.) '2324 d.*

— Rajko Perušek, Ženska borba. Vesela igra. (ST 31.) 2333 d. 4037 d* (2 izv.).

— Židinja. Opera. 815 d.*

Sernec M.. Kralj Matjaž. Božična igra. 2965 d.* Shakespeare W. - O. Zupančič, Beneški trgovec. Igrokaz. 426 d.

— - Iv. Cankar, Hamlet. Žaloigra. 436 d.

— 0. Zupančič, Julij Cezar. Žaloigra. 412 d.

— — Kar hočete. Veseloigra. 3305 d.

— Ant. F u n t e k, Kralj Lear. Zaloigra. 573 d.

— O. Zupančič, Macbeth. 2789 d.

— — Mnogo hrupa za nič. 3996 d.

— — Othello. 3177 d.

— Iv. Cankar, Romeo in Julija. Tragedija. 233 d.

— O. Župančič, Sen kresne noči. 2719 d.

— — Z intska pravljica. 3995 d.

Shaw B. - A. Sovre, Mož usode. Gluma. 3578 d.

Skofie Fr.. Mari. Veseloigra. (LZ 1892) 268 d.*

Sirarni i a & L Thiboust - Val. M a n d e 1 c , Ženski jok. Veselo.

igra (ST 45 b.) 776/1 d* Sophokles - Mat. V a 1 j a v e c , Ajant. Žaloigra. 1523 d.

— C. G o 1 a r , Antigono. Žalna igra. (Sp K 23.) 3608 d.

— Ant. Sovre, Kralj Oidipus. 3199 d. Sraka Ambr., Na krivih potih. Igra. 3374 d*

Stankovski J. J., Gospod regisseur. šaljivi prizor. (ST 17 b.) 4034 d*

Staut Rado, Grof Monte Christo. Dramski igrokaz. 3574 d.* Sterbini C., Seviljski brivec. Komična apera. 3360 d.* Steržaj Fr., Tihotapec. Narodna igra. 2261 d.* Stritar Jos., Prizorni spisi: (Oderuh. Kosana. Pravo junaštvo

Nedolžen. Ljubezen itd.) 3464.* Sv oboda F. X. - Fr. Bradač, Poipek. Veseloigra. — Bogatin in smrt. Igra. (Oder 13.) 3929 d*

— Fr. G o v e k a r, Poslednji mož. Veseloigra. (Oder 7.) 3306 d*

Šamberk F., - Jos. Stare, Blaznica v prvem nastrdpju. Vesela igra. (ST 48 c.) 4030 d*

— Fr. Marn, Ultra! Veseloigra. (ST 2 a.) 2602 d.* Šanda Dragan, Lepa Vida. Tragedija. 3518 d*

Šanda Janko, Rozarnunda. Spevoigra. (SI. 1913.) 9496* Špicar Jak., K luči! Simbolična igra. 3928 d* Stoka Jakob, Anarhist. Burka. 3365 d*

— Moč uniforme. Burka. 990 d.*

— Mutasti muzikant. Burka. Ne kliči vraga. Šaloigra. Trije tički. Burka. 782 d.*

Štolba Jos., Bratranec. Burka. 774 d*

— Fr. G o v e k a r, Stari grehi. Veseloigra. (Oder 3.) 3994 d. Thoma L. - Inko, Lokalna železnica. Komedija. (Oder 5.) 3204 d.*

— Iv. L a h, Lotkin rojstni dan. Šaloigra. (Oder 15.) 3929 d.*

Tiran E., Čudežne gosli. Pripovedka s plesom in petjem. 3609 d.* Tolstoj Lev N. - Minka Govekarjeva, Moč teme. Drama 607 d.

Tomšič Bern., Ravni pot najboljši pot. Vesela igra. (ST 5 b.) 4035 d*

Tomšič Iv., Dva zeta. Vesela igra. (ST 44 b.) 2323 d* Triesch, V medenih tednih. Veseloigra. 775 d. Trifkovič Kosta - M. Malovrh, Francoejko-pruisfea vojska. Šaljiva igra. (ST 51 e.) 2329 d*

— V.Eržen, Izbiralka. Vesela igra. (ST 49 c.) 557 d*

— — Pol vina, pol vode. Vesela igra. (ST 50 f.) 4033 d.

— M. Malovrh .Šolski nadzornik. Vesela igra (ST 51 f.) 2176 d*

Turkuš Tone, Vojska in mir. Romantična melodrama. 2174 d.

4083 p.* (2 izv.) Tvl Jos. K.. Jos. Stare,. Požigalčeva hči. Resna igra.

(ST 20.) 4038 d* L)Me H.-IV. Kala n, Ena se mora omožili. Veseloigra.

(ST 43 b.) 4028 d* Veseloigre in šaljivi prizori: Soški. Sokratov god, Veseloigra. Nocoj je prav lep večer. Veseloigra. — Klavžar E., V posredovalnici. Burka. V hudih zadregah. Vesela igra. Gospa Kordula. Vesela igra. 3292 d.* Vikova, Starinarica. Veseloigra, 778 d.* Vilhar Mir., Filozof. Veseloigra. 231 d.

_ To sem bil jaz. Šaloigra. (ST 5 a.) 4035 d.* Visjak A., Kakršen gospod, tak sluga. Burka. 2784 d.* Vole Jože, Na dan sodbe. Ljudska igra. 3930 d* Vošnjak Jos., Doktor Dragan. Drama. 454 d.* _ Lepa Vida. Drama. 504 d.*

_ Svoji k svojim. Nar. igra. 396*

Vrchlicky Jar. ■ Fr. Bradač, Oporoka lukovškega grajščaka.

(Sp K 18.) 3267 d* Wagner Rihard, Lohengrin. 1623 d.*

Weilen Jos. - Jos Cimperman, Edda. Drama (ST 51 a.) 2326 d*

Wenig A., Vrag in Katra. Opera. 3361 d*

Wette Adelajda - M. M a r k i 6, Janko in Metka. Bajna igra.

(ST 60 b.) 229 d, 812 d* (2 izv.) Wildbrandt Ad. - Ant. Trstenjak, Svetinova hči. Igroikaz.

ST 56.) 453 d* Wilde Oskar-Rad. Rehar, Lady Windermere. 2983 d. Wilke Leop. in Fr. Schmidt, Notredamski zvonar. Romantična opera. 3364 d.*

WolH P. A. - J osi Cimperman, Precijoaa. Igrakaz. (ST

50 a.) 2319 d* Zabukovec Jak., Domači prepir. Veseloigra. 773 d.* Zbašnik Fr., Prizor iz Elizija ob odikritju Prešernovega spomenika. (LZ 1904) 260.

— Sami med seboj. Dramatični prizor. (ZK XIV.) 328 d*

Zbirka ljudskih iger, I. snopič. Pravica se je izkazala. Zamujeni vlak. Lurška pastirica. 2662 d*

— II. snopič. Vedeževalka. Gluma. Kmet Herod. Burka. Župan sardamski. Jeza nad petelinom. Veseloigri. 237 d.*

_ III. snopič. Mlini pod zemljo. Igra. Sanje. Igra. Svela

Neža. Igrokaz. 2751 d*

— IV. snopič. Doktor Vseznal in njegov sluga Štipko Tiček. Veseloigra. Vaški skopuh. Igrokaz. Zakleta soba. Burka. 781 d*

— V. in VI. snopič. Garcia Moreno. Krčmar pri zvitem rogu. Kmet in fotograf. Kovačev študent. 2292 d.*

— VII. in VIII. snopič. Sinovo maščevanje. Občinski tepček. Nežka z Bleda. 2334 d*

— IX. snopič. Na Betlehemskih poljanah. Božična igra. Kazen ne izostane. Igra. Očetova kletev. Igra. Čašica kave. Veseloigra. 2748 d.*

— X. snopič. Fernando. strah Asturije. Rdeči nosovi. Strahoti. Veseloigre. 1454 d.*

— XI. snopič. Večna mladost in večna lepota. Igrokaz. Repoštev, duh v Krkonoških gorah ali Vsega je enkrat konec. Čarobna burka. Prepirljiva soseda. Burka. 2747 d.*

— XII. snopič. Izgubljeni sin. Žaloigra. V ječi. Burka. Pa-stirci in kralji. Božična igra. Ljudmila. Igrokaz. Plan-šarica. Šaljiv prizor. 2752 d.*

— XIII. snopič. Veetalka. Žaloigra. Smrt Marije Device. Igrokaz. Marijin otrok. Igra. 2750 d.*

— XIV. snopič. Junaška deklica. 2335 d.*

— XV. snopič. Fabijola in Neža. Igra. Turki pred Dunajem. Zgodovinski igrokaz. 2746 d.*

— XVI. snopič. Mojstra Križnika božični večer. Božična igra. Svojeglavi!a Minka. Igra. 2743 d.*

— XVII. snopič. Dimež, straih kranjske dežele. Narodna igra. 635 d*

— XVIII. in XIX. snopič. Pijavka. Igrokaz. Skriven zaklad. Igra. Rešitelji. Drama. Dekla božja. Drama. Junaške Blejke. Zgod. igra. 2742 d *

— XX. snopič. Sveti Just. Zgodovinska igra. Ljubezen Marijinega otroka. 2749 d.*

Zloba in zvestoba. Igrokaz. 2888 d.*

Žagar Janez, Vrtinec. Draana. (Oder 12.) 3626 d.*

Žnidaršič Fr., Divji in nedeljski lovci. Komedija. 3775 d.*

— Za tretjo goro. Drama. 2935 d.*

Župančič 0., Noč na verne duše. Dram. slika. (LZ 1904) 260.*

— Veronika Deeeniška. Tragedija. (Sp. K 28.) 3288 d.

* Belin. Opereta. (ST 6.) 4035 d.*

* Dobro jutro. Vesela igra. (ST 4 a.) 4035 d.*

* Luknja v namiznem prtu. Šaloigra. 2675 d.*

* Poboljšana trmoglavka. Igra. 2675 d.*

* Za križ in svobodo. Igrokaz. 3991 d.*

d) Pripovedništvo.

A. t. B., Maron, krščanski deček z Libanona. 2023.* ABC. (S slikami za otroke). 2229* ABC slovenski v podobah. (Za otroke.) 2230* About Ed. - Jan. T a v z e s, Nos. (Povest.) 3397.

— Kr. Hafner, Kralj gora. Roman. 3555.* Achleitner Artur, Med plazovi. Povest. 653* Ad. Iv., Rezjanova Marica. (Povest.) 1464.

Ah, kako lepo! (Otroška knjiga). 3572* Aharoneau A., Džavo. Haj. V ječi. (Povesti.) 2741. AIbrecht Fr., Izobčenka. (Povest.) (LZ 1915.) 2199/200. Albreht Iv., Andrej Ternoue. Reliefna karikatura iz minulosti. (Sp K 10.) 3238.

— Cilka. Povesit. (LZ 1919.) 2533/34.

— Igra. Povest. (SI. 1917.) 9500 501.

— Malenkosti. Novele. 2782.

— Paberki iz Roža. Slike. 2698 .

— Ranjena gruda. (Sp K 1.) 3213.

— Tomijeve Tine mlada leta. (Povest.) (LZ 1919.) 2533/34.

— Vsakdanje zgodbe. Povest. (Gruda 1926.) 3427.

— Zelena livada. Pesimice in povestice. 3221*

Alešovec Jak., Iz sodinijskega življenja. Mikavne povesti iz življenja hudodelnikov. 2011.*

— Jama nad Dob rušo. Pravljica. 900.*

— Kako sem se jaz likal. Povest slovenskega trpina. I.: 44: II.: 45; III.: 46*.

— Ljubljanske slike. Podoba ljubljanskega sveta pod drobnogledom. 505*

— Ne v Ameriko. (Povest.) 1314.*

— Ričet z Žabjeka, zabeljen s pasjo mastjo. Satira. 2004.

— Vrtaniirov prstan ali zmaj v Bistriški dolini. Ljudska pravljica. 884.*

Amicis de - Jos. J u r c a, Furij. (Novela.) 286.

— Srce. (Povestice.) I,—IV.: 999; II.: 998; III. in IV.: 1000.*

Andersen H. Chr. - Fr. N e d e 1 j k o, Andersenove pravljice za mladino. 598*.

— Fr. Erjavec, Kitica Andersenovih pravljic. 2910.*

— U t v a , Andersenove pripovedke. 3913.* Andrejčkov Jože gl. Podmilšak Jože. Andrejev L., Judež Iškarjot in drugi. (Povest.) 1366.

— Al. G r a d n i k, Laž. Stena. (Povesti.) 148, 525. (2 izv.)

— Jos. Vidmar, Plat zvona. 2994.

— — Povest o sedmih obešenih. 3172.

Andrejev L., - VI. Levstik, Rdeči smeh. Odlomki najdenega

rokopisa. 146. Apuleius - A. S o v r e, Ainor in psyche. 3552. Arbiter Petronij G. - J. G 1 o n a r, Pojedina pri Trimalhijonu. 2696.

Arcibašev M. - St. K r a š o v e c, Sanin. (Roman.) (Sp K 52.) 3327.

— Ant. M e 1 i k , Slike iz revolucije. 646.

Averčenko Arkadij, Bela vrana. Usodni dobitek. Mož iz panop-

tika. Vojna. Rosembergov Ilirt. 10.008. Azov VI. in Teffi - Fr. G o v e k a r, Humoreske, groteske iu satire. 2486.

Baar J. S. - Fr. A 1 b r e c h t, Farovška kuharica. (Povest.) 2790.

— V. H y baše k, Križev pot. Roman. 3559.

— — Zadnja pravda. Roman. 2703*. Bajde J., Grajski lovec. Povest. 2035*

Baloh Iv., Črtice. (Pepi in puli in druge povesti.) 1105.* Balzac H. - M. Jarc, Drama ob morju. 3627.

— Ant. De beljak, Lepa Imperija. (LZ 1924.) 3410. Barbusse H. - Ant. D e b e 1 j a k, Ogenj. (Dnevnik desetnije.)

Roman. 2928. Barka, Noetova. (S slikami za otroke.) 2233* Bartel Ant., Pomladanski vetrovi. (Kr. 1881). 112. Bartol Marica, Fata morgana. Povest. (LZ 1898). 307.

— Iz življenja mlade umetnice. (LZ 1890). 306.

— Slike in sličice iz življenja. (LZ 1896). 853.

— Zavoljo ljubezni. (SI. 1911.) 9006. Basnigoj, gl. Finžgar Fr.

Bastiančič Drag.. Godčevski katekizem. Zbirka smešnic. 989*. Baudelaire M. - P. K a r 1 i n , Pesmi v prozi. 3380. Baukart J.. Marko Senjanin, slovenski Robinzon. Povest. 2723.* Bazin Rene - Iz. Cankar, Gruda umira. (Povest.) 2481* Rečic F., Kletev nezvestobe. Roman. (SK 107—114.) 1624/25.

— P. M e d v e š č e k, Zaobljuba. Roman. (SK 20—23.) 162. Bedenek Jak., Od pluga do krone. Zgod. roman. 798.*

— Solnce in sienca. Povesit. 906. 2685 * (2 izv.) Belinskij M., Amerikanci. Pripovedka. (SK 3.) 692*

BoneS Šumavskv - Avg. P e t r i č. Brodkovski odvetnik. Roman 317*

Beneš Trebizskv V. - Iv. G o r n i k, Blodne duše. Roman 656/57.

— Iz isaaavskih letopisov. Roman. (SI. 1885.) 9085

— J. H. Z o r m a n o v, Kraljica Dagimar. Zgodovinski roman. (SK 173—180.) 1638/39.

— Z. Ž. T r b o j si k i, Pošasti. Povest. (SK 19.) 1582* Bennet A. - P a u 1 u s, Živ pokopan. (Povest.) 3682* Berač. Povest. 807*.

Beraud H. - Jailko T a v z e s, Križi in težave rejenega bratca.

Bertrand L., Sanguis martyrum. (Povest.) 3683.*

Berthet BI. - A. Sušnik, Darinka, mala Črnogorka. Povest. 888.*

— Izanami, mala Japonka. Povest. 886*

Bevk Fr., Beg pred senco. (Roman.) (LZ 1926.) 3412.

— Brat Frančišek. (Povest.) 3770.*

— Faraon. 2999*

— Julijan Sever. (Povest.) (DS 1926.) 9424*.

— Kresna noč. (Povest.) 3824.*

— Milka gospe Vere. Povest. (DS 1925.) 9423*

— Povest male Dore. (ŽS 1926.) 3744.

— Rablji. Povesti. 3207*

— Smrt pred hišo. Roman. 3617.*

— Suženj demona. (Roman.) (LZ 1925.) 3411.

— Tatič. Povest. 3217*

— Ubožica. (ZS 1925.) 3629. Blagomir puščavnik. Povest. 1235.* Blank M., Zlato tele. Roman. 554*

Blažek in Tomažek, poredneža (e slikami). 2072.* Boccaccio Giov. - Andr. B u d a 1, Dekameron. 3321. Bohinjec Peter, Drobnice: Sirota. Ribji tat in dr. 3569.*

— Fantovsko dekle. Povest. 2033*. <

— Jarem pregrehe. Povest. (DS 1895.) 9274*

— Kako je Hkavec dacarja za nos vodil. 2674*

— Kovač in njegov sin. Povest. 458.*

— Najmlajši mojster. Povest. (DS 1896.) 9492.*

— Pod krivo jelko. Povest iz časov rokovnjačev. 3241.*

— Pod rimskim orlom. Povesit. (DS 1900.) 9276.*

— Po moži se ji toži. 2617.*

— Sredozimci. Povest. 2592*

— Svetobor. Povest. 2507.*

— Volja in nevolja. Povest. (DS 1898.) 9118.*

— Zadnji gospod Ramenski. Povest. (DS 1898.) 9118.*

— Za poklicem. Povest. 2014.*

— Za staro pravdo. Povest. (ZK XIII.) 327.*

— Z diplomo in brez diplome. Povest. 371*

Bojan M., -1. J. Š t e f & n o v, Doktor Holman. Božična pov. 1132.* Bojteh, V drevo vpreženi vitez. Pravljica. 991.* Bonsels W. - VI. Levstik, Prigode čebelice Maje. 3188.* Bor St., Zgodba o povišanju. (SV 69.) 2296* Borum A. - Zaplaninec, Vojna leta 2000. Fantastična povest. 920.

Boue Maurice, Skrivnost »črne žene«. Roman. 10.010. Bourget P. - A. K a 1 a n, Skrivnosti srca. Novela. 183.

— — Razporoka. Roman. 1449.

— A. Kopitar, Zmisel smrti. Povest. 2633.

Braz Anat. de - P. V. B r e ž n i k, Islandska velika noč in

druge povesti. 3351* Brdnik T., Iz bimkaste preteklosti Mihe Gorenjskega. Povest. (DS 1888 in 1889.) 752 in 1345.

Bregar Fr. gl. Izidor Cankar.

Bregar Vinko, Potovanje v Liliput. Povest. 674* Brezovnik Anton, Šaljivi Slovenec. Zbirka najboljših kratko-čaisnic. 2269.*

— Zabavnik. Zbirka družbinskih iger. 926.*

— Zakaj,? Zato! Zbirka pravljic, pripovedk in legend. 935.* Brinar Jos., Heautontimorumenos. (LZ 1903.) 109.

— Lisica zvitorepka. Živalske pravljice. 81, 80/1.* (2 izv.)

— Medvedji lov. Čukova gostija. Povesti. 422*

— Žrtve zlata. Povest. (SI. 1903.) 9110. Brodar Iv., Detinstvo. (DS 1922.) 9917*

Brodsky Bolnimi! - P. Miklavec, Slika iz vojne. Stanja.

Povesti. 575* Bruyere Rene La, Hektorjev meč. Roman. 3753. Budal Andr.. Križev pot Petra Kupljenika. Povest. (LZ 1911.)

586 3309. (2 issv.) Buhver B. L., Poslednji dnevi Pompejev. Roman. (Sp K 24—25.) 3333.

— Rienzi, zadnji tribunov. Zgodovinski roman. 1646/47. Buol M. - V. Kovač, Ramarica. Povest. 474.*

Burnat M.-Provins - Al. Gradnik, Knjiga za Tebe. 3184.

Burnett F. H.. Mali lord. Roman. 189*

Burroughs E. R.. Tarzan, sin opice. Roman. (Sp K 29.) 3295.

— Tarzan in svet. Roman. (Sp K 38.) 3296.

— Tarzanove živali. Roman. (Sp K 48.) 3297.

— Tarzanov sin. Roman. (Sp K 49.) 3298.

— Tarzanova mladost v džungli. Roman. (Sp K 57.) 3553.

— Džungla I. 3697.

Caballero Ferman, Družina Alvaredova. Povest. 881.

Calco L. gl. Kokalj Al.

Cankar Ivan, Aleš iz Razora. Novela. 281.

— Bela krizantema. (Novela.) 35.

— Črtice. (DS 1914.) 9195/96.

— Gospa Judit. (Povest.) 36.

— Grešnik Lenart. Povest. 2813.

— Hiša Marije Pomočnice. (Povest.) 590.

— Hlapec Jernej in njegova pravica. (Povest.) 34.*

— Hudodelec Janez. (Povest.) (DS 1918.) 9528/29.

— Knjiga za lahkomiselne ljuidi. (Novele.) 871.

— Križ na gori. Ljubezenska zgodba. (KK XI.) 428.

— Krpanova kobila. 355.

— Kurent. Starodavna pripovedka. 744.

— Martin Kačur. Življenjepis idealista. (KK XIII.) 72.

— Milan in Milena. Ljubezenska pravljica. 1318.

— Mimo življenja. (Greh, Brez doma, Na Golgato, Lepa Vida, Tinica.) Novele. 2768.

— Ministrant Jokec. (Povest.) (SI. 1906.) 9364.

— Moje življenje. 2691.

— Monna Lisa. (Povest.) (LZ 1912.) 1168.

Cankar Ivan, Na klancu. (Povest.) (KK IX.) 372.

— Na pragu. (Povest.) (LZ 1904.) 260.

— Nina. (Povest.) 870.

— Novela doktorja Grudna. (SI. 1904.) 9111.

— Novo življenje (Povest.) (KK XV.) 325.

— Ob zori. (Novele.) 872.

— Podobe iz sanj. 2472. (DS 1917.) 9504/505.

— Polikarp. (Povest.) (LZ 1904.) 260.

— Poslednji dnevi Štefana Poljanca. (Povest.) (LZ 1906.) 262.

— Potepuh Marko in kralj Matjaž. (Povest.) (KK XII.) 322.

— Potovanje Nikolaja Nikiča. (Povest.) 371.

— Pravico za pravico. (Povest.) (LZ 1909.) 265.

— Pravična kazen božja. (Povest.) (LZ 1908.) 264.

— Smrt in pogreb Jakoba Nesreče. (Povest.) 74.

— Sosed Luka. Povest. (SV 63.) 82, 77/1 * (2 izv.)

— Sreča. (Povest.) (SI. 1904.) 9111.

— Troje povesti: Zgodba, o dveh mladih ljudeh. Krčmar Elija. Zgodba o Šimnu Sirotniku. 463.*

— Tujci. (Povest.) (KK VIII.) 320.

— Vinjete. 838.

— V mesečini. (KK XII.) 322.

— Volja in moč. 33.

— Za križem. 873.

— Zgodbe iz doline šentflorjanske. 37.

— Zenitba kancelisita Jereba. (LZ 1907.) 263.

— Življenje in smrt Petra Novljana. (Povest.) (KK X.) 321.

— Zbrani spisi, uredil Iz. Cankar:

I. Erotika. Pesmi. Vinjete. 3525/26.

II. Črtice in povesti (1893—1899). Kritični in polemični spisi (1896—1899). 3527/28.

III. Jakob Ruda. Potovanje Nikolaja Nikiča. Za narodov blagor. Črtice (1900—1901). Kritični in polemični spisi (1900—1901). 3529/30.

IV. Knjiga za lahkomiselne ljudi. Tujci. 3531/32.

V. Kralj na Betajnovi. Na klancu. Črtice (1902). 3533/3-1. Cankar Iz., Obračun. Povest. (D;S 1914.) 9195/96.

— S poti. Povest. (DS 1913.) 9662. 2658. (2 izv.)

Carja je šel gledat. Pravda. Humoreski. (SK 5.) 384, 694* (2 izv.)

Carli Al. - L u k o v i č, Evfemija in drugi spisi. 8623*.

— Zadnji dnevi v Ogleju. Roman. 3460*. Cerkvica na skali ali zveza s hudim. Pravljica. 991.* Cervantes M.. Ivo Šorli, Tri novele: Prevara z ženitvijo.

Moč krvi. Rinconete in Cortadillo. 2718. Champol - VI. Levstik, Mož Simone. Roman. 649. Cherbuliez V. - Dav. H o s t n i k, Meta Holdenis. Roman. 2076. Chesterton G. K.-0. Zupančič, Četrtek. Detektivska povesit. 2512*

Chocholonšek-Prokop, Jug. Hist. roman. 1654/55.

Cigler Jan.. Deteljica, ali življenje treh kranjskih bratov francoskih vojakov. (SV 7.) 338.*

— Kortonica, koroška deklica. Povest. 331.*

Claessens A. - Iv. M o 1 e k, Roparska trojica. 3734.

Clousten J. Storer, Skrivnost hiše štev. 47. Roman. 1304.

Coloma P. L., - A. K a 1 a n, Boy. Roman. 2422.

— Juan Miseria (Janez Nesreča). Povest. 792*

— Fr. P o 1 ,j a n e c, Kraljica imreenica. Zgodovinski roman. 2795/96.

— Malenkosti. Roman. 2245/46.

Cooper J. F., Natanael Bumppo: I. Strelec. 592; — II. Poslednji Mohikanec. 891; — III. Stezosledec. 1080; — IV. Naseljenci. 676; — V. Na preriii. 1134; _ I.—III.: 2686-—IV,—V.: 2687.*

— Vohun. Roman. 728*

C oster Ch. -Ant. Debel j ak, Ulenspiegel in Lam Dobrin, .junaka veseljaka iz dežele Flandrske. 3182.

Coulevain P.. Amerikanika. Roman. 2123/24.

Cnrwood J. O.-P. V. Breznik, Kazan, volčji pes. Kanadski roman. 3556*

— Onstran pragozda. Roman. 3650*

Cvetlice za mlade in odraščene ljudi. Povesti. 759*

Cvetnik 1. 1867. (Zbirka črtic in pesmi.) 2006*.

Čajkovski M. - P o d g o r i č a n, Kirdžali. Podonavska povest (SK 134—137.) 136*

Cech Svatophik - V. B e n k o v i č, Foltinov boben. Povest. 575*

— St. S v e t i n a, Izlet gospoda Broučka v XV. stoletje. Povest. 157.

— Z o r m a n o v, Jestfab contra Hrdlička. Po prijateljevih zapiskih. (SK 86—88.) 716.*

— Fr. G e s t r i n, Med knjigami in ljudmi. 1132*

— J. Glonar, Palica Petra Gašparja Sveteckega. Povest. 924.*

— J. M. F r a n k o v s k i, Prve skrbi. 716*

Cehov A. P. - Iv. P r i j a t e 1 j, Momenti. (Novele.) 145.

— Pevka. Povest. 565*

— Pred sodnijo. Povest. 525.*

— Fr. P o g a č n i k, Sosedje, (Babje carstvo. Znameniti ljudje in druge novele.) 2758.*

— V hotelu. Ljudje, ki so odveč. Zašla? 10.009.

Čekal X,- S. Gregorčič ml., Presikušnja in rešitev ali Doma najbolje. (SK 27.) 698. 1582* (2 izv.)

Cirikov Evg. - Minka G o t e k a r j e v a, Izgubljeni sin. Povest. 148.

Crnošolec, Soški, Mladi gozdar. Roman. 3602*

D., Močni baron Ravbar. Povest iz slovenske zgodovine. 618.*

D—c Fr., Mladi mornar ali zakaj in kako je Grmkov Franceij iz Amerike v Trst kolofonijo vozil (in več druigih povesti.) 2186.*

D. M., Pravdarska strast — gotova propast. Povest. 2241*. Danilevski G. P. - Al. B e n k o v i č, Na Indijo. Zgod. roman. 3484.*

Daudet Alph., Papeževa mula. Župnik iz Kikinjana. Zvezde. Povesti. 925.

— O. Župančič, Sapho. Slike iz pariškega življenia. 1136.

— Jos. H a c i n, Tartarin iz Tarascona. Povest. 544.

— Zvezde. Oranže. 10.009.

— Kaj je pripovedoval Irak s palmami (in dr.). 10.007. Debevec Jože, Do zmage. (DS 1901/902.) 9491 in 9119.

— Vzori in boji. Dijaška povest. 2509/10.* (DS 1896/97.) 9492/93.

Deca raja: vija vaja. (S slikami za mladino.) 3488. Doea roma okrog doma. (S slikami za otroke.) 2237.* Defoe. Dan. - J. Parapat, Robinzon starši, njegove vožnje

in čudežne dogodibe. 335.* Delourex - Danilo, Pri telefonu. Povest. 678.* Demerta O. V., Noč v gozdu. Božična pripovedka. 172.* Despotovič, Hudoben tovariš. Povest. 747* Detela Fr., Delo in denar. Roman (DS 1910). 9004*

— Gospod Lisec. Povest. (KK I.) 318*

_ Hudi časi. Zgodovinska povest. (DS 1894.) 9117. 3379* (2 izv.)

— Kislo grozdje. Humoreska. (LZ 1883.) 101.*

— Malo življenje. Povest. 42. (LZ 1882.) 100.*

— Novo življenje. Povest. (SV 61.) 403, 90/1* (2 izvoda).

— Pegam in Lambergar. Povest. (ZK VI.) 40, 794* (2 izv.)

— Prihajač. Povest. (ZK III.) 43*

— Rodoljubje na deželi. Povest. (DS 1908.) 9279.*

— Sošolci. Povest. (DS 1911.) 9494/95*

— Svetloba in senca. Povest. 2383.*

— Takšni so. Zgodovinska povest. (DS 1900.) 9276 * (SV 74.) 2938 * (2 izv.)

— Trojka. Povest. (ZK X.) 41*

— Tujski promet. Povest. (KK XIX.) 1162.*

— Veliki grof. Zgod. roman (LZ 18S5.) 103* Devetak - gl. Kostanjevec Jos.

Derica orleanska. (Zgod. povest.) 399*. Devica oglejska in druge povesti. 387.*

Deželic V. - Iv. Y u k, V burji in viharju. (Zgod. roman iz davnih dni Jugoslovanov.) 1231.

— — V službi kalifa. Zgod. roman. 1429.

Dickens Ch. — Jos. Vidmar, Božična pesem v prozi. Pravljica o strahovih. 3644.*

— 0. Z ti p a n č i č, Oliver Twist. Roman. 667/69.

— Iz. Cankar, Povest o dveh mestih. 287. —i Jan Baukart, Večerne sence. 3173.*

Dimnik J., Slavoj in Ljudmila. Milosrčna brat in sestra. (Povest.) 2356.*

Disraeli E. - J. M u 1 a 8 e k, Vstaja Škenderbegova. Zgodovinska povesit. 1031* Dnevi, Zadnji, nesrečnega kralja. Zgodovinska povest. 1418.* Dobravec, gl. T r o š t Ivo. Dobrepoljski, Burska vojska. 677.* Dolenec H., Črtice o burji (LZ 1906.) 262*

— Izbrani spisi. 2797.*

— Izza mladih let. (LZ 1882.) 100.*

— O gozdu in nekaterih njegovih ljudeh. (LZ 1903.) 109.*

— Spomini o Cerkniškem jezeru. (LZ 81.) 99.* Dolinar It., Albanska šipijonka. Povest iz balkanske vojske.

2400.*

Dolinar L., Izidor, .pobožni kmet. Povest. 2431.* Doljan Fr. gl. Z ib a š n i k F r.

Dolžan Janko, Iz dnevnika malega poredneža. Ameriška humoreska. 650.*

Dolžan Jernej, Mati božja dobrega sveta ali bratovska ljubezen.

Povest iz časov turških bojev. (SV 17.) 532.* Doma in na tujem. Povest. 920;* (Druga povest): 2270.* Dominicus gl. Nedelj k o Fran.

Dorohova A. - Krutogoriski, Cesarjevič in sestri d vo jčki -

nji. Bajka. 2255* Dorosevic, Vest. Povest. 525.

Dostojevskij F. M. — J. J. K o g e j, Bele noči. Sentimentalen roman. 574.

— V 1. B o r š t n i k, Bele noči. Mali junak. Povesti. 2700.

— VI. Levstik, Besi. Roman v treh delih. 2543/45.

— VI. Borštnik, Idiot. Roman v štirih delih. (Sp K 62—65.) 3329.

— Igralec. Roman. 142.

— VI. Levstik, Ponižani in razžaljeni. Roman. 143.

— C. C e j, Tuja žena in mož pod posteljo. (Povest.) 3825.

— VI. Levstik, Zapiski iz mrtvega doma. (Prevodi iz svet. knjiž. in Sp K 59—60.) 1164.

— — Zločin in kazen. Roman. 488/90. Dovič gl. Bohinjec Pet e r.

Do.vle A. Conan - J. M u 1 a č e k, Sherlock Holmesovi doživljaji I. del. (Sandal na Češkem. Liga rdečelascev. Mož z zavito ustnico itd.) 1663*.

— II. del. (Modri karfunkelj. Plemeniti samec. Rdeče bukve itd.) 1673*.

— Sherlock Holmesovi spomini. I. (Srebrolisec. Rumeni obraz. Obrednik rodovine Musgravov itd.) 1667*.

— II. del. (Mož z grbo. Čudni bolnik. Pomorska pogodba itd.) 167V*.

— Sherlock Holmesova vrnitev. I. del. (Plešoči možički. Črni Peter in dr.) 1990*.

— II. del. (Šesteri Napoleoni. Drugi madež in dr.) 1992*.

— V libijski puščavi. Roman. 3448.*

Doyle A. Conan - VI. Levstik, Zgodbe napoleonskega hu-zarja. Roman. 1158/59.*

— Znamenje štirih. Londonska povesit. 193* Dragan, Boganovi. Novela. (Vesna 1894.) 2207. Drameljski, Za bratoljubje. Povest. 1130.* Družba. Pisana. (S slikami, za otroke.) 2224.* Družbica. Vesela. (S slikami, za otroke.) 2231.*

Dumas Aleksander - Jos. H a c i n, Grof Monte Christo. (Zgodovinski roman.) I. 1681—1701 (7 izvodov), II. 1702— 1716* (7 izvodov.)

— Trije mušketirji. (Zgod. roman.) 1717—1732.* (4 izvodi.)

— Dvajset let pozneje. Nadaljevanje «Treh mušketirjeva. Zgod. roman. 1733—1748.* (4 izvodi).

— F e r d o P e r h a v e c, Vitez iz rdeče hiše. Roman iz časov francoske revolucije. 1749/50.*

— Zvestoba do groba. La dame de Monsoreau. Roman. 3563 64.

Dumas Al. sin - Ivo Š o r 1 i, Dama s kamelijami. (Roman.)

942/43.

Ehrenberger Jos. - S. G r. m 1., Tatarji na Moravskem ali Bog

ne zapusti svojih služabnikov. (Povest.) 591.* Elizabeta, hči sibirskega jetnika. Povest. 766.* Elizabeta, angleška kraljica. Zgodovinska črtica. 807* Erjavec Franc, Hudo brezno. Izgubljen mož. 2571.*

— Izbrani spisi. I. (Veliki petek. Izgubljen mož. Zamorjeni cvet. Povesti.) (ZK IV.) 2243*

— II. Životopis. Potopisi. Spisi prirodopisne vsebine. Dodatek. (Božični večer na Kranjskem.) (ZK V.) 816*

— Na Kraški zemlji. (Zv. 1877.) 849.

— Ni vse zlato, kar se sveti. Povesit. 394*

— Rak. (LZ 1881.) 99.

— Spomini s pota. (Zv. 1879.) 2525.

— Izbrani spisi za mladino. (Ur. Erjavec Fr. in P. F 1 e r e.) 2948*

Erjavec Fran, Afriške narodne pripovedke. 3352.*

— Kitajske narodne pripovedke. 3220*

— Srbske narodne pripovedke. 2993.*

Erjavec Fr. in Pav. Flere, Slovenski pesniki in pisatelji: II. Fran Levstik, Izbrani spisi za mladino. 2949.*

— III. Valjavec Matija. Izbrani spisi za mladino. 3442*

— V. Fran Erjavec. Izbrani apisi za mladino. 2948*

— VI. A. M. Slomšek. Izbrani spisi za mladino. 3300*

— VII. Simon Jenko. Izbrani spisi za mladino. 3396* ' — XI. Stritar Josip. Izbrani .spisi za mladino. 3443.*

— XIV. Starejše pesnice in pisateljice. 3822.*

— XVII. Janko Kersnik. Izbrani spisi za mladino. 3354.* Ev stahija, Dobra hči. Povest. 993.*

Evvald K. - Fr. Bol k a, Dvonožec in druge zgodbe. 2761.*

— Drag. H u m e k, Majka priroda pripoveduje. (Zvonček 1911.) 830*

Ewald K. - P. H o 1 e č e k, Mati narava pripoveduje. 3168.*

— Drag. H u m e k, Pripovedka o dvonožcu. (Zvonček 1921.) 2912 *

— Holeček P., Tiho jezero (in druge povesti). 3259.* F-t, Očetova krivda. Povest. 2358.*

Farrere Cl. - Miran J a r c, Civiliziranci. Roman. 3244.

— Gusarji. (Les Flibustiers des Mers.) 3144. Fajmošter, Šentagatni. Ginljiva zgodba izza francoskih časov. 85*

Fatur Lea, Biseri. Povest. (DS 1908.) 9279.

— Črtomir in Bogomila. Roman. (DS 1912.) 9207/208.

— Iz naših dni. Povest. (DS 1911.) 9494/95.

— Junakinja zvestobe. Povesti iz turških časov. (ZS 1927.) 3818* '

— Komisarjeva hči. Roman. (DS 1910.) 9004.

— V iburji in strasti. Roman (DS 1905.) 9076*

— Vilemir. Povest (DS 1906.) 9278.

— Vislavina odpoved. Poivest iz druge švedsiko-potUske vojske. (SV 66.) 1203*

— V žaru juga. Povest. (DS 1907.) 9120.

— Za Adrijo. Poivest (DS 1909.) 9600. Federer H. - Fr. P o 1 j a n e c, Patria! Povest. 2740.

— — Sisto e Šesto. Povest. 2508.

Feigel Damir, Bacili in bacilke. Humoreske. 2798.*

— Domače živali. (Humor, opis.) (Sp K 37.) 3323*

— Pasja dlaka. Roman. 3888.

— Pol litra vipavca. (Novele.) 441.*

— Po strani klobuk. Humoreske, groteske, pravljice. 3192.*

— Tik za fronto. (Humoreske.) 2776*

Figdor K., Gospodarica sveta. Avanturističen roman. 3176.* Fereal Cuendas. Veliki inkvizitor. Ljubezenski roman iz naj-

sramotnejše dobe človeške zgodovine. 3266. Filip Dom. - Fr. Br a d a č, Kako so se vragi ženili ter druge

legende in bajke. 3315.* Finžgar F. S., Boji. Roman. (DS 1915, 1916.) 9107/98. 9314/15

— Dekla Ančka. Povest. (DS 1913.) 9662. 3589* (2 izv)

— Deteljica. Kvišku. Povesti. (DS 1899.) 9275.

— Dovolj pokore. Povest. 2358.

— Goadarjev sin. Povest. 1129.*

— Iz modernega sveta. Roman. (DS 1904.) 9471 3162

— Kronika gospoda Urbana. (DS 1917.) 9504/505.

— Moja duša vasuje. Povest. (DS 1903.) 9277.

— Oče je . . . Povest. (DS 1901.) 9491.

— Oranže in citrone. (DS 1901.) 9491.

— Pod svobodnim solncem. Povest davnih dedov. I.: 1761/72

9120773'84 (6 L: (DS 1906) 9278; IL: (DS 19O70

— Prerokovana. Slike iz svetovne vojne. (DS 1915.) 9197/98 3498/99. (2 izv.)

— Sama. Povest. (DS 1912.) 9207/208.

Finžgar F. 8., Skopuhov a smrt. Povest. 2619.*

— Smo pa le mož. (DS 1902.) 9119.

— Srečala sta se... Vsakdanja povest brez konca. (DS 1905.) 9076. 3589.

— Stara in nova hiša. Povest. 2358.

— Študent naj bo! Povest. 2297 *

— Zaroka o polnoči. Novela. 905.*

Flaubert G. - VI. Levstik, Gospa Bovaryjeva. (Roman.) 2104/05.

_ Ant. D e b e 1 j a k, Salaimbo. Roman. 3318.

— O t. Z up ančič, Tri povesti: Preprosto srce. Legenda o sv. Julijanu strežniku. Herodijada. 2392.

Flere P.. Babica pripoveduje. I. (Povesti.) 1403.*

_ Babica pripoveduje. II. (Junaška Vida in druge povesti.)

2095*

— Iz mladih let I. (Zgodba s čolnom in dr. povesti.) 3483.*

— Iz mladih let II. (Štorklja in dr.) 2591 *

— Slike iz živalstva. 3585.*

FogaMaro A., Mali svet naših očetov. Roman. 3680/81.

— Sleipčeva oporoka. (LZ 1900.) 270.

— Andr. B u d a 1, Svetnik. Roman. 3270.

France A., - Ot. Z u p a n č i č, Kuhinja pri kraljici Gosji nožici. Roman. 2720/21. (SI. 1915.) 9194.

— Ant. D e b e 1 j a k, Pingvinski otok. Roman. 2736.

— To rožo ti podarim. Jessy. Peterček. 10.009. Franko B., Zadnji dnevi velikega mučenika. Povest. 3804* Freuensfeld Jos., Venček pravljic in pripovedk. 13127.* Frisch Fr. - J Le ban, Mirko Poštenjakovič. Povest. 889.*

— Na različnih potih. Povest. 1583.*

— Veselje in žalost. Povest. 2057.* Funtek Ant., Brata. Roman. (DS 1889.) 1345.

— Iz mladih dni. (Povestice.) 422.*

— Iz spominov mlade žene. Roman. (SI. 1887.) 9003. _ Luči. (Povesti.) 1554.

— Rokopis. Povest. (LZ 1894.) 107.

— Senanua Povest. (LZ 1892.) 268. Gaboriau B., Akt št. 113. Roman. (Sp. K 8.) 3231.

— Zločin v Orcivalu. Kriminalen roman. 3174. Gabrsček Andr., Narodne pripovedke v Soških planinah. (SK

25. 29.) 163. Gangl E., Zbrani spisi za mladino (s slikami):

— I. Čaša modrosti. Iz devete dežele in drugo. 1058.*

— II. Zgode in nezgode. Pesemce o živalih. Pisano življenje. 1069*

— III. Čudna žival in drugo. 1584*

— IV.: Fantje od. fare, Generalček, Stric iz Amerike. Povesti. 2730.*

— V. Vinski brat. Povest. 2709.*

— VI. Logarjevi, Umetnica. Povesti. 2722.*

— VIL Basni. Legende. Drobne povesti. 4164.*

GangI B., Beli rojaki. (Novele.) 688.*

— Mare. Povest. (LZ 1905.) 261.

— Trije rodovi. Dogodki iz nekdanjih dni. 460* _ Veliki trgovec. Povest. (SV 54.) 339*

Gardenhire S. M., Dolga roka. (Roman.) 1994. Garšin Vsevolod - Uroš Ž u n, Nadežda Nikolajevna. (Povest.) (Sp K 13.) 3239.

— Pri povest o ošabnem Ageju. 174.

Gaspari G., - O. Zupančič, Lahkih nog naokrog. (S slikami.) 4097*

Gaspari Tone, Invalid Klemen. Povest. (Gruda 1927.) 3784*

— Splavarji. Povest. (Gruda 1926.) 3427*

Gaspari T. in P. Košir, Gor čez izaro. Zbirka koroških pravljic. 3594.*

Gestrin Fr., Iz arhiva. Povest. (LZ 1890.) 306.

Gjalski Ks. Šandor - Fr. O r e 1, Jurkica Agičeva. Povest. 160*

— V. V i n i č, Marica, Povest. (SK 62 — 63.) 671*

— Zakaj? Povesit. 174*.

Gogolj N. V., - Fr. G r i v e c, Božična noč. Plašč. Povesti. (SK 84—85.) 715*.

— L. Gorenjec, Mrtve duše. Poema. (ZK II.) 149.

— Plašč. Novela. 2080.

— Povest, kako se je Ivan Ivanovič razprl z Ivanom Niki-forovičem. 2447.

— Strašna oeveta. Povesit. 174.

— J. A. G 1 o n a r, Strašno maščevanje, Nos. Povesti. 150.

— VI Levstik, Taras Buljba. Povest. 151.

— J. A. G 1 o n a r, Vij. Povest. 924.

Golar Cvetko, Bratje in sestre. Novele. (Sp K 61.) 4077*.

— Bratje in sestre v Gospodu. (Povest.) Sanje poletnega jutra. (Povesit.) (KK XVI.) 373.

— Carjevič Ivan. Ruske pravljice. 3170*.

— Dve nevesti. Povest. (KK XV.) 325.

_ Jelar in njegov sin. Povest. (LZ 1907.) 263.

— Kmečka idila. (Povest.) (SI. 1909.) 9366.

— Kmečke povesti (Lovec Klemen, Lenčica in zmaj, Katrica in hudič. Dve nevesti). 1979*

— Kmečke povesti. (Iste kot pod 1979 in: Cerkvenik in sveta Barbara. Marjanica. Pri jelenovi maši. Svetnik.) 3592.*

— Paistirjeva nevesta. Povesti in romance. 3258*.

— Prelepa Vasiljica in druige ruske pravljice, 2706*.

— Tesar Aleš. (ZK VIII.) 74.

Goldsmith 0., - Jan J e s e n k o, Župnik Wakefieldski. Roman. 358*.

Gdicinskij A. P., - K. S c h w e i g e r, Kako se je pijanec iapre-

obrnil. Povest. 575*. Gombarov gl. Skuhala Ivan.

Goncourt Ed. in Jul. de. - P. V. Brezni k, Renee Mauperin.

Roman. (Sp K 15.) 3247. Goncourt E. de. - Andr. B u d a 1, Dekle Eliza. (Roman.) 2643.

Gorenjec Lav., Beneška svatba. Povest. 1408.*

— Nekibe. Zgod. romantičen obraz. 2341 r*. Gorki Maksim, Človek, Hudournik. Noveli. 565.

— M. Govekarjeva, Ded Arhip in Ljonka. Na plavih. Povesti. 148.

— Al. G r a d n i k, Drobne povesti: Starka Izergil. Zgodba z zaponkami in drugo. 3769.

— Foma Gordjejev. Roman. (SK 181—186.) 1233.

— Kan in njegov sin. Povest. 525.

— Maljva. Novela. 525.

— Malcar Cudra. Povest. 2444.

— Mati. Socialen roman. 670.

— Fedi. Gradišnik, Povesti: Jemeljan Piljaj. V sitepi. Orlov in njegova žena. Konovalov. 144.

— Zgodba iz mladosti. 925.

Govekar Fr., Film. Povest. (LZ 1916.) 2312/13.

— Gorjanoeva Marijanica. Povest. (SI. 1903.) 9110.

— Ljubezen in rodoljubje. Povest. (KK III.) 282. _ Nad prepadom. Roman. (SI. 1905.) 9363.

— O te ženske! Novele in črtice. 64.

— Sama svoja. Novela. (LZ 1895.) 852.

— Suzana. Novela, (LZ 1900.) 270.

— Svitanje Zgod. roman. 2969.

— V krvi. Roman. (LZ 1896.) 853. 3311. (2 izv.)

— Volkodlak. Povest. (SI. 1917.) 9500/501.

Govekar Minka, Ruska moderna. Novele in črtice Gorkega, Andrejeva, Skitalca, Bunina in Čirikova. 148. Grabowskv M., - Fr. C e g n a r, Kolišoina in stepe. Povest. 375.*

(Glasnik slov. 1859.) 785*. Grad, Stari. Povest. 390*. Gradačan Jos., Mlada leta. 2497*.

Green A. K., - Dan. Z o r 5 i č, Za milijoni. Roman. 2812. Gregorec Pankracij, Brez volje. Povest. 911. Grossi Tomasso, Marco Visconti. Zgod. roman. 201. Grošljeva Marija, Čebelica brenčelica. (S slikami za otroke.) 3723*.

— Šale za male. (S slikami za otroke.) 3732*. Grozodejstva. Strašna, v samostanu čenstohovskem. 1563. Grudzinski St., Punčika. Mestni obraz. (SK 64.) 709.* Habsburgovci. Slike iz naše preteklosti. 2641. Haderlap Filip. Črni bratje. Povesit. 901*.

— Eno leto med Indijanci. Povest. 424. 2687*. (2 izv.)

— Nikolaj Zrinjski, hrvatski junak. 293*.

— Pod turškim jarmom. Povest iz vojske Grkov zopar Turke. 896*.

— Tisoč in ena noč. Pravljica iz jutrovih dežel. 970—980.* Haggard H. B. — I v. M u 1 a o e k, Dekle z biseri. Povest iz

Neronove dobe. 1785/86*.

— Jos. P o 1 j a n e c, Hči cesarja Montezume. Zgod. povest. 3827/28*.

Haggard H. B. - P. M. C e r n i g o j, Jutranja zvezda. (Roman.) 3648.*

— Roža sveta. Povest iz dobe tretje križarske vojske. 1388/89*.

— Salomonovi rudniki. Afrikanska povest. 1413*.

_ V deveti deželi. Povest. (Nadaljevanje Salomonovih

rudnikov.) 2208/09*. Halek Vit., Godčevska Lizika. (Povest.) (SK 37.) 3934.* Halevy Lnd. - V. B e n k o v i č, Dnevnik. Povest. 2167.*

— Selški župnik. Roman. 285.*

Hamsum Kn. - F r. A 1 b r e c h t, Glad. Roman. (Sp K 58.) 3348. Handel E. - Mazizetti - Jos. J e r š e, Junakinja iz Štajra. Roman. 2954*.

— Kaznovani uboj. (Povest.) 3456*.

Harte Bret - M. Pleteršnik, Kalifornske povesiti. 749. Hauff V. - F r. N e d e 1 j k o, Pravljice za mladino. 937*. Hausmannova Fani, Izbrani spisi za mladino (ur. Erjavec

Fr. in P. F 1 e r e) 2822* Havlik Jos., Na bratovo svatbo. Humoreska. 525. Hearn L. - Jan. Baukart, Knjiga o Japonski. 3314. Heller Fr., Blagajna velikega vojvode. Roman. 2981.

— Prigode gospoda Collina. Šaljiv detektivski roman iz velikega sveta. 2787.*

Herrmann Ign. - Fr. Bradač, Ivančkov sveti večer in nekoliko veselih povesti o živalcah. 3222.* Hey M. - A. Funte k, Petdeset basni za otroke. 422*. Hevse Pavel, Izgubljeni sin. Novela. 1504. Hicinger P.. Močni baron Ravbar. Povest iz slov. zgd. 618.* llildegarda. Zveličana, dvakrat po nedolžnem v smrt obsojena

cesarica. (Povest.) 887*. Hire Jean de la, Lucifer. Fantastičen roman. 3289. Hirlanda. bretanjska vojvodinja. Poučna povest. 894*. Rladnik Ign., Na valovih južnega morja. Pripovedka. 940*

— Rešitev o pravem času. Povest. 1536*.

— Roparsko življenje. Povest. 1127*.

Hlinka V. - Gregorčič ml., Ne bodimo lipov les. Obraz

iz življenja. (SK 32.) 699.* Hoffmann Fr., Bog pomaga. Povest. 2303*.

— Časi je zlato. Povest. 899*.

— Kako vzgaja usoda. Povest. 1181.*

— Kar Bog stori, vse prav stori. Povest. 2606*.

— Peter Prostak. (Povest.) 1113*.

Hoffman - Sever Sonja, Zaspanček-Razkodranček. (Za otroke.) 3615*.

Holeček Jos. - Fr. G e s t r i n, Kako sem izpovedoval Turke.

(Povest.) (SK 9.) 377.* Holz Vatr., Roman umetniškega samouka (SI. 1904.) 9363. Homer - K r a g e 1 j Andr., Odiseja. Povest slovenski mladini. (SK 11-14.) 188*

— Ilijada. Povest slovenski mladini. 1434.*

Hubad Fr., Junaki. 419.*

— Pripovedke za mladino. I.: 294*; II.: 295*; III.: 2244.* Hubicki O., Roman zadnjega cesarja Habsburžana. (Razpad

carstva.) 3673/74. Hudoklin Tinček, gl. M. Malovrh.

Hungersdori M. - M. G o v e k a r j e v a, Snaiha. Roman. 2432. Hurban Sv. Vajansky - Fr. A 1 b r e c h t, Leteče sence. Roman. 31224.

D'Hurcourt L. - VI. Svettek, Notarjeva (sablja. Spomini

strahopetnega junaka. 1421. Hybašek V., Beli vrabec. Povesit. 3549*

— Ciganski župnik. Povest. 2674.*

Iiitermezzo, Romantični. Zapiski starega devičnika. 682. Irving W. - Jan B a u k a r t, Rip van Wirkle. Povest o

dolini sina. 3635, 3173. (2 izv.) Ivančič Iv., Prijateljstvo in ljubezen. (Povest.) (LZ 1904.) 260. Ivanovič Iv., Idealist. Povest. (SI. 1907.) 9434. J. K., Lepi dol. Povest. (DS 1888.) 752.

Jadviga T., Kdo je kriv? Sirotino novo lelo. Srečni Mihec.

(Prtvesti.) 2264* Jaklič Fr., Iz našega kota. (DS 1898.) 9118*

— Lepi Tonček. Vojvoda. (Povesti.) (DS 1895.) 9274.*

— Ljudska osveta. (DS 1892.) 9272.*

— Ljudske povesti. 2660.*

— Luka Vrbec. Povest. (DS 1890.) 1003*

— Na Samovcu. (DS 1891.) 9116*

_ Naša dekleta. Prvi hleb. (Povesti.) 2616*

— Naši vaščanje. (LZ 1891.) 106.*

— Nevesta iz Korinja. Povest. (DS 1920.) 9530/40. 3767.* (2 izv.)

— Od hiše do hiše. (DS 1901.) 9491*

— O ta testament. Povest. (DS 1900.) 9276.*

— "Peklena svoboda. Povest o ljubljanski in ižanski reso-

luciji leta 1848. (SV 79.) 3739*

— Selška slika. (DS 1890.) 1003.*

— Svatba na Selih. Povest. (LZ 1894.) 107* _ Tkalčev Anton. Povest. (LZ 1891.) 106*

— Vaška pravda. (DS 1892.) 9272.*

— Vaški pohajač. Kako se je ženil Kobaležev Matija. (DS 1893.) 9273*

— V graščinskem jarmu. Povest. (SV 78.) 3628.*

— Zadnja na grmadi. Zgodovinska povest. (M 1924.) 9428. 3861.* (2 izv.)

— Za možem. Povest. (KK VIL) 371*

— Za možem. V pustiv je šla. 2552.*

Jarc Miran, Črni čarodeji. (Povest.) (LZ 1923.) 3253. Jakšič, Ruisinja. Povest. 171.*

Janča Jan. - P. Miklavec, Olga Žilinska. Slika iz borbe Slovakov za svoj narodni obstanek. (SK 37.) 703*

Janča Jan.. Prokleti ste! Za tuje grehe. Kadar pridem iz vojne. (Povesti.) 170*

Jaroslav Fr., Dr. Ignacij Knoblehar. (Povest in opis.) 1522.* Javoran, Črna žena. Zgodovinska povesit. 982.* Jeglič C., Obrazi. Slike. 3512.*

Jelene V. F.. Belgrajski biser. Povest iz starih dni. 1122.*

— Kmečka vstaja. Zgodovinska povest. 1182.*

— Nihilisit. 1557.

— Žena. Roman. 69.

— 1914—1918. Spomini jugoslovanskega dobrovoljca. 3149* Jelinek Ed. - A. B e r c e, Ukrajinske dume. Povest. 523. Jelovšek Ernestina, Nade (SI. 1904.) 9111*

— Spomini na Prešerna. 1567.*

Jenko Simon, Izbrani spisi za mladino, (ur. Erjavec Fr.

in P. Flere.) 3396* Jerajeva Vida, Iz Ljubljane čez poljane. Pesmi in* slike za

mlade ljudi. 3729.* Ježov Nik., Glasovi iz groba. Pripovedka. 172.* Jirasek Al., Darovana. Zgodovinska povest iz dobe slovanskih apostolov. 70. 193* (2 izv.)

— V. M Z a 1 a r, Filozofska zgodba. (Roman.) 2738.

— A. B e n k o v i č, Gardist. (SK 33.) 3935.*

— Pasjeglavci Zgodovinska povest. 154.*

— F r. G o v e k a r. Psoelavci. Zgodovinska slika. (SI. 1907.) 9434.

— D r a g. P f i b i 1, V tujih silužbah. Kos češke anabase. 1038.

Johanca ali vodiški čudeži: I.: 1516; — II.: 1516/2. Jošt Jos., Na Barju. Povest. (DS 1911.) 9494/95. Jokai M. - Pr. M r v i o k o v, Karin. Zgod. povest. 922.* Jurčič Jos., Lepa Vida. Roman. (Zv. 1877.) 849.

— Pravda mej bratoma. Povest. (Zv. 1879.) 2525.

— Ponarejeni bankovci. Povest. (SV 35.) 400*.

— Janko Kersnik, Rokovnjači. Zgodovinski roman. (LZ 1881.) 99.

— Slovenski svetec in učitelj. Zgod. roman. (LZ 1886.) 104.

— Sosedov sin. Povest. 1998.

— Zbrani spisi. Ur. Fr. Leveč. I. Deseti brat. Roman. 1.

— II. Jurij Kozjak, slov. janičar. Povest. Spomini na deda. Jesenska no® med slovenskimi polharji. Spomini starega Slovenca, francoskega vojšeaka. 4.*

— III. Domen. Jurij Kobila. Dva prijatelja. Vrban Smu-kova ženitev. Golida. Kozlovska sodba v Višnji gori. 6.

— IV. Tihotapec. Grad Rojinje. Kloštersiki žolnir. Dva brata. 8.

— V. Hči mestnega sodnika. Nemški valpet. Sin kmetskega cesarja. Lipe. Pipa tobaka. V Vojni Krajini. 10.

— VI. Sosedov sin. Moč in pravica. Telečja pečenka. Bojim se te. Ponarejeni bankovci. Kako je Kotarjev Peter

pokoro delal, ker je krompir kradel. Črta iz življenja političnega agitatorja. 11.

Jurčič Jos., Zbrani spisi. Ur. Fr. Leve c. VIL Lepa Vida. (Roman.) Ivan Erazem TattenfoaCh. Historičen roman 12.

— VIII. Cvet in sad. (Roman.) Bela ruta, bel denar. 14.

— IX. Doktor Zober. (Roman.) Med dvema stoloma. (Roman.) 15.

— X. Rokovnjači. Zgodovinski roman. Moj prijatelj Jam-ralec. Šest parov klobas. Po tobaku smrdiš. Ženitev iz ne-voščljivosti. 17.

— XI. Tugomer. Tragedija. Berite novice. Vesela igra. Veronika Deseniška. Tragedija. Pripovedne pesmi. 19.

— Zbrani spisi. Ur. dr. Iv. P r i j a t e 1 j.

_ I. Urednikov uvod. Pesmi. Narodne pravljice in pripovedke. Spomini na deda. Prazna vera. Uboštvo in bogastvo. Jesensko noč med slovenskimi polharji. Juri Kožjak. Dometi. 2546.

— II. Uvod. Spomini starega Slovenca. Tihotapec. Juri Kobila. Dva prijatelja. Vrban Smukova ženitev. Grad Rojinje. 2547.

— III. Uvod. Kloštrski žolnir. Deseti brat. 2548.

— IV. Uvod. Golida. Hči mestnega sodnika. Nemški valpet. Dva brata. Božidar Tirtelj. Kozlovska sodba v Višnji gori. Črta iz življenja političnega agitatorja. Sin kmetiš-kega cesarja. Sosedov sin. 2549.

— V. Uvod. Lipe. Moč in pravica. Erazem Tattenbach. V vojni krajini. Med dvema stoloma. 2550.

— Spisi. Uredil dr. Ivan Grafenauer.

— I. Uvod. Narodne pravljice in pripovedke. Spomini na deda. Jurij Kozjak. Jesenska noč med slovanskimi polharji. Domen. Dva prijatelja. 40S5.

_ II. Jurij Kobila. Tihotapec. Vrban Smukova ženitev.

Klošterski žolnir. Grad Rojinje. Golida. 4086.

— III. Deseti hrat. Nemški valpet. 4087.

— IV. Cvet in sad. Hči mestnega sodnika. Kozlovska sodba v Višnji gori. Dva brata. 4088.

_ V. Sosedov sin. Sin kmetskega cesarja. Med dvema stoloma. 4089.

— VI. Dr. Zdber. Tugomer. 4090.

— VIL Lepa Vida. Lipe. Pipa tobaka. Moč in pravica. V vojni krajini. Pravda med bratoma. 4091.

— VIII. Ivan Erazem Tatembah. Bojim se te. Črtica iz življenja političnega agitatorja. Telečja pečenka. Šest parov klobas. Po tobaku smrdiš. Ženitev iz nevoščljivosti. Andreja Pajka: Spomini starega Slovenca. 4092.

IX. Rokovnjači. Kako je Kotarjev Peter pokoro delal, ko je krompir kradiel. Ponarejeni bankovci. 4093.

— X. Slovenski svetec in učitelj. Veronika Deseniška. Tragedija. 4094.

Jutra, Rosna. (Izd. Maturanti v Mariboru.) 3669.

Kaj mi znamo, kako se igramo. (S slikami za otroke.) 3611.* Kaj pripoveduje čarovnica. (Zbirka' kratkih pravljic s slikami). 2118.*

Kaj vse mali Tonček zna. (S slikami za otroke.) 3613." Kako dolg rep je imel pes svetopisemskega Tobije in druge povesti. 1563.

Kako je cigan Žida opeharil in več drugih povesti za mladino. 2083.*

Kako se je Blaž Knofec tobaka odvadil. Povest. 2369.* Kako si je Spančev Janez, izbral nevesto. Povest. 2032.* Kako so na Reberci zaklad kopali. 2242.* Kalan Andr., Povesti slov. ljudstvu v pouk in zabavo. 2708.* 599.*

Ramenski Anatol. Pametna knjiga. Poezija in proza. 10.009. Kapica rdeča (s slikami) za mladino. 2898.* Kapitan Žar ali Kleč v Tihem morju. Povest za mladino. 840* Karafiat Jan - Fr. Bradač, Kresničice za male in velike otroke. 3282.*

Karazin N. N. - Fr. Jos. Remec, Stari Džuldaš in njega sin

Mamet. Povest. (Kr.1885). 115. Kaš Igo, Dalmatinske povesti. (LZ 1891.) 106. 2754.* (2 izv.) Kaučič Frid.f Treskova Urška. 807.* Kcller P., Dom. Roman iz šlezijskih hribov. 4152.*

— J. G 1 o n a r, Don Correa. Povest. 2684.*

— — Regina. (Pofest.) 3257*

Kellerniann B. - K o b a 1 Fr., Predor. Roman. 3160.

— Velikonja Narte, Tunel. Roman. 3160. Kersnik Janko. Agitator. Roman. (LZ 1885.) 103.

— Cvklumen. Roman. (LZ 1883.) 101.

— Gospod Janez (LZ 1884.) 102.

— Jara gospoda. Povest. (LZ 1893) 269.

— Lutrski ljudje. Roman. (LZ 1882.) 100.

— Očetov greh. Povest. (LZ 1894). 107.

— Rošlin in Vrjanko. Povest. (LZ 1889.) 850.

— Testament. Roman. (LZ 1887.) 105.

— Zbrani spisi. Uredil dr. Vladimir Leveč.

— I. Cyclamen. Agitator. 1793/96. (4 izv.)

— II. Na Žerinjah. 1797/98. (2 izv.) Lutrski ljudje. Testament. 1797/99. (3 izv.)

— III. Rošlin in Vrjanko. Jara gospoda. Očetov greh. 1800/801. (2 izv.)

— IV. Gospod Janez. Kmetske slike. Humoreske. Povesti za ljudstvo. 1802/803. (2 izv.)

— V. Uredil dr. Iv. Prijatelj. Pesmi. Berite Novice. Leposlovni in politični listi. Kritike in komentar. 1804.

(—) VI. Iv. Prijatelj, Janko Kersnik, njega delo in doba. 1805 r.

— Izbrani spisi za mladino. Ur. Erjavec Fr. in P. F 1 e r e- 3354.*

Kerže Fr.. Za solncem. Roman. (Cas am. 1922.) 3219.

Kipling R. - Fr. K., Džungla. Roman. 647*.

— Knjiga o džungli. 3750/51.

Kirchsteiger H. - Etb. Kristan, Pod spovednim pečatom. Roman. 1806/807.

KUrič Iv., Iz dobe punta in bojev. Povest. 553*.

Klecanda Jan - Iv. R e j e c, Na bojišču. Epizode iz laške ustajp leta 1848. (SK 75—76.) 712.*

Rleinmajr Ferdo, Tilko in drugi. Zbirka humoresk in satir 745.*

Klemenčič J., Ravna pot najboljša pot. Povest. 306*.

— Stričeva dedščina. Povest. 2616*.

Klimšova Bogomila - S. Pomolov, Tri rože. Kraljevič Casli-boj. Dediči. Mlinar in veter. Pravljice 2058.*

Kmetica in grofica Grizelda. Povest. 2016.*

Kmetova M., Bilke. Slike. 2717.

— Brez tal. Povest. (LZ 1920.) 2535/36.

— Helena. Povest. 2794.

— Sveti Frančišek . Asiški. 4010.*

— V metežu. -Povest. (LZ 1923.) 3253, (Sp K 54.) 3336. (2 izv.)

— Večerna pisma. 3653.*

Knjižica izlbranih šal. 3612.

Knjižnica, Anton Knezova. Zbirka zabavnih in poučnih spisov.

— I. D e t e 1 a - Gospod Lisec. — M. P r e 1 e s n i k, Zenifev Ferdulfa vojvode. 318.*

— II. Fr. M a s e 1 j, Gorski potoki. — P a j k o v a, Planinska idila. 427*

— III. F u n t e k , Smrt. — Govekar, Ljubezen in ro-doljubje. 282*

— IV. Mencinger, Moja hoja na Triglav. 71.*

— V. M e š k o , Slike in povesti I.: Drama v vasi. Srako-perjeva hruška. 793.*

— VI. M e s k o , Slike in povesti II.: Pravica do sreče. Izgubljeno življenje itd. 1537 *

— VII. M e š k o, Iz mojega dnevnika. — Fr. J a k 1 i č, Za možem. Zbašnik, Pastirica. 371.*

— VIII. Cankar, Tujci. — M e š k o , Črtice. 320*

— IX. C a n k a r, Na klancu. 372*

— X. C a n k a r, Življenje in smrt Petra Novljana. 321*

— XI. Cankar, Križ na gori. — Jos. Kostanjeve c, Spomini gospoda Ignacija Brumna. 428.*

— XII. Cankar, Potepuh Marko in kralj Matjaž. V mesečini. 322.

— XIII. Cankar, Martin Kačur. 72.

— XIV. Meško, Na poljani. 324*

— XV. Cankar, Novo življenje. — G o 1 a r, Dve ne vesti. 325.*

— XVI. M u r n i k, Matajev Matija. — G o 1 a r, Bratje in sestre v Gospodu. 373.*

Knjižnica, Anton Knezova, XVII. L a h, Brambovei I. 374.*

— XVIII. Lah, Brambovei II. 652.*

— XIX. I) e t e 1 a F r., Tujski promet. 1162*

— XX. Z. Kvedrova, Njeno življenje. 2479*

— XXI. A. F u n t e k, Tekma. 1572. d.*

— XXII. Kozak J., Razori. Murnik R., Tujec. 2637.*

Knjižnica, Gorenjska. I. (Friderik, grof celjski na Gorenjskem.) 2032*; II. (Rokovnjač Tacman. Povest.) 2038*; III. (Izpokorjena romarica. Povest.) 2034*; IV. (Konec celjskih grofov.) 2035*; V. (Potepin. Povest.) 2036*; VI. (Slomšku slava!) 2260*; VII., VIII. in IX. (Bohinjec, Za poklicem. (Povest.) 2014;* X. in XI. (Smešnice in povesti.) 2905;* XIV. in XV. (Damijan, Mož in žena. Povest.) 2932* XVI. in XVII. (Smešnice. — R a-d i v o j, Skopuhova smrt. Povest. — Bohinjec P., Kako se je Godrnjal zastonj v Ljubljano vozil. Povest.) 29133*; XVIII., XIX., XX. (B r o ž e k Jos., Župan Barina. Povest. — Bohinjec P., Zaostali ptič. Povest.) 2934*

Knjižnica «Jutra».

— 1. Frank Heller, Prigode gospoda Colliiia. Šaljiv detektivski roman. 2787 *

— 2. Frank Heller, Blagajna velikega vojvode. Roman. 2981*

— 3. Claude Farrčre. Gusarji. 3144.

— 4. Harry Sheff, Hči papeža. Roman. 3166.

— 5. Cuendas Fereal, Veliki inkvizitor. Ljubezenski roman. 3266

— 6. Jean de la Hire, Lucifer. Fantastični roman. 3289.

— 7. Maurice Leblanc, Tigrovi zobje. 3486.*

— 8. Veridicus, Pater Kajetan. Roman. 3409.

— 9. Aleks. Dumas, Zvestoba do groba. Roman. 3563/64.

— 10. Jam. 01. Curw«ed, Onkraj pragozda. Roman. 3650.*

— 11 Gust. Ie Roug«, Misterija. Roman. 3675.

— 12. Oskar Hubicki, Roman zidnjega cesarja Habsbur-žana. 3673/74.

_ 13. Jack London, Roman treh src. 3708/9.*

— 14. Oevre Richter Frich, Rdeča megla. Roman. 3752.*

— 15. Rene La Bruyere, Hektorjev meč. Roman. 3753.*

— 16. M. ZuTacco. Papežinja Favsta. Roman. 3817.

Knjižnica, Leposlovna.

— 1. P. Bourget - A. K a 1 a n, Razporoka. Roman. 1449,

— 2. I. S. Turgenjer. Stepni kralj Lear. — S. Stepnjak -Jos. J u r c a, Hiša ob Volgi. 153*

— 3. Bol. Prus - F r. V i r a n t, Straža. Povest. 530.*

— 4. F. M. Dostojerskij - VI. Levstik, Ponižani in razžaljeni. Roman. 143.

— 5. Taras Ševčenko - Jos. A b r a m Kobear. Izibrane pesmi. 220 p.*

Knjižnica. Leposlovna. 6. Champol - VI. Levstik. Mož Simone. Roman. 649.*

— 7. Taras ševčenko - Jos. A b r a m. Hajdamaki. Poem. 2182 p*

— 8. A. Sheeban - Iz. Cankar, Dolina krvi. Povest. 736.*

— 9. Ch. Dickens - I z. Cankar, Povest o dveh mestih. 287*

— 10—11. F. S. Finžgar, Pod svobodnim solncem. Povest davnih dedov. 1761, 1773*

Knjižnica. Ljudska.

— I. Dovle A. Conan. Znamenje štirih. Londonska povest. 193* '

— II. Dostal Alojzij, Darovana. Zgodovinska povest. 70*

— III. Sienkievvicz Henrik. Jernač Zmagovač. Povest. — A. Achleifner, Med plazovi. Povest. 653.*

— IV. Detela Fr. Malo židjenje. 42*

— V. Šenoa Avg.. Zadnja kmečka vojska. Zgodovinska povest iz leta 1573. 159.*

— VI. Finžgar Fr. S., Gozdarjev sin. Povest. 1129.*

_ VII. Detela Fr.. Prihajač. Povest. 43*

— VIII. Jirasek Al.. Pasjeglavci. Zgod. povest. 154*

— IX.—XI. Alešovec Jal;., Kake sem se jaz likal I,—III. 44-46.*

— XII. Dolžan J.. Iz dnevnika malega poredneža. Ameriška humoreska. 650.*

— XIII. Haggard H. R., Dekle z biseri. Povest iz Nero-nove dobe. 1785/86.*

— XIV. Alešovec Jak., Ljubljanske slike. 505*

_ XV. Goloma P. L., Juan Miseria (Janez Nesreča). Povest. 792*

— XVI. Alešovec Jak., Ne v Ameriko. Povest. 1314*

— XVII. H. Sienkievvicz. Skozi pustinje in puščavo. Roman. 1821/23*

— XVIII. Haggard H. R.. Roža sveta. Zgodovinska povest. 1888/89*

— XIX. Curwood J. ()., Kazan, volčji pes. Kanadski roman. 3556.*

— XX. Ahout Edmund, Kralj gora. Povest. 3555*

— XXI. Haggard H. R.. Jutranja zvezda. Povest. 3648*

—■ XXII Verne Jules, Otroka kapitana Granta. Potovanje okoh svela. Roman. 3664/66*

— XXIII. Sheehan P. A., Nodlag. Povest irskega dekleta. 3746*

— XXIV. Marbv A.. Hanka. Lužiško-srbska povest. 3747*

— XXV. Haggard H. R., Hči cesarja Montezume. Zgodovinska povtst. 3827/28*

— XXVI. Lorenzini C., Storžek in njegovo burkasto življenje. Povest. 3748*

— XXVII. Pregelj Iv., Otroci solnca. Novela. 4084*

Knjižnica, Mohorjeva.

— 1. Remec Alojzij, Užitkarji. Kmečka žaloigra. 3378 d*.

— 2. Sovrfe Anton, Platon, Sokratov zagovor. 4022 r.

— 3. Kotnik Fr., Storije. Koroške narodne pripovedke in pravljice. 3447*.

— 4. Baar-Hvbašek, Križev pot. Roman češkega duhovnika. 3559.*

— 5. Tolstoj Aleksej K. - Benkovič Al., Knez Serebrjani. Roman iz časov Ivana Groznega. 2276/78.

— 6. Jakli« Fr., Zadnja na grmadi. Zgodovinska povest. 3561*.

— 7. Vadnjal Anton, Otoški postržek. 3560*

— 8. Tominec A., Sonce in senca. Zagovori krščanske vere. 4096 r*.

— 9. Pengov - Ratajec, Poljudna kemija. 4097 r.

— 10. Pregelj Ivan, Božji mejniki. Povest iz Istre. 3625*.

— 11. Niccodemi Dario - Gruden Ivan. Učiteljica. Kome dija. 4040 d.

— 12. London - M a g a j n a, Krištof Dimač. (S slikami.) 3654*.

— 13 Marija Kmetova, Sveti Frančišek Asiški. 4010*.

— 14. Dickens - Vidmar, Božična pesem v prozi. Pravljica o strahovih. 3644*.

— 15. Matija Malešič, Kruh. Povest Slovenske Krajine. 3761/62*.

— 16. Viktor Steska, Slovenska umetnost. I. del. Slikarstvo. 4076 r*.

Knjižnica, Prevodna.

— 1. F. M. Dostojevski] - VI. Levstik, Besi. Roman. 2543/45.

— 2. Edin. de Goncourt - P a s t u š k i n. Dekle Eliza. 2643.

— 3. Miguel Cervantes - Ivo Š o r 1 i, Tri novele. 2718*.

— 4. Anatol France - Ant. D e b e 1 j a k. Pingvinski otok. 2736.

— 5. Henri Barbusse - Ant. Debel j a k. Ogenj. 2928.

— 6. Leonid Andrejev - Jos. Vidmar, Plat zvona. Novele. 2994*.

_ 7. Andrej Strug — V. M a z i, Jutri, 2997.

— 8. Leonid Andrejev - Jos. Vidmar, Povest o sedmih obešenih. 3172*.

— 9. Charles de Coster - Ant. D e b e 1 j a k, Ulenspiegel iti Lam Dobrin. 3182.

_ 10. Svet. Hurban - Vajansky - Fr. Albrecht, Leteče sence. Roman. 3224*.

— 11. Anton Fogazzaro - Pastuškin, Svetnik. Roman 3270.

— 12. Gustave Flaubert - Ant. Debel j a k, Salambo. Roman. 3318.

Knjižnica. Salonska. -

— 1. Fran Govekar, O te ženske! Zbirka novelle. f&J

Knjižnica. Salonska. 2. W. Shakespeare - Cankar, Hamlet. Ža-loigra. 436 d.

— 3. Ruska antologija v slovenskih prevodih. Zbrala Iv. Vesel in Anton Aškerc. 879 p.

— 4. Zofka Kvedrova, Odsevi. 1019

— 5. W. Shakespeare - Iv. Cankar, Romeo in Julija. Tragedija. 233 d.

— 6. W. Shakespeare - O. Župančič, Julij Cezar. Žalo-igra. 412 d.

— 7. Alsks. Dumas - Iv. Š o r 1 i, Dama s kamelijami. 542.

— 8. Alph. Daudet - Jos. H a c i n. Tartarin iz faraseona. 544.

— 9. Emil Zola, Jacques Damour. — Nais Micoulin. 184.

— 10. Jul. Zeyer, Blagor na vrtu cvetočih breskev. — Mavrični ptič. 156.

— 11. Marcel Prevost, Kako pišejo ženske. 186.

— 12. Guy de Maupassant - P a s t u š k i n, Novele. 727.

— 13. Jul. Zeyer, Darija. Vest. 645. Knjižnica, Splošna.

— 1. Albreht Iv., Ranjena gruda. Povest. 3213*.

— 2. Murnik Rado, Na Bledu. Roman 3214*.

— 3. Rozman Iv., Testament. Drama. 356 d*.

— 4. Golar C v.. Poletno klasje. Pesmi. 3373 p*.

— 5. Milčinski Fr., Fridolin Žolna in njegova družina. 3399*.

— 6. Novak Lad., Ljubosumnost. Veseloigra. 3265 d*.

— 7. Utva. Andersenove pripovedke za mladino. 3913.*

— 8. Gaboriau E., Akt štev. 113. Kriminalni roman. 3231.*

— 9. Veter Fr., Problemi sodobne filozofije. 3237 r.

— 10. Albreht Iv., Andrej Teroouc. Satira. 3238*.

— 11. Golia Pavel, Peterčkove poslednje sanje. Otroška igra. 3235 d*.

— 12. Milčinski Fr., Mogočni prstan. Pravljična igra. 3236 d*.

— 13. Garšin Vs., Nadežda Nikolajevna. Roman. 3239.

— 14. Engliš K., Denar. Gospodarski spis. 3264 r*.

— 15. Goncourt Ed. in Jul. de, Renee Mauperin. Roman. 3247.

— 16. Samec Iv., Življenje. Pesmi. 3262 p*.

— 17. Merimee Pr., Verne duše v vicah. Povest. 3261*.

— 18. Vrchlickv Jar., Oporoka. Veseloigra. 3267 d*.

— 19. Hauptmann G., Potopljeni zvon. Dramatska igra. 3263 d*.

— 20. Zeyer Jul., Gompači in Komurasaki. Roman. 3255.

— 21. Milčinski Fr., Dvanajst kratkočasnih zgodbic. 3608*.

— 22. Tolstoj L. N., Kreutzerjeva sonata. Roman. 3605.

— 23. Sophokles, Antigone. Žalna igra. 3603 d*.

— 24-25. Bulwer L. E., Poslednji dnevi Pompejev. Roman. 3333/34*.

— 26. Andrejev Leonid, Črne maske. Drama. 3291 d.*

— 27. Erjavec Fr., Brezposelnost. Soc.-politični spis. 3287 r*.

— 28. Župančič 0., Veronika Deseniška. Tragedija. 3288 d*.

Knjižnica, Splošna. 29. Burronghs E. R.. Tarzan, sin opice. Roman. 3295.*

— 30-34. Lipovec L., Spodobni ljudje. I,—V. Igre. 3358/59 d*

— 35. Salust G. K.. Vojna z Jugurto. 3434 r*.

— 36. Meško Ks., Listki. Novele. 3322*.

— 37. Feigel Damir, Domače živali. Humoreske. 3323*.

— 38. Burroughs E. R., Tarzan in svet. Roman. 3296*.

— 39. Murger H., La Boheme. Roman. 3324.

— 40—45. Plečnik J., Repetitorij anatomije I,: Skelet. II.: Mišičje. III.: Drobje. IV.: Obtočila. V.: Živčevje. VI.: Čutila. 3997 r.

— 46. Remec Al.. Magda. Tragedija. 3930 d*.

— 47. Gosti Fr., Misterij duše. Poljuden pregled psihija-trije. 3895 r*.

— 48 Burroughs E. R., Tarzanove živali. Roman. 3297*.

— 49. Burronghs E. R.. Tarzanov sin. Roman. 3298*.

— 50. Wilde Oskar. Slika Doriana Graya. Roman. 3339.

— 51. Golar Cv., Slovenske balade in romance. 3510 p*.

— 52 Arcibašev M., Sanin. Roman. 3327.

— 53. Steska V., O javni upravi. Upravno-pol. spis. 3554 r.

— 54. Kmetova Marija. V metežu. Roman. 3336*

— 55. Moličre J. P.. Namišljeni bolnik. Veseloigra. 3341 d*.

— 56. Žolna Frid.. To- in onkraj Sotle. Humoreske. 3335*.

— 57. Burroughs E.* R.. Tarzanova mladost v džungli. Roman. 3553*.

— 58. Hamsmi Knut, Glad. Roman. 3348*.

— 59.-60. Dostojevskij F. S., Zapiski iz mrtvega doma. Roman. 1164.

— 61. Golar Cv., Bratje in sestre. Novele. 4077*.

— 62.-65. Dostojevski F. M., Idijot. Roman. 3329.

— 66. Langer Frant.. Kamela skozi uho šivanke. Veseloigra. 3330 d*.

Knjižnica. Svetovna.

— l.Lud.Wallace, Ben Hur. Roman iz Kristusovih časov. 195.*

— 2. Toni. Grossi, Marco Visconti. Zgod. roman. 201*.

— 3. H. Sienkievvicz, Quo vadiš? Roman iz Neronove dobe. 1895*.

— 4. Aleks. Dumas, Trije mušketirji. Zgod. roman. 1717*.

— 5. Pierre Loti, Islandski ribič. Roman. 343*.

— 6. H. Sienkievvicz, Brez dogme. Roman. 1911*.

— 7.-8. Aleks. Dumas, Grof Monte Cristo. Roman 1681, 1702*.

— 9. Aleks. Dumas, Dvajset let pozneje. Nadaljevanje »Trah mušketirjev«. Zgod. roman. 1737*.

— 10. Jules Verne, Kapitan Hatteras. 1199*.

— 11. Edg. Monteil, Velika vas. Roman. 1055*. Knjižnica, Zabavna. Izd. Slov. Matica.

— I. Kraszevvski, Koča za vasjo. 493.*

— II. Gogolj, Mrtve duše. 149.

— III. Detela, Prihajač. 43*.

Knjižnica. Zabavna. IV. Erjavec, Zbrani spisi I. 2243*.

— V. Erjavec, Zbrani spisi II. 816*.

— VI. Detela. Pegam in Lambergar. 40*.

_ VII.-VIII. Sienkiewicz, Z ognjem in mečem. 1833—1834*.

— IX. Dobravec, Temni oblaki. 73*.

— X. Detela, Trojka. 41*.

— XI. Žirovnik, Cerkniško jezero. 1487 r*.

— XII. Malograjski, Iz viharja v zavetje. 579*.

— XIII. Bohinjec. Ža staro pravdo. 327*.

— XIV. Detela. Učenjak. — Doljan. Sami med seboj. 328 d*.

— XV. Doljan. Pogreb. — Meško, Črtice. 911*

— XVI. Lavtižar, Pri Jugoslovanih. 863 r*.

— XVII. Slavjanska lira. — Meško, Pot spokornikov. — Kvedrova, Pijanec. 494*.

— XVIII. Seršen, Povest o literatu. — Gelar, Tesar Aleš .n drugo. 74*.

— XIX. Pugelj. Žaudar Stružnik. — Golar, Lenčica in zmaj in drugo. 329*.

— XX. Pugelj, Krizantema in Cimbas in druge povesti. 75*.

— XXI. Kristan. Kato Vrankovič. 571 d*.

— XXII. Fr. Detela, Pegam in Lambergar. 794*.

— XXIII. Meško, Črna prst — Pugelj, Gregor. 636*.

— XXIV. Milčinski, Zločinci. — Lah, Mojster Roba. 1163*.

— XXV. Podlimbarski, Gospodin Franjo. Roman. 1574/75*.

— XXVI. Kristan E., Pertinčarjevo pomlaienje. Povest. 2480*.

— XXVII. Meško. Slike. 2636*.

Kočevar Ferdo, Mlinarjev Janez, slovenski junak ali vplemeni-

tenje Teharčanov. (Povest). 673.* Kočič P. - St. R o ž m a n, Grob Sladke duše. Povest. 575.* Koder Anton, Kmetski triumvirat. Zgod. roman. (Kres 1884.) 271.

— Luteranci. Roman. (Kres 1883.) 114.

— Marjetica. Izviren roman. 648.*

— Na krivem potu. Povest. (SV 42.) 91.*

— Na Vrhovju. Povest. 402.*

— V gorskem zakotju. Povest. 375.*

— Viženčar. Povest. (Kres 1881.) 112.

— Zaklad. Povest. 401.*

_ Zvezdana. (Kres 1882.) 113. Kokalj Al., Cerkvene miši. Povest. 1497.

— Gospod Bucek. Humoristično - satirične in resne črtice iz sedanjosti. 1140.

_ Gospod Žabar. Humor. sat;rične črtice. 1302.

— Na letovišču 1913 in drugo. 1488.

Romanova Manica, Narodne pravljice in legende. 3210*

— Pod mečem. 3672.

— Šopek samotarke. (Povestice.) 2519.* Kompoljski. Kraljevič Marko 1925. 3567.*

Konrad Jos. D. - V. B e n k o v i č, Mali Zlatko. (SK 7.) 693.^

Kontler in Kompoljski, Narodne pravljice iz Prekinurja. 3302.* ICoprivšek L.. Grška in rimska mythologija. 2911. Korban Jos., Iz mojih temnih dni. 3742.*

— Vitomilova železnica. 3197.*

Korun V.. Spake. Satire, humoreske in drugo. 651.* Kosatkin K. F. - Rostovski - U č k a, Pevčevo F.rce. (Povest.) 923.*

Kosem Zv., Ej prijateljčki! . .. Povesti za mladino. 3243.* Kosi Ant., Najljubeznivejša roža na svetu (in druge povesti). 2031.*

— Narodne legende za slovensko mladino. 378.*

— Naša Anica (in druge povestice). 2305.*

— Sto narodnih legend. 2732.*

— Šaljivi Jaka, ali zbirka najboljših kratkočasnic. 479.*

— Zabavna knjižnica za slovensko mladino XIII. zv. 2657.*

— Zlate jagode. Zbirka basni. 2281.*

Kosmak Vaclav, Izbrani spisi I. in II. del. (Kako šibo je izmislil Jakob za zlobno Teklo. Lovski tat. Gospod Švare na kmetih. Pust v mesecu.) (SK 17-18.) 1581, 377.* (2 izv.) Kostanjevec Jos., Brez zadnjega poglavja. (Povest.) (KK 12.) 322.

— Cez trideset let. Povest. (KK 7.) 371.

— Drobne povesti. (ZK 17.) 494.*

— Ela. Povest. (KK 10.) 321.

— Gojko Knafeljc. Povest. (LZ 1899.) 690.

— Hojnikovi otroci Povest. (SI. 1915.) 9194.

— Iz knjige življenja. (Povesti.) I.: 51: — I. in II.: 51/1; — II.: 52.

— Iz življenja Tomaža Križaja. Povest. (LZ 1911.) 586. _ Kotanjska elita. Povest. (LZ 1898.) 307.

— Krivec. Roman. 2809.

_ Lahkoživci. Povest. (SI. 1903.) 9110.

— Na solnčnih tleh. Roman. (LZ 1915.) 2199/200.

— Noč. Povest. (LZ 1902.) 259.

— Novo življenje. Povest. (SV 68.) 2241.*

— Pošteni ljudje. Povest. (SV 57.) 518.*

— Prepozno. Povest. (SI. 1909.) 9366.

— Spomini gospoda Ignacija Brumna. Povest. (KK XI.) 428.*

— Trenutki iz učiteljskega življenja. (LZ 1903.) 109.

— Utrinki. (LZ 1901.) 108.

_ Zadnji prameni. Povest. (SI. 1916.) 9316.

— Zbrani spisi I.: Na Silvestrov večer. Kmetiška ljubezen. Škof. 3516.

—. Življenja trnjeva pot. Resnična zgodba iz Dolupreteklega časa. (SV 60.) 513, 80/1* (2 izvoda). Kcšutnik Silv., Fra Diavolo. Povest. 675.*

— Krvna osveta. Povest. 1182.*

— Mrtvi gostač. (Povest.) 485.*

— Musolino, glasoviti italijanski ropar. 1123.*

Košutnik Silv., Največji slovenski spisovnik ljubavnih in ženi-tovanjskih pisem. 987.

— Parižki zlatar. Zgod. povest. 882.*

— Požigalec. Povest. 997.*

— Pravljice in pripovedke za mladino. I.: 2410; — II.: 2707.*

— Premodre glave. Povest. 2444.

— Rinaldo Rinaldini. Zanimiva roparska povest. 733.*

— Sin morskega razbojnika. Povest. 680.*

— Suneški invalid. Povest. 2906.*

Kotnik Fr., Storija I. Koroške narodne pripovedke in pravljice. 3447 *

Kozak Ferdo, Sestri. Novela. (LZ 1913.) 1954/55. Kozak Jug, Beli mecesen. Povest. 3722.

— Dota. (Povest.) (LZ 1923.) 3253.

— Razori. Povest. (KK XXII.) 2637.

— Šenpeter. (Roman.) (LZ 1924/26.) 3410, 3411, 3412.

— Tehtnica. (Povest.) (LZ 1922.) 2919.

Kozarae J. - Iv. V u k, Mrtvi kapitali. Povest. 1499. (SI. 1913)

. 9496. (2 izv.) Kratit R., V oklopnjaku okoli sveta. (Roman.) 3640/41.* Kraigher Al.. Kontrolor Škrobar. Roman. 1959/62.

— Mlada ljubezen. Roman. (LZ 1917/18.) 2474/75, 2526/27. 3203. (2 iav.)

— Peter Drozeg. Roman. (SI. 1916.) 9316.

— Rimska procesija. (SI 1914.) 9096.

Kraljev, Gospa s Pristave. Roman. (DS 1894.) 9117. Kraljica Draga. Izvirna povest srbskega kraljevega dvora. 620.* Krasjanin, Človeška srca. Povest. (DS 1891.) 9116.

— Crnošolec. (DS 1889.) 1345.

Krasnohorska Eliška - S. Gregorčič ml., Dedov srd. Marjetica in Kopriva. (Povesti.) 2058.*

— Pripovedka o vetru. 3501.*

Kraszewski J. I. - L. Gorenjec, Koča za vasjo. (Povest.)

(ZK I.) 493. Krašovec Fr., Utrinki. 68.

Kredba V. - H Po d k r a j š e k, Izdajalca domovine Povest. 223*

Kreidol! E. - Ct. Zu p a n č i č, Palčki Poljanci. Pravljice. 1535.* Kristan Etbin, Francka in drugo. (Povesti.) 1034.

— Morje. Povest. (LZ 1304.) 260.

— Pertinčarjevo pomiajenje. Povest. (ZK XXVI.) 2480.

— Savičev pesimizem. Novela. 1016.

— Vitez Ivan. Povest. (LZ 1907.) 263.

Križanovska V. J. - Iv. V o u k, Moč preteklosti. Roman. 3646.

— — Nemeza. Roman. 3829/30. Kuhar Lovro, Povesti. 4154.

Kulig P., Mihael Čarnišenko. Povest. 577.

Kumičič E. - Ant. Kacin, Jelkin nageljček. Povest iz istrskega življenja. 3768.*

Kumičič E., A. Z. L o v a n s k i, Preko morja. (Povest.) (SK

50-51.) 1816.* Kunaver P., Zadnja pot kapitana Scotta. 3688.* Kuprin A. J., Granatna zapestnica. Ubogi princ. 10.009. Kurent in Kurentov album 1918 št. 2532. K^eder Jelovškova Zofka, Iskre. (Povesti.) 1249.

— Iz naših krajev. (Povesti.) 753.

— Mara in njen sin Kajn. Povest. (SI. 1905.) 9363.

— Misterij žene. (Slike.) 66.

— Nada. Povest. (SI. 1903.) 9110.)

— Nekaj navadnega. Povest. (SI. 1910.) 9689.

— Njeno življenje. Povest. (K,K XX.) 2479.

— Odsevi. (Povesti.) 1019.

— Pijanec. Črtica. 494.*

— Pisma. Povest. (LZ 1904.) 260.

— Telegrafistka. Povest. (Slovenka III.) 2647.

Lah Ivan, Angelin Hidar. Starokorotanski roman. 3190.* (LZ 1922.) 2919.

— Brambovei. Zgodovinski roman. I. (KK XVII.) 374,* II. (KK XVIII.) 652.*

— Češka antologija. 2989.

— Češke pravljice. 3169.*

— Dore. Povest. 2414.*

_ Iz časov romantike. (SI. 1906.) 9364.

— Josipina Turnograjska. Njeno življenje in delo. 2942.*

— Knjiga spominov: Ječe. Moja pot. Dan. 1914. 3521.

— Mojster Roba. (ZK XXIV.) 1163.

— Potnik Nič. Povest. (SI. 1910.) 9689.

— Prijateljica Lelja. Povest. (LZ 1909.) 265.

— Roman o gospe Ani in študentu Avreliju. (LZ 1914.) 2093/94.

— Romantiki. Povest. (LZ 1910.) 266.

— Spomini. 3441.

— Spomini na Ljubljansko barje. (DS 1904.) 9471. _ Spoznanje. (SI. 1911.) 9006.

— Vaška kronika. (Roman.) 57. Uporniki. Povest. (SV 58.) 79.*

— Trenutki. Povest. 2299.

Larisch, Razkrinkani Habsburžani. Moja preteklost. 2639. Lažnik, Mojstrski. Povest. 575*.

Leban Janko, Iskrice. Zbirka pesmi in povesti. 2016*.

— Milosrčna Zorana. Povest. 2056*.

— Milutin Oblokar. Povest. 623*.

— Pri Vrbovčevem Grogi. Povest. 2025*.

— Sto beril za otroke. Povestice. 480*.

— 60 malih povesti za otroke. 2337*.

— V domačem'krogu. Zbirka pesmi in povesti. 2082*. Leblanc M. - VI. Levstik, Arsene Lupin, gentleman - vlomilec. 3183.

— F. J-o, Tigrovi zobje. Roman. 3486.

Leksikon. Prvi slovenski humoristični. Zbirka humoresk. 986*. Lenard L., Na ognjenih tleh. Slike iz revolucije. 2619. Lepušič Iv. - Iv. Č e s t i m i r, Kazančiči. Povest iz življenja Bošnjakov. 384, 700*. (2 izv.)

— Fr. R a d i n o v i 6, Zlatija, vojaška nevesta. 2256*. Lermontov M. J. - V. Borštnik, Junak našega časa. Roman.

2978.

Leroux Gaston, Prikazen v Operi. Roman. 10.004. Lesar Anton. Perpetua ali afrikanski mučenci. (Povest.) (SV 19.) 624*.

Levstik Fran, Zbrani spisi: I. in II. Poezije. 1590, 1591.

— III. Proza: Povesti, pravljice in pripovedke. Potopisi. Zgodovinski spisi. Književno zgodovinski spisi. 1592.

— IV. in V. Kritike in polemike. 1593, 1594.

— Martin Krpan. (Ilustr.) 2470*.

— Iz/brani spisi za mladino. (Ur. Erjavec Fr. in P. F1 e r e.) 2949*.

Levstik VI., Blagorodje dr. Ambrož Cander. Povest. (LZ 1909.) 265.

— Deček brez imena in druge zgodbe. 3316*.

— Dimitrij Pavlovič in grda žena. Povest. (SI. 1907.) 9434.

— Gadje gnezdo. Roman. (LZ 1918.) 2526/27. 2615 (2 izv.)

— Hilarij Pernat. Roman. (LZ 1926—1927.) 3412. 3780.

— Janovo. Povest. (SI. 1914.) 9096.

— Mladoletje. Povest. (SI. 1908.) 9365.

— Obsojenci. (Povesti.) 38.

— Pravica kladiva. Povest. 3721.

— Rdeči volk in Minehaha. (Povest.) (LZ 1924.) 3410.

— Sphinx patria. Povest. (SI. 1910.) 9689.

— Svoboda! (Slika iz vojske.) 1023.

— Višnjeva repatica. Roman. 2713/16.

— Zapiski Tine Gramontove. Roman. 2640.

— Za svobodo in ljubezen. Roman. 1595—1612. (6 izv.)

— Zgodba gospoda Jeronima. 10.009.

Lichtenberger Andre - Jož. Ovca, Moj mali Hlaček. Povest.

(M 1927.) 9796. Lipah Fr., Kralj Matija Gubec. Povest. (SI. 1916.) 9316. Lipič Fr. gl. M. Malovrh. Listi, Prvi. Povesti. 62*.

Ljubčki moji. Živalske slike za naše malčke. 2966*. Ločniškar Fr.. Srca malih. Povesti. 2608*. London Jack - Fr. Magajna, Krištof Dimač. 3654. (M 1925.) 9429.

— Morski vrag. Roman. 3689/90.

— Roman treh src. 3708/709. 10.005. (2 izv.)

— Iv. Vuk, Železna pata. Socijalen roman. 3706/707. Lorenzini C. — J. Lovrenci č, Storžek in njegovo burkasto

življenje. 3748*. Loti P. - Fr. Š t u r m, Islandski ribič. Roman. 343. Levran. Iz nove dobe. Povest. (DS 1893.) 9273.

Lovrenčič Joža, Publius in Hispala. Roman iz rimske prošlo-

sti. (LZ 1927.) 3780. Luhmanova N., Moč ljubezni. Božična pripovedka. 172. SI. O., Srečen lov. Povest. (DS 1889.) 1345. M. T., Slepa materina ljubezen. Povest. (SV 37.) 2295*. Hacbar J. S. - Joža G 1 o n a r. Konfesije literata. 2990.

— V. M. Z a 1 a r, Rim. (Zgod. opis.) 406.

Maistre X. de - Fr. O r t h a b e r, Ujetnika v Kavkazu. Povest. 2341 r.

Majar Hriz., Cvetke. Šopek pravljic. 3579*.

— Cvetke zelene in zvenele za mlade in stare. 1550*.

— Kitica povedeb. 59, 467*. (2 izv.)

— Odkritje Amerike. Poučno zabavna knjiga. 595*.

— Pravljice. 2656*.

— Srečolovec. Povest onim, ki si na tujem iščejo doma, zlasti njim, ki tišče v Ameriko. 855.

— Salvijan. Zgodovinska povest. 2340*.

Mak M., IagubPeni sin. Vesela zgcdba. (LZ 1904.) 260. Maksimov A. J. - Iv. P i n t a r, Za dragocenim korenom. Iz

življenja kitajskih pogozdnikov. 2168. Malavašič Fr., Erazem Predjamski. Zgodovinska povest. 1082*.

— Lažmjivi Kljukec, kako se mu je na morji, na suhem in v vojski godilo. 757*.

— Nemški Pavliha v slovenski obleki. Povesti za kratek čas. 988*.

— OčenaS. Povest za mladino in ljudstvo. 3730*. Malešič Mat., Kruh. Povest Slovenske Krajine. 3761/62. (M 1926.)

9430.

— Tam za goro. Povest. (DS 1927.) 9788.

— Živa voda. Povest. (M 1027.) 9796. Malograjski gl. Fr. Z b a š n i k.

Malovrh M., Burke in porednosti. Kratkočasnice. 2012.

— Čez trnje do sreče. Povest. 48.

— Greh in smeh. Zabeljene in osoljene kratkočasnice. 1013.

— Koristka. Roman. 445.

— Kralj Matjaž. Zgodovinska povest. 308.

— Ljubezen in junaštva strahopetnega praporščaka. Roman. 310.

_ Ljubezen Končanove Klare. Zgodovinski roman. 47.

— Na devinski skali. Zgod. povest. 1424.

— Opatov praporščak. Zgodovinska povest. 50.

— Pod novim orlom. Zgod. povest. 481.

— Premaganci. Novela. 309.

— Skušnjave Tomaža Krmežljavčka. Šaljiva povest. 429/30.

— Stara devica. Povest. 313.

— Strahovalc.i dveh kron. Roman. 314/315.

_ V študentovskih ulicah. Ljubljanska povest. 311.

— Zadnji rodovine Benalija. (Zgod. roman.) 312.

— Zaljubljeni kapucin. Vesela povest. 49. Mann H. - Iv. Albreht, Srce. Novele. 2699.

Manzoiii Al. - Andr. B u d a 1, Zaročenca. Milanska povest. 1450. Marby A.. Hanka. Lužiško-srbska povest. 3747. Marica gl. Bartol Marica.

Marija, hči polkova. Zgodovinska povest. 1122*

Marija. Liljana. Povest. (DS 1903.) 9277.

Markič J., Pripovedke za mladino. 2024*.

Marlinskj- A., Izdajalec. (Povest.) 172*

Marryat Fred.. Leteči Holandec, večni mornar. Povest. 1985*.

— - Iv. M u 1 a č e k, Morski razbojnik. Roman. 176*. Maselj Fr. - Podlimbarski, Gorski potoki. Povest. (KK II.) 427.

— Gospodin Franjo. Roman (KK XXV.) 1574/75.

— Handžija Mato. Povest. (LZ 1887.) 105.

— Iz starih zapiskov. (LZ 1*908.) 264.

— Krokarjev Peter. Povest. (LZ 1886.) 104.

— Markica. Povest. (LZ 1887.) 105.

— Moravske slike. (LZ 1904.) 260.

— Plaznik in kirasir Martin. Povest. (LZ 1889.) 850.

— Potresna povest. (LZ 1903.) 109.

— Povest Ivana Polaja. (LZ 1909.) 265.

— Tovariš Damjan. Povest. (LZ 1902.) 259.

— Zbrani spisi. Uredil dr. Janko Š 1 e b i n g e r.

— I. Gorski potoki. Tovariš Damjan. Slike in črtice. 3260.

— II. Potresna povest. Moravske slike. Vojvoda Pero in perica. 3304.

— III. Iz starih zapiskov. Povest Ivana Polaja. 3826.

— IV., V. Gospodin Franjo. 1574/75.

Masoch S., Krvava svatba v Kijevu. (Povest.) 923*. Massard E., Tragedija lepe plesalke. 10.002. Masslieb W. - VI. Šareč, George Stephenson, oče železnic. 1558*.

Matejev Jos., Ljubezen do mamice. Povest za mladino. 416*. Mati, Stara (in druge povesti). 94*.

Matičič Iv., Na krvavih poljanah. Trpljenje in strahote z bojnih pohodov bivšega slovenskega planinskega polka. 3179*.

— V robstvu. Roman tuge in boli. 3502*.

— Životarci. Povest. (Gruda 1926.) 3427*.

Maupassant G. - Ot. Župančič, Lepi striček. Bel-ami. Roman. 954/55.

— B u d a 1 Andr., Novele. 727.

— Ivo Š o r 1 i, Novele. 175.

— Janko T a v z e s, Povesti iz dneva in noči. 3718. May Kari - J. Pretnar, Eri. Povest. 681*.

— M a j a r H., Gozdovnik. Povest iz ameriškega življenja. 1817/18*.

— S. K o š 111 n i k, Sin medvedjega lovca. Potopisni roman. 3584*.

— V padišahovej senci. Potni roman. 1062—1067*.

— Radoslav, Vinnetou, rdeči gentleman. Potni roman. 818—820*.

Mayer M. - Iv. V r h o v n i k. Mučenci. Starokrščanska povest. 758*.

Medved Anton, Krivica in dobrota. Povest. 92*.

— V zori. Na deželi. Povesti. 793*.

Melville G. J. W. - P a u 1 u s, Gladiatorji. Zgod. roman iz leta

70. po Kristusu. 3453/54*. Mencinger Janez, Abadon. Bajka za starce. (LZ 1893.) 269. 3408. (2 izv.)

— Cmokavzar in Ušperna. (LZ 1883.) 101.

— Jerica. Povest. (Glasnik slov. 1859.) 785*.

— Mešana gospoda. Povest. (LZ 1881.) 99.

— Izbrani spisi I. (Jerica. Vetrogončič.) 593*.

— II (Bore mladost. Skušnjave in izkušnje itd.) 1573*.

— III. (Povesti, satire, članki: Mešana gospoda. Cmokavzar in Ušperna. Jos. T o m in še k: Osnutek Mencingerjevega življenja in slovstvenega delovanja.) 3226*.

Mendes C., Najgrozovitejša muka peklenska. 182. Merimee, P.. Colomba. 3156.*

_ VI. Levstik, Karmen. (Povest.) 2925*.

— M. P T e t n a r, Verne duše v vicah. Povest. (SpK 17.) 3261*.

Meško Ks., Črna smrt. Povest. (ZK XXIII.) 636*.

— Črtice I. (KK VIII.) 320*.

— Črtice II. (ZK XV.) 911*.

— Dve sliki: Njiva. Starka. 2381*.

— Hrast. Povest. (LZ 1896.) 853*.

— Iz mojega dnevnika. Povest. (KK VII.) 371*.

— Kam plovemo? Povest. (LZ 1897.) 851. 3313.*

— Lastovkam nasproti. Potopis, črtice. (DS 1904.) 9471.*

— Legende o sv. Frančišku. (DS 1917.) 9504/505*.

— Listki. (Sp K 36.) 3322*.

— Mir božji. (12 povesti.) 1553*.

— Mladim srcem I.: (Poljančev Cenček. Zgodba o Marti-neku, ki je iskal raj na zemlji.) 1205*.

— II. (Videl sem srečo. Ciganček. Petelin in gosak.) 2240*.

— III. (Dve zgodibi o lilijah, Ciganka in dr.) 3206*.

— Na Poljani. Povest. (KK XIV.) 324*.

— Naše življenje. Povesti. 3189*.

— Našim malim. Povestice. 3573*

— Njiva. Povest. 2739*.

— Ob tihih večerih. (Povesti.) 1468*.

— Poljančev Cencek! Povest. 613*.

_ Pot spokornikov. Črtica. 494*. (ZK XVII.) 494*.

— Povesti in slike: Štiri smrti. Pot čez travnik. Požigalee. 2573*.

— Sanje. 2618*.

— Slike: (Starca Matije pravica. Bedak Martin itd.) (ZK XXVII.) 2636*.

— Slike in povesti I. (Drama v vasi. Bajka o kreposti in drugo.) (KK V.) 793*.

Meško Ks., Slike in povesti II. (Pravica do sreče. Izgubljeno življenje in dr.) (KK VI.) 1537*.

— Sosedov Pepček. Povest. 2186*.

— Trnje in lavor. (LZ 1896.) 853*.

— Volk spokomik. Povest. 2951*.

Meyrink G. - Ant. S u h a č, Golem. Roman. 2694 Mickiewicz Adam - J. G 1 o n a r, Kdo je boljši? 2525*. Mijatovič C. - P. M i k 1 a v e c, Ikonija, vezir jeva mati. Povest

iz XVII. stoletja. (SK 46.) 703*. Miklavec P., Boj s prirodo. 807*.

— Trnjev venec. Tlačanje. (Povesti.) (DS 1895.) 9274. Mileinski Fr., Aprovizacija. (Povest.) (LZ 1016.) 2812/13*.

— Deželna vinska klet. Humoreska. (SI. 1908.) 9365*.

— Drobiž Humoristične slike. 2815*.

— Dvanajst kratkočasnih zgodbic. (Sp K 21.) 3608*.

— Gospod Fridolin Žolna in njegova družina. (Sp K 5.) 3399*.

— Gospodična Mici. Povest. (SI. 1917.) 9500 501*.

— Igračke. Črtice in podlistki. 60*.

— Muhoborci. Humoristične povesti. 795*.

— Pomladanske muhe. (SI. 1906.) 9364*.

— Pravljice. 221*.

— Ptički brez gnezda. Povest. (SV 71.) 2478*.

— Suha roba (ribniška). 2724*.

— Tokraj in onkraj Sotle ter tam preko. Domorodne hudo-mušnice. (SpK 56.) 3335*.

— Tolovaj Mataj in druge pravljice.. 2462*.

— Zgodbe kraljeviča Marka. 3171*.

— Zločinci. Životopisi mladih zanikarnežev. (ZK XXIV.) 1163*.

Milevoj. Nade in prevare. Povest. (DS 1899.) 9275. Miljkovic V. M. - Iv. S i v e c, Čarovnice. Novela. (SK 24.) 38fi, 697*. (2 izv.)

Miller E. Fr. S t e r ž a j, Zvonarjeva hči. Povest. 2506*.

Milorršnik gl. Fr. Z b a š n i k.

Mirbeau Oct.. Prijatelja. Povest. 525.

Mirovič, Za narod. Povest. (DS 1900.) 9276.

Mišjakov Julček gl. Slapšak Julij.

Mladina. Vesela. (S slikami za otroke.) 2226*.

Mlakar J.. Kako se je Trebušnik vozil v Trst. 4611*.

— Zadnji rokovnjač. Povest. 4503, 4612*. (2 izv.) Miiderndorfer V., Narodne pripovedke iz Mežiške doline. 3353.* Moj stric in moj župnik. (Prev. P a u 1 u s.) Povest. 3458*. Molek Iv., Zajedalci. Roman. 3716.

Molek M., General Lavdon, oče vojakov imenovan. 517.* Monteil Edg., Velika vas. Roman. 1055/56. Moravskj- M.. Večeri ob Lemanu. 3181.

Morzkowska V. - P. Miklavec, Žalostna svatba. Povest iz

ipoljskega naroda (SK 9). 377.* Mrak Lj., Najlepša roža. Povest. 2036*.

Mrazovie M., Abla. 0 nepravem času. (Povesti.) (SK 34.) 2907. Murger H. - Iv. T o m i n e c, La Boheme. Slike iz življenja

ciganov. (Sp K 39.) 3324. Murnik R., Groga in drugi. Povest. (LZ 1895.) 852.

_ Hči grofa Blagaja. Zgodovinski roman. (LZ 1911—13.)

586, 1168, 1954/55.

— Jari junaki. Humoreske. 568.*

— Matajev Matija. Vesela povest. (KK XVI.) 373.*

— Materino srce. Povest. (LZ 1896.) 853.

— Na Bledu. Povest. (LZ 1917.) 2474/75. (Sp K 2.) 3214.*

— Navihanci. Okrogle povesti. 796.*

— Tujec. Povest. (KK XXII.) 2637.*

— V gesti. Humoreska. (Vesna 1892.) 2205.*

— Znanci. Povesti in orisi. 97.*

Musaus J K. A., Repoštev, duh v Krkonoških gorah. Pravljica. 225.*

Mušik Eni. - Krutogorski, Iskalci biserov na otoku Sv.

Duha. Povest. 919.* Na divjem zapadu. Tri povesti iz življenja Indijancev za mladino. 1029.* Na indijskih otokih. Zanimiva povest. 552.* Na novih potih. Almanah slov. mladine. 2900.* Najdenček. ali pravični se tudi živine usmili. (Povest.) 622,

391.* (2 izvoda.) Na razstanku. (Spisali slovenski osmošolci.) (Povesti in pesmi.)

(SK 78—81.) 63*. Naš petelin in druge živali. (S slikami za otroke.) 3487*. Našim malim. (Za otroke.) 2629.*

Nedeljko Fr., Don Kišot iz la Manche, vitez otožnega lica. Pojest. 1185.*

— Maksimilijan I., cesar mehikanski. Zgod. povest. 854.*

— Mali vseznalec ali zbirka lahko izpeljivih poskusov. 303.*

— Narodne pripovedke in pravljice. 2030.*

_ Narodne pripovedke za mladino I.: 739; — II. 2365; III.

2257; — IV.: 478.*

— Naselnikova hči, cvetlica pustinje. 751.*

— S prestola na morišče ali nesrečna kraljeva rodbina Zgod. povest. 477.*

Nemcova Božena - Fr. C e g n a r, Babica, obrazi iz življenja na kmetih. 748.* 2685.* (2 izv )

— Lj. Pivko, Češke pravljice I. 1057.*

— Češke pravljice II. (Povodna vila. Pepelka. O treh bratih. Svetopoik in dr.) 2760.*

Nt;mirovič Dančenko. Jetnikovi otroci. Povest. 171.* Nezgoda na Palavanu. (Povest.) 994.* Neža, Bodeča. Humor. list. 2010.* Neža, Strupena. Domača povest. 391.*

Nodier Charles - I. K r ž i S n i k , Ivan Zbogar. Zgod. roman. 190.

Nutburga, Sveta in popis življenja svete Heme, kneginje slovenske, s pripovedko o zvonu v Blejskem jezeru. Povest. 902*

Kovača 11 I., Naša vas. Povesti. I.: 1032, II.: 1033.

— Samosilnik. Povesti. 3223.

— Spokornik Elija. Učiteljici. 2298.

Novak Venč. - S. Gregorčič ml., Lotarijka. (SK 26.) 382.* Novele. Slovenske i povesti (uredil dr. Fr. Ilešič). Levstik, Martin Krpan. — J u r č i.č Jos., Hči mestnega sodnika. — Stritar, Rosana. 1083.* Nušič Br„ Občinsko dete. Roman dojenčka. 3256.* Obisk na pristavi. (S slikami za otroke.) 3506.* Oglejte si učene živali! (S slikami za otroke). 3633.* Ogljar in cesar Maksimilijan ( in druge povesti). 87.* Ogrinee Jos., Čarovnica s starega grada. Povest iz srednjega veka. 551.*

_ Enaki in različni poti. Povest. (DS 1890.) 1003.*

— Setev in žetev. Povest. (SV 33.) 398*

— Solnee in senca. Greh je! Povesti. 2268.*

— Vojnomir ali poganstvo in krst. Povest. (SV 24.) 2384.* Oražen Iv., Med ranjenimi srbskimi brati. 1242.*

0iczy B. - Paulus, Dušica. Roman. 3450/52.

— Jos. P o 1 j a n e c, Za Cezarja. (M 1926—1927.) 9430. 9796. Orzeszkova E. — V. B e n k o v i č, Stara Romanka. (Povest.)

(SK 6.) 381, 693*. (2 izv.) Osel, Nezadovoljni (in druge povesti). 2084*. Osojnik. Osrečena pravičnost. Povest. 86.* Osojnik Janko, gl. Ljud. Pivko. Osveta. Povest. 202.* '

Otrok na prvem potovanju. (S slikami za otroke.) 3634*. Otroku. Pridnemu. 3726.* Ozvald K., Za vsak dan. 3933*.

Pagliaruzzi-Krilan, Zbrani spisi III. (Razipor in sprava. Povest.'!

(SK 52—54.) 705*. Pahor Jože, Medvladje. Socijalen roman. 3228. Pajkova Pavlina, Arabela. Povest. (Kres 1885.) 115.

— Blagodejna zvezdica. Povest. 1102, 698, (Kres 1881.) 112. (6 izv.)

— Dneva ne pove nobena pratka. Povestica. (SK 30.) 385, 393, 1103* (3 iziv.)

— Domačija nad vse. Povest. (SV 43.) 88*.

— Dora. Povest. 93, 597*. (SV 39.) (2 izv.)

— Dušne borbe. Povest. (LZ 1896.) 853.

— Igra s srečo. Novela. 2442.

— Izibrani spisi za mladino (ur. Erjavec Fr. in P. F le r e). 2822*.

— Judita. Povest. (DS 1896.) 9492.

— Mačeha. Povest. 1103, (Kres 1882.) 113. (2 izv.)

— Najdenec. Povestica. (SK 30.) 385*.

— Najgotovejša dota. Povest. 1521*.

Pajkova Pavlina, Občutki na novega leta dan. 1102.

— Obljuba. Povest. (LZ 1894.) 107.

— Očetov tovariš. Povest. 1103, (Kres 1884.) 271. (2 izv.)

— Odlomki ženskega dnevnika. 698, 1102. (2 izv.)

— Planinska idila. Povest. (KK II.) 427, 1103.* (2 izv.) _ Prijateljev sin. (Povest.) (DS 1894.) 9117.

— Pripovestnik v sili. Pov. 1103*.

— Roka in srce. Povest. 1103, (Kres 1881.) 112.

— Roman starega samca. (LZ 1895.) 852.

— Slučaji usode. Roman. (SK 65—68.) 31.

— Spomini tete Klare. Pov. (DS 1895.) 9274.

— Uslišana. Novela. (DS 1900.) 9276.

— Življenja križi. Povest. 2358*. Palček, Mali. (S slikami za otroke.) 3505.*

Pandurič Gj., Fran baronTrenk, vodja hrvatskih pandurov. 224*. Pastuškin, gl. B u d a 1 Andrej.

Pavlic Rado, Ljubezen in sovraštvo. Slike iz svetovne vojne. 3586. Pavluša in Nuša, dva škrata in druga nemarna jata. (S slikami.) 2002.*

Pellico Silvio - F. Guzelj, Moje ječe. (Povest.) 1451* Pepelka. Pravljica. (S slikami.) 2074.* Perko Pavel, Z naših gor. Povesti. 3400.* Perušek R., Mara Rendiča. Povest. (LZ 1897.) 851.

— Nesrečna junaška kri. Pop Pero. (Povesti.) (LZ 1891.) 106. Perzich S., Nravne pripovedke sv. Cirila. 2103.*

Pesjakova Lujiza, Beatin dnevnik. 808.*

— Izbrani spisi za mladino (ur. Erjavec Fr. in P. Flere). 2822.*

— Smrt Pravičnega. Pismo Poncij Pilatove žene prijateljici. 2612 r.*

Pesnice in pisateljice, Starejše. 3822.*

Petoli - Al. Petrovič, Rabljeva vrv. Roman. 555.*

Petrossini Jos., Giovanni Gasapardi, Kralj zločincev, ali živ

pokopan. Newyorška povest. 683* Petruševski A. - Iv. S t e k 1 a s a , Pripovesti o Petru Velikem.

(SK 128—131.) 238.* Pierre B. D. S., Pavel in Virginija. Povest. 576. Pintowski Fel. - Pet. Miklavec, Doma in na tujem. Poučna povest. 920.* (Pisatelji srbski) - Al. Gradnik, Božje solze. Povesti in

slike. 3766.* Pivko Lj., Proti Avstriji. 3271.*

— Carzano I.: Seme. 3272.*

— Carzano II.: Jablane med frontama. 3273.*

— Carzano III.: Vulkanska tla. 3274.*

— Carzano IV.: CaTzanska noč. 3275.*

— Carzano V.: Tožitelji in branitelji. 3276*

— Rame ob ramenu I.: Zeleni odred. (Proti Avstriji VI.) 3562.*

— Informatorji (VII. knjiga.) 3618.*

Pivko L.J.. Ribičev Jurka. Črtice iz štajerskega obrtniškega življenja. 737*

— Šaljivec iz Podravja. Zbirka pripovedk iz štajerskega Podravja. 404.*

Pivkova Ljudmila. Kriminal. Slika iz svetovne vojne. 3514.* Plačilo sveta ali žalostna usoda umeteljnika. 991* Planinski J. P., Zbirka narodnih pripovedk I. 1466.* II. 2682. » Plemič F. gl. K 1 e i n m a y r F e r d o.

Plcteršuik Maks, Prvi dnevi drugega triumvirata. Povest. (Zv. 1880). 2937.*

Plut Milan, Po macedonskem bojišču. (Slike iz vojne.) 1502 * Podgoriean gl. Jaklič F r.

Podgrajski J., Zadnji tihotapec. Povest. (SV 45.) 357.* Podjavorinska Ljudmila, Protivja. Slika iz življenja. (SK 4.)694.*

— Že zopet! Črtica. 172.*

Podkrajšek Fr., Krvna osveta. Iz spisov čerskeskega častnika. 807.*

Podmilšak Jože (Andrejčkov Jože). Emanek, lovcev sin. Berač. Povesti. 905.*

— Spisi I. Črtice iz življenja na kmetih. 98.*

— II. Matevž Klander. Spiritus familiaris. Zgodovina mot-niškega polža. Gregelj Koščenina. 903.*

— III. Amerika, ali povsod dobro — doma najboljše. Povest. 98, 98/2* (2 izvoda).

— IV. Popotni listi. Cesar Jožef v Krašnji. Nočni sprehod. Popotniki v arabski puščavi. Stpomin na Dubrovnik. 903.*

— V. Žalost in veselje. Povest. (SV 21.) 336.*

— VI. in VII. Nekaj iz ruske zgodovine. Vojniška republika Zaporoških kozakov. Božja kazen. Čudovita zmaga. 901.*

Podkrajšek H., Car in tesar ali Saardamska ladjedelnica. Zgodovinska pripovedka. 992.*

— Jaromil. Češka narodna pravljica. 621.* Podobe iz živalstva. (S slikami za otroke.) 2227.* Podobe, Pisane. (S slikami za otroke.) 3614.* Podobe za otroke. 3728*

Podravski gl. M i k 1 a v e c Peter.

Poe Edg. AH. - Jan Baukart, Maska rdeče smrti. Srce —

izdajica. 3173. Poglejte si živali, otročički mali. (S slikami.) 3490.* Pohlin Blaž gl. R o d e Mat.

Polevoj P. N. - J. J. K o g e j, Slučajno. (SK 3.) 692.* Potovanje okoli sveta. Črtice iz dnevnika. 2665 r. Povesti. Dve angleški. 3635.*

— Drobne. 76*

— Razne: Abel. Očetov maček. 2498.*

— Sest angleških. 3173.*s Pravljice in povesti, Razne. 767.* Pravljice in povesti, Razne. 767.*

— Bratec in sestrica. 2980.*

Pravljice. (Zmaj in cesarjev sin. Zmaj ženin. Zlatolaska.) S slikami.) 2092.*

Pravljici, Dve čudaipolni. (Peter Krunov, rešitelj treh zakletih vitezov. Okamenjenci na Blanskem gradu.) 480.*

— Dve čudapolni. (Lucifer. Božjepotnik.) 2612.* Pregelj Iv., Bogovec Jernej. Povest. (DS 1923.) 9250.*

— Božji mejniki. Povest. 3625.*

— Mlada Breda. Povest. (SV 67.) 1517.*

— Naš najbližji. Povesti. 2934.*

— Otroci solnca. Novela. (DS 1919.) 9537/38. 4084.* (2 izv.)

— Peter Pavel Glavar, lanšpreški gospod. Zgodovinska povest. (SV 75.) 3208.*

— Plebanus Joannes. Roman. (DS 1920.) 9539/40. 2998.* (2 izv.)

— Resje in brezje. Gorenjske novele. 2932.*

— Šmonca. Povest. (DS 1924.) 9422.*

— Tlačani. Roman. (DS 1915—16.) 9197/98, 9314/15.*

— Zadnji upornik. Povest. (DS 1918/m) 9528/29. 9537.*

— Zgodbe zdravnika Muznika. 3597.*

Preissova Gabrijela - Ant. Der mota, Mladost. Korotanska povest. (SK 82—83.) 714*

— — Silhuete z nabora. Cunjar Jaka. 1464.*

— F r. G e s t r i n, Stric Martinek. Obrazek s Slovaškega. (SK 10.) 695.*

Prelesnik Mat., Naš stari greh. Povest. (DS 1903.) 9277.*

— Nesrečno zlato. Povest. (DS 1902.) 9119.*

— V smrtni senci. Povest. (D.S 1904.) 9471.* Premec, V Ameriko. Povest. 2358.*

Premk Jos., Heklor in zagonetna gospodična. Povest. (SI. 1912.) 9095.

— Krona v višavi. Povest. (LZ 1912.) 1168.

— Letoviščarji. Povest. (LZ 1913.) 1954/55.

— Na razpotju. Povest. (SI. 1912.) 9095.

— Sorodini duši. Povest. (LZ 1910.) 266.

— Tobijeve noči. Povest. (LZ 1912.) 1168.

— Tosulda in vagabund. Novela. (SI 1909.) 9366.

— V grobu. Povest. (LZ 1911.) 586. Prepeluh Alb.. Mina. Roman. 1490.

Prevost Marcel - J. H a c i n , Kako pišejo ženske. 186. Prijatelj Ivan. Filozof. Počitniška idila. 4145. Prisega. Kriva. (Povest.) 95.* Prosveti in zabavi. L Igo Kaš, Dalmatinske povesti. Ur. J. Šlebinger. 2754.*

2. Jos. Stare. Lisjakova hči. Povest. 2775.*

3. Hinko Dolenc, Izbrani spisi. Ur. J. Šlebinger. 2797.*

4. Jos. Stritar, Sodnikovi. Povest. Priredil J. šlebinger. 2922.*

5. Jul. Zeyer - Fr. Bradač, Tri legende o razpelu. 3591.*

6. A. S. Puškin - Iv. Prijatelj, Kapetanova hči. Povest.

166.*

7. Janko Kersnik, Cyklamen. Roman. Prir. Iv. Prijatelj.

1793.*

8. — Agitator. Roman. Prir. Iv. Prijatelj. 1793.*

'9. Pastuškin. Križev pot Petra Kupljeeika. Zgod. povest. 3309.*

10. Fr. Zbašnik, Žrtve. Povest. 3310.*

11. Lafcadio Hearn - J. B a u k a r t, Knjiga o Japonski. 3314.*

12. Marija Kmetova, Večerna pisma. 3653.*

13. Pavel Kunaver, Zadnja pot kapitana Scotta. 3688.*

14. Guy de Maupassant - Janko T a v z e s , Povesti iz dneva in

noči. 3718.

15. Ks. Meško, Kam plovemo. Povest. 3313.*

16. Sven Hedin - Pav. Kunaver, V azijskih puščavah. 3885 r.*

17. Juš Kozak, V boju za Mount Everest. 4005 r.*

18. J. Kersnik, Testament. Priredil dr. Iv. P r i j a t e 1 j. 4153.

19. P. V. Breznik. Prekooceanski poleti. 4166.* Prus Boleslav. Prvi bolnik. Povest. 525.*

— Fr. V i r a n t, Straža. Povest. 530. Pugelj Milan, Brez zarje. (Novele.) 797.*

— Črni panter in druge novele. 2711.

— Evelina in Lina. Povest. 75.*

— Franc Koritnik in njegova družina. Povest. (DS 1906.) 9278.

— Gregor. (Povest.) (ZK XXIII.) 636.

— Hude noči. Hrepenenje. Povest. (SI. 1913.) 9496.

— Jetnik. Povest. (LZ 1912.) 1168.

— K risan tema in Cimbas. Povest. (ZK XX.) 75.*

— Ljubezen in vino. (Povest.) 2298.

— Mali ljudje. (Novele.) 439.*

— Matija in njegova ljubezen. (LZ 1908.) 264.

— Med gorami. Povest. (LZ 1908.) 264.

— Mimo ciljev: Zanešeni. Helena. Zaljubljeni kmet. ZemPa sveta. Povesti. 1971.*

— Mrtva hiša. Povest. (SI. 1912.) 9095.

— Na brodu. Novela, (SI. 1907.) 9434.

— Naša leta. Novele. (Bela vrana. Hrepenenje itd.) 2766

— Pavla. Povest. (SI. 1911.) 9006.

— Popotniki. Novele in črtice. 3349.*

— Povest žurnalista. (SI. 1909.) 9366.

— Pri starem petelinu. Povest. (SI. 1915.) 9194.

— Spiritus familiaris. Povest. (SI. 1910.) 9689.

— Škrat. Novela. (SI. 1908.) 9365.

— Uboga deklica. Povest. (LZ 1921.) 2918.

— Ura z angeli in druge prigodbe. 1133.*

— Zakonci. Novele. 2452.

— Žandar Stražnik. (Povest.) (ZK XIX.) 329.* Puškin A. S. - I v. P i n t a r, Dubrovski. Povest. 304.

— Iv. Prijatelj, Jevgenij Onjegin. Roman v verzih. 501 p.

— — Iv. P r i j a t e 1 j , Kapitanova hči. Zgodovinska novela. (SK 55—56.) 166.

Puškin A. S. - VI. Borštnik, Pikova dama. (Povest.) 2762.

_ J. K o g e j, Rakvar. Povest. (SK 15.) 381, 095.* (2 izvoda.) Radgončan Vek., Naša Ančka. Povest. 455. Radoslav J., Štiri povesti za slovensko ljudstvo. 907.* Radost, Zlata. (Kolorirane slike s pesmicami.) 2236.* Rais K. V., Preužitkarji. (Povest.) 3504. Rakuša Fr., Ciguljka. Zgodovinska črtica. 533.* Ramee L. (Ouida), Knjeginja Vjera. Roman. 3619. Riipe Andrej, Dane. Povest za mladino. 594.*

— Mladini: I. Koščena miza. Turki na Podreči (in druge povesti.) 222.*

— II. Zakiad. Njegov ljubljenec (in druge povesti.) 1061.*

— III. Po zemlji je hodila ljubezen. Slepo dekle (in drugo). 2355.*

— IV. Sanje naše babice. Petje — zdravilo (in druge povesti.) 2189.*

— V. (Krivčeva izpoved. Ciganka in druge povesti.) 2190.*

— VI. Pisanice. (Pesmi.) 2728 p.

— VII. Ujedinjenje. 2992.*

— VIII. Iz dni trpljenja. 3286.*

— Tisoč in ena noč. Šopek pravljic z Jutrovega. 417.*

— Ukane Matjaževega Groge. Povest. 843.*

Ravnikar M. - Poženčan, Utopljenci ali potovanje na Ostrovid.

Kratkočasna in podučna povest. 2280.* Recel I., Pavluša. Zbirka slovenskih narodnih pripovedk. 2015.* Regali Jos., Reliefi. (Novele.) 487.

— Vzgoja. Povest. (LZ 1899.) 690.

Sehakova Ana - A. Dermota in J. Kunčič, Povesti s

potovanja. (SK 57—59.) 379.* Reimmichl, Skrivnost najdenke. (Povest.) 625.* Relikvija Napoleona III. (Roman.) 3631. Remec Al. AnnO Domini. Zgod. novela. (DS 1912.) 9207/208.

— Iz moje domovine. Mlade povesti. 3178.*

— Naši ljudje. (Povest.) 2976.*

— Veliki punt. Kmečka zgodba iz 18. stoletja. 65. Remec Fr. gl. M. M a 1 o v r h.

Repina, Ob' Balkanu. Povest. (DS 1897/98.) 9493, 9118. Res Al., Ob Soči. Spomini. 2389.*

— Rožice sv. Frančiška. 4095.*

Reymont VI. St. - J. G 1 o n a r, Sodba. (Povest.) 924.* Ribalcnko, Maščeval se je. Povest. 171*. Ribič Fr., Stankov roman. Novela. (Vesna 1894.) 2207. Ribičič Jožef, Kokošji rod. 3604*.

— Kraljestvo čebel. Mladinski spis. 1586.*

— Razvaline. (Slike.) 2495*.

— Vsem dobrim. (Grbavi Peter in druge povesti.) 1585*.

— Za vratne pošasti. 3491*.

Richebourg E. - Janko Leiban, Prokleta! Roman I. zv. Pro-kleta. 297*

— II. zv. Volčji ubijalec prijet. 298*.

Richebourg E. - J. L e b a n, III. zv., Na pokopališču v Fremi-courtu. 299*

— IV. zv. Skrivnosti starega Mardochea. 300*.

— V. in VI. zv. Ugrabljeni grofič 301*. _ VII. in VIII. zv. V kamnolomu. 302.*

Richter Frich 0.. Rdeča megla. Roman. 3752.

Riha V. - K. Pribil. Povest o svatbi kralja Jana. 3285*.

Ripson P.. Na pragu smrti. Kinoroman. 10.008.

Riviere H. D. H o s t n i k, Kazen. Novela. 2079.

Robida Iv., (Alastor), Doktor Mahan. (Novela.) (Vesna 1893.) 2206.

Rode Mat,, Muhe. Kratkočasne zgodbe- 1459.

— Poper in paprika. Hudomušne kratkočasnice. 3771.

— Prava in neprava ljubezen. Povest. 755.

— Za ljubezen so toplice, za1 ljubezen jih pa ni. Povest. 2586. Rcdenbach G. - Al. Gradnik, Mrtvo mesto. 3185.

Rohmer Sax, Rdeči detektiv. Roman. 10.001. Rcuge Glist, le, Misterija. Roman. 3675. Rozman Iv., Nova erotika. Disonance in akordi. 3202. Rožica. Trnjeva. Pravljica. 2366*. Rubin I. E.. gl. L a h Iv.

Riiskin John - Ljud. F u r 1 a n i, Kralj Zlate reke ali črna brata. 2950*.

Russel. Krmar Milanovič. Povest. 983.*

Sabina Drag. - R. K n a f1 i č, Osveta. Povest. (SK 10.) 695*. Saltikor Ščedrin - Iv. Prijatelj, Štiri bajke: Premodri

piškur. Kljuse. Močnik. Izgubljena vest. 327* Sekolovec V.. Zaklad na kozjem ostrovu. Povest. 2387.* Selan, Na vojvodskem prestolu. (DS 1901.) 9491. Seisčar M., gl. M. M a 1 o v r h. Seršen L.. Povest o literatu. (ZK XVIII.) 74.* Sever A., gl. V. Jelene.

Sheehan P. A. - Iz. C a n k a r, Dolina krvi. Povest iz irskega življenja. 736*.

— Dav. C i u h a, Kresalo duhov. Roman iz irskega življenja. 2373 74*.

— Iz. C an k a r, Nodlag. Povest irskega dekleta. 3746*. SheH Harry, Hči papeža. Zgodovinski roman. 3166. Si«nkiewicz H. - F r. G e s t r i n, Angelj. Slika iz poljskega

življenja. (SK 2.) 385, 692.*

— Pet. Miklavec: Brez di.gme. Roman. 1911/12.

— — Črtica z ogljem. Ta tretja. Poroka po pomoti. (Povesti.) 173.

— Hanija. Povest. (SI 1887.) 9003.

— F r. V i j' a n t, Jernač Zinagovač. Povest. 653*

_ Pet. Miklavec, Križarji. Zgod. roman. (SK 115— 127.) 1877—80.

— — Lux in tenebris lucet. Povest. 172.

— — Mali vitez. Zgod. roman. 1865/67.

— Petrovič, Pojdimo za njim. Povest. (SK 2.) 385, 692.* (2 izvoda.)

Sienkiewicz H. - Fet. Mi klavec, Potop. Zgod. roman. (SK 138—146, 150—156.) 1845/49.

— Quo vadiš? Roman iz Neronove dobe. 1893/95.

— P e t. M i k 1 a v e c, Rodfbina Polaneških. Roman. 1915/18.

— L. L e n a r d, Skozi pustinje in puščavo. Roman iz Mah-dijevih časov. 1821/23.

— Stari slugi. Hanija. Roman. (SI. 1887.) 9003.

— Pet. M i k 1 a v e c, Za kruhom. Povest. 376*

— M. M r a č e, Z ognjem in mečem. Zgodovinski romar.. (ZK VII.—VIII.) 1833/36.

_ Pet. Miklavec, Z ognjem in mečem. Zgodovinski roman. (Nar. ibiblioteka 44—56.) 1833/36.

— Rud. Mole, Z ognjem in mečem. Zgodovinski roman. (Tisk. zadruga.) 1833/36.

* — J. G 1 o n a r, Zvonikar. (Povest.) 924.* Silvester R., Ciganova osveta Povest. 895 *

— Slovenski šaljivec. Zbirka najboljših kratkočasnic. I.: 810; — II.: 984; — III.: 985; — IV,: 811; — V.: 2411.*

— Sveta grofinja Genovefa. Mična in ganljiva pripovedka. 346*

— Voščilna knjižica za god itd. 1556.*

Silvin R., Hudobna hči. Povest iz kmečkega življenja. 3600.* Sin, Ribičev. Pravljica. 991.*

Sinclair Upt. - J. Z a v e r t n i k in Iv. K a k e r, Džungel. Povest iz chikaških klavnic. 2566. Jimmie Higgins. Roman. 3503. Skalec J.. Novele. (Prvi ipoljub. Na črni zemlji.) 1467. Sket Jak.. Miklova Zala. Povesi iz turških časov. (SV 38.) 83.*

— Milko Vogrin. Roman. (Kres 1883.) 114.

— Slika i:: srce. Povest. (Kres 1885.) 115.

— Zrtva ljubosumnosti. Roman. (Kres 1884.) 271. Skitalec, Skozi šibe. (Povest.) 148.

Skozi širno Indijo. Povest. 534.* Skrivnost, Ženin >va. Povest. 996.* Skuhala Iv., Mladi ladis. (Povest.) 466, 467.* (2 izv.) Skuhala Peter, Povesti, črtice in nekatere pesmi. 2607. Slapšak Jul., Dedek je pravil. Marinka in škrateljčki. Bom že še! Pravljice. 617.*

— Spisi Mišjakovega Julčka. I. Sosedovi purčki.

Prepovedan sad (in dr.) 2338.*

— — II. Dve mucki (in druge povesti.) 746.*

— — III Uganila sta, res je bilo drugače! In vendar ga

izmodrilo. (Povesti.) 2339*

— — IV.: Zvesti pes. Lahkoverni mlinar Tomaž (in dr.) 2139*

_ — V. O čudnem plesu (in druge povesti.) 1401.*

— Turki pred sv. Tilnom. Zgodovinska povest. 531.* Slemenik Val., Izdajalec. Zgod. povest iz turških časov. (SV 29.)

376.*

— Križem sveta. Zgod. povest. 340, 1409.* (2 izvoda.)

Slike. Štiri ruske. 565.

Slomšek A. M. Basni, prilike in povesti. (II. knjiga, zbranih spisov.) 563.*

— Izbrani spisi za mladino. (Ur. Erjavec Fr. in P. Flere.) 3300.*

Smrekar H.. Črnovojnik. 2659*. Snegu leica. Pravljica s slikami. 1435*. Sojanov, Izza kulis življenja. (DS 1903.) 9277. Solovej, Črtice iz življenja cesarja Jožefa II. 2264*. Solovjev-Sergjejevič VI. - Fr. P o 1 j a n e e, Kratka povest o antikristu. 2861. Sovraštvo in ljubezen. Povest. 723*. Spillmann Jos., Angelj sužnjev. Povest. 859.*

— Arumugam, sin indijskega kneza. 197*.

— Boj in zmaga. Povest. 200*.

— Junaštvo in zvestoba. Zgod. roman. 2101*.

— Korejska brata. Povest. 1119*.

— Kraljičin nečak. 1117*.

— Ljubite svoje sovražnike. Povest iz maorskih vojsk. 934.*

— Marijina otroka. Povest iz kavkaških gora. 2909.*

— Maron, kršč. deček z Libanona. Povest. 2908*.

— Mlaida mornarja in njih zanimive dogodbe. 1116*.

— Praški Judek. 626*.

— Preganjanje indijanskih misijonarjev. Povest. 2733*.

— Prisega huronskega glavarja. Povest. 292.*

— Prvič med Indijanci. Povest. 1114.*

— Rdeča in bela vrtnica. Povest. 291*.

— Solnce in dež. Povesti. 196*.

— Sultanovi sužnji. Carigrajska povest. 199*.

— Tri indijske povesti. 890*.

— Ujetnik morskega razbojnika. Povest. 198.*

— Zadnji dnevi Jeruzalema. Lucij Flav. Zgod. roman. 289/90*.

— Zlatokopi. Povest. 1115.*

— Zvesti sin. Povest. 1118.*

Spomencvieče iz hrvatskih i slovenskih dubrava: Kostanj e v e c, Bila je pomlad. G o v e k a r, Vanda. 2187*. Srca, Zlata. Hrvatske povesti. G j a 1 s k i, Angel. Kumičič E., Peter Zrinski in Fran Krsto Frankopan na morišču. Novak V., Salomon. 3229.* Stare Jos., Lisjakova hči. Povest. (LZ 1892.) 268, 2775* (2 izv.)

— Prvi sneg. Pov. (LZ 1886.) 104.

— Stari naslanjač. Bajka. (LZ 1892.) 268.

— Vanda. Roman. (LZ 1888.) 1167.

— Vinko. Povest. (LZ 1884.) 102.

— Zadruga. Povest. (LZ 1890.) 306. Starogorski, gl. V u k Ivan.

Stegnar Fel., Šopek lepih pravljic. 475*.

Stepnjak S. - Jos. J u r c a, Hiša ob Volgi. (Povest.) 153*.

Steržaj. Jaka humorist. 2034*.

Stevenson R. L., Otok zakladov. Čudoviti doživljaji dečka Jak,-a

na suhem in na morju. 2975.* Stojan, gl. S k e t Jak.

Stolz Alb. - H. M a j a r, Križana usmiljenost ali življenje svete

Elizabete. 897*. Storer J. Clousten, Skrivnost hiše št. 47. Roman. 1304. Stovve-Beecher H. - Fr. M a 1 a v a š i č, Stric Tomova koča. (Povest.) 194*.

Stražar A., Mačeha s Kompoljskega gradu. (Povest.) 3577.*

— Praprečanove zgodbe. (Povesti.) 2982*.

Strindberg A. - Fr. Albrecht, Bedakova izpoved. 3147. Stritar Josip, Gospod Mirodolski. (Zv. 1876.) 305.

— Hudi stric. Povest. (Zv. 1880.) 2937.

— Izbrani spisi za mladino. (Ur. Fr. Erjavec m P. F 1 e r e.) 3443*.

_ Jagode. Knjige za odrastlo mladino. 1515*.

— Lešniki. Knjiga za odrastlo mladino. 421*.

_ Priletnega samca sveti večer. (Zv. 1879.) 2525.

— Rosana. (Zv. 1877.) 849.

_ Sodnikovi. Povest. (Zv. 1878.) 529. 2922*. (2 izv.)

— Svetinova Metka. 1998.

— Zimski večeri. Knjiga za odrastlo mladino. 32.*

— Zbrani spisi:

I. Pesmi. 835 p.

II. Pripovedni spisi. (Gospod Mirodolski. Svetinova Metka. Zorin.) 3462.

III. Pripovedni spisi. (Mož z mačico. Odpusti! Priletnega samca sveti večer. Rosana. Sodnikovi.) 3463.

IV. Prizorni spisi. (Oderuh. Zapravljivec. Rejenka. Klara. Zorko. Nedolžen! Pravo junaštvo in dr.) 3464.

V. Poučni spisi. 3465.

VI. Razni spisi. 3466. VIII. Dodatni spisi. .3467.

Strniša Gustav, Gorjanec. (Povest.) (Gruda 1925.) 3426. Strug Andr. - V. M a z i, Jutri . . . Povest. 2997. Suchy Jos., Ljubljanski tipi. 3481.

_ Staroindijske basni, bajke in pravljice. (Jataka.) 2963.* Sušnik A.. Posavček. Slika iz življenja v polpretekli dobi. (SK 41.) 701, 2038*. (2 izv.)

— Tinček iz Bosne. Povest. (DS 1890.) 1003. Svatba, Žalostna. Povest. 694. 377.* (2 izv.) Svetina St., Skice in portreti. (LZ 1916.) 2312/13.

Svetla Karolina - Fr. Tomšič, Kantorčica. Roman s pogor-skega zakotja. 2780.

— Poljub. Povest iz gorskega življenja češkega ljudstva. 15S. Svviit J., Guliverjeva potovanja. I. V deželi pedenjmožičkov. II.

V deželi goljatov. 3741. Š.. Spletke. Povest. (DS 1894.) 9117.

— Zmota in povrat. (DS 1892.) 9272. Šara, Domača. (S slikami, za otroke.) 2225.

šarabon Vinko, Zgodovinske anekdote L: 3164*; — II.: 3610*; — III.: 3455*

šašelj Iv., Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada. I :

1472,1"; — II.: 1472* Šeljev A. P. - M i h a j 1 o v, Vest. Roman. 645. Šenoa Avg. • F. Š. Cvetkov, Čuvaj se senjske roke! Zgodovinska povest. 205*.

— Karamlil s pesnikovega groba. (Povest.) 655*.

— V u k Ivan, Kletva. Roman. 1439*.

— J. B r a t i n a , Prijatelj Lovro. Povest. 923.*

— Prima donna. Povest. 2300.

— Pet. MedvešSek, Turopoljski top. (Povest.) (SK 16.) 695*.

— Zadnja kmečka vojska. Zgod. povest. 159*.

— K o š u t n i k S., Zlatarjevo zlato. Zgod. povest. 589.* Šepetavec Z., gl. M. M a 1 o v r h.

.šilih Gust., Nekoč je bilo jezero. Dolinska bajka. 'J316*. širok Karel, Slepi slavčki. 3240*. Šmid Krištof, Spisi.

— Brata. Različni sestri. Povesti. 2902*.

— H. M a j a r, Ovetina Borograjska. 267*.

— Evstahij. Povest. 2903.*

— Fl. H r o v a t, Ferdinand. Čudapolno življenje mladega španskega grofica. 1110*.

' — Hirlanda. Bret. vojvodinja. Povest. 894.*

— Fl. II r o v a t, Hmeljevo cvetje. Marijina podoba. 2594*.

— — Jagnje. Starček z gore. 1108.*

— — Jozafat, kraljevič v Indiji. 486.*

— H. S a 11 n e r, Kanarček, Kresnica, Kapelica v gozdu. 1107*.

— — Ljudevit Hrastar poznava Boga. Golobček. 1109.*

— Fl. H r o v a t, Ludovik, mali izseljenec. 685*.

— Mladi samotar. Povest. 472*.

— Nedolžnost preganjana in poveličana. Povest. 2904*.

— Fl. H r o v a t, Najboljša dedščina. Leseni križ. 1111.*

— Fr. Salezij, Pavlina. (Povest.) 1587*.

— Fl. H r o v a t, Pirhi. Ivan, turški suženj. Krščanska obi-telj. 1112*.

- Fr. S a 1 ez i j, Povodenj. — Kartuzijanski samostan. 938.*

— Fl. H r o v a t, Pridni Janezek in hudobni Mihec. 1028.*

— Roparski grad. Povest. 2901*.

— Roza Jelodvorska. Lepa povest za mladino. 415.*

— Fl. H r o v a t, Slavček. Nema deklica. 538*.

— — Sto majhnih pripovedk za mladino. 2372.

— Fr. S a 1 e z i j. Sveti večer. 858*.

— Timotej in Filemon. 1456*. Šola, Črna. Povest. 392.*

Št.rli Ivo, Barčica po morju plava. (SI. 1908.) 9365.

— Bob in Tedi, dva neugnaaica. Povest. 2725*. _ Čirimurci. Povesti. 2947*.

Šorli Ivo, Človek in pol. Roman. 786.

— Disonance. Pov. (DS 1916.) 9314/15.

— Golobovi. Novela. 3475.

_ Gospa Silvija. Roman. (LZ 1920.) 2535/36.

— Hic Rhodus! Roman. (SI. 1903.) 9110.

— Iz dolgega časa. Povest. (LZ 1908.) 264.

— Izza zavese. Povest. Štefan Zaplotnik. Povest veselega človeka. (LZ 1916.) 2312/13.

— Klic čez vodo. Povest. (LZ 1907.) 263.

— Krščen denar. Povest. (SV 72.) 2627*.

— Milan Mrak. Povest. (SI. 1915.) 9194.

— Novele in črtice. 56.

— Pasti in zanke. Kriminalni roman. 3155.

— Plameni. Roman. (SI. 1905.) 9363.

— Pot za razpotjem. Roman 55.

— Romantiki življenja. Povest. (LZ 1906.) 262.

— Sam. Povest. (LZ 1909.) 265.

— Snov za novelo. Povest. (LZ 1905.) 261.

— Sorodstvo v prvem členu. Pov. (SV 73.) 2756.*

— Zadnji- val. Roman. 3601

— Zgodbe o nekaterih krščanskih čednostih in nečednostih. (LZ 1921.) 2918.

Šreknik E., Krištof Kolumb ali odkritje Amerike. Zgodovinski roman. 288.*

Štrukelj F., Stanley in njegovo potovanje po Afriki. 1455*.

T.: Gostačeva hči.'Povest. (DS 1891.) 9116.

Tagore Rab. - Al. Gradnik, Gitandžali. (Zrtveni spevi.) 3330.

— Fr. B e v k, Povestice. 2704.

— Al. G r a d n i k, Ptice selivke. 3148.

— -— Rastoči mesec. 2644.

— — Vrtnar. 2943.

— — Žetev. 3158.

1'atoinir L. - S. T u g o m i 1, Gorjupa naša kupa. Obrazek iz

zgodovine nadlabskih Slovanov. (SK 35.) 384.* Tavčar Ivan, Cvetje v jeseni. Povest. (LZ 1917.) 2474/75.

— Čez osem let. Povest. (Zv. 1880.) 2937.

— Grajski pisar. (LZ 1889.) 850.

— In vendar. (Zv 1878.) 529.

— Ivan Slavelj. (Zv. 1876.) 305.

— Ivan Solnce. Zgodovinska novela. (SI. 1885.) '9085. _ Izaa kongresa. Zgod. roman. (LZ 1905—8.) 261/64.

— Med gorami. (LZ 1882.) 100.

— Mrtva srca. (LZ 1884.) 102.

— Otok in Struga. (LZ 1881.) 99.

— Soror Pia. (Zv. 1879.) 2525.

— 4000. (LZ 1891.) 106.

— Tiberius Pannonicus. Kuzovci. (LZ 1882.) 100.

— Valovi življenja. (Zv. 1877.) 849.

— Visošlca kronika. (Roman.) (LZ 1919 ) 2533/34.

— Vita vitae meae. (LZ 1883 ) 101.

Tavčar Ivan. V Zali. (LZ 1894.) 107.

— ZimsL-i večeri. Zbirka novelic. 2663.

— Povesti.

I. Ivan Slavelj. Antonio Gledjevič. Bolna ljubezen. Gospa Amalija. Mlada leta. Med gorami. 21.

II. Otok in Struga. V Karlovcu. Valovi življenja. In vendar —! Tat. Gospod Ciril. Čez osem let. Soror Pia. 22.

III. Ivan Solnce. Grajski pisar. 23.

IV. Tiberius Pannonicus. Kuzovci. Vita vitae meae. V Zali. 25.

V. Mrtva srca. 4000. — 26.

— Zbrani spisi. Ured. dr. Iv. P r i j a t e 1 j.

IV.: Grajski pis^r. 4000. V Zali. Izgubljeni Bog. Pomlad. 3703/3705.

V Izza kongresa. Zgodovinski roman. 3303.

VI. Cvetje v jeseni. Visoška kronika I. del. (Romana) 2800/801.

Tetmajcr Pr.. O Valčakovi Zofki. (Novela.) 2741. Theuriet Andre - Miran Jarc, Maroiseov božični večer. (Povest.) 2741.

— A'. B e n k o v i č, Undina. (Povest.) 316.

Thompson E. S. - P. H o 1 e č e k, Bingo. Lobo. Mati lisica. 3632.*

— Drag. Hume k, Mačka s smetišča. (Zvonček 1913) 830/2*

— P. H o 1 e 5 e k, Ris in deček. Ovčarski pes čuvaj. Črni Mustang. 3713.*

— — Stari volkodlak. Golob Arno. 3712.* Tille V.. V kraljestvu sanj. 3595.*

Tkalec Iv. Tiun-Lin, kitajski morski razbojnik. (Povest.) 619.* Tolstoj L. N. - VI. L e v s t i k, Ana Karenina. Roman. (SK 157-172.) 1942—1048.

— Dva brata in zlato. Povest. 2934*

— Iv. P i n t a r, Dva huzarja. Povest. 172.*

— VI. Levstik, Hadži Murat. Roman. 3216.

— Kako si je odslužil hudič krajec kruha (in druge povesti). 1376.

— Jos. K n a f 1 i č, Kazaki. Kavkaška povest. 138.

— A d. P a h o r, Kjer je ljubezen, tam je Bog. (Povest.) (SK 15.) 695, 381.* (2 izv.)

— F r. Po g a č n i k, Kreutzerjeva sonata. Roman. (SpK 22.) 3605.

— L j. Pivko, Ljudske pripovedke. 1376.

— Narodne pripovedke. 170.*

— Jos. Vidmar, Otroška leta. 3347.*

— Pet. Miklavec, Rodbinska sreča. Roman. 654.

— Jos. Vidmar, Rodbinska sreča. Roman. 654/2.

— Tri povesti: Jetnik v Kavkazu. Starca. Koliko zemlje potrebuje človek. 137.*

— P e t. M i k 1 a v e c, Tri smrti. Pripovedka. (SK 24.) 386, 697.* (2 izv.)

Tolstoj L. N. - J. H a c i n, Vstajenje. Roman. (SK 94—101.) 718—720.

Tolstoj A. K. - Al. B e n k o v i g, Knez Serebrjani. Roman iz Časov Ivana Groznega. 2276/78. (M 1923/24.) 9249, 9428. Tomič I. E. - Silvester, Po povelju. Črtica. 921.

— g t e f. K 1 a v s, Udovica. Povest iz 18. stoletja. 438.

— S. K o š u t n i k, Zmaj iz Bosne. Zgodovinska povest. 909* Tomšič Iv.. Dragoljubci. Zbirka poučnih pripovedk. 2061.*

— Mladi dnevi. Za poklicem. (Povesti.) 684.*

— Peter Rokodelčič. Poučna povest. 1030.*

— Uboga družina. (Povest.) 388.*

— Zlati orehi. (Povest.) 1126.*

lonejec Saxn»stal. Slike iz gorenjskih planin. (LZ 1882.) 100. Trdina Janez, Bajke in povesti o Gorjancih: L: 482; — II.: 483; - III.: 864; — IV.: 865; - V. 354; - VI.: 58; VIL: 370; — VIII.: 446.

— Dve ljubici. Povest. (LZ 1905.) 261.

— Izprehod v Belo Krajino. Povesti in orisi. 1436. Trnjulčica. (Povest s slikami.) 2073.*

Trošt Ivo, Čez morje. Povest. (DS 1897.) 9493.

— Družina socijalistova. Pov. (DS 1898.) 9118.

— Dve svatbi. Povest. (DS 1895.) 9274.*

— Kdor zna pa zna. Povest. 89.*

— Materina obljuba. Povest. (DS 1896.) 9492.*

— Med valovi življenja. Povest. (DS 1893.) 9273*

— Moja setev: Oživela resnica. Povest. 2729.*

— Najstarejša. Povest. (DS 1899.) 9275.

— Na rakovo nogo. Povest. 347*

— Očetova tajnost. Povest. (DS 1892.) 9272*

— Palček kralj. Povest. 2059*

— Pinca. Izkušnjava. (Povesti.) 2618.* Podoba izza mladosti. Povest. 494.*

— Pri stricu. Povest. 1555.*

— Radko Lipovec. Prip. izpod Krima. (Zvonček 1923.) 3251.*

— Selanov zet. Povest. (DS 1894.) 9117.*

— Smodili. Povest. (SK 42—43.) 701. 2037.* (2 izv.)

— Stari dolg. Povest. (DS 1897.) 9493.

— Temni oblaki. Povest. 73.*

— V srca globini. Povest. 842.*

— Za idealom. Povest. (DS 1890.) 1003.*

— Z doma. Povest. (DS 1898.) 9118.

Trstenjak Dav. - B o ž. Flegerič, V delu je rešitev. Poučna povest. 476.*

Trunk Jurij, Bodi svoje sreče kovač. (Povest.) 246.* Tuiua F., V znamenju življenja. Skice in črtice. 2191. Turgenjev Ivan S. - M. Samec, Dim. Roman. 918.

— F r. Jos. R e in e c, Lovcev i zapiski. (Povest.) 447.

— Nesrečnica. Povest. 809.*

— Iv. Gornik, Otci in sinovi. Roman. 1416.

— M. S a m e c, Pomladanski valovi. Roman. 2077.

Tnrgenjev Iv. S., - K. Silvester, Pred nevihto. Novela. 908.* ■— G. G r e g o r i n, Prva ljubezen. (Povest.) 152.

— Rendezvous. (Povest.) 565.

— M. Malovrh, Rudin. Roman. 3268.

— A 1 e k s. H u d o v e r n i k, Senilia. Poezije v prozi. 376.*

— Stepni kralj Lear. Povest. 153.*

Turki pred Dunajem. Zgodovinska povest. 1183.* Turner P.. Tri gracije. Slike iz stoliee madžarske. (LZ 1883.) 101. Tiirnograjska Josipina, Izbrani spisi za mladino. (Ur. Erjavec Fr. in P. F 1 e r e). 2822* (--) Iv. Lah, Njeno življenje in delo. 2'942.* Tvvain M. - F. K 1 e i n m a y r, Kraljevič in berač. Povest.473.*

— I. M u 1 a č e k, Mali klatež Tom Sawyer. (Povest.) 2765*

— Srečka smrti. 2368.*

Tyl K. - A. P e t r i č, Blazni goslar. Noveleta. (SK 32.) 380.* Uboštvo in bogastvo. (Povest.) 1534.*

Urbane Iv., Knez Črni Juri, osvoboditelj Srbije. Zgodovinska

povest. 296* Utra in Mira. Pravljice. 2009.*

Vadnjal A., Otoški postržek. (Povest.) (M 1924.) 9428. 3560.* Valjavee Matija, Izbrani spisi za mladino. (Ur. Erjavec Fr. in P. Flor e.) 3442.*

— Pastir. Pravljica. (Ilustr.) 2562.*

Valoiska Margareta - Pet. Ledina, Heptameron. 3932. Vandot Jos., Desetnica. Planinska pripovedka. (Zvonček 1912.) 830/1*

— Kekec nad samotnim brezdnom. Planinska pripovedka. (Zvonček 1924.) 2413*

— Kekec na hudi poti. Planinska pripovedka. (Zvonček 1918.) 2530.*

— Kekec na volčji sledi. Planinska pripovedka. (Zvonček 1922.) 2913.*

— Kocljeva csveta. Planinska pripovedka. (Zvonček 1926, 1927.) 3415. 3805.*

Vavra ,!an - T e t r o v i č, Ratimir. Povest iz češke zgodovine. (SK 1.) 382.*

Ved..... Revolucija na Portugalskem. 1024.*

Vedeževalka. Beneška ali prokletstvo in blagoslov. Povest. 893 * Vedno radostni, veseli. (S slikami za otroke.) 3724.* Velikonja Narte, Gospa Amalija. Povest. (M 1923.) 9249.*

— Na morju. Povest. (DS 1915.) 9197/98.*

— Požar. Povest. (DS 1014.) 9195/96*

— Siroto. Povest. (DS 1925.) 9423.*

— Tri gracije Povesi. (DS 1920.) 9539/40* Venec slovanskih povesti:

I. (Figura. Slepčovodja. Ada. Sovražnik.) 524.*

II. (Zlatija, vojaška nevesta. Odrtnik.) 2256.*

III. (Prokleti ste! Nar. legende grofa Tolstega.) 170.*

IV. (Rusinja. Prve rože. Mala igra.) 171.*

V. (Lux in tenebris lucet. Moč ljubezni.) 172.*

Venec slovanskih povesti: VI. (Črtice z ogljem. Poroka po pomoti.) 173*

VII. (Bolnik. Dež. Stari oče Zahar.) 174.*

VIII. (Kako se je pijanec izpreobrnil in drugo.) 575.*

IX. (Jazbec pred sodnijo. Laž. Prijatelj.) 525.*

X. (Rezjanova Marica. Križ pod robom. Sirote.) 1464* Vcned Bogdan, gl. P r e 1 e s n i k Mat. V<-nomer-Križan, Svitoslav. Povest. 1395.*

Vcridicus, Pater Kajetan. Roman. 3409.

Verne Jules. Carski sel. (Mihael Strogov.) (SV 76, 77.) 3401 * _ Kaj si je izmislil doktor Oks. 2987.*

— Kapitan Hatteras ali Angleži na severnem tečaju 1199/200* „ .

— Mojster Caharija. Drama v zraku. (Povesti.) 2783.*

— Otroka kapitana Granta. Popotovanje okoli sveta. Roman v treh delih. 3664/3666.*

— A. K o s, Pet tednov v zrakoplovu. Trije Angleži raziskujejo Afriko. 788*

— D a v. H o s t n i k, Potovanje okoli sveta v 80 dneh. 2055 * Vesel Vladimir gl. V o d e b Emil.

Vieira Alf. L. - A. D e b e 1 j a k, Amadis. Roman. 3524.

Vigred, Koroška, Pesmi in povesti. 4007.*

Vladiboj, Na grobeh. Slika. (DS 1890.) 1003.*

Vodeb Emil, Libera nos a malo. Zgodovinski roman. 1489.

Vodnik Valentin, Izbrani spisi. 2188.*

Vonoimr-Križa«. Svitoslav. Povest. 2685.

Vorlicky, Ljubice Habsburžanov v XIX. stoletju. 2693.

Vošnjak Jos., Blagor žalostnim. Povest. 397*.

— Navzgor-navzdol. Povest iz polminule dobe. (SV 62.) 77* _ Obsojen. Povest. 395*.

— Pobratimi. Roman. 764*.

Vovčok Marko, Maksim Grjemač. (Povest.) 1484.*

— Pavlo Crnokril. (Povest.) 922*.

Vožnja, Hitra, po železnici. (S slikami za otroke.) 2075.* Vrabl Rud., Božični darovi. 3934*.

— Cujte nas! (Povesti.) 2304.*

— Izgubljena sreča. 3570*.

— Vstajenje. (Povesti.) 4018*.

Vrchlicky Jar. - Fr. G e s t r i n, Barvaste črepinje. Zbirka po-vestij in pesmij. 2690*.

— — Roža. Abisag. (Povesti.) 575.* Vrenko Drag.. Ciganka. Povest. 921*. Vrhnik Iv., Na Bregu. (Povest.) 925*. Vrhovski, Kamenar. Povest. (DS 1897.) 9493.*

— Roža in trn. Povest. (DS 1899.) 9275*.

Vsevedež, Veliki. Zbirka zanimivih in kratkočasnih spretnosti. 2220*.

Vu k Ivan, Junaki svobode. Povesti. 1444.*

— Pravljice iztoka. 3269*.

— Zorislava. Povest. 2956.*

V zverinjaku. (S slikami za otroke.) 2228.*

\V. A., Špijonova usoda. Detekt. roman. 2359.

Waal Ant. de, Valerija, ali zmagoslavni izhod iz katakomb. Zgo

dovinska povest. 1204*. Waldova O. - M. Govekarjeva, Vera. Roman. 2735. Wallace L. - Pet. M i k 1 a v e c, Ben Hur. Roman iz časov Kristusovih. 195*.

W'allersee Mar., Moja preteklost. Iz memoarjev nečakinje cesarice Elizabete — grofice Larischeve. 2639. Wasehtetova lika, Mejaši. Povest. 3242.*

— Pravljice. 2781*.

Wells II. G. - P a u 1 u s, Zgodlba o nevidnem človeku. 3449. Wiedemann Fr. - A. B r e z o v n i k, Zeleni listi. Kratke pri-povesti. 2060*.

Wiseman M. ■ Ant. Zupančič, Fabijola ali cerkev v katakombah. 880*. Wilde 0., Duh v Kentervilu. Pravljica 3457*.

— Al. Gradnik, Pravljice: Mladi kralj. Infantin rojstni dan. Ribič in njegova duša. Zvezdan. 3201.

— Pravljice: Srečni princ. Slavec in roža. Vdani prijatelj itd. (Povesti.) 2774.

— St. V u r n i k, Slika Doriana Greya. Roman. (Sp K 50.) 3339.

Zatone P. - Jos. Medic, Lepa Blanka. Roman. 2405*. Zakrajšek Fr., Oglenica ali hudobija in nedolžnost. (Povest.) 332*. Zakouckv K. J. — S. Gregorčič ml.. Plemenita srca. Povest

za mladino. 1453*. Zarnik Val., Zbrani spisi: Zivotopis dr. Val. Zamika. Ura bije, Človeka pa ni! Maščevanje usode. Iz državnega zbora. Pismo slovenskega turista. 24. Zbašnik Fr., Boj za pravico. Povest. (SV 50.) 7912. 80/1*. (2 izv.)

— Lajnar. Povest. 320.*

— Miklova lipa. Zgod. pov. 90*.

_ Na krivih potih. Povest. (SV 47.) 1138*.

— Nehvaležen sin. (Povest.) 92*.

— Pastirica. Povest. (KK VIL) 371*.

— Pisana mati. Povest. (SV 62.) 77/1. 78.* (2 izv.)

— Pogreb. Povest. (ZK XV.) 911*.

— Po istem tiru. Povest. (LZ 1906.) 262.

— Prijateljstvo in ljubezen. Povest. (LZ 1904.) 260.

— Sodoma. Povest. (LZ 1908.) 264.

— Strup. Povest. (LZ 1907.) 263.

— Za srečo. Povest. 61. 79/2*. (2 izv.)

— Zmaga. Povest. (LZ 1905.) 261.

_ Z viharja v zavetje. Roman iz življenja preproste deklice

(ZK XII.) 579. _ Žrtve. Povest. (LZ 1901.) 108. 3310. (2 izv.) Zdravi in veseli. (S slikami za otroke.) 3489*. Zevacco M. - VI. L e v s t i k, Hiša Saint Pol. Roman. 1927—1930.

— — Kraljev vitez. Zgod. roman. "2970.

— — Otroci papeža. Roman iz rimske zgodovine. 187.

— — Papežinja Favsta. Roman. 3817. Zeyer Jul., Andrej Černišev. Roman. 1378.

— Blagor na vrtu cvetočih breskev. (Povest.) 156. ._ Darija. (Povest.) 645.

— Fr. Bradač, Gompači in Komurasaki. Japonski roman. (Sp K 20.) 3255.

— Fr. M a s e 1 j, Jan Marija Plojhar. Roman. 283.

— Mavrični ptič. (Povest.) 156.

— Fr. B r a d a č, Tri legende o razpelu. 3591.

Zola E., Jacques Damour. Nais Micoulin. Dve noveli. 184.

— VI. Levstik, Polom. Roman iz vojske 1. 1870/71, 724—726.

— Etb. Kristan, Rim. Roman. 2039—2042. Zore J., V tem znamenju boš zmagal. 1518.* Zoreč Iv., Beg Bukovac. (Povest.) (LZ 1922.) 2919.

— Njena pot. Povest. (LZ 1921.) 2918.

— Pomenki. Novele. 2779.

— Zeleni kader. 3598*.

— Zmote in konec gospodične Pavle. (Roman.) 3153. Zerič V. - P. M i k 1 a v e c, Beračica. Pripovedka iz Bosne.

(SK 77.) 712*.

Zschokke H. - Fr. M a 1 a v a š i č, Zlata vas. Poučna in kratko-

časna povest. 466, 467, 898*. (3 izv.) Zverinjak, Moj. (S slikami za otroke.) 3727*. Živali, naše prijateljice. (S slikami, za otroke.) 2232*. Živali v podobah. I. 2973*; II. 2974*. Žrtev, Materina. Pripovedka iz Dalmacije. 799*. Župan Smrček Povest. 2367*.

X., Junak sedanjega časa. Povest. (DS 1891.) 9116*.

Knjige

so vedno še najcenejše učiteljice in razveselje-valke ter prava opora za milijone ljudi.

Wefoer, Demokritos.

}S®6S96$96S96$9GS96$96

e) Znanstvena književnost.

1. Zgodovina, zemljepis, narodopisje.

Ahditus, gl. Prepeluh Alb.

Abram Jos., Iz Trente čez Luknjo. Iz Trente na Triglav. (PV 1904.) 2669 r.

— Opis Trente. (PV 1907.) 3117 r.

Alešovec Jak., Vojska na Turškem. (Opis vojne 1878. leta) 1474 r.

Aljaž Jak., Planinski spomini. (PV 1922/23.) 4017 a-. 3283 r.

— V Prago, Homotov, Berolin in na Dunaj (PV 1896.) 2648 r. Aljažev dom v Vratih. (PV 1904.) 2669 r.

Andrejka Rud., Kropa in Kamna gorica. 3922 r.

— Slovenski fantje v Bosni in Hercegovini I. 245 r. _ II

24-5/1 r.

Apih Jos.. Deželni stanovi kranjski od 1818—1847. (LMS 1890.) 301,0 r. '

— Plemstvo in narodni razvoj. (LZ 1887.) 105

— Slovenci in leto 1848. 2144 r.

— Ustanovitev narodne šole na Slovenskem. (LMS 1894/95 ) 3014/15 r. '

— Zidovstvo. (LMS 1886.) 2449 r.

— Žiga Herberstein. (LMS 1885.) 3006 r.

Aškerc A.. Dva izleta na Rusko. Potopisne četice. 1165 r (LZ 1903.) 109. v

— Izlet v Carigrad. 1018 r.

Badiura Rud., Kleiner Fuhrer durch Slovenien. 8249 z.

— Kozjakovo »pogorje. 4023 r.

— Na Triglav, v" kraljestvo Zlatorogovo. 3383. r.

— Pohorje. 3551 r.

— Smučar. 3711 r.

— Vodič kroz jugoslovenske Alpe. 3439 r.

— Vrbsko jezero. 3892 r.

Barle Jan., Ipavci. (K zgodovini slov. pesmi.) (DS 1909.) 9600.

— Zenitovanjski Običaji Belih Kranjcev. (LMS 1889.) 3009 r. Beg Ante, Črna gora. (Potopis.) (SI. 1907.) 9434.

— Po slovanskem jugu. (SI. 1908.) 9365.

— Slov.-nemška meja na Kočevskem. 257 r.

— Slov.-nemška meja na Koroškem. 258 r.

— Slov.-nemška meja na Štajerskem. 4156 r.

— Ustoličenje koroških vojvod. 1953 r. Benkovič Jos., Črtice o rokovnjačih. (DS 1910.) 9004. Bernik Fr., Z nekdanje Goričice. S slikami. 3864 r.

— Zgodovina fare Domžale'. 3865 r.

Bezenšek Ant., Balkanska vojska. 2618.

— Bolgarija in Srbija. 248 r.

— Pisma iz Pariza. 2755 r.

Bežnik Iv., Otroci stepe. Narodopisne črtice o Kirgizih in Turk-mencih. 3624 r.

Bily Jan., Zgodovina svetih apostolov slovanskih Cirila in

Metoda. 2265 r. Bitka pri Visu 1. 1866. 679 r.

Bohinjec V., 0 čaščenju gora in jezer. (PV 1925.) 3432 r. Bradaška Fr., O najstarejši slov. zgodovini. (LMS 1870.) 2575 r. Bučar Jul.. Po hrvaški Švici in okolici na kolesu. (PV 1902,

1906). 2667 r, 3115 r. Cankar Iz., Zgodovina likovne umetnosti v zapadni Evropi. 3983-92 r.

Capuder Kari, Zgodovina c. in kr. pešpolka 17. 2279.

— Naša država. Zemljepisni pregled. 4161 r. Carantanus, Jugoslavija in nje meje. I. Koroško. 2834 r. Celje, gl. Fekonja, Orožen Janko.

Cilenšek Mart.. Od Drave do Dravinje. (LZ 1894.) 107.

— Kaj pripovedujejo ob Ložnici. (LZ 1887.) 105.

— S Ptuja na Rogaško goro. (LZ 1892.) 268. Cimperman Jos., Zakaj Slovani spoštujejo lipo. (LMS 1878.)

3141 r.

Ciperle J.. Kranjska dežela. 2344 r. Ciril, Na Krim. (PV 1896.) 2648 r. Costa E. H., Postojnska jama. 3917 r.

Dežela Kranjska in kranjske narodne noše. (S slikami.) 3875 r. Dimitz Avg., Geschichte Krains. 2383/86 z. Dimnik Jakob. Kralj Peter I. Osvoboditelj. 3523 r.

— Kralj Aleksander I. 4173 r.

Dolenc Met., Slovensko ljudstvo na Dolenjskem pred dvemi,

tremi stoletji. (LZ 1924.) 3410. Dolenec Iv., Umor v Sarajevu. 2631 r.

Ehrlich Lamb., Prazgodovinski človek. — Starost človeškega

rodu v luči prazgodovine. (Cas 1922.) 3965 r. Erben Jož., Vojvodstvo Koroško. 3922 r.

—. Vojvodstvo Kranjsko. 2153 r. Erjavec Fr., Naša Istra. 3867 r.

— Slovenci. Zemljepisni, zgodovinski, politični, kulturni, gospodarski in socialni pregled. 3834 r.

— Za staro pravdo. 2710 r.

Fekonja Andr., Celje in okolica. (DS 1895, 1897.) 9274, 9493.

— Ogled po stari povestnici slovenski. (DS 1894.) 9117.

— O začetkih kristjanstva na slovenski zemlji. (LMS 1882/83. \ 3004 r.

— Prve šole pri Hrvatih od XIII. do XIX. veka. (ZMS 1906.) 3026 r.

— Razširjava kristjanstva med Slovenci. (LMS 1884.) 3005 r.

— Reformacija v Slovencih. (LZ 1890.) 306.

— Slovenska liturgija pri Juaiih Slovenih. (DS 1898.) 9118.

Finžgar Fr., Čez Triglav. (PV 1898.) 2605 r. Flere Pav., Sprehodi po Beogradu. (Zvonček 1925.) 3415.* Foerster VI.. Po švicarskih mestih. (PV 1901.) 1213 r. Francozi na Slovenskem: Aškerc, Govekar, dr. Ilešič. (SI. 1909.)

9300; dr. Gruden. (ZMS 1911.) 3031 r. Glavarstvo, Postojinsko okrajno. 2836 r. Godec Iv., Vintgar. Opis. 3122 r.

Gorenjec Lav., Kako Kočevarji snubijo in ženitujejo. (Kres 1880.) 2336 r.

Grdina Jos., Štiri leta v ruskem ujetništvu. Pregled zgodovine

ruskega naroda. 3647 r.* Grol, Zadnji, celjski. Zgod. pod. 919.

Gruden Jos.. Akvilejska cerkev med Slovenci v dobi njihovega pokrščevanja. (DS 1902.) 9119.

— Cerkvene razmere med Slovenci v XV. stoletju in ustanovitev ljubljanske škofije. 2149 r.

— Doneski k zgodovini protestantstva na Slovenskem (IMK 1907.) 4021 r.

— Mirabilia mundi. (DS 1905.) 9076.

_ Ob zatonu polumeseca. (DS 1913.) 9662.

— Pričetki našega janzenizma. — Janzenizem v našem kulturnem življenju. (Čas 1916.) 3964 r.

— Slavni dan Slovencev pri Sisku. (DS 1893.) 9273.

— Slovenski župani v preteklosti. 2258 r.

— Spomini na Francoze. (ZMS 1911.) 3031 r.

— Zgodovina slovenskega naroda. I. 1482 r; — II. 1483 r; — III. 1484 r; — IV. 1484/1 r; — V. 1484/2 r.

Hedin Sven - Pavel Kunaver, V azijskih puščavah. 3885 r. Herben Jan - B. B o r k o , T. G. Masaryk. 3847 r. Herle VI.. Pot na Kamniško sedlo. (PV 1906.) 3118 r. Herold E. - Jos. F a g a n e 1 j, Slike iz Prage. (SK 31.) 698. Bolz Vatr., Na izprehodih po Rimu. (SI. 1910.) 9689. _ Umetniško potovanje po Italiji. (LZ 1896/97.) 853, 851.

— V domovini lepih umetnosti. (SI. 1906.) 9364. Hrašovec M., Iz Celja v jugovzhodne Albanske Alpe. (PV 1923.)

3283 r.

Hrovat Fl., Kranjska mesta. 2266 r.

Ilubad Fr., Črtice iz francoskih bojev na Koroškem leta 1813. 1521.

— Črtice o starožitnostih slovanskih. (LMS 1879.) 3003 r.

— Običaji slovanski. (LMS 1877, 1880, 1881.) 2448 r, 2234 r, 2341 r.

Hudovernik Aleks., Vraže na Dolenjskem. (Kres 1880.) 2330 r. Izkopine, Prazgodovinske, 2349 r.

J. B., Postojna in sloveča Postojnska jama na Kranjskem. 3903 r. J. L., Življenje na morji in potovanje okoli sveta. (LMS 1880.) 2234 r.

Jarc Evgen, Iz zgodovine majske deklaracije. (Čas 1926/27.) 3966 r.

Jelačič ban in znamenito leto 1848. 2345 r.

Jeran Luka, Potovanje v Sveto deželo, Egipt, Fenicijo, Sirijo,

Carigrad. 3133 r. Jesenko Jan.. Občni zemljepis. 2141 r.

Jug Kleni., Plezalne ture v Kamniških-Savinjskih Alpah. (PV

1925.) 3432 r.

— Plezalne ture v vzhodnih Julijskih in Kamniških planinah. (PV 1927.) 3431 r.

Kabaj M., Cerkniško jezero in okolica. 3500 r. Karliu Andr., Na piramidah. (Zv. 1877.) 849.

— V Kelmorajn. 244 r.

Karlin D.. Kratka zgodovina c. kr. nižje gimnazije v Kranji.

(LMS 1887.) 3007 r. Kaspret Ant.. Razmere gorenjskih kmetov okoli leta 1500. (LZ 1891.) 106.

— Tiranstvo graščaka Frana Taha in njegovega sina Ga-briela. (CZN 1909.) 3975 r.

Kaš Igo, Spomini iz jugovzhodne Bosne. 4144.

Ivessler J.. Judje na Kranjskem. (ZMS 1906.) 3026 r.

Kidrič Fr., Dramatične predstave v Ljubljani do 1. 1790. (ČJKZ

1926.) 3738 r.

Kimovec Fr. Bled nekdaj in sedaj. 2346 r. Kipling R. - M. Š m a 1 c, Od morja do morja. (Gruda 25.) 3426. Klodič M., Nekaj malo znanih tur v Bohinjskem pogorju. (PV 1905.) 1214 r.

Knific Iv.. Matuška Moskva in drugo o Rusiji. (DS 1914.) 9195/96.

— Od Save do Bospora. (DS 1902.) 9119.

— V deželi polnočnega solnca. (DS 1910.) 9004.

— V ruskem Turkestanu. (DS 1915—1917.) 9197/98, 9314/15, 9504/505

Kobal Fr., 0 koleri na Kranjskem. (ZMS 1911.) 3031 r. Koblar Ant., Iz Letopisov ljubljanskih jezuitov pred 100 .leti. 3549.

— Kranjske cerkvene dragocenosti 1. 1526. (IMK 1895.) 3943 r.

— Zgodovina železarstva na Kranjskem. (LMS 1892.) 3012 r.

— Zmaga pri Sisku leta 1593. 2239 r. Kocbek Fr., Dobrač (PV 1895.) 1210 r.

— Logarjeva dolina. (PV 1900.) 1212 r.

— Savinjske Alpe. 3679 r.

Romanova Manica, Na Gorenjskem je luštno. Običaji. (Gruda

1927.) 3784.

Koprivnik Jan., Pohorje. (PV 1913.) 3126 r. 3835 r. Korun Val., Cez Vesuvij v Pompeje. (PV 1909.) 3115 r. Kos Fr., Črtice o naši domovini pred prihodom Slovencev. (LMS 1897.) 3017 r.

— Doneski k zgodovini Škofje Loke. 3080 r.

— Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Knjiga I.—IV. 2823—2823/5 r.

— Iz domače zgodovine. (Doba 843—867.) (IMK VIL 1897.) 3883 r.

Kos Fr., Kdaj so Slovenci prišli v svojo sedanjo domovino? (IMK VI. 1896.) 3883 r.

— Loško gospostvo. (IMK VIL 1897.) 3883 r.

— Neljubi gostje pred tisoč leti. (DS 1901.) 9491.

— Prvi nastop Slovencev v zgodovini. (IMK 1901.) 4019 r.

— Slovenci za Karola Velikega. (LZ 1882.) 100.

— Spomenica tisočletnice Metodove smrti. 408 r.

— Zgodovinske črtice o kranjski deželi. (IMK 1901.) 4019 r. Košutnik Silv., Balkansko-turška vojna. Opis vojne leta 1912.

1419 r.

Kovačič Fr., Doneski k starejši zgodovini Murskega polja. (ČZN 1919.) 3979 r.

_ Gradivo za prekmursko zgodovino. (ČZN 1926.) 3982 r.

— Ljutomer. Zgodovina trga in sreza. 3832 r.

_ Odmevi majske deklaracije. (Čas 1926/27.) 3966 r.

— Slovenska Štajerska in Prekmurje. Zgod. opis. 3659 r.

— Trg Središče. Krajepis in zgodovina. 3831 r.

— Vitezi Pesničarji. (ČZN 1912.) 3977 r. Kovačič M., Naš boj za lastno državo. 3847 r. Kozak Juš, V boju za Mount Everest. 4005 r.

Kraji, Naši v preteklosti. Zgodovinske črtice. (Goriški kraji.) 3857 r.

Kranjec Silvin, Pregled zgodovine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 3869 r.

Krašovec Fr., Utrinki. Črtice in potopisi. 68. Krek Jan., Svetovaclavska krona. (DS 1901.) 9491. Krek Gr., Aus dem Siiden. Agramer Skizzenbilder. 2583 r. Križanič Iv., Štirinajst dni križem sveta. (SV 44.) 606*

— Zgodovina svete katoliške cerkve. 2829 r. Kruleč Iv., Na Golico. (PV 1896.) 2648 r.

Kunaver Pavel, Iz malo znanih krajev Kamniških planin. (PV 1912.) 3125 r.

— Kraški svet in njegovi pojavi. 3209 r.

— Na planine. 2792 r.

— Po zimi na Grintavec. (PV 1911.) 584 r. Kušej Rado, Po najlepših mestih gorenje Italije. 2358.

Lah E., Črtice. o ljubljanskem ljudskem štetju. (ZMS 1902.) 3022 r

— Domoznanska črtica. (LMS 1896.) 3016 r. _ Kraške jame. (LZ 1883.) 101.

— Statistične črtice o ljublj. občinskih volitvah v dobi od L 1866—1903. (ZMS 1903.) 3023 r.

— Zemljepisne črtice. (LZ 1884, 1886.) 102, 104. Lampe Evg., Londonski iaprehodi. (DS 1905.) 9076.

— Pod oljko in lavorom. (Zapiski iz Italije.) (DS 1907.) 9120.

_ Vojska na Daljnem Vzhodu. (S slikami.) 468.

Lampe Fr., Izprehod na Notranjsko. (DS 1895/96.) 9274, 9492.

— Jeruzalemski romar. 3568 r.

— Ljubljanski potres. (DS 1895.) 9274.

Lampe Fr., Na Jutrovem. (DS 1892/93.) 9272, 9273.

— Potovanje križem jutrove dežele. (DS 1894/95.) 9117, 9274.

Lapajne Iv., Krško in Krčani. Zgodovinske in spominske črtice. 3922 r.

_ Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev. 4160 r.

Lavrenčič Iv., Zgodovina cerkljanske fare. 3851 r. Lavtižar Jos., Cerkve in zvonovi v dekaniji Kranj. 3866 r.

— Čez Dunaj in Budimpešto v Belgrad. (Mentor 1912/13.) 3954 r.

— Kranjska Sibirija. (PV 1906.) 3118 r.

— Med romanskimi narodi. Popotni spomini iz Italije, Francije, Španije in Švice. 2347 r.

— Na Ruskem. Potopis. (Mentor 1914/15.) 3956 r.

— Onstran Baltiškega morja. (DS 1906.) 9278.

— Pot na Malto. (Mentor 1915/16.) 3957 r.

— Pri Jugoslovanih. (ZK XVI.) 863 r.

— Pri severnih Slovanih. 519 r.

— Spomini. 3676 r.

— V petih letih okrog sveta. 3294 r.* Lc-ban Janko, Andrej baron Čehovin. 1128 r.

Leksikon. Slovenski bijografski. Uredil Izidor Cankar s sodelovanjem Jože Glonarja, Franca Kidriča, Janka Šle-bingerja. 4158 r. Lenard Leop., Dr. Ljudevit Gaj. (DS 1909.) 9600.

— Jugoslovenski Piemont. Zgodovina Srbije od Črnega Jurija do kralja Petra. Prvi del. 3894 r.

— Kako so nastale slovanske države. (Čas 1912.) 3947 r.

— Krvav list iz zgodovine ruskega sistema. 2580 r. Lovec Fr.. Lepi dnevi. (Opis.) 2080.

Ljubljana 1895—1910. št. 1951 r. Glej tudi Melik, Vrhovec, Vrhovnik.

Lončar Drag.. O domovini in naseljevanju južnih Slovanov. 4170 r.

— Politična zgodovina Slovencev. 2952 r.

— Socijalna zgodovina Slovencev. 2153 r. I.ubič J. gl. Bučar Julij.

Lupša Fr., Črtica o severnem tečaju. 3639. Machar J. S., Rim. Zgod. in potopisni opis. 405. Macher Iv., Ledniki. (PV 1903.) 2668 r.

Majar Matija-Ziljski, Sveta brata Ciril in Metod, slovanska apostola. 2022 r.

Mantuani Jos., Peter Zrinjski in Fran Krištof Frankopan. (DS 1919.) 9537/38.

— Tri dni ob Sprevi. (LZ 1894.) 107.

Marinko Jos., Črtice z avstrijskega juga. (DS 1894.) 9117.

— Iz Novega mesta v Bosno. (DS 1893.) 9273. Medved Ant., Moj sprehod po staroslavnem Pompeju. 4144.

— Rim središče lepih umetnosti. (DS 1894/9S.) 9117, 9274.

Melik Ant., Do Ohrida in Bitolja. 3651 r.

— Jugoslavija. Zemljepisni, statistični in gospodarski pregled. 3694/96 r.

— Kolonizacija Ljubljanskega Barja. 3952 r.

— Zgodovina Srbov, Hrvatov in Slovencev. I. 2664 r; II. 1 sn. 2745 r; 2. sn. 2745/1 r.

Merhar Iv., Gospodarsko življenje naših dedov v zadnjih stoletjih. (Naši zapiski V.) 583 r. Mlakar Janko, Črtice s potovanja hudomušnega Janka. I. (PV 1898.) 2665 r; II. (PV 1899.) 2666 r.

— Dvakrat čez Ture. (PV 1897). 1211 r.

— Iz kraljestva Velikega Venedigerja. (PV 1912.) 3125 r.

— Iz mojega nahrbtnika. (PV 1900) 1212 r.

— Iz Zillertalskih Alp. (PV 1913.) 3126 r.

— Jalovec in Razor. (PV 1903.) 2668 r.

— Janko kot slikarski vajenec. (PV 1910.) 585 r. _ Jungfrau in še marsikaj. (PV 1911.) 584 r.

— Mesečnik v planinah. (PV 1921.) 4016 r.

— Mont Blanc. (M 1926.) 9430.

— Po visfokih Alpah in nizki Lombardiji. (PV 1908—1910.) 585 r, 3115 r, 3116 r.

— S cepinom in vrvjo. (PV 1902, 1905.) 2667 r, 1214 r.

— Skozi Engadin. (PV 1908.) 3116 r.

— Trebušnik na slovanskem jugu. (Zanimivosti s potovanja.) (SV 64.) 84.*

— V Vzhodnih Turah. (PV 1924.) 3431 r.

Murko Mat.. Narodopisna razstava češkoslovanska v Pragi. (LMS 1896.) 3016 r.

— V provinciji na Ruskem. (LZ 1889.) 850. Nansen Fridtjof - Iv. B e ž n i k, Narod, ki izumira. 2688 r. Navratil Iv., Belokranjsko kolo. (LZ 1888.) 1167.

— Kosovo polje. Zgod. opis. 1571 r.

— Slovenske narodne vraže in prazne vere. (LMS 1885/87, 1889/90, 1892, 1894, 1896.) 3006 r, 2449 r, 3007 r, 3009 r, 3010 r, 3012 r, 3014 r, 3016 r.

Nedeljko Fr., Postojna, nje slavne jame in okolica. 1940 r. Niederle Lub. - Joža G 1 o n a r, Slovanski svet. 1470 r. Ninič Niko, Albanija in Albanci. 2155 r. Novak Jos., Zgodovina brezoviške župnije. 3850 r. Obalovič, Ženitovanjski običaji v tržaški okolici. (LMS 1885.> 3006 r.

Oblak J. C., Etna. (PV 1926.) 3433 r.

— Golica in Kadilnikova koča. Zgodovinske in potopisne črtice. 3637 r.

— Iz Borovnice v Cerknico. (PV 1897.) 1211 r.

— Koroška Slovenija. 2852 r.

— Skice s pota. (PV 1927.) 3792 r. Ogrin Fr., Slike iz Belokrajine. 3936 r.

Ogris Albin. Borba za jugoslovansko državo. 3386 r. Orožen Fr., Na Krn. (PV 1899.) 1212 r.

Orožen Fr., Na Lisci. (PV 1899.) 1212 r.

— Potovanje na severno slovensko jezikovno mejo. (PV 1901.) 1213 r.

— Vojvodina Kranjska. 1225 r.

Orožen Janko, Zgodovina Celja. II. del. 4101 r. Pajek Jožel, Črtice iz duševnega žitka štajerskih Slovencev. 2837 r.

Parapat Jan., O kmečkih puntih. (LMS 1869.) 2576 r.

— Turki prvikrat na Koroškem. 939.

— Turški boji v XV. in XVI. veku. (LMS 1871.) 2577 r. Pečnak Jož., Krajevna kronika Teharskih plemičev. 2255. Pečnik Jernej, Vojvodina Kranjska v predzgodovinski dobi.

1529 r.

— Prazgodovinska najdišča na Kranjskem. (IMK 1904.) 4020 r.

Perušek Rajko, Bosenske zanovetke. (Kres 1882/83.) 113/14. Pesjakova Lujiza, Popotni spomini. (LZ 1884.) 102.

— V Draždanih. (Zv. 1877.) 849.

Peterlin Rad. - Petruška, V gorah Kavkaza. (PV 1905.) 1214 r. Pire Mat., Kratka zgodovina Slovencev, Hrvatov in Srbov. 2638 r. Pivko Lj., Črtice iz slovenskega političnega dela in boja. 1529 r.

— Kratka zgodovina slovenskega naroda. 1202 r.

— Načela K. Havlička Borovskega. 1412 r.

— Zgodovina Slovencev. 2702 r.

Planinšek Stanko. Čez severno-zapadno steno Prisojnika. (PV 1924.) 3431 r.

Plantan Iv.. Potovanje na severni rtič. (PV 1900.) 1212 r. Pleteršnik M.. Gledališče v starih Atenah. (LMS 1872/73.) 576.

— Odgoja pri starih Grkih. (Zora 1872.) 9005.

— Slike iz starogrškega življenja. (Zenitev, gostija, olimpijske igre, pogreb.) (Zora 1872.) 9005.

Podlogar L.. Črtice o belokranjskih hajdukih. — Belokranjski reformatorji. (DS 1908.) 9279.

— O roparskih napadih. (M 1924.) 9428.

— Roparji na slovenski zemlji. (M 1923) 9249. Podobe iz misijonskih dežel. I. 3085 r; II. 3086 r. Podkrajšek Fr.. Grad Predjamski. (LZ 1887.) 105. Podržaj Iv., Slike z naše Rivijere. 3892 r.

Pokorn Fr., Doneski k zgodovini Bleda in okolice. (IMK 1904.) 4020 r.

— Loka. (DS 1894.) 9117.

Potočnik Al.. Ljubljana. Poučni spis. (Zvonček 1927.) 3805. Potočnik Matej, Vojvodina Koroška. I. 3083 r; II. 3084 r. Potres, Velikonočni, v Ljubljani. 1531 r.

Premrou Mir., Nekaj dokumentov o glagolici na Slovenskem. (ČZN 1923.) 3980 r.

— Vatikanski dokumenti iz 1603—21 o vladiki Hrenu in cerkveni vizitaciji Kranjske 1607—8. (ČJKZ 1926.) 3738 r.

Prepeluh Alb.. Dubrovnik. Opis. (LZ 1918.) 2526/27.

— Reformacija in socijalni boji slovenskih kmetov. 252 r.

Prijatelj Iv., O kulturnem pomenu slovenske reformacije. 251 r. Puntar Jos., Majniška deklaracija v svitu slovanskih političnih

idej in zgodovinskih dejstev. 3863 r. Radics P., Novi deželni dvorec v Ljubljani. (Ilustr. nar. kol. 1903.) 3638.

— Valvasor z ozirom na Slovanstvo. (LMS 1877.) 2448 r. (Ptuj.) - Mih. A b r a m i č, Poetovio. Vodnik po muzeju in

stavbnih ostankih rimskega mesta. 4159 r.

— Fr. K o v a č i č, Petovij v zgodovini Južne štajerske. (CZN 1908.) 3974 r.

— S o v r e A., Ptuj v starem veku. Kotnik Fr., Ptuj v srednjem in novem veku.. (M 1926.) 9430.

— H. Š a 1 a m u n, Ptuj. Krajepisno-zgodovinska črtica. (DS 1896.) 9492.

Raič Ant., Južnoavstrijske dežele za prvih let vladanja Leopolda

I. (LMS 1893/94.) 3013/14 r. Remec Fr., Ženitovanjski običaji na Gorenjskem. (LMS 1885.) 3006 r.

Rogač J. - Torkac Matija, Življenje svetnikov in svetnic božjih. 2492/93 r.

Rotter Br., Planinstvo na Pohorju. (PV 1924.) 3431 r. Rozman Iv., Naša bol. Nekoliko zgodovine k polomu na Koroš

kem. 2996 r. Rozman Jos., Avstrijska Riviera (DS 1896.) 9492. Rožič Val., Slovenski Korotan. 2834 r.

— Spomin na Gosposvetsko polje. 2017 r.

Rus Jože, Slovenska zemlja. Kratka analiza njene zgradbe in

izoblike. 4003 r. Rutar Simon, Akvileja. (LZ 1884.) 102.

— Atene. (LZ 1894.) 107.

— Beneška Slovenija. 1224 r.

— Carigrad. (LZ 1896.) 853.

— Cez Ture. (PV 1895.) 1210 r.

— Črna gora. (LZ 1883.) 101.

— Jedinstvo slovenskih dežel. (LZ 1882.) 100.

_ Kakšno važnost imajo Pavla Dijakona knjige De gestis

Langobardorum za starejšo zgodovino Slovencev. (LMS 1885.) 3006 r.

— Kosovo polje. (LMS 1889.) 3009 r.

—• Kralj Matjaž v slovenskih narodnih pesmih in pripovedkah. (Zv. 1879.) 2525. _ Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska. 3134 r.

— Prazgodovinske in rimske izkopine po Slovenskem. (LMS 1889/91.) 3009/11 r.

— Rakovska dolina in Cerkniško jezero. (PV 1900.) 1212 r.

— Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra. 3135 r.

— Selitev Slovanov proti jugu. 2442. 4144.

— Sibirska železnica (LZ 1896.) 853.

— Slovenske naselbine po Furlanskem. (LZ 1883.) 101. _ Vodne razmere na Notranjskem. (LZ 1891.) 106.

Rutar Simon, Zgodovina Tolminskega. 4175 r.

— Zgodovinske črtice iz poknežene grofije goriške in gra-diške. 2272 r.

Salustij G. K. - Ant. Dokler, Vojna z Jugurto. (Sp K 35.) 3434 r.

Sava, Beseda o slovanskem obrednem jeziku pri kat. Jugoslovanih. 2262 r.

Sedej Fr., K Jordanu in Mrtvemu morju. (DS 1896.) 9492.

Sernec Jos., Spomini. 3733 r.

Sič Alb., O slovenskih narodnih nošah. 3871 r.

— Slovenske narodne noše. (II. izdaja.) 4174 r. Sila Mat., Trst in okolica. Zgod. slika. 2019 r.

Simonič Fr., Prisege ljubljanskega mesta. (LMS 1884.) 3005 r. Sket Jak., Običaji in navade na Ruskem. 1571 r. Slavič Mat., Ob dvestoletnici prekmurskoslovenskega slovstva. (Čas 1922/23.) 3948 r.

— Prekmurje. 4172 r.

— V deželi Faraonov. 2844 r.

Slekovec Mat., Grad in graščina ljutomerska. (ČZN 1904.) 3971 r.

— Turki na slovenskem Štajerskem. 353.

Slovanstvo, I. del. Spisali Jan. M a j c i g e r, Maks P 1 e t e r š -

n i k in Bož. R a i č. 3059 r. Srebrnič Jos., O ozemlju Južnih Slovanov. (Čas 1918/19.).

2824/25 r. Stare Jos., Kitajci in Japonci. 410 r.

— Občna zgodovina. 1096—1099 r.

Steklasa Iv., Andrej Turjaški. (LMS 1890.) 3010 r.

— Druga vojska z Benečani. (ZMS 1899.) 3019 r.

— Franc Karol Turjaški, karlovški general. (ZMS 1902.) 3022 r.

— Frančišek baron Trenk, vodja pandurjev. (LZ 1897.) 851.

— Herbard X. Turjaški. (LZ 1896.) 853. (ZMS 1901.) 3021 r.

— Ivan Jos. Herberstein. (ZMS 1907.) 3027 r.

— Ivan Turjaški, krajiški zapovednik. (LMS 1898.) 3018 r.

— Ivan Vajkard Turjaški. (LMS 1897.) 3017 r. _ Jošt Josip Turn. (LMS 1892.) 3012 r.

— Jožef Lamberg. (LMS 1888.) 3008 r.

— Jurij Lenkovič. (LMS 1895.) 3015 r.

— Napoleon I. 2273 r.

— Slovenci in Hrvatje v borbi radi investiture. (Kres 1883.) 114.

— Tadej Kosciuško. (LZ 1896.) 853.

— Vid Kisel, karlovški general. (ZMS 1904.) 3024 r.

— Žiga Višnjegorski. (LMS 1887.) 3007 r. Steska Viktor. Kočevje. (DS 1896.) 9492.

Stiasny Lj., Čez Kavkaško pogorje. (PV 1901.) 1213 r.

— Iz Carigrada v Tiflis. 2617 r.

— Iz Sevastopola skozi Jalto v Simferopol. (PV 1897.) 1211 r.

— Kamnik. Zemljepisno-zgodovinski opis. 3636 r.

— Na Vezuv. (PV 1902.) 2667 r.

Stiasny Lj.. V Petrograd. (SK 69—72.) 710 r.

Stojanovič Al. Kumanovska bitka. 3279 r.

Sušnik Ant. in V. Šarabon. Vojska na Balkanu 1912/13. 1514 r.

Šarabon Vinko, Borbe z ledom in temo. (DS 1912.) 9207/206.

— Češkoslovaška republika. 3151 r.

— Drama na južnem tečaju. — Še enkrat Scott. (DS 1913.) 9662.

— Gospodarska geografija. 4013 r.

— Okoli Azije in Amerike. (DS 1912.) 9207/208.

— Olimpske igre nekdaj in sedaj. (DS 1910.) 9004.

— Par dni v Švici. (DS 1913.) 9662.

— Prebivalstvo Evrope v XIX. stol. (DS 1907.) 9120.

— Prebivalstvo Rusije 1. 1851—1910. (Čas 1922/23.) 3948 r šašelj Iv.. Bisernice iz Belokranjskega narodnega zaklada. I.

1472/1; II. 1472. Šemrov Fr., Ljubljanska pošta. Zgodovinski opis ob 301etnici

njene stavbe. 4155 r. Šercl V., Iz življenja starih Indov. (SI. 1906.) 9364. Štibler Miloš, V Macedonijo. (Potopis.) (Gruda 1925.) 3426. Šubic Iv., Iz davnih dni. (O 1 j ubij. barju.) 2616. Šuklje Fr.. Iz mojih spominov I. 3657 r.

— S »Karadžoržem< po Sredozemskem morju. 3870 r. £uman Jos., Die Slovenen. 1424 z.

— Starost Slovanov v Evropi. (LMS 1881.) 2341 r. Terseglav Fr., Izlam. (Čas 1913.) 3471 r.

Tominšek Fr., Dva dni v Grintavcih. (PV 1903.) 2668 r.

— Eden dan v Grintavcih. (PV 1902.) 2667 r.

— Spomini in načrti. (PV 1908/909.) 3115/16 r. Tominšek Jos., Ajdovski Gradec. 3391 r.

— Iz učenega in neučenega Berlina. (LZ 1907.) 263.

— Slavna in bedna Italija. (LZ 1908.) 264.

— V večnem mestu. (LŽ 1909.) 265.

Tomšič Iv., Znamenitosti v Tržiči na Gorenjskem iz francoske

dobe. (LMS 1885.) 3006 r. Trda n Fr., Iz zgodovine antarktike. (Mentor 1912/13.) 3954 r.

— Iz zgodovine bogomilov. (Čas 1913.) 3471 r. Trdina Janez, Bahovi huzarji in Iliri. 1452 r.

— Hrvaški spomini. (SI. 1885, 1887.) 9085, 9003.

— Izprehod v Belo Krajino. 1436.

— Zgodovina slovenskega naroda. 1457 r. Trentar. Gl. A b r a m Jos.

Trinko Iv., Beneška Slovenija. (DS 1898.) 9118.

— Hajdimo v Rezijo! (DS 1907.) 9120. Trstenjak Ant., Hajduki. (LZ 1902.) 259.

— Pisateljsko podporno društvo v Ljubljani. 3924 r.

— Slovenci v šomodski županiji na Ogrskem. 2018 r.

— Slov. del. pev. društvo »Slaveča v Ljubljani ob svoji 25-letnici. 3924 r.

Trstenjak Dav., Zgodovinske črtice o nekdanji provinciji Win-dischgratz. (Kres 1881/82.) 112 13.

Trunk Jurij. Amerika in Amerikanci. 1481 r.

— Na Jutrovem. 521 r.

T uma H.. Alpinizem. (PV 1908.) 3116 r.

— Bohinjski kot. (PV 1927.) 3792 r.

— Črni vrh nad Sočo (in drugo). (PV 1921.) 4016 r.

— Kanin. — Krn. — Po koroško italijanski meji. (PV 1908.) 3116 r.

— Kaninska in mangrtska skupina. (PV 1911, 1912.) 584 r, 3125 r.

— Mangrtska skupina. (PV 1913.) 3126 r.

— Naše planine. (Jadr. almanah 1924.) 4163 r.

— Strma Peč (M. Cimone). (PV 1909.) 3115 r.

— Špik nad Policami. (PV 1908/1909.) 3116/15 r. Ukmar Ant., Spomini na jutrove dežele. (LZ 1883.) 101. Vasic Iv., V Adriji in Levanti. (SI. 1907.) '9434.

Vek, Zlati. Spomenica na čast... sv. Cirilu in Metodu. 411 r. Vodnik. Ilustrirani, po Gorenjskem. 2860 r. Volčič Jan., Zgodovina šmarješke fare na Dolenjskem. 3852 r. Vošnjak Bog.. Na razsvitu. (Ruske študije.) 239 r.

— Poglavje o stari slovenski demokraciji. 3387 r.

— Ustava in uprava ilirskih dežel. (ZMS 1910.) 3030 r.

— Zapiski mladega potnika. (Potopis po Italiji in Greciji.) 240 r.

VoSnjak Jos., Spomini I. 1477 r; II. 1477/1 r.

Vouk Iv.,, Iz spominov Sofje Andrejevne. (ŽS 1926.) 3744.

Vrhovec Iv.. Avstralija in nje otoki. 409 r.

— Čolnarji in brodniki na Ljubljanici in Savi. 73.

— Dve predavanji o ljubljanskih pokopališčih. 3908 r.

— Francoska ljudska šola na Kranjskem. (LMS 1897.) 3017 r.

— Grmanstvo in njega vpliv na Slovanstvo v srednjem veku. 2446 r.

— Die Hauptstadt Laibach. 91 z.

— Iz domače zgodovine. (LZ 1886, 1888, 1894, 1895.) 104, 1167, 107, 852.

— Kako se potuje po Afriki. 1521.

— Ljubljanski meščanje v preteklih dobah. 821 r.

— Meščanski spital v Ljubljani. Veliki šenklavški zvon — čegav je? (LMS 1898.) 3018 r.

— Narodopisne posebnosti. (LZ 1890.) 306.

— Nestor in ustanovljenje ruske države. (LMS 1881.) 2341 r.

— O ljubljanskih pokopališčih. O ustanovitvi šentjakobske, frančišk. in trnovske fare v Ljubljani. (ZMS 1901.) 3021 r.

— Svetovni pomen Sibirije. (Kres 1884.) 271.

— Topografiški opis Ljubljane. (LMS 1885.) 3006 r.

— Turki pred Dunajem 1. 1683. (SV 37.) 2295.*

— Zgodovina Novega mesta. 2469 r.

— Zgodovina šentpetrske fare v Ljubljani. (ZMS 1903.) 3023 r.

— Zgodovinske povesti za meščanske šole. 2595 r.

Vrhovec Iv., Zgodovinski pregled kranjskega trgovstva in obrta do francoske okupacije. (LMS 1882/83.) 3004 r.

Vrhovnik Iv., Gostilne v stari Ljubljani. 4053 r.

— Pogled na prvo četrtstoletje Ciril - Metodove družbe. 249 r.

Whymper - P. K u n a v e r, Na Matterhorn, prvi vzpon. (PV 1926.) 3433 r.

Wiesthaler Fr., Kako so stari narodi mrtve pokopavali. (Kres 1883.) 114.

— 0 propadu nravnosti za rimskih cesarjev. (Zv. 1877.) 849.

— Volkodlak in vampir. (LZ 1883.) 101.

Začetnica, Zemljepisna. 406 r.

Zdenek Tob., Vseslovanstvo. (Veda III.) 3074 r.

Zidanšek Jos., Jeruzalemsko romanje. 2579 r.

Zupančič .Tak., Okolica Gorice v luči turistike. (PV 1911.) 584 r.

Zupanič Niko, »Ilirija«. (LZ 1907.) 263.

— Macedonija. 3024 r.

Zvonomir P.. Avstrijska ekspedicija v severnem ledenem morju. 1505 r.

Žibert J. A., Der Mord von Sarajevo und Tiszas Schuld an dem Weltkriege. 2631 r.

Žirovnik Jožef. Cerkniško jezero. (ZK XI.) 1487 r.

2. Slovstvena zgodovina, jezikoslovje, vzgoje-slovje, modroslovje, umetnost.

Angleščina brez učitelja v slovenskem jeziku. 3898 r. Anketa o jugoslovenskem vprašanju. (Veda III.) 3074 r. (Aškerc Anton.) Cankar Iv., Anton Aškerc. (LZ 1896.) 853.

— B a z a 1 a Alb., Anton Aškerc. Izabrane pjesme. 1437 p.

— G 1 o n a r Joža, Aškerc v Šmarju. (LZ 1923.) 3253.

— Govekar Fr., Iz spominov na Antona Aškerca. (SI 1912.) 9095.

— — Anton Aškerc in Alfred Jensen. (LZ 1912.) 1168.

— H o 1 z Vatr,, Anton Aškerc. (SI. 1912.) 9095.

— Krek Gojmir, Anton Aškerc. Studie mit Ubersetzungs-proben. 3902 r.

— Prijatelj Iv., Aškerčeva čitanka. 1437 p.

— — Anton Aškerc (Veda 1912.) 3394 r.

— Pregelj Iv., Aškerčeva umetniška oblika. (DS 1923.) 9250.

— Tominšek Jos., Aškerc in Murn. (SI. 1903.) 9110.

— Ušeničnik Aleš, Anton Aškerc. (Cas 1912.) 3947 r.

— W e s t e r Jos., Iz A. literarne ostaline. (LZ 1927.) 3780.

— — V Aškerčevem rojstnem kraju. (LZ 1912.) 1168. Barle Janko, Iz narodne zakladnice. (LMS 1893.) 3013 r. Bartošek T., Moderna družba in cerkev. 3142 r.

Bazala A.. Problem ličnosti (hrv.). (Veda 1913.) 3074 r. Belovič 3., Erotski moment v jugoslovanskih narodnih vezilnib

ornamentih. (SI. 1909.) 9366. Benkovič Al., Slovensko-latinsko-nemški rastlinski imenik slovenskih dežel. 3903 r. Benkovič Jos., Slovenski koledarji in koledarniki. (DS 1895.) 9274.

Beranič D.. 0 slovenski narodni glasbi. (Čas 1910.) 3469 r. Berg N., Junaki Dostojevskega in ruska revolucija. (LZ 1922.) 2919.

Bcrnik Iv., Duševna izobrazba človeštva in žensko vprašanje.

(LMS 1898.) 3018 r. Beuk Stan., Mestna realka v Idriji. 4170 r. Bezenšek Ant., Bolgarska slovnica in čitanka s slovensko bolgarskimi razgovori. 3916 r.

— Svečanost o priliki 701etnice dr. Janeza Bleiweisa. 3897 r. Bezjak Janko, Občna zgodovina vzgoje in pouka. 4011 r. Bežek V., Občno vzgojeslovje z dušeslovnim uvodom:

A. Osnovni nauki iz dušeslovja. 2862 r. _ B. Občno vzgojeslovje. 2863 r.

— Občno ukoslovje z umoslovnim uvodom. 2864 r. Bon Gustave. Psihologični zakoni razvoja narodov. 1486 r. Bradač Fr., Menandrova komedija — višek antične drame in

pravzor moderne veseloigre. (LZ 1926.) 3412. Breznik Ant.. Literarna tradicija v »Evangelijih in listih«. (DS 1917.) 9504/505.

— Naglas v šoli. Izreka v poeziji. Začetna poglavja iz slovenske srednješolske slovnice. 3959 r.

— Novejše napake slovenskega sloga. (DS 1918.) 9528/29.

— Razvoj novejše slovenske pisave pa Levčev pravopis. (DS 1913—15.) 9662, 9195/96, 9197/98.

— Slovanske besede v slovenščini. 3385 r.

— Slovenski slovarji. (RZDH 1926.) 3881 r.

— Stritarjev slog. (DS 1924.) 9422.

Bucik A. A., O lepoti človeškega telesa. (Naši zapiski IX.) 4074 r. Cankar Ivan f, Glose k Zgodbam iz doline šentforjanske. (LZ 1926.) 3412.

— Slovensko ljudstvo in slovenska kultura. (DS 1921.) 9916. (—) Fr. A 1 b r e c h t. Iz korespondence Iv. Cankarja. (LZ

1926.) 3412.

— V. Bele, Cankar in biblija. (Čas 1909.) 3468 r.

— Iz. C a n k a r, Kettejeva pisma Iv. Cankarju. (DS 1926.) 9424.

— — Obiski: 7. Ivan Cankar. 2759 r.

— — Ob 501etnici Ivana Cankarja. (DS 1926.) 9424.

— _ Glej Zbrani spisi I. C. 3525—34.

_ Cankarjeva številka. (DS 1920.) 9539; (Demokracija 1918.) 2531 r; (Kres 1921/2.) 2964.

— Cankarjev zbornik. (Ur. J. Glonar.) 2961 r.

— Fr. Č i b e j, Umetniško ustvarjanje I. C. (LZ 1927.) 3780.

(Cankar Ivan.) Fr. E r j a v e c, Iz C. delavnice. (LZ 1922.) 2919

— Janko G 1 a s e r, Iz pisem Ivana-Cankarja Anici Lušinovi. (LZ 1926.) 3412.

— Maks Kovači B, K petdesetletnici. 3670 r.

— Iv. L a h, Cankar v šoli. (LZ 1926.) 3412.

— Jos. C. Oblak, Krpanova kobila. Literarna debata ob obletnici Cankarjeve smrti. 4031 r.

— — Iv. Cankar verni sin prirode. (PV 1924.) 3431 r.

— Iv. P r e g e 1 j, Ivan Cankar. (DS 1919.) 9537.

— — Spominu Iv. Cankarja. 2851 r.

— Jos. T o m i n š e k, Cankar in njegova dramatika. (SI 1903.) 9110.

— Fr. V i d i c, Cankarjev Budalo Martinec. (DS 1926.) 9424.

— Fr. Z b a š n i k, Ivan Cankar v pismih. (LZ 1926.) 3412. Cankar Iz., Donatello. (DS 1915.) 9197/98.

— Giulio Quaglio. Prispevek k razvoju baročnega slikarstva. (DS 1920.) 9539/40.

— Gotsko stensko slikarstvo. (ZUZ 1923.) 3435 r.

— Obiski (pri slov. umetnikih in pisateljih). 2759 r. _ Potočnikove risbe. (ZUZ 1924.) 3436 r.

— Realizem v starokrščanskem slikarstvu. (ZUZ 1926.) 3836 r.

— Sistematika stila. (DS 1926.) 9424.

— Uvod1 v umevanje likovne umetnosti. 3735 r.

— Zgodovina likovne umetnosti v zapadni Evropi. 3983—92 r.

— Zgodovinska razstava slovenskega slikarstva. (ZUZ 1922.) 3218 r.

Celestin Fr., Naše obzorje. (LZ 1883.) 101. Cigale Mat., Znanstvena terminologija. 2192 r. (Cimperman Jos.) Ant. F u n t e k, K 251etnici J. C. književnega delovanja. (LZ 1890.) 306.

— E. G a n g 1, Pozabljen pesnik. 4170 r.

— J. G 1 o n a r, Iz Cimpermanovega kroga. (LZ 1920.) 2535/36.

— V. H o 1 z, Spomini na J. C. (SI 1916.) 9316.

_ M. 0 p e k a, Spomini na J. C. (DS 1895.) 9274. Ciperle J.. Narodna vzgoja. 2523 r.

Crosbv - Lj. F u r 1 a n i, Tolstoj in njegovo poslanstvo. 1357 r.

— "Tolstoj kot učitelj. 1356 r.

Oibej Fr,. Doneski k socijologiji umetnosti. (DS 1925.) 9423. čirič Dj., Pregled novije srpske poezije. (DS 1919.) 9537/38. (Dante.) Ob šeststoletnici smrti velikega genija. (Ur. Al. Res.) 3234 r.

Debt ijak Anton, Anatole France. — Luis de Camoes. (LZ 1925.) 3411.

— Emil Verhaeren. (LZ 1917.) 2474/75. _ Gustav Flaubert. (LZ 1922.) 2919.

— Iz hispano-ameriške književnosti. (LZ 1924.) 3410.

— Likovno pesništvo. (LZ 1922.) 2919.

Debevec Fr., Osnovni nauki o kozmetiki. (ŽS 1925.) 3629.

Debevec Jos., Grška drama. I. 3245 r; — II. 3877 r. Derganc Fr., Henri Bergson. (LZ 1917.) 2474/75.

— Rene Descartes. (LZ 1919.) 2533.

Dostal J., Pota modernega slikarstva. (DS 1914.) 9195/96.

— Slikarije v rimskih katakombah. (DS 1916.) 9314/15. Dostojen J.. Pravila za oliko. 3919 r.

Drtina Fran, Miselni razvoj evropskega človeštva. 1469 r. Druzovič H., Črtice k zgodovini glasbene umetnosti. 3385 r.

— Zgodovina slovenskega petja v Mariboru. (ČZN 1924—25.) 3981 r.

Erjavec Fr., Iz potne torbe. (LMS 1879/80, 82/83.) 3003 r, 2234 r. (—) Fr. E r j a v e c in P. F 1 e r e, E. Fr. Življenjepis. (Slovenski pesniki in pisatelji V.) 2948.

— Simon Gregorčič, Fr. E. (Kol. Moh. dr. 1888.) 394.

— Fr. Leveč, Životopis Fr. E. 4168 r. (LZ 1887.) 105.

— Alb. S e 1 i š k a r , Fr. Erjavec. (SI 1917.1 9500/501. Erjavec Fr. in Pav. Flere, Slovenska žena v dobi početkov slovenskega slovstva. (Izbr. sp. za ml. XIV.) 3822.

Fekonja Andr., Davorin Trstenjak, slovenski pisatelj. 4169 r. _ Dr. Ljudevit Gaj in ilirska ideja. (Kres 1881.) 112.

— Ilirstvo pa Slovenci. (DS 1892.) 9272.

— Kako in zakaj je Stanko Vraz postal Ilir. (LZ 1887.) 105.

— Kratka povestnica slovenskega pravopisa. (LZ 1891.) 106.

— O početkih slovenske književnosti. (LZ 1886.) 104.

— Slovenci v književni vzajemnosti s Hrvati. (LZ 1885.) 103.

— Stanko Vraz, pesnik in pisatelj slovenski. (Kres 1883.) 114.

— Stanko Vraz, slovenski rodoljub. (Kres 1885.) 115.

— Stanko Vraz, zbiratelj slovenskih narodnih pesmi. (Kres 1884.) 271.

Ferčnik Lamb., Anton Janežič neutrudljiv delavec na polju

slovenskega slovstva. (SV 23.) 939. Flegerič Bož., Doktor Štefan Kočevar, rodoljub in pisatelj slovenski. 3907 r. Flis J,. Umetnost v bogočastni službi. 3861 r. Franke Iv.. Estetična načela pri obleki in stanovanju. (LZ 1881.) 99.

— O naših zgod.-umetniških spominkih. (DS 1910.) 9004.

— Slovenska umetnost. (SI. 1903.) 9110.

— Spomini (ZUZ 1923.) 3435 r.

— Umetniške starine po Gorenjskem. (LZ 1885.) 103. Furlan Alf.. Pisatelji frančiškanske hrvatsko - kranjske pokrajine sv. Križa. (ČZN 1926.) 3982 r.

Gabršček Fr.. Izkustveno dušeslovje. 2148 r.

Gangl Eng., Slava Prešernu. 368 r.

Glaser Karel, Božidar Raič. (LMS 1888.) 3008 r.

— Buddhizem. (DS 1901.) 9491.

— Nekoliko iz indijskega bajeslovja. (DS 1891.) 9116.

— Nemška moderna. (DS 1903.) 9277.

— Zgodovina slovenskega slovstva. 3051—3057 r.

Gledališče. (DS 1924.) 9422.

Glonar Joža. Lepa knjiga. (LZ 1923.) 3253.

— Med reformacijo in romantiko. (LZ 1916.) 2312/13.

— »Monoceros« in »Diptamus«. (Postanek in zgodovina pripovedke o Zlatorogu.) (ČZN 1910). 3976 r.

— Naš jezik. 2646 r.

— Samhaber in njegovi Preširenklange. (LZ 1927.) 3780.

— Žepni slovarček tujk. 3763 r.

Govekar Fr., Bon ton. Knjiga o lepem vedenju, govorjenju in oblačenju v zasebnem in javnem življenju. 3616 r.

— Shakespeare. (LZ 1916.) 2312.

Govekarjeva Minka. Slovenska žena. 3691 r.

Grafenauer Iv., Drobci iz starejše kulturne in slovstvene zgodovine. (Čas 1916.) 3964 r.

— Iz Kastelčeve zapuščine. Rokopisi Prešernovi, Kastelčevi in drugi. 4177 r.

— Kratka zgodovina slovenskega slovstva; I. od začetka do marčne revolucije. 2518 r; II. do najnovejše dobe. 2518/1 r.

— 0 »Duhovni brambi« in nje postanku. K zgodovini praznoverja med Slovenci. (ČZN 1907.) 3973 r.

— O naših najmlajših. (Joža Lavrenčič, Stanko Majcen, Narte Velikonja.) (DS 1915.) 9197/98.

— Stiški (ljubljanski) rokopis. (DS 1916.) 9314/15.

— Vodnikova »Ilirija oživljena« slavospev na slovensko zgodovino. (DS 1917.) 9504/505.

— Zgodovina novejšega slovenskega slovstva. 2516/17 r.

(Gregorčič Simon.) A. B a r a c, S. G. Antologija. 860 h.

— Ant. B u r g a r, S. G. Življenjepis. 3100 r.

— Iz. C a n k a r, Gregorčičeva pisma Gruntarju. (DS 1916.) 9314/15.

— F. S. F i n ž g a r, Hčerke trenotka. (Predavanje.) (DS 1907.) 9120.

— Joža Glonar, Govor ob desetletnici Gregorčičeve smrti. (LZ 1917.) 2474/75.

— Simon Gregorčičeva petdesetletnica rojstva. (SK 28.) 697.

— Gregorčičevim kritikom odgovor in pouk. 3138 r.

— V. H o lz, Nazaj v planinski raj. (SI 1907.) 9434.

— — Po spoznanju dvomov in zmot. (SI 1907.) 9434.

— — V posetih pri Gregorčiču. (SI 1907.) 9434.

— — V predsmrtnih slutnjah. (SI 1907.) 9434.

— Fr. 11 e š i č, Simon Gregorčič in njegova učenka. (SI 1917.) 9500/501.

— VI. K n a f 1 i č, Orumeneli listi Simonu Gregorčiču. (LZ 1915.) 2199/200.

— Ks. M e š k o, S. Gregorčič. (Sp K 36.) 3322.

— M. Opeka, Iz prvega zvezka Gregorčičevih »Poezij«. (DS 1907.) 9120.

— D. O t i 1 i j e v, Gregorčičev »Job«. (Mentor I.) 3960.

(Gregorčič Simon.) Jan. P a j k, Kritika Gregorčičevih ipoezii (Kres 1882.) 113. 4 J'

— Dom. S t f i b r n y - J. Glonar, Simon Gregorčič. 3000 r

_ Fr. T e r s e g 1 a v. (Čas 1907.) 3963 r.

— Iv. V r h o v n i k , Rokopis I. zvezka Gregorčičevih Poezij. (LZ 1916.) 2312.

Grivec Fr.. Iz poljske književnosti. — Poljsko pripovedništvo — Poljska dramatika. (Cas 1917.) 3951 r.

— Ob viru slovenske književnosti. (DS 1922.) 9917.

— Srbsko-bolgarsko vprašanje. (Čas 1916.) 3964 r.

— Vzhodno cerkveno vprašanje v luči moderne historiogra-

fije. — Novosti o sv. Cirilu in Metodu. _ Ivan Grozni in

Rim. (Cas 1907.) 3963 r.

(Grohar Ivan.) D o b i d a K., Ivan Grohar. (LZ 1926.) 3412

— Jakopič Rih., Ivan Grohar. (SI. 1914.) 9096.

— V a v p o t i č Iv., Grohar, javnost in kritika. (SI. 1914.) 9096.

Holz V., Povabljen nepoklicanec. Trnjeva pot slovenskega li-terata samouka. (SI 1914.) 9096.

— Umetniško potovanje po Italiji. (LZ 1897.) 851.

llostnik M. M., Ročni rusko-slovenski slovar. 3941 r.

Hvbašek V.. Laško-slovensko-nemški glasbeni slovarček. 3910 r.

I. M., Pravila dostojnosti. 2568 r.

IlešSič Fr.. - A. G. M a t o 3. (SI 1915.) 9194.

— Češko-jugoslovenske literarne paralele in odvisnosti (CZN 1919.) 3979 r.

— Češko-slovenska vzajemnost v minulih dobah. (ZMS 1906) 3026 r.

— Iz prvih časov romantike. (ČZN 1905.) 3971 r.

— Kultura in politika. 1529 r.

— Ljudevit Gaj. 3907 r.

_ Matematiški problem v slovnici. (LZ 1899.) 690.

— 0 pouku slovenskega jezika. 3139 r.

— O slovenskem Štajerju v jožefinski dobi. (ČZN 1904.) 3971 r. '

— Početki štajersko-slovenske književnosti v 18 stoletiu (CZN 1906.) 3972 r. 1 '

— Podlimbarski. (LZ 1917/18.) 2474/75, 2526/27.

— (ur.), Slovanski spomini in jubileji I. 3109 r.

Imena, Narodna krstna. 2445 r.

Imena. Slovanska osebna moška in ženska. 2385 r.

Jelinčič Z., Dr. Klement Jug. 3731 r.

(Jenko Simon.) J. B e z j a k, O Jenkovih poezijah. (LZ 1899.)690.

— Fr. Erjavec in P. F 1 e r S. J. Življenjepis. (Slovenski pesniki in pisatelji VIL) 3396.

— Iv. Grafenauer, S. J. in njegovi pesniški zgledi. (DS 1908.) 9279.

— Fr. L e v e c, S. J. (Zv. 1879.) 2525.

feraj J.. Ob skrivnih virih. 3497 r.

— Vzor-človek ali osebnost kot ideal. 3496 r.

Jereb Gregor, Pavel Knobl. (LZ 1892.) 268.

— Podmilšak Josip, slovenski pisatelj. (LZ 1884.) 102. Jesenko Jan.. Časnikarstvo in naši časniki. 241 r.

(Jurčič Josip.) Jurčičeva številka Slovana 1911 (št. 10.) 9006.

— Fr. Leveč, Spomini o Josipu Jurčiču. (LZ 1888.) 1167. -h. Iv. P r i j a t e 1 j, gl. Jurčičevi zbrani spisi. 2546—50.

— Jos. Vo š n j a k, Spomini o Josipu Jurčiču. (LZ 1888— 90.) 1167, 850, 306.

— O. Župančič, Levstikova sodba o Jurčičevem >De-setem bratu«. (LZ 1917.) 2474'75.

Juvančič Frid.. Francosko gledališče v srednjem veku. (SI. 1906.) '9364.

Kaj se ne spodobi. 3196 r.

Kalan Andr., Ali je umetnost sama sebi namen? (DS 1889.) 1345. Ivelemina Jak., Literarna veda. Pregled njenih ciljev in metod 3779 r.

— Naloge in metode literarne zgodovine. (DS 1925.) 9423.

— Oblika pesniškega ustvarjanja. (LZ 1925.) 3411.

— Pesnikova osebnost. (LZ 1923.) 3253.

— Pogledi na sodobno pesništvo. (LZ 1922.) 2919.

— Umetniški princip poezije. (LZ 1924.) 3410. Kavčič Fridolin. Znameniti Slovenci. (LZ 1895/96.) 852/53. (Kersnik Janko.) Fr. Erjavec in P. Flere, Janko Kersnik.

Življenjepis. (Slovenski pesniki in pisatelji XVII.) 3354.

— Fr. Leveč, Janko Kersnik. (LZ 1897.) 851.

— Iv. Prijatelj, Janko Kersnik. Njega delo in doba. 1805 r.

. —Fr. Z b a š n i k, Spomini na J. K. (LZ 1898.) 307. Kidrič Fr., Doneski škofa Hrena za zgodovino reformacije na Slovenskem. (ČZN 1924.) 3981 r.

— Stapleton med Slovenci. (ČJKZ 1924.) 3737 r.

Kimovoc Fr. Staroslovenski misal in gregorianski koral (čas 1925/26.) 3949 r. V

— Zunanji vplivi na slovensko narodno pesem. (DS 1917 ) 95r4'505.

Kleinmajr Ferdo, Priročna slovnica italijanskega jezika. 3896 r. Kleinmavr Jul., 7godovina slovenskega slovstva. 2832 r. Knaflic VI. (Dr Zober), Slovensko in tuje slovstvo. (LZ 1917.) 2474/75.

Kobal Fr., Osemdeset let otvazovalne umetnosti na Slovenskem.

(SI. 1911.) 9000 Kobilca Ivana. Spomini. (ZUZ 1923.) 3435 r. Kocbek Fr., Pregovori, prilike in reki. 3937 r. Kogoj Marij, O narodni pesmi. (DS 1921.) 9916.

— O umetnosti, posebno glasbeni. (DS 1918.) 9528/29.

— Smer glasbe t zadnjem desetletju. (LZ 1923.) 3253. Koprivnik Jan., Gluhomutec in njega obrazovanje. 2584 r. Kos Fr., O osebnih imenih pri starih Slovencih. (LMS 1886.)

2449 r.

— Vzgojeslovje. 2827 r.

Kos Milko, Srednjeveški rokopisi drž. licejske knjižnice v Ljubljani. (ZUZ 1924-27.) 3486 r, 3710 r, 3836 r, 3837 r. (Koseski Iv. Vesel.) Fr. Leveč, Ob stoletnki Vesela Koses-kega. (KK V.) 793.

— S. R u t a r, Ivan Vesel Koseski. (Zv. 1879.) 2525.

Kosi A., Božidar Flegerič, ljudski pesnik in pisatelj slovenski. 2820 r.

Ivoštial It., Nekaj o naših imenih. (DS 1904.) 9471.

— O naših priimkih. (M 1927.) 9796.

— O sorodstvenih razmerah Jugoslovanov. (Veda 1913.) 3074 r.

— Rodbinski priimki iz rastlinskih imen. (DS 1906.) 9278.

— Rodbinski priimki na Slovenskem. (DS 1905.) 9076.

— Slorniški in slovarski brus knjižne slovenščine. 4024 r. Košutnik Silv., Knjiga o dostojnem vedenju. 2263 r. Kovačič Fr. Evropski jezikovni problem. (Čas 1921.) 2890 r.

— Narodnostno načelo in mirovna konferenca. (Čas 1920) 2826 r.

— Občna metafizika ali ontologija. 2988 r.

— Ogled po bolgarski književnosti. (DS 1895.) 9274. _ Teosofizem. (Čas 1921.) 2890 r.

Kristan Etb., Tendenčnost v Ibsenovih spisih. (LZ 1901.) 108. Ksenofont. Spomini na Sokrata. 3127 r. Kukorec, Umetnost in kritika. 2150 r.

(K veder - Demetrovič Zofka.) Minka G ovekarj eva. (ZS _ 1927.) 3818.

Kiinšie Iv. — Leveč Iv., Doneski k zgodovini književne zveze

mej Čehi in Slovenci. (ZMS 1899.) 3019 r. Lah Evg., O pomenu naših krajevnih imen. (LZ 1893.) 269. Lah Iv.. Prof. Ernest Denis. — Alois Jirasek. (LZ 1921.) 2918.

— Jan Lego. (ZMS 1907.) 3027 r.

— Naše ime. (SI 1915.) 9194.

— Rod Julija Klemenčiča. (LZ 1918.) 2526.

— Vodniki in preroki. 4165 r.

— Začetki Slovenske matice. 3905 r. Lampe Evg., Imanuel Kant. (DS 1904.) 9471.

— Iz početka češke znanstvene književnosti. (DS 1901.) 9491. Lampe Fr., Cvetje s polja modroslovskega. (DS 1897.) 9493.

— Dušeslovje. 2429/30 r.

— Eros in Nejkos. (Ljubezen in sovraštvo.) (DS 1899.) 9275.

— Giordano Bruno in svobodna misel. (DS 1900.) 9276.

— O lepoti. (DS 1900.) 9276.

— O tiskanih slikah. (DS 1893.) 9273.

— Rafael Santi. (DS 1893.) 9273.

— Spomin. (LMS 1886.) 2449 r.

Lavrin Janka. Tolstoj in Nietzsche. — Dostojevski in moderna

umetnost.— Ibsen kot umetnik. (LZ 1926.) 3412. Lekše Fr., Imena rodbine in svaščine. (DS 1893.) 9273. Lenard Leop., Biline. (DS 1908.) 9279.

— Filozofija romana. (DS 1908.) 9279.

Lenaril Leop., Henrik Sienkiewicz. (DS 1917.) 9504/505.

— Slovenska ženska v dobi narodnega preporoda. 3693 r. Lestan R., Slovarček tujih besed. 3565 r.

Leveč Franc, Fran Levstik. (LZ 1891.) 106.

— Odlični pesniki in pisatelji slovenski: Val. Vodnik, dr. Franc Preširen, Matija Čop, Simon Jenko. (Zv. 1879.) 2525.

— Pravda o slovenskem šestomeru 3916 r.

— Slovenski pravopis. 4180 r.

(-) Janko Bezjak, Leveč Franc. (DS 1917.) 9504/505.

— Ant. Breznik, Razvoj novejše slovenske pisave pa Levčev pravopis. (DS 1913—15.) 9662, 9195/96, 9197/98.

— Janko Š 1 e b i n g e r , Leveč Franc. (Carniola 1916.) 4108 r. (Koledar dr. sv. Cirila in Metoda 1918.) 2599 r.

(Levstik Franc.) Fr. E r j a v e c in P. F 1 e r e. Življenjepis. (Slovenski pesniki in pisatelji II.) 2949.

— Fr. Leveč, Fran Levstik (Levstikovi zbr. spisi V.) 1594 in (LZ 1891.) 106.

— Iv. Prijatelj, Levstikov politični list »Naprej t. (RZDH 1925.) 4167 r.

— Jos. Stritar, Levstik. (LZ 1889.) 850.

— Al. Turk, Devet Levstikovih pisem Dragotinu Rudežu. (LZ 1925.) 3411.

— Avg. Z i g o n, Bridka '/.godba iz Levstikovega življenja. (SI 1917.) 9500/501.

— — Intermezzo iz Levstikovega življenja. (SI 1916.) 9316.

— — Jezna zgodba iz Levstikovega življenja. (SI 1916.) 9316.

— — Fr. Levstik in J. Krajec: 7 pisem. (LZ 1925.) 3411.

_ Levstikovo delo za Prešerna do 1. 1870. (SI 1916— 1917.) 9316, 9500/501. _ Prijateljska zgodba iz Levstikovega življenja. (SI 1916.) 9316.

— — K. Rudež Levstiku: 12 pisem. (LZ 1925.) 3411. Levstik VI., V Babilonu svobode. (LZ 1907.) 263.

Locke J. - Fr. A. Jerovšek, O človeškem razumu. 3519 r. Lorr«nčič Joža. Goriški memento. Kulturno-zgodovinski pregled. (Čas 1921.) 2890 r. Mahnič Ant.. Več luči. 2830 r. (—) Mah niče va štev. Časa 1921. 2890 r.

— Fr. S t e 1 e, Mahnič. (DS 1921.) 9916.

Mal Jes.. Sloviti slikarji v Ljubljani. (DS 1916.) 9314/15.

— Zgodovina umetnosti pri Slovencih, Hrvatih in Srbih. 3299 r.

Mantuani Jos., Beethoven. (Čas 1926/27.) 3966 r.

— Jakob Gallus-Petelin. (DS 1916.) 9314/15.

_ O jugoslovanski glasbi. (Zbori 1926—27.) 9099 r., 9100 r.

— O socijologiji umetnosti. Apologija umetnosti. (Čas 1911.) 3470 r.

— O umetniških slogih. (DS 1918.) 9528/29.

Mantuani Jos.. Slikarska umetnost naših dežel v .>rošlih dobah. (DS 1922.) 9917.

— Smetana. (DS 1924.) 9422.

— Šubici. (DS 1917.) 9504/505.

— Umetnost in vojna. (Cas 1915.) 3472 r.

Marn Jos., Jezičnik XVIII.: Jernej Kopitar, Matija Čop, Dr. Fr. Prešern. 2936 r.

— Jezičnik XX.: »Novice« pa dr. Janez Blei\veis. 2859 r.

— Kopitarjeva spomenica. 2831 r.

(—) Fr. Leveč, J. M. Nekrolog. (LMS 1894.) 3014 r. Manizzi Dušan — Pet. Golobic, Popolna slovnica esperant-

skega jezika 3901 r. Mazzini G. — Al. Gradnik, Dolžnosti človeka. 3571 r. Medved Ant., Črtice iz zgodovine lepih umetnosti. (DS 1896.) 9492.

Melik Ant.. Za kulturno zedinjenje Jugoslovanov. (SI. 1917.) 9500/501.

Mesesnel Fr., Ivan Grohar. (ZUZ 1926.) 3836 r.

— Portretno slikarstvo na Slovenskem od 16. stol. do danes. (ZUZ 1925.) 3710 r.

Mitterrutzner J. C. — M. M a 1 o v r h, Slovani v iztočni Pustriški

dolini na Tirolskem. 3908 r. Mole Voj., Pisma o stari umetnosti I. Intimna antika. (LZ 1923.) 3253.

— Smisel zgodovine upodabljajoče umetnosti. (DS 1922.) 9917.

— Tri pisma o umetnosti. (SI. 1914.) 9096.

— Umetnost in narava. (LZ 1922.) 2919.

— Vzhod in Zapad v zgodnji antiki. (LZ 1924.) 3410. Molek Iv., Priče evolucije in Adami pred Adamom. 3754 r. Murko Mat.. Enklitike v slovenščini. (LMS 1891/92.) 3011/12 r.

— Jan Kollar. (LMS 1894, 1897.) 3014 r, 3017 r.

— Kopitar in Vuk Karadžič. (LZ 1908.) 264.

— Franc Miklosich. (LMS 1891.) 3011 r.

— Prvi početki ruskega romana. (LZ 1897.) 851. Nahtigal R., Doneski k vprašanju o postanku glagolice. (RZDH

1923.) 3880 r.

— Fran Miklošič. (LZ 1926.) 3412.

— Matija Murko. (LZ 1921.) 2918.

— Vatroslav Jagič. (LZ 1923.) 3253.

Nardin Jul., Donesek k vprašanju o koncu sveta. 4170 r. Navinšek Emil. Lepa maska. 2924 r. Nejedlv Zd.. Bedrich Smetana. 3596 r. Nolli J.. Priročna knjiga za gled. diletante. (ST 1.) 2601 r. Oblak Vatroslav. Doneski k historični slovenski dialektologiji. (LMS 1890/91). 3010/11 r.

— Protestantske postile v slovenskem prevodu. (LMS 1894.) 3014 r.

— Starejši slovenski teksti. (LMS 1889.) 3009 r.

— Trije rokopisi slovenski iz prve polovice XVII. veka. (LMS 1887.) 3007 r.

(Oblak Vatr.) Mat. Murk o, O. V. (KK VI.) 1537.

— Fr. V idic, Dr. V. O. v Maeedoniji. (LZ 1887.) 851. Ogris Alb., Jules de Gaultier — francoski Nietzsche in filozof

bovarizma. (Veda 1914.) 2847 r. _ Nove smeri. (SI. 1914.) 9096. Omerza Fr., Rimska satira. (DS 1917.) 9504/505. Opeka Mih., Velika skrivnost. Sedemindvajset govorov o zakonu. 3920 r. Otrok in njegova vzgoja. 567 r. Ozvald Karel, Kulturna pedagogika. 4183 r.

— Logika. 2157 r.

— Smernice novega življenja. 2786 r.

— Srednješolska vzgoja. 2835 r.

— Visokošolski mladini! 3867 r.

— Volja in dejanje. 2156 r.

Pajk Jan., O jedru tragedije in drame sploh. (LMS 1897.) 3017 r. Pajk Milan. Dr. Janko Pajk. (ZMS 1900.) 3020 r. Pajkova Pavlina. Aforizmi o ženstvu. (DS 1894.) 9117. Papini G. - K. Kocjaneič, Walt Whitman. (LZ 1925.) 3411. Pesek Ant., Na delo med ljudstvo! 3911 r. Pintar Luka, Črtice o krajnih imenih. (LZ 1910—1915.) 266, 586, 1168, 1954/55, 2093/94, 2199/200.

— Iz pozabljenih rokopisov. (ZMS 1902.) 3022 r.

— Slovarski in besedoslovni paberki. (LMS 1895, 1898.) 3015 r 3018 r.

(—) J. Š 1 e b i n g e r, L. Pintar. (Carniola 1916.) 4108 r. Pirjevec Avg., Maks Pleteršnik. (LZ 1924.) 3410.

— Slovenski možje. (M 1925—26.) 9429, 9430. Pirnat Makso. Rudniško gledališče v Idriji. 4170 r. Pivko Ljud., Dramatsko pesništvo. 3916 r.

— Sokolstvo I. 3847 r.

1'odgornik Fr., O človeškem razumu. (LMS 1884.) 3005 r. Podgornikova Lucila, Glasbena vzgoja v Slovencih. (LZ 1885.1 103.

Podlesnik Iv., Telovadba in športi. (DS 1906.)9278. Pregelj Iv., Emil Leon. F. S. Finžgar. (DS 1921.) 9916.

— Aškerčeva umetniška oblika. — Medvedova dramatika. Medvedova lirika. (DS 1923.) 9250.

Premrl St., Zagovor slovenske moderne glasbe. (DS 1917.) 9504/505.

Preobraženskij N. F.. Razvoj umevanja in perijodizacije ruske

zgodovine. (LZ 1915.) 2199/200. (Prešeren France.)

— Joža G 1 o n a r, Samhaber in njegovi Preširenklange-(LZ 1927.) 3780.

_ Iv. Grafenauer, Iz Kastelčeve zapuščine. (Prešernovi rokopisi.) 4177 r.

— — Nekaj iz P. peresa. (Carniola 1910.) 4102 r.

(Prešeren France.) P. Grošelj, Fr. P. (LZ 1905.) 261. — P. F. (Predavanje.) (LZ 1905.) 261. — P. in Petrarka. (ZMS 1902.) 3022 r.

— Ernestina Jelovšek, Spomini na P. 1567.

—• Fr. K i d r i 5, Iz delavnice za komentar Prešerna. (LZ 1925.) 3411. — Prešernove odklonjene prošnje za advokaturo. (RZDH 1926.) 3881 r. — Dante 1321—1921. (Ocena Jos. Puntarjeve razprave »Dante in problem Prešernove »Nove pisarije«.) (LZ 1925.) 3411.

— Fr. K i m o v e c, Družinski spomini na Primčevo Julijo. (I)S 1921.) 9916.

— Fr. Leveč, Fr. P. (Zv. 1879.) 2525. (KK VII.) 371. -Priloge k P. životopisu. (LZ 1882, 1888, 1890.) 100, 1167, 306.

— Ivan M e r h a r, Fr. P. (Slovenka 1901.) 1169.

— Matija Murko, Fr. P. (LZ 1891.) 106. — Misli k Prešernovemu življenju. (LZ 1901.) 108.

— Odkritje Prešernovega spomenika. (LZ 1905.) 261.

— K. Ozvald, Naši kulturni delavci v zrcalu Prešernovih poezij. 2158 r.

— L. Pintar: Akrostihon v P. poezijah. (LZ 1889.) 850, (LZ 1897.) 851; - P. v šolah. (LZ 1896.) 853, (LZ 1902.) 259; — P. v pismih sodobnikov. (LZ 1900, 757.) 270; — P.-ova labodnica (LZ 1897.) 851; — O P.-ovi literarni zapuščini (LZ 1901.) 108; — P. med Nemci. (LZ 1910, 101, 255.) 266; — Ocena Aškerčeve izdaje P. poezij. (LZ 1907, 625, 683.) 263, (LZ 1913, 670.) 1955; — Iz P.-ove korespondence. (ZMS VI 1904.) 3024 r; — V spomin Andr. Smoleta. (LZ 1911, 402.) 586; — Od železne ceste. (LZ 1897, 47.) 851; — Nezakonska mati. Lenora. Judovsko dekle. (ZMS IV.) 3022 r; — Povodnji mož. (LZ 1897.) 851; — V spomin Mat. Copa. (LZ 1896.) 853; — Kako Metulum se Avgustu brani«. (LZ 1909.) 265; — Krst pri Savici. (LZ 1905, 569.) 261, (LZ 1911. 250.) 586; — O zidanju cerkve na Šmarni gori. (LZ 1912, 76.) 1168; — Šmarna gora. (LZ 1908, 375.) 264; _ Jan. Hradeckemu. (LZ 1907, 235, 306.) 263; — »Pov'do let starih čudna izročila«. (LZ 1911, 376.) 586; — O Zusnerjevih in Žonto-vih prevodih. (LZ 1910.) 266; — Prešernova »Romarska«. (LZ 1908.) 264; — Različne korespondence. (ZMS 1904.) 3024 r. — Val.ihun sin Kajtimara. (LZ 1911.) 586.

— Prešernov album. 242 r.

— Iv. P ri j a t e 1 j, Drama Prešernovega duševnega življenja. 2160 r. — Prešernov spomenik. (Ur. Iv. Prijatelj.) 2610 r; — Dvoje Prešernovih pisem. (ZMS 1902.) 3022 r.

— Jos. P u n t a r, Dante in problem Prešernove »Nove pisarije«. (Dante.) 3234 r. — Gazele. (DS 1921.) 9916. — Prešeren in antika. (Cas 1911.) 3470 r. — »Zlate črke« na posodi Gazel. I. del. 3860 r.

— K. Š t r e k e 1 j, P. in narodna pesem. (ZMS 1901.) 3024 r.

(Prešeren France.) Jos. T o m i 11 š e k, »Ajdovski gradeč«. (DS 1911.) 9494. 3391 r. — O Prešernovi ljubeznf. (LZ 1905.) 261. — Temeljna vprašanja o Prešernovem »Krstu pri Savici«. (LZ 1905.) 261.

— Ivan V r h o v n i k, Prešernova stanovališča v Ljubljani. (DS 1926.) 9424.

— T. Z u p a n, Iz Prešernovega življenja. (LZ 1881.) 99.

— Vinko Zupan, »Luna sije« in drugo. (SI. 1914.) 9096. — Metrični vzori Prešernove podoknice »Luna sije«. (LZ 1909.) 265.

— Avg. Ž i g o n, Amor ch' al cor gentil: ratto s'appren-dre. (SI 1917.) 9500/501. — Fr. Potočnik iz svojih spominov o Prešernu. (DS 1925.) 9423. — France Prešeren poet in umetnik. 3621 r. — Krst pri Savici. (LZ 1918.) 2526. — Krst pri Savici v cenzuri. (DS 1925.) 9423. — »Lel — moj kermar . . .« (DS 1905.) 9076. _ Letnica 1833 v Prešernovih Poezijah. (CZN 1906.) 3972 r. — Nekoliko stvari izpod Čopovega in Prešernovega peresa. (ZSM 1903.) 3023 r. — Nov fragment iz Prešerna. (SI. 1917.) 9500/501. — Prešernova čitanka. Komentar. 3165 r. — Prešernova Zdravica. (DS 1925.) 9423. — Tercinska arhi-tektonika v Prešernu. (ZMS 1906, 1907.) 3026 r, 3027 r.

—_ O. Župančič, Beseda o Prešernu. (LZ 1926.) 3412.

Pribil K.. Šola in dom s posebnim ozirom na roditeljske večere. 2833 r.

Prijatelj Iv.. Borba za individualnost slovenskega književnega jezika v letih 1848—1857. (CJKZ 1924, 1925.) 3737/38 r.

— Doneski k slov. literarni in kulturni zgodovini. (ZMS 1907.) 3027 r.

— Dostojevskij. (LZ 1925.) 3411.

— Duševni profili naših preporoditeljev. (LZ 1921.) 2918.

— Iz življenja kranjskega literata. (Veda 1912.) 3394 r.

— Levstikov politični list »Naprej«. (RZDI1 1925.) 4167 r.

— »Mladoslovenci« in »Mlada Evropa«. — Vloga »Omladine« v prvem obdobju »mladoslovenskega«- pokreta. (LZ 1924.) 3410.

— Nova pota znanstvene poezije. (SI. 1914.) 9096.

— Oskar Wilde. (Naši zapiski VI.) 582 r.

— Pesniki in občani. (LZ 1917.) 2474/75.

— Poezija »Mlade Poljske«. (LZ 1923.) 3253.

— Predhodniki in idejni utemeljitelji ruskega realizma. 2856 r.

— Predzgodovina ustanovitve Slovenske Matice. (RZDH 1923.) 3880 r.

— Psihologični paralelizem s posebnim ozirom na motiv slov. narodne pesmi. (ZMS 1902.) 3022 r.

— Puškin v slovenskih prevodih. (ZMS 1901.) 3021 r.

— A. N. Pypin. (LZ 1906.) 262.

— Slovenaoka književnost. 571 h.

— Slovenščina pod Napoleonom. (Veda 1911.) 3393 r.

Prijatelj Iv., Tolstoj in njega romati »Vstajenje«. (LZ 1900.) 270.

— Ustanovitev »Ljubljanskega Zvona« in celovškega »Kresa*. (RZDH 1926.) 3881 r.

Puntar Jos., Razmišljanja ob dvestoletnici Kantovega rojstva.

(Cas 1924/25.) 3950 r. Radics P., Slovenščina v besedi in pismu. (LMS 1879.) 3003 r.

— Tomaž Hren. (LMS 1878.) 3141 r.

— Umeteljnost in umeteljna obrtnost Slovencev. (LMS . 1880.) 2234 r.

Raič Božidar, Črtice o Prekmurcih in o njihovem govoru. (LMS 1868.)

— Prekmurski knjižniki pa knjige. (LMS 1869.) 2576 r. Rakuša Fr.. Slovensko petje v preteklih dobah. 3558 r. Ravnikar Jern.. Matej Ravnikar, pisatelj in pedagog. 4168 r. (Razlag Radoslav.) Mohorič Fran. (CZN 1918.) 3978 r. Remeš D. M., Abbe Martin Kuralt. (ZMS 1912.) 3032 r.

Res Al., Umetnost in naravni zakoni. (DS 1914.) 9195 96. Robida Ad„ Henrik Ibsen. (DS 1905.) 9076. _ Moderne slovenske klasične drame in tragedije. — Zakaj se pri Slovencih dramatika ne more razvijati. (Cas 1910.) 3469 r.

— Naturalistične in realistične moderne slovenske drame. — Moderne slov. enodejanke in dialogi. (Čas 1911.) 3470 r.

Rostohar Mih.. Jugoslovanstvo. (Napredna misel 1912.) 3075 r.

— Katoliško naziranje o narodnosti. (Napredna misel 1912.) 3075 r.

— Psihologija narodnosti. (Naši zapiski XII.) 4075 r.

— Uvod v znanstveno mišljenje. 2767 r. Rozman Ed„ 0 dostojnosti 1022 r.

Rudež Ant., Gluhonemi. Zgodovina in sedanja metoda njih vzgo-

jevanja. 2161 r. Butar Simon. Ivan Vesel-Koseski. (Zv. 1879.) 252-5. Sajovic G v., Miroslav Tyrš. 1541 r.

Scheinig J., O narodnih pesmih koroških Slovencev. (Kres 1885.) 115.

Schreiner H., Analiza duševnega obzorja otroškega in dušeslovni proces učenja. 3136 r.

— Botaniški listi. (LMS 1884.) 3005 r.

SeidI Ferd.. Mehanika duševnega delovanja. 2162 r.

— Moderna izobrazba. 3884 r.

Seigerschmied. Pamet in vera. I.. II. in III. del 3076—3078 r. Simonič Fr. in J. Šlebinger, Slovenska bibliografija. 3128/31 r. Sket J., Turške besede v slovenščini. (Kres 1886.) 2336 r. (Slomšek Anton Martin.) Fr. E r j a v e c in P. F 1 e r e, A. M. SI. Življenjepis, (Slov. pesniki in pisatelji VI.) 3300.

— Fr. 11 e š i č, Slomškov učitelj Ivan Anton Zupančič. (ZMS 1912.) 3032 r.

— Ant. Medved, Knezoškof lavantinski A. M. SI. Spominska knjiga ob stoletnici njegove smrti. 3110 r.

Sodnikova Alma, Vebrov estetski sistem v luči tradicijskih estetskih teorij. (LZ 1926.) 3412. Skrbinšek Mil., Diletantski oder. 2923 r. Štele France, Apologija moderne umetnosti. (Čas 1911.) 3470 r.

— Gotske freske na Jezerskem. (ZUZ 1921.) 2941 r.

— »Hoška Madonac. (ZUZ 1927.) 3837 r.

— Meštrovič. (DS 1921.) 9916.

— O arhitekturni umetnosti. — Portret. — Umetniško Prek-murje. (DS 1926.) 9424.

— Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih. 3588 r.

— Slikar Johannes concivis in Laybaco. (ZUZ 1921.) 2941 r.

— Spomeniki starejšega portretnega slikarstva na Slovenskem. (ZUZ 1925.) 3710 r.

— Troje uresničenj misticizma v umetnosti. (DS 1925.) 9423.

— Umetnost. (DS 1913.) 9662.

— Umetnost in Slovenci. (DS 1923.) 9250.

— Umetnostni spomeniki Slovenije. (Dekanija Kamnik.) (ZUZ I—VII.) 2941 r, 3218 r, 3435 r, 3436 r, 3710 r, 3836 r, 3837 r.

Stepančičeva Marica. Slovensko-italijanska slovnica. 3906 r. Steska Viktor, Kipar Alojzij Progar. (ZUZ 1921.) 2941 r.

— Ljubljanski baročni kiparji. (ŽUZ 1925.) 3710 r.

— Ljubljanski škofijski dvorec. (ZUZ 1926.) 3836 r.

— Metelčica v šoli. (IMK 1905.) 4021 r.

_ Naši stavbarji minule dobe. (ZUZ 1923.) 3435 r.

— Nekaj kamenitih spomenikov v Ljubljani. (IMK 1903.) 4020 r.

— O nekaterih ljubljanskih spomenikih. (ZUZ 1921.) 2941 r.

— Pregled naše umetnosti. (M 1923—24.) 9249, 9428.

— Dr. Janez Schoenleben, kranjski zgodovina]-. (Ob 3001et-nici njegovega rojstva.) (DS 1918.) 9528/29.

— Slikar Janez Potočnik. (ZUZ 1924.) 3436 r.

— Slikar Janez Wolf. (DS 1910.) 9004.

— Slike v ljubljanskih cerkvah okoli 1. 1715. (IMK 1902.) 4019 r.

— Slovenska umetnost. I. del. Slikarstvo. 4076 r.

— Slovenska umetnost v Langusovi in Wolfovi dobi. (M 1926.) 9430.

— Stare cerkvene posode na Kranjskem. (IMK 1906.) 3952 r.

— Fran Anton pl. Steinberg. (Ob 1501etnici smrti.) (DS 1915.) 9197/98.

— Stoletnice in druge obletnice. (IMK 1905.) 4021 r.

— Umetnost koncem osemnajstega stoletja. Pregled slovenske umetnosti. (M 1925.) 9429.

— Valentin Mencinger, ljubljanski slikar. (IMK 1905.) 4021 r. Stifter Bož.. O tednu in njegovih dnevnih imenih. (LMS 1872—.

1873.) 576.

(Stritar Jos.) Ant. Breznik, Stritarjev slog. (DS 1924.) 9422.

— Fr. E r j a v e c in P. F 1 e r e , Življenjepis. (Slovenski pesniki in pisatelji XI.) 3443.

(Stritar Jos.) VI. L e v s t i k, J. Stritar. Slovstvena študija. (SI. 1906.) 9364.

_ Iv. Prijatelj, Jos. Stritar. (Stritarjeva antologija.) 2661 p.

— Jos. Tominšek, Jos. Stritar, analiza njegovega življenja in delovanja. (LZ 1906.) 262. Ponatis: 2840 r.

Snšnik A., Pasijonske igre v Oberammergauu. (DS 1911.) 9194/95.

Sretek VI., Marinetti in njegova šola. (SI. 19:0.) 9366. Svetina J.. Čutno predstavljanje pa mišljenje in zakoni mišljenja. (DS 1890.) 1003. Šanda Dragan, Moderna francoska lirika.. (DS 1905.) 9076. Šanda Janko. Plastika v pesništvu. (DS 1895.) 9274. Šercl V., O svetovnih jezikih. (SI. 1904.) 9111. Šlebinger J., »Pisaniee«, prvi slovenski pesniški almanah.

3877 r. Šola, Ljudska visoka;

I. K. Ozvald. O potrebi nove socijalistične orijentacije. — II. Alojzija Štebi, Zaščita zanemarjene dece in mladine. — III. Alma Sodnik, Smernice za vzgojo deklet. — IV. F. S. Finžgar, O lepi knjigi. 3284 r. — V. R. Kušej, Cerkev v luči prava in etike. — VI. M. Dolenc, Kaj hoče moderno kazensko pravo. — VII. Jos. Wester, O naši srednji šoli. — VIII. Jar. Foerster, O strokovnem šolstvu. 3440 r. Štrekelj Karel. Ivan Sergjejevič Turgenjev. (LZ 1884.) 102.

— Iz besednega zaklada narodovega. (LMS 1892.) 3012 r.

— Novejši ruski pisatelji. (LZ 1883.) 101.

— O nekaterih pobijanih pravilih slovenske pisave. (LZ 1911.) 586.

_ Pisma in zapiski iz Cafove ostaline. (ZMS 1900.) 3020 r.

— Prinos k poznavanju tujih besed v slovenščini. (LMS 1896.) 3016 r.

— Slovanski elementi v besednem zakladu štajerskih Nemcev. (ČZN 1908—9.) 3974/75 r.

— Slovarski doneski iz živega jezika narodovega. (LMS 1894.) 3014 r.

Šuklje Fr..'Franc Palacky. (LMS 1877.) 2448 r. Šaman Jo«., Slovenska slovnica po Miklošičevi primerjalni 2193 r.

(Tavčar Ivan.) Jak. Dimnik, Iv. T. (Zvonček 1923.) 3251.

— Iv. P r e g e 1 j, Emil Leon. (DS 1921.) 9916.

— Iv. Pr i j a t elj, Zbrani spisi I. T. (Uvod.) 2800, 3303, 3703.

— N. Ž u p a n i č, Antropološki načrt I. T. (LZ 1925.) 3411. — Evgenika Iv. Tavčarja 2842 r.

Terseglav Fr., Problemi v sodobnem dušeslovju. (Čas 1908.) 3946 r.

Tolstoj L. N.. Spoved. 3157 r.

Tominšek Jos.. Bitje in žitje Bleiweisovih »Novic«. (LZ 1904.) 360.

— Četrt stoletja slovenskemu slovstvu na braniku. (K 25 letnici LZ.) (LZ 1905.) 261.

— Dr. Kugv, vzgojitelj človečnosti v planinstvu. (PV 1926.) 3433 r.

— O napakah in pravilih slovenskega pisanja. (LZ 1909/10.) 265/66.

— Osnutek Mencingerjevega življenja in slovstvenega delovanja. 3226.

(Trdina Janez.) Fr. D e r g a n c, J. Trdina: Avtobiografska pisma. (LZ 1905/906.) 261/62.

— Fr. G o e s 11, Trdina Janez. (SI. 1905.) 9363.

— Aleks. Hudovernik, Spomini na Janeza Trdino. (LZ 1913.) 1954.

— Fr. Ilešič, Trdina kot učitelj hrvatske književnosti. — Reško dijaštvo v Trdinovih časih. — Trdina in Kazali. — Trdinovi Beli Kranjci in Hrvati. — Trdina in slovenske narodne pravljice in pripovedke. (SI 1913.) 9496.

Trstenjak Ant.. Ivan Franjin Gundulič. (LMS 1888.) 3008 r.

— Fr. Ks. v. Miklošič. (LMS 1882/83.) 3004 r.

— Ogrski Slovenci. (LZ 1901, 1904.) 108, 260.

— Slovanski plesi. (LZ 1904.) 260.

— Slovensko gledališče. 243 r.

— Spomenik slovanske vzajemnosti. 2843 r. Trstenjak D., Pannonica. Spomeniški listi. 3904 r.

— Raeiskavanja na polju staroslovanske zgodovine. (LMS 1869—71.) 2575—77 r.

— (isto) iz mitologije. (LMS 1871.) 2577 r.

— Slovanščina v romanščini. 2857 r.

— Slovenski elementi v venetščini. (LMS 1874—1877) 577 2447 r, 3002 r, 2448 r.

(—) Andr. F e k o n j a , D. T., slovenski pisatelj. 4169 r.

— Jož. G 1 o n a r, D. T. Ob stoletnici rojstva. (SI 1917.) 9500/501.

— Fr. L e v e c, D. T. (LZ 1890.) 306.

— Dr. J. P a j k, D. T. Doneski k njegovemu životopisu. (LZ 1894.) 107. 1

Turna Henrik. Krajevno imenoslovje. (Jadr. almanah 1923.) 4162 r. '

(Trubar Primož.) A. Aškerc, P. Trubar in protestantovska književnost ogrskih Slovencev. (SI. 1909.) 9366.

— Fr. B u č a r , Primož Trubar. 115 h.

— Fr. G o v e k a r, Trubar kot človek. (SI 1908.) 9365

— Iv. G r a f e n a u e r, 0 Trubarjevem prevodu evangelijev. (DS 1914.) 9195/96.

— Jos. G r u d e n, Trubar v jubilejnem slovstvu. (Čas 1908.) 3946 r.

(Trubar Primož.) Fr. Kidrič, Ogrodje za biografijo P. T. (RZDH 1923.) 3880 r. — Trubariana. (IMK 1909.) 4115 r.

— Etbin Kristan, Primož Trubar in slovensko ljudstvo. 3910 r.

— Iv. Lah, Primož Trubar in naša reformacija. 1528 r.

— Iv. M e r h a r, P. Trubar. Literarno-historiona študija. (LZ 1908 ) 264.

_ L P i n t a r, Kdaj je bil Trubar v Loki. (LZ 1905.) 261.

— Iv. P r i j a t e 1 j, O kulturnem pomenu slovenske reformacije K Trubarjevemu jubileju. 251 r.

— Trubarjev zbornik. Ur. dr. Fr. Ilešič. 3028 r.

— Trubernummer. (Carniola 1908.) 2840 r.

— Fr V i d i c, Nekaj o razmerju slovenskih Trubarjevih spisov k protestantskim hrvatskim knjigam. (LMS 1898.) 3018 r

Urbanu*. Knjiga o lepem vedenju. 1589 r. Urbas V., Dr. Etbin Henrik Costa. 3897 r.

Ušeničnik Aleš. Hipoteze in veda. — Moderno gvetovno nazi-ranje in veda. — Katolicizem in moderna kultura. — Moderna etika. (Cas 1907.) 3963 r.

— »Jeranov problem«. (Cas 1917.) 3951 r. Knjiga o življenju. 2939 r.

— Umetnost pa naravna odgovornost. — Večnostni pomen umetnosti. (Cas 1916.) 3964 r.

— Uvod v filozofijo. I. zv. Spoznavno-kritieni del. 2821 r.

— IT. zv. Metafizični del I. 3886 r.

— III. zv Metafizični del II. 3887 r.

— Vzgojeslovna načela. 2585 r.

Valenčič J.. Vzgoja in omika ali izvir sreče. 1226 r. (Valjavec Matija.) Erjavec Fr. in P. F 1 e r e, M. V. Življenjepis. (Slovenski pesniki in pisatelji III.) 3442. —' Fr. Leve c, M. V. Životopis. (KK II.) 427.

— — Valjavčeve poezije. 217 p. Vaničck K., Sokolski evangelij. 1520 r. Veber Fr.. Analitična psihologija. 3406 r.

— Kergsonova teorija smešnega. (LZ 1920.) 2535/36.

— Dušeslovje. 3325 r

— Estetika. Psihološki in normativni temelji estetske pameti. 4004 r.

— Etika. 34C7 r

— Idejni temelji slovanskega agrarizma. Programatična socialna študija. 4046 r.

— O umetniškem ustvarjanju. (LZ 1922.) 2919.

— Problemi sodobne filozofije. (Sp K 9.) 3237 r.

__Sistemi filozofije: I. O bistvu predmeta. 2957 r. — II.

Pioblemi filozofije. 2958 r. — III. Filozofija in pozitivne-znanosti. 2959 r.

— Uvod v filozofijo. 2788 r.

— Znanost in vera. Vedoslovna študija. 3227 r.

Vn3el Fordo, Spomini. (ZUZ 1924.) 3436 r.

Vesel I., Olikani Slovenec. 407 r.

Vidie Fr.. Vodnikov anakreontizem. (LZ 1889.) 850.

Vidmar Jos., Bogoiskanje Leonida Andrejeva. (LZ 1922.) 2919.

— Svetovni nazor Merežkovskega. (LZ 1920.) 2535/36.

— Tolstoj in njegov krščanski nauk. (LZ 1921.) 2918. Vilhar Miroslav. Spomenica. Ur. Jos. Tominšek. 414 d. Vivekanandi Sv. - Iv. V u k, Bog in človek. Govor. 3515 d. (Vodnik Valentin.) P. Bohinjec, V. V., prvi slovenski pesnik. 4178 r.

— Vodnikov spomenik. Ur. dr. E. H. C o s t a. 2846 r.

— Iv. Grafenauer, V. V., — pesnik. (KK XXII.) 2637. — O V.-ovi pesniški zapuščini. (CJKZ I. 1919.)

— Ivan Lah, V. V. (LZ 1919.) 2533.

— Fr. Leveč, Listine in pisma iz V.-ovega življenja. (LZ 1889.) 850.

— Jos M a 1, Doneski k Vodnikovemu življenjepisu. (DS 1918.) 9528/29.

— N. O m e r s a, Vodnikove pesmi. 4170 r.

— Fr. Orožen, V. V. kot turist in turistiški pisatelj. (PV 1895.; 1210 r.

— Iv. Pregelj, V. V. prvi slovenski pesnik svojemu narodu. 4182 r.

— Fr. W i e s t h a 1 e r, Ob odkritju V.-ovega spomenika. (LZ 1889.) 850.

Volvnski Akil, Ruski novelisti. (LZ 1902.) 259.

Vošnjak Bog., študije k problemu jugoslovanske narodne misli.

(Veda 1913—14.) 3074 r, 2847 r. Vouk Iv., Dostojevski in njegove žene. (ZS 1925.) 3629. (Vraz Stanko.) Prijatelj Ivan, Kidrič Fr., Murko M. Štrekelj K.

(ČJZN 1910.) 3976 r. Glej tudi Fekonja Andrej. Vrliovnik Iv., O stoletnici »Lubljanskih Novic«. 2852 r.

— Slava Podlim barskemu! 3944 r.

(Vseučilišče slovensko.) Č e r n i č M., Slovenska visoka šola v Ljubljani. Knaflič Vlad., Vseučilišče v Trst. M a j a-r o n , Za vseučilišče v Ljubljani. 3121 r. — Andr. V e b-1 e , Boj za slovensko vseučilišče. 3908 r. Vurnik Iv., Iz modernega umetniškega mišljenja. (DS 1917.) 9504/505.

Vurnik St., Ivanka Kobilca in njena umetnost. (DS 1927.) 9788.

— Umetnost in družba ter umetnostna politika. (LZ 1926.) 3412.

Walirmund Lud., Katoliško »vetovno naziranje in svobodna

znanost. 1568 r. Weber Fr., Bistvo lepote. (LZ 1919.) 2533. Wester Jos. Kriza naše srednje šole. 3867 r.

— Dr. Sketova pisma iz Bosne. (LZ 1914—15.) 2093/94, 2199/200.

Wiesthaler Fr.! Dr. Jakob Zupan. (LZ 1885.) 103.

Zajcev B. K., Sodobno rusko slovstvo. (DS 1925.) 9423. Zielinski Th. - J. Glonar, Antični in moderni svet. 3340 r. Zupan Ant.. O stvarnosti podstati. (Cas 1912.) 3947 r. Zupan Vinko. Anatole France. (SI. 1915.) 9194. Žgee Fr.. Problemi vzgoje najširših plasti našega naroda. 3382 r. Žigon Avg., Korytkova pogodba z Blaznikom iz leta 1838. (LZ 1920.) 2535/36.

— Kranjska čbelica. (DS 1926.) 9424.

— K zgodovini Goethejevega Fausta v slovenskem prevodu. (SI 1915.) 9194. F

— Fr. Levstik. (SI. 1916, 1917.) 9316, 9500/501.

— Prispevek k petdesetletnici. (LZ 1918/19.) 2526, 2533/34.

— Študija (o decimi in glosi). (DS 1915.) 9197/98.

Žmavc Iv., Dr. František Ladislav Rieger. (ZMS 1903.) 3023 r.

— Herbert Spencer, filozof razvoja, napredka in svobode. (ZMS 1906.) 3026 r.

— Uvod v naraven nazor o svetu. (Veda 1911.) 3393 r Žmitek P.. Rusko slikarstvo. (DS 1903.) 9277.

(Župančič Oton.) Iz. Cankar, Obiski. 2759 r.

— Iz. C a n k a r in F. S. F i n ž g a r, Oton Župančič. (DS 1911.) 9494/95.

— F. S. C o p e 1 a n d, O Župančičevih prevodih Shakespe-arja. (LZ 1922.) 2919.

— Jak. K e 1 e m i n a, O Veroniki Deseniški. (LZ 1926.) 3412.

— - (Omladina 1909/10.) 4148 r.

— K. O z v a 1 d, Veronika Deseniška, naš veliki kulturni dokument. (LZ 1924.) 3410.

— Iv. Prijatelj (govor), O. Župančič. (Naši zap. 1909.) 582 r.

— Jos. Vidmar in Fr. Koblar, O Veroniki Deseniški. (DS 1924.) 9422.

Žvab L., Ivan Ž. V. Popovič. (LZ 1881.) 99.

3. Prirodoznanstvo, tehnika, zdravstvo.

Ambrožiž Mat. Materinska pomoč zdravemu in bolnemu dojenčku. 3278 r.

Baebler B., Radioaktiviteta in razpadanje atomov. 4171 r.

Beg Ante, Naše gobe. 3642 r.

Benean J., O raku. (Zdravje 1927.) 3842 r.

Beuk St., Mimikrija in podobni pojavi. 4171 r.

— Varovalna barva in podobnost v živalstvu. 4171 r. Brecelj Ant., Čuda in tajne življenja. Splošno življenjeslovje ali

biologija v obrisih. 3740 r.

— Jetiki — boj! 3280 r.

Brecelj Ant., Seksualni problem in inteligenčni naraščaj. (Čas

1924/25.) 3950 r. Cilenšek Martin, Granitna miza. (LZ 1893.) 269.

— Kako se branijo rastline nepoklicanih gostov. (LZ 1893.) 269.

— Kakšnih odnošajev nahajamo na slovenskem Štajerju glede zemlje in njenih prebivalcev. (LMS 1888.) 3008 r.

— Naše škodljive rastline v podobi in besedi. 3939 r.

— Premogova tvorba. (LMS 1891.) 3011 r. Čadež Fr., Skrivnosti radioaktivnosti. 2342 r.

Čermelj LaT«. Boškovičev nauk o materiji — prostoru — času v luči relativnostne teorije. 3402 r.

— Materija in energija v sodobni fiziki. 3233 r.

— Najnovejše o Rontgenovih žarkih. (SI. 1917.) 9500/501. Černic M., Telesni naš postanek, razvoj in konec. 1539 r. Demšar Jernej, 0 solnčni opeklini. (PV 1909.) 3115 r.

— O spolnih boleznih. (Naši zapiski IV.) 581 r.

— Patogenetični vpliv solnčnih žarkov na kožo. (PV 1910.) 585 r.

' — Spolne bolezni. 2671 r.

Derč Bogdan. Dojenček, njega negovanje in prehrana 2632 r.

Dereani M.. Zdravstvena vzgoja mladine. 3583 r.

Derganc Fr.. Spolna nevarnost. 3392 r.

Dežman M.. Sušica ali jetika. 2855 r.

Dimnik Jak., Domača vzgoja. Slov. materam. 2087 r.

Dodel A., Mozes ali Darwin? Šolsko vprašanje. 2421 r.

Dolšak F., Zdravo in bolno telo. 3277 r.

Dular Fr., Domači živinozdravnik. 3899 r.

— Živalske bolezni, ki prehajajo tudi na človeka. 2358. Erjavec Fr., Domače čveteronožne živali. (SV 18, 20.) 2604 r.

— Naše škodljive živali v podobi in besedi. 616 r. _ Ptice I. (SV 22.) 2605 r; II. (SV 25.) 2604 r.

— Rudninoslovje ali mineralogija. 3912 r.

— Somatologija ali nauk o človeškem telesu. 1533 r.

— V naravi. 280 r.

Feltgcn E.. Higijena na kmetih. 2849 r.

Goestl Fr., Dejanja v nezavesti in omračenju. (SI. 1906.) 9364.

— Lajiki in blazniki. (SI. 1906.) 9364.

— Misterij duše. Poljudni pregled psihijatrije. (Sp K 47.) 3895 r.

— O blaznicah in blaznikih. (SI. 1908.) 9365. _ O družinski oskrbi blaznih. (DS 1909.) 9600.

— O slepcih in oslepljencih. (DS 1903.) 9277. _ Pijanost in blaznost. (LMS 1893.) 3013 r.

— Psihijatrične študije. 3328 r.

— Zdravniki in publika. (Zdravje 1926.) 3841 r. Gregorič Vi*ko, Davica ali difteritis. (DS 1895.) 9274. Grošelj Pav., Astronomski pomenki. (LZ 1916.) 2312/13. 3312 r.

— Iz prazgodovine zemlje. (LZ 1910.) 266.

— Iz zapiskov prirodoslovca. (LZ 1904.) 260.

Hinterlechner Karel, Iz geologije. (SI. 1909, 1910.) 9366, 9689. Homan Al., Postrežba bolnikom. 2352 r.

Hiimek Drag.. Citati — dobro, poizkusiti bolje. Poizkusi iz fizike.) (Zvonček 1914—15.) 2203/204.

— Čudovite živali iz pradavnih in današnjih dni. (Zvonček 1917—18.) 2494, 2530.

Iz tajnosti prirode. Zbirka poljudno-znanstvenih črtic. 3719 r. Jarc A.. Alkohol in njega fiziološki učinki. (DS 1903.) 9277.

— O fotografiji in projekciji. (DS 1904.) 9471.

.Teločnik V. A., Nekoliko lovske balistike. (Lovec 1926.) 3421. Jesenko Jan., Prirodoznanski zemljepis. 3923 r.

— Zemeljski potresi. (LZ 1881/82.) 99, 100. Kako se naučim fotografirati? 3772 r. Karfik K.. O jetiki. 2350 r.

Katekizem. Mali protialkoholni, za male pa tudi za velike ljudi. 3876 r.

Klodič Maks. Goram in hribom skozi život. (PV 1906.) 3118 r.

_ Nova železnica s Koroškega skozi Karavanke itd. v Trst.

3099 r

Knafelc Al., Elijev ogenj. (PV 1907.) 3117 r. Kneipp - Val. Podgorc, Domači zdravnik. 3102 r. Kolcnec, Vulkanizem (DS 1904.) 4471. Komet. Hallevev. 1564 r.

Košir Pav., Ljudska medicina na Koroškem. (ČZN 1922—23.) 3980 r.

— in V. Miiderndorfer. Ljudska medicina med koroškimi Slovenci. (ČZN 1926—27.) 3982 r.

Kraepelin K. - S. B r o d a r, Po gozdu in polju. (Gruda 1925—

26.) 3426/27. Križan Jos., Huda ura. (DS 1895.) 9274.

— Severni sij. (LMS 1874.) 577. »viinzle Iv., Zdravilna zelišča. 2753 r. L&szlo Fr., Moderna elektroterapija. 3905 r.

Lentemann H. - Alf. P a u 1 i n, Zoologijsld atlant. (S slikami) 2259 r.

Lilck Eni., O zabrani alkoholnih pijač. 3876 r. Lončar Drag.. 0 spolni vzgoji. (Slovenka 1901.) 1169. M. Š.. Za divjimi svinjami. (Lovec 1925.) 3420.

— Spomini na jelene. (Lovec 1927.) 3800.

Magister F.. Zel in plevel. Slovar narodnega zdravilstva. 3684 r. Materinstvo. 3677 r.

Matko J.. Osnovna navodila za zdravljenje malarije. 2839 r.

Majcr 1;., Nalezljive bolezni. 2808 r.

Mikio Fed., Naše alkoholno gospodarstvo. 3847 r.

Miklavčič P. in J. Demšar, Pasja steklina. 2348 r.

Moorc J. H.. Zakon biogenezije. 3717 r.

Mrkim Ant., Alkoholno vprašanje. 3778 r.

— Dinamit-alkohol in antidinamit-abstinenca. 3777 r.

— Zgodovina protialkoholnega gibanja. 4185 r. Munda Avg.. Ribe v slovenskih vodah. 3846 r.

Rado. Najhujši sovražniki. 566 r. i k Iv., Hughesov brzojavni aparat. 3862 r. Jul.. Nekaj novih poizkusov iz fizike. 4171 r. š., Kratko navodilo za slikanje a fresco (na presno). 3862 r. ..u J., Človek, njegovo življenje in zdravje. 3776 r. P. H.. Pri stricu zdiavniku na kmetih. 3580 r. Pengov Fr.. Podobe ;z narave. I, II. 3915 r. Pengov Fr. - Rataj<-e, Poljudna kemija. 4097 r. Piskernikova Angola, O postanku življenja na zemlji. (Čas 1920.) 2826 r.

Plečnik Iv., Dobri znanci s ceste. (M 1927—28.) 9796/97.

— O kačjem strupu. (DS 1906.) 9278.

— Repetitorij anatomije. I. Skelet. II. Mišičje. III. Drobje. IV. Obtočila. V. Živčevje. VI. Čutila. (Sp K 40—45.) 3997 r.

Plečnik K., Jetika. 3833 r.

Pokorny Al. - Iv. T u š e k, Prirodopis rastlinstva s podobami. 3938 r.

— Fr. E r j a v e c, Prirodopis živalstva s podobami. 3938 r. Ponebšek J.. Naše ujede. I. del: Sove. 2819 r.

Prelog M., Makrobiotika (dolgo življenje). 2838 r. Rakež Jos.. Uho in sluh. 2353 r.

Reisner Jos. Osnovni nauki astronomije. Kozmografija. 3862 r. iobič S., Strupene rastline. (DS 1888/89.) 752, 13*15. Robida Iv., Alkoholizem. (LZ 1901.) 108.

— Boj alkoholu 1 3904 r.

— O kugi. (LZ 1900.) 270.

— O razstreljivih. (DS 1909.) 9600.

— Psihične motnje na alkoholski podlagi. 3389 r. Rossmassler - T u š e k, štirje letni časi. Izprehodi po naravi.

2086 r.

Rus Mavr., Prva pomoč. 3575 r.

Samec M., Možgani. Kanibalizem. (LMS 1876.) 3002 r. Vpliv vpijančljivih pijač. 2612 r. Iler - V. O g r i n e c, Astronomija. 2142 r. Iv. T u š e k, Fizika. 2828 r. Fr. Erjavec. Kemija. 2143 r. Jan. Zajec, Mineralogija. 3132 r. iner Henrik, Fizika ali nauk o prirodi.. 2822 r. Skrbstvena vzgoja. 2833 r. Seidl Ferd., Geološki izprehodi po Goriškem. 3908 r.

— »Glorija« na Triglavu. (PV 1911.) 584 r.

— Kamniške in Savinjske alpe. I. 3081 r, II. 3082 r.

— Potresi na Kranjskem in Primorskem. (LZ 1895.) 852. _ Rastlinstvo naših Alp. (SI. 1916.) 9316, 2854 r.

— Zgradba in geološka zgodovina Savinjskih ali Kamniških planin. (PV 1906.) 3118 r.

Senekovič Andr., Vpliv gozdov na podnebje. (LMS 1882/83.) 3004 r.

Slivnik A.. Uvod v perotninarstvo. 3663 r.

Smolnikov Fr., O raznesilih. (LZ 1895.) 852. Stranotzliv Kajetan. Kristalizacija gipsa ob mikrokemični analizi. 4171 r.

Sušnik Iv., Ali so na zvezdah živa bitja? (Cas 1909.) 3468 r.

— Drobnogled in drobni svet. (DS 1901.) 9491.

Šivic Ant., Polh. Lov na Dolenjskem v starih časih in sedaj.

(Lovec 1926.) 3421. štupar Fr., O prvinah in spojinah. 2581 r. Šubic Iv., Barve in njih uporaba v ornamentiki. (LMS 1891.) 3011 r.

— Elektrika. 255 r.

— Fotografija. (LMS 1889.) 3009 r.

— Gorenjska kotlina in ljubljanski vodovod. (LMS 1893.) 3013 r

»- Iz pisem Jurja gubica. (LZ 1900.) 270.

— Rastlinske bolezni. (LZ 1887.) 105.

— Voda. (LMS 1887.) 3007 r.

Šubic S., Ali bivajo ljudje na bližnji zvezdi Martu? (DS 1897.) 9493.

— Ali ima človek kaj moči do vremena? (DS 1902.) 9119. __Andreejevo potovanje proti tečaju. (DS 1898.) 9118.

_ Človeško telo prozorno. (DS 1896.) 9492.

— Fotografiranje nevidnih stvari. (DS 1896.) 9492.

— Kaj bo pa jutri z vremenom? (DS 1898.) 9118.

— Kdaj bo ljudem zmanjkalo prostora na svetu? (DS 1898.) 9118.

— Konec sveta ali kali? (DS 1899.) 9275.

— Kužni bolezni po nazorih sedanje znanosti. (DS 1900.) 9276.

— Ledena doba. (DS 1899.) 9275.

— Na skrajnih mejah vročine in mraza. (DS 1901.) 9491.

— Nebeški in pozemeljski ogenj. (LZ 1892.) 268. _ O načinih skladanja številk. (LMS 1892.) 3012 r. _ Pogubni malik sveta. (LZ 1893.) 269.

— Prenašanje delujočih moči z elektriko. (DS 1900.) 9276.

— Prodiranje proti severnemu zemeljskemu tečaju. (DS 1897.) 9493.

— Rontgenova luč in človeško telo. (DS 1898.) 9118.

— Solnčna gorkota in njen vzrok. (DS 1896.) 9492.

— Telegrafija. (LMS 1875.) 2447 r.

— Temelji vremenoznanstva. (ZMS 1900.) 3020 r.

— Vožnja z avtomobili. (DS 1902.) 9119.

— Zemlja in zvezda Mart. (DS 1900.) 9276.

— Zmagovita moč duha nad telesom. (DS 1896.) 9492.

— Žive fotografije. (DS 1898.) 9118. Telo, Človeško. Anatomični atlant. 2567 r. Tičar Jos., Boj nalezljivim boleznim. 2984 r.

Tonejec Matej, Nekoliko o strupenih kačah iz domačih dežel.

(Kres 1882.) 113. Trunk Jurij, Alkoholova kuga. (DS 1902.) 9119.

a*

Tuma Henrik, Seksualni problem. (Naši zapiski IX.) 4074 r.

Turk Jak.. Naš vsakdanji kruh. (SI. 1905/06.) 9363 64.

Vales Alfonz, Kemični poizkusi s preprostimi sredstvi. 2858 r.

Vedenik H., Kako si ohranimo ljubo zdravje. 2626 r.

Vindex, Homoseksualnost. 3692 r.

Vojska, Sveta. (Protialkoholna knjižnica.) 2850 r.

Vrabčevič VI., Kolera in kako se je moramo čuvati. 2164 r.

Zagoršek Anion, Konec sveta. 3687 r.

Zahor Z., Spol — ljubezen — materinstvo. 2727 r.

Zalokar Al., O ljudskem zdravju. 2520 r.

Zarili k Boris, O bistvu življenja. 1551 r.

_ O bojih v živalstvu. (LZ 1915.) 2199/200. Zbirka domačih zdravil, kakor jih rabi slov. narod. 2412 r. Zupančič Jak., Črtice o zrakoplovstvu. 734 r. žganje. 3833 r.

Žnidaršič Jak.. Oko in vid. 2310 r.

4. Gospodarstvo, politika, socijalna in t druga dela.

Adlešič Juro. Socijalne tvorbe pri Jugoslovanih. (Čas 1911.) 3470 r.

— Stanovanjsko vprašanje. (Čas 1913.) 3471 r. Arcibašev M.. O sovjetski Rusiji. 3909 r.

Arko St.. O reji in odgoji psa. (Lovec 1927.) 3800. Babnik Janko, Sledovi slovenskega prava. (LMS 1882/83.) 3004 r. Beer M. - C. Š t r e k e 1 j, Kari Marx. Monografija. 3652 r. Bernot Zv., Socijalizem in vera. 3384 r.

Beseda o slovanskem obrednem jeziku pri kat. Jugoslovanih. 3907 r.

Bleivveis Janez, Nauk o umni živinoreji. 3113 r. Brejc Janko, Aus dem Wilajet Karnten. 886 n. Brezigar Milko. Konjunktura, kriza in depresija. (Veda 1912.) 3394 r.

— Osnutek slovenskega narodnega gospodarstva. 2624 r. Burcev V. L., Gorje vam, boljševiki! 3387 r.

Carnegie, Za svetovno razsodišče. 3098 r. Cismontamis, Nasledki prisilnega celibata. 2078 r. Cott Rud. del. Dva sestavljena salonska plesa Četvorka in Beseda. 3878 r.

Čermelj L.. Politično upravna razdelitev Julijske Krajine v razvojnem pregledu do 31. maja 1927. (Luč 19270 3882 r. Dejanja govore! Spomenica o položaju kranjskega učiteljstva. 3120 r.

Dokumenti Koroščeve stranke iz leta 1914. I. 3868 r. Dokumenti o jadranskem vprašanju. (Angleška bela knjiga.) Prev. L. Pitamic in VI. K n a f 1 i č. 2818 r.

Dolenc Metod, Dušanov zakonik. 3856 r.

— Kmečko dedno nasledstvo za časa veljavnosti gorskih bukev. (CZN 1927.) 3982 r.

Drofenik Rok, Božji namestniki v pravi podobi. 2081 r. Družba sv. Cirila in Metoda. Vseslovanska obrambna organi- -

zacija. 1128 r. Dular Fr.. Umna živinoreja I. 3111 r; II. 3112 r. E. J., 0 šahovi igri. (DS 1901.) 9491. Ehrlich, Človek in država. (LMS 1872/73.) 576. Einspieler Andr., Politični katekizem za Slovence. 3909 r. Engliš K. - Alb. O gr i s, Denar. (Sp K 14.) 3264 r. Erjavec Fr., Brezposelnost in problemi skrbstva za brezposelne.

(Sp K 27.) 3287 r. Ferfolja J., Moderni politični in gospodarski razvoj. Cilji soci-

jalizma. 2853 r. Ferri Enriko, Socijalizem in moderna veda. 2343 r. Furlani Lj., O najvažnejših političnih in socijalnih strankah ali

kratek uvod v praktično politiko. 2117 r. Godina Drago. Idealizem. Temeljna načela politične in gospodarske borbe s kapitalizmom. 3517 r. Goršič Fr., Socijalna zaščita dece in mladine. 2985 r. Gosar F., Kriza sodobne demokracije. (Cas 1926/27.) 3966 r.

— Narodno gospodarski eseji. 2705 r.

— Narodnostno vprašanje. (Cas 1921.) 2890 r.

— Socijalna ekonomija. 3326 r. Govekarjeva Minka, Dobra gospodinja. 2596 r.

Grivec Fr., Dostojevski o pravoslavju in katoličanstvu. (Cas

1918.) 2824 r.

— Germanstvo, slovanstvo in Balkan. — Balkansko vprašanje. _ Ruski problem. — T. G. Masaryk. — Pravoslavna nevarnost? (Cas 1915.) 3472 r.

— Nova kulturna orientacija. — Slovansko bogoslužje. (Cas

1919.) 2825 r.

— Pravoslavje. 2564 r.

Haymerle Fr., - A. F u n t e k, Zivotopisni obrazi iz obsega obrta,

umetnosti in industrije. 2147 r. Hess Ad. - Alf. Mencinger, Nauk o serviranju. 2021 r. Hipnotizem. 3186 r.

Hobhouse V. - A. O g r i s, Liberalizem. 3390 r. Hočevar C., Sokolski katekizem. 3847 r. Hranilnica, Kranjska. 3911 r.

Hribar Ivan, Govor v poslanski zbornici dne 16. marca 1909. 3096 r.

Humek M., Domači vrt. 4012 r.

— Sadje v gospodinjstvu. 4012 r.

— Sadno vino ali sadjevec. 4009 r. Iz naroda za narod. 2578 r.

Jan. J., Valutno vprašanje. 3388 r,

Janežič J., O spiritizmu. (DS 1889.) 1345.

Jarc Evgen, Ljudske knjižnice. (DS 1906.) 9278.

JeklišcT, Cerkvena pristojbina ali štolnina. 1566 r.

— Kako naj sina oprostim vojaščine? Kako je lep vojaški stan. 1565 r.

Jemeršič Iv. - S. Gregorčič, Materino delo za Boga in domovino. 3917 r.

Jeraj Jos., Prerod človeštva in Slovanstvo. (Cas 1923/24.) 4015 r.

Joj. joj, ta neznosna draginja. 1564 r.

Jovan Janko. Domači obrti na Kranjskem. (DS 1903/905.) 9277,

9471, 9076. »Jugoslavija« Jugoslovanom. 2611 r. Kaj hočemo? (Lončar, dr. Dermota). 2582 r. Kakšne neposredne davke imamo in kako jih plačujemo? 3893 r.

Kalinšek Felicita, Slovenska kuharica. 3745 r. Kautsky K., Kdo uničuje proizvajanje v malem? Proletarijat, Kapitalistični razred. Temeljna načela socijalne demokracije. (Erfurtski program.) 1561 r.

— Razredni boj. 3893 r.

Kisovec V., Delavsko zavarovanje proti nezgodam. 1569 r. Rlepec Slavoj, Zbirka slovenskih citatov in aforizmov. 1311 r. Knaflič VI., Jugoslovansko vprašanje. 2420 r.

— Socijalizem. 2235 r.

Knjiga. Največja arabska sanjska. 3853 r. Knjiga, Nova velika sanjska. 3854 r.

Knjiga. Rdeča, avstrijsko - ogrska. Diplomatični spisi za pred-

zgodovino vojne 1914. 2116 r. Kočevar Ferdo, Kupčija in obrtnija. Denar in blago. (SV 26.) 2773 r.

Koprivnik Jan., Slovenski vrtnar. 3813 r.

Korošec Vikt., Mednarodna zaščita manjšin v Jugoslaviji. (Čas

1923/24.) 4015 r. Kosec Fr., Katoliško zakonsko pravo. 2817 r. Kosi A., Šola in narodnost. 2309 r.

— Umni kletar. 247 r.

Krejči J. V., Socializem in inteligenca. (Naši zapiski V.) 583 r. Krek Janez, Socijalizem. 2000 r.

_ Socijalni pomenki. (DS 1898—1900.) 9118, 9275, 9276. (—) Ušeničnik Al., Šuklje Fr., Dolenec Iv., Snoj And., Pavlin J.

(Čas 1925/26.) 3949 r. Kristan Anton, Socijalna demokracija in kmetiško ljudstvo.

Socijalizem. 1562 r. Kristan Etbin, Narodno vprašanje in Slovenci. 1562 r.

— Strahovi. Nevarni socijalizem. 1560 r.

Kržič Ant., Zvezde in cvetice. Knjiga o hvaležnosti. 4181 r. Kukovec Vek., Uvod v narodno gospodarstvo. 3686 r.

— Vprašanje avstrijske denarne valute. 2853 r. Kupljen A., Odlomki iz narodnega gospodarstva. 3107 r. Kušej Rado, Cerkveno pravo katoliške cerkve. 3942 r.

Kušej Rado, Nekoliko o borzni špekulaciji in terminski kupčiji z žitom. 2358. L. B., Ruski boljševizem. (Cas 1923/24.) 4015 r. Laboulaye B. - D. Hostnik, Cerkev in država v Ameriki. 2079.

Lakmayer Fran, Umni čebelar I. in II. 1478 r. Langner, Načela Karla Havlička Borovskega. 2851 r. Lapajne Iv., Slovenski posojilničar. 3945 r. Lapajne Ž., Nova pota Jugoslavjanov. 2842 r. JLiberatus, V dobi klerikalizma. 2151 r.

Lončar Drag., Iz politične korespondence dr. Janeza Bleiweisa. (Naši zapiski VI.) 582 r.

— Politično življenje Slovencev. 2152 r.

— Politika in zgodovina. 3212 r.

Machiavelli N. - Alb. P r e p e 1 u h, Vladar. 2764 r. Madeži in njih snaženje. 2351 r.

Marx K. in Frid. Engels, Komunistični manifest. 1568 r. Melik Ant., Narod, ki nastaja. (LZ 1918.) 2526/27.

— Misli o osnovah južnoslovanske zgodovine. (SI 1917.) 9500/501.

Michels Rob., Historična analiza patriotizma. (Napr. misel 1913.) 3075/1 r.

Milčinski Fr., Iz delovanja mladinskega sodnika. 2154 r. Narodu. Slovenskemu! Spoznavaj se sam! 3123 r. Ogris Alb., Intelektuelni proletarijat in polinteligenca. (SI. 1915.) 9194.

— Politične stranke. 3662 r.

— Sodobni individualizem in renesansa romantike. ( 1911.) 3393 r.

Pajk Janko (Jankovič), Cujte, čujte, kaj slovenski jezik 2839 r.

Pajkova Pavlina, Nekoliko besedic k ženskemu vpra

(Kres 1884.) 271. Paulin Alf., Turistika in znanost. (PV 1897.) 1211 r. Pcčnik K., Slovenci in mednarodni promet. 3892 r. Perušek Rajko, Položaj žene v različnih oblikah družine. (LZ 1904.) 260.

Pevc Anton, Mlekarstvo s črticami o živinoreji. 3925 r. Pisma. Ljubavna in snubilna. 3873 r. Pismo, Sveto, starega in novega zakona. 3366 r. Pitamic Leonid, Država. 4184 r.

— Pravo in revolucija. 2840 r.

Platon - Ant. S o v r e , Sokratov zagovor. 4022 r. Podkrajšek H., Veliki slovenski spisovnik. Zbirka pisem, listin

in vlog za zasebnike, trgovce in obrtnike. 3849 r. Podlaz V., gl. Iv. Vrhove c. Pogled v novi svet. 2625 r.

Polec Janko, Kraljestvo Ilirija. Prispevek k zgodovini razvoja

javnega prava v slovenskih deželah. I. del. 3855 r. Polec Janko - Senekovič Bogomil, Vseučiliški zbornik. 254 r.

I'oulin L., Na poti v večnost. 2499 r. Poznavalec, Radikalci. 3910 r.

Pravicoljub. Bira, kongrua in cerkvena konkurenca. 1566 r. Prepeluh Alb. (Abditus), Politično življenje Slovencev. (Naši zapiski IV.) 581 r.

— Problemi malega naroda. 2521 r.

— Socijalni problemi. Eseji. 3C79 r.

]{. L., Anarhizem. (Naši zapiski VI.) 582 r.

Račič Božo, Sušenje v gospodinjstvu. 3892 r.

Radojčič Nikola, Delo dijaštva za narod. 3916 r.

Razlag Jak., Slovenski pravnik. 3140 r.

Regally Fr., Smrtna kazen. (Cas 1922/23.) 3948 r.

Remec Marija. Varčna kuharica. 3848 r.

Res Al.. Jugoslovanska žena za narodno svobodo. 3387 r.

Rogač Jože, Narodnost in Slovenstvo. 408 r.

Rohling Avg., Židovsko nravoslovje v Talmudu. 2120 r.

Rohrmann - Dular. Gospodarski nauki. I. 3101 r.

Romih Toni.. Temeljni nauki o knjigovodstvu. 3912 r.

Roubv. Lurška pravljica. 2855 r.

Rožič Val.. Boj za Koroško. 3685 r.

Rybar Otokar. O vojni proti Italiji od feldmaršala Boroeviča. 3863 r.

Sigadin Stef.. Volilni red za Ustavotvorno skupščino kraljevine SHS. 2354 r.

Scidl Ferdo. Kod naj se potegne pravična državna meja med

Jugoslavijo in Italijo? 3863 r. Slane K., Zadruga in njen pomen v razvoju človeštva. 1552 r.

— Avstrijski Jugoslovani in morje. 2163 r. Shegen ta pravi inu ta zieli Colemone. 3874 r.

Spende Ant. in A. Prepeluh, O zemljiški knjigi, konverzijah in

testamentih. 3459 r. S poti! Klerikalci in sokolstvo. 3134 r.

Stefančič Jak., Naša domačija. Misli dobrovoljca o osnovi oblasti. 3891 r.

Štele Fr., in Fr. Terseglav, Sveta Rusija. Misli o zbližaivju

katoliške in pravoslavne cerkve. 3870 r. Kteska H., O javni upravi. (Sp K 53.) 3554 r. Strmšek Pavel. Problemi naše državne ureditve in Slovenci. 3381 r.

Svetlin P., Škof proti župniku. 1988 r. Suchy Jos., Uvod v buddhizem. 2811 r.

Šarabou V., Staro in novo o ljudskem štetju. (DS 1911.) 9494/95.

— Svetovni promet. (Čas 1913.) 3471 r.

— Svetovni promet po morju. (Čas 1915.) 3472 r. Šega Rud., Varnost hranilnih vlog za časa vojne. 1529 r. Šegula Fr., O reklami z ozirom na narodno gospodarstvo. (DS

1903.) 9277.

Škrbinec S.. Promet, trgovina in obrt v Iliriji. (DS 1906.) 9278.

Štebi Alojzija, Demokratizem in ženstvo. 2524 r.

Štibler Miloš, Kriza v slovenskem zadružništvu (1. 1911.). 3904 t.

Štuhec Jan. Ev., Slovenska narodna mladina. 44)14 r. Sušteršič Iv., Moj odgovor. 3367 r.

Tavčar Iv., Slovenski pravnik. Pouk o najpotrebnejših zakonih.

2020 r. Testament, Novi. 1219 r.

Tominec Al.. Sonce in senca. Zagovori krščanske vere. 4096 r. Trstenjak A., Mestna hranilnica ljubljanska. 3108 r. Trunk Jur., Bodi svoje sreče kovač. 246 r. Turna Henr., Jugoslovanska ideja in Slovenci. 3908 r. Turk Jak., Travništvo. 3921 r.

Uršič Andr., Navod za šahovo igro. (Mentor 1908—12/13.) 3953 r.

3954 r, 3960—62 r. Ustava kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 3891 r.

USeničnik Aleš, Socijologija. 2419 r.

— Um die Jugoslavija. 2565 r.

Vizjak Ad. E., Hipnotizem, sugestije, couetizem. 3900 r. Vojna, Balkanska, v karikaturah in pesmih. 1514 r. Vojna, Svetovna, v pesmi in slikah. 3868 r. Volčič Ed., Predpisi o konverziji vknjiženih terjatev. — Vzgledi predlogov, sklepov in spisov za zemljiško knjigo. 3911 r. Voszka Št., Reja domačih zajcev. 2358 r.

Vošnjak Bog., Uvod v občna načela državnega nauka. (Veda 1911.) 3393 r.

Vošnjak J.. Kaj človeštvo prideluje in uživa. (LMS 1887 88.) 3007/08 r.

— Ob agrarnem vprašanju. (LMS 1884.) 3005 r.

— Socijalni problem in kmetski stan. (LMS 1885.) 3006 r. Vrhovec Iv., Zlate bukve slovenskega vedeža. (SV 32.) 389 r. Wenger D., Pravosodstvo nekdaj in sedaj. (ZMS 1902.) 3022 r. Zabukovšek Iv., Avstro-ogrska nagodba. 1559 r.

»Zvestoba za zvestobo!« V spomin našega bratstva (s Cehi) ob

I. jugoslovenskem vsesokolskem zletu 1. 1922. 3904 r. Žmavc Ivan, Ozdravljenje socijalnega življenja z uporabo pri-

rodoslovja. 1569 r. Žnidaršič A., Borze in borzni posli. (DS 1902.) 9119. Žun Val., Dohodnina. 3918 r.

— Osnovni nauki o narodnem gospodarstvu. 256 r.

Vede vzgajajo mladost, razveseljujejo starost.

Cicero.

II. Srbohrvatske knjige.*)

Adamovič J.. Francuzka drama. 42 h. Allorge H., Osvajači iz svemira. 855 h.

* Andrejev L.. Priča o sedmero obešenih. 379 h.

— Pripovijest o sedmero obješenih. 28 h. Andrič I.. Ex ponto. 164 h.

Andrijaševič N., Kauri-drvo. Povjest. 114 h.

— Pripovijesti. 165 h.

— Slike i priče iz neretvanske krajine. 69 h.

Ai:et Cl.. Potresla se zemlja od istoka ... Ljubavni roman. 1025 h.

d' Annunzio G.. Episkop i druge novele. 166 h.

— Slast. Roman. 695 h.

— Triumf smrti. Roman. 696 h.

* — Žigosani. Roman. 785 h.

Appleton G. W., Gospodja u krznu. Krim. pripovijest. 858 h.

— Kobne bludnje. Roman. 857 h.

— U automobilu. 856 h.

Arcibašev M. P.. Izabrane novele: Kuprijan. Žena. Iz zapisaka jednoga čovjeka. 621 h.

— Milijuni. 859 h.

— Revolucionar«. 167 h.

* — Sanin. Roman. 476 h.

* — Smrt Ivana Landea. 380 h.

— Uspomene. Roman. 860 h.

Arden V., Roman petnaestgodišnje. 1024 h. Arnold Gj., čeznuča i maštanja. Pjesme. 5 h. Averčenko Ark.. Bezobraznici i druge humoreske. 861 h.

— Ninočka. Ruski humoristikon. 697 h.

* — Odabrane pripovetke. 537 h. . Babic Lj„ Maričon. 187 h.

Bakotič K.. Raja. 168 h. Balet L., Mrtva ljubav. 117 h. Balzac H., Connestablovica. 862 h.

— Kobna klisura. 465 h.

— Vesele priče. 337 h.

— Žena od trideset godina. 483 h.

— Žrtva žene. 620 h.

* Balugdžič Živ., Boljševizam. 624 h.

Bang H., Grofica Urna. Roman jedne nesretne žene 805 h. _ Tina. Roman. 593 h.

*) Knjige, ki so v tem oddelku zaznamovane z zvezdico pred imenom pisateljevim, so tiskane v cirilici.

liarac A., S. Gregorčič. Antologija. 860 h.

— Vladimir Nazor. (Skica za študiju). 186 h. Baričevič Jos., Novele i portreti. 118 h.

Barle J., Slike i uspomene sa sela. 169 h. Barnett R., Tajne grada Londona. 170 h. Barres M., Vrt na Orontu. Rajska priča. 698 h. Bartulovič N., Ivanjski krijesovi. Novele. 864 h.

— Kuga. Drama. 865 h. Barušič F., Pabirci. 171 h.

— Za dokolicu. Humor, pripovijesti. 17 h. Baschet J., Utočište. Roman. 699 h.

Bazala A., A. Aškerc. Izabrane pjesme. 3 h.

— Egoizam i altruizam. 115 h.

— Narodna kultura. 113 h.

— O slobodi volje. 116 h.

— Povjest filozofije. 43 h. Bečič F., Djačke uspomene. 863 h.

— Kletva nevjere. Roman. 119/20 h.

— Prokleta kuča. 453 h.

— Vukičev most. 172 h. Beecher-Stowe, čiča Tomina koliba. 173 h. Bego M., Novele. 175 h.

— U očekivanju. 174 h.

Begovič M., Dunja u kovčegu. Roman. 867 h.

— Nasmijana srca. 866 h. Beniczky-Bajza J., Zlatka. Roman. 856 h. Bennet A., Sveta i profana ljubav. Roman: 700 h. Benoit P., Alberta. Roman. 1026 h.

— Antlantida. Roman. 701 h.

— Koenigsmark. Roman. 868 h. Bergsoe V., Pillone. 869 h. Binet-Valmer, Lucien. Roman. 702 h. Biro Lj., Tri noči don Juanove. 467 h. Bjelovac A. H., Minka. 178 h.

— Pod drugim suncem. 177 h.

— Sličice i profili. 176 h. Blank Mat.. Lov za srečom. 181 b.

— Uz visoku cijenu. 180 h. Blankensee, Abdalah Akbar. 182 h.

Badalič H., Nikola Šubič-Zrinjski. Glazb. tragedija. 869 h. Bogdanovič D., Hrvatski pripovjedači I. 870 h.

— Srpski pripovjedači I. 871 h. — II. 872 h.

* Bogdanovič M., Moderne francuske pripovetke 554 h. Bogovič M., Pjesnička djela: Drame: Matija Gubec. Stjepan po-sljednji kralj bosanski. 625 h.

— Pripoviesti: Hajduk Gojko. Črnogorska osveta. Slava i ljubav. Krvavi most u Zagrebu. 787 h.

Bohme M., Dnevnik jedne izgubljene. Zapisci pokojnice. 849 h. Boisgobey F.. Zločin u pariskoj operi. 183 h. Bojer Joh.. Naše carstvo. Roman. 873 h.

Le Bon G., Psihologija gomila. 592 h.

Bonsels V., Pčelica Maja i njeni doživljaji. Roman za diecu. 703 h.

Bordeaux H., Bez povratka. Roman. 1028 h.

— Jamila pod cedrovima. Istočnjački roman. 1027 h.

— Otvori oči! 578 h.

— Zavijani tragovi. Roman. 704 h. Borotha VI.. Ljetne noči. 184 h. Botič Luka, Pjesme. 103 h.

Bourget P., Andre Cornelis. Krim. roman. 708 h.

— Druga ljuba v. Pripovijest. 706 h.

— D vije sestre. 501 h.

— Ljubavno zločinstvo. Roman. 709 h.

— Strašna zagonetka. 186 h.

— Učenik. Roman. 707 h.

Bojsleve R.. Miriš boromejskih otoka. Roman. 705 h. Brachvogel C.. Majka Bonaparta. 586 h.

* Branine priče. 416 h.

Braun L., Ljubavna pisma markizina. 874 h.

Broz Iv.. Črtice iz hrvatske književnosti. Prvo doba: Crkvena

književnost. 794 h. Bruun L., Mahuranska udovica. 626 h.

— Ponočno sunce. Roman. 875 h. Bubanovič Fr., Kemija živih biča. 627 h.

— Slike iz kemije. 421 h.

Bučar Fr., Povjest hrvatske protestantske književnosti. 55 h.

— Primož Trubar. 115 h.

* Budi^avljevič B.. Iz starog zavičaja. 381 h.

— S ličke grude. Priče. 13 h.

Buhver E.. Falkland. Roman tragične ljubavi. 876 h.

— Posljednji dani Pompeja. 121 h. Bunin Iv., Mitjina ljubav. Roman. 1029 h.

— Novele. 869 h.

Busch V.. Maks i Moric. Sedam šala i magareština dvaju tepče-va. 941 h.

Buter 0. i Rumel I., čehoslovačka republika. Pregled umnog,

političkog, ekonomskog i sccijalnog života. 847 h. Biittner H., Pinkertonov saučenik Ben Lewis. Krim. prip. 878 h.

* Cankar Iv., Za krstom. 533 h. Car-Emin V.. Izza plime. Roman. 10 h.

— Kontesa Nina. 629 h.

— Neznatni ljudi. 187 h.

— Pod sumnjom. 420 h.

— Pusto ognjište. Pripoviest. 433 b.

— Starci. 123 h.

— Usahlo vrelo. U mraku. 122 h.

— Zimsko sunce. 628 h. Car L., O uzroku smrti. 113 h. Car M.. Za kišljive dnevi. 189 h.

Caric J., Krvna osveta u boki kotorskoj. 188 h.

Caric J., Slike iz pomorskega života. 110/11 h. Castelnuovo, Kod prozora. 406 h.

Cervantes M. de Saavedra. Bistri vitez don Quijote od Manehe. 854 h.

Cezar G. J., Galski i gradjanski rat. 1079 h. Conrad J., Almayerova ludnica. Roman. 1030 h. Conscience H.. Demon igre. 190 h.

— Flandrijski lav. 191 h.

Corthis A., Za samu sebe. Roman. 710 h. Croker B. M., Indijska plesačica. 784 h. Coulevain P., Pobjednica Eva. Roman. 1031 h.

* Cvetkovičeva K., Zbirka ruskih pripovedaka. 540 h. Carobnica ili Bijela djevojka Monnitari-lndijanaca. 689 h. Čas E., Pustolovina komptoaristice. 1024 h.

Ceh Svat.. Pripovijesti. 124 h.

* Cehov A. P.. Črni monah i druge pripovetke. 539 h.

* — Hladna krv. 538 h.

— Izabrane humoreske. 607 h.

— Izabrane pripoviesti: Seljaci. Jonič. Ana Akimovna. Slučaj iz prakse i dr. 877 h.

— Olenjka ili Drama u lovu. 1032 h.

— Seljaci. Žrtva i dr. 125 h.

— Ubojstvo. Ariadna. 878 h.

* Čipiko I., Iz solunskih borbi. 694 h. Čirikov E. N.. Na pragu života. 827 h. Cop Vj., Zlatareva kcerka. 405 h.

* Corovič Sv.. Brdjani. 524 h.

* — Medju svojima. Roman. 473 h.

* — U časovima odmora. 400 h.

— U čelijama. 423 h.

Dallas R., Lišen baštine. Krim. roman. 816 h. Danilevska Lappo A. A.. Klub radosti. (Žene u revoluciji.) 879 h.

Dante Al.. Božanstvena komedija I. 6 h. — II. Čistilište. 630 h.

- III. Raj. 693 h. Daiidet A., Grijeh žene. 786 h.

* — Numa Rumestan. 384/85 h.

— Parižke crtice. 909 h.

— Pisma iz mog mlina. 584 h.

— Roza i Ninetta. 880 h.

* — Safo. Iz pariskoga života. 568 h.

* — Vesmrtnik. Roman. 569 h.

Deanovič M. i Petravič A., Antologija savremene jugoslovenske lirike. 881 h.

Delage Y. i M. Goldsmith, Teorije u razvoju. 851 h. Deledda Gr., NoslaIgije; 502 h. Delly M., Magali. Roman. 711 h.

* Deskalc* ič Al. K., Bitka kod Kaporeta. 833 h. Devžič Iv., Bunjevačka buna. Hist. prip. 882 h.

— Robna osveta. 235 h.

Devčič Iv., Pad bana Mladina II. 218 h.

— Posljednji knez otoka Krka. 126 h.

-- U gradu prestupka. Kobna osveta. 127 h.

— U krvi i plamenu. Slika iz ličke prošlosti. 883 h. Deželic Gj., Burzanci. 219 h.

Deželic Vel., Car Dioklecijan. 222 h.

— Hadžibova kob. 223 h.

— Prvi kralj. 224 h.

— U burji i oluji. 220/21 h.

— U službi kalifa. 225 h. Dickens Ch., David Copperfield. 884 h.

— Hladna kuča. 885 h.

Diderot, Opatica (Tajne samostana). 631 h.

* Djokič M. M., Iz policijskog života. Anekdote, črte, epizode.

570 h.

Dojmi L. Delupis, Valovi ljubavi. Prip. s mora. 886 h. Donianovič M., Kraljevič Marko po drugi put medju Srbima i

druge satire. 863 h. Domjanič Drag., Kipci i popevke. 162 h. Donadini U., Kroz šibe. Roman. 888 h.

— Lude priče. 226 h.

— Pauk. Roman. — Kamena s ramena. 887 h.

— Vijavice. 889 h.

* Dostojevski F. M., Bele noči. 386 h.

— Bijedni ljudi i dr. 488/90 h.

— Brača Karamazovi. 231/34 h.

* — Brača Karamazovi. 542—545 h.

— Idiot. 227/30 h.

— Krotko janje. 515 h.

— Poniženi i uvrijedjeni. Roman. 890 h.

Drijant Kap., Zarobljenici mora. Šest dana u potonuloj podmornici. 891 h. Doyle C., Tajinstvena krabulja. 235 h. Dragošič H., Črna kraljica. 128 h. Draženovič J., Povjest jednoga vjenčanja. 77 h. Drech^er Br„ Dr. Ante Starčevič. 692 h.

— Stanko Vraz. 45 h.

Duchov C., Tajinstveni dvorac. 407 h. Dujmovič Jožo, Nauka o pjesništvu. 1067 h. Dukat VI., Slike iz povijesti engleske književnosti. 44 h. Dumas AL, Grof Cagliostro (Josip Balsamo). Hist. roman, 892/94 h.

— Grof Monte Christo. 903/905 h.

— Lady Hamilton. Posljednja Nelsonova ljubav. 899 h.

— Le Prince: Mrtvačeva ruka. 902 h.

* — Napoleon. 415 h.

— Tri mušketira. Hist. roman. 895/98 h.

— Ženski rat. Hist. roman. 900/901 h^ Dumas A. sin. Gospodja s kamelijama. 428 h. Duncker D., Marquisa Pompadour. 464 h.

Duval A., Spolni život oovjeka. 633 h. Duvernois H., Fuga. Roman. 492 h. Eckstein E., Afrodita. Roman. 906 h.

— F., Otkriveno blago. Pripovijest. 909 h. Eekhoud G., Kees Doorik. Roman. 712 h. Emerson, Napoleon ili čovjek od djela. 635 h.

* Ervje P., Novac. Roman. 814 h.

Evropa. Nova. 1925: 1056 h; — 1926: 1057 h; — 1927: 1058 h. Evvald K., Dvonožac. 280 h. Ewers H. H., Alraune. 462 h.

— Pauk. 780 h.

— Prodana baka. Priče. 713 h. Fabre J. H., Iz života kukaca. 603 h.

* Fage E., Deset zapovedi: I. O ljubavi. 395 h. Falk V., Fra Diavolo. Roman. 523 h. Farrere Cl., Boj kod Čusime. 503 h.

* — Boj kod Čusime. Roman jedne japanske markize. 556 h.

— Civilizirani ljudi. Roman. 714 h.

— Gospodjica Dax. Roman. 715 h.

* — Iz mornarskog života1. 555 h.

— Male saveznice. Roman. 716 h.

— Onaj, koji je ubio. Carigradski roman. 813 h.

— Opium. Roman. 779 h.

Ferkie Drag., Spanjolci u Hrvatskoj. 236 h.

Ferval C., Kleopatra. Život i smrt egipatske kraljice. 1033 h.

Feuillet O., Dnevnik jedne žene. Roman. 717 h.

— Prijateljeva oporuka. 236 h. Feval P., Baštinica Neversa. 346/47 h.

Filipovič Iv., Kraljevič Marko u narodnim pjesmama. 409 h. Fjodorov A. M., Kamenje. 485 h. Flammarion C., Propast svijeta. 470 h. Flaubert G., Priprosto srce. 606 h.

— Salambo. 472 h.

Fogazzaro A., Daniele Cortis. 482 h.

* Ford H., Moj život i rad. 577 h.

* Forel A.. Život i smrt. 635 h.

* — Seksualna etika. Život i smrt. 398 h. France An., Bogovi žedjaju. 238 h.

— Crveni krin. Roman. 718 h.

— Gospoja u bieloj haljini. 236 h.

— Komična historija. 608 h.

* — Krenkbij. 387 h.

— Pobuna andjela. 459 h. _ Tajda. Roman. 1068 h.

— Zločin Silvestra Bonara. 907 h.

Freimark H., Marija Antoinetta. Hist. roman. 832 h. Freudenreich Jos., Graničari. Igrokaz. 1053 b. Gaboriau E., Ljubavne zgode grofice Brinvilliers. 192 h.

— Radi žene. Krim. roman. 908 h.

— Zločin u Orcivalu. 129 h.

Gallet L., Kapetan djavo. 193/94 h.

Ganghofer L.. Rakela Scarpa. Roman. 480 h.

Garšin Vs., Nadežda Nikolajevna. 195 h.

Gašljevič M., Proljetno cviječe. 196 h.

Gautier Th., Kleopatrina noč. Eksotične novele. 782 h.

Geijerstam G., Knjiga o brači. Roman. 719 h.

Gerstacker Fr., Dvoboj. 909 h.

— Muž na lutriju. Šaljiva pripoviedka. 918 h. Ghas M.. Girl Robber. 197 h.

Gilliard P., Tragična sudba Nikole II. i njegove porodice. 720 h. Gjalski Ks. Š.. Bjedne priče. 210 h.

— Diljem doma. 452 h.

— Gjurgjiea Agičeva. Roman. 92 h.

— Irinita udaja. Djevojački jadi. 202 h.

— Iz varmegjinskih dana. 200 h.

— Janko Borislavič. Pripovijest. 910 h.

— Male pripovijesti. 204 h.

— Maričon. Pripovijest. 911 h.

— Mors. Plavomilje. 912 h.

— Na rodjenoj grudi. 206 h. _ Osvit. 84 h.

— Pod starimi krovovi. Roman. 87 h.

— Radmilovič. 207/208 h. Tajinstvene priče. 205 h.

— Tri pripovijesti bez naslova. 201 h.

— U noči. 198/99 h.

— U novom dvoru. 209 h.

— U žutoj kuči. 203 h.

— Za materinsku riječ. 211/12 h.

Gjiirič M., Smrt majke Jugoviča. Književno filozofijska študija. 913 h.

Goethe W„ Ifigenija na Tavridi. 637 h.

Gogolj N.. Ivan Ivanovič i Ivan Nikoforovič. 214 h.

— Mrtve duše. Njevski prospekt. Ludjakovi zapisci 131/32 Ii.

— Taras. Bulba. Roman. 636 h. Gomulicki V.. Car Sablast. 213 h.

Gorian Zl., Goruči grm. Jedna antologija. 915 h. Gorki M., Djeca sunca. Drama. 609 h.

• — Djetinstvo. Povijest jednog života. 916 h.

— Foma Gordjejev. Roman. 914 h.

— Gradič Okurov. Roman. 917 h.

— Izbrane pripovijesti. 39 h.

— Mati. Roman. 30 h.

* — Stara Izergila. Straža. 388 h.

— Uspomene na Lava Tolstoga. 918 h.

— U tamnici. 214 h.

Green A. K., Svjetlo i sjena. 215 h. Greguranič Kr. Fr., Mlado zrnje. 215 h. Greville H.. Ksenija. Roman. 591 h. Grey V.. Svako djelo dodje na vidjelo. 216 h.

Griffiths A., U brzom vlaku od Rima do Pariza. Klim. roman. 919 h.

Gubec Matija, kralj seljački. 217 h.

Guglielminetti Am., Muškarčeva osveta. Roman. 1034 h.

Gunter A. C., Strašne noči. Krim. roman. 920 h.

Guyost R., Ljubav u penzionatu. 1023 h.

Gvozdanovič D.. Unuk kraljeviča Marka. Drama. 589 I .

Gyp. Biserka Roman. 721 h.

Gyulaj P.. Stari glumac. 820 h.

Haggard H. R., Afrički čarobnjak. 521 h.

— Maiwina osveta. 923 h.

— Ona. 432 h. Hamsun K., Glad. 2S9 h.

— Glas života. 520 h.

— Pan. 504 h.

— Pod jesenjim zvezdama. Pripovijest. 590 h.

* — Roza. Roman. 535 h.

* — Viktorija. Istorija jedne ljubavi. 534 h.

* — Žrtve ljubavi. Pripovetke. 536 h.

Hanuma Hali E., Novi turan. Sudbina jedne Turkinje. 821 h. Hanžekovič M., Sa zlatnih polja. 640 h. Hauti V., Karavana. 240 h.

Havlasa J., Okna u mag

Heker P., Mi raz mora. 522 h. Herczeg Fr.. Carstvo sanja. Roman. 505 h. Hevmann R.. Grofičin gjerdan (krim.). 519 h. Hinkovič H., Raj i pakao. 46 h.

Hirc Dr., Lika i Plitvička jezera. Putne uspomene. 641 h. Hirsch Ch. H., Prepletanje. Roman. 724 h. Hoič Iv., Slike iz občega zemljopisa: Rusija. 642 h. Horvat Fr. Kiš. Nasmijani udesi. 242 h.

— Vidjeno i nevidjeno. 241 h.

Horvat R., Najnovije doba hrvatske povjesti. 47 h.

— Politička povjest grada Rijeke. 691 h.

— Poslednji knez Slunjski. Prip. iz hrv. pov. 924 h.

— Tko če biti kralj? Roman iz hrv. povijesti 16. vijeka. 925 h.

Hranilovič J., Izabrane pjesme. 104 h.

— Najnovije hrvatsko pjesništvo (g. 1906.). 691 h. Hrvatic H., Žrtva ljubavi. 243 h.

Hrvatovski B., Grilovica. Hist. prip. 934 h.

* Hugo V., Jadnici. Roman. 546/50 h. Humoristi naši noviji. 272 h. Ibanez B., Gola Maja. Roman. 1035 h.

— Neprijatelji žene. Roman. 1036 h. Ibler J., Zora. Roman. 725 h.

Ilešič Fr.. Cvieče slovenskoga pjesničtva. 72 h.

iltlpplliipii.

- 130 —

*Ilič V. M. ml., Pripovetke. 530 h. Ivakič J., Humoreske I. i. II. 920 h.

— Ruža Golubička. Povijest. 116 h.

— Selo i varoi. 133 h. Ivekovič O., S puta po Italiji. 113 h. Jacobsen J. P., Mogens. 830 h.

— Niels Lykne. 596 h.

Jagič V., Ruska književnost u XVIII. stolječu. 793 h. Jaloux Edm.. Črna lepeza. Roman jedne nesretne žene. 922 h.

— Izgubljene ljubavi. A ostalo je lutnja. Roman 1037 h. Jambrečak Drag., Iz Poldine torbe. 271 h.

Jankovič M., Pre sreče. 244 h.

— Prva ljubav. Drama. 927 h. Jankovič VI. V., Svetla u noči. 921 h. Janson G., Laži. 245 h.

Jensen H., Ratne sjene. Roman. 587 h.

Jensen J. V., Madame d'Ora. Roman. 726 h.

Jeske T., Kad sunce zalazi. Hist. roman. 134/35 h.

Jirasek Al. Dvorski hetman. 136 h.

Joergensen J. J., Eva. Sodoma. Dva romana. 579 h.

Jokai M., Gespodja s morskim očima. Pripovijest. 727 h.

— Bijela ruža. 247 h.

* Jovanovič M., Mati i dete. 496 h.

— Zdravje i bolesti. 495 h.

* Jovanovič Voj. M., Karijera. 1066 h. •Jugoslavija. 643 h.

Jurkič M., Iz završja. Črte i priče. 248 h. Kalilenhorg H., Djavolica. 644 h. K "a uk R., Črtice iz života kaznjenika. 249 h. Kazotič 51., Miljenko i Dobrila. Hist. roman. 926 h. •Kfčkič V. N., Vaksuz. 427 h.

— Ljubav i etika. 927 h. Kellerman B., Ingeborg. Roman. 729 h.

— More Roman. 728 h.

Kessel Jos. in Izvoljski Helena, Slijepi kraljevi. Roman. 1039 h. Kešue Al.. Pod stare dane. 259 h. Kevserling F., Beata i Marejla. Roman. 730 h.

— Dumala. Rcman. 1038 h.

Kielland Al. L., Oni, što rade . . . Pov. 811 h. Kipling R.. Kako je deva stekla grbu i druge priče. 928 h. Klaič Vj., Slike iz slavenske povjesti. 97 h.

— Život i djela P. R. Vitezoviča. 1061 h. Klarie Iv., Sreča u nesrefl. Pripovijest. 1080 h. Kneževič Br., Gledanje u vidjeno. 251 h.

* Kneževičeva M„ Tri pripovijetke za djecu. 390 h.

Knjiga ljubavi. Zbor najboljih ljubavnih novela iz svjetske

književnosti. 929 h. Knjižnica, Hrvatska I.: Ilirska doba nova doba. 40 h.

— II.: Stanko Vraz. G j a 1 s k i, Od prvih mučenika. K o -z a r a c Jos., Majstor Ilija. 23 h.

Kolarič B., Laž. 250 h.

Koledar. Zabavni, za g. 1904. 38 h.

Kolo hrvatsko. Naučno književni zbornik: II. (1906.) 671 h; _ III. 113 h; — IV. 114 h; — V. 115 h; — VI. 116 h. — VIL 692 h. Konig E. A, Na putu zločina. 412/13 h.

Konopnicka M., Izabrane novele: Ludi Eranek. Opcinsko milo-srdje. Naše kljuse. 930 h.

— Madame la Vierge. 931 h.

Konstantinov A., Baj Ganja. Nevjerojatne zgode jednog savre-

menog Bugarina. 645 h. Koprive. Hum. sat. list 1925 — 836 h; 1926 — 836/3 h. Korajac V., Humoristička djela. 594 h. Korolenko V., Kraj carske vlasti. 956 h.

— U zločestom društvu. 137 h. Kosor Jos., Črni glasovi. 932 h.

— C upalo. Roman. 1059 h.

— Mirne. 252 h.

— Rasap. 253 h.

— Razvrat. Roman. 1040 h. Kostelič A., Oluje. 255 h.

Koščina, Suor Maria Immacolata. 256 h. Kovačevič M., Amerikanske pripovijesti. 138 h.

— Poslednji Nenadič. Roman. 11 h.

— Zlotvor. Roman. 933 h.

Kovačič A., Baroničina ljubav. Prip. 934 h.

— Fiškal. Roman. 935 h.

_ U registraturi. Roman. 14 h.

Kozarac Jos., Biser-Kata. Krčeliči neče ljepote. 139 h.

— Gjuka Begovič. 141 h.

— Male pripovijesti II. 257 h.

— Medju svjetlom i tminom. Povjest 434 h. _ Mira Kodoličeva. Pripovijest. 18 h.

— Mrtvi kapitali. 258 h.

— Pripovijesti: Tena. Oprava. Mira Kodoličeva. 936 h.

— Proletarci. Moje susjedice. 140 h. ♦Krakov Stan., Kroz buru. Roman. 831 h. Kramberger E., Cetiri humoreske. 259 h.

— Dyije gatke. 260 h.

— Pripovijesti iz hajdučkoga života. 261 h.

— Stakleno brdo. 263 h.

— Tri brata. 262 h.

Kranjčevič S. St., Život i probrane pjesme. 937 h. Kraszevvski J. J., Herojska žena. 646 h.

— Resurrecturi. Roman. 647 h. Krašeninikov N. A., Gospodjice. Historija. 731 h. Krban V., Osamljen stan. Krim. prip. 818 h. Krklec G., Beskučnici. Roman. 938 h.

Krleža M., Hrvatska rapsodija. 939 h. _ Lirika. 923 h.

Krnic Iv., Jedrina. 265 h.

— Ljubavna priča. 940.

— Nuzgredni život. 264 h. Krstinič P., Bratski inat. Drama. 8 h. Krtica, bas, majmum, buha. 941 h.

Kučak Stj., Uljudba prastaroga svijeta. Vrijeme prije 6000

godina. 1075 h. Kučera ()., Črte o magnetizmu i elektricitetu. 795 h.

— Gibanja i sile. Črtice iz mehanike neba i zemlje. 648 h.

— Naše nebo. Črtice iz astronomije. 796 h.

— Let u uzduhu i strojevi za letenje. 692 h.

— Noviji električni pojavi i izumi. 53 h.

— Novovjeki izumi. 51 h.

— O nevidljivim zvijeadama. 114 h.

— Samotan putnik iz daleka svemira. 115 h. Kuhač Fr., Ilirski glasbenici. 198 h.

— Narodne osebine u gestama i karakteristika pojedinih naroda. 113 h.

* Kukič St. N., Osvetnici. Pripovijetka. 942 h. Kukuljevič Iv., Glasoviti Hrvati prošlih vjekova. 109 h. Kulikovsky V., Adoniram. Roman. 732 h.

— Njezin grijeh. 840 h. Kumičič E.. Jelkin Bosiljak. 142 h.

— Kraljica lepa. 425/26 h.

— Mladost-ludost. Pripovijest. 1069 h.

— Obiteljska tajna. Komedija. 435 h.

— Sirota. Roman. 89 h.

— Teodora. Roman. 436 h.

— Urota Zrinsko - Frankopanska. 430 h.

— Začudjeni svatovi. Roman. 85 h. Kumičič M., Valovi čustava. 338 h.

— Zlatotvorno selo. Pripovijetka. 943 h.

Kumičič T., Afrika. Roman iz zagrebačkog života. 781 h.

— Erna Kristen. 266 h.

— Istočni grijeh. 944 h.

— Pelen. (Apsint.) Roman. 945 h. Kuničič P.. Hrvati nn Ledenom moru. 652 h.

— Slučaj. Broj 84 i broj 85. Crn Božič. 650 h.

— Tri mučenice. 651 h.

Kuprin Al., Himne ljubavi. Tri pripovijesti. 506 h.

— Moloh. Slika. 733 h.

— Sveta ljubav. 842 h.

— U mraku. Pripovijest. 734 h.

Kuzmanovič Ad.. Vitropir. Slika iz bosanskoga života. 101 h. Kveder Z.. Hanka. Ratne uspomene. 163 h.

— Jedanaest novela. 143 h.

— Po putevima života. 852 h.

Lagerliif S., Blago gopodina Arnea. Legende. 267 h.

— Legende. 953 h.

— Pastorovo zlato. Roman. 1055 h.

Lakatoš J., Industrija Slovenije. 653 h.

* Lapčevič I)rag., O naprednoj čehoslovačkoj. 946 h. Lazarevič L., Izabrane pripovjetke. 144 h.

Leblanc M., Aisene Lupin protiv Herlocka Sliolmesa. 947 h.

— Arsene Lupin. Provalnik iz strasti. 179 h.

— Grozovita drama. 951 h.

— Vanredne pustolovine Arsena Lupina: Šuplja igla. 949 h.

— Vanredne pustolovine Arsena Lupina; Tri zlcčinstva Arsena Lupina. 950 h.

— Vanredne pustolovine Arsena Lupina: »813.« — 948 h. Lepelletier Ed., Napoleonove ljubavi. 268/70 h.

Lepušič Iv., Bosanke. Povijest. 76 h.

— Nenad i Bojana. 272 h.

— Pustolovka. Povijest. 93 h.

— Slike iz Bosne. 437 h.

— Vračana klada. 271 h. Leroux G.. Črna kula. Roman. 952 b. Leskovar Janko, Pripovijesti. 273 h.

— Propali dvori. Pripoviest. 438 h.

— Sjene ljubavi. 458 h. Lisičar Mat., Pripovijesti. 12 h.

Livadič Br., Legenda o Amisu in Amilu. 953 h. Ljubav pobjedjuje. 274 h.

Ljubiša g., Pripovijesti črnogorske i primorske. 339 h.

Loliee Fr., Žene drugoga carstva. 507 h.

Lom J., Vanda. 830 h.

London J., Kči snijega. Pripovijest. 735 h.

Loti P.. Lotijeva ženidba. Roman. 783 h.

— Mornar. Roman. 738 h.

* — Pomorac. Roman. 667 li.

— Roman jednog spahije. 737 h.

— U haremu. Roman. 736 h. Louys P., Afrodita. 484 h.

— Žena i njena igračka. Roman. 739 h. Lovašen S., Kain. 275 h.

Lovinac M., Purpurne noči. 145 h. Lovrekovič Stj., Prekinuta sanja. 277 h. Lovrenčevič M., Niz novijih pripovijesti ruskih. 276 h. Lozovina V., Povijest talijanske književnosti. I. 71 h. Lučki P., Lopudska sirotica. Pripoviest. 954 h. Maartens M., Siromah duhom. 498 h. Macaulav Th. B., Odabrani essay-i. 1078 h. Machar J. S.. Rim. 654 h.

— Tatica Masaryk i druge priče. 956 h.

Maciejowski I. S., Ljepota djevojka. Roman iz polj^kog umjetn.

svijeta. 619 h. Maeterlinck M., Mudrcst i sudbina. 581 h.

* — 0 lepoti duše. 393 h.

— Smrt. 610 h.

Magjer R. F., Sa sijela i prela. 278 h.

Maglajlič F.. Iz staroga vilajeta. Pripovijesti. 68 h.

Majka. Radosna — dobra pjestinja. 824 h..

Malot H.. Romain Kalbris. Pripovijest. 655 h.

Mandir M., Povijest okupacije Bosne i Hercegovine. 54 h.

Maretič T., Hrvatska ili srpska gramatika. 402 h.

— Slaveni u davnini. 792 h. Margueritte V., Bečarica. 500 h.

— Slobodna ljubav (Le compagnon). II. dio Bečarice. 848 h. Marinkovič J., Dorina. Novela. 691 h.

Markovič F., Dr. Ivan Dežman: Izabrani spisi. 812 h.

•Markovi« P. Adamov, Na s61u i prčlu. 612 h.

Markovič R., Dječja njega. 106 h.

Marrvat A., Gusar. 279 h.

Marriot E.. Duhovnička smrt. Roman. 740 h.

— Njegovo božanstvo. Roman. 741 h.

— Uskrsnuče. Roman. 742 h.

Mars J., Tajne harema. Pripoviest. 954 h. Marušio F., Liječnikovi zapisci. Povijest. 21 h. Masaryk T. G., Jan Hus. 955 h. Masoch S., Krvavi pir u Kijevu. 308 h. Mašič Br., Lutanje. 280 h. *— Ratne slike i utisci (1912—1913). 391 h.

— Školovanje Alekse Miščeviča. 302 h. Mataviilj Simo. Iz primorskog života. 439 h. Matoš A. G., Umorne priče. 281 h. Mauclair C., Povijest evropske muzike. 460 h. Maupassant G., Baština. Pripovijest. 602 h.

— Brača (Pierre & Jean). 345 h.

— Mala Roque. Latinsko pitanje. 617 h.

— Mrtva ruka. 406 h. *— Naše srce 392 h.

— Umiranje duše. 282 h.

— Yvette. 829 h.

Maupassant G., Mirbeau O.. Daudet Al., Novele. 955 h. Mauriac Fr., Plamena Rijeka. Roman. Poljubac gubavcu. 1041 h. May K., Divljim Kurdistanom. Roman. 957 h.

— Duh Liana Estekada. Roman. 958 h.

— Gusarski kapetan. 968 h.

— Inkina oporuka. Pripovijetka. 959 h.

— Klang-Lu ili razbojnici na žutoj rijeci. Putopis iz Kine. 845 h.

— Kroz zemlju Ščipetara. Roman. 960 h.

— Od Bagdada u Stambul. 961 h.

— Old Surehand. 962/63 h.

— Opasno poznanstvo. — Knez sa Tahitija. 967 h.

— Otimač djevojaka. — Tigrov most. Prip. 966 h.

— Otmica. Roman. 656 h.

— Sin lovca na medvjede. 487 h.

May K.. U balkanskim gudurama. 964 h.

— U Meki. Putne pustolovine. 846 h.

— Žut. 966 h.

Mayer M., Pod franačkim jarmom. 283/84 h.

— Za sreču i slavu otadžbine. 285 h. Mavran C., Povijest Gottone Connixloo. 479 h. Mažuranič Iv., Smrt Smail-age čengijiča. 834 h.

* Merežkovski D. S., Antihrist. (Petar i Aleksije.) Roman.

1064 h.

— Car Aleksandar I. 493 h.

— Florentinske novele: Ljubav jača od smrti. Nauka o ljubavi. Michel-Angelo. Sveti satir. 508 h.

— Petar Veliki i Aleksej. 477 h.

— Uskrsli bogovi (Leonardo da Vinci). 286/88 h. Mesner Iv., Novovjeki dječak. 289 h. Meurouvel C., Pariški pakao. 290 h.

Meyer C. F., Kaludjerov pir. Kulturno histor. slika. 743 h. Michaelis K.. Bračni drugovi. Roman. 657 h.

— Žena u opasnim godinama. 1042 h. Michaelis K. i B. Balazs. Izvan tijela. Dnevnik. 744 h. Mickievviez A., Soneti. Balade i romance. Gražina. 90 h. Mignet F. M. A., Povijest francuzke revolucije. 658 h. Mihačevič Fr. L., Po Albaniji. 56 h.

*Mijatovič Stan M., Sveti Sava u narodnim pričama. 955 h. Mikszath K., Kišobran sv. Petra. 514 h. Milakovič Jos., Hrvatska pjesma. 4 h.

* Milankovič J. D., Uspomene iz Sibira i put okeanom u domo-

vinu. 850 h. Milčinovič Adela, Bez sreče. Drama. 1054 h. Miličevič M., Zimnje večeri. 291 h.

* Miličevič V., Opsene. 474 h.

Miller Ferd. Ž.. Tri vesele igre. 440 h. Milobar Fr.. O narodnom gospodarstvu. 48 h.

* Miloševič Bog. N., Iz velikih dana I. 1062 h.

Miomandre Fr. de, Koliba ljubavi ili povratak ujaka Arsena. 1043 h.

Mirbeau O., Dnevnik jedne sobarice. 969 h.

Miron Mih.. Zaratustrin rat. 1054 h.

Mistra M.. Dvije komedije. 408 h.

Mitchell E., Tajinstvena neznanka. Krim. rom. 817 h.

Moliere, Škrtac. Šilom bolesnik. Komedije. 588 h.

Montepin X., Čovjek sa voštanimi kipovi. Roman. 815 h.

— Miraz od tri milijuna. 292/93 h.

— Tajne crvene kuče. Roman. 970 h. Morgan Henry ili Korzička osveta. 688 h. Mouton E., Kapetanove pustolovine. 971 h. Mrštfk V., Svibanjska priča. Roman. 745 h. Mulabdič E.. Na obali Bosne. Črtice. 78 h.

— Zeleno busenje. 146 h.

Murger H.. Iz umetničkoga života. 294 h.

Murger H., La Boheme. Slike iz umjetničkog života 746 h

Musset A. de, Margot. 828 h.

Nagrodskaja E. A., Dionisijev gnjev. 466 h.

* Nansen P., Dnevnik jednog zaljubljenog. 551 h.

— Julijin dnevnik. Roman. 747 h.

* — Marija. Knjiga ljubavi. 486 h.

Nazor VI., Arkun. Priča iz slavenske prošlosti. 973 h.

— Epika I. 974 h.

— Gubavac. Otac. 975 h.

— Hrvatski kraljevi. 1077 h.

— Intima (pjesni). 340 h.

— Istarske priče. 295 h.

— Krvavi dani. Hist. roman. 659 h.

— Medved Brundo. Životinjski ep. 342 h

— Pabirci. (1892—1917). 977 h.

— Parni. Snježana. Svetionik. Crveni tauk. 976 h.

— Pjesni ljuvene. 341 h.

— Stoimena. 147 h.

— Tri priče za djecu: Bijeli jelen. Dupin. Minji. 511 h.

— Utva Zlatokrila. Romantički ep. 343 h.

— Veli Jože. Istarska priča. 39 h. Naudeau L., Slasti Japana. Roman. 748 h.

* Nedič Lj., Noviji srpski pisci. 576 h.

Neera, Sedam smrtnih grieha na sastanku i dr. prip. 614 h. Nehajev M., Bieg. 297 h.

— Študija o Hamletu. 298 h.

— Veliki grad. Novele. 1073 h.

Nekrasov N. A.. Komu je dobro u Rusiji. 660 h. Nemčič A.j Izabrana djela. 99 h. Nemeova B., Babica. 148 h. Nikolič R.. Lomnom stazom. 299 h.

— Djela majke zemlje. 300 h. Nordau M., Clemenceau. 681 h. Notari U., One gospodje .. . 806 h. Novak Vj., Dvie pripoviesti. 441 h.

— Francuzovo razkuče. Što je krivo? 149 h.

— Informator. 150 h.

— Majstor Adam. Pripovijest. 15 h.

— Nikola Baretic. 301 h.

— Pavao Šegota. Povest. 443 h.

— Podgorka. Slika iz hrv. Primorja. 789 h.

— Podgorske pripovijetke. 442 h.

— Pod nehajem. Roman. 86 h.

— Posljednji Štipančiči. Povest. 444 h.

— Teški životi. 151 h.

— Tito Dorčič.Pripovijest. 16 h.

— Zapreke. Povijest. 94 h.

Novakovič St. i dr., Kosoto. Srpske nar. pjesme o boju na Kosovu. 661 h.

Novele. 861 h.

Novele, Slovenske najbolje. 512 h.

Novele i povesti, Slovenske. (Ur. Fr. Ilešič.) Fr. Levstik, Martin Krpan. — Jos. Jurčič, Hči mestnega sodnika. Jos. Stritar, Rosana. 1083.

* Nušič Br., Devetsto petnaesta. 509 h.

— Opčinsko dijete. 497 h.

— Priče. 800 h.

* — Ramazanske večeri. 529 h. Obitelj, krvnikova. 690 h.

Ogrizovič M., Hrvatski pripovjedači. 410 h.

— Isukrst pred Pilatom. Povjest. 116 h.

— Tajna vrata. Novele. 622 h.

Ohnet G., Jadi tetke Uršule. Pripoviedka. 968 h. Ojetti U., Igra ljubavi. Roman. 749 h. Ompteda G., S visokih gora. Roman. 750 h.

Orzeszkovva, Bakica. Jeka. Za ružinom dolinom. Karijere. My-lord. 81 h.

_ Smrt doma. Brača. Seljačina. 80 h.

Osman-Aziz, Bez nade. Pripoviest. 445 h.

— Bez svrhe. 152 h.

— Na pragu novoga doba. 153 h.

— Pripovijesti iz bosanskoga života. 22 h. Ostojič M.. Kraljevič Marko. 302 h.

Ouida. Lady Hilda. 344 h.

Paleologue M.. Imperatorov roman. Ljubav car. Aleksandra II.

i kneginje Jurjevske. 1044 h. Pasarič Jos., D. S. Merežkovski. 6©2 h. Pavelič Iv., Banovački razbojnici. 307 h.

Pavletič Ki, Život i pjesnička djela Franje Markoviča. 662 h. Pavlovič A.-Mihalčič. Najnovije srpske narodne pesme iz Srbije. 911 h.

Peladan S. J., Muž pobjednik. Magijski roman. 773 h.

— Svemočno zlato. Roman. 752 h.

— Una cum uno. Roman. 751 h.

Perkovac I., Pripoviesti. Iz bojnoga odsjeka. 663 h. Pero, goliibovo, kčerka poglavice Sioux-Indijanaca. 689 h. Pesme, Srpske narodne. 320 h.

* Pesnie, Srpske narodne junačke. 672 h. Petrovič-Njegnš P.. Gorski vijenac. 105 h.

* Petrovič-Njegoš P., Gorski vijenac, 664 h. Petrovič P.. Ispod naših brda. 304 h.

* Petrovič V., Tri pripovetke. 525 h. _ U naviljcima. 303 h.

Petrovir-Petofi. Krvnikovo uže. 305 h. Petrnševsky Iv., Bez imena i tri susretaja. 842 h. Phillpotts Eden, Brončana Venera. Roman. 1074 n. Pierre B.. Pavao i Virginija. 305 h. Pitigrilli, Kokaina. 841 h.

* Pitigrilli, U medenom mesecu. 1076 h.

Pjesme, Hrvatske narodne. Ženske pjesme. Romance i balade. 78 h.

— Ženske pjesme. (Pričaliee i lakdrije.) 638 h.

— Ženske pjesme (muslimanske). 639 h. Poe E. A., Berenice. 780 h.

— Neobične priče. 604 h.

— Zagonetna umorstva u ulici Morgue. Prip. 982 h. Pokupska M., Okovi. 96 h.

Popovi-5 B., Antologija novije srpske lirike. 2 h. *— Jovan Skerlič kao književni kritičar. 572 h. *— O vaspitanju ukusa. 572 h. *Popovič Z. R., Pripovetke iz Stare Srbije: NeoDlakani grob.

Patnik. Sutka. 665 h. Potapenko I. N., Generalova kči. — Seoslti roman. 455 h. Preradovič P., Izabrane pjesme. 666 h. Preradoviča Petra probrane' pjesme. 348 h. Prevost M., Don Juanke. Roman. 774 h.

— Gospodin i gospodja Molog. Roman. 755 h.

— Kamila. Roman. 1072 h. *— Manon Lesko. 417 h.

— Nimba. Novela. 754 h.

— Njegova ljubovca i ja. Roman. 1045 h.

— Pisma Parižanke o ljubavi. 985 h.

— Poludjevice. 469 h. Pribanič M., Svijet i život. 306 h.

Priče, fantastične, modernih pisaca. 780 h. Prijatelj D., Dedini menakibi (doživljaji). 308 h.

* Prijatelj Iv., Slovenačka književnost. 571 h. Prijevodi grčkih i rimskih klasika:

— V. Herodotova povijest. 32 h. — VII. Tacitova manja

djela. 33 h. — VIII. Demostenovi izabrani govori. 34 h. — IX. Plutarhovi izabrani životopisi I. 35 h. — X. isto II. dio. 36 h. — XI. Platonov Phaidros. 37 h. Pripovijetke. Narodne I. 837 h.

Prohaska Drag.. Pregled savremene hrvatslco-srpske književnosti. 667 h.

Prosvjeta 1900: Davila H., Teški dani. L o v r e t i č Gj., Nasmijana usta. 558 h.

— 1901: S i e n k i e \v i c z, Križari. Davila H., Na je-zerima. 559 h.

— 1902: Dežel i č V., U buri i oluji. Sienkiewicz, Potop. 560 h.

— 1903: Deželic V., Prvi kralj. Sienkiewicz, Potop. 561 h.

— 1904: D a v i 1 a H., Igračka valovja. Sienkiewicz, Gospodin Volodijovski. 562 h.

— 1905: BeSič J., Moj prvi sladoled. Tolstoj, Ko-zaci. 563 h.

Prosvjeta 1906: D e ž e 1 i 6 V., Car Dioklecijan. Conscience H., Flandrijski lav. 564 h.

— 1907: Deželi« V., U službi kalifa. Gre en A. Svjetlo i sjena. 565 h.

— 1908: Deželič V., Hadžibova Kob. Eschelbach Iv., Neprijatelj puka. 566 h.

Prus B., Faraon. 471 h. *Pr»ybyszewski St., De profundis. 394 h.

— Djeca Sotone. Roman. 853 h.

— U valove. Roman. 978 h.

— U virovitoj struji. Roman. 979 h.

— Uz put. Roman. 980 h.

Puceini M.. Djevica i mondena. Roman. 756 h. Puškin A. S.. Dubrovskij. 307 h.

— Evgenij Onjegin. 668 h.

— Izabrane pjesme. Pjesnieke pripoviesti. Boris Godunov. (Ur. M. g r e pel.) 801 h.

— Kapetanova kčerka. 802 h. _ Mečava. 308 h.

* — Skaske. 981 h.

Pužar Zv., Dvije ljubavi. 310 h.

— Udmaničevi ortaci. 309 h.

Radič Stj., Češki narod na pocetku XX. stolječa. 50 h.

— Današnja financijalna znanost. 1065 h.

_ Kulturni rad češke obrazovane žene. 79 h.

Rajčevič M., Iz žarke Afrike. 843 h.

* Rat. Balkanski 1912—13. 623 h.

Razbibriga. Knjiga za one, koji se vole smijati nego plakati. 669 h.

Reeve A. B., Otrovno pero. Krim. roman. 982 h. Regnier H., Dvije ljubovce. Roman. 1046 h. Reid M., Američki pustolov. 312 h.

* Renan E., Život Isusov. 670 h.

Riesz R.. Sumurum. Roman s Istoka. 983 h. Rišpen Ž.. Čudne smrti. 395 h.

* Roden O., O umetnosti. 393 h. Rodič Lj., Oholija i smjernost. 311 h. Rodziewicz6wna M., Kasja. Roman. 757 h. Rolland R.. Goniči grm. 313 h.

Rollin O., Valentinina bračna noč. 1023 h. Roreita G.. Prvi ljubavnik. 314 h. Russel CI., Nenadani susret. 315 h.

— Kormilar Holdsworth. 155 h.

Saltikov Ščedrin, Gospoda Golovljovi. 329/30 h. Sand G.. Markez de Villemer. Pripoviest. 984 h. Sandeau J.. Mandica. 349 h.

* Savič M.. Iz staroga Dubrovnika. 396 h. Savremenik II. (1907.) 1059 h.

Schmidt Kr.. Gospina slika. 316 h.

Schnitzler A.. Poručnik Gustl. — Sliepi Jerolim i brat mu Drago. Pripoviest. 985 h.

— U kolu. Deset dijaloga. 986 h.

— Umiranje. Roman. 987 h.

Seeliger E. G., Pronevjeritelj milijuna. Roman. 988 h. Segvič Ch., Posljednji Kotromaniei. 156 h.

* Sekulic Is.. Iz prošlosti. 573 h. Serao M., Nije odgovorila. Roman. 758 h.

* — Posle oproštaja. Roman. 839 h.

— Slava životu! <91 h.

* — Zbogom, ljubavi .. . Roman. 838 h. Sezima K., Passiflora. Roman. 759 h. Sienkievvicz H., Bez dogme. Roman. 26 h.

— Hajdmo k njemu. U tatarskom robstvu. 350 h.

— Hanja. Ljubavni roman. 989 h.

— Legije. Roman. 990 h.

— Potop. 517/18 h.

— Quo vadiš? Hist. roman. 991 h.

— Ta treča. Idila itd. 157 h. Sighele S., Moderna Eva. 463 h.

— Žena i ljubav. 424 h. Silovič Jos., Uzroci zločina. 52 h. Sisolski J.. Olga i Lina. Roman. 19 h.

Skabičevskij A., Povjest novije ruske književnosti. I. 74 h.

* Skerlie J., Istorija nove srpske književnosti. 575 b. Slezkin J., Olga. Org. Roman. 760 h.

Slike iz svjetske književnosti. Pjesnički prvaki u prvoj polovini XIX. vieka: Lord Byron. Adam Mickiewicz. Aleks. Puškin. Jan Kollar. Giaeomo Leopardi. Henrik Heine. Vietor Hugo. 671 h. Slovaeki J.. Lilla Weneda. Tragedija. 9 h. Smilil H.. Uspomene živog pokopanog. 992 h. Sokolovski M.. Prokleti grad. 317 h. Sologub Fj„ Smrt kroz anonsu. 780 h. Spisateljiee,- Češke. Djevojački svijet. Črtice. 79 h.

* Sreniac Št.. Božična pečenica. 396 h.

* — Čovekova tragedija. 570 h.

— Ivkova slava. 319 h.

— Pop Cira i pop Spira. 318 h.

* — Vukadin. Pripovetka. 528 h. Stanišič R., Četvrta zapovjed. 322 h. Stankovi« B., Nečista krv. 321 h.

— Vrela krv. 323 h.

* — Vrela krv. Novele. 526 h.

Stankovi« Mil. V., (red.) čehoslovačka od postanka do danas (1927). 1052 h.

* Stanojevič M. M., Srpska vila. Knjiga za djeeu. 531 h.

* Stanojevič St.. Istorija Srba, Hrvata i Slcvenaca. 574 h. Stevenson R., Otok blaga. 324 h.

* Stojkovič Sr. J.. Kraljevič Marko. 673 h. Strang H., Put oko zemlje. 158 h. Strindberg A.. Historijske miniature. 993 h.

— Inferno. 600 h.

— Izabrane pripovijesti. 994 h.

— Otac. Gospodjica Julija. Drami. 601 h.

— Otok blaženih. 992 h.

— Pripovijetke. 516 h.

— Sin služavke. 325 h. Strižie Iv„ Moderna legenda. 326 h. Strohal Sv., Gulliverov put. 327 h. Strozzi T. M., Pavlov. Propast. 1012 h. Sudarevič Fr., Pripovijetke za mladi svijet. 328 h.

* Suderman H., Briga. Roman. 552 h.

— Litavske pripovijesti. 599 h.

* _ Pod grehom (mačji most). Roman. 553 h.

Sne E., Tajne grada Pariza. Krim. roman. 822 h. Svetla K., Poljubac. 618 h.

Svijet 1927. 1081 h.

Svilanič A., Kasna osveta. 406 h.

Svoboda Al. Jedan muškarao a toliko djevojaka. 1024 h. Svoboda F. X.. Roman staroga gospodina. 1047 h. Svobodova R.. Črni lovci. Roman. 761 h. šale. izborne. 861 h.

Šebečič J., Tri pripovijesti iz muslimanskog života. 351 h. Šegvič Ch., Boj na Grahovcu. 350 h.

— Jača od smrti. Pripovijesti. 995 h.

— Kratka povijest hrvatske (srpske) književnosti. 403 h.

— Na solinskih ruševinah. 352 h.

_ Posljednji Kotromaniči ili propast bosanske državne ne-

zavisnosti. Povjestnički roman. 996 h. Šenoa A., Barun Ivica. - Mladi gospodin. — Čuvaj se senjske ruke. Pripovjesti. 907 h. _ Kanarinčeva ljubovca. — Zvonar Topdžija. — Vladimir. Pripovijesti. 09S h.

— Sabrane prip. Ilijina oporuka. Seljačka buna. 674 h.

— Zlatarovo zlato. Hist. prip. 798 h. Šenoa M.. Ban Pavao. Hist. drama. 95 h.

— Diogenes. Hist. prip. 803 h.

— E>odus. Pripovijest. 160 h.

— Iz kobnib dana. Hist. drama. 159 h. Ševfenko T.. Pjesničke pripovijesti. 675 h Šimunovič D.. Gjerdan. 354 h.

— Mladi dani. 762 h.

— Mrkodol. 353 h.

— Tudjinac. Pripovijest. 24 h. Širola Sti., Novi Robinzon. 687 h.

šišič F.. Pogiblja Smail-age Cengijiča. 114 h.

— Pregled povijesti hrvatskoga naroda. 401 h.

__ Vojvoda II. Vukčič Hrvatinič i njegovo doba. 107 h.

Škorpion M., Zlatne muhe. Humoreske i pikanteske. 616 h. Šramek Fr., Srebrni vjetar. Roman. 1048 h. Šrepel M., Puškinova izabrana djela. 801 h.

— Ruski pripovjedači. 676 h.

Štrok Perček, Špajsna pripečenja. Šaljive crtice. 615 h. Šubin 0., Boris Lenski. 597 h.

— Finis Poloniae. Roman. 819 h. Tagore R., Nacionalizam. 826 h. Tarase ili Naseljenci u preriji. 690 h.

Taylor M. M., Anglosaske pustolovine. 1049 h. Terrail P„ Tajno društvo. 356/57 h.

— Majčina znamenka. 355 h.

Tharaud J. i J., Ljuborca-službenica. Roman. 763 h-. Theuriet A., Gerardova ženidba. 358 h. Thomson B. S., Arno i drugi junaci. 359 h. Tillier Cl., Ujak Benjamin. Roman. 764 h. linayre M., Kuča grijeha. Roman. 1050 h. ♦Tolstoj L. N., Detinjstvo. 399 h.

— Dva brata i zlato. Dva starca i dr. 358 h.

— Grijeh Evgenija Irtenjeva. — Otac Sergije. Prip. 999 h.

* — Hadži Murat. 418 h. — Kozaci. 361 h.

* — Može li biti zemlja privatna svojina? Kornej Vasiljev.

397 h.

— Obiteljska sreča. 598 h.

— Sevastopolske pripovijesti. 362 h.

— Smrt Ivana Iljiča. 1000 h.

— Tražite svijetlo. Pripovijest. 1001 h.

— Veliki socijalni grijeh. Chopinova predigra. Sreča. 360 h.

— Vojna i mir. Roman. 807/809 h.

Tomič Hermina, Ljubav i sjaj. Igrokaz. 446 h.

— Zabluda matere. Kita cvieča. Drami. 447 h.

* Tomič Jasa, Rat u Albaniji i oko Skadra 1912. i 1913. godine

1063 h.

Tomič Jos. Evg., Barun Franjo Trenk. 366 h.

— Emin-agina ljuba. Povijest. 448 h.

— Kapitanova kči. 429 h.

— Manja djela. 70 h.

— Melita. Pripovijest. 98 h.

— Pastorak. Pučki igrokaz. 100 h.

— Pošurice 364 h.

— Udovica. Pripovijest. 20 h.

— Za kralja — za dom. Hist. prip. 788 h.

— Zastavnik Trenk i dr. 161 h.

— Zmaj od Bosne. 365 h.

Tordinac N., Pripovijesti: Čarobna Skrinjica. Selška ludjakinja. 790 h.

Tovote H., U ljuba vnoj omami. Roman. 765 h. Tresič-Pavičič A., Ljudevit Posavski. Tragedija. 449 h.

— Pobjeda krieposti. Roman. 580 h.

— Simeon Veliki. 454 h.

Tresič-Pavečič A.. Valovi misli i čuvstava. 91 h.

Treščec VI., Novele: Listak romana. Ksenija. Ferid. 1002 h.

Trnoplesar, Petar Svačič, opera. 7 h.

Trs te njak Pav., Rane i melem. Črtice iz života. 677 h.

Trnhclka J., Naša djeca. 367 h.

— Pipo i Pipa. Pripovijest. 1003 h.

_ Vojača. 371/72 h. — Zlati danci. 373 h. Tučan Fr., Po Makedoniji. Putničke slike i dojmovi. 678 h. Tucič S.. Pod bičem života. 368 h.

— Povratak. Drama. 679 h. — Zadnje poglavje. 369 h. Tnrgenjev I. S., Dim. Povijest. 27 h.

__Dva prijatelja. Pripovijest. 1004 h.

— Lovce ve bilježke. 613 h.

— Novi rod 680 h.

— Oci i djeca. Roman. 1005 h.

— Plemičko gnjezdo. Rudjin. 88 h.

— Prkonjica. Zapisci suvišna čovjeka. Tri susreta. 82 h. *— Prva ljubav. 541 h.

Turič li.. Krvavi most u Zagrebu. 370 h.

Uljevič II., Dokonice. Slike i priče. 67 h.

U ruševinama inkine palače. 688 h.

V. T. B., U malome svietu. Slike iz Zagreba. 83 h.

Valjaveo Kračnianov 51., Narodne pripovijesti u Varaždinu i

okolici. 1006 b. Valla Fr., Povijest srednjoga vieka. 41 h. Vara S., Engleski državnici. 681 h. Varjačič Ljud., Šest igrokaza za mladež. 1053 h. •Vasic M. M., Arhitektura i skulptura u Dalmaciji od početka

IX. do početka XV. veka. Crkve. 682 h. Vazo v Iv., Gorolomov. 331 h. Veber Ad., Put u Carigrad. 112 h. Velikanovih I., Otmica. Pjesma. 102 h. Verne J., Črna Indija. 1071 h.

— Dvadeset tisuča milja izpod mora. 1007 h.

— Gospodar svijeta. 1070 h.

— Krvava noč u Mehiku ili osvečena izdaja. 1004 h.

— Od zemlje do mjeseoa. Oko mjeseca. 510 h.

— Put do mjeseca. 1010 h.

— Put oko zemlje u 80 dana. 1008 h.

— U školi Robinzona. 1009 h. Verona G.. Mimi Bluette. Roman. 766 h.

— Nedozvoljena ljubav. 1011 h.

— Žena, koja je izmislila ljubav. Roman. 1051 h.

— Život st počinje sutra. Roman. 767 h. »Vidakovič M., Velimir i Bosiljka. 382 h.

Vieiiar slavi velike i sijajne junačke nam prošlosti careva i kraljeva, bana i junaka, bojeva i junaštva. 683 h. Villetard P.. Lutke se razbijaju. Roman. 775 h. VilfiTski T. St.. Stjepan Mitrov Ljubiša. 411 h. »Vinji A.. C vv en i pečat. 387 h.

Vivanti A . Kirke 332 li.

Vlahov S.. Historija češkoslovačke književnosti. 844 h. Vodnik U.. Povjest hrvatske književnosti I. 49 h.

— Hrvaisko-srbske narodne pjesme. 1 h. Vodopič M.. Marija Konakova. Povijest. 75 h. Vogiie V. de. Jean d'Agreve. Roman. 768 h. Vojnovič J., Stari grijesi. 595 h.

— Maškarate ispod kuplja. 776 h.

Vojnovič Ivo. Ekvinokeij. Drama. 451 h. — Geranium. 1012 h.

— Gospodja sa suncokretom. San mletačke noči. Triptyhon. 1013 h. — Ksanta. Povijest. 25 h.

— Iiiiperatrix. Misterija ostrva zaboravi u 5 pojava. 1014 h.

— Lazarevo vaskrsenje. 1015 h. — Psyche. Komedija. 791 h.

— Smrt majke .Jugoviča. Dramska pjesma. 1016 h. Voveok M., F'učke pripovijesti. 456 h.

Vrčevič V.. Narodne pripovijesti i presude. 333 h. Vukelič Z., Knjiga bez predgovora. 334 h. *Vukičf vič M. M., Kralj Petar od početka do smrti. 684 h. Vukojcvič N., Sabrane pripovijesti. 335 h. Vuletič B.. B02 je otac sirota. 336 h.

* Vuletič S. P.; Proste duše. 383 h.

Wagnalls M. Markiza Pompadour. (Kobni dvorac.) 1017 h.

* Wagner Ch., Kroz život. 685 h.

Wallaee L., Ben Hur. Pripovijest iz dobe Kristove. 1018 h. Wells H. G.. Borba STjetova. 1019 h.

— Nevidljivi čovjek. Groteskni i fantastični roman. 777 h.

— Prvi ljudi na mesecu. Futur. roman. 769 h. Wilde 0., Mladi kralj i druge pripovijesti. 374 h.

*— Slika Dorijana Graya. 468 h. Zaoeone P., Neznanac iz Bellevilla. 376 h.

— U pariških podkrovnieah. 375 h. Zagorka. Vladko Šaretič. 377 h.

Ze.ver J., Sestra Paskalina. 513 h. — Andrija Černišev. 1020 h. Zija H., Saliha Hanuma. Roman mladoturske revolucije. 785 h. Zilahy L.. Smrtno prolječe. Roman. 1021 h. *Zmaj J. Jov.. Čika Jova srpskoj deci. 532 h.

— Što uata priča čika Jova . . . 582 h. Zola E.. Čovjek zvijer Roman. 770 h.

— Grijeh abbea Moureta. 605 h. — Lurd. 686 h.

— San. 1022 h. — Slom. Roman. 810 h.

— Smrt Oliviera Becaillea. Veliki Michu. 617 h.

Zorič Jos.. Ruža. 366 h. — Segregacija u Jurjevici. Prip. 804 h.

Zrinski i Fraiikcpani poslednji. 799 h.

Zschokke I. H. D.. Ludjak. 825 h.

Zuccoli L.. Farfui. 778 h. — Loredanina ljubav. 772 h.

— Skriveno nedjelo. 478 h. — Za nijena usta. 585 h.

— Strelica u slabinp.ma. Roman. 771 h.

Žeromski St., Povijest grijeha. 475 h. — Vjerna rijeka. 481 h. Županič Niko. Dragotin Kette. 1060 h. 1914—1924. Krv slovenstva. 1060 h.

III. Češke knjige.

Ades A. a Josipovici. Goha prosfačck. 254 č. Alarcdn P. A., Trirohy klobouk. 1 č. Aldrich T. B., Tragedie Stillwaterska. 342 č. Alisat C.. Zlatokopove v Aljašce. 332 č. Andersen H. Ch., Poh&dky a povidky. 2 č. 3 č. Andrejev L.. Gubernator, — Tri povidkv. 506 e.

— Rozum. 10 č.

d' Annunzio G., Gioconda. 40 £.

— Nevinny. 87 č.

Apulejus Luc., Amor a Psyche. 500 č. Arbes J., Pražsky domačicek. 168 č.

— Dčmantovž garnitura. Sladky hrich a ost. 50 č.

— Moderni helota. Hospodynka a ost. 53 č.

— Idylly utrpeni a bidy. 425 2.

— Lampigky. Zbožnv Tomaš a ost. 52 č.

— Ethiopska lilie. 4 6.

— Moderni Magdalena. PJipij si, bratričku! a ost. 49 ft.

— Newtonuv mozek. 343 S.

— Posledni škamna. Rodinnč drama a ost. 51 c. Averčenko A.. Dvanšct portretu znamenitvch lidi. 253 c Baar J. Š., Jan Cimbura. Idylla. 256 5.

— Roman českeho knSze. 413 5. Babler 0. F.. Jihoslovane svym detem. 412 č. Balzac H., Eugenie Grandetova. 5 5.

Hleddni absolutna. 258 č.

— Ztracene iliuse. 257 e.

— Lesk a bida kurtisan. 428/29 č.

— Otec Goriot. Sceny ze života oarižskeho. 426 e. _ Trieetiletž. 427 g.

Bandrovski J., Bily lev. 255 5. Baškir-Cevova M., Dennik. 6—9 č. Baudyšova L.. Janyšove. 259 č.

— K vasici mladi. 261 g.

— Soumrak. Roman. 260 g. Bazanova P. E., Velky p&tek a j. 344 č. BSlinskij V. G., Puškin. 46 c.

Beneš Ed.. Smysl československe revoluce. 262 i. Beneš V., Revolučni hnuti v severni Ameriee. 263 č. Benešova B., Človek. Romšn. 264 g.

— Krute ml&di. 265 g.

— Myšky. Povidky. 430 g.

— Nedobytfi vitezstvi. 432 č.

Beneš-Trebizskv V., V červancic.h kalicha. Hist. >povidky. 266 5.

— V žari kalicha. Hist. povidky. 267 5.

Bidlo Jar., Dejiny Ruska v XIX stoleti. 43/44 č.

Bihanova P.. Vsem ke štesti. 212 č.

Bjornson Bj.. Laboremus. Drama. 345 6.

Bogoljubeov M.. Povidky ze života jihoruskeho. 196 č.

Biilsche W.. Život lšsky v prirode. (Dejiny vyvoje- lasky.) 433 8.

Bourget P., Žak. 268 8.

Brodsky B.. Pozdni kvet. 121 8.

— Vaclav Lamač. 162 8.

— Libuše Trnavska. 113/14 8. Brody Al., Herecka krev. 222 8. Bystrina Ot., Hanacke figurky. 338 8.

Cankar Iv., Svate prijimam' a jine pribehy. 269 8.

— Vybor povidek. 54 č.

— Tulak Marko a kr&l Matya§. Čeledin Jernej. 56 8.

— Kamarad Severin. 57 8.

— V. M e r k a, Čeledin Jernej a jeho pravo. Milan a Milena. 418 8.

___— Bila chrysantenia. Nina. 419 č.

— — Na usvite. 420 8.

— —- Vule a Moc. 421 8.

— — Pani Judita. 422 8.

— K. Vondrašek, Cizinci. Roman. 435 č. Cantu C. Marketa Pusterlova. 252 8. Caragiale J. L., Hrich a jine novely 359 o. Cervantes M., Pani Cornelia. Podvodny snatek. 223 8.

— Pou8ne povidky. 346 8.

— Ostrovtipny rytfr Don Quijote de la Mancha. 347 5. Chesterton G. K., Letaci hostinec. 270 8.

Cisler Jos., Aj, ty svaty Vavrinečku .. .! Roman. 436 8.

— Dvoji život. 175 8. Constant B.. Adolf. 10 8. Coppee Fr., Henrietta. 13 8.

— Pov£dky. 104 8.

Čapek K., Loupežr

— Trapnž povidky. 273 8.

Čapek-Chod K. M., Dopis od mrtveho. 411 8.

— Jindrove. Roman. 521 8.

— Silaci a slaboši: Viteztvi dobyte. — Uvodnik. — La-byrint svžta. 434 8.

— Turbina. Roman. 275 8.

— Vilem Rozkoč. 522 8.

— V tretim dvore. Roman. 272 8.

— Antonin Vondrejc, 274 c. ČapkovA H., Kol(šbka. 271 8.

Čech Sv., Jestfab contra Hrdlička. 348 č.

— Druhi kniha povidek a 8rt. 341 8.

— Pisnš otroka. 472 5.

Cech Sv., Povidky arabsky a humoresky I—IV. 59/62 č. Čechov A. P., Nudna historie. 509 č.

— Humoresky. — Na šestce. — Povidkv. 508 8.

— Mužici. 348 č.

— Step. Historie jednž jizdy. 509 č. Čežetka F. J.. Petr Brandl. Hist. roman. 278 e. Cejka B.. O lidskych smyslech. 283 č. f;eiakovsky Fr. L., Ruže stolista. 349 č. Čcrvinka K.. Vysušeny močAl. 277 č.

— Rodina. 411 č.

Cervinka Ot.. 1848. Romdn hist. 141/42 5. Cirikov E. N.. Tulaček a jine povidky. 497 5. CrtnActv M., Hrichy mladi. 350 č. Dančenko N., V zapomenute pevnustce. 208/209 5. Danilevskv G. P., Uprchlici na Nove Rusi. 213/14 6. Daudet A., Pristav Tarascon. 96 č.

— Rosa a Ninneta. 58 5.

— Tartarin z Tarasconu. 94 5.

— Tartarin na alpach. 95 č. Dejmek P., Metelice. 199 č. Denis A.. Velke Srbsko. 279 č. Dickens Ch.. Koleda. 351 č.

— Tri vanočni povidky. 16 6.

— Dvš povidky: V boji života. Jak si pan Watkins Tottle namlouval. 195 č.

Diltrich A., O principu relativnosti, novš teorii sveta. 4-ror-

mšrna. 280 č. Dolensky J., Praha ve sve slave i utrpeni. 416 č. Dostal AL, Za obecni pozemky. 390 c. Dostojevskij F. M., Jemna. Fant. povidka. 352 5. Dufek Jos., Naše horaeko jindy a nyni. 353 č. Dumas A., Kniže Alexej. 250 č. Dvorak^ Fr., Naše starč obrazky. 207 č. Dyk V., Tichy dum. 281 č.

— Prosinec. Akta pusobnosti čertova kopyta. 437 5. Ebner-Eschenbachov6 M., Obecni dite. Povidka. 282 č.

— Na zamku a ve vsi. Povidky. 498 č.

— Nevšrec? 12 g.

— Tri novellv. 13 č.

Eeden Fr., Krab a spravedlnost. 57 č.

Eekhoud G., Červeny kohout. 354 č.

Engelmiiller K., Mimochodem. 91 č.

Erben K. J., Vybrane baje a povesti narodni III. 11 č.

Ewers H. H., Hruza. Neobyčejne prihody. 335 č.

Faster 0., V pavučinach. 115 6.

Flajšhans V. M., Jan Hus. 242/43 5.

Flanimarion C.. Konec svSta. 284 č.

— Koprnik a soustava svetovž. 42 č.

— Včdecke uvahy. 92 č.

FIos Fr., VstanI 356 č.

Flygare Eni. - Carlemiva. Obohodni dum v mofskych skalis-kach. 441 č.

France An., Novely: Tužby Jana Serviena. Zločin Sylvestra Bonnarda. Loeta Acilia. Miss Morganova. Amycus a Ce-lestin. 357 č.

— Provineni Sylvestra Bonnarda. 265 č. Franko Iv., Boa constrictor. 358 č.

— Ukradeni štesti. 41 č.

G.-v N., V dolech sibirskych. OlekminsM Kalifornie. 167 e. Garin N., Tomovo detstvi. 248 č. Garšin V. M.. Povidky I. 188. II. 211 č.

— Vilka. 100 č. Gawalewicz M., Zuzana. 359 č. Gebauerova M., Rod Jurija Klemenčiče. 286 č. Giacosa G., Červeny hrabe. 39 č.

Gjalski Ks. Š., Povidky. 23 č. Gobineau A., Asijske novelly. 10 č. Goncourtove J. a E., Renata Mauperinova. 15 č. Gorkij M., Kresby a povidky. 360 č.

— Povfdky. 511 č.

— Ctyri povidky. 510 c.

— Žaloby, pohadky a jine povidky. 510 č. Hais Tynecky J., Osudy legionarovy. 361 č. Hšlek Vit., Ballady a romance. V prirode. 18 č.

— Tri povidky. Pohadky z naši vesnice. 17 č. Hamsun K., Ženy u studny. Roman. 287 č. Hansson ()., Tri novelly. 362 č.

Harradenova B., Lodi v noci se mijejici. 220 č. Harte Br., Chressy. 22 č.

Hašek Jar., Osudy dobreho vojaka Švejka za svetove valkv

I. V zazemi. 526 č.

II. Na fronte. 527 č.

III. Slavny vyprask. 528 č.

IV. Pokračovani slavneho vyprasku. 529 č.

— Dva tucty povidek. 440 č. Hauff V., Pohždky I. a II. 19/20 č. Hauptmann G., Osamele duše. 229 č. Havlasa B., Peri. 183 č.

— Tichč vody. Roman. 289 č. Havlasa Jan.. Lidg na horach. 290 č. Havlžčka Karla Borovskeho belletrie. 288 č. Havr&nek K. V.. Tiha svedomi. 152/53 č.

— Ukrižuj! 128/29 č.

Hejda Fr. K., Krajane a kolemjdouci. 160 č.

— Ve »starem cechu«. 116 č. Heidenstam V., Karolmi. 251 č. Heller S., Na horach. Roman. 291 č. Herben J.. Lipany. 292 č.

Herites Fr., Malomestkč liumoresky. 177/78 č.

— Jan Pribyl. 363 č.

— Mžšfanskd šlechta. 439 č.

— Tajemstvi stryce Josefa. 21 C. - Vrasky duše. 438 č.

Herrmann Ign., Vanočni koledy. 293 č.

— Pribšh jednoho dne,-295 č.

— Švanda dud&k. Poutnik humoristicky. 424 č.

— U snedeneho kramu. 294 č. Hevduk A.. Za volnost a viru. 102 5. Hofman J., Pohadka o lidsk<5 .bkle. 228 č. Hoffmann A. B.. Maly Zaches. 23 č.

Hoffmann E T. A.. Slečna de Scuderi. Povidka. 495 8.

Holeček F. 8.. Vyznavači slunce. 158 8.

Bohih K., Jak se kdy lidž divali na vesmir. 296 č.

Hora Jos., Struny ve vštru. 523 8.

Hrdina J. L.. Humoresky. 151 8.

— Teta blondyna. 116 č.

— Vlastni silou. 122/23 8.

Hugo V., Chram matky boži v Parlži. 297 8. Hurtago de Mendoza D., Lazarillo z Tormes. 384 8. Tbsen H., Divoka kachna. 364 8.

— Napadnici trunu. Hist. činohra. 505 8. Irring W.. Na5rty. 88 8.

J. A., Na OstrovS. 200 8.

Jahn M.. Z lemnych i svetlych cest. 298 8.

Jahoda Jos., Čty?i leta. 299 6.

Janda B., Pod Vyšehradem. 300 8.

Janin. Podobizna. 83 č.

Janitschek M., V slunečnim žaru. Novelly. 496 8.

Jclinek Ed., Črty varšavski. 441 8.

Jeržbek V. K., Idyla staničky Tresnuvske. 365 8.

— Tryzen duše. 301 5.

Jirasek Al., Bratrstvo: I. Bitva u Lu8ence. 366 8. - II. Maria. 367 8.

— Husitsky kril. Vyjevy z velkeho dramatu. 443 8.

— Mezi proudy. Tri historicke obrazy: I. Dvoji dvur. 302 6.

_ II. Svn Ohnivcuv. 302/1 8. III. Do tri hlasu. 303 8.

— Na dvore vevodskem. Raj sveta. 247 8.

— Otec. Drama. 349 8.

— Poklad. Hist. obraz. 84 8.

— Starš povžsti češke. 533 č.

— Drobne povidky a obrazky. 85 č.

— Rozmanitž prosa: I. Pani knežna. O češkem kraji a

— II. Ballada z rokoka. Maly prorok českobrodskv a ost. 65 č.

— Proti všem. List z češke epopeje. 442 č.

Jirasek AL, Psohlavci. Hist. obraz, 63 č.

— U nšs. Nova kronika. 444/47 č.

— U rytiru. Na stare pošte. Filosofska historie. 368 d.

— V cizich službach. 86 č.

— Z bourlivych dob. Hist. obr. 66/67 č. John J., Tabaterka. Povidky o lasce. 304 č. Juhani A., Dve čudske povidky. 1 "S. Jurčič Jos.. Padelanč bankovky. 82 č. Juškevič S.. Krčmžr Gejman. 375 5.

Kadlec J. M., Fysikalni zaklady elektrotechnikv. 305 f. Kaminsky B.. Z raje vyhnany. 439/40 e. Karaš J.. F., Do čtyr artikulu. 231/33 č.

— Ke staromestslcemu leseni. Roman. 306 e.

— Pisen Jabotova. 219 č.

— Pohždka duše. 226 C. Kejdana Jos.. Bezdetna. 238 č.

— Evangelička. 239 č.

— Doktor Petfik. 240 č.

— Šilenci. 241 5.

Kielerova L.. Lid tvuj lid muj. 143 e. v Kielland A!.. Elsa. 24 č.

— Novelety I. II. 503 č.

Klapka J., Tri muzi na toulkach. 307 č.

Klecanda Vlad., Bitva u zborova. Vojensko historicka studie bojich československe brigady v haliči roku 1917. 517 Klicpera Iv., Bitva u Lipan. Hist. roman. 308 č.

- Jindra. 309 č. Klostermann K., Kam speji deti. 225 i. Odyss'ea soudniho sluhy. 448 č.

— Pozdni laska. Romdn. 449/50 č.

— V srdci šumavskych hvozdu. 451 5. Kobr Jan. Okovy. I. 369 č; II. 370 č. Kobvlanska 0., Maloruske novely. 25. č. Konopnicka M., Pisničky. 412 č.

— Z dobrš studanky. 339 č. Konrad Jos., Posledni. 164 č. Kopta Jos., Treti rota. Roman. 525 e. Korolenko VI., At-Davan. 371 č.

Košut B. V., Co učil a co veril mistr Jan Hus? 244 č. Koubek J. Pr., Basnikova cesta do pekel. 38 č. Kovalevska Sona, Nihilistka. 500 č. Kral B., Žena v mužskych šatech. 372 č. Kranioliš Č., Stražcove hor. Hum. roman. 310 č. Krejči F. V., Červenec. Roman. 452 č.

Kiidela J., Pfehled vyvoje čsl. revolučniho hnuti na Rusi. 311 Kukučin M., Dvč povidky ze Slovenska. 373 č. Kiinčticka B. V., Macecha a jinč črty. 176 č.

— Stari mladenci a jine povidky. 181 č.

— Povidky. 169 č.

Kuprin A. J., Moloch. 374 č.

— Tri povidky. 375 c.

— Souboj. (Pojedinok.) 507 g.

Kvedrovd Ž., Povidky: Pribeh ze života vesnicke učitelky. Liza. Nada. 513 g.

— Vesnickš povldky. 68 č. Lagerlolova S., Poklad pana Arne. 25 č.

Povidka o panskem dvore. 498 g. lAnger Fr., Železny vik. 312 č. Lauseger E. E., Terezinšti katane. 313 g, Lavedan H.. Ty krasne nedčle! 190 č. Lazaievic a j., Ze srbskeho života. 170 č. Laznovsky B. a j., Ohlas domova. 453 g. Leda. Zžpisky stareho mlždence a jinč. 454 e. Leger K., Suchy gert. 410 č. Legionarsky almanaeh umeleckv. 376 g. I.ehky T., Bulharsko v plenkach. 163 g. Lejkin N. A.. Naši v cizine. 135/36 c. Leonier M., Halpar osvicenee. 227 g.

— šedesatšest. 216 g. Leontev K. N., Pembe. 26 g. Lcpelletier Ed., Syn Napoleonuv. 137/38 g.

Leskov N. S., Nesmrtelny Golovan. Spravedlivi. 377 g. Lesneiir D., Tajemstvi hrobu. 144'47 č. Lier J., Novely. (Lasky bol. Model.) 218 g.

— V podrugf litery. 159 e.

Levstik VI. — B. Vybiral, Zapisky Tiny Gramontove. 455 č.

— F r a n t. M a li k, Zakon kladiva. Povidka ze svStove valky. 532 g.

Lom St.. Prevrat. Tragikomedie. 314 g. London J., Dobrodružstvi. 249 c.

— Vlkuv syn. 456 g.

Loti P.. Rybar" islandskv. 378 g.

Ludek A., Dvoji sukno. 154 g.

Lukavsky V., Komedianti. Roman. 337 g.

Lužička V., Kvetiny a ženy. Povidky, novely a grtv. 379 c.

Maehal J., Bajeslovi slovanski. 46 g.

Machar J. S., Krupeje. 415 c.

— Zde by mely kv^st ruže. .. Lvricka dramata. 315 č. Macpherson J., Basne Ossianovy. 24 g.

Maeterlinck M., Dve loutkova dramata. 39 e.

— PellSas a Melisanda. 499 g.

Mahen Jifi, Kamaradi svobody. Roman. 457 g.

Malin H., Veliky obed u Ponardu a jine povidky. 380 g.

Malinsky K., Na vsi. 198 g.

Malirova H.. Pravo na štesti. 124/25 g.

Mann Tli., Novelly- Tristan, Louiska, Ma!y pan Friedemann a. j. 381 g.

Maria Jar., Spravedlnost. Roman. 458 6. Marriot E., Smrt duchovnich. 245 č. Masaryk T. G., Mravni nazory. 319 č.

— O bolševietvi. 318 č.

— Projevy a reči za valky. I. 316 č; II. 317 č. Matavulj S., Belehradske povidky. 500 č.

Matiegka J.. Vznik a počatky naroda československeho. 320 o Maupassant G., Dedictvi. 382 č. Mauthner Fritz, Podstata reči. 383 č. Medek Rud.. Velike dni. 459 č.

— Mohutny sen. 460 č. Mendes C., Cerna slečna. 57 č. Merežkovsky D. S., Florencke novelv. 414 č. Mesko Fr. Ks., Obrazky a povidky. 69 č.

— Ant. H o r s ž k, Naš život. '473 č. Meyer C. F.. Pokušeni Peskarovo. 26 č. Meyrink G., Golem. 246 č.

Michelet Jul., Lžska. 461 č.

Mikulič V., Dve povidky: Grafolog. Kucharka. 384 č. Modrovcev D. L., Historicke povidky: Idealista a realiste. Rusky Odysseus. 111/12 č.

— Sahajdačny. 165/66 č. Moliere, Lakomec. 41 č. Mrštik V., Santa Lucia. 132/33 č.

Musset A.. Novelly a povidky I. a III.: Dve milenky Povidka bilšho kosa. Croisilles. Margot. 385 č.

— Zpovžd' ditete svšho veku. 504 č. Mussik V., PSšky severni Afrikou. 462 č. Narežny, Bursak. 171/72 č.

Nečasek A., Jarmo milionu. 117/18 č. Neera, Addio. 387 č.

— Senio. Roman. 386 č. Nčmcova B., Babička. 70 c.

— Pohorska vesnice. 340 č. Nemirovič V. J., Tri vanočni povidky. 30 č. Neruda Jan. Trhani. Studie. — Vybor basni. 502 č. Nikolau St.. Ceskoslovenska republika. 322 č.

Novak J. V. a A. Novak. Prehledne dejiny literatury češke od

nejstaršich dob až do politickčho osvobozeni. 520 č. Novakova T., Na librove grunte. Roman. 463 č.

— Dva obrazy staropražske. 321 č.

Nuši6 Br. - Jan Inderka, Tisic devet set patnact. Tragedie

nžroda. 417 č. Ohnet G.. Pafižsky kral. 130/31 č.

Olbraeht Iv., Podivnš pratelstvi herce Jesenia. Roman. 514 č.

Oraseszkova El., Jiskry. 35 č.

Osten Jan, Laska i flirt. Novely a povidky. 389 č.

— RanSna srdce. Povidky. 388 č.

Panyrek-VanSk V., Lehky dym. 148 č.

Patejdl J., Sibirskž anabase. 323 8.

Penižek Jos., Z mych pameti z let 1878—1918. 524 6.

Pere« Gald6s B., Marianela. 14 d.

Pileger G.-Moravskv. Z malelio svžta I,—II. 27/29 6.

— Ztraceny život. Romžn. 494 č. Piseniskij A. F., Horky osud. Drama. 499 5. Pittnerova VI., Novy hospod&r. 390 5.

— Obrazky ze žd'arskych hor. 155 8.

Plaček V., Pravdiva povidka o Janu Celerovi. 189 č. Poe B. A., Vraždy v ulici Morgue. Studnž a kyvadlo. 391 i. Pogorelsky A„ Vychovanka klašterni. 185/86 5. Pontoppidan H., Dedictvi. 391 č. Preissova G.. Bludi8ky. 72 č. _ Brizky. 464 8. _ Dždicovč. 465 8.

— Do podzimu. 466 č. Onuštena hnizda. 467 5.

— Jerla. 224 č.

— Kraluša a jinš povidky. 71 č.

— Miniaturky. 468 č.

— Obržzky bez ramu. 74 č.

— Obrazky ze Slovacka. 184 8.

— Povidky ze Slovacka a Korutan. 412 8.

— Korutanske povidky. 75 8.

— Podvečerni selanky. 469 C.

— Jarni vody. 470 č.

— Z m6 aleje. 471 č.

— Talmovč zlato. 182 č.

— Zlatorog a j inž dramaticke hričky. 472 5. Prenik Jos., Et resurrexit. 76 č.

Pr«erwa K. - Tetmajer. Na skalnem podhali. 36 S.

— Z Tater. (Druh6 čAst dllu »Na skalnem podhali«.) 892 8. Puškin A. S., Pikova dama. 371 č.

Eais K. V., Za svetem. 324 8.

— Zapad. 235/36 8. Ra»mussen E.. Novi lidč. 325 8.

fteliakova A.. Z dalmatskžho jihu. Cestopisnč obrdzky. 393 8. Ricard L. X. de, Onyhovy prsten. Milostny roman. 516 5. Rieger Fr. L..' Rakoušti Slovane a Madari. F. Riegra politickč vy-

kory a zasady. 45 8, Rosny J. H., Ztracenč duše. 93 8. Rostand E.. Cyrano de Bergerac. 396 8. RozvedenA pan/. Pražky romanek. 395 8. Saljas E. A.. Ataman Ustja. 156/57 8. Salus H„ Pražske i jine novely. 496 č. Sand G., Markyza. 76 8.

Schafer Ot„ Žena a jine bizarrni pribehy. 474 c. Si hnitzler A.. Lieutenant G usti. 501 8.

Srhreiuer O., Sny. 37 č. Schubin, Had. 76 g.

Schiilz A. Na važkach spravedlnosti. 197 č. Seidl J., Od jara do zimy. 161 č. Sezima K., Za preludem. Tri prozy. 475 č. Sienkievvicz H., Dve cesty. 30 g.

— Na slunnem pobreži. 397 g.

— Selim Mirza. 398 č.

S Uram o va Am., Pani Ines. 37 g. Somldova. Higanska gest. 76 g. Sova A.. Ivuv roman. 326 g.

— Vypravy chudych. 97/99 g. Stankovskv J. J., Vlastencove z Bondy. 149/50 č.

— Obeli viry. 103 g.

Stauukovič K. M., Morske povidky. 399 g.

Stašek A.. Blouznivei našich hor. (Homan.) 476 g.

— Nedokonceny obraz. 179/80 g. Stevenson R. L., Podivny pripad. 400 g.

— Podivuhodne pribehy. 355 g. Straka A. (ur.), Z tajemneho sveta. 107 č. Stretensky S. A., Sibiršti mugednici. 167 g. Sudermann H., Starost. 31 č.

Sumin J., Poupala. 411 g.

— Veste. 210 e.

Svatek Jos., Posledni Budovec. 173 74 g.

— Železna koruna. 201/204 g. Svetla K., Hubigka. Obrazek. 497 č.

— Prvni Češka. 477 g.

— Vesnicky roman. 478 č. Svoboda F. X.. Tri dvory. Roman. 479 č.

— Drobne pfihody. 187 g.

— Probuzeni. 194 g.

— Novi vesnicane. Jarni dobrodružstvi. 480 č.

— Z brdskych lesu. Romany a obrazy. 481 č. Svobodova R.. Pfitelkyne. Roman. 482 g."

— Ztroskotano. 230 g.

Sylva C., Utrpeni na pozemske pouti. 401 e. Šeller-Michajlov A. K., Žlug a jine povidky. 495 e. Šenoa A., Tri humoristickč povidky. 221 g.

— Zlatnikiiv zlatoušek. 77 g. šimAček M. A., Dvoji laska. Roman. 483 2.

Sipek K., Čtvrta kniha povidek a humoresek. 327 g. šlejhar Jos. K., Temno. 484 g. s rame k Frana, Križovatky. Roman. 485 g.

— Stribrny vitr. 519 S. Šrom Jos., Sovetske Rusko. 515 g.

Štech V., Hrich pani Hyrove. Predmestsky roman. 486 g.

— Štesti zlateho hroznu. Pfedmestsky roman. 487 g. Storch Ot. - Marien. Vrah. Roman. 488 g.

Šnmavsky V. B., Rodina Kavanova. 109 5-

— Mefistofela. 110 č. _ Otrokar. 119/20 6.

Tavear It., Soror Pia. 83 S.

Thakur R.. Zahradnik 400 ž.

Theiiriet A., V ružich. 402 č.

Tilschova A. M., Hrišnice a jina prosa. 489 S.

— Mžsto. 329 e.

Tissaudier G.. Mučednici vedy. 205/206 6. Tolstoj L. N., O smysle života. Vl&da tmy. 32 6.

— Vzkffšenf. Roman. 423 č. Tonder C., Pred usvitem. 108 5. Trebizsky V. B.. Bludne duše. 80 5.

— Stadiekv kral. Hist. roman. 78 5.

— Ušlapan. 237 č.

— Z letopisu Sazavskych. 79 č. Treval E., Pruboj. 410 č.

Trnka T., Hledam tajemstvi života, 328 č. Twain M., Vybrane liumoresky. 33 č.

— Panna Orleanska. 192/93 č. Tyl J. K.. Strakonicky dudak. 40 5. Vaclav z Finberka J.. Stiny života. 134 6.

— Kalna voda. 191 č. Vadnai K., Dcery Eviny. 403 č

Vanek Karel, Osudy dobreho vojaka Švejka v ruskem zajeti.

I. 530 č; II. 531 č. Vavrinec S., Navrat. Povidka ze svetovi valkv. 394 e. Vavrinec z Brezove, Snar. 47 č. Vazov Iv., Strvcove. 35 e.

Vercšžagin V. V., Na vojne v Asi i v Evrope. 404 č. Verne J., Do mešice. 330 č.

— Krištof Columbus. 36 e.

Vesely K.. Vesely spoleSnik. Sbirka anekdot a j. 405 č. Vikela« D., Tri novorecke povidkv. 406 č. Vlček V., Golgota a Tabor. 105/106 č.

— I novemu pokoleni. 48 č.

— Snehy a ledy. 126/27 č.

Vožicky F. P.. Pane Kubištovy libanky. 217 č.

Vrba Jan, Jan Martin Šanda, poslušuy sluha pane a verny-

knez lidu českeho. RomAn. 331 o. Vrehlicky Jar.. českč ballady. 512 č.

— Kytka ballad, romanci a legend. 234 č.

— Ma vlast. Basne. 90 S.

— Portrety basnikuv. Sonety. 512 č.

— Povidky ironicke a sentimentalni. 81 č.

— Satanela. 406 S.

— Moje sonata. Basne. 490 č. Weiner R.. Skleb. 523 č.

Wcirfnrtcr K.. Olvmpšti na zemi. 407 č.

Wergin A., O lasce a milkovani. 101 č. Wernerova E., Alpski vila. Roman. 408 č. Weyssenhoff J. B., Pan Ponfilipski. 409 č. Wilde O., Salome. 40 č. Williams A.. Eldorado severu. 332 č.

Wintcr Zignmnd, Mistr Kampanus. Historicky obraz. 491 i

— Kratky jeho svet. 333 č. Wolker Jih', Dilo. 518 č.

Zahejsky E„ Dama v čerrižm trikotu. 403 č. Zahradii/k-Brodsky B., Jeho druha žena. Roman. 335 e. Zahradnik V., B&jky i basne. 34 č. Zeman A., ČeskoslovensM Odyssea. 334 č. Zever Jul., Ondrej Cernyšev. Roman. 492 č.

— Jan Maria Plojhar. Roman. 493 č.

Eorrilla Josč, Don Juan Tenorio. Nabožensko fantastickč dnrama. 501 g.

Zvob. Roč. 1907: 411 5; 1912: 410 č, Jleromski St„ Dejiny hrichu. Roman. 336 č. Ž«pan Fr.. Lo.jzik vychovatelem. 410 č.

wi —

v

IV

! "i*

V

s ^

v

^ ■*

V

w

•v •*

v

•s

v

*M»

v

V

V "i*

V

v w

#

Vedoželjnost, hrepenenje po znanju in spoznanje, to je pravi kvas človeštva.

Jos. Stritar.

v

v

w v

w

V

IV. Poljske knjige.

Gruszecki Art., Zaloty biurokraty. Powiešč. 42 pl. Jokai M., Milionowy spadek. Powiešč. 43 pl. Kasprowicz Jan, Hymny. 1 pl.

— M(5j šwiat. Piesni. 2 pl. Krasiriski Zyg., Irydjon. 3 pl.

Kraszewski J. L, Chata za vsia. Powiešč. 4 pl.

— Historya v Janaszu Korczaku i o pieknej Miecznik(5wnie. Powiešč. 5 pl.

Lozinski Wiad., Madonna Busowiska. Nowela 1 pl. Makuszynski K., Po mlecznej drodze 6 pl.

— Romantyczne i dziwne powiešci. 7 pl.

— Slorice w herbie. Powiešč. 8 pl.

— Rzeczy wesole. 9 pl. Marion, Mi raze. Powiešč. 44 pl. Mickiewicz Ad., Ballady i romanse. 10 pl.

— Poezye. Widanie zupelne. 45/46 pl.

— Konrad Wallenrod. 10 pl.

— Pan Tadeusz. Czyli ostatni zajazd na Litwie. 11 pl. Orkan Wlad., Drzewie.j. Powiešč. 12 pl.

— Kostka Napierski. Powiešč z XVII. \vieku. 13 pl.

— Wesele Prometeusza. 14 pl.

— W roztokach. Powiešč. 15 pl.

Przerwa K. - Tetmajer, Na skalnem podhalu. (Romans.) 16 pl. Rittner Tad., Drzwi zaraknicte. Romans. 17 pl.

- Duchy w miešcie. Powiešč. 18 pl. ; — Mi^dzy noca a brzaskiem. Powiešč. 19 pl.

— Most. Powiešč. 20 pl.

Sieroszewski W., Nowele: Jesienia. Skradziony chlopak. Chajlach. V ofierze Bogom. Czukcze. Dno ne,dzy. 21 pl,

— Nowele: W matni. .lak gryf-Mostowski budowa! miyn. Powr6t. 22 pl.

— Nowele: Brzask Puszcza Bialowieska. Przepowiednia wernyhory. Sclavus saltans. Ukochana i niešmiertelna. Wšrč'd lodow. Latorošle. Pustelnia w- gčrach. Grecka szczelina. 23 pl.

— Nowele: Risztan. Ol-soni kisaii. 24 pl.

— Powiešci chinskie: Juan Min-Tzy. Kulisi. Jan-Guj -Tzy. 25 pl.

— Z fali na fale: Japonia w zarysie. Harakiri ksi^rcia Asano Naganori. O-Sici. Pojednanie. Widmo sakurskie. Ingwa. Wachlarz japonski. Jak lišč jesienny ... 26 pl.

■ — Nowele: Malženstwo. Byč albo nie byč. Tulacze. 27 pl.

— Na kresach las(3w. Powiešč. 28 pl.

Sieroszewski W., Ucieczka: Ostatnia hulanka. Blotska, bory i g6ry. Romans. Wichry, prady i skaly. 29 pl.

— Zacisze. Powiešč. 30 pl.

— Beniowski. Powiesč historyczna. 31 pl.

— Ocean. Powiešč historyczna. 32 pl.

— W szponach. Powiešč. 3-1 pl.

— Lancuchy. Powiešč. 34 pl. Staff Leop., \Vyb6r poezyj. 35 pl. Weyssenhoff J., Puszcza. Powiešč. 36 pl.

— Sprawa Dol^gi. iPowieš<5.) 37 pl.

— Sob61 i panna. Powiesd. 38 pl.

Wyspianski St., Dziela I. Žycie i tw6rczoš<5 Stanislawa W. Dra-maty: Batory pod Pskowem. Daniel. Kr<51owa Polskiej Korony. Legenda I. Legenda II. 39 pl. .

— Wesele Dramat. 3 pl.

Žulawski J., Stara ziemia. Powiesč. 40 pl.

— Zwyciezca. Poviešč. 41 pl.

6 u

S §

a

Samo eno dobro ima človeštvo:

znanost, in samo eno zlo:

nevednost.

Sokrat.

M

6 y

v

M H

n

V. Ruske knjige.

Aksakov S. T.. Iz zapisok ružejnago ohotnika. Iz zapisok od

uženiji ridi. 41 rs. Aldanov M. A., Devjatoe termidora. 262 rs. AmfUeatrov Al.. Zaračovannaja step. 182 rs.

— Žar-cvjet. Fantast. roman. 156 rs.

— Mecta. Razskaz. 155 rs.

A mfiteatrov VI. - Kadašcv. Fračnik s hvostom. Zum-zum. 183 rs. Andrejev L., Bezdna. 184 rs.

— Gubernator. Povjest. 88 rs.

— Černija maski. Predstavlenie. 265 rs.

— Misl. 157 rs.

— Ne ubij. Drama. 265 rs.

— Okean. Tragedija. 185 rs.

— Petka na dačje. Valia. Bargamot i Garaška. Razskazi. 91 rs.

— Prvisšestvie. Popugaj. Dvje pesi. 193 rs.

— Razskazi o semi povješennih. 92 rs.

— Krasni smjeh. Otrivki iz najdennoj rukopisi. 90 rs.

— V tumanje. 260 rs.

Arbatov Z. J.. Put skorbi. Roman. 186 rs. Arcibašev M., Djavol. Tragičeskij fars. 187 rs.

— Pod solncem. 158 rs.

— Sanin. 81 rs.

— Zapiski pisatela. 188 rs. Arnoldi N. A., Vasilisa. Roman. 189 rs.

A rose v A.. Zapiski Terentija Zabitago. Povjest. 190 rs. Averčenko A., Čudaki na podmostkah. 191 rs.

— Djeti. 58 rs.

— Djužina nožej v spinu revoljucii. 59 rs.

— Kipjačij kotel. 57 rs.

— Otdih na Krapivje. 154 rs.

— Raj na zemlje. 60 rs.

— Nečistaja sila. 189/1 rs.

— Smješnoe v strašnom. 56 rs.

— Zapiski prostodušnago. 55 rs. Aziv, Akrostih. 179 rs.

Ballantain P. M., Korallovij ostrov. 159 rs. Balinont K. D., Gdje moj dom. OEerki. 128 rs.

— Vozdušnij put. Razskazi. 192 rs. Raranceviž K.. Vorobišek. 179 rs.

Bebutova Olga, Lazurnij bereg. Roman. 193 rs. Bjelij Andr., Peterburg. Roman. 129/30 rs.

— Vozvrat. Povjest. 83 rs.

— Zapiski Čudaka. 253 rs. Bjelinski M., Vshodi. 212 rs.

Brejtman Gr.f Razstrijel. Razskazi. 194 rs.

— Remont ljubvi. Razskazi. 195 rs.

Breško N. - Breškovskij, Bjelie i krasnie. Roman. 196 rs.

— Carskie brillianti. Roman. 197 rs.

— Kogda rušatsja troni . . . Roman. 198 rs.

— Mirovoj zagovor. Roman. 199 rs.

— Na bjelom konje. Roman. 200 rs.

— Pečat prokljatja. Roman. 264 rs.

— Pod zvjezdoj djavola. Roman. 263 rs.

Buhov A., Razgovor s sosjedom. Humorističeskie raeskazi. 160 rs.

Cvjetnik. Sbornik razskazov. 284 rs. Bunin I., Černozem. 251 rs.

— Krik. 131 rs.

Capigin A., Bjelij skit. Povjest. 64 rs. Cehov A. P., Čajka. Komedija. 35 rs.

— Dama s sobačkoj i dr. Doč Albiona. 14 rs.

— Djadja Vanja. Sceni. 34 rs.

— Duel. Razskazi i povjesti. 38 rs.

— Ivanov. Drama. 33 rs.

— Lišnje ljudi. Očerki i razskazi. 37 rs.

— Medvjed. — Predloženie. — Lebedinaja pjesnja (Kalhas). 179 rs.

— Zitejskaja meloč. Očerki i razskazi. 39 rs.

— Cernij monah. Razskazi i povjesti. 36 rs.

— Mužiki. Razskazi i povjesti. 40 rs.

— Niščij. Loiadinaja familija. Repetitor. 41 rs.

— Povjesti i razskazi. 2 rs.

— Razskazi I. 10 rs.

— Viinevij sad. Komedija. 32 rs.

— Moja žizn. 19 rs.

Danilevskij G. P., Knjažna Tarakanova. 9 rs. Dikgof A. A. — Derental, Razskazi. 260 rs. Dobin D. G., Mnogo šuma iz ničego. 179 rs. Dostojevskij F. M., Bratja Karamazovi. Roman. 163/64 rs.

— Dnevnik pisatela za 1876 g: 279 rs; za 1877 g: 280 rs.

— Netočka nezvanova. Razskaz. 43 rs. Podrostok. Roman. 278 rs.

— Prestuplenie i nakazenie. Roman. 97 rs.

— Selo Stepančikovo i ego obitateli. Povjesti i razskasi. 98 rs.

Drosdov Al.. Antonov ogon. Roman. 161 rs.

_ Certopoloh. 208 rs.

Drozdov Al., Djevstvennica. Roman. 133 rs.

— Jezuituška. 85 rs.

— Na vtoroj den. 203 rs.

— Podarok Bogu. 201 rs.

— Raspjatie. Čertopoloh. 132 rs. _ Sčaste v zaplatah.' 202 rs.

Bihaker R., Horst Vilman. 61 rs.

Elee J. L., Na krestnom puti. Roman. 204 rs.

Erenburg Ilja, Trest D. E. Istorija gibeli Evropi. 135 rs.

— Zizn i gibel Nikolaja Kurbova. 134 rs. Gamsun K., Golod. Roman. 205 rs.

Garin N., Adočka. 166 rs.

Garšin V. M., Nadežda Nikolajevna. 4 rs.

— Gordaja palma. Skazka. — Skazanie v gordom aggeje. — To, čego ne bilo. Skazka. — Ljaguška putešestvennica. Skazka. — Ajaslarskoe djelo. — Četire dnja. — Trus. Raz-skazi. 281 r«.

Gljebov Igor, Skrabin. Rimskij-Korsakov. Čajkovskij. Opit

harakteristiki. 136 rs. Gofman V., Vstupitelnija stati Valerija Vrjusova i A. G. Leven-

sona. 206 rs. Gogol N. V., Arabeski. Raznija sočinenija. 86 rs.

— Mertvja duši. 99 rs.

— Igroki. 179 rs.

— Strašnaja mest. Zakoldovannoe mesto. Starosvetskie po-meščiki. 20 rs.

— Noč pered roždestvom Soročinskaja jarmarka. Večer na-kanunje Ivana Kupala. 21 rs.

— Povjest o tom, kak possovilsja Ivan Ivanovič s Ivanom Nikiforovičem. 23 rs.

— Revizor. Komedija. 181 rs.

— Taras Bulba. 24 rs.

— Vij. Majskaja noč ili utoplennica. Propavšaja gramota. 22 rs.

— Zenitva. 31 rs. »

GončaroT I. A., Oblomov. Roman. 100 rs. Gorbunov N. F., Razskazi. 208 rs. Gorkij M., Djetstvo. 207 rs.

— Tri dnja. Razskaz. 109 rs.

— Ispovjed. Povjest. 105 rs.

— 9-e janvara. Očerk. 91 rs.

— Bivšie ljudi. 101 rs.

— Na dne. 106 rs.

— Izbrannie razskazi. Soderžanie; Stariha Izergil. Moj sputnik. Na plotah. Jarmarka v Goltve. Prohodimec. Dvadcat šest i onda. Pesn o burevestnike. Čelovek. Mat. Gorodok Okurov. Kalinin. Pokojnik. Niluška. Zenština. »Strasti Mordastk. Kniga. Veselčak. Na Cungule. Rožde-die Seloveka. Edut. 104 rs.

Gorkij M., Skazki 1—22. 107 rs.

— Russkija skazki. 27 rs.

— Soldati. Očerki. 108 rs.

— Strasti modrasti. Vospominanija. 138 rs.

— V Amerikje. Očerki. 102 rs.

— Vospomimanija. 137 rs.

— Zizn nenužnago čelovjeka. 72 rs. Gornij S., Jantarnij kipr. 208 rs.

Grebenščikov G., Bilina o mikulje bujanovičje. 210 rs.

— Put čelovječeskij. 184 rs.

— V njekotorom carstvje. 261 rs.

— Stepnie vOroni. 221 rs.

Gribojedov A. S.. Gore ot uma. Komedija. 78 rs.

Griicov B., Bespoleznie vospominanija. Povjest. 209 rs.

Gul R., V razsjejani saščie. Povjest. 165 rs.

Ikskul V. J., Kavkazskie nabroski. 240 rs.

Ivanov F.,Uzor starinnij. 221 rs.

Ivanov Vs., Sedmoj bereg. Razskazi. 213 rs.

lzmajlov V. K., Odinokie. Po gorjačim sljedam. Bankometi.

Razskazi. 216 rs. Jakovlev AL, Povolniki. 68 rs. Jirasek Al., Psoglavci. 18 rs. Jiiškevič S., Ulica. Razskazi. 140 rs. Kamenskij An.. Peterburgskij čelovek. Povjest. 214 rs.

— Moj garem. Razskazi o ljubvi. 215 rs.

— Studenčeskaja ljubov. Povjest. 216 rs. Klejubort L., Napadenie na poezd. 218 rs. Koejubinskij M., Pod minaretami. 240 rs Kolesnikov N. V., Ogon zemli. Ist. roman. 217 rs. Korolenko V. G., Cudnaja. Ljes šumit. Ogonki. 114 rs.

— Dom Nro. 13-ij. Epizod iz Kišinevskago pogroma. 111 rs.

— V noč pod svjetlij prazdnik. Razskaz. — Starij zvonar. 283 rs.

Kovalenskoj A. G., Krutikov. Razskaz. 283 rs. Krasnopolskaja T., Celovjek ottuda. 218 rs. Krasno v P., Amaconka pustini. 167 rs.

— Ponjat-Postil. Roman. 219 rs.

— Teruneš. Aska Mariam. Povjesti. 52 rs. Krestovskaja L., Opustošennie. 220 rs. Krilov I. A., Basni L, II., IV. 282 rs. Krimov VI., Radost bitija. 222 rs.

— Strannie razskazi. Gorod — Sfinks. 221 rs. Križanovskaja V. I., Pantina. Roman. 224 rs.

— Dva sfinksa. Roman. 223 rs.

Krutikov D., Čelovek v sedle. Razskazi. 190 rs. Kukolnik N. V., Istoričeskija povjesti. 126/27 rs. Kulakovskij Pl., Illirizm. Izsljedovanie po istorii horvatskoj literaturi perioda vozroždenija. 285 rs.

Kulakovskij VI., Stihotvorenija A. S. Puškina v slavjanskih

perevodah. 265 rs. Kulikovskij V j., Adoniram. Roman. 225 rs. V dni toržestva satani. Roman. 226 rs.

— Ženščina, kotoraja izmjenila — 227 rs. Kuprin A., Jama. Povjest. 229 rs.

— Moloh. 228 rs.

— Praporščik armejski i drugje razskazi. 15 rs.

— Razskazi: Trust. Mirnoe žit je. Kor. Zidovka. Rjeka žizni. S ulici. 67 rs.

Lappo A. Danilevskaja, K sčastju. Roman. 231 rs.

— Krovavij rubin. Razskazi. 230 rs.

— Krušenie. (Armija.) 232 rs.

—- To bilo ranneju vesnoj. Povjest. 47 rs. Lazarevskij B., Mademoiselle Mary i drugie razskazi. 77 rs.

— Temnaja noč. Razskazi. 233 rs.

Lermontov M. J., Geroj našego vremeni i drugija povjesti.

Drami v prozje. 115 rs. Leskov N. S., Zapečatlenij angel. 8 rs.

— Izbrannie sočinenija I: Soborjane. Na kraju sveta. Prime-čanija. 66 rs.

Levstik Fr. _ M. H o s t n i k, Martin Kerpan. Narodnij raz-

skaz. 281 rs. Lidin V., Mišimie budni. 234 rs.

— Sestaja dver. 168 rs.

— Povjesti o mnogih dnjah. 235 rs. Ljackij Evg., Tundra. Roman. 236 rs. London Dž., Martin Iden. 152 rs. Lukaš Iv., Bjel — cvjet. Roman. 238 rs.

_ Dom usopših. Poema. 237 rs.

Magaram Z., Mirele. Povjest. 240 rs.

Magnitskij G., Trojnie razskazi. 241 rs.

Merežkovskij D. S., Antihrist. Petr i Aleksjej. 144/45 rs.

— Carevič Aleksej. 16 rs.

— Smert bogov. Julian Otstupnik. 141 rs.

— Voskresšie bogi. Leonardi da Vinči. 142/43 rs.

Miller 0. F., Skaz o bogatirje Ilje Muromcje, krestjanskom ti-nje. 283 rs.

Minelov L. R., Dalekie dni. Vospominanija. 242 rs. _ Gusarskij monastir. Ist. roman. 243 rs.

— Pod šum dubov. Ist. roman. 244 rs. _ Prošloe ... Očerki. 245 rs.

— Trapezondskaja epopeja. Dnevnik. 246 rs.

— Za mertvimi dušami. Očerki. 247 rs. Mir, Slavjanski. I. 49 rs.

MjasBickij I. I., Smjeha radi. 208 rs. Muratov P., Morali. Razskazi. 248 rs. Nemirovič - Dančenko V. I., Kraj zolotogo zakata. 76 rs.

— Papočka s ulici. V čužoj kljetkje. Povjesti. 116 rs.

u*

Nemirovič - Dančenko V. I., Solovki. Vospominanija i raaskaz» iz pojezdki s bogomolcami. 283 rs.

— Volnaja duša. Roman. 169 rs. Niva, zbornik 1890: 1 rs; 1895: 123 rs. Petruševskij I., Podarok melanholikam. 153 rs. Poltorockaja E. I.. >Otrivok iz memuarovc : . . 239 rs. Potapenko I. N., Šestero. Razskaz. 283 rs.

Potockij Al. F., Zlodgej i petka. Povjest. 283 rs. Pomjalovskij N. G., Očerki bursi. 12 rs. Puškin I. S., Pikovaja dama. 11 rs.

— Kapitanskaja dočka. 6 rs. _ Dubrovskij. 7 rs.

— Povjesti Bjelkina. 46 rs.

— Sočinenija.

I. Poemi i skazki. 267 rs.

II. Dramatičeskija proizvedenija. 268 rs.

III. IV. Stihotvorenija. 269/70 rs. V. Evgenij Onjegin. 271 rs.

VI. Povjesti. (Povjesti Bjelkina. Dubrovskij. Kapitanskaja dočka. Pikovaja dama. Kirdžali. Arap Petra Velikago. Istorija sela Gorohina. Roslavlev. Egipatskija noč.) 272 rs.

VII. Istoričeskija sočinenija i putešestvie v Arzrum. 273 rs. VIII. Pisma. 274 rs. IX. Dnevnik. Zapiski. Istoričeskija stati i raznija zamjetki. 275 rs.

X. Licejskija stihotvorenija i otrivki. 276 rs. Razumnik Iv., Russkaja literatura ot semidesjatih godov do naših

dnej. 170 rs. Remizov Al., Pjataja jazva. 146 rs. Russkija narodnija skazki I. i II. 3 rs. Saltikov - Ščedrin M. E., Medvjed na voevodstoje. 28 rs.

— Povjest o tom, kak mužik dvuh generalov prokormil. 111 rs.

— Skazki I. i II. 11 rs. Sibirjak M., Bratja Gordjejevi. 13 rs.

Skazka ob Ivane careviče, žar ptice i o serom volke. 17 rs.

Sbornik, Teatralni. 179 rs.

Slezkin J., Olga Org. Roman. 84 rs.

— Vjeter. Roman. 147 rs.

Sljepeov N. A., Neudačnaja komedija. 179 rs. šollogub F., Barišna Liza. Povjest. 75 rs.

— Sočtennie dni. 171 rs.

Solovjev S., Učenaja kniga russkoj istorii. 266 rs. Stanjukovič K. M., Morskie razskazi. 172 rs. Ševčenko T. G., Batračka. Povjest. 283 rs Tetti, Ris. 62 rs.

Terne A., V carstvje Lenina. 80 rs. Tolstoj Al. K., Lihije goda. Razskazi. 63 rs.

Tolstoj Al., Knjaz Serebrjani. Povjest. 53 rs. Tolstoj L.. Anna Karenina. 54 rs.

— Hadži - Murat. Roman. 121 rs.

— Hozjain i rabotnik. Razskaz. 281 rs.

— Otec Sergij. Razskaz. 277 rs.

— Pervaja i vtoraja russkaja kniga dlja čtenija. 29 rs.

— Tretja i četvrtaja. 30 rs.

— Narodnie razskazi. 118 rs. 173 rs.

— Sobranie sočinenij II.: Posramlenij Kaliostro. Mišika Nalimov. Svatovstvo. Pjetušok. Priključenija Rastegina. 148 rs.

— Sobranie sočinenij III.: Sinica. Den Petra. Dlja čego idet snjeg. Ljubov. Pod vodoj. Miloserdija! 149 rs.

— Kitajskija tjeni. 174 rs.

— Živoj trup. Drama. 82 rs.

— Voskresenie. Roman. 180 rs.

— Zakon nasilija i zakon ljubvi. 175 rs. Turgenjev I. S., Birjuk. Požar na morje. 10 rs.

— Dim. Roman. 176 rs.

— Dvorjanskoe gnjezdo. Roman. 51 rs.

— Kasijan s krasivoj meči. Bježin lug. 44 rs. —. Klara Milic. 23 rs.

— Stepnoj korol Lir. 25 rs.

— Otci i djeti. Nakanunje. Romani. 122 rs.

— Povjesti i razskazi: Andrej Kolosov. Tri portrete. Zid. Dnevnik lišnjago čelovjeka. Dva prijatelja. 73 rs.

— Rudin. 5 rs.

— Sobaka. Istorija lejtenanta. Dva prijatelja. 50 rs.

— Zaotrak u predvoditelja. Provincijalka. 26 rs.

— Zaotrak u predvoditelja. — Razgovor na bolšoj dorogje. 179 rs.

— Zapiski ohotnika. 45 rs.

— Zatišje. Povjest. 47 rs. Urvancov L., Pjanij mir. Roman. 69 rs. ITspenskago Gljeba sočinenija. 124/25 rs. Vazov Iv., Sosjedi. 248 rs.

Veresaev V., Zivaja žizn. 0 Dostovskom in Lvje Tolstom. 87 rs. Vereteno. Literaturno hudožestvennij almanah I. 249 rs. Vetlugin A., Zapiski merzavca. 250 rs. Vinničenko V., Čestnost s soboj. Povjest. 252 rs.

— Talisman. 183 rs.

— Zakon. Pesa. 251 rs.

Vituhin V., Zolotie berega. Povjest. 257 rs. Vojtinskij VI., Na posljednem ztepje. 208 rs. Volkonskij S., Posljednij den. Roman - hronika. 254 rs. Zajcev B., Dalnij kraj. Roman. 255 rs.

— IJlica sv. Nikolaja. Razskazi. 257 rs.

— Usadba Laninih. 65 rs.

— Zolotoj uzor. Roman. 258 rs.

Zajcev B., Tihija zori. Razskazi. 256 rs.

— Golubaja zvjezda. Putniki. Ariadna. Ljudi Božie. 150 rs. Zamjatin E„ Bolšim djetjam. Skazki. 177 rs.

— Na kulickah. Razskazi. 151 rs.

— Ostrovitjane. Povjesti i razskazi. 178 rs. Zenicov Iv., Ožestočennie. 259 rs.

Zenzinov V.. Russkoe uste. 260 rs. '

* Hvoraja. Povjest. 162 rs.

Knjiga ti govori: Pozdravljam vsakega in v vsakem čitatelju vidim prijatelja.

Izobrazba te osvobodi!

Geslo Bibl. inst. v Lipskem.

Dobre knjige pomenijo pridobitev na času, slabe knjige so časa kvarljivke, knjige brez vsebine izguba na času.

Slovenski dodatek.

Pesništvo.

Hausmanova Fanica, Pesmi. 4301 p. Koritnik Griša, Mozaik. 4241 p.

Mohoric Fr., Pesnitve I. 4264 p; _ II. Zvonice. 4265 p; — III. Zvanice. 4266 p; —IV. Poslanice. 4267 p; — V. Prirod-nice. 4268 p.

Oliers Sibila - O. Župančič, Pokoncu izpod korenin (s slikami). 4191.*

Poljanec Ljudmila, Orač na Topoli. (Pesmi in alegorične slike

za mladino.) 4273 p. Razlag Rad., Pesmi. 4301 p.

Rehar Rad., Koromandija. Pesmi za mladino. 4273 p. Samec Janko, Za naše male. Pesmice. 4247 p Turšič Leop.. Tiho veselje. Pesmi. 4286 p. Vraz Stanko, Slovenske pesmi. 4301 p.

Dramatična dela.

Gerstacker Fr,- Fr. Se 1 j a k, Lovski tat. Ljudska drama v petih

dejanjih. 4269 d. Kosi Ant., Lastni želji prosta pot ali Kovač hoče biti. Igrokazni

prizor iz kmetskega življenja v 3 dej. 4274 d. Krleža Mir., - F. D e 1 a k, Golgota. Drama v 5 dejanjih. 4259 d. Leskovec Ant., Dva bregova. Drama iz življenja beračev v 3 dej. 4240 d.

Novačan Ant., Celjska kronika. Dramatski mozaik v treh delih.

I. del. Herman Celjski. 4280 d. Shakespeare W. - O. Župančič, Ukročena trmoglavka. 4235 d.

Shaw B. - O. Župančič, Sveta Ivana. Dramatska kronika. 4294 d.

V. S.. Erazem Predjamski. Igra v 5 dejanjih. 4269 d.

Pripovedništvo.

Balzac H. de - Iv. T o m i n e c, Facino Cane. 4295. Bevk Fr., Hiša v strugi. Povest. 4202.

— Jakec in njegova ljubezen. 4278.

— Znamenja na nebu. Roman iz XIV. stoletja. I. Krvavi jezdeci. 4213.

Bevk Fr., II. Črni bratje in sestre. 4261. Bitzius Alb., J. Glonar, Črni pajek. (Povest.) 4211. Cankar Iv., Zbrani spisi, ur. Iz. Cankar. VI. Ob zori. Življenje in smrt Petra Novljana. Hiša Marije Pomočnice. 3535/36.

Curvvood Z. O., Lov na ženo. Roman. (Knjiž. »Jutra« 17.) 4237. Detela Fr., Vest in zakon. Povest. (SV 80.) 4209. Dnevi radosti. (S slikami.) 4193.*

Dolenc Metod. Zdražbarji. Kmečka povest, iz predvojne dobe. 4199.

L'Ermite P. - L. S u š n i k, Žena z zaprtimi očmi. Povest. 4214.

Finžgar F. S., Zbrani spisi. VI. zv. Sama. Kakor pelikan. Bol-težar. Naš vsakdanji kruh. Tri črne žene. 4224/25.

— Strici. Povest. 4226; (SV 80.) 4209. Hašek Jar., Pustolovščine vojaka Švejka. I. 4230.

Hčrnon L. - Ant. D e b e 1 j a k, Marija Kožuhova. Povest iz

francoske Kanade. 4196. Igrajmo se! (S slikami.) 4192.*

Ilaunig Ožb., Slednji vitez Reberčan. Zgdovinska povest. 4215. Iz dvorišča in hleva. (S slikami.) 4262.* Jaklič Fr., Ob srebrnem-studencu. Zgodovinska povest. 4220. Janko in Metka. (S slikami.) 4217.*.

Jezernikova Marija, O kresničku, ki je izgubil lučko. 4212.*

— Tri pravljice: Rdeči dežnik. Kresniček. Gašperčkova žalost. 4263*

Kapica rdeča. (S slikami.) 4217*.

Kolački. Za našo deco priredil V. V. 4270.*

Kosi Ant., Nova zabavna knjižnica za mladino. I. II. 4252.

Kvedrova Zofka, Vladka in Mitka. (Povest.) 4203.

Lagerlof S. - M. Kmetova, Kristusove legende. (Moh. knjiž.

17.) 4194.

Lichtenberger 0. - Iz. Cankar, Moj mali Hlaček. (Moh. knjiž. 19.) 4195.

London Jack - P. Holeček, Klic prirode. 4279.

Maček, Obuti. (S slikami.) 4217.*

Na delo veselo. (S slikami.) 4189.*

Nikolič Anka, Pravljice o Gralu. 4300.*

Oppenheim Phil., Milijonar brez denarja. Roman. 4239.

Fepelka (S slikami.) 4216.*

Pengov Fr. (po Bertelliju in drugih), Jurček Kozamurček, mravski car. Knjiga za mlade in stare ljudi. (Moh. knjiž.

18.) 4223.

Po cesti proti mesti (s slikami). 4219* Poglejte nas! (s slikami). 4188* Pregelj Iv., Tolminci. Zgodovinski roman. 4210. Prijateljčki (s slikami). 4186*

Przervva - Tetmajer Kazimir - Al. B e n k o v i č, Rokovnjači izpod Tatre. (Povest.) 4248*

Radost malih (s slikami). 4218*

Reymont VI. St. - Fr. B e v k, Tomek Baran. (Povest.) 4222.

Risar, Mali. (Slikovnica z besedilom.) 4253.

Seliger B. G. - Brat, Ugrabljeni milijoni. Roman ameriškega

Jugoslovena. 4238. Skovir. (Humoristično - satirični list.) I. 1928. 4260. Slavec SI., Ubogi Ušlin (Povest.) 4221.

— Zupan Žagar. (Povest.) 4204.

Slovan. Političen in leposloven list. I. 1884. 9258. Tovaršija. Lepa (s slikami). 4187.*

Tovornik Fr., Stara pravda nekdaj. Zgodovinska povest. 4198.

Velikonja N., Višarska polena. Povest. 4285.

Venec domačili pravljic. 4205*

Vlak prihaja (s slikami). 4219*

Žena Snežena (s slikami). 4216.*

Živali. Domače in tuje (s slikami). 4190*

Znanstvo.

Album slovenskih književnikov. Ur. dr. J. Š 1 e b i n g e r. 4227 r. Andrejka Rud., Društveno pravo v Sloveniji. 4296 r. Bačar Just, Zdravje in bolezen v domači hiši. 4251 r. Bevk Stan., Botanika za šolo in dom. 4246 r. Brežnik P., Junaki prekooceanskih poletov. 4229 r. Gledališče, Ljubljansko narodno, v letu 1928. 4275 r. Humek M., Sadni izbor za Slovenijo v besedi in sliki. 4242 r. Ijiavic B., Rak na maternici in njegovi prvi znaki. 4277 r. Jchart I., Iz Kaire v Bagdad. I. Egipt in Sinaj. 4287 r. Kermauner Rob., Po pogorju Polhograjskem in okoli Krima.

Enodnevni izleti. 4272 r. Kern Ferdo, Prva pomoč ponesrečenim živalim in nekatera

druga navodila lastnikom domačih živali. 4236 r. Korošec Ant., Kako smo se ujedinili? 4286 r. Košir Alija, Človeško telo, njega ustroj in delovanje. 4206 r. Kranjec Silvo, Zgodovina Srbov. 4207 r.

Kristan Ant., O delavskem in socijalističnem gibanju na Slovenskem do ustanovitve jugoslovanske socijalnodemokra-tične stranke (1848—1896.) 4249 r.

— V Ameriko in po Ameriki. 4244 r. Lah Iv., Vodniki in1 preroki. 4200 r.

Majcen Gabr., Zgodovina domačih živali in pitomih rastlin. 4208 r.

Mal Jos., Zgodovina slovenskega naroda. Najnovejša doba. I. zv. (Nadaljevanje dr. Grudnove Zgodovine slov. naroda.) 4276 r.

Mencinger J., Moja hoja na Triglav. 4297 r. Moravčeva Marija. Iz francoske meščanske kuhinje. 4254 r. Mrkun Ant., Homec. (Opis.) 4271 r.

Oblak Jos. C., Hoja

na Maturino Špico. 4298 r. Orožen Janko, Zgodovina Celja. I. del. 4100 r. Pirjevec Avg., Slovenski možje. (Moh. knjiž. 20.) 4245 r. Pod lipo. Leposlovna, poljudno - znanstvena in politična revija za slovensko delovno ljudstvo v Jugoslaviji, Avstriji, Italiji in Ameriki. I. 4290 r; II. 4291 r; III. 4292 r; IV. 4293 r.

Pratika Vodnikova, 1928. 4201 r.

Prepeluli Alb., V boju za zemljo in državo. Socijalno politična pisma. 4197 r.

Prerod. List za treznost in moralo. I. 4302 r; — III. 4303 r. Prezelj M.. Mladi kemik. Kratek uvod v anorganski del kemije. 4283 r.

Rakovec Ed.. Sestava človeškega jezika ali splošna etimologija. 4257 r. \

— Tolmač slovenskega jezika ali Slovenski etimolog. 4256 r. Rožič Val., Kako je v deželi, kjer ječe pod težkim jarmom sini

Slave? 4299 r. Sever Ivo. Oton Župančič. 4243 r.

Srebrnič Jos., Stična. Črtice o cistercijanskem samostanu v Stični. 4272 r.

Stojkovič J. St., Svobodno zidarstvo. Njegov cilj in principi,

njegova prošlost in sedanjost. 4284 r. Terčelj Filip. Za domačim ognjiščem. Vzgojna čitanka. 4250 r Windischer Fr., Pogledi na gospodarsko leto 1926. 4255 r. Zbornik, Jubilejni, za petdesetletnico Otona Župančiča. Ur. Fr. A 1 b r e c h t. (S slikami.) 4228 r.

SIIlllP^ H

1 Z rastočo omiko raste gmotno blagostanje in se manjša človeška beda. I. Mencinger. m g

n 1111111111111 inHMHHffi

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOtJOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOuOCOOOOOOOOOOOOO^

Znižane cene in najv. čje klad šče dvokoles, motorjev, otroških vo'ičkov, šivalnih strojev, vsakovrstnih nadomestnih | delov, pneumatike. Posebni oddelek za popolno popravo, emajliranje: in poniklanje dvokoles, otroških' vozičkov, šivalnih strojev i. t. d. I Prodaja na obroke. Ceniki franko.

„TRIBUNA" F. B. L.

tovarna dvokoles in otroških vozičkov 8

LJUBlJANA, Karlovska cesta štev. 4 s

*00000000000000000 nOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOwOOOOOOCP^

^JIIIIIMIIIIIIIIHIIIIIUMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHlllllllilltlllllllllll1MllllllllllllltltllllllllinMIIIIIIII>=£

Drago Schwab

Ljubljana

Dvorni trg štev. 3

//

Manufaktura - Moda - Konfekcija Damski atelje za plašče in kostume Moški salon

rillllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;

RLCDZ FUCH5

1UUEL1R CJUBCJRNF), Šelenburgoua ul. 6

priporoča suojo bogato zalogo ur, zlatnine in srebrnine. - Poprauila u lastni delaunici

J

JSJAJBOLJŠI kruh je n F PA "

1 V.......11MII1111111.....111 f 1111 [ 111.....1......11M L^š 1 /l

kruh iz 1. delavske pekarne

najmodernejše parne pekarne v Ljubljani ZAHTEVAJTE POVSOD PECIVO IZ TE PEKARNE

ZHBRUZIM BRHKA

U LJUBLJHIHJflLEKSHNDROUR C.

Hranilne vloge na knjižice in tekoči račun Najugodnejše obrestovanje

Useh urst bančni posli pod najkulanfnejšimi pogoji

Srečke drž. razr. loterije, ratne štete itd.

IVO r. L Z 0. L

V LJUBLJANI,[Aleksandrova cesta 7 Ustanovljeno 1899

Hranilne vloge — tekoči računi — razna posojila URADNIŠKI - DELAVSKI DENARNI ZAVOD

Poslužulte se ga I

PETER ŠTERK NASL.

MILOŠ KARMČNIK

modna trgovina, Ljubljana, Stari trg 18

Velika izbira damskega in moškega perila, modernih bluz, oblek, rokavic, nogavic, ročnih torbic, čepic, kravat in raznih pletenin po najnižjih cenah

}<5Zk9<5X£)<5$£>6ZXS>(i

Franja Slovnik

Trgovina z manufakturnim blagom in narejeno obleko domačega izdelka

Ljubljana, Stari trg 2

Trgovina z živino, moko, deželnimi pridelki in gostilna

00 C4

IM

S o

JOSKO JELACIN

LJUBLJANA - RUDNIK se priporoča vsakomur

H <6

O

s

to 4". tO

oo

D30G00000G

J mjajceneje se oblečete, ako kupujete gotove moške S J in deške obleke domačega izdelka pri

jj) JOS. OLUP, Ljubljana, Stari trg 2, I

Ji ki ima v zalogi tudi sukno in hlačevino iz svetovno-

I znanih čeških in domačih tovarn za vsakovrstne pletenine,

X jumperje, jopice in perilo. — Obenem se priporoča

I znana gostilna »POD TRANCO«, kjer se točijo najboljša štajerska in dolenjska vina.

S — —---- o----------------^o-^—cc

o o :

Ceškuti dd Zaje

Popolno opremo za novorojenčke dobite edino

Pod velbom

v

Ljubljani Stari trg 3

Modna in manufak-

turna trgovina

FRANJO GRABJEC

FOTOGRAFSKI UMETNIŠKI ZAVOD LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA CESTA 6

(NASPROTI HOTELA UNION)

Izdelovanje vsakovrstnih modernih fotografij, kakor tudi povečanih silk v prvovrstni umetniški Izpeljavi. Slika se ob vsakem vremenu, tudi zvečer pri električni razsvetljavi

PRIPOROČA SE

KNJIGOVEZNICA IN GALANTERIJSKA DELAVNICA

OKVIRJI ZA SLIKE

MRTKO POQRChlK

LJUBLJANA

FLORIJANSKA ULICA ŠTEV. 12

»CROATIA«

ZAVAROVALNA ZADRUGA V ZAGREBU Podružnica Ljubljana

Ustanovljena 1. 1884 Telefon št. 2336

Podružnice in glavna zastopstva: Banjaluka, Beograd, Bjelovar, Dubrovnik, Maribor, Novi Sad, Osijek, Sarajevo, Split, Subotica, Šibenik in Veliki Bečkerek

Zavarovarni oddelki: Požar Transport Jamstvo

Vlom Toča Chomage

Nezgode Steklo Auto-riziko

Življenje

Jamstvena sredstva Din 80,000.000 -

LJUBLJANSKI ZVON

MESEČNIK ZA KNJIŽEVNOST IN PROSVETO Z UMETNIŠKIMI PRILOGAMI.

ČETRTLETNA ^NAROČNINA DIN 30-

JUBILEJNI ZBORNIK

ZA PETDESETLETNICO jOTONA ŽUPANČIČA. UREDIL FR. ALBRECHT. BROŠ. DIN 42 -'; PLATNO VEZANO DIN 56 - .

NAROČA SE V KNJIGARNI

TISKOVNE ZADRUGE, ;ljubljana

PREŠERNOVA; UL. 54 (NASPROTI GLAV. POŠTE).

J^ ŠENTJAKOBSKI T

T mrnn,^, nnrn i

I GLEDALIŠKI ODER

J; LJUBLJANA, Florijanska ul. 27/1

T

I

/ / /

M

prireja najboljše drame, / veseloigre in burke. /

I

I

/ / /

Posečajte njegove prireditve!

m

i -' ff

^^mmmmmmmmmmmmmAm.....i m .............mm.....<.............m...................................

m .........itM«"«""«"".....mmmmmmmmmmmmmrnm^

Imenik knjig

Šentjakobske knjižnice

v Ljubljani

II.

Nemški, francoski, italijanski, angleški, esperantski del in modni listi.

7w.

1928

1 Izdala in založila Šentjakobska knjižnica v Ljubljani Natisnila Narodna tiskarna v Ljubljani

gb****^...............'I......' ---------------------------

' ......^mnmmmmmmm^

1900000002100201000101000248020902014800000100020102010202532301000100010101

Šentjakobska javna ljudska knjižnica

v LJubljani

je nastanjena Stari trg 11 ter je odprta

vsak delavnik

in sicer od 1. aprila do

30. septembra od 4. do 8. zvečer, od 1. oktobra do

31. marca pa od 3. do

XL 8. zvečer.

j Knjižnica je dostopna vsakomur \

Knjige se izposojajo samo na izkaznice, ki se dobivajo pri knjižničarju. Od knjig se plačuje za po 14 dni enkratna izposoj-

nina, zaostanki se računajo po tednih. Drugi predpisi glede izposojanja so razvidni na zadnji strani izkaznice.

Knjižnica kupuje dobro ohranjene knjige, hvaležno pa tudi sprejema darovane vsake vrste.

Imenik knjig

Šentjakobske knjižnice

v Ljubljani

II.

Nemški, francoski, italijanski, angleški, esperantski del in modni listi.

1928

Izdala in založila Šentjakobska knjižnica v Ljubljani

Natisnila Narodna tiskarna v Ljubljani, njen predstavnik Fran Jezeršek

Kazalo.

Stra*

I. Slovenske knjige

a) Ržvije in zborniki................I

b) Pesništvo...........11

•) Dramatična dela.........17

d) Pripovedništvo.........28

Znanstvena književnost

1. Zgodovina, zemljepisje, narodopisje . . 89

2. Slovstvena zgodovina, jezikoslovje, vzgoje-slovje, modroslovje, umetnost . .92

3. Prirodoznanstvo, tehnika, zdravstvo 111

4. Gospodarstvo, politika, socijalna in druga

dela .................116

II. Srbohrvatske knjige........122

III. Češke knjige ..........145

IV. Poljske knjige..........157

V. Ruske knjige ..........159

Slovenski dodatek.........167

VI. Nemške knjige

a) Leposlovje ......... 1

b) Znanstvo .........159

VIL Francoske knjige.........187

Vili. Italijanske knjige.........201

IX. Angleške knjige .........210

X. Esperantske knjige.........215

II. Modni listi..................218

Nemški dodatek ..........220

Nekaj podatkov o knjižnici in imeniku.

Šentjakobska knjižnica v Ljubljani je začela pošlo; -vati 31. maja 1911 v mračnem lokalu na Vožarskem potu št. 2 z 248 slovenskimi knjigami. Kakor so bile po drugih ljubljanskih okrajih za te okraje ljudske knjižnice (v dvorskem, krakovsko=trnovskem, vodmats skem, kolizejskem), tako je bila tudi Šentjakobska knjižnica določena za prebivalstvo svojega okraja. Pri tem pa ni dolgo ostalo. Kmalu so se jeli vpisavati vanjo čitanja željni prebivalci iz sosednjih okrajev in ko je izbruhnila svetovna vojna, je bil delokrog Šent< jakobske knjižnice razširjen na vse ljubljanske okraje. Dočim je vojna ustavila vsako drugo gibanje napred* nih in narodnih organizacij, delovanja knjižnice ni uki= nila. Zavedajoč se svoje kulturne naloge je Šentjakob* ska knjižnica tekom vojne podvojila, potrojila, da, po= desetorila svoje moči in bila ljubljanskemu občinstvu v težkih časih pomanjkanja vsake druge duševne hrane Skoraj edina uteha.

Po prevratu se je knjižnica znova razmahnila in nuj* na posledica je bila, da se iz nedostatnega in kulture nevrednega prostora v skriti malo poznani ulici preseli v boljši in razsežnejši lokal. To se ji je posrečilo šele 13. februarja 1924 z vselitvijo v levi trgovski lokal Jesenkove hiše na Starem trgu 11, kjer je še danes.

Kako se je razvijala iz skromnih početkov, kažejo imeniki knjig, ki jih je izdajala. V aprilu leta 1914. je izšel prvi katalog z naslovi slovenskih in nemških knjig, prvi dodatek temu katalogu novembra 1915, drugi pa oktobra 1916.; oba sta obsegala tudi že srbohrvatskc

knjige. Ob prevratu 1918 je izšel nov celoten imenik na 183 straneh, obsegajoč dela v slovenskem, srbohr= vatskem, nemškem in italijanskem jeziku. Ta imenik se je razlikoval od prejšnjih, da je bilo izčrpanega mno= go slovenskega znanstva, raztresenega po naših revijah, da se tako nudi čitateljstvu, zlasti dijaštvu, pregled del, predvsem naše literarne zgodovine, filozofije in umetnosti. Leta 1921. je izšel k temu katalogu I. do; datek, obsezajoč naslove knjig v slovenskem, srbo* hrvatskem, češkem, ruskem, nemškem, italijanskem, francoskem in angleškem jeziku, leta 1925. pa II. do* datek s knjigami v teh jezikih in še v esperantu.

Pričujoči imenik ima poleg do sedaj navedenih jezi;* kov še knjige v poljskem jeziku ter oddelek za modne liste. Kar se tiče slovenskega znanstvenega dela, so ckscerpirani vsi važnejši članki iz revij, da razvidi in= teresent, kolik bogat duševni zaklad leži v naših revi; jah in zbornikih. Slovenski znanstveni del je s tem prišel do prave veljave in čitatelj dobi iz njega pregled vseh važnejših člankov in temat, za katere se zanima.

V splošnem je pripomniti, da so pri posameznih pisa* teljih zaradi lažjega pregleda naslovi knjig urejeni po abecednem redu sog'asno z drugimi strokovno urejenimi katalogi. Pridevnik in zaimek pri tem abecednem redu ne prideta v poštev.

Razvrstitev posameznih oddelkov imenika je sledeča: I. Slovenske knjige

a) revije in zborniki,

b) pesništvo,

c) dramatična dela,

d) pripovedništvo,

e) znanstvena književnost:

1. zgodovina, zemljepis, narodopisje,

2. slovstvena zgodovina, jezikoslovje, vzgoje; slovje, modroslovje, umetnost,

3. prirodoznastvo, tehnika, zdravstvo,

4. gospodarstvo, politika, socijalna in druga dela.

M. Srbohrvatske knjige.

III. Češke knjige.

IV. Poljske knjige. V. Ruske knjige.

VI. Nemške knjige.

a) leposlovje,

b) znanstvo. VII. Francoske knjige.

- VIII. Italijanske knjige. IX. Angleške knjige. X. Esperantske knjige. XI. Modni listi. Da omogočimo obiskovalcem knjižnice lažjo nabavo imenika, je izšel slovanski del zase, nemško^romanski pa zase. Dobiva se pa tudi skupno vezan. Knjižnica ima v prometu:

v slovenskem jeziku približno 8500 knjig

„ srbohrvatskem jeziku približno 1100 „

„ češkem „ 533 „

„ poljskem 46 „

„ ruskem „ 285 „

„ nemškem 12.000 „

„ francoskem „ 613 „

„ italijanskem 455 „

„ angleškem „ 248 „

„ esperantskem „ 101 „

Rezerve znašajo okoli 10.000 knjig.

Knjižnica ima danes 11.000 vpisanih obiskovalcev. V letih 1925—1927 si je izposodilo 129.546 strank 501.528 knjig.

Ti podatki dokazujejo, da je Šentjakobska knjižnica v Ljubljani največja javna ljudska knjižnica Slovenije in cele države.

Izposojevalcem knjig toplo priporočamo:

Kdor želi kako knjigo, naj napiše že doma na listek štuvilko in črko, če je navedena v imeniku Zapiše naj

vselej več knjig, kot jih misli vzeti. Knjige niso vedno vse na razpolago, ker so izposojene.

Kdor v knjižnici ustmeno želi to ali ono knjigo, da je treba iskati vsako posamezno, dela sebi in iskalcu nepotrebno zamudo, ker ta z eno stranko potrati toliko časa, da bi odpravil pet do deset takih, ki imajo števil* ke knjig napisane na listkih. Tudi se mora dalj časa čakati, ker pridejo pred vsem oni na vrsto, ki imajo

napisane številke. Zato napišite številke knjig doma!

«

Koncem tega uvoda mi je izreči najlepšo zahvalo go* spodom, ki so mi šli drage volje požrtvovalno na roko pri sestavi tega imenika in pri korekturi. Pred vsem mi je omeniti g. dr. Janka Šlebingerja, upravnika drž. licejske knjižnice v Ljubljani,. pod čegar vodstvom in navodili je sestavljen slovenski del in ki je prevzel sam velik kos ekscerpiranja slovenske književnosti po revijah in zbornikih; oskrbel je tudi eno korekturo slo= vanskega in nemškega dela kataloga. Pri izbiri novih čeških knjig in korekturi češkega dela je sodeloval vse« učiliški lektor g. dr. Vaclav Burian, pri izbiri francoskih g. prof. dr. P. V. Breznik, italijanskih g. prof. dr. Stanko Leben. Pri korekturi francoskega in italijanskega oddelka je sodeloval knjigovodja Mestne hranilnice g. Fr. Abulner.

Matija RODE, knjižničar.

FINA GALANTERIJA

ninilllllllllllllMIHIIIMIIINM

Pisarniške in šolske potrebščine

priporoča tvrdka

M. TICAR

prva in edina špecijalna trgoirina razglednic in pisemskega papirja

//

LJUBLJANA

V * V

Selenburgova ulica stev. 1 Sv. Petra cesta štev. 26

f ^ ANT. £AJEC

CVETLIČARNA

LJUBLJANA

POD TRANČO 2

VRTNARIJA TRŽAŠKA 34

Telefon 3222 interurb.

ČEK ŠTEV. 11.419

POSTREŽBA CENE

TOČNA ^^^^^ SOLIDNE

t

^IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIMIIIIMIIIIIIIIIMIIlilllllllllllllllllllllllllll^

| TOČI SAMO "

I PRISTNA I VINA

/ NAJBOLJŠA POSTREŽBA = O / PRIZNANO SOLIDNE f CENE |

ffilUlIlllMMIUinillllllllllllllllMIllItlllllllMIllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIHIIIIlllllllllMIIIIIIIIIII^

W\

(c :

W-

Zfl OBILEN OBISK SE PRIPOROCfl

KAVARNA, SLflŠClČRRMfl Ih PEKRRIJR

]rkob minzm

STARI TRG ŠTEV. 21

„Slavija"

jugoslovanska zavarovalna banka -----v Ljubljani ■

prevzema zavarovanja vseh vrst

Poslovna zveza s češko »Slavijo« v Pragi Delniška glavnica Din 2.500.000

Podružnice: Beograd, Zagreb, Sarajevo, Novi W\ Sad, Osijek, Split

(9= Ekspoziture: Cetinje, SkopJje, Vel. Bečkerek, S § Maribor

X MRSTMI V3T TOP, a <

\)v MESTNI NL. TRG ST. 4

U> ^ A)

^UBLl^

ZALOGA VSRH TU- IN INOZEMSKIH SPECIJALITET, MINERALNIH VODA OBVEZ I. T. D.

/ / /

NAROČENO BLAGO OBRATNO S POŠTO NA VSE KRAJE.

| j KR. DVORNI DOBAVITELJ j |

ANTON \?ERBIČ

LKJBUflNfi, STRITARJEVA (JLICA 9

I Najcenejši nakup vsega |

špecerijskega in delikatesnega blaga j

Divjačina, perotnina, sveže ribe i

MM

mmmx(o

USTANOVLJENA L. 1889.

Telefon štev. 2.016. Poštni ček 10.533.

Stanje vloženega denarja nad 0} 300 milijonov dinarjev.

IE

L

[01

(GRADSKA ŠTEDIONICA)

LJUBLJANA

PREŠERNOVA ULICA

sprejema vloge na hranilne knjižice kakor tudi na tekoči račun, in sicer proti najugodnejšemu obrestovanju. Hranilnica plačuje zlasti za vloge proti dogovorjeni odpovedi v tekočem računu najvišje mogoče obresti.

Jamstvo za vse vloge in obresti, tudi tekočega računa, je večje kot kjerkoli drugod, ker jamči zanje poleg lastnega hranilničnega premoženja še mesto Ljubljana z vsem premoženjem ter davčno močjo. Vprav radi tega nalagajo pri njej sodišča denar nedoletnih, župnijski uradi • cerkveni in občine občinski denar. •

Naši rojaki v Ameriki nalagajo svoje prihranke največ v naši hranilnici, ker je denar tu popolnoma varen.

m

€004 IHft & JEŠ

flj(U)iBiy)®iN)/a, st^cso to® n

Zaloga vsakovrstnega blaga za obleke, perilo In pohištvo

J

^pOOOOOOOOOO

iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO)

FRANC BABIC ]

Trgovina z mešanim blagom Zaloga špirita in raznega žganja §

Dolenjska cesta štev. 2

tooooooooooooooooooooooooc oooooooooooocxxxjoootxxx»ooooooooooCKXX3cxxjoooooorf^ pMiiiiiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiHiimiiiii..................................................igg

I PRIPOROČA SE KNJIGOVEZNICA, KARTO- | 1 NAŽNA IN GALANTERIJSKA DELAVNICA I

] MATIJA Š1FRER j

I LJUBLJANA, Vegova ulica štev. 6 \

iŠuiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiimiiiiiiiniimiiiiimiMi.......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiitinŠŠ

j U1L111B1III! IKfi j

USTANOVLJENA 1900 S

Delniška glavnica: Skupne rezerve ca.: fc

| Din 50,000.000 - Din 10,000.000 - |

Brzojavni naslov: Telefon štev. 2861, W

S Banka Ljubljana 2413, 2502, 2503 ^

Centrala • ^

| LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA |

^ Podružnice: &

N BREŽICE. CELJE. ČRNOMELJ. KRANJ, MARIBOR. METKOVIČ. NOVI ^

^ SAD, NOVO MESTO, PTUJ, RAKEK, SARAJEVO, SLOVENJGRADEC ^

ftJ SPLIT, ŠIBENIK. GORICA, TRST ^

S S

g se priporoča za vse bančne posle g

Zasebno krojno učil išče za pouk, prikrojevanje in izdelovanje krojev za dame in gospode

F. POTOČNIK, LJUBLJANA

5TARI TRG 19

Teiefon St.. 2497 Ustanovljena I. 1920

KOLINSKA CIKORIJA

daje kavi prijeten okus. daje kavi izdatnost, daje kavi lepo barvo, je izdelek domačega delavca, zasluži, da se uporablja v vsaki varčni rodbini

iSSSi

— • = FRANJO STARIČ

ČEVLJARSKI MOJSTER LJUBLJANA, Ulica na grad 5

sprejema vseh vrst luksusna in ortopedična dela po meri in najnižjih cenah

D. Zdravič, Ljubljana

Sv. Florijana ulica 9 kupuje kože vseh vrsfc divjačine celo leto in v vsaki količini

ri i ii. ii. innnmnnnmrrrinnnrr^

lUKUKKLJU&O^ (SIST® D®

TRGOVINA s špecerijskim, kolonijalnim in materialnim blagom, deželnimi pridelki, zaloga cementa i. t. d.

G) ^

Manufakturnaf-trgovina to

Fabiani di Jurjovec

Ljubljana

Stritarjeva ulica štev. 5

VI. Nemško leposlovje.

Abeg M.. Allerlei Jungenstreiche. 2535 n.

— Bubenstreiche und Schelmereien. 4115 n. About E., Pariser Ehen. 4371 n.

— Die Spielholle in Baden-Baden. 3562 n.

Abraham a Santa CIara, Auswahl aus seinen Schriften. 1263 n. Achleitner A., Armella, die Stiftskochin. 5121 n.

— Auf Luxenstein. 1216 n.

— Das Bahnle. Hum. Roman. 8537 n.

— Berggeschichten. 5704 n.

— Die nach Gliick und Liebe suehen. 4372 n.

— Eisenbahnstreik. 4374 n.

' — Der Forstmessias. 1400 n.

— Frohlich Gejaid. 1550 n.

— Gendarm Lampels Sturmzeit. 3821 n.

, — Halali! Geschichteln aus den Bergrevieren. 1399 n. f — Mein Herz ist im Hochland. 7110 n.

— Eine seltsame Hochzeitsreise. 888 n.

— Im griinen Tann. Novellen. 887 n.

— Jerusalem. Roman. 889 n.

— Das Jochkreuz. 4373 n.

— Der Lawinenpfarrer. 4271 n.

— Der Leibeigene von Kravvarsko. 3919 n.

— Scheiberblut. Roman. 5887 n.

— Vergatterung. 3782 n.

— Vronele. Tannenreis. 648 n.

— Der Waldkonig. 1540/41 n. Ackers M., Freundinnen. Roman. 5717 n. AdamsJ A., Der Trail im Wilden Westen. 1375 n. Adams M.. Bekenntnisse einer Frau. 5606 n. Adams S. H., Z\vei Frauen. Roman. 8244 n.

Adelt L.. Der Herr der Liifte. Flieger- u. Luftfahrergeschichten. 4365 n.

Adlersfeld-Ballestrem. Der Amonenhof. 4774 n.

— Ave. 3324/25 n.

— Ca' Spada. 2924 n.

— Chrysantis Oleander. 6919 n.

— Die Dame im Monde. 2887 n.

— Die Dame in Gelb. 2234 n. _ Diiplomaten. 2232 n.

— Djavahir. Lucifers Trane. 4773 n.

— Die Erbin von Lohberg. 6920 n.

— Die Erzahlungen der Elf. 3055/56 n.

— Espe. 6985 n.

l

Adlersf eld-Ba llestreni. Falkner von Falkenhol. 1823 n.

— Die Fliege in Bernstein. 6765 n.

— Die blonden Frauen von Ulmenried. 2321 n.

— Unheimliche Geschichten. Der Spiegel der Lukrezia Bor-gia u. A. 1323 n.

— Grad' aus, Mac Catrine! 8148 n.

— Die Grunde des Dr. Pompeo Carcioffi. Roman. 8850 n.

— Heideroslein. 2854 n.

— Die Herzogin von Santa Rosa. 6986 n.

— Herzveilchen und andere ulkige Gewachse. 7302 n.

— Die blonde Ida, Die verhexte Alpenrose u. A. 2563 n.

— Im Palazao Spada. 289/91 n.

— Im Zwielicht. Roman. 8851 n.

— Der Jungfernturm. 2921 n.

— Der Kampf ums Gliick. 2233 n.

— Der Kenl u. d. Anderen. Drei hum. Novellen. 8852 n.

— Komtesse Kathe. 1820 n.

— Komtesse Kathe in der Ehe. 1821 n.

— Lanzen gefallt zur Attacke. 1824 n.

— Das wogende Licht. 2920 n.

— Das Loch im Mantel. 6764 n.

— Lucifers Trane. 1990 n.

— Ihre Majestat. 2923 n.,

— Major Fuchs auf Reisen. 1924 n.

— Margarita margaritarum. Roman. 8853 n.

— Der Maskenball in der Ca' Torcelli. 2925 n.

— Lady Melusine. 2320 n.

— Die Nichte aus Florida. 6987 n.

— Palazzo Iran. 1822 n.

— Pension Malepartus. 1841 n.

— Phoebe, die Strahlende. 6982—6983 n.

— Pommery und Greno u. A. 2756 n.

— Der griine Pompadour. 5769 n.

— Die Rechnung ohne den Wirt. 4329 n.

— Das Rosazimmer. Venet., Roman. 2009/13 n. 8865 n.

— Die \veifien Rosen von Ravensberg. 2757/58 n.

— Schlofi Monrepos. 1506 n.

— Maria Schnee. 2922 n.

— Der Skarabaeus. 7293 n.

— WeiBe Tauben. 1871 n.

— Trix. 4775 n.

— Violet. 1991 n.

— Die Wahrheit iiber Donna Centa. 6984 n.

— Wenn der Teufel kutschiert. 2522/23 n.

— Windbeutel. Ein Ritt um Leben und Tod u. A. 2564 n.

— Windmullersgeschichten. 8854 n.

— Zigeunerblut und andere Novellen. 890 n. Afanasjev AL, Russische Volksmarchen. 3237 n. Aide H., Die Erzieherin. 5401 n.

— Vornehme Gesellschaft. 4273 n.

Aimard G., Der Fahrtensucher. 1482 n.

Akunian Fr., Sch6nwettermarchen. 5706 n.

Akunian J. F., Jugendzeit. 4237 n.

Albert A.. Ich warte auf dich. Roman. 7925 n.

Alberti C., Ablosung vor! 1536/37 n.

Alciphron, Lucian u. A., Hetaerenbriefe. 7455 n.

Aldanov M. A., Der neunte Thermidor. Roman. 7690 n.

Alden W. L., Seine Tochter. 4180 n.

Aleranio S., Eine Frau. 4377 n.

Alexis W., Isegrimm. 2395 n.

— Die siindigen Klostersehwestern.. 3824/25 n.

— Der Roland von Berlin. Roman. 5706 n.

— Der Werwolf. 8518 n. Allais H., Die WacKsbiiste. 3305 n.

Allen Gr., Miss Cayleys Abenteuer. 1955 n.

Allram Jos., Die Strecke (Geschichten eines Jagers). 1259 n.

— Der letzte Trieb (dtto). 1260 n. Alpensagen, 3735 n.

AIscher O., Die Kluft. 2992 n.

Alsen Ola, Garten der Leidenschaft. 8538 n.

— Das Paradies der Frau. 3548 n. Altenberg P., Neues Altes. 5210 n.

— Bilderbogen des kleinen Lebens. 7922 n.

— Marchen des Lebens. 5211 n.

— Wie ich es sehe. 3395 n.

Altheer P.. Strumpfbander und andere Grotesken. 6548 n. Altmann L., Hugo Schenk und seine Genossen. 7198 n.

— Der Raubmorder Severin von Jaroszynski. Die Giftmor-derin Julie Ebergenyi von Telekes. 6387 n.

Amicis Ed., Liebe und Gymnastik. 213 n.

— Eine Schultragodie. 4274 n.

— Skizzen aus dem Soldatenleben. 5560 n.

van Ammers-Kuller Jo, Die Frauen der Coornvelts. 8146 n. Anders L., Wild-West. 4378 n. Andersen, Schonste Marchen. 1293 n.

— Winterabend-Geschichten. 3491 n. Andersen H. C., Nur ein Geiger. 8519 n.

— Der Improvisator. 2569 n. Andersen Knud., Das Meer. 8256 n. Anderson Sh., Der arme Weifie. 7143 n. Andra J. C., Griechische Heldensagen. 1984 n. Andre L., Eine abenteuerliche Reise. 2000/2001 n. Andreae K., Das liebe Ich. 2952 n.

Andrejev L., Es waren einmal. Das Schweigen. Das Lachen. Die Luge. 4368 n.

— Fruhlingsversprechen. 4315 n. 3941 n.

— Die Geschichte von den sieben Gehenkten. 8281 n.

— Im Nebel. 4316 n.

— Die Liige. 5030 n.

— Novellen. 1777 n.

Andrejev L., Der Spion. 632 n.

Andrejka Rud., Slovenische Kriegs- und Soldatenlieder. 2283 p, Anet Čl., Ariane. Ein russisches Madchen. 6224 n.

— Ende einer Welt. Roman. 7886 n.

— Russische Frauen. Novellen. 7920 n.

— Im Banne Asiens. Roman. 8855 n.

— Kleinstadt. Liebesgeschichten aus der Provinz. 8231 n.

— Lydia Sergijewna. Roman. 8024 n.

Angerank K., Certy Wintorffs Fahrt nach dem Gliiek. 6702 n. D' Anmmzio G., Die Auferstehung des Kentauren. 3864 n.

— Aus jungfraulichen Landen. 3902 n.

— Feuer. 2134/35 n.

— Die Jungirauen. Novelle. 7663 n.

— Die Jungfrauen vom Felsen. 3901 n.

— Lust. 2132/33 n.

— Notturno. 5285 n.

— Die Novellen des Pescara. 3903 n.

— Der Unschuldige. 1368/69 n.

— Vielleicht — vielleicht auch nicht. Roman. 7799 n.

— Die Witwe und andere Novellen. 5270 n. Anonjmus, Die verlorene Herzogin. 4156 n. Anthologie, Čechische: Vrchlicky, Sova. Bfezina. 5625 n. Anzengruber K., Insel der Seligen. 7204 n. Anzengruber L.. Der Meineidbauer. Volksstiick. 8473 n.

— Der Schandfleck. 6903 n.

— Stahl und Eisen. Volksstiick. 8474 n.

— Der Sternsteinhof. 6902 n.

— Das Siindkind. 1959 n.

Appleton G. W., Die Dame im Pelz. 1380 n.

— Die Frau im Spiegel. 3309 n.

— Die Grafin. 6928 n.

— Das Halsband des Kaisers. 2226 n.

— Im Automobil 6941 n.

— Irrungen. 2182 n.

— Ein unheimlicher Passagier. 1764 n. Aram K., Familie Dungs. 543 n.

— Die Kusine aus Amerika. 1414 n.

— Violet 553 n.

Arcibašev M., Aus dem Leben e. kleinen Madchens. 3357 n.

— Holzklotz. 3051 n.

— Revolutionsgeschichten. 714/15 n.

— Sanin. 749 n.

— Schuster Anton. Morgenschatten. 1312 n

— Sturmflut. 891 n.

Aretino P., Italienisclier Hurenspiegel. 7290 n. Areuss A!.. Die Dime und der Halbgott. Roman. 7640 n. Armand, Amerikanische Jagd- und Reiseabenteuer. 5438 n. Armin L., Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau. 387 n. Arnac M., Im Tollhaus der Freude. 7129 n. Arnefeldt F., Finkenstat. 5303 n.

Arnim B.. Das Liebestagebuch. 5574 n. Arnold H., Ausgewahlte Novellen. 3942 n. L' Arronge H., Macht der Blonden. 1355 n. Artopč Th., Die holde Katinka. 1391 n.

— Schloss Eichgrund. 1957 n. Aschenbach R., Boser Zungen Werke. 7254 n.

Aschenborn H. A., Onduno u. a. afrikanische Tiereeschichten. 5152 n.

—^ Satan und andere afrik. Erzahl. 6391 n. Asenijeff E., Die neue Scheherazade. Roman. 5900 n. Ashdown, Rommey Pringle. 1979 n. Askew A. ii. E., Sulamith. 4021 n.

Aubier F., Der galante Frauenarzt. Satirischer Roman. 7602 n. Aubry Oct., Das Bett des Konigs. Casanovas einzige Liebe. Roman. 7788 n. Audoux M., Marie Claire. 2941 n. Auer Grethe, Marraksch. 8520 n. Auerbach Alfr., Der Prominente. 7326 n. Auerbach B., Auf der Hohe. 2238 n.

— Barfussele. 1612/13 n.

— Brigitta. 3317 n.

— EdelweiB. 2237 n.

— Florian und Kreszenz. 2323 n.

— Die Frau Professorin. 2235 n.

— Joseph im Schnee. 1614 n.

— Das Landhaus am Rhein. 5126/27 n.

— Schatzkastlein des Gevattersmanns. 2236 n.

— Spinoza. 3117 n.

Aurevilly B. d', Die Rache einer Frau. 4317 n.

— Der rote Vorhang. 442 n. Auernheimer R.. Die man nicht heiratet. 1950 n.

— Die angstliche Dodo. 536 n.

— Der Geheimniskramer. 4067 n.

— Gesellschaft. 2239 n.

— Das wahre Gesicht: Liebesgaben u. A. 2574 n.

— Laurenz Hallers Praterfahrt. 2324 n.

— Der guBeiserne Herrgott. 1948 n. —- Das Kapital. Roman. 8205 n.

— Renee und die Manner. 1949 n.

— Rosen, die wir nicht erreichen. 892 n.

— Die Verliebten. 893 n.

Autricht-Ruda H., Die Verhandlung gegen La Ronciere. Roman. 8330 n.

Averčenko A., Das russische Lachen. Ausgew. Grotesken. 7497n.

— Das Verbrechen der Schauspielerin Maryskin u. and. Grotesken. 5785 n.

Babits M., Kentaurenschlacht. 7292 n.

— Der Storchkalif. 7453 n. Bach 0., Zerrissene Faden. 2620 n. Bachem-Tonger C., Ramasan. 6953 n.

Bachwitz H., Bibimatz. Lebenskarambolagen e. Schlehmils.

7047 n. Balir H.. Caph. 3892 n.

— Drut. 2217—2219 n. _ G Mensch! 3244 n.

— Stimmen

— Theater. 2498 n.

— Wirkung in die Ferne u. A. 3952 n. Baierlein J . Zwisehen Pariš und Moskau. 1028 n. Baillon And.. Die Gesehichte einer Marie. 6396 n. Baker Jos., Memoiren. 8715 n.

Baker Olaf, Der Staubige Stern. Ein Indianer- und Wolfsroman. 8716 n.

Balmr-r Ef!w„ Keeban. Krim. Roman. 8354 n. Balucki M.. Der Geizhals. 2163 n. Balzac H., Eine dunkle Begebenheit. 4967 n. _ Die Blutrache. Der Geizhals. Die tugendhafte Frau 4724 n.

— Die Blutrache. Die Mundtoterklarung. 1318 n.

— Casar Birotteau. 3956 n.

— Das Chagrinleder. 3566 n.

_ Die Chouans oder die Bretagne i. J. 1799. 3559/60 n.

— Das Elendsfell. Die Herzlose. Die Gutherzige. 4723 n. _ Die Elendshaut. 3608 n.

— Ein Evastochterlein. Die Trennung. 736 n.

— Die Frau von 30 Jahren. Die alte Jungfer. 173 n.

— Die Geheimnisse der Prinzessin Cadignan. 3607 n.

— Die drolligen Geschichten: Die schone Imperia. Des Ko-nigs Geliebte. Der Erbe des Teufels. Die teure Liebes-nacht. 1430 n.

_ Dunkle Geschichten. 8510 n.

— Mystisehe Geschichten. 5910 n.

— Glanz und Elend der Kurtisanen. 5624 n.

— Eugenie Grandet. 3502 n.

— Das Haus Claes. 2479/80 n.

— Honorine. Oberst Chabert. 1800 n. _ Die schone Imperia. 6443 n.

— Das Madchen mit den Goldaugen. 2066 n.

— Uršula Mirouet. 2481/82 n.

— Die lafiliche Sunde. 6442 n.

— Tante Lisbeth. 3957 n. _ Vater Goriot. 2240 n.

— Der Vetter Pons. 4084 n.

— Die todlichen Wunsche. 6770 n. Bandlow H., Naturdokter Stremel. 8521 n. Bang H., Fraulein Gaja. 894 n.

— Hoffnunigslose Geschlechter. 2131 n.

— Das graue Haus. 6303 n.

— Das weifie Haus. 2325 n.

— Ludwigshohe. 3891 h.

Bang H., Michael. 5039 n.

— Excentrische Novellen. 3321 n.

— Tine. 3697 n.

— Die vier Teufel. 2130 n.

— Die Vaterlandslosen. 5040 n.

— Zusammenbruch. 2123 n. Barak M., Wilhelm Teli. 838 n.

Baranovvsk}' K., E1 Kahira. Ein Orient-Bummel. 5418 n. Barbour A., Das Testament des Bankiers. 3001 n. Barbusse H., Butoire u. a. Novellen. 6766 n.

— Das Feuer. 3299/300 n.

— Die Holle. 4347 n.

— Jesus. Roman. 8857 n.

— Die Kette. Visionarer Roman. 7310 n.

— Klarheit. Roman. 8540 n. _ Erste Novellen. 6759 n.

Baring M., Die Verzauberte. 6226 n.

Baroja Pio, Die Abenteuer des Shanti Andia. 9901 n.

— Jahrmarkt der Gescheiten. Roman. 8127 n.

— Der Majoratsherr von Labraz. Roman. 5824 n.

— Spanische Miniaturen. 8541 n. Bartsch R. H., Ewiges Arkadien. 5457 n.

— Der junge Dichter. 6242 n. _ Erlfjsung. 6241 n.

— Frau Utta und der Jager. 3682 n.

— Die Geschichte von der Hannerl und ihren Liebhabern. 7519 n.

— Unerfiillte Geschichten. 3985 n.

— Die Haindlkinder. 1485 n.

— Heidentum. 4845 n.

— Historchen. 7242 n.

— Im Sudhauch. 6513 n.

— Seine Jiidin. 4844 n.

— Der Konigsgedanke. 8542 n.

— Korbinian von Mursch. 3978 n. _ Elisabeth Koth. 420 n.

— Ein Landstreicher. 5231 n.

— Das deutsche Leid. 1486 n.

— Bittersiisse Liebesgeschichten. 1240 n.

— Musik. Drei Novellen. 8858 n.

— Lukas Rabesam. 3982 n.

— Schwammerl. 6458 n. _ Die Salige. 6228 n.

— Der Satansgedanke. 8543 n.

— Der letzte Študent. 4380 n.

— Das Tierchen. 5076 n.

— Venus und das Madchengrab. Liebesgeschichte eines Son-derlings. 7577 n.

_ Die Verliebten und ihre Stadt. Roman. 8500 n.

— Vom sterbenden Rokoko. 3794 n.

Bartsch R. H., Zwolf aus der Steiermark. 2241 n.

Bartsch R., Johann Georg Grasel und seine Kameiaden. 6388 n.

Basile, Pentameron. 705 n.

Battke Ada, Heimliche Braute. Lose Geschichten. 8481 n. Baudelaire Ch., Gedichte in Prosa. 3113 n.

— Die kiinstlichen Paradiese. 8511 n. Baudissin E., Bauernhaus Sanssouci. 5603 n.

— Im engen Kreise. 4275 n.

— Die Laterne uber der Tiir. 3543 n.

— Die Schwestern. Der gute Erich. 5385 n. Baudissin J.. Durch Sturm und Not. 6543 n.

Bauer E., Aus den Tagen der Nihilistengefahr. 71 n. Baum 0., Das Leben im Dunkeln. 895 n.

— Die Memoiren der Frau Marianne Rollberg. 1617 n.

— Die Tiir ins Unmogliche. 5115 n. Baum V., Feme. Roman. 7588 n.

— Die Tanize der Ina Raffay. 5877 n.

— Tanzpause. 7606 n.

— Die Welt ohne Siinde. Der Roman einer Minute. 8544 n. Baumbach R., Abenteuer und Schvvanke. 5130 n.

— Frau Holde. Dichtung. 3534 n.

— Der Pate des Todes. 3535 n.

— Sommermarchen. 3937 n.

— Truggold. 3571 n.

— Zlatorog. 3915 n. Beauvais Dan.. Nitokris. 6392 n. Bechstein L., Hexengeschichten. 6331 n. Becker A.. Aul Waldwegen. 4181 n. Becker H., WeiBe Nachte. 2143—2146 n. Becker K., Der Ring der Nuramaja. 4864 n.

Bedier J., Der Roman von Tristan und Isolde. 4890 n. Beecher-Stowe H., Wir und unsere Nachbarn. 4382 n.

— Onkel Toms Hiitte. 3635 n. Beeg M. J., Silberdistel. 6681 n. Benisch-Kappstein A., Der Opferstein. 1538/39 n. Behrens A., Herbstgewitter. 5387 n.

Belamy Ed.. Ein Riickblick aus d. Jahre 2000. 1801 n. Bell C., Jane Eyre, die Waise von Lowood. 2021 n. Belloc Hi!.. Millionar wider Willen. Roman. 8240 n. Belot A., Der Fall Calon. 3564 n.

— Der Mord in der Hypnose. Krim. Roman. 5650 n.

— Das Tauibenhaus u. A. 527 n. Below H., Der wilde Alex. 3918 n. Benda, Die Berufung. Roman. 7556 n.

Bendler G., Carl Schultze. Catharina von Sienna. 69 n. Bendler L., Ahnungslose Siinderin. 1514/15 n.

— Die achte Todsunde. 3268 n. Beniczky H.-Bajza. Grafin Ruth. 4269 n. Bennet A., Das Gespenst. 1701 n.

— Das Grandhotel Babylon. 5251 n.

Bennet A., Ein grofier Mann. 8546 n.

— Millionenjager. Roman. 7555 n.

— Die Stadt der 1000 Freuden. 6727 n.

— Theater. Roman. 8344 n.

Benoit P., Alberte. Die Tragodie e. Leidenschaft. Roman. 7660 n.

— Atlantis. Roman. 8859 n.

— Das Fraulein von La Fert'e. Roman. 8105 n.

— Konigsmark. 6277 n.

— Der Riesendamm. Roman. 8387 n.

— Der Salzsee. Roman. 8388 n. Benson E. F., Dodo. 5531 n.

Benson R. H.. Trotz Folter und Strick! Hist. Roman. 7283 n.

Beradt M.. Eheleute. 4364 n.

Berdan E., Narzissenduft. 5333 n.

Berence Fred., Gerichtstag. 8054 n.

Berend Al., Betrachtungen eines Spieftbiirgers. 8546 n.

— Das verbrannte Bett. Roman. 8860 n.

— Die Brautigame der Babette Bomberling. Roman. 7989 n.

— Dore Brandt. Roman. 8547 n.

— Bruders Bekenntnis. Roman. 8548 n.

— Der Floh und der Geiger. Roman. 8549 n.

— Frau Hempels Tochter. Roman. 8550 n.

— Fraulein Betty, die Witwe. Ein kleiner Roman. 7841 n.

— Der Gliickspilz. Roman. 8551 n.

— Jungfer Binchen und die Junggesellen. Hum. Roman.

8552 n.

— Die zu Kittelsrode. Roman. 8553 n.

— Die Reise des Herrn Seb. Wenzel. Roman. 8554 n.

— Der Schlangenmensch. 7245 n.

— Maitthias Senfs Verlobnis. Roman. 7488 n.

— Spreemann & Co. Roman. 8363 n.

— Die goldene Traube. Roman. 8861 n. Berg M., Trotteltown. 4383 n.

Berg O., Damon Lotto. 148 n.

— Der bleiche Graf. Die gespenstliche Ahnfrau. 146 n.

— Hilf dir selbst. Die Schiffshyane. 147 n. Bergengruen W., Das Brauthemd. 7189 n. Berger A., Exotische Tiergeschichten. 5777 n. Berger C., Der Kamerad. Roman. 5906 n.

Bergerac C. de. Mondstaaten und Sonnenreiche. Phantastischer

Roman. 5802 n. Berges Ph., Amerikana. Hum. Skizzen. 7261 n. Berkeley Ch., Ein Reiseabenteuer. 3933 n. Berkow K., Frauenliebe. 4384 n.

— Die Unbegehrten. 4187 n.

— Vae victis. 4385 n. Berks M., Die Stinderin. 5598 n. Berlepsch G., Vermifite Dokumente. 8522 n.

— Thalia in der Sommerfrische. 7171 n. Bernhard M., Die Amorette. 6709 n.

Bernhard M., Die heilige Ciicilie. 6258 n. Euterpe. 3642 n.

— FoTstmeister Reichardt. 1450 n.

— Eine unverstandene Frau. 1428 n.

— Frau Farna. 3160 n.

— Die Gliicklichen. 1326 n.

— Herrenloses Gut. 2971 n.

— Heldentum! Roman. 7730 n.

— Die Kinder. 4386 n.

— Opfer. 2969 n.

— Pallas Athene. 1511 n.

— Die Perle. 2970 n.

— Schule des Lebens. 2968 n.

— Sonnenwende. 1217 n.

— Un-vveiblich. 2973 n.

— Vogel Phonix. 1473 n.

— Von Herz zu Herzen. 4806 n. Bernhard Tr., Zwei Frauenfreunde. 8523 n. Bernstorff. Auf grofier Fahrt. 6538 n.

Bersezio V., Galatea. Der Hund des Blinden. 1311 n.

— Vaterehre. 854 n.

BerstI Jul.. Uberall Molly und Liebe. 5522 n. Berthet L.. Nicht alles Gold was glanzt. 260 n. Berthold Th.. Aus Tertia und Sekunda. Lustige Schulerge-schichten. 7801 n.

— Lustige Gymnasialgeschichten. 4131 n. Bertiž Ž., Evkas Heirat. 2154 n.

Besozzi M.. Spate Einsioht. 2387 n. Beste Konrad. Der Preisroman. 8373 n. Bethge H., Die Kurtisane Jamaica. Novellen. 6147 n. Betseh R., Der Chinese. Novelle. 7810 n.

— Der blinde Tod. 6733 n.

Bettauer H.. Bobbie oder die Liebe eines Knaben. 7545 n.

— Die drei Ehestunden der Elisabeth Lehndorff. 7217 n.

— Faustreeht. 7179 n.

— Die sehonste Frau der Welt. 6257 n.

— Der Frauenmorder. 6195 n.

— Die freudlose Gasse. 6194 n.

— Hemmungslos. 7216 n.

— Der Herr auf der Galgenleiter. 6187 n.

— Kampf ums Gliick. Newyorker Kriminalroman. 7993 n.

— Das blaue Mal. Roman. 6189 n.

— Ralph und Hilde. Roman e. Wiener Madels. 7716 n.

— Die Stadt ohne Juden. Ein Roman von iibermoraen. 5713 n.

— Der Tod einer Grete und and. Nov. 7225 n.

— Das entfesselte Wien. Ein Roman von heute. 6188 n. Beyer C., Arja. Die schonsten Sagen aus Indien und Iran.

4725 n.

Beyerlein Fr. A., Similde Hege\valt. 6301 n.

Beyerlein Fr. A.. Jena oder Sedan? 5844 n.

— Ein Winterlager. 6302 n. Beyerlein H., Das graue Leben. 896 97 n. Beyersdorff K., Schwere Prufungen. 6699 n. Bibliothek der Uiiterhaltung und des Wissens:

J. 1901: 1—13 n; — 1910: 105—117 n; _ 1898: 158—170 n; — 1902 : 281—293 n; — 1894 : 268—280 n; — 1914: 2006—2018 n; _ 1915 : 2136-2148 n; — 1893 : 3277— 3289 n; — 1911: 2791—2803 n; — 1896: 2903—2915 n. Bibliothek liir Alle II. 259 n.

Bibliothek wertvoller Novellen und Erzahlungen. 384—395 n. Bienenstein K., Im Schiffmeisterhause. Roman. 7537 11.

— Garender Wein. 8524 n.

Bierbauni 0. J., Das hollische Automobil. 1227 n.

— Don Juan Tenorio. 4387 n.

— Sonderbare Geschichten. 3730 11.

— Die Haare der heiligen Fringilla. 5955 n.

— Das schone Madchen von Pao. 4388 n.

— Prinz Kuckuck. 2396/97 n.

— Die Schlangendame. 4716 n.

Bierce A., Der Mann und die Schlange. 5816 n. Biggers Carl Derr. Das Haus ohne SchliiRel. Roman. 8307 n. Bilse-Leutnant, Aus einer kleiner Garnison. 43 n.

— In k. u. k. Diensten. 62 n.

Binder H., Junge, Junge, kannst du lilgen! Seemanns - Humo-

resken. 7575 n. Binding R.. Die Geige. 7165 n.

— Keuschheitslegende. 7673 n.

— Legenden der Zeit. 8516 n.

— Der Opfergang. 1751 n.

— Reitvorschrift fiir eine Geliebte. 7668 n.

— Unsterblichkeit. 7681 11. Binegg J., Friihlingssturme. 8525 n.

Binns Ottwell, Die Rache des Hong Chung Lu. 7893 n. Birger-Morner. Allerhochst Plaisier. 522 n. Birkner Fr., Die blonde Hinda. 6661 n. Biro L., Amor und Psyche. 6279 n.

— Don Juans drei Nachte. 4389 n.

— Flirt. 3483 n.

— Hotel Stadt Lemberg. 3779 n.

— Die Juden von Bazin. Roman. 8555 n.

— Die Serpolette. 6142 n.

— Siegerin Weib. 3482 n. Bjiirnson Bjorn., Absalons Haar. 764 n.

— Bauernnovellen: Arne. Ein Jrohlicher Bursch u. A. 4390 n.

— Das Fischermadchen. 1316 n.

— Johanna. Schauspiel. 4391 n.

— Kapitan Mansana. 3298 n.

— Mary. 2493 n.

Bjornson Bjorn., Mutters Hande. 1845 n.

— Die Neuvermahlten. 443 n.

— Synnove Solbaken. 3493 n.

— Ges. Werke I.: Gedichte u. Erz.: Thrond. Die gefahrliche Freite. Synnove Solbakken. Arne. Ein frohlicher Bursch. Der Vater. Das Fischermadel. 7591 n.

— Ges. Werke II.: Erz. und Romane: Der Falbe. Ein Lebensratsel. Staub. Ein schauriges Erlebnis. Mutters Hande. Es flaggen Stadt und Hafen. 7592 n

— Ges. Werke III.: Romane und Erz.: Auf Gottes Wegen. Mary. 7593 n.

— Ges. Werke IV.: Dramen: Zwischen den Schlachten. Sigurd der Schlimme. Die Neuvermahlten. Ein Bankrott. Der Konig Leonarda. 7594 n.

— Ges Werke V.: Dramen u. Briefe: Uber die Kraft. Geo-graphie u. Liebe. Paul Lange und Tora Parsberg. Labo-remus. Wenn der neue Wein bliiht. 7595 n.

Black W., Sabina Zembra. 5396 n.

Blagden I., Verhangnisvolle Wahl. 614 n.

Blank M., Drei und ein Frack und and. Hum. 6356 n.

— Der Fall Clifford. Krim. Roman. 5648 n.

— Fluch dir, o Liebe. 7420 n.

—• Der Mord im Northern ExpreB. 5261 n.

— Ein seltener Zeuge. 5260 n.

Blankensee Th., Mein ist die Rache. Krim. Roman. 5649 n.

— Der Mord im maurischen Pavillon. 8526 n.

— Geloste Ratsel. 1765 n.

— Die Stimme des Blutes. 525 n. Blass C., Der Grund. 7530 n.

Blei Fr„ Der persische Dekameron. 7780 n.

— Frauen und Abenteuerer. 8512 n.

— Der Knabe Ganymed. 5316' n.

— Landfahrer und Abenteurer. 6556 n. Bleibtreu C., Kein Gliick. Romantische Liebe. 4963 n.

— Die Vielzuvielen. 899 n. Bleibtreu K., Erbrecht. 4392 n.

— Geist. Geschichte einer Mannheit. 4393 n. Bliss P., Schule der Liebe. 531 n.

— Des tlbels Wurzel. Roman. 8475 n.

— Um Ehre und Leben. 900 n. 1 Bloch E., Der Mord. Verbrechen und Liebe. 3118 n.

Bloch J. R., Simler & Co. Roman. 8339 n. Bloem W., Das Ende der groflen Armee. 4395 n.

— Der krasse Fuchs. 1894 n.

— Das jUngste Gericht. 4394 n.

— Das eiserne Jahr. 4234 n.

— Komodiantinnen. 4396 n.

— Morderin?! 6516 n.

— Die Schmiede der Zukunft. 3671 n.

— Sonnenland. 550 n.

Bloeni W.. Das lockende Spiel. 547 n. Blumenthal 0.. Lebensschwanke. 3182 n. Blunck H. F.. Hein Hoyer. Ein Roman von Herren, Hansen und Hagestolzen. 5903 n.

— Peter Ohles Schatten. 6013. n.

— Stelling Rotkinnsohn. Roman. 8556 n.

— Die Weibsmiihle. Ein Roman aus Brasilien. 8501 n. Bluthgen V., Bekenntnisse eines Hafilichen. 1677 n. Boccaccio Gr.. Dekameron. 732—734 n.

— Fiinf sehr anmutige Geschichten. 6967 n. Bodemer H., Der silberne Adolf. 5852 n.

— Frau Jupp. 4037 n.

— Kupplerinnen. 5355 n.

— Prinzefi Irmgard. 4818 n.

— Weidmanns Liebe. 6709 n.

— Der \vilde Wusso\v. 6662 n

— Zwischen zwei Herzen. 6688 n.

Bodkin M., Verschwindende Diamanten und a. Detektivgesch. 1705 n.

— Giftmischer und andere Detektivgeschichten. 1704 n. Bohlau H., Die leichtsinnige Eheliebste. 6470 n.

— Das Haus zur Flamm. 3496 n.

— Der gewiirzige Hund. 7325 n.

— Im frischen Wasser. 4397 n.

— Die Kristallkugel. 4398 n.

— Verspielte Leute. 4276 n

— Die Ratsmadel gehen einem Spuk zu Leibe.3947 n.

— Ratsmadel- und Altweimarische Geschichten. 8527 n. Boehmc E.. Katharina II. in ihren Memoiren. 5897 n. Rohme M.. Frau Bedfords Tranen. 6415 n.

— Die goldene Flut. Roman. 7512 n.

— Herzensirren. 6580 n.

— Dida Ibsens Geschichte. 8557 n.

— Marianne Wendels Leidensgang. 8561 n.

— Millionenrausch. Roman. 8558 n.

— Roswitha. Die Geschichte einer Gliickliehen. 8559 n.

— Die griine Schlange. 6378 n.

— Meine Schuld, meine grofie Schuld. 6289 n.

— Tagebuch e. Verlorenen. Von einer Toten. 7698 n.

— Wenn der Friihling kommt. Roman. 8560 n. Boisgobcv F.. Die Stimme des Blutes. 4399 n. Bojer Joh., Die Auswanderer. Roman. 8502 n.

— Dvrendal. 5904 n.

— Der grofic Hunger. 8504 n.

— Die Lofotfischer. 8503 n.

— Der Mann mit den Masken. Roman. 7684 n.

— Das grofie Sehnen. 4856 n. Bolanden C., Die Aufgeklarten. 219 n.

— Barbarossn. 220 n.

— Canossa. 218 n.

Bolsche W., Die Mittagsgottin. 3972/73 n. Bonde S., Atavara. Roman. 7862 n.

— Fraulein Kapitan. 1895 n.

Bongs R., Das Buch der Abenteuer. 2707 n.

— Die Jagd auf Menschen. 5163 n. Bonn E„ Das blinde Geschlecht. 6340 n. Bonsels W., Das Anjekind. 6947 n.

— Die Biene Maja u. ihre Abenteuer. 6946 n.

— Eros und die Evangelien. 5281 n.

— Himmelsvolk. Ein Marchen von Blumen. Tieren u. Gott. 6948 n.

— Indienfahrt. 5147 n.

— Jugendnovellen: Blut. Der tiefste Traum. Leben, ich griifie dich. Der letzte Friihling. 5871 n.

— Mario und die Tiere. 8421 n.

— Menschenwege. 5148 n.

— Die Mundharmonika. 6747 n.

— Narren und Helden. 5282 n. _ Wartalun. 7000 n.

Boothby G., Auf dem Meeresgrunde. 6940 n.

— Der Konig der Hochstapler. 1972 n. Borchart Elsbeth, »Fohn«. 7355 n.

— Frau Roses Flucht. 6620 n.

— Sehvvester Carmen. 6619 n.

Bordeaux H., Die Geschichte einer Ehe. 4400 n. Borne Lud.. Gesammelte Schriften. 8528/29 n. • Bornstein P., Memoiren Cagliostros. 4342 n. Bnrostyani J. T., Was ich geschaut. 4253 n. Borrmann M., Der Don Juan der halben Dings. 7618 n. Botstiber J., Tagebuch eines bosen Buben. 1807 n. Biittchcr M., Kiinstlerehe. 8530 n.

_ Onkel lernt fliegen. 6358 n. Botticher G., Leichte Ware. 8531 n. llourget P., Au! eigenen Spuren. 759 n.

— Der Emigrant. 1728 n.

— Frauenherz. 760 n.

— Herr Legrimaudet. Erz. 8492 n.

— Herz und Handwerk. 1729 n.

— Kinderherzen. Die Schuld. 1334 n.

— Lazarine. Roman. 7621 n.

— Der Luxus der An der en. 1333 n.

— Monika. 1108 n.

— Das Spitzenmauschen. 1727 n. Boutet, Das letzte Abenteuer. 8513 n.

Boy-Ed Ida, Das ABC des Lebens. Roman. 8562 n.

— Alter Hafi und alte Liebe. 1987 n.

— Annas Ehe. Roman. 8563 n.

— Ein Augenblick im Paradies. 1941 n.

— Aus einer Wiege. 4336 n.

— Ein Echo. Roman. 8564 n.

w

Boy-Bd Ida, Das Eine. Roman. 8565 n. _ Eine Frau wie du! 1433 n.

— Gestern und morgen. Roman. 7883 n.

— Glana. 5302 n.

— Die Gliicklichen. 6818 n.

— »Ichk 5347 n.

— Mein ist die Rache. Roman. 5707 n.

— Nichts iiber mich! 1610/11 n.

— Nur wer die Sehnsucht kennt. Roman. 8566 n.

— Die Opferschale. Roman. 8567 n.

— Erschlofiene Pforten. 3402 n. Bracco R., Untreu. 8532 n.

BrachTogel A. E., Der fliegende Hollander. 4343 n. Brachvogel C., Die groBe Gauklerin. 4865 n.

— Das Herz im Siiden. 5593 n.

— Der Kampf um den Mann. 4902 n.

— Die Konige und die Karmer. 4903 n. Brandenburg H., Chloe oder die Liebenden. 5905 n.

— Legende des heiligen Rochus. 7655 n.

— Pankraz der Hirtenbub. Ein Idyll. 8507 n.

— Traumroman. 7553 n.

Brandenfels H., Baronefi Kochin. Roman. 8568 n.

— Durchgebrannt. 4778 n.

— Die Fee von Rabendorf. 4090 n.

— Das Kuckucksei. Roman. 8569 n.

— Liebchen. 5125 n.

— Ein Meteor. 4088 n.

— Der dumme Peter. 1465 n.

— Revatiche. 4776 n.

— Das Rosenhauschen. Roman. 8862 n.

— Schein. 4089 n.

— Der Schneidergraf. Roman. 8863 n.

— Der Stallbaron. Roman. 8570 n.

— Tante Jette. Roman. 857'1 n.

— Rose Viktoria. 4777 n.

Brantome, Das Leben der galanten Damen. 1084/85 n.

Brate H., Falsche Papiere. 3593 n.

Braun C. J., Der Stern von Samara. 8533 n.

Braun F., Die Taten des Herakles. Roman. 5823 n.

Braun Lily, Im Schatten der Titanen. Erinnerungen. 8184 n.

— Lebenssucher. Roman. 8572 n.

— Die Liebesbriefe der Marquise. 1590/92 n.

— Memoiren einer Soziailistin: I. Lehrjahre. 1604/606 n.

— II. Kampfjabre. 3604/606 n.

Braunhoff Elis., Schatten des Gewaltigen. Novellen. 8509 n. Brausewetter A., Don Juans Erlosung. 5665 n.

— Die Eisrose. 8534 n.

— Die, grofie Liebe. Roman. 6176 n.

— Der See. Roman. 8505 n.

— Und hatte der Liebe nicht. . . 7932 n.

Brausewetter E., Meisternovellen deutscher Frauen. 4401 n.

Braz A., Sirenenblut. 610 n.

Brehm A. E., Schonste Tiergeschichten. 8514 n.

Breier Ed., Die beiden Grasel. 864/65 n.

Brenkendorf L., Die Gewalten der Tiefe. 2903/906 n.

Brennert H.. Jungfern und Junggesellen. 7152 n.

Brent E., Miriam oder Liebe "und Siihne. Ein romantisches

Lebensbild. 7542 n. Brentano A. M., Konig Eduard VII und die Frauen. 7076 n.

— Konig Leopold und die Frauen. 768/69 n.

Brentano Cl., Geschichte vom braven Kasperl und dem schoneu Annerl. 384 n.

— Die mehreren Wehmiiller und A. 390 n.

Brentano Fr., Excellenz Polizeimeister. Krim. Roman. 5817 n.

— Heitere Geschichten. 1335/36 n.

— Der ProzeBhansel und and. Hum. 6357 n. Brete J., Mein Pfarrer und mein Onkel. 4968 n. Brie A., Leidenschaft. 4850 n.

Briesen Fr., Herrn Wikings Meerfahrt. 5489 n. Brinkmann L., Aus meiner Bergwerkszeit: Silber 7195 n; Blei 7196 n.

Brjusoff V.. Der feurige Engel. 5520 n. Brociner M.. Das Blumenkind. 2046 n.

— Rauschgold. 4402 n.

Brockdorff G., Die letzte Zarin Aleksandra Feodorowna. 3384/85 n.

Brod M., Ein čechisches Dienstmadchen. 7082 n.

— Die Einsamen. Roman. 8574 n.

— Franzi oder eine Liebe zweiten Ranges. Roman. 8187 n.

— Die Frau, nach der man sich sehnt. Roman. 8369 n.

— Jiidinnen. 3981 n.

— Leben mit einer Gottin. 5771 n.

— Reubeni, Fiirst der Juden. Ein Renaissence - Roman. 6810 n.

— Tycho Braches Weg zu Gott. Roman. 8573 n.

— Weiberwirtschaft. 2789 n.

Brodersen A., Regentropfen. Die Geschichte einer Liebe. 8063 n.

Broichstetten H./Eheleute und Kirchenleute. 2054 n.

Bronnen A., Napoleons Fall. 6803 n.

Bronson H., Meeresgold. 1706 n.

Briies 0., Der Farbkasten. 7244 n.

Briihl W. Seh.. Die Ohnehosen. 5733 n.

Bruhnsen 0., Verfehltes Leben. Der tolle Geiger. 1322 n.

Bruns T., Die Doktorskinder. 4404 n.

Brnim L.. Bedingt begnadigt. 6383 n.

— Der Friihling auf Wanderung. Die Wahllfahrt e. Herzens. Roman. 8575 n.

— Der unbekannte Gott. Roman. 6150/51 n.

— Der Konig aller Siinder. 4121 n.

— Oanda. 6460 n.

Brnun L., Van Zantens gluckliche Zeit. 3621 n.

— Van Zantens Insel der Verheifiung. 4403 n.

— Die freudlose Witwe. 3141 n.

— Die Zwillinge. Roman. 8047 n. Buch der Witze. 151 n.

Biihrer Jak., Die sieben Liebhaiber der Eveline Breitinser 6806 n.

Biilan Fr., Geheime Geschichten und ratselhafte Menschen.

8535 n. Bulcke C., Balzereit. 3962 n. BuJl Alb., Die Efeuvilla. 1974 n. Buli J. B., Die Brautfahrt. Roman. 5696 n.

— Eline Vangen. 5200 n.

Bul len F. T., Kreuz und quer durch die Siidsee. 3724 n. Biilow Fr., Margarete und Ludwig. 2200 n. Biilovv P.-Wendhusen, Ohne Herz. 3928 n. Bulvver E. L., Eugen Aram. 5060 n.

— Das Haus des schwarzen Magiers. 6373 n.

— Nacht und Morgen. 720/22 n.

— Die Pariser. 4229 n.

— Rienzi., der letzte der Tribunen 1460 n.

— Die letzten Tage von Pompei. 478 n.

— Zanoni. 1168 n.

Bunin Iv., Der Herr aus San Francisco. 4969 n.

— Mitjas Liebe. 7679 n. Bnnsen, Udo in England. 650 n.

Burcardus J., Alexander VI. und sein Hol. 7276 n. Burckhard M., Trinacria. 3872/73 n.

Burg Paul, Elisabeth von Osterreich. PrinzeB Amalia. 8398 n.

— Das Geheimnis von Mayerling. Eifersuchtstragodie am Welfenhof. 8399 n.

— Der Held von Canossa. 4950 n. Burghardt A., Jugendsunden. 1382 n.

— Der blonde Teufel. 8536 n. Burghauser W., Madi Heidebauer. 7183 n. Burnett F. H., Eine vornehme Dame. 1708 n.

— Der kleine Lord. 1707 n.

— Die kleine Mifi. 3949 n.

— Theo, 4405 n.

Burronghs E. R.. Eine Mars-Prinzefiin. 704« n.

— Tarzan bei den Affen. 5420 n.

— Tarzan und die Ameisenmenschen. >8864 n.

— Tarzans Dschungelgeschichten. 6288 n.

— Tarzans Riickkehr in den Urwald. 5421 n.

— Tarzan und die Juwelen von Opar. 5424 n.

— Tarzans Sohn. 5423 n.

— Tarzans Tiere. 5422 n.

— Tarzan und der goldene Lowe. 7699 n. Bsrte H., Der Pflasterstein. Erzahlungen. 8508 n.

Busch P., Aus dem Tagebuch der kleinen Lisinka rom Zirkus. 6492 n.

— Lowenbandigerin Daphne. Roman. 8498 n. Bnsch W., Abenteuer eines Junggesellen. 814 n.

— Der heilige Antonius von Padua. 2242 n.

— Balduin Bahlamm, 4070 n.

— Dideldum. 8184 n.

— Fipps, der Affe. 4068 n.

— Die Iromme Helene. 815 n.

— Julclien. 5229 n.

— Maler Klecksel. 4069 n.

— Max und Moritz. Eine Bubengeschichte. 3069 b.

— Pater Filucius. 813 n.

Bnsse H. E., Tulipan und die Frauen. Roman. 8506 n. tiusse K., Jugendstiirme. 5530 n.

— Die Schuler von Polajevo. 1896 n. Busson P., Die Feuerbutze. Roman. 8576 n.

— Sylvester. Eine Sommergeschichte. 8402 n.

— Die "VViedergeburt des Melchior Dronte. 4971 n. Biittner H., Aus dem Tagebuch der Konigin Natalie. 1081 n. Caballero F.. Spanische Novellen. 6328 n.

Caccianiga A.. Briefe eines Gatten an seine verstorbene Frau. 1310 n.

Cahrs P., Josef Geiger. Roman. 8470 n.

Callias S. de. Jerry und die Pariserin. Roman. 8081 n.

Camill C., Leben. 2369 n.

Campbell G., In Satans Hand. 1766 n.

Campbell Pr. M., Zero. 4277 n.

Campe, Robinson der Jiingere. 225 n.

Capus A., Wer zuletzt lacht. 5417 n.

Carco Francis. Der Gehetzte. Roman. 7972 n.

— Jčsus — la — Caille. Roman von Montmartre. 8198 n. Carlen-Flygare E., Aus der Fremde und der Heimat. 409 n.

_ Die Braut auf dem Omberg. 4406 n.

— Der Einsiedler auf der Johannisklippe. 5702 n.

— Die Milchbruder. Die Braut auf dem Omberg. Der Einsiedler I. 7463 n.

_ Der Einsiedler II. Waldemar Klein. 7464 n.

— Das Erkerstiibchen. 411 n.

— Die Familie im Tale. 413 n.

— Ein Gerucht. 401/402 n.

— Ein Jahr. 3452/53 n.

— Der Jungferturm. 5701 n.

— Die Kircheinweihung. 404 n.

— Lebenswege. 5703 n.

— Die Milchbruder. 406 n.

— Eine Nacht am Bullarsee I. 7461 n.

— Eine Nacht am Bullarsee II. Die Rose von TistelSn. 7462 n

— Der Professor und seine Schiitzlinge. 410 a

— Schattenspiel. 407/408 n.

C'arlen-Flygare E., Skjutsjunge. 405 n.

— Der Stellvertreter. 414 n.

— Paul Warning. 400 n.

— Ein launenhaftes Weib. 398/99 n. Cartelieri C., Ein Luca della Robbia. 1975 n. Casanova, Der ungliickliche Canonikus. 6441 n.

— Erinnerungen aus galanter Zeit. 5497 n.

— Gefangenschaft und Flucht aus den Bleikammern jsu Ve-nedig. 1317 n.

— Die unerbittliche Jungfrau. 6440 n. Čase Jul., Kiinstliche Liebe. 5416 n.

— Maximilienne. 6488 n.

Cassau C., Die Mormonenbraut. 528 n. Castell A., Bernards Versuchung. 7014 n.

— Das Fenster. 2993 n.

— Der seltsame Kampf. 7052 n.

— Spleen. Roman. 7753 n.

— Die mysteriose Tanzerin. 2994 n. CatulI, Gedichte. 8595 n.

Cazotte. Biondetta, der verliebte Teufel. 7274 u. Cendrar* BL, Gold. Fabelhafte Geschichte. 8868 n. Cerri Jul.. Leutnant Lins. 8577 n. Cerrantes M., Don Quixote. 1078 n.

— Der eifersiichtige Extremadurer. 5969 n.

— Geschichte des Zigeunermadchens Preziosa. 5970 n.

— Schelmen- und Liebesgeschichten. 8655 n.

Cervulus Fr., Das Ende des Feuers. Fantast. Zukunftsroman.

4893 n. Chaine Anglaise. 30 n. Challis G., Der Despot. Roman. 8258 n.

— Ein Teufelskerl. Roman. 8126 n.

Chamier Kap., Der letzte vom Agamemnon. Seeroman. 7476 u. Chamisso's Werke: I. Chamissos Leben und Werke. Gedichte. Peter Schlemihls wundersame Geschichte. 1076 n.

— II. Reise um die Welt. 1077 n. Champol, Die kleine Diplomatin. 1405 n.

— Eine Gewissensfrage. 7168 n. Chantepleure G., Ein Aprilscherz. 5071 n.

— Eine Heiratskomodie. 4838 n.

Chateaubriand, Atala Rene. Die Abenteuer der letzten Abencer-ragen. 1799 n.

— Romantische Erzahlungen. 7445 n.

Cherbuliez V., Das Geheimnis des Hauslehrers. 1730 n.

Chemel L., Weidmannsheil. 1261 n.

Chesterton G. K., Der Held von Notting Hill. 8464 h.

— Der geheimnisvolle Klub. 8870 n.

— Der Mann, der Donnerstag var. 5405 n.

— Der Mann, der zuviel wuBte. 7043 n.

— Menschenkind. 7694 n.

— Das Paradies der Liebe. Roman. 8235 n.

Chestertoii G. K., Ein Pfeil vom Himmel. Klim. Nov. 7802 n.

— Priester und Detektiv. 7026 n.

— Don Quijotes Wiederkehr. 8869 n.

— Die verdachtigen Schritte. Detektivgesch. 8873 n.

— Die Siinden der PrinzeBin Saradin. Detektivgesch. 8874 n.

— Die Unschuld Vater Brauns. 8875 n. Chiavacci V., Die Frau Sopherl vom Naschmarkt. 2327 n.

— Seltsame Reisen des Herrn Adabei. 3611 n.

— Wiener Bilder. ihre Leidenschaft u. A. 2316 n. Christ L., Erinnerungen einer Uberfliissigen. 6203 n. Christie Agatha, Die Memoiren des Ministers. Detektivroman.

8251 n.

— Der Mord auf dem Golfplatz. 8391 n. Claretie J., Das Auge des Toten. 4278 n.

— Die Cigarette. 4279 n.

— Jean Mornas. 4208 n.

Claudel P. (Hegner Jak.) Goldhaupt. Ein Trauerspiel. 8061 n.

— Mittagswende. 8062 n.

— Der Tausch. 8059 n.

— Verkiindigung. Ein geistliches Stiick. 8060 n. Clausen Ernst, Das Haus am Markt. Hum. Roman. 6849 n. Clement B., Edelweifi. 6686 n.

— Libelle. 6843 n.

— Die Rose von Jericho. Erz. 8489 n.

CliHord W. K., Ein sonderbarer Stellvertreter. 4408 n. Clifton A., Der Hellseher. 6935 n. Cobb T., Skrupel. 845 n.

— Eine dunkle Tat. 3311 n.

Cohn, Der kleine auf Reisen. 585—590 n. Colerus Egm., Pythagoras. 6232 n.

— Tiberius auf Capri. Novelle. 7738 n.

— Zwei Welten. Ein Marco Polo-Roman. 7477 n. Colerus G., Antarktis. 4895 n.

— WeiBe Magier. 4896 n.

— Sodom. 4970 n. Colette, Chčri. Roman. 8264 n.

— Cheris Ende. Roman. 8876 11.

— Mitsou. Roman. 8197 11.

— Phil und Vinca. Roman. 8866 n.

— Renee Nere. Das Sehicksal einer Frau. Roman. 8867 n.

— Vagabunden. Roman. 8877 n.

Collins G., Die Jagd nach den Lichtsteinen. 6761 n. Collins W., Die Amerikanerin. 3002 11.

— Die Frau in Weifi. 3456/59 u.

— John Jagos Geist. 4330 n.

— Die neue Magdalena-. 8578 n.

— Der Mondstein. 5250 n.

— Nicht bewiesen. 2229 n.

— Ohne Namen. 6281 11. Colombi M., Ein Ideal. 1275 n.

Conibe T., Der arme Marceli. 175 n. Conrad Jos., Der Geheimagent. Roman. 7705 n.

— Jugend. Das Herz der Finsternis. Das Ende vom Lied. 7707 n.

— Lord Jim. Roman. 8085 n.

— Der Nigger vom /NarzisSus«. Roman. 8066 n. __Nostromo. Roman. 8439 n.

— Die Schattenlinie. Eine Beichte. 7704 n.

— Sieg. Eine Inselgeschichte. 8438 n.

— Spiel des Zufalls. Roman. 7706 n.

— Taifun. Erzahlung. 8872 n.

Conring F., Die Abenteuer des Majors. 3829/30 n. Conscience H., Der Lowe von Flandern 1122/23 n. Consten H., Mysterien. 6611 n. Conway H., Aus Nacht zum Ziel. 1709 n.

— Mein erster Klient. 5473 n. _ Dunkle Tage. 4280 n.

Cooper J. F., Conanchet. 7116 n.

— Indianer- und See- Geschichten. 2624 n.

— Lederstrumpf - Erzahlungen. 4410 n.

— Lederstrumpfgeschichten. 1983 n.

— Der letzte der Mohikaner. 1309 n.

— Der Spion. Erz. 7469 n. _ Der Wildtcter. 4409 n.

Copp^e F.. Die wahren Reirhen. 4281 n.

— Das Stuck Brot. 4282 n.

C'orday M. & Couvreur A., Mit Luchsaugen. 7187 n. Cork W., Montana. 5358 n.

Correi EI.. Die aus der Brautgasse. Roman. 7596 n.

— Der Glaube ans Leben. 1529/30 n.

— Die Irrwege der Eveline von Spielmann. 5885 n. _ Der Lebensruf. Roman. 5654 n.

— Siehe, es beginnt zu tagen. 3326 n.

— Selig aus Gnade. 912/13.

Corelli M.. Ein Roman aus zwei Welten. 5235 n. Coster Ch. de. Brabanter Geschichten. 7456 n.

— Eulenspiegel und Lamme Goedzak. 2069/70 n.

— Die Hochzeitsreise. 2470 n.

— Die Legende vom lustigen Schmied Smetse Smee. 8312 n.

— Vlamische Maren. 2116 n. Coiiperus L., Aphrodite in Aegypten. 4848 n.

_ Lucrezia Borgia. 8879 n.

— Der verliebte Esel. 5620 n.

— Heliogabal. 3855 n.

_ Iskander. Roman Alexander des GioBen. 8878 n.

— Die Komodianten. 4894 n.

— Das schwebende Schachbrett. 5635 n. _ Xerxes oder der Hochmut. 5634 n.

Ceurths-Mahler H., Die Adoptivtochter. 3373 n. _ Amtmanns Kathe. 3057 n.

Coiirths-Mahler H., Das Amulet der Rani. 3594/9§ n.

— Des Andern Ehre. 1933 n.

— Annedores Vormund. 5644 n.

— Arme kleine Anni. 2759 n.

— Arbeit adelt. 4154 n.

— Die ACmanns. 4094 n.

— Auf falschem Boden. 2637 n.

— Aus erster Ehe. 2760 n.

— Der Australier. 5883 n.

— Der verhangnisvolle Brief. Roman. 7717 n.

— Deines Bruders Weib. 2833/34 n.

— Das ist der Liebe Zaubermacht. 6905 n.

— Dein ist mein Herz. 4097 n.

— Diana. 3870 n.

— Das verschwundene Dokument. 7334 n.

— Das Drama von Glossow. 4096 n.

— Durch Leid zum Gliick. Roman. 8604 n.

— Durch Liebe erlost. 6622 n.

— Seine indische Ehe. Roman. 7786 n.

— Es irrt der Mensch. 2653 n.

— Feenhande. Roman. 7718 n.

— Seine Frau. 3641 n.

— Frau Bettina und ihre Sohne. 2050/51 n. — Eine ungeliebte Frau. 3673 n.

— Die verschleierte Frau. Roman. 8871 n.

— Frau Majaš Gliick. 4746 n.

— Zwei Frauen. 4748 n.

— Fraulein Domina. 6659 n.

— Das Gansemadchen von Dohrma. 7460 n.

— Das Geheimnis einer Namenlosen. 7309 n.

— Die Geschwister. 4783 n.

— Gib mich frei. 1928 n.

— Gluckshunger. 6624 n.

— Griseldis. 3514 n.

— Das Halsband 5386 n.

— Der tolle Hafiberg. 2939 n.

— Herrin von Retzbach. 4747 n.

— Hexengold. 2855 n.

— Ich darf dich nicht lieben. 4360 n.

— Ich lasse dich nicht! 2856/57 n.

— Ich will. 2616 n.

— Im Buchengrund. 4155 n.

— Im fremden Lande. Roman. 7787 n.

— Im Waldhof. 6581 n.

— Die schone Kalifornierin. 8605 n.

— KSthes Ehe. 1935 n.

— Meine Kathe. 3866 n.

— Sein Kind. 4033 n.

— Die Kraft der Liebe. 4813 n.

— Die Kriegsbraut. 2598/99 n.

Coiirths-Mahler H.. Licht und Schatten. 6623 n.

— Dora Linds Geheimnis. 5662 n.

— Liselottes Heirat. 2652 n.

— Eine fromme Ltige. 4951 n.

— Ein deutsches Madchen. 5492 n.

— Mamsell Sonnenschein. 2536 n.

— Die schone Melusine. Roman. 6192 n.

— Die Menschen nennen es Liebe. 4788 n.

— Die schone Mifi Lilian. 2575 n.

— Seine Miindel. Roman. 8267 n.

— Der Miifiigganger. 4784 n.

— Der Mut zum Gliick. 4814 n.

— Nun ist alles anders geworden. Roman. 8055 n.

— O du Jungfer Konigin. 4828/29 n.

— O du mein Gliick! Stellvertreterin. 4034 n.

— O Menschenherz, was ist dein Gliick? Roman. 8606 n.

— Ohne dich kein Gliick.'-H39 n.

— Opfer der Liebe. 4822 n,

— Die Pelzkonigin. 4909 n.

— Die Perlenschnur. Roman. 8229 n.

— Prinzefi Lolo. 4782 n.

— Liane Reinhold. 3640 n.

— Britta Riedbergs Fahrt ins Gliick. 6799 n.

— Hans Ritter und seine Frau. 3869 n.

— Rote Rosen. 4095 n.

— Sanna Rutlands Ehe. 4785 n.

— Der Scheingemahl. 3639 n.

— Armes Schwalbchen. 4016 n.

— Das stolze Schweigen. 4940 n.

— Die drei Schwestern Randolf. 2937/38 n.

— Sie hatten einander so lieb. Roman. 7978 n.

— Sommerfrische. 6660 n.

— Die Sonne von Lahori. 6621 n.

— Stiftssekretarin. 4745 n.

— Der stille See. 2995 n.

— Friede Sorrensen. 4136 n.

— Die Stellvertreterin. Die Kraft der Liebe. 6684 n.

— Die Testamentsklausel. 1934 n.

— Die schone Unbekannte. 3383 n.

— Untreu. 4786 n.

— Die wilde Uršula. 2576 n.

— Vergangenheit. Roman. 8607 n.

— Vergib Lori. 4358 n.

— Verschmaht. 4153 n.

— Verschwiegene Liebe, verschwiegenes Leid. Roman. 7785 n.

— Von welcher Art bist du? 5500 n.

— Lena Warnstetten. 4093 n.

— Unser Weg ging hinauf. 2881 n.

— Was Gott zusammentiigt. 1932 n.

Courths-Mahler H., Was tat ich dir? 4138 n.

— Welcher unter euch? 4137 n.

— Wem nie durch Liebe Leid geschah. 4911 n.

— Wenn Wiinsche toten konnten. 6384 n.

— Wenn zwei sich lieben. 5448 n.

— Wer wirft den ersten Stein? 4744 n.

— Wo du hingehst . . . Roman. 8033 n.

— Zur linken Hand getraut. 4149 n. Crawford F. M. Pietro Ghisleri. 4411 n.

— Die Kinder des Konigs. 4207 n.

— Die Primadonna. 8495 n. Crebillon Cl. Pr. J., Der Sopha. 3212/13 n.

— Tanzai und Neadarne oder der Schaumloffel. Bine japa-nische Geschichte. 4847 n.

Croissant Rust A., Kaleidoskop. 5101 n.

— Unkebunk. 4412 n. Croker B. M., Angelika. 6265 n.

— Diana Barrington. 4918 n.

— Die Dorfschonheit. 1711 n.

— Entgleist. Eine romantische Erzahlung aus Indien. 7666 n.

— Ihre Familie. 2197 n.

— Eine Familienahnlichkeit. 7020 n.

— Der Giltzahn. Roman. 7657 n.

— Das spanische Halsband. 1710 n.

— Zwei Herren. 1276 n.

— Lady Hildegard. 4283 n.

— Mary am Gittertor. 3071/72 n.

— Ein Millionar. 1713 n.

— Die hiibsche M i 15 Neville. 4010 n.

— Ein verlorener Posten. 5394 n. _ Ruhm. 4173 n.

— Der rollende Stein. Roman. 7658 n.

— Berechtigter Stolz? 4948 n.

— Verheiratet oder ledig? Roman. 7659 n.

— Waldkinder. 3823 n.

— Ein Zugvogel. 4284 n.

Croner A.. Der rote Merkur. 112—114 n. Croner E., Veilchen. 6679 n.

Crusenstolpe Magnus J.. Russische Hofgeschichten.

I. (Peter I. Aleksejevič. Katarina I. Aleksejeva. . .) 7506 n; II. (Katarina II. Aleksejevna.) 7507 n. III. (Pavel I. Petrovič. Aleksander I. Pavlovič.) 7508 n. Cummins M.. Der Lampenputzer. 5063 n. Curwood J. 0., Die gejagte Frau. 7360 n.

— Tyrr, der Grislybar. Eine Tiergeschichte. 7722 n. Čapek Karel, Das Absolutum oder die Gottesfabrik. 6590 n. Čech Sv.. Der versetze Charakter und A. 1790 n.

— Fiorella. Psyche. 3381 n.

— Unter Biichern und Menschen. 8499 n. Čehov A., Die Bauern. 4215 n.

Čehov A., 30 koraische Erzahlungen. 6762 n.

— Eine langweilige Geschichte. 8608 n.

— Ja, die Frauenzimmer! 1849 n.

— Katzchen. 5773 n.

— Der sclnvarze Monch. 539 n.

— Starker Tobak. 1847 n.

— Die Tragodie aut der Jagd. 6436 n. -— Verhangnis und and. Erz. 6489 n.

— Weibenegiment. In der Verbannung. 1321 n.

— Ein Weiberreich. 3368 n.

— Ein Zweikampf. 1846 n.

Corovid Sv., Liebe und Leben im Herzogland. 4103 n. Dadone C., Seltsame Geschichten. 3153 n.

— Wie ich zu meiner Frau kam. 2005 u. Dahn F., Am Hofe Herrn Karls. 4416 n.

_ Die Bataver. 2311 n.

— Die Finnin. 3468 n.

— Gelimer. 4413 n.

— Herzog Ernst von Sch\vaben. 4415 n.

— Julian der Abtrtinnige. 4414 n.

— Ein Kampf um Rom. 1228/30 n.

— Die schlimmen Nonnen von Poitiers. 4413 n.

— Odhins Rache. 3469 n.

— Stilicho. 4176 n. Dallas R.. Enterbt. 3004 u.

Danilovvski Gr.. Mirowicz und der gefangene Czar Iwan Anto-nowicz. 6282 n.

— Nach Indien. 3566 n.

— Die Nonnenkloster in Rufiland. 4370 n.

— Die Pioniere des Ostens. 1794 11.

— Potemkin an der Donau 1796 n. Dankmara D.. Katharina II. von Rufiland. 1118 n. Dante, Das neue Lebeu. Die gottliche Komodie. 2550 n. Daudet Alph.. Die wunderbaren Abenteuer des Herr Tartarin

aus Tarascon. Kunstlereheu. 1343 n.

— Briefe aus meiner Miihle. 1342 n.

— Der kleine Dingsda. 3555 n.

— Die Frau des Botschafters. 635 n.

— Fromont junior und Risler senior. 207 n. _ Jack. 862/63 n.

— Die kleine Kirche. 2781 n.

— Die Konige im Exil. 860/61 n.

— Der Nabob. 901/902 n.

— Port Tarascon. 4285 n.

— Sappho. 2787 n. — Der Unsterbliche. 1731 n. Daudet E., Im Banne der Liebe. 3555 n.

Daudistel Alb., Wegen Trauer geschlofien. Roman. 8280 n. Dauthendey E., Erotische Novellen. 4133 n. _ Vom neuen Weibe und seiner Liebe. 4078 n.

Dauthende.v M., Ausgewahlte Erzahlungen. 8609 n.

— Der Garten ohne Jahreszeiten. 5952 n.

— Der Geist meines Vaters. 5934 n.

— Geschichten aus den vier Winden. Novellen. 8610 n.

— Die acht Gesichter am Biwasee. 5935 n.

— Lingam. Asiat. Novellen. 1963 n.

— Das Marchenbriefbuch der heil. Nachte im Javanerlande. 8611 n.

— Raubmenschen. 6794 n.

— Das Schonste von Max Dauthendey. 5936 h. Daviš R. H., Der rote Reiter. 5221 n.

Daviš. Im Nebel. 189 n.

Davyl L., Der Roman einer Verlorenen. 7414 n. Dealtry K., Geheimnisse. 5067 n. Declien, Allah ist machtig und gerecht. 367 n. Deesey E., Der kleine Herzog Cupidon. 5225 n. De Foe., Gliick und Ungluck der beriihmten Moli Flanders 4051 n.

— Die Pest in London. 7131 n.

— Robinson Crusoe. 2625 n; 4848 n.

Dehmel R.. Erlosungen. Gedichte und Spruche. 8612 n.

— 100 ausgewahlte Gedichte. 8613 n.

— Blinde Liebe. 2243 n.

— Zwei Menschen. 5453 n.

— Der Vogel Wandelbar. Ein Marchen. 8614 n. Dekobra M., Ftirst oder Clown. 8883 n.

— Madonna im Schafcoupe. 7408 n.

— Der Philosoph und die Dirne. Roman. 8880 n.

— Meine geliebte Prinzefiin. Roman. 8881 n.

— Wie ich Griseldas Millionen gewann. 8882 n. Delbriick J.. Varičtč. Ein Artistenroman. 6316 n. Delectamns, Moralin. 7674 n.

Delleda Gr„ Gerechtigkeit. 903 n.

— Sardische Geschichten. 5954 11.

— Die Mutter. 4924 n.

— In der Wuste. 6789 n.

— Elias Portolu. 5344 n. Delicz Ivan, Totes Wasser. 6461 n.

Delmont Jos., Der Casanova von Bautzen. Roman. 8114 n.

— Der Gefangene der Wiiste. 8884 n.

— Die Sieben Hiiuser. Wanderfahrten eines Lausbuben. 8117 n.

— In Ketten. (Zeloten). Roman. 8885 n.

— Die Insel der Gerichteten u. and. Erz. 8102 n.

— Die Stadt unter dem Meere. Roman. 8886 n.

— Wilde Tiere im Film. 6359 n.

— Von lustigen Tieren und dummen Menschen. Eine Melan-ge. 8308 n.

Delpit A.. Alle Beide. 4417 n.

— Ein Mutterherz. 5853 n.

Demolder B., Der Weg der Dornen. Ein Rembrandtroman 7541 n.

Dessauer A., Gotzendienst. 1324 n. Dewall J., Der tolle Baron. 4267 n.

— Don Enrique de Ramiro. 4258 u.

— Der Sklavenhandler. 4418 n. Diek-Maj. Unheimliche Geschichten. 3599 n. Dickens Ch., Biographie. 560 n.

— Bleakhaus." 7823/24 n.

— David Copperfield. 4419 n.

— Dombey und Sohn. 510/11 n.

— Klein Dorrit. 516/17 n.

— Grofie Erwartungen. Roman. 8615 n.

— Das Heimchen am Herde. 4203 n.

— M. Hump. W'anduhr. 512/13 n.

— Der Kampf des Lebens. Der Venviinschte. 8616 n.

— Leben und Sch\veben des Martin Churzlewist. 508/509

— Nikolas Nickelby. 83/84 n.

— Oliver Twist. 1960 n.

— Die Pickwickier. 7829/30 n.

— Der Raritatenladen. 7825/26 n.

— Barnaby Rudge. 514/15 n.

— Die Silvesterglocken. 3784 n.

— Zwei Stadte. 1961 n.

— Weinachtserzahlungen. 4205 n.

Diderot D., Eine wahre Geschichte. Erzahlung. 8617 n.

— Die Nonne. 2555 n. Didring E., Der Krater. 7140 n.

Diers M., Die Geschichte einer wandernden Liebe. 4421 n.

— Die Kinder von Heckendamm. 4420 n.

— Der Traum des Joh. Senapius. 1374 n.

— Der Witwenhof. 5655 n. Diestervveg M.. Die Strandprinzefiin. 3209 n. Dieterich K., Aus dem Balkanwinkel. 1164 n.

Dill L., Bekenntnisse der Raronin de Brionne. 3554 n.

— Unverbrannte Briefe. Roman. 4722 n.

— Der Tag in Nancy. 3263 n. Dincklage F.. Baronefi Dr. 1215 n. Dingelstedt Fr., Die Schule der Welt. 3951 n. Dirsztay Fr., Die Revolution der Parasiten. 5645 n. Ditmar Hanff A., Das Spitzentaschentuch. 4799 n.

Doblin A., Die beiden Freundinnen und ihr Giftmord. 6783

— Die Lobensteiner reisen nach Bohmen. 6465 n.

— Die drei Spriinge des Wanglun. 6881 n. Dominik H., Atlantis. 7066 n.

—- Der Brand der Cheopspyramide. Roman. 8118 n.

— Die Macht der Drei. 7067 n.

— Die Spur des Dschingis-Khan. 6734 n.

— John Workmann, der Zeitungsboy. 7685 n. Dominique P., Unsere liebe Frau von der Weisheit. 6225 n.

O' Doneli H., Sic transit . . . 2786 n.

Dore Tanner J., Die Geschwister "VVallenrode. 6700 n

Dorfler Peter, Neue Gotter. Roman. 8222 n

Dornig Fr., Die Hexe. 3187 n.

— Der Weiberschreck. 3193 n. Dorošenko P., Wer ist es? 1791 n.

Dorsar A., Aus einer grofien Garnison. 1114 n. Dostojevskij F. M., Akuljkas Mami. Die Hausfrau. 6811 n.

— Aus dem Dunkel der GroBstadt. Novellen. 8602 n.

— Aus einem Totenhaus. 320/21 n.

— Die Briider Karamasow. 1464 n.

— Die Damonen. 2740/41 n.

— Der Doppelganger. 5962 n.

— Einiedrigte und Beleidigte. 5966 n.

— Die fremde Frau und der Mann unterm Bett. Der ehrliehe Dieb. 1851 n.

— Die Geschiehte des Starez Sossima. 5613 n.

— Das Gut Stepantschikovvo. 5965 n.

— GroBinquisitor. 1753 n.

— Ein kleiner Held. Onkelchens Traum. 5964 n.

— Ein kleiner Held. Ein schwach.es Herz. 3596 n.

— Der Idiot. 332—335 n.

— Der Jiingling. Roman. 8600/601 n.

— Krotkaja. Eine phant. Erz. 5664 n.

— Arme Leute. 3643 n.

— Helle Naehte. 2040 n.

— Netotschka Njesvanowna u. a. Erz. 5963 n.

— Die Sanfte. 1752 n.

— Schuld und SUhne. 448 n.

— Die Seele RuBlands. 5012 n. •

— Der Spieler. Der Ewige Gatte. Romane. 8603 n.

— Der Traum eines lacherlichen Menschen. 8228 n. Douglas W. K.. Was sich in dem Gasthaus begab. 5674 n. Doyle A. C., Die Abenteuer des Brigadiers Gerard II. &583 n.

— Abenteuer des Doktors Holmes. 3005 n.

— Neue Abenteuer des Doktors Holmes. 3006 n.

— Als Sherlock Holmes aus Lhassa kam. 434 n.

— Fiinf Apfelsinnenkerne. 19/20 n.

— Ein gefahrlicher Ausflug. 4286 n.

— Das getupfte Band. 433 n.

— Der Bund der Rothaarigen. 432 n.

— Micha Clarke. 5746 n.

— Ein Duett. 904 n.

— Die Entfuhrung aus der Klosterschule. 3623 n.

— Erinnerungen an Scherlock Holmes. 2487 n.

— Firma Girtlestone. 299 n — 305 n.

— Mein Freund der Morder. 2231 n.

— Das Geheimnis des Boscombe Tales. Der rfitselhafte Brautigam. 5154 n.

— Das Geheimnis von Cloomber Hali. 613 n.

I)oyle A. C., Der Hund von Baskerville. 21/22 n.

— Im Giftstrom. 5153 n.

— Die tanzenden Maniichen. 435 n.

— Napoleon Bonaparte. 3133 n. _ Das Nebelland. 7496 n.

— Onkel Bernac. 605 n.

— Das goldene Pinze-nez. Das Drama von Abbev (irange. Der zweite Blutfleck. Das leere Haus. 7710 n.

— Spate Rache. 430 n.

— Der sterbende Sherloek Holmes. 6517 n.

— Scherlock Holmes als Einbrecher. 1383 n.

— Scherlock Holmes und die Ohren. 436 n.

— Das Tal des Grauens. 7805 n.

— Die verlorene Welt. 7191 n.

— Das Zeichen der Vier. 431 n. Dreesen W.. Ebba Hiising. 3622 n. Dressel Clara, Aus der HeerstraRe. 8584 n.

Dreyer M. Mein Drachenhaus und was sich mit mir erzahlt. 6491 n.

— Ohm Peter. 7818 n.

Droonberg E., Als Reporter in Wild West. Humoresken. 8324 n.

— Am Lagerfeuer. Von Tieren und Menschen aus dem wilden Westen. 8303 n.

— Am Nelsonstrom. Ein Roman aus Kanada. 7675 n.

— Das Gold der Nebelberge. 6910 n.

— Die Goldwascher am Klondike. 6909 n.

— Minnehaha. Lachendes Wasser. 8302 n.

— Das Siwash-Madchen. 7098 n.

— Der Trapper am Swift Creek. 7101 n. Drvgalski Irma. Flipp Woller. 8372 n. Dubor G., Liebe auf Knidos. 3990 n. Duimchen Th.. Aus altem Hause. 8585 n. Dnhamel G., Z\vei Freunde. 7232 n.

— Menschen der Strafie. 7339 n. 1)iimas Al.. Akte. 327 n.

— Albine. 1184 n.

— Das Brautkleid. 905/4 n.

— Cacilie. 2303 n.

— Die Dame von Monsoreau. 907 n.

— Denkwiirdikeiten eines Arztes:

I. Der Grofikophta. 3524 n.

II. Joseph Balsamo. 801—803 n.

III. Das Halsband der Konigin. 723-725 n.

IV. Ange Pitou. 1150/51 n.

V. Die Grafin von Charny. 1206—1214 n.

— Der Frauenkrieg. 1181 n.

— Die Fiinfundvierzig. 3246 n.

— Der Geliebte einer Konigin. 7273 n.

— Die Genossen Jehu's. 905 n.

- (ieschichte meiner Tiere. 7287 11.

Dumas Al., Der Graf von Monte Christo. 804 n.

— Die Heiraten des alten Olifus. 2305 n.

— Joharma. 153 n.

— Katharina Charlotte von Gramont. 2755 n. _ Konigin Margot. 2382 n.

— Lady Hamilton. 738 n.

— Liebesdramen. Roman. 4424 n.

— Marie Antoinette und ihr Ritter. 906 n.

— Die Mohikaner von Pariš. 796—799/1 n.

— Montagsgeschichten. 2304 n.

— Die drei Musketiere. 191—194 n.

— Napoleon Bonaparte. 806 n.

— PrinzeBin Flora. 2306 n.

— So sei es. Roman. 6119 n.

— Das Souper mit dem Tode u. and. Gespenstergeschichten. 8618 n.

— Die schwarae Tulipe. 1140 n.

~ Zehn Jahre spater. Der Graf von Brangelonne u. SchluB von »Die drei Musketiere«. 689/91 n.

— Zwanzig Jahre nac''her. Fortsetzung von »Die drei Musketiere«. 805 n.

— u. A. Miitzelburg, Der Herr der Welt. Forts. von »Der Graf von Monte Christo«. 631 n.

— — Millionenbraut. Forts. von »Herr der Welt«. 739 n.

— u. Le Prince, Die Totenhand. Forts. u. SchluB von »Der Graf vion Monte Christo«. 740 n.

— Sohn, »Die Dame mit den Kamelien«. 1897 n. _ — Diana de Eys. 6607 n.

Duncker Dora, GroB Berlin. 2721 n.

— Die Blonden und der Riese. Roman. 8619 n.

— Die Goldfliege. 4423 n.

— Ein Leutnant verloren. 4422 n.

— Leiden. 2844/45 n.

— Ein Liabesidyll Ludwigs XIV. 1602/603 n.

— Die groBe Liige. 5452 n.

— Marquise von Pompadour. 3954 n.

— George Sand. Ein Buch der Leidenschaft. 3272 n.

— Sie soli deine Magd sein. 1988 n.

Dunsany Lord, Die Seela am Galgen. Ein Buch von Menschen,

Gottern und Geistern. 6190 n. Dupuy H.-Mazuel, Der Sehachspieler. Roman. 8284 n. Diirow J., Die Gruft zu Robenhausen. Erz., 7969 n. Diisterbrock M., Der behagliche Ehemann. 8586 n. Duun Olaf. Die Juwikinger. I. Per Anders und sein Geschlecht.

8598 n. — II. Odin. 8599 n. Dymow Ossip, Der Knabe Wlass. 7197 n. Ebbel Bendix, Nordvvarts. Abenteuer aus vier Jahrhunderten. 7410 n.

Ebenstein E., Drum priife, wer sich ewig bindet. 6625 n.

Bbenstein E., Zwei Ehen. 4796 n.

— Gefreit ohne Liebe. 6280 n.

— Das Gliick der andern. 6663 n.

— Ich hab dich lieb.Roman. 8620 n.

— Von Fruhling zu Fruhling. 4159 n. _ Was bin ich dir. 6626 n.

— Wessen Bild tragst du im Herzen? 6627 n.

— Zwischen Hafi und Liebe. 4797 n.

Eberma.ver E.. Dr. Angelo. Ladi. Giinther Berkow. 6505 ■.

— Sieg des Lebens. 7205 n. Ebers G., Arachne. 4425 n.

— Eine Frage. Idyll. 4427 n.

— Frau Burgemeisterin. 383 n.

— Die Geschichte meines Lebens. 4426 n. _ Die Gred. 3516/17 n.

— Homo sum. 382 n.

— Im blauen Hecht. 910 n.

— Im Schmiedefeuer. 3518/19 n.

— Josua. 909 n.

— Der Kaiser. Roman. 5680/82 n.

— Eine agyptische Konigstochter. 377/78 n.

— Drei Marchen: Die Niisse. Das Elixir. Die graue Loake 5689 n.

— Die Nilbraut. 3521 /23 n.

__Per aspera. Roman. 5683/85 n.

— Die Schwestern. 911 n.

— Serapis. 908 n.

— Uarda. 379—381 n.

— Ein Wort. 3520 n.

Ebner Eschenbach M., Altweibersommer. 4430 n.

— Božena. 7301 n.

— Dorf- und Schlofigeschichten. 4431 n.

— Das Gemeindekind. 4428 n.

— Hirzepinzchen. Ein Marchen. 8621 n. __Die arme Kleine. Erzahlung. 8622 n.

— Zwei Komtessen. 2884 n.

— Lotti, die Uhrmacherin. Erzahlung. 8623 n.

— Margarete. Erzahlung. 8624 n.

— Der Nebenbuhler. Bettelbriefe. 2328 n.

— Ein kleiner Roman. 4429 n.

— Das Schadliche. Die Totenwacht. 2329 n.

— Unsiihnbar. Erzahlung. 8625 n.

— Bertram Vogelweid. Erzahlung. 8626 n. Eckstein E,, Arzt und Autor. 78 n.

— Der Besuch im Carcer. 1782 n.

— Maria la Brusca. 4432 n.

— Die Claudier. 3485/87 n.

— Falsche Diplomatie. 4433 n.

Bekstein E.. Dombrowsky. 7060 n. _ Der sch\varze Engel. 2244 n.

— Familie Hartwig. 4193 n.

— Humoresken. 78 n.

— Das Kind. 1678 n.

— Lorbeer und Myrte. 4435 n.

— Melanie. Die rote Jula. 653 n.

— Wilibald Menz. Lavafluten. 202 n.

— Nero. 6912 n.

— Nervos. Die Zwillinge. 8588 n.

— Nora. 4434 n. _ Pia. 6911 n.

— Prusias. 3484 n.

— Salvatore. 8587 n.

Edel D., Das Glashaus. 3780 n.

Edel Edm., Der Škandal im Viktoriaklub. Der Roman eines

Spielers. 7493 n. Eden R. A., Lucia. Roman einer Leidenschaft. 8213 n. Edhor J., Auf der Schwelle zum Paradiese. 33-14 n.

— Bis der letzte Heller bezahlt ist. 3342 n.

— Goldene Herzen. 3341 n.

— Opfer der Ehre. 3343 n.

Edschniid K., Die gespenstigen Abenteuer des Hofrat Briistlein. Roman. 8083 n.

— Die sechs Miindungen. 3911 n. Beden van Fr., Die Nachtbraut. 1951/52 n. Egge Peter, Das Herz. Roman. 8393 n. Egidy E., Mensch unter Menschen. 3261 n.

Ehrenburg Ilja, Die ungew6nlichen Abenteuer des Julio Jure-tino und seiner Jiinger. 7857 n. _ Die Geschichte einer volkommenen Liebe. Roman 8897 n.

— Die Liebe der Jeanne Ney. Roman. 7814/15 n.

— Michail Lykow. Ein Helden- ujid Schieber- Roman aus SowjetruBland. 8892 n.

— Dreizehn Pfeifen. 8073 n.

— Trust D. E. Die Geschichte der Zerstorung Europas. 7702 n.

Eichacker R.. Die Fahrt ins Nichts. Roman. 8406 n.

— Der Kampf ums Gold. Roman. 8404 n.

— Die drei Lieben des Gaston Meder. 5192 n.

— Panik. Roman. 8405 n. Kichendorff Jos., Die Entfiihrung. 395 11.

— Das Marmorbild. 391 n.

— Das SchloB Durande. 386 n.

— W e r k e : I. Gedichte. Aus dem Leben eines Tauge-nichts. Das Marmorbild. Viel Larmen um nichts. Das SchloB Dura ude. Die Entfiihrung. Die Glucksritter. 472 n.

— II. Krieg den Philistern. Dichter und ihre Gesellen. Robert und Guiscard. Ahnung. und Gegen\vart. 473 n.

Eichenvvald J.. Schwester Virginia. 1005 n. Eiritler P. R., Erlebnisse eines Weltbummlers. 8589 n. Eidlilz W.. Die Gewaltigen. Novellen aus drei Jahrtausenden. 7913 n.

— Die Laufbahn der jungen Clothilde. 7161 n. Einstmann F.. Die das Leben erstarkte. 4201 n. Eisenberg, Von der Streeke. 366 n.

Eisner P., Volkslieder der Slaven. 7785 n.

Eie Anders. Seine Exzellenz von Madagaskar, 7869 n.

— Fraulein Fob. Roman. 6117 n.

— Die Juwelen der Primadonna. 5132 n.

— George Kessers Generalcoup. 3083 n. Elster O., Der Mutter Name. 3976 n.

— Schwester Katharina. 4023 n.

— Was Liebe vermag. 4866 n.

— Z\vischen den Schlachten. 3914 n. Elbe A., Harriets Ehe. 286 n— 289 n.

— Kaiser und Arzt. 167 n—170 n. Elvestad Sv., Das Abenteuererschiff. 7213 n.

— Der Adlerschrei. Der Patentrevolver. Die rote Witwe. Krim. Romane. 8627 n.

— Der kleine Blaue. Novellen. 7490 n.

— Die Dame im Rollstuhl. Detektivroman. 8347 n.

— Der Dritte. 7212 n.

— Tausend Eisen im Feuer. Roman. 8365 n.

— Der Erpresser. 8279 n.

— Der Fall Robert Robertson. 5372 11.

— Frau Theresa und dr. Wrangel. 8658 n.

— Die verraterischen stahlblauen Handschuhe. 7492 n.

— Der Klub der Schatten. Kriminalroman. 8293 n.

— Lizzie. Roman. 7767 n.

— Der vierte Mann. 5547 n.

— Der Mann, der die Stadt pliinderte. 7560 n.

— Rosa Montanes Diamanten. 8392 n.

— Montrose. 7891 n.

— Das Orchester der Madame Fournier. 6397 n.

— Der schwarze Stern. 7365 n.

— Der Tod kehrt im Hotel ein. 5373 n.

— Der eiserne Wagen. 5374 n.

— Die geheimnifivollen Zimmer. 7491 n.

— Die Zwei und die Dame. 5341 n.

Emmerich Ferd., An den Ufern des Amazonenstromes. 7099 n. Enault L., Die Geschichte einer Frau. 6254 n. Endres Fr. C., Bosporusvvellen. 4436 n.

_ Florians grofie Liebe. 6533 n.

Engel Al., Die verflixte Liebe. 7102 n.

— Von Autoren, Komodianten und Clowns. 8590 n. Engel Ed.. Paraskewula und andere Novellen. 8131 n.

Engel G., Die Last. 3781 n.

— Der Reiter auf dem Rogenbogen. 1413 n.

— Zauberin Circe. 4867 n. Engelhorn C., Mutter. 2998/99 n. Enking 0., Auch eine Mutter. Roman. 8628 n.

— Familie P. C. Boehm. 1418 n.

— Kantor Liebe. 2245 n.

— Der Pfingstmarkt. Heitere Stiicke. 6723 n.

— Das Sofa auf Nummer 6. Ein satir. Kleinstadt.idyll. 862» n.

— Mathias Tedebus der Wundersmann. 5013 n. _ \Varum schwieg sie nicht? Roman. 8630 n.

— Der Wassermedicus von Schaddeby. 7241 n. Eotvos J., Der Dorfnotar. 183 n, Erhard E., Grafin Ruth. 6628 n.

— Die Rose vom Haff. 6979 n. Erich, Hurra Corleno. 655 n. Ermatinger E., Der Weg ins Leben. 5395 n. 1' Ermite P., Die Griindung. Soc. Roman. 5069 n. Ernst Fr., Das Licht im Moor. 8592 n.

— Das Spukhaus. 6608 n. Ernst O., August Gutbier oder die sieben Weisen im Franziska-

nerbrau. Humor, satir. Roman. 8631 n.

— Asmus Sempers Jugendland. 2722/23 n.

— (Forts.) Semper der Jiingling. 2724/26 n.

— (II. Forts.) Semper der Mann. 2727/29 n. Ein frohes Farbenspiel. 6832 n.

— Das Gliick ist immer da! 2668 n.

— Gulliver in Liliput. 7346 n.

— Kartausergeschichten. 1898 n.

— Lafit Sonne herein. 885 n.

— Vom griingoldnen Baum. 5195 n.

— Vom Štrande des Lebens. 1781 n. Ernst P., Der Scharfrichter. Novellen. 8596 n.

— Der Schatz im Morgenbrotstal. Roman. 7817 n. Erskine John, Das Privatleben der schonen Helena. 8332 n. Ertl E., Auf der Wegwacht. 1492 n.

— Freiheit, die ich meine. 3492 n.

— Gesprengte Ketten. 1825 n.

— Die Leute vom Blauen Guguckshaus. 1491 n.

— Der Neuhauselhof. 6833 n. _ Opfer der Zeit. 5265 n.

— Der Salto mortale u. A. 3884 n.

_ Teufelchen Kupido. Lachende Liebes- und Ehegeschich

ten. 8632 n. Eschen M., Zwei reiche Frauen. 4209 n.

— Unter den Tannen. 4438 n. Escher K., Der Kufi der Cassata. 8593 n. Eschner M.. Die Sohne der Pampas. 317 n.

Eschricht E., Pfarrer Streccius. 4199 n. Eschtruth N., Am Ende der Welt. 1899 u.

_ Am See. 831 n.

— Am Ziel. 919 n.

— Aus vollem Leben. 1513 n.

— Die Baren von Hohen-Esp. 707/708 n.

— Lebende Blumen. Roman. 8898 n.

— Polnisch Blut. 736 n.

— Brautigam und Braut. 4116 n.

— Comodie. 915/16 n.

Ende gut, alles gut. Erz. 8899 n.

— Erlkonigin. 2388 n.

— Erlost. Roman. 7566 n.

— Frieden. 921 n.

— Verbotene Friichte. 1840 n.

— Friihlingssturme. 827/28 n.

— Ganseliesel. 823 n.

— Halali! Roman. 5657 n. _ Hazard. 829/30 n.

— Hofluft. 1249 n.

— Der fliegende Hollander. Roman. 7735 m.

— Humoresken. 1152 n.

— Im Schellenhemd. 920 n.

— Im Spukschlofi Monbijou. 7736 n. _ In Ungnade. 825/26 n.

— Der Irrgeist des Schlosses. 1180 n.

— Jedem das Seine. 922 n.

— Johannisfeuer. 1154 n.

— Ewige Jugend. Roman. 7734 n.

— Jung gefreit. 914 n.

— Katz und Maus. 1153 n.

— Junge Liebe. 3574 n.

— Der Majoratsherr. 824 n.

— Mondscheinprinzeschen. 1169 n. —- Der Muhlenprinz 1512 n.

— Nachtschatten. 800 n.

— Die Ordre des Grafen von Guise. 2330 m.

— Osterglocken. 2246 n.

— Pension und Leben. 1223 n.

— Potpourri. 3540 n.

— Die Regimentstante. 858 n.

— Das Rodeltantchen. 1900 n.

— Die Roggenmuhme. 2331 n.

— Scherben. 1901 n.

— Sehnsucht. 3260 n.

— Der verlorene Sohn. 859 n.

— Sonnenfunken. 2332 n.

— Spukgeschichten. 1156 n.

Eschstruth N.. Ein Stein auf der Slrafien. 6629 n.

— Der Stern des Glueks. 375/76 n.

— Sternschnuppen. 1155 n.

— Ungleich. 918 n.

— Vae victis. 2247 /48 n.

— Von Gottesgnaden. 917 n. _ Wandelbilder. 4437 n.

— Wolfsburg. Roman. 7733 n.

— Zauberwasser. 2333 n.

Etlar C., Der Landesfeind. 3861 n. Ettlinger K.. Aus frohlichem Herzen. 5842 n.

— Der Bub muB einmal seine Priigel haben. 7059 n.

— Das kommt vom Sekt! Eine unglaubliche Geschichte. 7503 n.

— Die duldsame Eva. Erzahlung'. 8633 n.

— Marquis Bonvivant. 7504 n.

— Mister Galgenstrick. 5324 n.

— Moritzches Tagebuch. 8634 n.

— Die verhexte Stadt. 5803 n.

— Benno Stehkragen. 5325 n.

— Der Wiederspenstigen Zahmuug. 7505 n. Etzel und Ewers, Ein Fabelbuch. 5801 n. Eulenberg H., Katinka die Fliege. 5014 n. Euright R. E., Geier der Nacht. 6886 n. Euringer R., Pan und die Fliege. 6199 n.

Evarts H. G., Blitz. Der Roman eines Wolfsbundes. 8597 n.

Ewald C., Die alte Stube. 4439 n.

Ewald H. F.. Blanka. 3464 n.

Evvald K., Vier feine Freunde. 2959 n.

— Mutter Natur erzahlt. Naturgesch. Marchen: 1351 n.

— Der ZvveifiiBler und andere Geschichten. 1352 n. Ewers H., Allraune. Die Geschichte e. lebenden Wesens.

2553/54 n.

— Ameisen. 6398 n.

— Mein Begrabnis und a. seltsame Geschichten. 309091 n.

— Die Besessenen. 2683/84 n.

— Der Geisterseher. 5107 n.

_ Die traurige Geschichte meiner Trockenlegung. 8314 n.

— Hochnotpeinliche Geschichten. 1398 n.

— Das Grauen. 2473/74 n.

— Grotesken. 8635 n.

— Die blauen Indianer. 6142 n.

— Indien und ich. 2690 n.

— Mit meinen Augen. 2704/705 n.

— Nachtmahr. Seltsame Geschichten. 4835 n.

— Die Špinne. Die Topharbraut. C. 33. Die Frau im Fenster. 7956 n.

_ Der gekreuzigte Tannhauser. 2477/78 n.

Ewers H.. Wampir. Ein verwilderler Roman. 4152 n.

— Der Zauberlehrling oder der Teufelsjager. 2475/76 n. Eynatten C., Grafin Hannas Ehe. 6630 n.

Eyth M., Berufstragik. 8594 n.

— Hinter Pflug und Schraubstock. 7313 n.

— Der blinde Passagier. 3947 n.

— Der Schneider von Ulm. Roman. 8636 n. Fabri de Fabris R., Sommerlaub. 3403 n. Fakler F.. Das Gespenst. 5414 n.

Falk H.. Wo ist der Narr? Krim. Erz. 7495 n. Falk N., Sohnesrecht. 3086 n.

— Susanne Stranzky. 5365 n.

Falke G., Drei gute Kameraden. 4440 n.

— Landen und Stranden. 6955 n. Falzari F.. Istrianische Novellen. 3893 n. Fankhauser Alfr.. Engel und Damonen. Roman. 8653 n. Farina S., Aus des Meeres Schaum. Aus den Saiten einer BaB

geige. 1745 n.

— In Ketten und Banden. 2654/55 n.

— Starker als die Liebe. 4441 n.

— Um den Glanz des Ruhmes. 1746 n. Farjeon B. L.. Die Herz, Neune. 4287 n.

Farrčre Cl., Aus vier Weltteilen. Erzahlungen. 8714 h.

— Fraulein Dax. Roman. 7765 n.

— Kulturmenschen. 1370/71 n.

— Der Mann, der den Mord beging. 4442 n.

— Die neuen Menschen. 5641 n.

— Opium 2942 n.

— Die Schlacht. 2776 n.

— Seerauber. 4147/48 n.

— Die Todgeweihten. 6754 n.

— Die kleinen Verbundeten. 2882 n. Faublas Ch.. Die Abenteuer. 1305 n. Fechter P., Die Kletterstange. 6437 n.

— Der Ruck im Fahrstuhl. Roman. 7751 n. Federer H., Regina Lob. 7246 n.

— Die Manover. 4443 n.

— Sisto e Šesto. Erz. 8098 n.

Federn K.. Ein Justizverbrechen in Italien. Der Prozeft Murri

Bonmartini. 7281 n. Fedykovyč O.. Die Italienerin. Der Busenfreund. 2152 n. Felde M., Abd ur Rahman der Muslime. 3766 n.

— Addy der Rifleman. 1420 n.

— Der Arrapahu. 4843 n.

— Das Gliick von Sacramento. 4886 n.

— Villa Biberheim. 5440 n.

Felden K., Im Kampfe des Lebens. 1395 n.

— Memoiren der Grafin Dora. 1393 n.

Ferrv G., Der Waldlaufer. 1280 n.

Feuchtwanger Lion, Die hafiliche Herzogin Margarete Maul-tasch. Roman. 2672 n.

— Jud Sii(5. 6752 n. Feuillct O., Kiinstlerehre. 4444 n.

— Der Roman eines armen jungen Mannes. 4858 n. _ Ein Schwur. 1329 n.

— Das Tagebuch einer Frau. 1732 n.

— Die Verstorbene. 4210 n.

Feval P., Der schwarze Bettler. 4263 n.

— Die Erbin von Nevers. 8408/409 n. Fexer D. O.. Ein riitselhafter Todesfall. 5091 n. Fielding A.. Der Fall Erskine. 6802 n.

Figdor K.. Die Herrin der Welt. Ein Abenteurer- Roman. 7521 n.

— Gotter, Rauber und Mme Adele. 8900 n.

— Das Reich von morgen. 5864 n. Filek E., Wachtmeister Pummer. 3776 n. Fischer C., Im Malerwinkel. 3844 n.

Fischer - Cwojdzinska S., Die Erlosten. Die Geschichte e. Opern. 7727 n.

— Heilige Narren. 7599 n.

Fischer H. E., Durch Meere, Hafen und Spelunken. 8101 n. Fischer Marg., Eine Brautschau. 8637 n. Fischer M. R.. Eitel Sonnenschein. 8638 n. Fischer W„ Adelige Gauner. 5743 n.

— Gliick auf. 573 n.

— >Ich strafk 4446 n.

— Der Mediceer. 4991 n.

— Sein Recht. 2373 n.

— Sommernachtserzahlungen. 4445 n.

Fitzgerald F. - Mollov. Der Diamantendiebstahl. Krim. Roman. 5765 n.

Fitzgerald W„ Die Bettelmaid. 2372 n.

— Flamisches Novellenbuch. 3586 n. Flachs A.. Die Nonne von Ghioceni. 4447 n.

Flake O., Erzahlungen: Zwischen den Schlachten u. A. 7879 n.

— Freitagskind. Roman. 7846 n.

— Horns Ring. 5098 n.

— Die zweite Jugend. Erz. 7875 n.

— Das Logbuch. 7847 n.

— Nein und Ja. Roman. 7880 n.

— Die Prophezeiung u. and. Nov. 7850 n.

— Ruland. Roman. 7849 n.

— Schrilt fur Schritt. Roman. 7848 h.

— Die Simona. Roman. 7845 n. —. Sommerroman. 8230 n.

— Villa U. S. A. Roman. 7752 n.

Flake O., Der gute Weg. 6884 n. Flaubert G., Bouvard und Pecuchet. 8659 n.

— Der Buchernarr. 8660 n.

— Die Erziehung des Herzens. Der Roman e. jungen Man-nes. 7693 n.

— Herodias. 7297 n.

— Madame Bovary. 712/13 n.

— November. 2734 n.

— Der Roman des jungen Mannes. 1902 n.

— Die Sage von St. Julian dem Gastfreien. 1754 n. Salambo. 1792 n.

— Die Versuchung des heiligen Antonius. 5797 n. Fleck AV.. Aus Langeweile. 5183 n.

Flei^cher V., Absturz. 7154 n.

Fleuren Svend, Der Graf auf Egerup. 6846 n.

— Katzenvolk. Eine Familienehronik. 7874 n.

— Die rote Koppel. 7247 n.

— Meister Lampe. Roman. 7873 n.

— Schnipp Fidelius Adelzahn. 7248 n.

— Schnock. Ein Roman von See und Siimpfen. 7872 n.

— Die Schwane vom Wildsee. Roman. 7631 n.

— Sigurd Torleifsons Pferde. Roman aus Island. 8120 n. Strix. Die Geschichte eines Uhus. 7870 n. '

— Waldkauze. Ein Geschichtenkranz. 8701.

— Wie Kalb erzogen wurde. Roman. 7871 n.

— Die gefesselte Wildnis. Roman eines zoologischen Gar-tens. 8371 n.

— Ein Winter im Jagerhofe. 8661 n. Fliegende Blatter. 65 Bande.

Fliegende Bliitter-Kalender. 2072—2087 n, 2886 n, 3552 n. Flowerdew H., Die dritte Frau. 639 n. Fogazzaro A., Der Heilige. 1480 n.

— Die Kleinwelt unserer Vater. 4972 n.

— Die Kleinwelt unserer Zeit. 4973 n.

— Leila. 3971 n.

— Wenn Konige lieben u. A. 1113 n.

Fohrhaeh. Die Hexe. Arme Anna Feodorowna:. 653 n. Fendras M., Die Nacht der Racher. 4230 n. Fontane Th., Effi Briest. Roman. 7590 n. _ Cecile. 3777 n.

— Graf Petofy. 4448 n.

— Grede Minde. 3951 n.

— Mathilde Mohring. 5382 n.

— Quitt. 7206 n.

Ford P., Das Abenteuer im Exprefteug. 3007 n.

Forest Elien. Yuki San. Erz. aus dem japanischen Madchen-

leben. 7549 n. Forro P., Die Tnsel der Lust. Roman. 7988 n.

Forster H.. Finstere Gewalten. 4821 11.

Forster R. F., Droschke Nr. 44. 7138 n.

Fiirster W. M., Die Fahrt um die Erde. 4919 n.

Fouque Fr., Undine. 1329 n.

Fournier W., O du mein Monte Carlo! 6297 n.

— Von schonen Frauen. starken Hirschen und anderem jagbaren Wild. 6293 n.

France Anatol, Der Amethystring. 4947 n.

— Auf dem weiBen Felsen. 2334 n.

— Aufruhr der Engel. 4076 n.

— Blaubarts sieben Frauen. 2249 n.

— Die Bliitezeit des Lebens. 5851 n.

— Die Bratkuche zur Konigin Pedauque. Roman. 8662 n.

— Clio. Historische Miniaturen. 8663 n.

— Crainquebille und andere niitzliche Erz. 7741 h.

— Die Gotter diirsten. 2250 n.

— Die fliegende Handler. 5849 n.

— Komodiantengeschichten. 2899/900 n.

— Das Leben der heiligen Johanna. 7758 n.

— Die rote Lilie. 4935 n.

— Peter Noziere. 6350 n.

— Die Perlmutterdose. 5131 n.

— Der kleine Peter. 5850 n.

— Die Probierpuppe. 4934 n.

— Professor Bergeret in Pariš. 5100 n.

— Professor Bonnards Schuld. 2567 n.

— Revolutionsgeschichten. 1853 n.

— Die Sehnsucht des Johann Servien. Roman. 8664 n.

— Der Statthalter von Judaa. 1854 n.

— Thais. Roman. 8665 n.

— Die Ulme am Wall. 4933 n. France R. H.. Die silbernen Berge. 5788 n. Franck H., Heimgekehrt. 6471 n.

— Das Pentagramm der Liebe. Novellen. 8654 11.

— Der Regenbogen. Siebenmalsieben Geschichten. 8151 n.

— Metta Roggenpoord. Roman. 7996 n.

— Septakkord. Novellen. 7528 n. Franfois L., Erzahlung. 5710 n.

— Frau Erdmuthens Zwillingssohne. 3369 n.

— Geschichte einer HaBlichen. Gltick. 4252 n.

— Die letzte Reckenburgerin. Roman. 7473 n. Franpois de Nion, Der Reisegefahrte. 5324 n. Frank B., Ein Abenteuer in Venedig. 4039 11.

— Die Furstin. 5172 n.

— Leidenschaften. 6141 n.

— Tage des Konigs. 7411 n.

— Trenck. Roman e. Gunstlings. 7335 11. Frank L.. Die Rauberbande. Roman. 7536 n.

Frank P., Colibri. 7363 n.

— Der Gepard. Roman. 8285 n.

— Der tonerne Gott. 5875 n.

— Harun al Raschid. Roman. 6268 n.

— Das Liebesschiff. 6476 n.

— Pandora. Roman. 8263 n.

— Die Romanfigur. Eine bizarre Geschichte. 7755 n.

— Der Ruf durchs Fenster. Roman. 5874 n.

— Die Schatten wachsen. Roman. 8247 n.

— Stiefmama. Novelle. 7809 n. Franken E., Aul Messers Schneide. 4449 n.

— Milchen, Malchen und die Glasservante. 445A n. Frankenstein H.. Damonische Machte. 2618/19 n.

Franz L., 0 vergib! 6631 n.

Franzos K.. Ein Kampf ums Recht. 2251 n.

— Mann und Weib. 8640 n.

— Ein Opfer. 1679 n.

— Die Reise nach dem Schicksal. 8641 n.

— Stille Geschichten. 3895 n.

Frater X. Y., Savonarola der Zweite. 6365 n.

Frauen. (Bartsch, Ginzkey, Schiitz.) 3978 n.

Fred W.. Wer nicht sucht, findet. 5907 n.

Fredrik L. K.. Rote Nachte. Die tollen Liebesgeschichten von

Richelieu. 6345 n. Freiheit und Arbeit. Kunst und Literatur Sammlung. Novellen.

Skiazen u. A. 4730 n. Freimark H., Ein livlandisch Herz. Hist. Roman. 4830 n.

— Johann von Leiden. Roman. 7638 n.

— Marie Antoinette. Einer Konigin Liebe und Ende. 3274,75 n.

Freksa F., Das wehrhafte Fraulein. Nov. 8656 n.

— Phosphor. Rom. 5908 n.

Frenssen G., Klaus Hinrich Baas. Roman. 6235 11.

— Otto Babendiek. Roman. 7745 n.

— Die Bruder. 3136/38 n.

— Die drei Getreuen. 2252 n.

— Hillingenlei. 1244 n.

— Peter Moors Fahrt nach' Sudwest. 5451 n.

— Der Pastor vop Poggsee. Roman. 8025 n.

— Din Sandgrafin. 2253 n.

— Jorn Uhl. 3501 n.

— Der Untergang der Anna Hollmann. 4451 n.

— Liitte Witt. Erz. 8666 n.

Frey A. M.. Robinsonade zu Zwolft. 6753 n.

— Viel Larm um Liebe. 7237 n.

Frey B., Auf der Woge des Gliicks. 4288 n. Frey J., Das Vaterhaus. 388 n. Freytag G., Die Ahnen. 3799/804 n.

Freytag G.. Die verlorene Handschrift. 1074/75 n.

— Soli und Haben. 1500/501 n. Freytag O., Die blode Lene. 521 n. Friedmann Alfr., Der letzte Schufi. 8642 n. Friedrich H., Aus dem Volksleben. 150 n.

— Die gnadenlose Ferne. 6834 n. Friesen E., Die Diamantenkonigin. 5223 n.

— Gestern noch auf stolzen Rofien. 6583 n.

— Die wilde Hummel. 5182 n.

— Der Liebe ewiges Licht. 4029 n.

— Ruth Rockfeller. 4805 n.

— Die Rose vom Rhein. 6664 n.

— Der jungen Seele bittres Weh. 4346 n.

— Der verlorene Sohn. 8643 n.

— Sulamith. 6632 n.

— Ein seltsames Vermachtnis. 4820 n.

Frisch E., Das Verlobnis. Geschichte e. Knaben. 5909 n. Frobenius L., Volksmarchen der Kabylen. I. Bd.: Weisheit 4827 n.

Frosch H. F., Der Mann ohne Augen. 6937 n. Froschel G., Der Korallenthron. 6728 n. Frost L., Uber den Tag hinaus. 4992 n. Fuchs H.. Auf Dornenpfaden. 3181 n. Fuchs - Liska R., Des Mitleids Ehe. 6689 n.

Springende Schatten. Krim. Roman. 7494 n. Fulda L., Alladin und die Wunderlampe. 4452 n.

— Die gepuderte Muse. 6600 n.

Furho\v Fr^ u. L. Wiesen. Jenseitsratsel. Geschichten aus dem

Obersinnlichen. 5822 n. Fuschlberger H., Funf Monate im Paradies. 8644 n. Futrelle Jacques, Die Denkmaschine. 6943 n. Gabelentz G.. Masken Satans. Roman. 7859 n.

— Der Topf der Mauhviirfe. Erz. 8702 n.

— Die Verfuhrerin. Roman. 8703 n.

— Von Heiligen und Sundern. 3856 n. Gabor A., Doktor Niemand. 4927 n. (Jaboriau E., Aktenfascikel 113. 618 n.

— Das Alibi. 3310 n.

— Betrogene Frauen. 3009 n.

— Herr Lecoq. 3008 n.

— Um eines Weibes willen. 5217 n.

— Das Verbrechen zu Orcival. 1116 n. Gaeatana M.. Die Beichte meines Lebens. 82 n. Gagern Fr., Am Kamin. 6860 n.

— Das Geheimnis. 6861 n.

— Der bose Geist. 1588/89 n.

— Im Biichsenlicht. Roman. 6157 n.

■— Das nackte Leben. Roman. 5615 n.

Gagern Fr.. Der tote Mann. Roman der toten Rasse. 8225 n.

— Der Marterpfahl. 6444 n.

— Ein Volk. Roman. 5647 n.

— Wundfahrten. 6868 n.

— Die Wundmale. Roman. 5983/84 n.

Gagern Kospoth R., Der Roman einer Hofdame. 5073 n. Gail 0. W„ Der SchuB ins Ali. Ein Roman von Morgen. 7757 n.

—. Der Stein vom Mond. Kosmischer Roman. 7807 n. Galahad Sir. Die Kegelsclinilte Gottes. 6786 n. Galdos Per., Der Roman einer Nonne. 7074 n. Galen Ph., Irre von St. James. 2389 n.

— Irrliclit von Argentieres. 2390 n.

— Jane die Jiidin. 2391 n.

— Lowe von Luzern. 2393 n.

— Der Pechvogel. 4198 n.

— Der griine Pelz. 4099 n.

— Der Strandvogt von Jasmund. Geschichtl. Lebensbild. 7653/54 n.

— Tochter des Diplomaten. 2392 n. GalI J. (xu), Nausikaa. 4247 n.

Gallet L.. Abenteuer des Cyrano de Bergerac (Kapitan Satan). 8006 n.

Galsworthy J.. Der weifie Affe. Roman. 7558 n.

— Aneinander vorbei. Novelle. 8704 n.

— Auf Englands Pharisaerinsel. 5206 n.

— Die dunkle Blume. Das Liebesleben eines Mannes. 5519 n.

— Der Familienvater. Komodie. Gesellschaft. Schauspiel. Fenster. Komodie. 7783 n.

— Flucht. Ein Stuck. 7782 n.

— Die Forsyte Saga. 6980/81 n.

— Das Herrenhaus. Roman. 8705 n.

— Jenseits. Roman. 8242 n.

— Der kleine Jon. 7651 n.

— Der silberne Loffel. Roman. 8199 n.

— Der Menschenfischer. Novellen. 8706 n.

— Der Patrizier. 7327 n.

— Schwanengesang. 8707 n. Ganghofer L., Almer und Jagerleut'. 2877 n.

— Aus Heimat und Fremde. 2876 n.

— Die Bacchantin. 1872 n.

— Der laufende Berg. 777 n.

— Bergluft. 2890 n.

— Bergzauber. 2572 n.

— Brandung. 927 n.

— Der Dorfapostel. 1283 n.

— Dschapei. Erz. 8667 n.

— Edelvveifikonig. 775 n.

— Es war einmal. 2875 n.

— a —

Gangholer L., Die Fackeljungfrau. 1245 n.

— Gewitter im Mai. Der Besondere. 545 n.

— Das Gotteslehen. 778 n.

— Hergottschnitzler von Ammergau. Der Jager von Fall 774 n.

— Hochlandsmarchen. 1284 n.

— Hubertusland. 928 n.

— Das grofie Jagen. 8668 n.

— Die Jager. 2891 n.

— Das Kaser-Mandl. 2880 n.

— Das Kind und die Million. 4709 n.

— Der Klosterjager. 779 n.

— Kreaturen. 2878 n.

Lebenslauf e. Optimisten: I. Buch der Kindheit. 7936 n II. Buch der Jugend. 7937 n. III. Buch der Freiheit 7938 n.

— Der Mann im Salz. 1281 n.

— Das Marchen vom Karlunkelstein. 8669 n.

— Die Martinsklause. 1254/55 n.

— Oberland. 2879 n.

— Der Ochsenkrieg. 2666 /67 n.

— Rachele Scarpa. 1295 n.

— Der hohe Schein. 1253 n.

— Schlofi Hubertus. 716/19 n.

— Das Schweigen im Walde. Gewitter im Mai. 1282 n.

— Der Segen des Irrtums. 5084 n.

— Fliegender Sommer. 2256 n.

— Siinden der Vater. 923 n.

— Tarantella. 2257 n.

— Die Trutze von Trutzberg. 2874 n

— Der Unfried. 776 n.

— Doppelte Wahrheit. 2255 n.

— Waldrausch. 2573 n.

— Das neue Wesen. 2770 n.

— Damian Zagg. 2254 n.

Gantzer Fr., Verschlofiene Garten. 4453 n.

— Liebesnot. 6633 n.

— Das Rosenhaus. 3703/704 n.

— VVenn die Treu verdirbt. 7255 n. Garai-Arvav. Die raffinierteste Frau Berlins. 8389 n. Garborg A., Miide Seelen. 5854 n.

Garlepp B.. B., Der Pufitenkonig. 3699 il.

Garšin V. M., Die rote Blume u. and. Novellen. 8646 n.

— Eine Nacht. 8657 n.

— Der Narr. 1112 n.

GaskelI M., Eine bose Nacht. 4239 n. Gatzwiller K., Der gelbe Marquis. 6613 n.

Gaudy Fr., Aus dem Tagebuch eines Schneidergesellen. 2336 n.

Gaudy Fr., Venetianische Novellen. 2313 n. Gautier Th., Avatar. 6922 n.

— Fortunio. 7148 n.

— Die tote Geliebte. 2024 n.

— Das Hundchen der Marquise. 8056 n.

— Jean und Jeannette. 8058 n.

— Jettatura. 6923 n.

— Kapitan Fracasse. 7127/28 n.

— Der Lebemann wider Willen. 7554 n.

— Mademoiselle de Maupin. 7115 n.

— Militona. 8057 n.

— Die Nacht der Kleopatra. 7150 n.

— Die vertauschten Paare. 6924 n.

— Der Roman einer Mumie. 5825 n.

— Die schone Spanierin. Roman. 8266 n

— Špirita. 7149 n.

Gawalewiez M.. Das letzte Stelldiehein. 2163 n. Geiger A., Die nicht leben sollen. 2258 n.

— Der arme Hans. 4993 n.

— Martin Staub. 4994 n.

Geijerstam Gustaf.. Auf der letzten Schare. 5331 n.

— Die Briider Mork. Die alte Herrenliofallee. 7449 n. Das Buch vom Bruderchen. 2337 n.

— Frauenmacht. Roman. 8670 n.

— Die Geschichte eines Ungliickliehen. Roman. 8671 n.

— Das Haupt der Medusa. 5042 n.

— Kampf der Seelen. 4853 n.

— Die Komodie der Ehe. 5041 n.

— Das Sommerparadies. Roman. 8708 n.

— Thora. 2539 n.

Geissler M., Am Sonnenwirbel. 3940 n.

— Die Bernsteinhexe. Schauspiel. 4454 n.

— Der Erlkonig. 5015 n.

— Das Heidejahr. 5018 n.

— Heidekonig. Roman. 8672 n.

— Die Herrgottswiege. 5017 n.

— Hiitten im Hochwald. Roman. 8673 n.

— Inseln im Winde. 5016 n.

— Jockele und die Madchen. 2061 n.

— Kater Quietsch. Tierroman. 8674 n.

— Kikimora, die Waldeule. 6433 n.

— Peter Lebegerns grofi e Reise. 5494 n.

— Das hohe Licht. 2259 n.

— Drei Mann unterm Glassturz. Roman. 8676 n.

— Das Moordorf. 4455 n.

— Die Musikantenstadt. 4073 n.

— Der Stein der Weisen. 4457 n.

— Das Storchnest. 3819/20 n.

Geissler M., Tom der Reimer. 6269 n.

— Die goldenen Tiirme. 4456 n. Geist R., Nijin der Sibire. Roman. 7632 n.

Geister- und Liebesgeschichten, Chinesische. 5359 n. Genzmer G., Jessika von Duden, und and. Nov. 7344 n. Georg Alb., Zwei Frauen. 1406 n. Georgv E., Damon Liebe. 1563 n.

— Die Demoisellen Landmann. Rokoko-Roman. 8677 n.

- Familiengluck. 6749 n.

— Fraulein Mutter. 1562 n.

— Jenseits der Ehe. 6270 n.

- Jugendstiirme. Roman. 8709 n.

— Das Recht der Eltern. 4816 n.

— Scheidungen. 6784 n.

— Scheinehe. 4817 n.

— Sektperlen. 2718 n.

Gerard D., Eine vergessene Siinde. 3927 n. Geraldv P., Helene. 6227 n.

Gerhard Ad., Die Geschichte der Antonie van Heese. 0954 n.

Gerhard G., Cacilia. 8647 n.

Germar E., Du armes Hera. Die Braut. 4035 n.

Gernss G., Der Rhapsode. 7159 n.

Gersdorff A., Schwere Frage. 4289 n.

— Gliick und Segen. 4868 n.

— Idealismus oder Torheit? 4459 n.

— Die Konigin Mutter. 322 n.

— Ein schlechter Mensch. 4458 n. Gerstacker Fr., Abenteuer im Inselmeer. 8710 n.

— Auf der Suche nach Gold 8711 n.

— Aus zwei Weltteilen. Nord- und Stidamerika. 2869/7G *.

— Die Blatternimpfung. 4462 n.

— Die Blauen und die Gelben. 568 n.

— Die Kolonie. 4468 n.

— Das sonderbare Duell. 5660 n.

— Durch die Pampas. 4464 n.

— Der Erbe. 5164 n.

Die Flufipiraten des Mississippi. 2872 n.

— Eine Gemsjagd in Tirol. 4463 n.

— Germelshausen. 390 n.

— Gold! 4467 n.

— Das alte Haus. Heiml. u. unheiml. Gesch. 2858 h.

— Hell und Dunkel. 4469 n.

— Hiiben und1 Driiben. 2861 /62 n.

— Im Busch. 1494 n.

— In Amerika. 2867/68 n.

— In den Red River-Siimpfen. 1470 n.

— In Mexiko. 6221 n.

— Irrfahrten. 857 n.

Gerstacker Fr., Der Kunstreiter. 4461 n.

— Die Missionare. 633 n.

— Achtzehn Monate in Sudamerika. '2871 n.

— Eine Mutter. 4460 n.

— Nach Amerika! 2865/66 n.

— Die Regulatoren in Arkansas. 4470 n.

— Neue Reisen durch d. Verein. Staaten. Mexiko, Ecuador, Westindien, Venezuela. 3609/10 n.

— Schiffszimmermann. Das Wrack. 39 n.

— Sennor Aguila. 4465 n.

— Skizzen aus Kalifornien und Sudamerika. 1469 n.

— Die beiden Straflinge. 1493 n.

— Streif- und Jagdziige durch die Ver. Staaten Nordame-rikas. 868/69 n.

— Sudamerika. Californien. Die Siidsee-Inseln. 2859 n.

— Die Siidsee-Inseln II. Aastralien. Java. 2860 n.

— Tahiti. 856 n.

— Unter dem Aequator. 4466 n.

— Unter den Pehuenchen. 8678 n.

— Unter Palmen und Buchen. 2019 n.

— Verhangnisse. 5661 n.

— Blau Wasser. 810 n.

— Wilde Wut. 1124 n. Gerstmann Ad., Die Spionin. 7188 n.

Gide Andre, Die Falschmiinzer. Roman. 8443 n.

— Die Verliefie des Vatikan. 6422 n. Ginzkey F. K., Der von der Vogelweide. 3894 n.

— Der Gaukler von Bologna. 2469 n.

— Geschichte einer stillen Frau. 4472 n.

— Jakobus und die Frauen. 5466 n.

— Kater Ypsilon. Roman. 8712 n.

— Die Reise nach Komakuku. 6339 n.

— Rositta. 5464 n.

— Befreite Stunde. 5463 n.

— Die einzige Siinde. 5462 n.

— Von wunderlichen Wegen. 5465 n.

— Der Weg zu Oswalda. 6496 n. Gjalski Ks. Š., Notturno. 2153 n. Gjellerup K., Antigonos. 6155 n.

— Die Hiigel-Miihle. Roman. 7769 n.

— Der Pilger Kamanita. 5230 n. Glass L., Das Montagskranzchen. 6842 n.

— Gustel Wildfang. 6841 n.

Gleichen Al.-Russwurm, Die Lust der Welt. Schoner Frauen

Liebe, Macht und Schicksal. 8018 n. Gl.rn E., Seine Stunde. 4473 n.

Gmelin 0., Temudschin der Herr der Erde. 7180 n. Gobineau J. A., Die Abenteuer des gluckhaften Gefangenen. 8713 n.

vpiliMJff m

— 48 —

Gobineau J. A., Abtei Typhaines. 7518 n.

— Ermeline Firnis. Eine ruhrende Geschichte. 8679 n.

— Gamber Alis Geschichte. Erz. 5972 n.

— Asiatische Novellen. 6459 n.

- Die Renaissance. Hist. Szenen. 5959 n.

— Die Tanzerin von Schemacha. 2314 n.

— Der Turkmenenkrieg. 1755 n.

Gogol N., Abende auf dem Vorwerke bei Dikanjka. 8680 n.

— Die schonsten Kosakengeschichten. 8681 n.

— Der Mantel. 1842 n.

— Mirgorod. 8682 n.

— Phantasien und Geschichten. 1331/32 n.

— Die toten Seelen. 3147/49 n.

— Taras Bulba, der Kosakenhetman. 1798 n.

— Der Zauberer. 8683 n. Goldemar J., Ist es das Herz? 833 n.

Goldiuami O. Die Waehsbuste. Detektivroman. 8355 n. Goli Cl., Der Neger Jupiter raubt Europa. Roman. 8072 n. Goll Iv., Das Lacheln Voltaires. Eiii Buch in diese Zeit. 8071 n. Golling E.. Unter schwerem Verdacht. Krim. Roman. 7965 n. Golovin O., Die Nihilistin. 1747 n. Gončarov I. A., Der Absturz. 2056 n.

— Eine alltagliche Geschichte. 8684 n.

— Oblomow. 8685 n.

— Die Schlucht. 8686/87 n. Gordon G., Daphne. 4290 n.

Gordon J.. Ein puritanischer Heide. 6815 n.

Gorgone G., Julia. Der Roman e. Leidensehaft. 7160 n.

Gorki >Iaxim. Ein Abenteuer. 4222 n.

— Eine Beichte. 8688 n.

— Das Ehepaar Orlov. Kain und Arlem. Vor dem Antlite des Lebens. 1477/1 n.

— Geld. 4319 n.

— Die Geschichte e. Backergesellen. Mein Reisegefahrte. Die Kameraden. 1478/2 n.

— Foma Gordjeje\v. 6945 n.

— Ilja und der Lumpensammler. 8130 n.

— Im Weltschmerz u. A., 5616 n.

— Der 9. Januar. 8360 n.

— Meine Kindheit. 8689 n.

— Gesunkene Leute. Čelkaš. 1478 n. - — Verlorene Leute u. A. 5617 n.

— Ein \vildes Madchen. 1477 n.

— Marchen der Wirklichkeit. 7831 n.

— Matwey-Koshemjakin. Roman. 8690/91 n.

— Drei Menschen. Roman. 8692 n.

— Die Mutter. 5019 n.

— Orlov und seine Frau. 600 n.

— Sasubrina. 4475 n.

Gorki Maxim. Der Spitzel. Roman. 8698 n.

— Spleen. 4474 n.

— Unter fremden Menschen. 6859 n.

— VVanderer in den Morgen. 7617 n.

— Der Vagabund. Malwa. Die Geschichte mit dem Silber-schlofi. 1477/2 n.

— Die rote Waska. 1137 n.

— Der rote Waska. Der Chan und sein Sohn. Langeweile. Die Erzahlung der alten Isergil. Jemaljan Piljaj. Auf den Flofien. Einmal im Herbst. 1478/1 n.

— Das Werk der Artamonows. Roman. 8257 n.

— Wie ein Mensch geboren ward. 8694 n.

— Zigeuner. 3294 n.

Goron M.. Die Industrie der Liebe. 504 n.

— Liebe und Verbrechen. 8648 n.

— Die Parias der Liebe. 505 n.

— Verbrecher und Polizei. 503 n.

Goethe J. W., G e s a m m e 11 e W e r k e. (Herausgegeb. von D. K. Heinemann.) • I. II. Gedichte. 1041/42 n.

III. Gedichte. Hermann und Dorothea. 1043 n.

IV. Achilleis. Reineke Fuchs. Westostlicher I)iwan. 1044 n.

V. Faust 1045 n.

VI. Iphigenie auf Tauris. Torquato Tasso. Die naturliche Tochter. Die Mitschuldisen. Die Laune des Verliebten.

1046 n.

VII. Gotz von Berlichingen. Egmont. Glavigo. Stella. Die Geschwister. Der Grofi-Cophta. Der Biirgergeneral.

1047 n.

VIII. Leiden des jungen Werthers. Briefe aus der Schweiz. Die Wahlverwandschaften. 1048 n.

IX. Wilhelm Meisters Lehrjahre. 1049 n.

X. Wilhelm Meisters Lehrjahre. (Schlufi.) Unterhaltuugen deutscher Ausgewanderten. Die guten Weiber. Novelle. Der Hausball. Reise der Sohne Megaprazons. 1050 n.

XI. Wilhelm Meisters Wanderjahre. 1051 n.

XII. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. I.—II. 1052 n.

XIII. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. III.—IV. Biographische Einzelnheiten. Aus meinem Leben. 1053 n.

XIV. Italienische Reise. t)ber Italien. 1054 n.

XV. Zweiter romischer Aufenthalt. Kampagne in Frank-reich 1792. Belagerung von Mainz. 1055 n.

— Hermann und Dorothea. 557 n.

Goetz Br., Das gottliche Gesicht. Roman. 8717 n. Goetz R., Das erste Ehejahr. 6634 n.

Goetz W., Von Zauberern und Soldaten. Geschichten. 8115 n.

Goezelles W., Die Htittenjagd. 1030 n.

Gottberg 0., Brautfahrt im Kreuzerkrieg. 8649 n.

JHURP ^

— 50 —

Gottheli J., Elsi, die seltsame Magd. 386 n.

— Uli der Knecht. 852 n.

Gourmont B. de, Komodien einer Frau. Roman. 5835 b. Grabein P., Gesturzte Altare. 5122 n. _ Aus dem Reiche der schwarzen Diamanten. 5160 n.

— Der Brief der Sibylle Brand. 4476 n.

— Damonen der Tiefe. 929 n.

— Die Diamantensucher vom Dorstveldrand. 3765 n.

— Uršula Drenck. 2260 n.

— Fimenrausch. 6901 n.

— Frauen, die den Weg gefunden. 6899 n.

— Der tolle Hans. 8650 n.

— Die Herren der Erde. 5020 n.

— Herzbube. 5454 n.

— Hohenluft. 2464 n.

_ Htiter des Feuers. 7457 n.

— Irrlieht. 5349 n.

— Der Konig von Thule. 930 n.

— Das stille Leuchten. 6900 n.

— Die Moosscbweige. 5329 n.

— Pension Highlife. 5455 n.

— Irrende Seelen. Roman. 8695 n.

— Wildwasser. Novelle. 5652 n.

— Der Wille zum Leben. 5653 n. Grabovski St., Mesalliancen. 1346/48 n. Grahame K., Das goldene Zeitalter. 4292 n.

Grasberger I., Geschichten aus Wien und Steiermark. 4477 n.

— Novellen aus Italien und der Heimat. 4233 n. Graser E., Der Kandidat des Lebens. 3963 n. Grau-Wandmayer Al., Anstandige Madchen. 7083 n. Grautoft E. Jahreszeiten der Seele. 7155 n.

Grazie M., Das Buch der Liebe. 2059 n.

— Donaukind. 3961 n.

— Homo. Roman. 7634 n.

— 0 Jugend! 3900 n.

Grazioses, Pikantes, Derbes, Galantes eriahlt in Schwankeu,

Spassen, Satyren. 7215 n. Green A. K., Die Amethyst Phiole. Der gestohlene Rubin. 866 n.

— Einer meiner Sohne. 3011 n.

— Endlich gefunden. 2225 n.

— Der Filigran Schmuck. 3012 n.

— Das verlassene Gasthaus. 3010 n.

— Der GroBmogul. 7832 n.

— Hand und Ring. 3624 n.

— Hinter verschlossenen Turen. 2224 n.

— Im Labyrinth der Sunde. 1767 n.

— Das Nachbarhaus. 5819 n.

— Schein und Schuld. 2221 n.

— Der Tag der Vergeltung. 2223 n.

Green A. K., Um Millionen. 2222 n.

— Zwischen sieben und zwolf Uhr. 5249 n. Greiner E., Die Tur ist offen. 7454 n. Greinz B., Abtissin Verena. Roman. 5987 n.

— Allerseelen. 1488 n.

— Auf der Sonnseifn. 3760 n.

— Aus' m heiligen Landl. 5843 n.

— Tiroler Bauernbibel. 3527 n.

— Der heilige Biirokrazius. Eine heitere Legende. 8696 u.

— Der Garten Gottes. 5215 n.

— Gordian der Tyrann. Eine lustige Kleinstadtgeschichte. 7647 n.

I; — Das Haus Michael Senn. 1487 n.

— Der Hirt von Zenoberg. Roman. 7984 n.

— Im Herrgottswinkel. 1490 n.

— Fridolin Kristallers Ehekarren. Roman. 8697 n. . __ Mysterium der Sebaldusnacht. 7409 n.

— Das stille Nest. 1893 n.

— Das Paradies der Philister. Roman. 8698 n.

— Rund um den Kirchturm. 3826/27 n.

— Gertraud Sonnweber. 1489 n.

— Die Stadt am Inn. 4478 n.

— Unterm roten Adler. 2261 n.

— Die kleine Welt. 3498 n. Gre vil le H., Dosia. 3922 n.

— Dosias Tochter. 3923 n.

— Die Erbschaft Xenias. 4293 n. [ — Pariser Geheimnisse. 3822 n.

f — Das Gestandnis. 1733 n.

— Johannistrieb. 2549 n.

- — Die Niania. 294 n — 298 n.

— Das Recht auf Gliick. 1927 n.

— Savelis BiiBung. 4294 n.

— Wassilissa. 2647/48 n.

Grey Zane, Die Grenzlegion. Roman. 8129 n.

— Der Mann aus dem Walde. Roman. 8288 n. : — Der Texasreiter. Roman. 8245 n.

— Der eiserne Weg. Roman. 8718 n.

Grieg Nordahl, Und das Schiff geht weiter. Roman. 8296 n. Griffith Ar., Ein schneidiges Madchen. 1714 n.

_ Zimmer Nr. 99. 1384 n. Grigorovič D., Russische Gastfreundschaft. 1404 n.

— Die Schule der Gastfreundschaft. 1777 n. Grillparzer Fr., Der arme Spielmann. 384 n, 2210 n. Grimm Br., Kinder- und Hausmarchen 1340/41 n, 2038/39 n. Grimm H., Der Oelsucher von Duala. 5362 n. Grimmelshausen H. J. Chr., Der abenteuerliche Simplicius Sim-

plicissimus. 5896 n. ' Grogau W., Des Priesters Fluch. 1976 n.

Grogger Paula, Das Grimmiiigtor. Roman. 8380 n. Groller B., Major Barsay und sein Kreis. Roman. 5758 n. Groner Aug., Die Briefe der Konigin. 6563 n.

— Das Geheimnis des Apothekerhauses. 4922 n.

— Der alte Herr. 4479 n.

— In Ritterburgen. 840 n.

— Die alte Spieluhr. 8651 n.

Grosse Jul., Aus den Novellen des Architekten. 6267 n.

— Die Rache naeh dem Tode. 4480 n. Grossi T., Marco Visconti. 1438 n. Grothuss E., Helene Grandpree. 154 n.

Gruman A., Die Geschichte vom holzernen Bengele. 4837 n.

Grundmann. Auf der Prarie. 223 n.

Gruner P., Nemesis. 3986 n.

Grvpliius Andr.. Die geliebte Dornrose. 8652 n.

Guirand P., Lolos Berufung. 5399 n.

Gnmpert T., Herzblattchens. Zeilvertreib. 2623 n.

Gunkel C., Intermezzo. 2002 n.

— Ohne Heim. 616 n.

Gunnar,sson Gunnar. Die Leute auf Borg. Roman. 8327 n.

— Sieben Tage Pinsternis. Roman. 8699 n. Gunter A. C., Als Herr Woodhouse erwaehte. 1481 n.

— Mr. Potter aus Texas. 4481 n.

— Die Stecknadel im Heuhaufen. 6942 n. Giinther A., Die Heilige und ihr Narr. 5134/35 n.

— Von der Hexe, die eine Heilige war. 8700 n. Guenther Joh., Russische Gespenster-Geschichten. 8022 n.

— Martinian sucht den Teufel. 6131 n. Guseck B., Die wilde Rose. 2338 n.

Gusjev-Drenburgski, Erz. aus dem russ. Volksleben. 1778 n.

Giitersloh P., Die tanzende Torin. Roman. 5911 n.

Gutzkow K., Die neuen Serapionsbriider. 3845/47 n.

Gyp. Flederwischs Heirat. 3528 n.

Haardt J.. Ave Imperator! 2783 n.

Haarhaus J., Der griine Damon. 1437 n.

Haas R., Der Elefantenjager von der Merwe. 7096 n.

— Die drei Kuppelpelze des Kriminalrates. Ein fiohliches Buch. 8002 n.

— Der Lowe von Mozambique. 7095 n.

— Matthias Triebl. Die Geschichte e. verbummelten Stu-denten. 7564 n.

— Um das Geld der Siidsee. 7097 n. Habberton J., Allerhand Leute. 2317 n.

— Anderer Leute Kinder. Helenens Kinderchen. 2339 n.

— Frau Marburgs Zwillinge. 2318 n.

— Der Tiger und das Insekt. 3913 n. Habt acht! (Militarhum.) 836 n.

Hackl G., Domina Literata. 7529 n. Hacklander F. W., Am Kamin. 396 n.

Hacklander F. W., Der Augeiiblick des Gliicks. 3340/50 n.

— Der letzte Bombardier. 933—935 n.

— Namenlose Geschichten. 4482 n.

— Handel und Wandel. 5693 n.

— Der Roman meines Lebens. 4484 n.

— Europaisches Sklavenleben. 1671/76 n.

— Das Soldatenleben im Frieden. 4376 n.

— Eugen Stillfried. 4483 n.

— Wachtstubenabenteuer. 931/32 n.

Hadina Emil. Madame Lucifer. Roman einer Romantikerin. 7944 n.

— Maria und Myrrha. Geschichte zweier Frauen und einer Liebe. 8769 n.

Hage C. A.. Wer ist der Tater? 1391 n.

Hagerne G. B., Der Roman eines Jesuiten. 4334 n.

Haggard H. R.. Das Elfenbeinkind. 8770 n.

— Die Herrin des Todes. Abenteuererroman aus dem dun-kelsten Afrika. 7881 n.

— Heu-Heu oder das Ungeheuer. 6364 n.

— Eine neue Judith. 1715 n.

— Das unerforschte Land. 8370 n.

— Die schone Margarete. 2262 n.

— Der Zauberer im Sululande. 8412 n. Hajota, Die Blumen der Untreue. 2163 n. Halbe M., Der Ring des Lebens. 3904 n.

— Die Tat des Dietrich Stobaus. 1607/608 n. Halevy L.. Abbe Konstantin. 4295 n.

— Criquette. 5694 n.

Halden E.. In Treue bewahrt. Erz. 8490 n.

— Die Schvvestern. 3049 n. Hali B., Aus dem Seeleben. 185 n.

Hali Th. H. Caine, Der veiiorene Sohn. Roman. 5767 n. Hallstriim Per., Die vier Elemente. 8092 n. Halm Fr., Die Marzipanliese. 385 n, 2210 n. Halm P., Die Hauser am Berge. Roman. 5627 n. Hambrucli P.. Sudseemarchen. 2889 n. Hamerling R.. Ahasver in Rom. 3345 n.

— Amor und Psyche. 3510 n.

— Aspasia. 787 n.

— Der Konig von Sion. 3346 n. Hammerstein H., Ritter, Tod und Teufel. 5203 n.

Hamp Peter, Goldsucher. Ein Inferno aus den Tagen des Pa-

piergeldes. 7534 n. Hamsun K., Abenteurer. 4485 n.

— Benoni. 5300 n.

— Neue Erde. 6284 n.

— Erzahlungen. 8771 n.

— Die letzte Freude. Roman. 5939 n.

— Hunger. 6792 n. ,

Hamsun K., Im Marchenland. 6793 n.

— Das letzte Kapitel. 6246/47 n.

— Die Kinder ihrer Zeit. 1995/96 n..

— Landstreicher. Roman. 8758 n.

— Mysterien. Roman. 5937 n.

— Gesammelte Novellen. 8772 n.

— Pan. 5299 n.

— Redakteur Lynge. 3716 n.

— Rosa. 6790 n.

— Schwarmer. Roman. 5938 n.

— Gedampftes Saitenspiel. 4974 n.

— Segen der Erde. 4053 n.

— Die Stadt Segelfofi. Roman. 5940 n.

— Die Stimme des Lebens. 1599 n.

— Unter dem Halbmond. 6791 n.

— Unter Herbststernen. 5111 n.

— Victoria. Geschichte einer Liebe. 2340 n.

— Die Weiber am Brunnen. 5085 n.

Hamsun Marie, Die Langerudkinder. Erzahlung. 8759 n. Handel-Mazzetti E.. Jesse und Maria. 6585 n. ITansjakob H., Der Leutnant von Hasle. 4962 n.

— Der steinerne Mann von Hasle. 4249 n.

— Valentin der Nagler. 4185 n.

Hansson Ola, Der Weg zum Leben. Sechs Geschichten. 8123 n. Hanstein O., Die Farm des Verschollenen. Phant. Roman. 8773 n.

— Ein Flug um die Welt und die Insel der seltsamen Dinge. 8775 n.

— Die Handschrilt des Monches von Bobbio. 6678 n. _ Das Haus der Gnade. 6386 n.

— Ich glaube an dich. 6665 n.

— Der Kaiser der Sahara. Roman. 7744 n.

— Kleopatra. Roman. 8774 n.

Hanusch F., Lazarus Jugendgeschichte. 1221 n. Harbou Th., Die Flucht der Beate Hoyermann. 5336 n.

— Das indische Grabmal. 3347 n.

— Das Haus ohne Tur und Fenster. 5361 n.

— Sonderbare Heilige. Novellen. 7731 n.

— Die Insel der Unsterblichkeit. Roman. 8067 n.

— Mann z\vischen Frauen. Novellen. 7721 n.

— Metropolis. Roman. 7746 n.

— Das Mondscheinprinzefichen. 5568 n. _ Der belagerte Tempel. 3733 n.

— Von Engeln und Teufelchen. 10 Marchen. 8776 n. Hard H., Tagebuch einer anstandigen Frau. 5621 n. Harder A., Gliick ohne Ruh'. 4486 n.

— Liebe. 5021 n.

Hardt E., Familie Brehmer. Roman. 8778 n.

— Maiensiinde. Roman e. GroBstadtehe. 8777 n.

Hardt B., Satanella. Roman. 8779 n.

— Moblierte Zimmer. Roman. 5480 n. Hardy Th., Juda, der Unberiihmte. 4487 n.

— Tess von D' Urberoilles. 6887 n. Harich W., Angst. Roman. 8304 n. Haringer Jakob, Das Raubermarchen. 7190 n. Harland H., Eine erlauchte Frau. 8728 n. Harlin H., Schwarz und Blond. 6878 n.

Harraden B., Schilfe, die nachts sich begegnen. 4959 n. Hart H., Das Haus des Titanen. 7018 n.

— Kupidos Bote. 4488 n. —• Liebesmusik. 7019 n.

Harte Br., Auf der alten Fahrte. 1716 n.

— Das Geheimnis der Sierra. 5252 n.

— In der Prarie verlassen. 5472 n.

— Jack Hamlin als Vermittler. 537 n.

— Der Pflegling der goldenen Pforte. 1396 n.

— Die Postmeisterin von Laurel Run. 3546 n.

— Drei Teilhaber. 3152 n.

Harte Fr. B., Der Sheriff von Siskvon. 3886 n.

— Von den Grenze. 4296 n.

— Waruja. 3926 n.

Hartenau-Thiel G.. PakraB. Memorien eines indischen Polizei-

Kapitans. 7428 n. Hartenstein A.. Die Freundin. 1392 n.

Hartleben O. E.. Die Geschichte vom abgerissenen Knopfe. 3320 n.

— Im griinen Baum zur Nachtigall. 4490 n.

— Der romische Maler. 4489 n.

— Liebe kleine Mama. 1903 n.

— Rosenmontag. Eine Offiziers-Tragodie. 8780 n.

— Die Serenyi u. a. Nov. 8095 n.

— Vom gastfreien Pastor. 5043 n. Hartwig G., Alpenrose. 4014 n.

— Die von Beeren. Roman. 8781 n.

— Bleib dir treu. Roman. 8782 n.

— Der blaue Diamant. Roman. 8783 n. _ Das Dorfkind. 8784 n.

— Die goldene Gans. 6635 n.

— Die Generalstochter. Roman. 4144 n.

— Jugendtraume. 2906/11 n.

— Licht und Schatten. 4491 n.

— Die LumpenprinzeBin. 4242 n.

— Der selige Major. 2013/18 n. 7406 n. _ Das Ratsel von Kronfeld. 4823 n.

— War' ich geblieben doch! Roman. 8107 n.

— Wenn du mich liebst. 4789 n.

— Willst du dein Herz mir schenken. 105/111 n. Harven G.. Unter Sequester. 4493 n.

Hašek Jar., Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk wah-rend des Weltkrieges. I.: 7661 n: II.: 7928 n; III.: 7929n; IV.: 8271 n.

— Von Scheidungen und anderen trostlichen Dingen. Hu-moresken. 8145 n.

Hatton Jos., Klytia. 6968. n.

Hattvveg 0., Lustiges und Ernstes aus dem Militarleben. 4975 n. Hauff W., Die Bettlerin von Pont des Arts. 1091 n.

— In arabischen Oasen: Saids Schicksale. Das Marchen vom falschen Prinzen. Die Errettung Fatmes. 7953 n.

— Marchen. 1422 n.

— Memoiren des Satan. 79 n.

— Werke. (Ausgabe Max Mendheim.)

I. Gedichte. Lichtenstein. Romantische Sage. 468 n.

II. Phantasien im Bremer Ratskeller. Marchen-Almanach aut das Jahr 1826. Mitteilungen aus den Memoiren des Satan. 469 n.

III. Der Mann im Mond. Kontrovers-Predigt. Novellen. 470 n.

IV. Marchen-Almanach. Novellen. 471 n. Haukland Andr., Die Nornen spinnen. 7202 n. Haupt A.. Die Tochter des Alamannenkonigs. 3536 n. Hauptmanii C.. Einhart der Lachler. 4705 n.

— Ismael Friedmann. 3685 n.

— Judas. 3683 n.

— Nachte. 3684 n.

_ Rilbezahlbuch. 4707 n.

— Schicksale. 4706 n.

Hauptniann G., Dorothea Angermann. Schauspiel. 8785 n.

— Atlantis. Roman. 2956 n.

— Bahnvvachter Thiel. 2499 n.

— Rose Bernd. Drama. 5784 n.

— Der Biberpelz. Eine Diebskomodie. 8786 n.

— Der Bogen des Odysseus'. Drama. 2958 n.

— Peter Brauer. Tragikomodie. 8887 u.

— Elga. Drama. 8787 n.

— Das Friedensfest. Familientragodie. 8788 u.

— Griechischer Fruhling. 5054 n.

— Fuhrmann Henschel. Drama. 8789 n.

— Florian Geyer. Drama. 8790 n.

— Die versunkene Glocke. Marchendrama. 4494 n.

— Griselda. Drama. 8791 n.

— Hanneles Himmelfahrt. Traumdichtung. 8729 n.

— Der arme Heinrich. Drama. 2957 n.

— Die Insel der groBen Mutter oder das Wunder von Ile des Dames. Eine Geschichte. 6351 n.

— Der Ketzer von Soana. Erzahlung. 3303 n.

— Kollege Crampton. Komodie. 8792 n. Michael Kramer. Drama. 8793 n.

Hauptniann G., Einsame Menschen. Drama. 1139 n.

— Der Narr in Christo Emanuel Quint. Roman. 2897/98 n.

— Phantom. Aufzeichn. e. ehemaligen Straflings. 5783 n.

— Die Ratten. Tragikomodie. 8797 n.

— Gabriel Schillings Flucht. Drama. 2955 n.

— Schluck und Jau. Spiel zu Scherz u. Schimpf. 8794 n.

— Und Pippa tanzt. Glashuttenmarchen. 8795 n.

— Veland. Tragodie. 8798 n.

— Vor Sonnenaufgang. Soziales Drama. 8796 n.

— Die Weber. Schauspiel. 4197 n.

— Winterballade. Dram. Dichtung. 3993 n. Hauser H.. Das 20. Jahr. 7240 n.

Hanshofer - Mark C.. Luxuspflanzchen und andere Novelleu. 8731 n.

— Die einzige Tochter. 6710 n. Hawel R., Aus meiner Heimat. 4495 n.

— Im Reiche der Homunkuliden. 7111 n.

— Wie es mir1 zu Hause geht! 3208 n. Hawthorne J.. Der grofie Bankdiebstahl. 2227 n.

— Der verhangnisvolle Brief. 3013 n.

— Ein tragisches Geheimnis. 1985 n.

Hearn L., Bidasaii. Erzahlungen aus allen Welten. 7771 n.

— Buddha. Neue Geschichten und Studien aus Japan. 5292 n. _ Japanische Geistergeschichten. 6606 n.

— Izumo. Blicke in das unbekannte Japan. 5291 n.

— Kokoro. 5288 n.

— Kwaidan. Seltsame Geschichten und Studien aus Japan.

5289 n.

_ Kyushu. Traume und Studien aus dem neuen Japan.

5290 n.

— Lotos. Blicke in das unbekannte Japan. 4497 n. Hebbel Fr.. Novellen. 4496 n.

Hecker, Das Kassernenblumchen. 658 n.

— Memoiren des Leutnants. 657 n. Hedenstjerna A., Ein Finanzgenie. 2263 n.

— Der Hilfsprediger von Quislinge. 4498 n.

— Humoresken. 2341 n.

— Sonderlinge. 2264 n.

Hedin Sven. Tsangpo Lamas Wallfahit. Die Pilger. 5207 n. Heer J. C., An heiligen Wassern. Roman. 1892 n.

— Der lange Balthasar. Ein Dorfroman. 1966 n.

_ Da traumen sie von Lieb und Gliick. Ncvellen. 938/39 n.

— Freiluft. 1891 n.

_ Tobias Heider. Roman. 6906 n.

— Heinrichs Romfahrt. 4852 n.

— Joggeli. Die Geschichte einer Jugend. 8799 n.

— Der Konig von Bernina. Roman. 4892 n.

— Laubgewind. Roman. 3771 n.

— . Felix Notwest. Roman. 6994 n.

Heer J. C., Der Spruch der Fee. 937 n.

— Nick Tappoli. Roman. 4170 n.

— Was die Schwalbe sang. Geschichten. 2577 n.

— Der Wetterwart. Roman. 1890 n.

Hegeler W.. Der Apfel der Elisabeth Hoff. 6774 n.

— Das Aergernis. 2491 n.

— Die zwei Frauen des Valentin Key. Roman. 8904 n.

— Zwei Freunde. Roman. 8905 n.

— Ingenieur Horstman. Roman. 8906 n.

— Die goldene Kette. 1431 n.

— Der Mut zum Gliick. 428 n.

— Pastor Klinghammer. Roman. 8907 n.

— Pietro, der Korsar u. die Jud in Cheirinca. Roman. 8908 n

— Sonnige Tage. 5335 n.

Heiberg H.. Apotheker Heinrich. 940/41 u.

— Auch Eine. 3401 n.

— Fieberndes Blut. 2659/60 n.

— Damon Weib. 5061 n.

— Hinterm Lebensvorhang. 4499 n.

— Der Januskopf. 2777/78 n.

— Lebensbiirden. 3944 n.

— Leiden einer Frau. 4888 n.

— Die goldene Schlange. 2779 n.

— Todsiinden. 1086 n.

— Ein Weib. 3874/75 n.

Heichen W„ Abenteuer der Luft. 3035 n. Heigel K., Baronin Miiller. 4175 n.

— Der Sanger. 5528 n.

— Der reine Tor. 4298 n.

Heijermans H., Die Augen oder Jobs \vundersame Erlebnisse. 936 n.

— Die Hoffnung auf Segen. 127 n.

— Ein Judenstreich. 4320 n.

— Schande. 2185 n.

— Trinette. 4500 n.

Heilborn E., Josua Kersten. 5398 n.

Heimburg W., Die Andere. Unverstanden. 1448 n.

— Antons Erben. 1502 n.

— Aus dem Leben meiner alten Freundin. 506 n.

— Ihr einziger Bruder. 2762 n.

— Dazumal. Novellen. 8800 n.

— Doktor Dannz und seine Frau. 2266 n.

— Familie Lorenz. Roman. 8206 n.

— Eine unbedeutende Frau. 5112 n.

— Die lustige Frau Regine. 2265 n.

— Haus Beetzen. 2541 n.

— Trotzige Herzen. 1158 n.

— Herzenskrisen. 2267 n.

— I m Wasserwinkel. 1446 n.

Heimburg W., Kloster Wendhusen. Uršula. 2735 n.

— Alte Liebe und anderes. 8732 n.

— Lore von Tollen. 4501 n.

— Lotte Lore. 6347 n.

— Lumpenmiillers Lieschen. 821 n.

— Ein armes Madchen. Das Fraulein Pate. 1225 n.

— Mamsell Unniitz. 822 n.

— Sabinens Freier. Der silberne Hirschlanger. 1224 n.

— Sette Oldenroths Liebe. 2763 n.

— Der Starkere. 8801 n.

— Trudchens Heirat. Im Banne der Musen. 1449 n.

— Uber steinige Wege. 8802 n.

— Um fremde Schuld. 1157 n.

— Unter der Linde. 1247 n.

— Waldblumen. 3247 n.

— Wie auch wir vergeben. 3248 n.

Heims P. O.. Unter einsamen Menschen. 4502 n. Heine H., Samtliche Werke. (Ausg. G. Karpeles.)

I. Biogiaphie. Buch der Lieder. Neue Gedichte. Zeitge-dichte. Atta Troll. Deutschland. Romancero. Letzte Gedichte 460 n.

II. Tragodien. Shakespeares Madchen und Frauen. Reise-bilder. Meinoiren. Englische Fragmente. 461 n.

III. Deutschland I. II. Franzosische Zustande I. 462 n.

IV. Franzosische Zustande II. Novellistische Fragmente. Ludwig Borne. Vermischte Schriften. 463 n.

Heinse W.. Ardinghello und die gliickseligen Inseln. 3045/46 n.

Heinemann Olaf. Der Teufel im Weibe. 8486 n.

Helius Romanu«. Modernisten. Zeit-Roman. 6152 n.

Hell Jos., Von Mohamed bis Ghazali. 5425 n.

Hellberg Eira, \Venn die Grenze gleitet. Die Geschichte eines

Verbrechens. 8265 fl Heller Fr., Kari Bertils Sommer. 8765 n.

— Der sibirische Esprefi. 5546 n.

— Die Finanzen des GroBherzogs. 6158 n.

— Fiihre mich in Versuchung. Roman. 8014 n.

— Furustolpe und die Geister. Roman. 7475 n.

— Herr Collin contra Napoleon. 8766 n.

— Herr Collin ist ruiniert. 5545 n.

— Ilerrn Filip Collins Abenteuer. 5149 n.

— Des Kaisers alte Kleider. 5879 n.

— Lavertisse macht den Haupttreffer. 5544 n.

— Die 1002. Nacht. 6286 n.

— Odysseus oder die sieben Meniis. 7892 n.

— Yussuf Khans Heirat. 6239 n. Heller-Kalbrrg Fr. K., Duft. Roman. 5411 n. Hellermann H., Mara von Herders indische Ehe. Roman. 6822 Helling V., Exotische See- und Reiseerlebnisse. 6546 n. Helm Ch.. Lillis Jugend. 3774 n.

Heltai E., Das Familienhotel. 1549 n.

— Die Hose des Herrn Marquis. 1782 n. Hennig E. A., Der Fund im Speicher. 8733 n. Htnnigsen A., Die vielgeliebte Eva. 4976 n.

— Die vier Liebsten des Gutsherrn. 5283 n.

— Das vollkommene Weib. Roman. 7887 n. Heniiingscii J., Soldatenschicksal. 5074 n. Henry O., Blulf. Kurzgeschichten. 7614 n.

Henry V.. Napoleon I. und seine Liebsehaften. 2981/82 n. Heptameron. Die Erzahlungen der Konigin von Navarra. 4098 n. Heralth Ed.. Der Tod im Glase. 7498 n. Herbert M.. Doktor Soriensen. 5199 n.

— Himmlische und irdische Liebe. Novellen. 7986 n. Herbert W„ Nach dem Urteile. 292/93 n. Herehenbaoli W., Napoleon Bonapaite. 1027 n. Herozeg Fr., Die sieben Fraulein von Gjurkovich. 2004 n. Hergeshcimer Jos., Tampico. Roman. 8246 n. Herlossolm K.. Die Morder Wallensteins. 1082/83 n.

— \Vallensteins erste Liebe. 6313 n. Hermani) G., Der kleine Gast. Roman. 8803 n.

— Jettchen Gebert. Roman. 7270 n.

— Ilenriette Jaeoby. Jettchen Geberts Ehegeschichte. 8804 n.

— Kubinke. Roman. 2192 n.

— Die Nach t des Dr. Herzfeld. Roman. 7268 n.

— Schnee. Roman. 7269 n.

— Heinrich Schon jun. Roman. 5114 n.

— Einen Sommer lang. 5193 n.

— Der doppelte Spiegel. 8805 n.

— Spielkinder. 4083 n.

— Tranen um Modesta Zamboni. Roman. 8806 n. Hcrnnann Igu.. Ein sonderbares Kochrezept. u. A. 2162 n. Herrmannii M., Die Begegriung. 7304 n.

Ilervf.v H.. Karawanen in der Nacht. Roman. 8719 n. Herwig Franz. Die Eingeengten. Roman. 8423 n.

— Die Stunde kommt. 1852 n. Herzberg M.. Baronefi Klare. 6703 n.

— Die Intrigantin. 3920 n.

— Prinzefiin Dietlinde. 6704 n.

— Traumerlenchen. 6705 n.

Herzl Th., Philosophische Erzahluugen. 5129 n. Herzog L.. Die Ehe der Tragodin. 7073 11. Herzog R.. Der Abenteurer. Roman. 8807 n.

— Der Adjutant. Roman. 8808 n.

— Die Buben der Frau Opterberg. Roman. 8809 n.

— Die Burgkinder. Roman. 3670 n.

-— Es gib t ein Gliick. Novellen. 8810 n.

— Der Graf von Gieiclien. Roman. 3737 n.

— Hanseaten. Roman. 8811 n.

— Herrgoltsmusikanten. 944 11.

Herzog B.. Komodien des Lebens. 6605 n.

— Das Lebensbild. Roman. 8812 n.

— Nur eine Schauspielerin. 426 n.

— Die Sloltenkamps und ihre Frauen. Roman. 4140 n.

— Di? Welt in Golci. Novelle. 7516 n.

— Wieland der Schmied. Roman. 7918 n.

— Die Wiskottens. Roman. 7919 n.

— Das goldene Zeitalter. Roman. 8813 n.

— Zuin weiUeu Sohwan. 544 n. Hesdin H.. Das Mausesch\vanzchen. 532 n.

— Der Nebenbuliler. 533 n.

Hesse H., Peter Camenzind. Roman. 3270 n.

— Diesseif.s. F.izahlungen. 3529 n.

— Gertrud. Roman. 8901 n. _ Rofihalde. Roman. 8902 n.

— Der Steppenwolf. Roman 8903 n. Hessel Fr.. 1eigwaren leiiht gefiirbt. 7610 n.

— Von den Irrtiimern der Liebenden. 5315 n.

Hessen R.. Mntteiwitz in Alltagsleben u. Weltgeschichte. 3211 n. Hessig H., Vom Baum der Erkenntnis. 2375 n. Heubner R., Die Flambergers. R"iriun. 7263 n.

— Der verhexte Genius. Roman. 7265 n.

— Herodias. Roman. 7185 n.

— Karoline Kremer. Roman. 7266 n.

—■ Peter Paul. Eine Kiinstler- Liebes- und Ehegeschiehte. 7267 n.

— Jakob Siemering und Kompagnie. Roman. 3857 n.

— Jakob Siemerings Erben. 7321 n,

— Das Wunder des alten Fritz. Roman. 7264 n. Hevesi L.. Das bunte Buch. 7051 n.

Heyking-FIeniming. Briefe, die ihn nicht erreichten. 3512 n. Hevking EL, Tschun. Eine Gesch. aus dem Vorfruhling Chinas. 7600 n.

Heymann R., Das Lied der Sphinxe. 3991 n. Heyn B.. Allein. 6638 n.

— Gefundenes Gliick. 6637 n.

— Heimgefunden. 6636 n.

— Liebe und Pflicht. 6666 n.

Heyse P., Abenteuer eines Blaiistrilmplcbens. 659 n.

— David und Jonathan. Die schwarze Jakobe. 884 n. —. Fraulein Johanna. Auf der Alm. 658 n.

— Zwei Gefangene. 1314 n.

— Verralenes Gliick. Emerenz. 657 n.

— Geteiltes Herz. Die Tochter der Excellenz. 883 n.

— Im Paradiese. 875/76 n.

— Kinder der Welt. 877/78 n.

— Die Macht der Stunde. Vroni. 651 n.

— Mannertreu. Der Sohn seines Vaters. 653 n.

— Medea. Er soli dein Herr sein. 654 n.

Herse P., Merlin. 879/80 n.

— Novellen. 3488/90 n.

— Der Roman der Stiftsdame. 882 n.

— Tantalus. Mutter und Kind. 648 n.

— Uber allen Gipfeln. 881 n.

— San Vigilio. 649 n.

— Der Weinhiiter von Meran. 6315 n. Hildebrand G., Siebeneichen. 5442 n.

Hildebrand O. F.. Das Liebhabertbeater. Roman. 7027 n.

Hildenbrandt Fr.. Hochstapler. 7368 n.

Hirsch Ch. N., Ein alter Mordskerl. 4503 n.

Hirsch J.. In den Fluten. 3287/89 n.

Hirschberg Jura R.. Die Schulbank der Liebe. 5228 n.

— Die Varieteprinzefiin. 4718 n. Hirsehield G., Angst u. A. 4506 n.

— Auf der Schaukel. 4507 n.

— Das Blut der Messalina. Roman. 6115 n.

— Die Frau im Feuer. Roman. 8909 n.

— Der verschlossene Garten. 4505 n.

— Die Hande der Thea Sigruner. 5243 n.

— Die Jagd auf Ubelloh. Erzahlung. 8910 n.

— Konig Mooseder. Roman. 8911 n.

— Das Kreuz der Wahrheit. 5305 n.

— Das Madchen von Lille. 1600/1601 n.

— Die Madonna im ewigen Schnee. 4504 n.

— Der Mann im Morgendammer. Roman. 8912

— Die Nixe von Giildensee. 4179 n.

— Opalritler. Roman, 8916 n.

— Der Patrizier. 6346 n.

— Pension Zweifel. Roman. 5912 n.

— Die geborgte Sonne. 2602 h.

— Die Tanzseele. 5772 n.

— Der grofie Teppich. Roman. 8913 n.

— Das Wunder von Oberpurzelheim u. A. 2736 n. Hirschfeld H.. Rasten und Gefahren. 1551 n. Hjorleifsson E., Die Ubermacht. 7319 n.

Hjorto K., Zwei Welten. 5403 n.

Hoch Ch., Du hast wohl nie das Gliick besessen. 5354 n. Hochstetter G., Das Buch der Liebe. 5604 n. Hoehsteter S., Das Erdgesicht. 3674 n.

— Die Flucht in den Sommer. Roman. 8814 n.

— Frau Huttenrauchs Witwenzeit. Roman. 7597 n.

— Konigin Luise. Histor. Roman. 8815 n.

— Maskenball des Herzens. Eine Rokokogeschichte. 8816 n.

— Der Weg nach Sanssouci. 6995 n. Hoeker G., s' Burgele. 656 n.

— Ein schoner Damon. 8734 n.

— Im Banne alter Scihuld. 1387 n. Hoeker O.. Der Erbe des Pfeiferkonigs. 5534 n.

Hiicker O.. Der Fall Hartenstein. 6690 n.

— Der tieschworene. 2791/99 n.

— In heimlicheni Bunde. 8735 n.

— Lederstrumpfgeschichten. 87 n. Hiicker P. 0., Lebende Bilder. Roman. 5669 n.

— Dicks Erziehung zum Gentleman. Roman. 8817 m.

— Die junge Excellenz. 3878 n.

— Fasching. 2128 n.

— Feenhande. 3935/36 n.

— Letzter Flirt. Eine Wintergeschichte. 7983 n.

— Die Frau am Quell. Der Roman einer Tanzeriu. 8818 n.

— Fraulein Doktor. 4955 n

— Die verbotene Frucht. 1299 n.

— Friihlingssturme. 1682 n.

— Hans im Gluck. 5314 n.

— Der Held des Abends. Kunstler-Roman. 8819 ■.

— Das flammende Katchen. 2466 n.

— Narrische Kauze. 5346 n.

— Der ungekronte Konig. 4960 n.

— Das ungetreue Liebespaar. Roman. 8082 n.

— Kleine Mama. 6300 n.

— Die lachende Maske. 4869 n.

— Zwei Menschen. 6710 n.

— Musikstudenten. 1683 n.

— Das goldene Schiff. 1681 n.

— WeiBe Seelen. 4914 n.

— Modeli Sirene. Roman. 8820 n.

— Paradiesvogel. 3073/74 n

— Die Sonne von St. Moritz. 419 n.

— Die indische Tanzerin. 1680 n.

— Der Taugenichts. 6875 n.

— Thaddaus. Der Roman eines jungen Herzens. 8821 n.

— Die kleine Tutt und ihre Liebhaber. 6434 n.

— Was die Leute sagen. Novelle. 5658 n. Hocking S. K.. Im Kampf mit dem Schicksal. 4509 n. Hofer Ed.. Novellen. 199 n.

Hoffensthal H.. Marion Flora. Roman. 4771 n.

— Helene Laasen. Roman. 8822 n.

— Das dritte Licht. Roman. 4770 n.

— Lori Graf. Roman. 4769 n.

— Maria Himmelfahrt. Roman. 8823 n.

— Moj. Roman. 1940 n. Hoffer E.. Die Siegerin. 115/17 n.

Hoffmann E. T. A., Abenteuer einer Silvesternacht. Der Vampir. Der Sandmann. 7955 n.

— Der Elementargeist. 5822 n.

— Das Fraulein von Scuderi. 386 n.

— Phantastische Geschichten. 5031 n.

— Meister Martin, der Kiifner und seine Gesellen. 391 n..

HoHmann E. T. A., Die Serapionsbruder. 5826 n. _ Der goldene Topf. Klein Zaches. Meister Martin, der Kiifner und seine Gesellen. 7833 n.

— Samtliche Werke. Herausgegeben von Ed. G r i-s e b a c h.

T. Biographische Einleitung. Fantasiestucke in Callots Manier. Die Elixiere des Teufels. Nachtstiieke. 464 n.

II. Seltsame Leiden eines Theaterdirektors. Die Sera-pionsbriider I. II. 465 n.

III. Die Serapionsbruder III. IV. Lebensansichten des Katers Murr. 466 n.

IV. Prinzefiin Brambilla. Letzte Erzahlungen. Musikalische Aufsatze und Rezensionen. Vermischte Schriften. 467 n. HoHmann F., Auf dem Karroo. 556 n.

— 100 Erzahlungen fiir die Jugend. 2533 n.

— Schillers Jugendjahre. 554 n.

— Lebensbilder. 1029 n.

— Loango. 2626 n.

— Reue versohnt. 8737 n.

— Bange Tage. 555 n.

— Des Vetters Eckfenster. Die Brautwahl. 2209 n. HoHmann H.. Der Hexenprediger. 5697 n.

— Tante Fritzchen. 4953 n.

_ Von Haff und Hafen. 4954 n.

— Wider den Kurfiirsten. 4952 n.

HoHmann Vestenhof A.. Der Mann mit den drei Augen. 6474 n. Hoffmannsthal H.. Das Marchen der 672. Nacht. 898 n. HiiHner Joh., Misericordia. 3625 n. Hohenhausen Fr., Neue Novellen. 8467 n. Hohlbaum R.. Der wilde Christian. 7223 n.

— Die Pfingsten von Weimar. Roman. 7943 n. Hoehne Edni.. Der Herzog von Sylt. 7359 n. Hojer Klara. Zur Hochzeit ruft der Tod. 8051 n. Holden N.. Elisabeth Chryssanthis. 7358 n. Holitscher A.. Worauf \vartest du? 5407 n. Holland Cl.. Musumč. 4977 n.

Hollander F.. Charlotte Adutti. 549 n.

— Der Demiitige und die Sangerin. 6432 n.

— Magdalene Dornis. Roman. 6122 n.

— Der Eid des Stephan Huller. 2058 n.

— Das Envachen des Donald Westhof. Roman. 8397 n.

— Frau Ellin Rote. 2124 n.

— Das letzte Gliick. 2129 n.

— .Tesus und Judas. 1597/98 n. _ Die Kastellanin. 4348 n.

— Salomons Sctrvviegertochter. 5366 n.

— Sturmwind im Westen. 2495 n.

— Der Tanzer. Roman. 8824 n.

— Der Weg

Hollander W.. Auf der Suche. Roman. 8325 n. Holm K.. Herz ist Trumpf. Roman. 6785 n.

— Thomas Kerkhoven. 6788 n.

— SchloB Ubermut. 1855 n.

— Die Siinden der Vater. 1856 n.

— Die Tochter. Roman. 5941 n. Holmgren A. M.. Frau Strahle. 4022 n. Holtei K., Die Vagabunden. 570 n.

Holtze Fr., Die Rache ist mein! Roman. 7992 n. Holzamer W., Inge. Ein Frauenleben. 5855 n. Homan Birkenburg W., Das Labyrinth. 5753 n. Homunculus, Zwischen den Geschlechtern. 7419 n. Homunkulus. Schulaufsatze des Poldi Huber. 3296/97 n Hope Ant.. Das Halsband der Herzogin. 1956 n. Hopfen H., Mein erstes Abenteuer. 3932 n.

— Robert Leichtfufi. 4186 n. _ Zehn oder elf? 4510 n.

Horatius. Werke. 371 n.

HorIyk L., Die alte Plantage. 3587 n.

Hornung E. W.. Ein Einbrecher aus Passion. 6272 n.

— Der neue Herzog. 4511 n. Horst H.. Verbotene Frucht. 3924 n.

Howden Smith A. D.. Porto Bello Gold. 7284 n. Howels W., Pflichtgefiihl. 216 n. Hrinčenko B., Hunger. 2152 n. Hruschka A.. Der graue Mann. 3316 n.

— Der Tote aus Brasilien. Kriminalroman. 8070 n. Huch R., Fra Celeste. 6200 n.

— Der \viederkehrende Christus. 6974 n.

— Erinnerungen von Rudolf Ursleu dem Jtingeren. 7444 n. _ Der *Fall Deruga. 2665 n.

— Haduvig im Kreuzgang. 6197 n.

— Der arme Heinrich. Erz. 8756 n.

— Das Leben des Grafen Federigo Confalonieri. 1479 n. _ Lebenslauf des heiligen Wonnebald Piick. 4512 n.

— Die Maiwiese. 6198 n.

— Der Mondreigen von Schlaraffis. Erz. 8757 n.

— Seifenblasen. 6950 n.

— Teufeleien. 6201 n.

— Von den Konigen und der Krone. 5059 n. Huggenberger Alfred, Die Frauen von Siebenacker. 7207 n. Hugo V., Die Elenden. 1141 n.

— Der Gloekner von Notre Dame. 601 n.

— Das Jahr der Guillotine. 7133 n.

— Der lachende Mann. Roman. 8041 n.

— Der letzte Tag eines Gerichteten. 6993 n.

— Die Weltverlassenen. 3365/66 n. Hiildschiner R.. Fegefeuer. 4513 n.

Huldschiner R., Nie Nachtmahr. 4956 n.

— Narren der Liebe. 4958 n.

— Der Tod der Gotter. 4957 n.

Hiilsen H., Der Kelch und die Briider. Roman. 7635 n.

— Nickel List. Die Chronik e. Raubers. 7636 n. Humme F., Das Geheimnis eines Fiakers. 1997 n.

— Das Rubin-Armband. 5651 n. Humor, Deutscher. 7056 n.

Humor der Nationen: I. Deutschland. 7759 n. — II. Frankreich.

7760 n. — III. England. 7761 n. — IV. Amerika. 7788 n. Hnmoristen, Deutsche. 8580/82 n. Huna, Das Madchen von Nettuno. 4907 n.

— Monna Beatrice. 6360 n.

Der Stern des Orsini. 4906 n.

— Die Stiere von Rom. 4905 n.

— Die Verschworung der Pazzi. 6895 n. Huu(ley J.,. Wenn ich der Konig \var! 2579 n. Huppcrtz H., Die Faust des Papstes. 5818 n. Hutchinson A. S. M., Der junge Lord. Roman. 8914 n.

— Das Kartenhaus. 7295 n.

— Wenn der Winter kommt. 6494 n.

— Das achte Wunder und andere Novellen. 8311 «. Hyan H., Der Brandstifter. 6894 n.

___ Die Edelsteinsammlung. 6609 n.

— Hafer der Unschuld. 6487 n.

— Lehrer Mathiessen. 3969 n.

— Ein phantastischer Liigner. Roman. 8341 n.

— Der verlorene Sohn. 7169 n.

— Va bančne. 7092 n.

— Zwischen Tag und Traum. 4870 n. Hyne C., Gaunerehre. 1717 n.

Ibanez V. B., Die blutige Arena. Roman. 6477 n.

_ Die Toten befehlen. 6888 n. Ibsen Henrik, Brand. 443 n.

— Die Frau vom Meere. Rosmersholm. 125 n.

— Gespenster. 126 n.

— Nora. 126 n, 445 n.

— Ein Volksfeind. Baumeister SolneB. 445 n.

— Samtliche Werke. Herausgegeben von Jnlius E 1 i a s und Paul S c h 1 e n t h e r.

I. Gedichte. Catilina. Frau Inger aul Oestrot. Das Fest au! Solhang. Die Helden aul Helgoland. 1360 n.

II. Komodie der Liebe. Die Kronpratendenten. Brand. Peer Gynt. 1361 n.

III. Der Bund der Jugend. Kaiser und Galilaer. Die Stutien der Gesellschaft. 1362 n.

IV. Ein Puppenheim. Gespenster. Ein Volksfeind. Die WUd-ente. Rosmersholm. 1363 n.

Ibsen Henrik, V. Die Frau vom Meere. HeiMa Gabler. Bau-meister SolneB. Klein Eyolf. John Gabriel Borkmann. Wertn die Toten erwachen. 1364 n. Igna M., Man ist nur einmal jung. 4030 n. Ihle H., Hinter den Kulissen. Ein Biihnenroman. 7413 n.

— Der Konig der Spieler. Sittenroman. 741« ™ Illes E., Die drei Vater. 1531/32 n. Immermann K., Die Epigonen. 8739 n.

— Der Oberhof. 3526 n.

In der Sommerfrische. Ein lustiges Handbuch. 7403 n.

Insua Alberto, Weib, Torero und Stier. 8289 n.

Iro V., Marietta. 4018 n.

Irving, Wolferts Rust. 186 n.

Isenbach I., Der Briickenhof. 535 n.

Isjagin Fed. B., Der Herr oline Hose. Eine Sammlung merk-

wiirdiger Begebenheiten. 7957 n. Isle Adam Villiers de 1', Der Fall der Witwe Lenoir. 7343 n.

— Novellen der Grausamkeit. 7114 n. Isolani E., Anonyme Briefe. 373 n. Istrati Panait, Kyra Kyralina. 6877 n.

— Naranzulla. Roman. 8828 n.

— Onkel Angiel. Aus den Geschichten des Adrian Zograffi.

8090 n.

Itzerott B. - Buchholtz.. Der Klostervogt von St. Pauli. Novelle. 7219 n.

Jacob H. Ed„ Damonen und Narren. Drei Novellen. 8767 n. Jacobowski G., Anne-Marie. Der kluge Scheikh. 5064 n.

_ Werther, der Jude. 711 n. ■ Jacobsen Fr., Kreuz, wende dich! 4998 n.

— Das hohe Lied. 4997 n.

— Moor. 4996 n.

— Spates Recht. 3277/80 n.

— Der Rubin 1 n — 4 n.

— Die Wage des Rechts. 2136—2139 n. Jacobsen J. P., Erzahlungen. 5695 n.

_ Frau Marie Grubbe. 2342 n.

— Niels Lyhne. Eines begabten jungen Mannes Tagebuch. 945 n.

— Das Schonste. 8827 n.

— Ein SchuB in den Nebel u. A. 1756 n. Jacobsson O., Adamson, 60 Bilderserien. 6618 n.

— Adamson. Neue Folge. 7696 n.

— Adamson. Jagd und Šport. 7697 n.

— Lieder ohne Worte. 8915 n.

Jacques Norb., Der Feueraffe. Roman. 7789 n.

— Die Frau von Afrika. Roman aus den Tropen. 7776 n.

— Der Kaufherr von Shangai. Roman. 6908 n.

— Ingenieur Mars. 5428 n.

_ Ins Morgengrauen. Novellen. 7784 n.

—.....- m

— 68 —

Jacques Norb., Landmann Hal. 5876 n.

— Mensch gegen Mensch. Roman. 6411 n.

— Mit dem Slurmbock durch den Stillen Ozean. 8226. n.

— Die Pulvermuhle. Boman. 6405 n.

-— Sturmbock. Eine Segelschiffreise. 6406 i.

— Die Zwei in der Siidsee. 7364 n. Jager C., Die Wunderflasche. 559 n.

Jammes Fr.. Almaide oder der Roman der Leidenschaft eines jungen Madchens. 8066 n.

— Der baskische Himmel. 8079 n.

— Klara, oder der Roman eines jungen ivfadchens aus der alten Zeit. 8065 n.

— Roslein, oder der Roman eines leicht hinkenden jungen Madchens. 8064 n.

Janitschek M., Atlas. 3335 n.

— Die neue Eva. 3220 n.

— Liebe, die siegt. 3958 n.

— Lilienzauber. 3360 n. _ Pfadsucher. 3336 n.

— Raoul und Irene. 3359 n. _ Der rote Teufel. 4049 n.

— Vom Weibe. 3358 n. Jancmitz H., Jazz. 8147 n.

Jansen W., Die Kinder Israel. Mose - Roman. 8720 n.

Janson G., Die Spekulation Costa Negra. 1586/87 n.

Jeane S., Memoiren einer Besessenen. 4071 n.

Jellinek O., Die Mutter der Neun. Novelle. 8048 n.

Jennings Al., Rauber und Poet". Menschenschicksale im Schatten

des Gesetzes. 6755 n. Jensen J. V., Dolores. Die Jungfrau. 2122 n.

— Der Gletscher. 5046 n.

— Das verlorene Land. 7945 n.

— Madame d' Ora. 5044 n.

— Norne Gast. Roman. 7947 n.

— Exotische Novellen. 5045 n.

— Das Schiff. Roman. 7946 n.

— Zug der Cimbern. 7975 n.

Jensen W., Die Erbin von Helmstede. 5327 n.

— Mettengespinst. 4514 n.

— Nacht- und Tagesspuk. 4272 n.

— Nirwana. 4515 n.

— Schatten des Schlachtfeldes. 4221 n.

— Uber der Heide. 4190 n.

— Der Ulmenkrug. 3877 n. Jensen Walt., Das heitere Buch. 2997 n. Jensen Wilh., Unter heifierer Sonne. 552 n.

— Der Wille des Herzens. Von der Ackerscholle. 8741 n. Jerome J. K., Romanstudien. 203 n.

Jerrold D., Frau Kandels Gardinenpredigten. 4516 n

Jerusalem E., Der heilige Skarabiius. 4331 n. Jir&sek A., Chodische Freiheitskampfer. 2167/68 n.

— Wider alle Welt. 2169—2173 n. Jobst Jul., Ich warte. Roman. 6639 n. Johannsen J.. Die Amazone. 1684 n.

Johnson H.. Harry Millers Geheimnis. Detektivroman. 6154 n.

— Die z\volf Siegel. Detekt. Roman. 7963 n. Johnson J., Memoiren der Schwester Angelika. 5595 n. Johst H.. Consuela. Aus dem Tagebuch e. Spitzbergenfahrt.

6592 n.

Jokai M., Aug' um Auge. 3938 n.

— Schwarzes Blut. 4518 n.

— Carinus u. a. Novellen. 4268 n.

— Die Dame mit den Meeraugen. 3561 n.

— Sc.hwarze Diamanten. 1167 n.

— Die nur einmal lieben. 4235 n.

— Seine eigene Frau zu kiissen ist strafbar. 5224 n.

— Ein Frauenhaar. Hist. Roman. 6730 n.

— Der Gefanaene der Sieben Tiirme. 8109 n.

— Ein Goldmensch. 47 n.

— Komodianten des Lebens. 1560 n.

— Krone und Liebe. 4241 n.

— Die goldene Larve. 1165 n.

— Magneta. 5342 n.

_ Der Mann mit dem steinernen Herzeu. 4519 n.

— Martyrer des Herzens. 710 n.

— Mein, Dein, Sein. 4517 n.

— Ein ungarischer Nabob. 3567/68 n. Der Nachtwandler. 3859 n.

— Narren der Liebe. 196 n.

_ Die Narren der Liebe. Der Turm von Dago. Der ge-

fangene der Sieben Ttirme. 3706 n.

— Der letzte Pascha von Ofen. 5140 n.

— Der Piratenkonig. 5139 n.

— Der Racheengel. Eine Kaiserin. 3702 n.

— Die armen Reichen. 5709 n.

_ Der Renegat. Zwischen Zweien die Dritte. 3759 n.

— Die gelbe Rose. 208 n.

— Die weil5e Rose. 1559 n.

— Die weifie Rose. Tollhauslervvirtschaft. 3718 n.

— Das namenlose SchloB. 3705 n.

— Die guten alten Tablabiros. 5205 n.

— Traurige Tage. 8742 n.

— Der Turm von Dago. 8108 n.

— Was der Totenkopf erzahlt. 1166 n.

— "VVeibertiicke. 3556 n.

_ Andere Zeiten, andere Menschen. 363 n.

— Der Zigeunerbaron. Fiirst und Fra Diavolo. 3758 n.

— Zoltan Karpathi, der Sohn des Nabob. 3569/70 n.

Jokai M., Zweimal zwei sind vier. 3713 n. Joliet Ch., Gesprengte Fesseln. 3362 n. Jordan W.. Zwei Wiegen. 1416/17 n. Josika N., Abafi. 3563 n. Joyce James, Jugendbildnis. 7465 n. Juels P. F.. Vederama. Novelle. 8298 n.

Jiinger Nath.. Die Klosterdamen von Marienhoae. Eine launige

Geschichte. 6776 n. Junghans S., Um das Gliick. 3475/76 n.

— Eine Versuchung. Roman. 7538 n. Jungnickel M., Lichter im Wind. Roman. 7615 n. Jura Rud., Entlarvt. 1389 n.

Jiirgensen J., Fieber. Afrikanische Novellen. 3119 n.

— Kongo-Geschichten. 4188 n. Juškevič S.. Ghetto. 1111 n.

— Die Parias. Erz. aus dem Leben der russ. Juden. 5666 n. Kabel V/., Sprilhendes Unheil. Krim. Roman. 6691 n.

Kaboth H., Frau Murkula u. and. Tiergeschichten. 7485 n. Kadivec Edith, Unter der Peitsche der Leidenschaft. Roman. 8497 n.

Kafka Fr., Ein Hungerkunstler. Vier Geschichten. 6847 n. Kahlenberg H., Die siifien Frauen von Illenau. 2842/43 n.

— Die sieben Geschichten der Prinzessin Kolibri. 3337 n.

— Nixclien. 773 n.

— Spielzeug. 3189/90 n.

Kaiser G., Von morgens bis mitternachts. Stiick in zwei Teilen. 7369 n.

Kaiserberg M., Jesuitenranke. 2615 n. Kalisch H., Charlotte Klinger. 2465 u.

— Der lockende Ruf. 4520 n.

Kaltenhauser F.. Das Leben und Leiden eines Weibes. 2607 n.

Kapherr E., Sibiriens Recht und Rache. 8721 n.

Kappus Fr. X., Der Mann mit den zwei Seelen. Roman. 6256 11.

— Der Milliardencasar. Roman. 6412 n.

— Die iebenden Vierzehn. 6128 n. Karasin N. N., Das Drama in Grenzfort. 4243 n. Kaergel H. Chr., Heinrich Budschigk. Roman. 7895 n. Karlchen (Kari Ettlinger), Unsere Donna. 3060 n.

— Fraulein Tugendschon. 3061 n.

— In Freiheit dressiert. 3059 n.

— Das Tagebuch eines gliicklich Verheirateten. 3062 m. Karrillon Ad., O domina mea. 4978 n.

Katharina II. und ihr Liebesleben. 744 n. Kauimann C. M., Die verlorene Stadt. Roman. 8329 n. Kaulbach J., Im freien Wasser. 5397 n.

— Die weifie Nelke. 5254 n.

— Schatten. 2183 n.

Kelemen E., Zehn Jahre aus dem Leben e. schonen Frau. 3203 n.

Kellen X., Schauspieler-Anekdoten. 5767 n. Keller Gottfr.. Der griine Heinrich. Roman. 6731 n.

— Die Leute von Seldwyla. 7015/16 n.

— Ziiricher Novellen. 4522 n.

— Romeo und Julia auf dem Dorfe. 1475 n.

— Martin Salander. 4521 n. Keller P., Ferien vom Ich. 4749 n.

— Die Heiligen. 8829 n.

— Die Heimat. 2467 n.

— Hubertus. 4753 n.

— In fremden Spiegeln. 5191 n.

— Die Insel der Einsamen. 4086 n. _ Die alte Krone. 3084/85 n.

— Das letzte Marchen. 4087 n.

— Das konigl. Seminartheater u. A. 5393 n.

— Der Sohn der Hagar. 4751 n.

— Stille Strafien. 4754 n.

— Titus und Timotheus und der Esel Bileam. Roman. 8755 n.

— Vom Hause ein Packchen Humor. 4752 n.

— Die ftinf Waldstadte. 4755 n.

— Waldwinter. 4750 n.

Kellerniann B., Die Briider Schellenberg. Roman. 7027 n.

— Ingeborg. 2696/97 n. _ Das Meer. 2605/606 n.

— Der 9. November. 4151 n.

— Sassa yo yassa. Japanische Tanze. 8021 u.

— Schwedenklees Erlebnis. 6240 n.

— Der Tor. 2525 n.

— Der Tunnel. 2268 n. _ Yester und Li. 3164 n.

Kennedy M., Die treue Nymphe. Roman. 7239 n. Kent E., Das Haus gegeniiber. 3014 n. Kern M., Das Erbe des Pharao. 5754 n.

— Im Labyrinth des Ganges. 8743 n.

— In der Wildnis des G ran Chaco. 3063 n. • — Unter Mongolen und Wilden. 6401 n.

— Der Zwingherr von Celebes. 2646 n.

Kerner E., Zwolf Geschichten von Studiosus Kurt. 4523 n. Kersten Kurt, Der Moskauer Prozefi gegen die Sozialrevolu-tionare 1922. Revolution und Konterrevolution. 8275 n. Kessel Jos. u. Iswolsky Hel., Die blinden Herrscher. Ein Roman

um Rasputin. 7689 n. Kessel Martin, Betriebsamkeit. Novellen. 8346 n. Kesser H.. Lukas Langkofler. Roman. 7683 n.

— Die Peitsche. Novelle. 8768 n.

— Schwester. Erz. 7682 n.

— Strafienmann. 8310 n.

Kestner Br., Das KuBbuch. Aufzeichnungen eines jungen Mad-chens. 6238 n.

Keyserling E., Am Sudhang. 5343 n.

— Beate und Mareile. Roman. 8830 n.

— Dumala. Roman. 8831 n.

— Feiertagskinder. Roman. 7371 n.

— Fiirstinnen. Erz. 7370 n.

— Harmonie. Novelle. 8832 n.

— Abendliche Hauser. Roman. 8833 n.

— Im stillen Winkel. Roman. 8834 n.

— Wellen. Roman. 8835 n. Rielland A. L., Fortuna. 4299 n.

— Oift. 214 n.

— Schnee. 4524 n.

Kierkegaard S.. Das Tagebuch eines Verfiihrers. 5212 «.

Kilburger C., Dilettanten des Lasters. 872 n.

Kinck H. E.. Die Anfechtungen des Nils Brosme. Roman. 7144 n

— Herman Ek. Roman. 8255 n.

Kinder. Von den Kleinen fiir die GroBen. 3043 n.

— Was Kinder sagen und fragen. 3044 11. Kingsley Ch„ Hypatia. 3910 n.

Kipling R.. Bilanz. Novellen. 8836 n.

— Diener der Konigin. 946 n.

— Das neue Dschungelbuch. 2840/41 n.

— Die schonste Geschichte der Welt. 8203 n.

— Heitere Geschichten. 4525 n.

— Mancherlei neue Geschichten. 2025 n.

— Schlichte Geschichten aus Indien. 1326 n.

— Im Dschungel. 7589 11.

— Dunkles Indien. 7623 n.

— Der sc.hwarze Jack. 758 n.

— Kim. 4826 n.

— Das Licht erlosch. 1843 n.

— Das Madcjien aus Birma. 1111 n.

— Eine Manoverflotte. 5348 n.

— Mylord der Elefant. 4072 n.

— Puck vom Buchsberg. 7166 n.

— Soldatengeschichten. 3897 n.

— Der Strauchbub u. A. 3946 n. Kirchsteiger H., Aus der Holle. 5065 n.

— Der Beichtvater. 481/82 n.

— Die Katakomben zu Salzburg. 1623/24 n.

— Der eiserne Paragraph. 5559 n.

— Der Primas von Deutschland. 1625/26 n.

— Der tote Teufel. 5558 n.

— Unter dem Beichtsiegel. 14/15 n.

— Weltpriester. 483 n.

Kirstein P. A., Die kleinen Gotzen. 5400 n.

— Der Grifl in den Himmel. 5490 n.

Kisch E. E., Der Fall des Generalstabschefs Redi. 6782 n.

— Kriminalistisches Reisebuch. 8317 n.

Kjoh Haoh, Ping - Sing und Tieh. Ein chinesischer Roman. 8764 n.

Klabund. Der Kavalier auf den Knien u. and. Liebesgeschichten. 7164 n.

— Die Krankheit. Erzahlung. 8837 n.

_ Kunterbuntergang des Abendlandes. Grotesken. 7971 n.

— Mohammed. Der Roman eines Propheten. 6243 n.

— Die Romane der Leidenschaft: Moreau. Pjotr. Mohammed. Bracke. 8459 n.

Klager E.. Legenden und Marchen unserer Zeit. 3854 n. KlauBmaiiii A" <)., Pique - AB. Krim. Roman. 8466 n.

— Der goldene Schornstein. 3906 n. Klein E., Der Mann ohne Herz. 5572 n.

Klein - Rossel A,. Der Silberschrein des Gerh. Heuneeke. 6936 n.

Kleinecke R. Musiker-Humor. 5144 n.

Kleist Ewald. W e r k e. (Herausgeg. Dr. Ad. Sauer.)

I. (Biographie.) Gedichte. Seneca. Prosaische Schriften. 64 n. II. Briefe von Kleist. 65 n. III. Briefe an Kleist. 66 n. Kleist H.. Das Bettelweib von Loearno. 385 n.

— Michael Kohlhaas. 387 n, 38 n.

— Die Verlobung in St. Domingo. 384 n.

— W e r k e. (Herausgeg. Ad. W i 1 b r a n d t.)

I. (Biographie.) Die Familie Sehroffenstein. Penthesilea. Amphitryon. Prinz Friedrich von Homburg. Die Herr-mannsschlacht. 67 n.

II. Das Katchen von Heilbronn. Der zerbroehene Krug. Er-zahlungen. Vermischte Schriften. 68 n.

Klietsch A., Die Hagenmiihle. 2621 n.

Klinkowstrom A., Der Giftschatz. Kriminalroman. 8287 n.

— Schuldner. Roman. 7087 n. KIinkowstrom K., Zweierlei Ehre. 1595/96 n.

— Unbekanntes Land. 1527/28 n. _ Das Tor des Lebens. 3145/46 n.

Klopfer, Der Borsenkonig. 222 n.

Kloerss Sophie, Das lachende Haus. Roman. 8839 n.

— Hille Hadersen. Roman. 8838 n.

— Im Nervenpavillon. Roman. 7320 n.

— Johannistrieb. Roman. 7278 n.

I — Der Jungflieger. Roman. 8340 n.

— Die Rosentanzer. 8840 n.

Knatz Karlerust. Der Polterabend im Hause Soeter. Krim. Roman. 6820 n.

Kneip Jak., Hampit der Jager. Ein frohlicher Roman. 8119 n.

Kock M., Liese. 8744 n.

Kock P.. Humoristische Romane:

— Ambroisine die schone Baderin. 3740 n.

— Das Blumenmadchen von Pariš. 3741 n.

Kock P. de, Bruder Jakob. Klein Lieschen. Ein reizender junger Mann. Mein Nachbar Raimund. 809 n.

— Die Dame mit drei Schniirleibchen. Magister Ficlieclaque. Kleine Bache — groBe Fliisse. 336 n.

— Felicie, das Madchen aus dem funlten Stocke. Herr Chou-blanc, der seine Frau sucht. 3743 n.

— Eine Frau mit drei Gesichtern. 3748 n.

— Frau von Monllanquin. 3742 n.

— Die Frauen, das Spiel und der Wein. Die Frau, der Ehe-mann und der Liebhaber. Die Jungfrau von Belleville. Das hiibsche Madchen der Vorstadt. 808 n.

— Das Geheimnis des Castellans. Papa Schwiegervater. Madame Pantalon. 3755 n.

— Gestandnisse einer hiibschen Frau. 4527 n.

— Ein curioses Haus. Verfehlte Existenzen. Ein Ehemann, uber den man sich lustig macht. 3754 n.

— Ein Johannisbeerzweig. Der Holzweg. Baron i u Blagu-iskof. 3753 n.

— Die Kinder des Boulevard. Cartouch's Enkel. Das Madchen mit drei Unterrocken. 3752 n.

— Die Ladenmamsells. 3751 n.

— Die kleine Lise. Der kleine Eckensteher. 3756 n.

— 'Das Madchen mit den drei Unterrocken. Die Dame mit den drei Korsetts. Schwindende und kommende Liebe. Der bucklige Taquinet. Das Kind meiner Frau. 807 n.

— Madame Pantalon. Roman. 8221 n.

— Ein selir geplagter Mann. 4526 n.

— Der Millionar. 3745 n.

— Monsieur Cherami. 3746 n.

— Papa Schwiegervater. Roman. 8220 n.

— Pariser Ehen. 1163 n.

— Pariser Intriguen oder die Familie Braillard. 3749 n. _ Paul und sein Hund. 3747 n.

— Der Ptuhl von Auteuil. 3739 n.

— Der Schreckenshund. 3744 n.

— Taquinet der Bucklige. Die Lebenslustige. 3738 u.

— Die Truffelbruder. Weiber, Wein und Spiel. 3750 ■ Koczian V., Der Vagabund der Liebe. 4849 n.

Kohl A. H., Im Palaste der Mikroben. 5167—69 n. Kohlenegg V., Eifersucht. 5269 n. _ Der Katzentisch. 1938 n.

— Die drei Lieben der Dete Voss. 1298 n.

— Die Liesegang Madchen. 4119 n.

— Die schone Melusine. 2788 n. _ Die Treppe. 1939 n.

Kohler A., Die Erbin. 5086 n.

Koehler G., Der Astralstrolch. Ein okkulter Roman. 6748 n. Kohler H., Freigesprochen. 1390 n.

— Amerikanische Justiz. 1257 n.

Kohlrausch R., Eine Affenkomodie. 3016 n.

— Am toten See. 3307 n.

— Im Hause der Witwe. 3015 n.

— In der Dunkelkammer. 6931 n. _ In die Freiheit. 4232 n.

— Medea. 8745 n.

Kola R . Puppentragodie. Ernste und heitere Geschichten 6338 n.

Kolbenhe.ver E. G.. Ahalibama. Drei Erzahlungen. 8763 n.

— Amor Dei. Ein Spinoza - Roman. 8760 n.

— Das L3cheln der Penaten. Roman. 7914 n.

— Meister Joachim Pausewang. Roman. 8761 n.

— Montsalvasch. Roman. 8762 n. Kollontay AIex., Wege der Liebe. Erz. 7889 n. Kollbruuner O.. Treibholz. Irrgange eines Amerikafahrers

8754 n.

Koelsch Ad., Der singende Fliigel. 6892 n.

Konig A. .T.. Die Geschichte von Half dem Weibe. 6193 n.

— Der heilige Palast. Roman. 5458 n.

Konig E., Der Dombaumeister von Prag. 6205 n.

— Die Geschichte von den hundert Goldgulden. 8250 n. Kiinig E. A.. Auf der Babn des Verbrechens. 4529 n.

— Damon Gold. 4536 n.

— Durch Kampf zum Frieden. 5691 n.

— Enterbt. 4535 n.

I _ Der Findling. 4530 n.

— Nikodemus Fugger u. Comp. 4532 n.

— Haus Friedberg. 4537 n.

. — Der Herr Kriminalrat. 5690 n. _ Das Kind des Wucherers. 3953 n.

— Ein verlorenes Leben. 4528 n.

— Ohne Consens. 5692 n.

; — Stolz und Liebe. 4534 n.

— Um Ehre und Leben. 4533 n.

— Der Verschollene. 4531 n. Kiinig H., Regina. 8746 n.

Konigsbrunn - Schaup, Die Bogumilen. 1627/28 n.

Kopernikulus. Das Lacheln im Spiegel. 8400 n.

Kornerup E.. Indien. 6149 n.

Korolenko V., Der blinde Musiker. 1312 n.

Kosel H. CI., Michelangelo. Roman eines Titanen. 7772 n.

— Elisabeth Vigee Lebrun. Kiinstlerroman aus den Schick-salstagen Marie Antoniettes. 7773 n.

Kossak M., Die Erbtante. 1977 n.

Kosztolanyi Des., Der blutige Dichter. Roman. 7800 n. Kotzebue A.. Pachter Feldkiimmel. 2571 n.

— Pachter Feldkiimmel. Die beiden Klingsberg. 2751 n.

— Pagenstreiche. 153 n.

t Der Wirrwarr. Die Zerstreuten. 2570 n.

Kraatz E., Carolas Freier. 8747 n. Kraft B.. Die Arbeiten des Herkules. 7926 n. _ Atalanta. 6159/64 n.

— Detektiv Nobody's Erlebnisse und Reiseabenteuer. 2435/45 n.

— Das Gauklerschiff. 6165/70 n.

— Das z\veite Gesicht. 6171/75 n.

— Der Graf von Saint Germain. 2542/43 n.

— Der Herr der Liifte. 2537 n.

_ Das Hohelied der Liebe. 3331/32 n.

— Tm Aeroplan um die Erde. 5274 n.

— Im Panzerautomobil um die Erde. 1252 n.

— Ein moderner Lederstrumpf. 1962 n.

— Die Nihilit Expedition. 5275 n.

— Novacasas Abenteuer. 4756 n.

— Schiffsnovellen. 5273 n.

— \Vir Seezigeuner. 2430/34 n.

— Um die indische Kaiserkrone. 2426/29 n. _ Die Vestalinnen. 2815/25 n.

— Wenn ich Konig ware. Das Gliick von Robin Hood. 2425 n.

— Die Wildschiitzen vom Kilimandscharo. Abenteurerro-man. 7927 n.

Kralt Zd., Lord Byrons Pilgerfabrt. Roman. 6506 n.

— Maria Theresia. 5081 n.

— Sonnwend des Gliicks. 3142/43 n.

— Tobias Wilders Weg zur Hohe. 5750 n.

— Wikings letzte Fahrt. 3805 n.

Krakowitzer, Naturgeschichte des osterr. Studenten. 2571 n. Krammer E., Norvegische Kleinstadtgeschichten. 3945 H. Krapotkin P., Memoiren eines Revolutionars. 4337/38 n. Krasnow P. N., Die Amazone der Wildnis. Roman. 8441 b. Krassnigg R., Artilleristenstreiche. 4539 n.

— Backfischchens Flegeljahre. 3393 n.

— Lustige Erzahlungen am Kommistisch. 3177 n.

— Faschingshumor. 3354 n.

— Das schwache Geschlecht. 3352 n.

— Die Herren der Schopfung. 3353 n.

— Humor in Uniform. 4538 n.

— Humoresken fiir Ehemanner u. and. Ungluckliche. 2716 n.

— Militar-Erinnerungen eines osterr. Artilleristen. 8748 n.

— Die drei Rauchfangkehrer und anderes Lustiges. 6540 n.

— Sachen zum Lachen. 3392 n.

— Sie und er. 3355 n.

— Wo geh'n Sie denn hin? 3394 n.

Kraszewski J., Am Hofe August des Starken. 3583/85 n.

— Morituri. Roman. 3736 n.

— Ein heroisches Weib. 209 n.

— Alte und neue Zeit. 3565 n.

Kraus G. J., Lucretia. 4720 n. Kraus J., Fata Morgana. 4 n—9 n.

Kraus Kr. u. E. Giitmacher, Die Nachte der Konigin Liebe.

5832 n.

Kratzmann E., Die Automaten. Roman. 6336 n. Kreis Jul., Er, Sie, Es. Lustige Geschichten. 7048 n. Krek Gr.. Slavische Antholcgie. 2678 n. Kremnitz M., Mutter unbekannt. 8749 n. Kretzer M.. Das Armband. 8750 n.

— Der Mann ohne Gewissen. 551 n.

— Onkel Fifi u. A. 1233 n.

— Warum? 4118 n.

— Was ist Ruhm? 1232 n.

— Wenn Steine reden. 1231 n.

Kreuth W„ Nach dem Schiffbruche. 3929 n. Kreutzer G., Es flustert die Nacht. 4949 n.

— Ein stolzes Herz. 6712 n.

— O Fraue wundersuI5e. 6667 n. _ Um dich! 4833 n.

— Was du erwbt von deinen Vatern hast... Roman. 6385 n.

Krickebcrg E., Dein mit ganzer Seele. 4819 n. Krieglstein Eng., Aus dem Lande der Verdammnis. 8238 n.

— Zwischen Weifi und Gelb. Roman. 8348 n. Kriegslyrik, Chinesische. 5971 n.

Kroger T., Eine stille Welt. 4540 n. Kronoff Fr., Am Nesseltor. 8751 n.

Kromer H. E., Arnold Lohrs Zigeunerfahrt. Roman. 7017 n. Kriiger M., Zobel und Silberfuchs. 6252 n. Kruse Jakimow A.( Der Gutshof Jakimow. 5360 n. Kubin A., Die andere Seite. 3052 n. Kucki Grand und andere Humoresken. 36 n. Kuhn Fr.. Eisherz und Edeljaspis oder die Geschichte einer gliicklichen Gattenwahi. Ein Roman aus der Mingaeit. 8068 n.

Kiihn-Etzel G., Ist das die Liebe? 3139/40 n. Kujawa J. T., Der Spuk in der Kaserne. 5138 n. Kiilpe Fr., Das blaue Feuer. 5482 n.

— Wera Minajew. 3792 n.

— Ring. Roman. 5915 n.

— Rote Tage. 3191/92 n.

Kumific E., Ungewohnliche Menschen. 2153 n. Ktiprin A., Jama, die Lastergrube. Sittenroman. 5881 n.

— Die 7 Liebesnachte der Sulamith. 7338 n.

— Vera. Roman. 6958 n.

Kiirnbergcr F., Der Amerikamude. 3601/602 n.

— Die Braut des Gelehrten. 2210 n.

— Ausgewahlte Novellen. 7172 n. Kari G.. Prinz Liliput. 1834 n.

Kurz H., Das Arcanum. 8752 n.

— Wie der GroBvater die GroBmutter nahm. 4542 a.

— Die Zaubernacht. 4541 n. Kun Isolde, Meine Mutter. 8316 n. Kurzweil S., Der Anekdotenschatz. 4543 n. Knsmin M., Geschichten. 5517 n. Kuthmayer Friedr., Alpensagen. 8753 n. Kuylenstierna E.-Wenster, Erfullung. Roman. 7985 n. Kyber Manir.. Unter Tieren. Erster Band. 8268 n. Laars R. H.. Eliphas Levi, der groBe Kabbalist. 4936 n. Laclos de Choderlos, Schlimme Liebschaften. 7688 n. Laeroma P., Deus vicit! 3979 n.

— Dosta von Drontheim. Eine wundersame Geschichte. 6539 n.

Laffert K. A., Der Untergang der Luna. Kosmologischer Roman. 7218 n.

Lafontaine H.. Gute Kameraden. 1734 n. I^alorest D., Das Madchen fiir alles. 1994 n. Lagerliif S., Unsichtbare Bande. 3955 n.

— Gosta Berling. 3473/74 n.

— Christuslegenden. 8841 n.

— Der Fuhrmann des Todes. 2343 n.

— Die schonsten Geschichten. 7034 n.

— Eine Gutsgeschichte. 3945 n.

— Herrn Arnes Schatz. 4544 n.

— Eine Herrenhofsage. 3890 n.

— Niels Holgersens \vunderbare Reise mit den Wildgansen. 4885 n.

— Jans Heimweh. 5233 n.

— Jerusalem. 4141 n.

— Die Koniginnen von Kungahalla. 4552 n.

— Das heilige Leben. Roman. 8842 n.

— Legenden und Erzahlungen. 8843 n.

— Liljecronas Heimat. Roman. 5942 n.

— Charlotte Lowenskold. Roman. 7312 n.

— Das Madchen vom Moorhof. Roman. 8934 n.

— Marbacka. Jugend-Erinnerungen. 8844 n.

— Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgansen. 3791 n.

— Der Ring des Generals. Erz. 6805 n.

— Schwester Olives Geschichte. 1857 n.

— Die sieben Todsiinden. 5953 n.

— Wunder des Antichrist. 2344 n. Laichter Jos., Wahrheitssucher. 2149—2151 n.

Lamberr Th., Aus dem Liebesleben eines Arztes. Sittenroman. 7412 n.

Lampl Fr., Sklaven der Freiheit. Novellen und Marchen. 8007 n. Land H., Das goldene Friedelchen. 4261 n.

— Artur Imhoff. 3783 n.

Land H., Das Madchen aus dem goldeuen Westen. Eine heitere

Feudalgeschichte. 7678 n. . — Das Madchen mit dem Goldhelm. 5763 n.

— Die Riehterin. 5741 n.

— Staatsanwalt Jordan. Roman. 8935 n.

— Tyrannei der Schatten. Liebesroman. 8936 n. r — Um das Weib. 4812 n.

- — Wanda. Geschichten von schlimmen Madeln. 7177 n.

— Friedrich Werders Sendung. 5491 n.

Landsberger A., Asiaten. Ein Liebesroman aus zwei Welten. 6971 n.

— Lachendes Asien. 6404 n.

— Bei feinen Leuten. 3301/302 n.

r — Berlin ohne Juden. Roman. 6845 n.

— Das Blut. 4367 n.

\ — Elisabeth. Roman. 7562 n. £ — Emil. Der Roman eines Hochstaplers. 7285 n.

— Der Fall Hirn. 3053 n.

— Frau Dirne. 5623 n.

— Die neue Gesellschaft. 4114 n.

— HaB. Roman aus dem Jahre 1950. 7109 n. f — Das Kind mit den vier Miittern. 3250 n.

— Flora Kr&han. 4758 n.

— Lache Bajazzo! Ein modernes Hexensabbath. 6185 n. | — Rastlose Liebe. 4757 n.

— Liebe und Bananen. Eine wilde Sache. 8262 n.

— Lu, die Kokotte. 3088/89 n.

— Die Millionare. 2895/96 n.

| — Mifi Rockefeller filmt. Ein Filmroman. 5806 n. | — Moral. 3087 n.

— Raffke & Cie. Die neue Gesellschaft. 6998 n. 1 — Teufel! Marietta! 3251 n.

? — Um den Sohn. 3252 n.

— Villa im Tiergarten. 5573 n.

— Was die Nacht mir zutragt. 5805 n.

— Wie Hilde Simon mit Gott und dem Teufel kampfte. 3253 n.

— Wie Satan starb. 4759 n.

Lange Fr.. Johann Strauss, der Walzerkonig. Roman. 6866 n. Lange Sven, La Ronciere und Marie Morell. 5066 n. Langeiischeidt P., Beate. Roman. 6915 n.

— Der Brautereigen. Roman. 6916 n.

— Diplomatie der Ehe. 5982 n.

— Du bist mein. 3029 n.

— Arme kleine Eva. 3081 n.

— Seine Freundin. Roman. 7557 n.

— Eine dumme Geschichte. 5981 n. _ Blondes Gift. 3031 n.

— Graf Cohn. 3079/80 n.

Langenscheidt P., Heut ist heut. Roman. 5979 n. _ Ich hab' dich lieb! 3082 n.

— Kanaillen. 5980 n.

— Mutter, hilf mir! 3032 n.

— Narren der Liebe. Roman. 5978 u.

— Der PreuRenzar. 1629/30 n.

— PrinzeBin Tliea. Roman. 6917 n.

— Der Sprung ins Dunkle. Roman. 6918 n. _ Taumel. 3030 n.

— Um nichts! 3028 n.

Langer A., Der Roman eines Wienerkostkindes. (Krim.) 5591 n. Langirann Ph„ Der Akt Gerenus und andere Novellsn. 6341 n.

— Erlebnisse eines Wanderers. 5137 n.

Lania Leo. Indeta, die Fabrik der Nachrichten. 8318 n. Larbaud Val., Das Tagebuch e. Milliardars. 7791 n. Larsen Anker I.. Der Garten des Paradieses. Zwei Sonntags-geschichten. 8937 n.

— Martha und Maria. 7001 n.

— Pastor Nemos Heimsuchung. Roman. 8422 n.

— Der Stein der Weisen. Roman. 6507 n. Lasswitz K., Aspira. Der Roman einer Wolke. 7471 n.

— Auf zwei Planeten. 3450/51 n.

— Nie und immer. 3449 n.

— Seifenblasen. 1904 n.

— Sternentau. 3812 n. Latt-Felsberg A., Der Sonderling. 8592 n. Latzko A.. Der wilde Mann. 3806 n. Lauff Jos., Frau Aleit. 5220 n.

— Sergeant Feuerstein. Roman. 7176 n.

— Der Tucher von Koln. 4251 n.

— Marie Verwahnen. 425 n.

Laurent V. M., Vollstandige Lebensgeschichte Napoleons II 2978/80 n.

Lavedan H., Mamsell Tugendspiegel. 1109 n. Lawrence D. H., Liebende Frauen. Roman. 8938 n.

— Der Regenbogen. Roman. 5960 n.

— Sohne und Liebhaber. Roman. 6438 n. Laj M.. Fraulein Kapitan. 215 n. Lazarevič, Rauber als Heiratsstifter. 176 n. . I^azarillo. Der Schelmenroman. 4545 n.

Leacock St., Die Abenteuer der armen Reichen. 8020 n.

— Humor und Humbug. 8019 n.

Leblanc M., Das geheimnisvolle Auge. 6501 n.

— Die Dame mit den griinen Augen. Roman. 8124 n.

— Die blonde Dame. 3589 n.

— Der blaue Diamant. 6503 n.

— Das goldene Dreieck. 7226 n.

— Florencens Geheimnis. 7229 n.

— Acht Glockenschlage. 8294 n.

Leblane M., Grafin Cagliostro. 8939 n.

— Herzsieben. 2301 n.

— Die Insel der dreifiig Sarge. Roman. 8239 n.

— Die Judenlampe. 6456 n.

— Arsene Lupin — Gentleman-Einbrecher. 6721 m.

— Arsene Lupins Sieg. 7227 n.

— Die hohle Nadel. 2126 n.

— Die schwarze Perle. 6502 n.

— Die drei Verbrechen des Arsene Lupin. 6826 n.

— Die Zahne des Tigers. 7228 n.

— ,>813«. 6504 n.

Lee J., Onkel William. 5671 n.

Lee V., Schemen. Phant. Geschichten. 5412 n.

Lehmann W., Die Schmetterlingspuppe. 6464 n.

Lehne Fr., Die drei schonen Bernhausens. Roman. 4871 n

— Edith Burkners Liebe. Roman. 4803 n.

— Die fiir einander sind. Roman. 6966 n.

— Familie Markhoff. Roman. 5146 n.

— Fraulein Doktor. Roman. 5567 n.

— Das neue Fraulein. Erzahlung. 5222 n.

— Ein Friihlingstraum. Roman. 5181 n.

— Grafin Lassbergs Enkelin. Roman. 6640 n.

— Trotzige Herzen. Roman. 3867 n.

— Die Herzens Not. Roman. 4013 n.

— Ich tat es fiir dich. Roman. 5357 n.

— Ich warte auf dich. Roman. 6641 n.

— Im alten Heidkrug. Roman. 6991 n.

— Im Banne der Liebe. Roman. 5588 n.

— Das alte Lied. Roman. 4032 n.

— Lilien auf dem Felde. Roman. 4804 n.

— Mag auch die Liebe weinen. Roman. 4325 n.

— Margareta. Roman. 4979 n.

— Miillers Lise. Roman. 5566 n.

— Das Probejahr der Dolores Renoldi. Roman. 3868 n.

— Die Schuld. Roman. 4800 n.

— Sie ging den falschen Weg. Roman. 6643 n.

— Eine Stunde der Vergessenheit. Roman. 6644 n.

— Die TheaterprinzeBin. Roman. 4164 n.

— ... und weiter geht das Leben. Rotaan. 6989 n.

— Vom Gliick vergessen. Roman. 4802 n.

— Was du mir gabst. Roman. 8940 n.

— Was mein einst war! Roman. 6988 n.

— Wie des Lebens Wurfel fielen. Roman. 6642 n. Leip H., Godekes Knecht. Roman. 6897 n. Lemonier C., Ein Dorfwinkel. 6898 n.

— Warum ich Mannerkleider trug. 2453/54 n. Lemonnier E., Die Liebe im Menschen. 4150 n.

Lenau N., Gedichte. Faust. Savonarola. Die Albingenser. 63 n. Len« F.. Militarische Humoresken. 81 n.

Leoni Jos., Von denen, die verderben miissen. 747 n. Leonow L., Die Bauern von Wory. Roman. 7604 n.

— Wetterleuchten. 7667 n.

Leopold O., Der selbstverstandliche Wilhelm. Roman. 7994 n. Leppin P., Hiiter der Freude. 3696 n.

Lerbs K., Der Griff aus dem Dunkel. Detektiv-Roman. 7106 n. Lermontov M., Ein Held unserer Zeit. 120 n.

— Ismail Bey. Eine morgenlandische Sage. 7952 n. Leroux Gaston, Das geheimnisvolle Zimmer. Roman. 8342 n. Leskov N. S., Der ungetaufte Pope. Die Furcht. 2166 n. Leskovar J., Die Katastrophe. 2154 n.

Lesneur D., Herzenskampfe. 2003 n.

Lessing, Samtliche lyrische, epische und dramatische Werke

und seine vorziiglichen Prosaschriften. 576 n. Lessing Th., Haarmann. Die Geschichte eines Werwolfs. 8012 n. Leutz J., Der Liebesroman der Zarentochter. 4889 n. Levicnik, Der Zeitungsjunge. 187 n. Lhotzkv K., Immanuel Miiller. 4981 n.

— Im Reiche der Sennerinnen. 4980 n.

Levin Jul., Das Lacheln des Herrn von Goliibice-Golubic.ki. Roman. 7178 n. Lewald F., Valer und Sohn. 4174 n. Lewis Sinclair, Babbitt. Roman. 6285 n.

— Benzinstation. Roman. 8401 n.

— Elmer Gantry. Roman. 9106 n.

Leys K. J., Das Geheimnis des Rechtsanwaltes. 1358/59 n.

Libedinsky JEine Woche. 5483 n.

Licht E., Aus dem alten SchloB. 1953 n.

Lichtenberg G., Aphorismen. 3111 n.

Lichtenberger A., Die Kleine. 5072 n.

Lie B., Im Marchenland. 5747 n.

— Jugendzeit. 2603 n.

Lie Jonas, Auf Irrwegen. 5778 n.

— Eine Ehe. Roman. 8941 n.

— Die Familie auf Gilje. Roman. 5967 n.

— Hof Gilje. 4300 n.

— Der Lotse und sein Weib. 4546 n.

— Marchen. 5323 n. — Susamel. 4202 n.

— Susamel. 4202 n.

— Die Tochter des Commandeurs. 4547 n. Liebesfreuden, Kaiserliche. 687 n. Liebesnovellen, Altitalienische. 7298 n. Liebesnovellen der italienischen Renaissance. 8932 n. Lieblein S., Die Marokkaner. 5194 n.

Lier Jan, Schmerz der Liebe. 3381 n. Lieres G., Der holde Schein. 8637 n. Liliencron A., Getreu bis in den Tod. 5023 n.

— Wintersonne. 1407 n.

Lilienfein H., Von den Frauen und einer Frau. Erzahl. u. Geschichten. 7091 n.

Ijinbow F., Agnes Imbach. Der Roman e. armen jungen Madchens. 6377 n. Lindau P., Der Agent. 4366 n.

— Ausfluge ins Kriminalistische. 8178 n.

— Der Held des Tages. 4995 n .

— Herr und Frau Bewer. 3361 n.

— Tragische Geschichten. 4549 n.

— Helene Jung. 4548 n.

— Die blaue Laterne. 5000/5001 n. • Lindau Rud., Sch\veigen. 9090 n. Lindeniann Fr., Herbstschuld. Novelle. 6725 n. Linden K., Ein Schlofi der Liebe. 1394 n. Linhart E., Auf der Giudecca. 4550 n. Linnankovski Joh., Die glutrote Blume. Roman. 7194 n. Liscov C., Die Vortrefflichkeit und Notwendigkeit der elenden

Skribenten. 1778 n. Ljeskov N., Der Bosewicht von Askalon. 8933 n.

— Die Domherren. Roman. 7328 n.

— Der versiegelte Engel. 5202 n.

— Der Gaukler Pamphalon. 8928 n.

— Lady Makbeth des Mzensker Umkreises. Das Schrecken-gespenst. 4961 n.

— Der Mensch im Schilderhaus. 5008 n.

_ Eine Teufelsaustreibung und andere Geschichten. 4898 n.

— Der verzauberte Wanderer. Roman. 8927 n. Liana V. M., Whisky - Piraten. Roman. 8243 n.

Lobkowitz Fr., Der geheimnisvolle Schneider u. and. Marchen-

geschichten. 6467 n. I.ocke W. J., Carlotta. 2669 n. Loffler P. R., Michael Muchas Heimland. 7601 n. Lohde Cl., Dunkle Wege. 9091 n.

Loliee Fr., Die Grafin von Castiglione. Roman. 6343 n.

— Der Herzog von Morny und die Gesellschaft des Zweiten Kaiserreiches. 5446 n.

London Jack, Abenteuerer des Schienenstranges. 6275 n.

— Connolly J. B., Die Austernpiraten u. a. Erz. 5253 n.

— Martin Eden. Roman. 8888/89 n.

— Die eiserne Ferse. Ein sozialer Roman. 6382 n.

•— Feuer auf See. Geschichten aus der Siidsee und aus den Waldern des Nordens. 8384 n.

— In den Waldern des Nordens. Aus der Goldgraberzeit in Klondike. 6379 n.

— Die Insel Berande. 8224 n.

_ Yerry der Insulaner. 8043 n.

— Konig Alkohol. Ein autobiographischer Roman. 6531 n. _ Lockruf des Goldes. 7238 n.

— Der Ruf der Wildnis. 6381 n. _ Der Seewolf. 7432 n.

— Ein Sohn der Sonne. 7576 n.

London Jack, Der Sohn des Wolfes. 8942 n.

— Sudseegeschichten. 6191 n.

— Vor Adam. 6380 n.

— Wenn die Natur ruft. 7666 n.

— Wolfsblut. 7372 n. LongIellow H. W.. Hyperion. 3930/31 n. Longos, Daphnis und Chloe. 3221 n.

Lijns H., Aus Forst und Flur. Tiernovellen. 7834 n.

— Mein griines Buch. 3731 n.

Loos An., Blondinen bevorzugt. Das lehrreiche Tagebuch einer

jungen Dame. 7876 n. Lorm, Eržahlungen des Heimgekehrten. 152 n. Lothar B., Gottes Garten. Ein Buch von Kindern. 7915 n.

— Irrlicht des Geistes. Roman. 5917 n.

— Irrlicht der Welt. Roman. 5916 n.

— Drei Tage und eine Nacht. Novelle. 8216 n. Loti P., Aziyadeh. 5856 n.

— Mein Bruder Yues. 569 n.

— Carmen Sylva. Die Verbannte. Schlangenzauber. Die ja-panischen Frauen. 3879 n.

— Die Entzauberten. 2410 n.

— Islandfischer. 1736 n.

— Madame Chrisantheme. 2345 n.

— Ramuntcho. 947 n.

— Die Schreckenstage von Peking. 498 n.

— Ein Seemann. 1735 n.

— Der Spahi. Erlebnisse aus dem heiCesten Afrika. 5007 n. _ Die Wiiste. 5714 n.

Louys P., Die Abenteuer des Konigs Pansol. Roman. 8476 n.

— Apfrodite. Roman. 9092 n.

— Im Venusberg. 4321 n.

Liibde Axel. Das gefangene Gefangnis. 8413 n. Lublinger H.. Die Glaubiger des Gliicks. Roman. 6951 n. Lubomirski Jos., Tatjana oder Russische Beamten. 1793 n. Lubomirski K., Um der Ehre willen. 6711 n. Lubovski K., Herzblut. Roman. 7257 n.

— Der Obel groBtes. Roman. 7256 n. Lucas M., Die Pantinen. Sclnvank. 8586 n. Lucas St., Steppenstiirme. 5332 n.

Lučka E., Am Sternbrunnen. Roman. 7193 n.

— Das Brausen der Berge. 3959 n.

— Fredegund. Roman. 6330 n.

— Die Jungfemprobe. 7330 n.

— Eine Jungfrau. 2951 n.

— Der Weltkreis. Ein Novellenbuch. 7532 n.

— Isolde Weifihand. Ein Roman. 7585 n.

— Winland. 3391 n.

Ludwig E., Diana. Roman. 8943 n.

— Meeeresstille. Roman. 7612 n.

Ludvvig O., Die Heiterethei und ihr Widerspiel. 7478 n.

— Zwischen Himmel und Erde. 6144 n.

Lukian u. A., Die Novellen der Freundschaft. 5712 n. Liitge K.. Der ledige Lebemann. Ein Sittenbild. 7415 n. Lux J. A., Das grofie Bauernsterben. 3150 n.

— Chevalier Blaubarts Liebesgarten. 1518/19 n.

— Grillparzers Liebesroman. 3273 n.

— Lola Montez. 1631/32 n.

— Der Narr von Kahlenberg. 1516/17 n.

— Die Vision der lieben Frau. 3372 n. Lužička V.. Irrende Seelen. 2376 n.

Lyall Ed., Donovan. Lebensgeschichten eines Englanders. 4982 n.

Lynch L C., Entlarvt. 1768 n.

— Schlingen und Netze. 2220 n. Maartens M., Eva. 4223 n.

— Gottes Narr. Roman. 6473 n.

— Die neue Religion. Ein moderner Roman. 5944 a. Machar J. S., K. u. k. Kriminal. 4077 n.

Machiavelli N., Der Tyrann von Lucca. 7132 n. Madeleine M., Die indische Felsentaube. 6370 n.

— Die Kleider der Herzogin. 3695 n.

— Kiisse. Novellen. 6371 n.

— Pantherkatzchen. 1432 n.

— Prinz Christian. Novelle. 8945 n.

— Ihr schlechter Ruf. 5587 n.

— Von der Untreue. Novellen. 8946 n.

— Die Wegweiserin. Liebesroman. 8947 n. Madelung Aage, Die Gezeichneten. Roman. 8484 n. Maderno Alfr., Sonnensehnsucht. Dalmatinische Landschafts-

novelle. 7798 n. Maeterlinck M., Der Eindringling. Die Blinden. 443 n.

— Joyzelle. Schauspiel. 8948 n.

— Monna Vanna. Drama. 8949 n.

— PrinzefMn Maleine. Drama. 6186 n.

— Z\vei Singspiele: Blaubart und Ariane. Schwester Be-atrix. 8951 n.

— Der blaue Vogel. Ein Marchenspiel. 8950 n. Mairet J.. Der Affenmaler. 9091 n.

— Eine Kiinstlerin. 211 n.

— Die Studentin. 834/35 n.

— Zweifach besiegt. 4922 n.

Malade Th., Der Wanderer am Strick. 5171 n. Malot H., Daheim. Roman. 6271 n.

— Leutnant Bonnet. 1737 n.

Malten L., Nur eine Magd. Novelle. 8531 n. Malten Thea, Die Hexe Lil. Roman. 6777 n. Maltzahn E.. Die weiBe Frau. 5032 n. Mandowsky R.. Die Bettelprinzefiin. Roman. 6697 a.

Mann H., Die Armen. 4160 n.

— Auferstehung. 1757 n.

— Diana. 2742 n.

— Bunte Gesellschaft. 5958 n.

— Im Schlaraffenland. 4551 n.

— Die Jagd nach Liebe. 5866 n. _ Der Kopf. Roman. 8952 n.

— Liliane und Paul. Novelle. 8953 n.

— Minerva. 2743 n.

— Mnais und Ginevra. 8096 n.

— Mutter Marie. Roman. 8026 n.

— Professor Unrat od. d. Ende e. Tyrannen. 2746 n.

— Die kleine Stadt. 2745 n.

— Der Untertan. Die Armen. Zwei Romane. 7156 n.

— Venus. 2744 n.

— Ein Verbrecher und andere Geschichten. 5356 n.

— Das \Vunderbare. 1858 n.

— Zwischen den Rassen. 3786/88 n.

Mann Th.. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kruli. Buch der Kindheit. 8954 n.

— Buddenbrooks. Verfall einer Familie. 2524 n.

— Fiorenza. Schauspiel. 8955 n.

— Herr und Hund. Idylle. 7184 n.

— Der kleine Herr Friedemann. 2494 n.

— Konigliche Hoheit. 5048 n.

— Novellen. Bd. I. 8956 n. — Bd. II. 8957 n.

— Tristan. Novellen. 5878 n.

— Der Tod in Venedig. 5047 n.

— Unordnung und frtihes Leid. Novelle. 7665 n.

— Das Wunderkind. 2497 n.

— Der Zauberberg. Roman. 6409/10 n. Mantegazza P., Die drei Graaien. 7013 n. Man z on i Al., Die Verlobten. 844 n. Maquet A., Liebe und Verrat. 2050 n.

Maran Rene, Batuala. Geschichte eines Negers. 7535 n.

Marchen aus 1001 Nacht. Bearb. v. P. Bendorf. 8482 n.

Marchenbuch, Neues. 604 n.

Marchmont A., Der Doppelganger. 5486 n.

Marein F., Um elf Uhr nachts. Krim. Roman. 7967 n.

Mares Jol., Seine Beichte. 3553 n.

— Begierde. 5637 n.

— Die fremde Frau. Roman. 8362 n.

— Inge — seine Frau. Roman. 8236 n.

— Verschenktes Leben. 5873 n.

— Lilli. Ein Sittenbild. 2064 n.

— Lillis Ehe. Ein Sittenbild. 2065 n.

— Miittereigen. 5638 n.

— Stationen der Liebe. 5216 n.

— Dela Steinthal. Roman. 7025 n.

Mares Jol., Die Siinderin. Roman. 7065 n.

— Das groBe Unrecht. 5639 n.

Margueritte P. und V., Die groBe Familie. 2208 n.

— Poum. Roman eines Knaben. 6229 n. " _ Weltkinder. 608 n.

Margueritte V., Le Couple (Der Weg der Frau). 7641 n.

— Die Gelahrtin (Le compagnon). 5317 n.

— Die Junggesellin. (La Gargonne.) 5301 n.

— Dein Korper gehort Dir. Roman. 8958 n.

— Vanitas. (Die Welt der Eitelkeiten.) 5882 n. Margutti A.. Kaiser Franz Joseph. Personliche Erinnerungen.

7527 n.

Marie, Konigin von Rumiinien, Die Stimme vom Berge. Roman. 8214 n.

Marion-Crawford F., Corleone. Roman. 7405 n. Markewitsch, PrinzeBin Lina. Roman. 6266 n. Markow A., Aus d. dunkelsten \Vinkel d. GroBstadt. 532 n. Markus St., Das verlorene Paradies. Roman. 5918 n. Marlitt E., Amtmanns Magd. Die zwolf Apostel. Der Blaubart. 1425 n.

— Das Eulenhaus. 1454 n.

— Die Frau mit den Karfunkelsteinen. 1426 n.

— Die zweite Frau. 2604 n.

— Geheimnis der alten Mamsell. 70 n.

— Goldelse. 1455 n.

— Das Heideprinzeflehen. 1121 n.

— Im Hause des Kommerzienrates. 5113 n.

— Im Schillingshof. 1453 n.

— Reichsgrafin Gisela. 1456 n.

— Schulmeisters Marie. 6259 n. Marriot E., Auferstehung. 1826 n.

. — Caritas. Roman. 7568 n.

— Der heilige Drausus. 7103 n.

— Junge Ehe. 1496 n.

- — Die Familie Hartenberg. 1829 n.

— Meine Frau. Der betrogene Teil. Die Erbtante. 2270 n.

— Anstandige Frauen. 1411 n. ; — Seine Gottheit. 1870 n.

— Grofistadtpflanzen u. A. 1968 n.

— Heinz Henning. 1495 n.

— Kinderschicksale. 2565 n.

— Der abgesetzte Mann. 2455 n.

— Menschlichkeit. 1827 n.

— Novellen: Askese. Horfrvviirden mein Sohn u. A. 2269 «.

— Die Starken und die Schwachen. Nordlicht. 1967 n.

— Sterne, LiebeshaB. Der Klub der Frohlichen. 2271 n.

— Tiergeschichten. 2761 n.

— Die geistliche Tod. 1497 n.

— Die Unzufriedenen. 1828 n.

Marryat Fl., Hanna Warners Herz. 1277 n.

— Eine schone Seele. 5603 n.

Marryat Fr., Die Schiffbruchigen auf den Chincha-Inseln. Merk-

\viirdige Erlebnisse eines Kindes. 6775 n. Marryat Kapt., Der Ansiedler in Kanada. 9094 n.

— Der fliegende Hollander. Roman. 6558 n.

— Japhet. 46 n.

— Der Kaperschiffer. Ein Seeroman. 7119 n.

— Die Kinder des Neuwaldes. 7012 n.

— Der Pirat. 172 n.

— Rattlin, der Reffer. 9093 n.

— Sigismund Riistig. 2419 n.

Marsh R., Der Isiskafer. Roman. 9326 n. — Mord? 1978 a. Marschalek O., Die Tiefen von Mangalore. Phantast. Novellen. 7840 n.

Martens K., Jan Friedrich. Roman. 7835 n. Martin K- Sanatorium Dr. Brauser. Roman. 8152 n. Marr Magdal., Du. Roman. 7643 n.

— Weib. Roman. 7642 n.

Marv J., Schuldig oder nicht? 4227 n. Masjutin Wassilij, Der Doppelmensch. Roman. 7272 n. Masoeh S., Amor mit dem Korporalstock und seine Frau auf Vorposten. Die Messalinen Wiens. 7070 n.

— Die Damen im Pelz. 7071 n.

— Die geschiedene Frau. 4120 n.

— Grausame Frauen. 5450 n.

— Falscher Hermelin. 1202/203 n.

— Russische Hofgeschichten. 500/501 n.

— Wiener Hofgeschichten. 3503 n.

— Die Keuschheits-Kommission. Venus u. Adonis. Das Marchen Potemkins. Ein Geniestreich der Pompadour. Die schwarze Zarin. Die Myrthe der Liebenden. 7068 n.

_ Katharina II. 1142 n.

Die Liebe des Plato. 5449 n.

— Liebesgeschichten, 7069 n.

— MagaB der Rauber u. a. 527 n.

— Magass der Rauber. Fahrende Komodianten. Vom Boume des Schweigens. 7072 n.

— Das Ratsel Weib. 5188 n.

— Ein weiblicher Sultan. 502 n.

— Venus im Pelz. 5189 n.

Mason A., Das Gebot der Berge. 4157 n. Massow Marion. Die schwarze Sirene. 7170 n. Masterman W. S., Der falsche Brief. Detektivroman. 7858 a. Mathar L., Settchens Hut. Eine altfrankische aber lustige Geschichte. 6972 n. Matthias C., Mit vollen Segeln. 5159 n.

Matthiessen W., Regilindenbrunn. Eine iiberaus romantisohe Geschichte. 7611 n.

Matthiessen W., Das Totenbuch. Geheimnisvolle Geach. 7299 a. Maupassant G., Ein Abend u. A. 4917 n.

— Aus seinen Werken. 5209 n.

— Neue Bauerngeschichten. 4916 n.

— Das Bett. 3941 n.

— Das Brillanthalsband. 1859 n.

— Zwei Bruder. 1738 n.

— Diamanten u. a. Nov. 8179 n.

— Fett Kloss u. A. 4555 n.

— Der schone Georg. 948/49 n.

— Absonderliche Geschichten. 4109 n.

— Geschichten im Barock-Styl. 5484 n.

— Gesehwister Rondoli. 950 n.

— Das Haus Tellier u. A. 4554 n.

— Herr Parent u. A. 5667 n.

— Unser Herz. Roman. 6615 n.

— Im Familienkreise. 5594 n.

— Der Liebling. Roman. 6614 n.

— Madame Parisse u. A. 6418 n.

— Der Madchenmann. 5501 n.

— Gesammelte Meister-Novellen. 1199—1201 n.

— Millionenerbschaft. 4553 n.

— Mondschein. Novellen. 6593 n.

— Monsier Parent. 123 n.

— Monte Carlo. 5330 n.

— Ausgewahlte Novellen. 8531 n.

— Peter und Hans. Roman. 6182 n.

— Der Regenschirm und andere Novellen. 73 n.

— Spate Reue u. and. Gesch. 8472 n.

— Die kleine Roque u. A. 5525 n.

— Die Schnepfe. 2483 n.

— Unniitze Schonheit. Die Schvvestern Rondoli. Am Rande

— Stark wie der Tod. Roman. 6616 n.

— Tag- und Nachtgeschichten. 5526 n. __Der Tugendpreis. Novelle. 6457 n.

des Bettes. 4130 n.

— Vater Amable u. A. 3292 n.

— Vater Milon u. A. 4787 n.

— Ein Verlassener u. A. 7075 n.

— Yvette. 701 n.

Maurier G. du, Trilby. Roman. 7726 n. Mauthner Fr., Die bunte Reihe. 4556 n. Maxwell W. B., Elaine. Roman. 8088 n.

— Kinder der Finsternis. Verbrechergeschichten. 8959 n. May K., Am Jenseits. 2020 n.

— Am Rio de la Plata. 1148 n.

— Am Stillen Ocean. 1147 n.

— Ardistan und Dschinnistan. 1303/304 n.

— Auf fremden Pfaden. 1251 n.

May K., Aus dunklem Tann. Erzahlungen. 7425 n.

— Der alte Dessauer. Roman. 7423 n.

— Der Flufidrache. 9329 n.

— Halbblut. 3223 n. — Ich. 3222 n.

— Im Lande des Mahdi. 793—795 n. Im Reich des Kalifen. 9330 n.

— Im Reiche des silbernen Lowen. 1267—1270 u.

— Im Schatten des Padischah's:

I. Durch Wiiste und Harem. 2088/S9 n. II. Durchs wilde Kurdistan. 2090/91 n.

III. Von Bagdad nach Stambul. 1503 n.

IV. In den Schluchten des Balkan. 1419 n* V. Durch das Land der Skipetaren. 1504 n.

VI. Der Schut. 2092/93 n.

— In den Cordilleren. 1149 n.

— In Mekka. 6549 n.

— Benito Juarez. Roman. 7426 n.

— Die Juweleninsel. Roman. 7866 n.

— Der sterbende Kaiser. Roman. 7427 n.

— Kapitan Kaiman u. a. Erz. 5848 n.

— Der blaurote Methusalem. 2966 n.

— Der schvvarze Mustang. 2645 n.

— Der Oelprinz. 2967 n.

— (Ud Surehand. 790—792 n.

— Orangen und Datteln. 1236 n.

— Professor Vitzliputzli u. and. Erz. 8078 m.

— Satan und Ischariot. 2963'65 n.

— Der Schatz im Silbersee. 1839 n.

— SchloB Rodriganda. Roman. 7421 n.

— Die Sklavenkarawane. 1505 n.

— Der Sohn des Barenjagers. 5437 n.

— Trapper Geierschnabel. Roman. 7422 n.

— Und Friede auf Erden. 2060 n.

— Unter Geiern. 1971 n.

— Vom Rhein zur Mapimi. Roman. 7867 n.

— Der Waldschwarze u. a. Erz. 7424 n.

— Weihnacht. 4966 n.

_ Winnetou. 518—520 n. — Winnetou's Erben. 520/6—8 n.

— Winnetou's Erben. 520/6—8 n.

— Das Zaubervvasser u. and. Erz. 8111 n.

— Zepter und Hammer. Roman. 7868 n.

Ma.ver Anton. Peregrinus Windesprang. Roman. 8234 n. Mayer E., Die Liebe ist meine Siinde. 4196 n. Mayer Th. H., Cyprian der Abenteuerer. 8960 n.

— David findet Abisag. Roman. 7220 n.

— Geschichten vom Auto. Novellen. 7366 n.

— Die Macht der Dinge. Novellen. 6588 n.

— Rapanui. Der Untergang einer Welt. 7222 n. Meade L. T.. Die Hexe von London. 1388 n.

Meade L. T., Der goldene Schatten. 2371 n.

Mcerheimb H., Stiefkinder. 2799/803 n.

Megede J. R., Das Blinkfeuer von Brusterort. 6996 n.

_ Felicie, 3690 n. 1 — Kismet. 3689 n. E — Modeste. 5089 n. 1 — Narren. 4557 n. I — Quitt! 5090 n. I — Trianon. 3691 n. jr — Der Uberkater. 4356 n.

— Unter Masken. Roman. 9095 n. I. — Unter Zigeunern. 2347 n.

— Von zarter Hand. 5087/88 n. Meggendorfer Blatter. 10 Bde.

Mehring W., In Menschenhaut. Aus Menschenhaut. Um Me«-

schenhaut herum. Phantastika. 8204 n. Meier Grafe J., Gestandnisse meines Vetters. 5313 n. Meinhold N., Maria Schweidler, die Bernsteinhexe. 5968 n. Meissner Al., Neuer Adel. 564/66 n. Meissner F. H., Moderne Menschen. 2784 n Meissner I'.. Platanen-Allee Nr. 14. — 5246 n. Meisternovellen deutscher Humoristen. 1227 n. Meisternovellen moderner deutscher Autoren. 1475 n, 1476 n. Melegari D., Meine Tochter. Roman. 8069 a. Melšin L., Sibirische Sklaven. 4322 n.

Melville H., Moby Dick oder der \veifie Wal. Roman. 8305 h. ^ — Omu. Erlebnisse in der Siidsee. 8241 n. ;; — Talpi. Ein Siidsee-Erlebnis. 8125 n. Memini, Mia. 5094 n.

Menadier F. M., Marquise von Pompadour. 1161/62 n. Mendelssohn Anja, Maja. Der Roman einer Schauspieleriii. 5919 n.

Mendes C., Das Goldfraulein. 4052 n. ; . — Im Kloster zu lesen. 1138 n. I — Ein jungfraulicher Konig. 1243 n. | _ Novellen. 1326 n.

- — Ohne Hulle. 4558 n.

Mendheim Max, Beriihmte Kriminalfalle. Bd. I—III. 7836 n. Meredith G., Chloes Geschichte. 7201 n.

— Der Egoist. Roman. 6318 n. Merežkovski D. 8., Alexander der Erste. 3066 n

— Der Anmarsch des Pobels. 3047 n.

— Der vierzehnte Dezember. 5011 n.

— Ewige Gefahrten. 3048 n.

— Die Geheimnisse des Ostens. 7808 n.

i — Julian Apostata. Hist. Roman. 2411 n.

- — Leonardo da Vinci. Roman. 2348 n.

— Die Liebe ist starker als der Tod. Die Wissenschaft der Liebe. 8050 n.

MereikoTski D. S., Der Messias. Hist. Roman. 8961 n. _ Michelangelo u. A. 2785 n.

— Peter der GroBe und sein Sohn Alexei. 2412 n.

— Das Reich des Antichrist. RuBland und Bolschewismus. 4939 n.

— Tut-ench-amon auf Kreta. Die Geburt der Gotter T. 6349 n.

— Der Zar und die Revolution. 6220 n. Merimče Pr„ Die Bartholomausnacht. 6997. n.

— Die Bartholomausnacht. Roman. Eine tragische Lrteb-schaft. Novelle. 7629 n.

— Carmen. 1758 n.

— Kolomba. 1101 n.

— Ausge\vahlte Novellen. 2685 n.

— Die Seelen im Fegefeuer. 4901 n.

— Die Venus von lile. Novellen.. 8926 n. Merriman H. S., Schlofi Osterno. 3017 n.

— Der rosa Brief. 9096 n.

Mervarid, Wenn das Gliick kommt. 6712 n. Mersenich Fr., Der Tod der Wunsche. 2205 n. Slessalinen Berlins. 499 n.

MeSčerski V., Die Kursistin oder Weibliche Studenten. 2043-44 n.

Messerer 'Ih., Die beiden Vettern. 6949 n.

Meško Ks., Das Paradies auf Erden. 3843 n.

Metz E.', Menschliches und Allzumenschliches. 7162 n.

Metz Jos.. Ruth \Vebers Erlebnisse. 4921 n.

Meumier St., Kain. 3989 n.

Mewis M., Blaubart. 4559 n.

— Das eine Haus auf Pappelwerder. Roman. 6964 n. Meyer C. F., Das Amulet. 3948 n.

— Angela Borgia. 8968 n.

— Gustav Adolfs Page. 8965 n.

— Der Heillige. 4560 n.

— Die Hochzeit des Monchs. 2273 n.

— Huttens letzte Tage. 8969 n.

— Das Leiden eines Knaben. 8966 n.

— Novellen. 3532 n.

— Piautus im Nonnenkloster. 8964 n.

— Die Richterin. 8967 n.

— Der SchuB von der Kanzel. 8963 n.

— Die Versuchung des Pescara. 2272 n. Meyer-Eckhardt V., Die Mobel des Herrn Berthelemy. Roman.

6591 n.

Meyer-Forster, Die Fahrt um die Erde. 4561 n.

— Kari Heinrich. 2349 n.

— Die Liebe der Jugend. Roman. 8970 n.

— Junge Menschen. 4562 n.

— Theatermadel. 2719 n.

Meyer M., Ludwig und Annemarie. 395 n.

— Der Sieg der Schwachen. 3463 n. Meyern W. F.. Dya — Na _ Sore. 347/51 n.

Meyrink G., Die heimtuckischen Champignons u. a. Geschichten. 6726 n. I — Der weil$e Dominikaner. 4834 n.

— Der Engel vom Westlichen Fenster. Roman. 8077 n.

— Fledermause. 2730 n.

— Das griine Gesicht. 2731/32 n.

— Goldmachergeschichten. 8971 n. , — Der Golem. 2212/14 n.

| — Lazarus Eidotter. 8130 n.

— Der Lowe Alois u. a. Geschichten. 8972 n.

— Orchideen. Sonderbare Geschichten. 5946 n. i - Der heifie Soldat. 5956 n.

— Des deutsches Spiefiers Wunderhorn. Ges. Novellen I—II. 7347/48 n.

— Der violette Tod u. a. Novellen. 8973 n.

— Wachsfigurenkabinet. Sonderbare Geschichten. 5945 n.

— Walpurgisnacht. 3131 n.

Miehaelis K., Das gefahrliche Alter. 1265 n.

— Die grofie Beichte. Roman. 7033 n. _ Das Buch von der Liebe. 5948 n.

— Don Juan im Tode. Novelle. 7032 n.

— Das Geheimnis. Roman. 8382 n.

— Graf Sylvains Rache. Roman. 5947 n.

— Das Kind. 1621 n.

— Liebe. 1409 n.

— Elsie Lindtner. 1266 n.

— Die kleine Liignerin. Roman. 7559 n.

— Das Madchen mit den Scherben. Roman. 7029 n.

— Der Monch geht auf die Wiese. 1620 n. ■ — Die Perlenkette. Roman. 8084 n.

— Rachel. Ein Ghetto-Roman. 5759 n.

— Die sieben Schwestern. Roman. 6413 n.

— Mette Trap. Roman. 6532 n.

— Treu wie Gold. 2127 n.

— Die neuen Weiber von Weinsberg. 4563 n. Miehaelis S., Novellen. 7563 n.

Michelson M., Im Wagen des Bischofs. 5070 n. Mikkelsen Ejnar, John Dale. 7322 n.

— Sachavachiak der Eskimo. Ein Erlebnis aus Alaska. 6408 n.

Hikoseh, der ungarisehe Witzbold. 1272 n.

— Neue Witze. 660 n.

Mikszath K., Die Friihlingstriebe u. A. 3950 n. _ Die Kavaliere. 3896 n.

— Der kleine Kirchenfiirst. 3701 n.

Minckwitz J., Der Tempel. Die Mythologien der vorzuglichsten

Culturvolker bis zum Christentum. 4863 n. Mirbeau 0., Der Garten der Qualen. 5697 n.

— Der Herr Pfarrer vu. A. 3885 n.

— Laster. 4323 n.

— Sebastian Roch, 4564 n.

Misasi N., Kalabrische Novellen. 6970 n.

H i soli R., Aus dem Geleise. 4565 n.

Mischke K., Die Geisha des gelben Teufels. 5602 n.

Mistral Fr.. Erinnerungen und Erzahlungen. 6446 n.

Mitehell Ed.. Gehetzt. 3018 n.

— Goldfieber. 2230 n.

Mtibius M. R., Verwiinschtes Gold. 8010 n. Moliere J. P., Sammtliche Werke:

I. Liebeszwist. Die Gezierten. Die erzwungene Heirat. Die Schule der Ehemanner u. A. 1129 n. II. Die Fiirsten als Brautweber. Scapins Schelmenstreiche. Die gelehrten Frauen u. A. 1130 n. Miiller M., Wem Gott will rechte Gunst erweisen. 1474 n. Mollhausen B., Wildes Blut. 1508 n.

— Die Einsiedlerinnen. 1986 n.

— Der Fahrmann am Kanadian. 8974 n.

— Das Finkenhaus. 5116 n.

— Vier Fragmente. 4171 n. _ Der Halbindianer. 3163 n.

— Haus Montague. 951 n.

— Der Haushofmeister. 5118 n.

— Das Hundertguldenblatt. 3162 n.

— Die Hyanen des Kapitals. 1509 n.

— Die Kinder des Straflings. 955 n.

— Das Loggbuch des Kapitan Eisenfinger. 952/53 n.

— Der Majordomo. 1468 n.

— Das Monogramm. 5119 n.

' — Der Piratenleutnant. 954 n.

— Die Reiher. 5117 n.

— Schatz von Quivira. 3161 n.

— Die Soldlinge. 1467 n.

— Die Tochter des Konsuls. 5120. n. Molnar Fr., Das Bergwerk. 4158 n.

— Buben und Madel. 1999 n.

— Die Dampfsaule. Novelle. 8975 n.

— Die Diebin. 5109 n.

— Fraulein Jourfix. 1507 n.

— Des Zuekerbackers goldene Krone. 3507 r. Molo W., Als ich die bunte Miitze trug. 956 n.

— Itn evvigen Licht. Roman. 7531 n.

— Die unerbittliche Liebe. Roman. 8976 n.

— Die Liebes-Symphonie. Kleine Romane. 8977 n.

— Totes Sein. 8521 n.

Molo W., Die ewige Tragikomodie. 7319 n.

— Wallfahrer zur lieben Frau. Roman. 8978 n. L — Die torichte Welt. 3840 n.

Moltke H., Die beiden Freunde. 1322 n. Monteil E., Das grofie Dorf. 870/71 n.

— Dar Roman eines Romans. 4566 n.

Montepin X., Bekenntnisse eines Hochstaplers. 1174 n.

— Die Gitana. 134/36 n.

— Genovefa Golliet. 4567 n.

f — Die Grisette aus dem latein. Viertel. 1175 n. I — Die Liebe eines Wahnsinnigen. 141/42 n.

— Die Marionetten des Teufels. 1176 n.

— Die rote Maske. 1178 n.

— Die rote Miihle. 4568 n.

: - — Die Nachtvogel. 143/44 n.

— Ein Opfer der Liebe. 1177 n.

— Die Perle des Palais Royal. 139/40 n.

— Schulmeisters Tochterlein. 1179 n.

— Der Vicomte Raphael. 137/38 n. Moore G., Pariser Geschichten. 7586 n. Morand P., Lewis und Irene. Roman. 6395 n.

— Nachtbetrieb. 7587 n.

Moraut G. Soulie de, Der chinesische Dekameron. 7781 n.

Mordtmann A. J., Pfingsten. 855 n.

Moreck C., Die Liebespilgerin. Roman. 8979 n.

— Revolutionsgeschichten. 5799 n.

,, — Der Silberelefant. Indische Marchen, Sagen und Schwanke

von Gottern, Damonen, Menschen und Tieren. 5880 n. . — Triumph der Liebe. 4824 n. Moricke Ed., Erzahlungen und Marchen. 6545 n. Jloricz Z., Gold im Kote. 4928 n.

Morier James. Die ersten Abenteuer Hajji Baba's aus Ispahan. 7954 n.

Moritz K. Ph., Anton Reiser. Ein psychologischer Roman. 5792 n. Morliere La, Angola. 6296 n. Miirner-Birger, Allerhochst Plaisier. 522 u.

— SchloB Bravalla. 3841/42 n.

Morrison A.. Detektiv Hewitt I. 2485 n; II. 6932 n.

— Der griine Diamant. 873 n. Moeschlin Fel. Der Amerika-Johann. 5024 n. Moser E., Schatten. (Krim.) 5485 n.

Moszkowski Alex., Das Buch der 1000 Witze. 8981 n. , — Flatterminen. 4248 n.

— Die Inseln der Weisheit. 5079 n.

— Beichtende Kavaliere und andere lium. Erz. 8980 n.

— Der diimmste Kerl der Welt. 3186 n.

— Die unsterbliche Kiste. 3858 n.

— Goldenes Lachen. Eine Lese kostlichen Humors in Wort und Bild. 8016 n.

Moszkowski AIex., Die ewige Lampe u. a. Humoresk. 8750 n. _ Anton Notenquetscher's lustige Fahrten. 8469 n

— Stufi im Jus. 842 n.

— Unglaublichkeiten. Ernste und heitere Paradoxe. 6133 n. Miigge Th., Afraja. 1105—1107 n.

— Konig Jakobs letzte Tage. 2902 n.

— Verloren und gefunden. 4570 n.

— Der Vogt von Sylt. 261 n.

Miihlau H., Beichte einer reinen Torin. 3796 n.

— Sylvester Dinglein uiid seine Eltern. Roman. 8982 n.

— Frau Bilson und ihre Freundin. Roman. 5779 n.

— Hauptmann Hamtiegel. Hum. Kolon. Roman. 8983 n.

— Die Irrfahrten der Baronin. Roman. 4945 n.

— Krimmel Pascha. Roman. 8984 n.

— Die Liebe durch die Tur. 4798 n.

— Nach dem dritten Kind. 4059 n.

— Eine irrende Seele. 2933/34 n.

— Sie sind gewandert hin und her. Roman. 8985 n.

— Lotte Weiland Wandlungen. Roman. 8986 n. M tihi c W„ Jan Feuerkopf. 6550 n.

— Ou Priem und seine Jungens. 3764 n. Miihlen-Schulte G., Die drei Kuckucksuhren. Roman. 6309 n. Miihlfeld J., Justizmorde. 1256 n.

Mukerdschi Dhan Gopal, Kari der Elefant. 7669 n.

Miilbe H., Harald Borchs Todesfahrt. Roman. 8394 n.

Miiller A.-Guttenbrun, Auf der Hohe. Ein Lenau-Roman. 8191 n.

— Aus herbstlichem Garten. Novellen. 8987 n.

— Erinnerungen eines Theaterdirektors. 8988 n.

— Es war einmal ein Bischof. Roman. 2754 n.

— Die Glocken der Heimat. 2274 n.

— Das hausliche Gliick. 4075 n.

— Gotzendammerung. Kulturbild aus Ungarn. 2275 n.

— Grenzen der Liebe u. a. Erz. 8644 n.

— Das idyllische Jahr. 3680 n.

— Damonische Jahre. Ein Lenau-Roman. 7300 n.

— Joseph der Deutsche. Roman. 8989 n.

— Barmherziger Kaiser. Roman. 8990 n.

— Arme Komodianten. 3338 n.

— Die schone Lotti u. and. Damen. Ein Geschichtenbuch. 7561 n.

— Meister Jakob und seine Kinder. 3719 n.

— Der Roman meines Lebens. 8991 n.

— Der kleine Schwab. Abenteuer e. Knaben. 3377 n.

— Der grofie Schwabenzug. Roman. 8992 n.

— Sein Vaterhaus. Roman. 5165 n. Miiller G., Romische Liebesopfer. 2718 u.

Miiller O., Der Fall von Konstanz. Roman. 8465 n. Miiller Fr.-Partenkirchen. Kaum geniigend. Schulgeschichten. 9328 n.

r

Miiller-Rastatt C., Kampf mit dem Schatten. Roman. 7147 n. > — Zwei Hamburger Stromer. Lustige Geschichten. 9327 n. Miillerbach B. u. A.. Aus junger Ehe. 4569 n. Multatuli, Die Abenteuer des kleinen Walther. 1127 n. i — Max Havelaar. 1128 n.

Mundy T., Om, das Geheimnis des Abhortales. 8103 n. Munk G., Die Gaste. Sieben Geschichten. 8890 n.

— Irregang. 2950 n.

Miinzer K., Abenteuer der Seele. 3899 n.

— Esther Bei^. 5611 n.

— Das kalte Herz. Roman. 6544 n. t — Kinder der Stadt. 5921 n.

— Der Ladenprinz. 5456 n.

— Der liebende Mann. Hymnen des Herzens. 5922 n.

— Die verlorene Mutter. 2987/88 n.

— Namenlos. Roman. 5920 n.

— Phantom. 5543 n.

Miirger H., Aus dem Leben der Boheme. 5166 n.

— Die Boheme. 5259 n.

— Zigeunerleben. 1183 n.

Miirray D. Ch., Der Bischof in Not. 4301 n.

— Jagd nach Millionen. 1719 n.

— Spitzbubengewissen. 1720 n.

Muschler R. C., Der Weg ohne Ziel. Ein Nachtbuch. Roman. 8248 n.

Musgrave C. A., Fraulein Eulalias grafiliches Abenteuer. 1104 n. Musil R., DieVerwirrungen des ZoglingsTerloss. Roman. 6751 n. Musset A., Die beiden Geliebten. 7890 n.

— Die beiden Geliebten. Mimi Pinson. Der Leuchter. 6245 n. Mutzelburg Ad.. Der Held von Garika. 1289 n. Muusniann C., Rittmeister Bruhn und Frau. 5247 n.

Myller O., Spielende Kinder. 3499 n. Nabl F., Odhof. 4162/63 n.

Nagrodskaja E. A., Im Strome der Zeiten. Roman. 7282 n.

— Kreuzweg der Leidenschaft. 5622 n.

f — Die bronzene Tur. Eine Liebesgeschichte. 2067/68 n.

— Der Zorn des Dionysos. 2449/50 n. Nansen P., Die Briider Menthe. 2546 n.

— Die Feuerprobe. 2350 n.

— Eine gluckliche Ehe. 762 n.

— Gottesfriede. 1905 n.

— Judiths Ehe. 2351 n.

— Jugend und Liebe. 1622 n.

— Julies Tagebuch. 763 n. _ Des Lebens Lust. 3386 n.

— Maria, ein Buch der Liebe. 761 n.

Naši vin Iv., Stephan Rasin. Hist. Roman. Ein Bauernaufruhr in RuBland im XVII. Jabrh. 9108 n.

— Rasputin. 7306/308 n.

Nasivin Iv.,- Das hungrige Ruftland1. 1110 n.

Nathusius An., Der Schatz von Sevengade. Prinzessin Leonov. 9091 n.

— Die Trennung. Roman. 8116 n.

Nathusius M.. Das Tagebuch eines armen Frauleins. 392 n. Nau J.. Die feindliche Kraft. 2042 n. Nauniann G., Vom Larm auf dunklen Gassen. 5441 n. Neera, Das schvveigende Haus. 603 n.

— Das galante Jahrhundert. 1579 n.

— Der Roman des Gliickes. 2022 n. Nekrasov N.. Gedichte. 1786 n.

Nelius Fr., Spuk. Roman. 5991 n.

Nemcova Božena, Grofimiitterchen. 6598 n.

Nerval G.. Der Ftirst der Narren. 957 n.

Nesbit E., Das rote Haus. Eine lustige Ehegeschiehte. 6808 n.

Nestroy Joh.. Eulenspiegel. 9097 n.

— Werke: (Lebensbild.) Der bose Geist Lumpazivaga-bundus oder das liederliche Kleeblatt. Zu ebener Erde und erster Stock oder Die Launen des Gflucks. Das Madl aus der Vorstadt oder Ehrlieh wahrt am langsten. Einen Jux will er sich machen. Liebesgeschichten und Heirats-sachen. Der Zerrissene. Judith und Holofernes. Freiheit im Krahvvinkel. Der Unbedeutende. Der alte Mann mit der jungen Frau. Kampl oder Das Madchen mit Millio-nen und die Nahterin. 480 n.

Neumann A., Konig Haber. Erz. 7608 n.

— Rebellen. Roman. 9331 n.

— Der Teufel. Roman. 7804 n.

Nexii M. A., Schwarze Erde. Novellen. 7966 n.

— Kinder der Zukunft. 6961 n.

_ Die Passagiere der letzten Platze. 7852 n.

— Pelle der Eroberer. Roman. 7571 n.

— Proletarier-Novellen. 7851 n.

— Stine Mensehenkind: Eine Kindheit. 7509 n. Der Siinden-fall. 7854 n. Das Fegefeuer. 7855 n.

— Uberflufi. Roman. 7878 n. Neymann-Hofer A., Die Familie Rizzoni. 637 n. Nicht mucksen! 1099 n.

Niebelschiitz S., Im Lebensfruliling. 2632 n.

Nielse C., Allzumal Siinder. 1373 n.

Nielsen Z.. Die Mowc. 200/201 n.

Niemann A.. Aetherio, eine Planetenfahrt. 3494 n.

— Smaragda. Roman aus Konstantinopel. 6273 n. Nieritz G., Der stille Heinrich. 2628 n.

— Der Kuhhirte von Oggersheim. 2627 n. Nikorowicz Ign., Jan Kiszocki. Roman. 5297 a. Noailles Cointesse de, Die Unschuldigen. 7933 n.

Nobie E.. Die Geheimnisse der Themse. I. 5248 n; II. 6143 n. Noe H., Die Pioniere der Untervvelt. 561 n.

— 9f —

Nora A. de. Maxl Bierjung. Naturgeseh. e. Pennalers. 8093 n. f — Der Liftboy. Novellen, Grotesken u. Skizzen 8994 n. ; — Madonnen. Ein Cyklus. 7078 n. I — Die Racher. Novelle. 7480 n.

— Die sieben Schelme von GroBliohtheim. 5025 n.

— Nizi Semmelbsichers Hochzeitsreise. 5766 n.

— Stunden. Novellen. 8995 n.

— Das Tal des Willens. Novellen. 8996 n.

— Die Tauscher. Ein Bauernroman. 8997 n.

— Totentanz. 4161 n.

Norbert W., Barberina, die Geliebte Fr. d. GroBen. 5196 n.

— Grafin Potočka. Der Roman einer schonen Frau. 5266 n. Nord F. R. Abla. Erz. aus dem Irak. 8013 n.

— Der schwarze Kalpak. Roman. 6769 n.

— Der Kampf um die Kupfergrube. Roman. S998 n. - — Ker-Ali. Roman. 8034 n.

f- — Konig Pfau. Roman aus dem heutigen Mesopotamien. 7145 n.

I' — Das Land ohne Lachen. Roman. 7864 n. . — Nafuhsa. Ein arabisch-indischer Roman. 8276 n. [ — Die Sichel. Roman. 7979 n. ; -- Ssir-anusch. Roman. 8089 n.

■— Der blaue Teppich. Roman. 7863 n. Nordau M.. Seelenanalysen. 3720 n. f — Seifenblasen. 1314 n.

Nordhausen K. L.. Die vom Film. Sittenroman. 7417 n. Noriac Jul., Memoiren eines Kusses. 9098 n. Norris W. C., Mein Freund Jim. 4302 n.

— Die geprellten VeTschworer. 4303 n. Norellen. Italienische. 2694 n. Novellen, Russische. 9132 n.

Novellen und Gedichte, Japanische. 1789 n. * Novellenbuch. I„ III., IV., VI. 9099—9102 n. Novellenbuch. Polnisches. 204/5 n. Novellensammlung. Illustrierte. 648—659 n. Novellenschatz, 362 n.

O diese Dackel! -5474 n. (Neue Folge.) 5475 n. Odojewsky VI., Magische Novellen. 6772 n. Offenstetten Th., Er oder die Andere. Hum. Abent. Roman. 5891 n..

— Das Gespensterschlofi. Krim. Roman. 5895 n.

— Das Haus am Kanal. Hum. Abent. Roman. 5892 n.

— Das Hotelgespenst. Hum. Abent. Roman. 5893 n.

— Der Mann mit der eisernen Maske. Hum. Abent. Roman. 5894 n.

— Der Meisterdieb. Hum. Krim. Roman. 5890 n. Ogrizovie M., Die edlen Frauen Hassan Agas. Schauspiel. 7489 n. Ohanian A., In den Klauen der Zivilisation. 6804 n.

— Die Tanzerin von Shamakha. 6874 n.

Ohnet G., Die Damen von Croix Mort. 4058 n.

— Die Diebin u. A. 4572 n.

— Doktor Rameau. Roman. 6320 n. 452 n.

— Liese Fleuron. Sie will. 4710 n.

— Das Gespenst. 5033 n. _ Gifthandler. 1862 n.

— Grafin Sarah. 2051/52 n.

— Hiittenbesitzer. 450 n.

— Im Schuldbuch des Hasses. 2198 n.

— In der Tiefe des Abgrunds. 4100 n.

— Der Konig von Pariš. 958/59 n.

— Der rote Kurs. 1739 n.

— Pariser Lebewelt. 5605 n.

— Letzte Liebe. 452 n.

— Die zehnte Muse. 1461 n.

— Nieder mit Bonaparte. 2838 39 n.

— - Nimrod & Cie. 1089/90 n.

— Sergius Panin. 198 n. 2198 n.

— Der Pfarrer von Favieres. 2974 n.

— Das Recht des Kindes. 1238 n.

— Der Schritt zur Liebe. 2196 n.

— Sch\varz und Rosig. 6419 n.

— Die Seele Pierres. 2199 n.

— Sie will. 1442 n.

— Die Siegerin. 453 n.

— - Der Steinbruch. 4571 n.

— Die Tochter des Abgeordneten. 1415 n. Ohorn A., Der Klosterzogling. 2352 n.

— Das Tagebuch des Monchs. 1577/78 n.

Ojetti Ugo, Mein Sohn der Herr Parteisekretar. 7243 n.

Okič J., Der zehnte Bruder. 4719 n.

Okonski. Arme Menschen. 9132 n.

Olivieri S., Der Oberst. 2931 n.

Ompteda G., Alle neune. 3376 n.

— Aus grofien Hohen. Alpenroman. 7058 n. -- Benigna. 3196/97 n.

Der neue Blaubart. Roman. 8999 n.

— Maria de Caza. 423 n. Droesigl. 4012 n.

Einst III. Roman. 6896 n. Excelsior. 3370 n. - Eysen. 4762 n.

Die sieben Gernopp. 3686 n.

— Der jungfrauliche Gipfel. Roman. 8309 n.

— Ein Gliicksjunge. 3322/23 n.

— Heimat des Herzens. Roman. 9000 n.

— Herzeloide. 3264 n.

— Lust und Leid. 1909 n.

— Margret und Ossana. 2463 n.

Ompteda G., Weibliche Menschen. 4763 n.

— Minne. 3687 n.

— Monte Carlo. 3688 n.

— Denise de Montmidi. 548 n.

— Normalmenschen. 3795 n.

— Philister uber dir. 3371 n.

— PrinzeB Sabine. 2279 n.

— Cacilie von Sarryn. 4761 n.

— Der zweite SchuB. 3266 n.

— Die SUnde. 2278 n.

— Die Tochter des groBen Georgi. 3198/99 n.

— Traum im Siiden. 2280 n.

— Unter uns Junggesellen. 1908 n.

— Der Venusberg. 1907 n.

Oppcln Frieda, Konigsmark. Eine Liebestragodie aus dem

Barock. 6812 n. Orlac Pierre Mac., Alkoholschmuggler. 8319 n. Orth B., In den Minen. 163—167 n. Ortmann H., Die Siinden der Vater. 3280/84 n. Ortmann R.. In den wilden Wassern. Ein Griff ins Leben. 8745 n.

— Junger Ruhm. 5380 n.

— Verschwiegene Schuld. Krim. Roman. 9103 n. Oertzen M., Frei fiir die Ehre. 7136 n.

Orzeszko E., Der Australier. 4254 n.

— Blumenhochzeit. Das ewig Menschliche. 2164 n. _ Wirtala. 3511 n.

Ossendowski Perd., Japanische Erzahlungen. 6236 n.

— In den Dschungeln der Walder und Menschen. 6230 n.

— Die Lowin. Ein marokkanischer Roman. 8416 n.

— Tiere, Menschen und Gotter. 6287 n.

Ostenso Martha, Ersvachen im Dunkel. Roman. 8227 n.

— Der Ruf der Wildganse. Roman. 7329 n.

Oesteren Fr. W., Affenscherze. Lustige Geschichten vom Menschtier. 9001 n.

— Die Pflicht zu schweigen. Roman. 9353 n.

— Der Schatten der Gorgo. Roman. 7175 n. Ott Ad., Abgeirrt. Ein Hochgebirgsroman. 7108 n. Otten Friedr., Ein Spiel der Harmlosen. 8643 n.

Otten K., Der Fall StrauB. (Aufienseiter der Gesellschaft.) 8008 n

Oettinger E. M., Aus dem Liebesleben Napoleons I. 2830/32 n.

Otto Fr., Ultra. Erz. 6294 n.

Ottolengui R.. Der Kameonknopf. 7137 n.

— Sein eigener Sohn. 3019 n. Ouida. Farnmor. 5062 n.

— Fiirstin Zouroff. Roman. 9104 n. ,

— Lady Dorotheas Gaste. 4573 n.

— Wanda. Roman. 9105 n.

(htenham J., Der. endlose Weg. 3020 n. Paap W. A., Der Kaplan im Listermonde. 2448 n. Paillot Fort. Das frische Fleisch. 7211 n. Pain B., Die Memoiren des Konstantin Dix. 3314 n. Paivarinta P.. Finnische Novellen. 8499 n. Paleologiie M.. Der tragisehe Roman des Kaisers Alexanders II. 8104 n.

Paludan J., Die Felder reilen. Roman. 9160 n.

— V5gel ums Feuer. Roman. 7613 n. Panhuys A., Aus dem gleiehen Nest. Roman. 6670 n.

— Aus der Jugendzeit. Eifersucht. 6713 n.

— Die Dame in Grau. Roman. 6669 n.

— Du hast Diamanten und Perlen. Roman. 6692 n.

— Durch drei Frauen. 4910 n.

— Das Erbe der Mutter. Roman. 7572 n.

— Das blonde Harfenmadchen. 7720 n. _ Teure Heimat. 5493 n.

— Im SpukschloB. Auf falscher Fahate. 6714 n.

— Der Inselkonig. Roman. 7998 n.

— Johannisspuk. 4807 n.

— Das Ladenmadel. 5562 n.

— Die Letate aus dem Hause Wulffenberg. Roman. 7999 n.

— Suhnende Liebe. Roman. 6646 n.

— Das Lied vom Gliick. Roman. 8196 n.

— Marietje singt. 4026 n.

— - Mausi. 5561 n.

— Das weifie Pferd von Ditthorn. 5092 n.

— Der Schwester Rache. Roman. 7573 n.

— Klingende Seele. 5388 n.

— Ein stolzer Traum. 4124 n.

— Uber den Tod hinaus. Roman. 6671 n.

— Regina Utermohlen. Roman. 6672 n.

— Die Walzerkonigin. 4027 n.

— Wenn die Liebe nicht war! 5383 n.

— Die drei Zigeunerschwestern. Roman. 7719 n. Panin V., Die schwere Stunde. 5379 n.

Panizza O., Visionen der Dammerung. 4729 n. Pany L., Das Brautkleid. Roman.. 6668 n.

— Arme Buben. Roman. 6698 n.

— Gib mir dein Kind! 6584 n.

— Die erste Liige. Erzahlung. 9109 n.

— Theaterkinder. 2370 n.

— Weil ich dich liebe. Gib mir dein Kind. 4036 n.

— Ihr Ziel. Die erste Liige. 6715 n. Papini G., Ein fertiger Mensch. 7543 n.

Pappe Cl., Und sie riittelte an der Kette. 1543/44 n. ParadoTska M., Mischa. 210 n. Parlow H.. Gloria Alvarado. 4574 n.

— JSva. 2276 n.

Parlow H., Spanisehe Novellen. 3351 n. Pasquc E., Die Glocken von Plurs. 1686 n. Passon Marga, Blaubart. Roman. 6421 n. Passos Dos John. Drei Soldaten. Roman. 6610 n.

— Manhattan Transfer. Der Roman einer Stadt. 9352 n. Paul Ad„ Die Tanzerin Barberina.- 5837 n.

Paul J., Flegeljahre. 1327 n.

— Das heimliche Klagelied der heutigen Manner. 8931 n. Pauli K.. Vor Ankauf wird gewarnt. 539 n.

Pauls E. E., Habenichts. Novellen. 6724 n. Paulsen. Ein Zukunftsweib. 8468 n. Payn J., Dynamit am Bord. 3023 n. Pazeken Fr., Der gespenstische Reiter. 319 n. Peck G. W., Der bose Bube und sein Papa. 577"0 n. Peladan S.. Der Androgyn. 5286 n,

— Einweihung des Weibes. 4575 n.

— Finis Latinorum. 5161 n.

— Das allmachtige Gold. 3033 n.

— Gynandria. Roman. 6231 n.

— Die Jungfrauen von Avignon. Roman. 6746 n.

— Das hochste Laster. 5287 n.

— Weibliche Neugier. 5102 n.

— Pilgerin und Pilger. Roman. 7763 n.

— Der Prinz von Byzanz. Drama. 5923 n.

— Das unbekannte Schicksal. 4345 n.

— Der Sieg des Gatten. 4344 n.

— Una cum uno. 3034 n.

— Das Weib des Kunstlers. 5103 n. Penard E., Das Atoli. 1958 n.

— Seltsame Entdeckungen des Herrn Doktor Todd. 5515 n. Penn H., Der slavische Bauernkonig. 1219/20 n. Pentamerone. 705 n.

Pereda J. M.. Sotileza, das Fischermadchen von Santander. 5589 n.

Perfall A., Aus Berg und Tal. Jagdgesehichten. 3916 n. Aus der Schule der Ehe. 2720 n. Die Brucke. 1403 n. Damon Ruhm. 1319 n.

— Fajful. 3888 n.

— Die Finsternis und ihr Eigentum. 3151 n.

— Forster Sollmann. 5009 n."

— Der Jager. 4576 n.

— Kraft und Liebe. 2277 n.

— Die Krone. Roman. 9110 n.

— Kiinstlerblut. 4238 n.

— Die Landstreicherin. 2353 n.

— Die Malschule. 619 n.

— Das verlorene Paradies. 1313 n.

— Der Scharffenstein. Roman. 9111 n.

Perfall A.. SehloB Phantasie. 1811/13 n.

— Die Stinde. Novelle. 6960 n.

— Truggeister. 3205 n. Perfall K.^ Der Ehering. 960/61 n.

— Horner tragt der Ziegenbock. 4363 n.

— Das Konigsliebchen. 1910 n. Ritter und Damen. 964/65 n.

— Das Schicksal der Agathe Rottenau. 2206 n.

— Der Spielgefahrte. Roman. 9002 n.

— Der schone Wahn. 962/63 n.

— D'?r Weg des Witwers. 84® n.

— \Veibfremd. 4064 n.

— \Vpllermanns Ehenot. 4063 n.

Perkonig Jos. Fr., Dorf am Acker. Landliche Novellen. 6962 n. Perrin M., Der Sultan eines Pariser Stadtviertels. 4862 n. Perron P.. Die Kunstreiterin. 3871 n. Pert C.. Die kleine Cady. 2771 n.

— Cady als Frau. 2772 n.

— Cadys Scheidung. 2772 n.

— Georges in Pariš. 3541 n.

Perutz L., Die Geburt des Antichrist. 6127 n.

— Die dritte Kugel. Roman. 6795 n.

— Der Marques de Bolibar. Roman. 7483 n.

— Der Meister des jiingsten Tages. Roman. 6796 n.

— Turlupin. Roman. 5949 n.

— Z\visehen neun und neun. 5867 n.

Perutz L. u. P. Frank. Die Mangobaumwunder. Eine unglaub-

liche Geschichte. 6129 n. Peschkau E.. Die Armsten. 4195 n.

— Frau Regine. 4214 n.

— Noras Roman. 4304 n. Peteani M., Die Liebesleiter. 4908 n. Peter J., Am Kreuzweg. 227 n.

— Es war im Bohmerwald. 3466 n.

— Granit und Gneis. 3467 n.

Peter R., Die besiegte Stadt. Roman. 7916 n. Petersen Alb., Die Fronde. Ein Mazarin-Roman. 9003 n.

— Konig Sonne. Geschicht. Roman. 9004 n.

— Der junge Perthes. Roman. 9005 n.

— Perthes der Mann. Kulturgesch. Roman. 9006 n.

— Der Schwan vom Avon. Roman. 8052 n.

— Virginia. Roman. 7819 n. Petersen M.. Prinzessin lise. 1780 n. Petzold A., Erde. 3481 n.

Peyrebrune S. de, Fraulein von Tremor. Roman. 6969 n. Philippi Fel., Cornelie Arendt. Roman. 9007 n.

— Die Ehrenreichs. Roman. 9008 n.

— Lotte Hagedorn. 2490 n.

— Hotel Gigantic. Roman. 9C09 n.

Philippi Fel., Jugendliebe. Roman. 9010 n.

— Die Sieger. 2462 n. Philippi Fr., Auf der Insel. 3374 n.

— Im Netz. 3318 n.

— Adam Notmann. 4983 n.

— Vom Weibe bist du. 3319 n. Philips F., Wie in einem Spiegel. 1721 n. Phillpotts B.. Des Wilderers Weib. 5257 n. Pichler A., Jochrauten. Geschichten. 3815/16 n.

Pickthall M., Glanz, Liebe und Tod des Fischers Said. Ein Abenteuerer-Roman aus dem wirklichen Orient. 6891 n. Pierantoni R., Die Starkere. Roman. 5668 n. Pietech O., Das Abenteuer der Lady Glane. 4178 n. Pila H., Pepi Kramlinger. 9112 n.

— Die Witwe und andere Skizzen. 1386 n. Piorkowsky J., Die gestohlenen Familiendiamanten. 1257 n. Piper O., Der Spuk. Geschehnisse aus der Welt des Obersinn-

lichen. 9011 n.

Pirandello L., Einer, Keiner, Hunderttausend. Roman. 9366 n.

— >Kurbeln!« Roman. 9367 n.

— Sechs Personen suchen einen Autor. Lustspiel. 9012 n.

— So ist es — wie Sie meinen. Gleichnis. 9013 n.

— Den Tod im Riicken. Meisternovellen. 7117 n.

— Die Wandlungen des Mattia Pascal. Roman. 6850 n.

— Der Zveite. Novellen. 6455 n.

Pistorius Fr., Doktor Fuchs und seine Tertia. Heitere Bilder von der Schulbank. 6913 n.

— Im Taumel der neuen Zeit. Heitere Bilder von der Schulbank. 6914 n.

Pitigrilli, Die Jungfrau von 18 Karat. Roman. 8106 n.

— Kokain. Roman. 9364 n.

— Luxusweibchen. Roman. 6484 n.

Plattensteiner R.. Die Wirtin zum goldenen Hirschen. Erz. 6586 n.

Poeck W., Flint und Genossen. Roman. 6552 n.

— Hausschilds in Pariš. Humor, satir. Roman. 9113 n.

— Die Heiratsjacht. Ein lustiger Filmroman. 9014 n.

— Die Turmschwalben. Humor. Roman. 9015 n.

— Von Lowen, Lumpen und anstandigen Leuten. 1911 'n. Podewils T., Zvveifelhafte Charaktere. 5349 n.

Poe E. A., Die Abenteuer Gordon Pyms und A. 966/67 n.

— Der Brief Ihrer Majestat. Detekt. Roman. 9016 n.

— Phantastische Erzahlungen. 6327 n.

— Die Geschichten vom Detektiv Dupin. 7342 n.

— Seltsame Geschichten. 4182 n.

— Unheimliche Geschichten. 3848 n.

— Die schwarze Katze. Lebendig begraben. 2552 n.

— Romantische Liebesgeschichten. 5026 n.

— Nebelmeer. 5798 n.

<

Poe E. A., Scherz, und Spottgeschichten. 6472 n.

— Welt des Grauens. 8929 n. Polen, Ein Novellenbuch. 2700/701 n. Polentz W.. Dorfgeschichten. 4577 n. Polko E., Herzensfriihling. 6949 n.

— Marchen. 571 n.

Pollaczek M., Wunderliche Wahrheiten. 2460 n. Pommerhanz K., Rob und Bert. Eine lustige Vagabundenge-

schichte. 8379 n. Ponten Jos., Siebenquellen. 5415 n.

— Die Studenten von Lyon. Roman. 9161 n. Pontoppidan H., Der alte Adam. Ein Ferienabenteuer. Das ideale Heim. 3974 n.

— Naehtwache. Erzahlung. 9114 n.

Poritzkj- J. E., Imago mundi. Von der Liebe, vom Luxus und

von anderen Leidenschaften. 3588 n. Possendorf H., Klettermaxe. Eine Kriminalgeschichte. 7949 a.

— Der Krystall-Seher von Gill Street. Roman. 7778 n.

— Die drei Todgeweihten. Roman. 9017 n. Potapenko J., Gesunde Ansiehten. 3557 n.

— Die Tochter des Kurriers. 3504 n.

— Vom Schiffbruch der Ehe. 3180 n.

— Zwei Wege. 535 n.

Poths Wegner, Lola Montez. Hist. Roman. 7732 n. Piitzl Ed., Bummelei. 4597 n.

— Eingeborene. 1344 n.

— Moderner Gschnas. 4600 n.

— Der Herr von Nigerl. 969 n.

— Heuriges. 4601 n.

— Hoch vom Kahlenberg. 4595 n.

— Im Kriminal. 968 n.

— Das weltliche Kloster. 970 n.

— Kriminalhumoresken. 9115 n.

— Landsleute. 4598 n.

— Launen. 971 n.

_ Mitburger. 4599 n.

— Rund um den Stephansturm. 4594 n. —. Stadtmenschen. 4596 n.

— Wiener Tage. 4604 n.

— Wiener. 4602 n.

— Zeitgenossen. 4603 n.

Paulaille Henry, Die Gebuitsstunde des Friedens. Roman. 8291 n.

Presber R., Aus eines Mannes Madchenjahren. 699 k

— Haus Ithaka. Roman. 7336 n.

— Die sieben torichten Jungfrauen. 2354 n.

— Die bunte Kuh. 2355 n.

— Das Madchen vom Nil. 1844 n.

— Poveretto. 6787 n.

Presber R., Der Schatz in der Tiite. 7499 n.

— Spane. 5748 n.

— Der Untermensch und andere Satiren. 2319 n. Prešern Fr., (Vidic Fr.), Poesien. 2780 p.

Prevost Abbe, Geschichte der Donna Maria u. a. Abenteuer. 9018 n.

— Manon Lescaut und Chevalier Desgrieux. 1315 n. Prerost M., Auf Liebeswogen. 4578 n.

— Die Brautnacht. 2095 n.

— Camilla. 677 n.

— Cousine Laura. 2177/78 n.

— Der gelbe Domino. 1860 n.

— Erblich belastet. 670 n.

— Fleurette. 680 n.

— Franzosinnen. 2105 n.

— Starke Frauen. 2096/97 n.

— Die junge Frau. 2100/101 n.

— Seine Geliebte und ich. 7574 n.

— Herr und Frau Molloch. 2109/110 n.

— Julchens Heirat. 2174 n.

— Die Jungfrau. 2099 n.

— Kamerad Eva. 2107/108 n.

— Das Kind der Ehebrecherin. 772 n.

— Der blinde Klavierstimmer. 2201 n.

— Spate Liebe. 2179/80 n.

— Liebesbeichte. 679 n.

— Liebesgeschichten. 673 n.

— Die junge Mutter. 2102/103 n.

— Ophelia in der Provinz. Poupette. 678 n.

— Eine Pariser Ehe. 2176 n.

— Pariser Ehemanner. 682 n.

— Neue Pariserinnen. 2106 n.

— Pierre und Therese. 972 n.

Plaudereien einer Pariserin uber die Liebe. 6617 n.

— Ratschl&ge fiir Junggesellen und Verlobte. 2181 a

— Revanche. 1273 n.

— Der Skorpion. 671 n.

— Die Siinde der Mutter. 675 n.

— Halbe Unschuld. 674 n.

— Vampir Weib. Roman. 7603 n.

— Die kleine Venezolanerin. 1861 n. .— Vom Weiblic.hen uberall. 2104 n.

— Was Frauen schreiben. 5523 n. JPrišrin N., Der schwarze Araber u. A. 3064 n. Prochaskas illustrierte Bibliatkek VI. 294/305 n. Proelfi J., Modelle. Kunstlernovellen. 1808 n.

Prousf Marcel, Im Schatten der jungen Madchen. 7803 n.

— Tage der Freuden. 7271 n.

— Der Weg nach Guermantes. Roman. 9019'n.

Proust Marcel, Der Weg zu Swann. Roman. 7973/74 n. Provins M., Liebesbriefe. 851 n. Przybyszewski St., Erdensohne. 5142 n.

— Das Gericht. 3171 n.

— Unterwegs. 3912 n.

Puccini M., Nina und Delia. Roman. 7120 n.

Purzelbaum Peter. Vom KommiB, Kaczmarek und den Mai-

kafern. 8278 n. Puškin A. S., Dubrovskij. Die Hauptmannstochter. 7253 n.

— Die Erzahlungen Belkins; Der SchuB. Der Schneesturm. Der Sargtischler. Der Posthalter. Das Edelfraulein als Bauerin. Pique Dame. Kirdschali. Der Mohr Peters des GroBen. Die Geschichte des Pfarrdorfes Gorochino. Ros-slawljew. Agvptische Nachte. Epische Fragmente. Drama-tische Fragmente in Prosa. 7252 n.

— Gedichte. Der Gefangene im Kaukasus. 1784 n.

Der Mohr des Zaren. Dubrowsky. Pique Dame. 5133 n.

— Ausgewahlte Novellen: Der SchuB. Das Edelfraulein als Bauernmadchen. Der Mohr Peters des GroBen u. A. 2568 n.

Puttkanier Jesco, Geschwister Pliiddekamp. Roman. 9116 n. Piitz E., Die Tochter des Marquis. 1365 n Raabe W., Deutscher Adel. 4579 n.

— Die Akten des Vogelsangs. 2356 n.

— Altershausen. 4581 n.

— Der heilige Born. Nach dem groBen Kriege. 7793 n.

— Die Chronik der Sperlingsgasse. 8097 n.

— Eulenpfingsten. Vom alten Proteus. 5391 n.

— Drei Federn. Der Regenbogen. 7795 n.

— Frau Salome. 2288 n.

— Die schwarze Galeere. 1290 n.

— Unruhige Gasle. Roman. 9020 n.

— Ein Geheimnis. Die sehwarze Galeere. 5389 n.

— Gutmanns Reisen. Kloster Lugau. 9021 n.

— Unseres Herrgotts Kanzlei. Verworrenes Leben. 7794 n.

— Horacker. Erz. 9022 n.

— Das Horn von Wanza. Fabian und Sebastian. 9023 n.

— Der Hungerpastor. 3495 n.

— Der Lar Stopfkuchen. 4985 n.

— Die Leute aus dem Walde, ihre Sterne, Wege u. Schick-sale. Roman. 9024 n.

■— Meister Anton oder die Geschichten vom versunkenen Garten. 5392 n.

— Alte Nester. 4580 n.

— Christoph Pechlin. 4984 n.

— Prinzessin Fisch. Villa Schonow. 4986 a.

— Das letzte Recht. 4270 n.

— Des Reiches Krone. Die Hamelschen Kinder. 5300 n.

— Zum wilden Mann. Roman. 9025 n.

Rado M., Verschiedenes Lieben. 5410 n.

Rafael L., Kampfende Gewalten. 1397 n.

Raff H., Naturgewalten. 5672 n.

Rakosi V., Mein Dorf u. a. heitere Gesch. 8752 n.

Raimund G., Liebesfreud und Liebesleid. 3176 n.

— Mein ist die Rache. 4582 n.

Rais K., Kalibas Verbrechen. 2160/61 n. Rameau J., Grafin Nipp. 615 n.

— Die Hexe. 3715 n.

— Die Letzten aus dem Hause Montberthier. 1740 n.

— Das Magdalenenhaar. 212 n.

— Mariens Roman. 609 n.

— Die Nudelprinzessin. 1741 n.

Ramuz C. F., Das Regiment des Bosen. Roman. 8173 n. Randolph P. B., Dhoula Bel. Roman. 4900 n. Rangabe Gl., Harald. Fiirst der Wavager. 6283 n. Rapport S.. Liebesgeschichten aus dem Vatikan. 1354 11. Rasmussen B., Der Beichtteufel. 3379/80 n.

— Polnisches Blut. 4085 n.

— Camillo Cantori u. seine Frauen. 1574/75 n.

— Das groBe Chaos. Roman. 5924 n.

— Donna Linda. 4884 n.

— Der kalte Eros. 4987 n.

— Die Flucht vor dem Mann. Roman. 6439 n. _ Hinter goldenen Mauern. 4891 u.

— Mafia. 4988 n.

_ Schwester Ingeborg. 3134/35 n.

— Sultana. 1912 n.

— Via del Inferno. 2698 n.

— Was Frauen wollen. 4989 n. Ratzka Cl., Das Bekenntnis. Roman. 8891 n.

— Familie Brake. Roman. 9026 n.

— Urte Kahvis. Ronian. 9027 n.

— Die griine Manuela. 5384 n.

_ Die Sieben und ihr Weg. Roman. 9028 n.

— Die Venus von Syrakus. Roman. 9029 n.

Raucat Thom., Die ehrenwerte Landpartie. Roman. 8306 n.

Raven M.. Ein Adjutant Bonapartes. 2657/58 n.

Ravendro Ravi, Tanzende Flamme. Dok Mali. Siamesischer

Roman. 9030 n. Reade Ch., Ein einfach Herz. 4305 n. Rebiczek Fr., Jan Bagesens Fahrt. 5518 n.

_ Der Wald des Blutes. Roman. 6244 n.

Reepen H., Indienzauber. Novellen. 8415 n.

— Kinder der Steppe. 9031 n.

Rechert E., Das Leben ohne Schicksal. Hum. Novelletten. 9117 n. Reck-Malleczewen Fr., Die Dame aus New-York. 4846 n. Regnier H. de, In doppelten Banden. Roman. 8483 n.

— Die zwiefache Liebe des Herrn von Galandot. 7539 n.

Rehm H. S., Konig Jeromes Karneval. Hist. Roman. 7652 n.

— Lachende Masken. 2656 n.

Reichenbach M., Die Kinder Klingsiroms. Roman. 6554 n. Reid M.. Die Scharfschiitzen. 4583 n. Reimann H., Das verbotene Buch. 4172 n.

— Ewers (Parodie). 6376 n.

— Victor Margueritte's La Gargonne. 5640 n. Reinacher Ed.. Waiblingers Austrieb. Novelle. 8345 n. Reisner V., Die Unschuld. 2720 n.

Reitz E.. Schelm Schinderhannes. 8113 n. Reitzer A., Gut Schabbes. 843 n. Rema E., Frauen untereinander. 1533/35 n. Remberg K., Der Maorischatz. 5110 n. Remin E., Sigrid Bang. 1102/103 n.

— Die Versaillerin. 4306 n. Remisor Al., Russische Frauen. 6757 n.

— Die Schwestern im Kreuz. Erz. 5925 n.

Renard M., Der Doktor Lerne. Ein Schaueivoman. 5836 n.

— Die blaue Gefahr. Roman. 6767 n.

— Orlac's Hande. Roman. 6758 n. Renesse M., Orchidee. Erz.* 6687 n. Renzis I. de, Verhangnis. 5402 n

Ressl Fr., Da is amal. . . Da san amal . . . Da hat amal . .,

Lustige Geschichten. 7208/09 n. Retcliffe J., Adda und Edda. Der Roman einer Seelemvande-rung. 7958 n.

— Die Assassinen. Roman. 7960 n.

— Auf heiBer Erde. Roman. 7959 n.

— Biarritz. 4125/28 n.

Die Eisprinzessin. Roman 7961 n.

— Gaeta - Diippel. (Forts. von Biarritz.) 4105/108 n.

— Garibaldi. Roman. 7962 n.

—_ Das Kreuz von Savoyen. 1657—1664 n.

— Nena Sahib. 726/31 n.

— Puebla oder Der Schatz der Inkas. 1665—1670 n.

— Sevastopol. 24—27 n.

— Die Venus von Rom. 8331 n.

— Villa Franca. 1633—1640 n.

— Zehn Jahre. (I. Fortsetzung.) 1641—1648 n.

— Magenta und Solferino. (II. Fortsetzung.) 1649—1656 n.

— Von Berlin nach Koniggratz. 4104 n.

— Von Leipzig bis Sadowa. 4129 n.

Reuss H. - Liiwenstein, Zwischen Siillberg und Chimborasso.

Erlebte und erlogene Geschichten. 6965 n. Reuter G., Der Amerikaner. 2492 n.

— Aus guter Familie. Roman. 9032 n.

— Frau Burgerlin und ihre Sohne. Roman. 6368 n.

— Frauenseelen. Novellen. 6369 n.

— Ins neue Land. 5677 n.

Reuter G., Liebessiinden. 262 n.

— Liselotte von Reckling. 4584 n.

— Tochter. Der Roman zvveier Generationen. 8396 n.

— Das Tranenhaus. 5214 n.

— Vom Kinde zum Menschen. 9033 n.

— Ellen von der Weiden. 2125 n.

Reuter ()., Hero Omkens Ausfahrt und Heimkehr. 5409 n. Revel H. A., Der Monch von Almissa. 5488 n. ReventIow F., Der Geldkomplex. Roman. 5950 n. Rejmont L.. Der Vampir. 2215/16 n.

Reymont W. St., Die polnischen Bauern. Roman. 6248/51 n.

— Die Emporung. Eine Geschichte vom Aufstand der Tiere. 8011 n.

— Erlosung. 2164 n.

— Lodz, das gelobte Land. 8110 n.

— Der letzte polnische Reichstag. Roman. 7002 n. R hod en E.. Aus Trotzkopfs Ehe. 2530 n.

— Das Musikantenkind. Lenchen Braun. Z\vei Erz. 9034 n.

— Der Trotekopf. 2528 n. Trotzkopfs Brautzeit. 2529 n.

— Trotzkopf als GroBmutter. 2531 n. Ricard Xar., Der Zorn. 6276 n.

Ricci C. Die Geschichte der Beatrice Cenci. 770H n. Richter Frich Oerre. Luzifers Auge. 7340 n.

— Der rote Nebel. 7361 n.

Richter H., Fonti. Der Erbe des Cbaos. Roman. 9035 n.

— Der Hiittenkonig. Roman. 6735 n.

— Der Kanal. Roman. 9036 n.

— Die unbekiimmerte Klare. Roman. 7917 n.

— Das Spielzeug Gottes. Zwei Historien uber ein Thenia. 6885 n.

— T 1000. Der Roman eines Riesenflugzeuges. 9037 n.

— Turmstadt. Roman. 7333 n.

— Van Utrechts romantische Reise. 7402 n. Richter C. Th., Magdalena. Die GroBmutter. 658 n. Ried P., Die Osteringen. Haldenstein. 263 n. Riedberg E., Die Waldhoftochter. Roman. 9118 u. Riehl W., Aus der Ecke. 3537 n.

— Burg Neideck. 45® n.

— Lebensratsel: Fiirst und Kanzler. Die Gerechtigkeit Gottes. Am Guell der Genesung. 2282 n.

— Kulturgeschichtliche Novellen: Der Stadtpfeifer. Grafin Uršula. Die Werke der Barmherzigkeit. 2281 n.

Riess R., Das Buch der Liebesabenteuer. 5794 n.

— Humorbuch. 5793 n.

— Marion. Das Buch vom Kinde. 7049 n.

Rilke R. M., Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. 9038 n.

— Das Buch der Bilder. 7813 n.

Rilke R. M., Ausgewahlte Gedichte. 8385 n.

— Geschichten vom lieben Gott. 7812 n.

— Die Liebe der Magdalena. 7820 n.

— Requiem. 9039 n.

— Das Stundenbuch. 9040 n.

— Die Weise von Liebe und Tod. 3114 n. Ring B., Die Jungfrau. Roman. 6797 n. Ring M., Die liebe Mama. 4588 n.

— Sieg der Liebe. 4587 n.

— Vor dem Schwurgericht. 534 n. Rit J., Fein Ragout. 1073 n.

— Witzpetarde. 1119 n.

Rittner Th., Geister in der Stadt. 6333 n.

— Ich kenne Sie. 3390 n.

— Lulu. Dora. 5298 n.

Robert Jul., Das Frauenregiment. 7075 n. Roberts Ch. G., Gestalten der Wildnis. 6407 n. Robinson F. M., Jung-Nin. 5408 n.

Robitschek K., Konige in Unterhosen. Anekdoten. 6760 n.

— Die einsame Trane. Das Buch der guten Witze. 6773 n. Roda-Roda, Der gekitzelte Aeskulap. 974 n.

— Donner und Doria. 8277 n.

— Der Ehegarten u. and. Geschichten. 9041 n.

— Fluch deinem Dudelsack. 5755 n.

— Frau Tarnotzis feinster Coup. u. a. G. 7362 n. —. Adelige Geschichten. 973 n.

_ Gift und Galle. 9356 n.

— Junker Marius. 4586 n.

— Kaiserliche Kammerer. 1913 n.

— Der Knabe mit den 13 Vatern. Ein humonstiso' er Roman nach B. G. Nušič. 8261 n.

— Die sieben Leidenschaften. 6332 n.

— Drei Meilen hinter Weihnachten. 3173 n.

— Schummler, Bummler, Rossetummler. 5756 n.

— Slawische Seelen. 6495 n.

— So jung und schon . . . 6462 n.

— Die verfolgte Unschuld. 6463 n.

— Von Bienen, Drohnen und Baronen. 3817 n.

— Welthumor I. Der erste Strahl. Humor. Satire. Ironie. Ferne Zeiten. Ferne Zonen. 7394 n.

— — II. Das zweite Gesicht. Humor. Satire. Ironie. Von Luther bis Lessing. 7395 n.

— — III. Die drei Grazien. Von Wieland bis Kopisch. 7396 n.

— — IV. Vier Jahreszeiten. V. Heine b. W. Busch. 7397 n.

— — V. Die fiinf Sinne. Von Anzengruber bis Arthur Schnitzler. 7398 n.

— — VI. Die sechs Werktage. Von Gerhart Hauptmann bis heute. 7399 n.

Roda Roda, Der Witz des Auslandes. 3172 n. Roda Roda's Roman. 7126 n. Rode K., Die Rache u. and. Militarhum. 9119 n. Rodionov I., Unser Verbrechen. 2283 n. Roehle R.. Durch Urwald und Sertao. 3763 n.

— Das Geheimnis von Ragpura. 6400 n. Unter Bullerdicks Teeriacken. 3762 n.

— Von Seebaren und Landratten an Bord der Penelope. 7701 n.

Rohmer Sax, Feuerzunge. Abenteuer-Roman. 9042 n.

— Das graue Gesicht. Abenteuer-Roman. 9043 n.

— Die Mission des Dr. Fu-Mandschu. Roman. 9044 n.

— Der Opiumkonig. Roman. 9045 n. Rohnstock A., Vierzig Nachte im Harem. 2446/47 n. Rohr M.. Ihres Mannes Seitensprung. 6717 n. Roland E., In blauer Ferne. 5404 n.

Roldan V., Kain. 2703 n. Rolland Rom., Aert. Drama. 9046 n.

— Annette und Sylvia. Roman. 6389 n.

— Clerambault. 5234 n.

— Johann Christof I. Kinder und Jugendjahre. 4879 n.

— — II. Johann Christof in Pariš. 4880 n.

— — III. Johann Christof am Ziel. 4881 n.

— Liluli. 7739 n.

— Meister Breugnon. Ein frohliches Buch. 7510 n.

— Mutter und Sohn. Roman. 8177 n.

— Peter und Lutz. Erz. 6183 n.

— Sommer. Roman. 6390 n.

— Der Triumph der Vernunft. Drama. 7888 n. Rom The, Freie Menschen. Roman. 6880 n. Roman. Der neue. Ein Almanach. 8130 rf. Romantische Marchen. 7822 n.

BBmer A!.. Der Pulftahirt u. and. Militarhum. 9133 n.

— Was ist Gliick? 5749 n.

Ronai A., Erlebnisse e. Fremdenlegionars. 2302 n. Roenau E., Im Wesenskreislauf. Zwei indische Erzahlungen. 7950 n.

Roquette O., Neues Novellenbuch (Wer tragt die Schuld? Das

Eulenzeichen). 7729 n. Rose Fel.. Der graue Alltag und sein Licht. Roman. 9047 n.

— Drohnen. 5027 n.

— Die Eiks von Eichen. Roman. 9048 n.

— Die Erbschmiede. Roman. 9049 n.

— Erlenkamp Erben. Roman. 9050 n.

— Heideschulmeister Uwe Karsten. Roman. 9051 n.

— Das Lyzeum in Birkholz. Roman. 9052 n.

— Meerkonigs Haus. Roman. 9053 n.

— Der Mutterhof. Ein Halligroman. 7509 n.

— Provinzmadel. 765 n.

Rose Fel., Der Tisch des Rasmussens. Roman. 9054 n. Rosegger P., Die Abelsberger Chronik. 9120 n.

— Alpengeschichten. 9134 n.

— Alpensommer. 9121 n.

— Das Buch der Novellen. 4592 n.

— Dorfsiinden. 1458 n.

— Durch! u. a. Gesch. aus den Alpen. 9134 n.

— Meine Ferien. 9122 n.

— Die Forsterbuben. 424 n.

— Der Gottsucher. 2284 n.

— Heidepeter's Gabriel. 9123 n.

— Jakob der Letzte. 1459 n.

— Das lichte Land und allerhand. 9124 n.

— Allerhand Leute. 31 n.

— Das ewige Licht. 2357 n.

— Martin der Mann. 4590 n.

— Peter Mayr der Wirt an der Mahr. 9125 n.

— Die Schriften des Waldschulmeisters. 1457 n. _ Sonderlinge. 9126 n.

— Sonnenschein. 1923 n.

— Streit und Sieg. 4589 n.

— Das Volksleben in Steiermark. 4591 n.

— Waldferien. 2548 n.

— Neue Waldgeschichten. 9127 n.

— Waldheimat. 9128 n.

Rosen E., In der Fremdenlegion. 1126 n.

— Der Konig der Vagabunden. 9055 n.

— Der deutsche Lausbub in Amerika. 7275 n.

— Yankeegeschichten. 9129 n.

Rosenberg M., Die Perlen der Grafin Osterhold.3188 n. Rosenberger E.. In indischen Liebesgassen. 7664 n. Rosengren G., Der grofie Unbekannte. 1769 n. Rosenliayn P., Die Insel der Traume. Roman. 9057 n.

— Der Herr der Nacht. Krim. Roman. 9056 n.

— Der Ritt in die Sonne. 7236 n.

— Der Ruf aus dem Ather. Roman. 9058 n. Rosenkrantz P., Die grofie Schlange. 318 n.

— Der sechste Sinn. Kriminalroman. 8091 n. Rosner K.. Georg Bangs Liebe. 1300 n.

— Befehl des Kaisers! Roman. 6511 n.

— Die Beichte des Herrn Moritz v. Cleven. Roman. 9059 n.

— Der geschundene Eros. Roman. 9060 n.

— Die silberne Glocke. 1412 n.

— Der Herr des Todes. 1915 n.

— Der Konig. Weg und Wende. 9061 n.

— Die Mumienhand. Der gelbe Tod. 1385 n.

— Der Puppenspieler. 1687 n.

— Der Ruf des Lebens. 1914 n.

— Sehnsucht. 418 n.

Rosny J., Irrlichter. 2202 n. Rossel A., Anna Senteri. 612 n.

Rossler H., ExpreBzug des Teufels. Kriminalroman. 7139 n.

Rossmanii Herm., Klas der Fisch. 8252 n.

Rostand Ed., Cyrano de Bergerac. Rom. Komodie. 6278 n.

Rostoskv Fr., Evi. Eine Erzahlung. 7142 n.

Roth Jos., Die Flucht ohne Ende. Roman. 9062 n.

— Hotel Savoy. Roman. 6466 n.

— Juden auf Wanderschaft. 8320 n.

Rourier P., Das Luftschiff. Detektivroman. 6944 n.

Rudelsberger H., Chinesische Novellen. 6840 n.

Ruederer Jos., Ein Verriickter. Kampf und Ende eines Lehrers.

Roman. 5926 n. Rudloff P., In eigener Schlinge. 8526 n. Rnhland Chr., Verleugnetes Blut. Roman. 6646 n. —. Der Hiiter des Erzes. Roman. 6647 n.

— Die Tochter von Gerlachshof. Roman. 7258 n.

— Blau Veilchen. 4935 n.

Rung ()., Der Engel mit den Eselsohren. Roman. 7045 n. Runkel Ferd., Der Fall Ramsan. Detektivroman. 6485 n.

— Der Schild des Rekkared. 5742 n. Rupert, Der siindige Bischof. 497 n.

Ruppius O., Aus dem Schullehrerleben im Westen. 4593 n.

— Der Pedlar. 74 n.

Ruschka D. A., Finanzer und Pascher. Novelle. 9130 n. Rusell Cl., Das Auswandererschiff. 6521 n.

— Die Goldinsel. 6526 n.

— Im Eismeer. 6528 n.

— Jacks Brautwerbung. 6522 n.

— Die Juwellen der Frau Dines. 2488 n.

— Die kleine Lulu. 6520 n.

— Das Malaienschiff. 6527 n.

— Die Piraten. 6519 n.

— Die Seekonigin. 1989 n.

— Seemannslieb. 6523 n.

— Das Straflingsschiff. 6524 n.

— Steuermann Holdsworth. 6525 n.

— Die Vergniigungsreise. 6530 n.

— Verlassen auf weiter See. 6529 n.

— Das Wrack des Grosvenov. 6518 n.

Russel Elis, Die unvergeBliche Stunde. Roman. 8326 n. Rusell John, Klippen im Korallenmeer. Novelle. 6876 n. Russenbach, Das: C o r a 1 n i k, Ober die russische Kultur. — A. S. Puškin, Pique-Dame. — N. G o g o 1, Der Man-tel. — Iv. T u r g e n j e v, Klara Militsch. — F. M. D o-stojevski, Helle Nachte. — L. N. Tolstoj, Herr und Knecht. — A. Čehov, Die Deportierten. — W. J. Korolenko, Der Frost. — M. G o r k i, Der Land-streicher. — L. Andrejev, Das Schvveigen. 5827 n.

Russische Dichterinnen. 1786 n.

Russische Geschichten und Satyren:

I. T o 1 s t o j L., Der Taufsohn. Mussiges Gerede. Wo Liebe ist, da ist auch Gott. Korolenko V., Der alte Glockner. G a r š i n V., Das Signal. Ein ganz kleiner Roman. L j e s k o v N., Die sehone Asa. S a 11 i k o v-g č e d r i n, Paranja und Garanjka. Čehov A., In der Christnacht. Des Hauptmanns Uniform. In der Sylvester-nacht. Lazarevič L., Am Brunnen. S o 1 o v j o v V., Die Brautwahl des Zaren. 597 n.

II. M. Č. Die Kindsmorderin. L e t n j e v P., Der Iiypno-tiseur. Potapenko J., Entthront! Die Dritte. Am-f i t e a t r o v A., Nelly Raincev. Š a p i r O., Wir wollen keinen Stiefvater. G a r š i n V., Die Sage vom hoch-miitigen Haggai. 598 n. .

III. S a 11 i ko v - Š č e d r i n, Sein Leben und seine Werke. Wie ein Mužik zwei Generale ernahrte. Der verwil-derte Gutsherr. Die Tugenden und die Laster. Das verlorene Gewissen. Eine lehrreiche Unterhaltung. Der rnelancholisehe Widder. 599 n.

Riist E., Frauenherzen. 2717 n.

— Der Orgel-Anger. 3065 n.

Riits R., Das Gespenster Bungalow. 3025 n.

Riittenauer B., Die Enkelin der Liselotte. Roman. 5804 n.

Riitzebeck H., Das Monument. 611 n.

— Danischer Sommer. 864 n.

Rydberg V., Der letzte Athener. Roman. 9131 n.

Saar Ferd. Samtliche Werke. (Herausgeg. Jak. Mino r.)

I. F. S. Leben und Schaffen. Gedichte. 454 n.

II. Dichtungen in Versen. Dramen. 455 n.

III. IV. Novellen aus Osterreich. 456/57 n.

Sabatini R., Das Leben Casar Borgias. 7686 n.

— Scaramouche. Roman aus d. franz. Revolution. 9063 n.

— Der Seehabicht. Ein Piratenroman. 8185 n.

Sakheim A., Marion in Rot. Ein kleiner Roman. 5929 n.

Salburg Ed., Doppelhochzeit. Roman. 5678 n.

— Das Haus an der Grenze. 5679 n.

— Junge Herren. Satiren und Studien. 7054 n.

— Hochfinanz. Roman. 6867 n.

— Konigsglaube. 5460 n.

— Die Leidenschaft. Roman. 6675 n.

— Papa Durchlaucht. 2285 n. Das Priesterhaus. 4605 n.

— Wenn Konige lieben. 5886 n.

Salle A., Konig Ludwigs galante Chronika. 4117 n.

Salten Fel., Bambi. Eine Lebensgesehichte aus dem Walde. 6184 n.

— Bob und Baby. Erzahlungen. 9064 n.

— Olga Frohgemuth. 5128 n.

Salten Fel., Geister der Zeit. Erlebnisse. 9065 n.

— Der Hund von Florenz. 5610 n.

— Kunstlerfrauen. 2286 n.

— Neue Menschen auf alter Erde. 8292 n.

— Martin Overbeck. Der Roman e. reichen jungen Man-nes. 8076 n.

— Die klingende Schelle. 1435 n.

— Das Schicksal der Agathe. 2287 n.

— Der Schrei der Liebe. 5884 n.

— Die kleine Veronika. 1965 n.

— Die Wege des Herrn. 2358 n.

Saltykow M., Geschichten und Marchen. 6509 n. Salus H., Das blaue Fenster. Novellen. 7620 n. Salvatore S., Der galante Konig und sein Hof. 1353 n. Salzmann E., Yii Fong. Der Nephrit Phonix. Ein chines. Revo-

lutionsroman. 7670 n. Samarovv Gr., Eine goldene Feder. 1205 n.

— Gold und Blut. Soz. Roman. 6738/41 n.

— Kaiserin Elisabeth. 4606 n.

— Suhne und Segen. Soz. Roman. 6742/45 n.

— Transvaal. 4607 n.

Sammlung, Bunte, interessanter Erzahlungen. 591/96 n. Sand G., Beichte eines jungen Madchens. 748 n. _ Die kleine Fadette. 3934 n.

— Indiana. 735 n.

— Lavinia. Pauline. Kora. Novellen. 9135 n.

— Letzte Liebe. Des Nachsten Weib. 602/1 n.

— Der Marquis von Villemer. 602 n.

— Spiridion. Leone Leoni. 602/2 n. Sandeau J., Valcreuse. 6120 n.

Sandt Emil, Das Lachtmeer. Roman. 6852 n.

Saphir, Humoristische Schriflen. 661/62 n.

Sardou V., Die schwarze Perle. 5143 n.

Sassen A., Um ihres Kindes willen. Roman. 6648 n.

Saudek R., Diplomaten. Roman. 6756 n.

Sauer, Intermezzo. 531 n.

Sauerland E., Nelke. Erz. 6682 n.

Savage R., Meine offizielle Frau. 1723 n.

— Die Hexe von Harlem. 1722 n.

— Prinz Schamyls Brautwerbung. 1724 n. Scapinelli C., Ballast. 5002 n.

— Frau Melodie. 5123 n.

— Gipfelstiirmer. 5036 n. _ Heimatgift. 3373 n.

— Der Herzog von Sorsona. 5124 n.

— Die Kunstler-Kolonie. 3396 n.

— Lebensfreude. 5156 n. _ Phaaken. 3397 n.

— Prater. 2468 n.

Scapinelli C., Der Vagant. 5155 n. Schaer W., Das Erbe der Stubenraueh. 3064 n. Schafer W. E., Die zwolf Stunden Goltes.. 7286 n. Schaefler Albr., Des Apulejus sogenannter goldener Esel. Me-tamorphosen. 8273 n.

— Der goldene Wagen. Legenden und Mythen. 8381 n. Schaffner Jak.. Der Bote Gottes. Roman. 9365 n.

. — Das grofi e Erlebnis. Roman. 9066 n.

— Die Erlhoferin. 3876 n.

— Die Gliicksfischer. Roman. 9067 n.

— Grobschmiede. 3545 n.

— Die Irrfahrten des Jonathan Bregger. 7153 n.

— Johannes. Roman e. Jugend. 9068 n.

— Konrad Pilater. Roman. 9069 n.

— Die Schiirae. Erz. 7203 n.

— Die Weisheit der Liebe. Roman. 9070 n.

— Das Wunderbare. Roman. 9071 n.

Schaginian Marietta. Abenteuer einer Dame. Ein kleiner Roman 8353 n.

Schaldach K., Das zersprungene Chamaleon. Eine Revue des Humors. 9072 n.

— Historchen. Galantes von gestein und beute. 7948 n. Schai fenstein H.. Aus dem Tagebucbe einer deutschen Schau-

spielerin. 7450 n. Schatzler-Perasini G., Altaros Nachtfahrt. Ein seltsamer Krimi-nalfall. 6153 n.

— Nachtschatten. Krim. Roman. 6677 n.

— Das Perlenband der Stuart. 5820 n. Scheer J., Michel. 3508 n. .

Scheerbart P., Lesabendio. Ein Asteroiden-Roman. 5795 n. Scheff H., Clarisse und ihre zwei Manner. Roman. 7796 n.

— Die Eselreiterin. Roman. 7861 n. Scheff W„ Die Arche. Roman. 7639 n.

— Dagfin, der Schneeschuhlaufer. Roman. 7860 n.

— Die Meistersehaften des Walter Issing. Sportroman. 9073 n.

— Tscbandu. Der Roman einer Leidenschaft. 7578 n. ScheHel J. V., Biographische Einleitung. Ekkehard. 4608 n.

— Hugideo. Juniperus. Reisebilder. 4609 n.

— Der Trompeter von Sakkingen. 9136 n. Schellander J., Rojenica. 3785 n.

Schellendorff Fr. B„ Afrikanische Tierwelt. Novellen. 4887 n.

Schelper Cl., Aster. Erz. 6684 n.

Schelver H., Eisenwurzen. 4183 n.

Schendel Arth. Van, Der Berg der Traume. 8434 n.

Schickele R., Meine Freundin Lo. 5099 n.

Schiller Fr., Die Rauber. 51 n.

— Werke. Herausgegeben von Lud. Bellermann. I. Schillers Leben und Werke. Gedichte. 6206 n.

Schiller Fr.. Werke. II. Die Rauber. Versehworung des Fiesko zu Genua. Kabale und Liebe. 6207 n.

III. Don Karlos. Maria Stuart. 6208 n.

IV. Wallenstein. 6209 n.

V. Die Jungfrau von Orleans. Die Braut von Messina.

Wilhelm Teli. Die Huldigung der Kunste. Demetrius. 6210 n.

VI. Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Der Geister-seher. Was heifit und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? — Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regie-rung. 6211 n.

VIL Geschichte des dreiSigjahrigen Krieges. 6212 n.

VIII. Philosophische Schriften. 6213 n.

IX. Gedichte II. Abteilung. 6214 n.

X. Dramatischer NachlaB. Kleinere dramatische Fragmente. 6215 n.

XI. XII. tJbersetzungen. 6216/17 n.

XIII. Philosophische Recensionen etc. 6218 n.

XIV. Kleinere historische Schriften. 6219 n. Sehirokauer A., August der Starke. Gesch. Roman. 7482 n.

— Lucrezia Borgia. Roman. 9074 n.

— Hinter der Welt. Roman. 9075 n.

— Eine Jugendsiinde. Roman. 7373 n.

— Lassalle. Ein Leben fiir Freiheit u. Liebe. 2989/90 n.

— Die graue Macht. Roman. 5996 n.

— Messalina. Roman. 9076 n.

— Mirabeau. 5095 n.

— Satan. 5227 n.

Sehlaf J., Ein freies Weib. 4925 n. Schlesinger P.. Urlaub von der Liebe. 4266 n. Schlicht, Allarm. 2693 n.

— Aus der Schule geplaudert. 832 n.

— Excellenz ist \viitend! 9147 n.

— Furstlich Blut. Hum. Roman. 9151 n.

— Die Ehestifterin u. a. Humoresken. 9149 n.

— Die Fahnenkompagnie. 2774 n.

— Frauen! 7192 n.

— Unverstandene Frauen. 9077 n.

— Fraulein Fahnrich. 4855 n.

— Der Gardegraf. Hum. Roman. 7479 n.

— Der kleine Gerd. Hum. Roman. 6708 n.

— Graf Udo Bodo. 2928 n.

— Seine Hoheit. 812 n.

— Kabarett. Roman. 9078 n.

— Ein Kampf. 1863 n.

— Das Kasernengespenst. 1524 n.

— Ein reizender Kerl. Hum. Roman. 7354 n.

— Die Komandeuse. 3194 n.

Schlicht, Leutnant Flirt. 2929 n.

— Leutnant Krafft. 1466 n.

— Die Liebesprobe. Roman. 9079 n.

— Der Manovergast. 2926 n.

— Das Manoverpferd. 874 n.

— Der hofliche Meldereiter. 2927 n.

— Erstklassige Mensehen. 975/76 n.

— Offiziere a. D. Roman. 7050 n.

— Die Opferlammer. Hum. Roman. 6706 n.

— Pensionopolis. 3232 n.

— Point d' honneur. Erz. 9145 n.

— Die Regimentswalkuren. 2930 n.

— Arme Schlucker. 811 n.

— Der Schrecken des Regiments. Roman. 7089 n.

— Sie will nicht heiraten. 9148 n.

— Die Tochter des Kommandeurs. 3638 n.

— Ihr Triek. Lustiges u. (jberlustiges. 6707 n.

— Turke und Stachelschwein. 4613 n.

— Der grobe Untergebene u. a. Militarhum. 9150 n.

— Der Verlobungsleutnant. Roman. 9080 n.

— Die feindlichen Waffen. 3231 n.

— Der Walzerkonig. 4612 n.

— Wenn die kleinen Madchen treu sind. 8424 n.

— Zu dumm! 3195 n.

Schlick H., Wolfgang Dahlen. Der Werdegang eines bosnischen

Beamten. 5570 n. Schliepinann H., Humorige Leutchen. 7084 n. Schlippenbacli G., Subotins Erbe. 1980 n. Schloemp P., Aus der Gummizelle des Lebens. 2852 n.

— Das unheimliche Buch. 7648 n.

— Der lachende Erdball. 2853 n.

— Das Gespensterbuch. 2708 n.

— Das lustige Gespensterbuch. 4225 n.

— Im Tingeltangel des Humors. 4708 n.

— Lorbeerkranz und Firlefauz. 3204 n.

— Schabernack und Lumpenpaclc. 3236 n.

— Die Ober-Ente. 4915 n. Schmechbier-Erlii,, leh will. 9 n—13 n. Schmeljow It., Der niegeleerte Kelch. Roman. 7584 n.

— Der Kellner. Roman. 8049 n.

— Die Sonne der Toten. Roman. 7671 n. Schmid Chr., Erzahlungen. 2534 n.

— 190 kleine Erzahlungen fiir die Jugend. 2540 n.

— Der gute Fridolin und der bose Dietrich. 9137 n.

— Genoveva. 7708 n.

— Gottfried, der Einsiedler. Das Vogelnestchen. Das stumnie Kind. 7709 n.

— Hinter Tor und Wall. 226 n.

— Kupfermiinzen und Goldstucke. 2634 n.

Schmid Chr., Die Ostereier. 1294 n.

— Rosa von Tannenberg. 563 n. Schmid H.. Aus gutem Hause. 5185 n.

— Das Inselschlofi. Roman. 6649 n.

— Der Kanzler von Tirol. 4226 n.

— Ein Liebestraum. 4809 n.

— Ihr Schwur. 6719 n.

— Und du liebst mich doch! Roman. 6673 n. Schmidt M., Das zehnte Gebot. Roman. 2826/29 n.

— Die Knappenliesl vom Rauschenberg. 9138 n. Schmidt R,, Das Kamasutram des Vatsyayama. 4765 n. Schmidt-Brake A., Peter Storms Tramp-Fahrten. 5479 n. Schmidtbonn W.. Die Flucht zu den Hilflosen. Gesch. dreier

Hunde. 9081 n.

— Die Geschichten von den unberiihrten Frauen. 7547 n.

— Die siebzig Geschichten des Papageien. 7743 n.

— Die unerschrockene Insel. Sommerbuch. 9082 n.

— Der Verzauberte. Seltsame Geschichte. 6801 n. Schmidthassler W., Rosenfelix. 4122 n.

Sehmitz H. H. Buch der Katastrophen. 4168 n. Schnack Fr., Die goldenen Apfel. Roman. 8175 n.

— Die Hochzeit zu Nobis. 8176 n.

— Sebastian im Wald. Roman. 8328 n.

Schneider Jos., Kaiser Franz Josef I. und sein Hcf. 57'16 n. Schneider M., Die Luxuskabine. 4920 n.

— Helene Tilemann. Roman. 6693 n. Schneider-Schelde R., Der Frauenziichter. Roman. 8462 n. Schnitzer M.. Humoresken. 4922 n.

— Kathe und ich. 3637 n.

— Der Liebesbrief meiner Kochin. 3887 n. Schnitzler A., Anatol. Drama. 8297 n.

— Casanovas Heimfahrt. 3645 n.

— Dammerseelen. 1916 n.

— Fink und Fliederbusch. Komodie. 7790 n.

— Frau Beate und ihr Sohn. 5049 n.

— Frau Berta Garlan. 3144 n.

— Die Frau des Richters. Novelle. 6978 n.

— Die Frau des Weisen. 4011 n.

— Fraulein Else Nov. 6262 n.

— Der blinde Geronimo und sein Bruder. 3126 n.

— Leutnant Gustl. 980 n.

— Libelei. Schauspiel. 7997 n.

— Marionetten. Einakter: Der Puppenspieler. Der tapfere Cassian. Zum groBen Wurstel. 3865 n.

— Der junge Medardus. Dram. Historie. 6414 n.

— Morder. 4760 n.

— Reigen. 979 n.

— Spiel im Morgengrauen. Novelle. 8075 n.

— Sterben. 3120 n.

Schnitzler A., Die griechische Tanzerin. 2500 n.

— Traumnovelle. 9083 n.

— Der Weg ins Freie. 1917 n. Schobert H., Art zu Art. 1451 n.

— Auf der groBen Landstrasse. 977 n.

— Fiirstlich Blut. 817 n.

— Kiinstler Blut. 820 n.

— Die Brillanten der Herzogin. 816 n.

— Deklassiert. 818 n.

— Denn wir sind jung. 1144 n.

— Durch eigene Schuld. 2901 n.

— Moderne Ehen. 1143 n.

— Einst. Eines Toren Paradies. 4614 n.

— Flecken auf der Ehre. 704 n.

— Eine verrufene Frau. 646 n.

— Gemischte Gesellschaft. 1226 n.

— Eine Hafiliche. 819 n.

— Ich gehe meine StraBe. 4091 n. Das Kind der StraBe. 686 n.

— Kinder der Geschiedenen. 1145 n.

— Arme Konigin. 1146 n.

— Kreuzdorn. 4872 n.

— Der Platz an der Sonne. 1248 n.

— Schwiile Stunden. Aus dem Leben e. Mondaine. 7090 n.

— Spekulanten. Roman. 6319 n.

— Traditon. 1452 n.

— Treibholz. 3983/84 n.

— Ulanenliebe. 978 n.

— Weil ich euch liebe. 4092 n. Schoeler H.. Rafael von Urbino. 3130 n.

Scholz W., Perpetua. Der Roman der Sehwestern Breitenschnitt.

7816 n. Schon Anka. 3860 n. Schiin Magelona. 3115 n. Schiine H., Theater-Boheme. Novelle. 9134 n. Schiinherr K., Der Armen Doktor. Schauspiel. 7921 n.

— Aus meinem Merkbuch. 4236 n.

— Tiroler Bauernschvvanke. 4616 n.

— Erde. Komodie. 9084 n.

— Frau Suitner. Schauspiel. 3768 n.

— Glaube und Heimat. Tragodie. 3793 n.

— Kindertragodie. 9085 n.

— Das Konigreich. Volksmarchen. 3769 n.

— Allerhand Kreuzkopf! 5028 n. _ Sehuldbueh. 3767 n.

— Volk in Not. Drama. 3770 n.

— Der Weibsteufel. Drama. 3790 n. Schiinthan Fr., Cirkusleute. Komodie. 8478 n.

— Die zwei Grazien. 659 n.

Schontlian Fr., Kleine Humoresken. 9139 n.

— Prinzessin Turandot. 655 n.

Schonthan Fr., u. Gust. Kadelbnrg. Zwei gluckliche Tage.

Schwank. 8479 n. Schoppenhauer J., Die Tante. 1330 n. Schott R., Der Buchlaufer. 1288 n.

Schott Th., Das Jahrhundert der Entdeekungen. 3726 n. Schottler H.. Finessen vom Leben, Lieben, Lachen. 4054 n.

— So ein Hundeleben. Humoristischer Roman. 5988 n.

— Weib, Wahn, Wahrheit. Neue Finessen. 6515 n. Schoyen C., Der Lofot. Roman. 7630 n.

Schiiyen E., Die weifie Sklavin. 4065 n. Schraden Aug., Die Erbschleicher. 1565 n. Schramek Th. »Freiherr von Egloffstein«. 8274 n. Schreckenbach P.. Der getreue Kleist. Roman. 7792 n. Schrickel L., Der Gottesknecht. 4617 n. Schriider W. u. A., Humoresken. 9140 n. Schroer G.. Der Hohlofenbauer. Roman. 7764 n. Schubart A., Mein buntes Buch, Geschichten von Tieren und Menschen. 7565 n.

— Ramasan. Geschichten aus Heimat u. Fremde. 7186 n. Schubert-Soldern V., Ein Diimon. 5338 n.

Sehubin O., Asbein. 5471 n.

— Bravo rechts. 2972 n. _ Con fiocchi! 5157 n.

— Die Ehre. 2752 n

— Erlachhof. 1441 n.

— Finis Poloniae. 2739 n.

— Gehrochene Fliigel. 2782 n.

— Toter Friihling. 5470 n.

— Die Geschichte eines Genies. 1059 n.

— Unheimliche Geschichten. 2753 n.

— Gloria victis. 2359 n.

— Der Gnadenschufi. 1918 n. _ Die Heimkehr. 2751 n.

— Ein miides Herz. 1402 n.

— Im ge\yohnten Geleis. 2975 n.

— Boris Lensky. 3677/79 n.

— Slawische Liebe. 5445 n.

— Marška. 1439 n.

— Maximum. 1440 n.

— Miserere nobis. 3257 n.

— Der arme Nicki. 3258/59 n.

— Peteri. 3125 n.

— Primavera. 2360 n.

— Refugium peccatorum. 2361 n.

— Schatten. 206 n.

— Torschlufipanik. 5158 n.

— Die Tragodie eines Idealisten. 3255/56 n.

Schubin O., Unter uns. 3254 n.

— Vollmondzauber. 1237 n.

— Wenns nur schon Winter war'! 2362 n.

— Woher ton t dieser MiBklang durch die Welt. 3200/202 n. Schiicking L., Etwas auf dem Gewissen. 853 n.

— Der Kampf im Spessart. 636 n.

—• Der »Pandurenoberst. Hist. Roman. 7472 n.

— Die Rheider Burg. 638 n.

— Eine dunkle Tat. 617 n.

Schuk Pankr., Der Weg nach Mayerling. Roman e. Kronprin-zen. 7105 n.

Schulenburg W., Briefe von Roccolo. Eine Tessiner Novelle. 6907 n.

Schiiler C., Der Doppelganger des Herrn Emil Sehnepfe. 5245 n.

— Von groBen und kleinen Spiizbuben. 4836 n. Schulte Briihl W„ Die Ohnehosen. Roman. 7174 n. Schultze - Schmidt B., Lissy. Roman 6844 n. Schumacher D. A., Eine tiirkische Ehe in Bi iefen. 2184 n. Schumacher Enima. Leben, Lieben. Wan

ren. 8498 n.

Schuniacher H. V., Berenice. Hist. Roman. 5607 n.

— Das Ehetandem und and. Heiteres. 9141 n.

— Kaiserin Eugenie. 2892 n.

— Liebe und Leben der Lady Hamilton. 2547 n.

— (Forts.) Lord Nelsons letzte Liebe. 2983/84 n.

— Napoleon III. Ein Marchen auf dem Thron. 2873 n.

— Nitokris, die Priesterin der Istar. Roman. 9086 n.

— Villa Eigenheim. 3382 n. Schurek P., Entfesselung. Roman. 7146 n.

Schussen W., Der abgebaute Osiander. Roman. 6973 n.

— Die spanische Reise. Ein Schelmonroman, 9087 n. Schiitz J. Fr., Frau der Verheifiung. 3978 n.

Schwab G., Fortunat und seine Sohne. 2631 n.

— Die schonsten Sagen des klassischen Altertums. 128 n. Schwartz M. S., Arbeit adelt den Mann. 1096 n.

— Zwei Familienmutter. Ellen oder ein Jahr. 4860 n.

— Der Mann von Geburt und das Weib aus dem Volke. (I. Teil von »Arbeit adelt«.) 4859 n.

— Eines eitlen Mannes Frau. Die Emancipatiousmanie. 4861 n.

Schwarzkopf G., Der Magier u. a. Satiren. 8646 n. Scwarzkop{ N., Judas Iskariot. Roman. 7622 n. Schwerni Fritz G.. Der Massenvater und andere lustige Geschichten. 7583 n. Schwoob Marcel, Das Buch Monelle. 7934 n.

— Der Roman der 22 Lebenslaufe. 7935 n. Scott F., Frauenlist. Krim. Roman. 6694 n. Scott W., Der Abt. 5688 n.

— Der Altertumler. 4618 n.

Seott W., Die Braut von Lammermoor. 4622 n.

— Quentin Durward. 3533 n.

— Das Herz von Midlothian. 5686 n.

— Ivanhoe. 1427 n.

— Kenilvvorth. 3461/62 n.

— Guy Mamering. 5687 n.

Der Ritter vom schlafenden Leoparden. 1287 n.

— Der Talisman. 4619 n.

— Waverley oder So war's vor sechzig Jahren. 4621 n. Sealsfield Ch., Die schonsten Abenteuergeschichten. 5951 n.

— Lebensbilder aus beiden Hemispharen I.: Brautfahrten 3988 n.

— Die Prarie am Jacinto. 1759 n.

— Tokeah. 3454/55 n.

— Die Virey und die Aristokraten. Roman. 9321/22 n. Sedlmajer A. B., Das Gift der Borgia. 5226 n.

Seeberg D., Die Metallstadt. Industrieromane: I. Die Mauer um die Stadt. 8920 n. _ II. Zwischenstadt. 8921 n. — III. Oberstadt. 8922 n. Seefeld H., Das Erbe von Lindstrom. 5093 n. Seeliger E. G.. Die Abenteuer der vielgeliebten Falsette 3977 n.

^ Auf Tod und Leben. 5426 n.

— Buntes Blut. 5035 n.

— Die Diva und der Diamant. Roman. 7028 n.

— Das amerikanische Duell. 5676 n.

— Frau Lenens Scheidung. 3271 n.

— Junker Schlorks tolle Liebesfahrt. 4899 n.

— Nordnordwest. Die beiden Friesen. 1926 n.

— Das Paradies der Verbrecher. 2558/59 n.

— Riffe der Liebe. 2289 n.

— Der gelbe Seedieb. 1410 n.

— Top. 5034 n.

— Peter Voss, der Millionendieb. 2117 n. Die Zerstorung der Liebe. 4851 n.

— Zuriick zur Scholle. 4854 n.

— Zwischen den Waldern. Ein heiterer Roman. 6999 n. Segergrantz G., Der Rivieradoktor. Roman. 8722 n. Segard A., Der Geiz. 5600 n.

— Die Hoffahrt. 5601 n.

Seidel A., Geschichten und Lieder der Afrikaner. 5320 n. Seidel Ina. Bromseshof. Roman. 8924 n.

— Das Haus zum Monde. Roman. 8046 n.

— Das Labyrinth. Ein Lebensroman. 9088 n. Seidel W.. Alarm in Jenseits. Zwei Novellen. 9089 n.

— Der Sang der Sakije. 4050 n.

— Schattenpuppen. Ein Roman aus Java. 8925 n.

— Yali und sein weifies Weib. 1760 n. Sejfnlina L., Wirinea. 7620 n.

Semerau A., Flainmende Herzen. 5218 n.

— Die Kurtisanen der Renaissance. 2893/94 n. Serao M., Fahr wohl, mein Lieb! 7540 n.

— Giovannino oder den Tod. 4307 n.

— Riccardo Joannas Leben und Abenteuer. Roman. 6292 n. Serao T.. Pinsel und MeiBel. 5529 n.

Serbische Volkslieder. 5973 n. Serlo R.. Gespenster. 9141 n.

Serner W., Die tiickische StraBe. Kriminalgeschichte. 9340 n. Serradifaleo L.. Die Liebesabenteuer des Rudolf Valentino. 8023 n.

Sesam, Orientalische Erzahlungen. 8190 n. Severv M. L., John Darows Tod. Roman. 6930 n. Sexau R., Ewiger Durst. Ein Frauenschicksal. 2188/90 n.

— Marztrieb. 5633 n.

Shakespeare W.. Macbeth. Phadra. Maria Stuart. 9142 n.

— Werke. (Obers. von A. W. Sch legel, L. T i e c k, . D o r o t h e a T i e c k,)

I. Konig Johann. Konig Richard II. Konig Heinrich IV. Konig Heinrich V. Konig Heinrich VI. Konig Richard III. 474 n.

II. Konig Heinrich VIII. Romeo und Julia. Ein Sommer-nachtstraum. Julius Casar. Was ihr wollt. Der Sturm. Hamlet, Prinz von Danemark. Der Kaufmann von Vene-dig. Wie es euch gefallt. 475 n.

III. Der Widerspenstigen Zahmung. Viel Larmen um Nichts. Liebes Leid und Lust. Coriolanus. Die Komodie der Irrungen. Die beiden Veroneser. Die lustigen Wei-ber von Windsor. Das Wintei marchen. Titus Andronicus. 476 n.

IV. Antonius und Kleopatra. MaB fur MaB. Timon von Athen. Konig Lear. Troilus und Kressida. Ende gut, alles gut. Othello. Macbeth. Cymbelin. 477 n.

Shavv B., Der Amateur Sozialist. 7374 n.

— Androklus und der Lowe. Komodie. 9162 n.

— Der Arzt am Scheidewege. Komodie. 9163 n.

— Cashel Byrons Beruf. 7375 n.

— Caesar und Cleopatra. Hist. Komodie. 9164' n.

— Kleine Dramen. 9165 n.

— Fannys erstes Sttick. Komodie. 9166 n.

— Frau Warrens Gewerbe. Drama. 9167 n.

— Die Hauser des Herrn Sartorius. Komodie. 9324 n.

— Die torichte Heirat. 4335 n.

— Das Inselreich. 9168 n.

— Die heilige Johanna. Dramat. Chronik. 9169 n.

— Kiinstler-Liebe. 7376 n.

— Major Barbara. Drama. 9170 n.

— Man kann nie wissen. Komodie. 7200 n.

— Mensch und Obermensch. 9171 n.

Shaw B., Mesallianz. Komodie. 9-172 n.

— Pygmalion. Eine Komodie. 9173 n.

— Stiicke fur Puritaner. Inhalt: Warum fiir Puritaner. Uber die Ethik des Teufels. Besser als Shakespear. Der Teufels-schiiler. Ein Melodrama. Casar und Kleopatra. Eine Historie. Kapitan BraBbounds Bekehrung. Komodie. 8282 n.

Sheehan P., Die Graber von Kilmorna. Eine Geschichte. 9175 n. Sheff H., Lukretia Borgia. Gesch. Roman. 9174 n. Sheridan W., Die fiinf Kopfe. Roman. 7407 n. Sick J. M., Der heilige Ehestand. 5345 n.

— Die kleine graue Katze. 5761 n. Sie macht Carriere. 41 n.

Siemer H., Maja Orbinska in Hamburg. Roman. 7821 n.

Siemsen H., Verbotene Liebe. 8321 n.

Sienkievvuz H., An' der Quelle. Die schone Hania. 3105 n.

— Auf dem Felde der Ehre. 630 n.

— Bartel, der Sieger. 4324 n.

— Dorfgeschichten. 9176 "n.

— Die Dritte. 2186 n.

— Durch die Wuste. 3267 n.

— Die Familie Polaniezki. 627 n.

— Folget ihm nach! 5599 n.

— Geschichten aus aller Welt: Am hellen Gestade. Durch die Steppen. Ums liebe Brot. Der alte Diener. Der Leucht-furmwachter. Der Stierkampf. 7474 n.

— Janko der Musikant. Seemanns Legende u. A. 21® n.

— Die Kreuzritter. 629 n.

— Die Legionen. 3050 n.

— Selim Mirza. 3225 n.

— Mit Feuer und Schwert. 621/22 n.

— Natur und Leben. Der alte Diener. 2565 n.

— Ohne Dogma. 2402 n.

— Quo vadiš? 628 n.

— Der kleine Ritter. 626 n.

— Sturm und Flut. 623/25 n.

— Um's liebe Brot. 620 n.

— Zersplittert. 2566 n.

Sieroszewski W., Die Teufel von jenseits des Meeres. Roman. 9177 n.

Simplicissimus - Kalender 1908. 42 n. Sims G. R., Die junge Frau Kaudel. 8494 n. Simson E., Assunta. Venez. Novelle. 6420 n. Sinclair F. de, Herr Fokus als Hipnotiseur. 5602 n.

— Sherlock Holmes jun. 2378 n.

Sinclair Gluck, Der goldene Panther. Roman. 8283 n. Sinclair M., Der Industriebaron. 3363 n.

— Sklaverei. 5263 n.

Sinclair U., Jimmie Higgins. 8028 n.

Sinclair U.. Die goldene Kette oder die Sage von der Freiheit der Kunst. 9178 n.

— Konig Kohle. Roman. 8029 n.

— Der Liebe Pilgerfahrt. Roman. 8030 n.

— Man nennt mich Zimmermann. Roman. 8031 n.

— Die Metropole. 7210 n.

— Nach der Sintflut. Ein Roman aus dem Jahre 2000. 7619 n.

— Petroleum. Roman. 8430 n.

— Hundert Prozent. Roman. 8027 n.

— Samuel der Suchende. Roman. 8032 n.

— Der Sumpf. Roman. 9179 n.

— Die Wechsler. 7231 n.

Sjoberg B., Das gesprengte Quartett. Roman. 7650 n. Siwertz S., Das Witwenspiel. Novelle. 7941 n. Skowronek Fr., Der Erbsohn. 4624 n. Skowronek R., Das Bataillon Sporck. 5340 n.

— Bruder Leichtfufi. 546 n.

— Das grofie Feuer. 5752 n.

— Die Frau Leutnant. 981 n. Das rote Haus. 1689 n.

— Hoimatlos. 2290 n.

— Armer Henner. 1688 n.

— Josepha u. and. Er&ahlungen. 9141 n.

— Der role Kersien. 3075/76 n.

— Die Liebschaften der Kate Keller. 5083 n.

— Sturmzeichen. 2055 n.

— Das Verlcbungsschiff. 1301 n.

— Die beiden Wildtauben. 1690 n. Skram A.. Konstanze Ring. 4625 n.

Slavici Iv., Die Glucksmuhle. Novelle. 9143 n. SIawik H., Als die Schwalbe in den Tod fuhr. 9144 n. Sling, Das Slingbuch. 6318 n.

Sljjoskin J., Olga Org. RuBlands Tochter. Roman. 7279 n. Smetana Fr., Die verkaufte Braut. Kom. Oper. 8652 n. Sochaczewer H.. Henri Rousseau. Novelle. 9325 n. Soderberg Hjalmar, Das einste Spiel. Roman. 8917 n. Sohle K.. Der verdorbein Musikant. 5201 n. Sologub F., Der kleine Damon. 1568/70 n. _ Schatten. 1522/23 n.

— Siifier als Gift. 5136 n.

Sologub W. A., Grofje \Velt. Novelle. 6483 n. Somadeva, Des Prinzen Brautfahrt. Marchen und Gesch. 7644 n. Sonnenfeld K., Der rote Schleier. Roman. 8215 n. Sonutag Jos., Isabella, Spaniens Liebeskonigin. Hist. Roman. 7081 n.

Sorel St.. Jagd durch das Jenseits. 5170 n.

— Tarzan hat getraumt! (Die Tarzan - Parodie.) 6126 n. Soschtschenko Mich., Lustiges Abenteuer. 8313 n.

Soulie Fred., Ein Kammerkalzchen. 8471 n. Soyka Otto, Das Experiraent. Roman, 6939 n.

— Geldfeind. Roman. 6435 n.

— Das Gliick der Edith Hilge. 6486 n.

— Im Bann der Welle. 6963 n.

— Kaufer der Ehre. 4926 n.

— Die Liebesfalle. 5957 n.

— Eva Morsini, die Frau, die war. Roman. 6771 n.

— Der Seelenschmied. 5075 n.

— Die Sohne der Macht. 2932 n.

— Die Traumpeitsche. 5575 n.

Spangenberg Irm., Der Weg durch die Wiese. Roman. 6676 n. Speck W., Ein Quartett - Finale. 4626 n. Speckmann D., Der Helfer. Erz. 7750 n.

Speidel L., Wiener Frauen und anderes Wienerische. 7260 n. Speyer W., Charlott, etwas verriickt. Roman. 9180 n.

— Frau von Hanka. Roman. 9181 n.

— Der Herzog, die Kokotte und der Kellner. Erz. 7649 n.

— Das Madchen mit dem Lowenhaupt. Roman. 9182 n. Spielhagen Fr., Alles fliefit. 8752 n.

— Allzeit voran. Roman. 5737 n.

— Die schonen Amerikanerinnen. 655 n.

— An der Heilquelle. 3159 n. _ Angela. 329 n.

— Die Dorfcoquette. 650 n.

— Hammer und AmboB. Roman. 5739 n.

— Herrin. 3700 n.

— Die von Hohenstein. Roman. 5738 n.

— In Reih' und Glied. Roman. 5740 n.

— Problematische Naturen. 1818/19 n.

— Deutsche Pioniere. 5734 n.

— Quisisana. 328 n.

— Breite Schultern. 3948 n.

— Selbstgerecht. Roman. 9145 n.

— Sonntagskind. 4628 n.

— In zwolfter Stunde. 656 n.

— Sturmflut. 330/31 n. y

— Susi. 5735 n.

— Ultimus. 649 n.

— Clara Vere. Auf der Dime. In der zwolften Stunde. 4629 n.

— Was die Schwalbe sang. Roman. 5736 n. Springer A., Des Vaters Fluch. 846 n.

Spunda Fr., Der gelbe und der weifie Papst. Ein magischer Roman. 5375 n.

— Das aegyptische Totenbuch. Ein nekromantischer Roman. 6118 n.

Stackpoole Fl., Der Diamant des Konigs. Krim. Roman. 6603 n.

Stackpoole H. de Vere. Die blaue Lagune. Ein Siidsee-Roman. 6416 n.

— Die schweigenden Wasser. Ein Reise- und Jagdroinan vom Kongo. 7546 n.

Stadelmann H., Theodora von Byzanz. 9183 n.

— Peter Joel will Hochzeit machen. Ein philosophisches Ero-ticum. 7296 n.

— Kleopatra, Aegyptens letzte Konigin. 6807 n.

— Messalina. Ein Bild des Lebens aus Roms Imperatoren-zeit. 7181/82 n.

Stagg C. H.. Colton der blinde Detektiv. Detektivprobleme. 8357 n.

— Der vergoldete Handschuh. Detektivroman. 8356 n. Stahl M.. Der Platz an der Sonne. Roman. 6695 n. Stark A.. Im Banne der Leidenschaft. 1770 n.

Starkloi L., Sirene. 5727 n. Staudenmayer C., Anna und Natalie. 562 n.

— Jahrmarkt zu Makarjew. 562 n.

Stare Lud., In gruner Pracht. Roman. 9133 n. Steffen Alb., Die Bestimmung der Rohheit. 4194 n.

— Sibylla Marianne. Roman. 6469 n. Stegemann H.. Der Schlafer von Sulz. 5536 n.

Stehr H., Der Geigenmacher. Eine Geschichte. 8042 n. __Geschichten aus dem Mandelhause. Roman. 3975 n.

— Der begrabene Gott. Roman. 8194 n.

— Der Heiligenhof. Roman. 7625/26 n. Stein L., Das Balett des Todes. Novellen. 6130 n.

— Seine Braut. 4795 n.

— Es ist eine alte Geschichte. 6674 n.

— Fiir dein Gluck. 4224 n.

— Das vierte Gebot. Familienroman. 9184 n. _ Die Geifiel der Menschlieit. Roman. 7118 n.

— Lenz und Liebe. Die Modenschau. 4038 n.

— Rosemaries Liebe. 4794 n.

— Richard Sengers Schuld. Roman. 7345 n.

— Die Siinde der Gedanken. Roman. 7598 n.

— Der Triumph des Lebens. Roman. 9185 n.

Steinitzer H.. Die fiinf Don Juan und andere Narreteien. 5780 n. Steinkeller E. Maiglockchen. Erz. 6685 n.

— Reisetante. 4031 n.

— Der falsche Trauring. 6717 n. Steinthal E., Aus vornehmen Spharen. 3882 n.

Stendhal Fr., Die Abtissin von Castro. Renaissance-Novellen. 2291 n.

— Amiele. 5800 n.

_ Bekenntnisse eines Ichmenschen. 9186 n.

— Die Kartause von Parma. 5280 n.

_ Das Leben eines Sonderlings. 5961 n.

— Lucian Leuwen. 5786 n.

Stendhal Fr., Elf Liebesabenteuer. 9187 n.

— Italienische Novellen und Chroniken. 5104 n.

— Zvvolf Novellen. 9188 n.

— Certosa von Parma. 5933 n.

Reise in Italien. (Rom, Neapel, Florenz.) 5105 n.

— Romerinnen. 1761 n.

— Rot und Schwarz. 4964 n.

— Uber die Liebe. 5279 n.

— Wanderungen in Rom. 5106 n. Sienglin Fel., Die Erbprinzessin. 1356 n.

— Frauchen. Roman. 9153 n.

— Im Krug zur Holle. 5141 n.

— I.ouise von Lavalliere. 4017 n. Stern A., Der Pate des Todes. 4630 n. Sternberg L., Teufelsgeschichten. 7811 n.

Stetenheim J., Wippchens samtliche Berichte. I.—II. Der ori-

entalische Krieg. 7021/22 n. Stevenson B. E., Fraulein Holladay. Roman. 6926 n.

— Das geheimnisvolle Schrankchen. 6929 n.

— Die verkauften Traume. Drei Geschichten. 6394 n. Stevenson R. L., Die Abenteuer John Nicholsons u. a. Erz.

9195 n.

— Aus Nord und Siid. Abenteuerliche Geschichten. 9193 n.

— Aus der Siidsee. 9194 n.

— David Balfour von Shaw. Seine Abenteuer. 7856 n.

— Catriona. Roman. 9189 n.

— Der seltsame Fall des Doktor Jekyll und des Herrn Hvde. 1998 n, 2552 n.

— Die Geschichte einer Liige u. a. Erz. 9190 n.

— Die Herren von Hermiston. Roman. 9191 n.

— Der Junker von Balartrae. Roman. 8004 n.

— Seine Kreolin. 5255 n.

— Des Rajahs Diamant. Der Selbstmordklub. Erz. 8003 n.

— Die Schatzinsel. Roman. 5204 n.

— Der Strand von Falesa u. A. 9192 n. Stiehler A., Goldene Berge. Roman. 7548 n. Sdfter Ad.. Abdias. 394 n, 149 n.

— Brigitta. 393 n.

— Der Hochwald. 390 n, 149 n.

— Der Waldsteig. 4631 n.

— Ausgevvahlte Werke. (Ausg. Rud. F u r s t.)

I. Studien I.: Der Kondor. Feldblumen. Das Heidedorf. Der Hochwald. — Studien II.: Die Narrenburg. Die Mappe meines UrgroGvaters. — Studien III.: Abdias. Das alte Siegel. Brigitta. Der Hagestolz. 458 n. II. Studien IV.: Der Waldsteig. Zwei Schwestern. Der be-schriebene Tannling. — Bunte Steine: Granit. Kalkstein. Turmalin. Bergkrystall. Katzensilber. Bergmilch. — Er-isahlungen: Prokopus. Die drei Schmiede ihres Schicksals.

Der Waldbrunnen. Nachkommenschaften. Der Waldgan-ger. Der fromme Sprueh. Der Kufi von Sentze. 459 n. Stilgebaner E., Aus freudelosem Hause. 3681 n.

— Der goldene Baum. 3269 n.

— Bildner der Jugend. Roman. 4066 n.

— Die blaue Blume. 3378 n.

— Der Borsenkonig. 4632 n.

— Fasching u. A. 7452 n.

— Fruhlingsopfer. 2292 n.

— Der Garten Eden. Tropenroman. 5006 n.

— Das rote Gold. Satir. Roman. 2293 n.

— Gotz Krafft. Die Geschichte einer Jugend:

I. Mit tausend Masten. 5293 n. II. Im Strom der Welt. 5294 n.

III. Im engen Kreis. 5295 n.

IV. Des Lebens Krone.' 5296 n.

— Gotz Kraffts Wanderzeit. Die Geschichte eines Kampfes. 5563/64 n.

— Harry. 4341 n.

— Klassischer Humor der Weltliteratur. 2790 n.

— In Siinden und Anderes. 7982 n.

— Das Liebesnest. 1919 n.

— Das verlorene Paradies. 867 n.

— Purpur. Roman. 3327/28 n.

— Wally Sattler. 1925 n.

— Die neue Stadt. Roman. 3329/30 n.

— Der sclrsvarze Teufel von Camprone. Roman. 7003 n.

— Der Yankee. Roman. 9196 n. Stinde Jul., Humoresken. 6344 n. Stbber K., Der Uhrmacher. 395 n. Stiicker H., Liebe. Roman. 8174 n. Stiickl H., Leben und Lieben. 4718 n.

Stockton F. R., Eine schnurrige Geschichte. 4309 n. Storm Th., Immensee. 2976 n.

— Der Schimmelreiter. Erz. 7924 n.

— Stiefmutterehen. 6716 n.

— Samtliche Werke. 3477/80 n. Stosch E. M.. Moosrose. Erz. 6680 n. Stoessl ()., Morgenrot. Roman. 7605 n. Straaden A., Der Depeschenreiter. 5258 n.

Strand Gabr.. Atalanta van der Hege. Roman. 9154 n. Strassnoil Ign., Ich, der Hochstapler Ignatz Strassnoff. 8150 n. Stratz R.. Belladonna. Novellen. 7513 n. —i Das Buch der Liebe. 1920 n.

— Du und ich. 986 n.

— Die kleine Elten. Roman. 6475 n.

— Die Faust des Riesen. 1691 n.

— Filmgewitter. Roman. 7806 n.

— Seine englische Frau. Roman. 2943/44 n.

Stratz R., Frauenlob. Roman eines jungen Mannes. 7884 n.

— Friede auf Erden. 4633 n.

— Fiir dich. Roman. 9197 n.

— Das Gespenst von La,ppland. 4637 n.

— Gib mir die Hand. Roman. 9198 n.

— Die Hand der Fatme. 987 n.

— Herzblut. Roman. 2295 n.

— Die torichte Jungfrau. 2363 n.

— Konig und Karrner. Roman. 1566/67 n.

— Der arme Konrad. 2294 n.

— Das weifie Lamm. 984 n.

— Liebestrank. Roman. 982/83 n.

— Das freie Meer. 5363 n.

-- Die armen Reichen. 985 n.

— Samum. 4636 n.

— Das Schvvert an meiner Linken. Roman. 5108 n.

— Stark wie die Mark. Roman. 3249 n.

— Der Stern von Angora. 5532 n.

— Arme Thea. 427 n.

— Der weiBe Tod. Roman. 4635 n.

— Unter den Linden. 4634 n.

— Wundes Wild. 5533 n.

Strauss Emil. Der nackte Mann. 7838 n. Strauss Fr., Lustige Erzahlungen. 9199 n.

— Schiggi - Schiggi. Abenteuer des Leo Parcus in den Ur-waldern Boliviens. 7692 n.

Strauss - Tornej L., Hinter SchloB undi Riegel. Wasser. Bauern-stolz. 6952 n.

Strecker K., Der Weg durchs Addermoor. Roman, 8217 n. Streit, Die Trauung auf Helgoland. 533 n. Streuvels Stijn, Der Flachsacker. 7837 n. Strimmer J., Der Einbrecher und andere Erz. 9155 n. Strindberg A., Am offenen Meer. 3097 n.'

— Die Beiehte eines Toren. 2916 n.

— Ein neues Blaubuch. 4766 n.

— Blumenmalereien und Tierstueke. 753 n.

— Das Buch der Liebe. 9200 n.

— Eine Ehegeschichte. 685 n.

— Ehegeschichten. 3295 n.

— Die Entvvicklung einer Seele. 4167 n.

— Entzweit. Einsam. 5010 n.

— Die schonsten historisohen Erzahlungen. 9201 n.

— Schwarze Fahnen. 3099/100 n.

— Fraulein Julie. Der Vater. Glaubiger. 446 n.

— Eine Friedensnovelle. 9202 n.

— Heiraten. Ehegeschichten. 3590 n.

— Die Hemsočr. 752 n.

— Deutsche Historien. Luther, Gustav Adolf. Dramen. 9203 n.

Strindberg A., Inferno. 4772 n.

— Inferno - Legenden. 4912 n.

— Die Inselbauern. 3096 n.

— Das Inselmeer. Drei Novellenkreise. 9205 n.

— Jahresfestspiele. (Advent, Ostern, Mitsommer.) Dramen. 9204 n.

— Kameraden. 754 n, 446 n.

— Kammerspiele. (Wetterleuchten, Die Brandstatte, Ge-spenstersonate, Der Scheiterhaufen.) Dramen. 9206 n.

— ■ Konigin Christine. 755 n.

_ Konigsdramen. (Folkungersage, Gustav Wasa, Erich

XIV., Konigin Christine.) 9207 n.

— Der Kuster auf Rano. 3620 n.

— Der romantische Kuster. 5974 n.

— Die Leute auf Hemso. 9156 n.

— Marchenspiele. (Kronbraut. Schwanenweifi, Traumspiel.) Dramen. 9208 n.

— Marchen und Fabeln. 4825 n.

— Historische Miniaturen. 2919 n.

— Schwedische Natur. 756 n.

— Schweizer Novellen. 2918 n.

— Rausch. Drama. 6542 n.

— Richtfest. Quarantane. 3592 n.

— Kleine historische Romane: Tschandala. Die Hexe. Insel der Seligen. 2917 n.

— Russen im Exil. 751 n.

— Schwedische Schicksale und Abenteuer. Novallen. 9209 a.

— Der Silbersee. 750 n.

— Der Sohn einer Magd. 4832 n.

— Der Siindenbock. 3591 n.

— Totentanz. Drama. 4328 n.

_ Unter franzosischen Bauern. 3157 n.

— Von neuen Menschen. 757 n.

— Neue Waffen. 2207 n.

— Das rote Zimmer. 3094/95 n.

— Die gotischen Zimmer. 3098 n. Stritar Jos. (Boris Miran), Gedichte. 3389 n. Strobl K. H., Der Attentater. 5468 n.

— Der brennende Berg. 5728 n.

— Die vier Ehen des Matthias Merenus. 2423 n.

— Die Eier des Basilisken. Merkw. Geschichten. 9210 n.

— Erasmus mit der Wunschelrute. Roman. 8923 n. —. Das Frauenhaus von Brescia. 2422 n.

— Das Geheimnis der blauen Sc,hwerter. Roman. 7221 n.

— Die drei Gesellen. Ein heiterer. Roman. 5989 n.

— Gespenster im Sumpf. 5213 n.

— Die knocherne Hand. 2424 n.

— Bedenksame Historien. 4639 n.

— Wiener Karikaturen. 988 n.

Strobl K. H., Die Kristallkugel. 3242/43 n.

— Eleagabal Kuperus. 5037/38 n.

— Lemuria. Seltsame Geschichten. 5796 n.

— Madame Blaubart. 4839 n.

— Rex. Geschichte e. Hundes und zweier Menschen. 9211 n.

— Der Schipkapafi. 4638 n.

— Seide Borowitz. 4768 n.

— Die Streiche der schlimmen Paulette. 1937 n.

— Der dunkle Strom. 5467 n.

— Umsturz im Jenseits. 4897 n.

— Die Vaclavbude. 5029 n.

— Das Wirtshaus zum Konig Przemysl. 4767 n. Stiiber - Gnnther Fr., Vom alten Schlag. 4641 n.

— Bucklige Welt. 4642 n.

Stiiddy G. E. und G. Jellicoe, Bonzo. 9212 n.

— Lustige Hunde. (Hundeschwanzchens Jugendstreiche. Stips und Fips. Wie der Herr, so der Hund.) 9213 n.

Stucken Ed., Larion. Roman. 7433 n.

Sudermann H., Das Bilderbuch meiner Jugend. 9214 n.

— Das Blumenboot. Schauspiel. 9215 n.

— Die Ehre. Schauspiel. 9157 n.

— Es war. Roman. 1007 n.

— Din Frau des Steflen Tromholt. Roman. 9216 n.

— Frau Sorge. Roman. 683 n.

— Litauische Geschichten. 2935/36 n.

— Geschwister. Zwei Novellen. 1008 n.

— Das Gliick im Winkel. Schauspiel. 1011 n.

— Der Ilasenfelllisndler. Schauspiel. 9217 n.

— Heimat. Schauspiel. 9158 n.

— Im Zwielicht. Zvvanglose Geschichten. 2764 n.

— Die indische Lilie. Novellen. 684 n.

— Johannisfeuer. Schauspiel. 9218 n.

— Jolanthes Hochzeit. Erzahlung. 1258 n.

— Der Katzensteg. Roman. 1009. n.

— Das hohere Leben. Komodie. 9219 n.

— Das hohe Lied. Roman. 1010 n.

— Die Lobgesange des Claudian. Drama. 8093 n.

— Der tolle Professor. Roman. 9220 n.

— Die Raschhoffs. Drama. 9221 n.

— Die Schmetterlingsschlacht. Komodie. 9222 n.

— Sodoms Ende. Drama. 1372 n.

— Stein unter Steinen. Schauspiel. 5487 n.

— Die entgotterte Welt. Szenische Bilder aus kranker Zeit. 4728 n.

— Wie die Tr&umenden. Schauspiel. 9223 n. Sue E., Geheimnisse von Pariš. 9224 n.

— Der ewige Jude. 743 n.

— Memoiren einer jungen Frau. 4020 n.

— Mifi Mary. 2048/49 n.

Sne E., Die sieben Todsiinden. 742 n. Supper Aug., Muscheln. Erz. 8112 n.

Surya G. W., Moderne Rosenkreuzer. Okkult - wissenschaltlicher

Roman. 6853 n. Šiiskind, Tordis. Erzahlungen. 8919 n. Sutcliffe J. M., Ein Opfer der Justiz. 1771 n. Suttner A. G., Nichts Ernsthaftes. Kleine Geschichten. 8477 n. Suttner B., Briefe an einen Toten. 3618 n.

— Daniela Dormes. 770/71 n.

— Daniela Dormes. Roman. Franzl und Mirzl. Humoreske. 6453 n.

— • Einsam und arm. Ariela. Novelle. 6454 n.

— Gebrandmarkt 121 n.

— High Life. Roman. Es Lowos. Eine Monographie. 6447 n.

— Inventarium einer Seele. 6452 n.

— Ketten und Verkettungen. Donna Sol. Franzl und Mirzl. Langeweile. Ermenegildens Flucht. 6952 n.

— Ku-i-kuk. 1780 n.

— Erzahlte Lustspiele. 4645 n.

— Ein Manuskript. Ein schlechter Mensch. I. Roman. 6449 n.

— Ein schlechter Mensch. II. Phantasien iiber den Gotha. 6450 n.

— Marthas Kinder. 1561 n.

— Der Menschheit Hochgedanken. 4643 n.

— Schach der Qual. 1964 n.

_ Schriftstellerroman. 1969/70 n.

— Eva Siebeck. Roman. 6448 n.

— La Traviata. Roman. Donna Sol. Novelle. 6451 n.

— Verkettungen. 4644 n.

— Die Waffen nieder! 1204 n. Svetla Karolina, Der KuB. Erz. 8646 n.

SwiHus K., Die Leben ausstrahlende Schrift. Krim. Roman. 7964 n.

Sydnow M., Anna Steinhofer. 6952 n. Sylva C., Gefliisterte Worte. 3797/98 n. Šenoa Aug., Das Goldkind. 7515 n.

— Der Konig von PreuBen. 3557 n. Šramek Fr., Flammen. 3672 n. Svend L., Prinzessin Charlotte. 4646 n. Tagore R.. Chitra. Ein Spiel. 5277 n.

— Flustern der Seele. 5782 n.

— Fruohtlese. 6146 n.

— Der Friihlings-Kreis. Drama. 4354 n.

— Der Gartner (Liebesgedichte). 3712 n.

— Gitanjali (Sangesopfer). 3710 n. _ Gora. Roman. 6233 n.

— Das Heim und die Welt. 4302 n.

— Der KcJnig der dunklen Kammer. Drama. 4355 n.

— Meine Lebenserinnerungen. 9225 n.

Tagore R., Der zunehmende Mond (Mutter und Kind). 3711 n.

— Die Nacht der Erfullung. 4351 n.

— Nationalismus. 4353 n.

— Das Opfer und andere Dramen. 9226 n.

— Das Postamt. Ein Biihnenspiel. 9227 n.

— Sadhana. (Der Weg zur Vollendung.) 4350 n.

— Die hungrigen Steine. 5618 n.

Talon J. S., Marquesita. Sittenroman. 5596 n. Tanner lise Dore, Auf Loringshofen. 6716 n. Tartaruga U., Detektivgeschichten. 3550 n.

— Hande hoch! Humoresken aus dem Polizeileben. 7151 n.

— Polizeihumoresken. 3549 n. Tartufari Cl., Das Wunder. 3692 n.

Taion H., Um fiinf Millionen Dollars in Brillanten. 8532 n. Tausendundeintag. Wunderliche Liebesgeschichten. 5278 n. Techet C., Menschen ohne Lachen. Eine Philistergeschichte. 8723 n.

— Tirol ohne Maske. 8442 n.

Teirlinck H., Das Elfenbeinaffchen. Ein Roman. 7991 n. Tellet R., Liebes-Rebellen. 5337 n. Tellmann K., Sphinx. 2203 n.

— Unheilbar. Novelle. 9299 n. Temine J. D. H., Die zweite Busse. 2228 n.

— Menschenhasser. 1772 n.

— Der Pole oder ein geheimnisvoller Mord. 6557 n.

— Verkuppelt. 645 n. Tempelhof H., Reseda. Erz. 6683 n. Teuber 0., Fraulein Rittmeister. 4727 n.

Thackeraj W. M., Die Geschichte Heinrich Esmond's. 4647 n.

— Die Geschichte des Samuel Titmarsh. 3530 n.

— Feine Gesellschaft. 3676 n.

— Der Jahrmarkt des Lebens. Ein Roman ohne Helden. 6321 /22 n.

— Das Snobsbuch. 6375 n. Tharau A., Sei du mein eigen. 4808 n. Theden D., Der Advokatenbauer. 4333 n.

— Menschenhasser. 1772 n.

— Ein Verteidiger. 3881 n.

— Das lange Wunder. 3021 n. Theuriet A., Gerard Heirat. 1742 n.

— Gertrud Geheimnis. 4649 n.

— Der ProzeB Froideville. 3925 n.

— Unter Rosen. 217 n.

— Zum Kinderparadies. 4648 n.

Thieme F., An Bord des »Siegfried«. 281/285 n. Thiess Frank, Abschied vom Paradies. Ein Roman unter Kin-dern. 7942 n.

— Angelika ten Swaart. Roman. 7777 n.

— Frauenraub. Roman. 9159 n.

Thiess Frank, Der Kampf mit dem Engel. Roman. 7695 n.

— Der Leibhaftige. Roman. 7551 n.

— Narren. Novellen. 7609 n.

— Der Tod von Falern. Roman. 9228 n.

— Das Tor zur Welt. Roman. 7628 n.

— Die Verdammten. Roman. 7552 n.

Thoma L., Alteich. Eine heitere Sommergeschichte. 6204 n.

— Geschichten. Ausgew. von N. Molo. 9229 n.

— Der Jagerloisl. 5857 n.

— Das Kalbchen. Der umgewendete Diehter. Onkel Pepi. Heimkehr. Novellen. 7481 n.

— Krawal. 2379 n.

—Munchnerinnen. Roman. 9230 n.

— Nachbarsleute. 7067 n.

— Der Postsekretar im Himmel. 1297 n.

— Andreas Vost. 1582/83 n.

Thomasius, Humoristische Vorlesungen. 5781 n. Thompson-Seton E., Bingo undl andere Tiergeschichten. 2960 n.

— Domino Reinhard. Die Lebensgeschichte ednes Silber-fuchses. 9231 n.

— Jan und Sam im Walde. 9232 n.

— Monarch, der Riesenbar. 7303 n.

— Prarietiere und ihre Schicksale. 2961 n.

— Rolf der Trapper. 7511 n.

— Tiere der Wildnis. 9233 n.

— Wilde Tiere zu Hausse. 7725 n.

— Tierhelden. 2962 n.

— Wahb. Lebensgeschichte eines Grislyb2ren. 9234 n.

— Zwei kleine Wilde. 9235 n.

Thorneycroft E. FowIer, Ein gewagtes Spiel. Roman. 6177 n.

Thurn Fr., Ubertunchte Graber. 3500 n.

Thurston Ch. C., Der Herr Abgeordnete. 5413 n.

Tieck L., Pietro von Abano. Eine Zaubergeschichte. 7113 n.

— Der Geheimnisvolle. 395 n.

— Der Gelehrte. 392 n.

— Die Gemalde. 393 n.

— Des Lebens Uberdrufi. 1475 n.

— Das Zauberschlofi. 394 n.

Tiermarchen fiir die Jugend ausgevvahlt. 8094 n.

Tillier Cl„ Belle - Plante und Cornelius. Liebesroman. 9236 n.

— Mein Onkel Benjamin. 6582 n. Timmermans F., Das Licht in der Laterne. 7544 n. Tinseau L., Auf steinigen Pfaden. 1743 n.

— Eine Sirene. 1279 n.

— Der beste Teil. 5721 n.

Titayna, Rund um meinen Geliebten. Roman. 8295 n. Tolstoj Alex, Der Bojar Iwans des Sohrecklichen. Hist. Roman. 7470 n.

Tolstoj Alex., Das Geheimnis der infraroten Strahlen. Der

erste Sowjet-Detektivroman. 9350 n. Tolstoj L. N., Unsere Armen und Elenden. 3224 n.

— Auferstehung. 16—18 n.

— Meine Beichte. 2851 n.

— Ehegliick. 3107 n.

— Der Gefangene in Kaukasus. 612 n. _ Geld. Erzahlung. 8645 n.

— Grausame Geniisse. 1992 n.

— Ein diisteres Gesehick. 644 n.

— Herr und Knecht. 178 n.

— Die Hungersnot in Rufiland. 4651 n.

— Zwei Husaren. 180 n.

— Ivan der Narr. 3207 n.

— Vierzig Jahre. 1864 n.

— Junglingsjahre. 3110 n. —. Anna Karenina. 75 n.

— Kindheit und Knabenjahre. 3109 n.

— Die Kosaken. 2413 n.

— Die Kreutzer-Sonate. 77 n.

— Krieg und Frieden. 1250 n.

— Eine Liebesheirat. 5760 n.

— Luzern-Albert. 3694 n.

— Der Morgen des Gutsherrn. 3106 n.

— Chadschi Murat. Roman. 7319 n.

—. Polikuschka. Die Dekabristen. u. A. 2636 n.

— Der Schneesturm. Die drei Tode. 1762 n. _ Sebastopol. 179 n.

— Die Sklaverei unserer Zeit. 2847 n.

— Russisches Soldatenleben. 641 n.

— Der Tod. 4652 n.

— Der Tod des Ivan Iljič. 703 n.

— Der Uberfall u. A. 3108 n.

— Volkserzfihlungen. 181 n.

— Russische Volkslegenden. 4650 n.

— Was ist Kunst? 1993 n.

— Wovon die Menschen leben? 643 n. Tolstoj L. Sohn, Die Verfuhrung. 1115 n.

Topelius Zach., Die Herzogin von Finnland. Erz. 8463 n.

Tomkins J., Das gastliche Haus. 1725 n.

Torn L.. Offiziersgeschichten. Humoresken. 9300 n.

Tornins K., Salons. Bilder gesellschaftlicher Kultur aus fiin!

Jahrhunderten. 5078 n. Torresani C., Die Juckerkomtesse. 2612 n.

— Oberlicht. 4653 n.

— Steyrische Schlosser. Roman. 7514 n. Torund J., Die Krone der Konigin. 3471 n.

— Mit Gott und gutem Wind. 3472 n. Toscana L., Mein Lebensweg. 1136 n.

Toudouze G., Des Seemanns Tagebuch. 5334 n. Tovote H., Abschied. 2364 n.

— Heifies Blut. 2365 n.

— Durchs Ziel. 4081 n.

— Das Ende vom Liede. 3339 n. _ Fallobst. 3340 n.

— Frau Agna. 421 n.

— Fraulein Griesebach. 3773 n.

— Fruhlingssturm. 2366 n.

— Suse Gaudi. Roman. 7004 n.

— Ich. Nervose Nov. 5350 n.

— Im Liebesrausch. 2368 n.

— In der Irre. Die Leichenmarie. 3939 n.

— Klein Inge. 5352 n.

■— Die rote Laterne. 5630 n.

— Heimliche Liebe. 2367 n.

— Lockvogelcben. 5003 n.

— Mutter. 2023 n.

— Nimm mich hin! 4654 n.

— Die Scheu vor der Liebe. 5351 n.

— Der letzte Schritt. 3778 n.

— Sonnemanns. 5353 n.

— Hilde Vangerow und ihre Schwester. 5004 n.

— Zu B'fehl! Die Geschichte einer scheuen Liebe. 6817 n. Tracy L., Die Diamanten des Sultans. 1773 n.

— Lady Delia. 1981 n.

— Ein unheimliches Vermachtnis. 1774 n. Traugott Fr., Frohes und Ernstes. 4655 n.

T ran m Jul., Veraclite nicht den Tod! 7103 n. Traun J., Goldschmiedkinder. 2047 n.

— Der Liebe Muh' umsonst. 3465 n. Trautner Ed., Gott, Gegenwart und Kokain. 8322 n. Trautwein Sus., Die schone Richterin. Novelle. 7930 n. Traven B., Der Schatz der Sierra Madre. 9410 n. Trebitsch S., Das verkaufte Lacheln, 4731 n.

Treller Fr., Der Enkel der KSnige. 6537 n.

— Der Gefangene der Aimaras. 6202 n.

— Hung-li.. Eine chinesische Geschichte. 6445 n.

— Der Letzte vom >Admiral«. 5173 n.

— Der Sohn des Gaucho. 2526 n.

— Vervvehte Spuren. 5436 n.

— Ein damonisches Weib. 1954 n.

Trentini A., Candida. 2489 n. — Comtesse Tralala. 3398 n.

— Sieg der Jungfrau. 3399 n.

Treschkow H., Von Fursten und anderen Sterblichen. 5636 n.

Treu, Im fernen Westen. 561 n.

Treuen R., Stiefkinder des Glucks. 6720 n.

Trinius A., Junge Liebe. 4028 n.

Trojanovsky C., Erzahlungen eines Gerichtsarztes. 6553 n.

Tsehinkel W'„ Sagen aus Gottschee. 9301 n. Tschiidi Cl., Elisabeth, Kaiserin von Ostercek-h und Konigio von Ungarn. 9237 n.

— Eugenie, Kaiserin der Franzosen. 3558 n.

— Marie Antoinettes Jugend. 2661 n.

— Marie Antoinette und die Revolution. 2662 n.

— Napoleons Mutter. 2642 n.

— Napoleons Sohn. 2643 n. Turgenjev Iv., Das Adelsnest. 9238 n.

— Dunst. 4656 n.

-- Okkulle Erzahlungen. 6809 n.

— Friihlingswogen. 182 n.

— Die neue Generation. 5328 n.

— Erste Liebe. 2315 n.

— Memoiren eines Jagers. 80 n.

— Punin und Baburin. Die lebendige Mumie. 4260 n.

— Der Raufbold. Lukerja. Gedichte in Prosa. 1783 n.

— Tagebuch eines Oberflussigen. 1321 n.

— Vater und Sohne. 449 n.

1'urner R., Die sieben Dummheiten des Mister Brovvn. 5256 n Twain M., Die Abenteuer Huckleberry Finns. 1618/19 n.

— Der goštohlene \veiBe Elefant. 4657 n.

— Leben auf dem Mississippi. 4726 n.

— Die Millionen-Pfundnote. 7104 n.

— (Juerkopf Wilson. 3154 n.

— Ausgewahlte Skizizen. 1785 n, 4658 n, 4659 n.

— Tom, der kleine Detektiv. 3306 n.

— Tot oder lebendig u. a. hum. Erzahlungen. 9302 n.

— Ein Yankee am Hofe des Konigs Artus. 6367 n. Tzschirner H. E., Die nicht lieben diirfen. Geschichte einer

Leidenschaft. 7451 n. Ubelhor M.. Die Tanzerin ven Es - Scham. Roman. 7865 n. Ulit® A., Ararat. Roman. 4332 n.

— Der Bastard. Roman. 9292 n.

Unamuno Miguel de, Das tragisc.he Lebensgefiihl. 9240 n.

— Nebel. Roman. 7754 n.

— Abel Sanchez. Die Geschichte einer Leidenschaft. 7331 n.

— Der Spiegel des Todes. Novellen. 7332 n.

— Tante Tula. 9323 n.

Undset S., Olaf Audunssohn. Roman. 8893 n.

— Friihling. 7740 n.

— Jenny. Roman. 6862 n.

— Kristin Lavranstochter. I. Der Kranz. 6863 n.

— — II. Die Frau. 6864 n.

— — III. Das Kreuz. 6865 n.

Ungar H., Die Ermordung des Hauptmanns Hanika. Tragodie

einer Ehe. 7280 n. Ungarn. Ein Novellenbuch. 2689 n. Unriih Fritz. Sturme. Ein Schauspiel. 7377 n.

Urban W„ Auf stiirzendem Thron. 158,62 n.

— Im Paradi es. 2911/15 n.

— Unter den Schleiern der Zeit. 2139/43 n.

— Vor hundert Jahren. 3284/87 n. Urkhardt P.. Um ein Konigreich. Roman. 6650 n.

Uzarski Ad., Kurukallawalla. Eine sensationelle Geschichte. 9241 n.

— Moppi. Die Memoiren eines Hundes. 9242 n. Vacano E., Komodianten. 1339 n.

Valdagne P.. Nicaisens Beichte. 3987 n.

— Mein Sohn, seine Frau und meine Freundin. 5527 n. Valera J., Illusionen des Doktor Faustino. 4311 n. Valkenburg A., Wenn die Liebe ruft. 6718 n.

Vallas A. M., Die tausend Glocken des Li - Hung - Li. 4883 n.

Vclde C. F., Arwed Gyllenstjerna. 5068 n.

Velde H., Amo. 3112 n.

Veltheim H., Die Siihne. Novelle. 9303 n.

Verga G., Ihr Gatte. 4665 n.

— Das Liebeszeichen. 1110 n.

Verhaeren E., Der seltsame Handvverker und andere Erzahlungen. 5872 n.

Veridiens P.. Hinter geweihten Mauern. Roman. 3698 n. Verne .Tules, Abenteuer der Kinder des Kapitan G-?nt. 991/93 n.

— Abenteuer des Kapitan Hatteras. 989/90 n.

— Abenteuer von drei Russen und drei Englandern in Siid-afrika. 1092 n.

— Der Archipel in Flammen. 2946 n.

— Claudius Bombarnac. 3434 n.

— Der Chancellor. 59 n.

— Der Courier des Czaar. 4663 n.

— Das Dampfhaus. 4660 n.

— Clovis Dardentor. 3428 n.

— Das Dorf in den Luften. 195 n.

— Ein Drama in Livland. 2765 n.

— Die Drangsale eines Chinesen in China. 2544 n.

— Kein Durcheinander. 3433 n.

— Der Einbruch des Meeres. 104 n.

— Der Einbruch des Meeres. Das Dorf in den Luften. 3722 n.

— Die Eissphinx. 3435/36 n.

— Die Entdeckung der Erde. 780/81 n.

— Die Familie ohne Namen. 3437/38 n.

— Der Findling. 3439/40.

— Die Gebriider Kipp. 788/89 n.

— Der Goldvulkan. 3447/48 n.

— Herr und Welt. 3427 n.

— Die Historien von Jean-Marie Cabidoulin. 3432 n.

— Eine Idee des Doctor Ox. 2028 n.

— Schwarz - Indien. 2945 n.

-- Die geheimnisvolle Insel. 994/96 n.

Verne Jules, Die Jagd nach dem Meteore. 3426 n.

— Zwei Jahre Ferien. 2062/63 n.

— Die Jangada. 4212/13 n.

— Ein Kapitan von 15 Jahren. 4662 n.

— Das Karpathenschlofi. 1593 n.

— Keraban der Starrkopf. 2026/27 n.

— Das Land der Pelze. 118 n.

— Der Leuchtturm am Ende der Welt. 3431 n.

— Der Leuchtturm am Ende der Welt. Robur der Sieger. 3721 n.

— Ein Lotterie-Los. 3429 n.

— 20.000 Meilen unter dem Meere. 57/58 n.

— Meister Antifers wunderbare Abenteuer. 3445/46 n.

— Die 500 Millionen der Begum. 4259 n.

— Die 500 Millionen einer indischen Prinzessin. 6934 n.

— MistreB Branican. 4842 n.

— Nord gegen Stid. 1943/44 n.

— Der stoke Orinoco. 3441/42 n.

— Der Pilot von der Donau. 3425 n.

— Die Propeller - Insel. 4840 n.

— Reise durch die Sonnenwelt. 4661 n.

— Reise nach dem Mittelpunkt der Erde. 1366 n.

— Reise um den Mond. 1182 n.

— Reise um die Erde in 80 Tagen. 1094 n.

— Das Reisebureau Thompson und Comp. 3443/44 n.

— Reisestipendien. 4664 n. —: Robur der Sieger. 2527 n.

— Mathias Sandorf. 4841 n.

— Die Schiffbruchigen des Jonathan. 2766/68 n.

— Die Schule der Robinsons. 1286 n.

— Die groBen Seefahrer des 18. Jahrhunderts. 782/83 n.

— Die Seeschlange. 997 n.

— Eine sehwimmende Stadt. Die Blokad e-Brecher. 60 n.

— Wilhelm Storitz' Geheimnis. 2769 n.

— Der Sudstern oder das Land der Diamanten. 103 n.

— Der griine Strahl. 4211 n.

— Das Testament eines Excentrischen. 784/85 n.

— Der Triumpf des 19. Jahrhunderts. 634 n.

— Das zweite Vaterland. 786/87 n.

— Von der Erde zum Mond. 1367 n.

— Vor der Flagge des Vaterlandes. 3430 n.

— Ftinf Wochen im Ballon. 1093 n. Verschneite Glut. 37 n.

Veselinovič J, Die verruckte Velinka 2154 n.

Vesper W., Der Heilige und der Papst. Geschicht. Erz. 8918 n.

— Der arme Konrad. 6196 n.

— Porzellan. Novellen. 9243 n.

_ Tristan und Isolde. Parzival. Ein Liebesroman. Ein Aben-teurerroman. 9244 n.

Viebig CI., Dilettanten des Lebens. 5731 n.

— Eifelgeschichten. 5339 n.

— Die heilige Einfalt. 4231 n.

— Gespenster. Sie muB ihr Gliick maehen. 651 n.

— Der einsame Mann. Roman. 6798 n.

— Das rote Meer. Roman. 7567 n.

— Einer Mutter Sohn. 4666 n.

— Die Passion. Roman. 6893 n.

— Toehter der Hekuba. Roman. 7728.

— Vom Miiller Hannes. 6310 n.

— Das Weiberdorf. 6156 n.

— Wenn die Gotter lieben. Vor Tau und Tag. 648 n. Viele H. K., Die Herberge zum Silbernen Mond. 4667 n.

— Der Herzbruchhugel. 2377 n.

Vietor C. R., Heinz Sophanden. Ein humorvolles Buch. 9245 n.

— Die letzte Konigin von Neapel. 5080 n. Viller Fr., Der schwarze Diamant. 5745 n.

— Der Geldschrank des Bankiers. Der Ročk des Pfand-lehers. Detektiv-Gesc.hichten. 7259 n.

— Das geheimnisvolle Schiff. 3022 n.

Villiers de 1' Isle A., Edisons Weib der Zukunft. 3598 n.

— Grausame Geschichten. 5931 n.

— Das zweite Gesicht. 3058 n.

— Isis. 2883 n.

— Die Legende vom weifien Elefanten. 8930 n.

— Tribulat Bonhomet. 5888 n.

Villinger H., Das Erbschweinchen u. A. 5723 n.

— In der Schuld. 4874 n.

— Schwarzwaldgeschichten. 9304 n.

Vincent J., Die Heimkehr der Prinzessin. 4875 n.

— Kiinstlerblut. 4668 n.

Vincenti C., Wundergeschichten der Liebe. 1401 n. Viola M., Salomon Tulpenthal. 4721 n. Vloten W. van., Don Juan empor! Roman. 8074 n. Vogel A., Frau Lear. 4200 n.

— L-rende Seelen. 4669 n.

Vogel Traugott, Unsereiner. Roman. 6510 n. Vogl C., Sri Ramakrischna, der letzte indische Prophet. 5612 n. Vogt M., An schwarzen Wassern. 4206 n. Vollquartz S., Vorschnell geschieden. 4876 n. Voltaire, Erzahlungen: Die Prinzessin von Babylon. Candid u. A. 5571 n.

Voneisen Fr., Liebesbrevier. Junggesellenbrevier. Aphorismen

iiber Frauen, Liebe und Ehe. 1320 n. Voss C. A., Das verzauberte Madchen. 1921 n. Voss J. H., Homers Odyssee. 124 n. Voss R., Der Adonis von Ucolaratal. 659 n.

— Alpentrag&die. Roman. 7434 n.

— Amata. Liebesopfer. Zwei antike Erz. 8588 n.

Voss R., Die Auferstandenen. 1337/38 n.

— Bergasyl. Roman. 7435 n.

— Boser Blick u. a. Erz. 7436 n.

— Sudliches Blut. 652 n.

— Cenzl von der Blauen Genziane. 3921 n.

— Die neue Circe. Eine- italienische Dorfgeschiehte. 6264 n.

— Romische Dorfgeschichten. 9246 n.

— Sigurd Eckdals Braut. Roman. 9247 n.

— Die Erlosung. Roman. 7437 n.

— Der gute Fra Checeo. 4312 n.

— Aegyptische Geschichten. 5646 n.

— Neue romische Geschichten. 7797 n.

— Der heilige HaB. Exotischer Roman. 5732 n.

— Der Hamlet von Tuskulum. 1959 n.

— Das Haus der Grimaldi. 2977 n.

— Die Herzogin von Plaisance. 1693i n.

— Die Insel der schonen Menschen. 2119 n.

— Kentaurenliebe. Die Toteninsel. Zwei anti ve Novellen. 7458 n.

— Kinder des Siidens. 1694 n.

— Ein Konigsdrama. Roman. 7459 n.

— Kundry. Die Geschichte einer Leidenschaft. 5174 n.

— Die Leute von Valdare, Roman. 7439 n.

— Die Liebe Daria Lantes. Ein rom. Roman. 5077 n.

— Hassende Liebe. Zwei Erzahlungen. 9248 n.

— Das Madchen von Anzdo, Roman. 1032 n.

— Zwei Menschen. Roman. 3717 n.

— Mifi Maud Millers Romfahrt. 6478 n.

— Narzissenzauber. Das Wunderbare. 1339 n.

— Das Opfer. 4670 n.

— Parsival in Monte Carlo. 3813 n.

— Der Polyp. 5208 n.

— Richards Junge (Der Schonheitssucher). Roman. 7440 n.

— Rolla. Die Lebenstragodie e. Schauspielerin. 7441 n.

— Romeo und Julia im Albanergebirge. 3943 n.

— Die neuen Romer. Roman aus der rom. Wildi'is. 5715 n.

— Die Sabinerin. 4313 n.

— Schonheit. Roman. 7442 n.

— Die Schuldige. 3077/78 n.

— Sphinx. Roman. 6223 n.

— Starker als der Tod und zwei and. Nov. 8588 n.

— Der Todesweg auf Piz Paly. 422 n.

— Tragodien der Zeit. 2120 n.

— Unter den Borgia. Roman. 7443 n.

— Villa Falconieri. 1695 n.

— GroBe Welt. Romischer Sittenroman. 2804 n.

— Wenn Gotter lieben. 5055 n.

— Das grofie Wunder. Roman. 7438 n. Vrehlieky Jar.. Geist und Welt. (Gedichte.) 8323 n.

Vrchlicky Jar.. Pepina. Der Schlangenmenseh. 8881 n. Vring Georg, Soldat Suhren. Roman. 8395 n. Viikasovic Vuletič V.. Die Blume von Canossa. Mater Dolorosa. 4102 n.

Vukelič W., Die Heimatlosen. Ein Roman. 8445 n. Wackernagel. Sevilla. 184 n. Wagner H.. Bekenntnisse. 3732 n.

— Die Frau mit dem sehnsiichtigen Herzen. 6879 n. Wald Zedtwitz E., Die Schicksalshose. 4671 n. Waldburg C., Liebe im Orient. 5262 n.

Waldow E., Die Stiefmutter. Roman. 6651 n. Waldow O.. Unsere lieben Nachsten. 2380 n.

— Schwesterseele. 4025 n.

— Wera. 1869 n.

Wallace Ed.. Die Bande des Schreckens. Detektivroman. 9250 n.

— Bosambo von Monrovia. Roman. 7163 n.

— Bones vom Strom. 8374 n.

— Bubi. Roman. 9251 n.

— Der Frosch mit der Maske. Roman. 7294 n.

— Die drei Gerechten. 8299 n.

— Die vier Gerichteten. Roman. 9252 n.

— Der Hexer. Roman. 8290 n.

— 15 Jahre bei den Kannibalen in Zentral-Afrika. 7100 n.

— Der rote Kreis. Roman. 9249 n.

— Leutnant Bones. Roman. 8407 n.

— Die verschwundene Million. Kriminalroman. 8286 n.

— Sanders. 8219 n.

— Die Tiir mit den sieben Sohlossern. 8300 n. Walace L., Ben Hur. 1463 n.

— Die hehre Gottheit. 3807 n.

— Der Prinz von Indien und die Eroberung von Konstanti-nopel. 8410/411 n.

Walloth W.. Das Schatzhaus des Konigs. 9305 n.

Waipole H.. Bildnis eines Rothaarigen. Roman. 8128 n.-

Walsh G., Das Geheimnis des Arztes. 1775 n.

Walter R., Miinchhausens Wiederkehr. 4250 n.

Wanek Karel, Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk in

russischer Gefangenschaft. I. 8359 n. Warden Fl., Die echte Frau Daybrook. 607 n.

— Fraulein Davison. 1982 n.

— Das Gasthaus am Strande. 5629 n. Wasner G., Dornroschen. 5670 n.

— Fatum. Roman. 5730 n.

Wasserniann Jak., Alexander in Babylon. 5050 n.

— Der Aufruhr um den Junker Ernst. Erz. 7680 n.

— Faber oder die verlorenen Jahre. Roman. 7224 n.

— Faustina. 5052 n.

— Das Gansemannehen. Roman. 2560/62 n.

Wassermajin Jak.. Der Geist des Pilgers. 5614 n.

— Die Geschichte der jungen Renate Fuchs. 3262 n.

— Caspar Hauser od. d. Tragheit des Herzens. Roman. 2418 n.

— Die Juden von Zirndorf. 3964 n.

— Laudin und die Seinen. Roman. 7291 n.

— Der Mann von vierzig Jahren. 3966 n.

— Die Masken Erwin Reimers. 3965 n.

— Der Moloch. 5051 n.

— Der niegekufite Mund. 2128 n.

— Sehlafst du, Mutter? — Ruth. 1865 n.

— Die Schwestern. 5053 n.

— Der goldene Spiegel. 4672 n.

— Christian Wahnschaffe. 3967/68 n.

— Der Wendekreis. 5496 n.

Watzlik H.. An Gottes Brunnen. L^aenden. 6555 n. Webb J. B., Naomi oder die letzten Tage von Jerusalem. 7404 u. Weber A. ().. Nur nicht heiraten! 6490 n. Webers Deinokritos oder hinterlassene Papiere eines lachen-den Phijosophen. Bd. 3—4 : 4673 n; Bd. 5 a. 6 : 4674 n; Bd. 7 —8 : 4675 n; Bd. 11—12: 4676 n; Das Lachen. 4677 n. Weber F. S., Laurins Rosengarten. 3600 n. Weber Fr. W.. Dreizehnlinden. 2649 n. AVeber J., Die zweite Generation. 2578 n. Weber N., Die schone Siinderin. 7173 n. Weber P.. Ja, ja, die Liebe. Roman 8207 n. Wedekind Fr., Die Btichse von Pandora. Tragodie. 7378 n.

— Erdgeist. Tragodie. 7379 n.

— Feuerwerk. Erzahlungen. 6299 n.

— Frančiška. Ein modernes Mysterium. 7380 n.

— Friihlings Ervvachen. Eine Kindertragodie. 7357 n.

— Hidella. Schauspiel. 7382 n.

— Konig Nicolo oder So ist das Leben. Schauspiel. 7383 n.

— Der Marquis von Keith. Schauspiel. 7384 n.

— Musik. Sittengemalde. 7385 n.

— Rabbi Esra. Erz. 7386 n.

— Schlofi Wetterstein. Schauspiel. 7387 n.

— Tod und Teufel. Musik. Die Zensur. Oaha. 8488 n. Wehl Ferd.. Dunkle Blatter aus der Geschichte Italiens. 9439 n. Wehner L.. In die weite Welt. Roman. 6701 n.

Weigand W.. Die Frankenthaler. Roman. 5932 n.

— \Vendelins Heimkehr. Erz. 5724 n. Weill E., Indische Flamme. 5370 n.

— Venezianische Sonne. Der Roman des Malers Giorgione. 8045 n.

Weinheber Jos., Das Waisenhaus. Roman. 6800 n. Weirauch A. E., Edles Blut. 5992 n.

— Die kleine Dagmar. 6312 n.

— Gewissen. Roman. 4702 n. .

AVeirauch A. E., Sogno. Das Buch der Traume. Roman. 7036 n. Weise P., Der Rotmerhof. 3023 n.

Weiskopf F. C., Umsteigen ins 21. Jahrhundert. Episoden von

einer Reise durch die Sowjetunion. 8361 n. Weiss E., Manner in der Nacht. Roman. 6821 n. Weiss Ferd., Die frohliche Nase. 9253 n. Weissl A., Das griine Auto. 3024 n.

— Schwarze Perlen. Roman. 6927 n. Wellmann Rud., Memoiren einer Sangerin. 8536 n.

Wells C., Der Mann, der durch die Erde fiel. Detektivroman. 8358 n.

— Der Mann im Automantel. 3675 n.

Wells H. G., Die Geschichte einer Ehe. Roman. 7005 n.

— Der gestohlene Korper. 5822 n.

— Der Krieg der Welten. 2*953 n.

— Der Luftkrieg. 5459 n.

— Menschen Gottern gleich. Roman. 8270 n.

— Dr. Moreaus Insel. 4165 n.

— Die Riesen kommen. 4166 n.

— Scheinkammern des Herzens. 6181 n.

— Der Traum. Roman. 7990 n.

— Ugh-Lomi. Eine Geschichte aus der Steinzeit. 5521 n.

— Der Unsichtbare. Ein grotesker Roman. 7077 n.

— Die Welt des William Clissold. Roman. 8894 95 n.

— Die Zeitmaschine. 7006 n. Welt, Galante. 8645 n.

— Die lachende. 1006 n.

Welten H., Belsazar. Das Ende Babylons! 7367 n.

— Der Ehrenburger. Ein Roman von Spitabuben uud ande-ren ehrlichen Menschen. 7742 n.

— Die blaue Flamme. Roman. 7486 n.

— Der Globus-Apotheker. Ein hum. Reiseroman. 7430 n.

— Die Hosen der Frau von Bredow. 7429 n.

— Nebukadnezar, der Konig der Konige. Roman. 7431 n. WeHen J., Katzenaugen Moses. 3308 n.

Wencker Fr., Aber Herr Herzog! Die Liebesabenleuer des Marschalls von Richelieu. 4057 n.

— Die Memoiren des Don Juau. 5187 n. Wendt K., Hart gepriift. Krim. Roman. 7968 n. Werfel Fr., Geheimnis eines Menschen. Novellen. 8440 n.

_ Der Gerichtstag. 7977 n.

— Juarez und Maximilian. Dramat. Hislorie. 9254 n.

— Die Mittagsgottin. Ein Zaubersipiel. 7389 n.

— Nicht der Morder, der Ermordete ist schulddg. Roman. 6237 n.

_ Schweiger. Ein Trauerspiel. 7390 n.

— Spiegelmensch. Magische Trilogie. 7976 n.

— Der Tod des Kleinbiirgers. Novelle. 7877 n.

— Die Troerinnen des Euripides. Drama. 7468 n.

\Verfel Fr., Verdi. Roman der Oper. 7388 n. Werkmann K., Der Tote auf Madeira. 6957 n. Werner E.( Adlerflug. Erzahlung. 1499 n. Alpenfee. Roman. 1000 n.

— Am Altar. Hermann. Roman. 1447 n.

— Freie Bahn Roman. 2299 n.

— Bergsegen. Roman. 5190 n.

— Der Egoist. Der hohere Standpunkt. Novellen. 9256 n.

— Gesprengte Fesseln. Roman. 9256 n.

— Fata Morgana. Roman. 1001 n.

— Flammenzeichen. Roman. 2300 n.

— Friihlingsboten. Blume des Gliicks. 999 n.

— Gebannt und erlost. Roman. 1241 n.

— Gliick auf! Roman. 998 n.

— Ein Gottesurteil. 8515 n.

— Ein Held der Feder. Heimatklang. Roman. 3513 n. _ Hexengold. 1242 n.

— Lebensquell. Edelwild. 3551 n.

— Sankt Michael. Roman. 2298 n.

— Runen. Roman. 2296 n.

— Schlofi Aldenkron. Roman. 9257 n.

— Siegwart. Roman. 9258 n.

— Um hohen Preis. 1498 n.

— Vinetta. Roman. 1002 n.

— Wege des Schicksals. Roman. 2297 n. Werner O., Klostergeheimnisse. 2484 n. VVertheimer P., Der Brand der Leidenschaften. 3497 n. Werther, Der Jugendfabelschatz. 558 n.

Wesselski A.. Marchen des Mittelalters. 6589 n. Westkirch L., Das Gespensferschloft. 5318 n.

— Im Teufelsmoor. 5319 n.

— Der Mut zum Leben. 4037 n.

WevssenhoIf Jos.. Leben und Gedanken des Herrn Siegmund von Podfilipski. 8431 n.

— Der verlorene Sohn. 4857 n. W'hite St. E., Der Radio-Teufel. 6938 n.

— Der Radium Vulkan. 5244 n. White F. M.. Die Purpurorc.hidee. 1973 n.

— Um des Mammons Willen. 1776 n. Wibel E.. Hans Rassmuts Heimkehr. 7607 n. Wichert E., Ein kleines Bild. 4221 n.

,— Eine Geige. Drei Weinachten. 1317 n.

— Die Schwestern. 5304 n.

— Die Wassernixe. 5608 n.

— Der AVilddieb. 4216 n. Wichmaun. Die schvvarze 13. 5744 n.

Wichner J.. Der Novize und andere Erzahlungen. 1328 n. Wicks Fr., Eine tapfere Frau. 3725 n.

W'idmann I. V., Touristennovellen. 7079 a. J

Wied G., Die leibhaftige Bosheit. 1580'81 n.

— Circus mundi. 4245 n.

— Tanzmause. 2940 n. Wiegand J., Eva Merlyn. 2699 n. VViegandt L. M., Neues Leben. 5746 n. Wieland Chr. M., Don Sylvio von Rosalva. 5516 n.

— Neangir und seine Briider. Eine Feengesehichte. 7951 n.

— Werke. (Herausgeg. G. K 1 e e.)

I. Wielands Leben und Werke. Obe ion. Musarion. Poeti-sche Erzahlungen und Marchen. 1830 n.

II. Poetische Erzahlungen und Marchen. Vermisehte Ge-dichte. Singspiele. Kleinere Schriften in Prosa. 1831 n.

III. Geschichte des Agathon. 1832 n.

IV. Geschichte des Agathon. Geschichte der Abderiten. 1833 n. Wiese L., Nava. Eine Erzahlung aus Ceylon. 7987 n.

Wigin K. D., Rebekka vom Sonnebachhof. 3069'70 11 Wilchelm, Texasfred. 526 n.

Wilcken, Der Mann mit der Hasenscharte. 40 n. Wild H., Der schlummernde Riese. Roman. 8433 n. Wildberg B.. Die Hunde von Tomanowo u. a. Erz. 9333 n. Wildbrandt A.. Der Mitschuldige. 9306 n.

— Der Wille zum Leben. Untrennbar. 4678 n. Wilde 0., Das Bildnis des Dorian Gray. 1003 n.

— De profundis. 9320 n.

— Erzahlungen und Marchen. 2888 u.

— Ein idealer Gatte. Bunbury. 3312 n.

— Ein Haus aus Apfeln der Granate. 1573 n.

— Lady AVindermeres Facher. Eine Frau oline Bedeutung. 3313 n.

— Der gliickliche Prinz. 538 n.

— Salome. Die Herzogin von Padua. 2614 n.

— Vera oder die Nihilistin. 2613 n.

— W e r k e. (Ausgabe Globus-Verlag.):

I. Gedichte. Das Bildnis des Dorian Grav. Der gliickliche Prinz. 9316 n.

II. Ein Haus aus Apfeln der Granate. Betraehtuneen. Ziele. 9317 n.

III. Vera oder die Nihilistin. Salome. Die Herzogiu von Padua. Lady Windermeres Facher. Eine Frau ohne Bedeutung. 9318 n.

IV. Ein idealer Gatte. Bunbury. Das Leben Oscar Wildes. 9319 n.

Wilrlenbruch E., Das edle Blut. Erzahlung. 9259 n.

— Claudias Garten. Erzahlung. 9260 n.

— Francesca von Rimini. Novelle. 9261 n.

— Das schwarze Holz. Roman. 2681/82 n.

— Lachendes Land. Humoresken. 9262 n.

— Das wandernde Licht. 4314 n.

— Eifernde Liebe. Roman. 2679/80 11.

AVildenbruch E.. Lukrezia. Roman. 499« n.

— Der Meister von Tanagra. E. Kiinstlergesch. 9263 n.

— Neid. Erzahlung. 2609 n.

— Die letzte Partie. Tintenfisch. 6819 n.

— Junge Seelen. Eraahlungen. 9264 n.

— Schwester-Seele. Roman. 3907 n.

— Unter der GeiBel. 4192 n.

— Vice-Mama. Erzahlung. 9265 n. _ Tiefe Wasser. 4079 li.

— Der Zauberer Cyprianus. Legende. 4327 n. Wildermiith O., Cherubino und Zephirine. 267 n.

— Hagestolze. 9307 n.

— Kann sein, 's ist auch recht. 267 n. Wild-Queisner. Als Hcfmeister. 526 n. Wildgans Anton, Armut. Ein Trauerspiel. 7391 n.

— Dies irae. Eine Tragodie. 7392 n.

__ In Ewigkeit Amen. Ein Gerichtstiiek. 9266 n.

— Liebe. Eine Tragodie. 7393 n.

Wille Br., Offenbarungen des Waehholderbaums. Roman eines

Allsehers. 8121/22 n. WilKried H., Die Livergnas. 4717 n. Williams V., Der gelbe Divan. Roman. 8390 n Willomitzer Jos., Eine Nacht im Mittelalter. 9309 n. Willy. Ein sauberer kleiner Alter. 9308 n.

— Die Beichte. 2115 n.

— Claudine's Schuljahre. Roman. 8480 n.

— Suzette will mich verlassen. 28 n. Winckler-Tannenberg A.. Der einzige Zeuge. 4680 n. Winder L.. Die naehgeholten Freuden. Roman. 9298 n.

_ Hugo. Tragodie eines Knaben. 6493 n.

— Die jiidische Orgel. Roman. 8425 n. Winkler L.. Peter Lump. 5868 n.

Winslow H.. Ein \veiblicher Biirgermeister. 2580 n. Winter B.. Mamas burgerlicher Mann. 2608 n. Winter J., Strandflirt. 640 n. Winter!eld A., Das alte Eulennest. 4683 n.

— Der ratselhafte Fremde. 4685 n.

— Ein naehtlicher Frevel u. A. 496 n.

— Frieden im Kriege. 4681 n.

— Die Hosen des Unterotfiziers Bartmann. 495 n.

— Der bunte Jakob. 4686 n.

— Ein gemuthlicher Mephisto. 4682 n. _ Der Mops. 4687 n.

— Peter Pinsel. 4684 n.

— Ein gemuthlicher Tag. Ein KuB. 2045 11. Wirz O.. Gewalten eines Toren. 8188/89 n. Witt 0.. Rache. Krim. Roman. 6824 n. Wittels F., Ezechiel der Zugereiste. 2947 n. Witz, Der franzOsische. 3789 n.

Wodehouse P. G., Abenteuer eines Pumpgenies. 8009 n.

— Ein Glucklicher. Roman. 8432 n.

— Ni m rod s Toehter. Roman. 8253 n.

— Yimmy, der Eindringling. 4904 n.

WohI L., Das indisehe Wunder. Jaek Mc Gills geheime Sen-

dung. 8149 n. Wohl St., Rauschgold. 4688 n. Wohlbruck O.. Athleten. Roman. 7037 n.

— Aus den Memoiren der Prinzessin Arnulf. 5993 n.

— Das goldene Bett. 2738 n.

— Carriere. 3707 n.

— Du solist ein Mann sein! 3734 n.

— Die Frau des Schullehrers Tarnow. Roman. 7737 n.

— Die rote Glut. 5994.

— Herr und Frau Wiedemann. 6722 n.

— Der Konig vom Troplowitz. Roman. 7041 n.

— Die goldene Krone. Roman. 9267 n.

— Die Primadonna. Roman. 7030 n.

— Der grofie Rachen. Roman. 7031 n.

— Die neue Rasse. Roman. 7040 n.

— Romantik. Roman. 7039 n.

Wohlmuth Al., Hans Schreier der grofie Mime. 9144 n. Wolf H.. Geschaft und Liebe. 3506 n. Wnlff Jiil., Assalide. 4062 n.

— Die Hochkonigsburg. 4177 n.

— Der fliegende Hollander. 3531 n.

— Der Raubgraf. 1088 n.

— Das Reeht der Hagestolze. 1444 n.

— Renata, 4061 n.

— Der Saehsenspiegel. 3883 n.

— Der Sulfmeister. 1445 n.

— Das schwarze Weib. 1443 n.

Wolff L., Doktor Bessels Verwandlung. Roman. 6305 n.

— Das Flaggenlied. 5751 n.

— Garragan. Roman. 6306 n.

— Kopf hoch Charly! Roman. 7484 n.

— Der Krieg im Dunkeln. 1296 n.

— Der Sohn des Hannibal. 5326 n.

— Die Spieler. 3348 n.

— Zwei unterm Himmelszelt. Roman. 8724 n. Wolfshagen G.. Die Pluderhosen des Junkers von Butow. 1408 n. WolIer Th.. Soldatenhumor. 3387/88 n.

Wolters W„ Der Lebemann. Schwank. 8588 n.

— Der Wohltater. Roman. 8496 n. Wolzogen A.. Die Unke. Lori. 4689 n. WoIzogen E.. Mein erstes Abenteuer. 429 n

— Basilla. Roman. 7311 n. Der Bibelhase. 1100 n.

— Die kiilile Rlonde. 1697 n.

Wolzogcn E., Die Erbschleicherinnen. 451 n.

— Erlebtes. Erlauschtes. Erlogenes. 4228 n.

— Der Erzketzer. 4361/62 n.

— Geschichte von lieben siissen Madeln. 692 n.

— Das dritte Geschlecht. 507 n.

— Die Gloriahose. 4691 n.

— Lauensteiner Hexameron oder die Geschichten der sechs Knasterbarte von hiiben und driiben. 6508 n.

— Peter Karn. Roman. 6399 n.

— Die Kinder der Excellenz. 4690 n.

— Die tolle Komtefi. 1698 n.

— Der Kraft-Mayr. 579 n.

— Das Kuckucksei. 1246 n.

— Das Madchen mit den Schwanen. 5729 n.

— Die arme Sunderin. 1696 n

— Der Thronfolger. 4369 n.

— Der Topf der Danaiden. 72 n.

— Was Onkel Oskar mit seiner Schwiegermutter in Amerika passierte. 4246 n.

— Ein konigliches Weib. 649 n. Wona, Jamaikanische Novellen, 3315 n.

Worishoffer S., Auf dem Kriegspfade. Eine Indianergeschichte. 5435 n.

— Lionel Forster der Quarteron. 5535 n.

— Ein Wiedersehen in Australien. 4692 n. Wothe A.. Am roten Kliff. 3980 n.

— Auf hoher Warte. Roman. 6654 n.

— Aus dammernden Nachten. 1929 n.

— Der Berg des Lichts. 4792 n.

— Die goldene Brucke. Roman. 8272 n.

— Die rote Burg. Roman. 6653 n.

— Die aus der Muhle. 5082 n.

— Die den Weg bereiten. 5307 n.

— Durch sraue Gassen. Roman. 6652 n.

— Es tagtT 4793 n.

— Firnenglanz Roman. 9268 n.

— Der Garten der Vergessenheit. 1931 n.

— Goldjager. Roman. 9269 n.

— Heidezauber. Roman. 6655 n.

— Der Hof des Schweigens. 5058 n. _ Hallig Hooge. 5312 n.

— Im Geistertal. Roman. 6656 n.

— Im Klosterhof. Roman. 6657 n.

— Das Land der Tranen. 5378 n.

— Die Lawine. 5306 n.

— Irrendes Licht. 3400 n.

— Das MarchenschloB. 4878 n.

— Mechthild vom Worth. Roman. 9270 n.

— Die Nebelfrau. 4320 n.

Wothe A.. Niemand weiB wohin. 5308 n.

— Die Polarhexe. 5311 n.

— Drei graue Reiter. 4815 n.

— Schwester Gerlinde. 4145 n.

— Seegespenster. 5310 n.

— Die Siegerin. 4791 n.

— Die Sonnenjungfer. 5309 n.

— So schon wie Du. 9271 n.

— Stran dgut. Roman. 4790 n.

_ Das Tor des Lebens. 2600/601 u. —• Und doch. Roman. 9272 n.

— Von fremden Ufern. 4877 n.

— Warum. Roman. 9273 n.

— Ein Wintertraum. Roman. 6658 n. Wuude J., Traudel und ich. 866 n.

Wrede Fr., Das Liebesleben des Menschen. 1520/21 n.

Wren P. C.. Drei Briider. Roman. 8237 n.

TVulfien E.. Der Mann mit den sieben Masken. 3970 n.

— Die Traumtanzerin. Roman. 7839 n.

Wundt Th., Hohenflug. Ein humor. Roman. 7401 n.

-- Matterhorn. Roman. 7400 n. Vorke C., Um des Kindes willen. 1726 n.

Zabel E.. Der Roman d. Kaiserin Kathanna II. v. RuBland. 2985/86 n.

Zairhi Ferd,, Freygeboren. Roman. 7931 n. Zaceone P., Ein dunkles Geheimnis. 700 n.

— In den Dachkammern von Pariš. 702 n. Zalili E., Der Apotheker von Klein - Weltwil. 5628 n.

— Blancheflur. Erz. 7939 n.

— Brettspiel des Lebens. Roman. 9274 n.

— Die Clari-Marie. Roman. 6977 n.

— Die da kommen und gehen. 3509 n.

— Einsamkeit. 6975 n.

— Die schonsten Erzahlungen. 7940 n.

— Frau Sixta. Roman. 6904 n.

— Die Frauen von Tanno. Roman. 6976 n.

— Hergottsfaden. Roman. 9275 n.

— Lukas Hochstrassers Haus. Roman. 9276 n.

— Die Hochzeit des Gaudenz Orell. Roman. 9277 n.

— Im Hause des Wit\vers. Novelle. 9278 n.

— Albin Indergand. Roman. 9279 n.

— Das zweite Leben. 9280 n.

— Die Liebe des Severin Imboden. Roman 9281 n.

— Tito. Era. 7756 n.

— Jonas Truttmann. Roman. 9282 n. Zanthier Fr., Herz ist Trumpf. 2948 n. Zapolska G., Frau Renas Ehe. 2706 n.

— Dio Hfille der Jungfrauen. 2113/14 n.

— Kfithe die Karyatide. 3178/79 n.

Zapolska G.. Der Polizeimeister. 2687/88 n.

— Wovon man nioht spricht. 3644 n. Zapp A.. Moderne Ehen. Roman. 8491 n.

— Furchl vor der Liebe. 4024 n.

— Die Heirat in London. Roman. 8201 n.

— Im neuen Sparta. 4693 n.

— Das Kleeblatt. 4694 n.

— Leutnant Don Juan. 1345 n.

— Biirgerliche und natiirliche Liebe. Roman. 9283 n.

— Der Mann von funfzig Jahren. 5768 n.

— Maria Magdalenens Ehe. Roman. 9284 a.

— Meister Sondermann. 5267 n.

— Der holde Schein. 4810 n.

— Der tolle Schmettwitz. 4060 n.

— Soldatenliebe. 2312 n.

— Die Siinde wider das Weib. 4142 n.

— Das Unbezwingliche. Liebesroman. 9285 n.

— Versorgungsehe. Roman. 7981 n.

— \Vie Liebgard Sthal Mutter wurde. Roman. 9286 n.

— Zwischen Mann und Frau. Roman. 9310 n. Zchn Lebensliiuie Berliner Kontrollmadchen. 35 n.

Zeidler P. G.. Elisabeth, Kaiserin von Osterreich, die Leid-

gekrOnte. 5186 n. Zemlak S.. Der unreine Geist. 1748 n.

— Unter der Knute. 1749 n. Zeyer Ju!.. Florenz im Schnee. 5284 n.

— Drei Legenden vom Krucifixe und Rokoko. 2159 n.

— Jan Maria Plojhar. 2157/58 n.

— Roman von der treuen Freundschaft der Ritter Amis und Amil. 2155/56 n.

Zetterstriim H., Der Dynamithund u. a. Unmoglichkeiten. 9311 n.

Zickel R., Das Lirileirapodrargii. 6851 n.

Ziersch W., Die Gotter im Turm. Roman. 6825 n.

Zifierer P., Die fremde Frau. Roman. 2638/39 n.

Zitelmann K.. Vor den grofien Mauern. 5673 n.

Zobeltitz Fed., Aus tiefem Schacht. 1462 n.

— Der Backfischkasten. 4698 n.

— Besser Herr als Knecht. 4700 n.

Der Beutezug der Liebe. Roman. 6361 n.

— Die Entthronten. Roman. 6308 n.

— Eine junge Dame von Welt. 3960 n.

— Die von Schebitz. 4937 n.

— Das Exprefikind. 6116 n.

— Das vorschnell vermahlte Ehepaar. 6311 n.

— Frau Karola. 4697 n.

— Das Fraulein und der Levantiner. 7134 n.

— Der starke Fritz, 9312 n.

— Das Gasthaus zur Ehe. 417 n.

— Der Herr Intendant. Roman. 9314 n.

Zobeltitz Fed., Kuriose Geschichte. Roman. 6696 n.

— Die Glucksfalle. 1436 n.

— Grafin Langeweile. Ihr Bild. 650 n.

— Unsichtbare Hande. 9313 n.

— Das Reiratsjahr. 1699 n.

— Der Herd in der Fremde. Roman. 5725 n.

— Hohenluft. 3908 n.

— Eine frivoie Idee und Anderes. 5762 n.

— In der Welt verloren. 4696 n.

— Die Junker. 5198 n.

— Der goldene Kafig. 652 n.

— Die rote Kaschgar. Roman. 6362 n.

— »Kreuz \vende dich«. 4695 n.

— Die papierene Macht. 1700 n.

— Ein Schlagwort der Zeit. 5858 n.

— Die Spur des Ersten. 1942 n.

— Der Telamone. Roman. 6554 n.

— Die Todbringerin. 651 n.

— Trude Alberti. 654 n.

— Der gemordete Wald. 2121 n. Zobeltitz H., Der Alte aul Topper. 3158 n.

— Du mu B t mir glauben! 3693 n.

— Die dicke Durchlaucht. 4699 n.

— Der Herr im Hause. 4019 n.

— Die Kinder des Herrn von Karthausen. 3067/68

— Krach. 4701 n.

— Lichtenfelderslrasse Nr. 1. 2545 n.

— Die Prinzessin aus Java. 4143 n.

— Das Redaktionskind. 5626 n.

— Der Roman des Stiftsfrauleins. 4015 n.

— Talmi. 4204 n. Zola E., Arbeit. 694 n.

— Der Bauch von Pariš. 487 n.

— Claudes Beichte. Roman. 9287 n.

— Die Bestie im Menschen. 1117 n.

— Ein Blattchen Liebe. 2813 n.

— Das Blut. 485 n.

— Doktor Pascal. 9288 n.

— Die Eroberung von Plassans. 2809 n.

— Seine Excellenz Eugene Rougon. 2812 n.

— Der Fehltritt des Priesters. 2403 n.

— Madeleine Ferat. 484 n.

— Fruchtbarkeit. 85/86 n.

— Geheimnis von Marseille. 489 u.

— Das Geld. 1922 n.

— Germinal. 488.

— Das Gliick der Familie Rougon. 2806 n.

— Ein sittsam Heim. 1381 n.

— Der hausliche Herd. 2808 n.

Zola E.. Herrn Chambres Kur. 1797 n.

— Im ehrbaren Burgerliaus. Roman. 9315 n.

— Kapitan Burle u. A. 529 n.

— Das Kunstwerk. 2814 n.

— Lebensfreude. 492 n.

— Lili und andere Novellen. 4941 n.

— Lourdes. 695 n.

— Mutter Erde. 1004 n.

— Nana. 491 n.

— Ninon. 490 n.

— Gssammelte Novellen. 6854/56 n.

— Pariš. 697 n.

— Therese Raquin. 493 n.

— Rom. 696 n.

— Die Schultern der Marquise. 1866 n.

— Die Schultern der Marquise. Totentanzgeschichten. 5495 n.

— Die Siinde des Priesters. 4703 n.

— Die Tanzkarte. 1868 n.

— Der Totschlager. 2807 n.

— Der Traum. 2810 n.

— Die Treibjagd. 2811 n.

— Um eine Liebesnacht. 486 n.

— Ein Vermachtnis. Roman. 9289 n.

— Wahrheit. 693 n.

— Die Wasser steigen. Das Fest zu Corneville. 1867 n.

— Zum Paradies der Damen. 48 n.

— Der Zusammenbruch. 1571/72 n.

Zoozmann Rieh.. Von Liebe, KuB und Ehe und was ich sonst noch sehe. 8386 n.

— Mukipuki's wundersame Fahrten und Abenteuer. 9357 n. Zschokke, Addrich im Moos. 3525 n.

— Novellen. 337'46 n.

— Humoristisehe Novellen. 416 n.

Zulawski J., Auf silbernen Gefilden. Ein Mondroman. 3831/32 n Zunk-Friedemann Joh., Thea. 9302 n. Ziirn, Der arme Mann im Toggenburg. 197 n. Zweig Arn., Die Novellen um Claudia. 7517 n.

— Der Streit um den Sergeanten Grischa. Roman. 8460 n. Zweig St., Amok. Novellen einer Leidenschaft. 5485 n.

— Angst. Novelle. 9290 n.

— Die Augen des ewigen Bruders. 5976 n.

— Marceline Derbordes - Valmore. Das Lebensbild einer Dichterin. 9291 n.

— Erstes Erlebnis. 7637 n.

— Brennendes Geheimnis. 1763 n.

— Ben Jonsons »Volpone-. Eine lieblose Komodie. 7687 n.

— Die Liebe der Erika Ewald. 4264 n.

— Sternstunden der Menschheit. Fiinf historische Miniaturen. 8383 n.

Zweig St., Verwirrung der Gefiihle. Vierundz,wanzig Stuuden aus dem Leben e. Frau. Untergang e. Herzens. Novellen. 7570 n.

Zwerenz E.. Anarchistinnen der Liebe. 1884 n.

Zwoli. der Roman der: H. Bahr, O. J. Bierbaum, H. H. Bwers,

G. Meyrink, E. Wolzogen u. A. 4704 n. Žeromski St., Die Geschichte einer Sunde. 1945—1947 n.

— Der Racher. 2057 n.

— Der getreue Strom. 2737 n.

— Unterwegs. 2165 n.

Živkovič D., Ein Teufelsmadel. 2154 n. * Die Beichte des Spions. 3356 n.

Brez pomena je, če je knjiga vezana v papir ali svilo z zlato obrezo :

glavno je vsebina.

SE

Narod, ki ima pravo ljudsko knjižništvo, je lastnik neizmernega zaklada.

Fr. L. Jahn.

Nemško znanstvo.

Achelis Th.. Die Religionen der Naturvolker. 3422 z. Agostini Alb. M. de, Zebri Jahre im Feuerland. Entdeckungen

und Erlebnisse. 6848 z. Ahrens W., Mathematische Spiele. 6089 z. Albes L., Die Wunder der Unterwelt. 6317 z. Albrecht J. F.. Kopfschmerzen. Migrane. 3228 z. Alkoholismus, Der. Seine Wirkungen und seine Bekampfung. 9429 z.

Alsen Olla. .Jung, schon, schlank. Ein Brevier fur Lebensgluck. 7894 z.

Andrews R. Ch.. Auf der Fahrte des Urmenschen. Abenteuer und Entdeckungen dreier Expeditionen in die mongoli-sche Wiiste. 8447 z. Amundsen R. — Ellsworth L., Der erste Flug iiber das Polar-meer. 8087 z.

Andersson J. G., Der Drache und die fremden Teufel. 8420 z. Angebauer Iv.. Ovambo. Fiinfzehn Jahre unter Kaiffern, Busch-

leuten und Bezirksamtmannern. 8377 z. Argentarius, Briefe eines Bankdirektors an seinen Sohn. Ein-blicke in das Bank-, Finanz- und Borsenleben. 9531 z. Arnold R.. Kultur der Renaissance. 3416 z. Arseniew N., Die Kirche des Morgenlandes. 9503 z. Arsenjew Wlad. K., Russen und Chinesen in Ostsibirien. 8036 z. Arthenius St., Der Lebenslauf der Planeten. 5242 z. Aster E., GroBe Denker I: Die Grundlehren der vorsokrati-schen Philosophie. Sokrates und die Sophisten. Platon. Aristoteles. Die hellenistisch - romische Philosophie Au-gustinus. Thomas von Aquin. Giordano Bruno. Descartes.

6889 z.

— GroBe Denker II: Spinozza. Leibnitz. Locke. Hume. Kant. Fichte. Hegel. Schelling. Schopenhauer. Herbart. Nie-tzsche. Die philosophisc.hen Richtungen der Gegenwart.

6890 z.

— Ibsen und Strindberg. 6000 z.

Aster G., Villen und Kleine Familienhauser. 9409 z Attkinson W., Gedachtnis-Ausbildung. Die Wissenschaft des

Wahrneiimens, Erinnerns und Zuriickrufens. 2399 z. Bachein C., Neuere Arzneimittel. 6105 z.

Bachgarten H., Aus einem Schiffstagebuch. Zwei Jahre in Japan und China. 7080 z. Badiura Rud., Kleiner Fuhrer durch Slovenien. 8249 z. Bahr H.. Austriaca. 2991 z.

Bahr H., Expressionismus. 9405 z.

— Die Ubervvindung des Naturalismus. 3612 z. Barth H., Reisen und Entdeckungen in Afrika. 157 z.

Bauer B. A., Weib und Liebe. Studie iiber das Liebesleben des VVeibes. 8181 z.

— Wie bist du Weib? Betrachtungen iiber Korper, Seele, Sexualleben und Erotik des Weibers. 6263 z.

Baumstark A., Die christlichen Litera turen des Orients. 3423/24 z.

Bebel Aug., Die Frau und der Sozialismus. 6329 z. Beck W., Die Elektrizitat und ihre Teehnik. 6123/25 z. Beckh H., Buddhismus. 9487 z.

Beebe William, Galapagos, das Ende der Welt. 7691 z. Beer R., Spanische Literaturgeschichte. 3414/15 z. Belar Alb., Beitrage zum Erdbeben von Laibach 1895. — Ober Erdbebenbeobachtung in alter und gegenwartiger Zeit. — Altes und Neues iiber Erdbebenkatastrophen. 9437 z. Bell Sir Ch., Tibet einst und jetzt. 7124 z. Belovii Jasna, Die Sitten der Siidslawen. 8376 z. Berg B., Mit den Zugvogeln nach Afrika. 8725 z. Bergen H., Jagdfahrten in Kanada und Alaska. 9349 z. Berger A., Auf den Inseln des ewigen Friihlings. 7010 z. Berger P.. Erbliche Krankheiten. 3175 z. Bergmann E., Die Erlosungslehre Schopenhauers. 6012 z. Bergson H., Einfiihrung in die Metaphysik. 8349 z.

— Schopferische Entwic.klung. 5241 z.

— Das Lachen. 8350 z.

— Materie und Gedachtnis. Eine Abhandlung iiber die Be-ziehung zwischen Korper und Geist. 8351 z.

Bie ()., Der gesellschaftliohe Verkehr. 8168 z.

Biernacki E.. Die moderne Heilvvisseuschaft. Wesen und Gren-

zen des arztlichen Wissens. 6086 z. Bilz F. E., Das neue Heilverfahren. 3165 z. Birnbaum M., Die Krankheiten der Atmungsorgane. 2187 z. Bitteraui Th.. Geschichte der franzosischen Revolution. 2582 z. Blei Fr., Glanz und Elend beriihmter Frauen. 8456 z.

— Felicien Rops. 8171 z. Bleibtreu K., Das Heer. 8163 z.

_ Der Imperator (Napoleon 1814). 4736 z.

Blenda E. Nordstrom, Das Volk der Zelte. Ein Sommer in

Lappland. 8435 z. Bloch Alice, Kindergymnastik im Spiel. 7896 z.

— Harmonische Schulung des Frauenkorpers. 7897 z. Bloch I., Das Ende einer Gesellschaft. 3219 z.

— Die Memoiren des Grafen von Tilly. 3214/15 z.

— Das Sexualleben unserer Zeit. 2193 z.

— Verbrechertum und Prostitution in Madrid. 3216 z.

— Das verbrecherische Weib. 3218 z.

— Yoshiwara, die Liebesstadt der Japaner. 3217 z.

Bloeh L., Soziale Kampfe im alten Rom. 6074 z.

Bloch W., Einfiihrung in die Relativitatstheorie. 6566 z.

Blum H., Die Liigen unserer Sozialdemokratie. 4005 z.

Bochmer H., Die Jesuiten. 2511 z.

Bohm Fr. L., Der Haarausfall. 4111 z.

Bohme E., Russische Literatur. 9493 z.

Boli Fr., Sternglaube und Sterndeutung. 6567 z.

Bolsche W., Die Abstammung der Kunst. 9404 z.

— Eiszeit und Klimawechsel. 9404 z.

— Der Mensch der Pfahlbauzeit. 9404 z.

— Der Mensch der Vorzeit. 5509 z.

— Der Mensch der Zukunft. 3616 z.

— Schutz- und Trutzbiindnisse in der Natur. 9403 e.

— Tier\vanderungen in der Urwelt. 1816 z. Bonus A., Die Kirche. 8162 z.

Borchgrevink C., Das Festland am Siidpol. 5377 z. Bornstein R. und W. Marckwald, Sichtbare und unsichtbare

Strahlen. 6096 z. Boruttan H., Fortpflanzung und Geschlechtsunterschiede des

Menschen. 6568 z. Bosnien und Herzegovina 3992 z.

Bottger C., Bhagavad Gita. (Evangelien der Seele 6.) 9435 z. Bous M., Tierschaustellungen aller Zeiten. 2145 z. Brabec A., GrundriB der čechischen Literaturgeschichte. 3226 z. Brandenburger Cl., Polnische Geschichte. 6038 z. Braun Fr., Der Krebs und andere Neubildungen. 2610 z. Braunshausen N., Einfiihrung in die experimentelle Psycholo-gie. 6055 z.

Bredt E. W., Sittliche oder unsittliche Kunst? 5839 z. Brcits, 100 Ratschlage fiir Nervenkranke. 3206 z. Bresnitz S., Czar Nikolaus und sein Hof. 3364: z. Brinkmann L., Der Ingenieur. 8160 z. Briickner A., Polnische Literaturgeschichte. 6110 z.

— Russische Literaturgeschichte. 6041 z. Bruhn W., Glauben und Wissen. 9444 z.

— Theosophie und Anthroposophie. 9443 z.

Bruns I.. Das Postwesen, seine Entwicklung und Bedeutung. 4339 z.

Brunswig A., Einfiihrung in die Psychologie. 6016 z. Brunswig H., Die Explosivstoffe. 4742 z. Bryan G. 8.. Edison. Der Mann und sein Werk. 8446 z. Bryfault E., Die Geheimnisse Roms. 479 z. Biichanan G., Meine Mission in RuBland. 8437 z. Biicheler R., Woran erkennt man die wichtigsten Stilarten? 7902 z.

Puchner Lud., Am Sterbelager des Jahrhunderts. Blicke eines freien Denkers aus der Zeit in die Zeit. 6562 z.

— Darvvinismus und Sozialismus. 6561 z.

Burkv G., Die Rontgenstrahlen und ihre Anwendung. 6569 z.

BiiIow Fiirst, Deutsche Politik. 9406 z. Bujard A., Die Feuerwerkerei. 3581 z.

— Zundwaren. 3580 z. Burghard A., Jesuitenspiegel. 1173 z.

Burghauser W., Liebe in Natur und Unnatur. 1553/54 z.

Buschan G., Illustrierte Volkerkunde. 6816 z.

Busse B., Das Drama. 2586/87 z.

Busse C., Geschichte der Weltliteratur. 5476/77 z.

Busse L., Die Weltanschauungen der grofi en Philosophen der

Neuzeit. 6059 z. Capabianca J. R., Grundziige der Schachstrategie. 9513 s. Carnegie Andr., Geschichte meines Lebens. 9407 z.

— Der Weg zum Reichtum. 9408 z. Carpenter E., Demokratie. 3185 z.

Carpentier G., Meine Methode des Boxens. 8315 z.

Carter H. - A. C. Mace, Tut-ench-Amun. Ein agyptisches Ko-

nigsgrab I. 7062 z; II. 8343 z. Catliii G., Die Indianer und die wiihrend eines 8 jahrigen Aufenthaltes unter den \vildesten ihrer Stamme erlebten Abenteuer und Schicksale. 6323 z. Cathrein V., Der Sozialismus. .5151 z. Caner P., Das Altertum im Leben der Gegenwart. 9445 z. Chamberlain H. St., Die Grundlagen des" XIX. Jahrhunderts. 5237/38 z.

Chamisso Ad., Reise um die Welt. 1077 n. Chaste R., Ehe und Ehereform. 5859 z. Christian M., Desinfection. 6022 z.

Clairemont j., Das Buch der neuesten Erfindungen. 2538 z, 7446 z.

Plemen C., Die Entstehung des Neuen Testaments. 6043 z.

— Die Entwicklung der christlichen Religion. 3412 z.

— Die nichtcliristlichen Kulturreligionen in ihrem gegen-wartigen Zustand. 9447 n.

— Das Leben nach dem Tode im Glauben der Menschheit. 9446 z.

Cohn J., Fiihrende Denker. 9379 z.

Cohn-Wiener E., Entwicklungsgeschichte der Stile in der bil-denden Kunst. I. Vom Altertum bis zur Gotik. 9448 z. II. Von der Renaissance bis zur Gegenwart. 9449 z. Colins F. A. u. H. Giinther, Flugmaschinenbuch fiir Jungen. 9514 z.

Conrad A., Klostersitten und Nonnendisziplin. 1180 z. Conrad W., Technik des Bankwesens. 3576 z. Cook James, Auf unbekannten Meeren. 6814 z. Cooper W. M., Der Flagellantismus und die Flagellanten. 6729 z.

Corrin O., Die Geifiler. 1171/72 z.

— Ein Leben voller Abenteuer. 6830/31 z. Crepieus - .lamin J., Handschrift und Charakter. 5719 s.

Croatien und Slavonien. 3*995 z.

Culere A., Grenzen des Irreseins. 2556 z.

Cumberiand A. W„ Der Experimental - Spiritist. 9424 z.

Curtius E. R., Franzosischer Geist im neuen Euuopa. 7550 z.

— Die literariscben Wegbereiter des neuen Frankreich 8200 z.

Ciepa A., Tesla-Licht (Elektrisches Licht). 4714 z. Czibnlka A., Beriihmte Weltfahrer (Von Marco Polo bis Sven Hedin). 7323 z.

Daeiiell E., Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.

2590 z. Dalmatien. 3997 z.

Daniels E.. Geschichte des Kriegswesens. 3404/405 z.

Danzer Alf., Unter den Fahnen. 156 z.

Dkrwin Ch.. Abstammung des Menschen. 1471 z.

— Entstehung der Arten. 1472 z.

— Geschlechtliche Zuchtwahl. 7158 z.

Dami B., Die Kunst des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart. 4007 z.

David M.. Korperliche Verbildungen im Kindesalter und ihre

Verhutung. 2513 z. Davids T. W. Rhys, Der Buddhismus. 1806 z. Debay A., Die Philosophie des Ehelebens. 4737 z. Dekker H., Planeten und Menschen. 9421 z. Delhinor, Ferdinand Cortez. 1031 z.

Dennert E., Die Weltanschauung des modernen Naturforschers. 5239 z.

Deseartes R., Betrachtungen iiber die Grundlagen der Philosophie. Abhandlung iiber die Methode des richtigen Vernunftgebrauches und der wissenschaftlichen Wahr-heitsforschung. 1787 z. Detzner H., Vier Jahre unter Kannibalen. 5368 z. Deutsch M., Die Neurasthenie beim Manne. 3814 z.

— Die Ursachen und Heilung der Epilepsie. 4045 z. Dewitz H., Mammonarchen. 3617 z.

Diderich B., Alphonse Daudet. 3618 z. Diehl L., Der Altertumer - Sammler. 7053 z. Diels P.. Die Slawen. 9450 z. Diepgen P., Geschichte der Medizin. 6106 z. Diercks G., Portugiesische Geschichte. 3406 z.

— Spanische Geschichte. 3407 z. Dietz H., Zeitungswesen. 6070 z. Dimitz A., Geschichte Krains. 2383/86 z.

Dokumente des Fortschritts. Internationale Revue. 1908 : 5811 z;

1909 : 5812 z; 1910: 5813 z; 1911: 5814 z; 1912: 5815 z. Domville - Fife Ch. W., Unter Wilden am Amazonas. For-schungen und Abenteuer bei Kopfjagern und Menschen-fressern. 7123 z. Donaf Fr.., Paradies und Holle. 7714 z.

il*

Donner Kai., Bei den Samojeden in Sibirien. 7723 z. Dornbliith O.. Die Schlaflosigkeit und ihre Behandlung. 9422 z. Dostojevskij F. M.. Politische Schriften. 7827 z. Douger Fermand, Ethik der Nacktheit. 8333 z. Drews A., Die Philosophie im 19. Jahrhundert. 9496 z.

— Die deutsche Philosophie der Gegenwart und die Philosophie des Auslandes. 9500 z.

Dschuang Dsi. Das wahre Buch vom sudlichen Bliitenband. 5433 z.

Diifresne J., Kleines Lehrbuch des Schachspiels. 4741 z. Dugmore A. R., Frieden im Sudan. 8454 z. Diitsehke II., Der 01ymp. Gotterlehre der Griechen un

Eberhard E. F. W., Die Frauenemanzipation und ihre eroti-

schen Grundlagen. 7277 z. Ebert Stockinger C., Mutterschaft. 4008 z. Einstein A., Geschichte der Musik. 9451 z. Eisenhaus Th., Psychologie und Logik zur Einfiihrung in die

Philosophie. 5675 z. ,

Elliott L. E.. Mittelamerika. Neues Leben auf alten Kulturen. 8183 z.

Ellis H., Das Geschlechtsgefuhl. 3836/37 z.

— Das kontrare Geschlechtsgeftihl. 2459 z.

— Verbrecher und Verbreclien. 4110 z. Eltz J., Das kleine Anstandsbuch. 9433 z. Emerson Ralph Waldo. Essays. 1. II. 9417 z.

— Die Sonne segnet die Welt. Ausgewahlte Essays und Vortrage. 7324 z.

Engelhart Jos. u. Graf K.. Ernst Stolir zum Gedachtnis. 6482 z. Erdmann K. G.. Die Kunst recht zu behalten. Methoden und

Kunstgriffe des Streitens u. and. Aufsatze. 6883 z. Erdensohn W., Dasein und E\vigkeit. 847 z. Eschericli G., Jagdreisen in Norwegen, in Bosnien, Herzego-

vina, in Abessinien. 8001 z. Eucken R.. Geistesprobleme und Lebensfragen. 9374 z.

— Der Kampf um einen geist. Lebensinhalt. 9375 z.

— Die Lebensanschauungen der grofien Denker. 9376 z.

— Geistige Stromungen der Gegenwart. 9377 z.

— Der Wahrheitsgehalt der Religion. 5240 z.

Ewers H., Neuer Fiihrer durch die moderne Literatur. 2406 z. Faber K., Mit dem Rucksack nach lndien. 8849 z.

— Unter Eskimos und Walfischfangern. 6480 z. Fechter P., Der Expressionismus. 6326 z.

Federn E. - Kirmsse, Das Bild des Weibes. 6138 z. Fehringer A., Nervenkrankheiten und Hammorrhoiden. Nasenbluten, Bluthusten, Blutbrechen. 4112 z.

— Rheumatismus und Gichtleiden. 3230 z.

Felden E., Der Spiritismus und die anderen okkulten Systeme unserer Zeit. 6140 z.

Fereal M. V., Die Geheimnisse der Inquisition. 837 z. FeBIer 3., Die Chirurgie unserer Zeit 9452 z. Filek E. K., Die elektrische Klingel. Der Elektrophor. 4714 z. Filius, Ohne Chauffeur. Handbuch fiir Automobilisten. 8726 z. Finck Fr. N., Die Sprachstamme des Erdkreises. 9453 z. Firenzuola A., Gesprache iiber die Schonheit d. Frauen. 2954 z. Fischer H., Ratsel der Tiefe. Die Entscheierung der Kohle,

des Erdols und des Salzes. 7766 z. Fischer K.. Einfuhrung in die moderne Hochspannungsteclinik. 9411 z.

Fischer V., Die Strafe der Kreuzigung. 2138 z. Fischer W., Aberglaube aller Zeiten. 4220 z. Fischer-Defoy W.. Schlafen und Traumen. 6778 z. Fischer-Diickelmann, Die Frau als Hausarztin. 4472 z. Flake 0., Der franzosische Roman und Novelle. 6061 z. Flammarion C., Unbekannte Naturkrafte. 2691/92 z,

_ Der Tod und sein Geheimnis. 5789 z.

_ Urania. 4781 z. Flaubert G., Agypten. 5430 z.

Floeck Osw.. Die deutsche Dichtung der Gegenwart. 9554 z. Floericke K., Bulgarien und die Bulgaren. 9418 z.

— Krieehtiere und Lurche Deutsehlands. 9419 z.

— Krieehtiere und Lurche fremder Lander. 9419 z.

— Meeresfische. 1815 z.

— Plage-Geister. 9420 z.

— Gepanzerte Ritter. 3614 z.

— Saugetiere fremder Lander. 9420 z.

— Aussterbende Tiere. 9420 z.

— Zwischen Pol und Aquator. 9418 z.

Ford H.. Das grofie Heute, das groflere Morgen. 7646 a.

_ Mein Leben und Werk. 5720 z. Forel A., Die sexuelle Frage. 1357 z.

— Verbrechen und konstitutionelle Seelenabnormitaten. 3168 z.

Forster F. W., Erziehung und Selbsterziehung. 6366 z.

— Lebensfiihrung. 9414 z.

— Weltpolitik und Weltgewissen. 5861 z.

Forstmann C., Himatschal. Die Throne der Gotter. 25 Jahre

im Himalaja. 7582 z. Four Gordon du, Das Aktbild als Kunstwerk. 8334 z. France R. H., Bilder aus dem Leben des Waldes. 5502 z.

— Harmonie in der Natur. 9421 z.

Frank Harry, Ohne Geld um die Welt. 6342 z. Franki P., Renaissancearchitektur in Italien I. 6066 z. Frantz Gunther, RuBland auf dem Wege zur Katastrophe. 8846 z. Frauenkenner, Das Geheimnis des Gliieks in der Liebe. 9422 z. Fraustiidter W., Geschichte der Weltsprache. 6179 z. Frech Fr., Aus der Vorzeit der Erde. I. Vulkane einst und jetzt. 2591 z.

Frech Fr., II. Gebirgsbau und Erdbeben. 2592 z.

III. Die Arbeit des flieBenden Wassers. 2593 z.

IV. Die Arbeit des Ozeans. 2594 z.

V. Steinkohle, Wiisten und Klima der Vorzeit. 2595 z.

VI. Gletseher einst und jetzt. 2596 z. Freud Sigm., Die Traumdeutung. 7828 z.

Friedrichs E., Die Freimaurerei in RuBland und Polen. 9426 z.

Fritz G. u. O. Plate, Volksbiichereien. 9492 z.

Fuchs C. J., Volkswirtschaftslehre. 6046 z.

Fuchs Fr., Venus. Die Apotheose des Weibes. Der weibl.

Schonheitstypus in der bild. Kunst. 4262 z. Fiilop-Miller R., Lenin und Gandhi. 9557 z. Funk S., Die Entstehung des Talmuds. 3418 z.

— Talmudproben. 3417 z.

Fiirst A. und Ab. Moszkowski, Das Buch der 1000 Wunder. 5499 z.

Gagern Friedr., Das Grenzerbuch. Von Pfadfindern, Haupt-

lingen und Lederstrumpfen. 8375 z. Galwan C. R., Als Karawanenfiihrer bei den Sahibs. 6291 z. Gaupp R., Psychologie des Kindes. 6054 z. Geffcken J., Das Christentum im Kampf u. Ausgleich mit der

griech.-rom. Welt. 9454 z. Geitel M., Schopfungen der Ingenieurtechnik der Neuzeit. 2516 z. Gemmert F. J., Telegraphenapparat. 4714 z. Genee R., Geschichte der Oper. 6113 z. Gerber L.. Englische Geschichte. 3408 z. Gerber P. H., Die menschliche Stimme und ihre Hygiene. 6095 z.

Gerling R., Madchen, die man nicht heiraten soli. 4946 z.

— Der vollendete Mensch und das Ideal der Personlichkeit. 6136 z.

— Der Spiritismus und seine Phanomene. 4923 z.

— Tatmensch. Vom Wollen, von der Kraft, vom Wege zur Kraft. 6139 z.

— Hypnotische Unterrichtsbriefe. 6780 z. Gerstein, Herzkrankheiten. 1889 z.

Geschichte der Philosophie I. H o i f m a n n E., Die griechi-sche Philosophie. a) Von Thales bis Platon. 9463 z.

II. b) Von Aristoteles bis Plotin. 9464 z.

III. Philosophie des Mittelalters und der Renaissance. 9465 z.

IV. Philosophie von Descartes bis Leibnitz. 9466 z.

V. M a r c k S., Das Jahrhundert der Aufklaiung. Vom englischen Empirismus bis Kant. 9467 z.

VI. Cohn J., Der deutsche Idealismus. (Nachkantische Philosophie I.) 9468 z.

VII. — Die Philosophie im Zeitalter des Spezialismus. (Nachkantische Philosophie II.) 9469 z.

Gesellschafter, Der amiisante. 494 z.

Giesl VI., Zwei Jahrzehnte im nahen Orient. 8429 z. Gleichen-Russwurm A.. Gute Geister. Ein Buch vom Trinken. Fur und Wider. Ja und Amen. 9521 z.

— Geselligkeit. Sitten und Gebrauche der europaischen Welt 1789—1900. 7055 z.

Gohlke W., Geschichte der gesamten Feuerwaffen. 2709 z. Golther W., Nordische Literatursgeschichte. 9490 z. Goncourt, Das Tagebuch der Briider Goncourt. Politik, Literatur, Gesellschaft in Pariš von 1851 bis 1895. 9523 z. Gontard P. C., Von entlegenen Pfaden. Afrikanische Skizzen. 8366 z.

Gorki M., RuBland. Politische Betraehtungen. 3619 z. Grabinski B., Geheimnisvolles aus dem Reiche des Ubersinn-

lichen. 4002 z. Gra« E., Wie soli der Zuckerkranke leben? 2664 z. Graetz L., Die Elektrizitat und ihre Anwendungen. 5831 z. Grau J., GrundriB der Logik. 6570 z.

Graul R., Ostasiatische Kunst und ihr EinfluB auf Europa. 6065 z.

Grebe L., Spektroskopie. 6571 z.

Grev Lord Edward, 25 Jahre Politik 1892—1916. Memoiren. 7233/34 z.

Griggs Rob. F., Das Tal der Zehntausend Dampfe. 8451 z. Griesinger Th., Mysterien des Vaticans. 5609 z. Grimm G., Die Lehre des Buddha, die Religion der Vernunft. 9378 z.

Gronotv C. Aus der grofien Welt. Pariser und Londoner Sitten-

bilder 1810—1860. 7088 z. Grofi F., Kant. Laienbrevier. 5381 z. Grotjahn A., Die hygienisehe Forderung. 3104 z. Grunsky K. Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts. 6034 z.

— Musikgeschichte des 18. Jahrh. 6108 z.

— Musikgeschichte seit Beginn des 19. Jahrhunderts. 6035 z. Grusemann M., Tolstoj. Seine Weltansc.hauung. 6011 z.

— Dostojevski. 5272 z.

Gumppenberg H., Philosophie und Okkultismus. 6007 z. Giinther H., Elektrotechnisches Bastelbuch. 5828/29 z.

— Elektrotechnik fur Alle. 5830 z.

— Der praktische Radioamateur. 5565 z.

— Radiotechnik. 5643 z.

Giinther H. und Hell R., Antenne und Erde. Der sachgemasse Bau von Innen-, Hoch- und Rahmenantennen, Blitz- und Apparat- Erden fin- Radioamateure. 8040 z. Giinther R., Deutsche Kulturgeschichte. 6047 z.

— Kulturgeschichte der Liebe. 4218 z. Giinther S.. Astronomische Geographie. 9412 z.

— Das Zeitalter der Entdeckungen. 2421 z. Gurlitt Corn.. Geschichte der Kunst. 2194/95 z.

Gutinaiin B.. Tage in Hellas. Blatter von einer Reise. 8035 z.

Haas' B. de, An Lagerfeuern der Sahara. Erlebnisse und Erin-nerungen. 6374 z.

Haberlandt M., Die Hauptliteraturen des Orients. 6030 z.

— Volkerkunde. 9479 z.

Haeckel E.. Die Lebensvvunder. 4732 z.

— Weltratsel. 122 z.

Hagenbeck C., Von Tieren und Menschen. Erlebnisse und Erfahrugen. 8449 z.

Ha«enbeck J.. Fiinfundzwanzig Jahre Ceylon. Erlebnisse und Abenteuer im Tropenparadies. 5367 z.

Halliburton R., Die Jagd nach dem Wunder. Eine abenteuer-liche Weltreise. 7715 z.

Hamann C., Der menschliche Geist. 4044 z.

Hamann R., Asthetik. 9455 z.

Hammer. Licht- und Schattenseiten der gesehlechtlichen Ent-haltsamkeit. 1887 z.

Harnond. Sexuelle Impotenz. 1888 z.

Hansemann D.. Der Aberglaube in der Medizin und seine Gefahr fiir Gesundheit und Leben. 2519 z.

Hansson O., Alltagsfrauen. Beitrage zur Liebesphysiologie der Gegenwart 4733 z.

Harden M., Apostata. 1837 z.

Hardy Ed.. Indische Religionsgeschichte. 6031 z.

Hartmann Ed., Gedanken iiber Staat, Politik und Sozialismus. 9380 z.

— Neukantianismus, Schopenhauerianismus und Hegelia-nismus etc. 9381 z.

Hartmann 0., Stilkunde I.; II. Renaissance der Neuzeit. 9481 z.

Hartwig Th., Das Stereoskop und seine Anwendungen. 6093 z.

Hassert K., Die Polarforschung. 2515 z.

Hatzfeld H., Dante. Seine Weltanschauung. 5271 z.

Hauptmann G., Ausblicke. 8153 z.

Hausenstein W.. Der nackte Mensch in der Kunst aller Zeiten. 706 z.

— Rokoko. Franzosische und deutsche Illustratoren des XVIII. Jahrhunderts. 5841 z.

Hedin Alma, Mein Bruder Sven. 9542 z.

Hedin Sven, Abenteuer in Tibet. 2747 z.

— Bagdad, Babylon, Ninive. 6178 z.

— Durch Amerika zum Siidpol. 1087 z.

— Durch Asiens Wiisten. 2748 z.

— Gran Canon. Mein Besuch im amerikanischen Wun.der-land. 7885 z.

— Der Kampf um den Nordpol. 6547 z.

— Mein Leben als Entdecker. 8461. z.

— Rund um Asien. 2749 z.

— Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 4938 z.

— Vom Nordpol zum Aquator. 2750 z.

Hedin Sren, Von Peking nach Moskau. 6121 z.

— Zu Land nach Indien durch Persien. Seistan, Belutschi-stan. 3708/709 z.

Hegar A.. Der Geschlechtstrieb. 3838 z.

Heilborn A.. Entwicklungsgeschichte des Menschen. 6572 z.

— Allgemeine Volkerkude: I. Das Feuer, der Nahrungs-erwerb, Wohnung, Schmuck und Kleidung. 6077 z. — H. Waffen und Werkzeuge, die Industrie, Handel und Geld, die Verkehrsmittel. 6078 z.

Heilige Schriit. 663 z.

Heihneyer A., Die Plastik seit Beginn des 19. Jahrh. 6037 z. Held H. L., Das Gespenst des Golem. Eine Studie. 7996 z. Hellpnbach L. B., Geburt und Tod als Weehsel der An-sehauungsform oder die Doppelnatur des Menschen. 4009 z.

Hellpach W„ Die geistigen Epidemien. 8157 z. Hellwig A., Moderne Kriminalistik. 2514 z.

— Verbrechen und Aberglaube. 2501 z.

Henderson Arch., Tischgesprache mit Bernard Shaw. 7199 z. Henne 0., Die Gebrechen u. Siinden der Sittenpolizei. 1557 z.

— Prostitution und Madchenhandel. 4043 z.

— Der Teufels- und Hexenaberglaube. 3542 z. Hentig H.. Robespiere. Studie. 7882 z.

Hensel P.. Rousseau. 6056 z.

Herrmann Imm.. Radiotechnik I. Allgemeiue Einfiihrung. 9502 z.

Herzog Th.. Vom Urwald zu den Gletschern der Kordillere.

Zwei Forsehungsreisen in Bolivia. 8037 z. Hesse R., Abstammungslehre und Darwinisnius. 6079 z. Hessen R.. Geschichte des Theaters und der Schauspielkunst.

Klassische Dramaturgie. Moderne Dramaturgie. 6113 z. Hexenprozeft und Kari XI. 233 z.

Hoffmann W„ Die Infektionskrankheiten und ihre Verhiitung. 2713 z.

Hofmansthal H.. Unterhaltungen iiber literarische Gegenstiinde. 8170 z.

Holitsclier A.. Das unruhige Asien. 7662 z.

— Leben mit Menschen. 8167 z.

Holub E., Elf Jahre unter den Schwarzen Stidafrikas. 7011 z.

— Sieben Jahre in Siid-Afrika. 1133/34 z.

— Von der Capstadt ins Land der Maschukulumbe. Reisen im sudlichen Afrika in den Jahren 1883 — 1887. 6499/500 z.

Honold E.. Projektionsapparat fiir Ansichtspostkarten etc. Te-legraphie ohne Draht. Telephon. Laterna magica. 4714 z. Hornefier A., Freimaurerei. 9371 z.

— Symbolik der Mysterienbiinde. 9372 z. Hoernes M., Kultur der Urzeit. 3409/11 z.

— Urgeschichte der Menschheit. 6045 z.

Hnch R., Menschen und Schicksale aus dem Risorgimento. 5569 z.

Hurley Fr., Perlen und Wilde. Abenteuer in der Luft, an

Land und au! See in Neuguinea. 7749 z. Ichak Fr., Das Perpetuum mobile. 5699 z. Ideler L., Was ist der Frau nicht erlaubt, wenn sie liebt? 1552 z.

llberg G. Geisteskrankheiten. 6084 z. Isenfels P., Gymnastik als Lebensfreude. 8208 z. Jackson Daviš A., Die Philosophie des geistigen Verkehrs, 3998 z.

Jahnig K. W., Tizian. 5498 z.

Jahrbuch der Erfindungen. 1091—1908 : 2670-77 z: 1909—1614: 5175-80 z.

Jahrbuch der Naturkunde. I. 5582 z; II. 5583 z.

Jahrbuch der Weltreisen. I. 5584 z; II. 5585 z; III. 5586 z.

Jedina Leop., Um Afrika. 1132 z.

Jensen W., In Zwing und Bahn. 2404 z.

Jentsch C., Die Partei. 8164 z.

Joachim H., Geschichte der rom. Literatur. 3413 z.

Johnson M.. Mit dem Kurbelkasten bei den Menschenfressern.

Abenteuer auf den neuen Hebriden. 8458 z. Jounghusband Sir Francis, Das Herz der Natur. 6512 z. Jnnker W., Bei" meinen Freunden den Menschenfressern. 8457 z.

Kaarsberg H. (Magnus E.), Mein Sumatrabuch. 7579 z. Kahle B., Ibsen, Bjornson und ihre Zeitgenossen. 6063 z. Kahn Fr., Die MilchstraBe. 1817 z. Kaim J. R. Philosophie Spinozas. 6017 z.

— Psychologische Probleme. 6014 z.

Kammerer P., Geschlechtsbestimmung und Geschlechtsver-

vvandlung. 9427 z. Kampmann C., Die graphischen Kiinste. 9480 z. Kant Imm.. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. 9434 z. Kappstein Th., Weltanschauung Goethes. 6002 z.

— Weltanschauung Schillers. 6004 z. Karasek J., Slavische Literaturgeschichte. 3420 z. Karnten. Aus dem Vilajet Karnten. 886 z. Karaten und Krain (in Wort und Bild). 4240 z.

Kassner R.. Von den Elementen der mensehlichen GroBe. 4738 z.

Katona L. u. Fr. Szinnyei, Geschichte der ungarischen Literatur. 5700 z. Katz R., Ein Bummel um die Welt. 9441 z. Kantinami Alfr.. Ewiges Stromland. Land und Mensch in Agyp-ten. 8000 z.

Kantinami 0., Aus Indiens Dschungeln. 5512 z.

Kaus 0., Die Angst vor der Frau. 9517 z.

Kautsch J., Handbuch des Bank- und Borsenvvesens. 9525 z.

Kayser Rud., Das junge deutsche Drama. 9519 z. Keben G.. Die Geschlechtswaffen in der Liebe und in der Moral. 2461 z.

Kellen T., Wundermenschen. Geheimnisvolle Gestalten aus

alter und neuer Zeit. 6846 z. Keller L., Die Freimaurerei. Anschauungswelt und Geschichte. 6050 z.

Kellner L., Geschichte der nordamerikanischen Literatur. 6107 z.

Kcmmerich M., Die Brucke zum Jenseits. 9525 z. Kenan G., Sibirien. Schilderungen. 6314 z.

— Zeltleben in Sibirien. 1584/85 z.

Kern. Freuden und Leiden au! offener See. 372 z.

Kerr Alir., Yankee-Land. Eine Reise. 9347 z.

Kersten K., Der Moskauer ProzeB gegen die Sozialrevolutio-

nare 1922. Revolution und Konterrevolution. 8275 n. Kesseler K., Die religiose Bewegung der Gegenwart. 9456 z. Kessler H., Die Photographie. 2420 z. Key E., Drei Frauenschicksale. 4219 z.

— Das Jahrhundert des Kindes. Studien. 9389 z.

— Liebe und Ethik. 1556 z.

— Menschen. Zwei Charakterstudien. 7500 z.

— Personlichkeit und Schonheit in ihren gesellschaftli-chen und geselligen Wirkungen. Essays. 7501 z.

— Seelen und Werke. Essays. 7502 z.

— t)ber. Liebe und Ehe. 5513 z.

Khan Inayat, Aus einem Rosengarten Indiens. 6601 z. Kirehhott A.. Mensch und Erde. 6072 z. Kirchhoff Th., Allerhand Heiteres aus Californien. 7086 z. Kirn 0., Sittliche Lebensanschauungen der Gegenwart. 6736 z. Kisch E., Die sexuelle Untreue der Frau: I. Die Ehebrecheria.

4113 z; II. Das feile Weib. 4113/1 z. Kisch Egon Erw., Zaren. Popen. Bolschewiken. 8260 z. Klein J., Chemie in Ktiche und Haus. 6573 z. Kleinpaul R., Lander- und Volkernamen. 9494 z. Kling-Ltttetsburg.. Christian de Wet, der Held von Transvaal. 1097 z.

Klinghardt K., Angora — Konstantinopel. Ringende Gewalten.

6827 z. Klostergrauel. 540 z.

Knapp F., Michelangelo. Des Meisters Werke. 4735 z. Knauer Fr., Zwiegestalt der Geschlechter in der Tierwelt (Di-

morphismus). 6097 z. Kneipp S., Meine Wasserkur. 2611 z. Knigge Ad., Uber den Umgang mit Menschen. 1429 z. Koeh M., Deutsche Literaturgeschichte. 6048 z. Kohler Br„ Allgemeine Trachtenkunde. 7466/67 z. Koehler F., Brasilien heute und morgen. 8403 z.

Koehler F.. Untergang oder Aufstieg der abendlandischen Kultur. 6015 z.

Kolliker Alfr., In den Einsamkeiten Patagoniens. 7779 a. Koelsch Ad., Von Pflanzen zwischen Dorf und Trift. 5504 z. Konig B. E.. Ausgeburten des Menschenwahns im Spiegel der

Hexenprozesse und der Autodafe's. 8431 z. Die Koralle. Magazin fiir alle Freunde der Natur und Technik. 7844 z.

Korn A., Bildertelegraphie. 9501 z.

Kosmos. Handweiser fiir Naturfreunde. Jahrg. 1913—1921:

7903—7911 z; 1926 : 9441 z. Kraus K., Sittlichkeit und Kriminalitat. 6514 z. Krause A.. Die Sonne. 6094 z. Krause Fr.. In den Wildnissen Brasiliens. 4713 z. Krebs N., Die Verbreitung der Menschen auf der Erdoberflache. 9457 z.

Krek G., Anton Aškerc. Studie mit Ubersetzungsproben. 3902 r.

— Aus dem Siiden. Agramer Skizzenblatter. 2583 r. Kronfeld A.. Hypnose und Suggestion. 6956 z.

Kriiger R.. Die Selbstanfertigung von Radio-Apparaten mit 1

bis 7 Rohren. 7923 z. Kugy Jul.. Aus dem Leben eines Bergsteigers. 7063 z. Kiihiier A., Arterienverkalkung heilbar! 3229 z.

— Das Liebes- und Geschlechtsleben des Weibes in ga-sunden und kranken Tagen. 7141 z.

— Manneskraft und Energie. 6137 z. Kiilpe 0., Immanuel Kant. 9459 z.

— Philosophie der Gegenwart. 9458 z. Kustenland. 3996 z.

Laban Rud.. Gymnastik und Tanz. 7900 z. Landauer G., Die Revolution. 8158 z.

Landor H. S., Auf verbotenen Wegen. Reisen und Abenteuer

in Tibet. 6253 z. I-andsberger Fr., Vom Wesen der Plastik. 6335 z. Lange Fr. A., Geschichte des Materialismus. 6564/65 z. Lange M., Das Schachspdel und seine strategischen Prinzipien. 6100 z.

Langer W., Was muli man von der Astronomie wissen? 9428 z.

Lapponi. Hypnotismus und Spiritismus. 4000 z.

Largiader A., Geschichte der Schweiz. 9488 z.

Larsen J. Anker, Bei offener Tur. Mein Erlebnis. 8427 z.

Laudien K., Die Elektrotechnik. 9402 z.

Laurent E., Zwitterbildungen. 1885 z.

Lawrence T. E., Aufstand in der Wiiste. 8418 z.

Lazar B., Die Maler des Impressionismus. 6064 z.

Leden Chr.. Uber Kiwatins Eisfelder. Drei Jahre unter kana-

dischen Eskimos. 8448 z. Lehman A.. Aberglaube und Zauberei. 3505 z. Lehmiinn Edv.. Mystik im Heidentum und Christentum. 0052 z.

Lehman n Ernst, Experimentelle Abstammungs- und Verer-

bungslehre. 2506 z. Lehmann H., Die Kinematographie. 2520 z. Lehmann K., Vom Drama unserer Zeit. 9550 z. Lehnert J., Um die Erde. 3626/27 z.

Leitner K.. Gedankeniibertragung, Wachsuggestion, Hypnose. 9515 z.

Lempens C., Gesch. der Hexen u. Hexenprozesse. 245* z. Lenormant Fr.. Die Magie und Wahrsagekunst der Chaldaer. 4715 z.

Leonhard F.. Testamentserrichtung und Erbrecht. 2503 z. Lexis W„ Das Kredit- und Bank\vesen. 3579 z. Lhotzky H., Das Bueh der Ehe. 2775 z.

— Die Seele deines Kindes. 5869 z.

— Vom Ieh und vom Du. Gedanken tiber Liebe, Sinnlioh-keit und Sittlichkeit. 6295 z.

Lia Dsi, Das wahre Buch vom quellenden Urgrund. Die Lehren des Philosophen Lia Yu Kou und Yang Dschu. 5434 ». Lichnowsky Fiirst, Dokumente und Erinnerungen aus der Zeit

meiner Londoner Mission. 9555/56 z. Liebmann A., Stottern und Stammeln. 2663 z. Lily, Warum wir so sind. Zur Psychologie des modernen

Madchens. 3818 z. Linde E.. Fiihrer durch die Dramen der Weltliteratur. 3727 z. Lindsey Ben B. u. Ewans V.. Die Revolution der modernen

Jugend. 8223 z. Linke F., Das Weiden im \Veltall. 6823 z. Linke P. F.. Grundfragen der Wahrnehmungslehre. 4006 z. Lipps G. F., Das Problem der Willensfreiheit. 6060 z. Lipschiitz Al., Warum wir sterben. 1376 z. Lftrow, Die Wunder des Himmels. 1848 z. Lloyd George, Bessere Zeiten. 7318 z. Lohr M., Alttestamentliche Religionsgeschichte. 3572 z. Lombroso C.. Entartung und Genie. 1423 z.

— Genie und Irrsin. 3544 z. Lomer G., Der Traumspiegel. 4042 z. Loti P., Agypten. Reisebilder. 5431 z.

— Im Lande der Pharaonen. 6114 z.

— Jerusalem. 6274 z.

Liibke A., Technik und Mensch im Jahre 2000. 9442 z. Lučka Emil. Inbrunst und Diisternis. Ein Bild des alten Spa-

niens. 8193 z. Luda G., Die Gallensteinkrankheit. 3174 z. Ludewig P.; Radioaktivitat. 6040 z.

Ludwig C., Die Anthroposophie, ihr Wesen und ihre Ziele. 5865 z.

Ludwig Emil, Am Mittelmeer. 8453 z.

— Genie und Charakter. 20 mannliche Bildnisse. 6534 z. _ Der Kiinstler. Essays. 9558 z.

Li»dwig Emil, Napoleon. 9346 z.

— Wilhelm der Zweite. 8944 z.

Lrtir H., Das moderne Beleuchtungswesen. 2508 z. Maier G., Soziale Bewegungen und Theorien bis zur mode men Arbeiterbewegung. 6076 z.

— Das Geld und sein Gebrauch. 2512 z. Maier-Rothschild, Handbijch der gesamten Handelswissen-

schaften. 9529/30 z. Mane E. Le. Die geheimen Machte der Hypnose und der Sug-

gestion. 7970 z. Mann Th., Betrachtungen eines Unpolitischen. 8426 z.

— Pariser Rechenschaft. 7616 z.

Mantegazza P., Geschlechtsverhaltnisse des Menschen. 1886 z.

— Hygiene der Liebe. 2415 z.

— Die Pliysiologie des Genusses. 1218 z.

— Physiologie der Liebe. 2416 z.

— Physiologie des Weibes. 2417 z.

— Die Physiologie der Wonne. 524 z.

Mareu Val., Lenin. Verschvvorer und Diktator im Osten. 30

Jahre Rufiland. 8727 z. Mareuse A., Astronomie in ihrer Bedeutung fiir das praktische Leben. 4340 z.

Mareuse M., Die Gefahren der sexuellen Abstinenz fiir die

Gesundheit. 6468 z. Marden O. S., Charakter — eine Macht. 9390 z.

— Die Erfiillung aller Wunsche. 9391 z.

— Die Frauen. Lebensfragen. 6426 z.

— Frohsinn eine Lebenskraft. 6541 z.

— Das Geheimnis des Glucks. 6425 z.

— Das Geheimnis des Vollbringens. 5538 z.

— Die Grundlagen des Erfolgs. 6427 z.

— Kraft, Gesundheit und Wohlstand. 9392 z.

— Das Lebensbuch. 6429 z.

— Die Macht des Gedankens. 6551 z.

— Der Schlussel zur Wohlfahrt. 9393 z. _ Selbstsucht und Selbstzucht. 9394 z.

— Der Sieg im Lebenskampf. 5056 z.

— Der Triumph der Willenskraft. 9395 z.

— Vom frohgemuten Leben. 6430 z.

— Vorwarts im Leben durch deine Kraft. 5537 z.

— Was dir gegeben, bring es zum Leben. 2532 z.

— Was du tust, das tue recht. 9396 z.

— Der Weg der Liebe. 6431 z.

— Wege zum Erfolg. 5057 z.

— Wer sich viel zutraut, der wird viel leisten. 9397 z.

— Wille und Erfolg. 9398 z.

— Der Wille zur Tat. 9399 z.

— Die Wunder des rechten Denkens. 9400 z.

Marx K.. Das Kapital. I.: Kritik der politischen Okonomie. Der ProduktionsprozeB des Kapitals. 6594 z. _ _ n. Der CirkulationsprozeB des Kapitals 6095 z.

— — III. Der GesamtprozeB der kapitalistischen Produk-tion. 6596/97 z.

Maeterlinck M., Der doppelte Garten. 5809 z.

— Die Ititelligenz der Blumen. 5810 z.

— Das Leben der Bienen. 5478 z.

— Das Leben der Termiten. 8259 z.

— Der Schatz der Armen. 5264 z.

— Der begrabene Tempel. 5807 z.

— Von der inneren Schonheit. 4048 z.

— Weisheit und Schicksal. 5808 z. Mathaei A.. Deutsche Baukunst. 2588/89 z. Mawson D., Leben und Tod am Stidpol. 7006 z.

Maxwell J., Neuland der Seele. Anleitung zur Darstellung und

Ausfuhrung psychischer Versuche. 4001 z. Ifavser O., Elektromotor. 4714 z.

— Spiel und Arbeit. 9438 z.

Mehring W.. Neubestelltes abenteuerliches Tierhaus. Eine Zo-ologie des Aberglaubens, der Mystik und Mythologie vom Mittelalter bis auf unsere Zeit. 8202 z. Meier Jul.-Graeie, Pyramide und Tempel. Notizen wahrend einer Reise nach Agypten, Palastina, Griechenland und Stambul. 8452 z. Meisel - Hess G.,.Die sexuelle Krise. 3833/34 z. Melitz L., Fuhrer durch die Opern. 4074 z.

— Fuhrer durch die Operetten. 4132 z.

Menzler Dora, Die Schonheit deines Korpers. 7901 z. Merežkovski D. S., Tolstoj und Dostojevskij als Menschen und

als Kiinstler. 7700 z. Messer Aug., Erlauterungen zu Nietzsches Zarathustra. 9532 z. Merenberg A.. Das Ende der Syphilis als Volkskrankheit. 5145 z.

Meyer A., Das Wunderbuch der Technik. 9342 z. Meyer M. W., Der Mond. 5506 z.

— Vom Weltuntergange. 5540 z.

— Weltschopfung. 5539 z.

Meyer W.. Eine Amerikafahrt 1492 und 1892. 1291 r,

Mejrer - Illmersdorf H., In Talern und Hohen des Himalaja.

Jagden und Reisen in Kaschmir und Ladak. 8417 z. Michel W., Das Teuflisc.he und Groteske in der Kunst. 5838 n. Michelet J., Die Frau. 1809 z.

— Die Liebe. 1810 z.

Mie G., Das Wesen der Materie I. Molekule und Atome. 6574 z. Mielke H., Geschichte des deutschen Romans. 9413 z. Mikkelsen E., Ein arktischer Robinson. 7008 z. Milčinovič A. u. J. Krek, Kroaten und Slovenen. 4135 z. Milkowicz Wl., Die Kloster in Krain. 7085 z.

- 176 -

Milner R., Die Heilung der Krebse bei rechtzeitiger Erkeunung

und ihre Verhiitung. 9518 z. Minoprio J., Die Weltbildung des Kaufmanns. 9527 z. Mirbt C., Geschichte der katholischen Kirche von der Mitte

des 18. Jahrh. bis zum Vatikan. Konzil. 9495 z. Mitchell Hedges F. A., Kampfe mit Riesenfischen. 7580 z. Mittag M., Stereoskop. 4714 z.

Mittelholzer W.. Im Flugzeug dem Nordpol entgegen. Juncker-sche Hilfsexpedition fiir Amundsen nach Spitzbergen 1923. 6417 z.

Mobius A. F. Astronomie. Das Planetensystem. 3575 z.

— Kometen, Meteore und das Sternsystem. 6018 z. Miihler A., Geschichte der alten und mittelalterlichen Musik.

6033 z. '

Miiller J., Nautik. 2504 z.

Molnar V., Die Genfer Konvention. Histor. kritische Studie. 1788 z.

Montgomery Mc Govern W., Als Kuli nach Lhasa. Eine heim-

liche Reise nach Tibet. 7581 z. Montilaud Marc de, Die Courtisanen des Altertums. 1264 z. Morus, Wie sie grofi und reich wurden. Lebensbilder erfolg-

reicher Manner. 9297 z. Muckle Fr., Die grofien Sozialisten. I. Owen, Fourier, Proud-hon. 6101 z.

— II. Saint Simon, Pecqueur, Buchez, Blanc, Rodbertus, Weitling, Marx, Lassalle. 6102 z.

Miiller A., Das Gedachtnis. 3613 s.

— Die Gefahren der Flitterwochen. 6839 z.

Miiller J. P., Mein System. Fiinfzelm Minuten taglicher Arbeit fiir die Gesundheit. 8232 z.

— Mein System fiir Frauen. 8233 z.

Mtiller R. - Freienfels, Die Philosophie des 20. Jahrhunderts in ihren Hauptstromungen. 8352 z.

— Psychologie der Religion. 9499 z.

Miiller Guttenbrunn A.. Erinnerungen eines Theaterdirektors. 6372 z.

Miiller - Lyer F., Die Entwicklungsstufen der Menschheit. Bd. I. Der Sinn des Lebens und die Wissenschaft. Grundlinien einer Volksphilosophie. 9382 z.

Bd. II. Phasen der Kultur und Richtungslinien des Fort-schritts. Soziologische Uberblicke. 9383 z. Bd. III. Formen der Ehe, der Familie und der Verwand-schaft. 9384 z.

Bd. IV. Die Familie. 9385 z.

Bd. V. Phasen der Liebe. Soziologie der Verhaltnisse der Geschlechter. 9386 z.

Bd. VI. Die Zahmung der Nornen. I. Eine Soziologie der Zuchtwahl u. d. Bevolkerungswesens. 9387 z. Bd. VIL—II. Soziologie der Erziehung. 9388 z.

Miineh E., Geschichte des Monchtums. 2408 z. Miing P., Die Ernahrung des gesunden u. kranken Magens. 3167 z.

Murko Matth., Das serbische Geistesleben. 9435 z. Muthner R.. Studien und Kritiken II. 5847 z. Nagel O., Die Romantik der Chemie. 1814 z. Nansen Fr.. Eskimoleben. 4882 z.

— In Nacht und Eis. 3538/39 z.

— Nebelheim. Entdeckung und Erforschung der nordlichen Lander und Meere. 5898/99 z.

Neckel G., Ibsen und Bjornson. 9462 z.

Nestle W., Griechische Literaturgeschichte mit Beriicksichti-

gung der Geschichte der Wissenschaften. 6029 z. Niedieck P., KreuzJahrten im Beringmeer. Neue Jagden und

Reiseri. 8364 z. Nietsehe Fr., Also sprach Zarathustra. 2640 z.

— Unzeitgemafie Betrachtungen. Wir Philologen. 9535 z

— Geburt der Tragodie. 9534 z.

— Gotzen-Dammerung. Antichrist. Dionysosdithyramben. 9541 z.

— Jenseits von Gut und Bose. Genealogie der Moral. 9540 z.

— Menschliches, Allzumenschliches. 9536/37 z.

— Morgenrote. 9538 z.

— Wille zur Macht. Versuch einer Um wc rtu na aller Werte 6560 z.

— Frohliche Wissenschalt. 9539 z.

Ninmfiihr R. und Fr. Huth. Die Luftfahrt, ihre wissenschaftli-chen Grundlagen und ihre technische Entwicklung. 6104 z. Nippoldt A., Erdmagnetismus. Erdstrom, Polarlicht. 6025 z. Nordau M., Din conventionellen Liigen der Kulturmenschheit. 2846 z

Norman E., Henrik Ibsen in seinen Gedanken und Gestalten. 2041 z.

Nothdurst O., Chemisches Experimentierburch. 7289 z.

Nothnagel H., Das Sterben. Ein Vortrag. 7112 z.

Nowak K. Fr.. Der Weg zur Katastrophe. Mit Briefen, Gespra-

chen, Dokumenten, Karten. 7235 z. Oberitalien und Florenz, Pisa, Ancona, Triest, Pola. 7157 z. Obst G., Banken und Bankpolitik. 9526 z.

— Das Buch des Kaufmanns. Ein Hand- und Lehrbuch der gesamten Handelswissenschaften. 9528 z.

— Geld-, Bank- und Borsenwesen. 4780 z.

— Wechsel- undi Schekkunde. 9401 z. Oelke W., Schopenhauers Ideenlehre. 6001 z.

Omar St„ Praktische Zarathustrische Heildiatetik. 8414 z. Oppenheim S.. Probleme der modernen Astronomie. 6081 z. Oppenheimer Fr., Der Staat. 8159 z.

Orlipski E., Syphilis, Syphilisheilung, Syphilisschutz. 1542 z.

Ossendovvski Fr., Flammendes Afrika. Quer durch Marokko. 7676 z.

— Im sibirischen Zuchthaus. 6870 z.

— Unter dem Gluthauch der Wiiste. Quer durch Algerien und Tunis. 8044 z.

ORwald E. - Miinchen, Das Wunderbuch fiir unsere Kleinen. 9343 z.

Ostwald H., Das Berliner Dirnentum. 1483/84 z.

Otto Max. In Kanadas Urwaldern und Prarien. 8444 z.

Paleologue M., Am Zarenhof wahrend des Weltkrieges.

7711/12 z. Palkoska E., Schachprobleme. 3603 z. Papp Des., Der Maschinenmensch. 6363 z. Paquet Alf., Der Geist der russischen Revolution. 6857 z. Parent A. J. B. - Duchatelet, Die Sittenverderbnis und Prosti-tution des weiblichen Geschlechtes in Pariš unter Napoleon I. 5162 z. Parkinson R., Dreifiig Jahre in der Siidsee. 7121 z Pascal Blaise, Gedanken. 1795 z.

Payer Jul.. Die osterr. ungarische Nordpolexpedition in den

Jahren 1872—1874. 1131 z. Payot Jul.. Die Erziehung des Willens durch Selbstbemeiste-rung. 6750 z.

Pestalozzi H., Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. 9436 z. Peter B., Die Planeten. 6092 z. Pfannkuche A., Staat und Kirche. 2510 z.

Pfeilstiicker S., Wege zur Bildung des Kunstgeschmackes. 9410 z.

Pfizenmayer E. W., Mammutleichen und Urwaldmenschen in

Nordost-Sibirien. 8450 z. Pf lu gk-Harttu ng, Napoleon I. Revolution und Kaiserreich. 2849 z.

— Napoleon I. Das Erwachen der Volker. 2850 z. Pfordten O., Ethik. 6026 z.

— Religionsphilosophie. 9497 z. Pieczynska E., Tagore als Erzieher. 6148 z. Piper R., Das Liebespaar in der Kunst. 3233 z. Pischel R., Leben und Lehre Buddhas. 9470 z. Pistor E., Durch Sibirien nach der Siidsee. 6779 z. Platen M., Die neue Heilmethode. 8132/34 z.

Pliischo>v Gunther, Die Abenteuer des Fliegers von Tsingtau. 8099 z.

— Segelfahrt ins Wunderland. 8100 z.

Peeche I., Geschlechtliche Neurasthenie und andere sexuell-nervose Schwache- und Erschopfungszustande. 2309 z. Pollitz P., Die Psychologie des Verbrechers. 2518 z.

— Strafe und Verbrechen. 2509 z.

Popoff G., Tscheka, der Staat im Staate. 6829 z.

Popoif G., Unter dem Sowjetstern. Alltag - Kultur - Wirtschaft-. 6828 z.

Poulsen Fr., Die dekorative Kunst des Altertums. 9471 z. Povell E. A., Mit Auto und Kamel zum Pfauenlhron. 6290 z. Praecursor 0., Das Unsichtbare. Die Wiedergeburt der Re-

ligion aus der Naturwissenschaft. 4004 z. Prager H., Die Weltanschauung Dostojevskis. 7250 z. Preiss Ernst, Neue Wege der Korperkultur. 7898 z. Du Prel C.. Der Tod. 4003 z.

Preuss K. Th., Die geistige Kultur der Naturvolker. 6073 z. Protzen 0., Vierzig Jahre auf dem Wasser. 7770 z. Pudor H., Laokoon. 3169 z.

Quantor R., Die freie Liebe und ihre Bedeutung im Rechts-

leben der Jahrhunderte. 3170 z. Radics P., Alte Hauser in Laibach. 9431 z.

— Maria Theresia und das Land Krain. 9432 z. Reeb W., Russisohe Geschichte. 2711 z.

Rehm W., Geschichte des deutschen Romans. 9489 z. Rehmke J., Die Seele des Menschen. 6057 z. Reicke J., Frauenbewegung und Erziehung. 6009 z. Reinhardt K., Portugiesische Geschichte. 3419 z. Reinhardstoettner K.. Portugiesische Literaturgeschichte. 6039 z. Reischek Andr., Sterbende Welt. Zwolf Jahre Forscherleben

auf Neuseeland. 8038 z. . Reishauer H., Die Alpen. 2581 z. Reitz W., Bei Berbern und Beduinen. 7713 z. Reitzenstein F., Die Entwicklungsgeschichte der Liebe. 3235 z.

— Urgeschichte der Ehe. 5834 z.

Reitzenstein R., Die hellenistischen Mysterienreligionen nach

ihren Grundgedanken und Wirkungen. 9373 z. Rellstab L., Die elektrische Telegraphie. 6024 z. Renan Ernest, Die Apostel. 1805 z.

— Das Leben Jesu. 1804 z.

Rentlcm E., Der russisch-japanische Krieg. 4942/44 z. Reuleaux, Die geschichtliche Entwicklung des Befestigungs-wesens. 2712 z.

Reuter H.. Jiu-Jitsu. Ein Lehrbuch fiir Selbstverteidigung.

I.: 5631 z; II.: 5632 z. Rev G., Das Matterhorn. 7645 z.

Reyer E., Entwieklung und Organisation der Volksbibliotheken. 5698 z

Richter Raoul, Friedrich Nietzsche. 9533 z. Rielke R. M., Auguste Rodin. 5439 z. Riemenschneider K. P., Rontgenstrahlen. 4714 z. Rikli Arnold. Die Fieberkrankheiten. 9427 z. Rod?janko M. W., Erinnerungen. 8436 z. Rohr M., Die optischen Instrumente. 6575 z. Rolirbach P., Die Geschichte der Menschheit. 4047 z. Rolland Rom., Das Leben' Tolstojs. 6222 z.

Rolland Rom., Mahatma Ghandi. 6364 z.

Rosen B., Vom Kap nach Kairo. Forschungen und Abenteuer

der Schwedischen Rhodesia-Kongo-Expedition. 8005 z. Rosenbaum Jul., Geschichte der Lustseuche im Altertume, 6P59 z.

Rosin H., Herz, Blutgelasse und Blut und ihre Erkrankungen. 6083 z.

Ross Colin, Ileute in Indien. 6873 z.

— Mit dem Kurbelkasten um die Erde. 9350 z.

— I)ie erwachende Sphinx. Durch Afrika vom Kap nach Kairo. 8269 z.

— Siidamerika, die aufsteigende Welt. 7337 z.

Roth K., Geschichte der christlichen Balkanstaaten (Bulgarien, Serbien, Rnmanien, Montenegro, Griechenland). 6019 z.

— Geschichte des byzantinischen Reiches. 6021 z.

— Sozial- und Kullurgeschichte des byzantinischen Reiches. 61(S9 z.

Rousseau's Bekenntnisse 1802/803 z.

— Emil oder iiber die Erziehung. 6402 z. Rulcmann Th., Die Wunder der Chemie. 7448 z.

— Die Wuuder der Elektrizitat. 7447 z. Ruskin J., Vorlesungen iiber Kuust. 5541 z.

Ru«so L., (Kntzer L. M.), Italienische Erzahler (1860—1926).

821 ^ z. .

Kvbitsehka E., Im gottgegebenen Afganistan. Als Gaste des

Emirs. 8455 z. Sajo K., Unsere Honigbiene. 5503 z. Salomon Fel.. Der britisehe Imperialismus. 9430 z Salomon L., Allgemeine Geschichte des Zeitungswesens. 2710 z. Santos A. - Diiniont, Im Reich der Liifte. 3234 z. Savage Landor A. S.. Der \vilde Landor. Das Maler- und For-

scherleben. 7677 z. Schaler D.. Kolomaigrschidite. 9485 z. Schafer K., Die Bauloiast des Abendlandes. 6020 z. Schalek Al., Am Isoazo ^Ma^^ bis Juli 1916.). 7107 z.

— In Buddhas Land. Ein Bummel durch Hinterindien-6334 z

Schalk O., Lang Josef. Erinnerungen des letzlen Scharfrichters

im k. k. Osterreich. 7214 z. Schafler 0. u. J. Trumpp, Mutter und Kind. Arztlich-hygieni-

sche Ratschlage. 6348 z S-ihaukal R., Giorgine oder Gespraclie iiber die Kunst. 8172 z. Schebesta Paul. Bei den Urwaldzwergen von Malaya. 8419 z. Scheiner J., Der Bau des Weltalls. 6098 z. Scherr Joh., Illustrierte Geschichte der Weltliteratur. 8180 z. Schertel Ernst, Der Dienst am Korper. 8335 z.

— Die Eroberung des weiblichen Korpers. 8336 z.

— Nacktheit als Kultur. 8337 z.

— N~acktkultur und Religion. 8338 z.

r

Schidrowifz L., Sittengeschichte des Theaters. 7167 z. Schirmacher K., Die moderne Frauenbewegnng. 6071 z. Schling B., Kirchenrecht. 3421 z. Schlosser Fr. Chr., Weltgeschichte. 8135-8144 z. Schlunk Mart., Die Weltanschauung im Wandel der Zeiten. Eine Einfiihrung fiir Suchende. 9368 z.

— Die Weltmission des Christentums. Ein Gang durch 19 Jahrhunderte. 9369 z.

— Die Weltreligionen und das Christentum. 9370 z. Schmidt M. G, Geschichte des Welthandels. 2521 z.

— Natur und Mensch. 6180 z.

Schmidt O., Descendenzlehre und Darwinismus. 4217 z. Sthmiedeberg O.. Arzneimittel und GenuBmittel. 6080 z. Schmitt C. H., Leo Tolstoj und seine Bedeutung fiir unsere

Kultur. 6112 z. Schmitz 0. A. H., Brevier ftir Weltleute. 7633 z. SehneefuB W., Italienische Geschichte. 9505 z. Schneider Ed., Eleonora Duše. Erinnerungen, Betrachtungen u.

Briefe. 8192 z. Schneider P., Lebensglaube eines Arztes. 9519 z.

— Die Lehre vom Eigenwillen. Eine Grundlegung fiir Wissenschaft und Leben. 9520 z.

Scholz W., Deutsche Mystiker. 8166 z.

Schomburgk H., Fahrten und Forschungen mit Biichse und

Film im unbekannten Afrika. 6324 z. Sehoner O., Die praktische Vorausbestimmung des Geschlechtes

beim Menschen. 3835 z. Schopenhauer A., Aphorismen zur Lebensweisheit. Uber den Tod. Leben der Gattung. Erblichkeit der Eigenschaften. 1377 z.

Schorlemer H., Der Burenkrieg. 839 z.

Schoyen C., Skouluk - Andaras. Berichte aus Lappland. 6781 z.

Schroder E., Elektrischer Fahrstuhl (Lift). 4714 z.

Schroer M. A., Grundzuge und Haupttypen der englišchen Li-

teraturgeschichte. 9491 z. Schulze F. A., - Schmidt, Constantinopel. Reiseerinnerungen. 9423 z.

Schulze F. A., Die groBen Physiker und ihre Leistungen. 6091 z.

Schultz A., Kunst und Kunstgeschichte. 5321 z.

Schnmburg W., Geschlechtskrankheiten, ihr Wesen, ihre Ver-

breitung, Bekampfung und Verhiitung. 6085 z. Schurig A., Tagore. Seine Personlichkeit, seine Werke, seine

Weltanschauung. 5236 z. Schwarz D. H., Die Gottesvorstellungen groBer Denker. 6005 z. Schweiger-Lerchenfeld A., Raum und Zeit im Naturgeachehen

und Menschenwerk. 7317 z. Scott Kapt. R. F., Letzte Fahrt. 8367/68 z. Seestern, »1906.« Der Zuzammenbruch der alten Welt. 6298 z.

Sellke Herb., Vom Šport zur Kunst. 7899 z. Semerau Alfr. u. P. G. Zeidler, Die groBen Diebe. 9547 z. Sergel Alb.. Saat und Ernte. Die deutsche Lyrik um 1925. 9551 z.

Seton Watson B. W., Die siidslavische Frage im Habsburger-

reiche. 4359 z. Shackleton B. H., 21 Meilen vom Siidpol. 7314/16 z.

— Im sechsten Erdteil. 7007 z.

Sieper E., Shakespeare und seine Zeit. 6067 z. Simmel G., Grundfragen der Soziologie. 3582 z.

— Kant und Goethe. 8165 z.

— Die Religion. 8155 z.

Simon P., Die radikale Heilung der Briiche. 3227 z. Sinclair U., Die goldene Kette oder die Sage von der Freiheit

der Kunst. 9548 z. Smetanka E., Čechisch-deutsches Gesprachsbuch. 3577 z.

— Čechisches Lesebuch. 3578 z. Smiles S., Der Charakter. 4357 z.

Smith A., Der Reichtum der Nationen. 9524 z.

Sokolovsky A., Menschenkunde. 3166 z.

Sombart W., Das Proletariat. Bilder und Studien. 8154 z.

— Sozialismus und soziale Bewegung. 6882 z.

Spaits Al., Mit Kosaken durch die Mandschurei. 5419 z. Šport und Sonne. 8017 z.

Speiser Fel., Im Diister des brasilianischen Urwalds. 7125 z.

— Sudsee, Urwald Kannibalen. Reisen in den Neuen Hebri-den und Santa Cruz-Inseln. 7122 z.

Spengler Osw., Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer

Morphologie der Weltgeschichte. 6423/24 z. Springer A., Die Kunst der Renaissance im Norden, Barock u.

Rokoko. 6535 z. Stanley H. M., Im dunkelsten Afrika. Aufsuchung, Rettung und Riickzug Ermin Pascha's. 6497/98 z.

— Wie ich Livingstone fand. Reisen, Abenteuer und Ent-deckungen. 9415 z.

Stanojevič Stan.. Die Ermordung Erherzogs Franz Ferdinands. 7251 z.

Stammler W., Deutsche Literatur vom Naturalismus bis zur

Gegenvvart. 9552 z. SteHen G. Fr., Die Demokratie in England. 6858 z. Stegmann H., Die Plastik des Abendlandes. 6036 z. Stein A., Die Lehre von der Energie. 6576 z. Stein L., Einfiihrung in die Soziologie. 6010 z.

— Geschichte der Philosophie bis Platon. 5998 z. Steinhausen G., Germanische Kultur in der Urzeit. 2585 z. Stephan E., Winke fiir den Motorradfahrer. 8015 z. Staerk W., Die Entstehung des Alten Testaments. 6042 z. Stern E., Die krankhaften Erscheinungen des Seelenlebens.

9474 z.

Stern B., Angewandte Psychologie. 9473 z.

Stern R., Buchfuhrung in einfachen und doppelten Posten.

4739 z.

Sternleld R.. Franzosische Geschichte. 6027 z.

Storch A., Die Welt in Waffen. 841 n.

Stresser N., Die Russin. 2686 z.

Sturm G., Lehrbuch zur Ausfuhrung spiritistischer Experimer>-te. 2456 z.

Sturzenegger C:, Serbien 1915/16. Dunkle Tage. Licht in die Wirren des Balkans. 5862 z.

— Serbisches Rotes Kreuz und internationale Liebestatig-keit wahrend der Balkankriege 1912/13. 9428 z.

— Die Wiederauferstehung Serbiens, seine glorreichsten u. seine dunkelsten Tage. 5863 z.

Suali L., Der Erleuchtete. Das Leben des Buddha. 9506 z.

Suhr H. F. C., Das moderne Hellsehen. 9424 z.

Sulger E., - Gebing, Gerhart Hauptmann. 6062 z.

Suren H., Atemgymnastik. 8209 z.

— Der Mensch und die Sonne. 5776 z.

— Suren - Gymnastik mit Medizinballen, Selbstmassage in Bildern und Merkworten. 8211 z.

— Suren - Gymnastik mit sportlichem Gerat in Bildern und Merkworten. 8210 z.

Sverdrup 0., Neues Land. Vier Jahre in arktischen Gebieten. 5276/77 z.

Swoboda H., Griechische Geschichte. 6028 z.

Szittya E. Selbstmorder. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte aller Zeiten und Volker. 7249 z.

šišic F., Geschichte der Kroaten I. (bis 1102). 7064 z.

Šuman Jos., Die Slovenen. 1424 z.

Tagore R.. Personlichkeit. Was ist Kunst? Die Welt der Per-sonlichkeit. Die Wiegergeburt. Meine Schule. Religiose Betrachtung. Die Frau. 5619 z.

Taine, Honore de Balzac. 5975 z.

Taylor M. M., Bei den Kannibalen von Papua. 7778 z.

Ta.vsen Fr. Das jugoslawische Problem. Studien zur Balkan-politik. 8212 z.

Teichmann E., Der Befruchtungsvorgang, sein Wesen und seme Bedeutung. 6082 z.

Teissedre G. - Montpellier, Pastellmalerei. 5860 z.

Teulel, Der rote, im Salon oder Bosco in allen Gesellschaften. 9425 z.

Thebis R., Automobile. Personen- und Lastenautomobile, Elek-trokarren. 9504 z.

Thurn H., Die Funkentelegraphie. 6103 z.

Timmerding H. E., Sexualethik. 6577 z.

Tolstoj L. N., An das arbeitende Volk. Was ist Kunst? Patrio tismus und Frieden. Ein Schicksal. 4932 z.

_ Kurze Darlegung des Evangeliums. 9436 z.

Tolstoj L. N., Die sexuelle Frage. 9426 z.

— Gedanken weiser Manner. 4734 z.

— Julius. Uber das Leben. Das blaue Heft. Das Nichtstun. Jemeljan. 4930 z.

— Die Sklaverei unserer Zeit. Was ist Religion? MuB es denn so sein? Uber Krieg und Staat. Der heilige Synod. 4931 z.

— Uber Erziehung und Bildung. Die christliche Lehre. Uber Gott und Christentum. Uber die Kunst. 4929 z.

Temlinson H. M., Aesthetische Reise zu den Gewiirzinseln. 7748 z.

Tonnies F., Die Sitte. 8161 z. Trabert W., Meteorologie. 4740 z. Trempenau W., Likorfabrikation. 2405 z. Trommer B., Hypnotismus und Suggestion. 6578 z. Tschierschky S., Kartell und Trust. 6032 z. Turek H., Faust-Hamlet-Christus. 5718 z. Uhu. Das neue Monatsmagazin. 7843 z. Ular AL, Die Politik. 8156 z.

Ulle 0. und H. Klein, Die Wunder der Sternenwelt. 5432 z. Unger A. W„ Wie ein Buch entsteht. 6099 z. Ungewitter R., Nackt. Eine kritisehe Studie. 5840 z.

— Nacktheit und Kultur. 6134 z.

— Die Nacktheit in entwicklungsgeschicbtlicher, gesund-heitlicher, moraliseher und kiinstlerischer Beleuchtung. 6135 z.

Universum, Das neue. Erfindungen und Entdeckungen. 580 z. 1350 z, 2401 z, 3862 z, 6604 z, (Jahrg. 1926) 7526 z, (Jahrg. 1927) 8428 z. Universum. Illustriertes Jahrbuch 1907. 7522 z. Universum, Reclams. Jahrg. 1908 : 7523/24 z; Jahrg. 1909: 7525 z Unold J.. Aufgaben und Žiele des Menschenlebens. 6049 z. Urbanitzky A., Die Elektrizitat im Dienste der Menschheit.

3101/103 z. Venzmer G., Aus fernem Osten. 8896 z.

— New-Yorker Spaziergange. 6869 z.

— Spaziergang in Frankreich. 8182 z. Verwandlungskiinstler. 44 z.

Verweyen J. M., Die moderne Naturphilosophie. 6053 z.

Verworn M., Mechanik des Geisteslebens. 6051 z.

Vincent Harry, Die Elemente des Hypnotismus. 1555 z.

Vischer E., Der Apostel Paulus und sein Werk. 9475 z.

Voigt E., Yosemite. Reiseerinnerungen aus Californien. 5790 z.

Vossler K., Italienische Literaturgeschichte. 2714 z.

Vrhovec Iv., Die Haujptstadt Laibaeh. 91 z.

Walter E., Was muB man von der Graphologie wissen? 2557 z.

Walzel 0., Deutsche Romantik. 2584 z.

Wasielewski W„ Telepathie und Hellsehen. 5514 z.

fVassermann Jak., Die Kunst der Erzahlung. 8169 z.

Wegener Georg, Im innersten China. Eine Forschungsreise

durch die Provinz Kiang-si. 8039 z. Wegener H., Wir jungen Manner. 5889 z. Weigand W., Essays iiber Stendhal und Balzac. 5268 n. Weininger 0.. Geschlecht und Charakter. 3729 z. Weinslein M. B., Der Untergang der Welt und der Erde. 2502 z.

— Entstehung der Welt und der Erde nach Sage und Wis-senschaft. 2507 z.

Weise 0., Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit. 6075 z.

Weiser K.. Englische Literaturgeschichte. 2715 z. Weisl W., Der KampI um das heilige Land Paiastina von heute. 6871 z.

>Veiss L., Unromantisch.es Morgenland. 6872 z. Weiss R., Die Handieuerwaflen, ihre Entwicklung und Tech-nik. 2505 z.

Weissbein S-, Hygiene des Sports. 7093/94 z. Weisstein G.. Die kleinen dramatischen Kiinste. 6113 z. Weitbrecht C.. Deutsche Literaturgeschichte des 19. Jahrhun-derts. 6353 z.

— Deutsche Literaturgeschichte d. Klassikerzeit. 6352 z. Wells K. G., Die Zukunft in Amerika. 5576 z.

Weltall und Mensehheit I.—V. 4437—4441 z. Weltpanerama, D»s grofie. 3728 z. 6304 z. 6599 z. Wendel H., Aus dem siidslawischen Risorgimento.. 5150 z.

— Aus der Welt der Sudslawen. 7724 z.

— Die Habsburger und die Sudslawenfrage. 5791 z.

— Der Kampf der Siidslawen um Freiheit und Einheit. 6602 z.

— Siidslawische Silhouetten. 6111 z.

— Siidslawien. 5542 z.

— Von Marburg bis Monastir. 6145 z.

Wendel Friedr., Die Kirche in der Karikatur. 8378 z. Werner A., Einfiihrung in die Philosophie. 5997 z.

— Die Philosophie Nietzsches. 5999 z.

— Praktische Philosophie. 6003 z.

— Philosophie der Gegenwart. 6008 z.

Werner K., Schlaflosigkeit und Schlafmittel. 3174 z. Werth E., Das Eiszeitalter. 6023 z. Westkirch L., Aus dem Hexenkessel der Zeit. 1098 z. Westphal K., Musik der Gegenwart. 9476 z. Weule K.. Die Kultur der Kulturlosen. 5511 z.

— Kulturelemente der Mensehheit. 5510 z.

— Negerleben in Ostafrika. 6260 z.

— Die Urgesellschaft und ihre Lebensfiirsorge. 9416 z.

— Vom Kerbstock zum Alphabet. 3615 z.

Whymper Ed.. Berg- und Gletscherfahrten in den Alpen in den Jahren 1860—1869. 8053 z.

Wichmann O., Die Scholastiker. 6006 z.

Wiele H., Fiir Hagenbeck in Himalaja und den Urwaldern

Indiens. 6255 z. Wieler A., Kaffee, Tee, Kakao und die iibrigen narkotischen

Getranke. 6087 z. Wiener C., Die Entwicklungsgeschichte der Stile in der bil-denden Kunst:

I.: Vom Altertum bis zur Gotik. 6068 z.

II.: Von der Renaissance bis zur Gegenwart. 6069 z. VViese L., Soziologie. Geschichte und Hauptprobleme. 9484 z. Willmann C.. Moderne Wunder. 4082 z.

Wirth A., Der Balkan. 5376 z. Wirz P.. Damonen und Wilde in Neuguinea. 8845 z. Wislicenus W. F., Der Kalender. 6088 z. Witkop Ph.. Deutsche Dichtung der Gegenwart. 9553 z. Witting E., Auf der Hochwildbahn im Karpathenwalde. 9348 z. Wormser J. A., Durch Siidafrika. 3132 z. Worringer W., Formprobleme der Gotik. 5369 z. Wulffen E., Psychologie des Verbrechers. 5578/79 z. Wundt A., Griecbische Weltanschauung. 6058 z. Zabel A., Auf der sibirischen Bahn nach China. 3999 z. Zabel E., Bubnenkiinstler der Gegenwart. 6113 z. Zancka H.. Rasputin. Russische Sittenbilder. 2695 z. Zauner Ad., Romanische Sprachwissenschaft. I. Lautlehre und Wortlehre I. 9516 z.

— — Wortlehre II und Syntax. 9516/1 z.

Ziegler K. u. S. Oppenheim, Weltentstehung in Sage und Wis-senschaft. 9477 z.

— Weltuntergang in Sage und Wissenschaft. 9478 z. Ziegler Th.. Schiller. 2583 z.

Zikel H., Die verjiingte Frau. 6837 z.

— Madchenkrankheiten. 2407 z.

— Der verjiingte Mann. 6838 z.

— Miissen wir friih sterben? 6835 z.

— Die Schwache des Mannes. 6836 z. Zimmermann A., Vom Ehegluck. 4041 z. Zimmermann O.. Der Erdball und seine Wunder. 574 z.

— Die Wunder der Urwelt. 575 z.

— Das grofie Wunderbuch. Die Wunder der Welt in Wort und Bild. 9341 z.

Zingarelli Italo, Der GroB-Balkan. 9107 z.

Zirkel E.. Luftpumpe zu physikalischen Experimenten. 4714 z.

Zola E., Gustave Flanbert. 5977 z.

Zweig St., Der Kampf mit dem Damon. Holderlin — Kleist —

Nietzsche. 7262 z. Žunkovič M.. Wann wurde Mitteleuropa von den Slaven be-

siedelt? 2949 z. X (Dr. L. Lenard), Der Panslavismus. 2949 z.

Francoske

knjige.

Aeker P., La victoire. 82 f.

Adam P., La ruše. 158 f.

Aicard J., Notre-Dame d' Amour. Roman. 513 f.

Albalat Ant., L' art d' ecrire. 577 f.

— La formation du style. 578 f. Almanach de 1' amour. (1910.) 583 f.

Andrews C. C., Dans la peau du role. Nouvelle. 80 f. Anthologie des auteurs gais contemporains. Leurs meilleures.

histoires. 514 f. Anthologie lyriques des poetes lran?ais 127 f. Arbi E., Audic E., Crouget P., Histoire illustrše de la litte-

rature francaise. 204 f. Arishima Takero, Cette femme-la. Roman japonais contempo-rain. 515 f.

Augier E., Le fils de giboyer. Comedie. 497 f. Augier E. & Jul. Sandeau, Le gendre de M. Poirier. Comedie. 496 f.

Augier E. et Ed. Foussier, Les Lionnes panores. Piece. 496 f. Aurevilly B., Les diaboliques. 63 f. Balzac H., Le colonel Chabert. 102 f.

— Les contes drolatiques. 393/94 f.

— La cousine Bette. 66/67 f.

— Le cousin Pons. 69 f.

— Un episode sour la terreur et autres nouvelles. 584 f.

— Eugenie Grandet. 68 f.

— La fausse maitresse. 39/40 f.

— Gobseck. 99 f.

— Grandeur et decadence de Cesar Birotteau. 198 f.

— Le lys dans la valile. 274 f.

— La maison du chat-qui-Pelote. 72 f.

— La peau de chagrin. 70 f.

— Le pere Goriot." 107 f.

— Le vicaire des Ardennes. 273 f. Baratier C., Au Congo. 276 f.

— Epopčes Africaines. 277 f. Barbusse H., Les bourreaux. 516 f.

— Le feu. Journal d' une escouade. 135 f.

— L' illusion. 477 f.

— Jšsus. 517 f.

Barres M.. Du sang, de la volupte et de la mort. 278 J. Basset S., Le premier amour. 82 f. Rataille H., Maman eolibri. Piece. 580 f.

Baudelaire Ch., Les fleurs du mal. 152 f. Bazin B., Stčphanette. 389 f.

— La terre qui meurt. 187 f.

— De toute son ame. 311 f.

Beaumareha'S, Le barbier de Seville. Le mariage de Figaro.

Eugenie. 51/52 f. Beecher-Stowe M., La čase de 1' onele Tom. 261 f. Benoit P., L' Atlantide. Roman. 451 f.

— Le lac salč. Roman. 247 J.

— Le roi lepreux. 570 f. Bergerat E., Faublas malgre lui. 24/25 f. Bernard Ch. de, La femme de quarante ans. 594 f. Bernard Tr., Les fršres siamois. 479 f.

— Un mari pacifique. Roman. 318 f.

— Memoires d' un jeune homme rangč. 319 i. Bertrand Ad.. L' appel du sol. 205 f.

Bertrand L., Pepčte le bien aime. 320 f. Berthaud L., Fantome de Terre-Neuve. 556 f. Binet-Valmer, Les M6teques. Roman. 321 f. Blanchet E. L.. En represailles. 613 f. Bois J., Le mystčre et la volupte. 160 f. Bordeanx H., La chair et 1' esprit. 170 f.

— Le Guignol de Bellerive. 438 J.

— La maison. 186 f.

— Menages d' apres-guerre. 574 f.

— La neige sur les pas. 169 f.

— La paon blanc. 567 f.

— La peur de vivre. 200 f.

— La robe de laine. 171 f.

— Les Roquevillard. 199 f.

— La visionnaire. Jeanne Michelin. 477 f.

— Yamile sous les cždres. 395 f. Borrow G., Bohemes et Gypsies. 56 f. Bossuet. Oraisons fun&bres. 486 f.

Bonily M. J., L' abbe de 1' eppee. Comedie historique. 367 f. Boulenger M., Le page. Roman. 322 f. Bounat G., Le journal de Ti—Ca. 82 f. Bourges El., Sous la hache. 279 f.

Bourget P., Deuxišme amour. — Le mensonge de pere. — Monsieur Legrimandet. 478 f.

— Le demon de Midi. Roman. 81 f.

— Le disciple. 452 f.

— Un divorce. 177 f.

— La duchesse Fleue. 208 f.

— L' emigre. 197 f.

— Cruelle enigme. 83 f.

— L'6tape. 196 f.

— Nemesis. 586 f.

— Profil de veuve. 479 f.

Bourget P., La terre promise. 136 f. Bontet Fr6d., La lanterne rouge. Nouvelles. 521 f. Bouvier AL, Le mariage d' un format. 18/19 f. BoyIegye R., La le?on d' amour dans un pare. 323 f.

— Mademoiselle Cloque. 324 f.

— Seringapatan. 479 f.

Brantome F., Les dames galantes. 260 f. Brenn, Yves Madec. 23 f.

Brete J. de la, L' imagination fait le reste. .. 161 f.

— Mon oncle et mon curti. 188 f. Brio C., A huis clos. 585 f. Brisson Ad., Florise Bonheur. 325 f.

Bru Paul, Le droit d' Stre mere. Roman. 522 I. Buffon G. L., Ouevres choisies. 505 f.

Bruneau G., Souvenirs d' Algerie. Recits de chasse et de

guerre. 80 f. Burani P., Les Hetaires. Roman historique. 3 f. Cain G., A travers Pariš 557 f.

Cankar Ivan, Le valet Barthelemy et son droit. 438 f. Capus A., Deux freres. 480 f.

— Notre jeunnesse. Comedie. 580 f. Caurand Z., Histoirettes veritables. 74 f.

( hapiseau Fel, Le roman d' une enfant trouvže 392 f. Charcot Jean, Autour du Pole Sud. (Expedition du »Fran^aisc.)

558 f.

— Autour du Pole Sud. (Expedition du »Pourquoi-Pas?«)

559 f.

Chateaubriand, Les martyrs. 587 f. Chavette E., Aime de son concierge. 29/30 f. Chenier A., Les chefs - d' oeuvre lyriques. 511 t. Cim A., Les amours d' un provincial. 17 f. Claretie Jul., Pierrille. 442 f. Claudel P., Connaisance de 1' Est. 374 f. Coeur R. le, Lili. Roman. 326 f. Colctte, La fin de Cheri. Roman. 523 f.

—• La retraite sentimentale. 568 f. Contes arabes tires des Milles et une Nuits. 440 f. Coolus R.. Les bleus de P amour. Comedie. Une femme passa ..

Comedie. 327 f. Corbin Ch., Le erime de Juliette. 133 f.

Corday M., Les coeurs devastes. Roman d' apres-guerre. 524 f. —• Les demi-fous. Roman. 330 f.

— Les embrases. 328 f.

—• Mon petit mari . . . 480 f.

— Un remons. 80 f.

— Venus ou les deux risques. 329 f. Corneille P., Cinna. 486 f.

— Le menteur. Comčdie. 368 f.

— Thčatre. 450 f.

Corrard P., L' ecole des maitresses. Roman. 87 f. Coulevain P., Eve victorieuse. 131 f.

Courteline G., Brubouroche. Lidoire. Les balances. Gros cha-grins. Pieoes. 331 f.

— Un client serieux. Hortense, couche-toi! La peur des coups. Pieces. 332 f.

— Le train de 8 h. 47. Roman. 525 f. Le cri d' un peuple en danger. 153 f.

Danrit (Capitaine), L'aviateur du Pacifique. Roman. 526 f. Dante Al., La Divine Comedie. 144 f. Daudct A., L' Arlesienne. Piece. 403 f.

— Le petit Chose. 00 f.

— La Fedor. 480 f.

— Fromont jeune et Risler aine. 85 f.

— Lettres de mon moulin. 423 f.

— La Menteuse. 35/36 f.

— Le Nabab. 306 f.

— La belle Nivernaise. Histoire d' un vieux bateau et de son equipage. 242 !.

— Les rois en exil. 280 f.

— Sapho. 88 f.

— Tartarin de Tarascon. 181 f.

— Tartarin sur les Alpes. 243 f. Daudet L., Les Morticoles. 282 f.

— Le partage de 1' enfant. 281 f.

Defoe Dan., Avanture de Robinson Crusoe. 436 f. Dekobra M., Mon coeur au ralenti. Roman. 588 f.

— Tu seras courtisane. 580 f.

— Flammes de velours. Roman. 500 f.

— La gondole aux Chimeres. Roman. 591 f.

— La madone des sleepings. Roman. 502 f.

— Minuit ... Plače pigalle. 503 f.

— Prince ou pitre. 560 f.

—- Le rire dans le brouillard. (Anthologie des meilleurs humoristes anglais et americains.) 527 f. Delly M., Entre deux ames. 306 f. Delpit A., Le fils de Coralie. 256 f. Demolder E., Le iardinier de la Pompadour. 595 f. Denis E., La guerre. 508 f.

— Institut d' fitudes Slaves. 579 f.

— La grande Serbie. 509 t. Deroulede P., Chants du soldat. 333 f. Despres M., La conquete de Fulde. 28 f. Dickens Ch., Olivier Twist. 56 f. Diderot, La Religieuse. 33/34 f. Domergue G., La Russie rouge. 373 f.

Donnav M., Amants. Comedie. — La Douloureuse. Comedie. 600 f.

Donnay M., Chez Palmyre. 481 f.

Dorgelčs, Les croix de bois. 183 f.

Dorsenne J., C' etait le soir des dieux. 571 f.

Drialys L., Les belles flagellantes de New-York. 5 f.

Dticray C., Clemenceau. 594 f.

Dumas A., Vingt ans apres. 184 f.

— Les trois Mousquetaires. 64/65 f.

— La tulipe noire. 106 f.

— Le vicomte de Bragelonne. 305 f. Dumas A. iils, Antonine. 16 f.

— La Dame aux camelias. 422 !.

— Francillon. Piece. 444 f.

Dumas Ch. Rob., Amour sacre. .. 334 f. Dnsserre A., Jean et Louise. Roman. 80 f. Durernois H., Crapotte. 336 f. ,

— Une dame heureuse. Roman. 528 f.

— Nounette. Roman. 335 f. Ebelot A., La pampa. 147 f.

Eliot G., La conversion de .Jeanne. 56 f. L' eloquence francaise. 506 f. Enault L., Un drame au marais. 149 f. D' Ennery A., Jaqueline. 132 f. d' Espartes G., Les derniers lys. 339 f.

— La guerre en dentelles. 337 f.

— La legende de 1' aigle. 338 f.

Engwer Th., Choix de poesies franfaises. 164 f. Fabre F., L' abbč Tigrane. 341 f.

— Cesar Birotteau. Pifece. L' argent. Coinedie. 340 f.

— Monsieur Jean. 194 f.

Faguet E., Amours d' hommes de lettres. 596 f. Farrere Cl., Les civilises. Roman. 266 f.

— La double meprise. — Le salut ^ Cčsar. 481 I.

— Fumee d' opium. 267 f.

— Les hommes nouveaux. 397 f.

— Mademoiselle Dax, jeune fille. 268 f. Ferval C., L' autre Amour. 84 f.

— Ma figure. Roman. 343 f.

— Vie de chateau. 342 f. Feuillet O., Histoire de Sibylle. 424 f.

— Les amours de Philippe. 597 f.

— Honneur d' artiste. 165 f. Feydeau E., Daniel. Etude. 96 f.

Fischer M. et A., Mes lettres & Zonzon. — Dans 1' ascenseur.

— Une revanche. 482 f. Flanbert G., Boijvard et Pčcuchet. 404 f. —■ Clair de lune. 418 f.

— Trois contes. 415 f.

— L' čducation sentimentale. Histoire d' un jeune homme. 206 f.

Flaubert G., Madame Bovary. 109 f.

— Salambd. 195 f.

— La tentation de saint Antoine. 417 f.

Flammarion C., L' inconnu et les problemes psychiques. 271 f.

— Uranie. Roman sideral. 555 !.

Flers R. de et G. - A. de Caillavet, Les sentiers de la vertu.

Comedie. 580 f. Fonck Cap. Rene. Mes combats. 560 f. La Fontaine. Fables. 122 f.

— Fables choisies 439 f. Forest L., L' amour et le naif. 566 f.

France An., Le crime de Sylvestre Bonnard. 182 f.

— Les sept femmes de la barbe-bleue. 231 f.

— Histoire comique. 229 f.

— Le livre de mon ami. 228 f.

— Monsieur Bergeret a Pariš. 312 f.

— Les opinions de M. Jšrome Coignard. 178 f.

— Le petit Pierre. 202 f.

— La rottiserie de la reine pedauque. 232 f.

— Thais. 230 f.

Frapie Leon, Bonnes gens. Nouvelles. o30 f.

— Les filles a marier. Roman. 531 f.

Frappa J. J., Makedonia. Souvenirs d' un officier de liaison en Orient. 532 f.

— La princesse aux clowns. Roman. 533 f. Fromentin B., Dominique. 402 f. Gangnebin M. S., Soeur Vic. Nouvelle. 259 f. Gautier J., La capitaine Fragasse. 405/406 f.

— £maux et camees. 408 f.

— Mademoiselle de Maupin. 419 f.

— Nouvelles. 420 f.

— Le roman d' un grand chanteur. 61/62 f.

— Un trio de romans. Militona. Jean et Jeannette. Avatar. 425 f.

Geniaux Ch., France et Italie en Tunisie. 438 f.

— L' ocean. Roman. 534 f.

Georges M., La vie mondaine sur la Riviera. 535 f. Germain A., Les maquil!es. 344 f.

Ginisty P., La comedienne et les trois incomius. 438 f.

Girardin J., La toute petite. 598 f.

Gobineau F. C. de, Nouvelles Asiatiques. 409 f.

Le Gofiic Ch.. Ventose. Roman. 541 f.

Goncourt Edm., Les freres Zemganno. 426 f.

Goron, Les Parias de 1' amour. 313 f.

Gregorin G., Th. Šorli et B. Vošnjak, La que§tion de 1' Adria-

tique. Le comte de Goritz et de Gradišča. 579 f. Greville H., La seconde mere. 263 f. Guiches G., Cčleste Prudhomat. 345 f. Guizot F., Historie de la civilisation en Europe. 163 f.

Gyp, L'amoureux de Line. Roman. 348 f.

— La bonne Galette. Roman. Martinette. 347 f.

— La chasse de Blanche. — Le prix gontard. 483 f.

— La f<5e. 346 f.

— Le mariage de chiffon. 150 f. Hardy T., Jude 1'obscur. 26/27 f.

Harmand J., Madame de Genlis. Sa vie intime et politique. 92 f. Harry M., La divine chanson. Roman. 349 f.

— La petite fille de Jčrusalem. 77 f. Hasselt A., 190 contes pour les enfants. 120 f. Heredia J. M, Les trophees. 176 f. Hermant A., Le cavalier Miserey. 215 f.

— La carri&re. Scenes. 355 f.

— Chronique du cadet de Contras. 350 f.

— Les contidences d' une biche. 601 f.

— Daniel. Miss Elsie Chalegreen. Roman. 353 f.

— Monsier de Courpiere marie. 352 f.

— Le sceptre. 354 f.

— Tetes d' anges. 483 f.

— Les Transatlantiques. 351 f. Hervieu P., L' Alpe homicide. 286 f.

— Les Amours c^astes. Nouvelles. 453 f.

— L'armature. 288 f.

— Le dedale. Piece. 580 i.

— Le petit duc. 284 f.

— L' inconnu. 283 f.

— Deux plaisanteries. 285 f.

— Les tenailles. Piece. — Point de lendemain. Adaption. — Les paroles restent. Comedie. 601 f.

— Les yeux verts et les yeux bleus. 287 f. Hire J., Maitresse de Roy. 55 f.

— Le tombeau des vierges. 2 f.

Hirsch Ch. H., Le coeur de Poupette. Roman. 538 f.

— Une belle garce. Roman. 539 f.

— Une tete legere. 484 f. Historiens modernes. 168 f.

Hugo V.. France et Belgique. Alpes et Pyrenees. 454 f.

— Cromwell. 599 f.

— Notre-dame de Pariš. 410/11 f.

— Quatrevingt treize. 140 f. Huysmans J. K.. La cathedrale. 94 f.

— Croquis parisiens. A Vau — 1' Eau. 95 f.

— En route. 388 f.

Ibanez V. Blasco, Contes espagncls d' amour et de mort. 519 f.

— Dans 1' ombre de la cathedrale. Roman. 604 f.

— Sonnica, la courtisane. Roman. 520 f.

d' Ivoi P., Les cinq sous de Lavarede. 207 f. Jacolliot L., Vengeance de ionjats. 162 f.

Joliclerc E., Graine de roi. Roman. 356 f. Jarach L., Les caracteres de la Bruyčre. 493 f. Jože V., Babylone d' Allemagne. 1 f.

— Pariš Gomorrhe. 8 I.

Keary M. A., L' Irlande il y a quarante ans. Roman. 93 f. Kellerniann B., La mer. Roman. 540 f.

Kos Milko, La formation historique des limites linguistiques

Italo-Slovenes. 579 f. Kovačič F., La question du Prekmurje, de la Styrie et de la

Carinthie. (La Styrie.) 579 f. Laforest D. et Deschaumes I?., Le Grappin. 146 f. Lahy M. - Hollebeeque, Anatole France & la femme. 605 f. Lamartine A. de, Premieres meditations poetiques. 446 f. Lanson G.. Histoire de la Litterature frangaise. 445 f. Lavedan H., Les jeunes. 291 f.

— Le Lit. Nouvelles. 455 f.

— Le marquis de priola. Comedie. — Viveurs. Piece. 600 f.

— Leurs soeurs. 290 f.

— Les marionnettes. 289 f. Leblanc M., L' aiguille creuse. 378 f.

— Arsene Lupin gentleman cambrioleur. 376 f.

— Arsene Lupin contre Sherlock Holmes. 377 f. —- Le bouchon de eristal. 379 f.

— La comtesse de Cagliostro. Deux episodes. 387 f.

— Les confidenoes d' Arsene Lupin. 381 t

— Les huit coups 1' horloge. 386 f.

— Les dents du tigre. 385 f.

— Dorothee, Danseuse de corde. 375 f.

— L' <§clat d' obus. 382 f.

— L' ile aux trente cercueils. 384 f.

— 813 (suivi de: Les trois crimes d' Arsene Lupin). 380 f.

— Le triangle d'or. 383 f.

Leča V., Du pensionnat a 1' alcove. Roman. 159 f. Lecache B., Quand Israel meurt .. 565 f. Lemaitre C., L' aubaine. 14/15 f. Lemaifre J., Un martyr sans la foi. 293 f.

Les rois. 292 f. Lemonnier C., Un male. 456 f.

— Le mort. 458 f.

Leroux G., Rouletabille chez le Tsar. 75 f. Lesage, Les premieres avantures de Gil Blas de Santillane. 142 f.

Lessneur D., Flaviana, Princesse. 59/60 f. Level M., Les oiseaux de nuit. Nouvelles. 542 f. L6vy A., Napoleon intime. 189 f. Lichtenberger Andre, Les Andre Graffougnat. 575 f. London J., L' amour de la vie. 82 f.

— La foi des hommes. 82 f. Loti P., Aziyadč. 220 f.

Loti P., Les desenchantees. Roman. 172 f.

— Figures et choses qui passaient. 427 f.

— Mon frere Yves. 174 f.

— Madame chrvsantheme. 216 f.

— Le mariage de Loti. 217 f.

— PScheur d' Islande. 105 f.

_ Un pelerin d' Angkor. 211 f.

— Le roman d' un enfant. 401 f.

— Le roman d' un Spahi. 221 f.

— Vers Ispahan. 218 f.

Lucieto Ch., »En missions spčciales«. Memoires de guerre d' un

detectif de 1'Entente. 563 f. Louys P., Aphrodite. Moeurs antiques. 457 f. Maeterlinck M., La vie des abeilles. 606 f.

— La vie des termites. 607 f. Maindron M., Blancador 1'avantageux. 357 f. Malot H., Sans familie. 41/44 f.

Mann H., Au pays de Cocagne. 191 f. Margueritte P., Amants. 294 f.

— Ame d' enfant. 484 f.

— L' avril. La confession posthume. 581 f.

— Le compagnon. Roman. 544 f.

— Le couple. Roman. 545 f.

— L' embusquč. 391 f.

_ La garfonne. Roman. 543 f.

— L' aiitre lumiere. 246 f. Mar.van M., Petite reine. 157 f.

Matthey A., Le drame de la Croix-Rouge. 130 f.

— Soeur Angele. 148 f. Maupassant G., Bel-Ami. 390 f.

— Au Soleil. 421 f.

— L' inutile beautč 416 f.

— Boule de suif. 400 f.

— Contes de la beeasse. 179 f.

— Fort comme la mort. 412 f.

— La main gauche. 238 f.

— Mademoiselle Fifi. 234 f.

— La Maison Tellier. 235 f.

— Miss Harriet. 399 f. _ Misti. 180 f.

— Monsieur Parent. 233 f. _ Mont - Oriol. 203 f.

— Le rosier de Madame Husson. 240 f.

— Sar 1' eau. 287 f.

— Le Verron. Les soeurs Rondoli. L' enfant. La ehambre 11. 91 f.

— Une vie. 239 f.

— Yvette. 236 f.

Maurois A., Le discours du docteur O' Grady. 212 f.

Maurras Ch., Les amants de Venise. Roman. 546 f. Mendes C., L' art d' aimer. 459 f.

— Le cruel berceau. 460 f.

— Gog. Roman contemporain. 461/62 f.

— Jeunes filles. 463 f.

— Jupe courte. 464 f.

— Monstres parisiens. 405 f.

— Pour lire au couvent. 466 f.

— Pour lire au bain. 467 f.

— Le roman rouge. 468 f.

Merimee Pr.. Les ames du purgatoire. 100 f.

— Carmen. 314 f.

— Colcmba. 110 f.

Merouvel Chr., Therese Valignat. 134 f. Meurville L. C., Reves & Glanes. Poesies. 118 f. Mille P., Anthologie des humoristes iran^ais oontemporains. 573 f.

Miomandre Fr. de, Les taupes. Roman. 214 f. Mirbeau O., L' abbč Jules. 360 f.

— Les affaires sont les affaires. Comedie. 602 f.

— Les mauvais bergers. Piece. Vieux menages. Comedie. 359 f.

— Le !oyer. Comedie. — L' čpidemie. Piece. 602 f.

— Un homme sensible. 484 f.

— Sšbastien Roch. Roman. 358 f. Moliere, L' avare. Comedie. 104 i.

— L' Ecole des maris. Comedie. 123 f.

— Les femmes savantes. Comedie. 308 f.

— Le medicin malgre lui. Les fourberies de seapin. 371 f.

— Le Misanthrope. Comedie. 124 f.

— Oeuvres. I. 499 i _ II. 500 f. Montesqiiieu F.. Lettres Persanes. 492 f.

— Pensees morales et politiques. 507 f. Montlort E., La Turque. Roman. 361 1. Moravec Zd., L' Italie et les Yougoslaves. 579 f. Morcux 1' Abbč Th.. Ou allons-nous? 295 f. Murger H., Scenes de la vie de Bo!,eme. 111 f. Musset A., La confessicn d' un enrnnt du siecle. 71 f.

— Le fils du Titien Croisilles. 98 f.

— Mimi Pinson. Le merle blanc. Le secret de Javotte. 141 f.

— Poesies I., II. 112/13 f.

Naudeau L., L' Italie fasciste ou 1' autre danger." 547 f. Nachtigall R.. Le point de controverse Yougoslave —Italien sous

le jour de quelques donnees scientifiques. 579 f. Nodier C., Oeuvres choisies. 498 f.

— La fee aux miettes. 443 f.

— Jean Sbogar et autres nouvelles. 428 f.

— Les quatre talismans. 101 f.

Nolhac P. de, La Reine Marie-Antoinette. 429 f

Nouvelles modernes. Choix. 125 f. Novak A., Prague baroque. 608 f. Ohnet G., Dette de haine. 151 f.

— Le maitre de forges. 53 f.

— La dixieme Muse. 47/48 f.

— Le partisan. 37/38 f.

— Serge Panine. 138 f.

Oppenheim E. P., Un crime mysterieux. 548 f. Ossendowski F. A,, L' ombre du sombre Orient. 549 f. Pascal B., Pensees. 504 f. Porte -Riche G. de, Le passč. Comedie. 362 f. Prevost M., L' automne d' une lemme. 272 f.

— Chonchette. 297 f.

— La conlession d' un amant. 86 1.

— Cousine Laura. 49 f.

— Les demi vierges. Roman. 309 f.

— Derničres lettres de femmes. 299 f. _ La plus faible. Comedie. 31/32 f.

— Fčminites. 372 f.

— Femmes. 265 f.

— Trois filles d' ftve. 485 f.

— Fredčrique. 448 f.

— Les anges gardiens. Roman. 78 f.

— Le Jardin secret. 298 f. _ Lea. 447 f.

— Lettres de femmes. 296 f.

— Le mariage de Julienne. Le moulin de Nazareth. Nlmba. 50 f.

_ Pierre et Therčse. 175 f.

— La jolie sorciere. 485 f

Prevost I' abbe, Histoire de Manon Lescaut. 114 f.

— Manon Lescaut. 470 f.

Provins M., L' art de rompre. Roman. 363 f.

— Un roman de theatre. 76 f. Racine, Athalie. — Esther. 486 f.

Rageot G., La voix qui s' est tue. Roman. 79 f. Rainnz C. F., L' amour du monde. 576 f. Regnier H. de, Le mariage de minuit. 300 f. Renard J., L' šcornifleur. 364 f.

— Poil de carotte. — Monsieur Vernet. — Le plaisir de rompre. — Le pain de mčnage. — La bigotte. Comedies. 603 f.

— Histoires naturelles. 301 f. Renault G., Le »22«. 6—7 f.

Reschal A., Desirs pervers. Roman passionel. 11 f. Rey Et., Maximes morales et immorales. 491 f. Bicard X., Madame de la Valette. 12/13 f. Richepin J., La chanson des gueux. 303 f.

— La glu. 302 f.

Richepin J.. Une histoire de 1' autre monde. 485 f. Rivet Ch.. En Yougoslavie. 154 f. Rivollet G., BčncMicte. 77 f.

— Les Phčnieiennes. Drame. 580 I.

Rochefo ucauld La. Reflexions sentences et maximes morales. 490 f.

Rod Ed., Les roches blanches. 365 f.

— La vie privee de Michel Teissier. 89 f. Roland R., Jean Christophe. 219 f.

Rosny J. H., La jeune vampire. 485 f.

Rostand Edm., Cyrano de Bergerac. Comedie beroique. 185 f. Rouch J., Le Pole Nord. 561 f.

— Le Pole Sud. 562 I.

Rouff M., Sur le quai Wilson. Roman. 564 f. Rousseau J. J., Emile ou de 1' education. 449 f.

— Julie ou la nouvelle Hšloise. 487 f. Roysny Aine. Nell Horn Roman. 550 f. Saint-Piere B., Paul & Virginie. 45/46 f. Sales Pierre, La jolie midinette. Roman. 552 f. Sand G., La petite Fadette. 121 f.

— Mademoiselle la quintinie. 117 f. Sardou V., La sorciere. Drame. 580 f.

Saussav V., Jeune fille avec tache. Roman passionnel. 4 f.

— Femme, amour, mensonges. Roman passionnel. 609 f.

— La Morphine. 9—10 f.

Sbogar Jean de (Ch. Nodier), Therese Aubert. 441 f. Seott S. W. Ivanhoe. 190 f.

— La Jolie fille de Perth. 257/58 f. Scribe E., Bertraud et Ratou. 502 f.

Scribe et Legouvč. Adrienne Lecouvreur. Comedie. 869 f.

— Bataille de dames. 501 f.

Scribe, Devilleneuse et Desvergers, Yelve ou 1' orpheline russe

Comedie. 370 f. Segur M., de. L' auberge de 1' ange gardien. 275 f.

— La campagne de Russie. 128 f.

— Un bon petit diable. 201 f.

— Les petites filles modeles. 166 f.

— Les deux nigauds. 116 f.

— Les vacantes. 315 f.

Serbes, Croates et Slovenes, Le royamme de: visions de Slo-

všnie. 310 f. Sevigne madame de, Lettres choisies. 489 f. Shakespeare, Le roi Lear. Drame. 143 f. Sienkievvicz H., Madame Elzen. Roman. 553 f. Silvestre A., Le Nu au Louvre. 495 f.

Silvestre F. A., Le Nu dans les Mčtamorplioses d' Ovide. 139 f. Souvestre E., Au coin du feu. 126 f.

— Les pčches de jeunesse. 610 f.

— Un philosophe sous les toits. 316 f.

Staffe B., Rfegles du Savoir-Vivre. 510 f. Stendhal F., De 1' amour. 407 f.

— La chartreuse de Parme. 398 f.

— Le rouge e le noir. Chronique de XIXe siecle. 413/14 f. Stolz M., Les deux Andrč. 167 f.

Swift, Voyages de Gulliver. 317 f.

Šcdivy K., Sept anr^ees de politique interieure Tchecoslovaque.

" 1918—1925. 608 f. Taine H., Napoleon Bonaparte. 503 f. Terrail P., Les galanteries de Naney la belle. 22 f.

— La jeunesse du roi Henry. 20/21 f.

Tharaud J., Marrakech ou les seigneurs de 1' Atlas. 244 t.

— L' ombre de la croix. 245 f.

— La randonnee de Samba Diouf. 213 f. Theuriet A., Colette. 210 f.

— Contes tendres. 471 f.

— La fortune d' Angele. 304 f.

— Lucile dšsenelos. 474 f.

_ Le mariage de Gerard. 475 f.

— Le mari de Jacqueline. — Micheline. 476 f. Tillier CL, Mon oncle Benjamin. 115 f.

Tinayre M., Helle. 192 i.

— La maison du pechč. 193 f.

— La rebelle. 241 1.

Tinseau L. de, Strass et diamants. Fontluce. 156 f. Tolstoj L. N., Anna Karčnine. 431/32 I.

— Le pere Serge et autres contes. 129 f. Tournebroche J., Les opinions de M., Jerome Coignard. 54 f. Trevieres P., L' amour aux Bas Bleus. 57/58 f.

Tudesq Andre, Le harem assassine. L' Hacienda en feu. 512 f. Turgenjev Iv.. Un Nichee de gentilshommes. 433 f.

— Terres Vierges. 434 f.

Uchard M., Antoinette ma cousine. 582 f. Valdagne P., L' amour par principes. 476 f. Veber P., L' aventure. 366 f. Verlaine P., Choix de poesies. 494 f. Verne J., Les Anglais au Pole Nord. 270 f.

— Autour de la lune. 255 f.

— L' ile mysterieuse. 250/52 f.

— Cinq semaines en ballon. 253 f.

Veyrin E., L' embarquement pour Cythfere. 580 f.

Villiers de I* isle Adam. Axel. 254 f.

Villetard P., Monsieur Bille dans la tourmente. 572 f.

Vincent J., Vaillante. 611 f.

Vegii^ E. M. de, Jean d' Agreve. 403 f.

— Nouvelles orientales. 435 f.

Voltaire F., Candide ou 1' optimisme. 103 f. Voltaire M. de, Memoires. 488 f.

Voltaire, Diderot, Rousseau, Morceaux choisis. 307 I.

Warreeo P., Le Cockatoo. Recit australien. 80 J. Willy C., La retraite sentimentale. Roman. 249 f. Willy & Colette Willy, Claudine žt P ecole. 248 f. WolH P., Les lys. Piece. — Fidele! Comedie. — Le petit homme. Comedie. 603 f.

Zamaeois M., Un singulier roman d' amour. Nouvelles. 554 f Zola E., L' argent. 224 f.

— Contes 4 Ninon. 223 f.

— La curee. 227 f.

— La faute de 1* abbe Mouret. 226 f.

— Fecondite. 73 f.

— Lourdes. 97 f.

— Un page d' amour. 222 f.

— Le r6ve. 225 f.

— Theatre: Therese Raquin. Les Heritiers Rabourdin. Le Bouton de rose. 473 f.

_ Thcžrese Raquin.. 153 f.

— La varite en marche. 472 f. Zoupanitch N., Ave Illyria. 155 f.

6 m 6 M

6 m

I

Prvi so ljudje, izvoljenci izbrani, kratek njih je uk, a že so modrijani.

Druge vrste so ljudje — modrost jih pač dohaja, a učenje dolgo traja.

V zadnji vrsti pa ljudje so taki, znajo le besede in ostanejo bedaki.

Kitajski rek.

¥ 6

V

m 6 i

©

M 6

u

Italijanske knjige.

Albertazzi Ad., In faccia al destino. Romanzo. 366 i. —• Novelle umoristiche. 8 i.

— Ora e setnpre. 365 i

— II zucchetto rosso, e storie d' altri colori. Novelle. 367: i. Allodoli Et., Amici di časa. 368 i.

Almanzi V, Le fate allegre. 310 i. Alteroeea G., Le cortigiane della morte. 136 i Amicis B., Gli amici. 413 i.

— La carrozza di tutti. 205/206 i.

— Costantinopoli. 25 i.

— II cuore. 169 i.

— L' idioma gentile. 171 i.

— Letture scelte. 358 i.

— Marocco. 446 i.

— Olanda. 445 i.

— Pagine sparse. 251 ..

— Ricordi di Parigi. 170 i.

— II romanzo d' un maestro. 199/200 i.

— Spagna. 444 i.

D' Annunzio G., II Fuoco. 239/40 i.

— L' Innocente. 201/202 i.

— La nave. Tragedia. 280 i.

— Le novelle della Pešca ra. 152/53 i.

— II piacere. 279 i.

— Trionfo della morte. 229/30 i.

— Le Vergini delle Rocce. 353 i. Arbitro Petrtnio, Satyricon. Romanzo. 357 i. Arčne P., Domnine. 311 i.

Avaneini A., Ali' ombra del laggio. 100/101 i. Azegli« M., Niccol6 de' Lapi, ovvero i palleschi e i piagnoti. 177 i.

B&ccini I., Libro moderno. 49 i.

— Scintille nell' ombra 83 i.

Balzae 0., Mercadet. II lutto. Commedie. 312 i. Barrili A, G., Amori alla macchia. Novella. 314 i.

— Le due Beatrici. 363 i.

— La castellana. 259 i.

— Santa Cecilia. Romanzo. 300 i,

— Come un sogno. 9 i

— Cuor di ferro e cuor d' oro. Romanzo. 360/61 i.

— Diamante nero 257 i.

Barrili A. G., I figli del ciele. Romanzo colombiano. 364 i.

— La figlia del re. 90 i.

— Fior di mughetto. 256 i.

— II merlo bianco. 13 i.

— La Montannara. 369 i.

— O tutto o nulla_ Romanzo 313 i.

— Rosa di Gerico. 148 i.

— La sirena. 158 i.

— Sorrisi di gioventu. Raggio di Dio. Diamante nero. 57 i.

— Terra Vergine. 362 i.

— II tesoro di Golconda 211 i. Bafacclii D L. Amina 355 i. Battaglia E. Giovanna d' Arco. 79 i. Bel!amy Ed., Nell' anno 2000. 120 i. Beltrar?'ol!i I .. Anime vaganti. Romanzo. 447 i. Benelli Sem, L' arzigogolo. Poema buffonesco. 372 i.

— La cena rielle beffe. Poema drammatico. 370 i.

— Tignola. Commedia. 371 i.

Benoni L., II dcttor Antonio. Racconto. 315 i. Birbonate. 299 i.

Rergerae C.. Storia comiea degli Stati e Imperi del Sole. 258 i.

Bertalczzi C . II diavolo e 1' acqua santa. 209 i.

Bianchi A. Irrisi. 93 i.

Boccaccio G., II Decamerone. 316 i.

Boi*gobey F.. Cuor leggero. 146/47 i.

Boito C.. Storielle vane. 264 i.

Bonghi R. In antunno. 31 i.

Bontei!'pe!li M.. Eva ultima. 426 i.

Borgese G. A.. La cittii sconosciutta. Novella. 433 i.

— Rube. Rcmanzo 373 i.

Borozzi A d. II picchio batte la quercia del trivio. 53 i. Bourdon M., Sola a Parigi. 76 i Bourget P, Drammi di famiglia. 107 i.

Bovio G., Opere drammatiche; Cristo alla festa di Purim. San

Paolo. II millenio. 27 i. Bovio M., I,a luce di domani 94 i. Brandello L., Erma Bifronte." 117 i. Brecchi V.. II destino in pugno. Romanzo. 348 i. Bnhver Ed., Gli ultimi giorni di Pompei. 80 i.

— La rrzza futura. 116 i Caccianiga A., II convento. Racconto. 271 i.

— II dolee far niente. 252 i.

— II roccolo di sant' Alipio. 317 i. Calandia E„ La falce. Punizione. L' enigma. 172 i.

Cankar Iv.. - I. Regent e G_ S u s s e k, II servo Bartolo

e il suo diritto. 349 i. Cantn C., Marcherita Pusterla. 128 i Capranifa L., Re Manfredi. 179/81 i. Capuana L., Passa 1' amore. Novelle. 375 i.

( a jim ara L., Profumo. Romanzo. 376 i.

— Rassegnazione. Romanzo. 374 i. Carcano G., Angiola Maria. 126 i. Carducci G., Odi barbare. 270 i.

— Poesie. 269 i.

Castelnuovo E., I coniugi Varedo. 203 i.

— Nella bottega del cambia valute. Romanzo. 307 i. Catani T., Marchino. Avventure d' un asino. 416 i. Cavacchioli E.. L' incubo velato Poesie. 125 L Cavalotti F., Agatodemon. Commedia. 161 i. Cecchini R., II libro dei monologhi. 318 i.

Cecconi M.. II primo baccio e altre novelle biz&arre. 308 i. Chiesa Fr,, Tempo di maržo. Romanzo. 377 i. Chierichetti M., Pinocchietto al Polo Nord. 194 i. Cianchi A., II fornaretto di Venezia. 198 i. Ciceri L., La mano nera. 56 i. Cieognani Br.,' La Velia. Romanzo. 378 i.

— 6 storielle di novo conio. 427 i. Claretie G., Noriš. 162 i.

Colaeito F., Deserti. 28 i

Colautti A., Nihil. 17 i.

Collodi C., Macchiette. 163 i.

Colombi, Tempesta e bonaccia. 22 i.

Colombo E., Francisoo Pizzaro. 273 i.

Conny D., Domina forte. 46 i.

Contarini M., II dente di Budda. Avventure. 319 i.

Corazzini N., Armando Duval. 289 i.

Cordelia, Prime battaglie. Villa Eugenia. 321 i.

— II regno dela donna. 320 i. Corelli M., Le angoscie di satana. 137 i. Crawford F. M., Saracinesea. 182/83 i. Crespi A., Francesca da Rimini. 54 i Cuttin V., II picco della morte. 14 i.

della Croce G. C., Le sottilissime astuzie di Bertoldo. 286 i. Daudet A., Raeconti scelti. 274 i

— Saffo. Romanzo. 356 i.

Delleda Gr. Canne al vento. Romanzo. 380 i.

— Cenere. Romanzo. 82 i.

— Colombi e sparvieri. Romanzo. 379 i.

— Le colpe altrui. Romanzo. 411 i

— L' edera. Dramma. 277 i.

— II flauto nel bosco. Romanzo. 382 i.

— La giustizia. 119 i.

— II segreto deli' uomo solitario. Romanzo 381 i. Dickens C., Le ricette del dottor Marigold. II mistero degli

specehi. 322 i.

— La časa triste. 89 i.

Dostojevski F., I Fratelli Karamazoff. 159/60 i. Doyle C., Un strano delitto 124 i.

Dubois P., L' educazione di se stesso. 323 i. Dumas A., Una notte a Firenze. 195 i.

— La signora di Chamblay. 23 i. Eckstcin E., I Claudii. 95/96 i.

Fabiani P., Sodoma e Gomorra. Cronistoria del libertinaggio

attraverso i secoli ed il mondo. 448 i. Fanfani P., Cecco d' Ascoli. 176 i.

Farina S., II secondo libro degli amori: Amore canuto. — Senz'

amore. 449 i. Ferraresi A., La Tosca. 54 i. Fino 8., Bimbi e cuori. 43 i. Fleres M., Gloria. 248 i. Fogazzaro A., Daniele Cortie. 253 i.

— II santo. Romanzo. 342 i.

Foscolo M., Ultime lettere di Jaoopo Ortis. 139 i.

FoweI N., II Masochismo. I misteri della Flagellazione 293 i.

_ II Sadismo. 294 i. Fracehia U., II perduto amore. 437 i.

— Angela. Romanzo. 347 i.

— Le vergini. Novelle. 436 i. Frank M., Mogli e mariti. 10 i.

Fneini R., Le veglie di neri. Paeei e figure della campagna

toscana. 414 i. Gamba B., I reali di Francia. 103/104 i. G. D. S., I vesperi siciliani. 283 i. Galli-Lastella R., 13 novelle. 184 i. Gentile A. V., Coraggio e avanti 81 i. Gioragnoli R., Saturnino, 243 i. II globo 1908 : 59 i; 1909 : 60 i.

Goldoni C., Un curioso accidente. Gl' innamorati. Commedie. 312 i.

— II vero amico. Commedia. 288 i. Gončaror G., Solita storia. 34/35 i. Gonzales M.. Storia d' un uomo. 24 i. Gorki M., Piecoli Borghesi. Dramma. 292 i.

— In America. 419 i.

— I racconti della steppa. 108 i.

Goethe W., I dolori del giovine Werther. 197 i.

Gotta S., La piu bella donna del mondo. Romanzo. 450 i.

Graf A.. II riscatto. 267 i.

Grandi O., Per punto d' onore. 249 i.

Gualtieri L., Pape satan. 51/52 i.

— La vita nomade. 47 i.

Gueronet C., II processo di via del tempio. 98/99 i.

Guerrazzi F. D., Isabella Orsini, duchessa di Bracciano. 324 i.

Guidi T., Fanciulla ideale. 16 i.

Haggard H. R., II popolo della nebbia. 167/68 i.

HauH G., La dama piumata. 254 i.

Haydčo, Faustina Bon. 87 i.

Hoeker 0., II piccolo Italiano. Manualetto di lingua italiana.

825 i.

Hugo V., Esmeralda o nostra donna di Parigi. 451 i.

— I miserabili. 62/64 i.

Irving W., Le fiabe meravigliose. Racconti di fate, genii e foletti. 421 i.

Invernizio C., L' ultimo convegno. Romanzo. 420 i.

— La peccatrice. Romanzo. 415 i. Jarro. Firenze umoristica. 452 i. Jolanda, Sotto il paralume. 326 i.

Klitszhe A., II declamatore. Un romanzo fatale. 304 i.

— Ottavia. 210 i.

Kock P., Le donne, il giuoco e il vino. 247 i.

— Gustavo il bouona lana. 33 i.

— La piccola Lisa. 19 i.

Korolenko V., II dito del diavolo. II campanaro. II sogno di

Makar. 327 i. Lacroma P.. Deus vicit. 3 i. Lagerlof S., La časa di Liljecrona. 275 i. Leitgeb 0.. Novelle Friulane. 2 i. Leopardi G.. Poesie. 132 i. Lesage R., II diavolo zoppo. 133 i. Lipparini G., La donna ehe simulo. 424 i. Liviah C., Le fate boune. 328 i. ^

Lombroso C., Grafologia. 329 i. Lombroso P., La vita 6 buona. 5 i. Longone E., Memoria trascedentale. 39 i. Luanto R., Per il lusso. 86 i. Lncignolo. 75 i.

Lucrezia Borgia. Romanzo. 282 i. Machiavelli, II principe e le deche. 351 i. Mace G., I servitori dello stomaco. 231 i.

— Storia di un boccone di pane. 12 i. Mael P., Cenerentola. 84 i.

Mantegazza P., L' arte di prender moglie. 272 i.

— Fisiologia del piacere. 297 i.

— Un giorno a Madera. 330 i.

— Le tre grazie. 242 i.

Manzoni A., I promessi sposi. 150/51 i.

— Le tragedie gl' inni saeri. Le odi. 345 i. Marcotti G., II conte Lucio. 263 i.

Marlitt E., La časa dei gufi. 291 i. Martini F. M., Verginita. 435 i. Marx C., II capitale. 174 i. Mary G., Lagrime di sangue. 193 i. Maupassant G., L' inutile belezza. 262 i.

— Chiaror di luna. 196 i. Melegari D., La citta del giglio. 127 i. Meroiivel C., Teresa Valignat. 164 i.

Mezzalama F., Anime buone. 241 i.

Mirbeau O., II calvario. 11 i.

Montepin S., Berta la figlia del giustiziato. 30 i.

— II medico delle pazze. 214 i.

— I misteri del eastello di Peru. 50 i.

— I misteri deli India. Romanzo. 453 i.

— II velo e 1' anello. 454 i.

Morais M., La figlia del suicida. Romanzo. 331 i.

Morandi, Ignis. 268 i.

Moretti M., Adamo ed Eva. 434 i.

— Conoscere il mondo. Romanzo. 384 i.

— L' isola deli' amore. Romanzo. 383 i. Morselli E. L., Glauco. Tragedia. 387 i.

— Orione. Tragedia. 386 i.

—- Storie da ridere ... e da piangere. Novelle. 385 i. Motta L., II devastatore delle Jungle. 332 i. Neera, La vecchia časa. 303 i. —- Una passione. Romanzo. 388 i.

— Rogo d' amore. Romanzo. 389 i.

— Vecchie catene. Romanzo. 390 i. Negri Ada. Finestre alte. Novelle. 443 i.

— Le solitarie. Novelle. 392 i.

— Stella mattutina. 442 i.

— Tempeste. Nuove liriche. 391 i.

Ne vas to S., II figlio di contadini e la contessa. 44 i. Niccolini G., Arnaldo di Brescia. Tragedia. 173 i. Notari, Femmina 134 i.

— I tre ladri. 135 i.

— Quelle signore. 302 i.

Novaro A. S., II fabbro armonioso. 393 i.

Ohne t G., Amore maledetto. II capolavoro del delitto. La gran

breteche. 285 i. Panzini A., La lanterna di Diogene. 1 i.

— La Madonna di Mama. Romanzo. 394 i.

— Santippe. 118 i.

— Viaggio di un povero letterato. 395 i. Paolieri F., II libro deli' amore. 425 i.

— NoveUe selvagge. 396 i. Papini G., 24 cervelli. 429 i.

— L' altro meti. 431 i.

— Storia di Cristo. 432 i.

— II tragico quotidiano. 428 i.

— Un uomo finito. 430 i. Pascarella c., II maniohins. 412 i. Pellico S., Cantiobe e tragedie scelte. 40 i.

— Le mie prigioni. 309 i. Petrarca Fr., L' Africa. 32 i.

— Le confessioni. Della vera sapienza. 287 i. Pignotti e Clasio, Favole. 41 i.

Pirandello L.. Bianche e nere. 222/23 i.

— Enrico IV. Tragedia. 441 i. .

— II fu Mattia Pascal. Romanzo. 397 i.

— Sei personaggi in cerca d' autore. 440 i.

— Scialle nero. 438 i.

— Si gira ... 398 i.

— La Trappola. 185/86 i.

— La vita nuda. 439 i. Pitigrilli. Mammiferi di lusso. 333 i.

— La cintura di castM. 350 i. Poe Ed.. Racconti straordinari. 334 i. Praga M., La biondina. 207 i.

Prevost M.. La conlessione di un amante. Romanzo. 3C6 i. —- Ultime lettere di donne. 4 i.

— Nuove lettere di dcnne. 145 i. Qualino R., Per non far solfrire. 88 i. Rambaldi P. L., Amerigo Vespucci. 42 i Ribera A., Le trame deli' anima. 36/37 i. Riva R.. Foglie al vento. 45 i. Roberto F., Le donne, i cavalier'. 260 i. Rosano C., AH' ombra e al sole. 78 i. Rosini G., Luisa Strozzi. 106 i.

San secondo Rosso di. La festa delle rose. 278 i. Rovetta G.. II primo amante. 399 i.

— Baby. 85 i.

— L' idolo. Romanzo. 401 i.

— Mater dolorosa. Romanzo. 335 i.

— II processo Montegii. 400 i.

— Sott' aqua. 192 i.

Salgari E., Naufraghi del Poplador. 341 i.

Salvatore F., Corragio e avanti. 142 i.

Salvatore G.. Novelle Napolitane. 111 i.

S»nd G., Lui et lei. 208 i.

Savini M., Tisi di cuore. 245 i.

Schmid C., Genovefa. 336 i.

Scontiego N., Finanzieri. 227 i.

Seraine I., Igiene deli' amore coniugale. 298 i.

Serao M., Addio, amore! Romanzo. 235/36 i.

— I capelli di Šansone. Romanzo. 346 i.

— Castigo. Romanzo. 301 i.

— Cuore interno. 188 i.

— Ella non rispose. Romanzo. 402 i.

— Evviva la vita! Romanzo. 359 i.

— Legende Napoletane. 337 i.

— Lettere d' una viaggiatore. 121/22 i.

— Scritti vari. 340 i. Sienkievricz E., I crociati. 215/17 i.

— Per il pane. 112 i.

— Quo vadiš? 187 i.

Sillaro G. dal, Pia de' Tolomei. 284 i.

Simiani C., Novelle. 23 i.

Simoni N., Congedo. Commedia. 213 i.

Souvestre P. e M. Allain, Juve contro fantomas. 422 i.

Sperani B., La dama della regina. 29 i.

— Tre donne. 234 i.

— Numeri e sogni. 250 i.

_ II romanzo della morte. 221 i. Speroni M., Rose d' autunno. 48 i. Steno F., II Pallone fantasma. 191 i. Sudcrmann E., L' isola deli' amicizia. 154/55 i. Tarchetti L, Una nobile folia, 144 i. Terrail P., L'eredM misteriosa. 129 i.

— La gioventu di Enrico IV.: I. La bella Argentiera. 65 i.

II. La favorita del re di Navarra. 66 i.

III. Gli amori della bella Nancy. 67 i.

IV. Le avventure del fante di fiori. 68 L

V. La notte di san Bartolomeo. 69 i.

VI. La regina delle barricate. 70 i. VII. II bel Galaor. 71 i.

VIII. La seconda gioventu di re Enrico. 72 i.

— Le revincite di Rocambole. 190 i.

— I Valcresson. 189 i. Tetmajer C., L' abisso. 2% i. Theuriet A., Selvaggetta. 91 i.

Tigri G., Selvaggia de'vergiolosi. 178 i. Tololasotzi M., Sette cose necessarie. 140 i. Tolstoj L., I cosacchi. 246 i.

— Risurrezione. 224/26 i.

— La sonata a Kreutzer. 276 i.

Tozzi F., Con gli occhi chiusi. Romanzo. 403 i.

— Tre croci. Romanzo. 404 i. Traversi C., Parassiti. 131 i. Tscheng-ki-tong, L' uomo giallo. 110 i. Turgenjev Iv.. Acque di primavera. Romanzo. 455 i.

— Fumo. Romanzo. 344 i.

— II re Lear della steppa. Strana istoria. Toc ... toc ... toc . .. 327 i.

Ugarte M., Racconti della Pampa. 115 i.

Grbanaz-Urbani M.. Scritori Jugoslavi II. (Serbi e Croati.) 423 i. 423 i.

Vaini D., Pratica socialista. 38 i. Valentani G., I drammi della caserma. 56 i. Verga G., Cavalleria rusticana. Novelle. 407 i.

— Don Candeloro e Ci. Novelle. 255 i.

— Eros. Romanzo. 405 i.

— II marito di Elena. Romanzo. 338 i.

— Novelle. 21 i.

Verga G., Storia di una capinera. 26i i.

— Tigre reale. Romanzo. 406 i.

— Vagabondaggio. Novelle. 114 i.

Verne G., Avventure di tre Russi e tre Inglesi nell' Africa Australe. 61 i.

— Una citta gallegiante. 73 i.

— Dalla terra alla luna. 74 i.

— Le Indie nere. Romanzo. 339 i.

Verona G. da, La vita comincia domani. Romanzo. 417 i. Wels H. G., La visita meravigliosa. 109 i. Werner E., Buona Fortuna! 238 i.

— Via aperta. Romanzo. 281 i.

Wilde O., II ventaglio di lady Windermere. 334 i. Willy C., Amante di esteti. 130 i.

— Un vecchio satiro. Romanzo. 354 i.

Zola E., L' assalto al molino. II sangue. La morte d' Oliviero Becaille. 296 i.

— II fallo deli' abate Mouret. 204 i.

— Fecondita. 6/7 i.

— Teresa Raquin. 20 i.

_ Una di quelle signore. Romanzo. 418 i.

— Le veglie. di Medan. 138 i.

Zuccoli L.. L' amore di Loredana. Romanzo. 408 i.

— Kil tebbi. Romanzo africano. 410 i.

— I lussuriosi. 15 i.

— II maleficio occulto. Romanzo. 40(9 i.

— Ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati. 305 i. Župančič O. - Italo Maffei e F. Šinkovec Mayer,

Duma. Saggio di poesia e letteratura Jugoslava-Slovena. 343 i.

1 I

S

I i

P

ki

Četudi bi bil z eno nogo v grobu, bi se še hotel vedno učiti

Dante.

____\

1 I

P t I

I

I

pa

IX. Angleške knjige.

Ainsworth W. H., Windsor Castle. 96 g.

— Saint James' s. 77 g.

— The Lancashire Witches. 76 g. Aubrey. 78 g.

Bell C., Villette. 66 g.

Bennet A., Anna of the five towns. 12 g.

— The city of pleasure. 10 g.

— Hugo. 11 g.

Berson E. F., Dodo the second. 60 g.

— Thorley Weir. 13 g.

Besant W., The master craftsman. 133 g. Braddon M. E., To the bitter end. 135 g.

— Strangers and pilgrims. 79 g.

— A strange world. 134 g.

Braeme Ch. M., Claribel's love story. 67 g. Bulwer E. L., Eugene Aram. 74 g.

— Devereux. 83 g.

— The last days of Pompeii. 243 g.

— The last of the barons. 81 g.

— Lucretia. 82 g.

— Money. A comedy. 39 g.

— Night and mo-ning. 73 g.

— Rienzi. 80 g.

— The lady of lyons. A play. 40 g, Burnett F. H., Little lord Fauntleroy. 222 g. Byron H. Y., Cyril's success. A comedy. 41 g.

— Married in haste. A comedy. 42 g. Cankar Ivan - L. Adamič, Yerney' justice. 182 g.

Charlyle Th., Sarter resartus. On heroes. Heroworship and the

heroic in history. 49 g. Carthy J. Mc., My Enemy's daughter. 136 g. Chesterton G. K., The incredulity of father Rrown. 183 g.

— The innocence of father Brown. 14 g.

— The man who was Thursday. 194 g.

— What's wrong with the world. 195 g. Churchill W., Mr. Crewe's career. 8/9 g. Collins W., The new Magdalen. 75 g.

— The two Destinees. 152 g. Cooper J. F., The Jack O' Lantern. 84 g. Corelli M., Thelma. 15 g.

Crawlord F. M., A Cigarette-Mal

— Marion Darche. 63 g.

Crawford F. M., Saracinesca, 154 g.

— With the immortals. 223 g.

— Marietta, a maid of Venice. 224 g.

— The primadonna. 225 g. Croker B. M., The chaperon. 16 g.

— The serpenfs tooth. 226 g.

— In old Madras. 227 g.

— The chaperon. 228 g.

Deland M.. John Ward, preacher. 70 g.

Dickens Ch.. Doctor Marigolds prescriptions. Mugby iunction.

86 g.

— Great expectations. 88 g.

— Oliver Twist. 38 g.

— Somebody's luggage. Mrs Lirriper's lodgings. Mrs Lir-riper's legacy. 85 g.

— A tale of two cities. 244 g.

Dickens Ch. and Collins W., No thoroughfare. 87 g. Disraeli B., Alroy. 91 g.

— Coningsby. 3—4 g.

— Contarini Fleming. 89 g.

— Lothair. 36 g.

— Tancred. 90 g.

— Vivian Grey. 71 g.

Doyle A. C. The case-book of Sherlock Holmes. 196 g.

— A duet. 155 g.

— The hound of the Baskervilles. 64 g.

— The land of mist. 197 g.

— The mistery of Cloomber. 17 g.

— Round the five stories. 18 g.

— -A study in scarlet. 5 g.

— The tragedy of the Koroško. 156 g.

— Uncle Bernac. 157 g. Eliot G., Romola. 92 g.

— Silas Marner. 93 g. Findlater M. and J., Crossriggs. 245 g. Fullerton L. G., Ellen, Middleton a tale. 94 g. Galsvrorihr J., Beyond 198 g.

— A bit o' love, and other plays. 202 g.

— The silver box, and other plays. 165 g. —. Captures. 204 g.

— The eountry house. 158 g.

— The dark flower. 201 g.

— A familj man, and other plajrs. 203 g.

— The Fcrsjrte Saga. 159 g. '

— Frateraity. 160 g.

— The iun of tranquillitir. 161 g.

— The island pharisees. 200 g.

— Jusitice, and other plajrs. 1B9 g.

— A man of Devon. 162 g.

Galsworthv J.. The" white monkey. 205 g.

— A motley. 163 g.

— The patrician. 164 g.

— The silver spoon. 206 g.

— Villa Rubein. 19 g.

Glyn EL, Beyond the rocks. A love story. 192 g.

— The coutrast, and other stories. 207 g.

— Guinevere's lover. 20 g.

— Halcyone. 140 g.

— His hour. 139 g.

— Love's blindness. 184 g.

— Man and maid. 208 g.

— The great moment. 209 g.

Goldsmith O.. She stoops to conquer. A comedy. 43 g.

Gore Mrs., Castles in the air. 95 g.

Grey Z., Tappan's Burro, and other stories. 229 g.

— The eall of the canyon. 230 g. Haggard H. R., Cleopatra. 166 g.

— Colo el Quariteh. V. C. 52 53 g.

— Jess. 167 g.

— King Solomon's mineš. 141 g.

— She. A history of adventure. 168 g. Hallberger's ilustrated magazine. Vol. I. 1877. 248 g. Harte B., Jeff Briggs s love stcry. 65 g. Heartsease or the brother's \vife. 58/59 g.

The heir of Redclyffe. 98 g. The heiress of Haughton. 99 g. Hornung E. W., The crime doctor. 22 g.

— The thousandth woman. 21 g. James G. P. R.. Agincourt. 108 g.

— Beauchamp. 104 g.

— Darnley. 106 g.

— Forest days. 102 g.

— The Gipsy. 107 g.

— Heidelberg. 105 g.

— Arrah Neil. 103 g.

— The smuggler. 101 g.

— The step-mother. 100 g. Kingsley Ch., Hypathia. 72 g. Kipling R., From sea to sea. 170 g.

— The second jungle book. 142 g.

— The five nations. 169 g.

— Plain tales from the hills. 144 g.

— The severi seas. 143 g. Lewes G. H., Ranthorpe. 109 g. London J., Burning daylight. 69 g.

— The call of the wild. 24 g.

— When God laughs, and other stories. 174 g

— Martin Eden. 212 g.

London J., The sea - Wolf. 211 g.

— A son of the sun. 23 g.

— The son of the wolf. 172 g.

— South sea tales. 173 g.

— The valley of the moon. 213 g.

Loos Ant., »Gentleman prefer blondes«. 186 g. Maxwell W. B., The day's journey. 231 g.

— Children of the night. 232 g.

— Fernande. 233 g. Moore G.. Muslin. 25 g.

Morrison A.. A child of the jago. 234 g.

— Green ginger. 235 g.

Noriss W. E., Tony the exceptional. 145 g.

— The triumphs of Sara. 26 g. Oliphant Mrs., The Minister's Wife. 110 g.

— The rector and the doctor's family. 111 g. Ouida. Ariadne. 50/51 g.

— In a winter city. 113 g.

— Strathmore. 137 g.

— Tricotrin. 112 g.

— Under two flags. 138 g.

Phillpotts Eden, The Marylebone miser. 187 g. Phillpotts E. and A. Bennett, The sinews of war. A romance. 246 g.

Poe E. A.. The masque of red death and other stories. 37 g.

— Fantastic tales. 236 g.

Poole J.. Patrician and Parvenu. A comedy. 44 g.

Reade Ch., A terrible temptation. 114 g.

Ridge W. P., Thanks to sanderson. 190 g.

Robertson T. W., Society. A eomedy. 45 g.

Rohmer Sax. The return of Dr. Fu-Manc.hu. 193 g.

Russell W. Cl„ The golden hope. 247 g.

Sagon Am., The indiscretions of my lady Palgrave. 56/57 g.

Scott W., The antiquary. 1—2 g.

— Quentin Durward. 6—7 g.

— The fortunes of Nigel. 116 g.

— Guy Mannering. 35 g.

— Old Mortality. 117 g.

— The pirate. 115 g.

— Rob Roy. 118 g.

— Waverley. 119 g. Shaw B.. Saint John. 146 g.

— Bock to Methuselah. 147 g.

— Cashel Byrons profession; also the admirable baskville, and an essays on modern prizefighting. 237 g.

Sheridan R. Br., The school for scandal. 46 g. Sinclair M., Arnold Waterlow. 148 g.

Sterne L., A sentimental journey thorugh France and Italy. 120 g.

Stevenson K. L., Tlie black arro\v. 175 g.

— Catriona. 176 g. — The master o! Balantrae. 177 g. Tavlor T., The contested election. A comedy. 47 g.

— An unequal mateh. A comedy. 48 g. Thackeray W. M.. Vanity fair. 214 g.

— The Kickleburys abroad. 210 g.

— The tremendous adventures of major Gahagan. 241 g.

— Sketches and travels in London. 242 g.

Thurston E. T., Richard Furlong. 27 g. — The miracle. 149 g.

— Mr. Bottleby does something. 188 g. Trollope A., Barchester towers. 125 g.

— The Belton Estate. 121 g.

— The Bertrams. 127 g.

— Can you forgive her? 122 g.

— Castle Richmond. 131 g.

— Framley personage. 132 g.

— He knew he was right. 123 g.

— Rachel Ray. 126 g.

— The vicar of Bullhampton. 61/62 g.

— The Warden. 124 g.

Tivain M., The adventures of Tom Sawyer. 238 g.

— A tramp abroad. 239 g.

— The innocents at homme. 240 g. Vachelle H. A., Quinneys\ 28 g. Ward Mrs H., Robert Elsmere. 128 g. Watson H. B. M.. The Excelsior. 29 g. Wells H. G., The dream. 150 g.

— Men like gods. 151 g.

— The first men in the moon. 178 g.

— The invisible man. 179 g.

— The sea lady. 180 g.

— The secret places of the heart. 220 g.

— The time machine, and the island of Dr. Moreau. 221 g.

— Tales of space and time. 181 g.

— The indying fire. 181 g.

— The vvorld of William Clissold. 191 f.

— Christina Alberta's father. 215 g.

— The country of the blind, and other stories. 216 g.

— Mean while, the picture of a lady. 217 g.

— The Plattner story, and others. 219 g.

— The stolen bacillus a tale. 68 g. Wells H. G., The Stolen Bacillus a tale. 68 g. A Whim and its consequences. 129 g. Whyte-Melwille G. Y„ Satanella. 34 g. Wilde 0., The picture of Dorian Gray. 30 g. Williamson C. N. & A. M., The car of destiny. 33 g.

— The lion's mouse. 32 g. — The motor maid. 31 g. Wood Mrs H., George Cantebury's will. 130 g. Woolson C. F., Anne. A novel. 54/55 g.

X. Esperantske knjige.

Abciit Ed., La rego de la montoj. 48 e. Aleliem Š., Hebreaj rakontoj. 79 e. Andersen, Fabeloj. 10 e.

Argus, Pro kio? Internacia kriminal-romano. 12 e. Arpad A., Mallumajoj. 83 e. Avsejenko V. G.. Fraulino Suzano. Novelo. 53 e. Baghy J.. Dancu marionetoj! 96 e.

— Preter la vivo. Poeraaro. 6 e. Balmont K. D., Blanka Cigno. Poemo. 59 e. Balzac H.. La firmao de la kato, kiu pilkludas. 54 e. Barbusse H., Eklumo en la abismo. 3i5 e. Barca ('. de la, La urbestro de Zalamea. Dramo. 55 e. Bates, Stranga idilio. 90 e. Bennett A., Ok noveloj. 88 e. Bertrana P.. Barbaraj prozajoj. 77 e. Bonsels W., Solandro. 30 e.

Bratescu-Voinesti J. Al., Ničjo Mensogulo kaj aliaj noveloj. 63 e. Brouwer L., Akbar. Romano. 76 e.

Bulthiiis H. J., Jožef kaj la edzino de Potifar au idoj de Mer-

kuro kaj eroso. 68 e. Biirger G. A., La vojagoj kaj mirigaj aventuroj de barono

Munchhausen. 64 e. Cart T., Trafendita turo. 94 e. Chamisso, Mirinda historio de P. Schlemihl. 85 e. Chateaubriand. Aventuroj de lasta Abencerago. 93 e. Christaller H.. Noveletoj el la Nigra Arbaro. 13 e. Dalsace L.. Fatala šuldo. 51 e. Delsudo A. kai Lau-i Laiho, Australio. 99 e. Doroševie VI., Orientaj fabeloj. 57 e. Drozdov Al., Krucumo. 59 e. Ecden Fred. van, La malgranda Jobano. 66 e. En Svislando. Kvin rakontoj kun ilustrajoj. 15 e. Forge J., Abismoj. Romano. 72 e. Forgesito la,' Ama stelaro. 39 e. Galloii T., Tatterley. 91 e. Garšin V.. Ruga floro. 94 e.

Gasse E., Kurso tutmonda de la lingvo internacia esperanto

lau la metodo natura. 37 e. Giesy, Mimi. 84 e.

Gohl, Esperanto Lehrbuch I. Sprachlehre. Schliissel (dazu). 43 e.

Gdhl — II. Spreehen und Lesen. 44 e.

Goethe W. — A. Grabowski, La Gefratoj. Unakta dramo. 25 e.

Grenkamp S. - Kornfeld, Krioj de 1' koro. 41 e.

— Penseroj. Dua kajero. 24 e.

Hautt W., La almozulino de la »Pont des Arts«. Novelo. 26 e.

— La Kantistino. Novelo. 16 e. Herczeg F.. Hungaraj rakontoj. 17 e. Instruado de esperanto per bildaro. 32 e. irving W., E1 la skizlibro. 100 e.

Jung T., Landoj de 1' fantazio. 97 e. Karinthv Fr., Morgau matene. Dramo. 8 e.

— Norda vento. 63 e.

Korczak I., Bonhumoraj rakontoj. 64 e. Korolenko VI., La songo de Makaro. 63 e. Krane A.. Graco atendanta. 37 e.

Laisney B., La kvar evangelioj kunigitaj en unu rakonto. 23 e.

Lauroj, Kolekto de la originalaj verkoj premitaj. 46 e.

Lujken H., Mirinda amo. Romano. 74 e.

Mahen J., La koboldo Ondra. 58 e.

Mair Alb., Vienaj legendoj esperantigitaj. 71 e.

Malfeličulo Iv.. Sep rakontoj. 75 e.

Maruzzi D. - P. Golobic, Popolna slovnica esperantskega jezika. 62 e.

Maruzzi D. i Bubalo N., Medjunarodni jezik esperanto. Potpuna

gramatika sa vježbenicom, čitankom i rječnikom. 9 e. Maupassant G., En printempo. 92 e. Meier E. L., Kvin noveloj. 27 e. Merchant J., Tri angloj alilande. Romano. 61 e. Merimee Pr., Mateo Falcone kaj aliaj rakontoj. 64 e. Mickievvicz A., Improvizacio de Konrad. 41 e. Mučnik Is., Hebreaj rakontoj. 52 e. Niemojewski, Legendoj. 82 e. Oriento. Kolekto de orientaj noveloj. 98 e. Orzeszko E„ A . . . B . . B . . Noveleto. 11 e.

— La interrompita kanto. 36 e.

— Marta. Rakonto. 49 e.

— Bona sinjorino. Novelo. 19 e. Pelin Elin, La familio Gerak. 58 e.

— Elektitaj prozversajoj kaj rakontoj. 14 e.

Petiifi Al., Johano la brava. Popolfabelo en versoj. 5 e. Poe E., Ses noveloj. 89 e.

— Puto kaj pendolo. 93 e. Pogačic M., Konfeso. 2 e.

Porhat J. J., Sub la Nego. Taglibro de juna loganto de la Jura-

montaro. 20 e. Poruks, Vakcinjuja krono. 94 e. Privat Ed., Ginevra. Triakta lirika dramo. 60 e.

t'rii.ir Bd., Karlo. 67 e.

— Kursa lernolibro. 38 e. Prus B., Faraono. Romano. 101 e. Pujiila Fr. - Valjes, La rompantoj. 4 e. Puškin A. S., La kapitanfilino. Romano. 65 e.

— Tri noveloj: Pikregino. Negblovado. La pajo. 33 e. Raabe W., La uigra galero. 32 e.

Reuter G., Kio povas okazi. 95 e. Revmont VI., La lasta. 92 e.

Ruskin J., La rego de la ora rivero, au la nigraj fratoj. 67 e.

Schwartz T., Modernaj Robinzonoj. 40 e.

Sibirjak M., Rusaj rakontoj. 21 e.

Sienkiewi(iz H., Noveloj. 86 e.

Sieroszewski W., Fundo de 1' mizero. 78 e.

Sinotte, Lilio. Romano. 73 e.

Slowacki. Patro de Pestuloj. 93 e.

Stamatov G., Nuntempaj rakontoj. 87 e.

Steirer K., Das goldene Buch des Esperanto. Sprach- und

Ubungsbuch. 45 e. Streidt G.. Esperanto Lehrbuch fiir Volksschulen. I. 28 e; II. 29 e.

Strindberg A.. Insulo de feličuloj. 80 e. Svjentohovski Al.. Aspazio. Tragedio. 47 e. Šenoa A., La trezoro de 1' orajisto. 50 e. Šimunovič D., Ano de 1' ringludo. 70 e.

Špicer M.. Kroataj poeziajoj kun literatur-historia enkonduko. 7 e.

Tolstoj L., Tri verkoj. 31 e. Tomič St., Du sudslavaj popolfabeloj. 3 e. Tošo Čif. Japanaj rakontoj. 18 e. Tuglas. Kvin noveloj. 81 e.

Turgenjev I. S., Elektitaj noveloj. Murnu. Bejin-Herbejo. Poe-

metoj en prozo. 34 e. Vazov Iv. Minčev, Bulgaraj rakontoj. 22 e. Wagnals M., Palačo de dangero. Rakonto pri madame la Pom-

padour. 69 e. Wyslouch Ant., El la laudo de Ruinoj. 39 e. Zalin E.. Svisaj rakontoj. 42 e. Živanorič St. S., La mizeruloj. 1 e.

1 Znanost je moč. 1

g g

ffl Francis Bacon. ®

XI. Modni listi.

Album, Grofles, der Linda Mode. 63 m. Album de Travestis. 65 m. Allerlei aus bunter Wolle. 27 m. Astra. 14 m.

Tarna val, Edition Star. 66 m.

Ghic parfait. 55 m.

Chic, Tres. 68 m.

Conlection juno. 35 m.

Oonfection moderne. 1C m.

Costumes manteaux. 74 m.

Costnmes, Nouveaux et manteaux. 58 m.

Eiite. 3 m.

Elite Kindermoden. 76 m. iu' Enfaut. 22 m. I.' Enfant elegant. 78 m. L' Enfant juno 6V m. Excelsior. 54 m. Favorit- Album. 19 m. Jumper Buch, Beyer&. 5 m.

Jumper, Beyers neueste, zum Stricken und Hackeln. 25 m. Juno. 34 m.

Juno-Astra. (Francosko.) 62 m. Kindermoden, Wiener. 70 m. Kleider-Album der Linde Mode. 73 m. La lingerie moderne. 12 m. La lingerie Parisienne. 71 m.

Lyon-Album fiir Damen und Kindergarderobe. 38 m. Lyon-Album fiir Mantel und Kostume. 39 m. Lyons Kindermoden. 72 m.

Madchen- u. Knabenkleidung. Kinder Album der Linda Mode. 77 m.

Mantel und Kostume der Linda Mode. 76 m.

Moden-Album fiir Damen, Ullstein. 15 m.

Moden-Album, das grofi e Ullstein fiir Damen-, Jugend-, Kin-

derkleidung u. Wasche. 16 m. Mode-Album, Wiener. 36 m. Moden-Revue, Wiener. 17 m. Modenschau, Wiener. 18 m. Mode-Fiihrer, Beyers. Damenkleidung. 29 m. Pariš. 69 m. Paris-Album. 20. m.

Paris-Album. Album de Carneval. 64 m.

PerJekt-Mode. 59 m. Perfekt-Album. 24 m. Smart. 9 m. Splendid. 41 m. Star. 8 m. Stella. 13 m. Suzanne. 40 m.

Saison Album der Linda Mode. 26 m. Vobachs Moden-Album. 23 m.

Wasche-Album, Ullstein, fur Damen, Kinder und Herren. 60 m.

Wie sich die starke Dame kleidet. 75 m.

Wienerin, Die elegante. 37 m.

Wolle, Noch mehr aus bunter. 28 m.

Wollkleidung fur Damen. 7 m.

Ullstein Sonderheite:

Gardinen und Vorhange. 42 m.

Gesunde Kinder — gliickliche Miitter. 43 m.

Der Bubikopf und seine Pflege. 44 m.

Wie bleibe ich frisch und elastisch? 45 m.

Wie bleibe ich jung und schon? 46 m.

Kuchen und Torten in allerlei Sorten. 49 m.

Delikate Salate. 50 m.

Kalte Siifispeisen. 51 m.

Kalte Kiiche. 52 m.

Eierspeisen auf hundert Weisen. 53 m.

Pregovor pravi:

Denar vlada svet — a tudi moda ga vlada!

i

H

ra

a

Nemški dodatek

Leposlovje.

Anet Cl., Die gottliche Suzanne. Roman. 9672 n. Aram K., Oh Ali! Roman. 9295 n.

Attwell M. L.. Allerlei von »Fido«, — Meer, — Land, — Schule,

— Elfen, — schlimmen Kindern. 9641 n. Bachem C. - Tonger. Im Banne der Hypnose. Roman. 9685 n. Bahr H.. Der inwendige Garten. Roman. 9591 n. Balzac H.. Zwei Frauen. 9644 n. Barrett R. B.. Die Tore der Feinde. Roman. 9560 n. Baum V., Hell in Frauensee. Ein heiterer Roman von Liebe und

Hunger. 9675 n. Bethge H., Der Treulose. Novellen. 9653 n. Bierbaum O. J., Pankrazius Graunzner. Roman. 9683 n. Brett Young Fr.. Pilgers Rast. Roman. 9544 n. Briiggmann H., Die Geschichte einer vollkommenen Liebe. Der

klassische Liebesroman des Chinesen. 9599 n. Castell AL. Biifier der Leidenschaft. Roman. 9650 n.

— Capriccio. Novellen. 9649 n.

Chesterton G. K., Das fliegende Wirtshaus. Roman. 9689 n. Conrths-Mahler H., Fraulein Chef. Roman. 9361 n.

— Der verlorene Ring. Roman. 9571 n. Curwood J. O.. Die StraBe der Vater. Roman. 9293 n.

— Der brennende Wald. Roman. 9559 n.

Dekobra M.. Die Gondel der Triiume. Ein Kosmopolit-Roman. 9360 n.

— Moral um Mitternacht. Roman. 9621 n. Deledda Gr., Die Flucht nach Agvpten 9593 n.

Delius Rud.. Die Maske des Mannes. Ein erotischer Roman. 9344 n.

Delmont Jos.. Die Gaunerfahrten des Tim Shea. Amerikanische

Grotesken. 9673 n. Dolorosa, Rafaela. Der Roman einer Tanzerin. 9615 n.

— Die Starken. Ein Athleten-Roman. 9616 n. Dominik H.. Das Erbe der Uraniden. Roman 9568 n. Duše S. A., Das Geheimnis. Roman. 9605 n. Ehrenstein Alb., Rauber und Soldaten. Roman 9296 n. Elohinger R., Prinzessin Seliriudi. Eine verliebte Geschichte.

9575 n.

Ewers H. H., Von sieben Meeren. Fahrten und Abenteuer. 9362 n.

Farrere Cl., Ein junges Madchen reiste . . Roman. 9676 n. O' FIaherty L., Die Nacht nach dem Verrat. Roman. 9545 n.

Frank L.. Der Biirger. Roman. 9602 n. Freifiler E. N., Der Glockenkrieg. Roman. 9656 n. Frey B. N., Ein Opfer der Liebe. Roman. 9640 n. Friedrieh E., Das Madchen aus der Aekerstrafie. Ein Sittenbild. 9635 n.

Frisch Efr. Zenobi. Roman. 9658 n. Froschel G., Der Priester und die Frau. Roman. 9669 n. Geboriau E., Hollenleben. Roman. 9576 n. Geifiler M., Die sieben Gluckssucher. Roman. 9577 n. Giraudoux J., Bella. Ein Roman. 964/7 n. Godwin C., Das Hotel der Erfullung. Roman. 9642 n. Goli Iv., Der Mitropaer. Roman. 9598 n. Goncourt Ed. de, Die Dirne Elisa. 9630 n. Gosewish H., QuerstraBen. Roman. 9667 n. Goetel Ferd., Der Fliichtling von Taschkent. 9337 n. Grey Zane. Der geheimnisvolle Reiter. Roman. 9543 n. Griese Fr., Winter. Roman. 9651 n. Guenthcr Joh., Cagliostro. Roman. 9655 n. Oimnarson G., Der Geachtete. Roman. 9594 n. Hagen R., Der brennende Kontinent. Roman. 9624 n. Haggard R. H., Die heilige Blume. Roman. 9338 n. Hali Rade!,. Adams Geschlecht. Roman. 9566 n Harris Frank. Die Bombe. Roman. 9645 n. Hauptmann G., Des groBen Kampffliegers, Landfahrers, Gau klers und Magiers Till Eulenspiegel Abenteuer, Streiche, Gaukeleien, Gesichte und Traume. 9507 n. Heiberg G., Ulrike Behrens. Roman. 9578 n. Hergesheimer Jos., Kap Java. Roman. 9294 n.

— Der bunte Šhawl. Roman. 9567 n.

Hervieu P., Baron Saffre. (L' armature.) Roman. 9579 n.

Heubner R.. Tage in Thule. Roman. 9659 n.

Heyse P., Der Sohn seines Vaters und andere Novellen. 9638 n.

Hirschleld G., Der Herr Kammersanger. Roman. 9610 n.

Jacques Norb.. Pliiseh und Pliimowski. Roman. 9354 n.

Janoske Fel.. Onkel Elias. Ein Roman der Lebensfreude. 9657 n.

Kappus Fr. X., Yacht Estrella verschollen. Roman. 9622 n.

Kapralik Ed., Geschichten aus dem Trodelladen. 9687 n.

Kibat 0., Djin Ping Meh. Roman. 9688 n.

Klaber K., Passagiere der III. Klasse. Roman 9625 n.

Klein E.. Der Mann, der seinen Morder sucht. Roman. 9660 n.

Krasnow P. A., Kostja der Kosak. Roman. 9662 n.

Krentzer G., Ich liebe dich! Roman. 9617 n.

Kusmin Mich.. Das wunderliche Leben des Joseph Balsamo Gra-

fen Cagliostro. Roman. 9358 n. Lehne Fr.. Es wird ein Schvvert durch deine Seele gehen. Roman. 9546 n.

— Der Iriweg der Marianne Siewert. Roman. 9562 n.

— Das Wunder der Magussi Weiser. Roinan. 9596 n. Lenclos de Ninon, Briefe — an den Marquis de Sevigne. 9639 n.

Lengerke W„ Die Amazone Gloria. Roman. 9666 n. Lewis S., Die Hauptstrafie. Roman. 9339 n. Lilienfein H., Welt ohne Seele. Roman. 9345 n. Lint H.. Horizont der Liebe. Roman. 9643 n. Lubowski K.. Gabi Schaffner. Roman. 9629 n. Malten Th., Eva und die Briider. Roman. 9609 n.

— Arme Siinder. Roman. 9612 n.

Mang H. N.. Der Philosoph von Schneizleck. Ein humoriger Roman. 9654 n. Maran Rene. Dschuma. Ein Negerhund. 9597 n. Margueritte V.. Prisma. Roman. 9363 n.

Mathar L., Die ungleichen Zwillinge. Ein Sehelmen- und Tu-

gendroman. 9652 n. Matthiefien W., Der Herr mit den hundert Augen. Eine Aben-

teuergeschichte. 9355 n. Mehring W„ Pariš im Brand. 9351 n.

Mercier A„ Das Liebesabenteuer des Pierre Vignal. Roman. 9561 n.

Miihlau H.. Arni Balmers Lebensweg. Roman. 9633 n. Murav W. Chr., John Pym. Geschichten aus den Papieren eines

' Privatdetektivs. 9580 n. Nelius Fr., Schattenkampf in Himmelpfort. 9671 n. Neubauer P., Maria. Roman einer modernen Frau. 9665 n. Niemaun Aug., Das Geheimnis der Mumie. Kulturgesch. Erz. 9603 n.

Ohnet G„ Unnutzer Reichtum. Roman. 9581 n. Palme H. - Paysen, Nur eine Tanzerin. Roman. 9582 n. Panhuvs A.. Eifersucht. Roman. 9601 n. Pergaiid L., Mart und Margot. 9336 n.

Peruti! L. u. P. Frank, Der Kosak und die Nachtigall. 9332 n. Pirandello L., Geschichten fiir ein Jahr. 9573 n. ,

Prevost M., Nimba. Novelle. 9583 n.

Rumu C. F., Das grofie Grauen in den Bergen. Roman. 9572 n. Redwit» M., Der Liebe Dornenpfad. Roman. 9600 n. Renald B., Der Untergang der roten Ella. Ein Sittenbild. 9634 n. Richert Et., Memoiren eines Junggesellen. Roman. 9614 n. Riehter H., Gravensteden. Roman. 9677 n. Saltjkovv M., Die Herren Golowljow. Roman. 9681 n. Schierelkamp M., Kdnigsliebchen. 9640 n.

Sehirokauer Alfr., Die kleinen Fursten. Diplomatie und Liebe

am Balkan. 9678 n. Sehmid H., Frau Helga und ihre Kinder. Erzahlung. 9036 n. Sehnitiler A., Doktor Grasler, Badearzt. Erzahlung. 3000 n. S«hSnthan P., Gef3rbte Frauen und andere. 9613 n. Serncr W., Der elfte Finger. Krim. Geschichte. 9509 n.

— Letzte Lockerung. Ein Handbrevier ftir Hoohstapler. 9508 n.

— Der Pfiff um di© Ecke. Krim. Gesehichte. 9511 n.

— Di® Tigerin. Eine absonderliabe Li«be»gesohi

Serner W., Zum blauen Affen. Krim. Geschichte. 9512 n. Solo Ch., Die beiden Vettern. Humoristischer Roman. 9584 n. Sesnosky Th., Abwarts. Roman. 9684 n. Spattgen D., Irrlicht. Roman. 9574 n. Stahl M., Alte Familien. Roman. 9686 n.

Stein Al. - Landesniann, Die Flucht vor der Wahrheit Roman. 9631 n.

Stein L., Die Mutter. Roman. 9563 n.

— Die Scheidungsprobe. Roman. 9564 n. Sternerer H., Der Sonnenbruder. Roman. 9619 n.

— Der Wunderapostel. Roman. 9620 n.

Stolle Ferd., Deutsche Pickwickier. Komischer Roman. 9585 n.

Strindberg A., Nach Damaskus. Dramen. 9661 n.

Terrail du P., Das Geheimnis des Arztes. Krim. Roman. 9586 n.

— Eine Jugendsttnde. Roman. 9587 n.

— Das Muttermal. Roman. 9588 n.

Th.' A.. Der Kasus des Fraulein Suzanne. Erz. 9592 n. Thurston E. T., Die Frau des Feindes. Roman. 9623 n. Tovote H., Der Erbe. Roman. 9589 n,

— Nicht dochf Novellen. 9590 n.

Transvaal, Novellen aus dem neuen RuBland. 9664 n.

Vanek K., Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk in russi-

scher Gefangenschaft. II. 9674 n. Vigny B., Nell John. Roman. 9670 n.

— Amy Jolly. Die Frau aus Marrakesch. Roman. 9668 n. Vofi R., Michael Cibula. Roman. 9626 n.

— Erdenschonheit. Ein Reisebuch. 9618 n. Wallace Edg., Der Racher. Roman. 9606 n.

— Die gelbe Schlange. Roman. 9607 n.

— Der Unheimliche. Roman. 9608 n. Wassermann Jak., Der Fall Maurizius. Roman. 9665 n. Wenden H., Glucksritter. Ein moderner Schelmenroman. 9611 n. Westerlind M., Der Flug zur Sonne. Ein Buch von Musik und

Liebe. 9632 n. Wildgans Ant., Herbstfriihling. Verse. 9679 n. Wolzogen E., Leidige Schonheit. Ein Roman im Laufschritt. 8637 n.

Zahn E., Lotte EBlingers Wille und Weg. Erzahlung. 9682 n. Zapp A., Die schone Helene. Roman. 9628 n.

Znanstvo.

Dehmel R., Bekenntnisse. 8186 z. Forel A., Sexuelle Ethik. 0680 z.

Franke I. H., Enthullte Geheimnisse de« Liebeslebens. 9604 z. Gilder W. H., Der Untergang der Jeanette-Expedition. 9627 z. Gutkind, Herren und StMte Italien«. Lebendige Vfanderchro-nik 06«« z.

Harris Frank, Shakespeare. Der Mensch und seine tragische

Lebensgeschichte. 9646 z. Hessen Joli.. Die philosophischen Stromungen der Gegenwart. 9595 z.

Klippel B., Die Pharaonen und ihre Frauen. 9570 z. Kosmos, Handweiser fiir Naturfreunde. 1926. 9461 z. Moli Alb., Polizei und Sitte. 9648 z.

Wiegler P., Die groBe Liebe. Wie sie starben. Dichter- und Frauen-Portrats. 9569 z.

Življenje je knjiga, a tudi knjige so življenje.

Dr. J. Tominšek.

#

Kultura je vrednost naroda.

VI. Levstik.

Habent sua fata libelli. Knjige imajo svojo usodo.

j-;,., ' ^ t>' J ~

 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2014    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh