logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0

jSlovenfko - Nemfhki

i n

Nemfhko - tSlovenfki

11 OZIIM BESEDNIK.

Kakor fe flovenfhina govori na

{Shtäjerfkim, Koröfhkim, Kräjnfkim

i n

v' sahodnih ftranih na Vdgerfkim.

^lovenfko-Nemfhki Del.

vo :. 1 f 1 S

-V' © 1 A i g

V' salogi in na prodaj per Franzi Ferftli.

J a rt c s L a v r e G r e i n a r.

1 8 3 3.

* M ' *

SIovčnfko-Nemfhki Del

<5forpemfcf); ^Deutfd^ec Zf)c\l

A.

A

A , i. «*?«&!

Abarat, m. bie SfabnntrS. (Arte-misia abrotonum. L i 11 n.)

A b a t (f) m. ber 2lbt. — iza f. bie 2lebtifftnn. —izliin adj. ber $ebtif» finn. —nija f. bie 2lbfei. —ov adj. bed 2lbted. —-fki adj. $ur 3Ibtei ge» fyöriü,, 2lebfen eigen , abtlič). —ftvo n. bie 3ibfdnnirbe.

A b e Z e d a, /. baS 2lfp£abef, 2125 6. —r m. 2lb'cbucfc. Abezed-en, »na, «no adj. 31 25 (S ... »ne bukve , bad 2lbcbud). »ilta/. bie 2lbetafel. »nik m. ■i/.a f. ber Mcfdjuler, bit — tnn. »nikov adj. bed 2lbcfd;Ü[etd. »nizliin adj. bet Vlbcfdniferinn.

A b o r a, f. bet ©djoberfeld.

Aborad, m. bie ©djojjrourä.

Abot, aud; abota f. bie Sljorjpeif.

—en, —na, —no adj. t(;örid)t. —nik m. bet Sljor. —niza f. bie Sl;örinn. —noft f. bie S[;or(;eif.

Abranka,/. bet 25auin5apfen.

Abrät, m. bad < SdMmjiingd;en.

Abrata, f. and) abratizh m. unb abrazlia f. bet 25aureif.

Admiralj (f) m. bet v'lbiniraf. —ev, aud; —ov adj. bed '-MbmiralS. — f ki adj. Jlbmiralen..., ber 'ilbmirafe. —l'tvo n. bie Slbmiralitäf, bie 2lbmU raldroitrbe.

A do f f (f) v. Vdeb.

Adräfli , m. roilbe <šid;e.

A g .i t, m. bet 2lgat•

A gref (+) m. bie (Stachelbeere.

A Ii , i. acf) !

A Ii e 1 (f) Ahla, m. v. D e r s a n j e.

A j, i. ad>! att net)! ei!

A j a , i, al; neiit! nid;t bo$!

A j d (f) m. ber Jpeibe. —inja f. bie #eibinn. —ji adj. ber Reiben , -ipei» beti . . ., Ijeibntfd;. —ov adj. bed

. Jöeiben. —ftvo «. bad ^»cibent^um.

A j d i n a (f) /. ber SBud^iPcijen, bad

Amp

#eibeForn. (Polygonum fagopyrtirrt. L i n n.) Ajd-ifki, rocijen. =il'he, am~t> »ifhzhe n. ber» ©ucfywet« jetiacfer. »ifliiza, auct» =oviza /. bad 25ud;n>eiäen|tro(;.

Ajf, i. 3uruf an ben pflügenben Od>« fen, bajj er ftcb linfd roenbe. —kanje n. bad ajf fagen. •—kati, ara v. impf, äjf fagen. —kaviz, vza m. bet immer äjf fagf. —niti, nem v. pf. ajf fagen; bad ajf mit ber lJ)eitfd)e

, beibringen.

A k (t) m. bie ©cfcifferflange, ber £a!en.

Ak, äko, conj. roenn, roofern. Ako-ravno, studi, »lih, obfcfton, n?ie-n>of>f, obgleich; «bi, toofern etroa; « le, wenn nur.

Akter (f) m. —iza f. ber ©cfyau» fpiefer, bie —tnn. —izhin adj. ber ©d;aufptelerinn. —jev , aud> —ov adj. be§ ©cf>aufpietera. —fki adj. ©djaufpietet..., ber ©d;aufpie(er, nad) ®c()aufpiefcr üßeife. —ftvo n. baž ©d;aufpte(»efen.

Al, v. Ali.

Aldo v, m. ein unblutiges Opfer. —änje n. bie unblutige -Opferung. —äti, am ttub düjem v. impf-ein unblutiges Opfer barbringen. ■—äviz, vza m. —avka f. ber Opfer« priejier, bie —inn. —4vfki adj. Opfer..., sum Opfer gehörig. —äv-zhev adj. bed Opferpriefterd.

Ali, atid? alj, conj. aber, bod;, allein, cber; älj ... älj, entroeber ... ober; alipä , bod;, allein., aber.

Al in o s h na (f) f. Almoshtvo «. ba» 3llmofen.

Alzen (f) v. Löf.

Ama (f) f. bie 2lmme. Arnftvo n. bie 2lmmfd)afti

A men! mittlen!

Ampak, conj, fonbetlt.

7 Ana

Anatom (f) m. ber 2lnafom. —ija f. tne '.Mnafomie. —iranjc rt. baä 2lnafOt«iren. —i rat i, am v. impf. ouafoinivt'«. —iraviz , vza m. ber ba aiKTtomii'cf. —o v adj. be8 jina= fönten. —(Iii adj. anftfomifd;. An doli t (t) f. bie 2lttbac&f. —cn , —na, —no arij. anbitd;fig. —ljiv adj. ctg., anbäcbtlerifdj, gem. anbäd?» fig. —ljiviz, vza m. ljivka f. bet 3lnbÄcbf(er, bte —inn. —ljiviti, im V. impf. aubdd;'fcllt. —Ijivoft f. bie Vtnbäd/tigEeit. Angelj, atiä; anjgelj m. fccr (Srtgel. ■—ev, attd) ■—ov adj-. be8 (Sngelž. —iz , —za m. d. bcc (Šnget. —fki adj. ©ngei ..., @nge(n «igen, eitg= Iifrf>; anjgeljfko zhefhenje, ber cttglifdK —zkev adj. bes

(Sngelž. v

Anati fe, atiefc anovati fe, nitjem fe v. r. impf, ftd; (tüten-, aušroeidien; täziga dela fe annj , vor einet fol= eben Arbeit fyüte bid;. An t«kr ift (t) t»er 3lnrtcl>tifK A n t v er h (f) m. ba$ £aiibn>erE. —ar, rja m. —i za f. ber ^»anbmerEer, bte —inn. —arj«v, «neb —arov adj. be$ •£>anbiDer£er&. —arfki adj. J&attb» tpet-Eo..., j um £anbroerEe gehörig, barin gegtihtbef. A p a t, v- A bat. —nija/ inteb äpazhe

f. pl. bie 'Äbtei-Apnar, rja m. ■—iza f. bet JiSFE: l;änMec, bie —inn. —enje «. ber jfalffcaitbef. —iti, im v. impf. Äa(6= fjanbel treiben. —izhin adj. ber ÄafEbäwMcrinn. — jev, «ud> —ov adj. be* ÄalEfjättMerS. —fki adj■. ÄalEbänbter..., nad) £alff>änb(er ,Hrt. —ftvo n. bte ÄalEbänblmü Apno, n. italf. Ap-nAlt adj. faT= liefe f. snat adj. EaiEig. snen adj. von ŠafE, EalEen. «neniza, miza f. bie JJalEgrube. ="jak, «jenik m. ber £aIE= (lein, snovati, am v. impf. EatEcit. A p ö f t o 1 j, and; apöflel , apöl'telna m. ber Jlpofief. —ev, aud; —ov ttnb —nov adj. bcS VlpojlelS. —fki adj.

2lpoftef».., apoflotifd^ — ftv©//.&»$ Vlpofleiamt. Apoteka (f) f. bie 'XpotfieEe. —r, rja m. —riza f. ber VlpoftH'Eer, | bie —ittn. —rjev, aud; —rov adj. be$ ','tpotiefet'». —rfki adj. 2lpof(K= j

Avl 8

fer..., apoff;cFerifc{), nad> 2lpotl>eJcr ,'lrt, jur '»'IpoflteEe gehörig.

April j, m. ber SDlönatl) ,'lprit. —fki adj. Vlprit..., api'ilntajitg; —fko vreme, ba$ 31pri(tpeffer.

A p t n h (f) m. eine 2lrf .£>aupffud; ber Sljalfloroemnnen iit <2feiennarE.

Ara (t) f. bas *Pfatlb. —ti , —in v. impf, »erpfänben.

A r a 1 (f) m. ein jmrener > bar« and geroad)ter falftger SBeiberfittel.

Ara zli, m. ber SSauer.

A razlije, rt. ber ©fraud).

Arba,/ ber ^Jiuttennunb.

Aren da (f) f. bie ^ad)t. —nje n. bte Sßerpacytung-. —ti, —m r. impf. uerpacbfen. —tor m. ber *J)acbter. —torov adj. be6 ^Päd;fer6.

Ar« f tan t (f) m. ber 3rrejtanf. Areft-antov adj. beS 2lrfe|1anten. svo n. ber 21 tre (L

A r e z h (f) f. bie Urfatbe. —iti, im v. impf, »erui-facben, (iitb »on P. Marcus erbidjtet.

Ar g a,/, ter ^öftren, ber OTaul^elb.

Arfa (f) f bie Jparfe. Arf-nik m. 5n /.a f. 6er -£>arfnec, bie —iitit. «nikov adj. bes ^arfnerž.

Arhangelj, and; —iz, —za m. bet (Srjengei. —ev , aud) —ov adj. beS ©rjengetž. —fki adj. (£tjen= gel».., ßt-jengeln eigen.

A r j a , v. H j a.

A r j a v, v. R ü j a v.

Ar j o ve ti, arjuti, v- Rjuti.

Ar 1 i z« , f. pl. roalfd;e &irfd;eit.

Arn e j, arni m. *Barff;oloitlänS. Arnek m. d: SSacf[;eL

Arnofh, /«. bei- SSrufHafc.

Arovnili, m. arovniza f. bie

A r f i n , rtu bi< ©[Je.

Ars h et, m. bie lafdje, ber ©acP.

A r t i z k , m. ber ffiSipfef.

A fl a

Afhkerez, rza, aut^ af likert m. baž Iud;abf^nt-6d>en.

A f h t e r s h 1 i, ,n. pl. ber ßofenfräger.

Ata, atej m. (in ber ivittber(prad)e) ber S3afer, ber ^>apa. Atati v. impf. ben ata rufen, ptapperit.

Avenft, m. ber Wonat 2tugufl; ein tnanttlid;er Jaufname.

A v f h a, f. ber —ft adj.

tt)öfid;t.

Ba

Bar

10

B,

B a! Eah! i. (wradjfenb) ba(> i ■ Baba, f bie ©rojjmufter} ein alfe« ffijeibj bie ßebaitime; ein ©ett (niebrigen ©tanbeš). Bäb-aft adj. aftroeibifd?. =esh, =jiik , =njak ni. ber »IBeibernarr. =in adj. bei- bäba ge-(jörig. =ine , =inje f. pl. baš SiSoc^eit-bett, ber ffiodjenbefwd). =iftvo (*), tifhtvo n. bie .&ebamnieitl:itnbe. =iti, Im v. impf. #ebammenbtcnfl »errid;= fen. =iti le v. r.impf. gebären. si za f.tie ©rofjmutfer; bte .ftebanime; ber '(Eenfenring; baš ^täffdjen (Reffet), ber Z)eng.elatnboš.. sizhen, izlhna, izlmo a'dj., Hebammen..,., ben S?e-bammeit eigen. ««henje n. baš bä-biza s ©ei;tt, bie ^ebammenfititfl. sizhin adj. ber bäbiza gehörig, sizhiti, im v. impf. @eburfgl;iilfe Ieiflen. =izlika, sizljkiza f: dd. ein altež SDWttferc&en. =ji adj. metbifd). tka f. d. baS Sffieibd^en. -o vat iam iinb süjem v. impf, £ebaminenbienft leiten. =ovfki adj. aft»eftelifd>. =fhzlie, ta n. ein elenbeS ffieib. süra, =usa f. ein »erä4>ffid;eS SBeib. «liiufki aifj. Hebammen..., ber-öebammea; bäb= zhinfka vümnof t finb bie tf>eorcfifd)eit Äennftjige, bie eine Hebamme Ijaben foH ; sunt Unterfcfciebeüon bäbzbml'ka ro/.hnoft, n?etd;ež bie @ei»anbt()eif-,. bie Äebammen!un|l praefifdj auStiben }u Söanen, beseid;ttrt. Bagläti, am v. impf. JUbrin-glid; betteln» Bagläviz, vza m. ein bringlic^er Sßettler. Bagor (*) m. bet!

bern, rßfeltt. •—vit, vza m. ■—viza f. ber 3«l|berer, bie —inn. —vizhin adj. ber 3nnberinn. —vzhev adj. bes ßaiibeterö. Bajilo n. baä 3auberniiftet.

Bäjta, f. bie ^>ütfe. Bijtiza f. baö Aüttdjen.

B a k (t) rn. ber

Bakalar, m. ber iBaeenfaureu^.

Baker , kra m. brtž jvupfer. Balt-razh m. ein hi p fern et; Steffel, »rčn adj. htpfent.

B a 1 j (i;) m. ber. 9Jaa (^anj), v. Plef.

Bald a , f. ein biefer Prügel.

Bal ena (f) /. ©aflflTd;. (Balaena mysticetus. Lin n.J

B a l fa m (f) m. b({r SBalfam. —irq»vati, am Z!, irripf- balfiimic^n. —fki adj. ■ brt.lfamifd?.

Bänder a (f;) f. bie Sa^ne, i)ie ©tanb=. arte. Bander-äCli m. bet- Sa()ttridj, ber (Stanbat'fenfräger. =afbev, attdj sal'boy adj. be% gatjljfid^. =iza f. d.

baž Säfjttfein.

Banka, f —zb m. bee 25c!aJojef,tef.

Bar, m. ber Selbei)l;irž.

Bär % barqm ad v. »(nigfienž.

Baranje, n. baä gragett, bie grage, Bärati, am v. impf, fragen.

Ba rät a t i, (-)■) v. impf, lil it 3emailb 5» tijtiti (öefdHiffe) 'fiabcn, .^anbet treiben. Baratija f. ber fiatjbef.

Bärek, bariii adv. begierig, »erfan= genb ; ona ni bärek tega , fte bar= hafb nidjt begierig; oni fo. barik na to, jie l;aben £ufl barttad;.

B a r i g } a (f) f. bie äBeinflafd« , ber Äuüttef. Bari-gliza f. d. baž ©ein= fläfd)d;en. -lo n. bag J&aH.bfafidKU.

Barka.,/baä ©ee= eber 9Jieerfd)iff, bie 2lreie. —dorj m. ber g

Bär kl j es b, m. (©d?impft»ort) ein Ungefd>ieFter.

Baron (f) rn. ber grei()err. —inja, —-iza f. bie Sreifrau. —ov adj. bež Steigeren, —fki adj. greifjeiren..

11 Bar

freitjerrricb. —ftvo n. bie 3reil)errn= würbe, bie ©aronie.

Barovzliin , m. bet S3ie(>^ufer. —ov adj. bei ^Qi(t)l)ütni. —flu arij,

S3iel)f>üter ..., nacfj

Barf, m. ber

B a r s h u n , m. ber ©ammef. —af adj. fammfen.

Bart (f) eine SRacbftlbe, v, Krit.

Barton, m. ein großes ©dnff auf ber ©a»e.

B a r ü f a, f, ein einjelneä ©artljaar. Baruf-aft' adj. bärtig. «izh m. ber ©roßbarf. je f. pl. ber 53arf, bie

B A r v a, / bie KuberbanE, £25artl)aare.

B ä f, m. bie aSaßfttmme, bie Baßgeige,

Bafanje (f) n. ba§ ßabeit, ba$ jaffen. Bal'nti, fhem v. impf. Wien, f äffen; —fe v. r. impf. baberfcblenbern.

Bafenka, f. baS OMjjrcfren. BAfn, bai'nja f bie Jabel.

Bafulja, f. baä Waftfc&wein.

Bafhti (t) i, leiber!

Bafhzhenik (£f.) v. Od vet eh.

Bat, m. bie jfolbe; kraljev bat, ber äepfer. —ati, am v. impf, prüs geln. —ina , —if. d, bie Äeule, ber trüget, ber jvnutfel.

Bati f e, v, B o j ä t i f e,

B e b a , f. ber 2ropf. Beb-aft adj. fölpifd^ -.er., sza m. ber SSIpeT. »ka f. d. eine arme SJWrrinn.

Bedak, m. ber ©cbroadjfopf, ber ©ummEopf, Beda-liti, im v. impf. fdjroärmen. »ft adj. bumm. iftvo n. bie 35umm(>eif. --7.ha f. eine bumme SBeibSperfon. «zhija f.fcollj Sftarren* poffen pl.

Bedenj, dnja m, e i g. ein $o£fer SSaumfiamm: bie £o()Ibrucfe.

B e d 11 i z a, f bie Kübengrube 5 eine elenbe .Bütte.

Bedraft, aud) bedraft adj. groß= fcbenflid). Bedr-iza f. d. ba$ ©d?en= teld;en. «o n. ber ©rfjenFel.

Bedrika, f. eine ©attung 2lepfef.

Beg, m. fcbnetler Sauf, bie gtuc^f. —im m. ber 51üd)f(tng.

B e g a n i z a, f. ba« 9iufl;enbtirbd;en.

B e k a, f. bie' ©efeweibe.

B č k a 11, am v. impf. blöcfen. Bek-aviza f. bie SSfötferinn. =niti, nem v. pf. einen SMčcflaut »on fld) geben.

B e 1, adj. mcijj; bela nedelja , ber

Ber 12

weiße ©onnfag; beli grad, amt 5«= fa m me u beligräd , bie ©täbte ©tubf.-weißenburg nnb 23elgrab; beli tok, ber weiße Shiß (eine ÄranE^eit). — av adj. weißlid;. —en je n. ba-3 iBeißeit, baž ffieißmad;en; baS ©djälen ber grünen Äinbe »otn £>0(5; baž ©d;mal= jen (SSermacben) ber ©peifen. —es m. bie 2Sfcid;e, ber Söleidjplafj. —ez m. ber ©djimmef. —ibog m. ber gute ©oft, ba$ gute princip, ber ©oft be« Cicfefe« ber I;eibnifcben Slawen. —ilo n. bie 53leid;e, ber 231cid;p(afe; weiße ©cbminEe. —ina f. bie SBeiße; eine ©einrebengatfung in ©teiermarf; ber ©faar. —"iti, im v. impf, roeijjett, weiß madjen; bie grüne SJtinbe vom ^>0(5 fdmlen; bie ©peifen fd;matje» (»ermaßen). —^iviz, vza m. ber SSleidper. —ivka f. bie ©leid;ertnn. —ivzhev adj. beš 25teid)er0. —iza f. ein rocijješ (Ii; ber SBeifififd). —izli-ki adj, fd;Ön rocifl. —jak m. baS ßiroeig. — jka/. 9?ame für eine roeifje ^)enne, Äuf> u". bgl.; bet- ©dmeibe« fifd). —jkaft adj. n>eifj(id>, etroaž roeiß, —jüg m. ein roeißeö männli* d)c8 @d;n>em. •—jüga f. eine roeiß« ©au. —ogerlji adj. roeifl)a(ftg. —o-glav_ adj. ton weißem Jöaupte. —o-gläviz, vza, ■—oglävzhek m. d. ber 'JBeiJEopf, ber einen meißen Äopf £af. —oft f, bie roeiße Jarbe. —6ta f. bie 2Öeiße. —oüfhka f. eine 'Art SBafferfcblangen.

B e 1 i Z h, m. ber Pfennig. (Sf.)

Beljblöd? m- baä jjatnel;!, (Ca-

melius bactrianus. Linn.)

Bendiva,/ bie ©cinfefc. (If.)

B e h e t a 1 o , n. ein langweiliger ©cbroäfcer, Benotati, am uilb be-nezhem v. impf, langweilig fd;wafeeit.

Ber, m. ber Send;. (Panicum itali-cum. Lin n.) —.ov adj, feueren. —ovniza f, ba$ 5end)ftro().

Beräkinja, f. bie (ffieinf) Seferinn. Ber-afliki adj. ßefer..,; Settel..., nacb Bettler ?lrf. =azh m. ber ßefer; ber ©eftler. =äzha f. bie ßeferinn. säzhen , zhna , zhno adj. betteljjaft. »azlienje n. ba6 SSetteln. razhi)a f. 25ette(ei. säzhinj«, ;ar.liiza f. bie ©ettferinn. «azliiti v. impf, betteln. ;azlinoft/ bie ©ettelbaffigJeif. =azhö-ven , vna, vno adj, bettlerifdj.

13 Ber

Berbanje, n. fcaS S35ut)Icn, nntftören. Berba-ti, am v. impf. n>iil>(en, fjerumftören. =viz , vza m. t>er £erunit*örer.

Berbotati, am itilb bozhem v.

impf, (lottern.

Berbotaft, adj. ratll).

Berbranje, n. baž ^Mappetn. Berbr-aft, =av adj. pfappertjaft. =ati, am v. impf, plappern. =aviz, vza m. bet

Berbünk, m. bie ftcf? auf bellt ©pie= gel bež SBafferž bilbeitbe SMafe, and? ber beim 3ei*pfa(scti berfelben (;orbare llauf. Berbunkati, am v. impf, bejeicfynef jenež SSrubetn, roeldjež entfielt, wenn auž ben imfern ©d) t d) te n einer (Hfl5 feit fiuffb(ažd)en aufzeigen, unb auf ber Dberfiäc&e mit Öeräufdi serpfafjeit.

B e r d a, f. ein nidjt fictTet* 25erg. Berd-ar m. ber SBeberblaffmadjet. »alt, ;at adj. bergig, ^itgelig. -o n. ba$ SBeberblaff, ber ŠJeberfamm; baž SBorgebirge.

Bereg, 'm. baž Ufer; ber TOorafi. Bere-gifhe, =gil'lizlie n. bie UferjMffe. »shek m. d. baž Uferdjen. szliina f. (coli) ein fmnpfidjfer Ort.

B e r g 1 a, f. bie Ärucfe. Bergliza f. d. eine Eteine Srutfe.

Berg les, m. ber 33auttif)acfer, ber ©ped)f. (Picus. Linn.)

B e r h e k , lika , hlio adj. ftatflicft.

Berilo (*) «. bie ßeefüre.

Berliarij e, bfirkle f. pl. ber ©d?nurr= bart. Berkat adj. fdniurrbärtig.

B erke, f.pl. (coli) verworfene Singe. Berliniti, nem v. pf. auflagen.

Berkla, f. bie sJtaii()igfeit, bie ©r= I;abenl;eif. —ft adj. rautj, »od 9tauf)ig= leiten u. bgf.

Beri a v, adj. fcb[ed)f fefjenb. Ber-leti, Hm v. impf, fdjfedjf feilen.

Bcrljusea, berljusniza f. bie Staufs fefceüe, bie Šafrije, ber SSacFenftreid). —nje n. baž (|Hauffd)cu. —ti, —m v, impf, ptanffdjeit. Berljüsniti, nem v. pf.' fafdjen, plantfd)en.

Beri o g, m. baž 5Baren> baž ©d;i»ciit= (ager; bie SBilbtiöfjle.

B e r n b i z e , /. pl. bie OTauftrommet.

Bcrnenje, n. baž ©dnvirren, baž ©ummen. Berneli, nim v. impf. f d; untren, fummeii.

Bel 14

Bern ja,/ (verädjtf.) bie Sammlung, ber pumpen. Bernj-äti, am v, impf. (veräd;tl.) fammetn. sävf m. ein »er= äd;f(id;er Sammler. «ivflja, sotlja f. eine veräd;flid;e Samtnlerinn.

B'c r n j ü k, m. ber iirammetžvogef. (Turdus pilaris. Lin n.)

B e r n k a n j e , n. baž klimpern. Bernk-ati , am v. impf, ftimpern. =azh m. ber Slimperer. «uljev adj. bež jvlinipererž.

Berovniza, v. Ber.

Berfa, / bie ©einbrtilje, gem. ber ivai;m. Berl'nat adj. (vom äBeine) Fafmiig.

B e r fa n j e, n. baž Sßegfcfynetlen. Berf-ati, am ob. fhem, aud) skati, am v. impf, sniti, nemr.^/". rocgfdjnellen.

Berft, m. ber S^cig', bie ©proffe. —izh m. d. baž ©pröjjdjen, bie Änofpe. —je n. (colij junge Sproffen.

B e r f h 1 e n , m. ber (Špl;eu. (Hedera lielix. Lin n.)

B e r s, —en, —na, •—no adj. fltrrfig, eif= fertig. —anje n. baž (Silen. — ati, am unb shem v. impf, eilen, —iadv. e(;er, balb, fogleicV, fofort. —noft /. bie ßilfertigfeif, bie Äurtigteif. —o, bersh adv. cl;er, balb, fogleid?. Bershzliaf adv. mal)rfd)einlid). Ber-shej adv. l;urtiger, roal;rfd;eintid;cr.

B e r s d a, / baž (Sebig, berBaum, bie Äfemme. Bersd-änje ti. baž Säumen. =ati, am v. impf, jäljmen. -h adj. ftolj (»on <})ferbcnj.

Ber v, / ein jeber roenigftenž aufswei Seiten befjauene 23aumftamm, ber ©feg. —nanje n. baž 2lufbafEen. —«ati , am v. impf, aufhalten. -—no n. ber 25a[leit. — ze n. d. ein Heiner ©feg.

B e r z ä j, m. ber ©alTop, Berzati, am v. impf, aužfdjfageit.

B e f, m. ein böfer S5amon. —en,—na, —no adj. rafenb. —nol't/ bie Kaferet.

Befeda, / baž ®orf. Beled-en , =na , sno adj. jäntifd). . sif he (*) «. eig. ein ört, roo TOörfer geroefen ftnb, ba(;er unridjtig, baž ©črferbtirf;, n>c(= d>ež befedar (*) f. v. a. äBörferfräger, ober, nod; ric^figer hefed-nili (*) snjak f. a. SBorfbeljäffniji, wie slilizlinik it. bgl. Reifen muß. *iza f d. SGBorfc&e«. =ovänje «. baž ©pre= 'cljeit, bgž Sficrfeln. =ovati, am ui)ö

S5 Bšs

jüjem v. impf, fprecfjcit, roötteln. (Vlbet =nik m." ;niza / bet 9tebner, bie —rinn; bann snifhe n. bie &an= jel, ober bet- Ort, i»o gefprocbcn rcirb, imb =nizliek m. ber ©premer, finb von P. Marcus erbid)fete nub ver= rocrf!id;e 2Botfformen.)

B e s d e n , dna m. (eig. bresden, «on kres nub dnö) eine bobenlofe Šiefe, bei- 2lbgrunb.

Beseg, besga m. bet; .Sjotlunber. (Sambucus nigra. Linn.) Bes-gov adj. .ßotlunber..«»n Collum ber. Iiesgov-iz, vza m. bet ^oQun= ber; bet .gxjQunberroein; fcic -£>ollun= bergegenb. =je n. {coli) baž Än>IIun= bergejtrüppe. =ina f. (coli) baž $o((uns bergctjötä, baž .öoHunberf;ols. miza f. bas iad;[agf>dužd)en.

Bes g a Iii a,/, bic ©prifebücfjfe.

Besganje, n. baž Saufen im Xrabe, trne j. bie £üf>e u. bgl., mit in bie £>ö(;e gerichtetem < Sd>n>cife. Besg-ain v. impf, im Stabe laufen, setati , äin unb ezhem v. impf. brunftig Rupfen.

B e s g ä v Ii a, / baž TOanbefgcfd>roür, bie Stitfe. —ft adj. bruftg- Besgäv-kiza f. d. baž 3Drü§djen.

B e s j a k , m. bet Xölpef.

B e s j a r. h a,f. bie SSarte, baž 23arfbeir.

B e s 111 za, f. bie £i>l;(e.

Besozlien, zima, zhno adj. aitžge= laffen. Besoehnoft / '^užgefaffenheif.

Bčsha, f. bie bet Auflauf.

Beth-aj m. ber 9ieunpla< s. =anje n. baž Stiegen. =ati, lin v. impf. flie= l;en. sliv adj. flüchtig, diviz, vza m. bet Siücfyfting. =lfvoft f. bic SliidjtigEeif.

B e »h o i e, f. pl. bie Sarbonabe.

B e t c g , tega m. bie j?ran!(;eif. —ovänje n. baž ÄränEetn. —ovati, ujem v. impf. ErditEeln. Bete-slien , slina , slino adj. EratlF. sshljiv adj. EranElid;. ssliljivoft / bie ÄrdiiEüdjEeif. =shnik m. sshniza / eine ErauEe *J)erfun.

Bet v o, n. bet .©alm.

Bevka, f. bie Cauž. (Peditulus.)

Bevk an je, n. baž Söelfern. Bev-kati, am v. impf, belfern («om 3nd>ž).

Bi, ^arfitet, mri ben Opfafi» unb bic bebingeube ,'lrt bet ^«fwörter anju= jeigen; bi dal, id) möttyfe, ipürbe

Bir 16

geben, (§lgenflii$ ift bi eine 3elt (ber nun mcift unabčinberfid;e Optati») bed fuKfSjeitroortež biti felbfl, nun, alž.

B i b e 1 fk i, adj. biblij. Biblija f. bie Sibel.

Bibra,/ fd>lec&ter(»erpanffd)fcr)1Bcin.

Bi ja ti, am impf, ijftcrž fd>lagcn. Bijenje n. baž ©djtagen.

Bik, auefy bik, i. bika, bika unb biku m. ber ©tier. —alt adj. jlierig. —äzh m. —azha f. ein ftarrfinniger, »erftocffer TOenfd», ber ©tierEopf(eom). —cz m. d. baž ©tierdjeit. —oglaviz, vza m. —oglävka f. ber ©tierEopf (com). —oviza /'i>d)fensiemer m.

Bika,/ baž *PinfenErauf.

Bil, m. ber ©ptičfer, biiitner Salm. —je, n. (coli) @eroäd)fe, 5)flanäcn, Äürbißl^auben, baš Ärauf. —jka f. d. baž <2ptitferd;en, baž ^almc^en; nejina biljke ne derve, er f)at meber iiolj nod) Jöafm, gar nidjfž; lüli kak biljka, mager mie ein Jjtafm. —ovlia f. ber Srautffcitgel, eine einjelne j?ürbiß= flaube.

Bila, / ber 5c(Tabenb. Bile / pl. (coli) baS Sobtcnofficium.

Bilo, n. bie ©djlagaber, ber 'JMS.

Bilul'h, m. n>i[bcr Spargel. (Aspa-ragus.)

Binkafhten (f) tna, tno adj. ^fingfl..., jur ^fingftseit. Binkuf liti / pl. bie ^fütgfien, bie *Pftngjl= feiertage. stniza / eine ©atfung Vlcpfcl, ber ^fi'ngjlapfefj baä ^Pfingfl= lieb; bic ^)fing|lnc[Ee.

B i r i z h , m. ber Oiericbtžbienct, ber SStiffel, (a(ff(.) ber ,'lužrufer. —ev, aud) —ov adj. be$ 05erid;tžbienerž.

Birma (f) f. bie Jinnung. —niz, nza m. bet §irmfing (com). —nje n. baž Sirmen. —ti, am v. impf, firmen.

B i r o v , m. bet- £>orffd;u(je.

Bif, m. ber jlueroc^ž. (Taurus urus ferus. Linn.)

Bif er, m. ober—a/biederte. —nat adj. perlidjf. —nik m. —niza f. ber

Bifter, ftra, ftro adj. ^efl, Etar, rein; (Mm ©cwäffer) reijjenb. BiCtr-anga / bie Soretle. (Salmn Fario. L i n n.) «enje n. baž Stik ren, baž ^»edmacben, baž SRcinigcn. =ina, sota / ite Ä(ar^eif> (m

,7 Hü

©ewtfffcr) bie ©rfjneatgfetf; (»omS3er=-flatibe) bic ©cf>ärfe. =iti, im v. imffi tldrc«, bctt machen, reinigen. *iza f. ber SBalbflrom; ber Slame beS glujješ unb ber Sfabf getjfrife. soväti, am unb üjem v. impf. abflären.

Biftrovid, m. ber 2ud)S. {Felis lyncc. Lin n.) •—en adj. fd;arffid;s (ig. —ji arij. Surfen . . ., litd;fen= artig. —noft f. (Sdjarffic&tigčeit. —ov adj. beš ßud;fen.

Biftrovüm, m. ber @d;arfftnn. —en, —na, —no adj. fd;arfftnnig. —noft f. bie (Bcfyarffinnigfeif.

B'iftvo, n. ba6 SBefen.

B i t e k, tka m. ber ©d;lag. Bit-i, bijem v. impf. fd;lagen; s fe v. r. impf, fid; fragen, raufen. =je «. bie ©d;lagerei. =lia, sva bie ©cfylad;t.

Biti, fem , #ü[f8jetfroorf f e p n, vers triff and) baš beutfd;e Jpitffžjeifroorf l;aben. Bit-je n. bas> ©efeit, baž 25afepn. =nol't f. bie 23eroanbtnijj.

Bivol, m. ber SÖtiffel. (Bos buffelus. Linn.) —iza f bie SBujfeKuh. —ov adj. bes SBliffeB. — rili adj. Süffel..., nad; Düffel 2Irf. —zlie , ta n. bas SSiiffelEatb.

B i z, m. baS Sinfenrofjr. Bizli-je n. {coli) baS <2d)i(f, bie SSinfen. snät adj. 23infen..., fd;ilfid;f.

B i z a , f. baS 9Jtufterfd;af. Bizliek m. baš ©fierd;en.

Bizh, m. bie

Blag, adj. ebel, guf, n>o(;t. — cr, —or adv. tt>of)[! —er, —ra m. baš -Ceti. —odar m. ber £>anf. •—odären, rna, rno adj. bantbar. —odarnoft f. bie 35anfbarfeif. —odäriti, im v. imp f, bančen. —onräven, vna, vno adj. n>oi;[gefttfet. — orezhnik m. bv'r Parlamentär. —oroden, dna, dno adj. abelig, cbelgeboren, tvofjls geboren. —orodnoft / ber 2lbel (alž (Sigenfdjaff). -^-orodftvo «. ber 3lbel, bet ,'lbeljlanb. —oflov m. ber ©egen. —oflöviti, im v. pf. fegneit, bene= beien , weisen. —oflovleniz , nza m. öefegnefer, ©ebenebeifer, ©e= K>eif;fer. — ölt f bie ©eligfetf, bie

Ble 18

©fite. —often, ftnn, ftno adj. felig. —rovati, rüjeni v. impf felig preifen. —roväviz, vza m. ber <2eligpreifet\

Blago, aud; blago n. bie SSaare^ bag ©Uf. —slielen , Ina , lno adj. i;abfitd;tig. —shelnoft f. bie £abfud;t. —tina f. baž Sleinob. —vit, atid; —viten , tna , tno adj. vermöglidj. —vitnoft f. bie 5ßcrmöglid;Eeif.

Blagu tanje, n. ba3 Saumefn. Blagut-ati , am v. impf, faumcln. sen, sna, ;no adj. faumelnb. sja, snoft f. bet Sauntel.

Blag v_a, f. ber Pfifferling, ber Pfeffers

f d) IP a 111. ( A g aricus piperatus. L in n.)

B1 a n j a, f. ber ßabfn, ba« !8ref. Blänj-iza, ^zliika f. dd. baS £abd;en, baš S8refd;en.

B1 a n z o va n j e, n. baž Sanfafircn. Blanzovati , am unb zijem v. irnpf. (von JŽranEen) fanfafiren.

Blasen, sni f. ber grettel. Blas-niti, snovati, am unb nujem v. impf. freveln, flud;en. sniv adj. frevelliaff. =niviz, vza m. =nivlia /! ber Srcvier, bic —inn. snivoft f. bie 3i"e»e[(;affig!eif.

Blashen, adj. felig. —oft, blash-nol't f. bie irbifdK ölucffeftgEcif. —ftvo n. bte ©eligEeit, ber ®o(;l|lanb.

Blaten , tna , tno adj. loffng. Blat-iti , im v. impf, fof^tg mad;eit, mit £ofl; beWmufeen, im Äotlje roafen. snik, snjak m. snjäzlia f. ber Soffng tfi, ober anbete mit Soff; befcfjmu&f. so n. ber itotl;, ba§ TOooS. sovina f. {coli) ber SKoorboben. sovinat adj. moorig.

Blebetalo, n. ba§ ?piaubermaul {com). Blebetä-ti, am unb ble-bezhem v. impf, plaubern. sviz, vza m. ber l})(auberer. svfki adj. plaaber(;aft. svftvo n. bie ^laubers Ijaffigleif.

Bled, adj. bleid;, 6[af). —enje n. ba§ 231aßTOcrben. —eti v. impf. —iti fe v. r. impf, bleidj roerben. —oft, —öta , —ozha f. bie Släfje. —öven , vna , vno adj. etmaž Meid;.

Ble h (f) m. ba6 aStecfe, bie platte. —ar, rja m. ber 331ed;fc^läger, ber 58fed)macber. •—arjev, •—arov adj. beS 25(cd;fd;!ägcrS. —nat adj. blechern, von 93led;.

Ble j an j e-, n. ba§ SStöcfen. Blejati, am v. impf, blotfetl.

19 Ble .

B1 e 1< a f t (f) adj. (niebc.) grofjbnudjtg. Bleki m. pl. ba$9lefe i nt Körper über bie ©ebärmc; gem. bie Jlccfe.

Blekniti, nein v. pf. einen ftam= melnben Saut »oit fid> geben. Blek-otänje n. baS ©fammeln. =otäti, ain unb özhem v. impf, flammein. »otljiv adj. ftammelnb. =otljiviz, v/.a m. =otljivka f. ber ©fammler, bie —inn. =otliivoft f. baž < Stam= mein (als (Sigcufdjaft).'

B 1 e fk , m. ber ©djimmer.

B 1 e f t i, edem v. impf, fanfaftren.

B 1 e f h e t i, im v. impf, (burd; ©d;ein) blenben.

B I e s , bleso adv. »ermuffjlid).

BI i fk, iiiidj blifk m. ber JSlife. —anje n. baä SSlifeen. —ati, am v. impf. bltfccn; blifka fe , eS blifcf. —et m. ba« ©efunfel, ber ©d;iinmer. —etati, ain uitb ezliem v. impf. funčeln. —etezlien, /.Ima, zhno ad). funfelnb. —etljiv adj. fdümmernb. Blifniti, nem v. pf. ein 9Jlal blifcen.

B1 i f h i v , adj. bfenbenb. Blif h-zhänje n. baS 23lenben. =zhäti , im v.impf.blenben. =zheti, im v. impf. flimmern, funfern, glänzen, szhoba f. ber ©lanj, ber ©djtmmer.

B 1 i s , audj bliso adv. na(;e. —ina f. bie SRafje, ein na(;er örf. —oft, blisha f. bie SttfljK. Blish-anje n. bie 9iät)Crung. sati fe, am fe v. impf. fid) nähern. =en, =na, ;no adj. nalje. ri adv. nä(;er. =nik m. 9iäd;fter.

B I i t v a, f. ber OTangolb.

B J j o v a t i, bliijem v. impf, fpeien , fpucfen. Bljüniti, nem v. pf. ein 2Kal fpucfen. Bljuvanje, and) bljo-vanje n. baS (Speien, baS ©pucfen. Bljtivati, v. BI j o vat i.

B I 6 d, m. and; —ba f. bas SSerfeljcn, ber —esli m. ein 3rrenber.

—ezhen, zhna, zhno adj. fel)lerl;aff. —e/.hnoft, —ljivoft /. bie 5ef)lerf>af= figfeif. -—iti^ im v. impf irren. —noft f. bie 3rrung , ber ^rrf^um.

Bob, m. bie iSofme, bie ^>ferbe=, über 5erbbo(me. (Vicia faba minor. Linn). —ifhe n. ber 23ol)nenacfer. —ki m. pl. (coli) bobnenformige ©cfjmaljfudxn. —ov adj. 93ol)nen ..., Doti 23of)ncn. — ovniza f. baS 58ol)= iien(trof;. —ovfki adj. 53o£>neit..., ven 23of;iicn.

Bög 20

Böben, bna, aucf) bobenj unbboben m. bie Xrommel. Bobn-aft adj. frommelfcllartig; =afta mrena, ein Srommelfetlen älmlid) gefpannteS senje n. ein bumpfeS Sötten. =eti, ni v. impf, bumpf fönen. =izef.pl. bie *Paufe. =izhar, rja m. ber let. sizharjev, aud) =izhirov adj. beS Käufers, sizharfki adj. *J)an= Jer..., naeö Käufer '^rf, Käufern eigen. =janje «. baS Irommefn. =jati, am v. impf frommefn. =jar, rja m. ber 2romme(fd)fäger. »jarjev unb sjarov adj. bei SrommlerS.

Bobuliza,/. baä Jafd;en!rauf.

Bödalze, n. ber J)otd>. Bod-azh m. jlöfjtger Od;S. «enje n. bad ©fe= d;en. -enr. m. ber ©d)merj|licb. =ez, sza m. bie S)i|ler. =ezh ad). fted;enb, grimmig. =ilo «. baž @fecfein|irumenf, ber ©fadjer. =ljaj m. ber ©tid>. =)jäji m. pl. (coli) bie Äolif, baž ©eifcn)lc= t^en. sljiv adj. flofllg. =ljivoft f. fiöfjt= geä ©efen. sezhovka/! ©fadjelbeere.

Bodi ... bodi, fei... ober. —kaj adv. ctroas fefjr Geringfügiges (SSagatefle).

Bog, gä m. @ot(; Bog me ! bei ©Oft; s'Bögam , febt molji ! —abojezh adj. gotfesfürdjfig. —abojezhnoft, f. bie 0ottesfurd)f. —ajme n. baä 2Umofen. —aroden, dna, dno ad). fromm. —arodnoft f. bie 5r^mmig= feif. —ina, —inja f. bie ööftinn. —injin adj. ber ©Öftinn. — oblag adj. gottgefällig. — oljübiz , bza m. ber ©oft liebt. •—omoliz m. (oom TOöncbe) ber SSefer, ber Jürbiffer. —oodftöpnik m. ber Abtrünnige. —oodftöpniza f. bie 2lbfrünnige. —oodftopnoft f. bie 3lbfrünnigfeit. ——oflov (*) m. ber £(>eologe. —oflo-vov adj. beS 2l)eo(ogen. —oflovflii adj._Z^eologen..., f()eologifd>. — p-flovftvo n. bie Si;eologie. — osnaniz (*) nza m. ber ©ofteSgele^rfe, ber S^eologe. —osnänje n. bie ©offeS» Jenitfnip. •—osnanftvo n. bie©offeSs gelel;rfl;eif. •—ovänje n. baS ®al;t"5 tagen, bie $Bal>rfagerci. —oväti, ujem v. impf. lma(;rfageit. —ovä-viz, vza m. —ovavka"/: ber 2ßal)tJ fager, bie —inn. —ozhaftvo «.. bie Religion. —fhati v. impf. Qioft dltnlit^ ju werben flreben. —orodiaa /. i>ie öotl^äebflwi««.

21 BoS

Bogat, adj. reich. — ejfliati, am v. impf, bereichern, reicher machen, —eti v. impf, reich werben. —ez,

__7,a ; —in; —inez , nza m. ein rei»

eher Wann (reifer Äaiiä). —inka/ ein retd;ež Söeib. —iti, im v. impf. bereichern, reich machen; — fe v. r. impf reich werben. —ovati, am unb —üjem v. impf, ben Reichen fptelett. —ftvo, gewöhnlich bogaftvo n. ber 9teichthum. —üh m. ein reicher ^raffet.

Bogati, am v. impf, koga, gehör» chen, folgen. Bogliv adj. foigfam. Boglivoft f. bie golgfamčeit.

B 6 h (f) m. ber ©peef.

Boj, m. ber Äampf, bie ©d)Iad;t. —ak m. ber Kämpfer, ber Krieger. —iz, —za m. ber ©treifer. —iflie, —o-valifhe n. baž ©d)lad)tfelb. —ni adj. £aittpf..., 511m Äampfe, Kriege ge» hörig. —nik m. ber ged;fer. —o-vanj'e n. baž kämpfen, baž ßrieg» fül;ren. —ov.iti, am v. impf. fe<$= fen, ftreifen, Stieg führen. —ovaven, vna, vno adj. flreitfürfjtig, Irtegerifd). •—ovavnoft f. bie ©teiffucht. — voda m. ber 2lnful;rer bež ganjen Jpeerež, ber ^erjog. —vodiza' f. bie -£>erso< ginn. —vodizhin adj. 6er ^erjoatnn. ■—vodflii adj. herjoglich. —vodftvo «. bie £er5ogžt»urbe, baž Jperjogfhum.

Boja, f. bie gar!?c. Boj-ar m. ber gärber. »arenje n. bažgirben. »arija f. bie geirberei. »äriti, im v. impf. färben, »arjev unb »arov adj. bež garberž. »arfki adj. gärber . . ., gdrbern eigen,

B o j ä t i l'e , jim fe v. r. impf, ftd) fürchten. — Boj-esen, sni f. biegurdjt. »esljiv adj, furdjffam \ fdjüchfern. seslivoft f. bie ©dnichternheif. »ezh, »ezliljiv adj. furchffam, feig. =ezh-ljivoft, »ezhnoft f. bie gurd;ffam!eif. »ezknik m. etn furchtfamer Sleitfch, ein #afeufufj.

Bok, m. bie ©eife bež 25aucheS. —aft adj. hohl, eonea».

Bokal (f) m. ber 25echer.

Bold, m. ber Sompfaffe (Simpel). (Loxia pyrrhula. L i n n.)

Böl, m. ber ©chmerj. —ehati, am v. impf, träufeln. —ehav, atteh —ehen, lina, hno adj. MnJlid;. —ehnoft/. bie ŠrdttflichEeif. — ehnota/. bielln» pajjlichtetf.•—ehöviz, vza m. —chövlia

Bör 22

f. eine BränHid;e^erfon. —en, —na, —no, auch —en unb —an adj. franf. —enik m. —eniza f. (aud; bolnik , iza) eine Sranfe el;e fhun. —ezh adj. fchinerjhaff, fcfnner= jenb. —ezhina f. ber (körperliche) ©chmerj. —ezhinaft adj. fdjmerjenä »od. —ezliiniti v. impf, ©chmerjen Verurfad;en. —ezhinoviz, vza m. ber ©djmerjenmann. —ezhoft, —ezh-vina f. ber ©djmcrj. —nifkniza (*) eig. —enifhniza f. bie ÄranEenanftalf, baž Sranfcntiauš. —ezhek, zlika m. ber ©djineräflid); —ezliki porodnizh-ni, bie @eburtžwel)eit.

Bölha (liež bovha, biiha) f. ber gfoh- Bol h-aft adj. flölndjt. »injak m. baž glohbehälfnif;, ber glohwinEel. «injek, »jek rn. ber glohEoff). »ljiv adj. »oll glöhe, ffö(;ig. »Ijiviz, vza m. sljivka f. ber »od glöhe, fllöfjig ifl. »oväti, vtjem v. impf, flöhen.

Bolj, adv, jtdrfer, nachbrücflicher, mel;r. —flu adv. beffer, größer.

B o lt a, f. baž ©eroölb (Äf). Boltezh 771. baž ©d;iffd)en am Ohre.

Bomba (f) f. bie U3ombe. —rda f. bie SBombarbe. —rdir, rja m. ber 23ombarbir. —rdirati, —rovati, am v. impf, bombarbtren. —rdirjev, unb —rdirov adj. bež 23ombarbirž. —rdirfki adj. ©oinbarbir..., ber 25ombarbire, jum USombarbiren ge= hörig.

Bör, m. bie ©eififöfjre (Siefer). (Pm-nus Jilvefiris. Linn). 3llfflant. t|i bor ber Oefchlechtžname beä 9iabel»

23 B^*"

bofjeS. —ina f. (coli) baS DTabetyolj. —je, —ovje n. (coli) bei- $ieferr»a(b. —ov adj. gölten . • •, Eiefern; ©a= ebotber..., »on ffiacbolber. —oviz, v/.a m. ein jeber 9iaberbaum; ber ©acbofberbraitnfroein; baS ©ad>ofber= gcjtrüppe. —o vi/, a f. ber ©ad;olber, {Junipe-us communis. Linn.) bie '•Beeren bauen. •—ovizhje n. (coli) baS ©acbolbergefhutppe. —ovizhji adj. ©acbolber..., »on ©acbolber* Jjolj. —ovniza f. ber ffiad;o(ber= branntroein. —ovnjak m. ber &ram= mefSwogef, ber Äronabet»ogeI. (Tur-dus pilaris. Linn.)

B ö r f h t (f) m. ber Jorff. —nar, rja m. ber görfler. —narija f. bie Jör= fterei. —nariza f. bie gorflerinn. —närjev , unb —narov adj. beS gor= fterS. —narfki adj. görfter, forjllid;. —narftvo n. baS gorflredjf.

B o f, adj. barfuß. —ak m. —äzlia f. ber Barfüßer, bie —inn. —iti, im v. impf, ben -öuf abnehmen. —öta /. bie BarfüßigEeit.

B ö f i 1 j a k(t)m. «BaftfiEon, baS 23aftrien= Eraut. (Ocimum bajilicum. Lin n.)

B o fp o r, m. bie ižnobfaucbbrttbe.

Bo fti, bodem v. impf, jtec^en.

B o f k t i, i. leiber!

B o s h ä k, m. ber ©ott ber ©aflfreU beif unb beS -SauSfriebenS, bic ©eib= nad)tsfeier, v. B o s k i z h.

Boshanl'ki, adj. ber ©offljett eigen. Bosli-anftvo , =eftvo n. bie ©oftijcit. sji adj. göff(id); =ja kräviza, ber 5S(aftfnfer, ber ©ofbEafer, ber ©on= nenfafer. (Coccinella punctata. Linn.) Bösliji beißt aueb tyeiÜQ, aber nur in boshji pot, bie ffiatt fafjrf, unb boshji grob, baS Ijeüigc ©rab. =joft f. bie ©öttficbEeit.

Boshizh, m. bie ©cii;nad)fen, ber <3l)rifttag. —en , —na , —no adj. ©eifjtiacbfS...; —ni fvetki, bie ©eib= nad)tsfeiertage; o boshizhu, ju ffieil;= nad;ten. —jali, —nik m. baS ©elj>= naebtsbrot. —ovänje n. baS geiern ber ©cibnacbfSfciertage. —oväti, am unb üjem v. impf bie ©eil?nacbts= feierfage jubringen.

B o s h j a k, m. bie geriitgffe SKunje, bas ©cbärfTettt.

B o s h ü r, m. bie Päonie, bie ©id;trofe. (faeonia ofjicinulu. Lin n.)

B r £ 24

Botir ff) m. ber ©euaffer, ber 4J>a= tbe. — Bot-ra f. bie ©evatterinn, bie atbe. =rina f. baS 23rot, roetdjes bie (Sltern beS "ÄinbcS ben Xaufpatl;en febiefen; eine ungefähr vier bis fcd>ö ©oebeti nad) ber ©eburt beS Äinbeä übfiebe, geroöbnficb mit einer ©iaf^jeit »erbunbetie geier(td;!eit, baS *Pat(;en= mab(, bas i£inb6mal)(. =rinfki adj. ^>atf;en . . sur botrina gehörig; botrinfke pogazbe, baS ^atbenbrot. =rinzi m. pl. bie atbengäjte. B o z a, f. eine fle

©djam'baare. —ti, —m v. impf. ©djambaare beEommen. B r ä d a, f. ber ÜSarf. Bräd-aft , =at adj. bärtig. =äzh m. ber ©roßbart, ber einen großen 25art (>af. =inftvo n. baS OTännSafter. =itL fe, im fe v. r. impf, mannbar werben. =iza, sizhka f. ba§ ©ärteben. =lja f. bie ©artbarfe. sobriviz, vza m. ber ©artfeberer. sobrivftvo n. bie 2Jart= febererei. 'obrivzliev adj. be6 85art= fdjererä. =ovje «. (coli) ber 95aitm= bart. jovka f. bie ©artmeife. B r a do v i z a, /. bie ffiarje, bie ©rufb marje. Bradovizh-iza, =kiza f. dd. bas ffiärjcben. =ji adj. ©arjen .... =nat adj. »oU ©arsen, roarjig. Brähor, m. ber Äropf. —alt adj. Eropficbf. —iz, —«a m. d. baS Äro.pffben. —nat adj. Eropftg. Brajda,/; bie ffieinbecfe. Brajdiza

f. d. baS ©einbecfd;en. B ramor, m. (ein ©etre.

(Gryllus gryllotalpa. Linn.) Brana, f. bie (Šgge. Bran-ati, am v. impf, eggen. senThze f. pl. ein febr Efeiner ©dritten. =iza f. d. eine Eleine ©ggc. =ovleli m. baS ©agen» brittef.

Braniti, im v. impf. fd)üfseit, web* reit, »ertjjeibigen, febirmen; — fe v. r. impf, fid) vertbeibigen. Bra-mba f. ber '©d;u6, ber ©djirm, bie S8er= t(;eibiaung, bie ©el;re; deshelna bramba , bie Sžanbroebre. smbati, am v. impf febüfeen , webren. =mboviz (*) vz.i m. ber ßaubroetjrSmann. =m-bovfki adj. ßanbwebrS..., jur ßanb= roe^re gehörig, smbovftvo «. bie ßanbroefjre, bie £ant>mi(i^. =mefh »'. bie 82rujltDe{)re. snilo n. ber ©ebujj,

25 Brä

bic ©cbufcroaffe. sniflie n. baž ©oti= rcerE; ber Kofi. sniflitvo n. biegeftung.

Brinje, n. baä SBeinlefen (gedjfen), bic SBeinlef«; baž Cefen (eine« 95ud>ež u. M-) , . , .

J3 r i n j o v i z , vza m. branjovka f. ber Ocbftler, bie —inn.

j3 r ä fh n j a, f. bic 3leife$eftrung. Bra-fhno n. (altfl.) bic ©peife.

13 r a s da, f. bie gurefre (bie burd) bic aufgeworfene (Srbe entjtanbene 83er= ticfting). Bräsd-eniza f. bic &ot)U fel;le. siti, im v. impf. gurdjen jic^en, einfcfmeiben. =iza f. d. eine «eine gurdje, bie Seile.

Bräsgoten, tna, tno adj. narbig. Bräsgotina f. bie SKarbe. Brasgo-tinaft adj. narbidjt, narbig.

Brat, brata m. ber SSruber, aud): «Sruber! greunb, guter greunb; pravi brat, ber Iciblidje ®ruber; brati mo feftre, baž @efd)n)i|ter. —aniz , nza, aud) —iniz, nza m. ber 95ruberfoi>n. —änzhev, —inzliev adj. bež SSruber* fojmež. —ek, —ez m. d. baž SBrubers d)cit. —inftvo k. bie SSruberfdjaff. —iti fe , im fe v. r. impf. ©ruber werben, S5ruberfd>aft mit 3emanb madjen. — oljüb, aud)—oljubiz, bza m. ber ©ruberfreunb. —omor m. ber SSrubermörber. — omörov adj. bež ©rubermorberž. —omorfki adj. SSrubermörber..., bntbermörberifdj. —ovl'k, aud> —inf k adj. brtiberlid). —ovl'liiiia f. bie 5Sruberfd;aft. —ov adj. bež Sruberž.

Brati, berem v. impf, Icfcn, faitls mein. Bra-tva f. bie tiefe, sviz, vza m. svka f. bei- ßefer, bie —iun.

15 r ä v, m. baž odjafviei; (oljne Äütf|"id)t auf baž GSefdjlcd;t ober Vllter). —iz, —za /«. ber ©d)čpž. —e, ta n. baž Wafitnef). —je, and; —je «. (coli) baž 3iRa|i#ief>. —l'ki adj. ©dj&pfen ... —zlie, ta n. d. baž <2d)opžd)eit. —zlietina f. baž (2d)öpfcnfleifd).

B reber (*) m. ber 2Mbcr. (Cafior fiber. Linn.)

Breg, brega unb brega m. ber ^llis gel, ber ©erg; baž* Ufer, l)ol>er Kaiit. —ovit ud). l;ugelig. —ovje, aud; —ovje n. (coli) baž ©ebirge. —ez m. d. baž ©erglein, baž Ufers eben.

B r e g e f h e , f. pl. bie ßinnenljpfe.

Brž 26

Bregefliniza f. bie ^»alffe einer ßins nenljofe.

B r e g ü 1 j a, / bie K(;cinfd)n>albe. (Hi-rundo riparia. Klein.)

Brej, adj. (»pit Xl)ieren) trädtfig. Brejati v. impf, trächtig machen, bc= legen.

Breme, na m. bie SBtirbe , bie fiaft, bie !6efd;n>erbe. —nit adj. fdjioaits gcr. — noliz, fza m. ber ßafttrager.

Brenk, m. ber ©aifenton. — a ti, am v. impf, ein ©aifeninflrtiment fpiclen.

B r e n k a , f. baž SBeinfajj. Brenzhiza f. d. baž SßeinfäfjdKn.

B r e n z e 1 j, na (f) m. bie SÄofjbrämfe. (Oejtrus equi. Lin n.)

Brenz ha n je, n. baž Älimpcrn. Brenzli-ati, im v. impf, Elimpem. siti , im v. impf, fummcn.

Brefkev, fkvi'uub brefkva, Tkve f. ber ^firfidjOaum unb bie grud;t ba= yon. (Amygdaluspersica. Linn.) Brefk-ov adj. ^fi'rfid;..., i» o a *J>firs fidjljolj. sovniza f. ber *))firfid;nio|l, ber (J)firfid;btanntn»cin. sviza f. d. ein Heiner ^pftrftd;, ein Eleiner'^ftrs ftdjbaum.

Breft, m. ber Ulmbaum. (Ulmus eampejtris. Linn.) —ek m. d. eine fleine Ulme. —ov adj. ulm* bäumen. —ovina f. baž Ulmjjolj.

Breflina,/ bic9?al;rung, bie3c(;rung.

Bres, prp. ol)lie, lož; brčs glave, o(;nc Sopf; bres jedi irio pijazhe, oljne Špeiž unb SranJ; bres njega, Ol>lie ifjtt. —bosben , shna, slino adj. gottlož. —boslieftvo n. bie Ciottežlaugnung, ber 2ltl>eižmuž. —bo-shnik m. ber Öottlofc. —boshniza f. bie ©ottlofe. —boshnoft f. bie Öottloftgt'eit. —delaven, au d)—deloven, vna, vno ad], untätig. —de-lavnoft/ bic Untl>äfigEeif. —delno adv. o(>ne Arbeit, unbefqwftigt. —d jl-noft f. —delftvo n. bic ,'lrbeitžlos figfeit. —djanj adj. t(;atenlož. —djä-njoit/ bie Š&atenloflgCeit. —diiflien, fhna, flino ad). IcbloŽ, ^erjlož, fuljllož. —duflmik m. ber Jperjlofe, gül;(lofe. —düfhniza f. bie .öerjlofe, bie güljlfofe. —düfhiiort f. bie ßebs lofigCeit, bie güljlloftgEeif, —gläfen, fna, fno ad), oljne stimme. —gli-fnik m. ber ®itlaut. —ghifnolt f.

27 Bre

bie 8fimm(ofigfeit. —glav, —glaven , vna, vno adj. oljne Dberttaupf, oberljaupfMoS. — glavno f t/ bie Dber= töuptslofigfeif, baš Interregnum, bas 3nufcf)enreidj. —govoren, rna , rno adj. fprad;Io$. —govornoft f. bie ©prac^lofigfeit. —grefhen, fhna, flmo adj. flinbenlož. —grčfhnik m. —greThniza f. ber ober bie ot;ne <2mtbe ifl. —grefhno adv. o(;ne (2imbe. —grefhnoft f. bie ©unbenloftgfeit. —kerven, vna, vno adj. blutlož, unblutig. — kervnoft f. bie ©tut» loftgfeit. —konzlien , zlina, zhno adj. enbloš, unenblid;. —könzhnoft /. bie ©nblofigfetf, bie tlnenb(id;feit. —koften , ftna , ftno adj. oljne £no= d;en, fnod;enIoš. —ljuden , dna, dno adj. leufefdKU. —ljüdnik m. ber £al)lmäufer. —madeshen, shna, shno adj. mafetloS. —mädeshnoft f. bie Wafelloftgfeif. —mesdno adj. umfonft, unentgeltlich, ol;ne Cojm. —obrashiti , im, il, slien v. pf. cntftelleu , verunflalfen. —obreften, Ttna, ftno adj. nufelož. —obreft-nort/ bie SHukfojtgfeif. —obrozhen, z lina, z lino cd;, o(>ne Keife. —o-dihljiv adj. afljcmloS. —odihljivoft f. bie' 2ltfKmIofigfeif. —orbshen, slina, slino adj. nJflffenloS. —o-roshnoftJ. bie ©affenloftgfeit. —o-trökinja /. ein finberlofeS 955eib. —otrozhen , zlina, zlino adj. fin= berloš. —otrozhnoft /. bie Šinbers lojtgfeif. —podoben, bna, bno adj. linverg(eid)lid). —podobnoft f. bie Unvergleid;(id;feif. —pomozhen, zlina zhno adj. (jiilfloS. —pomözhnofty. bie ^iifffofigEeit. •—poreden, dna, dno adj. orbnungSloš. —porednoft ,/. bie DrbnungSlojtgfeif. —poten, tna, tno adj. unwegfam. —potnoft J. bie Unroegfamfeif. —premiflik m. «er Unbcbad)t. —premifhljeno adv. unf>ebad)tfam. —prikladen , dna , dno adj. beifpielloS. —prikladnoft f. bie 93eifpiellofigfeif. —rasfoden , dna , dno adj. unbcbad)tfam. —ras-fodnnl't/. bie Unbebacbtfamfeif. —ro-kavnili, alld) —rokavnjak m. eilt ižleib ol;ne (Srmel, bie ffiefle. —ro-zlien, zhna, zlino adj. o!)ne£>änbc. —Hipen , pna, pno nrf/. af(;emlo$. —rapnoft/; bie 21tl>em[o{tgfeif. —fer-

Bre 28

zhen, zhna, zhno adj. ^erjlož. —ferzhnoft/. bie £«r$foftgfeif. —rker-ben, bna, bno adj. forglÖS. —fkerb-noft/. bie ©orglojlgfeif. — fliislien, slina, shno adj. bienftlož. —I Iiish-noft/. bie SienjHofigfeif. —framen, mna, mno adj. fd;amloe>. -—framnik m. —framniza f. ber ober bie fdjmuIoS ift- —framnoft/. bie ©d;amiofigfeif. —ftarfhen, fhna, fhno od), eifern» lož. —ftarChnoft,/". bie (Slfernlojigs feit. —rhalen, Ina, lno adj. o(me ©d;er5, ernftlid;; bresfhalno s' töbo govorim, id) fpred;e crn)tlid; mit btr. —riialnoft/. bie (SrnfHidjfeif. — rhkö-den , dna , dno adj. fdtabloS. —rhkodnort f. bie ©cfmbioftgfeif. —fhtrafen (f) fna, fno adj. un= flrdfli^. —fhtrafnorty: bie Unflräf= Iid;feit. —sakoniz , nza attd) —sa-konik m. (pon bres «(;ne unb sakon bas ©efefe) eig. ber fo lebt, als gäbe eš feine ©cfefce b. t. irreli= giož; gem. ber (š^elofe. —sakonfk adj. ejjeloS. —sakonftvo n. eig. bie ©efefclofigfeif, bie Srrcligiöfifäf; gem. bie (šljelofigfeif. —sveft, a ud; —sve-ften, ftna, ftno adj. treuloS. —svčft-nik m. ber Xreulofe. —sveftniza J', bie Sreufofe. —sveftöba,—svOrt-noTt unb —sveftoTt f. bie Jretilo= figfeif. —shenftvo n. bie SBeiber(o= figfeif. —telefen, fna, Tno adj. förperfoä. —teleTnoft J. bie £ürper= loftgfeit. —ümen , aud; —vümcn , mna, mno adj. perttunffloS, bumm. —ümiz ober —vumiz , mza m. ber 35ummfopf. —umnoft f. —iimftvo n. bie Unvernunft, bie £>ummf;eit, ber S3Jaf)nreife. —veften, ftna, ftno adj. gerciffenloS. —veftnik m. ein geroiffenlofer SWenfd;. —veftnoft, —veftoft /. bie ©emiffenlofigfeif. —včtrije n. bie 2Binb(liüe. —zhaften, ftna, ftno adj. eljrloS. —zliaftnoft/. bie (šl;r(oftgfeif. —zhlovezlien, zima, zlino adj. unmenfdjlid;. —zhlovčzh-noft f. bie Unmettfd>Iid;feif. —zhüt-Ijiv adj. empfinbungSloS. —zliüt-Ijivoft/. bie (SmpfinbungSloilgfeif.

B r e s a, /. bie SBirfe, berSSirfenbaum. (Bctula alba. Lin n.) Mrčs-aft adj. mit ®arben gejtreift, birfenafjn» lic^. siza f. d. baS Širfc^en. »izh m. eine junge SSirfe. «je n. (coli)

29 Br6

{ine TOenge 23irfen, ber SSirFenmatb. -jizlie n. d. (coli) ein junger giften» jpatb. sov ad]. birEen, von ©irSeit. -ovi/. , vza m. «ina f. baä Sirfen* tjoft. :oviza, sovlia /. baS SSirfem reis, bie Sirfenrutl*. =ovniea/. ber QSirfenfaft; ber 25irFenftab.

Bresden, dna aud) bresen, sna m. ber Abgrunb; festeres in £t. au$ ber «Wonat TOärj.

Bresmez m. baS Ofierbrof; baS am qXifmfonnfage get»eil)fe

B r e s h i z h m. d. ber .£>ügef. Bre-shizliki adj. J&iigel. . ..

Breviär (f) m/baS 93rcttier.

B r i j a z h m. ber 2?arbier. Brija-zliev adj. beS ©arbierS. »zhki, aud) -fhki adj. SSarbier..., ber SSarbiere.

Brin m. ber SKSadjolber. (Juniperus communis. Linn.) —je n.(coll) baS 2öad>o(berge|Träud). —jev adj. gßad)ofber.../von SBad)o(ber. — o-viz, vza m. ber 5Sad)o(berroein. —ovka /'. ber ÄrammetSvogel. (Tur-dus pilaris. Lin n.)

B r i f a 1 o, n. brifavka, brifazlia f. baS Abroifcbtucb ; baS Jpanbtud). Bri-fanje n. baS (3lb) roifd)cn. =fati, fhem v. impf, (ab) roifd)en.

B r i T z a v i k, vka n. baS £aufenb= Förnerfraut.

Bris gl a,/. baS ©pri(sd)en.

Brite k, tka, tko adj. bitter. Britko-ft /. bie Šitterfeif. jften, ftna, ftno , aud) sveri, vna , vno adj. bitterlid); ängjt(id). =vati, am unb üjcm v. impj. dngfligen.

Britev, aud) brituv , tvi unb britva, tve f. bas SSarbiermeffer, bas ®d)er= meffer. Bri-ti, ijein v. impf. bar= bieten, fd)ereit, rajiren; •— le v. r. impf, fid) rajiren; gefd)oren werben, stje n. baS 23arbiercn. »tvi za f. d. baS33arbierntc|fcrd)cn. =viz, vza m. ber 33arbier. =vnizaf. bie ©arbierfhibe.

Britof (f) m. ber 5riebi)of, ber ©otfeSacfer.

Brod, m. bic Surf, bie Ueberfabrf. —iflie n. bie 3lnfurf, bie 2inlänbe. —nAr, rja. —nik m. ber Ueberfiif>rer, ber Sdl;rmann. —narjev, —narov , —nikov adj. beS Ueberfül>rcrS. —nar-fki, —nifilki adj. Ueberful>rS ..., jut- Ueberfaf)rt gehörig. —nina/. baS UüberfaljrtSgelb, bie Uebcrfu^rsgebti^r.

Bud 30

Brod et, m. bas 23eieffen (Kagouf,

(Singemad)feS).

Broditi (aud) broditi), im v. impf. »erseffeln, l)inunbmieberfaüen laffen, j. 55. ©peifen, wenn tnan ungefd;icff ifl, u. bgf.

Broj, m. bie •—iti, im v. impf.

jäblen. —nik m. ber ©ejeiljlfe.

Br6jiza,y. baS 9totl)fd)wänsd)en.

Bron, m. baS (Šrj. —aft adj. au§ (Srj, el;ern.

B r o n z u s a, f. ber SiirFifj.

Brofhzh, m. bie Särberrüflje. (Ru-bia tinctorum. Linn.)

Bruhanje, n. baS Uebergeben. Bruhati, am v. impj. fid) übergeben, fid) erbrecbeit.

Brü m da, f. bie SJfauIfrommel, ba5 33rummeifen. Brumdafh, —viz, vza m. ber sjj?auffromm(er. —ti, —in v. impf bie "JJiaulfrommel fd)(agen.

B rinnen (f) inna, mno adj. fromm. Brüm-nik rn. ber 3'tomme. snoft J. bie Srömmigfeit.

Brün, m. ober brüno n. ber 53alFen.

Bruni z (f) nza m. eig. 23ron?e; baS (Srj. Brünzhnat adj. äuS aSron^e; efiertt.

Briif, /n. ber ©cbleiffleitt. —ar, rja m. ber <2d)(eifer. —ariza./. bic ©d)lcife= rinn. —arjev, -—arov adj. beS ©d)ieU ferS. —arfki adj. ©d)feifer..., n>ie bie @d)(eifer. —iti, iin, il, fhen v. impf. fd)(eifctt. —en , —na , —no adj. ©d)feif...; brüren kamen, ber ©d)Ieiffiein. —nik m. ber ©d)feifer. —niza f. baS ©d)leifroaffer; baS ©difeifgeftell.

Bs i k an i z a , f. bie ©prifebüd)fe. Bsi-kali, am v. impf. unb bsiknili, nem v. pf. ^lußigfeiten aus einem luft* bid)t gefd)fo|Tencii ©efčijie mit ©emalt burd) eine enge Oeffnung ^erauSpreffen, 5. 53. mit ber Sprifebiid)fe, mit ber 3uuge 5TOifd)Cit bie 3al)ne u. f. m.

B ii b a,(in ber Jvinbcrfprad)e) ber Sd)mers, überhaupt Mti, i»aS©d)inerj verurfad)t. —ti v. i. impf. fd>mer= jen, roe()C ti)un; glava me buba, id) ()abc Äopffd)mcrjen.

Büd a lall, adj. ttjöriefef, töfpifdj. Buda-Uranjc n. baS t()örid)fc ©pre» d)en. sli lati, ain v. impj'. tl)5rid)t fpred)en. =lo n. bee Xi;or.sloft f. bie 2f)orl)eit.

31 Bild

Huden, dna, dno adj. roacflfam. Bud-enje n. baž ©acben, baž S5Jact>= fetjtl ; baž ©etfett. silnili, sitelj, siviz, vza m. ber äSacfymanit; ber ffieefer fln ber Ul)r. »eti, im, el v. impf. «Partien, wart; fepn; zelo nozh fem budel, irt; {;abe bie ganje Stacht ge* nad)t, bin read) gewe'fen. -Mi, im, il v. impf, werfen, roadj madjen; kaj me budifh V roaž wecfejl bu mict» V =noft f. bie SBacbfamfeit.

Bühtiti, im v. pf. gä(> anfallen.

Büli, m. bie aSrnnft. . —anje n. baž Cäufigfetjn. —ati Xe, am Te «nb zhem fe v. r. impf. (DOrjÜgltd) Don ©d;weinen) läufig fepn.

Bilk ati, am v. impf, (Dom 3vinb= Diel») brüllen.

B ü k e v, kvi ober büliva, live f. bie SGudje, ber SBucfoJbaum. (Fagut Jil-vatica. Linn.) Büli-evza J. bie S8ud;eid;el. =ov adj. budjen, bud>= bäumen. . sovina f. bie. SSurijengegenb. sovina /. baž Snd^olj. »ovje n.\ (coli) ber 23ud)i»alb.

Bukvär (*) rja m. baž 2lbebu#; ber 23nd).fül)rer. Bu-kvärniza (*) f. bie 2Mbliotljef. =kve, kev f. pl. baž SJucb- skvenatifkaviz (*) skveftifka-riz (*) vza, =kvotif (*) m. ber Sud); brticfer. skvenatifkavzhev, skvefti-fkävzliev, skvotifov adj. bež 23ud?s brucferž. skvesvesaviz (*) vza, =kvo-platar (*) rja, slivoves (*) m. ber SSucfcbinbfr. skvesvesavzhev, skvo-platärjev, skvovesov adj. bež 23urt>= bittberž. skvize f. pl. d. baž 2süc^= lein.

B ü 1 a, /. bie Bütle; ba« (SeMreür. Bül-anki m. pl. (gefüllte) Rubeln, sali, am v. impj. füllen, fcfyoppen.

D AI 32

Bülefh, m. ber ©pinbelfif

Büna, /. ber Sffialbjtrom.

Bünka/. bie OSefcbwulfi.

B ü r (f) m. bie <2d;wefgerei. —delati, am v. impf. fdjwelgeh. —delniza,/. bie 83orbelIl>ttre.

Burja, f. ber ©eefturm; ber ©turnu rcinb, ber STorbwinb; baž ©turm= »Detter. —va/. baž 9čorblid)t.

B ü r k a, f. baž ©furitiwctfer. —nje n. baž Grübeln. —ti, —m v. impf. brubetn.

Büren, rna, rno adj. armfelig, fd;fed)t. Burnoft f. bie 2lrmfeligEeit.

T! ü r k e, f. pl. hoffen, pl.

Bürkla.y. aud) bürkle pl. bie Öfengabel. Bürklin adj. ber Ofen» gäbet.

B ü t a r a, f. bie SSiirbe.

Bütaft, adj. »erflocff, tölpifä. Bütiti, im v. impf, f dalagen.

Bütej,v. Vdeb.

B ü t o 1 j, m. ber Stame eine§ 2lpfe[s bauniež.

Büzilia,/! bie ©tetfnabel.

Büzha, J. ber Stirbif? (Cucurbita meto. Linn.)-, ber JŽrug, bie Sur» bijjftafcbe; ber ©djabel.

B u z h a n j e, n. baž ©ttmfen. Bu-zhati, im v. impj. fumfen. Buzliezh adj. fumfenb; braufenb.

Bzhelary. bie SBiene. Bzlie-lar, rja m. ber SSienenbauer, ber 3Meneiis }iid)ter. »larftvo «. slarija f. bie 33ienensucf>f. slinjak m. baž 95ienens fjauž. sliza, sliehka, slizhkiza (nad) beit »erfdiiebenen SSerHetnerungžs unb Ciebfofungžgraben) /. baž Siencben. »len, Ina, "lno adj. SSienen..., ber SBienen; bzhčlni shalez, ber 53ic= nenftadjel. »lnik m. ber Šienenforb.

D

F) a, conj. (flltfl.) bajä, bailtif, v, De. I

I) A b i, conj. auf bajj, bamif, um.

Dahniti, nem v. pf. einen 2ltl;em= jug flnnt.

Dajanje, n. baž Diele öftere ©eben. Dajätelj, dajaviz, vza/w. dajiivka^l ber öeber, bie —inn. Dajati, am v. impf, ofterž. Diet geben, ju geben pflegen. Dajaven, vna (*) m. bie britfe (Snbung. Dajba f. bie (Sabe.

a 1 a j n , dalajfhen, flina, fhno adj. rceit, meiter. Däleka, dalckdta f. bie Daleko , dälszh , dälzli

adv. weit, entfernt. Dalezlie, adv. loeit entfernt. Dalezliina, dalezh-noft f. bie ©ntfernung. Dalj, Dalje, aud; die adv. länger; weiter. Dalja, daljava f. bie äBeite. Daljen , ljna, Ijno, adj. weit, enttegen, ferne, eitfs fernt. Daljnoviden, dna, dno adj.

33 D ä m

weitildjfig; «neig, fdiarfjtdjfig. Dälj-novidnoft f. bie SSSctf jld)tigt|if. Dälj-fliati, am v. impf. aus>bel;nen.

Damjek, m. bie ©emfe. (Antilope

rupicapra. Lin n.)

Dan, i. dnä, dne tittb dneva m. ber Sag. Dän-af, and) dänf adj. Ijeute. »afiienj , fhnja , flinje adj. Ijeitticj; dän dänafhenj, fyeut }U Sage. =iti fe v. r. impf, tagen, Sag werben, eiza f. ber ©lorgenflern. »izhen, zhna, zlino adj. wie ein 9Jiorgen= flern. sjeväti, am v. impf. 9tafitag Ralfen.

Dänjko, n. dänjfhak m. ein je^CItf» freier Snfaffe ober ©runb. Dänjl'ki adj. jetjentfrei.

D ä n k a, f. ber gettbarm, bie 23Iun}en= »urfh

Dar, t. dara, darü unb darova m. bie ©abe; ba$ ©efdjenf. —eshljiv, —Ijiv, —ovit adj. freigebig. —eshljivoft, —ljivoft, — ovitoft/. bte gretgebig* Seit. —ilo n. baS ©efdjenE. —ina f. bie ©abe. —itelj, —iviz, vza m. ber ©eber, ber ©djenčer. —itelj-kinja, —ivka f. bie ©eberinn, bie ©cfcenEertnn. —itev,tvi, —ritva/" ba$ Opfer. —iti, inj impf. fd)en= Sen. —ivzhev adj. beS ©ctJenferS, beS ©eberS. —ovänje n. bte S3ets letyung, bie ©c{>enfung; bte 9*afur= gäbe, baš Salenf. —ovanftvo n. ba6 ©efdjen!. —oväti, am unb üjem v. impf, ©efcbenfe mad;en, opfern; t>er(etl;en, befdieitten. —ovnik m. —ovniza f. ber ©eber, ber ©cfyenEer, bie —inn.

D a r d a, /. ber SBurffpteß; därdiza f. d. bie Äiinge.

Darftlivke,/ pl. bie 2ilrattnbeere.

1) a fhli z a, f.' ber sJBiII6ommbed)er.

1) ä f h z h e z a ber SSufterEräpfcI.

1) ä t i, dam , aud) dädem v. pjj. ge= ben; na snanje dati, ju roiffen tf)un, roiffen laffen; — fe v. r. pf. 20en= bung ttel;men; bode fe «ne dalo, ti wirb ftd> fdjon geben, eine anbere Sffienbung neunten. Dävanje unb da-vati, v. Dajanje ttnb D a j ä t i. Dävik , vka m. bie ©abe.

Dave, dävi adj. Eurj jtmor, fjeufc frtii) , (Kufe 9Rorgen. Dävefhenj, fhnja, flinje adj. Eurj jtt&or, l;eute frtil) gefctieljen.

Ded 34

Daviti, im, il, vljen v. impj. würgen; beriefen. Dav-iza f. (eine Äranffjetf) bie Jpalscuge. =ljenje n. baž aBtirgen; ba« ©rucFeit.

Davne, dävno adv. lange £er, längff, i>or langer 3eit.

D A z , m. ber Xafy. Däzlia f. bte Abgabe (Steuer).

D e, conj. baß, auf baß, bamif (auod, ut) : fem svedel , de je vmerl, erfuhr, baß er geflorben ijl; ga je profil, de naj pride, er batb i(;n, baß er Eomtnen m öd) te; bas de'er» fefet auc^ ba§ bejieljenbe gürworf k i, k t e r i »eitler, wenn bem gibt »iele, reelle il;n gerne anl)ören,"b. i. ci gibt »iele von ber 2lrt, baß fie if;n gerne anhören; de bi, deb' bamit, auf baß (ut) ; de Ii wenu nur (dum-modo, dum) ; de lih , de fi, de fi lih, de f i rävno, de fi tiidi ober delih, defi , defilih, defirävno , defitüdi, defüh obgleich, obfdjon, tt>iet»ol)l (etsi , ut ut, (juamquam , quamvis , licet) : defirävno je pri-rhel, vuner nizh ne pernefei, er bradate bod) nidjfž, obroof)! er gefonu men ifl; de lih ... vuner, defirävno ... vuner u. f. ro. obtool;! . .. jcbod) (etsi ... tarnen).

R e , adj. ja.

Debanza, f. (ein @efd;irr) bte ©ein« Brufel.

Debel, adj. bicf; feft, fei|T. —äk m. ein fetter SETtenfd) (gettrcanfl). —eti, im (aucfr —eti fe, —im fe) v. impf, biet werben. —ina f. bie 3>i(ie. jkaft adj. fjübfd? bicf * bicf=

» lid). —ogläv adj. «on biefem Äopfe. —okoften , ftna, ftno adj. biefbeittig. —olioftnoft f. bie £>icfbeinigfeit. —oft f. bie Sicfe; bie geifligfeit. — fhati, am v. impf, bitf madjen, »erbirfen; — fe v. r. impf, fici) »erbiifen, bicf werben.

Deblo, n. ber ©aumjlanim, stirps.

Ded, dedej m. ber ©roßwater; alter SDiann. —ejev, —ov adj. beS ©roß= »ater§; bem alten SKanne gehörig, eigen. —ek m. d. baS ©roßwaterdpen.

D e d i z h , m. ber ©rbe. Dedifhna , f. bas (Srbe, bie Crbfcfcaft.

35 D e g

D e g a, / ber Syriern. —ti fo , —m fe v. r. impj. anetfern.

D ('• li n i t i, v. Dahnit i.

Dejanje, n. baä ©erf.

Dekla, f bie TOagb. De-kle, ta

n. (geringfcbdfcenb) baä TOabdjett. sklcnik m. ber SSubler um eine'TOdgb. sklina (fiebfofenb skliniza, sklinzlii-za) f baä 5Rabcben. slilinji adj. Sidbcben • • •, ber TOabcben. sldinrki adj. ŠRabdjen.. •, mabd;en^aft, nad) ÜRibdjeti 2lrt. sklinftvo «. ba« 3 ®ldgb* Teilt; baä SMenjimdbdjen. sklizh m. baä TOabdjen; ber 3unggefcl(e.

Del, m. ber S{)ett- —enje n. baä S(;eileit, bie Sf;etfttng. — esh m. bie Sl)eiltta(;me; ber 'Anteil. —esken, slina, slino adj. ff;eill;aftig. —esbnik a«, ber 2l)eifnel)mrr, ber Oicitofj. —esknoft f. bie X()ci(l)aftigEeit. —eslitvo «.'bie ©eno[fcitfd)aff. — itelj (*) m. ber Sljeifer. —iti, »n unb —iti, im v. impf, geben, f Reifen; —iti fe v. r. impf, fid) (in etwas) fbeilen. —jitev, tvi —jitva f. bie 2i)cilttltg. —jiviz . vza m. bet' ®d)iebämann. —nik m. ber 21;eit= nebmer. —itljiv adj. ffjeil&ar. —it-ljivoft f. bie ŽjjeilbarEetf.

D e 1 a j 6 z h , part. arbeifenb. —en , —na, —no adj. arbeitfant. —Iioft f bte ?lrbeiffamfeit.

Delanje (aud) delanje) /i. baä Vir* beiten. De-latelj, de-laviz , vza m. savka f. ber Arbeiter, bie—intt. dati, am v. impf, arbeiten, datljiv adj. flrbeiffam. datljivoft f. bie Arbeit» famEeif. daven , vna , vno (a ti d) deloven) adj. 'Arbeit» ..., arbeitfant, t(;dtig. slavnoft, dovnoft f. bie Ar= beitfamfeit, bie SbdtigEeit. slavnik m. ber Arbeitstag, ber ©erffag. =lav-niflie, davniflizlie n. bie SBerffldtte, bervOrt, wo gearbeitet wirb, davniza f. bie Arbeifäftube. do n. bie Arbeit.

D e 1 e z h, v. D a 1 e z k unter Dala j n.

Del Tli a ti, am v. impf, erben. Delfhina, delflinoft /. bie 3luSfteuer.

Den, ?.. dna, dne unb dneva m. ber Sag. —ef adv. I;eute. —eti, gem.

Der 3G

jttrficffti^renb —iti fe v. i. impf. Sag werben, tagen. —iza f ber 9Korgenftern.

D er a', bas Arbeiten ebne Soft: per deri delati, oljne So|t arbeiten.

Der dran je, n. bau 9tennen. Der-dräti, am v. impf, rennen.

Der es e, f. pl. bie Streifen.

D e r g a t i , am v. impf, fegen. Dcr-gaviz, vza m. dergavkaf ber Seger, bie —inn.

Dergetänje, baä Gaffeln; baä 3tftern. Dcrgetati, am tlltb gezliem v. impf, raffeln; jitfern, beben.

D e r g n 11 i, nem v. impf, reiben; würgen; riöeit.

Der Ii AI, f. ber öbel; ber 'Anl;aitg; baä ©ejlnbel. Derhäli za f. d. ein Jodufcbett, eine £anb voll ß'cute.

D e r h a v i z a, f. bie (Sid)f. Derka-vizken, zima, zimo adj. gicbtifd).

D e r k a 1 i z a, f. bie š d;Ieifbal;ne. Derk-anje n. baä kaufen. sati , ani unb derzliem v. impf, laufen, fpriiu gen. «viz, vza, =äzh m. ber Caufer. šniti, nem v. pf. einen Cauf ober Sprung fljttn.

Der m , m. ber (Ped;bra^f.

Derma, f. baä Sd;affutti'r, baä 5 genfutter.

1) er Tanje, n. ba5 ®tbf?ifen. Derf-ati, am unb derfkem v. impf. fcfjleifen. »niti, nem v. pf. fdjleifeti; febarren mit bem ©cbacre'tfen tt. bgl.

Derfk, m. baž ©efnifter. —ati, am v. impf. ■ Jniflern. —äzh m. ber 3abrer, ber: 3an5er»ogeI.

D e r fk 1 a , f. bie Sprite: —vsadizli-na, bie Sfpjlierfprifee.

Derftiti, derftovati, am unb ftu-jem v. impf. |trc!d)cu wie bie Sifdje. Derftva f ber Strid) ber 5ifd;e.

Dersänje, n. baš .pedjeln; baä SBageiu l)ers-Ati, am v. imp f. becbelit; wagen, ftd; erfü(;ncn. =ej m. bie Jeebel, -on, sna, =no (attd) soften) adj. verwegen, fül>n ; fred;; rüffig, waefer. =niti, nem r. pf. \ wagen, fid) erful)ueit. soft J. ber SOJutl), bie SBerwegenbeit, bie Jredjs j beif. =ovina f. baä Jped;e(werf, baä ©ebed)cl.

D e r s h a j, m. bie Č>anbf;«be, baä Oies (eiitber. Dersh-aljka f. ber (Srijf, ber Stiel. =anje n. baä galten. =ati,

;»7 e r

sliira, slial, slian v. impf. Ralfen: s' kom dersbäti, ftch an 3enianbž «Partei halten ; — fe r. impf. jid> an 3emanč> haften, auf etwaž ru(;en; fieb anhaften ; befolgen. »Ava f. Der Staat. »aviz, vza m.-.avi7.&f 'ber ©efjetrfcher, ber Regent, bie — ii'.n. tävftvo n. bie SBeherrfchung, bie Sie» gierung. »avftvoväti , am v. impf. beherrfchen, regieren. »ina f. bie ga= nüiie, baž ©efinbe.

Pertija, dertviza f. bie Sdjitibe» rei- Dertje n. baž' Schinben; baž plärren.

Pertinfhiza, f. eine ^ffanjen» gattung.

perva,/ unb dervo n. baž Sd)eit. Dcrva n. pl. (coli) baž SSreunf;ofj. Dervä-r, rja m. ber Jpoljhauer, ber .öofjiuann, ber ^ofjer. »renje n. baž Holsen, »rina f. bie -öolsabgabe. »riti, im v. impf. £olj fäHen, l)oU jen. »rjev, auch »rov adj. bež £>olj= jjatterž. »rniza f. bie ^oljhütte. »zlia f. bie Äofäajrt. Derviz.a f. d. baž

* ©eheitchen. Dervoton m. bie ^ofjfege.

Dcrzkänje, n. baž ©leiten. Derzhati, im v. impf, gleiten.

De Ten, fna , fno ad), redjtž: dčfna ftran bie red;te Seite , redjfž. Defniza f. bie rechte Jöanb, bie Red)te; bie göttlidje ®ad)t.

D c fe t, num. sehn. —äk m. ber ßehen= mann, ber Sorporal. — eri adj. jehnerlei. — ernat adj. jcl;nfälfig. —ernji , —öjni adj. jelmfach. -—i adj. jel;itfe. —ina f. ber 3el;cnt. —inenje n. baž 3ehenfen. —initi, im v. impf, ben 3e(H'nten nehmen. —injak m. ber 3eheufer, ber 3ehent» fammler. —infki adj. 3eheut...; Seljeufbar. —iza f. ber 3eh«er (Sil» bernuinje). —ka*/; bie 3el;ue, bie Sah/ Sehn ; ber 3ei>ner (Sifbermünje). —uik, — njak m. ber 3ehentl>err; ber 3ebncr (^)apietge(bež). —krat num. jehn ®ül. —kraten, tna, tno adj. jehnmalig. —leten, tna, tno adj. jehnjähfig. —lötijs, tza m. ein Sel)njähriger OTenfch.

Defka,/ baž 53ref. —II adj. bretern. Defkiza /. d. 'Bretten.

D e fn i, v. D e fe n.

D &C h z h e k, m ' d. ber ©rofioater.

Des h, desba m. ber biegen. —ek

Dev 88

m. d. ein fleiner Regen. —even ober —oven, vil a , vno' adj. regnerifeh. —evje, —ovje, n. (coli) viel Regen, baž Regenwetter. —evniza, —öv-11 iza f. baž Regenwaffer. —iti, im, il ober —oväti , üjem v. impf, reg« ncn. —ovit ad), regnerifd).

D es ha (f) f bie £>öfe, bie Äübel.

D e »Ii e 1 a, f. baž t!anb, bie ^rouinj. Deshe-lak, slan, »lnik m. betßanbs« mann, ber Canbežeingeborne. »läken, kna, kno, »länfki adj. lanbžmanntfch. =laknoft/ bie gattbžmanrtfdjaff. --lakov , »länov, »lnikov adj. bež fianbš» mannež. »len, Ina, Ino adj. bež l>anbež, ein einjelnež Canb befreffenb: desheluo lädanftvo, bie Sanbežjlelfe, bie Sanbcžregierttng. «Ifk» adj. 2än* ber..., mehrere ^Prowiitjen betrcjfenb. =irtva (*) f. bie Uanbfdjaff. »lftv'en adj. fanbfehafttich. »lftvina f. slftvo n. bie ßänberei. slfhen, fhna, fhno adj. lanbfdjaftlich-

De tal, detel m. ber 23aumfped;f, ber JÖofjfd;reier. (Picus arborarius.)

Dete, deteta n. baž 5vinb (infans). Det-etji, »ezhji adj. ber jČinber, Stnbež...; finbftch- »eze n. d. baž Sittbfein. »ezhen , zlina , z lin o adj. ber SSinber ; ftnblich- »ezhnoft f. bie Sinblichfeit. »ezhtvo n. bie itiribheit. »infki adj. finblich ; Binbifd). »iiiftvo n. baž Sinbežalfer; bie 5?inbl;eit. soljubiz , bza m. ber Jiinberfreunb. =ov6diz (*) dza m. ber ^äbagog; bet iiofmeijler. sovodftvo n. bie Sinbersucht.

Detela, f. ber JJlee. (Trifolium pratenfe. Lin n.) Delel-ifhe', sifhzhe «. ber fileeacfer. »iza f. d. ber Slee; baž itleeblatf. »ni, »zhui adj. j?lee..., von jvlee.

Deti, dem , denem , v. D j a t i.

Deva, devka, feiten gebräuchlich, v. D i v i z a.

D e v a t i, am v. impf, off hinlegen, hütjulegeu pflegen.

De ver, and) dever m. ber für bie Staut beftimmfe -?>och^eifbireftor, sum Uitterfchicbe von ftarafhina, iceldjer bem aStäufigam alž Speifemeifler bei= gegeben ift; auch ber Schwager.

Devet, num. neun. —defet num. neunjig. —defeti adj. neunjigfle. —ili, —ka m. »inka f. ber neunte 2 *

39 Dez

2()cit, baS kenntet. —er! adj. neuneriet. —ernat adj. neunfältig. —ernji, —ojni adj. neu Ufacf). —i adj. neunte. —ka f. bie 3al;I 9teun, ber ^euner. —Ii rat num. neun Wal. —kraten , tna, tno adj. neunmalig. —loten , tna , tno adj. neunjährig. —letiz, tza m. ein neunjähriger SÄeitfch. —näjft num, neunzehn. —najfti adj. neunzehnte. —näjftkrat num. neunjefm Waf. —näjftkraten, tna, tno ad], ncunschnmalig. — näj-fliiza f. bie 3ahl SWeunjehn, ber 9teun= jehner. —nik, v. Kösaperfk. -—red, v. —defet.

D e z a f. (coli) bie j?inber, eine Wenge Äinber. Dezhiza f. d. (coli) eine Wenge Heiner Äinber.

De z hak, auch dezhek unb dezliik, zhka m. ber 5fnabe.

D e z h I a, /. baS Wäbdjen.

D i b 1 a, f. baS SSlaferohr. Diblati, ara v. impf, auf bem -£>orne blafen.

Dih, auch dih m. ber ','lthem. Dihanje , auch dihanje n. baS 2lthmen. Dihati, am unb difhem v. impf. athmen. Dihniti, nem v. pf. einen 2lthemjug tl;un.

Diht, m. ber 2)uff. Dihteti , im

< v. impf, buffen.

Dihur, rja m. bet 3ffifj, bie ©tinf= ratfe, bie grette. (Mußella puto-rius. Lin n.)

DijAk, m. ber ßafeiner; berStubent. Dijäfhk , auch (lijäzhk adj. [atei« nifch; ftubenfenmäjiig.

D i k a, f. ber ^reiž, baS ßob : nebefh-ka diha , bie t>ttmnfifcf>c ©torie. Dizliiti, im v. impf, preifen, lo= ben, rühmen.

D i 1 a, /. baž SSref. —ft adj. brefern. Diliza f. d. baS 95retcben.

Dim, auch dim m. ber Stauch. —aft adj. rauchfarb. —eti (auch —iti le) v. impf, rauchen. —nat adj. in Stauch eingehüllt. —nik, —njak m. ber ©djornftein, ber Otaucbfang. -nihar, rja m. ber ©cbornfieinfeger. —ni-kärjev, aud) —nikarov adj. beS ©djornffeinfegerS. —nikärfki adj. ©chornfieinfeger..., roie bie ©chorn= fleinfeger. —nikarftvo n. bie ©chorn» fteinfegerei. —niza, —njäzha f. bie Staucbjhibe.

D i m 1 a t i, am r. impf, »ermut (jen.

D ja 40

Dim-ljiv adj. argrobhnffcb- »loväti, am ititb ujem v. impf. argroölmen; Sroeifeln.

D i m 1 ä z h a , f. bie

D i m le,/, pl. bie ©chamfeite.

D i n a , ailrf) dinja f. bie Welone (Cucurbita pepo. Linn.) Dinji adj. Welonen ..., yoit Welonen.

Dirja,/ dirk m. bie Srabfahrt, ber Kitt, —nje n. baž Sraben. —ti, —m v. impf, traben, im Stabe Taufen.

Difhänje, n. baS Štiedien. Difhäti, im v. impf. ried;en, ©erueb geben. Difhäva/ ber ©ohlgerud;. Difhäven, vna, vno adj. mohlriedKnb. Difhek m. ber ©erueb, ber ©erudjSftnn.

D i s h e, /. pl. bie Wonatrofen (rosae menstruae).

D i s h e n , slina, slino adj. unrein («om weiblichen ©efd;Iecbte i»äl;renb ber monatlidKn Steinigung). Dishen-ga f. ber SSeiberfluf;

D11 i, dijem v. impf, ein wenig, reife atl;men.

Diviza, /. bie Jungfrau. Divi-zlien , zhna, zhno adj. ber Sling» »frauen, jungfräulich, szhin adj. ber Jungfrau gehörig. =zhiza, =zhka, szhkiza f. dd. baö 3üngferd)en. =zhji adj. jungfrättlid;. :zhnolt /bie3ung= fräulid;feit. =zhtvo, auch =rhtvo «. bie 3ungferfd;aft.

Divjäk, m. ber ffiilbe; baS 2Bilb« fchroein. Div-jänje n. baS 9tafen. sjati, am v. impf, t»ie ein SBilb ras fen. =jäzha f. bt'e Hütlbe. sjazhen , zhna, zhno", =jäzhki, auch oäfhki adj. roilb, roüthenb. sjäzhina f. (coli) roilbe Spiere; baS ®ilbpret. sjäzhnoft f. bie SBilbheit. =ji adf. irilb (im ©egenfafee üott jahm), cnlti=-toirt it. bgt.; baher divja kösa, bie roilbe ber ©teinboef. (Ibex.

Lin n.) =jina / (coli) baS ©emilb. sjinfki adj. rote bie toilben Shiere. sjoferd m. ber ©rimm. sjoferden, dna, dno adj. grimmig. =joferditi fe, im fe v. r'. impf, ergrimmen. =jota f. bie SBilbtlijj.

D i z h i t i, v. 1> i k a.

Djdnje, n. biefianbfung, bašSJm"; baS Sprechen, ba» 9teben: djänje in nehanje , baS Sl)ttn unb fiaffett-Djä-njk m. bie Shat. snjfki at j. thätig, practifch. »njftva n. bte^anbf

4i D i6

Ittng; bie «prajriä- =telen, Ina, lno adj. tfjätig, arbeitfam. -telnoft f. bie 21)äfigfeif. Djäti, dem, denem v. pf. tfyutx, »riefen; Einlegen; außer 6er gegenwärtigen 3«if auc& fa3cn / fpred;en : ob glävo djäti, entf;attp= ten, Eöpfen; kam fi djäl? roolnn fyajl btt es gefegt? käj fi djäl? waä fjafl bu gefagt? waä fjajt bu getl;anV pj el, v. Del. D j e s h a , v. D e s h a. Dläka,/. baä einjelne Jpaar amOeibe bes 2Äenfd>en, baä £>aar ber S(;iere,

pilus. Dlak i z a f. d. baä .6dl'd)en.

Dlän, f. bie fladje £anb; bie SSreife ber -ödltb. Dlänizh m. d. baä flad;e •&änbd;en.

D1 äfna,/ baä 3al;ttfTeif<§-

D 1 ä t o , v. D 1 e t o. D läz h en, zima, zhno adj. raud;, be(;aart. Dläzlije n. (coli) bie£fner= fjaare.

Dlefk, m. ber ®d)nalsfaut; (einS3o= gel) ber Kernbeißer, ber Stcffcijnabel. (Loocia cocothraustes. Lin n.) —anje n. baä ©d^natjen mit ber3nnge. —ati, am v. impf, mit ber 3unge fdjnatjen.

Dletnik, m. ber TOetßfer. Dleto, aud? dle-tvo «. bas ©femmetfen, ber SJteißel. stvanje, =tvenje n. baä 9JJcißeltt,_bie Ufteißefuttg. =tvati, am ober «tviti, im v. impf, meißeln. Dnär, rja m. ber Pfennig. Dnärji m. pl. baä ©elb. Dnärar, rja m. ber Jämmerling. Dnärarjev, aud; dnärarov adj. be$ Jämmerling«. Dnef, aud? dnef adv. l;eute. Dne-fhen, flma, fhno adj. fjeutig, dne-fhne dni (;eut JU Sage. Dneven, vna, vno adj. Sag« . .., beS Sageä. Dnevnik, dnevopif (*) m. baä Xagcbud). Dnika, f. bie Slieberung, bie Siefe, eine tiefe glädje. Dnizben, zhna, zhno adj. Weber..., waä in einer tiefen gfädje tft: dnizhen lef, eine 9tteberwafbuttg. Dnina, aueb dnjina / ber Sägern. Dnö, ber SSoben, bie ©runbtiefe, baä

©ee= ober glußbeet. D n o t i t i, im v. impf, grünben. 1 D o , prp. biä. 1

Dob, m. bte ©tebe, ber ($id;banm.

(Ouercus. Lin n.) D 6 b a, /. bie recite 3eif j b«-- 3*rtp»ncf.

DoL 42

i D o b ä b i t i fe , im fe v. pf. gebären. Dobäblenje n. baä ©ebären.

L D o b ä r a n j e , n. baä ©rfragen. Do-bärati, am v. pf. erfragen. Dobel en je, n. baä SSSeißmadjen; ba« ©djälen ber Sliitbe uom ^olje. Dobeliti, im v. pf. weiß machen; fd;ä(en.

Döber, bra, bro adj. gut, reblid>, redjtfcfyaffen, ttorfrefflid). Dobrina f. Sie innere ©üte eineä Objecteä: dobrina fenä, bie ©üte beS Jpetteä. Dobro-delen, Ina, lno adj. guttf>dficj. sdelnik m. sdelniza f. ber ©Ufftw» ter, bie —tnn. =delnoft / bie ©ut* ffwtigEcif. =deven, vna, vno adj. mo!)(ti)ueitb, angenehme 6mpfinbun= gen unb ©efüf;le »erurfacbenb. =hö-ten, tna, tno adj. woljlwollenb, Will= fäf>rig. «hötnik m. ber ffioblttwüenbe. shötnoft f. =hötftvo n. baä 38oi)U wollen , bie ffiiHfäfjrtgteif. sljübiz , bza m. ber greunb beä ©ufett. =mi-fel, fli /. ber ffiofjfgemutt). =miflezh adj. gufbentenb, niot)[gcjtnnt. =fer-zhen, zhna, zhno adj. gttffjerjtg^ rferzhje n. (coli) bie rool;It»onenbe ©eftnttung. sferzhnoft f. bie 0utt>er= jigfeit. sffezhenik m. ba6 ©lücfSEinb. =rt f. bie ©üte (als ©igenfdjaff). =she-len, Ina, lno ad). n>uf;ftöO[Ietlb. =sb61-nik m. sshelniza f. ber ©öntter, bie —ittn. sshelnoft, baS 5Bui;treeüen. =ta f. bie 28o(;lt(;at, bie ©tite. »ten, tna, tno, =tiven, vna vno adj. gtts tig, n)o^[t^ätig. stivnoft f. stnoft f. bte ©iite, bte 3Bol;If|)äftgteif. pivnik, =tnik m. :tniza/ ber ffiol;[thäter, bie —ittn. rtelefen, fna, fno adj. rooI)t-gefialtet. »telefnolt f. bie SBol)(ge= fiatt. =tljiv adj. gütig, n>c()(t(;ätig , gutt(;ätig. =tljivoft f. bte SEÖo^[tf)ä= tigEeit. =vina/. baä 03ut. svöljen, Ijna, Ijno adj. gutwillig, freiwillig; att$ eigenem Eintriebe. =voljiz, ljza, »voljnik m. ber greiwitlige. =voljnoft f. bie ©ufwilligEeit, ber freie eintrieb, ber freie SBille. =zhinitelj m. ber 05uft(;äfer. szhlnftvo n. bie ffi©l)f> tl;at, baä 9Bol;ltl;un.

Dobeshati, beshim v.pf. JuffieljCIt.

Dobiti, im, il (attd) döbil) v. p f. beEommen, empfangen. Dobi - tie n. ber ©mpfang. =vanje «. baä öftere , fwfmäl;re'nbe Q3eEommeit; baä

43 Döb

Oicroittncn; baž ©emtnnen lmJ5anbe(. svati, ara v. impf. fortwäbrenb bes foiraneit, s it befottum-n pflegen ; ge* »»innen, svlar, rja m. ber ©eroinner. s/,ha f. bie Söeufe. szliik, zlika, stik, tka m. stev, tvi (aud; stva) f. ber ©ewittn, ber 9tu&en. szhljiv adj. einträglich szhljivoft f. bie (Sinträgs lid;?eit. szlikarija /.' bie -£abfud)t, bie ©etuinnfudjt. szhnik m. ber ©es »inner.

Dob o v, adj. eid;en, «on (SidjettOofs. Dobovje n. (coli) eine Wenge (Si--d;en, ber Gidjttmlb. Dobrava / bie ','lue, ber 5lnger ; bie TiMbitng; ber 9?ame einež £>orfež in Kroatien.

Dobri ti, ijem v. pf. fdjeren, abras ftren. Dobritje n. baž ©eueren.

Dob rü fit i, im v. pf fd;leifen. Dobrüflienje n. baž Sd;feifett.

D o il a j a nj e, dodävanje n. baž £ers beigeben, baž ^»injttgeben. Dodajati, doda vati, am v. impf, fjerbeigeben, !;itijttgcben. Dodatik, tka m. bie 3ugabe. Dodati, am v. pf. jugeben.

Do delanje, n. baž SSotlenben ber 2lrbeif. Dode-lati, am v. pf. bie Arbeit »ofleitben. sloväti, lüjem v. impf, mit SSoUenbung ber Arbeit bes fdidftigt fepn. sloviz , vza m. ber SSollenber ber Arbeit.

Do del en je, n. bie 3utf>eilung. Dodelili, im v, pf. juf^eiten.

D o d e s h i t i, im v. pf. biž.-., regnen.

D o g a , f. bie Sagbaube. Dogiza f. d. eilte fleitte Šaube.

D o g A lil b a t. i, am v. pf. (»erbetges watfd^lt Eomnieit.

D o g i\ n j a t i, am v. impf, betreiben; gerbet treiben.

D o g ä s i t i, im v. pf. fjerbei waten, mateit biž ...

D o g e r d e t i fe , im fe, aud; doger-diti fe v. r. pf. anefeln, anjueEetn anfangen, ju verbriefen beginnen.

Doger meti, im v. pf. ijerbei boils nem, bonnern biž

Dognati, doshenem, dognal, dognali v. pf. [jerbei treiben, treiben biž...; sn ©itbe bringen, aužmudjen (eitt ©efd;aft u. bgl.): fhe ne dog-iiAno, ež i|l nod; nicbt aužgentacbf; do verha dognati, jur SSolIEontlltens l;eit, ju <£nbe bringen.

D o g 6 d, m. ber (Srfolg. Dogodik, dka

D o j 44

m. baž (f reignifS; ber 3ufafl. Dogoditi fe , im Te v. r. pf. jutreffen, fid; ereignen.

D o g o 1- e t i, rim r. pf. brennen biž ...

D o g o 16 v i t i, i in v.pf. fertig ttiadjen, b. i. bie Arbeit voflenben. Dogo-tovlenje «. bie SSoUenbung ber Arbeit.

Dogovor, m. ber SSertrag, bie Uc= bereiltfttnft. Dogovoriti fe , im fe , aud; doguzliati fe , im fe v. r. pf burdj baž SSefpredjett über eine Sadje etnž werben.

Dohajati fe, v. r. impf, fid; siemeit, gejiemen.

D o h i t i k, tka m. ber 2auf(o(;n. Dohititi, hitim v.pf. ereilen, eins holen; juwerfett, jufdjliejjen.

Dohoden, dna, dno adj. aflfällig. Dohodki m. pl. bie (šinJiinfte. >

Dohripati, am unb pijem v. pf. Eeid;eit biž...: zlö do me je do-hripal, fogar biž jtt mir ift er (laut fjuftenb) gefommen.

D o i g r ä 11, v. D o j i g r a t i.

Doifkati, v. Doji Tkati.

D o j a z h a , f. eine mildienbe Sni;, ßiege u. bg(.; baž Wild;gefäfj. Do-jeniz , nza m. sjenka f. ber Säugs liitg. sjiti, im v. impf, fangen; ntifcfjen, 9Md> geben; (in Sf. un* rid;tig) ntelfen : na laftnih perfili fo ga niäti dojili, an il;ren eigenen ffirtis ften (>af il;nbie OTufter gefäugt; letaf kräve flabo dojijo, gegenwärtiges 3af;r ttiildien bie iiiiljc wenig; feftra je dojit fhla, bie Sdwefter ift mcU Een gegangen, sjitva/. bie Säugung; baž 3)?i(d;en; baž Weifen, sjivka f. baž TOelfgefäg. sjivo aud; dojvo 'n. (coli) bie Wild) im Allgemeinen unb 'Jlflež, waž barattž bereitet wirb, sjiza, dojka, dojkinja, dojniza/ bie ?lmme, bie Säugamme.

D o j d i z , dza m. ber ba Eommf, ber Uttž einlieft. Dojti, dojdem, doj-rhel ober doriiel (aitž do biž tlltb iti g e 1; e ti) v. pf. eig. gefieit biž...; bal;er erreichen, einholen.

D o je s d i ti, im v. pf. reitenb an^ Eontmen, reiten biž ...

D o j i g r a t i, am v. pf. JU (Silbe fpieleit; baž TOuftjiren «odenben.

Do j i fk ati, aueb dojifkäti, do"ji-f hem, dojifzhem v. pf. baž Sud;en vollenben.

45 D o *

pokaš a t i, shem v. pf. begreiflich machen; fjctnilirf> fagen, hinterbringen.

Dokle, dokler, and? doklizh, do-Icelizli con), conaitional. et adv. relativ. bis, fo lange afs, fo lange bis, bi» (ju i>er 3eit)gledaj, dokler le ti hozlie, f d; ci u c, fo lange eS btr be= liebt; dokler Tino sdravi, sdravja ne flitimamo, fo tange wir gefunb ftttb, ad)ten mir bie 0efunb(;eit nicht; jldii, dokle ne näjdefh, fltd;e, biS bn eS ftnbefl: b. i. fo lange bu eS nicht ftttbcfi. Dokle, doklej ober doklej adv. interrogativ, roje Weit ?

bi» wann V bis wohin V bis 511 roefchem Orte? MS 511 welcher 3«£tU 511 wefd;er ©tunbe ?

p o ki i z a t i, zhem v. pf. errufen.

P o kod, adv. interrogativ. Wie weit ?

P o k 6 n z h a n j e, aud) dokonzliänje 11. bie 93eenbigung. Dokonzhati, am, aud; dokonzhati, am v. pf. beenbigen. Dokdnzlinik m. dokön-zliniza f. ber 23eettbiger, bie —tnn.

Dokopati, ara unb kopljein v.pf graben bis ...

Pokore, adv. (bejiehenb) bis 5« weis d;er ©titnbe, bis wann: doltore na-saj pride , ne vemo , bis wann er jurücf fontmf, wiffcn wir nicht. Do-kore, dokorej adv. (fragenb) bis wann ? bis 51t welcher ©tünbe V do-kore fte pifali V bis 511 wc(d;er ©tunbe habet if;r gefchrieben V

1J 6 I, m. dolina j. baS Xf>af. Dolä-niz, nza m. slanjka f. ber Unterlans ber, ber Stjalbewohncr > Me —inn. »länjfki adj. 2ha(bewohncrn eigen, uns terlänbifd;. sleniz, nza m. slenka/. ber Shalbemolmer; ber UitferJraiiter, bie —iiut. slendii adj. Unterlanber..., unterCrainifd;. slenflio fingt. slAnjfko) n. adj. bie untere ©egettb eines gan= bes; Unterfrain. «Jiniift adj. thalig, vofl Sh1^1'- 'üniza, slinizhlia f. aud; dolek, dolezhik, zhka m. dd. baS SMtchen.

Dol, adv. l;inab, ^cra^: tje dol fyin--unter, fem dol herunter; (in3ufam= mcnfefsuitgett mit 3eifmörtern) ab..., 5. 93. —devati, am v. impf, unb —cljati, dem, denem v. pf. ablegen,

„ [;crabtl;un; —käpati, pljem v.impj. abfallen, tyetabfallen; —padati, am v. impf, unb —padniti, nem unb

Dol 4(5

•—päfii, padem v. pf. abfallen, hiu= abfallen ; —poldgati, am v. impj. unb —polöshiti, im v. pf. ablegen, herablegen; —poloshnik m. bei-leger; —pomagati, am v. pf. h er s unter helfen, abhelfen; —sleftl, esem v. pf. herabfitiCeit, hinabfinfen; —sle-senje n. (semlje) bie ßrbabfi&mtg; —vseti, vsämem v. pf. abnehmen, herab.nd;men u. bgl. 111.

Doläga (aud; dölaga) J. bie 3ulage. Dolaganje «. baS BuleijClt. Dolaga-ti, am v. impf, jttlegeit; baS ©ans gelnbe ergangen.

Do lajati, am v. pf. herbei bellen, bellen bis ...

D ö 1 b a z h, aud; dolbazli m. ber .f= rncigef. Dolbfti, bem , bei, ben (aud) dolbiti, im, il, blen) v. impf. meißeln, aushol;'«11-

Döldevati, v. D öl.

Dole, doli adv. unten. (TOan beachte bie ©rabajionen uon dol hinab, dole ober doli ti n t e tt unb s d 6-1 e j ob« s d 61 a h u n f e r h a 1 b ges nau: fte ftnb JeineSfallS ibetitifd;.)

Dolefi, adv. biS l)kl)6V.

Dole Tti, esem v.pf. herbei frieden, frieden bis ...

Dol et a nje, «. baS 3uflicgen; fig. bas 3uftoffen. Doletati, am, dol ct.o-vati, üjem v. impf, aufliegen; fig. jtijtoffen. Doleteti, im v.pf. angeflo» gen fommeit; fig. juftoffen.

Doleten, tna, tno adj. bejal;rt, alt genug.

D o 1 e v k a, v. Dolivka unter D o-1 i j a n j e.

Dolg (lies: doug, dug), 2. dolga unb dol "a m. bie ®d;ulb. Dol-govati am unb güjeni v. impf fdyulben, fehltlbig fevtl. =shen, shna, shno, aud) dolshAn adj. fd;itlbig. sshiti, im v. imi ,j. frf;ulben, fchulbig fei)n; bes fchulbtgen. sshnik m. sshniz» f. ber ®d)ulbner; ber ©laubiger, bie —tnn.

sslinoft f. bie ©d>u(bigfeit,biepfltd)t.

Dolg (lieS: cloug, düg) adj. laug. Dolgin m. ber Ofiefe, ber Äune.

Dolgo adv. lang. —denftvje n. (altff.) vita longaeva. —(lenftvo-vati, am v. impf, (altff.) vi tarn longaevam producere. —laf adj.

von fangai Jöaaren, fanghaarig. —1>-zlicn, z Im a, zhno adj. »on langem

47 Döl

@eft$fe. —nög adj. langfüfjig. —nöf adj. langnaftg. —rep adj. langge= f4m4njf. —rök adj. »on fangen tiätu ben, lang^änbig. Dolgoft, dolgöta f. bie Cange. Dolgöften, ftna, ftno, dolgöten , tna, tno adj. gangen . • •, dolgötna mera baS ßängenmaß. — ter-pljiv adj. Tange bauernb, langwierig, —terpljivoft /. bie ßangmterigfcit. Dolgova,/". bie Sange. Dolgova t ad'. Imigfid). —voljen, ljna, Ijno adj. langmütig. —völjnoft f. ber 2ang= muff;, bie $angmütl)igfeif. —vulx adj. »cn langen Öftren. —zhAfen, [ha, fno adj. langweilig. —zhAfnoft J-bie ßangweile.

Doli, v. Dole.

Dol i j an je, dolivanje rt. ba« öftere SSotlgiefien. Doli-jati, svati, am v. impf, off »oll gießen, nad)jugiefjen pflegen. =ti, =jem t>. pf. nachgießen, »off gießen. Döliv m. bie flüßige Sülle, 5. 23. ber Süllmeitt u. bgl. «vka f. baS ©ießfcjjajf.

D o 1 o s Ii i t i, aud) dolöshiti, im v. pf jufcgcn, ba$ TOangelnbe ergänjen.

Dolozken, zhna, zhno adj. be= flimmf. Dolözh - enje n. bie 23e= itimmung. =iti, im v. pf. beflimmen. sljiv adj. beflimmbar. =ljivoft f. bie SSeffimmbarEeif.

D ö 11( A p a t i, v. Döl.

DölpAdati, v. Döl.

DölpolAgati, v. Döl.

Dölpomägati, v. Döl.

D öl si e fti, v. Döl.

Dolslen, v. Dölg, gA.

Dolvseti, v. Döl.

Dolu, adv. nieber.

Döm, m. ber beftänbige ©ofmorf einer Samilte; bag ffio()nf)au$, ber 5Bof)n= H6, bie ^cimaflj, bie 25e^aufung; doinA ju Jpaufe: feftra je doinA, bie ©d)wefler ijl bal;eim, ju £aufe; domo ober domü, aud) na dorn, nad; Jpatifc, grem domo id) ge^e nad) •Öaufe. —anji adj. £au3 ..., do-manji m. pl. bie Jpaušgenoffen. ■—AHien , Thna , fhno , —Azh adj. 5>auš ...; (jaužlid); Ijeimifcf), baS £>auš befreffenb; domAzhi m. pl. bie J&auSgenoffen. —azhijajf. (coli) baž .ftauSroefen, bie 53e(>aufttng, ber TOol)n'"ife. —ek m. d. bat Xiau6d)cn. —orödiz, dza m. ber 2anbe$einge=

Dop 48

bom«. —ovAnje n. bi« 23ef)aufung, ber ©o^nftk- —ovina/. £auž unb 4öof; bet 23eft(sfl)um, bie Jjpeimaff), bas 5ßaferlanb.

D o m A j a t i, am v. pf. erfd)Uffem.

Dom er i ti, im r. pf. bemeffen, JU (Snbe meffen. Domer-itje n. bie Maßregel. =jati, am v. impf, be» meffen. =noft /. bie Maßgabe; bie Maßregel.

D o me ti k, v. DoftAvik.

Domifl i ti fe, im fe (zhefa) v. pf. ftd) enffinnen, fid) erinnern, £Raff> fdjaffen. Domifh-lik m. bie Giti= bilbung: prašen domifhlik, eine leere ©inbilbung. =ljivAv adj. er= ftnbttngSreid). slovati fi, lüjem fi v. impf, fiel) einbilben: fi kaj do-mifhlüje er bilbet fiel) etwas ein.

D o ml A t it i, im v. pf. baS ©refren toollenben. Dömlatki m. pl. bai X)refd)»olIenbung5mal)f, metd)e$ ber Jpaušroirff) auf bem ßanbe gemölmlidj im Sßinfer gibt, unb bie £>refd)cr unb fonff burd) baš ganje fljatige Mitarbeiter baju einlabef-

Donafhanje, n. ba§ £>erbeibringen. Donafhati, am v. impf, lltlb do-nčfti, fem v. pf. herbei bringen, beibringen.

Donava, f. ber Sfufj ©onau. Donav-iz, vza m. ber £>onaubei»o()= ner. =fki adj. Sonau..., auš ber X)onau.

D ön da , / bie flippe.

Donenje, n. baš fallen. Doneti, ni v. impf. (;allen, bumpf fönen.

Dönef, adv. ^eitte. Donefhen, fhna , fhno adj. Ijeilfig.

D o n ö f, m. bie 21ngabe, bie Anfrage. —itelj m. ber Angeber, berAnffagcr. —iti, im v. pf. an £>rf unb ©teffe bringen; angeben, anffagen.

Dop A d, m. ber 23eifa(l. —ajenje n. baS ®ol)(gefalfen. —ejözli adj. gefallenb, gefäÜig. —ejözhnoft./. bie ©efäUigfeif. —enje n. baS 3f3ol)lge= fallen;" ber Gefallen. —Ijiv adj. ge* fällig; rootjlgefälfU. —ljivoft f. bat ffioi)lgefallen ; bie ©efaUigfeit. —noft f. ber Gefallen. DopAfti, adem (in ©f. gemöfmlid) dopAfti fe ober do-pAdniti fe) v. impf, gefallen.

IDopernafhanje, n. ba§ Sarbriiu

j gen. Doper-nAfhati, am v. impj.

49 D°P

unb «nefti, fem v. pf. batbringen, »ubringen; bercerEftelligen, auSuben. snafhavi/., vza m. ber 2>arbrtnger; ber ausübet.

p O P e z h i, dopezhi, zhem v. pf. ausbacfen, ju (Snbe bacfen.

popif, m. bie 3ufd)rift. Dopirati, fhem v.pf. austreiben; jufd)reiben.

p o p 1 a t i t i, im utlb doplazhati, am v. pf VollenbS auSjalrten, entgelten.

p o p i ä v a t i, am v. pf. fd;n>immen

bis...

popoldan fh en, flina, flino unb dopoldneven, vna, vno adj. SSots mittags..., vormittägig. Dopoldan ob. dopolden (aud) dopoldne), dne ob. dneva m. ber Säormittag ; dopoldne, dopoldne vor Wittag, bis Wittag. Dopoldneh, dopoldnevik, vlia m. rcas bis Wittag beftimmt ifh

p o p ö 1 i, adv. jur Hälfte.

D op ol niti (tieS: dopouniti ober do-puniti), im v. pf. erfüllen. Dopol-nitnja, snitva f. bie (Srfütlung. «njä-vanje, snovanje n. baS SSollfÜftren, bas ©rfüllen. snjävati, am, snovati, nüjem v. impf, vollfüfjren, erfüllen.

Dopolnozhi, adv. bis Witfernadjt.

Dopomagati, am v. p f. abhelfen. Dopomagljiv adj. ab^lilflid).

Dopove dati, vem v. p f. erfagen , begreiflid) machen (burd)_ SBorte). Dopovedovati, am v. impf, fid) 9Jciil;e geben, etwas begreiflid) ju mas d;cn, ftd) mit S3egreiiflid)marf)en bes fd)dftigen.

Do prijeten, tna , tno adj. anges nel;m. Doprijetnoft f. '/lnnel;in= lid)feit.

Dop uiti ti, im v. pf. erlauben, ju* laffen. Dopufliati ober dopufhzhati, am v. impf, ju erlauben pflegen. Do-pnfhenje n. bie (Srlaubnifj.

Doroden, dna, dno adj. tvofjlbes reibt. Dorodnoft f. bie S53oi)(bes leibtljeif.

D o r z a, n. pl. d. baS 2l)ürlein.

Dofegovati, am unb güjem v. impf, unb dofegniti, nem ober do-rezhi, fesliem v. pf. erreid;en, ers langen.

D o feli mal, ober dofihmal adv. bis nun.

D o Tip, m. tMS bem geftlenben juge* fd;üttet roirb, bie trocfene güile.

Dos SO

—anje n. bie 3uf$üttung beä gel)» lenben. —ävati, am, aud) vijem Ullb — ovati, äin v. impf, mit 31,5

fdntffung beS gef>lenben befc()äffigt fepn.

Dofliälcati, am ober fliäzliem v. pf. (burd; vielfältiges SSerfudjen) er» fptingen. Dofközhiti ober dofho-zhiti , im v.pf. (mit (šinem Sprunge) erreichen.

Dofhufiti, im v. pf. erproben. Doflviifhen , ena , eno part. erprobt. Dofhullmja f. bie 2Sen>df>rung.

Dofle, adv.' bis nun, bis je&t.

D o n ü s h i t i, im v. pf. bis }U @nbe bienen, feine 3eit auSbienen.

Dolore, aud) doforej adj. biS JU biefer Stunbe, bis nun.

D ö It a, döfti adv. viel, genug. —krat ober —krati adv. oft, oftmals. —kraten, tna , tno adj. oftmalig , l)äufig.

Doftäti Ce, ftoji fe v. r. impf.

fid) jiemen.

Doftävili, vka m. ber ©rfafe. Doftäviti, im v. pf. unb doftavljati, am v. impf, erfeijen, ergänjen.

Doftojn, adj. fd)icflid), toürbig, nad) SBürbe, gejiemenb. — oft/ bie <£$icF= lidjfeit, bie ©ürbe.

Doftbp, m. ber Stritt- —iti» 'm v. pf. (jinju treten.

D o f vi f h i t i, im v.pf. »ötlig frocfnen.

D ofhetat i, am v. pf. ijerbei fpas Siren.

D o f h i t i, ijem v. pf. ju (šnbe näf>en.

Dosdäj, dosdej adv. biSjefct,biž nun. Dosdajni adj. bisherig.

D o s d a n j e , dosdavanje n. bie Aljns bung.

Dosdevati fe, vam fe v. r. impf. fcfretnen, bunlen. Dosde-vik, vlia m. bie (Sinbtlbung, bie 3ltmbung, baS ^irngefpinnft. sven, vna , vno adj. roa!)rfd)einli$. svnoft / bie ©a(irfd)einlid)teif.

D o s o r i li, rlia m. ber ©lanj, ber Anbruch beS XageS. Dosöriti, aud) dosoriti, im v. pf. jur Steife brins gen, reif madjen; dosöriti fe v. r. pf. jur Dieife Bommen, reif werben; (vom Sage) .mbredjen.

D o s v ä t i, sövem v. pf. errufen,

• Ijerbei rufen; — fe v. r. pf. in fid; gel;en, beifer roerben.

51

Dos

Dos vč

Dosh nj et i j doslieti, skujem v. pf, drnfen big----bie 2lernfe »oHenben.

Dota,/, bie 9Äorgengabe.

D o t a k a t i, am v. impf. Doti fcbenfeit.

D o t e k 1 e j , m. bie 'Abfid;f, bet 3»ecf. Do-teknenje ti. bie 23cnibntitg. »tekniti fe, obet stakniti fe , nem fe (zhefa) v. pf. anrühren, berühren, stik m. bet Vlngrijf. stikanje n. baä Öffete 23etl'if)rcit. stikati fe , am ob. stizhem fe v. impf, oft berühren, ä« berühren pflegen.

Dotle, ad'v. biä t)iei)cr.

D o 16 d, adv. biä (lieber,biš(su bem-Drte)

D o t 6 z h i t i, aud; do tožili ti , im v. pf. »oft fdjenfett.

D o v ä b i t i, im v. pf. ertoefen.

D o v a 1 j a t i, am v. pf. (jeratt wdljen, l;erbei wdljen.

Doveden, dna, dno adj. erfahren. Dove-denje «. bie (Srfo^rung. =diti fe, vem fe (zhefa) v. pf. erfahren, sdnoft /. bie (Srfabrenfjeit.

D o v e 1, v. Dovolj.

Doveren, rna , rno adj. perldjjtid). Dovernoft f. bie 23er(dfj(id)!eif.

D o ver fh e n j e , n. bie äSoücitbung. Doverfliitelj m. ber SSottenber. Dover-fhiti, im v. pf. jtt ®fanbe bringen, Sur SBotlfomnicnbcit bringen, vervofls fomattten.

D o v ö d i t i, im v. pf. berbci führen.

Dovolenje, obet dovoljenje n. bie 23ewifltgung, bie G-tlaübitijj. Dovoliti, im ober dovoljiti, im v. pf. bereinigen, erlauben.

Dovolj, ober dovolj adv. Ipintdngs Iid;, genug, jut (genüge. —ati, am v. pf. befriebigen. —en, —na, -—no adj. jufrteben, geniigfam. —"oft f. bie 3wfrijbeul;eit'bie ©cnitgfamfeif.

Dovositi, aueb dovositi, im v. pf. I;erbei fit(;ten; — fe v. r. pf. berbei fabren.

D o z e I i t i, im v. pf. crganjen, gaitj

D o z o d, adv. biä i;iel;er. fntacben.

Doz häk ati, am v. pf. blird) lan= geä 2Barfen errcid;cit, erwarten: tak dolgo fem zliäkal, de fein ga do-zliäkal, id; wartete fo fange, bis icb i(;n erwartete.

D o z h i ft a , aitcb do zliiftiga adv. gatij rein, völlig, gditjlid;.

Dre

52

Dräg, adj. treuer, lieb, werff;, toft» bar, drag kämen ein (Sbelftcin, moj dragi meitt 55Jertl)er. Dra-gina, sginja, sgota, sgözba f. bie Steuerung. »gi-när, rja m. bet ©erf^eucrcr. »gin, i?» v. impf, »erneuern. sgoft f. bic Sflfibarfetf. »goftvo, sgotmftvo «. baä Sleinob.

Draga, f. bie Stttdje att ffiiefcit; baS 5ifd;ei;nefe; eine 31rf 23eitt.

D r a k a, f. baä ^attbgemenge, bie ©cbfdgerei.

Dramiti, im v. impf, wccfeit, attä beut ©d;fafe btingeit.

D r k p a n j e , n. baä Sramen , baä Weißen. Dräpati, am unb pijem v. impf. Braken, reijjen.

D r a s h b a, f. baä Äefjen, baä 1(;'«s befcen, bie ibefee. Drä-shenje n. baä Steifen, baä Sieijen. sshitelj m. ber 9teeFer. »shiti, im v. impf, neefen > reijen. sskljiv adj. reijbar. sshljiviz, vza m. sshljivka/. ber Kubftörer, bic —inn. sskljivoft f. bie 9tet}baečeif. sslioväti, «im unb skujem v. impf. reisen, tyeben.

Dräv, m. bie (Sttf$ünbung (ber aSuit= beit u. bgf.).

Drava,/, ber Sluf; X)«au, bie Dtave. Drävfki adj. Šrave ...; dravfke ribe , Jifcbe attä ber ©ratt, ©rauftfebe.

Dräzh, m. ober dräzhje n. eine 'Art Ullfraitt (saliunca).

D r e g a t i, am v. impf, oft floffeit, JU troffen pflegen. Dregniti, nem v. pf. (mit einer ©fange, beut (šli» bogen u. bgf.) fioffen.

Dregetänje, n. baä 53ebcn. Dre-getati, gezkein v. impf, por Saite beben. Dregetiz, tza m. ber Scbau» ber, bec giberfrojl. D rem, m. ber šdjtummer. —anje n. baä ©cbfummern. —ati, am unb —ljem v. impf, febfummern. —av-adj. fdifumm'erig, ftbldfrig. —aviz vza m. ber Sd;[ummeret; baä Sdifait» | genmooä (Lycopodium). —ota f. ber ®d; In mm er, bieSdirafliijt; eine

Dren, m. bie Soruelfiirfd;e (23aum

Ultb 3l'UcbO- (Cornus mascula. I

L i n n.) —ek m. d. eilte f feine Sots j nclčiffd)c. —ov ad], von Soritelfii-s fd;eitf)olj; von Sotne(Eirfd?en. • j

Dreta, f ber Sd;iifterbra(;f, bet

'JVrtibratit. Dretiza / d. baS ^ecfc

bräl)td)en. s

Dreti, derem, deri (IteS: derv) v impf- fchinben; — To v. r. impf.

pfivar, rja m. ber #oI}hänbfer. Prevcn adj. ven £olj; fig. erftarrf, ftarr. DreVep , vna, vno ober dre-vefen , fna , fno adj. Baum •.., vom Baume: drevno ober drevefno, gemeiniglid) läfhko ölje, baS Baumöl. Dreveneti, iin v. impf, jil erftarren anfangen , ftarr werben , ftarren. Prevefze, drevefzhize n. dd. baS Battmd;en. Drevje n. (coli) Diele Baume, befonberS öbfibäuine. Drev-jizhe n. (coli) d. »iefe junge Bau* me, »orpglicb Dbjtbaumchen. Drevo ober drevo, 2. dreva, drevä unb dre-vefa m. ber Baum; in £r. auch ber ipflug. Drevodelftvo n. (alffl.) bie 2lrbeif in £>olj. Drevofezliiz m. (altfl.) ber .£>olsar6cifer.

p r e v i, adv. fieufe 2lbenb (Eünffig).

Drifkaviza, ober drifta /.ber Durchfall, ber Stuhlgang (bas 216= weichen). Dri-ftalo ober dri-ltilo n. bas! fiajrirmiffct. =ften , ftna, ftno adj. jum Durchfalle gehörig, wie beim Durchfall. =ftla f. baS jflpftier.

Drizh'ati fe , am fe v. r. impj. fdjncd fahren.

Drob, m. baS (Singeweibe; baS Hein 3irfchnittene ober Berribeite. —Avf m. ein großes Stücf (ber Brocfen). —en , —na , —no ad], fein, fein; geftaltig; drobni penesi obetdnärji, (Edieibemtinje, HettteS ©elb.—enza f ober senze n. ein Stücf HetneS •ftornineh, 5- B. ein Sd>af, eine 3iege u. bgl. —et m. baS BiSchen, baS Bröcfleitt. —iz, —za m. (coli) baä flein 3et'l'iföene ober Scrftüd^^ > ^ie Wafern (eine ÄranEheit.) —ir, rja m. (coli) baS Hein 3erflücFelte u. bgl. —ifh to. (coli) bas Šleinsertheilte; bie ©chetbemiinje; eine r t ©ras. —iii, im v. impf, bröcfeltt, malmen. —izh m. baS Sfücfchett, baSBiSdjen. —izkek, zlika, zhko adj. fehr fein, fel;r fein gehaltet; drobizliko ras-reslii, jerfchneibe eS fehr feitt; tvoj brat je dröbizhek, bein Bruber ifl fehr fein gehaltet, fdjlanE tt. bgl. —je, ober —je n. (coli) baS (Stitgeweibe.

Drü 54

—Ijänz m. baž Brörfleitl. —Ijati, am V. impf, bröfeln. — ljej m. d. baS Bröcfchen. —nina f. (coli) baS Eleitie #o»m>iel>, als Sd;afe, Siegen u. bgl. —nirhki adj. Dom (Meinen •£>orn»ieh. —niza /. ein Stücf EleU tteS #orm>ieh; (»on Sägern) ber Sdn'offbettfel. —nizh m. ber geller, überhaupt biegeringfk Wünje. —nizhe n. d. ein Sfücf Heines #orm>ieh. —njäk to. ber Scbnitflaud). —ovina f. (coli) baS (Singeweibe; baS ©e= 'fröfe. — tina f. bie Brofante. ti-niza, —tinizhha/ dd. baS 5?rümd)ett.

Drog, ga ober gä m. bie Stange. Drogati, am v. impf, fioffen.

Droplja, / bie Srappe,"berSrappe; (Avis tarda , Otis tarda. L i n n.)

D r o s i g, sga to. bie Droffel. (Tur-dus viscivorus. L in n.)

Droskcniza,/ ber ©e(eger6ranttf= wein. Droshi,'droshi ober droshje f. pl. (coli) bie -öefe (ber ©eleger). Droshize f. pl. (coli) eilte 3"berei= fuitg aus Bleien , weldje beim Brot= baefett bie Stelle beS Sauerteiges (kvaf) »erfritt.

Drova, n. pl. (coli) ba§ Brentiholv

Drug, to. ber Begleiter, ber @efefl= fdmffer, ber Brautführer, ber greunb, ber ©efell. Dru-gäk m. ber Hammes rab. =gako, sgAzh, sgazlii adv. an= berS. jgakfhen, flina, flino adj. fonfiig. -g;»n, igämo adv. anberS Wohin, sgäzhen, zlina, zlino adj. anberS befd;affeit. =gdi, =ge, =gej adv. anberSwo. sgejni, =gokdeflien, flina, fhno adj. anberweitig. >gi adj. an= bere; jweife. 'ginja f. bie BegleU ferinn, bie ©efellfdjafterinn. =gizli adv. anberfenS, sweitens. =god, =got adv. auf einem anbeten ©ege, auf anbeten ©egett. =gokrät adv. ein anbereS Wal; jum sweiten Wal. =go-kraten, tna, tno adj. jum jweifetl Wal, abermalig, sgöten, tna, tno adj. aitberwärfig. Drüjiz, jza m. ber 3weitc;eboriie. =ji adj. anbere; jwei)te. sjikrat adv. ein anbereS Wal. sgnik , aud) =jnik (*) m■ ber Wonat Körnung.

Drüsha, / bie ©hegattinn. Drush-ba f. bie 05efellfchaft', bie Begleitung, baS ©efolge. =banj m. ber Braut« führet. =biza / d. eine Heine öc=

55 Dub

feUfdwff. seJ ber (S^cgaffe. =ina /. (coli) bie ©efettfchaft; bie Jami» lie; bie ^aiižgenofTcn; bie £>iener= fdjaft, baž ©ienjigeftnie (mati fd;reibt ež aud; druChzhina). »infki adj. ©efinbe..., drushinfka jispa baž ©eftnbejimmer. =inzhe, ta n. ber SMenftbofhe. »iti, im v. impf. paa= reit, vereinigen; — fe v. r. impf. eine ffietbinbuttg eingeben, ftd; t>er= binben, fid> gefellen. =iza f. bie 23e= gteiterinn, bie 5Brautfii!>rmnn, bie ©emal;littn. =nilt m. ber ©efetl. =tvo n. (coli) bie ©efeUfdjaft.

D ü b 1 i z e , f. vi. bie Gjaflapfef.

I)üde,/. pl. ber 2>ubelfacf, bie2Soef= pfeife.

Duh, i. düha ober duha m. em ©etjt; ber ©eift, bie ©eele; ber ©ptrifuž; ber £aud); ber ©erud); ber ©eij}, ber "JJJutf). —ati , am v. impf. rieben, —i, —ovi m. pl. (coil) toofjlrtechenbe Sachen, Dete, 2Bdffec u. bg[. —ov adj. bež ©eiflež, mozh duhova bie ©eijležEraft. — oven , aud) —oven, vna m. ber «priefier. —öven, vna, vno adj. geifUid), prieflerltch; geiftig. —ovit adj. gei= flig. —övnik m. ber ©eijttidje, ber «Priejler. —bvniftvo n. baž ^>riefter= amt (sacerdotium). —ovnoft/. bie ©eifiigCeif. —övfki adj. geifttid), prieflertich- —övftvo n. (coli) bie ©eijliichJeif, ber (Steruž; ber geiflltche ©fanb. — övfhina f. (coli) bie ^rie= flerfdjaff, ber (Sleruž. —dvfhniza f. (unridjftg —ovnifhe n.) baž ^rte» ftcrhanž, baž Seminatium.

Duhän, m. ber 9iaud;fabaf. (Herba

nicotiana).

Duliz, Iza m. bie 3>ubeffacfröhre; (an aMažinjtrumenfen, 5£tügeit u. bgl.) baž ©lunbjlücf.

Dunaj, dünej m. bie ©fabf ©ien. Dünejfki adj. SBietter ..., tpienerifch. Piinejz m. düaejka f. bet SBiener, bie —tntt.

Dupin (t) m. ber JDefpf)in. (Del-phinus delphis. Linn.)

Dupir, m. bie gtebetmaitž (Vesper-tilio).

Duplja, dupljina/". obet dupljo n. bie SSaumhöhft'.

D u r A n z a, f. ein ®aum, aud) gruchf= jliitf, beffengleifch tttd)t »cm Serne flel;f.

Dva 5(5

D ur gel}, Ijna m. ber £>tinbof>rer.

Duri , durnik, durnize, v, Dveri^ dvernik, dvernize.

D ü f h a , f. bie ©eefe. Du-fhen, f lina , f hno adj. ©eelen ..., dufh-no svelizhanjc bie ©cligEeit. = The-ven, vna, vno adj. £>erjltd). =fhev-noft f. bie Äetä(id)Eeit. »fhiti, im v. impf, würgen, ben 2lt(>em been= gen. j fhiza f. d. b«ž ©eefd;en; babja obet kabina dufhiza, eine fiarE ried;enbe ^Hanje (Mentha po-legion. Linn ) nitb dufliizovz , bet £iuenberget(t. =flika f. attd) =fhik, riika m. baž Sufflod), bie Suft, ber 3ug; föd nejina düflike, baž gajj hat Eeine fiuff; k' jedni düfhki je fpil, et hat cž i" Šinem 3uge auž= geftunEen. »flmik m. baž fittffloch, bie ßttffrö!)re. =fhnizhik , zlika m.

baž SRiechftdfdjchen.

Duti, düjem v. impf, (aufbemöorne u. bgf.) Mafen.

Dvä, dve num. jroci. —preshen , shna, slino adj jtoetfpdnnig. —presh-noft f. bie 3meifpanntgEeif. Dveleten, tna, tno adj. jtoeijdhrig. Dve-letiz , tza m. ein iweijätjrigev Wenfd;. Dveltö num. swcihunbett. Dvefto-ten , tna, tno adj. jtrieiEjunbcrffle.

Dväjfet, attch dväjfti num. jroatts jig. Dväj-feteri adj. SWaitjigetfei. »feternat adj. jwanjigfältig. =feter-nji, aud) jfetojni adj. jroanjigfad). jfeti ober »flti adj. jwanjigfle. =fe-tinka f ber jroanäigfie S'hei(_, baž-3roansigflel. »fetiti , im v. impf.. in swanjig St;«'^ t(;eiten. =fetiza,. aud; »fhiza f. bie ßwanjig , bie 3a(;t Smanjig; ber 3roanjiger (®tI6er= münje). »rhak m. bet gioanjiger (i^apietgelbež, eine SBanEnofe 511 swatt» jig ©utben u. bgl.). »ftikrat num. jtoanjig Slal.

D v a n ä'j f t, num. Jtoolf. Dvanaj-ftär, rja obet »ftnik m. einer auž bejt 3roö(feit, ber 21pojW. »fteri adj. jroölferlei. »fternat adj. jwölffättig. »fternji adj. Jtoofffad). »fti adj._ srcotffe. »flina (*) f. baž Suobej. »ftkrät num. jro&lf OTaf. »ftkraten, tna , tno adj. ätnöffmalig. »ftleten , tna, tno adj. jwMfjdhrig. »ftletnoft /. bie 3roölfidhriafctt. »ftnoft (*) f baž Suobej. »fliiia /. ber 3>»ötfec .

57 D v ®

(eine TOnnje); bte 3roMf, bie 3<*!>( gwöff. „ „ ,

pveri, f. pl. bie S(;Uf. Dve-ren , vna , rilo adj. S(;tif ...., jur S|)ttr gehörig. --'i/.e f. p/, d. baš 2f)tic[. frnik m. ber Zf)ürt>üter; ber 2 {nt rs jtocf. srniza f. bie J|;ttrf;üferinn. 5rnize f. p}, ber Sj)ürflüge(. srftvo n. baä'Sfjür^üteratnf.

p v e z h e n j e , n. bajS SSieberEauen. Dvezhiti, im v. impf, roieberEäuen.

Dvigati, dvigniti, v. Vsdigati, vsdizlii.

Dvoj, aud) dvoji adj. jtDeicrle.i. Dvo-jält m. ber 3n>eier (eitt falber J?reti= jer). sjäzha f. baS ©edjgErettjerfhtcF (»on dva, meit e$ jroei SfeparS enU Ijält). »je adv. ba6 Paar, jroeierlei; po dvoje, paatroetfe; na dvoje, entjtuei, aužeinanber; ozhe imajo dvoje zlirevlov, ber SSater (>at jroei Paar ©tiefet. »jetniza (*) f. bas SupliEat. sjgläfnik (*) m. ber Soppellauf. sjiranje n. baž JpafbU reit. =jirati, am v. impf. fmlbiren. cjiraviz, vza m. ber .£>albirer. =jka /. feie 3a';t 3t»ei, ber 3'»e'i«t; bie Doppelflinte. =jlie f. pl. bie 3n>tffingš= fd)tt>ejlern._ =jki m. pl. bie 3»itlingš= briiber. =jnaft, auch =jnat adj. jmei» fältig, boppeft. >jni, aud) sjften, ftna, ftno adj. jroeifad). sjnik m. ber Doppellaut. sjnojesizhen, zhna, zhno adj. jroeijungtg. sjnojesizhnik m. ber 3roeiäiingtge. sjnojesizhnoft f. bie SroeijiingigEeit. sjnokäsen, sna, sno, aud) =jnopomeniten, tna, tno adj. boppelfinnig, jioeibeutig.

Eno

58

sjnokasnoft, aud) =jnopomenitnoft f.

bie Doppclfttinigfetf, bie 3tt>eibeufigs feit, sjnoverften, ftna, ftno adj. boppelt. «jorezh adj. jroeifelfjaft; jroeibeutig. =jpiknja f. ber Doppel» punEt. --jftvo (*) n. bas ©upfifaf. sjfhert m. ber 3roillid). »jflierten, tna, tno adj. jtoiHidjen, tton 3millid). sjfhki adj. 3n>itlingž . .., d\ öjfhki ober dvojfliek porod bie 3roit'ing§» geburf. =jzhet f. bas S^'^ingSpaar. sjzhizh m. ber 3>l>ifling. slizhen, zhna, zhno adj. boppeljimgig. slizhi-ti, im v. impf, boppeljiingig fepn. slizhnoft f. bie Doppeljtingigfeif.

Dvoj, m. ber 3lt>eife(. —ezhen, zhna, zhno adj. }n>eifefl;aff; nlijjlid). —ezhnoft f bte 3weifelhaffigEeit; bie 9tttjjlid)Eeif. —iti, im v. impf. Jt»ei= fein; in jroei Xheile theiten.

Dvom, m. ber 3n>eifel. —en, —na, —no adj. st6eifeff;aftig. —iti, im v. impf, jroeifeln. —Ijiv adj. jroeU felftid;ftg. —ljiviz, vza m. —Jjivka f. ber 3roeifler, bie —inn. —ljivoft f. bie 3rocifelfitchf. —noft f. bie 3n>eifel(;aftig!eit.

Dvor, 2. dvora ttnb dvora m. bet ^)of, ber .£>ofpat(a|t; ber £aušhof. —an, —janik, aud) —nik m. ber .Sjofherr, ber Höfling. —en , —na , —no adj. •?>of..., am #ofe lebenb. —ifhe, auch —ifhzhe n. ber -£>of, bie Jbof» jiatte, ober ber Ort, roo ber £of ge» roefeit t|l. —jänfki, aud) —fki adj. pfifd). —janftvo n. ber Äof, bie ^»ofieute. — Ijiv adj, höftic^. —ljivoft /. bie ^öf«4)Eeit.

E.

Ebehtniza,/ bas Seji®faria5ßer= . fmtbigung.

Eden, dna, dno ,ober eden, ena, eno num. etnS. Edniza, enklja f. bie 3af)t (SinS, ber (Sinfer. Edno-glafen, fna, fno adj. ein|1immig, einhellig. Ednogläfnoft f. bie (Sin= ftimmigEeif. Ednoleten , tna, tno adj. einjährig. Ednoletiz, tza m. ein einjähriger Wenfd). Ednoök, ednoözhen, zhna*, zhno adj. ein* augig. Ednoözhnik m. ber (Sinäugige. Ednopreshen, shna, shno adj. ein=

fpannig. Ednopreshnoft f. bie ©ins fpännigEeif. Ednoverlten", ftna, ftno adj. etnfalftg, einfach. Ednovislien, shna, shno adj. eintönig, einförmig. Ednovishnoft /,bie ©intöntgfeif, bie ©införmigEett. En adj. trgenbeiner; en fam, auch enfam, einsig, einer allein. Eni, enoji adj. einerlei. Enkrat num. eilt 9Jlal. Enkraten, tna, tno adj. einmalig. Enmälo, enmäjhno adv. ein loeitig. Enojni adj. einfach- Enorogaft,, auch eno-rogat adj. einhörilig. Enorogäzh

59

Edi

m. bat (Sinhorn. Enomer, nttr mit v' gebräud)lid), v' o no mor in einem fort, unauSgefefct. Enopodöben, bna, bno adj. einförmig. Enopodobnoft f. bie (SinförmigEeit. Ednoft f. bie (Sinl;eif.

Edin, adj. einfad), einzig. Edi-niz, nza m. ber einjige ©oi)». sniti, im v. impf, einigen, fntipfen. =nji adj. einfad), einjig. =nodül'lien , fhna, fhno adj. einmütig. snodiittinoft f. bie (SinmiiffngEeif. =noglafen, fna, fno adj. einhellig. =noglafnoft f (Sin(;etIigEeif. =norojen adj. eingebo= ren, einjig geboren. =norojeniz, nza m. ber (Singeborne. snorojenka f. bie (Singeborne. =noft f. aud) =nltvo n. bie (SinigEeif. movoljen, ljna, ljno adj. einflimmig. =nov61jnoft f. bie (Stnjlimmigfcif.

Ednajft, aud; enajft num. eilf. Ed n a j - fteri adj. eflferlei. äfternat adj. eilffältig.

. ber (Silfer.

Ednak, adj. gleid). —eflien , aud) —flien, fhna, fhno adj. gleichgültig, gleichförmig. —efhnoft,/. bie ©leid); gültigEeit; bie@ieichförmigfeit. —ome-ren, rna, rno adj. gleichmäßig. —omernoft f. bie ©IciebmäfiigEeif. —oma adv. auf gleidje SBeife. —opo-doben, bna, bno adj. gleichförmig. —opodobnoft f. bie ©leichförmigfctt. —oft f. bie ©Icid;l)eit. —otehta f.

Fäl 60

bat ©lcidjgeroid)t. —ovishno, aud) ednazliki, enazhki adv. gleidifvtllg. Ednäzhiti fe, im fe v. impf, glci, eben, gleid) fepn.

E k f e m p e 1 j (f) ljna m. bat 25cifpiel, bat (Stempel.

Element (f) m. bat (Slemcnf. —arfki adj. (Elementar . . ., burd) demente begrünbet u. bgl.

En , v. unter E d e n.

E n a k , v. E d n a k.

Epih (f) m. bei* Sellerie. (Apium graveolens. L i n n.)

Erb (f) m. ber (Srbe. —ati, am v. pf. erben. —ija f. (coli) bat (Srbe, ber (Srbtl;eil. —izli m. ber Grbe. —ov adj. bet (Srbeit. —ovfki, aud) —ijfki adj. (Srb ..., ^upitlcn . ..; erbovfki penesi, bie ^pupillcngelbcr.

E r d e z h, v. R u d e z h.

Erfjan, m. erfjanka f. ber 5?upp= ler, bie —inn. —iti, im v. impf Euppelu.

E r j a , v. Rja.

E r j a v , v. Rjav, r u j a v.

Ersen, sna, sno adj. fducrid)t. Ers-noft f. bie ©äure.

E r s h , v. R e s h.

E r u f 61 f. bie

Efhbin, rn. ber SJilbfuMerer. Efh-binje k. bat Sßilblager. Efhbizhje n. (coli) bat SBilbfutter.

E v a n j g e 1 j, m. bat (Suangclium. —ift m. ber (S»angeli|1. —Iki adj, (Soangeliett..., coangelifd). — lliizo /. pl. bat (šuangelienbud).

Evropa, f. (Suropa. Evro-pejiz, jza m. ;pejka J. ber Europäer, bie —inn. spejfki adj. europaifd;.

F.

F .i b u 1 a (f) f. bie Jabel.

F a d I a t i (f) am v. impf, fdjoppcit. Fadlaviz , vza m. unb fädlavlia f. ber 2d;opper, bie —inn.

Fagot (f) m. bat Jagot. —en , —na, —no adj. gagot..., juin ga= got gehörig.

F a ja (t )J. ber ©teijj.

Fiijanzar (f) rja m. ber ©lajurer.

F a j d a (f) f. ber äBucher. —ti, —m v. impj. ipud)eru. •—viz , vza m. —vka f. ber SBucherer, bie —inn.

F a j f a , aud) fäjka (f)/. bie pfeife. Fajlin adj. pfeifen..., ber pfeife: fäjfina zev, bat Pfeifenrohr. Faj-liza/. d. bat Pfeifchen.

F a j m o fh t e r (f) tra m. ber rer. Fajmoflitrov adj. bet Pfarrers.

Fujlati (f) am v. impf fdnoa&en, plaubern. Fajtäzh m. ber ©d)roal3cr, ber *piauberer.

F al a t (f) m. bat ©fütf. Falamčut m. ba* Šragment, bat irumm. Fa-lazhek m. d. baž istucfchen.

61 F41

F a lin ga (f)/ f« Fa!it!'

im, i", fäljcn v. pf. fe&len, einen

geliler begeben.

Falot (f) m. ber £alunfe, ber SB

Fan in i za (t) f baž5Bergifimetnnid)f, oine Art Wäufeöljrcben mit blauen

Fant (t) rn. baž !))fan&. —ati,- am v. pf- pfdnben.

Fant'(t) m. ber ßnabe, ber 95urfd)e, überhaupt ein febiger Wenfd). Fanten, tna, tno adj. Snaben..., bu= bifcb- »tin m. ein lebiger 2Surfd)e. stinftvo n. baž Knabenalter. =tifhtvo n. bie SBüberei. =tizh m. d. baž JŽndbleiit, ber !8ube. Hov adj. bež ganten. =tovfki adj. ganten • •., nad) ganten Art.

Fanti t i (f) im v. pf. itltb fantvati, am v. impf, »erberben, rdcben; —fe v. r. pf. unb impf, fid) räd)en, Äa= d)t nel;m'en.

Far (f) rja m. ber Pfaffe; in 55roa= fien aud) ber JpiitferflKil bež <2d)iffež. —ar, rja m. ber Pfarrer. —arjev, aud) —arov adj. bež ^farrerž. —jev, and) —ov adj. bež Pfaffen, —man m. baž Vfarrfinb (Wann). —»naniza f. baž farrtinb(2ßeib). —manizhin ud), bergarmanisa gehörig. —manov adj. bem garman gehörig. —manfki adj. ^farrfinber. 1., ber ^farrleute. —manltvo n. bie ^farrmenge. —ino-fliter, tra m. ber Pfarrer. —of m. ber ^Pfarrl)of. —ofhki adj. Pfarrer..., pfarrlid). —ovfhak m. eine pfarrlid)e 2'3irtl)fcbaftžrealitat. —fki ad. l|tfaf= fcn..., nad) Art ber Pfaffen, pfatrifd). —fivo n. bie iilerifei.

Farba (f) J. bie garbe. —nje n. baž gdrbeu. —ti, —am v. impf, färben. —r, rja m. —riza f? ber gdrber, bie —inu. —rizhin adj. ber garberinn. •—rjev obet- —rov adj. bes gdrberž.

v — rl'ki adj. gärbcr..., nad) gärber Art; jum gärben gehörig.

F a r e s Ii a (f) f. ber ^Regenmantel.

Far i sej (f) m. ber ^M;drifder. —ev adj. bež $>l;arifderž. —flii adj. pjw* rifdifd). —ftvo n. ber ^p£arifdiž= ninž.

Farkefh (f) m. bie SSofjbecfe.

Fer 62

Farfh (f) m. ber ®Kottenborn, —je

n. (coli) baž <£d)ottenborugebufd).

F a fa n (f) m. ber gafau. —ov adj. gafanen . .., oon gafanen.

F a tli ar (f) rja m. ber ©fricfer; ber 9iad)rebner. Fatkati , am v. impf. firicfen; übel nadjreben.

Favd (liež: fand) (f)_ m. bie gälte. ■—ati, am v. impf, galten mad)ett, falten.

F' a z o n e t c'l j (f) ljna m. baž <2d)nupf= tu d). ■—zhik, zlika m. d. baž <2d)nupf; fiid)lein.

F a z e 1 j (f) ljna m. ber Scboppnuljet.

F e f 1 a, ferfülja (f) f. bie ®d)naffer= ganž. Feflati, am v', impf, fdjnaffern. Feflaviz , vza m. unb feflavka f. ber @d)natterer, bie —inn.

Fela (f) / bie ©aftung, bie Art.

F e n i k f (f) m. ber ponije (ein fa= belljaffer SBogel).

F e n t (f) m. bie Vfdnbuitg, baž ^fanb. —ati, am v. pf. unb —ovati, am ober üjem v. impf, »erberben; pfdnben.

Ferbegati fe (f) am fe v. r. pf. fid) entfd)(agcii.

Ferbeshen (f) slina, slino adj. feef, Sülm. Ferbeslmolt / bie Äecfs l;eit, bie iurl;n£eif.

F e r f e ta t i (f) am ober ferfezhein , aitcb ferfoleti, im v. impf, flattern.

Fcrl'n'iti (f) am v. impf, fiatfern; laut fieben (gem. farfeln) j auf einem au ž SSirEenrtnbe gemalten ^feifd)eit biefem ßetfroorte "älmlidje Z6ne l>er= »erbringen. Ferfrävka f. eine Art SSit-fenpfeifcben.

F er k (f) m. bie Schraube. — alo n. ber <2d)raubenftocf. —ati , am v. impf, febraubeu. —olaf, aud) —ozelj, ljna m. bie J&aarlotfe. —olin m. ber Sftifeer. •—oteti, — otirn, aud;—ozati, am v. impf, träufeln. —ozilo rt. baž Jöaareifen.

Ferk ati (f) am, aud) fei'kljati, am v. impf flattern ; erfterež aud) fdjrau* bei». Ferkaviza f. eine Art 23irEiit= pfeifeben. Ferkniti, nem v. pf. eilts flattern.

Ferleli (f) im, aud) ferzbati, im v. impf, flattern, febroirren.

Ferna z ha (f) f. eine glitte 511m dörren bež TOaljež.

F e r s h 111 a g a t i ( f) am v. impf.

63

Fer

läjfern, fabeln. FershmAgavlz, vza m. ber ßäfterer, ber Sabler.

F e r z a n j a (f) f. eine 2lrf uneblen , jebod) eßbaren ©djroammež.

Ferzanje (f) «. baž Soppen. Fer-zati, ain v. impf, bie ßuft |>aflig einfdjtucfen unb eben fo roieber auž= floffen, foppen; gem. burd; bie Stafe furjen, befonberž^bei «Pfetben.

F e r z hat i, v. Fe r 1 e t i.

F i d u 1 k a (f) f. bie 2BolfžmiIdj, eine «Pflanje. (Esula.)

Figa (f)/. ber geigenbaitm; bie gei= ge; figa mosh, ein feiger Wenfd). Fi-gin adj. geigen..., ber geige: sgino drevo ber geigenbaum. *giza f. d. baž geigenbäumd;en.; eine Heine 'geige. =gov«^;.geigen..., aužgeigen.

Fig ar (f) rja m. ber ©triefet. Fi-gati, am v. impf, firicfen.

Figura (f) f. bie gigur. —ti, —m v. impf, formen.

F i 1 i f z h a n (f) m. ber ^tlijler. —ov adj. bež —rti, aud) fili-

ftejfki adj.

Filosof (t) m. ber . —ija f. bie ett. -pI)ilofopI;ifd).

F i m o r (f) rja m. bie ©c^metle. (Cobitis barbatula. Lin n.)

F i n e s h (f) m. ber ©djnaufer. Finiti, im v. impf, fdjnaufen.

F i n g r a t, "v. Nap e r ft ck.

Firbizhen (f) zhna, zhno adj. »or= roifeig. Firbizhnoft f. ber SSorit)ife._

Firma, firmati, v. Birma, birmati.

F i r n a s h (f) m. ber girnijj.

Firfht (f) m. ber giirfh —inja f. bie gürftinn. —ov adj. bež giirften. —vo n. baž gurflenffmm.

Fititi (f) >m v■ impf. geifern, um ben ©imib fd)äumen.

Fla fhter (f) tra m. baž ^flaflcr. Flafhtranje n. baž

G4b 64

trati, ara v. impf. pflajtern. Flifh-traviz, vza m. ber tyftaflerer.

Fl et en (f) tna, tno adj. pbfd), ac. fig, f>!>f

F1 i T (f ) ber gleifj. —ati fe , am re v. r. impf, fid) befleißen.

Flöferka (f) f. eine Heine £acfe, bie glöfferfjacfe.

Fnörati (j-) am v. impf, anfaffen (perlen u. bgt.).

Foglavsh (f) m. baž SSogeI(;auž.

F dring a (f) f. bie gul;re, baž Jufir» toerE; ber gu^rlo^n. Foringifh, aud) furman ober forar, rja m. bet guljrmann. Forovati, am ober forijem v. impf. gufjrmann fetjn, Euffdpiren, gem. fufjrtoerEen.

F r ä j (f) adv. frei; frij volja , ber freie SßiUe. Frajoft f. bie greif>eif.

Fräjli (t) m. bte Sundpe. —ati, am v. impf, funken.

F r ä n s h a (f) f. bie granje. Frin-shnat adj. gefranjf, franjig.

Frifhka (f) f bie öeijjefe, ber ©d)miebEo()fenmifh

Fräzha, v. Präzha.

Fremen (f) m. ber ©fegreif.

Fren (f) m. ber Pfriem ber ©d)nei= ber, ©cfyufto u. bgt.

Frigati (f) am v. impf, bünflen, röflen.

Fromcntin, v. Korüsa.

Fük (f) adv. flracfžroeg, {><1"®^' —ati, am v. impf. fdjneU I)in unb !;er fahren. —niti, nem v. pf enf= toifdjen, enffdjlüpfen.

F ü 1 i k a (f) /. baž 2Mäjjlein, baž ftoljr« [)lt[;tld)eit. (Fulika.)

Funt (f) m. baž ?>funb. —en, —na, —no adj. ^funb . . . , pfünbig. —nifhza f. (eine 2lrt Aepfel) ber

F ü r m (f) m. bie gorm.

Furshile f. pl. baž ©agenfeit.

F u s h i 1 j (-(-) m. ber Docfct. —nik m. bie £id)fpu&fchere.

G.

G a b i n , m. ober gabaniza/. ber Wan= fei, wie if>n bie Sroafen ju fragen pflegen. Gibanje, n. baž Sßafen. Gibati, am v. impf. tpafen.

Gaber, bra m. bie ©eifibud)e, bie fiainbucbe. (Carpinus betulus. Linn.) Gi-berje n. (coli) ber ffieifjbudjemtmlb. =berzhek m. d.

65 Gäb

eilt« Heine ®eifjhud)e. =brina auch «brovina f. (coli) baä 2BeifjbUchens holj. sbrov adj. »eifjbüchen.

Giibes, m. bie < Sd)tt>ar5n>ur&, bie SBaflrourj. (Symphytum officinale. Lin n.)

Gad, 2. gada, gadu, gadova m. bie äSiper, bie Gatter. Gadji^arf;. S3i» perit gadji plöd bie ©d;(angen= beut, baä 5Bipernge$üd)f.

G ä d a n j e , n. baž Käthfel.

Gaden, dna, dno adj. (Mfyaft; fas betraft Gaditi, im v. impf. eieU baft mad;en; fabeln. Gadnoft f. bie ßEelhaftigfeit; bie SabelhaftigEeif.

Gagati, am v. impf. fdjnaftern; afljmen. Gägniti, nem v. pf. ben lefcfen 2lff>em$ug f(;un, erflerben.

Gaj, m. ber Jpair?, ber (šichenhain, ber Pjlanjroatb. Gäjerije n.baž pfle= gen. Gäjiti, im v. impf pflegen (ffidfber unb bgl.).

G a j s h 1 a (f) f. bie Peiffche, bie 0ei= fei. Gajsh-lati, am v. impf, geifefn. >nik , aud) snjak m. ber Peitfd)enfiie(.

Galeja, eig. galera f. bie ©aleere, baS ©aleerenfd)iff.

G a 1 g e (lies: gavge) (f) f. pl. ber ©algeit.

Galjot, m. ein grofjer plumper Seri. —lja f. ein grofješ plumpež iBeib.

Galüf, v. Golüf.

Galun (f) ber ','llaun.

G al up, m. bie Sinfe.

Galz h, ri. bie Äd)ufterfchtt>ärje.

Gämbati, am v. impf loaiielnb gehen, roatfcheln.

G a m i 1 i z a (f) f. bie JJcimille. (An-themis nobilis. Linn.) Gamilzh-nat adj. Mamillen..., »cn Mamillen.

Ganiti, nem v. pf. beroegen, beriiefen, Poit ber (Stelle bringen.

G a n t e r (f) rja m. baž SBeinfajjges fleH, ber üagerbaum.

Garaft, adj. raul;, asper.

G ar bin,, m. ber 9lorbn>inb.

Gare (f) f. pl. ber Sarren.

G are nje, n. baš Umjjerroerfen ber Süße, 5. 25. pon Sinbern. Gäriti fe, im fe v. r. impf, mit ben §u^en umf;erroerfen, ftd; 'ungebührlich ge= berben.

G a r i z e , f. pl. d. i>ie SBagenleifern.

G ä r j a t i, am r. imp f, brennen, eine hrennenbe (šmpfinbung Perurfadjen.

Ger 66

Garje,/, pl. (coli) bie SrÄfee.

G a r t r o s h a (f) f bie ©artenrofe.

Garz hin, m. ber TOaflbaum.

Gafiti, im v. impf, löfdjen. Gafi-ven, vna, vno, adj. ßöfd)..., ogenj gafivni ober gafitni navocl biegeuer« lofdjorbnung. Galiviz, vza m. ber ßöfd;er. Gafivka f. bie ßöfdperinn. Gafilo n. baS Sčfd)mitfel.

Gas, 2. gäsi unb gasi ber (gd)neepfab, bie ©d)neeba(>n. Gasiti im v. impf. toafen. Gäshenje n. bas ffiafen.

Gas da, gäsdar , v. Golpodar.

Gate r (f) tra m. baS ©itter; bie ©itterfhür. Gatraft adj. gitterfötmig.

G a t i t i, im v. impf. fd)oppen.

G a z h a, / bie 3acFe. Gäzhaft adj. jacfig. Gäzhe f. pl. ber ©afferEaften; bie Unterhofen j EreujioeiS perroachfette S3aumäfle.

G da, gflje, gdo, v. Kda, kje, kdo.

G e n i t i, nem , nil, njen v. pf. be* wegen. Genitje n. ber 25eroeggrunb, 21jfeEt; bie SSercegung. Genitljiv , genljiv adj. beweglich. Genitljivoft, genljivol't f. bie S&eroeglichfeif.

Gerb, m. ber JÖ&Eer. Gdr-ba f bie SRunjel; ber ßöfer, ber SSuFel. =baft, ober sbav adj. runjelig; buEelig, l)bie' riij. sbati , am v. impf, runjeln. sbava, auch sbaviza / ber -?>0Eer. =baviz , vza, ober sažli m. ber öotl Kunjeln ift. sbavka ober sbäzha f. bie «oll Šiunjeln ifi. »bazhiti, im v. impf, runsein; Kunjeln ma^en; — fe v. r. impf fich runjeln, Kun» jeln beEommen.

Ger-d, adj. abfcheutich, hš^i^- Ger-denje n. baž Jpaßlichmachen; baS (ŠEeln. =deti fe, di fe v. r. impf. eEeln , (šfel hohen, sditi, im v. impf. häglid) madjen, befubefn. =doba f. bie JpäßlichEeif. =dogled adj. fchefs füchtig. sdoglediti, aui^ sdoglediti , im v. impf, fchelfüchtig fei)n. sdo-gledoft f. bie @d)elfud)t. sdoft/ bie ^aglid)Eeit, bie 'Jlbfd)eulid)Eeif.

Gergotati, am unb gergözhem v. impf, girren.

Gergräti, auch gergati , am v. impf, gurgeln. Gergräven, vna, vno adj. ©urgel.,., jum ©urgeln gehörig, heftimmf.

Gerk, v. Grek.

O e r k a t i, am r. impf, freif^en.

67 Ger

Gerliza,/. bie Surfetfattbe. (Co-

lumba turtur. Linn.) Gerli-zhin

adj. bei- Surfelfaube. =zhi/,a, szhka f. dd. baž Slirtetfäubdjeit. =zhji adj. Jitrfetfauben ..., ber Sitrfetfauben.

Ger 1 je, n. ber 9iad)Ctl. Gerlo n. bie 5vc£)Te, bie ©urget. Gerloviza ober gerlovna f. bie Jpaföcttge.

Ger m , m. ber 23ufd): ternov germ ber SDorubufd). —ov adj. 23itfd)..., som 33ufd). —ovina f. (coli) baž ©eftrüppe. —ovje n. (coli) baž ©e; bttfd), baž 25ufd)merE, baž ©cfträud). —ovjizhe n. d. (coll).JtU\Mi, jun gež ©ebüfd).

G e r m a fl a , auch germizha f. ber ©

Ger meti, v. Gr omet i.

G er ta n i z , nza m. ber ©d)tunb.

Gerzha, f. ber Enoten b. i. ber Iteberreft, bie SBurjel bež 2tftež im Jpofäe; ber SŽrttg; bie 23cute, bie 0e= fd)»utft. Gerzhanik m. baž Joatžs jäpfd)en. Gčrzhav adj. fuofig, »ott ftnofcn (»oni -Sotje).

G e r z li a t i , zhim v. impf, rotten, raffeln.

G e r z li i t i, im (unrichtig aud) ger-zhiti, zhim) v. impf. broffetn, würgen.

G e f 1 o, n. bie ßofung, bie parole.

Gib, giba m. baž ©etenf, bie 95e= meguitg. Gibanje n. baž 23ewcgeti. Gibati, bain ober bljem v. impj. be-wegen, fd)wcnfcn; — fe v. r. impf ftd) bewegen, ftd) regen. Gibih, bka m. bie ^Bewegung, ber Affcff. Gibizhen, auch gibzhen, zima, zlino adj. bc= raeg(id), getenfig. Gibizhnoft, ober gibzhnoft f. bie ©ctenEigfcif. Giblej m. bie Bewegung. Giblejozh part. beroegenb. Gibljiv adj. biegfam, be= megtid). Gibljivoft f. bie 23iegfam= feit, bte 23eroegtid)fcif.

Giba, f. bie gälte. Gibaft adj. faT= fig. Gibiza f. d. baž gatfd)en. Gi-bizhaft adj. »ott ffciner galten.

Gigati, am v. impf. fd;reien (Pom föfel).

G i n g a v , ober gingavaft adj. fd)l»äd;= lid)^ järttid).

Giniti, nem v. pf. »erfd)Wittben, untergehen, 51t ©runbe gehen. .

G i p f (t) gipla m. ber ©l)pž.

Gi s da, f. bie -doffart; ber Curuž, ber

G1 k 68

übermäßige 21üfwattb. Gis-dati, am v. impf, aufpu(seit fd)mücFett. =dav , ober sdaven, vna, vno adj. f;ojfärtig, ftotj. sdaviz , vza m. ber Äojfärtige. =davha f. bie Jpoffärttgc. =doft f. bie •Öoffärfigfeit, bie ^offarf.

Glad, 2. glada, gladu, gladä m. ber J&uttger. Gli-den, dna, diio adj. ijttngerig. «leti, im v. impf 'hungern, «lovati, im ttnb düje'm v. impf, junger leiben, hungrig fet)n. sdoven , aud) sdöven , vna , vno adj. I;eißl)ungerig; gierig. =dov-nih m. ber SÜimtncrfatf, ber junger* leiber. «lövnoft. J . bie .fjungcrigfcif, bie ©ierigfeif. _ ,

Gl i d eh, aud) gladih ltnb gladili , dka, dho adj. eben, glatt; (»on 3:h'e= ren) i)übfö, fchmud', fett; (»on2Bor= feit) fchmeid)elhaft, glaff; (»on ber ©d>reibarf) fliejjenb; (»cm ffiege) fchtüpfrig; (»om. Äopfe) geglättet, ge= pufcf. Gladiljha/. baž ©läffhots ber ©d)u!>mad)er. Gladilo n. ber ©läff* flein; baž SSitgeteifen. Gladiti, im ober glijem, gladil, glijen v.impf, eben, glatt madjen; gläffen; flreidjeln; — fe v. r. impf, fid) gläffen unb pu^eit. Glidhati, am v. impf. blU geln. Glädhoft ober gladköta/. bie ©täffe, baž ©laftfepn.

G1 i g o I (*) m. baž Bcifmorf. Gli-gole (*) f pl. bie £od)fd)ttle.

Gl i f, 2. glifa, glafa, glafü, gladiva m. ber Sattf; ber SRuf j bie <£fim= me; bie 9iarf)rid}f. Gli-feh, ober =fiz, fza m. d. baž 2aufd)eit. =fin m. ber Son, ber ßauf. =fiii fe ober sßti fe , im fe v. r. impf, iötte »on fid) geben , taufen, fönen; ftd) ju metben pflegen, -fitje n. ber ižtaitg. =fnik (*) m. ber ©etbflfauf. =fen, fna, fno ad/. tauf, Ijeü, fönenb. =fno adv. tauf fönenb, Ijeü. =fnoft f. bic #clle (uon ber ©fimtne, ben Sonett). =ronög m. ber ^tepper. =fovit, auch sfoviten, tna, tno adj. befamtf, attberüljmt.

Glava,./: ber £opf, baž ^aupt; baž Äaupt bež Äoht», fiaud)ž u. bgt.; baž Oberhaupt; baž ^»aupfflücf: is glive sniti, attžiocnbig wiffen; od

flive do pet, »om jtopf biž jitm ufj. Gla-vin ober jväzli m. ber S'icffopf, ber öroßfppf. =vana ober

69 GU

sväzha f. t>ie einen großen Äopf fjöt, auž č>em 6eEannten ©prichivorte: fova fnizi glaväna, bie 9lad;teule fc^ilt bie Weife einen öroßEopf. =var, rja m- ber Ääuptfing. =värjev, ober svärov adj. beS JpäuptlingS. =vazh, ober ;vazhek m. bie i£ope (ein Sifd;). sven , vna , vno adj. .£aupt.. ., glaven del baž .Öauptftücf. =vina f. ba» Ä'opfffeifd;; bie Kopfhaut; (von «Pffaitjen) bie ©amenEapfef. =viza, svizhiza, =vizhka , =vizhkiza f. (nad; ben verriebenen 83erEleinerungž* itnb fiiebEofttngžgraben) baž £>ättpfd;en, baž j?öpfd;en. »vnik m. be_r Samrn. =vni-zhar, rja m. ber iiammad;er. =vnja f. ein angebranntes J&ols, ber geuer= bratih. =vobol m. ober =vobolenje n. ber JČopffdjuter}. jvobolen, Ina, lno adj. roaž ^opffcbmerjeit verurfadft.

Gled, 2. gleda, gledu m. baž ®e* ficht, ber ©eftchtžfimt; bie ©cfyau. Gle-dalifhe, attd; sdalifhzhe n. ber ©chauplafc, baž Sljeačet. =dalifhen, flina, fltno adj. 5 it m 21;eater gel;ö= rig : gledalifhen i gravi z , ber ©d;an= fpieter. =dati, am ober =diti, im v. impf, fchauen, befrachten. =daviz, vza m. unb =davka f. ber 3ufd;auer, bie —intt. sdavzhev adj. bež 3u= fdjauerž. *den , dna , dno adj. ■©d;ait. .., gledni kruh, baž ©chau= brot. =dkati, am v. impf. d. fd;auen, Elein, hübfcf) fd;atten. =dniti, nem v. pf. einen SSlicE tljun.

Gl en, m, bie S8iel;n>afferfud;f.

Gl e n a f t, v. GlinjaTt.

G1 e f h t, m. baž SSermögen, baž £ab uttb @ut, ber Oieid;t|)um. Gleflitati, am v. impf, vermögen; int (Selbe ver= mögen, b. i. ©elb l;aben: nizh ne glei'htam, id; l;abe gar nid;tS in meis nem SSermögen; tö je vefmoj glefht, baž ift all mein -Sab ttnb 0uf.

Gleshen, aud; gleshenj, shnja m. ber Änöchel.

G1 i b a n j a, f. ein ebfcr <šrbfd;n>amm, ber «pilj. (Phallus esculentus. L i n n.) Glibanj-ev adj. ..., seva jüha, bie ©chtvammfuppe. =iza, sizhiza, ska, =kiza, szhika f. (nach ben verfd;iebenen SSerEleinerungžgra» beti) baž ^iljfdjroammchen.

G lih (t) indecl. gleid;, eben: glih präv, eben red;f; glih misa, ein

G lü 70

ebener, ««raber, gleitet Sifd). Gliha f bie @leid)[;ett. Glihanje n. baž ©feic&mac&ett, baž Ausgleichen. Gli-hati, am v. impf, gleich machen, aužgfeichen. GHhaviz, vza m. unb glihavka f. ber ©leid;mad;er, ber ÄuSgfeicher, bie —ittn.

Gl i n j a, f. ber Söpferthon, ber ßeljm. Gli-njaft adj. fhoilig, lehmig. mjen, aud) snjan adj. trben. .-njiThe unb snjifhzhe n. ber Ort, tno ber' 3:1;"« ifl ober roar, bie Shonfläffe. =njiza f bie Shongrube. =njizhen , zhna , zhno adj. fiehm..., Shon..., gli-njizhna verfta, bie ßehmfchid;fe.

Glifta, f. ber Spulwurm, ber ©in= getpeiberourm. (Ascaris lumbricoi-des.J Gli-ftaft adj. loitrmahnlid;; voll aBttrmer. =ftin adj. beS (§tnge= roeibcrourmeS. =ftiza f. d. baS <šin= getoeibetoitrmchen.

Gliva,/", ber25aitmfd;mamm. Gliviz, vza ober dim. glivzhek m. eine itt Leihen «)ad;fetibe eßbare ©d;roattim= gattung.

Gl o bel J, attd) globla f. bie SSer» tiefung. Glo-bina f. bie Siefe, bie Jpöhle. =bok adj. tief. =bökofeshen, shna, shno adj. tiefgritnbig. ;bo-kofeshnoft f. bie SiefgrünbigEeit. sbokoftvo n. sbozluiia/ bte Siefe, ber 31bgrunb. ;bokoft ob. sbota f. bie Siefe. =bözhiti, im v. impf. tief mad;en.

G1 o b o z h e k, m. (ein gifch) ber ©reßling.

Glodanje, aitch glojenje n. baS pčageit. Glodati, glodam Ultb glo-jem (auch glodati u. f. ro. mit o), glodal, glödan unb glojen v. impf. nagen.

G1 ö d a f h, m. (eine ^flanje) bie hechef. (Ononisantiquorum. L in n.)

Glog, glogoviz, vza m. aud) glogje n. (coli) ber SBeißborn, ber Wehlborn. (Crataegus oxyacantha. (L i n n.) Gloginja f. bie Wehlbeere. Glogov, Glögovzliev adj. meißbornen, von SBeißborn.

G1 o t a, f. eine 2lrt Unlrattf auf ben Äornfelb'ern.

G1 u b ä n j a, f. bie £iirnfd;afe.

Gluh, adj. taub, gehörlos; (vom ©chale) butnpf; (von ber 9luß) h»hf-Glu-häzh m. unb shäzhaf. (Verächtl.)

71 Gm ä

eine gchörlofe TOannä» ober SBeibä» perfon. »fhiz, fhza m. bei' Saube, ber ©ebörlofe. diöba, =höta f. bie 2aubf)eit. sfhitj, im v, impf, taub

machen.

Gmajna (f) f. bie ©emeinbe; bie ©emeinbeweibc. Gmajnonaväden (*) dna, dno adj. gemeinbeüblid).

Gmetcn, tna , tno adj. nett, nieb» fieb, fnibfeb. Gmetnoft/. bie Sttct» tigfeif, bie 9tieb(id)feit.

G n a d a (t) f. bie ©nabe, bie OTitbe. Gnad-ljiv 'adj. gitabenvotl, gndbig. djiviz ob.doviz, vza m. unb djivka f. bei- gndbige -Öcrr, bie — 5rau. djivoft f. bie ©nabe, bie TOitbe.

Gnalen, Ina, Ino adj. freibenb. Gnati, shenem, gnal, gnan v. impf. treiben, jagen; gnanje n. baä treiben.

Gnefti, (aud) gnetiti) gnetem, gne-tel, gneten v. impf, Enefett, brüefett.

Gnesda, f. rid;tiger gnesdo ober gnjcsdo n. baä Gnes-denje

n. baä 9leftmad)en.; baä 9tt|ten. »diti, im ober »dovati, äm unb düjem v. impf, baä 9?eft machen, nifien. =dize, n. sdiza, »dizhka f. dd. baä 9ic|tcben. sdje n. fcollj baä 9ie(l. »dovänje n. baä $ftcftmad)eit. »doven, vna, vno adj. jum Sfcftc gehörig.

Gnetiti, im v. impf, jünben, ein» beijen.

Gnev, aud) gnjev m. ber 3ortt, ber ©rimm. Gnevanje it. baä Gnevati, am ober gneviti, im v. impf, jürnen, aufbringen; —fe v. r. impf fid) jürnen, fdjmoHcn. Gnevljiv adj. 511m 3orne geneigt, jorn= mütbig. Gnevljivoft f. bie ©cneigtljeit jum 3orne, bic 3ontmüfbigteit."

Gnida, aud) gnjida f. bie 9iiffe in Jpaarcn. Gnidaft adj. niffig, «oll Riffen. Gnidiza f. d. bafj 9tifjd)cn.

Gnil, aud) gnjil adj. faul, gefault, morfd), Gni-lad/. (coli) baä jaulidjt. datev, tvi, =tva f. bie gdulnifj. dazli m. slazjia f. 'ber gaulenjei-, bie —inn.' diti, im (gemehtigl. gniti, gnijem) v. impf, faulen, »löba, doft f. bie Sdure,' bie gdufnifj, ber TOobcr. doploden , dna, dno adj. faulbrü-tig; gniloploden roj, eilt SSienen» febmarm, beffen 23rut wou ftdutttifj angegriffen ift. doviza f. bie 2>amm» erbe. »tjc «. bie gdulüng.

Göb 72

Gnj at, f. ber @d;inEen.

Gnjävcfli, m. ber ©ürger, ber 9Kifj(;anb[er. Gnjaviti, im V. impf. würgen, broffeln, mejgern, migban. b»!n. Gnjavitva/. bic sJOiifib<*nb(ung. Gnjavlenje n. baä 2Bürgen, baä ®tijj» banbelit.

Gnj i niti, nem v.pf. rubren, bewegen.

Gnoj, 1. gnöja, gnoja m. ber ©ting, ber ®ifi; ber (liter. Gno-jazh m. ber ba ben 'Acfer biingt. »javizaf. bie Ruftet. =jenje n. baä fcüngen, bie Šungttng; baä öitern, bic (Site» rung. »jin, jna, jno adj. 2Jtijl..., gnojna vöda baä Šiiffmaffer. sjiflic, sjifhzhe, sjnifhe n. ber Ort, WO, SHtng gefammelt wirb, ber D&iftfjaiu fen, bie 2Äifi|ldtte. «jiti, im v. impf. büngen; — fe v. r. impf, eitern, fd)wären. »jitva f. bie ©üttguitg, bie (Siferuttg. »jniza, sjflmiza f. baä 9Kiftwaffer, bie 35ungbrühe, bic lacbc, bie TOifijaucbe.

Gnojnobrodenza, f. ber SScrg» finfi, ber ©aufin!, ber SŠJltflpnC, ber SOTowij. (Fringilla montifringil-la. Lin n.)

Gnüf, 2. gnüfa, gnufä m. ber@Ee(; ein efelhafter, abfcbeulidier TOctifd). —a f. eine efelljafte, grauälid;e ffieibä» perfon. -4-en, —na, —no adj. »ers abfd;cuungäwürbig, > abfdjeiis

lieb. —itljiv adj. grauälid;. —itlji-voft y. bie @rauäiid)Eeit. — noft / bie Sßerabfd)euuiigäwürbigfeit, bic ^rdß« Iid)leit. —öba f. ber 'Abfd)ett,. ber (SEel; waä cMbaft i|l. —iti, im v. impf, befubeln; eSetn. —tvo «. ber ©t-duel; bic ©raueltbaf.

G öba,/. berScbwamm; bcr2Itiäfa(3; morfka göba, ber 25abfcbwamm. Go-bajur m. (eine ©cbwammart) ber Saubling. »bar, rja m. ber©d)wamm» UerEdufer. »baft adj. fd;wammjg, fd;wammicbt. »bav adj. auäfdfei'g. »baviz , vza m. ber 2Utäfd^ige. »bav-ka /. bte 2lttäfd^ige. »biza/. d. baä ©d)wdmmd)en. »bizhaft adj. »oll ©d)wdmmd)en, @d)wdmmd)cn d(;n(icb,

G ö b i z, bza m. bie ©d)nau^e. Göb-zhaft, szhat adj. mautid)t. »zovän-je n. baä Srofeen, baä Srofcigrebcn. »zovati, am ober züjem v. impj. frofeig rebeit. =zhek m. d. baä Scbnäu&cben.

God

God, a. goda, goda, godu m. baž JKamenžfejt, ber «Kamenžtag. Go-diflizlie n. ber SafjreStag. Godovje, ja bie SRamenžfeier. Godovno n. baž 5Šamenžtagžgefd;enf. God, 2. göda, godä m. auch godnö-ta f. bie Dteife. Goden ober godin, dna, dno adj. reif, tauglich, b. i. bie gehörige Seit habettb, j. 23. »on Sungen ber Sf>iere, »on gerottetem g(ad;ž, in ben SRebenžarten: ptizhi fhe nifo godni, bie Söget ftnb itod; nidjt befiebert, aužgewad;fen, fte ftnb itod; unreif; fd;erjt»eife ober ironifch jagt man ež aud; »om 3ftenfd;en : ti sa slienitvo fhe nili goden, bu bifi

nod; nicht mannbar, noch .nicht reif genug, alž bag bu heirafhen fönnteji U. bgl. m. Göditi, im ober godnja-ti, am v. impf, jeitig machen, taug» lid) mad>en; — fe v. r. impf. jeiti= gen, jeitig werben, tauglich werben. G o du oft f. bie Keife, bie Saitgltd;= feit, bie Wann&arEeit. Goden je, n. baž ©eigen, baž 23to= , finfpiclcn. Gbdiz, dza m. ber ©et= ger, ber SBtolontfl. Goditi, im v. . impf geigenbie SBioline fpielen. Goder, dra m. bie 23ül;ne, baž ©erüjh

G o d e r n i z a , f. baž TOurmelthier, (Arctomis marmotta, L i n n.) Godernja-ti, am v. impf, murren , habern, brummen, »viz, vza m. =vlia f ber SÖJurrer, bie —inn. G ö d i (alffl. godje) adv. angenehm, liebwertf).

Goditi fe, di fe v. r. impf, fid;

jufragen, gefchehen. Godla,,/. ber SSSurfifafe. —ti, —m v. impf, »iel ititb bummežBeug reben. Gbdzhev, adj. bež ©etgerž, bež

SBiolinfpftferž. G o g n j a t i, am'(auch gognjävati, am) v. impf, ntefeln. Gognjävaft adj. niefelitb.

Gogotänje, «. baž ©acfern. Go-gotäti, am ober gogözhem v. impf. gacfent, fchnaffern. Göjsd, m. ber 2Balb, ber gorfl. G o j s d i t i, im v. impf. »erEeifen. Gol, adj. Moji, Ea(;l, uacft. Golina f. bie burd> baž 2lbjtchen ber 9iinbe enfjtanbene 2Mofše. Goliti, im v. impf, bie Rinbe abfd;a(en, Eaf)I ma=

Gol 71

d)cn. Golizhäva f. ber Ea^le Rttcfen einež SBergež. Goljasen, sni/", ber ©djabe am ©etreibe, 5. 25. burd) 33uütfe- Goljäva f. bie SSlöfje, bie Fahlheit. Gölo-bräd adv. unbarfig, bartfož. =bradiz, dza m. ber 25art= lofe. =gläv adj. mit entblößtem Raupte, sgläviz, vza m. sglavka/". beffen ober bereit Jpaupt uitbebecft. =rök adj. mit unbebecffen^cmben, wef;rlož.=ferzhen, zlina, zhno adj. aufrichtig, sferzli-noft/. bie 21ufrid;tigEeit.

Goldinar (f) rja m. ber ©ufben.

Golfija, golfiv, golfiza, v. G o-lufija, golufliv, golfiza.

Goliba, f. eine leere (Sbene. Goli-bafh m. 'ber 25ewo(;ner einež tutEuf= ti»irten 25obettž.

Golida, f. bie TOitdjgcIfe.

Golöb, 'm. bie Saube. —ar ober —injar, rja m. ber Saubenhcinbler, überhaupt ber Saubenmann, —alt adj. taubenfarbig. —e, ta n. baž Säub= d;en (ohne Unt'erfd;ieb bež ©efchled;» tež). —ek, —iz, —izh, —kez , —zhek , —zliekez , —zliizli m. dd. baž Saubenmänndjen. —injak m. ber Saubenfd)(ag. —inji adj. Sau= ben..., ber Sauben überhaupt, —iza f. baž SaubcnwetbdH'n. —izhka, '—izhkiza, —izhiza/. dd. ein tiebež Efeinež Saubeitwetbd;en. —jek m. ber SaubenEoth, ber aber in ©f. aud> —injak heift. —ji adj. Saubeit..., ber Sauben. —ov adj. ber Saube, bež Saubenmannd;enž. —ovflii adj. Sauben..., bei- Sauben überhaupt. —nik rn. ber Saubenfd;lag. — zhe, eta n. baž Säubd^en. —zhoväti fe," am fe v. r. impf, fdinäbcllt.

Golot, m. ber £r»fiatl.

Golt (liež gövt, gut), 1. golta, goltä m. ber ©chlunb, bie Sehte. -äniz, nza m. bie ©peiferölwe. —anje n. baž ©dringen, baž ©djlucFen. — atis am v. impf. fd;lingen, fd^Iitcfen (6e=

' fonberž, wenn eftiaž im ©d;lunbe fiecEen breibt, unb man ež unter £er= »orbredjen »on Shranen,hinabjuwttr= gen ftd; bemühet).

G o 1 u f (-(-) lüfa m. ber SSetrieger. Go-lüfati, am ober »lufäti, am v. impf, betriegen. =liifen, fna, fno adj. betriegerifdj. slufija /. ber 25e» trug, bie 23etriegerei. =lüfiz, fza m.

75 Gol

unb =lufiza/ber ©efcieger, bie —inn. slufijiv adj. betrüglid). =lufljivolt, /. bie SBetrüglufcJetf. slufnjäk m. ber SSefrieger. =lufnoft f. bie 23e= triegerei.

Colup, m. bie ßamprefe. (Petromy-ion marinus. L i n n.)

Gomasanje, n. baS 5?ried)en. Go-mäsati, am v. impf, frieden.

Gomila, f. ber Raufen; bte gfujjiit= fel (©d)iift); bie -Öeibe.

G o m s c n j e , n. baä SBimmefn, baä ©ewimmel. Gomseti, sim v. impf. wimmeln.

Gon, m. ber Srieb. Gönenje n. baä Srciben, baä Sagen; baä ßäufi'gfenn. Goni/,, nza, m. ber Sreiber, ber Verfolger. Gonitclj m. ber Sreiber. Goniti (aucb goniti) im v. impf oft unb lange treiben, ju treiben pfie= gen, jagen, »erfolgen; — fe v. r. impf läufig "fepn. Gonja f. bie Sreibjagb. Gonjba f. bie SBrunffjeif, bie 3eit beä SMttfigfet;nS. Gonjäj m. fo »iel Selb, als man att einem Sage ju «cfern im ©tanbe ift. Gonjäzk m. ber Sreiber. Gonjäzhev adj. beä Srcibers.

Gondranje, ober gondranje n. baä ttmierfiänbliche X)a(;ermurnteln. Gon-dräti, am v. impf, un»crftänbtid) bahermurmcln. Göndraviz , vza m. ber Sörummer.

G o n 6 b a, j. bie Uebcrtreibung, ber ©d;abcn, bie3ugt'nnberid;tung. Gono-ben, bna , bno adj. »crbcrblid), jU ©runbe ricbtcnb. =biti, im v. impf. verberben, fd)änben, ju ©runbe rid)tcn.

G o n z h, m. baä ©d)faghö[jd)eit.

Gönzhek, m. d. bie Jlingel, baS ©löefcben.

Gor, adv. herauf, hinauf, (in 3ufant= meitfe&uitgcn) auf..., 5. 25. — djäti v. pf. hinauf fhutt; —däja f. bie 2lufga6e; •—dajati v. impf, unb -—dati v. pf. aufgeben; —pomagati v. pf aufhelfen., hinauf helfen; —vttäjenje unb —vrtanje (eig. bloß vftajenje, vftänje, unrid)tig gor-vftäjenje, ober gar gorivftäjenje) n. bie 2htferfiehttng; —vsdigati v. impf, unb — vsdigniti ober —vsdizlii v. pf. hiKiuf heben; •—vsdizhi fe v. r. pf. ftd) auSheitern (»0111 Gimmel, uon ber 3Bittcrung) u. f. w.

Gor 7«

Gora, a. göre, gore f. ein 1)0= her iöerg; göre ober gore, gor f. pl. (collj baä ©cbirge. Gö-raft ober gorat adj. bergig. Göra-vit adj. gebirgig. Gorazhina/. bie

Anhöhe-

G ö r d ä j a , gordäj

Göre, gore ober göri adv. oben. (2Bof)l5uunferfdieiben »011 gor l;tn= auf, herauf tttib sgörej, sgö-rah oberhalb.)

Gorenje, n. baS brennen. Goreti1, rim v. impf, brennen. Gorezh part. brennenb, brünjlig. Gorifhtvo n. ber fßranb.

G o r č n k a, f. bte Dberfrainerinn. Go-renlki adj. cberErainifcb. Gorenz m. ber öberEratner. Gorenzhev adj. beS Dberft-ainerS.

Goreti, v. Gorenje.

Göri, v. Göre.

Gor i z a, / ber 23ü(jet, ber Jöitgef; in ©f. aud; bet SBeinberg; bie ©agc f. V. a. govoriza. Görizhanj ober görzhan, 1. gorizhänja ober gor-zhäna m. unb gorizhänlia f. ber ©ebirgSflowene, ber floroenifche'Ober= länber in ©f., bie — inn. Gorizhcn, zhna, zlino unb gorizbji adj. ©eins gart..., 23ü(;el..., ffietngärfen u. bgl. betreffend Gorizhki, atirf) go-rizhänjfki adj. Obcrldltber.. ., wie ein ©ebirgäfloroette.

Gorje, 1. toel;! Sori® meni! weh mir ! gorje no gorje, ober ve no gorje! ach unb wel; '•

Gor j üp, aud; goriip adj. bitter.

Gori, adj. heiß, fd)wül; bitter. Gorliöta f. bie ©arme.

Görna, aud) görna f. baä Bergrecht. Gör-ni, aud) =nji adj. obere, (>»f)erc. snija f. baä 23crggerid)t. snik m. ber SBcrgmann, ber SBin^er; ber 2lufs feljer über bte fflJeinbcrge. =niza f. baä ^Bergrecht, snizhnik, snizlinjak m. ber ^Sergholb. =njak (*) ber ffieftwinb. snfki adj. 25ergred)tS...; görnfke knishize baä ŠSergrcd)tSs buchet.

Gorpomägati,'v. Gör.

G ort an, gortäna m. bte Jef;te, bie ©urgef.

Gorvftäjenje, v. Gör,

Gorvsdizhi, v. Gör.

77

Gor

G o r z h i z a , /. ber Senf. (Sinapis, sinapi.) Gorzliizhcn , zhna , zimo adj. ©enf..«, »on ©enf; gorzhizh-no femenzc, baž ©enfCörnlein. O o r, 2. gofi, gofi J. bie ©anž, ofme Unterfd)ieb bež ©efdjlecbtež. (Anas anser. Linn.) Gofetina J. baž ©dnfefleifd). Gofinjak m. ber 0mtfe= flaii; ber ©dnfeSotf). Gofinji adj. ©dn= fe . . . ; gofinja kosha, bie ©dnfe|)i»uf. Gofjak ober gofäk m. ber ©änferid;. Gofka /. bie ©anž (baž 2Beibd)ett.) Gofkiza f. d. baž ©anžcben. Oöfeniza, aud) gofenka unb golen

za, gofeniza/. bie Diaitpe. G 6 Tli a , v. G ö f. Gofi ar, rja m. ber ©eigenmacber Goflcn adj. SStoltn..., jur ©eige gehörig ; göflen 16k, au4> bloß lozhez ber ©eigenbogeit, ber giebefbogen Gofli, in ©f. goDe /. bie SSiotine Gollize f. pl. d. eine Heine SBioline Gofti, gem. gofti, godem, gödel v impf, geigen. Gofpa, f. bie grau. Go-fp6d m. ber £>err'. sfpöda f. (coli) Die £er reit, bie -öerrfcbaft, ber 31bef. =fpo dar, rja ober =fpodin m. ber .£>err ((Siejentfmmer),-ber £aužn>irtl>. =fpo-dariten, tna, tno adj, (jaušltd), Jjaužfjalterifd). sfpodaritnoft f. bie $auž(id)6eit. sfpodariti, sfpodiniti, sfpodmjiti, im v. impf. -£>err fepn; baž Jpaitžroefen regieren, n>irtl)f<$aften, (jaužljalfen. sfpodaritva f. biečuiuž= l;alfung. sfpodariza, =fpodinja f bie Hausfrau. =rpodarjev, aud) =fpo-darov adj. bež ©ofpobar. sfpodarnik, m. sfpodarniza f. ber .fraužf>d(fer, bie —ittn. sfpodarfki adj. ©ofpobaren...; wie ein ©ofpobar. =fpodarftvo n. bie .Siaužjjaltung, bie .£iau3t»irf(jf($aff. sfpodäriien , fhna , fhno adj. l;err= lid). jfpodaflmoft f bie Jperrlidjfeif. ;fpodeli m. d. baž £>errd)en. -fpöden, dna, dno adj. ber Herren, ber -öerr= fd)aft gepörtg, t)

G o f 78

Waria -ßtmtnclfabrf. =fpodov adj. bež ßerrn, bem fierrn gehörig. =fpo-dovanje n. baž ^>errfd)en, baž Aevr= fei)tl. =fpodovati, am ober düjem v. impf. Ijerrfcben, Aerr fet;n. =fporlo-vaviz , vza m. =fpodovavka f. ber •&errfd)er, bie —inn. =fpodljiv adj. gebieterifd). sfpodfka, =fpojfka, =fpo-fka f. bte ÖbrigSeit, bie £errfcbaft. sfpödfki adj. ben Herren gehörig, (;erremndfjig.

G oft, m. ber ©aft; v'göfti jur 93 e= gaflung. Go-ftenje n. bie ©cbfemme= rei. =ui f. pl. (coli) ber ©d)mauž. sftiniza f. bie Verberge. =rtitev, tvi ober jftitva, t ve/i'baž ©afhnafjr. sftiti, im v. impf, bewirken, bega= )tcn; — fe v. r. impf, fid) bewirken, fid) mot;I gefd)cf)en laffen, fd)tnaufen, feblemmen. =ftitje «. baž Sial;f, ber ©Kmauž, bie ®eroirtl;ung. =ftnih m. ber ©d)lemmer. =ftniza f. ber ' ©peifefaal, baž ©aftimmer. Goftnja f. bie Snroofmerinn. Goftnjak m. ber 3nroo^ner. =ftovanje ober vanje n. eig. bie ©afterei, baž £>od)= jeitžmabf; in ©f. gem. bie £ocbjeit.

=fto vanj l'ki ober sltüvanjfki adj. £>od)seif..., bocbjciflid). =ftovanjftvo n. bie ©afierei. =ftovanjfliali m. ber •öoebseitgafh =rtoväti, am ober ftü-jem v. impf. 3nnn)ol;ner fet)u; gafHreit. =ft6'ven , vna, vno adj: gaflfrei. =rtovniza/ baž ©afeimmer. rftovnoft m. bie ©aflfreiljeit. =ftovi-na f. baž @aftmaf)l.

G o rt, adj. bid)t, trüb; gofto fetvo, bid)te (nid)t fd)üf(ere) ©aat; gofta flusliba , redka füknja, mer oft ben £>ienft med)felt, erfparf wenig. Goniti, im, il, fhzhen v. impf. yer= bid)ten, bid)t mad)en; trüben, trüb machen, jftokrat adv. oftnmlž. tokraten , tna, tno adv. oftmalig, bäu= fig. iftozlia f. bie ©id)fe, bie 2>id)t= fjeif. Gofha, gofhäva , gofhiza, gofbalia , gofhzhäva, goflizhiza f. (coli) ber ©a6 ffüßi^er Singe, ber »obenfafe ; baž ®itfid)t. Gofh.it adj. bid)f. Gofhaviza f. baž Sid'id)f, baž ©ejtrüppe. Gol'hävka f. ber ©fraud;; bie ©artenrofe.

Golti, v. unter Goflär.

G o f t ofle v z i, goftosliirzi m.pl.(cnll)

baž ©iebengeflim, bie ©tucF^enne.

79 G ös

G o s h , aud? g6sha, g6shka f. ber

SDrefcbelriemen; ein großes SBeiben= banb.

C o 16 v j aud; gotov adj.hcvcit, fertig, gewiß, ftdjer; (»orn (Selbe) baar, »or= fjanben; tä je gotova, bas ijt fo »iel a(S rid;tig; gotovi denarji, baareS ©elb. Gotovina f. (coli) bie S5aar= fd;aff. Gotovnoft f. bie ©ewißbeit.

G o v e d ar, rja m. ber 9iinber(»tt. Go-v.idarija /. bie 3finb»iej)jud)t. Gove-darina/fco/^ bie Sejahlung beS Kin= &erl)irfen, baS JRinbgelb. Govedärfki adj. Kinberfjirfen ...; nach 9IinberI)ir= ten Söeife. Govedärftvo n. bie 9tinb= toief)jud)t. Govedina f. baS SRinbfleifd). Govedje n. (coli) baS Äornöief;, baS 9»nbt)ier> Govej adj. Kinb ..., »on SRinbfleifch; goveja juha, bie Stinbfuppe.

Govna, aut^ gövnja f. unb gövno n. ber SarmEotl; (ŠreE). Govnjäti, am v. impf, wie ein ©tinEEäfer fummen, aud; bummeS 3eu9 reben. Govnjäzh m. ber ©finKäfer. {Sca-rabaeus ßercorarius. L i n n.)

Govor, 2. govora, auch govor, i. govora m. bte SJtebe. Go-vorenje n. baS ©preden, baS SReben. =voriz, rza m. ber 9tebner. svoriti, im, gem. «voriti, im, «voril, «vorjen v. impf, reben, fprechen; govori fe, ober govori fe, man fagt, eS wirb gefprod;en. svorina/. bie Lebensart, svoritelj m. ber SKebner. svorljiv adj. rebfelig, gefprädjig. svorljivoft f. bie DtebfeligEeif, bie 0efpräd;igEeit. svörnik m. ber Siebner.

Graba,/ ober graben, bna m. ber ©raben. Gräbiza f. d. ein @räb= d;en, eine gurcbe, »orjüglid; swifd;en ben ©eingärten. Grabizhaft, adj. »oll ©räbdjen.

Gräbefh, m. ber 3ufammenfcbarrer. Grübiti, im v. impf, raffen, JU* fammen fcbarren. Grablenje n. baS Staffen, baS 3ufammenf3>arren.

G r ab I j an je, n. baS Dieken , baS JparEen. Grabljäti, am v. impf. re= eben, barEen. Grabljäzh m. ber Dteeher, ber JparEer. Gräblje , gräbelj f. pl. ber Kecben, bie .§>arEe. Gräbljifhe «. ber SRechenfHel, ber £arEenfliet.

Grad, 2. grada unb gradü m. eine 58urg; eine fefle gefdjtoffene 23urg;

Gre ' 80

etn» fefle ©tabt; ein ©cbloß; ein fe« fleS ©(bloß. —ek, —izh m. d. baS ©ilößdjen. —-er, —za m. d. baS ©eblößeben; bie ©tabt Gräfe. —ifhe^ —lfhzhe n. bie ©d;loßfMtte, ober ber Ort, wo uormabls baS ©djloß ftanb; ber ffiatl^ bie Ringmauer, —iti, im, il, grajen v. impf. jdu= nen, befefligen. —je n. bie 23ergeifa= belle. =nik (*) m. ber 23ürger. —fki, aud; grdjfki adj. ©d;toß ..., -öerr» febafts . . ., herrfdjaftlid;. —fhina, aud; grajfhina f. baS .§>errfebaffSfd;loß.

Gräh, gräha m. bie gafele, bie ga» fole (Faseolus vulgaris. Linn.)-, aitcb (grbfen, ober SBopnen überhaupt. Grähez m. d. baS ©rbSd;en, baS ®ol;nd;en. Grähiflie n. ber gafolen» aifer. Grahov adj. gafoten . . (Srbfen..., !Soiinen . . »on ßrb= fen. Grähovina , grähoviza , gra-hovniza f. baS gafolenfiro^.

Grahor, m. aud; grähoriza, gra-horka f. bie ffiicfe, bie SÄoßmicFe (Vicia). —niza f. baS SBicfcnftroh.

Graja, / bie ÜSersäunung, bie 23efe» fligung, ber 25amm. Grajfki, grajfhina, v. unter Grad.

Gräja f. ber Xabel. —nje n. baS Xa» beln. —ti, —m v. impf, fabeln. —ven, vna, vno adj. tabe(l;aff. —viz, vza/M. —vka /! ber 2abler, bie —inn. —vnoft f. bie XabettmffigEeit.

Gr akt ati, am v. impf. Eräd;jen.

Grimpa,/ ein rauljer ffieg.

Gräniza,/! bie©ränse. Gränizhar, rja m. ber' ©räujer, ber ©ränjfolbaf.

Granoflek, m. baS ©iefel. (Mußella vulgaris. Lin n.)

Grätati (f) am v. p f. werben, enf= flehen. Grazhovati, zliüjem v. impf. werben, im (Sntflehen fepn.

Gre ban je, n. baS ©d;arren. Gre-bati, am unb bljem v. impf. fd;ar» ren, auf bie ©eite fdjarren,' hinweg fcbarren. Grebliza f. ber ©d;erjeug (für ben Ofen). Grebfti, bem, bei v. impf, fcharren, graben.

Greben, m. ber jtatnm (beS £>a(;než); ber ffieberEamm. Grebenaft adj. ge> jähnelf. Grebeniza f. baS glad;& breft jum Becheln beš glacbfeS; baS ^unbebanb, wenn eS mit eifernen 9tä« geln befefet ift; baS Pfropfreis. Gre-benizhiti, im v. impf, pfropfen.

81 ** r ®

Gr i d (*)/ bie Seif er.

Greda,/ baS ©artenbeet. Grediza f. d. bas ©artenbeetdjen.

Gre dan za,/, bie 9Bagenfd)ere.

Grede, adv. im Sehen. Gredem obet greni v. impf, (nur in ber ge= aenwärtigen Seit üblich) gehen.

Gr edel j, ljna m. ber

Oreh, 2. greha, greliä m. bie ©Ünbe.

Gremenje, gremeti, v. Grome-nje, grometi.

Grenek, ober grenili, grenik, gre-nik, grenak, nka, nko ad], bittet*; grenka föl, baS SSitterfalj. Greniti, fin, auch grenzhiti, im v. impf. »erbittern, bitter machen. Grenklat adj. et»>aS bitter. Grenkniti, nem v. pf. unb grenkoväti, küje/w v. impf, etwas'bitter fepn.

Grefhen, fhna , fhno adj. fünbig , fünbhaft. Grefhiti, im , il v. impf. fünbigen. Grefh-nik m. miza/, ber ©ünber, bie —inn. =nikov adj. beS ©tinberS. *noft /. bie ©ünbigfeit.

G res, 2. greši, greši / aud) gresi f. pl. ber ©torajt. —aft adj. moraflig.

Gröd, m. bie @d)eibtnthe. Grödek m- d. eine Heine ©djeibtruhe.

Grof (t) m. ber ©raf. —ija f. bie öraffdpaft. — inja, —iza /. bie" ©rä= finn. —izhin adj. ber ©räftnn. —ov adj. beS ©rafen. —ovfki adj. gräflid).

G r o m, 2. groma, gromü m. ber Sonner. —enje n. baS Sönnern. •—eti v. impf, bonnern; gromi eS bonnert. —ota f. baS ©ebraufe. —ovnik m. ber Donnerer. —fki adj. Donner . . . ; grömfka ftrela, ber (erbichtete) Donnerfeit.

G r o m k d a, / ber ©dKiterfmufen.

Grd f h (f) m. ber ©rofd;en. Grofhek m. d. baS ©röfchchen.

Grösa, / ber ©d;auber, ber (šfel, ber 2lbfd)eu; grösa me jma, eS fd;au= berf mid). Grd-sen, sna, sno adj. entfefclid), fef;t grofi, fdjaubethaft, grati» fam. =senje n. baS Drofjen. =siti fe, im fe v. r. impf, brohen. ssiza f. ber ©chauber, ber (Sfel, ber 3lbfd;eu. ssnoft f. bie ©raufamfetf, bie (SnU fefelid)feit. ssovinfki adj. entfefelid) grof, ungeheuer, ssovit adj. eutfe(ss

Gtim 82

. lieh, graufam. rsovitoft/. baS ©nt= fefeen, bie ©raufamfeit. Gröshnja, aud) grositva/. bie Drohung.

G rösd, aud) grösd m. bie Srauhe. —ek, — izh m. d. bas Srdubchen. —izlije , —jizhe n. d. Stäubd)ett, eine Wenge fleinet Stauben; krefno, läfhko ober rudezhe grösdizlije, Kibiffeln, 3ot;anniSbeere_n (Ribes

rubrum, Linn.), —je«, (coli)

Stauben, viele Stauben, eine Srau= benmenge. —ni adj. Stauben ... j grösdne pizhke, bie Sraubenferne.

Grösen , v. unter Grösa (fammt allen Ableitungen).

Grüda, f. ber klumpen, ber .Knollen, ber (Srbfloß, bie (Stbfd)olle. Grü-daft adj. flumpig ; ftuinpichf. =den , dna m. bet SKonat Dejember. »diti, im v. impf. perfd)Iingeit. =diza, sdizhka f. dd. baS £lütnpd)en. =dizhaft adj. Poll Sliimpdjen; Slümpdjen afmlid). =dje n. (coli) bie klumpen, bie (Srb= fd)odenmenge.

G r ü 1 i t i, im. v. impf, gurten.

Gr «nt (f) m. ber 25oben, ber ©runb. —ati, am v. impf, grunben. —tni adj. ©runb ..., grüntna gofpöjfka, bie ©runbobrigfeit.

Grüfhiza,/ bie TOuffatnuf. (Nux

moschata.)

G r u fh k a, / ber SSirnbaitm; bie SSirne. Griifh-kiza f. d. baS SBirns bäumchen; baS 5Birnchen. =kov adj. SBirnen... ; birnbäumen. =koviz , vza m. ber SMrnftocf, baS 2Sirnholj; ber SBirnwein. =kovina / (coli) baS SBirnhoIs; baS SBirngeholj. =kovje, =evje n. (coli) 'eine Wenge Sirn* bäume, ber SSirnmalb. ikovniza/. ber SSirnr.iofl.

Grüzha,/ ber ßloji, ber klumpen. Gruzhaft adj, flumpig. Grüzhiza f. d. baS Stümpfen.

Güba, /. bie gälte. Gu-baft adj. faltig, sbiza f. d. baS galtd)en. sbiziiaft, sbanzhaft adj, poll §altd)en.

Gugati, am unb gljem, aud) gu-

■ gljati, am v. impf, hutfchen, fd)aufeln. Guganiza, gügovna j. aud) guge f. pl. bie ^>utfd)e, bie ©djaufel. Gugäven , vna, vno adj. fd)attfelnb.

G ü 1 i t i, im v. impf, reiben ; fcherjen. Guljava f. bie SBIöffe, hie ©ra$e.

G ü m b, m. ber ßnopf. —a /. hie

83 Güm

Bettle. —ar, rja m. ber Jtnopfmacher. —aft adj. Ettopfig; gumbafta igla, bic ©fecfnabcl. —ez m. d. baž ftnöpfchen.

G u m n i fk i , adj. jur 35refd)tcnnc ge= l;örig. Gumniflie, guinniflizhe n. ber £>rf, wo bic Drefchfettne ftefyt, ober geftanben l;af. Gümno n. bie Srefdjtenne.

Güm p, gümpa, v. Gumb, gumba.

G u n d t ä t i, v. G o n d r ä t i.

Gurgoliäti, am unb gdzhem r. impf, girren.

G uTh, f. bie SBafferfdjlange.

G ü s a t i, am v. impf, nagen. (9Jtan

Her

84

fagf cž nur »on jaljnlofen ^erfonen, alž Efcineti Sinberit, alten aßeibern u. bgf.)

G ü z h , guzba m. bie Ütcbcrci, bcig @erüd;t; gerde güzhe imeti, häßliche Dieben führen; prifhli fo güzhi, Stadjricbten liefen ein u. bgl. Gü-zhati , guzhini v. impf, reben, fpredjen.

G v ä nt (f) m. baž ©ewanb, bie Älei» bttng. —ati, am v. impf. Hei ben.

Gverati, am v. pf »ergelten. Overilo n. bie SSergeltung.

Gvifhen (f) fhna, fiuio adj. gewiß. Gviriinoft J. bie ©ewißheit.

H.

H' (flaff bež »eralfeten he) prp. ju (ad) nach f i d; b>n, nach fid; ju (mit bent Sone auf betu fid;); h' könzu, ge= gen (Sttbe; b' gaju, jtfm £aittc; h' sli en i, jum SBeibe; li' zefti, ju ber ©fräße; b' zbolnu, sum Sahne. (Siefež h' wirb nur in Dberfrain »or ben Sauten g, k, fli, sli, z , zh fiatt bež harter flingenben k' gcbraitdjf.)

II a ha, f ber S'lügel. —ft adj. geflügclf.

Habät, m. ber Affid;. (Sambucus ebulus. LinnJ

II a b i t i, im v. impf, »erberben.

H a j d, v. Ajd.

Ha j da, hajdina, v. Ajdi na (mit allen Ableitungen).

II a j d i, liäjdimo, liajdite, gehen Wir ! (fr. allons.J

II a 1 a, f. ein pfobernbež, biž an bie gerfe reicbenbež ©ewattb; bie 2oga berStömer; ein langer Stocf. Halazhe, v. II 1 a z h e.

II a 1 a b u k a, /. baž Getümmel.

II a m i z h e n , zhna, zhno adj. {jinferlis füg, hämifri). Hamizhija f. bie .Öinfer* lifi. Hamizhnort/. bie Jointerliftigfeif.

II an s h ar, rja m. ber 35old;.

II a p a n , m. baž d)fell.

II a r e z h , m. ber 8BachfelEönig. (Or-tygometra.)

Hä r j a , v. O a r j e.

H a r m i z a, f. ber Harmizhar,

rja m. ber 3ößner. Harmizhen, zhna, zhno adj. 3otI>»>/ harmi-zlina kiriia, baž

Ha Tik, fka, auch hären, fiia m. bet'

9tufcett, ber SJorfhcil. IlaOjiv, liaf-niv, hafnovit adj. mtfelid), »orfl;eils haft. Ilaftiiti, nem, a ud) hafnovati, nüjem v. impf, mtfcen, vorteilhaft fepn. Harijivoft, haTnivort , hafrio-vitoTt f. bie Dhifclidjfcif.

II a t i t i, im , il, liätjen ober liazhen v. impf. fdjoppctt. Hatnjali m. ber ©cboppmtbel.

Ilek ati, am v. impf, (in ber £ird;e) (Shcr fingen.

Heize,/ pl. baž Wcffei'bcff.

Henjati, am v. p f. aufhören, itad)ä laffen, weid;en; desh je henjal, ber Stegen tyat nacbgelaffcn; bolesen je benjala , bic Äranfheit ijl gewid;en ; henjati Ti, aužruhen, aužraficn, fid; erholen; henjani delavzi, aužgera= fiete Arbeiter. Menjavati, am' unb vljern, aud; henjovati, am v. impf. aufhören, im Sbadjlaffen fenn; tri vüre To fi henjävali, vonder päk ne henjali, brei ©funbett haben fie mit Aužraficn }itgcbrad;f, fich aber bod; nicht erholt it. bgl.

Herb et, bta m. ber Striefen. Iler-betina f. (coli) ber 9bliefeattjeif, baž SiücFenffeifd;. Herbtaniz, nza m. herhtiihe n. bet- Stüifgrat. Herbti m. pl. eine Art Seifer. llerbeten, tna, tno adj. 9ttiefen ..., herbetna koft, baž Stticfenbein.

Her ga, J. bic Beute.

II e r g a n ja, f. eine Art (jöfjcrnec ober irbener 5lafd;en. llorgänjiza, her-ganjka /. d. baž gläfri;chen.

85 Her

it er i, m. unb herzliek m. d. bic rö(;rcnäl;n[id;e Wünbung eine« Srugeä ober anbern ©efäjjcä.

Herkanje, n. baäSchnarchen. Ilerka-ti, am v. impf. fd)iuu'd;ctt; ftd; räu» fpern. Herkaviz, vza m. herkavka f ber Sd;nard;er, bie —inn.

jj c r m e t a n i z , nza m. ber Snorpel. Hermetanzhaft adj. Enorpelig.

Herpen, adj. begierig.

Herlhel, rhla m. ber 9tuffef.

Hersanje, n. baä ©ledern. Her-sati, shem V. impf. reichern. »saviz, vza m. ber 3Biel;erer; ein gern unb ftarl la=

Hers h, v. Resh. £d;enber9ftettfd;.

Hers h e n i z a, f. ein brauner 3'i'ofd;.

H er t, m. baä 'äßinbfpiel, ber 3Binb= buttb (Vertagusj. HertaTt adj. (;a= gcr. Hertoft/. bie ^agerfeif.

II g r v a t i, am v. imp f, ringen.

Hervor (j-) m. ber $olarjlern, ber gufjrmann.

Herzati, am v. impf, unb lierzniti, nem v.pf. ([td; ob. bie 9tafe) fd;näu= jen, b. il mit fcbneller unb heftiger 'iluäfloffung ber ßuft reinigen.

H e r z h a t i, zliim , zhal v. impf.

fanft fd;itard;eit, fcbnard;eln.

II er z lik a, f. eine ©cbwammgattung im 2lpril.

Ilevz (ficä: henz), m. bef ßuebä. (Felis lynx. Lin n.)

H i hl a,/, ber £>angreagcn.

II i b ü n, m. baä SBanfen.

Hi lat i, v. unter Hitenje.

Hile,/. pl. bie 25ri[(e.

Himba, f. bie ©leifjnerei. Himbaft adj. gleijjnerifcb.

Hi na v iz, vza m. unb hinävka f. bet- ^>eud;(er, bie —inn. Hinäv-iki adj. beucblerifcb. =ftvo n. sfliina f. bic Jpeud;elci. szhen, zhna, zlino adj. gleijjnerifcb. =zhiti, im aud) szhovati, ara unb zhujem v. impf. betld)cfn. =zliji, =zlievfki adj. (jettcb= lerifcb, ■Öeudjler...; po hinävzhje , ttad) Art ber .£>cud;ler. Hinenje n. bic ©leifjltcrci. Hiniti Te, im Te v. r. impf, ftd) uerjWlen.

H i n z 1 j i v, adj.frecb. — oft/^bieSrecbheif.

Hip, hipa m. ber 2tugcnbficf. Hipiz, pza m. d. baä 2lugenbliefd;en.

Hirati fe, am Te v. r. impf. fd;reinb= fttcbftg fcpn, abjehren.

H tih a, aud; hisha f. eig. bte Stube,

HI a 86

baä 3immer; attd>, weil baä£attä ge* möbu(id) nur ©ine Stube bat, gem. baä £auä fefbfi. Hi-fhen, fhna, rhno adj. Jjbauä..., liifhen säjiz, baä Sa» nineben (Cuniculusj. =riiiza f. d. baä Stübdxn; baä Jpäuäd;cn. »fhna f. baä 3immermäbd;en, baä Stuben» 'mabdjen. »fhnik m. ber .frauäbälter, ber Äauämciflcr. »fhotvoriz, rza m. ber 35aumei|ter. »fhotvorfto n. bie 25aufuuft. sfliovanje «, baä Jöattä» halten, bic -öauäbalfung. »fhovati, am unb fhujem v. impf, bie >&au»= halfung führen, hattäbalfett. »fhvaviz, vza m. ber .»pauäbalfer.

Hitenje, n. baä (Silen. Hiteti, im (aud) liititi, liitati, hilati) v. impf. eilen. Hiter, tra, tro adj. eilig, febneß. Hitrina f. bie Sd;nclle. Hitriza/. ber Stuhlgang (baä Abreei* eben). Hitrofty: bie Sd;netligfeit.

H i v 6 j k a, f. (ber Sftattte einer $flatt$e) bic ©olfämild;. (Esula.)

Hlad, 2. hlada unb hladu m. bie Stthle. Hladek, dka, dko, aud; hladen, liladin, hladan, dna, dno adj. fühl. Hla-dezh , »diven , vna, vno adj. füblenb. »dilo n. ber 25al= fam; überhaupt ein füblenbcä Glitte!, »dilniza f. baä Sül)lbecFen. »dnetina f. bic Sulje. =diti, im, il, hlajen v. impf, fühlen, fühl machen; — fe v. r. impf, fid; fühlen, fühl werben.

H lip, 2. hläpa unb hlapü m. ber ®atnpf; bie ßebenäluft. —en, —na, —no adj. bampfi'g. —eti, im v. impf, bic ©cifteägegenwart perlieren; (Pont TOofi, 6ffig u. bgf.) auäbünftcit. —iti, im v. impf, bie ©eifteäfraft benehmen. —niza f. baä Sampf= loch. — noft/. bie Sdmpftgfeit.

Hlapi z, pza m. ber Snedjt. Hlap-zhek m. d. ein fleincr junger Snedjf. ;zhev adj. beä Sned;teä. =zhevänje n. bie Sienftbarfeit, baä Snedjtfeijn. szlievati, am unb zhujem v. impf. in ber Sned;tfcbaft bieiten. »zhevfki adj. ber Snecbfe, ben Sned;ten eigen, gci)ofig. =zhija, szhnoft/". bie Sned;t= fdjaft. szhijfki adj. Sned)tfd>aftä.. idapzhijflio shivlenje, baä Šned)t= fdjaftälebcn. »zhinji adj. ber Sncd;te. szhizh m. ber Snabe; ber 3ttngge= feile. =zbon m. ein großer, »et-äd;t= lieber, Äuedjt.

87 Hla

II 1 ä f t a n ) e, n. baä ©chwafcen, bas :&uSplaubern. Hlaftati, ara ober hlaftati, am v. impf, fdjwafcen; be= ierig effen. Hlaftaviz, vza m. ber egierige CSffcc. Hläftniti, nem v. pf. begierig aufeffen; (mit einer fiü» ge) f)«»orbred)en. Illaftaviza f. bie ©d)U>a[be (Hirundo).

H1 a t a t i, v. ,S hl ä t a t i.

H 1 ä z h a r, rja m. ber Äofenfräejer. Hlä-zhati, am v. impf, in Weiten

Hieb, ober hieb, 2. hleba ttnb hlebü m. ber SSrotlaib; baä Sörot. Hlč-bek, aud) lilebiz, bza m. d. baä S5rotlaibd)en. Hlebnizajf. baä Seig» fudj bet;m SSrotbacEen. Illebzhek m. dd. ber Sttd)en; maflen hlebzliik, ber ©d)ma(5fud)en.

H1 e n i t i fe , im fe v. r. impf. fau= lenjen.

Hlepeti, pim, pel (aitd) hlepiti, im, il) v. impf, begierig fet>n, ftd; fernen.

Hiev, m. ber ©fall. Hlevflii adj. ©tatl..., ben ©fall betreffend lllev-zhek m. d. baä ©tälldicn.

Hlimba, f. bie äkr|tc([ung. Hli-niti fe, im fe v. r. impf, ftd) verfiel» lett. Hlinfki adj. »oli 23cr|tellung, heud)lerifd).

II 1 i p, m. bie ßuft, bte ßebettäluff. Hlip-tati, am v. impf, nad) ßuft fd)nap» pen (»011 fold)ett, bie in ©efaf;r finb, ju ertrinEen u. bgl.)

Hlii p, m. ber Dampf, ber Dunjt. lilupen, pna, pno adj. bämpftg, bun|tig.

H1 ö b a t i, am v. impf, mit öeräufd) nagen.

Hlod, m. ber Dflocf, überhaupt ein ©fttcF Jbofj. Hlodövje n. (coli) eine Stenge Eleiner JpoljfKicfe,

lllopotäti, am unb pözliem v. impf, plätfcbertt.

II man, ad], fd)limm, boäbaft, f)dmifcf).

Hmelj, m. hmeljina f. ber -Ö0» pfen. (Humulus lupulus. Linn.) Iliuelje k. (coli) ber topfen über»

Hot 88

f>aupt, bie J&opfenmenge. Ilmelje» adj. uon topfen.

Hinent, m. ber ^urpttrmanfef.

Hobötniza, f. bie Sfteerfptnne.

(Cancer maenas. Linn.)

Hod, m. ber ©ang. Hode adv. ju guß. Hoditi, hodim v. impf. ge= l>en, ju gel;en pflegen. Hoja, höjba f. ber ©iing; beräSerlauf; bie Sleife; bolesnina höjba, ber JranEl;eitä= »erlauf.

Hoden, dna, dno adj. rupfen, Don rttpfener ßeinwattb. Hodnik m. ber Kttpfen. Ilodnina f. (coli) ber 9lu» pfen, bie rttpfene ßeinwattb.

Hö d i na, J. bie Ul;r.

Hofmänoviz, vza m. ber -£ofmattnS= geifl, bie 4?ofmann'fd)en Kröpfen.

Hohotati, am unb hohözhem v. impf, laut ladjen, l;ucbeln.

II ö j a, hojlta f. bie ©eißtanne, bie ©etß füllte (Pinus silvestris. L i n n.), v. S m e r e k a. Hoj-iza, »liiza f. d. baä ©eißtamtdien. »kov, »ev ad). weißtannen. »kovina,/'. baä ©cißfan» nenbolj. »kovje, »zlije n. (coli) ber ©eißtaitnenwalb. »kovka f. eine »or= jttglid) in fficißfaitncnwälbd)ctt gern wäd)fenbc ©d)wanimgaftuitg.

Höja, höjba , v. unter Höd.

Horn, 2. höma, homä m. ber .Putgcf, Hömiz, mza m. d. ber 25itf;el.

H o m a t i j a,/, (homä t) bie Sßerwirrung.

Homöt, m. ber Junimet.

II o m u 1 e z e , f. pl. ber Mauerpfeffer, bie ßauäwttrj. (Sedum acre. Lin n.)

H o p r u g, m. ber 2ragereif.

H o Tt a, f. baä @cl;ölä; baäöefträud); Elein gel;acfte tiefte jur (šinflreu ober jttm Unterweisen. Höften, ftna, ftno adj. roilb ; höften med , ber ffialb» onig. Höftnik m. ber ©ilbfdntfc, er ffiilbmann, ber ©albberool;ner.

Höten, tna, tno adj. geil. Hötiv, hotiva m. ber SEßoHüfHing; aud) ein itnef;elid)eä Jinb, weld)cS in manchen ©egenbett burd) hotiviz 6ejeid)tu't wirb. Hotiviza f. bie ßieb(;aberintt (©ollii» flige). Ilotljiv adj. geil, wolltiflig. llotljivoft, auch hötnoft f. bie ©eil» heit. Hotnili m. ber ©eile, ber ©ol» lüfiling. Hotniza / baä Jebäroeib.

Hot eti, hözhem, hötel v. impf. wollen; bi hötel Bog, wollte ©Ott! Hotenje n. baS ©olien.

öf

Ur Ab, ü. hriba ob. lirabü m. ber •XaM'cte, ber ©raf. Hräber, bra, bro adj. tapfer. Hrabrbft/ bie Sapfcr--Jcif. Hrabfki adj. gräflich. Hräbftvo n. bie ©raffd)aft. grabrika,/. bie 28eijj= ober «ain= bud)C. (Carpinus betuLus. Linn.) Hrabrikov adj. weif;bud;ett. Hra-brizhje n. (coli) ber Söeifjbud;enwalb. gräkati, am v. impf, raufpern. IJrakel, kla m. ber Auswurf, ber ©pcidjel beim Ääufpern. jj r ^ m , 2. hrama ob. hramu m. baš S8et>ältni$, baž (Steinhauž; ein »er= toaferter Ort, bie Cammer: hramba f. ber Aufbewahrungsort, baž ©ehalt-„ig. Hramina /'. baž ©ebäube. llrimfki adj. £auž..., jitm £aufe gehörig, baž £>auž betreffenb. Hräna,/. bie Soft, bie SRafjrung, ber ?)ro»iant, ber 5Borraf(>. Hra-nitelj m. »niteljiza /. ber 9iäf;rer, bie —inn. =niteljfki adj. ju m 5M> reit gehörig. =niti, im v. impf. nähren. Hranjenili m. baž StahrČinb. Hranifhe, ober hranifhzlie n. baž ©togajin , ber Aufbeioahrungžort.

Hraniti, hränem, hranil, hranjen v. pf. »ernähren, aufbewahren, in Verwahrung nehmen; —Te v. r. pf. (altfl.) fich hüten, fich in Ad?t nehmen. Hranljiv adj. fparfam. Hranljivoft/ bie ©parfamfeit. llranoväti, üjem v. impf, mit beut Aufbewahren einer (Sache befchaftiget fepn; ju Äatl>e haf= tcn; fparen. Hranva f. unb lirän-. viza/ d. baž gach (sum Aufbewahren). Hraft, 2. hrafta unb liraftü rn. bie <šid;e, ber (Sidjbaum. _ (Quercus austriaca. Lin n.) —ina , —ovina / baž (šichholj; bie (Sichengegenb. —izh m. d. eine Heine, junge liid)e. —izhje n. d. (coli) ein jungež (Sid;roä[bchen. —je n. (coli) ber (Sidjwatb. —ov adj. eichen, eidjbättmen. —zlnza / ciit SBalb, ber gr0{jentl;eitž auž Sich« bäumen befiel;!. Hrebati, am unb bljem v. impf. heifer fepn. Hrebav adj. Reifer. Hrebavoft / bie £eiferfeit. Hren, aud) hrin (f) m. ber 5)tcer« rettig, gem. ber Ären. (Cochlearia armoracia. Linn.) —ek m. d. baž SOleerreffigwürsdjen. —ov adj. 2Äeerrettig..., »on ©feerrettig.

t Hrd 90

• Hrepenenje, «. unb lirepenoft /

, bie <2cl;nfud)t. Hrepeneti, im v.

■■ impf, fich fehnen, eifrig wünfd;en,

> fireben.

Hrepenzhiti fe, im fe v. r.impf.

■ fpröbe thun.

l Hrepetäti, am unb pezliem, aud) hrepeti, im v. impf, übel Hingen.

. H r c fh z h ä t i, im v. impf, jtarf raufdjen.

: II r e t i t i f e , v. impf. eMn; tä rezh fe mi hreti, »or biefer ©ache l;abe id>

> @W. Hretljiv adj. e!dl)aft. Hret-

= ljivoft/ bie (Sfelhaffigfetf.

i Hrib, i. hriba unb hriba m. ein Heiner SBerg, ber tilget. Hribar, rja unb hriboviz , vza m. ber 23erg= bewohner, ber 4>tigelbewohncr. Hri-biz , bza m. d. baž Jpltgeldjen.

. Hr igrät i, am r. impf. fd;nattern.

■ Hripa,/. eine SSruflfrančheit, mit

ftarfent Jpuflen unb Auswurfe auž ber ßunge »erbtrnben. Hripati, am unb pijem u. impf fchwer atl;men, fei» chen. Hripav adj. (jeifer, ljt'ifcf>, cocbelitb (alž gofge einer SBrufHranfl;eit). Hri-paviz , vza m. hripavka/. ber ober bie fdjwer atljmet, feidjet (»on fiungen= franfen).

Hröd, m. unbhrödje n. baž ©erippe.

Hrom, adj. (ahm. Hro-mätati, am unb ;miti, im v. impf, (jtnfen, (al;m gehen, smäzh m. sme, meta n. ein ßahmer. «nota/. bie ßäbmung.

H r o pöt, m. baž 9löd)e(n ; bäs Q5e= töfc. Hropotati, am unb pozhem v. impf, ©etöfe madjen; rödjcln. liröpfti , pem, pel v. impf, röchcin.

Hrofh, m. ber SOtaifäfer. (Scara-baeus Melolontha. L i n «.)

H rii m, hrüma m. ber tiefe ©djatl; baS ©cho. Hrumati, am unb Ijem v. impf, activ. tofen, lärmen. Hrumeti , im v. impf, neutr. im tiefen Sone fdjatlen, braufcn.

Ilrüp, hrupa m. baž ©etöfe, baS ©etummel, ber Auf|1anb, ber Auf= lauf. Hriipiti, im v. impf, ©etöfe, fiärnt machen.

Hrüft, aud) h ruft, 2. hrüfta m. ein flarter Wenfd). Hriifriti fe, im fe v. r. impf. trofeen.

H r ü f t a n i z , nza, aud) hrüftaviz , vza unb hruftez m. ber Snorpel. llrüftanzhaft adj. Enorpclig.

91 H rü

Kruft an Je, n. baž ©rammeln. Hrü-ftati, am, ober hruftljäti, am v. impf, grammein.

Hruftez, m. ber 9tame für eine

^ffanje. (Medicago sativa. LinnJ

H ruf h, lirüflia m. baž ©eräufd), baž SRaitfdjen. Hriifhati ober hrufhati, hruHiim, hrüfhal , a ud) hrufhiti, ini, il v. impf. raufchen, braufen.

H r ü f h k a, v. GruHika.

H t e t i. hžhem , v. H o t e t i.

H u ba, f. ber Sttagelfopf; zveki s' okroglimi liubami , Kägel mit run= ben Köpfen.

Hub An j a,/, ber ©d;äbet, bie £irn= fdiale. Hübiti , im v. impf. auž= hohlen.

II ii b k a t i, am v. impf. £ub ! f)«» '• rufen. Hübkazh m. ber 2Stebel;opf. (Loxia pyrrhiUa. Linn.)

Hüd, adj. fct)led)f, fdjlimm, böfe, arg. Huder ober hudir, rja m. bet- ©0= fei»id)f., ber Seufet. Huiliti fe, im fe ober hudoväti fe., düjem fe v. impf, böfe fepn. Hudiza/". bie ©id)t. lludizb m. ber Seufel. Hüdizliek m. d. baž Seufelcheit. Hudöba f. baž SSöfe (in concreto); ber 23öfe, ber böfe ©eijt, berSeufel. Hudoben, bna, bno ober hudobljiv adj. božs artig, bož(;aff. Hudobija/", hudöbftvo n. bie ©ožfjeif. Hudobljivoft, hu-döbnoft/. bie SožartigEeit. Hudöb-nik, hudöbnesb m. ber Sööferotdjf. Hudobovanje n. bie TOlfljanblung. Hudobovati, büjem v. impf. nüf;= hanbeln. Hüdo-del, attd) »delnik m. ber Uebe(tl;äfer. »deliti, im v. impf. Uebelffjaten begeben, ein ßafter» leben führen, »delfki adj. Uebelthä» fer..., lafler(;aff. »detftvo «. bie UebeftM- «g1»1" "}• ber 9Jtif}laut, bei- "Mfjton. skünffat (f) f, bie böfe Sunfi, bie Gift» =künfhten , tna, tno adj. tijtig, arg ; »künfhtnakäzha, bie böfe lifitge ©dränge. »letniza/.

Ige 02

eine

Huhn jati, am v. impf. fd;nuffeln, fd)nüffe(n. Hilhnjaviz, vza m. ber ©d;niijfler.

Hulaviz, vza ober hulesh m. bep irofclropf. Huliti, im v. impf. att= reiben, abEfopfen.; — fe r. impf erbitflert feg a, fd)(eid;en, trojen.

Hüfati, am v. impf, fegen.

HvAla, f. ber 35anS; hvala Bogu, ©oft fei X)anf! Ilvälen, Ina, lno adj. £ob . .., löblid;; hvalna pefem, baž ßobtieb. Hvälenje n. baž ßoben. Hvaleslien , slina , slino , ober hva-liven , vna , vno adj. banEbar. Hva-leshnoft, hvalivnoft f. bie ®anfbar= feit. Hvalitelj m. unb hvaliteljkinja f. ber ßober, bie —inn. Hväliti, im v. impf, lobetl; — fe v. r. impf. ftch brü|len, ftch rühmen. Hvalitlj'iv adj. preižnMtrbig. Hvalitljiuoft/. bie ^reižn>itrbig!cit.' Hvalnik m. ber fiobrebner. Hvälnofi;/. bie ßöblichfeit. Hvalo-shelen, Ina, lno ad). lobgie» rig. »shelnofr/. bie ßobgterbe. »shier-ten , tna , tno adj. lobfüdjtig. sshert-no h f. bie fiobfud;t. =vit adj. löblich, »vreden, dna, dno adj. lobenžtoertl). Ilvälfhnja f. bie SanEfagung, baž ©anEopfer.

H z a t i, v. ,S z k ti.

H z hi, auch hzher f. bie Sod)ter. Hzherin adj. ber jod)ter; hzherin mosh, ber Sod;fermann. Hzherlki adj. ber Xöd)fer, töchterlid). Hzheri-za, hzherka/. d. baž, Söchtcrcheu.

I.

(Fn'ßlctiöe mit J.)

I, v. I no. Igelnik, igelnjak, iglinjak m. ober

Iba,/, bie aSadjroeibe (Siler). igleniza/. bie Rabelbüd;fe.

Igelfki, adj. 9tabel..ber Nabeln. Igerz, m. ber©pielmaun, berSKufif^nt.

93 Ie1 '

I a 1 a , /. bie Stabel. Iglar, rja m. 6cr Sfabler. Iglärjev ober iglarov adj. bet Stablert. Iglärriu adj.Vlab-. let,ttad; Art ber Stabler. Iglen adj. Stabel..., »oll Nabeln. Igle-naft adj. nabelartig. Igliza, iglizh-];a / dd. bat Slabelchen.

Igo (f) «• baž 3°d). Igra, / bat Spiel. Igrali Che; igra-lifhzhe n. ber Spielplan; gledaliflino jgraliflie, bat ©chaufpielj>auS. Igranje n. bat Spielen. Igranjfki adj. Spiel..., .. •; igranfki prijatel, ber ®lu-fiffreunb. Igrati, am v. impf, fpie= len. Igräviz , vza m. ig r avli a f. ber Spieler, bie —inn. Igräzha / bie Spielerei, ber Spielzeug. Igra-zhen, zima, zimo adj, Spiel..jum Spiele gehörig. Igroslielen, Ina, lno adj. fpielfttdjtig. Igroshelnoft / bie . Spielfitcbf.

Ihti t i, im r. impf. f^lucbjen. Ilir aft, adj. bent Stögen äbnlid;. Ikre, iker/, pl. (coli) ber gifcbrogctt, ßaid;; ginnen. Ikren adj. Stögen..., »on Stögen; »oll Stögen. II, m. ber fietten, ber Zfyon. Ilaft adj. lefl;ig. Iloviza /. bie Sl;onerbe, ber 2f>on. Hoven, vna , vno , aud; ilovnat adj. Sei;m..., »onßel;m, fl;o= nig, irben. Unik m. bat 2ehmbehält= niß; ein lehmiger Ort; ber TOarEt (Sibitwalb in St. Iljada,/. bat Saufenb. Iljaditi, im v. impf. »erfaufenbfachen. (©enig beEannt unb gebräuchlich.) I m ä n j e , n. bte £>abfd;aft. Imänftvo n.

biegahrntfj. Imenje n. bat £>ab it. Gut. Imberik (f) rka m. ber üjngber, ber 3ltgt»er. (Amomum zingiber. Lin n.)

Ime, 2. imena n. ber Sfaune; bat £>auptwort; fhtevilno ime, bat QaljU morf; kak ti je ime ? wie heißt bu ? Iinenik (*) m. ber Stamenfammler. Ime-nit ober sniten , tna , tno adj. berühmt, snitnesh, snitnik m. ber SGornehme. =nitoft /. bie 23erühmf= l;eit. snovanje n. bie 93enamfung, bie Benennung. »novati, nüjem v. impf nennen, benennen, bewimfwt; — fe v. r. impf, benannt werben, heißen; kali fe imenujefh? wie ßeft bu? =noväven (*) vävna rn. bie erfle (Snbtmg, ber Stominativ.

Isb 94

Imeti, imam, imel, in 5?r. imal v.

impf. I>a(>eu. Ime lik, tka m. bie ■öabe.

Im je, n. (eine Gattung Steif) ber

Stauhreif. In, v. I n o.

I n a k, adj. anberer Art. Inako ober inäzhi adv. anbert, jj. 58. inako fe mi fturi, et wirb mir anbert, b. i. bie Augen gehen mir über. Inam adv. anbert wohin, an einen anbent Ort. Inde (altfl. indje) adv. an= bertmo.

Tno, inu, in, no, nu, i conj. ttnb, ncbfl (et). 35at i wirb bei unt feiten, unb nur nod; im Anfange ber Säfee gehört: i kaj ti je, unb mat i|l bit V i pa mu rezi, fage et il;m alfo.

Interef (f) m. bat Sntereffe, bie Sinfen.

I r h a, /. bat ©eißleber. Irhadt, irli-nat adj. »ott ©eißleber, weißlebern; irhafte hlazhe, weißleberne oOoK'ii. Irt, m. ber Stußhäher, bie Stußfrähe.

(Pica nucifraga. Klein.) I f k a t i, ober ifkati, ilzhem ober ifhem, iflial, i Tkan v. impf, fliehen. IHtaje adv. ftid;enb. Ifkra, /. ber gimEe. Ifkrati, am, aud; iOiriti, im v. impf, flinimen, fiinEclit, gunEeii fprtihen. Ifkriza/. d. bat günfehen. IfküTt (*)/. bie Sunfl. —en, —na, -—no adj. EünjHid;. —nik m. ber Stinfller. —noft/. bie Äünfllid;Eeit. Ift, pr. (flaft tiri) berfelbe. I rt ina, /. bie ©ahr(;eit. Iftinik m. ber ffiaht'heittfreitnb. Ktinrki adj. wal;r, wahrhaftig. ((Sigentlid; Eroa» tifeh, unb bet unt feiten gebräuchlich.) Is, prp. aut, »on; is koröl'hkiga , aus .Kärnten; is semlje, aut ber (Srbe; is nebef, »om Jčiminel; is frebra, »on Silber; is dobre volje, innt freien Sfücfett, gutwillig; kri-zhati is vfih üft, aut »ollem ^)alfe fd;reien. Isara, v. Jesera. Isb a,/, bat allgemeine ©ohnjtmmer,

bat 3immer. . Isbadanje, n. bat AuSftedjen. Is-

bädati, am v. impf autfled;en. Is beg, m. bie AuSfIud;t. Isbeshati, beshim v. pf. entfliehen.

95 Isb

Is b oranje, /j. baS AuSHauhen; baS ] «Bählen. Isbe-rati, am v. impf. auS= Hauben; erwählen, auSerwählen. ="k, rka m. bas 21uöffaubfel, ber Kejt.

Isbijati, am v. impf, unb isbiti, 1 ijem v. pf. herauSfd)lagen. _ ]

Isbiranje, v. Isberanje (mit ' allen Ableitungen.

I s b i f t r e t i, im v. pf. fjett, ?(ar : werben, fid) Haren. Isbiftriti, im v. pf. hell, Hat machen, Hären ; — Te, v.r.pf. hell, Hat werben, ftd) Hären.

Isbiti, bijem v. pf. l>erauSfd)(agen, ausjtoffen.

I s bia,/, ber S3ogetfd;tag; eine Hei= ne Stammer.

I s b 1 e v a t i, am r. impf, aitSfpeien.

Isbobnjati, am v.pf. heraustrom* mein; bzliele isbobnjati, bie Sienen burd) Stommeln heraustreiben (aus bem aSieneitforh u. bgl.)

Isboli, m. bie Aushöhlung. Isbokati, am v. pf aushöben.

Isbör, m. bie Auswahl; ber AuS= fchitß. —nik m. bet AuSfdntfšmann.

I s b ö f t i, bodem v. pf. auSjled)en. _

Isbränje, n. bie Auswahl. Isbräti, berem v. pf. erwählen.

Is bruha nje, n. baS Srbtechen. Isbrühniti, nem v.pf. unb isbruho-vAti, hujem v. impf, auSfpeien, erbrechen. _

Is büdit i, ober isbuditi, im v. pj. aufwecfen, auferwecfen.

Is da j a,/, ber «erraff;. —nje n. bie Verausgabung, —ti,—m v.pf. »tt= ausgaben. —viz, vza ober isdajäzli, isdäjiz , jza , aud) isdaviz , vza m. ber Sßerräther. —vka, aud) isdavka f. bie Sßerrdfhertnn. Isdajovänjc n. bie ©erwunfdjung. Isdajoväti, am v. impf. oerwünfd)en. Isdäti, am v. pf. verausgaben; einantworten; »erraffen. Isdävanje n. baS ©eggeben, baS SBerauSgeben; baS SSertafhen.

Isdälezha, adv. von gerne.

I s d a t i , v. untec I s d A j a.

IS d e 1 a, adv. $um Xljeite, eines Xfyeili, thetls.

Is dela t i, am v. pf. unb isdeläva-ti , am, auch isdelovati, am ober lüjem v. impf, ausarbeiten.

Isdelnik, m. ber AuSfpenber.

Isdershäti, shim v. pf. (burch längere Seit) erhalten, bewahren.

Ist 96

I s dihanje, n. baS AuSathmen. Isdi-hati, am v. pf. auSathmen; aus* hauchen, fchmad)ten, heHemmt fet>n, feufjen.

Is divjati, am v. pf. auSWltfhen.

Isdolbfti, bem v. pf. auSmeijjeln.

Isdrobiti, im ober isdröbiti, im v. pf. serbröcfeln.

Isfofotäti, am v. pf. (>erauSflaf= fern, entflaffern.

Isgänjati, am v.impf. austreiben, mit SSerfreiben befd;äffigef fet)it.

I s gl a d iti, im v. pf. auSgtätfen , vertilgen; in €>. St. ausfdjnaffen, fdjnatsen b. i. bie Stabetholsbäume bis ju be'n ©ipfeläflett fiufcen.

Isgladovänje, n. bie AuSfjunge* rung. Isgladoväti, düjem v. impf. aushungern.

Isgled, m. baS SSorbilb, baS SJfu* fler, baS SSeifpiel; bie ginftd)f.

I s g 1 ö d a t i, am v. pf. jernagen.

Isgnänje, n. bie Austreibung. Is-gnäti, isshenem obet isgoniti, iin v. pf. austreiben, treiben aus..., vertreiben aus...

Isgnevati fe, am fe v.pf. attS> wüfhen.

Isgniti, ijem v. pf. auSfattlen.

Isgnjezhiti, im v.pf. attSquetfdfen.

Isgnüfik, fka m. bie Darmenfleej rung; oftri isgnüfki, fcharfe Darm» enfleeruncjen.

Isgöditi fe, im fe v. r. pf. jut Keife gelangen, reif werben.

Isgovärjanje, n. baS ®nffd)ufbi« gen. Isgovärjati, am v. impj. ent» fdjufbigen. Isgövor m. bie AuSrebe, bie ®nffd)ulbigung.

Is grüntati (f) am v.pf. etgrünben.

Is-harkniti, v. Is-hräkniti.

Is-hl ad iti, im v. pf. abfüllen.

Is-hläpiti, im v. pf. auSbampfen.

Is-höd, m. ber Ausgang, ber Aus» ;ug. Is-liodiflizhe n. (altfl.) bie. ©tätfe beS Ausganges, bie SJtünbung.

Is-hräkniti, nein v. pf. unb is-lirakoväti, am v. impf. auSräufpern.

Isid, m. ber Ausgang. Isiti, idem v. pf. ausgehen, auSwanbetn, aus«

: äiefjen; — fe v. r. pf. in (Srfüllung gehen, gefd)e£;en; isidi fe volja tvöja, beiit ffiifle gefd)ehe.

> Isimati, isimljem v. pf. abbringen, entreißen.

97 Isi

Isifkati, Ifhem unb ifžhem v. pf. Utib isifkovati, am v. impf. l;erV0r= fud;en, bitrd)fud;en. I s j ä C n i t i , nem v. fif. aufflären, aufhellen, auSfjeiterit; — Te v. r.pf. fid; aus^eitern, t>ell werben. Isjäti, v. pf abbringen, entreißen. Isjemati, jemljem v, pf. nad; «nb nad; ausnehmen. Isjem ober isje-niilt (*) rnka m, bie AttSttaljmc. Isjet part. ausgenommen (eoeceptusj. I s k a p a n j e , n. baS Ausgraben. Is-käpati, pijem v. impf, ausgraben. t s k a p a t i, pijem v. pf. austräufetn,

auSfröpfeln. Iskasiti fe, im fe v. r. pf. fid;

»erfdjnetben, fid; verfhmtmetn. Iskidatij am v. pf. (ben £)uhg) auswerfen, auseinander reifen, ent= jivei werfen. Is klati, koljem v. pf fd;fad;ten. I sklenit i, nem v. pf. ausfließen. Isklenovati , am v. impf auSge= fd;(offen erhalten. I s k 1 i z a t i, /.liem v. pf. unb islili-zAvati , am unb isklizovAti, am ober žiijem v. impf, (bie ©tunben) ausrufen; heraus forbern. I s k 1 j ü t i, njem v. pf ausliefen. I s k o p a t ikopi jem v. pf. ausgraben. IskopAvanje n. baS fortwährende AuS* graben. IskopAvati, am ober isko-povati, a in v. impf, mit Ausgraben fid; .befdiäffigen. Iskopneti, im v. pf. jetfcbmefsen,

$ergel;en (in Sit. vom

I »kov ati, am v. pf. befd;Iagert. Iskregati, am v. p f. auSfdjeften

(auSgreitten). Iskri viti, im v. pf äetfrümmen. * I skuhati, am v. pj. atlS£od;en; verbauen.

I s k ü p i t i, im v, pf unb iskupavAti, püjem v. impf. toSčaufen, ertöfen. lsküplenje n. bie CošEaufung, bie förlöfung.

19 m 98

I s k u fiti, im v.pf. verftid;en. Iskü-fimli , am v. impf, öfters verfuct;en. Iskufiientk m. bcv- gfovije. Isku-flienje n. bie 58erfud;uitg. I s 1 a g a , f. bie Auslegung. IsJägati, am f. impf. auSfaben, l;eranSlegen; auslegen, erftären. Islagaviz, vza m. unb islagavka f ber Ausleger> bie —inn.

Islajati, am v, pf. abheilen; — fe

v. r. pf ftd; fatt betten, ausbetlen. I S I ak o t o vä t i , tüjem v. impf.

aushungern. Isias i t i, im i), pf. f;eraiiSgef;en,

t>erauSfd;[eid;en. Is 1 e h k ö t a, f. baS ßabfaf, bie @r* teid;ferung. Islehkotiti, im v. pf erleichtern, linbern. Is le rt i, esem v. pf, auS£rted)ert/ atisjleigen.

Is les bati fe, silim fe v, pf. fid) fatt liegen. Isleshitba f. bie AuS= brüfttng. lslezhi, isleshem, islegel, isleslien v, pf. ausbrüten. I s 1 e t a j, m.'ber Ausflug, bas Aus» fliegen. Isletetij im v. pf. ausfliegen. Is Ii ja 11 je, n. bie AttSgießtrug. Isli-jati, am v. impf, ausgießen, ftd; bamit befd;afftgeit. Isliti, ijem v. pf. ausgießen; — fe v. r. pf. ftd; er= gießen. Islitje n. ber AuSgttß. Isli-valifhe n. ber Ausguß, bie Ausguß^ ftätte. Islivanje n. baS Ausgießen, bie Ueberfcbtvemmnng. Islivati, am v. impf, ausgießen; — fe, v. r. t'npf- ftc& ergießen. Is lök ati, am v. pf. attStVöfbert. Is los hiti, im v. pf. berauslegčit/

austaben; auslegen, erflaren. I s 1 o z li i t i , im v. pf. auSfcbetbeit.

Islozhljiv adj. auSf«l)rticb. Is! tip i t i, im v, pj, attSfd;alert. I s 1 ü 1'h i t i, im v, pf. Aushülfen. I s mal an je (f) n. baS JU (Srtbe ®ta!;len. Ismälati, .1111 v. pf. ju fönbe matten, ausmalten. Ism ale ga, adv. von ižinbftett dn. I s m e d, prp. attS einer Wenge Von.. von smifd;en l)tnt»eg 1 ismed bratov ga vsamejo, man nimmt ijjn attS bei.' Srüber Witte Ijinmeg. Ismcdlovati, lüjein v. irripf. auS^ mergeln.

I s m e I s i t i, im t>. pf. dtiSmelfert. Ismo niti, im v. pf. auS»ed;fe(ri $ i

90 I s m

— Te v. r. pf. fnt činbcrn, Perwanbelt werben. Ismenja f. bic Aužroed)S= lung, ber Saufd). Ismenjati, am v. impf. au$roed;frfit.

I^merenje, n. bie Aužmeffung. Is-merenjCki adj. SBermeffitngS ., jur AuSmeffung gehörig, Ismeriti, im v. pf aužmeffen.

Is me f hat i, am v. pf. »etmifd)Cn; (im Sopf) umrühren, tsmefhanje n. ba« 93ermifd)en; baž Umrühren.

Is metanje, n. baž AttSWerfen. Is-metäti, mezlieni v. pf auswerfen.

Is mi fl i ti, im v. pf. crbid)ten, cr= benlcrt, erftmien. Ismifhljävati, am ober ismifhloväti, Kijem v. impf. ju erftnncn pflegen. Ismifliloväviz, vza m. ber immer etwas jit erbicbten pflegt. Ismifhljävka f. bie (Srbic^tung, baž Wdl)rd)en.

Is m i t i, i jem v. pf. aitžwafd;cn. Is-mitje n. bie Attžmafd)ung. Ismivanje n. baž ©afcbenbeSJČopfcS. Ismivati, am v. impf, (ben Stopf) auS»afd)en;

— fe v. r.' impf, fid; ben jvopf auž--wafdjen.

Is mlatiti, im v. pf. abbrefchen, auSbrefd)cn.

J smole ti, im v. impf, hervorragen. Ismolezh part. bcr»orragenb. Ismol-java f. bie J&emrragttng. _

I smo ls ik, ska (tiež: ismövsik ober ismusik) m. bie (Jntfcbliipfung. Is-molsniti (licž: ismovsniti ober is-müsniti), nem v. pf. eitffd)lupfen.

Ismoshenje (*) n. bie (Sntmannung.

' Ismoshiti, im v. pf. entmannen. _

Ismudrovati, ober ismuhovati, njem v. pf. aužEmifleln, aitžOTgeltt, ergritbeln.

Is naj de nje, n. bie (Srfiltbung. Is-najdnili m. ber (šrfinber. Isnajti, najdem, näfliel ober näjdel, najden v. pf. erfinben.

I s n a f h a t i, am v. impf, anžtragen, heranžjutragcn pflegen.

Isnenade, adv. uil»ermuf£>ef.

I s n 6 f t i, nefem (aud) isnefti, nefem) v. pf. herausbringen, austragen. Is-n6Titi, im v. pf. nad; unb nad) AlleS herausbringe^, austragen.

Isn e ve f t i, adv. un»ermutbef.

I s o b i 1 e n , Ina, lno adj. überfebweng* lid). Isobilnoft f. bic lleberfcbweng= lichfeif.,

Isp 100

Isobräsiti, im v. pf. unb isobrä-shati, am v. impf, bilben, gehalten, ju ©ege bringen, 5. 23. ein öemälbe ober anbcrež £unflwer!; (tropifd)) »erElärcn. Isobräsiti fe v. r. pf ftd) bilbcit, fid) ju Xedfte mad)en; (tropifd)) fid) »erflären. Isobräshenjo n. bic SBilbung, bie ©efialfung; (tropifd)) bic SScrElärung.

Isomreti, rarem ober merjem v. p f. abflerben.

Isorät i, örjem v. p f. aužacFern.

Isoftriti, im v. pf. fd;ärfen, »er= 1 fcharfen.

Ispäd, m. ber Ausfall. Ispäfti, padem v. pf. ausfallen, einen Ausfall (bun.

I s p ä r a ,' aud) i spar i 7, a f. bie AuS= ' 1 bl'influng; povtna ispärza, bie £>aitf= i ausbünflung. Ispären, rna, rno adj. AuSbiinfhuigS . . .; ispärna zevlia, 1 ber AuSbünjtungSEanal. Ispäriti, im v. pf. Ultb ispärjati , am v. impf. ] ausbünflen.

Ispelänje, n. bic Ausführung. Is-peläti, am v. pf. ausführen ; — te v. r. pf. ausfliegen (»on jungen 2Sö= j geln, wenn fie baž Sftefl auf immer , »erlaffen). _ „ .

I s p e r v a, ispervizh adv. anfanglid;, juerfl.

I s p e z h i (aud; ispezlii), pezhem v. j pf. aužbaifett.

I s p i f a t i, fhem v. pf. ljeraušfd)rci= j ben. Ispifävati, am ober ispil'oväti, j füjem v. impf, heratižjitfcbreiben pfle» I gen. IspilVäviz, vza m. ber J^er: | aužfd)reibir,r. I

I s p i t a t i, am v. pf. erfragen. Is- 1 pitävati, am ober ispitoväti, tujem j v. impf. erfotfd)en. Ispitävanje n. bie (Srforfd)ung.

I s p i t i, pijem v. pf. fluSfrinlcn.

I s p 1 ä h n i t i, nem v. pf. auSfpiilett. ]

Is plakat i le, am fe v. pf. auž= ] weinen.

Ispläfhiti, im v. pf. »erfd)eudien. I

Isplatiti, im obet ispläzhati, iim v. pf. aiisjahlen, cntrid)ten. I]

Isplkviti, im v. pf. bie Sßäfcbe j auSfd)wcmmen.

I s p 1 e t i, plejem v. pf. aužjaten. Isplevati, am v. impf, mit Ausjäten befd)äftigef _fei;n.

Isplüvati , am v. p f. ßlfmälig ,

Alles auSi'peien.

101 ' IsP

j s p o d, prp. »on unten hinweg, »on unten Pavon: ispod njive rudo kopajo, man gräbt bas unter bem Mer fiegenbe (šv$ aue.

X s p ö 1 n i t i, im i. p/ erfüllen. Is-polnjavati, am ober ispolnoväti, nüjem v. impf, ju erfüllen pflegen.

Is p O dob i k, bka m. etroaS »öllig 2luSgebitbeteS. Ispodobiti, im v.pf. attsbilben, gehalten.

I s p o 1 s i k, ska m. bie 3lbweid)ttng. Ispolsiti, im v. pf. ausgleiten, ab* weichen.

I s p o p r ä t i, perem v. pf. 2llleS burd) ©afd)cn reinigen.

Isporediti, im v. pf. in örbnung bringen; ~ fe v. r. pf. ftd? in eine Kcil;e ffatten.

Is p oft i ti fe , im Te v. r. pf. auS= fafien, abfafieit.

Ispotegniti, nem v. pf. nad) unb nad; 'MeS ^ecworjie^en.

Ispotifkati, am v.pf. nad) unb nad) 3llleS l;cratisbritcfen.

Is p o t i t i, im v.pf unb ispotovati, tujem v. imp f. ättSfchwiljcn, burd) ©dprncij; »on ftd) geben. Ispotovänje n. bie VluSfdjwifcung.

Ispovedanje, n. bas 23efemtfmß. Ispovedati, vem v. pf. unb ispove-doväti, üjem v. impf, belennett; — fe v. r. pf. beid^en.

I s p r a fk a 11, a m v. pf. Ijevaušfrat--jen, attSČrafcen.

I s p 1- a f Ii a t ii, am v. pf. ausfragen. Isprafhoviti, üjem v. impf. attS» forfc&en. Isprafiivänje n. bie 2luS= forfd)ttttg.

Ispräsnenje, n. ober isprasnitva f. bie ©ntleerung, bie Ausleerung. Isprasnilo n. baS (gntfeerungSmittef, bas ßairirmtftel. Ispräsniti, aud) is-prasdniti, nem v. pf. aušleerett; — fe v. r. pf. ausgeleert werben, ftd) entleeren.

Isprasnoväti, ob. ispraslinjevati, üjem v. impf, mit Ausleeren befd;äf= tiget fet)tt.

I s p r ä t i. perem v. pf. auSwafd)en.

I s p r Ava,/ bie £erausfcbaffung. Is-praviti, im v. pj. unb isprävljati, am v. impf. herausfchaffen, heraus» bringen.

Ispred, prp. »on ber ©egenwart hinweg, »on »onte hinweg.

Ist 102

Ispregrifti, isem ober ispregri-sati v. pf. »ielfad) serbeißett.

Ispremeniti, im v. pf »eränbern.

Ispreoberniti, nem v. pf. unb ispreobrAzhati, am v. impf, »er» manbeltt, ummanbeln; beEe(;ren. Is-preobernitva f. bie 25e£cl)rimg.

Isprefti, predem v.pf. atiSfpinnen.

Isprevrezhi, verskem v. pf lig umftoffen, ganj umffoffett.

Ispröfiti, auch isprofiti, im v.pf. erbitten.

Ispriditi, im v.pf. »erberben, un= braud)bar machen.

Is p likati, am v. impf. auSjtfdKn.

Ispuliti, im v. pf. ausraufen, aus* reißen.

I s p ü f t, m. bie AuSlaffitng.

Ispuftiti, im, püftil, pufhen v.pf. auslaffen; frei (äffen- Ispüfhati, am v. impf. auszulaufen pflegen. Ispü-flmja, f. bie greiiaffung. Ispüfhnje-niz, nza m. ber gretgelaffene.

Ispuzhäti, am v. pf. (bte Sßare) an Wann bringen.

Isräjati, amv.pf. attsfanjen.

Israft, ober isräftik, ftka m. bei' 2lttSwuchS. Isräfti, fein v. pf. tttlb isra/hzhati, am v. impf, tyetbOV' wadjfen, herattSwad)fett; auSWad)fen. Isräftje n. ber ®d)ößltttg. Israfti-kaft adj. »oll 2lUSWÜcbfe.

Is ravnanje, rt. bte Ausgleichung. Isravnäti, am v. pf. gerabe richten, ausgleichen; — fe v. r. pf. fid; auf» richten, ftd? erheben.

I s r e k , m. Unb isrekva f. ber AttS» fpruch; bie Lebensart. Isreka (*) f. bte 9JZunbart. Isrekoväti, küjem v. impf. auSjufprechen pflegen. Isre-zhik, zhka m. unb isrezhenje n. ber AuSfprud). Isrezhi, rezhem v. pf. auSfpred;en, ftd) äußern.

Isrefhiti, im v.pf. befreien, foS» machen, auSlöfen.

Isresati, shem v. pf. attSfd)neiben. Isresik, ska m. ber AuSfd)nift. Isre-sovanje n. baS AttSfd)ncibeti. Isre-soväti, am v. impf. auSfd)tieiben.

I sri biti, im t. pf. auSftfd)ett.

Isrigati, am v. p f. attSrülpfcit.

I s r i n i t i, nem v. pf. »erbrangen.

I s r i t i, rijem v. 'pf. auSroulllen , burd)wühlen.

Isrod, m. bte š'!6art, ber Auswurf.

108 I s r

Isroditi, im v. pf gebaten, enfbut» ben; — fe v. r. pf. auS ber Art fdjfagcn, abarten. Isrojenka (*)/. bie erft geboren l;at, bie 9teuenfbunbene.

I s r o z h e n, p a rt. ausgeliefert, über» liefert. Isrozhenje n. bie Ueberliefe» rung. Isrozkiti, aud; isrozhiti, im pf. ausliefern, überliefern.

Is rüt i, iijem v. pf. ausraufen, auš« reifen.

I s Tekati, am v. pf. ausbauen, ab= ftocfen.

IsTerkati, am v. pf. auSfd;Iürfen.

Is Tip an je, n. bie AuSftreuung. Is-lipati, pijem v. pf unb isfipavati, am v. impf, ausjlreuen.

Isfizkati, am v. pf. auS}ifd;cn.

I s Tja lik, lka m. ber 'Abglanj.

I s l'k o 7. k i t i, im v. pj. herausbringen.

Is Tie d i t i, aud) isTlediti, im v. pf. ausfpttren.

I s Tn e t i, fnAmen v. pf. ausnehmen, auScffen.

I s T t i Tli A v a n j e, n. baS JpinauS» brüefen. Isftifkavati, am v. impf. unb isTtiTniti, nem v. pf. I)tnaiiž= brüefen.

Is f topel, pla, plo adj. hcrauSge» treten. Isftopik, pka m. ber AuS» tritt. IsTtopiti, im v. pf. austreten, heraustreten.

I s T t r A d a n , part. ausgehungert. IsTtradati, am v. pf. aushungern.

I s Tu Tki t i, im v. pf. auStrocfnen, troefen machen; — Te v. r. pf. tro» efeu werben.

I s Tut i, Tujem v. pf auSfd;ütten.

I s Tli v e r k n i t i, nem v. pf. beratlS» fd;iegcit (vom ffiaffer).

I s s h a 1 o v k t i, Hijeni v. impf, frdtt» fen, abfümmern.

Isshemati, niljem v. impf, unb issluneti, shmem v. pf. attSpreffen.

I s s h e t i, isshAnjem v. pf. auS» fd;iteiben.

I s t k j a t i, am v. impf, fcbrneljen.

I s t k k a n j e, n. baS AuSfdjenfen. IstAkati, am v. impf. auSfd;enfett.

I s t A k n i t i, v. Iste k nit i.

I s t A m a n j e , n. bie 'AuSbampfung. IstAmati, am v. pf. Hitb istamavati, am v. impf, machen, bajj eine 3'Iüf» ftgfeit verbampft; — fe v.r.pf. unb impf. auSbampfen, in Sampfgefialt entfd;witiben.

l&u 101

Istegniti, nem v. pf. unb istego-vati, giijein v. impf. auSbefmen, auSftrecfen. Istegnöt (*) adj. claftifd;. Istegnotoft f. bie ©laftijitat. lste-göta f. bie 'AuSbebnung.

I s t e k n i t i, nein v. p f.. auSftöbertt, Istikati, am v. impf. auSjuflobetit pflegen.

Ist eliti, aud; isteliti v. pf. falben.

Istenzhiti, im v. pf. perbünnen.

Isftepfti, pem v. pf unb istepati, pijem v. impf auSbeüteln, ausflopfett.

Iste Tat i, ober isteTati, teThem v.pf. mit ber 2tjc£ ausarbeiten.

I s t e z h i, težkem v.pf. auslaufen, ausfliegen.

I s t i Tn i t i, nem v. pf. auf ein ®tal hinauSbrücfeu. Istifhati , fhim v. pf. nach vielem 5Jhtl;en hsrausbrücfen.

Istkniti, nem v.pf. (bie klugen) ausjiecben.

I s 11 A z k i t i, im v. pf. aUSpreffen, auSbrücfen, austreten.

Is tok, m. ber Sonnenaufgang; ber 'Ausflug b. t. ba§ (šnbe eines SlugeS.

I s 161 z h i, zliein v. pf. l;erauSfcbla» gen, serfloffen.

Is tožili ti, aud; istozhiti, im v.pf. auSfd;enfen.

Istovorjati, am v. impf. attSpacFen.

Is treba, aud; istrebva f. utlb istre-bik, tka m. bie Räumung, bie 9tei« nigting. Istrebiti , im v. pf. (35dl|; me, Staut u. bgl.) attSpugeit; pestil» gen, ausrotten. Istrebiven, vua, vno adj. jut Stdumitng, juiit 'AuS. pttfeen gehörig. Istreblenje n. bie 2luSrottuug; bic Steinigung. Istreb-lanje n. baS Steinigen, baS 'AuSpu» (jen. Istrebljati, am v. impf, mit 'ÄuSpufeen befduiftiget fepn.

I stre ft i, fem v. pf. auSfchÜtteln, aitSbeufeln.

Istresviti, im v. pf. nüchtern ma> d;en; —fe v. r.pf. fid; ausnüchtern, nüchtern werben..

I s t rob e n tat i, am r. pf. atlSpo» faunen.

Istrofti, Tim v. Istrefti.

Is t up i t i, im v. pf. jtumpf mad;cn, abftumpfen.

I s ü t i, iijein v. pf. unb isüvati, uvam v. impf, komu kaj obet koga (bie S'ugbcfietbung) ausjiehen, ausfd;ul;ea (eccuerej.

105 1 s v

j s vali ti, im v. pf auSbrttfeit; — fe v. r. pf. attSgebriifef werben.

j s v a l j a 11, am v. pf. herauSwäfjett.

Isvashanje, n. baS 4?crau$ful)t*en. Isvashafci, am v. impf, (jeraušfu(;reit.

jsvecliti, vem v. pf. erfahren.

Xs vedre ti, im v. pf. auSheifetn.

js vej a ti, am v. pf auswinben, von ber ©preu reinigen.

I s veh fh i g a , adv. großenteils.

Is ver ni ti , nem v. pf. umwerfen.

Is v e r f t n o [t, f. ber AuSbuitb.

Isvertati, am v. pf. auSbol;ren.

Isvefhati, am v. pf. nad) ber 3iei= l>e (tätigen.

J s v i d i k , dlia m. bie Anfidjf.

Isvir, m. ber Urfpntng. Isviranje n. ber Urfprttng, bie Abftammung: isviranje befed, bie ©fpmofogie. Isvirati, am v. impf. entspringen, frerEoniinett, abftammen. Isvirik, rka m. bie -Ctuede, ber tlrfprung. Isviren, rna, rno adj. urfprünglid) : isviren greh, bie (Šrbfttnbe.

I s v i f h a t i , am v. pf. ettytyetl, be= fčrbent;.— fe v. r. pf. firi; ausseid): nen. Isvifhili, fhka m. bie ©rhö= (>ung, bie ©rtjaben^eit. Isviflmoft (*) f ber SSorsug.

Is vi s ha ti, am v. pf. erweifen, be= weifen; — fe v. r. pf. ftd) auSmei» fen. Isvishek, slika m. ober isvi-shinga f. ber Ausweis.

IS v i t i, vijem v. pf. enfwitfeln, (oS= mittben; — fe v. r. pf. ftd; (;erauž= winben. Isvitje «. bic (SnfnncFelung, bie CoSwinbttng.

Is vi azhi ti, im v. pf. allmalig (;cr= aussieben. Isvlezhi, zhem v. pf völlig l;erauS5iel;cn.

Is vodeni ti, im v. pf. auSlDÄffcrit.

1 s v o d i t i , obet* isvöditi , iin v. pf. herausführen; ableiten.

I s v 6 h a t i , am v. pf. crfpürcn.

Is v o 1 e n j e , «. bie Ausmästung. Isvo-Ijitev, tvi/. bte Auswahl- Isvoljiti, im ober isvoljiti, itn v. pf. auštoaf^ len, auScrEiefen. Idvoljitclj m. ber

J a b 106

AuSermäl;fe : knesi isvoljitelji, bic jturfürfl en. Isvoljeniz , nza m. ber AuSerwal;tte.

Isvositi, ober isvositi, im v. pf. herausführen.

Isvbtliti, i in v. pf. aushöhlen.

Is v rat it i fe , im fe v. r. pf. (volt (Sršen) auswittern.

I s v r e z li i , vershem v. pf. fnnattS= werfen; nogo fi isvrezki, ftd; ben Suf auSreitren.

Isvseti) vsämem ober vsemem v. pf. ausnehmen. Isvsetje n. bie AuS= nähme. Isvsetom adv. mit Ausnahme, ausgenommen, auSnahmSweife.

I s v u j s d an , adj. auSgelaffcn. Isvuj-sdanoft J. bie AuSgeiaffenf;eif.

I s v u z h i t i, im v. pf. auSlehrcn; — fe v. r. pf. auslernen.

Isvümleniz, nza m. ber Jhutftter.

Iszediti, ober iszediti, ii n v. pf. ausfeidjen.

Iszčli ga, adv. überhaupt, im Satt* jen genommen.

Is zelenje, n. bie Reifung. Isze-leti, im v. pf. geheilt werben, ver= Ijeiten («on Sffiunben). Iszeliti, im v. pf. heilen, bic Teilung herbeiführen.

Is z ep a ti, pijem v. pf serfpattcn.

Iszefati, am v. pf. serfplittern, ser= reißen.

Iszezati, am v. pf. aušfattgen.

Iszliakati, am v. pf. unb iszha-koväti, küjem v. impf, erwarten, auf 3emanb warfen. Iszhakväniz, nza m. ber (ärwa'rfefe.

Iszhefäti, fitem v. pf. auStčimett.

Iszhiftiti, im v. pf reinigen (ejc-purgarej, Iszhiflia f. bic Steinigung.

Itak, adv. neucrbings.

Iti, idem, l'liel (lies: fhov ober rhu, in ©t. rhä), fiila, fhlo v. impf, gehen.

Iver, m. (na koleni) bte Snicfchcibe.

I vir, m. ber ■&of$fpltffer. Ivirje n. (colij bie ©dgefpanne.

Iv je, n. (coli) ber SSamnfroft, ber SRauhretf.

I z e (f) 2. iz f. pl. baS Segefeticr.

K

(VcvQlcidjc mit I.)

J a , pr. id).

Jabel k o, aud; jabolko ((iež: jabevlio,|

jabuko ober jaboko) n. ber Apfel. Jabclzli.tr, rja m, ber AepfeJjioffer,

107 J ä d

Jabelzhnik , jabelzhnjak m. baS Aepfelmujj. Jabelzhniza, auch jä-buzhniza f. ber Aepfelmofh Jablan über jäblon m. aud) jablana/', ober jäblo n. ber Apfelbaum. Jablünka/ ein mit Aepfelbäunten beroachfetter ^piafc. Jäd, 2. jäda, jadu unb jadova m. ber ©ritnm, baS ©ift. Jäditi fe, im fe v. r. impf, fid; ftavi juriten, ergrimmen. Jadovit ad). soritmitthig, grimmig, giftig. Jadovitoft f. bie ©ritnmigfeif. Jaderen, rna, rno adj. eilfertig, eilig, l;uutig. Jädernik m. ber ©il= bof'he. Jadernoft /. bie (Silfertigfeit. Jadren, adj. ©egel. .. ; jädreno drevo, ber TOaftbaum. Jädreniza J. bie ©egeljtange. Jädrenje n. baS ©egeln. Jädriti, im , aitd) jadrati , am v. impf, fegein. Jadro n. baS ©egel; eilte Art SSorfjattg. Jädrovina f. baS ©egelfud). Jag (t) m. bie 3agb- Jägati, am v. impf, jagen. Jäger, gra m. ber Säger. Jägerfki adj. Säger . . ., Sagb . . jägerfki per, ber 3agb= £unb. Jägrov adj. beS Sägers. Jaglizhi,/. j>l. ber -SMrfebtei. Jägne, attd) jägnje, jägneta n. baS ßamnt. Jägnetina, aud) jägnezho-vina f. (coli) baS ßamntjTeifd). Jägnez rn. ein männliches L'anim. Jägnezhe n. d. baS 2ämmd)e». Jägniza/baS SRutterlamm. J ä g n e d, aud) jägnjed m. bie ©d)tpar5= pappet, ber ©d;n>arspappelbaum. (Po-pulus nigra. Linn.) Jägnedje n. (coli) bie

Jagoda, j bie ©eere überhaupt; bie (Irbbeere (Fragaria vesca. L i n n.) ; brinova jagoda, bie Srottabefhhecre. Jägodiza, jagodizhiza, jägodizkka f. dd. bas. 55cctlein; bas ©rbheerfein. J a h a t i, jäfliem v. impf. fd)itell, flarf

reifen. Jalion m. ber ^aggänger, J A j, i. ad)! attroeh! Jäjze, n, baS (Si. Jäjzliaft adj. ci= förmig , o»al. Jäjzhen, zhna, zhno adj. (Si..,; jäjzhna podoba, bie föigeflaff. Jäjzhika f. ober jäjzhize n. d. baS (Sichen. Jäjzhnik, jäjzh-njak m. ber ©erftoef. Jäk, adj. fiarf, tapfer; dnef fi päzh jäk, heute hi|1 bu ipoI;l fjiiOfc^, ohne

J ä r 108

SNangel; präv jäk, »orfrefftich; jäko adv. fehr, ttorättglid), attSnehntenb. Jäkoft/. bie ©tärfe, ber ®utt;.

Jakoväti, küjem v. impf, bejahen, ju Allem Sa fageit. Jakoväviz, vza m. ber SSejaher, ber Saherr-

J ä 1, a. jäla, jalu ober jälova m. bet 9teib. Jälen, Ina, lno adj. neibifd).

Jäl, aud) j'älov adj. (»om Sßieh unb »oit öbjibäumen) gelt, unfruchtbar: jälova kösa, eine gelte unfruchtbare Siege; (»om Äaitf) ohne ©amen. Jälovna f. (coli) uitfrud)fbares SSiel; ■ u. bgl.; bie Unfrud)tbarCeit. Jäloviza f eine unfräd)tige Suh it. bgl.

Jama,/, bie ©tltbe. Jämaft ad). Poll ©tuben, grubig. Jämiza, jämka, jämkiza/. d. baS (Srblod), baS ©rüb= d)eit. Jämizhaft adj. »oll 0rübd)en. Jämina, jämovina f. ber ©rabeit.

J ä m a t i, am (Unfetfr. ämati) v. impf bas gaji Pifiren.

Jambora,/, ber Waflbaum.

Jane s Ii, m. berAntefj. (Pimpinella anisum. Linn.)

J ä n k a, janliära / ber SBeiberEitfel. Jänkiza, jänkizklia/ dd, baS 5fi3ei= j berfiffelchen.

JAnshoviz, vza m. ber 3ohanttiS= fegen, ber AbfchiebStrunf; gem.

Ihentjänshoviz.

Jäpa, m. ber

Jär, adj. ©ontmer..., (uon ©aafeit, ; im ©egentheile ber ffiiitfcrfaaf); jär jezhmen, bie ©wnmergerfte. Jarina, I auch järiza/ (coli) bie ©ommerfrucht. \

J ä r i k , rka m. ein fiefeS 2(;al; baS SSächlein.

Ja rem, rma m. baS Sorf)- Järmati, am v. impf. bejod)en. Järmovka f. bte 3od)n)tebe. Järmoviz, vza m. ber 3ocf>od;S.

J ä r e n , rna , rno ajd. hell, hetltönenb, fonor. Jarnoft/. bie ©onorität. . j

Jär iz, rza m. ber Äammel.

Järka, järkiza / eine junge ßentte. .1

J a r z a,/. baS S^achgrumniet.

Jä f an, v. J e f e n.

Jäfen, Tna, fno adj. hell, heiter (pont Sirmameitf). Järniti Te , im fe I v. r. impf, fleh ausheitern, fyett wer* ben. Jäfnoft / bie J^ciferfeif.

Jäfli, auch jäfle / pl. bie Grippe. Jäfüze/ pl. d. baS Ärippchett.

109 Ja!

Jaftran, jaftreb, jäftrob m. ber Habicht, ber Jčiilmergcier. (Vultur albicans. KleinFalco aerugi-nosus. Linn.) Jas, pr. id;.

Jäsba,/. badfiotf;, bie Sjöfyle. Jas-bez, aud; jasvez m. ber £>ad;d. (Ursus meles. Lin n.) Jasbezhev adj. £)ad;d...; jasbezheva köslia , bie Joautbed ®ad;fed, bad Dad;dfell. Jasbezhji adj. ©ad;d ..., ber £)ad;= fe: jäsbezhja naväda, bie Q5ewof)n= ijcit ber £>ad;fe überhaupt. Jasbina f. bad ®ad;dlod;; bie 3Bilb(;0[)te. jkvalne, adv. ich jwetfle, t>ermuthli$ nidjf.

javka,jf. bie ffiefjEfage. Javkanje n. bad ffiSehffagen. Javkati, am unb jävzhem v. impf. nu'hffagen, jamern. Javor, jävora m. ber SXfjOCn. (.Acer platanoeides. Linn.) Javoren, rna, rno unb jävorov adj. von 21i)ornf)o(j, aljornen. Jävorina f. (coli) bad 2l(>oent)o($. Javorje n. (coli) ber Ahornwafb. Javorika,/. ber Lorbeerbaum. J k z h i t i f e , im fe J. r. impf, ftd; jtarfen.

J ä z h m e n, v. J e z h m e n.

Je, adv. ed i|i, ja. Jčb, m. ber 23eifd)faf. Jebanik, and; j jebiz, bza m. ber iSeifchfafer, aud; ber Jpurer. Jebaniza f. bie !8etfd)fa= ferinn. Jebanje n. bad SSefd;fafen. Jebati ober jebali, am unb hijeni v. impf, befchfafen, beit SBeifchfaf ausüben.

Jed, jčdba f. bad (äffen überhaupt, bie ©peife. Jedenje n. bad Speifen. Jediz, dza m. bet (Sffer. Jedilniza f. aud; jedifke n. ber ®peifefaaf. Jedilo n.. bad Sebenšmittcl, bie wäre; bad ©ebijj. Jedljiv adj. efbae. Jedljivolt f. bie (ŠfjbarJeit. Jednina f. bie ©jjware. Jedün m. ber 5'teffer, ber ©d;lemiu,er (Gulo). Jeden, v. E (1 e n (mit allen bavon Abgeleiteten unb baraud 3"fimmen= gefefefen).

Jeder, dra m. bet 9Jčailbe[baum.

(Amygdalus.) 3 e d i n , v. E d i n (mit allen bavon Abgeleiteten unb baraud 3ufanunen= pefefcten).

Jedro, n. ber Sern, bet Supern;

Jer 110

uberf;aupt jebet- in einer horten ©d;afe eingefd;Ioffene eßbare Sern, ald »on SOianbetn, *J)firfid;cn u. bgl.; ein Eot= niget Aitžjug, bet Sern. Jedrize, aitd; jederze n. unb jederka f. d. bad Sentcheit. Jegulja, f. bet Aal, ein gifd). (An-guilla, ober Muraena anguilla. L i n n.) Jegulji adj. Aaf. ... Jegulj nik , jeguljnjak m. ber Aalhälter, ber Aalteid;. Je k, m. bad (Scfjo, ber JpafI, ber 2 d; a II. Jekniti, nem v. pf. nufüd;; jen; etfd;affen. Jekelz, m. bad SBagejungeldjen. Jeklar, rja m. ber <3fal)tmad;er. Jekläti, ara v. impf. ftähfen. Jeklen ober jeklen adj. flattern. Jeklji-»irfd;. (Cervus elephas. Linn.) Jelenek, jelčniz, nza m. d. bad .&irfd;lein. Jelenina f. (coli) bad ßirfd;tt>ilbpref. Jele-nizaf. bie ■£>trfd)Jul;. Jelenji, auch jelenfki adj. -Öirfd;..., von oirfd;en. Jelenovina f. bie ^>irfd;haut. Jelč-noviz , vza, aitd; jelenoroslinjakovz

m. bet J^irfdjhorngeifl. Jelenzhe, ta n. bad .Ötrfd;Ealb. Jel i (je Ji) ? wad, t]Td fo ? nicht wahr? jeliila ober jeüta, jelite, jelite, uid;t wahr ja V nicht Wahr? Jelo, n. bad 6ffen, bie Nahrung. Jel Tli a, f (liež : jevfha, j o viha u. bgl.) bie <5tfe, ber (Srfeitbaum (Alnus). Jelfhevina f. (colij bad (Šrfenhofj. Jelfhje n. ' (coli) bet ©rfenwafb. Jelflijev adj. etlcn, »on (štlsnljolj. Jel Hi j i adj. (Srfen..., von (Men. Jelflieviza f. eine Art fel;r Heiner 5ifche._

Jemati, jemljem v. impf, nehmen,

ju nehmen pflegen. Je n i z a, v. J ün i z a. Jenjati, am v. pf. nadjgeben, nad;= ' laffett, aufhören. Jenjävati, am ober jenjovati, am ober üjem v. imp f. attmältg nachfaffen, im Aufhören feijh. Jerbaf, m. ün runber Sorb. 3er-bafzhek m. d. bad SÖl*bcl;en.

111 Jer

Jereb, m. baS Stebbttfjn, ctg. bet Stehen (Perdicc). ■ Jerebiza f. baS St rtyufyn, eig. bie Sieben ne, Jere-bizhAr, rja m. ber SBorfte^unb. Jcrebizhji adj. Stebf;«hn . . ., »on Stebbühnern.

Jerehika,/. ber SOogefbeerbaum, (Sorbus aucuparia. Litin.)

Jerebizhje, n. bie 5)toožbeere.

J e r b , m. baS ©eißfeber. Jerhar, rja ober jerlioviz , vza m. ber ©eifi= gärtet. J^rbaft, jerhnät adj, weißs lebetn, »on ffieißleber, Jerhovina f, (coli) bat ©eißleber.

J e r i t i f p, im fe v. r. impf, fid;

bewegen,

Jermen (attd; jerömen), jermena m. ber Kiemen. Jermenar, rja m, ber Stiemer. Jermeniz, nza nt, d, bas Stiemd;en,

Jef, aud? jeft, jes pr. id;.

J e f e n, f, ber £>erbft, Jefeniti fe, im fe v, r, impf, sum ^betbfie gefjen, ßerbjten. JeWnfki adj, Äerbjt was im £erbft ifl, f;erbjtfid>; jefenfki sräk ober lüf't, bie #erbfHuft,

Jef en (attd; jefen), jefena m, bie CSfcf>e, bet (Sfchenbaum (Fraxinus. Linn), Jefen'ov adj. efd;en. Jefe-noviz, vza m. etg. baS ©fcbenholj; aitcf) ber (Sfchenbaum, bie (Sfche,

J e f e n i z a , v. ,S e n i z a.

J e f i h (f) m. ber (Šffig. Jefihov adj. (Sfftg ..., beS (SffigS: jdfihov duh, ber (Sfftggerud;. jefhifhen, fhna, flmo adj. ®ff!g.,., für beit (Sfftg beflimmf; jefhifnna pofoda, baS (Sf= ftggefäß. Jefhifhniza/, ber (Sfftgfrucj,

Jeft i, jčdem unb jem, jedel unb jel v, impf, effen, fpeifeit; — fe v, r. impf, eßbar fetjn; ftdj abgrämen; janfeit! tä rezh fe j^, biefe ©ad;e läßt ftch effen, i|1 eßbar ;__njegova ttftra fe hüdo jö, feine ©djtnejrer f;ärmf ftd; fel?r ab; fplöh fe jejo, ko hudi pil, fie jattten }n (Sinem, wie böfe .ßunbe, Jeftvina/. bas Ge= bensmiftef, bie (Sßware. Jeftvinar, rja m. unb jeftvinariza f. bet Mar* Eefenber, bie —inn, Jeftvinarija f. bie SÄarüefenberei. Jeftvinfki adj. Prouiant..., (Sßwaaren., „ Jeflizh adj. gefräßig. Jefhzhnik m. bie ©pei= fer6f;re. Jefhzhoft/. bie ©eftäßigfeif.

J e fli p r e n , y, J ö z h m e n.

Jes 112

Jes, 2. jesa m.tet 35amm, bie ©e^re. Jesiti, im v, impf, bammen, eine ffiaffetwebre anfegen.

Je s a,/, ber 3orn; nagla jesa , bet ©äf)5orn. Jesati, am obe^ jesiti, im v. impf, (koga s' zhim) ärgern, jürnett, jornig m'ad;en; — fe v. r. impf, ficf) jurnen, 3orn_empfinben, Jesaven , vna, vno obet jeslav adj, ber feid;f über üfeinigSeiten in 3«tn geräff;, müreifd;. Jeslaviz , vza m. ber leid;t äorntg wirb.

Jesar, v, Jeser.

Jesbiza, f. ber S3ogelfd;Iag; eine Eleine Cammer.

Jesd, m. ober jesda f. ber Stift,. Jesdäriti, im v. impf. 51t reifen pffe= gen. Jesdäzh ober jesdez m. ber Steifer. Jesden, dna, dno adj. Steif..., 5,11m Steifen gehörig; jesden könj , baS Steifpferb. Jesditi, im v. impf, reifen.

Jeser,/. (auch jesero Unb jesero n. aber nie jefar) faufenb, baS Saufenb; dve jeseri vojfhäkov, jWeifaufenb Krieger, (Jeser ifi in ©f., namenf= lieb tn ber ©egenb »on SFabSerSburg unb ben ungariföen Slowenen, welche baS germanifirenbe tävshent gar nid;t fennen, nod; im »oflem ©ebtaudje. 3lud; in St, wirb baS jeser »erftau= ben, aber nicht gefproeben; nur in St. ift es nicht (?) »erjlänblich.) Je-sernat adj, faufenbfältig. Jesernik m. ber öberfi. Jeserniza/bie 3äl;l Xaufenb, ber Xaufenber. ' Jesernji adj. faufenbfad), Jeserote--i adj. faufenberlei,

J e s e r a , /. ber See; ber _ ©umpf. Jeserina f. Ultb jeserifhe, jeserlHie n, ber ©umpf, ber SJtorafi. Jeser-nat adj. futtipfig, »oll ©ümpfe, 1110= rafiig. Jeserfki adj. jum ©ee ge= hörig; ©ümpfe befreffenb.

J e s i k, jesika m. bie 3unge j bie ©praie: imä dolg jösik, er £>af ein lofes röaul; fvöjmu jesiku ne dAj volje, helfe beine 3unge im- 3a«me, Jesizhek ober jesizliez m. d. baS 3üngeld;en, Jesizhen, zhna, zlmo adj. gefd;wäfeig, janlfüchtig. Jesizhi-ti, im V, imp f, plaitbern. Jesizk-. noft/. bie 3anifuchf,

Jesiti, v. unter J e s.

J e s i t i ,-jeslay, v. unter Jesäi

113 Jes

Jesljäti, am v. impf, jüngefn.

Jiish, m. ber (Erinaceus.

L i « "•)

J c s Ii a, f. ber Damm.

j e s h a t i, am v. imp f, reifen; — fe v. r. impf. läufig fepn, rammefn.

Jesliiza, bann jeshizhiza, jeshizhka f. dd. bie ftadjlidje ©d)afe «on 'flanien u. bgf.

je s hla (f) f. bie ©etfef. Jeshläti, am v. impf, getfefn. Jeshelnik m. . ber ©eifefflief.

Je ti, jämem, imem ober jmem, jel v. pf. faffen; fangen; anfangen, be= giniien; je jela jokat, fte fing an Jtt »einen.

je tik a (f) /• bie eungenfttd)f, bie mit it Jetikaft adj. t>ettifd).

jetnik, aud) jetnik m. ber ©efangene.

Jetra, jeter n. pl. bie Cebet. Jeter-niza f. bie Ceberuntrfl.

Je zanje, n. baž ©fammcht. Jezati, am v. impf, flammefn. Jezaviz, vza m. jezavka f. ber ©fammfer, bie —inn. Jezljäti, am v. impf. flammefn, flottem.

J e z h a , f. ber JerEer. Jezhäti, attd) jezhati, zliim v. impf, dd)jen. Je-zhanje ober jezhanje n. baS Aedjjen. Jezliär, rja m. ber JerJerntetfler.

Jezhmen, 2. jezkmena m. bte ©et'fle. (Hordeum. Linn.) Jezhmen adj. von ©erfle, gerften. Jezhmeniz, nza m. d. eine ©efd)ttntffl am Attgenfiebe (baS ©erflenEortt). Jezhmenifhe, jezhmenifhzhe n. ber ©erflenacfer. Jezhmenov adj. ©erflen..., von ©erfle, gerflen. Jezhmeuoviz, vza m. baš ©erflenbrof.

Jigla, v. Igla.

J1 g o , v. Igo.

Ji g r a, v. Igra.

Jil, v. II,

J i m e , v. Ime.

J i n z k a t i fe (eig. jünizkati fe) , am fe v. r. impf. (gem. von Jittbern) im ©dietne etitaitber neefett, f;erum= fpringett tt, bgf.

J i r h a , v. I r h a.

Ji fk ä t i, v, I fk a ti.

Jo j! o joj ! jöjmene! i. tve^ mir!

J i fp a , f. baž Bimmer, bie ©tube. Jifpiza f. d, baž 25eigemad). Jifpniza f. bie Sammerfrau.

Joger (f) gra m. ber 3un

Jün 114

gerfki adj. jünger..., nad) Sitnger Art. Jogrov adj. bes 3ttngers, bem 3uttger gehörig.

J 6 k, m. baS ©einen. Jokanje n. baS ©einen. Jokati fe, jokam ober jo-zhem fe v. r. impf, meinen. Joklji-viz, vza m. jokljivka f. ber ober bie gerne meinet.

Jölfha, v. Jelfha, mit atlcn Ab= feifungen.

Jopa, J. ber grattensimmerrocf. J6-piza f. d. baS 916cfd)en. Jopizh m. ber TOannSrocf (ber 3anfer).

J o z h , v. Jok.

J ü , fjeiba! ju! ju! juj jüliej! (eines 3aud)jenben).

Jvid, 2. jüda m. ber 3"be. Judejiz , jza m. ber 3nbaer, ber 3uöe- Jü-dinja, jüdiza f. bie 3ubtnn. Judov adj. beS 3uben. Judoväti, üjem v. impf, jttbefn. Jüdovfki adj. 3lt= ben ,. . , jübtfd). Jüdovftvo n. baS 3ubenff)um. Jüdftvo «. bie 3uben= fd)aff.

Jüg, 2. jüga m. ber ©üb; ber ©üb= roinb. Jügov adj. t>ež ©übmittbeS. Jügoviza f. eine ©ebroammgaffung. Jüshen, shna, slino, attd) jüslik adj. ©üb . .. , fübftd); jüshno- istö-zlien, füböflfid); jüshno-sahöden, fübroeflfid). Jüshina f. in Sr. bie 9JitffagSmaf>l$eit; in ©f. baS SSefper--brof, bie Saufe. Jüshinati, am v. impf, in £r. miffagmafjfen; in ©f. baS "SSefperbrot einnehmen , jaufen.

Jüha, f. bie ©ttppe.

Jühan'iza , f. bie ©diauW. Jühati, jüham ober jühljem v. impf. fdjauWn,

J ü h e j, i. fieiba!

Junäk, m. ber J&efb. Junakinja f. bie ^lefbinn. Junakoft f. bie 2apfer= Eeif, ber .^etbenmutf). Junäkoferzhen, zhna, zhno adj. fiefbenmüfflig. Ju-näkoferzlnioft f. bie ^)e(bettmüff;ig? Eeif. Junäkovfki adj. |>elbenmäßig, l;ci'0tfcf). Junäkovftvo n. baS Jpcl= beiiffium. Junäfhki adj. ijefbenmäßig, Felben..., tapfer. Junäfhtvo n. ber 4>erotSntttS, bie SapferEeif. Junä-zhiti fe, im fe v, r. impf, ftd) afö Äefb fleffen.

J ü 11 i z, nza m. eig. ein junger öd)S (Serj); in ©f. aud) ber öd)S über» f)aupt. Jüniza f. bie gärfe (jčatbe), Jünzhc, eta rt. pber jünzhik, zkk&

115 J «r

7n. d. baž Ded;žlein. Junzliär, rja m. ber -.Odjfenbauer. Jünzhev adj. •Odjfen..., bež üd;fea, »om Ockfen. Jünzhevfki adj. Od;fen . . ., ber üd;fen; od;fen(;aft. JürThiza, aud; jürjofbza f. eilte

©d;n>ammgattung itn grithlinge. J u s h e n, v. nnf er Jüg. Jüt er na, juternina, aud; jütrina f. bie 9Jlorgengabe, baž Jpocbjeitgefcbenf. Jütern , jüterflien , jütrillien , fhna, Tlino ober jutranji, jutrenji adj. morgig : po jütrinim, po jiitrifhnim,

Kak ll6

übermorgen. Jüterniza f. ber Wfot-genjtern; baž Worgenliei». Jüternii( juternjak m. ber Worgettmittb. .Tut,.,,' jütri adv. morgen. Jütribog m. bcil SBtorgengott. Jütre n. ber OJforgett Jutrofhenj , fhnja, fhnje adj. \)Ct| biefent ®orgett. Jütrov adj. gen...; jütrova deshela , baž ŠOtor-genfanb.

J u z kanje, n. baž ^U^jen. Juzka-ti , am v. impf, jaudjjeit. Juzkaviz vza m. ber ba jaud;jet, ber 3aud;! Ser.

K.

K', prp. ju (ad) nad) fidj ju, ttad; fid; bin (mit bera Jone attf bem fid;); kaj k' febi vlezbi, efmaž jn ftd; jie< Ijen; k'tebi, jn bir; k'vezheru, gegen ','lbenb.

Käd, 2. kadi f. bie SBanne. Kädizh-ka f. d. baž SBämtdpen. Kädvine f. pl. bie SBiege; ber Srog.

Kadaj, adv. interrogativ. TOaitn? roenttV

Iladar, adv. relativ. t»ie, ba, nad;= bem, alž, menit, mann; kädarkolj ober kädar koli, mann immer; kadar fi bodi, mann ež immer fei.

II a d e n j e , n. baž Käuebern; baž 9taud;en. Kadilen, Ina, lno adj. Oiaucb •, sunt Wättcbern beftimmt. Kadilniza f. baž 9uitid;fajj. Kadilo n. baž 9Mu|Jin>erE; ber ®ei(;rattcb. Kadilftvo n. baž 3idud;irerf. Kaditi, im, il, kajen v. impf. räud;ern: in ©f. tobäk kaditi, Jabat raudjen; — fe v. r. impf. raud;en: kadi fe, ež raud;t. Kadiven, vna, vno adj. 9laud;..., jtltn 9Iaitd;en : kadiven tobak , ber DtaudjtabaS. Kadiviz , vza m. ber Kancber. Kadivnik m. bie 9iaud;röl>re, baž 9taud;Iod;.

K a d i f (f) m. bie gloreffeibe.

K a d ü 1 j a, f. (eine vJ)flanje) baž ©cbar= ladjfraut, ber ©cbarlei. (Salvia horminum. LinnJ

Kafej, kafejniza, v. Kava, ka-varniza.

Kafra (f)/". ber Kampfer. Käfroviz, vza m. ber Kattipfergeift.

Kaftan (f) m. ein furftfcfjež Obet; Čfeib.

K ä It 1 a (t) f. ber Ofen?arf;et: nozlnta kalila, ber 9lad;ttopf, baž 9?ad;tge= fd;irr.

Käj, pr. interrogativ, naß ? (quid); i kaj pa, käj pä de, ja, freilid;; kaj « neki, toaž etioa ! kaj le, tpaž nur V kaj mar, tpaž tPPl)IV kaj vam je, tpaž fcl)lt end; 1 mu nema kaj dati, er t>at il;m nid;tž ju geben, £>až kaj (tpeldjež in ©f. alljeit mit reinem a, in Kr. aber, tpettn ež nid;t atž f r a= g e n b e ž ^rononteit ben 9iad;bruc? auf ficb fiat, kej gefprocben wirb) ge= j braucht man aud;, um eine ju abfoiu--fe SSefiauptung ju tnilbern, j. 23. mu J ni dobro, Ijeigt: ež i|1 tl;m nid;t gut ; mu ni kaj döbro aber: ež ifi ihm nid;t fo r e d; t gut. Kako vam je, »»te ift eud; V kako vam je kaj, trie i|1 eud; bod; mol)! V Je poflal po-nj (po njega), de bi mu fvetval , kaj bi bilo kaj fturiti, er fd;icfte nad; il;nt, •■: bafi er il;m raffjen möd;te, roaž to o t) 1 ,' i r g e n b jtt t(;un märe. Šop. (Srarnm. j ©. 3oo. Uebrtgeitž vergleiche Kär. fl

Käj ati, (in Unferfr. karati) am v. impf, mit ffiorteit beflrafen, »enoei= i fen. Kajati fe, v. kefati fe unter K e f.

Kajenje, v. K a d e n j e.

Käjba (f) f. ber Werter, gem. bie ! £eid;e.

Kajti, conj. benn.

Käk, ober kaki, käkifhin, kakofhen, kaltov, käkflien, fhna, fhno pr. J interrogativ, mie befd;affeitV waž ! für einer? kakfhiy pa te je, de gä j tak odvifhe hvalifh, mie ift er bentt ,

z'

117 Käk

affo t'efcfeafrc» / »eit fcu i&n gar fo aitfierorbentlid; lobejt i kak da slie fl, nue bu bod; befd;affen bift! käkri.ni fo türki, wie frnb bic Surfet« befd;af= fett? käkfkni fte, wie il;r auSfeljet!

«all, kako ober kako adv. interrogativ. wie? kak o fi rekel, wie £>aft iu gejagt? kak pä, freiließ!

Jtäkati, am v. impf. (eacare■).

jlakor (»erftümmelt lioker) adv. relativ. et con). copulativ. wie; fo wie; ebert fo: kakor fi bodi, wie eS immer fei; käkor fi mu rekel, bo d j al, wie bit il;m gefagt (;aft, wirb er eS fbutt; käkorkolj ober kakorköl, trie immer; kakor tudi, fo wie aud; (quemadrno dum etiam) ; kakor ... täko, fowol;I ... als attd; (tam ...

quam, aeque ... acj.

Iläkorfhen, fhna, flino pr. relativ. wie befd;affen: käkorflien tudi je, gA vonder nozliem, wie er aueb befebaffen fei, icb will i(;n bennod; nid)f; käkorfhna mati, taka hzhi, käkorflien özha, taki fin, 21rf läßt

nid)t »on Art, ober wie bie Stuffer, fo bie Sod)fer, wie ber Sßater, fo ber ©ol;n. (Hokerfben ift eine perwerf* [id;e SSolfStterflümmelung.)

Kako f t (*) f. bie Art, wie etwas ift, bie 25efd;ajfenbeit, bic Ciualifäf.

K A k f b n i k (*) m. ein männliches 3ltbil)ibuum. Käkfhniza (*) /. ein wciblid)eS 3nbi»ibuum. Käkflmoft, kakorfhnoft, aud) kakfliimba (*) /. bie Befdjaffenbeif, bic öualitäf, bie 3nbi»ibualifäf.

Käkti, conj. a[S Wie.

Kai, ■!. käli ober kali/', ber Seim an ©ewäcbfen.

K a 1 a m a r a (f) f. (eine gifd;arf) ber ^ladfifd).

Kalamit, mita m. ber Wagnef.

H a 1 a n i z a,/. eilt Baum, aud) grttdft* fWtcf, beffen Sfeifd; stotrt Serne gebt; ittSbefottbcte biefe ^Pfirftcbgaffung. Ka-lanje n. baS ©paffen. Kälati, am v. impf, fpaffen ; — fe n. r. impf. gefpattet werben, fid; fpatfen: pezhi-ne To fe kälale in mertvi vftäjali, bie Reifen fpalteten ftd) unb bic Sob= fen flanben auf. Rälaviz, vza m. ein ©erzeug jum ©palten, berSpalfer.

Kälbrin, m. ber ©fad)c(; ber Seim.

It a 1 d o v n i fli e kaldovifbe (*) n.

Kam 118

it. kaldovniza/. Fann nie »© di 1 a d) U opfertifcb« bc'ßen, weil kaldoväti ober aldoväti nur in ber Bebeitfung »ein unblutiges Opfer »er» r i d) t e n« gcbraud)t n>ttb; übrigens v. Aldoväti.

Kälen, Ina, lno ober rid)tiger käln (lieS kävn) ad), trüb: kälno oko, ein trübes Attgc; kälna vöda, trübcS ©affer. Kalifhe ober kälil'lie n. ber 4-Pfuf)I. Kaliti ober kalifi, aud; ka-ljiti v. impf, trüben, früb mad;en; — fe v. r. impf, ftd; trüben, früb werben. Kälniza f. baS £öfd;waffer. Kalusina/. bie Sinfe (?). Kalüsha, attd) kala f. bie ßadje, bie e wäf= gen; — fe v. r. impf, ftd) im Äofl)e WaljCn: fvinje fe räde kalüshajo, bie ©cbweine Walsen fid) gerne im Sofl;e.

Käm, kämo adv. interrogativ. W0=

f)in? käm grefh ? wo gel)fi bin? (SSergleid;e Kamor).

K am ata,/, ber ©itdjer. Kamäten, tna, tno adj. wttdjerlid). Kamätnaft adj. wttcberl)aft. Kamätnik m. ber ©ueberer.

Kämba,/. baS ©feinbier.

Kamelja (f) /. baS Mamefyl (Ca-mellus bactrianus. Linn.)

Kämen, mna m. ber ©fein. Kämen ad), fieinern: kämena berv, ein flci= nerncr ©feg. Kamenär, rja m. ber ©feinmefs. Kameneti j kamneti, im v. impf, »erfleinern, ju ©fein wer* ben. Kamenit, kamnit ad). fleinU]. Kamenjaft ad). fleinid;f. Kamenjati, am v. impf, fleinigen. Kamenje, käm nje n. (coli) ©feine, eine 2ften= gc ©feine, ber ©feinfmufen- Kame-

iioväti, üjem, aueb kamnjäti, am v. impf, fieittigen. Kamenovänje , kamnjänje n. bie_ ©feinigung. Ka-menoväviz, kamnjäviz, vza m. Ullb liamenovävka f. ber ©feiniger, bie —inn. Kämnat adj. fieittarfig; flei= nid)f. Kamnen ad), »erfleinerf; fleU nern. Kamniza f. eine ©fcintran£= Ijeif. Kämzhek unb kämniz, nza m. d. baS ©feineben.

Kamor, adv. relativ. bortl;in, Wps

\

119 Kam

J>in; kämorkolj ober kamor hol, wohin immer; kamor fo özhe Hill, mi ne fmemo iti , mofjtn ber Safer gegangen ijt, bürfen wir nid;f geben.

Hampaviza, f. baä Sriegälieb (V).

Kamuka, f. ber Saffef. Kamükalt adj. falteten.

Kan, m. v. B er fa.

K a n e 1 a (f) f. ber Sattel, ber 3im=

mef.(Laurus cinnamomum. L in n.)

Kaniti, im v. impf, tropfen, frie= fen; aud;: im ©iittte haben, 5. 58. kam kanifli iti, . wohin gebenJeff bit Stt gel;en?

Kanja, ,/", ober kanjiz , njza m. ber 9iaubvogef überhaupt; ber SBogefgeier inSbefonbere. _

Kankole,/pl. eine2lrf ©cbubEarren.

Kani ji v, ad-\. betrügerifcb. Kanlji-voft f. bte Betrügerei. Kanöft f. ber Betrug, bie Betrügerei.

Kant, m. ber BanEeroff.

Kanal ar (j-) rja m. ber Sattjfer. Kanzlija f. bie SŽait.jlei. Kanzlijfki adj. Sanjlei..., bie Saujtei befreffenb, baju gehörig.

K ä p, 2. kapa , kapu, kapova m. bte Sraufe, bie £>ad)traufe; ber ©d)(ag= fing (?). Hapanje n. baä oftmalige herabfallen. Kapati, pijem (aud; käpati) v. impf, öfter herabfallen, ju fallen pflegen;'tropfen, träufelt. Ka-pitljäti, am v. impf, tröpfeln, fo bag ieber einzelne Sropfen einen ©d;all Pon ftd; gibt. Kaplja f. ber Sropfen. Kapljiza f. d. baä 2röpf= eben. Kapniza f. baä Sropfwaffer, 5. B. vom £>a'd;e. Käpva f. baä Sropfbab. Käpniti, nein v. pf. fal= fen inad;cn, fallen laffen.

H a p a, /. bic ®üfee, bic Sappe. Kä-piza_/". d. baä Säppdjen.

Kapel j a, f. bie Kapelic. Kapeljiza

, f. d. baä Sapelldjen.

Kapelj, peljna m. (eine5ifd)arf) ber ©topp. (Cottus gobio. Linn.)

K a p i t a n (f) m. ber Hauptmann. Kapitanov adj. beä .fiiaupfmanneS.

Ka.pün, ober rid;tiger kopiin m. ber Sapaun. Kapunov adj. Sapattn..., von Sapattnen : kapünova mäfha, baä Sapaunfeff.

Käpuf, m. ber Sohl (Brassica).

Kar, pr. relativ, et conj. copulativ.

jpgä (cjuod)-, fo laugt, alä, feifbem,.

Käf 120

fiel) ba (ex quo tempore, ex quo, quamdiu , quod, en , tuncj : kär lazhnef Ii, inörafh dokonzhati, Was bit anfängt, mugf btt Pollenben ; kar-kolj ober karköl, waä immer; kar ga posnäm, fo lange alä id; ihn Eeit= nej kar je minil, feifbem er ver= fd;t»anb; komaj ga sagledam, kar fe fkrije, tau m erblicfe id; il;n, fleh, ba verbirgt er ftd;. 3n St. ifl kär aud; fiatf nikär gebräuchlich, alä : kär de ne jejte, eig. nikär de ne jejte, effet boeb niebfj

Kära,/. bic ©träfe. Käranje n. baä ©trafen. Karati, am v. impf mit 3ßorfen ftrafen. Käraven, vna, vno adj. ffrafbar, firäflid). Käraviz,' vza m. ber ©träfet*. Käravnoft f. bic ©frafbarleit. (Bei uns weniger ge= bräucblicb-)

Karakter (f) rja m. ber CSfjaraEfer. Karakteriften, ftna, ftno adj. d;a= raEterifiifcb. Karakteriftika f. bie (SharafterijtiE.

Kardelnik, m. ber öorbettfübrer. Kardelo n. bie Jperbe, bie #otbe, baä 33olE.

Kärla, f. eilte 2lrt groger rotier 2Icp_fcl.

K ä r j i z e, f. pl. bie Ztjürfömüe.

Karmen, m. baä Pergament. Kar-menaft adj. pergamenten, Poit 4j)er= gamenf.

Karmesin, m. ber ScrnicSfd;arIacb. Karmesinaft adj. EermeSfcbarfad;en.

Kärnar (f) v. Koftnjäk unter Ko ff.

Itärp, ober kärf (t) m. ber Sarpfeit. (Cyprinus carpio. Linn.)

Karta (f)/". bie ©pielEarfe. Kartanje n. baä Sarfenfpief. Kärtati, attd; ju» rüeffübrcnb kärtati fe v. impf. Sar= fen fpielen. Kärtavez , vza m. ber Sarfenfpielcr. Kärtiza f. eine Blciiic Sarte.

K a r t a z h a , v. Kertazka.

Kafha,/. gcfodife (-Siefe-, ©crfienO @rti(je, ber Brei. Kafhniza f. eine mit Brei gefüllte ffiurfl, bie' BreU wurfi. Käfhnat adj. breiid;f, breiartig.

KAfhelj, fiilja m. ber Jpuflen- Karii-Ijänje n. baä Äujien. Kafhljati , am v. impf, hufien. Käfhljav ad], (;Ü? flelnb. Käfhljaviz, vza m. ber Äüjller,

Käfhta (f) f. ber öefreibefafiett, bif Sd;leitfe,

121 ' J^al

Jtafhtiga (t) / bie (Strafe. KaHi-tigati, am v. pf flrafen , befirafen. (Sßorjiigticb bei; StabEeržburg itttb an bon @ren$en Jtroafieuž ju .fraufe.) jlafttrün (f) m. ber Rammet, ber ^afitaun.

Basal o , n. j>až 3eiger»erE. Käsanje 11. baž 3eigen. Itasati, shem v. impf. Seigen. Kasaven , vna , vno adj. anjeigenb, Käsaviz, vza, aud; kasitelj m. ber 3eiger, ber SBeifer; ber Seigeftn'fler. Häsin ober käsiniz, .nza ber 3eigefittger. Kasliipot m. ber Sffiegweifer. Häsen, sni f bie ©träfe. Käsnati, am itnb kasnoväti, üjem v. impf. (trafen, betrafen. Kasniv adj, flrdf= Itd), ilrafbat. Kasnivoft f. bie ©traf= bat'Eeit. Kasnoväviz , vävza m. bet' ©trafer.

Hasen, m. ber 3inž »on SBein, &e-

freibe it. bgl. Käsiti, gem. kasiti, im, il, kaslien v. impf, »erberbett, »erftummeln, »erpfufchen. Katar Ii a, f. (tcoafifä) ber Wafttatmt. Kateri (aud) liatir, kter unb ker) pr. welcher. (©rjlerež nur bei feierli* chen Keben gebräuchlich). KatornaJ. baž ÄafeII;uI;n. (Tetrao bonasia. Linn.)

Kava (t)y:_bcr Saffee. Kavär, rja m. ber Saffeefteber. Kavärriiza ober kavärnja/. baž itaffeehauž. Häven, vna, vno adj. ftajfee..,, »ott Kaffee. . Hävnat adj. faftcetg. Kavelj, Ijna m. ber J&aEen. Hävern k a, f. bie ®eb= ober ©ir?= wolle; baž £afelEäfecf)en ober -öafel* jäpfdjen, woran bie 55(üt(;e ifi. Hävka,/ bie Sohle (Corvus mone-i dula. Lin n.); baž 3äfErämpd)ett.

Kävkati, am v. imp f, (»oll £)of)(ett) . Erädjjen.

Kävklar (f) rja m. ber 2afd;cnfpie=

ler, ber ©aulter. Kävra, f. wälfche Seltne, bte XtnU : I)enne. Kavrän m. ber 9Iabe. (Corvus corax. Lin n.) Kavräzh, kävrej m. wätfd;er ber 2ruU

. ha(;n (Gallus indicus). Kavranbzh

f. ber 9Jad;tvogel. Iiävfati, am v. impf, viel itnb oft fchnappen, fchnappern. Kävfniti, nem v.pf. mit beut offenen Wuube, ©djita=

K eh 122

bel u. bgl. efmaž su erljafdjeu fttd)en,

fchnappen.

K ä z Ii a , f. bie ©d)lange (Serpens). Kazhela f. (ein 5ifd)) ber Steinbeißer. (Cobitis taenia. Linn.) Käzlien-ka, v. Jegulja. Käzliez m. ober käzhniza f. ein giftiger (Srbfdtroamm; eine ©iffpfTanje(Euphorbia. L in n.) Käzhiti, im v. impf, (koga) reisen, ärgern: käzhi me, er ärgert mich. Käzkiza j. d. eine Steine ©d)Iange. Käzlijevina f. ber ©chlangenbatg. Käzhji adj. ©drangen..., ©chlangen eigen, nad; Schlangen Art. Häzhnik, käzhnjali m. ber Sd)(attgetthaufen, baž ©d)Iattgen[och; ber öcblangenbi= fant. Kazhur, rja m. baž ©d)Iangen= männeben; aud) ber 3tat (V). Ha z h mär, rja m. ber 9iattd)fang= Eehrer.

Kdä, kdäj, v. Kadäj. K de, in 5?r. kje, in ©f. gem. kej,

kdej adv. interrogativ. WO ? kde

fi gä näjfhel, wo l;afi bu il;n gefun= ben? kje je bil, wo war er? Kde, gem. kjer adv. relativ. tt)0: kjer gä je näfhel, mi ni povedal , wo er ilm gefunben, hat er mir nid)t gefagt; kjer je bil, ne vem, WO er war, weiß id) nicht. Kjerköl adv. wo immer. Kdo, pr. interrogativ, wer? (quis): kdo je to pifal, wer hat baž gefd)rie= ben? kdo nčlii, wer etwa? kdb mar^ wer wohl? kdo le, wer nur? sdej nema kdö priti, jefct Ijat Sfttemanb Sit Eommen. Kdor pr. relativ, wer (qui) : kdor je to pifal, ne vem , wer baž gefd)rieben hat, weiß id) nid)t; kdorkolj ober kdor köli, wer immer. Kdor fi bödi, wer ež immer fei. Kdojka (*) f. weibtid)ež ©ubject. Kebelj, ljna m. ber Wefcen. K e b e r (f) bra m. ber Safer; ber ©chwabenfäfer. Kebrek m. d. baž 5täferd)cn. Kefa (t) f. bie Werbbürjle. Kegel j (f) ljna m. ber Äegel. Ke-gljäti, äm v. impf. Eegeln, .Segel fdfieben. Keglifhe n. bie Megelbatjn, ber ivegelpta^. Kehel, hla m. ber 5?ropf bei TOett= fd)i'it unb Shicrett. Ilehljänje n. faž Seid)en. Keliljäti, äm v. impf. fchwer atl;iut'it, Mchetu Kehljav adj.

123 K eh

einen Sropf hatenb, Eropfig. Kehlja-viz , vza m. ber einen Sropf (;at.

K e h n i t i, nem v.pf. ein Wal niefen.

K e k, i. pfui.

K e k 1 j A t i, ara v. impf, beim sBud)= (laben S. mit ber 3unge anftoffen, flottem.

Kelik, v. Kolik.

K e I i t i, im v. impf, leimen, EfeijTertt.

K 61 j e, ober kelje n. ber £eim, ber Sifchlerleim. Keljaften, ftna, ftno adj. Elebrig.

K e 1 h, ober kelili (f) m. ber Seid).

Ii e m b e 1 j , ljna m. ber @(ocfen= fd;roenget.

Kepa, f. ber Stöfs, bie (šrbfd)olle, bet Sdjneebatl. Kepaft adj. Elum= pid)f. Kepati fe , am fe v. impf. Schneebällen werfen.

Itepernek, auch kepernik m. ber Äeitmanfel.

Ker, auch ker conj. causal. inbem, roeil, ba, nun (quia, quoniam, i■juum ) : ker fem ga dobro vidil, tnbem id) ihn gut fai); ker je ref, benn ež ift wahr.

Kerfka ff) f bie StärEe (jitm SfeU fen ber SBäfd)e). Kerfkati, am v. impf, (ffidfehe) flärfen.

K č r h a n j e , n. baž ©egbredjen; baž Schlagen nad) etroaž. Kerhati, am v. impf, pon einem fpröben, mürben Dinge nad) unb nach burd) fanffe Sd)Iage Eteine StücEd;en ložmad)en; oft nach 3emanb fdjtagen; flumpf machen: toliko mifhi je bilo, de fo je per jedi zlö slilizami kerliali, ež gab fo viel Wäufe, baf! fte beim isp'eifen fogar mit Söffeln nad; ihnen fd)lugeit. Kerhik, hka, hko adj. mürbe, fpröbe, gebred)tid). Kerlikoft j. bie SprÖbigEeit. Kerbniti , nem v. pf. (kaj, koga) nad) ettpaž einen Schlag führen, Pertefsen; kerbni gä, de naj boga, gib il;m einen (fd)ioa= djett) Sd)Iag, bainit er folge. Kerli-ljäd f. (coll) fpröbe Dinge; mür= bež 3eug-

Kerhelj, ljna m. ein SfitcE pon ei= nem gefpaltefen Apfel, ber Apfelfd)nih-Kerh'ljak m. baž Stefjenbrot. Kerb-Ijäzli m. baž Äeibeifen.

K e r h 1 i k a, ober kerlika f. ber gatit= baunt. (Rhamnus fratigula. Lin n.) llerhlikoviz, vza m. baž gattlbaum=

Ker 12

jjotj; bie gaulbaumgegenb. Kerlilizi,. je n. (coli) viele gaulbäume.

Kerbniti, v. unter K e r h a n j e.

K e r k a t i, am v. impf. fd)artig, fluinpf machen; aud) baž kerz! kerz! . (Schreien ber . SMenen , bevor fjc fchroärmen.

Kerle fh, m. ber biefe Stift, ntit be#i bie ogerlini an bie Deichfel|lan= ge befefliget werben.

K e r m a, f. baž SSii'hfutter; ber ferf!>eil bež Sd)iffež. Kermiti, ini v. impj. füttern. Kermiza f. d. baž liebe gutter. Kennen , mna, mno adj. gutter ..., jitr gütterung beftinimt: kermna trävina, baž gut= terEraut. Kermlenje n. bie gütte--rung, bie Wäfhtng. Kermlenka f baž Wa(lfd)roein. Kermlenfhak m. ber Stall für bie Waj*fd)t»eine.

Kermel, mla ober kerineshel, skia m. ber (Siter in ben Augen, bie Wa= terie bei triefenben Augen. Kermeljiv, kermeljshljiv adj. triefäugig. Ker-meljivoft, kermeljsliljivoft f. bie SriefäugigEcit. Kermeljsboväti, shü-jem v f impf. Srtefaugen Ijabctt.

Kernir, m. eitt Eleiner Sacf, baž getleifen.

Ker ni ti, nem, nil, njen v. pf tvegfd)ieben.

Kemiza, f. ber ®affern>irbel; baž Seffetfhat; bie ^tejiEuffe, bie Setter; eine Art höljernen öefäfjeS. Kerni-z Ii k a f. d. potl kerniza.

Kernjaft, adj. »erflümmetf. Ker-njati, am v. impf flünttncln, Pet= ftümmetn.

Kern javkati, am v. impf, gctlt. raunten.

K e r p a , kerpina , lierpetina f. ber Sud)= ober SeinroanbflccF. Kerpanje n. baž gtiefen, bie glicferei. Kerpati, kerpüzati, am v. impf, flicfett. Ker-paviz, vza, kerpazb, lierpüz m. ber glicter. Kerpize f. pl. (eine Speife) bie glecEerln.

Kerple, pel / pl. ein 9?efs mit ge= bogenen Seitenholjern, worin bie SBauern ßaub, Streu, Stroh u- bgl-, jit fragen pflegen. Kerpeli f. pl.

■ biefe Seifenhötjer fetbfl.

K e r ft, m. bie Saufe. Kerften, ftna, ftno adj. Sauf...; kerften lift, ber Saitffchein; kerl'tne bükve, bažSattf«

125 Ker

f,H(f). Herftirna f. ber Saufflein. Kerftitelj m. ber Saufet. Kerftiti ober kerftiti, im, il, kerl'hen v. pf. taufen. JKerftitje n. baž Satifen, bie Sauffjanblung. Kcrftnik m. eig. ber Täufling; geineinl;in aber ber Saufet: jänes kcrftnik, 3ol)anned ber Sait= fer. Kerftniza f. ber Sattffonnabenb; ber Saufjtein; baž Saufroaffer. Ker-fhänfk adj. cl)tiftEafI;oltfd). Ker-fhanflioveren, rna, rno adj. latljO* lifd), e()riflgldubig. Kerfhänftvo n. bie G(H'ifUuf;eif, bad (š(;rijTenfl;um.

Kerfhavati, am ober kerfhoväti, rinxjem v. impf, taufen, bie Sauf' (janblung verrieten. Kerfhävanje, licrfhovanje n. bad S3ertid;fen ber Satifl;anb(itng. Kerfhenik m. eig. ber Getaufte, ber (Sl>rift. Kerl'heni-za f bie (S^rtftinn; bie ®?agb.

Kcrfhelj, m. btegiljlaitd (morpio).

Bcrsnar, rja /».. ber äBeißgärber; ber gellfärber. Kersnärfki adj. 2Beiß= gärber..., nacfj SBeißgärber Art. Ker-sniti, im v. impf, gelle jubereifen. Kersno n. ober kersen, sna m. bad 3?ürfd)leber. Eersovina f. geJraudfe ©olle.

H e r s h , ober kershizh m. d. ber •©truj, ber ©trujel.

Kersliek, m. ein große Wand, ber jpamfler. (Mus cricetus. Linn., Marmota cricetus. JBlumenb.)

Kert, 2. kerta, kerta, kcrtöva m. ber TOaufmurf, bie ©djermaud (Tal-pa. Linn.)-, delih je kakor kert, fej rije käkor kert, obrooljl bumm unb bltnb (wie eine ©eljermaud), bod; unrufjtg unb ein ©törer. Kertina/i kertinjak, kertinoviz , vza m. unb kertifhe n. ber SOtaulnmrfdl;ttgel, ber Waulrourfd^aufen. Kerl iza 'f. v. Kert.

KertAzha (f) f. in ©f. bie «Bürfle; bie Sarbätfdje, ber SEBoIlEamm. Ker-tazhiti, im v. impf, blh'fleit, Ear= bäffd;en.

Kerv, 2. kervi, kervi f. in Sr. burcfc aud kri, 2. kervi ober kervi J. bad 23lut: kerv Jvana, bad 3o!>aunid= haut (Hypericum perforatum. L inn.). Kervar (*) rja m. ber SSlufwergteßet. Kervärftvo (*) . n. eine blutige S(>1f. Kervät, liervnät, kervavit adj, Witfceid;, »oH&füttg.

KervAtoft, kervavitoft, kervnatoft f. bie SSollblütigfeit. Herväv adj. Mu= tig. Kervavaft adj. blutartig. Ker-vaveti, im v. impf bluten, blutig »erben. Herväviti, im ober kerva-viti, im v. impf blutig mad;en. Kervavitva f. bie SSlufltng. Kerva-vivka f. bie ben SSlutfluß I)at. Ker-vaviza /. bie SSlufnmrjt; (bei

• adj. blutreid). Kervnik m. ber2Sorbs fdjulbige. Kervniza f. ber 23o»ififu= gelfd;tt>amm, ber «Puffball. (Lycoper-don bovista. Linn.) Kervomö-zhen, zlina, zhno adj. blufuergtes ßenb. Ilervnjak m. bad SMufgefäß. Kervo-prelitje n. bad 'Blutvergießen, sferden , dna, dno adj. blufbtirjlig. sferdnoft f. bie SSlutburftigEeit, ber ©lutburfl. hodnik m. ber' 93(utrid;= fer. sframen, mna , mno adj. bfuf= fcfeänbertfd;. sfrämnik m. ber SSlut= fd;änber. framnoft f. bie 23[uffd;an= be. sshejen, jna, jno ober shelen, Ina, lno adj. blutgierig , blufbürjtig. sshelnoft f. bie ^Blutgier. =toli, töka m. ber SMutfluß, ber SSlufgang. =to-zlien, zhna, zhno adj. 95iutjluß..., am 23(utfluße leibenb, blutflüßig. =var, rja m. ber Sprann. svären, rna, rno adj. tgranilifd;. »varnoft f. bie. Syrannei.

Kerzati, am v. impf, unb kerzniti, nem v. pf. (auf bie ginger) fdjlagen.

Kčrzh, m. ber Stampf; kerzh gä terga, er fyat ben Stampf. Kerzhiti, im v. impf, (koga) firanipf£)aff 511= fammensietjen; — Te v. r. impf. jtt= fammen gejogen rcerben, ftd) trampf= fjaft sufamnten sieben, jufanimeit fd)tumpfen. Kerzhaft adj. trampf= l;aff, Erampfdl)n(id). Kerzhen, zhna, zhno adj. Krampf..., bed Srampfed.

Ker z halo, n. ein f;ölserner SBerbiiu bungdnaget am Pfluge.

Kerzheniza, f. ein sroetjacFiged SBetEjeug jum Audroffen ber 25aum= nnirseln unb etöcfe. Kerzhenje «. bad Stoben, Kerzhiti, im v. impf. toben. Kerzhitva f. bie Robitng. Kerzhevina ober kerzliovina,/. eilte von SBSalbttngen gereinigte Oegenb, bie Plobe, bad Äebelanb (Qireutfl).

K e r z h m a, /. bie ©d;eiiEe, baš ©irthS» hattš. Kerzli-mar, rja m. bei* Sd;enE, bei- Sd;enEwtrth. »märiti, im v. impf. attSfd;euEen, AuSfd;aiiE haben, sinariza f. bie ©d;enEmitfhinn. »mär-rki adj. ©cbeitEwirfhett.. •, wie bie ©cfrenEroitf j»e j 511m AuSfd?anE gehörig, »marftvo n. bet AuSfd;anE; bie ©d;enE= Wirtschaft; bie ©cheiiEgerecbfigEeif.

K er, 2. kefa, kera unb WA m. bie «Reite. Keränje n. bie QSeteititng, bie

SÄCUC. Kefati Te, am i'e v. r. impf.

(zlieTa) teib fljun, reuen, bereuen : IiclUm Te vfili grehov, id) bereite meine ©tinben, alle ©ünben t!;un mit teib.

Ii e Ten, kefin ober keTan, Tna, Tno ad7. langfara, saitbentb ; fpät. Ke-Dioba/. bie ©päte. Keftiovati, am unb nüjem v. impf, jögern, säubern. Kelnovaviz, vza m. ber Bieter, ber 3auberer.

Ketina (t)f. bie Setfe.

14 e z m e z , m. jebeS SSaumharj : aräb-fki liezmez, arabifd;eS ©ummi.

K e z h a , kezhiza/. d. (ein gifcf)) ber ©t.br. (Acipenser sturio, Linn.)

Iii, ein allgemeines SBejiehungSwort, fJatt kteri, a, o; attd; ein SBinbe» wort, baß, batnif (quod, ut): mati fo rekli, ki To ga vidili, bie Sfflut» ter fagte, baß fte ihn gefehen habe; mnogo njih je, ki tega ne vejo, es gibt »iele, welche baž nid;t wiffen; ki vrag, wer Xettfel.

Kibla (f)/. bie Subel.

K i d a nje, n. bas Auswerfen be_š Sli» fteS, ŠitngerS. Kidati, am v. impf. (ŠMft) auswerfen.

K i h a it j e, «. baS Sliefeit. Kihati, kiham obet* kifhem v. impf, niefen, $u niefen pflegen. Kihaviz, vza m. bet Sliefer. Kihaviza f. bie Sliefe» fud;t, b. i. ber beftänbige Sleij jiun •öuflen. Kihavka (*) f. bie 9liefewurj.

(Veratrum album. Linn.)

Ki hra, f. bie Siebet, bie 3iefererbfe. (Cicer.)

Kij , kija m. bet Sttiltfel.

Kila,/ bet Auswuchs att einem 23ait» me; ber SSrud; im llnterleibe; bet £eibfd;aben, bie Šorlagerung (hernia). Kilav adj. einen 23rud; Ijabcnb; uit» reif (bet SJlannbarEeit entgegengefefet). Kilaviz, vza m. ber einen &ud; l;at;

ein unbehi'tlflidjeS unreifes ©efchöpf. Kilaviti, im v. impf, einen ffiriich »erurfad;en. Kilavlenje «. bas SScr-. urfad;en eineS lžeibfd>abenS.

K i man je, «. baS Slicfen. Kimati, am v. impf tttefen; mit bent Sopfe roacfefn. Kimniti, nem v. pf. einen Stielet machen, mit bein Sopfe einen SBtnE geben.

Kimaviz, vza ober kimövz m. bet SJlonat ©eptember._

Kinkati, am v. impf, unb lunkniti nem v. pf. frei fd;webenb fid; hUt unb £jer bewegen (ElaitEelit); hinten.

Kip, kipa m. baS SSilb, bie >8ub* fällte. Kipati, am v. impf, bilben. ] Kiporus /rt. ber SSilbhatter. Kipzfcek m. d. bas 95ilbfäul

Kipenje, n. bie Aufwallung. Kipe-ti, pim v. jOT^/ aiifroallen, auffteben, .

K i p n i t i, nem v. impj. (»oni Seige) ftd; gipfelt, fieb häufen, aufgei;en. j Kipnjak m. ber ©ei*iEud;eit. Kip. njanki m. pl. bie ©etmnubeln.

K i T (*) m. bet (Sfftg. Kifati, am v, impf, fauer machen; fänetit; — fe v. r. impf fauer werben, gähreit. j Kifel, Ha, Ho adj. fauer: liifla ■ vöda, bet Sauerbrunnen. Kilelina I ober kiriina f. bie Saure. Kileliti ober kileliti , im v. impf, fäuern. 1 Kifelitje n. bie Säuerung. Kireliza 1 f. ber Sauerampfer (Humex ace• 1 tosa. Lintig-, fig. fattret Sßetit.-Kirelnat adj. etwas' fauer, fäitcrlid;. 1 KiHaft adj. fäuetlid;, etwas fauer. 1 Kifloft, kiflota , kiflovina, kirlözha j f. bie SauerEeit, bie Säure. Kifo-vanj m. ber ©ährauSbrud;.

Kita, f. ber 3opf; bie gtedjfe, bie Sehne; ber Sterae: kitaft adj. 3opfen al;u(id;, uotl 3öpfe; f[ed;fid;t; fehnicht, j fehnig. Kitiza jt. d. baS 3fpfchen} j baS glcd;Scben; ber Sler».

Kiz, kiza m. ber -Ooläfd;lägel, ber j S mittel.

Kje, adv. interrogativ. Wo ? Kjer adv. relativ, wo; Weil; kjerltolj 1»0 immer. Sßerglcid;e K

Klada, f. ber Sölod1 (trabs); ber j Pranger;_ bie Cage. Kladati, am .1 unb kläfti, liladem v. impf, legen. 1

Klade3,/ ber 'Brunnen.

Itladilo, n. aitd; kladiviz, vza unb

129 ^ *a

kladivo, klädvo n. ber Jammer. Hladviffizlie n. bei- Jpantmerftiel. plafäti (f) am v. impf, ärgetltä;

reben, hoffen reißen. KJafter (|) tra m. unb kläftra / i>ie Jfafter. Klaftrati, am v. impf Gaffern, mit ber Jfafter meffen. Ii 1 a g o v ä t i (f) güjem v. impf.

jammern (lamentare). Kl a j a, / baS Siehfutter. Rläma, f. ber S(;or, gem. bu ßapp. B lani z, nza m. bie Anf)P{>e; ber fc>oi)fn>eg; bfr Abhang. Klanfa(f) f. bie Jfammer. Klän-far, rja m. ber ©pengfer (Jfanipferer). Klanfati, am v. impf. Hammern. 1 Hlänfiza f. d. ba» Jlammcrd)en. Klanjati, am impf, neigen, bett= gen; — Tu v. r. impf, ftd; verbetts gen. Klänjanje //. bie Verbeugung. Kl a p o v ü h , klapovüha m. (ein ©d)tmpfmorf) bu efenber ntd)tSuutr= biger Jeff. Klapovüflikati, am v. impf, (kögar) beoljtfeigen, mißf;an= belit (bttrd) t»teberf;ol;ife' ed)fäge auf ben Jopf_ ftnb in baS ©cftdjf). Kla-povuSniti, nem v. pf. (liogar) eilte 1 Dprfeige geben, beohrfeigen. Klapo vüsniza, aud) kläpovüfiiniza f. bie !M)rfeige, bie 3J}atiffd)cf(e. Kläf, 1. liläfa, klafa, klafü, kläfo va m. bie Aefjre. Kläfek m., d. eine Heine Achte. Kläfje, kläfovje n. (coli) eine Stenge Aefjren. KlaTti, v. Klädati. Kl ä 11 j e , n. unb klaftnina ober klaft-

nina f. (coli) baS S5iel)futfer. KI a t, 2. blata, Mata m. ber Dre?. Klätaft adj. brcfid)t. Kläten, tna, tno adj. breEig. Klätje n. v. Klät. Hlatefh, m. ber fitttnpe, ber ßanb» jlreidjer. Klatiti, im v. impf. f;er= abfd;lagen (öbjt von beit aSäumen); um ftd; fd;[agen; (;ernmflreid;en f;er= umlumpen. Klati, koljem ober koljem, Wal ober klal v. impf. eig. fpalten; geni. fd)fadifen, abjlechen; — fe v. r. impf. ftd; gegcttfeifig morben, ftd) beißen, bifftg fei;n, t-attfen. Klaven, vna, vno adj. ©d)[ad)t..., sum ®d)facf)= fen beflimmt. Klaviz, vza m. ber ©d)fad)ter. Klavfhina/ baS @d)[a^f=; opfer.

faticbolifd). KUvernoft f. bie 9Jte* lancbolie, bie 9iiebcrgefebfagen()eif. Kleg, m. Ullb ltlegje n. aud) klej m. bas Sfier, bas 23ergöl, bas «Berghat}. Til.....rt harjtS, ff;erig. Blejati

Kitu

Klejaft adj.

V. impf, teeren/mit ^arsuberjiehen š klejano platno , bie SBad)S(etittt>attb. K1 e k n i t i, nem v. pf. nicbetEnten.

(SScratfef, baftir gem. poklekniti.) K1 e m a t i, am v. "impf. Hemmen, Klen, m (eine SBaumart) bie fienne, ber gelbahont. Klenov adj. felba« honten, vott gefbahopnhofj. Kleno-viz , vza m. baS ge[bal;otnf;ofä; ber gelbahornbattm. Klen, m. (ein 5ifd;) ber ArtHng. Klen i t i, nem v. pf. fd)ließen. Klenkati, ober klenzkati, am v. impf. @(ocfenjlretd)e geben, Himpertt. Klenz, aud) klenk m. ber ©locfen» fireid), ber jlitnperfauf. Klenzkaviz, vza m. ber Jltmperer. Kiep, 2. klepa, klepä m. bet Oting

an ber Jette. Klepalo, n. baS Eautebret, bie53ret= gfocfe. _ Klepanje n. bas Dengeln. Klepati, äin unb pijem v. impf. bengeln. Klepäzh m. ber Dengler; ber Dengelhammer. Klepet, m. baS ©etbne ber Juh» gfoefen, 'baS ©eföfe, bas ©eHapper. Klepetanje n. baS Jtappern. Klepetati , am unb pezhem v. impf. Slappern; fd)neU reben; rafpeln. Klepetulja/. bie Jlapper. Kleftenje, n. baS AbhacPen bet Aejle. Kleftev, ftvi/ baS Jopfhorj. Kleftiti, im v. impf. 21efie abbacfctt. Klefhar , rja m. ber ^)trfd)!afcr. K1 e f h e , kleflizlie, aud) klefhi /. p l.

bte 3ange. Kle fh tre, ter/, pl. bie JumttKf» Hämmern.

Klet, / ber Jetter, bie Jammer. Kletar obet kletnär , rja m. unb kletariza, kletnariza / ber JeUner, bte —inn. Klezhina/ baS Jammer« Tetn.

Kleti, kolnem v. impf. fTud)en, Ta< flern. Kletva , kletvina, liletviza, kletev/, ber glud), bie ßdfierung. Kletven adj. glud) enthartenb, fdflcr« ftd). Kleviz, vza m. bet gludjer, ber ßdfierer.

adj. niebergefd;lagen, mc=|Kletka,/ ber 5ßogeIfthIag.

Itletva, v. unfer K 16 ti.

K I ezhalo, n-. bie SSetbbanl. Kle-zlianje n. Dag Knien. Klezhati, kle-zhitn v. impf. Eitien. Klezhe, kle-zbejč adv. Enietlb.

K1 i k z h a t i, am v. impf, (»cm 2lb= ter) fehreten.

IIlin,-i. klina m. ber Jpotsnaget, bie ©proffe (in ber Eeifer). Klinaft adj. hoijnagelfčrmig. Klini/., nza m. d. ein fteiner ^ofjnaget; klinzi m. pl. bie ©ewürjnelfen. (Caryophy-llum aromaticum. Linn.) Klinje n. (coli) bie £ofättägctmetige.

Klini ti, im v. impf, bie £anbtung, W man Kcrnobjl ißt, unb ben Kern hinauswirft; (©efreibe) fcfcroten ; ait= pappen.

K1 i n j a t i, am v. impf, (»rit.) »cr= matebeien. _

Klinzliati, am v. impf, flricfen.

KI i t i, ijem v. impf Eeinien, fproffen.

' Kliza f. ber Keim, bie ©proffe.

K1 i z an ji e , n. baS 3Iufen. Klizati, ■ gem. klizati, zhem v. impf, rufen; — Te v. r. impf, genannt werben, Reißen. Klizaven (*) vna m. bie fünfte (Snbtittg, ber SSoeativ. Klizä-viz, vza m. ber 9hifer. Kliz m. ber Stuf.

Kl j a van je", n. baS Riefen. Kljo-vati, klüjem v. impf, mit beul ©dmabet h

K l j ü b e t ,f. ber Xrofc. Kljubetoväti ober kljubovati , üjem v. impf. froren.

Kljüjiz, kljüjza m. ber 2tpfet= ober 95iruenfd;ni(3 (Öbtffpaltel , Ktefee). Kljüjzhek m. d. baS ižcd;ni(3d;en. Kljüjzhev adj. <£d;iti$ ..., »ort Öbjt= fpattetn.

Kljuk, i. kljuka m. ber Ktopfer, ber Ktopftauf.

Illjüka, f. bie ©d;natle, ber £afen; (iit ber ©prad;febrc) ber (Sireumflej:, eben ba aitdj klükal't vdar, spiritus circumjlexus.

Kl j ukan je, n. baS Ktopfen. Kljü-kati, am v. impf. Hopfen. Kljüko-viz, vza m. (ein SSogel) ber Ktocfer.

Kl j ukano r, m. bie jlbternafe. Iiljü-kaft ädj. gefrümmt.

Kljun,- kljüna m. ber ©d;ttabet. Kljunazh m. bie ©djnepfe, ber ßang= fd;nabel. (Scolopax. Linn.) Kljü-

nek m. d. baS ©cfcnäbelcben. Kljüniti, nein, nil, njen v. impf, mit betu ©ri;nabel Hopfen, piefen.

K 1 j ü n j z h e k , m. bie Sutpe. (Tulipa.)

K i j ü p a , v. K1 ü p a.

K 1 j ü f e , feta n. baS ©aumrojj. Kljüsa f. ber ©auf.

Kl j uv ati, v. Kij o v a t i unter Klovanje.

Kljuzk, m. ber ©djtüffet. Kljü-zliar, rja m. ber Kämmerer; überhaupt jeber, bem bie ©chtüffel anvertraut ftnb, ber #aushälter ü. bgt. =zh4-riti, im v. impf. mirthfd;aften. =z'l,a-riza f. bie j&auSbältertnn, bie S5e= fd;ließerinn. =zhärfki ad;, bet- xäim merer, ben $auShältern eigen u. f. w.

:zhavnizhar, =zhanzhar, szhenizliar, szhnar m. ber ©d;töffer. Kljüzhe-niza , kljüzhanza f. baS ©d)loß. Kljüzhik m. d. baS '©d)tüßetd)en.

Kl ob a Ca, f. bie Sffiurft, bie 51eifd;= wurfl: mel'ena lilobäfa, bie SBrats wurfl; kerväva klobala, bie SSfufs Wttrjl; sa pfom klobäfb nofiti, Jje* manb, ber bod; felbjl fommen unb bitten fotlte, etwas nachtragen. Klo-batar, rja m. unb klobafariza f. ber äBürftter, bie —inn. IilobafäiTki adj. SBürftler..., würfllerifch. Klo-bafanje , klobafinenje n. baS Soften« reißen. Klobafati, klobafiniti, im v. impf. 3otteu reißen. Klobafaft adj. wurftförmig. Klobafiti fe v. r. impf, bie ©urfiform annehmen, tourftförmig werben. Klobäfiza/. d. baS SRürftchen.

Klo bet h trati, aud; klobefhtrati, am v. impf, verwirrt, jtnnloS reben.

Klobuk, m. ber Jput: klobuk na tri deshele , ein breieefiger Jput, ber ©turnif;ut. Klo-büta f. ein fd;ted;tec 1 •Öllt. sbuzhar, rja m. :buzhariza / ber -öutmacher, bie -inn. sbuzhär-jev ober sbuzhärov adj. beS ^utma* d;erS. sbuzbarfk adj. ^>ufutad;er..., wie bie Öutmadjer. ;büzliek m. d. baS Hütchen, sbuzhina f. ber Äutfitj. ;

Klöferniza (f) f. bie Öhrfeige. Klöfniti, nein v. pf. (kogar,) eilte öhrfeige geben. Kloftäti , am v. impf, (kogar) ohrfeigen. Klofuta/, eilt fcbtedjfer .öuf; bie öhrfeige; eine (ieberiid;e SBeibSperfon. Klofutati,

am v. impf, ohrfeigen; herum= fcbtatnpen.

Klo j 17.,. v. Kij üj iz. lokati, am unb klokotati, am ob. közbem v. impf, glttcfen; fchnattern.

H1 ö n i t i, im v. pf. neigen, beugen.

Klop, 2. klopi ober klopi f. eine ringsumher an ben Sßänbett feflge* machte SBanf.

Xllöj), UnterSr. klöflizh m. bie 3ecfe, bie ©d)aftauž. (Acarus ricinus. L i n n J

K 1 ö p k a , f. auch klöplio n. unb klonzb m. ber Snäuet. Klöpkiza, klöpkizhka f. aud) klönzhizli m. d. baž Ättduelchen.

Kl o pöt, m. baž ©eEfapper; baž 23raufen (V). Klopotalftvo n. baž SlappertperE. Klopotäti, am ober pözhem v. impf, flappern. Klopö-tiz, tza m. bie Stapper, bie Stapper= mühte.

Klo 1' h t er (-f) tra m. baž Stojter. Klofliterflii adj, £(o|ler..., Elöftertid).

Klol'iizh, m. bie jjeefe. (Acarus ricinus. Lin n.) Klöfiizliovna J. Ccolij bie Beelen, bie ©d;afläufe.

K1 ü k a, v. Kljuka.

Klün, v. Kljun.

K lupa, / bergattrieget; eine höljerne Stemme, womit man toilben Süthen bie gtige Hemmt. Kliipiza f. d. baž 5"atlriegetd;en; bie Jl)ucfchlta''c- Klüp-ka /: baž Augenlieb.

Klü z h, v. K lj uz h.

K m a 1, kinali, kmalo adv. fogteich , alžbalb, balb.

11 met, and; kmet m. ber Sauer: kar gofpöda Ttori krivo, kmeti morjo pläzliat' shivo, roaž bie .»perrfchaft unrecht thut, jatjlt ber 23auer bitrch fein Stut. Kmetavf m. ein groger verächtlicher Sauer. Kmetävflja f. eine veräd;ttid;e Säuerinn. Kineten, tna, tno adj. Säuern..., ber Sauern. Kmetija f. baž 23auernguf, bie25äuerei. Knietijfk adV.tanbioirthfchafttich. Knie-, tijftvo n. bie £anbroirtf)fd)aff, Kme-tinfu, kmetiflik, kmetovfk, kmetizh-ki, kmefhki, kmezhki adj. 25auent..., ber 25auern, bäuerifch: kmetovl'ke o-pravila, bie Sauernarbeifen; kmeti-l'jiki ftän, ber Sauernflanb. Kme-tinja, kinetiza ober kmetiza./. bie Sduerinn. Kmetizh rn. d. baž Sauer*

(ein. Kmetovanje , kmetovanje ober kmetvanje n. baž ßattbbauer = ©et)n. Kmetoväti, tüjem , and) lunetvati, am unb kmetiti, im v. impj. ßanb= bauer fepn, fianbn>irthfd)aft treiben, roirthfd;aften. Kinetftvo ober kme-rtvo n. bie ßanbmirtl;fd;aft.

Knaftra, v. Kneftra.

K n a 1 o , n. ber ©toef, ber StoiJ (Utt= terEr.)

Kneftra (f)/. ber ©chufterriem.

Knes, knesli m. ber Surft; ein re= gierenber ©raf. Knesovänje n. baž gürftsSepn. Knesoväti, am v. impf. gurft fepn, regieren. Knesovfki adj. gürften ..., fürftlich. Knesheftvo, kneshtvo n. baž gürflenthum; bie fürfHiche ©eroalt, 2Bürbe. Kneshija f. baž Sürflenthum; bie ©raffchaft. Kneshina/. baž öebiet einež gürflen. Kneslii za, kneslinja, einft kneginja f. bie gürjiinn. Kneshji adj. fürft« '(ich- (Sei unž wenig gebräuchlid;.)

Kniga,/. baž S itd). Knigär, rja ber 23ud)hänbler, überhaupt ein Sü= chertnann. Knigarniza/ linigifhe ober linigifhzhe (*) «. ber Sücperperfag. Knisheven (*) vna, vno adj. Iiferä= rifch- Knislievnik (*) m. ber ßifera= tor. Knishevftvo (*) n. bie ßitera= tur, bie Sitd)etfitnbe, baž ©chriften* fhum. Knishiza f. d. baž Süchlein. Knislinik (*) m. knisliniza f. ber ©djrift jietler, bie —intt.

Knof (-f) m. ber Sltopf. Knofliza/. bie ©teefnabet.

K n ü p a, f. ber -6aft; knüpiza f. d. baž Jpäftd;en.

K o , conj. toenn , alž : ko bi le pri-lliel, wenn er bod) Eättte; ko bivam ne bil rekel, wenn ich eud) nicht ge= fagt f>ätfe J ini fino mozhneji, lio (ftatt kakor) vi, mir ftnb ftärEer, alž it;r; ko., to, wenn... fo \

Kobäzha,/. bie Äühnerfleige.

Köbel, Ina m. baž ©ijjen mit gleich attžeinattber geftreeften gügett.

Kober, bra m. ber SBliefei. Köbra-ti, am v. impf, ttntrfeln. Kobre, ber f. pl. bie ffiürfet.

Kobila, / bie ©tute; in St. gg. baä

Steber : 's-shrebna kobila, etfte ©tute, bic geworfen fjaf. Kobiliti fe, im fe v. r. impf, (»ott ber ©tute) 3unge werfen, fülletk Kobiliza f. d. baž ©tu*d;en; bie £>eufcbrecfe; ber SSio= linfattel; baž oberftc, gewöhnlid; le» berne (Snbe einer ^eiffdje. Kobilji adj. ©tuten..., ber ©tuten. Kobil-ftv-o n. bie ©fttfetei, baž ©eftiit. Kobilzbar, rja m. ber ©äumer. K o b ü 1 i z a , f (eine spanje) baž Sa= fd;e(fraut. (Thlaspi Bursa pafioris. L i n n.)

Kod, kodi adv. interrogativ. WO herum, auf we!d)cn fficgen, nad; (auf) w c 1 d; c m SB e g e V Ködar , koder adv. relativ., auf welchem SBege, auf bem SBege wo..., wo hcr= um: kod je sbegnil, auf welchen SBcgc ift er enfflohctt ? koder idefii, povfod te najdejo, auf welchem 2Bc= ge, wo herum bu auch gehft, überall finbet man bid;; koder kolj ober kodarköl, wo fjetum immer: od kod, woher, »on wannen? od ko-dar, bort, woher; woher — KodeljaJ aud; kodela ober ködla f. baž ffierg in ber alinbrifd;cn Sonn, in ber ež aufbewahrt, unb bann ge= fponnen wirb. Koder, v. unter Kod. Köder, dra m. bie-öaarlotFe; ber *J)ubel. Köderjav, ködraft, ködrav adj. Erauž »on Jpaaren. Köderzija ober köderzija f. ber SBirrroar. Kö-drati, am v. impf, fräufcln. Ködra-viz, vza, aud; ködrefh m. ber Srauž= Eopf; ber .»paarfrdužler. Ködro «. bie 5traufe. Ködesb, m. ber Bettler. Köditi, im v. impf, betteln. (An ber ©reitjc Un= garnž gebräud;lid;.) Koj, köj adj. fogleid), ohne Berjug. Köj, m. bie Soft, bie Währung. Ko-

jiti, im v. impf, nähren. K ö j s n i z a , f. btc (Srbäpfcl. Koka, f baž 2Bürmd;en, baž fjnfeft. K ö k e r, kölso , v. K a k , Kakor. Ko k al, v. K ö k o 1. K ökla, auch koklja/l bie ©lucfljenne; ber Stame einež ©tcrnenbilbcž. Uebri= genž v. K v ö k a n j e. K o k o d ä k , m. baž ©efdjrci ber penite, wenn fie ein (Si gelegt fyat. Kokodakanje n. baž ©acffen. Kol.o-

dakcili, kokodäfhkati, am v. impf. gacffcn.

Kökol, in Sr. kökal ober kökalj m. (ein Uttfrauf) bic SBicFe, ber Štaben.

(Agrojiemma githago. L i n n.j Kökolnat ober kökalnat adj. »o[[ SBicfcn, »oll Štaben.

K o k ö 1 n ar t, adj. wic»ielfäftig.

K ö k o r i k , rka m. ober liökoriza f. (eine ^PfTanje) baž giljfraut. (Cu. seuta aud) Antirrhinum linaria. L i n n.)

Kokofh, f. bieJpennc; divja kokofli, bie Auerhenne. (Tetrao urogallus femina. Linn.) Kokofhär, rja m. ber J5ühner»crJäufer. Kokolhinji, koliöfhji adj. .Öcntieu .. ., »on £>cn= neu. Kokölhka, kokofiikiza f. dd. baž Jpennchen.

K oko t, m. ber $abn. (Gallus galU. naceusj; divji kokot, ber Auerhahn. Tetrao urogallus. Lin n.) Koko-täk m. baž £>anitengefchrei. Koko-takati, am v. impf, wie ein £at)n frähen.

Kol, m. ber ^Pfafjl. Kölar, rja m. ber *Pfaf)lmad)er. Kölek m. d. baž s+)fäl)ld;cn. Kolirbe n. bie freif)f. Köliti , im v. impf, »erpfähfett. Kölje n. (coli) »iele pfähle, baS VfahtwcrE.

Kola, ?,. k ö 1 n. pl. ein »ierräbriger SOteierwagen. Kolar, rja m. bet 2öag= ner. Kolarija f. bie SBagnerei; bie SBagnerarbeit; baž 2Bagnethanbwet£. Kolarniza f. bic SBagenfcboppe. Ko-lärov obet kolärjev adj. bež 2Bag= nerž. Kolarl'ki adj. Sßagiter ■ . .; kolarfko orodje, ber ffÖagnerwerBscug. Kolärftvo n. bie 2Sagnerjunft; baž aBagnerhanbwerC.

Kolävfanje, n. baž ©cbaufeltt. Kolävfati, am v. impf. ftat'E fd)ait= Ecln. Kolavfniza f. bie Schaufel.

Kola/.h, m. ein rttnber Brotlaib; rabfortnigežOfierbrot. Koläzhek in. ,

. d. baž Brotlaibdjett.

Kole da, f. einft ber ©Ott ber Seft« tage ober eine gewiffc gottežbienfllidje £anblung; (jefe'f nur noch) in Sr. ber Umgang ber Batiernbttben (koledni-kov) mit SJtufif unb Sans »on £auä ju £auž, um bie Soften ber Sirchep beleuchtung ju cotleetiren. Kolednik m. ber teeihnad;tfäng«r. Itolidniza,

(Hieb köledniza f. baä SSeinacf^flteb. Koledovati, üjem oet' koledvati, am v. impf. äBeibnacbfftebft fingen ; '.ju 2Betl;naebfcu Selb für bie £ird)eu= beleud;tung fammeln.

H o 1 e d r a t i, am v. impf, fyevunu

fdjroännett, herumfireieben. jlo 1 e j a, f . baS äöagengeleife. ji o 1 e n o, n. baä Snie; ber 33erroanbt=

fcbaffägrab. Kol en z , m. baä ^pattbgelcn!, ber ' Snöd;el am S'ingee. Kolenz Ii ati , am v. impf. bätt= bigen.

jRolenzliik, zirka m. ein Eleüteä Äin'b, roelcbeä man nebfi 2fnberen ber Braut, alä neuer ^aiiähalteriun, in beit ©d;ooß jtt fegen pflegte. Kol er, m. ber fragen. Kol e fei j , ljna rn. bie Salefdje. Kolefniza f. baä <{)jTugrab. Kolef-vanje n. baä Käbern, bie Sldberung. Kolefvati , am v. impf, rdbern.

• Kolefvaviz, vza m. ber Dtäberer. Kolik, lka, Iko adj. rote groß. Ko-

likeri adj. rote vielerlei. Kölikizh : adv. roie pieltenä. Koliko ober köl-ko adv. interrogativ, roie Viel ? Kolikor adv. relativ, roie Viel : köli-. korkolj ober ltolkor roie viel immer. Kolikokrat, attd) koliko krat, liol-kokrat, kolkrat adv. interrogativ. , tvle oftV Kolikorkrat, attd) kölkor-krat adv. relativ, roie oft immer, fo oft alä. Kolikoft (*) f. bie £uan= titelt, bie Wenge. Kölikoverften, ftna , ftno adj. wie Pielfälftg. Koli-■ koteri adj. ber wievielte. Kolker ober kolkir adj. roie vielerlei ? Kol-koguben, bna, bno ober kölkofiien adj. roie vielfach ? Kol in a, f. eine mit Brei, Blttf u.

bgl. gefüllte ffiurjt (im ©egenfafee ber . bloß mit gleifd; gefüllten SBürfte, roeld>e klobafe feigen). Koline, 2. kol i u f. pl. ber ©aufanj; baä 0e= i: fcbeuE an gleifd; unb ffiürjien an bie . Stachbarn, roeitn ju -öaufe gefd)lad;fef rourbe. Koliniti., im v. impf. jd)lafy fen, gem. fcbladjteln. Kolinka, f. bie »Biege. Köliza, koliz n. pl. d. ein Eleitter ©agen, ber Siitberroageit. Kolk, (lieä : kövk, kük) m. bte .£üffe,

• baä Hüftbein,

Kölko u. f. ro., v. unter Kolik.

K o 1 k 1 k n\> f t, f. bie Auäbehnung.

K o 1 mus b , m. ber Salmuä. (Acorus calamus. L i n «J

Kolo, attd) kolo, i. kol d ober ltole-fa n. baš i>tab. Kolobar m. ein rab» förmiger UmEreiä. Kolomäft f bte 4Bagenfd)miere. Kolotezka f. unb kolovös, i. vosa m. baä 2Bagenge= letfe; festeres aud) ber gahrroeg. Kolovrat , aud; kolövred m. baä ©pinn = rab. Kolovratär, rja m. ber ©piltn= rabmacber. Kolovratov adj. beä ©pittnrabeS. Kolze n. d. baä9iäbd;en.

Kolör, m. ber Sftanfet.

Kolter, tra m. bie Beffbecfe.

K 6 1 z a t i , am v. impf. atlffd;nacfen , rülpfen.

Ko 1 z i k a j, kol zlikaj adv. einBiäcbeu.

Ko lz he, kolzheta n. ber Butter« fMmpel.

Kom, m. efroaä Äunbeä.

Komaj, kömej , kome adv. Fattm.

Komar, rja m. bie ©elfe, bte 3)f"üefe. (Culejc. L i n n.) Komäriiik m. baä 9fe|$ ober ber SSorbang gegen bie Qu= brtnglicbEeit ber gfiegen, ©elfeit tt. bgf.

Komär am a, adv. auf alten 33iet*en gel;enb. Komärati, am v. impf, auf allen Sieren geben.

Komat, m. ber Summet. •

Komati ja,/ ber SBirrrear.

Kome d ja, f. bie Somöbie. Komed-jafh m. ber Somöbianf.

Körnen, mna rn. ber geuet'berb.

Kom öl je, n. baä Ji>efterröSd;en.

K o m ö 1 z , m. ber (Slbogen.

K o m ö n i k a , f. (eine spanje) ber Beifuß. (Arternisia. Lin n.)

Komp an i ja (f) f. bie Sompagnie , bie ©efellfcbaff. Kompanijfki adj. Sompagnte . . ., jttr Sompagnie ge= hörig.

Kompbr, m. bie Braunbeere.

Komün, m. ein ©ammelplafs, eine Sßerfiefung int ©affer.

Köni z, nza m. baä @nbe; in &r. aud; ber ?lnfang; lafie mi po liönzu ftojijo, bie .öaare flehen mir gegen Berge. Könzi m. pl. bie (Sitben; ber 3roitn. Konzbanje n. baä (Snben; baä Silgeit. Konzliäli, am v. impf enben, enbigett; fifgen; — fe v. r. impf, ftch ettbigen. Konzhaviz, vza

m. 6« (Sttbiger; ber £üger. Konzilen, zbna, z lino adj. enblkb ; ©nbe..., kdnzhni slog, bie ©nbjflbe. Konzhnoft /. bie ©nblichfeif. Kbnzlii adv. menigftettž.

Konj, m. baž o u fer= ben ; konjfki kämen, ber ©(au»itriol-Konjfhak, konjfhek m. ber sPfetbe= fotf),

K o n 6 p e n , pna, pno ober konoplifki adj. jg>aitf..., l;anfen. Kondpiz, pza m. ber ^anfflrief. Konopla /. ber ßattf, bie fianfftaube. Konople 2. pel f. pl. (colij ber Čuuif über= haupf (Cannabis sativa. Lin n.); gofpodäri käkor pef v' konoplah , er wirfhfdjaftet fdjtedjf. Konoplenka f. ber Hänfling. (Fringilla canna-bitia. Linn.) Konoplika f. bie •guutfftaube; ber Äanffteugel. Kono-plina ober konöplina f. (coli) bie ■Öanfleinwanb. Konopliflie n. ber •Ort, wo Jbanf geflanben; ber fianfacfer.

Konz i, kouziiati lt. f. tp., v. unter Koni z.

Kop, m. ber geberbttfd). Köpaft adj, einen Seberbufd; fjabeitb, fchopfichf.

K6p, 2. kopi, kopi/", bie ^>au (baž Ura^aiten bež ©eiitgarfenž). Kopälo n. baž ©rabeifeil. Kopanje ober kopanje n. bie ©t-abung, baž ©raben. Kopäti , am ober köpljem v. impf. graben. Kopäzh m. ber flauer, ber

©eiitgarfgräber. Kopäzha f. eine 2lrt Äaue jum ©raben.

Köpa",/. ber ©d;ober; eine 3af)l Don SSier.

Kopanja, / ber Srog; bie braitite ©rfjafe ber Äafianien u. bgf. Kopa-njevje n. (coli) eine Wenge fo!d;er Saftanienfchalen tt. bgl.

Kopanje, n. baž SSaben. Köpati, pijem v. impf, baben; — fe v. r. impf, fich baben. Kopel, 2. kopeli aud; köpel, 2. köpli, ober kopela^ kopva /. unb köpelo n. baž 25ab : pärna kopva, baž Sunftbab, baž toattipfbab. Kopelnik m. ber 23aber. Kopelniza/. bie SSabwanne.

Koper, m. ber Send) (Panicum, Linn.)-, ber 35i(I, baž Z)i(IErauf (Anetkum); bie gemeine Stamiüe (Chamaemelum vulgare, ober Ma-tricaria chamomilla. Klein.)

Kopernenje, n. baž ©d)mad)fen. Koperneti, nim v. impf. fd;mad;fen.

Kopi na, f. bie J&etfenfirfcfje, bie 23rombeerftaube. (Lonicera xylo-steum. Linn.) Kopinje n. (coli) baž JpeifenEirfchengeftraud), ber 23rom= beerffraud;. Kopmfhniza/ bie-ÖecFeiu Eirfche, bie Sßrombeere.

K op i f h e, kopiflizlie n. bie Sohlflätfe.

Kopitar, rja m. ber ßeifienfd;neiber. Kopitize n. d. baž ßetfidjen.

K o p i t i, im v. impf, entmannen, fajlriren.

Kopi t ni k, m. (ein Unfrauf) bie Srefpe. (Bromus. Linn.)

Kopito, n. ber ßeifi, ber J&uf.

Kopiza, /. ber ©d;ober; ein fegek förmiger ©frohhaufe. Kopizkati , kopizhiti , im v. impf. I; d II feil, anhäufen.

Kopja,/ bie Sanje. Kopjafh m. ber ©tanbartenfräger. Kopje n. bie Canje, ber ©pief;, bie ©tanbarfe ber Steifer. Köpka/. ber SBurffpieß.

Kop leni k, m. ber Sajlraf.

Kopneti, nim ober liopniti, nem v. impf. gem. kopneti fe v. r. impf. »ergehen (»oni ©chnee): (neg kopne ober fneg kopni, ber ©chnee fd;miljf, jergefjf. Kopno n. bie ©fede, wo ber ©chnee hinmeg ifi.

Kopriva, / bie SSrenneffel (Urtica urens. LinnJ; mertva kopriva, bie taube Steffel (Lamium album.

Linn.). Kopri-viflie See Ort, n>o ©renneffel roaren ober ttoeft ftnb. »vje n, (coli) bie Steffeln. =vji 0^7. SSrenneffet . . . , von SStenneffeln. svnjak m. baž S&renneffelmuß (eine ©peife, ait§ jungen SBrenneffeln be= rettet). =viza/. d. baž 9teffeld)en.

J{ (1 p Ii n , m. ber Kapaun. Kopüno v adj. Kapaun...., bež KapaunS: kopünova m.iflia , baž SSapauufett. Hopünzhc, eta n. d. ein fd) (echter Kapaun.

K 6 p z h a, f. bie ©d)nafle.

K öf a,/. bie (Sižfd)otIe.

Korak, aud; koräz , korazhäj m. ber ©d)tiff. Koräkama adv. jiuffenroetfe, fchritfroeife. Korakati, am unb lio-räzhiti, im v. impf. fd)teiten, eitl= herfchreifen.

Korbäzh, m. bie öeifel, bie Knute.

K o r b k z h a ,f. ber Korb. Korbulo n. ein großer Korb.

K o r d e 7. h , m. baž ©djmerf, ber £>old).

Koren, m. bie ©urjel, bie 85aitm= nuttjel; gefbe Rübe , bie Sftöljre. (Daucus sativus. Linn.) Kore-naflik adj. ftarf, rüfitg. Korenek ober koreniz , nza m. d. baž SStirjs d;en. Korenina/, (coli) baž 2Sut= jeltoerJ. Koreniniza f. d. baž SE8urs= chen : koreniniza poglavitna, bie Jpaiiptnuirjef; koreniniza poftranfka ober ftränfka , bie ©eiteniourjet. Koreniti fe ober koreniniti fe, ini fe v. r. impf. SBurjel faffen. Korenjak m. ein jiarfer rüjtiger TOattn. Korenjakinja f. ein ftarfež mann£>af= tež grauenjtminer. Korenje n. (coli) ba» ffiurjelroerf; gelbe Rüben, Wöhren.

Koriz, rza m. baž ©d)öpfgefäß ; baž S3ierfef (ein ©efreibemaß).

Korift, m. ber 9hifeett. Koriften, ftna, ftno adj. nüfeltcf).

K o r i t n i z e , /. pl. bie Siebet. Korit-nizhar, rja m. ber gtebler.

K o r i t n j a k, m. ber ©feinbierattžs brit d).

Korito, n. bet Stög, eine große Rinite.

Ko rm an, m. baž ©feuemtber. Kor-maniti, im v. irnpj. flettetlt, baž ©teuerruber führen. Kormänusli m. bet ©feuermann. (23ei ttnž feiten ■gebräuchlich.)

Korona (f) f. bie Krone. Kor6-

nanje n. bie Krönung. Koronati,

am v. pf. frönen.

Ko ruf hel, flila m. bie ©d;aar.

K o rusa, f. ber Kufurus, bet TOaiž. (Zea mays. L i n n.) Korusifhe n. bet Kitfurujacfer. Korusniza f. baž KuSurusfirol;. Koriisnik, ko-rusnjäk m. baž Kufutusbehälfntß; baž Kufitrttjbrot.

K6f, m. bie 21iltfel (Turdus merula. Lin n.). Kofek m. d. baž Amfeldjeit.

Kof, aud) kof m. baž ©fttcf: kof kruha, ein ©fitef SSrof. Kofez, fza ober kofzhelt m. d. baž ©füefdjett: kofzama adv. fhtcFtOeife.

K o f a , f. bie ©enfe. Kofär , rja m. ber ©enfenfdjmieb. Kofalkinja f. bie TOhberiutt. Ko Ii z, Iza m. bet 9M;er, bet SÖJäfjber; köfzi m. pl. ber dlatne einež ©fernenbilbež. Kolilo «. baž grtt[;mal;l; (bet bem ©fdbfer, »eil ber fpät auffielt) baž ®Jitfagžraal)I. Kofilzhati, am v. impf frül;flücfen. Kofir, rja m. ber ©ettfehting. K6-lifhe, kofiflizlie «. ber ©erifenfiiel. Kofiten, tna, tno adj. tsaž $Ullt TOd(>en ift, mähbar. Kofitev, tvi ober kofitva f. bie ®?a!;b. Kofiti, im, il, kofhen v. impf. uiä!)CH. Kofiti, im v. impf. (Kt.)etg. jcrftücfcu; gem. früijftücfe'n.

Köfem, ima m. ber ©unb 5. 55. glad;ž. Köfmizh m. d. baž SSünbs lein. Köfmizliaft adj. bünbclförnug.

Kofiter, tra, aud) kofitar, ara m. baž ©led); baž 3inn; baž Kupfer. Kofiträr, rja m. bet 3iitngteßer. Kofitren ober kofitaren , rna , rno adj. sinnen; Eitpfern.

Kofiti, kofiz v. unter Kofa.

Kofi z, fza m. d. baž ®fücfd;en.

K o f m a t, adj. raud), softig, haarig, Kofraataft adj. raud), etmaž bclniarf. Kofmateti, tim v. impf, ober kof-mätiti fe, im fe v. r. impf, raud), paarig, soffig toetbett. Korinatina f. bie Rauheit, bie Rattdiigfetf. _ Kof-matinje , kofminje n. (coli) 2lllež, roaž raud) tji. Kofmazha f. bie ©fad)el6eere. (Ribes grossularia. Linn J Kofmina /. baž ^>aar Volt einem ^elsc tt. bal.

K oft, kčrti ober kofti/. baž Sein, ber Knochen: obrazhna köft, baž äßtrhelbein. Koftazha f. ber Knochen,

ein große? Sein. Korten ober lio-rh z I -en, koflien adj. Deinen, »on 53ein. Kol'tjäk m. ber Magere, an bem nichts als 33ein ift. Koftniza f. ober koftnjäk rn. baS ©einbaut. Koft-njazha f. bie gleifd^acfe.

K o rt a n j, koftanja m. ber Saflattien»

bäum (Fagus castanea. L i n n .) ;

bie Sajlante. Koftanjaft adj. faflanien» braun. Kol'tänjev, koftanjov adj. Saflaniett..., yon Saflanienhotj. Ko-rtänjovje n. (coli) ber Safianienroalb.

K 6 f t e r, ftra /n. ber ©cbeitet{jau.fetl.

Koftreba,/. eine Art ©raS.

Kofzama, adv. fhicfioeife.

KoTzhek, m. d. baS ©fitcfdjen.

K6ril, m. ber Stiicfenčorb, bie Siepe, ber Sober: perren koOi, ber ISruffs Horb. Kofliära f. ber Sorb. Ko-fharenje n. bie Sorbmad;erei. Ko-fliariti, im v. imp f. Sörbe machen. Kofliarka, koHiärkiza f. dd. baS Sorbdjeit. Kdfhart, köfhav adj. bit= fd)id)f. Kofiiät adj. breit, dflig, aitS» gebehnt; fd;manger. Kofliatiti Te, im re v. r. impf, ftch ausbreiten, ftd) ausbehnen. Köfhek m. d. baS 9tücfen= Eörbd)en.

Körhenk, m. ber SBürfel.

Köl'hevina, f. eilte eben abgemähte SBiefe.

Kofhiza,/. d. baS SSeind)eit; ber Dbflfiein b. i. ber Sern Bon Bmeffd)» Jen, Pftrfid)en u. bgl. Koriiizhka f. dd. baS SBeinchen; ein fel;r Heiner Ob fi (lein.

Köl'hnja, f. bie 3eif beS Mdf)enS, bie Mahb.

KoHita (f) f. bie Soft. Koflitati, am v. p f. unb koriitävati, am v. impf. Sofien, »erfofieit. Koflitati, am v. impf, fofien; gelten, roertl; fepn. Kdfhtinge f. pl. bie Sofien; gem. bie Unfoflen.

Kofhtra, f. eine ffieibsperfon mit unauSge&immfett , jerjaufien 5?opf= haaren. KöHitrav adj. (aon -ßaaren) ttnatiSgeEämmf, in Unorbnuitg. Kö-futraviz, vza m. ein Mann mit »er» morrenen Sopfhaaren.

K o i'hü t a, f. bie ßirfchful;. Kofiiüti-za f. d. bas ^irfd)Eühd)en. Kofhüt-nik m. ber £irfcb in ber 25rmtff.

Kol'hzhäk, m. ber ©feinmißbaum; bie ©feinnufi.

Körhzhik, rn. d. baS <2fiicfcben

K 6 s a, f. bie Biege, bie ©eiße; ber JpoläbDrf; divja kosa, ber (SteatbocE (Capra ibex. Lin n.) KosaperOi m. ber Monat Dcfober. Kosär, rja unb kosariza f. ber Biegenhirt, bie —inn. Kosärz m. baS SBeingtas. Kose f. pl. (coli) bie 33laffertt."Ko-säzha f. ein (jütjerner Sreifuß. Kö-sel, sla m. ber Biegeitčocf, ber SBocF (caper). Köselz m. d. bie ©arben: harfe. Kosina f. baS Biegenfell. Kö-siza f. d. baS ©eißlein. Kösjevina f. baS Biegenfleifd). Kdsji adh Bje! gen...; kösja bräda, (eine Pflanje) bet23ocFSbat'f. (Tragopogon. Linn.) Koslänje «. bie (Srbredjung (beS @e--noffenen). Kosläti, am V. impf, ffcf> übergeben, ftch erbred)en. I^ösle, leta n. baS Sifedjen, baS Biesenböcflein. Koslina f baS QSoiJSflcifd). Köslizli m. d. baS SBöcfchen; (eine Pflanse) ber 35albrian (Valeriana. Linn.), Köslizliina f. bie Jpauf yom Bielen» böcflein. Koslovfki adj. aSocfS.'.., ber SSocfe.

Kosder, v. Pes d er.

Kosülj, m. baS DlinbEorbef.

Kos ha, f. bie -Baut, baS gell: enemu kosho vkräl'ti, ünemu zhrevle v' boga-ime dälti, geftohtenen SBeil;» rauch ©oft opfern. Koshär, rja unb koshariza f. ber Ädutehänbler, bie —inn. KoshärDi adj, ^»äutehänbler..., nad; Art ber Jpäutehänbler. Koshaft, koshnat adj. häufig. Koslinaft adj, häuftd)t. Köshiza f. d. baS .öäufd)en,

K o s h e 1,/. berSpinnroifen, bieSiutEel.

Kosliuh, 2. kosliuha m. ber Pelj. Koshuliär, rja m. ber pelähältbler. Koshühovina f. (colij baS SPeljmerf.

Koshüla, f. 'ein moüeneS Äemb.

Kot, 2. kota unb kota m. bei* Söin» Sei. Kotaft adj. roiitEelig, »oliaBin» Her. Kötek, kotez m. bei* ÜBiiifef» Sahn, ber ©focfjahn.

Kotanje, n. baS Jöäfjen, baS 9Iol> len. Kötati , am aud) kotäti, am v. impf, mdljen, rollen.

Kotanjiza,/. bie ^ö^fung., ■

Kotel, tla m. ber Seffef. Kotlar, kotlovinär, rja m. bei* Supferfd)inieb, ber Seffelfd)mieb. Kotlariza f. bie Seffelfchmtebittn. Kotlen adj. won Supfer, Eupfern. Kotlenina f, bat

115 Köt

^upfergefdurr. Kotlina , aud) kotlina/. Me SBeingarfbungutrg. Katliti, im v. impf, in bie SBinEelgrttbcben beim Sßeinflocfe biingeit. Kotlizh m. d. baž £effeld;en.' Kotlovina, aud; kotlovina, kotlina/ baž Supfer, ber Supferfiojf.

K o t e r , v. Boter.

Rotiti, im v. impf, brüten, 3unge werfen.

o t r i g , m. baž ©fieb. Kotrishen , slina, slino adj. glteberig.

Kov, m. bic ©d;miebarbeit. Kovanje n. baž ©cbmieben, baž Lämmern. Kovarftvo n.. (Utff.) bic ©d;laubeit/ bie SücFe. Koväfhtvo n. bie ©d;mie= berei, bie <5d;mtcbejunft. Kovati, äin unb küjem v. impf. fd;mieben, mern. Koväzh m. ber ©d;mieb. Ko-vazbiza /. bie ©cbmiebtnn. Kovazhi-ja f. baž ©cbmiebl;anbwerE. Kovä-zhina/. (coli) bie (šifenfpdnne. Ko-vafkk, kovazhki ad). ©cbmiebe..., nacb ©d;miebe 2lrt. Koväzhniza/. bie ©d;miebe; eine Art Aepfel.

Köza, ober köza / (aud; koz, ko-zkür m.) eine jottige Decfe, bieŠofee. Közaft adj. jottig, wie eine Sojse. Kozina /. (coli) soffige -öaare u. bgl.

Kožen, m. ber ©tengel an Sürbifjen, SrautEöpfen u. bgf.

Ko z m o vi z, vza m. unb kozmövje n. (coli) ein moožarfigež ©ewacbž Sum SSerflopfen ber Oiifje unb ©pal= feit an ©retern, ©d;ijfen u. bgl.

K6 zli a, /". eine eleitbe 5Sauernl;iiffe, ein Eleinež £>auž. Kozhka, kozhkiza f. dd. baž Sšauernbuffcben.

Ko z hej, m. baž SerEet, ©pannferfel.

K o z h e v a r, rja m. —iza / ber ©otffd;eer, bie —inn. —jev ober —ov adj. bež ©oftfd;eerž. —fki adj. ©ottfcbeer..., gottfd;eerifd;.

K o z h i j a (t) / bie Sutfcbe. Kozhi-jafh m. ber Sutfcber. Kozhijäfhk adi. Sutfcber ..., nad; £uffd;et 2lrt. Kozhiranje n. baž £utfd;iren. Ko-zhiratj, am v. impj fttffd;iren.

K o z h 1 j i v , aud) közhljiv adj. itafd)= baft, ndfd;ig. Kozh-ljiviz, vza m. sljivka / ber 9tdfd;er, bie -—inn. sljivoft/. bie 9ldfd;igEeit. djoväti, ljüjem v. impf. nafdjen,

Krabüliza, v. Krebüliza.

Kr k des h, m. ber Dteb|lal)l. Krad-

K r i 146

Ijiv adj. btebifd;. djiviz, vza m. eine biebifd;e SDiannžperfon. djivlta/. eine fleldfiicbfige SBeibžperfon. sljivoft f. bie istel)lfud;t. snjäzha /. ein biebi= fd;ež SBeib. Krädniti v. K r a f t i. Kra-dün m. ber Sieb, ein biebifd;er Wenfd;.

K r a g ü 1 j a, bie iscbeHe. Kragüljiti, im v. impf. fd;et(en.

K r ä j, kräja m. baž (Srtbe, bet Ort, bet Šianb, Krajazh m. ein ©d;ttjler= werEseug. Kräjiz, jza m. (vom Brot) ber SRflnft, bet £nu|L Kräjn adj. ©retvj..., äufietfi. Kräjna / baž ©renslanb. Kräjnik m. aud; kräjov-na bet gewebte ©aum an allen (gn&en bet 3itd;er; etflerež aud; baž l;albe Acferbeet am (Snbe bež Acferž. Krajoven (*) vna m. (in bet ©prad;; lel;re) ber (Safuž Localis. Kräjfki adj. einige 21;eile betreffenb; fpcdell. Kräj-zhek m. d. baž Broftdnffd;en.

Kräj da (f) bie Sreibe. Kräjden , dna, dno adj. jžretben ..., Ereibig.

Kräjfhati, am z;, impf. Etirjer ma= d;en, perEutjen.

K r a j z a r (f) rja m. bet Sreujer.

Kräk, m. ber 5'tofd;laid;.

K r a k a t i, am ober krakotati, am itnb közhem v. impf. Erdcbjen.

Krälj (aud; kräl itnb kraji) 2. kralja, kralja unb kraljeva m. bet Sonig. Kräljeftvo, kraljevänftvo n. baž Sleid;, • baž Söitigreicb. Kraljevanje, aud; kralovänje n. baž $errfd;en „ baž Stegiereit. Kraljevati, am ober kralovati, lüjem v. impf, (alž eilt Sönig) (;errfd;en, regieren. Kraljevä-viz obet hraloväviz, kralüvaviz , vza m. unb kraljevavka/'. ber£)errs fd;er, bie —inn. Kraljifhtvo n. bie Eöniglid;e ffiurbe. Kraljiza /. bie Söniginn. Kräljizh m. bež Sonigž ©o(;n, ber Eoniglidje ^)rins; (ein SSo* gel) ber gaunfönig, ber ©d;neeEönig, baž @olbl)dl;nd;en (Trochilus). Kra» Ijizliin adj. ber Sbniginn. Kraljiila /. ber 3epter. Kralovzhän, kraljefh-zliän m. ein Ečniglicber Untertban, Kralov, kraljev adj. Eöniglid;, bež Sonigž, bem Sönig gehörig. K-ralo-vizh, kraljevizh m. bež Sonigž ©obn, baž Sonigfein. Kralovnik, liraljevnik m. ber Eöniglid;e Diener. Kralovniza , kraljevniza / bte S6= nigžbtttg; eine Eönigti^e Dienerin«,

Krälovfk, kräljevfk adj. ber £6= nige, Eöntgfid).

Kr a m a ("f) f. bet Jtfltnm. Kramar, rja ttnb krämariza./. ber Stämmer, bie —tntl. Kramariti, im v. impf. Stammet fetm, frammen.

Krambishar, rja m. baä gltfš» eifen.

Kramljati, am v. impf, fpredjen: pet jesikov kramlja, er fprid)t fünf Sprachen.

Kramp, krampa m. ber Sarfl (Stam= pen). Krampati, am v. impf Erat» fett. Krampazh m. ber 9tabe.

Krap (f) krapa m. ber Stapf. Kra-pelt m. d. ber Stapfet.

Rrapaviza, /, bie Stöfe. (Rana bufo. Linn.)

Kräfen, fna, fno adj. prunlttoff. Krafnoft f. ber «Prtml, bie ^radjt.

Kräfta, kräftovina f. bie Stäfce, bie Staube, ber ©rinb.' Kraftav adj. Eräfeig, rdubig , gttnbig. Kraftäzha f. bte SrÖte (fia/zii bufo. Linn.) Kraftaviž , vza m. bei' ©rtttbtge.

Kraft i, krädem, kradel ober kral, itt ©f. aud) kradniti, nem, nil v. impf. flef;(en.

K rät (eine 9lad)ftthe) Weit: defetkrat, jehn «Stal.

Kratek, tka, tko adj. furj. Krä-titi, im v. impf. Eürjer machen, Eür= jen. Krätkoft,' kratköta f. bie Sitr= je. Krätko-viden , dna , dno adj. furjfid)tig. =vidnoft f. bie Sursftd)* tigEeif. szhäfen, fna, fno adj. Eurj= »eilig, szliäfnoft f. bie Sursroeite. szhäfhifhe 11. baä ßuflhattä. Krato-viza (*) f. eig. ber Sttofen, wenn ftd) ein flarE gebrehfeä 25anb sitfainmen= Jteht; bie SßerEütjuttg. Kratovizhiti, im v. impf, in Stiofeu jufamtncn Stehen, »erlügen.

Krava, f. bie Sttf): 's-telna kräva , eine Sitf), bte gefälberf £>af. Kravär, rja m. ber Äui>t)it*f. Kravari za/ bie Äuhbtrne. Kravarizliin adj. ber Sltl)5 birne gehörig. Kravärov adj. beä Ju!;(litten. Krävenjak, krävnjak m. ber StthfMl. Krävin adj. ber itulj, einer bejtimmten Sttf;. Kravjäzha f. bie Suhhepe. Krävjek, krävnik , krävnjak, krävfhak unb krävfliek m. ber StilV)Eotf>. Krävji ad). Snl)--., ber Jühe überhaupt. Krävfhzbe, ta

n. eine etenbe Juh- Krävola f J&irtenflab.

K r ä v k a t i, v. K r i v k a t i.

Kräz, kräza m. (ein SSoget) ber ©frohfchneiber.

Krädia, f. baä «IBabebem; bet Sd)inEett.

Kre, prp. tängä, entlang; mit b. t. an ber Seife, itt ©efeilfd)aft: kre potoka, kre njive, tängä beä 23a= d)eS, betn 'Mer entlang; kre matere raji grein, käkor kre ozheta , mit ber TOitfter gefje td) lieber, atä mit bemSSafer. (jm St. allgemein üblich.)

Krebüliza, f. (eine ^pffattse) ber Serbet, baä SerbelErattf fCerefolium.)

Kreda (f) f. bie .«reibe. Kredait adj. freibig, Kredati, am v. impf. Eretben, mit Sreibe betreiben. Kre- ' dnat adj. Ereibidjt.

Kreg, m. ber -Öabet, ber 3anE. Kreganje n. baä labern, baä 2htä= fcheffen (©reinen). Kregati, am v. impf, (koga) auSfd)efteit (greinen);

— fe v. r. impf, habertt, jatiEett (areinen). Kregljiv adj. sänEifd;. Kregljivoft f. bie 3atiEfttd)f.

Kregülj, m. ber Sperber (Nisus). Kregülj a,/. bie Sdjeffe. Kregüljiti, im v. impf, fdietten. Kregüljzhar, rja m. ber galEnet (galfenter).

Kremelj, 2. krenil ja ober kremelj-na m. bie llnferrebuna. Kremljäti, am v. impf, ftd) unferrebett, ftd) bc= fpred)en, fd)i»afeen.

Kremen, i. kremena ober mna m. ber Stefeljleitt. Kremeniza f. bie Sie= feterbe.

Krempel j, plja ober peljna m. bie Sratle. Kremplizli m, d. eine Eleitte Sralle.

Kremshenje, «.bie SSerintjlalfttng. Kremsliiti, im v. impf, »erunffatfett.

Kreniti, nem v. pf. bewegen.

Krepek, pka, pico adj. fhirE, fkit'f= müthtg. Krepiti, im unb krepzhati, am v. impf. flarE machen, fiätfeu;

— fe v. r. impf, ftd) fabelt. Krepko ft f. ber StarEmutfe. Krepöft f. eig. ber SfarEmuth, in St. aud) bie Sttgettb. Krepoften ober krepoften, ftna, ftno adj. tugenbhaff, Krepo-ftin adj. ber Sttgenb. Krepzhälo n. baä SfärEungämiftet. Krepzbä-ven , vna, vno adj. fhü'Eettb.

j; rep čl, m. ein ©tüc? £ol$.

Krepeleti, v. P r e p e 1 e t' i.

Krepen, adj. ftarr, erftarret, 5- 25. »or Salte.

ji repni ti, nem v.pf. unb krepati, am v. impf, »etrecEett.

K r e p o f t, krepzhalo , v. Unter Krepek.

K. r e f, m. baž Sohannižfeft, bie @on= nenroenbe. Krefalo, krefilo n. ber geuerjeug. Krefänje n. baž geuers fdjfagen. Krefäti, fhem v. impf, geuer fd)fagen. Krefava f. betgeucr= jeug. Krefäven, vna vno ad], geuer..., sum geuerfdjfagen gehörig. Krefävnik m. ber geuerflein. Kre-fen , fna , fno adj. fonnentbenblid). Krefiven, vna, vno adj. jum geuer= fcfjfagen gehörig. Krefnik m. ber ®h>= nat 3uniuž. Krefniti, nem v. pf. einen ©d)lag führen, um geuer ju marinen. Krefniza J. ber Sohannižr Xim\\\.(Lampyris noctiluca.L inn.J

Krefija (f) f. ber Steiž, }. 25. gräfhka krefija, ber ©rcifcet Sreiž. ^refijllii adj. Sreiž..., Eteižcimf; fid).

/•r e fh a , krefliiza f. (eine ^flanje) bie Sreffe. (Lepidium. L in n.)

Krefhpetäti, am v. impf, raffeln.

Kres, v. Z h r e s.

K r e s h e 1 (f) slila m. itnb kreshniza f. bie .&alžErattfe (ber Srež).

K r e t a n j e , n. bie ©eberbe. Kretati fe, am fe v. r. impf, fid) geberben.

K r e V e 1 j , vlja m. ein Erummer £a= Eett. Krevlja f. bie-.üfenbrücEe, bie •<}fenfd)aufef. Krevlez m. d. baž ©d;tt>immhöl$chen. Krevljaft adj. frmytm, gcErümmt. Krevljati, am v. impf. InnEen.

Krevfe, / pl. bie Pantoffeln.

Krezhanje, n. baž Steißen. Kre-zhati , gem. krezhäti, krezhim v. impf. Ereigen. Krez"haviz, vza m. krezhavka/. ber Steiger, bie —inn.

Kri, bann kriväv, v. K er v, kervav.

K r • g1 a , /. bie £eiferEeit. Kriglaft

i adj. Reifer.

Krik, m. ber Sauchser; baž ©efchrei. Krikanje n. baž Sauden. Krikati, am v. impf. jaud)}etl.

Kriliti, im v. impf, unbefonnen (5- 25. tnif ben fianben) l;in unb f;er fafjren, fwumfud;tefn.

Krilo, n. bet ©cf)00g; (altff.) ber

Sfilgel.

K r i p a, f. ber geflod;fene Saften eines 25auernt»agenž.

K r i p ä 1 i za, f. bie #etferEeif. Kri-plezh adj, fieifer.

Kri ft j an, m. bet ß(;rifl. Kriftjäna f. bie 25auernmagb. KriTtjänfu adj. chrififid). Kriftjänftvo n. baž C£l)ti= flentf;um; bie (Shriflenl;eit.

Kvish, krislia m. baž Steuj. Kri-sliäk m. ber Sronenthaler; ber Srau= ber (sinn gifdjfangen). Krishanik, nka m. baž Sreujbilb. Krishaniz, nza m. ber Sreuäfafjrer. Krishanje n. bie Sreu-jigung. Krishänfk adj. Sreuj . . .; krishänfke vojfke, bie SreuJSÜge. Krishati, am v. impf Ireujigen; befreien. — fe v. r. impf, fid) beErcitjen. Krishek , krishez m. d. bažSreu$d)en. Krishem, krishom, krislioma adv. Ereujtoeife : krishem fvetä je fhel, er ging in bie roeite ©elf. Krishemnik m. baž Sauf* l)embdjen. Krishen, shna, shno adj. Sreuj . . .; krishni pot, ber Srettjroeg. Krishma f. ber Srifam. Krishmati, am v. impf, mit Srifam falben. Krishopota/. ber Sreujmeg. Krishnik m. bet Sreu&träger, ber Sreujer. Krishoväten , tna, tno adj. ©rünffocf..., »om ©rünfiocFe: krishoväten terf, ber' ©rünftocf (ei= ne SBeinrebengaffnng in Unferft.) Krisliovatna f. (colij ber ©rünfiocE überhaupt. Krishniza f. baž Srenj« bein.

Kriti, krijem v. impf, becfen. Kriv, adj. fd)ief, Erutnm; (einež 93er= bred)enž) fd;ulbig. Kriviz, vza m. bet (einež 3Serbred)enž) ©chulbigej bet 9torb»irtb. Krivina/, bie Sntm= me; krivine/.^/. Erumme SfBege,

»erbrodjen t>at. Kri vi z h en , zima, zhnoWy. unred)f, ungerecht, unrechtmägig. Krivizhnik m. ber Ungered)fe. Krivizhnoft f bie Ungered)tigEeit, bie UnrechfmagigEeit. Krivkati, am v. impf, (»on ben ■ Sranid;en) fdjreien.

K r i v 1 j i v, adj. fehlerhaft. KrivljivoTt

f bic Seblerbaftigfeif.

K'r i Vil j a, f. bie i£>d)ulb.

Krjvnoft,/. bie Sritmmung.

Krivoperfeslien, shna, slino adj. metneibig. Krivo-sdetje n. ber Seemann. »vera /. ber Irrglaube, »veren, ma, rno aud; »verfk adj. irrgläubig, fe^erifd;. »veriz, rza aud; »vernik m. ber irrgläubige, ber Stepe r. »vernoft /: bie Srrglaubigfeit. »veri'tvo«. ber Irrglaube, bieScöerei.

Kri z h, m. ber ©d;rei, baä ©efdjrei: lide je velki krizh, je rad mal ptizh,

ein große« ©efd;rei, gemolmlid; ein flei» IteSSt. Krizkanje n. baä ©djreteit. Krizh.iti ober krizliati, krizhim v. impf. fdjreien. Krizkaviz , vza m. ber ©d)reier. Krizhe adv. fcbreieub. Krizhljiv adj. jum ©d;reien geneigt. Krizkljivolt f. bie ©eneigtljeit jum ©ebreien.

Krof (f) ber Sropf. —aft, —at adj. Eropfi'g. —naft, —nat adj. Eropfid;f. —ek, —ez m. d. baä Sröpfd)Clt.

Krög, prp. um b. i. herum (circum): krog in krog, runb herum; krog vafi, um baä Sorf (berum). Krog m. bie Diuube, ber Sreiš, berSirtcl. Krogel, gla , glo adj. ruitb. krog-laft, kroglat adj. runblid). Krog-lejfkati, am v. impf, runben, runb mad;en; — fe v. r. impf, fid; run» ben, runb roerbeit. Kroglina, krog-loft/. bie Dtunbititg. Kroglovat adj. ntnblicb.

Krogülja,/, bie ©djelle. Krogii-ljiti, im v. impf, fdjellen.

Krohot, m. lauteä ©eläd)ter. Kro-liotati, am ober hözhem v. impf. aus »ollem Jöalfe grob lad;en; (roie bie ©ebroeiue) grtiitjen.

Krojiti, im V. impf. Sttfd)lteibeit.

Krokar, rja m. ber 9labe (Corvus corax), Krokati, am v. impf.

fräcbjen.

Kr okla, f. ber Sparren.

Krokotati, am unb kroközhem v. impf, roie ein Stabe febreien, fräd;sen.

Krompir (f) rja m. ber ßrbapfel aud; überhaupt bie (Srbäpfel (Solanum tuberosum. Linn). Krom-' pirifhe n. ber (Srbäpfelaefer.

Krona (f) f. bie Srone. Kronati, am v. pf fronen,

K r 6 nika (f) / bie 6l;roniE, baä Beifbud;.

Krop, m. baä fiebenbe SBaffer. Krop-njäzha f. ein großer Öfentopf.

Kropi Inik, rn. ober kropilo n. ber ©prengroebel. Kropiti, im ober krp-piti., kröpljem v■ impf, fprengen, befprengen.Kroplenje «.baS-sprengett.

Kropiva, v. Kopriva.

Kröfhnja, f. bie Srad)feu. Krofh-njär, rja m. ber Sracbfenträger.

Kroshenje, n. bie Siünbung. Krö-shiti, im f. impf, rünben. Kröshiz, shza m. ber 9iing. Kröshiza f. baä SrinfglaS. Kröshnili m. ber Seiler. Kröshizh m. itt St. ber (Srbäpfel.

Krotek, kroten, tna, tno adj. jaf)m, fanft, fanftmütl;ig. Krötenje n. baä Säbmen. Krotiti, im v. impf. Jä!)» tuen. Krotizhenje n. bie BÄllbigUng. Krotizhiti, im v. impf, bänbigcit. Krotljiv adj.. bänbig. Krotljivoft f. bie Bänbigfeit. Krotkoft, krotnöft f. bie 3aftm£;cif.

Krov, m. baS £>ad); ber Seefel. Krdviz, vza m. bei* 35ad;becfer.

Krügla, f. bie Sugel. Kriigliza f. d. baä Sügeld;en. Krüglaft adj. Eu= gelförmig.

Krüh, kruha m. baä Brot: ftari krüli, altes Brot; bie fd;roar$en gro» ßen Sörner in ben Sornährat; do-mazh ober forfliizhen krük, baä Jpauäbrot. Krühez m. d. baS liebe Brot. Krüflien, fhna, flino adj. Brot...; krüfhen özha , ber SJtäljr» pater, ber s}>flege»afer. Krüflmik, krüfhnjak m. baS Brotbebältuiß. Krüflmiza, kruflmjazha/. baä Brot» titcb, baä Sifd;fucb.

Krülav, adj. (a 1)111. Krülaviz, vza m. .ber ßal)nte. Krülavoft f. bie 2al;mbcit.

Krülenje, «.baä ©rUttjen. Kruliti, im v. impf, grttnjen.

Krümpaft, adj. lal;in, binfeit'b, frumm.

Krüflien, u. f. ro. v. unter Krüh.

Kfatf fe, v. Kefäti fe.

Kteri, roeld)er; literokrat, ktirkr.it, roantt, roeldjeS 2J?al, jemals; kter-kolj, ober richtiger kteri köl, roel» eher immer, roer auch.

Küfa (j) f. Saro (im Sarfenfpiel), Kufe, küfize /. d. bie ©c^röpfgläfer.

K Vife r (f) fra m. baž Kupfer. Ku-fernat adj. Kupfer..., Enpfertg, Ettpfern, »on Kupfer. Küfraft adj. Eupferid)t Kuga, f. bie 33iebfeud)e, bie ^eft; framna küga, bie 2uftfeud)e. Kü-shen, slina, slino adj. ^eft..., »er» c• peftef. Küshnik m. ber 'J.VftEranEe, ber ®erpeftefe. Küslmoft,/. bie 33er» piejiung. K ü g 1 a , v. K r ü g 1 a. Küglizhati, am v. impf. Kuget fpiefen.

Kuha, f. bie Kodntng. Kuhalo n. baž Kod). _ Kuhani/,a, kiilialniza/. ber Kod)föffef. Kuhanje n. baž Ko» d)en. Kühar ober kuhar, rja m. ber Kod). Kühariza f. bie Köd)iun. Kü-harizhin adj. ber Köchinn. Kuhati, am v. impf. Eod)e:t. Kühavniza, kuhazha, ltuliVja f. aud) kühelnik, kühelnjak m. ber Kodjlöffel. Kuhinja f. bieKüd)e. Kühinjfki adj. Küchen..., 'für bie Küd)e beffitnmf. Kühnifka/. bie Ktid)enmagb. Kujanje, n. baž ©djinoflett (Wau» (en). Küjaft adj. jum ©dmioOett ge» neigt. Küjati fe, am fe v.r. impf. fchmotlen, gem. pfnotett. Kük, m. baž Hüftbein, bie Jbüffe. ■ Kükati, am v. impf. burdjblicfen. Kükez m. ber fiofätOUrm (Turmes pulsatorius. Linn.). Kükoviza j. (ein SSogel) ber ©uehteF (Cuculus)-, baž ©teifibein. K um, küma m. beruhe. Küma J. bie ^atfje. Kümftvo n. bie ©e--»afferfdjaff. Kümzhe, zheta n. ber ^atfje (baž Kinb). K ü mara, f. bie ©urEe (Cucumis). Kiime r n , adj. mager. Kümernoft

f. bie WagerEeif. K u m i n, aitd) kümizh m. ber Kümmel

(Carum carvi. Linn.) K ü n a, f. ber 23aummarber (Mustella martes. Lin it.); bie t»eib(idje©d)am. Kunadra, f. bie glocfe, baž Käj» d;en »om Kiebgraž. Künadraft adj. flocfig.

K unk ati, am v. impf, biefem 3eif» roorte ähnliche Söne (kün, kün, kün) »on fich geben; bal;er (gem. «on Kin» bern) unroitlig, »erbriefjlich tl;nn. Künkavo adv. v. Kunliat i. I Kün f.h t (t) / bie Knnfl. KünfhtenJ tna, tno adj. fünflltd?.

Küp, i. küpa /«. ber •ßattfen. Kupiti, im v. impf. fl>ürmen, auftürmen. Küpzhati , am u. impf häufeln. Küpiz, pza ober küpzhek rn. d. baž Häufchen. Küp, 2. küpa m. ber Kauf. Küpiz, pza rn. ber Käufer. Küpiti, im v. pf. taufen. Kupiven, vna, vno adj. •gianbelž ..., Eällflich. Küplen part. gcEauft (im ©egenfafce bež ju .Saufe iSrjeugfen). Küplenje n. baž Kaufen. Kupovanje n. baž Kaufen. Kupovati, püjem v. impf. Eaufen, Kauf» gefd)äfte mad)en. Kupzhija f. ber «anbei. Kupzhijfk adj. ^anbetž ... Kupzhijftvo n. bie -öanbetfchaff. Kupzhovanje n. baž #anbe(n. Kup-zhovati , am ober zhüjem v. impf. hanbetn, £>anbetžmann fepn; Kaufge» fd)äffe machen. Küpa,/. ber Kelch; baž ©faž. Kü-

piza f. d. baž ©fengelglažd)en. Kupina, v. Kopi na. Küp m a, ber isdjopf; bie ©amei:» Eapfef. Küpmaft adj. fd)öpfig. Küp-miza f. d. baž ©chöpfd)en. Küpmi-zhaft adj. ©d)öpfd)en t;abenb. Kuraslia, J. (Sottrage, ber SSKufh : kuräshen, shna, shno adj. mufl)ig: kurashnoft f. bie Wuthtgreif. Kürba, f. bie glitte. Kurbir m.

ber Stirer. Küre, 2. kureta n. aud) küra, 2. küre f. baž Äitim. Kuretina, auch küre-tiiia/. baž ©eftüget, baž geberoief). Kürezhji adj. Jpüf;ner..»on -6 üb» nern. Kürezhnjak m. ber kühner» ftatt; ber ^ühnermift. Kürjek rn. ber ßühnerEoth. Kürji adj. £>üh» ner..., ber ©ühner; kürja povt, bie ^t'thnerhauf; kürja merdanja , baž Eeilförntige Aneinanberreihen bet'Jpanb» finget, ber £ml)nerfteijj. Kürnik, kürnjak, kürnjek m. bie Äühnerfteige. Kürenet, ober kurent m. ber fla» mifd)e ^Priap, ber ©off ber ©dnoef» gerei; fveti kürent (fd)er5TO.) bie gaft» nad)f. Küriz, rza m. baž mättntid)e ©lieb. Kürjiza gem. liüza f. bie meibtiche ©cham. Kürfirfht (f) m. ber ßhurfürff.

Kurfirfhtinja f. bie Shurfurftinn. K ür i ti, im v. impf heilen, 9iattd) mad)en; — fe f. r. impf, brennen (mit g(amme). Kurjäva, kurjäva,

luirjävfhina f. baž ^eijmafecialc. Kur jäven, vna, vno adj. £)etj6ar. KurjävnoTt /. bie ^»elj&arSetf.

Kurji, kiirnjek, v. unter Küre.

Kump rat, m. bie ©djnepfe. (Sco-lopax. Linn.)

Kurüsa, v. Korusa.

Kürva, / bie ßure. Kur-vak, »var, jvin m. ber Jpurer. »vanje n. baž •Jpttren. »varniza / baž Jpurentjauž. »värfk, »vinfk adj. fwtifd;. »värftvo, »vinftvo n. bie Äurcrei. »vali fe, am fe v. r. impf. i;eruml)uren. =ve-tät m. ein (ieberiid;er Wenfd;.

K u f i t i, im v. pf. »erfoften. Küfbenje n. bie SSerfofhtng. Kufbati, am v. impf. Soften.

Küfh (f) küfha m. ber ižufj. Kufbiz, fhza m. d. baž fötfjd;en. Küfbljiv adj. Eüfjlid;. Kufbniti, nein v. pf. Süffelt, einen 5?ufj geben. Kufbovanje n, baž ivüffen. Kufnoväti, fluijem v. impf. Hüffen, 51t Buffett pflegen. Kufhvaje adv. Eüffenb.

Kufhzbar, rja m. bic Jgritne (SU bedjfe; (eine £a(žEranEl;etf). Kit-fkzhariz, rza m. d. eilt griinež ©i» bcd;žd;en.

Kusel j, sija ober seljna m. baž •Öünbd;en. Küsla /. bie -Öünbimt. Kuslalt m. ber £unbžflern. Kusliik m. d. ein fleiner fdjmarjer #unb.

Kuslien, v. unter Küga.

Kutina,/, bie Cuttffe; ber £tuitfen= baunt (Cydonia vulgaris. LinnJ.

Küzniti, nem v.pj. ftürsen matten; umwerfen; — fe v. r. pf. umfaden, umflürjen.

Kuzhaj, m. ein 23ünbel $lad;ž.

K ü z h, m. ber ©föjjel. Kuzhiti, gem. küzhi, küzbem, ltükel u. impf. plagen; ftoffen. (3neinigen©egeitb'en ©teiermarfž ftaft tölzhi gebräuchlich.)

Kit z h et,/. bte-öüffe; baž Hüftbein.

K u z h i j a , v. K o z h i j a.

K vitka, / bie illinte.

K v ä k a 11, am ober kväzhem v.impf. quacfen. Hväkniti, nem v. pf. bctt

ßaut Ctuacf (mie 5. 85. grßfchc) yon f(d; geben, quacfen.

K v a n t a t i, am v. imp f, hoffen treiben. Kvantazb m. ber ^Poffcnreifjer. Itva«! te / pl. umutfjcž ©efchroäfj, hoffen.

Itvär, 2. kvara, livarova, kvarii m. ber ©d;abe, ber .Slacbtheil. Kvaren, rna, rno adj. fd;ablid), nad)= .. tl;eilig. Kvariti ober kvariti, im v. 1 impf. bcfchdbigen, fd;aben. Kvärnoft f. bie ©d;ablid;feif.

Kvartir (f) rja m. baž Quartier.

Kväf, 2. kväfa ober kvafä m. ber ©auerfeig. Kvafe, feta n. ber ©d;i»äßer. Kväfen , Ina , Cno adj, faucrfeigig. Kväfiti, im v. impf. fiittern; ftnnlož fd;roähcn. Kväfniza f. aud; kväfnize f. pl. bic 2Sier(;cfen ■ (SMergerra). Kväfben part. gefäuert. Kväfbeniza / gefäuerfe Kuben u. bgl.

K v a t e r 11, adj. Cutatember ...; kva-terna freda, bie •Cutafembermiffroodjc; kvaterna nedela, ber Cutafembets j fonnfag; aud; ber jracife ©onnfag in . ber gafleit. Kväterniza / ber £uta= temberfonnfag; bie ■Clitafcmberseit. Kvätre / pl. ber -CUiafcmber.

K v 6 k , m. aud; kveka / baž (SequacTe. Kvekniti, nem v. pf bett Saut qitäcE »on ftd; geben. Kvezbanje» : n. baž Quacfen. Kvezhati ob. kve- | zliäti im v. impf (vom ffiel;gefd;rct I junger £afctt) quäefen.

K vin t, gem. kvintelj, teljna ober kvintizh m. baž £utenfd;en.

Kvifbko, aud; na kvifbko adv. 1 himmelan, in bic £i>he, l;immeltt>artž.

K v i t i n g a (f) j. bie Cutiftung. Kvitirati, am v. pf. quifftren.

Kvok, m. bie Jpttffe, baž Hüftbein.

K v 0 kanje, n. baž ©fucfen, baž | ©(ueffen. Kvokati, am unb k\6- 1 zhem, attd; kvokljati, am uttbkvozli- | kati, am v. impf. giucfeit, glutf» ] fen, glttdjjen. Kvoklja / bie ©lucf; 1 henne; ber 9tame einež ©fernenbilbež. \

II v 6 f b , m. ber ©frohtrtfd; jum 9iei= i ben ber Seiler u. bgl.

L.

Labü d, 2. labuda unb labüdova m. ber ®d;man (Cygnus). Labudil'he n. ber ©d;toancngartcu. Labudiza /

baž ©d;maitemt)eibd;cn. Labüdizh m. d. ber ©d;tpän(tng. Labüdji adj. ©d;waiien.. von ©d;toaiten.

Lad a j 6 z h, pari. herrfchenb. Lä-danftvo n. bie Regierung, ba§ 0u= bernium • deshelno lädanftvo, bie ßanbedfieHe ; desheliko ladanftvo, bie ßdnberfleHe. Lädati, am v. impf. itkriodtttgen ; regieren (aud; bad ©d;iff); jwingen. Lädaviz, vza m. ber lleberroältiger; ber Regieret; ber '©feuermanit.

La del j (+) deljna, aud; lädilzli m. ttnb lädizhka f. bie ßabe, bad ßäbd;en.

Jj ä d j a , etg. lädija/. bad ©dnff; aud) bie ©d;i|tbrüefe, bie'gähte (Pontonesj. Lädjati, am v. impf. fd)iffen. Läd-javiz , vza m. ber ©d;iffer. Läd-jelbm m. ber Schiffbruch- Lädjiza / d. bad ©cf)iffd;en; bad Soot. Läd-joftäja f. ber Öafen. Lädjovje, lädjovftvo n. bie glotte. Laganje, n. bad ßügen. Lagäti, am unb lashem, lagal, lagän v. impf. lügen.

L a g e k , v. La h ek.

Lägoda, f. bie 2Bertf)tojtgfeif. Lägoden , dna , dno adj. gering, fd;(ed)f, rcetfl;Iod.

Lahat, v. L ä k e t.

Lähek, auch lohik, lohik, lohäk, löhik, lehik , lika, liko adj. leid)f. Lähen, Ima, lino adj. leife. Läh-kizli adv. (eid)flid), vielletd)t. Lahlco-mifcln adj. leichtfertig, leid;tfinnig. smifel, fli f. bet ßeichfftnn. =mifel-noft f. bie ßeid)tfertigfeit. smiflesh m. ber ßeichffinnige. =miflezh adj. feidjfbenHenb , leichtfinnig. Lahkoft, lahkota, lagköta f. bie ßeid;tigfeif. ssliiviz, vza m. ein leid;tfettiger Wenfd;. =shivftvo n. eine leichtfertige ßebendroeife. Lahkötenje n. bad ßin= bern ; bie ßinberung. Lahkötiti, im v. impf, linbern. ;veren, rna, rno, aud; =verfk adj. leichtgläubig. =ver-noft /. bie ßeichfgläitbigteif. Lähnoft, lahnota f. bie Qielinbigfeit, ßeid;tig= feit, Cšrleid;terung. Lahnöten , tna, tno adj. Ieid;flid;, liitb. Lahzliati, am v. impf, erleichtern, linbern.

Läj, m. bad Sellen. Läjanje n. bad Sellen, bad (Sehelle. Läjati, am, v. impf bellen. Läjaviz, vza m. ber Seiler:

L ä j n a t i , am v, impf, leiern. Laj-naviz, vza m. ber ßeicrmaitu, Läjne-f. pl. bie Geier.

Läjno, rt. ber Kofi; (©ref).

L a j p a, v. L 6 p a.

L ä j t a , f. bad ©efteibefaß. Läjtiza, läjtizhka f. d. bad ©etreibefäßchen.

Lakaj (f) m. ber ßafai, ber Liener.

Lak an je, n. bie Anfechtung. Läkati, am v. impf. anfed;ten.

Laka t obet laket, i. lakta, gem. lahti (in ©f. aud; laket, i. lake ta) n. ber ©llbogen; ber ©llenftab; bie (Sile.

Lak n o , v, Vläkno.

Läkomen, mna, nino, aud; läko-ten , tna, rno adj. gierig, habfüd;tig, geisig. Läkomnik , läkotnik , lakot-iijak m. ber ^)abfüd;tling. Läkomnoft, läkotnoft f. Ultb laliomftvo n. bie £>abfüd;tigEeit, bie -öabfuchf. Läkot unb lakota/, bie ^»abfucht; bieJpittt= gerditotl;. Läkotiz, tza m. ber SSöller. Lakotnija/. bie .öabfüd;ttgSeit, hab* füchtiged fßefen.

Lä kom iza, f. bad ©ießfd;aff, ber Srichter.

Läkotniza,/. bie SBeidje.

Läkovniza, f. bad Sieffd;aff.

Lamati, am unb mljem v. impf. brechen, ju bred;en pflegen, mit Sre» d;en fid; befd;äftigen.

Lämp, Stv. vämp (j-) länrpa m. ber Saud;. Lämpaft adj. bauchig. Läm-paviz , vza m. ber ©roßbaud;, ber einen großen Saud; l;at. Lämpek m. d. bad Säuchelchen.

Laiapa (f) f. bie ßaiupe. Lämpiza f. d. bad ßämpd;eit.

L an, 2. lana, lanova, lanu m. ber glad;d. Lauen adj. fladjfen. Lanifhe, laniflizhe n. ber glad;dacfer.

L a n i z, nza m. eine große 5tette.

Läni, adv. voriged 3al;r, im verfloffe= neit 3ahr- Lanina f (coli) road vom vorigen 3af;re ift. Länfk, länjl'k

adj. vorjährig.

L a n t i n a , /. "bie ©egelfiange.

Lapor, m. bet Wer'gel, ber TOerge(= flein. Läpornat adj. SKergel eitfhal: teitb.

L dp t a,/, bie ßilffe. Läptanje n. bie fiattung. Läptati, am f. impf, latten. Läptaviz, vza m. ber ßatter ; ber ßattnagel.

L a p li Ii, m. bie Klette. (Arctium, lappa, Linn.)

Lärma (f) /, ber ßärm. Lärmanje

n. ba§ Carmen. Lärmati, am v. impf. fdrmen. Lärmaviz, vza m. ber ßärmer.

L ä f, 2. läfa , lala , lafü m. eilt eilt' Seines Saar. Lalaft, laßt adj. l;aa» rig ; miefelfarbig. Lalati, am v. impf. bei beit paaren fd;itffe(n. Latiza f. baS SBiefet. (Muftella vulgaris. Lin n.) Lafnaft , lafnät adj. 1)äa» riebt. Lafoprah, 2. lalopräha mtb lafoprahü m. ber Jöaarpuber.

L alt, 2. läfti ttnb lafti f. baS ©igen» tluimr küpiti kar v'lärt, etrcaS eigen» fhümüd; ait ftd) bringen. Laften, ftna, rtno adj. eigen, eigentl;mntid;: lät'tna ljubesen, bie (Sigenliebe. Laftina, laftnina f. baS (Sigenfbum, ber eigen» fflltmliche 23efife. Laftinjak , laftnik m. ber (Sigentfjümer. Laftiti, im (fi) v. impf, sueignen, eigen mad)en.

Laflnoglaven, laltnovoljen, laftno-

midezh adj. eigenfinnig; originell. Laftnoglävnoft, laftnovoljnoft/ ber (Sigenftnn; bte Originalität. Laftno-rozhen, zlma, zhno adj. eigenl;an= big. Laftnoft f. bie @fgenfd;aft. Laft-nöba f. bie (Sigenbeif. Laftovit, la-ftoviten, tna, tno adj. eigentümlich-Laftovitnoft/". bie ©igenffmmlichFetf. Laftvo n. baS G'igentljtim.

Laftoviza, läftviza f. ©d;tpalbe. Laftovizhji adj. ©ebroatben.... Lä-ftovjek m. ber ©djroa[ben!ot(>

L ä s i t i, im impf, fdjfeidjen, Frie» d;en. Lasnik m. ber ©d)leid;er.

Läsh, 2. lashi, lashi f. bie fiüge. Lasli-nik, »Ijiviz , »niviz , vza nnb lashiz , shza m. ber ßügner. »Ijiv, »niv adj. lügenhaft. »Ijivka , »niza , »nivka f. bie ßügnerinn. »ljivoft, »nivoft f. bie fitigenbaftigFeit. »niv-ftvo n. Ingenhaftes Söefeit.

Lat, 2. lata, lata , Jatü, latöva m. bie 95ifpe; bie Aehre- Lätez m. d. baS Diispd;en; bas Aehrletn. Lato-vanje n. baS Aetjren. Latovati fe, üjem fe v. r. impf. ä()ren, in Aef)» ren fcbiejjen. Latovje n. bie Ael;ren überhaupt.

Laterna (f) f. bie ßaterne. Later-niza f. d. baS ßaferndjeit.

L ä t k i, m. pl. bie ®abe.

Lat v a,/". unb lätviza f. d. eilt IjbU

jerneS ©efäjj, 5.25. ber Mitd)napf tt. bgf.

Lava, f. ber ©rebenjtifd;, ber SBor» fefefifd;.

Lavkanje, n. bie iT?ad;Iefe. LäV-kati, am v. impf. itad;fefen, 9tact)= lefe hatten. Lävliaviz, vza m. ter 9lad;lefer. Lavkavka ober lävkefkka f. bie 9?ad;teferinn.

L k v r a, f. ßaura (ein weiblicher Xauf= itame); 'baS fiufftod; auf bent (Sife, 1

L ä z o 1, m. ber ßajurfiein.

Lathen, zlina zhno adj. hungeria, Läzlmoft f. bie £ungerig!eif, ber Appetit.

L e , udu. nur, ftd;er, nur 51t, 5. 95.: kaj le delata, rcaS fie (jttiei) nur et» ii»a mad;en; le pridi, Eomm nur, fid;er; le idi, gel; nur.

L e b e d a , f. ber ©ataf.

Leb, v. Lev.

Led, 2. leda , ledu m. baš (5iS : je na led pefäjen, er ifl in ben ©ad? gefd;oben. Leden adj. (SiS..., eifig, »On ©iS. Leden (*) dna m. ber (Si/» monb (januar). Ledenaft adj. e i ftd) f. Ledenina/. baS ©Sfelb. Ledeniza f. bie (SiSgrube, Lednik (*) m. ber (SiSmonb (Sanuar).

Leder (f) dra m. baš ßeber. Leder-nat adj. lebern, »on ßeber. Ledrar, rja m. ber fieberer, ber 9iofl;gärber. Ledrariza/". bie Kofhgärberinit.

Ledina ,f itngeacfert ßanb; eine obe as?tefe; bie SBeibc.

Ledna, f. bie SJiere.

Ledje, in ©t. gem. ledovje n. bte ßenben. Ledniza (*) f. bas ßenbeit» ober Sannbein.

Lega, f. bie ßage; baS ßagcr, ber ßiegeplafe.

Le gar, rja/n. bas 97er»enficber; gem. aud) jebe tnfeise SranEt;eit.

Legati, ain v. impf, off Ultb lange liegen.

Legati, v. Lagati unter Laganje.

Leglo, n. bie SBruf. . j

Legnar (f-) rja m. baS ffieittfager, • ber ßagerbaum.

Lekovfhe, n. ber Obfigarfen, ber ßu|lgarfen.

L e 1 i j a , aucf; lelija , lelja/". bie fiilie (Lilium) Leljizaf. d. eine Fteine Gifte. .

Lemesh, 2. lemesha ober lemesli, 2. lemesha m. bie $Pfhtgfd;arre.

Lemona (f)/". bie ßimonie. Lemo-nada/ bte ßimonabe.

161 Len

beti, 1- lena, lenii m. bet Sfacbž; divji len, baž fieiltfrauf (Linaria vulgaris. L i n n.) Lenen adj.

flacbfen. Leniflmiza f. ber ßeinbürts ufen; bie ßeinbirne. L e n , lena i le"0 über leniv adj. fra= ge, fallt. Leniti, im v. impf, faulem jeit. Lenivoft, lenjbft, lenoba, leno ft /'. bie Sragbeif, bie gau[(;eif. Lenjäk, lenuh m. ber gaufetiser. Lenoben, bna, bno adj. fauf, fräge.

tenger, n . (in Sroafieu) ber 2lnfer. Le nt a, / eig. baž ©feuerrtlber ; attdj baž Dtuber überhaupt. Lentati, am v. impf rubern, fieuern. Lep, adj. fcfjpn; to Jepo difhi , baž ried;t auf; lepo je rejen, er fteljf auf auž. Lepäva f . ber ©d;mucf. Le-paviti, im f. impf. fcbmücfett. Le-pizhki adj. gar £)it£>fd> unb Hein, niebltcb. Lepo ober lepö adv. fd;ön, anflänbig. Lepogovorljiv adj. tooijl-berebt. Lepogovorljivoft f. bie 2ßol;l= rebenl;eif. Lepota/, bie ©cbönbeit. Lepotenje n. baž ©ebenen. Lepotiti ober lepotiti, im v. impf fd;önen, fd;6(t machen. Lepötina, lepötiza /. bie ©cbminEe, ber 2lnfltid;. Lepotin-rtvo n. ber ©c&mucf. Lepovishen, shna, slino adj. harmonifeb. Lepo-vishnoft f. bie jparmouie. Lepfhanje n. baž aSerfcftönern. Lepfhati, am v. impf, verfebönern, fd;öner machen. Lepar, rja m. ber Simpel, ber Dom=

Pfaff. (Loxin pyrrhula. Linn.) Le pen, m. baž Blatt, baž ßaitb. Lepenjaft adj. blätterig. Lepenje n. (coli) baž ßaub. L epi z, pza m. unb lepje «. berS3o= '' gelleint.

lepiti, im v. impf, bie Wühte t>er--fd;leifen.

Lepo u. f. m., v. unfer Lep. Le C, i. le Ca, lefä m. baž JDotj, baž Bauhofs; in ©f. aud; ber iffialb. Lefen adj. hö'set'U- Lefeneti, im v. impf. 511 jpofs werben. Lef, lefem, lefi adv. hiebet. heia, f. bie Äürbe, bie 5'le^fe, bie gatlfhür. Lefiza /. d. ein Eleittež geffod;fenež Sl;or. Lefiza, /. bet 5ud;ž, baž ®ud;š= weibd;,en. Lefize f. pl. bie -öanb= feffeln; bie gttd;ž(inae. Lefizhji adj. 5»d;ž .,., wie bie Sücjlfe. Lefizhka

Let 162

f. d. baž Sucbžcben (®eib$en).f Ler-

jak m. baž guchžmanncbett. UebrU genž oergteid;e L i 1".

Lefizhek, m. baž ©cbtangenmooS (Lycop odium).

Lefk, m. ber ©frahf; ber ©tanj, bet ©d;immet. Lefkanje n. baž ©länjett, baž ©dummem. Lefkati,amr.impf. gem. lefkati fe, am fe ober lefniti fe, nem fe v. r. impf, glänsen, fd;tmmern. Lefliöta attčh lefnözha f. eig. ber ©(ans, ber ©d;immet; fig. auch bie

Lefka,/ ber Jöafe(flta«cf> (Corylus avellana. L in n.J. Lefhoviz, vza m. bet J^afetftab- LeFkoviza, lelkov-niza f. bie .Öafettufhe, baž Jpafef« ftäbdjen. Leflsovje n. (coli) ber fefwafb; baž -Dafefgeflrüppe.

Lefnilia, f. bet -Öotsapfelbaum; ber •Sbolsbirubaum ; biegtud;t batton. Lef-niliov adj. von bet ßefjniEa. Lefui-koviza, lefnikovniza/ ber-^olsäpfef* obet Jjoljbitnetraofi. '

Le f t i, lese,m v. impf. Fried;en, fleigen.

Lel'tva,f. bic Steppe. Leftviza/. d. alffl. bie Stiege, bie Sreppe; in ©f. noch atigemein bie Geifer.

Lefha, lefhzhina f. ber #afefflraucb. (Corylus avellana. Linn.) Lefhje, lefhovjc n. (coli) ber Jöafelwafb, baž J^afelgebüfch. Lefhnik, leflmjak m. bie J&afelnufj. Lefknizhili, zhka m. d. baž -Oafehuijjcben. Lefhtarka f. baž ßafelj;ul)tt. (Tetrao bonasia. L i n n .)

Lefhtram, m. ber BalEen, auf beut in gejimmerten Käufern bie Simmer» beefe ruhet.

L e s h, v. L a s h,

L es ha, /. ober leshäj m. bie ßage. Leshäk m. baž Bienenmanud;en, bie Drobne. Leshanje n. baž fiiegen, Leshäti, shira, leshal r. impf. fie= gen. Leshe adv. fiegenb, im Biegen. Leshezhoft (*) f. ber liegenbe guflanb, baž fiiegen. Leshiz, shza m. bet ßieger. Leshifhe n. bie fiage.tfidfte.

Letaj, m. bet Slug. Letanje n. baž Stiegen, baž fiaufett. Letaniza/.bec gfugef. Letati, ain ober lezhein v. impf, fliegen; off unb fange taufen. Letenje n. baž Stiegen. Leteti, im v, impf, fliegen; taufen. Lctenina f. (coli) baž ©efiügef.

L e t a f, adv. gegenwärtige® Sflhr.. heuer.

Letalhon, flina, fhno adj. bießjährig, hetter.

Leti, leta , leto pr. biefer ba.

Leten, tna, tno adj. 3ah«ž ..., jährlich; Sommer . . ., fommerlich. Letina / bie 3ahreShe{chairenheit, b. i. baž 3ahr iit 91 tief ficht aufgrud;f= barfeit: dobra letina, gufež 3«!>r; huda letina, fd;led;fež 3«^- Letnik, letnjak m. ber Letniza

f. bie Siihfešjah1- Letnize f. pl. "jährliche (šinfiinffe; bie Oftcrn. Let-nizhki adj. öfter..., Öfterlid;: let-nizhki fvetki, bie öfierfeterfage. Leto n. baž Saht; bet- Sommer. Letopif m. (attd; letne bukve) baž S^hrbud;.

L e t o d, adv. auf biefem 5Bege.

Letof, adv. biefež 3ahc/ heuer. Leto fhenj , flinja, fimje adj. biejjjeihrig, heurig. Letofhnik , letofhnjali m. ber .^eitrige; bie ^afelnug.

Letü, adv. nur hier, hier ba.

Lev, m. bie abgeftreiffe J&auf: käzliji lev, bie abgeflreifte Sd;langenhauf.

Lev, m. ber ßöwe. Levinja , leviza /. bie ßßroinn. Levizh m. ein junger ßöwe. Levnäk m. bie ßöwengrube. Levov adj. bež ßöwetl. Levfk ad], fiöwen..., wie bie ßöwen, leuenhaft. Levzhe, ta n. ein fleiner unanfel)u= liehet- ßöwe.

Lev, adj. littffeifig, linfž. Leväk m. ber ßinfler. Leväkinja f. bie ßinflerinn. Leviza aud; leva/, bie ßinfe, bie linfe ftanb. Levizhen , zlina, zhno adj. linffeifig; Iinfl)cin= big. Levizhnik m. ber ßinfhänbler, ber ßinfler. Levizhno adv. linfž.

Leva,/ ein gemauerter -Öerb neben bem Öfen, worauf man bie Spann= lichter aufbewahrt, ber Samin, baž 9taud;lod;.

Lesa, f. bie SJanjel (5?r.).

L e z a n j e, n. baž Siecfett ber ©lieber. Ležati fe, am fe v. r. impf, fid; (»or Sd;taf ober gaufheif) fireefen, fich reefen, bie ©lieber stehen.

Ležat (f) m. baž ßehjelt. Lezatar, rja m. ber fiebjelfer.

L e z h a , / bie ßinfe; bie ßiitfen ttber= haitpf. Lezhaft adj. littftchf, linfen= förmig. Lezhiza / d. baž fiinžd;eit. Lezliovina / baž ßinfenfiroh-

Le z hi, leshem, legel v. pf. jich le«

gen. (Watt hört aud; lezhi fe unb lezhi fi, fich legen).

Li, Ii (eine gragepartifel, bie alžSftach* filbe gebraud;t wirb) ob, etwa, wohl (baž enflififche ne ber ßafeiner); nuc

(,modo , tanturn , durnta.vat) ; tute allein (solummodo): ne vein, je Ii ref, ali ne, id; weif nicht, ob ež waljt fei, ober nicht u. f. w. Ääuji'g jebod; (in St. bttrd;gehenbž) wirb Ii mit ei= ner SBerflärfung »ali, jeli ob« ge= braitd;t, unb fleht bann immer im Anfange unb uor bem ßeifworfe. Statt je Ii tvöj brat domä, fpridjt manba= her gern jeli je tvöj brat domä ober ali je tvöj brät domä, ift beitt StUi ber ju Jpaufe 'i

Libra, f. eine Sbealmünje »ott 20 Sotbi; auch baž

Lih, lih adv. eben, gerabe; «war, wenigfienž: lih prav, eben recht; lih täm, eben bort; lih tega ober tega lih nözhein rezhi, baž will id; eben nicht fagen; deb' she lih tega ne fturil, wenn er wenigflettž baž nicht gefhan hätte.

Lij, 2. lija (attd; lijäk, lilo, liv, loj) m. baž ©iefjfd;aff; ber Trichter. Lijak m. bie Aužgufrinne, ber Trichter. Lijati, am v. impf, oft Unb lange giefjen, mit ©icfjett befd;äftiget fetjn, bainit fortfahren.

Lik, v. L e k.

Lika, /. bie innere jarfere 9iittbe ber Säume, ber Saft; bann bie feinen blätferichten .baute, bie ben Sufutitj: folben sunäd;jt eittfdjliefšen. Likati, am v, impf, ben Saft »on Säuntett fchälett; Sutrums tt. bgl. häufeln; auch glätten. Likäzh if. ber bett Saf »ou Säumen fchälet; ber Äufucuj häufelt.

Liki, adv. g(eid;fam wie.

Likof (f) m. ber ßeiljfauf.

L i k o v fh n i z a, /. eilte Art Aepfel; ber Aättpfelfalaf.

Lil i k, 2. lilka m. ein miefernber St-ebž ; bie ^uppe einež 3nfeftež (Nvmpha). Liienje n. baž Wiefern. Liliti fe, im fe v. r. impf, (»on Srebfen) miefern, mufern; (»ön SRau> pen) fid; häuten.

Lilo, n. ber Iridjfer, baž ©iefjfdjaff.

Lim, m. bie Wiflel; ber SBogelleim. Limati, am v. impf, leinten.

Limb ar, rja m. bie ßilie (Lilium).

Lina,/ ba« £>ad;fcn)ler, ein Senfler ofjitc ©ta«, wie auf Stürmen, in Se|lung« 5 unb ©d)loßmauern u. bgl. Liniza / d. ba« 3>acj)fcnflcrd)cn.

L inj, 2. linja rn. bie ©d)leil;e. (Cyprinus tinea. Linn.)

L i p ä n, m. ber Slame eine« Sifdje«.

Lipa, f. bie ßiitbe, ber ßinbenbaunt (Tilia). Lipiza / d. ba« ßinbd;eit. Lipöv adj. Huben, ßinben ..., von fiinbenholj: lipov bog, ein hbtjerne« Šreujbilb; fd;erjw. ein Ijötjerner ttn= bcf)ülflid;er Štenfd;. Lipoviz, vza m. ber fiinbettfjonig; ber fitnbenflab. Li-povina JT. ba« ßinbcnliolj.

L i p i t i, im v. impf. Raffen, fangen.

L i p ta ti, am v. impf, lecken, wie bie £mnbe.

Lil', 2. lifa m. ber Sudj«, ba« Suanb= feffeln, bie ■Öanbfdiellcti, bie S>anbeifeti ; bie Snd;«tinge. Lifizliina/. bte Su

■ fcbwältjen; — fe r. r. impf. fd;ma= rojen. Lifizhji adj. Sud)ž..., wie bie Sii^fe- Lilizlika f.d. ba«Süd)«= dien. Lifjäk m. ba« Sudi«niänttd;en.

Lifa,/. ein länglicher, befonber« weißer Slecf, bie ©lafee. Lifaft adj. einen weißen Stecf, eine ©lafjc Ijabenb, glasig, befonber« von «Pfet-ben. Lifek m. eilt inännlicbe«, unb lifoga/! ein weiblid;c« ©djweitt mit einem weißen Slecfe vorne am Jfopfe.

Lifiz, fza unb lifzliek m. bereiftet* ftitE, ber ©tieglij (Carduelis).

Lifiza, v. unter L i f.

Lifk, v. LeTk.

Lifka,/. bie 9lo(;rbommel. (Ardea siellaris. Lin n.)

Lift, f. (vrtf.) ber Betrug, bie 2äu= febung.

Lift, m. ba« Blatt; ber Brief. Liftek m. d. ba« 'Blätteren. Liften , ftna, ftno adj. Bfatt..., fiaub..., liftna villi bie Blatttau« (Aphis. Linn.). Liftjaft adj. blättertet. Liftje n. (coli) ba« ßaub. Liftnät adj. blätterig, ßatib ...; liftnat leT, ba« ßqubfjo'fj. Liftnili, liftnjak m. ber ßaubfd;ober, bie ßaublitttte. Liftövgnoj rn. ber 5)} on a t 9Zovetnber. (Aber liftar /«.

ber Briefträger; liftmären adj. febrift; »erfiänbig; liftmärnik m. ber ©tu= beut, unb liftröm m. ba« Oiegtfler, ftnb P. Slarcufifcbe ©örfer.)

Liflia, lifliaft, v. LiTa, lifaft.

Lifkäj, m. (eine 6aufEranEl;eif) bie Sitterflecbte. Lifkäjaft, lifliajnat adj. flecbtenartig; mit Stedden behaftet. Lifhäji m. pl. bie Siätlbe. Lifnajiti fe, im fe v. r. impf. Stedden be= fontmen. Lifhäjljivka f. ber 9lame einer 'Pflanje.

L i f h i p , fhpa rn. ber Liflipanje n. ba« ^uf.u'*. Liflipati, am v. impf. pufcett, fauber, nett madjen.

Lifher, rja m. ber ^rebigfflttlit.

L i f h k o , n. ein Vferb mit einem weißen Stecf an ber ©tirne.

L i f h ta (t) f. bie fieifle; bie ©anb= (eijle (inn etwa« barauf ju flellctt).

Lisanje, n. ba« ßecfeit; lisanje sa krave, Sß l um eti unb anberc Kräuter: gaffungcit, bie man gewöhnlich int Srifbliitge eigen« für bie Äül;e famnielt, bamif biefe niel;r OMcb geben. Lisati, lisliem v. impf, lecfcit. Lisaviz, vza m. lisavka j. ber ßeefer, bie —tun. Lise ober lisäje adv. teefenb. Li-sezlien, zhna, zlino adj. lecferpaft. Lisezhnik rn. ba« ßccfcritiaul. Li-sezhnoft f. bie ßecferl;afttgfeif. Lisün m. ber ©d;marojcr.

Liti, lijem v. impf, gießen. Livzliek m. ber Srid)tcr.

L i t i f h, m. ba« ffl>irff;(iait«, bie ©cbenfe.

L i z e,' n. ba« ©ejtcbt; bie SBange; bie redjte ©citc be«- 2ud)e«. Lizhize n. d. bie Söange.

L i z h e n , zhna, zhno adj. glatt, ge= fcbmeibig. Lizhnoft f. bie @latfl;eif, bie ©efd;meibigEeit.

L i zlije, n. (coli) ber 25afl. Lizhnat adj. baflartig; voli SSafl. Lizhiti, im v. Likati unter Lika. l

L j a A i n a, v. Ledin a.

L j e 1 j o, n. Amor, ber fiiebežgott.

Ljeviti fe, ober lji\iti fe , im fe v. r. impf, ftd) "häufelt. Ljivivniza f. ba« beim Käufen fid; abfoiiberitbe "Jöatvt|lücf.

L j i 1 j a, f. bie flippe, bie Docfe. Ljiljika f. d. ba« ^tippd)en.

L j i m b a r , v. L i m b a r.

Ljüb, adj. lieb, rnertf), gefällig. Ljüba f. bie ©attinn. Ljübav f. bie

(J *

Siebe (Charitas). Ljübaven , vna, vno adj. Siebež ..., Iiebc»ofl. Lju-besen, sni /. bie Siebe (Amor). Ljubesnik m. bei- geliebte gretmb. Ljubesniv adj. Itebenžmurbig. Lju-besniviz, vza m. ber Siebling. Lju-besnivoft /. bie SiebenžioitrbigEeif. Ljubesnivzheli m. d. ber Sicbetlž= raiirbigfte. Ljubimiz, mza m. ber Siebling. Ljubili, blia , ljubiz , bza, ljüblenik, Jjubzliek m. d. ber ©e* liebte, ber Siebling. Ljubitel m. ber fiiebenbe. Ljubiti, im, il, blen v. impf, lieben ; — fe t. r. impf, ftd) gegenfeifig lieben; belieben, gefallen. Ljübiza , ljubka , ljublenka , Ijübza f. bie ©eliebte, ba? 2iebd)en. Ljüblenje n. baž Sieben. Ljübljiv adj. lieblid), anmutfng. Ljübljivoft f. bie ßieblid;= feit, bie Annutfl). Ljubniti , nem v. p f. Jltjjen. Ljubofümen, mna , mno adj. eiferfitd)tig. Ljubofümnoft f. bie @tferfud)t.

Ljüd, m. baž SSofE. Ljüden , dria, dno adj. feutfelig, (jitntan. Ljudje, and; ljüdi ober ljudi m.pl. bie ßeufe. Ljüdnili, ljüdnjak m. ber Wenfd)eit= fotlj. Ljüdnoft /. bie SentfeligEeit, bie Humanität. Ljudo-lov m. ber Wenfd)enfifcber. =mör (*) and; =möriz, rza m. ber Würbet, smörltvo n. ber Worb. smörfk adj. mörberifd). sräd m. ber Wenfd;enfreitnb. »raden, dna, dno adj. menfdjenfrcnnblid). sradnoft f. bie Wcnfd;enfrcitnb(id)Ecif. Ljüdfki adj. SSolEž . . ., öffentlid), allgemein; fretnb. Ljüdrtvenoft f. bie 23ölferfd)aft. Ljüdfto, gem. ljüftvo n. bie aSoIMtnenge, baž SBolE. Ljüd-vina f. bie Nation.

Ljüli'ka, ljülka/. ber Slame einež Unfrantež, Sold), ber Scfm>tnbelf>afer. (Lolium temulentum. L i n n.)

Ljüt, adj. graufam. LjütoTt/. bie ©raufamfeif.

Loboda/, (eine

Log, m. ber Suftroalb; bie 2lue.

Löhek, lohik, lohak, lika, bko adj. leid;f; ber (Sompafati» fSeijjt losbji, lolikejTIii, lohkeji 5. 58. loshej fkosi tri vafi lazben, kakor fkos eno näg, feid;ter fontnit man bttrcb brei Dörfer l;tmgerig, alž burcf) (šinež nacff.

Loj, ober loj, 1- loja, loja m. bet Saig, baž Unfd;ltff. Lojen adj. taf, gig, Saig. .., »on Saig: lojena fvezba, bie Unfd)liftEerje. Löjenje n. baž Ueber5iel;en mit Saig. Lojiti, im v. impf, in Safg činfaitcben. Lojnat adj. talgig, »oll Unfd)litt. L 6 j t r a , v. Gred. Lok, m. ber Sogen; baž ©eroolb: goflen lok, ber ©eigenbogen. :v'lok sidaii, eine gewölbte Watter aufführen, Wölben. Lokoftreliz , Iza m. ber 55ogenfd)ü6. Loka,/, bie Alte.

Lokanje, n. baž Schlurfen, baž Scheppern. Lökati, am v. impf (uom -öuitbe) fd)Iürfen, fdjleppern. Lökniti, nem v. pf. einen Sd;lurf tfmn.

Lom, m. ber SSrud). Lomaft/. baä geroaftfame (Sinbred;en. Lömiti, im v. impf. bred)eit. Lomitva f. bie 23red)tirig. Lomljiv adj. brttd)ig. L o n (f) m. ber Solm. Lonati, am v. pf. fojjiten, vergelten: Bog lonaj, ©oft »ergefte ež. L ö n i z , nza m. ber Sopf, ber ftafeti. Lon-zbar, rja m. ber Söpfct'. »zlia-rija f. bie Söpferarbeif. »zhariti, im v. impf. Jpafner fepn, topfern. =zha-riza/ bie Söpferinn. »zbarfk adj. Sopfer..., nad) Söpfer Art. =zhck m. d. baž Söpfcben. »zben, zlina, zbno adj. föpferit, »01! Sl)0it. L 6 p a, j. ba$ S8orl;anž, bie Ätiffe. Lopiza, lopiita/ baž ^liffcben, bie Satibe : divizhna lopüta, baž 3ung= ' fernl)iitifd)en. Ldpanje, n. baž <2d)feppern; baž Sd)fagen mit ber ©d)aufel, flad)en Jp)anb 11. bgl. Lopati, am unb pijem v. impf, (»om Jpunbe) fd;(eppern; mit ber'@d;aufel fd;(agen. Lopar, rja m. bie SSacffcbaitfef.

Loparek m. d. eine fletne 23acffd)aufef. i Lopata,/, bie Spaffe, bie'@cbaufe(; baž 9!tlber. Lopatiza, lopatizbka / d. baž ©patfletn, baž @cbaufeld)cu. Löpefb, m. ber ©eeräuber. L 61', m. baž (Sfenb, baž ©lenbtpier.

(Cervus alces. Linn.) L ö Tkanje, n. baž Sd)leppern ; baž 5)laubern. LöTkati, ain v. impf. fd)leppent; plaubern. LoTkaviz, vza m. ber ba fd;lepperf, plaubert u. bg(.

169 J^ol

Löf h, m. bie ©fafur. Löfken part. gfafurt, mit einer ©fafur überjogen.

L o f k k i, adj. (votli £>bjt) milb, tlid)t

perebeff: löfkka grüfhka, bic Joof}» birne. Loflipcrniza/ bic SOtojtbirne; ber Stoftbirnbauut.

Losa,/, ber SBafb.

Losen, sna , sno adj. abgettüfsf, fd)0tt batb jerriffen, fcbteijjig (»oit Sleibern).

Loslia, loshba/. bič tage. Loskiti, gem. loskiti, löshim v. impf. JU; fanmteit fegeit. Loskizkiza f. bte B rti flöhte. _ p '

L 61 e k , ober lotil; , i. lötka m. ber (§irtfd;fcig ber ffiebcr.

L 6 t e r , tra aud) loternik m. ber Uit» judjtige. Loternija f. bic Unjud)t. Löterniza, lbterza f. bte Untüchtige. Lotern, löterfk adj. ittijüd)tig. L6-ternoft f. bie UnjucbtigEeif.

Lotiti fe, im fe v. r. pf. (kogar, zliefar) überfallen, anfallen, ftd) über Semanb hermachen, ibn anpaefett.

L o tri j a (f) /. baS ßotfofpief : v'lo-trijo ftaviti, ßotfo fpieten, in bas Eottofpief fefccn.

Lov, atteb lov, 2. lova m. bie Sagb, bet Sang. Löviz, vza m. ber Säger. Lovifktvo n. bie 3<»gb, bie Sagb» barBeit. Loviten, tna, tno adj. jum Sange geneigt, baju gerichtet; per» feutglid): lovitno govoriti, bie SBorte auf ©d)rattbeit legen. Lovitnol't /. bic 93erfängtid)Eeif. Lovitljiv adj. /agbbar. Lovitva / ber Saug, bie Sagb. Löviza / bie Sägerinn (als 2lppofttton ber Stinte, Safee u. bgl.). Lövlenje n. baS Sangeit. Lövlja f. ber Sang, berSifd;fang. Lövfli adj. Säger..., Sagb ..., roie bie Sager, jur Sagb gehörig. Lövftvo «. bie Sagb, bie SagböarBeit. Lövzli m. ber 4>äfd;er.

L o z a n j, aud) lozen, zna gem. lözinj, löznja m. ber J&enEef, bie @efd)'irr» haitbhabe, ber Bogen jum 2lnfaffen an Sorbett, bic Sohne: lozen ober lözinj v" dimlali , ber Baudjting. Löznaft, loznat adj. mit einem JÖeit= fei, Sorbbogen perfehen, (»cuEcfig. Löznek m. d. baS #cttEeId)en.

Lözli, m. ober lözhevje, lözhje n. {coli) baS StiebgraS, baS BinfengraS (Juncus articulatus. L i n n.). Lözh-nat adj. pom Ptelen Biitfengetpacbfe-

L ö z h b a , gem. lözhba, lozhitva/. lozkilo n. bie Srettuung, bie ©pat» tttng; bas ©d)isitta. Lözkiti, im v. pf. unb v. impf, trennen, abfon» bern, fd;eibeu; düflia fe je od trupla lözkila, bie ©eete f;at fich Pom Sör» per getrennt; köska fe mi od mefa lözki, bie -Öaut fonbert ftd? pont SIeifcbe ab. Lozkiten, tna, tno adj. ©d)eibe...; lozliitna vöda, baS ©d)ei» beroaffer; lozkitni lift, ber ©d?eibe= brief. Lözhljiv adj. trennbar. Lözk-ljivoft /. bic SreitnbarBeif.

L lift (t) m. bie Suff. Lüftnina/. baS £uff}eid)cn, bie £ufferfd;eiitung.

Lüg, m. bie ßauge.

Lugati, v. Lagati unter L a g ä n j e.

L ü k , 2. lüka m. ber 3®ieöel (A Iii um caepa. Linn.). Lükafkniza/. ber 3rotebe(apfet. Lükov adj. 3roiebct..., »om 3wiebet: lükov düh, ber 3'»ie= belgerttch.

L ü k a n j e , n. baS 35ttrd)bficfen. Lü-kati, am v. impf, btirch eine enge öeffnttng burdjblictcn, fpa^en. Lüka-viz , vza m. ber ©päber. Lükaviza f. bic ©^»aherinn; bic ©fernroarfe (?).

L ü k n a, lüknja J. baS ßod). Lük-njaft adj. löcherig , ßöd)er h^enb. Lüknjiza f. d. baS £öd)eld;eit, baS ßöd)erd)ctt. Lüknjizhaft adj. potl ßöcbeln.

Luna, f. ber SJtottb. Lüniza f. d.

baS SDtonbeben.

Lunik, lüujek, njlta m. bei' 2fd;S» naget.

Lüp, m. ober lupina / bie ©d)a(e ooit 2lcpfefn, Stuben tt. bgl. (Putamen , teßa). Lüpati , pljem ober lupiti, im v. impf. fd)ätcit (Acpfet, Stuben, Saftamen it. bgl.). Lupin je n. ober lüplenize f. pl. (coli) bie abgeföfeten ©chatcn ber Stübett, 'Acpfel tt. bgl.

Lüfk, m. bie ©ebotfe. Lüfkanje n. baS 2tufEnacFcn ber ©eboften. Lüfkati, am v. impf. ©d)ottenfrücbte, afS Sürbifjferner tt. bgf., mit'ben 3af)uen attfEitacfen, fd;äfcn, auSfd)oftctt. Lü-f kavi z, vza m. ber ba Sürbijjfamett u. bgf. auSfd)oftct. *

L u f k i n a , / bie ©djttppe. Lufkinaft adj. feftuppig.

Luf Ii in a, / unb Jufliinka/ d. bie harte Ö6|tfcbafe pon 3titßcn tt. bgf.;

m L dr

bie pfiffe «on (Srbfen, $8o(men u. bar. Lt.fl.mje «. CcoU) ftarte ObfJfdjafett; Stufen. Liifhiti, im v. impf. fd;a= len■ (Wäge, Äufuruj u. bgl.); auž--i; u Ifen (SBohnen, ©rbfen u. bgl.). L u I h t (f) m. bie ßttfl. Lüfhtati fe , am fe v. r. impf, gelüflen. Lürhten, tna, tno adj. luftig. Liisha, f. bie

ferei, bie (SraufamJeit. Lüter, tra m. Suffter (ber ©lattbeitž= reformator). Luterän m. luteränka f. ber ßutheraner, bie —inn. Lu-teränfk , lüterfk adj. lufljertfch. Lu-

M 41 172

teränftvo, lüterftvo n. baž 2tlfher= ffjuttt.

Liizli, i. lüzhi ober luzlii f. baž 2id?f ber j?unft, baž Äerjenlicfet: nc-befhka Kizh, baž ewige Sidjt; luzh v'roke, kljuzli is rok, bem ©terb.eiu ben reid;t man baž ßid;f, unb nimmt if>m bie ©d;lttfjel auž ber Jöanb. Lüzliniza (*)/. bie gacfel (?). "

Luzhäj, m. ber SBurf; bie 2Burf= Weite. Luzhanje, luzhanje «. baž SÖerfen. Luzhäti, äm ober lüzliati, am v. impf, werfen ; — Te ringen, in @üfe raujfcit. Luzhävka f. bie @d;feuber. Lüzhiti, im v. pf eilten SBurf ff;un, werfen.

L ii z h n e k, m. baž Sßoüfraut, ber £itnel= brattb. (Verbascum thapsus.L in nj

M.

M ad es Ii, m. ber WaJef. Mädeshen, shna, shno adj. mafelig.

Magafh, m. ber 3rc«g.

M ä g a t i, am v. imp f. Eöntten (posse).

Magnet, rn. ber Wagnet. Magneten, tna, tno adj. mdgnetifd;.

Mäh, m. ber (gehmutig, ber .öieb: na mäh, augenblicflich, im 3Ttt. Ma-halniza f. ttnb mälialze f. pl. ber gadjer. Mahälo n. ber -Sbafpel. Mä-hama adv. mi/ ©d;wuitg, fdjwuitg» roeife. Mahanje n. baž ©chmtitgen mit ber £anb, bent £ute u. bgl. Mähati, am v. impf, mit ber £anb Mite II l;in unb (jer fahren, oft fd;min= gen. Mählje; m. ber -dieb, ber ©d;lag. Mähniti, nem , nil, njen v. pf. eine Art fd;neHe 23ewegung madjen, wenn man 5. 93. einen ©treiefc führt, ober »011t ©agen, wenn er umfdjlägt; ein Wal fd;wingen; einen ©trei'd), .£>icb füfteen.

Mali, 2. mäha, mahä, mähova, mahu m. baž Woož. Mahovät" adj. ntooflg. Mähovje n. (coli) baž WooŽ. Mähovnaft, mahovnät ad], UlOOftg, mooft d)t.

Mahometäji, m. —ka f. ber Wu= hamebaiter, bie —inn. —(ki adj. muhantebanifch. —ftvo n. ber Wu= hamebanižnt.

M ä j, ober mäjnik m. ber Wonat Wai.

Mäjanje, n. baž (Srfchüttern. Ma-

jati, am v. impf, bie ©runbfefte er= febitffern. Majäv adj. t»an£elmüt(;ig.

M ä j e r (f) rja m. —iza f. ber Weier, bie —inn.

M ä j h e n , hna , hno adj. Hein , ein Heiner. Mäjhenoft, majhenöta f bie Äleinigfeit. Mäjlmo adv. ein m«< ttig. Mäjzkin adj. roinjig, Heinwin* jig. Mäjzkino adv. ein ioižcften.

Mäk, m. ber Woftn (papaver) : divji mak, bie rotl;e Kornblume (Papaver r/ioeas. Linn.) Mäkil'lie, makovifhzhe n. ber Wohnacter, baž Wol;nfelb. Mäkov adj. Wol;n..., bež Wol;než, »on Wo(m. Mäkovka/. baž Wohnl;attpf. Mäkovfk adj. Wo(;n..., ben Wofin überhaupt betreffenb.

Mäkati, am v. impf, tauchen. Mäkavis , vza m. ber £attd;er.

31 ä k a t a v i z a , f. ber Krampf. Ma-katljäti, äm v. impf, ein wenig, fanft rütteln. Maktänje n. baž Stuf« teilt. Malitäti, äm v. impf, rütteln.

M ä k n i t i, nem v. pf rillen, fd;iebeit.

Mal, adj. Hein; mäii ber Heine (wirb, nteifl nur e i n »e r l e i b t gebrandet, Wie mali traven April, mali ferpän 3ulittŽ). Mäliti fe, im fe v. r. impf. Heiner werben. Mäliza f. in Är. ein Heinež Bwifcbenmahl, Heittež (äffen, 5. 35. mährenb ber gelbarbeit, $mifd;en bem kofilo (in £r. grüf;ftncf) unb ber jüshina (in Sit. Wittagžeffen),

ober jWifdien bet' jiishina tmb vezherja (ilbenbeffen). Mali/,h m. ber @öfeen= pfaff; in ©f. gem. bie ©peife, baž ©eeid;t, bafier bie DlebcnSart: koliko lafi , toliko mAlizhov wie viel Jpaa« re, fo »tel ©eridite. Malizhina /. bie KleiittgEeit. MAlizhki adj. fd)öit flein. Malo adv. wenig: malo Ijiidi wenig Beute. Malo-düfhen, fhna, flino adj. fteinniüflng. sdüflmesh , sdüfh-nik m. bei- Kleinmüthige. =düflmoft j. ber Kleinmut!;, bie Kleinntüt(;ig?eit. skadaj , =kda adj. feiten, skrat adj. wenige Wale, feiten» diteri ober >ktiri j>r. nicht Ieid)t Seinanb. =mar, rja/ bie UnachtfamEeit, bie ©orgloftgfeif. ®e-Iten, ftna, ftno adj. Heinftäbtifd;. smeftnesh m. ber Kleinftäbter. =pri-den, dna, dno adj. fd)ted)f. sferzlien, zhna, zhno adj. Eleinherjig. =ferzh-noft J. bie SvIeinfjevjigSeit. Malota J. bie ffienigJeit, eine geringe Wenge. =veren, rna, rno ober sverfk adj. Jletnglättbig. =vernoft/ unbsverftvo «. bie Kleingläubigkeit. svreden, dna, dno adj. wenig mertlj, geringfügig, «vrednik, svrednjak m. ber i£auge= nicfltž. =vredno ft f. ober tvredftvo n. bie ©eriugfitgtgEetf.

Malar (f) rja m. berWaler. Mälati, am v. impf, malen (ein SSilb unb bgl.).

31 a 1 i Ii, m. ber Abgott, ber ^aužgofee. Mali-kovanje n. ber ©öfeenbtenfi. skovati , am unb kiijem v. impf. Abs götterei treiben, skovAvfk, =köven, vna, vno ober skvavfk ad). ©ö<3Ctl..., abgöttifd). skovavftvo, =kvävl'tvo n. bie Abgötterei. Malil'htvo «. ber 0ö(jen= bienft, bie Abgötterei.

Mal in, mälinfk, v. Mlin, mlinfli.

Malina, /. ober maliniza f. d. bie •Himbeere (Morum idaeum); ber $im= beerflrattch, ber ©egeborn, ber (SI;rifb borti (Rubus idaeus. Linn.)', ber Maulbeerbaum (Morus); bie Waitl= beere (Morum). Malinje n. (coli) Jpimbeeren; Waulbeerbdume, Waul= beeren überhaupt.

M A 1 i n k, m. baž Kemtjeichen, baž Wal, ber Wafel.

Malitraven, Vna m. iit Kr. ber Wonat April.

Malo, fammt ben 3 u f am m e n fe (5 u n 3 c n, v. unter BI A1.

Mama, mAmiza, mamka/. (järtlid;) bie Wutter (Warna).

M A m e s lr, m. bet Säitfcher, ber 2a= fd;enfpieler. Mamiti , im v. impf. betäuben; Set hören, fäufchen; — fe v. r. impf, fid; trugen, ftd; fäufd;ett.

Mandel j, Ijna m. bie Wanbel.

M a n d r ä t i, am , v. impf mit g lis fjett treten; beuteln, frinitteln.

Manj, adv. weniger. Mänjkrat adv. feltener. Mänjfhati, am v. imp f. fleiner, geringer macbeit, tnttibertt; — fe v. V. impf Heiner, geringer werben, ftd; minbern. Mänjfhaviz, vza rn. ber Wtnberer.

M a 11 j, adj. träge. Manjöft, /. bie Trägheit.

MAnjganje, n. baž SMrigirett einet fiaft mit bet Joebjlange. MAnjgati, am v. impf, mit ber Äebflange eine ßajt ju bmgirai- unb fotfsufd^ajfcii fuchen. Mänjga f ber Jpebel.

Mankati (f) am v. impf, mangeln, fehlen. Mankljiv adj. 'mangelhaft. Mankljivoft J. bie WaitgelhafftgEcit.

M Antra (f) /. bie Warter: boshja mäntra, baž Kreujbilb, baž Ärttjtftp. Minirati, am v. impf mattem, quäs lett. Mantraviz , vza m. ber Wäl'; terer, ber ö.uäfer. Manternik m. , ber Wärtprer, ber ©egitälfe. Man-terniza f. bie Wetrft)terinn. Man-terniflitvo n. baž Wärti;rerft)um.

ManzljAti, Am v. impf mit bell gingern fattff reiben, rütteln-

M Ar, rn. bie ©orge, bie Ad;tfamfeit (Acht, öbadjt). Mar adv. liebet: kaj hi fe uzhil, mar fe igrani, waž foll id> lernen, liebet fpiele ich; mu ne mar, ež ifl il>tn nicht baran gelegen. Märati, am v. imp f. ad;= teil, fid; (um etmaž) befümmerni ne mära sa-nj (eig. sa njega) ober nui ne mär sa njega, er beEünimert fid; nicht um i[)n; ne maram nizli, id) befümtnere mich um ntditž, frage um nichts; nizh ne märaj, in ad« bir nid;fž baraitž, fei ruhig, unbeforgt, getrofl! Maren , rna , rno adj. flei; |ig. Marljiv adj. ämfig, Marljivoft f. bie Aemftgfeit. M Arnoft/ ber gleiß.

Marbel (f) belna m. ber Warmor (richtiger marmor). —naft, —nat obet richtiger marmornat adj. uiats motu, von Warmor.

Marela, mareliza/. ber Abricofen», ber MariHcnbaum (Prunus armenai-ca)-, bie Abtieofe, bie MariUe (Pru-nurn armenaicum). M a r g a r ä n a, /. bet ©ranatapfel (Ma-lurn granatum)-, ber ©ranafapfel» bauttl. (Punica granatum. L i n n.)

M a r g e t a , margetiza f. bie ©cblüf--fetblume. (Primula veris. Linn.)

M a r i n j, 2. mArnja m. bie 9tebe, bie ©age.

Marke z (f) m. berMargraf. Mar-kezija f. bie MarEgraffcbaff.

Marljiv, v. unter Mär.

Marmdta (f) f. bat Murmeltier. (Marmota. Linn.)

Mirna,/, bieÄegengöffinn ber hetb» nifchen ©lamen-

M a rnja, f. baS Mahtchen, bie (St» bidjtung, bie Kebe, bie ©age. Mär-njati, am v. impf, fdjroafeen, fabehi. Marnovati, Am Uttb mArnijem v. impf, reben, fpredjen.

M Arno Tt, v. unter Mar.

MArof (f) m. ber Meierhof. Marof-rki adj. Meierhof..., jutn Meierhof gehörig, fcom Meierhof.

Maro ga, / bet ©freif, ber gfecf, bie Mafer, bie 9latbe. Marogaft adj. ftecfig, V>oC( Malern.

Mär Tikaj, pr. mol)! efroaS, mas im= mer. MArfikdo pr. manever. Mar-fikteri obet- marfiktiri pr. molji man» rijer, mol;! melcber. Marfikrat adv. manchmal, mandjeS Mar.

M A r r k a, / bie gelbgrille.

Marti niz, nza m. eine Art (Sibech» feit, ber Kebenmurm.

MArtra, v. Mäntra.

Marvalena,,/, bie Mirabelle.

M A r (f) 2. mafi f. baS Maß, bie Mii-figFeif: bres vTe mafi, ofjne afleS Maß. MAfati Te , am Te v. r. impf. fteb mäßigen.

M A fei, 2. mATelna ober mäfla m. bat©eibet. MATeirki adj. ©etbel..., feibefbalfig; mAfeirki glasb, baS©ei» belglaS.

M a T1 ä km, bte ©uffj, bie Dlafetei. MaDAzhiti, im v, impf, tafen, mit» fljen (furere).

MaTl en, adj. ©cbmalj..., au§ ©djmalj. MaHenik, maflenjak m. ber ©djmalj» topf. Maflenka /. bas ©cbmaljčipfel. MAfliti, im v, impf fchmaljcit. Mälloj

n. baS ©chmalj. MATIovnik, mAflov-njali m. ba» ©cbinaljmuß. MaHöba f. bas Jeff.

M A f 1 i n a, f. bet Oefbaum. MAflin-ka f. bie öelbeere, bie Olive. •

M A rt, 2. mATti ober maTti f. bas ©d;mer, baS gett. MAften , (tria, rtno ober maftit adj. 'fdjmierig, feff. Maftiti , im ober maftiti, im v. impf fdmuerig, fett machen, mit getf befit! bellt; — Te v. r. impf fid; it)o|>r ge= fdjefjen laffen; Bor getf glänjen. Ma'rt-nina, mArha, maflizha, mafbzhovirta, mafhzhöba f. baS getf. MAftniza f. ber Maflbarm. MaftnjAk m. tttib maftnjAzlia f. eine fd;mierige, mitgeff befubelte MannS» ober grauenSperfon.

M A Di a , f. bie Meffe, v. Mel'ba.

MaTkiti, im v. impf, flopfen.

M A T b i t i, im v. pf. unb mafiizhevšti, am ober zhüjein v. impf rächen; — fe v. r. impf, fiel) rächen- Ma-flizlievAnje, mafhvanje n. bie Mache. MaTkzhovaven, mafhvaven, vna, vno adj. _rad;gierig, rdd;erifd). Ma-flizkevAviz , vza m. maflizhevAvka f. ber Stächet, bie —inn. Marhzhe-vAvnoft f. bie Stadjgier. Mafbzhe-vavfli adj. rachfüd;tig. MaHizkevAv-rtvo n. bie 9tad;fucbf.

MaThliAnzar, maHikAnzliek m. eine Art Aepfel.

M a f h t a 1 i r, rja m. ber ©fallmeifler.

M A s , 2. mAsi ober masi, gem. auch masha f. überh- momif man febmie» ret, bie ©djmiere. Masaliza f. bie i>elbüd)fe. MasAlo ober masilo n. bie ©albe. Masanje n. baS ©alben, baS ©djmieren. Masar, rja m. ber bie höljernen Giebäitbe mit ßcbm öer= fchmierf, ber jllicfer. MAsati, shem v. impf, falben, fdimieren. MasilAr, rja ober masilodelaviz, vza m. ber ©albenmacher, ber Cutacffalber. Ma-silarftvo, masilodelftvo n. bie £Xltacf= falbere!. Masilariti, im v. impf. guacffalbern. Masaft adj. fdjmierig, fdjmiericbf. MAsaven, vna, vno adj. ©chmier..., jum ©djmieten gehörig, Masileniz, nza m. ber ©efafbfe. Masilenje n. bie Salbung, bie 23al» famirung. Masiliti, im v. impf. baffamiren, falben.

Matere Tek (*) m. ber ffiaiferfebttiff. Materinfki, materfiti adj. ber Muf=

tcv, mütterlich- Materdüfliizovz (*) 7n. ber £utenbelgeifl. Mäteriti, im ober materväti, ara v. impf. 5Jhtf= ter fepn, Wuffer »erben. Maternilc (*) m. ber SMenenfiocE, n>enn er gefdjroärmt hat (im 23er$älfniffe sum jungen, neuen ©chroarm), ber WutterftocE (?). Mä-tcrniza f. bie 23ärs ober @ebärmuf= fer; bie SJhtfferEranEheif. Mäterni-zliin adj. ©ebärmutfer ....; mäter-nizhin vrät, ber ©ebdrmufferhalž; mäternizhne tesliäve , bie J^pfterie. Matern adj. ber SShtffer gehörig; mäterna dufhiza, ber Ctuenbel (Thymus serpyllum. Linn.). Mäter-noft f. unb rnaterftvo n. bie 9Jht(= terfchäft. Mati , 2. mätere f. bie üjhtfter. Mätkanje n. baž mäti=rufen. Matkati, am v. impf, in (Sittem mati rufen. Matiza ober matiza f. d. bie Sihtfferbiene, bie iöienenEömginn, ber ffieifel. Matizhniza (*) aud) matizh-na kobäzhka f. ein ©ehäufe an einem ©tabe, um nötiiigenfaüä ben ffieifel (inatizo) auž einem iBicnenftocfe in einen anberit ju überfragen.

Mateshen, slina, slmo adj. [aunig.

Matika, v. Mo tika.

Mätkati, v. unter Mater efek.

Matilda, f v. S m e t k i.

Mavha, /. ber ©d;nappfacF.

M a v i z , 'vza m. ber @t;pž; bie Siittdje.

Mavkati, v. Mi javkat i unter M i j a vka n j e.

M avta, mävriza f. eine fdjroärjlich geftreiffe Suh; ber Regenbogen.

Mazel, zla m. ein höfserner ©d)lä= gel, ber SBiitberfchldgel. Mazlaft adj. fdjlčigelfčrtnig.

M a ziili, m. eine Art Aepfef.

Mazliäk ober mazbek, 2. mazliaka m. ber Safer; ber AttEer; ([djers».) ein verborgener ©djaft. Mäzhe, ta ji. bie Safce, ohtte Unterfd)ieb bež ©e= fd;led>fež. Mäzhji adj. Saften..., ber Sahen. Mazlika f. bie Safte; ber AttEer; je vtifnjen kakor breja mazlika, er ift fehr empftnblich, h^cferlig; kar mä/.bka rodi, rado mifhi lovi, Art leijjf nicht von Art, ber Apfel fättf nicht weit vom ©famme. Mazbkär, rja m. ber AnEcrfd;mieb. Mazhkin adj. ber Sa^e. Mazhkinji adj. Sa= feen..., ber Saften, roie bie Saften. Mazhkinjak , mazbkinjek m. ber

SaftenEofh. Mäzlikiza /. d. baž

Säjsd;en.

M a z h a r ä d, mazharöl m. bet TOoldj,

ber ©alamanber (Salamandra). M;\-zbaradaft adj. t»ie ein Wold? gefärbt, baž ijt fd;toats mit gelben gtecten, attd) überhaupt »erfd)iebenfarbig.

M4 z b e b a , f. bie ©fiefmuftcr. Ma-zliehin adj. bet Stiefmutter gehörig. Mäzlieliji adj. ber ©tieftnüffer, ftief= mütterlich.

Mäzhefhiza, f. ber Duenbet, ber Sohtvenbef.

M ä z b e z a , v. M ä t i z a unter M k-t ere Tek.

M a z h k a u. f. tv., v. unter M a z h k k,

M ä z h o li a , v. M a z k B h a.

Med, 2. meda, meda ober medü m. ber 2Jleth ; ber £>onig. Medär, rja m. — iza f. bet ^ottigbatter; ber nighänbler; ber SKef(;bratter, überh. ber .^onigmann, bie—tnn. Medarija f. bie 3»efhhratterei; ber .£>onigh«n= bel. Medärniza, medarnja f. bie 3)^efh(tube. Meden, dna, dno adj. ^ottig ..., meden düb, medna vöda, medno vino ber Jponiggcritd), baž ■Sjonigtvaffer, ber Honigwein. Mediti, im v. impf, mit £>onig verfügen. Mediza f. ber ■Sponig; ber SOlefl). Mednik '(*) m. ein mit $onig ges füllfer OSicttenEorb. Medopek m. ber Čcbjelfer. Medoväti, üjem v. impf. (von S3ienen) ^ponig fammeln-

Med, 2. medij, man hört aud) med eig. baž ffltefall; (in Sr. häufig) baž Supfer; (in ©f.) baž Weffing. Meilen , in ©f. gem. medan, medjan adj. eig. metallen; (in Sr. häufig) attž Supfer, Eupfern, 5. 35. medena poföda baž Supfergefd;irr; (in ©f. burchgehenbž unb a»dj in einigen Q5e= gettben Srainž) meffingen, auž 9ReU fing. Medenina ober medenina f. (coli) eig. baž SWefall; aud; baž Su= pfer; gem. baž Weffing. Medeniza f. baž'SeEEen, baž QiegbecEen. Medenica , im tiefen UnferEraitt gem. medenka f. eine meffingette ©fecE= nabel. Medenjak, mednjäk m. ein meffingener 9ling.. Medo , 2. meda n. (in ©f. unb im tiefen UnferEr.) baž Weffing.

Med, mej prp. unter; jroifchen; an? 5 über, baž ifl-tpährenb, hei, inbems

med otrobe fe mefhati, ftd) Itttfer bic Sleien mengen; med konja fe poftäviti, ftd) unter bie ftwei) Werbe ftelleit; med näina oftäne, unter itttž gefagt, ež bleibt unter unž; eden med vami, einer ttltS euch; med jedjo , med delom , med mefhami, unter bem (Sffen, wäfjtenb ber Arbeit, ,M»ifd)cn ben grauenfagen (bem greisen unb Heilten); med meno in te-bo, jmtfdjcn tnir unb bie; medtini, ittjroifdjen; med hifhama je njiva, mej delam Ti vzbafi oddahni, mej tolovaje säjdetn, jwifeben ben (jwei) Käufern ift ber Ader, roäljrcnb ber Arbeit rul;e mandnttal auf eilten Au« genblicF aitž, unter bic Stauber geraden.

Medel, dla, dlo adj. matt: medlo mi je, ež ift mir unwohl, übel. Med-leti v. impf, (kogar) ohnmächtig wer= ben: medli me, id) fit 1) le ittid) un= mol)t, einer Ohnmacht nahe. Medli-za, medlöba, medlega f. bie Olju mad)f. Medloft f. bie SttaffigEeif.

Medenika, f. (eine ^flanjc) baž BienettEraitf.

Medenka, v. unter Med, 2. medi.

Med gor je, n. (coli) ein Oft JWi= fd)cn ben Sergen.

M e d g 6 v o r , m. bie (Šittfebe, bie

3wifd)enrebe.

M e d i g r a , f. baž Bwifcbettfpicf.

Medi za, v. unter Med, 2. meda lt. f. TO.

M odklop je, n. ber Ort jwifd;eit bcit BattEett.

Medkoshen, slina, slino adj. maš STOifdjen ber £>aut ift. Medkosbje n, (coli) ber Ort jt»ifd)cn ber -öauf.

Me die ti, inedliza, medloft, v. un= ter M e d e 1,

Medmeftje (*) n. baž Gittf(f)Iuji= seichen (parenthesis).

Medmet (*) m. (in ber ©prad)leljre) baž (SinpftttbititgžTOorf; eigentlich ctroaž bajTOifd)en G>eworfetiež. Medmetati, medmetam ober medmezhem v. impf. insn)ifchen werfen.

Medinorje, n. ein Ort }Wifd)en ben Speeren ; baljer bie 3"fel. Medmbrfk adj. waž äwifdjett beut SJtecre, auf ber Snfef ift.

fflednize,/. pl. ber @erm, bic fen. Meduizhar, rja m. ber Q5erm träger.

(»1

Me do, v. unter Med , 2. medi.

Medopek, v. tiuter Med, 1. meda.

Med o z h en, zhna, zhno adj. r»aš

jwifchen bett Augen ift. Medozhje n. bie Shetle 5wifd)cn beit Augen'.

Me dpi e Z Ii en, zhna, zhno ad).$rt>t=

fd)en bett ©cbuttern befittbfid). Med-plezhje n. ber Ort jt»ifd;eri ■ ben ©d)it(ferit.

Medproftorik, rlia m. ber 3.TOi= fchcnraum.

M e d f t ä v i t i, im v. pf . Ultb med-ftävljati, am v. impf bajWifd)eit (teilen, bajwifchen fefjen.

Medftopiti, im v. pf. bašWifd)en treten.

Medsoben, bna, bno adj. waž 5Wifd)Cli bcit 3<>hnctt ijt- Medsobje «. bic Shcite jwifd)en ben 3ähnclt-

M e d t k a t i, medtkam ober medtkem V. pf bajwifd)cn TOebcn (intertexere).

Medved, 2. medveda m. ber Bär. Medvedinja , medvediza f. bic Bä= rinn. Medvedji adj. Bären---, bet Bären. Medvedka f bie Bärinn. Medvedov adj. bež Bärcit; medvedova lirufhiza , aud; medvednik, ber ©eifjbottt (Crataegus oxyacan-tha. Linn.). Medvedovfk , med-vedfk adj. Bären ..., ber Bären.

Medvode, f. pl. (einOrt)3roifcben= wäffern; aitd) med vöde, swifd)ctt ben ® äffe m (inter aquas) ober uied-vodje , 3TOifchenwäffern (interam-nium). Medvoden, dna, dno adj.

waž 5wtfd)cn ben ffiäfferit ift.

Medvrezhi, aud) medvcrzliti, verskem v. pf. bajwifdjen werfen.

Megla, f. ber ' Stebel; unrichtig bie 5Bol!e. Meglen , megljan , ineglb-ven, vna , vno itllb meglovit adj.

neblig. Meglenje n. baž Umnebeln. Megleti fe, gli fe v. r. imp f. nc= bellt, nebelig'werben. Megliti, im v. impf, einen Stebel um ftd) »erbrefc ten, 5.' B. bureb XabaEbampf. Me-gliza f. d. ein Heiner Stebel.

M e g n i t i , nem v. pf. TOilifen , bett* fett: s'ozhmi megniti, mit ben Aits gett blittjcn.

Meh, 2. meha, meha, mehova m. ber Balg, ber ©chlaucb; bte Blafe, bie Urinblafe.

le h, aud) meh, 2. meha, mehova m. baž SJtoož. Mehaft adj. mooftg.

181 Meh

Jlehnaft, melinät , mehovnät adj.! Uiooflcbf. Mehovina f. (coli) baž < Stooi.

jI ehe k (auch mehik, mehik, mehak) hka, liko adj. weich- Meh-kishav, -luishen, slina, slino adj. weichlich, verweichlicht. =kishaviz, vza, skush, sküshnesh, sküshnik m. ber 3cirf= ling , ber 53eid;ling. »köba , :köft, Aöta, =közha/. bie ©eiche, bte3Beich= heif- =koferzhen, zhna, zhno adj. weid;(;erjig. =koferzlmoft,/. bieäöeicb= herjigfeif. =köten, dcöben, bna, bno adj. weichmufhig. »kotiti, =köbiti, im v. impf, erweichen, weich machen; — fe f. r. impf fid; erweichen, weid; werben. =kötnoft, sköbnoft f. bie 2Beid;mi'tfhigEeit. =kovati, am ober skujem, bann mehzhati, am v. impf. weid; mad;en; — fe v. r. impf. weich werben, (ich weid;en. =kozhüten, tna, tno adj. jarffühtenb. =küshnoft f. bie 2Beid;tid;feit. =zhejfhati, am v. impf, weicher mad;en. Mehzha ober mehzhina f. bie 2öcid;e.

Mehina, f. bie feine Äiiife, worin baž £iržEotn u. bgl. eingefd;loffeit ift. Mehiniti fe , im fe u. r. impf. fyixU feit, hülfen beEommen. Mehiniza f. d. baž Jpltlžcben. Mehinje n. .(coli) eilte Wenge hülfen; hülfen überhaupt.

Mehir ober mehür, rja m. bie231af= ter, bie S3fafe; baž Woož (?). Me-hit'iz , mehirzliek , ineliüriz , me-bürzhik m. dd. baž S3lažd;en. Me-hirjaft, meliürjaft adj. blafidjf. Me-hirnät, mehurnät adj. voll SMafen, blafig.

Mehkoft, mehküslien , v. unter Mehek.

Mej, v. Med.

Meja,/, bie Srenje, ber 9tain. Mejak, inejäfh, mejäzh m. ber 2lngren= jer, ber ©renjbatter, ber @renjitacb= hat; ber Dtainftein. Mejäfhk adj. ©rettj..., beit @reitjttad;bar ober 3iamftein betreffend Mejati, am ober mejiti, im v. impf grenjen, rainett. Mejiza/ bie ©renjlinie. Mejni adj. ©renj..., bieötenjebefeeffenb. Mejnik m. bet ©renjftein.

Mekek, v. Mehek.

Meketänje, n. baž Wecfertt. Me-ketati, am unb kezhem v. impf. mecEern.

M e k i n e , /. pl. fejni, ßfeien.

M eklen, m. ber ©pinbelbaum, ber

©piflbaum.

M e k n i t i, nem v. pf nicfen: mekni dalj naprej, rncfe weifet vormcirtž.

Met, 2. meli obet meli /. baž Wal;5 len (bež ©efreibež). Meta, aud; mela / baž Wehl. Meliti fe, im Te, v. r. 'impf, fid; jctmahleit, in Wel;l jer* fallen. Melnat adj. mehlig.

Meiern, m. baž ^flafter.

Mel i na, v. Malina.

Melitta,/ bie ©anbbanE.

Me lini za, f. d. bie ©cbmarjbeere.

Melifa (t) /. bie Weliffe: Melifen, fna, fno adj. Weliffen ..., von We= liffen. Melifovez, vza m. bet We= liffengeift.

Mel ja, /. baž Watj.

M e 1 s i t i, sem v. imp f, metEen.

M e m , memo , mein adv. vorbei, Vor= ti ber: memo potoka, bem Slujje »or= bei. SSergIeid;e Mimo.

Menil j a ti, memnjäti, ara v. impf. muffeln, mumpfeln, mummeln, mum* peln. Memljaviz , memnjaviz , vza m. ber Wuffler.

Mena, meninga, menitva/. bie WeU nttng. Meniti, im v. impf meinen; — fe v. r. impf, (od zbefar) übet einen ©egcnftanb' fich befprechen. Me-nenje n. baž Weinen.

M e n ä z h , meniviz, vza m. ber ® ed;ž= ter. Meniti, im v. pf. wechfeltt, aužs Wechfetn (@elb u. bgl.). Menja, menj-ba /. ber Sattfd;. Menjati, am v. impf. wed;felit, faufchen. Menovati, am v. impf, ju wed;fetn pflegen. Me-novaviz, vza m. ber ©elbwed;žler.

Menih, i. meniha m. ber Wöncfj. Menihov adj. bež Wond;ež. Menifhk adj. Wonchž ..., tttönd)ifd;. Meni-fhtvo n. baž W6n^žfl;uin, baž Wond;ž= teben.

Meniti, meniviz, v. unterMenazh.

Meniti, v. unter Mena.

M e n i z h , m. (ein gifch) bte Diutte.

M e n j, adv. weniger. Menjkrat ober menjekrat adv. menigermatž, nicht fo oft. Menfhati , v. MAnjfhati unter Man j.

M e n k a t i, v. M a n 1; a t i.

Men za t i, am v. impf, reiben, mit bent Seibe unruhig ftd; bewegen.

M e r a, /. baž Waß. Meren, rna,

rno adj. mäßig. Merenje n. ba» Weifet!, bie Weffjmg. Meresh ober meriz , rza m. ber Keffer, berSefb-' meffer. Meriti, im v. impf, (kaj) mefieit; (kaj proti z h i inu al s' zhim al med feboj) pergfeicben, akrgteidje aniMen. Meriza f. bie Werija (ein befiimmteä ©etreibemaß). Mernik m. ber ßalbmefeen (ein Sornmaß); ber Keffer. Mernoft f. bie Wäßigfeit.

M e r d an ja, (gen)öf)u[id) kürja mer-dänja f. baä Eeilförmige 2lneinanber= reiben ber Jpanbfiitger, ber .öülntcrjfeifj.

M e r d a 11 j e , n. baä Sßebeln; baä Stümpfen. Merdati, am v. impf. meijeln (mit bem ©d;roeife); rümpfen (bie SRafe).

Mer en, meresk, v. ttnfer Mera.

M e r g 1 i n a, f. ber Werger.

Mer golen je, n. baä ©eroimmel. Mergoleti, lim v. i'npf. roimmeln.

Mergolin, m. ber 3>®erg. Mergo-liniz , nza m. d. ein fel;r Eleineä Sl)iet, baä SnfeEt.

Merha, merhöyina, merletina, mcr-fliina f. baä 21aä. Merkav, merfkäv adj. aaftrijf. Merfiiji adj. 2laS..., aaä!;aft, aafig.

Meriti, v. imter Mera.

M e r j ä fi z, fza m. ber (šber (©aubär).

Mer käk, adj. auägelaffen. Merka-koft f. bie AuSgetaffenheif.

M e rli ä t i , am ober merketati , am unb kezhem v. impf, mecfern. Mer-käzli m. ber ©eißboef.

M-erkati, am v. impf. blinjen.

Merk a ti (j-) am v. impf. merjen. Merkljiv adj. aufmerEfam. Merklji-vofi f. bie Aufmerffamfeff.

Merke j, m. baä Ungejiefer.

M e r k e v z a , merkoviza , merkva f. bie fleinfte '.»Iffengaffung, bie Weer= fafee; bie W&brru6e (Daucus sativus. Linn.); eine ^flanje, baä SSogel= nefl (Daucus carota. L inn.). Mer-kevzhji adj. Weerfafcen...; Wol)i'= rüben ...; SSogelneft —

Merknenje, n. baä SSlinjen; bie (®onnen= ober WonbeS=) gtnjferniß. Merkniti , nem v. pf. bliitjen; (Pon ber (Sonne, bem Woitbe) ftd; Perfinflern.

Merleti, lim v, impf fchipad; brennen.

Merletina, v. Merlia.

M e r I i f h n i z a, f. bie Sobfcnfammer.

Merlisgati, am v. impf, mit bem SSaffer (;erumioafd;etn (bertimouif-fd;eln).

M e r i i z k , 2. merlizka m. bie fieidje.

Merlizhik, zlika m. d. baä ßeid)d)eti" M e r in 1 j ä t i, ä in v. impf, murmeln.

Mermljaviz, vza m. ber Wurmler. M e r m r ä n j e , n. baä Wurreil. Merm-rali, ara v. impf, murren. =räv adj, mürrifd;. =räviz , vza m. »rävkaf. ber Wurrer, bie —inn. »rävliati, am v. impf, (von Safcen) raun jen, murren. =razhaft adj. in einem bo= (;en ©rabe mürrifd;. =rek m. ber Brummer, Wurrer. Mernik, mernoft, v. unter Mera. M e r fh a v, merfiiji, v. unter M e r k a. Mersati, me rs i v. impf. Perbrteßen : meni leta rezli mersi, inid; »crbriefjt biefe ©acbe. (Ober oieUeid;t richtiger (?) mene leta rezli inersi: ©d;rei= ber biefeä erinnert ftd; immer nur bie britte (šnbung gehört ju haben.) M er se k, ska," sko adj. fd)äb(id), jumiber: merska göba, ein fd;äb(id;er giftiger ©dnoamm. Mer sel, sla, slo adj. falf. Merseti, im v. impf. falt werben; fühlen. Mersezli part. falf, frifd;, fälflid). Mer s iti, inersi v. impf. gem. aud) mersiti fe, mersi fe v. r. impf. efeln, verbrieften: tebi vfe mersi ober tebi fe vfe mersi, bu f)afi Por 'Allem (Sfel, bir perbrießt AtleS. Merslenje, n baä Sühlen. Mer-sleti, sliin v. impf, fühlen. ssletina, »slotina f. ©efrorneä. =slina , »slota f. bie Sälfe, ber grojt. =sljv adj. fauerfid;tig, perbricfjlid;. =sliviz, v?7a ber ©auertopf. =slivka f eine mürrifd;e, verbriefjlidje aiöeibäperfon. =slivoft f. bie Sauerfid)tigfeit, bie SBerbrieglid)Beit. ssliza f. baä falte gieber. »slizliati, am v. impf. fie= • bem. =slöba f. ber Saltftnit. =slöben, bna, bno adj. faltfinilig. =slobnoft f. bie Saffftltliigfeif. ssloferzhen, zima, zkno adj. faftbfütig, falthersig. =slo-ferzknoft f. bie Salfblütigfeit. Mertek, ber S)refd;erlohn ait ©efreibe.

M e r t e v, tva, tvo adj. fobf S mertev sa küre, f} erb Ii d) perfiebt; mertva k oft, eine Verhärtung unter ber 6aut. Mert-üd m, ober =üdniza f. ber

©c&ragfTttf- »valifhe n. ber Soffen aefer. »vžflik, »vefiik adj. ßetd;en..., ttiie eine ßeid;e, Sobfett..uon Xobfeit. svazh m. =vazha f. eine fef)t trüge, SOuimtä» ober ffieibäperfon. »vazhenje n. baä Abtöbten. »väzhiti, im ti. impf, alltnälig ftthlloä machen, ab» tobten. »väzlmoft f. bie ©terblid;» Eetf. =ve, ta n. ein fefjr träger ®tenfd;, oi)nc Unterfcbieb beä@cfd;(ed;-feä. »vez, ?n. bie ßeid;e. »vezhina, »vina f baä 2laä (ßuber). »vezliji adj. 2ob= ten..., »on Sobfett. »vilo n. bie ©d;faffitd;f; »viniz, nza m. ber ®d;eintobfe. »vinka/. bie ©d;einfobfe. svinzhaft adj. fdjeintobt. »viza./. bie ©td;f. sviid m. ber @td;tbntd)ige. »vüden , dna , dno adj. gid;fbritd;ig. »vüdnoft, »vüdba f. bie ®id;fbrüchig» feit, bie ßähmttng (Paralysis).

Merva, f. baä ffiiebfttffcr (£>eu, @rttm= met); eine Sleinigfeit. Merviza f. d. baä Biäd;en: mervizo mi däj, ein Biächen gib mir.

Merzina,/, (eilt ©d;tntpfworf).

M e r z k a t i, am v. impf, (uom .front» viel;) biefem Seitioorte ähnliche Ione bon ftcT? geben.

Merz kanje , n. baä Jmtrren. Mer-zhäti , zhim v. impf. Emtrren.

Merzhaft, ober merzhen , zlina, zhno adj. übelgelaunt, fauerftd;fig. Merzhljiv adj. trübfinnig. Merzhlji-voft f. bie Srübftnniglett. Merzhnoft f. trübe ßatttte, mürrifcheä Söefeit.

MerZhör, m. baäSttfeEf; ein 9

M e T a r , rja rn. — iza f. ber gfeifd;er, ber Steiger, bie —imt. Merärenje n. baä gleichem. Mefarija f. bie gleifd;erei, baä gfeifcherhattbroerf. Me-färiti, im v. impf. ffeifd;ertt, mefc» gern (fcb(ad;feln). Mefarizhin adj. ber gteifcherinn gehörig. Mefärniza f. bie_ gteifd;erbanE. Mefiirov ober mefarjev adj. beä gfcifd;erä. Merärlk adj. gleifcher..., ber gleifd;er: me-farfki per, ber gleifd;erhunb. Me-farltvo n. baä gleifd;ctred;t. Blefen adj. gfeifd; . . ., ffeifd;ern: mefena jed, bie gfeifcbfpeife. Meten, ftia, Tno adj. gleifd)..., fleifd;lid;, baä gleifch befreffenb : mefna kosha, bie TOttäEelhattf; mefne midi, ftnnftdje ©ebanfett. Mefenäk m. ber ©itut»

rid>e. Mefenaflik adj. ftnnlid), fTcifcf?» Itd;. Mefenina, mefovina f. (coli) baä gleifd; überhaupt, gleifd;fpeifen. Meten,oft/: bie ©imtfid;Eeif. Mete-noften , ftna , Tino adj. f(ctfd;fid), ftnnlich. McTnat ober mefriat adj. ffeifd;ig. Meftiaft adj. fTeifd;id;t. Mer-ni/.a, f. bie Sleifd;battE. Mete ober mefö n. baä gleifd;. Mefojed/. bte gleifd;fpeife. Mefojeden, dna, dno adj. fletfčhfreffenb. Mefftpüft tn. ber gafd;ing, bie gaflttacbf. Merze, mefzhize n. dd. baä gleifd;d;en. M e Te z , ober mefiz, fza m. ber SÖtonb; ber SKonat. Metezhen , zhna , zhno adj. mönafftd;. Metezhina, auch mefizhna f. ber TOonbfcbein; ber TOo» nafäjütfi, bie TOonatäreinigung. Me-rezhljiv adj. monbfüd;fig. Metezblji-volt f. bie TOonbfüd;tigEeit. Melzo-pi( (*) m. bie Wonatfchrift, eine 3eit» fd;riff, bie monatlich attägegeben wirb. Mel'zhin /n. ber 9?ad;ftoanbler. M e Ti t i, ijn v. impf. Eneten; unruhig fet;n: krüh mefiti', Sßrot Eneten; s' nogami mefiti, mit beit güjjen »eben. MeTniza, meTö, v. unter Mefär. Mefteje, / pl. baä Öfenloch. Merten, ftna, ftno adj. ©tabt..., ftäbtifd;. Meftifiie n. bie ©tätte, baä ©eflätte. Meftjän, meftnizhan, meflizhan, mcflo\ nik m. eig. ber ©fabtbewolmcr, ber Bürger. "Mefi-jänfk, mertnizhanfli, meflizhanfk adj. bürgerlid;, toie itt ©fäbfen. MeTtjänTtvo , mertnizhanrtvo, me-fhzbanftvo n. bie ©tabtberoobner über» l;aupt, bte Bürgerfchaft. Meftnik ober ineftnik m. ber ©täbter. Mefto n. ber Ort, ber ^lafe, bie ©tätte; bie ©tabt (gemetnfcbaffltdjer 9Zame eine» Orteä unb einer ©tabt); überhaupt jeberOrf. Möflik adj. jläbtifd;. M e ft i, metem ober medem, metel ober mel v. impf. (Buffer) rühren; reiben.

Mefti, metem ober medem, metel ober Ittel v. impf. fef;ren, mit 2luS= Sehren befchäffigef fepn. Mefha, ober mefha (f) f. bie TOeffe: növa mefha, bie ^rttnij; drüga növa mefha, bie ©eEunbij, Blerhnik 7/7. ber «Priejler : novi meflmik , ber «Printijtanf. Mefiiovanje n. baä 9Reffe= lefen. Mefhoväti, fhüjem v. impf.

187 M e I

bie TOeffe fefen, bas ftcil. Wcßopfct »erridjfen. MeChtvo ober meflitvö n. bie Sljeologie: na mefbtvo fe uzhi, er flubirt Sfteologie.

M e fh a n i z a , f. baž ©emifd;, efrcaž ©emifcbfež überhaupt, 5. 93. gemifd;= tež SSiel>fufter u. bgt. Mefhanje n. baž TOifcjjen, bic ®»fd;uug. Mefliati, am v. impf. mifdjen.

M e f h e t a r , rja m. —iza f. ber ler, ber 'Unterftänbler, bic — inn. Melhetarenje n. baž ffiafefn. Me-fhetäriti, im v. impf. mäfcln.

Mefhez, fliza m. etn fleiner SSalg, ber ©d)(aud). Mefhizhik m. d. baž (£d)läud;d;cn.

Mefhin, m. bie 23 ocf pfeife, ber £)u= belfacf.

M e r h i z h j e, n. baž ©elbe in ben 231iiff;en, bet 2Sltitl;cnftaub.

M e rh k a t i , am v. impf, roeid; brii= efen, quctfdjen.

Mefhlioven, vna, vno adj. Iangfam. Mefhkovnoft /. bic ßangfamfeit.

M e f h t e r , tra m. ber SReijler. Mefh-terlk ad). meifterftaft, meijletlid). Merhterftvo n. bie 2Mflcrfd;aff. Merhtrija /. baž ©teiflerrecfct. Mefh-trov adj. bež ffltaficrž.

M e s d a , f. ber ßoftn. Mesditi , im , and) mesdovati, am unb diijem v. impf. loftncn, befotben. Mesditje n. ber Sieblofjn; bie ßöljnung. Mes-dovänje n. bie 25cfolbting.

M e s d r a, f. baž ©efrofe; baž Ceim= leber.

M e s d r o , n. ber 93afl.

M e s ga, f. ber SSaitmfaff. Mesgnät adj. faftig, faftpotl.

Me si g, sga m. ber SDiatilefel. Mes-gar, rja m. ber SRaulefeltreiber.

M e s i n i z , nza m. ber fieinc ginger; (eine ^Pflanje) bie ©d)afgarbe (Achil-lea millefolium. Linn.). Me-sinzhik m. d. baž flcinc gingereben.

M e s 1 a n , m. ber TOuffelin. Mesla-naft adj. muffelinen. Meslanka f. ein ffein aufgeteilter gefalteter Sittel ber Srainerinnen.

Me sli ati, 1111 unb meshgetati, äin ober gezliem v. impf. blinjen, blin» jetvt. Meslie, adv. bltnjelnb.

Mesheven, vna, vno adj. järflieb. Meshevnoft f. bie 3arfliri;feit.

Me s lin ar (f) m. ber Wejjiter, ber

Me z 188

Ätifler. Meslinarija f. bic TOcjjnerei bie Stifierei.

Meta, f. (eine Wanje) bie 9Jh'm$e bie Sraitfenutnsc (Mentha): konj (Is a meta, bie milbe ®h'inje (Mentha sil. vestris. LinnJ; ogradna obet vert-na meta, bie äd)te Sraufemiinje (Mentha erispa. Lin n.). Metiza f d baž Sraufemtinsdjen. Metnoviz, vza m. bet- Wünjengeift.

Metanje, aud; metanje n. baž ©eb feil; baž fingen- Metati, mezhem v. impf, (mit ©feinen u. bgl.) n>er= fen; — fe v. r. impf. ftd) bälgen, ringen. Metaviz ober metäviz, Vza m. bet Oiingct. Metävniza f. baž ffittrfgarn.

M e t e n (f) m. bet ©tantel.

Meteniza, f. baž 9iiibenfrattf.

Meter, adj. eig. betagt, bei 2>a(jren; aiifeljnltd).

Meti, mänem, mel, met v. impf ju i&faub, jtt <£anb tt. bgl. reiben. Metje n. bic Keibung , baž Reiben. '

Me tli ni z a, f. baž ffiuttcrfaf; (bie Müljrfübet). Metilo «. ber Küljrftöfjet.

Metla, 1. metle ober metle f. ber QSefcn. Metlär, rja m. ber Žefeiu biltbcr : metlilia, metlikovina f. (ei= ne ^flanje) bet SSeifnjš (Artemisia). Metlinjak ober metlinjak m. (eine ^flanje) baž 23efenfraut (Chenopo-dium stoparia. Lin n.). Metlinji adj. SSefcn ..., 53efen befreffenb, ba= ju gehörig. Metliza f. d. baž 33ež--d;cn; ber ßleiberbefen. Metljäji m. pl. bic @gelfrant()cif. Metlovina f. (coli) baž 23efenfraut.

Metulj, m. ber ©djmefferling. Metuljev adj. bež ©djnieffctlingž.

M e v , t. mevi ober mevi f. baž ©faub= metjl, baž Seftrmeftr.

Mevtra,/. ein fleinerež ©d;aff.

Možati, v. Meh7.hati unter BIe-hek.

M e z e n (f) zna m. ber We$en (baž befannfe (Setreibemaß).

Me z efen, fna m. bie Cätcftc, ber ßärdxnbaum. Mezefnovarf;. (atd;en, »on 8eird;en(;o(ä, Iärd;cnbäu(uen.

M e z h , m. (nad) £ i tt t> a r t eigcnfl. unb einjl) ber SBurffpiejj; (jefet nur taut) baž ©cbroert. Mezhar, inezhir, rja m. ber ©d;ioerffeger. Mezhik, me-zhizh m. d. baž ©d;iyctfd;eit, bet

T)t>Id). Mezliniza ober mezhenka (*) f bie ©ehwertfeheibe, bie £)cgcnfd)eibe.

■JI z ha, mezhava / bie ©etdje; bie ffiabe. Mezhiti, im v. impf, weis Sen , weid) machen. Mezliiza f. d. bat ®äbd>en. Mezliiven, vna, vno ad]. erweichen*».

% e z h i z hj e , inezhizhevje n (coli) (eine Pflanje) ber ©d)wcrfel.

]VI e z h k a, f. bat Ginftrcumehl, «SRifchmehf.

H č z h k a n j e , n. bat £»teffchcn, bie £uieffchung. Mezlikati, am v. impf. auetfchen.

Mig ober mig, 2. miga m. eine aus genblicfliche Bewegung, ber Augen» blicf. Migati, am v. impf einen Sheit bet Sörpert fortwgbrenb bewe» gen: s' ozlimi migati, bie Augenfieber in (Šinem bewegen. Migaviz, vza m. ber einen 21)eil Sörpert fort unb fort bewegt. MigetAti, am ober mi-gezhem t>. impf, (bat grequentatu »um »on migati) fdjnell unb fort» währenb bewegen. Migljati, Am v. impf wimmeln, funfein. Migljej m. ber 58inl. Migniti, nem v. pf. winJen, beuten. Mignovenje n. ber Augenblicf; ber ffiSinf.

Mihälek, rnihez rn. bat ©chliapps mejferd;en.

Militär, m. bat ©eJröfe.

M i j Avkanje, n. bat Miauen. Mi-javkati, am ober javzhem v. impf. miauen.

M i j o 1 k a , /. bat mijolka - ©efd)irr. Mijolkiza f. d. bat mijolka-Šriis gelcbett.

Mik, 2. mika m. bie Anfechtung, bie Anwanblung, bie £uft: mik do nenavadnih jedi, bie Ciiji nad; unges

wohnlichen ©peifen. Mikaliza f. bie gucfung, bie 3uiJungen überhaupt. Mikati, am ober mizhem v. impf. (köga) jupfen; anfedjfen, anwanbetn. Mikaviz, vza m. ber 3"Pfer; ber

' Anfechter. Mikavnik m. ein 3njints ment mit vielen ©pifccn jurn SReini» gen bet glad)fet.

Mil, adj. gitdbig, barmherzig; tieb, Werth; Efä'glid): milo fe je jokal, Jlaglid) pat er geweint; mil glaf, ein Elaglidjer Saut.

Mila, ober milja / bie Meile.

Milar, rja m. ein ©ewicht, eine Saft

»on eilf 3enfnern; aud) ber ©eifen» fieber (V). 5Bergleid)e Mjilar.

Mili j Ar, ober milijon m. Million.

Militi, im v. impf. erbarmen f;a»

. ben, bemitleiben, bčbauern; — fe v. r. impf, (für 3emanb, für etwat) leib fei)n : ta rezil Te mi inili, um biefe ©ad;e ifl mir leib.

Milo, v. Mjilo unter Mjilar.

Mil o dar, m. (auch mili dar) bat Almofen, bie Siebetgabe. Milo-radoft /. bie ßicbl;aberei: tö imam sa niilo-radoft , bat habe id) aut ßiebbaberei.

sferden, sftiven, . sften , sftljiv adj. gnäbig, barmherjig. sferdnoft, =ftiv-noft, sftljivoft, si'tnoft /. bat (Srbars men, bie 23arml)erjig?eit. sferzhen, zlma, zhno ad), fanftmüthig. sferzh-noft / bie Sanftmut!). Miloft /. bie ©nabe; bie Grbarmung. sftija/bie 95armherjig!eit. sftinja f. bat AImo= fen. sftno adv. mifleibSsotl. sslielen, Ina, Ino ad). Wol;lwoHenb. sshelnoft /. bat ÜBohfwollen. MilvAti, Am unb lujem v. impf. erbarmen haben, bes mitleiben, bebauern. Miloväven, vna, vno adj. lieb ()ahen£>; erbarmungt» »oll. Milovaviz, vza rn. ber (Srbats mer. Milvati, am ober milvAti, am v. impf, bemitleiben.

Mimo, adv. »orüber, »orbei *. —po-liasati, fehlfcblagen. —gre&ozh part. im Vorbeigehen, »orbeigehenb. —hod rn. ber SBorübergang, bat Vorbeigehen. —hoditi ober —hoditi, im v. impf. »orüber ju gehen pflegen. —hödnik m. ber »orbei geht. —höjenje «. bat Vorübergehen. —iti, idem v. ifnpf. »orbei gehen , »orüber sieben. — navaden , dna , dno ad), aufjerorbents lid). —nefti, fem u.pf. »orüber fra» gen. —plAvati, am v. impf\orbei febwimmen. -—plAvaviz, vza m. ber »orbei fd)tt>immf.

Miniti, nem v. pf. »ergehen , »cr= fd)wiitben, aufhören. Minjliv, auch minjljiv adj. vergänglich- Minjjjivoft f. bie SSergänglid)Eeit.

Minuta (f) J. bie Minute. Minuten, tna, tno ad). Minuten ... Minütiza f. bat Minütd)en.

Mir, 2. mira, miru m. (eigentlid) Uttb allgemein) ber griebe; (in einigen ©e» genben auch) bie Mauer.

Mi TA, f. bie Mpri'he.

M i r a 1 j ü b e n , bna, bno adj. frie* beliebenb. Miraljübnik ?n. bergrie* benžfrettnb. Miraljubnoft /T bie ižlebc jum grieben. Miren, rna,' rno adj. frieblid), friebfam. Mirenje n. baž 23etul>igen, baž griebemad;en.

Mirijäd, bie Wpriabe.

Mir i t; e 1 j, m. ber griebenžfd;lieger. Miriti, im v. impf, griebe ttiad;en; (in einigen ©egenben aud;) mauern.

Mirkuzin, m. ber ffialbfeufel, ber Satpr.

Mirni k, m. (ein Snfeff) bie 2i|fef (Scolopendra. Linn.).

M i ril oft, f. bie griebfid;!eif. Mirovati, am itttb rüjem v. impf, nt: I;en, fid; frieblid; perfjalfen. Miroven, vna, vno adj. friebfatn. Mirovnoft J. bie griebfantEeif. Miroviten, tna, tno adj. friebferfig. Mirovitnoft f. bie griebferfigEeif.

Mirta, f. bie Wprfe. Mirtinka f. ber TOprfenbaum. Mirtinkov adj. Surfen ..., »on OTprfen. Mirtin-lioviz ober mirtoviz, vza m. ber Wprfenljain.

M i r t v i k , m. ber Wafiijr. Mirtvi-kov adj. SDtajtijc..., »on 5Jiaftij\

Mi Tanje, n. baž paaren. Mifati fe ober mifiti fe v. r. impf. ficfy (jaa* ren, fid; hären (fid; maufen).

Mifel, 2. mifli f. ber ©ebanfe, baž Oiemiift;. Mifliti, im v. impf, ben* fctt: fem fi pazh miflil, id; £)abe ež mir roof>t cingebitbef; teshko fi je tö mifliti, man Eann fid; baž fd;wer »orjMen. Mifliza f. d. ber ©eban= Je. Miflenoft (*) f. baž 2>enS»er= mögen, bie <5ittbi(bungžEraff.

M i f h , aud; mifb, 2. mifhi f. bie TOauž. Mifhina f. baž Wäufdoch; ber Wäufegerucb. Miflijek ber

WäufeEott). Mifhka f. baž Wauž= d;en; ber Wttsfel. Mifkniza, aud; niiflicnza f. baž SOtäufegiff; ber giie« genfd;n)amm, roti; mit weifen punc=

ten. (Agaricus muscarius. LinnJ

M i s a , f. ber Stfd;: dnärina misa, ber SBedtfeltifd;. Misär, rja m. ber £i_fd;ler. Misarov adj. bež Sifdjlerž. Misarfki adj. 2ifd;ler..., nad; £ifd;= ler Art. Misen, sna, sno adj. 2ifd;... Misiza f. d. baž 2ifd;d;eil. Misniza f. bie Xifdplaöe. Misnjak m. baž 2ifch= 'brof.

Mi s h an je, n. baž Srinjeln. Mi. sbäti, im v. impf, mit l;atb»erfd;[of, fenen Augenliebem blicfen, bltnjeln.

Mita,/ ber 3^1. Mitik, tka m. bje 3ongebttf)r. Miten , tna , tno adj. 3otl ... Mitje n. baž ßefjen. Mitnik m. ber SöOner. Mitniza/baž 3oK= fjauž. Mito n. baž "Kiefhgelb, ber Celjenjinž. Mitovina/. baž Seijen. I

Miti, mijem v. pf. unb mivati , am v. impf. wafd;en.

Miz en, mizinik , mizbinek, nka, nko adj. Eleinwinjig. I

M i z b e n , zlina, zlino adj. fanff, milb. Mizliljiv adj. nieblid;; fd;ön fanff. Mizhljivoft j. bie 9lieblid;Eetf. Mizh-noft f. bie Sanftheit, bie Sšftilbe.

Mjila'r, ober rid;figer mjilovär, rja m. ber Seifenfieber. Mjiliti, im v. impf, feifen. Mjilnät adj. feifi'g, »oll Seife. Mjilo n. bie Seife- (25ei unž wenig ober gar itid;f gebrättd;lid;.)

Mktäti, am v. impf, raffeln.

Mlad, adj. jurfg. MI Ad obet mlaj m. ber Sftcuntonb. Mladeniz , nza ober inladenizli, nzba m. ber 3Üngs ling. Mladenifbtvo, inlädenftvo, mla-denfhtvo, mladifhtvo n. baž jugenbs lid;e Alter, baž Knaben* ober 3itng= , lingžalter. Mladenftljiv adj. jugettb. lid). Mladenftljivoft f. bie S^nbs ! lid;Eeif. Mladenfhiza f. ein jitgcnb* lidjež SUäbcben. Mladenflili adj. pu« genb..., Sunglingž ..., ber_3Üng= linge. Mladenzhik, mladenzbizh m. d. ber Snabe. Mladeti, im v. impj. jung werben. Mladika, mladiza f. ein jun-gež 9ieiž, bie Sprofje, ber Sprößling, ber Sd;ögling, berSrieb. Mladikiza f. d. baž 9U'ižd;en. Mladina, mlajfhina f. (coli) bie 3ugeub, junge ßeufe. Mladinfk, mlädoi'teii, ftna, ftno adj. Jugenb..., jugenb= ' lieb. Mladiti, 1111 v. impf, perjüngen, 1 jung mad;en; — fe v. r. impf, fid; verjüngen, jung werben. Mladizh m. } ein Junger (5. 25. ein SSogef, 25ienen= j ftocE it. bgl.). Mladizhje, mladje n. (coli) 9Ieiž, jungež 9!eiž. Mlädjzliki adj. fd;ön jung. Mladizbnat adj. voll junger Pteifer; wie jungež 91eiž. Mladleten, tna, tno adj. grttljliitgž..., wie im grufilinge. Mladletik, tka m. ober mladletje n. ber grit(;(ing, ber Cenj. Mlädnik, v. Mhidizb.

193 MU'

lyllädort ober mladoft f. Me Sugenb (fowol)l bie 3eit berfelben, al« aud; junge Beute): mladoft je noroft, hugenb hat nid)t Sugenb. Mladoften, fina, ftno adj. jugenblid;. Mladoft-nija/. ber Sugenbfeljler, becjugenb» fireid). Mladoftnik rn. ber 35urfd)e. Mläjina /. (coli) junge ßeufe. Mlaji ■/,, jza ober mläjzhik m. ber 3üng= ling; ber Stingere (im ©egenfafse ber Alfen ftärzov): Evropo fo she ftärzi posnäli, Ameriko pä fo mläjzi is-naflili. Mlajfh rn. ober mläjfhe, ta n. ber SJtachEomme; ber 35ienflbotl>e. Mläjfhi m. pl. (coli) bie 9tachfom= menfchaft; bad £>ienftgeftnbe.

Mlähen, hna, hno adj. lau. Mla-liöta / bie ßauigfeit. shöten, tna, tno ober diöven, vna, vno ad/. laulid). shötnoft ober »hovnoft f. bie ßaulid;Ceif. shotnik, shövnik m. ber Siaue, ber ßauling. »hnejfhati, am v. impj. lauer machen.

Jlläj u. f. i»., v. unfer Mläd.

JU 1 ä k a , /. bie fu6en. Mla-kuslia f. ber ©uttipf. Mlakushafl adj. fumpfig.

Mläfkanje, n. bad ©d;ma(jen. Mlä-fkati, am v. impf. fd;mafeen, mit bem Wunbe fctmaljen. Mläfkaviz , vza m. ber ba fdjmafcef.

Mlät, i. mläti ober mlati, in ©f. gem. mlatitev, mlatitva, mlazhva f. bad £>refd;en, bie ©refd;jeit. Mla-tiz , tza ober mlatitelj m. ber 35re= fd;er. Mlatenje, niläzhenje n. bad Srefdjen. Mlatiti, im v. impf bre= fdjen. Mlätizh m. ber X)refd;er. Mlatizhev adj. bed ©refcherd.

Ml ata,/, ober mläto n. bie Srebern »on Wal}.

Mläzhen, zlina, zlino adj. lau. Mlazliina / ober mlazhje n. (coli) ber Sumpf. Mläzhnoft/ bie ßauigleif.

M1 e h a v, adj.. mitd»d)f. Mlekar, rja m. ber Wtlchmann. Mlekariza f. bad Wild;treib. Mleko n. bie Wild;; (in einigen ©egenben ©feiermarfd, befonberd um 9tab!erdhurg, ifl mleko

. ber 9?al)m, svära bie Wild;, unb Tmetena ganj unbelannt): sna od jalove kose mleko dobiti, er roeifj aud allen ©adht Sßort|etl ju sieben. Mlezh, aud;| mle^hiz m. (eine

©chroammart) ber Wild;fd)wanim. Mlezlien, zhna, zhno adj. Wild;..., »Ott Wild;: mlezhna jed , bie Wild)= fpeife. Mlezhkaft adj. mild;id;f. Mlezh-nat adj. ntild;ig. Mlezhnik, mlezli-njak m. ber Wifchjahn. Mlezhniza f. ber Wild;fd;roantm ; bie Wildjfam= mer; bad Wild;gefäß; bie Wild;birne. Mlezhnomlazhen , zhna , zhno adj. laumarin, milchwarm.

Mlenje, n. ober mlev, 2. mlevi, mlevi f. bad Wahlen auf ber Wühle. Mleti , meiern ober meljem v. impf mahlen (©etreibe). Mletje n. bad Wahlen. Mletvina, mlevfhina/ bad Wahlgelb.

Mlefti, molsem v. impf, melfen.

Mleti, v. unter Ml en j e.

Mlezh u. f. n>:, v. unfer Mleliav.

Mlin, m. bie Witl)le: mlin mele, kar mu nafpe, auf grobe Söorfe folgt grobe Antwort.

Mlinar, rja m. ber Wüller. Mli-nariza f. bie Wüllertnn. Mlinarjev ober nilinarov adj. bed Wütlerd. Mlinarfki adj. Wüller ... , wie bie WüHer, bad WüllerhanbwerH befreffenb. Mlinarftvo n. bad Wüllerred)t, bad WüUerhanbwer!. Mlinfk adj. Wühl-, jur Wühle gehörig: mlinfki kamen, ber Wühlfleiit. Mlinftvo n. bad WühlwerJ.

Mlinzi, m. pl. (coli) eine Art fla= eher Sud;ett (bie ©charrblättchen).

Mnog, adj. »iel. Mnogi-teraina adv.

auf manntgfad;e ffieife, auf »ielerlei Art. sten adv. »ielerlei, manttig*

. faltig, sterna; adj. vielfältig. =terni, =ternji adj. »jelfad;. sternoft/. bie SSielfad>heit. »teroft /. bie Wanntg* falfigJeit, bie SSerfchiebenhetf-

M nogo, adv. »iel. —krat adv. »iel Wal. —leten, tna, tno adj. »ie(= jahrig. —liz adj. »ietförmig. Mno-goft /. bie ffiielheif , bie Wenge. —shenitva (*) f. tie SSiclwetbcrei. —moshitva (*) f. bie SSielmänneret. —tero adv. »ielerlei. —verften, ftna, ftno adj. vielfältig. —verft-noft f. bie Sßielfältigfeit.

M n ö s h , 2. mnoshi ober mnoslii ; aud) fagt man mnosha, mnöshina, mnoshina, mnoshiza , mnoshiza f. unb mnosheftvo n. bie Wenge. Mno-slten , slina , slino adj. vielfach.

Mnoshenje ober mnoshenje n. bie SGcrmc(;rung. Mnoshiti, aud) mno-sliiti v. impf. mehren, »eroietfatfigen. Mnoshitva f, bie Sßeraietfätftgung. Mnoshnoft / mnoshtvo n. bie 5Biet= fad)(;eit.

Mode, mödete f. pl. ober modi, modizhki m. pl. bie pöbelt, bie Seifen.

Model (f) Ina m. baž Wöbet!. Mö-

delnik rn. ber SMlbtter. Moder, dra, dr o adj. bleut. Modraf, 2. modrafa rn. bie $4uerfd)tatige, ber ©alamanber, ber Wold;. Modraft adj. btäutid). Modrina ober modrina f. fcoli) bie 55fäue; in ©f. btaue SBeinfrattben. Modri fh m. bie btaue Kornblume, bie (Spane (Centaurea cyanus. Linn.). Modriti Te, im fe v. r. impf, blau werben, ficb bläuen, inž Staue fpieleit. Moder, dra, dro adj. weife, ftug. Moderftvo (*) n. bie ^(;itofopl)if. Mederftvovati (*) am f. impf. pf)itofop|)ifeu- Modriz ober modrijan m. ber ffieife, ber ^hilofopt;-Modrina (*) f. bie getetirte @efefl= fdjaff. Modrifhe ober modrifhzlie (*) n. bie -Cioct;fd;ufe. Modriti (*) im v. impf, weife machen; — fe v. r. impf, ben Keifen fpieten. Modriza (*)/. bie Wtife. Modroft- f. bie SBeižtjeif. Modroften, ftna, ftno adj. roeižlid). Modroftin adj. ber SBeižbeif. Modroftljiv adj. »otl ©eiž= tieit, roeižtid). Modrosnäniz , nza m. ber SBettweife, ber (}M;i(ofopl). Modrosnäitoft/ ober modrosnänftvo n. bie SSefftoeižljeif. Modrovanje n. baž Ktügetn (bie Affeffafion ber ?Beiž= tjeit). Modrovati, am ober drüjem , aud; inodrijäniti, im v. impf. f(lt= getit; ben SBeifen fpieten. Modrovä-viz, vävza m. ber Kttigfer.

M o g o z h , adj. möglich. Mogo-zlie adv. mögtid); ne mogozhe , utttttög= (icb- szlien, zima, zhno adj. mÖg= tid); mäcbfig. »zhljiv adj. mögtid); mäd)fig. =zhljivoft, jzhnoba, «zhnoft, =zhoft f. bie Wöglidifeit; bie Wdcb= tigfeit. jzlmak m, ber Wäd)fige.

M o n o t, m. ber ©treid)fäfe.

Moj, moja, moje pr. mein.

M 6 j d r i z, m. baž Wieber, baž Seibcbett.

M 6 j f t er (f) ftra m. ber Weiftet.

Mojfterfk adj. Weifter ..., mei|ler= tid;, meiftertjaft. Mojftrija f. baž Wei|letred)f. Mojftrih, im v. impf. (koga) meijlern, (über 3emanb) WeU fter werben , ( 3emaitben ) überlegen fepn. Mojftrov adj. bež Weifterž': mojftrov fin, ber ©ofm bež Wei|ferž. Mojftrova f. baž ®eib bež Weiftets, bie Weifterinn. Mojftrovati, am obet üjem v. impf, meiftern, hofmeiftern.

M o j fh k r a, f. bie 9iaf)terinn.

Mok, m. bie gltijjig?eif.

Moka, f baž Webt. Moliar, rja rn. unb mokariza/l ber Wehfhäitbler, bie —inn. Mokarniza/. baž Wel;I-bet)älfuijj. Mokojed, a. mokojedi f. bie Wet;tfpeife.

Moker, kra, kro adj. naj;. Mokrina ober mokrinja f. bie geud;figfetf. Mokriti, im v. impf, itdfjen; harneit. Mokrota , mokrota f. bie SRäjje. Mokrötiti, im v. impf, näjjen, be= feud;fen. Mokroten, tna, tno adj. näßfid), feud;f. Mokrotnoft f. bie 9Täßlid;feii.

Mol, m. bie Woffe, bie ©cfjabe, bie Wilbe. Moljav ober molnät adj. milbig, »otl Wotfen.

Moledovati, düjem unb moled-väti, am v. impf flehen, anftet;«n. Moledvaviz, vza m. bet gletjer. MoledvavHi adj. flehentlich-

M o le nje, n. ober moljäva f. bie Äerootl'aguitg. Moleti, im v. impf. hingeftrecff fepn, hervorragen. Moliti, im v. impf, hinflrecfen.

Motenje, aud; motenje «. bie Alts beffmng; baž Seft;en. Mölez m. ber 55ef(;er. Moliten, tna, tno, atld; molitivfk, molitovfk, molitvifk adj.

Seth .... ©ebefh • • • / bež ©ebefbež: molitovfke bükve, baž ©ebefhbitd;. Motiti, im , il (aud) moliti) v. impf. betten. Molitev, molitov ober mo-lituv, 2. molitvi nttb molitve/, baž ©ebefl).

Molj, v. Möl.

Molk, m. baž ®d;meigen. Molliniti, nem v. pf. pföjjtid) jlitte werben. Molzbänje n. baž ©d;weigen. Mol-zliati, aud; molzhati, zliim t>. imp/. fd;weigen. Molzbenje n. bie S3er= fd)weignttg. Mol zlu; adv. fd)Weigenb, flitt. Molzbezh jfart. fd)weigenb, auch »erfchwiegen. Motzbezhnoft,

j 97 Mo1 '

mulzhljivoft /. bic SSerfdmüegenheit, Mözbljiv adj. Berfd;n>iegen. jyl o 1 o Tli z h " j a , J. baž '„'llmofen. IVI 6li t i, obet mölsti, mölsem v. irnpf. melfen. Mölsnik m. itnb molsniza f. bet Weifet, bie —inn. Molsnjak m; bie Wiegelte, baS

Weiffaß-Moflgai/ ®d;tt>engel. jyl o r, m. Jsic

feif (bet ©terb). ]yl o r (f) m. bet Wo£)t. Mörinja/.

bie Wobrinn. Mora, f. ber 2llp, bie Srub; aud; bie ©tute.

M o rak, m. ber Srutbalm, ber ^ttfer

(Gallus indicus). M brati, am, al ober mörati, am, al v. impf, mäßen. 3Sergleid;e M 6 zli i. Morävfhiza, f. bie ©djale für

Suppe u. bgl. Morde, morebit, morebiti adv.

»ielleid;f, ež fann fet;n. iVl o r e t i, inorem, fem mogel v. impf. * i ö n n c n , im ©tanbc fepit (posse) ; unrichtig m li ß e n (oportere, necesse est, cogi, deberej : ne mörem (ober gem. abgefüllt nemrem) beißt »id; fann nicht, ich bin nicht im ©ta n-be«, unb bat nie bie Bebetifung »id; m u ß nicht.;, welche ež aber surücf» fübrenb bod; nofhwettbig baben müßte,

i Wenn moreti, morem nebft f ö 1t 11 e tt

aueb bic Bebeutung m ü ß c it tyaben feilte. Ucbrigenž pergleicbe Mörati unb M ö z h i. Morifhe, n. bie Worbfiätte, ber Worbpfal!. Moriti, im v. impf. }u Sobe quälen, tobten. Moriven, vna vno adj. töbflid;.

Morizh, m. eilt fd;t»ar5cr grofdj.

• M ö r j e , it. baž Wccr. Mornai-, mor-jär ober morinär, rja m. ber Wa* trofe. MornärfU , morjärfk adj. Watrofen..., ber Watrofen. Mörlk adj. Weer..., jum Weere gehörig, im Weere lebcitb : mörfka vöda, baž Weerioaffer; mörfke shiväli , im Weere lebenbc Spiere, ©eetbiere. M ör t (f) m. ber Wörtel. Moruna, f. (ein gifcb) ber Raufen (Acipenser Huso. Linn.). Mo-rünin adj. bež .ftaufenflfchcž : morünin meh, bic ■Öaufeiibiafe. M ö r v a,f. ber Waulbeerbaum (Morus).

M oft, a. möfta, moftä, mol tu m. bie 23rüefe. Möften, ftna, Uno adj. Btucfen..., bie 95rücfe betreffenb. Möftizh m.d. baž 95rucfcben. Möl't-nik m. ber SSrücfcnmauthner. Moft-nina ober möftnina f. bie SSrÜcfen» mautl;. Möftniza ober moltniza f. ber Brücfenbalfen. Moftovina ober möftovina/. bie S3cücfenmautfy. M6-ftovinar ober moftovinär, rja ?n. ber ©tttcfenmaufbncr. Möftovsh m. ber @ang.

Möfhna, ober möfhnja /. ber 58eu» tel. Mofhnär, moflinjar, rja m. ber ©äfelmeifler; ber Safripnct. Mofh-njariza f. bic Safdjnerinn. Möfhnje f. pl. bie ^oben (einež Sh*ere8). Möfhnjiza f. d. baž 95euteld;en. Moflmjiaa f. ber Jpobenfacf. Mol'h-njize f. pl. bie Jpoben.

Möfht, m, ber Wofl. Mofiitnariza f. bie Woflträgerimt. Möfhtnat adj. Boll Wofl, faftreieb-

Möfhzhjah, m. bet 93ifam, ber Wofcbuž.

M ose ti, im v. impf, fprtlbeln.

M ö s i g, sga m. baž knocbeitmarB: nema mösga ne moshjänov, er bat meber Sraft ttod; S3erflanb.

M o s ö 1 j, ober mosülj m. bie ©d;wiefe, baž .&ifcbMžd;en. Mosbljzhal't adj. fdmuelidjt, £>i(}blažd;en äbniid;. Mo-söljzhik m. d. baž ©d;wield;en. Mosöljzhnat adj. fcbwielig , Boli Jpifcbhižcbeit.

M ös h, mösha, mos hü, moslieva m. ber Wann. Moshak m. ein fe» fler Warnt. Moshäkinja f. eine mann» lid; gefinnte grau, bic Wännintt. Moshat adj. mannhaft. Moshatoft f. bie Wannl;affigfeit. Möshek m. d. baž Wännd;eit. Möshev, aud; möshov adj. bež Wanneä, bem Wanne gehörig. Mosheven , vna, vno adj. männlich. Moshevnoft/: bie Wäntilid;Eeif. Mo-shiti, im, il, moshen v. pf. (Bon grauensimmern) beiratben, einen Wann nehmen: möja feftra je fofedoviga fina moshila, meine ©cbWefter hllt ben ©ol;n bež 9tad;barž jum Wanne genommen; — fe v. r. impf, bamif umgehen, einen Wann jti beiratben. Moshitva f. bie Jpeiratb, bie Sßerebe» liebung. Möshk, aud; möshk adj.

Wannž..., mannhaft, bcit Wännern >j *

eigen: nčk möshki je sünej, ein Wannäbilb ifl Draußen. Moshköft/. bie Wannheit. Moskljiv adj. mattn= bar. Moshljivort/. bie WannbarEeit. Moshtvo n. ein männlid;er ©inn, fe|lec männlicher ßfwraEter: ti küpiz moshtva ne dershi, biefer Säufer ift nicht Wann von ©ort; in St. beiß* moshtvo aud) ba§ WannSbilb (?). M ö s h a r, mövslinar ober möslinar

m. ber Wörfer. Moshgäni, moshganje ober mösh-jäni m. pl. baä .öirnmarE, baä ©efjtrrt. M os h t o van j e, n. bie 9tad;e. Mosh-toväti, am unb tüjem v. impf. räd;en; — fe v. r. impf. ftd; räd;en, 9tad;e nehmen. Moshtoväviz, vza m. ber Dtadjer. Motänje, auch mötanje n. baä fpeln, baä SBeifen. Motati, am ober motam v. impf. a f p c [ n , nu'ifen. Motavilen, lna, Ino adj. £afpel..., jum SBeifen gehörig. Motavilo n. ober motavnik m. ber ^>afpel, bieSBeife. Moten, tna, tno adj. friib. Motiti

im v. impf trüben, trüb machen. M o t e r, adj. betagt. Mötika, auch motika f. bie J&aue. Motikin adj. ^aueit..., bet- Jpaue: mötikin fktil ober richtiger möti-kiikzke n. ber ^»auenflief; mötika kmeta in kralja v'edno jämo fpävla, ber Sob mad;f ben Bauer uitb Söitig gleid;.

Motiti, im (auch motiti?) v. impf. ftören, verwirren, irre mad;ett; — fe v. r. impf, irren, ficb irren, ftd; Verfeben, fehlen. Motiven , vna, vno adj. ftörenb, Störungen oer= urfad;etlb. Motiviz, vza m. ber Störer. Motnejfhati, am v. impf. ftören, ttod; perroirrfer maihen. M o t ö s , motvös m. bie Sd;itur, baS 55anb.

M o to vil o, v. Motavilo unter

M o t ä n j e. M o v r ä 11 i z , nza ober movrin m. ber WijtEafer. (Scarabaeus sterco-rarius. L i n n.) M o z vir je, n. (coli) ber Woraft. M ö z h , 3 mözhi ober mozhi f. bie

©tärfe, bie Sraff, ber SftacbbrucF. Mözha, ober mözlia, auch mozhäva

f. bic 9iäße. M ö z h e n (aucf; mozlün, mozliän) ,

zlina, zhno adj. flarf, Eraftig. Mözh-noft f. bie geftigEeit. Mozlierad, rada ober mozherav, räva m. ber Wold), ber ©alamanber. M o z h e r n , ober mozhirn adj. fmm pfig, feud)t. Mozhernoft ober mozhir; noft f. bie geucbtigEeit, bie ©umpfi'g= Eeit. Mozhevina/. (coli) ber ©umpf. Mözhi, mörem , fem mögel v. impf Eönnen, im ©tanbe fepn, unb mözhi, mörem, fem mogel v. impf, muffen :

ftar möre (in Kroatien unb einigen ©egenben UnterErainä möra), mlad möre vmreti, eilt Alter muß, ein 3unger Samt fierben; zhe ne möre, pak möre, wenn ntan nicht Bann, fo muß man. £>iefeä ©prid;wort, wel= cbeä in ©t., namentlich im ©Hier greife, burdjauä gcbräud;Iid) ijl, jeigt ben Unterfd;ieb swifeben möre (mit hohem o, ungefähr wie einftlbig ou) unb möre (mit tiefem mehr bem oa ftcb nähernben o) ant auffalleiibflen. ttebrigenä vergteid;e Morati unb Moreti. Mozliiren, v. Mozhern. Mözliiti, im ober mozhiti , im v.

impf. nefcen, naßett, einweichen. M ö z h n at, adj. Weht..., von Wehl, mehlig. Mözhnili m. baä Wehlmuß (ber Strubel). M ö Z h n o , ober mozhnö adv. ftarf , nad)brücF(id). —ferzlien, zhna, zhno adj. ftarEmüthig. — ferzhnöft f. bie StarfmüthigJeit , ber StarEmutl;. —shilaft adj. von ftarEen Abern, nervig. —veren, rna, rno adj. fiarE= gläubig. —vernoft f. bie Starfgläu» tigfeif. —vümen , mna , inno adj. von jtarEem öeifte. —vümnik m. ber viel SeifieäEraft befifet. —vümnoft f. viel ©eifleäEraft, bie ©eifieäftärEe. Mozlivaren, aud; mozhviren, rna, rno ad), fttmpfi'g. Mozhvärnoft , mozlivirnoft f. bie Sumpfigfeif. Mozhvina f. ber Sumpf. Mozhvirje n. (coli) ber Woraft. M r ä k , 2. mraka , mrakä m. bie ^Dämmerung. Mrakanofber 2lbeitb* ftern. Mräzk-en , zhna , zhno adj. (aud;djiv) bämmerig, bunEef. =iti fe (auch mrazliiti fe) im fe v. r. impf. bämmern, fid; in £>ämntcrgrau um» fialten. djivoft, =noft f. bie DunEet= ijeif. =nik m. ber 9tachtPogeI.

jyl r ä m o r, rja m. ein Snfeff, bie 2Berre

(Gryllus gryllotalpa. L'i n n.J. Mrämorlta / ein um fid;; frefšettbež ©efd)l»Üt (phagedaena). jylräfh, 2. mräfha ober mrafhä m. ein bunfler 3eug. Mrälhen, flina, fbno adj. »oit mräfh. jVlras, 2. mräsa m. ber grofi, bie Säfte. Mräsen. sna , sno adj. fro= flig. Mraseti , sira v. impf, frofiert, reifen. Mrasljiv adj. frofiig. Mras-Ijivoft (aud) mräsnoft) f. bie gro= fligfeif. Mrasliza f. bie Säfte. Mrav, 2. mrävi ober mravi , gem. aud; mravlja/ bie Anteife (Formica). Mravljiniz, rriravljinjak, mravljino-viz , vza m ber Ameifenljaufen, ber 21meifenf)ügel, • Mra vi j inji, mrävji ad). Antcifen..., bie Ameifen über; fjaupt befreffenb. Mravljiza ober mravljiza/. J. baž Ameiždjen. M r e 1 a (f) f. ber Segenfdnrm (nad) bem gemeinbeutfd;eu Am red unb • bem Iateinifd)en umbrella). Mrena, f. baž -&äutd)en um baž Auge unb bie'öebärme; (eine Augenfranf» fteit) ber ©faar; (ein gifcf)) bie SSarbe (Cyprinus barbus. Linn.). Mre-niza f. d. baž J5äufd;en, baž Slefecften. Mrenka f. eine in baž Stefcfetl ein» geroiefetfe SBurflfpeife; eine bumme ffieibžperfon. M r e s h a , f. baž Sftefe. Mreshar, rja ober mreslinik m. ber Stefejäger. Mreshen, slina, slino adj. • . •, 5um gehörig. Mreslma/.d. baž 9le6d;en. Mreshnat ad). nejjförmig. M r e t i, mrem , meri v. pf. flerben. M s h i t i , v. Mishäti unter Misli ä n j e.

Müden, dna, dno (aud; müdljav, mudi j i v) adj. faunifelig ; binberlid;. Muditi, im v. impf, fättmen, (;in= bern , aufhalten. Müdljavoft, mud-ljivoft, müdnol't/. bie ©aumfeligfeif, bie ^inberlidjfeit. M ii d e r , v. Moder. Muha, / bie Sliege; (an ber griitfe) bie Wücfe b. i. ber Abfe(;puuff am 9tol;re. Muliälo, miihotep, müh-nik, muhnjak m. ber Stiegenroebet. Miihaviza ober inuhaviza / (ein SSoget) bie ©ražmucfe. Mühe /. pl. bie" ©rillen, bie Saunen. Mühiza / d. eine Eteinc gliege. Mühizh m.

eine Art ©raž, »orjüglid; in ©ein» gärten (»erfd;ieben von fräkona). Müh ji adj. gliegen .. ., n>ie bie gtie= ■ gen, bie Stiegen befreffenb: muhja goba, ber gtiegenfd)»amm (Aga-ricus muscarius. Linn.), Muli-lanje n. baž 3i>gerrt. Muhläti, äm v. impf, säubern, sögern. Mühlav adj. saubernb. Mühlaviz, vza m. ber 3<>uberer, ber 3ögcrct. Muho-vänje n. ber ©rittenfang, bie ©ritten» fattgerci. Muhoväti, ämunbliujem v. impf, ©ritten fangen; Hügeln. Mühoviz, vza unb mühovnik rn. ber ©ritlenfänger, ber < Sd;tvärmer ; ber Sliegenrcebel (?).

Müja, aud; moja (f) / bie 9Jh'tlje, bie Anflrengung: bres müje fe zhre-vel ne obüje, otjne Anflrengung erreid;t man nid;fž.

Müka,/. bie *))eüt, bie Sotfer, bie •Ctual.

Mükati, am v. impf. (Pom 9tinb) mut;en.

M ü 1, m. ber Ceffen. Mülnat adj. teffig.

Mülaft, adj. barflož. Müliz, Iza m. ber ®arflofe. Muliti, im v. impf, abfireifen.

Mural äti, äm v. impf, muffeln, mummeln, muntpeln.

M ü n a , f. bie jfa^e. Müniza f. d. baž Säfed'ett.

M ii r, m. ein fcftroarsež Xftier. Mürenzli m. bie gelbgritte.

Mirta, mürga, mürva, v. Mörva.

Muri, rja m. ein jebež febroarse 3u= feft) eine Appofifiott ber gelbgritte, in ber 23efd;ro0rungžforniel: ,Shüri, muri, pojdi vün).

Murka, f. bie Surfe (Cucumis). Mürkin adj. ©urfett..,; mürkino ferne, ber (Surfenfamen.

Miifa,/. bie ©orte.

M ü f t a r d a , / ber ©enf (Sinapis). Müftarden, dna, dno ad). ©enf,.,, »on ©enf.

M u f t ä z h e, / pl. ber ©d;nurrbarf.

Mufhetar, rja m. ber ÜKäfter. Mufhetäriti, im v. impf, ntäfeln.

Müfhiz, fhza m. baž Unfraut,

Mufkiza,/. d. bie Sölüefe.

Müflikat, m. bie Služfafetterrebe (v iti s muscata) ; baž Stužfatetler» frauf, Mufhkateliza, müfhkatniza

f. bie ®luSFafefferbirne. Müfhkatcn, tna, tno ad,. aWtläFafeflet. ...

Müfhniza, f. ber giiegenfdjroamm. (Agaricus muscarius. L i n n.)

M ü fh ter (j-) tra m. ba« 3Rufler. Müfliternga f. bie 9Jlu|1erung. Mu-fhtrati, ara v. impf, muftern.

Müsati, am v. impf. (baä ßaub) abftreifett; fdjmunjeln.

M ü s e 1 j , ljna m. ber ©d)erge.

Musila (f)/. bie 9Jtuflf- Musikant m. ber ©luftFanf. Musikäntov adj. beä ÜJlufiFaitfen. Musikäfh m. ber SDhtftFer. Musikafhev adj. beä TOu= ftferä. Müsizhen , zlina , zhno adj. «JEffuftF . . .; müsizhne sdela , bie SöfuftFalten.

M ü s n i t i, nem v. pf. abgreifen, cnt= fauben; fdimuttjcfn.

Müs h a, f. ber Storafl, ber ©umpf. Müshaft ober mushaven, vna, vno adj. moraflig, fumpfi'g. Müshina, müshovina f. ber 9Jloor, ber ®oor= boben.

Musheven , vna, vno adj. jarf (tener). Mushevnoft£>ic 3artljcif.

M ü s h g a t i , am v. impf, qtteffcben, Sufantitienbrticfen.

M ü t a, / bie ©tunime; eilte Art^elj»

Fappeu »on fiatnmfeffen. Mütaft, mütav adj. jhlinm. Mütati, am v. impf, ftutnmcn, jtumm fepn. Mü. taviz, vza bet 2 f imune. Mutavltvo n. bie @tummf)eif. Mütez m. bet ©fumme (geni. ©fummerl; in man. dien ©egenben ©feiermarFä aud) bet 2Biebef)0pf (Upupa epops. L i n n.J.

Müviti, im v. impf, brummen, bumpf fönen.

Müza,/! biejafce; baä «Pafmfäfcdjcit. Müzoviz, vza m. bie «Palme. Mü-zovje n. (colij ber «Pafmttiafb.

Müzhen, zhna, zhno ad], peinfid), qua(»otf. Muzheniz , nza m. unb muzheniza f. ber «Otärfprer, bie —inn. Muzhenje n. bie Reinigung. Mu-zhenftvo n. baä JUärtprertfjum. MU-zhitel rn. ber Quäler, ber TOärterer. Muzhiteliza f. bie Ctuäferinit, bie TOdrterinn. Muzlntelfk adj. grau= fam. Muzlutelllvo «. bie ®raufant= Feit. Muzhiti, im ober müzhiti, v. impf, quäfen, peinigen, martern; — fe v. r. impf ftd) quälen; «IViu leiben; ftd) fefjr »ief 9Dfü()e geben. Müzlinoft f. bie ^)einlid)Feit.

Mü zlikati, am v. impf. quetfd)en, 5itfammenbrücfett.

N

Na, ba! ba fjafl! nate ! ba fjabf if;r'ä!

Na, prp. auf; an; ju; in; um b. t. übet; nad) b. i. nacb einem l'anbe bin, meld)eä mit einem in bie (Sub» fifbe fko auSgefjenben 3lbjeefi»o sJ>afront)mtco benannt roirb, ober t»efd)eä ein £>od)fanb iff; enbrid) roers bett ©täbte unb anbete öerfer, t»eld)e enfroeber roirFftd) ober roenigftenä in ber 3bee fiorf), ober auf bebeufettben (Sbettcii ober großen gfüßen liegen, burcbgebenbä mit bem SBorrcorte na gefügt: na klop fe lezhi, auf bie 23aitE ftd) fegen; na Ičzo iti, bie Janje! befteigen; na könju fedeti, auf bem «Pferbe jtfsen; na nebu sve-sde" vidimo, am Joiininef fefjen mir I bie ©ferne; na jefen, na simo, auf benSerbft, auf beit SBinfer; na fpeh, auf bie ©dmefligFeit; na pomözh priti, ju Äülfe eilen; na möjo fre-zho, 51t meinem OfüeF; na dno ober I

nädno, jit 95obett, iit bie Siefe, biä auf bett öirutib; na prodaj, juttt SSerFaitfe; na inifel priti, in beit ©inn Fommen; na kofe rasfekati, in ©fticFe jerijauen; na snänje däti, beFannt machen ; 11a robe, umgeFebrf; na lize narediti, für'ä 'iflige (baß eä , nur eitt fd)ötteä Anfeljeit bat) ntacbett; I fem fi na sgübi , na dobizliki, id) ' »erfiere, td) gewinne; vfelej na drü-gi dan, afle SJaf um beti anbertt Sag; na Korofhko , na Koratan, nad) Järttfen; na Dolenfliem biti, in UnterFrain fepn; na Dünej, nach I ssieit; na Düneji, ju Söien; na ,Savo, itad) ber ©a»e I;in. a b ä d , m. obet nabäda f. ber ©fa= | d)e(. Nabadanje n. baä AufffecFen, baä 2(tt|lecFen, baä 2fnfled)eii. Nabadati, am v. impf, aufftecfen, aufte= cFeit, anflecbeit.

abäfati (f) fhem t>. pf. unb na-

bafavati , am v. impf. auflabeit, auffaffen.

JJ ;1 b i j a n j e, n. bas Anfd)lagen; baS 1'abeit. Nabijati, am v. impf. ait= fdilaaen (Steife an ein gaji); laben (bie gliitfe, JŽanone): fod nabija, er fd)ldgt Steife an baS gaji; püfhko nabija, er labet bie glinte. jf a b i r a n j e , n. baS (linfammeltt (bie " gecbfung); baS gältcln (eines Jbem= be»); baS Anfaffen (ber Perlen u.bgl.). Nabirati, am v. impf, einfammeln (fed)feti); fälteln (ein -Öemb); anfaf= feit (perlen): jeli vclilio nabiralh? ' ha|l bu eine reiche ged)fung V fragt jur Söeinlefejeif ein Stad)bar ben am berit; — fe v. r. impf, fid) verfallt! mein; fid)anfammeln; fd)untren: ljudje Te nabirajo, bie Sieufe verfainmcln fid); roka fe mi nabira, bie -^aitb fängt mir an ju fd)roären. jf a b i r i z b a t i, am v. pf. angeben, anzeigen.

Tf a b i t i, bi jem v. pf. v. Nabijati

unter Nabijanje. N a b 1 i s o, adv. nalje, in ber 9tdl;e,

in bie Stä^e. Naboj, m. ber 25inberfd)ldgef. N a b 61 f h a n j e , n. bie ©rbatiung. Nabolfhati, am v. impf, erbauen. Nabolfliljiv adj. crbaulid). Nabol- ; fliljivoft f. bie Srbaulicbfeit. Nabor, m. bie Anfautmlung. Na b oft i, bodem v. pf. nnfpiefiett;

aufled)en. 1

N a b 6 s i z , sza m. ber 25ohrer. N a 1) o s h e n , slina , slino adj. am ] bäd)tig, frontni. NabosheCtvo n. ober nabošlinoft f. bie Anbad)t, bie grom* migfeit. I

N a brati, berem v. pf. v. Nabirati unter Nabiranje. I Nabu d i ti, im v. pf. aufmuntern. I N a buhniti, nabukniti , nabüniti , nein v. pf. unb nabuhovati, nabu-kovAti, nabunovati, am v. impf. auftreiben, aufgebunfeit ni a d; en. Nad, prp. über; ab; vor; auf; oben auf etwas hin; miber einen getitb l;iit: nad tobo, über bir; nad menoj, über mir; nad glavo vifi, es hängt über bem Sopfe; find nad malikmi, ©rduel ab beit ©öfccit; nad zbiin ofterinöti, vor einer <2a= che ftch eitffefeen; nad jamo, auf b. i.

über ber OSrubc; ti/.b fe nad hil'lio rede, ber Bogel fegt fid) oben auf ben Wichel beS -kaufea; nad Turka iti, miber bie SürEen su gelbe sieben. N a d a I j, nadalje adv. basu, weiter j)in. Na dati, am v. pf barait geben; hinlänglich geben; — Te v. r.pf. fjd) ergeben, fid) jutragen. Nadavati, am v. pf. einem oft unb lauge, viel unb inlängltd) geben. Nada v i k, vka m. ie Angabe, bie S)arangabc. N a d d v e r e n , rna , rno adj. über ber Ihiii- bcfinblid). Naddverje «. (voll) was über ber Sink jfi. Nade ga, f. bie Hoffnung. Nade-

sbno adv. gctrofl, mit 3nverfid)t. Nade ho vät i, hüjein v. impf. eilt=

flößen, eiitblafen; anhauchen. Na de nik, m. ber 2aglčl)ner. Na der, dra m. ber Üntet'halS eines Od)fen.

Nadeti, denem v. pf. unb nadevati, am v. pf. füllen, anfüllen (j. 25. ci= neu ©raten, ein gelleifeit n. bgl.); — le v. r. pf. fid) atifd>Iampcii. A'a-devanje n. baS Anfüllen (beS 95ra= feitS u. bgl.). Nadevka f. bie 28urft= fülle.

Na d gläv je, n. (coli) baS Sapital,

ber ©äulentopf. Nadgrob en, bna, bno adj. über beni ©rabe befiublid). Nadgrobje «. (coli) bie ©rabfcbrift. Nadgrobniza /. ber ©rabfteitt. Nadigniti, nem v. pf. eilt wenig

erheben (j. 25. ein ©etnfaji). Nad jat i le, am Te v.r. impf, (zhe-far) hoffen, erwarten, fid) ve'rtröfleit, auf etwas rechnen. _ N a d j u n A z h i t i, im v. pf. alt ^>el-

beiitbuiu übertreffen, tiberhelbcn. N a d 1A j a t i, am v. pf. überbellen. Nadlega,./, bie 25efd>wcrbc; bie Un= gefegenheit, bie 25eldftigung : nadlego 'delati, Idflig fet)n. Nad-legali, am ober slegovAti, Am unb güjem, aud) sleshvati, am v. impf, (koga) uitge= legen fepn; beläflißen. =lefhtvo n. baS Ungemach, »leshati fe, am Te v. r. impf, fid) mibmen.: pravizam fe nadlesham , id) fllibire bie Siechte, mibme mid) beit Siedifen, »leshenje n. baS (Stubiuin, bie ÜBibmung. =le-shnort f. bas Anliegen, bie Uugclc= geuheit.'

N a d 1 i Th k , m. ter Alraun.

Nadloga,/ bad Srangfal, bažffier» hängnifj. Nadl6shen, slina, slino adj. mühfeltg. Nadloslmoft f. bie SERiihfeltgEeif.

N a d m a li n i t i, nem v. pf. oben an» fchtotngen, über Semattb hinroegfchroin» gen.

Nadmorje, rt. bas 33orgebtrge.

Nadnek, aud) nadnevik, vka m. unb nadnifhtvo n. baž Sageroer!. NAdniza / ber Sagelolm. Nädni-zliar, rja m. ber Sagelöf)ner.

Nadnöfiti, im v. pj. barüberfra» gen. Nadnöflienje n. baž Sarüber» tragen.

Nadobiten, tna, tno adj. erblich: nadobiten greh , bie (Srbfültbe ; na-dobitna bolesen, eine anflecfenbe Kranfl)etf. Nadobiti, im v. pf »on einem anbern bekommen, erben.

Nadoglavje, n. (coli) bie 23or» berhauptžffKile.

NA dol, 7«. ber Abhang (einež 25er» gež). Nadolen , Ina , lno adj. ab» hängig.

Nadomeftiti ober nadomeftiti , im v. pf. ergänzen. Nadomeftitje n. bie (Srgänjung.

Na dpi f, m. bie 3nfd>rift, bie Auf» fchrift, bie Ueberfd)riff; bie Abbreffe. Nadpifan parj. übertrieben, abbref» firt. Nadpifanje n. bie Auffchrift, bie Ueberfchriff. Nadpifati, fliem v.pf. barüberfdjreiben, eine Auffchriff (Abbreffe) machen.

N a d p i z h j e (*) rt. (in ber Sprach» lehre) ber ©frichpunet (;).

Nadprag, 2. nadpraga m. bie Ober* fd)roetle. Nadprägje n. (coli) roaž über ber ©d)t»elle ifl.

N a d r ä m n i z e , / pl. ber Srage» riem.

Nadrashoväti, Am v. impf, an» hefeen, aufheben.

NAdrije, i. nadrij ober näder f. pl. ber ©ufen, bie ©ruft.

Nadroben, bna, bno adj. genau, , fubfil. Nadrobiti ober nadrobiti, im v. pf anbröcfeln (etnöefäfj, hinläng» lid)). Nadrobnoft f. bie ©enauigfeif.

Nadftaviti, im v. pf. unb nad-ftavljati, am v. impf, ftarüber fetjen, oben anfefcen.

Nadftopalo, n. ber Oberrift.

Nadftrefhik, flika m. tinb nad-ftrefhje n. ba« Oberbach, baž $Bot_ bad;.

Nadseinlje, n. (coli) roaž über ber (Srbe ifl , baž girmamenf. Nad-semljifk adj. überirbifch.

Nad tok, m. bie gluff).

Nadtrebüh, trebuha m. ber Ober» bauch- Nadtrebufhen , fhna, fhno adj. ben jDberbaud) befreffenb.

Nadüniti, nem v. pf. unb naduno-vati, am v. impf. aufbläl;en. Na-dunjen part. aufgebläht.

N a d z h e 1 j ü f t, f. ber Oberfiefer. Nadzheljüften, ftna, ftno adj. über» Hiefer ..., ben OberEiefer befreffenb, baju gehörig. Nadzheljürtiza /. d. baž Oberfieferchen.

Nadzhlovefhk, adj. uberntenfch» lich.

Nafarbati (f) am v. pf. färben, anfärben.

Na fü trati (f) am v. pf. anfüffem. '

Nag, adj. nacff, unbeffeibef.

N a g A j a t i, am v. i'npf. (komu) frofeen; läjtig fet)n. Nagajiv adj. trofcig; läjlig. Nagajiviz , vza m. ber Šrofcfopf; ber plagegeift.

N a g A n ji a t i, am v. impf. v. N a-g n A t i.

N a g ä t e n , tna , tno adj. UolI ge» ftopff. Nagatiti, im v. pf. Uoll flo» pfeit, voll pfropfen.

Naj*el, gla, glo adj. plöfelid), f>afirtct, gäh : nägla jesa , ber ©ähjortt. Na-glenje n. baž (Silen. Nagliti, im r. impf, eilen. Nägliza/. bie ©äh» l;eif, bie ©le. Näglizh adv. gäh, ' plöfclid). Naglo adv. eilig, (jaftig, gäh, plöfclid). Naglojesen," sna, sno unb nAgloferden, dna, dno adj. cholerifch, gähjontig. NAgloft ober naglöta f bie ©ähheif, baž Uttge» flüm. Nägloferdnoft f. bie ©ähjor» nigfeif.

Nagerb i ti, im v. pf. aufftülpen, aufrollen.

Nagib, m. ber Antrieb. Nagibati, am unb bljein v. impf (etilen, an» leiten; neigen, ju neigen pflegen; oft anfefcen (j.©. baž ©laž an ben 35hinb).

Nagläf, adv. helllaut.

Naglavizhki, adv. häupfltng« b. t. mit bem Kopf am ©oben u. bgl.

Nagled, m. ber Anblicf. Nagledä-

flitvo (*) n. ba« Anfeben. Nagledati fe, am fe v. r. pf. fid; fatt f ehalten. Nagleden, dna, dno adj. Änfchaulid;. Naglednoft f. bie An* fd)aulid)feit.

«agliti u. f. »., v. «rtfer Nägel.

jfagluh, adj. etroaž taub.

jj a g n ä t i, nashenem v. pf. anfreU tcn; abtreiben, vertreiben; — fe v. r. pf fid) a«f Semanb werfen.

jfägnenje (aud) nagnjenje), n. bie Neigung, bie 3uneigung. Nagniti, nem v. pf neigen. Nagnjen part. geneigt. Nagnjenoft./. bie ©eneigfljeif.

jfagnesditi, im v. pf. ber Jbenne ein SKeft machen.

Nagniti, ijem v. pf anfaulen.

Nagnjetiti, im v. p f. poti pfro= pfen, »oll anfchoppen.

Nagnojiti, im v. pf büngen.

Nagnüfen, fna, fno adj. graf lieh, häßlich. Nagnüfiti , im v. pf. befu= beln, beunflaf^igen. Nagnüfnoft f. bie £äßtid)Eeit.

N ä g o d e n , dna, dno adj. burch B"5 fad, äufällig. Nagoditi fe v. pf. jufallig gefd;ehett.

Nagon, m. ber Antrieb, ber Auftrieb. Nagoniti, im v. pf. antreiben.

Nagö r en, rna, rno adj. auf ben SBergen befi'nblid;; gebirgig. Nagorje n. (coli) .eine (Begenb auf einem 35er= ge. Nagornik, nagornjak m. ber ©ergberootmer, ber £tiufd;ler.

N a g o f t, nagota f bie 9čacftheit, bie 23(öße. Nagotovati , am v. impf. naeff fepn.

Nagovarjanje, n. baž SSefprechen, baž ©ereben. Nagovarjati, 'am v. impf, befpredjen, bereben; — fe v. r. pf. fid) fatt fpred;en. Nagovor m. bie Anrebe. Nagovoriti, im v. pf. anreben, grüßen.

Nagrabiti, im v. pf. jufammen* fcharren; — fe v. r. pf. burch 3u= fammenfdjarren reich werben.

N a g r a b 1 j a t i, am v. pf. jufamrnen* harEett; anred;en (ein öefaß, tyinteu djenb).

Nagraditi, im v. p f. unb nagrä-jati, am v. impf. Porrid;ten.

N a g r a s h a n j e , n. baž Anbrohen. Nagrashati , am v. impf unb na-grositi ober nagrositi, im v. pf. anbrohen, bebroljen.

Naj 210

Nagrifti, isem v. pf. anbeißen. Nagris, aud) nagrisik, ska m. ber Anbiß. Nagrisati, am v. pf. viel mit ben Bähten aufbeißen, viel jer* beißen.

Nagüdoft,/. bießeibenfd)aft. Nagu-doftljiv adj. leibenfchafttid). Nagu-doftljivoft /. bie fieibenfd)aff(td)Eeif.

N a k ä j a, f. ber ©rfofg. Nahajati, am u. impf, erfolgen.

Nahifhen , fhna, fhno adj. waž Über bem .Öaufe ift. Nahifhje n. (coliX ber £)ad;boben.

Nahod, m. ein ©ang jum-£>inauf= fleigen. Nahöditi fe (aud; nahoditi fe), im fe v. r. pf. fid; mübe, fatt gehen.

N ä h o d , i. nahoda m. ber ©d;nupfen.

Nahraniti, im v. pf. anfpeifen.

Nahüdama, adv. von ungefähr.

Na hü Tkanje, n. bie Anljeftung. Nahufkati, am v. pf. anheften, auf= heften. Nahüfkaviz, vza m. ber An= hefter.

Naigräti (najigräti), am v. pf. baž ©pieten votlenben; — fe v. r. pf. fid) fatt fpielen.

N a i m e n o van j e , n. bie 93enam= fung. Naimenoväti, Am unb nüjem v. pf. benamfen.

Naifkati, naifhzhem v. pf. Poti anfud)en.

Naj, (

Najedno (auch na edno) , adv. auf ein Wal.

Najem, >??. bie Wliefhe- Najemati, am v. pf. mieffjen; in Saglohn neh* men. Najemaviz, vza m. ber Ab= miether. Najemen , mna , mno adj. verbtenfilid;, Najemljiv adj. verbienfls Iich. Najemnik m. ber Wierling, ber Sagetohner. Najemniza f. bie lagetöhnerinn. Najemfhina f. baž Wiefhgelb. Najeti, najmem v. pf. in Xagetof;n nehmen, hingen. Najet part. gebungen. Najetnik m. ber ©ebungene.

Najefenfk, adj. bem #erbjle fich nähernb.

Najefti fe, jem fe v. r. pf. fich fatt effen.

3\ A i n, pr. mifec bciber. Nä^ti, najdem, nälhel uttb näjdel, najden v. pf. ftnbcn, ern. Nahajanje n. bic An* räud)erung. N a k A p a 11, pi jem v. imp f, (mit -Öauc unb Jtarjt) auflaben: gnoj nakapati, bcit Dung auf ben ©age* f äffen. Nakapati, pijem v. pf. voli attfaf* len, fcurd) Šropfeln voll merbett, voH antröpfeln. Na k a f h i j a t i, am v. pf. attljufieu, voli buflen; — Te v. r. pf. fjd) faff ljuften.

Nakan, m. bic Anjcige, bie Anorb* nung. Nakasati, shem v. pf. a Ujet* gen, anorbnen. Nakazhen, pa rt. böfe gemacht, auf= gebracht. Nakazili ti, im v. pf. (koga) 3ctnanb aufbringen, giftig (wie eine ®d)lange) madpen. Nakerkniti, nem v. pf. (mie 23rof)

anfd?»eUen. Nakermiti, im v. pf. anfuttern, abfüttern.

Nak i nz h iti, im v. pf. versieren,

attžfdjmucfen. N a k i p n i t i, nem v. p f. (vom Seigc)

aufgtpfen, aufgehen. Na k i fei, Da, flo adj. efmaž fauer, fihierlid).

Nakladati, nakläfti v. impf, auf*

legen, auffabett firnponerej. Nakl an j a t. i, am v. i'npf. herunter beugen; lenfeit; — fe v. r. impf. ftd) fenJen, fieb büefen; fid) verbeugen, ffierbeuguitgen madien: den naklänja fe k' vezberu, ber Sag neigt ftd), ež wirb Abenb. N a k 1 ä t i t i, im v. p f. genug ($Bir= nen, Aepfel u. bgl.) benmfcrfd)lagen. Nakl eni t i ober nakleniti, iin v. pf.\ anfdjlief en (mit einem ©d)loße u. bgl.). N a k 1 e P, m. ber Antrag, ber Anfdjlag. Naklepe» vat i, am unb naklepüjem v. impf, einen Attfcfjlag, Antrag ma= d)ett.

Nakl ju vati, am v. pf. piefen biž ..., anpiefen.

N » k 1 j ü z h ä t. i fe , am fe ober na-kljüzkiti fe, im fe v. r. pj. fid) |

anfdjliefett; ftd) ereignen. Nakljüzh-ba f. aud) nakljuzhih, zlika unb na. kljuzhlej m. ber 3ufall, baž (Sreig= nif). Xakljiizhen, zlina, zhno adj äUfäUig. Näklo, n. ber Antbož. Nakl o m b a./, bie ßettfung, bie 5ü= gung, bie Anlage. Naklon m. eig. bie Steigung; (iit ber ©prad)lcbtej bie Art. Naklonenje n. bic SBerbeiu gung. Nakloniti ober nakloniti; im v. pf. hinneigen, |jerunfer&cngen ;■ _ fe v. r. pf. ftd) verbeugen. Nakloniv adj. abhängig. Naklonivoft f. bic Abhängigtcft.' Naklonoft /. ber Ab= bang; bie Steigung (bež ©emitfbež). Nakopati, köpljem v. pf. genug attgraben; (mit Sarjl unbJpaue) auf: laben.

Nakopati, kopljem v. pf. hittreU d)enb baben; — fe v. r. pf. fid) faff baben.

Nakopiten, part. angeheftet: na-kopitena pärft, bie Grbe, bie fid) bei fcud)fer, fofjnget ©ifferung an ©fiefcl u. bgl. anzuheften pflegt. Nakopititi, iin f. pf. über bcit ßei)i fd)lagen. Nakopizhiti, im v.pf unb nakopizlivati, am v. impf anhäu= fen, aufhäufen. Nakopizhva f. bic Anhäufung. Nak oreinb a, f. bic öirünbttltg. Na-

koreniti, im v. pf. grünbett. Nakorpizh, m. eine SJitene, alž menn man meinen molite: nakorpizh nabirati, baž ©eftd;f jutn ©einen verstehen. Nakofiti, im v. p f. anmäljen. N ä k o v, nakovävnik m. naliovalnja f. unb nakovalo, näkovo, näkvo n. ber Ambož. Nakovälen, Ina, Ino adj. sunt Antbož gehörig. Nakovati, am unb küjem v. pf. voll atlfd)ntiebctt. Nakrafti, ädein v.pf itt SJtenge

flehten, sufammenfleblcn. Nakreniti, nein v, pf beugen, neigen.

Nakrish, adv. freujroeife. Naliri-shati, am v.pf. Erettsmeife serhauett, mit Srettjen bcscid)nen. Na kriv, adj. etmaž fd)ief. Nakrizhati, krizkim v.pf. unb nakrizhoväti, am ober zhüjem , v. impf, viel febreien: nakrizhati vu-Ihefa, einem bie Öhren »oß febreien.

N a h ü h a t i, am v. pf. genug fodjen; — fe, v. r. pf. ficb anfodjen.

jfakup, '»■ bei- 'Anlauf- Nakupiti, im v. pf. aufaufen. Nah üp Jen je n. fer Anlauf. Nakupovati, am unb püjem v. impf, in Wenge faufcn.

Jf a k üp z hat i, am v.pf. aufhäufeln.

Ifakür it i, im v. pf. (slo kogar)

berb abprügeln.

Iv a k u s k e n , slina , slino adj. »er= peflef. Naküsliiti, im v. pf. »er= pe|ien.

R a k v a f a, /. bie ©ätierung. Nakvä-fiti, im v. pf. unb nakvafliovati, fküjem v. impf, fätiern.

pf a k v i f h k o , adv. nad; oben, inelm&rfä; auf!

Nalaganje, n. baä Auflegen, Nalagati, am v. impf, auflegen, auf» laben.

Tfalagäti, nalasliem v. pf. Viel »orlügen, »erleumben; — fe v. r. pf. fieb »oll lügen, fiel» falf lügen.

Ralajati, am v. pf. anbellen; »iel bellen; — fe t». r. pf. fid; fatf bellen.

Rai a in a ti, mljein v. p f. in Wenge verbrechen, »oll anbrechen.

Nalafh, nälafhzh adv. eigen®, ge= fliffeitflid;, mit gleiß.

K a las iti, im ober naleXti, lesem v.pf. »oll anfrieren. Nalcsljiv ad/. fd)leid;enb.

N a 1 e f h z k i obet- naleshati, sliim v. impf, obliegen, ftd; auf efroaä le» geit, cfti'aä eifrig betreiben ; naleshäti fe v. r. pf. fid) fatf liegen ; (»on £ran= fen) fid; aufliegen. Naleshezlien, zhna, zlino adj. angelegen. Nalesliezhnoft f. bic 'Angelegenheit. Raleshnoft f. bie X>arauflaftung.

R a 1 e t i k , tka m. ber 2lnflug. Naleteli , tna, tno adj, angeflogen: na-leten ptizh, ber 3ug»ogei. Naleteti, tini v. pf. unb naletvati, am v. impf, itt Wenge, »oll anfliegen.

N a 1 i j a n j e , n. baä Vollgießen, baS (Eingießen. Nalijati , am v. impf. eingießen, »od gießen; füllen, ein» fd)enfcn. Naliti, lijem v. pf. »oll gießen, einfd)cnfelf. Nalitik, tka m. ber Aufguß. Naliväk, nalivazh m. ber Iričbfcr. Nalivati, v. Nalijati. Rai ji v m. ber ^lafcregcit, ber 9lcgcnguß.

Na-liftiti, im v. pf. in Bläffer »er» roanbeln, mit Blättern attjltcuen. Ra-

llftjen part. in Blättern: naliftjeno slato, baä Blatfgolb, baä Bläftergotb.

Ralifhpati, am v. pf aufpufjen.

Na ljubiti fe, im fe v. r. pf. jid> fatt lieben.

Naljüden, part. bcoölfcrt. Naljü-diti, im v. pf. bc»ölEern. Naljüdnoft f. bie Beoölferung.

Naloga ober naloga, f. bic Aufgabe.

Nalökati, am v. pf. anfd)lürfen; — fe v. r. pf. fid; fatt fd)lürfen.

Nalomiti, im v. pf. anbredtett.

R a 1 ö f h i t i, im v. pf. glafuren; po» lircn.

N al o s h b a, f. bie Auflage. Nalo-shenje «. bie Auflegung. R'aloshiti obet- naloshiti, iin v. pf. attflabett. Naloshnoft f. bie Obliegenheit.

Naloviti, im v. pf. in Wenge fan» gen.

Nalüfhiti, im v. pf. anfebälen.

Namakanje, n. 'baä föinrceicbctt. Namakati, am ober mazliem v. impf. einfatidtcn, eittfunfen, eimocicben.

Namalati (+) am v. pf. anmalen, aufmalen, »oll ntaleit.

Namäftiti ober namaftiti , im v.

pf mit getf bcfubeln.

Rama sati, shem v. pf. einfd;mie= reu; falben.

Na in e h z h a t i, am v. p f. eilt wenig meid) madien; »on eiltet ®ad;c eilte jiemlidK Wenge meid; madjett.

N a m e j a , /. bic 'Angrdnjung. Rame-jati, ain v. impf, attgränjcn. Na-mejazh m. ber 2lngran$er.

Namelsiti, im v. pf in Wenge melfeit, anmelfen.

Name m h a , f. bic Beftimmung. Namen m. ober namena , namenja f. bie Weinung, bie 21bftd;f. Namenen part. beabfid;fef, »orgehabf. Name-nenje n. bie 2lbftd;f, baä SJorhabeit. Ramenik , nka m. bie Befiimmung. Nameniti, im v.pf. befiimmcn; »or= haben. Ramčnjen part. »orgel;abf, bejiimmf, bcabficbtigt. .

Namenifati, am v.pf. burd; baä Steiben jroifcben ben gingern »iel aus» febälen u. bgl.

Namera, obet namera/, bie Begeg» nttitg, ber BufaH. Nämerik, rka m. 'baä Ungefähr, ber 3"M- Nameriti fe, im fe V. r. pj. fteb »0» ungefähr, burch 3ufall ereignen.

K a m e ft, namefti ober namefto prp. flatt, aitjlatf: al mu bo nameft ribe käzho dal, wirb er if)m roo^I anjiaff bež gtfcbež eine ©prange geben ? SSor bem Snfinifiy liebt man "baž nameft ntd;t,_ fonbern man fagf lieber: ne de bi delal, ampak igra, anffatč SU arbeiten, fpielt er. ©ohlaber: namefti dela igro ljubi, anffatt ber Arbeit liebt er baž ©piel. Nameftik ober nameftik, tka m. baž ©ltrro= gat, ber (Srfafe. Nameftime (*) imena 777. (in ber ®prad;lebre) baž gürwort. Narneftiti, im ober nameftiti, im v. pf. erfe(jen. Nameftnilc m. ber Stellvertreter, ber Statthalter.

N a m e s b i k, slika m. bie Stielte, alž wenn man weinen wollte.

Nämet, 777. ober nä m et j e n. (coli) waž bartiber geworfen ijl; baž ©cbirm= bacb, baž ©etterbacb- Nametäti, na-mezbem v. pf. attfwerfen, voH wer* fen. Namezhik, zhlia 777. ber Anhang.

K a m e t i, m. pl. bte gingerjetge, bie ©infe. Nametoväti, tüjem v. impf. 8« vergehen geben, einen ©inE geben.

N a m e z a t i , v. N a m e h z b a t i.

Namignenje, n. bie 3i»»inEung. Namignik m. bet SffiirtE, ber ginger= jeig. Namigniti, nem v. pf. uttb namigovati, güjem v. impf jnwin= Een, beuten. Namigovanje n. baž 3uwtnfen.

N a m 1 a t. i t i, im v. pf. in Wenge brefeben, anbrefcbett.

Nami e ft i , molsem v. pf. in Wen* ge melfen, antnelEen.

Nami et i, meiern v.pf. in Wenge (Sefreibe) mahlen.

Nam nos h iti, im f. pf. ver»ielfälti= gett; — fe v. r. pf. ficb vermehren.

Namöliti, im v. pf. anbettelt; — fe v. r. pf. fid/ fatt betfyen. Namol-nik m. ber Anbetfjer.

Nam o rit tn i k (f) m. ber Anmoftfer, b. i. bet- auf feinen erft im Eontmen» ben ^lerbfie $u fed;fenben ©ein (möfht) fchon vorauž, 5. S. itn griihlinge, ©cbutben macbt.

Namotäti, am v.pf. unb namo-tavati, am v. impf anljafpefn, voli anbafpeln. Namotavanje n. baž An= hafpefn.

N a m ö z h i t i (aneb namozhiti) , im v. pf. eintauchen; einweihen.

Nap 216

Nainrezb, adv. uäntlid;.

Na m üliti, im v. pf. anftreifeu

(ßaub u. bgt.). N a m 11 sati fe, am fe v. pf. fcbltiunjeltt. Nanäglem, nanäglema adv.

lieh, gafjtingž, eilenbž. ■ •

Nanäfliati, am v. i>vpf. J Ufa 111= mentragen; — fe s. r. impf, ficf, ™ »ejtehen, Sejug neumen. Nanaflia-ven (*) vna, vno adj. (in ber Sprad;= lehre) bejiehenb (re/ativus). Nana-rhkati, am v. impf. Eleiitmeife jui fammentragett. Nanöfiti, im v.pf. jufamntenfragen, in Wenge, voll. fr'a= gen. — fe v.r.pf. ftd; mübe tragen. N a n g a, najga (|) f. bie 9leige, bie Riefen.

Nanisgati, am v. pf. anfaffen OPerlen).

Nanovo, adv. netterbingž, auf ž Sfteue.

Naoberniti, nem v. pf. unb na-obernoväti, am v. impf, anwettben, Verwenbett. Naobcrnovanje n. bie Anmenbung, bie SBermenbttng. Naopalc, adv. ttnredjt, abidjt, »er= Eehrf. Naopazben, zhna, zimo adj. abid;t, »erfehrt. Naorä ti, naörjem v. pf. in Wenge,

Diet aefern. N a o Tt r i t i, im v. pf febärfen. N a o z b 1 j i v, adj. augenfcheinlich. Na-

ozliljivoft f. bie Augeitfd;einlichfeit. Napad, aud; napädik, dka m. ber 3iifaK, ber »orfatl; ber Anfall. Napadati, am unb napäTti, adem v. pf anfallen. Napädenje n. ber Anfall. Napajanje, n. baž Sränfen. Na-pa-jati, am v. impf tränten, jtt trinfen geben. =javiz, vza m. ber SränEer. =javka f. bie SränEerinn. rjifbe ober sjalirlizhe n. bie Sränfe. Na p a k ober napak, näpek adv. äbicbf, unrecht, verEehrt. Napaka /:bieUn= regelmaßigEeif, baž Unheil, baž fiajier. Napazlien , zbna , zimo adj. abid;f, «erfehrt; (afterhaft. Näpazhnoft f. bie S3erEehrtheit; bie SaflerhaftigEeit. N a p ä 111 e t (auch na pamet) , adv.

aužweitbig. Na p a rt, f. bie ©iberwärfigEeif; ber 3«faH.

Napafti, fein v.pf anweibeit, btit-ch ©eibett baž 93ieh fattigen. Napäl'ha f. bie Anweibuttg.

217 Nap

Na pel ati, äm v, pf. unb napela-vati, am obet napeloväti, lüjem »..j impf, anführen, ffapelaviz, vza m. napelävka f. ber 2lnfül;rer, bis —inn.

Napenjati, am v. impf, anfpannen. j Sapčrfen, fna fno adj. auf ber i ©ruft befinblid). Naperfje n. (coli) n>až auf ber SSrufi ift, ber 25ufen. Naperfnik m. baž SSrufiblatt.

jjaperftik ober naperftnik, m. ber gmgerfjuf. _

jjapershiti, im v. pf. »tel (in

-©(ftmalj) röften.

Napesdeti, dim v. pf. »oll fijien.

Napeti, pnem, pel, pet v. pf. fpannen, anfpannen. Napetje n. bie ©pannung.

N a p e z k i, zliem v. pf. in Wenge, »iel braten ober baefen.

Nap hat i, näpfhem ober napfliem v. pf. unb naphävati, am ober na-phoväti, äm v. impf, anflopfen, »oll (topfen; flampfeit.

Napihniti, nem v. pf. anblaljen, aufblafen. Napihnjen p a rt. aufge= blafen. Napihnjeniz, nza m. ein ftoljer, aufgeblafener Wenfdp. Na-pihnjenoft f. bie Aufgeblafentjeit. Napihovanje n. baž Aufblafen. Na-pihoväti, am unb hüjem v. impf. aufblafen, anbläften. Napihväven, vna, vno adj. anbläl;enb, »läftungen »erurfacbenb.

N a p i k a t i, am v. pf. punEtiren.

Napiliti, im v. pf. anfeilen.

Napinjati, v. Napenjati.

Napipati, am ober napipljem v. pf. »oll anraufen.

Napif, m. bie Auffd;rift. Napifanje n. bie 2Serfd;reibung. Napifati, fhem v. pf. auftreiben; »oll fcftreiben, »erfcftreiben; — fe v. r. pf. »erfdjrie* ben toerben.

Napi t i k, tka m. baž ©efrättl (ber SrunE). N

Nap 218

Napi z h a t i, am v. pf. ttnfttffern.

Na pläti t i, im ober naplazhati, am v. pf. belohnen.

Nap le rti, pletem v. pf jn Wenge fled;ten, »oll anflehten.

N ap o b 61 j f h a t i, am v. pf auf» erbauen. Napoboljfhljiv adj. attfer» baulid).

Na podoba, f. baž Abbilb. Napo-dobiti, im v. pf. eilt Abbilb mad;en.

Napoj, m. bie StanEe; ber SranE. Napojiti, im v. pf. anfränEen; fatt ju trinEen geben.

Napčknen, part. angefprttngen, l;alb aufgefpruttgen. Napokniti, v. Napo z li i t i.

Napol, adv. ftalb, jur ßälffe: napol brat, bet Jgialbbruber; napol feftra, bie £a(bfd;t»efier; napol l'tärfhi, bie (Stiefeltern.

Napolniti, nim (liež: napovniti, napüniti) v. pf. anfüllen, »ollfüllen.

Napo Teliti, im v. pf. anftebeln.

Napofled, adv. le&fenž b. i. ju (šnbe, enblicb, julefct.

Näpoft,/. bie ©ifelEeit. Napoften, ftna, ftno adj. eitel.

Napoftäva, f. ber Auffafc, bie < Sd;id)te.

Napota (aud; napota), f. roaž im SSJege, roaž ftittberlid; ift. Näpotik ober napotik , tka m. bie SSerjJinbe® rung. Napoten, tna , tno adj, tyin-berlid;, int äBege fteftenb. Napötje n. unb napotnoft f. Allež, roaž im SBege ift; baž 4Mnbernifš. Napotlej m. baž Jpinbernifj. Napotnik >n. ber £inberer.

Nap o v (f) m. ber Anbau. Napova-ti, am v. pf. anbauen.

Napoved (aud; napövd), f. bie Att= fage. Napo-vedanje n. bic Aitfagung. »vedati, vem v. pf. anfagett. =vedej, »vediz, dza unb svedväviz, vavza >n. ber Anfager, ber 58orbotl)e. =vedväv-ka/. bie^Anfagerinn, bic S5otbotf)inn. svedik, dka m. bie Anfage, bie Ser* Eitnbigung, bie 9t«ct;rict;t.

Napözhiti, im v- pf. aitfpringen, l>alb auffpringen; (»om Sage) anbre= d;en.

Naprava (aucb naprava), j. bic An= ftalt; baž Wad;roer£. Naprav ha f. bie Anfialt, bie ßinricfttung. Napraviti, im v. pf, errichten, »eranftalteti;

anorbnen, Juristen, machen; — Te r. r. pf. ftch anfleiben. Napravljanje n. baž SBeranjlalfen ; baž Wachen; baž Anfleiben. Naprävljati, am v. impf, errichten, »eranjlalfen; anorb» nett, machen; — fe v. r. impf, jtch anlleiben ; k' tlesku fe napravlja, ež fie(;t auž, atž wenn ež regnett wollte. Sapre, naprej adv. »orttmrfž, »or= atiž, »oran, Eünftig hi"1 nam naprej gre, er gehet un'ž »oran, l;at ben SSorjttg »or nnž, übertrifft unž. Nap red, adv. »oriodrtž. Nap redi k, dka m. ber Sortgang (in 3ufunft). Nap redi, adv. »or= wärf6.

Naprega,/. baž (Sefpattn. N apregrosezh, adj. her»orragettb. Napreliod, m. ber gorfgang; bas 83oraužgehen. Naprehoditi , iin v. impf, vorgehen, »oraužgehen. N a p r e j e m ä t e n, tna, tno adj. »or» 5«nehmenb. Naprejemäti, jemljem v. i'npj. »ornehmen. Naprek, adv. nach quer über. Naprepelatljiv, adj. beförberlid). Naprepifan, part. »orgefchrieben. Nnprepirati, fhem v. impf. »or= fdireiben.

Naprčpokladanje, n. bie ffior» legung (propositio): krulii napre-poklädanja, bie ©cbaubrofe. Napre-pokladati, naprepokläfti, ädem v. impf, »orlegen (proponere). N a p r e p o 1 o s h i t i, v. pf. »orlegen. N a p r e p o ft a v i t i, im v. pf. »or» fefcen. Naprepoftävlenik m. ber 33or= gefefefe. Naprepoftavlenftvo n, bie ObrigEeit. Naprepoftävom adv. »or» aužgefejjf, unfer ber SBoraužfefeung. Naprepriti, idem v. pf. }U»orEom= men.

N a p r e p r o f i t i, im v. impf, für» bitten. Naprepröfhnja f. bie gür» bitte.

Naprefti, predem v. pf. in Wenge fptnnen.

Napreshen, slma, shno adj. 3ttg...; napreshen konj, baž Bugpferb. Na-prezhi, preshem v. pf. anfpattnen. Naprevseti, vsemem ober vsä-mem v. pf. ffd? efroaž »ornehmen, einen ffiorfafe inad;en. Naprevsetje : n, ber Sorfafc, baž SSorljaben. Naprizhen, zlina, zhno adj. ge= ]

genwärfig. Naprizhnort f. bie Q5e=

i genwarf. Naprizho adv. in (Segen:

; warf.

Naprot, naproti adv. entgegen-Wiber, gegen : naprot ideni komu | ich geh« Sjentanben entgegen ; to je meni naprot , baž ifl wiber mich, Naproten, tna, tno adj. wibrig.

Napuh (aud; napuh), m. bie .fro.f= farf, ber ^ochmufl;. —niti, nem v. pf. anblähen, aufblafen. —njen part. aufgeblafett, fn>d;mtifH)ig. — njeniz, nza m. (auch —nesh) ber ©folje, ber £whmüfljtge. —njenoft f. bie Aufgeblafenheit, bie -öochmüthigEeif. Napuhi j (v adj. anblal;enb.

N a p ü T t i t i, auch napuftiti, im v. pf anlaffen (ein (Sefchirr mit ©ein u. bgl.). Naptiftniza f. bie ?)tppe.

Napzhen, zhna, zhno adj. unred)t, falfch, bem Redifen enfgegengefefet., Napzhina f. baž Unred;t (im (Segen» fafee bež Red;tež). Näpzhnoft/. bie Unrichfigfeif, bie galfchheit.

Nar, v. Naj.

Nar ima, f. ber Oberarm. Nara-men , inna , mno adj. Oberarm..., beit Oberarm befreffenb. Naramjc n. (colij bie Obcrarmžtheile. Naramni-7.0. f. ber Achfeiriem.

Naräft, f. bie 25egaffung (»om (Se= flttgel). Naraftiti, im v. pf. (»om (Seflügel) ftch begaffen.

Narafti, fem v. pf anwadjfen, fich »ermehren; erwadjfen. Narafhati, ani v. impf, anwachfen, }uttel;men. Na-rafhik, fhka m. ber Anwuchž,

Nar as en, auch narasen adv. eilt» jwei; attžetnanber.

N ar a s h i k , shka m. bie Wiene, alž ob man weinen wollte.

Närav, /. bie Sftafur; bie (Semufhž» arf; baž 9latureH. Naraven, vna, vno adj. natürlich. Näravnoft f. bie Statürlichfeit.

Na ravnanje, n. bie Anorbnung, bie (šinleifung. Naravnati, am v. pf. anorbnen, einleiten. Naravnbzh (auch na rävnoft) adv. gerabe auž, gerabež ffiegež. Naravnolt f. bie Aufrichtigkeit, bie (Serabheif. Narav-noften, ftna, ftno adj. aufrid;fig.

Närba, /. ein cifernež ŠSattb an ber Slnir »or bem Animngfdjtoffe.

Narbolj, adv. am meiften, größten»

tt>eil$- Narboljiz, Ijza m. ber 6bcl=( rte. Narboljka J. bie (Sbelfte.

w a r d ä 1 je , adv. am weifeficit.

W a r e d, m. baä ©erE: pifarfki na-red, ber ©d)reibjeug. Navedba f. bie Stege!; bie Anorbitung; baä ©erE.

Uareden , narednoften , ftna , ftno adj• regelmäßig. Karčditi, im v. pf. ttnb narekovati ober narejati, am v. impf. eig. attorbnen; reihen, niad;ett, bilbert, fertig »tarf;en, 5» ©tanbe bringen, »erfertigen. Nared-noft /. bie StegelmäfjigEeit. Narejik, jka m. baä ®tad;roerE ; ber ©foff.

If a r e k a t i ober narekvati, am, auch narekovati, kujem (*) v. impf, in t>ie geber fagen , biffiren : narekama pxfali, Diffanbo fd;reiben. Nare-kva (*) f. waä man einem in bie gebet fagf, baä DiEfanbo. Narezlije (*) n. (in ber (Sprachlehre) baä 9

jyaril, m. ber (Snfwurf, ber

jy irka,f. ber Arreft, bie Jpaff.

jj a r 6 b e , adv. »erEehrt, umgeEehrf, äbid)f. Naröben, bna, bno adj. »erEehrt, äbidjf.

Ifarod, naroda ober naroda m. bic Station, ber SßoIEäjlamm. Näroden, dna, dno adj. SBolEä..., 9tationaf..., »olfäthümlid;. Närodnoft/. bie S3oIES= thümlichfeif. Narödfki adj. SBolEä..., »olfäffnimfid).

Narökva, narözhniza f. ba§ Atm= battb. Narozke f. pl. Sie Arme.

N ä r o z b, m. (aud; narozhäj, narozli-je) ber ®d)ooß.

K ä r o z h , m. ber Auftrag, bte ©m= pfehtnng. Närozhen, zlina, zhno adj. auSbrttcflid;. Narozlrilo «. ber Auftrag. Narozhiti (narözhiti), im v. pf. auftragen, einen Auftrag er» theifen. Narozhito , närozhno adv. aitäbntcEIid). Narözhuik m. ber Auf= träger.

N a rp red, adv. juerft.

Na fad ober nafad, •>.. nafäda, nafa-da unb nafadü m. bie Sage sunt 2>refd;ett, ber Aitfafe. Nafädati, aud; nafaditi, im v. pf. unb nafäjati, am v. impf, ber frenne (Sier unterlegen; bcnSfief anfefcen, attjlecEen; anp'fian= jen: mati I'o kvöliljo nafädli, bie

TOuffer hat ber penite ©iet jum AuS= brüten untergelegt; brät je l'ekiro nafädil, ber ©ruber hat bie fracK' an einen ©fiel angefefct; löftra je selnik nafadila, bie ©cbwefier hat bett Jrattfacfer bepflanjcf.

Nafäljati, am v. impf, faljen, ein= falsen.

Nafämem, nafämo adv. einfam, in bec (SinfaitiEetf, feifwärfä, ofme 3«n= gen.

Nafeben, bna, bno (»on na att unb febe ftd;), adj. ben örtntb ber (Sptflenj itt jtch habenb, an uttb für ftd) notliwenbige Solge, eigentlich.

N a fe d e t i fe , dim fe v. r. pf. fteh fatf ftfcen. Nafednik m. ber 3nfaße.

Nafejati, am v. pf. aitfäen, an= bauen. Nafejävati urtb nafejoväti v. impf, anfaen, befäen.

Nafeliäti, am v. pf. in ®?ertge hatten, anliefen; — fe v. r. pf. fid; mitbe haefen.

Nafeliti, im v. p f. unb nafcloväti, äm v. impf, anftebeln; nafeliti fe v. r. pf. fid; anfiebeln.

Naferkati fe, am fe ober dim. na- ) ferliljäti fe, äm fe v. r. pf. fid? an= fd;lürfett, ftd; faft fd;fttrfcn.'

Naferfhiti fe, im fe v. r. pf. eig. fid; attfblafeit, wie ein gereister Irut= bahn, wenn er mit jornig gerötetem Xopfe feitt ©eß'eber ftarr »on ftd) ftreeff ; unb mit beti glügeln an ber förbe fd;leiff; baher bttrdi frofeig ern|l= hafte Stieneit feinen Unwillen jtt er= Eenncn geben. '

N a fe r z h i t i, im v. pf. aufmuntern, herjhaff mad;eit.

Nafefati fe, am fe v. r. pf. fid) anfangen.

Nafip, m. unb nafipje rt. ber ©alf, bie ©d;anse. Nafipati, pijem r. pj. aufdjüffen, aitffd;üffett.

Nafititi, im v. pf. fättigen , faft mad;en; — fe v. r'. pJ. fich fättigen, fatt werben.

Nafliäkati fe, nafkäzhem fe v. r. pf. fteh mübe, fteh faft fpringen.

Nafkerb,/'. bie Ad;t, bie Ad;tung.

Nafkerljiv, adj. heiflid;. Nafker-Ijfvoft f. bie '&eiElid)Eeit.

Nafkok, m. ber ©turni, ber Anfatf, Nafkozhiti, im (aud) nafliozhiti) v. pf. l;inatt fprittgen, auf efwaä fpringen.

Kafk ris h, m. ber ©iberfpruch. Na-fkrish ober nafkrishem adv. freuj* roeife; entgegengefefet. Nafkrishen, shna, slino adj. roiberfpred;enb. Na-flirishnoft / ber äöibetfprud). Na riäd e n , dna, dno adi. rootlüftig ; geil. Naflädnik m. ber 20oQüpring. Naflädnolt f. bie SBofluft; bie Seil* f)eit. Nafladovati , am v. impf. * muthttnllig fepn; rammeln. Na n a m ü r jen, adj. unluflig, per* briejjltd). Naflamürjenik m. ein 33er= brief(id)er. Naflamürjenoft f. bie ä>erbrießlid)!eif. Na fl ä n j a t i, am v. impf anlehnen;

— fe u. r. impf, fid; anlehnen. Na flava,/, ber Sftacbrtthm. Nafleda, ober naflednili m. ber 5ftad)folger. Nafledba / bie Stach* folge; ber Anfang. Nafledik , dka m. btegolge, ber Sßcrfotg. Nafleden, dna, dno adj. nachfolgenb. Nafle-diti, im v. pf folgen. Nafledvanje n. baž Slacbfotgen- Nafledoväti, düjem ober nafledvati, am v. impf. (koinu, koga al sa kom) nachfolgen, nad)ahmen. N all i f k i t i, im v. impf, angehören. N a flo n i ti, im v.pf. anlehnen. Naflön ober naflonjäk m. ber ßeljnfeffel. Naflonilo n. baž e= manb anlächeln; — fe v. r. pf. lächeln. Nafmetiti, im v. pf. anmificn. Nafmoliti, im v. pf. anpichen. N a f m ü k a t i, fmüzhem v. pf. tn

Wenge angreifen (8auh n. bgt.). N a f n ü b i t i, im v. pf. werben, an* trerben.

Na fo liti, im v. impf, faljen, ein* faljen.

Nafpäti fe, fpim fe v. r. pf. ftch

aužfchlafen. N afp roti, adv. entgegen, gegen. Nal'proten, tna, tno adj. roaž gegen* über liegt, entgegengefefet. Nafpro-tiven, vna, vno adj. entgegenfejjenb, aboerfati». Nafprotnik m. nafpröt-niza/ ber (Segner, ber 2Biberfad;er, bie —tnn. Nafprötnoft/ bie SBibrig* feit, bie geinbltchfeit. Nafräti, l'erjem v. pf. Poll fcheijjen. N aft ä t i, ftojim v. i'upj. be»orftet)en. Naftäva, (auch näftava)/. ber An*

fafe, bie Anlage; berSöber; bte5alJe Naftäviti, im v. pf. anfefcen, att: flüefen, ergänzen. Naftävljati, a„[ v. impf attflücfen, anfefcen. Naftävz aud; naftävilc, vka m. ber Anfafc j naftävz zelniflilii , ber SroiFar' Naftävnik m. ber SSorgefefcfe, bei-Weijler.

Naftazhila, m. ber ©peifemeijlet. Näftel, / bie ©freu, bie (Sinjlret^ Naftiljati , am v. impf, unb na-ftläti, ftelem v.pf. einernten, unter* fireuen (ben ©fall, bem SSiel;). Naftergati, ftershem v. pf. a tu fdjabett.

N a f t o j n, adj. anfiänbig. Naftöjnoft

/ bie AnftänbigEeif. N a f t 6 p , m. ber Antritt; ber Auftritt, bie ©cene. Naftopati, am v. impf uttb naftöpiti, im v. pf. antreten, nad)fofgen; barauf treten; eintreten: fila je naftöpila, ber höchfte Drang trat ein. Nal'töpik, pka m. bie golge. Naftöpnik m. ber 9tad)folger. NaTtor, m. bie Abneigung; bte (Si* . ferfud;f.

Nafto zhila, v. Naftazhila. Naftränfk, adj. nach ber Seite,

fd)räg, einfeifig. Naftrefhik, fhka m. baž 83orbach. Naftröpje, n. baž ©foiftoerJ. N a f t r ii g a t i, ftrüshem v. pf. an* fd)aben.

N a f ü k a t i, fiizliem v. pf. piel brefjen, anbrel;en.

N a f ü 1 i z a t i, am v.pf. anfpiegen. Nafufhiti, im v. pf. in Wenge börren.

Nafvetväti, väm unb nafvetüjem v. impf, rafhen, anrafhett. Nafvet-väven , vävna , vävno adj. räff)Iich. Nafvetväviz, vza tn. nafvetvävka /. ber 9iatf>geber, bie —inn. Nafvet-vävnoft /. bie StäfftlichMf. N a fv e z h ä t i, äm v. pf. unb nafve-zhävati , am ober nafvezhoväti, zhüjem v. impf, tpeiffagen; Perfün* bigen.

Näfh, nafha, näfhe (in ©f. näfho) pr. unfer.

N a Tli ä 1 i t i fe , im fe v. pf. fich fatt fd)erjen.

N a f h e m i t i, im v. pf. mažf iren. Na fh i t i, fhijem v.pf unb nafnivati, am v. impf jftden j in Wenge nähen.

Waflike rljiv, arf/. fjeiElid;. Nafh-liorljivoft/ bie £eiEtid;Eeit.

jyafhtampati., ain v. pf. (Sjttcber i„ Wenge) abbruefen.

wafhtukati (f) am v. pf. auflüden.

jf a f h U n t a t i, am v. pf. aufreijeit, anweisen.

Uasäd, adv. surücf, rücflingt- Nasadih , dka m. ber 9tücfgaitg (fcbM)= ter förfofg). Nasäden, dna, dno adj. Erebtgdngig.

N a s a j, adv. suruef, riicFroartö. _

Nasajpoftaviti, im v. pf. ilt ben vorigen (Staub (surücf) fefeen.

Piasa vanje, n. bie Anrufung. Nasavati , am v. impf, anrufen.

Nas dol, adv. bergab.

Na s er t, adv. rticFroärtt gejjeub (wie bie Srebfen). Näserten, tna, tno adj. rüefgängig.

Nas i dati, am v. pf. aufbauen, et= iten Ueberbau madjen.

JV a s i m o v a t i, v. impf. Ealt werben.

Nas i sat i Te, am fe v. r. pf. fid; voll faugeit, ftd; fatt faugen.

N a s 1 a g at i, am v. impf. anfchid)fett.

Näslob, m. ber ©roti.

Nasmifliti, im v. pf. unb na-smifliloväti, lüjem v. impf. anbid)ten.

N a s n a k, adv. auf bem 9tücfen: na-snäk leshäti, auf beut 9iücfen liegen.

Nasnamik, mka m. bie Anseige. Nasnamenati, am unb nasnameno-vati, am v. impf »erseid;nen, an= merEen. Nasnamkan part. attgejeigf. Nasnämkati, am v. pf. aitjeigett, angejeigt mad;en; bejetd;nen. Na-

,rsnämva f. bie AmnerEung. Nasnänik, nka m. bie Anseige, bie Anbeutmtg. Nasnanenje n. bie AnEünbigttng. Nasnäniti, itn v. pf. anEünbigett. Nasnanoväti, am ober nüjem v. impf. anEünben, anEünbigen. Na-snänje n. bie Anseige. Nasnanovaviz, vza m. ber AuEtinbiger, ber S3otl;= fd;after. Nasnäzhenje «. bie An» $eige, bie üiunbmacbung. Nasnäzhiti, im v. p f. anzeigen, Eunbmacben.

Nasobäti fe, söblem fe v. r. pf ftd; (mit hörnern) fättigen.

N a s 6 b e n, bna, bno adj. attffdf ig. Nasöbkat, nasobzliaft adj. gej^nelt.

. Nasobnolt; f. bie AuffdfjigEeif. Na-söbzhali, am v. impf. jal)lteln, ge= ääjmelt mad;eu.

Nasozhen, zbna, zhno adj, gegen» mdrfig, vorliegend Nasozhi adv. in ©egenwart feoramj. Nasozhnoft/. bie ©egenmart.

Näsrit, adv. rücfwärtt geljenb (mie bie Srebfen).

Nas h ä ga ti, am v. pf, anfeigeit, iit Menge fagen.

Nash et i, nashnjeti (aneb nasheti , nashnjeti) , nashnjem , näslinjcm unb nashänjem v. pf. drnfeit (eitte Menge, viel, fnnldnglid;).

Nashgäti, nashgem v. pf unb nashigati, am v. impf, anjuiibeit, anbrennen: slo gä je nashgäl, er l;at i (m berb abgeprügelt.

N a s h i v e t i f e , viin fe v. r. pf. ficb fatt leben.

Nashreti fe, nashrem le v. r. pf. ftd; voll freffen.

Nät, f. bie Blätter an Sraut unb 9tüben.

Natä kanje, n. bat @infd;enEett. Na-täkati, täzliem v. impf. einfd;enCeit. Natakar, natakazh m. ber Setiner; ber Munbfd;enE.

Natänzhen, zlina, zhno adj, ge« nau, ptinEflid;. Natanzhnoft f. bie ©enauigčeit, bie «pünEf[id;feit.

Nategama, adv. unverjüglid;.

N a t e g ä z h , m. ber Sleiffpanner (eitt SBinbermerEjeug). Nategniti, nem v. pf. unb natesovati, am ober süjem v. impf, attjiefiett, autfpannen.

Näten, auch näton m. ber SSlocE Sunt .Spols» unb (Streu » Warfen; ber Ort tjierju. Natergati, am v. pf. in Menge pftücEen. Natergätev , tvi f. was matt gepflücft hat, bie ßefe.

Naterfk, m. bie -öauSwurs.

Natefnoväti, am v. impf dltgflett.

Natefhe, natefhzh adv. nüchtern (roenn man noeb niebtt genoffen hat).

Nät i ha,/, ber ©d;nupfen.

Natihama, adv. im Stillen.

Natik, m. baž ®eftecF. Natikati, natikovati, küjem v. impf, aitfh'cFen : flöbern.

Natifk, m. ber Abbrucf. NatiQtati am v. pf abbruefen (ein 23ud;). Na! tifmti, nem v. p f. aufbrüefen (bie £aut, bat gfeifd;); anbrtiefen; (ein Sud;) abbruefen.

Natizh, /«. bat ©teefreit.

N a t1 a z h i t i, im v. pf.wli antreten, anftopfen.

Natö, adv. hierauf, Darnach.

Natolzoväti, am ober natolzavati, am V. impf. Hopfen j im SSerbadjt haben , argwöhnen.

N a t61 z h i, zhem v. Pf. in Wenge ff offen, fd)lagen.

Natopiti, im v. pf. in Wenge fd;mef= jen; anfrijmeljen b. i. burd) ©chmel--jen befubeln.

N a 16 r i t i, im v. pf. anmifien, ans jeffefn.

Nato z h i t i (natozhiti) , im v. pf.

einfd;enfen.

Na t r e f, v. N a t e rfk.

Netruden, dna, dno adj. uttentutbef.

Natrofiti, im v. pf. anjette(n,'he= flreuen.

Natura (f) f. bie Statur. Naturalen, Ina, lno adj. SJžatural. ... Naturen , rna , rno adj. SJtafur .. .; natürlich.

N a t v e g a m a , adv. ttitVerjugfid).

N a t v e s b a , f. bie Anhänglichkeit. Natvesiti , itn v. pf. (komu liaj) anhängen.

N a t v o r a , f. bie Statut. Natvoren, rna , rno adj. 9?afur ..., natürlich. Natvorosnaniz, nza m. ber J?afl!t'= üünbige. NatvC osnanfk adj. nafur* tiinbtg. Natvörosnanftvo /i. bie 9ia= turfuhbe. Natrorfbina/ jebe iit ber 9tatur gegrünbete 23errid;tnng, @nts (eerttng it. bgl.

Nauk, naüka m. bie ßeJjre, ber Un= terrichf, v. Navuk.

Naüftiti, im v. pf. in ben Willi b legen, verfuhren, verleiten.

Nauzhiti, v. Navuzliiti unter Nävuk.

Navada (aud) navada), f. bie Anges toöhnung, bie ©emohnheit. Navaden, dna, dno adj. gewöhnlich. Navaditi, im v. pf. angewöhnen. Navadno adv. gewöhnüd). Navajati, am v. impj. gewöhnen, abrichten; — fe v. r. impf. ftd) üben. Naväjenoft f. bie Sitte, ber öebraud).

N ä v a 1, m. ein legelförrttiger Äaufeit Jpeit ober ©rummet auf ber SBiefe; bie fflede, bie SBoge.

Navälen, Ina, lno adj. ©ed...; navälni pefik, ber ©ellfaitb.

Na v än, adj. etwas leer, nicht bis

oben Voll: föd je navän, baS gajj ijl nid)t gaitj voll. N a v d ä r , rja m. ber Anfd)Iag. IVa. vdäriti, im v. pf. unb navdarjäti am v, impf. auffd)lagen, verleben-»eranfchlagen : zeno navdariti, ben (J)reiS auf'fchfagen. Navdati, am v. pf. barangeben; erfüllen: jet goldinarjov mi je navdal , fünf ©ulben bat er mir bara», gegeben; difhäve lepi du h je vfo bifbo navdal, ber ffiolilgerud) erfüllte baS ganje -ÖauS. Navdihne n je, n. bie (äinfpreebung. Navdihniti, nein v. pf. mtb navdihovati , hüjem v. impf, eittfprechen. Navdol, adv. bergab, nad) unten. Na ve jati, am v.pf. ©etreibe atlä« minben, von ber Sprett befreien (eine Wenge, eilt 23ehä!tnifj voli). Navelizhati fe, am fe v. r. pf ' (zhefa) überbrüfjig werben, fatt be« ?otnitien: dela fe navelizhati, ber Arbeit überbrüfjig werben. N a v e r t, v. N a v r e t. ——— Navertati, am v. pf. anbohren. Mavefeljiti fe, im fe v. r. pf.

ftd). fatt freuen. N a v e f t i, vefim v. pf. in Wenge hängen, aufhängen, (einen Ürt).voll hängen.

Navesati, shem v. pf. Ultb nave-sovati, süjein i/. impf, anbinbett, aufbinbeit. Navezherjati fe, am fe v. r. pf ftd) 511 Abettb fatt effeit, mit bem Abenbeffen fertig feptt. 5

Navgrifti, grisein v.pf. anbeißen. Na vidljiv, adj. neibifd). Navidljiv-nik, navidijiviz , vza m. ber 9?eiber. Navidljivoft, auch navift f. ber 9teib. Navijati, am v. impf, mit Aufs

micfeln befebäftiget feptt. N a v i 1 i z a t i, am t>. pf. aufgabeln. Na vini t i, nem v. pf. verrenten. Nävi r ati, am v. impf, (beti .C\l!)tt ber glinte) fpattnen; (bie Uhr u. bgl.) aufziehen.

N a v i f h a , f. bie Anhöhe. Naviflie

adv. baju , obeitbrein ; aufwärts. Na v i s h a n , part. aitgewicfen. Na-vishanje n. bie Altweifung. Navisliati, ani v. pf. atttoeifen. Naviti, vijem v.pf. baS Aufwicfeln voUcnbejt; (einen gaben) einjiehen.

jj a v j e m a n, part. verpad)fef. Navje-mati , mljem v. impf, unb navjeti, vjAinem -u. pf. in 'Pacientu] neunten. Navjčmaviz, vza m. navjemavlia f bet ^achter, bic—inn.

jSavKrish, adv. tibetž &ECU5, SreUJ« iveife. Navlirishen, slina, slino adj. tvaž tiberž Sreuj ifl.

K a vi n i t i, nem v. pf. «nfcffeln.

Kavlezhljiv (*) adj. atläügltd). Navlezhljivoft bie AnjüglicbEeit.

Jf a v m i TI i t i, im v. pf. unb navmifh-lovati, lujem v. impf, (fi)nfid) ein=

bilben , in ber ©inbilbung leben. Navmifhljava/. bie (šinbilbungžfraft.

K a vnö t er, adv. nad) hinein. Na-vnotri adv. nad) innen.

Kavo d, m. unb navodba f. bie Att= ftiftung, bie Anleitung. Navoditelj, aud) navodilih m. ber Anführer, ber Anleifer. Navoditeljftvo, navödftvo n. bie Anführung, baž Sotttanbo. Navoditi, im (aud) navoditi uitb navoditi) v. pf. anleiten, anführen.

Kav olji ti fe, navoljim fe v.pf. (zhefa) fatt werben, überbrüßig mer= bett : tega dela fem fe she navöljil, biefer Arbeit bin ich fcbon fatt gewor= ben.

K ä v o r, m. ber £ebebattm.

Kav o si ti (aud) navositi), im v. pf. voll anführen.

K a v o s 1 ii t i, am v. pf. ailfmtpfen.

Kav pik, aud) nävpik adv. fenEred)t.

K a v p r e j , adv. nad) vorwärts. Navprejfhen , flina, flino adj. nach vortodrfž; waž vorwärts ift.

K a v p r e k , adv. quer barüber; über« haupt , im Allgemeinen : navprek travnika je fhel, er ging quer über bie SSiefe; od boshjih sapovdi navprek , von ben ©ebotl;en @ot tež über» haupt. Navprezlien, zhna , zhno adj. quer über, waž quer über ifi.

N a v r ä s i t i, im v. pf. eine fdjon halb »erharfd)t e "Bunbe icicber aitfrifecn.

Navrätnik, m. ber TOeuchelmorber. Navratniza f. bie Dtaubbiene.

Kavret, part. (vom Jlintenljaljn) gefpanttf; (von ber Ul;r u. bgl.) auf» gejogen. Navreti, vrem v. pf (ben Jpal/n ber 3'liufe) fpannett; (bie Ul;t) aufziehen.

K a v f p o d, adv. nach unten.

Navfpred, adv. nach vorne. Na-

vfprejfhen, Thna, fhno adj. nad; »orne fid; beftnblid).

Navsaj, adv. nach ntcfroarfž, nad; hinten. Novsäjfhen, rima, flino adj. hinter, waž nach rucfmdrtž, nad) hinten ifl.

Navsemati f e , am fe v. r. impf. junehmen, größer werben.

N a v s e t i, vsamen v. pf. aufnehmen. Navsetje n. bie Aufnahme.

Navüh ni za, m. utlb navfhetnik m. baž Dht-'gehältg. Navufhniza f. baž Oehr.

Nävu k,'m. bie 8e(;re, ber Unterricht: kerfhänfki nävuk, bie tSI>riflenfcI>vc. Navuzhiti, im v. pf. unferrid;ten, ben Unterricht vollenbeti; itiad)cn, baß 3emattb etroaž erlernet; — fe v. r. pf. erlernen.

Navün, adv. nach außen.

N a z i s n i k , m. ein littbencž obet- ir= benež £>ütd;en jitr (Erhebung ber S5rufl= toarsett.

Nazhenjati, am v. impf, uttb nazheti, nazhnem v. pf. (Brot U. bgl.) attgänsen, _anfcbneiben.

N a z h e r z h k a t i, am v. pf. an= frifeeln, voli Erifceln.

Näzhi, adv. anberž, auf eine anbere Art. Näzliin m. bie Art unb SBeife, bie (Sattiilig. Nfzhifhenj , fhnja, fhnje adj. anberž, attberž befd;affen.

Nazhiniti, im v. ff uttb nazhino-väti, üjein (*) v. impf, (komu kaj) vctttrfacbeti, bewirfen.

N az hke , v. N ifhk e.

N a zbuditi fe, im fe v. r. pf. fid; faff wunberti.

Ne ober ne, sJ)arfifel, nein, nicht; (in ber 3ufanimfefeung) u n ...; zlö

ne, po nobeni zeni, kratko nikar „ ne, um feilten (preiž, ganj unb gar nicht; ne ... nö, weber . . . noch (nec ... neque) : ne finem ne mefä jefti , ne vina piti, ich barf Weber Slcifd; effen, noch ©ein trinfen; ne lamo ... fhe veliko vezh, ttid)t nur, nid)t allein ... vielmehr noch (non tantum . .. sed potiusj : ne fämo bogät, Die veliko vezh dobrötljiv , nicht allein reich, vielmehr nod; mohl= thdtig; n5 . . . temozh, nid;t . . . fonbem (non ... verum) : ne jigram, de bi obogatil, temozh de freiho fküfim, ich fpiele nicht, unt reich ä"

werben, fonbern um mein ©tücf ju öcrfuchcn ; ne .. . ampak , nidjf ... fonbern (non ... Sed): ne jigräm, ampak Ii gledam, id; fpiefe nid&d, fonbern fel)e nur ju ; ne li ... ampak tudi nid;t nur ... fonbern auch (non solum . . . sc d etiam) : ne li vidi] fim ga, ampak tudi s'njim govoril, id; f;a6e i(;n nicht nur ge= fehen, fonbern aud; mit ihmgefprodjeit.

Neba h lad, m. baž 28ett'erleud;tcn, bie 8eud;fttttg. Nebefa n. pl. ber Gimmel (Aufenthaltsort ber Seifigen) (coeli). Neben, bna, bno adj. bež Rimmels : nebne ptize , bie 330= gel bež Rimmels. Nebinaft adj. ftimmelbfau. Nebefhk adj. bimmlifch. Nebefhzban m. nebeflizbanka J. ber-Sitrtelsbemohner, bie—iitn. Nebo, i. neba n. ber Gimmel, ber £>inime[ž= räum (coelum) ; ber Šf;ronl)immcl; betöaumeit. Nebes/«.bažgirmament.

Nebzhelnat, adj. nicht bienenreich.

Nedavno, adv. neulich, »or nid;t gar fanget Qeit, unfängft.

Ne delaven (auch nedelöven), vna, vno adj. untätig. Nedelavnoft f. bie Unthäfigleit.

Nedela, auch nedelja/! ber (sonn» tag. Nedelen, Ina, Ino adj. (gonit» tagS..., bež ©onntagž. Nedelko n. bet Müßiggänger. ' Nedelfk adj. fouittägfid;.

N e d e r j e, v. N e d r i j e.

N e dob en , bna , bno adj. Jut Uit» gelegenen 3eit, jur Unjeit, ungunflig.

N e (1 o b i t e n , tna , tno unb nedobi-telen adj. unerreichbar. Nedobitel-noft / bie Uttetretd;batfeif.

Nedobrovoljen, ljna , Ijno adj. abgünftig. Nedobrovolnoft /. bie AbgttniL

Netlogo denje, n. baž Mißlingen. Nedogodeti, (11 v. pj. mißfingen.

N e d o j i t v a , /. bie 9tid;tfaugitng.

N e d o k a s 1 j i v , adj. unertoeiSlid;. Nedokasljivoft/. bie UnerroeiSltchfeit.

Nedoloshen, adj. ungelegen. Ne-doloslmoft /. bic Ungetegenijeit.

N e d 6 ] s li e n ((tež : nedövslien , ne-ilushen) , shna , slino adj. ttltfd;ulbig. Nedolsbnik m. ber Unfd;ufbige. Ne-dolsbniza /. bie Unfd;tilbige. Ne-dolslinoft/ bie Unfd;ulb. Nedolsh-lioftin adj. ber Uitfd;u(b.

Nedopadljiv, adj. ungefällig,rniß= fällig. Nedopadljivoft / bie llnge» fäUigfeit-

N e d o p 6 1 n j c n , part. unerfüllt.

Nedopuftiti (aud;' nedopürtitj) im v. p f. »enteilten, ttid;f julaffen. Nedopufhen part. ttid;f Jugelaffen, Verneint. Nedopufhen , flma , Hi no adj. unjuläfftg. Nedopufhnoft/ bie Unjuläffigfeit.

N e d o r ä ril e n, part. UnaužgetoacMeit..

Nedorezbljiv, adj. unfäglich. '

N e d

Nedoftavljiv, adj. unerfefelid;.

Ne d oft o j n, adj. ungebührlich, mu fchieffid;. Nedoftöjnoft j\ bie llngc» bithrfid;Eeit.

Nedofhtetljiv, adj. ttnjähfbar, jahllož.

Nedosdevan, part. unvermutet.

Nedosrel, adj. unjeitig. Nedosre-loft f. bie llnjeitigfeit.

Nedovärjen, part. un»erfod;t, itn= »erbaut.

Ne dr i je,/, pl. unb nedro n. ber 2Sitfen; ber ®d;ooß.

N e d u h a , / ber ©d;nupfeitj bie •ÖeffiE. Nedufben, flma, fbno adj. heftifd;.

N e d v o j n o , adv. ungcjioeifelt.

Ne d vor! ji v, adj. unhöflich. Nc-dvorljivoft/. bie Unhoflid;Eeif.

Neednäk, adj. ungleich. Neednä-koft /. bie Ungleichheit. Neednäk-fhen, fbna, flmo adj. ungleichförmig, ttngleid;ntäßig.

Nega, (attž ni gä, unb biefež auž nega je) indeclin. ifl nid;t ba', man» gelt, fehlt (caret) : kde nega lita-zbaka,-.fe miflii goftüjejo, wo ež feine Šahe gibt, fchmaufen bie Mäufc.

N e g d a, negdafhen , v. N e k d a , nekdanj.

N e g n i j o z li , adj. unvermcSIid;. Negnijozhoft/. bic Un»erroežlid;feif.

Nego d en, dna, dno adj. unreif, unjeitig. Negodnoft/ bic Unjeitigfeit.

Negotov (auch negvifhen), adj. ungewiß. Negotovina, negotovoft / bie Ungcreißheit.

Nelianje, n. baž ßaffcn: nebänje in djänje , baž Sljun unb Saffen. Nehati , äm ober nehati, am v. pf. aufhören, nad;laffen: ne neha be-

razbiti, komur Te päliza v'rokah ogreje, bie .....

betteln

©eroohubeit $u w'i'rb nii)t Ieid;t uttferlaffen.

N e hra 1 a , f. bet UiibanE. Nehvalen, Ina , lno unb nelivaleslien , slina , slino adj. uitbaitEbar. Nehvaleshnik unb nehvälnilt m. ber UttbanEbarc. Melivaleslmolt unb nchvalnoft f. bic UnbanEbarEeit.

jjeimenva'n , part. ungenannt, anonpin. Neimenvänik, nka m. ber Ungenannte , ber 2lnom;muS. Neimenvänka f. bie Ungenannte; ba» ungenannte SBcin (neimenväna Soft). Neimenvanolt f. bie 2lno» npmifät.

Ji c i s b r i TI j i v, adj. »mtuSlbfcbKcb. Ncisbrifljivoft f. bie Utiaugtcfc^Itc^;! Eeit. •

ffeisgovörljiv, adj. unaušfpred)= lief). Neisgovorljivoft f. bic Unauš» fprcd;lid)Eeit.

Neismeren, rna , rno adj. uner= mefiltd;. NeiSmernoft f. bie Ulter= uR|]Iid)!cif.

Neisprofljiv, adj. ttitetbifflid). Neisprofljivort f. bie UnerbtfflicbEeif.

N e i S r e z h e n, part. tinaušgcfprocbeit ; gem. aber unridjfig: itttaušfprecblid). Neisrezhljiv adj' unfaglid;. Neis-rezliljivoft f. bie UnfäglidjEeif.

Neisvishljiv, adj. unetrocBlidj. Neisvisliljivoft f. bie Unerweistid)fcif.

N e j e d i n, adj. uneinig. Nejedinoft /. bie UncinigEeit.

Nejevera,/ ber Unglaube. Neje-

i' veren, rna, rno adj. ungläubig. Nejevernesh., nejevernih m. ber Ungläubige, ber Vltbcifb^ejevernoft f. bie' UngläubigEeit. Nejeverfk adj. uttglätlbifd;, atiteifiifd). Nejeverftvo «.bet Unglaube, ber Afl;eišitt.

Nejevolja, f. bet Unwille. Nejevoljen, Ijna, ljno adj. unwillig. Kejevoljnoft/ bie UitwilligEeif. Ne-jeviiljz m. ein unwilliger, unjufine» bener Wenfd).

Nekaj, ober nekej adv. etwa kaj ... nekaj, tfyeilf ... tfjeilš; nekej v'blagi, nekej v'denarjih, ff>eil§

in SBaaren, tl;cilš im ©elbc. Nekaj-nielezkniU (*) m. ein Sinb Pon etlid;eit Wonafeit. Nekajtednik (*) m. eilt Siub Poll einigen 3S>ori;eit.

Nekako, adv. auf eine geroiffe 2lrt.

Nekak, ober nekaklkip, flina , flino adj. fo geroiffec Wagen bcfd)affen, J. 25. käkfhin je bil tifti pef, ki fi ga vidil (Wie fat> ber JSunb auS, ben bu gefel;en ?) Antwort: Nekakfhin zhe rn (fo getu t ff er Waffen fd;wars); nekakrkni einige. N e k ä s e n , sni / baS ?lbentbcuer. Nekasljiv adj. abenteuerlich. Ne-käsljivoft f. bie 2ibentheuerlicb!cif. Nek da, nekdaj, nekdej ober neki-dan adv. cinft, einftenS, el;emal, trgenb einmal: od nekda, «on jeher. Nekdänj adj. ehemalig. Nekdänjolt f bie ©l;emaligEeit, bic 33etgangeit= Ijeit, baS 2lltertbum. Nekdo, pr. molji einer, irgenb einer, 3eitiattb (fo Piel al§: ne vem kdo, td) weiß iticbt mer). Nekej, v. N e kaj. N e k e r T h ä n f k, adj. undnuftlid;. Ne-kerfhänftvo «. bie Und;riftlid)Eeif. Nekerflieniz, nza unb nekerfkenik

m. ber Undjrijt; bet 9iid;fd;rtfi. Nekerväv, adj. nicht blutig. Ne-kervavitva f. bic 9iid;tblutung. Ne-kerven, vna, vno adj. unblutig. Neliervnoft /. bie Unblutigfeit. Neki, pr. (gemeiniglich nek, nek) trgenb einer, ein geraffter Semaitb. Neki obet neki adv. etwa : kar neki h zhe, tpaä et- cfroa mili. Nekje, adv. irgettbwo. Nekjer adv. nirgenbd.

Nčliod, ober nekod adv. auf irgenb einem ©cge, irgenbmo burd;: od nekod, irgenb t»ol;cr. Nekokda, adv. jUTOeilett, biäwcilett-N e k o k r a t, adv. mattd;mal, ntanchež

War.

Nekoliko, obet nekoljko adv. cfloaS, einiges: nokoljki m. pl. einige.

N e k o I i k r a t, nekolkokrat adv. Ci-

ntge Wal.

Nekoriften, Ttna , ftno adj. Utt? portbeill;aft, nidjt nitfelich- Nekonftje i n. ber 9tid)tnufscn. ne-] Nekrepoft, f. bie STCicbfftärEe; bie Uitfugenb.

Nekriviza, f bie Unfcbtilb; baS

Unrecht.'

Nekteri, pr. (pcrmutf>fid) jufamrnett» gesogen auS ne vem kateri, id; weiß nicht weldier; nicht aber, wie einige meinen, enkateri für nekateri) UHi|i=

eher, irgenb einer, irgenb wer, 3e= manb: nekteri pl. einige, etliche.

Nek varen, adj. unfaäblich. Neil värnoft f. bie Unfd)äbfid)feif.

N e a f ä t, „d-,, unbehaart.

Nelep, adj. unfd)ön. Nelepo adv. unanfläiibig, ungebührlich.

Neljub, adj. unlieb, wiberlidj.

N e1 <> z h 1 j i v, adj. untrennbar. Ne-lozkljivoft f. bie Unfrennbarleif.

Nem, adj. (»It.) fiutnm.

N e m a m , flatt ne imäm , ich habe nicht.

Nemir, aud) nemar m. bie ©org= lojigJeif: tako v' nčmar shivi , er lebt fo forglož, untätig bahtn. Nemaren, rna, rno unb nemarljiv adj. ' faul, unthatig , trage , lieberlid). Nemarljiviz, vza attd) nemärnik ttltb nemarnjäzh m. ber gaulenjer, eine trage, lieberliche SDIannžperfon. Ne-marljivka unb nemarnjazha f. bie Saulenjerinn, eine trage, lieberliche SBeibSperfott. Nemarljivoft f. bie Srdgheif, bie Sieberlichfeif. Nemarne, neta rn. ber Saulenjer. Nemärnoft ober nemäroft J. bie Unad)tfamfcit, bie ©orgfofigfeif.

Nemil, adj. unbarmherjig. Nemiloft f. bie Uitgnabe. Nemiloltiv adj. itn» barmherjtg, nicht gnäbig. Nemilo-ftivnoft, nemiloftivoft/. bie Uitbarm= herjigfetf.

N e m i r, m. ber Unfriebe, bie Unruhe. Nemiren, rna, rno adj. unfrieblich-Nemirika f. bie Unruhe in ber Uhr. Nemirnik m. ber Unfriebtidje. Ne-mirnoft f. bie Uttfrieblichfeif. Ne-mirovati , am unb rüjem v. impf. unruhig fepn.

Nemogözhe, adv. unmöglid). Ne-mogozhen, zhna, zhno adj.- nicht mächtig; unmöglich- Nemogozhnoft f bie Unmoglid)feit.

N e m ö s h e n , slina "slino adj. un= »ermögenb. Nemoshnoft f. bie lin» »ermogenheif.

N e m o z h (aud) nemozh) , f. bie £>f)n» macht. Neinozhen, zhna, zhno adj. ohnmächtig.

Ncnädjan, part. uittforgefehen.

Nenägliza,/. bie SKichteile.

Nenavaden, dna , dno adj. unge» wohnlich. Nenavadnoft/. bie Unge» WÖfjnlichfeif. Nenaväjeniz , nza m.

unb nenaväjenka f. ber ober bie nicht geübt, nicht gewohnt ifl.

N ena viden, dna, dno adj. mig: günftig. Nenavideti, dim v. impf mißgönnen. Nenavidnesh m. ber Wifigünflling. Nenavidnoft /. bie Wifjgünfligfeif. Nenavift f bie TOijj. gunfi.

Neobdelan, part. ttnEulfiuirf, utt» bearbeitet.

Neobgöden, dna, dno adj. um jeitig; jut Unjeif: neobgodnn boga-bojezhoft, eine unjeitige ©otfežfurd)f.

Neobliraljevan, part.unbeherrfcht, »on feinem Oberhaupfe regiert.

Neoblöshcn, part. unbelaben.

Neobmesdovän, part. unbefolbet.

Neobresan, part. unbefchniften.

Neobröslijan, part. unbewaffnet.

NeobTtrashan, part. unbewacht.

N e o b t e f a n , part. unbehauen, un= gefehliffen, grob.

N e o b z h ü t e n , tna, tno adj. geftil)!» let. Neobzhutnoft f. bie ©efühflo» ftgfetf.

N e o d b e s h 1 j i v , adj. uneitffliebbar. Neodbeshljivoft f. bie Unentflichfcar» feit.

N C o d j i d 1 j i v , adj. wa« nicht ent« gehen fann, uncitfgehbar.

Ncod g n a 11 j i v, adj. un»erfteiblich. Neodgnätljivoft f. bie Unoerfreib» lichfeif.

N e o d k 1 ä d 1 j i v, neodnai liljtv, neod-tifhljiv adj. tnt»erfchieblich, un»er= fchiebbar. —oft; f. bie Un»erfd;ieblid)« feit, bie Uu»erfd)iebbarfeif.

N e o d p r ä vU i v, adj. un»erfilgbar. Neodprajpfcft f. bie Un»erfilgbar= feit.

N e o dp u Tt 1 j i v, adj. unerläßlich. Neodpurtljivoft f. bie Unerfäfjlid)Eeif,

N e o d r e ril 1 j i v , adj. unerložlid). Neodrefiiljivort f. bie Uner(ö6tid)feif.

N e o d s h a 1 i 11 j i v, adj. untröflli'd). Neodshalitljivort f. bie ttntröfllid)» feit.

Neodvesljiv, adj. ttnaufföSlid). Neodvesljivoft f. bie Unauflöslich' feit.

N e od vi fl j i v, adj. unabhängig. Neodviiljivoft f. bie Unabhängigkeit.

Neogibljiv," adj. untternteiblid). NeogibljivoTt f bie Unuermeibtich» feit.

eoko fm ä zhen , adj. unbehaart,

nicht rauch-jf c o k r »-j fhan, part. tmverfürjf;

unhefchranff. jtf e o m a d e s h v a n , part. unhcfTecFf. Neomadeskvanoft f. bie Unbeflecft* hcit.

jj e o m a j 1 j i v, adj. unerfd)üfterlid).

Neomajljivoft j. bie Unerschütterlich« feit. -

fj e o in e z Ii 1 j i v , adj. uneri»cid)lid). Neomezhljivoft f. bie Unerroeichlich5 feit.

N e o m ö s li e n , part. unverehelicht. Neomosbenka f. eine Unverehelichte, eine (Sfjelofc-Neoploden, part. unbefruchtet (von

©etbchen ber Shiere). Neopotiiama, adv. ungehinbert. Neoranitljiv, adj. unvernntnbbar. Neoranitljivoft f. bie Itnverrounb* harfeit.

Neofkrnnen, part. linVerlefet, itn* beflecft. Neofkrunenolt f. bie Un= beflecffhetf. Neofkrünljiv adj. un= verlefclich. Neofkrunljivort f. bie Unvetle£lid;feif. Neofolen, part. tmgefalsen. Ne o fhk ö d I j i v, adj. uitfd)äblid).

Neofhlcodljivoft f. bie Unfchäbltchfeif. Neos dr avl ji v, adj. unheilbar. Neo-

sdravl jivort f. bie Uitheilbarfeif. NeoteCaniz, nza m. ber 9toI)e, ber ©robian. Neotelanka f. bie 9iol;e, bie ©robe. Neotelanoft f. bie Koh1 {;eif, eig. ber 3uftaub einež Saum* ftammež, ba er nod) nicht behauen, b. i. but-d; flauen bearbeitet i|l. Neotrüdljiv, adj. unermüblid). Neotrüdljivoft f. bie Uitetmüblich* feit.

N e p a m c t, f. bie Unvernunft. Nepa-mcten, tna, tno adj. unvernünftig. Nepämetnoft f. bie Itnvernünffigfeit. Neperjasen, sna, sno adj. un= freunblid). Neperjäsnoft f. bie Un* freunblichfeit. N e p e r j a 11 j i v, adj. unfreunbfchaft* lid>. Neperjäiljivoft f. bie Unfreunb* fdjafflichüetf. Neperljiiden, dna, dno adj. iu=

human, grob. Neper los k en, slina, slino adj. un* gelegen. Neperlösbnoft f. bie Uli* gelegenheit.

N e p i t a v e n , vna , vno adj. nidit nahrhaft.

Nejilazhilen, Ina, lno adj. itnetlf* geltlid). Neplazhilnoft f. bie Unent« gefflid)Eeif.

N e p o b 61 j f h 1 j i v, adj. unverbeffer* lid). Nepoboljfhljivoft f. bie Unver* befferfichfeif.

Nepoboslien, slina, slino adj. nid)t fromm, unfromm. NepobosbnoCt f. bie Unfrömntigfeif. Nepobosbeniz, nza m. ber nicht fromm ift.

Nepof-ärban, part. ungefärbt.

Nepogäfljiv, adj. (vom geuer) unau§löfd;Iich.

Nepogrefbati, am v. impf. nid)t »ermiffen, entbehren: tega ne pogre-riiam, baž vermiffe id) nicht; to rezh lehko pogrel'liam, bie ©ad;e entbehre id; leicht. Nepogrefliljiv adj. ent* behrlid). Nepogrefbljivolt f. bie (Sntbel>rlid)feit.

Nepokarljiv adj. 'unflräffid). Ne-pokarljivoft f. bie Unflräflichfeit.

N e p o k 1 i z a n, part. unberufen.

Ne po ko j, 2. nepokoja m. bie Uu= ruhe. Nepoköjati, ain v. impf. (aud) nepoköjiti unb nepokojili) beunruhigen. Nepokojn adj. unru* f)ig. Nepokojnöft f. bie Unruhe.

N e p o k o n -L li 1 j i v, adj. unverfilg* bar, unattžroffbar.

N c p o k (> r c n , rna , rno adj. unge* hotfaiu. Nepokörnoft, nepokörflii-na f. bet- Ungehorfam.

Ne pome n f lil j i v, adj. iraž fid) nid)t verfleinern läßt, unverfleinerlid).

Nepopäzlien, part. ungehinbert, ungeflört. ,

Nepopifljiv, adj. unbefd)reiblid). Nepopifljivoft f. bie Unbefd;reiblid)= feit.

Nepoplazlian, part. unenfge(fltd).

N e p o p 6 1 11 o m (liež : nepopövnom, nepopünoni) , adj. unvollWmmen. Nepopölnoma adv. unvollkommen. Nepopölnomoft f bie UnVoflEoilt«

menhetf.

Nepopräv, adj. unrtd)tig. l\epo-prävoft f. bie Unridjtigfeit.

N e ii o li nftljiv, adj. unerläßlich-Nepopüftljivoft f. bie UtterläßlidjEeif,

Neporeden, dna, dno adj. unor* bentlid). Neporednoft f. bie Unot* bentlichfeit.

N epoflonAt, adj. oljne Ccfmet nepoftonat ftol, ein ©tuf;1, ber Feine £el;ne hat-

Nepofredftven (*) adj. unmif* tclbar. Nepolredftveno adv. ttnmif= telbar. Nepotredrtvenoft /. bie lin. miftelbarFeit.

N'e p o 1 L t r ä f 1 j i v (f) adj. unfträf= lioj. Nepofbtrafljivoft f. bie Utt> ftrdflfdjFetf.

Neposäbljiv, adj. unöergeßlid;. Neposabljivoft /. bte Um>ergefj(id;= Feit.

Nepotekljiv, adj. ttntterftegbar, tut« erfd;öpfltch. Nepotekljivoft f. bie Un= »erftegbarFeit, bie Utiecfc^opfttdjfeif.

Nepoterpesh, m. bte Ungebttlb. Nepoter-pesben, slina, slino unb «peshljiv, auch »pljiv adj, ungebut« big. =peslinik, ;peshljiviz, =pljiviz, vza m. ber Ungebulbige. «peshnoft, «peshljivoft, =pljivoft f. bie Ungebltlb, bte UngebulbtgEeif.

Nepotoläsbljiv, adj, nicht JU befänftigen, untrbftlid;. Nepotoläsh-Ijivoft f. bie föigenfcbaft, ber 3u* ftanb, ba ftd; 3emanb nicht befänfti= gen, nicht tröffen läßt.

Nepotreba,/ bie 9tid;tnofh. Nepotreben , bna, bno adj. utinÖfi>ig. Nepotrebnoft f. bie UnttöfhigEeif."

Nepovoljen, Ijna, ljno adj. un= roiHFommen.

Neprav, adj. unrichtig, unrecht, falfd;: nepravo rebro, bie falfcbe Ditppe. Nepraviza f. ba« Unredjt. Nepravizhen, zima, zhno adj. ttn= gerecht. Nepravizhnolt / bie Unge« reditigEeit. Nepravnoft f. bie Utt= richtigfeif.

N e p r e g o .v a r j a m a, adv, ohne 2Bt= berfprttch. Nepregovoriten, tna, tno adj. utiroiberfprečhlid;. Nepregovo-ritnoft f. bie UnmiberfprechftdjEetf.

N ep rekli zl ji v, adj. unn>iberrttf= liri;. Nepreklizjjivoft f. bie Untt)i= berruflidjBetf.

N e p r e 1 e s 1 j i v, adj. untt&erfTelgM;. Neprelesljivoft f. bie Unuberfleiglid;» Feit,

N e p r e 1 o in 1 j i v, atld; neprelomljiv adj. tmycrbftiri;Iid). Nepreloraljivoft f. bte Um>erbritd;Itd;Feif.

Nepremagan, part. unbeftegf. Ne-premaganoft /. bie Unbeflegtheit, Ne-

premagljiv adj. unbeftegbar, unttber= tt'tttblid). Nepremägljivoft f. bieUtts übernnnblid;Feit.

Nepremäkjen, auch nepremekjen part. unerfchüttert, iinöerritcFf. Ne-premäkjeno adv. unöerrücft. Neprc-makjenoft f. bie Umierrticffheif. Nepremakljiv adj. utterfcbüfferlid). Ne-premäkljivoft bie Uncrfd;itfterlicbFetf,

Nepremenjen, part. unverändert, Nepremenjenoft jr. ber 3uftaitb, bei-ein Ding noch umieränberf ifh Ne-premenjjiv adj. unöeränberlicl;. Ne-|iremenljivoft f. bie Un&eränberltd;»

Nepremikama, adv. ttnverrücFf.

Nepreminözh, adj. unvergänglich. Nepreminozlioft f. bie Unvergäng= TichFeit.

Ncpremi fhlama, adv. unbebadjt« fant. Nepremifhlenoft f. bie Unbe» bachffamEetf.

Nepremoshen, shna , skno adj. uttvermöglid;; unvermögenb (eunu-chusj. Nepremöshnoft f. bie litt« vermögenheit.

Neprenehama, adv. unabfäßig, ol;ne Unterlaß. Nepreneliaven, vna, vno adj. iiitabläßig, ununterbrochen. Neprenebavnoft f. bie Unabläßigfeit.

Neprenefljiv, aud; neprenelljiv, adj. unerträglich. Neprenefljivoft f. bie UnerfrägitchEeif.

Neprepläsljiv, adj. untiberfleig« fi$. Neprepläsljivoft f. bie Unubet* fteiglichFetf.

N e p r e T e z b 1 j i v, adj. ttnttberfreff» lid;. Neprefezbljivoft f. bieUnttbet's trepichEeit.

Nepreftäven, vna, vno adj. un» unterbrochen, unabläßig. Nepreftäv-no adv. unaufhot'fid;, ohne Unterlaß. Nepreftävnort f. bie UnabläßigFeit

NepreTtrafben, part. uiterfd;rccFf. Nepreftrafhljiv adj. ttnerfd;rccf6ar. N e p r e ft t'.'i 1 '111 j 1 v o ft f bie Unerfd;recF=> barFeit. Neprefträfhnort /. bie Um erfchrecFfhetf.

N e p r e f h t o 11 j i v , neprefliteven , vna, vno adj. uttjähfbar. Nepre-fhtetljivoft, neprellitevnoft f. bie UnjählbarEeit.

N e p r eterpljiv, adj. unerträglich.

Neprevidama ober neprevidno, adv. ttnforgefehen. Nepreviden part,

241 N e p

unttorgefefjen. Neprevidnoft'/. bic Unvorgefebenl>eit.

JJ t' p r e z č-n j e n , p ar t. U nfchäfcbar.

jj e p r i d c 11, dna, dno, adj. mt&lož.

N e p r i j ä t e 1, m. ber 9?id;tfreunb, ber geinb. Neprija-telen, Ina, lno adj. unfreuttblid). • »telkinja, =tliza f. bte Unfteunbintt, biegetnbintt. =telfk adj. itnfreuttbfcbafflid;. »telftvo«. bie9lid;t= frettnbfd)aff.

jjeprijeten, tna, tno adj. ttnan» genehm. Neprijetnoft J. bie Unatt» itei)mlid)feif.

jjeprilizlien, zhna, zhno adj. ungelegen, unbequem. Neprilizhnoft f. bie Ungelegentjeit, bie Unbequem» licbEeif.

Nepriloshnoft,/ bie Verlegenheit-

]\!ep r i ft e n , ftna, ftno adj. uitcd;f: nepriften ozha, ber ©tiefvater U. bgl. Nepriftnoft f. bie Unechffjeit-

Ne p r i t e z h e n, zhna , zhno adj. un» fdjmacf t;aft; ungebethlid). Nepritezh-noft f. bie UnftbmacfhaffigEeif, bie Ungei>eil)lid>Eeif.

K e pri z h a k a n o, adv. unerwartet.

Neprizhen, zhna, zhno adj. ab» mefeub. Neprizlmoft f. bie 2lbme» fenl)cit.

Nerado unb nerado, adv. ungern.

N e r a dovoljen, ljna, Ijno adj. nid)t freiwillig, ungern. Neradovöl-noft f. bie ©genfdjaft, ba man etraat nicht gern ti;ut. <

N e r a f t j c , n. baš Mißgemäcbä.

Nerasdertljiv, adj. uitjetfiotbar. Nerasdertljivoft/. bie Unjerflörbar» getf- Nerasdertnoft f. bie Unser» ftčrtljcit.

N crasgovören, rna, rno adj. itn» bcrebt (indisertus).

N e r a s 1 6 z h e u, zhna, zhno adj. ttn» beutlid). Neraslozlinoft /. bie Utt» beuflid;feit.

Neraven, vria, vno adj. uneben. Neravnöta f. bie Unebenheit.

Nered, f. bie Unorbmtng. Nere-doven , vna , vno adj. orbntlttgšwib= rig. Neredovnoft f. bic Orbttungš» wtbrigEeif.

Ne r e fen , adj. unwahr- Nerefniza/. bie Unwahrheit. Nereliiizhen, zhna, zhno adj. unwahrhaftig. Nerefnizh-noft f. bie Unroahrhaftigleit.

Nero da obet nerodnoft,bie Un»

gefchiiilithleit. Neroden, dna, dno adj. ungefchicft. Nerödnik rn. bet Ungcfdncfte.

Nerodoviten, tna, tno adj. un» fruchtbar. Nerodovitnoft unb nero-dovitoft f. bie Unfruchtbartcit.

Nerojftvo, n. bie Mißgeburt.

N efem, aud) ne fem, id; bin nicht. Ne rila, / bie ŠKidjtnotf).

Ne Ti t en', tna, tno adj. unerfäftlid). Nelitnesh obet* nefitnik m. ber9lint» merfatt. Nefitnolt f. bie Unerfätt» lid>!eit.

Nefkerbama, adv. Ultbeforgf, oh» ne ©orgen. Nefkerben , bna , bno adj. forglot. NeTherbnolt f. bie ©orgloftgfeit.

Ne Tk laden, dna, dno adj. ttnge»

fugtg.

Nefkritljiv, adj. unverbcrgltd). Nelkritljivoft f. bie Unverberglid)feit.

Neflan, adj. ungefaljett; tmfchmacF» l)aff; sumiber (fab). Neflaniz, nza m. eig. ber Ungefaljene; ein faber Menfd). Neflanlta/ eilt fabcš grauen» jimmer. Neriänoft f. bie gabl;eit, bie Ungefalsenhetf.

N e fl A rt, y. bie Unlufi.

N e TI ü f h 1 j i v , adj. tinfolgfam. Ne-riüfhljivoft/. bie Unfolgfamfcit.

N e l'n a g a , ober nefnagota f. bic Un» reiltfid)feif. Nefnäslien, shna, slino adj. unreinlich, unfattber. Ncliiasli-noft f. bic Unteinlid;Eeif, bie Uitfati» berfeit.

Nelnübljen, part. unvermdl;lf.

Nefpame t ,f. bte Unvernunft. Nefpa-meten, tna, tno adj. unvernünftig. Nefpametnort f. bie Unvernünffigletf.

N e r p ä z h e n, part. ungejiört.

NeTperhljiv, adj. unvermešlid). Nelperhljivoft f. bie Un»erweštid;= Eeit.

Ne fp o d oben, bna, bno adj. ttn» aitflčmbig, ungebührlich- Nefpodöbiti Te v. r. impf, fid; nid;f Jiemeit. Ne-fpodobnoft /. bte UngebührlicbEeit.

Nefpogöjen, part. Ullbebingt.

N e fp o k 6 r j e n , part. ungebüßt.

Nefpomeren, rna, rno adj. un» mäßig. Nelpomernoft f. bie Unmä» ßigEetf.

Ne 1' p o f h 11 j i v, adj. unehrerbietig. Nefpoflitljivoft f. bie Unehrerbietig» Seit.

243 N e f

N e fp o t i k 1 j i v , adj. ttnanftößig. Nefpotikljivoft f. bie Unanftößigteif.

Nefprc m i' knj en, part. tut»errücff, nicht »on feinem

N p f p r e m e n 1 j i v , adj. tlltvcrältber; fid). Nefpremenljivoft f. bie Uit»er= änberlicbfeit.

Nefpremiriik, m. bet Unbebacbf. Ncfprerniflilen part. unuberbadrt, ttnbefonnen- Nerpremiflilenoft f bie Unbebacbffatufeif, bie Unbefonnenheif.

Ne fp revi člen, dna, dno adj. uit-. bttrcbficbfig. Ncfprevidnoft /. bie Unburcbfiditigfeit.

N e I p r i 111 e r a, f. baž $ftid)f»erhdlf= niß. Nefprinieren, rna, rno adj. unverhältnismäßig. Nefpriraernoft/ bie Unverhdlfnißmdßigfetf.

Nefrämen, rana, mno adj. unVer= fcbdmf. Neframeshljiv adj. nicht jchamhaff, fd)antlož. Neframeshlji-viz , vza unb neframnesli, nefram-nik m. ber UttVerfcbdmfe, ber Scbam= lofe. Nefraraesliljivka, nefrämka, neframniza J. bie Scbamlofe, bie Unverfchdmfe. NefrAmnoft f. bie Unverschämtheit.

Ne Tre z ha, f. baž UnglitcF. Nefrč-zlien , zhna, zhno adj. unglltcflid). Nefrezhnik m. ber Unglltcfžfobn. Nefrezhniza f. bie Unglttcfžfocbfer. Nefrezhnoft f. bie Unglttcffeligfeif.

N e ft a n o v i t e n , tna, tno adj. ltn= beftdnbig. Neftanovitnoft f. bie Un* heffd'nbfgfeif.

Nefti (aud; nčfti) , nefem v. impf. tragen.

Nel'toritljiv, adj. untunlich. Ne-ftoritljivoft f. bie Uttfhunlidjfeif.

Neftresen, sna, sno adj. unntd» füg. Neftresnesh m. ber Unmäßige. Neftresnoft f. bie Unmäßigfeit.

Neftrohljiv , adj. un»ertt>ežficb. Ne ftro lil ji vo ft f. bie Unvermežlicbfeif.

Ne ffimen, mna, mno (aud) nefum-nitljiv) adj. nicht argrooljnifcb; un= Verbächfig. Nefumnoft, nefumnitlji-voft f. bie Unoerbdchtigfeit.

Nefvaritljiv, adj. tutfh'äflicb, Un= fabelhaft. Nefvaritljivoft f. bie Un= fabelhafftg!eif.

Nefzedljiv, adj. unblirdjläfitg. Ne-f/.edljivoft; f. bie Uitburchldßigfeif.

Ne fh äl en, Ina, Ino adj. nid)t fchershaff, entff, etnfUich- Nefhalno

N e s 244

adv. ernfHid;. Nefhälnoft f. ber (Srnft.

Neflike, v. Niflike.

Nefh k odi ji v, adj. nnfchdblid). Ne-flikodljivoft f. bie Unfchdbtichfeit,

Neflipel (f) pelna m. unb ii <5 fh -plin f. bie TOtfpel; ber ®lifpelbamn.

N e f h p o g a n 1 j i v, adh ttnbraUthlMr. Nefhpoganljivoft/. bie Unbrauchbar; feit.

Nefhterga, f. ber Sragefeffet, bie. ©dufte.

Nefhtevilen, Ina, lno adj. linjat;; lig. Neflitevilnoft f bie tlnjahtig, feit. Neflitevilo n. bie Unjabl-

Nesadöften, ftna, ftno adj. on« jtitdnglich, ttnjureidjeitb. Nefailoft-noft f. bie Unjuldnglidjfeit.

Nesado voljen, ljna, Ijno adj. unjufrieben. Nesadovoljnoft f. b(e Uitsufriebenheif.

Nesagovorljiv, adj. unöeranf» IDortlid). Nesagovorljivoft f. bie UnveranftoorflicbFeif.

Nesakonfk, adj. unehelich-

N e s a k r i 11 j i v, adj. uttverberglid). Nesakritljivoft f. bie Un»crberglicb= feit. Nesakrivno adv. unverholen.

Nesamüdno, adv. ungcfältmt.

Nesanäfhen, fhna, flino adj. un= »ertdßlid). Nesanafhnoft f. bie Un= »erldjj(id)feif.

Nesaröblen, part. eig. nicht ge« faumf, »on raupen, groben Sitten, ungehobelt. Nesarobleniz, nza m. ein Wenfd; »on groben Sitten. Nc-saröblenoft f. bie ltngefd;liffenheif, bie 9tof;heif, bie @robf;eif.

Neiaflushen, part. ltn»etbienf. Nesaflüshenoft f bie Utt»erbienfheif.

Nesaveden, dna , dno adj. ben)tlßf= lož. Nesavednoft f. bte S3etmtßflo= ftgfeif.

Nesavlovljiv, adj. «nvcrfdngltch. Nesavlovljivoft,/b.Un»erfdttglid)feif.

Nesavüpen, pna , pno adj. tiufj= trauifch- Nesavüpnoft f baž ®tß= trauen.

N e s b r i fli 1 j i v , adj. unaužlčfchlid). Nesbrirhljivoft/bicUnanžl0fd)lid)feif.

Nesdershen, slina, slino adj. 1111= enfhaltfam. Nesdčrslmoft f bie itn-enthalffamfeit.

N e s d r a v, adj. ungcfttnb. Nesdräv-je n. bie 9?id)tgefuubheit.

245 N e s

pjc s dru s li 1 j i v, adj. unvereinbar* lid;. N cscli üsliljivol't f. bie Un»er= einbarlidjEeit.

pj e s du Tli e n , Chna, 1'hno adj. ge* fiiblloS. Nesdüfkka f. bie ©efüi>I* (ofe. Ncsdüriinesh, nesdiiflinik m. • ber ©efiil)IIofe. Nesdufbnoft f. bie ©efühlloftgEeif.

pj e s g i n 1 j i v, adj. tim>erfcbn>inbbat. Nesginljivoft f. bie Unverfcbwinb* barEcit.

pfesjedinljiv, adj. unvereinbar* Itd). Nesjedinljivoft f. bie Unvcr* eittbarlidjEcit.

pleslöshen, part. nid;t jufamrnen* gefefet, einfad); uneinig. Neslöshnoft f. bie (šinfacbheit; bie Utteinigfeif.

PJesmaTen, nesmäfnesh , nesmaf-noft, v. Nesmeren, nesmer-nesh, nesmernoft.

Ne s m er a, /. baS Unmaß, baž Ueber= maß. Nesmeren, rna, rno adj. utl« mäßig. Nesmernesk m. ber Umna* ßige." Nesmernoft .f. bie UmnäßigEeit.

Nesnän, adj. unbeEamit; ungewiß; ungeheuer. Nesnäno adv. ungemein, übet bie ffllaßen. Nesnänoft / bic UnEennfniß.

Nesprörhljiv, adj. unerbitt fid). Nespröfkljivoft f. bie UiterbitflicbEetf.

Nesrel, adj. unjeitig. Nesreliz, lza frt. ein inseitiges, unreifes Sinb.

Nesvenljiv, adj. unverwefflid;. Nesvenljivolt f. bie UnverwelElicbEeit.

Nesveft, adj. untreu. Nesveften, ftna, ftno adj. ungetreu. Nesveft-nesh, nesveftnik rn. ber Srcitlofe. Nesveftniza j. bic Ungetreue. Ne-sveftnoft /. 'bic SreitloftgEeit. Ne-sveftöba J. bie Untreue.

N e s v e s n o f t, f. bie Ungcbunbcnbeit.

N e s h i z a, f. ber heiler (bie Efeinflc TOiinje).

N e s h e v j e, n. (eine Art Blumen) bie ©efterblume.

Neshiti, v. impf. v. Ponesli it i.

Nesliiveven, vna, vno adj. nicht lebensfähig. Neskivevnik m. ein nicht lebensfähiges Sinb. Nesliivčv-nolt f. bet TOangel ait ßcbensfähig* Eeit. Neshivezh adj. leblos.

N e t a j 1 j i v, adj. tinfäugbar.

Netegama, v. N e t v e g a m a.

N e t e t i (eig. ne lioteti) , nezliem v. impf, nicht wollen.

Ne v 24«

Niti, adv. nid)t einmal: neti... neti, weber... nod; fnec... neque).

Netilo, n. ber Bttnber. Netiti, im il, nezben v. impf, heilen, jünben.

Netopir, m. (für nedopir) eine glebermatiS, bie fid; nicht in Bäu« men, fonbern im ©etnäucr aufhält.

Netresen, sna, sno adj. nidtt niteb* tem, .bctrunEen. Netresnoft f ber SOtangcI an 9lud;fernbeit.

N e t r 6 fh ti ji v, adj. unfröfllid). Ne-trofktljivoft f. bie Untröjllicbfeif.

Neutruden, dna, dno adj. uner* miibct.

N et vegama, adv. unucrjttglicb.

Nevaren, rna, rno adj. gefährlich-Nevärnoft f. bie ©cfal;r.

Ne vb o gl j i v, adj. uitfofgfam. Nc-vbogljivoft f. bic UufofgfamEeit.

Ne ve dama, adv. unwiffcntlich- Neveden, dna, dno adj. unwiffenb. Nevedenje n. unb nevednoft f. bie Uitwiffenheit. Nevedoma unb neve-dama adv. unwiffcntlich.

Nevelätljiv, adj. ungültig. Ne-velatljivofty. bie Ungiilttgfeit.

Nevera,/! ber Unglaube. Neveren, rna, rno 'adj. ungläubig. Neverjeten , tna , tno , obet neverljiv adj. unglaublich. Neverjetnoft f. bie Uuglaublid)Feit. Nevernik m. ber Ungläubige. Neverniza J. bie Uit* gläubige. Nevernoft /. bic Ungtäu* bigFeit. Nevei-rk adj. uttglätibifcb. Neverftvo n. ber Unglaube.

Nevefta, ./. bie Braut. Neveftin adj. bet Braut. Neveftinfk , ne-veftji adj. ber Bräute, bräutlicb. Neveftiza, f. d. baS Bräitfd;cn.

N e v g ä fl j i v, adj. uiiatiSlofdjlicb, uns

. »erlöfddid;. NevgäOjivoft f. bie Uns auSlöfcbltcbEeif.

N e v g n ä n , part. ungejähtnf, auSgc* laffen : nevgnan jesik, eine fofe, aus* gelaffene 3unge.

Neviden, dna, dno, aud; nevidezli, nevidljiv tutb neviditen, tna, tno adj. unftdjfbar. Nevidezboft, nevi-ditnoft, nevidljivoft , nevidnoft f. bic Unfid)tbarEeit.

Nevihta, f. baS Ungewitter, ber ©türm. Nevihtoväti, am v. impf. flürmen, wetfern.

N e v k a n 1 j i v , adj. untriigfich.

Nevkreten, tna, tno unb nevkre-

ven, vna, vno adj. unbcweglid;, itn» beugfam. Nevkretnoft ttttb nevkrev-noft f. bic Unbeugfamfeif.

Nevliroten, tna, tno adj. uttbän» big. Nevkrötnoft f. bie Unbänbigfeit.

Nevmäternizhen, zlina , zhno adj. ttidjf in bet- ©ebamntffer: ne-vmateriiizlma snofitev, eine ©djwan» gerfdjaft auffcr ber ©cbärtmtffer.

Nevmerjozli, nevmerljiv, aud; neumerjozh adj. unflcrblid;. Ne-vmerjözhoft , nevnierljivoft bie ltn= fterblichfeit.

Nevmilen, Ina, lno adj unbarmherzig. N e vmil no ft f bie Unbarmtjerjigfeif.

N e v m i t, part. ungewafd;en.

Nevprizlien, zhna, zhno adj. ab» mefettb. Nevprizlinolt f. bie 2lbwe» fenfteif.

Ne vol j a,/, ber Unwille, baž Ungemach, bie 9ioth, baž Z)rangfal. Nevöljen , ljna , Ijno adj. unwillig, bebrängt, tiiüf;fe(tg. Nevoljivati, am unb nevöljijem v. impf, unwillig fet>n, ben Uttwillen but-ch Klagen laut werben (äffen.

Nevofliljiv, nevoflizliljiv adj. mifjgünftig, neibifd;. Nevöfhljiviz, vza m. nevofiiljivka f. bet' Sfteiber, bie —inn. Nevöfliljivoft /. bie Miß» gunfl, ber 9Mb.

Nevpraven, vna, vno adj. un= richtig, nicht bie rechte 21rt I;abenb. Nevprävje n. unb nevprävnoft f. bie Unrid;tigfeit.

Nevreden", dna, dno adj. ttnwür» big, merff;foš. Nevrednoft f. bie Uitwürbigfeif, bie ©ertftloftgfeif.

Nevfele'jn, adj. nicht allgemein.

Nevfmilen, neufnlilen , Ina, Ino adj. unbarmherzig, lieblož. Nevfmi-lenje n. uitb nevlmilenort f. bie Unbarmherjigfeif.

Nevltäven, vna, vno adj. ttnfiill» bar. Nevftävima adv. unaufhörlich. Nevrtävnoft f. bie UnfliUbarfeit.

N e v f t r ah vä n, part. unbezmungen.

NevCtr ä fli e n , part. uttcrfd;rocfen. Nevfträriinort f. bie Uuerfd;rocfeu» t>eit-

Nevfkezli, nevfhčzlien, zhna, zhno

adj. unangenehm, unbehaglich, uitge» fällig. Nevfhezhjen.unb nevlhezh-n'olt f. bie Unlufi, bic Unannehm» lidjfeit, bic Unbef)agfid;feif.

Nevtajitljiv, adj. uittäugbar. Ne-

vtajitljivoft f. bie Unläugbarfeif.' Nevteken, kna, kno adj. unge» beihlich- Nevtekooft f. bie Ungebeib,-lid;feit.

Nevtrüden, dna, dno adj. ttner» mttbef. Nevtrudiven, vna, vno unb nevtrüdljiv adj. nicht crtlUtbenb, tut» ermübüd;. Nevtriuleniz, nza m. ber Uuermübete. Nevtr.udivnoft, nevtrüdljivoft f. bie UncrmttbfidjEeif.. Nevtrüdnoft J. ber 3ufianb, ba man nicht ermt'tbef ift, bte 9titt«imEt>pf. Ne-vümka, nevümniza f. bie iDuttime. Nevümeten, tna, tno adj. Utl»erftän= big , uttflug. Nevümetnoft J. bie Unyerfiänbigfeit, bie Unflugheit. Ne-- vumnoft f. bie Dummheit, tfevüra,/. bic Ungliicfžftunbe, baž Unglttcf. Nevüren , rna , rno adj. uttgWcflich, unglttcf feiig: tö je meni nevürno, baž ift mir ein Unglttcf. Nevürnik m. ber Unglticfžtnaitn. Nevürniza f. baž UngltMžroeib. N e z 6 j, adv. heute 21benb, (;eute 9tad;t (gegenwärtig). Nezojfhen, fhna, flino adj. waž heute 9?ad;t ift. N e z h ä f, ?n. bie Unjeit. Nezhafen,

fna, fno adj. jttr Unzeit, unjetfig. Nezhäft, / bic Unehre. Nezhaften, part. ungeehrt. Nezhartiten , tna , tno unb nezhaftitljiv adj. unehrmur» big. NezhartitljivoTt, nezhaftitnoft f. bie Unehrwürbigfeit. Nezheftvo-väti, am v. impf, gotflož hanbcltt. Nezliefhen part. ungccht't, tlltbc» rühmt.

Nezhimern, nezliimurn adj. nid;» tig, eitel. Nezhiinernoft, nezhinutr-noft f. bic 9tid;tigfeit, bte (Sitelfeit. N e z h i fl a ve n, vna, vno adj. Uli» jählig, unzählbar. Nezhil'lavnoft J. bie Unzählbarfeit. Nezhil't, adj. unrein; mtfeufd;. Ne-zliiften, (tna, ftno adj. uitfcufd;. Nezhiftnik >n. ein unfeufcher Menfd;. Nezliiftoft, nezhiftöta f. bie Unfettfd;.» heit. Ne hiftväti, am v. im/ f. eitt unfeufd;ež Cebett fuhren. Nezhiövek, a. nezhloveka m. ber Unmettfch. Nezhlovekinja./. bie Un»

menfchtnn. Nezhloveflik adj. un= menfchfid)'. Nezhloveflinoft f. bie Unmenfchlidjfeit.

N e z h u 11 j i v , adj. ttnempfinbfid). Nezhutljivoft f. bie Unempfinblichfeif.

Mi ifl eigentlich einerlei mit bent 93er= neinungäwörtchen ne, mit bem man ež nicht feften »erwechfelt, je nachbein einzelne ©egcnbett für baž eine ober baž anbere mehr SSotliebe haben. @o hat man ficf> in Sr. unb St., wenn baž Čmlfžseitmort lim in ber gegen= »artigen ober »ergangenen Seit mit einer Sßcrneinttng gebraucht wirb, fafl burchgehenbž für baž ni entfehieben: nifiin ga vidil, id; l)abe i(;n nicht gefet;en; nije prifhel, er ift nicht gefotnnten. (Sigenfltd) i|l nifim nichtž anberež, alž ne jefm, folglich abge= furjt, wie im Altflarcifdjen njelm ober nefm; baher ež auch in mand;en ©egenben niefm lautet, unb flaft ni richtiger nie, fo »iel alž ne je, wie im 31Itffawifd;en njeft (nieft), heißen

!foII. £>er fleierifd>e ©lowene, befon= berž im Warbürger Steife, gebraucht baž ni gar nicht, fonbern fagt: ne Tem ga vidil , ne je prifhel u. f. W.

Nid (t) m. ber Reib. Nideli, dka, dko adj. neibig.

Nigde, nigde, adv. nirgenbž.

N i g d ä r unb nigdar, v. Nikdar.

N i h z h e , nifhzhe , nifhe , nifhzhe, nihzher pr. Rientanb.

N i j e d e n , dna , dno adj. ŠKiemanb, Seiner.

N i k a j, adv. nichtž.

N i k ä k , auch nikak adj. feinerlet i po nikäkein, po nikako, (im tiefen ttnferfrain) nikakor feinežwegž, auf feine Art.

N i k a m , nikamor adv. nirgenbž hin.

Nikär, adv. nid;t: nikär, nikäri, nikär ne, fl;U ež nicht; nikarta, meibl. nikarte, t(;uet (ihrswet) nicht; nikärte, tl;un fte nicht, ttjut i(;r nicht (gcbietenb).

N i k a t i, am v. impf, fjch nieberbeu» gen.

Nikdar ober nikdar, adv. niemalž.

N i Ii d e , nilide adv. nirgenbž.

N i kdo, pr. Riemaub.

N ii k i r, nikjer adv. nirgenbž.

Nikoder, adv. nirgenb herum: od nikoder, »on nirgenbž I)er.

Ni kol, nikoli, nikelj adv. nie, nie* malž; feineSweg«, auf Feine Art: to fe bo shodilo o (Vetim Nikoli, ba5 wirb nie gefdjehen (ad calendas graecasj.

Nimam (nur im ^rafenž gebräuchlich), ich habe nicht. Nifem (nur im ^>räf.), id) bin nicht.

N i fo k , v. N i s o k.

N i f h k e , nizhke f. pl. bet SacFtrog.

N i f h t e r m e n j, nizlimanj adv. nid)tž bejlo weniger, nichtž weniger. Nifh-terz m. ein nichtž bebeutenbež SBorf. Nifhzheten, tna, tno adj. nichtig. Niflizhetnoft/. bie Richtigfeit.

Ni s, adv. (»rit.) hinab : nisloshiti, hinablegen; nis-hoditi, i;inab gehen. (Auž biefent »eralteten nis ijt btird; ^»inwegwerfung bež n unb i baž heut jtt Sage iit berSSebeutung herab, ab, de gebräuchliche 's cntjlanben, bai;er ež aud) 's ju fchreiben, unb nie mit s', f it. f. w. su »erwechfeln ifl, }. 93. 's drevefa, fo »iel alž: nis drevefa, »om Saume herab; gans unrichtig: s' drevefa u. bgl. lit.)

N i s a t i , nisgati, am v. impf. (tyeV' len u. bgl.) attfaffen.

N i s o k , aitd) nisek , ska , sko , Unb nisen, sna, sno adj. niebet; niebrig, gemein; (»on Sötten) tief. Nisokoft obet nisoköft f. bie Riebrigfeit; (»on Sötten) bie Stefe. Nisha , nishäva f. bie Riebere. Nishe adv. ttiebri= ger. Nishen, shna, sltno adj. 9?ie= ber..., nieber. Nishjost f. ein geritt= gerer ©rab. Nishnol't f. bie Rie= brigfeit.

Nit, 2. niti ober niti f. ber gaben. Nitka f. d. etn Heiner gaben ; ber Rer»e; bie Safer. Nitkaft adj. fä= big; ner»tg; faferig. Niti f. pl. ber ©eberfruirtnt.

N i t a , f. bie 23efted)ung, baž 23efled)= gelb lt. bgf. Nitati , am v. impf.

Niva, v. Njiva. [befled)en.

Nizh, adv. nichtž: me hözhe na nizh fpraviti, er will mich SH ©tun= be rid)ten; pod nizh fim dal, ich habe ež mit SSerlitfl hergegeben.

Nizhänje, n. baž Ruhen. Nizhäti, nizhim v. impf, ruhen.

Nizhemärn, nizhemurn adj. Werfl)= lož, nichtig, eitel. Nizhemärnoft, nizhemurnoft f. bie Rid;tigfeif.

Nizhemern, v. N e z h i m e r n.

Nizhvreden, dna, dno adj. nicbtä* murbig. Nizhvrednik m. ber Satu genichtä. Nizhvrodnoft / bic StidifS* toiirbigEeif.

Njegov, pr. fein (männlich, auch fachlich).

Njem, adj. (prit.) ftumiti.

Njen, pr. il;r (roeiblid)).

Njihov, pr. i(jr (vielfach).

Njiva,/, ber 2lcEer. Njiven , vna, vno adj. 2lefer..., wtn 2lcfer. Nji-viza f. d. baä 2lecfercben.

Njüft", njufta rn. bet3obel (Mustel-la Zibellina).

N o ! i. nu !

Nobeden, dna, dno ltn& noben adj. Eeilt. Nobenkrat adv. niemalä. Nobenoplatnoft f. bie Unparteilich' feit. Nobenoplaten, tna , tno adj. unparteilich-

Noga,/, ber gttjj: k'nogam, ju gufj (richtiger pefh); vem , kamor pef nogo moli, i d) weiß baä ©etjeimnifj. No ga t adj. langfüfjig. Nogaviza (*) J. ber ©trumpf. Nogavizkär, rja m. ber ©trumpfroirEer. Nogazh m. ein ßangfüßiger. Nögiza /. d. baä gtifjd>en. Nogänza f. bie gujjtretfe. Nogoclolg adj. einen gtijj, einen ©d)uf) lang.

N o g r a d, m. ber ©eingarten. N6-gradnik m. ber ©eingärtner. N6-grafhk adj. ©eingart...

Nahet, hta m. ber gingentagel. Nöhtez , nöhtoviz , vza rn. d. baä Wägelchen.

N6j, m. ber SSogel ©traujj. (Stru-thio camelus).

Nokata, / bet ©teiitElee (Melilo-tosj.

Nona (t) /. bie Stonne. Nonftvo n. baä Stonnenfhum, baä Stonnenleben.

Nor, adj. narrifih. Noreti, rim v. inpf- roatmfinnig, närrifch fepn. N6-riz ,' rza m. ber Starr: nöriz ga lömi, er ifl muttjmillig; nörzepäfti, Starrenpoffen treiben; Bog daj nor-zam pamet (pameti!), bafj bocb bie ßeute vernünftig mürben; nor-zom boben, bem Starren eine i&cbelleit= fappe. Nöriza f. bie Stärrinn. Nör-1 av adj. efioaä nätrifd), tölpifd). Nor-lazha f. ein närrifcheä ©eibäbilb. Nor oft/. bie Starrheit. Norovitnoft

f. bie 2llberci. Noroviten , norzho-viten , tna, tno adj. alberig. Norzho ven, vna, vno adj. albem. Nor-zhövnoft f. bie ;'(lbernl;eit. Nörzkek m. d. baä Stärrcben. Norzhija j\ bie Starrenpoffen. Norzhoväti, zhtl. j ein v. impf. Starrenpoffen treiben, poffenltaft fdjerjen, albern (häufig aud) norzhoväti fe v. r. impf-).

N6f, m. bie Stafe. Nöfaft, nofät adj. langnaftg. Nofäzh m. ber ©roß. naje. Nolazha f. bie ©rojjnafe. N6-fek, nofez, nöfiz, nöfizhek rn. dd. baä StäScijen. Nöfniza ober nofniza f. baä Stafenlod). Norülja J. bie ©roßnafe.

Nöfezh, nofhezh adj. febroanger. Ndrezhoft, nöfliezlioft, nöfhezhva, aud; nöfhezhva /. bie ©cbroaitger* fdjaff.

Nol'ilniza / bie ©anfte. NoUlni-zhar, rja m. ber Sänftenträger. Nofilo n. bie Srage. Nofiti ober nöfiti, im v. impj. oft unb lange tragen, ju tragen pflegen. Nöfha, liöflinja f. bic Srad)t; baä Sragen. Nöfhnik, nöfiz m. ber "traget.

Nösli, rn. baä SOteffer. Nösliek, nöslizhek rn. d. baä OJtefferdicn. Noskär,. rja m. ber ®teffetfd)mieö, ; ber SOtefferhänbler. Nöslina, nösh-niza / nöshnize f. pl. bie SOteffer« fcheibe.

N ö s Ii e n , slina , slino adj. gup...; nöslina zev, baä ©d)ienbein. No-shiza, noshizhiza, noshizhka f. dd. baä güjjdteit.

Nöter (auch nöter), adv. hineilt, barein: nötri, barin; snötrej ober snötrah, innerhalb; — iti, Mitteilt gehen, eingehen. —hodifhe n. ber (Singang. —nefti, fem v. impf. eintragen. —nefik, fka m. ber C£in= trag, —pihati, am v. impf, unb —pihniti, nem v. pf. einhauchen, (j hineilt blafen. —pofläti, pöfhlem | u. pf. unb —pofliiljati -v. impf. \ eiltfeitben. —potoniti, im v. pf. i eittfeiiEcn, perfenEen. —puftiti, im 1 v. pf. einlaffen, hinein laffeit. —Emük-niti, nein v. pf. hineilt fd;lüpfen. —fprepifati, fliem v. pf. eintragen, eintreiben. —slefti, slesem v. pj. I einfteigen. —vmüsniti, nem v. pf. hinein fctjlüpfen, eiufchlüpfeit. —vö-

253 Not

siti, auch —vositi, im v. impf, ein* führen, hin«" führen. —vseti, vsä-mem v. pf. einnehmen. —vsetik, tka m. ulib —vsi'tje n. bie (Sinnahme, jjoteti (jtatt ne hoteti), nözhem v.

impf nicht «Jollen, jjotranj ober notrenj, adj. inner. Nötri .(im gem. ßeben oft not) adv. barin, inwendig, barein. Notrijäva f. baž Snnere. Notrinrtvo n. baž innere, bie inneren Sh"^-NÖT| adj. neu, frifch. Novak m. ber 9ceErut, ber Heuling. Noväzh m. ber Weufafj. Noviz, vza m. | (eine ®iütije) ber fünfte Šfjcit einež ©rofchenž: növzi m. pl. baž Selb. No vina f. ber Weufatj; bie 9teuig= feit. Novina f. etwaž Weuež, neue Singe , ein rieuež ^tobiiEt , frifd;e gničhte u. bgl.; fhtimančjfbe lo no-vine, kakor ftarine, Weuež gilt mehr alž ,'lltež. Noviniz, nza, auch noviz, vza m. ber Heuling, ber2lnfän= get-, ein noch ungeübter Wenfch in je* ber ©ache. Novinje (*) f. pl. bie 3*ifUltg. Növiti unb noviti, im v. impf. Steuerungen einführen. No-vitnik m. ber teuerer. Noviza f. eig. bie WcuigEeit; eine neue ©teuer: novize f. pl. bie 3eitung. Novizh adv. neuerlid). Novo-leten, tna, tno adj. Stcujahrž..., neujahrig. letnik , sletnjak m. ber Weujährling. snaprävljen part. neu gemacht. =pre-obernjen part. neu belehrt. *pre-

obernjenoft f bie WeubeEehrtheit. ,sftvorjen part. neu gefchaffen.

Noz6j, adv. heute Wadit, Ii eilte 2lbenb (gegenwärtig). Nozöjfl.en , Tima , rfino adj. waž heute Wad>t ijt.

Nozh, 2. nözhi, no/.lii f. bieWadjt: läliko nözh, gute 9?ach't!; nozh in dän, Sag unb Wad)t; nozh imä Tvojo mozh, bie Wacbt ijt Eeinež Wenfchen greunb; od nozki do no-zhi, »on ber TOorgen= biž jurAbe.nb* bämmeriing. Nözhen, zhna, zhno adj. Wacht..., nächtlich. Nozhiti, im v. impf, über bie Wacht bleiben, übernachten; — fe u. r. impf. Wacht werben.

Nözhem, auch nezliem, für ne hö-zhem, ich will nicht.

N r ä v , i. nravi unb nravi f. bie ©itte. Nräven, vna, vno adj. fif= tig, fttffam. Nrävnoft f. bie ©it= tigEeit, bie ©ittfamEeit.

Nu! i. wohlan!

Nudel (f) delna unb nudelzh m. ber Wubel. Nudelniza /. baž Wu* belbrett.

Nüditi, im v. impf, nötigen, jwingen. Nüja./. bie Wotf;, ber3wang.

Nuj! i. greif ju ! nujta, weibf. nujte! nujte ! greifet ju ! auch nute! nur noch ! numo ga die ! wir wollen ež noch!

N ük , v. V n ü k.

N ü k a , f. baž Wadjgrummef.

N ünika,/ ein ©cbilfpfcifchcn.

Nüzbat, m. ber Abfömmling.

o.

0, prp. um, JU : o boshizhi, 511 ©eif;= nachten; o pulti, ju gafching; o Tveti Trojizi, am gejie ber heiligen Dreifaltigkeit; o brätvi, jur ßefejeit.

O b, prp. um, an b. i. eine ungefähre Wäije ber 3eit baburch su bejetchnen, j. SB. ob Theftib, um fechž Uhr; ob r1 treh popoldne, unt brei Ul)r Wach= K mittagž; ob kolikih je 1 'wie viel Uhr ift ež V ob fteni, ob bregi, an ber Sßaitb , an bem Ufer; ob enimkrat, auf ein OJial. gerner Eommt ber &e> geitftatib, beffett man beraubt wirb, I ober ber tinž Söiberfianb leifief, in ben 2lceufafi» mit ob, alž: ob kaj priti, nm ettpažj Eommen ; ob kaj

perpraviti, um etwaž bringen; ob glavo djati , um ben Sopf thun, enthaupten, Eöpfen; ob skivljenje mu gre, ež hanbelt fich um fein ße= ben ; ob kämen Te udariti, an einen ©teilt anftoffeu; ob pämetiti, waf;n= finnig fepn.

Obä, num. beibe : obä eno godita, fie ftnb beibe nad) einem ©djfage; obadvöje num. alle jwei, alfe beibe; obäkrat, beibe ©tal.

Ob ab i ti Te, im Te v. r. pf gebä= ren, nieberEommen. Obäblenje «. bie WieberEunft.

Obäd, m. ber #ornEäfer, bie JHoji» brämfe (Oestru equi. L i n n.).

O b ä d a t i, am v. impf, »od fferfjen , 5. B. am ganjen Selbe <£tid;e bei» bringen.

Ob äj an je, n. ba« Behepen. Obä-jati, am v. pf beheben (5. B. eine Söunbe).

O b ä 1 e n j e, n. bie UmFfatnmerung. Obäliti, im v. pf. umFlamntern.

O b al z h i (ozhi) , m. pl. bie ©ein» rebenaugen.

O b a r i k , rka m. ber Abfub. Obäriti, im o. pf. abfteben, abbrühen-

O h d ä. j a t i , am unb ob da j vati, am X). impf, batttt obdati, am v. pf. umgeben. Obdajväviz , vza m. unb obdajvavka f. ber tlmgeber, bie—inn.

Obdariti, im v. pf. unb obdarovati , rüjem v. impf, befcbeitFcn.

Obdelati, am v. pf ttnb obdelä-vati , am ober obdelovati, lüjem v. impf, bearbeiten; jurunben. Ob-delävanje ober obdelovanje n. ba« Bearbeiten. Obdeloväviz, vza m. ber Bearbeiter.

Obdershäti, sbim v. pf. behalten; erhalten; — fe v. r. pf. ftcb erhalten. Obdershik , shka m. wa« man behält ttnb erf;alt.

Ob divjanje, n. bte S3erwilberung. Obdivjäti , am v. pf. tiertoifbertt.

O bdölsbeniz (lie« : obdovsheniz ober obdüslieniz) , nza unb obdöl-shenka f. ber unb bie Befdjulbigte. Obdölshenje n. bie Befcbulbigung; bie 3Setpflid;fung. Obdölsliiti, im v. pf. befchnlbtgen; tierpflichfen.

Obdraviz, vza m. ber am gfufje £>raue wohnet.

Obdüfhen, fhna, flino adj. ge« mütylicif. Obdüfiije n. baž ©emiitl;. Obdüflmort f. bie ©etnüthlicbFeif.

Obdvojiti', im i>. pf unb obdvo-joväti, äm v. impf, bezweifeln.

Obed , m. ba« .ßaitptmahf, ba« Mit» tagžtnahl. Obednik m. ber Mittag«» ga|T:. Obedniza f. ba« ©petfejinimer. Obedvanje n. ba« «spetfen jtt Mittag. Obedvati, am ober obedijem v. impf. 51t Mittag effen.

Ob eden, dna, dno unb oben ober oben num. Fein.

Obel, bla, blo adj. oVül, rttnb.

Obelenje, n. bte ©eijjntad;ttng; bie Abfchäfttng. Obeleti , im v. pf. weif werben. Obeliti, im v. pf.

weif machen, tünchen; abmalen, bajj e« weiß wirb, j. B. bie Düitbe vott Bäumen tt. bgl.

Obeli fh, m. ba« MerFjeicben.

Oberall je, n. ba« 2lbFIauben, baä 2lbFnabbern. Oberati, am v. impf abFfattben, abFnabbern.

Oberlenz, m. bie StlUtbe: v' oberlenz fükati, in bie Äunbe, in eilten ffiirbel brehen. Obernili, nem v. pf. uttb obernjävati, am v. impf. wenben, umFehren. Obernitva f. bie UmFehrung, bie ©ettbuttg, bie (£itt< rid;fttng.

Obersdäti, äm v. pf. jäumen, J aufjättmen.

Oberteil, tna, tno adj. tjurtig; gefchicft. Obertnoft f. bie frurttgFeit.

O b e r v a, f. bie Attgenbraune. Ober-vi f. pl. bie Augenbraunen.

O b e fi 1 n i z a, f. ba« Hochgericht. Obefitel m. ber -frenFer. Obefitel-ftvo n. ba« HeiiFer«mahI. Obefiti (auch obefti) , fim, fil , dien v. pf. aufhangen, erhängen, henFen ; väm je na nof obefil, er hat euch einen Bären attgebunben, f;at eud) wa« auf» gebitnben; — fe v. r. pf. ftcb er» ' hängen. Obeflianje n. bie ?Iufhän» gttng. Okefliati, am v. impf, hält» gen madjett, aufhängen.

O b e f 11 i t i, nem v. pf. itt ©Uth ge« rathen, wüthig werben.

Obešati, shem v. pf. umwtnben; . iierbinben. Obesilo n. unb obesik, ska m. ber SSerbanb, ber Umfchfag.

Obet, ba« 23erfprecben, m. bie SSer« fpredntng. Obetanje , obetovänje, obezhävanje ttltb obezhovänje n. j ba« fortwährenbe SBerfprechen. Obe« tati, am ober obetoväti, tüjem, banit obezhävati unb obezheväti, äm v. impf, oft ttnb lange »erfprechen, 51t üerfpred;en pflegen; släte gradi fi obetati, (Schlöffer in bie 8uft battein ■ Obetaven, vna, vno ttnb obeten, i tna, tno adj. viel tierfpred;enb, »er« j fprcd>crifd). Obetavnoft unb obet- • noft f. bie ©igenfehaft, oft unb viel 51t »erfprechen.' Obetim m. ber ffiict« yerfprecher. Obezhänje n. ba« SSer» fprechen. Obezhäti Uttb obezliati, am -u. pf. »erfpred;en.

O b e t e s h ä n j e, n. bie förFrattFung. Obeteshäti, shim v. pf. erFrattFen.

257 O b g

O b g o r n i t i, nem v. pf umfüllen.

C) b gl avlo v in je (*) n. bic (Šnt* (jatiptung. Obglavlov.iti, ain v. pf. enthaupten.

O b g n j e v a t i f e , am fe r. pj. ftcfj a&fümmern.

Ob govor, 2. obgovora ober obgovora m. bie SSerabrebnng. Obgo-voriti, im v. pf. »erabreben.

Obhäjanje, n. baž geiem ; baž Sommunijiten. Obhajati , am v. impf, feiern, (einen lag) feierlich Segehen; fommunisiten, baž IjeiTige 2lbenbmahl feiern; (vom ^rieflet) baž heilige 2lbenbmal;l reichen: s'kömobhajati (döbro äl hüdo), mit 3emanb umgehen (gut ober arg), ihn (gut ober arg)" bef;aitbeln; shelje me obhajajo , bie Begierben manbeln mich an; — fe v. r. impf, baž 2lbenb= mahl empfangen, Eommunijiren. Ob-hajaviz , vza m. ber jJommuniEant. Obhajilo n. bie geier; bie Sommu* nion. Obhöd m. ber Umgang. Obhoden, dna, dno adj. umgänglid). Obhoditi ober obhoditi, im v. pf. umgehen. Obhodnoft f. bie Umgang* licbEeit.

O b i 1 n (lies : obivn , obiun) , adj. reichlich, in gülle. Obilnoft / unb obilftvo n. bie 9teicblid)feit, bie'gülle: is obilnofti ferzä vüfta govore, attž ber gülle bež ^erjenž fprid;t ber SÖhinb.

Obimanje, n. baž Umarmen. Obi-mati, am unb obimljem v. impf. unb obiniti, nem v. pf. umarmen, umfaffen. Obinenje n. bie Umarmung.

Obiranje, obirati, v. Oberanje, oberati.

Ohifk, m. unb obifhba ober objifhba f. bie Befudjung, ber Befucb. Obifka-ti, am obet- obifzhem v.pf. befudjen. Obifkavati, am v. impf, ju hefuchen pflegen.

O hi i't, f. bie Sliere. Obiftje n. (coli) baž (šiitgemeibe.

O b i f t r i t i, im v. pf. abElaren.

Obiti (liež : o-biti), bijem v.pf. ti r* fd;lagen (mit Bretern u. bgl.).

Obiti (liež: ob-iti), auch objiti, idem, obfliel ober obifhel v. pf. befallen («on ber gttrd;t, bem gieberfro|te u. bgl.): [träh, grösa me je obfhla obet- obifhla, bie gurd;f, ber Schau* ber hat mich befallen.

O bi 258

Objedenje, n. baž greifen, baž aSerjehren. Objedati, am ober ob-jedoväti, am ober diijem v. impf. unb objefti, jedem ober jem v. p f. abfreffen, runb herum abfreffen. Ob-jedljiv adj. ber Anbete abißt, f£d& vom Sd^meiße Anbetet n%t; baber ein Beiname ber Kaubbienen. Ob-jedljivi/., vza m. ber Anbete abißt; ber Otaubbienenflod.

Objemati, am ober jemljem unb ob-jemoväti, müjem v. impf, unb objeti , objmem, objamem , obimem v. pf. umfangen, umarmen, umfaffen. Objetje n. bie Umfangung, bie Um* armung.

O b j e s d i t i, im v. pf bereiten.

Ob jöka ti, am ober jözhem v. pf. Unb objokävati, am ober objokovati, kujem v. impf, bcmeinctt. Objokovanje n. baž Bemeinen. Objokväviz, vza m. unb objokvävka f. ber unb bie einen ober etroaž beroeihef.

Objordaniz, nza m. ber an bem 3orban molnit.

Obkladati, am ober obkläftL ädem v. impf, umlegen, umfcblagen. Ob-klädik, dka m. ber Umfdjlag.

Obkore , ober obliorej adv. um mefdje Sfttnbe ?

O b k o r e n i t i, fm v. pf. abmurjen.

Obkoli t rat i, am v. pf. »ersinnen.

Obkraj, kräja m. bie Umgebung, bie Umgegenb.

O b 1 ä d a , f. ber Sieg. Oblädati, am v. pf überrcältigen, beftegen. Ob-ladaviz, vza, m. ber Uebermdltiger, ber Sieger.

O b 1 a d j a t i, am v. pf. befd;iffen; tintfcbiffen.

Oblag, m. ttnb oblaga f. baž fier. Oblägati, am v. impf, umle» gen, bele.gen.

Oblagati, läshem v. pf. (koga) belügen.

Oblagodäriti, aud) oblagoflöviti, im v. pf. unb oblagroväti, am ober erujem," aud) oblagoflävljati, am v. impf, fegnen, benebeien. Oblagrovä-viz, vza ?n. ber Segner.

Obläjrt,j. (eine spanje) baž©aib* Erauf, ber SSaib. (Isati's. Linn.)

Obläk, m. ber fiagelflcin.

Obläk, m. bie ffiolfe. Obläkez m. d. baž SBolfcben.

O b 1 a m a t i, mljem v. impf, unb oblömiti, im v. pf. (tuilb l;erum) abbrechen.

O b 1 a n a, f. unr. ber SSafl.

Oblaft, j. bie ©erichtžbarfeit; bie TOachf, bie ©ewalt (bie Ausübung bež

9led)tž, potestas). Oblaftiti, im v. pf. be»ollmäd)tigert. Oblaftljiv adj. nidtfjfig, gewaltig. Ohlaftljiviz, v/,a rn. bei- Widrige. Ohlaftljivka/. bie 3)uid)fige. Oblaftljivoft f. bie ®Md)= ftgfetf, bie ©emaltigJeit. Oblaftnija f. bie Wacht, bie ©emalt. Oblaftnik m. oblaftniza f. ber 23el)errfd)er, ber Wad)t!jaber, bie —inn. Oblaftovati, ftujem v. impf, ©ewalt ausüben.

O bel ;i siti, im v. pf. begleichen.

Ob läz h en, zhna,' zhno adj. ffiol= fen ...; wolfig : oblazhno je , eS ftef>f früb attS.

O b 1 a z h i 1 c n , Ina , lno adj. Klei= ber..., ber Kleiber. Oblazhilo «. bie Kleibung, ber Anjug. Oblazhilfk adj. Kleiber ..., ber Kleiber. Oblä-zhiti, im v. impf, anstehen; — fe v. r. impf, fich iinjiefjcn; fid; wöl= fen: vfe nebo fe obläzhi ober obla-zhi, ber gaitje Gimmel übersieht fid) mit ©Olfen. Oblazhnät adj. mol=

mt.

O b 1 e d e n , part. mit ©iS übersogen, eiftg. Obledeneti , nim v. pf, mit ©iS überwogen werben; jtt ©iS wer= bett. Obledenenje n. bie Ueberjie= hitng mit ©iS; baž ©erben ju ©iž.

O b 1 e d e n , dna, dno adj. jloij, ntutl)= willig.

O b 1 e d e n j e , n. bie ©rbtafjung. Oble-deti, im v. pf. erbtajjeit. Oblediih 7n. ein fel;r blaßer Wenfd).

Oblegati, am v. impf, oft liegen bleiben, erliegen.

Ob 1 e h k ä v an j e , n. baž Cinbern. Oblehkävati, am ttub oblehkotovi-ti, tujem v. impf. linbern, erleid)= tem. Oblehkötenje n. bie 6r!eid)= ferttng. Oblehkotiti, im v. pf. er= leid)tern.

Oblek, m. unb obleka / baž Kletb.

O b 1 e n-e n j e , n. baž gaulettsen. Ob-leniti fe, im fe v. r. impf, faulenjen.

Oblepotiti, im unb oblepfhati, am v. pf. »erfchönern, »erfd)önen.

Oblef, m. ber ©djaff. Oblefanje n. baž (Schäften. Obiefati, am v.

Ob m 260

pf. fdjdffen. Oblefaviz, vza m. (§d)äfter.

Ob lefti, leseni v. pf. befd;feicf)en.

O b 1 e s h a n , part. abgelegen. Oble. shäti, shim v. p f. befd)lafett; liege« bleiben. Oblezlii, leshem v. pf.^b^. fefcen, belagern.

Obletavati, am v. impf, Umflie= gen , umflattern.

Ob leten, tna, tno adj. jährlich. Obletniza f. ber 3al;rcštag : podlop-na obletniza, baž ßauberi)üftenfefl.

Oblezhenje, n. ber Altjug, bie 55e= fleibung. Običzhi, oblezhein, oblekel , oblezhen v. pf. anstehen (Slci= ber).

O bli jat i, am v. impf, rttltb herum «ergießen.

Oblina, f. bie ftunbe.

O bi i sati, shem unb oblisniti, nem v. pf. ablecfen. Oblisavanje, aud) oblisovanje n. baž U5clecfcit. Obli-savati, am unb oblisoväti, sujem v. impf, belecfen, oft ablecfen; — fe v. r. impf, fid) lecfen, ©ßlufl seigen.

Obli ti, lijem v. pf. unb oblivati, am v. impf ntnb herum »ergießen. Oblivanje n. baž Vergießen s. 95. mit 95Iei.

Obli z a, / ber 95all, ber ©piclball. Oblizhaft adj, ballförmig. Oblizh-kaf d. baž 25cil!d)en. Oblo n. ber 25allon, ber ffiinbball.

Oblizh, ?n. unb oblizhje n. baž Angeftdjt, baž Antlife.

Obljuba, v. O b 1 ü b a.

Oblog, m. unb obloga/, bie ^">im= melž»e|le.

Ob lok, m. baž genfler; ber 25ogeit. Oblokaft adj. gewölbt, bogenförmig. Oblozhnize /. pl. bie genflerlabeit. bie 25alEeit.

Obloshenje, n. bie©ehangung, bie ©elaflung. Oblosliiti (aud) obioshi- ] ti), im v. pf. belaben, belaflen, be--battgen.

Oblüba, /. baž ©elübbe: oblüba dolg dela, baž 5Berfprod)ette wirb jttr • Pflicht; säkonflia oblüba, baž ©l;e= 1 »erlöbniß. Oblübik, bka m. bie ffiec heißung, baž öelöbniß. Oblübiti, im v. pf. geloben. Oblübleniz, nza m. ber SBcrlobte; ber SSerheißene. Ob'ü- i bleniza f. bie 9?erT)eißene, bie 95raut.

O b m a d e s h o v & n j e, n. bie 95eitni' .'

261 Obm

feiung. Obmadeshovati, am v. impf. {icmafetn. _

n b m «i s a 11, shem v.pf. abfd;mieren, furnieren.

O i) m e g 1 a n j e , «. bie Umnebelung. Obmeglati, am v. pf. unuiebetn.

Obmejan-je, oie SefchränEung. Obmejati, am v. pf. befcbranJen.

Obmesditje, aud; obmesdovanje ,1. bie SScfolbung. Obmesditi, im v. pf obmesdovati, dujem v. impf, befolbeit.

ob mir i t i, im v. pf. beruhigen.

Obrniti, mi j cm v. pf. abwafchen.

O b m o i i t i, im t;, pf. anbeten.

Obmolkniti, nem obet obmölzha-ti, /.bim V.pf »erftummen. Obmolk-nenje ober obmölzhanje n. bie S3er» fiummung.

Obm o t An je, n. bie Umminbung. Obmotati, am v. pf. linb obmota-vati, am v. impf, timwinben. Ob-motavanje n. bat llmttunben.

Obmotiti, im v. pf. tčiufd;en.

Obmütniti, nem v. pf. »erflttm» men, flumm werben.

Obnafhanje, n. bie Aufführung, bat Befragen; bie ©eberben; — fe v. r. impf, ftch geberben; ftch befragen.

O bn as hi t i, im v.pf. ber Sleiber berauben, nacft anziehen.

ObnAvIjanje, n. bat (šrncuern. Obnavljati, am v. impf, erneuern.

Obnebje, n. ber Jporijonf.

ObnemAganje, n. bie SSecfchntad)» fltltg. ObnemAgati, am v. pj. o!;n= mächtig werbenyerfchmacbfeu.

Obnemarenje, «.bie SQernad;läf= ftgung. ObnemAriti, im v. pf. »er» nad)läffigen. ObnemArnili m. ber Vernad;Iäffigfe.

Obnemeti, mim v.pf. »crftummen, flumm werben.

O b n e v a r i t i, im v. pf. in ©efal)t' bringen, gefährben.

O b n it i, f. p t. ber ©eberfamm.

Obnorenje, n. bie 25efl)öruitg. Obnoreti, im v. pf. wafmftnnig, ein 9tarr werben. Obnoriti, im v. pf. befhören, fäufcfyen; — fe v. r. pf. fid; fiiufchen.

Obnofiti, im v. pf. (»Oll Äteibem) abtragen. Obnoflia/ bat Befragen. Obnofhezhva f. bie ®chwattgerfehaff.

Obnoviti, im v. pf. erneuern. Ob-

Ob p 262

novlenje n. bie ©rnetierung. Obno^ lenija f. (altfl.) bie Sirchweihe, bat Sirchweihfefl. Obnovljati, v. Obnavljati unfer ObnAvIjanje.

O b il 6 a b, adv. über Stacht. Obno-zhen, zhna, zhno adj. t»at Über Stacht t jI.

Oböd, m. bet Birtettogen <> ber Um» Erett.

O b 6 g , v. V b b g.

O bogateti, im v. impf, rcid) wer» beit. Obogatiti, im v. pf. bereichern, reich machen; — fe v. r. pf reich werben, ftd; bereid;ern.

Oböhati, am v. pf. burd) ben ©e= rud)tjtnii auf etwas Eoitimen, autflö» bern: vfe oboha, er flöbert Atlet aus.

Oboj, adj. beibertei. Oboje adv. bei» bet. Obojn adj. beibertei, beiberfei» fig. ObojnAk m. ber Bwiffer. Obb-jod adv. an beiben Drfcit, beiberfeitt.

Obolt, auch öbök m. bat ©ewölbe, ber ©ogen. Obokan part. gewölbt. Obokaft adj. bogenförmig. Obokati, am v. impf, wölben, ein ©emölb machen; — fe v. r. impf, ftd; wölben.

OboklopovAnje, n. bat 95epait» jerit. Obolilopovati, Am v. imp f. bepanserti.

O b ökn i z a ,/. bergenflertabeit. Obbk-nizhka f. d'. bat genflertäbd)cn.

Obblsniti (für oblisniti), nein, nil,

njen v. pf. ablecfcn, befccfen. O bora,/, ber Thiergarten.

O b o r o s h e n j e , n. bte Bewaffnung. Oborösheniz, nza m. ber Bewaffnete. Oboröshiti, im v. pf. bewaffnen.

Ohof ti, ödem v. pf. »otl flcchen, 5. 93. ben ganjen Seib.

Ob 6sh an je, n. bie Verarmung. Oböshati, am v. pf. arm mad)en; — fe v.r.pf. arm werben, verarmen.

O b o t a v a, / bie 3ögerung. Obotav-lanje n. bat 3aubent. »lati, am v. impf, aud) »lati fe v. r. impf, jail» bern, jogern. »lav adj. jauberljaff. »laviz, vza m. ber Bauberer. »lavka /. bie Bouberinn. »lavoft / bie3<*"s berhaffigteif.

O b o z h i t e n j e, n. bie Befd)cinigung. Obozhititi, im v. pf. bereinigen.

O b o z h j e, n. (coli) bie Augeubraunen.

O b p a f, m. ber < Sd)urj. Obpafanje n. bat idnirjeu. Obpafati, fhem v. Pf. fchüt-je«. .

Obpol dneven, vna, vno adj.

Wittags ..., mittägig.

O b r a d 1 j i v, adj.' erfreulich. Obra-dov.iti, düjem v. impf, erfreuen.

Obräliel, lila, klo adj. fcbttnilttig. Obräkloft f. bie @d>rottffligfeif. Ob-rakniti, nem v. pf. anfd)t»ellen.

Obrämba, f. ber @cbu(ä. Obrani-fhanje n. bie SSerfd;anjung. Obrani-fliäli, am v. pf. »erfd)anjett. Obraniti, nim v. pf. vermehren, erme(;= reit, retten.

Obrän, part. abgeEttabberf; (»on ei= ner KittberEranEbeif) abgeEIaubf. O-bränje n. bie ßefe.

Ob-räniti, im v.pf. unb ob-ranjo-väti, .im v. impf, »ertounben.

Obräfik, fka m. bie SSermachfung. Obrafti, fem v. pf. uerroadjfett, er= t»ad)fett; (wen ©emäcbfen) fd)öne ©fau= ben beEomnien, fid) bejfauben. Obra-rtiika /. bie 9larbe.

Ob ras, i. obräsa m. baž Qefid)t; bie 0e|Mf, bie Sonn; baž Silb, baž SStlbnifb baž Wu|ler, baž Seifpiel. Obrasiti, im, sil, sben v. p f. ma= fett, formen, abhüben. Obras'nik m. ber Waler. Obrastvo n. baž Q5e= Jttälbe. Obrasze n. d. baž ©eftdjfs d)ett, baž 95i(bd)cn.

Obräti, oberein v. pf. abflauben; abEnabbern.

Obrätiti, im v.pf. umW;ren, i»en= ben.

Obraviti, im v. pf (in einigen Orten Kr.) Ealben.

Obravnänje, n. baž (Sbetnntacben. Obravnati, am v. pf. unb obravnavati , am v. impf, eben machen, ebnen.

O b r a 7. h A j, m. bie Xljürangef. O-brazhanje n. baž ©enben. Öbräzha-ti, am v. impf, roenbeit, off unb fange toenben: vodöv'fvöj iniin obräzha-ti, baž SBaffer auf feine Wtif;fe (ei= fen; zhlovek obrazila, Bog oberne, ber Wenfd) benft, ©oft fenEf; — fe v. r. impf, fteb toenbeit. Obrazhä-ven, vna, vno adj. j ur Sßenbung gehörig, baju beflimntf. Obräzhba ober obräzhev, zlivi f. unb obra-zhilo n. bie ®enbung. Obrazho-väti, zhujem v. Obrazhati.

Ob rediti, im v. pf gewinnen, ei= ttett aSorti;eil machen.

Ob rek, m. bie SSerleumbung. Ob-rekati , am unb obrekovati, kujem v. impf (kogar per ljudeh okol) »erfeumbett. Obrekovanje «. baž SSerleumben. Obbrekovaviz, vza m. obrekvävka /. ber »erfeumber, bie —inn. Obrekvävfk adj. 33erleunt= ber..., »erfeumberifch.

Obremenenje, n. bie 25e(afhtttg. Obremeniti, im v. pf. belüften.

Obre ft, /. bie 3tnfen, bie 3nferef= fen; ber ©emittn.

Obrefti, edem v. pf. filtben.

Obres, m. bie Sefdjneibtrng; bet 2lbfcbniff. Obresa f. unb obresanje n. bie SSefd)neibttng. Obresati, she u v. pf. befd)tteiben. Obresan part. befd)niffen. Obresävanje unb obre-sovanje n. baž S?efd>neibett. Obre-sävati, am unb obresoväti, siijem v. impf, mit 23efcl)neiben befd)äffiget fenn, off it nt» lange befchtteiben, j. 95. Stfiben, Wöhren "it. bgf.; gem. h«p= elit. Obresavliinja f. bie 25efd)nei= erinn. Obresazh m. ber 23efd)ttei= ber (gewölmlid) ber bie 2Mdffer bet 9h'iben, Wöhren u. bgl. aužfd)neibet). Obresina j. unb obresik, ska m. roaž ntan abfdiiteibef, baž ilbfdjniref.

O b r e s e n , sna, sno adj. fd)limm, bi)ž= artig. Obresnoft f. bie 83ožarfigEeif.

O b r e z h e n j e, n '. bie SSerleumbung. Obrezhi, zliem v. pf »erfeumbcn.

Obrijati, am v. impf, barbiren; — fe v. r. impf, ftd) barbiren faffen. Obrijazh m. ber S3arbir.

Obrifälo, n. attd)obrifazh m. ttllb obrifazha f baž 31bn>ifd)fttd), baž •ftattbfud). ' Obriliiti, fhem v. pf. abmifdjett. Obrifaven, vna, vno adj. '„'Ibtoifch ..., 5ittn 3fbroifd)eit.

Obriti, brijem v.pf. abfd)eren, bat= biren; — fe v. r. pf. gefdjoren t»er= ben. Obritje n. baž 2lbfd)cren.

O b r o d i k , dka m. baž grtid)fcrfra'g= niß. Obroditi, im v. pf. (»on 23aum= uitb ge(bfrtid)fen) geraffelt: flive l'o letoT ne obrodile, bie 3weffd)fett geriefheit heuer nid)f. Obrodoviti, im v. pf. befrud)ten. Obrodovitje n. bie Sefrudjfung.

Obrok, m. eine feflgefefefe 3etf.

O bropanje (f) n. bie SBeraubuit'l. Obropati, am ober pijem v. pf. (koga) berauben.

ObroTiti, im v. pf. behauen. O 1, i- 6 s h e n j e, /i. fit' Aužniflung. Obrosliiti, im v. pf. ruftcll, auž* riiflcn, bewaffnen. O b r 6 Z Ii, m. ber Steif. Obrozhek m. d. ba» 9u'ifd;en. Obrözhnik, obrozlmik obet obrozlinjak m. baž Retfmeffcr (bei ben gafjbinbern). Obrubili, bka m. ber Ranb. O b fe d a v a n j e , n. bie ^Belagerung. Ob Podava vi z, V7.a m. ber 25clagcrer. Obfeden part. befefet, befeffeu. Ob-fedeniz, nza ?n. ber SSefeffette. Ob-. fedenje «. bic 23efe(utng. ObTede-n ift f. bie SSefeffenftcit. ObTedeti, iin ober obfeTti, ledern v. pf. be= fe&en.

Ob Te bat i, am v. impf. unb ob-feliniti, nem v. pf. abjel)rcn : obTe-liajozha trefhlika, baž abjehtenbe Sieber.

O b Tej a t i, am v. pf. bcfäen. Obfej-

vati, am v. impf, bcfäen. Ob Tekati, am v. pf. unb obTeka-vati, am v. impf. (ruub herum) ab= ftarfen. Obfekanje n. baž »odenbcfe Abwarfen (ruub herum). ObTekava f. baž Sopfholj, runb ftetunt abge= i;arffež .Spolj. Obfeliavanje n. baž forfroährcnbe 31b(;arfen (runb herum). Obfekäven, vna, vno adj. toaž fiel; runb herum abliefen lägt, atž J?opf= (jo(j »ermenbbar. ObTekävka f ein alž Sopfholj »crroenbbarer 93aum. ObTenzbenje, «. bie Ucberfd>af= futtg. ObTenzhiti, im v. pf. ubcr= fchaften.

Ob Te s bik, slika m. ber Snfjatf. Obleshje n. bic Sphäre, ber Um= fang, ber SBereid). ObTezhi, feshem v. pf. einnehmen, umfangen, fid; er= ftrerfen.

Ob Ti j ati, am unb obfiniti , nem v. pf. won ber Sonne, wenn fic mic= ber A dež mit ihren Strahlen bc= fd;einef.

Ob Ti panje, n. bie ttmfd;iiffung. Obfipati, pijem v. pf. unb obfipa-vati, am v. impf. ringž herum be= fd;ütten, umfchiitten. Obfnovänje, n. bie ©rünbltng.

Oblnovati, Tnnjem -v. p.f. griinbeu. O b T o d b a, f. baž Schirffal. Ob T6-dik, dka m. ber Urtl)ei(žfprud), baž Urtheit. Obfoditi , im v. pf. Ultb

obföjati, am v. impf, aburteilen, baž Urteil fällen, verurteilen. Ob-Tojeniz, nza m. ber 58crurfl)eitfe.

O b To r e ^obforej adv. um bjefe gegctt» roärfige Stunbe, um bie jefeige Stuhbe.

O b T r a m o I e n j e , n. bte SScfd)ä= mung. Obframötiti, im v. pf. be= fd;ämen.

Ob Tt a j an je, n. baž fortmährenbe 5Beflehcn. ObTtäjati , am v. impf. fortwährenb befichen- ObTtanik, nka in. bei' Söefianb. ObCtaniten, tna, tno adj. bcharrlid). ObTtanitnoTt /. bie 25eharrlichfcif. ObTtänjTk adj. 9?e= fianb ...; obTtanjfki del, ber 58c= flaubfheit. ObTtäti, ftänem , aud) ftojim v. pf. fortbcflehen, forfbattern; (v' zhem) beharren. Obltati, Ttojim v. pf. (koga) fich um einen fleden, einen umgeben.

Obftava, f. unb obTtävik (*) vka m. bei- Umflanb. ObTtäviti, im v. pf unb obTtävljati, am v. impf herumfefeen, herum fleden; obTtäviti Te v. r. pf fid) mit efroaž umgeben-Obl'tävlenje «. bic J&crumfieduttg.

ObTtertje, n. ber Utnfdjein, ber ©(ans, ber £of j. 93. bež OTonbež.

O b Tt 6 j (*) m. ber llmftanb. ObTtö-jen, jna , jno ober obftojezlicn, zlina, zimo adj. bauet'haff. Obfto-jezbnoTt f. bie 33auerhafftgfeif. Ob-llojnoft f. eig. bie Saucrhaftigfeit; gattj unrichtigi ber Umflanb. Obl'io-jiten, tna, tno adj. beflaitbig. Ob-TtojitnoTt /: bic 93eflänbigfeit.

Ob rt op, m. bic ©infehliefjung; unr. ber Umflanb. ObTtopiti, im v. pf-umringen, einfdjlicßen. ObTiöpleffj'e «. bie (Stnfchließung.

Obfträn, prp. wegen, um einer Ur--fadje SBiden.

Obrträshba, f. bie 93emari)ung. ObTträslienje n. baž 93eirad)cn. Ob-Ttrasbiti, im v. pf. beroad)Cn.

ObTtret, aud) obftretna f. ttub ob-ftretje n. ber Jbof um bett ©fonb, bie Sonne ober bie Snifiroarjen; ber Suftfreiž, bie Atmofphärc.

Obfüti, üjem v. pf. überfd)uffen; umfehütten.

Obfliekniti, nem v. pf. umfpatv ttett (mit ben Armen): to deblo lahko obTiieknem, biefen iCaumflamm utn= fpaitnc id; lcid;t,

O j) ril e m a n i z, nza, auch obfliema-nik m. ber «Berlarpte. Obfliemanje n. bte S3erktr»Ung. Obrhemanoft f. bte SBerlarpfheit. Obrheinati, ara u. pf perlarpen, ntažfiren. O brli iti, ijem v. pf. unb obfhiva-ti, ara v. impf ringž umnähen, über» nähen, [liefen. Obfluvanje n. baž Umnähen.

Obriitöntati (f) am v. pf. Der* pachten.

O b s a k o 11 i t i, im pf. »erehelid)eit.

Obsakonitje n. bie 33erehelid)tmg. Obsrlihoväti, am unb hujem v.

impf, befeufjen. Obs i dati, am v.pf. runb herum mauern ; übermauertt. Obsidik , dka m. baž ©elänber. Obsidje n. bie SBaflei, baž Sollwert. O b skaliti, im v. pf. betrüben, be»

trübt mad;en. Obshaloftovanje ober obslialo-vänje «. baž Setrauern. Obshalo-ftoväti, ftiijem unb obslialoväti, lu-jem v. impf, betrauern, bereuen. Obshertanje, n. bie SeDorttjeU hing. Obsbertati, am v. pf. be»or= tl;eilen.

O b t ä 11 Tli a t i ober obtenfliati, am

v. pf »erbünnen. Ob tez h i, zhein v.pf. (»om SBaffer) utttfinnen; (»on 2Jtenfd)eit unb £fues ren) umlaufen; (»on ber Arntee) utn= flugeltt.

O b t i z h a t i, obtizhim v. pf. ftecfen bleiben.

O b 10 g i t i, im v. pf. erftarren. Obtoshiti, iin v.pf. unb obtosbe-vati, am v. impf, anflagett. Ob-toshljiv adj. Elagmiirbig. Ob t o vor i ti, iin v. pf. bcpacFett. Obtrüditi, im v. pf. abmübetl; — Te v. r. pf. ntübe »erben, er* müben.

Obüd, m. ttnb obudi t va f. bie Auf* erwecfuitg. Obüdiz, dza 'unb obuil-väviz, vza m. obudvavlca f. ber ©rweefer, bie —intt. Obudilen, Ina lno unb obudiven , vna , vno adj. (šroecfuttgž..., jutn (Srwecfen: obuditi (aud; obuditi), im v. pf unb obudoväti, am ober düjem v'. impf. aufermeefen. Obuja, / unb obutälo, obuvalo «.

ber Sußanjug, bie gufjbefleibung, bie

SSefdnthung b. i. ber Anjttg ber Strtim, pfe unb Sd)ti0e (häufig aud) obutev, tvi ober obütva f.}. Obüti, üjem v. pf. unb obujati ober obuvati am v. impf, bie gufjbefleibung an! siehett. Obüvanje n. baž Anziehen bet- gufjbefleibung. Obuväk m. bet Sticfelaufjieljer.

O b ii p , v. O b v ü p.

O burii j i, m. pl. bie Sfiefelröhren.

Obusdoväti, am v. impf. bcjäh= men, jähnten.

Obutälo, obüti, obuvati, v. unter O b ü j a.

Obvariflitvo, auch obvarftvo n. ber Schuh, bie 33ermahtung. Obva-riti, im ober obvarvati, värjem v, pf. bewahren, Perwahren.

Obveljati, ara v. pf. fortwährenb gelten, gelfettb bleiben, aužharrcit.

Olive Tele nje, n. bie (Irfreuuttg. ObveTeliti, im (aud) obvelelUi) v. pf. erfreuen, beluftigen. Obvefcljiv, aud) obveTeljiv adj. erfreulid). Ob-vefeljnoft f. bie SSeluftigung.

O b v e s a, f. ber SBerbanb;" bie SSer--binbung : Tprtivna obvesa , bie Ji Ott: traftž=58erbinbung. Obvesanje n. bas S3erbinben; ber ŠOerbanb. Obvesati, shem v. pf. »erbittben. Obvesljiv, auch obvesljiv (*) adj. »erbinblid). Obvesljivoftbie SSerbiitb!id)fcif.

Ob vi jat i, am v. impf, unb obviti, vijem v. pf. ummicfeln, itmrcinbett. Obvitje n. bie Untwicfelung, biellm= winbung.

Obvlezhi, zhem v. pf. überziehen. Obvlezhilo n. ber Ueberjttg.

O b v r ä t i t i, im v. pf. umhalfen. Obvratitje ober obvrätenje n. bie Umhaffung.

Obvup ober obvupanje, n. bie 83er= jweifetung. Obvüpati, am ». pf. alle Hoffnung aufgeben, baž SSerfratien »erlieren, »erjagen, »erjweifeln. Ob-vüpen, pna, pno unb obüpljiv adj. hcffnungžlož, »crjroetfelf. Obvüplji. voll unb obvupnoft f bie Jpojftntngžj loftgfeit.

O b z h e 1 i t i, ira v, pf. biettenreid) mcu d;en; — Te v. r.pf. bieuenreid) werben.

Ob z he Tt vo, obzhinrtvo n. ttnb obzhina f. bie OSetneinbc. Obzliinlk adj. allgemein. Obzhji adj. ©emein» be..,, ber ©ettteinbe gehörig.

269 ob7'

Q b z h i n i t i, nem v. pf. Uttt> obzhi-jijati, am v. impf, (aud) obzlieniti, obzbeiijati) baä ©ctrcibe bureb < Sie ben reinigen. Obzlunka f. ein eiit= {clueä ©ftiefeben »on ben beim Qk-treibcfiebeti weggefallenen 2l;eilen.

0 b z h ü d i t i , im v. pf. unb ob'liu-dovati, düjem v. impf, betounbern. Obzbudovanje n. bie löerouitberitng. Obzbudväviz, vza m. obzhudvävka

f. ber 93erounbcrer, bie —inn.

o'b z h ü t i k, tka m. bie (Smpftltbttng, baä öefül;!. Obzhüten, tna, tno adj. empfmbfam. Obzhütiti, im v. impf, empftttben, ftäljlcn, wahrnehmen. Obzhütje n. bie Kegttng. Ohzhut-lej m. bie CJmpftnbting. Obzhutljiv adj. cmpfinblid). Obzhütljivoft f. bie (šmpfmblicbEcit. Obzhutnoft f. bie ©mpfinbfamEeit.

Od, prp. »on, »on efroaä X;er, Por; (in Bufanimcnfefeungcn) ab=, roeg=: od sazhetka fveta, »oit Anfang ber ffiSctf l;er; od smladletka do jefeni, vom grüljfing biä 511111 £erbjt; od leta do leta, »on 3al;r 511 3af;r; od dol siga zliafa Te mu seka, er gälnicf vor langer ©eile; od vro-žhine seva, er fcbmad)fef (eig. leitet) »or -Öifee; od sheje oflabeti, vor Surft verfd;mad)fen (eig. fd;ivad) roer= ben); od klej? roie roeit her? von »rannen V feit roann? feit roeld)er 3eif?; od kod? wober V von roau= neu V od kodar ober od koder, bot'f, woher; woher...; od dälezli, roeit l;ct; od drugo t, auberä roobet4; od nekod, irgenb woher; od unod, jeit= feitä ijet*.

odäja,/. ber SScrEauf. Oda jati ober odavati, am v. impf, ttltb odati, am v. pf. verfaufen. Odäjoven, vna, vno adj. 23erfaufä...; od.ijo-ven kraj, ber 'Abfafe*, ber 3Ser= faufSort. Odavanje n. baä 5BcrEau= fen. Odaväzb m. ber SBerEäufer.

Od a p , odeb , v. V d e b.

Odbarkati, am v. pf. abfd)iffen.

Odbäfanje (f) n. bie Ablabung. Odbarati, fhem v. pf. ablaben. Od-bafaviz , vza m. ber ^Iblaber. Od-beshati, beskiin v. pf. entfliehen.

Odberati, aud) odbirati, am v. impf, unb odbrati, odberem v. pf.

jpegElauben, auäfoitbern, Odbink,

rka ober odberit baä SBeggellaub« te, ber 'Auswurf. Odbran part. auS= erlefen. Odbranje n. bie 2luSfonbe= rung. Odbränolt f. bic 3luäerlefen= beif.

Odbiti, bijem v. pf. ■ rocgftoffcn; — Te v. r. pf. abprallen, 511 rticf pral= len. Odbitje n. bic Sßcgftofftmg, bie 'Abprallung: odbitje gläfa (?) ber ©iberl;all, baä ©d;o.

O d b r a n 11 i, im v. pf. abwehren.

Oddahniti, v. O d d e h n i t i.

Oddal en je, n. bie ©nffcmung. Od-daliti, im ober oddälfhati, am v. pf. unb oddaloväti, lüjem v. impf entfernen; — fe v. r. pf. ttltb v. r. impf, ftd) entfernen.

Oddati, am v. pf. abgeben.

Oddehniti fe, nem fe v. r. pf. auäfcbnaitfen, 511 'Atl;cm Eommen: kö-mej fem fe (ober richtiger fi ?) od-dehnu, ich bin faum 511 'At!;em ge= Eommen.

O d d e 1 a ti, atn v. p f. aufmachen, offnen.

Oddelenje, n. bie Bcfheifung. Od-deliti, im v. pf. betheileit.

O d d e r k n i t i, nem v.pf. abweichen, abfpringen.

Oddershati, sliim v. pj. tlllb od-dershavati, am v. impf, entfernt halfen; — fe v. r. pj.' unb v. r. impf, fteb enthalten, fid> ferne haften. Oddershen, slina, slino adj. euff;alf"= fallt. Oddershnolt f. bie (S'Utl)ait= famEeif.

Oddih, oddihlej m. ber «tbcmjug (ltad) fange »erhaltenem 'Afhmcn). Oddihati, am v. impf, aufafhmeit, ju 2lfhem Eommen.

O d do ji t i (atld) oddöjiti), im v. pf. pon ber Sfiufferbruft enfro&lmen-

O d drüg od, ad-u. atibcrä woher.

O debele 11 je, n. baä Siefwerben. Odebeleti, im v. jf. birf werben.

O d e g n a t i, v. Odgnati.

Odeja, f. bic BeftbceFe, bie SecFe. Odejanje n. baä 3ul)ülleit. Odejati, am v. impf. su(;ül(en; — Te v. r. impf, ftd) juhüllen, fid) Eleiben, Odii-niti ober odeti, odenein v. pf. 511= hüllen, jubeefen.

Oder, ödra m. baä ©ertfft, baä ®e= ftefl.

O de rat i, am v, impf. fd;inbett.

Odertina/, bie Scbtnbmäh«. Oder. tnik, odertnjäk m. unb odertniza, odertnjazka /. ber ©chreiljal«.

Oderveneti, v. Odre veneti.

Odefetincnje, n. bie Abjehentung. Odefetiniti, im v. pf. absefjenten.

Odeti, v. unter Odeja.

Ode v, f. bie aSebecfung. Odevalo n. bie Mile. Odevati, am v. impf. jutmtlen, subecfen. Odevka f. bie Detfe.

Odfärbati (f) v. pf. bie garbe fahren raffen, abfärben.

Odganjanje, n. ba« Abtreiben. Odganjati, am v. impf, abtreiben, weg= treiben, vertreiben.

O d g e n i t i, nem v. pf. Wegrücfen, wcgfd;ieben.

O d g e r n i t i, nem v. pf. entlüften, aufbecfen.

Odglaf, aud) öglaf, m. ber ffiiber» hatl, ba« @d;o.

Odgnati, odslienem, aud; odgoni-ti, im v. pf. abtreiben, wegtreiben.

Odgniti, ijem v. pf. Jjtnwegfaulen, abfaulen- Odgnitje n. bie Jlbfauluitg.

Odgovarjati, am v. impf. unb odgovoriti , im v. pf. antworten. Odgovor m. bie Antwort. Odgo-vorljiv adj. gerne antworteitb, ge» fprädjtg. Odgovorljivoft f. bie 65e= foräcbigfeif.

Od grabit i, im v. pf. unb odgra-boväti, biijem v. impf. Wegfcharten, abnehmen j. SS- mit' ber '©d;aufel u. bgl.

Odgrometi, im v. pf. abbonnern.

Odhajanje, n. ba« allmälige -&in= weggeben. Odhajati, am v. impf. aHmälig ftcb entfernen, abreifen. Odhod m. bie Abreife, ber Attžjug. Od-hödnja f. ba« Abfcbieb«mal;l.

Odhen j an je, n. bie *Betd)ting. Od-lienjati, am v.pf. unb odhenjavati, am v. impf, aufhören, nadigeben, weichen.

Odhüliti, im f. pf. abfegen.

Odi h alz e, n. bie Cuftröhre. Odi-hati, am v. impf, affinen.

Odiranje, n. ba« Abfchittben. Odirati , am v. impf. abfd;inbcn.

O d i f h ä v a t i, am u. impf, würben.

Od iti, odidem, odifhel ober odfliel v. pf. weggehen, abgehen.

O d i v j en , part. uerwifbert. Odivje-

noft f. bie S3erroi[berung. Odivjeti, jim v. pf ober odiviti fe v. r. pf. uerroilbern.

Odjadrati, am v. pf. abfegeln.

Odjekniti, nein v. pf. äd)}cn; tpj* berhatlen.

Odjema t i, odjemljem v. pf. hin* wegnehmen. Odjemik, mlia m. bie Jpinwegnahme.

O d j e n j a t i, am v. pf. unb odjenja-vati, am v. impf, nachgeben, nad;; laffen, aufhören. Odjenjba /. bte Stachgebung. Odjenljiv adj. naehgte= big. Odjenljivoft/ bie 9tad;giebigfeit.

O d) e rt i, jem v. pf. wegeffen^ ab: beißen.

O d j e s d i t i, im v. pf bauon reiten.

Odjüshinati, am v. pf. mit ber jüskina fertig werben.

Odka, / bie spflugreute. Odkanje n. ba« AWöfen ber ©rbe vom VfTttge' mittelfi ber ^flugreute. Odkati, a'm v. impf, mittelfi ber Wugreufe bie ©t-be »om Pfluge ablöfen.

O d k ä p a t i, pijem v. impf, abgraben.

O d klad, aud; odkläd m. bet Auf= fd;ub, bie Sßetäögerttng. Odklädati, am v. impf, auffcfjieben, verfd;ieben. Odkladik, dka m. ber Auffchttb: odklädki fo odpadki, off attfgefd;o= ben ijt aufgehoben.

Odkle, adv. »on welcher 3eit fyev? Vergleiche Od.

Odkleniti, nem v. pf. ttnb odlile-pati, am ober pijem v. impf, aufs fchtießen. Odklenjba f. ber Auffd;tujj. Odklepanje n. ba« Auffcbliefjett.

Odkod, adv. woher? Odködik (*) dka m. ba« ©o(;er, bie Urfad;e: bres odködka Te nijsh ne sgodi, ohne Urfad;e gefd;ieht nid;t«.

Od k op a t i, odkopljem v. pf. unb odkapati, pijem , odkopavati, am ober odkopoväti, am v. impf, ab» graben.

Odkopzhanje, n. bie Auffchuata lltng. Odkopzkäti , äm v. pf. aufs fcbnatlen.

Odkofiti, im v. pf abmähen.

O dk o f i 1 z k a t i , am ober odkofiti, im v. pf. mit bem Srüheffett (kofilo) fertig fet;n.

O d k o v ä t i, äm ober odküjem v. pf, lo«fchtnteben.

Odkriti, ijem v. pf. aufbecfen, eitfc

bullen; — fe v. r. pf. offenbar mer* ben. Odkritje n. bie Enthüllung, bie Aitfbecfung. Odkritoferzlien, zhna, .zhno adj. offenherzig. Odkri-tolerzhnoft f bie Offenherzigkeit. Odkritoft/ bie Aufgebetftyeit. Odkrivati, am v. impf. aufbecfen, ent=

Süllen.

O d k d h a, /. bie Abfodjung.

Odkup, m. ber Eožfauf, bie AttSlö* fung. Odküpiz, pza, aud; odliupi-telj m. ber Cožfaufer, ber (Srlofer. Odkupiti, im v. pf. unb odkupovati, pujem v. impf. ložEaufen, er= Eaufen, aužEaufen, erlöfen. Odkup-fhina f. baž ßöfegelb.

O d 1 ä d j a n j c , n. bie Abfcbiffung. Odladjati, am v. pf abfd;i)ten.

Odlaga, / ber Auffd;ub, bie S3eriö= gerung. Odlagati, am v. impf. auf* fcbiebett, »erfdjteben. .

O d 1 ä j a t i, am v. pf. abbellen, ba= »onbellen.

Odläfhati, am ober odlafhoväti, fhüjem, auffebieben, »erfebieben.

Odledovänje, «. bie Aufthauung. Odledovati, düjein v. impf. auf* f(;auen.

Odlega, f. ttnb odleglej m. bie 9lad)laßäeit (bež ©d^nerjež «. bgl.), ber SRujjepunEt. Odlegati, am v. impf, oft (eine Seit lang) aufhören, jeitioeife nacblaffen.

Odlepeneti, im v.pf. unb odle-penjati, am v. impf, abblaffen. Odlepenje n. bie Abblättung. Odie-penjoviz, vza m. ber Abblatter.

Odleshen, shna, shno unb odle-sliezhen, zhna, zhno ad), entlegen, abgelegen. Odleshezhnoft, odlesh-nol't f. bie Abgelegenhcit.

Odl et ati, am v. impf. Unb odleteli , im v. pf. ba»oit fliegen.

O (Iii jati, am v. impf, unb odliti, ijem v. pf. abgießen, etwas meggie* ßen. Odlijik, jka m. unb odlitje n. ber Abguß.

Odliftenje, n. bie Abbläfferuttg. Odliftiti, im v. pf. abbldttern, ab* blatten. Odliftoviz, vza m. ber Ab* blattet.

O dl j ude n, dna, dno adj. leutefd;eu, ntifanfbrcpifd), unhöflich. Odljüdnoft /. bie Wenfd>enfd;eu ; bie UnböflicbEeit.

O d 1 j u p i t i, im" v. pf ablöfen (»on

ber ©d;ale) ; — fe v. r. pf. fid; ab*

löfen.

Odlög, m. ber Auffdnib.

Odlomi k, mka m. ein abgeriffenež ©tücfd;en. Odlomiti, im v.pf. ab* brechen, abreißen.

O dlöshen, shna, shno adj. entfernt. Odlöshiti (aud) odlösliiti, odloshiti) im v.pf. ablegen; auffdjieben, »er* fdjiebett. Odloshnoft f. bie (Entfernung.

O d 1 o v i t i, im v. pf. abjagen, eine 5>agb beenbigen.

O (11 ö z h e n j e , n. bie Abfoitberung; bie 3Sefiimmung. Odlözhiti, im v. pf. abfonbern; trennen, fd;eiben; be* flimitien.

O d Iii fk , m. bie Cožhiilfung. Odlü-fkati, am v- pf loSl;ülfen, ložfdjdlen.

Odlül'hik, rlilia m. unb odlufhva /. bie Cožfcbalung. Odlufhiti, im v. p f. ložfchalen.

O d 1 u z h i k , zlika m. ber Abrourf. Odlüzhiti, im v. pf. megmetfen.

Odmika, /. baž Auftauen; baž SBerrttcfen. Odmekniti, nem v. pf. »on ber gehörigen ©teile rücFeit, »er*

. rücfen; aufthauen; erfd;laffen, erfd;lap* pen. Odmekati, am ober odmelio-vati, üjem v. impf. auftl>auen, fcblaft fev>n. Odmekel, kla, klo adj. fd)laff, fdjlapp. Odmekloft f. bie ©cblaff* ijeit, bie ©chlappheit. Odmekliven, vna, vno ad). erfd;faffenb. Odmek-njen part. etfchlafff, fd;lajf. Odmek-njenoft/. bie ©cblaffjieit.

O dm eni t i, im (*) v. pf. beflim* men. Odmenjenoft (*) f. bie 35e= flimmtheit.

Odmeriti, im v. pf. unb odmero-vati, rüjem v. impf, baž gehörige ©laß geben ober nehmen, abmeffen, aužmeffen.

Odmersniti, nem v. pf. unb od-mersnoväti, nüjem v. impf, auf* tbauen. Odmersnovanje n. bie Aufs fhauuttg.

Odmer t i ja, f. ber SobeSfall, baž Ableben.

Odmet, m. ber Abmttrf. Odmetänje n. bie SSermerfung. Odmetati, me-zhem v. pf. »erroerfen, reegmerfen. Odmeten, tna, tno adj. (s' zerkvo) abtrünnig.

O (1 in i k a"t i, mizhem v. pf. rcegs fd;ieben.

O d m o t A t i (auch odmötati) , am v.

pf abljafpeln. Odmreti, rarem v. pf. wegfkrben. Odn Agnen je, «. bie Abneigung, bei; Sßtbertt)i((e. Odnagniti, nem v. pf- hinwegneigen, abneigen. OdnA-gnjen part. abgeneigt. Odnägnjenoft f bie .'Ibgeneigtheit. OdnAfhanje, n. baž 83erfd;ieben. Odnafhati, am v. impf. hinwegfra= gen; auffd>ieben, »erfd;ieben. Odnefti, Tem v. pf. entfraaen, ba»oitfragen. Odnehati (odnehati), am v. pf

aufhören s_u fhitn, ablaffen. Odn udi t i, iin v. pf. unb odnüjati, am v. impf, verneinen- OdnujAven (*) vna, vno adj. »erneinenb: odnu-jAvna befeda, baž ffierneinungžroorf. Odobrotba, f. bie Ueberhdufung mit TOohrtMeit. Odobroten part. mit 2Boh(tf>iten überfchütfef. Odo-brotiti, im v. pf. mit 2i5of>ff0afCrt überhäufen. O d 6 j i h , jka m. unb odčjzhe, ta n. baž ©pattferfel. Odojiti (odojiti) , im v. pf. »on ber Wuffermilch enf= wohnen, fpäntten. Odöndod, adv. »on bannen, »on

borfher, »on woher. O d o p r a t i, odopčrem v. pf. ()in=

wegwafd;en. O d o r o s h j A n j e , n. bie ©nfwaff= nung. Odoroshjati, Am ober odo-rösbiti, im v. pf. entwaffnen. O do Tt a ti, ftanem v. pf. hinweg

bfeibeti, entfernt bleiben. Odo v ari ti, im v. pf. burd) Sodjen

auflöfett, eine Ab!od;ung machen. Odpad, >n. ber Abfall. OdpAdik, dka 7?;. ber Abgängling, baž Abgangs fe(. Odpadijiv adj. abfällig, OdpA-dnik m. ber Abgefallene, ber Abfrtin= Itige. OelpAdniti, nein ober odpAfti, octpAdem u. pf. abfallen, wegfallen. O dp Ara ti, am v. pf. unb odpar-jati ober odporjati , am v. impf. abtrennen, lostrennen, wcgfrenttcn. O dpa Tan je, n. bie ßoSgürfttng. Od-pafati, fliem v, pf. unb odpafovati, fujem v. impf. leSgürten. Odpafo-vAnje n. baž ßoSgürfen. OdpeljAnje, n. bie (Sufführung. Odpeljati (aud; odpeljati) am v. pf. wegführen, entführen; — fe v, r. pf. 'abfahren, ba»on fal;ren. Od-

peljaviz, vza m. ber (Snfftthret Odpel j a f. bie Abfahrt. O d p e n i t i, im v. p f. unb odpenovati am v. impf. abfd;aumeu, abfäuntenl. O d p e r a t i, v. Odpirati unfer O jI

p i r a n j e. Odpenjati, am u. impf, ttnb odpeti, pnem v. pf. abfpaunen, (ož= fpannen. Odpetje n. bie fiožfpannung. O d p e rt i k, tka m. odpertina/". utfb

odpertje n. bie Oeffnung. O dp e vati, am v. impf fingenb fid;

entfernen, hinweg fingen. O d p e z h A t e n j e , n. bie (Šnfftege= tung. Odpezhätiti, im v. pf. eitf= ftegefn.

Odpihniti, nem v. pf. (jinmegblafen. O d p i 1 i t i, im v. pf. wegfeilen. Odpiljkati, am v. pf ben špuitb auž bent ©punbfod;e nehmen; gem. baž §aß aufpeilen. Odpiranje, n. baž Altffperten. Odpirati, am -v. impf, auffperren, bie Sfjür öffnen. Odpirati, rlicm v. pf. abfchreiben.

Odpilik, rka m. bie Abfd;riff. O d p i t i, ijem v. pf. baž Obere weg=

frtnEen, abfrinJctt. Odplakati, am v. pf. burd; 9'3ei=

neu abbüßen; weinenb ba»on gehen. O d p 1 A v a t i, am v. pf forffchwimmeit. Odplaviti, im r. pf. fortfdjmemmeu. O d p o 1 d n e , adv. »on Wittag. O d p o 1 ov i t i, im v. pf. hinwegfangen. O dp omagan je, n. bie Abhülfe. Odpomägati, am v. pf. abhelfen. Odpomägljiv adj. abjutlflid;. Odpör, m. ber SBiberjlattb ; bie Oeff= nung. Odpora/, odporik, rka m. bie Oeffnung. Odporen , rna , rno adj. wibet'fefjlid). Odporljiv adj. Wiberftehlich- Odporna f. bie ®iber; fehuitg; ber ßütwurf. Odporu oft f. bie ©tberfefelichfeif. Oclporesati, sliem v. pf. hinweg fchiteiben.

Odpoflati, poflilem v. pf. abfeit= ben, wegfdjtefen; abfertigen. Odpo-fianik m. ber Abgefanbte. Odpot, m. unb oclpotje n. ber Abs weg. Odpoten , tna , tno adj. ab= wegfattt, Odpotiti Te, im Te v r. pf. fich auf ben 2Beg machen. Odpotnat adj. abwegig, Ödpotnoft/. bie Abs wegfamfeit.

O ,1 p o t i f n i t i, nem v.pf- Wegfcljieben.

Odpoved (liet: odpövd), vili/. bic AMage. Odpovedanje n. bie Auffa» gung. Odpovedati, vem v. pf. abfagcit, aufjagen; entfagen.

O d p o z h i n e n j e , n. bat Ausritten. Odpozhiniti, nein ober odpozhiti , ijem v. pf. ausrufen, autrajlen.

O d p r A rk a t i, am v. pf. megErafeen.

Odpraviti, im v. pf. Eurj abwei= fett, abfertigen. OdprAvlenje n. bie Abfertigung.

Odpreti, prem v. pf. «uffperren 5 bukve odpreti, bat 25ud) attffd)la= gen. Odpretje n. bie Auffperrung.

O d p r e z h i , preshem, pregel, pre-slien v. pf. loSfpantten.

OdprihAjati (odvifiti), am v. impf. abhängen, fjerEommen.

Odpröfiti, im v. pf. uttb odpro-fliovati, fbüjern , abbitten, Odprö-fliljiv adj. abbtttlid). Odpröfhnja f. bie Abbitte.

Odpüriii, m. pl. ber Ablaß. Od-püft m. bie ©ntlaffung, ber Abfchieb. Odpürtik, ftka m. ber 5ftad;laß. Od-pultiti (aud) odpüftim), im v. pf. unb odpufliäti ober odpufbzhäti, am v. impf. uerjeif)en, nad)Iaffen, »erge» ben: färbo odpüfliati, abfärben. Odpuftitljiv, odpüitljiv adj. »er$eib5 iid), läßtid), erfäßiid). Odpuftitlji-voft, odpuftljivoft f. bie 9SeräeiI;(id)= Eeit. OdpufJiänje n. bie Vcr$eihung, bat Verjeten, bie 9?ad)(affung: od-pufbänje grehov, 9tad)Iaß ber©iin= ben. OdpufhAviz, vza >r>. odpu-fhavha f. ber Vcr$ei(>er, bie —inn. Odpüflinja f. ber Versiebt. Odpu-fhenje ober odpuHizlienje n, bie Verseilung.

O d r , v. Öder.

O d r a f 1 i k., m. ber ®proß , ber Sprößling, ber Bweig. Odral'ti, fem v. pf. groß t»ad)fen, erwad)fcn. Odrtfhen part. erwachsen. Odra-flieniz, nza m. ber (šrwad)fene.

O d r a z h u n, m. bie Abred)nmtg. Odra-zhiiniti, im v. pf. abt4ed;uen, im Kedjnen absiejjen. Odrazhünljiv adj. abfd)Iäg(td).

Odreka, f. ober odrekovAnje n. bie Verneinung, bie Verweigerung. O drek o väti, küjem v. impf. ver= weigern, »crfagen, abfdjlaflen.

Odrcfhenj», n. aud) odrefhitva f. unb odrefliilo n. bie (Jrlofung. Odrefhenik m. eig. ber (Srlojie; gent. ber. (šrlofer. Odrefheniza f. bie (Srlöjle; bie (Srlöferinn. Odrč-fhenftvo n. bat ©rlöfungtwcrE. Odre-fhitelj, m. ber (šrlofer, bet Befreier. Odrefbiti, im v. pf. »on einem Uebet totmachen, ertöfen.

O dresa ti, shem v. pf unb odre-sovati, am v. impf. abfd)nciben.

O d r e t i , oderem v. pf abfd)inben, aufreißen, aufrifcen; — fe v. r. pf. fid) (bie Jpaut) aufreißen; ficb l)eifcr fd)reien, fid) _su Sobe plärren.

Odreveneti, im v. Pf. (»or Sälte) flarr werben: noge fo mi odreve-nele, meine Süße finb (»or Sätte) gans flarr geworben.

Od rezili, zhein (auch odrezhi) pf. »erfagen, abfd)tagen: nizh mu ne odrezhe, er fdjlagt ihm nid)tt ab, läßt ihm nid)tt abgehen; — fe v. r. pf. fid) entfd)lagen, entfagen. Odre-zhiven, vna, vno adj. »erneineitb. Odrezhljiv adj. abfthlägig.

Odriniti, nem v.pf. wegfd)ieben. OdrivAvati, am v. impf. I;inweg fd)ieben, ablöfen (}. B. bie (Srbe »0111 «Pfluge).

O d r o d, m. ber VolESjtamm; bie Ab= jlammung. Odrodovanje n. bie Abar» tling. Odroditi Te v. pf. unb odrodo-vati fe, diijem fe v. r. impf, abarfen. Odrojenik m. ber AbFömmling.

Odrozlien, zhna, zhno adj. en tU--gen. Odrözhenje n. bie Ablieferung. Ödrozbiti, im v. pf. abliefern. Odrorhnoft, f. bie Entlegenheit.

O d f a j , v. O d s da j.

Odfedläti, am v. pf. abfatteln.

Odfehmal, adv. »Ott nun an.

O d f e k a t i, am v. pf. abhacfcn, ab» hauen: glävo odtekati, enthaupten.

Odferd, m. bie Kacbe. Odferditi fe, im fe v. r- pf. fid; rädjen: nad bratom fe je odferdil, am Brtlbec hat er feinen Boen auSgelaffen.

O di e Tti, fedem v pf. abftfeen.

O d rih mal, v. O d rehmal,

O d ril enje, n. bie Abnöffngung. Odtiliti, im v pf abnötigen,

O d r i p a t i, pij ein v. pf. tlltb odfi-pavati, am v. impf. wegfd;ütten (eis neu Xheil),

Odfkakoväti, äm unb (kakujem v. impf, uitb odfközhiti, im v. pf. abprallen, wegfpringen, enffprtngen.

O d fk o r j a n j e, n. bie Abrinbuug. Odfkörjati, am v. pf. abrinben.

Odfle, adv. yptt nun an.

Odflüsliiti, im v. pf. unb odllu-shoväti, äm v. impf, abbienen.

O d f 6 d i t i, im v. pf. burd; einen Urff;eißfpeucb juerSennen. Odlödje-noft (*) f. ba« SSerbängniß. Odfod-vina (*)/. ba« ©cbicffal.

Odfopfti, pem v. pf- ju Afhetn l om men.

Odpfodik, dka m. ber Unterteil.

O d i'p o s n än j e , n. bie Aberkennung. Odl'posnäti, äm v. pf. abcrfennen, juerEennen.

Odfpred, adv. Von VOl'lte. Odfpre-den, dna, dno adj. »on »orne , Wa« »on »orne iffc ober gcfd;ieht-

Odftäpanjc, «.bie Abweichung. Odrtäpati, am v. impf, abweichen, abgehen.

Odrt ä ti, ftojim v. impf, abfictjen, entfernt flehen.

Odrtäva,/. bie Abfefeung, bie <šnt= fernitng (»om Amte); ber Abfafc, ber Paragraph- Odftävik, vka m. ber Abfafj, ber Paragraph- Odftävleniz, nza, aud; odftavlenzkik , zlika m. d. ein entwöhnte« (abgefpännte«) Sinb. Odftäviti, im v. pf. abfefeen; ber ©hittcrmild;_ entwöhnen, fpännen.

O d f t e r g a t i, fterskem v. pf. ab= Fragen.

O d 1' t i T n i t i , nem v.pf. abjWacFen, abpreffen.

O d ft öp, m. bie Abweidjung; ber Abfall (vom ©lattben). Odrtopati, am v. impf, unb odftopiti , im v. pf. weid;en, abtreten; (vom ©lait= Pen) abfallen. Odrtöpnik m. berAb= triinuige.

O d f t r ä n f k, adj. abfeitig.

O d Tt r ä Th i t i, im v.pf. abfd;recfen. Odfträrkljir adj. abfpred;cnb.

O d Tt r ü g a t i , v. Odftergati.

Odfukati, fuzhem v. pf. abbrel)en.

OdTvetenje, n. bie (jnfheiliguttg. Odrvetiti, im v. pf. unb odfveto-väti, tüjem v. impf, entheiligen.

O d Tv i t o v ä n j e , «. ba« Abrafljeit. Odl'vitoväti, äm v. impf\ abraffen, wiberrathen.

O d Hi k e r n i t i , nem v. pf. auf=

fchraubeti, Io«fd;rauben. Odfhkoditi, im v.pf. enffchäbtgen.

O d Hi k o d o v ä n j e n. bie (Snffdiabigitng. Odriikodovali, äm v. impf. entfd;ä= bigen, febablo« ha'felt-

Odfhnölati (f) am v. pf. auf: fdmallcn.

Odfhterkniti, nem v. pf. citf: mifd;en.

O dfhtet i, fhtejem v. pf. Ullb otL-Hitevati, am v. impf. l;inweg 51Hy. len, wcgsählen.

O d I h z h e t i t i, im v. pf. abbiirflcn.

Odrhzhipati, pijem v. pf. abji»i= efen, abfncipen.

Odsäd, adv. Von hinten. Oclsäden, dna, dno adj. (aud; odsädnji) adj. wa« von hinten her ifl ober gefd)icl;t, hinter. Odsäja adv. von hinten her.

Odsajterkväti, äm v. pf. mit bem Si'ühfiücTcu fertig fepn.

Odsazheten, Ina, tno adj. an= fänglid).

Odsdäj, adv. voit jefef an. Odsdäj-ni adj. wa« von jefet an tfl.

Ods gor, adv. »on oben. Odsgören, rna, rno ad), wa« »on oben ijt.

Odsnotraj, odsnötrah adv. von 3nnen. Odsnötranj, odsnotrajThen, flina, riino adj. wa« innerhalb if} ober gefd;tcht.

Odsvoniti, im (aud; odsvonili) v. pf. ba« Sättten vollenbeit, ju läu= ten aufhören.

O (1 s v ü n a j , odsvünah adv. Von außen, außerhalb. Odsvünanj, od-svünajflien, flina, fkno adj. »oit außen her, äußer.

O d s h ä 1 a , f. ber Sroff. Odsliäle-nje «. aud; odshalitva f. bie Srö= fhing. Odshaliten, tna, tno adj. troflbar. Odshalitelj m. ber 2rö= fler. Odshäliti , im v pj. flöftcn. Odshalitljiv adj. fröftlid;. Odslia-litljivoft f. bie Sröfilicbfeif. Odsha-1 i tno ft f. bie SroflbarEeit. Odshalnik m. odshalniza / ber Sröfter, bie—inn.

Odshejati, am t. pf. (koga) ben Surft benehmen.

O d s h e r t a t i, am v. pf. (komu kar) einem etwa« abß'fd;en.

Odshiveti, im v.pf. unb odshiv-ljati, am v. impf, abieben. Odshiv-lenjc n. ba« Ableben.

281 Ods

Odshlahtenje, n. bie©nfabeTllttg. Odslilähtiti, im v.pf. enfabeln.

Odtäjenje, n. bie Abtaugnung. Odtajiti, im (aud) odtajiti) v. pf. abläugnen. Odtajljiv adj. läugbar.

o d t ä m a t i, am v. pj. abbatnpfeit.

O d t a m d o d, odtamlem adv. »on bar »on borttjer.

o d f e g n e n j e, n. bie Gšntjiehutig. Odtegniti , nem v. pf. enfjiehen.

Odtehtati, am v. pf. unb odteh-tovati, tujem v. impf überwiegen, an ©ewid)t übertreffen.

Odtek, m. ber Abfluß. Odtekati, am v. impf, unb odtezhi, zhem v. pf. abfließen.

O d t e r j a t i, am v. pf. abbringen.

O d t e r g a t i, am v. pf. abbred)en. Odtergätik, tka m. ein abgertffenež ©füefd)cn.

Odtefhati fe, v. Otefhiti fe unter O t e fh e n j e.

O d t e t i, tmčm v. pf. befreien, ref* ten. Odtetje n. bie Befreiung, bie Kettling. Odtetnik m. ber Sßefreier, ber Keffer.

O d t e z h i, zhem v. pf. abfließen.

O dt i rat i, am v. pf. »erfreiben. Odtiraviz , vza m. ber SBerfreiber.

OdtiTnenje, odtifhanje/i. bie 2Beg= brdngung. Odtifniti, nem unb od-tifhati, tifliim v. pf. binwcgbrittfen, wegbrängen; abbrängen.

O d t o d, adv. »on ba, »on woher, »oit bannen.

Odtok, m. ber Abfluß.

O d t r a v i t i, im v. pf. abgrafen.

O d trüp i t i, im v.pf. (j. 23. ein Aorn) abftoffen: Bog she ve , kteri kosi rog odtrüpi, ©Ott Weiß fdjon, wenn er jüd)figen fotl.

Odtvesen, sna, sno adj. unabhän= gig. Odtvesnoft/. bie Unabhängigfeit.

Ö du no d, adv. »on bannen.

Oduren, rna, rno adj. üerbrießfid). Odüriti, im v. impf, »erbrießen; ecfefbaft fet>n. Odurnoft J. bie 5öer= brießlicbfeif.

O d ü f h j e , n. baž ©emüffj.

O düfhka, f. baž ßuft(od).

O d v k b i t i, im v. pf. weglocfen.

O d v a d a , f bie Abgewöhnung. Odvaditi , im u. pf. unb odvajati, am v. impf, abgewöhnen, entwöhnen.

O d v a 1 i n a , /. bie (štbab|"i£ung. Od-

valiti, im v. pf. unb odväljati, am v. impf, wcgwcifjen.

O dva n z bat i, am v. pf. abwerfen.

O d ve ni ti, nim -u. pf. "babimoelfen.

O d v e r n i t i, nem v. pf. abioenben, ablehnen.

Odvershenik, m. bet 33erfloffene.

Odvefhtvo, n. baž (Srbe, bie (Stbfdjaff.

Od ves a, f. bie Sožbiitbung, bie 80= fitng, bie £ožfpred)itng. Odvesati, shem v. pf. linb odvesävati, am v. impf- tožbinben, aufbinben. Odve-shovanje n. baž Sožbinben. Odve-sliovati, sliüjem v. impf, fid) mit Cožbinben befcbäftigen.

Odvetik, tka m. bet (Srbe.

Odvetnik, m. bet gurfpredjer.

O d v e z h , adv. JU »iel.

O d v e z h e r j a t i, am v.pf. mit bem Abenbeffen fertig fepn. Odvezhčra obet odvezliera adv 9lad)mittag, »ot bem Abenb. Odvezheren, rna, rno adj. nacbmittagig. Odvezherka f. baž $ftad)mitfagžma!)f, bie Saufe.

Odvijanje, n. baž Cožtoinben. Odvijati, am v. impf, unb odviti, ijem v. pf. (ožnncFeln, fožtninben, foS= fcbrauben. Odvitje n. bie Sožitunbung.

O d vi riti, im v. impf, abhängen. Odvifljiv adj. abhängig. Odvirljivoft f. bie Abf>ängigfeit. Odviriie adv. ju, aflju, ju fe'hr, ju »iel, aufferor= benflicb, über bie Waßen.

Odvlazhenje, n. wegfdileppen. Odvläzhiti, im v. pf. wegfdjleppen. Odvlezhi, zhem v. pf. ba»on fd)(ep= pen, abtrünnig niad)en.

O d v m r e t i, vmrem v. pf wegfter= ben. Odvmretje n. ber Šobežfatl.

Odvodi ti, im v. pf. wegführen.

Odvölgniti, nem, nil, njen v.pf. feud)f werben.

O d völi ti, im v.pf. auserwahlen.

Odvoslänje, n. bie CšntEnotung. Odvosläti, am v. pf. ben Knoten auflöfen, enffnofeit.

O d v 6 s h n j a, /. bi? Abfahrt.

O d vr ä z h a n j e, «.baž SRJegwenben. Odvrazliati, am ober odvrazhväti , am t;, impf. ablenfen, abwenben. Odvrazliba /. bie Ablenfung. Od-vrazlivaviz, vavza m. odvrazhvavka f. ber Abwenber, bie —inn.

O d v r e t e n i t i, im v. pf. abfdjrauben.

O d vre ti, vrem v. pf. ložfpantten (baž ffiagenrab, ben glintenhahn u. bergt.).

O d v r e z h i, verslicm v. pf verwerfen.

O d v s e t i, vsamein ober vsemem v. pf. abnehmen, wegnehmen: liögar vfini opravil,-im odvseti, attcr Q5e= fdjdfte entheben. Odvsetje «. bte Abnahme, bte SBegnaljme.

Odvsdiglej, m. ber Abhub. Od-vsdigniti, nem unb odvsdizlii, vsdi-shem v. pf. abtjeben.

Odvüsdanje, n. bie Abhalfferutig. Odvüsdati, am v. pf. abhalftern.

O dvümovati, am ober inijem v. impf. red;t toll herum fpritigett u. bergt.

O d v u z h i t i fe, im fe v. r. pf. ah* lernen.

Odzediti (auch odzediti), im, od-zčdil, odzejen v. pf. (einen Sheit) megfeigen.

O d z e f t j e, n. ber Abweg.

O d z o d, adv. von hier.

Odzhefniti, nem v. pf. Wegfpal* ten, wegreißen.

O d z h"r e d i t i , im v. pf. »on ber ®ad)e ablofen.

Ofer (j) fra m. baž Opfer. Ofrati, am ober ofrati , am v. pf Uttb o fra vat i, am ober ofroväti, ofrü-jetn v. impf, opfern.

Ofer fo leti (f) im v. pf. brücft baž fonpulfivifdje Jg)tn= unbJperhttpfen bež mit bem lobe ringenben ŠSogelž auž, biž er gans entfräftet liegen bleibt.

Ofert (f) f. bie Äoffart. Öferten, tna, tno adj. hoffärtig. Ofertnik m. ber ■Öoffärtige.

O frefele ti, v. Oferfole'ti.

Ogäfiti, im v. pf. (baž geiter, baž üid;t) aužtofchen, »erlöfchen madjen.

Ogäven, vna, vno adj. herb. Ogä-vnat adj. herblich. Ogavnoft f. bie Jperbe.

Ogel, gla m. bie (Scfe. Oglat adj. ecfig.

Ogenj, ognja m. baž getter: is dima v' ögenj, vom Dlcgcn in bie Sraufe; moram s' roko v' ögenj, ich muß itt einen fauren Apfel beißen; s' öljom ogenj gafiti, mit bem Oele baž geuer löfeben.

Ogerläj, m. bie #alžfette, bie£alž= binbe. Ogerlin m. baž ^atžbanb:

ogerlini m. pl. bie Letten, mittcljl bereit bie

O g e r n i t i, nem v. pf. umhüllen.

Ogibati fe , bljem fe v. r. impf, (zhefar) ausweichen, meiben: grehov fe je ogibati, bie Süttben muß utatt meiben. Ogibljiv adj. aužweid;lich, vermeiblid). Ogibljivoft f. bie SBer* meiblichfeit.

Oglar, i. oglarja, auch oglar, 5. oglarja m. ber Sohlet-, ber, Sohlen* brenner. Oglarenje n. ber Sohlen* hanbel. Ogläriti, im v. impf. Sol;* lenhanbel treiben.

O g 1 ä f i t i fe, im fe v. r. pf. ftdj, anntelben, fich auf baž Diufett ntelben.

O gläv, m. baž Ueberleber.

O glav, adj. mit entblößtem Raupte. Ogläviz, vza m. ber mit entblößtem Raupte umhergeht.

O g 1 ä v a t i, am v. impf, abnagen, abfnabbern.

O gl ä v j e, n. baž Jbauptjlitcf, baž Sapitel; ber -ÖntEopf. OgUvka f eine Art eßbarer (Schwämme. Oglav-nik m. bie Halfter. Oglavniza, oglavniza/. ber -ÖutEopf.

Ogled, m. baž SBeifpiel; bie SSefcfmu* ung, bie ©efidjfigtttig; baž SSraufbe* fich'tigen ; bie Umficht; bie Ä lief fid; t: v' ogledi, rücffichtlid;. Ogledati, am v. pf. Uttb ogledavati, am ober ogledovati, ujem v. impf. befd;attetl, beftchfigen; — fe v. r. pf. unb v. r. impf, ftch umfehen. Ogledalo n. ber Spiegel. Ogledävanje «. baž S3efid;figen; baž Umfehen. Ogled-Ijiv adj. befd;aulid;. Oglednik m. ber ©raufwerber. Ogledüh m. ber Spion. Ogledväti, am ober dü-jem v. impf, fpioniren, auSfpäheit. Ogledväviz, vza m. ber Spion, ber Späl;er, ber SSefidjfiger.

Oglenka,/ bie ©lutt;pfanne. Oglje n. (coli) bie Sohlenmeitge.

O glodanje, oglöjenje n. baž Ab* nagen. Oglodati, am u. pj. abna* geti, abweftett.

O g 1 ü h n i t i, nem unb oglufkiti, im v. pj. taub werben. Oglüfhiti, im v. pf. taub m a d) e it. OgluHienje n. baž Saub=werben.

Ognen, auch ognčn, ognjen adj.

285 O g»

feurig. Ognenoft f. bie gettrigletf. Ognev aH), eiferig. Ognifhe, ogni-flizhe n. bie Seuerjlätte, ber getter» |>erb. Ognjik m. ber geuerfiein. Ognjilo «. ber geuerjeug. Ognjo-bojezh adj. feuerfcbeu. Ognjoboje-zhoft f. bie geuerfcfteu. Ognjomer m. ber geuermeffer, ber 5Pt)tomefer. Ognjonevaren, rna, rno adj. fettet! gefährlich. Ognjoneväriioft f bie getteržgefahr. Ognjov adj. geuerž..., bež geuerž: ögnjova nevarnoft, bie geueržgefahr.

Ogne z, m. eine im SBlonate 3unitiž Miihcnbe Wanzengaffting.

Ogniti Te , nem fe, v. r. pf. auž beut ©ege gel;ctt, aužweid)en„ meiben: pijänzov fe vfikdär ognem, Srum tenbolbett gel;c ich allezeit attž bem ©ege.

Ognufiti, im v. pf unb ognüfhati, am v. impf, verunreinigen, mit (S!el erfüllen, bejubeln. Ognüfhenje n. bte aSerunreiitiguitg, bie 23efubelung.

O gol, m. bie Sohle. Ogolje n. (coli) bie Sohlen, bie Sohlenmenge.

O g 6 1 e n j e , attd) ogolenje n. bie @nt= blößung. Ogöliti, im ober ogoliti, im v. pf. entblößen.

O g o 1 ü s n i t i, nem v.pf rein, naeft aužplunbern.

O g on, a. ogona m. baž Acferbeet, ber ^iiffing." Ogčnek m. d. ein Eleu než Acferbeet.

O gorel, ogorčla, ogorelo adj. Von ber Sontte verbrannt. Ogoreti, im v. pf. ringžum brennen, umbrennen. Ogoretje n. bie Untbrennung. Ogd-rik, auch ogörik, rka m. ber geuer^ branb.

O gofpodäriti , im d. pf. (vom ^aužherrn) tlllb ogofpodiniti, im v.

pf. (»ott ber ^attžfrau) bte -6auž=, bie ©irthfd)aftžgefd)dfte beforgen, »er= richten.

O g 6 ft i t i, im v. pf. bid)t machen, verbichteit; — fe v. r.pf. bid;t werben.

O govor, 2. ogovora unb ogovora m. bie Sßerleumbung. Ogovarjanje n. baž SSerleumben. Ogovarjati, am v. impf. unb ogovoriti , iin v. pf. Verleumden.

Ograd, m. ein ttmjäunfer ^piafc, ber ©arten. Ograda , auch ograda f bie (šinj^nuitg; bie eingezäunte

O h 1 28«

©iefe. Ogradek >„. d. baž ©ärt= eben. Ograditi, im (aud) ograditi) v. pf. einzäunen ; befefiigen. Ogra-den, dna, dno adj. (Sorten..., jum ©arten gehörig: Ogradnik »,. ber ©ärtner. Ograja J. bie Umzäunung, bie ScbranFcn. Ogräjati, am v. impf, verjäunen.

Ogrebanje, n. baž Jlbfcbaufelit, baž Scharren. Ogrebati , am unb bljetn v. impf, baittt ogrebniti ober ogreniti , nem v. pf abfcbaufeln (z. 93. geuer), fcbarreit. Ogreblja f. baž Scharreifen (i« ber Sücfte); b'ie ge= nterjlatige.

O greda,/, ber 3«g-

O g r e j a n j e , «.baž ©atmen. Ogre-jati ober ogrevati, am v. impf. Ultb ogreti, ogrejem i>. pf. wärmen, Ct= wärmen.

O greneti, im uttb ogrenkniti, nem v.pf. bitter werben. Ogrenzhenje n. bie Verbitterung. Ogrenzhiti, im v. pf verbittern; — fe v. r.pf. bitter werben.

Ogrefhenje, n. bie SSerfünbigung. Ögrefhiti fe, im fe v. r. pf. fich »erfünbigen.

Ogrinjalo, n. uttb ogrinjäzha/. bie Jöüöe.

Ogrifti, ogrisem v. pf unb oj;ri-sävati, am ober ogrisoväti, süjem v. impf, ringžum beißen, abbeißen. Ogrisi'k-, ska m. baž Ueberbteibfel einež gegeffenen Apfelž, bet Abbiß: ogrisik mäternili trobent, ber $CU= feföabbiß. Ogrisine/. pl. bie lieber* bleibfel yont £>eu in ber Stippe.

O g r o d e n , dna , dno ad), rattl). Ogrodnoft f. bie Kauhheit, bie Stau* higEeit.

O g v ä n t a t i (f) am v. pf. mit ©e= manb »erfehen, Efeiben.

O h ! i. a d)!

Oha! i. halt! o langfant!

O h a t i, am v. impf. ried)en.

Ohernija (f) f. ber ©tldjer. Ohernik m. bet- ©ucherer. Oliernfki adj. uuidjerlid).

Ohladiti (aud) ohladiti), im, ohladil obet ohladil , ohlajen v. pf. abfühlen: per ferzi fe mu je ohladilo , ež fiel ihm ein Stein vom Merjen.

O h 1 a n z a, / gel)ed;eltcr, feiner glacftž,

bic Steifte. Ohlanzhji adj. ooit 9tei= ften, reiften.

Ohläpen, aud; ohläten, tna, tno adj. weif, locfer. Ohlätnoft f. bie SBeife, bie fioefer^eif. Ohlatnoväti, nüjem v. impf, erweitern, weit, lo= efer mad;en; — fe v. r. impf, fid; ev weifern, weit werben.

O h 1 i p, m. bie 'Atmofptjäre, bie afmo* fpfmrifdje Suff.

O h I 6 d i t i, im v. pf. Perpaltifabiren. Ohlodje n. bic SSerpaHifabirung.

O h m e t j e, n. bie Stiftet (eine ©d;itta= roserpftanje).

O h 6 1 c n , Ina , lno adj. hochmütig. Oholnoft/. ber #od;mufh.

O h r a b e 1, aud; ohrebel, bla, blo adj. plump. Ohrabloft f. bic ^)lump= beif.

Obramba, / bie ßrtjatfung, bie35e= Wahrung. Obranih, nka m. «nb ohranva f. baS SSct;a(tnift. Ohraniti , im, nil, njen v. pf. bewahren, erhalten; behalten.

O h r o m e n j e , n. bie (Srtabmung. Ohrometi, im v.pf. Erumm werben, erfahrnen. Ohromiti, im v. pf. frumm mad;en, lähmen. Ohromitje n. bie ßähmung.

O jaden je, n. bie SBefrtibung. Oja-diti, im , dil, den t>. pf. eig. per» eiiften; ftg. betrüben; in Šummer pcr= fifeen.

Oje, aurf; oje n. bie ©eichfef.

O j e s e r i t i, im v- pf JU einem ©ee werben. Ojeserjenoft f, ber 3uftanb, ba etwas ju einem ©ee geworben.

O j i z e , ojnize n. bie Seichfel, bie 35eid;felftange.

O j ft, v. Oft.

Ojfter, ftra, Ctro adj. fd;arf (acutus, acerj. Ojfter, ftra m. bie ©chnetbe, bie ©d)ärfe. Ojftrenje n. bie ©djärs fitng. Ojftriti, im v. impf, fchärs fen. Ojftrip m. bie

O k n 288

mno adj. fcharffinnig. ivumnoft f. bie ©charfftnnigEeif.

O k a d i t i (okäditi), im, okädil, okä-jen .u. pf. umräuchern.

O kamen en, ad), werft oeff. Okame-nenoft f. bie SSetjtocffheif. Okame-neti, im v. pf. JU ©tein_ Werben. Okameniti, im v. pf. jU ©fein nta= d;en, perjtocft machen.

O kap a nje, n. baä Umgraben. Oka. pati, am ober pijem v. impf. utn= graben.

Okenjak, m. ein fehr fleines gen= fter, gewöhntid) ot;ne @(aä. Okenze n. d. baä geitfterchen. ' j

Okdrnenje, n. bieSßcrftümmefung. Okerniti, nem v. pf. Perfiümmeiit (perftümpelnK

O ker va vit i, im v. pf. blutig ma= djen. Okervävlenje n. baä S8tufig= machen.

O ker z hiti, im v. pf. urbar ma= d;en, auäroben.

Oicifanje, «. bie ©äucrung. O ki-fati, am u. pf. fauer ntad;en, fättern;

— fe v. r. pf. fauer werben. Oki-fniti, nem v.pf. perfauern. Olu-fhnjen part. perfauert; fauerfid;fig, fauertöpfifd;. Okifhnjeniz, nza m. ber ©auertopf. Okifknjeniza f. eU ne fauerföpftfefae ffieibäperfon. Oki-fknjenoft f. bie ©auerfichtigfeit.

Oklädik, dlta m. ber Untfcbtag.

O k I j e n e n j e , n. bte UmEfamnterung. Okljeniti, nem v. pf. umEIamnicrti;

— fe v. r. pf. fid; anflammcrit.

Oklep, m. ber ^anjer, bie Otüfhfng.

Oklepanje n. bie Bepanjerutig. Oklepati, pijem v. impf, bepanjern; um= flammern.

O k Ii z, m. jebe SSerlaufbarung tiber= haupt; inSbefonbere bie 2lnEüttbigttng einer Äeiratl; öorher pott ber Sanjei, baž 2lufgebofh- Oklizati, zliein v. pf. unb oklizävati, am v. impf. «ertaufbaren; eine Äeirath anfünbigeit, attfbiefhen. Oklizävanje n. bie Äuf= biethung.

O k 1 6 p, m. ber Sürajj. Oklöpje n. ber Öarnifch. Oklopnik m. ber Sü= raffter.

O lim et vat i, am v. pf. abwirft;* fd;aften.

Okno, n. baä genfter. Oltninjak m. ein fet>r fleineä Jenaer, gewöhntid;

289 Oko

of;ne ©laž. Oknize n. d. baS gen» ftereben.

Oko, okö, a. 6ha, oka ober ozhefa m. baž Auge: fiepe oka, bie ©d)lä= fe; shäbje oko, ber Seiehborn, baž •Öultnerauge. Okize «. d. baž Aeug» (ein.

Oliol, okoli ober okolj prp. et adv. "um b. i. herum, rtinb f;erum (cir-cum) ; um, gegen, beinahe, bei (circa)': okol njive, um ben Acfer f;er» um; okoli fliefte ure, um (gegen) fed)ž Ul)t; okol pet bratov je vmerlo, ungefähr fecbž Srüber finb geflorben. 9)tan (affe ben roicbtigen Unterfiftieb, ob okoli eine ^räpoftfion ober ein Abverbium ift, ja. niäjf unbeaebtet, weit ež alž ^räpofition immer, alž Abuer» biitm nie mit bem öeniti» gefügt reirb, $. S5- Okoli rhtiri liifhe gore, okoli pet Ii i Tli gori, ež brennen bei (beiläu» fig, ungefähr, circa) fünf -Säufer, unb olioli Ditirih, okoli petilii hifh gori,

beißt: ež brennt um »ier, fünf .öäu» fer (b. i. um »ier, fünf Käufer runb beruttt, circa circurn).

Okol-, tri. eine Umjäunung für bie ©ebroeitte.

O k 6 i i k , lka m. ber Uutftanb. Oliö-lina f. bie Umgebung. Oliölifke n. bet Umfang; bie UmgegettD, ber X)i» jtrift. Okolish m. bet Umfang. Oköliza f. ber Stieb, bie Umgegenb. Oköljn adj. toaž rUitb (jcttliu ift. Okoljnoft, okolj ftäva (*) f. ber Um» ftanb. Oliöljfhina (*)/. bie Uinge» bung; ber Umflanb. Oliöljtepnik m. (bei' einem geuerroerle) ber ©cbwär» mer, Don oköljtepfti, pein v. impf. herum fdjtagen.

O kopati, oliopljem v.pf. unb oko-pävati, am ober okopoväti, am ober ujem v. impf umgraben.

Okoren, rna, rno adj. unanfteOig, finfifcb; ftörrig. Okornoft /. bie Unanfletligfeit; bie ©törrigfeit. _

Okov, mbaž 33efd;läge: okövi m. p/, (coli) eiferne geffe'ln, bte (Sifen. O kovati, am ober oküjem v.pf. (in (Sifen unb SSanbe) ftblagen; be» fdjfagen.

O k rä den je, n. bie SSefieblung.

Okraj, okraja m. baž Ufer; bie G?» tremität; ber SSejiri. Okrajik, jka tutb okräjnik >n. ein ©fücf Sßiefe;

O k r 290

baž ©ebräme. Okrajina f. ber 23e= jirf, ber Siftrilt.

Okräjf kanje, «.bie SSerfürjung. Okrajlhati, am v. pf »erEürjen, einfd;ränfen.

Okräk, m. baž SCBaffetmoož, b. i. bet grüne Ueberjug auf ^füjsett, Sa» d;en unb anbeten ftebenben ©eroäffetn.

Okräftati, am v. pf mit einem Aužfdjlag anfiecfen.

Okräfti, ädern v. pf. bejlehlett. Okräftvo n. ber Diebflal;!-

Okräsha,/ bet SBeiberfcbinuc?.

Okrät, m. bet Sol;!, baž Šohlfraut.

Okrätkem, adv. fuvj; itt Curjet 3eit, im Surjen.

O lire g, m. ber Sabel. Okreganje n. baž Säbeln. Okregati, am v. pf. fabeln. Okregljiv adj. tabel» baff; fabelfucbtig- Okregljivoft f. bie SabelhaffigEeif.

O k r e n i t i fe , im fe v. r. pf. (UOltt getfe) ftarren, fiocfen, erjtarren.

Okrepi! bati, am v. pf. fldrEeit. Olirepzhävati, am v. impf, anhal» fenb ftärfen. Okrepzhäven, vna, vno adj. ftdrfeitb.

Okrijek, m. baž ©affermoož.

Okrilje, n. ber ©d)irm.

O kriti, ijem v. pf. bebeefen.

Okriviti, im v. pf. befd;ulbigen. Okrivlenje n. bie Befcbutbigung.

Okrog, prp. um, h«um, riitgžum. Okrög m. bet Steiž, ber 3trfcf, bie Stunbe. Okrogel , gla, glo adj. runb. Okrogla f. bie Sugel. Okro-glama adv. runb herum. Okroglej m. unb okroglina f. bie Stütlbe. Okröglifhe n. ber jtreiž, bie Kun» buitg. Okrogliti, im v. impf, rün» ben, runb maßen; — fe f. r'. impf fid; rünben, runb roerben. Okroglo-lizhen, zhna, zhno adj. 0011 run» bem ©eftchfe. Okrögloft ober oliro-glota f. bie Stunbung.

O ii r o p i t i, im v. pf. befprengen. Oliroplenje n. bie SSefprengung.

O k r o s h , m. bet Dt ing. Okroshaj m. bet Sreiž, ber 3Wel. •

Okroshenje, n. bie 3urunbung, bie AbäirEetung. Okroshilo n. ber 3irfel. Okroshiti, im v. pf jurun» ben, abjirfeln. Okröshnik m. ber Seiler.

O k r 6 t i t i, i m v.pf. l&tymen, bäitbigen.

Okroväviti, im v. pf. Hufig tna« d)Ctt. Okrovävlenje n. baž 951utig= machen.

O h Vi p i t i fe, im fe v. r. pf. einen fd)led)ten Kauf machen.

Ohüfiti, im v. p f. vcrfofteit. Oku-fhenje n. bie SSerfofhtng.

0 k ü s h i t i, imf. pf. verpefiett.

01 (tiež: 6v, on) m. ba$95ier. Olar, rja m. bet SSterbtauer, bet 25ierwirff>, übet!;, ein ©iermanit. Olarfk adj. SStCt...; olarfka deshela, baž 25ieis (anb. Olovär, rja m. bet SŠierbrauer.

Olenka, aud) olenka, f. bie Del» lampe. Olefhniza f. bet Oefčrug. Oli obet olje , ?.. olja n. baž Del: čl i delati, Del fefetagen. Oljar, rja m. bet Oel?tämer. Oljka (aud) olika unb olika) f. bet Oelbauttt. Oljkin adj. bež Oefbattmež. Oljnik m. bet Oelgarfen. Oljnikar, rja m. ber Oelgärtner. Oljnat adj. »lig, ö(id)t. Oljfki adj. Det... ; oljfka gora , ber Oelberg.

0 1 e p o t i z h i t i, im v. pf. »etfd;ö= nen, fcfnnikFcit.

01 e v i t i, im v. pf. häufen, bie -&au( ab$ief>en; — fe v. r. pf. ftch häuten, bie £auf vertieren.

Oli, v. unter Olenka.

Olilik, lka m. ein miefernber Krebž. Oliliti fe v. r. pf. ntiefern, mutern.

Olje, v. unfer Olenka.

0 I of hat i, am v. pf. glafuren.

Olov, m. etg. baž "S8Iei; aud; baž

3tnn. Olovnat adj. bleien; jinnen. Olovo n. baž 23Iei; baž 3inn. Olovfk adj. SStei...; 3tnn —

01 f h a (OberEr.), v. Jelfha.

O lup, attd) olup, s. oliipa m. bie abgelöfefe ©d;ale ber Diitben, 21epfe( U. bgl. Olupiti, im v. pf. fd;älen, abfchaten.

Omädeshiti, im v. pf. unb orna-deshvati, am v. pf. beflecfen, bema= Eeln. Omadeshvänje «. bie S8ejle= cfttng, bie Semafelung.

Omagan je, n. bie ŠSerfchmachfung. Omagati, ara v. pf. verfd)mad)feh. Omagovanje n. baž ©d)tnad;fen. Omagovati, güjem v. impf, j"d)mad)> fen.

O in ali a ti, am v. pf. (kogar slö) berb abprügeln, recht burchbtäuen.

Omahniti, nem v. pf. ju SSobett

ftnfen, umjturjen. Omahovati, h,,, jem v. impf. In« Ullt> h« fdjroin, gen; hi" unb (;er fd;roanfen. OmAhel, lila, hlo adj. fd;tran£ettb, roattCelig.

Omäjanje, n. bie ©rfd)ttffeettng. Omajati, am v. pf. unb omajoväti, am ober jüjem v. impf, bewegen, erfchüffern, fd)ütfetn. Omajovänje n. baž ©duiffeln, offež ßrfchütfem.

Omih,/ bie Xittffür.

Omämiti, im v. pf. befäubf ma* chen, betäuben. Omämiza, f. auch omämlenje n. bieSSefäubuttg. Omani-Ijiv adj. befäubettb.

Oman, m. ber Alant, bie 211anfpflait=

je. (Inula Heleni um. Linnj ■

Omar, ra m. Uttb oinära f ber Saflett. Omaren, rna, rno adj. Saften..., bež Saftettž.

O m ä r i t i, im -o. pf. »erttad)Iaf;igen.

O in k r i z a, f. d. baž Käfidjen.

Omäftenje, n. bie 95efubetung (mit §ett). Omaftiti unb omaftiti, im v. pf. mit 5'c'tt befubeln.

Omafhik, fhka m, ber ©föpfef. Omafliiti, im v. pf: verftopfen.

Omasati, shem v. pf. befchmieten, mit einer ©chmiere einfd)mieren.

Oraateriti, im v. pf. geboren l)a--ben, Söhtffer geworben fet;n. Oma-terniza f. bie 2Bod)nerinn, bie fo eben Wu'ffer geworben war.

O mati zli i ti, im v. pf. einen wei= fellofen Sienenfchwarm mit einem SBetfel vetfehett.

Omedlaviza, atteh omeclleviza f. bie Ohnmacht. Omed-leti, iin v. pf. ohnmächtig werben, «levanje n. wieberholtež Ohnmäd)fig»werben; baž ©eufsett wie einež Ohnmächtigen, »levaft adj. ohnmäd)tig. »levka f. bie Ohnmächtige, «levati, am f. impf, oft unb lange in 0(;nmad)t fallen ; wie ein Ohnmächtiger feufsen.

O m e h k ü s h e n j e , n. bie SSerweid)-lichttng. Omehküsliiti, iin v. pf. verweichlichen.

O me h z lian je, n. bie ©rweichttng. Omehzhati, am v. pf erweichen, weich machen. Omehzhäven, omeli-zliilen, oinehzhiven, vna, vno adj. erweichenb, ju unb jum ©rweid)en.

Omejafhiti, im v. pf. eittmarfen, Warfjteine fehen. Omejäfhtvo m, bie Watfung.

293 O m e

O m e k n i t i, nem v. pf. auf bem glad)Sbrete ben gtacbs reinigen ; — fe v. r. pf ausgleiten.

Omeniti Te, im fe v. r. pf. unb omenjati fe, am fe v. r. impf. tU

neu übten Saufd) machen.

Orne rs a, f. ber (Stet. Omcrsiti,

. v. pf. »erl;aßt machen, »erfd)teien. Oinersljiv adj. eEell)aft. Omerslji-vort/. bie ©EelhaftigEeit.

O m e r s t e t i, im v. pf fatt Werben. Omersliti, im v. pf. Eatt htachen.

O m e r t v u d b a, f bie Satimung. Omertvüditi, im v. pf. lähmen.

Omefti, metem v. pf. abEeljren, abfläuben. Ometälo, aud; ometo n. ber 23arfroifd). Ometih m. ber 33arf= mifd) junt (Ausweisen) Ueberfünd;eit ber Stauern. Ometati, am v. impf. mit Abflauten befd)äftiget fepn-

Ometati, omeziiem i>. pf. ein Wal anwerfen, baS Anwerfen »oHenben. Ometävati, am u. impf, ftd) mit bem Anwerfen befchäffigen".

Omezhiti, im v. pf. erweid)en, weich machen. Omezhäven, omezhi-len, oinezhiven, omezliljiv adj. er= weichenb, erweichtich, {u unb sunt ©rweidjen.

Omikävanje, n. ba5 g(ad)Sreini= gen. Omikavati, am v- impf, auf bem glacbsbrefe ben gläebs reinigen. Omikävniza f. baS glad)Sbret (mit Bieten eifernen ©pifeen).

Omifiti fe, im fe v. r. pf ftd)

haaren, ftd) hären , ftch maufen, ftd) maufern.

O 111 i fl e n j e , n. unb omiflik m. bie ßinbifbting. Oinifliti, im v. pf. (fi kar) ftd) etwas einbitben; ftd) et= wag anfd)affen: konje fmo fi sdej dobre omiflili, wir hobelt unS jefef gute Werbe beigefcfwfft; obleko fi omifiiti, ftd) ein Kleib attfehaffen.

Omisje, n. (coli) baS Sifcbgeräth.

O m i t i, ijem v. pf unb omivati, ain v. impf abwafeben. Omitje n. bie Abmachung. Omivanje n. bas Abwafeben. Omivljiv adj. waS fid; abwafd)en läßt.

O ml a ele nje, n. bie SSerjtmgttng. Omladeti, im ober omlädniti, nem v. pf. fid) verjüngen, jung werben. Omladiti, im v. pj. »erjüngen, wie= ber jung machen; — fe v. r, pf.

On 294

jteh »erjüngen, jung werben. Omla-diven, vna, vno adj. »crjtmgenb, was ftd) »erjungen läßt.

O ml A ti ti, im v. pf abbrefd)en. Omlazhen part. abgebrofd)en, attbe= Eannt, »erbrattd)t. Omläzhva f. ab; gebrochenes. Beug.

O mokri t i, aud) omokrotiti, im v. pf. benäßen, befeuchten.

Omoshenje, n. bie SSerheiraftmg. Omoshiti, im v. pf. (feine Spd)ter an einen, mit einem) »erheiraten; — fe -u. r. pf. fid) »erheiraten, einen Wann nehmen (nur »on Wdbd)en wirb eS gefagt). Omoshenka/. ein »erheiratetes grauenjimmer.

Omot, m. unb omotiza f. ber Jatt» . met, ber ©d)winbel. Omoten, tna, tno ober omotizhen, ztina, zhno adj. fcbminbelig, taumelnb. Omot-noft ober omotizhnoft f. bie©d)toin= betigEeit.

O m o z h i t i (auch omözhiti) , im v. pf. eintauchen, befeuchten.

Omozhnejfhati, am v. pf. »er* ftärten, jfärEer machen.

Omreshenje, n. bie SBergifferttitg. Omreshiti, im v. pf. »ergiftem, umftrifen. Omreshje n. baS ©Itter. Omreshjizhe n. d. ein EteineS ©itter.

Omüfhizhnek, in. baS 3iehPffas fter, SBeftfator.

On (auch oni, onä), ona ober onä, öno ober onö pr. er, fie, es. (35ie= feS Pronomen beseidjnet, außer bem einfad)en SRomittafi» 6n er, ona fte, öno es, nur unbeftimmfe ^erfouett ober ©egenftänbe, auf bie man ttt ber Dtebc nur anfpieft, fie aber aus» brüeflid) entweber nid)t nennen Eann ober nid)t nennen mag: oni je povedal , b e r X> i n g (ber —) bat ge= fagt; onä wirb (wie tä) für baS Wanttf. unb SBeibf. gebrattd)f: onä je povedal unb onä je povedala; od onigä, od onega fim dobil, »on einem ©ewiffen, »on bem £>ing fyabe ich eS erhalten ; per onem, per onej, per onema, per oneh je bil, er war bei einem, bei einer, bei jwei, bei einigen ©ewiffen, bie id) nicht nennen Eann ober Witt; po ranjzim onem, nach bem fetigeit 23ing, jc. Sic nämliche unbeftimmte Sebeutung hat i. baS ba»on abgeleitete sPoffef= 10 *

ftvum oncgav, a, o (onegov), SBetbl. ona v, a, o: posnäfh onegävo hzher, fennft bu bie Sod;ter einež ©ewiffen (bež Diltg) V onäv fin je per naf, bei- ©oi)n einer ©ewiffen (bei- Sing) ift bei unž; 2. baž SBerbuin onegä-viti (onegati), etwaž mad;en, waž man nicht nennen kann ober will:

dolgo ga je onegävil , pa ga ven-der ne mogel pregovoriti, er ()atfe lange biefjfaflž mit itnn ju t(;un ge» habt, unb konnte if;n bod; nid;t über= rebeil; öginj lim tesliko poonegä-vil, baž geuer l;abe id; fchwer be= fd;wid;tiget. (SKet. ©ramm. ©. 202.)

Ondi, adv. bort felbjt, eben bafelbft, bort.

Ondöd (aitd; ondöt unb ondod), adv. auf bem borfigen ®ege. On-dotcn , tna , tno adj. bortig.

Onegati, onegäv , onegäviti, onegov , v. unter O n.

O 11 e m e t i, im v. pf. (»rit.) jhimm werben, erfiummen.

O n e ni ö z Ii i, möshem, mogel v. pf. Srafflož werben.

O nefnäs henje, n. bie 3ßetuurei= lügung. Onefn;tshiti, im o. pf. verunreinigen.

Onezkediti, im v.pf. befthtnuftcn, verunreinigen.

Onikati, am v. impf, (koga) 51! 3emanben oni (©ie) jagen. 33ergleU che Tikati unb Vikati.

O no d, adv. auf bem jenfeitigen 2Se; ge. Onöten, tna, tno adj. jenfeitig.

Ontipa, adv. wahrfcbeinlid;, ver= tnuthlich (nad; bireft geseilten 5ra= gen unb erfolgter ^Bejahung).

Opädanje, n. baž ©illEen. Opä-dati, am v. impf. ftnfen, (unfallen. Opadljiv adj. JjtnfdÜig. Opadljivoft f. bie ÄinfeiUigfeit.

Opahati, am v. impf, unb opali-niti, nem v. pf. anwehen.

Opak, adv. verkehrt: vfe na opali gre, allež get;t verkehrt.

O p 41 i t i, im v. pf. verfengeit, welk madjen.

O p i 11 j e n j e , auch opanjenje , n. bie Šerflockung. Oparijenoft f bie S5erftocftt;eit. Öpanjeti, im v. pf. verftocfen, verflocft werben.

Opänka, f. ber ©dmiirfd;ut>.

O p ar a, J. baž S3erkod;waffer. Opa-

ren, rna, rno adj. an bet ®affer= fperee leibenb. Opäriti, im v. pf anbrennen, mit l;eijjem ffiaffer begießen.

Oparftenenje, n. bie SSererbung. Oparfteneti, 1111 v. pf. JU (Srbe Wet= ben, vererben.

Opär, m. aud; opafivniza f. uitb opafivnik m. ber ©lirtel. Opafati, fliein v. pf. umgürten. Opafovänje n. baž Umgürten. O p a fo vali, fiijem v. impf, umgürten, )id; mit Umgti$ feit befd;affigcn.

Opäfti, opadem v.pf. verfinfcn, verfallen.

Opäsen, sna, sno adj. bel;iltl;fam. Opäsenje n. bie ^Bemerkung. O pršiti, im v. pf. bemerken. Opäsnolt f bie S3cbutf)famfeit. Opaskevaiije n. baž S3eobad;ten. Opashevati, sliüjem v. impf. beobad;ten. Opa-sheväviz , vza m. opashvavka f.

ber 95eobad;ter, bie —iitn. Opäsliva f. bie ^Beobachtung.

Opat, opatiza, v. Abät, abatiza.

Opeka, f. ber Opekati, ara

v. impf, baefen. i

O p e p e 1 i t i, im v. pf. mit f die betreuen. Opepeleti, iin v. pf. ju 21fd>e werben.

O p e r a ti, am u. impf anftemmen, anfeften; — fe v. r. impf, fid; «n« flemtnen, ftd; (lüften.

O p e r h , m. ber Aužfaft.

Operni za, J. bie Stlicfe.

O p er vi zh, adv. Jtterft.

Opefo vanje, n. bie SBerunglim» pfltng. Opefoväti (aud; opfovati), opfujem v. pf. verunglimpfen.

O p e f Ii a n j e , «. bie (Šrmubltlig. Opefliati, am v. pf. ermüben.

O pet (im tiefen Unterfr.), adv. wieber.

O p e z h i, opezbem , opekel, ope-zhen v. pf. anbrennen; — (e v. r. pf. von ber ©onne verbrannt wer= ben; fid; verbrennen.

Opikanje, n. bie Umtüpfelung. O pikati, am v. pf runb Ijerum jertüpfeln, umtüpfeln. Opilcävati, am v. impf. etwaž ©piftež (;ineinjlecfen, bajj ež flecken bleibt, jlecfen machen. Opiha-zha f. eine am oberen Snb^ in bie förbe gefleckte Kebe.

Opipati, opipljem v. pf. (runb herum) abklauben, wegraufen.

Opiranje, n. bog Anffemmen. Opirali , am v. impf. atifiemmen, aii= fefcen; — fe v. r. impf, fid; alt» ftemmen.

Op iT, m. bic Umfd;rift. Opifanjc n. bic Umfdji-eibung; bic 25efd;reibung. OpiFati, fliein v. pf. untfd)reibcn; beschreiben. Opifljiv adj. umfd;reibenb.

Opi z a, f. ber ','lffe. Opizhji adj. 21 jten..., affeuhaft. Opizhka f. d. bat 21ejfd)en. Opizlinik , opizlinjak m. bat ',!lffen»Mättitd)cn.

O p i Z h i t i, im v. pf. ef l»at ©pifecS bittein ftecfen, bajj et fiecfen bleibt, fiecfen mad;en; — le r. r. pf. fiecfen bleiben.

Oplahnenje, n. bic 2flt§fpiifuttg. Opläliniti, nem v.pf. unb oplahno-väti, nüjem v. impf, autfpiilen; ab» fpulen.

O p 1 a f h i t i, im v. pf. fcheu machen,

verfd;eud;en-

O p 1 a s , m. ber

O plat Eontmf nur in Vcrbinbttitg mit v', j. 25. v' oplat vrezbi, ju 23obeit werfen, »er.

Oplefliiti, im v. pf. fcil)[ machen.

Oplefti, oplčtem v. pf. bat J^aar machen, frijtren. Opletanje n. bat grifiren. Opletati, am v. impf. ben Sopfpufe machen, friftren.

O p 1 j u v a n j e , «. bie 25efpucfung. Opljüvati, am i>. pf. befpucfen. Opljüvik, vka m. ber ©peidjef.

Oploditi, im v. pf. Ultb oplodo-vati, am ober düjem v. impf, be» frud;feit, frud)tbar madjen (»ott'Jhie» ren).

O p I o t, m. ber 3aun.

O p odtekati fe , ain fe v. r. impf. ftolpern, firaucbeln.

O p o k a t i, am v. pf. ( kogar slo ) berb abprügefn, red;t abbläuen.

Opoldan, dneva m. ber Miffag. Opoldanfli adj. mittägig. Opoldne, opoldne adv. ju Mittag. Opoklne-ven , vna , vno adj. Mittags ..., mittägig.

O p o 1 n o z h , i. opolnozlii ober opol-nozhi f. bie Mittcrnacht. Opol-no-zlien, zlina, zlino adj. mitternächtig, mitternächtlich, »nözhi ober »nozlii adv. um Mitternacht, »nozhji adj. Mitternacht.,., mitternächtig. =nozh-niza /. bie (51;riftmette.

O pomagati, am v. p f. unb opo-magoväti, am ober gujem v. impf. (komu) abhelfen. Opömba, f. bie Mahnung. Opo-inemba , opomimba , opominek , opominjek , opömnja/. bie ©rinne» ritng j bic (Srntafmung; bie Seiner» Jung. Opomeniti, opominiti, nein v. pf unb opominati, opominjati, opominvati, opomenovati, äin v, impf, mahnen, ermahnen, erinnern, amnerEen; opomeniti fe v. r. pf fich erinnern, gebenden. Opominjanje n. bat Mahnen , bat Ermahnen. Opominjaviz , opominväviz , vza m. opoininjavka, opominvavka f . ber förmahner, bie —inn. Opomniti, nem v. pf. aufmerffam macheu. Opomöziii, morem , mögel v. pf. (fi) fid) behelfen : mati fo fi opomogli, bie Mutter 1>at fid; behoffen. Oponäflianje, n. bat Vorwerfen, bat Sßoi'l'ücFen. Opon.ifliati, am v. impf, uilb oponöfiti, im v. pf. mit ■ÖeffigEeit unb SitferEcit roieber in bat '„'InbenEen bringen, »ormerfen, »ortücfen: ne de bi fe reveslia ufmilil, flie le oponafha mu ober gä, anfiatt fid; bet (Stenben ju er» barmen, fpottet er nod; feiner. Opo-nafbnja f. ber Vorwurf, Opora, oporna f. bie ©tlifce, Oporen , rna, rno adj. jtüfcig. Opor-nort/. bie ©tütiigEeit. Oporöden, dna, dno adj. @e»

burtt..., bei ber ©ebitrf. Oporoka, /'. baS Seflament. Opofeliti T e, im fe v, r, pf. .fich

anfiebefn. O p 61, m. ber Umgang. Op o t akni ti fe, in ©f. opoteliniti fe, nem fe v. r. pf. unb opotikati fe, am fe ober opotizhem fe v. r. impf, ftolpern, firaud;eln. ' Opotika-nje n. bat ©tofperu, baS ©traud;efn. Opotifk, m, ber ©egettbrucf. Opotozlien, zima, zimo adj. Eltge!» runb: frezlia je opotozlma, baS ©(lief ift Eugelrunb b. i. »eränberlid). Opovreti, eni v.pf ein wenig auf» halten, hemmen. Opovretje n. bie Hemmung. Opozhiti, im v. pf. aitfpringeit, etwas aaiffpringen: dan je opözliil, et beginnt ju tagen.

O p r k f h a t i, am v. pf. vielfach jer= Jrafeen. Opräfniti, nem v. pf. ein ®?al frafcen, burd) Jratlen »erlefsen.

O p r a f h i t i , im v. pf. ftaitbig ma» d)en, befMuben; — fe v. r. pf flau» big werben.

Opräsnenje, n. bie Vereitelung. Opräsniti, nem v. pf. vereiteln.

Oprati, operem v. pf. au«mafri)en, wafdjen.

Opräva, f. (attd) oprava) ber 2ln» j n g, bie J'leibung ; ba« ©efcfcäff, bie 35cfd)aftiguitg : könjfka oprava , ba« ^Pferbegefdnr'r.

Oprävdan , part. gered)fferttgef. Oprävdanje n. bte Stetytfertigung. Oprävdati, am v. pf. rcd)tfertigen.

Oprävik, vka m. bie Verridjtung. Opravilen, Ina, lno adj. gefd)üftig. Opravilni k m. ber @efd)äff«fübrer; ber Verwalter. Opravilnoft f. bie ©efd)äftig£eit. Opravilo n. bte 83er» ricbtung, ba« @efd)äft: to ne möjiga opravila, ba« gehört niebt in mein 3'ad); je vef v' fvojih opravilah , er läßt ftd; feine öefd)äfte angelegen fet;n; Je ena je bila vfe njegovo opravilo, in ta je bila , böshje kräljeftvo na sömlji vterditi, alle feine "Isafen hatten nur ein 31er: bie ©rünbuitg eine« _ SJteid)e« ©otte« auf förben. O-präviti, im v. pf. »errid)ten : vino s'nezhim opraviti , bem SBein einen ©infchlag geben b. i. »erberben; —fe v. r. pf. fid) jured)t rieten, ftd) an» Siethen, ftcf> anlegen.

O p r a v i z h e n, part. gerecbfferfigef. Opravizhenje n. bie 9ted)tfertigung. Opravi z hiti, im v. pf. rechtfertigen.

Op r k v 1 j a t i , am -u. impf, (kaj) feinen ©eftftüffen nachgehen; (kögar) übel nachreben, »erleumben; gem. ausrichten; (s'kom) mit 3eina'nben fd)affeit. Opravliaviz, vza m. unb opravlja vka f. ber Verleumber, bie —inn. Opra'vljiv adj. »cileumbcrtfd). Opravljivoft f. verlettmbcrifd)e« 28e= fett; bie (Sigenfdjaft, gerne jtt »er» leumben. Oprävzhen , zhna , zhno adj. 0efd)äft« . . . , jitm @efd)äfte gehörig.

O p r e m a g a n j e , n. bie lleberwäl» tigung. Opremägati, am v. pf. überwältigen. Opremägaviz, vza m. ber Ueberwältiger.

Oprefen, fna, fno adj. (VOni «Bron ungefüttert; (vom Sraut, Kuben u bgl.) frifeh, ungefäuert. Oprefnik m. tmgefäuerfe« Brot. Opr

Opreti, oprem v. pf. flüfeen; — Te v. r. pf fteh flüfcen, fid; ftemmen.

Oproda, m. ber SBaffenträger.

Oprofiti, im v. pf. erbitten. O-profljiv adj. erbittlid). Oprofljivoft f. bie (SrbitflichEeif.

Oproftiti, im v. pf. befreien, frei machen. Opröftnik m. ber ©efreite.

O p f o v ä n j e, n. bie SSefcbimpfuitg. Opfovati, oplujem v.pf. befdjjtmpfen.

O p u f t i t i (auch opüftiti), im, opuftil, opufhen v. pf. aufheben; unterlagen, meiben: kar fe odloski, fe ne opufti, attfgefd)oben ifl nid;£ aufgehoben.

O p z b e f t v o , v. O b z h 6 f t v o.

Oralo, n. ber Äalbpflug. Oranje rt. ba« Acfcrn, ba« «Pflügen. Oräftvo n. ber AcFerbau. Oratär, rja \ttnb orazh m. bet 2lcfer«mann. Oratärfk adj. ber 2lc?er«Ieute. Orati, or^m unb örjein, oral , orän v. impf aefern, pflügen. Oräven, vna, vno adj. aeferbar, pflügbar : orävno polje, ba« AcFerfelb.

Oränenje, n. bie Vermunbitng. Oräniti, im , nil, njen x>. pf. unb oranoväti, nüjem v. impf, ver» wttnben.

Orden (|) dna m. ber Orben.

Oreh, 2. oreha m. ber «Nußbaum; bie 9lttß. Orehik , orekiz m. d. ba« 9hißbäumd)en; ba« 9?üßd)cn. Orehov adj. nußbäumen, von 9lufj6aum(;o(s; 9htß . • ., Von Hüffen. Orehoviz, vza m. ba« Stltßbaumhols. Orefhje n. (coli) ber SKttßbaummalb.

Orei, örla m. ber 2lbler (Aquila). Orliti fe, im fe x>. r. impf, ram» mein. Orlov adj. be« 2lblcr« : örlovi nohti, ba« ©eißblatt (Caprifolium). Orlizh m. d. ein junger 21b(er. Orlji adj. Abler..., ber Abler.

O r e s h n i k , m. ein fchneibenbe« ©erfseug mit stvet Äattbhaben.

Orglanje, n. ba« Orgeln. _ Orgläti, am ober örglati , am v. impf, or» geht. Orglaviz, vza m. ber Orgel» ifpieler. Orgle , örgel f. pl. bie Or»

301 Orj

gel: orgle prebirati, bie Orgel fpie= len.

O r j a , f. bie 2(cferttng.

Orj ali, m. ber Riefe; ber ^eibuT. Orjaiinja/. bic Riefinn. Orjakovih adj. ricficftt, riefenftaft.

Orlizh, orlov, v. unter Orel.

Orni ar, m. ber Saften.

O r o d , aud) orödili, dlia >n. unb orodba/". baS ©erE^eug. Orodje n. (coli) bie ©erEjeuge, baž ©eräffte. Orčdjen adj. 3eug ...; orodjen lef, ba6 3eugM$'

O rodoviten, tna, tno adj. be= frud)fcf. Orodoviti, im v. pf. bc= frud)fcn. Orodovitje n. bie iBefrud;= fting.

Oroflän, m. ber CÖWC (Leo).

Orosliärniza, orosliavniza f. bic RüflEamtner. Oroshiti ober orösliiti, im v. pf. bewaffnen. Oroshjäk m. ber ©affenfräger. Oroslijäti, am v. impf, waffnen. Oröshje ober oröshje n. (coli) bie ©äffen. O-roslijifhe n. ber Rtfflplafc. Oroshnik m. ber ^Bewaffnete. Orosliniriie n. baž 3eugl;auž. Oroshniza f. bie RüfiEammer. Oroshnjar, rja m. ber ©affenfdjmieb. Oröshtvo n. (coli) baž Riiftjcug, baž ffiaffengeräffte.

Orfanje, n. baž SSalgen, baž 9tau= fen. Orfati fe , am fe -v. r. impf. fidi) balgen, raufen (im ©efterje).

Of, i. oli ober ofi f. bie 2lcftfe; bie ©d)ärfe; aud) bie ?leftrenfpi|3C (bafter baž (Sollective ofje).

OTa,/ bie ©Cfpe (Vespa).

O lat ober ofät, m. bie £>iftef (Car-duus). Ofatiza ober ofatiza f. ber X)iftelftnE, ber ©figtij (Carduelis). Ofatizliji adj. ber 23iflelftn!en.

O f e b a , f. bie ^erfou, baž 3nbipi= btlttm. Ofeben, bna, bno adj. pcr= förtltcf). Orebenili, lilta m. ber 3u= woftner. Ofebenkovati , kujein ober ofebenkvati, am v. i'rpf. Jnmoftncr fepn. Ofebitolt f. bie 23efd)affenfteif. Ofebiza f. d. eine Efeine i>erfon. Olebnort f. bie

febojn adj. abgefonberf.

O Te d 1 a n j e, n. bie ©affclung. O-fedlati, äm v. pf. fatteln, anffaffetn.

Orel, 2. ofi a m. ber ©fel. Orellk adj. ©fel . . . , ber 6fet, efcfftaff.j Ofelftvo n. bie ©felftaftigEcit. |

Ofelnik, m. baž ©efcjteingeflecf.

Ofem, atld) ofem (licž : 6Pm, 61'm) num. ad)t. orem-danfli adj. ad)f= fägig. =defet num. aeftfjig. =defet-danfk adj. aeftfäigfägig. =defeti adj. ad)t5igfle. »defetkrat num. ad)fjig Mat. sdefetleten , tna, tno adj. adjfäigjäftrig. =krat adv. «d)t Mal. skräten, tna, tno adj. ad)tmalig. »leten, tna, tno adj. acftfjäftrig. sletnoft f. bie 2ld)fjäftrigEcif. =mefe-zlien, zlina , zhno adj. ad)fmonaf= lieft, smefezhnik m. ein Ad;fmoitaf= Einb. snajft num. acftfjcftn. snajfti adj. adjtjcftnfe. snajftkrat adv. a d) t; jeftn Mal. =najfliiza f. bie 3aftl Žlcftfseftn, ber 2W)fje(;ncr. =nik (*) m. ber Monat Augufl. =njak m. ber 3lcftf=©nbcr. »red adv. (in Sf.) ad)fjig. »zliili, zlika m. baž 2lcftfel.

Ofemzi, m. pl. bie 21ugenroimpern.

Ofen, fna m. baž ©tusfcifen.

o Te ni ril C, n. baž ©efpennejl.

O feniti, im unb ofenzhati , am v. pf. (>efd;affen. Ofenzhanje n. bie Šefcftaftnng.

O fe p n i z a', /. bie ^oetc, bte ®laf ter; bie SBlafternarbe. Orepnizhaft adj. poefengrubig, blätterig, blatternarbig. Ofepiiizliovanje n. baž ©lattern. Ofepnizhoväti, Am impf blättern.

O f e r j a t i, am v. impf, niebl'. »et'= leumben.

0 I e r z h j e , n. (coli) baž ©ingctoeU be um baž £er$, bie ^>erjtl;eile: zve-tno oferzlije, baž 3itner|le, baž ^erj ber 23lutfte.

01 et, v. O lat.

O r e v a t i, am v. impf. auž bem ©e= leife Eommeit.

O f i 1 i t i, im r. pf. gewaltig werben.

Ofi m niza, f. eine Art gifefte.

O fin a, f. bie Aeftrenfpifse, bie Slifpe.

Ofinjak, m. baž ©efpenuc|1.

Ofi p an je, n. bic Umftrcuung. Otipati, pijem v. pf. ringžum flreucn, umftrcucn; — fe" v. r. pj. »om <2a= men, wenn er auž ber ©ameitEapfcI fäUt.

Ofir, rja m. baž ©efpennefl.

O f i r o m a f h e n j e , n. bie SScrar: rnung. Ofiromafheti, im v. pf nt* armen, arm werben.

O f i r o t e n j e, «.bie SSerroaifuttg. Oli-roteti, i m v. pf. permaifen.

on Z a,/, d. bas ®efpd)en. Olji adj. ffiefpctt..., bor ©efpen.

Olje, n. Ccoli) bie Dtifpen, bie 2(e(;= renfpifien.

O fli äl en je, n. baä ©injiehen eines ©plitterS. Ofkaliti Te v. r. pf. ftd; cittett ©plitter einsieljen.

Ofkerb, ober ofkei-bva/ bie 06= forge, bie Pflege. Orkerbavanje ober olkerbevanje n. baS Pflegen, baS ©orgett. Ofkerbavati, ofkerbevati, am v. impf, pflegen, für etwas ©or= ge tragen. Ofkerbeti, im v. pf. beforgen, anorbuen; »erforgen: Pzbim fe ofkerbeti, ftd; mit etwas perfel)ett. Ofkerblenje n. bie SSeforguttg, bie

' aSeforgttifj; bie SSerforgttng. Öfker-bljiv adj. beforglid). Ofkerbljivoft f. bte 33eforglid)feif. Ofkerbnoft f. bie Pflege, bie £>bforge.

O f k o b 1 i t i, im v. p f. absein.

O fk o mi na, f. baši ©faunen (tange 3a(;ne).

Ofkorufba, f. ber ©pcrberbattm (3arpfenbaum) unb bie gritcbt baoon.

O f k r i n i k, nka m. ber Saften.

O fli r it m b a , f. bie Verunreinigung, bie Befttbelung. Ofkrünenje n. bie SBeffecfung, bie ©d)činbung. Ollirü-niti v. pf. beftecEen, »ertt«reinigen, fcbättbett, befubetn: düfho fträft bölj kot gobe telo fpäzlii in ofkrüni, bie ©cele beS Wenfd)en wirb burcb bie 2eibcttfd)aff tnebr entjiellt unb perttn= reiniget, als ber ßeib burd) ben 2UtSfa(j.

O fk üb Tti, fiuibem, fkitbel, Iküben ober ofkübiti, im, il, blen v.pf. tut! pfeit, abrupfen. Ofkübenoft ober ofküblenoft f. ber 3uftanb bes ©e= rupftfeinS.

O n a , f. ber ©efefleiit.

O n ä b e v a n j e , n. baä ©d)Wad)Wer= ben. Ol'labevati, am v. impf, ttttb oflabeti, im ober oflabniti, nem v. pf. fd)tt>ad) werben, ermatten. Oftab-n'enje n. bie ©rmattung, bie ©d)toad)= Werbung. Ofläbiti, im v. pf. unb oflablati, am v. impf. fd>wäd)en, entfrdften, matt machen. Oflablenje n. bic ©d)wäd>ttttg, bic ©ntEräftung. OfiAboft f. bie ©d)wad)e. Oflabo-väti, büjein v. impf. fd)Wäd)Cti,

matt mad)en.

Ofladett, dna, dno adj. wollüjtig. Oflailnoft J. bie ©otluft.

oriädenje, n. bie Verfügung. Oflä-diti, im v.pf. ycrfüjjcn, füfi mad)ctt; — le v. r pf. ober ofladniti, item v. pf füg werben. Ofladkofkorjati (*) 'am v. pf. mit bcr_3immefrittbe würben. Ofladoväti, düjem o. impf, füg inad)en, perfügen.

oriali, m. baä ©erg.

Oft an in iti, im v. pf. fpicfctt.

Oflär, rja m. ber ©feltreiber, ber ©felhirt. Oflärjev ober oflärov adj, beä ©feltreiberä, beä ©feierten. O-flärniza ober oflärnja/. ber ©felftall. Oflarfk adj. ©feltreiber..., wie ©fcl= fürten. Oflärftvo n. bie ©fe[freibe= ret, bie ©fetei. Ofläft ober öflaft adj. efeff;aft. Ofläftvo n. bie @fct= baftigEeit. Ofle ober öfle, ta n. d. baä ©feiein.

O Haft, / bie ©otlufl. Oflärten, ftna, ftno adj. WOÜÜjtig.

OTläviti, im v. pf. unb oflavlovä-ti, lüjem v. impf. verherrlichen. Oflävlenje n. bie Verherrlichung. Oriavlenolt f. ber Sufanb, ttadjbem man perberr(id)ct werben. Oflavljiv adj. pet'berrlicbenb.

O i'l e d C n j e , n. bie Qiuffpürung, Oflediti (aud) oflediti) , im v^ pf. auffpüren, erfpürett, auf bie ©pur Eommen: fim gä vonder ofledil, id) bin ihm bennod; auf bie ©pur ge= Eommen.

Oflepeti, im ober oflöpniti, nem v. pf. blinb werben, erblinbett. Ofle-piti, im v. pf. ttnb oflepljati, am v. impf, blinb machen, blenbcn, ver= blenben. Ofleplenje n. bie SSerblem bttttg. Oflepnenje n. bie ©rbfinbung. Oflepnoft, oriepöta/i bie ©rblinbuttg, bie Bftnbheif.

Oflez, aud) oflezh m. ber2(uffd)fag, ber Sragen an Sleibern.

oriiza, aud) öfli/.a f. bie (Sfelintt. Oflizh ober öflizli m. d. ein junger ©fet. Oflizhji adj. ber ©fefinnen. OTlov adj. beä ©fefä. Oflovlk adj. ber ©fei, wie ein ©fet, cfeTIjaff.

Ofloboditi, im v.pf. perfiebertt; frei machen.

O f 1 ü k i, m. pl. bie ©ebläfe.

Ofm a k (*) m. baä 3ld)tc[; ein hafbeä ©eibef.

Ofm eh, m. ber ©poff, baä ©efpötte. Ofinehavati, am ober ofmehovati,

305 O f ni

hujem v. impf (koga) »«lachen, aužladjen, verfpoffen.

o f m er,/, baž 2ld;tgefpann. Ofmer-lia/ bie Jldjt, ber Achter. Ormer-kati, am v. impf, veracbffacben- O^ ßnernat adj. «einfältig. Ofmerni, ofmernji adj. adjtfad). Ofmi adj. ad)te. Ofmina / baž 2ld)tel, ber ad?te H;eil; bie Dcfav ober ber achte Sag. Ofmiza aud) öfmiza ober ofmi z lili a / bie 3a!;( Act>t, ber Adjter.

O fm o d, m. bie ©eng, bie Sßerfett* gung. Ofmöditi, gem. ofmoditi, im v. pf. verfengen, fengen, abbrennen. Ofmöjenoft / ber Suftank ^ fengtfeinž.

O im ö liti, gem. ofmoliti, im v.pf. mit ^Ped) verunreinigen; kdor fmolo sbera, fe ofmoli, wer ^ed; fammelt, befubelt ftcb mit

Ofmükati, ofmuzliem v. pf. unb ofmukoväti, am v. impf, (ßaub tt. bgl.) abgreifen.

O f n e s h i t i, im v. pf. befdjnetett.

O Tu i, fna , fno adj. Ad)ž... Ofnik m. ber Ad^žnaget.

Ofnjäk, m. baž 333efpentiejl.

Ofnova, olnoviza/. ber ©toff, ber jarfe ©rttnbflojf; (bei beit ffiebern) ber Settel, ber Aufjug; bie SBerfte. Ofnovati , am ober ofnujem v. pf. (baž ©artt) anjettefn; ben ©runb (ju einem ©ebättbe) legen. Ofuütik, tka m. ber Aufjug bei ben ©ebern, bevor er an ben ©eberfhthl Eontmf.

Ofob, m. ber ©eifel. Ofoba/ bie ^Perfon. Ofoben, bna, bno adj. perfönlid). Oföbnik m. baž 2>nbivi= bitimi. Ofobnoft / unb ofobftvo n. bie ^erfönfidjEeit.

O f 6 d a , / baž ©d)icffal: boshja ofo-da, baž SSerbangnijj. Ofoditi, im v. pf. ridjten, aburteilen.

Ofölenje, n. bie ©aljuttg. Ofoliti, gem. ofoliti, im v. pj. fallen, ein=

• faljen.

O 16 rej, adv. um biefe Seit, um bie= fe gegenwärtige ©tuttbe.

Oforcn, rna, rno adj. febarf. Ofor-noft / bie ©djärfe.

O f r a 111 o s b 1 e n j e , n. bie 25efd)ä= nuing. Oframoshliti, im x<. pf. be= fd)ämen. Ofrainöslilenoft / bie 23e< fdjäintbeit.

Oframötenje, n. bie Befcbätnung.

Oft 306

Oframötiti, im v. pf. in ©d;anbe brtngeit.

°«rfnL;;.11'. m~ (niebr.) ber ©cbeif* terl. Olratl, oferjem v. pf. befd;ei= jjen; — Te v. r. pj. aužfdjeigen. O-franiza / (niebr.) eine fd;mukige ffietbžperfon.

Ofredik, dka m. bie SSftit telfurcbe; bie glufjinfel.

Of rez lianje, «.baž ©elingen. O-frezhati fe v. r. pf. gelingen.

Ofrezlienje, n. bie SBeglttcEung. Ofrezbiti, im v. pf. beglltcfen.

OTt, / ber ©tacbel, bie ©pifee.-

Oftäjanje, n. baž Surndbleiben. Oftäjati, am v. impf, verbleiben, jurücfbleiben. Oftanik , oftänjik , njka n. baž Ueberbleibfel.

Ortanoviti (aud; oftanoviti), im pf- ftiften, gritnben; iKnimcn, ©inl;alf tl;un; — fe v. r. pf. flehen bleiben, l;alten , fialt madjen. Ofta-novlenje ober oftanovlenje n. bie Stiftung, bie ©rvtnbung; bie .£cm= mung.

O Tt aren je, n. bie 83eralfitng. Ol'larati fe , am Te ober oftariti Te, im fe v. r. pf. veralten. Oftärjen part. alt, veraltet; (vom SBein) ab= gelegen.

Oftati, oft a nem v. pf bleiben, verbleiben, verharren.

Öfter ober ojfter, ftra , ftro adj. febarf. Öfter, ftra m. bie ©cbärfe. S3ergleid)e Ojfter.

Oftermenje, n. baž ©faulten, baž ISllffefeett. Oftermeti, im v. pf. erflaunett, ftd) entfern; erbeben : nad zliim oftermeti, fieb VOl' einer ©ad;e enffeften.

Ofterv, i. oftervi ober i. ofterva, 2. ofterve /. ein bebattetter Slabelbaum, bie -Öüfel, bie Jöiifelflauge, bie -Oarpfe obne Dacb. Oftervanje n. baž Jjü= fein. Oftervati, am v. impf, btts fein. Oftervizlika / d. bie Riffel.

O ftnina, oftniza /. unb oftno n. ber ©fadjel, bie ©facbelborfie.

Oftöpanje, n. baž Umringen, pitö-pati, am v. impf, unb oftöpiti, im v. pf. runb hemm treten, umringen, uinfdjliefjen. Oftoplenje n. bie Um= ringung.

O ftra (f) /. bie 2lu|7er.

Oftrafkenje, «. bie 2lbfcbrecfung.

Oftrafhiti, im v. pf. abfcfjrecfen, fd)recfen.

Oftreliti, im v. pf. anfdrießen.

OftreTh, m. (eine gifchart) ber ^VSržling.

Oftrezhi, dshem v pf- bebienen, bewirken.

O Ttriga,/, bie Stufchel.

O rt r i n a , ober oftrina / bie av fe. Oftriti, im v. impf, (dürfen.

ortrishiti, gewöhnlid) oftrizlii, ishem v. pf. abfd;eren (mit ber, ©d>ere).

Oftrog, m. ein befefligter, gleichfam mit

O rt roga, f. ber ©poni. Oftrogni-za/ ber Kifferfporn. (Delphinum. Linn.)

ortroshenza, /. bie SBrombeer» ftaube; bie SSrombeere.

O rt rov, m. bie Snfef.

ortrüpenje, n. bie SBergiftung. Oftrüpiti, im v. pf. tiergiften.

O rt üda, / ber Jlbfdieu, ber ©let. Ortüditi, im v. impf. »erabfd)euen; Tlbfcbeu haben, eleln. Oftudnize/. pl. bie %)etet\d)en. Oftudnoft/ bie ■Jibfdjeulid)feit, bie efclhaftigfeit.

O rt ve, / pl. ber Sreijaef ber gifd;er.

O Tu j a k , m. ber Wonat SÜtärj.

O Tu kan je, n. bie Abbreljung. Ofu-kati, oriizhem u. pf abbreben.

O Tü p n i t i, nem i,. pf. crftaunen. Ofiipnjen adj. erftaunt.

O Tu t i, ofüjem , oful, ofüt v. pf. ringsum (treuen; — fe v. r. pf vom ©amen, wenn er anž ber <ša= menfapfel fallt.

Ofveta, f. bie Kad)e, bie ©itf;ne. Ofvetik , tka m. ber 2litruffag , ber SSorabenb einež großen gejttagež. Ofvetiti, im v. pf. heiligen; — fe u. r. pf. geheiligt werben; ftd) rä= d;en : kdor fe ne ofveti, on fe po-fvetf, roer ftd) tttci)f rächt, wirb nicht geheiligt. Ofvetnik m. ber 9Jad)er litt.).

Ofvetlenje, n. bie ©rhellung, bie ©rleud)fung. OTvctleti, im v. pf. unb ofvetloväti , lüjeni v. impf beleuchten, erleuditen, erhellen. Olvet-lovanje n. baž 23elend;fen, baž <5r= hellen.

O (Vitanje, n. bie ©id)fbarmerbung bei aitbrechcnbem Sage. Ofvitati,

am ti. pf. (bei attbrechcnbem ,Sagf) fid)tbar werben.

O fv o j i t i, im v. pf. eigen machen, erobern.

O f z i t i fe , ofzliim ober oflizhim fe v. pf unb ofzhivati Te , am fe

v. impf, fid) bež ^arnS enflebigeu, aužharnen.

Ofhäben, bna, bno adj. Beradjt: Iid), l;od)nnithig, flolj. Oriiäbiti, i,n v. pf. hochmuthig machen. OfhAb-nesh ober ofliäbnik m. ber #od)mtj= thige. Ofhäbnoft /. ber ^)od)muth, bie ^od)ntftfhici?eif.

O T h e s h, m. baž Acbfenbled).

Orbiti, i jem v. pf. uttb ofhivati, am v. impf, flicfen, mit Nähten »erjieren.

Ofbiti (für vofhiti), im v. impf wünfcben.

O T b k ö d a , /. bie ©nbttfje.

0 Tbk r 6 f i t i, im ober olhkrofotäti, fözhem unb oflikroptäti, am v. pf. beffecfen, befubeln (bepriffcbelt»,).

orhlak, m. baž SBerg; ber (šfelž= fürs, bie «Begebijtel (Onopordon).

01 hl a t a n j e , «.bie ©ewahrwerbung burd) Saften. Ofhlatati, am v. pf betaften, burd) ben Sajtftnn gewahr werben.

Ofhpogati, am v. pf. abntjfcen.

Ofhriben, bna, bno adj. mufh= willig. Ofhribnoft f. bie 2Kufl;= Willigkeit.

O Tht a ri j a , / ber ©aftf>of. O-fhtarjäfh , aud) ofhtir , rja m. ber ©affwirth- Ofhterjäfhiti, im v. impf, ©afiwirfh fet;n. Ofhterjäflik adj. ber ©aftwirfjie.

Ofhtorenje, «. bie 5ßerftochtng. Ofhtoreti, im v. pf. k>er|fOlfen, JU einem JHofe werben.

O s ä 1 r h a t i, am v. pf verfchöncrn, Berjieren. Osalfhaviz, vza m. ber SSerf dichterer.

O s A n k a t i, am x>. pf. mit einer ©d)(inge utngeben, umfd)lingen.

O s d i t i, im v. pf. borren. Osdiza /. bie Šarre.

Osdräva, /. bie Arjenei. Osdra-veti, im v. pf. gefitnb werben, gette» fen. Osdravezhen, zlina, zhno adj. heilfam. Osdravilo n. bie Arjettei, baž J&eilžittiffel. Osdr.-iviti, im v. pf. gefunb machen, feilen; — fe v.

r. pf. gefttnb »erben. Osdravlenik m. eig. ber ©enefene; unr. ber Arjt. Osdravitljiv adj. ^eifbctr. Osdra-vitljivoft f. bie .£>eilbarEeif. Osdräv-lenje n. bie Reifung, bie ©enefung. Osdrävlenz m. osdrävlenka f ber ober bie ©enefene. Osdrävljati, am v. impf, feilen , gefttnb m a d) en. Osdravljiv adj. (jeiifdm. Osdrav-ljivoft f. bie 4?eilfamEeif. Osdrävljati, am v. impf. heilen, gefunb machen, curiren. Osdravnik, aud; osdravnitel m. ber Arjf.

O s e b e I, bla , blo adj. erfroren. Osebloft f. bie (Srfrorenheif. Ose-bovati, am v. impf. Säfte leiben. Osebrti, bem, bel, ben t>. pf. burd; grofi fühlloS geniad;f werben, »on Säfte burd)brungen werben, wenn 5. S. bte Sfäffer'ber ^flanjen »erwel= Jen, aber bie ^Pffanje felbft EünftigeS 3af;r wieber wäd)(t. SBerfehieben »on Smersniti.

O s e 1 e n e t i , im v. pf. grün Wer= ben; grün färben.

Osidje, n. (coli) bie ©runbfefle, bie SSerfcbanjung.

Os imen je unb osiinovänje n. bie Ueberwtnferung. Osimeti, im v. pf. unb osimoväti, am v. impf. über= wintern; auswintern. Osimiz, mza m. bie ©inferfrudjf. Osimina f. (aftff. osimj) bie ©inferfaaf.

O s i n i t i , nem v. pf. ben 9J?unb auffperrcn : je veliko osinil, pa ni mogel poslireti, er Ijat ben 2flunb weit aufgefperrf, Eonnfe ei aber nicht hinab fd)luden; ober: er hat ju »ief auf ein Wal unternommen.

O sir, m. ber RücfblicE, bie Diücfftdjf. Osiranje n. bas Umfel;en; bas Um= f;erbltden. Osirati fe , am fe v. r. impj. utnfefjen; umfjerbliefen.

Osloben je, n. bie ©rbitferung. Oslobiii, im v. pf. erbittern.

O s mer jati, am v. pf. (koga) mit ©orten beftrafen, ausweiten ; gem. ausmachen, auSgreinen.

Osnämlian, part. inbijirf. Osna-nilo n. bie SSerEünbigung, bie 25er= lautbarung, bie ©ofl/fchaff; ber SBer» Eünbjettel. Osnäniti, im -v. pf unb osnanoväti, niijem v. impf. beEannf mad;eu, »erEünbtgen , »erlaufbaren. Osnanitje n. bie"STtadjritijf. Osna-

noväviz, vävza m. ber S3erEüubiger, ber £erolb.

O s 6 r, 1. osora m. ber Rücfblicf, bie 9iücf ficht. Osreti fe, osröm fe v. r. p/, fid; umfehen, rüefblicfen.

Osvesden, part. geflirnt. Osve-sditi, im r. pj. mit ©fernen »erjie« ren, geftirnt machen. Osvesdje «. ber Sternenhimmel; ber ©fernen» Eranj, baS ©eflirn.

Os hal oft iti, im v. pf. betrüben, traurig mad;en; — fe v. r. pf ftd; betrüben, traurig werben.

Osharjavenje, «.bie (Srgfüljung. Osharjaveti, im u. pf glüfjenb Wer= ben, erglühen.

Oshemanje, n. bie AttSpreffung. Oshemati, am v. impf atlSpreffeit. Oshemaviz, vza m. ber AuSpreffer.

Oshenitev, 2. oshenitvi ober oslie-nltva, 2. oslienitve/. bie Sßerheira--fung. Osheniti, im u. pf. (einen Jüngling an eine) »erheiraten; — fe v. r. pf. ftd; »erheiraten, ein ffieib nehmen, fid) beweiben (nur »otn inänti= lid;en 0efd)led;te Eann man e« fagen).

Os h e r t a t i, am v. pf. Ijinterüflig betrügen, belttgfen.

O s h g ä t i, osligem v. pf. unb oslii-gati, am v. impf, anfengen, »erbrett= nett; ( irbenes ©efchirr ) brennen. Oshig ?n. bie ©ettge. Oshiganje n. bas Anfengen; baS^SSrennen (beS©e= fchirreS).

O s h g e 7, h i t i, im x>. pf. heifj mad)en.

Osli i vet i, iin v. pf. »on Rcuem anfangen ju leben, wieber aufleben: na rasvalinah novina oshivi, auS ben Xrümmern erblüht ein nettes ße= ben. Oshivili, im v. pf. beleben, (einen Sobfen) mit ßebett »erfehen; laben, erqutcFen; — fe v. r. pf. ftd; erquiefen. Oshivlenje n. bie Vlttfle= bttttg; bie ^Belebung. Osbivljajozh part. belebettb, erguicflid;. Oshivlja-nje n. bte (Srqtticfung. Oshivljati, am v. impf, beleben; erquiefen, laben.

Oshlähtenje, n. bie Abelttng. Oshlähtiti, im i>. pf. abeln.

O s h m ä g a n j e , n. bie ©d;mähung. Oshinägati, am v. pf. fci;mdf)eit. Oshmägaviz, vza m. ber ©chmäher.

Os h m et i, oslunem v. pf. auSpreffeit,

O s hii 1 k, m. eine burd) Arbeit enf? flattbene ©d)wiele. Oshülenje n. bie

5Berurfad;itng ber Schwielen. Oskü-liti, im V. pf. (Schmieren, SBtafen »erurfad;en; — fe v. r. pf. fid; Sd;triefen, SSlafen jujiehen.

O talen je, n. bie 21ufti)auung. Otä-liti fe ober otäjiti fe, im fev.r.pf.

aufbauen.

Otamneti, v. Otemneti unter Otemnenje.

Otäva, f. baž ©rammet. Otaven, vna , vno adj. ©rammet...; otävna kofhnja, bie ©rummetinahb. Ot.iviza f. ober otävzbizh m. d. baž 9iad;= grummet, baž Spätgrummet.

Otekanje, n. baž Schwellen, baž @efd;wollen = Jßerbett. Otekati, am ober otezhem v. impf, bttrd; eine innere Urfadje attžgebel;nt werben, fd;roetlen, anfchwellsn. Otekel, kla, klo adj. gefdroollen, angefchwollen. Oteklina aud; oteklina f. bie @e= febwuljt. Oteklinaft adj. »oll 0e= fcfytmtlfte; gefchwttlfiarfig.

O teliti fe, attd; oteliti fe , im fe v. pf. kalben-

Otemnenje, «.bie Tntttfefwcrbtmg; bie SSerbunfelung. Otemneti, im v. pf. btinfel, ftufter werben. Otemniti, itn v. pf utlb otemnovati, nitjem ■v. impf »erbunfein, fin fr er ntad;en; otemniti fe v. r. pf. fi'iifter nterben. Otemnovaviz, vza m. otemnovävka f. ber SSerbttttfler, bie —tun.

Otep, m. eine aužgeklopfte ©etreibs garbe. Otepanje n. baž ?lttžktopfen ber ©etreibegarben. Otepine f. pl. (coli) halb ausgeklopfte ©efretbegar* ben. Otepfli , pem x>. pf. ttnb otepati , am ober pljem v. impf. ©ar= ben (über ein Saß) fchlagctt, bamif bie Sortier herausfallen.

O t erden, part. »erhärtet, erhärtet. Oterdenje n. bie (Srhärtung. Oter-deti, im v. pf. »erhärten, hart wer= ben. Oterditi, im v. pf. erhärten, hart tnad;en; ■— fe d. r. pf. erhar= ten , harf werben. Oterdnoväti, Am v. impf, fefter machen; — fe -u. r. impf fefier werben. Oterdoba/. bie '(Erhärtung, bie SSerftoefung (in concreto). Oterdobnenje n. bie Sr= härtttng, bie SSerftocfung. Oterdöb-niti, nem v. pf. »erftoeft werben; erhärten. OterdobnoTt f. bie 2}er= fioeftheit.

Otčrnjanje, n. bie ©eborttttng. Oternjati, am v. pf. bebornen.

Oterpnenje, n. bie (SrjTarritng. Oterpneti, im ober oterpniti, nein v. pf. erflarren : befeda mu v'i'tft.ah oterpni ober oterpne, baž SBort fiirbt ihm auf ber Bunge; roke fo mi otörp. nile, bie -öanbe erflarren mir (uor Salte). Oterpnoft f. ber Buftanb ber (Srjlarrung, bie ©rftarrtheit; (fropifd;) bie ©efühifofigfeit.

Otefanje, n. bie SSehauung. Ote-fati ober otefäti, otefhem v. pf ttnb otefavati, am v. impf, behauen. Otefivanje n. baž ©chatten. Otefä-ven, vna, vno unb otefljiv adj. waž ftd; behauen läßt, behaubar. Ote-favnoft, otefljivoft/. bieSßehaubatfeif.

Otefkenje, n. bie @nfmid;ferung. Otefkiti fe (oteflizkati fe), im fe v. r. pf. fich enfnüd;fent, b. i. in ber Stüh, wenn matt noch nüchtern iß, etwas effen ober trinken.

Otes h kotiti, im v. pf. erfchweren.

Oteti, otmem, otet v. pf. uttb lotevati , am v. impf, befreien, retten. Otetje n. bie 9iettUlig. Otevanje n, baž Ketten.

O t i z, tza m. d. baž SSäterchen.

Otezlii, zliem v. pf. attfd;wellen, Otezhljiv adj. waž leidjt anfd;wil[f; fchwülftig (?). Otezhljivoft f. bie (Sigettfd;aff, Ieid;t anjufchwel(en.

O t i k a, f. bie Pfhtgrettfc.

Otip, m. ber Saflfilttt. Otipati, pijem v. pf. betaflett, bttrch ben 2aft= fititi gewahr werben. Otipen, pna, pno unb Otipljiv adj. fühlbar, bttTcf; ben lafiftntt wahrnehmbar.

Otök, m. bie ©cfdntntlfl.

Otok, m. bie 3nfel.

O topi en je, n. bie ßrwärmttng. Otopliti, im v. pf. erwärmen,

Otorbanje, n. bie SBcrkörbung. Olorbati, am v. pf »erkörben , mit einem ©eißforbe (Wau(korbe) »er= feben.

O t o s h e n , slina, slino adj. traurig, betrübt; fattmfelig. Otoslmoft f. bie Sraurigfeit, bie ©efrttbfheif ; bie Saumfctigleif.

Otovorenje, n. bie 9Sepacfttltg. Otovöriti, itn v. pf. bepacken, be= laflett.

O t o z b a 11, m. otozliänka f. ber

3nfulaner, bic —inn. Otoabanrk iidj. 3nfulaner..., »on bet 3nfel, jttr 3nfel gehörig.

O t rapiti, im v. pf. betljoren.

O trebi k, bka m. bat AbElaubfet. O trebiti, im v. pf. abElauben; ver= tilgen, reinigen; bat ©inaeroeibe f>er= aut nehmen, befonbert bei gifd;en: drevje otrebiti, bie nnnüfcen ','lejte von ben Bäumen fchneibett; brüfbke, fhelato , selje , ribe, mläko, ribnik otrebiti, Birnen, (Sal&t, Stauf, gi= fd;e, bie £ad;e, ben Seid; autpufcen u. bgl. Otreblenje «. bie 2tbElau= bitng; bie Vertilgung, bie Reinigung.

Otrefanje, n. bie 3lbfd;üttelung. Otrerati , am ober otrefti, fem v. pf. abbeufeln, abfd;ütteln.

Ot'resniti, nem v. pf. (kögar) nüchtern mad;en, ben Siaufd; auSfrei--ben; — fe v. r. pf. nüchtern roer= ben, ben SKaufd; verlieren.

otreti, V. pf. abroifd;en, abfrocfnen.

Otrobi, aud) otröbje, 2. otrobov ober otrobi m. pl. unb f. pl. bie Šleien: govori, kakor bi otrobe vesal, er fpricbt oljne 3ufammenl)ang.

Otrok, 2. otroka m. bat Šinb. Otrofbk adj. Sinber ..., ber Sinber. Otroflitvo n. bie Sinbfjeit, bat Sin= betalter. Otrozharija/. bie Sinberei, bie Sinberpoffen. Otrözhe, ta n. (vcräcbtl.) ein elenbet Sinb. Otro-zhizli m. d. bat Sinblein. Otrozliija f. bie Stttberei. Otrozliinltvo n. bie Sinbl;eif. Otrözhji adj. SinbS..., ber Sinber, Einbifch: otrozbja po-ftelja, bat Bett für bie Sinber; bat SBodjcnbett. Otrozliniza/. bie2Böd;= nerinti. Otrozhnizhva (*) f. bat 2Bod;enbeff. Otrozhnjek m. bieBär» mutier, bie ©ebärmufter. Otrozbo-vati, zhüjem v. impf. Sinberpoffen treiben, Einbern.

Otr ü den , part. matt, erfchöpft. Otrüdenoft J- bie MattigEeit, bie (Srnuibung. Otrüditi, im v. pf. abmühen, mübe mad;eit; — fe r. r. pf. mübe merben, ermüben.

Otüdi, adv. Eurj früher.

O t ü m p a t i, am v. pf. abfiumpfen.

O v, öva, ovo pr. biefer, biefe, biefet (alt bie eigentlid;«, in ganj Sroatien nod; gebräud;lid)e, in S r. unb St. gauj, 'in < Sf. meijt veraltete

Bebeitfung biefet ^ronoment). ßäu= fig jebod; wirb in <£t., mo man bat lin, una, uno ber Srainer feltener hört, jener, jene, jenet burcb

öv, öva, ovo bejeicbnet, 5. B. ne töti (Sr. leta), övi te je vidil, nid;t biefer, jener \;at bid; gefet>en; ov den , »orgeftern ; übermorgen.

Ovaden, dna, dno adj. ftd;'er, nid)£ triigenb : ovädna snamla , ein ftd;e= reö" 3etd;en, eig. ein fold;et, burd; melchet mir etmat erfahren, bat tint bat @emünfd;te erEennen läßt. Ovaditi , im v. pf. ju erEennen geben, verrathen, enfbecfen.

Oven, ovna m. ber Sßibber, ber < Sd;öpt. Ovnov adj. (Sd;öpfen ..., bet SßibberS. Ovnovinaoberövnovna f. (coli) bat @d;öpfenfleifch. Ovnovfk adj. (Sd;öpfen..., ber SBibber.

O v e r a t i (f) am v. impf, abrühren, abhalten. Overik, rka m. ber 3öi= berjianb.

Over niti, nem v. pf. abmenben.

Ovef, övfa m. ber £äber, ber #afer (Avena). Ovfen adj. .§>afer ... ; ovfeni krüli, bat Jjaferbrot. Ovfe-nifbniza/. bie £>aberbirne. Ovfeniza f. bat Jpaferjlroh. Ovfenjali m. bat £aferbrot. Ovfifbe, ovfifhzke n. ber Jpaferacfer.

Ovefelenje, n. ber Srofl, bie ©r= mecfung von greube. Ovefeliti, im v. pf. tröften, erfreuen, greube er» wecfen._

Ovijati, am v. impf, unb oviti", i jem v. pf. umminbeh. Ovitje n. bic Umminbung.

O v i n j k , m. ber Umfcbmeif, bie SBcitläufigEcif. Ovinjkaft adj. irre« gulär, ungeformt.

Ovo motiti, im v. pf. fdjwinbelig madjen, betäuben; — fe v. r. pf. fd;winbelig merben.

Ovöfkati, am v. pf. mit ffiachS übet'äiehen.

O v ö s a, f bat Ucberbanb.

Ovratnik, m. bat £altbanb.

O v r o z h e t i, im v. pf. in &ifce Eommen, erhifct merbeit.

Ovfen u. f. _ro., v. unter Ovef.

O v za , f. bat ©d;af. Ovzhär, rja m. ovzhariza/. ber < Sd;äfer, bie —inn. Ovzbarjev ober ovzharov adj. bet (Schäfers. Ovzbarniza, ovzharnja

/. obet ovzhäk m. ber Sd;afjM. Ovzhärfk adj. ©cbäfer..., wie ein ©d;afl>irf. Ovzhetina f. (colij ba« ©djaffleifd;. Ovzhiza.f.d. ba« ©d;äf: chen. Ovzhji adj. ©d;af..., ber©d;afe.

O z e j a t i (aitd) ozedati), am v. impf. unb ozediti (auch ozediti), im v.pf. feigen, feigen.

O zel, aud) özel, özla m. bei- ©fafjl. Ozlanje n. ba« ©faxten. Ozlär, rja m. ber ©tahlmad;er. Ozlaft, ozlen adj. ftählem. Ozlati, am aud; ozlati , äm v. impf. ftäf)len.

O z e p, m. ba« «Pfropfrei«- Ozepen, pna, pno ad), pfropf.-.; ozepen vofik, ba« ffiad;« jurn «Pfropfen. Ozepiti , im v. pf. wegfpalten ; pfropfen.

O z e t, m. ber CSfftg.

Ozigäniti, im v. pf. nachBtgeuner Art betrügen, prellen.

Oz im a ti, am v. pf. aufleimen, auf» fprojjen. Ozimik, mka m. ber ©prof= (ing; ber Xraubenjitef.

Ozirati (f) am v. pf. verjieren.

O z u k r a t i , am v. pf. bejucfern, verjucfern.

O z v i r a t i, am v. impf, unb ozvreti, em v. pf. ba« ©d;mal$, ben Spec? Serfaffeji; gemeiniglich ben ©pecf in ©chinalj verwanbeln. Ozvirk m. bie ©peefčrumme. Ozvirkez m. d. ba« ©peclErümmdjen.

O z v i t a n j e , n. ba« Abblühen. Ozvitati, am v. impf, unb ozvčfti, ozvetem v. pf. abblühen.

Ozka, ozketa, richtiger özhe, ozheta m. ber Vater. Ozkäk m, ber vater, ber ^Pafriard;. Ozhäken, kna, kno adj. pafriard;atifch. Ozhäftvo n. bie väterliche Jpeimaf, ba« Vater* lanb. Ožhenafh m. ba« Vaferttnfer. Ozhetov , özhin adj. be« Sßater«, väterlich. Ozbetovfk, ozhetji, ozhinfk adj. ber Väter, väterlid;. Ozhik ober özhka, 2. özhka m. d. bu Väferd;ett, lieber Vater. Ozhiin m. ber ©tief; vater. Ozhinftvo n. ba« väterliche ©rb= tl;eil; ba« (Srbtheil (Patrimonium).

Ozhälnize,/ pl. bie Bride.

O z h e , v. Ozka.

•O z k e d i k, dka m. bie Steinigung. Ozkediti, im v. pf. reinigen.

O z h e m e r i t i Te , im fo v, r. pf jprnig, aufgebrad;t werben.

Ozh er nI ti, im v. pf. fd>i»ar$ nta= eben, anfd;warjeit; — Te v. r. pf fid; fd;warj mad;en.

Ozhert, ozkertik, tka m. ber ^Plan. Ozhertati, am v. pf. einen «Pia» aufnehmen, aitfseichnen.

Ozherftvenje, ozherftvitva f bie (Srfrifd;ung, bie Auffrifdjung. Ozher-ftveti, im v pf. frifd; werben. Ozher-ftviti, im v. pf. auffrtfchen, frifd; machen.

Oz he Tanje, n. bie Au«Eämmititg. Ozhefati ober ozhefäti, fliem v. pf ait«Eämtnen.

O z h e T z e, n. d. ba« Aeuglein.

O z h i, 2. 6zhi f.pl. bie Augen.

Ozhinfk, v. unter Ozh a.

OzliiTtenje , ozhifkenje , ozhi-flizhenje n. unb ozhifhba/. bie Steis nigung. Ozhiftiti, im v. pf. unb ozhiTtoväti , ftüjem , ozhifhväti, äm, ozhifhzhati, am v. impf. rei= nigen. Ozhiftitje n. ba« Steinigung«* mittel. Ozhifhovänje n. ba« Sieini: gen. Ozhifhvälo n. bie Steinigung«: anfialt, Ozhifhväviz, vza m. ozhifh-vävkaber Steiniger, bte —inn.

O z h i t, ober ozhiten , tna , tno adj. öffentlid;, augettfcheinlich : kar fvčt imä sdäj fkrito, bö enkrat vfe ozhito, nicht« ifi fo fein gefponnen, e« fommt einmal an bte ©onnett. Ozhitama adv. öffenfltd;, attgcnfd;eitt: lieh. Ozhitanje n. ba« Vorhalten, ba« Vorrüefeit. Ozhitati, am v. impf, vorüefen , vorwerfen; au«fd;el> ten. Ozhitnort f. bie Deffentlid;feit, bie Augenfd;einlid)Eeif.

O z h i t r e n ik (*) nka m. ber Altgett: blief. Ozlnveften, ftna, ftno adj. aufrid;tig. OzhiveCtnort f. bie Auf: rtcl;figfeif. Ozhovid m. ber Augen» fcheitt. Ozhoviden, dna, dno adj. augenfcheittlid;. Ozliovidnoft f. bie Augetifd;einlid;feit. Ozhnizc f. pl. bie Brille.

O z h o vfk , v. Ozbetovfk unter O z b a.

Ozhuh, m. ber ©tiefvater. Ozhu-hov adj. be« Stiefvater«. Ozhuhji adj. fliefväterlich.

O z h ü t i t i, im v. pf. fühlen, gewahr werben. Ozhütljiv adj. fühlbar , wahrnehmbar.

P.

p«, eig. pak conj. unb, aber: jas Tim v' mefti, ozhe pa na kmetiji, ich bin in ber ©tabt, unb ber Vater auf beut ßanbe; bi mu she dal, pa ne böga, id; würbe eä i(;m fd;on ge= ben, aber er folgt nid;t; äli pä tudi pridejo , Eommen fte aber au^ ? kaj pä de, freilich wol)l.

Päberik, rka m. baä ßefeEorn. Paberkovanje n. bie 9tad;lefe. Paber-koväti, am v. impf. 9tad;lefe Ralfen.

Päd, tn. ber gad. Pädal i za/. bie galle, bie ©tauäfalle. Pädanje n. baä öftere galten. Pädati, am v. impf, oft fallen. Padaviza J. bie faüenbe ©uebt. Pädenje ober päd-nenje n. baä galten, ber gatl. Pä-desh (*) m. (in ber ©prad;let)re) ber SBiegungäfatl, bic ©nbung. Pädiz, dza, aud; pädlej m. ber galt. Päd-niti, nem, nil, njen v. pf. fallen, einen galt ttjun.

Pädar (f) ber SBaber, ber SSunbarjt.

Pagadur, m. ber©cbafcmeifter (nach ©utäm.).

P a g ä n , m. ber .£)eibe. Paganiza f. bie #cibinn. Pagänov adj. beä ^>ei= ben. Paganfk adj. bcibnifcb- Pa-gänftvo n. baä Jpeibentbum.

Pä glavi z, auch pägloviz, tn. ein eigcnftnniger Snabe; baber oeracbtlid) bčr S^erg ; nad; © u t S m. ber (£bel= Enabe (?).

Pä h, a. päha, pahä, pahü, pahöva

m. ber Stieget (Pessulus).

Fähati, am r. impf, bureb fcbneHen ©attg bie fiuft in Belegung fefcen, ffiinb mad;en, facbeit; ftolj eittljerge= t;en. Pihanje n. baä Bewegen ter Suft, baä gacben. Pahäzh m. eig. ber ©inbmad;er, ber ©fufcer.

Pähljäti, .im v. impf, (baä gre= quentatioum oon pähati) Eleinweife bie fiuft bemegen, fddjcln: veter näm hläd pahljä, ber SBinb fäufett, fadjelt tinä Sübte ju.

Pahniti, nem, nil, njen v. pf. |toffen; b'nftürjcit: s' drogom me je pahnil, vfi To na me pähnili , mit oer ©tauge l;at er mid; geftoffen, alle (iürjten auf mid; Inn; vfä rodvina je pähnjena, bie gattjc greunbfcbaft

(gamilie) ift geifieäarm (gem. ift an= brennt, bof einen ©d;uß). Pähnje-niz, nza m. eig. ber geftoffen wor= beit; gem. ber ©eifteSarme, ber Ver* rüefte. Pälinjeniza, f. eine geiftcäar» me, perrüefte SBeibSperfott. Pälmje-noft /. bie ©eijieäbefcbränEtbeit, bie VerrüeEtljeit.

P a h o d , v. P o h a d a.

P a j d ä f h, m. eig. ber 9teifegefpann; ber ©efpann, ber ©efeUfd;after. Paj-däfhenje n. bie ©cfetlung. Pajdärhi-na f. bie ©efeHfd;aft. Pajdafhiti Te, im Te v. r. impf, (s' köm) ftd) be gefcllen, umgeben s kdor Te s'volkoin pajdäfhi, tudi s' njim tuliti mora, mer mit bem ffiotfe umgebet, muß auch mit tj>m l;euten. Pajdäl'hiza f. bie Steifegefellfcbafterinn; bie ©efell* fcbafterinn. Pajdafhljiv adj. gefelltg. Pajdäfhljivoft f. bie ©efelligEeit. Paj-däfhtvo n. bie 3U>ifegefellfd;aft; bie ©efetlfcbaft; ber Umgang.

Päjek, pajik m. bie ©pinne (Ara-nea). Pajezhina /. baä ©pinnengewe» be. Päjezhji adj. ©pinnen.. •, »o« ©pintten.

P ä j z h o 1 a n , m. ber glor, ber ©cbleier.

Pak, conj. unb, aber. (®tan fcbretbt aber lieber pä, weil päk auger ber 3ufammenfefeung (ampäk) fetten ge= fprodjen wirb.) Vergteid;e P ä.

Pal ä z ha (t)/ ber

Pale, adv. miebcrttm.

P a 1 i k, v. Päjek.

P äli t i, im v. impf, brennen, attä* brennen (j. 23. ein fjöljerneä ©efäß, baß eä ftd; biegen unb binben läßt).

Päliz, pälza (lieä: pävz, pauz) m. ber Säumen; ber 3otl. Pälezhnik, pälezhnjak (lieä : pävzhnik, pävzh-njak) m. ber Säumling.

Päliza, f. ber ©tab, ber ©foef. Pälzhiza /. d. baä ©tabuen, baä ©töcEeben.

P älizhn ik, pälizhnjak m. ber ©tab= großen (nad; ©utäm.).

Palma, / bie ^alme. Pälmov adj. «Palm ..., ber «Palme t palmovo drevo, ber «Palmbaum (Palma).

Päl z (lieä: pävz), m. ber Saunten;

ber 3oH. Pälzhek (lieš: pavzhek) m. d. baž 35dumd)Clt. Pälzhizh m. d. baž X)aumcften; bei- 3aun!önig, baž öolbftäjjncften (TrochilusJ. PAl-zlinik, pälzhnjak m. bei' Däumling.

Pamet,,/: eig. baž @ebäd;tniß; gem. bet- SBerftanb ; baž ©cmüff): na pamet snati, aužmenbtg, auž bem ©e* bacftfniffe roiffen, Eonnen; dölgi lafi, kratka pamet, SBeiber l;aben furjen SBetjlatlb; to mi v' pamet ne gre, baž will mir nid;t in ben Mopf, id; Sann mir ež nic&t 511 ©emütlje fü(;= ren; po pameti mu hodi, baž macljt i(;n beuten, bažgeftf ii;m im Sopfe fterum; Bog daj bebzom pamet, baß bod; bie ßeute gefd;eiber mürben; v" pamet vseti , mal;rnel;men. Pameten, tna, tno adj. vernünftig, Ver|tcinbig, vernunftmäßig. Pametljiv adj. ber eingeben! ifi. Pametnik, pämotnjak >«. ber am @ebad;tniß= tage ber unfd;u(bigen Sinber (28. T>e--jember) mit ber Rutbe ober einem ©täbd;cn berumgeftt (gem. ber 2litf= Einbler). PAmetnoft / bie S3ernunf= tigfeit, bie Slugtjeit. Pametovanje, pametvanje n. baž S3etnimffeln, bie SSerminffelci. Pametovati, tijem ober pAmetvati, am v. impf. Vers nünffetn. Pametvaviz, vza unb pA-metvavka f ber ffiernünftler, bie —inn. PämetvavCki adj. »ernünff* lerifd;. PAmetva, pämetiva f ber ©ebäd;tnißfag ber unfd;ulbigen Sin; ber (gem. ber unfd;ufbige Ätnbelfag, baž Sinbelfefl).

Panati (f) am v. impf, in SBann legen, besautem, befjejren.

Pandirik, rka m. bie Suefenfe.

Pänj, >n. ber ©toef, ber SSTocf; ber SBienenftocF; ber 93aumflamm: per fuhim panju je lahko ogenj gneti-ti, bei bürrem -öolse ifl leicftt (»eisen.

Pap er k, m. baž ßefefom (J. 95. in ben ®eingärfen ein ubriggebliebenež Sräubd;en, ober auf ben gelbim eine Surücfgelaffene 2lel;te). Päperki m. pl. bie 9tad;lefe. PaperkovAnje n. baž 9tad;(efen, bie 9tad>lefe. Paper-lioväti, am t. impf. 9Jad;lefe galten.

PApesh, m. ber sj)ab|l. Päpeshev adj. bež ^abfiež. Papeshki, pape-shevfki adj. päbftlid;. Papeshtvo

n. baS ^)abfltf)um.

Papiga,/, ber Papagei (.Psittacusj. Papigiza/ d. baž 5>apageid;ett.

Pap rat, J. baž Sarnfraut.

P a r, m. baž 'Paar: po päru , paar= weife; mu ga para v' kranjTki desheli, man finbet feinež 0leid;en in gans Sratn nid;t.

para, / (ntebr. a(ž gludjmort) SSief», ßuber.

Para, / ber Sunfi.

P a r a d i s h (f) m. baž ^arabiež. Pa-' radishen , shna , slino adj. parabies fifd). Paradishniza/. ber ^>arabiež= apfet; ber ^arabiežapfelbaum.

Pär an je, n. baž brennen. Parati, am v. impf, (von ben isd;neibeni) trennen. Päraviz, vza m. ber ba trennt.

Pare (f) /. pl. bi e Sobtenbaftre.

Pariti, im, ii, rjen v. impf. mit fod;enbem ©äffet begießen, brünett;

' fieben, Eod;en; — fe, im Te v. r. impf m

P A r k e 1, kelna ober lila m. bie Jllaite.

Parma,/ ber -öeuboben, bie ©d;euer.

Pärnik, m. baž ©Üßbrot.

P a r Tt, t", pariti Ober pariti/, bie Šaminerbe. Parften adj.. irben er= big. Pai-rteneti , im v. impf. jlt (Srbe roerben.

P ä r t a (f) / baž 95arfbetl.

P ä f, m. ber ©ürfel. Pafonje n, baž öürten. PACaft ad. gefh-eift. Pä-fati, fliem v. impf, gürten.

P ä Tili a ,/. v. Pas duli,

Pafivniza, f. ber ©ürtel, bie 93inbe.

Pariza,/ baž ffiiefel. (Musteil* vulgaris. L i n n.J

P i f j i, adj. (jütlbifd), vom JJunbe: pafja vera, ber Jbunbžglaubett; po pafje, po pafjem, näKArt ber £utnbc.

P a f m o, n. baž ©ebiitbe.

Pa rt, 2. pärti, pafti /. bie Salle, bie MaužfaKe.

P a f t a r i z a , / bie TOeierinn. Pafta- ^ rizhiti, im v. impf. Meierinn fet;u. Paftarizhji adj. ber Meierinnen.

Pa fterk, v. P ä ft orili.

P A f t i, padem, padel, paden v. pf. einen Sali fftuit, fallen: bel ko pA-

I den l'neg, weiß mie gefallener ©d;nee.

Päfti, päfem v. impf, Weibcn. Pa-ftir , rja m. ber . Paftirinka, aueb paftarinka, pafterinka, paf.i-rizlika/ unb paftirizkik, zhka m. bte Sacbflefje (Motacilla alba. L in n.J. Paftirijikiza f. d. baž 35ad)fiefjd)en. Paftiriza, pauirkinja f. bie .Öirfinn. Parftirjev ober paftirov adj. bež JMtfen. Paftirfk ad], ber Birten, Birten . . . , nad) -dirfen Art. Pa-ftii-rtvo n. baž .Ötrfcnlebcit, ber Jpir» fenflanb. Paftirzhe, ta n. ein fdjledjtev •Surf. Paltirzhek m. d. ein Heiner •Širf. Paftirzhji adj. Birten..., ber Ätrten. Paftirzhoväti, äm unb zliü-jem v. impf. $irt fet;n, ein Birten* leben führen.

Päftorik, rka m. ber ©fieffotm. Päftorka, päftorkinja f bie ©tief» tod)fer.

Päftuk, m. ber 25efd?äfer.

P ai k a ,f. bie aöeibe. Päfhen, rkna, Ihno adj. ffieibe . . ., gutter . päHine selifha, bie gufferEräufer. PaChina/. baž Sßeibegelb. Päfhnik m. bie SBeibe, baž SSeibefanb; baž ©eibefeft.

P A f hz h i t i fo, im fe t,, r. impf. ftd) fttmtiteht, ftd) beeilen, ftd) fpttben

P as d er,/, bie Age, bie Acbcl, ber ©pfiffet (Abfälle beim glacbžbrecbeln ober ©pittnen). Pasderje n. (collj bie Agcumenge. Pasdernat adj. voH Adjeln.

Pä s d u Ii, in. ober päs-ha/. bie Un=

ferad)fe(, bie Ud)fe.

P .4 Sen, sna, sno adj. ad)tfam, auf= incrEfatn. Päsiti, im ober pasoväti, Am v. impf, 'äd/t tjaben, adjten, auf» tnerEcn. Paska f. bie Ad)f, bie Auf= meeEfamEeif. Päsljiv adj. aufmerE» fant. Pasljivoft f. bie1 AufmerEfam* Seif. Pasnoft f. Die AufmerEfamEcit, bie AcbffamEeif.

P a s h i t i, im v. impf, füttern, flopfctt (S- 23. bie ffiarfb mit STOoož).

Pashnoht, m. bie £Iaue (ber Äübe, ©d)n)eiitc u. bgf.).

P a t a k a, f. ber Srebcrmoft, woranž (Sfftg wirb.

P a toni k a,/. bie Betonte, bic

ttic (Paeonia ofßcinalis. Linn.). ? a t u I j a k, m. ber 3n>erg (nacb

© u f ž m.). Pauk, v. Pajek.

Pav, m. ber Spfa« fPavoJ. Paviza f. bte Vfaucnbcnne, bic ^fauinn. Pavji adj. Pfauen...; pävje perefe, bie ^faitctifcber. P a v e s a, f. ber ©d;ifb. Pa v lih a, pavluha m. ber -ÖarfeEin. P a vol a (t) f. bic SSaitmwotlc; ber gfautn, gfaitm» ober Äfaubfebcrn; bie erften wollicbfeit Barfbaare. Pä-volnat adj. baumwollen; flaumig. Pavu k, m. bie ©ptnne. Pävuzhina f. baž Spinnengewebe. Pävuzhji adj. ©pinnen . . . , von ©pinnen. Pävuzhnat adj. "vofl Spinnengewebe. P ä z b, aueb päzh adv. ja, wo!;!: päzh ref, wol;f wal;r; tako päzh, fo wobl; äl brät ne bo prifhel, wirb ber Bruber nid)t Eommen? Auf» wort: ja, wof;t, päzh , de ober bö prifhel; fim fi päzh miflil, icb l;abe mir ež wol)f cingebilbet. P i z h e j, >n. ber (SbCT. Päzh en je, n. bie Störung, ba§ •Öinbern. Päzhiti, im v. impf. !;in= bem, ftören ; — fe, im fe v. r. impf. niebt von Statten gelten woflen , fpöffetn: könj fe päzlii, baž ^ferb ift ftäffig. Pazhiven, vna, vno adj. binberfid), flörenb. Pazhivcz, vza m. pazhivka f. ber Sförer, ber SScr» Wirrer, bic —inn. Päzholat, m. ber Soleier, ba§ glorfud).

Ped, 2. pedi ober pedi/. in St. aud) peden, dna unb tn UttferEr. pedänj m. bte Spanne. Pednjäti, äm v. impf, mit ber ©panne aužmeffen, fpannen.

Pega,/, ein Heinet gfee?, ber ©ont» merflecE. Pegaft adj. braungeflecff; fommerflecEig. Pegät ?n. ber 5))erl= bafm, unb pegätka/ bic ^erfljenne (Nurnida meleagris. LinnJ. Pe-govat adj. geflecff. P e g 1 a, /. baž $ber , baž Scbiffžped). Peli, m. ber Stöffef, ber Stampfer: kogar sa Hämo po peli pofläti, 3cmanb ctwaž Abfurbež befehlen, foppen, in ben Aprif fdpiefen. Pehanje n. baž Stoffen, baž ©fampfen. Pehati, am v. impf, mit einem ©töffet ftampfen, fioffen. Pehek m. d. ein Efetner ©föffef, ein Efeincr ©fampfer. Pehniti, nem v. pf. ntif efwaž ©pi$em fioffen, ftedjen: v'oliö 11

me je pehnil, er ifl mir mit efwaä ©pitjem iu'S Auge gefahren.

Pehar (f) rja m. ber 95echer, gew. ein eiserner 95ed;er. Pehärzhek m. eine ©d;wattigaftung, v. Jürfhiza.

Pehota,/, fcoliJ bie Snfanterie, baž gttßooff.

Peh t ram, m. (eine ^Pflanje) gew. ber ^Perdjfram.

Pek, m. ber 25aeFer. Peka/, fo »iel auf ein Stat gebacfett wirb, bie SSaefe: krüh po peki, frifchež 95rot. Pe-liälniza , pekarniza , pekarnja/ baž 35aefl;auž. Pekinja f. bie SBaeferinn. Pekov adj. bež SBcicferž. Pekovfk adj. S5čicfer ..., ber 95acFer.

Pekel, lila ?n. bie Jööflc. Pekleniz, nza m. ber .öölicubcwohner, ber •ööllengeifr. Peklenfk adj. (jbtlifd). Pekliti, im v. impf, peinigen, mar» fern.

Peke tati, am ober pekezliem v. impf, flampfen (»on Dioffežl)ufen).

Peke v, livi ober i. pekba , pekva/. bie 95rafpfantte.

P e 1 a t i, am r. impf, führen, fahren ( veho ) s kämo me peläfii, wo fül;rft ober fä(;rfl bu mid> hin? — To v. r. impf, fahren (vehor): kämo fe peläfh, wo fährfl l;in b. i. wo wirft hingefahren? Peläviz, vza m. berguhrer. Pelävka/. bie gührerinn.

P e 1 h e k , hka, hko adj. mürbe.

Pelin, m. ber SßJermUfh (Artemisia absinthium. L i n n.) ; divji pelin, ber SBeifujj (Artemisia vulgaris. Lin n.J. Pelinov adj. ffiermufh..., bež ©ermuthž. Pelinoviz , vza m. ber SBermuthtoein.

Peli Ta,/ bažJpi&blažchen(©immerl).

Pelilkati, am v. impf, unb pe-lifhti, fhim v. pf. fafd;eit, ohrfeigen (fchersto.).

P e 1 n ä , pclniza f. SBinbel b. i. lei» nene 2üd>er, worein man Heine Sin» ber fyüüt, um fie froefen unb rein 51t halfen.

P e 1 z a t i (f) am (liež: pevzati) v. pf. unb pelzavati, ain v. impf, pfropfen, peljen , impfen. Pelzilia f. baž fyropfreiä. Pelzhnik m. ber ©ilb» ling b. i. ber wübe ©fanint, auf ben gepfropft wirb.

P ž n a (f)/* bie ©träfe.

_ Pena, / gewöhnlich auch pene / pl.

ber ©djaum. Penaft adj. »od Schaum, fchäuinig. Penavka, peneniza, pe. njäzha, penovka/. ber Schaumlöffel. Peniti, im v. impf. abfd;äutneu: — fe v. r. impf, fchäunien.

P e n e s , m. bie Wiinje; ber Pfennig:

Iienesi, penes ?n. pl. baž ©elb. 'enesar, rja m. ber üjlünjjer. Pe. nesärniza , penesärnja f bie TOiiitj» anflalt, baž Wüitjamf. Penesärftvo n. baž Wünjwefen. Penesät adj. gelbreich. Penesen, sna , sno adj. 2ÄUtt$..., ©elb...; penesna mofhnja, ber ©elbbeufel.

penisa,/*, (eilt SSogel) bie ©ražnuicfe

(Curruca).

P e n k 1 e , lcel f. pl. bie Rebläufe.

Pepel, m. bie Afche. Pepeljaft adj. afd;id)f, afdjfatbeit. Pepelnalt adj. affenartig, afd;ichf. Pepelnät adj. afchig, »oli Afd)e. Pepelnik, pepei-njäk m. baž Afd;enbehältnij5. Pepel-niza /. bie Afchermittwoche.

Per, prp. bet, ait; (in ber 3ufam» menfetjung) er», an» u. f. w., j. 95. per shivini, bei bent 93ief>; per meni, per njemu, bet mir, bei ihm; per l)rävi, an ber 35ra»c; persväti, errufen; perkleniti, anfchliejjen; vem, per zhim fmo, ich weiß, wie »iel ež gefchlagctt hat-

Per ä z Ii a, /. ber ©afd)b(ällcl.

Perba hati, am v. pf. praf>feni) ankommen.

Perb e g a t i, amunbperbegniti, nem v. pf herbei fliehen; 3"flud;t nehmen. Perbegesh, perbegneniz, nza m. ber ghichtling; ber ba herbei flieht. Per-beshälil'hzhe n. ber 3»fluchfžort. Perbeshati , sliiin v. pj. herbei flie» heit; 3uflud;t nehmen.

Perbijati, am v. impf. Uttb per-biti, bijem v. pf. annageln, ait» fd;Iagen.

Perbit je, n. bie Annagclitng.

Perdäjati, am r. impf, unb per-däti, äm v. pf. beifleuern, jttgeben. Perdävik, vka ober perdävzhek m. d. eilte Heine 3«gaöe, bie 25eijleuer.

Per d al o, n. baž gtirjiperfjeug, ber Arfch, baž ©efčijj. Perdčnje n. baž gülden. Perdeti, in» v. impf, für» jen. Perdiz, dza unb perdzhek m. d. ber gurj, ber laufe Saudjwinb.

Per delat i, am v.pf. mit ber Arbeit

ertrerbctt, erfedtfen. Perdelik, lka m. bie ged)fung, ber (Srwerb, baž grjengnijj.

perdershänje, n. bie An|a(futtg, bie ©rmahnung. Perdershäti, sliira v. pf. tuto perdershävati, am »ber perdershoväti, shüjem v. impf. anhalten, ermahnen; — fe t>. r. pf. ■ fiel; anhalten.

Perderviti, im tk pf. heran frei* ben; — fe u. r. pt. heran getrieben werben: perderviti Co fe zherni obläki, fd)warje Söotken ftnb tjeran gekommen.

Per de vik, vka m. eig. bie 3tigabe (attributum) ; ber 3l'n<>me. Perde-vati, am v. impf, jttgeben, beifragen.

Per d j an je, «.' baž ^ut^un, berSBeU frag. Perdjäti, denem v. pf. jit= fhun, beitragen.

Per dl j i v, adj. gern, geneigt sum furjen. Perdljiviz, vza m. perdlji-vka f. ber gurser, bie—inn. Per-dljivoft,/. bie Geneigtheit sunt fitrjeit.

Perdüfhenje, n. baž Schwören bei ber Seele. Perdüfhiti fe, im fe v. r. pf bei ber Seele fchwören.

Pere, 2. pereta ober 1. perefe, 1. perefa n. bie geber. Perefze n. d. baž gebereben. Pereten, tna, tno adj. gebet-..., »on gebern. Pereze n. d. baž gebereben.

P c r e n ä z b i t i, im v.pf. vergleichen.

Pereti, im v. impf, mobern.

P e r e t n i z a , /. ber Stügel ber Spul;* le, bež OTnbtrabež'.

Per ga, f. gem. ber Stofmkafe (b. i. bie (aibarfigcit 9tefte nach aužgeprcjš= tem Oele).

P e r g a n j a n j e , n. baž Antreiben, l'erganjati, am v. impf, antreiben. Per'ganjäzb m. ber Antreiber.

P e r gl i h a (+) f baž ©leic&nijj. Per-gliliati, am v..pß, unb perglibävati, am auchperglihovätijhüjem v. impf. vergleichen.

Per gnati, pershenem v. pf. herbei treiben.

Pergödba, f. ober pergodik, dlia m. baž (Sreigttiß. Pergoditi Te ober pergocliti l'e, im fe v. r pf. fich ereignen.

Pergöden, dna, dno adj. frü£jei= tig. Pergödi adv. früh-

Pergofpodäriti, auch pergofpo-

diniti, im v.pf. burch bie £auž= wirthfehaft erwerben, (SBermögen) er= wirthfehaften.

Perjjovor, m. bie 3nrebe. Pergo-värjanje n. baž Bttrcbctt. Pergovar-jati , am v. impf, unb pergovöriti, im v pf. (koinü) jureben; bereben.

Pergrevati, am v. impf, warnten.

Perbaj, m. eine Art Staube; baž S3ag5Üngd;en.

Perhäjati, am v. impf, allmälig herjufommen; beginnen: ljüftvo per-liaja in odhaja, baž ffiolk ftrömt ttad) nnb nad; Ijcvbei, unb entfernt fieb fo wieber.

P erbat, perhavka , perhavza , per-hüta /. bie ßoberafebe.

P erheb, hka, hko ober p erb et, hla, hto adj. mürbe; ntorfcb- Perhkofty. bie Stürbigkeit.

Per kukati, am v. pf. mit (£{)ürfin= gen »erbienen.

P e r lt i t e t i, itn v. pf. burch boppet= fen Steiß einbringen.

Per hlä d, atteh perkladina f. (coli) baž »torfcbicbt.

Perhljäj, m. eine Art Staube.

Per hl j i v, adj. mürbe; »erwežtid). Perhljivoft /. bie Wtirbigkeif; bie S3erwežtichfeif.

Perhljinen, part. »erftettf, gefd)ti= djett. Perhljinenoft f. bie SSerffet* tung. Perhljiniti fe, im fe v.r.pf. fid; verjtellen, gefd)Iichen kommen, fcheinheitig hetbeikonitttcn.

Perhnen, adj. moberig. Perhnenje «. baž ®tobern, ber tötober. Per-hneti, im v. impf, mobertt: dner zhlövek skivi, jütri perhni , heute lebt ber ÜJtenfd), morgen moberf er.

P er k od, m. bie Ankunft. Perhoden, dna, dno adj. jutunftig. Perliodi-fhe n. baž (Einkommen. PerJiodnoft f. bie 3ukunff.

Per h o lad,./, (coli) baž 2Jtorfd)icbf.

P e r h r an o v a n j e , n. eig. baž Aufs bewahren; bie (šrfparung. Perhra-noväti, ara ober nüjem v. pf. eig. aufbewahren; btttcb Sparfamkeit ers werben, erfpareu.

P e r h r u m e n j e, n. baž .£erbeibrau= fen. Perhrumeti, im v. pf. l;erbei braufen, heran braufen.

P e r h iil e n, Ina, Ino adj. nieberfrächtig. Perhülnoft f. bie 9tieberträd)figfeit.

327 Per

P e r 11 j a , /. bie ©äfcherimt. Perilnik, perivnik m. bec ffiafcher. Perilo n. (coli) bie 28afd)e. PeriHie, peri-fhzhe n. bie ffactje Jöattb; eine gauft »oll; bie 2Bafd)battE; ber Ort, wo matt wäfd)f. Periven, vna, vno adj. SBafd;..., jutn ffiafcben gehörig. Pe-riza / bie 23afd)fratt, Perizhin adj. ber ŠBdfcherintt.

P e r i m i k , mka m. ber 3"name, ber Beiname.

P č r i z a, / bie ©ra«mikfe (curruca).

P e r j a n i z a, /. ber geberbufd). Perja ft adj. »oll Sebent, feberig; gebern ähnlich, febcrid)f.

Perjasen, sna, sno adj. freitnblicb, holbfelig. PerjAsljiv adj. holbfelig. Perjasljivoft, perjasnoft / bie Holb* feligfeit, bie grcitnblicbMf. PerjA-snik m. bie Holbe, ber greunb. Per-jäsniza /. bie Holbinn, bie S«""1 bitttt.

Per j Atel, m, ber greunb. PcrjA-telkinja, perjatliza/. bie greunbittn. PerjAtljiv adj. freunbfcbäftltcf). Per-jäiljivoft / bte greunbfchaftlkhEeif.

Perjavkati, jAvzhem v. pf. fjerbei jammern, jammernb anEommen.

Perje, n. (coli) ba« ©efteber, bie gebern.

Perjednik, m. ber SDtifeffer, ber Joftgdnger.

Perjema ti, jemain ober jemljem v. impf, unb perjeti, primen, pcr-jel, perjet v. pf. attfaffen, bet ber Hanb neumen; ehren (eine Hube u. bgl.). PerjemHiina f. bie (5l;rung an bte ©ritnbf>crrfrf)aft. Perjetje n. ba« Attfaffett, ba« 9le(;nten bei ber Hanb.

Perjen jati, am v. pf. ober per-jenjovati, Am ober njüjem v. impf. nachgeben: vilhjimu perjenjaj, nish-jimu persanefi, bem Hohem gib nacb, bem Biebern verjeilje. Perjenjba / ba« Stachgebeit. Perjenjljiv adj. nachgiebig. Perjenjljivoft f. bie Stachgie: btgfett.

Perjesditi, im v.pf. herbei reifen, retfcnb antommen.

P e r j e t e n , tna, tno adj. angenehm, attraufhtg. Perjetljiv adj. annehm* lief). Perjetljivoft/ bie Annehmlich* feit. Perjetnoft f. bie Anmuffjiigfeit.

Per j ime, jimena n. ober perjimik, mka m. ber 3»«dtne, ber Beiname.

P e r .328

Perjizlic, n. d. (colij ba« Oefte* berthen.

P e r j 6 k a t i fe , jozliem fe p. r. pf weineub fommen, herbei weinen.

Perjötnjak, m. ber gcberfüciher.

Perliaditi, auch perkaditi, im V, pf. herbei rauchen, rauchcub Jommenl

Perkasati fe, shem fe v. r. pf fteh seigen, erfcheinen. PerkAsik, ska m. bann perkasen, sni f. ttnb per-liasilo n. bie (Srfd>einung gofpodovo perkasilo, bie (Srfcheinttng bc« Herrn.

PerkiniovAti, am v.pf. nicfcttb fotntnen, jurointen.

P e r k i p e t i, im v. pf. aufwarten, in bie Höhe watfen, wallen bi«...; k:>. der shAloft do verha perkipi , fe velelje ske glafi, wo bie Stoff; am höd)jlen, ba 1)1 ©oft am näd)ftcn.

Per klada, / bie Beilage. PerklA-den, dna , (lno adj. gefd)icff. Per-klAdnoft /. bie öcfd)i(flid)Ecif. Per-klafti, kladem v. pf. beilegen.

Pcrkleniti, nem v. pf attfeffen, anfeffeln; beifchliefjen. Perklenjenoft /. ber 3uflanb, ba man augefeffef ifh

Perklenva,/. ber Bcifd)lufj. Per-klenviti, im v. pf. betfd)ließcn.

P e r k 1 i z a t i, zkem v. pf. herbei ru* fett, (;erju rufen; errufen.

Perklöniti, itn v. pf. beugen ; — fe v. r. pf. fid) verbeugen, eine 93er: beugung mad)en.

Perkmetvanje, n. wa« man ftd) al« Bauer erworben. Perkmčtvati, am v. pf. ftcf) al« Bauer bttrd) ßattb« wtrf(;fd)dft etwa« erwerben, erwirtf;* fdjaften.

P e r k r A j f h a n j e, n. bie Abf itrjitng, PerkrAjfkati, ain v. // abfttrjen. Perkräjfhba / bie Abfiirjung; ba« JlbfürjungSjeichen.

P e r k r i t i, ijem v. pf unb perliri-vati, am v. impf, »crbccfett.

Perküha, f. ba« Bcieffett, bie 3u* fpeife: selfhnata perkuha, ba« 3U= gemtife.

Per kupi ti fe, im fe v. r. pf. jid> beliebt machen. Pcrkupzhovanje n. ba« burch Hanbel (Srworbette. Per-kupzliovati, zhüjem, v. pf. burch bett Hanbel erwerben, gewinnen.

P e r k ü r j a t i, am v. impf, juheijen, Sureben.

P e r 1 a, J. bte ©fubenmagb.

p e r 1 a g a t i, am v. impf, (jinsu ffjun, Ijtnju fügen, beilegen.

Perlaftiti, im v.pf. unb perla-ftoväti, rtüjem v. impf, jtieignen, ju eigen machen. Perlaftiven (*) vna, vno adj. jueignenb Cposscssivus).

P|C r 1 e , adv. cl)Cr, Vorher.

Per legati, am v. impf, anliegen, paffen. Perlegaviz, vza m. ber (gcblafgefell; ber Beifd)läfer. Perle-gavlia f. bie Beifd;läferinn.

P e rieten, tna, tno adj. bejahrt. Perletnoft f. bie Bejahrtbeif.

Perleteti, im v. pf. herbei.fliegen, gäf) anfpmmcit l muha, ktera perle-ti, hüjflii pizhi, ein gatje fommenbet Unglttcf ifl fdjlimnter.

P e r i e z h i , Ieshcm v. pf. &tn$U le= gen; — fe y. r. pf. anliegen, paffen: tA obleka fe vam lepo perleshe, biefet Sleib fleht euch fd)ön ; perleshe fe mi , döbro fe mi perleshe gros-dje, bie Srauben fehmeefen mir.

Perlisanje, n. bie (Schmeichelei. PerlisAvati fe, am fe ober perliso-vati fe, süjem fe v. r. impf. fd)lltei= d)eltt. Perlisaviz, vza m. perlisa-vka f. ber ©djmeichler, bie —inn. Pcrlisen, sna, sno adj. fd)llteid)elig. Perlisniti fe, nem fe v. pf. fich be= liebt mad>en. Perlisnik m. ber <2d)meid)ler. Perlisnoft/: bie ©cf>mci= d;elei; bie ©djtneicheligfeit. Perlisniv «

P e r I i t i, lijem , lil, lit v. pf llnb perlijati, perlivati, am v. impf. hinju gießen, baju gießen, sugießen. Perlijanje n. bat Strießen-

Perl j üd en, dna, dno adj. leutfelig, höflich. Perljüdnort/, bie Ceurfeligfeit.

P erlog (*) m. (in ber < Sprad;lel)re) bat Beiwort.

F e r 1 o s h b a , f. bat Sulehen' Bugabe.

P e r 1 o s h e n , skna , slino adj. gele= gen, paffenb.

P erlös h i k, slika m. bie 3ttlage. Perloshiti, im v. pf. hinjll tl;un, hinsu legen (adtribüoj.

P erlös lino Tt, /. bie ©eregenljeit: po perloslinofti, gelegenheitlich, nach (Gelegenheit. Perloshnoften, ftna, Ttno adj. gelegenheitlid). Perloshno-rtiza / d. bat 0elcgenheitd?en.

P er mera, /. bat Säerhältniß, bie «Proportion, bat (Sbenmaß (propor-tioj. Permeriti, im v. pf. unt> per-merjati, am v. impf, (komur kar) beimcffen, jufcbreiben; (kar s' zhčm, ober kogar zhimur, ober kogar li' komur) vergleichen Ccomparoj. Permeriti fe, im fe v. r. pf. ftd) ereig= nen, ftch ergeben, von Ungefähr tut* flehen. Permerjaven (*) vna, vno adj. eine SGergleichung enfbalfenb, mit Sßergleid;ung; vergleichlich (compara-tivus, comparabilis). Perinerjen part. angemeffen, gemäß. Permerje-noft f. bie 2lngemeffenheit, bie ©e= meißheif. Permerlej tri. ber SufaH' bat Ungefähr. .

Permersniti, nem v. pj. anfrieren.

P er möliti, (auch permoliti) im v. pf. burch Bethen erreichen, erbethen.

Permöranje, n. bie Siötlngung. Permörati ober permorati, am, al, an v.pf. nötigen, jmingen, bemußigen.

Permörje, bat Siiflenlanb.

P e r n a h t i, m. pl. bat geft ber (;ei= ligen brei Könige.

Pernat, aud) pernat adj. gebet..., von gebern: pernata shivad, bat ©eflügel, bat geberviel).

Pero, 2. pera n. bie ©tahlfeoer; ber hervorragenbe SI;«'1 an 6el' Seule.

Pero, 2. perefa n. bie ©chreibfeber, ber geberfiel. Peroresiz, sza m. bat gebermeffcr; eig. ber geberfcbneiber.

Perot,/• bieSd)reibfeber, ber geber= fiel; ber gliigel. Perotniza aud) pe-rotniza/ ber gliigel; bie Schwimm; flöße.

Perpädik, dka m. ber Sltfall, bat Ungefähr. Perpadljiv adj. jufällig; beifällig.

P e r p e k a t i, am v. impf. (Von belice) juheijen: vrozliina perpeka, et'ifl große Jpifce; gern, bie ^tfee heijt ju.'

Perper, perpra m. ber Tfcffer.

P e r p e t i, perpnem v. pf. anheften, anfetten.

Perpeti, perpčjem ober perpojem

v. pf herbei fingen, ftngenb hert,ei fommen. .

P e rp i h 1 j ä t i, Ani v. pf. f;erbet faa= fein. . t . •

P e r p h A t i, pHiein v. pf. herbei floffen, floffenb, ftampfenb anfommen.

Per p"Ta vati, am v. pf. f>er&ci fdjtpintmen, fchtpimmenb fommen.

P e r p 1 e f a t i, fliern v. pf. (tetbei fanjen, fanjenb Eommen.

Porp o doba,/, baä ©leicbnif;. Per-podöbiti, im v. pf. »ergleicben.

Ferpogibati, am obet' bljem t». impj. unb perpögniti, nem v.pf. l)er= nteber beugen; perpogniti fev.r.pf. eine Verbeugung machen, ftd) oerbeugen.

Perpökati, am v. pf. (»erbet fd;iiat* jen, fd;naljenb anfommen. Perpo-kljäti, ara v. pf. febroaeb, aber oft fdjnaijenb anfomuten.

P e r p o m 6 s i t i , im v. pf. (komu) beihelfen, unterfingen.

Perporozhävati, am aud; per-porozlioväti, zhujem unb perporo-zhati, am v. impf, empfehlen; — fe v. r. impf, mit wiefett Seremoniett fteb empfehlen; ©ntpfebluitgen fticbeit. Perporözhba / bie Empfehlung, ber 6mpfef;l. Perporozhilo n. ber Vor= fd;fag. Perporozhiti, im v. pf. em* pfeifen; •— fe u. r. pf. ftd; empfeb= (eit (beim 21bfd;iebe); fteb bureb eine empfehfenbe £anblung baä ffioblmol* len erroerben; babet fplöh fe perpo-rozhäva, päk fe vonder ne perpo-rozhi, et fud;t immer Empfehlungen, empfiehlt ftd; aber bod) nicht (bttreb eine empfehfettbe Xfyat u. bgl.).

P e r p o t i r, m. ber 3llfamme:ti;,ang (ber Siebe).

Perpovedvanje, n. bie Gšrjabfuitg. Perpovedväti, am ober perpovdüjeln v. impf, erzählen. Perpovedvaviz, vza m. perpovedvävka / bei' (Jt'= jähler, bie —inn.

Perpräti, am v. impf, pfeffern, mit «Pfeffer tpürjen.

Perpräva, / unb perprävik, -^ka m. bie Vorbereitung, bie Materialien. Perpräven , vna , vno adj. bereit, fähig. Perpräviti, iin v. pf. unb perprävljati, am v. impf, perfebaf* fen, bereiten, erwerben: dve vüri fe je perprävljal, preden fe je per-prävil, er bradjte jmei ©tuitben jtt, ehe er fteb entftbliefjen fonnfe; v' velik ftrah gä je perprävil, er l;at il;m große gurd)t eingejagt. Perprävljanje n. baä Verfchaffeit, baä «Bereiten. Perprävlifhtvo n. bie 53eteiffd;aff. Perpravnoft/. bie 0efd)icfli

Perprid, m. bet Stebengenrinn (Ae; eibenj).

Perpröfiti, im v.pf. erbitten; bifc fen biä..., bitfenb fommen.

Perpuhteti, im v.pf. herbei buffeit.

Perpuftiti (aud; perpüftiti), im v. pf. ttnb perpüfitati, am v. i»rpf. julaffen, Perftatten. Perpufhenje ober perpüfhzhenje n. bie 3ulaffung, bie förlaubniß. Perpufhljiv ad), juläffig. Perpufhljfvoft / bie 3uläffigfeif.

Perrek (*) m. bie Verficherung, bie «Bekräftigung (affirmatioj. Perre-zhi (*) rezhem v. pf. (»on per unb rezhi) eig. (efroaä) baju fagett; baju fügen, Imiju erbenfen, beilegen. Per-rezhiven (*) vna, vno adeine Vetftd;erung entl;altenb; befräffigenb

(affirmativ us).

Perresa (*)/. eig. ber 2lbfd;nitf, bie 3lbfcl;neibuttg; eine 9tebefigur, roettn man einen ©ebanfen abbrid;t, oljne ihn 5U »ollenben (praecisio, aposip-pesisj. Perresanpart. eig. abgef

P e r r o j e n , part. angeboren.

Per ropotati, am ober perropö-zhem v. pf. polfernb anfonimett.

P er Ted ba,/. ber Beiftfc. Perfedcti, im v. impf. 6eifi(jetl. Perfednik rn. ber SSeifttjer.

P e r f e , v. Per fi.

P e r f e g a, /. ber ßib, ber <£d;t»ur, bet' (Sibfchnntr. Perfeganje n. baä ©d;mören. Perfegati, am v. impf. unb perfegniti, nein, nil, njen obet perfezhi, feshem , fege) , föshen v. pf. fd)toötcn, einen (Siö ablegen. Per-fegoloin m. ber (Sibbrttd;. Perfego-lomezh adj. eibbrüd;ig.

Perfelnik, m. ber Attgcftebclfe.

Perferzhen, zhna, zlino adj. f>crj= lieh, herjiltltig. Perferzhnoft/, bie Äetsltdifeif.

P er fe vik, vka m. bie Slebenfaaf.

Perfi, /. pl. bie 93rufi. Perfize f. pl. d. baä Brüjlchen.

P e r f 11 e n j e , «.bie 9?öfhigung. Per-filiti, im v. pf. nötigen, jtoingen.

Perfkäkati, rkäzbem v. pf. her* bei hüpfen, h«Pfe" biä..., ^itpfenb fommen. Perfkakoma adv. gelegen; Ijeitlich,, unterbrochen.

Perfkäti, am v. impf, fpurjeflt-

Per f li o k, m. ber QSeifprung. Per-fko/.kiti, im v. pf beibringen.

p e r fku t i t i, im v.pf »erhaßt tnad;en.

Perfloveti, im v.pf. rul;mvotl fid; »erbreifen.

P e r i'l ü s h i t i , im v. pf perbicnctt.

Per fm o j a t i Te , jim fe v. r. pf. lad)ettb Eommett, ^erbei lachen.

Perfnik, m. bie SSejle. Perfniza /. ber «Bruftlafc. ■ Perft (liež: p'rft) m. ber ginger: perft na nogah, bie gußjehe; velki perft, ber a^tfferftnger, ber große ginger. <

Perft, perften, v. Parft, parften.

Perft an, m. bergingerring. Per-ftanaft adj. ringförmig. Perftanik , jika m. d. ein Heiner gingerring. Perftanzliar, rja >71. ber gingerring= macher, ber gingcrringErämer.

Perftez, m. ber 9catne einež ßrb= fdjroatnntež.

Perft6p, rn. ber «Beitritt. Perftopi-ti, im v. pf. beitreten. Perftople-niz, nza m. ber ^Beigetretene.

Perftüdenje, n. baž SSJiiß»ergm'i= gen. Perftüditi, im v. pf. eEelit, SKißuergnügen erregen, »erfaßt ma= eben : nar boljfni prijätel je , kteri , vam pregreho perftüdi, pa krepoft perküpi, ber befte greutib ift ber, welcher eud; baž ßafter »erhaßt, unb bie Sitgeitb liebenžwiirbig iitad;f.

P er/ vojen je, n. bie 3«etgnung, bie Aneignung. Perfvöjiti Ii, im fi v. p f. fid; jueigjien, fid; aneignen.

P e r f Ii e n j e, n. ein deiner 9tegen. Perfheti, im, perfliel, v. impf, ein wenig regnen, nijfeln; riefeln.

Perfimiza, f. eine Art frühreifer Aepfet.

Perfhöna (f) / bie perfon.

Perfhtapati, am v. pf. herbei trippelnfrtppelnb Eomtnen.

Perfhteti, ejem v. pf. 1111b per-Ihtevati, am v. impf, beijähfeit, hinsujähfen.

Persadeti fi, persadjati fi, denem fi v. pf. ttllb persadevati fi, am fi v. impf, jtch anfirengen, fid; beftreben, 9Jtul;e anroenben, fid; ernftlid; bemühen: vfe fi persadene, er tt;ut fein Aeus ßerftc-3. Persadetva f. bie Anflrem gnng. Persadevanje n. bgü SKütjen.

Persadljiv adj. ämfig, 6e|1rehfatn. Pcrsadljivoft f bie AemftgEeif, bie SBefirebfamEeit; bie «Bemühung.

Pe rsan äf k an je, n. baž Wad;« fe(>en, baž ©d;onen. Persanäfhati, am auch persanaflioväti, am ober fliüjem v impf, unb persanefti, fem v. pf nachfeilen, 9?ad;fid;t haben, burch bie ginger fef;en, fd;onen. Per-sanäfliaviz , aud; persanafhoväviz , vza 7«. ber 9tad)jid;t hat, ber ßancjj muff) Übt. Persanäfhen , persane-fen, persanefljiv adj. fd;onenb, nach= •fichfig, fangmüfhig. Persanäfhnoft, persanefnoft, persanefljivoft/. bie ©d;onung, bie Wad^tdtf, bie 9tad;= fichtigEeif, ber ßangmuth.

P e r s h e n i t i, jm v. pf. crhcirafhen, erfreien. y

Pershvenkljäti, am x>. pf. läu= tenb Eommcn, wie bie <2d;af= unb 3iegenherben unter ©tocfengcElimper.

Pershvishgati, am v. pf herbei pfeifen, pfeifenb iomtnen.

Pert, m. ein ©tücf ßeinwanb über= haupt; baž ©etttuch; baž Sifchtuch-Pertar, rja m. ber 2eppid;niacher. Perten adj. (innen: pertene liläzlie, bie ßinttenhofcit. Pertenina, pert-niiia,/". (coli) ber ßinnenseug.

Per tekati, am ober pertezhem v. impf, unb pertezhi ober pertezhti, tezliem, tekel, te/.lien v. pf. ^erjlt fließen; heran taufen: voda perteka ober pertezhe, baž ©affer fließt heran, fließt herbei; pöt lizam per-te/.be, ant ©efid;te hrid;t ber <£d;weiß hervor.

Perterditi, im v. pf. ttllb perter-doväti, düjem ober jüjem v. impf.

. befestigen, beftärEen, behaupten, »er=

fichem (nffrmarcj. Perterdiven (*) vna, vno adj. eine SSefigrEung, SSer= ftdjeruttg enthatfenb Caffrmativusj. Perterdva (*) f bie ©ehaupfung, bie 93erfid;eruttg 0äff r mat i oj.

Pertergati, am v. pf. unb per-tergävati, am v. iinpf.'U'eAjen btž..., abbredjen: od uft fi pertergati ober pertergävati , fid; »om 9J?uttbe ab= bred;en, an feinem 9)?mibe erfparren.

Pertezlii, v. Pertekati.

Pertlikoyiz, vza m. ber 3werg.

Pcrtvesen, part., (na ltaj) aitges bunben, angehängt, gbhäitgig, Per-

tvesiti, im v. pf. (na kaj) anbinbcn, anhängen. Pertvesnoft /. bic Ab» ftängigffit.

P e rul ja, / bet ffiafdjbläuel.

Perunika, /. bet Stfamc einer 93lu» lue (Iris germanica. Linn.).

Peruren, rna, rno adj. fTtrif, ge» fcfticFf. Perürnoft / bie glinEhetf, bie @efd;icflicftEeit: njih perürnoft gä boli, er beiteibcf fie um ihre öe» fchicflidjEeit.

Peruta,/, ber gfügel.

Peru z h ati, am v. impf. (ba§ 3te» ratioum von uzhiti) lehren.

P e r v ä b i t i, im v. pf. herbei locEen, fterju locfen-

Perväda,/. bie Angewöhnung. Per-väditi, im v. pf. unb perväjati, am v. impf, angewöhnen.

Pcrvak, m. ber ©rfte 5. 95. im Staate, ber Magnat_ (primarius).

P e r v e d e s h v o v ä n j e, n. bie 58a[>r« fagung. Pervedeshvoväti, am v. impf, rnaftrfagen. Pervedeshvovä-viz , vza m. pervedcshvovävka /. ber ffiaftrfager, bie —inn. Perve-deshvovävftvo n. bie ©a(;rfagerei, bie ffiaftrfagerfunft.

Perveje (altff.) , v. Vperve.

P er veni z , nza m. (auch pervez) ber ©rflgeborne, ber ©rflling (baS erfle in feiner Art, ber Seit nach über» ftaupt, als: ber erfle SSienenfcftwarm u. bgl.). Pervenftvo n. bie ©rflgc» 6urt; baS 9ted;t ber ©rflgeburt. Per-venfhina, pervenzhina f. (coli) bie ©rfllinge. Pervordjftvo n. bießrfl« gebtirt, baS Sftecftt ber ©rflgcburt.

Pervefläti, äm v. pf. fterbet fe» gcln, rubernb Eommen.

P e r v e f m i z a (*) / bie baS er fle Mat geboren (jat.

P e r v e f t i, vedem v. pf. herbeiführen.

Pervi, num. ber erfle. Pervina/ (coli) bie (Srfllinge.

P e r v i r a t i, am v. impf, jufftjmen, 511 fliegen.

Pervi r i k, fka m. bet Anhang. Per-vifiti, im v. impf, anhangen. Per-viTljiv adj. anhängig, anfjängifd). Pervifljivort /. bte" Anl)ängigEeit. Pervifnik m. bet Anhänger.

Pervi z h, adv. erfl, jjuerfl, erfllid). Pervizhnik, pervizhnjak, pervnik, pervnjäk m. ber ©rfiling. Pervo-

krat adv. bas erfle Mal. Pervo-kräten, tna, tno adj. waS Jutll er» (len Mal ifl ober gefcbiehf.

Pervolenje, n. bic (Sinwidiguitg. Pervoliti, auch pervöliti, im v. pf, Sugcftel;en, einwilligen, feine (Sittwiliu gung geben. Pervoljen part. bereite willig. Pervöljnik m. ber 95eijlim= mer, ber 95ereitwiHige. Pervöljnoft /. bie 23ereifmiHigEeit.

Pervoobräsen (*) sna, sno adj. ' Qjtunb . . . (primitivus) : pervoo-bräsno fhtevilo, ■ bie 65rurib= ober j^nupfjaftl.

Pervopolten, ftna, ftno adj. was in ber gaftenjeif jiierfl ifl ober ge» fdneljf: pervopöftna nedelja , ber erfle gaflfonntag tt. bgl. Pervorojen part. erflgeboren. Pervoröjeniz, nza obet pervoröjenik m. ber ©rflge» borne. Pervorojenka /. bie ©rjlgc» borne. Pervoröjenoft /. unb per-voröjenftvo n. iie (Srflgeburt.

Pervofhiti, im v. pf. vergönnen, münfebett. Pervöfhljiv ad), erwtinfcft» lieft. Pervofhljivoft / bie ©rroünfcft« licftEeit.

Pervosläti, äm v. pf. bureft einen Snoten an etwas befefltgen, anEnüpfen.

Pervreti, em v.pf. fterbei raufeften, als wenn eS fteben möeftte.

Pervfvet, 2. pervfvöta, pervfvetä m. bie Urwelt.

Pervtifniti, nem v. pf. ftinju brücEcn, bcibrücFcn.

Pervzhäf, m. bie CrflC 3 bie Urjgit.

Perzverkniti, nem v.pf. enfjwet jwiefen.

Perzhäkanje, n. bie Erwartung. Perzhäkati, am v. pf. unb peraha-koväti, küjeiu v. impf, erwarten.

Perzhenjanje, n. baS Anfangen, baS beginnen. Pcrzhenjati, am v. impf, anfangen, im Segfinnen fei;n: kräva perzhenja, bic Stift wirb träeft» tig b. i. man fieftt il;r baS Srädjtig» fei)tt immer meftr an. Perzhcnjaviz, vza m. be« 95eginner. Perzheti, zhnem, zhe){ zhet v. pf. anfangen,

■ beginnen. Perzhetik, tka m. ber Anfang, ber SSeginn; ber Anfangs» grunb. _ *

Pef, 2. pfä m. ber £>unb (canis): naj fe pef obefi, eS Eofle, waS es

wolle, gem. friß 93o$eI ober jtirb; ha Ii dobra kakor pef in mäzhka, jte fiitb etnanber fptnnefeittb; vem, kam pef täzo moli, id) Weiß, 100 baž hinauž roitl, wohin ba® Sielt. . !

PeTa, /. ber Wangolb (Beta).

PeTek, 771. d. baž -ßünbehen.

PeTek (Iroafifd; pelak) m. ber Rame eines gifchež, ber ©rünbling. (Cypri-nus gobio. Linn.)

Pefek, fka m. ber ©anb. Pefekni-na, perekninoft,/'. bie ©teinlranH;eif.

Pefika,/. wenig gebräuchlid;, bafür gem. pefikoviz, vza m. ber Kreujborn (Rhamnus catharticus. Lin n.) ; ber 2Bafferl;olunber, ber ©afferflieber

(Vihurnum opulus. Linn.).

Pefezhen, zlina, zhno adj. fanb= hälfig r fänbig; fanbarftg, fanbidjt. Pefezhina/. (coli) ber «sanbboben; bie ©anberbe.

PeTem, fmi, auch pefen, Tni unb pefma f. bat ßieb: hvalna petem, baž ßoblieb; napitna pefina, baž Srintfieb.

Pefjak, m. ber -&unbž$al;n, ber 3(it= genjahn. Pefjek m. ber ^mnbSEofh. Pefji adj. -&unbž .. .; hünbtfch: pef-ja glava, ber -£>unbSEopf; pefji dno-vi, bie -gumbžfage; po pefje ober po pefjem, hünbifd;, nad) 2lrf ber Jpunbe.

P e f k n ä t, adj. fanbhälfig, fattbig. Pefkovje n. (coli) ber ©anb. Pef-kovniza f. bie©anbbitchfe, bie©freu= bttchfe.

Pefmär, rja ttllb pefmenik m. ber fiieberbid;ter, ber J)id;fer. Pefmenirhk (*) adj. bidjferifd). Pefmeniflitvo (*) n. bie £)id;fhtnft. Pefiniza f. d. baž £iebd;en. PefmofprAvlenje (*) n. bie fiieberfammlung. Pefmosnänftvo (*) n. bie ©ichtfunft.

Pe fn j a k , v. P e Tj e k.

Pe Tt, i. pčfti, pefti f. bie gauft. Peften , ftna, ftno adj. gaufl ...

Pefterna, peftina f. bie Kinbžmagb, bie Kinbžtoarterinit.

Peftiti, im v. impf, in bie @nge treiben, harf beljanbeln, fit-enge halfen.

P e T t n i z a ober peftniza /. bte gauft, bie geballte gauft.

P e f t o ober pefto, n. bie Rabbüchfe, worein bie 1ld;fe läuft, bie Rabe.

PeftovAnje, peftvanje n. bažStn= bewarfen. Peftovati, ftüjem ober

peftväti, äm v. impf. Stnber war* ten, Kinbžmdrferinn fepn. Peftövna, peftövniza, peftüniza/. bie.Ktllber: luagb,- baž Stnbetmäbchen.

Peft, adv. juguß: pörh je prifhel, er Eam p guß an. (35až, jmar ge= bräuchliche, k' nojjam je prifhel 'ift ein reiner ©ermantžmuž.)

Pefhen, aud; pefhen adj. fanbig, fattbh'älftg.

P e f h e f h t v o, n. (coli) baž guß»olE, bie 3nfanferie. Pefhiz, fhza m. ber güßgänger, ber 3nfanferift.

Pefhiz a, f. bie gauft. Pefhizlika, pefhizhkiža f. d. baž gäuftchen.

P e fh k i, adj. guß ... 23. peflhka pot, ber gußweg, ber @ef;weg.

P e rh k a, f. ber Sern »on Stauben* unb anberen SSeeren.

Pefhkür, rja m. ber ©rünbling (Cyprinus gobio. Linn.)

P c fh n ä t, adj. fanbig , fanbhälfig. Pefliniza f. bie ©anberbe. PeHizlien adj. fanbig. Perhzheniza/. bie@anb= ul;r, baž "©fttnbenglaž.

Pefhpöt, m. o bet/: bet gußweg, ber ©cfnoeg.

P e fh Z h A j, m. bie fladje £anb.

Pesa, f. bie göltet, bie ^ein, bie £ntal; bie 93eije. Pesanje n. bie Reinigung, baž peinigen; baž 95eijen. Pešati, am v. impf, foltern, peini= gen, quälen; betjen. Pesaviz , vza m. unb pesavka f. ber Reiniger, bet Ouäler, bie — inn.

P es da, J. bie Rabe, bie Rabbüchfe.

Pes der,/, bie beim 23red;eln unb ©ptnnen bež glachfcž abfallenbe ©pt» fee, bie 2lge, bie 3ld;el. Pesderje n. (coli) bie Agen, bie 2lcheln.

P e s d e n j e, n. baž giften. Pesdeti, im v. impf, fi'jten, TOagenminbe {äffen. Pesdez m. ber gift (bie lauflož fortgehenbe Wagenblähung, bal;er baž ©prid;»orf: pesdez je grefhen, per-dez pa rmeOien). Pesdljiv adj. -gern fifteito. Pesdljiviz, vza m. unb pes-dljivka/. ber gifter, bie —inn. Pes-dljivoft/. bie ©eneigfheit ju fiften.

P e s o v A n j e, n. baž peinigen, baž golfern; baž Setjen. PesovAti, Am unb sujem v. impf, foltern, petni» gen; beijen.

Pet, num. fünf. PetdAnriii, petdneven , vna, vno adj. fünftägig, Pet-

defet num. ftiiifjig. Petdefetdänflii, petdefetdneven, vna, vno adj. fünf» jigtägig. Pctdefeti adj. fünfjiafte. Petdefetkrat num. fünfzig Wal. Pet-defetliräten , tna, tno adj. füttfsifl» malig. Petdefetleten, tna, tno adj. füitfsigjährtg. Peter adj. fünferlei. Peter f. baž günfgefpann. Peterik, rka m. ein ©ewidjt »on S^funb, ei» ne fiänge »on 5 Sfaftern. Peterka/, bie 3af)l günf, ber günfer. Peternat ad), fünffaftig. Peteriii, peternji adj. fünffad;. Peti adj. ber fünfte. Petik, tka m. ber greitag: to fe bo sgodilo, kadar bo v' petik nedelja, baž wirb niemals gcfd;ef>ctt (ad ca-lendas graecas). Petina / baž gitnffel, ber fünfte Sl;eil. Petiza / baž günfgrofcbemStüif, baž Sieben» Scbncr»Stücf (»on pet, fünf, weil bie Wünse fünf SReparž enthält). Petka /. bie 3al;l giinf, ber giinfer. Petkrat num. fünf Wal. Petkraten, tna, tno ad), fünfmalig. Petleten, tna, tno adj. fünfjährig. Petletnoft /. bte günfjäl;rigteit. Petnäjft num. fünfjehn. Petnäjlti adj. fünfzehnte. Petnäjftkrat num. fünfzehn Wal. Petnäjfhi/.a / bie 3al)t günfsel;n, ber günfjehncr. Petliften, ftna, ftno adj. fünfblätterig : petliftna trava, baž gültffingcrfraut (Potentillarep-tans. Lin n.J. Petojn adj. fünf» fad), fünffätfig. Petöjnoft /. bie günffäftigEcif. Petred num. füttfsig (St.). Petrobat adj. fünffantig.

Peta,/ bie gerfe: to je tako potrebno , kakor tern v' peti, baž ifl fthäblid) unb unnötig. Pčtaft adj. ferftg, grofiferfig. Peten , tna, tno adj. gerfen..., sttr gerfe gehörig. Petiza, peti zlika / d. baž geržcheit.

Pctdänfki it. f. m., v. intfet Pet.

Petelin, aitd) petelin m. ber -Sattž» hahn ; ber glititenhahn. Petelinzheli m. d. ein Heiner Äal;n.

Peten, v. unter Peta.

Peter u. f. n)., v. unter Pet.

Petersh, aud) petersliel m. bie ^Vferfilte. . (Apium petroselinum, Lin n.J

Peti, pejem ober pojem, pel, pet v. impf, fingen: kokot poje ober petelin poje, ber AauStjahn frähet; peta metka, bie gefangene Weffe, baS

Amt; riavizl. poje, bie 9?ad)figall fd)(ägt; ftrünja, s von pöje, bic (Saite, bie ©lorfe tönt; fliiba növo inefko poje, ohne flrcitge 3ud)t ift feine gute ($r$ichnttg; iiofh mojo pefem pel, bit mirjl mein ßieb pfeifen.

Peti, petik tt. f. t»., v.unter Pet.

Petje, n. baž Sittgen, ber ©efang.

Petkrat tt. f. n>., v. unter _P et.

Peti a, petlika/ ber Steng'el. Pc-tlizhje n. (collj bie Stengelmengc, getu. baž Stengelmcrf.

Petleten, petliften, petojn u. f. 1»., v. unter Pet.

Petuv, tvi/. ber ©efang. Pevaliflie n. ber Ott, roo gefmigcn wirb, ober reo man ju fingen pflegt. Peviz, vza m. ber (Sänger. Peviza, pevka /. bie Sängerinn. Pevfk adj. Sänger...; bicbferifci). Pevoglaf m. bie ©cfang» weife, bic 21ric. Pevzhev ober pev-zhov adj. bež Sangcrž.

Pezelj, pez,eljita m. ber Stengel.

Pezh, ■>.. pezbi ober pezlii f. - bi:t Öfen; bic gelfentoanb. Pezlinr, rja m. ber Ofcnfcfeer.

P e z h a, /. ein mcijjcž Jf)auptfud) ber Sloweninnen.

P e z h a r k a, pezhärkiza f. d. (ejltc Schwantniart) ber Bratfcbwamm.

Pezli.it, m. baž Sigitl, bie'fLVtfdjaft. Pezbatar , rja m. ber Sigidflccber. Pezliaten , tna, tno adj. (Sigitl.'.., *l>etfd)ir... ; pezhätni vofik, baž Sigitln>ad)ž. Pezhätiti, im v. i>npf. ftgilliren, petfd)ircn. Pezhätnik in. ber Sigillirer.

Pezhäti fe, äm fe v. r. impf, ftd) abgeben, befaffeit, ftheren: fe nozhe s' njim pezhäti, er will fid) niit il;m nicht abgehen.

p e z h e n i n a, f. (collj gebratene, gcbacfene Sadjctt. Pezhenja, pe-zhenka/. ber Brafett. Pezhenji/,a, pezhenkiza f. d. ein Eleiticr Braten. Pezhevnik 'm. ber Brateitwcnber. Pezlii, aitd) pezhti, pezhem, pekel,

Iiezhen v. impf, bacfcn, braten: etä rezh me pezhe, biefe Sad)C ängjliget mich, »cntrfad)t mir g.n)^ež ßeib ; njega grehi pezhejo , bie Sun» bett machen ihm ein peinigenbež Cic» reiffen, brennen ihn. ((Sigcnflid» foll man irn Snftitifi» pezhti febreiben, »te man ež nod; in »i e l c n ®egen=

Bett 51t f>orett bekommt: ba« t tfl ja bei- d; a t a k f e r i fti f d; e 25ud;jtabe bež S n fini ti »ž.) Pezhniza f. ber Sürrofen.

P e z h i na, / ber Selž; bie £öhte. Pezhinaft, pezliovnat adj. felftg. Pe/.liovina f. baž Selfenffücf. Pe-zliovinaft adj. felfig; felfid;t. Pe-zhövjaft ad], felfid;t. Pezliovje n. (colij bie Seifen, bie geffenmenge. Pezliövnaft adj. felfig; felftd;t.

Pezhühnja, pezhüimjiza f. d. bei" Ofenfefcen, bei- Küd;enfefcen.

P h ä j, m. ber Stampfer b. t. ein ©erkjeug sum Stampfen, bei- Stampf: flöffel. Piianje n. baž Stoffen mit Jpeftigfeit, baž Stampfen; bie ©rüfje, eig. Allež, toažmatt burd; Stampfen er= halten hat. Phati, pfhem , phäl, p h ari v. impf, mit Heftigkeit ffoffen, jtampfen.

Piavlta,/ baž Kanäleben, bie 3 i fiel.

P i b e r (f) bra m. ber 2Mber. Pi-brovna/. baž SSibergeil.

P i h , i. piha , pihu , piliova rn. ber Jpaucb- Pihanje n. baž Sfafetl, baž S8el;ett. Pihalo n. ber Slafebalg. Pihati (aud) pihati), piham ober gem. pifhem (entflaitben auž pihujem, pihjem), pihal v. impf. (urfprttng= lid; nur »Ott belebten Sö'efen, jejjt aud; »on leblofeu Singen) ßuftberocgum gett mad;en, blafen, tj>el;en : ljudje s' üftami pihajo, veter pa bres üft piflie, bie ßeute blafen titit betti Wunbe, unb ber ffiinb bläff of;ne Wunb, er mel;et; kar te ne pezhe, ne pihaj, maž bid; itid;t brennt, baž blafe nid;t b. i. toaž bid; nid;tž angel;f, baž lajj (leben. Pihljati, ara -v. impf, (baž bimiuutioirte grequenfatiount »on pihati) fleinroeife, fd)t»ad; bfafen ober mel;en, fäufeltt. Pihniti, nem, nil, njen v. pf. ein Wal blafen: pihni da, blafe bod; ein Wal, mache ein roenig einen ©ittb.

Pijan, pijana, pijano adj. betrun= keu. Pijaniga f. bie Säuferinn. Pi-jäniz, nza m. ber Srunkenbolb, ber Säufer : pijaniz fe preoberne , kadar fe preküzne, ein Säufer beffert ftd; nidjt. l'ijänoft f. bie S3efoffeit= l;eit, bie 58efrunken&eif. Pijänftvo n. bie Srunkenheit. Pijanftvoväti, am v. impf, bem Srunke ergeben

fepn. Pijänzhiti, im ober pijänzho-vati, am Itltb zhijein v. impf jechen. Pijanzhovanje, pijänzhenje n. baž 3ed;en, baž Saufen.

P i j a v i z a, pijavka /. bet (Sgel, ber SSlitfegel, bet 25lutrourm (Hirudo ,

Sanguisiiga).

Pijazha,/ baž ©ctränk.

Pik, aitd; pik, i. pika, pika m. bet Stich; ein ©et-kjeng sunt Sted;en, ber Stecher; ber Som, bie Spifee. Pika f. ein kleiner ^unkt, ber Supf; bie ^Blatternarbe; ber ©roll ; (in ber Sprad;lehte) ber lJ)unkt (.) : do (vlake, fledne) pike fe je prerokovanje (polnilo, bud;ffäblid; ging bie 38abc keinen ©roll gegen beineu &äd;ften; zlo (nänzh) pike ne posnä, ne ve, er kenn*^ er roeifj gar nid;tž. Pikanje n. baž ^uitktiren; baž Sted;en. Pikart adj. punktirt, blatternarbig. Pikati, am v. impf. fted;en (mit 9lafurroaffen), 5. 55. »on SSienen, ©efpen, Würfen, ©elfen tt. bgl., mit beut Stad;el,bem Saugrüffel einbringen unb »errouttben; auch »on Sd;langen, weil man glaubt, fie fled;ett mit einem Stad;el am Sd;i»ansenbe ; pttttkfiren , tüpfeln. Pikez m. eine Sraubeitkrank'heit, meint bie Sraitben fd;marse funkte bekommen. Pikezli adj. fled;cnb. Pikiza f. ein einsiger ^>unff, baž £üpfd;en. Piki-zhaft adj. tüpfelig, getüpfelt. Pi-kniti, nem, nil, njen v. pf. ein Wal ftec&en. Piknja f. ber tüpfel.

Pila,/, bie Seile. Pilär, rja m. ber Seilhauer. Pilenje n. baž Seilen. Pilez m. ber Seiler. Piliti, im, il, Ijen V impf, feilen. Piliza f. d. baž Seild;en.

Piljka, /. ber Spunb; »orsugžroeife baž rttttbe ober »tereefige ßoeh oben in ber Witte bež Saffež, unb ber barein gehörenbe pfropf; baž Spunb* loch; ber Sputtbjapfen. Piljkati, am V impf, mit einem pfropf »erjlopfen. Piljliiza f. d. baž Spünbehen.

Pil o, «. bie Seile.

Pina, pinja f. ttnb pinj m. ein eige» než ©efäjj, um barin bureb beftänbige Semegting bet- Sa(;ne Sutter her»or Sit bringen; baž Söutferfajj, bie Äül;r» ktibef.

pinjka,/. (coli) Me aufjeren roeib» liehen ©efcbledjfstheile.

Pinka, pinliiza / d. baS Srditim» d>en, bas Eleinfte BroSdien , baS Atom: ne pinke, gar nichts.

Pinofli, m. bet- «Bliftfinl, ber Satt» fünf, ber SftiEemij (Fringilla monti-fringilla. Lin n.).

P in t, m. bie ®lajj, bie gWajjffafche. Pinten, tna, tno adj. eine TOaj? enff;atfenb , ttiagfjaffig. Pintnik , pintnjak m. bie «SJtafiEanne , ber OTafjtopf, ber SKajlfrug.

Pipa,/ bie «Pipe (in ben SBetnfdffern).

P i p a t i, pipljem v. impf, raufen, ausraufen.

P i p e k , m. ber ©topfet.

P i p i t. , pza m. ba« Safchenmefferchen,

• baS ©chnappnteffercheit. i pni k, pipnjak m. ber «Pipenrocin.

Pir, m. (nach 2in(;art eig. unb einfi) ein bei ben 9tafionaffejten ber afteii©fa» tvett üblich gcmefeueS feierliches ©afb mahl; (heutzutage) bie ^»odjjcit: pir imeti, Jg>od?Šett harten. Pireh , rha m. baS öfterei. PirlipogAzha, pirh-pogAzhiza (»on pirek liilb pogazlia) baS Ofterbrof, baS matt flaff beS öfter» eieS erhält.

Pira, f. bie ©raupe, befonberS »on ber ©erfle.

P i r n i z a, f. eitt befottberS ben AecFern fd)äb(id)eS UnEraitf.

Pifan, adj. vielfarbig, bunt; flriemig, geflrietnf: pirana mAti, (fatprifch) bie (Stiefmutter b. i. bie bunt, luxuriös geEleibefe ®iitffer. PiTaniza, pilanjka f. eitt bunt gefärbtes @i, baSOfterei. PiTanje n. baS ©d;reibett ; bie©d;rift. Pifär, rja m. ber ©cbrtiber, ber Be= anite, ber ©djriffgetehrfe. PiTarija/ unb pifarftvo n. bie ©direibeEunfl; bie Schreiberei. PiTariti, im v. impf ©djreibgefcbäffe »errichten, ju fthreiben pflegen. PiTArna, piTärniza f. bie ©chrcibftube. PiTarov adj. beS©d>rei» berS, beS Beamten, beS ©chriffgetehr» ten. PiTarfk adj. ©ebreiber..., Be» flmten ..., ber ©chriffgelehrfen. Piraten, tna, tno adj. ©chteib .. .; pifatno pero, bie ©ebreibfebet»-. Pilati, Thein, Tal, Tan v. impf, fchrei» bett; — Te v.r. impf eig. fich fdirei» bett, gefdjrieben werben; heißen: Juri fe piflio Ilovar, ber ©eorg heiß* So»

mar. PiTAven, vna, vno adj. fd>reib= bar. PiTäviz, vza m. ber ©ebreiber, ber SSerfaffer. PiTavnoTt/". bie Schreib» barEeif; bie ©ebreibarf. Pil'Azh m. ber ©d?reiber. PiTek m. ber geberliel.

PiTk, m. berWff »on einer gföte ttnb berlei ^pfetftnfirumenfen 5 baS glöfen. PiTkanje n. baS gtöfen. Pifliati, am v. impf, auf ber gföte ober einer aitbertt «Pfeife fpielen, flöten. PiTka-viz, vza m. ber glöfenfpieler.

P i Tk e r , kra m. ber Sopf. Pifkrez m. d. ein Heiner Sopf.

PiTkriza,/ bie 3etle, bie Bienen» äelle. PiTkrizhaTt adj. jeflenförmig: pifkrizhaTto tkanje, baS 3eflgen>ebe.

Pifraa, f. ober piTmo, «. bie Schrift, baS ©djreibeti, ber Brief: skenitno piTmo, ber£»eirafhsEonfraEf; pröThno piTmo, bie Bitffdirift. PiTmej m. ber ©diriffgelehrfe. PiTmejTk adj. ©ebrift» gelehrten..., nach Art ber ©chriftge» lehrten. Pifmen adj. fchriftlicb. Pi-Tinenji (*) adj. gramutafifd), fprad)» lid) (grammaticus). PiTmenjik, pi-Tmeniz, nza (*) «i. ber Giranlmati» ler, ber ©prad;Eitnbige, ber «Pbilolog. PiTmenoTt (*) f. Uttb piTmenTtvo (*) n. bie ©prachlehre, bie ©pracbipiffctt» fd;aff (ars grammatica). Pl Tillen z a f. baS ©djriftjeidieft. PifmosnAnoTt (*) f. bie ©cbriftEunbe. PiTmovük ober piTmovüzlW'nik m. ber ©chriffgetehr» te. PiTmovuzkcn part. fd;riftgefehrt. PiTmovüzkcnoTt f. bie ©chriftge» lehrtheif.

P i ft o k a, piTtovka f. (ein «Bogel) ber ©ehel.

P i f h, m. ein jtarEer ffiiitb, ber ©funti» tvittb.

P i T k a 1, piOizhal, 2. pifliali, piTkali, aud) i. piTkala, 2. pifhale f. bie «Pfeife von abgejogenett Baitmrinben ober »ott Köhren überhaupt; bie £ur» fenpfeife, bie glöfe. PiTkAlka, auch piThzkAljka f. d. baS «Pfeifchens

PiTkAlo, n. baS Schienbein.

PiTkc, 2. piTiieta n. baS J&Ühmben. PiTketAr, rja m. ber .tiühnerEräiner. Piflietnik m. ber -Ciühnergeier Kultur albicans. Klein., Falco ae-ruginosus. Linn.). Pil'kka, piThki-za f. ttnb piTlizke, piThzketa n. baS Hühnchen, baS Südilein.

PiThiv, piTkkav adj. rourmig, murm»

ftidjig: nc velia pifhkavlga oreha , er ifl feinen ©cbuß ^ulver merfl;, ifl ein Saugenicbtt (komo non naučij.

Pifhtbla (f)/ bie 'fliftole.

Pi s da , pisdiza f. d. (niebr.) bie Mufferfdjeibe. P'isdizh m. (niebr.) ein »erädjttidjer, feiger Menfd?; ein gemeiner ©peicbelletfet. Pisdogris m. bie SŠanunfel, ber -öabnenfuß (Ra-nunculus. Linn.). Pisdoliniti fe, im fe v. r. impf, jlenneit.

Pisek, ska m. bie ©d^amlefse.

Pitaniz, nza m. ber ©emafiefe.

Pitanje, n. bie grage. Pitati, am, aud) pitati, am v. impf, fragen.

Pitanje, n. bat Mafien, bat 9ta(;ren. Pitati, am v. impj. nähren, mäfiett. Pitovnjak m. ber Maflftafl.

Piti, pijem, pil, pit v. impf. ftin= fen : zhe bol) pijem , bolj fim she-jin, je met>r id? trinle, befto burfliger bin id); tobak piti (in £r.), Sabaf raupen. Pitje n. bat ©efränf; bat Šrinfen.

Pitom, adj. jaljm. Pitomiti, im v. impf. 5af>men. Pitomiz, mza m. (ferbifd?) ber 3»sling.

P i t v i n a, f. bat ©efränf.

Piva, f. ober pivo n. eig. bat ©e= fränt; gem. bat Bier. Pivär, rieb» tiger pivovär, rja m. pivovariza f. ber Bierbrauer, bie —inn. Pivovarna , pivovarniza f. bat Braul;aut, bat Bierljaut.

P i v i z , vza m. ber Srinfgafi, ber Srinfer. Pivniza f. bie 2rinfflube, bie ©djanfe.

Pivola, f. ber Blutegel, bet Bfuf»

JUltrm (hiriidn , sanguistiga). Pi-

voliza f. d. ein Eleiner Blutegel.

P i z b a, pizha, audj pifhzha f. bie SJiabrung, bie ©peife, bat guffer. Pizboben , bna, bno adj. nal;rl)aff. Pizliobnoft f. bie 9iaf;rl)affigfeit.

P i z h e 1, zlila, zblo adj. fparfam, gering, fnapp: pizblo dvä funta, farnu, Fnapp jroei $>funb.

P i z h i t i, im, il, zben v. pf. flehen (mit efmat ©pifcem, alt bem Bienen» ober Mücfenfiacbel): kogar käzha pizhi, fe svite vervi boji, ben ein» mal bie ©dränge beißt, ber fürcbtet jebet gemunbene ©eil; ober: (Srfal;= rung madjt fing. Vergleiche Pikati unter Pik.

Pi zlika, f. unb pizlikira f. d. ber Äern von Birnen, Acpfeln, Beeren u. bgl.

P i z h t i, v. P i z h i t i.

P je f k , v. P eTk.

P 1 ä k , v. Plek.

Pl ali, adj. fd)eu, furcbtfam, fetg. Pläkez m. ber geigfjerj, bie Memme. Plakota f. bie ©d;cu , bie geiglteif.

Pia lit a, /. eine grobe ©ecfe »on 3milcb U. bgl.; toliko pomaga sklah-ta, kolikor ftara plahta, bie 23er= manbten Reifen roenig. Plahuta/, bat Befffucb, aud) eine jcbe fieinroanbbecfe. Plahutati, am v. impf. laufen, baß Met ba»on fliegt.

Plajba, f. bie 9lid>ffd)nur.

P 1 a j T h , pläjl'hzh , v. P 1 k T h ,

flaOizk.

ä j rii t r o, n. bat Cineal, befonberä bat ©d;neibertinea(.

P likanje, n. bat heftige ©einen, bat ©ehFlagen. Plakati, am v. impf. eig. burcb SSafdjen reinigen; gebräud;licber: plakati Te, am Te v. r. impf, ^eftig, bitterlich meinen, roeplagen. Plakniti, nein t>. pf. fptilen, abfpttlen.

Flamen, mna ober plamen, mena m. bie glamine. Plameneti, im ober plameniti, im v. impf, flammen. Plamenzhek m. d. bat glämmd)en. Plämnalt, plämnat adj. flatnmicbf.

Plan, m. ber Einfall, ber Autfall. Plänenje n. bat Anfallen, bat 2ot= fiürjen. Planiti, nem v. pf. (na koga) anfallen, lotfhirjcn (auf 3e= manben)^

Plan, adj, eben: ponozhi na plänim dregetati, in ber Siadjf unter freiem Gimmel »or £alfe jittern. Plana, planava f. bie (Sbene.

Planet, m. ber planet, SRJanbelflern.

Planina,/, ber Bergmalb; bie AN pe; eig. ber ©ratpldfe im ©ebirge. Planimz, nza m, ber Alpenberoobncr. Planiniza f. d. eine fleine Alpe. Planinfk adj. Alpen ..., »on Alpen. Plantar, rja rn, ber Alpenhirt.

Planka,/ ber 3aunpfaf)l; ein bres ferner 3own (botnifd; unb ferbifch bie geflung).

P1 k n t a v, adj. f rumm , fcinfenfc. Plantaviz , vza m. bet £>infenbe.

Pläft, m. unb plaftek m. d. bat

fegelformig aufgefd)id)fefe £eu. Plä-Tta/. eine Keifte ©rafeS, n>ie jie ber 3M;ber (jtnnnrff; bie Sd)id>fe. Plä-ftiti, im, aud) plaftoväti, ftujem v. impf. £eu auffd)id)ten ; fd;er}n). fiarf, viel effen.

Pia Tb, plaflizli, Oberfr. pläjfli , plajfbzli m. bet- Štanfel (»on yJiaitttS= perfonen); baž TOeßgeroanb.

Pläfhen, fhno, fltno unb pläfbljiv adj. fd)üd>fcrn, fdjeu. Pläfhenje n. baS < Sd)eud)ett. Plafliiti, im v. impf. fdteu machen, fcheuchen; — fe v. r. impf fd)eu toerben. Pläfkljivoft, plaflinoTt f. bie Sd)üd)fcrttheif.

Pfafhzhäd, f. bie gläd)e. Pla-

fhzhät adj. fi ad).

Pias, m. bie ©aitblel;ne; ber ©reffdjer.

PI äse nje, n. baS Sleftern. Pläsiti, im v. impf, fletfern, fleigen. Plä-snik m. ber Slefferer. Pläsovina f. ein ©ebirge, wo man mel;r flefferf, als geht.

Pläsiza, pläskiza f. bie Schnee= ttteife.

Plät, 2. plati, plati f. bie Seife.

Pläta,/ bie Seife;'bie platte.

Platen, adj. (einen, leinmanben. Platenina f. (coli) bas teilten, baS ßei= nenjettg. Plateniza f. ein ßeinwanb* fhtef. Platenizhkar, rja m. ber ßein» wanbfrämer.

Plati, pölem ober pölem, plal, plan v. impf. fd;öpfcn ; plctffd)crn: vöda, desh pölc, baS SSafjer, ber Kegen plätfdicrf.

Platifhe, platifhzhe n. bie geige.

Piatitel, m. ber 3al;ler, ber Sßer= gelter. Platiti, im v. pf. jaljleit, be= jaltten.

Platiti., im v. impf, in jroei Steile f(;eilen, fpalfen. PI ätizb m. bie Hälfte eines ©aumftammes.

P1 a t n a r , rja m. platnariza f. ber ßein»anb(;änbfer, bie —tnn. Platnen adj. Icinroanbctt.

Plätniza, f. ber Seifcnflteil.

Platno, n. bie ßeitttpattb.

P1 a v (f) adj. blatt. Plävkaft adj. blaulid).

Plavanja, plavänjka f. eilte falbe Sttl). Plävka f bie '©lottbe, bie ©lottbine.

Plavanje, n. baS Sd;t»titttnen. Plavati , am v. impf. fd)tüimtnen. Plä-

vaviz, vza ober pläviz, vza m. ber @d)n»mtner.

Plaviti, im v. impf. fd;mentmen; fchmeljen; — fe v. r. impf, abritt* nen (j. ©. bie Serje).

P 1 ä vi z a , f. ber glofj.

Plavsh, m. ber Sdjmeljofen.

Plavita,/ bie glojjfeber.

P 1 a z h a, f. bie 3al;luitg, ber Solb. Plazhati, am v. pf. jagten, bejahen. Plazhaviz , vza m. ber 3<*l>ler. Pla-zhilo n. bie 3ah'l'ng. Plazhnik m. ber 3a(jrer, ber SSergelfer. Plazbo-vänje n. baS 3

Pleh (t) m. bas ©led). Plehaft, plehnat adj. blechern, »on ©teci). Ple-lioklepiz, pza m. ber ©led)fd)Iäger.

Plelia (f)/. bie ©leid)e. Plehati, am v. impf, bleidjen ($• ©• ßeinwanb).

P 1 e j c n j e , rt. baS 3afeit.

Pleme, 2. plemena n. baS ©efchlechf, ber Stamm, bie Hvt, bie ©affunij, bie 3ud)f: döbriga plemena biti, »01t gutem Sdjlage fet;n. Plemenit adj. »01t gutem šfatnmguter £er= fünft, abclig. Plemeniti le, ini le D. r. impf, rammeln. Plenienitnik m. ber ','lbelige, ber Gbelmann. Ple-meniven (*) vna, vno adj. @afs ftttigS...; plemenivno flitevilo, bie ©attungSjal;!.

P 1 e n i z a , v. P e 1 n a.

Plenj, aud) plen m. bie 2$CUfe. Ple-njati, am v. impf, ©eilte machen, rauben, plünbern.

Plef, m. ber lanj, ber ©all. Ple-fäje adv. fanjenb, inbent man fanjt. Plefanje n. baS Sanjen. Plelanlia f. ber Sanjfaal. I'lelär, rja m. ber Sanjmeifler. Plefati, fhem v. impf. fanjeit. Plefavi^vza rn. pJefävlia f. ber Sänjer, bie —inn. Ple-liflie n. ber Sanjort, ber Xanjfaal.

Plefen, aud) plefinj, fnji f. ber Sdjimittel.

Plefk, m. ber Jv(affd). Plesanje n. baS Klafften. Plefkati, am v. impf. flatfd)en. Plefitav, plefhaven, vna, vno adj. flatfd)(;aft. Plefkaviz, vza m. plel'liavka f. ber Jv(iitfd)er, bie —intl. Plefkavniza f. bie Slatfdis büd)fe, bie jfnaKbiidjfe. PlefkavnoCt f. bie Slatfd)(;aftigfeit/ bie Slätfd;erei.

P 1 e f n e n j e , «ud) plefnitje n. baä Schimmeln. Plefneti, im, aud) ple-fniti, plefniti, plefnijem unb ple-fniviti, im v. impf. fchtmmeln, Schimmel anfcfeett. Plefnina, ple-fnovina f. bet Schimmel. Pleftiiv adj. fchimmcli^, Plefnivoft f. bic Sd)inimeligEeit.

P1 e Tn i, /. pl. baä «Prcßgeftmfe.

P 1 e f t i, pletem, pletel ober piči, pleten n. impf, ftriefen; eig. flechten.

Plefha, aud) plefhina/ bie ©lafce, bie «Platte. Plefhaft, plefhav, ple-fhinaft , plefhiv adj. faf)I. Plefhiz, flijta m. ber SaljlEopf. Plefliivoft f. bie Sa(;Il;eit.

P1 e s a n j e „ n. baä Sieffern. Plesati, shem- t>. impf, Heftern, freigen.

P 1 e t e n i z a, f. bie £aarfled)fe, ber 3opf; eine glejte »on 33rof u. bgf.

P letev, pletvi ober i. pletva, pletve f. baä Säten; bie Satjcif. Pleti, plejem ober plevem, plel, plet v. impf, jäten. Pleviz, vza m. unb pleviza/. ber Safer, bic —inn.

Pleva,/, ein ciitjelnež Stüef Spreu. Plevaft, plevnät adj. »oll Spreu, fpreuartig. Pleve, 2. plev /. pl. (collj bie Spreu. Plevel m. baä ©cjäf; ber Sßarne eineä UnBraufeä. Pleven, vna, vno ober plevji adj. Spreu..., »on Spreu: po plevje raspraviti, toie Spreu »erfchmenben. Plevniza /. ein mit Spreu gefüllfeä Unterbett (taff ber «Biatraje; ber Spreu» laften. Plevnik, plevnjak m. baä Spreubehältniß, ber SpreuEaften.

P1 č v fh a n j e, n. baä Auäfd)(agen beä ■Ötrfeä. Plevfliati, am v. impf. £irä u. bgf. auäElopfen, attäfd)lagen.

PI ezha, n. pl. ober plezhi f. pl. bie Sd)u[fcrn. Plezhaft, plezhät adj. brcitfd)ii[fcrig, »ierfebröfig. Plezhe , attd) plezhei ta«. baä Sd)iiffcrb(aff; ber SchiitEen. Plezhen, zhna, zhno adj. Schultern ..., jur Sdntlfer ge* hörig. Plezhnat adj. »on breiten Schuffern. Plezhnätoft, plezhatoft f. bic SBreitfdnilterigEeif. Plezlniga/ (pcrächtf.) eilte breitfd)ulterige 2ßeibä= perfon.

P.lifka, f. bie «8ach|ief$e, baä 2lefer= männchen (Motacilla alba. Lin n.J.

Plitek, tka, tko ober plitev, tva, tvo adj. feichf. Plitkoft, plitvoft/

t>ie Seichfigfeif. Plitvina, plizhina

f. bie Seichtheit. r

Pljünik, nka ober pljün m. ber Speichef (sputumj. Pljuniti, nem, ml, njen pf. auäfpeien, auäfpncfen. Pljuvanje ober pljuvanje n. baä?luä= fpuefen. Pljuvati, am ober ploväti, pljüjem V. impf, off unb fange auä-fpuefen. Pljuväviz, vza m. ber 2luäfpucFer. Pljuvotina/. ber Schfeint. Pluvotinaft adj. fchfeimig.

Pljüzha, n. pl. auch pljüzhe unt> pljüfhzhe /. pl. bie ßuitge. Pljü-zliiza f.pl. d. bie liebe EJeine ßunge. Pljüzhen, zhna, zhno adj, fiungen..., »01t ber ßunge, bie ßunge befrefifenb. Pljüzhnik m. (eine ?)ffan5e) baä ßun= genEraut. Pljüzhniza f. bie ßungen* fud)f.

Plod, m. bie 25ruf, baä C£^icrgefd)rerf?f. Plödenje n. bie SBnttfegung. Ploditi, im, il, plojen v. impf, bie «Brut legen; — fe i>. r. impf, (»on 3un= gen berufnere) gelegt werben, abflaut* tneit. Plödniza (*) bie Bärntuffer.

Ploditi, im v. impf, »erjagen, fort* jagen.

Plöh, m. unb plöhek, plöhzliek m. d. ber £acFftocF.

PI ö h a, / ber «HSalbfirom; ber3tegen= guß, ber «pia®cti, ber ©ewitterregen.

P1 öfk, 7n. ber Slaffchlauf.

Plöfk, m. unb ploTlia/ bie gfäche.

Plofka, f. eine Art früh cetfec 25ir= nen (bie 3aEobi=2Mrtte).

Plöfkanje, n. baä «piafeen. Plö-fkati, am i>. impf, unb plöfniti, nem v. pf. ßchin; ober fonft eftoaS •ÖalbweidKä fo werfen, baß eä einem biefein 3eif'»orfe ähnlichen Son »oit ftch gibt, plafeen.

Plöriia, f. bie «Pfaffe. Plöfhiza/. d. eine Efeiite «Pfaffe, bie Sd)iefcrfafef.

Plöt, a. plota, plotä m. ber 3

P 16 z ha,/ bic Sfinge.

Plug, m. ber ^ffttg.

P 1 ü, s h, v. P o 1 s h.

P 1 ü n k a , /. bie Saufe. Plünkanje n. baä fallen; baä Spielen ber fiaufe. Plünkati, am v. impf, uilb plün-kniti, nem v. pf. fo hallen, wie wenn ein efwaä feereä gaß gefchüffeft wirb; bie fiaufe fpiefen. Plünkaviz, vza n, ber ßautenfdjfäger.

P I ü f k a t i, v. Plefkati unter P le Tk.

Plus h Ar, rja m. ber ber «Pflug fem fet, ber «Pflüger. Plüshenje n. baS pflügen. Plüshiti, im v. impf, beit Wttg lenfen, pflügen. Plüshne, plü-shnize./; pl. bie ^piugräbet.

P°j prp. um, b. i. eine SBemegung machen, um etwas jn erlangen (baS beuffd;e h eleu), nad), auf, ju, in, an: po kar, po kögar, po piti priti, etwas, 3emanben, einen Sranf holen fommett, überhaupt um etwas gel;en, fchicfen, fahren, laufen u. bgl.; po vina, po vode poflati, um ©ein, um ©affer fd)icfen; po glAvi vdäriti, auf —, nad) bem Sopfe fcftlagen; po govoru posnati, nad) ber n nid)t gefe= i)en; po [eftro je poflal, er fd)icffe um bie ©chroefter; po morju in po luhim, ju ffiaffer unb ju Canbe; po dva grofha , po tri dvajfhize , po pčt goldinarjev fini to prodal, ju jroei ®rofd)en, ju brei 3wanjiger, ju fünf ©ttlben l>abe ich biefeS verlauft; po zhim, wie t(;euer? po defetizi, ju Siebjehner, ju 3eftner; po nozhi, bei bet Stacht, jur 9čad)fSjeif; po vfakem, po vfim, allerbingS, auf jebcn Safl; po nikAko, po nikAkim, JeineSwegS; po mefti hodit, in ber ©tabt herum gehen; jč she po njem, cS ift fcfton aus mit i(;m, e§ ift um

iljn fchon gefcheften, er ift fchon bal>in; po vfih üftih pove , er fagt es ganj heraus; po tim ker, weil iitiit, nad>^ bem nun; po famesu, einjefn, ein= jelnweife; po ozlietu fesvrezhi, betu S3afer nachgerathen ; fo vfi po enim kopiti, fte finb alle übet ©men Sei= flen gefd)(agen; po nobeni zeni li ne dA dopovedati, et läfjt fid)'S atlf feine 2lrf erfagen; vfe mazhke fo po nözhi zherne, ober: po nozhi je vlaka lirAva mävra, bei ber 9iad)f finb alle Singe (Stihe) fd;n)arj, b. i. gfeid); po fvoji glavi, po Tvoji termi, nad) feinem ©utbünfen; krüh po peki, ftifd)eS b. i. neugebaefeneS 23rot; TrAjza po perili, frifcheS Jpetnb; po mit bem Socal ber Subjtanfive be= jeid)net aud) baS beutfd)e »weife«: po Ttopnjah , ftuffenweife; po pAri, paarmetfe; po malim, fletitweife; po kofi, ftücfweife; blago Te po niti nabira, pa po vervi saprAvlja, fleins weife (fabenweife) wirb bas SSermogen erworben, unb im öroßett (ftriefweife) »ertl;an.

P o a j d i t i Te (f) im Te v. r. pf. bie (giften ber Reiben annehmen, ein J^eibe werben.

Pobarati, am v. pf. (kogar kar) eine Srage fftutt, befragen.

Pobafati, Them v. pf. alle« jus fantmen faffen.

Pobeg, w.bieSlucht. Pobegesh,po-begneniz, nenza rn. ber 5lüd)tlitig. Pobegniti, nem v.pf. ftd) entfernen, ftd) aus bem Staube machen.

Pobeliti, im v. pf. tünchen, über« fündjen, weißen, ausweißen.

Poberanje, poberati, v. Pobiranje, pobirati.

PobeTedovänje, n. baS 25efpre= d)en. Pobefedovati Te, am fe v. r. impf. fid) befpred)en.

Pobe fi ti, im v. pf. hängen mad)en, hängen laffen: ozhi bobefiti, bie.Au» gen nieberfchfagen.

P o b e s h a n j e , n. baS Gntfliehen. Pobeshati ober pobeshAti, pobeshim v. pf. entfliehen; pobeshim, ich wer= be fliehen.

Pobijati, v. Pobiti unfer Pobit.

Pobiranje, n. baS Šuffammeln, baS AufElauben. Pobirati (poberati) am v. impf. fauimelit, auffammcln,

jnfammen Hauben. Pobiräzh ober poberäzh m. ber 2lbfammler, ber 2luffammler, ber (Sammler.

Pobit, part. burd) einen gaQ befd)ä= fd)äbigt: je pobit, er i|i niebergefd)la= gen; pobito ferze, ein serftttrfchfeS •Oer}. Pobiti, bijem, bil, bit v. pf. unb pobijati, am v. impf. nad> ber 9Iet()e tobten: pobiti fe, bijem fe v. r.pf. ftch (burd) einen Sali) fddagen, befd)äbigcn. Pobitodüflien , fhna , fhno adj. Heinmüfhig, niebergefd)la= gen. Pobitodüfhnesh m. ber Rie» bergefchlagene. Pobitodüfhnoft f. bie Riebergefd)lagenljeif.

P o b i t v abie Schlacht.

P 6 b i z h , pobizhek , zlika m. baž Snäblein.

P o b 1 A j f h a n j e, n, bte 23ereblung. PoblAjfhati, am v. pf. verebeln, eb= ler machen; — fe v. r. pf ftch »er= ebeln, ebler werben. Poblajfhaviz, vza m. ber 33erebler.

Pobledenje, n. bie Srblaffung. Pobledeti, dim v.pf erMaffen, bleid) werben.

P o b o g A t e n j e, «.bie ^Bereicherung. Pobogätiti, im v. pf. bereichern, retd) machen.

P o b o g o v ä n j e (*) «. bte 33er

Po b 6 j, m. ber Sobffd)tag. Pobojin, jna, jno adj. beS SobtfchlagS. Po-böjljiv adj. mörberifd). Pobojljivoft f. ber 3uflanb, bie ©igenfd)aft, ba etwas mörberifd) ifl.

P o b o 1 e z h k i, m. pl. bie Rad)wehen.

P o b 6 l j fh an j e, n. bie ©cfferttng, bie SBerbefferung. Poböljfhati, am v. pf. beffern, »erbefferit. Pobolj-fliljiv adj. verbefferlid). Poboljfhlji-voft f. bie aSerbeffcrlich!eit. Pobolj-fhoväti, fhüjem ober poboljfhAvati, am v. impf, beffern, verbeffem. Po-boljfliväviz, vza m. ba SSerbefferer. Poboljflivävka f. bi/e SSerbefferinn. Poboljfhik, fhka m. bte 93erbeffe» rung.

Poboshanje, «. bte ©emifleibung, ber Srojt. Poboshati, am v. pf. be* mifleiben, tröflen.

Poböshen, shna, shno adj. frotnnt. Poböshnoft f. bie StömmigJett.

Pobot, m. bie Red)enfchaff. Pobo-ten, tna , tno adj. RechenfchaffS . ... Pobotovati, ujein v. impf. Rechen» fchaft ablegen.

P o b r A t i, poberem ober poberem v. pf. auffantmeln, jufammen Hau» ben; — fe v. r. pf. ftd) fort patfen, fid) au« bem Staube madien: poberi fe, paefe bid) fort, trolle bid).

Pobratenje, «• baS ©ruber = wer» ben. Pobratiti fe, im fe v. r. pf ©ruber werben, fich auSföhnen.

P o b r i f a t i, fhein v. pf. 2llleS ab= mifchen.

Pobrüfiti, im v. pf. ein wenig fdjleifen, anfchletfen; abermals fd)lei« fen. Pobrüflienje «. bie 2lnfchlei» fung.

Pod, prp. unter fsubj : pod drevo ftopiti, unfer einen ©auin treten; pod drevefoin fedeti, unfer einem ©aume fi(sen: fe dershi, kakor de bi ga pod nofom bril, er ijt ernft» haft; pod navadno zeno, unter bem gewöhnlichen greife; pod paf, pod brado, pod kolena, unter ben ©ür» fel, ben ©art, bie Šnie; pod kasni-jo , bei Strafe; pod perfego , unfer einem (Stbe; pod nizli fim dal, ich habe eS in meinen SSerlufi gegeben; pod fvojo oblaft fpräviti, in feine ©ewalt bringen; pod milim Bogom prenozhiti, unfer freiem -Öinimel übernachten; is deshja pod käp, aus bem Regen in bie Sraufe.

Pod, m. ber"©oben.

Podäliniti, v. Pode Ii niti.

Podajanje, «. bie 3ureichung, bie Darreichung. Podajati, am v. impf. reichen, juretehen, barreichen. PodA-javniza f. bie Reichgabel. Podajäzh m. ber an bie -Öanb"reicht; bie Reich» gabel. Podaj fhina f. was man att bte £anb reid)t.

PodAljfhanje, «. bie SSerlänge» ruttg. PodAljfhik, fhka m. bie 33er» läitgerung, ber gortfafc. Podaljfho-vati, am v. impf, unb podaljfhati, am v.pf. verlängern, länger machen; erweitern.

Podän, part. ergeben. Podanik, nka m. ein freie® "lebigeS ©uf. Po-dänje «. bie Darreichung, bie Grge» bung. Podanoft f. bie (Ergebenheit. Podati, am v. pf. retchen, barrei» 12

cbett; — fe v. r. pf. ficb begeben, fid) an einen Ort »erfügen.

P o (1 ä r , 2. poddra ober podaril m. baž öefcbenf. Podärenje n. baž ©djettfen, bie ©cbeitfung. Podariti (podariti), im v. pf. fd)eitEett. Po-darovanje n. baž SSefcbenfen, bieSSe» fd)enfung. Podaroväti, am v. impf. fd)cnfen, ®efd)enfe machen-

P o da vati, v. Podajati unter Podajanje.

P o d a v i t i, im v. pf. ttltb podav-ljati, aip v. impf. Atlež nad> ber Steibe erfiicfen mad)eit, erwürgen. Podävljanje n. baž (Srwürgen ber Steibe nad;.

Podberanje, n. baž tttlf erf latl= ben. Podberati, am v. impf. tnt= terffauben. Podberäzli m. ber Un< terHauber.

P o d b i j a n j e, n. baž Uitferfd)lagen. Podbijati, am v. impf, unb pod-biti, bijeni v. pf. »on unten bimpeg ftblagen, ttntcrfcblagen. Podbitje «. bie Unterfd)(agung._

Podblosiniti, im v. pf. UUfer= pölftern.

Podboj, m. ber X(;ürpfciler, bie Sbürpfofie.

Podbrädik, dka unb podbrädnjak m. baž UnferEinn, baž Sinn.

Podbrijanje, n. baž 23arbiren, baž Stafiren. Podbrijati, nmv.impf. unb podbriti, ijem v. pf. barbiren, rafiren. Podbrijäzb m. ber SSarbir.

Podbrifanje, n. bie Unterfirei* tbitng. Podbrifati, fhem v. pf. un= ferj!reid)en.

P o d b ü d i t i, gem. podbuditi, im v. pf. unb podbüjati, am v. impf. aufmuntern. Podbüdcnje «. bie Auf» munterung. Podbiijaviz, vza m. ber Aufmunteret, ber Aneiferet.

P o d d a n j e , n. bie Untergebung. Poddati, äm v. pf. untergeben.

P o d d e 1, m. ber 83orfd)ub (ber ©d)u= |je). Poddelati, am v. pf. (bieisd)tl= be) »orfcbteben, »orfd)Uben; ancb (bie ©cbul;e) boppein.

Poddelenje, «.bie Untertbeilung. Poddeliti, gem. poddeliti, im v. pf. unterteilen.

Pode h niti, nem v. pf. beriecbett.

Podeliti, aud) podeliti, iin v. pf. mittljcilen. Podelitja/. bie 3Jtiffpei=

fung. Podeljfliina f. waž man mit. tbeitef, roecbfelfeitige Jbitlfleiflung.

Podersliäti, shim -v.pf. ein We= nig holten, anhatten. Podersbäven, vna, vno adj. anbalfettb.

Podertija, podertina f. ober po-dertje «. bie 3erfti>rung, ber Shtin.

Poderzhäti, zliiin v. pf. eilt We= nig laufen, rutfdjcit : poderzhim, id) werbe rutfeben, laufen.

P o de sli z, m. bie Setter, ber ^)rejj= boben.

P o (lev sadni, ber £>inferbacfen: po-dev jelenov, ber Jpirfdjjienier.

Podgana, f. ttltb podgäniza f. d. bie Statte (Mus Kattus. Lin n.). Podgänfk adj. Statten..., »on Stat» ten, wie bie Statten. Podgänfbek m. ber StaftenEotl;.

Podglavje, n. waä unter bem Sopf ifl. Podglävnili m. baž Sopffiffen.

Podgoreliza, f. ber 3unber. Pod-gorelz m. ber Stame einež SBogelž. Podgorelzhji adj. nacb Art bež pod-gorelz.

Podgorje, n. bet Sttjj einež23ergež.

Podgrinälo, «. ber ©cbiirbafen. Podgrinati, am v. impf. fd)üren, anfd)itren.

Podberbet, bta m. waž unterbeut Siitifen ifl.

P o d h i z b e n, part. unterfdjoben. Podbizbiti, im u. pf. iiitferfd)iebeit. Podhizhenje n. bie Uuterfcbiebung. Podhizbnoft f. bie Unterfcbf b.enbeit.

Podhlebnik, m. ber ©djmarojer. Podklebovati fe, lijem fe v.-impf. febmarojen, einen ©cbtnarojer macben.

P o d h u j f t e n j e , «. bie Aufteilung, bie Aufhebung. Fodbüjftiti, im v. pf. unb podlmjfhävati, .am ober pod-liuiflioväti, äm v. impf, aufreijen, aufbefeen. Podbujl'hävanje n. baž Aufreihen.

P od büli t i fe, im fe u. r. pf. eine . ftofeige SJtiene mad)en, fid) »erftetlen.

P o d i g a t i, bann podigävati, am v. impf, unb podigniti , nem v. pf. erbeben, efwaž bober mad;en.

P odi banje, n. baž 23eticd)cn. Po-dihati, am obet podifliem v. pf. unb podikävati , am v. impf, be-ricdjeit-.

Podiranje, «. baž 9tiebcrreif;en; baž 3'älten. Podirati, am v, impf.

(5. S. ein Haus) nieberreijjen, einrei» fjen, einfitirjcn machen, serftören, (Hdfi) fallen. Podiraven, vna, vno adj. fällbar, fd)(agbar. Podiravnoft f. bie Scblagbarfeit. Podiraviz, vza »i. ber ÄoIsfäUer.

P od i rja ti, and) podirjäti, am v. pf. ein wenig laufen, rennen: podir-jam, icb werbe gaioppirett, werbe im Srabe fahren.

Podi fiten, fhna, flino adj. WaS jutn Dtiecben ift: podifhcn tabak, ber SdmupftabaE.

P o d i s h, m. ber 3od;polfter für bie öcbfen.

Poditi, im v. impf, treiben, jagen.

Podjärmov, adj. 3»d)... fsubjw g a Ii s) : podjartnov vol, ber 3od)= od)S.

PodjeTti, jem ober jedem v. pf. utiterfreffen, »on unten, »on innen megfreffen, 5. 58. bie ffiurjel eines GewäcbfeS, bie Haut eines XlnereS.

P o d k a d i t i, aud) podkaditi, im v. pf. itnferrattd)eit.

Podkapa nje, n. bas fortgefefcte Untergraben. Podkäpati, pijem v. impf. untergraben.

Podkafhanje, n. baS TOČtbett beS Gräfes in ben ffieingärfen. Podkä-lliati, am v. impf, in ben SBeingär» feit baS GraS mäl;en.

Podkävanje, n. baS ©efcbragen. Podkavati, am v. impf, (ein 5J)ferb) befddagen.

Podkermiti, im v. pf. füttern, malten. Podlierinlen part. gemäftet. Podkermlenje n. bie TCäfiung.

Pod kl Ada, podkladiza f. bie Um fcrtage. Podklafti, klädem v. pf. unterlegen.

Podkleftiti, im v. pf. »Ott unten bie 3weige weghauen. Podkleftvanje n. baS ffiegbacfeit ber 3weige »on unten. Podkleftvati, am v. impf. bie 3weige »on unten weg(;acFen.

P odklön iti, im v.pf. uttferbicgen.

P o d k 16 p j e , n. wds unter ber 5San? i|t.

P odkop, m. bie Untergrabung. Pod-kopanje n. bie Untergrabung. Pod-kopati, kopljem v. pf. unb podko-pävati, am, auch vijem v. impf. untergraben.

P o d k o v, m. ober podkova f. baS

^ufeifen. Podkovati, am ober kujem pf. (ein

Podkradati, am v. impf, unb podliräfti, krädem v. pf. »erun» treuen.

Podkupiti, itn v. p f. erkaufen, bejtechen. Podkupiven , vna, vno adj. befiedjfiri). Podkupivnoft/ bie 23e|ted)[id)feif. Podkupljen part. er» kauft, beftod)en. Podküpljenje «. bie 58e|ted)ung. Podküpljenoft f. bie SSeftochenheit.

P odlaga, f. bie Unterlage. Podlä-ganje n. baS Unterlegen. Podlagati, am v. impf, unterlegen.

Podläka,/. baS Unterfufter.

P ö dl an z, m. bet Srefcbboben.

Pödhnia,/ bie Äanbffadjenhdfffe.

Podläfiza, f. baS Sßiefel. (Mu-stella vulgaris. Lin n.)

Podläfzi, m. pl. bie Wilchhaare, ber Wilchbart.

Podlega,/ bie Unterlage.

Podlefk, m. baS Sfenbelkraitt (,sa-tyrium, orchisj.

Podlefk, m. ober podlefka f. bie Schnepfe (,Scolopax. Linn.).

P o die fti, lesem v. pf. unterkrie» d)ett, unter etwas kriechen^ bcfd)feid)ett. Podlesenje n. bie Unterkriecbung, bie 58efd)leid)ung. Podlesina f. etwas HinuntergefunFeneS.

Podleshäti, shim v. pf. unter« liegen.

Podleten, tna, tno adj. maS tut» term Saht ift. mhtberjährig. Podle-tez m. ber Winberjäbrige. Podlet-noft f. bie WinberjährigEeif.

Podlezhi, zhem v.pf. unferjiehen.

Podlijanje, n. baš Untergießen. Podlijati, am v. impf. untergießen. Podliti, lijctn v. pf. baS Utifergie« ßen »ollenben. Podlivka J. bie Suppe.

Podlog, m. bie Sftifce, ber Grunb. Podloga f bie Unterlage, baS Un» terfutter. Podloshen part. unterlegt. Podlöshen, slina, slino adj. unter« geben, untergeorbnet, Unter..., unter« thänig. Poclloshiti ober poclloshiti, 12 *

im v. pf. untersten. Podlosbnik m. ber ltn/erff;an. Podlöshniza /. bie Unterthaninn; baS KcbSwcib. Pod-löshnoft f. bie Unferthänigfeit.

Podmäkanje, n. baS Befcud)fctt »on itnfen. Podmäkati, am obet podinäzhem v. impf. »on unten be» feuchten, bewÄffern.

P o d m a f t, f. ber (Scbmerbobenfak.

Podmekniti, nem v. pf. »on Uit» ten i;inn>eg rücfen.

P O d m e t, m. bas Ä^tmufl; ber Unferfaum.

Podmitati, am ober podmititi, im v. pf. hejlechen. Podmitenje n. bie Bcfiechuttg.

P o d m o 1, m. ber Uferbrttcb.

P o d m ö z h i t i, im v. pf. »on unten feucht machen.

P o d m ü 1 e n j e , n. bie Untermini» rnng. Podmüliti, im v. pf. unter» miniren. Podmüljen part. unter» minirt.

Podneben , bna, bno unb podne-befen, fna, fno adj. waS unter bem Himmel ifl. Podnebifhe, podnebje n. ber .ÖtmmelSftrid;.

Podnet, m. ber Antrieb; (Unferfr.) baS Sünbmateriate.

Podneven, vna, vno adj. maš unter JagS ift ober geflieht. Podnevi adv. unter SagS.

Podnltati, v. Podmitati.

Podniza, f. ber BalEett, bas Brct ju einem Boben.

Podnogalo, m. ber gußfcbämcl. Podnoshen, slina, slino adj. unter ben gtiffen befindlich. Podnöshje n. niaS unter ben Sitffcn ifl, j. B. trn Bette; ber gußfcbätttel. Podnöshnik m. ober podnöskniza f ber gtifj» fchäntel, gem. worauf ber ©eher tritt.

Podoba, f. äußere ©cflatt; bie gorrn, bie AehnlichEeit, baS Bilb. Podoben , bna , bno adj. ähnlich : tö ne refnizi podöbno, baS ifl nicht wahrfdjeinlicb. Podöbiti, im v. impf. formen, bilben; — fe v. r. impf. ftd; bilben, ftcb ähnlich machen; ähn» lieh werben; ftcb gejiemen. Podob-naft adj. etwas ähnlid), äl)nelnb. Podobnik m. ber ftcb Sernanb ähnlich gemacht. Podöbnoft/ bie Aehulid;» Seit. Podöbva f. bie öeftolfititg. Podöbftvo n. bas Bilblliß.

Podobi k ftnjen, part. botmäßig. Podobbiftnjenoft f. bie Botmäßigfcif.

P o do j it i (aud; podojiti), im v. pf, attSmelEen, mit beut TOelEen fertig werben.

Podolen, Ina, lno adj. abhängig (declivis).

P o d o 1 e n z h i t i fe , im fe v.r. pf. bie Sitten ber Unterfrainer anne'h» men, eitt ItnferEraitier werben.

Podolgama ober podölgoma adv. ber ßäitge nach. Podolgovat ober podolgait adj. länglich. Podölgo-vatoft f. bie ßängltchfeit. Podolg-fkanje n. bie Verlängerung. Podölg-fliati, am v. pf. verlängern.

P o doma zli e, adv. heimatlich, wie in ber Heimat. Podomäzlien part. eiltheimifd;. Podoinäzhiti, im v. pf einheimen, einheimifch machen; — fe v. r. pf. fid) einheimen, »erfrattlid;, einhelmifd) werben.

P o d o r a t i, podörjem v. pf. unter» pflügen.

Podöftrenje, n. bie 3l|fP'fenng »on unten, bie 3ufd)ärfitng. Podo-ftriti, im v. pf. uttb podofhträvati, am v. impj. »on unten jitfpifjen, jttfdiärfen.

Podpaf, m. ber Surf. Podpafanje n. bie Auffchüt'sung. Podpafati , riiem v. pf. auffdjürjen, in bie Höhe gürten. Podpäfh m. ober podpä-fknja f. ber ®urt; ber Baitdigurf.

P o dpa siti, im v. pj. heimlich be» werfen, beobachten.

Podpasduh, auch podpafduh m. ber hol;le Xheü *wifd;en bent Ober» arm unb ber Bntft, bie Unterachfel, bie Uchfe.

Podpera,/ bie (Stü^e.

Pödperda, f. bie ©achtel fco-tur nix).

Pddpernja, f. bie 5?ri"tcfe.

Podperfnili, m. ber Bauchgurt.

P o d p e t n i z a , f. bet Abfafc (an ©d)tthen uttb «Stiefeln).

Podpiliati, am v. pf. ttltb podpihovati , biljem v. impf, »on unfCIt blafett, unferblafett; aufheben.

Podpiranje, n. baS Unterfiüfcen, bie Unferfittfeung. Podpirati ober podperati, am v. impf, tinferfiem» tuen, unferflüfeett.

Podpif, >n. bie Uttfcrfc^tift. Pod-

pilati, fhem v. pf. unferfdjteibeu Poilpifiz, Tza m. ber Unterfd;riebene; eig. bec Unterfd)reiber. _ p o d p i z h j e, n. (in ber ©prctcftleftre)

baž 2lužrufungšjeid)en (!). Podplat, m. biegufjfohle, bie ©obte überhaupt. Podplätenje n. bie 58e» fof>lung. Podplatina/. baž ©ohlen» leber. Podplätiti, im v. pf. be» fohlen.

P o dpi (i fti, podpletem v.pf. unb podpletati, am v. impf, unter» flechten.

Podpomäganje, n. bie Unter? fliifsttng, bie .fMilfeleifhittg. Podpo-maganl'ki adj. Unferjtiifeungž. . . . , •£>iilfž . . .. Podpomagati , am v. pf. (komur) ßülfe allerlei 2trt tei= (len, itnferflufeen, unterhelfen. Pod-pomözh f. bie Nachhülfe, bie Un» ferftüßung. Podporen, rna, rno adj. ©fufe..., maž sum Unferftemmen bieut: podporni sid, bie Stüfjmauer. Podpora, podporna ober podpornja f bie ©fufee, bie Unterlage. Podpornik m. ber Unferflüfcer. Podpreti, podprtim ober podprem, aud) poil-perem ober podperem, podperl , podpert ober podpret v. pf. unfer» flemmen, unferfhifjen. Podprijazha f. bie Unferftüte. P o d p r i 1 o s h i t i, im v. pf. »on unten, unterhalb hinju (egen. ' P o d p r o g, tn. ber SSauchgurt. P od pü fti ti, auch podpuftiti, im

v. pf. unter ftd) meglaffen. ! Podräpati, am ober pijem v. pf jerfrafeen.

P o (1 r ä j t a t i (f) v. P o d r a z h ü-n i t i.

P o d r d ft i, fem v- pf. unb podra-fhati, am v. impf uttfermachfen. • Podraflianje n. baž Uitfern>ad)fen.

Podrafhenje n. bie Unfert»ad)fuug. P o dr a s de 1 ik, lka m. ober pocl-rasdelenje n. bie Unterabteilung. Podrasdelenfki adj. Unfe.rabthei» lungž . . .. Podrasdeliti, im ober j podrasdeliti, im v. pf. uttferab» theilen.

P o tira sümi t i (*) im unb podra-sumljati, am v. impf barttltfer Der» fleften (subintelligereJ. P o d r ä s h i t i (tiež : po-drashiti) im

v. pf- »erneuern, fbenrer machen; — fe v. r. pf. ft)eurer roerben. P o-tlra zini n it i, im v. pf eilte JU große Red)nung mad)en, itn Red;uen überhalfen; — fe v. r. pf fjd) »er» rechnen, ftd) im Rechnen irren. Podrediti, gem. podrediti, im v.

pf. maflen, aužinaften. P o dremati, mljein v. pf. ein tj>e=

itig fd)lummern (dormitarej. Pod rep i na, podrepniza f. unb

podrepnik m. ber ©chroansrieinen. Poclres, m. ber ©chnift »on unten. Podresati, shem v. pf. unb podre-sovati, podresävati v. impf, unter» fchneiben.

Podresniti, nem v. pf. unferfeit»

fen; — fe v. r. pf. unterftnfen. Podreti, derem v. pf. v. Podirati.

P o d r i g a v an j e , n. baž Dlttlpfen.

P od riga vati fe v. r. impf. rttlpfeit. Podroben, bna, bno adj. eitljeln, bcfaitirf. Podrobno adv. einseht, befailirf. Podrobnoft /. bie (Sin» setubcif, baž Detail. P o d r ü g o d , adv. sroeifeitž. Podru-gazhenje (*) n. bie ©ieberholung. Podrugazhiti (*) im v. pf. tpieber» hoten.

Podfada, f. ber .£>inferhalf. Pod Te b a (*) f unb potUebik , bka m. (in ber cprad)tehre) baž ©ubjeSf. Podfed, podfedik , tlita m. Ultb podfedenza f roaž fid) ttnfer einem ©egenflaube, 5. 9S. unfer ber Äaut anfefet, bie Unterlaufung: bat;er ker-vin podfed ober kervna podfeden-za, bie fBlufunferlaufttng; s' kervjo podfed en, mit SBtuf unterlaufen. P o d fe fl I i Z a , f. bie Dede unter bem

©attet, bie issdiabracfe. Podfek, m. ber ©runbftamnt bež Dachfluhtež. Podfekati , ara v. pf Ultb poilfekavati, am v. impf. »Oll unten roeghacfen. P o d f 6 d b a , f baž Uttfergeridjf. Podftati, ftojim v. impf. ttnfer» flehen. Podftojezh part. ttnferflehenb. P o d f t ä v i k, vka m. ber Unferfafj. Podftaviti, im v. pf unferfletlen, unterfefeen, unterlegen. Podftävlja-nje n. baž Uiiferflelten. Podftavlja-ti, am v. impf. baruitfer fletlen, un» terfefjeit.

Pod ftil jati, am v. impf, unb podftläti, ftelem v.pf. unterflreuen, Unterbetten.

Po d ft opit i Te, im fe v. r. pf. fid) untergehen, ft

PodTvinka, f. bat ©pannferfel.

Podfhiti, rilijem v. pf. unb pod-fhivati, aud) podfhivavati, am v. impf untermihen; boppetn, »orfchu» ben. Podfhiv m. bie Unternahm &er sßorfdjub (ber ©d)u(;e).

Podfhüntati, am v.pf. auffjefceit, aufreijen.

Podse m en, mna, mno adj. unter» irbifd).

Podshgäti, sbgem v. pf. unter» jünben.

Podshiganje, n. bat Untersünben. Podshigati, am v. impf entflammen, anfachen; unferjüitben. Podshiglej m. bie Unterjünbung.

Podtakniti, nem v. pf. unb podtikati , am ober podtizhem v. impf. unterfcbieben; podtakniti fe v.r.pf firaucbeln; fiolpern. Podtaknjen part. unterfcboben. Podtäknjenoft f. bie Unterfd)obcttfjeif. Podtikanje n. bat Unterfcbieben; bat Straucheln.

Podteme, i. podtemna ober pod-temena n. bat Hinterhaupt b. i. ber Sl;eil unter bem ©cbeiter.

Podtikanje, podtikati, v. unter Podtakniti.

Po d trebuh, a. podtrebüha m. bet-Unterbattcb. Podtrebühov adj. bet Unterbaucbet. Podtrebufhje n. (coli) bie Unferbaud)tf!;eile.

P o d u h a t i, am v. pf. heriecben.

P odurni ti, nem v. pf. untertau» d;en, »erfenJen; — fe v. r. pf. ftd; untertaudjen, uerftnfen-

Podüftiti, im v. pf. aufmiegelit, aufreihen, »erteilen.

Podü ft na, v. Podvuftna.

Poduzhiti, v. Podvuzhiti unter Podvük.

P odväkrat, adv. ju jroei Mat.

P o d v ä 1 i t i, im v. pf. nnterwät» jen.

Podverniti, nem v. pf. (ben ©tie» fet) auf bie ©eite treten.

P o d v e r f t e n j c, n. bie Unterredung.

Podverftiti, im ober podverftiti, im v. pf unterreden.

Podvershba,/. bie Unterwerfung. Podvershen part. unterworfen. Pod-versliiz, shza m. ein unterfd)obenet Šinb, ber ©ed)fe(batg. Podvershljiv adj. unterwürfig. Podvershljivoft f. bie Unterwürfigst.

P od ves, auch podves m. unb i. podves, 2. vesi ober vesi, ober i. podvesa/ bat Unterbanb, bat Snie» banb. Podvesati, shem v. pf. un» terbinben.

P o d v i n e n j e, n. bte SBerrenlitng. Podviniti, nem v. pf. »errenčen. Podvinjen part. »errenJt. Podvinje-noft f. bie SSerrenStheit.

Podvirk, m. ber Šnitffel.

Podvifbanje, n. bie (Srhöfjung. Podvifhati, am v.pf. erhöhen.

Podvisanje, n. bie Beeilung. Po-dvisati fe, am fe v. r. pf. ftd) beeilen.

Podviti, vijem v. pf. unfcrbiegen, aufbiegen: rokäv fi podvij, flreife ben Aermel hinauf.

P odvöd, m. ber Betrug, bie Unter» fübrung. Podvöditi, im ober podvo. diti, im v. pf. unterführen, betrügen.

Podvorati, v. Podorati.

Podvrazhanje, rt. bat auf bie ©eife»Xrefeit bet ©tiefett. Podvrä-zhati, am v. impf, (bett ©tiefei) feitwärtt treten.

Podvrezhi, auch podvershiti, ver-shem v. pf. unterwerfen.

P o d v t e rn j al i z , lza m. bat Cichf» pufegefleH.

Podvük, m. bie Belehrung. Podvu-zhen part. unterrichtet, belehrt. Pod-vüzhen, zhna, zhno adj. lehrreich. Podvuzhenje n. ber Unterricht, bie Betehrung. Podvuzhiti, irn v. pf. unterrichten, belehren.

Podvuftna, podvüftniza f. bie Un» terlippe.

P o d z h e 1 j u f t, /. unb podzheljüfti-za f. d. ber Unferfiefer.

Pogajati, am v. impf, unb pogajati fe, am fe v. r. impf, einen Ser» trag ober 93erg(eid) machen, accorbi» ren, einig werben worüber, übereittfom« men, ftch abfinben (paciscor). Po-gajaven ober pogajiven , vna, vno

i adj. bebingenb (conditionalis). Po* gajk (*) bie Bebingung.

Poganjati, am r. impf, aufreiben, alimälig weifer treiben. Poganjk m. ber Antrieb. P o gä Titi, im ober pogafiti, im v. pf. nad;einanber (baž geuer, bie l!id;= ter) atlžfhfchen. Pogäfliati, am v. impf, mit Auž(0fd;en befdjäftiget feptt. Pogär»aviz, vza m. ber Aužtofdjer. P o g a z h a f. weif ež, überhaupt be|fe=

rež alž geroohnlichež .ftaitžbrot. P o g e r d i t i, im ober pogerditi, im i>. pf. bejubeln, verunreinigen. Po-gerdnik, pogerdnik m. ber SSefubler. P o g e r v a n j c (f) «. baž 23egel;ren. Pogervati, am ober pogorjem v. pf. begehren.

Pogibniti, nem v. pf. ju ©runbe ge(;en.

Poginenje, n. ber Untergang, baž SSerrecfen. Poginiti, nem v.pf. po-ginjavati, am ttnb poginovati, nitjem v. impf, perfd;winbett, unttfgel;en, ju ©runbe gehen; verrecken.*' P o g 1 a d i t i, im v. pf. jh-eid;eltt;

aufpufcett, frifirett. Poglavar, rja m. baž Oberhaupt, ber Häuptling. Poelavärov adj. bež Oberhauptes. Potlavarfk adj. ber Oberhäupter, oberl)auptlid;. Poglaviz, vza m. eitt eigenftnntger (Burfche. Poglaviten , tna , tno adj. Jpaupt..., poglavitno me i t o, bie tCiaupffiabf. Poglavizliki adv. kopfüber. Poglav-nili m. ber SSor|le()er : vifliji poglav-nik, ber Ohervorfteher. Poglavno adv- überhaupt. Pogled, m. ber ©lief, Anblick; bie S8efd;au. Pogledati, am v. pf. unb pogledavati, am ober pogledovati, üjem v. impf, anblicken, befehen. Pogledljiv (*) adj. fchettSwürbig. P o g 1 o b e j Tb a t i, am v. p f. pertie= fett, tiefer mad;cn; — fe v. r. pf. fich »ertiefen, tiefer werben. Pog in era n je (f)«. bie. Vermehrung.

Pogmeraviz, vza m. ber Vermehret'. Pognati, poshenein v. pf (ltar, kogar) bopon.jagen, perfolgen, nad;* feheit; antreiben: poshenem, id; wer= be treiben; poslieni, treibe ein wenig. P ogniti, nein, nil, njen v.pf. bett= gen: pod pögnjeno ilrevö Jiodijo kose (rat, einen Unterbrücften per* fpottet Allež. 'o gnojä vati, am v. impf, mit

33ttngcn 6cfd;äftiget fet;n. Pognojiti im v. pf. billigen.

Pogödba, ober pogodba/, bie Ue« berciuEuttff, ber Vertrag. Pogoditi fe, im fe v. r. pf. übereinkommen; fid) abfiitben, einen Vertrag oberVcr= gleich mad)en, fich mit einem vergieß

d;en (paciscorj : s' lepo pogoditi fe, fid; in ber ötfte aužg(ejd;en. Pogoj m. bie SSebingung, baž SBebingniß.

P o gol t (*) m. (in ber ©pradjlehre) bie S5crfd;(ucFuttg einež Vokalž, bie (Šlijion, ber Apöfiroph. Pogöltnenje n. bie (Slibirttng, bie Verfdjluckuttg. Pogoltniti, nem , nil, njen v. pf. llltb pogoltvati, am t-. impf. Pct= fd;fucfen, pcrfd;Iingen: pogoltno snamnje7, baž (SlibirungSseichen, ber Apoftroph-

Pogoni z, nza m. ein gaßbittber= werfjeug.

P o g o n o b i t i, im v. pf. $u ©runbe richten.

Pogör, m. bie geucržbrtmfi. Pogorel, rela, relo adj. abgebrannt; auch von ber ©ontte verbrannt. Pogorela m. ber burd; eitte geueržbruttft Vers ttnglücffe; ber Warne einež Vogelž.

Pogor enzbiti fe , im fe v. r. pf. .bie Sitten ber OberErainer annehmen, ein OberErainer werben.

P ogoröti, im v. pf. abbrennen, verbrennen; burd; geltet- verunglücken. Pogoretje n. bie Abbrennung, bie Verbrennung; bie Verunglückung burch geuer. Pogoriflie «. bie 23ratib|latfc.

Pog oft, aud; pogolten, ftna, ftno adj. häufig. Pogöfto adv. oft, öfter, häufig. Pogöftoft (*) pogöftnoft f. bie Häufigkeit.

Pogovarjanje, n. baž ©efprcd;eit. Pogovarjati fe , am fe v. r. impf. fid; berathen, ftd; befprcd;eit. Pogö-vor, 2. pogovora ober pogovora /«. bie Verafhuug, baž ©efpräd;. Pogovoren , rna, rno adj. gefprüd;ig, rebfelig. Pogovorili fe, im fe v.r. pf. fid; ein wenig berathen, befpred;ett. Pogovörnoft f. bie öefprächigkeit, bie Äebfeligkeit.

Pograbiti, im v. pf jufattlllten raffen, jufammeu fd;arreit.

Pogreb, 2. pogreba m. baž 2eid;cit; begängnifj, baž '«Begräbniß , bie SSeer= bigung. Pogrebanje, pogiebenje «.

bie «Beorbigung. Pogrebatel, gem. pogrebi/., bza >n. ber SobfenbegfeU ter, ber Ceid;enbeg(eiter. Pogrebati, am ober bljem v. irnpf. unb pogrebni , bem, bel, ben v. pf. begra* bell, beerbigen. Pogreben, bna, bno adj. Begräbnijj..., «Beerbigttngä — Pogrebnik m. ber Sobfengräber. Po-grebfhina f. ber Ceichenjug, ba« 25e= gräbnif.

Pogrejk, m. baS ©armfuch, ber Umfcbfag.

Pogre fhanje, n. baä SSermiffen. Poerefhati, am v. impf, unb po-grefhiti, im ober gem. pogrefhiti, im v. pf. »ermiffen. Pogrefhovänje n. baä ©nfbebren. Pogrefhoväti, am v. impf, entbehren. Pogrefhik, fhka m. ber Abgang, ber Mangel, ber 5'ehfer.

Pogresnenje, rt. bie SSerfenEung ; bie Uitferfaudjung; bie SßerftnEung. Pogresniti, nem v. pf. pogresvati, am v. impf, untertauchen, unter baä ©affer fauchen; »erfettfen; — fe v. r. pf. fteb untertauchen, »erftnfen.

P o g r 6 b a t i, am v. pf. (tn ben ©eitt= garten) gruben.

Pogrositi, im v. pf. unter baä «Baffer fauchen, »erfenEen; — fe v. r. pf. ftd) untertauchen, »erftnEen; (kömur fe) anbrohen, brof;en.

Pogrösniti, v. Pogresniti Unter Pogresnenje.

Poguba,/, ber Untergang, baä SBer* bet-ben, bie S3erberbnijš, bie SSerbamm* nifj. Poguben , bna, bno adj. »er* berbtich- Pogubesh m. ber SSerber* ber. Pogübiti ober pogubiti, im v. pf. unb pogübljati, am ober pogu-bloväti, am v. impf, oerberben, un* braudjbar machen ; »erbamnten. Pogubljen pa-t. »erberbf; »erborbeit; »erbammt. Pogübleniz, nza ober pogüblenik m. ber 23erberbfe, ber 93erbammte. Pogubljenje n. bie 3Ser= bammung, baä SSerberben. Pogubljenj fli adj. S3erbammungä ..., beä SSerberbttiffeä. Pogübljenoft f. baä SSerberbnijj, bie SBerberbfheif, bieSSer* borbenbetf. Pogubljiv adj. »erberb* (ich. PogubljivoTt f. bie 93erberb= lichEeif.

Pogum, m. ber Muff». Pogumen, mna, mno adj. mutbig. Pogümnoft /. bie ÜRufhigEeif.

Pohabiti, im v. pf. »erberben, $er= Erüppefn. Pohäblenje n. bie 83er* Erüppefung. Pohablenoft f. ber 3u= ffanb, ba efmaä »erErüppelf ifh

Po h ad a , m. ber ©oft ber ffiitterung ber äffen (Slawen.

Pohajanje, n. baä ©pajiren. Pohajati fe, am fe v. r. impf, fpaji* ren, ftch ergehen.

Pohajkovati, am ober küjem v. impf, »or SUtaffigEeit bafb fifcen, bafi) flef;en ober geErümmf gehen.

Pohäfniti, nem v. pf. benüfcen. Pohäfnenje n. bie 23cnüfcung. Poha-fnitljiv adj. benttfebar. Pohafnitlji-voft f. bie SenufebarEeif. Pohafnjiv ad), nufebar. Pohafnjivoft J. bie ShtfebarEeif. Pohafnovänje n. baä SBenufcen, bie SKu&ttiejjung.^Pohafno-väti, üjem v. impf, benüfeen. Po-hafnoväviz, vävza m. ber 9lttfc* ntejjA ber ©enüfcer.

PoheiRjävanje, n. baä gewöhnliche aUmäfige Aufhören. Pohenjävati , am v. impf, gewöhnlich, periobifch aufhören, nachfaffen.

P o h i b o v ä t i fe, am Te ober ujem fe v. r. impf. roanEen, fchroanEen.

Pohifhen, fhna, fhno adj. ^)auä..., jum -?>aufe gehörig : pohifhni säjzi, bie Jpauähafeit, bie Kaninchen. Po-hifhje n. (coli) bie Jöauäeinricbfung. Pohifhovanje n. baä .öauftren. Po-hifhoväti, fhüjem v. impf, hauftrcn. Pohifhoväviz , vävza m. ber Jpatlft* rer. Pohifhtvo ti. (coli) ber ^»auä* rath, baä £auägeräfhe, bie 3immer« einrichfung.

P o h i t i t i, im d. pf. werfen, gebären (nur »on »ernttnfffofen Ibieren).

Pobito z h, adv. auf ein Mal, im Pohitrenje n. ^ie BefcbfeunU gung. Pohitriti, iin v. pf. befchfeu* nigen-

P o h 1 a p z h o v i n a, f. eine 2SSeinre= bengaffung tn UnferfteiermarE.

P o h 1 k f t a t i, am v. pf. (fcberjmeife) »erfcblingen.

P o h 1 a t, m. baä ©eftthf, ber lajiftmt. Pohlätati, am v. pf. befühlen, betafien.

Pohlepen, pna, pno adj. fiijlern, gierig. Pohlepnoft/. bie Cüfternbeif, bie ŠBegierbe (aviditas). Pohlepo-väti, äm v. impf, nach etwaä fchnaus ben, fef>c begierig fet;n (averej.

Pohleven, vna, vno adj. bemufljig; eingebogen, fanftmütl)ig. Pohlevnenje n. bie Demütigung. Pohlevniti, nem v. pf. bemtlfhigen. Pohlevnoft /. bie Demutl;; bie ©ingejogenheit: pohlevnoft je pohlevnofti vredna , eine Art erforbert bie anbere.

Pohlöpniti, nem v. pf. attffchnaps pen, auffdjnellen.

Pohoditi, im aud; pohoditi v. pf. Serfrefen, barauf herumgehen.

Pohot, m. bte Buft, ber Srteb, bie Segierbe. Pohoten, tna, tno adj. [iijlern.

P o h o 11 j i v, adj. tüflern; leibenfchaff= (id). Pohotljivoft f. bie Beibenfd)aft= lid)f eif. Pohotno ft f. bie fieibenfchaff.

Poiirovdtiti fe , im fe v. r. pf. bie Sitten ber Kroaten annehmen, ein Kroate werben.

Poh ruft an je, n. baS grammetnbe Aufeffett. Pohrüftati, am v.pfauf= effett.

P o h ü j f h a n j e , n. baS Aergernij;; bie Sßetfchlimmcrttng. Pohujfhati, am v. pf. uerfehlimmem, »erfchlech» fern; ärgern, Aergernifi geben; — le v. r. pf. fid; uerfd)limmern, fd)Ied)fer werben; ftd) ärgern, Aergernijj nehmen. Pohujfhljiv/2^7. tterberblid); ärgerlich, Aergernijj gebenb. Pohujfhljiviz , vza m. ber Aetgetnißgebcr. Pohuj-fhljivofty. bie S8erberblid)Eeit.

Pohvala,/, baS Bob, ber--SSeifatl. Pohvalen, Ina, lno adj. Bob . .., waS Bob enthält. Pohvalenje n. bie Selobung. Pohvaleshen, shna, shno adj. banfbar. Pohvaleslinoft /. bie DanfbarEeif. Pohvaliti, im v. pf. beloben.; — fe v. r. pf. fid) briiftert, fid) prahlen. Pohvalitljiv adj. rül>m= lid). Pohvälnik m. ber Rül)mer. Pohvalnoft /. bie Selobuttg.

P o i g r a n j e , n. bie Semuftjirung. Poigrati, am v. pf. bemuftjiren; — fe v. r. pf. ein wenig jptelen, fcherjen.

Poimenovanje, rt. bie 23enam= futtg. Poimenovati, am ober nüjem v. pf. bettamfen, benennen.

Poifkati, gem. poilkäti, poifzhem v. pf. auffud)en : v* bukvah poifliäti, bas Such auffchlagen, im Suche nad)= fudjen.

Pojäf, m. ber (Surfet, bie Betbbinbe.

Pojanje, n. bas fiäuftg»fetm, baS Dlamnteln. Pöjati fe, am fe v. r. impf läufig fepn, rammeln. Pojät-noft/. ber ©efd)ted)fSfrieb.

Poj dem, (ein mangelhaftes 3eifwort) ich werbe gehen, l;af nur ben 3m» perati» pojdi gehe bu, Eomm, pöjdi-va, pojdita, pojdimo, pojdite, naj pojdejo ober pojdo, weld)e Duale unb *piurale man aber gewöhnlich lieber fpn!opirf: pojva, pöjta, pojmo, pojte. Poiti unb poflilo heißt aber ausgehen: sliito näm je pofhlo, baö ©efreibe i|l uns ausgegangen.

Pojedanje, n. ba» Aufeffen. Po-jedati, am v. pf. effen, nad) ber Reihe AtleS aufeffen. Pojedniza, pojedina, pojednja./". baS Rad)mal)I.

Pojemati, am ober pojemljem v. impf. fd)lud)5en; atl;nten. Pojemlej m. ber Afhentjug.

Pojemati, pojemljem v. pf. AtleS nach bep Reihe nehmen.

Pojefti, pojem ober pojedem v. pf. aufeffen, aufjehren.

P o j e s d i t i, im v. pf. abreifen ; po-jesdim, ich werbe fortreiten.

Pojiti, im v. impf, franfen.

Pojüditi fe, im fe v. r. pf. bie Sitten ber 3uben annehmen, ein 3"= be werben.

Pojüterfhen, fhna, fhno adj. üher» morgig. Pojiiterfhnem, pojütrem ad7. übermorgen.

Pok, pokäj m. ber Knall, berSchnal}» lauf. Pokanje unb pokanje n. baS Knallen, baS ©chnaljen. Pokavniza / bie K(affd)büd)fe.

Pokaditi, gem. pokaditi, im v, pf. beräuchern.

Pokarati, am v pf. beflrafen; — fe v. r. impf, hulbtgen. Pokä-raven, vna, vno adj. flrafbar, fll'äfs lid).

Pokafhtigati (f) am v. pf. he* ftrafen.

Pokasati, shem v. pf. setgen, ans Seigen; — fe v. r. p f. ftch geigen, ftd) fehen laffen, erfcheinen. Pokä-shik, shka m. baS 3eigen. Pokashe-väti, shüjem t>. impf, jeigen.

P 6 k a t i, gem. pokati, am v. impf. Enallen, fchnaljen; Riffe, Sprünge befoinmctt. Pokniti, nem (auch pök-; niti) v.pf fchnafsen; einen Sprung

bcfommcn. Pökinja /. bic ©paffe, bic SKifce. Pokniza, poknjiza / ciit Steiner 9tiß ober ©prmtg. Pöknji-zhav adj. riffig; (bei ©ebroeinen) »on unreiner, fd)ttppiger Jöaut. Pokefnenje, n. bic S3er$ögeruitg.

Pokörniti, nem v. pf. »erjögcrn. Poklädati, am ober pokläfti, ädern v. pf. hinlegen : roke nafkri-sliem pokläda, er i>äligt fein &C--fdnift ait ben Stagel. Pokläti, kolem v. pf. M ei nad) ber 9icil)e fd)(acf)fcn; — fe v. r. pf. ftd) bnrd) eilten gati behäbigen, v. Pobiti fe. Poklekniti, nem v. pf. iticber» fnien. Poklelcovänje n. baž ofte Stieberfnien. Poklekoväti, äm ober ujem v. impf, oft ltieberfnicn, tiefe 33crbeitgungcn machen. Pök lina, poklina f. bic Slltff. Pok Ii z, m. ber Beruf. Poklizanje n. bie Berufung. Poklizati, zhem v. pf. berufen. Pokmetovän, part. »on einem

Bauer ben>irfbfcbaffef. Pokoj, i. pokoja m. bic Kill;». Po-kojifhzhc n. bie 9tube|täffe. Poko-jiti, im v. impf. bcrul;igen. Pokojn ad). ruhig; »erfiorbett, feiig: pokojni ozka, ber feiige, »erftorbene Safer.

Pokol en je, n. baž 05efd)ted)t, bic Abftammung: is Dävidoviga poko-lenja, auž betu @efd)fed)te fcaoibž. P o k 6 n z h a n j e , n. bie ©ernicbtung. Pokönzhati , am ober pokonzbäti, am v. pf. 5U Orunbe rid)fcn, ju niebte mad)cn, »erroüften, gdnjlicb »er= berben; — fe v. r. pf. jtt ©runbe geben, ftd) felbft ein_ (Snbe mad)en, »ergeben. Pokonzkäviz, vza m. po-lionzbävka f. ber 33crnid)fer; ber Sßollenbcr. Pokönzbnik m. ber 5ßo(= fenber. Pokonzhoväti, äm ober po-konzbävati, am v. impf. JU (Srun= bc rid)tcn, ju niebte mad)cn. Pokop, pokopa ober pokopa m. baž Begräbnifj. Pokopalifhe , po-kopaliflizke n. ber ©ottežacfer, bie Begräbnißftatfe, Pokopäti, pokö-pljein v. pf. begraben (Alte« ber 3leil;e nacb). Poköpizh m. ber ßeichettbe= gteifer.

Poköra,/. bie ©träfe, bie %ü

gung; bie Buße. Pokoriti , im V. 'impf, (trafen, büffen; — fe v. impf. (zkefar) Buffe tbun; bttffen. Pokori ven, vna, vno adj. bußfertig. Polioriviz, vza m. pokorivka/. ber Beftrafer , ber Büßer, bie —inn. Pokorivnoft f. bie Bußferfigfeif.

Pokoren, rna, rno adj. unferttntts fig, gel)orfam. Pokörnoft, pokör-fkina f. ber ©eborfam.

Pok o filze, n. baž Sonfcff, ber 9tad)tifd). Poköllti , im v. pf. ab; effen, mit bem ©peifett fertig fet;n.

Pokofiti, im v. pf. abmäßen, mit bem 9Ml)cn fertig fepn.

Poliotäti, äm ober pokötam v. pf. berumroctljen, baß etroaž Heben bleibt; vef fe je pokötal, er tjat ficb beim •Öerumroäljcn »oll Šoti; ober ©djmufc gemacht.

Pokrjjn, adj. @ren$..., am Stanbe. PokfSjna f. bic ©renjc , baž ©renj» tanb; 1 Pokräjfk adj. örtlich.

P o k r ä f t i, krädeui v. pf. Alfe ž ber SReibc nad) (tehten.

Pokredati (f) am v. pf. betreiben, mit Srcibe »otl febreiben.

P okr ep z Ii an je, n. bie ©tarfung, bte Aujfrifd)ung. Pokrepzhäti, äm v. pf. unb pokrepzhävati , am ober pokrepzhovati, äm v. impf, fiätfen, aujfrifd)cn; pokrepzkäti fe v. r. pf. ftd) erfrifcbeit, ftd) ftarfen. Pokrep-zkäven , vna, vno adj. ftärfenb.

Pokriftufkiti fe (*) im (e v. r. pf. bie ©itten ber Stiften annehmen, ein Stift werben.

Pokriti, i jem v. pf. bebeefen: pokriti fe , feinen Jöut auffefeen. Pö-kriv ober pökriv m. ber Scd'cl. Pokrivälo n. ber Secfel, bic •£>title, ber ©d)teicr. Pokrivanje n. baž S)ecfett, baž Bebeefen. Pokrivati, am v. impf, beefen, mit Bebecfctt bcfd)äftiget fepn. Pokriväzh m. bet ®ecfet; ber Badjbecfcr.

Pokropiti, geilt, poliropiti, im v. pf. befprengen. Pokroplenje «. bie Befprengung.

Pokr6v, auch pokrov m. ber®ccfet. Pokroven , vna , vno adj. £)ecf ..., junt Decfcit: pokrovna fläma, baž sDecfftrob, baž 35achjtroh. Pokrövnik m. ber fcecfef,

Poküditi, im v. /»/fabeln. Po-

kudljiv adj. tabclf)aff. Pokudljivoft t. bie Iabell)aftigkeit.

Pokupiti, im v. pf. aufEaufen, JU= fammenkaufen. Poküpljenje n. bie 3lufkattfung.

Po kür, m. ber ©efdjtnacF. Poküfiti, im v. pf. unb poküfhati, am v. impf, Eoften, verkoften. Poküriienje «. bie SBerkoftung. Poliürhnja, unrieb» fig poküfhina (*) f. ber S3orgefd)mack.

Pokvariti, gem. pokvariti, im v. pf. unb pokvärjati , am v. impf. »erberben, fd)fed)t madjen, 51t ©runbe richten; — fe v. r. pf. yerberben, fd)(ecbf werben, ju ©runbe gel;en umkommen.

Pokvezhenje, n. bie 3Serkrüppe= iuitg. Pokvezhiti, im v. pf, »er» krüppeln, verkrümmein.

Pol, adv. halb (bie Jpalffe).

P 61 a, f. bie Stäche.

P o 1 ä d j a t i, am v. pf. befcfjijfen.

Polaganje, n. baž SSorlegen bež gutterž bem SSiel;. Polagati | am v. impf. hinjMen; bem SSiet; baž guffer »erlegen.

Polagama, adv. atlmätig, nach unb

nad;.

Po lahka vati, am -l>. impf, unb polähzhati, am v. pf. erleichtern, Polahen , hna, lino adj. (eife.

Pola j,f banje, n. bie @rleid)ferung. Poläjfliati, am v. pf. erleichtern, leichter ma.d;en, linbern.

Polin iz, nza m. polänka f. ber gelbbatter, ber gelbler, bie —inn. Polanlk adj. gelbbauern ..., wie bie gelbbauern.

P o 1 a 1' t i t i, gern, polaftiti fe , im fe v. r. pf (zhefar) fich eigen madjett, ftd) sueigtten, fid) bemächtigen.

Polashnjivo, adj. auf lügenhafte 5öeife.

p o 1 b e 1 i z h, m. ber Häfler.

Pol brät, 2. polbrata m. ber Halb» brttber.

Poldan, in ©t. polden, i. poldnä ober poidneva m. unb i. poldne, 2. poldneva n. ber Wittag. Pol-danfli, poldnefhen, poldneven, vna, vno adj. Wittags..., mittägig.

Po 1 drüg i, adj, aitberthafb,

P o 1 e d i t i fe , gem. polediti fe , im fe v. r. pf. gtaffeifen, eiftg werbwt. Poledniza f, baž ©tatteiž.

Poleg, prp. neben, Iangž: poleg nielta, poleg vali To travniki, ne» ben ber ©tabt, neben bem Dorfe liegen bie SBiefen; poleg pot6ka fi.n re fprehajal td) erging mich neben bem !öad)C, rangž bež S3ad)ež.

Polehkenje, n. bie Wilberunq, bie (Meisterung. Polehkiti, im v. pf. erleichtern, ntitbern. Pelehkota f. bie Erleichterung, baž Sabfat.

Polej, flatt poglej, pogledaj, ftet; !

Potek, v. Poteg.

Poleno, n. baž ©d)eit. Polenze n. d. baž ©d)eifd)en: liüreshno polenze , ein ©cbcitd)en 25rennhotj.

Pole potiti, gem. polepötiti, im v. pf. verfchönen. Polčpfbati, auch po-lepfliäti, ara v. pf. fdiotter mad;en. Polepfhanje n. bie S3erfd)öiterung.

P o le ft i, aud) polesti, leseni v. pf. ein wenig kriechen: polesem, ich werbe kriechen.

Po 1 e s h i f h e, n. baž ©eftäffe.

Poleten, tna, tno adj. ©ommer..., fonimertid), waž unter bem ©ommer ift ober gefchieht- Poletje n. ber ©ommer. Poletnifbk adj. ©ommer..., fommerticb. Polezhen part. fommers tid) gekleibef: dnef bom polezhena k' mefhi rhla, heute werbe ich in ©ommerkfeibern o. i. ohne OberrocE jur Weffe gehen.

Poleteti, tira v. pf. ein wenig tau* fen, fliegen: poletim, ich werbe flies gen, laufen.

Polevka, v. Polivka.

Polezhi, poleshem v. pf. (»ort ©aaten) umfallen ; (von sineren) 3uitge werfen.

Polh (tiež: pouh ober püh), m. bie Hafetmauž, bie Ketlmauž, ber ©ie= benfd)läfer, ber SSillid) (.Sciurus glis. L i /z n,, G lis esculentus. Blumen h J, Polhov adj. bež S8ittid)ež. Polhovrk adj. ©iaid)..., ber SiUiche,

Poli, m. pl. baž aSrücfenjocb.

P o ti j an je, n. baž 95egief;.en, Po-lijati, am v. impf, mit ŠSegiefjett fortfahren, befd)äftiget'fet)n.

Potikati, am v. pf, ebnen, glätten; (vom äöege) bahnen.

P o Ii tka, / baž ©fanbmebl; vüftna politka, eine £inberkrankbeit, wenn fie im Wunbe unb abmarfž in bett ©ebärntcu weiße gfeefen unb !B(ä§d)eit

bekommen. Polifkati, am v. impf. berauben, mit ©faubntehl beftreuen. Polifkaft, polifkav adj. mit ber vüftna polifka begaffet. Polifhk, adj. halbmaßhältig: po-liflilii gläsh, etit öla«, meines eine iHilbe Waß l)äft. P o Ii sati, shem t,-, pf. aufteefen. Politi, lijem v. pf. begießen. Polivati, am v. impf, mit Begießen be» fcbäftiget fepn. jpolivavniza f. ber ©pri&frug. Polivka,/ bie «Sttppe. P o 1 i z n, f. unb polizhiza, polizkka f d. ein an bie ffianb gefd^lagene« 'Brct, unt efroaS barauf ju (leden, bie TiJanbleifle. P 6 1 i 7. k , a. polizha m. eine halbe ®?aß, bie Hälfte »om pint. Polizh-nik , polizhnjak m. ber Halbmaß» topf, bie Hälfte »Olli pintnik. Poljak, m. ber šolale, ber ^>ole. Poljakinja, pöljkinja f. bie <$>olinn. Poljana,/', ba« ebene jelb, bie CEijaTs ebene, bie gelbebeite. Polje n. ba« Selb ; ba« ©efiibe. Poljni adj. Selb..., be« Selbe«. PöljTk adj. Setb..., ber Selber; polnifcb, nacb Art ber «Polen. Poljrhzliina f. (colij bie Selbfrudjte. P o 1 j u b e s n i v i t i, im v. pf. lieben«» roitrbtg machen; — Te v. r. pf. (ie= ben«roitrbig werben. Poljubi/., bza m. ber Sltß. Poljubiti, i m v. pf. ein üttal Eitfien; — fe v. r. pf. ftcb vin Wal füßen; belieben, ßufi haben. Polk, m. ba« SSoff. Polkov adj. SSoIE«..., be« SSdEe«, bem SBolfe eigen. Polkovfk adj. S3olf«..., SSolEer ..., ber SSblfer. Pol kepa,,/, ber Halbflumpen. P o 1 k 1 e z k e , adv. halbfttienb. Pol les k e, aud) polleshej ober pol-

leshaje adv. halbliegenb. P o 1 m a f e 1, fla ba« Halbfeibel. Polinafelen, Ina, lno adj. Ijalbt feibelfjälfig. Polmeri i, fza m. ber Halbmonb.

Polmefzhnat adj. halbmottbenförmig. P 6 In (lie«: poun ober pün) adj. toil. Polnesh m. jebe, fowol)t trotfene al« fltißige Sülle. Polniti, im (auch polniti) v. impf, füllen. Polnitva f. feie Jutlung, Polnogläfen, fna, fno

adj. BoUflimntig. Polnoglafnoft f. bie aSoßflimniigSeif. Polm.rt, pol-nöta f. bie Süüe : mefiz v' Ivöji pol-nofti naf ofvetlüje, ber SOTottb in feiner Sülle beleuchtet un«. Polno-ftäven (*) vna, vno adj. vollflänbtg. PolnoftavnoCt f. bie BodjlällbigtYit. Polnoflitevilen, Ina, lno adj. voll» äählig. Polnoflitevilnoft / bie SBoll» jähligEeit. Polnoskivoten , tna, tno adj. »ollleibig. Pol noski votnoft f. bie S3otl(eibigfeit. Polnotelefen, fna fno adj. beleibt; »odleibig. Polno-telefnoft f. bie Beleibtheit. Polno-teshen, shna, shno adj. »odwid)tig. Polnoteshnoft f. bte 23odwid)tigEeit. Polnözh ober polnozh, i. polnözhi ober polnozhi f. bie TOitternad)t: ob polnozhi, um TOitternacbt. Pol-nözben, zhna, zhno adj. miffer» nächtlich. Polnozliirhe n. bie Witter» nacht«feite. Polnozhje n. bie Witter» nacht. Polno7.hnik (*) m. ber 9torb» Winb. Pölnozhniza ober polnözli-niza f. ber öoffeöbicnjl in ber Ärift» nacht , bie Ärifhnetfe.

P o 1 o b 1 i z a, / bie Halbfugel. Pol-oblizhaft adj. halbfugelförtnig.

P o 1 ö k a t i, am v. pf att«fd)!itrfen.

Polonebje, n. ber Horizont.

P o 1 o f k a t i, am v. pf- auSfdjleppcrtt.

Polos k i ti, gem. polöshiti, im v. pf. hinfMen; bem Sßieh ba« Sufter vorlegen; einen 3»>eig, eine Siebe ab» legend Poloskniza f. ber Ableger 5. B. einer Siebe. Pöloshnjak m. ein »erborbene« ®i.

Polotok, m. bie Halbinfel.

Polov, m. ba« »otlenbefe Sufontmen» fangen. Poloviti, im v. pf. Alle« jufantmenfangett, ber Sleil;e nach ab» fangen; ben Sang »ollenbeit.

P o 1 o v i n a, f. bie Halbfdjeib, bie Hälfte. Poloviniza f. d. ba« Hälft» eben. Polovinenje n. bte ftalbirung. Poloviniti, im v. pf. halbiren. Po-loviza f. bte Hälfte. Polovizkka f. d. ba« >6ä(ftd)en. Polovnik m. (ein ©etrcibcntaß) ber Halbnterling ober SSterfelmeßen. Polovnjäk m. ba« Halbflartittfaß , welche« fünf (ši» mer halt. PölovnjAzhek '». d. ba« Halbflartinfäßcben. Polovnjäzhk adj. hatbftartinhaltig: polovnjazhki ob-rözhi, Halbflartinreife.

polpet, adv. unb polpetiadj. fünft» halb.

PolTede, adv. halbftfcenb.

Polfheft, adv. unb polfkefti adj. fecbtfhalb.

PolTpaje, adv. halbfchlafenb.

Polftoje, adv. balbjlebenb.

P 6 1 China, f. bat 2Mllid;locb.

Polfhterti, aucb polzlieterti adj. »ierthalb. Polfhtir, polzhetert adv. »ierthalb. Polzhetert f. bat halbe Viertel.

P o 1 s e k (liet : pousck), ska, sko ober polsen, sna, sno adj. fcblüpfrig. Polsenje n. bat Schlüpfrig»fepn. 1'olsezh adj. ein wenig fcbtüpfrig. Polsezhoft, polskoft, polsköba f. bie ©chfüpfrigfeif.

Polsli, aud; pölsh (liet: poush ober püsh) m. bie ©d;necfe. Polshek m. d. eine fieine ©cbnecfe. Polshji adj. ©chnecfen . . ., ber ©chnecfen, fcbitecfenhaff. Polshov adj. ©chne» cfeit..., ber ©d;necfe.

Polt, f. bie Jarbe ber baut ober bie Haut jelbft am lebenbigen ßeibe, allen» fallt aucb bie ©innlid;Eeif, bat gleifdb (franjöf. la chair); bei Äibnija in Är. fagf man: to tele imä zherno polt, biefet 5£alt» ifl von fchmarjer Haut; do polti fim moker, ich bin naß bit an bie Haut.

P o 1 t r a k , m. ober poltüra f. ein falber ©rofchen, bcjlebt aut pol unb bem veralteten vtori b. t. anberfhalb Äreujep.

P o 11 r e t j i, adj. briffl;al_b.

P o 1 ü k a t i, am v. pf. begucfen, hCCl aut gucfen.

P o I ü t a, f. ober polütik , tka m. bie Hälfte.

Polvüra, f. unb polvüriza f. d. bie Halbflunbe, bat Halbjh'inbch'en.

P o in a § a n j e , n. bat Helfen. Pomagati , am v. pf. Reifen: jas ne morem pomagati , ich fann nid;t ba» für; kaj mi bo , kaj mi zlie to pomagati, mat fann, mat foll mir bat helfen. Pomägaviz, vza m. ber Helfer. Poinägavka f bie Helferinn. Fomagäzh m. ber ©ehülfe. Po-magljiv adj. förberlich. Pomaglji-vol't f. bie görberlicbfcif.

P o m a k a t i, mazhem v. impf, ein» weichen, einfeuchten.

P o m a 1 e m , pomaloma adv. allniälig, nach unb nad;, fleinweife.

P oma m a, / bie «ju ft,, bie Sodheif, bte Siafereu Pomamen, mna, rano adj. wüthenb, toll. Pomämiti, im f. pf. wuthenb, foll machen; — fe v. r. pf. wüthenb, foll werben. Po-mamljiv adj. mütl;ig. Pomamljivoft f. bie ffiüfhigfeit.

P omandräti, am v.pf. jerfrefen, burch Steten »erunflalten unb un» brauchbar machen.

Pomänj, adv. efwat weniger, fachtet.

Pomänj fh an je, n. bie SBerffeine» ruttg. Pomanjfhati, am v. pf. ver» fleinern. Pomanfhljiv adj. verflei» nerlich.

Pomänkati (f) am v. impf, er» mangeln, mangeln. Pomänkanje n. Ermangelung, ber Mangel. Pomanjkljiv adj. mangelhaft. Poman-kljivoft f. bie Mangelhaftigfeif.

Pomäsanje, n. bie ©albung. Po-masaniz, nza m. ber öefalbte. Po-mäsati, shem v. pf. falben. Poma-siliti, im v. pf. falben, balfamiren. Pomäska/. bie ©albe.

Pomba,y. bie Erinnerung, bat 2ln» benfen.

Pomcknenje, ». bie SBeifcrrücFung. Pomekniti, nem v. pf weiter ruefeit, naebrüefen.

Pom eis iti, im v. pj. abmelfen, autmelfen.

Pomemba,/ pomen m. unb po-menitev, tvi f. ber ©iutt, bie 23e» beufttng. Pomenenje «. bie 23ebeu» fung. Pomeniti, nim v. pf. bebeu» fen, ©inn hoben: käj to pomeni, wat foll bat heißen, wat bebeutet bieß? — fe v. r. pf. ftch ein wenig befpredjen. Pomenjati fe, am fe v. r. impf, ftch befpredjen, mit einatiber reben, ein vertrautet öefpräd; fuhren. Pomiiijek, njka m. ber ©inn.

Pomenkati, v. Pom an k a t i,

Pomčnkvanje, n. bat SBefprethen. Pomenkvati fe, am fe v. r, impf. ftch befpreeben, mit cinanber ein ver« trautet ©efpräch führen.

Poraenlej, m. bie Bebeutung, bet ©inn. Pomenoften, ftna, ftno adj, »on Bebeufung, bebeufungtvoll.

Pomenfhati, am v. pf- un& po-

menfhävati, am v. impf, verringern, Verfeinern.

Pomerdik, m. bie Miene jum ©einen.

P o m e r k n c n j e , n. bie Verfinflc« rung. Poinerkniti, nem v. pf. fid) »ecpnflern (»on ber ©onne \ bem Monbe).

P omersä vanje, n. baž grieren. Pomersdvati, am v. impf, unb po-mersniti, nem v. pf. frieren, erfrieren.

Pomefti, metem, metel ober mel, meten v. pf. abfeieren, auäfefjren, 5ufammenfe(;ren.

Pomesdenje, n. bie Belohnung. Pomesditi, im v. pj. unb pomes-doväti, am v. impf, belohnen, befolben.

Pometanje, n. baä 21bEel;ren, baS AuSEebren. Pometati, am v. impf. abfehren, auäfebren: pred fvöjo lii-llio pometaj, febre vor beiner S^ür.

P o me t i na,bie Stacbgeburf.

Po migat i, am v. pf. mittlen, beu= ten. Pomigljej m. b'er ©iitf.

Pomije, n. (coli) baä <2pü(id)t. Pomijak m. ein £üd)enfcbaff, worein man baä 216fpiHicht gießt.

P o m i 1 i t i, im v. pf., v. Pomilvati, unter Pomilovanje.

P o in i 1 j a t i, am v. impf, (baä ©e* treibe) mabten; muffen.

P o m i 1 o T t i t i, im v. pf. begnabigen. Poiniloftitje n. bie Begnabigung.

Pomilovanje, n. bie fiiebfojung; bie Erbarmung; baä Mitleiben. Po-milovati, lijem ober pomilvati, am v. impf, (kogar) liebfofen; betnifs leitxn; fid) erbarmen. Pomilovavez ober pomilvaviz , vza m. ber ©rbar= mer, ber Bemifleiber.

Pominenje, v. Pomenenje.

P o m i r a t i, am v. impf. nacbeiltan= ber wegflerben, balrinfterben.

Pomiriti, im v. pf. befriebigen, befänftigen, aufrieben ftellenj — fe r. pf. fid) anäföl)nett.

Pom in i t i, im v.pf. bebenfen. Po-miflik m. baä Bcbeitfen, bie D5itcf= fid)t. Pomifljeno adv. bebad)tfam. Pomifljenolt f. bie Bcbadjtfamfeit. Pomifljiv, pomifhljiv adj. bebeilflid). Pomirijivoft. ober pomifhljivoft J. bie Bebenflichfeit. Pomilhlenje n. baä Bebenfen, Pomifklik m. baä

Bebenfen, bie Bebenfjeif. Pomifhijä-vati, am v. impf, itacbbenfen, be= benfen.

P o m i s e n , sna , sno adj. Sifcb .. ., jum Sifcb gehörig. Pomisje n. (coli) baä 2ifd;geratt):

Pomiti, pomijem, mil, mit v. pf. unb pomivati, am v. impf, abwa« fd)en, abfpüten. Pomivanje n. baä 31bwafcben, baä 21bfpülen.

Pom i z k en, zhna, zhno adj. nid)t jät), fänftig, mäßig. Pomizhenje «. bie ßinberung, bie OTtlberung. Po-mizhiti, im v. pf. linbern, minbern, befänftigen. Pomizhnoft/. bie ©änf» figfeif, bie Mäßigfeit.

P 6 m j a k, m. baä" Süd;engefäß, worein baä Abfpüücbt sufammengegoffen wirb. Pomje n. (coli) baä ©'piilid)t.

Pomläd, 2. pomladi, pomladi f. ber Stützing. Pomladenje, aud; po-mladitje n. bie Verjüngung. Poinla-deti, im v. pf. fid) verjüngen, jung werben. Pomladiti, im ober pomladiti , im v. pf. verjüngen, jung ma» d)en; — fe v. r. pf. fieb verjüngen, jung werben. Pomladiv adj. »er« jüngenb.

Pomlätiti, im v. pf. ein wenig brefd)en.

Pomläzhenje, n. baä ßaulicb>märj men. Pomlazliiti, im v. pf. lau, laulieb wärmen.

Pomljiv, adj. eittgebenf, fteb feicht erintiernb. Pomniti, im v. impf. (kogar) fieb erinnern, gebenfen. Pom-niv adj. gelehrig. Pomnivoft f. bie (Mel)rigfeit. Pomnja f. bie An« merfung.

P o m n o s h ä v a t i , am v. impf. vervielfältigen, vermehren. Pomno-shenje n. bie Vermehrung. Po-lnnöshiti, im v. pf. vermehren. Po-mnoshavanje tt. baä Vervielfältigen, baä Vermehren.

Pomokrötiti, im v. pf. feucht, naß mad)cn.

Pomoliti, im u. pf. hinreichen, hinflrecfen, von fid) fireefen.

P 6 mor, m. bie «J)ejl. Pomoriti, im v. pf. (ber Keihe nach) tobten, baä Söbten votlenben. Pomoriven, vna, vno ober pomorljiv adj. mörberifd). Pomoriviz , vza m. ber £obtfd;läger. Pomorftvo n. bie 9iieberlage.

Pomörje, n. (coli) baž Süflcnlattb. Pomöftanje, n. bie SPflaflerung.

Pomöftati, am v. pf. pflajiern. Pomöta, /. aitcft pomötlej m. bie Srrung.

Pornoii,/ bie -Suiffe. Pomözlien , zhna, zhno adj. ftüifreicft. Pomözhi, pomörem, pomögel v. pf. (kömur) helfen, betreffen: mati fo fi pomögli, bie Muffet hat fich &ef;offen, erholt. Pomözhik , zhka ober pomöshik , slika rn. baž -ÖulfSmittel, ber ©ehelf. Pomözhljiv adj. tefjtilfftd). Pomözh-Ijivoft f. bie SSehülftichEeif. Pomozh-nik, pomozhniza /. ber jpelfer, bie —init.

Pomrazhati, am v. impf, unb pomräzhiti, iin v. p f. perbunfcfn, bunfet machen. Pomrazhcnje n. bie aSerbunfelung. Pomüda,/. unb poinüdik, dka m. bie ©erjogerung, bte ©äuntuttg. Po-muditi, im u. pf. pcrjögerit, auf: hatten.

Ponaredba, f. bie Rad?mad)ung, bie 9Serfälfd;ung. Ponarediti, im v. pf. nad;mad)ett,' bttreh Radjtnachen Per= fälfdjen 5. 35. (Selb, UrEunben u. bgl. Ponarejen part. nadjgemadjf, »er? fälfehf: ponarejena petiza , eilt fal* fcher Siebjchncr. Ponatekniti, nem v. pf. aužftobern. P onatören, ober ponatvören, rna, rno adj. natürlich, ber Rafur gentäfj. Ponatörnoft f. bie Ratürlid)Ee'it. PonavAdama , ponavadno adv. ttnb ponaväden , dna, dno ad), ge» möhnlich.

Ponavljanje, n. baž ßrnetiern, baž i)ieuo»iren. Ponavljati, am u. impf. (ein ©ebäube) erneuern, mieber ber= (teilen.

Pouche Ten je, n. bie SSerEfätung. Ponebefiti, im v. pf. perEfären, eine ^immetžgcjialt geben. Ponebefnoft f. ber 3u|tanb, ba man perElärt ifl, bte SSerElärfl;eif. Ponedelik, lka m. ber Montag.

Ponedelfk adj. moitfägig. Ponemärenje, «. bic 2>erfd;(ed;fe= rung. Ponemäriti, im v. pj. wer* fchledjfern, fd;led>fer, fauler madien; — fe v. r. pf. fich »erfd;Iechtcrn, fdjlechfcr werben. Ponemfbiti fe, im fe v.r. pf bie

Sitten ber Dcuffd;en annehmen, ein Detiffcber werben.

Ponefti, nerem pf cj„ roenjg fragen: ponefem id; werbe fragen

Ponesh, m. baž (Sebächfnifj.

Poneshiti, im v. pf. (Sewächfe, alž Roggen, SBcijen, ©raž u. bgl. äitfammen treten.

Ponev, v. Pönva.

Poniglaven, vna , vno adj. fücfifd). Poniglaviz , vza rn. ber Sucftndufer : je präv poniglaviz, er ift ein redjfcr Sucfmctufer. Poniglavnoft f. bie 2ücFe._

Ponisiti fe, im fe v. r. pf. ftd; hcrablaffeit. Ponislianje n. unb po-nishba f. bie (šrniebrigung. Poni-shati, am (kogar) v. pf erniebrigen, bcmüfhigen; — fe v. r. pf. (kömur) 3emanben hufbigett. Ponishen, shna, slino adj. bemüfl;ig. Ponishnoft f. bie Dcmutf;: ponishnoft zbloveka perporozhi, burd; Demutl; empfiehlt man fich. Ponisliovanje n. baž (Srniebrigen. Ponishoväti, shüjem ober ponishävati, am v. impf. be? müfhigen, »erEleinertt.

Ponjava,/, ber 95rad;ett, worauf baž (Sefreibe gebörret wirb.

P o n ö f, m. ber (erlaubte, eble) Sfolj. Ponöfiti, im, il , fhen v. pf. eilt wenig fragen (5. 95. Sfeibcr); »or= ritefen, perweifett, vorwerfen, fpotfen. Ponörha / baž 23efragcn.

Pönov, v. Pönva.

Ponoviti (ponoviti), im v. pf. er? neuern, wieber herflellen (5. Š. ein ©ebäube); wicberholen; — fe v. r. pf ftd) (burch neue Sfeiber) erneuern. Ponovi t va f. bie (Erneuerung.

Ponözhen, zhna, zhno adj. SJtAchf..., nächtlid): ponözhi adv. Jur 9iad)fž* jeif: ponözlii na planini dergetati , äur Radjtžjeif im greien vor Säfte heben. Ponözhnik .m. ber Rächt? fd;wärmer.

Ponudba, /. ponüdik, dka m. Unb ponüdenje n. ber Antrag, ber SSor? fd;(ag, baž Anerbieten. Ponuditi, im v. pf. ttnb ponujati, am ober po-nüdovati, dijem v. impf, anbieten, barbieten. Ponujanje n. baž An? bieten.

P o n ü z 1 j i v (f) adj. bettüfcbar. Pq? nüzljivoft/. bie 23enitj;barfeif.

Pönva, auch pönva, / unb pönviza, pdnvizhka J. dd. bie Pfanne.

Po obe Tti, befim v. pf. unb poo-befhati, am v. impj. behängen.

Poobläftenje, n. bie a3evollmach= figung. Poobläftiti, im v. pf- be= völlmad)figen; — fe v. r. pf. ftd) bemächtigen. Pooblaftjenik ?n. ber 93evollmad)tigfe.

Poobräs, 2. poobrAsa m. baS Ab» bilb. Poobrasiti, im v. pf. ein Ab» bilb ntadjen, abbitben.

Poodftävama, adv. abfafc Weife.

PoonegAviti, v. unfer On.

Po oftati, flänem v.pf. hinten hlei» ben, jurücF bleiben.

P o 6 f t r i t i, im v. pf. verfchärfen.

Poofhabiti, im v. pf. fwchmüthig mad)en; — fe v. r. pf. ftolj werben.

Poozhititi, im v. pf. befchetnigen.

Pop, m. ber Rabel; (vetächfl.) ber

PopAclanje, n. baS JpinfaQen nad) bet Reihe. Popadati, am v. pf. nach ber Reihe hingen.

PopAdik, dka ober popädlej m. ber Anfall. Popadniti, nem ober popäfti, ädern v.pf. (kogar) ergreU fen, anfallen.

P o p a g ä n i t i fe, im fe v. r. pf. bie (giften bet Reiben annehmen, ein Jöeibe werben.

PopArenje, n. bie Abbrüljung; bie SSerbrennung. Popäriti, im v. pf. abbrühen; burch übermäßig heißc$ SB a ff er »erlefcen, als bie Jpanb u. bgl.; — fe v. r. pf. ftch burch 33er= brennen »erlefcen; weif werben.

PopAfti, afem v.pf. abweiben.

Popeljati, Am v. p f. ein wenig führen: popeljäm, id) werbe führen; popeljati Te v r. pf. ein wenig fah= ren; fahren werben, ausgleiten. Po-peljävanjc n. baS gühren; baS gal)5 ren ; baS Ausgleiten. Popeljävati, am v. impf oft ein wenig fahren u. f. w.

P o p e 1 i z a, f. baS Hermelin (Mu-stella Erminea. Lin n.J. Popelizh-

ji adj. Hermelinen . . nad; #er» melinen Art.

Poperilen, Ina, lno adj. (»on ber SBäfche) frifd), gewafd)ctt: poperilna frAjza, ein frifčheS Jpemb.

Popertnik, m. ein flad)eS SSrof ju Weihnachten, baS ffieihnachtShrot.

P o p e t n a, popetniza f. ber 2ep= pich.

Popeva n je, n. baS ©tngen, ber ©efang. Popevati, am v. impf. fin= gen. Popevka f. baS 2ieb. Popev-kiza f. d. baS iiiebchen.

P o p e z li i, zhein pf. nach ber Reihe braten; ein wenig, nur an ei= ner ©eife braten; — fe v. r. pf. ftch (am geuer) verbrennen, ftch verbraten.

Popihoväti, hüjem v. impf, mit •ötnwegblafen befd)äffigef fet;n.

P o p i j a t i, am v. impf auftrinfen; (vorn Rapier) fließen. Popijaviz, vza m. ber AUeS wegfrtnEf.

P o p i k, popka m. d. ber Rabel.

P o p i k a , f. bie Kltofpe. Pöpikaft adj. Fnofpig, vod Snofpen.

Popikati, am v. pf. befüpfelnj ein wenig flechen.

P o p i k A v a t i fe , am fe v. r. impf. wanEen.

P o p i p a t i, pijem v. pf. ein wenig ausraufen; Alles ausraufen.

Popif, auch popifik, fka m. bie aSefchretbung, bte ©chilberttng. Po-pifanje n. bie SSefchreibung. Popi-fati, fliem v. pf. befchreiben, fd)il= bern, verfaffen. PopifAvati, am ober popifovAti, füjem v. impf. }tt fd)il= bern pflegen, batnif befd;äffiget fet;n. Popifemfki adj. fchriftmäfjtg. Popi-femftvo n. bie ©d)riffmäßigEcif. Po-pifljiv adj. befd)reib(id). I opifovA-viz , vavza m. ber 25efchteiber, ber 83erfaffer.

P o p i t e k, tka m. baS ©efränE. Popiti, ijein v pf. unb popivati, am v. impf, fritiEen, auftrinfen; (vom Rapier) fließen: kdor veliko pije, malo popije, wer viel frinEt, trinEt nicht lange.

Pop je, n. (coli) bie Kitofpen. Pop-kanje n. baS Knofpen. Popkati, am v. impf. Snofpen beEomtnen ober treiben, Enofpen: drevje popka ober popkA, bie Säume fd)Iageti aus:

P 6 p k a r, rja m. ber ©impel, ber Dompfaff (Loxia pyrrhula. L.J. Popkarjev ober popkarovarf/. ©im» pel..., bes ©impels. Popkarflii adj. ©iittpel..., bet ©impel, gimpelhaff.

Popkati, v. unfer P 6 p j e.

Popkov, adj. Rabel..., beS RabelS: pöpkova shila ober hloß pöpkovnja

f. bie Wabelfchnur; popkova zipla, bie Wabelfchlagaber.

Pop lah niti, poplakniti , nem t?. pf. unb poplalinjeväti, ara ober popi akoväti , kujem v. impf, aužfpit» len, abfpülen. Poplakovänje n. baž IIb--, baž Aužfptflen.

P o p 1 k z h a t i, am v. pf Allež be= 5al)len. Popläzkaviz, vza m. ber 'Oditi bejaht.

Poplemenovati Te, am fe v. r. impf, fid; begatten, fid; belaufen, rammeln. Poplemenfki adj. t»as ei= ner ©pesiež ober Kačje eigen ijt, an= geerbt.

Popljuvati, am v. pf. befpttcfen.

Popoldan,.®, dne ober dneva m. ber 9čad;miftag, Popoldne adv. nad; Wittag, nad;tniffag. Popoldänfki, popoldneven, vna, vno adj. nad)= mittägig. Popöldniza f. baž Wach» mittagžmat)! (frühe Jaitfe).

Po poln am, aud; popolnom adj. Vollkommen- Popolnoma adv. Voll= fommen : popolnoma mu je odrekel , er hat ež ihm runb abgefchtagen. Popölnomati , am v. impf. VerPOll' tommnen. Popolnomoft, auch po-polnamaft f. bte Vollkommenheit-

Popoln oz k en, zima, zlino adj. maž nad; ffliiffernad;t iji. Popolno-zhi adv. nad; TOitternacht.

P o p 6 1 s n e n j e , n. bie Aušgletfuttg. Popölsniti fe., nem fe v.r.pf. atlž= gleiten, aužglitfchen.

Popoten, tna, tno adj. reifenb, ber auf ber Steife ijt. Popotnik m. bet* Keifenbe, ber SBanberer.

P o p i) t n i n a, f baž Keifegetb, bie Keifekojien; bie 2ßegesef)ruiig; ber «Botenlohn. Popotniza f. ber «JJtarfd;, bie Keifemufil; eine reifettbe ?Seibž= perfon. Popötovati, tijem ober po-potvati, am v. impf, reifen. Po-pötvanje n. bie Keife. Popotvanfki adj. Keife..., jur Oieife gehörig.

P op o vj e, n. (coli) bie Snofpemnenge, bte Snofpett überhaupt. Pöpovka/. bie Knofpe. Popovkiza f. d. baž 5£nofpd;ett. Popovnat adj. kttofpig; knofpid;t.

P o p r a f h a t i, am v. pf. befragen. Poprafhik, flika m. bie Anfrage. Poprafhva f. bie ^Befragung.

P opravi k, vka m. bie Aužbefferung,

bte Keparatur. Popraven, vna, vno adj. richtig. Popraviti, im v. pf. aužbeffern, mieber herjtellen, reparU ren; berichtigen.

P o p r a v i z li b a , f popravizhenje n. bie Kechtfertigitng. Popravizkiti, im v. pf rechtfertigen.

Poprttvl enje , n. bie ®ieberher< fiellitng; bie 58erid;figitng. Popravljati , am v. impf, aužbeffertt, repa; riren, berichtigen. Poprävljaviz, vza m. ber Verbefferer. Popravozliäfen, fna,, fno adj. ju rechter 3eif.

P o p r š d, poprej adv. portjer, früher, ehe. Poprejfhen, fkna, fiino adj. vorig. Poprejfhina f (coli) to a ž vorher mar.

P o p r e k , adv. quer, iiherjtperch; überhaupt, int Allgemeinen: poprek travnika je fkel, quer burd; bie äötefe ift er gegangen; od böslijiU sapövdi poprek, von bett ©ebothen ©ottež überhaupt, im Allgemeinen. Poprezhen , zhna , zhno adj. Über« jmerch ; überhaupt. Poprözhkama, poprezhltem, poprezliki adv. quer, übersmerch- Poprezhnik m. ber XHtrcbfchnitf.

Popresvanje, n. baä brachten, bte ©ejtrebltng. Popresväti, amu, impf. tradjten, ftreben. Popresväven, vna, vno adj. beftrebfam. Popresvavnoft f. bie SSeflrebfantfeif.

Po pretiti, im v. pf. mit einet 2)tohung verbieten, anbrohen.

P o p r i j at 1 e n j e, n. baž greuttb* merbett. Poprijätliti, im v. pf 3e» matib jum greunbe ntad;en; — fe v. r. pf. 3emanbež greunb merben, ftd; aužfohnen.

Po pri jemati, jemljem v. impf. Uttb poprijeti, poprimem v. pf be« greifen. Poprijemäzh m. baž ©e» iänber.

Popröfiti, im obet poprofiti, im v. pf. (kögar) ein mettig bitten, am fud;en. Popröfhenje ober popro-fhenje n. baž Altfud;ett. Poprofknja f. bie «Bitte, baž Anfuchen.

Po p ulj iti, im v. pf. ausraufen, ausreißen.

Popuftiti, im v. pf. (komur kar) überlaffen, belaffen; (kogar) ber Keihe nad; Allež verlajfen. Popüfuati, am u. impf nad; ttnb nad; »erlajfen,

betaffen. Populhenje n. bic lieber; laffung, bic SBetaffung. ]'or, m. bei' Sžaucb. Porabljati, äm v. pf- locfcr nta=

eben, auflodern. Poräjshati (f) am v. pf. bereifen: vfe inefta je poräjsbal , er f;at atle Stäbte bereifet ; poräjsham, id; werbe reifen. P o r ä j t a n j e (f) poräjtati, poräj-tinga, v. Porazbünenje, po-razhuniti, porazhün. P o r ä f t i, fem v. pf. ein wenig wach»

feit; anwaebfen. Poravnati, äm v. pf. unb porav-nävati, am v. impf eben, gerabe macbcn, ebnen : s' lepo poravnati ober poravnati fe, fid; in ber ©üte mit einauber »erg[eid;en. Porazhün, in. porazlmnba f. po-razhünenje n. bie Anrechnung, bie 23ead;tung_; bie Berechnung. Pora-zhüniti, im v. pf 3Ied;nung baffen; in Diecbitung bringen, berechnen, be= ad;ten; vic fvöje isdävke je po-razhünil, über alle feine Ausgaben bat er «Rechnung gefjaften, bat fie bered;net; mojih (lobrot nizh ne porazhüni, meine ®obtt[;aten nimmt er gar niebt in Kedjnung, bead;tet fie nicht.

Poredek, ilka, dko adj. fetten, febütter.

Pore den, dna, dno adj. eig. Ot; bentfid;, orbnuugSmäßig ; gem. nuttb= nutlig , auSgetalfetl. Poredenje n. bie Orbnung (baS Kefuftat beS Orb* nettS). Poredi, gem. po redi, nad; ber Orbnung, ber 9iei(;e nad;. Po-redik, dka m. bie Orbnung. Po-rediti, im ober porediti, im v. pf. erbnen, in Orbnung bringen. Po-rednoft/. eig. bie Örbent!id;feit, in Orbnung geftctlte 2)inge; gem. bie WutbroiiligCeit, ber ©hitbwitle, bie AuSgefaffenheit. Poredoma , pore-dama adv. regelmäßig, in ber Orb» nung, orbenflieb. Poredovänje n. bie Orbnung, baS Orbnen (bie ^>anb= luitg beS OrbnenS). Poredoväti, üjein v. impf, orbnen, in Orbnung flelfen. Poreiloven , vna, vno adj. regelmäßig, orbentlid;; planmäßig. Poredövnoft f. bie Kegefmäßigfeit; bie ^tanmäßigfeif.

Poredko, adv. fetten. Poreilkoft

f. bie Seltenheit. \

Porednoft, poredoma u. f. W.,

v. unter Por eden. Poreflo, n. baS ©arbenbanb. Porefnenje (*) n. bie Bejahung, bie Betätigung. Porefnili, im ober porefnizliiti , im v. pf. unb pore-fnoväti, nüjein v. impf bejahen, betätigen, werftd;ent, bewahrheiten. P o res ati, shem v. pf. jufatnmeu;

fd;iteiben, abfebneibeu. Poresniti, nem v. pf einen Sdjnitt haben Jj. 23. leto vino poresne, biefer 2Bein hat einen @d;nitt, ifl etwas frifd;. Porezkenje, n. bie ©iberrufung. Porezhi, zhem v. pf. wiberrufett; ein wenig fagett; porezhem, ich werbe fagett.

Pori biti, im v. pf. abfi'fcben, aus»

fi'fcben, baS gifebeu »ottenben. Poriniti, nein v. pf. fd;iebett, hinein fd;icbeil. Porivävati, am v. impf. hinein ju fliehen pflegen. Porjati, v. Pärati. P o r k e, f. pl. ber &l)ov in ber Strebe,

bie (Smporrircbe. Por ob (f) >n. ber Kaub, bie 23eute. Porobiti, iin v. pf. (kögar) berau= bett, auSplünbertt. Pöroil, 2. poroda ober poroda m. eig. bie ©eburt; auch bie SRieberlunff; bie 9fad;fommenfcbaff. Poroden, dna, dno adj. eig. ©eburts..., bie ©eburt betreffenb; auch was grüchfe getragen : porodno drevo, ein 23autti, ber ge= fruchtet hat. Porodenje n. bie @e= bärttng, bie Weberjunft, bie CSntbiii= bttng. Poroditi, im v. pf gebären, nieberfommen , entbunben werben. Poroditva , porodnöba , poröjva J. unb porojäj m. bie (Sntbinbung, bie Siieberftinft. Porodnik m.. ber @r« jettger (genitor). Porodivnik, po-rojivnik (*) m. ber ©eburtSfluht-Porodnifhe (*) n. baS ©ebärhauS. Porodnifhtvo (*) n. bie ©ebärt'unbe, bie ^ebatnmenEunfl. Porodniza f. bie ©cbärerintt: böshja porodniza , bte ©offcSgebäreriiin. Porodnizliär (*) rja m.' ber OieburtSat'äf. Porod-nizhärfki (*) adj. ©ebut'fS . .., ge= burfSbüfiid; : porodnizhärfki ober porodnifhki vüli, bie ©ebttrfSlcbrc, bie ©eburtsbüffe. Porodnizliärftvo

n. porodimliba ( * ) f. bie ©eburtž* hülfe (afä ©iffenfchaft unb Äunfi). Porojenzhik m. ber SJteugeborne. Porojilo /i. baž 0efd)lcd)tžorgan, bec ©eburtžtheil.

P 6 rok, 2. poroka m. ber 25ürge.

Poroka,./, bie Xrauung.

P 6 r o p , 2. poröpa m. bet ©tocf eiltež gefdlleten SBaumež.

Po rop (f) >n. bet 9taub, bie 25eute. Poropanik m. ber 25eraubte, ber ©eplunbetfe. Poropati, am v. pf. (kogar) berauben, anžplitnbern.

P o r o fi t i, im v. pf. behauen ; ein wenig regnen, afž wenn 2(;au gefallen wäre.

P o r 6 f h t v o, n. bie 23ürgfchaft.

P o r 6 z li a t i, a in v. impf, unb po-rozliiti, im v. pf. (komur kar) einen Auffrag geben , auffragen ; berichten, 25erid)t erffatten ; (kogar) trauen, ropufiren, ein »erlobfež sf>aar priefiet* lid) einfegnen. Porozkilo ber 25e» rieht; bei- Auftrag.

Porta, f. bie SSorbe. Portaft adj. borbirf. Pörtik m. baž ©firnbanb ber OTdbdjen in £r. l'ortiza f. d. eine fieitie 25orbe.

Porüngelj, -a. porüngeljna rn. ein fleiner 25locf, baž SSIöcTcben.

Porüfhenje, n. bie 3

P 6 r z j a (f) f. bie Portion.

Porzhehen, lina m. unb porzhehne f. pl. v. P o r k e.

Po fa d i t i, gem.- pofaditi, im v.pf. anfefeen, pflanjett; fefeen, einen ©ife anweifen: je na led pofajen , er ijl in ben ©acf gefd)oben; — fe v.r.pf. fid; einen ©ijj nehmen, fid) fefcen.

Pofämem, poTainim adv. einjefll. Pofamcsen, sna, sno adj. einjeln, waž einjeln, einfam ba ift. Pofa-mesnolt, polamnoft f. bie ©ittjelu= heit, bie ©infamfeit.

Pofati (f) am v. impf, büffen.

P o f e b a n , part. abgefonbert, ge= freuuf Cabstraetus , segregatusj. Pofebanje n. baž Abfoitberit, baž Srennen. Pofebati, am v. impf. abfonbern, trennen (abstraherc, sc-gregare). Pofebe, pofebej, pofčbi adv. befottberž, inžbefonberž: vfäk

pofebej , jebet einjeln , befcnberž. 1 oleben , bna , bno obet pofebejn adj. befonber, fonberbar. Pofebnik m. ber ©onberfing. Porčbniza f. efwaž SSefonberež , eine befonbere ©peife U. bgl., J. 25. na pofebnize fe sauafha, sato ne je, er macht Rechnung auf bie befonberu ©erid)te, bejjwegen ißt et nid)t. Pofebno adv. befcnberž, »orjüglid). Pofebnoft, pofebfliina f. eine befonbere ©igen= fchaff, bie (Sigenheit. Pofebva/. bie Abfonbetung, bie Srenttung (abstrae-tio , segregatioj.

Pofedanje, auch pofcdanje n. eig. baž ©ifcen halb ba, balb bort; bai;er aud) baž JDUiffiggehen, baž 9tichfžfhun. Pofedati, aud) poTedavati, am v. impf, oft ft(sen, ju ft(jen pflegen, balb ba, halb bort fich nieberfefeen; bal;et auch müffiggehen, nichtžthuu. Pofedaviz ober poledäviz, vza m. ber9tid)tžthuer; etg. ber balb ba, balb bort müfjtg jn ftjsen pflegt.

Pofcdba,/. ber 23efifc. Pofedenje n. bie SSefi'fcung. Pol'edeti, im v. impf, burcö ©ifcen befefcf halten, be= ftfcen CpossedereJ. Pofednik m. po-Tedniza f. ber 23eftfcet, bie —inn.

P ofeb mal, adv. »on nun weiter.

Pofejanje, n. baž 25efäen, baž Aužfaen. Pofejati , am v. impf. befden, aužfaen. Pofejva f. bie Attž= faaf. Pofejvaviz, vza m. berSdemann.

Pofekanje, n. bie Aužl;auung (baž Kefulfat bež Aužf>auenž). PoKkati, am v. pf (einen äßalb) aužhauen.

Po fei, fiam. ber 25ofI)e; ber Sienjts bofl;e.

Pofeliflie, pofelo n. eine bejtimmfe ©fdfe.

PoTerkati, am unb poferketati, am ober poferkezhem v. pf. ganj aužfd)litrfen, ganj aužfcbtecfen.

Poferzbenje, n. bie ©rmufljigung. Porerzbiti, im v. jof. ermitfl)igen.

Pofefti, fedem, fedel ober fei, Teden v. impf, befifcen. Pofeftvo «. ber 25efil3fhum.

Pofetva,/. bie Aužfaaf. Pofevati, am v. impf, befden, aužfden. Po-Tevik, vka m. bie Aužfaaf; baž 9iad)me!)l, baž Aftermehl.

Pofezbi, zbem v. pf. abmdhen, baž Wdjjen »olleitben.

391

Pol

I o f 1 ] n 11, am v. impf (bat grauen* fativum von fijati, rjAti> febeinen: lolnze polija, Die Sonne febetnt balb, halb miebct nicijt. P o T i I e n , Ina, Ino adj. gcwalffam. Poiilenje n. bic Bejwingung. Po-ulili, im v. pf. bejwingen: divizo pofiliti, eine Jungfrau notzüchtigen Po Tilnik m. ber Bejroinget. Polil noft/. bic ©emaftfamJeit. Po Ti p, m. ber Schutt. Pofipälo (*) //. ber Streufanb. Pofipalen (*) Ina , Ino adj. 9iotf..., mat fid; teid;t fotmad>t unb herabrofft: pofipalno kamenje bat Steingcröffe. PoHpanje n. bie Betreuung, bie Auffcbtiftung. Pofipati, pijem ober pofipati, am v. pf. ttnb pofipavati, am ober vijem, aud) pofipovati, iijein *. impf, bt--flreuen, auffltcuett, auffchttffen (Sanb u. bgl.). Pofipvaf. bie 23erfd;üftung. Pofkakati, fkazliem v. impf, ein wenig fpringen. Pofkakovanje n. bat Springen, ba§ Äiipfen. Pofka kovati, am ober gem. pofkaküjem , auch pofkäkvati, am v. impf, (bat Srcquentativum von pofkakati) oft ein wenig fpringen, in bie Höl)e fprim gen, aufhüpfen: od vefelja pofka-küje, vor greube h"Pff er 111 Höhe (off/ fange 3eit). Pofkakva/. pofkäkvanje n. bat Hüpfen vor grem be, Schmer} ti. bgf. Pofliakvaviz, vza m. ber oft in bie Höhe hüpft.

Pofkerbnoft (*) f. bie Snbuflrie. Pofkerbnoltcn , ftna, ftno adj. 3n= buflrie..., inbtiflriöt.

Pofltöbliti, im v. pf. ahhohcftt, btird) Hohefn gfatt machen.

Pofkübfti, bem ober pofkübiti, im v. pf. abrupfen, betupfen.

Pofküfiti, im v. pf. »erfucbeit, prüfen. Pofküflianje n. bat Berfu= eben, bat prüfen. Pofküfhati, am v. impf, ju verfuchen pflegen, im prüfen fepn. Pofkufhäven , vna, vno adj, (})robe . . .. Pofliüfhba, pofküflinja f. pofküfhenje n. unb pofküfhlej m. bie Prüfung, ber aSerfucb.

Pofläbiti, im v. pf. fd;wäd)en, fchwach machen. Pofläbiti fe, im fe v. r. pf. ober pollabeti, im v. pf. fchwach werben; (vom (Srs) atitwitfent. Poflabljen part. gefchwächt; blöb.

P O f 392

Pofläbljenoft f. bie Giefd)irachtl;eit; bie aSIöbhcit.

Pofladcnje, n. bie Verfügung. Pofläditi, im ober pofladiti, im v. pf. verfügen, füg machen. Poflad-fcati, am v. pj. eig. verfügen, füg madjen; gem. unter lauter SüßigfeU feit aufeffeti: ne bödi prefladek, de fe kdo s'tebo ne pofladkä, fei uid)f gar 51t fug (fd;öitfhuenb), bamif bich nicht 3emanb verfcblitcff.

Poflanilt, poflaniz , nza m. ber ©cfaitbte. Poflanikov adj. bet ©c= fanbfen. Podanikova f. bie ©efanbs finn. Poflaniza, poflanka J. bie ©cfanbte; bat Senbfchreibett. Po-flanje n. bie Seitbung. Pol'lanftvo n. bie ©efaubtfchaft. Poflati, pö-fblem v.pf. fehiefen, fenben. Poflaviz, vza m. poflavka /. ber Senber, bie —inn.

Poflavit, adj. berühmt. Poflavitoft

f. bie Berühmtheit.

Pofledek, dka m. bie gofge. Po-fleden, dna, dno adj. eig. ber fof= genbe; gern, fefefe: fveto poliedno olje, bie lefcte Oefung. l'ofledi,

fioflednizb adv. sufefct, enbfid). Po-ledovati, dijein ober pofledvati, am v. impf, (kögar) auf ber Spur nachfofgen, nacbfpüren. Poflej adv. hernach, enblich-

P o f 1 o n a t, adj. fielen ..., 511m fief>= nett geeignet: poflonat ftöl, ein Čchnfluhl. l'oflöniti, im obet po-floniti, im v. pf. anlehnen, lehnen machen.

Po 116pje, n. ber {Paflafl.

Po fl o ve nje, n. bie Beurlaubung. PoHoveti fe, im fe v. r. pf. fich beurlauben, Abfchieb nehmen, l'oflo-viten , tna , tno adj. Urlaubt.. . ,

2lbban!ungt---- Poflöviti, im V.pf.

lirfaub, Abfdneb geben , abbanfen : gofpodär ga je poflövil, ber Herr l;at ihm ben Sien|t aufgegeben; — fe v. r. pf. Urlaub nehmen, fich beur= laubeit.

P o flu b, 2. pofliiha m. bat ©ehöt, ber ©ehortftitn. Poflühniti, nem v. pf. (kar) anhören, ein roenig-ju= hören, ©ehör geben. Poflufbanje n. bat Anhören. Poflufhati, am ober poflül'hati, am v. impf, (kar) au= hören, juhören. Poflufiiaviz , vza

rn. poflufhAvka f. ber 3»höcer, bie —inn. Poflüfiiljiv adj. (bei unS we= nig gebrmtd)lich) folgfam. Poflüfhlji-voft /'. bie golgfantictt. P o f 1 ü s h i t i, im v. pf. (kogar ober komur s'.zhim) bebienen, aufwarten. Pofiushnjiv adj. biettflfcrfig. Poflush-njivoft f. bie £)ienftferftg!eif. Pofmeh, 2. pofineha, pofmekü m. baS 2ad;en über etwas, ber Spott, baS Jiol)ngc[äd)fer. Pofmehavanje, pofmehovänjc n. baS J&ohnlacbett, baS Ho(;ngeIäcbter. Pofmehävati fe, am fe unb pofinehoväti fe, üjem fe v. r. impf (kömur, zliimur) fpoffeit, hohnlachen. Pofmekljiv adj. fpöttifd), höhnifd). Pofmejanje n. baS l!ad;ett ein wenig; baS SBerlacbett. Pofmčjati fe ober pofmejati fe, jim fe v. r. pf. ein wenig lachen ; (kömur) »erladjen, auslasen.

Pofmekniti fe , pofmakniti fe, nem fe v. r. pf pofinikävati fe, am fe v. r. impf, ausgleiten, auSgfitfd^en.

Pofmöd, m. bie Senge. Pofraöditi, • gem. pofmoditi, im v. pf. aitfeitgeit, »erfengen machen; — fe r."pf. ftd; anfengen, «erfengf werben

P o f m ü k a t i, fmüzhem v. pf ti. bgf.) abftreifen.

Pofnemanje, rt. baS 9?ad)af;nten. Pofnemati, am unb fnemljem v. impf. nachahmen: fvöjo mater po-fnema, fte feblägt ber ÜJluffer ttad;. Pofnemaviz, aud) pofnemaviz , vza m. unb pofnemavka/. berSfachahmer, ber Stacbfolgcr, bie —ittn. Pofnemik, mka m. bie SJacbahnutng.

Pofnefti, fneclem ober fnejem, fne-del ober fnel, fneden v. pf. auf» Sehrett, aufeffen.

Pofneskiti, im ober pofnesluti, im v. pf. befcbticicn.

Pofneti, fnamem, fnel, fnet v.pf. nachahmen.

Po^fnovänje, rt. bie ©rünbttng. Pofnovati , am ober fnüjem v. pf. ben ©rttnb (ju einem ©ebäube) legen, grünben; (baS ©arn) anjctfefit. Po-fnoväviz, vza m. ber ©rüttber.

Po f ö d a,/. (cnllj baS 0efd)irr (vata). Pofödba, pofödva/. uttb pofödviza f. d. baS Oiefäfj (vas).

Pdfoda, /. baS £eif)cn: na pöfodoi vseti, entleihen, ju Ceif;e nehmen. |

pf- (ßattb

Porodilo, pofojiio n. was matt leihet, baS Darlehen. PoKditi, im v. pf. leihen. Pofodnik m. ber ba (ein TOaf) leihet. Polodrtvo (*) „. baS 2>ar= lehett. PoKjati, am aud) pofojeväti, j üjem unb pofojvati, am u. impf. }u leihen pflegen, oft, jtt »erfd;iebencn Seifen ausleihen. Poföjaviz, poibj-väviz, vza m. ber ba ju leihen pflegt, oft, ju ucrfchiebenen Walett ausleihet, ber Schulbherr, ber ©laubiger. Poföliti, gem. pofoliti, iin v.pf.

mit Salj beflreuen, einfaljen. Pofölnzken , zkna, zlino adj, Sonnen ...; pofölnzhna ober blofj fölnzkna vüra, bte Sonnenuhr; po-fölnzken desk, ein Siegen, ber auf bie Sonne folgt. Pofölnzhnik, po-fölnzhnjak m\ ein ©ittb, ober eig. überhaupt AffeS, was ttad; berSwfne beflimmt wirb: jüterni pofölnzhnik, ber SJforgen», ber £>|twinb ; vezkerni pofölnzhnik, ber Abenb», ber Sßejl» Winb. Pofölwihniza/. (auch pofölnzhna röslia) bie Sonnenblume (He-lianthus anmtus. L i rt n.). Pofpan, ad,, fcbläfrig. Pofpänoft f. bie Sd;läfrigEeif. Pofpäti, fpirn v.pf. ein wenig fchlafen. Pofpävati, am v. impf, oft, jju vcrfd;iebenen Seifen ein wenig fd;(afett, jtt fd;fafen pflegen.

Pofpetvaven (*) vna, vno adj. ©ieberl)ofutigS..., frcqttenfaft» : pofpetvaven glagol, baS SBieberhoIuttgS» jeitwort.

Pofpölskati fe, am fe v. r. pf. ausgleiten, auSglitfcbcn Pofpolsko-vati fe , am fe ober liüjem le v. r. impf, auszugleiten pflegen, off, ju »erfd;iebenen Reifen ausgleiten. P o fp r i. v i t i, im v. pf. «nb po-fpravljati, am v. impf, einfamtncln, einbringen (5. 53. gelbfrüd)te u. bgl.). Po fra mötiti, gem. pofrainotiti ,

im v. pf. befebänten. Pofranje, pofranze n. ein niebrigeS Schimpfwort. Pofräti, ferjem, fral, i'ran v. pf. ttnb poferati, am v. impf. mit eigenen ßph-emenfen beunffetthi» gen; — fe v. r. pf. ttnb v, r. impf. fid) felbft auf fofd;e Art werttttrei» nigen.

P o f r e b a 11, ara unb bi jem, atteh pofrčbfti, beni v. pf. awsfdjlürfett,

ouffdjlürfeit. Pofrebik, bka m. baä tscbliirfcben; baä ©äfften. Pofrebrenj o, n. bie SSerftlberttng. Pofrebriti, iin v. pf. utlb pofrebrö-viti, Vijem v. impf »crftlbcrn. P o 1' r e d , pofredej, pofredi prp. mitten burcb, miffcn entjroei: pofred mefta je gorelo, miffen inber©tabt pat cä gebrannt; pofredi travnika je fiier, er ging mitten burcb bie ffiiefe. Pofreäen, dna, dno adj. mittelmägig. Pofredik, dka m. unb pofredje «. (coli) roaä in ber Witte tft, bie Wittclflrage. Pofrednoft / bie Wiftclinäßigfcit. Pofrezhänje, pofrezhenje n. bie Beglüefung. Pofrezkäti, am ober pofrčzhiti, im v. pf. beijlücfcn, glucf= lid; machen. Pofrezhäviz, vza m. ber Beglücfer. P oft, m. bie gaflen. Poftäjanje, n. baä (Sittflehen (ber Suflanb beä ©nffleljenS, ba etroaä im SBerbcn ijl); bas ©tcljen = Bleiben (off unb lange). Poftäjati, am v. impf, im (šnfjlchen fepn; oft, ju »erfdneben Walen flehen bleiben. Po-ftanik, nka m. bie (Sntfle(;ung, ber Beginn. Poftäniti ober poftäti, po-ftänem v. pf. entfielen, eben auf» fommen, roerben. Poftaranje, poftärenje n. baä 2llfrocrben ; baS Veralten. Poftärati, am unb poftäriti, im v. pf. alt ma* d;en; — fe v. r. pf. alt roerben; Veralten. Poftären , rna, rno adj. etroaä alt, ältlich. Poftärnoft/. bie 2le(tlichfeif. Poftaroräti, üjem v. impf, älteln. poftät,/. bie Steide bei ber Selb» arbeit.

Poftäti, ftänem, v. unter Po-

ftäj an je. poftäti, ftojim v. pf. ein menig

flehen, ein roenig jleben bleiben, poftava (*)/ eig. bie ©afeung; baS ©efefc; baä £aup'filitcf (in Büchern); ber sH5ud;ä, ber ©d;lag: tega ni v' näfliih poftävab, poftäve tega ne sapovejo, baä enthalten unfere ©a(jun= gen nicht, bie ©efefce gebieten bieg nicht; Evangeli fvetiga Matevsha v' ober na i3. poftavi, '©»angelium beä h- WatfhäitS im i3. Joaupffluef; lepe poftäve biti, »on fd;otteut Silage

fepn. Poftävar, rja ober poftavodäj, daja (*) m. ber ©efefcgeber. Foftä-varjev ober poftavodäjov adj. beä ©efefcgeberä. Poftäven , vna , vno adj. ©afcungä..., Qlcfcfc...; poftävne bükve, baä ©efefebueb. PolUvik (*) m. ber ©afe. Poftäviti, im v. pf. feiseii, flellcn ; (eine ©d;ilbroad;c) auf= fleUen; aufftellcn, einfefcen: sid poftäviti , eine Wauer aufführen; v' hifho poftäviti, in baä -SauS (hinein) flellen; kogär sa krälja , fäjmofktra poftäviti, 3emanben jum Könige, jum Pfarrer einfefcen; zeno poftäviti , ben «J)reiä auffd>Iagen; kogar na läsh poftäviti, 3emattben ber ßüge flrafen. Poftävljanje n. baä ©efeen, baä ©teilen; baä ©infefecn. Poftävljati, am v. impf. JU fefcen, ju jlellen pflegen u. f. ro. Poftäv-ljenje n. bie ©infefjung. Poftävno adv. ernfllich, im Grnfte.

P 6 ft e 1 j, a. pöftelji ober l. poftelja, 1. pöftelje f. baä Bett. Pol'teljifhe, pofteljifhzlie tt. unb pöftelnjak rn. bic Bcttfläte. Pofteljka, pöfteljza, pbftljiza f. d. eig. baä Bettd>en; bie 9tad>geburt. Pöfteljnik rn. ber Ääm» merling.

Pölten, ftna, ftno adj. gafleit...; pöftna jed, bie Sajlcnfpeife. Poftenje n. ba« gajlen.

Poftergati, ftershem v. pf. ju» fammen fdjarren, jufajnmeit fchaben.

Pofterv, 2. poflčrvi ober i. po-fterva, 2. pofterve f. bie Sorelle (Salmo Fano. Linn.).

Poftiljanje, n. baä Aufbetten. Po-ftiljati , am v. impf, betten, auf« betten, mit aufbetten befdiäftigct fepu.

P oft iti fe , im fe , aud; poftiti fe v. r. impf. fa|ien.

P o f 11 j & t i, fteljem , Ttljäl, ftljän v. pf. aufbetten , baä Aufbetten »ot= Ictiben.

Poftojna, f. ber 2lbfer (aquila). Poftojnfiii adj. 2lbler..., ber'Abler: poftojnfko okö , baä 'Ablcrauge; po-ftöjnfka bäba, ber 2lb(erfitfig, ber 2lblerfltigel.

Po ft o p ä nje, n. ber Wügiggang, baä Wügiggehen. Poftopäti, äm v. impf, mügiggeben. Poftopäzli m. pol'topäzha/. ber Müßiggänger, bie —inn.

P oft 6 p it i, im v. pf eilt wenig

auftreten, (nnfrefeu. P o ftr ah o vät i, am ober hüjem i>. i,npf jwingeit, in ber gurchf, in ge= höriger Hochachtung erhatten, metflern, Süchtigen. Pol'trahoväviz, vza m. ber b'ie Oberhanb f;at. P o ft ra n i z a , f. ber ©chenEtifct;; bie Otterflöfe (eig. 'etwas 2Beibltd;eS, was an ber Seite ifl). Poftranfki ad/. Seiten . . ., was an ber Seife ift, feitwärfS, fchroig. Po ft re 1 i f h z h e, n. bie 25refd;e. Poftreliti, im v. pf erfchiefjen (MeS, ber Reihe nach). Poftreljati, am v. pf nad; unb nad) MeS ber Reihe nad; erfchießen. Ppftreloväti, lüjem ober poftrelvati., am v, impf. b(-/chießen.

P o f t r e s h b a, / bie 25ebiemtng. Po-ftreshen part. bebietlf. PoTtreshen, slina, shno adj. hebienfam. Poftre-sliiz, shza ober poftreshnik >n. ber 2lufwarfer. Poftreshljiv ober poftreshljiv adj. bienflfertig. Poftresh-liivoft f. bie DieitflfertigEeif. Po-ftreshnoft f. bie 25ebtenfamEetf. Po-ftrezhi, etg. poflreshti, shem v, pf (komur) aufwarten, bebienen. P o f t r u g a, v. P o f t e r v. Poftrugati, ftriisliem v. pf 511= fantmen fcharren. Poftrushnik, po-ftriishnjak m. ^unb poftrushniza f. ber 25rof(aib, ber fd;on auž bem 511= fammen gefd;arrfen Seigreftcheit ge» mad;t rotrb. P o fulcati, fiizhein v. pf. iterbrehen. P o f u Tli i ti, im , füfliil, fufiien v. pf. ftocfnen, börren, trocfen, bürre machen; — fe v. r. pf. trocfen wer= ben, »erborren. Porüfhlelt m. ber Hagefbts^ ,

Pofüti, üjem, iil, iit v. pf. über= fchüffen : s'kämnjam pofiiti, fteintgen. Pofväditi, im v. p f. unb pofva jati , am v. impf. 3wiefrad;f anfiiffett, enfsroeien: vfe fofede je med fobo pol'vadil, unter atter Rad;barn l)at er 3nuefrad)t geftiffef. Pofvarenje, n. bie 3urechtweifttng, bie 25efh-afuitg mit SBorfen. Pofva-riten, tna, tno adj. Straf • . ., fträfTid;. Pofväriti, gem. pofvariti, im v. pf. (kogar) mit ©orten be--jtrafen, yertpeifen. Pofvaritnoft f.

bie ©träflid;feif. Pofvariven, vna, vno adj. flrafbar, firäftid;. Pofva-rivnoft f. bie Sfrafbarfeif. Porvar-111k m. porvärniza/ ber SBerweifer, bte —itttt.

Pofvedozhenje, n. bie ©ejeugung beffen, was man gefetjeu hat. Pofve-däzhiti, im v. pf. (kar) bejeugeu , Beugnifj ablegen. Pofvet, m. ber Rath, bie Burafhuttg, bie 25eraffutng. Pofvetovati, tijem ober pofvetvati, am v. impf, raffen, äurafhen; — fe v. r. impf, fich be= rathen. Pofvetväviz, vza m. ber Rathsherr. Pofveten, tna, tno adj. weltlich, profan.

Pofvet6nje, n. bte Heiligung.

Pofvet iti, im v. pf. (kömur) 3e=

manbett ein wenig (5. 25. bie Steppe hinunter) feuchten. Pofvetiti, im v.pf. heiligen. Pofvetnesh, m. baS ffieltfinb, ber 2Betftiitg; ber SBeffmattn. Pot'vetnoft f. bie Söetffichfcif. Pofvezhavanje, pofvezhovänje n. baS Heiligen, baS geiern. Po-Ivezhävati, am unb pofvezhovati, z hüjem v. impf, heiligen, heilig 6e« gehen. Pofvezhen part. gehetligef. Pofvezheniz, nza ober pofvezhenik m. ber ©eheiligfe Pofvezhilo «. bie Heiligung. Pofvezhninaf. baS Opfer. Pofz'Alo, n. bie Harnröhre. Po-fzanje n. baS Harnen (baS Refulfaf ba»ott); ein nichtiges Sd;itnpfworf. Pofzati, fzhim v. pj. beharnen, be= piffen, mit feinem SB a ff er benedeit. Po fh Al iti fe , im fe v. r. pf. eilt •wenig fcherjen, im Spaß etwas fagen. Pofhaliza f. ber Sdierj, ber Spaß. P o f h a ft, f ein ©efpenft; in So(=

itteitt iit St-, ber Sd;nupfen. Pofhegetati, am ober fhegezliem v. pf. ein wenig fifjeln. Pofhege-tavati, am ttttb pofbegetovati, tujem v. impf, off, unb lange, 51t »erfd;tebenen Seifen Eifcetn , ju fifeefn pflegen.

P o Tli il j a n j e , n. baS Seitben, baS Sd;icfen (off). Pofiiiljati, am v. impf, fdjicfen, feitbeu (oft uitb tange, 51t «erfd;icbenen Waten). P o r h i p, m. eine SBeinrebengaffuttg itt Unterfleieintiarf. Pofhipal't (j. 2>

pofhipnft terf) adj. »on biefer 23ein= rebengattung.

P o f h i p o v a t i, pujem v. impf. hie unb ba kneifen, jwicfen.

P o T h h o d i t i, im t>. pf befchäbigen.

Pofbkodljiv, adj. fd)äb(id). Po-fliliodovanje n. ba« ©efd)äbigen. Pofhkodoväti , du jem v. impf, bf-fd)äbigen. Poflikodovaviz, vza m, ber ©efchäbiger.

P o Di k r ä p 1 j a n j e , n, baž ©efpren= gen. Poflikrapljati, am u. impf. unb poflikropiti, im v. pf befpren» gen, befprifeen.

Pofhlätati, am unb pofhlatniti, nem v. pf. betafien, befippen, ein wenig betafien.

Pöfhle, v. P ö tla m.

P o fk 61 f ki, adj. fchulmäßtg, fchul= geredjf.

P o fk t a (f) f. bie «P»)!, baž

Pofhtämpati, am v. pf. brücken, abbrucfen (ein ©uch).

Po f lit en, adj. ehrlich, reblid), ges elu-t; pofktena zena, ein billiger $reiž. Poflitenje , pofktenje n. bie (Slire, ber gute Warne. Pofhtenoft f. bie ©;rfi#Eeif, bie Kebüdjkeit.

P o f h t n k r , pofhtmojfter (f) ftra m. ber ^Pojhneifler. Polhtnärov, pöflit-mojlirov adj. bež <).>ofhneifterž, Pöfbt-ni adj.

P o fh to vänje, n. bie Achtung, bie Verehrung. Pofktovati, tujem v. impf verehren, achten, ehren. Pofkto-vaviz, vza m. ber Verehrer.

P o Cht r afan j e (f) n. bie ©eftrafung. Pofliträfati, am v. pf (kogar) be= (trafen, abftrafen. Poflitrafljiv adj. fträflid). Pofiitrafljivoft/ bie Sträf= lichEeif.

P o f k ü in, m. baž ©ebraufe (ein wenig, kurje 3eif). Pofhuinenje n. baž ©raufen (ein wenig, kurje 3eif). Po-fhumeti, im v. pf fanfen, erbraufen.

Posaha,/. posäbljenje «. bie Ver* gejfung. Posäben, bna, bno adj. vcrgeßiid). Posäbiti, im v. pf. vers geffen : lähko ga posabim , ihii kann id) wol>l entbehren. Posäbljenoft f. bie Vergeffenljeif. Posabljenftvo ('*) n. baž 9Ieich ber Vergeffenheit. Po-sabljiv adj. vergeßlich: lashnjiviz ne fme biti posabjjiv ober posabljiviz,

ber Öügtter muß eilt gutež Oebädjttiiß haben, barf nicht vergeßlich fepn. Posaliljiviz, vza m. pošaliljivka f. ber ober bie vergeßlich ift. Posabljl-voft J. bie Vergeßlichkeit. Posäbljati, am v. impf ju vergeffen pflegen.

Posabolezkki, m. pl. bie 9tad)a wehen,

Posavshivati (*) am v. impf. »erbauen.

Posclej, posdnej, posnej adv. (jer* nach, fpäfer. Pösden, dna, dno ober pösen, sna, sno adj. fpät. Pösdi, pösdje, pösno adv. fpät. Pösdnizh, pösnizb m. ber Spätling. Pösdnoft f bie Späte.

Posdraviti, im v. pf. grüßen, be= grüßen : posdrävite mi brata, grüßt mir ben ©ruber; — fe r. r. pf. ein» anber grüßen; genefen (?). Posdravje n. bie ©rüßung, bie ©ewillkommung; bie ©enefung (?)> Posdrävlenje n, bie ©egrüßung. Posilravljanje n. baž ©rüßen. Posdravljati, am v, impf, ju grüßen, 511 begrüßen pflegen. Posdravljaviz, vza m. ber ©rüßer.

Poseba, f. bie Verwinterung. Po-sebl'ti, bem v. pf butd) bie'Kälte, ben Sroft isd)aben leiben, erfrieren.

Posemljifk, adj. irbifd), ßrben..., ßaitb...; posemljifke shiväli, bie ßanbthiere.

Posen, v. Pösden unter P o s d e j.

P o si a ta, f, bie Vergolbung. Posla-titi , poslatiti, aud) poslazbiti, im v. pf. »ergolben. Poslätnik m. ber Vergolber.

Posnamenenje, n. bie ©ejeid)s nung, bie Senntlichmadjung. Posna-meniti, im v. pf unb posnameno-väti, nüjem v.' impf. bejeid)uen, kenntlich machen. Posnamenovänje n. baž ©ejeichnen. Posnamnje , posnamka f. baž Kennjeid)en.

P o s n k n , adj. bekannt. Posnänje n. bie ©rkenntniß. Posnanljiv adj. erkenntlich, erkennbar. Posnanljivo adv. merklich, 511 m (Srkennen, Po-snanljivoft f bie Sennflichkcit, bie Erkennbarkeit. Posnati, am v. impf kennen : väfliiga bräta posnäm, ko-röfliiz je, ic^ kenne eueren ©ruber, er ift ein Kärntner; — fe v. r. impf erkannt werben, einanber kennen: fe vam she posnä, ki fte tridefet let

ftäri, man fcnnf c« curfj fd;on «u, baf; il;r breijiig 3al>re alf feib; vaHi brat in jas le she dolgo posnäva, iftr SSruber unb id; fennen unž (ein» anber) fd;on lange. Posnävati, am v. impf, nad; unb nad; ju erfettnen anfangen. Posnaviz, vza m. bet Senner, bie —inn.

Posnej, adv. fpäfer, fternad). Po-snejfhati , am v. impf, fpäfer tna» d;en, »erfpäfen, »erjögecn. Pösnizli m. ber Spätling.

P os ob ati, am ober söbljein v. pf Serner (5. S. Sirfd;en, Stauben, ©rb» beeren u. bgl. einseht, fernerweife) aufeffen , aufseftren, wie bie SBögef.

P o s 0 j, 2. posoja m. ber J)rad;c. Posojn adj. Sradjen..., bež ®rad;en.

P o s o v z h i n, m. ber ©infaber jur

Posvanjanje, n. baž ßäufen (»Ott 3eit su 3eif, ein wenig).

P o s v a n j a t i, am v. impf. «on 3eif ju 3eit läuten, ju »erfd;iebenen 2)ta= len ein wenig läuten, wie 5. 25. auf bem ßattbe, wäf;rettb TOeffe gelefen wirb-

Posväj, 2. posväja m. ber SSeruf. Posvanje n. bie ^Berufung. Posväti, sövem v. pj. rufen, berufen; surücf berufen (V).

Posverben, lina, lino adj. ober: ftäd)licb. Posverlmoft f. bie -.Ober» fläd;tid;feit.

Posvisdati, v. Poslivishgati.

P o s v o n i t i, gem. posvoniti, im v. pf. ein wenig "läuten, anläuten. Hin» geht.

P o s U ä j f a 11 (-f) am v. pf. einfeifen.

Poshaleuje, n. bie 23ereuung, bie iBebaueruug. Poshaliti, im v. pf. unb poshaloväti, litjem v. impf. (kar) bebauern, bereuen, ßdj leibfetjit laffeit.

Poshar, 2. poshära, posliaru m. ber SSranb, ber SSalbbraitb.

P o s h e 1 e k , Jka m. bte SBegierbe, bie ßuft. Poshelen, lna, Ino adj. feftn» fiid;tig. Poshelenje n. bie 23egierbe, baž Verlangen: poshelenje ozhi, bie Augenlufl. Poshelnoft f. bie ©efjnfudjt, bie 23egierlid;feit. Poshe-leti, im v.pf (kar) «erlangen, wün» fdjen, itacft etwaž einen Sötinfd; au» jjetn. Poskeioväti, litjem v. impf.

t;effig »erlangen, off, $u »ergebenen Seifen »erlangen (concupiscerej.

Posher 41, m. ber ©d;Iunb, bie Speiferöftre. Poslieranje n. baS Scblučfeit, baž Sdjlingen. Posherati, am v. impf fd;lucfen, fd;lingen.

Posherüh, poshertnik m. bergref» fer, ber Sßielfrafj.' Posherühen, hna, hno ober poshertcn, tna, tno ad]. gefräffig. Posherühnoft, posliertnoft f. bie ©efräffigfeif.

P o s h e t i, poshanjem ober poshnjem v. pf. ben @etreibefd;nitt »ollenben, abärnbfen.

P o s li g k j a t i, poshigati, posligäva-ti, am v. impf. braitben, Steintet fetjn. Posligajaviz, poshgäviz, vza m. poshgäjavka , poshgävka f. bet Morbbreniter, bie —inn. Poshgäti, shgem v. pf. uieberbtennen , jufam» menbrennen, burd; gdnjlid;ež Sßerbren» nen serflören. Posltiganje, poshgä-vanje n. baž S3ranben, baž SSJlorb» brennen.

P o s h i 1 k a,/ baž 23afilifon, baž 25a= filienfraut. fOcimum basilicum. L1 in n.)

Poshir, m. ber <2d;htcf. Poshiräk m. poshirAlo n. bie @peiferöl;re, ber isdjlunb. Poshiranje n. ba$ Scbfucfen, baž Sd>(ingen. Poshirati am v. impf, f d;! tiefen, fdjlingett.

Posiliti, ijein, il, it v. p J. aufjeh« ren, aufeffen.

Poshivinenje, poshivinzhenjen. baž SSiel;»werben. Poshiviniti fe, posliivinzliiti fe, im fe v. r. pf. bie ©igenfchaffen bež SSiefjež anne(;= men, ein 23ie(> werben, »erwilbern. Poshivinfki adj. wie ein SMelj, »ie? hifd;.

Poshiviti, im v.pf. beleben, er= quiefen; — fe v. r. pf. fi4) erqttis efen , ftcb erfrifeben. Poshivljiv adj. erquicflicf). Poshivljivoft f. bie (Sr= quiefliebfeif.

Poshivoten, poshivöten, tna, tna adj. waž über ben ganjen ßeib ifl. Poshivotenje (*) n. bie'Affimilirung. Poshivötiti fe (*) im fe v. r. pf. fid; affimiliren._

Pos h lern pati, am v. pf. (liar) hineinfdjlampcn, efelftaft aufeffen.

Pöshniti, im v. impf, »erfpätetlt, »erjogern.

Poshrefhen, flina, fhno adj. Qe* fräßig, fd)Iemmerig. Poshrčfhnik m. 6er Sd)(emmer. Poshrefhnoft: j. bie Schlemmerei. Poshrefhov.-iti, fhü-jem ober poshrcfhvati, am v. impf. fcblemmen. Poshreti, shrem ober sherem , sherl, shert v. pf. »crfd)fitcFcn, auf ein Wal uerfd)lingen, binabfcbltngen: ne mogel poshreti, kar je osinil, er »ermochte nicht baž Unternehmen auszuführen. Poshretnik, m. ber Sreffer, ber SBielfrajj. Foshretnoft /. bie ©efräf= ftgEcit.

Po s h v i s h ga t i, am v. pf. ein We=

nig pfeifen, aufpfeifen. P 6 t, m. ber Schmeiß: ki je kervävi

pot potil, ber Blut gefebwifef hat. Pot, OberEr. f., UnferEr. m., ©t., m. unb f. ber 2Šeg : krishni pöt ober krishov pöt, ber Srettjweg; shena je v' pot. fhla , baž ®eib baf tren Wann »erlaffen; böshja pot, bie ©allfahrt; mi je na poti, er i|t mit trn 2Bege. P ö t a, / bie geffel. P o t ä j a t i fe , am fe v. r. imp f. unb potäjiti fe, gem. potajiti fe, im fe v. r. pf. ftd) tterjteHen, fyeu? djeftt; befoitberž, wenn z- 25. Safer unb anbere Xl)ierd)en hei ber (eifeften Berührung fid) fo sufammenjiehen unb flellen , alž ob fte tobt wären, ober wenn man 3e""»nben tuft, unb ber ©entfette fo fljuf, alž (tötete er nicht. Potäjaviz , vza m. potajavka f. ber .fteticbfcr, bie —tnn. Potäjen, jna, jno adj. hcucblerifd). Potajnoft f. bic Heuchelei, bie aSerjietlung. Pota las h ha u. f. W., v. Poto-

lashba u. f. W. Potakati, am ober potazhem v impf, feheiben (ein Äab, eine Sitae! u. bgl.).

Potantanje, n. bie Uebermälti= guttg. Potantäti, am pf. übermal» tigen.

Potapljati, am v. impf, mit (Sr= tränEen befd)äftiget fepn, taud;en, un= fertaud)en machen. P o t a p t A t i, a m v. pf. nicbcrfrcfen, Zertreten; tropifd): mißljanbeln, ueri äditfich behanbelu. P u t a r a z, m. baž ©teinpflailer. Po-

tarazanje n. bie ^ftajlerung. Pota-räzati, am v. pf. pflajlcrit. (Bei itnž wenig beEattnf.)

Potashba, f. bie ©emttf&igung. Potäshiti, im v. pf. bemiitf)igcri, bämpfen.

P o t k 7. h, m. baž 9tab, baž ffiagen» rab (bejüglid) auf beffett ©eflalt unb bie (Sigenfd;aft, fortgerollt werben ju Hörnten).

Potega, /. unb poteglej m. bet 3ttg, bet Strid). Potegljiv adj. maž fid)' sichelt läßt, jäh- Potegniti, nem v. pf. anziehen; einen £>ieb führen; einen Strich Ziehen; einen 3«g (««ä ber glafche) thun: s' fovräshnikom potegniti, jtcb znm Seinbe fchlagen; — fe v. r. pf. ficb ba»on, hit,n,,:3 fcbleicben.

Potehmal, adv. nach bem, nach biefem.

Pote h tati, am v. pf. potehtovati, tüjem v. impf, erwägen.

Potekati, am v. impf, nach nnb nach »erfliefjen: zhaf poteka, bie3eit fcbminbet.

P o tekniti fe, potäkniti fe, nem fe v. r. pf. flolpern.

Potöm, adv. herttad), barnacb : potem kak, je naebbem.

Pote mik, m. ber 9tadjFomme (au§ po unb ti, ta, to nebft bem Jlužgan» ge bež Joaupfmorfež). .

Potenje, rt. baž Schweißen, baž Schwöen.

Potepanje, n. baž Äcrumflreid)en. Potepati fe , pijem fe v. r. impf. herumjlreicben, »agabttnbiren. Pote-päzh m. potepazha/. ber Öanbftrei» eher, bie —inn. Potepenza, pote-pevka, potepka f. bie Schlampe. Potepin, potepuh m. ber Cttmpe, ber SSagabttnb. Potepühcn , lina, lino adj. lutnpig, Sumpen..., »aga= bunbenmäßig. Potepiilmja f. eine lieberlid)e SBeibžperfon, bie Sd)lam= pe. Potepühnoft f. bie gttmpigEeif.

Poterdba, poterdva f uttb poter-denje n. bie Betätigung, bieBefräf: figuttg, bie Befefttgung fconfirmatioj. Poterditi, im v. pf. ttltb poterdo-vati, dujem v. impf, bcjläfigett, be= fräftigen, behaupten. Poterdiven, vna, Vno adj. eine BcEräffigung ent= haltenb, beEräffigeitb fconfirmativusj:

befeda poterdivna, baž SSefräffi» gitngžWorf. 1'oterdnik m. ber ©far: fcr (conßrmatorj.

P o t e r j a t i, am v. pf. abforbern, mit Jtcdjt abverlangen.

Potčrjati, am v. pf. flarFeit, ftär= fer machen.

Poterkati, am v. pf anklopfen.

Po ter kl j Ati, Am v. pf. teife, ein wenig anklopfen. Poterliljavati, am v. impf, oft, me(;r Wal leife an= klopfen.

Poterpesh, m. poterpeshljivoft, poterpljivolt f. bie ©ebulb, bie @e= bulbigfeit. Poterpeshati, am v. pf. gebnlben. Poterpeshen, shna, shno, bann poterpeshljiv, potcrpljiv adj. gebulbtg. Poterpeti, im v. pf. eilt wenig leiben, ein wenig gebulben. Poterplenje n. ein kleittež ßeibett; bie ©ebulb.

Potert, part. jerbroefcen, »erbrochen: poterto ferze, ein scrkitirfcbfež Her$. Potertoft f. ber 3uftanb, ba etwa» jerbrodjen ift.

Po t es, poteslej m. ber 3ug. Potesa f. bie ©cbtitir. PotesAj m. ber Strid). Potesniti, nein v. pf. nnb potesva-ti, am v. impf. anjiel;eit; Sfrid;e $iel;en. (53ei tittž wenig gebrancblid).)

Pot es banje, poteshAnje n. bie 55efd)Werung. Poteshati, am v. impf. tttib poteshati, im v. pf. befebwerett. Poteshäva f. bie SSefdjwernij;. Pote-shaviti, im v. pf. erfdjweren. Po-teshavlenje n. bie (Srfcbwerung. Po-tesliba f. bie 25efd;werbe. Poteshljiv adj. befdjwerlicb. Poteshljivoft f. bie 95efd)werlid)keif. (3m praktifdjen Sieben wenig gebräucblicb.)

Fotezhi, zhem v. pf. ein wenig laufen: potezhem, ich werbe laufen.

Potihniti, nem v. pf ftiö Werben.

Po tika nje, n. baž Herutnjtreicben, baž SSagabttnbircn; baž Streifen, baž geebfen. Potikati fe, am fe ober tizhem fe v. r. pf. unb potiliavati fe, am fe v. r. impf. l;crumflretd>en, »agabttitbiren; ftreifen, fechten.

P o tilnik, potilnjak m. baž £in> ferhaupf.

P otip, m. ber Saflftnjt, geni. baž ©e» fühl. Potipanje n. baž 35efaflen, bie 25efaflttng. Potipati, am ober pijem unb potipniti, nem v. pf. antajfen,

befaflett. Potipnenje n. bie 23efa= flung.

P o t i r, potifk m. ber Stachbrucf, »or=

jugltch tn ber Sprachlehre (empha-sisj. PotiKik (*) m. ber Sd)ieber, ber Schuber. Potirkalifhe, potirka-lifhzhe n. baž ©ebrdltgc: je na po-tifkalifhzlii, er _ ifl im ©ebränge. PotiTkati, am v', impf. potiDiava-ti , am v. frequent. unb potifniti, nem v.pf. anbrticfen, forffd;ieben; (in ber Diebe) mit 9?achbrucf fpred;cn

(ernphatice loqui, emphasi utij. PotifkAvanje, potifkovanje n. baž Anbrticfen, baž gortfchieben. Poti-TkljAti, äin v. pf. unb potifkljavati, ain v. impf, leife anbrticfen.

Potiti fe, im fe v. r. impf fchweU jjen, fchwifeen.

Potiza, potviza, in Itnferfr. povi-tiza J. ein mit Honig, Hüffen u. bgf. bereiteter Äudjen, gem. bie Sofije: materna potiza, ber 'JJhiftcrfudjen.

Pötlam, potlej, potlej, notier adv. hernach, nachher, bann. Potlejn, po-tlejttien, pötlejOien, fhna, fhno adj. naebherig-

Potmajen, jna, jno adj. jjämifd), fticfifd). Potmajnoft , potmajöft f. bie Sücfe.

Potok, i. potoka m. ber 95ad). Po-tozhen, zlina , zhno adj. SSach ... ; potozhna vöda, pot6zhne ribe, baS SSachwaffer, bie 25ad;fifd;e. Potözh-niza J. baž 2Jad)waffer; baž 23ergi|j= meinnidit (eine 2lrt Stciufeöhrdjen mit blauen aSlüntchen Myosotis palustris. Linn.).

P o t o 1 ä s h b a , f. ber Srofh Poto-läshiti, im v. pf. tröffen. Potola--shnik, potolashnik m. ber Sröfler.

Potonenje, n. bie S3erfettfung j bie aSerftnfttng. Potoniti, nem v. pf. »erfenfett, unrichtig »erftnfen^ — Te v. r. pf. »erftnfett, untergehen..

Potop, 2. potopa m. bie (SrfaufttngA bie Ueberfdjwemmuttg, bie ffiafferffutii,. bie Sünbfluth. Potojpiti, gem. potopiti , im v. pf. erfdufen, erfränfett (AUež ber Steihe nach); — Te v. r. pf. erfrinfen, erfaufen.

P o t o s h i t i, im v.pf. (kogar) eilt wenig anklagen; — fe r. r. pf.. fieft beflagen.

Potovanje, n. feie Steife, baS Steifen.

Potovat rhenje, n. bte 93ergefel= lung. Fotovarfhiti Te, im fe v. r. pf. ftdj »ergefellen, Umgang pflegen, in Umgang treten. Potovati, potiijem v. impf, auf

ber Keife fepit, reifen. Potovörenje, n. bie Bepaefung.

Potovöriti, im v. pf. bepaefeit. Potözhen, potözhniza, v. unter Pötoh.

Potozhiti , gem. potozhiti, im v. pf. rollen madjcn, fcbeibcn (eine Su= g'el, ein 9tab). Potrata,./, bie a3ctfd)wettbung, ber Aufwanb '(perditioj. Poträtenje n. bic äSerfVbwettbung. Potratiti, im v. pf. vcrfdjwcnben. Poträtnesh m. ber SBcrfdjwettber. Poträvenje (*) n. bie Abgrafung.

Poträviti, im u. pf. abgrafett. Potreba, / bie Si'otl;, bie 9lotf;mem bigfeit, bie SRotljburft, baS SSebürf* niß: fvöjo potrebo opraviti, feine 9lotl;burft verridtfen. Potreba, gem. treba adv. notl)t»enbig. Potreben, bna , bno adj. nofl)Wenbig, nötl;ig; bebürftig, bürftig : ta je potrebna (rezh), baS ift etwas 9čofbwcitbigeS; potreben zhlöveli , ein btfrftiger kenfd).

P o t r e b i t i, im v. pf. abffauben, reinigen; vertilgen, ausrotten. Po-trebienje n. bie Vertilgung, bte 2tuö= rottung. SSergleidje Otrebiti, otre-blenje unter O t r e b i I(. Potrebiza,/. d. eine f leine Sčotlj, eilt fleincS SSebttrfniß. Potrebnik, potrčbnjak (*) m. ber 9lad)ffhtbl. Potrebno adv. noffiig, notbwenbig. PotrebnoTt f. bie iftoffjmenbigfeit, bie SSebürftigfetf. Potrebovänje n. bie 25enötl;igitng. Potrebovati, bü-jein v. impf, bebilrfen, benötltigen. Potrebfhina/. bie 9?0tf), bie S)llff= tigfeit.

P o t r č f, ?.. potrefa m. baS ©rjit=

fern, baS (šrbbebctt. P o t r e t i, terem obet tarcm , terl, tert v. pf. ju ©runbe riefen, mit güjjen treten, verbrcd)en: to delo me je zlö poterlo, biefe Arbeit l;af rnieb gattj ju ©ruttbe gerid;fef, gar. gelähmt; — Te v. r. pf ju ©runbe gerietet, verbrodjen werben. Potrikrat, adv. ju brei Mal.

PotrobufUti, am v. pf. ein we= nig pldffc&ern (j. 2?. wenn gifebe an bie Oberfläche bes ©afferS fommen). Potrofhik, Tli k a m. ber SSerbraud): potrofhki ?n. pl. bie Sofien (gem. bie Itnfofien). Potröfiiiti, im v. pf. unb potrofhoväti, Tliüjem v. impj. Mtbrattcben, verjebrett, verausgaben. P o t r 6 T k t a t i (f) am v. pf. (kogar) eilt wenig tröjien, bttrd) jroflgrünbe ©rleid)terung oerfcbajfett. Potüha, f. ber Unterfd;leif, ber ©cbleicbhanbel. Potuhniti fe, nem fe v. r. pf. unb potuhoväti Te, büjem Te v. r. impf, fiill werben, fteb gefühllos flellen, ben ©cbalf ma= d)en. Potiihnjen part. tücfifeb : potuhnjen zhlovek, ein verfcblagener 9Jtenfeb- Potuhnjenih, potühnjeniz, nza m. ein fitcFifd)er, verfcblagener Wenfeb, ber ©d)alf. Potühnjenoft f. bie 3;tiefe, bie ©cbaffbeit.

Potuhniti fe, nem fe v. r. pf fid; btiefeit (j. 23. wenn man ©ras mäfjet, uitb basfelbe ftd) btteff, baß bie (Senfe barüber b'nweggleitet).

Potürzhiti Te, iin Te v. r. pf. bie ©itten ber Xürfen annehmen, ein Surfe werben.

Povabiti, im v. pf. einlaben. Po-väbizh rn. ber (Sinlaber. Povable-nje n. bic (Sinlabttttg.

Po väliti, im ober povaljati, am v. pf. ein wenig wäljen; eine Tieine ffioge macbett, ein wenig wogen.

Povänzbati, am ober povanzhiti, im v. pf. bemerfen. Povänzhljiv adj. aufmerffam. Povanzliljivoft/. bie 'AufmerTfamfeif.

Poväpniti, nem t>. pf. mit Kalf überjtehen, überfalfcn. Povapnjen part. mit Salf überjogen, überfalft.

Poved, f. povedanje n. bie ßrjäfj= lung, bie Sage. Povedati, ppvem v. pf. erjablen, fagen. Povedik, dka m. bie ßrjäblung. Povediz, dza ober povčdvaviz, vza m. ber ßrjäbs Icr. Povedovati, dijem ober poved-vati, am v. impf, fagcn, erjagen (oft, lange).

P o v e g a n , adj. febief. Poveganiz , nza m. ber febief gewad;fctt ijl. Pove-ganka/. eilte fd)iefgewad)fene 5SeibS= perfon. Poveganoft/. bic ©cbicfbeif.

Povekfhanje, «.bieSSergrojjerung.

Porekfhati , am v. pf. lln& povek-fhavati, am ober povekfhoväti, fhü-jem v. impf, vergrößern. Povekflii-tel m. ber ©lehret, ber Vergrößerer.

Povelenje, n. bat ©ebeiß, ber Befehl. Po veleli, im v. pf. (komur kar) auftragen, befehlen, beigen. Po-velevanje n. bat Befehlen. Pove-levati, am v, impf, (komur kar) ju befehlen pflegen. Povelevaviz, vza m. ber ju befehlen pflegt, ber Befel;lt= haber.

Povelikfhanje, povelililhanje n. bie Vergrößerung, bieEmporbriugung. Povelikfhati, povelizliati, am v. pf. unb povelizhoväti, zhüjem v. impf. vergrößern; tn Aufnahme bringen, em= porbringen; »erherrlichen.

Povelja,/, uitb povelje n. berBe= fehl. Povelväviz, vza m. bet ba JU befehlen pflegt, ber Bijchlthaber.

P o v e n i t i, "im v.pf. »ermelEen ma= eben; roelf roerben, »ermelfen.

P o ver h, adv. itebflbei, oben barattf: poveril tega, JU bem. Poverhen, lina, hno adj. übet...; poverlina koshiza, bat Oberhautchen. Poverh-nja f. bie überfläcbe.

P o v e r n i t i, nem v. pf. (komur kar) enffchäbigen, vergelten, erfe&en. Povernitva f. bie Vergeltung, bet Erfafc.

Poverfhina, f. ber Uebetfchlag, eine allgemeine Berechnung.

Povertina, f. (coli) bie ©arten» gemädjfe.

Poveföliti, im v.pf. unb pove-lelvati, am v. impf, erfreuen, tröflen.

Pove fiti, im unb povefhati, am v.pf. aufhängen (21 tlet, bet 9teil;e nach).

Pov'eflo, n. bat ©arbenbanb.

Povefmo, n. ein Bunb, eine -öanb »ofl gehechelten Slacbfet, gem. ber Jpaarjähling.

Poveft,/. bie grjählung, bie Sage.

P o v e s a t i, shem v. pf. binben, }tt= famrnen binben: v' fnop povesati, in Warben binben.

P o ves ni ti, nem v.pf. umjlurjen (s. B. ben Sopf).

Poveshba, / bie Schiefe. Pove-slien, slina, shno adj. febief: pove-shen premernik obet poveslinik, ber febiefe 2)urchmeffer. Poveshnama adv. fdjief.

Pov čz h an je, n. bte Vermehrung. Povezhati, am ober povezhati, am v. pf »ermehren. PovczhAviz, vza, auch povezhitel m. ber Meßrer, ber Vermehrer. PovezhovAti, zhüjem Uitb povezhavati, am v. impf ie-förbern, »ermehren.

P o v e z h e r k , m. ber Sdjlaftrun?, mat man Abenbt »or beut Schlafen frinff.

Povijanje, n. bat Einmicfeln, bat Satfcben. Povijäzha f. eine Art SBurjlfpeifc, in bat Sfe&fell gemicfelf.

Povikfhanje, povifhanje n. bie Erhöhung. Povikfhati, poviihati, am obet povikfhati, povifhAti, am v. pf. erhöhen. PovikfliAvati, povi-fhAvati , am ober povikfhovati, po-vifhovati, üjem i>. impf, JU et'f)ö= hen pflegen, mit Erhöhen befdjäftigf fepn. Povifhba f. bie Erhöhung. Povifhljiv adj. erheblich. Povifhlji-voft /. bie Erl;eblid)leit.

Povifeti, im v.pf. hängen bleiben. Povifik, fka m. ber Abljang.

Poviftniza, eig. boviftniza f. ber Bo»iflfugelfcbmantm, ber ^ujfball (Lycoperdon bovista. Linn.).

Povifhanje u. f. W., v. unter Povikfhanje.

Poviti, ijem, il, it v. pf. einmi= cfeln, fatfd;en; nieberfommen, enfbin» ben. Povitva f. bie SEMelung; bie Entbinbimg.

P o v i t i z a , f. eine Art mit Honig,

■ Hüffen u. bgl. bereiteten Bacfmerfet; bie ^otije.

Povjemati, mljem v. impf, unb povjeti, vjAmcm v. pf. auffangen. Povjčtje n. bie Auffangung.

Povlaften, part. be»oUmäd)tigf, befugt. PovlaTtiti, gem. povlartiti, im v. pf. be»ollmäd)tigen, befugen.

Po vi A z hiti, im v. pf. abeggeit, bat Eggen »ollenben: vfo njivo je povlazhil, er ifl mit betn Eggen bet ganjen AcFert fertig geroorben.

Povlezhi, eig. povlezliti, zhem v. pf eig. ein meitig jiehen, ein wenig fchleppen; ein menig eggen; povle-zhem, ich merbe j'ieben, fcblcppen; povlezi, egge ein menig, jielje (fd;lep= pe) ein menig.

PovmetAlen (*) Ina, lno unb povrne talfk adj. funflntäßig, funflgemäß.

Povmetälnoft f. bie Snnfhnäfjigfeit. Povmetälftvo n. bie Äünflfcrfc(jaff.

Povmreti, vmerjem ober vmrem v. pf. anwerben: zela väf je po-vmerla, baS ganje £>orf ijl attSge« ftorben.

Povoden, dna, dno adj. ©affer..., was im ©affer lebt: povodne shi-väli, bie ©afferf(;iere (im ©egenfafce »01t posemlifke sliivali, bie ßanb« friere). Povodenenje n. bie 9Sei»df= ferung. Povodeniti, im v. pf. be« wäffern. Povödenj, dnji f. bie Ue= berfcbwemmung.

P o v o d i t i, im d. pf. (gleifd?) räuchern.

P o vodi z, dza rn. ber 3"gel/ baS Seiffeil.

Povödniza (*) f. baS Stoß. Povö-dnja f. bie Ueberfd)mcmmuiig.

P o v o d n i U ?n. ber ©affertuann, ein im ffiaffer Iebenber Wann.

P o v 6 h , m. ber ©eritcb, ber @erttd)S= ftnn. Povohati, am v. pf. (bar) ein wenig ried)cn, bcriecben.

Povoj, m. bie SBinbe, bie gaffdje.

P o vojak, m. ber SMumenflraufj.

Povojen, part. geräticbert: povoje-na klobäfa, eine geränderte ©ttrfi.

Povojnik, m. ber Xurban, ber Sopfbunb.

Povojniza,/ baä Äinbbeffgefcbenf.

P o vol j en, ljna, ljno adj. roiHEom«

men, angenehm, anjlänbig.

Povosa,/. baS SBanb.

Po vpiti, vpijem v. pf. eig. ein wenig fcbreien, rufen; (kögar) beru« fen; (sa köm) nachrufen.

P o v p o r i n i k , nka m. bie 9?ad)rit« cfung, bie 9iacbfd;iebung. Povpori-niti, nem v. pf. nachritcfen, nad;= fd)ieben.

P o v r a t i v e n (*) vna , vno adj. ju« räcffüljtettb (reciprocusj.

Povrätizh, m. ber Äheinfarn (Ta-nacetum crispum. L i n n.J.

P o v r a z h an j e , n. baS ©ieberEelj« reit; baS Vergelten. Povrazhati, am v. impf. jurüeffiellen, vergelten; — Te v. r. impf, vergolten iverben, tviebet-Eehren. Povraziiilo «. bie Ver« geltung. Povrazhljiv adj. vergeltenb. Povrazhnik m. ber äsergelter. Po-vrazkovänje «. baS ©ieberfehrett, baS Vergelten. Povrazhoväti, zhüjem v. impf, roiebertehren, vergelten.

Povreflo, n. baS ©arbenbanb.

Po vre z hi, vershem r. pf. binmet« fen; (von vielen vierfüjjigen 2l;icren) hinwerfen, gebären.

Povfegläven, vna, vno adj, über unb burd) ben ganjen Äopf.

Povfeshivöten, tna, tno adj, allgemein, über ben gansen ßeib.

Povfod, povlöt, in ©f. attd) po-vfodik adv. überall, allenthalben. Povlöten , tna, tno adj. waS allent« halben ifi, allgegenwärtig ; auch allge« mein (generalis). Povlotnoft f. bie Allgegenwart.

Povsamiti, v. Po v s eti.

Povsdignenje, n. bie ©rhebuttg (eine Heine). Povsdigniti, nem ober povsdizhi , vsdishem v. pf. efwa-5 erheben. Povsdignjen part. etwaä erhoben, erhaben. Povsdignjenoft f. bie ©rhobeii.jeit. Povsdigovänje, po-vsdigavanje n. eig. baS ©rljeben; in ©t. auch bie Aufwanblung währenb ber Weffe. Povsdigovati, güjem ober povsdigävati, am v. impf, eig, er« heben, mit ©rlieben fich befchäftigen; in ©f. aufwanbeln.

P o v s e t i, vsamem ober vseinem v. pf. jufammen faffen. Povsetje «. bie 3«fammenfaiTung.

P o v s h i t i, ijem v. pf. Alles genicfjen.

P o v t, v. Polt.

Pozengetäti, gezhem v. pf. ein wenig Hingeln, anHingeln.

Pozepetäti, pezhem v. pf. AlleS jertreten, jerflampfen (conculcarej.

Pozerkati, am ober pozerkniti, nem t-, pf. verreefen (Alle» ber 3iei(;e nad>).

Pozüsati, am v. pf. ein wenig faugen.

P 6 z h, f. bie ©palfe, bie 9!ifce, ber ©prung, ber Siijj.

P o z h ä k a t i, am v. pf. ein wenig warten , erwarten. Pozhakävati, am Ultb pozkakovati, küjem v. impf. warten, erwarten.

P o z h ä f e n , Tna , fno , auch pozkä-fnaft, pozliafnikaft adj. allmälig, langfam, nichts übereileitb. Pozkafi adv. allmälig, nad) unb nad), fadste. Pozhafnoft /. bie Allmätigfeif, bie ßangfamteit. Pozhäfoma, pozliafa-ma adv. allmälig, nach unb nad).

Pozhaftiti, im v. pf. (kogar) be«

ehren, ßftre erroeifen; beroirffteit. Po-zhaftitje «. bie (Sftrenbejeigung. Pozhediti., im v. pf. reinigen, fäubern.

P o z h e n i t i, v. P o z h e p a t i. Pozlienjanje, n. baž 93egittneu, baä ©et;n ini ©eginnen. Pozhenjati, am v. impf, anfangen, beginnen. P o z h e p a t i, am unb pozliepniti, nem v. pf. nieberftocfcn, nteberftatiern. P o z h e r n i t i, im v.pf. fcftroarj m«=

cften, fcftwärjeit. P o z h e r p ati, äm v. pf. fd;opfen. Po z h e ti, pozlmem v.pf. anfangen, beginnen. Pozhetili, tka m. pozhetje n. ttnb pozhetva f. ber Anfang, ber aSeainn.

P o z Tli i n i k , nka ober pozhitik, tka m. ber 9Juftetag, ber Kaflfag, ber ©tillftanb, bte Dlafl. Pozhiniti, nem unb pozhiti, ijem v. pf. (gemeinig» lieft wirb ež mit Te obet fi »erbun» ben) aužruften, aužrajten. P o z h i t i, im u. pf. berflen. P o z h i t j e , n. bie Diafl. Pozhiv m. ber 9Jufteplafc. Pozhivanje n. baž SKuften, baž Mdjlen. Pozhivati, am v. i'npf ruften, raften. Pozitiven, vna, vno adj. Stufte..., Dtafl... P o z b u d e n j e, n. bie SSerounberung. Pozhüditi, iin v. pf unb pozhudo-väti, düjem v. i?npf. bereuiibern; pozhüditi Te v. r.pf. ftcft »errounbern. P o t h u t, m. ber tnnere ©inn. P o z h ü t e n j e , «.baž 95eftnben (status animi et corporis). P o z h ü t i k, tka m. ber dufjere ©inn,

baž ©efüftl, bie (Smpfinbung. Pozhutiti f e, im fe v. r. impf. ftcft befinben (ualere): kako fe po-zhütite, t»ie bcfinbef iftreucftV dobro fe pozhütiin, id) befinbe niid; rooftl. Po zh ütlji v, adj. ftnnlicft. Pozhut-ljivoft f. bie ©innlicftfeit. Pozhütfki adj. ©efiiftlž..., ©innež... Pozhütftvo n. baž ©efiiftlžuertnogeit. (©iub neu* gebilbete, im geroöftnltcften Sieben nicftf gebräud;lid;e 2ßörter.) Präg, praga m. bie ©d;n>elle, bie XftürfcftmeUe: zhe vlezhefh ozheta do präga, te bodo tvoji otrözi zhes präg fünili, au'tili btt betitelt 5ßater biž jur 2ftürfd;t»elle fd;leppefl, fo werben bid> beine Šinber über bie» felbe ftinauž (1 offen.

Prä j tel, präjtlink m. in St. ber

ßobetafd;e. Präh elt, prähiz, hza m. d. baž

©fäubiften. P r ä k o l, m. ein abgenüfcter 2£ein=

gartpjlocf. P r ä 1 i z a , /. bie Qäfftaue. Primes (t) m. bie Stanje, baž @e» brame.

rranje, n. baž «Bafcften (ber 2öä= fcfte).

P r a p o g a, /. ein Sucft jum Auž»

fpannen (nacft ©utžm.). Prapognik, m. ber Sapejirer; ber

Säftnrid; (nad; ©utžm.). P r a p r a t, präpret, präprot, präpot (altfl. paprat) / baž Sarnfraut, ber Slügelfarn (P'teris aquilina. L.). Präpraten, tna, tno adj. Sluge!» farn..., »on Slügelfarn. Prafe, 2. prafeta ober 1. präfe , 2. präfeta n. baž ©cftroeinferfel. Prafe-ze n. d. baž SerFIeilt. Prafiza / bie ©au, baž 9}htfferfd;t»ein. Prä-fizli m. pralizhek, zlika m. d. eilt ntdnnlid;cž ©d;jrein. Prafizhji adj. ©au...; fd;n>einifcft, fauifd;. Präfka, f. ber Aufruftr, ber Auf»

flatib, ber SSolFžtumult. Präfkanje, n. baž Sra|jen, baž Stallen. Präfkati , am f. impf. frafeen, irallett. Präfniti, nem v. pf. auffraßen, auffraßen, mit ben Stallen, ben SKägeln »erleben. Prafket, m. ein Erafsenbež ©eeäufcft. Prafketäti, prafkezhem ober pra-fkezhati, prafkezhem v. impf, ein Frafcenbež ©eräufd; macften. Prafhäj (*) m. (in ber ©prad;leftre)

baž Sragejeieften (V). Prafhäiije, n. baž Sragen, betör» folg bež Sragenž, bie Srage. Pra-iliäti, äm, aud; präfliati, am v. pf. (kögar kar ober kogar po kar) ftfl» geti, eine Srage tftun. Präfhiti, im v. impf. brad;en. Prafhiti, im, il, flien v. impf. flauben, ©taub erregen; — fe v. r. impf, ©taub fei;n, fläuben.

Präfhnik, m. ber 95rad;monaf, bet ©lonat Sunittž.

P r d f h z h a, v. Prä z h a.

Präfhzh a n j e , präfhanje n. baž @eftad;e, baž ©efnaUe. Präfhzliati, präfhati, fhzhim v. impf, fr ad) C11 (wenn man Steter bricht, ober ein Sßilb burch ein öehötj läuft u. bgl.): Itol prariii, ber ©ful;l fradjt; megla rallii , ež nebelt; veter prafhzhi, er SSinb braufet, tobet.

P r ä s d e n , dna , dno , in ©t. gem. prašen, sna, sno adj. teer: prašna vera, ber Aberglaube; prašna zhäft, eine eitle, teere föhre. Prasni ja f. ber Aberglaube. Präsnik m. ber Seierlag : ne vlak dän präsnik, ež ifl nicht alle Sage ©cnntag. Pra-snina , prasnöba, prasnöta f. bie ßeere, ein teeret Raunt. Prasniti,, im, gem. prasnoväti , nüjem v. impf, feiern fferiari, otiarij; feiet» lid) begehen, heiligen. Präsnizhen, zhna , zhno adj. JeierfagS... Prä-snoft f. bie ßeerbeit. Prasnovänje n. baž Seiern. Prasnovera f. ber Aberglaube. Prasnoveren, rna, rno adj. abergläubig. Prasnoveriz, rza unb prasnovernik m. ber Aberglätt» bige. PrasnovernoCt f. bie Aber» gläubigfeit. Prasnoverfk adj. aber» gläubifd).

Präshenj, shnja, shnje adj. Seiet' tag«..., jutn Seiertage gehörig : prä-shnja fräjza, baž Seiecfagžhemb; prushnje predivo, ber ReiftenfladjS.

Präshenje, n. baž Röfien, baž Äröfchen (gem. baž «prägeln). Prä-shiti, im v. impf röfteit, fröfd;en, in ©chmatj baefen.

P r ä t i , perem , präl, prän v. impf. (2Bäfd;e) wafd;en; (kögar) abbläuen, prügeln.

P r ä t i k a , f. bet Satenber. Prätikar, rja m. bet Kalenbermad^cr.

Präv, adv. recht (itt allen ©ebeu» fuitgen biefež ffiortež): Te präv na-jefti, ftch vcd)t fatt effen; zhe väm je präv, menit ež euch recht ifl; vfe je präv, atlež ifl recht; präv präv ober prävpräv , aujjerotbeittlid;, gar fel;r.

Praväli, m. ber Redjthänbfer, b. i. ein an bie rechte Hanb VSeroohnfet.

Pravbränje, n. baž Rechttefen.

PrAvda, f. eig. baž erworbene Red;f; baher bie Red;fžfrage, ber ©e» ri^fžhanbet, ber Rechfžhanbet, ber 9)rojeß; auch ber SJorfflteif, bet 233orfn>ed)fel: prävdo konzhati, imeti, einen *projeß ausführen, haben. Prävdanje n. baž Rechten, baž *l)ro= jeffiren; baž ®orft»ed;feIit. Prävdar, rja m. bet Rechtžfreunb, ber Ab»o= Eaf. Prävdarov adj. bež Redjtž» fteunbež. Prävdarfki adj. Aboofa» fen...; redjfSEräffig (?). Prävdati fe, am fe ober gem. prävdovati fe, dijein fe v. r. impf, redeten, pro» jeffiten; worftred;fetn , toorfftreifen. Pravdosnäniz (*) nza m. ber Red;tž» gefeierte. Pravdoväviz , vza m. ber Redetet, ber ^rojeffirer.

Praveden, dna, dno adj. rechtlich, hiebet. Pravednik m. ber ©ieber» mann. Pravednoft f. bie Rechtlich» Feit, ber Sieberftnn.

P r ä v i, adj. recht; wahr; richtig.

Pra vid, auch pravida f. ctg. bie Rechtspflege; fcherj». bie Ruthe, weil off biefe ürbnuitg erhalten muß.

Pravilo, n. bie Regel.

Präviti, im v. impf, fagen, erjäh« len : fveto pifmo, fveti Evangeli prävi, bie heilige ©chriff, baž heilige ©oangelium fagt; föva feniza gla-väna prävi, ein (Sfel fchilt ben an» bern Sangohr;- kaj mi tu prävifh, toaž er^ählfl bu mit ba?

Prav iza,/. baž Red)t, jus (in a 1« len ©ebeufungen biefež SBorfež): fe v'möjo pravizo saletüje, er gefjt mir in'* öehege; praviza ozlu kolje, bie ffiahrhetf hört man nidjt gern; to ni po pravizi , baž ifl ntd)( Red)» feitž. Pravizhen, zhna, zhno adj. geredet. Pravizhnoft J. bie ©erech» tigfeif.

P r ä v 1 i z a, /. bie (Srjählung, bie Säbel.

P r a v opi f a n j e , pravpifanje n. pravpifmoft f. bie Rechtfchreibung

(orthographia).

Pravoveren, rna, rno adj. recht» gläubig. Pravovernih m. ber Rcchf» gläubige. Pravoverniza /. bie Recht» gläubige. Pravovernoft f. bie Redjt» gläubigfeif. Pravoverfk adj. red;f= gläubig. Pravoverl'tvo ber rechte ©taube, baž Srijlenfhum.

Pravöah,/, bie Sage, baSöerüdtf.

P ra v o jj h a fen , Tna, fno adj. jttr redeten 3eit, redjtjeitig.

PravThen, flina , flino adj. richtig, normal. Pravflinoft f. bie 9Zorntä» litiif, bte rechte (šigcnfd;aft, bie t»a(;re a5efd;aitent)cit.

Pravvogläft , pravvoglät adj. rechtwinkelig.

P r ä z h a, /. bie Sdjleuber.

Pre, ein untrennbares Vorwort, bitrch, jer», entjroei, ju feljr, allju; über» aus, hbdjft u. bgl. Pretergati burdj? reißen: prejefti jerbeißen, bürdjbeißen; prefekati entjroei l;atfeu, jerhacfett; prefladik ju fel;r, allju, überaus füg; prefveti (;od;ft ^eilig u. bgl. m.

Prebäba, gem. prebabiza, aud) pre-baba, prebabiza f bie Altermutfer, bie Urgroßmutter. Prebabin, pre-babizlun adj, ber Urgroßmutter. Prebabji adj. ber Urgroßmütter, urgroßntütferlich.

Prebärkanje, «. bie Ueberfchiffung. Prebärkati, am f. pf. unb prebar-kavati, am v. impf, überfchiffen, burd)fchiffen.

Prcbäfanje, n. bie Ueberlabung. Prcbafati, flieni v. pf überlaben; — Te v. r. pf ftch überlaben.

Prebivati, am ober vijem v. impf. »etfochen.

Prebernenje, «. bie Acnbcruttg, bie Abänberung. Preberniti, nem v. pf. Änbern, yeranbem.

Prebijanje, n. baS £>itrchfcblagen. Prebijati, am o. impf. burchfd)(agen.

Prebiranje, n. baS Uebertefen, baS Uebertiauben. Prebirati, am v. impf. uberlcfen, üher'flauben.

Prebiti, prebim ober prebom v. impf, aushalten, ausbauern.

Prebiti, ijem v. pf burd;fd)lagen; poterplenjc slielesne vrata prebije, (iiebttlb fchidgt ein eiferneS burch, ober öebulb bringt Stofen.

P r eb i v a 1 i f h e , «. ber ffiohnort. Prebivanje n. baS SBohnen. Prebivati, am v. impf. wohnen, ftch aufhalten: na kmetih prebiva, er bdlt fich auf bem Cattbe auf. Pre-bivatljiv adj. bewohnbar. Prebivat* Ijivoft f. bie ^Bewohnbarkeit. Prebi-vaviz , vza ober prebivava tn. pre-bivavlia, prebivävka f ber (iin-

roohner, bie ©inwohneritw. Prebivik, vka m. ber ©anbei, ber ßebenSlauf. Prebivinga f bie SBJohnung.

Prebläshen, slina, slino adj. lieb» lief). Prebläslmoft f. bie fiieblidtkcif.

Prebläten, tna, tno adj. allju !ot(;ig. Prebläto n. ju »iel Soft;.

P r e b 1 a i h e n j e, «. bas Umkletben. Preblazbiti, im v. impf, mit Um» fleiben 6cfd>äffiget fei;n.

P r e b 1 e lc a, f. baS Kleib, bie Um« cieibung. Preblezhiti, gem. pre* blezlii , zliem , blelcel , blezben ■o. pf umkleiben, überjiehen.

P r e b 1 i s , prebliso adv. gar Ju nahe» Preblishenj, shnja, slinje adj. ju nahe.

Preboli, m. bie £>urd;bohruttg, ber XHirdjbruch. Prebokniti, nem v.pf. burchbohren.

■Prebodenje, «.bie Sitrchflechttng, bie ^Durchbohrung. Prebodljiv ober prebödljiv adj. roaS bucchjlochett mer« ben kann, burd>bringlich. Prebod-Ijivoft f. bie Xhtrcbbrittglichkeif. Pre-böfti, bödem , bödel ober böl, bo-den ober bodnjen v.pf. bttrchflechen, burchbohren.

Prebrati, berem v. pf. Üherlefen \ überHauben.

P re b ri fan , part. eig. butd;geflnd>en j. 35. eine «Schrift u. bgl.: prebrifa-na glava, eine gute "Staturanlage, viel ©iutfetwifc. Prebrifnoft f. bie Klugheit.

Prebüdenje, n. bte Aufweckung; bie Aufmachung. Prebudeti, im v. impf, bltrchtracben : tri nozhi je pre-budel, brei 9täd>te hat er bttrd;gewad)f. Prebuditi, im v. pj. (kogar) auf» tüecfett, roach machen; (ben öeift) auf» regen ; — fe v. r. pf. ntach werben; aufgeregt werben.

Pred, prp. oor (ante, praej : pred prag poftäviti, vor bie Shürfdjmelle ftellen; pred tremi dnömi, »or brei Sagen; pred vezherjö, »or bem 9iad;tma()le; pred düri fe poftäviti, fich »or bie Xhür hinflellen; pred fmertjo, »or beut Sobe.

l'red, adv. heyor, eher, früher : kdor pred pride , pred melje , wer früher fomtttf, mahlt früher. *

Predaj, v. Prodaj.

Predal, m. bie Abteilung, bie < Sd;eibewanb, baS Sod).

Pred die z h, predelczh adv. gar ju meit.

Predati tt. f. m. , v. Prodati u. f. m.

Pre dävno, adv. lältgft, fc^Olt gatr lange.

P r e d b ä b a u. f. m., v. P r e b i b a U. f. tO. , , ,

P r e d d e d tt. f. m., v. P r e d e d

tt. f. ro.

P r e d d e 1, m. ber Vorbertheil.

Preddveren, rna, rno adj. Vor ber Sfjür braufjen beftnblich. Preddverje n. (coli) bte Vort&ur.

Preddvor, rn. unb preddvorje n. ber Vorhof.

Predebel, adj. $U bicf, alljtt fett.

Preded, 2. prededa ober 1. preded, 1. prededa m. ber 2llterVater, ber Urgroßvater. Prededov adj. beSUr* größvaterS. Prededji adj. ber Ur= großväter, ttrgroßväferlich.

Prede j, adv. vorne , »orait.

Predel, attch predel m. bie ?t6tf»et= Ittng, baš gad), bie ©d)ublabe, baS gad), bie ©cheibemaitb.

Predelati, am v. pf. überarbeiten, überntad)en.

Predelen, Ina, lno adj. mit gd= d)em, mit <2d)ubtaben oerfet)eit: predelna orinara, ber ©cbublabEafteit.

Preden, dna, dno adj. el>e, e(;e= vor, bevor, vorber: preden fhbof, ber (Srjbifchof; preden svon, bie .£>auptglocfe ; preden oltar , ber Jpauptaltar.

Predersen, sna, sno adj. Uermc* gen, »ermeffentlich; frecb. Preder-sniti fe, nem fe v. r. pf. fid) unter* fangen, fteb erBecfett, fid) erfrechen. Predersnoft f. bie Verwegenheit, bie SSermeffen(;eit, bie gred)i)cit.

Prederskati, sitim v. pf. er^afs ten: jabellia flios simo predersliati, bie Aepfel ben SBinter Innburd) er» halten, baß fte nid)t verberben 0. bgl.

Pre de a, f bie ^rebigt. Predgani-za f. bie «prebigtfansel. Predganje n. baS «Prebigen. Predgar , rja m. ber ^Prebiger. Predgarov adj. beS

Predgorje, n. baS Vorgebirge.

Predgovor, m. bte Vorrebe.

Predgovoren, rna, rno adj. Vor* tebe.... Predgovornik m. ber Vol-* rebttet.

P r e d g r ä j a , f. bie ©chranTen.

PredgrinAlo, n. ber Vorhang.

Prednäjati, am v. impf. Voran* gehen , vorhergehen (antecedere). Predhajozh part. VorbetgeI;etlb (antecedens).

Predhifhen, fhna, flino adj. Vor*

hattž---- Predhifkje n. baS portal;

baS Vorhau«. Predkifktvo n. mas int VorhattS ift, baS VorhauSgerafl;e.

Predi, adv. vorne, voran.

Predidozb, part. Vorattgehenb, Vor* hergehettb.

P r u d i g a , f. bie «Prebigf.

Pre d im i k, mka m. bet Jitef, ber Vorname.

Prediranje, n. baž ^Durchbrechen; baS Aufbredjen (eine ©efcbroulft unb bgl.). Predirati, am v. impf, burd)* brechen, burd)|1ed)en; öffnen (j. 23. ein ÖJefcbmür); — fe v. r. pf. burd)* brechen werben; ftd) öffnen, aufbre* chen (5. SS. von einem ©efebmür).

Predishnik , m. ber

P r e d i t i, idem v. impf, vorangehen, vorhergehen.

Predivo, n. baS ©efpittnfl.

P r e d i z a , f. bie ©pimterinn, bie glachsfpinneritttt.

P r e d j e f e n , f. ber Vorl;erbfh Pred-jelenfk adj. vorherbfHid;, maS itn Vorherbfl ifl.

P r e d j i f p a , f. baS Vorgemad).

Pr e d k är ft j e, n. (coli) bie Schranfen.

P r e d k 1 a d , rn. baS 23eifpiel.

Pr e d k 1 e p (*) m. baS <5infd)fußjeichen.

(primum signurn parentheseos).

P r e d k 6 s h j e, n. (coli) bie Vorhaut.

Pre d küp i ti, im v. pf. unb pred-kupoväti, üjein v. impf. Vorfaufett. Predküpiz, p za m. ber VorTäufer.

Predküfbati, am v. impf vorher »erfiteben, früher verToflen (praeten-

tare).

Predlagati, am v. impf, vorlegen, vorteilen.

Predlani, adv. vor jroei fahren, vor bent verfloffenen 3«hre. Pred-lanjfki, predlänfki adj. Vorjweijährig.

Predleshäti, sliim v. impf. vor* liegen. Predlcshözlivorliegend

Predlog, m. bic 23orlage; (in bet Sprachlehre) baž SSorwort.

Predloshiti, gem. predloshiti, im v. pf. vorlegen, »orftcllen. Pred-löslinoft (*) /. bie Abftcht (?). Pred-loslinoftljiv (*) adj. abjid)tlich (?).

P r e d m e f t e n , ftna , ftno adj. 23or« flabt..., »orjläbtifd;. PredmeTlje , predmefto n. bie SSprftabf. Pred-meftnik m. ber Sßorftäbtcr.

P red metati , am v. impf, (komur) »or 3emcmb werfen.

P r e d n ä m i z (*) mza m. prednämka J. ber 23orgänger, bie —inn. Pred-nämftvo (*) n. (coli) bie 33orroelt> bie S3orfal;ren.

Prednefhe, adv. vorjtiglid). Pred-nefhen , fhna , flino adj. ttorjüglid). Prednefhnoft f. bie SSorjiiglichEeit. Prednik m. bet Obete. Prednoft f. ber SBorjug, ber 5Borrang.

Predobräs, predobräsa m. baž SSorbilb. Predobräsiti, im v. pf ttltb predobräshati , am v. impf. »orbilben. Predobrashenje n. bie Sßorbilbung.

Predobroten, tna, tno adj. alljlt gütig. Predobrotnoft f. aUjti große ©iite.

Pre d okna, n. pl. bie SBorfenflet.

P r c d o 1 b Tt i, bem v. pf. burchmeißcln.

Predolg, adj. JU lang. Predolgöta f. ju große ßänge.

P r edo p omemba, f. unb predo-pomemk, nka m. bte SSorerinnerttng Predopomeniti, im v.pf. »otetinnern.

Predor, m. ber £)urd;bruch.

Predosnanik, m. bet SSorberichf. Predosnäniti, im v. pf. oorberid)ten.

Predozhen, zhna, zhno adj. l»až «or ben Augen i)T.

Pre do z h er t, m. bet «Plan, bie aSorjeichnung. Predozhertanje n. bie SBorjeichttung, bie SEijje. Predo-zliertati, am v. pf. »orjeidjncn.

Pre dpa h, i. predpäha , predpahü m. ber SSorriegel.

P r e d p ä f t i, padem v. pf. Dorfatlen.

Predpekel, kla m. bie 23orl)öUe.

P r e d p e r t, m. baž SBortud;.

P r e d p e t i, pöjem v. impf. »orfin« gen. Predpetje n. ber S3orfang. Predpeviz, vza m. predpeviza, predpevka f. ber Sßorfäitger, bie —inn.

P dip' .Prcdpifa m. bie SSorfchrift. Predpifanje «. Sie Sorfdjteibung, bte &>orfd)rtff. Predpifali, fhem v pf. predpifavati, am ober predpifovati, lujem v. impf. »orfd;reibctt, SSor« fdjrift machen. Predpifmo n. bie Sßor« fehrift, etroaž aSorgefcbriebenež, ttnt barnad; ju fchreiben.

Predpodöba, f. baž SGorbifb Pred-podooen, bna, bno adj. SBorbilb .. tfOtbilblid). Predpod6biti, im v. pf. predpodöbljati, am v. impf, »orbil« Den. Predpodöbnik m. betSßbrbilbnet.

Pre d pol d an, predpolden m. obet predpoldne n. predpoldneva , predpoldnä ber SSormittag. Predpol-dnem adv. SSormittag. Predpoldne-

, ven, vna, vno adj. vormittägig. Pred-poldniza/ baž 23ormitfagžmahl, ein ipdfcs 3ritl)|lttcf.

Predpolnozh, preilpolnozhi/! bie 2jormitternachf.Predpoln6zhen,zhna, zhno adj. oormitternad;tig, »or Witter« nadjt. Predpolnozlijo adv. »or Wif« tetnachf.

Predporoden, dna, dno adj. Dot bet ©eburt, roaž ber ©eburt »oran« geht.

Predpöfel, Tla m. ber ©orbotlje.

P r e dp o fl a n i k , m. ber SSoraužge« fanbte. Predpoflanje n. bic SBoraužs fenbung. Predpoflati, pofhljem v. pf. unb predpofhiljati, am v. impf. »oraitžfenbcn, »oranfehiefen.

P r e d p o f t ä v i t i, im v pf. (kar) »oraušfefecn; (komur kar) »or3eman« ben flellen, »otflcllen. Predpoftavlenje «. predportävlenoftbie Sßotauä« fefeltng. Predpoftävljati, am v. impf (kar) »oraužjufefeen pflegen; (komür kar) »orSemanben hinjttftellen pflegen.

Predpot, m. predpötniza f. bet S3orbothe, bie Sßorbothinn.

P r e d p r ä h a, f. bie Sorbtadje.

Pre d pravi z a, / baž SSorredjf.

P r e d p r i t j e (*) n. baž 3u»orEommcn.

Predrag, adj. alljit filetier. Predra-ginja/. ju große 3:hcunn'g-

Predramiti, im v, pf. aitfioecfen; — fe v. r. pf. etroachett.

Predräshbä, /. bie llcberreijung. Predräshiti, im v. pf. tiberreijen.

Predrenfk adj. burchflochen, »et« jaubcrt.

P r e d r e t i, derem obet derem, deri,

dert v. pf. burd;brecf;en, bttrc^flcc^eu; öffnen (}• 95. ein @cfd;wür); — fe v. r. pf. burd;brod;en, burd;jlod;cn_wer= Ben; (von ©efebwüren) fid; öffnen, aufbrechen.

Predfedeti, im v. impf. Vorfifccn, Ben SSorfi(s (;aben. Predfednik m. ber SSorftfjer.

P r e d f o d , m. unb predfodba f. baž 23orurff)etf.

PredTt äti, ftojim v. impf. Vorfie» f>en, Sßorffeber fepn.

Predftäviti, im v. pf. (komü) vor 3emanb flellett, vorteilen. Predftäv-lenje n. bie SSorfMIung, bie SBorfefettug. Predftavljati, am v. impf, Vor 3e= inanb (teilen, vorftellen; predftäv-1 jati Ti, fid; vorftellen, fid; cinbilben (V).

Predftöjnik, m. ber äSorfteher. Predltöjnftvo n. (coli.) bie Sßorfteher inžgcfatmnt.

Predftöpiti, im v. pf. vortreten, hervor treten. Predftopel, pla , plo adj. vorgetreten.

P r e 4f t r e h a, f. unb predftreflije n. baž SSovöad). "Predrtrefiien , fhna, llmo adj. aSorbach..., baž SSorbach , betreffenb.

Predsima,/ ber SSorwiitter. Pred-sirniki adj. SBorwinter..., vorwin= terfich.

Predsnamenje, predsndmn e n. baž 95orjeid;en. Predsnämvati, am v. impf, vorjetcbitett.

P r e d s n k n j c , n. bie SSorEenntnijj. Predsnäti, am v. impf, vorhertoiffeit.

P re d s h i v o t, m. ber Sorberleib.

Predvedenje,«. bažSSorheriBijfen. Predvediti, vem v. impf, vorher triffen. Predvednoft f. bie SSorhcr* tptjfenfchaff.

Predvezher, etitef; predvezher m. unb f. ber ÖSorabenb.

P r e d v e z h i t i, im v. impf, mieber* Edttcit.

P r e d v i d i t i, im v. impf, vorher: fefjeti, vorattžfehen.

P r e d v 1 f j e (*) n. (coli) ber SSor* hang.

PredvkuTiti, im v. pf. (kar) fteb ben a5orgcfd;ntacf verfchajfett.

Predvorljiv , adj. allju I)öfftcf>. Predvorljivoft f. ju viel Höflichkeit.

Predvük, m. ber SBorbcrid;t, bie SBorerinnerung.

'p r e d v zliera, adv. Vorgefiern. Pred-vzherajn , predvzherajfüen , Oina , flmo adj. vorgeflerig.

P r e d z h ä r, m. bie SSorjeit. Pred-zhäfen , Tna, Tno adj. Vor ber »Jeit, in früherer Seit-.

Predzhütiti, im v. impf. Vorher fühlen, vorattž entpfinben (praese/i-tire).

Preganjanje, n. baž Verfölgen; baž Sßerfreiben. Preganjati, am v. impf, vertreiben, verfolgen: pred Co me klizali, scläj pa me preganjajo, früher haben fie mich gerttfeu, jefet verfolgen (abtreiben, bavonjagen) fie mich. Preganjaviz , vza m. preganjavica,/. ber SSerfolgcr, bie —inn. Pregänjba f. bie Vertreibung (baž Kefultat bež SSerfolgenž).

P r e g k s i t i, im v. pf. (kar) ttber= watfeit, barüber matten, burcbwatten.

Pregelj, £lja m. ber ©perrnagel.

P r e g e n i t i, nem v. pf. Volt ber Stelle bewegen, verrüefett.

Pregib, m. baž öefenf. Pregibanje n. baž SBeroegen. Pregibati, am ober bljein v. impf, von ber Stelle be= wegen, verrüefett (oft, ju verfchicbencn DJtdleit). Pregibi j iv adj. leid;t ben>eg= lieh, gelenkig. Pregibljivoft /. bie ^Beweglichkeit, bie ©elenkigkcit.

Preglafiti, gern, preglal'iti, itn v. pf. übertönen.

Pregledati, am v.pf. bitrd;fd;aueu, überfehett ; nad; langem 9tid;ffc[>eii roteber ben @cftd;tžfinn bekommen: ko fi je ozhi namäsal, je pregledal, wie er ftd; bie Augen gcfalbt hatte, warb er feljenb. Pregleda vati, am ober pregledovati, düjem v. impf. befid;tigen, befchauett, befehen- Pre-glediHte (*) n. baž 9tcvi'jionžamt, bie (Settfur, baž S

Preglödati, ain obet glojem v.pf. butd;nageit.

Pregnanez, nza obet pregnanik m. ber aSertriebpne; aucb-Socbmüthige. Pregnati, shenem v.pf. vertreiben; jtt viel antreiben, übertreiben, über*

jagen : tä mösli je pregnan fann f)Ct= gen: biefer Wann ift»e r f r i e b e n unb aud; biefer Mann ifl i; o d; m ti 1h i g. Pregnjiti, ijem v. pf. burcbfauten. Pregon, m. pregönba f bie Ueber= freibuttg, bie Verfolgung. Progoniti, gem. pregöniti, im v. pf. überfrei= ben, }tt Diel antreiben. Pregoreti, im v.pf. burdjbrennen,

eitfjroei brennen. Pregoftinzhovati fe , z Ii ijem fe v. impf, gaflfrci gegen eiitaitber fepit. Pregovarjati, am v. impf, miber« fegen, miberfpred;en; — fe v. r. impf. fid; gegenfeitig miberfprcc^eu, morf= mecbfefn.

Pregovor, m. bat Sprid;morf. Pregovoriti, im v. impf, nad; fangem ©d;meigen mieber ein Mal fpre= eben, bie »erlerne Sprache mieber be= fommen; wiberfpreeben: pred fmertjo fhe bö pregovoril, »er beut Sobe mirb er nod; ein SOtal bie bereift »erfonte Sprad;e mieber befommen; vfe mu pregovori, er miberfpricbf ifjnt Atlet. Pregradi ti, gem. pregraditi, im v. pf. Unb pregrajati, am v. impf. uberjäunen, eine Verjauitung anbrim gen. Pregräja f. bie Uebersäunung. Pregreha, /. bat Eafler, bat Vcr= brechen : naglavna pregreha, bat £>alt= »erbred;eit. Pregrefhen, flina, fhno adj. mifSüitben überlaben, lajlerfjaff. Pregrefhenje n. bie Verfünbigung. Pregrefhik , fhka m. ber gehler, bat Vergehen. Pregrefhiti fe, im fe V. r. pf ftd; »erfünbigen, eine Sünbe begeben. Pregrefhljiv adj. fünbl;aff. Pregrefhljivoft, f. bie ©ültbl;affig= feit, bie ßajlerhaftigfeif (att Steigung Jlir Sültbe). Pregrefhoväti, fhüjem v. impf, ein fünbtjaffet Geben füf;ren. Pregrefhtvo n. bie SÖttffefljaf, bat Verbrechen. P regrenk, adj. fefjr bitter, ju bitter. Pregrefhen u. f. m.,v. unter Pregreha.

Pregreti, ejem v.pf. btird;märnten, burd; unb bureb marm mad;eit; — fe v. r. pf. burd; unb burd; manu werben. Pregrinalo, n. ber Vorhang. P r e g r i f t i , grisem ober pregrisniti, nem v. pf. burd;beifjen, enfjroei bei= fjcit: befedo pregrisniti , beit Sinn einet Söortet »erbrehen.

Pregrob, adj. fehr grob, ju grob. I reg u z b a t i, preguzhini, v." P r e-

govoriti. Prehajati, am v. impf, auf Unb ab gel;eit; zhaf je slie prehajal, et mar bereift über bie Seit; — fe r. pf. ftd; ergehen, luftroanbetn. Prehenjanje, n. bie «Paufe. Pre-henjati, am v. Pf. eine ^aiife ma= d;en, patiflren. Pre liiter, tra, tro adj. ju fchnetl,

atlju gefd;minb. . Prehiteti, im v. pf (kar) übereilen; (kogar) 5u»orfommen; — fe v.r.pf. fid; übereilen. P r e h 1 a d e n j e , n. prehladik , dka ober prehlaj m. prehladva, pre-blaja, prehlajva f. bie (Srfüljtung. Pre-liladiti, gem. prehladiti, im v. pf. abfühten, burch unb burd; fühl ma= d;eit; — fe v. r. pf. ftch erfühlen, fid; abfühlen; füllt »erben. Prehlipati, am v.pf. burd;lüffcn. Prehod, m. bie Hanbfung, menit man bat (Sehen mieber l;erfte((t; auch ber Spajit-gang. Prehoditi, im v. pf. bic Süße mieber 511m (Sehen brin= gen; »on einem ©nbe bit sum attberit i)inburch gehen; burri;reifen, bttrcbmam belit; »orübermanbetn; ■— fe v. r. pf. ftd; ergehen, einen Spajirgang fhun. Prebujenje n. bie Bemegiiitg, < Som= mofion.

Prehud, adj. ga r böfe, erjböfe. Preifkati, v. Prejifkäti. Preisbrän, part. auterfefen. Preis-bränoft f. bie Auterlefenheit. Preis-brati, preisberem v. pf. auterfefen. Preiti, v. P r e j t i. Prej, adv. früher, »orher. Preja, f. bat Spinnen, bat (Sefpinnfl. P rej doz h, adv. be»or, »orgehcnbt. P r e j e m a t i, am ober mljem v. impf.

Übernehmelt. Prejefti, jem ober jedem v. pf jerbeißen, btircbbeijšen, jerfreffen; — fe v. r. pf. fid; übereffen. P r e j e s d i t i, im ». ^ burd;reifeit (ein fiaub), »on einem (Snbc bit juin anbern reifen; muub reifen. P r e j e s i t i, gem. prejesiti, im v. pf. unb prejeshati, am v. impf, »er-bdmmen, eitte SBaffermchre anlegen. Prejeshenje, prejeshenje n. bie Ü5cr= bämmung.

Prejeti, prejmem, prejel, prejet v. pf. empfangen, in ©mpfang neumen, übernehmen. Prejetva, and) prejetev/ ber (Sntpfang. Prejeviz , vza m. ber (Smpfänger.

PrejifkAti, jifzliem w.p/unb pre-jifhavati, am ober prejifkovAti, kujem v. impf, utiferfudjen, burchfor* fd;e_n, Unterfuchungen anfleflen.

Prejiti, v. Prejti.

P r e j p o v e d b a , f. bie SSorjjerfagttng.

Prej fh en, flina, fkno adj. früher.

Prejti, prejdem v.pf. übergeben; Vergeben, worüber gef;en: nebö ino semlja bode prejThla , moje befede pa ne bodo prejfhle, Himmel ttnb (Srbe werben »ergeben, meine ®orte aber werben niebf »ergeben; kakor prirhlo, tako prejfklo, Wie gewon* neu, fo jerronnen.

Prek, prp. über, quer über, quer bureb : prek travnika, quer bureb bie ffiicfe; prek hriba, über ben Berg.

P r e k A d 11 i, gem. prekaditi, im v. pf. unb prekäjati, am v. impf. bureb* räud)ern. PrekAjen part. bucd;räu= d;erf, bttrdigeraueberf: prekajeno me-rö, geräuchertes gleifcb, Saiferfleifd).

Prekaniti, nemt,^ burebtropfen, burebfretben. Prekanjen part. burch* trieben; tropifdj verfd&lagen. PrekA-njenoft f. bie ©urcjfriebenljetf.

Prekäpanje, n. baS Umgraben. Pre-kApati, am ober pljem v. impf. um* graben (j. 95. ben ©arten).

P reka (t, adj. fdjief ; fchielenb : pre-kafto gledati, (fielen.

Prekbärkanje, n. bie Ueberfal;rt. Prekbärkati, am v. impf, über* fd?iffen.

P r e k d A t i, Am v. pf. übergeben.

PrekdrAvfki, adj. waä jenfeitS ber 3rawe ift. Prelidraviz , vza m. ber über (jenfeitS) ber ®rawe wol;net.

Prekerftiti, im v. pf. nod> eilt Wal taufen; — fe v. r. pf. ftd; wie* ber taufen laffen, fiel) umtaufen laffen, umgetauft werben.

PrekervAt, adj. ju Vollblütig. Pre-kervatoft /. bie SSoflblüftgleif.

P r e k e z , m. ein weiß * ober gelb ge* fleeffeS ober fo geflretffeS männliches ©cbweiit.

P rekla,/, etne btinne ©fange. Prekladi,/, pl. bte Sennb'ecfe.

Prekladiti, im v. impf, (in ber ©praebfehre) abwanbeln, eonjugiren.

P r e k 1 a n, j a t i, am v. impf, verbie* gen; — fe v. r. impf, ftcb verbeu* gen, ftcb verneigen-

Prellen«, m. ber©erfluchfe. Preklet part. VcrfTitdjt. Prekleti, k61nem v. pf. verflttcben, verffudiettb verwünfeben, läflern. Prekletje , prekleftvo n. bie Sßerbammttng. Preklinjanje n. baS 23erflud;en, baS Säflern. Preklinjati, am unb prelilinjovAti, njujem v. impf, verfluchen, fäflern. Preklinjva-ven , vna , vno adj. faflerfich. Pre-klinjvAviz, vza m. ber ßäflerer. Pre-klinjvavnoft / bie ßäflerltd;Jeif.

Preklizanje, n. bte ©iberrufung;

; baS Ausrufen (j. B. ber ©tunben jur Sttad?fSjeii). Preklizati, zhem v. pf. unb preklizävati, am ober prekhzo-vAti, züjem i>. impf, wiberrufen; (jur 9?achfSjeit bte©funbeit) ausrufen. Preklizanz m. ber ausgerufen, beruch* tigt ifl.

Preklöniti, v. pf., v. Prekla-njati.

Prek m Al, prekmalo adv. gar JU fchnea.

Prekmürez, rza m. ber jenfeitS ber Wur wohnet. Prekmürlki adj. waS über ber Wur ifl.

Prekomörez, auch prelimorez, rza m. unb prekmorka /. ber unb bte jenfeitS beS WeereS wohnet. Preko-mörfk, prekmörfk ad). waS über bem Weere ifl.

Prekopati, köpljem v. pf. limgra* ben (j. B. ben ©arten). Prekopovati, v. Prekäpati unter Prekäpanje.

P r e k o r a z h i t i, im v. pf. übe r* fchreifen.

Prekoreden, dna, dno. adj. ttn* gejogen, frech. Prekorednoft / bie Uttgejogenheif, bie 5red)(;eif.

P reko f i ti, im v. pf. ein ©tücF wegnehmen: zefto prekofiti, ben 2Beg abfdjneiben.

Prekofha,/. ein gelb*- ober weifjge* flrciffeS ober fo ?gefTecffeS weibliches ©cbwein.

PrekotAti, am ober prokötniti, nem v. pf. umwäljen.

Prekovati, küjem v.pf überfchmie* ben, überfdjweifjett; (ein

P r e h p u f t i t i, im v. pf. überlaffen. P r e k r a m 1 j A t i , am v• pf JU=

bringen, »erleben. P r e h r a t i k , tka , tko adj. JU !urj. Prekrstiti, im v. pf. abEürjen, ver= Čtirjen. Prekrätlioft, prekratkota f. ju bebeufenbe Štirje. Prekreniti, nem v. pf Ü6erfchtt>en= Een.

Prekrisliati, am v. pf. befreujen; — fe v. r. pf. [ich betreujen, ein Smtj machen. Prekriti, ijem v. pf. überbeefen, neu beefett, attberžtvo verbergen. Prekrivati, am v. impf, überbeefen, neu beefen, anberžroo ju verbergen pflege». Prekrivanje n. baž Ueberbecfen, baž 9leu=betfen; baž Sßerbetgen (anberžioo). Prekfäviz, vza m. ber jenfeitž ber 'Barne n)cl;ttf. Prekfävfki adj. jenfeitž bež ©aroefluffež gefegen. Prekftränfki, adj. jeitfeitig. Prekuhati, am v. pf uberfodjen, ju »iel, ju jtarf Eochen, nodprnalž lochen. '

Preküpiti, im v pf. unb preku-pov/iti , püjem v. impf, »erlaufen. Preküpiz , pza, m. ber|33orfdufer. Prekupizävati, am ober preku-pizovati, züjem v. impf, off um= flürjen, nieberjtürjen machen; — fe v. r. impf, umfallen, SBurjelhaume machen, Sobolb fließen, burjeln. Pre-lcupizniti, nein v.pf. umftürjen, nte= beeftütjen machen; — fe v. r. pf. um» fallen, einen Šurjelbaum fchlagen. Prekurfh, m. bie ^)eftbcule (nach

©ufern.).

Prekü z , küza m. ber Umflurj. Pre-kuzija, f. bie Umtodljung. Preküznik m. ber SSurjelbaum,ber Sobolb. Pre-küzniti, nem v. pf. nieberjtürjen ma= chen; — fe f. r. pf. einen SSurjelbaum machen, burjeltt. Prelagati , am v. impf. übertra= gett, uberfefeen; — Te v. r. impf. überfragen, überfefet werben. Prelakomen, mna, mno adj. fehl' gierig, habfüd;ftg. Prelakomno adv. alljtt gierig. Pfelakomnoft f. bie Habfučhf. . Prelamati, am ober mljem , batltt prelamljati, am unb prelamljovati ,i tjüjem v. impf. verbredu'-n, jerbre= chcii (einen ©tab); (repifch brechen,|

»erbrechen (ein ©ebofl;). Prelamaviz, vza m. prelämavka/ ber Ueberfrefer, ber ©erbrechet, bie —tun.

Prelas, m. bie Ueberftiege.

P re 1 a s i t i, v. Pr e 1 e ft i.

Prelep, adj. wuttbecföött. Frelepöta f. ju große ©d)önl;eif, eine außerotbenf= lid;e ©d)önhetf.

Prelefti, lesem v. pf. überfleigen, barüber fteigen.

Prcleteti, im v. pf. preletoväti, tüjem utlb preletati, am v. impf. überfliegen; »orbeifliegett; befallen t grosa ga je preletela, ,ber©chauber l;af il;n befallen.

Prelij an je, prelivanje n. baž of= fere SBergteßen. Prelijati, unb prelivati, am v. impf preliti, lijein v. pf. »ergießen (SSIuf, Shränen); über» gießenüberleeren; fe v. r. pf. unb v. r. impf, »ergoffen roerben- Prelitje n. bie SSergtefitng: kervino prelitje, bte SSlutvergießung.

P r e 1 j a, /". bte ©piittterinn, bie Sfa^1 fpintierinn.

Preljüb, adj. alferfiebft, fehr lieb. Preljubesen , sni f. bie SSorfiebe. Pre-ljubesniv adj. l;öd)fl liebenSroürbig. Preljubesnivoft/ bte l)Öd)fle fitebenž= ttuirbigfeif. Preljubljiv adj. fetjv lieb» lid), allju angenehm.

Prelog, m. ber Abacfer, berAbroatb, bie Heibe.

P r e 16 m i t i, im v. pf. enfjroet bre= eben, jerbrechen (einen ©fab); fropifch bred>en, »crbred;en (eitt ©ebofl;). Prelomi enje n. bie (šnfjtveibrednmg. Pre-Iomljiv adj. jerbrechltch. Prelomljivoft .f. bie 3erbred)lid)Eeit. Prelomnik m. ber SSerbredjer.

Prelöshba,/. bie Ueberfch«ng, bie Ueberjlellung.

Prčloshen, slina, shno adj. einem 3lbt»alb, einer -Öeibe äl;nlid).

Preloshiti, gem. prelöshiti, iin pf. übet'fcfeen, ttberflellen.

Prelüka, f. ber Seudhffhurm.

Prema perva, ber SSot'ber = unbpr<5-ma sädnja, ber Hinferfheil bež ®agenž.

Premä g, m. ber ©ieg. Premagati, am v. pf. bie Ueberroäifigttitg, bie Ue-bern)inbuttg. PremäganlTii _adj. ©ie; gež...; premäganlko ober prema-gavrko snamnje , baž ©iegežjetdjen. Premagati, am v. pf. (kogar) hepe«

gen, uberroinben, überwältigen. Pre-mägaviz, vza m. premägavka f. ber ©ieger ; bie —inn. Premagljiv adj. tibernrinb(ict), beftegbar. Premagljivoft f bie Ueberroinblid)Eeif, bie 23ejteg= barfeif.

Prema j li i n , Lna, h no adj. ju Wein; gar ju Hein.

Premakniti, nem v.pf »erruefen, »on ber ©feile bewegen.

Premaloveren, rna , rno adj. Heingläubig. Premaloveriz , rza m. ber Sleingläubige. Premalovernoft f bie ŠfeingfaubigJeit. Premaloverfki adj. Efeingtäubifd). Premaloverftvo n. ber Steinglaube.

Premäsati, shem v.pf. überfdjmieren.

Pr ein äs lini k, m. ber iteberminber.

Premekniti, nem v. pf. »erritcfen, »on ber ©feile bewegen. Premeknjen part. »errueff. Premeknjeniz, nza m. ber 33erriteffe. Premeknjenoft J. bie aSerruefffteit.

Prememba, f. premenenje n. bie Verwertung, bie Veränberung, bie SSerwattblung. Premenitelen , lna, Ino adj. »eränberlid). Premenitelnoft f. bie Veränbertict)feif. Premeniti, im unb premeniti, iin v. pf. »erwed)feln, »erwanbetn, »eräitbern. Premenjati, premenjävati, am v. impf, abwed)* telit, »erwed)feln; abänberu. Preme-njama, preinenjävno adv. toecbfef' weife, abweeftfetnb (commutandoj. Preinenjäven , vna, vno adj. ©ed)= fei..., abioetftfelnb, wecbfelfeifig. Pre-menjävnoftf. bieffied)felfeitigt:eit. Pre» menljiv adj. abättbertieb, »eränberlidj. Premenljivoft f. bie SSeränberlid)£etf,

P r e m e f h a t i, am v.pf. burd)tntfd)en.

Premet, m. ber Ueberfcftlag, eine allgemeine SBeredntung.

P r e m e t ä t i , am ober premezhem v. pf. unb premetavati, am v. impf. l;in= unb Verwerfen, jerwerfen.

Premi nenje, n. baž Verfdjwinben, Preminiti, nein v. p f. »ergeben, »et's fdjminbett, »orüber fepn. Preminözh part. »ergängtid;. Preminözhoft f. bie SSergängli'cbfeif.

Premiflik, m. bieUeberteguug. Pre-mifliti, im u. pf. bebenfen, Überbens fen , erroäfjneit; — fe u. r.pf. ftd; be=

\ benEen; Jtdft anberž befinnen. Preml-fbljävanje, premifhlovänje n. baä

Ueberlegen, baä Srrcdgeit, baž ®e= fradjfen. Premifhljävati , am unb premifhloväti, lüjem v. impf, übers legen, erwägen, befragten Prrmi-fliljiv adj. »orbebädifig, mit 2lbftd)t (baž 9iefitlfaf ber Ueberleguitg).

Prem o d er, dra, dro , adj. fet)r, ftödjfl, atlju weife. Premodröft/ bie |)öd)jte, ju große ©eiefteif.

Premog, m. itt Sc. bie ©feiuEotile; in St. bei ©raefte.

Premoliti, im v. pf. fterab betten, burd)bet(;en, aužbett;en : Elija je s'mo-litvijo fedemkrat premöleno deslija od neba perpröfil, ©tiaž erftefjte burd) fieben Mat wteberfto(tež ©ebetl; Siegen »om Jöimmet.

Premoshen, shna, slino adj. »er= mögtid). Premoslienje n. baž9Scrnt0= gen. Premöshnort^. bie Vermögtiebs Seit.

Premotiti, im v. pf irre machen.

P r e m 6 z h , / bie llebermacbf. Pre-mözhen, zhna, zhno adj. über= mädjtig.

P r e m ö z h i, premorem , premogel

t;, pf. überminben.

Premo zli i ti, im v.pf. bltrcbrnlf» fen, bureb unb burd» nag inacbeit;

— Te v. r. pf. burctmafjt, burd) unb bureb naß werben: preinozhilo fo je, baž ©alfer l;af burdjgefcblagett.

Premräs, premräsa m. ju große Sälfe. Premräsiti fe, im fe v. r. pf. ftd> erMlfen, ftd) erfüllen.

P remüder, premudrölt, v. P r e-moder, premodroft.

PrenAgel, gla, glo adj. ju gdf), fet;r gä!> Prenägtenje n. prenäglik m, bie Uebereilung. Prenägleniz, nza m. Uttb prenäglenka f. ber Uebereiler, bie —inn. Prenagliti, im v., pf. bttreb eine ju große Sitfers figfeit bie@aet;e »erberben, »bereiten;

— fe v. r. pf. ju fefjr eilen-, ftd) ttbereiten, Prenägloft f. eilte ju große (SitfertigEeif,

Prenapenjati, am v. impf unb prenapeti, pnem v.pf. ttberfpaniten,

P r e n a p o 1 n i t i, im v. pf. über; füllen.

Pre naraven, vna, vno adj. über* nafürfid). Prcnäravnoft f. bie lies bernafürlicbfeif.

Prenarediti, im v- pf preoare«

433 Pre

jati, am v. impf, umäitbern, über» ntad)en, umftaffen.

Pre n a fli a t i, am v. impf erfragen, überfragen; attberž t»ol;tn fragen.

Prenazhiniti, nim v. pf. prena-zliinjati, am v. impf. Itmänbem, Sßeränberungen mad;eit.

P r e n e Ii a m a , adv. ttnfetbrod)en.

Prenehanje, n. bie Unterbrechung; baž Unterlagen. Prenehati, am v. pf. unterbreiten, unterlaffen.

Prenemfhenje, n. bte Verbeut» fdntng. Prenemfliiti, im v. pf. unb prenemfhoväti, flnijem v. impf, perbettffchen.

Prenefljiv, adj. erträglich- Pre-nefti, fem v. pf. erfragen, übertra» gen; anberS roofnn fragen.

Prenefvet, adj. ju unheilig.

Prenesmeren, rna, rno adj. gar JU übermäßig. Prenesinernoft f. bie Uebermäßigkeif.

P r e n i s e k, sl

Prenoviti, im v. pf. erneuern. Prenovitva/". bie (Erneuerung.

P r e n o z h e n j e , n. bie llebetnad)» tung. Prenozhifhe n. bie Wachther» berge. Prenozbiti, im v. pf. über» nachten. PronozTiovati, zliujem v. impf, bie Stacht jubringen, über» naften.

Preobernba,/. bie Umkehr. Pre-obernenj« n. bie Urpfehrung, bie ©efehritng. Preoberniti, nem v. pf. unb preobernoväti, nnjem v. imp,f. umfehren. Preobernovänje rt. baž Umkehren.

Preobilen, Ina , ]no adj. über» ffüffig. Preobilnoft f. preobilftvo n. ber Ueberffttß. Preobiloväti, lü-jem v. impf, überfließen, Ueberjluß haben (abundareJ,

P r e o b j e d a t i fe , am fe v. r. impf. ttnb preobjefti fe, jem fe v. r. pf fid) uhereffen.

Preobladati, am v. pf. (kogar) bie öberhanb bekommen.

Preobnofhezhva (*) f. bie Ueber» fchmangerung.

Preoblazliiti, im v. impf, (kogar) mif Umkleiben befd)äftigef fepn, 3emattb überkleiben. Preoblezhi, zhem v. pf. (kogar) umkleiben.

P r e o Ijräs 1 ti, im v.pf. etg. Um» ftalten, umbitben; (hiblifd;) »erklären;

P r e 434

— re V. r. pf. cig. ftd; umflalfen;

(biblifd?) Perčldrf werben.

Preobrizhanjc, n. baž Urnkel;» ren, baž Umroanbeln; baž Sekehren. Preobräzhati, am v. impf itrnkelj» ren, nmipanbeln, umkehren.

Preobroditi, im v.pf. überfntclj» fen; ju »tel 5rttd)te trägen. Preob-roditva./l bie Ueberfruchtung.

Preobüti, uiem v.pf. uttb preo-büvati, am v. impf, bie ©chufie überstehen, triebet jurechf machen. Preobitvanje n. baž Ueberjiehen, baž SBicber=jurcd)fmachen ber©chu(;e.

Preopijati fe, am fe v. r. impf. ftch ju berattfd)eit pflegen. Preopiti fe, ijem fe v. r. pf. fid) beraufd)en, ftd) einen Kattfch antrinken, ftch ttber» trinken.

P reo rät i, preörjem v. pf. um» pflügen.

Preoflabeti, im v. pf. ju fchtpad) werben.

Preof haben, bna, bno adj. fef)t, gar ju hodmitithig.

Preosek, ska, sko adj. ju Cttg, gar ju fd)mal.

Prepad, 2. prepadi f. unb 2. pre-päda m. ber Abgrttnb, bie Slttff.

Prepada t i, am v. impf, hin ttllb l;er fallen roctlen, fd)trankcn.

Prepähniti, nein v. pf. Unb pre-pahnoväti, nüjem v. impf, butd)» fted;en, burchjloffen.

Prepäfati, fliem v. pf. (kogar) umgürten, ben ©itrfel anberž ridjten.

Prepäfti, pädem v. pf. umjJÄrjen.

Prepelenje, n. baž glatfern. Pre-peleti, im v. impf. flattern. Pre-peliza f. bie ©achtel (coturnixj. Prepelizhji adj. ©achtel..., POrt ffiad;fetn.

Preperel, preperela, preperela adj. pertttoberf: preperelo platno, perntoberfe ßeinroanb.

P r e p e t i, prcpnem , pel, pet v. pf. att eine attbere ©feile bittben (j,. 93. ein n>eibcubcž «Pferb) überbittben, tiberkeffen. Prepetje n. bie "lieber: binbitng,

Prepevati, am v, impf. JU fingen pflegen, trällern.

Prepezhi, eig. prepezhti, zhem v. pf überbacken, nodjptalž backen, ju piel backen.

Prepiha vati, am ober prepihova-ti, hujem v. impf. forf>PÄf>tenb I; i It unb f>er blafeti, ju blafen pflegen; (von SBinbcn) f;errfcbcnb: prepiha-vajozhi vetri, bie f>errfcbenbcn ffiinbe. Prepiliti, im v. pf. burd)feilen, entjtpei fetlen; liberfeilen, noch ein Mal feiten. Prepir, m. unb prepirenga f. ber 3anf, ber (Streif, ber Prepi-

ranje n. baS Saiden* ba» Streifen. Prepirati fe, am fe v. r. impf. janfen, flreifett. Prepiraviz, vza m. prepiravha f. ber 3änfer, bie —inn. Prepirljiv adj. janfifd), flreif* fiicbtig; flreitig. Prepiri ji voli/. bie Šanffticbtigfeif, bie Streitfucbt. Pre-pirfk adj. 3anf,.., (Streit...; jircit= fitefefig.

Prepif, prepifa m. bteTlfcfcfcviff, bie Kopie. PrepiTanje n. bie 2lbfd)reb bung, bie Kopirung; bie 2l_bfcbrift. Prepifati, fheni r. pf. prepifavati, am unb prepifovati, füjem v. impf. lopiren, abfdjreibcn, übertreiben. Prepirih , fha m. unb prepifino n. bie abfcbrift, bie Kopie. Prepirväviz , vza m. ber Sopi|l, ber ?lbfcbreiber. P r e p i t a t i, am v. pf. übernätjren,

übermäflen. Prepizhanje, n. bie Uebcrfltffe= rung. Prepizhati, am unb prepizhati, am v. pf. überfüttern, über= nät;ren.

Prepläliati, am ober pläzhem v. pf. burdjmeinen (j. 23. ben ganjen Sag).

P r e p I A z h a n j e , preplazhilo n. bie Ueberjal;tung. PreplAzhati, am v. pf. uberjflbten, ju »tel jaulen. P rep le Tt i, pletem, pletel ober

piči, pleten v. pf. übcrflecbten. P r e p 1 o Tli n ä t, adj. gar jtt flacb; fe(;r flad).

Prepoditi, geni. prepoditi, im v.

pf. »erjagen. Prepogoften, ftna, ftno adj. gar

ju baufi'g._ Prepolniti, im v. pf. ü6erfüllen,

ju »otl macben. Prepona (*)/ baS Unterfcbeibung6=

jeitpen (interpunetio), P rep oft i t i, iin, atteb propoftiti v.

pf. bitrcbfaflcn-Prepösdi, adv. uttb preposen,

aueb prepösden, dna , dno adj. at(= JU, JU fpät. PreposlireThen, Tlina, flino adj.

fe^r, gar ju gefräßig. Preposhrefh-noft f. bie öefräßigteit. Prepoved, aitcb prepovd f. baž SSerbot. Prepovedati, vem v. pf. perbieten, unterfagen. Prepoveda-vati , am ober prepovedvati, vedi-jein unb vedvam v. impf. JU per= bieten pflegen. P rep oz h ATen, fina, fiio adj. tinb

prepozhafi adv. gar ju langfatn. Prepozhiti, ije"m v.pf. auSrufjen, aužraflen.

PreprafhAti, am ober preprä-riiati, am v. pf. (kogar) perbören, 3lt!e§ burcbfragen. Preprafhba, pre-präfhva f baS SSert;br, bie Unter= fucbung.

PreprAti, perem v. pf. ubertpa=

feben, noeb ein Mal maftben. PreprebAba, preprebAbiza f. bie

Ururgroßmutter. Prepreded, preprededek m, ber

Ururgroßpater. PrepredenChi, adj. einjiig. Prepreea,/ eig. ba6Iteberfpannen ber ^Pferbe (»on einem ffiagett an ei= neu aitbern); aitcb baS«Pferbegefdrirr. Preprefti, aud) preprefti, edem

v. pf. überfpinnen. Preprezhi., eig. prepreshti , shem u. pf überfpantten, bie «Pfcrbe »on einem ®agen an einen anbertt fpannen. Preprizhati, am v.pf. überjett= gen, burcb 3eugett ober 3eugniffe überroeifen. Preprizhva f. prepri-zliih, zlika m. bie Ueberjeugung. PreproTiti, gem. preprbfiti, im xj. pf. red)t Biel unb injlanbig bitten. Prepröft, adj. einfad), leidjt faß= lieb, begreif(id); einfältig; bttmm (?). Prepoftöre.n, rna, rno adj. fefjr,

gar ju geräumig. Prepuftiti, im y.pf. übertaffen. Prer äd, räda , rado adj. fef)t gern; gar ju gern, gar ju leid)t: kdaj Tino v' nefrezhi, fe le prerado sgodi, de näf vfi perjätli sapufte, mentt mir im Ungtücfe finb, gefebiebt ež nur gar ju gern (leicbt), baß unä alle greunbe »erlaffen. Prerähel, lila, hlo adj. ju locfer; fet;r locfer. Prerahljanje n. bte 2luf=

locferung. Prerahljäti, am v. pf. auflodern.

P r e r A f t i, fem v. p f. unb prerä-fliati ober preräflizliati, am v. impf. (Ii 6 gar) im SBacbfen s ur ucf (äffen.

Prerasdrnshik, slika m. bte Ue* berreijltng. Prerasdräshiti, im v. pf. überreden.

Prerasprojen, part. gar jU auS* gebehitt.

Preräven, vna, vno adj. fejjr ge* rabe; gar ju gerabe, ju eben.

P r e r e d e lt, dka, dko adj. fefjr, gar ju fdjütter. Preredkokrat adv. gar 5U fetten.

Preresati, sliem v. pf. jerftbnei* beit, entsroei febneiben. Preresva f. bie X>urd)fchneibung.

Preribati, prerivati, am v. pf. burdjreiben, enfjmei reiben.

Preriti, ijem v. pf. burtftlDItjjlen.

P r c r 6 d , rn. preröjftvo n. bie äöie* bergeburf. Preroditi, im v. pf. n>ie= ber, ttod) ein «Oial, nett gebaren; — fe v. r. pj. triebet geboren werben.

Prerok, preroka rn. ber «Prophet. Prerokba, prcrökva f. bie 5Seiffa< guttg, bie ^roptiejeiung. Prerokinja, preröknja f. bie «Prophetinn. Prerokovanje «. bas ffieiffageit. Prerokovati, küjem v. impf, roetffagen, prophejeien. Prerökovfk ad,, ber «Propheten , prophetifd). Preröfkk ad . «Propheten..., prophefifd;. Pre. roflitvo n. bie SBeiffagnttg, bie «Pro* phejeiung.

P r e r 6 v a t i, am ober preraväti, äm «,. pf. burchroithlen, enfjmei rottf)fen.

Prerözhiti, im ober prerözhiti, im v. pf. roeiffagen, propl;e}eien. Prerozhiza f. bie «Prophetinn.

Prefad iti, im v. pf. unb prefä-jati, am v. impf, überfein, über* pßanjen.

Prefe, v. Prafe.

Prefegati, am v. impf, überhanb nehmen; übertreffen.

Prefegniti, v. Prefe z hi.

Prefekati, aniu, pf. enfjmei hauen, eitfsroet (M

Prefelenje, «.bie Uebetfteöelung, bte Uebetroanberttng, Prefeliti ie

ober prefeliti fe v. r. pf. uberfte* bellt Prefelovänje «. baS Ueber* liebeln, bie ©anbentng: närodov prefelovänje , bie ffiölferitianberung. Prelelovati Te , lüjem fe v.r.impf. überftebeln, überroanbern.

Pre fen, Tna, Tno adj. fnfth, unge* fäuerf (Pom Stauf, Dlüben, 25rot u. bgl.).

Pre fen z , v. Prefmez.

Prefe z hi, fesliem v.pf. übertref* fen (.antecello, superoJ.

Prefilen, Ina, lno adj. fe(;r ge* wältig, jtt {refftg. Prefiliti, im/. pf. übertreiben,'über bie OTaßett an* treiben ; überwältigen. Prefilnik m. ber Bejminger. Prefilnoft f. bie Uebergewaft.

Pre fi pati, pijem v. pf. unb prefi-pävati, am ober prefipoväti, püjem v. impf, überleeren, tiberfcblitten, j. 25. anberS wol;in fdniften.

Prefkerb, / bie gürjorge, bieSSor* forge. Prefkerbeti, im f. pf. »or* forgeit; — fe v. r. pf fich »orfel;en, ftch »orforgen.

Prefkozh iti, prefközhim v. pf. überfprincjen.

Prefküfiti, im v. p f. uitb prefku-fliävati, am v. impf, prüfen, erpro* ben. Prefküflienje n. prerkürhnja f. bie «Prüfung.

Prefläb, adj. fe^r, atlju fdjwadi. Prellaboft/. fe(;r große, allju große ®d;wäd?e.

Preflädek, dka, dito adj. fcfjrA äU füß, überfüß.

Prefledje, n, ber 3n>'W«iraum (intervallum vaeuumj,

Preflen, m. ber ©pinnroefen.

Preflepiti, im ober preflepiti, im v. pf. »erblenben.

Preflifhati, fhim v.pf. überhören,

Prefliza,/ baS ©eflell, worauf ber ©pinnroefen gefleeft wirb; eine Art ©ras, baS 3innl;eu (equisetum ar-vensej.

Prefloväniti, prefloveniti , im v, pf. aus einer anbern ©prathe in'S ©lowenifcbe überfein.

Preflüfhati, am v. pf, überhören.

Prefmez, m. ber ipalmbufth» bas Öfterbrot.

PreTodik, dka ober prefojik, jka m. bte Beurteilung, ber Urteils*

fprttch. Prefoditi , im v. pf. beut-. theilen.

PrefovrAshen, slina, slino adj. fpinnenfeinb.

Prefpati, (pim v. pf. bttrehfchla= fm: zelo n6zli je prefpäl, er fd;fief bie ganje Stacht.

Prefrebrati, am v. pf. uber» ftlbern.

P r e fr e d i k, dka m. ber mittlere Stjetl.

Preftänik, nka m. ber ©tiflflanb. Preftanki m. pl. bas ©djaltjafjr.

Pre ft a t i, ftojim v. pf. übevftetjen, auSflehen, attSbulben, überwinben.

Preftaviti, im v. pf. überfein; — fe v. r. pf. «berfejst metbett, l;in= fdjeibett. PreflAvljenje n. bie lieber» fefsung. Preftavljati v. impf, mit Ucberfefeen befchaftiget fctjn. Preftä-ven, vna, vno adj. mit Unferbre» dmrtg : preftavno leto , bas < Sd)alt= jahr. Preftavno adv. unterbrochen, mit Unterbrechung. Preftavzi m. pl. baS ©djaltjahr.

Preftčrgati, ftershem v. pf. burdjfchaben, cutsmei fdjaben.

Prefti, predem, predel ober prel, preden v. impf, fpinnett.

Preftiljati, am v. impf, uttb preftljati, fteljem v. pf. Übevbctten.

P r e 11 ö 1 y m. ber Ilu'on-

Pre Tt öp, m. ber Uebcrfriff; bie Ue= bertretung: tesliek polizijfki pre-ftop, eine fdjmere ^olizeiübertrefung. Preftopati , am v. impf, itnb pre-ftopiti, im v. pf. übertreten, über etroaä treten; batriber hattbcln. Pre-ftopaviz ober preftopäviz , vza m. ber Uebertreter. Preftopen, pna, pno adj. Uebertrttt...; preftopno leto, baž (Schaltjahr. Preftopki m. pl. bic gehtfritte. Preftopljenje n. bic Ucbcrtretung. Preftopnik m. ber Uebertreter. Freftopnolt f. bte Ue= herfrctitng.

Prčftor, v. Pröftor.

Preftrin, adj. geräumig. Prefträ-noft f. bie ©eräumigEeit.

Prefträfken, flina, flino adj. et= fdjrecflid;. Preftrafliiti , im x>. pf. in Sd)riefen fefjett, erfchrecfctt; — fe v. r.pf. erfdirecft merben, erfdjrecfen. Preftrafimoft f. bie (SrfchrecffidjEeif.

Preftreti, ftrem p. pf. ausbreiten, auSeinanbcr ffjuu.

Preftrezbba,/ bie Ueberrafdiung.

Preftrezlii, zbem v. pf. überrafchen. Preftrizlii, eig. preftrisliiti, sliem v. pf. mit ber©d;eere entjroci fd;nei= ben.

Pre ftr oli neti, im v. pf. bltrch»

faulen, burchmobern. Pre ft väriti, im v.pf. utnfdjctjfen,

neu qrfchaffen. Pre fü n i t i, nem v. pf. (kogar) Scmanb burd; einen «Stoß befdjäbi» gen; — fe v. r. pf. ftd; burd; einen < Sfttr$ ober «Stög befchäbigen (aber nur bic ginc\emeibe). Prefüfbati, am v. impf, unb prefufhiti, im v. pf. überborren; — Te v. r. pf. burch unb burch bürr merben.

Prefvedozhiti, im v.pf. über»

äeugen, übermeifen. Prefvetel, tla, tlo adj. hcllglän»

}enb; 51t hell. Prefveti, adj. allcrheiligfl, £#chfl heilig.

Prefzediti, fm v. pf. unb pre-fzejati, am v. impf, (ootll (SrDbo= ben, ©affer u. bgf.) burehfaffen. Pre-fzediven, vna, vno adj. bltl'djläffig. P r e f h a , in (St. (lud) preflia (f) f. bie «Preffe. Preflianje n. baS UTef» fcn. Prefkar, rja m. ber ^reffet'. Prefhati, am v. impf, preffen. Pre-fliaviz, vza m. ber Treffer, bic —inn. Prefkekniti, auch prelliekniti, nem v. pf. Hemmen, Eneipen; (mit ben Annen j. 23. einen SSattm) um= fpannett.

Prefheren, rna, rno adj. attäge» laffen, leichtfertig, froh- Prefhernoft f. bie AuSgelaffenheit, bie Ceichtfer» tigEeif.

Prefbefhten, tna, tno adj. uns Eeufch, chcbrccherifch. Prefliefhtnik ober prefheflitvaviz , vza m. pre-rheflitniza ober preflieflitvävka f. ber @h^rcd;cr, bic —itttt. Preflieflit-nort f. bie UnhuWjeit. Prefliefbt-vanje n. baS (Shebredjett. Prefiiefht-vati, am ober prefliuftovati , ftijera v. impf. Unfeufd;heit treiben, cl;cs bredjen. Prefliefhtvo, prefhtvo n. ber ©hebrttd;. P r e f h i n i t i, im v. pf. burd)brin= ■ÖCU: oginj vfe prefbini, baS Setter burchbringt Alles.

Prefhiza,/. d. eine Heine treffe.

Pre (h i rok, prefliirök adj. fetjr breit, 51t breit, überbreit.

P r e fh k a r n j a t i, am v.pf. (kogar) fticbeln, burcbbe

Prefhkerniti, nem v.pf. klein» tttett, kneifen. _

Pre fh teti, ejem v. pf. abjählen, überzählen. PreNitevanje n. baS 2lb= jahten, baž üeberjählen. Preflitevati, am v. impf mit 2l&jdf)(en ficb be= fd)äftigen.

P r e f h t i m a t i, am v. pf ttltb pre-fhtimavati, am v. impf, ju ff)euet bie» fen, überbieten; feine wleinuttg ä«f= fern, juerkemtett, aberkennen: vfi l'o prefhtimävali, pa mälo döbriga prefhtimäii, alle haben (barüber) itad)gebad)t, aber mettig öuteS ab»

- erkannt (gem. herausgebracht).

Prefhumenje, «.ein ffarkeS SSraufen.

Prefhüflien, preffiüfhtiti , pre-fhüfhtovati , v. Prefhe fhten u. f. W.

Pres, v. Bres (mit allen 3ufam= menfefenngen).

Pres ati, am v. impf. gem. rattlt» jett, wie j. 25. Srebfen, wenn fold)e außer bem ©affer finb; — fe v. r. impf, auffpringen, fich öffnen (von ©amenkapfeht, Hülfen u. bgl., wenn fie fich »on felbfi öffnen): län, gräh fe presa, fcie ©amenkapfeln bes fieittS, bie Hülfen ber 25of>nen fpringett auf.

Presävati, am v. impf, au Stufen, bureb lautes Stufen »erkünbigen. Pre-sävaviz, vza m. ber Ausrufer.

Presgoda, presgödej adv. JU früh, gar ju früh- Presgoden, dna, dno adj. unjeittg, ju früh-

President, m. presidentinja f. ber ^räftbenf, bie —inn. Presidčn-tov adj. bes ^Mjtbenfen. President-rtvo n. bie ^räftbenffdjaff.

Presimeti, im ober presimiti, im v. pf. überwintern.

Preslätiti, im v. p f. übergolben.

Presoberniti, nem v. pf. um» roenben, umkehren (ein Äleib, auch ben ©inn einer Stebe).

Presoblezhi, zhem v. pf- um» kleiben, überkleiben.

Pnesobüti, üjem v.pf. bie 5uß= bekleibung wedffetn.

Pre sov, m. ber Ausruf, bie 58erkütt= bigung burd) lautes Stufen.

Presüpern, adj. gar JU wibrig.

Presvati , sövem it. pf. attSrU» fen, burd) laufe« Stufen »erkünbigen; burchrufen, rufen (j. 35. bie ganje 9tad)t htnburch).

P r e s Ii a, f bie Čauer; aud) ba§ ©d)att» fpiel Q) : na preslii Itäti, auf ber ßauer (gem. attf ber s})aß) jieben. Prčslianje n. baS Säuern; baS Auf» paffen. Presliati , am v. impf. lauern; (bei einer Hochjeif) bor ben genflern paffen.

Presheljen, ljna, ljno adj. lü»

flern. Presheljnoft/ bie öuflernheif.

Presben, shna, shno adj. junt ©infpannen, 3ug—> preshna shivi-na, baS Bugvieh-

Presherten, tna, tno adj. feilt gefräßig. Preshcrtnili m. ber SBiel» fraß. Preshertnoft f. bie ©efrä= ßigkeit.

Preshevanje, n.baS ffiieberkätten. Prcshevati, am tk impf, wieberkätten.

Preshgäniza, f. baS 25ranbntal. Presligiti, shgem v. pf. burd;bren= nen.

Preshiv, adj. ju frifch: könj je preshiv, baS $ferb i|t ju frifch, ju

feuerig.

Preshivati, am v. impf, Wteber»

käuen.

Preshiveti, im v.pf. btttchleben, »erleben, erleben: deföt let fim slie preshivel, jehn 3ahee l)abt fdjott bttr^lebf.

PresMiivezhen, zlina, zhno adj. ju lebhaft.

Pres blähten, tna , tno adj. köff» lid). Preshlälitnoft f. bie .«öjflichkeif.

Prefckvekati, am ober preshvezliiti, im v. pf. ttJieberkätteit, bamit fertig fei)lt. Preshvekovänje n. baS ©ic» berfälten. Preshvekoväti, küjem v. impf, mieberkäuen.

Pretakanje, n. baS Abjieljen, baö Ueberfüllen beS ©eines, (SffigS.Pre-täkati, täzhem ober täkain v. impf. (©ein, 25ier, (Sffig u. bgl.) abjiehen, überfüllen.

Pretantäti, am v. pf. Überreben, übertölpeln.

Pretäpljati ,am v. impf, umfchmel* jen, noch ein ®tal fd;meljen.

Pretehtati, am v. pf. unb pre-tebtavati, am v. impf. burd)prüfctt, ermäßen.

P r e t e k a t i, am v. impf, (kogar) im Saufen juvücf [äffen; (von ber Seit) »er» gef)en, »erfließen.

Pretekel, kla, klo adj. »ergangen, »erhoffen (praeteritus).

Pretekniti, nem v.pf. überflecfett, wohin anbert fiecfen.

Pretelefen, fna, fno adj. über» ftnnlicb, überfßrperlidb.

P r e t e p, m. bic X)urd)prügelitng. Pretepati, am ober pljem v. impf, unb pretepfti, pem v. pf. autflopfen, burdjprügelit.

P r e t e r d, adj. ju fefl, JU hart.

Preterg, m. ber £>urd;riß, ber ©ureb» brueb. PretergAtev , t\'\J. bie35urd;« reißung. Pretergati, am v.pf. burd)» bredjen, entjmei reißen, jerreißen.

Preterpeti, im v. pf. erfragen, er» bulben, ausfielen, autparren. Preter-pljiv adj. erträglich.

Pretefen, fna, fno adj. feljr, gar ju enge. Pretefnöba f. eine gar ju ftarfe Enge.

Pretesh, m. ber Sroljer.

p r e t e s h e n g a , /. bie Saft, eine ju große ßafl.

Pretezhen, part. »ergangen, »er* floffen. Pretezbenje n. ber Verlauf, ber Vlbrauf: po pretezbenji tega zliäfa, nach Verlauf biefer %eit. Pretezhi, zliem v. pf. (kögar) im fiaufen jU» rücflaffctt, ju»orfommen. Pretezhnoft f. bie Vergangenheit.

P'retihniti, nein v.pf. ein menig inne halten, ein menig ftill merben.

Pretikanje, n. bat Ueberflecfen; bat Stolpern. Pretikati, am ober tizbem v. impf, überfteefen; — fe v.r. impf, ftolpern; ftd) floffen, Aer» gerniß nehmen.

Pretirati, am v.pf. »ertreiben, »er« folgen. Pretiraviz, vza m. ber Ver« folger.

Pretifniti, nem v. pf. burebbrttefen, enfjmci bruefen. Pretifliati , tifliim v. pf. nad; langem ®rücfen entjmei bruefen, burchbrangen.

Pretiti, im, il, preten v. impf. (komur) brohen, eiitfchärfeit.

Pretok, pretoka m. ber Verlauf: kervin pretök , ber SSlutumlauf.

Pretopiti, im v. pf. umfdmieljen, überfchmeljen.

Pretozhiti, gem. pretözbiti , im v. pf. (©ein unb anbere glüffigfeiten) überfüllen, abjiehen.

Pretrebiti, im v. pf. reinigen, burd)reiitigen, nod; ein Mal puljen. Vergleid)e Otrebiti unter O t r e b i k.

Pretrüden, dna, dno adj. feljr mübe, gar ju mübe.

P r e v A d i t i, im v. p f. unb prevajati , am v. impf (kögar) »ermöf)= nen.

P r e v a n z h 1 j i v, adj. bebäd)tig. Pre-vanzbljivoft f. bie 33ebäcbtigfeit.

Prevariti, im ober prevari ti , im u. pf. überfochen, nod; ein Mal Eo= d;en; »erfodjen, verbauen. Prevaritev, tvi f. bie Ueberfodnmg, bie Verbauung. Prevariven , vna , vno adj. (eid;f ju »erfochen, »erbaulich.

P r e v a. s b a t i, ain v. impf. überfül)» ren, »on einem Orte an einen anbern führen.

Prevbog, adj. feljr arm, bettelarm.

Prevdäriti, im v. pf. einen lieber« fchlag machen, furj berechnen; eig. burch» fchlagen. Prevdarjati, am v. impf. überlegen; burchfcblagen. Prevdarnoft f. bie Ueberlegung.

Prevdreti, vderem v. pf. burch» brechen.

Prevediti, vem v. impf, »orfjer» miffen.

Prevedrlti, im ober prevedriti, im v. pf. autljeifern, lK'tcr mad)en; — fe v. r. pf. fich autheitern, Reiter werben.

Prevelik, adj. feljr groß, ju groß, Übergroß. Preveliliöba, preveliköft f. ju bebeutenbe ©roße, bie Uebergröße.

Pre veno, adv. immerfort, ununter« brod)en, in einem fort.

Prevera,/ ju »iel, ju großer ©laubc, ber Aberglaube. Preveren, rna, rno adj. abergläubig. Prevernik m. ber Abergläubige. Prevernoft f. bie Aber» gläuhigfeit. Preverfki adj. abergläu» bifd). Preverftvo n. ber Aberglauben.

Preveriti, im v.pf. (kögar) ma= rf)en, baß üjcmanb einet anbern ©lau« bent wirb, i!)n befehren; — fe v. r. pf. einen anbern ©laubcn annehmen.

P reve r Ii, adj. »ortrejflicb, frettjbrav. Preverloft/. bie Vortrefflichfeit.

Prevčrniti, nem v. pf. Verfeljrcn; (ben ffiagen) umwerfen.

Prevefel, adj. fel;r fröftlicft, übet--froh- Prevefelje n. feftr große, ju große, übermäßige Sreube.

Prerefhcn, fhna, flino adj. vor= hergeftcnb.

Prevez h, adv. ju Viel: kar je prevozil, ni s' kruhom dobro, atljuviet ifl ungefuitb. Prevezhkrat adv. gar ju »iet Mal, gar ju oft.

Previden, dna, dno adj. »orftchfig. Previditi, im u. pf. Vorfeben, Ver? forgcn ; vorhetfchen; überfeinen. Pre-vidnik m. ber etmaž »oranž fleht. Previdnodt f. bie SSorficht, bie SSor* fichtigfeit; bie SBorfeljung.

Previfhen (*) fhna, fhno adj. vortrefflich- PreviThnik (*) m. pre-vifhniza f. ber JJürft, bie Stirfltnn. Previfhnoft (*) /. bie SSorfrejftid;feif.

P r e v i s h a n j e, n. bie Ueberroeifung, bie Ueberjeugung. Previshati, am v. pf. überroeifen, überjeugen.

P r e v j e t i, vjämem v. pf auffan? gen. Prevjetje n. bie Auffangung.

Prevleka, f. ber Ueberjug. Pre-vlezhi, zhem v. pf. Uttb prevläzhi-ti, im f. impf überjiehen, mit einem Xleberjug verfeljen: danf fhe fe bo prevlehlo , äl jütri pöjde desh, ftcute wirb baž ffiettcr »od; fo auž? halten, aber morgen wirb ež regnen.

Prevmetälen, Ina, Ino , adj. fef;r fünfllich. Prevmetalnoft f. fet)r gro= ße Sunfl.

Prevnuk, m. prevnüka f. ber llr= eitfef, bie —inn.

Prevogerfhiti, im v. pf. Von einer anberu in bie ungarifcfte ©pra= che überfefcen.

P rev os (*) m. prevoshnja f. bte Ueberfufjr, bic Ueberfahrt.

Prevösa, f. ber ©trief, ber SBinb? faben.

Prevosek, ska, sko adj. fel;r eng, übereng.

P r e v p i t i, vpijem v. pf. übertreten. Prevpitje n. bie Ueberfcbreiung.

Pr e v r ä z h a n j e, n. baž Umwerfen; baž ttmfd;lagen. Prevräzhati, am v. impf, umwerfen; —h v. r. impf. ftd; herum werfen, fteh roinben.

P r e v r e d , adv. JU früh.

Prevreti, vrem v. pf. auffteben,

uberfieben. Prevretik, tka m. ber Auffub.

Prevrezhi, vershem v. pf. um» werfen; (baž ®latt einež SSudjež) umfchlagcn; befedo prevrezhi, ben ©inn etnež ©ortež verbrehen.

Prevsdizhi, shem v. pf.iibe rfteben.

Prevseten, tna, tno adj. über* ntüthig, hoehmüthig. Prevseti, vsä-mera ober vsemem v. pf. übernehmen; übermannen, überwältigen; — fe v. r. pf. überhattb nehmen; ft

Prevüpen, pna, pno adj. über? ntüthig, »ermeffentlich. Prevüpnoft f. bie SSermeffentlichSeif.

Prevusda,/ ber SBinbfaben.

Prevzhera, prevzherajnim, pre-vzherajfhnim adv. Vorgeftem.

P r e z a (-f) /. bie 23rejet.

Preze, prezej adv. jtemlich »>ef; fogleid;: prezej ljudi je bilo , ež gab jiemtich viel ßeute; prfezjsj pridi,

* fomm fogleich. . . .

Prezediti, im ober prezediti , im v. pf. unb prezejati, .im v. impf. bur

P r e z e n i t i, im v. pf. überbieten, überfchäfcen. Prezenljiv adj. bebeu? tenb, von 23ebeutung, fchafebar. Pre-zenljivoft f. bie Sebeutenheif-

Prezep, m. ber Stoben, bie ©palte; bie Stemme; ber Obftbrecber.

P r e z e f j a (f) /. bie Drojeffion.

Prezviranje, n. baž 3er(affen, baS llmfchmeljen. Prezvirati, am v. impf, unb prezvreti, zvrem v. pf (©Chmalj, ©peef u. bgl.) jerlaffen, umfehmeljen.

Prezh, v. Prözli.

Prezha,/. bie ©chteuber. Prezhanje n. baž ©chleubem. Prezliar, rja m. ber ©cbleuberer. Prezhärov adj. bež ©chleubererž. Prezhärfki adj. ©chteuber..., jur ©chteuber gehörig, ber ©cbleuberer. Prezhati, am ober prezhati, äm v. impf, fchleubern.

P r e z h e n, zhna, zhno adj. tpa§

t'tberstperd) ift •■ prezhna mrena , baž 3n>erchfetl; prezhen premernik ober prezknik, ber Cuterburchtneffer.

Prezliefäti, zliefhem v. pf ttnb prezhefavati, am v. impf auä» kämen, überkämen.

Prezhiflati, am v. pf. erwägen, tiberbenken, berechnen.

Prezhift, adj. feijr rein, fef;r feufc^, übetrein, engelrein.

P rez hk a, f. bie Abff>eilung bet Sopffjaare beim meiblichen ©efchlechte.

Pre z lin i k, prezhnjak, m. ein 21)eit überjroetch, j. 93. ein Acferbeet quer bttrd; ben Acker u. bgl. m.

P r e z h ü d e s h e n , shna, shno adj. munberbar. Prezbudeslmoft f bie Sßunberbarkeif. Prezhüditi fe, im fe v. r. pf. unb prezhudovati fe, du jem Te v. r. impf, fich fefjr Pet» ttninbern, erftaunen.

Prezliuti, lijem v.pf- bttrchtt>ad;en, wachen (5. 23. bie ganje Wacht hin» burd)).

P r e z h u t i k, tka m. unbprezhutenje n. bie SBorempfiitbung. Prezliutiti, im v. impf, »orempfinben, ai;nen. Prezhütje n. bie Ahnung.

Pri, prp. bei, an; (in ber3ufammen» fefcttng mit 3eiti»6rfetn) an», ju», er» u. f. m. , 53. pri delavzih ftati, bei ben Arbeitern flehen; pri moji veri, bei meiner 6(>re u. bgl. (©irb in pri baž i nicht gebetnif, fo fpricht unb fdjreibt man, in Sr. unb Sf- fajt burchgehenbž, lieber per anftatt pri: in ©t. unb bem floroenijdjen Ungarn aber wirb roieberum pri häufiger ge* fprodjen). Uebrigenž »ergteidje Per.

Pribädanje, n. baž Anfpiefien. Pribädati, am v. impf, anfpiefien.

Pribarkati, am v. pf. feilten biž ..., herbei fdjiffen.

Pribafati fe, fhem fe v. r. pf. ipatfchetnb herbei kommen.

P r i b e g a t i, am unb pribeshati, beshim v. pf. fliehenb herbei kommen.

P r i b i j a n j e , n. baž Atlfdjlagen, baž Annagetn- Pribijati, am v. impf. unb pribiti, ijem v. pf. annageln, anfdjtagen.

Priblishati fe, am fe v. r. pf. ftch nähern, ganj nal;e kommen. Pri-blishävati fe, am fe ttnb priblisho-väti fe , shujem fe v- r. impf, her»

amtahen, näher kommen. Priblishen, shna, shno adj. beiläufig. Pribli-shnoft f. bie Seiläufigkeif.

Priböfti, ödem, odel ober öl, oden v. pf. anftecbcn, anfpiefjett.

Prid, attdj prid, 1. prida, pridu m. ber Steiß; ber Wttfcen.

Pridati, ara v. pf. jugeben, Ju» fließen. Pridavik, vka m. bie 3ugabe.

Pridelati, am v. pf. mit ber Ar» beit erroerben, erfedjfen. Pridelik, lka m. ber ©rroerb, bie gechfung, baž ^probitkt, baž (£r$eugniß.

Priden, dna, dno adj. fleifjig; nithltd).

Pride rsh an je u. f. t»., v. Per-d e r s li a n j e U. f. 1».

P r i d c r z h a t i, zhim v. pf. tcn= ttenb herbei kommen, fchtteÜ (»erbet kommen.

Pride vi k, vka m. ber 3unatne, ber Site!.

Pridiga, v. P r e d g a.

Pri dirjati, am v.pf. hetjit laufen.

Pridjäti, pridenem v. pf. h'näu fhUlt, .jufljUn.

Pridka, f. bie SScranlaffititg (bei Kibnisa in Sr.).

P ri d 11 oft, f. bie Shäüflfeit; bie Wüfetidjkeif.

Pridobiti, im v.pf. unb pridobivati, am v. impf, bekommen, ge» (»innen. Pridobizhik, zhka m. ber ffiorfheil, ber ©ctpinn.

Pridrushiti fe, im fe v.r. pf. fid> bas" gefeiten, in ©efettfehaff tre» fett: ümnim ljudem fe rad pridru-shim, mit uernünftigett ßettfett get;e id; gerne um.

Priganjati, am v. impf, attfrci» ben. Priganjba f. bie Anfreibttng.

Priglafoväti (*) fujem v. impf. fiitnmen (yott muftkafifd;en 3nftru» ntenfen).

Prigled, m. baž ffieifpiel (nach © u f ž ttt.); bie Umficht (V). Prigled-nilv m. ber 23eobad)ter (?).

Pr igli ha (f) f. baž öteichuiß. Pri-gliliati, am v. pf. unb priglihdva-ti, am ober priglihoväti, hüjem v. impf, (kar s' zhim) pergleichcn, 33er» gleiche aufteilen. Priglihaven, vna, vno adj. »ergteichlid).

P r i g 11 a t i, prishenein v pf- t>crbci treiben.

Prigoda, / ber 3uf<

p ri godba , /. baž ©reigniß, ber SOorfatt. Prigodik ober prigodik, dlsa m. ber Sßorfatt. Prigoditi Te, im fe v. r. pf. fich ereignen, jufätlig eintreffen.

Pri g oni t i, gem. prigöniti, im r. pf. herju treiben.

Prigovor, i. prigovora, prigovora m. baž ©ptldjntorf. Prigovoren, rna, rno adj. fprid)tobtf(id).

Prihajati, am v. impf jugef)en, atlmätig, forftoährenb herbei Eomnten.

P r i h e k , lika , hko adj. gä().

P r i h i f h e n, flina, fhno adj. Hauž..., toaž um baž Hauž herum, beim Haufe ijt: prihifhen ögrad, ber Haužgarten.

Pri hitet i, im v.pf. etfenbž anfom= mett; befchteunigen. Prihitevati, am v. impf. befd)(ettntgen.

Prihod, m. bie Anfunff. Prihoden Ober prihoden, dna, dno adj. fünf* fig. Prihodnoft ober prihodnoft /. bie 3ufunff.

Prihripati, pijem v. pf. feudjenb, fchroer Iniftenb aitEotnmen.

P r ihr opTti, pem v. pf röchetnb anfomnten.

Pri j as en, sna, sno adj. freunblith-Prijäsnoft/. bie greunbtichfcit.

Pri ja tel, tla m. ber grettnb. Pri-jätelen; Ina, lno ober prijätelfk adj. freunbfdjafflieh. Prijatelkinja, prijatliza f. bie greitttbinn. Prijä-telnoft /. bie greunbfchafflidjEetf. Pri-jätelftvo «. bie greunbfehaft. Prijä-ten, v. Prijeten.

Prijem a t i, jemam ober jemljem unb baž verlängerte prijcmävati, am v. impf, junehmen. Prijemaj m. bie Sunähme.

P r i j e m 1 j a n j e «. baž (Empfangen, baž Aufnehmen. Prijemljati, am v. impf, empfangen, aufnehmen; ein» nehmen.

Prijeten, tna, tno adj. angenehm, freuttbltch.

P r i j e t i , primem ober prijmem, prijel, prijet v. pf. angreifen, bei ber Hanb faffett; empfangen, aufnehmen: nizh Te ga ne prim£, ež wirft nidjfž auf ihn; kar is ferza ne pride, Te ferza ne prime, traS nicht Vom H«»

jen Eommf, geht nicht jtt Herjen. Prijetje «. ber empfang, bie Aufnahme. Prijetnik m. ber (Smpfänger.

Prijigriti, ain pf mujtjirenö herbetfommen.

Pri j ime, mena «. ber 3uname.

Prijifkäti, rzhem v. pf. fudjenb anfommen.

P r i j o k a t i fe , prijozhem fe v. r. pf. roeinenb herbei fommen-

P r i k a f h 1 j ä t i , am v. pf. hujlenb herbei fommen.

P r i k k s a t i fe u. f. n)., v. P e r k a^ sati fe tt. f. to.

Pri k lad, m. baž SBeifpiet.

P r i k 1 ä d a t i, am ober prikladovati, düjem v impf. Jltfegen.

Prikladen, dna, dno adj. fähig-Prikladnoft / bie gäingfeif.

Priklanjati fe , am fe v. r. impf ftd) verbeugen, SSerbeugttngen machen-

P r i k 1 a Tt i , .idern v. pf julegen.

Prikleniti, nem v.pf. aufstießen, anfügen; bttreh ein Schloß befejligeit; — fe v. r. pf. ftch anstießen, ftd) verbinben.

Prikloniti Te, im fe t>. r. pf. eine Sßerbeugung machen. Priklönjenoft (*) /. bie Geneigtheit. Priklonoft (*) / bie 3"neigung.

Prikriti, ijem v. pf. Uttb prikrivati , am v. impf, jttbecfett, verbeefen, verheimlichen.

Prikupiti, im v.pf. anfattfcn, bajtt faufenj — fe v. r.pf. ftch beliebt tnadjen.

Prilagati, am v. impf. v. P r i 16-s h i t i.

P r i laft, / (von lift, bie Saufdjttng, ber Sefrug) roaž ber Šub roährenb bež 2Mfenž ju freffen gegeben wirb. (Sit einigen @egenben@feiermarfž lisanje).

P ri 1 a ft i 11, v. P erlaftiti.

Prilega,/, bie SBeilage. Prilegavka / bie Seifchläferinn.

Pr i 1 e f t i, lesem v. pf. herbei fehlet« chen, fd)Ietd)enb anfonunen.

Prileshäti, shim v. impf, bei» liegen. Prileshezh part. beitiegenb.

Prileten, tna, tno adj. bejahrt; großjährig (?). Prileti/., tza m. ber bei Sahren Priletnoft ©roßjährigfetf (?>.

Prileteti, im v.pf. (aufettb, fTtC« genb herbei fommen.

•Ofijahrtg (•)• Prileti/., tza m. Der :i fahren ijt; ber ©roßjährige (?). riletnoft /. bie ffiejal)rtheit; bte

Prilika, /. bie ©elegenheif; baS ©Ieid;ttijj. Prilikovati, kujem r.j impf, (kar s' zhim) vergleichen, S3er= gleite aufleQetu

P r i 1 i s a v a t i fe ,' am fe ober pri-lisovati fe , süjem fe v. r. impf. fd)tncid>eln. Prilisäven , vna, vno adj. fd)nieid;ell;aff, fcbmeid;ferifd;. Pri-lisävnoft f. bie (2d>mcid;el!;affigfeif. Prilisvaviz , vza m. unb prilisvavka f. bec ©d;meid;ler, bie —inn. Uebri= gen« vergleiche Perlisanje u. f. m.

P r i 1 it i, v. P e r 1 i t i.

P r x 1 i z h e n , zhna , zhno adj. gete= gen, giinftig, bequem; gelegenbeitlid;. Prilizhnoft f. bie 23eqitcmlid)Eeif.

P r i 1 j e p i k , plia m. baS ','lttElebfel. Priljepili, im ober priljepljati, am v. impf, aufleben.

Priljuden, dna, dno adj. buman, men|d)(icb gefittet, leutjelig ; mettfcben» freunblich; fiftlid). Priljüdnoft f. bie SeuffeligEeif,bieMenfcbenfreunbIicbEeif.

P r i 1 o p ü t a, f. bie Vorhalle.

Priloshba, f. unb priloshik, sliha m. bie 3«l«ge- Priloshiti, im v. pf. jufe(jen, binju legen, jufegen.

Priloshnoft, f. bie ©elegenheit-Priloslinoftvovati (*) am v. impf gelegenbeitlid; herbeiführen.

Primär, m. unb primärenje n. bie aSemüjjigung, bte Aufmunterung. Pri-mariti, im v. pf. unb primarjati, am v. impf, bentujjigen; aufmuntern.

Primati z h en, aud; primatizhen , zhna, zhno adj. voit USienenfcbmär-men, menn fte einen Sßeifet (matiza) haben.

Primera U. f. m., v. P e r m e r a u. f. m.

Primefa, f. bie 23eimifdntng (maS man baju fnefef). Priinefiti, iin v. pf. baju fneten.

P r i m e fh a, f. bie 93eimifcbung (roaä man baju mifd;t). Primefhati, am v. pf. unb primefliavatl, am v. impf. beimifd)eu, bajumtfcben; —fe v. r. pf. beigemifcht, vermengt rocr= ben, ficb beimtfd;en.

Pri mik, inka m. ber 3">tame.

Primi r, 2. primira, primirü m. ober primirje n. ber ffiajfeitftillftanb.

P r i m i f h 1 j a t i , am v. imp f, (komur kar) jumuthen.

P rimi j i v, adj. greifüd;; fciljig (V).

P r i m 6 r j e , auch primorje n. baS

! Kufieitlanb. Primörfk, auch primorlk adj. <2ee ..., ma» am Meere, läng« ber ©eefüfte ift: primörfko meftö , bie ©eeftabt; prnnörfka deshela, baä Küftettlattb.

jPrimoshen, shna, slino, aud; pri-moshen ober priinoshten adj. ver= möglich. Primoshnoft, primoshnoft f. bie Vermöglid;feif. Prhnoslitvo n. baä Vermögen.

P rim fh in a, primflizhina f. ber Šauffcbitltng, bie (šbruttg ait bie @runbl;errfd;aff.

Prinapolniti, im v. pf. auS: füllen.

Prinäfhati, am v. impf, herbei fragen, oft, ju verfebiebenett Malen bringen, jutragen.

Prinefti , aud; prinefti, fem v. pf. bringen, herbei bringen, jubringen.

Pripenjati, am v. impf. ailEeffeit, anbängeit, anbinben.

Pripeti, pojem, pel v. pf. fingenb l;erbei Eoutmen.

Pripeti, pnem , pel, pet v. pf. anhängen, anteffen, aitbinbeit.

Pripetili, tka m. ber 3ufa". Pripetiti fe, im fe v. r. pf. ficb ereig= nen, eintreten.

Pripifati, fliem v.pf. hinju fd;rcis bett CadseribereJ. Pripifiz , fza m. ber feinen Kamen baju fd;t-eibt, bet 33eiftatlb U. bgl. (adscriptnrj.

Priplavati, am v. pf. fd;toimntenb herbei fommen.

Pripläzkati, ain v.pf. hinjujal)* len. Priplazila f. unb priplazhilo n. bie .£>iujujaf)(ung.

Pripodöba,/ baS 01eid;nijj. Pri-podoben, bna, bno adj. vergleid;- i bar, verglcid;lid). Pripodöbiti, im v. pf. (kar s' zhim) vergleichen.

P r i p o g i b a t i, ain ober bljein r. impf, uitb pripogniti, nem v. pf. beugen; — le v. r.pf. fteb verbeugen.

P r i p o 1 6 s h i t i, im v. pf. beilegen.

P r i p o m ä g a t i, am v.pf. nachhelfen, helfen. Pripomozh , f. bie SBeihülfe. Pripomözhen, zhna, zhno ober pri-pomozhljiv , pripomozhljiv adj. bes hülflich- Pripoinözhih , zlika m. baä jjpÜIfSmiffel. Pripomözhljivoft, pri-poinbzhnoft f. bie 23ehulflichfeif.

Pri p o räz h an j e, n. baä Opfern,

bie Opferung. Priporäzhati, am v impf, empfehlen, aufopfern.

p r i P o r e d i t i, im v. pf. unb pripo-redvati, am, aud) priporedoväti, du jem v. impf, anreihen, anfcbliefjcn; __ fe v. r. pf. ftch anreihen, fid; an* fchlicfien.

Pri po rök, m. ber ßmpfeljf, bie2ln* empfeh'nng: to ni vredno priporöka, baš »erbient feine Empfehlung.

pripo r oz lie n rk,«*/;.©ntpfchlung$... pnpozhitba f. baš Opfer (V). Pripo-rozlnten , tna , tno ad/. empfehlend* mcrtl;, anjuempfehlenb. Priporozhiti, v. P r i p o r ä z h a t i.

P'r i po vab i ti, im v.pf. unb pri-poväbvati, am v. impf. herbei locfetl.

Pripoved vati, am ober vedijem

v. pf erjahten.

pripoveft, 2. pripovefti, pripovefti f. baž ©pricfcroort, ber ®enf« fprueb. Pripoveften, ftna, ftno adj. fpriebwörflieb.

priprava, auch priprava/, ttnb pripravik, vka m. bie Vorbereitung, bie 3ubereituttg.

Pripraven, vna , vno adj. taug« licb, gefchjcff.

Pripraviti, im v. pf. yerfchaffett, erwerben, bereiten, jubercifeit. Pripravljanje n. baS Bereiten. Pripravljati, ani v. impf, »crfchajfen, be reiten.

Pripravnoft,/ bie ©efchUflicfcfetf, bie £auglid)feit.

P r i p r e s h, aud; pripresli m. bie Vorfpann. Priprezln, preshem v. pf. Dorfpannen.

Friproft, adj. einfältig. Pripröftoft f. bie (Sinfalt, bte (Sinfälfigfeif.

P r i p u f t i t i, im v. pf. juiaffen, ge* flatten, uerftaffen.

Prirafik, fka m. auch t. priräft , 2. priräfti, prirafti unb l.priraftik, 2. priräftka m. ber 3un>ad)š; baž ©rträgnifj. Priräfti, fem v. pf er* Wadjfen : pfkenizeletafnejepriräflo, SBeijcn ifi l;eucr feiner gewadjfen (ge* rathen).

Pririniti, nem v.pf. f)irtju brängen.

Pri roditi, im v. pf. tragen (an grüebten); grüebte bringen. Priro-ditva/ baž gruchterfrägnifj.

Prirojen, part. angeboren: prirojen grčh, bie (Irbfünbe.

Priroühon, zkna , zhno adj. ge= Prirozhnoft f. bie

öefcbtcfltcbfeif; bie Bequemlicbfeif. Prifad, m. bie (Sntjunbung, ber

Branb (gangraenaj. P r i r e g a , / ber Sd;wur. Prifegati am v. impf, unb prifezlii , Teskein V. pf febworen. Prifeskenik ,n. ber Oiejcbworne, ber Scböppe, ber 3luž* fchufimann. Prifesbenftvo «. ber Aužfchug.

Prifkäk ati, fkäzkem v.pf. fprin* genb anfommen. Prifkakljati, äm v. pf. in fleinen Sprüngen herbei« fommen.

Prifkerb, 2. priflierbi, prifkerbi f. bie gürforge. Prifkerben , bna , bno adj. beforgf. Prifkerbeti, im v. pf. »erfebaffen, fürforgen. Pri-fkerbnoft f. bie Beforgtlieit. P r i f k o z h i t i, geni. priCközhiti, itn

v pf. beifpringen, herjtt fprtngen. Prifluskba,/. baž Verbienjt. Pri-fluskik, slika m. ber Verbienft, bet (Srwerb. Priflüsbiti, im v. pf. er: werben, »erbienen. Prifmejäti fe, jim fe ober prifme-jati fe , am fe v. r. pf. lacbcnb her* bei fommen. Prifmoliti, gem. prifmöliti , im v.pf.anpichen, mtf

theil juerfennen. Pri fp eti, čm v. pf. eilenbS herbei fommen.

P r i f p o d ä b 1 j a t i, am v. impf, unb prifpodobiti, iin v. pf tiergfeidjen ; — fe e. r. pf. ftd) jtemett, ähnlich werben. Prifpodöblenje n. bie ©er« gleicbung.

Priftäti fe, ftojim Te v. r. pf. fich Siemen.

P r i f t ä v a , /. ber Weierhof. P r i rt ä v i t i, im v. pf. h'nsufefectt, hinjuftelfen, beifefjen, attfhicfen, sit* fefeeit. Priltävlenje n. ber glccf, ber 3ufafe. Priftävljati, am v. impf, hin« juflellen, beifefeen, anfiücfen. Pril'tävnik, m. einft ttnb eig. ber Weifier, ber Vorgcfefcte; heutzutage ber Weier. Priftävniza f. bie Weic« rinn.

P r i f t e n, ftna, ftno adj. ädjf; leiblich : priltni ozke, ber leibliche Vater. Prift-i nofty: bie Aechtheif; bie Ueiblid;feit. 15 *

P r i ft 6 j n , adj. n>o^faitflattbig. Pri-rtöjnoft f. bic ©ohlanftänbigfeit.

Priftöjna,/. bei" Meierhof. Priftoj-nilt m. ber Meicr. Priftojniza f. bie Meierinn.

P r i rt 6 P it i, im v.pf. beitreten, hin» pfrefen.

Pri rtv all a, f. bat ©djrecfniß, bat ®d)recfbilb.

P r i fv a j a t i, am v. impf, ttttb pri-fvöjiti, im v. pf. Juetgnett, eigen

machen.

P r i r v e t i t i, im v.pf. herbei leuchten, lettd)fenb herbei fotmiten.

P r i ril e 1 z, m. ber, oljne baß er gela» ben mürbe, bei einer Jöocbseit erfebeinf, um ba burd; 3l'fel)cn feine «Jlettgierbe 51t füllen, ober um jtl fd;marojen.

Prifhit'i, Tli i jem v.pf. unb prifhi-vati, am v. impf anmäßen.

P r i ril p i Z h i t i, im v. pf. jufpifeett.

Prisadeti fi it. f. m., v. P e r s a-

deti fi tt. f. m.

P r i s ä n k a t i , am v. pf. mit einer < Sd;linge anhängen.

Prisavati, am v. impf, itllb pri-svati, sövem v. pf. herbei rufen.

Prishen, slina, slino adj. rcittlid).

Prishi^ati, am v. impf anjültbeu.

P r i s h ni z a, f. ber

Prislivishgati, am v.pf. (Ii) pfei» fenb herbei fontincn.

Pri tezlii, aud) pritezhi, zli em v. pf. laufenb, jliegcnb, jließcitb (jerbei tommen.

Priti, pridem, in ©t. prilhel, in £r. perTbel ober p er Iii čl v.pf. fommen: jili je perfiilo köt liTtja in trave, et fatn il;rer eine jal)Ilofc Menge; kakor prillilo , tako prejfiilo , mie gc» moitnen, fo jerroitnen ; tali dalezli naj ne pride, fo meit foll et nicht Eotn» men ; mu je slie v' navado perflilo, et ijt il;m fd)on jur ©emol)nl)cit ge» morben; sa nami pridi, fotnmc im» nad). (Mir febeint bat «Präteritum prifliel r i d; t i g e r, alt perfhel ober perriiel, roeii man im entgegen gefe(j= tcit gade, um confequent ju bleiben, aud) im Smparati» pčrdi (»onper-deti) anflatt pridi fpred)eit unbfd;rei» beit müßte.)

Pritilk, m. ber 3?rticf. Pritifkanje n. bat Attbrticfen. PritiTkati, am unb verlängert pritiTkavati, am v. impf

pritiftiiti, nem v. pf. anbrüefen , jU= brüefen.

P r i t k ä t i , tkam itnbtkem v.pf. an»

mcben, (ein ©tücf) baju mebeit. P r i t k n i t i Te, nem Te v. r. pf. (zliefor)

anrühren, berühren. P r i t 6 s h i t i Te , im Te v. r. pf. ftd; beflagctt.

Prit ü piti, im v.pf. flutttpf mad)en;

— ie v. r. pf. fhintpf merben. Privabiti, im v. pf. unb privabljati , am v. impf. herbei locfett. Privaditi, im v. pf. unb privajati,

am v. impf, angewöhnen. P r i v a 1 i t i, im v. pf. herbei wäljcn. Priväshati, am z?, impf. jufül)ren. P r i v e rt i, vedem v. pf. l)crbei fapren. P r i v e s a t i, shem v. pf. anbiltben , jubinben.

Pri vi jati, am v. impf, unb priviti, ijem v. pf. bat-an micfeln. Privlazhiti, im v. pf. nach ttttb

ttad) herbei fd)leppen. P r i v 1 e z h e n j e, n. bie Herbei» fd)lcppung, bie ©mjiehung. Privlezhi, zliem v. pf. herjit fd)Ieppen. P r i v 6 s h n j a,./: bie 3"fuhr> Privre z h i, versliem v. pf. ijin^tt

werfen (adjicere). Privsčti, vsämera ober vsemem

v. pf. l;injunehmen. P r i z e p i t i , im v. pf. pfropfen. Pri n,ha, f. ber 3euge, ber Augen»

jeitge; bie ©egenmart.' Prizhakanje, n. bie Erwartung. Prizliakati, am v. pf. unb prizha-liovati, küjem v. impf, erwarten. P r i z h a t i , am v. impf. JCUgen, 3eugttiß geben. Prizhba, prizhva f. bat 3ettgniß. Prizhen, zhna, zhno adj. gegenwärtig. Pri z Im o It f. bie ' ©egenwart. P r i z h e t i, zhnem v. pf. anfangen, beginnen. Prizhetik, tka m. ber Aufaug, ber Beginn. P r i z h 1 j 6 z h , part. anwefettb, gegen» wärtig. PrizhijÖ7.bnik m. ber Au» wefenbe. Prizhijozhnoft f. bie An» wefenheit, bie ©egenwart. Prizhiniti, gem. prizhiniti, im v.pf. uitb prizhinjati, prizhinjävati, am v. impf. »erurfacben. P r i z h ka t i, am , gem. prizhoväti, zhüjem v. impf jeugen, 3eugnijj geben. Prizhnol't J. bte ©egenwart.

457 P r j

I'rizho adv. iit ©egenmart, im 23eU fcprt (cora/nj. Prizhovanje «. baž Beugen, baž 3eugnifj = ©eben. P r j i m i k, mlia m. ber 3uname, ber SSeiname.

Pröd, 2. proda , proda , produ m.

ber ©eftober, ein faitbigež Ufer; bie ©anbbanf; bie (®rau) 3ttfel. Prode f. pl. bie Srauinfeltt. Prodaj, gem. prodaj m. Unb prodaja/ ber SSerEattf. Prodajanje «. baž Verlaufen. Prodajati, am obtr prodajavati, am v. impf, oerEaufen, mit SBerEaufen befd;äftiget fetjn: sijala prodajati, Maulajfen feil ftaben; ne prodajaj köshe , dokler medved v' Lerlogi tizhi, »erEaufe bie Jpauf nieftt, fo lange ber 95dr nori; in ber Jpčljle fledt, obet-, maefte ol;ne ben ©irtft nieftt bie 9tecftnung. Prodajaviz, vza m. prodajavka f. ber VerEäufer, bie —inn. Prodanje n. ber VerEauf. Prodati, Ain u. pf. »crEaufett. Pro-daven, vna, vno adj. »erfäuflicft. Prodävniza f. baž VerEaufžgeroolbe. p r o d e k a 1 n i z a, (eig. Eroat.) f.

bie Äanjel. Pro de z, m. ber ©d;ober. Proga,/: bie ©trieine. Progat adj.

flrieinig, »oll ©triemett. Pro gl a, f. bie ©djltnge (gem. ber

■Slang) ju m gangeit. P r o r e n , adj. £irž .. ., »on 4?il'ž : profena kafha, profena Haina, ber. JjMrfebrei, baž Jpiržjlrof). Profeniza, pi olenirkniza f. baž ^iržflrol;. Pro-fenizhen , zhna , zhno ad). »on Jpirfeflroft. P r o f e n j a k, m. eine 2lrt brauner,

eßbarer (šrbfdjrodmme. Pro len z, m. ein bei .£>ocft$eifeit üb= lieft geroefenet 23rotEud;en; ber Monat 3attuar.

Profezhen, zlina, zhno adj. 93itf..v

bittlicft, aSiffen enfftatfenb. Prolin z, v. Prüfern, P r o fi fh e, pröfifhzhe «. ber ^»irfeaefer. Pro liti, gem. profili, profiin, profil , profhen v. impf. (kogar sa kar ober kogar kar) bitten. Profnjazhiti, im x>. impf, betteln. Profo, aud) pröfo n. ber Jbirž, ber •Öi rfen (Panicum miliaceum. L.). Pröfomlätez, profomlatizh m. ber .pttfebrefefter.

Pro 458

P r O fö r a, f. bie Pfanne. Proft, adj. frei, lebig, lož; einfältig. 1 rofte rt, e , „. bie Ausbreitung, i roltirati, am r. impj. aužbreiten , attžbeftnen. Proftnili, m. ber greifterr. P r o f t o p u f t it i , im v. pf ftY(. laffen. Proftopufkenje n. bte gret= laffung.

Proftor, proftora m. ber Dtaitm. Proftören , rna , rno adj. geräumig (spatiosus). Proftoriti , iin v, pf Diattm maeften. Proftoriz, rza m. d. ein Efeiner Kaum. Proftorojen , part. freigeboren. Proftoferzhen, zhna, zhno adj. frei= nttifftig. Proftoferzhnoft/. ber grei= mufft, bie greimtifftigEeif. Proftört, prol'tözha f. bie greiftet!. Proftöftin adj. bet- greifteif. Profträn, adj. meit, geräumig, auž= gebreitet.

P r o f t r e t i, ftrem v. pf. ausbreiten,

aužbeftuett. P r o f Ii e n , fhna , fhno adj. Sgiff..., 93iffen enfftalfettb: proflmo pifmo, bie SBifffd;riff. Proflienje n. bie 25iffe, baž '»Infucften; baž Sircfteufcfl, bie ©aUfaftrf. Pröfldjiv adj.UtiM). Profil ni k , aud) prolhnik m. profh-niza/ ber gürbitfer; ber SSittjleller, bie —inn.

Prof lin j a,/, bie fBitte: profhnjo imam do vaf, ieft ftabe eine Sßitte an eueft.

P r o f h n j A k , profhnjäzh m. ber SSettler. Profhnjazha f. bie SSettle» rinn. Profhnjazhenje n. baž SSetteln. Prolhnjäzhiti, im v. impf, betteln. Profh t (t) m. ber ^robft. Proflit-

nija f. bie ^robflei. Projimiz , niza m. ber Monat

Saituar. Prot, m. bie @erte. Proti, prp. gegen, jtt etmaž (itn SSerftälfitiffe) gegenüber, entgegen, itad; einein ÖSegeitjlanbe ju: priiti vetru, gegen ben SBinb; proti feverju, jugu, sahodu, is-hodu , gegen 9iorben, ©üben, ©ejlett, Often; dve pröti fhtirem je kakor fheft proti dva-najftim,jmei ju »ier »erftält ftd; mie fecftž JUjroolf; proti Düneju, ttad) ©ienjit.-Pr o t ihr an, 2. pro tili räna, pro-tihranü m. bie ©egenmeftr.

Protigövor, govora m. bie ©ibcr» rebe. Protigovorenje n. baž ©iber» fpred)en. Protigovoriti, im v. impf. (kömur) roiberfprecben.

P r o t i m o z h, mozhi/. bie ©egenfraft.

P r ot i 1 e t en , tna, tno adj. grill;» lingž...; protileten dan, ber gritj)» lingžfag. Protiletik, tka m. proti-letje n. ber grüljling.

Proti n, m. bic ©icbf, baž 3ipp?tfetn.

Protinasnämik, mka m. bie ©e; genanjeige.

Protinognik, protinöshiz, shza m. ber ©egenfufller.

Protifilenje, n. baž ©nfgegen» brältgen. Protifiliti, im v. impf. fid? entgegen brängen.

Protiftati, ftojim v. impf, gegen' über flehen. Protiftojezh part. ge= geitübcr ffeljenb.

Proti ftava, f. protiftävik, vka m. ber ©iberffanb. Protiftäviti fe, im fe v. r. impf, fttb roiberfefcen.

P r o t i t i, im v. irnpf. (komur) broben.

Prot i v en, vna, vno adj. entgegen» gefcfcf, feinbiitb : protivenkremplizh, ber ©iberfjafen. Protiviti fe, im fe v. r. impf ficb n>iberfc$en, ©iber» ftanb Ieijfen. Protivnik m. ber ©cg» ner, ber ©ibcrfacfier. Proti vno 11 y. bie geinbfid;£eif.

Prötje, n. (coli) bie ©erten über» l;aupt, baž ©etfräucb, baž £opfl;ols.

P r o v o , n. ber ©off ber ©erecbfigfeif (bei ben atfen ©lareen).

P r ö z Ii, adv. ipeg, ab »on —, enf» fernf »on —.

Prozhodberati, am v. impf. unb prozliodbrati, berem v. pf. burcb baž ©egflauben abfonbcrn.

P r ü h t i t i , im v. impf fdielten.

Prüka,/. ber ©tut;f, bie SSanf; ber ©d;äme(. Prüzhiza f. d. baž ©tül;f» d;en; ein Keiner ©d;amef.

Prüngelj, prüngeljna m. ein flei» ner SBfocf.

P fina, f. ber Sitipfen.

P f i k a t i, aucb pfizbati, am unb pfizhati , zli i 111 v. impf, jifcben. Pfik m. ber 3'fdH'r (sibilus).

P f i z a , f. bie Äünbimt. Pfizhik, zlika m. d. baž £ünbd)en. Pfizbin ad), ber Hünbinn. Pfizbji adj. ber •Öiinbinnen, fjünbifcfc.

Pfoft, 2. pfofii,pfofti/.bie©chmach»

rebe. Pfovänje n. baž Sditnälien, baž Scbiinpfen. Pfovali, pfiijem v. impf fd;mat>en , fcbinipfen. Pfoven, vna, vno adj. fcfjmalid). Pluja f. ber ®cbimpf.

Pfheniza, f. ber ©cijen Ctriticum vulgare. Linn.)-, s'ljüliko pfhe-nizo isrüti, baž ižinb mit bem ®abe aužgiejjen. Pflienizliak, pfhenizliek m. baž ffieijenbrot. Pfbenizhen, zhna, zbno adj. ©eisen ..., »on ©eisen. Pfhenizhifhe , pflienizhiflizhe n. baž ©eisenfclb, ber ©eisenaefer. Pflie-nizhji adj. ©eisen..., »on ©eijeit. Pfhenizbka, pflienizhkiza f. d. ber liebe ©eisen. Pflienizbnik, pfhe-nizbnjak m. baž ©eisenbrof.

Pfheno, n. rol;e @rit|;e, baž ©eröfs.

Pfhiza,/ ber^)feif; baž ©pigramm.

Ptlna,/ (bister.) ber Vogel.

Ptizh, ptizba m. ber Vogel. Pti-zhar, rja m. ber Vogler, ber SSogel» fanger, ber Vogclftellcr. Ptizbärniza (*) f. baž aSogcll;auž, baž Vogelbauer. Ptizbärov adj. bež Vogelfänger«. Ptizhärfki adj. Vogelfänger..., nad? Art ber Vogelfänger. Ptizbarftvo n. ber Vogelfang. "Ptizhek_ m. d. ein fleiner Vogel. Ptizhiza./". d. (bitter.) ein fleiner Vogel. Ptizhjck m. ber Vogelmi|t. P'tizhji adj. Vogel..., »on Vögeln: ptizbje perefze, bie Vogelfcber. Ptizhniza,/". ber Vogef» (jerb. Ptizbogledftvo (*) n. bie Vo= gefbeuferci.

Ptüj, adj. fremb. Ptüjiz,jza ober ptüjnik m. ber grembling (Wann). Ptüjika, ptüjka .f. ber grembling (eine ©cibžperfon). Ptüjfki adj. fremb. Ptüjfbina f. bie grembe. Ptüjzbev adj. bež gretnblingž. Ptujzbevänje n. baž ßeben, baž Äerumroanbeln (wie ein grembling). Ptujzhevati, am v. impf alž ein 3rembliitg leben, f;eruinirren.

P t ü t i k a, f. bie Surfelfaube (Columba turtur. Lin n.),

P üb c (f) pübeta m. ber SSube , ber JŽnabe. Pübizb m. d. baž ifnäblein, baž SJübcben.

P u d i t i , v. Poditi.

P ü d r a (f) f. ber (£>aar) Wber.

P ü f (f) püfa m. bie Äröte (Rana bufo. Lin n.).

Puh, 2. puha, puha m. ber ©chroatl,

bie £eftigfeit, ber ©tofj, bet- Ctuafni

(Impetus, vaporj.

P ü hali, am v. impf, bfafen , fchnaubcn : tabäk puhati , Sabaif rauchen.

Puhel, hla, lilo adj. fd;t»ammid;f, nid;t recht Eerttig: puhla (itt ©f. vrapava) repa, eine fchroatnmichfe (gem. pamftige) Shibe; pulila pflieniza, Eernlofer, leerer 33eisen.

Puhniti, nem v. pf. fioffen.

Puhor, m. bie SBafferbfafe.

P lih t, 2. pulita, pulita, puhtu m. ber Šuff. Puhtenje n. baS XHtftcn; ftarfeS Afhmeti (?). Puhteti, tim, tel v. impf, buffctt; flaut atf;raen(?): folsa poboslinemu ne pada na tla , v' vezlinoft puhti , bie Sfjtane beS gronlmcit fäflt nicht auf ben Boben, fic buftet in bie (SroigEeit.

Puh, v. Polk.

P u k a t i, am v. impf. attSraufen.

Puljiti, im v. impf, ausraufen, ausreifen; rauben.

P un grad (f) ber Baitmgarfen.

Pü nt (f) m. puntarija/. puntanje , püntarftvo n. ber Aufruhr, bie ®m» pörung, bie StcbcUion. Püntar, rja ni- ber Aufruhrer, ber (Smpörer, beistehen. Puntäriti fe, im fe ober puntaroväti fe , ujem fe , aud; puntati fe, am fe v. r. impf, ftd; etn= pören, fich »erfd;mören, eine ©cr= fd;roörttng jufamrnenjichen. Püntarov adj. beS Aufruhrers, bes (StnpörcrS.' Püntarflii adj. AufnthrS.. ., auf= rtthrerifch.

Piin z a, f. (in ber ©tabt Gaibach unb £t.) baš Wabd;en; bie

P ü n z h i z a, f. d. ber Augapfel (pu-pilla); bie ©amenhülfe; ein EfeineS Wabchen.

Pura,./, bie Bruthenne, bie EaIeEitfi= fd;c, inbianifd;e penite (Gallina in-dicaj. Purän m. ber Xrufljahn, ber Ritter (Gallus indicusj. Pure , 2. pureta ober pureta n. ein Truthuhn ohne Unterfd;ieb beS öefd;(ed;teS.

hühnertt. Pürman in. ber Stufhafltt, ber Rittet (Gallus indicusj. Pü.rpeliza,/. (eine Art beS wilbcu Wol;nS) bie g!itfd;rofe, bie £Iatfd;= rofe (Papaver rhoeas. Lin n.J. Piirzh, m ber Truthahn, ber ^uter. l'uft, m. ber gafching, bie gafinacht. Piift, adj. öbe, wi'tft, feer, unbebaut.

Puftinja /. bie (Sinöbe. P u ft i t i , im , püftil ober puftil, pufhen v. pj. [äffen: püfti ga per miri, lafj ihn in ber Stühe. P uf t o v ä t i, äm ober puftüjem v.

''"pf. gaftnad;t haften. Püfha, /. ein feerftehenbes, ttnbe=

toohuteS Bauerngut, bie Jgiube. Püfhanje, n. bas Gaffen; ber Aber= laß, baS Abet-laffen: mäti fo k' püfhanji hodili, bie Wttffer ift üottt •Saufe weggegangen, um ftd; jitr 'Aber ju laffen. Püfhati, am v. impf. faffen; Blut laffen, jur Aber laffen. Pu f h ä rja, f. bie (Sittobe. Pufhäva,/! bie ffiüfte. Pufhäven, vna, vno adj. roüft, öbe, uttgebattf. Puf.'iävnik m. pufhävniza /. ber (Sinftebler, bie —inn. Pufhävnifhe n. bie (Sinftebefei. Pufhävnoft f. bie üBüftenei, bie ©üftung. P ü fh e 1 j (f) u. püfhlja , piifheljna m. ber Bitttb, ber ©frattß, ber Bfu= menftraufj, ber Bitfcben. Püfheljz, m. eine Art feljr früh reifer Aepfel; baS Büfd;chcn, baS ©träitfjchen. Püfherka, f. bic Statte. Pürhiza,/ ber «Pfeif. Pürkka,/. bie gliutc, bie Büd;fe. Püfhkiza f. d. eilte Efcitte gliutc, bie Wote.

Püfhliz, püfhlizhik, v. Püfheljz.

Püfhnik, m. ber (Sittfiebfcr. Püfkniza,/ bic ßanjette, baS ßaß= eifen.

Pufhöba,/. bie .öeibe, bic (Sinöbe. Pufliöben , bna, bno adj. roiift, Ull= gebaut, D er faffen. Pü fli z ha, Pufhzhäva, v. Püfha, Pufhäva.

P ü r g a r (f) rja m. pürgariza /. ber I P ü s h , v. P 61 s h.

~' ' I P ü s h a, f. bie «Puppe, bic 3?ode.

iPüshiti fe, aitd; püsiti fe, im fe

Bürger, bic —intt. Pin-garov ober pnrgarjev adj. beS Bürgers Pür-garfki adj. bürgerlich. Pürgarftvo n. bie Bürgerfd;aft.

Pürji, adj. Xruthahn..., von Stuf;

v. r. impf, fid; haaren, ftd; maufcti. Püta,/. bie Butte; eilt ©chuieicheT» itame, beu befottbers Sinber ben Buk

(ernennen geben : jäjze vezh ko pu-ta ve, baš (Si will klüger fetjn, «Is bie ^cnne.

Putar (t) rja m. ber 25uffcnträger. Pütarjev ober pütarov adj. beS Sänftenträgers. Pütarfk adj. ©litten» träger..., nach Art ber ©uffenfräger.

Puter (f) tra m. bie ©utter.

Puter h, m. baS .öanbfäjjd)en, ber •ftanbkrug mit einem engen Hälfe.

P ü t i z a , / d. v. Pütai.

Pütperniza, /. bie ©achtel (co-turnix).

Pu tr a, f. ein irbencS, enghalftgeS ©efäfj.

Püv (f) m. ber ©att. Püvanje«. baS ©auen. Püvati, am v. impf, bauen.

Püz a,/ (Eroat.) b«S »täbd)cn.

Püzek, zlia m. ein Aufaß (apex).

Püz ha, / baS aSoIESmährd;en.

P u z h ä t i fe, am fe v. r. impf, fich abgeben, @emeinfd)aft machen : fe nö-zhe s' tebö puzhäti, er »Pitt ftch mit bir nid)f abgeben.

Püzhel, 2. puzliela m. baS gag (in St. pizhal baS ©ierfajj). Puzhelär, rja n. ber gafjbiitber, ber ©öftcher. Puzhelärov adj. beS gaßbinbctS. Pu-zhelärfki adj. gafjbinber..., wie bie gafjbinber. Puzhelek m. d. baS gäfjchen.

P z heia, Pzhelnik, v. B z heia, Bzhelnik.

R.

Räba, / bie Arbeit, ber ©ebraud) (usus): ni sa nobeno räbo, er taugt ju feiner Arbeit; lete bükve fo sa räbo deshelfkih Chol, biefeS ©uch ift ättm ©ebrauche ber ßanbfchuleit.

Babel j, räbeljna m. ber Scharf» rid)ter.

B ä b i t i, bim , bil, bljen x>. impf. gebrattd>en (ufi).

Bäbot, auch räbota / bie grohne, ber grohnbien|l (Koboth). Räbo-tenje «. baS gröhnen (Kobothen). Bäbotiti, im v. impf, fröhnen, grofmbienfte leiften. Bäbotnik ober rabotnik, räbozhan ober rabozhänj m. ber gröhner (Kobotljer). Bäb-ftvo n. bte Arbeit, bie grohne.

B a b U k a, / baS Öetümmel, ber Auf» lauf, ber ßärm.

R a b ü r a n j e , n. baS 9lad>fefen ; bie 9iad)Iefe. Rabürati, am v. impf. 9?ad)lefe holten. Rabüriza f. baS ßefetorn,

Räd, räda, rädo adj. gern: ozhe bi rädi fpali, ber Vater möd>te gern fdjlafen ; nabrüfhen nösh räd reshe, ein gefdjIiffeueS TOeffer fchneibet gut; kar mäzhka rodi, rädo mifhi lovi, was tton Sahen kommt, will matifen, ber Apfel fällt nicht weit Pom ©tarn» nie; fära rad je k' foldätom ftöpil, er ift freiwillig 511m Militär gegan» gen; tüdi fvoje fovräshnike moramo rädi imeti , aud; unfere geinbe tnüffen tpir gern haben; pa hüdi to-

varfhiji räda gläva boli, bhfe @e» fetlfdjaff »erbirbt gute Sitten (»erut» facht Äeue). Rädegaft, m. ber Schtifcgoff, ber ©Ott ber greube.

Radodaren, rna, rno unb rado-dajäven, vna, vno adj. freigebig. Radodajävnoft, radodärnoft, rado-, dänoft /. bie greigebigEeit. (Sinb lauter tinglücklich neugebilbete 2Bör» ter).

Räd oft, auch radöft f. bie greube, baS Vergnügen; bie ©oiine (V). Rä-doften , ftna , ftno adj, grettbett..., freubeuooll. Badoftljiv adj. erfreu» riet?. Badoftljivoft f. bie ©rfrculid)» keit. Badovänje n. baS grohtocken. Badoväti fe, düjem Te v. r. impf, fid) ftark freuen, frohlocken (exultare). Badoväviz, vza m. ber Sro^Iocfer-

Radoveden, dna, dno adj. mit!» begierig. Raclovednoft /. bie. 2Bifj» begierbe.

Radovedzhen, zhna, zhno adj. »orwiftig, neugierig. Radovedzlmoft f. ber Vorwifc.

Rad ovo 1 jen, ljna , Ijno adj, gttfs willig, freiwillig. RadovoljniR m. ber greiwillige. Radovöljnoft f. bie ©utwilligkeit, bie-greiwitligkeit.

Ragliza,/ bie Stange.

Ragljäti, äm unb ragotäti, äm ober gözhem v. impf, wie bie ßaubfröfch® fchreiett, qttacFen.

Rah, auch rähel, lila, hlo adj. locket,

pqrßS, gelinb, Ictfc: rahla befeda sTohnoft vtoläshi, ein gelinbež ©ort bdmpfet bettUnmufh; raho de hödi, dete fpi, gehe bod; teife, baž Sinb fdjtäff; terdi lirüh teshko jedem, her nejmam söbi, rähiga fhe päzli, Ijarfež ©rot effe id) ferner, rneit ich feine 3äf)ne habe, meidjež tr»of)l nod).

R a h i i z a, f. bet ©otlfamm, bie Kar» bdffd;e.

Rahljanje, n. baS Socfern, baž 2lttf= (ocfern. Rahljati , am v. impf. Io= cfern, focfer mad;en.

Raliloft, rahloft/. bie ffietinbigfeif.

Raj, raja m. ber Sanj, ber Reigen: nebeOiki, fveti, fvetli ober vezhni raj, baž ^parabiež. Rajanje n. baž Sanjen. Räjati, am v. impf, fanjen. Räjaviz, vza m. ber Sanjer. Raja-viza, rajavka/. bie Xärtjertnit. Ra-jifhe n. baž ©atthauž, ber Sanjptah. Rajizh m. baž Sanjdjen.

Raj i z a, f. ber ©tocf; eine bünne, lange ©fange.

Rajni, ad).

Ra j n i k , m. ber Rame einer spanje, heitfräftig bei jeber burch ©äffen bei» gebrad;fen SSermuttbung.

Rajnki, rajnza, rajnko, in manchen ©egenben auch räjnfki adj. fetig, wer» jlorben (defunctusj: moj rajnki özha, moja rajnza mati, moje rajnko dekle, mein fetiger SSafer, meine feiige 9Jtufter u. f. to. ,

Rajni fh, aud; räjnfhek, fhka m. ber ©utben.

Rajska (f) /. bie Reife. Räjshati, am v. impf, reifen.

Raj tat i (f) am v. impf, rechnen; fino fi nekaj, räjtali, mir l;at>cn uitž mit elnanber befprochen. Räjtanje «. baž Rechnen. Rajtinga f. bte Rech» nung.

Rak, raka m. ber Srebž- (cancer) : rakam shvishgati, vergebttd;e Dinge fhun, leerež ©troh brefd;en.

Raka, / ber ©tab[)üge(.

RakAr, rja m. ber jfrcbShanbter, überhaupt ber Srebfenmann.

R a k e, f. pl. bie ©afferleifttng, ber SUithlgang: je perprävno, kakor räke in satorniza, ež ifl gut ange» legt, mie eine ©afferteitung unb ©afferfperre.

R äke z, m. d. ein Seiner, junger Krebs.

Raki t a, f. bie ©adjmeibe (siler). Raliitje, rakitovje n. (coliJ eine Wenge ©achmeiben, baž ©adjtoeiben» gehötj- Rakitov adj. bachtoeiben, »on ©adjmeiben. Rakitoviz, vza m. bie ©adjmeibengegenb. Rakitovka J. bie ©achmeibengerte, bie ©achmcibcnrut(>e.

RA kov, adj. Krebs..., »on Srebfen: rakove fhkärje, bie Krebsfd>eten. Räkoviza f. baž KrebS=©cibd)eit.

Rai, 2. räii ober rali f. baž ,'lcfern. Rälo n. ber Hatbpftug.

Räma, f. unb rämiza f. d. bie 21d)= fei (humerus): ima kräjnfke rame, er h»t frainifdje b. t. Parte ©d)ut= fern. Räineniza f. bie 2ld)fetfchnur.

R a m u f h , m. baž ©etöfe (nad; ©ufžm.).

Ran, adj. früh, frühjciftg: räne hrüfhke, ©inten, bie früh reif mer» ben; rana mefha, bie grühmeffe; rano vftäti, früh, bei Seiten auf» ftel;en.

Rana, f. bte ffitmbe. Ränenje n. bte SBermunbung. Räneniz, nza m. ber ffiermunbete. Räniti, im v. pf. (ober v. impf. (?) unb oräniti baž ^erfeffioum) oermunben: me je ranil , er hat mich »ermunbef.

R an j k i, v. Rajnki.

Räno, adv. früh ®lorgen6, frühsei» fig. Räno n. ber frühe ®torgen: sa räna (fo mie sa dne), auch sarä-no, fo tange ež nöd) Sag ifl.

Rano zelnik (*) m. ber ©unbarjf, ber Cf;irurg. Ranozelnoft ./. bie ©unbarjneifunfl. Ranozeirki adj. munbarsttid;.

R ä n t a, /. eine tange ©fange, eilt nur etmaž behauener, bunner©amnflamm, um SBeingärten, ©eiben u. bgt. ju »erjdunen, bie ßaffe auf ffiagen.

Räntaha, aud; räntoha f. ein gro» bež Seinfucb, baž man jur 3eit bež ©efreibeeintegenž unter bte ßatten (ranta) ausbreitet.

Rantifhe, «. ber ©enfenfltel.

R ä n Z h o h a, f ber £atb|liefet,

Rafke tat i, äm ober rafkezhem , rafkezliem v. impf, miehern,

Rafki dat i, v. R'askidati.

R ä fo h e , f. pl. bte Heugabel.

Rafol, m. baž fiaab (na^ ©ufžm.),

Räfovje, n. (coli) Me ©etreihefpi» ^en, bte Rifpen.

Rafpenjati, raTpeti, v. Raspe-n j a t i, raspeti.

RAft, a. rafti /. maä fyer»omäd)ft, btegrudjl; bet ffiacbSflmm, bcr©ucb«.

R a f t A j a t i, am v. impf, fcbmcljeu, jerlaffen.

RAfti, rAfem, aud; räftiti, im v. impf, wadjfett.

R a rt i i n a , /. baä ©cwäcbä. Ra-ftlinjc n. (coli) bie @ewäd;fe.

R a f 11 j i v o f t (*) f. bet- ©ud)ä.

H a fh a , f. ber ffittcbä, bei- ©ad)Sf()um. Raflienoft (*)/. bie Vegetation.

RA ril i ti, im v. i".pj. aufloefern, locfer machen; reisen, befeen, mittlen.

Ras, prp. gem. untrennbar jer*, »er; u. f. ro., in Obet-Er. unb einigen ©e* geitben Särntenä mirb eä aud) getrennt gebraucht: raspözhiti, jerfpringen; rasvaditi, verwohnen ; ras konja fto-piti, Dorn «Pferbe fteigen; ras drevo vsöti, uom SSattme herab nehmen; je padel ras Tlreho, er ift »om 35a* che gefallen.

R a s a r a t i, am v. impf, auäeinanber pflügen.

Ras beg, m. rasbeshanje, rasbesha-nje n. bie glud)t nad) allen Seiten (diffugium). Rasbegniti, nein Uilb rasbeshati , rasbeshati , beshim -v. pf. unb rasbegovAti , giijem (eig. fann man rasbegüjein nicht fagen) v. impf, nad; allen Seifen entfliehen (diffugere).

R a s b i j a n j e , n. baä 3erfd)lageit, baä Berftören; baä Carmen. .Brbljati, am v. impf, unb rasbiti, ijem v. vf. jerftfiren, }erfd)lagen; lärmen; rasbiti fe , jcrfcblagcn werben, jer= fallen.

Rasbogati fe, am fe v. r. pf. fid) »ertragen, ftd) vergleichen: mi brAti fe lal'iko rasbogamo, mir Sörübet vertragen unä leicht.

Ras boj, rasboja m. berStraßen= raub. Rasbojnik m. ber Straßen; räuber. RasbAjnoft f. rasbojnftvo n. bie Straßenräuberei. Rasböjnfki adj. ftraßenräuberifd), aufrührerifch.

R a s b o r a, f. bie Öangmiebe beim ©agen.

R a s b 6 t a, f. ber ßärrn.

Ras brati, berem, bral, brAn v. pf. auäeinanber lefen, auäeinanber Hauben.

Ras da jati, am v. pf. nad) unb nad) an S3erfd;iebene verffjeileu, ver= fd;enEen.

Ras dani ti, im v. pf. rasdanovati, nujem v. impf, erhellen, hell machen; — fe v- r. pf. l;ell werben.

Rasdati, Am v.pf. TltteS verteilen, verfd)cnEen.

Ras del , aud) rasdelik , Ika m. ber 2lbfchuitt, bie Abtheilung. Rasdelenie n. bie Bertheilung. Rasdeliti, im ober rasdeliti, im v. pf. jerfheilett, verteilen, auäfpenben; — fe v. r. pf. jerfallen, fid; fheifen.

Rasdelitljiv , adj. jerfbeilbar. Rasdelitljivoft f. bie 3ertbeilbarEeit. RasdelovAnje n. baä 'Abtheilen. Ras-ilelovAti , lüjein ober rasdelvati , am v. impf abheilen, jerfheilen.

R a s d e r t, part. jerftört, niebergeriffen. Rasdertija/ bie 3erftörung, ber Bmift.

R a s d e v a t i, am v. pf nad; unb nad; 2!HeS auä einanber legen.

Rasdir, m. ber Bmtft. Rasdirati , am v. impf, jerftören, nieberreißen, abbredjen.

R a s d j a t i, denem v. pf. auä ein= anber legen.

R a s d r ä b 1 j a t i, am v. impf. jcr= bröcfcln, jerftncfeln.

R a s d 1- A p a t i», am f. pf. jerfrafeen , jerlumpf mad;en.

Ras dr As hi ti, im v. pf «Uftetjetl, jum Borne reiben. RasdrAshba f. bie 3lufreiiung, bie £iefettng.

R a s d r e t i, derem v. pf. jcrftbreit, nieberreißen, abbred;en.

Ra s d r 6 b i ti, im ober rasdrobiti, im v. pf. äerftüefcln, jerbröcFeln. Rasdroblenje n. bie Berftücfelung, bie BerbröcFclung.

Rasdrüsniti, nem v. pf. jermah*

leit, {ermahnen, jmifeben ben gingern jerbrüefeit.

Rasdrüshenje, n. bic Sd)eibttng. Rasdrüshiti , im v. pf fd;eiben. Rasdrushljiv adj. trennbar Ras-drushljivoft f. bie Srcnnbarfeit.

Ras dvoj iti, im v. pf. in {Wei Steile tbeilen ; entjroeien; — fe v r. pj. in jwei Steile verfallen; ftd) cnt= jweien, uneittä werben. Rasdvöjnoft f. bie (Sntswetung, bie BwiftigEeit.

Rasen, sna, sno adj. verfchiebett (diversus, varius).

Ratgänjati, am v. impf, nad; allen «Seiten aus eiwtnbcr treiben, jerfreiben. Hasganjba/ bie AuSeinanberfreibuug.

H a s g i r n i t i, nem v. pf ausbreiten, auSeittanberbreifen. Rasgernjen part. ausgebreitet, auSeinanber gebreitet.

Rasgetäti, ara ober rasgezhem, rasgezhem v. impf. wiehern.

Rosgibanje, «.bie Bewegung. Ras-gibati, am ober bljem v. pf. blircb unb burcb bewegen.

Rasgläfen, fna , fno adj. lautbar. Rasglafiti, im v. pf. unb rasglafo-vati , füjem v. impf, beit Stuf Ver« breiten, lautbar machen: rasgläfite me, il;r bringet mich unter bie ßeute. Rasglafilo n. bic 2aufbarntad)ung: göipodovo rasglafilo, bie ©rfdjeinung beS Herrn. Rasgläfnoft f. bie 2auf= barmad;ung.

Rasgled, aud; rasgledih, dlia m. bic Au S fid; t; bie CSinfidjt. Rasgledälo (*) n. ber Spiegel. Masgledati, am v, pf unb rasgledavati, am ober rasgledoväti, düjein v. impf, burcb5 fdjaucn , burd;fucben , burd;prüfen, einfeßen, begreifen.

Ras gnati, rasshenem ober gem. ra-seshenem v. pf. auScinanber treiben, mit ©ewält nad) allen Seifen ausein« anber treiben, jerflreuen: vinojeföd rasgnalo, ber 2ücitt l;at baS gaß jer« fprengfgans auScinanber getrieben; sholnirji fo derhnl rasgnäli, bie Sot« baten ßabeit ben (J)öbet auSeinanber ge« jagt, nad; allen Seifen vertrieben.

Rasgöjsdan, part. wilb, barbarifd;.

Räsgon, m. ober räsgona f. baS ©räbd;en, bie gnrd;e jmifcbeit jwei Acferbeefett.

Rasgoniti, v. Rasgnäti.

R asgovarjati, am v. impf, abßan» belli, j. SB. eine Äfagc u. bgl.; — fe v. r. impf. 9iücffpr'ad;e pflegen.

Rasgövor, rasgovöra m. bie SKücf« fpradje, bie Unferrebung: pilmeni rasgövor, eine fd)rifflid)e Unferrebung. Rasgovören ober rasgovoren , rna , rno adj. beri'bf (dissertus).

Rasgräbiti, im v. p f. berauben. Rasgrabljenjc n. bie Beraubung.

Rasgrabljäti, am v.pf. aušein« anber redjen, auScinanber harfett.

R a s g r i n j a t i, am v. impf. auSbrei« fen, auSeinanber breiten.

i R a s g r i f t i, aud) rasgristi, sem v. pf. enfjmei beißen.

R a s g u b i t i, im v.pf nacb unb nad), fnc unb ba Alles verlieren: ko fmo domo flili, fmo fe vfi rasgübili, als wir nad) Haufe gingen, haben mit uns äffe verloren. 1

Ras-häjanje, n. baS AuSeinanber« gehen; baS Spajiren. Ras-laj&ti, am v. impf. auScinanber gef;en, fid; allmälig entfernen; — fe v. r. impf ftd) ergeben, fpajiren. Ras-höd ?„, ober ras-böjenje n. bie Bewegung, bie (Sommofion. llas-höditi fe, im fe v. r. pf. einen ft a ff cu Spajirgang fl)un. _

Rasiti, idein v. p f. aud) rasiti fe v. r. pf. auSeinanber gehen, fid) jer« fireuen: vefelimo fe bratje, kdar fe vidimo, shaloftni poftöjmo, kdär rasidemo , freuen wir uns, mann mir uns feßen, frauern mir, wann wir auSeinanber gehen, einer ben anbern vertaffen.

Rasjefti, jem ober jedem v pf. entjwei beißen, jerbeißeit.

Ras je siti, im ober rasjesiti, im v. pf. erjürnen, aufbringen, jornig mad)en.

Ras jokäti fe, Am fe ober rasjö-liati fe , jözliem Te v. r. pf. in lau« feS ©einen ausbrechen, ftd) ausweinen.

Ras kaditi, im v.pf. wie 3taucf> auSeinanber treiben unb jerflreuen, jerjtäuben; — fe v. r. pf. wie Piau ch jerflmtt werben, verrauchen.

Raskälati, am v. pf. jerfpalfen, enfjwei fpalfen.

R a s h ä p a t i, am ober pljom v. impf. auSeinanber graben; bie (Srbe jerwith« len, jerfraljen, wie }. B. Hühner.

Raskäsati, shem v.pf. beuftich, begreiflid) machen.

R a s k ä z h i t i, im v. pf. aufbringen, recht jornig machen, giftig macheit.

Rasketäti, v. Rafketäti.

R a skladati, am ober raskladoväti, düjem v. impf. auSeinanber legen, auslegen, jerfegen; erflären.

Raskläti, köijem, kläl , klän v. pf. enfjwei fpalfen, jerfpatfen; (von Hüffen u. bgl.) aufbeißen, aufbrechen.

Rasklavati, am v. impf, öffnen, auffpalfen; — fe v. r. impf fjch öffnen, befonberS von Änofpen.

H a s k 1 e m a t i, am v. pf anSeinaitbcr brangen.

Raskleniti, im v.pf. tmb raskle-pati, pijem -<>. impf. auffchfießen. Rasklepanje n. ba« Auffcbließen. Raskop ati, kopi jem v.pf. att«ein» anber graben. Vergleiche R a s k k p a t i. Ra škofi t i, im v.pf. jerfiücfen. Raskoväti, äin ober kujem v. pf.

5erfd)tuieben. R a s k r e z h k t i, am ober raskrekniti, nem v. pf. unb raskrezhdvati, am ober raskrezhoväti, zliüjem v. impf. auSeinanber flrecfcit, j. 25. bie Süße'. R a s k r i t i, ijem v. pf. unb raskri-vati, am v. impf, aufbecfen, abbe» efen, enthüllen. Raskropiti , geni. raskropiti, im v. pf. jerflreuen : fovräshnilca raskropiti, ben Seiitb serfireuen, in bie Slucht fcbfagen. Raskroplenje n. bie 3erflreitung, bie Berfprengung. Rasla ga,/, bie Auslegung, bie ©r= örterung, bie (SrHdrung; bie 3er'e: gung. Rasläganje n. ba« Auslegen. Raslägati, am v. impf auslegen, erörtern, inferprefiren; serlegen." Rasläka, f. ba« ©ewü[;l. R a s 1 ä m a t i, mljem v. pf. J erbrechen. R a s 1 e g a n j e , «. ba« ffiiberbalten. Raslegati Te , am fe v. r^impf wi» berbatlen, fötten, fcbaricit: petje fe raslega, ber ©efang tönt, fd)allt. Raslefknenje, «.bie AufEnacfttng. Raslefkniti, nem t', pf. aufEnacfett, entljülfen, enthöben. R a s 1 e z h i, zhem v. pf au«eiitanber

jiel;en, »erjtehen. R ä s 1 i k a, f. bie Sifferens, ber Unter» fdjicb.

R a s 1 i j a n i e, «. ba« Vergießen, baS Verfd)ütten. Raslijati, raslivati, am v. impf, itltb rasi iti, ijem v. pf. einen ffaffigcit Körper, befonber« au« Un»orftd)figEcit ausfließen laffen, »er» gießen, »erfd; litten; — fe v.r. impf. unb v. r. pf auSgefdjüffet werben, jerßießen: po vfi semlji fe rasliti, fid) über bie ganje (Srbe ausgießen, bie» felbe überfdOTenimett. R ä s 1 i z h e n , zlina , zhno adj. »er» fd>ieben. Räslizhnoft / bie Verfchie» bcnbeit.

Rasloshen, slina, slino adj. Uiti: ftčinblicb, beutlich.

R a s 1 6 s h i t i, im v.pf auslegen, Alles

herauSfcgeit; erörtern, interpretirat. Raslös linoft,/bie ^Deutlichkeit, bie

Umfldnblidffeit. Raslözhen, zhna , zhno adj. beut: fid), umflältblich : raslözhno mu povej , fage eS ihm bctttlich, flefle e« ihm beutlich »or. R a s 1 6 z h i k , zhka m. ber Unterfd)ieb. Raslözhiti, im v. pf. unterfcheiben, fcheibeit, trennen. Raslözhnoft, /. bie £)eutlid)Ecit,

bie Unferfcbeibttng. Rasni a k ati, am ober mäzliem v. impf, ^erweichen, meid) ntadjen; — fe v. r. impf, jermeichen, t»eid)cn. Rasmäkniti, nein v. pf. jerjupfen. R a s m ä s a t i, shem v. pf. jerfd)mie»

reit, auSeinanber fchmieren. R a smer en je, «. bie Abnteffung. Rasmeriti, im v. pf abtneffen, auS» meffen. Rasmčmik, rasmeresh m. ber Abmeffer. Rasmefäriti, im v.pf. jerflcifcbeit,

jerflcifd)crn. Rasinefti, metem v. pf. uitb ras-metati, am v. impf, jerfehrctt, auS» einaitber Echrett. Ras me t, m. ber ©dhtff. Rasmetäti, äm ober rasmezhem v. pf. jerroerfen, au«eiitanber werfen. Rasine ti, mänein v. pf. jerteiben,

in ©attb, ©taub »erwanbelit. Rasmika t i, am ober rasmizhem

v. pf jerjupfen, serjanfen. R asm i rit i, im v.pf. unruhig ma» eben; — fe v.r.pf. unruhig werben. Rasmifhljävati, am ober rasmi-fliljoväti, Ijüjem v. impf, ltad)» benfen , nachfintten. Rasmifhljen part. in ©ebanEen jerflreut. Rasmi-fhljenoft f. ber 3"ftanb, ba man in ©ebanEen jerftreut ift. Ras mleti, rasineljem v. pf. Jt'r» mahlen, in 9)1 cht »ermanbeln, jerrei» ben; — fe v. r. pf. jermahlen mer» beit, ju Wehl werben. Ras modrovati, am ober drüjem v. p f. ergrubein, erFlügeln, burch eine ajfeftirtc Weisheit herausbringen. Rasmoz hiti, geilt, rasmözhiti , im v.pf. jerwcid)eit, meid) machen; —fe v.r.pf. fid) äcrt»cid)cit, meid)werben. Rasmuhoväti, hüjem v. pf. er» grübeln, erEtügetn.

Rasna fhanje, n. baš SScrleumbett. Rasnafhati, am v. impf, fid) mit AuSeinanbcrtragen befchäftigcn; »er* Icuntben, ausrichten. Rasnafkav adj. öerleumbertfcf). RasnAfkaviz obcrras-nafkaviz, vza m. rasnafliavka f

ber 33erleumber, bte —inn. Rasna-fhävoft f. bte (5igenfd)aft, gerne jit »erfcttmben, »erfeitmberifcheš SBefen.

K a s n e f t i, aud) rasnefti, fem v. pf. aušeinanber fragen, jertragen; jerfiörcn ; »erfettmben : rasnefete me, il;r serreißef mich (5. 95. »or Siebe, »or Bubrtitglicbfeit, aud; »or SBJutl;), and): if)r bringet mich unter bie Settte, macht mich berüchtigt, »erlcitmbef mtd;.

R a s n e t i fe ,' im fe v. r. i'npf. ftd) ausbreiten, fid) »erbreifen: po desbe-iah fe rasneti, über ganje Sauber ftch »erbretten.

R a s n e t i t i , im v. pf. attfheijen.

Rasni sat i, nanisgati, ain v.pf. etwa« Angefaßte« 5. 23. «Perlen auf* fäfern, aušeinanber faffen.

Rasno, adv. »erfd;iebentlid; (varia-timj. RAsnoft (*) f. bie 23erfchie*

benheit (variatio, differentia).

Rasno van je (*) n. bie SSerfcbieben* hetf, bie Sßeränberung (variatio). RasnovAti (*) nüjem v. impf, »er* fd;iebcn fetjtt, »artiren (variari).

Rasodberanje, n. ba« AuSfdjci* ben, baä Aušeinanber*Bfauben. Ras-odberati, rasodbirati, am v. impf unb rasodbrati, berem v. pf. auš* fd;eiben, anSeinanber ffaubett, au« ei* ncr Wenge heran« abfonbern. (ba« weniger ober mehr 23rattchbare).

Rasodenje, 11. rasodevfliina f. bie Offenbarung. Rasodeti, denem v. pf. tlttb rasodevati, am v. impf. aufbecfen, cnfhüflen, enfbeefen, an'« £id;t bringen, offenbaren; rasodeti fe v. r. pf. fid; offenbaren, ftd; auf* fern; eig. ftd; aufbeefett, ftd; cnff)ül* fett, bte Hüffe »ott ftd) wegnehmen. RasodevAzh m. ber ©ntbeefer , ber Offenbarer.

R a s o d 1 o z h e n, part. att«gcfd;iebcn. Rasodlozbiti, im v. pf. aü«fd;eibett, auSfottbern (au« einer Wenge »on...).

RasoglAv, adj. unbcbecff, mit eitt* blößtcnt Haupte. RasoglAviti, im v. pf. entblößen, bloß mad;en (ben ivopf) j abhalftern (baS «pferb).

R a s o b 1 a t i t i, im v. pf. unb raso-

lilAtvati, Matijem obet rasoblatvati, am v. impf erweitern, weiter ma* machen; — Te v. r. pf. unb v. r. impf, ftcb erweitern, weiter werben.

RAsor, 1. rasöra m. bie gurebe b. i. bie »ont «Pfluge aufgeworfene Erbe.

Ras o rat i, rasörjem v. p f. bttrd; bett ^pflug trennen, seraeferu, auSettt* anber pflügen.

Rasosnati, Am v. pf. unterfd;eiben (discernere).

Rasp.äd, 1. raspAda m. unb 1. ras-padi, raspadf f. ber Bmift; eig. ber Berfall. RaspAdati, am v. impf. nach uttb ttad; jerfallen, allmälig aus* einanber fallen. Raspadljiv adj. 5er* breeblid;, baufällig, hinfällig. Raspa-dljivoft f. bie 3erbred)Iichfeif, bie Hinfälligkeit.

Raspärati, am v. pf. jerfrennen (ein Sfetb).

Raspartija,/. bie Uneinigkeit, ber Sroift.

Raspafati, fhem v. pf. (kogar) abgürfen, aufgürten, ben ©ürfel weg* nehmen; — fe v. r. pf. ftch abgürten, ben (Sürfel wegfegen.

Ra speti, pnem, pel, pet v. pf. ausfpannen , aušeinanber fpattnen ; (ein 3elf) aufschlagen; (altff.) freuji* gen: s' raspetimi rokAmi, mit attS* gefpannfett, mit offenen Armen. Ras-petje n. bie AuSfpanttung; bie Äreu* jigung.

Raspifanje, raspifanje n. bie ltm^ fchreibung , bie Bufammenfcbteibung. Raspifati, aud; raspifAti, fhem v. pf. unb raspifävati, am ober raspi-fvati, (üjem v. i?npf. tmtfd;reiben, ba« unorbentlich, serftreut©efd;riebene in bie gehörige Orbnuitg pfammen fchreiben (discribere).

RasplAfhiti, im v. pf. »erfchctt* eben, aušeinanber fd;eud;ett (etwa« Weniger alS dijfugare).

RasplAti, poljem v.pj. serfchöpfen, auSeinanbct fd;öpfen.

Rasplefti, plefti , pletem v. pf. aufflechfcn. Raspletati, am v. impf. mit Aufffedpfcn ftd; befd)äftigen.

Raspljüniti fe, im fe v. r. pf. wie ©peid;el jerfallen, jerpla&en (wie j. 25. p weid;e, faule Aepfel, Birnen u. bgl. p serfatlen pflegen).

Raspobegniti, nem unb raspo-besliati, beshim v. pf. uad; allen Seifen entfliehen (diffugere).

Raspoditi, iin v. pf. perjagen, auSeinauber jagen (diffugare).

Raspök, m. raspoka / ber Sprung, ber 9lifj. Baspökati, am v. pf nach unb nad; jerfpringen.

Baspognati, poskenem v. pf nach allen Seifen in bie gfuc^t fchla= gen (diffugare).

Raspoloshen, part. aužetnanber

gelegt, in Orbnung gejtellt (disposi-tus); geftimmt, gelaunt, gem. aufge= legt (compositus e. g. male). Ras-polöshiti, im v. pf auSeinattber U--gett; unorbenflich burcheinanber ge= roorfene ©achen (jebe) an ben ge(;öri= gen Ort legen (disponere). Baspo-löslinoft f. bie Saune, bie ©eifteš= ftimmung.

Baspölsniti fe, nem fe x>. r. pf. jerfallen, tn eine etwas flüfftge TOajfe jergeljen.

Baspör, raspörik, rka m. bie Oeff= nung, bie getrennte, offen ftefjenbe Oejfnunej.

Raspofaditi, im oberraspofaditi, im v. pf. ben gehörigen Sil antpei» fen (dis/ocare) : vfi goftje fo per okni ftili, öz.ke pa To vfe raspofä-

dili, ade CJäjte jianben beim genfter, ber Safer hat aber jebem ben get)öri= gen ^Plafe angewiefen.

R a s p o r e 1 i I i , im v. pf. UllOrbent= lid; jufammengeftetlte Singe jebeS an ben gehörigen Ort fefecn.

Raspofläti, pöfiilein v. pf. auS= fenben, nad) allen Seifen, nach »er= fchiebenen Orten auSfenben, perfenben.

Raspoföditi, im v. pj. an 33er= fd)iebene auSfeiljen.

R a s p o f t ä v i t i, im v. pf. unb ras-poftävljati , am v. impf, an beit gehörigen Ort (teden, auScinaitber fehen (dislocare). Raspoftävlenje ". bie 2luSeinanberfefcung (dislocatio).

Raspos n ati, am v. pf. erkennen, burd; baS (Srkcnntnijj»ermögcn auS= mittein (noscitando invenire). Ras-posnävati , am v. impf, unterflichcn (noscitare).

Raspötje, n. ber Sreujweg, ber ©d;eibeweg, bie Söegfcheibe: na ras-potji frezha fedi, baS ölück ift lu=

gelrunb b. i. pereinberlid;. Raspbtnik m. baž ginbelfiub.

Raspöz h a , f. ber 9ti§, ber Sprung, bie ©palte. Raspözhiti, \mv.pf. Serfpringen, jerberften.

R a spraviti, im v. pf. raspräv-Ijati, am v. impf. »erff>un, Pergett= ben; entkfeiben; — fe v. r. pj. fid; entkfeiben.

Ras p rez h a t i, am ober rasprčzkiti, im v. pf. pon einauber fperreu (j. 35. bie giijje), grätfcheln (varicare e. g. erura).

Rasprodäti, am v. pf. unb ras-prodävati , am v. impf, nach unb nad; an SBerfchiebene »erkaufen (di-vendere).

Ras p röj, m. bie AttSflrecFuitg, bie (Erweiterung. Raspröjati , am v. impf, ausstrecken, erweitern.

R a s p r ö f t i n a, f. bie ©trecke, bie glad;e.

R a s p r o f t i r a t i , am v. impf. auS= bretten, weit auSeinanber breiten, auS= fpannen.

Rasproftbren, rna, rno adj. auSgcbefjnt, ausgebreitet (spatiosus). RasproTtörjati, am v. impf. gerčill= mig mad;en. Rasproftornoft f. bie Oerattmtgkeif.

Rasproftraniti, im u, pf. auS= breiten, erweitern.

R a s p r o f t r e t i, v. pf. v. Raspro-ft i r a t i.

Raspuditi, v. Raspoditi.

Rasresati, shem v. pf jcrfchneibeit, auSeinanber, entzwei fd;neiben.

R a s p u f t i t i, im v. pf. nach adett ©eiten entfaffen (dimittere)-, jerlaffen, febmeljen. Raspüfliati, am v. impf. jertaffen, fd;mel$en. Raspufha/. baS burd; beit ©chmelsungSproje); (Srhal= feite. Raspüflinik m. ber SBüjiling.

Rasräfti, fem v. pf. unb rasra-fhati, am v.impf auSeinanber wachfeit.

R a s r e fli e n j e , rasrefhcnje n. bie Befreiung, bie ßrlöfung. Rasrefhiti, im v. pf. erlöfen, befreien.

Bas r 6 d, i. rasröda, rasrodü m. ber asolkžftainm.

Basriti, rijein ober rasrövati, am v pf jerwüh'en, aufwühlen.

R a s r u l il i t i, im r. pf. unb rasru-fliavati, am v. impf jerftören, bein (Srbboben gleich machen.

H a s f a h n i t i, nem v. pf. attžjebten, alle yebt-riöfraft 'neumen; — Te v. r. p K aužgejeljrf »erben, bic 2ebenž= fraff verlieren. Rasfähnjen part. auž= gejebrt. Rasfähnjenoft f bie 2luž= gejebrfbeif.

II a s f ä j a, f. bie Unruhe. Rasläjanje «. baž Sännen. Rasfäjati, am v. impf. Unruhe machen, lärmen.

R a s f e d 1 a t i, am v. pf. abfaffeflt.

Rasfejanje, rasfjanje n. bie 3er= ftreuung. Rasfejati, am ober ras-fjäti, am v. pf. verfireuen, jerftreuen.

Ras Tekati, am v. pf. jerhacfen, enfjivei h'icfen.

Rasfeliti , im v. pf. von einer Wenge jebem einjefnctt beit SBolmfifc au weifen; — fe v. r. pf. überfiebeftt, ttberroanbern, aužeinanber »anbern.

Ras forden, dna, dno adj. erboßf. Rasferditi, im v. pj. erboßt machen, Sunt 3»cne reiben, aufbringen. Ras-ferditljiv adj. eboferifd;. Rasferdnoft f. bie erboffbeif.

Rasfefti fe , federn fe v. r. pf. fleh fefcen, jebež feinen ©ifs einnehmen.

Rasfip, m. ber (Schliff: potnik, vidifh tam sidine, dne piifte po-dertine , v' rasfipu flie velike , 2Ban= berer, jiebfl bu bort bie Stuinen, noch in ihrem Schufte groß. Ras-fipati, pljem ober rasfipäti , am v. pf Ultb rasfipavati, am v. impf. et»až SrocFenež, alž ©efreibe, ©anb u. bgl. verfireuen; — fe v r. pf. »erfreut »erben, ficb verfireuen; (von gäffern) verfallen. Rasfipen, pna, pno adj. aužgelaffeit. Rasfipnoft f. bte Aužgelaffenbeit; ber Suruž.

Rasflavia t i, am ober rasflavlo-väti, üjein v. impf, mtb rasfloviti, im v. pf. ben Stubm verbreifen, be= rühmt machen; — fe v. r. impf. unb v. r. pf. in Stuf Eommen, be= rühmt »erben.

R a s födb a., rasfoda/. unb rasfodik, dka m. baž Urteil, ber Urff;eilž= fprueb. llasföden, dna, dno (*) adj. befd;eiben, burch Urfheil beftimmf. Rasföditi , im v. pf aburteilen, burd; einen Urtbeifžfprud; enffd;eiben. Rasfodjenoft (*) f. bie UrfbeilžEtaff. Rasfodnik m. ber (Scbiebžmantt. Rasfodnoft (*) /. bie S5efd;eiben= heif.

, Rasfküfiti, im v. pf. erproben,

verfugen.

= Rasftaviti, im v. pf aužeinanber

= fefcen, jerfefcen (,dislocarej. Rasftäv-

: auJ ™sIUva /• a,t einanber ge=

flellfe ©arbeit.

■ Rasftegniti, nem v.pf. unb ras-

ftegoväti, güjem v. impf. aužbel)= tten, attžbreifen.

Rasftopiti, im v.pf. attžeinanber treten, attžeinanber gehen.

■ Rasftreti, fterem v.pf. äerbred;en,

enfätvei brechen.

Rasfvet, m. bie (Srleucbfung: p*i rasfveti mladga dneva, bet anb/e= d;enbem Sage. Rasfvetiti, im v. pf. erleuchten, beleuchten. Rasfvgtle-niz, nza m. ber (Meucbfefe. Ras-fvetlenje n. bie (Srleuchfttltg. Ras-fvetliti, im v. pj. unb rasfvetlovä-ti, lüjem v. impf, erhellen, et: leuchten.

Rasfhemanje n. bie ©nflarvung. Rasfhemati, am v. pf. entlarven.

Rasfhir, m. ber Umfang, bie jluS« behnuttg. Rasfhirenje n. bie AttžbreU futtg, bie aSerbreifuttg. Rasfkiriti, im ober rasfkiriti, im v. pf. unb ras-fliirjati oberrasfhirjävati,am v-impf. aužbreifen, verbreifen; — fe v.r. p f. unb v. r. impf, fich attžbreifen, ftd; verbreifen.

Ras f hotören je , n. bie Sagerung. Rasfkotoriti, im v.pf. lagern, bie ©ejelfe, baž Sager auffd;lagcn, baž= felbe bejie^en.

Rasfhteti, flitejem v. pf. abjählen.

Rasseberati, am v. impf, unb rassebräti, berem v.pf. aužeinanber Elauben, jerflauben, burcblefen.

R a s s n ä m i k , mka m. ein itnferfcheis bettbež Sennjeidjeit.

R a s s h ä 1 a , rasskalva/". rasshalenje n. bie SSeleibigttng. Rasshäliti, im v.pf. beleibigen. Rassbalnik m. ras-skalniza f. ber 23eleibiger, bie —inn. Rasskalz m. ber Befeibiget.

R a s s h i v i t i, im v. pf unb ras-sbivljati, am v. impf erquiefen.

Ras tajilo, n. baž Auflofungžntiffel. Rastajiti,im v.pf auflöfctt,fd;meljen.

Rastänfbati, am v.pf. Verbünnen.

R a s t ä p ] j a t i, am v. impf jerlaffeit, umfchnteljen.

Rastegniti, nem v. pf. «uäeinans

ber jieften, ausflrecfen, aitSbcftnen. Ras-tegva J. bie AuSbeftttung, bie 2luS* ftrecfung (expansio).

Bastinfhati, v. Rastänfhati.

Rastepen je, n. bie 3erjtreuung. Rastepfti, pcm u. pf. jerftreuen, ver= geubeit; — fe v. r. pf. jerflreut rocr= ben, ftcft jerflrenen: kakor perdobleno, tako rastepeno, wie gewonnen, fo jerronnen.

Rasterg a niz, nza m. eilt JCrlumps ter SBlenfcft. Rastergätev, tvi./. bie 3errei|ung. Rastergati, äm ober ras-tergati, am u. pf. jcrreißen.

Raste rpinzbati, am ober raster-pinzhäti, am v. pf. jermarfern.

Rastogötiti, im v. pf. (kogar) auf» bringen, erbojjf maeften; — fe v. r. pf. erboft, recftf zornig werben.

Ras topiti, gem. ras topi ti , im v. pf. jerfdiinetjeit, umfrfmielsen. Rastop-niza f. ber (gdjmefjtiegel.

Rastrefti, fem ober rastrofti, fim v. pf. verfd)ütfen, jerflreuen.

Rastrupiio, n. ber Mauerbrecher (überftaupf jebcS 3nflrumcttt jum 3ce= brecften). Rastrupiti, im v. pf. jer= brechen.

Hasura, m. ber SSerjtanb. Räsumen ober rasümen , mna, mno adj. wer» fiiänbig. Rasumeti , im v. pf uitb rasumevati, am v. impf verjicften. Rasumljiv adj. verjtänblicft. Rasum-ljivoft/. bie 58er|länblicftfeit. Rasüm-noft f. bie Vcrjtänbigfeit.

Räsun, prp. mit 2luSnaftme,. außer, ausgenommen.

R a s v ä da , f. bie SSermöftnung , ber Mißbraud;. Rasväditi, im v. pf. uitb ras vaja t i, am v. impf vet'WÖftncn. Rasväjanje n. baS Verwöhnen. Ras-vajaviz, vza m. ber SSerwöftner.' Rasväjen ober rasvajen part. »er= wöftnt. Rasväjenoft f. ber 3l'flaitb, bie (Sigetifdjaff, ba man verwöftnt i|t, bie Sßermöftnffteif.

Rasvalina, f. ber SKuin, ber ®d;uff: na rasvalinah novina osliivi , auf ben Prummern blüftet ein neues ßeben auf. Rasväliti, gem. rasvaliti, im 1a pf. jerfiören, nicberreißen (destruere).

Rasvedreti fe , v. r. pf. (vom 3ir= mameitf) ftcft auSfteifern.

R a s v e j a t i, am v. pf wie ©preu jer|lretien, jeriMuben.

Ra s v e f e l e n j e, n. bie Grgöfeung, bie fittjlbarfeit (berSrfolg voit rasve-felnoft). Rasvefelezhen, zlina, zhno obet- rasvefelen, lna, lno adj. er= frettlid;. Ravefelitel n. ber ©rfreuer. Rasvefeliti, im v. pf (kogar) er? freuen, grettbe erregen. Rasvefeliv adj. erfreulieft, ergögücft. Rasvefeli-voft f. bie < Srfrculid;Eeit, bie 6rgö(j= lieftfetf. Rasvefelnoft f. bie (Srgöfeung b. i. waS jur ©rgöfcung bienf. Rasve-felvati, am ober rasvefeloväti, lüjem v. impf. (kögar> erfreuen, greube erregen.

Rasvesati, shem v. pf. unb ras-veshoväti, sliüjem v. impf. auflös fen, auseiitanber biitben fdissolvere).

Rasvezhoväti, zliujem ober ras-vezhvati, am i>. impf. Vermehren.

Rasvishan je, rasvishänje n. bie (Srweifung: bic Anorbnttng. Rasvi-sliati, am v. pf. (komur kar) erwci= fen, bemeifen, fo baß gar feilt 3weifel übrig bleibt; in bic geftörige örbitting verroeifen. Rasvishljiv adj. erweislich. Rasvishljivoft f. bie (SrweiSlicftEett.

R a s v l ä z h i t i, \mv.pf. verfd)leppen, naeft unb nacftMeS auScinanber jieften.

R a s v l e z h i, zhem v.pf. auSeiitanbcr jteftett.

Rasvora, f. bicCangwiebe, bie2Sinb= flange; ber TOagebalEeit.

R a s v p i t, part. verrufen, berüefttigf. Rasvpiti, ijem v.pf. verrufen, be= riicfttigf maeften. Rasvpitje n. bie T>c-rücftfiguttg, bie Verrufung.

Rasvrezliiti fe, gcitt. rasvrezliiti fe , im fe u. r. pf. ftcft ereifern, in 4>i6e gerafften.

Rasvrozhba, f. bie (Srftifeung. Ras» vrözhiti, im v. pf. erftifeen, in -SM&c bringen; — fe v. V. pf. fid; erftifeen, tit ^t(je gerafften. Rasvrözhnoft f. bie (Sigenfd/aff, ber 3ujlanb, ba man cr= ftifet ifl.

R a s v ü d e n, (*) dna, dno adj. gid;f= brüeftig.

Rasvüdenje, (*) n. bie 3erglicbe= rting. Rasvüditi, im v. pf. jerglicbern.

Rasvüdnoft, (*) /. bie ©idjtbru* drigfcif. Rasvüdnik m. ber G5id;tbni= eftige.

R a s v ü j s d a n , aud; rasvujsdän part. auSgefaffen. Rasvujsdanoft, rasvujs-dänoft f. rasvujsdänje n. bie 2luS«

geloffenheif. Rasvüjsdati, am ober rasvujsdäti, am v. pf. auägelaffen niadjen.

Rasvümen, mna, mno adj. »er» ftiillM'g. Rasvumeti, im v. pf. »er» flehen, einfelKlt. Rasvümnoft f. bie 83erjtänbigEeif.

Rasvun, prp. außer, ausgenommen, mit 3(uSnaf;me: rasvun feftre nikogar ne blo, außer ber ©chtoefler war Rientanb.

Bas/iäpan, part. jerflttnpf. Raszä-naniz, n/,a m. ein serlumpter TOenfd). RaszApati, am v. pf. jerlumpen, in ge(jett »ertoanbeltt.

Raszep, m. bie (Spalte, bie ©pal» fllltg. Raszepiti, im v. pf. fpaifen, aužeinanber fpalten.

R a s z e f t j e , n. ber ©cheibeioeg, ber Srettjireg, bie ffiegfdjeibe.

R a s z ü k a t i, am v. pf. jerfefceit, jer» lumpen.

Raszvefti, zvetem ober raszvefti, zvetem, attdp raszvetiti, im v. pf. unb raszvetoväti, tujem ober raszvi-tati, am v. impf, ausblühen, attžeitt» anber blühen.

Ras z vi rat i, am v. impf, unb ras-zvreti, zvrein v.pf. ©d)tnals, ©ped' u. bgl. jei-fcbineljen, fchmeljeu machen.

R a s zliemeriti, im ober raszhe-lneriti, im v. pf aufbringen, jornig madjen.

R a s z Ii e r T t v i t i, im v. pf. attffri» fd)eu, burd) unb burch frifeh machen.

Raszhefati, gem. raszhelAti, ras-zhefkem v. pf. aužEčmimett, aužein» anber Eatnmen, jerEattimeit.

R a s z h e fn i t i, nem v.pf. attžeitt» aitber, entjroei reißen (5.93. Cetntoanb, Such u. bgl.).

II As lici j, slilja ober räslienj, shnja m. ber 93ratfpieß. Räshnik m. ber 95rafenroenber'.

Rat (f) 2. rata, ratü m. ber Rath. Rätati, am v. impf, (komur kar) rati)en, jurathen.

RA tati, v. Grätati.

Räte j, m. ber '»'leferžmaitn. Ratejka f baž Acferžtoeib.

RAtiThe, ratiflizhe n. ber Saitjeit» ftiel.

R t n i k (*) m. ratniza f ber SBaffj* geber, bie —tnn.

Raven (fo »tel alS srAven , srAvno)

prp. neben, bei: rAven mefta To vali , neben ber ®tabf (fegen bie Dor» fer; ravenklapiz, ber «RitEnecht; rA-venshena, baž £cben>eib. A ve n, vna, vno adj. eben, gerabe; aufrecht: leta päliza je ravna, bie» fer ©tab i|t gerabe, b. i. nicht gebo» gen ; raven morafh flati, bit mußt aufrecht flehen ; rAven pennernik ober rAvnek (*), ber gerabe X)urd)= meffer. Ravena , ravnina, ravniza, rAvnja, ravnjäva, ravnöta f bie ©bene, bie gladje. RavnAnje n. baS ©bett»mad)en, baž ©biten. Ravnati, Am u. impf eben, gerabe machen, ebnen, aufrichten: k' deshju Te rav-nä, ež fieht auž, alž toenit ež regnen wollte, ež richtet ftch sunt Regnen. RavnAzh m. ber (5lcichmad)et\ ber ©biter. Ravnik m. ein ebener baž gerabe ^flugeifen. Ravnitva/'. bie Richtung. RAvnizhki ober rav-nizhki adv. eben, nach ber ©bene. RAvno adv. eben, gerabe: rävno präv, eben recht, apropoS; ravno s da j, eben jefet, gerabe ifct; rävno täk, rävno tako, gerabe fo, eben fo. Ravnoferzhen, zlina, zlino adj. ge= rabe, aufrichtig, offenherjig. Ravno-lerzhnoft f. bie öerabherjigEeit, bie öffenherjigEeit, bie Aufrichfigreif. Räv-noft ober ravnoft f. bte ©erabljeit, bie greimütl)igEeit: na ravnoft mu je odrekel, er hat ež ihm gerabeweg abgefchlagett; na ravnoft govorim, povem, id; fpreefte freinnithig, nehme mir Eeiit 93latt »or ben SRunb. Rav-notift pr. eben berfelbe, gerabe ber» jenige. Ravnovägen, gna, gno adj. baž ©leichgetotchf l;flbenb , gleichge» i»id)tig.

Rävf, m. ber 3«nE. RAvfati, am v. impf. Manien.

Riza ,f. bie Gnte fanasj : divja rA-za , bie 2Bilbcttfe. RazAk, rAznian /«. ber ©nterid).

K ä z Ii a 1 o , razhälo , razliilo n. eine Reuße sunt gangeit ber Ärebfen, bie KrebSreuße.

R ä z k j i, adj. JfrebS..., »ott Ärebfen (cancrorum , cancerinusj : räzlije

fhkärnje, bie Krcbsfcheren; ©ttfen..., »01t ©Ilten (anatum , nnatariusj : räzhji orel, ber ©nteitabler; räzlije mefu, baž ©ntenfleifd).

R a z h ü n, m. bie Ked)ttuttg. Razliunar, rja m. bei- Kccbentneifter, ber Kcdjncr. Razbünenje h. bat Keddien, bic Kecb= itcrei. Razlmniti, im v. irnpf. red;= neu, berechnen. Razhünftvo n. bie KedjenEunfi. Reber, bra m. bie "änfyöfye. B e b i k a ,/. bie Mootbecre (alt Strand; einjeln befrachtet). Rebizhje«. (coli) bat Mootbeerengefträucb. Rebra, n. pl. bie Kippen, bic (Seife : v' rebrali me boli, in ber Seite habe ich ben@d)mers. Rebraft, rebrät adj. mit erhabenen Kippen verfchen, ge= rippf. Rebrenik, rebrenik rn. re-brovje n. bat SEeleft, bat 5?noci)en= gebäube, bat ©erippe. Rebrize/.^/. bie Äarbonabe (eine 5leifd?fpeife). Rebro , rebro n. bie Kippe. Red, / bie Keibe. Red, m. bie Drbnung, ber Orbcit. Redek, dka, dko adj. feiten, fdjiitfer : zlö po redkim k'nam pride, erEommf gar feiten 51! nnt; kdor redko feja, bo redko shnjel, wer fparfam fäet, roirb fparfam ärnbfeit. Reden, dna, dno adj. regelmäßig,

orbenflich. R e »1 i f b e, n. bat ©ebege. Rediti, im auch rediti, im v. irnpf. orbnen.

Rediti, im v. irnpf. nähren : dobro ga redifh, ker je tako srafel , bu näfjrft ihn gut, roeil er fo geroachfen ift. Rediten, tna, tno ober rediven, vna , vno adj. nahrhaft. Reditnoft, redivnoft/. bie SRahrhaftigEeif. R e d i z e , /. pl. Eleine Keihctt. R e d k o k d a , adv. feiten. Redkoft f.

bie Seltenheit-Redni k, reditel m. berStäljrer, ber

Erjieher, ber Pflegevater. Redof, m. eine fel)r große höljerne Keuter, um bat (betreibe von ber Spreu ju reinigen. Redftvo, ber Orbctt; bie Elaffe. Rega,/ ber Caubfrofch (rana arbo-rea, calamites) ; fropifch: ber Cluacler überhaupt. R e g e 1 z a, f. bie Kegel. Regetäti, am audb regezbein ober regezhem v. irnpf. mie eine Elfter fdjreien.

R e gl j ;in j e, n. bat CluacFcn. Regljalt adj. immer quactenb. Rcgljäti, am

v. impf, quaefen (mie bie Üaubfröfdjc); fropifch : plaubern. Regljazb m. re-gljazha f ber plaubcrcr, bie —inn. Regrad, rn. bat Pfaffenblaff, bat Pfaffenröhrdjcn (Leontodon taraxa-cum. Linn.). Reja, f. bat SSichfutfer, melcbet jur Mäflung, sum güftern bet Sßichet, befonbert berSdjmeine, vermenbet mirb, alt: Erbäpfel,Küben, Mohren it.bgl. R e j b a, f. bie Pflege, bie Nahrung. Rejeniz, nza rn. unb rejenzhik rn.

d. ber Pflegefohn, bat PfTegeföhnchen. Rejenka J. rejenzhiza f. d. bie Pfles gefodjfer, bat ^flegeföchterdjen. Re-jenzbenje n. bat Pflegen, bat Er« Sieben. Rejenzhiti, im v. irnpf. in Pflege haben, erjiehen. R e j i 1 o , m. bat 9tabrungtmiffcl. R e j i z, jza m. bat PflegeEinb, bat

ÄofiEinb. Rek, m. ber Spruch-Reka,/, ber glitß; bie Sfabf giume. R e 1 i h , m. ber ßärebenbaum, bie fiärche (Pinus larix. L i n n.). Relihov adj. Iärchcn, von Cärchenhols. Rima (f-)/. bie ffianbleifte; bie Kahme. Reinen, remena rn. ber Kiem, ber Kiemen. Remenär, rja m. remena-risai/ ber Kicmer, bie —inn. Re-menarjev ober remenarov adj bet Kiemert. Remenärfki adj. Kiemer..., mie bie Kiemer. Remenje n. (coli) ber Kiemseug. Remenovadj. riemen, von Kiemen gemacht. Remenzbek m. d. bat Kiemdjeu. Rena,/, ber Jpafenbecfel. Rčniza f.

d. bat Hafenbccfcldjen. Rčnem, in jnnerEr. für shenem, ich treibe.

Ren z hiti, im v. irnpf. mie eilt Bär brummen.

Rep, m. ber Sdjmans, ber Sd>meif, berSd;Iepp: ima jesik kot krava rep (dolg), er hat eine 3"nge mie ein Sdjmerf; Rog she ve, kteri kosi rep krati, ©off meiß febon, menit cr 5Üd)figef.

Repa,/, bie Kiibe (rapum , rapa) 1 gelbe Kttbe, b. i. bie Möhre, koren; läflika repa, ber Erbapfel, bie iiar= toffeln.

Rep ar, rja m. eine ibealifche Miinje ber Srainer, fed;t Solbi im Sßerfhe, bet Sßafjen.

Repäft, repät adj. gefchmänjt, mit einem Sd;man$e verfemen. Repäzha, J. einen Scbroanj f;af, im o roeib« Iid>en ©efdjfedjteS ift, gewöhnlich ein Beiname ber Šul;e.

Repetniza,/ ber Ablerflügel.

R e p i n a , f. (coli) ber Scbroeiffheil.

Repen, pna . pno adj. Kuben..., »Ott Kt'tben; repno ferne , ber Kübfamen.

Repifhe, n. ber Kubenaefer, baš Kiibenfelb. Repiflien, flina , flino adj, Küben...; repifhna njiva, ber Kübenacfer.

Repiza,/, d. eine ffeine Kübe, baš Kiibd?en.

R e p i z a , f. ber 23agenfd;meif (an Bauernmägen).

R e p 1 j a , /. ber Kübenapfel.

R e p n i k, repnjak, tn. ber Kübenfopf; ber Hänfling (Fringilla cannabina. Lin n.J. Repniza/. bieKiibeitgrube; baS Kübenmaffer. Repokopiz, pza (*) /n. ber Kübengräber.

Ref, adv. (ober eia. ein inbeclinableS Subftanfi»umroeibt.®efcblechfeS)mahr, n>af>rf;affig, in ber 2f;af, mirElid;: päzh ref, rool;i mal;r; to je ref, baS ifl roal;r; to ni ref, baS ifl nicht mal;r; ref je, mafjr tfi'i; ni ref, es ifl nidjt

ma(;t-

R e f, 1. red , refi /. bie -Öeibe , baš HeibeEraUt (Erica vulgaris. L in n.J.

Hefa, f. bie Spifse ber 2lel;ren, bie Kifpe; (ein ISaifergcroäcbS) ber Sa« (fjer. Refaft, refät adj. mit Kifpen »erfehen, gerifpf; rauh (asper).

R e f e,f.pl. ber jviiebelbart, berSchnurr« hart.

Refen, adv. mahr, mahrl;aftig, wie?5 lid), in ber 2f>at.

Ref je, n. (coli) eine Wenge Heibe, HeibeEraUt (Erice vulgaris).

R e f k, i. menit ež einfebfägf.

R e f n i z a , bie 2Bahrl;eif: sa re-fnizo ober po refnizi ti to povem , baš fage id; bir in 2Bahrl;eit; to ni refnizi podobno, baš fd;eint nicht mahr. Refnizken, zkna, zhno adj. mallt, mahrhaft: refnizhno vam povem, mahrlkh, fage ich euch. Re-fnizhnik (*) m. ber äBahrheifSfreunb. RefnizknoTt f. bie SßahrhaftigEeif.

Refnoba,/ ber (Srufl. Refnöben, bna, bno adj. ernfl, ernfilid;. Re-fnobnoft f. bie ©rnfllid;t'eif.

Refhenj, Thnja, fknje adj. grfö« fungS...; Tveto rdfknje ober refhno telö, ber CSrlofuttgSleib, baS £>ocb= mürbigfle (Corpus Redemptoris). Re-flienje n. bie (Srfbfung.

R e f h e t ä r , rja m. re'rhetariza f. ber Keutermacher, bie —inn.

Refhetärka, f. ber 9?ame einer Wanje.

Refhetarjev, in ©f. gem. rerhe-tärov adj. beS KettferniadierS. Re-fketärfki adj. Keufermad;er..., mte bie Keutermacher.

Refhetka,/. baš GSiffer.

Refheto, refheto «. ber Käber, bie Keufer: vödo s'refhetam sajemati, ftch eines untauglichen Wittels be« bienen.

R e Tli 1 tel, m. ber ©rföfer. Refliiti, im v.pf. (kögarzhefar) (öS machen, erföfeit, befreien, auslöfen: refhi näf tolko bolesin, befreie uns »on fo Wielen SranEheifen; hlazhe mi je re-fhil, er hat mir baS BeinEleib aus« geföfet. Refhitva,/. bie ©rlöfung, ba3 (SrföfungSmerE. Refknili, m. refhniza f. ber (grlöfer, bie —inn.

Res, 2. resi, resi /. baš SBiertefpfunb; bie Kebenfcbniffjeif, bie©d;nittarbeif; gefdjniffeneS ©trof; jnt Jüfterung ber ^>ferbe (JpäEerltng); (in ber Sprach« lehre) ber Beiflrid) (,).

Resäk, tn. bieSd?neibebanE.

Resaniz, nza ober resanilt m. ber SSerfchnitfene, ber Saflraf.

Resaniza, resanza f. unb resanzi rn. pl. gefchiüttene Slubel; gefebniffe« neS Stroh f«t ^Pferbe.

Resanje, n. baS Scbneiben. Resär, rja m. ber ©cbroeinfdineiber. Resati, shem v. impf, fchneibetl. Kesazh m. ber Kebenfcbit'iffer. Resatiza/. (nad; 0 u t S m.) bie ©äge.

R e s b a, f. ein gefcbnifefeS Bifb. Res-

bär, rja m. ber Holjfcbneiber, j,er

Bilbf;auer.

Resen, sna, sno adj. fchneibig; (»Olli Sßetne) frifch.

Resitva,/. bie Kebenfd;niftäeif, bie ©chniffarbeif.

Res 1 j an je, n. baš ©ebnifcen. Re-sljäti, am v. impf, febuifeen, fdjnifjeln.

Resni k, rn. in St. ber Scbnittfing b. i. jenes Sfücf Kebe, meleheS beim Schnitt am ÜIBeinflocte gelaffen mirb.

unb gewöhnlich brei Bugen $at; in £r. foll es ein Erummeä Meffer fei>n, wo-uiit man bie©einrebeu befchneibef (in ©f. l;eif;t ein fold)eä ErummeS Kcb= meffer vinjak).

K es k, (fies r'sh), 1. r'shi, r'shi f. einfi unb eig. (Sefreibe überhaupt; jefet ber Koggen, baä Sora (Seeale cereale. Linn.).

K es h a, f. ber Maulaffe, ber mit auf; gefperrfem Mutibe fnngofft; ber immer grob, ungejogen lacht, ober fo weinet.

R e s h A 1, adj. Elaffenb. Reshanje, reshanje n. baS Staffen; baä gtetfeben ber 3ä(;ne, beä Munbeä: grobeä ßa> djen ober ©einen; baä Murren. Re-shati , reshim v. impf. gem. re-shati le , reshim fe, reshal fe v. r. impf, Waffen; bie 3«bne, ben Mititb (Tetfchen, baä Maul offen haben; grob lachen ober weinen (baß man babei bie 3al;ne jetgf); murren.

Reshen (lieä r'shen), adj. roggett, Koggen..., »on Koggen: resheni kriih, baä Koggeitbrof, roggeneä 23rof. Resheniza (lieä r'sheniza) f. baä Koggenftrot). Reshenjak, r'shenjäk m. baä Koggenbrot, baä Kornbrof. Reshifhe, r'shithc n. ber Koggen; aefer, baä Koggenfelb. Reshnizvet (lieä r'sli n i z vet, ober ift roshnizvet richtiger?) ber Monat, in bem baä Sorn btüf)t, ber Monat 3uniu8.

R e t a, f. eine Art Keuter.

R e 11 j a n j e, n. baä 9?teberbre(/eii, baä Einengen. Uetljäti, am v. impf. einbretjen , einengen , feftEnebeln.

Reva, f. bie Srübfal, baä Elcnb. Reven , vna , vno adj. elenb, arm , betrübt, trübfelig: fträfhno je reven, er ifl blutarm. Revesh m. ein mit; leibäwürbiger Armer : fkriven revesh, ein Jöauäatmer. Reviza f. ein Etei= neä Etenb.

Revkaft, adj. ttufreunbtich. Revliati, am v. impf, unfreunblicb fe»U, grob antworten.

Ii e v n i Ii, m. ein Etenber, ein Armer. Revniv adj. cleubiglid), armfelig. Revnivoft f. bie Armfetigfeit. Rev-noft, revfliina f. baä Etenb. Revflie-ta n. ein etenber, armfetiger Menfch.

Reza,./I bic Ente (anas). Rezali "i. bev Enterich.

iRezelj, i. rezlja ober rezeljna m.

! ber Obflftiel, ber Übflftengef.

Rezovina,/. (coli) baä Entcnflcifd).

Rez Ii, ?.. rezhi, rezhi f. baä Sing, bie ©acbe; (froat. batm.) baä ©ort.

R e z h b a, f. bie Sage, baä öerücbf. Rezhenje n. ber Auäfprud). Re/.hti, rezhein, aud) rezhi, rezhem, rekel , rezhen v. pf. fageit, aužfprcd)cit: tako fva fi rekla, fo haben wir uu5 perabrebet; örgel ne fhlälaj, bi rekle, bic £>rget betafle itid)f, ftc würbe einen Jon geben.

R e z h i k a , rezhiza f. d. baä Singlein.

R e z h j i, adj. Enten ..., »on Enten.

Rez lin i za, f. ein SauEärubtcfcft ber alten Slawen, bem OS Ott ©wantewib geweiht.

Rezhovina, rezhovlna f. ( coli) baä Entenfleifd).

Riba,/, ber gifd) (piscis). Ribarenjc n. baä gtfd)cn. Ribarija f. bie gU fcherei. Ribariti., im v. impf, fifdien, jti fi'fcben pflegen; gifd)hanbel treiben.

Ribaniza (*) f. (coli) geriebene K üben.

Ribati (t) bljem v. impf, reiben. Ribesh m. baä Keibcifen, baä Kub; eifen.

R i b e s , m. bie 3ofmnniSbcercn (Ri-

bes rubrum. Linn.).

R i b i k a, f. ber SSogelbecrbaum (Sor-

bus aueuparia. Linn.).

R i b i t i , im v. impf, fi f dl e rt.

Ribi z a , f. d. baä gifd)fein; ber MuSEct; bie Stiere. Hibzhat adj. muäEutöä.

Ribi z h, m. ber gifdjer. Ribizhär, rja m. ber gifd)biinbler. Ribizhinja, ribizhka f. bie gifd)crmn. Ribji adj. gifd).. ., »on gifchen: ribja koft, bie gifd) g rate; ribja mäft, ber gifd); thran; je jifno kot ribje okö, eS ijj ganj hc'tcr- Ribnik m. ber Seid), lliboviten, tna, tno adj. fifcbreid). liibovitnolt f. .ber gifd)reid)tlnuu. Ribfhki adj. gifd)er..., nad) Art ber gifd)er. Ribfhtvo n. baä gifdjer; gewerbe.

R i d a, /. bic Keibe, bie ©enbung. Ridati, ain v. impf. Keiheit niadien.

Ribati, am v. impf, riitpfcn, Eoppeu ; wie bie Efel fd)reien, iauen.

Iti gl a, f. ber £>afenbecfel. Rigli/.a f. d. beiä .f>afenbeefe(d>eii.

Iii bel, lila m. bie Hc<$rL Ribljati, ä v. impj. hecheln, bittet) bie Jöecbel jiel;en.

H i li t a (f) /, baž ©eridit, bie Speife.

Hibtar (f) rn. bet- Seichter, ber Šorfs riehfer. ltilitarnija ./. baž Stid)fer= amt, baž Sorfrirf)feramt. Rihtarov adj. bež Michterž.

Ribati, am v. impf, wie ein ßötoe h ni Heu (?).

Ril, m. baž Stamiuffmf.

Rima, v. R e m a.

Riniti, nem v. pf. ltnb t), impf. forffchieheit.

R i n j. a (t) f. bie Kinne, v. S bi eb.

Ripl'ati, ain ober ripiati, ain v. impf, mit bem Hintern rochen, nn= rttbig fifeen.

Ril', rn. eig. ber Siger (Felis Tigris. L i n n.); gem. auch ber 2ud;ž (Felis Lytioc. L i n «.).

Rita, /. eig. ber Seoparb (Leopar-thus); gern aud; ber liudjž (Felis Lyncc. L i n n.).

Rifaft, ril'at adj. getigert.

H i Ta t i, am v. impf jcichnen; tigern.

R i f a zbili, im v. impf, wiel)CtU.

11 i r e n a ,/. ber ßeoparb (Leoparthus); ba» »panterthier (Felis Pardus. L.).

R i Iii peta, n. pl. bie Stiefelljolser.

11 i f b i in ga, / bie ©erzeuge, baž @eräfl)e.

Ris h a, f. bie Steihe, ber Streif. Rishaft adj. geflreiff.

11 i s b a n , gern, riclshan m. ein bratt= itež ^fei'b, ber ®rann.

Rit, aucl) rit, 2. riti f. ber Wintere, baž Oiefafie (ber 2lrfd)'). Ritaft ad,.

' großhinterig, einen großen Hintern habeitb. Ritati, ain v. impf. uil= ruhig, ftofftg fei;n, mit bem Hintern l;in unb i;er wefeen: bönj rita, pa ga vender podkujejo, baž Werb fchfcigf anž, mirb aher bod) hefchlagen.

Riti, rijem, ril, rit v. impf, mil)' len; brättgen.

llitinfko, ritniflilco adv. rttcfliltgž (gehettb, en reculant, wie J. 'B. bie Ärebfett). Ritnib, ritnjalc rn. ritni-za f. ber gettbarm, ber 5Jla(lbarm.

Ri vi nba , f. ber 3wift.

U i v i z , vza m. ber Stiiffel. Ilivzbek m. d. baž Stftffeldieu.

R i z h i k, zlika m ein hrattitež ^Pferb, ber 9Sraun. Rizbka f. eine hranite Stute, bie 23raun.

Rja, ticž r'jaf. ber Kofi. Rjäv adj. rojita; auch braun. Rjaveti, im v. impf. ro|ttg werben, rojten. Rjave vdana f. (coli) üetroffefe Singe. Rjavina f. ber Stoji. Rjaviti, im v. irnpf. rojfig tnad)en. Rjäviz, vza m. unb rjävzhik m. d. ein fid)fbrau= itež Sfrier männlichen ©efd)fed)tež; gem. atid) ber Stofhkopf, ber rofl;e Haare hat.

R j ü b a , f. baž iBefttuch; überhaupt ein grojjcž Sud).

Rjüti, rjövem ober rjüjem, rjül v. impf, (wie ein ßöwe) brüllen; jtarS febteieu, beulen. Rjütuv, rjütvi f. baž öebrülle, ©elicule.

Rob, 2. roba, robä , robü , robova m. ber Saunt ; ber Stanb ; .ber 58ug.

Roba,/, baž 3eug, baž ©crgfhe, bie SBaare.

Robät, adj. mit Stdtibern »erfelien, kantig: robato - fbtulaft pptamibal, pi>ramibenförmig.

R o b a t i z a , f. bie j?olbe (ltad) & u t ž 111.).

R o b k z b, m. bet Sdmeibcr; in j?f. aud) baž Hanbtud).

R 6 b a z h a , aud) robazba /. einft ltnb eig. ein grojjcž, tangež Halžfud), weld)ež, flaff bež Hnnbež, bie SSrufi bebeefte; jeljt gem. ein Eurjež, nur biž ait bie ßetibett reid)enbež, grobež Hcmb; aud) jebež Hemb überhaupt.

Rollen, röbiz , bza m. eig. ein fid' ner Saum; überhaupt ein flcinež ge= faumtež Sud); shepni röbez , baž Sdmupffud), baž Sacffud); vratni röbez , baž Halžfud) ( vratnik ? ).

Robida,/ bie 2?rombecrflaubc, bet ©totnbecrjirauch (Rubus). Robidje n. (coli) eine Wenge SSrombeetflauben, baž SSrombcergefträud).

R öbiti, im v. impf fatimcit (eitt Such u. bgl.).

Robota,/, ber grohnbieitjf (Stobofh). Robotiti, im v. impf fröhnett, grol)tt= bienfie leijfen.

R o b s e 1 , v. Robida.

Rod, 2. roda ob. roda , rodu , rodova m. ber Stamm, ber Solfžflanitu baž (%fd)(ccbt, bie Sattiilie ; bit 05c= Iteration; bie ©ebttrf (?): fmo i'i v'rod i, wir gehören sunt nämlid)en @cfd)lechfe, wir finb einanber »erwanbf; bodo ga

zhaftili vfi rodovi, eS tperben if)tl greifen alle ©efdjlcchter.

R o d äli, m. ber Sanbežeingebome; ber 23lutžoern>anbte.

Rodbina,/. (colij bie gamilie, bie gamiiienglieber jufammcn genommen. Rodbiniz , nza , aud) rodbinjali m. ber aSerroanbfe; baž gamiliengfieb. RodbinTki , aud; rodbinlten, ftna, Ttno adj. »ermanbf; jur gamilie ge= hörig. Rodbinftvo n. bie SBerroanbf* 'chaff.

Roden, auch roden, dna, dno adj. frud;fbar.

Rodi tel, attd; rodiviz, vza m. ber (šrjeuger, ber SSafer (genitor).

Roditi, im, il, rojen ober rojen ■V.pf. (aud; V. impf.) jeugen; grfichte bringen, frud;fen; gebären, jurfflelf bringen: Abraham je rodil Isäka , Abraham jeugete ben^faJ; leto drevö vlako leto rodi, biefer SSauin fruch* fet alle3ahre b.t. er bringt alle Sahre grüßte; njegve gorize räde rode, feine SEßeinberge ftnb gern fruchtbar; in Bog rezliek'Evi: s'teshävo bäl'li otroke rodila, unb ©Ott fprad; }ur (gpa: mit ©d;mersen wirft bu bie Sinber gebären.

R o d i v e n , (*) vna m. (in ber ©prad;= lehre) ber brifte 23eugungžfaH.

Rodi za, / bie (Srjeugerinn, bie@e= bärerinn, bie TOutfer.

R o d j a n i k , rodnik, rodnjäk m. ro-djaniza, rodjänka, rodniza, rodnja-kinja /. ber 23lutžfreunb; ber 5Ber= toanbfe, bie —inn.

Rödnoft,/, bie gruchtbarfeit.

R o do vin a, / fco 11) baž ©efd;fecht; bie 58erroanbtfd;aft, bie SDenoanbten; bie gamilie: dobre rodovine biti, pon gutem ©djlage fetjn.

Rodoviten, tnä , tno adj. frud;t= bar. Rodovitnoft f. bie grud)tbar= feit.

R o d v i n i z , nza m. ber Anperroanbte.

Rofijän (f) m. ber Suppler. Rofi-janiti , im v. impf, fuppeln. Rofi-janka/ bie jčupplerinn. Rofijanftvo n. bie Supplerei.

R 6 g, m. baž Horn ; r6g obilnofti, baž giiÖhorn; köear v'kosji rog vgnati, 3e= inanben in'ž 23ocfžhoru tagen, in bie ®n= ge treiben; Bog she ve, kteri kosi rog odtriipi, ©oft weiß fd;oit, tren er

Süchtigen fotl. Bogät adj. gehörnt, mit Hörnern »erfehen: on bö bogät, kä-dar pef rogät, er wirb reich, wann ber Hunb gehörnt b. i. nie. Bogäzh m. ber Hörner hat 5. 95. ber Och«. Rogäzha / bie gehörnt ift 5. 23. bie Suh- Rogazhnik m. ber Hörnerträger, ber Hahnrei. Rogäzhnoft J. bie H«h115 reifd;aft.

Rögelj, 1. röglja, rögeljna m. ber Safeit, baž Horn. Rogläft, rogljät adj. gejaft, jaftg. Rogljäzh m. ro-gljäzha f. waž 3«čen, Hörner trägt. Rögljizh m. ein fleiner 3afen, baž Hörnchen. Rögljizliaft adj. mit flei= neu 3afen, mit Hörnern perfe(;en.

R ö g o s , 2. rogösa , rogösa m. baž Keijtcb, melchež bie gafjbinber jtoifd;eit bie gaßbauben ju jtefjen pflegen. Ro-gösiti, im oberrogositi, im v. impf. mit bem SSittberreiftch bie gaßbaitben burchjiehen. Rogösniza/. bie Keifich-becfe.

Rogovati, am v. impf, pfropfen.

R o gorila,/ ein Aft mit Aitžroiidj= fen. Rogovile/ pl. Aefte mit Auž= roüchfen; baž ©eroeih, baž ©ehörn, baž ©eftänge.

Röj, auch röj m. ber ©chmarm, ber 25ieitenfd;marm.

Rojäk, m. rojakinja/, ber Canbž-mann, bie CanbžnMnninn.

R o j e n äk (*) m. ber ©rbholb.

Rojenje, n. bie ©eburt. Rojenoft (*)/. bie ©eborenheit. Rojeniz, nza ober rojenzkik m. ber Sfteugeborne. Rojilo n. baž 3eugungžorgan.

Rojiti f e, gem. rojiti le, im Te v. r. impf, (pon ben 25ienen) fd;n>är= men. Rojitva/. baž ©d;tt>ärmen.

Roj ftven, adj. ©eburtž..., jur ©e= hurt gehörig: röjftven lift, ber ©e= burtžbrief. RojTtvo n. bie ©eburt.

Rok, m. bie Eofung; bie parole.

Roka,/ bie Hanb : delo na rokah , baž Hanbroerf.

R o k k 1, rokav m. ber Aerntel. Ro-käviz , vza m. unb rolcavzliek m. d. ein fleiner Aermel. Rokävzi tn.pl. ein bloß über bie 23ruft reichenbež Hemb ber SBeiber.

Rokaviza,/. ber Hanbfdwh. Roka-vizliär, rja m. ber Hanbfd;uhmacher. Rokavizliji adj. Hanbfd;tth-- , Hanb= fchul;e betreffenb, su Hanbfchuhen ge=

ftorig. Rolcavlzhka , rokovizhiza f d. ein Eleiuer Jpattbfdjul).

Höhiia,/ d. baä Jftdnbcben.

Kuhedel, rokodelaviz , vza, rolio-deliz, Iza unb rokodelnik m. ber J&anbwerfer. Rokodelavkinja /. bie ■Öanbwerterinn. Rokodelov, rokode-lavzliev adj. bes -franbroerferS. Ro-kodell'ki adj. J&anbroerfer..., ftanb= mei'Esmäßig. Rokodelftvati, am v. impf. £anbmerfetrciben. Rokodelftvo n. baS-Öanbwerf, bie-ftanbroerfSjunff.

Rokovat, rokoväd/ bie .ßaubgatbe, was man mit ber J&anb auf ein Mal faffen fann, j. SB- ein !8unb gla^S u. bgl.

Rokoviza,v. Rokaviza.

R o m a n z, m. ber Slame eines Un= EraufeS.

Romar, rja m. unb römariza f ber »Ballfaftrer, ber 'Pilger, bie —inn. Romarjev ober romarov adj. beS Pilgers, beS SBallfaljrerS. Römarlki adj. Pilger..., ffiaUfahrer..., wie bie ffiJatlfaftrer, pilgermäßig. Römarftvo n. bie s})t(gerfcf)äff. Romanje n. baS 5Ballfal)tfen; bie 2Ballfal;rf. Romati, am v. impf, pilgern, wallfahren.

R ona, f. bie Stothrübe, bie Slunfel* rüöe (Beta rubra).

Ron z, ronz (f) m. ber Manfelfacf, baS gelleifen.

Rop (f) m. ber Kaub. Röpanza f. bie Kaubbiene. Röpar, rja m. ber Släuber; ber 9taubbienen|locf; bie 9taub= biene. Röpariza f. bie Stäuberinn. Rö-parflii adj. räuberifd). Röparltvo «.

bie Stäuberet. Ropniza f. bie Stäuber= ftöftle.

Ropöt, 2. ropota, ropota m. baS ©etöfe. Ropotalo n. ein Snjlrument jum ßärmen, jum ©eföfemadjeit. Ro-potanje n. baS ßärmen, baS geifern. Ropotati , am , ropözhem ober ro-pozhem v. impf, ©eräufd), ©etöfe madjen, lärmen, polfern. Ropotülja f. bie Stocfel, bie Stöbet, bieÄlapper, bie Slappermitftle.

R o p t ii n j e, n. baS, Sofett, baS ßär= men. Roptiti, am v. impf. fofen, lärmeiw

R 6 r , -ji. röra, rora m. bet- Staucbfang.

Rtifa, f. ber Sfnut; baS Il;auroefter, jebe fräufetnbe geud)tigfeit, SBaffer, Sftränen, Milch, 'Blut, j. SB. röfo imafh

v'ozlieli Ober imärh rofnatC ozlii, Ölt f)ajl21)ränen in ben Augen. Röfen,fna, fno adj. 21)au..., fljauig. Roliti, im v. impf, flauen, ganj fein regnen: äl de-slii ? ne, le rofi, regnet es? nein, eS fijauef, niffelf nur. Röfiza f. ein f(ei= ner Xftati; fel>r feiner Stegen. Rolriät, adj. fftauig, «oLi Sfjau. Rofnätoft f. bie $l>auigfeit.

R o fh, v. Ii o v ä fh.

R ös h , v. R e s h.

Rösha, ß bie Siofe; gern, auch bie ©lume. Röshaft adj. 'roftd;f; roftg. Röshen, slina, slino adj. Stofen..., Pon Stofen: röshen med, ber 9tofen= ftonig; röshenkranz, ber Stofenfranj (als ©ebefft unb3nflrumenf). Röshiza f. d. baS StöSd)Cit; baS «Blümchen:

fovori , kakor bi röshize fadil, ka-or bi med lisal, er i]t »Oll fuße» UBorfen.

R ö s h i z h , aud) röshizh , roshizli, roshizhek, zlika m. "d. baS£örnd)ett.

Rös h je (für rösgovje) , n. (coli) bie Sieben überhaupt, bie Siebenmenge.

R Ö s h j i, aud) röshji adj. Jporn..., beS £orneS, »on -ßorn.

R o s h 1 j a t i, ara v. impf (pon ®af= feit) flirren, einGeräufch mad)en (mit ben ffiaffen).

Roslnnsrij a-, f. ober roshmarin m. ber StoSmarin (Rosmarinus offici-nalis. Linn.).

Roshnät, adj. voll Slofen, roftg-

R ö s h n i z a , rösliniza f. bie (gebalmei.

R o s h n i z v e t, v. R e s h n i z v e t.

Rot en je, n. baS @d)loören, bas 95efdn»ören. Hol iti, im v. impf. be= fd)i»ören, vermitteljl eines @d)ioureS ju etmaS uöfljigen; — fe v. r. impf. fdjroören, föibfcbmure ablegen?, mit (Sibfdjrotiren befläftigen, betfteuern: kdor fe rad roti, refnize ni, tt>er gern fd)i»ört, lügt gern. Rotnik m. ber ©efdjmorne.

Röv, röva, röva m. ber ©rabeu; bie Kinne, ber Sana!.

II ö van je, rovanje n. baS ©Ül)len.

R o v A f h , m, bas Kerbl>ol$ b. i. ber siafd), morauf bie Arbeitstage gefd;nit« fen werben.

Roväti, äm oberrövati, am v.impT. müftlett, (wie Maulwürfe, «Schweine u. bgl.) bie (St;be aufwerfen.

Rözh, a. rözha'ttnb rözh, i. rö-

zha m. auch i. rozha, rozha f. bie -öanbljabc au itbcnen ©cfäjjen.

11 6 zli en, zlina, zhno adj. JgtanD...; 6cl)cub; fjanbfam; gefcbicff: rozhna slmga, bic Äaubfäge.

R o z h i •/. a, /. bie ffiagengipfe.

R 6 z h Ii a, rözhlia f. ber J&anbErug. Rözhkiza, rözhiza f. d. baž .£>a»b= Eriiglcin.

R o z h n a m a, adv. flinE, beljenb.

R o z h n i k, m. eig. bic -öanbbabe; ba= ber bic

R 6 z h n o ft, f. bic ©emanbfheit, &ie BebenbigEeif, bie glinEljeit; ®t>; fd,ricflid;Eeit (Eörperlicbc); bie Jpanb» famEeif.

Rud, m. baž ®r$, baž WefaH. Rüda J. baž Grs; bic (Srjgrube; ber Stein» brttcb. Rudär ober rudar m. ber (Srj» ftbitrfer. Rudarija f. bie Gejfcbürferei, ber Bergbau, Rudärfki adj. ber (Srj» febürfer^ mie bie (šrjfcburftr, berg» niattnifcb. Rudarftvo n. bie Bergmann» fd;aft; ber Bergbau.

Rude t i, im v. impf, (alž Acti»um mcttig gebrättd;fid;) röfben, rotb raa» dien; — fe v. r. impf, (icb röfjjen, errotbiHt, rotb werben.

R u d e v i d, m. ber (Sofce.

Ru de zli, rudezha, rudezhe adj. roti;. Rudezhina/. baž Dloti;c über» haupt, bie Dfotbe. Rudezhiti, ini unb rudezhiti, im v. impf, rotten, roti; mad;cn; — fe r. r. impf, ftd; röfben, erröffcen, rotb merben. Ru-dezhiza f. eig. aitd; bie Köfbe über» haupt; gent. bie ©cb

Rudina, f. bic Csrjgntbc. Rudofhe-gen, gna, gno adj. bergntänttifd;, nach Art ber Bergleute. Rudovänje n. baž Bergbau=frcibett. Rudoväti, am ober rudüjein K.i'/H^ABergbau freibett.

,Uug a 1 i z a , f. baž Äranäeifrn. Ru-

i gati, am v. impf Staufen.

.Ruh a, f. ein grofiež leinenež lud), efmaž batnif 511 bcbccFen, j. B. baž Bctttucb. Ruhiza f. baž 3>tminuti» »tun »on rülia.

Rujuv, adj. blMUlt. Rujäva, ruja-vina, rujavina f bic Braune. Rit-javeti, im v. impf, (alž Acfiv um wenig gebräuchlich) bräunen, braun "machen; ficb bräunett, braun merben; roften, roflig merben; — fe v. r. impf, ficb bräunen, braun merben. Rujäviz , vza m. rujävlia f. ber ober bie gans braun ifl; bat/er roirb burch rujäviz ber BraunEopf b. i. ein an -Saaten ober (Seficbt brauner Wann, aud; jebež braune Xbier niänn» lieben ©efcbied;tež, uttb bttrd) rujäyka ein an paaren ober ©efiebt brauiicž 2ßcib, auch jebež braune Shier meib» liehen ©cfcblcdjfcž bezeichnet. Rujavi-za f. eig. aitd; bie Bräune; in @t. geut. eine Art brauner Ameifen. Ru-jävkaft adj. efmaž bratttt, brattnlid;. Rujävkati, am ober rujavkäli, am v. impf bräunlich tnadjen ; efmaž in'ž Braune fpielcn, etwa« bukt nein. Rujävklal: adj. gauj ein wenig iit ž Ko» fl;c fpiefcnb, bräunlich. Rujävklati, am ober rujavkläti , äm v. imp f. efmaž bräunlich machen; ganj * ein menig in'S Bräunliche fpielcn. Hujä-voft f. bie Bräune (als ©igen» febaff).

R ü j Ii t, rüjhtazh , aud; rüjhtelj, l-ujhteljna m. ber Stofd;., ber grutte Jcidjfrofd). Rujhtati, am v. impf. mie bic großen , grünen Xeichfcofcbe fd;rcicu.

R u j o v e t f, v. Rjoveti.

H u k a z , m. bic Scblitjjefblitmc (Pri-mula veris. L i n n.) : ber .Oilltntcl» btvtnb (lrerbascum Tkapsus. L.).

Rumen (attd; rumen), rumena, rumeno adj. eig. gelb; aud; rpfenfarb; falb : rumena liri, rofctifatbcž Blut; rumeno liftje, falbež Saub. Rume-neti, im v. impf, (alž Acfioum me» nig gebräitd;lich) gelb, falb machen; gelb, falb merben. Rumeniti, im v. i"lPf gelb, falb macbcn; — fe v- r. impf, gelb, falb »erben. Rumenjak m. ber (Siboffcr. Rumenkäft adj. efmaž gelb, gelblich, falb. Ruinen-

klat, rumenlilat adj. gnus tfentg gelb, etmaž gelblich-1\ u m p a , f. ciuc Art fc(;r großer

3mergelbirnen. II ü f> a , f. bie 3ifierne. H ii f h a, /. ber ©rožtorf, ber 2Safen. Ruf kilo, «. ber Sd)iirl)afeit. R u i k i n a, f. ber Rajen, ber tZöafen. Rufhili, i ni -v. impf. ©äföt < UtS«

fled;en.

RuTht (t) 7». baž Oieruft. Riifktati,

am -V. irnpf. ein Oieruft machen. R u t, m, ctite fei>r grofje Anhöhe, b. Sögel. Ruta, ber Rame einež gifcbež;

baž Suchet; baž Sinnentuch. Ruti, rüjem, riil, rut v. impf auž=

raufen; ausreißen; rupfen. R uv A t i, t, llovati. Rüzha, f. ber Sragrient (an Rücfeit= Horben, Sutten u. bgl.).

(

,S' (für s*, se, To) prp. mit, fammt (cum); burch, roettn ež baž SDliffel, eine ©irčuttg hervorzubringen, be= seid)itef (aber it i e t;at f bie Sebeu= fllitg »Ott, de, nis, is, 's): s'volki ober s' volkovi fe pajilafliiti , ©ölfe 5« ©efäljrfeit nehmen; f' ober s' tobö, s' meno je govoril , mit bil', Ulit mir l;af er gebrochen; f' ober s'fekiro (e vlekati, fid) mit bem Seile einen Hieb beibringen, fich »ermunbeit; f ober s' kropom fe politi, fid) mit ftebenb heißem ©affer begießen.

_S A b 1 j a, f, ber Säbel: britka fablja, fcharffchneibettb mie ein Sarbiermeffer.

,S a b o t, m. ber Sfeljfd)ti()! auž Jpolj.

(S a b o t a, f. ber Sonitabettb, ber Satnftag.

.S A d , 2. fiida, fada , fadii, fadova m. (altfl. bie Wanje) bte grud)t, be= fonberž bie Sauittfrud)t: kako fe pravi leti fAd ober kako pravile letemu fadii, wie nennet nnut biefe grtichf flive, mu pravimo, mir ncitnett' fte ßmetfdiEen; flive fo dober fad, 3metfd)Een ftnb eine gute grud)f. ,Saden, dna, dno adj. grttd)f..., Sanmfrüchfe befreffenb.

,S a d e s h , m. bie ^flanje.

,S

,S a d i k a , f. bie Vffanje. .Sadikaft adj. ^flfattsen . . . , mie ^Pflanjen, pflansenalnilid).

.Saditi, im v. impf, fefcen, pflanzen (Säume unb jebe ©affung ^flanjen): govori, ko bi rösbze fadii, erfpt'id)f, alž menn er Slumen pflanzen inöd;fe b. i. er i jI »on füßen ©orten.

.Sadjar, rja m. ber Oebfilec. ,Sad-jariza pf. bie £>eb|1lertttn.

.Sadje, n. (colij giutd)fe, bcfoitberž Saumfritchte, baž Obft.

,S a d o k ö f i z , fza m. ber grud)tmäher.

.Sadov, aud) fadoven , vna, vno adj. grud)t . . . ; fadövno drevo , fAdovo drevje, ber grud)tbanm, bie gruchtbäumc. .Sadovit adj. fruchtbar, reich an Saumfruchfen. .Sadovitoft f. bie gruchfbarEeit, ber Reid)fl)um an Saumftüchten.

,S a d o v j e , v. .Sadje.

,S a g, m. ber leppid).

.S a Ii n i t i, nem v. pf. (aud) v. impf.) bürre merbeit, gem. abgehen: leto drevo je fAhnilo, biefer Saum ijt büt-r gemorbeit, geni. ifl abgcflanben.

.SAj, aud) faj adv. loenigflenž, boch : ko bi faj pital, menit er menigjleitS geschrieben hätte.

,S a j a , f. eilt einzelnes Sfücf Ruß. .Sajaft adj. mie Ruß, l'llßid)f, .Sajat adj. »oll Ruß, rußig. ,SAjef.pl. ber Ruß (überhaupt). .SAjnik m. ber Rauchfang (gleid) über beut Ofenloch). (Sajoftershiz, sliza m. ber Kamill» feget, ber Raitd)fangEehrer. ,SAjo-vi'na , aud) l'ajovina f. ( coli) ber Ruß, rußige Dinge, rußige« 3eug.

,S a k, fAka ?». ber gifd)bättt. .Säkez m.d. ein (feiner gi|d)bätn. .SAkinja, fakovina, fakvina f. baž Refegam.

.Sakfebe, adv. aužeinanber.

.Salmiak, falmiäka m. ber SalmiaS (sal Ammoniacus). .SalmiAkoviz, vza m. ber SalmiaEgeijl.

Salo, «. baž Schmer, baž Riitbfeff: mazbko h' fäli poftäviti , bie Kafee jurn Sd)met fiellett-

.Sam, adj. fclbfl, allein: kdor komur jamo koplje , fam v' njo pade , met einem Anbern bie ©rube gräbt, fällt

felbft h'nt'n j srela hruflika farna pade , srelo jabolko farno pade, eine reife SSirne, ein reifer Apfel fällt t>on felbft ab; naj fami vravnäjo, fte follen ež unter einanber allein aužma= d)en; fam mu je rekel, er hat ež i^m felbft gefagf.

.Sambol, m. ber ©chneiber. ,Sam-bolov adj. bež ©chneiberž. ,Säm-bollk adj. ©chneiber...; ber©c^neU ber, fd;neibermäßig.

,S a m e s , m. baž (Sinjelne.

.Sarai j a, f. bie rotfje Äreibe, ber Köthel.

.Sarai z, mza m. ber (Er; ber allein ift; ein einjeltter, lebiger SOlenfdj, baž TOannžbilb. .Samiza f. bie Sie; eine einzelne, lebige ffieibžperfon, baž grauenjimmer, gem. auch baž SBeibž--bilb.

,S a m o b 1 ä f t, . famöbläfti, famo-blafti f. bie Atleingemalt, bie Selbfc ntad)f. .Samoblaftnik >n. ramoblaft-niza f. ber Alleinherrfcher, ber ©elbft= herrfcher, bet Stonarch, bie —inn. .Samoblaftvo n. bie AHeinherrfchaft, bie Monarchie.

.Samobfe, famobfebe adv. (n. p. kdor sbivi fam ob fe) für fich allein, unabhängig. .Samobfeben, bna, bno adj. für fid; allein befteljenb, unab= hängig »on Anbern, felbftftänbig. .Samobfebnoft f. bie Unabhängigkeit, bie ©elbftftänbigkeit.

,S a m o d e, conj. allein (entgegenfefcenb).

.Samodfe, lamodfebe adv. Pon ftch felbft, ohne fidjtbarež 3"fhun' °hne bemerkbaren, ftnnlid) wahrnehmbaren (Einfluß »Ott außen: famodfe mu je noga sazelila, »on fid> felbft (ol;ne Snthtin «on außen) ift fein gttß »cr=

heilt, .Samodfeben , bna, bno adj.

waž »on felbft gefchieht, ohne äußer= liehe ftd)tbare Ürfache: famodfebna finert;, ber lob »Ott ftch felb|l, ber natürliche Sob.

.Samodersbiva (*),/. bie SDtonars chic, ber ntonard)ifriK Staat. .Samo-dersbävnili , famodersliavnik , auch famodersbiz, shza m. ber ©elbft» l;errfd;er, ber Afleinherrfdjer, ber 9Jto= narch- .Samodershävniza, famoder-shavniza f. bie Atleinherrfcherinn, bie Selbftherrfcherinn, bieTOonardnnn. .Samoderfhavlki adj. monarchifch.

.Samogläf, i. famogläfa, fanio-glafä , famoglafü, fanioglafbva m. ber Selbftfon, ein ßaut allein. ,Sa. moglafiti, ira v. impf, felbft tönen, allein lauten. .Samoglafiz , fza ober famoglafnik, famoglafnik (*) m. (in

ber Sprachlehre) ber Selbftlaut (Vo-

calii').

.Samogläv, famogläven, vna, vno adj. eigenfinnig , halsftarrig. ,Sa-moglaviz , vza m. famoglävka f ber Starrkopf, ber ober bie (Eigen* finnige. .Samoglavnoft f. bie (Sigen= finnigkeit, ber (Eigenftun, bie Hai«* ftarrigkeit.

.Samogölten, tna, tno adj. (lidor le farno sa golt, sa fvoj goltfkerbi) eigenttüfcig; gefräßig. .Samogöltnik m. fainogöltniza f. ber ober bie (Si= gennüfeige; ber ober bie ©efräßige.

.Samojed, m. famojeja f. ber 9ia= nttnkel, ber Hahnenfuß, eine Wanje mit gelber 95(ütl;e fRanunculus. L.J.

.Samojedin, adj. einjig unb allein.

,S a m o k o 1 n i z a , f. bie <ždnitf=£ruhe, bie Scheib = Srul;e; gem. bie Kabel= Sruhe.

.Samo kupi z, pza m. ber Atleilt=. käufer.

.Samo le t, m. ber fabelhafte Vogel ^honiF-

.Samomor, famombr, 2. famomora m. ber ©elbftmorber. .Samomorfk adj. felbftmörberifch. .Samomörl'tvo n. ber Selbftmorb.

,S am o n 6 g, adj. einfüßig.

.Samopäfhen, fhna, fhno adj. felbflfüdjfig. .Samopafbnesh m. ber ©elbftfüchtige. .Samopafhnoft f. bie ©elbftfu d)t.

,Sa m op r a fli e n , flina , flino adj.

aužgelaffett. .Samopraflinoft f. bie Aužgclaffenheit.

.Sam o pri d, m. ber (Eigenttuh. ,Sa-mopriden, dna, dno ober Tamo-pridzlien, zlina , zlino adj. eigens nüfeig. .Samopridnesh m. ber (Eigens nttfeige. .Samopridnoft, famopridzh-no it f. bie (Eigettnüftigkeif.

.Samoräden, dna , dno ober farno-radzhen, zlina, zimo adj. Poli (Ei= genliebe; felbftgefällig. .Samoradnesh m. ber »oll ©igeniiebe, felbftgefällig ift. .Samorädoft /. bie (Eigenliebe; bie ©etbftgefälligfcif.

501 < Sam„

Samorog, adj. einf)5rutg.

S a in o f t Al e n , Ina, Ino adj. felbjb fhutbig. .SamoTtAlnoTt f. bie ©elbfb llanbigfeit.

.S a m o f t o j e z h , adj. felbjljlänbig. .SamoTtojezhoTt, ramoftojezknoft/ bie ©elbjlfMnbigfeif.

.Šarilo ftra, f. famoftrel m. unb famoftrel, 2. famoftreli, ramoftreli f. aud) famoftro n. ber ©d;iejjbogen; bie SSillicbfalle.

.Samofvet, adj. allein heilig, f)čd)ft heilig : famofveta Trojiza , bie allein heilige, bie atlerheiligjte ©reifattigfeit.

(S a m o f v ö j, fvöja , Tvoje adj. felbjl« flänbig: famofvöj goTpod , fein eige= ner, felbflftänbiger Jperr. .Samofvo-jiz , jza m. famofvojlia f. ber ober bie fclbflflänbig ift. .SamoTvojoft f. bie ©elbfljlänbigfeit, bie greifjeit.

(S a m o t a, famöta f. bie ©infamfeit. .Samoten, tna, tno adj. einfant, in ber (šinfamfeit.

.Sainotesh, adv. aut eigenen £räf= fen b. i. ohne ein ffierfjeug, o(;ne frembe 23eit)üffe, felbjlthätig: famo-tesli Tmo Tono perpeljali, aut cige= nen Gräften (b. t. oßne SBeifmlfe einet 3ugfl)iereS) l;aben mir bat Äeu bit l)iei)er geführt. .Samoteslien (*) slma, slino adj. fe(b)ltl;dtig. .Samöteshnoft, Tainoteshva (*) f. bie ©elbjlfhatigfeit.

,S a m o t n i k , famotnik m. bet* Ein= ftebler; ber Mond). .Samotni/,a , famotniza f. bie (Sinfieblerinn; bie 9lonne. .Samotnoft/. bie (šinfamfeit.

.Samouk, adj. ein i>i;r ßabenb, ein« öi)tig; eigenfinnig.

.Samouk, adj. ber oljne £el;rer efmat erlernet.

,S a m o ü f h k a , f. eine Art ffiaffer« fd)(angen.

.Sam o Velik, adj. allein groß.

.Samo vi ATt, 2. famovlAfti, Tamo-vlaTti, aud) i. TamovlATtnoTt f. bie Unabbdngigfeif. .SamovlAften, ftna, Ttno adj. unabhängig.

.S a m o v m o r i z , v. ,S a m o m 6 r*

.Samovoljen, ljna, ljno adj. frei« milltg, felbjtmitlig, ,aut eigenem An= triebe. .Samovöljiz, Ijza ober famo-völjnik m. ber greimillige. .Samo-voljnoTt f. bie greimilligfeit.

,S a m 6 z h , cotij. atiein, fonbern (enf= gegenfefcenb).

.S a m o z h A Tt, 2. TamozliAfti, Ta-mozliaTti f. bat Eigenlob.

.S am o z h i Tt, adj. allein rein, fef)r rein, höcbft Senfch : Tamozhifta diviza Marija, bie allerreinfle Sunafrau Maria. ö'

.Samfvöj, v. .Samofvoj.

.Sani, 2. fani f. pl. ber @d)liffen. .Saninjak m. ber ©cbliftenmeg, bie ©d;littenbahn.

.Sanj a,/, ber Sraum. .Sanjanje n. bat Sräumen. .Sanjati, am v. irnpf. ober TAnjati fe v. r. impf, träumen; kaj fi fAnjal, mat l;ajl bu geträumt; ftrAThne rezili fo fe mi fanjAle, furchtbareSinge haben mir geträumt. .Sanjazh m. TanjAzha f. ber Sräu« mer, bie—inn. .SAnjTki adj. Iraum..., im Sraume.

,S A n j z i, f. pl. bie ©cbläfe.

,S A p a,/'ber Atl)em, ber6aud)s nej-ma TApe, er pat feinen Atl;em. ,SA-piza f d. ber Haud), ßüft^en. .Sapljati, ara v. irnpf. faitff me« hen: vetriz naiti lilad faplja, ber SBinb fäufelt unt Äül/lung ju. ,SAp-nik-m. bie ßuftröhre.

.Sari, 2. fAri f. pl. bie ©tiefelrbtjre.

.Sat, 2. fata, fatu, fatova m. ber Honigfeim, ber .öonigflaben.

.Satan, m. ber Seufel, ber ©afan. .Satanrk adj. fatanifd), teuflifd).

,S ati n a , v. ,S A t.

.SAtje, fAtovje, fatovje n. (coli) ber Honigftaben, ber £onigfeim über« l;aupt.

,S e d , v. ,S e d n a f t.

Sedaj, adv. jefcf, nun.

.Sedalifzlie, n. (»rit.) bie ßefjr« Eanjel.

.Sedalo, fedalze n. bat ©efäjje.

^Sedanj, adj. je(sig, mat ifcf ijl.

.Sede, adv. fifcenb, ini ©ifeen.

'sedem, num. fteben. .Sedemdanfk, ledemdneven, vna, vno adj fiebern tägig. .Sedemdefet num. ftebenjig. .SedemdefetdanTk adj. fiebenjigtägig. .Sedemdefeti adj. fiebenjigjle. ,Se-demdeTetkrat num. fiebenjig Mal. .SedemdeTetleten, tna, tno adj. fte« benjigjährig. .Sedemkrat num. fte« ben Mal. .Sedemkraten, tna, tno adj. fiebenmalig. .Sedemleten, tna, tno adj. ftebenjährig. .Sedemletiz, tza m. ein fiebenjähriger Meitfd;.

.Sedemletnoft f. bte SicbertjährigBeit. .Sedemuajft num. fiebenjehll. ,3e-demnajtliiza/. bie 3al;l Sicbeitjehn, ber Siebjehiter. .Sedemnik (*) m. ber ®tOliaf julittä. ,Sčde;iinjak m. ber Siebcn«(Jtiber. .Sedcinred num. (in Sf.) ftebenjtg. .Sedesilto num. fiebenhuitberf. .Sedemftoten, tna, tno adj. ftebenf)ttnberf(le. .Sedem-zkik, zkka m. baä siebenter. ,S e d c n i z a, J. geronnene, faure Wild).

.Sedenje, n. baä Sifsen. .Sedesh m. ber šif). .Sedeti, fedim, fedel ober fedel v. impf, fijjen. .Sedilo n. ber Sifs, ber Drt sum Si&ett: al ske fo kuri na fedili, fittb bie Hühner febott am Sifcorfe b. i. »o ftc jur Stacbfäjeit ju ftfeett pflegen. .Sedkati, am v. impf. d. (baš 93er« tlemerungfl« unb ßiebfofungämort »on fedeti) fijjen. ,S e d 1 ä k , m. ein Wann Jtt Vfet-b. .Sedlar, rja m. fedlariza f. ber (Sattler, bie —inn. .Sedlarjev ober fedlarov adj. beä Sattferä. .Sedlir-fltf adj. Sattler..., wie bie Sattler. .Sedlaft, fedlaft adj. faffelartig, wie čin. Sattel. .Sedläti , am v. impf. faffeln. .Sedlenik ober fedlenik m. baä Stiffcfpferb. ,Sedlo «. ber Saf« tel.: fe mu vda, kakor prafizi fe-dlo , eä fleht ihm., wie ber Sau ber Sattel b. i. plump. .Sedion, m. baä Stennfhier (Tha-randus. Linn.). .Secllönov adj. beä StenitflnereS. .Sedlönfk adj. Stenn« thier..., vom SJenitthiere. .Sedmer,./, baä Siebeitgefpann. Sedineri ad/, ftebcnerlei. .Sedmerka Jr. bie Sieben, ber Siebner. ,Sed-mernat adj. flebenfältig. .Sedmerni, fedmernji ad,, ftebenfad). .Sedmi adj. fkbente. .Sedmina f. eig. bie i>t((t»e, ober jebea Sejl, baä mit ber Bah! fieben juriicffehrt; ba(;er baä eiitfl btird) fieben Sage ttblid; gerne« fette, j e (51. auf fürjwre 3eif herunter« gefefjte ßeidKiiniabt, baä Irauerfefl bei. einein Sterbefall; bie ©ebäcbfnijj ben fiebeitteu Sag. .Sedininiz, nza ober fedminjak m. ber 2eid)ettgafl. .Sedminflti adj. jtir fedmina gef;ö« rig, bie fedmina befreffettb. ,S « d m i z a ,f. bie Sieben 5 (eine 3beal=

m itn je) ber Siebuer, baä Siebenfreu« jer«Stiief.

,S e d m i z h k a, f. bie 3af>l Sieben,

ber Siebner. .SednaTt, adj. grau, abgelegen. .Seclniza (*) f. (fedna koft) baä

Siöbein (os ischii). S e dn o j n i, ad/. ftebenfad). ,S e jr a n j e , «. baä £>arnacb=lan^eit. .Segati, am ober feshem v. impf. (mit ber Hanb) nach etwaä ju langen pflegen, biä wohin reichen: njegova njiva do möjiga travnika föshe, feitt „Uifer reicht biä ju meiner ffiiefe. .Segaviz ober fegäviz, vza rn. fe-gävka f. ber ober bie nach efroaä langt.

,S e g e t k t i, v. ,S h e g c t ä t i. .Seglej, /n. ber ©riff. .Segniti, nem v. pf. wontad) langen, greifen: v' roke mi je fegnil, er hat mir bie Hanb gegeben. .Segnäti, feskčnem v. pf. jtifatu«

men treiben. ,S e g ü r e n , rna , rno adj. fldjer. .Segurnoft f. bie Sid)erf)eif. ((Sig. froat. unb bei uitä weniger gebraut!)« fid;.)

,S e j, adv. meitigflenä, bod); ja, frei« lid;: fej je porfkel, er ifl ja gefönt« tuen: fej bi blo, de bi..., eä wäre freilid; mohf, wenn...; fei fim mu she trikrat velel , id) habe eä ihm ja febott brei Wal aufgetragen -b. i. befohlen; terpi, fej te ne bo koniz (könza) ,-^uIbe nur, bu wirft ja nicht tun Bommen. ,S e j a, f. ber Sife, bie Sifeung. _ .Sejaniza, fejavniza, fejävniza, fejäzka f. ber Säeforb. .Sejanje, fejänje n. baä Säen; bie Saat. .Sejati, am ober fejäti, am v. impf. faen: kar fejafli, bofh ske], wie bie Saat, fo bie '„'lernbfc. .Sejatva, fe-jatva fi bie Saatjeit. .Sčjaviz , fe-jäviz, vza m. ber Säetnantt. .Seje m , fejm, altfl. fonem, öberfr. finejn, 2. lejma, fejmü m. ber Warft, ber 3ahrmarff, baä 5vird)fefl. ,Sejmi fhzke n. berWat-ffplah, berSird)« fagäplafe; ber Kirchhof. .Sejmovati, müjem ober fejmvati, am v. impf. »Ott Warft ju Warft gehen, Brauten. .Sejinvaviz, vza m. ber Wärt'ffer, ber Ärättter.

S t i n a f t, v. ,S e (1 n a Tt.

S e h, m. bic ©djtteibe ber £aeFe. .Sekalo n. bie Ktid)enh«fe, bie Kitben* baefe. .Sekanje n. baä £>acfen, baä «einen. .Sekati, am v. impf. l)acfen, bauen. .Sekaven, vna, vno arij. fädbar , fcblaflbar. ,Seka vno (t f. bie gätlbarfeif, bie ©d)lagbar|eif. ,Se-liazli m. ber .ßofäbacfer. .Sekira, felsjira J. bie Jöaefe, baä Beil. ,Se-kirirhe , fekirifhzhe n. ber -Öacfem ftiel. .Sekljati, am u. impf, (baä 83erfleinerungä= unb CiebfofuttgSroorf vem Tekati) febbn flein b«cf'en, flein» roeife bauen.

Sel, llä m. ber ffioflte, ber Eilbote, ber ©efanbfe.

,S e 1 ä k , m. ber Snfaffe ; ber 8attbS= manu. .Selakov adj. beä Snfaffen; bes CanbSmanneS.

.Se len je, n. bie ffianberttng, bie Ueberftebelung. .Selilo, feliflie n. bie Kolonie, ber ^flaitjorf; baä «Pflanj; Polf. .Seliti, im v. impf. gem. Celili Te, im le v. r. impf, fiebeln, überfiebeln, ffianberungen oornel;men, ben ©ohnfife off oeränbern.

.Sel o, n. bie ßage; ber ©i(j, ber ©obnftfs.

.Sel f t v o, n. bie 23ofbfd>aff.

.Selsen», flsena, flsenina f. baä Käfepappelfrauf.

.S e m, adv. ber, i)ieber; fem dol, herab; fem gor, tjeraitf; fem ter tjč ober feinte rt je , fenitertam, b>e uitb ba, b'11 l»'b roieber; lefein, nur ber, Ijler her.

.Seme, 2. femena n. ber ©amen. .Semi7.a f. jener -Sutnf, überhaupt jebe U^ftauje, roeldje ©amen trägt, baä ©eibd)en Pon einer tJ>jTanjengaffung.

.Semenj, femiflie, v. .Sejem, fe-

,Semo,v. ,S e 111. £mifhe.

.Senagoltcn, tna, tno adj. näs fd)ig, nafd)baft. .Senagoltnoft, fe-naebltva f. bie 9iäfd?igCeif, bieWafd;= baftigfeif.

.S e n 1 , feniniz , feneniz , v. ,S a n i, faninjak.

.S e niza,/ ber J&euboben.

]s e n i z a , f. bie Weife, bie Koblmeife fParusJ. .Senizhji adj. Koblmeifen..., roie bie Weifen. .Seiuzhiza, fenizli-ka f. d. eine Heine Kohlmeife, baä Weižd;en.

.Senj, m. ber ®d>Iaf; ber Sraum.

,S e n j a , v. .Sanja (mit allen AbleU fttngen).

,S e n j e m , v. .Seje 111.

.Senki, m. pl. bie Nachgeburt.

.Seno, feno n. baä fieu. .Senokbfiz, fza m. ber £>eunuibber. .Senokofknja f. bie -Oeumabb. .Senofek m. ber ^>eumäl)ber. .Senosh, 2. fenösha m. bie Waf;b. .Senoshet/. bie£ettmabb; gem. bie ©iefe, bie SSergmiefe; eine abgemähte ©tele.

.Senza, f. ber ©ebatten. .Senze f. pl. ber ©cbattengang : v" fen z a h fe prehajati, in bett ©d;affengängen fid; ergeben.

.S en z i, f. pl. bie Schläfe.

.S e n z h e n , zhna , zhno adj. ©d;at= ten..., ©chatten enfljalfenb, fcbaffig. .Senzheniza (*)/". ber ©onttenfebinn (umbraculum). .Senzhilo n. bet' fiid)ffd;irm. .Senzhiti , im ober fen-zhiti, im v. impf, fchaffen, bef

,S č p , 2. fepa , fepü , fepbva rn. (in ben ©eingärten) ber ©eblag.

.S e r , adj. greiä.

,S e r b , v. .S r A b.

.Serben je, n. baä 3ttcfen. .Serbe-ti, im v. impf, juefett, beißen: gläva me ferbi, am Kopfe jticff es ntieb; sobje fo me ferbeli, bie 3®bne l;a= ben mir geroäffert. .Serbezhiza f. baž Jucfen, bie Sneferei. .Serborit adj. unrul;ig, mufbroillig. .Serbo-ritnesh, ferboritnik adj. ber Ultrtu btge, bet Wutl;roi(lige. .SerboritnoTt, ferboritoft f. bie Unruhe, bie Unru= higTeit, ber Wufhroille.

.Ser d, 2. ferda , ferdü m. ber 3orn.

,S e r d e k , dka m. ber .froljJertt.

.S er den, dna, dno adj. jornig.

,S er de z h, adj. Kern..., fernig: fer-dezh lef, baä Kernhols ; lerdezh med, ber Kernhonig, ber Sefie .60= nig. .Serdezhje n. (coli) bie -Öerjs d)en ber «Pflanjen.

.Serdit, adj. jornmttfhig. .Serditi fe , im fe v. r. impf, jornig, Sortis mttfhig feptt. .Serditljiv adj. ge(>t= ßig. .Serditljivoft f. bie 0ehäßtg= fett. .Serditnesh, ferditnik >n. ber 3ornmttthige. .Serditoft/. ber 3orn= ntutl;, bie 3ornmittl;igfeif.

.Serdnat, ad). fernig. .Serdnik m. ober ferdnina f. bog Sernftolj.

,S e r d n o f t, ferdnoft f. ber 3"rn.

.Serdün, m. ber £>äring (Clupea Harengus. L i n n.).

,S e r d z e, v. ,S e r z e.

.Sere z, m. ber ©reiž. .Seriti fe, im fe v. r. impf, greiž, grau werben.

,S e r i 1 n i k , ferilnjak , ferivnik m. ber Abtritt, ber Abort.

.Serka, f. eine ^Pflanje (Sorghum vulgare. Linn.).

.Ser kal o, n. ber Spiegel.

.Serkanje, «. baž ©djlürfen. ,Ser-kati, ain v. impf. fcftlitrfen. ,Ser-kaviz, vza m. ferkavka/. ber ©djfürs fer, bie—inn. .Serketati, am ober ferkezhein , ferkezhem unb ferkljäti, ara v. impf (baž ffiieberftolungž;, SSerffeinerungž= unb fiiebfofungžmorf »on ferkati) nacb unb nacl) fd;Iiirfen , fleintoeife feftlürfen, fiirfeln. ,Ser-kljej, ferkljeja m. ber ©cftlurf. ,Ser-klja (*)f. bie Milcftpumpe.

,S e r k 1 o, n. ber Augapfel (naeft 3Dal« m a t i n).

.Serna, f. baž 9teft, bie SKeftjiege (Cerva capreolus. Lin n.). ,Ser-nez , fernjali m. ber Dteftbocf, baž 9lel;männd>en. .Sernina f. bie 9left= ftaut, baž Oieftfell. .Sernji adj. 3teft..., »on Keft. ,Serno n. baž 9veft (oftne Unterfdueb bež ©efdjlecfttež). .Serno-vina , fčrnovina f. baž Keftfleifd).

,S e r o f t, /, baž ©reifenalter, bie ftofte Manttfteif.

,Serp, m. bie ©icftel. .Serpan m. ber ©Uftelmonat: maliferpän, ber Eleine ©icftelfltonaf, ber Monat 3u= liuž; velikiferpan, ber große ©ieftet monat, ber Monat Augujt. (Serpar, rja m. ber ©icftetfcftmieb. .Serparjev ober ferpärov adj. bež ©icftelfcftntiebež. .Serparfk adj. ber ©idjelfcftmiebe, i»ie bie ©idjelfcftmiebe. .Serpal'tW/. fidjelförmig. ,Serpazha£ eine fd;Ied;te ©icftel. ,Serpeli m. d. baž ©icftel= d;en. .Serpiza f. bie 3dti;aue. ,Ser-pizliaft adj. ftdjelförmig, wie eine fleine ©icftel. .Serpnat adj. ficftel= förmig.

.Serfhen, m. bie -ftorniffe (Vespa erabro. Lin n.) : ferfliene drashiti, fpricftročrflid;, inž ffiefpennejt flören, fieft Sßerbruß jujieftenj ima ferfhene

v' elAvi, wegen ju großer ©orgen murrifd;, »erbrießlid; fet;tt.

,S e r z e, ferze n. baž ^>erj : zliefar je polno ferze, rado is uft gre, too»on baž ^erj »oll i jI, geftt ber Munb über; kako väm je bilo per ferzi, wie war eud) ju Muffte; per ferzi fe mu je ohladilo, ež fiel tftut ein ©fein »om Jöerjen ; she veljä, kamor ferze pelja, ež gilt auf iftr 9öoftlfei>n, ež gilt ftfton, moftin baž •Öerj jielt. .Serzoopert, ferzoojjer-ten, tna, tno adj. offenfterjig. ,her-zoopertnoft, ferzoopertol't f. bie üffenfterjigfeif. .Serzoved m. ber bie Merjen fennt, ber Jperjenžfenner. .Serzovid m. ber in bie Jperjen fieftt. .Serzhen ober ferzhän, zhna, zhno adj. waž »on Jperjen ifl, fterjlid;, fterjftaft: ferzhna jama, bie Jperj* grübe; ferzhna ljubesen, ftetjlicbe Jžiebe; ferzhno fe branite, »ertftetbU gef eueft fterjftaft. .Serzheze n. d. baž £>erjd;en. .Serzhika/i baž Marf, ber Šcru, baž J£>erj. .Serzhnoft / bie £erj(id;Eeit; bie ^erjftaftigfeif: ferzhnoft veljA, frifeft gewagt, ifl ftalb gewonnen. ,Serzhnovuften, ftna, Tino adj. wie beim .$erj, fo beim Muitb, offenfterjig. .Serzovüftnoft /. bie Ojfenfterjigfeit.

aSefati, am v. impf, faugen; ,Se-favlia (*) /. bie ba faugf, bafter baž Milcftjugglaž. .Sefavzliik m. d. ber Säugling. ,Sefez , fza m. bie weib= liefte aSrufl; bie 3ifce. .Sefulja/ baž ©augglaž.

.SeTefti, federn v.pf. ftcft jttfammen fefeen; — fe v. r. pf ftcft jufammen fefeen; fterabfinfen.

,S e f t i, fedem, fedel ober fei v. pf. (ftäuß'g aueft fefti fe ober fefti fi) ftd; fefeen.

,S e Tt r a , f. bie ©cftwefler. .Sefträna /. bie ©d)'wejlerfod;fer : fve fi feftrani, wir jwei finb Äd;we|lerföcftfer b. t. unfer beiber Mütter waren ©cftweflern. ,Seftraniz, nza aud; feftrinik, leftrizli m. ber ©cftroeflerfoftn : feftrAnzi bie ©cftweflerföftne, bie ©efcftwijlerfinber. .Sellrika, feftriza f. d. baž ©d;we= flercften. ,Seftrina

,S e f h k i, f. pl. bie ©d)nuppen.

(S e fh t eti, fhtejem v. pf. jufamrnen» jiifjten.

,Sesidati, am v. pf. aitfmauern.

(S e s n a n i t i fe , im fe v. r. pf. ftd) bekannt machen : slie pervi dan fva fe fesnänila, fd)on am crften Sage haben mir mit eiitanber 2$ekamtffd)aft gemacht.

(S e s h e n j , slinja rn. unb feshenj, slinji f. bie jJV.ffer. (.Seshenj , in Oberkr. aud) feshim, shma m. ift in überkr. unb jenen (Segenben ©feierm., in benen ež gebräud)lid) iff_, bež männ» lid)en, in Unfcrk. unb '.illffl. bežweib» lieben 0cfd)lcd)fcž). .Seshmati ober Icshnjati, am v. impf, klaftern, klaf» terweife aužmejfen.

,S e t, Tetina , fetje , v. ,S a t lt. f. W.

.Seth an je, n. baž Stricken. ,Set-lcAti, Am v. impf, ftriefen. .Setkä-viz , vza ober fetkAzh m. ber ©friefer. .Setkavka ober fetkAzha/. bie ©triefe» rinn.

,S etn iza,/. ber 9tame einež S3ogelž, ber X)ornbreher, ber 9teuntöbfer (La-nius collurio. Lin ».).

(S e t o v j e , v. ,S a t o v j e.

,S e t u v , fetvi ober fetva , fetve f. bie ©aat, bie ©aafjeif. .Setvina, fetvina f. ltnb fetvo n. bie ©aat.

.Sever, rja m. ber 9torbwinb; ber 9torb (bie Himmelžgegenb). .Severni, feverfk adj. 9torb . . . , ttorblid): feverno-istozhen obet feverno-is-hoden norböfHid); feverno-sahöden norbweftlid).

(S e v i z , vza m. ber ©äemann. ,Se-viza f baž ©aeroeib.

,S e v k a , f. unb fevkiza/. d. bie 2erd;e (Alauda).

,S e v o 1 j e n, ljna , ljno adj. unntufhž» uoll. .Sevoljnoft/. ber 3ufianb, bie (šigenfdjaft, ba man unmufhžootl iff.

,S ez h, fezha m. bie9Dtal)b. .Sezhenje n. baž Wällen. ,Sezhi, Tezltem v. impf, mähen.

,S e z h i, feshem, fegel, feshen v.pf. , roornad) langen, greifen: komü V , befedo fezhi, 3emanben inž SBorf fallen b. i. itn Dfeben nnterbred)cn; ta poveft mu je v' ferze legla, biefe

. (ärjählung ging ihm ju Merjen.

.Sferfoleti, fferleti, im auch ffer-zhäti, fferfräti, Am, (»on ©chncpfett) ,

ffofotAti, Am, fföfözhem ober ffo-r fozhem v. pf. aufflattern, entflaftern. > - h a j k 1 rh e, n. ber ©ammelplajj, per Ort bež Bufammenkommenž. S-hA-I jati, am v. impf, jufammen fotnmen, i ftd; »erfammeln; aufgehen; abkommen : 1 gorpödje site f-hajajo, bie Herren »erfammeln fich fd)ott, kommen nach utib nach sufammeu; fölnze f-hAja , bie ©ottne gcl;f auf; s'njim ne f-hä-jati, mit ihm kann man nicht abfomen. ,S-hladenje, n. bie Erkältung. .S-hladeti, im v. pf. (gem. aud) f-liladeti fe v. r. pf.) kül)l Werben, erkalten. ,S-kladiti, im, gem. auch f-hladiti, im v. pj. kühl machen, er» kälten; — fe v. r. pf. kül;l werben, erkalten, fid) erkälten. .S-hläjenoft f. bie Erkältung, bie Abgektihlfheif. ,S - Ii ö d , 2. f-hocla , f-hoda , f-hodü m. bie 3ufammenkunft, baž ©eben: f-hod mi ne sda, baž ©ehen gibt mir nichtž auž. .S-hodifhe, f-hodi-flizhe n. ber ©anintelplag, ber 5ßer» fantmlnngžort; bie Halle jum ©pa» štren. ,S-hoditi, gem. f-höditi, im v• P.f- jufammen kommen (»crgleiche f-häjati) : vfi fo she f-hodili, alle fittb fchott »erfammelt; letd zhlövek nikdar ne bö f-hödil, biefer Wenfd) wirb »on feiner Krankheit nie gene» fen; prevezh fim fe f-liödil, firn truden, ich bin ju »iel gegangen, bin mübe. ,S-hodniza f. ber ©ammel» plafe, bie ©pnagoge. .S-hrAmba, f. baž 23chä(fnifj. .S-hrA-niti, im ober f-hraniti , im v. pf bewahren, aufbewahren; erhalten, b'c» wahren.

,S - hudobi ti, im ober r-hudobiti, im, aud) f-hüjfhati, am ober f-huj-fhati, Am v. pf. vcrfd)limntern, »er» fd)led)tern, ärgern, ärger, fcblechter mad)eit, 2lergentiß geben; — fe r. r. pf. fieb »crfd)lininiern, ftd) »crfd)led)» fern, fd)led)fer werben, fich ärgern, 2lergernifj nehmen. ,S i j; a, f. fehwerer 2lthem. ,S i j a n j e , n. baž ©chcinen , baS ßettchfen (»on ber ©onitc). .Sijati, am v. impf. fd;einen, leud)fen (»on ber ©onne). ,S i k, fika m. ber 3ifcber. ber 3'W= laut.

.Sila,/ bie Gewalt, ber £>rang, bie

bobe Stoff): po fili obet- po vfi fili vseti, mit ©emaff, mit afler ©emalt nehmen; na lilo jefti, na filo fo I fmejAti, über Sftad)f effcn, tiberTOacbf lad)en; fila kola lomi, Stoti) bricht (Sifcn, Stofb fcitnf fein ©ebofb; sl6 mu je fila, fhe komej dije , er 1)af !;ol;e Angft, Eattnt noti) atbmet er. .Silen , ina, lno adj. gemaffig. .Siliti, im d. pf. brängen, nöffjigen: kam pa filifli, roobitt brdngfl betin?; v' fliUodo mu fili, er gebt Ujm i it'ž ©eljegc, fucbf i i) m 5« fdmben.

.Sil je, n. (coli) bie ©efreibefrücbfc, bie 8elbfriid)fe.

.Silnik, m. ber ©raufame, ber £9= rantt.

,S 11 n i z a , f. ber ©efreibcfaficn.

,S ilno, adv. fef>r, ftarf, heftig, un= gemein, aufjetorbenfficb, über bie {jen. .Silnoft f. bie ©eroalfigfeif. .Silnoften, ftna, fino adj. gemalfc fbäfig.

.Sin, 2. fina, finü, finova m. ber ©ol)n. .Si Aha /. baž ©eib bež ©ob= než, bie ©d)miegerfod)fer. .Sinek m. d. baž ©öbnd)en.

,S i n j e k , m. ber blaue Salfftcin. .Sinji adj. blau ; finji kamen, ber blaue ©fein.

.S i n k i 11 j a, f. bež ©obnež Xod>fer; bie- (šitfelinn. .Sinov adj. bež ©ol)5 tiež, bem Sobne gehörig. .Sinovi/., vza m. bež Solmež ©obit, ber (Sltfcf. .Sinovfki, Ciniki adj. Sol)= než..., ber Söhne, mie bie ©ohne.

.Sip, fipa ber ©d)iiff. .Sipati, am ober fipljem v. impf, fchiiffeit, flretten. .Sipina f. ber ©runb, bie ©runbfefte.

,S i p I j i v, adj. engbrüflig. .Sipljivoft .f. bic ©ngbnifligfeit.

.Sir, adj. (wr(f.) »erioaifcf, elfernlož.

,S i r , aud) Tir, 2. fira , firü m. ber Safe. .Siral't adj. fäjig, fäfiri)f. .Siratka f. bie Säfemifd), bie Safe» molfen. .Sirek m. d. baž Sčižrijeu. .Sirilo, firifhe, firifhzhe n. baž Sab (junt Safemachen).

.Sirka,./, ber 2Jtccr!)irfcn (Sorghum vulgare. T. inn.). .Sirliovina/baž

SJiecrbiržitrol).

.S irni z a, Cirniza f. baž Säfcbebälfniß.

4S i r o 111A k, »t. ber Arme, ein Armer. .Siroinafiik adj. arm ; armfelig. ,Si-

romafhtvifhe n. baž Armenhauž. .SiromAfhtvo bie Arinufl). .Siroma z liek m. d. ein armer Start, ein armer .öafeber. .SiromAzhnoft f. bic Ar muff), bic Armfeligfeif. .Siröfhina f. bie Sürffigfcit. .Sirota f. bic Sßaife, ein elfernlofež Šinb; ein jeber bebauerungžmurbige SDtenfd). ,Sir6-tiza, firötka f. d. bie arme S8et: rcaifie; ein armer, gar bebaneruugž= mürbiger Sienfd). Siröten, tna, tno adj. arm, armfelig. .Sirotinllvo n. bic Armut!;. .Sirotnili m. ein bonig= armer 2Mcnenfcbmarm, bet auž sJtau= gel an Jpoitigoorraf!; fid) in bie 9?ad)= barftoefe einsnfd)feid)en fud)f. .Siro-tizhek m. d. ein fehr armer, be= bauertingžmiirbiger Wcnfd).

.Sirotka, v. .Širatka unter ,S i r.

.Sirov, v. ,S r o v.

.Sirozhe, firozheta n. eilte arme 28aife; ein fehr armer SÖtcnfd). ,Si-rözhtvo n. bic 23crmaifung, bie Ar= ntutb.

.S i r ril i, adj. Safe ..., «on Safe.

.Sifati, am ober fifati, am v. impf. fangen. .Sifik, fka m. bie 2Jtufter= bruft.

,Sifk, m. ber Bifdjer, ber 3

.Sit, fita , Cito adj. faff.

.Sitar, rja m. ber ©icbniacbcr. .Sitarjev ober fitarov adj. bež ©icb» macberž. .Sitarik adj. ©iebmad)cr..., ber ©iebntadjer, nach Art ber ©icb= macbcr.

.Siten, tna, tno adj. fäffig, beffeit man bafb faft l)at, laflig. .Sitenje n. baž ©ätfigen. .Sititi, im v.impf. fatfigen. .Sitnesh, fitnik m. ber ©ättige, ber l4)[aggeijl. .Sitnoft f. bie .©äftigfeif. .Sitoft/. bie ©aftl;eit.

,S i t o , n. baž ©icb.

.Sitoft, f. bie ©affheif. .Sitoften, ftna, ftno adj. fäffig, bcffcn man balb faft h^t, laflig.

Siv, adj. grau.

,S i v e n, vna , vno adj, grattfam.

.S i vi z, vza m. ein grauež sPferb, ber ©d)imme(.

.Sivka, fivkiza f. ber Savenbcf (/-"-vandula. Linn.); ber Stamc für eine eßbare graue ©d)mammgattung.

.Sivkaft, f. efmaž grau, graulich-

.Sivki jat adj. fctjr wenig inž ©taue fpieletib, ganj wenig graulich- .Sivko, v. ,S i vi z.

,S i vno rt, / bie ©raufamFeit.

.Sivogläv, adj. tjon grauem Haupte, ein grauež Haupt h«benb. ^ivoläf adj. uon grauen Haaren, grauhaarig. ,Siv6ra f. ein fteinattež ^Beib, baž graue Haare f;af.

,S i z e , lizer adv. $war (quidem) ; (im Anfange) fonft (alioquin): dal ki mu fize, pa mu ne vüpam, id) würbe ihm j war geben, a6er ich traue ihm nicht; pläzhaj, fizer bö drüga, jahle, fonft gefd)ie(;t roaž anberž. .Sizeren, rna , rno adj. fonftig.

,S i z h a n j e , fizhänje n. baž 3ifd)ett. .Sizhati ober fizhati, fizhimi'.impf. jifd)en.

,Skäk, 2. fkäka, fkalcü, fkaliöva m. ber ©chaehftein.

.Skakaj, fkakäja m. ber Sprungs lauf, ber ©allopp: na fkaltäj jescliti, im ©allopp reiten. .Skakanje n. baž Hüpfen. .Skakati, riiäzhem v. impf. hüpfen. .Skakaviza f. bie Jpitpfcritin (eine Appofttion bež Slotjež). ,Ska-kljanje «. baž Hüpfen. .Skakljati, am v. impf, in gar kleinen Sprütt= gen, wie 5. 95. Vögel hüpfen: ptiza Jähka fliakljä. .Skäkniza f. baž Sd)ad;fpiel. .Skakom, fkaköma adv. im ©allopp: po fkaköm ober fkalio-nia je odjesdil, er ift im ©allopp bapon geritten.

,S k A1 a, f. ber gclž ; in St. aud; ber Splitter, bie Age.

.Skaliti , im i;. pf trüben , trüb machen (burch aufgerührten Soth, wie bie gifd;e u. bgi.).

.SkAlje, n. (coli) bie Seifen über* l;aupt, bie gelfenmenge, bie Slippern menge. .Skalnat adj. felftg, felfen» reid), Poll Seifen. .Skälnik, rkalnik (*) m. ber gelfenmann. .Skalovit adj. Doli Seifen, felfenreich- .Skalovje n. (coli) bie Seifenmenge, bie Seifen überhaupt.

,S le a m e n e t i (eig. fekameneti, fo-kameneti) , iin v. pf 511 Stein wer* ben, »erfieittern.

.Skapati (eig. niskäpati), fkäpam ober fiiapljem v. pf. nad) unb nad) Allež herab fallen: hrüfhke fo slie vfe fkäpale, bie fSirnen finb fchon

Alte nach unb nach »om 95aume herab gefallen.

.S li a r an,part. ftumpf gemadjf, ftnmpf, md)t fd;arr, ohne Sdjneibe: nösh je ili a ran, baž Keffer i)1 (tumpf, hat teme Sd)netbe. .Skärati, am v pf. (kar) ftumpf machen, bie Scharfe benehmen.

.Skafhljäti, äm v. pf. gdf>, un= Permufhet f)itfien, aufhuften (fo »iel alž fokafhljäti); aužl;ufien (fo piel alž i skafhljäti) 5 — fe v. r. pf. ftch

aužjmflen.

.Skäsati, shem v. pf. erweifett, be= geigen : vfe zhafti mu je fkäsal, er l;at il;m alle (Ehren erwiefen, ange= tl;an; — fe v. r. pf. fid; jeigen: fe je fkäsal (sa) pravizhniga moshä, er jeigte fich alž ein gerechter ®tann. .Skasäven (*) vna m. (in ber Sprach* lehre) bie fünfte (Enbung, ber 3n= ftrumental (Ablativus loci). ,Ska-sljiv adj. i)euchlerifch. .Skasljiviz, vza m. fkasljivka f. ber Heuchler, bie—itttt. ,Skasl iivoft/ bie Heuchelei. .Slcasoväti, süjem ober fkasheväti, shüjem v. impf erweifen, bejeigen: vfäzimu fkasliüjte le döbro, erwei= fet Sebent nur ©utež; — fe », r. impf, ftch jeigett.

,S k ä s i t i , gettt. flcasiti , iin v. pf ju ©ritttbe richten, perberbett; — fe v. r. pf ftch su ©runbe rid)ten, ju ©ruttbe gehen, »erberben. .Skashenje «. baž Vetberbnig, bie SSerberbtheit (nach S) a l m a t i n).

,S k ä v i z , vza m. ber Srefterwein.

,S lt e d e 1 a , fkedelja f. bie Schußel, bie Sd)alle.

.Skedenj, aud) fkedenj, dnja m. bie Senne, ber ©refchbobett.

.Slcekanje, n. baž Steigen. ,Ske-kati, fkekam obet fkezhem v. impf. laut dd)jen, Steigen. .Skekaviz ober fkekäviz, vza m. ber Steiget. ,Skö-kavka ober fkekävka/i bie Sreigeriittt.

.Skerb, 2. fkerbi, flcerbi bie Sorge, bie Sorgfalt: ne me fkerb k' njemu (ober do njega) priti, ež ift mir nid)tbange, ju i(;tti 51tEontnten. .Skerben , bna, bno adj. forgfam. .Skerbeti, im v. impf, forgen, Sorge tragen: ne fkerbite (auch 1'kerbite) fe dolgiga shivljenja, ampak dobrih del, feib nid)t um ein lattgež ßebett, 17

fonbern um gute ®erfe beforgf. .Sker-bljiv adj. forgfälfig. .Skerhljivoft f bie ©orgfälfigleif, bie Sorgfalt. .Skerbnik m. ber SSerwalfer, ber Pfleger u. bgt. .Skerbnoft f. bie ©orgfamfeif. ,S k e r 1 j a t i, am v. impf, fiticfen, fargen , Enattfem. .Skerljiv adj. fničferifd), Enaufertg. .Skerljiviz, vza m. ber Ktticfer, ber Knattfer. .Skerlji-vort f. bie Kargheit, bie Knauferei. ,S k e r 1 o , n. ber Schiefer. .Skomina,/ bie graifen, bie Sraifš, bte ffraifch: bte Sicht. .Sker-ninaft adj. Anfälle »on graifjen (;a= benb; gichtifcf). .Skernöba , f. bad Hinbernifj. ,S k e r 11 j i v , v. .Skerljiv unfer

.S k e r 1 j k t i. ,S kerzhiti, im v. pf frainpffjaff jufantmensiehen, fvampfen (fo »iel als fokerzhiti); auSroben, auSgreufjjen (fo »ie( a(S iskerzhiti) : bolčsen ga je zlo fkerzhila, bie Krattlhcif bat ii>n gattj jufamrnengejogett; vzhera fo ga fkerzkili, gejlern (jaben fie i(;n j ufa m nt en getrampff, gem. in ben SBocF gefpannf; letof fo vender lef fkerzhili, l;euer f;aben fie bod) ben ffiSalb aušgerobet; — Te v. r. pf. trampfhaff jufantrnen gesogen werben, fid) frampfen, jttfamtnen fd)rumpfett-.Skerzhev , 2. fkerzhvi , i. flier-zhitva, fkerzlilota f. bie 3ufantmen= fdjrttmpfung. .Sherzhik, zlika m. bie frampff;afte 3ufammeusie()ung. .Skcrzhljiv adj. leid)f jufattitnen= fchntmpfbar ; leicht jufammenfd;rum= pfenb; elaftifd). .Skerzhljivoft /".bte (Sigenfchaff, leid)t jufammen ju fchrum= pfen; bie (Slaftijifat. ,S k e r z h m k r i t i, im v. pj. (ffaff iskerzhmariti ober fokerzhmäriti) auSfchenFen, ben SSorrath erfchopfcit: tri polovnjake je fkerzhmaril , brci Halbfafš h«' er (nad) unb nach als ©d)eučt»irfh) auSgefchenJf. ,S k c f ä n j e , n. bie SBerettung. ,Ske-fati fe, am fe v. r. pf. (zhefar) bereiten, Reue empfinben. ,S k i p e k, m. geni. bie Knopperit. k i p e n j c , n. baS Attffteben. ,Ski-peti, im v. pf. auffteben, aufwallen: majhni pifkerzi hitro fkipe , Jleilte Söpfe gehen gleich über.

,S k i p n i t i, nem v.pf. (»om Seig) fich gehörig gipfen, aufgehen.

,S k i fa t i, am v. pf. (a(S Activum weniger im öiebrattche) fättern, fatier machen; »erfauern. .Skifniti, nem v. pf. ganj fauer werben, »erfauern.

,S k lad, 2. fklada, Ikladü , fkiadöva m. bie Sd)id)te, bie 5uge fconcor-dantia, commissuraj ; (»Olli ^aoier) ber Rieß: flilad na Ikladu fe vsdi-güje, eine ©d)id)fe erhebt ftd) auf ber anbertt. .Skladaniza f. eine Reihe aufgefchichfefer Singe- .Skladanje n. bie Bufammenlegung*; bie Attfeinanber» häufung. .Skladati, am v. impf. jttfamnten legen , aufeinanber reihen

(concordem facere , componere); — fe v. r. impf, übereilt fiimmen, jttfammen paffen (congruere, enn-sentiens esse , coneordarc). .Skladen , dna, dno adj. »ereitlbat (con-cordabilisj. .Skl.idnoft ober fklad-nöft f. bie Uebereinftimmung, bie Harmonie, bie Sd)icFlid)fetf, baher ©pmetrie, Proportion (congruentia). .Skladeti, im v. i'npf. aufhäufen, auffchichten.

,S k 1 a n j a n j e , n. bte 21bänberitng (declinatio). .Sklanjati, am v. impf, abänbern (declinare). .Skla-njiiven adj. abänberlid).

,S k 1 e d a , j. bie Schliffe!. .Sklednik, fklednjak m. ber Sd)iiffeIforb, bas Sd)üffelgejlell.

,S k 1 e d n i z a , f. bie ©d)ilbfröfe.

,S k 1 e m a t i , am v- pf. jufaillllien ffeinmcn.

,S k 1 e m b a, / ber 93efd)(ug ; eine ge= fehloffene ©efellfchaft. .Sklenenje n. ober fklenik, nka m. ber S3efd)htfj.

,S k len, m. baS ©las (ohne Rüdftchf auf Sorm).

.Skleniti, nem ober fkleniti, im v. pf. befd)Iießen, einen (Sntfd)(itß faffeit, ftd) »ornebmen : sa terdno fini fklenil, ich hat,e es mir fejl »orge= nommen.

.Skleni z a,/, bie ©laSflafche.

.Sklep, fklepa m. unb fklepalo n. ber ©chlug, baS ©elenf; ber (Snt= fd)(uß, ber 23efd)lujj.

.Sklepati fe, am fe ober flile_pljem fe v. impf, (s' zliim) ftd) fd)Iießen, genau paffen.

.Sklepati, am ober fklepljein v.

pj. bengetn, fertig bengetn (bie Senfe, bie ®id;et). .Sklepiz, pza »j. bat ®d;napptnef= fer, ein fd;(ecbfet $afd;enmeffer. .Sklep-nät adj. mat fid; fcbließen läßt: fklep-nat nösh, bat jafd;citmeffer, bat ©ebnappmeffer. .Slilef, aud; fklef, 2. fklefa, fklefü m. ber (Sibifd; (Althaea officitialis. Lin n.J. .Sklefov adj. föibifcb .. von (Sibifd;. ,S kleti, flilim, (kiel, flilet v. impj. munbbrennen, beißen (5. 95- vom (Sf= ftg auf ber 3«nge); tropifd; aud; über« f;aupt fdjnterjen, brennen, fefjr mel;e f 1)11 lt.

,S k 1 e z h i z a, flilezhka f. d. (ftaff

fkledzhiza) bat @d;üffeld)eit. .Skli sanka, fklisanka f. bie 9tie= fet, bie (Sitglitfcbe. .Slilisati, am ober fklisati, am u.pf. riefeln, gfit= ftben.

,S k i i s e n k a , v. ,S I e s e n a', .Skliti, ijein v. impj., a it d; fliliti

fe v. r. impf, feimen, aufEeimen. ,S ki i z o v an je, n. bat Auttufen. .Sklizovati, züjem v. impf ailtru« fen, j. B. bic ©tiinben. .Skljati Te, fkoljem fe v. r. pf. in ©freit geratljen, baß einer ben Anbern burd; SjjäflitbEeifen befebäbi« get: zlie dva pTa eno koft glodata, fe fkoljeta, menu jmei -Ounbe an ei= nem S3ein nagen, serbeißen fie fid;. ,S k 1 j i n a, j. bat ,2Bunbbrcnnen, ber ©d)inerj.

.Skljuzhen, part. flarE gebüeft, eingefdmtmpff. .Skljuzhik, zlika m. ein fd;led;tet ©d;uappmcfferd;en , bat ©d;Iußmeffer. .Skljüzhiti, im v. pf. jufamnten Erümmcn, jerErüppettt. .Sklonit, fkloniv adj. abgcbad;t, abhängig. .Sklonitoft, fklonivoft /. bie Abbad;ung, bie Abgebad;fl;elf; i>ie Abßängigfeif. .Skobci, bla rn. bel" H°bet. ,Skb-bliti, im v. pf. fjobcfn, 'burd; Hobeln glätten.

.Skodla,/: ber ©d;inbct. .Sködlaft adj. ©cbinbet..'., von ©d;inbetn: fkodlafta ftreha, bat ©d;iubelbad;. .Skok, fkolia m. ber ©prung, bie Hüfte: v'fkök, im ögtlopp : tarezh ne fine na fkök iti, biefe ©ad;e barf nießt im (Sattopp gel;en, barf

niebf übereilt metben; kje je döfti rok tam gre delo v' Tkok, viele Haube niadjen ber Arbeit batb ein (Snbe. .Sliokama adv. i», QJallopp. ,S k o 1, v. ,S o k o 1. ,S k o 1 e b a n j e , n. bat flolpcrnbe gatlen. .Skolekati, am v. p f\ Cjrtf-pent, uitb bann ßeffig falten. .Skomina,/, bie ©eblälugfeif, gem. tange 3ät;ne: Ikoinino infam, id; be bie ©d;Iäl;igEcit, b. f. bie 3alme finb mit' lang. .Skomlnenje n. bat glennen. .Skominiti fe, im fe v. r. impf, lange 3<äf>ne beEommen; flen« nen: fe mi slie fkoinini, teb fange an, lange 3äl;ne ju beEommen, bie 3äl;ne merben mir lang. .Skonez, adv. am (Silbe. .Skon-zhanje n. bie Voflenbung; bie Vers fitgung. .Skonzhäti, am v. pf. vottenben; vertilgen. .Skonzliavanje n. bat SSotlenben; bat Vertilgen. .Skonzkävali , am v. impf, mit Vollenbeit; mit Vertilgen befdjäftiget fepn. .Skonzliaviz , vza rn. fkon-zhävka /. ber Votlenber, ber Vetfil« ger, bie —inn. .Skönzkki adv. nach betn (Snbe ju. ,S k 6 p, adj. geijig, Earg. .Skoparija / bie Kargheit, bie gitjigEeit, ber öeij. .Skopariti, im v. impf, gei* Jen, Eargen, Euicfen. .Skoperneti, im v. pf. vergeben,

verfebmaebten. ,S k opija, / ber @eij, bie SitjigEeif. ,S kopiti, im v. pf entmannen, Ea» ^ flriren.

.S k 6 p i z, pza m. bet fiarge, ber ©eiäßalt, ber gitj: bogatiz je rad riiöpiz, ber 9!eid;e ifl gemöbitlicb ein

©eiäfjatt.

.S k o p i z , pza m. bet Habidjf (.Acci-piterj.

.Skop len je, n. bie (Snfmaitnung. .Skoplenz , aucb fkopiz, pza m. ber (Sntmanitte, ber ßaflrat. .Skop neti, im ober fkopniti, nem v. pf. gern, fkopneti fe v. r. pf. vergeben (vom ©cbitce): fneg je fkopnel, ber ©cbnee ifl gefdmtoljen. .Skop oma, adv. Earg, fitjig, geijig. .Skopoft / bie ifargbeit, bet CSeij, bie SitjigEeif. .Skopovati, püjem v. impf. Eargen, Enicfen, Enatifern. .Skör, fkorej, fkorej, fköraj, fliöro

adv. balb, beinahe, faft: fkör, fkörej tako lep, beinahe, faft fo fd>ön; (le bi le rkörej perfhel, bafj er nur Oalb fommen möd)te.

,S k o r i f h, v. ,S k ö r o f h.

.Skoriz, rza m. ber Staar (eittVo« gel, sturnus).

(Skörja, aud; fkorja f. bie Dlittbe.

.Skorofk, aud; fkorfii m. ber 3ar< pfettbaunt; bie grud)t bavott; in JŽt. ber Sannenjapfett. .Skörofhev adj. 3arpfen...; »on 3arpfent;ol$.

.Skofteneti, im v.pf. {U 5£:t0cfjcit werben, »erfitöd;crn.

,Skös, fkösi prp. b tt r cf> b. i. bie Kicbtung, bie man bem ftaume unb ber 3eif nad) nimmt: fkösi mcfto iti, burd) bie (stabt gel;en; fkös ökno gledati, burd) ba« genfler fd)attcu; fkos tri leta, burd) brei 3af;re, brei 3afire l;inbttrd); fkös in fkösi, fkosinfkosi, burd) uttb burd).

,S k o s i b ö d, m. ber ©urdjgatig.

.Skosmölknenje, n. ba« Šttrd)« fließen, ba« S5urd)fd)(agen. .Skos-mölkniti, nem v. pf. burd)fd)fagcit, bttrd)fliefjett ($. 23. vott ber Sintej.

.Sliosprezherkati, am v. pf. bttreb|lreid)en, etwa« 0efd)riebene« uit« leferlicb madjeit.

,S ko s s im fki, adj. wa« über ben ©inter ifl ober gefcf)te(;f.

.Skostekati, am ober fkostezlii, zliem v. impf, burcijfiiejjen, bttrd)« rinnen.

,S kotni ti, nem v. pf. att einen Ort hium^seu» 3uttge jut SBelt bringen, werfen; — fe v. r. pf. ge= worfen werben, jur ffieit fommen. .Skötnjen ober fkotnjen part. f;in« gewäljt; geboren, geworfen. .Sköt-njeniz, nza m. fkötnjenka f. ber ober bie geboren, geworfen ifl. (Watt fagt e« gcmciniglicb nur »oit ben fd)äblid)en Silieren, «t« 3nfeEteit, ©ürrnern u. bgl.) \ _

.Skozkiti, gem. fközkiti, im v.pf. einen Sprung t(;un.

,S k r a j d n j ä z h a , f. ber Seiten» laben, ber Sdjwcrbling.

,S krajem a, fkräjoma adv. an ben Seiten: fkräjema fkleilo ohriflii, an ben Seitenränbcrtt wifd;e bie Schiffet ab.

,S k r a j f h ä n, part. verlttrjf, fürjer

gemad)t; befdiränft, begränjf. .Skraj-fhati, aud) fkrajfkati, am v.pf. »er= ftirjen, fiirjer niadjen.

,S krake k