logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0
Ljubljana, nedelja 27. junija 1937 Cena ž D3n Upravmžtvo, ujuDijana, Knafljeva ulica & — Telefon St. 8122, 8123, 3124, 3125, 3126. Inseratni oddelek: Ljubljana, Selen-burgovs UL 6 — TeL 3392, 8492. Podružnica Maribor: Gosposka ulica St. 11 — Telefon St. 2455. Podružnica Celje: Kocenova uL St. 2 Telefon št 190. Računi pri pošt. ček. zavodih: Ljubljana št. 11.842, Praga čisto 78.180, Wien 8t 105.24L Izhaja vsak dan razen ponedeljka. Naročnina znaša mesečno Din 25.— Za inozemstvo Din 40.— Uredništvo: Ljubljana, Knafljeva ulica 6, telefon 3122, 3123, 3124, 3125. 3126. Maribor, Gosposka ulica 11, telefon St. 2440, Celje, Strossmayerjeva ulica štev. 1. telefon št. 65. Rokopisi se ne vračajo. bistro" izide v ponedeljek, torek in sredo vsak dan kakor običajno. Vidov dan Ko je L 1389. prispel v Pariz brzi sel, odposlan z bojnega polja na Kosovem pred usodnim končnim preokretom bitke, ter naznanil zapadnemu krščanstvu zmago srbskega orožja, so se zamajali zvonovi vseh pariških cerkva in nadškof ponosne francoske prestolnice je odslužil slavnostno zahvalnico, da ^so pobite divje mongolske vojske, ograža joče evropsko omiko. Zapadna Evropa je še nekoliko časa živela v prijetni zmoti in brezskrbnosti, ko pa se je raz-vedela vsa okrutna resnica strahotne nesreče na Kosovem, je evropsko kr ščanstvo zatrepetalo v paničnem strahu pred groznim navalom azijskega barbarstva. Na Kosovem se je bil zrušil najkrepkejši branitelj evropske omike in zapadni svet je zatrepetal pri misli, Ida se bo moral iz lica v lice pomeriti s strahovitim sovragom. Toda strah zapada je bil prenagljen. Dasi je bila Srbija pregažena, je ta mali narod vendar imel toliko prarodne sile, da ni priznal kosovski bitki dokončne odločitve m se ni brezmočno podvrgel ©tomanski sili. Kosovska nesreča je vzbudila v junaških srbskih srcih hud odpor in željo po osveti, narod pa je obdal strahotni poraz z nimbom poezije ter povzdignil dan poraza v dan največje narodne slave. Ta edinstveni primer v zgodovini narodov kaže vso veliko življenjsko silo srbskega življa, da si je iz narodne nesreče skoval orožje, ki je končno tudi strlo sovraga v prah. Hodila se je kosovska vidovdanska misel, ki je prevevala ljudska srca in netila večni odpor tega izredno krepkega slovanskega plemena. Bitka na Kosovem je postala usodna za vso Evropo, prav posebno pa za vse današnje jugoslovensko ozemlje. Vidov dan zato ni le srbska tragedija, marveč tudi hrvatska in slovenska ter spada v zgodovino Slovencev in Hrvatov prav tako, kakor v zgodovino Srbov. S Ko-sovega polja se je odprla svobodna pot turškemu valu na sever in zapad, v hrvatske in slovenske kraje. Ko so drugi narodi mogli posvečati vse svoje sile gospodarskemu in kulturnemu razvoju, so postale jugoslovenske pokrajine za dolga stoletja krvava bojišča. Več ko pol tisočletja se je na našem ozemlju bojeval strahoten boj za svobodo. Evropa je za našimi ledji lahko razvijala svojo omiko, medtem ko je naš narod nosil najhujše žrtve te borbe. Dobili smo časten pridevek »predzidje krščanstva«, ko pa so se kazala prva znamenja, da se zmaga nagibi je na stran našega naroda, si je ista zapadna Evropa prizadevala na vso moč, kako bi zavrla naš polet v svobodo in ohranila nekdanjega sovraga vsaj kot večnega svojega valpta rrad narodom, stremečim k soncu svobode. Vidovdanska obletnica je najprimernejša prilika, da se spomnimo naše slavne in krute preteklosti, da si prikličemo v spomin črne dneve našega suženjstva rn se zgrozimo pred bodočnostjo, ako bi v našem narodu prevladale težnje nesloge in nespametnega separatizma. Na vso srečo obhajamo letošnji Vidovdan pod ugodnejšimi av-spicijami. Mnogo je namreč znamenj, ki kažejo, da je vsaj v naši ožji domovini zabl? ^-»jM" v. > že pre- koračila svoj višek in stopila v fazo po-jemanja. Nov val jugoslovenskega čustvovanja in domoljubne zavesti je planil z neodoljivo silo na dan. To pot so pohod jugoslovenske misli otvorile sokolske legije. Mladina se zgrinja v množicah pod jugoslovenske prapore, v starejših pa je znova oživel duh odpora proti opasnim in pogubnim težnjam ftalvtitjtfftMjttj Vidovdanska misel, porojena iz globine narodnega ponižanja in narodne žrtve, je vera v moč in bodočnost naroda. V njej živijo oni nepremagljivi optimizem, ona borbenost in žilavost, ki so nas skozi veke trpljenja in suženjstva vodili k svobodi in zedinjenju. Danes je ta misel prenesena iz nekdanjega svojega plemenskega obeležja na ves narod in je zavladala na vsem ozemlju, kjer se čujeta naša beseda in naša pesem. Ona opaja in oplaja, prodira. in podira vse zapreke, osvaja si duše in krepi srca za borbo in za zmago jugoslovenske ideje, ki je osnovni zakon naše države ter plamenica na poti iz sedanjih nevšečnosti. Nje sila je ne-odoljiva in v nje prirodi je, da vstane v vsej svoji mogočnosti ravno tedaj, kadar je pritisk nasprotnih temnih prizadevanj najsilnejši in kadar si sovragi že obetajo popoln uspeh svojemu razdiralnemu delu. Zaman so vsi napori ne-prijateljev Jugoslavije. Za veliko idejo jugoslovenstva stoje borci minulih vekov, zanjo so dali življenje najboljši naši sinovi, propovedovali so jo naši najmodrejši možje, pod njenimi prapori so se bojevali oni, ki so doprinesli največji delež k zgraditvi naše svobodne domovine. i RUMUNSKI KRALJ NA POLJSKEM Včeraj je prispel na službeni obisk v Varšavo kralj Karol s prestolonaslednikom Mihajlom — Stotisočglava množica ga je sprejela z ogromnimi manifestacijami Obletnica smrti dr. Gregorja žerjava VMK&AČS'.- ^ •.. .v <3 W fH M M^^pj Bukarešta. 26. junija. AA. Kralj Karol IL je snoči s prestolonaslednikom Mihajlom ob 17. uri odpotoval v Varšavo da vrne obisk predsednika republike Moscickemu. V njegovem spremstvu sta zunanji minister Antonescu in državni podtajnik za narodno obrambo general Glac. Varšava. 26. junija. AA Davi ob 3.57 je prispel kraljev vlak na poljsko obmejno postajo Sniatyn. Rumunskega kralja je na postaji sprejelo posebno odposlanstvo poljske vlade s prometnim ministrom Ulrichom na čelu. Zaradi rane ure pa ni bilo uradnega pozdrava. Na kraljevi vlak so priključili salonske vozove uradnih oseb, ki so prispele iz Varšave. Poljsko odposlanstvo so predstavili romunskemu kralju pred prihodom v Lvov, kjer je bil uradni sprejem s strani civilnih in vojašikih oblastev. Vojvoda Bilik je spremljal rumunskega vladarja od Lvova do Pfemisla. Kraljevsiki vlak je dal priložnost za mnogoštevilne manifestacije na V6ej progi do poljske prestolnice. Prebivalstvo je napravilo špalirje in spontano pozdravljalo kralja K atol a in prestolonaslednika Mihajla. Uradni sprejemi so se vršili po vrsti v Lvovu, Pfemislu in v Ranu, kjer so zastopniki krajevnih oblasti izrekli visokima gostoma dobrodošlico. Uradno poljsko zastopstvo z vojnim nadzornikom generalom Fab-rizijem in prometnim ministrom Ulrichom .je spremljalo kraljevska gosta vse od meje. General Fabrizi je imel nalogo od predsednika repu' 'ike. da pozdravi kralja in da bo na uslugo romunskemu vladarju ves čas njegovega bivanja na Poljskem. Ob 16.30 je kraljevski vlak privozil na varšavsko postajo, bogato okrašeno 6 cvetjem in zastavami. Tu so brli zbrani predsednik poljske republike Mošcicki, maršal Smigly Rydz, predsednik vlade Skiadowski, vsi ministri, predsednika senata in poslanske zbornice, namestnik zunanjega ministra Seanbeck. varšavski župan, člani rumunskega poslaništva v Varšavi in poljski poslanik v Bukarešti. Ko je privozil kraljevski vlak, je častna četa izkazala čast. vojaška godba je pa za-svirala romunsko himno. Po pozdravih se je začelo predstavljanje nato je pa kralj Karol s prestolonaslednikom Mihajlom in v dražbi predsednika republike Moscickega in maršala Rydz-Smiglija odšel k izhodu postaje, kjeT ga je pozdravila velikanska množica okoli sto tisoč ljudi. V prvem vozu sta zavzela mesti kralj Karol in predsednik poljske republike Mošcicki, v drugem prestolonaslednik Mihajlo, ki mu je na levi strani sedel maršal Rydz-Smigly. Oba avtomobila sta spremljala dva eskadrona prvega, polka lahke konjenice. Vsa Varšava in zlasti ulice, po katerih je šel kraljevski sprevod. so bile razkošno okrašene z zastavami. Prebivalstvo je pozdravljalo visoke goste z velikim navdušenjem. Balkoni in okna na cestah, po katerih je krenil kraljevski sprevod, so bili vsi zasedeni. Kralj Karol n. je takoj po prihodu v Varšavo krenil v kraljevski dvor, da uradno obišče predsednika republike Nato sta se romunski vladar in prestolonaslednik Mihajlo odpeljala v gradič Lazienki, kjer bosta stanovala. Predsednik republike MoscickJ je zvečer vrnil obisk kralju Karolu in prestolonasledniku Mihajlu. Nato je bila gala-večerja v kraljevskem gradiču, ki jo je priredil visokima gostoma mC čast poljski državni poglavar. Po večerji je bil velifk sprejem. Pozdravi poljskih listov Varšava, 26. junija. Varšava in vsa Poljska so popolnoma v znamenju obiska kralja Karola II, vladaria prijateljske in zavezniške Rumunije. Brez razlike političnega prepričanja prinašajo listi članke s pozdravi in dobrodošlico vladarju velike Rumunije. V svojih člankih listi kar naj-topleje poveličujejo poljsko-romunsko prijateljstvo in poudarjaio pomen poljsko romunske zveze za utrditev evropskesra miru. Vsi listi prinašajo na prvi strani slike kralja Karola II. in prestolonaslednika vor vode Mihajla. Nekateri prinaša jo tudi pozdravne uvodnike v romunščini. jGazeta Polska« priobčuje uvodnik pod Nova razdelitev kontrole Anglija bo izvajala kontrolo na zapadu in joga, Francija pa na vzhodu in severu — Napeto pričakovanje nemške in italijanske odločitve Partz, 26. junija, br. Med Parizom in Londonom se razgovori o novi razdelitvi pomorske kontrole okrog Španije po zatrjevanju poučenih krogov dovedli do sporazuma. Vso kontrolo si bosta razdelili Francija in Anglija in sicer talko, da bo Anglija s svojo mornarico kontrolirala severno in zaapdno špansko obalo, Francija pa južno in vzhodno. Angleška vlada se je informirala v Berlinu, ali pristanejo na tako razdelitev kontrole. Odgovor v načelu ni bil odklonilen, dasi napovedujeta Rim in Berlin formalen protest. Sklenjeno je bilo, ponuditi Italiji in Nemčiji, da se lahko vsak čas prepriča ta o nepristranskem izvajanju kcrntroSLe na ta način, da odpošljeta svoje posebne opazovalce na francoske in angleške kontrolne ladje. London, 26. junija, o. Pri potgajarajSh, ki so se vršila te Nič nas ne loči, vse nas zdrožu je«. Člankar pravi, da se Poljska in Romunija na gospodarskem polju izpopolnjujeta na političnem področju ju pa druži enaka ljubezen do miru in dela. Uvodničar poudarja, da tvorita Poljska in Rumumja čvrst blok 55 milijonov ljudi. Vojaški list »Poljska Zbrojna« prinaša navdušen članek o kralju Kariu, ki ga poveličuje kot velikega borca za poljsko-ru-munsko zvezo. List pravi, da je vladarju Velike Rumunije zagotovljeno lepo me6to v zgodovini že samo zaradi ustvaritve in utrditve poljskoromunske zveze. Krakovski »Ilustrovani Kurier Codzren-ny« pravi med drugim: Nikoli ne bomo pozabili vloge, ki jo je igrala Rumunija l. 1920, ko so boljševiki stali že pred vrati Varšave in ko so mnoge delavske organ i za cije sirom po vsem svetu kot zaveznice Moskve s svojo sabotažo ovirale oskrto Poljsko na obisk, stanoval tudi njun oče prihajalo pošiljke orožja in streliva čez Rumunijo. V stiski spoznaš pravega prijatelja. In mi smo v prehudi stiski tistih tragičnih dni mogli oceniti pravi pomen romunskega prijateljstva. Toda naša zveza z Rumunijo ne izvira samo iz čustva, temveč temelji tudi na logičnem razvoju poljske in romunske politike. Obe državi sta na skrajni periferiji zahodnega sveta. V naši dobi ima ta njuna zemljepisna lega posebno veh k pomen, ker se čuti čedalje hujša težnja po novem naskoku vzhoda na zahodni svet. >Expres Poranny« omenja med drugim, da bosta kralj Karel in prestolonaslednik vojvoda Mihael stanovala v gradiču La-zionski, kjer je nekoč, ko je prišel na Poljska na obisk, stanoval tudi njun oče odnosno ded pokojni kralj Ferdinand. Dejstvo. da bo ta zgodovinski grad v sorazmerno tako kratkem času videl tri rodove romunskih vladarjev poudarja list, simbolno kaže vso čvrstost in ves pomen polj-skorumunske zveze. Zelo lep članek prinaša tudi desničarski opozicijski >Warszauski Diennik«, ki pravi da narekujejo poljskoromurasko zvezo obema državama že njuna zemljepisna lega 6ama in enake nevarnosti. List omenja zgodovinske zveze med Poljsko in Ruimmi- Danes se obnavlja dan smrti dr. Gregorja Žerjava. Pred osmimi leti je ugasnilo dragoceno življenje tega moža, ki je bil vzor naprednega in nacionalnega delavca in voditelja. V knjigi našega osvobojenja in zedinjenja ostane Žeria-vovo ime neizbrisno zapisano, jugoslovenski narod pa ga bo vedno štel med svoje najboljše sinove. V pieteti in hvaležnosti se klanjajo jugoslovenski nacionalisti njegovemu spominu. jo in končuje z besedami, da bo poljsko-rumunska zveza os, na kateri se bo zgradil čvrst blok miru in trajnosti od Baltiškega do Črnega morja List >ABCk pozdravlja kralja Karla H. izt pravi med drugim, da tvorijo vzhodne meje Poljske in Rumunije branik, ka ščiti ves zahodni svet pred napadi rdečega moskovskega boljševizma. Odmev zgodovinske debate v angleškem parlamentu Ostri govori opozicijskih voditeljev — Vsi veliki listi razpravi največjo pozornost ključil s svojim govorom zunanji minister Eden, ki je odgovoril na očitke opozicije in zagotovil, da ostane Anglija budno na straži in ne bo nikjer v Evropi trpela in dopustila, da bi kdorkoli ogrožal mir. Ob zaključku debate je zbornica s 157 proti 86 glasovom izrazila vladi in njeni politiki zaupnico. London, 26. junija. AA. Ministrski predsednik Chamberlain je odpotoval na wee-kend v Chequers. »Daily Telegraph« piše, da je to dokaz, da je napetost popustila. Odmevi v listih London, 26. junija. AA. v zvezi z včerajšnjo razpravo v spodnji zbornici piše današnji »Times«, da je bil Chamberlai-nov govor hladen in izravnan. Dogodke zadnjih dni v Sredozemskem morju je tolmačil realno. Politika, ki jo je včeraj predlagal vodja opozicije major Athlee, pa kliče vso Evropo, naj bo pripravljena na vojno, ki jo vsi odklanjajo. >Daily Telegraph« pravi, da bi poziv Društvu narodov nadomestil dogovor, ki ©e je elabo obnesel, z razgovori, ki bi utegnili privesti do vsem nevšečnih sklepov. »Daily Mail« pozdravlja predvsem izjavo zunanjega ministra Edena, da mora Velika Britanija storiti vse, da jene bodo pognali v španiiko državljansko državljansko vojno. Berlin. 26. junija, br. Nemški tisk skoraj dobesedno objavlja včerajšnji govor angleškega ministrskega predsednika Chamber-laina. Vsi listi soglašajo v tem. da je Chamberlain pri svojem prvem nastopu kot odgovorni ministrski predsednik dokazal, da hoče tudi na polju zunanje politike ostati zvest metodami, iki so karakterizirale njegovo delovanje na položaju finančnega ministra. Praga, 26. junija, o. Izjave ki jih je podal angleški zunanji minister Eden v spodnji zbornici glede stališča, ki ga zavzema angleška vlada o srednje-evropskih problemih, so izzvale v tukajšnjih političnih krogih veliko pozornost in živahne komentarje. Tudi listi se podrobno bavijo z njimi in pribijajo veliki pomen za nadaljnji razvoj srednje-evropskega političnega položaja. London, 26. jnnija. t Ves svetovni tisk se danes bavi z včerajšnjo debato v angleški spodnji zbornici, ki je bila posvečena v glavnem španskemu problemu in najnovejšim •mednarodnim dogodkom. Dočim je govor, ki ga je imel ministrski predsednik Chamberlain, v splošnem naletel na odobravanje. je izzvala debata, ki se je po tem razvila, tem večjo pozornost, ker je znano, da je angleška opozicija v vprašanjih zunanje politike zelo previdna in obzirna, zlasti kadar gre za interese britanskega imperija. Ta debata je tem bolj značilna, ker se je razvila potem, ko je Chamberlain v zaključku svojega govora še posebej apeliral na govornike, rekoč: »Čital sem. da obstoja r visokih planinah često stanje, pri katerem lahko le en sam nepreviden gibljaj, da celo en sam vzklik sproži ogromno lavino, ki je ne more ničesar zadržati. Prav tak je sedanji mednarodni položaj. Mislim pa, da se lavina Se ni sprožila, čeprav je stanje snega zelo opa-■sno. Če bomo vsi previdni, potrpežljivi in zmerni, se nam morda še posreči, da rešimo mir sveta.* Bebato je otvoril vodja opozicije major Attlee, ki je očital vladi pristranost v španski politiki in se zavzel za to, da se napravi konec slepomišenju z nevmešavanjem. Vlada naj jasno pove, kakšen je položaj. Opozicija si je na jasnem, kaj pomeni prekinitev politike nevmešaVanja. vendar pa smatra, da se mora sedanji politiki dvoreznosti napraviti konec. Vsa zadeva naj se predloži Društvu narodov, ki naj izvaja določbe pakta. Za njim je dobil besedo vodja liberalcev Lloyd George, ki je v obširnem govoru kritiziral politiko vlade. Med drugim je izvajal: »Ohraniti moramo ne samo mirno kri, marveč moramo imeti tudi korajžo, da odločno povemo svoje mnenje. Največja napaka angleške politike zadnjih petih let je bila v tem, da nam je manjkalo koraj-že. Nismo imeli korajže. da bi povedali, da angleški parlament nikdar ne bo pristal na vojno, pa naj delajo druge države kar hočejo. Italija in Nemčija sta se umaknili iz kontrole, toda ali boste tudi izpolnjevali sklenjeni dogovor, da ne boste pošiljali v Španijo orožja, municije in prostovoljcev? Mi bi hoteli tudi slišati, kaj je z onimi 200 letali, ki rušijo baskovske pokrajine in kaj je z onim topništvom» ki je naredilo prosto pot do Bilbaa Lloyd George se je nato podrobno ba-vil z dogodki zadnjih dni in naglasil, da predstavlja vse to zasmehovanje politike nevmešavanje. Morda bo kdo rekel, da so tudi Rusi pošiljali v Španijo topove in mu-nicijo. Reči moram, da mi je samo žal» da tega niso storili v še večji meri Angleška vlada se je zadnjih pet let umikala s postojanke na postojanko in le to je ohrabrilo nasprotnike, ki so danes že skoraj prepričani, da nikjer več ne bodo naleteli na odpor. Anglija ni sama. Z njo sta Francija in Rusija. Debato, ki je trajala nad štiri ure, je za- V rednost oglasov v dnevnikih najbolje presodite po številu malih oglasov. Današnje »Jutro« ima 517 malih oglasov. Enkratni poizkus z malim oglasom v »Jutra« Vas pouči, da tma oglas dvojno vrednost, če se Javi dvojno gtevOo interesentov. S Eolskim lotom 1937*38 se otvori v Ljubljani t Akademskem kolegiju nov srednješolski internat Sprejemali se bodo višješolci ljubljanskih srednjih šol. Gojenci bodo imeli izkušeno pedagoško vodstvo in strogo nadzorstvo. Cene smerne. Informacije daje ravnateljstvo Akademskega kolegija ▼ Ljubljani, Kolodvorska ul. 22, tel. št. 32-81. Velike demonstracije proti krakovskemu nadškofu Razburjenje zaradi čudnega nadškofovega ravnanja je vedno večje — Poljski protest v Vatikanu Varšava, 26. junija, r. Ogorčenje zoper krakovskega nadškofa kardinala Sapieha ee še ni poleglo. Kakor izgleda, bo imelo i« dalekosežne politične posledice. Včeraj ao se po vsej Poljski vršili protestni shodi, ki so bili izredno številno obiskani. Govorniki so obsojali postopanje krakovskega nadškofa in zahtevali od vlade, da nastopi z vso odločnostjo proti takemu omalovaževanju največjih svetinj poljskega naroda. V Varšavi je govoril na protestnem shodu med drugimi tudi polkovnik Koc, ki je naglasil. da pomeni postopanje krakovskega nadškofa najhujšo žalitev nacionalnih čustev do nesmrtnega voditelja poljskega naroda. Pokojni Pilsudski je bil tvorec Poljske in ne pripada več samo rodbini, s katero bi morda mogel nadškof postopati po mili volji, marveč vsemu poljskemu narodu, ki si takega postopanja ne bo dal dopaati. Nadškof je vrh tega žalil še predsednika poljske republike in suverena prijateljske države. Krakovski nadškof se sedaj namreč izgovarja, da je odredil prenos krste z ostanki maršala Filsudskega iz kraljeve grob- nice v »stolp srebrnih zvonov« samo zaradi tega, da bi sa mogel pred njimi pokloniti tudi rumunski kralj Karol, ki ni katoliške vere. Po poljskih zakonih mora nadškof sprejeti poljskega državnega poglavarja, kadar pride na grob poljskih kraljev, v pol-nem škofovskem ornatu. Tega pa ne more storiti, če pride tuj vladar, ki je druge vere. Ta izgovor je izzval v poljski javnosti še večje razburjenje spričo današnjega prihoda rumunskega krala Karola v Varšavo. Snoči je prišlo po raznih mestih do velikih demonstracij. Tisoči in tisoči demonstrantov so protestirali proti postopanju nadškofa Sapieha in zahtevali od vlade, da energično napravi red. V Krakovu in v Varšavi so demonstranti razbili prostore uredništva katoliškega glasila »Mali dnevnik«. Danes je v pomirjenje javnosti izšlo urad. no poročilo, da je poljski poslanik pri Vatikanu Janikowski oficielno protestiral proti krakovskemu nadškofu in zahteval od vatikanskega državnega tajnika Pacce-lija, naj ga odstavi. Kakšen bo uspeh te intervencije, še ni znano. Obnovljeni boji pri Madridu Republikanci so večkrat napadli, pa so bili odbiti — Na baskovski fronti se prodiranje nacionalistov ustavlja Madrid, 26. junija, o. Nacionalistična ofenziva na severni fronti, ki se nadaijuje po padcu Bilbaa, se polagoma ustavlja. Včeraj so nacionalisti zavzeli Punto de Luzuelo, zapadni vogal bilbajskega zaliva, v ostalem pa so prodrli od Bilbaa proti padu le za 10 km. Danes so se republikanci umaknili še s sosednje Punte del Fer. Na cesti proti Santandru so nacionalisti včeraj in danes zavzeli še vasice La-sono, Serantes, Ciervano, Seano, nek*>.j postojank okrog San Juliana in končna mestece Castrurdiares. Na obronkih gorovja Adre pa se je nadaljnje prodiranje' ustavilo. V teh gorah so se republikanci zelo močno utrdili in je pričakovati, da se bo tu končala ofenziva generala Daville ali pa se bodo vsaj razvili zopet zelo krvavi boji. Tudi na madridski fronti je prišlo danes do večjih bojev. Velika bitka se je razvnela okrog Pingarona. Izid je bil neodločen, pač pa je padlo mnogo ljudi na obeh straneh. Mednarodna brigada je ponovno B*«gr»d. juniia P- Zdravstveno stanje pravoslavnega patrarha Varnave če jo nekoliko z boljšal o. Praški specialist za interne bolezni prof. Telnar. ki se je več dni mudil prj patriarhu, je snoči spet odpotoval nazaj v Prago. Bolezen poglavarja pravoslavne cerkve se je pojavila kot posledica hripe. Patriarh Je obolel na ledvicah. Tudi hrano le težko sprejema, kar povzroča zdravnikom že največ skrti. Vendar se nadejajo, da bo kma- Zagr@b> 26. junija, o. V -umetniškem paviljonu je bila dane« otvorjena prva restna in tujsko-proinetna razstava v savski banovini. Priredilo io je Društvo za ceste v Zagrebu, ki ga vodi mestni svetnik Frati-o Kukuljevio-Sakcinski. Razstavo je otvoril pomočnik ministra za gradi« inž. Stanislav .losifovjč Hkratu se je v Zagrebu pričel II. kongres za ceste, ki bo trajal do torka. Na kongres so prišli tudi z-itop-niki lovenskega Društva za re«sfc, predsednik dr. Vinko Vrhunec, načelnik tehniškega oddelka banske uprave inž. Viktor Skaberne, in zastopnik gradbenega urada ljubiiaeske občine inž. -Tanko Mačkovšek ter kot zastopnik tehniške fakultete pro- Šahovski tunik v Rogaški Slatini Rogaška Slatina., 26. junija, i. Z današnjim 12. kolom se je začel med vodilnimi mojstri finiš za boljša mesta. Vse partije so bil« zelo ostre, kar je pa šlo na ra«Mu kvalitete igre. Posebno ambiciozni so bili naai mojstri, zlasti mlajši, ki so pa igrali preveč tvegano, dočim so inozemci igrali mirno. Edini Pire je igral vseskozi solidno in so njegove nade, da zadrži jugoslovenski šampionat, močno narasle. Senzacija današnjega kola je bil poraz Trifunoviča nasproti Konigu, ki je dozdaj beležil same remije. Trifunovič je že v otvoritvi naaigral Koniga, s slabo potezo si je pa vse pokvaril in je Konig kljub časovni stiski zmagal. Najdorf je zašel nasproti Gerebenu v slabšo pozicijo in je že stal pred porazom, vendar črni ni znal izrabiti prilike in je bila partija remis. Nedeljkovič je gladko zgubil proti Pi-cu. Foltys in Tomovič sta imela popolnoma izenačeno pozicijo, ko je slednji po nepotrebnem zaigral riakantno in izgubil. Ko-stič in Vukovič sta po ogorčeni borbi re-mizirala. Matvejev je igral proti Schrei-berju zelo svojevrstno otvoritev, ki se je končala z remijem. S&miseh je premagal Broderja. Slednji Je po korektni žrtvi figura dobil nadmočno pozicijo, ki jo je pa popolnoma pokvaril s hudo napako in izgubil. Kalabar je bil prost. napadla nacionalistične postojanke, vendar ni dosegla nikakih važnejših uspehov. Tudi na Jarami se je danes zvrstilo več nacionalističnih napadov in republikanskih protinapadov, ne da bi se pozicije količkaj spremenile. Na leonski fronti pa so republikanci pričeli danes z novo ofenzivo, da bi tako razbremenili Baske. Nacionalistična poročila Bilbaa, 26. junija, AA. Na severnem bo? jišču se nadaljuje prodiranje nacionalističnih čet proti Santandru. V obrežnem od^ • seku so nacionalistične čete oddaljene le nekaj kilometrov od meje med pokrajinama Biskajo in Santandrom. Očitno so prizadevanja nasprotnika, da bi ustavil nacionaliste na meji, ostala brez uspeha. Prav tako uspešno prodirajo nacionalisti v odseku Valmacedu in so danes zavzeli San Pedro in Aranguren, kakih 15 km zahodno od Bilbaa. Vrhove Galdamesa so nacionalisti očistili sovražnikov. lu ozdravel, Beograd, 2f>. juniia. AA- Poročilo o-zdrav« stvenem stanju Nj. svetosti patriarha Varnave pravi: Splošno stanie se je nekoliko zboljšalo. Toplota, dihanje in žila redni. Nj. Vis. knez namestnik Pavle se je danes zanimal za zdravstveno stanje patriarha Varnave in je naročil svojemu adju-tanfu generalu Žarku Majstoroviču, da patriarha obišče jn mu izreče željo, da bi čimprej ozdravel. fe*«or inž. JIrovat. Takoj po otvoritvi razstave je bila v Avto-klubu strokovna anketa o cestnem fondu. Na njej ie sodeloval dr. Vrhunec k|ot izastopnifk ljubljanskega Društva za ceste. Ob zaključku ankete je bila sprejeta resolucija, v kateri se poudarja potreba po zakonu o cestnih fandih, ki nai bi slo-nel na načelih, da se morajo vsa sredstva, ki se stekajo v te fonde, porabiti tam, kjer o bila zbrana. Na zagrebški četni in tujsko-prometni razstavi so bila razstavljana tudi načrti cestnih del v dravski banovini, med drugimi tudi načrti za regulacijo ceste Ljubljana — Kranj, Stanje po 12. kolu: Najdorf 8M, Foltye. Sftmisch S, Pire 7, Vukovič 6%, Broder, Gereben, Trifunovič 6, Kostič, Konig 5, Matvejev, Schreiber, Tomovič Nedelj-kovič 2 Va, Kalabar 2. Jutri bo najzanimivejša partija Trifunovič Pire, v kateri se bo odločilo vprašanje jugoslovenskega prvaka. Trifunovič mora zmagati, če hoče doseči Pirca. železniška nesreča pri Sarajevu Sarajevo, 26. junija, o. Na-vhodu v veliki ivanjski predor se je pripetila dane« manjša železniška nesreča. Potnigki vlak iz Sarajeva je privozil pred predor davi ob 10-Signal je kazal prosto pot. Nenadoma pa je vlakovodja opazil železniški stroj, ki je prihajal iz predora. Nemudoma je skušal ustaviti vlak. vendar sta se vlak in stroj zaletela z zmanjšano silo. Strojevodja Kova-čič je bil nevarno poškodovan, kurjač in štirje potniki v vlaku pa so bili lažje po« škodovani- Novi rektor zagrebške univerze Zagreb, 26. junija, o. Na zagrebški univerzi ie bil danes izvoljen za novega rektorja redni profesor za katoliško in pravoslavno cerkveno pravo dr. Edo Lovrič. LJUBLJANČANI f Danes ob 15.30 bo v osnovni iofi n« Grabnu odkrita spominska ploSZa kralju Aleksandru Zedinitelju. Svečanosti prisostvujejo nacionalna društva, ki odidejo nato v sprevodu k javnemu nastopu Sokola II. na novem letnem telovadišču v Trnovem. Začetek telovadnega nastopa bo ob 17. urL Beležke Skupščina se sestane šele v sredo Kakor smo že poročali, je bila seja narodne skupščine sklicana za torek- 29. t. m. Agencija Avala ie sinoči objavila obvestilo, da se bo skupščina sestala šele dan kasneje, torej v sredo. Odgoditev je bila očividno izvršena deloma zaradi katoliškega praznika sv. Petra in Pavla, deloma pa zaradi tega. ker bodo mnogi člani vlade tc dni odsotni iz Beograda na velikih svečanostih, ki se vrše v raznih krajih države. Delegacija za Rim V petek zvečer je odpotovala v Rim pod vodstvom dr. Milivoja Pil je, pomočnika ministra zun. zadev, jugoslo venska delegacija za trgovinska pogajanja z Italijo. V tei važni delegaciji, ki bo razpravljala o celi vrsti za slovensko gospodarstvo nad vse perečih vprašanj, ni niti enega Slovenca, čeprav je Slovenija med vsemi pokrajinami Jugoslavije najbolj interesirana na tem, kaki so gospodarski odnošaji z Italijo. Gospodom v Kopitarjevi ulici, ki so sicer tako vneti zagovorniki slovenskih interesov in slovenske samobitnosti, je treba resno nasvetovati, naj sc v bodoče malo bolj pobrigajo za sestavo dclegacij, ki razpravlja, jo o vitalnih interesih slovenskega gospodarstva. Dve vrsti zaupanja >Slovenec in ^Domoljub« sta priobčila slavnostna uvodnika ob dveletnici režima, JRZ. »Slovenec« končuje svoj članek takole: »Mi smo prepričani, da bo vlada £voje delo z dosedanjo sposobnostjo nadaljevala in izboljšala tudi stvari, ki se jih doslej nihče še lotiti ni upal'... Dr. Korošec in dr. Krek pa ata nam porok, da se bo Slovenija tudi glede pravic uvrstila med enakopravne dele države, kakor je uvrščena glede dolžnosti.« »Domoljub« pa je za svoje kmečke či-tatelje napisal malo drugačen kanec. On namreč pravi: > Vladi dr. Stojadinoviča želimo pri težavnem delu v bodočnosti ša mnogo, uspehov. Dokler bo njegov Sodelavec dr. Korošec, smemo upati, da je vla. da na pravi poti in da od nje tudi Slovenija dobi, kolikor je v danih razmerah dobiti mogoče.« Teorija in praksa Nedavno »mo navedli pritožbe »Glasnika JRZ za savsko banovino« proti državnim uradnikom na Hrvatskem, češ da nastopajo javno proti vladi ji], glasujejo z opozicijo. Sedaj odgovarja svojemu zagrebškemu po-bratimu glavni organ JRZ »Samouprava«, ki pravi, da je »državni uradnik v prvi vrsti poklican zvesto in pošteno služiti državi in narodu, ki ga plačujeta. Lahko pa ima kakor sleherni- državljan svoje politično prepričanje, katerega mu nihče ne sme oporekati. Državni uradnik lahko voli kogarkoli hoče, ker mu daje to pravico zakon.« - C . Ekspertiza glavnega organa JRZ o pravicah političnega opredeljevanja državnega uradništva se čita kaj prijetno in zadovoljivo in ne bi bilo razloga o njej še posebej razpravljati. O stvarni praksi pa bi se dale pisati debele knjige zlasti prj nas v Sloveniji. Ta nesrečni Dragoljub ? Intrige ambicioznega voditelja zemljora-dniških levičarjev dr. Dragoljuba Jovano-viča proti oficielnemu vodstvu zemljorad-nikov, ki je v rokah starega Joče Jovano-viča in dr. Milana Gavriloviea, niso nič kaj po godu »Hrvatskemu dnevniku«. To je tem bolj zanimivo, ker sc predstavlja dr. Dragoljub Jovanovič povsod na svojih sestankih za intimnega prijatelja dr. Mačka. katerega posebno zaupanje in naklonjenost baje uživa. »Hrvatski dnevnik« kliče dr. Dragoljuba Jovanoviča precej neprikrito na odgovor zaradi njegovega punta-nja proti vodstvu zemljoradnikov in ugotavlja, da so njegovi napadi na Joco Jovanoviča zelo deplasirani. Med drugim pravi: Dr- Dragoljub Jovanovič, aam š« do danes ni točno povedal, kako si predstavlja rešitev hrvatskega vprašanja. Bilo bi zelo zanimivo, če bi nam gospod povedal, kaj misli o narodno političnih zalite* vah Hrvatov, ker smo že dovolj čuli o tem, kaj misli o sodelovanju srbskih in hrvatskih kmetov na gospodarskem področju. Ako proti svojemu šefu (Joči Jovanoviču) tako ostro nastopa, ker se še ni izjavil glede načina rešitve hrvatskega vprašanja, potem pač nima vzroka prikrivati svojega lastnega mišljenja v tem pogledu. Poziv »Hrvatskega dnevnika« dr. Drago-ljubu Jovanoviču je vsekakor zabaven, če pomislimo, da je imel v dolgotrajnih raz. govorih z dr. Mačkom vendar več kakor enkrat priliko povedati, kako si zamišlja rešitev hrvatskega vprašanja. Ali pa se je menil z dr. Mačkom le o letini in vremenskih nezgodah, kakor predsednik .bivših samostojnih demokratov Adam Pribičevid? Morala v kopališčih Glasilo sarajevskega nadškofa »Katolički ljst« razpravlja v uvodniku o kopališčih in o nevarnostih, ki izvirajo jz njih za katoliške vernike. Med drugim pravi: >Dokler smo imeli ločena kopaliiča za moške in žen6ke, ni bilo nevarnosti pohujšanja. Ko pa emo po vojni dobili skupna kopališča, se je razbohotila poganska nesra-mežljivost. V njih so padle vse zapreke med obema spoloma in poslala so pozori« šča flirta in koketiranja. Danes ne iščejo kopalci v "kopališčih več sonca in zraka, temveč seksualne pobude in pohujšanja. Samo tako ie tudi mogoče razumeti silni porast obiskovalcev kopališč.« • List zahteva, nai se kopališča pni Ugodijo predpisom krščanske morale in na] so zlastj uvede ločeno kopanje za ženske io moške. Oblast nai s posebnimi predpju določi obliko kopalnih oblek. Ne moremo se na tem mestu spuičati v razpravo, v koliko ima sarajevski list pray in v koliko morda ne. Kar pa se tiče njegove zahteve po intervenciji državne oblasti, bj bilo morda prav, če bj list na- Nova uredba za medicinske fakultete Beograd, 26. junija, p. Na predlog medicinskih fakultet in vseučiliških svetov univerz v Beogradu, Zagrebu in Ljubljani je prosvetni minister izdal novo uredbo, s katero se spreminja in izpopolnuje uredbe o medicinskih fakultetah z dne 26. decembra preteklega leta. Z novo uredbo so se spremenili predvsem učni načrti in razpored internega dela na fakultetah. Pod tem naslovom priofaftuje »Slovenec« v nedeljskih štsvilkah kratka sestavke verske vsebine. Ms priporočamo njemu in njegovim čitateljem, naj od časa do časa pc sveti jo po par tihfo minut tudi razmišljanju, kako »Slovenec« piše. Da ne omenjamo drugih, hujših stvari, vzemimo na primer sarajevski shod JNS, o katerem je trdil, da ee ga je udeležilo 500 ljudi, dočim so beograjski lieti, ki so prav tako gla ftla JRZ, našteli 10.000 udeležencev. Zaradi tega razumljivo, da ta velika manifestacija slovemčeveem ne da spati in da se dan Kg. dnem vračajo k njej. V včerajšnji številki so se spravili nad Bogoljuba Jevtiča, ki je tudi govoril v Sarajevu. Takole so ga počastili: »ustanovitelj Pofa, nesmrtno blamiran pred vsem svetom, predsednik gkrahlrarce vlade, hujskač, junak, vročekrvni gopod, Jevtič v'svoji plemenski omejenceti« itd. Dobri dve leti sta od tega. kar so slaven-čevefi. drugače mislili in pisali o Bogoljubu Jevtiču. Takrat so na primer napisali, da »uživa neokrnjene simpatije pri nag ln pri vseh državljanih Jugoslavije«. O njegovem programu so dejali, da morajo »kot objektivni presojevalci ugetoviti, da so v Celje- 26. tunika. Celjski mestni svet je imel v petek zvečer redno sejo. Na dnevnem redu so bila poročila odborov. Finančni odbor. Mestne uvoznina na preproge iz čiste volne ali svile ostane neiz-premenjena in znaša 5 din od kg. uvoznina na vse ostale preproge pa sc zniža od 5 na 1 din za kg. Bosanci, ki prodajajo preproge iz cunj v zameno ra drugo blago, so oproščeni uvoznine. Občina bo izdala vse svoje pravilnike in naredbe v obliki posebne knjižice; to je predlagala Mohorjeva tiskarna. Občina bo čimprej zgradila moderno vremensko hišico na prostoru med kolodvorom in hotelom »Pošto«. Za oddajo zadevnih del in nabavo aparatov je pooblaščeno mestno poglavarstvo skupno s tujskoprometnim, gradbenim in finančnim referentom. Javna borza dela v Ljubljani je nakazala iz brezobrestnega dvomilijon-skega posojila za gradnjo Delavskega doma na Vrazovem trgu doslej 1 milijon din. Gospodarski odbor. Za obnovo fasade na muzejskem poslopju je določenih 3359 din. Restavriranje Marijinega spomenika na Glavnem trgu je poverjeno tvrdki Jezcr-nik, ki mora izvršiti delo po strokovnjaku specialistu. Restavriranje kapelic na hribu sv. Jožefa je oddano tvrdki Štok za 2353 din. Občina bo dobavila mestnim uslužbencem drva po režijski ceni. kakor doslej. Tehnični razdelek sreskega načel-stva se je pritožil pri mestni občini, da se zaradi škropljenja z mestnim škropilnikom preveč kvari drfavna eejta. Ker nima tehnični razdelek na razpolago dovolj gramoza in peska za posipanje poškodovane državne ccste, prosi mestno občino, da bi prispevala nekaj gramoza. O upravičenosti stališča tehničnega razdelka bo še razpravljal pravni odbor. Občina je kupila od g. Pranja Kalana za 12.000 din par konj za potrebe mestnega zavetišča in pogrebnega zavoda. V kratkem bodo povečali mestno avtogaražo na Sp. Lanovžv. Zidarska dela so poverjena stavbeniku g. Jezerniku. tesarska pa g. Aljančiču. Stroški bodo znašali okrog 210.000 din. Zidarska dela morajo biti izvršena v 6 tednih, tesarska pa v 22 Proti revmatizmu, protfau, CHjaara ta prehladu, glavobolu pomagajo Togal-tablete preizkušene v tu- in inozemsAra. Dobijo se v vseh lekarnah. Kemijsko farmacevtsko podjetje Df. Miodrigt V. S»e- vanovica. & Viktora F. Pyka, Beograd. Rcfiistr. S. br. 1547 2*, I. Jrf. programu mesta, ki jih maramo kot lojalnf državljani odobriti«. O deklaraciji Jevtiče. ve vlade so bili mnenja, da je »klic novega duha« m da pomeni »prodor nov« miselnosti skozi debelo plast starega liberalizma. Z njo se vračamo s trdnim korakom k zdravim virom naše narodne omike v krSian. Priead da prizadetim izvoznikom in zadrugam na razpolago potrebna izvozna dovoljenja in tiskovine za neim-Sko carinsko potrdilo. Izvozna dovoljenja se izdajajo v enojniku (unikatni), ki se priključi izvirnemu tovornemu listu, in v dvojnik«, ki se takoj po odpremi vagona vme Prisadu, izpopolnjen z vsemi potrebnimi podatki. Priložiti je treba tudi izvirni tovorni list. Na osnovi zadovoljivih izkušenj pretek-lih let bo Prfead delil ttidi letos dovoljenja za izvoz iaholk v Nemčijo preko prizadetih osrednjih izvozniSkih zadružnih organizacij. drugim pa Po svoji lastni uvidevnosti Olston dovoljenj drueim osebam je prepovedan in ima ta posledico izgubo pravice do izvozne nagrade. Izvozniki eo dol?,-ni zahtevat? izvozna dovoljenja in tiskovine šele t-šk pred odipremo blasra. Neizrabljeno tiskovine se imajo brez zahteve vrnHi najkasnei* v osmih dneh da se bodo roosrle po potreb? dat? drueim na razpolago Kdor se prof.? temu precreS. izgubi pravico do nad-dineca izvažanja iaholk v Nemčijo. Tr.-voznfk? to.rei np bol o mo<-l; dobiti nadaljnja izvozna dovol ienja. dokler z uradnimi listinam? ne dokažejo da so izčrpali svoja prejšnin dovoljenja. Družbe in preko katerih deli Prizad omenjene listine. so dolžne kar najstrožje s« ravnat.? po gornjih določnih nasproti vsem svojim članom. Prav f.a.ko so doline redno vrniti dvojnike izrabljenih rednih dovoljenj, drugače izgube ugodnost.?. ki jVn jo daie f a okrožnica, h-voznik? k? se ne b? ravnal? po gornjih pogojih brHo pa izgubili pravico do Svojega sodelovani.i pri tem izvozu. Tzvozna dovo-Iienia se gilase na razne nemške obmp/ne car?T>*iTie. pri uporab? naj se pa nepotrebne prečrta.fo tako da se dovoljenje pošlje f?stf carinami, ki je za pošiljko prisilna. 7« podiranje irroza Jabolk v Nemčijo r*Tf»"snfe Priz»rf izvozno nagrad« 25 din za 100 Pr?*ad bo te naerade izplačeval na osnov? pregledanih carinskih potrdil, ra ka-t*we. odstop? rrvomikolji, kakor znano, na nenadni malokrvnosti v možganih, ki jo je povzročila kakšna izguba krvi ali kaki-*n živčni dražljaj. Ta malokrvnost možgansko delovanje deloma omrtviči. Če hočemo odpraviti omedlevico, moramo tedai povečati dovod krvi v možgan*, a če je kriva kakšna krvavitev, tedaj moramo to krvavitev ustaviti. Nezavestnega človeka ie treba položiti pred vsem ravno na tla, dokler se ne zave. Najbolje ga postavimo v ta namen na stol in tega počasi položimo nazaj na tla, tako da je glava najnižje od vsega telesa. Tudi če opazimo, da se bo nekdo onesvestil, ga moramo položiti takoi plosko na tla, ker s tem večinoma preprečimo popolno nezavest. Vso obleko, ki ovira dih {steznike, ovratnike i. t d.) moramo odpeti. Da učinkuje zelo tudi to, če nezavestnemu človeku damo steklenico z amoniakom pod noe in da mu obrizgamo obraz z mrzlo vodo, to je itak vsakomur znano. GOEBBELS IN DELAVEC Goebbels se rad pomeša kot navaden »Volksgenosset med ljudi in tako je pri nekemu shodu stopil k nekemu šepajočema delavcu. »Kaj pa vam je, prijatelj?« ga je vprašal. »V tovarni se mi je primerila nesreča .. .c »Tako? Kaj pa je bilo?< *Na nogo mi je padla vreča z denarjem. K sreči je bil v vreči samo denar za izplačilo delavskih plač in rana ni bila ne\>arna. Zdravnik mi je rekel, da bom kmalu zdrav. Toda če bi bil v vreči denar, ki ga od plače odtegujejo, bi bil zanesljivo izgubil no-g o.. •imiHimiHnanMiimiiiuminHin Italijanske svetovno-znane blatne kopeli ABANO pri BENETKAH Blatne kopeli — Kopeli — Vse kure r Thermal hotelu, Trieste in Victoria — Prvovrsten — Rodbinski hotel — Pensija od L 32.—. Pavšal 15 dni L 750. Pojasnila: R. Brega & Co. HOTEL AUGUSZT Abbazia (Opatija) Centralni položaj, kraj morja. Prvorazredna kuhinja. Govori ss Slovenski Danes popoldne v Trnovo k Sokolu n. Javna telovadba, narodna veselica, ples. — Vojaška godba. Začetek ob pol 17. uri Domače vesti • Profesorski kongres v Mostarju. Letošnji kongres profesorskega društva bo 4. do 6. julija v Mostarju v dvorani pevskega društva »Hrvoje«. Dnevni red: 1) otvoritev in konstituiranje kongresa, 2) predavanje tov. Radmila Dimitrijeviča o vzrokih današnjega splošnega nastrojenja naše srednješolske mladine, 3) predavanje tov. Julije Boškovič o socialni vzgoji potem šole, 4) poročilo glavne uprave, 5) poročilo nadzornega odbora, 6) razprava o šolskih in stanovskih vprašanjih- 7) posebna strokovna predavanja po odborih, 8) poročilo kongresnih odborov, 9) volitve nove uprave in nadzornega odbora, 10) slučajnosti. — Plenarna seja glavne uprave bo v Mostarju 3 julija ob 9. V nedeljo 4. jul. ob 8. začetek kongresa s slavnostno otvoritvijo. Popoldne tega dne bodo kongresisti obiskali grobove A. Šantiča, Sv. Čorovica in Osma- A Eponge Din 10.— r\\> Rips črtast, indantren v Din 10,— Etamln vzorčast Din 8.— Pralni creppe vzorčast Din 10,— Poldelen češki, od Din 6.— do 8 — Piquč barvasti Din 10.— Etamin 90 cm šir, vzorčast Din 10,— Georgette 90 cm žtr. vzorčast Din 15.— Blago za zavese 150 cm šir. od Dta 18.— do 40.— Za kopalne plašče od 50 naprej Georgette enobarvni, pralni. 90 cm šir. Din 23,— Bsmberg svila vzorčasta, gladka, za obleko in perilo 'po Din 22.— MANUFAKTURA F. KS. SOUVAN MESTNI TRG 24 :na Djikiča. V ponedeljek 5. julija nadaljevanje kongresa. 4. in 5. julija bo tudi ogled mesta in mestnih znamenitosti. 6. julija bodo izleti v romantično okolico Mostarja. :pa tudi na Jadransko obalo. — Kongresisti bodo nastanjeni po hotelih (cena skupno s hrano 55 do 60 din), v internatu »Napredka« (samo za dame, cena skupno z zajčkom 15 din)> v internatu »Narodna uzda-:nica« (cena 5 din), v poslopju gimnazije (cena 5 din), po privatnih stanovanjih (po 10 din). Podrobnejše informacije o vsem daje kongresni odbor, Mostar, drž. realna gimnazija. — Profesorsko društvo je zaprosilo prometno ministrstvo za četrtinsko vožnjo na železnicah. Jadranska plovidba a. d. iz Sušaka je odobrila vsem udeležencem kongresa in članom njihovih rodbin četrtinsko vožnjo na vseh svojih parnikih v času od 1. do 15. julija. Četrtinska vožnja velja tudi za izlete, predvidene v okvirju kongresa kakor tudi za posamezna potovanja. AOCflLfl za sonce //>7-K položaju naše industrije«, nekrologe dr. Pivku in dr. Ivanu Prijatelju ter številne druge članke in poročila. Podroben prikaz tega zanimivega zvezka naše ugledne kulturne m socialne revije objavimo prihodnje dni v kulturni rubriki. * Obnovitev zgodovinskega samostana. Samostan Gračanica na Kosovem je razpadal in se ie že mnogokrat razpravljalo o njegovi preureditvi. O pravoslavnih velikonočnih praznikih ie samostan in njegovo svetišče obiskal kraljevi namestnik g. dr. Perovič in obljubil, da se bo zavzel za obnovo samostana. Pravosodni minister je odobril za potrebna dela polmiliionski kre dit in zdaj so začeli prezidavati samostanski konak. Dela si je nedavno ogledala tudi Nj. Vel. kraljica Marija. Konak bo preurejen do kraja avgusta, potem pa bodo nadaljevali dela v svetišču in <*rtalih samostanskih zgradbah. * Proslava Vidovega dne v Rogaški Slatini. Drevi bodo vse stavbe zdravilišča slavnostno razsvetljene in ozaljšane, nad 2>Hydroterapijof pa bodo goreli lepi umet-rui ognji. Vsako leto privabi ta slavno6t množico gostov in okoličanov v zdravilišče. Tudi letos vlada za to prireditev veliko zanimanje. Na Vidov dan bo zjutraj slovesna služba božja za domačine in goste v nadžuoniiski cerkvi pri Sv. Križu. Za goste pravoslavne vere pa bo služba božja v pravoslavni kapeli. Zvečer bo v veliki dvorani zdraviliškega doma sokolska akademija. JUNIJ Rasti nam rasti rumena pšenica, boža naj solnce te, umiva rosica, da boš šla v klasje, nam zrnje rodila, z njim nas ob vsaki potrebi redila. Moko, ki zmleli jo bomo na niline, bomo predelali v sladke »Jajnine«. Kdor ne pozna še izbornih »Jajnin«, ta še ne ve, kaj je višek dobrin. * N& mednarodni kongres trgovskih zbornic v Berlinu sta odpotovala med drugimi zastopniki trgovskih zbornic iz Jugoslavije predsednik ljubljanske Zbornice za trgovino, obrt in industrijo g. Ivan Jelačin in narodni poslanec g. Ivan Mo-horič. ■■ KINO IDEAL Samo Se danes ob 15, 17, 19. in 2L uri MAGDA SCHNEIDER v veiefiimu »VILA LUTK« Jutri v ponedeljek ob 16., 19. in 21.15 uri „M A N J A" Peter Peterson, Marija Andergast, Olga čehova * Na hanovinski podkovski šoti v Ljubljani bodo uradne pre od 1. julija do 3L avgugta le Od 7.30 do 13.30. * V zavod šolskih sester v Mariboru se sprejemajo v oskrbo gojenke ki obiskujejo osnovno ali meščansko šolo v zavodu ali pa kako državno' šolo v mest«. Pojasnila daje vdstvo zavoda. * Vpisovanje v enoletni trgovski tečaj pri Trgovskem učnem zavodu v Ljubljani, Kongresni trg 2/U. za šolsko leto 1937-38 bo 30. junija in 1. julija od 9. do 12. in od 15. do 18. ure. Vse informacije daje vodstvo zavoda. * Žikine higijenftne krušne drobtine iz najfinejšega, posebnega peciva so absolutno snažne, okusne in zdrave. Dobite jih v ličnem četrtkilogramskem zavoju v vsaki špecerijski trgovini. ha Mitina * Najbolj naravna prehrana za dojenčke je Žikin specialni zdrob za dojenčke in bolnike. Je tako fin, da ga že šesttedenski dojenček pije dz steklenice in z lahkoto prebavi. Dobite ga v vsaki špecerijski trgovini. * Sejem r Šmartnem pri Litiji bo letos L julija, ker bo 29. t. m. praznik. * Abesinee je dovršil svoje stadije v. Sarajevu. Edini Abesinee v Jugoslaviji Sal-vato Magnetu, ki je pred nekaj leti prišel v Sarajevo, da bi študiral hebrejsko teologijo, je zdaj dovršil svoje študije. Od italijanske vlade je dobil štipendijo, da to odpotoval na otok Rhodos, kjer ee bo naučil italijanščine. ZOO V TIVOLIJU tik velesejma — odprt vsak dan od 10. do pol 20. ure! — Vstopnina Din 2.—, otroci Din 1.—. * Za gradbene inženjerje so bili diplomirani na ljubljanski tehniki gg. Bleriweis Marko, Jeran Milan, Keržan Hugo, Plemelj Beno in Vrhovnik Demeter. Čestitamo. * Himen. 28. t. m. s_- bo v evangeljski cerkvi v Ljubljani poročila gdč. Mira Sta-rč, hčerka odvetnika im predsednika Ju-gosl.—češkci-a. lige v Ljubljani dr. Egooa Stareta, z g. jur. et phil. dr. Františkom Součkom, legacljskum. tajnikom ministrstva zunanjih zadev v Pragi. Bilo srečno! * Na banovinski kmetijski šoli na Grma pri Novem mestu se začne novo Šolsko leto v začetku novembra šola ima letno in zimsko šolo. Letna traja eno leto, zimska pa dve zimi po pet mesecev, in bo to zimo, ki pride, I. tečaj, drugo zimo pa n. tečaj. Vsi učenci stanujejo v zavodu, kjer imajo vso oskrbo. Sprejemajo se pridni, dovolj nadarjeni sinovi kmečkih staršev, ki bodo po končanem šolanju ostali na kmetiji. Lastnoročno pisane prošnje za letno ali pa zimsko šolo, kolkcrvane z banovinskim kolkom za 10 din, je poslati ravnateljstvu banovinske kmetijske šole na Grmu pri Novem mestu čimprej, najpozneje pa do 15. septembra. V prošnji je brezpogojno navesti točen naslov in pošto. Celotna oskrbnina aiaša do nadaljnjega mesečno 300 din, vendar pa dovoljuje banska uprava potrebnim znižanje po njih premoženjskih in družinskih razmerah, tako da se giblje oskrbnina potem med 25 do 300 din mesečno. Plačuje se mesečno naprej. Prosilci za omenjeno znižanje morajo priložiti davčno ali občinsko potrdilo o velikosti posestva in višini letnih davkov z navedbo družinskih In gospodar- razmer, Svojevrstno poskusno glasovanje. 11 Konjic nam pišejo: V nedeljo so bili v Katoliški dom sklicani možje, ki so bili določeni od občin, da volijo delegate za Kmetijsko zbornico. Prišli pa so tudi nekateri drugi. Na zborovanju naj bi se preizkusilo kako bodo izpadle volitve, ki bodo v nedeljo 27. t m. Razpoloženje je bite precej napeto, ker je konjiški arhidiakon zahteval za kandidata nekega Kuka iz Konjic, ki ga večina volilcev sploh ne pozna. Zato je bil pri poskusnem glasovanju izvoljen posestnik Matija Napotnik, ki je bil svojčas oblastni poslanec. Odklonil pa je kandidaturo, češ da ne mara priti navzkrižje z arhi-diakonom. Večina volilcev se je hotela vznevoljena raziti in bilo je treba močnega prigovarjanja arhidiakonovih pristašev, da so ostali in še enkrat glasovali Pri ponovljenem glasovanju je bil res določen za kandidata Kuk. Značilno je- da niti v taki stvari ne smejo kmetje sami odločati in ne smejo noslati v svoje stanovsko zastopstvo moža. ki ga cenijo kot dobrega gospodarja. Prav zanimivo bo, kako se bodo delegati odločili v nedeljo pri tajnem glasovanju. • Internat »Mladika« sprejme prihodnje šolsko leto ie nekaj gojenk. V mesečnim je poleg oskrbe vračunana pomoč pri učenju, francoska, nemška konverzaciia in nadzorstvo tudi v prostem času. Krasna sončna lega v sredina mesta poleg Tivolija. Internat je posebno primeren za dijakij nje mestne ženske realne gimnazije, ki ima letos zopet I. razred. Vpisovanje pismeno ali osebno pri ravnateljstvu internata »Mladika« Ljubljana Šubičeva 9. kjer dobite prospekte. , * Ne odlašajte s prijavo za krasne izlete, ki jih prireja »Putnik« Maribor z luksuznimi avtokari: 29. junija praznik sv. Petra in Pavla) Logarska dolina 120 din, 4. do 10. julija: Dolomiti in Gross-glockner. 7 dni popoln aranžman 1800 din, 7. julija: Graz (akvaristična razstava) vključno vizum 100 din, 1®. do 12. julija: Postojna, Trst, Gorica z izletom na Brioni 3. dni popoln aranžman 600 din. 14. do 15. julija: Mariazell, vožnja in vizum 200 din. Prospekti, informacije in prijave »Put-nik« Maribor—Celje • Starši! Zahtevajte prospekte o vpisovanju za enoletni trgovski tečaj »Hermes«, Maribor, Zrinjekega trg 1. • V Ptnjn sta otvorila Vnga in Brafnar novo trgovino galanterije, modnega blaga in raznih drugih drobnarij. Opozarjamo na današnji oglas. * Pri zaprtju in motnjah v prebavi vzemite naravno Franc Jožefovo grenčioo. * Obledele obleke barva v različnih barvah in plisira tovarna JOS. REICH. L Kako repi vzorčil Nežne tkanine, V prinaša poletje, mbifo hiJl posebno nega LUX,— se penijev mrzli vodi • varuje Vaše lepe stvari, ohrani ia požM barve« Se peni tudi v mrzli vod m— Knjigo Dobrovoljci kiadivarji Jugoslavije lahko dvignejo prednaročniki in novi reflektanti vsak dan od 17. do 19. ure v društveni sobi Sreske organizacije vojnih dobrovoljoev v Ljubljani, Frančiškanska ulica 10. ZOBOZDRAVNIK dr. Volovšek Vladimir do 12. julija ne ortilnira. n— Ceskoslovenska obee v Lublani upo-zorauje členstvo, že ee v ^tery, dne 29. červma t r. o % 10. hod. na letniim cviči-žti »Sokola v Tivoli utka v podbijenč družstvo Sokola Brno—Zabovfesky s druž-stvem Sokola Ljubljana a doporučuje členstvu, aby se v počtu co nejhončjšim su-častmlo. — Predbčžne upozornujeme dale, že ee bude konati oslava Mistra Jana Husi v irter£ dne 6. července o 20.30 hod. t restauračnich mistnostech Hvčzdy. — I zde apelujeme již dnee na hojnou učast fienstva. Sonce stoji v znamenju NIVEE! f/NIVEAN silCREME, o / To pomen ja: krasno vreme, da more porjaveti Vaša koža, ki ste jo okrepili z NIVEO. Izkoristite čim bolj sonce, izkoristite pa tudi čim bolj NIVEO! Ni boljše kombinacije kakor sonce in NIVEA, in sicer za Vaše zdravje, za krasno rjavo barvo in tudi... za Vašo denarnico, kajti... NIVEA Je vendar tako poceni! Iz Ljubljane n— Someščani! Vidov dan, dne 28. junija, 6e vsako leto praznuje kot spominski dan preminulih toriteljev za vero in do* movino s slovesno službo božjo. Vabim ljubljansko meščanstvo, da v počastitev tega praznika okrasi na Vidov dan svoje hiše z državnimi zastavami. Obrtna in trgovska podjetja morajo biti med slovesnim rekviemom v stolnici, to je v ponedeljek, 28. junija med 10. in 11. uro, zaprta. — Dr. Juro Adlešič s. r. n— Vidovdanske službe bolje. V tuSL stolnici se bo daroval slovesni rek vi cm 28. t. m. ob 10. uri dopoldne. V pravoslavni cerkvi na Bleiweisovi cesti ee vršri svečani parastoe ob 11. uri dopoldne. V evangeljski cerkvi se bo vršila slovesna služba božja istega dne ob 10. uri dopoldne. ZVOČNI KINO SOKOLSKI DOM v Šiški — Telefon 38-87 Filmsko veledelo s Hary Baurom Nesrečn L del •e predvaja samo Se v nedetjo _ob 5., 7. in 9. uri_ Drugi del tega filma se predvaja od 30. VI. dalje, ker je ldno vsled sokolskih dni zaprt. P. n. občinstvo opozarjamo — da bodemo predvajali od 30. VL do nadaljnega filmu tudi med tednom Kopije filmov »Nesrečniki« so Se v nepoškodovanem stanju! «— Akademski odsek JngosIovensko-boL garske lige v Ljubljani, poziva vse prijavljene« za letovanje v Varni, da se udeleže važnega sestanka v Klubu primorskih akademikov arena Narodnega doma, v ponedeljek 28. t. m- ob 18. ROMAN 0 PREŠERNU dobite pri pisateljici ILKI VASTE, Ljubljana Lavričeva ulica 6, po cenah: bibliofOska izdaja . . vezena v platno . ■ « vezana v karton. ■ a » • Din 200.— c 100.— < 80.— Vojni dobrovoljci se bodo danes popoldne korporativno s praporom udeleži® odkritja spominske plošče kralju Aleksandro v Soli na Grabnu. Zbero se ob 15. v Vegovi ulici pred Glasbeno matico. u— Društvo »Tabore. Pozivamo članstvo, da se v čim večjem številu udeleži odkritja spominskih plošč blagopokojnemu kralju Aleksandru na Barju in na Grabnn. — V torek bo pešizlet na Orle. Zbirališče ot> 13.30 na Šentjakobskem trgu. Vabljeni vsi člani in prijatelji! Rezervnim oficirjem. Vidov dan se praznuje v spomin na padle borce za našo domovino. Vabimo rezervne oficirje, da se udeleže slovesiega rekviema ob 10. dopoldne v stolnicL Ob 11. pa bo svečani paraš tos v pravoslavni cerkvi. Udeležba v uniformi z ešarpo. Uprava ljubljanskega pododbora združenja rezervnih oficirjev. Za nedeljske izlete odprt avtobus ^ripogpčft JfeMt Zrinjskega 7t telefon 34-Z2, PLAČLJIVO TUDI V OBROKIH! a— Prosvetno in izobraževalno društvo »Zora« t Spodnji Šiški priredi, danes ob 16. uri vrtno veselico s plesom na vrtu gostilne »Frankopan6ki dvor« v Frankopan-ski ulici. K obilni udeležbi vabi. Odbor. a— Emigrante is Julijske Krajine vabimo, da se polnoStevilno udeležijo današnje svečanosti odkritja spominske plošče Velikemu kralju. — Organizatorno-propagandni odsek S. j. a. n. V metropoli Dolenjske se odda vsled družinskih razmer v najem dobro vpeljana in moderno opremljena RESTAVRACIJA na eni najprometnejSih točk, z vsem pripadajočim inventarjem. — Vse ponudbe je nasloviti na oglasni oddelek »Jutra« pod: »Vidovdan« 4950 a— Vpisovanje v privatne trgovsko šole Christotov učni zavod za enoletni trgovski tečaj bo že 28- 30. t. m. prd ravnateljstvu na Domobranski cesti 15. Potrebne informacije, pismene in ustmene, na razpolago. Redno vpisovanje pa bo v začetka septembra vsak dan. Vremenska poročila Dozdevno vreme v junija po stoletnem koledarja N. 27. Ladislav P. 28. Vidovdan T. 29. Peter in Pavel & 90» Sp, m, B, lepo, sončno ponekod nevihte lepo, sončno BICIKLISTI! iavarujte se proti nezgodam in posledicam zakonite dolžnosti jamstva. A WT A .. na jjač ja jugoslovanska za-//9A T A\V varovalni ca zavaruje vas za Din 50.— L proti posledicam telesnih nezgod: za Din 10.000.— za slučaj smrti; za Din 40.000.— za slučaj trajne invalidnosti; EL proti posledicam zakonite dolžnosti jamstva: do Din 30.000.— za poškodovanje ali smrt ene osebe; do Din 100.000.— za poškodovanje ali smrt več oseb; do Din 10.000.— za poškodovanje tuje lastnine. Pred dvema letoma smo vpeljali to zavarovanje in do danes pomagali že mnogo bici-klistom z izplačano zavarovalnino. — Informacije pri naših zastopnikih v vseh večjih krajih in pri Ravnateljstvu v Ljubljani, Sv. Petra cesta 2. 4952 u— Obisk rojakov iz Amerike. Danes ob 8.50 bo potovala z brzovlakom skozi Ljubljano skupina 130 naših izseljencev iz Ame rike, ki so člani srbske narodne zveze. Iz seljenci potujejo v Beograd, kjer bodo spre jeti tudi na dvoru. Skupino tvorijo odlični organizatorji in predstavniki našeca živ-lja v Ameriki. Izselieniški odsek pri ministrstvu za socialno politiko je odredil, naj se jih na ljubljanskem kolodvoru počasti z podbo. Na kolodvoru bodo rojake pozdravili zastopniki mestne občine, narodnega izseljcniškega odbora. Družbe sv. Rafaela in ramih drugih organizacij_ Dr. Š A V N I K ne ordinira do 4« julija n— Sokol II. vabi članstvo in naraščaj in wo nacionalno javnost, da 6e udeleži otvoritve letnega telovadišča v nedeljo 27. t. m. V primeru skrajno slabega vremena bo prireditev na praznik 29. t. m. Vstopnina 3 Din. Po javni telovadbi bo narodna zabava s plesom. Vabimo sokolsko Ljubljano, da poseti to prireditev. Z O O V TIVOLIJU tik velesejma — odprt vsak dan od 10. do pol 20. ure! — Vstopnina Din 2.—, otroci Din 1.—. u— SokoLko društvo Ljubljana—šiška pri red i 28. in 29. t. m. dan sokolske dece. Spored: 28. i. m. ob 17. na sokolskem te-lovadisču telovadna akademija dece. 29. t. m. ob 8. tekme moške in ženske dece, ob 11. skušnje za javni nastop, ob pol 12. sprevod dece po šišenskih ulicah, ob 15. javni telovadni nastop dece, po nastopu mladinska zabava do 20. ure. Sokoli, Soko-liee m vsri oni, ki čutijo z nami, poselite prireditev sokolske dece v šiški. PRIMARIJ dr. Merčtm ne ordinira do 20. julija 1937. n— JNAD Jadran poziva clanetvo. da se zanesljivo udeleži odkritja spominskih plošč Viteškemu kralju ob 10. na narodni soli na Barju, ob pol 16. pa na Grabnu. u— S. O. Preporoda sklicuje dne 28 t. m, ob 11. uri sestanek vseh starejših in mlajših članov. Ta dan bo dežurni ves dan v lokalu na razpolago članom. — S. O. poziva svoje člane, da se udeleže odkritja spominskih plošč Viteškemu kralju danes ob 10. na narodni šoli na Barju in ob pol IS. na Grabnu. Kuhanje na električnih ploščah se vrši vsako sredo ob pol 17, Gradišče 14/L Gospodinje vabljene! u— Enoletna meščansko-gospodinjjska šola »Mladika« nudi gojenkam občo gospodinjsko izobrazbo, temeljit teoretičen in praktičen pouk v vseh strokah internega gospodinjstva. Poleg samostojnega kuhanja se naučijo gojenke tudi ^šivanja perila oblek in prikrojevanja. Poučujejo strokovno izprašane učiteljice. Gojenke so notranje, ki etanuiejo v internatu, ali zunanje. Vpisovanje bo 15. in 16. septembra pri ravnateljstvu gospddiJiiske šole ?-\fiadiikac, Ljubljana, Šubičeva 9. kjer dobite prospekte in natančnejša pojasnila. Dr. J. DEBEVEC JE PREVZEL ORDINACIJO G. DR. JASA VOVESA V RADOVLJICI IN OTVORI 1. JULIJA 1987. SPLOŠNO PRIVATNO PRAKSO. o— Živalski vrt v Tivolija tik ob velesejma je odprt in občinstvu dostopen vsak dan od 10. do pol 30. ure. Zanimivo si je od blizu ogledati žive živali naših gozdov, o katerih ste Se mnogo slišali in čitali, videli prav od blizu jih pa morda vendarle Še nič te. Pa č« ete jih, vedno bost« opazili še kaj novega, bar vas bo zanimalo. Vstopnina. ki se porabi za prehrano živali, je din 2.— za odrasle, otroci, dijaki in vojaki plačajo din 1.— U— Ortopedski zavod »Atena«, Subičeva »lica Mladika posluj« tudi v počitaSški dobi faj sicer vsak delavnik dopoldne od 9. do pol 12. Vodstvo. u— Registr. blagajne In knjigovodstVene stroje, Vara strokovno popravi Boris V. Simaadl, Ljubljana, Dv6fakova uL 3, telefon 24—07. IPension za gospe »DOM KOLA DOMACICA« — SPLIT — Bačvice, Biankinijeva ul. 9. Dve minuti od glavnega kopališča. Prvovrstna postrežba. Krasen položaj. Krasne velike zračne sobe. Cene pensionu 55.— d-vešnšjši sprejem naše obmejne sokolske vojske m pončsnih rdečih srajc, ki bodo daitea in jutri preplavile našo obmejno prestolnico. Z vseh hiš vihrajo državne trobojnice. Izložbe trgovin »o okrašene s sliko kralja Pstra II. že v dopoldanskih urah je leglo nad Maribor praznično razpoloženje. Ob 14. so se pričele na letnem telovadišču Maribor Matica ob veliki udeležbi Sokolstvu naklonjenega občinstva tekme članov. članic, moškega in ženskega naraščaja, ki se nadaljujejo jutri, v nedeljo ob 6. zjutraj. Nocoj je bila v unionski dvorani krasno uspela akademija, ki se je pretvorila v mogočno manifestacijo za sokolsko mišel v Aašem Mariboru. Na sporedu so I bile izbrane točke, ki so jih izvajali člani in članice iz Maribora, Ptuja, Dolnje Lendave, Slovenske Bistrice in Studencev. Akademija se je otvorila s sokolskim pozdravom in državno himno, zaključila pa se je s sokolsko koračnico. Maribor bo jutri, v nedeljo, z navdušenjem sprejel prihod sokolskih gostov iz področja vse dravske banovine, nadalje iz Zagreba, Va-raždina, Karlovca in drugih krajev naše države. Ob pol 11. bo krenila po mariborskih ulicah z letnega telovadišča Sokola Matice slavnostna povorka pred Narodni dom. kjer bo slovesno pripetje spominskega traka Nj. Vel. kralja Petra II. na prapor Sokola Matice. Maribor bo danes in jutri svečano in nepobitno izkazal svojo nacionalno zavest. Nova sokolska trdnjava v Celju Ustanovljeno je Sokolsko društvo Celje I. Celje 26. junija. V četrtek zvečer je bilo poleg izredno zaslužnega Sokolskega društva Celja-ma-tice osnovano že dolgo potrebno Sokolsko društvo Celje I, ki ima svoj sedež v močnem industrijskem predelu. V četrtek je bil v Sokolskem domu v Gaberju ustanovni občni zbor ob nadvse lepi udeležbi članstva. Br. Franjo Vrečko je ob otvoritvi zbora iskreno pozdravil udeležence, zlasti pa zastopnika poveljnika 39. pp. m vojaškega okrožja gg. polkovnika Martinoviča in podpolkovnika Krasnika, zastopnika mestne občine komisarja g. Pogačnika, narodnega poslanca br. Prekorška, zastopnika celjske sokolske župe in Sokolskega društva Celje matica br. dr. Milka Hra-šovca., zastopnika pravoslavne cerkve br. proto Buiovana in zastopnika tiska br. Pečnika, nakar je orisal priprave za ustanovitev nove, nujno potrebne in važne sokolske edinice, ki ima že sedaj 140 članov in članic. V prvo upravo novega društva so bili soglasno izvoljeni bratje in sestre: starosta Franjo Vrečk«, pod starosta Ivo Gams, tajnik I. Saša Kostič, tajnik II. Alojz Vidmar, blagajnik Anton Drofenik, načelnik Ciril Pušnik, podnačelnik Albin Fric, I. podnačelnica Anica Frajletova, n. pod-načeiniča Zalka špegličeva, prosvetar inž. Marjanovič, gospodar Slavko Kode! s, matrikar Jernej Zupane, odborniki poročnik Jakob Tkalčec, Rudolf Dečmaru dr. Stjepan Ivič, Rudolf Cernigoj, Karel Pere, Franjo Lukežič, Franjo Hribernik, Mara Poglajenova in Anica Delakordo a. V nadzorni odbor so bili izvoljeni br. Todor Lazarevič, predsednik Cinkarne, inž. Iskren Pipuš, Franc Zagode in podporočnik Tomislav Lisac, v razsodišče pa br. Rudolf Dečman. Anton Kresnik. poročnik Krsta Jarič, Franjo Gobec in Alojz Koštomaj. Br. dr. Milko Hrašovec je sporočil pozdrave celjske sokolske župe in celjskega matičnega društva ter v klenih besedah orisal delovanje in borbe celjskega sokolstva, podčrtal predvsem potrebo, da po-fjveti novo društvo največjo pozornost telesni in nacionalni vzgoji mladine. Obsodil je gnusne psovke, klevete in žaljivke, s katerimi nasprotniki obkladajo v zadnjem času naše sokolstvo, ki ima jasno začrtano pot in pozna samo eno: delo za kralja, narod in državo. Temperamentnim besedam br. dr. Milka Hrašovca je sledilo vihamo odobravanje. Letna članarina novega društva bo znašala 24 din. Redna telovadba se bo pričela jeseni. Novi in krepki sokolski edinici v Celju iskreno želimo mnogo uspehov pri njenem plemenitem ia vzvišenem delu! Naši Sokoli na delu Medšnpna hrtkoma šola sokolskih »up dravske banovine t Ljubljani bo od 6. do 15. avgusta. Vsa društva naj javijo do 1. juliia imena članov in članic, ki se bodo udeležili lutkovne šole. Prijava naj vsebu; je ime člana in društva ter navedbo, ali želi udeleženec stanovanje in hrano. Prijave naj se pošljejo na medžupni lutkovni odsek. Ljubljanski Sokol. Narodni dom, Ljubljana, Bleiwei#ova cesta. Stroški za prehrarto in prenočišče bodo znašali dnevno od 28 do 30 Din. Tečaj je letos posebno važen, ker ie na sporedu praktičen pouk. Drugo leto odpade tečaj zaradi vse-sokolškega zleta v Pragi. Sokol pri Devici Mariji t Polju priredi v nedeljo 4. juKja letni Javni nastop, na katerem bodo nattoptli vss oddelki. Članstvo pridno vežha to je gotovo, da bodo vse vrste pokazale spet viden napredek. Po javni telovadbi bo velika veselica z raznimi zabavnimi točkami, plesom m srečolovom. Igrala bo godba g>d ugodne Zadnji vlak odhaja iz Slov. »strice — mesta ©to 21.17 proti Mariboru in Celju. ___ četa prt M"« Nedelji, ki je _ po s*ci£ marljiva:ti, bo imela telovadni nastop 4. Julija ob 16. Četa se skrbno pripravlja z vsemi telovadnimi odlelki. Po nastopu bosta zabava in k reševanje ob CSrfl—Metodovem kresu, ki bo gorel na tetovaduKu. Ker bo prireditev narodnega sestoja, jo bo obokalo vse nerodno Občinstvo is Mtžne in daljne okolice. Nastop bo pokazal sokolsko delo naših kmečkih fantov in deklet. Ker je Mala Nedelja tudi lepa tzletna točka, vabi narodno občinstvo v njeno sredino. b Kamnika ka— Epilog ©bfinske sej* pred sedišfem. Imenovana začasna občinska n prava ima včasih prav zanimive seje. Ah" tudi ti odborniki se včasih ns strinjajo med seboj, čeprav eo vsi 1* enega gnezda. Večkrat se najde kateri, kj izraža svoje pomisleke o sklepih uprave. Pa je nekako pred mesecem zaradi odda-e mestnega kopališča v najem gdč. Marici Pesnik izrazil svoje po misleke neki občinski odbornik aa tak mar čin. da je morala ffdč. Resmkova iskati zaščite svoje časti pred sodiščem- Gospod e pomisleki je bil obsojen na 100 din kazni pogojno za 1 leto, na povprečnino in sodne stroške. ka— Zvočni kino Kamnik bo predvajal danes, v ponedeljek in torek filmsko opereto »Ljubavna dražba« z Mariko Rokkovo v elavni vlogi. Kot dodatek Fosov zvočni tednik in kulturni film. Iz Kranja r— Kino Narodni dom prikazuje danes Wallaeea Beery-ja v senzaoi jonaln«m filmu »Vira ViJlac. Življenje in boji največjega vojskovodje, mehiškega Napoleona. Pancha Ville. Iz Ptuja j_ Požar v Spuhljah. V petek dopoldne je v Spuhljah pri posestniku Termentu Alojzu iz neznanega vzroka nastal požar. Plameni so uničili stanovanjsko in gospodarsko poslopje, ki je bilo delno leseno in s slamo krito. Zgorela je tudi ena svinja, drug« pa so morah zaradi opeklin takoj zaklati. Tuda nek« j penotmine je bilo žr. tev ognja. Skupna škoda znaša okoli 20.000 Din. Na kraj požara sta prihiteli doimča in ptujska gasilska-četa, ki sta obvarovali sosedne egradfoe. ZA SMEH IN KRATEK ČAS PROBLEMI NOVONEMŠKE VERE Kakšna je razlika med novopoganom in kristjanom? Novopogani verujejo, da bodo prišli po smrti v raj. kristjani pa slutijo, da utegnejo priti pred smrtjo v koncentracijska taborišča. * Kakšna je razlika med papežem tn škim škofom? Papež se sklicuje na to, da ga je bog postavil, nemški škof pa na to, da ga Fuhree še ni zamenjal. V ŠOLI Šolski nadzornik stopi v razred. P epe stoji pred tablo. Učitelj ga pravkar nekaj vprašuje in Pepe odgovarja: »Jaz je.. »Čakaj.« mu seže nadzornik v besedo. ».Ve pravi se ,jaz je', ampak >jaz sem'jt Pepe porjovi: »Jaz je .. .«r »Saj sem ti vendar rekel, da se pravi , jaz sem'.. »Jaz je...« ponovi Pepe prestrašeno. Nadzornik se tedaj raztogoti: »Če ne boš takoj rekel ,jaz sem» boš kaznovan!* Pepe zajeclja: »Jaz sem osebni zaimek.'* OBA SE ČUDITA Ona: »Kako se je prav za prav zgodilo, da si vame zaljubil?* On: »Kaj? Ti se torej tudi čudiš?* Točno plačaj »Jutra« naročnino - Yantf svofoem zavarovalnino NIŠ 60 LET SVOBODEN , Pomen Hri9dh narodnih svečanosti v zgodovinskem mestn t» jatrl bodo T Niša velike na-lionatne svečanosti, kj niso pomembne samo sa Niš in Fomoravje, temveč tudi aa ipeo državo in ves narod. V svobodi živi JGš že 60 let in njegov razvoj v tej dob« nam nudi najprepričevahiejši dokaz, da so vsestranski napredki mogoči samo v narod-iti in državni svobodi. Na sporedu pomembnih svečanosti v Nišu je tudi posvetitev spomenika vojnih žrtev ter posvetitev in otvoritev mestnega vodovoda, Nad 5000 •ifevnostnih proglasov je niška mestna občina razposlala po vsej državi in iz vseh pokrajin so se javili udeleženci proslav. Niš je mesto burne preteklosti, junaštva flo slave. Njegova zgodovina sega daleč v sferi vek. Tu je stal močno utrjeni Nais-•oa. Leta 274 se je tn rodH cesar Konstantin Vesfiki- Mesto so razdejali Huni, a ko vi je opomoglo, so ga porušili Slov eni. Za loškim zidov jem se je že prelito mnogo kr ia, zakaj posest tega mesta je bila izredno za lastnike kakor tudi za napadalce. T dtofai tarSH&a aospodstva je t« M važna trdnjava. V srbske roke je prišel teta 1828. Orientalski značaj mesta je izginil, le nekaj malih mošej še tvori spomin na turške čase. Ulice so široke, hiše nove, a povečini pritBčite in enonedstropoe. Krasna je cerkev s petimi kupolami, zidana v bizantinskem siogu. V mestu so velike vojašnice, tobačna tovarna, predilnica, tkalnica, tovarna obuval in usnja, v predmestja več opekam, pivovarna, klavnica in mlini so pa priče gospodarskega razmaha. Lepo se razvija industrija, katere pogoji so bližine premoga in vodne sile NŠave. Okolica ie vinorodna. Trta daje zelo dobro kapljico. Pokrajine je polna pri rodnih krasot bdeti vodijo v NSko banjo, Lice vaško in Jelaš-niško kCsoro, na Svrljlški grad, radnak Podvis ter v letovišča Studeno in Sv. Pe-tak. T pcedraesgo, eb peti fmntt stoji znamenita Cule nda (cM glav). Ta stolp «pc«nfa^a n kmri) ; i na Eamemci 31. maja Jefta 190©. TartS so vdrti ▼ okope srbske vojske, kateri )» por veljeval vojvoda Sindjelič. Junaški poveljnik je zažgal zaloge smodnika in številni Turki eo s hrabrimi srbskimi borci riete-li z okopom v zrak. Iz maščevalca so amr govalci-Turki porezali glave padli srbski posadki. V stolp eo zazidali 292 glav. Po osvobojen ju so stolp obzidali v lepo kapelico, letenje, ki so popadale iz zidovja, pa so pokopali. Poleg štirih lobanj, ki eo še vzidane, so prazne votline priče junaštva ki požrtvovanja. Stolp je vedno pokrit s številnimi venci, s katerimi domačini in tudi tajci častijo spomin pedlih Junakov. Niški vodovod, ki bo danes otvorjen, hna 32 km dolgo mrežo. Že leta 1912 je niška mestna občine razpravljala o graditvi vodo voda. Na razpolago je imela denarna sredstva k fonda >Menafi sanduka<, katerega Je osvobojeni Niš prevzel še od Turkov. Dolgoletne vojne so prekrižale načrte tn šrfe leta 1908 je bila odrejena komisija, ki načrte ispopoksBa in preorodfla. eo T9&df\ gnadSi lete Slavnostni prihod kneza M3m t osvobojeni Miš ®brm fngodovenske zgodovine Malo znana Stadija Hemtasaa Wendla Po naključju mi je prišel v roke »Vodnik po Jugoslaviji«, zelo skrbno urejena iti sijajno opremljena tujskoprometna priročna knjiga, ki nikakor ne zaostaja za s-Bade ckerj em «. Kar se tiče točnosti in s pravim umetniškim okusom izbranih slik, Id krase skoraj vsako stran, zlasti pa lju-t>ezni do naše države in našega naroda ga celo daleč prekaša. Prva izdaja knjige je izšla v Zurichu L 1929. Kdaj so izšle naslednje izdaje, mi ni znano. Med sotrudniki knjige je Ml tadi naš veliki, prezgodaj preminuli prijatelj Herman Wendel, ki je prispeval dva spisa: »Obris jugoslovenske zgodovine« in »Obris jugoslovenske umetnostne in literarne zgodovine«. Oba sta bila napisana pred osmimi leti. a ne le nista zgubila aktualnosti, marveč sta menda danes še bolj zanimiva. Naj navedem nekaj odstavkov iz Wendlovega sObrisa jugoslovenske zgodovine«. „Po siss.*avi en narod" Na jugovzhodu našega dela zemlje zavzemajo Jugosloveni prostor med izvirom Soče in zidovjem Carigrada, med Dunavom in Jadranom. Po naravi so poklicani, da tvorijo en narod; njihova narečja prehajajo neopazno drue-o v drugo; njihče ne more ža po jezikovnih znakih, kje nehajo Sloven-reči in pričenjajo Hrvati, končujejo Hrvati in nastajajo Srbi, izginjajo Srbi in prihajajo Bolgari. In kakor bi bilo zgodovinsko naključje moglo dovesti do tega, da se nemški narod ne bi zedinil z enim samim pismenim jezikom, temveč bi ga raztrgalo več pismenih jezikov, je bila narobe dana naravna možnost, da bi bili Jugosloveni prišli do enega edinega pismenega jezika, ki tn ne glede na narečja segal od Trsta do črnega morja. Namesto tega pa so zaradi neugodnosti zgodovine nastale na področja jugoslovenstva štiri narodne individualnosti: Slovenci, Hrvati. Srbi in Bolgari, s slovenščino, srbohrvaščino in bolgarščino trije pismeni jeziki ter z latinico in cirilico dve abecedi. Prva zgodovina Jtegoslovenov je zavita v temo. Nekje med Vislo in Dnjeprom so bili baje naseljeni, dokler jih niso velike selitve narodov najpozneje v sedmem stoletju pljusknile v sedanja njihova bivališča. V prvih stoletjih so živeli na stopnji plemenske ustave brez težnje za večjim edinstvom. šele tedaj, ko je stik s sosednjimi narodi postal tako tesen, da je krščanstvo zajelo tudi južne Slovane, so se kristalizirale jugoslovenske države, bolgarske, srbske, makedonske, hrvatske, bosanske. Toda bile so to pred vsem teritorijal-rte. ne pa narodne države. Globoko pa je zasekalo dejstvo, da je v teku stoletij veliki verski razkol v krščanstvu razcepil tudi južne Slovane; po marsikaterem omahljaju so se Srbi in Bolgari uvrstili v bizantinski, Hrvati in Slovenci pa v rimski cerkveni in kulturni krog. Stoletja je hodil duhovni razvoj teh in onih po ločenih poteh. Slovenci v alpskih deželah so prišli za časa Karla Velikega v odvisnost od fran-kovske države in so potem celo tisočletje ostali v nemškem podanstvu. Kraljevina Hrvatska se je 1. 1102. s personalno ^ unijo zvezala z Ojrrsko in od Dalmacije je beneška republika trgala kos za kosom. Srbija je naposled v širokih razdobjih svoje sreiuieveške zgodovine le navidezno ohranil". svojo neodvisnost od bizantinskega česa rstva. Mtka Toda vse to je bilo le lahna preigra zla, ki je s tur?kim potopom preplavilo južne Slovane. Dan 28. junija 1389. ko so na Kosovem polju srbske in bosanske vojske padle pod osmansko premočjo, je eden velikih usodnih dni človeštva, kajti ta dan je raz-sežne dežele ki se socialno in kulturno do tedaj niso skoraj nič razlikovale od zapada, izločil iz splošnega razvoja našega dela ^sajja. Bolgarsko in srbsko državo je od- plavilo do temeljnih stebrov, stanovsko razčlembo teh fevdalnih tvorb je zlomilo in vsevkupno prebivalstvo, pa naj je bilo visoko ali nizko, vteptalo v sivo, enolično gmoto »raje«, turškim gospodom služečo tlačansko čredo. Zvezo z zapadom, kjer so se po renesanci in reformaciji izoblikovale nove oblike življenja, so ta plemena popolnoma izgubila; navezana sama nase, brez duhovnega življenja, brez skupnostne vezi, so kot brezpravni in kot brezposestni sužnji jezikovno in po načinu življenja tujemu aziatskemu osvajalstvu medlela pol tisočletja. Toda je tudi za Hrvate in Slovence Turek postal usoda, če se je za Slovence omejevala le na to, da so Turki tudi v njihovo domovino od časa do časa uničujoč vdirali, so bili razsežni predeli Hrvatske neposredno podložni polmesecu. Predvsem pa je turški pritisk Hrvate, prav tako kakor z njimi zvezane Ogre, leta 1527 z izvolitvijo Habsburžana Ferdinanda za kralja, tesno stisnil k habsburški hiši. kateri je odtlej pripadala zgodovinska naloga obrambe za-r>"dne fivii?w,"i» nrori Vidnemu barbarstvu. To obrambo je Habsburg plačeval z jugoslovensko krvjo . . Narodno prebujanje Reformacija je, razširjajoč med Slovenci in Hrvati katekizme v njihovem domačem narečju, brizgnila do teh jugoslovensuih plemen. Toda šele v dobi francoske revolucije se je pričelo veliko vretje jugoslovenstva. Avstrija je morala mak* prej pridobljeno Dalmacijo, pa slovenska ozemlja in del Hrvatske odstopiti Napoleonu 1., ki je vse to strnil v Ilirske dežele. Njihova notranja ureditev je zlasti s pripustitvijo domačega jezika v šolo in v upravo prinesla prvo, dasi le slabo poživitev narodnosti. Ko je i. 1815 te dežele zopet dobila habsburška hiša, je spomin na tisto, kar se je v onih letih pokazalo kot mogoče, v naprednejših duhovih zapustil tolažbo in upanje. Obenem so vzhodni Jugosloveni z veliko Karadjor-djevo vstajo pred vso Evropo napovedali svoje zahteve po svobodi in neodvisnosti. Od 1804. do 1813. je bila Srbija osvobojena paševske samovolje in je stvorila kalflno celico države, ki je končno zedinila vse juž ne Slovane razen Bolgarov. Tudi Hrvatje so še v predmarčni dobi doživeli dalekosežne izpremembe. Ker se je bila leta 1779. njihova dežela popolnoma podredila ogrski upravi, so po prebuji madžarskega nacionalizma morali odbijati srdite napade pomadžarevalcev. Pravi polet v odporu pa je prišel šele tedaj, ko je leta 1847. hrvaščina postala namesto latinščine uradni jezik. Krila so porastla temu obrambnemu boju po ilirstvu, pretežno med Hrvati živahnemu literarnemu gibanju, M je stremelo za strnitvijo vseh južnih Slovanov od Koroške do Bolgarske v kulturnem edinstvu in je prvič dvignilo prapor jugoslovenstva. Ko sta 1. 1848 proti fanatičnemu madžarskemu šovinizmu, ki je med Karpati in Jadranom hotel poznati samo Madžare, poslala ban Jelačič svoje hrvatske polke in patrijarh Rajačič svoje srbske čete v boj, je zazvenel mogočen jugoslovenski sozvok, ki je odmeval tudi pri Slovencih in je odjeknil celo pni Srbih v kneževini, kaiti tudi od tam so valovili *ez Savo prostovoljci v podporo svojim v Vojvodini se borečim bratom. Desetletje borb in uspehov Razblinile so se pa v nič najlepše cvetne sanje, ko je s protirevolucijo 1. 1849 habsburška hiša vsem južnim Slovanom brez razlike oplela okoli nog bič germanizacije. Toda že 10 let pozneje, po Solferinu in Ma-genti si je navdušeni jugoslovenski nacionalizem zopet prekrčil pot. V kneževini Srbiji je Mihajlo Obrenovič zasledoval smelo narodno politiko velike zasnove, ki je bila usmerjena ne samo na osvoboditev vseh Srbov, temveč tudi na njihovo zedinjenje z Bolgari in Hrvati. Narodna stranka na Hrvatskem je imela v borbi proti Madžarom v škofu Strossmayerju vzvišeno glavo, ki je bila najgorečnejši apostol jugosloven- mdsH več desetletij. V Dalmaciji se je prvič zgenila dolgo zasuta slovanska zavest. Slovenci so krepko napredovali v boju za svoje narodne pravice v šoli, sodni dvorani in uradni sobi. V Vojvodini je šumelo vse obnovitveno stremljenje srbstva v posodi omladinskega gibanja, ki se ni omejevalo na vsesrbstvo, temveč je odpiralo mladini TH*?1ed na jufoslovpr««tko obzorje. Dasi je avstroogrska poravnava 1. 1867, ki je Jugoslovene v transiitvanski državni polovici izročila Madžarom, v cislitvanski na. Nemce-:, rs Irc«r:-»ne na t*? uoe -"» je to desetletje vendarle končalo z ljubljanskim jugoslovenskim programom iz 1. 1870, ki je pogumno dvignil zastavo jugoslovenske masli. Prešb££€t tisjiži spleta Toda kakor je imperializem Habsburža-nov in Romanovih izkoriščal borbo Srbov in Bolgarov za osvobojenje izpod turškega jarma v sebične namene in je obe plemeni hujskal drugo proti drugemu, je dunajska in budimpeštanska zvijača zabijala kline med posamezne dele Jugoslovenov v avstro-ogrskih mejah. Ce je nekdaj kranjski Slovenec korošKega. Hrvat pa Slovenca gledal postrani, so stali sedaj Srbi proti Hrvatom, Hrvati proti Srbom. Omejena samosrbska, samohrvatska, samoslovenska misel so korak za korakom valile kamenje na pot jugoslovenski misK. V svetovni politiki so nasprotstva in spletke velesil na berlinske kongresu leta 1878. znale preprečiti, da bi bilo po dveh vojnah jugoslovensko edinstvo napredovalo za mogočen korak, če bi ee bila Bosna-Hercegovina na eni, Bolgarska pa na drugi Razumna mati ga je o pravem Sašo naučila, Ja flsfi zobe- Čiščenje zob je ravno talco važno zjutraj Icalcor zvečer^ fcer bodo samo talco ostali zobje, vse življenje čisti, lepi ia z d rarl Prijetno pollrlloi Kalodont vod« za vstal Koncentrirane sestavine, iz borno razkuževatno sredstvo, varJna vuporabi. SARGOV 1 KALODONT J PROTI ZOBNEMU KAMNU strani spojila s Srbijo v eno jugoslovensko državo. Namesto tega sta se Bosna in Hercegovina izročili Avstro-Ogrski, Bolgarija se je pa pretvorila v rusko vazalno državo. V notranji politiki podunavske monarhije je bratomorni boj med jugoslovenskimi plemeni plapolal bolj vneto ko kdaj. dokler ni preobrat stoletja prinesel tudi časovnega preobrata. čim bolj se je utrjevala demokratska misel med Srbi, Hrvati in Slovenci v Habsburški državi, tem ponosneje je jugosloven-ska ideologija dvigala glavo. Srbsko-hrvat-ska koalicija leta 1905. v Hrvatskem saboru je bila prvi zalet k njenemu uresničenju. Dunaj je seveda z vsemi sredstvi delal proti Beogradu, zlasti odkar so po spremembi dinastije 1. 1903 Karadjorajeviči vodili zavestno nacionalno politko. Preprečitev srb-sko-bolgarske carinske zveze, razne carinske vojne, aneksija Bosne in Hercegovine leta 1908., zagrebški veleizdajniški proces leta 1909, razpihovanje razdora med Srbijo in črno goro — vse to naj bi služilo pobijanju jugoslovenske misli. Toda 1 .1912. so se jugoslovenske države Srbija, črna gora in Bolgarija v zvezi z Grčijo z uspehom lotile reševanja vzhodnega vprašanja v Evropi. Nahujskanje Bolgarije na bratomorno vojno proti Srbiji leta 1913. in ko se je to izjalovilo, lastni zahrbtni napad na Srbijo je bil obupni odgovor Avstro-Ogrske. Jugosloveni so se v svetovni vojni borili na obeh straneh; kljub temu je v štirih hudih letih od 1914 do 1918 pri Srbih. Hrvatih in Slovencih čut narodne skupnosti toliko dozorel, da je v zmagovitem sunku čet kralja Petra v Srbijo takoj sledila ustanovitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Tako se je zaključil razvoj, ki je predstavljal ravno tako zgodovinsko potrebo, kakor dve generaciji prej zedinjenje Nemcev in Italijanov ... Delo za zfrližanfe z Bolgari Slikar Pavel Francalisfci predava o Slovencih kjer Je Meseca marca joprtredS kar F®vel FrtocaBJ«! v Jakopičevem pa_ viljansu napeto razstavo evc$h akvasreJov, predstavlja.jočih zimske pokrajine ia Rfl-skih gora. Zanimanje našega občinstva za to razstavo je bilo nenavadno veliko, saj je tudi nudfila izreden umetniški užitek. Tudi strokoma kritika je z vsem priznanjem in pohvalo ocenila to izložbo. Pnan-calijgki sam je porabil čas, ko je bQa otvorjena izložba, da se napoti v naše planinske kraje in dobi tu impresije za slike iz naših gora. Bil je na Kamni in v Planici, s Srednjega vrha pa je užival očarujoč pogled na dhmo MartuljEkovo skupino. Plod tega partedenskega bivanja na Gorenjskem je bila cela vrsta krasnih akvarelov z naših planin. Po povratku v svoje redno mesto Samo kov si je umetnik nadel nalogo, da svoje rojake, ki malo vedo o Slovencih, seznami 3 tem najzapadmejšim ogrankom južnega slovanstva in jim ga predstavi v sliki in besedi. Že meaeca maja je imel pred izbranim krogom samokovskih odlič-nikov predavanje o svojem bivanju in o svojih vtisih, ki jih je prinesel iz* Slovenije. Predavanje so ponazorovale krasne slike z Gorenjske, ki jih je 'imetnik baš takrat v celoti dovršil, z živo besedo in s svojimi divniimi slikami je Francalijskemu uspelo vzbuditi med občinstvom živ interes za Slovence in Slovenijo. Dokaz tega, da je prišel nekaj dni' kasneje župan Ge- ▼ So- fija, da oaflUuo pmafluiri tamkaj jBpHe odpoeiaej3tjvo ljubljanske vansfcOLbtfgarske Lige. Kasneje je Fran-caEjski predaval še v Dragotinovu toZk>-teučevu, povsod z velikim uspehom. Glavno predavanje o Sloveniji pa je imel Francaiijski 14. t. m. v veliki dvora- ni »čttaBSta« v Samotoovu. O tem preda- "vanju poroča tednik »Saanofkovc: »Dne 14. t. m. zvečer je fartea naš umetnik Pavel Fraacaihjski v zvezi z razstavo akvarelov rfovenskih planin predavanje o Slovenfijl v veHM dvorami >čitaH-Sfca*. V zjbttt obliki je nes upoma! z zemJje-pisno lego itn prebftvailstvam te mate sio-veneke pokrajine. Očrtal nam je šolske in verske razmere, orisal spomenike in api-ead muzeje v LJubljani, v glavnem mestu Slovenije. Govoril je o veliki vlogi, M jo pri Slovencih %grata taristaika in tujski promet in opisal glavne planinske postojanke tn letovišča. V svojem predavanja se je dotaknil tudi ljubljanskih kavam, ki so pač podobne čitaOnScam, a ne igralnicam, kakor je to prt nas. Predstavil je nam slovensko vas pa ŽSt• je ia bitje v njerj. Spregovoril je tudi o stilni 141 ** Z DOLGIM ^^ DBEBCVAM so trajnejše so ostrejše so močnejše so trše. Stol ki o njenem družabnem položaja. o ženski vzgoji itd. To ao bffle glavne točke predavanja g- Fraacalijske-ga, ki ja mal s svojimi, nad eno aro tra-jajodmi zanimivimi Izvajanji vesatt v pranapoffinjenl dvmnsuji Sntereo slušateljev m Slovenijo m Slovence... Naš umetnffik je oživel povsod v Sloveniji iskreno go. staOUbJe, pri njegovem deta pa ga je zfeu ati podpiralo Slovensko ptendnalko peškim jezerom, dalje k Rabelj- veje. Se prav posebno jo lahko mahnete na Koroško, če pa nočete čez mejo, si lahko koroško lepoto ogledate s Petelinjka aH s Peči, od koder uzrete tudi grad čače, kjer je našel Windsorski vojvoda a svojo ženico gostoljubno zatočišče. Izletnikom kakor letoviščarjem lahko tudi toplo priporočimo novo kočo na tromeji. Oskrbnica Lenka, ki je bila svoj čas na Tamarju in je našim smučarjem kakor planincem dobro znana, se zdaj prizadeva, da se gostje ponovno in ponovno vračajo v novo kočo na tromeji. Napravite nedeljski izlet in če vam bo všeč, se boste brž odločili: v tem prekrasnem planinskem kraju preživi-mo letošnje počitnice! Oskrbnina je nizka (SO Din). Deleč nad gmotnimi dobrinami jjja iiflMc htonaji T UUdsb paradižu. tfcagfo. 27. Moskva—Severni tečaj—Amerika Pomen velikanskega uspeha ruskih letalcev Ko M je pred mesecem razširila vest, da je askadra ruskih letal pod vodstvom pilota Vodopjanova pristala na severnem tečaju, je svet ostrmel in kar ni mogel verjeti, da hi bilo kaj takega mogoče. Da so v spretnosti in pogumu ruski letalci med prvimi na svetu, o tem pač nihče ne dvomi, saj so se izvrstno obnesli v najtežjih okoliščinah. Spomnimo se samo na reševanje ostankov ponesrečene Nobilove ekspedicije na Severni tečaj ter na reševanje ponesrečencev ladje »čeljuskln«, ki jo je led zdrobil v polarnem morju. Toda, da bi bilo mogoče % letalom pristajati in — kar je še bolj važno — tudi vzletavati 8 polarnega ledu, glede tega niti izkušeni polarni raziskovalci doslej niso bili posebno optimistični. Nesrečni Amundsen. ki srn ie smrt dohitela nekje v beli pustinji Arktide, je sodil, da prihajajo za polete nad polarnimi kraji v poštev kvečjemu vodna letala in še ta samo v redkih ugodnih primerih, ko najdejo v ledu dovolj velike razpoke ali prekopnine. tako, da letalo lahko pristane na vodi. Slavni raziskovalec Južnega tečaja Američan Bvrd je na svojih poslednjih dveh ekspedicijah imel s seboj navadna kopninska letala, ki jih je po ruskem vzorcu opremil s smučmi. Z enim teh letal je poletel prav nad Južni tečaj in se je srečno tudi vrnil v taborišče svoje odprave »Little America«. Leta.lo je uporabljal tudi znani raziskovalec EUs-worth. ki je mnogo križaril nad arktičnim tn antarktičnim svetom. Brnenje letalskega motorja torej ni nova pesem v deželi večnega ledu. Po meridianih in \'zporednikih sta bila vsaj deloma že nekajkrat prekrižana oba tečaja. Ali vsi prejšnji poleti so bili kratki in letalci so zmerom previdno ostajali visoko nad nevarnim ledom. Nihče si ni upal tvegati pristanka na tako zavratnem terenu kot so ledene plošče. Amundsen je samo enkrat Basilno pristal na ledu blizu tečaja: ko se je spustil drusrič, iščoč pogrešance Nobilove polarne odprave, je tudi sam za zmerom ostal v pustinji večnega ledu. šele ob teh primerih se nam prav pokaže veličina zadnje ruske letalske ekspedicije na severni tečaj. Dočim so drugi raziskovalci boječe obletavali teča^, so se Rusi odločno spustili nanj. Izkrcali so se na njem kakor se mornar izkrca v svojem domačem pristanišču, ki vsak kotiček natančno pozna. Na nj<^m so si uredili taborišče, postavili radijsko postajo in s te zdaj razlagajo sv^fcu, da jim gre zgolj za znanstveno delo. kakor za raziskovanje meteoroloških prilik, proučevanje življenja na tečaju ter za druga vprašanja, ki zanimajo znanost. In komaj se je malce poleglo prvo presenečenje nad tem podvigom ruskih letalcev, je že iznenadila svet druga vest, da so trije drugi letalci odleteli iz Moskve z namenom, •da polete preko severnega tečaja v Zedi-njene države. Ta polet se jim je kakor znano posrečil. Letalci Ckaljov, Bajdukov in Beljakov so morali sicer nekako 800 km pred San Frančiškom zaradi nepredirne megle letalo okreniti in pristati ca. 150- km više proti severu v Vancouverju, toda to pri tako dolgi in težki poti ne pomeni vpožtavanja vrednega minusa. Dejstvo je, da so ruski letalci v 65 ur trajajočem poletu premagali več ko 12.000 ton dolgo pot, ki je po svojih terenskih in klimatskih razmerah najtežja na svetu. Lindberghov polet iz Amerike v Evropo kakor je veličasten po prvenstvu zmage nad Oceanom, se z uspehom ruskih pilotov n« more primerjati. Prav tako se z njim ne moreta vzporejati niti rekordni polet Francozov Codos«, in Rossija, ki sta brez pristanka letela iz Newyorka v Sirilo, ali celo vožnja nemškega zrakoplova »Grofa Zeppe-lina« okrOg sveta, dasi pomenijo vsi ti poleti važne mejnike v zgodovini letalstva. Je Itajnreč nekaj povsem drugega leteti v razmeroma homogenih klimatskih pasovih, meteorološko dovolj raziskanih, da se lahko napove vreme vsaj za kratek ča3 vnaprej. V pasovih, ki so obljudeni, posejani z brezžičnimi postajami in kjer se na morju letalo lahko drži običajnih ladijskih prog. da prav za prav nikoli ni popolnoma zapuščeno. V ledenih pustinjah Arktide pa takih oporišč ni. Tu vladajo mraz, megla in padavine. skozi katere mora letalec iskati svojo pot, zanašajoč se samo na svojo spretnost in zanesljivost svojih instrumentov. Vrhu tega je treba tu računati z velikimi temperaturnimi razlikami, ki silno kvarno vplivajo na trdnost letala in zanesljivost motorja. Ako vpoštevamo vse te okoliščine, se nsm odkrije, da pomeni polet čkaljova, Baidukova in Beljakova nekakšno zaključno ekepedieijo v poslednji neznani prostor- ček zračnih oceanov. Seveda bodo ljudje v bodoče letali še višje in še dalje. Letali bodo okrog sveta in križarili nad polarnimi morji. Letali bodo posamič ali kot potniki v velikih transportnih letalih. Ali noben teh poletov ne bo več nekaj novega, ampak zgolj 2e ponavljanje starih potov, vožnja po izvoženih tirih kakor v morjeplovbi ali na železnici, čkaljov, Bajdukov in Beljakov so opravili poslednje delo konkvistadorjev zraka. Navzlic važnosti tega ruskega poleta na prvi mah ni bilo opaziti zanj po svetu pravega zanimanja. Za vsako ameriško boksarsko tekmo je Evropa preje izvedela kot pa za usodo ruskih letalcev. Vesti iz Amerike so bile kratke in suhe, kakor da gre za povsem neznaten dogodek. No. stvar je tudi povsem razumliive. S svojim poletom so Rusi kratko in jasno dokazali, da so v letalstvu prvi na svetu. Da imajo odlične pilote je bilo že dolgo znano. Nič posebno pa ni svet poprej zaupal v kakovost ruskih letal in zlasti ne letalskih motorjev, absolutno ie pa. podcenjeval ruske organ'zatorske sposobnosti, ki so za uspeh vseh velikih letalskih podvigov glavni pogoj. Dolgo so se uspehi ruskih, letalcev trdovratno tolmačili kot zgolj srečni slučaji, dokler se ni ob zadnjem poletu mahoma v jasni luči pokazalo, na kako trdni in zanesljivi podlagi vsi ti uspehi temeljijo. Od leta 1925, ko sta letalca Cuhnovski in Kolvic poletela iz Leningrada na Novo zemljo, so se Rusi sistematično vežbali v letanju nad polarnimi kraji. Gradili so letališča, meteorološka opazovališča in radijske postaje. Z njimi so prodirali vse dalje proti severu. V tem času so posebno zaslovela imena Babuškina in čuhnovskega, ki je reševal ponesrečence italijanske polarne ekspedicije. V tej visoki šoli letalstva so se izvežbali rešilci čeljuskincev, ki so prvikrat ponesli sirom sveta sloves ruskega letalstva. Sledila je ekspedicija Vodopjanova na Rudolfov otok in dolgi trenažni poleti Čkaljova., Bajdukova in Beljakov* ob sibirski obali lani, ter slednjič kot logični zaključek teh sistematičnih priprav zasedba severnega tečaja in polet preko tega v Ze-dinjene države ameriške. Nikjer ni bilo lah-komišljenega tveganja. Vsak korak naprej je bil samo plod vztrajnega, smotrnega pripravljalnega dela. Ruski uspeh je neprijetno presenetil vse evropske letalske velesile in zlasti neprijetno ga je občutila Nemčija, ki ima zadnja leta s svojimi letali in zrakoplovi posebno smolo. Ni torej čudno, da se je skušal pomen ruskega uspeha čim bolj zmanjšati in zlasti nemška poročevalska agentu-ra D. N. B. ga je skušala sploh popolnoma utaiiti. Kar se tiče poleta samega je zanimivo, da so se pričele težave za letalce šele onkraj tečaja. Do tečaja namreč vodi vrsta radijskih postaj (zadnja je na samem tečaju), po kateri se zlahka določa prava smer in ki vodnika sproti obveščajo, v kateri smeri bo našel najugodnejše vreme. Za primer nesreče pa so daleč proti severu pripravljena oporišča za ponesrečence in vrsta Izvežba-nih letalcev je zmerom pripravljena, da jim poleti na pomoč. Samo dobri poznavalci polarnih krajev so vedeli, da imajo Rusi zračno pot do tečaja res tako dobro organizirano, kakor so se hvalili v svojih poročilih. Vse pa je presenetila velika sposobnost njihovih arktičnih letal, že lani ko 1e letalo ?A. N. T. 25* ab-solvlralo 56 ur trajajoči polet na severno Sibirijo so postali evropski in ameriški konstrukterji pozorni na ta aparat. Takrat je nosilo letalo samo pilote in gorivo, dočim ^ bilo letos razen tesra obremenjeno še s težko taboriščno opremo za primer, da bi morali letalci zasilno pristati in delj časa prebivati v neobljudenih krajih. Kakor trdijo, je imelo letaio s seboj goriva za 100 ur nepretrganega letenja. Koliko je pri startu tehtalo, sicer ni znano, vendar pa sodijo vešč? ki. da ie moralo imeti najmani 15 ton. Kako je letelo teh 15 ton z razmeroma lib-kim motorjem za 900 k. s. čez tečaj nad 12.000 km daleč v razmerah, kjer je treba neprestano in dostikrat prav naglo menjavati višino (mestoma je plulo letalo nad 4000 m visoko), tega si tuji strokovnjaki ne znajo prav razlagati. Po tem in po strogosti, s katero so sovjetski letalci po pristanku v Ameriki pazili, da letala nihče ni mogel natančno pregledati, bi se dalo sklepati. da gre pri tem avionu za konstrukcijske podrobnosti, ki jih ostali svet le ne pozna. Rusi so sicer v letošnjem pariškem aeronavtičnem salonu razstavili slično letalo, a že tedaj je neki francoski list na-, mignil, da gre samo za nepopolno kopijo. Zmagovito letalo »A. N. T. 25* je tujim in-ženjerjem slej ko prej zagonetka. ki si jo zaenkrat zaman prizadevajo rešiti. In če se h kraju vprašamo, čemu se Rusi tako trdovratno bore za letalske proge nad arktičnimi pokrajinami, čemu žrtvujejo vsako leto stotine milijonov za izgradnjo letalskih oporišč vzdolž sibirske obale ter po otočjih polarnega morja, potlej najdemo samo en verjeten odgovor: Neizmerno prostrano območje ruske države Ima in bo tudi še dolgo dobo imelo samo eno morsko pot, ki ne v.o o^v^na od kontrole drueih drž*>v — in ta mor6ka pot vodi po polarnem morju vzdolž sibirske obale. Za trajno očuva-nje te morske poti. ki bo v bodočnosti igrala najbrž poelavitno vlogo v ruskem gospodarstvu, ee Rusom vidi potrebno, da si 2e zdaj zgrade svoje »Singapoorje« v Arktidi. Kongres pravnikov kraljevine Jugoslavije ^ktftbfa bo raznravljal o najaktualnejših pravnih vprašanjih Jugosiovenikemu pravniku je tako na znanstvenem, kakor tudi na praktičnem, bilo ma zakonodajnem kakor tudi na pravosodnem peviročju spričo mladosti našega prava, ki se je samostojno pričelo razvijati šele v povojni dobi od ustanovitve samostojne države dalje, na razpolago za ustvarjajoče delo še vedno široko, neobdelano polje, ki terja dolgotrajno, precizno delo zlasti na znanstvenem polju, da se rešijo vsa. Široka, doslej še ne rešena vprašanja. Dolga je še pot, dokler si bodo mogli jugoslovenski pravniki priznati, da je unificirano v-te pravo naše mlade države, tako pestro razkosano po zgodovinskih pokrajinah. Priznati pa je treba, da jugoslovenski pravniki nikakor ne drže križem rc!k in da ne ostajajo na mrtvi točiti. Njih delo-v3nje je zelo aktivno, zlasti pa 3i zelo aktivno prizadevajo pomagati zakonodajnim faktorjem z nasveti, ki jčh prej temeljito pretehta vajo v ovojih pravniških centrih, ki jih predstavljajo za Slovenijo zma-no agilno stanovsko društvo »Pravnik« in odgovarjajoča pravniška, društva v Zagrebu in Beogradu. Znano je, da potekajo tehtni zakonodajni predlogi baš iz teh društev, y katerih sodelujejo najodličnej-ši zastopniki pravne stroke vštevžfi znanstvenike univerzitetne profesorje in praktike vseh vrst. Mimo znanstvenega dela, ki ga pravniki donašajo o najaktualnejših pravnih vprašanjih v svojih strokovnih revijah, pa se sestajajo še vsako leto pravniki iz vse držar/e m sivojih kongresih, kjer fea vprašanja iznašajo v oblika referatov strogo znanstvenega značaja. Za leto« Je stalni odbor kpngresa, ki iana svoj sedež v Beogradu, določil, da se bo vršil kongres ▼ Novem Sadu v dneh od 3. do 5. oktetom, prededoval pa mu ministrski predsednik dr. Milan Stojadinovič. že sed"i.j se pravniki temeljito pripravljajo na ta kongres, zlasti pa velja to za referente o posameznih vprašanjih, ki so UTH. stavljena tria dnevni red kongresa. Mol referenti Je tudi nekaj znanih sloveo kih pravnikov. Za pretres na kongresu so brla izbrana naslednja aktualna viprašanja: 1. Kako naj se uredi v novem državljanskem zakoniku položaj nezakon. k!h otrok? O tem vprašam Ju bodo referirali univ. prof. Dragoljub Aramdjetcvič in predsednik apelacdjsfkega sodišča Miloš Jo-vič iz Beograda. 2. Katere zakonodajne odredbe ee mo-rajo priporočati, da se obdrži nedeljivost kmetiškega posestva? Referirali bodo: dr. Anton Urbane, odvetnik v Ljufoljani, prof. ekorn. kamere, šole dr. Milan Ivšič Iz Zagreba, univ. prof. dr. živojin Perič iz Beograda, šef od eka beograjske občine dr. Radmilo Belič in sodniik Dimitrijervič iz Umke. 8. O reformi predpisov civilnega pravdnega po®topnlka o sodbi zbog izostanka in cpostltve bodo referirali le srbski in hrvatski pravniki. 4. AH nAj se povišajo kazni v kazenskem zSkoniku »t določena kazniva de- šentjernefske dirke v resnici in šali Tudi letos na praznik sv. Petra in Pavla bo revtfa dolenjskih konjevtekačev St. Jernej, 29. junija. Ze od nekdaj se j« Dolenjska ponašala s konjerejo, šentjernejci pa so upravičeno ponosni, da je njihova kraj središče te gospodarske panoge. Ce hočeš videti lepe konje ali pa celo z njimi kupčevati, moraš obiskati znamenite šentjernejske sejme, kjer srečaš prave »konjskodušnike», ki so speci jal isti za konjske zadeve. Konjskodušnik pozna sto skrivnih preizkušenj, ki jih mora k oni pri kupčiji prestati. Nobene skrite slabosti svojega konja ne moreš pred temi ljudmi utajiti, če pa. jim pri kupčiji plačaš mefietarino. Jim smeš popolnoma zaupati, da bo kupčija dobra. Da vam izdam samo eno konjskodušnikovo skrivno pravilo: Če kupuješ konja-tekača, potem pazi na to, da ti konj v diru poke zuje obe prvi podkvi naravnost naprej (kakor bi hotel po nemško pozdravljati). šentjernejska konjereja je že stara, saj so se njeni prila.telli že pred več ko pol stoletjem odločili za javne nastope v obliki konskih dirk. Pred dvainpetdesetimi leti so vprizorili prvo konjsko hitrostno tekmo, ki so pa postale pozneje v teku pol stoletja priljubljen krajevni običaj in privlačnost za prostrano okolico. Prva konjska dirka v št. Jerneju je bila svojevrsten dogodek, ki ga starejši ljudje še danes prav natančno popisujejo. Na dirkališče, ki je bilo prvo leto kar državna cesta, se je ponosno pripeljal »favorit« Nacetov Janez v starem koleslju, ki je že kar javno razkazoval svojo slamnato vsebino. Prepričan, da bo odnesel prvo darilo in pa da da povdar-ka slovesnemu razpoloženju, je povabil na vos otoškega grofa Margherija, ki je bil najbrž član tehnične komisije. Grof je res prisedel, pa ju je Martin Rangus s svojo še danes nepozabljeno »Filarko« temeljito potolkel in odnesel prvo nagrado 30 goldinarjev, kar je bil hudo lep denar za tiste čase. Ob priliki te prve šentjernejske konjske dirke je nagovoril zbrano občinstvo eden izmed tekmovalcev, znani ko-njerejee in predsednik Konjerejskega odseka kmetijske družbe France Zupančič, oče narodnega poslanca inž. Zupančiča. Povda-rimo naj velike zasluge, ki si jih je pridobil Zupančič za dolenjsko konjerejo vobče, saj je bil skozi petdeset let vsem organizacijam naših konjerejcev redno najboljši svetovalec, vedno pa tudi aktiven član na odločilnih mestih. Pozneje so prenesli vsakoletne dirke v posebno ograjeno dirkališče, ki ga je zgradil gostilničar Jože Bučar na sedanjem Campetovem posestvu. Tu je dirkališče še sedaj. Prvotno ie hil ta prostor SrebetlSče. kamor so oddajali konjerejci v skupno pašo svoja žrebeta. Hoteli so namreč, da se žrebeta že od prve mladosti navajajo na pravilen in lep korak, ki pozneje odlikuje pravega tekača in kakršnega pridobi mlsd konj le v popolni svobodi ln ne pretrdih tleh. Istočasno so se pa na tem prostoru vršile še konjske tekme. Pozneje so prenesli zrebetišče v Gradišče na posestvo dr. Slanea. znanec" odvetnika in mecena Cankarjeve in Aškerčeve literarne generacije. čuvaj žrebetišča v št. Jerneju Je postal popularni šaljivec Rajh, ki smo ga lani že nekajkrat v »Jutru« predstavili, ko smo povedali, kako je nekdaj s svojo duhaprisot-nogtjo rešil domačo faro pred navalom oo- pernic, danes pa ga hočemo predstaviti kot cowboy-ja dolenjskih konjskih čred. Rajha (njegovo Ime je bilo France Krhin) so svoje čase »meksikajnarjl« tako navdušili za vojaško suknjo, da se je udeležil avstrijskih vojn proti Italiji. Iz te dobe mu je posebno ostala v spominu »ofenziva«, ko so nekaj dni prodirali v sovražno ozemlje, potem pa isto pot pretekli nazaj v navnotolikih urah. Od takrat mu je ostala ljubezen do konj in Je potem, ko je odložil vojaško suk-nio, prevzel ftentjernejsko žrebetišče, kamor so pošiljali v pašo svoja žrebeta rasen domačinov še novomeški, krški in mokro-noški kraji. Svojo konjsko čredo je obvladoval Rajh s posebno piščalko. Kadar Je hotel žrebeta nakrmiti z ovsem ali pa Jih spraviti v stajo, kamor jih je zaganjal samo čez noč, je zapiskal na svojo piščalko in ž« se je vsa čreda v divjem diru spustila proti njemu in ga razposajeno obkolila, medtem ko se za žvižge drugih ljudi še zmenila ni. Pod Rajhovim nadzorstvom je odraslo mnogo dobrih dirkačev. Leta 1908. se je organizirala v St. Jerneju »Konjerejska zadruga« sa krški in novomeški okraj. Zadruga si Je nadela nalogo odgajati s skrbno selekcijo čisto vročekrvno pasmo ter voditi uradne rodovnike konj svojega področja. Kot vidno manifestacijo pvoie^a dela. pa je v wofn režiin Se prirejanje konjskih dirk. Pri dirkalnih prireditvah so bile na programu vedno tekme z enovprežnimi gigi in pa dvovprežne ali kakor so jim že od nekdaj dejali: »go-smo^k*' Jahalne točke so vr>»'iali Se- le po vojni, ko se je osnovalo posebno »Jahalno in dirkalno društvo«. V prejšnjih časih so si tekmovalci omislil? posebna lahka dvokolesna vozila »glge« x velikanskimi kolesi. ki so bila proti sedanjim modernim vozilom te vrste prav nerodna. Kdor ni Imel glga, si je pač« pomagal, kakor Je vedel ia m al. O nekom pripovedujejo, da se , ... Ji a® saj ■ višjo te najnižjo karal Jo? . Med referenti k tema vprašanja Je po- leg univ. prof MfcrtSrsga Actawvi6a a Subotice ki kaisacijriusga sodnika dr. Da. nila Dsniča is Beograda tudi namestnik drtsrmega tožilca g. Branko G*slar te Ljubljane. 5. O potrebnosti kodiflkaclje delovne*« prava bodo referirali anani slovenrkl steo-kavitfaki o« tem področju, soetoik in privatni docent dr. Stojsa R»J* a LJi*ija-ne, med drugimi pa še drJ«ik© KdHl, pomočnik ravnatelja Pokojninskega zavoda aa nameščence v LJubljani, odvetnik dr. Ivo Politso iz Zagreba, načelnik mi-z^strstva m godalno politiko Itafisn M. Jerenič is Bsegrada in univ. prof. dr. MIlan Bsrtoš is Beograda. 6. o zaposlen Jn strokovnega pr»vn«k©-ga osobja bodo končno referirali 8e dr. Rudolf Andrejka, nsčelnflc državne statistike v Beogradu, dr HHiko Krtom«, bivši minister in odvetnik v Varaždinu ta sodni Inšpektor S to Jan Jovanovlč iz Beograda. Poleg teh referatov Je na programu kot otvoritven*? predavanje »Vloga Vojvodine v razvoju našega prava«, o kateri bo govoril uroiiv. docent dr. Ilija Pržač iz Beograda Dostop na kongres Imajo v?4 dovršeni jugoslovanski pravniki, ki so člani kateregakoli pra vniškega društva v državi O referatih ps bo irftet za časa kongresa po-spomenica, ki bo zborovalcem takoj na razpolago, njena objava pa gotovo razve elila predvsem tiste pravnike, ki se kongresa samega ne bodo mogK udeležiti, pa se bo$o mogli tako posreitoo ie mpo-memice poučiti o v8«h aktualnih vprašanjih, o katerih bodo na. kongresu razpravljali. Iz Julijske Krajine Novi grobovi. Na Konkonelu pri Trstu Je pred dnevi preminul Matija čebule, soustanovitelj ln večletni predsednik nekdanjega pevskega in bralnega društva »Višave« na Konkonelu. Na Opčinah pa Je umrl znani posestnik Karlo Vremee, katerega sin Karel s* je pred kratkim vrnil Iz pregnanstva. V Trstu so zadnje dni umrli 56 let stari MartM Martelanc. 51 let stari Leopold Sve-tič, Andrej Vidmar v starosti 44 let in Terezija Pertot stara 81 let V Steverjanu je pred dnevi utonila 10 let stara Lojzka BeUngerjeva. Kopala se je v Soči. Nenadoma JI je postalo slabo in v vrtincu, ki jo je tedaj zajel, je končala svoje mlado življenje. V čezsoči je nastal pretekli teden velik požar, ki je skoraj do tal uničil domove Alberta čopiča, Frana šulerja, Ljudmile Ko-macove in Josipine Berginčeve. Pogorelo je tudi več gospodarskih poslopij. Požar je omenjenim posestnikom in poseetnicam napravil veliko škodo, ki jo cenijo skupno na 65.000 lir. Pri gašenju so si vaščani kakor tudi vojaki planinskega bataljona iz Bovca hudo prizadevali, da bi ogenj omejili, kar se Jim Je po velikih naporih deloma posrečilo. Pri Doblarju nad Kanalom ob Soči gradijo že nekaj tednov veliko električno centralo. Delo gre zaradi terenskih ovir le počasi od rok in je tudi zeio nevarno. Zadnje dni se je 29-letni Avgust Pavšič, ki je bil poleg redkih drugih domačinov nameščen pri teh delih, smrtno ponesrečil. Delavci in vodstvo podjetja so priredili pokojniku zelo lep pogreb. Blizu Bilj so našli kmetje, ki so se oni dan na vse zgodaj odpravili na polje, na cesti proti Renčam mrtvega 47 letnega Franceta Siliča Iz Bilj. Ljudje so takoj obvestili orožnike. Doslej še ni bilo mogoče dognati pravih vzrokov pokojnikove smrti. V Gradežu so se letos pojavili tudi jugoslovenski turisti, ki jih je bilo doslej v tem morskem kopališču zelo malo. Zaradi spremenjenih političnih razmer in zaradi ugodnega kurza Ure jih je letos prišlo že precej. V Dornbergu so gojenci kmetijskega tečaja pod vodstvom profesorja Juriševiča ob koncu šolskega leta priredili razstavo svojih del. Razstavo si je ogledalo večje število ljudi iz dolnje Vipavske doline. Oddaja žita. Kakor znano, morajo kmetovalci oddajati ves svoj žitni pridelek, kolikor ga sami ne porabijo doma. v silose, kjer zbira država žito po svojih uradnih posebnih organih, žito odkupujejo od kmetov po uradno določenih cenah. Ža letos so bile določene cene po 125 do 140 lir za stot žita. Lani so pšenico odplačali v več obrokih, letos nameravajo plačati blago takoj ob prevzemu. železniška nesreča. Pred dnevi se je pod Sabotlnom pripetila velika nesreča na železniški progi Gorica—Podbrdo blizu vasi šent Maver. Zadnji nalivi so na pobočju hriba izpodjedli skale, tako da se jih je več zrušilo v dolino. Velika skala je padla tudi je pripeljal na dirkališče e prvo premo (prvim delom voza), za sedež pa mu je služil kranjski panj. Ali je bila to prevejana taktična poteza — da bi namreč čebele podprle njegov bič — ali pa Je bil panj prazen, je žal krajevna kronika pozabila povedati. Svetovna vojna je hudo prizadela nase konjerejce. prizanesla pa ni niti njihovim konjem, ki so tudi morali codrajtati« domovini evoi tribut. Razumljivo je, da zato nihče več ni mislil na športne prireditve in (»o namesto lega naši konji vozili po b< jilču topove ln nosili oficirje in z njimi morda včasih za spremembo tudi malo opodirkalt«. Po vojni je zanimanje za do-maSi konjski spori spet oživelo in ee prav lepo razmahnilo. 2e leta 1921. se je udeležilo, kakor posnamemo po nekih arhivskih zapiskih, dirkalne prireditve tri tisoč gledalcev. Sedam« »Jahalno in dirkalno društvo« s sedežem v St. Jerneiu je bik) ustanovljeno 5. aprila 1925. in so se potem vse prireditve vršile do danes v njegovi režiji. Pred dvema letoma je bila s konjsko dirko sdružena svečana proslava v e pomiri na petdesetletnico prve koaiske dirke v 5t. Jerneju, ki je pokazala, kako priljubljena ie postala ta naša vsakoletna prireditev in p« da ne bomo mogli nikoli dopustiti, da bi ee na ljubo nekaterim dm-gim krajem, kj nas nekaj let posnemajo, šentjernejske konjske dirke opustile. —8. BOJAZUIVEC Krotilec zveri se je doma spri s svojo Ženo. V divji jezi je ona pograbila metlo in skotila za njim. On pa naravnost v cirkus. Ker si ni vedel drugače pomagati, je zbežal v kletko med leve tn tigre, ki so začeli tuliti, da se Je vse tretlc Žena Je obstala pred kletko: »Da te le sram nI, strahopetec grdi/a s« Mssdfto progo baš v ireiiuflifi, ke Js pri vozil tam mimo tovorni vlak, »esfcavljen is dveh strojev in fcakšnOi SO vagonov. Skala se Je zaletela v vlak in prevrnila več vagonov, ki so se prekotalili na drugo stran v deročo Sočo. človeških žrtev na vso srečo nt bilo. Pač pa Je bila železniška uprava oškodovana za preko 250.000 lir. Pred goriškim sodiščem sta se morala dva idrijska domačina, Ivan Požene! in France Hladnlk, zagovarjati zaradi obtožbe, da sta se upirala Idrijskemu stražniku Luigiju Monasu. Sodišče je oba obtoženca oprostilo, ker sta nastopila proti Monasu v sllobranu. Is konfinacije se Je vrnil te dm Nsaari] Vatovec, doma iz čežarjev nad DekanL Va- tovec Je bil konfiniran na otoku Fond na TI renskem morju. V Tolminu so obmejni mfflčnflcl pred tednom prijavili sodišču Katarino Tnšarjevo tn Marijo Oblakovo, ker sta se bres potnega lista ln drugih dokumentov odpravili čez mejo. Doslej se dekleti še nista vrnili. V Podbrdu je bil razrešen dosedanji tajnik krajevne fašistične organizacije Dominik Pesavento. Za njegovega naslednika J« bil imenovan Ana-klid Stabile. Pri Sveti Luciji pa je bil imenovan za tajnika krajevne fašistične organizacije Leon Dante. V jnžni Istri so Imeli v poslednjih dneh več hudih nalivov in neviht. Poslednja nevihta Je povzročila okrog Bala veliko materija'no škodo. Med nevihto se je vsulo toča, ki je uničila vse posevke v Balu ln po vsej prostrani okolici. Najbolj hudo so prizadeti posestniki pri Sv. Jakobu. Oljčni nasadi in vinogradi, pa tudi žitna polja, so vsi razdejani in uničeni. Po prvih ocenah je toča tam povzročila 200.000 lir škode. Med nevihto Je strela udarila tudi v čredo ovc nekega posestnika blizu Bala, Izmed 50 ove je bilo 25 ubitih. V Kanalu so kmetje na drrn nekega prepada našli strašno iznakaženo truplo 72-letne Marije Steničeve. Sodna komisija je dognala, da se je starka ponesrečila že pred kakšnimi 8 dnevi. S ceste, ki vodi tam tik ob prepadu, je morala po nesreči omahnit! v globino in se ubiti. RADIO Ponedeljek, 28. junija. LJubljana: 9.00: šolska proslava Vidove-tra dne (izvaja hum. gimnazija pod vod-stvom prof. L. Kramolca). - 12.00: T-sde vojaške godbe igrajo (plošče). — Vreme, poročila. — 13.00: Cas. spored, obvestila — 13.15: Venčki narodnih pesmi: Sodelujejo gdč. Poldka Zupanova, gdč. Poldka Rupnikova, gg. Jean Franci. Tone Petrovčič in Radio orkester. — 14.00: Vreme borza. — 19 00: Cas, vreme, poročila, spored obvestila. — 18.30: Nac. ura: Etika Vidovega dne. — 20.00: Koncert Slovenskega vokalnega kvinteta. — 20.40: Vojnovič: Smrt Majke Jugovičev, IL ciej, — igrajo člani rad. igr. družine. — 21.20: Koncert Radio orkestra. — 22.00: Cas, vreme, poročila, spored. — 22.15: Za kratek čas (plošče). Beograd: 17.20: Narodne pesmi ta nape- vi _ 18 30: Jugoslovenske pesmi. — 19.50: Koncert vojaške godbe. — 21.00: OrkestreJ-na glasba. — 22.15: Narodne pesmi in plesna muzika s plošč. — Zagreb: 2O.00: Pr» nos iz Beograda. — 22.20: Lahka in plesna muzika s plošč. — Praga: 19.10: Zabaven program. — 19.55: Smetanove klavirske skladbe. — 20.40: Koncert orkestra ta solistov. — 22.20: — Operna glasba. — Varšava: 20.05: Koncert vojaške godbe. — 21.15: Zvočne slike z glasbo. — 22.00: Pevski koncert. — 22.30: Lahka glasba. — Dunaj: 12.20: Koncert orkestra. — 14.00: Flo-— 16.>5: Zvočni film in ples (plošče). _16.50: Programska muzika. — 17.30 Koncert solistov. — 19.25: Iz malo igranih nemških oper. — 20.40: Koncert vojaške godbe. _ 21.40: Pevska ura. — 22.20: Plesni orkester. — 23.00: Nadaljevanje plesa. — Berlin: 19.20: Suita za dva klavirja. — 10.25: Zborovski koncert Berlinskega pevskega društva. — 20.20: Plesi ln koračnice. — 21.00: Za zabavo. — 22.30: Lahka godba to pjes. _ Miinchen: 19.00: Veseli plesi ta prijazne besede. — 21.10: Orkestralen koncert. — 22.30: Nočni koncert velikega or-kestra. — Stuttgart: 19.00: Vedra glasba za delopust. — 19.30: Verdijeva opera »Tru-^rtr«. — 22.30: Pesmi in klavirske skladbe. — 23.00: Orkestralen in violinski koncert. 24.00: Operetna parada. Torek, 29. junija. Ljubljana: 9.00: Cas, -vreme, poročila- — 9.15: Verski govor (p. Valerian Učak). — 9.30: Prenos cerkvene glasbe iz Celja. — 10.30: Koncert Akademskega pevskega kvinteta. — 11.30: Otroška ura (vodi gdč. SI. Vencajzova). — 12.00: Rudi VViedoeft igra saksofon (plošče). — 12.15: Operetm napevs. Sodelujejo: ga. Olga Kolarjeva, g. S. Banovec in Radio orkester. — 13: Cas, vreme, poročila, spored. — 13.15: Nadaljevanje koncerta operetne glasbe. — 17.00: Kmetijska gospodarska navodila in tržne cene. _17.30: Benjamin Ipavec: Tičnik — slovenska spevoigra. — 18.30: Plošče po željah. —- 19.00: Cas, vreme, poročila, spored. obvestila. — 19.30: Nac. ura. — Predavanje o priliki kongresa Nabavljalnih zadrug drž. namešiencev. — 19.50: 10 minut zabave. — 20.00: Koncert Radio orkestra, vmes vesela igra »Opolnoči, ko vse že spi...« (člani Nar. gled. v Ljubljani). — 22.00: čas, vreme, poročila, spored. — 22.15: Trio mandolin (gg. Antunovič, Heršlag, Privšek). Beograd, 17.20: Koncert orkestra. — 18.30: Narodni napevi. — 19.50: Komorna, glasba. — 20.50: Odlomki iz oper. — 21.20: Orkestralni komadi. — 22.20: Narodne pesmi. — Zagreb: 20.30: Violinski koncert. — 21.30: Orkester. — 22.20: Lahka in plesna muzika. — Praga: 19.05: Lahka godba. — — 20.25: Spevoigra. — 22.25: šramli igrajo. — VarSava: 19.15: Violinske skladbe. — 20.00: Orkestralen in pevski koncert. — 21.10: Pesmi s humorjem. — 22.00: Vojaška godba in zborovsko petje. — Dunaj: 11.45: Orkestralen koncert. — 12.55: Skladbe po željah. — 15.45: Rumunska ura. — 16.45: šlagerske melodije. — 18.00: Koncert godbe na pihala. — 19.10: Arije ta pesmi. — 19.40: Melodije ljubezni. — 20.40: čajkovskij: m. simfonija (plošče). — 22.30: Lahka glasba. — 23.00: Nadaljevanje koncerta. — Berlin: 19.20: Koncert solistov. — 20.10: Koncert malega orkestra. — 21.00: Odlomki te treh oper. — 22.SO: Lahka ta plesna muzika. — MUnehen: 19.00: Pester program. — 22.80: Prenos te Berlina. — Stattgart: 19.00: Plesna mtcp"-ka s ploič. — 20.00: Koncert vojaške godbe. — 21.10: Ura Havdnov« gtatfbe. — 32.40 Kakor Berlin. — 24.00: Nočni koncert Mraljestvo mode Ženska nos! hlače... We mislimo tn morda na kakSno cfcalno pižamo iz rožastega tvoriva, ki nalikuje e CTcloquč< vzorcu stisnjenega usnja, ki ee poda k vsaki evetli, poletni obleki. Poletne rokavice so kratke, lahke in pošite e kontrastno barvi m vzorcem. Takisto ie tudj pas k poletnim oblekam sestavljen iz dvojnega tisnia (skica). hlačah, ki jih je prevzela od svojih prednic, še izza tistih časov, ko so bile žene še »zatirane«. Sicer eo pa hlače res kakor ustvarjene za vsakršen 6port, za dolge korake, za hitre kretnje. Torej praktične so... Toda mikavne? Če ste v dvomih, vam povemo, da jih ie naiprej nosila Marlena Dietrich. In Marlena že ve ... Tričetrt dolge, bele pumparice nosi elegantna žena pri kolesarenju. Prinesli smo vam jih že prejšnji teden in jih zato danes kar preskočimo. Pričnemo torej s hlačami, ki eo najbolj pohlevne, najbolj ženske in ki jih je rodil kompromis. Saj poznate hlačno krilo, na/bolj pripravno za manjše ture? Njegova najnovejša in resnično praktična variacija je hlačna obleka, ki ji život in hlače ukrojimo v celem. Život takšne obleke je lahko izrezan in brez rokavov in ga v tem slučaju izpolnimo z lahko, malo bluza Ce je vroče, bluzo enostavno slečemo in športna, hlačna obleka ee izpremeni v moderno obleko za eolnčenje (1. skiea). Tu eo »ehorts«, mladostne kratke hlačke, tako pripravne za tenis in za eolnčenje na pla^i. Životek, ki ga nosimo v zvezi s temi hlačkami, je brez hrbta in ga zadaj spenja skupaj le ovratnik. Spredaj ima život ek male reverje in je zapel z gumbi (2. skica). Iz moških pumparic so se izcirofle kratke, balonasto nabrane hlačke za telovadbo in za solnčenje. Hlačke in životek so iz rožastega platna. Životek je sestavljen iz dveh, zaokroženo ukroienih delov, prepa-šemo ga pa z živobarvno, volneno vrvico. Enake vrvice nadomestujejo naramnice pri vratnem izrezu (3. skica). In sedaj k višku te hlačne mode, k pravim. elegantnim moškim hlačam! Nador mestujejo nam v vsakem pogledu zastarelo obalno pižamo, poleg tega pa eo modno pravilno oblačilo za jadralni šport in za jutranje garderobo na potovanju z ladjo. Imajo vdelan pas, sicer pa so krojene popolnoma po moškem vzorcu. Sem spada temna, pletena majica ali bluza. Temno modra, vinsko rdeča in črna "barva pridejo v poštev, dočim so hlače same brezhibno bele (pralne) ali pa iz svetlo sive angleške flande, Tudi temno modre hlaČp so lepe, dasi manj praktične (4. skica). Za delo na vrtu so se dobro izkazale hlače s predprsnikom in stranskimi žepi iz močnega kretona. Tvorivo je potiskano s poljskimi in sadnimi vzorci, barve pa moraio seveda biti pristne, da ne oblediio na solncu. Postrani vrezani žepi delajo po stavo mani okorno kakor ogromni okrogli žep po sredi, ki je bil prej na takšn h oblačilih običajen. K tem hlačam nosimo preprosto belo bluzo z zavihanimi rokavi (zadnja skica). Ustreljen! Pnroftnik -Tean Navarre je preje! od glavnega poveljstva, naslednji ukaz: »Vsakogar, ki stopi v taborišče brez pospremnega pisma, je treba prijeti ln ustreliti, tudi če je to bila častnikova žena!« Stvar je namreč bila takSna, da je Slo za žensko, ki se je bila že tri noči zaporedoma vtihotapila v taborišča in povzročila s pogumom, ki so ga zmožne samo drugopolte ženske v takšnih položajih, pravcati pokolj. Zakon maščevanja! Vojaki so namreč prijeli Sidi Al Krima in ga ustrelili, njegovo truplo pa. preluknjano od dvanajstih svin-čenk. ostavili na robu puščave. Njegova fa-vo ritka ga je zdaj maščevala. Vsako noč je zaklala dva francoska oficirja. Straže so podvojili, dežurni častniki so imeli več obhodov kakor običajno — kljub temu so se umori nadaljevali. Za naslednji dan Je bilo določeno, da s« bo taborišče premaknilo nekaj kilometrov nazaj. Ali se bo navzlic temu drugopolta ženska pojavila v njem? In kdo bo topot njena žrtev ? Poročnik Navarre je čltal na obrazih vseh svojih tovarišev strah in skrb, ko je dal naprej povelje za ustrelitev. Ustreliti vsiljivca je bilp seveda lahko, toda prijeti ga? Kako se bo razplela stvar z žensko, ki se je tri noči zaporedoma vtihotapila v taborišče in je niso prijeli? AH je Imela zaveznike med stražami? Nemogoče! Saj bo se •tr&že menjavale vsako uro. Truden do smrti se je poročnik Navarre zavalil na svoje ležišče. Za seboj je imel dan razgibane službe. A komaj je malo zadremal, že ga je zbudil poveljnik straže, ki mu je javil: »To žensko smo prijeli! Pred petimi minutami se je vkradla v šotor podporočnika Audinota!« »Kaj Audinot?« Navare je planil pokonci. Kakor blisk je zdirjal mimo straže in stekel v šotor podporočnika Audinota* Torej je usoda zdaj zaigrala kruto igro z njegovim najljubšim tovarišem ? In še kako ga je rotil in prosil, naj ostane pri njem! Zakaj ga ni poslušal! Zdaj je prepozno, zdaj je že mrtev. Poročniku so se kolena tako zašibila od groze, da je mislil, da ne bo nikoli prišel do Audinotovega šotora. Ko pa je stopil vanj, je z nervozno kretnjo odgrnil plahto pri vhodu in zavpil napol v obupu: »George! George!« In kakor da se je zgodil čudež, je dobil iz ozadja šotora v odgovor: »Kaj pa je? Tukaj sem!« »Kaj nisi ranjen? Ali te ni zaklala? Poveljnik straže mi je javil, da so prijeli žensko v tvojem šotoru! George, vedi, prijeli so jo! Zdaj jo imamo!« Na te besede je odgovoril Navarru težek vzdihljaj. Podporočnik Audinot je vrgel nase vojaško suknjo in je stopil k tovarišu. Tresel se je po vsem životu jn v obraa je bil bled kakor kreda. Navarre je to opazil. Odkorakala sta med Zdravniška posvetovalnica I. T.: Poleg raznih bolezni, katere izključujete kot vzroke opisanega aedorf.tka, pridejo v poštev še razna kronična zastrup- lienja n. pr. z alkoholom, nikotinom, morfijem in slično. Specialno v valem slučaju pa mislim, da so vzrok živci in posebne okolnosti. Končno take stvari niso redke in ni potrebno nobeno posebno zdravljenje. šele, ako bi se ta stvar ponavljala, bi bilo dobro, da vprašate kakega zdravnika za svet, ki vam bo dal tudi vsa potrebna zdravila in navodila. J. Š.: Taka vnetja sluznice opažamo prt strastnih kadilcih in pivcih. V ooštev pridejo seveda nadalje še drugi faktorji, ki dražijo sluznico, ki nato reagira z vnetiem. Tak faktor ie n. pr. 6talno bivanje in delo v prašnih prostorih in slično. Na podlagi teh dejstev je treba tudi uravnati zdravljenje. Ako ste kadilec, pustite kajenje popolnoma, odnosno reducirajte količino cigaret na minimum. Isto velja glede pijače in hrane. Vsa ostra, paprici-rana jedila eo prepovedana. Bodite čimveč na svežem zraku. Iz tega razloga tudi nimam nič proti temu, da gojite razne vrste športa. Na mestu bi bilo tudi izpiranje, odnosno grgranje z raznimi raztopinami, od katerih ste eno tudi vi že omenili. Zdi se mi, da ste prehitro opustili zdravljenje pri zdravniku. Stvar je več ali manj kroničnega značaja, zato vas pa začasni neuspeh ne sme oplašiti. Končno bi vam še svetoval, da odidete, če vam je mogoče, za par tednov na morje. S. M. Z.: Ta pojav je verjrtno v »vezi s potenjem in ga vedno opazujemo v začetku poletja. Priporočam Vam mazanje z 2% salic. špiritom. M. G. Ljubljana: Kolikor morem na da-liavo presoditi, gre vašem primeru za ve? procesov obenem. Ne samo, da imate krčne žile, ki že same po sebi povzročajo razne neprijetnosti in katere sami dobro poznate, imate VI še vnetje žil in poleg tega še z ozirom na vašo starost eotovo več ali manj razvito poapnenje žil. Slednje je lahko tudi vzrok takim motnjam kot ste tih doživeli vi. Kot pa sklepam, iz izjave zdravnika, ki ee je mudil pri vas na obisku, ste verjetno v teb tednih preboleli vnetje žil. To na eni Mrani, na drugi strani pa dolgotrajno težanie v postelji je vzrok, da še eedai težko hodite. Kar ee tr če zdravljenja, ne pride momentano niti kopališče, niti masaža v poStev. Slednja je sploh prepovedana, ker je nevarna ln hna lahko težke posledice. Kar ee pa tiče zdravljenja v bodoče, ko prehodite <0 vnetje, more odločiti le zdravniški pregled. Vsakemu nI mogoče tti ▼ kopališče vendar more vsak žrtvovati Din 100.— (20—25 velikih steklenic) ter mesec dni piti mesto druge vode nado znamenito RADENSKO 8 rdečimi srd! S AH Damsko - indijska obramba BeM; Pire Orni: Matvejev (10. kolo fcnrndrja v R/v-».Ski Slatini) 1) Sgl—f3 Sg8—f6 2) d2—d 4 b7—bfi 3) c2—C4 Lc&—b7 4) g2—g3 Tu prihaja zelo v poštev tudi 4) . . . #7—e5!? Riekantna poteza, ki jo je svoj čas uvedel dr. Aljehin. Orni res dobi kmeta nazaj in pride hitro do raizvoja. belemu pa nazadnje le oetane pozicijska prednost. 5) d4 : e5 Sf6—g4 6) Lfl—g2 Slabo za belega je 6)Ddl, h5 z grožnjo Lo5. 6) . . . S*f4 : »5 7) Sbl—d2 Seo : f3+' 8) Sd2 : f3 Lf8-t>44- 9) Lcl—d2 Dd8—e< ? Doslej je črni pravilno tn dobro igral na poenostavljenje, zadnja poteza pa je zanimiva napaka. Kmalu se namreč pokaže, da črna dama na ©7 ne stoji ugodno. Bolje za ornega je bilo takoj Ld2 : + in 0—0. 10) 0—0 Lb4 : d2 11) Ddl : <12 0—0 12) Tfl—el Beli hoče z e4 zasesti središče. 12) . . . Lb7—e4? šotori. Navarre se je čudil, kakšen strah je tako nenadoma popadel tovariša, ki se drugače nI bal smrti. tJstrelitev je bila sklenjena stvar. Častniki Navarre, Marget in Reguier so končali posvet in napravili sklep. 2enska? Ni bilo treba, da bi jo zasliševali. Saj Arabka v nobenem primeru ne odpre ust, to so vedeli iz svoje prakse. V eni uri bo itak vse končano. Postavili jo bodo ob steno, dvanajst vojakov pa bo na povelje oddalo ogenj iz pušk. Poročnik Navarre si je pridržal. da bo jetnici osebno sporočil sodbo. Sel je torej k nji. šotor, v katerem je bila zaprta, so straže obkolile mož do moža. Poročnik Je velel straži: >Prinesi svetilko!« Dvignil je luč in stopil naprej. »Jean!« >Helena! TI si tukaj?« Ob pogledu na lastno ženo se je poročniku zameglilo pred očmi. V glavi se mu Je zavrtelo. Zdelo se mu je. da bo zdaj zdaj padel ln ona ga je podprla. »Jean, saj sem ti pisala, da te bom obiskala. Zdaj sem prišla. Le pomisli, vso noč sem Jezdila skozi puščavo in se vkradla v taborišče. Na koncu so sf tvoji vojaki t menoj dovolili kruto Salo — prilell so me! Zdi s«, da ravnate pri vas e ženskami slabše kakor prt nas e sužnji! Dragi moj. Vo bi ti vedel, koliko muk 'sem pretrpela, da ; aam mogla priti do tebe! Dolgo gem blodila, i naposled pa sem te vendar našla. Smejal se i Treba > bfto dopustiti »4 ter igrati d« ki 8d7. Res bi imel beli tudi potem prednost 13) Lg2—h8! Beli hoče črnega lov« * e4 prej»o»Hti mora pa zato najprej umakniti svojega loven, ker sicer Čmi z zamenjavo lovcev za sigura pač remis. 18) . . . d?—<16 Neugodno za črnega je bfflo tndl Lf3;. 14) ef3:. Df6 15) f4, Sc6. 16)Tadll in beli dobi kmeta, ker dO radi l7)Lg? ni mogoče. Ta ideja je za belega izvedljiva pač samo zato. ker radi pozicije črne dame na ej lahko dobi tempo, 14) SfS—h4 Sb8—o8 Nekoliko bolje najbrž Sd7. 15) f2—f3 1^4—g« Sedaj ima namreč črni lovec na razpolago samo ta neugodni umik. 16) Tal—dl D«7—f6 17) e2—e4! Naravna poteza saj j« eedai L*0 izven igre. Treba pa jo je bilo zelo točno izračunati. 17) . # , Bc6—ef> Grozi So4: Dh4: m Sf3:'+! 18) Dd2—c3 Lg6_h5 19) f3—f4! Edina potega, ki pa res tudi že dobi partijo. Ni šlo 19) Tfl c5. 20) S<6. «8:+, 21) TfS:. Dc3:. 92) Te3:. Ldl:. 19) . . . Lh5 : dl l7STi jemo. Na Sc4 dobi T>f3 figruro. na Sg€ odloči 20) Df6:, gf6:. 21) Sg«: ter event. m Sff3T pride 30) 8f8:, Defc, 2T> M*-., Lf3:, 22) Td3 in lovec je zopet izgubljen. 20) f4 : e5 d6 : e5 Do izgubljene končnice bi vodilo De5:. Zanimivo nadaljevanje je bilo Dh6. 21) Tdl:, g5. 22) SI5!. Dh3:, 23) ed6:, f6, 24) do7: m črni bo moral kmalu dati vsaj kvaliteto za premočnega kmeta cfl. 21) Tel : dl TaS—d8 22) Lh3—d?! S tem sta obe črni trdnjavi odrezani od igre. 22) . . . 23) DoS—a8! Vzame črni dami važno polje e7. 23) . . . a7—fca 24) Sh4—g2 Dffi—gf) Grozi eventuelno Td7: ter nato Del-K i» 17—f5. Zato: 25) h 2—h4 Dgf>—hS 28) ffS—e4 Dh5-h6 Sedaj je črna dama deplasirana. 27) ©4—c6 Beli hoče lOTCl na d7 po potrdM utrdi t.i s c5—c6. 27) . . . fT_J6 Po tej ostri potez! je psrtije zelo Mhro konec. Bolje je bilo be5:. 2F) Dc5:. g5. 29^ h5, I>b6. čeravno je seveda črni tudi potem izgubi ien. 28) e5 : bfl tfl : W5 29) DaS—e7 črni m vda. Proti erožnji 30> T^eA-f" ni prave parada. Na Dc7 pride celo 80) LeO-f Kh8. 31) DdR; itd. Tudi na Tfe8 odloči LeO-f' takoj. Vasja Pire. V. Tobeljakov Utrip Bilo je v neki kljnfki. Tja so prihajali mladi medicind, da bi v praksi preizkusili to, česar so se v teoriji naučih. Visokošolec Brjuhin ie stopil k bolniku Talačnikovu in ga prijel za zapelje ter začel na glas štet; utrip: »Ena, dve, tri, štiri, pet.... sedemnajst. Štirikrat sedemnajst?« Za trenutek je pomiiljal, potem pa Je dejal: >06em in osemdeset.« Potegnil je svinčnik m sj števrilko zapisal. »Čakajte trenutek,« je tedai vzkliknil Talačnikov. »Zmotili ste *e, račun se ne ujema. Štirikrat sedemnajst ni osem in osemdeset, ampak osem in šestdeset.« »Gospod!« je razburjeno odgovoril visokošolec, »tu sta samo dve možnosti, aM bom jaz vas zdravil, aii P® me boste vi poučevali v računstvu.« »Saj vas ne učim računstva,« ae je opravičil bolnik, »toda.. .< »Toda, kaj?« »Toda račun se vendaT ne ujema.« »Medicina ne sme trpeti, da bi se radovedni ljudje vtikali vanjo.« »Ne vmešavam se v medioino,« se je poskusil opravičiti Talačnikov. »Toda po pravilih matematike je Štirikrat sedemnajst pač samo osem in šestdeset in ne osem in osemdeset. In če tega ne veste...« »Nič vas ne briga, kaj vem in 8e"a n« razburil mladi vlsokofioleo. ' vem,« ee je »Pil vas ne bom delal izkušenj. V! no boste presojali moje izobrazbe. Pravim vam, ne razburjajte se, prosim ...« »Saj se ne razburjam« »Pač, razburjate se. Mirni niste. Kot bodoči zdravnik vem, kdaj je bolnik miren hi kdai nemiren.« »Jaz ni^em nikakšen bodoči zdravnik.« fe odvrnil Talačnikov,- »toda če se ta kdo razburja, se ne jaz, ampak vi....« »Škandal! Ce se bo vsak bolnik vmeša vaj ▼ zdravilstvo, ne bo mogoče nikomur več pomagati.« »Veste kaj?« je poskusil Talačnikov pomiriti vieokošolca. »Tamle prihaja službujoči zdravnik. Vprašajva ga! On naj razsodi!« Ia ®am se je obrnil k njemu ter mn rekel: »Gospod doktor! Gospod je napačno računal jn ni napisal pravilnega utripa mojega srca.« Zdravnik je stopil k postelji, prijel bolnikovo roko in začel, prav tako kakor prei visokošolec. na glas šteti: iftna, dva, tri... dva in dvajset. Štirikrat dva in dvajset Je osem in osemdeset-Napišite osem in osemdeset,« je dejal in se obrnil k visokoSolcu. Brjuhin se je smejal. Talačnikov je pogledal svojo roko in sko mignil z rameni. Neumno razburjanje mu je povišalo pul3, tega pa zdravnik ni mogel vedeti. Trocadero — najnovejši modni ples Metodiozaa glasba, toda kontpficirane figure Modni plesi, ki ao jih plesali v preJBnJft čagth v družbah, so izvirali do začetka našega stoletja skoraj izključno a Dunaja in iz Pariza, šele tedaj, ko ao se začeli širiti južnoameriški tangi je Evropa v področju umetnosti družabnih plesov začasno izgubila prevladujoče mesto. Po vojni so plesne lokale obvladovali aa-morsM plesi ln jazzi. dokler se ni začela reakcija. Vrnili so se k valčku tn english valtzu. Sedaj pa so v Parisu predvajali nov ples, ki bo v novi sezoni po vsej priliki hnel glavno besedo. Ples so imenovan na čast svetovni razstavi »Le Trocadero«. Pred izbrano družbo je predvajala njegove evolucije plesalska dvojica Gladvs ln Dony. Trocadero Je komponiral znani pariški radijski dirigent Guido Curti, sin rimskega skladatelja Enrica Curtija. Novi ples sestoji iz poedinih stavkov v tričetr-tiskem taktu i drugih v dvočetrtinekem ritmu. Figure so precej komplicirane, vendar pa se jih prej naučiš nego tanga. Ker Je muzika zelo melodiozna, menijo, da se bo trocadero v kratkem uveljavil povsod. Avtomobili izpodrivajo rikše Kitajsko življenje se spreminja — Rikše so izpodrinile nosilnice, avtomobili pa bodo odpravili rikše Rikše. tisto dvokolemi voaički, s katerim prepeljujejo kitajski kuliji ljodi. izginjajo čedalje bolj s cest japonske prestolnic« Tolcija. Na glavnih cestah tega mesta, kjer mrgoli avtomobilov, spada rfkša že med velike redkosti. Ta primitivna vozila ne morejo zdržati konkurence s hitrimi m silno cenenim« taksiji. L. 1936. je začelo število flkS padati. Dodim jih je bilo tedaj v Tokijn še 10.893. so jih našteli deset let pozneje komaj 1640, med tem pa je števfl0 avtotokeijev narasJo od 8.300 na 23.365. Tudi r podežeiekih mestih Japonske je oparaovatj isti rasvoj. V manjših mestih vzdržujejo samo še staromodne gostilne, kj so namenjene domačinom. rikše in kiritfje. RikAa pa pri vsem tem ni tvfkakor kak-Sno posebno staro prevozilo, kakor običajno menimo. Izumil jih je namreč šele 1. 1869. neki Joruke Izumi. Prve rikše so ime- le lesene obroče na koSesih. ki so jfb po-aneje namenjali; i železnimi in so se odlikovale zato po siknem trusču, ki so ga delale na slabem tlaku tedanjega Tokija. Šele dosti .pozneje so dobite gumast«, obroče. Priljubile pa so se rikše ljudem takoj in v nekoliko letih so izpodrinile nosilnice. dotedanje prometno sredstvo odličnejših Japoncev. Danes jih same izpodriva spet moderno motorno vozilo. Milijon gobavcev v Indiji Nova statistika iz Indije poroča, da je tam 1. 1934. umrlo št povedo v gledališče, dalj časa sam v tem prostoru. Stvar je prišla pred aocBšSe ia Monkolst je svoj greh priznal. ObsodiB scf ga na štiri mesece. Najdražji radijski aparat na svetu ima maharadža iz Patiale v Indiji Najdražji radijski aparat si je dal zgraditi maharadža patialskL Ta indijski knez in Krez si je želel, da bi njegov sprejem- V vodi )e prijetno * , » Poletna vročina naganja ljudi v vodo, kjer si krajšajo Cas z igranjem na karte Bukev daje v nevihti drevesne površine že iz davnih časov izvira mnenje, da ognjeni žarek iz oblakov ne zadeva brez izbere tega in onega drevesa, temveč da ima nekatere vrste dreves »rajši« nego druge. Hrast velja že od starega veka za tisto drevo, ki mu daje strela prednost, o bukvah pa pravi ljudstvo, da si pod njimi varen. Kakor v premnogih drugih primerih gre tudi tu za prastara opazovanja, ki se podedujejo od roda v rod in ki jih more znanost v mnogih primerih potrditi. Tudi po novejših znanstvenih opazovanjih iz najrazličnejših dežel spada hrast med drevesa, ki pod hrastom! varnejše zavetje — Električna prevodljivost - Zakaj udarja strela najrajši v iglavce nfk po vrednosti prekašaS rfgfl mikrofon angleškega kralja. Poklical je zato v svojo palačo uglednega indijskega, arhitekta, s katerim se je pogovoril o načrtu za ta sprejemnik. Aparat naj bi imel samo ob sebi umevno vse najmodernejše pridobitve, da bi mogei knez poslušati z njim brez vseh motenj vse postaje na svetu. Arhitekt mn je omteTfl omaro, ki se rfdlada popolnoma z ostalo opremo mahia-radževe palače. Ta omara je iz najpleme-nltejšlh vrst lesa, ki so okrašene s prekra-aiiml omamentL Gumbi so iz slonovine in posuti z dragulji. Maharadža je najel cel štab inženirjev, ki nimajo drugega opravka, nego da skrbijo za stalno dobro delovanje tega sprejemnika. Dobitek z vsiljeno srečko Trafikantu Karta Prinzu v Oberlaaju r Avstriji je ostalo od neke loterije nekoliko srefik, ki Jim ni mogel najti kupca. Rezerviral Je dve srečki zase. Neki Schiltz je prišel v njegovo trafiko in Prinz ga Je skušal pridobiti za to, da bi eno izmed rezervnih srečk kupdL Schtitz ni hotel o tem ničesar slišati, končno pa se je trafikantu le posrečOo, da mu je srečko naravnost vsilil Na dan žrebanja se je izkazalo, da m Prinzu srečka, ki jo Je ohranil zase, prinesla nobene —eče, SchOtz pa Je z drugo zadel 12.000 šilingov. Windsorski vojvoda na Dona jn 5?Sndsorski vojvoda in njegova soproga se mudita že približno teden dni na Dunaju. Sekaj ggimo fitet {Hfsiein »BrfartoUt kje* sta nastanjena najpogosteje trešči vanje ali jih vsaj blisk najbolj poškoduje. Sledijo mu po vrsti topol, bor, smreka, macesen, vrba hruška, jesen in brest, med tem ko so poškodbe na bukvah, javorih, jerebikah dosti bolj neznatne in spadajo ta drevesa morda res med tista ki se jih strela najbolj poredko »spomni«. Nekako v sredi med obe ma vrsta ma so lipa, žlahtni kostanj, črešnja, jablana in oreh. S temi dognanji se znanost seveda ni mogla zadovoljiti. Hotela je tudi vedeti, zakaj v ta drevesa rajši trešči nego v druga oziroma zakaj so poškodbe na drevesih prve vrste večje nego pri drugih. Te vzroke je iskala s sistematičnimi opazovanji in tudi s poskusi. Že 1. 1912. je potem znani botanik E. Stahl iz Jene lahko objavil prve popolnejše izsledke. Kolikor je bilo mogoče ugotoviti, se zdi, da igrajo pri večji ali manjši ogroženosti dreves po streli v prvi vrsti terenske prilike, pri večji ali manjši stopnji poškodbe pa zlasti večja ali manjša električna prevodljivost drevesne površine. Naziranje. da daje strela prednost pred vsem drevesom, ki stoje ob kakšnih vodnih tokih ali vsaj na mokrem ozemlju, bo točno, ker je v skladu s fizikalnim spoznanjem, da se izenačenje električnih napetosti med oblakom in zemljo najlažje zgodi tam, kjer so v zemlji plasti, ki zadržujejo vodo. Posebno, če so na takšnem ozemlju drevesa, ki segajo s svojimi koreninami globoko do talne vode. bo prišlo do tega izenačenja. Takšna drevesa pa so hrast, topol, bor, smreka, dočim imajo n. pr. bukve rajši bolj suha tla. Tako si lahko razlagamo tudi na prvi pogled malo čudno dejstvo, da strela nikakor ne obiskuje v vseh primerih najbolj drevesa, ki stoje na kakšni višini in vse predmete okrog sebe presegajo po velikosti. To so pač drevesa na tleh, ki so za vodo bolj propustna in če že niso pred strelo absolutno varna, tedaj jih vsaj hudo ne poš koduje. Kar se tiče poškodb, Je njih stopnja, kakor so pokazali poskusi, odvisna od električne prevodljivosti posameznih njihovih plasti in tudi od njih cepljivosti. Srčevina prevaja elektriko slabše nego beljavina, ki vsebuje dosti več vode, in beljavina jo prevaja spet neprimerno slabše nego skorja, ki ji zato strela pogostoma izključno sledi, posebno če gre za slabotnejše sprožitve. Simo če so sprožitve bolj krepke, trpi tudi beljavina in v tem primeru zavisi poškodba lesa od njih cepljivosti. Drevesa, ki imajo cepljiv les, kakor topol, hrast itd., trpijo seveda bolj nego n. pr. bukve in hruške, ki imajo manj cepljiv les. Dalje je treba upoštevati tudi površino skorje in to, ali je drevo takšno, da se njegova površina lahko omoči od deževnice ali težko. Na drevesih s hrapavo površino se voda vzdolž debla težje odteka nego na drevesih z gladko površino, debla prvih dreves zato slahše prevaiain elektriko v zemlin in zato ni čudno, če iskra iz oblaka malo huje pogospodari po njih nego po gladkih deblih, ki se takoj zmočijo in prevajajo zato elektriko neprekinjeno do zemlje. Listnata drevesa, ki imajo svoje veje obrnjene navzgor, dobe iz tega razloga v splošnem prej in več vode na deblo nego iglavci z navzdol obrnieni™* vetrni, kier sp voda odteka manj na deblo. Zato so poškodbe na iglavcih po streli v splošnem večje nego pri listovcih. Pri hrastih pa se odkaplja večji del vode ob upogibih vej naravnost na tla, ne da bi se odtekala po deblu. Štirje mrtvi plezalci V ozemlju Gran Paradisa so se štirje turisti, trije dijaki in ena dijakinja, ubffi na plezalni turi. Nesrečnike so našH mrtve v nekem kamina miličniki in delavci, ki so sadili mlada drevesa. Kako je nastala nesreča, ni pojasnjeno. 'KubezUi* tnila, domače, $(oven$fio mitol ANEKDOTA Angleški kralj Henrik "Vili, je hotel po« »lati škofa Bonnerja z nad vse grobim pismom k tedanjemu francoskemu kralju. »Sire,« je dejal Bonner. »6e to pismo po-nesem, mi bodo v Franciji glavo odsekali« »Ce se bo to zgodilo, tedaj dam obglaviti vse Francoze, ki živijo na angleških tleh,« je vzkliknil kralj. »To bi bilo zelo dobro«, je menil škof, »vendar pa ne vem, da-li bo kakšna izmed teh glav spadala na moj vrat.« VSAK DAN ENA 3 Romeo in JuKja Č»PoBtacet*4 P O R T Krožna kolesarska dirka Celih pet ur bodo gledalci lahko danes popoldne opazovali borbo številnih juniorskih in seniorskih dirkačev na znani podutiški progi. Juniorska skupina bo začela dirkati ob pol 14., glavna skupina pa, ki mora prevoziti 10 krogov, pa po končani juniorski dirki. V tej skupini bodo tudi znani „sofijski" vozači Rozman, Prosinek, Gartner in morda še nekateri. Gledalci in pešci se naprošajo, naj se zaradi morebitnih nesreč ne ustavljajo na progi, posebno ne na mestih, kjer ni pregleda. Sparta (Zagreb) in Grafika bosta v popoldanski tekmi ob 17*30 na igrišču Primorja o tvorili serijo nogometnih tekem, ki jih je organizirala Grafika za svoj 10-letni jubilej. V predtekmi bosta igrali moštvi Kamnika in rezerva Grafike ob 16. IBoStvo Sparte v postavi: Urbančič—Smrkic, Petermanee—Petrin ec, Gmajnički, Belak—Bruner, Novosel, Pavletic, Stankovic, Glavica Na igrišču Slovana za Kolinsko tovarno bo ob 17* odločilna revanžna kvalifikacijska tekma med jeseni-£kim Bratstvom in Marsom Nogomet na dveh straneh, izberite in pridite! jat** Problemi SK Ljubljane Uspehi in neuspehi — Solidno moštvo pogoj za napredek — Kako bo jeseni? Vodstvo SK Ljubljane je na naše vprašanje, kaj dela odn. ne dela naš Egaški nogometni klub, aprožJilo željo, da bi se problemi našega ligaša spravili kar v javnost. Naj ona., ki ji gotovo ni vseeno, kakšno vlogo igra slovenski nogomet v veliki in zmerom napredujoči jug«slovenski nogometni družini, sama precedi, kako teško nalogo go prevzeli oni, ki jim kar tako na splošno »očitamo« ,da SK Ljubljana ni za nikamor. V kopici vprašanj, ki so stalno odprta pred požrtvovalnim.! delavci v tem našem klubu, navajamo nekaj najslavnejših, o katerih razmotriva klubovo tajništvo takole: Komaj dobro leto je minilo, odkar sta ee združili obe tedanji vodilni ljubljanski nogometni sekciji v SK Ljubljano. To leto je podalo dokaz, da je bila taka spojitev neizbežna. To izhaja iz dejstva, da je bilanca o gospodarstvu SK Ljubljane v tem letu manj obupna kot so bile v prejšnjih časih bilance bodisi nogometne sekcije Ilirije ali Primorja. Manj obupna, da. toda še vedno ne razveseljiva! Toda dejstvo je le, da ima novi klub večjo zaslombo v krogih nogometnih interesentov in večjo privlačnost na igrišču. Po svojem položaju in po svoji zaslombi V javnosti — ki se bo gotovo še pojačala — ima SK Ljubljana mnogo lepše možnosti in nade za bodočnost, kot katerikoli drug klub v državi, ki živi v podobnih okolnostih. čim je prodrlo spoznanje, da je Ljubljana premajhna za dva velika kluba, so vzrasli novemu klubu pogoji, ki so stvarno mnogo povoljnejši od pogojev, v katerih živijo n. pr. sarajevska ali osije-iška Slavija, splitski Hajduk, obeh zagrebških klubov izza Gradjanskega in tretjega "beograjskega kluba. Predvsem je tu edinstvena zemljepisna lega, kljub drugačnemu naziranju v »Jutru«, ki omogoča hitre in cenejše zveze (pa še prepočasne in predrage, op. ur!) do vseh močnih športnih središč Srednje Evrope in severne Italije, »ia ne govorimo o bližini Zagreba in drugih naših večjih športnih centrov. Potem, seveda, enodušna opora v športnem občinstvu na-še tretje prestolnice, ki ni brez požrtvovanja in tudi ne maloštevilno. Ali pogoj za res zdrav in stvaren ter trajen napredek je solidno moštvo. Ljudje morajo imeti v svoje moštvo popolno zaupanje, če je nasprotnik šibak, mora 'biti publika prepričana, da ga bo moštvo »neslo« gladko in prepričevalno. Potem bo prišla gledat svoje moštvo. Ob uravnovešenih močeh ali spričo nasprotnika boljše znamke mora športno občinstvo pričakovati vsaj resno in dobro ter požrtvovalno igro domačega moštva; tedaj bo šla gledat borbo. Vedno pa bo igrišče dovolj zasedeno, da se ne bo bati prenizkih dohodkov. Torej: ustvariti je treba in izvežbati zanesljivo moštvo. V minuli sezoni tega ne bi bil dosegel niti najboljši trener. Kajti često niso odločevale kvalitete poedinih igralcev, kdo bo v danem trenotku igral v prvem moštvu, temveč je bil igralčev izvor vse bolj tehten razlog, ki je odločal. Bilo je še drugih težkoč. Nekaj igralcev sploh ne more igrati izven Ljubljane, ra.zven v Zagrebu, kjer je treba za potovanje en sam dan, ker enostavno ne dobijo niti tistih revnih dveh ur dopusta, da bi šli v službo šele ob desetih po prihodu beograjskega brzea. Pač pa morajo ali so morali baš zato nastopati vsaj v Ljubljani. Precej je bilo tudi bJezur, že jeseni, ki so odstranile nekaj dobrih moči iz moštva. Tako je naraslo število igralcev, ki so sodelovali y 18 liginih tekmah do 25, kolikor jih gotovo ni porabil noben drug klub. Te večne menjave. so naposled šle na živce že skoro vsem, ki so bili kakorkoli zainteresirani na našem klubu. Gotovo so tudi bile vsaj deloma krive zelo skromnega uspeha ali pravzaprav velikega neuspena sredi tekmovanja. V prvih treh tekmah je moštvo doseglo pet točk, v poslednjih treh tekmah pa šest. Vmesnih dvanajst tekem je dalo vsega štiri točke! Ni čuda, če je interes za tekme Ljubljane padal, ne samo zunaj, temveč tudi v Ljubljani. Sicer smo bili priče, kako se je prvotno obisk razveseljivo stopnjeval od tekme do tekme. Ko je dosegel višek in ko bi bilo moralo moštvo nuditi svoj maksimum — na tekmi z Gradjanskim — je bilo moštvo že sredi najhujše krize, ki se je potem še bolj odkrila v Beogradu proti Bsku in v Splitu. Tako je splaval ves trud klubovega vodstva po vodi, splahnela je vsa naklonjenost našega športnega občinstva. Reakciji se ni čuditi. Moštvo je nastalo iz spojitev prešnjih sekcij Ilirije in Primorja, ki sta si bili ljuto v laseh. V novi klub so prinesli igralci stare metode, po možnosti v poslabšani izdaji To je psihološko razumljivo. Iz teh negativnih elementov se ni moglo roditi nič pozitivnega. Saj so bili že prej v državnem prvenstvu oboji. Toda važno je, da so bili tisti, ki so prispeli do državnega prvenstva, pred svojim lokalnim rivalom. S tem je bilo lokalnemu rivalstvu zadoščeno, čeprav je udeleženec v državnem prvenstvu obsedel skoro stalno tam okoli zadnjega mesta. V tej miselnosti igralcev se seveda ni moglo pričakovati, da se bo moštvo na mah preorientiralo iz lokalnega v medkrajevno rivalstvo. Menda se ni sploh tja do konca lanske lige v moštvu kot celoti nikoli pojavila zavest, da nastopa v borbah kot naš ožji reprezentant, kot član naše nogometne elite, šele v poslednjem trenutku je nastopil preobrat in rešil situacijo. Zato pa so bili potrebni izredni napori, ki so šli neopazno mimo javnosti. Po tehnični sposobnosti je v moštvu nekaj moči nadpovprečnih kakovosti. Ne da se tajiti, da je nekaj mest izredno slabo zasedenih. S tem je že povedano, da je moštvo precej raznoliko. Naloga tehničnega vodstva kluba bo, da pomanjkljivosti spopolni, da morebiti pritegne nove moči. bodisi iz lastnega naraščaja, bodisi od drugod. Po raznih pripravah sodeč, bo moštvo jeseni znatno solidamejše, bolj trdno in zanesljivo zgrajeno. Toda tudi drugi ne počivajo, vsak dan beremo, kako skoro vsi naši ligaški klubi krepijo svoje vrste. Po izredno ostrem finishu v prvenstvu je bilo moštvo potrebno nekaj oddiha. Saj je isto pokazal Gradjanski, ki je po napor-in uspešnim zaključku prvenstvenega tekmovanja naglo popustil; tako naglo in izdatno, da proti Genovi ne samo da ni uspel, temveč nas je skoro blamiral. Naše moštvo pa je bilo potrebno, kakor smo videli, povrhu še reorganizacije in regeneracije. Seveda se ne smemo dati presenetiti kakor spomladi, ko smo šli skoro brez priprav v prvenstvo. Ta mesec in pol, ki nas še loči od začetka prvenstva, bomo delali, igrali in gradili. Predno se bo tehnično vodstvo kluba odločilo za dokončno sestavo moštva, bo treba preskusiti razne kombinacije, ki jih je precej. Ono, ki se bo najbolj obnesla, bo obdržalo in jo povedlo v borbo, ki nam bo prinesla, upajmo, nekaj boljših rezultatov od lanskih. Z boljšimi rezultati pa bomo, tudi uoajmo, zopet privabili naše ljudi na igrišče. (Iz tajništva SK Ljubljane). Postani in ostani član Vodnikovo dražbe! Železničar pred važno nalogo Danes ob 17.15 nastopi mariborski železničar v revanžni kvalifikacijski tekmi za vstop v ligo na svojih tleh proti va-raždinski Slaviji. Ker je prva tekma ostala brez rezultata in igra danes žlezničar doma, je mnogo verjetnosti, da si bo iz-vojeval zmago. Treba pa je, da ga mariborsko športno obeinsvo v tej važni tekmi podpre in pride v čim večjem številu na njegov stadion ob Tržaški cesti. Pot vin. kolo in proti Kgi na široko odprta! Nogomet v Trbovljah Tudi Trbovlje bodo imele danes majhno nogometno senzacijo. Prvič od cbstoja nastopijo v prvenstveni borbi juniorji Amaterja proti juniorjem Celja. Obe moštvi sta precej enakovredni in je težko reči, kdo bo spravil zmago in točke. V predtekmi ob 15. bosta nastopila stara trboveljska nasprotnika, obe prvi moštvi Amaterja in Trbovelj. Začetek glavne tekme bo ob 17.30. Športno občinstvo se vabi, da v čim večjem številu obišče prireditev in dostojno podpira naše najmlajše v borbi za točke. Povratna tekma bo v torek 29. t. m. o.b 17. v Celju. Zmagovalec bo igral 4. julija t. 1. prvenstveno tekmo z mladino mariborskega železničarja. Službeno to odbora lahkoatletskih sodnikov — Ljubljana. Za fcroboj Beograd — Zagrsb — Ljubljana, ki bo v dneh 2., S. in 4. julija, t.l. se določa tale jury: vrhovni sodnik: g. geom. černe, vodja tekmovanja: Windisch, pomočnik vodje tekmovanja: dr. Bradač, starter: Datfilo San-cin, vodja zapisnika: Cek, Števec krogov: fioukal. glavni sodnik za mete: Megušar, sodnika za mete: Stepišnik in Premrl. Prvajury za fkoke: glavni sodniki: Vkftc in sodnika Cuderman in Trtnik, druga jury za skoke: Griinfeld in sodnika Poto-kar in Stropnik, časomerilci: Gorjanc, Polajnar, Pevalek, Cimpenman, ing. Ce-rar, geom. čeme in Cek. Sodniki na cilju: dr. Kuhelj, Katen, Slamič in Kermavner. Sodniki na progi: Gnidovec, Kes in Hvale. Vsi navedeni gospodje naj bodo dne 2. VH. ob 18., 3 vn. ob 17.30 in 4. VTI. ob 16.15 na igrišču Primorja. Opravičila glede tega tekmovanja se ne bodo uvaže. vala. Kontrolo tekmovalne proge io tekmovalnega orodja bosta izvršila gg. Megušar in dr. Bradač v sredo 1. julija 1.1. ob 17. Jury za maratonski tek se bo sestavila dne 2 jolija ob 17.46 na igrišču. SK Slavija. Danes ob 10. seertanek vseh nogometašev pri MarinŠku. V torek Igramo na turnirju Grafike. Kdo nima opreme, naj si jo preskrbi! S. K. Reka: V torek Ob 15. igra I. moštvo na turnirju Grafike. Postava moštva je razvidna v garderobi. Velike konjske dirke na dravsko banovino v Mariboru bodo dan^ in v torek 29. t. m. Danes bo zanimiv poskusni, v torek pa glavni dei*>y. Bellevue - najlepša točka Ljubljane Dobili smo odlično letovišče sredi mesta Ljubljana- 26. junija. Bellevue — že ime samo pove, da je to res lepa razgledna točka, poleg grada in nebotičnika nedvomno najlepša. Že se je zdelo, da bo ta biser Ljubljane, ustvarjen pred vojno, propadel- toda pred nekaj leti ga je kupil restavrater g. Pero Štcrk, ki je kmalu napravil iz njega majhno idilično letovišče, kamor radi prihajajo tujci. G. Šterk se ni ustrašil truda ne stroškov. Ogromno energijo je vložil v obnovo »Bel-levueja« in danes se lahko v Ljubljani ponašamo res s krasno napravo, ki dela naši hotelski industriji vso čast. Letos pa je bil Bellevue spet izpopolnjen. Poprej vegasta in kotanjasta vozna pot, vodeča iz Šiške na Bellevue, je temeljito preurejena in zglajena, postavljeni so novi robniki in stebri pri vhodu na Bellevue. Prekrasno sta urejena vrt in terasa, s katere je čudovit razgled na vse mesto- zlasti pa na veličastni panorama Kamniških Alp. •1 jan ske družine Podgorškove. Pred odhodom v inozemstvo je v Ljubljani tudi študirala, pozneje pa se ni več vrnila. Veliki svet, ki jc spoznal njeno umetnost, jo je zadržal zase, čeprav je v njej še zmerom ostalo hrepenenje po rtari domovini. Kakor vemo namerava v teku letošnjega leta obiskati Ljubljano m prirediti lep plesni večer. Deša Podgorškova ni umetnica sreudnje stopnje in je ni dvignila reklama- temveč resnična umetnost. V Evropi je največ nastopala v Berlinu, Parizu in Londonu in se je sicer zelo stroga inozemska kritika o njej izražala kar najpohvalnejše. Velike uspehe je dosegla tudi v Rio de Janeiro. kjer jo je kritika navdušeno pozdravila, za nas pa je vsekako zanimivo, da je bila povabljena leta 1932. na angleški dvor, kjer je plesala pred kraljem Jurijem- kraljico Marv in vojvodo \Vindsorskim. Ta njen nastop ji jc šc bolj odprl pot v umetniški svet, ki ga neprestano osvaja z zmerom novimi plesnimi zasnovami. Deša Delteil-Podgorškova ni pozabila materinščine. Povsod poudarja- da je Slovenka iz Jugoslavije, kakršno jo je tudi vsa svetovna kritika spoznala. Iz Novega mesta n— Kino »Dom« v Sokulskem domu bo predvajal danes v nedeljo ob 16.. 18.30 in 20.30 zvočni film * ZLATO IZ SINGAPU-RA«. V ponedeljek (na Vidov dan) ob 18.30 in 20.30 in v torek (na praanik) ob 16., 18.30 in 20.30 velika zvočna opereta »VDOVICA IZ MARSOV T JE<. Ta sijajna opereta je posneta po Lcharjevi ».Veaeii vdovi«. c - Da ustreže svojim gostom, jc g. Sterk letos poleg paviljona za godbo uredil tudi udobno solnčališče s prhami, ki se ga hotelski gostje prav radi poslužujejo. Če pa kdo ljubi senco in hlad, ju naide dovolj v gozdu za hotelom- kjer je tudi vse urejeno za goste. Brez pretiravanja je treba priznati, da je Bellevue danes po svoji legi in napravah edinstven hotel v Ljubljani. In pri tem bi bil storjen greh, če bi pozabili omeniti izboroo kuhinjo, za katero skrbi vzorna gospodinja, dočim ima gazda na skrbi izbiro prvovrstne pijače. Gotovo bodo tudi Ljubljančani mali ceniti Šterkov trud in njegovo požrtvovalnost in da bodo radi pohiteli na Bellevue^ ki danes zaradi svojih ugodnih zvez leži skoraj v središču mesta. Saj konec koncev podjetni g. Pero ne ureja vsega v lastno zabavo, marveč v prid »n užitek Ljubljančanom in letoviščarjem in v korist slovesu Ljubljane. Plesalka Deia Delte il-Podgorškova iz Ljubljane Ljubljana,... junija. Že več kakor desetletje poznajo v inozemstvu, prav posebno .v Z cd m jenih državah, v Angliji, Nemčiji in Franciji, eno najboljših svetovnih plesalk Dešo Delteil, ki je tik pred svetovno vojno študirala ples v Ameriki in se po nenavadno lepih uspehih vrnila v Evropo. Gotovo je tudi dosti Ljubljančanov v inozemskih revijah videlo fotografije Myria in Deše, prikupnega zakonskega para, ki s svojo veliko plesno umetnostjo neprestano osvaja publiko in žanje uspehe povsod, kjer gostuje. Nihče pa ni v izredno lepi Deši spoznal Ljubljančanke, ki jo je želja po umetnosti še čisto mlado odpeljala daleč čez ocean. Iz življenja na deželi Iz Škofje Loke s— Zvočni kino Radis bo predvajal danes ob 3. uri pop. in pol 9. zvečer velefilm >Helena< (»Sence preteklosti*). Med dodatki tudi risan film in Paramountov zvočni tednik. V ponedeljek in torek sledi velefilm >2elezni demoni«. Iz Trbovelj t— pasji kontumac poostren. Ker je bit v enem mesecu ugotovljen že drugi primer stekline v laškem sresu, je odrejen pasji kontumac. Vsi psi, ki de niso bili občiid prijavljeni iz neopravičenih razlogov, ge morajo popisati, in seznam se mora dostaviti sreskemu načelstvu. Vsako iapremembo v staležu psov, kakor pogin, pobeg, prodajo, je javiti občini. Vsi psi morajo biti podnevi m ponoči priklenjeni. Kadar so peri na prostem, se morajo voditi na vrvicah m nositi nagobčnike. Potepanje ms6k se mora zabranlti. Za vsakega psa alt mačko, ki pogineta, je treba poklicati konjača, da mrhovino preetpisno odstrani. Vsak ugriz osefo od sumljivih Peov in mačk ki vsako sumljivo obolenje prcov aii mačk se mora takoj javiti občini ah živinozdravniku. Iz kontumačnega okoLKa ae sme odstraniti pes samo z deljenjem sreskega načefebcia. Izjeme so dovoljene samo za lovske pse, ki so napisani na lovski karti, toda olajšave veljajo ssano y času k>va in samo v lovišču, za kar je osebno odgovoren lastnik psa. Proti kršilcem teb določil se bo uvedlo kazensko postopanje Najemniki lova in lovski ta poljski čuvaji se pooblaščajo, da smejo pokončati vsakega psa, ki ga zalotijo brez nagobčnika aE znamke. Poskrbeti pa morajo, da mrhovino odstrani ko-njač. Konjaču je zaukazano, da vrši redno obhode ln da pokonča vse p=e in mačke. ki niso po gornjih predgAsrh zavarovani. * RAJHENBURfl. Ze marsikatero lepo slovesnost smo imeli v našem kraju, a ena najlepših bo prav gotovo prihodnjo nedeljo 4. julija, ko bo naša zaslužna prostovoljna gasilska čela proslavila 6vojo 45-letnico. Možje, kn skrbijo za proslavo, so sestavil tak spored, da bodo gostje, ki jih pričakujemo iz Poeavja. zadovoljni. V soboto zvečer bo počastitev pokojnih ustanovnih članov na pokopališču in nato baklja da po trgu. V nedeljo sarana bo budrnica, potem sprejem gostov pri jutranjih vlakih, povorka skozi trg k slavnostni maši v baziliki, slavnostni govori in mimohod. Opoldne bo banket, popoldne pa velika javna tombola, pri kateri lahko za par dinarjev odpeljete domov teMco mon'afonko z rodovnikom, staro 2 leti in med brati vredno 2.000 din; ali pa hoste zasedli krasno moško kolo. popeljete se lahko na 10-dnev-no brezplačno bivanje v Cateških toplicah, obloženi z vrečo izvrstne moke, e panjem Čebel in s celo balo usnia. Pa je Se cela vrsta daril, a srečke so komaj po 3 din. Sodelovalo bo več godb, paviljoni pa bodo tako založeni, da boete pri vseh komaj preizkusili izbrane dobrote in prvovrstne pijače. Vabimo v prijazni Raihenburg z gasilskim pozdravom: Pomozi Bog! RIBNICA. V nedelio 27. in torek 29. t. m., obakrat ob 15.15 in 20.30.. bo predvaial sokolski zvočni kino film >Dijak prosjakc. Za dodatek nov Paramountov tednik. ROGA&EVCL Prejšnjo nedeljo je bil ustanovni občni zbor Prcevetnega društva v prostorih šole pri Sv. Juriju, kj je cerkvena last. V odboru so neki bivši člani Sokola. Nimamo proti ustanovitvi društva ničesar, ki je res zelo »potrebno«, vendar se nam zelo čudno zdi. da je društvo lahko imelo ir-tanovni cbčni abor v doli, kamor je dostop Sokolu is Rogašev-eev že nad eno leto nahranjen. Toliko v ugotovitev in rami ti«jan jej BLED. Drevi ob pol 2L bo na blejskem jezeru kakor običajno velika iluminadja in beneška noč. Bled. Zvočni kino bo predvajal Še danes znamenito 5 Rose Marie«, jutri in v torek pa film za časa Ludvika XV. »Markizo Pompadour«. Običajni dodatki: tednik in kolor. film. Nase gledališče OPERA Začetek ob 20. uri. Nedelja, 27. junija: Pod to goro zeleno... Izven. Izredno znižane cene od 24 Din navzdol. Ponedeljek, 28. junija: Ero z onega »veta. Red C. Torek, 29. junija: Prodana vevesta. Izve«. Gostovanje gosp. Josipa Križaja. Zaključek sezone. R A~TTl O Nedelja 2. junija Ljubljana 8: Vesel nedeljski pozdrav (plošče). — 9: čas, poročila, spored. — 9.15: Prenos cerkvene glasbe iz trnovske cerkve. — 10.15: Verski gevor (dr. Odar Alojzij). — 10.30: Koncert Radio orkestra — 11.30: Prenos koncerta vojaške godbe z oktogona Kreditne banke. — 13: čas. vreme, poročila, spored. — 13.15: Valčki (plošče). — 13.30: Otroška ura, vodi gdč. Manca Komanova. — 15.30: Prenos odkritja spominske plošče bi. pok. kr. Aleksandru Zediinitelju iz šole na Grabnu — 17: Kmet. ura: Mihec in Ja-kec modrujeta o ovojih kuncih (vocK g. Alfonz Inkret). — 17.30: Koncert lahke glasbe (operni šramel in Fantje na vasi). — 19: Čas. vreme, poročila spored, obvestila.—19.30: Nac. ura— 19.50: Slovenska ura: a (Volaričeve samospeve poje g. Milan Jug. b) Narodni preporod na Goriškem (g. Joža Lovrenčič). — 20.30: Koncert Radio orke tra, vmes poje koloraturne operne speve s spreimljevanjem orkestra ga. Dragica Sokova. — 22: čas. vreme, poročila, spored. — 22.15: Koncert Radio orkestra. Beograd 18.30: Ples. — 18.50: Zborovsko petje. — 20.05: Narodne pe?mi. —• 20.20: Zvočna igra. — 22.20: Lahka in plesna muzika. Zagreb 18.15: Plošče. — 20: Pevski koncert. — 21: Recitacije. — 21.15: Hanmonoka.. — 22.20: Lahka in plesna muzika. — Praga 19.50: Pester glasfoeni program. — 21.05: Lahka godba. — Varšava 20: Lahka glasba. — 22: ženski pevski zbor. — Dunaj 11.45: Simf. koncert. 13: Skladfoa po željah. — 15.40: Komorna gla ba. — 18: S potovanja. — 19.36: Opereta. »Grof luksemburški«. — 2L45: Plošče. — 22.30: Ples. — Berlin 19.20: Vesele skladbe. — 20: Prenos operete »Dijak-prosjak«. — 22.30: Ples. — Miinchen 20.05: Prenos Mozartove opere >Rop v Serajlu«. — 22.45: Za zabavo. — Stuttgart 20: Pester glasbeni program.—• 22.30: Ples. — 24: Schumannova glasba.— Rim: 21: Vojaška godba. — 22.30: Pesmi 23.15: Ples. Mafinska na otoku Krku HOTEL »ZAGREB« razpolaga s 20 sobami, renomirana internacionalna kuhinja, kompleten pension DIN 56.— do 60.— Krasen položaj, v bližini kopališča, s prostrano teraso SUTTVAN - BRAC HOTEL „ VESNA44 NOVO RENOVIRAN — NOVA UPRAVA — ELEK. RAZSVETLJAVA — LASTNA PLAŽA — PARK — PROMENADE — POL URE S PARABRODOM OD SPLITA — POPOLNI PENSION DIN 60.—. — ZAHTEVAJTE PROSPEKTE uspešna. ZDRAVILIŠČ Dolenjske Toplice železniška postaja Straža-Toplice pri Novem mestu. Radioaktivno termalno kopališče. Sijajni uspehi pri zdravljenju revmatizma, sklepov in mišic, bolezni živčnega sistema, ženskih bolezni, raznih težav v dobi mene, organičnih motenj srca in krvnega obtoka, raznih poškodb, zlomljenih kosti itd. Predsezonske cene do 15. junija: 10 dni Din 600.—. 20 dni Din 1.100.—. Polovična vožnja. Pojasnila daje uprava. NOVA UPRAVA. DOBRNA pri CELJU nudi vsem srčno in živčno bolnim, vsem, ki so počitka potrebni, nove življenjske moči // Z največjim uspehom pa zdravi ženske bolezni // Cene tudi v glavni sezoni nizke in solidne // Penzion od Din 35.— do Din 90.— // Zahtevajte prospekte! KRAP1NSKE TOPLICE Izredni uspehi zdravljenja revme, proti na, ishiasa, ženskih bolezni itd. Radioaktivne terme in blato 43 C, sezona od sredine aprila do sredine oktobra. Nizke cene, znatni popusti za časa pred- fn po-sezone, pavšalne kure. Železniška postaja Zabok—Kraplnske Toplice, odkoder zve-aa s avtobusom, brezplačen železniški povratek itd. — Zahtevajte prospekte! SL POLTZER: 64 eKaminski napušč Prigode Pairicije Holmove št /3 Vsekako fantastičen domislek — kakor je dekle tudd drugače romantično nadtahnjeno, vkljub svojim nevsakdanjim kriminalističnim zmožnostim, ki bd, če bi jih prav uporabila, lahko dosegle izredne uspehe! Ako vam smem svetovati, sir William« Šef je pokimal. »Vem, kaj hočete reči, Whinstone! In zgodilo se bo, če je tudi Alice Rake takiih misli.« Spet je preskočil: »Kaj pa miss Holm?« »Od včeraj je v dedovi hiši. Lordu Kingsleyu se bliža zadnja ura, zdravniki so mi potrdili. Menda sluti smrt in je zato izrekel željo, videti vnukinjo.« »Miss Holm bo gotovo ena nabogatejših gospo-dičen na Angleškem, kadar nastopi dedovo zapuščino in prevzame velikansko imetje Wenkovih, ki je Mellerja in Duffyja tolikanj skominalo po njem,« je menil sir William in se močno zavzel, ko je- nadzornik Whinstone odvrnil: »Da.. .nažalost!« * Bilo je nekaj tednov pozneje. Whinstone in časnikar Hurst sta sedela v majhni vinaanni nedaleč od Pallmajllke. »Da, višji nadzornik ostali ste mož beseda: jaz sem bil prvi časnikar, M sem zvedel o senzacionalnem razkrinkan ju bandita Du£fyja! To je bila res blazna zadeva. Višji nadzornik iz Scotland Yarda živi dvojno življenje! Nepoznan načel ju je vlomilcem, izsiljevalcem, kupčevaicem z mamili; mojstrski se skriva zdaj za to, zdaj za ono krinko, in kadar je treba, mori hladnokrvno in brez vesti! Tako je v »Old Man Clubu«, svojem glavnem stanu, umoril tudi malopridnega Mellerja—Ortega, ker ga je bil le-ta nemara spoznal. Oba sta se gnala za istim namenom. Meiller je bil menda prvi, ki je iz pisma, poneverjenega nedavno umrlemu lordu Kingsileyu, zvedel o pravljičnem premoženju, ki se je obetalo Patriciji Holmovi. Njena mati je bila v drugem kolenu nečakinja sester Wenkovih, ki sta pred nekaj leti brez bližnjih dedičev preminuli v New Yorku, Oporoka prismojenih starih devic je bila tako sestavljena, da naj dobi dedičin morebitni mož izključno pravico razpolaganja z velikanskim premoženjem, in na to določbo se je naslanjal Melilerjev načrt. A Duffy, ki je — kdo ve kako — tudi zvedel o dediščini, mu je stopil na pot. In ta je bil močnejši. Duffy je najprej ukradel papirje gospodične Holmove. Meller je s spretno šahovsko potezo zagladil ta poraz. Ko je pa Duffy videl izjalovi jen je svojega načrta z zakladom na Kokosovem otoku — kajti načrt krajla je bil izginil, im tatvine kaminskih napuščev, ki jih je izvrševal veli- kan John Plane, njegtxvo orodje, so bile zaman — je hotel Duffy dobiti dedieno premoženja Wemko-vih za ženo. Izpodletelo mu je, kajti tudi najspret-nejši zločinec zapade prej ali slej svoji usodi. Le škoda, da gaje svinčenka gospodične Rakove rešila vešal... « Hurst je s kratkovidnimi očmi strmel v Whinsto-na, ki mu ni niti enkrat segel v besedo. Tudi zdaj se ni oglasil. Hurst si je privoščil krepak požirek in nadaljevai: »Nekatere stvari mi morate še pojasniti, Whin-stone! Prvič: oba, Meller kakor Duffy, sta hotela po sili dobiti gospodično Holmovo za ženo. A kako sta mogla upati, da jima gospodična Holmova ne bo prečrtala računov?! Saj je ne bi bila mogla vekomaj držati v ujetništvu ...« »Duffy je bdi največji lopov in zmožen vsega. Avtomobilska nesreča po poroki — recimo — bi ga bila storila ženinega edinega dediča. Meller, ki se je nasilja rajši ogibal, je imel drugačen načrt. »Reverendu« Sagatheeju je bil nekoč nekaj namignil o tem. Baje je poznal Inda, ki ume s sugestijo vzeti človeku vsakršno lastno vdljo. _ Osebno tega ne verjamem, in tudi zdravniki, ki sem jih vprašal, menijo, da na zdravega človeka ni moči tako neomejeno vplivati ... « »Hvala! In drugič: dokazano je, da je pismo, ki ga je Duffy našel v Mellerjevem košu aa pa,pir in ki dozdevno obremenjuje gospodično Holmovo — da je to pismo Duffy sam napisal Kako je mogel Duffy ob času, ko vi, nadzornik Whinstone, še niste bili dognali, čigava je rokavica, M se je nsšfla v lordovi pisalni sobi — -kako je mogel ta« trat že vedeti, kdo je bila nočna obiskovalka v hiši na Berkeleyskem skveru? Težko si je mMiti, da bi bil John Plane, ki ga je miss Holm zmotila pri njegovem poslu, poznal gospodično...« »To se je kaj preprosto pojasnilo,« je Whinato-ne odvrnil. Miss Holm v svojem razburjenju ni opazila, da je bila izgubila mimo rokavice še nekaj drugega. Ta reč, ki smo jo pozneje našli na Duffi= jevem Skrivnem stanovanju v Linden Gardens, je bila majhna zapisnica z imenom in naslovom go« spodične Holmove. John Plane je bil pri svojem begu pobral knjižico s preproge in jo pozneje iz* ročil glavarju. Duffy je potem, ko je bil zaradi zaslišanja v lordovi hiši napisal pismo kar na pis3' i ▼m prirtcgblne m mala oglase je plačati pri predaji aaxoS0% >ma jih je vpoelati v pismu obenem z naročilom, ali na no pristojbina Din 5.—. ia vprašanja, » k naslavljati na: »Jntra«, IJnMJana. Beseda 1 Din, lavek S Din, lia šifro ali lajanje naslova (i Din. Najmanjši znesek 17 Din. Medijske toplice Idealno letovišče in termalno kopališče pri Zagorju ob Savi. Krasni sprehodi, odprta bazeni, dobra in solidna postrežba, nizke oenel Prospekta in in-iormacije pri upravi kopališča in Putniku. 191-38 Letovišče in kopališče IVO ŠORLI se priporoča. Gorenja vas, Poljanska dolina. 226-38 Bohinj krasno letovišče, pension 40—50 Din. Turistov-like sobe 10 Din. Hotel TRIGLAV. 14663-33 Letoviščarji! Kdor želi mirno, dobro preživeti počitnice, naj gre v Poljane, gostilna pri »Mačku«, dobra hrana in stanovanje, celodnevna oskrba *a osebo 30 do 32 Din. Sezona od 1. junija do 30. septembra. 13650-38 V letoviškem kraju blizu Bleda se oddajo sobe za tujce z ali brez 'irane po nizki ceni. Naslov v vseh posloval. Jutra. 14769-38 Letoviščarjem se priporoča z celodnev no oskrbo in stanova nJem za 30 Din, gostilna Vinko Demšar 21rl. 14398-38 Dekliški počitniški dom >b Jezeru Solnograško Salzkammergut Unterach un Attersae. lasten dom s ekonomijo, vsake Trste šport, počitnižkl Je likovni tečaji, — poset Salzburger Festsplele. — Dom najbolj priporočati ega dunajskega pensljo nata C. v. Kastaly Wien VIII. Langegasse 65, teletom A—27—i—22. Vsi šol s ki Upi. 14755-38 »Prodnik« Stahovica na čistem planinskem zraku, nudi krasna gorska Izjprehajališča, naravno kopališče, avto-postajališče ln izborno kuhinjo. Pension od 30 din dalje. 16691-38 G. Th. Bothman: VRTISMRČEK In ŠILONOSKA Nove pustolovščine 35 »O, le deri se,« reče Hinko, »saj ne zaslužiš boljšega! »Ali,« nadaljuje, »to pot vama podarim življenje, čeprav se mi neznansko hoče klobas. Ako mi bosta zvesto služila, vaju ne bom predelal v klobase! Velja?« Tedaj začne Šilonoska vekati, kakor da bi bila ob pamet. »Domov hočem! K mamici!« cvili. 36 »Nu, premislita!« reče Hinko. In naju pusti sama in zaklene vrata za seboj. »Oh, t: si kriv!« vpije Šilonoska. »Le kaj mi je bilo, da sem šla s teboj! In metlo sem tudi pozabila na ledu, Zlatoglod-nica me bo natepla zaradi tega!« »Jaz sem pa v pretepu izgubil ovratnico!« se spomnim. Tako tarnava oba, da bi se naju kamen usmiliL Gostilna ln pension Letoviščarji Oddam 2 sobi ter kuhinjo, primemo za vso družino, v najem (z vso opravo) v Železnikih, aa dva meseca. M. Baj-želj, Železniki št. 8. 16459-38 Počitniško letovanje za 2 otroka v Grazu, — nadzorstvo, nemška kon verzaclja event. pouk po učiteljici. Vpraša se: g. A. Reibmayr, Graz. Paulustorgasse 3-III. 16453-38 Hoteli, pensioni, letovišča in kopališča! Najuspešnejše in najcenejše inserirat-e v vodilnem štajerskem listu »G-RAZER TAGESPOST« Uspeh zasigiiran! Prijave sprejema in vse informacije daje is prijazr nosti »Putnik«. Maribor, tel. 21-22. Hitite, glavna sezona j« pred durmi! 16384-38 mrmm Danes vsi za Bežigrad k Ravbarju Vrtna veselica, igra poštna godba. V slučaju dežja v torek. — Istotam naprodaj klavir. 16509-18 Kdor se hoče danes dobro in poceni zabavati naj pride V gostilno k »Panju« Vegova nI. 10. — Toči se priznano izborni dolenski cviček in fina Štajerska vina, ob vsakem času razna gorka in mrzla jedila, vrt, balinišče, biljard, vsak dan igranje na klavir, petje itd. Vas vljudno vabi in se priporoča TONE HUČ, gostilničar. 16717-18 Vsi k Štajercu na Fužine na veselo zabavo in na dobro kapljico. 16703-18 Beseda 1 Din, davek 3 Din, za šifro ali dajanje naslova 5 Din. Naimanjši znesek 17 Din. Upokojenec Išče popolno oskrbo pri mirni ženski. Plača točno. Ponudbe na oglas, odd. Jutra pod Preprosto in snažno«. 16472-14 Službo dobi Beseda 1 Din, davek 3 Dia, za šifro ali dajanje naslova 5 Din. Najmanjši znesek 17 Din. Izurjene šivilje in pletilje sprejme za takoj Fran Kos, Žid-ovska ul. 5. 16316-1 Tapetniški pomočnik samo dobra moč dobi stalno mesto. Zakrajšek, Ljubljana Miklošičeva c. 34. 16501-1 Zastopnike za obisk prnatnih strank r 0.000 r knjižici. Neano-nimne ponudbe na ogl. •Hd. Jutra pod »Bomba«. 16549-1 Frizerko dobro delavko sprejmem s 5. julijem. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16790-1 Gospodično za samostojno vodstvo pro dajalne v Zagrebu išče tukajšnja industrija. Ponudbe z navedbo višine razpoložljivega kapitala na i ogl. oddel. Jutra pod šifro »Stalna služba in soudeležba«. 16787-1 Pletilja dobi delo na dom. Pismene ponudbe na ogl. odd. Jutra pod šifro »Pletilja«. 16640-1 Kuharico spretno, takoj sprejmem na gostilno. — Naslov v vseh posloval. Jutra. 16545-1 Pletiljo Izurjeno, tako) sprejmem. Tinca Bazelj, Zagorje ob Savi. 16556-1 Kuharica za Inozemstvo, dekleta za vsa hišna ln kmečka dela. dobe službo v posredovalnici, Wolfova 10 Brezposelna dekleta ln potujoče žene dobe pre-noščlšča Istotam. 16564-1 Dober zaslužek se nudi istemu, ki bi prevzel zalogo in zastopstvo mojih dobroidofih proizvodov. Potrebno je 10.000 do 30.000 Din. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Skladišče v Ljubljani«. 18805-1 2 pomočnika slikarska fn obenem pleskarska, sprejmem takoj. — Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 18774-0 Gospodično stanejšo pisarniško moč, ki Je vajena restavracijske pisarne ln voditelj leo obrata, Ittem. — Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Restavracija«. 16847-1 Služkinjo za v«e sprejmem na deželo. Predstaviti : Ljubljana, Strelci jeva 8. 16647-1 Atelje Bazzanella Beethovnova uL 15-1., sprejme takoj več samostojnih pomočnic. — Nastop takoj, stalna Služba. 18834-1 Pridno služkinjo pofiteno. vajeno kuhe pospravljanja, pranja takoj sprejmem. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod Šifro »Poštena 39«. 18839-1 Plačilno natakarico ln današalko za aeedjo na Gorenjskem z znanjem nemščine sprejmem. Ponudbe sa ogL odd. Jutra pod »Plačilna«. 168441 Zakonca brez otrok «č»m n gospodarstvo. Mož mora delati vse posle v vinogradu. Zagreb, niča 106-1. 18789-1 špecerijska pomočnica z obrtnim listom dobi stalno služba Pismene ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »500«. 18849-1 Mladega kiparja ki dobro modelira, kmečkega delavca in pridno dekle, sprejmem. Franc Ko-njedič, StražeEče pri Kranja. 16721-1 Dekle snažno, staro de 18 let. ki ima veselje do gostilniške obrti in gospodinjstva, sprejmem. 16725-1 Prodajalko specerijske stroke, pridne in pošteno sprejmem takoj. Ponudbe na ogl. odd. Jntra pod »Stalno«. 16754-1 Proti debelosti uporabljajte neškodljive SLATINSKE TABLETE za hujSanje sestavljene iz prirodnih mineralnih soli in rastlinskih ekstraktov Proizvaja: Apoteka Mr. Bahovec, Ljubljana. V vseh lekarnah 200 tsbl. din 69.—, 100 tabl. din 39.—, 50 tabL din 24.—. SLATINSKE TABLETE Reg. br. 14.213/34 Mesarskega ! pomočnika sprejmem s 3. julijem. Ivan. Kac, meoar, Ruše. 16818 1 Strojepisko ki piše brezbihno srbo-hrvatskl in nemški direktno v stroj, sprejmem proti plačUu na uro. Ponudbe z zahtevki plače na uro na ogl. odd. Jutra pod »Ljub ljana«. 16820-1 Otroško negovalko perfektno, t znanjem nemščine, iščem za na deželo. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16705-1 Stalno plačo ta visoko provizijo nudi znana domača zavarovalnica agllnemu za stopniku za sodni cfcraj ln mesto Kamnik. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod Bodočnost 98«. 16698-1 Hotel »Ko-op« r Gozdu Martuljk na Gorenjskem Išče za takoj vbo hotelsko ln restavracijsko osobje. — Predstavite se v ponedeljek med 8 tn 9 ter 13 ln 14 uro Kralja Petra trg 8-1. Rom Franc, poslovodja. Trajna služba. 16683-1 Dobro službo dobi, kdor ima Din 5000 gotovine. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Prilika 46«. 16646-1 Stalno službo dobi tisti, ki mi posodi 10.000 Din. Sprejmem ga tudi kot družabnika. Cenjene ponudbe na ogl. oddelek Jntra pod »Slaščičarna«. 16649-1 Službe iščc\ Vsaka beseda to par, tevek S Dia. za Rfro «0 dajan}* naslova B Dta; aa]-nanj« znesek 12 Dia. 1500.— Din da pošten, trezen, samaH trgovsko kaobraien fant, • letnimi izpričevali aa pre-kakrinekoli službe, na ogl. oddsL Jutra »Ma proHM. M5H4 Brivski pomočnik zanesljiv, prvovrsten ter dober bobietaeer, govori nemSko, lep nastop, z večletno prakso, želo namestitve. Ponudbe na ogl. odd. Jntra pod »Vsoren pomoč.« 16607-3 Dopiee pod »I Trg. pomočnik - uradnik s trgovsko fc>lo, Izurjen v vaeh panogah trgovine, vešč vseh pisarniških del kakor: knjigovodstva. korespondence, strojepisja ttd. Zmoten tudi nemščine želi premenltl mesto. Cenjene ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Trgovski uradnik«. 15445-3 Gospodična ts boljše rodbine, išče sltii-bo kot natakarica, gospodinja ali prodajalka. Nastopi takoj, položi kavcijo. Ponudbe na podružnico Jntra Maribor pod »Vsestranska poštenost in solidnosU. 16608-3 Prvovrstna hotelska kuharica zmožna tudi srbske kuho, želi mesta v kaki kolodvorski restavraciji ali večjem hotelu. Cenjene ponudbe na po družnico Jutra v Celju pod »Kuharica«. 16524-2 Kuharica ki ljubi snago ln poštenost. stara 30 let, vajena" vseli hišnih del, Išče mesta k mali družini. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16521-2 Pekovski pomočnik išče stalne službe v mestu ali na deželL Ponudbe na Novinšek Josip, pek. pom., Poljča-ne. 16585-2 Tkalski strokovnjak s teorijo in večletno prakso ,išče shrigbo nad mojstra aH obratovodje. Ponudbe na podružnico Jutra Maribor pod »Energičen«. 110901-3 Pletilni mojster državljan. ■ dovoljenjem te svobodne zaposlitve, strokovnjak za izdelavo vseh vrst nogavie na okroglih »trojih pletilnih išče na-meščenje. Ponudbe aa ogL oddel. Jntra pod šifro »Pts-tilni mojster«. 16513-2 šofer mehanik z desetletno prakso ln odličnimi spričevali, vajen dolgih prog. želi premenltl službo. Vloži tudi nekaj kavcije. Naslov v vaeh poslovalnicah Jutra. 16380-2 Ljubezniva npwi« tn pr*ten» mla-denJka s meftč. Ido au šivati ln kuhata. Išče kakršnokoli sluftbo. Naslov v wseb poslovalnicah Jutra. 16482-2 šofer star 27 let, s Slefcno prakso, trezen ln Tnnrn ljlv. vešč vseh popravil, zmo&en kavcije, — Išče Službo. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16484-2 Dunajska šivilja 00 priporoča cenjenim damam. Gre tudi na dem. Ponudbe na ogL odd. Jutra pod »Moderno«. 16481-2 Pisarniško moč zmofeno nemške korespondence. iščem. — Ponudbe z oznako zahtevkov na ogl. odd; Jubi pod »Perfektna 41«. Mlada natakarica poštena išče dobro, stalno mesto. Fiignerjeva 12. pod pridičje. 16791-2 Natakarica srednjih let, zmožna nemščine, išče stalno službo v boljši gostilni kjerkoli. — Cenj. ponudbe na ogl. oddelek Jutra pod »Poštena«. 16642-2 Boljša natakarica simpatična, čedne znnanjo-tti, zmožna, želi spremeniti (inžbo. Razpolaga z večjo kavcijo. Ponudbe poslati na ogl. odd. Jutra pod »Pridna in poštena 645«. 16645-2 Knjigovodjo samostojnega, z daljšo prakso, z znanjem slovenskega. srbohrvatskega tn nemškega jezika, aprejme tovarniško podjetje. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod šifro »Vesten«. 16542 2 Mesto gospodinje želim pri spodobnem dobrosrčnem državnem uslužbencu (starejši). Marinka Žagar, Slomška va un. 16544-2 Pekovski pomočnik »če službo 1. julija. Naslov v vseh poslovalnicah Jutr*. ceene-2 Prodajalka želi služb« v trgovini aK kjerkoli. Stara 18 let. Najrajši v Ljubljani aH okolici. Poštena in marljiva. Tudi pomoč gospodinji. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »(Kjerkoli 56«. 16766-2 Brivski pomočnik vojaščine prost, dober delavec išče službe. Nastopi lahko takoj. Topalovič Stjepan, Slomškov trjr 6. Celje. 16811-2 Trgovski pomočnik z znanjem nemščine. agUen, 26 let star. usluž ben ▼ kolonialni veletrgovini, želi mesto skla dlšnika. potnika ali vod stvo podružnice ln pisarniških poslov, zmožen kavcije. Cenj. ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Dober proda-Jatec 74«. 16474-2 Prodajalka feell službo ▼ delikatesl ail špecerlJL vajena Je vn ji^p ii iKi.im. in korespondence. Nastopi lahko takoj. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16687-2 Kuharica restavracijska in privatna, zmožna tudi gospodinjstva, išče službo. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Prvovrstna«. 16618-2 Zelezninar star 24 let, vojaščine prost, želi premeniti službo s prvim junijem ali pozneje. — Cenjen« ponudbe na ogl. odd. Jntra pod »Marljiv in pošten 592«. 16592-2 Samostojna gospodinja Iščem služb« pri mali družini aU h kakemu gospodu, sem srednjih let. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16479-2 Zastopstva dobre tvrdke koles, šivalnih strojev ali drago iščem Zmožen slovenskega, italijanskega jezika tudi v pisavi. Ponudbe na Oprl. odd. Jntra pod »Zastopstvo 36«. 16656-2 1000 Din dam onemu, ki ml preskrbi dobro službo v Ljubljani. Najraje v trgovini. sHadtMu aH pisarni. — fiaučen sem ▼ večji trg. s kolonialnim ln ftpec. blagom. Sedaj zaooslen v skladišču. Grem tuši na poakušnjo. Ponudbe na ogL odd. Jutra pod »Zaq«a(jlT Site. Natakarica pridna in poštena, ter vljudna proti gostom, žeK nameščenje. Vešča sem deloma tudi Nemščine ia ii-vanja. Eventuelno bi pomagala tudi nekoliko V ka hinji. Ponudbe na OgL oddel. Jntra pod »dedo& in zanesljiva«. Absolventka trg. šol« z znanjem slovesi. in nemškega Jezika. strojepisja m Sto«, stenografije, išče mi-m erna pisarniško mesto. Ponudbe na oglas, odd. Jutra pod »Skromna«. 16460-3 Izobražena gospodična bi šla rada na morje, to bi delala samo za oskrbo. Ponudbe na ogl. odd. Jntra pod »Morje«. 16736-2 Prodajalka pridna ln zanesljiva. 10 leteia, ki bi pomagala tudi v gospodinjstvu, prosi nameš>6enja. Cenjene ponudbe na ogl. Ddd. Jutra pod »Romana«. 16403 2 Mlad mehanik • šoferskim Izpitom, želi službe na tovornem aH luksu2aiem avtomobilu. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16418-3 i—————— ■ i s Trgovski pomočnik začetnik, želi primerne zaposlitve ali gre kot praktikant v maaofak. in modno trgovino. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16136-2 Starejša gospodinja samostojna, želi sini bo k mali družini ali gospe ali samostnjnann gospodu. Ponudbe pod »Samostojna« na oglas, odd. Jutra. 1636V2 Samostojna kuharic* dobra, poštena. — službe pri orožnikih aH v menzl. Mule j. Sloveav-Ska Bistrica, šolska 88. Ekonom (oskrbnik) srednje starosti, SKa mesto, lsvežban v vueti panogah kmetijstva s dolgoletno prakso, lia* stop takoj. Ponudbe ns, ogl. odd. Jutra pod ŠV-fro »Ekonom«. 182801» Sluga z lepim spričev lastnim kolesom, nemščine, zmožen kav^-dje. Izprašan šofer, želi mesto. Cenjene ponudbe na ogL odd. Jutra pod »Pošten tn vljuden«. 16536-2 Upokojenec z znanjem nemščine, — Išče službo oskrtmlka na večjem posestvu ali kaj sličnega. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Oskrbnik«. 18491-2 Beseda 1 Din, davek 3 Ma. za šifro ali dajanje nadeva 5 Din, Najmanjši ts«wk 17 Din. Potnike (ce) za obiskovanje privatnih strank, Iščemo. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod 100% provizija« 16493-5 Potnika zelo agllnega. vestnega, •-peljanefa za metla, sprejmem. Ponudbe na ogl. odd- Jutra pod šifro Sopredmet — provizija.« 186705 Mctf mestom in deželo posreduje sJutrov« tnali oglasnik Zaslužek itenaaa t Dm. lavek 3 Din, 7.a šifro ali dajanje naslova 6 Din. Najmanjši znesek 17 DLfl. Trgovec išče zastopstvo »tiTPnEirih firm, špecerijske in manufakturne stroke za fvivsko ba do vino (Podra vino). Ponudbe na ogl. odd. jutra pod »Zastopstvo 1». 16121-3 100*/« zaslužek nudim agilnim osebam pri iazpečavanju potro-Kn<«a predmeta. Nič kapitala. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16104 3 Zastopstvo ren^miMoe tvrdke aLi tovarno, iščem. Ponudb« na podružnico Ju:n» v Celja pod »•Kavcije zmožen«. iesio-3 iSprejmcm zastopstva za Vojvodino za stavbni in pohištveni les. cement in apno. Ponudba v srbohrvaščini ali nemščini na NikoLa Ko-etič, Subotica—Pallč. 16666-3 Zastopnik snrejme katerokoli aa rfcopstvo. Potuje z lastnini avtomobilom po celi štajerski. Ponud te na podruž. Jutra v Mariboru pod »Agilen*. 16814-3 mrfi Besna* 1 Din davek 3 Dta, za iifra ali dajanje naslov« 5 Din. Najmanjši uesek 17 Din. Velika javna razprodaja rabljenega pohištva: postelje, percsnice, omare, nočne mizice, miz«, s to h, toaletne mišice, diva&L, fotelji, salonske garniture, male omare. Prodaja kompletne sobne opreme kakor tudi poedinih kosov. Razprodaja traja 10—15 dni. Izkoristite priliko, eene Wzke! Pohištvo je možno ogledati vsak dan na Tyrševi c. 14- 16391-6 Otroški vozički tetožnjl modeli na pa-tentiranlh krogljlčnih ležiščih, S. Rebolj & drug Gosposvetska e. št. 13. 145-6 Tricikle, dvigala generator na opojni plin rabljena kolesa moške, ž?enske. motorje na pogon, peresa za avto,— zobna kolesa, kroglične ležaje, šivalne stroje, mlatilnlce. g epe! In sla-moreznico proda Kristan Fran«, Tyrševa 54. 16197-6 Vajenci(he) B«*eda 1 Din, davei 3 D-n, 'ka »liro ali dajanje naslova jI Din. Najmanjši znesek 17 Dm. Učenca sprejmem za trgovino z jneš. blagom v Ljubljani, Start trg 30. 16515-44 Učenca x najmanj 3 raz. meič. eole, pndn-ga, poštenih Btarserv varnem v trgovino z m os. blagom. — Stanko Rizman, trgovec Svetinje. 16451-44 Kleparskega učenca sprejmem takoj — po možnosti, kateri se je že učil kleparstva. dam oskrbo ali plačilo, učna doba samo 3. leta. — Zibert, kleparstvo. Ra-dAle. 1645-4 44 Vajenca nprejmem v trgovino z mešanim blagom even-tuelno s hrano in stanovanjem. Rebolj Hin-ko- Ljubljana VII. 1646? 44 Vajenec d^bi mesto v .fj>»>c©rlj?kl trgovini. Ponudbe na . ogl. odd. Jutra poil »Ubogljiv in poštena. 1AT40-« Foto-aparat 13 X 18 a dobro optik« — G kasetami in priborom — prodam zelo poceni. Foto Kieser, Maribor, Vetrinjska -lica 30. 16612-6 Vajenka lr. dobre družine, krepka, inteligentna, z 2 raz. mešč. šole Išče mesta v trrovini kot začetnica. Kovačlč Marica Mozirje. 16399 44 Frizersko učenko spretno ln prijetne zunanjosti za to obrt s 3 do 4 raz. mešč. šole, sdravo, sprejmem. Os krha v hiši. Ponudbe s sliko na: Branko Hra-brlč. frizerski salon. — Karlovac. Riječka ul. 1. 16405-44 Vajenca pridnega in poštenega. sprejmem takoj za mehanično delavnico. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Pošten 40«. 16840 44 Vajenka trgovine z meš. blagom T učno dobo 20 meso-cpv išče mesto z vso oskrbo na deželi v bližini LJubljano. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16842-14 Beseda 1 Din. davek 3 Dia. r% šifro ali dajanje naslova B Din. Najmanjši znesek 17 Din. Strojepisni pouk (ta časa počitnic). Večerni tečaji od 6- do pol 8. in od pol 8. do 9. ure rvečer za začetnike lD izvežbanc«. — Na razpolago so stroji raznih sistemov. Vpisovanje dnevno od 6. do po! 8. ure zvečer Pričetek pouka 1. julija. Šolnina zniža na: učna ara 2 Din. Christofov učni »avod. Domobranska c. lo. 16362-4 Akademičarka priznana instruktorioa, slasti latinščine, želi na počitnice, kjer bi instru irala. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16516-4 Nemščino od cenovnih začetkov do popolnega obvladanj* poučuje profasTr dr. SVOBODA. Tavčerje va 1. J 6626 4 Nemščino angleščino, francoščino, italijanščino in klavir poučuje dipl. učiteljica. Kolodvorska ul. 11. pritličje. .6482-4 Ponavljalni tečaj za srednješolce s ponav l.Klnlnil izoiti se vrši pri prof. dr. I. Rozmani Ljubljana. Bleiwei-sova c. 5. Prijave od 25 VI do 10 Vil od 10 do 12 ure. Cene zmerne uspeh zajamčen. 229 4 Nemščino in latinščino instruiram. uro po tri dlaa. .Teglldeva 10. pri hišnici. 16688-4 Prilika pod ceno se proda krasen salon in razne vaze. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16752-6 Otroško posteljo železno, lepo. čisto, pro dam. Upravitelj, Nunska ul. 17. 36620 6 Kuhinjsko kredenco skoraj novo in ameri kanskl gramofon z več ploščami, zaradi odhoda v Ameriko pocsnl prodam. Ižanska c. 159. 15624-6 Črešnjeva spalnica {»Utirana, naprodaj po zelo nizki ©sni. Mizar Cvetko Hiadnik, Mokronog. 16463-6 Več pohištva Bidermeier prodam. Sv. Petra nasip št. 29. 16456 6 Šivalni stroj prodam za ceno 600 din Hafner, Kolodvorska ul « « -TT f fitTO 4 n-n. 16679-6 Starinska ura stoječa z 4 in >/t bitjem naprodaj Ogrled od 9 do 14 ure Beethovnova 15. pritličje desno, prva vrata. 16786-6 Ruski biljard godbeni avtomat, stoli in mize, naprodaj. Ljubljana VII. Gasilska 15. 16726-6 Stelaže razne dolžine in prodajalne mize za manufakturo ali galanterijo, ptodam takoj. F. Ostrelič, Vegova ulica 12. 16713-6 Elektromotor in dinamo ter razne mizarske stroje in drugo orodje prodam po zelo znižani ceni. Praprotnik, Jenkova 7, Ljubljana. 16660-6 Pridelki Beseda 1 Din, davek 3 Din. za šifro aii dajanje naslova 5 Din. Najmanjši znesek 17 Din. Vina lastnega pridelka, bela in rdeča, odlične kakovosti, kakor tudi žganje, po iired-no nizki ceni dobite pri Vinarski zadrugi r Metliki. Vino prodajamo od 10 1 naprej! 16340-37 IM Beseda 1 Din, davek 3 Din, za šifro a!i dajanje naslova o Dia. Najmanjši znesek 17 Din. Kalinikov roman »Ženska in menihi« II. del 500 strani, dokler zaloga. Din 50.—, razpošilja Pe-zdir, Ljubljana, Poštni predal 335. 16714-8 Stroj za opeko dvojno 7arozano, poleg 800 modelov, stroj za robnike, poleg 10 modelov ln stelaže, vse v dobrem stanju, proda: Franci Skufca. Spodnje Brezovo, Višnja gora. 162636 Čebele A. Ž. panje proda po nizki ceni. zaradi opustitve istih. So dobro založene ln obljudene. 19' panjev. Iv. Zupan, org. in- vinogradnik. Sv. Ema 13, p. Pristava. 165866 Vrtne stole rtrižlpve. proda — Tribnč, Glince, Tržaška 6. telefon 26-05. 16663-6 Biedermeier-salon in ant.ik pohištvo — proda Tribuč, Glince, Tržaška 6, telefon 26-03. 1606J-6 Špecerijski inventar prodam. Istotam oddam lokal. pripraven za vsako obrt. Poizve se Glince, Tržaška cesta -16. 3*747-6 Dve pisalni mizi in tahnico do 1000 kg, prodam. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16480-6 Otroško posteljico veliko, dobro ohranjeno in člato, z modrocom, poceni prodam ali zamenjam za otroški voziček. Vpraša se: Omer-za, Tyrševa c. 6-1. 164976 Figova, drevesa primerna za gostilne aH verande, poceni prodam Poizve se: Vldovdanska oesta 2, dvorišče. 16499 6 Lestence raznih velikosti prodam za vsako sprejemljivo ceno. Hotel Bellevue. 165066 Srednjevelik štedilnik s ploščicami, poceni prodam. Naslov: Glince XV., 6. 16414-6 Komplet oven za sabljanje pilotov, za ugodno ceno prodam. Ponudbe na H omar Silvo, Kamnik, št. 7. 16492-6 Za 2000 din prodam skoro novo kompletno opremo ztt modistko. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16663-6 V hotelu Slon ugodno naprodaj v?« t* varuhe klopi, materijal primeren m sedlarje. Železna vrtna ograja, šipe 46 X46, železen rolo za okna ali vrata 330 X 95 in 330 y neo. 167SB6 Šivalni stroj pogrezljlv, cena 1.100,— din. prodam. Nov trg 4., pritličje. 168486 Dira na peresih s prima oljnatimi osmi. g 100 ks nosilnosti, zelo ugodno naprodaj pri Fajfar. Ljubljana. Trnovska ul. 25. 16895-6 Stavblfti materijal jahalnice na R!eiweisovi cesti prodam. Natančne informacije v piserrvf F. Luekmattna, Ljubljana. On- dižče i 19792-6 Beseda 1 Din, davek 3 Din, za šifro ali dajanje naslova a Din. Najmanjši znesek 17 Din. Psa nemškega ovčarja a rodovnikom, okrog eno leto starega, kupi Gori up, Celje, Miklavžev hrib. 16522-27 Pes - volčjak dober čuvaj, vo nizki ceni naprodaj. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16289-27 NčmSkega bVčarja čistokrvnega (samca) 1 do. 2 leti starega, kupim. Ponudbe z navedbo cene ria poštni pre-250 (LJubljana I). 16562-27 Španijel - prepeličar 3 meseca »fara čistokrvna priča, poceni naprodaj. — Poizve eo na Poljanski cesti 13/1., levo. 16730-27 /J Beseda 1 Din, davek 3 Din. za šifro ali dajanje naslova 5 Din. Najmanjši znesek 17 Din. Lokomobile dve prodam. st*o Od 8ETO SIGURNO ZOPET OBIŠČETE ČEŠKOSLOVAŠKO ! Informirajte se o prednostih in popustih za inozemce v Češkoslovaški pri potniškem biroju PUTNIK a. d., Beograd, pri WAGOON-LITS-COOK, AMERICAN EXPRESS Co. in pri vseh drugih potniških birojih. Motorno kolo 350 ccm. že rabljeno, kupim. Plačam v štirih obrokih. Ribič, hotel Huberbus, Celje. 16526 10 Motor »Ariel športa OHV, 350 ccm, dobro ohranjch z novo gumo, ugodno naprodaj. R. Šimenc, Ce-lje-Breg 5. 16523-10 Izletniški avtobus ugodno prodam. Ponud be na ogl. odd. Jutra pod »25 sedežen«. 16621-10 Petsedežni avto Oakland limuzina, malo rabljena, ugodno naprodaj. — Ponudbe :ia Molik, Ljubljana, Miklošičeva 10. 16Jj33 10 Več dobro ohranjenih avtomobilov DKW. Fiat Ballla linttt zma. Chevrolet dvose-dežni, Chevrolet limuzina Packard 6 sed. limuzina etc., proda po likvidacijskih cenah zastopstvo DKW J. Lovše. Ljubljana, Tyrševa 35. 16429-10 Zaprt avto 4-sedežni v zelo dobrem stanju, ugodno prodam. — Vprivšati: Gajeva 5/111, — vrata 319, desno. 1*3663-10 Kupim motor rabljen, najraje NSU, 350 — 500 ccm. — 2an Glavač. Komenda 20 pri Kamniku. 18471-10 Motor Indian 350 ccm. dobro ohranjen, ugodno prodam, tudi zamenjam za fino dirkalno ali športno kolo. Ponudbe na Jagodic fa. Preaz, Rogatec. ' 16398-10 Sunbeam motor 600 ccm, primeren za prikolico, zamenjam za manjšega ali za zidno opeko. Slavko Raspot-nlk, Trbovlje. 16487-10 Škoda avto tipa 506 P, s prikolico na dva kolesa, nosilnost maksimalno 15 ton, na pogon z metan plinom, bencinom ali z generatorjem rta oglje, v iz vratu eni stanju, na prodaj. Račič. pošt. pretin. 316, Zagrebl. 16552-10 B.S.A. motorno kolo. najnovejši model, ugodno naprodaj. Bernard, tapet nik. ICranj. 16551-13 Ford avto v zelo dobrem stanju, dvo-sedežM, tipa »A<, ugodn« naprodaj. Ogled r garaži 0. Južek, Kolodvorska ul. 16735-10 AJS reofocfkel s prikolico, v brezhibnem stanju, 100f) ccm ca 8 KS, prodam za POOO Din. Ing. V. Gabršček, Tel. "53-33. Igriška ul. 3. 16772-10 Motorno kolo znamka Indian Soout, prodam. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod Snfro »V brezhibnem stanju«. 1677S-10 Denar prihranite Prvovrstno znamko osebnega in tovornega avtomobila, malo rabljen, štedljiv, poceni kupite pri Krupp zastopstvu 0. ?.u2ek. Ljubljana, Tavčarjeva 11. l«K3-!0 Avtokaroscrije vsake vrste kakor tudi razna popravila rzvršuje na.iso-lidneje M. Fajfer, Ljubljana. Trnovska ul. 23. Tel. 34-10. 16856-10 BSA 250 ccm z električno razsvetlja vo, ugodno prodam. — Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16827-10 Kupite najboljši Ziindapp motocikel od 200 do 800 ccm po najnižji cent. O. žužek LJubljana Tavčarjeva 11. 16824 10 Kupim motor 100 — 250 ccm, dobho ohranjen. Ponudbe z opisom in ceno na Drobnič-Dol. Logatcc. 16709-10 Beseda 1 Din, da-, jk 3 Din, za šifr>o ali dajanje naslova 5 Din, Najmanjši zntsek 17 Din. KOLESA MOTORJI dobra, cene ugodne, izbira velika. S. Rebolj & drug Gosposvetska c. št. 13. 145-11 Št. Vid in okolica kupuje kolesa ln d^lr? samo v trgovini Spldš-ne trgorsire družbe v St. Vidu nad Ljubljano. Kolega z garancijo od Din 650 naprej. Velika izbira. Odprto tudi ob nedeljah od 7. ure dalje. 16622 11 Kolesa moška in daraska, raznih nemških mamk, naprodaj po neverjetno nizk'b cenah. Nova trgovin« Tyrševa 36. 16352 11 Razprodaja koles svetovne znamke Dur kopp. Vlktorla Itd. po znižanih cenah za mi»-sec julij pri tvrdki Bir-ke, Mestni trg 9. 16828 11 Kolesa prvovrstna, malo rablje na. stara ln neva poceni naprodaj pri Pro met (nasproti Križan-se osrkve), 16826-11 Kolesa Ako hočete dobre in poceni prvovrstne znamke kolesa kupiti, pridite v trgovino Triglav, Rcsljeva 16. Stara kolesa vzamem v račun. 16720-11 Pohištvo Beseda 1 Din davek 3 Din, za šifro ali dajanje naslova 5 Din. Naimanjši znesek 17 Din. POHIŠTVO Največja izbera vsako-vrstnega pohištva sobnih tn kuhinjskih oprav. Šperane spalnice, kavkaški oreh . . 4-500 Pleskane spalnice . 1-600 omare ..•••• j00 postelje......''0 kuhinjske oprave . . 675 kuhinjske kredence . J75 kuhinjske mize . • kuhinjski stoli . • '0 otroške postelje • • 5°J otroški vloiki • • otroški madraci • • 120 žični vložki • « • 80 madraci ... • • • 190 Sprejemamo vsa popravila in naročila po konkurenčni ceni: Se priporoča: Mizarstvo »SAVA«, Rožna dolina. Miklošičeva c. 6. Pleskarska dela Izvršujem pohištveni, stavbena, soboslikarska po konkurenčni ceoi. Vzamem v račtin hranilne knjižice. Se priporočam Mekinda, Rožna dol. c. 4 IS. MTf^S Lepo spalnico iz mahagonija in dve kuhinjski krcdenci. novodobni, vse novo. ugodno proda: Tomfič, mizarstvo. Zg. Kašelj, D. M. v Polju. 16737-12 Moderno la kvalitetno POHIŠTVO vse zajamčeni' — t« od 1700 Din iperaoe. spalnice 673 Din kuhinjske oprave 373 Din kuhinj, kredence 400 Din omare !fi0 Din podaji« — Itd. Oglejte §t vežfVo tabero oohMtva prt »Oprava« zaloga pohlžtva LJubljana, Celovška e. SO. 16641-12 Kupim Beseda 1 Din, davek S D'-n, za iifro ali dajanje naslova 5 Din. Najmanjši intsek 17 Din. Tračnice za poljsko železnico 68 mm profil kupim. Ponudbe na ogl. oddel. Jutra pod šifro »Tračnice«. 16359-7 Cisterno dobro ohranjeno, 5 do 8.000 Litrov, kupm. Artur Nach-bar, Kadeče. 16345-7 Šotor iAče na posodo, proti odškodnini od 9 do 25 Junija. Kramar. Zadruž na 11, Kodeljevo. 26630 7 Štedilnik namizne oblike, dobro ohranjen, kupim. Na slov v vseh poslovalnicah Jutra. 16434 7 Registr. blagajno brezhibno delujočo, kupim. F. Herbst, trg.. Ko če\je. 16311-7 Pletilni stroj dobro ohranjen in stroj za entlanje kupim. Podrobnosti, veličino in znamko .stroja nave6ti v dopisu do 1. VII. pod -Strojt na ogl. odd. Jutra. 16565 7 Več pletilnih strojev in špul mašlno, kupim. Ofrrinc Tončka, Aleš«*v-čeva 33. 16850-7 Železna okna 6 komadov z ventilatorji, velikosti 120 x 220 cm in 210 x 310 cm po ceni prodam. Naslov v vi=eh poslovalnicah Jutra. 16857-7 Srnove in jelenove kože stalno kupujem v vsaki množini. J. Lavrič. Ljubljana. Cankarjevo nabrežje 1. 14788-7 Kupimo drva cepanice, okroglice, ee čenlce, odpadke žaganja in mehki' cepanice v vagonfikth množinah__ Obširne Donudbe z navedbo količin in cc-n na Publicltas, Zagreb pod 46743. 16798-7 Kupim že nekaj rabljeno kotn-I letno postelja omsu-o, mizo. stol za opremo samske sobe. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Spalnica*. 16674-7 Apnarji! Prvovrstno belo apno za stalno dobavo, va-gonske pošiljke, kupim. Ponudbe z najnižjimi cenami prosim na Puhlici ta?. Zagreb, pod Šifro 46743. 16797-7 Cirkularko dobro ohranjeno kupim. Ponudbe s ceno na ogl. odd. Jutra pod »Clrku-larka«. 168137 Stari baker medenino, »vinec, knpnie Unitas. jiikt, polejr stare mitnice. Beseda 1 Din. davek 8 Din. za š;fro aH dajanj* naslova 5 Din. NtjmanjSi intsek 17 Din. Bnkovih cepanic lep»n i ran a trgovsko-cospodarska TOSLOVALNICA M. Korračič LJUBLJANA Cesta 29. oktobra (Rimska cesta) štev. 7. Hranilno knjižico Ljudske posojilnice v Kranju, do lS.iiOO Din, ali več manjših vlog do iste vsote, ku|»iai. — Foaadbe na ogl. odd. Jutra pod »lo/«V>«. 30441-16 Družabnico z nekoliko gotovine za dobičkanosno in. brez konkurenčno podjetje, lSčem. Resne ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Samostojen obrtnik«. 16444 16 Hranilne vloge naslednjih zavodov, kupim proti takojšnji gotovini: Pnštedione, Zadr. gospod, banke, Ljublj. Kred. banke, Obrtne banke. Kmetske posojilnice ljubljanske, Jugobanke, Jadransko po-dun. banke, Zadružne zveze članice, Srpske banke, Union banke. Imetnikom viog v inozemstvu preskrbem izplačilo potom Poštne hranilnice, Beograd. Stavite ponudbe s cenami. Rudolf Zore, Ljubljana, Gledališka 12, Telef. 38-10 16638-16 Hranilne vloge naslednjih zavodov imam naprodaj: Mestna bran. ljublj. Zveze slov. zadrug članice, Kmetski hran. in pos. dom. Prva dol. pos. Metlika. Rudolf Zore, Ljubljana Gledališka 12. Telef. 38-10 16639-16 Kupim hranilne vloge Skofjelofiklh denarnih aavodov. Ponudbe pod »ABC« na ogl. odd. Jutra. 16550-16 Družabnika lžčem za svojo kompletno. novo opremljeno ln dobro donosno tovarno konoplje v Dardl. ki se hoče soudeležiti. Zaradi pojasnil se je obrniti naravost na lastnika: Stmo S. Weis. Ort-je* I, Deeatlčna ul. 19. 157U0-16 SVEZOST PRI PREBUJENJU! Kako je prijeten obSntok, ko se zjutraj prebudimo z dobro odpočitimi udi! Samo nekoliko kapljic kolinske vode »Soir de Pariš« Vas osveži, okrepi in ponovno poživi. Ta sijajna tekočina je dvojno parfumirana z Vašim priljubljenim in znamenitim parfumom »Soir dc Faris« Bourjois. BOURJOIS * Soir de Pariš * Obrt Beseda 1 Din, davek 3 Din, za Šifro ali dajanje naslova 5 Din. Najmanjši znesek 17 Din. Novost za dame! Trajno ondulacljo izvršujemo na najnovejšem ln najlažjem aparatu, kar jih Je do danes na redila moderna tehnika! Za vsake lase uspeh garantirani Prepričajte se ln presenečeni boste! Frizerski salon RAKAR, Prešernova ul. 9 dvori šoe nasproti slaščičarne »Kožak«. 188-30 Gumbi - plise entoL a tur. predtisk, mono ram*, hitro Izvrši Matek Mikeš. Ljubljana, poleg hotela Štrukelj. 8M0 Za vkuhavanje sadja in eofrivja so najboljši Weckovi aparati in kozarci! Prodaja JOSIP JAGODIC, Celje, Gubčeva ulica Z. Ceniki brezplačno! 16-343-«) Dobičkanosno podjetje Di eufLonkurenčno želim ustanoviti. — Glavnica { f. to tisoč razpoložljiva. — Dobro detajlno razjasnjeno Idejo honorlram. Ponudbe na ogl. odd. Juti a pod »Vlsokoodsto ten dobiček«. 1667216 Bančno kom. zavod in menjalnica Maribor, Aleksandrova. ulica S te v. 40. ▼BOTtuje hranilne knjižice vseh bank in hranilnic. — kupuje vred-nostne papirje, valute ln zlatnike po najvišji dnevni ceni. 4688 Rentabilno trgovino mešanega blaga s trafiko v Zagrebu, neposredna bližina J^lačiče-Vf-ga trga in tržnici, prodam zaradi odpotavanj a iz Zagreba z blagom in Inventarjem za 35.000 Din. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16418-30 Balin krogle iz prvovrstnega prekomor-skega lesa nudi po zelo u-godnih cenah. Splošno le-sostruga rstvo H. Pečjak i drug. Zalokarjeva tal. 13. 16710-30 Beseda 1 Din. davek 3 Din. za Šifro ali dajanje naslova 5 Din. Najmanjši znesek 17 Din. Hišo v Kolodvorski ulici 25 oddam v najem. Dr. Sporn, »Vzajemna zavarovalnica«. 16730-17 Mesarijo in gostilno staro vpeljano pri cerkvi. v središču, oddam v najem. Informacije: F*anc Kramhertrer. Maribor, Magdalenska 66. 16385-17 Pekarijo v obmejnem kraju (nad 310 drž. nameščencev) rad' bolezni oddam v najem solidnemu reflektantu al! ujod-n» prodam, ker 70V« kupnine lahko ostane v hipoteki z nizkimi obrestmi. —. Ilostnik, Ljubljana, Jerne-jeva L 16373 17 Gostilno, trgovino, trafiko z inventarjem, na prometni točki v predmestju Maribora, oddam v najem samo sposobnim rpflektantnm ter kavcije zmotnim. Ponudbe: Poturnik, Maribor, Koroščeva 54. 16306-"-7 Trgovino z meč. blagom na prometni točki vzamem t najem. Naslov v vs?lx pošlo valnicah J utra. 14676-17 Trgovino z mešanim blagom ▼ večjem kraju dravsko ban. na javni dražbi ban., potreben kapital 30.000. oddam. Ponudbe do 15. julija 1937 na ogl. odd. Jutra pod šifro »Lepa prilika. 16407-17 Vinotoč vzamem v najem alt na račun. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod šifro »Kavcije zmožna« 406«. 16406-17 Gostilno (vinotoč) dobro idočo. s koncesijo in inventarjem vzamem v najem za avgust. Položim Din 1000 kavcije; v mestu ali pe rireriii. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Kavcija« 1000 Din=. 16579-17 Dobroidočo mesarij vzamem takoj v najem v Ljubljani a!i bližnji okolici. Ponudbe: Hln-ko PrivSek. Ljubljana, Tyrševa cesta 12, buf-fet »Na—Na«. 1689*17 Posestvo in gostilno v industrijskem kraja ob železnici oddam v najem ali sprejmem družabnika. Prednost imajo interesen* ti s še drugo obrtjo (krojač itd.) Ponudbe n» ogl. odd. Jutra pod »Gostilna in krojaStvo«. 16347-4 iJUTRO« & 147 I« ^NedeHa, 27. VL 1937. V. - ^ »Hotel Bellevue" najlepša razgledna točka v Ljubljani, priznano prvovrstna kuhinja, izboraa vina in pivo; lepe čiste tujske sobe. — Pension od Din 50.— do 65.—. Krasne terase, lastni gozdni park, avtogaraže, kopeli v hiši. NOVO: hotelski gosti imajo na razpolago udobne kabine za solnčne kopeli in prho. V seziji večkrat koncert. Izreden užitek za letoviSčarje. Zahtevajte prospekte. Telefon interurban 30-42. Isto se priporoča cenjenim gostom restavracija grami hotela Union lepo urejen senčnat vrst, v seziji večkrat koncert Prvovrstna kuhinja, izborna vina in pivo. Cene zelo zmerne. Postrežba točna! Telefon 37-42. Vina imamo samo prvovrstna, kupljena naravnost od vinogradnikov. Se priporočam P. ŠTERK, restavrater, itd. Trgovino s mešanim blagom, dobro vpeljano v prometnem industrijskem kraju, blizu Ljubljane, oddam v najem. Vprašanja nasloviti na ogl. odd. Jutra pod »Dolenjska 30«. 16730-17 Gostilno bolezni oddam proti prevzemu inventarja. Koncesija nepotrebna. Prevzame se lahko s 1 julijem. Ponudbe na ogl. oddel. Jutra pod šifro »Dobroidoča gostilna«. 16765-17 Lokali Beseda l Din, davek 8 Dia, za šifro ali dajanje naslova 6 Din. Najmanjši znesek 17 Din. Damsko frizerski salon ▼ LJubljani z vsem inventarjem ugodno prodam. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Rentabilen«. . 16408-19 Lokal na Jesenicah, pripraven za trgovino, ključavničarja, mi-tarja ali slično, oddam. — Pismene ponudbe na podružnico Jutra Jesenice pod »Promet«. 16806-19 Lokal poceni, primeren za trgovino ali obrt, oddam za 1. avgust. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16758-1® Gostilno z inventarjem, prodam. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16761-19 Večji lokal uporaben za delavnico, obstoječ iz enega ali dveh prostorov iščem. Eventu-elno kupim tudi kaj primernega proti gotovini. — Pismene ponudbe na ogl. odd. Jutra pod šifro »Tožen plačnik 52«. 16552-19 Čevljarsko delavnico dobro vpeljano, v okolici Ljubljane prodam po zelo nizki ceni. Pismene ponudbe na ogl. oddel Jutra pod šifro »Delavnica«. 16785-19 Pisarniško sobo v centru, oddam s 1. avgustom, s souporabo telefona. Vprašati telef. 33—38. LJubljana. 16S37 19 Gostilna dobro idoča z ali brez Inventarja poceni naprodaj. zaradi odhoda. Informacije: Zagreb, — Vinogradska 5. 16800-19 Mlekarna V Ljubliani, se radi prevzema trgovine takoj u-jrodno proda. — Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16706-19 Lepi poslovni prostori se oddajo v Wolfovi ulici 12. dvorišče, pritličie. Pojasnila v trgovini Eriavec. 16707-19 Gostilno ž inventarjem oddam takoj T naiem. Tovarniška 11. 16653-19 Hišo ozir. parcele, prodaste ali kupite najugodneje potom posredovalne pisarne F. Pristavec, Ljubljana, Erjavčeva c. 4. a. Tel. 23-81. 204-20 Vila naprodaj nova, moderna, 2 trisobni, komfortni stanovanji. Vprašati: Trafika, Pasaia. 16411-30 Hišo z gostilno in pekarno in 13 orali zemlje takoj zaradi smrti prodamo. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 14740-20 Lepa hiša z gostilno, na prodaj. Dva vrta tn vsa uporaba. Kolodvorska cesta 47 Brežice. Naslov: A. Tu-da, Solojevljeva ul. 5, IV. nads. desno. Zagreb. 14784-20 Hiša s parno pekarno naprodaj po ti god ni ceni. Pismene ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Parna«. 16318-90 Trgovska hiša r centru, velik zdraviliški kraj, 2 trgovska lokala, sezonske sobe in gospodarstvo ugodno naprodaj. Po-aud^s na poon.in:f« Jj:t» v Ceiju pod značko »30. junij«. 16387-30 Prodam hišo štev. 31 Rogatec, * vrtom in dvema gozdoma vred. V hišo je napeljana električna lnč in moč. Sprejmem tudd hranilne vloge. Posestnik Kojko Ivan, Ljudska samopomoč. Maribor«. 36611-30 Posestva mestne in podeželske, trgovske in stanovanjske hiše, vile, gostilne, graščine, žage, mlme prodaja in prevzema: ' Posredovalnica IVAN GODINA Maribor, Aleksandrova e. št. 30. 16694-30 Hiša z mesarijo dobroidoča, z lastno klavnico in hladilnico, naprodaj. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16913-30 Hiše, posestva, trgovine, gostilne industrije, graščine. prodaja najkulantneje znana posredovalnica »RAiPIiD«, Maribor, Gosposka 28. 16596-30 Parcele naprodaj 5 minut od Maribora. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. ■16600-00 Večje stavbno zemljišče krasno, pri radovljiškem kopališču, ugodna nizka cena, naprodaj. Več pove Jagodic Matija, Zgo-ša 4, Begunje pri Les cah. 16677-20 Dvostanovanjsko hišo v Dravljah prodam. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16728-20 Hotel v Boh. Bistrici popolnoma opremljen s 12 tujskimi sobami, restavracijo in vrtom na križišču cest ob potoku Bistrici, ugodno naprodaj. Pojasnila daje Posojilnica v Radovljici. 16446-20 Hiše, posestva, vile od din. 20.000 naprej Gostilne, graščine prodaja Posredovalnica Maribor, Aleksandrova cesta 33. 16583-20 Dobičkanosno hišo tik mestne ljubljanske meje, prodam. Ponudoe na ogl. odd. Jutra pod »Trlstanovanjska«. 16628-20 Vilo enostanovanjsko z lepim vrtom v najlepšem kraju Gorenjske izven mosta Ljubljane, prodam. Ponudbe pod »Nekaj kilometrov« na ogl. odd. Jutra. 16632 20 Hišo z dobro idočo gostilno, tik kolodvora, v zelo prometnem industrijskem kraju, blizu Celja, z električno razsvetljavo in vodovodom ugodno proda zaradi se: litve Adrinek," gostilničar, Store pri Celju. 16437-20 Stanovanjsko hišo v Celju ali najbližji okolici kupim. Ponudbe z navedbo cene na podružnico Jutra v Celju pod »Plačljivo v gotovini«. 16438-20 Vilica 4 sob, vrt, njiva pri C siju, naprodaj za Din 95.000. Breznik, Celje. Novavas 50. 16527 20 Neometana hiša nova enonadstropna. na periferiji LJubljane, s trgovskim lokalom ln prostori za pekarijo. zaradi odhoda, ugodno na prodaj. — informacije Pompe Rudolf, šelen-burgova 7-ni. 16574-20 Beseda 1 Din. davek 3 Din. za šifro ali dajanje naslova 6 Din. Najmanjši znesek 17 Din. Enodružinsko hišico z vrtom v bližini Ljubljane ku[>im proti mesečnemu odplačilu. Ponudbe i neved bo cene in kraja j« poslati na ogl. oddel. Jutra pod šifro »Blizu Ljubljane«. 16768-20 Novo vilo enonadstropno. s tremi dvosobnimi stanovanji, kopalnicami, kabineti, i ostalimi pritiklinami, ugodno naprodaj. Vipavska 10. Kolezija. 16432-30 Z Na Rakeku irodam na najprometnejši .očki gostilno-restavraeijo s 16 sobami, kuhinjo in ostalimi pritiklinami ter velikim sadnim in zelenjadnim vrtom, hlevom za živino, drvarnico, elektriko, vodovodom. pralnico in veliko vinpko kletjo itd. z velikim prometom in donosom, po liizki ceni in neodnih plačilnih pogojih Natančnejša pojasnila daje: Anton Demšar, Rakek. 16436 -2f} Elektrolux hladilnike brez motorjev na električ ni plinski ali petrnl-jski pogon prodaja na ugodno odplačilo TEHNA, Ljubljana, Me-1 ni trg 25/1. — Telefon Prodam vilo enodružinsko, moderno, — komfortno. lep razsrled. — Cena nizka, nekaj hipoteke. Dopise na "ogl. odd. Jutra pod »Jezica pri Ljubljini«. 16748-20 Prodaja malih stavbnih fparcel V bližini Stadiona, 10 minut od nove gimnazije za Bežigradom, prodam štiri male parcele. Vsaka ima približno 500 kv. m po Din 25.000.—. Parcelacija j« izvedena, vodovod in elektrika na licu mesta. Zazidava do voljena s pritličnimi in enonadstropnlmi hišami. LJubljana se razvija največ v tem delu mesta zato je nakupna cena zelo ugodna. Pojasnila daje Metalno akclona.rsko društvo, v Ljubljani. Masarykova 12, Vzajemna zavarovalnica. 16675-20 Lepe stavbene parcele v Celju v bližini hriba Sv. ložefa so ugodno naprodaj Vpraša se pri Faninger, Celje, Glavni trg 8. 16812-20 Tristanovanjska vila zraven Obrtne šole naprodaj. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16794-20 Enodružinska hiša z velikim vrtom naprodaj. Ponudbe na oglas, odd. Jutra pod »Kodeljevo«, 16838-20 Za 40.000.— gotovine ostalo hranilne knjižice takoj prodam solidno novozgrajeno enonadstropno hišo na lepem položaju in prometni cesti, tik Maribora. Svetli lokal 7x4, enosob-no dvosobno stanovanje ln pritikline, sobica, solnčna terasa klet Površina Teml.iišč* 1121 kv. m. Cena Din 140.000 pralnica in studenec. B. Ceh Dobrava—Tlezno p. Maribor, Ptujska cesta 219. 16554-20 Novo hišo izpod cene prodam pri kolodvoru v Brežicah, zaradi družinskih razmer. Prevzamem vložne knjižice s 80% v račun. Informacije daje Jueo-tok. Zagreb, IUca 31. 16557-20 Parcele na Poiulah pri Celju, ugodno naprodaj. Na slov v vseh poslovalnicah Jutra. 16286-20 Parcelo 2 km od poŠte, na Tyr-ševl cesti v izmeri cca 880 kv. m. prodam. Zelo lepo ln za zidavo ugodno. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod šifro Marljivost«. 16271-20 Travnik oziroma parcela v bližini Gostilne Kosec naprodaj. Poizve se v Gostilni pri Panju, Vegova ul. 10. 16718-20 Enonadstropna hiša dobičkanosna, v centru na prometni točki v Celju, z velikimi vbokanimi kletmi, preje vinsko trgovino in vinotočem, z več stanovanji in lokali, sedaj slabo oskrbovani, se radi starosti po ugodnih plačilnih pogojih in proti prevzemu hipoteka pod ceno proda. Pripravno posebno za vinske trgovce! Naslov se izve v vseh poslovalnicah Jutra. 16809-20 Več stavbnih parcel v bližini glavne carinarnice ob novi Plečnikovi cesti — vodovod, elektrika, ugodno naprodaj. Informacije Janko Stupica, trgovina, Tavčarjeva ulica. 36737-20 Krasno posestvo donosno v Novem mestu, obstoječe lz gostilne, Javne tehtnice, gozdov ln njiv ugodno naprodaj. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod šifro »Zelo ugodno 89.« 16680-20 Trgovlnoi z meš. blagom v Slov. goricah, na odcepku 2 banov, cest, z 5 in pol orali dobro obdelanega posestva, obstoječe ls gadonosnika- njiv ln ma lega vinograda, zaradi družinskih razmer, takoj prodam. Trgovino ali posestvo prodam tu di posamič, ker se nahaja vsako na svoji par celi. Ponudbe na podružnico J\itra v Mariboru pod »Obdelano posestvo«. 16553-20 Enonadstropno vilo kupim na periferiji Ljubljane. Ponudbe na ogl. oddel. Jutra pod šifro »Vila za za gotovino«. jgfe 19563-30 Novo hišo tri dvosobna stanovanja, — vrt, na Smartinski cesti — prodam. Cena 135.000. — Letni donos Din 13.000. — Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 116604-30 Enonadstropno hišo prodam v industrijskem kraju sredi trga. Pripravna za vsako obrt ali trgovino. Cena lelo nizka. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Ugodno 78«. 16736-30 Hiša v predmestju Ptuja z obsežnim nasajenim vrtom in gospodarskim po slopjem ter oral njive pri hiši, naprodaj. Hiša stoji 60 m od ceste ln Ima lepo legp, pripravna za vpokojenca ali obrtnika. Ponudbe pod »Ugodno 452« na oglas, odd. Jutra. 16452-20 Parcela prvovrstna, vogalna, V bližini Vrtače, približno 1000 kv. m, naprodaj. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16686-20 Nova vila elegantna tik kolodvora. 4 sobe, naprodaj. Voda in elektrika. Čuber, Sevnica. 16650-20 PRODAM 2 stanovanjsko vilo pri Tobačni tovarni Din 380.000.—, hipoteka Din 100.000.—, 4 stanovanjska vila v Rožni dolini Din 100.000.—, hipoteka Din 66.000.—, 2 stanovanjska vila za Bežigradom Din 250.000.—, hipoteka Din 56.000.—, 3 stanovanjska vila v šiški Din 160.000 hipoteka Dtn 112.000.—, 3 stanovanjska hiša v D. M. v Polju Din 90.000, hipoteka Din 40.000.—, 3 stanovanjska vila na Ježlci Din 135.000.—, hipoteka Din 125.000.— plačljivo v hran. knjižicah Kmečke posojil, ljubljanske. Gostilna, mlin, trgovina v večj.sm prometnem kraju Dolenjske Din 350.000.—, hipoteka Din 90.000.—. Hiša s trgovskim lokalom. gospodarskim poslopjem v večjem industrijskem kraju ob južni žel. Din 125.000.—, ■plačljivo vse v knjižicah kateregakoli denarnega zavoda. V istem kraju naprodaj novozi-dana 4 stanovanjska vila za Din 200.000.—, hipoteka Din 80.000.—. Stavbne paroele v Rožni dolini, Viču, Mlrju, Trnovem, pri Sv. Krištofu, Bežigradom. v šiški. S toži cah, Smartinski cesti, Koleziji ter tudi v centru. Velikost parcel ln oana po izberi za strnjen in odprt stavbni sistem. Cene zelo ugodne.— Realltetna pisarna KUNAVER LUDVIK. Rimska cesta 6, Ljubljana, telefon 37—33. 69-20 Izredna prilika za naložbo kapltalal Restavracija, zimska ln poletna v centru mesta Zagreba, prvovrstno zidana in najmoderne-Je opremljena, zelo lope steklene dvorane, parketlrane. mize, stoli iz prvovrstnega materiala ln najmodernejše zgrajeni, zelo lep in ve-Uk inventar v vrednosti 200.000 Din, poletni vrt s streho za primer dežja, najmoderneje Je urejeno kegljišče, v katerem igrajo stalno ke-gljaškl klubi. Kegljišče je urejeno s stroški cca 100.000 Din. Posebna oprema za pečenje Jan cev ln pujskov ter če-vapčičev, ograjena od vrta samega. Vodstvo obrata gruntovno zasl-gurano. Zelo velika ln sigurna renta. Vrednost obrata 600.000 Din. Prodaja nujno izpod cene zaradi prevzema dru gega podjetja obenem z inventarjem za prodajo pooblaščena agencija: »KURIR« k. d. Petrinj-ska 45, pritličje -telefon 94-25. 16448-20 Hiša s pekarno in dobro vpeljanim hišnim obratom ln domačim kruhom (stOrbrot) naprodaj zarfcidl smrtnega slučaja. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16397-20 Zaradi smrti veletrgovca z meSanlm blagom, tudi železnlno, sta naprodaj v Misllnju dve trgovski in gostilniški poslopji, enonad-stropni, z več kakor 30 prostori z velikim vrtom ln ledenico. Ribnik za led na razpolago.— Krasen letoviški kraj, 620 m nad morjem, ob vznožju slovitega Pohor J a. Izhodna točka za ture. železniška postaja pošta, brzojav in telefon. Gozdna okolica z veliko lesno Industrijo. Kldorado za lesne trgov ce. Informacije: Pajtler Misltaje. 16301-20 Parcela 1000 kv. m, 7 minut od postaje D. M. v Polju, poceni naprodaj. Keber Leopold, D. M. v Polju. 16307 20 Novo hišo dvoetanov. v Ljubljani —Stožlce S*. 114*. ugodno prodam. Lastnik istotam. 16423-20 Zemljišče obstoječe lz njive tn travnika s prvovrstno zemljo, 1 km ln pol od centra Celja, pripravno tudi za stavbišča aH vrtnarijo, blizu glavne ln tik občinske ceste, naprodaj po Din 10 kv. meter. Naslov v vseii poslovalnicah Jutra. 16300-20 2 trisobni • kopalaioo ▼ Dafanatiaovi ulici hi Opekanki cesta — oddan tak»j. Ptoiavedbe: Gradbena moti, bwwsk« e. JC tfL an« Posestvo v Leskovcu pri Krškem 3 m pol ha ln lepo ure. Jena domačija, ugodno naprodaj. Naslov v vsah poslovalnicah Jutra. 163*4-20 Prodam hišo sredi Vrhnike, obstoječo iz 4 sob, prltiklta in lepim sadnim ter zelenjavnim vrtom. Cena 60.0C0 Din. Poizve se: Ob potoku št. 2. Vrhnika. 16365-20 Posestvo na veselem, prometnem kraju za banovinsko cesto, bližina cerkve ln postaje, vsa zemlja pri hiši. v hiši 4 sobe, kuhinja, klet, hlev, pripravno za obrtnika ali vpokojenca, naprodaj. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16338-20 Nova hiša enonadstropna, dvosta-novanjska, 6 sob, 2 kuhinji, 2 predsobi, pod-kletena, vodovod, elektrika, 700 kv. m vrta, prodam. Poizve se Anton Ropotar, Kranj, Jezerska cesta 10. 16512-20 Hiša obstoječa iz 2 sob, kuhinje in prltiklln z električno razsvetljavo v okolici Celja, ugodno naprodaj. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16290 20 Hišo z moderno urejeno parno petaEuroo. najbolj&e vpeljana v industrijskem kraju v Sloveniji prodam event. oddam tudi v najem. Prodam zaradi bolezni. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16409-20 Hiša v Ljubljani na Mestnem trgu ln trgovina z manulakturo, naprodaj. Itaslov v vseh poslovalnicah Jutra. 14188-20 Mlin lepo urejen na 4 kamne, s posestvom vred na Gorenjskem, — zelo ugodno naprodaj. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16496-20 Hišo z vrtam ob glavni cesti v trgu, pripravno za trgovino ln obrt, prodam po ugodni ceni. A. Wer. 11, Cerknica. 18566-20 Manjšo parcelo v šiški, kupim. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »št. 2222«. 16852 20 Več hiš trg. in stanovanjskih naprodaj, vile, parcele, gostilne in lokale oddam. Jančar. Sv. Petra c. 27. Vse po ugodnih pogojih. 16859-20 Stanovanje Beseda 1 Din. davek 8 Dia. za šifro ali dajanj« naslova 5 Din. Najmanjši znesek 17 Din. Dvosob. stanovanje komfortno, s kabinetom — oddam takoj v Šiški. Vprašati: Trafika, Pasaža. 16410-21 Dvosob. stanovanje komfortno t predsobo, kabinetom, kopalnico in balkonom oddam v novi hiši Jesenkova ul. 4. bivše igrišče Ilirije. Informacije pri Delkin isto tam. 16539-31 Trosob. stanovanje vogalno, 3. nadstropje, oddam sa 1. avgust na Rimski cesti 7. Informacije vrata 18. od 14.—19. are. 16538-31 Trosob. stanovanje solnčno, oddam v novi vili s 1 avgustom. Podrožnik e. L št. 7/L 16496-31 5-sobno stanovanje ali pisarno oddam novembra ali preje. Miklošičeva 14-m 14345-21 Trosob. stanovanje komfortno, v sredini mesta, oddam s 1 avgustom. Naslov v vseh. poslovalnicah Jutra. 16518-21 Dvosob. stanovanje parketlraoo ln a pritiklinami oddam mirni stranki s 1. julijem. — Stožlce 117. 16634-21 Stanovanje podpri tllčno, suho, po zelo zmerni ceni oddam s 1. julijem, s pritiklinami. Prešernova ul. št 15 Moste. 16578-21 Dvosob. stanovanje oddam za avgust. Idrijska ul. 14. 16573-21 Dvosob. stanovanje komfortno, tračno in aolnS-no, s balkonom, oddam ▼ bližini Obrtne šol«, odnosno banovin«. Nealov t vseh poslovalnicah Jutra. »44MU Tri enosobna stanovanja oddam aa takoj. Mala čolnarska uL 4. H074B-S1 Trosob. stanovanje s pritiklinami, oddam za 1. avgust. Medvedova 36. 16560 21 Stanovanje 2 sob s kuhinjo, oddam za 1. avgust. Kapiteljska al. 7/1. 16661-21 Dvosob. stanovanje komfortno*, s kuhinjo, kopalnico ln balkonom, v lepem kraju, oddam mirni stranki s 1. avgustom. Nova, hiša blizu postajališč* cestne železnice in ne daleč od centra. Naslov v vseh poslovalnicam Jutra. 16475-21 Komfortno stanovanje trisobno, a kopalnico, oddam za takoj ali pozneje. Poizvedbe: Menjalnica, Tyr&ev» 31. 16406-21 Stanovanje eno sobo, predsobo, kuhinjo oddam za julij ali avgust eni ali dvema osebama za 250 Din v Rožni dolini c. IV. 20. 18500-21 Sobo in kuhinjo oddam. Poizve ae: Dete lova ulica 4, Moste. 16533-21 Stanovanje eno ali dvosobno z balkonom, oddam ▼ novi hili. Zaloška c. 64a, Moste. 16654-21 Štirisobno stanovanje komfortno v novi vili, oddam s 1. avgustom. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16637-21 Dvosob. stanovanje suho in solnčno v pri zemlju v vili na Vrtači oddam za avgust.— Tobačna ulica 14. 16567-21 Pri remizi v Zg. Šiški takoj oddam enosobno stanovanje. — Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16568 21 Trosob. stanovanje solnčno, s kopalnico tn plin, I. nadstr, oddam za Julij ali avgust. Mesečno Din 900. Naslov: Kavama Majcen. Tyr-feeva c. 51. 16561-21 Enosob. stanovanje oddam. Cena Din 350. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Tivoli«. 16577-21 Stanovanje dvosobno, solnčno, oddam. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16766-31 Stanovanje v novi hiši n« Jesenicah, nddam tistemu, ki mi posodi an.OOO—15-Om Din ali pa na vknjižbo. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 1600421 Trisobno stanovanje s kabinetom in dvosobne s kabinetom v novi hiši, oddam za september ob Rusko-Jesenkovi ulici, na bivSem igrišču Ilirije. 06907-81 Dvosob. stanovanje s vsemi pritiklinami, lepo, oddam takoj v vili na Mnr-ju. — Naslov pove A loma Company d. s o. f. Ljubljana, Aleksandrova Sfi. 1679-21 2- in 3-sobno stanovanje oddam aa avgust. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod «S ta no van je«. 16831-31 4-sobno stanovanje s kopalnico, takoj oddam. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod «1.800 Din«. 16833-® Dve trisobni lepi stanovanji oddam aa 4. VHf. t. 1. ▼ novi Knslerjevi hiši na vogalu Vošnjafcove in Dvora-itove ulice. Natančne poizvedbe v odvetniški pisarni dr. F. Luckmanna, Ljub. Ijana, Gradišče 4. 167S3-S1 ^^tVr Poraba goriva minimalna — 7 1 na 100 km VSI MODELI PROMPTNO DOBAVNI. Glavno zastopstvo: L LOVŠE, LJubljana, Tyrševa 35 Stanovanje 1 ali 2 sobno ▼ pi»tut nadstropju oddam aa 1. avgust v bližini nove gimnazije. Poizve sc Jelov-ikova24. Trnovo. 16550-21 Dvosob. stanovanja zračna, sotnčna lega, oddam. Homan, Sv. Petra c. 81. 16702-21 Komfortno stanovanje dvosobno, oddam s 1. avgustom v Sp. Sliki, MUčinskega ulica 57. 166CT-21 Enosob. stanovanje s pritiklinami, oddam a 1. julijem. Galjevica št. 3, ob Dolenjski cesti. 16701-21 Stanovanje dve sob, s kopalnico ta vseh prltiklln. oddam za avgust. Velika čolnar aka 7. 16668 21 Dvosob. stanovanje blizu kolodvora pošte Kamnik oddam, mesečno 280 Din, Štirje prostori. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Točen plačnik 671«. 26071-31 Dvosob. stanovanje ▼ pritličju oddam s 1. septembrom na Rlmsld cewtl 23, za Dta 480. 16676-21 Dvosob. stanovanje leno. a kopalnico ta pritiklinami, oddam s 1. avgustom. Kopališka ul. 20, pn Mlrju. 16881-21 Dvosob. stanovanje s kopalnico oddam za 1. avgust stranici brez otrok. Jelovilcova 24, Trnovo. ltfJJl-21 Enosob. stanovanje lepo ▼ pritličju • priti-kltaaml oddam za avgust. Habtč, Koo-nova uiica ii. loaat-a Trisobno stanovanje park rti rano, s kopalnico in vsemi pritiklinami oddam s 1. avgustom v Zvo-narski 11. 16766-21 Krasno stanovanje sončno 2 sob se takoj oddam. Triglavska 3 Ljubljana VII. 16769-21 Trosob. stanovanje komfortno, solnčno » vsemi pritiklinami oddam s 1. avgustom. Celovška cesta 28. hiinik. 16651-21 Dvosob. stanovanje in pritikline (eno večjo in eno manjio sobo), oddam z julijem poleg Sv. Kri-itofa. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16652-21 Stirisob. stanovanje v centru mesta na Tjrlevi cesti oddamo takoj ali za 1. avgust t. 1. Vpralati Državna Hipotekama banka, Ljubljana, Frančiškanska ul. 10. 16615-21 Trisobno stanovanje v novi stavbi. Ves komfort: centralna kurjava, topla voda itd. oddam takoj ali pozneje. Naslov T vseh poslovalnicah Jutra. 16608-21 Dvosob. stanovanje moderno, solnčna lega. centralna kurjava, topla voda in ostali komfort. — Oddam % 1. avgustom. — Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16609-21 3-sobno stanovanje lepo solnčno, kopalnica, vrt, pritikline, oddam s 1. avgustom za Bežigradom. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16813-21 Dvosob. stanovanje s kopalnico, plin, se takoj ugodno odda. Informacije 5turni. Stari trg 28-111. 16775-21 Komfortno stanovanje majhno, nedaleč od cen-truma, ilče ves dan odso-na samostojna gospa. Ponudbe na ogl. oddel. Jut- ra pod »Čisto 89« 16789-21 Dvosob. stanovanje s pritiklinami. popolnoma zase. oddam takoj aH 15. julija. LevCeva ulica 11. 16835-21 Trisobno stanovanje oddam, plin, kopalnica, za julij ali avgust. — Medvedova 5b (Ilirija). 16836-21 Linolej prodaja in polaga po reklamnih cenah SEVER, Marijin trg z rasa (Stromfinien) 4 cilindrski avto v brezhibnem stanju, proti takojšnjemu plačilu 23.000.— Motor-LOTZ — Maribor, Državna cesta 2, tel. 28-50 Stanoi un/flH Dijaikeaobe Beseda 1 Din, davek S Din, aa šifro ali dajanje naslova S Din. Najmanjši znesek 17 Dia. Stanovanje dvo aK trisobno, išče drl. upokojenec za avgust, september. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod značko »Mirna stranka 501«. 16501-21a 4-5 sobno stanovanje ▼ pritličju aU v L nadstropju, lščam v centru mesta. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16519-21a Stanovanje eno al*, dvosobno a pritiklinami. Iščeta novo-porodenca. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Od šotna«. 16543-21a Enosob. stanovanje s pritiklinami Išče tri f Lanska družina. Ponud b- na ogl. odd. Jutra pod »Državni uslužbenec«. 16627-21a Enosob. stanovanje s kopalnico ev. s kabinetom išče mlad zakonski par za takoj. Ponudbe na ogi. odd. Jutra pod >Zračno 43«. 16TS3-31a Enosob. stanovanje aolnčno mirno, — Išče upokojenka za avgust. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod >1 oseba«. 16331-21a Enosob. stanovanje lepo, z ali brez kabineta v 1. aU 2. nadstropju, Iščem za 2 človeka. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16507-21 a Eno ali dvosob. stanovanje Iščem aa avgust. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Dve osebi«. 16537-21a Sobo tn kuhinjo, suhi. išče gospa za september, oktober ali november. — Najraje Sp. Slška, do Dravelj. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16549-21a Dvosob. stanovanje s kopalnico, v bližini obrtne šole, iščeta oovoporočenca. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod >St. 100«. 16830-2la Stanovanje 2 sob ■ kuhinjo t L nadstr, solnčno, takoj oddam. Domobranska cesta št. 23. Povpraša« pri hišniku. 16846-21 Enosob. stanovanje krasno s kabinetom, balkonom, vrtom in pritiklinami oddam za 1. avgust mirni družini. Jamikova al. 6. 16724-21 Stanovanje oddam za I. avgust. Poizve se Žibertova al. 30. Sp. JiSka. 16727-21 Dvosob. stanovanje ali enoeObno s kabinetom, svetlo kuhinjo ln pritikline »če stalna stranka treh oseb za avgust event. julij. Točno plačujem. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Cisto ln svetlo«. 16678-21a Komfortno stanovanje iz 2 sob ki kuhinje na Mlrju ali v početfcu Ceste v Rožno dolino ali piott Rožniku išče dvočlanska družina za takoj. Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16829-21a Dva dijaka sprejmem v solnfnn in zračno stanovanje z vso oskrbo. Levst-ek, Hradeckega cesta JO,a 16396-22 3 višješolkam poljanske gimnazije nudim 2 lepi sobi. 20 minut daleč. Izborna hrana, nadzorstvo, nemščina, tramvajske karte, sploh vse ugodnosti. — Cena zmerna. Priporoča se ogl«d! Naslov v vseh poslovalnicah Jutra. 16535-22 Dijaško stanovanje za prvošolca. iščem pri boljišl družini, najraje profesorski. v bližini Bežigrada. Ponudbe na podružnico JutTa v Trbovljah pod »Dobra oskrba«. 16485-22 Boljša družina vzame k svoji hčerki odlič-njakinji IT. gimn. deklico H dobre hiše v vso oskrbo. Lepa zračna soba, ves kom. fort, prvovrstna hrana. Lastna vila, lep vrt. Nemška in francoska konverzacija. Ponudbe n« ogl. odd. Jutra pod šifro »Dobra oskrba«. 16771-32 Sobe išče Beseda 1 Din, davek 3 Din, za šifro ali dajanje naslova 6 Din. Najmanjši znesek 17 Din. Prazno sobo separirano, v okolici Tivolija iščem za 1. julij. Ponudbe na ogl. oddel. jirtra pod »Miren ia točen plačnik«. 16483-23a Prazno sobo pri boljši družini, blizu glavnega kolodvora s 1. avgustom, iščem. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Zanesljiva plačnica«. 16517-23a Lepo sobo s souporab-« kopalnice, — event. hrano .iščem v Milini tehnike. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod značko »Arh c. 16746-<28a Iščem sobo z vso oskrbo v centru. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Snažno 494« 16194-23a Akademik išče mirno, svetlo ln se-parlrano sobico. Ponudbe z navedbo ceniš na ogl. odd. Jutra pod šifro »Mirna 62«. 16682-23a H7T //TJffTiT¥J rJ Trisobno stanovanje s pritiklinami oddam s 1. avgustom 1957. Poizve se Poljanska c. 20/11. 16735-21 Dve enosobni stanovanji lepi, poaenl oddam takoj ali poaneje. Zvezna 14. Moste. 18833-21 Dvosob. stanovanje s kabinetom m vsem kom-fortom oddam s 1. avgustom v Staničevi nI. 20. Poizve se med 9. ie 11. aro pri btlniku istotim. 16708-21 Na Mirjn oddam lsobno stanovanie s pritiklinami stranki brez otrok. Naslov t vseh poslovalnicah Jutra. 16716-21 TOSEMRAJ VjvJUTRU"! Enosob. stanovanje iščem za 200—250 Din. Ponudbe na ogl. oddel. Jutra pod »Enosobno«. 16767-21S Dvosob. stanovanje s pritiklinami in koščkom vrta tudi na periferiji Ljubljane, išče uradniška družina za september alt oktober. Ponudbe na ogl. oddelek Jutra pod »Do 400« I6617-21a l)ra/bc Prisilna dražba 1/3 atavtolšča v lepi legi v Ljubljani pod Rožnikom vVož. štev. 360 katastr. občine, Gradi ško predmestje parcela 53/2 se vrli 1. Julija t. L ob 9. url predpoldne pri sreskem sodišču v Ljubljani, sob« br. 16. Pobližje Informacij,, v spisu A. I. br. 5114/38 16417-32 Hiša z vrtom ▼ Oriovl ulici u, naprodaj na javni dražbi dne 9. 7. 1937. Pojasnila daje pisarna Dr. La-pajneta, odvetnika v Ljubljani, Gosposvetska 4-1, KOMa Beseda 1 Din, davek 3 Din, za šifro ali dajanje naslova 6 Din. Najmanjši znesek 17 Din. Letoviščarjem ki posečate lepe kraje ob topil Sari v Poljanski dolini nazamnjšum. da Imate od 1. Julija do 1. oktobra štirikratno dnevno avtobusno zvezo za Log, Poljana ln Gorenje vas ln sicer lz škofje Lok^-kolodvor Ob 8, 12.30 ln ob 20 url. Direktno lz Ljubljane (postaja protestantov-ska cerfcev) pa ob 16 skozi škof jo Loko ob 17 uri. Avtopodjetje Po-Ijanšek Jakob, 21rl. 16355-31 Lahek tovorni avto iščem za nedeljo 4. julija za prevoz pohištva iz Ljubljane v Savinjsko dolino (60 km). Ponudbe s ceno na ogl. oddel. Jutra pod »Selitev«. 16490-U.j Citraši, citrašinje! Zveaik »Grajski odmevi« Je izšel v m. predelani ln pomnoženi izdaji. Cena 20 Din. Nova komada: »še malo«. Val6?k z besedilom in Marina polka« sta izšla tv.di posebej. Z naročilom prosim pošljite denar ali znamke za 6 Din. Ivan Klferle, Ljubljana, Gosposka 9. 16629 37 Celi orehi tenke lupine 50 kg Din 220.— jedrce, 5 kg. Din 83.—, fr^nko voenina razpošilja — G. Drechsler, Tuzla. 16511 37 VRTNO POHIŠTVO Ležalni stol Din 60.— ležalni stol < 90.—. Vrtni fotelj zložljiv « 60.— verandni fotelj zložljiv UCWjC»lf T*KtftHSLMBft MAVeORtrMf, Milostljiva! ▼■I [mi 1» l«tre najekrtaeje fem——r otvuseai *«v*fc pettebna pe-pn.nla m polovične Mae, V (Daru plakate Je t* Je>*-J ot pre ritmu trrdk« KOT, kj*«Ars«T» Meetai trg S. m» FL-iT pravi sovražnik mrčesa Bog tc obvarji nočnih tortnr — Slaba sredstva te lie bodla FLIT.je vode?! proizvod vSO drla-vah. — najboljši znak moči in ubojnega delovanja — ker vsebuje in je ljudem neškodljiva. Varuj se pred nadomestili pod imenom Flit. Pravi FLIT je samo v plombirani ročki. Pazi na garancijo: rmeno barvo, £rn rob lu FLIT vojaka. m"1.*'«« Sobo odda Seseda 1 Din, davek 3 Dm, M Šifro aii dajanje naslov* K Din. Najmanjši tneeek 17 Dm. Lepo sobo •pcemijen«, »veti«, 65«to, »d.i-«« 1. julija. Gradišče 'Opremljeno sobo |>»:-ketirafw>, »tujo sepaii- rano. U h K o s uj-orabo tn-hinje, oddam. Naslov » vseh po:uova.*.eal> Jntra. 16317-38 Meblovano sobo • posrbnim vhodom, ta 3w>j oddam. Tyrteva e. 51 U. Marv. 16«a> 23 Meblovano sobo c pos ebnim vliodom. takoj oddam 1 aii 2 osebama. Sprejmem sostanovalca. Uiica na grad S. 16576-23 Opremljeno sobo K eno ali dvema posteljama.. veiiko, solnčno, jiijmo in čisto, s posebnim vhodom, par sto .korakov od Zvezde, T«r koj oddam. Naslov v •»■»eh pcsiovalnicah Jutru. 16575-23 Sobo lepo, solnčno, a posebnim vhodom oddam na Erjavčevi c. 4, pritličje, ti.ee.no. 15572 23 I Prazno sob« t potebnim vhodom, elektriko oddam. Drenikova ol. 28. 16643-23 Sobo lepo opremljene z 2 paste- liama, oddam boljšim osebam ali zakonskemu para. Jernejev* 9/11. Šiška. 16644-23 Meblirano sobo lepo, s posebnim vhodom takoj oddam. Jfa-al dična a vso oskrbo ali brez nje. Ponudbe pod »Takoj 85« na ogl: odd. Jutra. 16685 23 Solnčno sobo lepo, s posebnim vhodom, oddam takoj. Postojnska 19 16704-23 Dopisi Vsaka besen* i D'.n; davek 3 Dm. za dajanje naslova 5 Dn; najmanjši tnesek 30 Din. Zasebni uradnik diskreten, 401«*en, išče — saradi pomanjkanji znanstva v ivrho skupnih sprehodov in razgovora samostojno gospodično ali vdovo primernih let. Dopise s celo sliko, ki se na zahtevo vrne, poslati ped »Diskreten uradnik« na ogl. odd. Jutra. 16427-24 ■1673 Lepo Čisto sobo z eno ali dvema posteljama, oddam čez počitnice z vso oskrbo ali brez. Miklošičeva 15/IV. desno. 16712-23 Sobico ln svetlo, oddam 1—2 solidnima gospodoma. poteg Ljudske kuhinje. — Bolha, Streliška ul. 10 H. Ogled od 12 do 2 ure, v nedeljo ves dan. 16858 23 Sobo % dvema posteljama oddam z vso oskrbo ali hi^z. Istotam se sprej-aostanovalec akademik, sprejme se tudi sostanovalka. 2ido"akA ulica 6-1. 167S1 23 Lep« sobo oddid-.''J^tra po4, računi'— julij*. ' ' 16584:24 Komfortno sobo mirno, v vili, center, oddam takoj, prazno ali opremljeno za 1 ali 2 osebi, event. telefon, -r-N as lov v vssh poslovalnici^ Jutra. 16696 23 Solnčno sobo v pentru, f posebnim vhodom, oddam gospodični. Naslon1 v vseh poslovalnicah Jutra. 16700-23 Posestnik star 45 let, želi znanja zaradi žer.itve z gospodično, tudi vdovo srednjih let z nekaj gotovine. Dopise na podružnico Jutra v Oslju pod »Dobra žena«. 16389 24 Vsaka bes.da 3 i>n; davek 3 Din, za dajanje naslova d Din; najmanjši znesek 20 Din. Gospodična risoke lepe postave s 30.000 din premoženja bi se poročila z gospodom inteligen-tom z sigurno eksistenco od 37—47 let. Dopise če mojfoče s sKko pod šifro >Dobro srccc na ogl. oddel. Jutra. ■ - • 16298-35 401etna solidna, 40.000 Din. bi poročila resnega, značaj nega gospoda z boljšo, stalno službo ali premožnega. dobro vpeljanega obrtnika — 50 let. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod >Zažaljen srečen dom«. 16149-25 Osamljena gospodična srednjih let premožna in čiste preteklosti bi poročila moža dobrih lastnosti z sigurno eksistenco, najrajši državnega uradnika ali penzionista od 40 do 50 let. Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »J. B. 39«. 16548-25 Kmečko dekle boljših ' staršev, stara 20 let. zelo simpatična z Din 100.000 gotovino se želi poroditi. Informacije z prednakazilom Din 10 v znamkah daje Ju-gotok, Zagreb, Ilica 31. 16559 25 Želim poročiti natakarico, ki ima. aH bi lahko dobila svojo konoestjo. Dopise na podružnico Jutra v Celju pod »Poštena«. 16291 25 Direktor več joga privatnega podjetja v Sloveniji, 30 let star. simpatična pojava z Din 5000 mesečne plače. išče s"*bl primemo drufcico. Informacije % prednaJcazilom Din 10, v znamkah daje Jugo-tok. Zagreb, IUca 31. 16560 2S Fina šivilja želi resnega znanja z dobrosrčnim starejšim gospodom. — Ponudbe na ogl. odd. Jutra pod »Zcnitev«. 16505-25 Gospodična učiteljica, se želi žara dl pomanjkanja poeman stva in zaradi možitve, eemaniti s nje primernim gospodom v starosti 37 do 4S let. Doptee na ogl. odd. Jutra pod »Skorajšnja odločitev'. 16420 25 Mlad obrtnik išče pošteno e predajajo pri trrdkah: LJUBLJANA Drog. Gregoriž Drog. L Kane, Nebotičnik MAnman Drog. 11. Kane CBLJB Drog. 7. Vrtove« METODA ZA NEGO LEPOTE COTY lepa priletna«* h *»ake ieaike. Zahtevajte aa* speeijalne broiuro .Pot d® lepote* manjlega očitka svoje vesti, pravi ljubav-nik a metre«o. Dve leti ga vidimo stalno na pojedinah pri ljubici, ne da bi njegova žena količkaj sumila o moievih zablodah. Ali nekega dne, ko mladi mož običajno spet pride na kosilo k »voji ljubici, zavoha že na pragu vse drugačni vonj, kakor ga je bil navajen, — je ngodilo ? vpraša vznemirjen. Kaj n« bomo kosili doma? — Da, da, komaj izreče njegova tajnica in i« plan« ▼ jok: — Oh, dragi, oprosti, oprosrtl! Kako dober si mi bil. Zdaj je vsega konec. Vse bom pretrpel«, če zaradi drugega ne, zavoljo apodtovanja tvoje žene. Ona je biser, ta. tvoja žena, dragi. — Moja žena ... Kako ? — Evo ti, čitaj in vse bog mzumel. In « tresočo se roko mu ponudi pismo. Poparjen čita: »Gospodična! Vse sem zvedela., ne Obtožujem. Nisem znala osrečiti svojega mo-ž*. Zaradi tega se umaknem iz njegovega življenja in nikoli ne boste čuli o meni. Ali, ker vas m°j mož ljubi, dovolite vaši nesrečni ri val in ji, da vam da nekoliko nasveta. Moj mož je velik gurman, gospodična! Obdržali ga boste le S pomočjo miae. Mogoče vam še ni povedal svojih priljubljenih jedil. To so zelo mehko kuhana jajca, telečja glava, krema s kimnom, na koncu pa puding na loju. želim vam mnogo sreče« Mož prebledi, tajnica stoka: — Poslušala sem nasvet tvoje žene, dragi. Zmerom te bom ziuala postreči s tvojimi najdražjimi jedili. Vse je pripravljeno, česar si tako želiš in Q čemer mi nisi nikoli govoril... Pojdiva k mizi... In kakor z vodo polit kužek pristopi ne-: srečna žrtev kuhalnice za novim zmajem svojega želodca k mizi... Za izolacije proti vlagi in hitro izolacijo cementa »BETONIT« Zahtevajte navodila! — Betoni t. kem. izdelki aa gradbeno industrijo, Maribor. 4953 ......................................... Mlada ljubezen Fjodora šaljapina Slavni ruski pevec je izdal v po-icbni knjigi svoje spomine. Poglavje njegove prve ljubezni dokazuje, da je bil veliki pevec že na početku svoje kariere strasten častilec ženske lepote. Sam šaljapin pripoveduj«! Spominjam se, da sem se nekoč zaljubil v dekle iz ene najuglednejših petrograjskih družin, Njen oče — visok vojaški dostojanstvenik — je bil tisti čas namestnik' v Tom-Sku, v Sibiriji. Moja sredstva so bila siromašna, tem bolj bogate so bile moje nade. že misel na poroko z aristokratskim dekletom bi bila izzvala škandal, da bi se moral umakniti v inozemstvo. Ali kaj hočete? Bila sva mlada, ljubila ®va se vsak večer, v zavetju teme. Oprezna na vse strani je prihajala kraljica mojega srca k malim vratom domačega vrta, kjer sem jo vea drhteč že čakal. In skozi hladno železje ograje ?va vsa srečna šepetala svoj duet. Nedolžno razmerje je trajalo že mesec dni, ko mi je bila prvič poverjena uloga doa* Kihota v istoimenski Massenetovi operi. Od tedaj so se razmere zame poslabšale. V moji nemirni glavi so se Dorninli jiviti naklepi, predrznost je zmerom bolj prepuščala mesto brezumni smelosti. In neke noči je prišlo do katastrofe. Kakor običajno sem spet prišel na kraj sestanka «!i na moje veliko iznenadepje se je sladka Dulclneja topot zelo zakasnila. Minila je že ura, ko je prišla. Ni mi dala časa, da mi pojasni vzroke neobičajne zamude, temveč je z jokajočim glasom povedala, da je nenadoma prišel iz Tomska njen oče in da so mu neke dobre duše na-tvezile najino skrivnost o najinih nočnih sestankih. Toda čeprav ni strašni bič za sibirske izgnance tedaj pogodil mojih pleč, vendar kazen ni bila manj strašna. Moja lepa Dul-cineja je naenkrat prestrašeno kriknila in pobegnila, a nek zamolkli glas je dejal: — Kaj vam mladenič gori ruska gruda pod nogami in hočete res nekaj časa stopati po sibirski zemlji? Naglo sem se obrnil in pred menoj je stal, obdan od dveh častnikov strašni, bradati namestnik iz Tomska. IskFeno moram priznati, da mi je v tem trenutku ušla vsa bojevitost. Moje opravičevanje, izrečeno v najuljudnejšem tonut ni pomagalo in moral sem to noč razmišljati na trdi deski zapora o brpzplodnosti lirične umetnosti v življenju, medtem ko je pred mojimi očmi že vstajala pošast daljne Sibirije. Naslednje jutro so me, po posredovanju ravnatelja carskega gledališča izpustili na svobode-.., Ozdravljen sem bil vsaj za nekaj časa od moje nevarne bolezni, čeprav se nisem, žalibog, za vselej izlečil. Na mali svečanosti, prirejeni od najuglednejše moskovska družine, sem odpel neko« liko romanc in se seznanil z neko gospodično, tako lepo, da... Ne bom je popisoval, ker se že ne spominjam več njene vnanjosti. Dovolj naj bo, d* ji je bilo ime Ksenije in da sem jo tisti mah do norega vzljubil. Kaj zato, če je moja prejšnja ljubica, namestnikova hčerka, bila po svojem položaju daleko nad menoj, Ksenija je bila v primeri ž njo najmanj... v stratosferi. Iz te višine težko, da bi mogla opaziti mene, revnega smrtnika, ki sem tedaj večkrat mislil na to, kako bi se dalo živeti s enim kosilom na teden ... Povrh je bila Ksenija še zaročena z nekim knezoip, v katerega žilah se je pretakalo nekaj litrov eanike krvi. Stvari torej, ki bi bila vaškega »plašile, a ne mene. Morda zato, ker sem ai na večer nadeval maske carja Borisa ali Filipa španskega... S to svečanostjo je spojen tudi moj aaj-neprijetnejši spomin. Dvorjani v bogatih livrejah so stregli na malem zlatem pladnju neke vrste zrnaste. črne in svetle paste, ki jih še nisem nikoli videl, in sa katere nisem spal, čemu so sploh. Opazivši mojo vznemirjenost, ge mi je približa! sam knez, moj tekn^ec in ifii porogljivo dejal: — Tprej sa vam kaviar ne dopade? Smelo sem odgovoril: — Pa še kakP! Nikoli ne stopim na oder ne da bi ga prej pojedel dva ali t ni hekte!... Knez se je ironično nasmehnil in edfs-voril: — Ni junaško pojesti preveč kaviarja, dragi šaljapine ... Dovolite! In ie m« je obrnil hrbet. Nekaj miaut kasneje »«m Qpa#il. H*Ho »e gM(8¥> med katerimi sta bila tudi Ksenija in knes, ozira name in smeje. Zardel sem in od te« dajdaj občutil neutolažljivo mržnjo do kneza. isto noč po svečanosti sem se odločil, pokarati Kseniji, kako plameneči žar js Vžgala v meni njena lepota. Ko so ugasnil« luči v palači, sem vzel balalajko in odšel pod okna lepotice- Kakor vidite, me je lirične ipanija, ponovno zagrabila. Improviziral sem serenado, ki se mi je dozdevaj (Jivns, ki g*, saj to noč, ni *eia uspeha. Nisem obupal in že prihodnjo noč sem štora poskusil. Zaman. Več poči eem ponovil svojo serenado, vselej brez uspeha. Končno sem dosegel rezultat, straien in nepričakovan, Neke noči, ko sem vežbal svoje pevske vrline s vso silo svoje duše, je odjeknil keog men« neobičajen zbor. Z
 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2016    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh