logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0

Natisov 15.000.

i „5tajerc" izhaja vsaki
petek, datiran z dnevom

naslednje nedelje.
Naročnina velja tJ^kv-
širijo: za celo leto
3 krone, za pol in četrt
leta razmerno; za Ogr-
sko 4 K 50 vin. za celo
leto; za Nemčijo stane
za celo leto 5 kron, za
Ameriko pa 6 kron;
za drugo inozemstvo se
računi naročnino z ozi-
rom ra visokost pošt-
Bine. Naročnino je pla-
čati naprej. Posamezne
Štev. seprodajajo po 6 v.
Uredništvo in uprav-
■iStvo se nahajata v
Ptuju, gledališko po-
slopje štev. 3.

Dopisi dobrodošli in se
sprejemajo zasionj, ali
rokopise se ne vrača,
Uredniški zaključek je
vsak torek zvečer.

Za oznanila uredništvo
ni odgovorno. Cena
oznanil (inseratov) ja
za celo slran K 64, za
Vi strani K 32, za V«
strani K 16, za >/■
strani K 8, za >/i«
strani K 4, za "^
strani K 2, za '/u
strani K 1. — Pri ve&>
Uratnem oznanila s«
cena primerno zniža.

Stev. 32.

V Ptuju t nedeljo dne 9. avgusta 1908.

IX. letnik.

V  zmislu strnnkinih določb sklicujemo tem
potom

II. strankarski zbor

»Napredne zveze („Štajerčeve stranke")
ki se bo vršil

v nedeljo, dne 23. avgusta 1908 popo-

ludne v prostorih „Vereinshausa"

v Ptuju.

OV Dnevni red se žo naznani. Vabila bodejo
pravočasno razposlana. Pristop bodejo imeli le
poTabljenci. Ako bi ie kateremn naših zaupni-
kov in somišljenikov vabilo ne dostavilo ali pa
ako bi kdo želel se shoda udeležiti, naj nam to
naznani.

Obenem ■ tem strankarskim zbo-
rom se vrši isti dan in. v istem lokala

II. letni zbor „Štajerčevega"
tiskovnega društva,

na katerega so v* bi jeni vsi člani.

Na veselo svidenje!

V  Ptuj n, 1. avgusta 1908.

Z naprednim pozdravom !

Strankino vodstvo in odbor Jisk. druživa*.
Hofrat Ploj - govorite!

Med volitvami ste Vi iu Vaši Črni in beli,
blagoslovljeni in irakarski prigauiači vedno kri-
čali: Volite c. kr. dvornega svetnika dr. Miro-
slav» Ploja, kajti to je mož, ki ima na Danaju
vpliv, kateremu dovoli vlad« v«e, kar zahteva,
ki dobi za svoje volilce sleherni pndobitek . . .
Mislili smo, da bode pričelo po ptujskem okraju

mleko in med teči, ko je-prišla vest, da je hofrat
Ploj izvoljen v državni zbor.

Ali motili to so kroto, vsi tisti, ki so upali
od Plojeve izvolitve boljšo bodočnost. Mi pnbi-
jemo za danes le sledeča dejstva:

1.  Na Kranjskem ni napravila suša
toliko škode kakor pri nas in je ta kronovina
tudi mala deželica. Vendar pa so dobili kranjski
posestniki v odpomoč 200 tisoč kron.

2.  Na Primorskem se istotako ne opa-
zuje tako grozovite posledice suše kakor pri nas.
In vendar izjavlja primorski poslanec S t r e k e 1 j,
da je pridobil za t&mošnje posestnike 142 ti-
soč kron podpore.

In na spodnjem Štajerskem??? Niči Niti
vinar j a kme t j e doslej še niso do-
bili. Niti enega voza mrve in niti
krompirja nismo dobili t

Hofrat Ploj, Vi ste državni in deželni po-
slanec, Vi edino ste odgovorni za vse to, Vi
morate pomagati in kaj storiti!

Hofrat Ploj, zakaj spite za pečjo, medtem
ko poslanci drug h ki ••ovin delajo in pridobi-
vajo svojim volilcem ?!

V svojih listih in lističih je hofrat Ploj iz-
javljal in še izjavlja, da „je storil glede podpore
po sufii prizadetim posestnikom že vse9. In
koliko smo doslej dobili? Nič!II Na svojih sho-
dih izjavlja dr. Ploj, da je .delal* in da »dela"
za ljudstvo. Ali kaj imajo Plojevi volilci od tega
dela? Nič M! Na kmetskem zboru v Ptuju je dir.
Ploj izjavil, da je že ,v»e storil", da bodejo
kmetje dobili podporo. Ali je doslej po preteku
celih mučnih tednov svojo obljubo izpolnil ? N e,
nikdar ne! Nčjsar doslej ni pridobil za svoje
volilcj . . .

Politični hinavščini, političnemu j e z u-
vitizmu tega poslanca Ploja, ki poslanari
menda le v svoj lastni dobiček, se mora
iztrgati krinko raz obraza. Zato povemo sledeče,
kar se da dokazati pred sodnijo in z dovolj pri-
čami : — V času volilnega boja za državni zbor
Brno vedno naglašali, da mora biti poslanec kme-
tov neodvisen proti vsakomur, v prvi vrsti
pa proti vladi. Dr. Miroslav Ploj ni neodvisen

na nobeno stran. On je cesarsko kraljevi
uradnik, ki mora plesati, kakor mu vlada
žvižga. On je poleg tega človek, ki hoče „še
več" postati, kar je. Kot mladi človek je postal
hofrat in bil je vedno Bprotekcijsko dete" go-
tovih činiteljev. Postal bi rad minister in
zato drži jezik raje za zobmi, nego da bi glasno
vpil : štajersko ljudstvo stoji pred
lakoto... Hofrat Ploj molčim vlada molči
tudi, — Ploj ne zahteva za svoje volilce
ničesar in vlada ne da vsled tega ničesar, —
Ploj nima nikakoršnega vpliva, ker je
uradnik vlade, in vlada se zato smeji in roga
revščini ljudstva . . .

Na kmetskem zboru v Ptuju je dejal go-
vornik Linhart, da morajo poslanci b r e z-
obzirnonastopati i proti vladi, ako
bi ta ne hotela ničesar dati. Takrat je vstal
poslanec Malik in to obljubil. Ploj pa je sedel
za mizo in ni Črhnil besedice. Ploj
sa je bal, da bi napovedal vladi boj, ako ne bi
dala ničesar, b a l se je za svojo oseb co, bal za
svoj prihodnji dobiček, bal za svojo .karijero".
Po shodu pa je "FIoj ureuniitn "^miianu -pr&u - -
pričami zatrjeval, da ni hotel tega reči, da bi
,Bhoda ne zadrževal". O ti nedolžnost, čista kot
lilija v — močvirju 1 Mi ne verujemo tega,
pač pa ponavljamo, da se je Ploj bal in da se
Še boji vlade in da ravno zaradi tega ne
more ničesar doseči za svoje volilce.'

Pa še nekaj! Zdi ss nam (in v prihodnji
Številki bodemo prinesli za to dokaze), da hofrat
Ploj sploh zadržuje podporo. S tem hoče
osmešiti kmetski zbor v Ptuju, ki je bil sklican
od naprednjakov. Kmetskega shoda v zgornji
Radgoni se ta „c. k. panslavist Fric Ploi" sploh
ni udeležil. Ploju bi ne bilo prav, da bi
kmeti dobili podporo, ker ne paše to v njegove
račune... Oj hofrat Ploj, mi poznamo Vaše na-
kane in Vam bodemo zmešali štreno, pa naj velja
kar hoče. Hinavščina v politiki ne bode vladala!

Tako stoji tedaj zadeva! Ali okrajni zastop,
ki obstoji iz neodvisnih in nevpogljivih napred-
njakov, d e 1 u j e n a p r e j. Mi se ne oziramo
ne na desno, ne na levo; ali za staje r-

Prošnja za dež.

Sprejeli smo in objavimo: P. n. uredništvo
.Štajerca" v Ptuju.

V zmislu § 19 tisk. zak. zahteva podpisani
kn. Sk. žapnijski urad, da sprejmete na notico
v Vašem listu z dne 19. julija 1908 št. 29 pod
zaglavjem „Pro3nja za dež" dobesedno sledeči
popravek in ga objavite na istem mestu in z
istimi črkami v prihodnji številki Vašega lista :
Ni res, da cerkvenemu odboru ni bilo nikoli
treba delati težkih cerkvenih računov, kajti g.
župnik so bili zadovoljni, če so se cekmeštri
samo podpisali na prazen papir, ampak res je,
da so se cekmeštri podpisali zmiraj pod popol-
noma izvedene carkvene račune. Ni res, da ka-
dar se oznanijo kakšne nepotrebne volitve, vse-
lej reče župnik: volite tega, tega in onega, to
so katoliški možje! Kdor je proti meni, ta je
proti sveti veri; kdor pa je proti sveti veri on
je proti Bogu, tisti pride v pekel! Ampak res

je, da podpisani katariuski župnik m nikdar ni-
komur narekoval, kogt naj voli. Ni res, da sta
žopan in c8kmešter prišla prosit, da bi Župnik
hitro napravil procesijo, da bi izprosil deža, am-
pak res je, da po tem poslu župan in cekmešter
nista bila nikdar pri župniku. Ni res, da so od-
vezali dedek cekmešter robec in vsipali na mizo
55 kron župniku, ampak res je da župniku dedek
cekmešter tega niso nikdar storili. Ni res da
g. župnik k možakarjema govorijo tako-le : .Zelo
me veseli, ljuba moja, da se v nesreči spomnite
na Boga. Pa jaz mislim, da še ni tako hudo.
Tudi ne smemo preveč tirjati od nebeškega
očeta. Vidite, na spodnjem Štajerskem, kjer
imajo veliko vinogradov, pa potrebujejo snho in
vroče vreme, drugače dobijo slabo, kislo vino.
Zato mislim, da storimo prav, ako s procesijo
še nekaj čaao počakamo. Kadar bodem videl,
da je zelo velika potreba, bodem že naznanil
molitve za dež. Hvala za denar in lahko noč!"
Ampak res je, da nisem nikdar ničesar od tega

govoril, niti obema možakarjema niti posamez-
nemu možakarju, ker nisem bil naprošen za pro-
cesijo. Ni res, da znamenje, da se bo vreme spre-
menilo, zapazivsi, je župnik hitro napisal dve
pismi in ju po mežnarju poslal sosednjima žup-
nikoma, ampak res je da župnik ni vremena
študiral in da po mežnarju ni pošiljal pisem so-
sednjima župnikoma. Ni res da je šel župnik
v šolo in napovedoval iz cele fare zbraoim šo-
larjem, da bade črez dva dni ob devetih pred-
dopoldne procesija za dež k Marijini cerkvi so-
sednje fare, ampak res je, da župnik v šoli ni
napovedal procesije k Marijini cerkvi sosednje*
fare, ker tukaj Marijine cerkve v sosednjih farah
nimamo. Ni res, da k procesiji je šlo, kar je
le moglo od doma, ampak res je da procesije
ni bilo. Kn. šk. župnijski urad Sr. Katarina v
Lamingu na gornjem Štajerskem, dne 1. Av-
gusta 1908.
                            Josef Slatinsky

župnik.

akega kmeta zahtevamo to, kar je
kranjski in primorski kmet že davno dobil. In
dosegli bodemo tO! Kmetje pa ai zapomnite
svojega „ poslanca' dr. H. Ploja, kateremu smo
krinko is obraza strgali. Ta mož mora izgi-
niti iz političnega površja, kajti polovičarstvo
in sebičnost sta njegovi glavni lastnosti. V b o j
proti vsem, ki ljudstvo zatirajo!

Politični pregled.

Otvoritev štajerske agrarna banke. Piše se

nam: Štajerska agrarna banka vp. zadr. z o. z.
je pričela s 1. t. m. svoje delo. S tem ae je
uresničila stara želja naprednih kmetov in sploh
■rednih stanov. Podjetje je čisto gospodarsko in
se drži strogo od vseh strankarsko - političnih
stremljenj. Goji vse vrste kredita in sprejema
tudi vloge od nečlanov, ki se od dneva vložbe
naprej že obrestujejo. Dalež z\ člane znaša 20 K,
tako da ae zamorejo najširši sloji prebivalstva
na tem podjetju udeležiti. Zdaj je stvar vaeh
onih krogov, ki se zanimajo za primerni uspešni
razvitek kmetskega in obrtniškega srednjega
stanu, da pospešujejo štajersko agrarno banko
in ji pripomorejo k dosegi njenega cilja. Šta-
jerska agrarna banka ima svoje pisarne v Gradcu,
Sporgasae 11, I. nadstr. kamor se imajo poši-
ljati vsi dopisi.

Rekruti leta 1908 pridejo k prezenčni službi
pri vseh vojaških oddelkih in zavodih s 6. okto-
brom 1908 pod orožje. EInoletni prostovoljci,
rekruti vojne mornarice in c. in k. zavodov za
plemstvo konj, ki naj bi se izobrazili za rezervne
častnike, so poklicani za 1. oktobra 1908. Na-
domestni rezervisti ae pokličejo po določbah
vojnih predpisov k 8 tedenski vojaški izobrazbi.
Vojaška teritorialna komanda so opravičena, del
nadomestnih rezervistov šele v spomladi 1909
k vojaški izobrazbi poklicati. Tudi smejo zadr-
žati podčastnike in šarže, ki bi imeli iti na do-
pust, za 8 tedensko izobrazbo rezervistov. Tem
ae vračuni to službovanje potem za 1. in 3. orožno
vajo

Dobava usnjenega blaga. Vojno ministerstvo
je razpisalo potom oferta 44.841 parov čevelj,
_..a<<aR n««>—^&ltp»gj»-,fl.HO puroT Vilom iu veC
jermenov, tornistrov itd. Ta dobava je določena
za male obrtnike. Prošnje so vložiti do 7. sep-
tembra 1908. Pogoje ae uvidi lahko pri trgov-
skih zbornicah.

Rdeči znaki pri vojakih. Pri vojaških vajah
ao bili doslej označeni .sovražniki" z belerai
trakovi. Odslej postanejo li znaki beli.

Kmetski zbor v zgornji
Radgoni.

Zg. Radgona, 2. avgusta 1908.

Kakor drugje prinesla je tudi v zg. rad-
gonskem okraju letošnja auša ljudstvo v tako
bedo, da se je bati lakoto, ako ne bi vlada po-
magala.

Župan trga Zg. Radgona, g. Joh. Kurbus,
ki je dobival dan za dnevom pritožbe o bedi,
sklical je vsled tega za danes javni kmetski zbor,
na katerega ao bili vabljeni tudi okrajni nastop
zg. radgonski, občine cslega okraja in "poslanci
gg. V. Malik, dvorni svetnik dr. M. Ploj, RoŠkar
in Ivan Kočevar.

Shod, ki se je vršil v veliki dvorani hotela
.Elefant", je bil mnogobrojno obiskan. Čez 1500
oseb je stalo rama ob rami in vsem se je brala
ekrb za svojo eksistenco iz obraza.

Župan g. Kurbus je pozdravil zbor in pred-
stavil došlega poslanca g. Malika. Za predsed-
nika zbora ae je izvolilo g. veleposestnika O.
Zorzini, za njegovega namestnika g. veleposest-
nika F. Wratachko in za zapisnikarja g. šolo-
vodja deželne viničarske šole A. Pirstinger.
Predsednik je otvoril zbor in podelil g. Wratachku
besedo. Le-ta je razložil zbranim kmetom po-
men in naloge zbora. Naglašal je posebno, da
je dolžnost poslancev, da v takem žalostnem
času svojim volilcem pomagajo. Obžaloval je, da
raz ven posl. Malika ni nobeden povabljenih po-
slancev prišel. Posl, Roškar je pozdravil pismeno
zbor in je pisal, da ima drage opravke (Klici:
Je menda na koline povabljen) ter se ne more
shoda udeležiti. Deželni poslanec Kočevar zopet
je naznanil, da kot deželni posalanec ne more

ničesar storiti in pomagati (!). Gospod hofrat
Ploj pa ni prišel in tudi pisemca ni poslal, da
bi svojo odsotnost opravičil. To ai bodejo volilci
pač zapomnili. Istotako ae ni udeležil okrajni
zastop zg. radgonski shoda in sploh ni ničesar
v tej zadevi storil (Klici kmetov i Zdaj nima
nobeden časa, pri volitvah pa vsi!).

G. Wratachko je nadalje naglašal, da
je posl. Malik vedno zahtevam volilcev ustregel
in da jih je dobro zastopal. Zato upa, da bode
tudi v tej veliki revščini vse svoje moči zastavil,
da bode vlada hitro in krepko ter izdatno po-
magala.

Posl. Malik, ki je prišel iz Gieshiibla na
severnem Češkem, stopil je burno pozdravljen
na govorniški oder. V daljšem lepem govoru je
izjavil, da bode deloval ne samo kot poslanec
revnega prebivalstva v zg. Radgoni, temveč kot
zastopnik revežev sploh. Povedal je, da je že
stavi! dotične predloge in da je Btoril vse mo-
mogoče korake, da zasiguri hitro in izdatno po-
moč. Povedalo ae mu je, da je dobila finančna
deželna direkcija že nalog, ozirati se na trpečo
prebivalstvo pri plačanju davkov. Opozoril je
torej one revne kmete, ki letos ne morejo davka
plačati (kar je akoraj pri vsakemu), naj grejo
takoj k davčni oblasti, ki bode ustavila rubež!
Vsakdo se pri tema lahko na posl. Malika skli-
cuje. Nadalje je poročal g. Malik, da se je rev-
ščino ljudstva od raznih strani izrabljalo. V Halo-
zah, kjer je napravila torja veliko škodo, ao ure-
dili Ploj in njegovi petolizci razdelitev podpor
tako, da ao njegovi pristaši po 400, 600, 800 K
dobili, drugi pa, ki so bili še revnejši, le 5, 6,
8 do 10 K. Zaradi te krivičnoBti v razdelitvi
naredil si je Ploj veliko sovražnikov. Ako se
gre zato, da ae bližnemu pomaga, potem naj"se
ne gleda nato, je-li je dotičnik Nemec, Slove1-
nec, Italijan ali karkoli. Malik je izjavil, da ni
za denarno podporo, temveč za razdelitev krme
in življenskih sredstev. Končno je priporočal'
govornik kmetom, naj še malo potrpijo in ži-
vino po možnosti z listjem, slamo itd. preredijo.
P o m o č mora priti!

Predsednik ae je zahvalil posl. Maliku z ia-
krenimi besedami za njegovo delo in ga prosil,
naj u* delo nadaljuje. G>.JV«ataohko pa je poslo-
venil govor.
                      s

Potem je predlagal župan Kurbus izvolitev
odbora za pomoč, ki bi imel stopiti v dotiko z
vlado. Izvoljeni so bili gg. O. Zorzini, F. Wratachko,
L Bouvier, K. Korath, A. Pirstinger, V. Stein*
brenner, S. Erechenjak, L. Schigert, A. Mar«
nauer, J. KrempI, J. - Pratscher, J. Baner, A.
Kreft, K. Kreft, V Matjašič, A. Keller in J.
Kurbns. Tndi posl. Malika se je izvolilo v ta
odbor. Potem je aprejel zbor aledečo
važno

resolucijo:

Danes dne 2. avgusta 1908 dop. ob 10. uri
v gostilni .Elefant" v Zg. Radgoni zborujoči
kmetski shod je aprejel z ozirom na vaied le-
tošnje suše povzročeno bedo bledečo resolucijo
in prošnjo na visoko vlado:

1.  Vse deželno-knez ne davke naj se odpiše
in občinske ter okrajne doklade za dobo enega'
leta od strani države povrne.

2.  Davčne ekaekucije naj se takoj za 1 leto
brezobrestno ustavi.

3.  Vlada naj krmo, kakor: mrvo
krepimo krmo, krompir itd. boljšim posestni
kom po navadni ceni, revnim pa zastonj loko
Radgona odda. Na kupnino naj se 1 leto po-
čaka.

4.    Vlada naj revnemn prebivalstvu življen-
ska sredstva, kakor: krompir, koruzo, Zelje,
kruh, žitje, fižol itd. brezplačno odda.

5.  Na ta način dobljeno krmo in življenaka
sredstva ne sme dotičnik naprej prodati ali po-
dariti. V takem slučaju naj se kupca kakor, pro-
dajalca strogo kaznuje.

6.  Vlada naj za vse kmetijske produkte za
I gospodarske namene pri vseh železnicah pri-
merno znižanje voznine povzroči.

7.  Vlada naj dovoli klanje v sili vsled po-
manjkanja krme.

8.  Vlada naj takoj tndi za Ogrsko prepo-
ved izvoz krme, krepilne krmeiatelje itd. izda.

9.  Vlada naj čimprej« krmo preskrbi, da ne
bodejo kmetje prisiljeni, žitiho po najnižjih ce-
nah prodati.

10.    Vlada naj v spomladi pewatcikom

dobro, breznapačno, zdravo seme in umetni gnoj
razdeli.

11.   Vlada naj občinam za potrebne javne
zgradbe brezobrestna posojila podeli.

12.    Vlada naj nredi, da se vrši razdelitev
krme in življenskih sredstev po izvoljenemu od-
boru in pod nadzorstvom politične oblasti. Tudi
naj vse tozadevne razglase in naznanila tema
odboru v roke predsednika g. d. Zorzini pošilja.

13 Vlada naj posestnikom živine tudi sol
razdeli.

14. To rezolncijo ae podeli posl. g.
Maliku s prošnjo, da jo visoki vladi in istotako
tndi dragim kompetentnim mestom izroči.

Podpisali ao rezolncijo izvoljeni odborniki
in zastopniki 14 občin.

Potem je govorilo še nekaj kmetov in po-
vedalo svoje želje. Tako je končalo to zanimivo
zborovanje. Le naprej!

Prošnja duhovščini!

Znano je, kako grozne posledice ima le-
tošnja suša. Ljudstvo je na robu propada in v
popolnem obupanju. Od kje in kaj bi tudi upa-
lo ? Travniki so takšni, kot da bi bili na Krasa.
Poznamo nekega posestnika, ki je na 10 oralov
fine lucern-detelje pridelal le 2 voza. Živina
strada, kmet Btrada, otroci stradajo... In zdaj
ae nam poroča že iz raznih krajev, da ae pri-
pravljajo gospodje duhovniki že na zbirco. Zlasti
oo. minoritom ae mndi in bi radi bogve kaj vse
od vbog h kmetov dobili... Zato se obračamo
na gospode duhovnike v imenu kmetov : Imejte
letos usmiljenje? Ravnajte ae po vzgledu
Kristrivem, ki ni jemal temveč le dejal! Ne
zahtevajte od kmetov to, kar sto draga leta
zahtevali.

".»aj Vi imate vsak mesec svojo gotovo plačo;
"in Če se Vam zdi prav mala, toliko je že, da
'Vam ne bode treba stradati. Imejte usmi-
ljenje in ne silite kmeta v obup.

Upamo, da se bodejo vsi pošteni, katoliški
duhovni odzvali tej prošnji in da bodejo letos
z ozirom na grozno bedo opustili berujo!
. .... ' ...
                 Več kmetov.

Dopisi.

CirkOVCe. V zadnji številki „Slov. Gospo-
darja* hvalisa dopisnik na vso moč, koliko že
ima hranilnica in posojilnica v Cirkovcah de-
narnega prometa. Ne pove da ga ima le vsled
klerikalnega hujskanja. Upliva ae namreč na
ljudi, da tisti kateri ao imeli kje drugod denar
naložen, ga tam vzdignejo ter tukaj naložijo, a
vele- kateri' ao pri drag h posojilnicah dolžni, da tukaj
vzamejo posojilo, ter ga tam plačajo; da ai a
tem nove stroške nakopljejo, tega v svoji za-
slepljenosti ne vidijo; to ae pravi ljudstva po-
magati ? Dalje pravi dopianik da bo zraven gosp.
župnika v nadzorstvu in načelstvu sami trdni,
pošteni in odkritosrčni kmetje; Najbolj trden
kmet med vsemi klerikalci je bržčas tisti, za
katerega goap. Melhijor zbira čike, ter mu jih z
ministrantom pošilja na dom ; tisti ki hodi ob
uradnih urah dostikrat bosonog naravnost iz
gnojne jame v uradno sobo z velikim čikom v
ustih; nič ne de, saj je ja klerikalec. Za danea
slamo, dovolj, a pride še več ako ae ne bodete po-
boljšali.
                                                       M. Z.

Loka pri Žusmu. Blagorodni g. urednik!
Kot večletni naročnik liata »Štajerca* Vam pi-
šem par vrstic. Pri nas v Loki pri Žusmo smo
imeli dne 26. julija žegnanje Sv. Ane, pri ka-
terem je pel novi pevski zbor, katerega mislimo
da bodo naš častiti gospod žnpnik kmalu od-
stranili. Takoj po svetem opravilu so pokazali
svoje pobožno srce s tem da je postal eden
pevec pretepač in ena pevka pretepalka, kate-
rih imena danes še zamolčim. Omenim samo da
ta pevec in ta mlečna pevka sta tako zjedinjena,
da 6e celo pri tepenju pevka temu zaljubljenem
pevcu pomaga. Po opravilu reče ta pevec enemu
fantu, naj gre ž njim tje za hlev vaške gostilne.
Fant nič hudega ne sluteč gre z njim. Tam
za hlevom pa mn da pevec pretepač eno zauš-
nico. Kar nato prileti pevka pretepalka in da
temu fantu tudi dve zaušnici. Ker je fant pa-
metno odstopil ae je tepenje za ta čas pone-
halo. Ali se to spodobi, da bi taki smrkolini
peli pri službi božji, ki potem nemir delajo ?

Baje je tudi ta mlečni pevec že svojega očeta
a sekiro napadel. Seveda ko bi bili drogi fanti
to videli, bi bili jih poilali na bližno Pristavo
sfinje past in Študirat note.

Iz šmarskega okraja. V Lembergu imajo
dre podružnici sladkogorske fare. Farna cerkva
je v severnem kota fare in imajo dobre 7s fara-
nov črez 4, tudi okoli 5 km daleč k nji. Ti fa-
rani bo prosili namestnijo v Gradca, naj bi pri
škofi jstvn v Maribora dosegla, da bi kaplan iz
Sladkegore vsako nedeljo in praznik hodil v
Lemberg maševat. Tudi so nekateri sami po-
dili do škofa v Maribor. Dolgo se je reč vlekla.
Sadaj je pa naznanila c. kr. namestnija sklep
cerkvene oblasti, v kterem trdi, da ni treba v
Lemberga maše vsako nedeljo in praznik, da je
dovolj za otroke 1 šolska maša, potem pa, da
t hudem vremena iz Mestinja, okolice in pa iz
Lemberga lažje ljudje pridejo na Sladkogoro v
hrib, kakor pa po ravni cesti t Lemberg. Tako
le vaa imajo za norca. Ste na res neumni, da
se tako pehate za te reči. če je oblasti prav,
da ne grejo ljudje vsako nedeljo k maši, bo
dragim tudi...

Sladkagora in Lemberg- Dragi Štajerc, dolgo

časa ja že, de niste nič dobili is na$e fare in
mirnega trga Lemberga. Danes pa Vam moram
nekaj novega naznaniti od tistega mogočnega
Jurčeta Vipotnika. Ta človek menda nima dra-
gega dela kak da farje po sveta vozi in poštene
ljud> napada, kakor se je to zgodilo 26. julija
na večer. Takrat je šel svojo kripo nekam tam
zunaj Lemberga po kaplana ki se je na noč
ramndil. In ker še se ma ni mudilo po kaplana
začne tukaj v našem mirnem Lembergu fante
napadati in nagovarjati da naj vsi pristopijo
k mladeniškema društvo na Sladki gori in po-
tem bodemo vso Štajerčevo stranko zatrli in
sploh bomo tako dolgo delali da morejo vsi
propasti, čaj Jarček, ne bomo mi propadli bodeš
ti propadel a svojimi pristaši, ki so itak bolj
na slabem glasu. Obnašanje vaših mladenk in
mladeničov od društva popišemo v kratkem tako
da bo svet strmel nad Vami. In tude v tvojem
gospodarstvu si slab ker vse že skoraj proti
bobni kaže. Slišali Brno da si lani rekel da boš
cesarju pisal za podporo; ali žali bog da si še
revče ne znaš svojega imena podpisati. Jurček
mi ti avetujemo posti ti nas pri mira in naše
do zdaj pridne in napredne fante in nas može:
ako amo mi „Stajercijanci" nasprotniki zakaj
!* pa potem hodiš k našim obrtnikom ki te mo-
rejo po dve leti na denar čakati; še znaš da
imaš pri našem naprednem gostilničarja in
kovača lepo svoto zapisano v črnih bukvah ?
Ali boš moral spet Korošca pisati po enih par
kronic, vsaj imaš veliko prednost pri njem ker
že dal celo letovišče za njega naredit na dilah
da kadar bode prinesel ti tako podporo da bo
imel kje zaspat. Potem še nekaj drugega ime-
nitoege ima naš Jarček, znate g. urednik, taki
telefon (zvonec) pravi da bo imel v svojo pisalno
. sobo napeljan in Korošec r srojo spalno sobo,
da kadar bode Jurček kot župan sedel na svo-
jem stoli in mirno čakal kadar bode kdo po-
zvonil. Ali žalibog da mi je podletelo ker še
ni enega glasa dobil ne ker si itak skoraj sami
naprednjaki voljeni bili v odbor; še celo župnik
mu niso glasa dali ker te poznajo da nisi spo-
soben za odbor pač pa kot za poslanka. V
zadnji volitvi je dobil 4 glase od nas napred-
njakov ; čast ti Jarček, za par let boš poslanec.

Žihpolje Ljubi .Stajerc", prosimo te še za
malo prostora, ker hočemo Še nekaj naznanit,
o tnkajšnih razmerah. Večkrat smo že čnli in
čitali od prvakov in črnosaknežev, da skrbijo
za modrost in izobrazbo in mi nismo te besede
razumeli. Ali zdaj se je nam posvetilo in oči
odprlo, ker so začeli na Žihpoljah v žnpniščn
.teater* špilat in sicer največ s kmečkimi hče-
rami. Mislim da bo ta prava, ker mislijo s tem
dekleta .izobrazit' za kmetska dela (?). Torej
vprašam vas, pametne može, ali to ni velika
£ neumnost ? ali bi ne bilo pametnejše, če bi se
te nedolžne ovčlce učile kuhat in krave molzit ?
mislim da bi bilo bolj potrebno za kmeta, kakor
pa .teater svete Neže". Včasih so bile dekleta
bolj strašljive; niso hodile po noči nikamor in
tndi da ni varno, so jim pridigovali črnosnknezi.
Ali sedaj ker imajo kakšne vaje ali kaj t fa-
rovio, pa šele grejo domov ob ednajstih ali pa

še pozneje. To ni nič, gospod Mich!, kajneda?
Torej vi mladi kmetje in sosedje, kteri ste za
ženite v in hočete imeti -pridne in izobražene
neveste, pridite na Zihpolje ponje; mislim da
bomo vam dobro postregli s tem, ker vsaki
dobi eno dobro izučeno .teater-špilarco". .
Voščimo dober tek !

Št. Vid pod Juno. Dobili smo v pondelek
dne 27|7. 08. po dolgem pričakovanja (mislili
smo, da jih kar nič ne dobimo), v našo farno
cerkev orgije. Naš fajmošter Svaton je bil tako
navdušen, ko je dobil aviso iz Grabstaja, da je
pustil iti po orgije v SinČevas. Domu grede je
bil Sratonček tako vinjen, da je cel pot vriska 1.
ja še bolj kakor vsak fant. Ne vem kako bi
možiček znal vriskati, pa hvala Bogu da mi ga
Še ni bilo treba poslušati.

Dve katoliški cerkvi?

Spisal Peter Rosegger.

V tem času verske vzgoje se mora skoraj vsak
dan k verskimi vprašanji svoje stališče označiti.
Za me je stvar čisto ednostavna, kajti za-me sta
tako rekoč dve katoliški cerkvi; — ena, ki mi
je neprijetna, in ena, ki jo ljubim.

Prvo opazujemo posebno v mestih in jaz
hočem odkritosrčno brez pretiranja povedati,
kako mislim jaz in neštevilno dragih ljudi o
tej cerkvi. Ta cerkev dela, kakor da bi bila
posebna posvetna država v državi, ki hoče vla-
dati čez narode, pa vendar odgovorna biti pravi
državi ter ki pasti za-se skrbeti državo. Mi vi-
dimo da organizira politična društva, izdaja po-
litične časopise, obdržaje strankarske shode, pre-
plovi Ijadstvo s fanatičnimi spisi ter ga hajska
po potrebi k nasilstvn. Mi vidimo, kako hoče
vse šole voditi, kakor prekolne vsa znanstvena
raziskavanja, ki se ne strinjajo z njo. Mi vidimo,
kako se vmešava v vse mogoče prepire sveta,
pa ne da bi apostolično pomirila, temveč samo
da pridobi posvetne dobičke. Mi vidimo, kako
se peča s zofiitiko, s katero se da vse zani-
kati in vse- potrditi. Mi čnjemo, kako se v spo-
vednici v družinske-razmere vmešava in vest
razbnrja. Mi opazujemo, da se gre njenim pri-
stašem manj za notranjo vero nego za zunanjo.
Mi čnjemo njene pridige, v katerih se vedno le
sama hvali, vse druge struje psuje in sovraštvo
proti dragim širi. Semtertja taji te stvari in se
dela za zasledovano, ki hoče le sveto vero bra-
niti. -Prepričan sem tudi, da veliko duhov-
nikov Tiren ni s tem zadovoljenih.
To je nekaj znakov te cerkve, ki mi je v duSi
neprijetna.

Na drogi strani pa imamo drugo k a t o-
1 i š k o c e r k e v, ki jo najdemo večidel na
deželi v oddaljenih vaseh. Ta je takšna-le: Ona
se ne briga veliko za tok sveta in pasti stvari,
ki se tičejo politike in zmešavanja duše lepo
v ozadja. Ona podačuje v šolah vero z nagla-
šanjem evangelija. Ona obdrži verni občini po-
božno in ednostavno božjo službo, daruje sakra-
mente, obdrži pohlevno v spomin trpljenja in
smrti Jezu Kristusa masno darilo. Ona ne psuje
v pridigah, govori manj o duhovnikih nego o
Bogu in ljubezni. Strogo, natanko predočuje
nravnoatne nauke, pridigajo kes in vdanje v
božjo voljo in dviga duše it posvetnega strem-
ljenja. V srce vnemajoči iskrenosti vžiga spošto-
vanje Marije in olajša trda srca človeška. Tndi
ta cerkev prihaja med svet, ali samo da trošta,
pomaga. Krasoto in lepoto te cerkve ne morem
dosti prehvaliti. Jaz ne morem duhovnike, ki v
tem zmisln delujejo, dovolj prehvaliti. To je
cerkev mojih predhodnikov, mojih otroških časov
in moje mladosti. Noben pametni člo-
vek se proti te j cerkvi ne bode bo-
ril, medtem ko je prvo označena vsema sveta
v pohujšanje".

Novice.

0 streljanju z možnarji prinaša ,D. Wacht"
sledeči zanimivi članek: Streljanje z možnarji je
zopet težko žrtev zahtevalo. Neki kočar, oče
petih malih otrok (!), je ponesrečil pri streljanja
v Badehmu ; možnar se je prekmalu sprožil in
ma razbil roko. V sv. Marjeti pri E roških Topli-
cah se je pred par tedni ednaki slučaj dogodil.
Neki mali posestnik, oče štirih nedoletnih otrok
(!) je dobil na isti način težke rane. Ta mož je

v celjski bolnici. Koliko takih žalostnih filnčajev
pa ostane neznanih. In vendar bi se moral vsak
tak slučaj s potrebnim svarilom javnostiVoazna-
niti, da se enkrat nesmisel tega surovega/ strel-
janja izpozna. Ta bedasta šega streljanja ? mož-jj
narji je že toliko škode napravila, dale n*S"
more ničesar omeniti, kar bi govorilo za to
Šego. Žalostno je, da se goji streljanje z mož-
narji ravno pri cerkvenih slavnostih. Pri eni
cerkveni alavnosti se dostikrat na dan veselice
in na predvečera do 100 strelov iz možnarja
odda. Od kje pride denar? Nam je neki okraj
znan, v katerem ljndje od hiše do hiše fehta-
rijo, da zamorejo kupiti par kilogramov smod-
nika in to v časa, v katerem mora kmet \vsak
groš stiskati, da se zamore preživeti čez zinibv-
In potem: kako se strinja to s krščansko lju-
beznijo do bližnega, z varstvom človeškega živ-
ljenja, z skrbjo za farane itd, sko so farani
pri vsaki večji cerkveni slavnosti v nevarnosti,
da postanejo pri streljanju pohabljenci? Kdo
preživi, kdo skrbi za množico nedoletnih otrok,
katerim je streljanje očeta oropalo? Tu je po-
trebno odločno nastopati. Deželni zbori imajo
moč, da potom postave temn streljanju konec
naredijo. Bilo bi gospodarsko pomembno dejanje^
ako bi se to nesmiselno šego prepovedalo. V
spodnjih deželah je cela vrsta okrajev, v katerih
se najde tucate ljudi, ki so postali pohabljenci
pri streljanja. Oni padejo cbčinam v skrb, ko bi
zamogli dobre delavske moči biti. Naj bi se po-
slanci za to stvar zanimali!

Pametna beseda! Ljubljanski dnevnik .S I «-*;
venec" je osrednjo glasilo slovenske duhov-
ščine in slovenskih duhovniških strank. Ta list
je tako rekoč komandant prvaškega klerikalizma,
kar on piše, to pišejo za njim vsi drogi kleri-
kalni listi in lističi in zakotne cunjice. No, do-
bro! V svoji 176. številki od 3. avgusta 1908
piše ta list (ki seveda vedno na .Štajerca" svoj
strap izliva) sledeči stavek! — .Javna t a j-
nostje, da .Štajerca" na odločil-
nem mesta smatra jo za provienci-
jolen list, ki naj bi »čistil življenje ny
hovnov"... Tako stoji torej stvar in — deloma
ima .Slovenec* prav! Mi smo res list, ki hoče
š čisti t i življenje slabih, brezvestnih duhovnov.
Mi še nikdar nismo napadali dobrih katoliških
duhovnov. Ako so zdaj to naše načelo izpoznali
tndi na .odločilnem mestu", je prav in dobro.
.Slovenec", duhovniški list, pove torej sam, da
smatrajo pri cerkvenih oblastih (kajti
le te so .odločilne") .Štajerca" za potrebnega!
Tako, tako!

Iz Spodnje-Štajerskega.

Kmetje, pozor I V soboto, 8. t. m.,
poda se posebna deputacija okrajnega
zastopa ptujskega pod vodstvom"*"
deželnegaposlancag. Kokochinegg
in okrajnega načelnika g. Jos.Omig
vek. namestništVO v Gradec, da pove
tam še enkrat želje kmetov in
zahteva nujno odpornoč po suši prizade-
tim posestnikom. V soboto se mora
tedaj odločiti, kaj se zgodi!Pomoč
mora priti! Kmetje, imejte še par
dni potrpljenja.

Prvaške tajnosti v ptujskem okraju. V
prvaškem tabora v Ptaja hudo poka. In tudi
— smrdi Že precej. Ploj-Jortelova slavnoznana
politika bode kmalu konkurz napovedala. Saj j«
znano, da vedo klerikalci o hofrata Ploja veliko
in da le čakajo na trenutek, da mu zategnejo
vrvico okoli vrata. Ia dr. Jurteli so dali kleri-
kalci le še kratek čas za politično življenje; do
okrajnih volitev. Potem bode dr. Jartela izginil
iz površja. Tudi s prvaško posojilnico v PtujU ni
vse v redo. Moogo članov je nezadovoljnih, kajti
ljudje pravijo, da posojilnica preveč nakupuje ia
prelahkomiselno s tajim denarjem ravna. Zato
se govori, da bodejo klerikalci kmalu neke i/C*&
samostojno prvaško posojilnico v Ptuju uk&sm. '
vili. To bo fiatno! Vbogi Jartela, kaj pravUtt^,
temu? Ja, klerikalci ne za prinesejo ničesar. ^"
Hajdini je znani kaplan Podplatnik, katere,*
junaški čini so še iz sv. Urbana znani, ustano-
vil farško posojilnico, ki je že začela „ pošlo - -
vati." Nekateri Hajdinčanje so zelo razburjeni,
ker so interesenti pri ptujski posojilnici. Rado-
vedni smo, koliko kalinov bode Podplatnik na
svoje limanice vjel. Mislimo, da ne veliko, kajti

— 4 —

81.

tel.

ljudje Nimajo toliko denarja, da bi ga trosili t
prvaškoMarške namene. Ljudje vedo čisto dobro,
da botijo to nepremišljeno snovanje posojilnic do-
redlo Uo istega konca, kakor je doredlo snova-
|i)je brauvestnih konzumnih zadrug. Pa naj se le
df^naj se le ubijajo! Nam je prav!

Sejem V Ptuju, ki se je vršil 5. t. m. je
bil dobro obiskan. Prignalo se je 1598 govede
in 252 konjov. Cene so postale višje.
Krave od 40—44 h, voli od 56—64 h, biki od
48—52 h žive teže. Prodalo *e je skoraj vse.
Lb po železoici se je izpeljalo 70 vagonov ži-
vine na češko, Moravsko, Nižje-Avstrijsko, Ti-
rolsko in Italijansko.

Poslanec Marckhl ponesrečil. Vrlem o na-
inemn poslancu Marckhlu se je pripetila hnda
nesreča. Na lova se je sprožila puška in mu je
krcglja predrla levo roko. Poslanec je v bolniš-
nici v Beljaku. Dpati je, da kmalu okreva. Že-
limo pridnemu možu hitro ozdravljenje!

Prvaški uradniki v sv. Lenartu si. g. so se
zadnje tedne sem sprli; eni so .liberalci", drugi
pa „kjerikalci." Ali vsi imajo precej malo na
glavi. Knjigovodja posojilnice Kramberger je oči-
tal davčnemu kontrolorju Kranjcu, da je ta
*dennncijant." Prvaška bratca sta se tožila in
Kramberger je bil obsojen na 70 K glob?. Sod-
nija namreč ni dopustila dokaza resnice za be-
sedo „denuncijant." Škoda, bi prišlo marsikaj
zanimivega na dan. S.cer je pa itak nekaj na
dan prišlo. Gre se namreč za nekatere koleke,
ki bi morali nekje biti, pa niso bili, kar bi
era! kontrolor Kranjc videti, pa ni videl . . .
T sv. Lenarta je le en glas: Proč s prvaškimi
hujskači, ki celo v suknji c. kr. uradnika ne po-
zabijo svoje gonje!

V SV. Lenartu se priredi cb priliki polo-
žitve temeljev restavracije in kopelj „vrelca sv.
Trojice" v nedeljo 9. t. m. veliko ljudsko za-
bavo. Cisti dobiček je namenjen nemški šoli v
sv. Lenartu. Somišljeniki! Udeležite se te velike
slavnosti!

Proti nameravani nemški šoli v sv. Lenartu

Mr. se branijo v prvi vrsti tamošnji prvaški
iIjT Seveda, doslej so ti gospodeki otroke
»ko podnčevali, da niti otroci nemških starišev
pč nemščine niso razumeli. Zdaj pa se ti go-
ipodeki bojijo, ker je ljudstvo izpoznali njih
nakane in se je v pretežni večini za nemško Solo
izreklo. Kakor znano, je dovolil nemški „Schul-
verein" večjo svoto ta zgradbo te velepomembne
šole. Občinski zastop pa je hotel za zgradbo
nekaj občinskega sveta odstopiti. Za 25. julija
M je sklicalo v ta namen volilni shod. Prvi so
došli na shod seveda prvaški učitelji, da bi pro'
testirali proti odstopa občinskega sveta za zgrad-
bo nemške šole. Ali vkljub tem učiteljem in
vkljtib prvaškega notarja, ki bi se kmalu pod-
|'piate znucal, je shod z veliko večino sklenil, da
" odstopi svet za šolo. Tako je prav! Čemur ni
prav, ta pa naj gre na — Rusko. Tam mu ne
bode treba nemščine znati. Pa celo izobraženi
Bosi jo znajo. Nemška šola v sv. Lenarta bode
uresničena, pa če se vsi prvaki na glavo po-
stavijo.

Iz sv. Barbara v Halozah Poroča se nam,
da 'g. krojač Podhoatnik nima hišnega imena
„forint". Mi ga seveda s tem nismo hoteli
žaliti, htotako se nam poroča, da k g. Podhoat-
nik« kaplan Babnzek ni vsak teden , Štajerca"
prebirati hodil, temveč, da je prišel ta čedni
kaplan le dvakrat k njemu, ko mu je obleko
delal. Toliko resnici na Ijnbo.

Iz slovenjgraškega okraja se nam poroča:
Čudno pa resnično je, da je nadžopnik Lenart
iz Šmartnega doposlal v smisla §. 19. tisk.
zak. popravek, da ni res da prosi on za gOBtilno
in da je res, da ni prosil za gostilno, če ravno
_ bilo poročilo .Štajerca" v tej zadevi do pri-
čice resnično, čudno je, da ni nadžupnik
Lenart v smislu § 19. tisk. zak. tadi popravil,
da ni^es, da ima on tak nos, da bakrene barve
preminja in da ni res, da se piše on Janez
rt, ter da ni res, da je on nadžopnik v
jiartnem. V pojasnilo se poroča, da je v slo-
j^njgraškem okraju skoraj že sedaj vsak župnik,
deloma pod zakrito firmo cerkvenega pred-
.stojništva gostilničar. Te gostilne se pa ne iz-
vršujejo iz potrebe, ampak iz klerikalnih poli-
tičnih nagibov. V tem okraja je prišlo že v na-
vado, da podeluje c. kr. okr. glavarstvo brez
potrebe vsakemu župniku le samo na željo go-

stilniško koncesijo. Dne 5 julija 1908 štev. 13287
je okrajno glavarstvo zopet podelilo gostilniško
koncesijo na hš. 15 cerkv. predstojništvu v
v Šmartnem, proti kateri podelitvi je kakor se
sliši občina vložila rekurs. Nadžupnik si pa upa
v popravku trdil, da ni res. Ali ni za Vas
nadžopnik kakor je za kmeta laž greh ?
Kakor se sliši ima nadžupnik pridno kuharico
s katero se po krščansko razume, katera se pa
hoče omožiti in bi ji rad nadžopnik kod dar
ali plačilo priskrbel gostilno po ovinkih. Za
sedaj toliko, če bode pa Lenart poilal zopet
kak lažnjivi popravek, bodemo razložili ali pri
njem odkrili take stvari, da mu bo, čeravno
ima trdo kožo, gotovo neprijetno.

Letni in živinski sejmi na Štajerskem. Ssjmi
brez zvezdic so letni in kramarski sejmi; sejmi,
zaznamovani z zvezdico (*) so živinski Bejmi,
sejmi z dvema zvezdicami (**) pomenijo letni in
živinski Bejmi. Dne 7. avgusta na Spodnji Pol-
skavi (svinjski sejem), okr. Slov. Bistrica; na
Ptuju. Dne 8. avgusta v Brežcah (svinjski
sejem). Dne 10. avgusta v Radgoni*; v Slovenj.
Gradcu**; v Svetini**, okr. Celje; v Loncu**;
pri Sr. Lovrencu na Koroški železnici**, okr.
Maribor; na Gornji Polskavi, okr. Slov. Bistrica;
na Spodnji Poljskim', okr. Slov. Bistrica; pri
Sr. Lovrenca na Dravskem polju**, okr. Ptuj;
v Podčetrtku**, okr. Kozje; v Brežicah**; v
Lucah**, okr. Arvež; v Ljutomeru*; v Ormožu
(svinjski sejem). Due 12. avgusta pri Sv. Juriju
v Slov. gor.**, okr. Št. Lenart v Hlov. gor.; v
Imenem (sejem s ščetinarji), okr. Kozje; na
Ptuju (sejem s ščetinarji); v Mariboru*. Dne
13. avgusta na Bregu pri Ptuju (svinjski sejem);
v Gradcu*. Dne 14. avgusta na Ptujski (Črni)
gori**, okr. Ptuj; v Arvežu (sejem z drobnico);
v Brežicah (svinjski sejem). Dne 15. avgusta pri
Sv. Trojici, okr. Sv. Lenart v Slov. gor. Dne
16. avgusta na Stradnu, okr. Cnnrek. Dnn 17.
avgusta v Mozirju**, okr. Gornji-gfad; v Lem-
bahu*, okr. Maribor; pri Sr. Vida pri Ptuju**;
v Vuzenici**, okr. Marnberg; pri Mariji Devici v
Polji*, okr. Maribor; v Kapelah**, okr. Brežce;
v bjvnici**; v Strassn**, okr. Lipuica; pri Sv.
Jakobu*, okr. Celje; v Šmarji pri Jelšah**; v
Jarenini*, okr. Maribor; v Rottenbergu, okr.
Maribor; v Čermožišah**, okr. Rogatec ^ na Pil-
štajnn**, okr. Kozje. Dne 18. avgusta v Ormožu
(svinjski sejem); v Radgoni*. Dne 19. avgusta v
Imenem (sejem s ščetinarji), okr. Kozje; v Peklu*,
okr. Slov. Bistrica; na Ptuju (sejem s konji, go-
vedom in ščetinarji). Dne 20. avgusta pri Sv.
Juriju na Pesnici**, okr. Maribor; na Bregu pri
Ptuju (svinjski sejem); v Gradcu*.

VOZ je padel na 4'/< letnega sinčka posest-
nika Trupeja v Krakovcu pri Ssvnici in ga je
ubilo.

Mrliča Antonije Lešnik so našli v gozdu pri
Vranjskem. Revica je bila slaboumna in se je
po nesreči ubila.

Iz vlaka skočil je hlapec Johann Mali pri
Leibnicn. Vlak mu je odtrgal roko.

Iz Koroškega.

Za čebelarje. Odbor deželne zveze čebelar-
jev in prijateljev vojvodinje Koroške se sklenil
na seji dne 23. julija t. 1., da skliče za nedeljo
9. avgusta t. 1. izvenredni občni zbor, ki se vrši
ob 'A 3. uri v hotelu „Sandwirt" v Celovcu.
Dnevni red: 1. Sklepanje o dopisu c. k. kme-
tijske družbe od 16. 7. 1908 štev. 1296. — 2.
Nova volitev odbora vsled demisije starega
odbora. — 3. Predlogi. Ker se bode govorilo o
zelo važnih zadevah, naj bi se vsa društva zbo-
rovanja zanesljivo udeležila Čebelarji, na noge!

-M-.

Zverinski zlOČin. 19. julija so šli v spodnji
Rožni dolini lovec Čarman in njegov brat Kari
ter kmet Matico v t od sv. Ane na Karčico. Tam
so pili žganje in pričeli prepir. Brata sta potem
skočila na kmeta in mu zasadila gorske palice
27 krat v truplo, mu izlila oba očesa ter mu
ves obraz z nogami razbila in usta z blatom
zamašila. Zutraj so našli reveža mrtvega. Zve-
rinstvo 1

Izjava. Podpisano uredništvo izjavlja, da ni
g. Franc Maklin v Skocijancu v nobeni cvezi z
članki, obljavenemi v našem listu iz dotičnih
krajev.
                                          Uredništvo.

Po svetu.

Iz Mervecka (Rheinpreussen) se nam po-
roča: V šahtu V. se je 29 p. m. ponesrečil g.
obratni vodja Stegnar na 230 m „sohle". Hotel
je iti v korbo; ^nateger" je dal prehitro signal
in mu je nogo pri kolenu cdtrgalo. 30 m se je
vozilo truplo brez nogs. Rudarji 1)valijo ponesre-
čenega !

Ljubi ..Stajerc'"! Dra juda sta se tako-le o
tretjemu pogovarjala: Prvi. „Kaj, Pinkeles je
slepar, praviš?" — Drugi: „Ja, vidim, da po-
znaš njegove razmere." —Prvi: BJaz pa vidim,
da ima denar." —• Drugi: „No, če ima denar,
zakaj pa potem nikomur nič ne plača? — Prvi:
.Tepec! Ravno zato ima denar!"

Grozne nesreče na Tirolskem razburjajo
letoB ljudi. Meseci julija je pogorelo v Zirlu
164 h;8 in z njimi 7 oseb. 26. julija je utonilo
5 oseb v Schwjzu. Vozili so se po Ionu, ko se
čoln prevrne. 29. julija je divjala grozna ne-
vihta v spodnji dolini Inna. Odtrgal se je oblak.
16 oseb je utonilo. V občini Harb je odtigal
potok 2 hiši; pri temu je utonilo 9 oseb. V
Baumaoger se je pcdrla 1 hiša in je utonilo
zopet 9 oseb. Več hiš je do prvega nadstropja
v pesku, katerega, je nanesla voda. Tudi mnogo
živine je poginilo. V Mehru je kopelj popolnoma
uničena. V reki Ion je toliko lesa, da se vode
sploh več ne vidi. Nesrečneži!

Gospodarske.
Položaj na živinskem trgu.

Položaj na avstrijskem živinskem trgu, ki se drži
že dolgo časa nespremenjen, lahko imenujemo zelo ne-
zadovoljiv. Cena živine je tako padla, da se z izkupičkom
živinorejcu nikakor ne izplača reja in pitanje. Na sejmih
v Gradcu, ki je vendar za alpske dežele zelo odločilen,
smo videli v zadnjem času toliko živine, kakor še nik-
dar prej; tudi na dunajski sejem se je toliko prignali,
da je bilo daleč preveč. Vsled tega je seveda morala
cena živine vedno bolj in bolj padati.

Kako neugodne so sedaj na dunajskem sejmu raz-
mere za prodajo živine, se vidi iz naslednjega pregleda,
ki temelji na strokovnih računih in ki kaže živinske
cene drugega junijevega tedna letos in lani ter jih pri-
merja. Pri tem pa ne smemo prezreti, de je bila cena
živine drugega junijevega tedna leta 1907. mnogo nižja
kakor pa junija 1906. ali v začetku leta 1907.

Plačevali so :

2. junijevega

edna 1907

1908

Razloček

Za

po K za

100 kg.

ogrske pitane vole

58—98

50—93

—8 do 5

gališke > >

70—90

64-86

~6 » 4

nemške • »

74—97

62—94

-12 . 3

izjemna cena za

pitane vole

99—104

95-98

-4 > 7

bike

71— 82

64—74

—7 .11

bivole

58— 66

44—52

-14 .14

suho živino

50— 70

45-63

-5 . 7

Iz tega pregleda vidimo, da se je pri navadni
sejmski živini cena na spodaj znižala še za 12 K pri
meterskem stotu v nasprotju % živinskimi cenami v ju-
niju lanskega leta.

Vidimo torej, da je živina naravnost izgubila skoro
vso vrednost in da gre to tako daleč, da se pritožujejo
celo že trgovci, ki so se nekdaj trdovratno upirali naši
zahtevi, da se na sejmu kolikor mogoče omeji inozemska
konkurenca. Danes pa ravno oni trgovci odkrito prizna-
vajo škodljivost te inozemske konkurence.

Tako n. pr. opozarja »Wiener Approvisionierungs-
zeitung«, da trpijo s tem, da neprestano pada cena ži-
vine na živinskih sejmih, da trpijo vsled tega ne le ži-
vinorejci, ampak tudi oni, ki z živino tržijo. Ona piše :

»Te nizke cene so, Če že ne pod, vsaj jako blizu
one meje, pri kateri ne dobi živinorejec nobenega povra-
čila za svoj trud, kaj še le dobiček. Pravilno živinotržtvo
pa je zadel najhujši udarec s tem da so živinotržci in
mešetarji po poklicu, ker je cena zadnje mesece vedno
padala, imeli na vseh večjih sejmih po državi velike
izgube kar jim je zelo škodilo in jih včasih naravnost
uničilo. Taki slučaji so se godili posebno na Ogrskem.

Pod temi razmerami se moramo pač vprašati, ali
bi se sedanji položaj s tem, da bi se dovolil uvoz žive
živine iz balkanskih dežel, kaj zboljšal. Dasi zastopamo
prosto trgovino in smo odločni nasprotniki vsake ome-
jitve proste trgovine, vendar si ne moremo misliti, d«
bi se razmere s tem, da bi se uvedlo 50.000—70.000
glav žive živine, za avstrijsko živinorejo, za tuzemske
konzumente in producente mogle v čeme: koli zbolj-
šati. Mi trdimo celo, da bi se s tem, če bi se uvedlo
35.000 glav zaklane živine in 70.000 glav zaklanih svinj
iz Srbije, cene na mesnih trgih po naših velikih mestih
zelo pokvarile, ne da bi potem naši meščani dobili ce-
nejše meso, kakor ga dobijo n. pr. sedaj v veliki du-
najski mestni klavnici«.

List govori potem, kako so se razmere za
izvoz poslabšale, konštatira, da izdelujemo res več, ko nv-

ill

_ 5 —

Rimo iu pritrdi, da se živina in meso več ponujata, ko

jeta. Piše namreč:

»Neugodna konstclacije pri izvozu živine se tiče
naprej in pred vsem Galicije, ki je zaradi sptemeojenih
razmer, ker gre jako malo živine sedaj iz nje v Nem-
čijo, prisiljena, poslati svojo živino na tuzemske sejme.
Na teh sejmih pa je iz istih vzrokov, ker namreč trgovci
ne morejo več pošiljati svoje živine kam drugam, n. pr.
Nemčijo, že tako zelo mnogo živine. Tako se vedno
več živine ponuja v nakup in popolnoma naravno je,
da mora cena živini v isti meri nazadovati. Doživeli
zadnjem času v tem oziru zelo poučne slučaje.
Prignalo se je živine mogoče enako število kakor v prej-
šnjih časih, recimo pred dvema letoma, a stotine glav
se je moralo zopet odgnati neprodanih, ker ni bilo no-
benih kupcev, dasi je bila cena tako nizka. Zgodilo se
je da se je prignalo malo, celo manj živine ko
dmgekrati, a tudi ta se ni prodala, ker se je rabi vedno
manj. Taki slučaji niso bili ravno redki.

Ta dejstva so nam na eni strani dokaz, da pri-
redimo doma dovolj živino za našo potrebo in da do-
sežemo celo preostanek, ki bi se lahko izvažal v ino-
zemstvo, ne da bi bili s tem naši mesojedci na kak na-
čin prikrajšani. Izvažali pa bi lahko mnogo več, kakor
je izvažamo, odkar veljajo nove carinske določbe. Na
drugi strani pa je prevelika množina živine na sejmih
zakrivila, da so cene tako padle, kakor smo ravno prej
opisali. Krakovska kmetijska družba je namreč v po-
sebni vlogi, ki jo je poslala poslancem poljskega kola
v državnem zboru, povedala, da se sedaj komaj vrnejo
siroški za produkcijo, da ima večkrat produce« *e na-
ravnost škodo in da se živinorejci v enomer pritožujejo,
da se več ne izplača rediti živino, za mesarja. Če pa
pade cena živine tako daleč, da se več niti ne povrnejo
stroški, potem je naša živinoreja naravnost unečena. To
bi bil tudi za dežele, ki so navezane v prvi vrsti na ži-
vinorejo, kakor je n. pr. ravno Galicija, tako hud uda-
rec, da bi iz tega lahko nastala prava gospodarska kata-
strofa.

Če pa stoji sedaj list, ki vendar zastopa druge čase
koristi trgovcev in stališče popolnoma proste trgovine,
kakor pravi sam in če zaradi tega trdovratno odklanja
našo zahtevo po varstvu naše živinoreje pred inozemsko
konkurenco, na stališču, da mora priznati našo zahtevo
kot podolnoma opravičeno, če se naravnost pridružuje
naši zahtevi, potem lahko vidimo, kako silno so žalostne
razmere na našem živinskem trgu vplivale na vse ude-
ležene kroge.

K vsem tem razmatranjem pa se pridruži še sledeče.
Splošno je znano, da nas solnce letos zelo rado ima in
da je po mnogih krajih Srednje in Spodnje Štajerske
huda suša. Sena smo pridelali še manj, ko smo ga
upali pridelati, travniki so posmojeni in kmetovalec je
že sedaj prisiljen krmiti krmo, ki si jo je vendar pri-
pravil za zimo. To pa vse zaradi tega, ker mu manjka
primerne zelene krme.

Že danes lahko vidimo, kaj bo prišlo iz vsega
tega. Živinorejci so prisiljeni prodati velik del svoje ži-
vine, tako da smo lahko pripravljeni, da bode cena na
naših sejmih zelo padla. Doživeli bomo lahko nesrečo,
da ji ni bilo že dolgo enake.

JJJJJJSicer je vzel osrednji odbor naše kmetijske družbe
skrb takoj v roke in uvedel obširno zasnovano akcijo,
da se bo nesreča, ki nam grozi, po možnosti odvrnila.
Vse druge družbe smo naprosili, naj se pridružijo naši
akciji in tudi poslancem se je naročilo isto. A celo tedaj
če bo vlada poskrbela za vse, da ustreže zahtevam naše
kmetijske družbe, bomo vendar z vsemi podporami lahko
»H komaj del onega, kar bi res radi.

Najvažnejše in najbolj uspešno sredstvo, da obva-
rujemo našo živinorejo pred nesrečo in da tudi vpra-
šanja aprovizije ne zadenemo občutno, vidimo v tem,
da se porabijo vsa sredstva, ki lahko našim živinorejcem
olajšajo njihov težaven poklic. Uplivati se mora tako
na ceno živine, da se bo živinoreja splačala. Če se v
tem oziru ne poskrbi potrebno moramo pričakovati, da
se bo kmalu zmanjšala naša živinoreja in potem bi bile
tudi one odredbe, ki so se, kar nas zelo veseli, v zad-
njem času povzročile za povzdigo naše domače živino-
reje, popolnoma brez pomena.

Ta izvajanja bi ne bila popolna, če ne bi opozorili
na neko dejstvo, ki v zadnjem času posebno razburja
duhove. To je ono kričeče nesoglasje, ki obstoja med
ceno živine na eni in ceno mesa na drugi strani. Me-
sarji so neglede na to, da so se razmere na sejmih v
zadnjih letih zelo izpremenile v njihovo korist, ostali pri
prejšnih visokih cenah za meso. S tem pa nalagajo
vsem onim, ki meso kupujejo, velike žrtve. Na to danes
izrecno opozarjamo in prosimo naše dnevno časopisje,
naj tudi opozarja na to dejstvo. Če ne izsilimo s po-
močjo javnosti pravičnega razmerja med ceno za živino
in ceno za meso, potem je mestno prebivalstvo lahko
prepričano, da mu bomo meso še bolj podražili. To bo
takoj potem nastopilo, kakor hitro si bo naša živinoreja
malo odpomogla. To bo pa tudi mesarje napotilo, one
mesarje, ki so zadnjič, ko so se živinske cene zboljšale,
zvišali tudi cene za meso, ki pa sedaj, dasi so cene
za živino neznansko nizke, vzdržujejo še stare cene, da
jih bodo, ko se bo cena živine zvišala, zopet zvišali. In
tedaj se bo seveda zopet cula pesem o »oderuških
agrarcih', da ne bodo ljudje videli in spoznali, od kod
pravzaprav prihaja zlo.
                                            H. R.

Listnica uredništva in uprav-
ništva.

Paul Hribar Sweet Water Wyoming: Zakaj
nam niste spremembo naslova preje naznanili ? Pošiljali
smo list vedno na stari naslov v Rock Spring W. Vpra-
šajte pri tej pošti. — L. itudeschinsky, Maribor
(štev. 4.716): Plačano do 1. 1. 1909. — Starogorski,
tialnšak : S 3 K, ki so bile vposlane 28. 10. 1907, je
naročnina za leto 1907 plačana. Torej dolgujete še na-
ročnino za 1. 1908. — Jakob Zajec, Winter-quarters,
Utah: Svoto 30 K hvaležno sprejeli. Hvala za pridno
delo. Srčni pozdrav!

Loterijske številke.

Gradec, dne 2 >. julija
Trit. dne 1. argaita:

49, 61, 45, 59, 43.
3, 2, 29, 83, 47.

nova zidana hiša

pri glavni cesti, s tremi sta-
novanji. Stala za krave, dve
svinjske Stale. Skedenj, parma.
velbana puvnica studence.
obrajde, vrt, sadno drevje, Se
10 let Stibre prosto, ena in
pol iohe orane zemlje, 600 K
vknjižeuega dolga se tudi s set*
vom proda Julian t'aluta,
spodnji Hajdin it. 70, 20 minut

od 1'tlljll.

Učenec sss

z dobro Šolsko izobrazbo »esprej-

im- pri g. Matbi&s Pototschnig,

pekovski moJ3ler v Ptuj«.

Herrengasse 11.

Hlapec 55°

za kmetijo, ki zna tudi mol-
ziti, se sprejme na gr&S&ni

SehHfHVfiss-Amtmannsdorfpi-i

Ptuja.

Krojaški pomočnik

dobro izurjen, se sprejme na
stalno delo pri Johan Partlič,
krojaškem mojstru v Stndeneili
pri Mariboru, okrajna cesta
Štev. 3.
Za prodati
          553

Pridni kovač za lopate in motike

(Schaufel and Hauenschmieder and Breiter)

najde takoj trajno službo v

„Hammerwerke" Sigmund Urav,

Gradenberg P. Koflach.

Gostilna in trgovin;

V najboljšem kraju, 'I, ure od Maribora, pri velik
izlet meščanov, v lepem okraju, hiša velika, noro<_
ima gostilno, sobo, ekstra-sobo, kuhinjo, trgovino!
šanim blagom in sobo za stanovanje, klet, maj
veliko gospodarsko poslopje, hlev za 6 govedi, si
mlatilnica itd.; vse zidano in z opeko krito, 10
dobre zemlje, travnik, njive in vrt, veliko sadnih
vse pri hiši vjenem; v gostilni se toči vino, pivo, žganje
v obilici. Pod roko vse to se takoj proda. Cena
26.000 K. Ostane vknjiženega 10.000 K. Več se izve pri

Franz Pcdtlpnik, Thesen 37, Maribor. Pismenim

vprašanjem se znamka priloži.                 561

Izvrstno lepo posestvo

1 uro hoda od Maribora, blizo glavne ceste, meri
skupno 35 oralov najboljših njiv, travnik, velik sadonos-
nik, lepa gozda. Hiša velika, zidana in z opeko krita,
4 sobe, kuhinja, predhiša klet itd. Hleva 2, prostor'73.
16 glav govede in 1 —2 konja, v dobrem stanu s slamo
krita, potem opel mlatilnica, kamre in preša, z opeko
krita, svinjaki v dobrem stanu, dna hllba, ki stoji hiša,
hlev itd. za majorja, 10 oralov zemlje, travnik, vinograd,
njira, gozd, k temu slišijo vsi letošnji pridelki veliko
krme, slame, žitja, gospodarsko orožje in mašine, 9 glav
živine, 1 konj, i 5 svinj, vozovi itd. Se takoj proda. Cena
32.000 K. Živina in farnost je sama čez 6000 K vredna.

Več pov; Franz Podlipnik, Thesen 37 prt

Mariboru* Vprašanja s poštno znamko. 560

Razprodaja!!

4 parov črevelj za 7 kron.

Skoz neizmerno veliko kupčijo mi je mogoče, le samo
kratek čas moje čevljarsko blago za tako smešno nizko
ceno prodajati; 2 para črevelj za gospode in 2 para za
            i

gospe z močno nabitami usnjenimi podplatami in poseb-
no finim usnjenim obšitkom, prav lične, močne in po naj-
novejši modi — vse 4 par pošljem za samo 7 fcfM- ,,,i
po poštnem povzetju. — Velikost črevelj se naroči na w 1
mero po cm. ali velikostno številko. Izmenjanjc nepri-
          J

mernega je dovoljeno pa tudi denar se vrne. D. KBSSlBr          M

v Krakovi 95/32.                   «* -"*

verižico

Ura z

samo S kron 50 vinarja«.

Šlezijska eksportna hiša je nakupila veliko ur in jih raz-
pošilja; eno prekrasno poslačeno 36 ur natančno idoy
•inker uro z lepo verižico samo 5 K 50 vin..
enem se pismeno tri leta jamči. Po poštnem povzetju\[3
razpošilja prusko-slezijska eksportna hiša. D. KBSSlBr,
KrakO»
N. 21./641. Opomba .-Za—neuaa
denar vrne.

Nova hiša

sposobna za vsako trgovini, tik kolodvora in tik mesta.
ter črez eno joho lepega vrtnega zemljišča zraven, se
zaradi bolezni posestnika iz proste roke proda. Proda se
tudi vsa premičnina z vozovi in konji, pohištvo in seno
vred prodalo se bo to pohištvo z vsem skup okoli in
nad 40.000 kron. Kdor želi to posestvo kupiti, naj se

oglasi pri gospej Helene Kroschl, Maribor,
Triesterstrasse iS.
                   &&*•

Učenec

iz dobre hile z zadostujočo
Šolsko izobrazbo se sprejme
v trgovini z manufakturo, Spe-
cerijo in deželnimi pridelki
g. Anton P. Krauts-
d o r f e r v Slov. Bistrici. 641

Pridni        M*

pečaiski pomočnik

ne kot „Zurichter" pri
dobri plači takoj iprej-
tne pri g. Georg Kaiba.
pečanki mojiter t Z g.
P o 1 ■ k a v i.

Močni

pekovski učenec

se takoj sprejme. Plača
ali oblačilo po spora-
zumljenju, pri g. Jakob
Florianz, Hitzen-
d o r f pri Gradecu. 5*3

Pekovski učenec

■e takoj »prejme r
pekariji gosp. Johann
TurtBChitsch t Grat-
weinu pri Gradca. 539

Lepo p0868tVO

Prodam hišo

567

v Sevnici v trgu, katera ob-
stoji iz i sob, 2 kleti, 1 Stala.
drvarnica, Skedenj za krmo,
i vrt, 1 njiva in 1 parcela
hoste in travnika; trgovino z
vinom in pivo; cena j«
4600 K proda lastnik bile
JMei Bemllt v Seraki «.34.

56»

pri Pesnici se ceno proda.
2'/a joha imenitnega sadja.,
vrl, *'/■; johov niine I.,
johov travniBlv-n**B'j4
gozda za sekati, gosp. . "^
slopje, vodnjak, dobra '
'/. ure od deželno ceste
ctrkve. Letošnja '-;. Zetol
kupnini zaracurijena; vel .
sadja. Cena le 7000 K, po. I
vica labko ostane. Ponudbe A '
6e«rg Šeliga, «alwi»«k ^
p. Posanitzhofea-

2 pridna mizari
pomočnika HR

se iščeta za trajno delo pri

g. Frraz liMehrU v Slor.

Grilcu.

I mizarski pomočnik.

ki ae razume na masine za

obdelovanje lesa, se takoj

sprejme za mestno mizarsko

delavnico v Ptuju. 5*7

Dekle

se takoj sprejme za gostilno}

g. f. SehtuteritMh vst. Vid«

pri Ptija.

Novozidana hiša,

bita iz ilovice. 1 soba. 2 hlev«
za svinje, 1 h'.ev za 2 komadi
živine, lep sadonesnjp, 1 ora.'
veliko, se prodi. cA ■•»:) K
Vpraša se pri >. jl|k&ij<ek.
Zgornja Prišteva 1

Da se v najem, pa txii p>cda^

lepo posestvo, '-'■'•

gostilna in trgovini, tik pre-.
mogokoja v Zabukovci, pol
zelo ugodnih pogojih. .Vitaoi-1
aeja, pojasnila daje Johtuir
Srajter, poseitaie«.

r

- 6-

ari Kasper

spodska ulica št. II. — Herrengasse Nr. il.

Ijndje

prvaako^

da bor*'

reaio \& z moianim blagom in cei. kr. skladišče smodnika

(CiLJfcv Ptuju štev. ii =

yriporoia pri najnižji ceni: kavo surovo in žgano,
olj«, rii, sladkor, čaj, rum, vonjave, petrolej,

milo, kakor vsakovrstno drugo špecerijsko blago;
nadalje priporoča raznesilni smodnik, Črni in rujavi
imodnik za lovce, posebno fini lovski smodnik v
ftatlah, drobni svinec, kapioe, patrone za puške in
revolverje itd. — Glavna zaloga Tomaževe žlindre,
■* kajnita 40%-no kalijevo sol za gnojenje travnikov,
njiv, za jesen in spomlad. — Prodaja žveplenokislega
amonjaka in saperfosfata za gnojenje vinogradov.
------Postrežba jako urna in solidna.-------------

t.

*xuuuuunu*M*xnn***x*

Pozor, gospodje in gospodične!

V svoji lekarniški praksi, ki jo iz-
vršujem že več nego 30 let, se
mi je posrečilo isnajti najboljše
sredstvo za rast las in proti njih
izpadanju — KAPILOR št 2.
Povzroča, da postanejo lasje
dolgi in gosti, odstranja pra-
liaj in vsako kožno bolezen
na glavi. Naročila, naj bi si ga
vsaka družina. Imam premnogo
■ahvalnic in priznani«. Stane poštnine prosto na vsako
■oho lonček 3 K 60, 2 lončka 5 K. Naroča naj se
samo od mene pod naslovom

PETER JURIŠIČ

l_ lekarnar v Pakraca štev. 800 v Slavoniji.

^*HU**X***n%**U**U*XK

{,

^Trgovina

k e= i mešanim blagom

H                      dobro idoča, zdrozana                  526

Is trgovina z lesom,

v lesno-industrijskem kraja spodnje Štajerske se
zaradi bolezni s |. prosincem 1909 z zalogo
blaga ali brez nje proda. Vpraša se pod šifro
,,Holziniu8trie 1909", na upravništvo »Štajerca".

Tovarna za poljedelske stroje

riroseh-a v Celovcu

priporoča izboljšane

vltAle (Gopel)
mlatilnice

a najnovejšimi te-
čaji (lagerji), lahko
tekoče. Dalje stroja
za rezanico de-
lati, trijerje in mline za srot

Jr Kopca se postavi vuk atroj as njegovo l«luiii4no pottajo vsram«
proilo. Prodaja m tudi na obroke, ceniki m poijbsjo pottaiM
proito ia zutoaj.

Lastna zalaga v Marlbani v Vikringhef ulici.

&ovi žepni daljnogled

s kompasom

in zrcalom

se zapre, i idi se zelo ila-

lnv. tudi pove fetalno stekl*

in zrealo ter zreale z« «k».

■ Lahxo za nositi v žepu.

komad samo K 160, 8

komadi K i—.

'Š^S                        Ako ne dopade denar nazaj.

Posije po povzetju ali naprej plačilu.

Jb. In kr. dvorni liferant Hanns Konrad

WL                ruposiljevalna hiftu Brttx št. 1365 (Cesko)

gWastonj in franko dobi vsakdo naiahtevo moj glavni cenik z nad
Wm,
                                      3000 podobami.                                   533

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Štev. 212/8

T-

5*8

Prostovoljna sodnijska
prodaja posestva.

Od o- k. okrajne sodni je Veliko vec ae po
naprošbi dedične po Josefa KassI p. d. Pinktttch
v Drauhofun v zapuščino spadajoč« Pinkitšcbevo
posestvo E Z. 46 k. obč. Trnje (Tainsch) javno
proda.

To posestvo meri 11 ba 46 a 94 m"- in ima
čistega dohodka 235 K 08 h. Izklicna cena
znaša 7.000 K, vadij pa 700 K.

Največjo ponudbo se od dneva oddajo
(Za«chlsg*tag) s 5% obrestuje in jo plačati v
gotovini po polo tiči tekom 3 odnoino 6 mess-
cih pri tej sodniji.

Kapec zamore tabularne zahteve v zaesku
3.457 K 04 h na račun največje ponudbe
prevzeti.

Razprodaja se vrši dno

19. aygusta 1908 opoludne ob 12. uri ¥

Isabela-vino..........kron 32-—

Terano rdeče vino........„ 36 —

Risling belo . .........„ 56-—

50%g?prava slivovka.......„ 118 —

30% pravi treber ....... „ 105 —

prodaja po 100 litrov

J.Kravagna v Ptuju

Vodne turbine
in dele žage

(U

Ponudbo pod izklicno ceno se ne sprejmejo.

Na posestvo zavarovanim upnikom se ob-
drži iij h rubežne pravice brez ozira na proda-
jalno ceno.

Pogoji o dobah in načinu plačila itd/ se
pri tej sodniji izvejo.

C. k. okrajna sodnija Velikovec

odd. I. dne 26. julija 1908.

(Podpis). &

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Šlev. 209/8                                                                                   5*9

1*.

Prostovoljna sodnijska
razprodaja posestva/

Od c. k. okrajne aodoije » Velikovcu se "po
naproabi dedičev po Gregorju Ehart p. d. Fanlu
V Unterm tterdorfu v zapuščino spadajoči pred-
meti, setev, sadna žetev in sledeča zemljišča:
Faul-posestvo E. Z. 7, k. obč. Es, Oblakovo
zemljišče E. Z. 62, k. obč. E s Ebartove njive
E. Z. 64 k. obč. Eis in Kr< fitschevo." posestvo
E. Z. 54, k. obč. Raden javno razproda.

Posestva merijo 44 ha, 13 ms in imajo
čistega dohodka 846 K 59 h ; izkliče se jih le
vse skupaj za 26 000 K in zuaža vadij 2.600 K.

Največia ponudba 88 od daeva rasprodaje
naprej s 5Vo obrestuje in se ima po eni tretini.
vsakih 3 mesecev od prodajalnega dneva v go-
tovini pri tej sodniji poplačati.

Kupec zamore tabularne zahteve v znesku
13871 E 28 h na račun najvišje ponudba
sprejeti.

Predmeti, setev in sadna žete« se le za ali
čez cenjeno vrednost proti takajšnemn plačilu
v gotovini oddajo.
5§w Razprodaja se vrfii
                               r

t četrtek, 20. avgusta 1908
dopoldne 8. uri
               =

na lici mesta v Dntermitterdoifa.

Ponudbe pod izklicno ceno se na sprejme.

Na posestvu zavarovanim npnikom ostanejo
njih rubežne pravice brez obzira na prodajalno
ceno ohranjene.

Pogoji o dobah in kraju plačila itd. se pri
tej sodniji izvejo.

C. k. okrajna sodnija Velikovec

odd. I. dne 26. julija 1908.

nakupil bi
Franz CleinSCich, Trimberg na Koroškem.

Gradec

Mile sli

Jubilejska roko-
delska razstava

19. septembra

4. oktobra.

Iščete se

dve viničarski družini, H

vsaka s 5 do 6 dela zmožnimi osebami za Mari-
borsko okolico (Pickern). Več se izve pri gosp.
Gustav. Scherbaum v Mariboru. g

Posestvo

se proda na Pragerskem (Pragerhof.) 5 minut od želez-
niške postaje obstoji iz 3 sobami, 3 kuhinje, kamre,
svinjske stale, drvarnice, '/» joh rodovitnega vrta; spo-
sobno za gostilno ali za vsakega rokodelca se zaradi
preselitve proda ; cena 7.000 kr; več se izve pri uprav-
ništvu;»Štajerca<.
                                 &*&

Anton Kelc v Slatini p. sv.
Barbara t Halozah

priporoča kupcem svoja pristna štajerska vina. Ker
kaže letošnja trgatev lepo, naj se kupci pri njemu zgla-
sijo. Tudi posreduje pri kupčijah in prodajah. Poštenost,
rcelnost in dobro blago so geslo I Poskusite in zado-
voljni bodete !
                                   668

Izvrstno lepo posestvo!

1 V« ure hoda od Maribora, '/» ure od farne cerkve in
šole, Herrenhaus s 4 sobami, 1 kuhinja, kamra, preša,.
klet, gospodarske poslopje ima 3 sobe, kuhinjo perilno,
kuhinja svinjak s 4 predelavniki, hlev za 8 glav živine,.
in velika kolarnica, vse novo močno zidano, z opeko
krito in po vseh lokalih in o vrtu so vodne cevi na-
peljane; k temu je 40 oralov dobrega grunta, skupna
in posamezno 20 orali gozda, kateri je lep in poln; ta.
drugo travniki, njive, sadonosniki in vinograd z ameri-
kansko trto, črez 1000 lepih sadnih dreves, ki so prav
polni in tudi ena prav dobra kamna ruda pri trdi cesti
in ktem še sliši vse kmečko orodje, vinska posoda,
vsa krma, katere je veliko, vsi letošni pridelki in 2
kravi, se takoj pod roko proda. Cena je 29.000 kron.
Vknjiženih lahko ostane 6500 K. Več o tem se izve" pri

Franz Podllpnik, mesen 37. Maribor. ■»».

LEPO MALO POSESTVO

so po ceni proda iz proste roke zavoljo selitve;
stvar je jako ugodna, je dosti rodovitnega drevja,
nekaj rodovitne izsbsle, dve njivi, pašnik, lepi
za svinje in za krave. Več se izve pri Blaži
Kokol, poŠta Jutšinci slov. gorice, Na Kakavi
št. 62. Za oddati je od 9 do 15 avgusta, g

Lepo posestvo •"'

l1/* ure od Maribora, 6'/« oralov, lep prostorni hram,

2  hiši, kuhinja, preša, hlev za 3 krave, svinjaki, vse v
dobrem stanu, 3 orali prav lepega gozda, J oral viao-
grada, ta drugo njive, travnik in sadooosnik, vse lepo.
Cena 6000 K, ostane lahko 3000 K. Več pove FrSMZ

Podlipnlk, Thesen 37, Maribor.

3 bicikeljne,

že rabljene, ee preda ca 50-—, 70—, in 90'— K
v gotovem denarja pri tvzdki:
          569

-Brata Slawitsch v Ptuju.

7 _

Pristne »novi za napravo domače pijače do-
bite v popolnoma prati in zdravlju popolnoma ne-
Sko:ilj vi splavi 'e lo-'»j. 'e ima vs»j !e jeden del
•nojih snovi' z::oraj stoječ«, pastavno zavarsvano
varstveno znamko.

Moje snovi so kile že večkrat, zadnjic dne 23.
februarja 1907 preiztuSane od c. kr. preizkušOTal-
nice hranil v (Jradco elede njih neškodljivosti;
vsled spričeval, kalera in-.am v rokah od omenje
v?. preizkuSovalnicc, nimajo v sebi likakih zdravju
škodljivih tvarin, veleJ cesar :,o v moji sesUvi j
najbolj pripravne za napravo v resniei zdrave in |
najbolj okusne domače pijače.

Ysied tega prosim vsakega, da paii v svojo
lastio korist posebno na zgoraj stoječe, registro-
varni znamko, da se tako varuje pred manj vred-
nimi ponarejenimi izdelki.
                                34

Kmetovalci pozor!

Stareznana krščanska tvrdka.
Opozarjamo vse kmetova]ce in gospodarje na
svoje, po vsem Kranjskem, Štajerskem, Koroškem,
Hrvatskem, Ogrskem, Dol. in Gor. Avstrijskem zna-
ne snovi za napravo domaČe pijače z vinskim, hru-
skovim in jabolčnim okutem ter vseh vrst žganja
in ruma. 80% ocetnega cveta itd. Snovi so narav-
ni pridelek in vsled tegu popolnoma neškodljive. Z
njimi lahko meSate Tino in sadni moSt ter delate
pija/o na tropino in droti ali tudi na saaio vode.
Ker je moja trgovina tako razširjena, sem v pri-
jetnem položaju, da dajem za nizko ceno najboljše
blago 1 vsak ki je enkrat poizkusil, postal je moj
stalai naročnik! (Dajem tudi zastonj pojasnila za
zboljšanje skaljenega ali drugače pokvarjenega, vina
in vinske posode.) Prosim pazite natanko na mojo
ivrd.so, ki obstoja že veb ke 15 let in vsled tega
le samo ona. more oddajati vse po dolgo izkušenih
receptih! Na zahtevo poiljem cenike zaatonj.
Z edličnim spoltovanjem udani

Andrej Pollak, tVHl£tt$S?m'"

i^fti črnem psu" Gradec, AnnenStrasse štev. 46.

, Dobro idoča kovačnica -

8 dvema ogmžci m k nje pripravnimi stroji ua"
vodne moč (mit Wagserbetrieb), tik deželne ceite,
VU nre od kolodvora Bleiburg, se odda na 6 let
ali Se dalje t najem (Pach*). Več se izve pri
kovaškemu mojstm Gašper Kuschnik. trg Grebinje
(Griffen) Koroško.
                     515

I Moja svetovno
znana

garnitura za briti št. 8730

v lepo Bolitiranem lesenem kostnu 20
cm. dolga, 16 cm. Široko, se zapre, zr-
calo za briti se premika.

1.  Britev 1-a Solinger srebrno jeklo, fino
yotlo brušeno, za vsako brado pri-
merna in gotova za rabo.

2.  Dobro jermen za brusiti.

3.  1 doza mase za brusiti.
i. 1 doza antiseptičnega mila za briti.

5.  1 zaniklani piskerček za briti.

6.  1 cepič z zaniklanjm držalom in koSta
kompletno Prima-kvaliteta

samo 5 kron samo.

Ista garnitura, ali britev z varnostno pripravo za ne-
vajene (ranjenje izključeno) z navodilom K 5'60. Najboljše ma-
Sine za rezanje las 1-a kval. K 5-80. Il-a kval. z odprtim pe-
resom K d-Sil.
== Garancija: Izmenjava dovoljena ali denar nazaj. =
Pošlje po povzetju ali naprej-plačilu

[c. in ki. dvorni liferant H ANNS KONRAD

razpošiljevalna hiša Briix št. 1367 (Češko)           535

Zastonj in franko poSliem po zahtevi glavni cenik z nad
3000 podobami.

K —

z\

v Ptuju i«*

priporočata izvrstne šivala«
Stnije (N&hmaschinen) po sle-
deči ceni:
Singer A . . 70
Singer Medium90
Singer Titanial 20

Ringschifchen ........140 \ __ ,

Ringachifchen za krojače . . . .180 , — ,

Minerva A.........100 , - ,

Minerva C za krojače in čevljarje 160 , — ,
Howe C za krojače in čevljarje . 90 , — ,
Cylinder Elastik za čevljarje . . 180 , — ,
Deli (Bestandteile) za vsakovrstne stroje. Najine
cene so nižje kakor povsodi in se po pogodbi
plačuje tudi lahko na obroke (rate). Cenik brei-
.riio
               plačno.                               io6

—;—■—■----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NajboUš* pemska razprodaja!

Ceno perje za postelj!

1 kg. sivih slišanih 2 K; boljših 2 K
40 h; n pol belih 2 K 80 h; belih
i K; belih mehkih 5 K 10 h; 1 kg.

DajiiDrjSih, sneteno-beiih, Slišanih
^JgK>7>(; K 40 h, 8 K; 1 kg. Ilauina (Dau-
i^^K^nen) sivega 6 K. 7 K; belega 10 K;
najfinejši prsni 12 K. Ako se vzame 5 K, potem franko.

MT* Gotove postelje Ham

iz krepkega, rdečega, plavega, belega ali rumenega naokinga,
1 tuhent, 180 cm. dolg, 116 cm. širok, z 2 glavnima blazinama.
vsaka 80 cm. dolga, 58 cm. Široka, napolnjeno z novim, sivim,
bajnim in flavmastim perjem za postelje 16 K; pol-daine 20 K;
dana« U K; posamezni tuhentl 10, 12, 14, 16 K; glavne bla-
zine 3 K, 3-50, i K. S« poilje po povzetju od 12 K naprej
Iranko. Izmenjava ali vrnit« franko dovoljena. Kar ne dopede
denar nazaj. S. Beaisch, Deschenitz Nr. 716, BShraerwald.
Cenik gratis in franko.
                          464

cenik

Zahtevajte

s čez 1000 stik

brezplačno.

Garancija več let.

Za neprimerno denar nazaj

_• PraVa'srefcrpa rementoar

dvojni mantelj .

mk<5$ementoar.....

„ železniška Roskopf . . .
„ patent precisijska Roskopf

Srebrno verižice.......

! Stenske ure.........

Budilnice , .i ........ .

■ Dre na pendelj (Schlagwerk) . .

14 kar. zlati prstani......

Zahtevajte cenik zastonj!

K 6-50

6-
«•50
z—
2—
2-40
7-
4—

A. KIFFMANN

fabviška zaloga ur, zlatega in srebrnega blaga
MARIBOR P. I.

Prilična prodaja!

Prodam svoj umetni mlin, zvezan z žago za
dile in kovačnico, zelo krepka vodna moč na reki La-
budski, (Lavantfluss), 15 minut od železnice. Nadalje
drugo posestvo na istem potoku, kjer je dobiti istotako
krepka vodna moč. Nadalje gospodarsko posestvo, 3
minute od železnice, 50 oralov zemlje z stavbišfiem za
kolodvorsko restavracijo. Vse z »fundus instruetus«, tudi
vsako posestvo samo. Vpraša se pod »Gute Existenz.,
poste restante, Lavamtlnd, Koroško.
             452

Fabrika kmetskih in vinogradniških
mašin

II C M •• I ' ~''    M A M I' ki I           «T

Prodaja sadja!

Na dtžavnogrofoTKki pl. Herberstein-ovi i

pomeni v PtUJU in Wurmbergu proda se j
večje množine sadja (večidel jaboijka) od sado- j
nosrjika. Pojasnila daje oskrbništvo domene v j

PtUjU.                               521

priporoča najnovejše vitiile Jiilatilne Stroje, stroje
za'rezanje krme, irpt-mline, za rezanje repe, re-
bler_ za koruzo, -sesalnice za gnojnico, trijerje,
stroje za mah, giablje za mrvo, ročne grablje
(Haiidschlepp- und Pferdeheurechcn) za mrvo obračati,
stroj za košnjo trave in žitju^najnovejše gleisdorfske
sadne mline v kamenitih valčkih zacinane, hidravlične
preše, preše za sadje in vino. (Orig. Oberdruck
Differenzial Hebelpresswerke). patent „Dučhscher", dajo
največ tekočine, se dobijo le pri meni. Angleške nože
(Gusstahl), rezervne dele, prodaja mašin na čas in
garancijo. — Cenik zastonj in franko. 4S3

Deset zapovedi

^^^ za kmetovalca

lepo tiskane se zastonj dobijo pismeno s prosto poštnino

pod naslovom: Ubald pl. Trnkoczy, apotekar v

Ljubljani, Kranjska, Avstrija.                     485

Samo pravi je le

Thierry -balzam

c zeleno nuno kot znamko. Najmanj se posije 18/2 »U 6/1 aH
patent potna družinska steklenica K 5-—. Zaboj zastonj. .

Thierry centlfolij.mazilo

Najmanj se posije 2 doze K 3-60. Zaboj zastonj. Povsodi priznana)

kot lajkoljia domača sredstva proti bolečinam, pečenje v želodca,

krča, fcaslju, hripavosti, vnetju, ranami itd. — Naslov za naročila

in denar:

l fttorrv, apoteka l angelj-ianilm i Pregradi pri Bogata

Zaloge v lajvečih apotekah.                         737

Vsled reduciranja produkcije se proda

500 tuo. plaht brez šiva

217

150/200 cm. velike zarobljeoe, I a, za K 14-30 pri 6 kom. Pri
poročljivo za ho'ele in kopališča. Tkalnica pavole in platna

Brata Krejcar, Dobrnska, Češko.

Krasne novosti v ceftrih, batistih iu Stolih za prati oksfort, da-
masti, perilo za postelj, mize itd. najboljše vrste, vzorci franko.

Specijalitete oprav za neveste

Doseženo je

da pride vsakdo za malo denarja do dobro ido6e nre, ako }•
kupi pri meni.

Zahtevajte

zato pred nakupom moj bogato ilustrovani glavni cenik s
3000 podobami, katerega vam pošljemo takoj zastonj in
poštnine prost O.

VUh£v»K 3 60
Roskouf-ura

K 4—

Švicarska ura

B-—
Srebioa rem en-

loar R SMO ; zgodbo (2 le.
Srebrna Ro-.kopl" j
K JI— !

On a ttttl t bu-

dilnico K 7-20
z ;Uf(Wexkom in
budilnico K 980

da K 12*80.)

aiu K a-TO, sveti
i»o aoci K 2'SO,
btidilnica 2 dvoj-
nim zvoncem
K 3.80, »veti po
noči K 4-20.

PeacUlJii K 8SO,

z budilaiDO
K 12-20, z Slag-
wcrkoa na pot
in celo uro brtf
btidilaiceKlO-Sa,
gre H dni K

um

Največja izbera v mojem glavnem ceniku.

Direktna razpošiljate.v vsakemu zasebnemu kipcu.

Za vsako uro 3 leta pismene garancije.

==3 Ni rizika. Izmenjava dovoljena aH denar nazaj. =

Prva fabrika ur v Brttx

HANNS KONRAD;

e. in kr. dvorni liferant Briix 1363 (i'osko). 531

V ptujskem mestnem sopar-
nem kopališču

m dobijo odaihrnal kopele s hlaponom po slede-
Slh jako znižanih cenah. Vsak navaden dan ob
I uri pepoldan in vsako nedeljo in vsak praznik
tb Vili uri pred poldan za 60 vin..; (30 kraj-
carjev.)
                          378
Vsistvs ptujskega mestnega kopališča (Pettauer
Badeanstaitt.

Pozor I            Čitaj!            Pozor 1

Slavonska biljevina

Ta je napravgena le
najboljših gorslclj
zeliši — ter se a\
vrstno in z najbolj-*
Sim uspehom vpo-|
rablja proti zastaroi
lemu kašlju — bolih
v prsih, — prehla-
jenju v grlu, blip*-)
vosti, težkem diha-
nju, astmi — pljuč
nem kataru, snhere
kašlju, tuberkulozi itd. itd. .
Delovanje izborno, vspeh siguren. Cena id
franko na vsako pošto za 2 steklenici 3 K 40
vin., 4 steklenice 5 K 80 vin., po povzetja ali
ce se pošlje denar naprej. — Manj kot 2 steklenici
se ne pošilja. Prosimo, da se naroča naravnost od:

677

P. Jurišiča,

ekarnana v Pakracn «. 200 (StaTODJja.)

Se samo plača!

S dni na pokaš pošljem mojo pravo, finozaniklano prima-Boliusei'
malino za rezanje las glasom določb mojega glavnega kataloga
»rez rizike za naročitelja, da vsakogar prepričam t> nedoseženi
solidnosli in stabilnosti iste. Moja
masina za rezanje las ft. 9150 je
narejena iz 1 a Solingerjekla. naj-
finejšo zaniklana, ima 36 zobov, 2
tesa'nika (Aufichicbkamro)za 3 vrste
rezanja za dolgo-t las 3, 7 in 10
mm., z dvojno Sravbo, varnostno
pripravo in rezervnim peresom v
finem lartonu z navodilom da zaniore vsakdo, tudi nevaieni, takoj
lase strici. Kompletni) K 580, H-a vrsta z odprtim peresom kom-
pletno K 4-80. Ta masna se plača sama, posebno v druzmah z
otroci, ker so t roški 2e v Četrt letu poplačani. Masina za rezanje
brade ramo I-a kvaliteta zaniklana 1 mm. reza K 5—. Škarje
za konje in pse, velepotrebno za posestnike konj in psov K 5i>0.

Prava Solinger-briteu.

Za vsako mojo britev prevzanern

Solno garancijo, ker so vse iz naj-
oljSega angleškega jekla kovane, i
roko brušene, ojstre do skrajnosti

in gotove za rabo.
Štev. 8701. črno polirano držalo '/. votlo bruS. v etuiju K 1-70
„ 8702. „
           ,„'/„,,„             , „:2|0

„ «706. „                        „ ■/, „ „             „ , 2-fO

» 8707. „                        „ '/, „                      n <• SB0

Največja ubera v britvah, jermeiili, kamenjih za brušenje.
piskerrih za briti. mašin za rezanje las itd. najdete v mojem
glavnem ceniku z 3000 podobami, ki se razposilje po zahtevi za-
stonj in franko.

C. in kr. dvorni liferant HANNS KONRAD

razposllna bisa Briix štev. 1S0G (Če*ko).               531

m

Varstvena marka „Ankera

Liniment Gaspici comp.

nadomestilo za

Mt** anker-pain-expeller

je znano kot odpeljajoce, Izvrstno in bolečine odstranjajoce
sredstvo pri prehlajenju itd. Dobi se v vseh apotekah po 80 h,
1-40 in K 2-—. Pri nakupu tega priljubljenega domačega
sredstva naj se pazi na originalne steklen ce v akalljah z
našo varstveno znamko „Aiker', potem se dobi pristno
to sredstvo.

Dr. Richter-jeva apoteka .zlati lev"

v Pragi, Elisabetstr. 5t. 5 nov.
Razpošilja se vsak dan.

Meščanska parna žaga.

Na Mvem lentnem trg« (Lendplatz) v Pt«,«
zraven klalnice in plinanke hide postavljena j*

nora parna žaga vsakemn v porabo.
Vsakemu ae lea hlodi, itd. po zahtevi takoj na-
laga.
Vsakdo pa trne tudi sam oblati, vrtati i«
apahati i. t. d.
                        M

jStyria-
bicikelni

Novi modeli 1908.

Cena 2 a gotov denar:
„Styria"-bicikelni K
140 . 160 (fino cestno
kolo) najfinejša cestna
^ kolesa K180—200 isto
K 240-280.
(Halbrennmaschinen) s patentStyria-Glockenlager.
Že rabljene, toda še prav dobre bietkelne po
80, 100 K. Po ugodnih pogojih prodajava samo zane-
sljivim kupcem in proti dvanajstmesečnemu plačilu
in sicer samo nova kolesa. Na zahtevanjc vsako-
mur, ki misli bicikel kupiti, se pošlje cenik. Styria-bici-
kelni so dandanašnji najimnitnejši fabrikati, in največja
tovarna na Avstrijskem izdeluje te bicikelne kakor tudi

posamezne dele.

V zalogi imava tndi vse posamezne dele bici-

keluov in tndi Reithoferjeve zračne cevi (Luft-

schlanchc nnd LaufmUntel).

Brata Slawitsch,

generalna zastopnika za okraje                   271

===== Ptuj, Ormuž, Rogatec in Središče. ==
Naročila naj se pošljejo na naslov, ker fabrika posameznih
koles ne razpošilja in ne proda privatnim osebam.

Čevlje!

Priporoča svojo veliko zalogo vsakovrstnih obuval, kakor
moških, ženskih in otročjih čevelj domačega in
tovarniškega dela po vsakovrstni ceni. Vse to se dobi in
kupi pri gospodu IVSR Berna, Gospodska ulica št. 6

«Celju.                             m

Rane

vseh vrst naj se varu-
jejo skrbno pred vsako nečistostjo,

kajti vsled te postane lahko najmanjša raiia nevarna in ve-
lika. 2e 40 let sem se rabi omelikaioeo Pragersko diataco
žavbo kot zanesljivo obvezno sredstvo. Ista varajo rane,
zmanjša vnetje in bolečine, vpliva hladilno in pospešuje

sploh zdravljenje.
SV razpoSUja se vsak dan ~~m*t
1 ctla doza 70 vin., '/, 50 vn>- P° posti

Siroti napi ej*pla£ilu 3 K 16 vin. se posije
ranko 4 doz, za 7 K pa 10 doz, in to na
vse avstro-ogrske stacijone.
Vsa dela zavitkoc imajo postavno varstveno
znamko.

== Glavni depot: =====

B. FRAGNER, c. I. dvorni liferant.

Apoteka •zom schwarzen Adler«

Prag« Kleineseite, Ecke der Nerudagase No. 203.
SklaiiiSre. v apotekah Austro-Oi/rske.

Pofnikom v Ameriko

priporoča
generalna agentura

ii

in Whit^e Star-Litiije

najhitrejo vožnjo prek Basel - Paris - Cherbourg-
New- York, 2 odhoda v tednu, hrana že v Baselu prosta,
t velikanskimi in varnimi parniki teh linij, prevoz od
Charbourg-New-York v resnici 5J/» do 6 dni. Vsa
potrebna in natančna pojasnila daje radovoljno in zastonj;

Generalna Agentura

I« OkercUs 4 C*. 28 Aeseieigraaea Basel (Svisa.) 2.ia

Hans Wouk

veletrgovina z mešanim blago
vinom in žganjem

■*" v Poličanih

priporoča p. t. občinstva svojo bogato zalo
izbornega špecerijskega blaga, kakor fine par_
moke, vinberle, cibebe, kave, masti, jedilno olj
petroiej itd. kakot tndi zalogo mannfaktnrae
blaga, štofi, drnki, platno itd.

Nakupuje

žitje, jajca, maslo in poljske pridelke.

Nakup in prodaja

dobra pristna natorna vina en gros in dobro
pravo žganje en gros in en detail.

Dobre harmonike K 41

= 50.000 komadov prodanih. =

Brez coliiinskili izdatkov!                                   Garancija.

Izmenjava dovoljena ali deuar nazaj,

Šlev.300»/,lOtastno•■ Sragi«'!*!? A O
28 glasrv.velkrsl 24XlScm. •» ~ °
Stev.657'/«,10l'sln v.! rejiUiV C.Ofl
28 glas., velikost 30X1& eni. ■» J
Štev. 656»/,, 10 tast., 2 registra 1/ K./fl
28 glas., velikost SOXlScui. ■» J "u
Štev. 30&'/,. 10 tast, 2 registra I/ C.Oft
50 glas., velikost 24X12 cm. "» O ZU
Štev. 663'/*, 10 ta t. 2 registra l/ O.
50 glas., velikost 31X15 cm. •» °
šlev 306'/«, 10 tastnov, 2 registra, 50 glasov, velikost V O.Cfl

31X16'/. cm..................«V O JU

•tev. 307'/., 10 tastnov, 3 registre, 70 glasov, velikost U Q.CA

31X16"/. cm..................r\ J JI

Šola za samouk za vsako harmoniko zastoij. =
PoSl.c po povzetju c. in kr. dvorni liferant

Hanns Konrad SSSSS Briix «Jg&f

Glavni katalog z nad 3000 podol>ami na zahtevo vsakomur
532
                              zastonj in franko.

priporoča se glede vsa-
kega med hranilnico e zadeve spada-
jočega posredovanja, isiotako tudi za pasrecio-
▼anje vsakoranega posla z avst. ogersk. baak«.
Straakaaa
se med urad&imi uraasi radovoljno in brezplačno
vsaka zadeva pojasni is po vsesa vstreže.

Ravnateljstvo,

Okrajni zastop ptujski

otforil je

hlev za bolano živino.

S tem catnorejo posestniki svoji oboleli živini z malimi treski živinozdravnifiko
pomoč priskrbeti. Kdor itca tedaj bolano ž vino, naj jo takoj prižene v mesto. V hle»n
bode potem preiskana in te ji bode po možnosti pomagalo. Ne zanemarjajte živinske
bolezni!

Priporoča se obilno rabo tega hlBVa Za bolano živino.                              iw

Izdajatelj in odgovorni Diedsik: tail Linhart.

TUal: W, Blanke »

 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2014    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh