logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 
Integrirano živilstvo in prehrana
Božidar Žlender (vodja programa)
Obdobje: 01.2004/12.2008
Izvor: ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

0 / 0
Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 Oznaka poro�ila: ARRS_ZV_RPROG_ZP_2008/183 ZAKLJU�NO PORO�ILO O REZULTATIH RAZISKOVALNEGA PROGRAMA V OBDOBJU 2004-2008 A. PODATKI O RAZISKOVALNEM PROGRAMU 1. Osnovni podatki o raziskovalnem programu �ifra programa P4-0234 Naslov programa Integrirano �ivilstvo in prehrana Vodja programa 3100 Bo�idar �lender Obseg raziskovalnih ur 25.500 Cenovni razred C Trajanje programa 01.2004 - 12.2008 Izvajalke programa (raziskovalne organizacije in/ali koncesionarji) 481 Univerza v Ljubljani, Biotehni�ka fakulteta B. REZULTATI IN DOSE�KI RAZISKOVALNEGA PROGRAMA 2. Poro�ilo o realizaciji programa raziskovalnega programa1 Animalna �ivila: V preteklem �tiriletnem obdobju smo se ukvarjali s 4 sklopi raziskav: 1. izbolj�anje prehranske primernosti �ivil �ivalskega izvora (meso in jajca); 2. vpliv okolja (pesticidi) in na�ina toplotne priprave (HCA) na vsebnost nekaterih toksi�nih, mutagenih ali kancerogenih snovi v mesu; 3. razvoj novih, varnih in prehransko sprejemljivej�ih izdelkov; 4. prehranska in senzori�na kakovost mesa nekaterih divje �ive�ih �ivali (jelenjad, sardine), uplenjenih v Sloveniji. Sklop 1: Kun�je meso treh linij SIKA genotipa, obeh spolov in dveh starosti je vsebovalo 5,5 g intramuskularne ma��obe (IMF) in 67,6 g holesterola/100 g mesa. Razmerje P/S, IA, razmerje n-6/n-3 in vsebnost holesterola ka�ejo, da je kun�je meso primerno z vidika zdrave in uravnote�ene prehrane [COBISS.SI-ID 3147896; 3242360]. Dodatki h krmi (laneno, ogr��i�no seme, ogr��i�no seme+vit.E) pra�i�ev dveh spolov niso vplivali, spol pa je vplival na skupno vsebnost ma��ob v su�enih vratinah. Dodatki h krmi so vplivali na senzori�ne lastnosti vratin [COBISS.SI-ID 1968264; 2164616]. Na�in reje (baterijska in talna reja, kurnica z izpustom, kurnica z izpustom na ekolo�ki kmetiji, kme�ka - dvori��na reja) koko�i je zna�ilno vplival na fizikalne lastnosti jajc. Jajca iz baterijske reje so bila senzori�no bolje ocenjena kot jajca iz izpusta. Prehransko gledano je bila ugodnej�a ma��obnokislinska sestava jajc iz izpusta v primerjavi s tistimi iz baterijske reje [COBISS.SI-ID 1663112]. Mi�ica longissimus dorsi ovac dveh genotipov in obeh spolov je vsebovala 2,17 g IMF/100 g in 67,47 mg/100 g holesterola. Vsebnost IMF je bila ni�ja pri mo�kih kot pri �enskih �ivalih. Na ma��obnokislinsko sestavo sta vplivala genotip in spol ovac [COBISS.SI-ID 2947704]. Sklop 2: Objavljeni so bili preliminarni rezultati raziskave dolo�anja HCA (J4-6475-0481-04/4.02; [COBISS.SI-ID 2214024; 3224696]. Vsebnost prostih aminokislin v goveji dolgi hrbtni mi�ici se pove�uje s �asom zorenja, njihova vi�ja vsebnost pa je Program P4-0234 Stran 1 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 razlog za obse�nej�o tvorbo HCA v pe�enih vzorcih. Pri ni�ji Ts je nastajal predvsem MeIQx, pri vi�ji Ts pa PhIP. Z zdravstvenega vidika je najprimernej�e pe�enje nezorenega govejega mesa do ni�je temperature (Ts=65 �C) (J4-6475-0481-04/4.02) [COBISS.SI-ID 3417720; 3226488; 3412344; 2909816]. Vsebnost prostih aminokislin v pra�i�ji dolgi hrbtni mi�ici se s �asom zorenja pove�uje; v zorenih normalnih mi�icah je prostih aminokislin ve� kot v BMV mi�icah. Vsebnost glukoze nara��a z zorenjem le pri BMV kakovosti. Vsebnost HCA nara��a z zorenjem in je odvisna od Ts; v vzorcih pe�enih do Ts=95 �C se oblikuje do 4-krat ve� HCA kot v vzorcih pe�enih do Ts=70 �C. Z zdravstvenega vidika je najprimernej�e u�ivanje do Ts=70 �C pe�enega pra�i�jega mesa normalne kakovosti in zorenega do 3 dni ali nezorenega mesa BMV kakovosti (J4-6475-0481-04/4.02; [COBISS.SI-ID 3386232; 3357816]. V l. 2008 in 2009 se raziskava nadaljuje v smeri dolo�anja genotoksi�nosti HCA. Razvili smo metodo za dolo�anje nizkih koncentracij pesticidov (OCP in PCB) v mesu in mesninah. Dolo�ena je bila vsebnost OCP in PCB v svinjini in mesu jelenjadi ter divjega pra�i�a [COBISS.SI-ID 29081861]. V l. 2008 in 2009 se raziskava nadaljuje v smeri dolo�itve OCP in PCB v nekaterih tradicionalnih mesninah (kranjska klobasa, vipavska (suha) salama, vipavski pr�ut) (6. OP (016264-2). Sklop 3: Senzori�na kakovost hrenovk z rastlinsko ma��obo in varnej�imi aditivi (kohineal, brez fosfata; kohineal + paprika, brez fosfata; brez barvila, brez fosfata) je bila primerljiva s standardno skupino hrenovk (slanina, nitrit + fosfat) (NATOCBP.EAP.CLG 981493, BI-MK-05-06) [COBISS.SI-ID 3212152]. Dolo�ili smo optimalno sestavo kranjske klobase (tradicionalna slovenska mesnina) z namenom pridobitve znaka "za��itena mesnina" [COBISS.SI-ID 3253624]. Dodatek prebiotika in probiotika ter zmanj�an dele� ma��ob v su�enih klobasah ni negativno vplival na senzori�no kakovost, izbolj�al pa je prehransko kakovost izdelkov [COBISS.SI-ID 3233912]. Optimizirali smo metodo za dolo�anje CoQ10 v ma��obno bogatih tkivih (ko�a, adipozno tkivo) pi��ancev. Dodatek CoQ10 v krmo pi��ancev iz industrijske reje se je izkazal kot ekonomi�en. V l. 2008 se raziskava nadaljuje v smeri izdelave funkcionalnih �ivil (pi��an�je meso in mesnine), obogatenih s CoQ10 [COBISS.SI-ID 3798042]. Sklop 4: Vsebnost intramuskularnih ma��ob v mi�icah semitendinosus in triceps brachii divje jelenjadi (Cervus elaphus - jeleni, ko�ute, teleta), uplenjene v Sloveniji, je bila 1,14 do 1,72%, vsebnost holesterola pa 73,45 do 94,64 mg/100 g mesa. Glede prehranske kakovosti lahko meso divje jelenjadi uspe�no tekmuje z mesom doma�ih �ivali (visok dele� ve�krat nenasi�enih ma��obnih kislin, visok P/S indeks, nizek indeks aterogenosti, zadovoljivo razmerje n-6/n-3) (COBISS.SI-ID 3423096). Razli�na koli�ina ma��ob v dolo�eni sezoni ulova (zima, pomlad, poletje, jesen) sardin (Sardina pilchardus) iz Jadranskega morja vpliva na senzori�no kakovost sardel. Najbolj�o senzori�no kakovost in visoko vsebnost ma��ob smo ugotovili v sardelah, ulovljenih poleti. (COBISS.SI-ID 3006328; 3049080). Rastlinska �ivila: Sklop 1: Gnojenje z du�ikom in koli�ina oveska jabolk zna�ilno vplivata na fiziolo�ke procese zorenja jabolk sorte 'Zlati Deli�es'. Ve�ji odmerek du�ika (105 kg N/ha) in ve�ji ovesek zakasnita razgradnjo klorofila, kar je nazorno pokazal parameter barve a*, medtem ko je bil parameter b* bolj odvisen od koli�ine oveska [COBISS.SI-ID 3411064]. Fotoionizacijski detektor (FD) se je pokazal kot ustrezen in�trument za vrednotenje proizvodnje aromatskh spojin pri jabolkih. Ugotovili smo visoko korelacijo (r2=0,98) med FD rezultati in vsebnostjo aromatskih komponent dolo�eno z GC-MS tehniko. Tudi korelacija med FD rezultati in senzori�no oceno je bila visoka (r2=0,75). Fotoionizacisjki detektor se je pokazal kot enostaven glede uporabe, analize in velike ob�utljivosti, kar je �e posebej pomembno pri sortah jabolk z nizko vsebnostjo aromatskih komponent [COBISS.SI-ID 3422840]. Sklop 2: Dinami�na atmosfera postaja pri ohranjanju kakovosti sadja in zelenjave realnost tudi v praksi. Spremljanje in obvladovanje tvorbe sekundarnih metabolitov (acetaldehid, metanol, vi�ji alkoholi, estri) pri skladi��enju sadja in vrtnin omogo�a prilagajanje sestave atmosfere glede na fiziolo�ko stanje plodov. S pomo�jo miniaturnega improviziranega sistema za dinami�no atmosfero smo uspeli dokazati sekundarne metabolite pri razli�nih pogojih vsebnosti kisika in razli�nih temperaturah Program P4-0234 Stran 2 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 [COBISS.SI-ID 3125624]. Sklop 3: Dolo�ali smo ma��obnokislinsko sestavo alternativnih virov ma��ob v semenih �e�enj ter mo�nost izkori��anja v prehranske namene. Primerjali smo ma��obnokislinsko sestavo ve� sort �e�enj pridelanih v Sloveniji in na Norve�kem. Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike v sestavi ma��obnih kislin glede na sorto in lokacijo pridelave [COBISS.SI-ID 3324280]; [COBISS.SI-ID 3406456]. Sklop 4: Medica ohrani okus in vonj medu iz katerega je narejena, �eprav proces fermentacije delno spremeni senzori�ne lastnosti. Kostanjev med ima mo�nej�i okus (telo) v primerjavi z ostalimi vrstami medu, kar se je pokazalo tudi pri medici narejeni iz kostanjevega medu. Po drugi strani pa vsebuje kostanjev med ve� netopnih snovi (cvetni prah), kar je vplivalo na pove�ano sintezo vi�jih alkoholov med fermentacijo. Vi�ji alkoholi imajo neprijeten vonj in okus, zato njihova pove�ana vsebnost negativno vpliva na senzori�ne lastnosti. Fermentacija pa je prispevala k bolj sprejemljivemu okusu in vonju medice narejene iz lipovega medu [COBISS.SI-ID 3244152]. Sklop 5: V raziskavi smo preu�evali vpliv razli�nih pogojev skladi��enja na trajnost sve�e narezanega pakiranega zelja. Intenziteto dihanja sve�e narezanega zelja v embala�nih enotah je zvi�evala vi�ja temperatura skladi��enja, ve�ja stopnja mehanskega stresa, sestava za�etne atmosfere z zvi�ano vsebnostjo kisika in izbira kultivarja. Padec vsebnosti kisika pod 3-5% in porast vsebnosti CO2 nad 2-5% v plinski fazi embala�nih enot povzro�i prehod aerobnega metabolizma zelja v anaerobni metabolizem. Pri uporabi manj prepustnega embala�nega materiala so se hitreje vzpostavili anaerobni pogoji. Pranje zelja je zni�alo vsebnost anaerobnih metabolitov. Najpomembnej�i vpliv na pove�evanje �tevila mezofilnih aerobnih bakterij in mle�nokislinskih bakterij je imela temperatura, na rast skupnega �tevila plesni in kvasovk pa za�etna sestava atmosfere v embala�nih enotah. Na spremembo senzori�nih lastnosti sve�e narezanega pakiranega zelja je negativno vplivala vi�ja intenziteta dihanja in tvorbe anaerobnih metabolitov. Na vsebnost L-askorbinske kisline pakiranje sve�e narezanega zelja ni imelo vpliva (sprejeto v tisk - Food Technology and Biotechnology). Sklop 6: S pomo�jo vrednotenja hlapnih aromati�nih sestavin v mleti, pra�eni kavi smo v obdobju 1 leta spremljali spremembe aromatskega spektra kave, ki je bila pakirana in skladi��ena v razli�nih pogojih. Opredelili smo optimalne na�ine pakiranja in skladi��enja ter predlagali nov indeks za vrednotenje staranja mlete kave. Indeks, ki ga predstavlja razmerje med 2-furfuril tiolom in heksanalom, je primeren za vse vrste pakiranja kave [COBISS.SI-ID 3065720]. Sklop 7: �i�ola (Ziziphus jujube) je divje rasto�a sadna vrsta, ki uspeva tudi v Istri, vendar se uporablja predvsem kot okrasna rastlina. Drugje po svetu se uporabljajo plodovi v prehranske namene kot sve�i ali su�eni. Prou�evali smo prehranske in fizikalno kemijske lastnosti plodov �i�ole. Tehnologija vina: Sklop 1: V okviru prou�evanja novih tehnologij na izbolj�anje kakovosti in stabilnosti vina so bile raziskave usmerjene na ugotavljanje vpliva jabol�no-mle�nokislinske fermentacije na izbolj�anje kakovosti belih vinskih sorte [COBISS.SI-ID 3167608, 3188600, 3315832] ter ugotavljanje vpliva metode in na�ina vinifikacije na vsebnost prolina in prostega aminokislinskega du�ika [COBISS.SI-ID 3167864]. V okviru prou�evanj na rde�i vinski sorti modri pinot smo ugotavljali postopek vpihovanja majhnih koli�in kisika (mikrooksidacija) na potek zorenja mladega vina po zaklju�eni alkoholni fermentaciji, kar omogo�a hitrej�e zorenje vina in njegovo sposobnost za promet [COBISS.SI-ID 4807801, 3170168]. Zadnje raziskave na podro�ju senzori�ne kakovosti belih vin so bile usmerjene v iskanje vzrokov in tehnolo�kih mo�nosti prepre�evanja prehitrega staranja vina [COBISS.SI-ID 3373432, 3331448, 3522680], prou�evanje zorenja vina na kvasovkah [COBISS.SI-ID 28772613, 34758332] ter pove�anja aromati�nih snovi vina z encimsko obdelavo [COBISS.SI-ID 5846393]. Sklop 2: V postopek alkoholne fermentacije belih vinskih sort smo vpeljali tudi enojni in dvojni temperaturni �ok z namenom pove�anja vsebnosti glicerola kot glavne komponente sladkorja prostega ekstrakta vina [COBISS.SI-ID 3231608, 26137093, 3012216, 2967160] kar smo tudi patentirali kot postopek [COBISS.SI-ID Program P4-0234 Stran 3 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 25825797, 3125880]. V nadaljevanju smo kontrolirali potek alkoholne fermentacije belega mo�ta na osnovi vrednosti oksidacijsko-redukcijskega potenciala [COBISS.SI-ID 27016197, 28024325] in nasploh raziskovali mo�nosti uporabe procesnega in�enirstva v vinarstvu [COBISS.SI-ID 3331704, 29801733]. Sklop 3: Posebna pozornost je bila usmerjena v antioksidacijski potencial vina in iskanje korelacij le-tega z vsebnostjo skupnih in posameznih fenolnih spojin [COBISS.SI-ID 3319672, 3092344, 3502200]. V okviru novej�ih analitskih metod smo vpeljali metodo dolo�anja aromatskega potenciala vina [COBISS.SI-ID 5124473], prostih aminokislin [COBISS.SI-ID 28034565, 28772869, 29802245], �ikimske kisline [COBISS.SI-ID 3228536], 2-aminoacetofenona [COBISS.SI-ID 3476088] ter ugotavljali vpliv liofilizacije na aromo [COBISS.SI-ID 28568581]. Analitika �ivil: Sklop 1: Pomemben dose�ek sodelavcev programske skupine in zunanjih sodelavcev je izdaja prvega dela Slovenskih prehranskih tabel - meso in mesni izdelki, s katerimi smo v Sloveniji dobili prvi del lastnih prehranskih tabel, ki obsega podatke o hranilni sestavi in energijski vrednosti razli�nih vrst mesa in mesnih izdelkov. Tabele so iz�le v obliki monografije, dostopne pa so tudi na spletni strani Biotehni�ke fakultete (http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2754/ Slovenske prehranske_tabele-meso_in_mesni_izdelki.pdf). Predstavljajo pomemben pripomo�ek vsem �ivilskim in prehranskim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z na�rtovanjem prehrane, razvojem novih izdelkov ali izvajajo razli�ne epidemiolo�ke �tudije. Poleg mesa in mesnih izdelkov so bila v okviru oblikovanja lastne baze podatkov v preteklem obdobju analizirana in tudi nekatera druga �ivila (�ito, kruh, pecivo, zamrznjena hrana, �olske malice, sadje in zelenjava). Rezultati tega dela raziskav so plod sodelovanja z IJS na aplikativni raziskavi, financirani s strani Ministrstva za zdravje, Izdelava javno dostopne stre�ni�ke aplikacije za analizo in optimizacijo slovenskih jedilnikov z upo�tevanjem sodobnih priporo�il zdrave prehrane, v okviru katere je bil izdelan program, ki ima �iroko uporaben pomen in je dostopen na internetu. Sklop 2: Na Katedri za vrednotenje �ivil se �e vrsto let ukvarjamo z raziskavami na podro�ju medu. V okviru obse�ne raziskave smo z namenom definiranja kriterijev za karakterizacijo razli�nih vrst slovenskega medu, analizirali ve� kot 500 vzorcev slovenskega medu, iz vseh predelov Slovenije [COBISS.SI-ID 3118968, 3410040, 3014520]. Skupaj s sodelavci z Oddelka za biologijo smo izpeljali 3-letni projekt Pelod: uporabna raziskovalna naloga in oblikovanje podatkovne zbirke prisotnosti pelodnih zrn v vzorcih slovenskega medu [COBISS.SI-ID 3279992]. Rezultati raziskav iz preteklega obdobja predstavljajo bogato zbirko podatkov o ve� kot dvajsetih razli�nih parametrih (senzori�ni analizi, vsebnosti vode, prostih in skupnih kislin ter laktonov, pH vrednosti, elektri�ni prevodnosti, diastaznem �tevilu, vsebnosti prolina, posameznih elementov, ogljikovih hidratov, indeksu refrakcije, skupni antioksidativni u�inkovitosti ...) [COBISS.SI-ID 2992248, 2992504, 3020664, 3101304, 3189880, 3257976, 3221112, 3151992, 3200888, 3344504, 3385464, 3385208]. Predvidevamo, da bo zbirka podatkov, ki jo bomo dopolnili z analizami v prihodnjem obdobju, omogo�ila tudi izdelavo kriterijev za dokaz geografskega porekla in botani�nega izvora. Dosedanji rezultati senzori�ne analize in vseh analiziranih parametrov kakovosti slovenskih vrst medu bodo objavljeni v monografiji. Sklop 3: Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je tako s strani dr�ave kot proizvajalcev pokazala potreba za��ite lastnih proizvodov. Kot laboratorij za kontrolo kakovosti s fizikalno-kemijskega in senzori�nega vidika smo se vklju�li v kontrolo izdelkov, ki se potegujejo za priznavanje poimenovanja geografske ozna�be ali geografskega porekla oziroma kontrolo izdelkov, ki so te ozna�be �e pridobili in so podvr�eni vsakoletnim kontrolnim analizam. Sklop 4: V okviru ovrednotenja ustreznih segmentov prehrane, smo v preteklem obdobju analizirali prehrano v nekaterih domovih Centra �olskih in ob�olskih dejavnosti (C�OD), ki skrbi za izvajanje "�ole v naravi", restavracijah s hitro prehrano ter spremljali senzori�no in prehransko kakovost prehrane v dveh VVZ, iz ljubljanskega in dolenjskega obmo�ja [COBISS.SI-ID 3299704, 3417976]. Prehrana: Sklop 1: Opravili smo analizo kriti�nih kontrolnih to�k kakovosti (Quality analysis of critical control points - QACCP) v prehranski verigi ter raziskali vpliv posameznih procesov na kakovost in prehransko vrednost �ivil. Povpra�evanje po Program P4-0234 Stran 4 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 kakovostnih funkcionalnih �ivilih nara��a zato moramo razvijati sisteme za vrednotenje prehranske kakovosti �ivil. V modelnem poskusu smo ovrednotili prehransko in senzori�no kakovost celodnevnih obrokov. V izbranih vzorcih smo dolo�ili vsebnost beljakovin, ma��ob, energijsko vrednost, prehranske vlaknine, vitaminov C in E ter sestavo ma��obnih kislin. Iz dobljenih rezultatov smo izra�unali indekse prehranskih vrednosti �ivil (sprejeto v objavo - Food Technology and Biotechnology). Namen te raziskave je izboj�anje managementa kontrole kakovosti od procesiranja do distribucije. Sklop 2: Kot ukrep proti oksidacijskemu stresu smo v prehrano posameznika vklju�ili funkcionalne prehranske dodatke (vitamini, topne vlaknine, polifenoli ...). Oksidacijski stres je posledica ve�je oksidativne kapacitete oz. oslabljene antioksidativne u�inkovitosti sistema, ki se lahko izbolj�a z zadostnim u�ivanjem antioksidantov ali sadja in zelenjave. Ovrednotili smo bioaktivne komponente razli�nih �ivil. 3. Ocena stopnje realizacije zastavljenih raziskovalnih ciljev2 Zastavljeni raziskovalni cilji v okviru tehnologije animalnih �ivil so bili v celoti realizirani. Z uvajanjem ciljane prehrane doma�ih �ivali (izbira linije SIKA genotipa kuncev, dodatki v krmo pra�i�ev, na�in reje pi��ancev) smo izbolj�ali prehransko primernost �ivil �ivalskega izvora. Ugotovili smo, da se HCA v manj�em obsegu tvorijo v nezorenem mesu, v primeru pi��an�jega v prisotnosti ko�e, pri ni�jih stopnjah toplotne obdelave ter da je vsebnost le-teh komponent odvisna od vrste mesa in na�ina toplotne obdelave. Ovrednotili smo tudi tveganje, ki ga za zdravje �loveka predstavljajo PCB in OCP v mesu divjih in doma�ih �ivali. Uspe�ni smo bili pri razvoju mesnih izdelkov s spremenjeno ma��obnokislinsko sestavo in manj aditivi, s prebiotiki in probiotiki ter s koencimom Q10 obogatim mesom in mesnimi izdelki. Kot prehransko ugodno smo ovrednotili meso divje jelenjadi in sardel. Analitika �ivil: uspe�no smo realizirali vse cilje - izpopolnili smo zbirko podatkov za izdelavo kriterijev za dokaz geografskega porekla in botani�nega izvora slovenskega medu in skupaj s �ZS izdali knjigo Na� med. Ovrednotili smo prehrano v nekaterih domovih, restavracijah s hitro prehrano ter vzgojno varstvenih zavodih. Rastlinska �ivila: Ovrednotili smo gnojenje z du�ikom in koli�ino oveska jabolk na fiziolo�ke procese zorenja jabolk, spremljali smo tvorbo sekundarnih metabolitov pri skladi��enju sadja in vrtnin, dolo�ili ma��obnokislinsko sestavo alternativnih virov ma��ob ter mo�nost izkori��anja v prehranske namene, prou�evali proces izdelave medice, vpliv razli�nih pogojev skladi��enja na trajnost sve�e narezanega pakiranega zelja, aromatski spekter kave ter �i�olo, divje rasto�o sadno vrsto. Zastavljeni raziskovalni cilji v okviru tehnologije vina so bili v celoti realizirani tako v okviru tehnolo�kega kot analitskega dela pridelave vin po razli�nih tehnolo�kih shemah. Prou�evali smo potek fermentacije vina belih vinskih sort, pri rde�ih vinskih sortah pa ohranjanje antioksidativnih lastnosti in zmanj�ano porabo enolo�kih sredstev kot tudi vpliv mikrooksigenacije na profila fenolnih in aromatskih spojin, vpliv kisika in razli�nih starterskih kultur kvasovk in/ali mle�nokislinskih bakterij na kinetiko alkoholne in/ali jabol�no-mle�nokislinske fermentacije, sestavo grozdnega soka na potek alkoholne fermentacije, ekstrakcije barvnih in fenolnih spojin v grozdni sok med maceracijo rde�ega grozdja, biolo�ki razkis v povezavi z ohranjenimi in na novo nastalimi hlapnimi aromati�nimi spojinami, dodatek enolo�kih sredstev na antioksidativno stabilnost rde�ih vin ter izlo�anje vinskega kamna. Prehrana: Uspe�no smo opravili analizo kriti�nih kontrolnih to�k kakovosti v prehranski verigi ter raziskali vpliv nekaterih procesov na kakovost in prehransko vrednost �ivil. Kot ukrep proti oksidacijskemu stresu smo v prehrano posameznika vklju�ili funkcionalne prehranske dodatke in ovrednotili bioaktivne komponente razli�nih �ivil. 4. Utemeljitev morebitnih sprememb programa raziskovalnega programa3 5. Najpomembnej�i znanstveni rezultati programske skupine4 Znanstveni rezultat 1. Naslov SLO Prou�evanje tvorbe heterocikli�nih aminov (HCA) v toplotno obdelanem Program P4-0234 Stran 5 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 ANG govejem mesu Study of formation of heterocyclic amines in aged beef Opis SLO ANG Dokazali smo, da je zorenje mesa povezano z velikimi spremembami v kemi�ni sestavi in strukturi mi�i�nega tkiva kar posledi�no vpliva na tvorbo mutagenih in kancerogenih aminov v skorji zrezkov. Dolo�ili smo dva HCA: MeIQx in PhIP. Vsebnost je nara��ala z dnevi zorenja. Pri ni�ji sredi��ni temperaturi pe�enja se je oblikovalo ve� MeIQx, pri vi�ji pa ve� PhIP. MeIQx je bil prisoten v vseh vzorcih, PhIP pa le v vzorcih pe�enih do vi�je Ti. Our hypothesis was that in advanced stages of beef ageing increases the amount of mutagenic/carcinogenic heterocyclic amines in grilled beef, due to an increase of precursors, especially free amino acids. In this study two HAs were determined: MeIQx and PhIP. The content of HAs increases with ageing. At lower Ti more MeIQx was formed, at higher Ti more PhIP was formed. MeIQx was present in all samples while PhIP was found only in samples grilled to higher Ti. Objavljeno v POLAK, Toma�, ANDREN�EK, Samo, �LENDER, Bo�idar, GA�PERLIN, Lea. Effects of ageing and low internal temperature of grilling on the formation of heterocyclic amines in beef Longissimus dorsi muscle. Lebensm.-Wiss. + Technol., 2009, vol. 42, str. 256-264, doi: 10.1016/j.lwt.2008.03.001. Tipologija 1.01 Izvirni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID 3417720 2. Naslov SLO ANG Dolo�anje elementov v razli�nih vrstah slovenskega medu z rentgensko fluorescen�no spektroskopijo Determination of trace and minor elements in Slovenian honey by total reflection X-ray fluorescence spectroscopy Opis SLO ANG Ugotovili smo, da se posamezne vrste medu zna�ilno razlikujejo v vsebnosti elementov. Najve�jo vsebnost smo dolo�ili v gozdnem medu, najmanj�o pa v akacijevem medu. Rezultati raziskave so pomemben podatek pri klasifikaciji medu slovenskega porekla. Predstavljajo pomemben del baze podatkov o fizikalno-kemijskih, mikroskopskih in senzori�nih lastnostih medu. Baza podatkov bo omogo�ila izdelavo kriterijev za dokazovanje pristnosti medu ter potrditev botani�nega in geografskega porekla. Honey types significantly differed in the content of minerals. The highest mineral content was determined in forest honey and the lowest in acacia honey. Results of the research are important data used in classification of Slovenian honey samples. The results represent an important part of a database on physico-chemical, microscopic and sensory properties of honey. The database, which is complied in cooperation with co-workers from Josef Stefan Institute, will enable the determination of criteria for proving the authenticity of honey and confirmation of its botanical and geographical origin. Objavljeno v GOLOB, Terezija, KROPF, Ur�ka, KUMP, Peter, NE�EMER, Marijan. Determination of trace and minor elements in Slovenian honey by total reflection X-ray fluorescence spectroscopy. Food chem.. [Print ed.], 2005, vol. 91, str. 593-600. Tipologija 1.01 Izvirni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID 3030648 3. Naslov SLO ANG Raziskava o antioksidativni u�inkovitosti in vsebnosti skupnih fenolnih spojin v razli�nih vrstah slovenskega medu Evaluation of the phenolic content, antioxidant activity and colour of Slovenian honey Opis SLO ANG Ugotovljeno je, da se analizirani parametri med razli�nimi vrstami medu razlikujejo. Potrjena je zveza med antioksidativno u�inkovitostjo in barvo medu; temni medovi (gozdni, hojev, kostanjev) imajo zna�ilno ve�jo antioksidativno aktivnost kot svetli (akacijev, lipov). Poznavanje antioksidativne u�inkovitosti in vsebnosti fenolnih spojin je pomembno pri opredelitvi medu kot funkcionalnega �ivila. Poleg tega slu�ijo rezultati raziskave tudi pri karakterizaciji slovenskega medu. The research showed that the values of analyzed parameters are type specific. It was confirmed, that antioxidant activity and the colour of honey are correlated: dark honeys (forest, fir and chestnut honey) have significantly higher antioxidant activity than bright ones (acacia and lime honey). Data on antioxidant activity and phenolic content are important for Program P4-0234 Stran 6 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 classification of honey as a functional food. The research results are a useful tool in characterization of Slovenian honey as well. Objavljeno v BERTONCELJ, Jasna, KROPF, Ur�ka, JAMNIK, Mojca, GOLOB, Terezija. Evaluation of the phenolic content, antioxidant activity and colour of Slovenian honey. Food chem.. [Print ed.], 2007, vol. 105, str. 822-828. Tipologija 1.01 Izvirni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID 3277176 4. Naslov SLO Ma��obnokislinska sestava in vsebnost holesterola v dveh mi�icah jelenov, ko�ut in telet slovenskega porekla ANG Cholesterol concentration and fatty acid profile of a red deer (Cervus elaphus) meat Opis SLO Objavili smo izvirni znanstveni �lanek o divja�inskem mesu v klasi�ni vrhunski svetovni reviji s podro�ja tehnologije in znanosti o mesu Meat Science. V �lanku so predstavljeni podatki o ma��obnokislinski sestavi in vsebnosti holesterola v dveh mi�icah jelenov, ko�ut in telet slovenskega porekla. Ugotovitve �lanka so relevantne za realno predstavo o ma��obnokislinski sestavi in koli�ini ma��ob v divja�ini slovenskega porekla. ANG We published a research paper in the classical top-level journal. The purpose of the study was to determine the content of intramuscular fat, the fatty acid composition and the cholesterol content of a feral red deer (two muscles of stags, hinds and calves) from a forest area in Slovenia.Findings of this article are significant for the real image on fatty acid composition and content of cholesterol in red deer meat of Slovenian origin. Objavljeno v POLAK, Toma�, RAJAR, Alenka, GA�PERLIN, Lea, �LENDER, Bo�idar. Cholesterol concentration and fatty acid profile of red deer (Cervus elaphus) meat. Meat sci.. [Print ed.], 2008, vol. 80, str. 864-869, doi: 10.1016/j.meatsci.2008.04.005. Tipologija 1.01 Izvirni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID 3423096 5. Naslov SLO Vsebnost antocianov in hidroksicimetnih kislin v razli�nih kultivarjih �e�enj glede na fiziolo�ko stanje plodov ANG Anthocyanins and hydroxycinnamic acids of cherries after cold storage and treatment Opis SLO Tretiranje z 1-MCP nimanobenega zaviralnega u�inka na stabilnost barve, vendar 1-MCP zmanj�uje pojav gnitja plodov. Vsebnost posameznih antocianininov in hidroksicimetne kisline ni odvisna od �asa skladi��enja niti od 1-MCP. Ugotovitve so pomembne zaradi �iroke uporabe 1-MCP, ki deluje kot zaviralec zorenja pri klimakterijskem sadju, pri �e�njah pa ni pokazal takega vpliva. ANG Treatment with 1-MCP showed non-retarding effects on colour stability of cherries but reduced sweet cherry rot. Sweet cherry individual anthocyanins and hydroxycinnamic acids were not affected by the storage time nor by the 1-MCP treatment. Findings published in the paper support the evidence that 1-MCP has no function as a ripening suppressor in cherries, as it has in climacteric fruit. Objavljeno v Mozeti� B., Sim�i� M., Treb�e P. Anthocyanins and hydroxycinnamic acids of Lambert Compact cherries (Prunus avium L.) after cold storage and 1-methylcyclopropene treatment. Food chem. [Print ed.], 2006, vol. 97, str. 302-309. Tipologija 1.01 Izvirni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID 456955 6. Najpomembnej�i dru�beno-ekonomsko relevantni rezultati programske skupine5 Dru�beno-ekonomsko relevantni rezultat 1. Naslov SLO Uredni�tvo nacionalne monografije SENZORI�NA ANALIZA �IVIL ANG SENZORI�NA ANALIZA �IVIL, national monograph editorial U�benik predstavlja u�no gradivo za �tudente univerzitetnega �tudijskega programa �ivilske tehnologije. V njem so opisani pojmi senzori�ne analize, vrste preskusov in prakti�ni del. Knjiga je prva in edina strokovna literatura Program P4-0234 Stran 7 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 Opis SLO ANG na podro�ju senzori�ne analize v slovenskem jeziku. Delo bo slu�ilo kot pomo� �olanim senzori�nim presku�evalcem pri zasnovi senzori�ne analize izdelka, izbiri ustreznega testa, obdelavi in interpretaciji rezultatov. Strokovni javnosti in �tudentom �ivilstva pa bo olaj�alo spoznavanje senzori�ne analize in �olanje na tem podro�ju. The textbook is an important study material for students of the Food science university study program. The book is at the moment the first and the only technical manual on sensory analysis in Slovenian language. The book is helpful to trained sensory assessors at designing the sensory analysis of the product, at the selection of the proper sensory test, and at treatment and interpretation of the results of sensory analysis. The book is a valuable literature for the students of Food science and technology and professional public interested in training on this field. �ifra C.02 Uredni�tvo nacionalne monografije Objavljeno v Golob T., Bertoncelj J., Dober�ek U., Jamnik M. Senzori�na analiza �ivil. Ljubljana: Biotehni�ka fakulteta, Oddelek za �ivilstvo, 2006. 81 str., ISBN 961-6333-42-9. Tipologija 2.03 Univerzitetni ali visoko�olski u�benik z recenzijo COBISS.SI-ID 223939072 2. Naslov SLO ANG SLOVENSKE PREHRANSKE TABELE, MESO IN MESNI IZDELKI, uredni�tvo nacionalne monografije SLOVENIAN FOOD COMPOSITION TABLES, MEAT AND MEAT PRODUCTS, national monograph editorial Opis SLO ANG Slovenske prehranske tabele so priro�nik, zbirka podatkov o sestavi mesa in mesnih izdelkov, nacionalna slovenska baza podatkov o sestavi �ivil, ki jih u�ivamo. Ve�ina podatkov je rezultat lastnega dela, analiz opravljenih na Biotehni�ki fakulteti. Rezultati so bili pridobljeni v okviru projekta Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki (V4-0116). Tabele se lahko uporabljajo pri sestavljanju vsakodnevnih jedilnikov, �ivilski ali prehranski strokovnjak pa jih lahko uporablja tudi pri vsakodnevnem strokovnem, razvojnem ali raziskovalnem delu. Slovenian food composition tables are a reference book and a compilation of data on composition of meat and meat products, produced in Slovenia and frequently on the tables of Slovenian consumers. Most of the data is a result of own research work and analyses. The results were obtained in the frames of the project Slovenian food composition tables � meat and meat products (V4-0116). Food composition tables are an indispensable instrument in planning of meals and in everyday professional, developmental or research work of food engineer or nutritionist. �ifra C.02 Uredni�tvo nacionalne monografije Objavljeno v GOLOB, Terezija, STIBILJ, Vekoslava, �LENDER, Bo�idar, KROPF, Ur�ka, JAMNIK, Mojca, POLAK, Toma�, SALOBIR, Janez, �ANDEK POTOKAR, Marjeta, GOLOB, Terezija (ur.), BERTONCELJ, Jasna (ur.), KROPF, Ur�ka (ur.), JAMNIK, Mojca (ur.), KOROU�I�-SELJAK, Barbara (ur.). Slovenske prehranske tabele, Meso in mesni izdelki = Slovenian food composition tables, Meat and meat products. Ljubljana: Biotehni�ka fakulteta, Oddelek za �ivilstvo, 2006. tabele. ISBN 961-6333-48-8. ISBN 978-961-6333-48-1. Tipologija 2.02 Strokovna monografija COBISS.SI-ID 229433856 3. Naslov SLO ANG Pedago�ko delo in supervizije Pedagogical work and supervisions Opis SLO �lani programske skupine so izkazali nadpovpre�no pedago�ko obremenitev, saj so bili mentorji 119-tim diplomantom, 10-im magistrantom in 8-im doktorandom. Disertacije so bile opravljene v okviru programa programske skupine, nekatere so bile del temeljnih projektov (J4-6475-0481). Del rezultatov disertacij je neposredno uporaben v �ivilski industriji, vse pa doprina�ajo k razvoju znanosti o hrani in prehrani. Doktorandi so v uglednih revijah objavili �lanke iz teme disertacije (COBISS.SI-ID [2991736] [3051896] [2791800] [3401336] [1411027] [3167864] [2214024] [3561336]). Members of this program group demonstrated a huge pedagogical burden, as Program P4-0234 Stran 8 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 ANG they supervised 119 graduated thesis, 10 master thesis and 8 doctoral dissertations. Doctoral dissertations were made in the frame of the programme group; some of them were a part of basic projects (J4-6475-0481 Project). Each dissertation was advocated after the publication of articles in high-valued journals (COBISS.SI-ID [2991736] [3051896] [2791800] [3401336] [1411027] [3167864] [2214024] [3561336]). �ifra D.09 Mentorstvo doktorandom Objavljeno v Biotehni�ka fakulteta, Oddelek za �ivilstvo, Ljubljana, Doktorske disertacije: MOZETI�, B. 2004. [COBISS.SI-ID 2991736] LAPORNIK, B. 2005. [COBISS.SI-ID 3051896] ZLATI�, E. 2005. [COBISS.SI-ID 3125624] BE�TER, E. 2007. [COBISS.SI-ID 3390840] DO�LER, D. 2007. [COBISS.SI-ID 3386232] VR��AJ VODO�EK, T. 2007. [COBISS.SI-ID 3271288] BERTONCELJ, J. 2008. [COBISS.SI-ID 3561336] KARAS, R. 2008. [COBISS.SI-ID 3454840] Tipologija 2.08 Doktorska disertacija COBISS.SI-ID 3561336 4. Naslov SLO ANG BITEN�EVI �IVILSKI DNEVI Z MEDNARODNO UDELE�BO 2004, 2005, 2006 in 2008 FOOD TECHNOLOGY DAYS 2004, 2005, 2006 AND 2008 Opis SLO ANG Programska skupina je �tirikrat organizirala Biten�eve �ivilske dneve z mednarodno udele�bo, ki so tematski pregled s podro�ja znanosti in tehnologije �ivil ter prehrane. Naslovi teh sre�anj so bili Varnost �ivil, Sledljivost �ivil, Karcinogene in antikarcinogene komponente v �ivilih ter Stranski proizvodi in odpadki v �ivilstvu - uporabnost in ekologija. V sklopu teh sre�anj je z vabljenimi predavanji sodelovalo deset raziskovalcev te programske skupine, dva pa sta bila urednika zbornika. Food Technology Days 2004, 2005, 2006 and 2008 dedicated to prof. F. Bitenc (thematic survey on the topic: food science and technology and nutrition for postgraduate studies) were organised by our programme group for four times. The themes were Food safety, Food traceability, Carcinogenic and anticarcinogenic food components and By-products and wastes in food processing - utilization and ecology. Ten researchers from our programme group had attended this event as invited lecturers, two of them were editors. �ifra B.04 Vabljeno predavanje Objavljeno v Varnost �ivil. 2004. ISBN 961-6333-33-X [ID 2894200, 2899064, 2896760, 2897784, 2894712, 2894968] Sledljivost �ivil. 2005. ISBN 961-6333-40-2, [3045752, 3046264] Karcinogene in antikarcinogene komponente v �ivilih. 2006. ISBN 978-961-6333-47-4 [ID 3238520, 3226488, 3241592, 3241080, 3238008, 3232888, 3240056] Stranski proizvodi in odpadki v �ivilstvu - uporabnost in ekologija. 2008. ISBN 978-961-6333-65-8) [ID 3425656, 3425912, 3427704] Tipologija 1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) COBISS.SI-ID 2894200 5. Naslov SLO ANG VODENJE TEMELJNEGA PROJEKTA NASTANEK IN ANALITIKA HETEROCIKLI�NIH AMINOV V TOPLOTNO OBDELANEM MESU (J4-6475-0481-06/4.02) LEADING BASIC PROJECT OCCURRENCE AND ANALYSIS OF HETEROCYCLIC AMINES IN THERMALLY TREATED MEAT (J4-6475-0481-06/4.02) Opis SLO Od 1.7.2004 do 30.6.2007 smo vodili temeljni projekt (J4-6475-0481-06/4.02). Sodelovalo je �est �lanov programske skupine, mladi raziskovalec Do�ler D. je doktoriral na tej temi. Projekt je prispeval k razvoju znanosti o heterocikli�nih aminih in k razvoju visoko�olskega izobra�evanja (vklju�evanje diplomantov, magistrantov in doktorandov). Ugotovitve raziskave projektne skupine bodo posredno vplivale tudi na izbor takih tehnologij v pridelavi, ki bodo zagotavljale v naravovarstvenem smislu zmanj�anje obremenitve okolja. The basic project entitled Occurrence and analysis of heterocyclic amines in thermally treated meat from 1.7.2004 to 30.6.2007 (J4-6475-0481- Program P4-0234 Stran 9 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 ANG 06/4.02). Six members and one young researcher had participated in this project; Do�ler D. wrote a dissertation on this theme. Project contributes to enriching knowledge on heterocyclic amines and to the development of expert education (inclusion of postgraduate students). Findings will assure the decrease of environment burdening. �ifra D.01 Vodenje/koordiniranje (mednarodnih in doma�ih) projektov Objavljeno v Do�ler et al. Acta agric. Slov.. 2007, 90/1: 5-16. Polak et al. European Food Research and Technology. 2007, 225: 849-855. IF:1.084 Polak et al. Lebensm.-Wiss. + Technol., 2008, p. [1-10]. IF:1.299 Polak et al. Lebensm.-Wiss. + Technol., 2008, vol. 42, 504-513. IF:1.589 �lender et al. Technology, quality and safety in pork production and meat processing. Institute for Food Technology, 2007: 94-103. Do�ler et al. 3rd Slovenian Congress on Food and Nutrition, 2007, Radenci, S06-01. Tipologija 1.01 Izvirni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID 3417720 7. Pomen raziskovalnih rezultatov programske skupine6 7.1. Pomen za razvoj znanosti2 SLO_____________________________________________________________________________________________________________ Vse ve�ji pomen zagotavljanja kakovostne hrane in zdravega prehranjevanja zahteva raziskave celotne prehranske verige od surovine, skladi��enja, poobiralnih tehnologij, predelave in vrednotenja prehranske vrednosti. Pomen za razvoj znanosti s tega podro�ja je v ohranjanju biolo�ko aktivnih snovi in prepre�evanju nastajanja toksi�nih snovi. Znanstvene raziskave na podro�ju hrane in prehrane se tesno prepletajo in postajajo z dru�benim in ekonomskim razvojem vedno bolj pomembne. Njihovi rezultati pa so tesno povezani z drugimi znanostimi, kot so ekonomija, medicina in tr�enje. Raziskave programske skupine se izvajajo z najsodobnej�imi instrumentalnimi in senzori�nimi metodami. Pomenijo znanstveni pristop k re�evanju problemov s podro�ja poznavanja sestave �ivil, spremljanja posameznih sestavin hrane med tehnolo�kim postopkom in skladi��enjem in prou�evanja biolo�kega u�inka posameznih sestavin na zdravje ljudi. Ker se ukvarjamo z nekaterimi najbolj aktualnimi problemi predelave �ivil in prehrane, pri�akujemo da bomo uspe�ni pri objavljanju na�ih dose�kov v mednarodno priznanih revijah. Na�i raziskovalci delujejo kot mentorji doktorandom, zato bomo tudi prek mentorstev doprina�ali k razvoju znanosti. Posredno bodo lahko na�i rezultati vplivali na izbor tehnologij, ki bodo prispevale k zmanj�anju obremenitve okolja. ANG_____________________________________________________________________________________________________________ Scientific researches on food and nutrition are closely interconnected and their importance increases with the social and economic development of a country. Their results are also valuable for other sciences, such as medicine, economics, and marketing. In researches performed by the program group the most up-to-date instrumental and sensory methods are applied. They represent a scientific approach to retrieving the problems of food composition data, monitoring different food components during technological procedures and storage and to studying biological effects on some compounds of human health. We are engaged in the most actual issues of producing and processing of food and nutrition issues, therefore we expect successful publication of our achievements in international avowed journals. Researchers of this programme group are also working as mentors (supervisors) to postgraduate students. Our achievements will indirectly affect the selection of such technologies, which will assure optimal quality and food safety and last but not least, will assure the preservation of nature in the sense of decreased environment burdening. 7.2. Pomen za razvoj Slovenije8 SLO Na�rtovanje prehranske politike vsake dr�ave je usmerjeno v pridobivanje in porabo hrane, pridelane v svojem okolju. To ima sociolo�ki, ekonomskski in prehranski pomen, ki mora biti utemeljen z znanstvenimi metodami. Rezultati raziskovalnega dela bodo prispevali h kakovostni rasti in konkuren�nosti �ivilsko predelovalne industrije v Sloveniji. V skrbi za izbolj�anje zdravja prebivalcev Slovenije pa bodo raziskave prispevale k izbolj�anju prehranskih navad in bodo upo�tevane v nacionalnem Program P4-0234 Stran 10 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 prehranskem programu (2004). Uvajanje novih tehnologij v pridelavi, predelavi, skladi��enju in distribuciji hrane zagotavlja le sodobna in visoka tehnolo�ka raven, za kar so potrebne raziskave, predvsem na tako ob�utljivem podro�ju kot je proizvodnja kakovostne in varne hrane. Poleg izvirnih re�itev bodo preverjeni tudi mo�ni prenosi �e znanih tehnologij v prakso z namenom izrabe vseh komparativnih prednosti sonaravne proizvodnje hrane. Poznavanje vsebnosti esencialnih sestavin (vitaminov, elementov, antioksidantov, fenolnih spojin) v �ivilih slovenskega izvora je pomembno za prehransko in �ivilsko stroko, pa tudi za potro�nike. �ivilskim tehnologom predstavlja osnovno orodje pri razvijanju novih izdelkov, prehranskim strokovnjakom pa omogo�a pravilno na�rtovanje prehrane, izvajanje raziskav s podro�ja prehranskih navad ter dosledno spremljanje in vrednotenje kakovosti prehrane za posamezne ciljne skupine ljudi. Pomemben bo tudi doprinos na�e programske skupine v izobra�evanju novih univerzitetnih in�enirjev �ivilstva in prehrane, magistrov in doktorjev znanosti. Programska skupina organizira tradicionalno podiplomsko izobra�evanje �ivilskih tehnologov in druge oblike permanentnega podiplomskega izobra�evanja (uredni�tva monografij in zbornikov). ANG_____________________________________________________________________________________________________________ Knowledge on the content of nutritive as well as essential micro compounds (vitamins, minerals, antioxidants, phenolic compounds) in food of Slovenian origin is important as much as for nutritionists, professionals in food science and technology as for consumers. It is a basic tool for food engineers at development of new products, and enables nutritionists accurate planning of meals, studies of nutritional habits as well as consistent monitoring and evaluation of nutritional quality for specific target groups. Due to common European market and competition among food products emerged the problem of protection of national products. Defining the criteria for proving botanical and geographical origin, together with criteria for proving authenticity of the products is therefore of great socioeconomic importance. Results of our research work will contribute to the increasement of quality and competitiveness of food technology industry in Slovenia. With care for health improvement of residents of Slovenia it will also contribute to the improvement of nutrition habits and will be taken into account in National nutrition programme. Introducing new producing, processing, storing and distribution technologies, can only be ensured by a contemporary and highly technological level, which demands researches, especially on such a sensitive field as food production and human nutrition. Beside the unique salvations the possibility of putting research achievements into practice with the purpose of taking advantage of natural food production will also be examined. Significant contribution of our programme group will be based on education of new BSc, MSc and PhD. students; the conclusion was made on the basis of the great pedagogical load in the past. We are also the organisers of postgraduate education for food and nutrition engineers and editors of books and textbooks. 8. Zaklju�ena mentorstva �lanov programske skupine pri vzgoji kadrov9 Vrsta izobra�evanja �tevilo mentorstev Od tega mladih raziskovalcev - magisteriji 10 - doktorati 8 5 - specializacije Skupaj: 18 5 9. Zaposlitev vzgojenih kadrov po usposabljanju Organizacija zaposlitve �tevilo doktorjev �tevilo magistrov �tevilo specializantov - univerze in javni raziskovalni zavodi 3 2 - gospodarstvo 3 7 - javna uprava 1 - drugo 1 1 Program P4-0234 Stran 11 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 Skupaj: 8 10 0 10. Opravljeno uredni�ko delo, delo na informacijskih bazah, zbirkah in korpusih v obdobju10 Ime oz. naslov publikacije, podatkovne informacijske baze, korpusa, zbirke z virom (ID, spletna stran) �tevilo * 1. Zbornik BZD. Varnost �ivil. 2004. [COBISS.SI-ID 128784384] Zbornik BZD. Sledljivost �ivil. 2005. [COBISS.SI-ID 219174400] Zbornik BZD. Karcinogene in antikarcinogene komponente v �ivilih. 2006. [COBISS.SI-ID 229367040] Zbornik BZD Stranski proizvodi in odpadki v �ivilstvu -uporabnost in ekologija 2008. [COBISS.SI-ID 238276352 28/2/-27/2/-32/2/-26/2/- 2. Sad. Hribar, Janez (podro�ni urednik 1990-), Ko�merl, Tatjana (podro�ni urednik 2002-), Vidrih, Rajko (podro�ni urednik 2002-), Sim�i�, Marjan (podro�ni urednik 2002-). Kr�ko: RosSad, 1990-[COBISS.SI-ID 17116418] 5/-/- 3. Tehnologija mesa. �lender, Bo�idar (�lan uredni�kega odbora 1999-). Beograd: Institut za higijenu i tehnologiju mesa. [COBISS.SI-ID 2948098] 2/-/- 4. Slovenske prehranske tabele, Meso in mesni izdelki. 2006. [COBISS.SI-ID 229433856] 1/13/- 5. Senzori�na analiza �ivil. 2006. [COBISS.SI-ID 223939072] 1/4/- 6. Nega in zorenje vina. 2008. [COBISS.SI-ID 238495488] 1/1/- 7. Food-Info.net http://www.food-info.net/ �lani programske skupine skupaj z ostalimi pedago�kimi delavci oddelka za �ivilstvo �tevilo se spreminja, ker je odvisno od vpra�anj obiskovalcev in tistih, ki nanje odgovarjajo (cca 50-70) 8. Food technology and biotechnology. Hribar, Janez (�lan uredni�kega odbora 2007-). Zagreb: Faculty of Food Technology and Biotechnology, 1996-http://www.ftb.com.hr/last.html. [COBISS.SI-ID 40116737] 3/-/- 9. Tehnologija, inovacije, prehrana, zdravi potro�niki : zbornik izvle�kov. 2007. [COBISS.SI-ID 234939904] 147/11/- 10. *�tevilo urejenih prispevkov (�lankov) /�tevilo sodelavcev na zbirki oz. bazi /pove�anje obsega oz. �tevilo vnosov v zbirko oz. bazo v obdobju 11. Vklju�enost raziskovalcev iz podjetij in gostovanje raziskovalcev, podoktorandov ter �tudentov iz tujine, dalj�e od enega meseca Sodelovanje v programski skupini �tevilo - raziskovalci-razvijalci iz podjetij - uveljavljeni raziskovalci iz tujine - podoktorandi iz tujine - �tudenti, doktorandi iz tujine 11 Skupaj: 11 12. Vklju�evanje v raziskovalne programe Evropske unije in v druge mednarodne raziskovalne in razvojne programe ter drugo mednarodno sodelovanje v obravnavanem obdobju11 Vsebina raziskav programske skupine je vpeta v ve� mednarodnih in bilateralnih projektov. Program P4-0234 Stran 12 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 COST: COST 924 (Hribar Janez) Enhancement and preservation of quality and health promoting components in fresh fruits and vegetables; COST 921(Vidrih Rajko) Food matrices: Structural organisation and impact of flavour release and perception; COST 918 (Sim�i� Marjan) Body weight and energy expenditure: Functional food and nutrition technology; 6. okvirni program Ageing Nutrition; COST 927 (Polak Toma�) Thermally processed food: posible health implications Nato: CBP.EAP.CLG 981493 NATO (�lender Bo�idar): New technologies development for Nutrition Safety; Bilateralni: SLO-HR Biotehnologija sadja in vrtnin po obiranju; SLO-BIH Kakovost avtohtonih sort jabolk; SLO-HR Fazni prehodi v �ivilskih izdelkih; SLO - Norve�ka Planteforsk Lofthus - Prehranska vrednost sadja; SLO-IT Universita di Udine - Skupni antioksidacijski potencial �ivil rastlinskega izvora SLO-MAK, Substitution of animal fats and certain harmful to health additives in sausages. IT/SLO Novi proizvodi iz sadja in zelenjave s pomo�jo tehnologije minimalno obdelanih �ivil - Univerza v Bologni. SLO/IT VALO-PT (Interreg IIIA) - Celovit razvoj tipi�nih kmetijskih pridelkov in izdelkov na �ezmejnem obmo�ju SLO-BIH Definiranje aromatskega profila novih sort jabolk in prehranske lastnosti drena (Cornus mas L) SLO-HR: Vzroki nezna�ilne starikave note vin (Causes of untypical aging off-flavour in wine) - Agronomski fakultet Zagreb. Drugi: Ageing nutrition (Hribar Janez) - Cooperative analysis of existing data on nutrition and life style of the ageing population in Europe Izdelava javno dostopne stre�ni�ke aplikacije za analizo in optimizacijo slovenskih jedilnikov z upo�tevanjem sodobnih priporo�il zdrave prehrane "Aplikativna raziskava Oblikovanje podatkovne zbirke prisotnosti pelodnih zrn v vzorcih slovenskega medu za leto 2005" "Aplikativna raziskava in dopolnjevanje podatkovne zbirke prisotnosti pelodnih zrn v vzorcih slovenskega medu za leto 2006" "Aplikativna raziskava in dopolnjevanje podatkovne zbirke prisotnosti pelodnih zrn v vzorcih slovenskega medu za leto 2007" 6. okvirni program EU: FOOD-CT-2006-016264 (�lender Bo�idar) Traditional United Europe Food: TRUEFOOD 13. Vklju�enost v projekte za uporabnike, ki potekajo izven financiranja ARRS12__________ - Sodelovanje v dveh projektih, ki jih prete�no financira MORS: PREBOJ - Uravnote�ena in varna prehrana bojevnika (M4-0007) - ter POVIR - Prehrana v izrednih razmerah (M4-0119). - Sodelovanje s Krko, tovarno zdravil, d.d. Novo mesto. Pogodba VII/5-106263/2007. 30.000EUR + DDV. - Sodelovanje z ACIES BIO d.o.o. Ljubljana. Pogodba AB-P7/07. 10.000EUR + DDV. - Sodelovanje pri senzori�nih analizah izdelkov Mercator (20.000 EUR + DDV) in Spar 25.000 EUR + DDV. - Sodelovanje z In�pektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano - Permanentno podiplomsko izobra�evanje vinarskih in�pektorjev, 2009: 2.045,7 EUR + DDV. - Seminar za degustatorje - 74-urni program izobra�evanja, 2008/2009: 13.141,92 EUR. - Sodelovanje z MKGP - Dodatek �tev. 2311-07-000166 k pogodbi: Izvajanje preizkusa usposobljenosti poku�evalcev in dodatno izobra�evanje za poku�evalce vina: v letu 2007 = 8.333,00 EUR, v letih 2008 in 2009 = po 8.345,00 EUR (zagotovljena sredstva iz prora�una) -Uradni list RS, �t. 31-1128/2008, stran 2837. 14. Dolgoro�na sodelovanja z uporabniki, sodelovanje v povezavah gospodarskih in drugih organizacij (grozdi, mre�e, platforme), sodelovanje �lanov programske skupine v pomembnih gospodarskih in dr�avnih telesih (upravni odbori, svetovalna telesa, fundacije, Program P4-0234 Stran 13 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 itd.)_______________________________________________________________________________ Strokovno sodelovanje je potekalo v okviru pospe�evalnih projektov za industrijo (Perutnina Ptuj [COBISS.SI-ID 3224952], MIP Nova Gorica [COBISS.SI-ID 3225208, 3225464], MI Pomurka, Proconi, Pivka Perutninarstvo, Pr�utarna Lokve, Fructal, Radenska, Etol) in trgovine (Spar in Mercator). Pospe�evalno delo je potekalo tudi v obliki teko�ih senzori�nih in kemijskih analiz animalnih in rastlinskih �ivil ter gotovih jedi za razli�ne uporabnike (Dobrote slovenskih kmetij, Pomurski sejem Gornja Radgona, Kmetijski sejem Novi Sad, SRB), pisanja strokovnih mnenj [COBISS.SI-ID 3279992], vodenja certifikacijskih komisij za za��ito kmetijskih izdelkov na MKGP (Golob in Ga�perlin), redne kontrole kakovosti za��itenih izdelkov (�ebreljski �elodec, Kra�ki pr�ut, �tajarsko bu�no olje, Idrijski �linkrofi, Ko�evski med, Kra�ki med), �olanja in testiranja senzori�nih presku�evalcev mesnin [COBISS.SI-ID 3351416, 3347320], medu [COBISS.SI-ID 237284608] in preglednikov za med [COBISS.SI-ID 2319224], presku�evalcev destilatov in vina, izobra�evanja vinarskih in�pektorjev in kmetijskih svetovalcev [COBISS.SI-ID 241255168], predavanja za vinogradnike-vinarje [COBISS.SI-ID 3535736, 3544440, 3585144, 3584888], in sommelierje [COBISS.SI-ID3407224, 3407480, 3592312, 3592056]. Doc. dr. Tatjana Ko�merl je uradni delegat RS v Mednarodni organizaciji za trto in vino (OIV). Prof. dr. Janez Hribar je predsednik upravnega odbora Univerze v Ljubljani, �lan nadzornega sveta podjetij �ito, Pekarna Vrhnika, Dana Mirna. 15. Skrb za povezavo znanja s slovenskim prostorom in za slovensko znanstveno terminologijo (Cobiss tip 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.17, 1.18, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06)13 Naslov Permanentno podiplomsko izobra�evanje s podro�ja vinarstva za kmetijske svetovalce Opis V okviru izobra�evanje so se kmetijski svetovalci seznanili z enolo�ko prakso, najve�jimi dovoljeni koncentracijami snovi v vinu, aktualnimi uredbami EU in resolucijami OIV, delitvijo enolo�kih sredstev in zahtevami po njihovi �istosti, razlikami v dovoljeni enolo�ki praksi v dr�avah proizvajalkah vina. Podrobneje smo predstavili membranske separacijske tehnike, tehnolo�ke sheme pridelave vin, primerjavo razli�nih vrst filtracij, aktualno tematiko potencialnih alergenov v vinu ... Objavljeno v KO�MERL, Tatjana. Enolo�ka sredstva in dovoljeni tehnolo�ki postopki pri pridelavi vina : permanentno podiplomsko izobra�evanje s podro�ja vinarstva za kmetijske svetovalce. Ljubljana: Biotehni�ka fakulteta, Oddelek za �ivilstvo, 2008. ISBN 978-961-6333-69-6. http://www.bf.uni-lj.si/zivilstvo/o-oddelku/katedre-in-druge-org-enote/za-vinarstvo. html COBISS.SI-ID 41255168 16. Skrb za popularizacijo znanstvenega podro�ja (Cobiss tip 1.05, 1.21, 1.22, 2.17, 2.19, 3.10, 3.11, 3.12)14 Naslov Oddaja na RTV Slovenija Opis V oddaji je biv�a prodekanica Oddelka za �ivilstvo prof. Abramova najprej predstavila na� oddelek, organiziranost po katedrah. Sledila je podrobnej�a predstavitev dela (pedago�kega, raziskovalnega in strokovnega) katedre za kemijo, za vrednotenje �ivil (prof. Golob), za tehnologije rastlinskih �ivil in prehrano (prof. Sim�i�) in za vinarstvo (doc. Ko�merl), vklju�no s prakti�nim prikazom analitskega dela v laboratoriju, v tehnolo�kem prostoru med vajami in pri senzori�ni analizi vina. Objavljeno v MIHEL�I�, Vasja, BOHANEC, Borut, TRDAN, Stanislav, MILEVOJ, Lea, CELAR, Franci, ABRAM, Veronika, GOLOB, Terezija, SIM�I�, Marjan, KO�MERL, Tatjana. Misija Afna friki II. : Naloga: Biotehni�ka fakulteta, II. del. Ljubljana: RTV Slovenija, Otro�ki in mladinski program, 2007. 1 video DVD (25 min), barve, zvok COBISS.SI-ID 597367 17. Vpetost vsebine programa v dodiplomske in podiplomske �tudijske programe na univerzah in samostojnih visoko�olskih organizacijah v letih 2004 � 2008 Program P4-0234 Stran 14 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 1. Naslov predmeta Tehnologija mesa, Tehnologija mesnin, Tehnike pakiranja in transport, Tehnologije polj��in, Tehnologija sadja in zelenjave, In�eniring sadja in vrtnin, Sadjarstvo, Tehnologija vina, Enologija, Osnove prehrane, Analiza kakovosti �ivil Vrsta �tudijskega programa dodiplomski �tudij Naziv univerze/ fakultete UL/Biotehni�ka fakulteta 2. Naslov predmeta Senzori�na analiza, Pakiranje �ivil, Razvoj �ivilskih izdelkov, Poobiralna fiziologija in tehnologija, Varnost �ivil, Lipidi v �ivilstvu, Rastlinska �ivila v humani prehrani, Tehnologija predelave sadja in vrtnin, Tehnologija pol��in, Tehnologija mesa, Prehrana �loveka, Funkcionalna hrana, Tehnologija vina. Vrsta �tudijskega programa podiplomski �tudij Naziv univerze/ fakultete UL/Biotehni�ka fakulteta 3. Naslov predmeta Analizne metode v �ivilstvu, Uvod v �ivilstvo Vrsta �tudijskega programa Univerzitetni �tudijski program prve stopnje, �ivilstvo in prehrana Naziv univerze/ fakultete UL/Biotehni�ka fakulteta 4. Naslov predmeta Mikrobiologija in biotehnologija vina, Analitika vina, Senzorika vina Vrsta �tudijskega programa Univerzitetni �tudij agronomije Naziv univerze/ fakultete Univerza v Mariboru 5. Naslov predmeta 4. modul Sadjarstvo in vinogradni�tvo: obvezni predmet Kontrola vina in sokov, izbirni predmet Enologija II. Vrsta �tudijskega programa Podiplomski magistrski �tudijski program Kmetijstvo (II. stopnja) Naziv univerze/ fakultete Univerza v Mariboru 6. Naslov predmeta �ivilska tehnologija Vrsta �tudijskega programa dodiplomski �tudij Biokemije Naziv univerze/ fakultete Univerza v Ljubljani/FKKT 7. Naslov predmeta Vrsta �tudijskega programa Naziv univerze/ fakultete 18. Ozna�ite potencialne vplive oziroma u�inke va�ih rezultatov na navedena podro�ja: Program P4-0234 Stran 15 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 Vpliv Ni vpliva Majhen vpliv Srednji vpliv Velik vpliv G.01 Razvoj visoko-�olskega izobra�evanja G.01.01. Razvoj dodiplomskega izobra�evanja r r r a G.01.02. Razvoj podiplomskega izobra�evanja r r r (S G.01.03. Drugo: r r r r G.02 Gospodarski razvoj G.02.01 Raz�iritev ponudbe novih izdelkov/storitev na trgu r r (S r G.02.02. �iritev obstoje�ih trgov a r r r G.02.03. Zni�anje stro�kov proizvodnje r <� r r G.02.04. Zmanj�anje porabe materialov in energije r r C r G.02.05. Raz�iritev podro�ja dejavnosti r r (S r G.02.06. Ve�ja konkuren�na sposobnost r r (S r G.02.07. Ve�ji dele� izvoza r (S r r G.02.08. Pove�anje dobi�ka r r (S r G.02.09. Nova delovna mesta r a r r G.02.10. Dvig izobrazbene strukture zaposlenih r r r a G.02.11. Nov investicijski zagon r (S r r G.02.12. Drugo: r r r r G.03 Tehnolo�ki razvoj G.03.01. Tehnolo�ka raz�iritev/posodobitev dejavnosti r r r (S G.03.02. Tehnolo�ko prestrukturiranje dejavnosti r r (S r G.03.03. Uvajanje novih tehnologij r r r (S G.03.04. Drugo: r r r r G.04 Dru�beni razvoj G.04.01 Dvig kvalitete �ivljenja r r r a G.04.02. Izbolj�anje vodenja in upravljanja (S r r r G.04.03. Izbolj�anje delovanja administracije in javne uprave a r r r G.04.04. Razvoj socialnih dejavnosti a r r r G.04.05. Razvoj civilne dru�be r a r r G.04.06. Drugo: r r r r G.05. Ohranjanje in razvoj nacionalne naravne in kulturne dedi��ine in identitete r r r (S G.06. Varovanje okolja in trajnostni razvoj r r r (S Program P4-0234 Stran 16 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 G.07 Razvoj dru�bene infrastrukture G.07.01. Informacijsko-komunikacijska infrastruktura <� C r r G.07.02. Prometna infrastruktura (S C r r G.07.03. Energetska infrastruktura a r r r G.07.04. Drugo: C r r r G.08. Varovanje zdravja in razvoj zdravstvenega varstva C r r C G.09. Drugo: C r r r Komentar15 C. IZJAVE Podpisani izjavljam/o, da: � so vsi podatki, ki jih navajamo v poro�ilu, resni�ni in to�ni � se strinjamo z obdelavo podatkov v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov za potrebe ocenjevanja, za objavo 5., 6. in 7. to�ke na spletni strani http://sicris.izum.si/ ter obdelavo teh podatkov za evidence ARRS � so vsi podatki v obrazcu v elektronski obliki identi�ni podatkom v obrazcu v pisni obliki Podpisi: vodja raziskovalnega programa zastopniki oz. poobla��ene osebe raziskovalnih organizacij in/ali koncesionarjev Bo�idar �lender in/ali Univerza v Ljubljani, Biotehni�ka fakulteta Kraj in datum: Ljubljana, 14.4.2009 Oznaka poro�ila: ARRS_ZV_RPROG_ZP_2008/183 1 Napi�ite kratko vsebinsko poro�ilo, kjer boste predstavili raziskovalno hipotezo in opis raziskovanja. Navedite klju�ne ugotovitve, znanstvena spoznanja ter rezultate in u�inke raziskovalnega programa. Najve� 21.000 znakov vklju�no s presledki (pribli�no tri in pol strani, velikosti pisave 11). Nazaj Program P4-0234 Stran 17 od 18 Zaklju�no poro�ilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008 2 Najve� 3000 znakov vklju�no s presledki (pribli�no pol strani, velikosti pisave 11). Nazaj 3 Samo v primeru bistvenih odstopanj in sprememb od predvidenega programa raziskovalnega programa, kot je bil zapisan v predlogu raziskovalnega programa. Najve� 3.000 znakov vklju�no s presledki (pribli�no pol strani, velikosti pisave 11). Nazaj 4 Navedite najve� pet najpomembnej�ih znanstvenih rezultatov programske skupine, ki so nastali v �asu trajanja programa v okviru raziskovalnega programa, ki je predmet poro�anja. Za vsak rezultat navedite naslov v slovenskem in angle�kem jeziku (najve� 150 znakov vklju�no s presledki), rezultat opi�ite (najve� 600 znakov vklju�no s presledki) v slovenskem in angle�kem jeziku, navedite, kje je objavljen (najve� 500 znakov vklju�no s presledki), izberite ustrezno �ifro tipa objave po Tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS ter napi�ite ustrezno COBISS.SI-ID �tevilko bibliografske enote. Navedeni rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://sicris.izum.si/. PRIMER (v slovenskem jeziku): Naslov: Regulacija delovanja beta-2 integrinskih receptorjev s katepsinom X; Opis: Cisteinske proteaze imajo pomembno vlogo pri nastanku in napredovanju raka. Zadnje �tudije ka�ejo njihovo povezanost s procesi celi�nega signaliziranja in imunskega odziva. V tem znanstvenem �lanku smo prvi dokazali� (najve� 600 znakov vklju�no s presledki) Objavljeno v: OBERMAJER, N., PREMZL, A., ZAVA�NIK-BERGANT, T., TURK, B., KOS, J.. Carboxypeptidase cathepsin X mediates �2 - integrin dependent adhesion of differentiated U-937 cells. Exp. Cell Res., 2006, 312, 2515-2527, JCR IF (2005): 4.148 Tipopologija: 1.01 - Izvirni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID: 1920113 Nazaj 5 Navedite najve� pet najpomembnej�ih dru�beno-ekonomsko relevantnih rezultatov programske skupine, ki so nastali v �asu trajanja programa v okviru raziskovalnega programa, ki je predmet poro�anja. Za vsak rezultat navedite naslov v slovenskem in angle�kem jeziku (najve� 150 znakov vklju�no s presledki), rezultat opi�ite (najve� 600 znakov vklju�no s presledki) v slovenskem in angle�kem jeziku, izberite ustrezen rezultat, ki je v �ifrantu raziskovalnih rezultatov in u�inkov (Glej: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp), navedite, kje je rezultat objavljen (najve� 500 znakov vklju�no s presledki), izberite ustrezno �ifro tipa objave po Tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS ter napi�ite ustrezno COBISS.SI-ID �tevilko bibliografske enote. Navedeni rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://sicris.izum.si/. Nazaj 6 Pomen raziskovalnih rezultatov za razvoj znanosti in za razvoj Slovenije bo objavljen na spletni strani: http://sicris.izum.si Nazaj 7 Najve� 4.000 znakov vklju�no s presledki Nazaj 8 Najve� 4.000 znakov vklju�no s presledki Nazaj 9 Za raziskovalce, ki niso habilitirani, so pa bili mentorji mladim raziskovalcem, se vpi�e ustrezen podatek samo v stolpec MR Nazaj 10 Vpisuje se uredni�tvo revije, monografije ali zbornika v skladu s Pravilnikom o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspe�nosti (Uradni list RS, �t. 39/2006,106/2006 in 39/2007), kar sodi tako kot mentorstvo pod sekundarno avtorstvo, in delo (na zlasti nacionalno pomembnim korpusu ali zbirki) v skladu z 3. in 9. �lenom istega pravilnika. Najve� 1000 znakov (ime) oziroma 150 znakov (�tevilo) vklju�no s presledki. Nazaj 11 Navedite oziroma na�tejte konkretne projekte. Najve� 12.000 znakov vklju�no s presledki. Nazaj 12 Navedite konkretne projekte, kot na primer: industrijski projekti, projekti za druge naro�nike, dr�avno upravo, ob�ine ipd. in ne sodijo v okvir financiranja pogodb ARRS. Najve� 9.000 znakov vklju�no s presledki. Nazaj 13 Navedite objavo oziroma prevod (soobjavo) �lanov programske skupine strokovnega prispevka v slovenskem jeziku, ki se nana�a na povezavo znanja s slovenskim prostorom in za slovensko znanstveno terminologijo (Cobiss tip 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.17, 1.18, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06). Napi�ite naslov (najve� 150 znakov vklju�no s presledki), kratek opis (najve� 600 znakov vklju�no s presledki), navedite, kje je objavljen/a (najve� 500 znakov vklju�no s presledki) ter napi�ite ustrezno COBISS.SI-ID �tevilko bibliografske enote. Nazaj 14 Navedite objavo oziroma prevod (soobjavo) �lanov programske skupine, povezano s popularizacijo znanosti (Cobiss tip 1.05, 1.21, 1.22, 2.17, 2.19, 3.10, 3.11, 3.12). Napi�ite naslov (najve� 150 znakov vklju�no s presledki), kratek opis (najve� 600 znakov vklju�no s presledki), navedite, kje je objavljen/a (najve� 500 znakov vklju�no s presledki), ter napi�ite ustrezno COBISS.SI-ID �tevilko bibliografske enote. Nazaj 15 Komentar se nana�a na 18. to�ko in ni obvezen. Najve� 3.000 znakov vklju�no s presledki. Nazaj Obrazec: ARRS-ZV-RPROG-ZP/2008 v1.00a Program P4-0234 Stran 18 od 18
 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2016    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh