logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 
Integrirano živilstvo in prehrana
Božidar Žlender (vodja projekta)
Obdobje: 01.2004/12.2008
Izvor: ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

0 / 0

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

Oznaka poročila: ARRS_ZV_RPROG_ZP_2008/183

ZAKLJUČNO POROČILO

O REZULTATIH RAZISKOVALNEGA PROGRAMA

V OBDOBJU 2004-2008

A. PODATKI O RAZISKOVALNEM PROGRAMU
1. Osnovni podatki o raziskovalnem programu

Šifra programa

P4-0234

Naslov programa

Integrirano živilstvo in prehrana

Vodja programa

3100 Božidar Žlender

Obseg
raziskovalnih ur

25.500

Cenovni razred

C

Trajanje programa

01.2004 - 12.2008

Izvajalke
programa
(raziskovalne
organizacije in/ali
koncesionarji)

481 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

B. REZULTATI IN DOSEŽKI RAZISKOVALNEGA PROGRAMA
2. Poročilo o realizaciji programa raziskovalnega programa1

Animalna živila: V preteklem štiriletnem obdobju smo se ukvarjali s 4 sklopi
raziskav: 1. izboljšanje prehranske primernosti živil živalskega izvora (meso in
jajca); 2. vpliv okolja (pesticidi) in načina toplotne priprave (HCA) na vsebnost
nekaterih toksičnih, mutagenih ali kancerogenih snovi v mesu; 3. razvoj novih,
varnih in prehransko sprejemljivejših izdelkov; 4. prehranska in senzorična kakovost
mesa nekaterih divje živečih živali (jelenjad, sardine), uplenjenih v Sloveniji.
Sklop 1: Kunčje meso treh linij SIKA genotipa, obeh spolov in dveh starosti je
vsebovalo 5,5 g intramuskularne maščobe (IMF) in 67,6 g holesterola/100 g mesa.
Razmerje P/S, IA, razmerje n-6/n-3 in vsebnost holesterola kažejo, da je kunčje
meso primerno z vidika zdrave in uravnotežene prehrane [COBISS.SI-ID 3147896;
3242360]. Dodatki h krmi (laneno, ogrščično seme, ogrščično seme+vit.E) prašičev
dveh spolov niso vplivali, spol pa je vplival na skupno vsebnost maščob v sušenih
vratinah. Dodatki h krmi so vplivali na senzorične lastnosti vratin [COBISS.SI-ID
1968264; 2164616]. Način reje (baterijska in talna reja, kurnica z izpustom, kurnica
z izpustom na ekološki kmetiji, kmečka - dvoriščna reja) kokoši je značilno vplival na
fizikalne lastnosti jajc. Jajca iz baterijske reje so bila senzorično bolje ocenjena kot
jajca iz izpusta. Prehransko gledano je bila ugodnejša maščobnokislinska sestava jajc
iz izpusta v primerjavi s tistimi iz baterijske reje [COBISS.SI-ID 1663112]. Mišica
longissimus dorsi ovac dveh genotipov in obeh spolov je vsebovala 2,17 g IMF/100 g
in 67,47 mg/100 g holesterola. Vsebnost IMF je bila nižja pri moških kot pri ženskih
živalih. Na maščobnokislinsko sestavo sta vplivala genotip in spol ovac [COBISS.SI-
ID 2947704].

Sklop 2: Objavljeni so bili preliminarni rezultati raziskave določanja HCA (J4-6475-
0481-04/4.02; [COBISS.SI-ID 2214024; 3224696]. Vsebnost prostih aminokislin v
goveji dolgi hrbtni mišici se povečuje s časom zorenja, njihova višja vsebnost pa je

Program P4-0234

Stran 1

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

razlog za obsežnejšo tvorbo HCA v pečenih vzorcih. Pri nižji Ts je nastajal predvsem
MeIQx, pri višji Ts pa PhIP. Z zdravstvenega vidika je najprimernejše pečenje
nezorenega govejega mesa do nižje temperature (Ts=65 °C) (J4-6475-0481-
04/4.02) [COBISS.SI-ID 3417720; 3226488; 3412344; 2909816]. Vsebnost prostih
aminokislin v prašičji dolgi hrbtni mišici se s časom zorenja povečuje; v zorenih
normalnih mišicah je prostih aminokislin več kot v BMV mišicah. Vsebnost glukoze
narašča z zorenjem le pri BMV kakovosti. Vsebnost HCA narašča z zorenjem in je
odvisna od Ts; v vzorcih pečenih do Ts=95 °C se oblikuje do 4-krat več HCA kot v
vzorcih pečenih do Ts=70 °C. Z zdravstvenega vidika je najprimernejše uživanje do
Ts=70 °C pečenega prašičjega mesa normalne kakovosti in zorenega do 3 dni ali

nezorenega mesa BMV kakovosti (J4-6475-0481-04/4.02; [COBISS.SI-ID 3386232;
3357816]. V l. 2008 in 2009 se raziskava nadaljuje v smeri določanja genotoksičnosti
HCA. Razvili smo metodo za določanje nizkih koncentracij pesticidov (OCP in PCB) v
mesu in mesninah. Določena je bila vsebnost OCP in PCB v svinjini in mesu jelenjadi
ter divjega prašiča [COBISS.SI-ID 29081861]. V l. 2008 in 2009 se raziskava
nadaljuje v smeri določitve OCP in PCB v nekaterih tradicionalnih mesninah (kranjska
klobasa, vipavska (suha) salama, vipavski pršut) (6. OP (016264-2).
Sklop 3: Senzorična kakovost hrenovk z rastlinsko maščobo in varnejšimi aditivi
(kohineal, brez fosfata; kohineal + paprika, brez fosfata; brez barvila, brez fosfata)
je bila primerljiva s standardno skupino hrenovk (slanina, nitrit + fosfat)
(NATOCBP.EAP.CLG 981493, BI-MK-05-06) [COBISS.SI-ID 3212152]. Določili smo
optimalno sestavo kranjske klobase (tradicionalna slovenska mesnina) z namenom
pridobitve znaka "zaščitena mesnina" [COBISS.SI-ID 3253624]. Dodatek prebiotika
in probiotika ter zmanjšan delež maščob v sušenih klobasah ni negativno vplival na
senzorično kakovost, izboljšal pa je prehransko kakovost izdelkov [COBISS.SI-ID
3233912]. Optimizirali smo metodo za določanje CoQ10 v maščobno bogatih tkivih
(koža, adipozno tkivo) piščancev. Dodatek CoQ10 v krmo piščancev iz industrijske
reje se je izkazal kot ekonomičen. V l. 2008 se raziskava nadaljuje v smeri izdelave
funkcionalnih živil (piščančje meso in mesnine), obogatenih s CoQ10 [COBISS.SI-ID
3798042].

Sklop 4: Vsebnost intramuskularnih maščob v mišicah semitendinosus in triceps
brachii divje jelenjadi (Cervus elaphus - jeleni, košute, teleta), uplenjene v Sloveniji,
je bila 1,14 do 1,72%, vsebnost holesterola pa 73,45 do 94,64 mg/100 g mesa.
Glede prehranske kakovosti lahko meso divje jelenjadi uspešno tekmuje z mesom
domačih živali (visok delež večkrat nenasičenih maščobnih kislin, visok P/S indeks,
nizek indeks aterogenosti, zadovoljivo razmerje n-6/n-3) (COBISS.SI-ID 3423096).
Različna količina maščob v določeni sezoni ulova (zima, pomlad, poletje, jesen)
sardin (Sardina pilchardus) iz Jadranskega morja vpliva na senzorično kakovost
sardel. Najboljšo senzorično kakovost in visoko vsebnost maščob smo ugotovili v
sardelah, ulovljenih poleti. (COBISS.SI-ID 3006328; 3049080).
Rastlinska živila: Sklop 1: Gnojenje z dušikom in količina oveska jabolk značilno
vplivata na fiziološke procese zorenja jabolk sorte 'Zlati Delišes'. Večji odmerek
dušika (105 kg N/ha) in večji ovesek zakasnita razgradnjo klorofila, kar je nazorno
pokazal parameter barve a*, medtem ko je bil parameter b* bolj odvisen od količine
oveska [COBISS.SI-ID 3411064]. Fotoionizacijski detektor (FD) se je pokazal kot
ustrezen inštrument za vrednotenje proizvodnje aromatskh spojin pri jabolkih.
Ugotovili smo visoko korelacijo (r2=0,98) med FD rezultati in vsebnostjo aromatskih
komponent določeno z GC-MS tehniko. Tudi korelacija med FD rezultati in senzorično
oceno je bila visoka (r2=0,75). Fotoionizacisjki detektor se je pokazal kot enostaven
glede uporabe, analize in velike občutljivosti, kar je še posebej pomembno pri sortah
jabolk z nizko vsebnostjo aromatskih komponent [COBISS.SI-ID 3422840].
Sklop 2: Dinamična atmosfera postaja pri ohranjanju kakovosti sadja in zelenjave
realnost tudi v praksi. Spremljanje in obvladovanje tvorbe sekundarnih metabolitov
(acetaldehid, metanol, višji alkoholi, estri) pri skladiščenju sadja in vrtnin omogoča
prilagajanje sestave atmosfere glede na fiziološko stanje plodov. S pomočjo
miniaturnega improviziranega sistema za dinamično atmosfero smo uspeli dokazati
sekundarne metabolite pri različnih pogojih vsebnosti kisika in različnih temperaturah

Program P4-0234

Stran 2 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

[COBISS.SI-ID 3125624].

Sklop 3: Določali smo maščobnokislinsko sestavo alternativnih virov maščob v
semenih češenj ter možnost izkoriščanja v prehranske namene. Primerjali smo
maščobnokislinsko sestavo več sort češenj pridelanih v Sloveniji in na Norveškem.
Obstajajo statistično značilne razlike v sestavi maščobnih kislin glede na sorto in
lokacijo pridelave [COBISS.SI-ID 3324280]; [COBISS.SI-ID 3406456].
Sklop 4: Medica ohrani okus in vonj medu iz katerega je narejena, čeprav proces
fermentacije delno spremeni senzorične lastnosti. Kostanjev med ima močnejši okus
(telo) v primerjavi z ostalimi vrstami medu, kar se je pokazalo tudi pri medici
narejeni iz kostanjevega medu. Po drugi strani pa vsebuje kostanjev med več
netopnih snovi (cvetni prah), kar je vplivalo na povečano sintezo višjih alkoholov
med fermentacijo. Višji alkoholi imajo neprijeten vonj in okus, zato njihova povečana
vsebnost negativno vpliva na senzorične lastnosti. Fermentacija pa je prispevala k
bolj sprejemljivemu okusu in vonju medice narejene iz lipovega medu [COBISS.SI-ID
3244152].

Sklop 5: V raziskavi smo preučevali vpliv različnih pogojev skladiščenja na trajnost
sveže narezanega pakiranega zelja. Intenziteto dihanja sveže narezanega zelja v
embalažnih enotah je zviševala višja temperatura skladiščenja, večja stopnja
mehanskega stresa, sestava začetne atmosfere z zvišano vsebnostjo kisika in izbira
kultivarja. Padec vsebnosti kisika pod 3-5% in porast vsebnosti CO2 nad 2-5% v

plinski fazi embalažnih enot povzroči prehod aerobnega metabolizma zelja v
anaerobni metabolizem. Pri uporabi manj prepustnega embalažnega materiala so se
hitreje vzpostavili anaerobni pogoji. Pranje zelja je znižalo vsebnost anaerobnih
metabolitov. Najpomembnejši vpliv na povečevanje števila mezofilnih aerobnih
bakterij in mlečnokislinskih bakterij je imela temperatura, na rast skupnega števila
plesni in kvasovk pa začetna sestava atmosfere v embalažnih enotah. Na spremembo
senzoričnih lastnosti sveže narezanega pakiranega zelja je negativno vplivala višja
intenziteta dihanja in tvorbe anaerobnih metabolitov. Na vsebnost L-askorbinske
kisline pakiranje sveže narezanega zelja ni imelo vpliva (sprejeto v tisk - Food
Technology and Biotechnology).

Sklop 6: S pomočjo vrednotenja hlapnih aromatičnih sestavin v mleti, praženi kavi
smo v obdobju 1 leta spremljali spremembe aromatskega spektra kave, ki je bila
pakirana in skladiščena v različnih pogojih. Opredelili smo optimalne načine pakiranja
in skladiščenja ter predlagali nov indeks za vrednotenje staranja mlete kave. Indeks,
ki ga predstavlja razmerje med 2-furfuril tiolom in heksanalom, je primeren za vse
vrste pakiranja kave [COBISS.SI-ID 3065720].

Sklop 7: Žižola (Ziziphus jujube) je divje rastoča sadna vrsta, ki uspeva tudi v Istri,
vendar se uporablja predvsem kot okrasna rastlina. Drugje po svetu se uporabljajo
plodovi v prehranske namene kot sveži ali sušeni. Proučevali smo prehranske in
fizikalno kemijske lastnosti plodov žižole.

Tehnologija vina: Sklop 1: V okviru proučevanja novih tehnologij na izboljšanje
kakovosti in stabilnosti vina so bile raziskave usmerjene na ugotavljanje vpliva
jabolčno-mlečnokislinske fermentacije na izboljšanje kakovosti belih vinskih sorte
[COBISS.SI-ID 3167608, 3188600, 3315832] ter ugotavljanje vpliva metode in
načina vinifikacije na vsebnost prolina in prostega aminokislinskega dušika
[COBISS.SI-ID 3167864]. V okviru proučevanj na rdeči vinski sorti modri pinot smo
ugotavljali postopek vpihovanja majhnih količin kisika (mikrooksidacija) na potek
zorenja mladega vina po zaključeni alkoholni fermentaciji, kar omogoča hitrejše
zorenje vina in njegovo sposobnost za promet [COBISS.SI-ID 4807801, 3170168].
Zadnje raziskave na področju senzorične kakovosti belih vin so bile usmerjene v
iskanje vzrokov in tehnoloških možnosti preprečevanja prehitrega staranja vina
[COBISS.SI-ID 3373432, 3331448, 3522680], proučevanje zorenja vina na
kvasovkah [COBISS.SI-ID 28772613, 34758332] ter povečanja aromatičnih snovi
vina z encimsko obdelavo [COBISS.SI-ID 5846393].

Sklop 2: V postopek alkoholne fermentacije belih vinskih sort smo vpeljali tudi
enojni in dvojni temperaturni šok z namenom povečanja vsebnosti glicerola kot
glavne komponente sladkorja prostega ekstrakta vina [COBISS.SI-ID 3231608,
26137093, 3012216, 2967160] kar smo tudi patentirali kot postopek [COBISS.SI-ID

Program P4-0234

Stran 3 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

25825797, 3125880]. V nadaljevanju smo kontrolirali potek alkoholne fermentacije
belega mošta na osnovi vrednosti oksidacijsko-redukcijskega potenciala [COBISS.SI-
ID 27016197, 28024325] in nasploh raziskovali možnosti uporabe procesnega
inženirstva v vinarstvu [COBISS.SI-ID 3331704, 29801733].
Sklop 3: Posebna pozornost je bila usmerjena v antioksidacijski potencial vina in
iskanje korelacij le-tega z vsebnostjo skupnih in posameznih fenolnih spojin
[COBISS.SI-ID 3319672, 3092344, 3502200]. V okviru novejših analitskih metod
smo vpeljali metodo določanja aromatskega potenciala vina [COBISS.SI-ID
5124473], prostih aminokislin [COBISS.SI-ID 28034565, 28772869, 29802245],
šikimske kisline [COBISS.SI-ID 3228536], 2-aminoacetofenona [COBISS.SI-ID
3476088] ter ugotavljali vpliv liofilizacije na aromo [COBISS.SI-ID 28568581].
Analitika živil: Sklop 1: Pomemben dosežek sodelavcev programske skupine in
zunanjih sodelavcev je izdaja prvega dela Slovenskih prehranskih tabel - meso in
mesni izdelki, s katerimi smo v Sloveniji dobili prvi del lastnih prehranskih tabel, ki
obsega podatke o hranilni sestavi in energijski vrednosti različnih vrst mesa in
mesnih izdelkov. Tabele so izšle v obliki monografije, dostopne pa so tudi na spletni
strani Biotehniške fakultete (http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2754/
Slovenske prehranske_tabele-meso_in_mesni_izdelki.pdf). Predstavljajo pomemben
pripomoček vsem živilskim in prehranskim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z
načrtovanjem prehrane, razvojem novih izdelkov ali izvajajo različne epidemiološke
študije. Poleg mesa in mesnih izdelkov so bila v okviru oblikovanja lastne baze
podatkov v preteklem obdobju analizirana in tudi nekatera druga živila (žito, kruh,
pecivo, zamrznjena hrana, šolske malice, sadje in zelenjava). Rezultati tega dela
raziskav so plod sodelovanja z IJS na aplikativni raziskavi, financirani s strani
Ministrstva za zdravje, Izdelava javno dostopne strežniške aplikacije za analizo in
optimizacijo slovenskih jedilnikov z upoštevanjem sodobnih priporočil zdrave
prehrane, v okviru katere je bil izdelan program, ki ima široko uporaben pomen in je
dostopen na internetu.

Sklop 2: Na Katedri za vrednotenje živil se že vrsto let ukvarjamo z raziskavami na
področju medu. V okviru obsežne raziskave smo z namenom definiranja kriterijev za
karakterizacijo različnih vrst slovenskega medu, analizirali več kot 500 vzorcev
slovenskega medu, iz vseh predelov Slovenije [COBISS.SI-ID 3118968, 3410040,
3014520]. Skupaj s sodelavci z Oddelka za biologijo smo izpeljali 3-letni projekt
Pelod: uporabna raziskovalna naloga in oblikovanje podatkovne zbirke prisotnosti
pelodnih zrn v vzorcih slovenskega medu [COBISS.SI-ID 3279992].
Rezultati raziskav iz preteklega obdobja predstavljajo bogato zbirko podatkov o več
kot dvajsetih različnih parametrih (senzorični analizi, vsebnosti vode, prostih in
skupnih kislin ter laktonov, pH vrednosti, električni prevodnosti, diastaznem številu,
vsebnosti prolina, posameznih elementov, ogljikovih hidratov, indeksu refrakcije,
skupni antioksidativni učinkovitosti ...) [COBISS.SI-ID 2992248, 2992504, 3020664,
3101304, 3189880, 3257976, 3221112, 3151992, 3200888, 3344504, 3385464,
3385208]. Predvidevamo, da bo zbirka podatkov, ki jo bomo dopolnili z analizami v
prihodnjem obdobju, omogočila tudi izdelavo kriterijev za dokaz geografskega
porekla in botaničnega izvora. Dosedanji rezultati senzorične analize in vseh
analiziranih parametrov kakovosti slovenskih vrst medu bodo objavljeni v monografiji.
Sklop 3: Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je tako s strani države kot
proizvajalcev pokazala potreba zaščite lastnih proizvodov. Kot laboratorij za kontrolo
kakovosti s fizikalno-kemijskega in senzoričnega vidika smo se vključli v kontrolo
izdelkov, ki se potegujejo za priznavanje poimenovanja geografske označbe ali
geografskega porekla oziroma kontrolo izdelkov, ki so te označbe že pridobili in so
podvrženi vsakoletnim kontrolnim analizam.

Sklop 4: V okviru ovrednotenja ustreznih segmentov prehrane, smo v preteklem
obdobju analizirali prehrano v nekaterih domovih Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti (CŠOD), ki skrbi za izvajanje "šole v naravi", restavracijah s hitro
prehrano ter spremljali senzorično in prehransko kakovost prehrane v dveh VVZ, iz
ljubljanskega in dolenjskega območja [COBISS.SI-ID 3299704, 3417976].
Prehrana: Sklop 1: Opravili smo analizo kritičnih kontrolnih točk kakovosti (Quality
analysis of critical control points - QACCP) v prehranski verigi ter raziskali vpliv
posameznih procesov na kakovost in prehransko vrednost živil. Povpraševanje po

Program P4-0234

Stran 4 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

kakovostnih funkcionalnih živilih narašča zato moramo razvijati sisteme za
vrednotenje prehranske kakovosti živil. V modelnem poskusu smo ovrednotili
prehransko in senzorično kakovost celodnevnih obrokov. V izbranih vzorcih smo
določili vsebnost beljakovin, maščob, energijsko vrednost, prehranske vlaknine,
vitaminov C in E ter sestavo maščobnih kislin. Iz dobljenih rezultatov smo izračunali
indekse prehranskih vrednosti živil (sprejeto v objavo - Food Technology and
Biotechnology). Namen te raziskave je izbojšanje managementa kontrole kakovosti
od procesiranja do distribucije.

Sklop 2: Kot ukrep proti oksidacijskemu stresu smo v prehrano posameznika vključili
funkcionalne prehranske dodatke (vitamini, topne vlaknine, polifenoli ...).
Oksidacijski stres je posledica večje oksidativne kapacitete oz. oslabljene
antioksidativne učinkovitosti sistema, ki se lahko izboljša z zadostnim uživanjem
antioksidantov ali sadja in zelenjave. Ovrednotili smo bioaktivne komponente
različnih živil.

3. Ocena stopnje realizacije zastavljenih raziskovalnih ciljev2

Zastavljeni raziskovalni cilji v okviru tehnologije animalnih živil so bili v celoti realizirani. Z
uvajanjem ciljane prehrane domačih živali (izbira linije SIKA genotipa kuncev, dodatki v krmo
prašičev, način reje piščancev) smo izboljšali prehransko primernost živil živalskega izvora.
Ugotovili smo, da se HCA v manjšem obsegu tvorijo v nezorenem mesu, v primeru piščančjega
v prisotnosti kože, pri nižjih stopnjah toplotne obdelave ter da je vsebnost le-teh komponent
odvisna od vrste mesa in načina toplotne obdelave. Ovrednotili smo tudi tveganje, ki ga za
zdravje človeka predstavljajo PCB in OCP v mesu divjih in domačih živali. Uspešni smo bili pri
razvoju mesnih izdelkov s spremenjeno maščobnokislinsko sestavo in manj aditivi, s prebiotiki
in probiotiki ter s koencimom Q10 obogatim mesom in mesnimi izdelki. Kot prehransko ugodno
smo ovrednotili meso divje jelenjadi in sardel. Analitika živil: uspešno smo realizirali vse
cilje - izpopolnili smo zbirko podatkov za izdelavo kriterijev za dokaz geografskega
porekla in botaničnega izvora slovenskega medu in skupaj s ČZS izdali knjigo Naš
med.
Ovrednotili smo prehrano v nekaterih domovih, restavracijah s hitro prehrano
ter vzgojno varstvenih zavodih. Rastlinska živila: Ovrednotili smo gnojenje z dušikom in
količino oveska jabolk na fiziološke procese zorenja jabolk, spremljali smo tvorbo sekundarnih
metabolitov pri skladiščenju sadja in vrtnin, določili maščobnokislinsko sestavo alternativnih
virov maščob ter možnost izkoriščanja v prehranske namene, proučevali proces izdelave
medice, vpliv različnih pogojev skladiščenja na trajnost sveže narezanega pakiranega zelja,
aromatski spekter kave ter žižolo, divje rastočo sadno vrsto. Zastavljeni raziskovalni cilji v
okviru tehnologije vina so bili v celoti realizirani tako v okviru tehnološkega kot analitskega
dela pridelave vin po različnih tehnoloških shemah. Proučevali smo potek fermentacije vina
belih vinskih sort, pri rdečih vinskih sortah pa ohranjanje antioksidativnih lastnosti in
zmanjšano porabo enoloških sredstev kot tudi vpliv mikrooksigenacije na profila fenolnih in
aromatskih spojin, vpliv kisika in različnih starterskih kultur kvasovk in/ali mlečnokislinskih
bakterij na kinetiko alkoholne in/ali jabolčno-mlečnokislinske fermentacije, sestavo grozdnega
soka na potek alkoholne fermentacije, ekstrakcije barvnih in fenolnih spojin v grozdni sok med
maceracijo rdečega grozdja, biološki razkis v povezavi z ohranjenimi in na novo nastalimi
hlapnimi aromatičnimi spojinami, dodatek enoloških sredstev na antioksidativno stabilnost
rdečih vin ter izločanje vinskega kamna. Prehrana: Uspešno smo opravili analizo kritičnih
kontrolnih točk kakovosti v prehranski verigi ter raziskali vpliv nekaterih procesov na kakovost
in prehransko vrednost živil. Kot ukrep proti oksidacijskemu stresu smo v prehrano
posameznika vključili funkcionalne prehranske dodatke in ovrednotili bioaktivne komponente
različnih živil.

4. Utemeljitev morebitnih sprememb programa raziskovalnega programa3

5. Najpomembnejši znanstveni rezultati programske skupine4

Znanstveni rezultat

1.

Naslov

SLO

Proučevanje tvorbe heterocikličnih aminov (HCA) v toplotno obdelanem

Program P4-0234

Stran 5 od 18

Zaključno poročilo o

rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

ANG

govejem mesu

Study of formation of heterocyclic amines in aged beef

Opis

SLO
ANG

Dokazali smo, da je zorenje mesa povezano z velikimi spremembami v
kemični sestavi in strukturi mišičnega tkiva kar posledično vpliva na tvorbo
mutagenih in kancerogenih aminov v skorji zrezkov. Določili smo dva HCA:
MeIQx in PhIP. Vsebnost je naraščala z dnevi zorenja. Pri nižji središčni
temperaturi pečenja se je oblikovalo več MeIQx, pri višji pa več PhIP. MeIQx
je bil prisoten v vseh vzorcih, PhIP pa le v vzorcih pečenih do višje Ti.

Our hypothesis was that in advanced stages of beef ageing increases the
amount of mutagenic/carcinogenic heterocyclic amines in grilled beef, due to
an increase of precursors, especially free amino acids. In this study two HAs
were determined: MeIQx and PhIP. The content of HAs increases with
ageing. At lower Ti more MeIQx was formed, at higher Ti more PhIP was
formed. MeIQx was present in all samples while PhIP was found only in
samples grilled to higher Ti.

Objavljeno v

POLAK, Tomaž, ANDRENŠEK, Samo, ŽLENDER, Božidar, GAŠPERLIN, Lea.
Effects of ageing and low internal temperature of grilling on the formation of
heterocyclic amines in beef Longissimus dorsi muscle. Lebensm.-Wiss. +
Technol., 2009, vol. 42, str. 256-264, doi: 10.1016/j.lwt.2008.03.001.

Tipologija

1.01 Izvirni znanstveni članek

COBISS.SI-ID

3417720

2.

Naslov

SLO
ANG

Določanje elementov v različnih vrstah slovenskega medu z rentgensko
fluorescenčno spektroskopijo

Determination of trace and minor elements in Slovenian honey by total
reflection X-ray fluorescence spectroscopy

Opis

SLO
ANG

Ugotovili smo, da se posamezne vrste medu značilno razlikujejo v vsebnosti
elementov. Največjo vsebnost smo določili v gozdnem medu, najmanjšo pa v
akacijevem medu. Rezultati raziskave so pomemben podatek pri klasifikaciji
medu slovenskega porekla. Predstavljajo pomemben del baze podatkov o
fizikalno-kemijskih, mikroskopskih in senzoričnih lastnostih medu. Baza
podatkov bo omogočila izdelavo kriterijev za dokazovanje pristnosti medu ter
potrditev botaničnega in geografskega porekla.

Honey types significantly differed in the content of minerals. The highest
mineral content was determined in forest honey and the lowest in acacia
honey. Results of the research are important data used in classification of
Slovenian honey samples. The results represent an important part of a
database on physico-chemical, microscopic and sensory properties of honey.
The database, which is complied in cooperation with co-workers from Josef
Stefan Institute, will enable the determination of criteria for proving the
authenticity of honey and confirmation of its botanical and geographical
origin.

Objavljeno v

GOLOB, Terezija, KROPF, Urška, KUMP, Peter, NEČEMER, Marijan.
Determination of trace and minor elements in Slovenian honey by total
reflection X-ray fluorescence spectroscopy. Food chem.. [Print ed.], 2005,
vol. 91, str. 593-600.

Tipologija

1.01 Izvirni znanstveni članek

COBISS.SI-ID

3030648

3.

Naslov

SLO
ANG

Raziskava o antioksidativni učinkovitosti in vsebnosti skupnih fenolnih spojin
v različnih vrstah slovenskega medu

Evaluation of the phenolic content, antioxidant activity and colour of
Slovenian honey

Opis

SLO
ANG

Ugotovljeno je, da se analizirani parametri med različnimi vrstami medu
razlikujejo. Potrjena je zveza med antioksidativno učinkovitostjo in barvo
medu; temni medovi (gozdni, hojev, kostanjev) imajo značilno večjo
antioksidativno aktivnost kot svetli (akacijev, lipov). Poznavanje
antioksidativne učinkovitosti in vsebnosti fenolnih spojin je pomembno pri
opredelitvi medu kot funkcionalnega živila. Poleg tega služijo rezultati
raziskave tudi pri karakterizaciji slovenskega medu.

The research showed that the values of analyzed parameters are type
specific. It was confirmed, that antioxidant activity and the colour of honey
are correlated: dark honeys (forest, fir and chestnut honey) have
significantly higher antioxidant activity than bright ones (acacia and lime
honey). Data on antioxidant activity and phenolic content are important for

Program P4-0234

Stran 6

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

classification of honey as a functional food. The research results are a useful
tool in characterization of Slovenian honey as well.

Objavljeno v

BERTONCELJ, Jasna, KROPF, Urška, JAMNIK, Mojca, GOLOB, Terezija.
Evaluation of the phenolic content, antioxidant activity and colour of
Slovenian honey. Food chem.. [Print ed.], 2007, vol. 105, str. 822-828.

Tipologija

1.01 Izvirni znanstveni članek

COBISS.SI-ID

3277176

4.

Naslov

SLO

Maščobnokislinska sestava in vsebnost holesterola v dveh mišicah jelenov,
košut in telet slovenskega porekla

ANG

Cholesterol concentration and fatty acid profile of a red deer (Cervus
elaphus) meat

Opis

SLO

Objavili smo izvirni znanstveni članek o divjačinskem mesu v klasični
vrhunski svetovni reviji s področja tehnologije in znanosti o mesu Meat
Science. V članku so predstavljeni podatki o maščobnokislinski sestavi in
vsebnosti holesterola v dveh mišicah jelenov, košut in telet slovenskega
porekla. Ugotovitve članka so relevantne za realno predstavo o
maščobnokislinski sestavi in količini maščob v divjačini slovenskega porekla.

ANG

We published a research paper in the classical top-level journal. The purpose
of the study was to determine the content of intramuscular fat, the fatty acid
composition and the cholesterol content of a feral red deer (two muscles of
stags, hinds and calves) from a forest area in Slovenia.Findings of this article
are significant for the real image on fatty acid composition and content of
cholesterol in red deer meat of Slovenian origin.

Objavljeno v

POLAK, Tomaž, RAJAR, Alenka, GAŠPERLIN, Lea, ŽLENDER, Božidar.
Cholesterol concentration and fatty acid profile of red deer (Cervus elaphus)
meat. Meat sci.. [Print ed.], 2008, vol. 80, str. 864-869, doi:
10.1016/j.meatsci.2008.04.005.

Tipologija

1.01 Izvirni znanstveni članek

COBISS.SI-ID

3423096

5.

Naslov

SLO

Vsebnost antocianov in hidroksicimetnih kislin v različnih kultivarjih češenj
glede na fiziološko stanje plodov

ANG

Anthocyanins and hydroxycinnamic acids of cherries
after cold storage and treatment

Opis

SLO

Tretiranje z 1-MCP nimanobenega zaviralnega učinka na stabilnost barve,
vendar 1-MCP zmanjšuje pojav gnitja plodov. Vsebnost posameznih
antocianininov in hidroksicimetne kisline ni odvisna od časa skladiščenja niti
od 1-MCP. Ugotovitve so pomembne zaradi široke uporabe 1-MCP, ki deluje
kot zaviralec zorenja pri klimakterijskem sadju, pri češnjah pa ni pokazal
takega vpliva.

ANG

Treatment with 1-MCP showed non-retarding effects on colour stability of
cherries but reduced sweet cherry rot. Sweet cherry individual anthocyanins
and hydroxycinnamic acids were not affected by the storage time nor by the
1-MCP treatment. Findings published in the paper support the evidence that
1-MCP has no function as a ripening suppressor in cherries, as it has in
climacteric fruit.

Objavljeno v

Mozetič B., Simčič M., Trebše P. Anthocyanins and hydroxycinnamic acids of
Lambert Compact cherries (Prunus avium L.) after cold storage and 1-
methylcyclopropene treatment. Food chem. [Print ed.], 2006, vol. 97, str.
302-309.

Tipologija

1.01 Izvirni znanstveni članek

COBISS.SI-ID

456955

6. Najpomembnejši družbeno-ekonomsko relevantni rezultati programske skupine5

Družbeno-ekonomsko relevantni rezultat

1.

Naslov

SLO

Uredništvo nacionalne monografije SENZORIČNA ANALIZA ŽIVIL

ANG

SENZORIČNA ANALIZA ŽIVIL, national monograph editorial

Učbenik predstavlja učno gradivo za študente univerzitetnega študijskega
programa živilske tehnologije. V njem so opisani pojmi senzorične analize,
vrste preskusov in praktični del. Knjiga je prva in edina strokovna literatura

Program P4-0234

Stran 7 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

Opis

SLO
ANG

na področju senzorične analize v slovenskem jeziku. Delo bo služilo kot
pomoč šolanim senzoričnim preskuševalcem pri zasnovi senzorične analize
izdelka, izbiri ustreznega testa, obdelavi in interpretaciji rezultatov.
Strokovni javnosti in študentom živilstva pa bo olajšalo spoznavanje
senzorične analize in šolanje na tem področju.

The textbook is an important study material for students of the Food science
university study program. The book is at the moment the first and the only
technical manual on sensory analysis in Slovenian language. The book is
helpful to trained sensory assessors at designing the sensory analysis of the
product, at the selection of the proper sensory test, and at treatment and
interpretation of the results of sensory analysis. The book is a valuable
literature for the students of Food science and technology and professional
public interested in training on this field.

Šifra

C.02 Uredništvo nacionalne monografije

Objavljeno v

Golob T., Bertoncelj J., Doberšek U., Jamnik M. Senzorična analiza živil.
Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2006. 81 str., ISBN
961-6333-42-9.

Tipologija

2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

COBISS.SI-ID

223939072

2.

Naslov

SLO
ANG

SLOVENSKE PREHRANSKE TABELE, MESO IN MESNI IZDELKI, uredništvo
nacionalne monografije

SLOVENIAN FOOD COMPOSITION TABLES, MEAT AND MEAT PRODUCTS,
national monograph editorial

Opis

SLO
ANG

Slovenske prehranske tabele so priročnik, zbirka podatkov o sestavi mesa in
mesnih izdelkov, nacionalna slovenska baza podatkov o sestavi živil, ki jih
uživamo. Večina podatkov je rezultat lastnega dela, analiz opravljenih na
Biotehniški fakulteti. Rezultati so bili pridobljeni v okviru projekta Slovenske
prehranske tabele - meso in mesni izdelki (V4-0116). Tabele se lahko
uporabljajo pri sestavljanju vsakodnevnih jedilnikov, živilski ali prehranski
strokovnjak pa jih lahko uporablja tudi pri vsakodnevnem strokovnem,
razvojnem ali raziskovalnem delu.

Slovenian food composition tables are a reference book and a compilation of
data on composition of meat and meat products, produced in Slovenia and
frequently on the tables of Slovenian consumers. Most of the data is a result
of own research work and analyses. The results were obtained in the frames
of the project Slovenian food composition tables – meat and meat products
(V4-0116). Food composition tables are an indispensable instrument in
planning of meals and in everyday professional, developmental or research
work of food engineer or nutritionist.

Šifra

C.02 Uredništvo nacionalne monografije

Objavljeno v

GOLOB, Terezija, STIBILJ, Vekoslava, ŽLENDER, Božidar, KROPF, Urška,
JAMNIK, Mojca, POLAK, Tomaž, SALOBIR, Janez, ČANDEK POTOKAR,
Marjeta, GOLOB, Terezija (ur.), BERTONCELJ, Jasna (ur.), KROPF, Urška
(ur.), JAMNIK, Mojca (ur.), KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara (ur.). Slovenske
prehranske tabele, Meso in mesni izdelki = Slovenian food composition
tables, Meat and meat products. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za
živilstvo, 2006. tabele. ISBN 961-6333-48-8. ISBN 978-961-6333-48-1.

Tipologija

2.02 Strokovna monografija

COBISS.SI-ID

229433856

3.

Naslov

SLO
ANG

Pedagoško delo in supervizije

Pedagogical work and supervisions

Opis

SLO

Člani programske skupine so izkazali nadpovprečno pedagoško obremenitev,
saj so bili mentorji 119-tim diplomantom, 10-im magistrantom in 8-im
doktorandom. Disertacije so bile opravljene v okviru programa programske
skupine, nekatere so bile del temeljnih projektov (J4-6475-0481). Del
rezultatov disertacij je neposredno uporaben v živilski industriji, vse pa
doprinašajo k razvoju znanosti o hrani in prehrani. Doktorandi so v uglednih
revijah objavili članke iz teme disertacije (COBISS.SI-ID [2991736]
[3051896] [2791800] [3401336] [1411027] [3167864] [2214024]
[3561336]).

Members of this program group demonstrated a huge pedagogical burden, as

Program P4-0234

Stran 8 od 18

Zaključno poročilo o

rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

ANG

they supervised 119 graduated thesis, 10 master thesis and 8 doctoral
dissertations. Doctoral dissertations were made in the frame of the
programme group; some of them were a part of basic projects (J4-6475-
0481 Project). Each dissertation was advocated after the publication of
articles in high-valued journals (COBISS.SI-ID [2991736] [3051896]
[2791800] [3401336] [1411027] [3167864] [2214024] [3561336]).

Šifra

D.09 Mentorstvo doktorandom

Objavljeno v

Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Doktorske disertacije:

MOZETIČ, B. 2004. [COBISS.SI-ID 2991736]

LAPORNIK, B. 2005. [COBISS.SI-ID 3051896]

ZLATIĆ, E. 2005. [COBISS.SI-ID 3125624]

BEŠTER, E. 2007. [COBISS.SI-ID 3390840]

DOŠLER, D. 2007. [COBISS.SI-ID 3386232]

VRŠČAJ VODOŠEK, T. 2007. [COBISS.SI-ID 3271288]

BERTONCELJ, J. 2008. [COBISS.SI-ID 3561336]

KARAS, R. 2008. [COBISS.SI-ID 3454840]

Tipologija

2.08 Doktorska disertacija

COBISS.SI-ID

3561336

4.

Naslov

SLO
ANG

BITENČEVI ŽIVILSKI DNEVI Z MEDNARODNO UDELEŽBO 2004, 2005, 2006
in 2008

FOOD TECHNOLOGY DAYS 2004, 2005, 2006 AND 2008

Opis

SLO
ANG

Programska skupina je štirikrat organizirala Bitenčeve živilske dneve z
mednarodno udeležbo, ki so tematski pregled s področja znanosti in
tehnologije živil ter prehrane. Naslovi teh srečanj so bili Varnost živil,
Sledljivost živil, Karcinogene in antikarcinogene komponente v živilih ter
Stranski proizvodi in odpadki v živilstvu - uporabnost in ekologija. V sklopu
teh srečanj je z vabljenimi predavanji sodelovalo deset raziskovalcev te
programske skupine, dva pa sta bila urednika zbornika.

Food Technology Days 2004, 2005, 2006 and 2008 dedicated to prof. F.
Bitenc (thematic survey on the topic: food science and technology and
nutrition for postgraduate studies) were organised by our programme group
for four times. The themes were Food safety, Food traceability, Carcinogenic
and anticarcinogenic food components and By-products and wastes in food
processing - utilization and ecology. Ten researchers from our programme
group had attended this event as invited lecturers, two of them were editors.

Šifra

B.04 Vabljeno predavanje

Objavljeno v

Varnost živil. 2004. ISBN 961-6333-33-X [ID 2894200, 2899064, 2896760,
2897784, 2894712, 2894968]

Sledljivost živil. 2005. ISBN 961-6333-40-2, [3045752, 3046264]
Karcinogene in antikarcinogene komponente v živilih. 2006. ISBN 978-961-
6333-47-4 [ID 3238520, 3226488, 3241592, 3241080, 3238008, 3232888,
3240056]

Stranski proizvodi in odpadki v živilstvu - uporabnost in ekologija. 2008.
ISBN 978-961-6333-65-8) [ID 3425656, 3425912, 3427704]

Tipologija

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno
predavanje)

COBISS.SI-ID

2894200

5.

Naslov

SLO
ANG

VODENJE TEMELJNEGA PROJEKTA NASTANEK IN ANALITIKA
HETEROCIKLIČNIH AMINOV V TOPLOTNO OBDELANEM MESU (J4-6475-
0481-06/4.02)

LEADING BASIC PROJECT OCCURRENCE AND ANALYSIS OF HETEROCYCLIC
AMINES IN THERMALLY TREATED MEAT (J4-6475-0481-06/4.02)

Opis

SLO

Od 1.7.2004 do 30.6.2007 smo vodili temeljni projekt (J4-6475-0481-
06/4.02). Sodelovalo je šest članov programske skupine, mladi raziskovalec
Došler D. je doktoriral na tej temi. Projekt je prispeval k razvoju znanosti o
heterocikličnih aminih in k razvoju visokošolskega izobraževanja
(vključevanje diplomantov, magistrantov in doktorandov). Ugotovitve
raziskave projektne skupine bodo posredno vplivale tudi na izbor takih
tehnologij v pridelavi, ki bodo zagotavljale v naravovarstvenem smislu
zmanjšanje obremenitve okolja.

The basic project entitled Occurrence and analysis of heterocyclic amines in
thermally treated meat from 1.7.2004 to 30.6.2007 (J4-6475-0481-

Program P4-0234

Stran 9 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

ANG

06/4.02). Six members and one young researcher had participated in this
project; Došler D. wrote a dissertation on this theme. Project contributes to
enriching knowledge on heterocyclic amines and to the development of
expert education (inclusion of postgraduate students). Findings will assure
the decrease of environment burdening.

Šifra

D.01 Vodenje/koordiniranje (mednarodnih in domačih) projektov

Objavljeno v

Došler et al. Acta agric. Slov.. 2007, 90/1: 5-16.

Polak et al. European Food Research and Technology. 2007, 225: 849-855.

IF:1.084

Polak et al. Lebensm.-Wiss. + Technol., 2008, p. [1-10]. IF:1.299

Polak et al. Lebensm.-Wiss. + Technol., 2008, vol. 42, 504-513. IF:1.589

Žlender et al. Technology, quality and safety in pork production and meat

processing. Institute for Food Technology, 2007: 94-103.

Došler et al. 3rd Slovenian Congress on Food and Nutrition, 2007, Radenci,

S06-01.

Tipologija

1.01 Izvirni znanstveni članek

COBISS.SI-ID

3417720

7. Pomen raziskovalnih rezultatov programske skupine6

7.1. Pomen za razvoj znanosti2

SLO_____________________________________________________________________________________________________________

Vse večji pomen zagotavljanja kakovostne hrane in zdravega prehranjevanja zahteva raziskave
celotne prehranske verige od surovine, skladiščenja, poobiralnih tehnologij, predelave in
vrednotenja prehranske vrednosti. Pomen za razvoj znanosti s tega področja je v ohranjanju
biološko aktivnih snovi in preprečevanju nastajanja toksičnih snovi. Znanstvene raziskave na
področju hrane in prehrane se tesno prepletajo in postajajo z družbenim in ekonomskim
razvojem vedno bolj pomembne. Njihovi rezultati pa so tesno povezani z drugimi znanostimi,
kot so ekonomija, medicina in trženje.

Raziskave programske skupine se izvajajo z najsodobnejšimi instrumentalnimi in senzoričnimi
metodami. Pomenijo znanstveni pristop k reševanju problemov s področja poznavanja sestave
živil, spremljanja posameznih sestavin hrane med tehnološkim postopkom in skladiščenjem in
proučevanja biološkega učinka posameznih sestavin na zdravje ljudi.
Ker se ukvarjamo z nekaterimi najbolj aktualnimi problemi predelave živil in prehrane,
pričakujemo da bomo uspešni pri objavljanju naših dosežkov v mednarodno priznanih revijah.
Naši raziskovalci delujejo kot mentorji doktorandom, zato bomo tudi prek mentorstev
doprinašali k razvoju znanosti. Posredno bodo lahko naši rezultati vplivali na izbor tehnologij, ki
bodo prispevale k zmanjšanju obremenitve okolja.

ANG_____________________________________________________________________________________________________________

Scientific researches on food and nutrition are closely interconnected and their importance
increases with the social and economic development of a country. Their results are also
valuable for other sciences, such as medicine, economics, and marketing.
In researches performed by the program group the most up-to-date instrumental and sensory
methods are applied. They represent a scientific approach to retrieving the problems of food
composition data, monitoring different food components during technological procedures and
storage and to studying biological effects on some compounds of human health.
We are engaged in the most actual issues of producing and processing of food and nutrition
issues, therefore we expect successful publication of our achievements in international avowed
journals. Researchers of this programme group are also working as mentors (supervisors) to
postgraduate students. Our achievements will indirectly affect the selection of such
technologies, which will assure optimal quality and food safety and last but not least, will
assure the preservation of nature in the sense of decreased environment burdening.

7.2. Pomen za razvoj Slovenije8

SLO

Načrtovanje prehranske politike vsake države je usmerjeno v pridobivanje in porabo hrane,
pridelane v svojem okolju. To ima sociološki, ekonomskski in prehranski pomen, ki mora biti
utemeljen z znanstvenimi metodami.

Rezultati raziskovalnega dela bodo prispevali h kakovostni rasti in konkurenčnosti živilsko
predelovalne industrije v Sloveniji. V skrbi za izboljšanje zdravja prebivalcev Slovenije pa bodo
raziskave prispevale k izboljšanju prehranskih navad in bodo upoštevane v nacionalnem

Program P4-0234

Stran 10 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

prehranskem programu (2004). Uvajanje novih tehnologij v pridelavi, predelavi, skladiščenju in
distribuciji hrane zagotavlja le sodobna in visoka tehnološka raven, za kar so potrebne
raziskave, predvsem na tako občutljivem področju kot je proizvodnja kakovostne in varne
hrane. Poleg izvirnih rešitev bodo preverjeni tudi možni prenosi že znanih tehnologij v prakso z
namenom izrabe vseh komparativnih prednosti sonaravne proizvodnje hrane.
Poznavanje vsebnosti esencialnih sestavin (vitaminov, elementov, antioksidantov, fenolnih
spojin) v živilih slovenskega izvora je pomembno za prehransko in živilsko stroko, pa tudi za
potrošnike. Živilskim tehnologom predstavlja osnovno orodje pri razvijanju novih izdelkov,
prehranskim strokovnjakom pa omogoča pravilno načrtovanje prehrane, izvajanje raziskav s
področja prehranskih navad ter dosledno spremljanje in vrednotenje kakovosti prehrane za
posamezne ciljne skupine ljudi.

Pomemben bo tudi doprinos naše programske skupine v izobraževanju novih univerzitetnih
inženirjev živilstva in prehrane, magistrov in doktorjev znanosti. Programska skupina organizira
tradicionalno podiplomsko izobraževanje živilskih tehnologov in druge oblike permanentnega
podiplomskega izobraževanja (uredništva monografij in zbornikov).

ANG_____________________________________________________________________________________________________________

Knowledge on the content of nutritive as well as essential micro compounds (vitamins,
minerals, antioxidants, phenolic compounds) in food of Slovenian origin is important as much
as for nutritionists, professionals in food science and technology as for consumers. It is a basic
tool for food engineers at development of new products, and enables nutritionists accurate
planning of meals, studies of nutritional habits as well as consistent monitoring and evaluation
of nutritional quality for specific target groups.

Due to common European market and competition among food products emerged the problem
of protection of national products. Defining the criteria for proving botanical and geographical
origin, together with criteria for proving authenticity of the products is therefore of great socio-
economic importance.

Results of our research work will contribute to the increasement of quality and competitiveness
of food technology industry in Slovenia. With care for health improvement of residents of
Slovenia it will also contribute to the improvement of nutrition habits and will be taken into
account in National nutrition programme. Introducing new producing, processing, storing and
distribution technologies, can only be ensured by a contemporary and highly technological
level, which demands researches, especially on such a sensitive field as food production and
human nutrition. Beside the unique salvations the possibility of putting research achievements
into practice with the purpose of taking advantage of natural food production will also be
examined. Significant contribution of our programme group will be based on education of new
BSc, MSc and PhD. students; the conclusion was made on the basis of the great pedagogical
load in the past. We are also the organisers of postgraduate education for food and nutrition
engineers and editors of books and textbooks.

8. Zaključena mentorstva članov programske skupine pri vzgoji kadrov9

Vrsta izobraževanja

Število
mentorstev

Od tega

mladih

raziskovalcev

- magisteriji

10

- doktorati

8

5

- specializacije

Skupaj:

18

5

9. Zaposlitev vzgojenih kadrov po usposabljanju

Organizacija zaposlitve

Število
doktorjev

Število
magistrov

Število
specializantov

- univerze in javni raziskovalni zavodi

3

2

- gospodarstvo

3

7

- javna uprava

1

- drugo

1

1

Program P4-0234

Stran 11 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

Skupaj:

8

10

0

10. Opravljeno uredniško delo, delo na informacijskih bazah, zbirkah in korpusih v
obdobju10

Ime oz. naslov publikacije, podatkovne informacijske
baze, korpusa, zbirke z virom (ID, spletna stran)

Število *

1.

Zbornik BZD. Varnost živil. 2004. [COBISS.SI-ID 128784384]
Zbornik BZD. Sledljivost živil. 2005. [COBISS.SI-ID 219174400]
Zbornik BZD. Karcinogene in antikarcinogene komponente v
živilih. 2006. [COBISS.SI-ID 229367040]
Zbornik BZD Stranski proizvodi in odpadki v živilstvu -
uporabnost in ekologija 2008. [COBISS.SI-ID 238276352

28/2/-
27/2/-

32/2/-

26/2/-

2.

Sad. Hribar, Janez (področni urednik 1990-), Košmerl, Tatjana
(področni urednik 2002-), Vidrih, Rajko (področni urednik 2002-),
Simčič, Marjan (področni urednik 2002-). Krško: RosSad, 1990-
[COBISS.SI-ID 17116418]

5/-/-

3.

Tehnologija mesa. Žlender, Božidar (član uredniškega odbora
1999-). Beograd: Institut za higijenu i tehnologiju mesa.
[COBISS.SI-ID 2948098]

2/-/-

4.

Slovenske prehranske tabele, Meso in mesni izdelki. 2006.
[COBISS.SI-ID 229433856]

1/13/-

5.

Senzorična analiza živil. 2006. [COBISS.SI-ID 223939072]

1/4/-

6.

Nega in zorenje vina. 2008. [COBISS.SI-ID 238495488]

1/1/-

7.

Food-Info.net

http://www.food-info.net/

člani programske skupine skupaj z ostalimi pedagoškimi delavci

oddelka za živilstvo

Število se spreminja,
ker je odvisno od
vprašanj obiskovalcev
in tistih, ki nanje
odgovarjajo (cca 50-70)

8.

Food technology and biotechnology. Hribar, Janez (član
uredniškega odbora 2007-). Zagreb: Faculty of Food Technology
and Biotechnology, 1996-http://www.ftb.com.hr/last.html.
[COBISS.SI-ID 40116737]

3/-/-

9.

Tehnologija, inovacije, prehrana, zdravi potrošniki : zbornik
izvlečkov. 2007. [COBISS.SI-ID 234939904]

147/11/-

10.

*Število urejenih prispevkov (člankov) /število sodelavcev na zbirki oz. bazi /povečanje obsega
oz. število vnosov v zbirko oz. bazo v obdobju

11. Vključenost raziskovalcev iz podjetij in gostovanje raziskovalcev, podoktorandov ter
študentov iz tujine, daljše od enega meseca

Sodelovanje v programski skupini

Število

- raziskovalci-razvijalci iz podjetij

- uveljavljeni raziskovalci iz tujine

- podoktorandi iz tujine

- študenti, doktorandi iz tujine

11

Skupaj:

11

12. Vključevanje v raziskovalne programe Evropske unije in v druge mednarodne
raziskovalne in razvojne programe ter drugo mednarodno sodelovanje v obravnavanem
obdobju11

Vsebina raziskav programske skupine je vpeta v več mednarodnih in bilateralnih projektov.

Program P4-0234                                                                                                  Stran 12 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

COST:

COST 924 (Hribar Janez) Enhancement and preservation of quality and health promoting

components in fresh fruits and vegetables;

COST 921(Vidrih Rajko) Food matrices: Structural organisation and impact of flavour release and

perception;

COST 918 (Simčič Marjan) Body weight and energy expenditure: Functional food and nutrition

technology; 6. okvirni program Ageing Nutrition;

COST 927 (Polak Tomaž) Thermally processed food: posible health implications

Nato:

CBP.EAP.CLG 981493 NATO (Žlender Božidar): New technologies development for Nutrition

Safety;

Bilateralni:

SLO-HR Biotehnologija sadja in vrtnin po obiranju;

SLO-BIH Kakovost avtohtonih sort jabolk;

SLO-HR Fazni prehodi v živilskih izdelkih;

SLO - Norveška Planteforsk Lofthus - Prehranska vrednost sadja;

SLO-IT Universita di Udine - Skupni antioksidacijski potencial živil rastlinskega izvora

SLO-MAK, Substitution of animal fats and certain harmful to health additives in sausages.

IT/SLO Novi proizvodi iz sadja in zelenjave s pomočjo tehnologije minimalno obdelanih živil -

Univerza v Bologni.

SLO/IT VALO-PT (Interreg IIIA) - Celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na

čezmejnem območju

SLO-BIH Definiranje aromatskega profila novih sort jabolk in prehranske lastnosti drena (Cornus

mas L)

SLO-HR: Vzroki neznačilne starikave note vin (Causes of untypical aging off-flavour in wine) -

Agronomski fakultet Zagreb.

Drugi:

Ageing nutrition (Hribar Janez) - Cooperative analysis of existing data on nutrition and life style

of the ageing population in Europe

Izdelava javno dostopne strežniške aplikacije za analizo in optimizacijo slovenskih jedilnikov z

upoštevanjem sodobnih priporočil zdrave prehrane

"Aplikativna raziskava Oblikovanje podatkovne zbirke prisotnosti pelodnih zrn v vzorcih

slovenskega medu za leto 2005"

"Aplikativna raziskava in dopolnjevanje podatkovne zbirke prisotnosti pelodnih zrn v vzorcih

slovenskega medu za leto 2006"

"Aplikativna raziskava in dopolnjevanje podatkovne zbirke prisotnosti pelodnih zrn v vzorcih

slovenskega medu za leto 2007"

6. okvirni program EU:

FOOD-CT-2006-016264 (Žlender Božidar) Traditional United Europe Food: TRUEFOOD

13. Vključenost v projekte za uporabnike, ki potekajo izven financiranja ARRS12__________

-  Sodelovanje v dveh projektih, ki jih pretežno financira MORS: PREBOJ - Uravnotežena in varna
prehrana bojevnika (M4-0007) - ter POVIR - Prehrana v izrednih razmerah (M4-0119).

-  Sodelovanje s Krko, tovarno zdravil, d.d. Novo mesto. Pogodba VII/5-106263/2007.
30.000EUR + DDV.

-  Sodelovanje z ACIES BIO d.o.o. Ljubljana. Pogodba AB-P7/07. 10.000EUR + DDV.

-  Sodelovanje pri senzoričnih analizah izdelkov Mercator (20.000 EUR + DDV) in Spar 25.000
EUR + DDV.

-  Sodelovanje z Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano - Permanentno
podiplomsko izobraževanje vinarskih inšpektorjev, 2009: 2.045,7 EUR + DDV.

-  Seminar za degustatorje - 74-urni program izobraževanja, 2008/2009: 13.141,92 EUR.

-  Sodelovanje z MKGP - Dodatek štev. 2311-07-000166 k pogodbi: Izvajanje preizkusa
usposobljenosti pokuševalcev in dodatno izobraževanje za pokuševalce vina: v letu 2007 =
8.333,00 EUR, v letih 2008 in 2009 = po 8.345,00 EUR (zagotovljena sredstva iz proračuna) -
Uradni list RS, št. 31-1128/2008, stran 2837.

14. Dolgoročna sodelovanja z uporabniki, sodelovanje v povezavah gospodarskih in drugih
organizacij (grozdi, mreže, platforme), sodelovanje članov programske skupine v
pomembnih gospodarskih in državnih telesih (upravni odbori, svetovalna telesa, fundacije,

Program P4-0234

Stran 13 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

itd.)_______________________________________________________________________________

Strokovno sodelovanje je potekalo v okviru pospeševalnih projektov za industrijo (Perutnina Ptuj
[COBISS.SI-ID 3224952], MIP Nova Gorica [COBISS.SI-ID 3225208, 3225464], MI Pomurka,
Proconi, Pivka Perutninarstvo, Pršutarna Lokve, Fructal, Radenska, Etol) in trgovine (Spar in
Mercator). Pospeševalno delo je potekalo tudi v obliki tekočih senzoričnih in kemijskih analiz
animalnih in rastlinskih živil ter gotovih jedi za različne uporabnike (Dobrote slovenskih kmetij,
Pomurski sejem Gornja Radgona, Kmetijski sejem Novi Sad, SRB), pisanja strokovnih mnenj
[COBISS.SI-ID 3279992], vodenja certifikacijskih komisij za zaščito kmetijskih izdelkov na
MKGP (Golob in Gašperlin), redne kontrole kakovosti zaščitenih izdelkov (Šebreljski želodec,
Kraški pršut, Štajarsko bučno olje, Idrijski žlinkrofi, Kočevski med, Kraški med), šolanja in
testiranja senzoričnih preskuševalcev mesnin [COBISS.SI-ID 3351416, 3347320], medu
[COBISS.SI-ID 237284608] in preglednikov za med [COBISS.SI-ID 2319224], preskuševalcev
destilatov in vina, izobraževanja vinarskih inšpektorjev in kmetijskih svetovalcev [COBISS.SI-ID
241255168], predavanja za vinogradnike-vinarje [COBISS.SI-ID 3535736, 3544440, 3585144,
3584888], in sommelierje [COBISS.SI-ID3407224, 3407480, 3592312, 3592056]. Doc. dr.
Tatjana Košmerl je uradni delegat RS v Mednarodni organizaciji za trto in vino (OIV). Prof. dr.
Janez Hribar je predsednik upravnega odbora Univerze v Ljubljani, član nadzornega sveta
podjetij Žito, Pekarna Vrhnika, Dana Mirna.

15. Skrb za povezavo znanja s slovenskim prostorom in za slovensko znanstveno
terminologijo (Cobiss tip 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.17, 1.18, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05,
2.06)13

Naslov

Permanentno podiplomsko izobraževanje s področja vinarstva za kmetijske
svetovalce

Opis

V okviru izobraževanje so se kmetijski svetovalci seznanili z enološko
prakso, največjimi dovoljeni koncentracijami snovi v vinu, aktualnimi
uredbami EU in resolucijami OIV, delitvijo enoloških sredstev in zahtevami
po njihovi čistosti, razlikami v dovoljeni enološki praksi v državah
proizvajalkah vina. Podrobneje smo predstavili membranske separacijske
tehnike, tehnološke sheme pridelave vin, primerjavo različnih vrst filtracij,
aktualno tematiko potencialnih alergenov v vinu ...

Objavljeno v

KOŠMERL, Tatjana. Enološka sredstva in dovoljeni tehnološki postopki pri
pridelavi vina : permanentno podiplomsko izobraževanje s področja
vinarstva za kmetijske svetovalce. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek
za živilstvo, 2008. ISBN 978-961-6333-69-6. http://www.bf.uni-
lj.si/zivilstvo/o-oddelku/katedre-in-druge-org-enote/za-vinarstvo
. html

COBISS.SI-ID

41255168

16. Skrb za popularizacijo znanstvenega področja (Cobiss tip 1.05, 1.21, 1.22, 2.17, 2.19,
3.10, 3.11, 3.12)14

Naslov

Oddaja na RTV Slovenija

Opis

V oddaji je bivša prodekanica Oddelka za živilstvo prof. Abramova najprej
predstavila naš oddelek, organiziranost po katedrah. Sledila je podrobnejša
predstavitev dela (pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega) katedre za
kemijo, za vrednotenje živil (prof. Golob), za tehnologije rastlinskih živil in
prehrano (prof. Simčič) in za vinarstvo (doc. Košmerl), vključno s
praktičnim prikazom analitskega dela v laboratoriju, v tehnološkem prostoru
med vajami in pri senzorični analizi vina.

Objavljeno v

MIHELČIČ, Vasja, BOHANEC, Borut, TRDAN, Stanislav, MILEVOJ, Lea,
CELAR, Franci, ABRAM, Veronika, GOLOB, Terezija, SIMČIČ, Marjan,
KOŠMERL, Tatjana. Misija Afna friki II. : Naloga: Biotehniška fakulteta, II.
del. Ljubljana: RTV Slovenija, Otroški in mladinski program, 2007. 1 video
DVD (25 min), barve, zvok

COBISS.SI-ID

597367

17. Vpetost vsebine programa v dodiplomske in podiplomske študijske programe na
univerzah in samostojnih visokošolskih organizacijah v letih 2004 – 2008

Program P4-0234

Stran 14 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

1.

Naslov
predmeta

Tehnologija mesa, Tehnologija mesnin, Tehnike pakiranja in transport,
Tehnologije poljščin, Tehnologija sadja in zelenjave, Inženiring sadja in
vrtnin, Sadjarstvo, Tehnologija vina, Enologija, Osnove prehrane,
Analiza kakovosti živil

Vrsta

študijskega

programa

dodiplomski študij

Naziv univerze/
fakultete

UL/Biotehniška fakulteta

2.

Naslov
predmeta

Senzorična analiza, Pakiranje živil, Razvoj živilskih izdelkov, Poobiralna
fiziologija in tehnologija, Varnost živil, Lipidi v živilstvu, Rastlinska živila
v humani prehrani, Tehnologija predelave sadja in vrtnin, Tehnologija
polščin, Tehnologija mesa, Prehrana človeka, Funkcionalna hrana,
Tehnologija vina.

Vrsta

študijskega

programa

podiplomski študij

Naziv univerze/
fakultete

UL/Biotehniška fakulteta

3.

Naslov
predmeta

Analizne metode v živilstvu, Uvod v živilstvo

Vrsta

študijskega

programa

Univerzitetni študijski program prve stopnje, Živilstvo in prehrana

Naziv univerze/
fakultete

UL/Biotehniška fakulteta

4.

Naslov
predmeta

Mikrobiologija in biotehnologija vina, Analitika vina, Senzorika vina

Vrsta

študijskega

programa

Univerzitetni študij agronomije

Naziv univerze/
fakultete

Univerza v Mariboru

5.

Naslov
predmeta

4. modul Sadjarstvo in vinogradništvo: obvezni predmet Kontrola vina
in sokov, izbirni predmet Enologija II.

Vrsta

študijskega

programa

Podiplomski magistrski študijski program Kmetijstvo (II. stopnja)

Naziv univerze/
fakultete

Univerza v Mariboru

6.

Naslov
predmeta

Živilska tehnologija

Vrsta

študijskega

programa

dodiplomski študij Biokemije

Naziv univerze/
fakultete

Univerza v Ljubljani/FKKT

7.

Naslov
predmeta

Vrsta

študijskega

programa

Naziv univerze/
fakultete

18. Označite potencialne vplive oziroma učinke vaših rezultatov na navedena področja:

Program P4-0234                                                                                                  Stran 15 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

Vpliv

Ni
vpliva

Majhen
vpliv

Srednji
vpliv

Velik
vpliv

G.01

Razvoj visoko-šolskega izobraževanja

G.01.01.

Razvoj dodiplomskega izobraževanja

r

r

r

a

G.01.02.

Razvoj podiplomskega izobraževanja

r

r

r

(S

G.01.03.

Drugo:

r

r

r

r

G.02

Gospodarski razvoj

G.02.01

Razširitev ponudbe novih
izdelkov/storitev na trgu

r

r

(S

r

G.02.02.

Širitev obstoječih trgov

a

r

r

r

G.02.03.

Znižanje stroškov proizvodnje

r

<•

r

r

G.02.04.

Zmanjšanje porabe materialov in
energije

r

r

C

r

G.02.05.

Razširitev področja dejavnosti

r

r

(S

r

G.02.06.

Večja konkurenčna sposobnost

r

r

(S

r

G.02.07.

Večji delež izvoza

r

(S

r

r

G.02.08.

Povečanje dobička

r

r

(S

r

G.02.09.

Nova delovna mesta

r

a

r

r

G.02.10.

Dvig izobrazbene strukture
zaposlenih

r

r

r

a

G.02.11.

Nov investicijski zagon

r

(S

r

r

G.02.12.

Drugo:

r

r

r

r

G.03

Tehnološki razvoj

G.03.01.

Tehnološka razširitev/posodobitev
dejavnosti

r

r

r

(S

G.03.02.

Tehnološko prestrukturiranje
dejavnosti

r

r

(S

r

G.03.03.

Uvajanje novih tehnologij

r

r

r

(S

G.03.04.

Drugo:

r

r

r

r

G.04

Družbeni razvoj

G.04.01

Dvig kvalitete življenja

r

r

r

a

G.04.02.

Izboljšanje vodenja in upravljanja

(S

r

r

r

G.04.03.

Izboljšanje delovanja administracije
in javne uprave

a

r

r

r

G.04.04.

Razvoj socialnih dejavnosti

a

r

r

r

G.04.05.

Razvoj civilne družbe

r

a

r

r

G.04.06.

Drugo:

r

r

r

r

G.05.

Ohranjanje in razvoj nacionalne
naravne in kulturne dediščine in
identitete

r

r

r

(S

G.06.

Varovanje okolja in trajnostni
razvoj

r

r

r

(S

Program P4-0234

Stran 16 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

G.07

Razvoj družbene infrastrukture

G.07.01.

Informacijsko-komunikacijska
infrastruktura

<•

C

r

r

G.07.02.

Prometna infrastruktura

(S

C

r

r

G.07.03.

Energetska infrastruktura

a

r

r

r

G.07.04.

Drugo:

C

r

r

r

G.08.

Varovanje zdravja in razvoj
zdravstvenega varstva

C

r

r

C

G.09.

Drugo:

C

r

r

r

Komentar15

C. IZJAVE

Podpisani izjavljam/o, da:

•   so vsi podatki, ki jih navajamo v poročilu, resnični in točni

•   se strinjamo z obdelavo podatkov v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov za
potrebe ocenjevanja, za objavo 5., 6. in 7. točke na spletni strani http://sicris.izum.si/ ter
obdelavo teh podatkov za evidence ARRS

•   so vsi podatki v obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v obrazcu v pisni obliki

Podpisi:

vodja raziskovalnega programa

zastopniki oz. pooblaščene osebe
raziskovalnih organizacij in/ali
koncesionarjev

Božidar Žlender

in/ali

Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta

Kraj in datum:          Ljubljana,

14.4.2009

Oznaka poročila: ARRS_ZV_RPROG_ZP_2008/183

1 Napišite kratko vsebinsko poročilo, kjer boste predstavili raziskovalno hipotezo in opis raziskovanja. Navedite ključne
ugotovitve, znanstvena spoznanja ter rezultate in učinke raziskovalnega programa. Največ 21.000 znakov vključno s

presledki (približno tri in pol strani, velikosti pisave 11). Nazaj

Program P4-0234

Stran 17 od 18

Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega programa v obdobju 2004-2008

2  Največ 3000 znakov vključno s presledki (približno pol strani, velikosti pisave 11). Nazaj

3  Samo v primeru bistvenih odstopanj in sprememb od predvidenega programa raziskovalnega programa, kot je bil
zapisan v predlogu raziskovalnega programa. Največ 3.000 znakov vključno s presledki (približno pol strani, velikosti
pisave 11). Nazaj

4  Navedite največ pet najpomembnejših znanstvenih rezultatov programske skupine, ki so nastali v času trajanja
programa v okviru raziskovalnega programa, ki je predmet poročanja. Za vsak rezultat navedite naslov v slovenskem
in angleškem jeziku (največ 150 znakov vključno s presledki), rezultat opišite (največ 600 znakov vključno s
presledki) v slovenskem in angleškem jeziku, navedite, kje je objavljen (največ 500 znakov vključno s presledki),
izberite ustrezno šifro tipa objave po Tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS ter napišite
ustrezno COBISS.SI-ID številko bibliografske enote.

Navedeni rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://sicris.izum.si/.

PRIMER (v slovenskem jeziku):

Naslov: Regulacija delovanja beta-2 integrinskih receptorjev s katepsinom X;

Opis: Cisteinske proteaze imajo pomembno vlogo pri nastanku in napredovanju raka. Zadnje študije kažejo njihovo

povezanost s procesi celičnega signaliziranja in imunskega odziva. V tem znanstvenem članku smo prvi dokazali…

(največ 600 znakov vključno s presledki)

Objavljeno v: OBERMAJER, N., PREMZL, A., ZAVAŠNIK-BERGANT, T., TURK, B., KOS, J.. Carboxypeptidase cathepsin

X mediates ß2 - integrin dependent adhesion of differentiated U-937 cells. Exp. Cell Res., 2006, 312, 2515-2527, JCR

IF (2005): 4.148

Tipopologija: 1.01 - Izvirni znanstveni članek

COBISS.SI-ID: 1920113 Nazaj

5  Navedite največ pet najpomembnejših družbeno-ekonomsko relevantnih rezultatov programske skupine, ki so nastali
v času trajanja programa v okviru raziskovalnega programa, ki je predmet poročanja. Za vsak rezultat navedite naslov
v slovenskem in angleškem jeziku (največ 150 znakov vključno s presledki), rezultat opišite (največ 600 znakov
vključno s presledki) v slovenskem in angleškem jeziku, izberite ustrezen rezultat, ki je v Šifrantu raziskovalnih
rezultatov in učinkov (Glej: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp), navedite, kje je rezultat
objavljen (največ 500 znakov vključno s presledki), izberite ustrezno šifro tipa objave po Tipologiji dokumentov/del za
vodenje bibliografij v sistemu COBISS ter napišite ustrezno COBISS.SI-ID številko bibliografske enote.

Navedeni rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://sicris.izum.si/. Nazaj

6  Pomen raziskovalnih rezultatov za razvoj znanosti in za razvoj Slovenije bo objavljen na spletni strani:
http://sicris.izum.si Nazaj

7  Največ 4.000 znakov vključno s presledki Nazaj

8  Največ 4.000 znakov vključno s presledki Nazaj

9  Za raziskovalce, ki niso habilitirani, so pa bili mentorji mladim raziskovalcem, se vpiše ustrezen podatek samo v
stolpec MR Nazaj

10  Vpisuje se uredništvo revije, monografije ali zbornika v skladu s Pravilnikom o kazalcih in merilih znanstvene in
strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/2006,106/2006 in 39/2007), kar sodi tako kot mentorstvo pod
sekundarno avtorstvo, in delo (na zlasti nacionalno pomembnim korpusu ali zbirki) v skladu z 3. in 9. členom istega
pravilnika. Največ 1000 znakov (ime) oziroma 150 znakov (število) vključno s presledki. Nazaj

11

Navedite oziroma naštejte konkretne projekte. Največ 12.000 znakov vključno s presledki. Nazaj

12  Navedite konkretne projekte, kot na primer: industrijski projekti, projekti za druge naročnike, državno upravo,
občine ipd. in ne sodijo v okvir financiranja pogodb ARRS. Največ 9.000 znakov vključno s presledki. Nazaj

13  Navedite objavo oziroma prevod (soobjavo) članov programske skupine strokovnega prispevka v slovenskem
jeziku, ki se nanaša na povezavo znanja s slovenskim prostorom in za slovensko znanstveno terminologijo (Cobiss tip
1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.17, 1.18, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06). Napišite naslov (največ 150 znakov vključno s
presledki), kratek opis (največ 600 znakov vključno s presledki), navedite, kje je objavljen/a (največ 500 znakov
vključno s presledki) ter napišite ustrezno COBISS.SI-ID številko bibliografske enote. Nazaj

14  Navedite objavo oziroma prevod (soobjavo) članov programske skupine, povezano s popularizacijo znanosti (Cobiss
tip 1.05, 1.21, 1.22, 2.17, 2.19, 3.10, 3.11, 3.12). Napišite naslov (največ 150 znakov vključno s presledki), kratek
opis (največ 600 znakov vključno s presledki), navedite, kje je objavljen/a (največ 500 znakov vključno s presledki),
ter napišite ustrezno COBISS.SI-ID številko bibliografske enote. Nazaj

15  Komentar se nanaša na 18. točko in ni obvezen. Največ 3.000 znakov vključno s presledki. Nazaj
Obrazec: ARRS-ZV-RPROG-ZP/2008 v1.00a

Program P4-0234

Stran 18 od 18

 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2014    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh