logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0
St. 7. V Gorici, diie 16. febmarja 1894. Tecaj XXIY. MSo6a� izhaja v>at pelek o poldrc in volja ? \.ri-Iii^ina �Primor#c" in �Bo*pod�r�li� List" mil po ponli prejemana aii v-rii'i na dom pnsiljana. vse K>to . . . . pM. **>� Hlete.....*��. i'�Irt Iela.....* l0- Zn tujp lielvle l�Kt�� �*\ kolikor jo vt'itj pi&nina. . , . Jffbvivm in dnurim manj |ir*!.M>2niiii ti'jum mn.rnikoin naro.'miio zmzaino. ako ^ ,4,,c �ri apravmilyu. Prt*tor�c" izhaja v.-aksh 1 i dr,u ob er.;>tn z nerawiimi lRi?j�ar) �Soflulmi" SUrtilUuu. �Go�|i�#�r*hi *�'**" izhaja in so prita-ifs �>ak motr v ol��f}iii Ifintranij. Kadar r�? v j.etek prazfiik, izi�i�\j<> li^-iL to vtelrltk. SO�A (Izdaja za dezelo) Ozimnila in �poslanice� plaSujejo se za Stirislopno pctii-vrglo: 8 Isp., <'c se lislcajo 1 krnl, Yeckrat � po pogodW. Za ve5je frke po prostoru. Posamiene Stcvilke dobivnjo so v to-bakarnah v Nunskiulici in v Solski ulici, y Trstu pri Lavrent-icu uasproti vel. vo-jaSnico in pri Pipanu v ulici Ponte deJla Fabra po 8 kr. Dopisi poSiljajo naj se uredniSlvu, na-roi-nina in rckiamacije pa upravnistvu MSo5fc�. � Neplafcanih pisem urcdniSlvo no sprojenia. � Rokopisi go no vraCajo, -----UredmMvo-'m vpravmitvo-$*V Mai> zinijevi hi&i, Via del Morcato �t, 14,. H, Koalieija \ Ko ji. ^rof Ta.HV.' ,in�> |0. oktobra mi-!t>i(!'jM Ma |itiili'l<�>^ �!r/..tviifi(in /Imhii ihi� i naj-koiin iin'rl /ak� n.i. tit) kabk-isi bi sol imifa r.i/iirili villi!',,! pr.ivitu /a *ir-,4V�: /bur v jiri-.l oiiitit. ki jo do zdaj ni-in.iju. /atfi fH-f.iLi ,;i- lit m ska trvira tako, kakm >�� C-Ha � kr.iljn Hi-wmIi:, ko mil j<- l�i!� na/iiatijoiu�, d,i jo u* {iiv^ttj; reiki" Vi'J�- jni^-t nik�', ki �n �ii!t!i v rt'/i itt-iii fiat'rtu , akosj.t |�ivt kid'.tk �Jo �i.akr vi�!ii�i' jil'aviM*. ki li<' \u>/M,. r.l/S.k': (!.�<( t�Alk*'Ii) ill ktU/MHJ. ko 'r-S'' za ^<*!i(** v r.i/�;�" za^SofH-, kakor rsi c.i/iikt', k�* j�- (ntt.s ki Imjrifiii jiniji /ivljriiji' Aitviixalt .'.i �(���arja iu >m fiii-l�ij �lr/av�'. 11 I'm! liufit-liU atl. |i]fltl�'liilaC |Hi ruj'iUu in {�(> niiLii� iijii, �'i:til ji> v -i-hi jMtkiic in polt'itMi, rf-iti in ii('.k�* [i-wi'u in iV-kn j�l�iii-iVM f>r�hv�' iicvaniii-iE t�-r �ihva/in,Ui .-i dry? \ iti'AU[i�iii zl��ii A�l<>v4.f'itm ka|�i-f.�Itj ii> z? tuiv-ki'iuu jKiM'hu V In .-svrJm {�filial �" licfiif'u !'!'-lirtyi, luiMatiku m-ii^ki' Jili. raIrii' Mi.-'. ��r .' I�-u. ��/.l Ja\i�r-�k.yt. \ihiit. !ja {n�i]-kiit piniiitfA, in :tiii 1'.m.hi{-,;< < *. <��!j�*\ai j" k�<:ilti ijfi aii zv/vo, ki .j'1 \r^'Li T.mti'i'j.x lft itiif iHiv.i!a itMvc ai tif*\i� ko.iiiiijnko miio-(>�!--tvii. Kmiscn aiivui j��>-!ai'.i i v Ueih'-iiuartoW'it) khitM.i>itj)iii jio-to-�Mijji hi ,�ii�j�>,a fiaft-iiitkii. k.iU�ny.i ni>4� inU�-lit.naii. NVk.iliii mm] ejjUji'i mi ^* lalt m� i;a slrani k��;ilt< ij-k<> \V.uU: ti�' na >tra�i IIu'u-uwatla, ki j�> �iat luAi |t�jiitikt >im|;iiiji> shut. 1�t !�,<> so um (rtlpovvtlaH. U to] tiiokl. ki za�?*'va v prvi visa �ai.ut�of kajli si'-turir-a iz.m�Ml njili ji* A^rti-Jita llnltouuarla, imvti Join ko M'll-iimnVa Jo \^;ij na /suutim- s> / njinn j:i�\i)ril >� tlrAivni j�fi'-b�ti'<\ {in-fa-tni kaiatuik ilr. l.a-\n-Uv lir%>nr!'f �hi�- �.t. jail, na nhfiii-tu Aunn k.*li.iski�-li�i:�ta'tio^a �(m^va v Slatitti ua.ua> iu s;,r, t^ki rii. *"fl^ka ,i�<.iinr.stia* j.!m �� ����� \ ilf-uJki 2 fliif ."�. J. lis, tako-lf-: tl�rAnti5 {ui-ianor. dr. I.n. lin-^ori-o. ]�� ra oiu in i!i /?MWi. uavr'a kaJoii^ko-imiilirinvi � irn-tva im^iv.iiJ.cI .��%��] i/-1op i/. Ilfiiiiiiuar-!ov�'v'a kiisha tak�� Jasno in nf(if>hiiia>. tm� titii i.'tvk'.i s�ir'ia-.'io >v!:io zanjiaajr. lHika,ai ii.hu ]<-. i�a za pti.sl.ua-a. ''.fij* M�ya na f.*i\-M>:. V>o za von�. iluiu, ct'-sarja", ni nnsta v HoueriHarto\riii kluhti. tii }�rast(ira v talioru kiMlicijc in iH-iinih f^iiiiav-lvjjfv pa slovanozn �iv*. rfilaxiif misii zaniiuivijra In jakn pnut-ti�t;a tfovora bit*- ?fj nas'iilnj": Urof Hnhcti-wari jV pokopai narrt volilrif rffornif Taaf-f�']evo na tiuj wfjo ^koilo kaioiiski i*Tkvi. ? Id vuti.sk iin narotloin. j>a ku�i�okhn ljuiioni. Kaj!i io hi <>bvi>ljaU Taaiii-ji-va rofnrma. pf>ra/.i iti lii Itili in'iuski ?ilw�niUi pupoUu-m: {�o izjavi Chliimnk^a hi l�-viParji cm) ill) po^Wiskih s.ulezov rc^iSi jodva :w. JJrmvs jo r�>snirnn, kar je profc'sor Maasson izpiivc�lal. numive. da je prof Uohcu-wart aajpopivj se po?t>mi s Plem-rjem fako, ila bodo ilohcnwart ministerski pnslscUnik in da dva konsorvativna jioslanca bo.sla vsprc-j�^ta v novo ininistorslvo. Toda jrrof Taaffe niu je no^o podslavil, avdijenca pri ccsarju trajala je samo :J minute, grof llohenwart je popolnem pogorcl. Plencr je ncprieakovano sijajno zroagaL Novo ministerstvo blixu ni lako belo in nedoi>no, kakor si je nekteri -Ilohenwartovci slikajo. Ministra grof Worm-brad in Bacquehem sta 7. deeembra I. 1893. izdala odredbo, po kteri sta za ncdeJje 24. in 31. deeembra celi dan dn 7. lino v voter ddvuiila ahIap('ov>ka dela�, Kjo jo liil toilaj ^slni'^i kuloiiiki" minisloiski prodM>d-nik kiii-z Windisib^raolzV I'olj^Ka ministra sla st'ilu iMa, ki >ta najvor /.akrivi'.a, tla kno;:a larldon-li'iii.i predion za kr^oausko niiin ni di do prviyu oitanja \ drzavni zlmrnioi. To vond.ir j.i^no Vazo, da sn iiom.^ki lilxr.iici ^o�|iiidjo v mivcm iniiiiMoi^l\ii, \-i dniu'S pa lo >o /avuljii lopM-jrii. broz \v|ja\e in vpli\a. Slainiilon XIX. iwiiuvnih diViivniK zakoimv n.ij uliM'lj.i, .SlovoiMvm lo toliku, ko-iikir v j /iniraj za IbilionwailoiM -fiipirkali. In jo ^nvnmikii norazmiiljivn'. ^Nji'ini! jo /�' novo \lido J3. iiiivombra I. !. raz^'laioni |>i'(i/rain do^l.i bil. zapihtili lbili> tnvaitiiv kink Kajli \ladin |i>'n^r.iiii iimlr-i pnpuliiom it jodiiakopravnii-ti narndov, zalilo-va ml s\nji|i pi'i^liiM'V, ila jodili'.kn nioloijo o vsi-h ,v;iziii-j ^ili pulil ionili vpra-sanjili*, ii'iliai in m^ki-mii .Itosil/slandn" 'piw-lip-inn staim) na liiiixi in korisl. Obo� tana nma Miiiina iifuniia pa iihiio io lak'am biti. ki lindo n,!a,:.da libor.diioj ^tr.iuki in njo-nint k.i|i!l,ili-hY'!!in I* ,.ii;.titi na kudo Slnva-Mini, na kvar kirn tion in jili>h ;uido!n\aliiim '�'nii'm |in bival-K.i. Na !,) ka/.i- z.� prvi jfn-viir liiiani'ii!'i.r.t inini-tr.i I'l'-m-i j;!, kaloi-ojra so zidjo vi".ilijn bnljo. kakor da lii .-( jini liil Ji't'iizaliiii mlprl. rioiior jo jiriMiis in zapi-vornik zlato vrodnnto tor nbival mosti pla-oo Vim jo v zlatn, iiajpo^iilmoj^o roe zn Av-tiijn. Zlat donar jo dra^ dollar, a la n^raja !�� kapilalistom. upnikoin. nradnikom itd., skn-dtijo ]ia diil/.i.ikoiii in prudmentmn. kor nm-rajd ti za dra'r'i donar vof' pridolka midajati. Zati� so liili kapilalisli zadavoljni s srobrom. doklor jo bilo dras!o in jo iiiiolo ,azijorf. Kor jo pa srobro pn-jsiijo coin) zjinbiln. zalitovajo zlalo. Minister Stoinbaoh jo !o dnbro vodol in so brans! plaoovauja v zlaln. Kupil jo sicor lii! milijcinov ^uldinarjov /.lata, a plaoovunja v zlalu ni Imto! nvosfi. Ni> in Kya so horo M-daj :otiti nnnistir I'ain-r. PoModico za dav-kfiplaiovaltc in za pMidiioi-nlo bndo pa ^o-ioMi .oiino iionr'ndiio. Akn >o ni varna roo no ista\i pr.iWM\i<-:i(>. jo ^n-pod.ir,-ki poloni no-i/n^'ilH'n, kakor v l!,iliv;i. kor jo A\.-trija pro-vor zadolzi na. Z.'.do (du-o-ti za div.avno dol-j.'n\o iijor;ijo na> nnicili. /.o sodaj ini.imn da\-fcoplatVvalei zavoljn zlato \:odiiolo ITinilijo-nov \or za nbrosti p!.iro\ati. i'!o nvodojo p!a-('-\anjo v zlatu, liodo nuuala \lada zabtovati bidi {>iaoovaiijo davkov v zlaln, kakor n. |ir. jii/.na /o]i/.nil ,i vso v zlaln rat'iina. Kor pa iuia zlato /o sodaj okoli 7"� azija. iKitnoni p'iii'ovanjo v zlaln iialnpno povisanjo vt'u"iii libi-ralizoin!' .(lovornik jo t>idi omonik da llobon-wartovci noopravioono v>o krivdo nakladajo Mladof-obuiii, ki so raz.bili ,zolozni obrot" v drzavnoni /.born. Kajti voliko jo zakrivil tudi Hobenwarl. ki ni maral minislni (iauon za-])roti dr/avno peneznioe aii Bbndploli narobo-Mojzos, ^rof llobomrart, nas jo spravil v ,o^i]>tovsko suznost" nazaj. Nas'o])ila je nova liberalna dob a. Zo-per njo Ireba je na \so moe borili se, a ne podpirati je, ?ieer bi bili sokrivei vse nesreCo in slabib nasledkov, ki u njo morajo pviha-jati. Zvestoba goslu: BVse za vcro, dom, oe-sarja", prisilila je hrvalskc in slovcnske po-slance, zapuslili HohemvarlainkreniH posebno pot*. Kranjski do&lni muzoj. Iz l.jnbljaiu>. l/.v. ilnpi . Minnli todon j�> v dvoli sojah bila na dnovnoiii i-odn proosnova ilozolno^a nui/a�jii. Kdor pozna ra/.moro v naftom mir/.ojn, par rad prizna, da jo skrajni ("-as, da ^o inu/.ej pronsmijo. da bndo zadusrul svojomu nainonn, Sin je {ia lo za to, kako naj so muzoj pro-osiiujo. |)o/o|ni (idbor jo bit prodlo^il uoki naorl, po kaloreni bi so vsa uprava muzoja izrooila takoiokoo iiokonni iiiiizojskoinndrii.slvu, kalero so osiuijo in kalonya olani bi plaoo-vali na lolo po 10 ^U\. Nokaj upliva bi pn imola vlada, nokaj pa dozolni odbor, posloilnji lunula 'najmanj. Po lazmorali, ki \ladajo v div.oli, hi so lezkn za novo muz.ojsko dnislvo, kalocoimi bi bil p.ikrovilolj kak (Man rosarske rodbino, naslo do.sli slovonskili I'latmv, kor jSlovonoi iiiiiiamo tlosla ]H'oiiiozi)ili Ijndij in smo 70 I in li prooblozoiii z iiarodnimi davki, Popol-noma opraviiona jo bila bojazoii, da na la Darin lo Neini'i in uoin-kularji dnho la ztivod v roko, ki Imilo v njoui po svoji volji odlo-rovali. Vosoli smo bili, da jo dozolni zbor vso pioosnovo zo odlozil, .Manj \escli pa smo bili, da jo ^Ivnr roz is ur zopol priilu v dozolnoiii /.born na duoviii rod. Nam nalaiiriin ni znatio, kakosna {m-iajaiija so so vrsila za knlisami, aii govoii so. da bi bil baron Srliwcm'l nokji'- priSol v iioinalo zailnyo, da so ;4var ni iz.vola po iijojiovi volji. I lojrovarjal so jo v visociti krogib zo n toj slvari. l>a so pa vodja kranjskih nomskntaijov no biamnjo. jo moral dezolni zbor svoj sklep preklioali. (S k:iko pravico so jo baron Sehwegel do^'ovarjal na Dnnaju za pokrovileljstvo ? In ako jo bil on toliko drzon, kako pride na-rodna voi'ina v *lo/,olnom zborn do tejra, da bi ��'a rosila iz zadro^'o tor ob enem dala visokim kro^oni na znanjo, kako mogoeen in nplivon moz jo ta slovonski nskokV In ako bi no bilo slvarnib razlogov, ?.e radi broztaktno.vti bar. Schwjyla bi kazalo zavrniti oolo prodlo-o! Prod.) lies se je v drngi soji prvotni nafrt nokaj prodolal. Tako so jo dolorilo, da so se v dozolnom inuzojn morale imonovati le osebe z 111 o /11 o 111 <1 i si (i v o n s. ke g a j e y. i k a. (Tudi tak sklep jo razzaljiv! Aii bi ne morale bili zo samo ob sobi ninevno to, kar se je dutilo za potrobno posebo povdarjati? V de-zoli, kjor je '.�.")"� Slovem-ev, je tisli �tudi* naravnost razzaljoiije nase narodnosli! Ur.) Koliko se bode na io pozneje oziralo, ne vcnui: najbrz se kuki slnjjri dokazi znahja slovonsemo ne bodo zabtevali. Sicer so pa nasi nemskiitarji in Nemoi gotovo z labium sreem v to dovolili. Oe s<> bode strogo rav-nalo, poteni se res tujcom zapre pot do nvi-zojskib slnz.ob, aii za to bodo pa nasi nem� skntarji lahko s. tomi sln/.bami nagradjali liste Slovome, ki bodo voljni nem�kutarje podpirati. 0 teh slnzbab bode odlocevalo muzejsko (Uuslvo, ki Jwde najbiZ po vecini nenisko, cc tudi se lotuina zniza na 5 gld. po sklepu deXolnega zbora. Nadalje je dezelni zbor se izrekel, da naj se bode varoval popolcn upliv dezelnemu odboru. To je pa uekaj eisto ncmogoCega. Kolikor upliva mCc imelo nmzejsko dru�tv.o, toliko manj ga bode imel de?.elui odbor. Udje niuzejskega druSlva bi paC malo Casa hoteli plaenvali, ko bi videli, da druSlvo nima druge besede, kakor da prosi za razne podporc pri vladi in drugod in s svojim denarjem podpira niuzej in ga upravlja mesto deZelnega odbora. Sicer pa ne vemjemo,' da bi aa� dezelni odbor imel dovolj odloCnosti, da bi varoval vedno svoj upliv proti muzejskemu. V de^elnem odboru samem vleee 2c precej nem- �'.iii-ct-i enno 'fifwnvi ca rln linn irnennrl Hr. Srbnfl'er v njem voliko besedo, ortknr iniamn sedanjega dozeluoga glavarjn, in v dozolnoiii zborn sedi tudi dr. PnppX, kaleromu je po-nmgal do te easli nomMiraki ujiliv, In bn& v muzi'jskem vprnhniijn so je vidolo, knko srfne ruzmrre so n�ej dr. Pnpp?,em in bnro-nom Sibwi'gloin. Oovori se, dn je dnfiovnl i>fi' Iimiiii nm'-rlu goronjski bmon smn, (n�j-bolje /.mm iz Aloksnndrije. Ured.) km- fin to dokuzujo, da se je gospod nn Unmijii n ln| slvari zo v viscikili krogili dogovnvjii!. Da ui vodol, kako si> misli inu/.ej reorgi.nizovrtti, bi na Dtumjii no bil inogel dogovurjnli ro yt nikomnr. Monil jo bili 0 vsem jakn dobro sporazumljen 7, dezelnim odlinmm. ('le vse lo dobro piriiiisliiiiy, inonuiiii priznuti, (In imnjo krimjski Noinci In ziizmiiiiovnli --- nil-liouo zmago. Prlmorske razmere. �iiivor pOHlmii'ii V, SiiimMi^n v lift, hoJI iM, kIhh'ii din> 15, iWoinhm 1,1.) (Komrc) V isli pmvdi popisnl jo drftivni pravd-nik ludi iialno zgodovino iiTodnnlizmu od lola 1H08. mm. Od I, 18(18 do 1. 1882 Win je lo le pliilomV-na ^olja iioknturnikov. Od I. 188:2 razsiirjul se je irrednnltaom e-ediilje holj in eodalje nevaiueje. ZaeonM b� lolo priinerjnle so se pogoslonm deinoiislraelje, sovrnziin jn-ditist vu monarliije in wsanki obileljl, ki m delale oblastvom mnogo skrbij. To je morda res; a knj store oblastva proti irredenliznm, to je drngo vpraSanje. Kar se primeri irre-denlislif'nega, vse hotejo kolikor le niogofte zmanjSati, zamoleati in prikriti tor s lem lo pospeSujejo irredentizem. Pritrjam bescdam visokoeastitega gospo-da lovarisa grofa Alfrcda Coroninija, ki je v odscku za izjemne naredbe rekel: �trrcdcn-iisltcno gibanjc na Primorskem je jako inten-zivno. To gibanje rastc od diie do dne, in Co se ne izrafci v hrupnib politicnih domonstra-cijab, je toliko nevarneje, ker ralriio in sl-gurno podkiipuje avstrijsko idejo in je go okuzilo kroge in stanovo, kateri so doslej ve-Ijali kol zanesljivi." Pritrjam popolnoma (em besedam in dostavljam samo, da so prinierjajo tudi lirupne poulicnc demonslracije, samo pod dru-go formo. Dovolite, gospodje, dali koncu izreeoin �e nekaj besed. Kdor Cita in niolri vse lo, kar piSj in pocenja irredenta, kdor vidi, kako obelnska oblastva, dczelna oblastva in e. kr. oblastva vedno in vedno Italijanc podpirajo, Slovane pa zatirajo, mora uvideti, da se pri-pravlja Primorska za odstop dragi drzavi, ita-lijanski kraljevini, kar je sicer ze tudi ncki visji av�lrijski castnik nemSke narodnosli pri-znal. V. prejSnjih. letth, gospdda moja, so Italijani, smatrajoC Hrvate in Slovence za mrtve in povsem neopasne, napadali vlado in vladne organe, sedaj pa puSCajo vlado v mini in napadajo Hrvate ia Slovence. Sedaj jim ni trcba zoper vlado in'nje organe pisati in delovati, ker dclajo roko v roki z Italijani. Deluje se Cim bolj v zmislu na-Cela, kalero jo pred nekaj leti izrekel neki Italijan: AprotTitiamo dell" aeieceamento del-rimpcriale governo" � Izkoristimo zaslcpljc-nost eesarske vlade. ,VH.�^ Za La�a., denblalt" izrefe^ na Primorsko...^.,, Tudi od^X^ tako pisal, rc^lfeli ^itev^DisaJ je .,Frcm-^ kr. tfjada Italijanc gn protezira. lirani'�il Malino" je vlada na Skodo Slovanov, To isto, samo z drugimi bescdami, povedal mi je ncki visji c. kr. uradnik, pi^oC : moramo tako ravnali, namrcC Italijanc pod-nimti in Slovane zetirati. ker bi sicer tud konservativne Italijane od sebe odvrnili, doelm zelimo dobiti na svojo stran tudi druge, r.e-avstrijski mislefe Italijane. S temtorej, z za-tiranjem Slovanov, hofie vlada neavstrijski misleCe Italijane na svojo stran zvabiti, dra-ge pa na strani ibdrzali; c. kr. vlada sodi torej, da smo Slovani na Primorskem popol-noma odvef-. Iz tega je lahko razvideti, zakaj smo usiljeni nam boj morali vzprejeli in zakaj ga mislimo nadaljevafi tako zoper vlado kakcr zoper Italijane. Tu se gre za nase zivljenje in za to se smemo in se moramo boriti. Da je od tega odvisno tudi zivljenje naSe monarhije na jugn, bodeie 2e uvideli; da bi zastopniki jed-nega dela tega prebivalstva za tako vlado glasovali, da bi jej za nase zatiranje dovolili lo jeden krajear, tega od nas no morete zah-tevati, Za to, kar se je doslej zgodilo, |mf ne mope bill odgovorno sedanje ministerstvo, Ilcsede, katere je izreklo to ministerstvo pri svojem nastopu in tudi uccraj, obe-tajo iroilo, a re bi bile tudi bolj zvenefe, bi vender lie dali dosti za to. Prejsiije vlade so toliko obljuhovale in nieesar izpolnile, da naSe prebivalstvo vladi kar nie ne zanpa. Treba bo mnogokaj storili, da se to nezaupanje od-pravi in obudi neko zaupanje. Ilrvatje in Slovene! so ze veckiat prosili za svojo pravico, tudi toiili so v govorih in interpelaeija!*, lozili najprej pri okrajnih oblastvib, pravosodnih ali politienih, pri dezelnih oblastvih in pri vseh ndnistorstvih, a razmere ?o se dandancs take, kakersne so bile prej. Ka; cuda, da se je v takih razmerab avtoriteta e. kr. vlade pvi nas popolnoma po-gubila, in sicer najpr.-j avtoriteta okrajnih in potrm dezelnih oblastcv, naposled pa tudi avtoriteta eentralne vlade, ker tudi od te ni bilo dobiti nikake podpore. Zavisno je od nove vlade, ali bo mogla ozjvili avtorileto oblastev. Hrvatsko in slovensko prebivalstvo se oblastvom ne zoperstavlja, zaupanja pa nima do njili nic. Jlisliti si morete, v kaksnih razmcrah se nahaja prebivalstvo, c.e vam po-vem, da se pogostonui slisi naravnost obup-ni vzklik: Holje umreti, nego umirati. SliSi se pa tudi pogostonui vzklik: Ako nam nas kralj hitro no pomaga, smo zanj izgubljeni! Stel sem si v dolznost, to naveslt in s tern konfam. UpraSaige do visokcKa e. k. niinLslerslva za uk in Ijo^astje o slabih razmerah na c, k. srednjih Solah v Gorici. V interpelaciji z dne 8. t. m. omenili so podpisani kriCeCe krivice, ki se gode nasi ueeci se mladini in nasi dezeli na tukajSnjih c. k. srednjih solah. Ali ona interpekcija ni-kakor ne obsega vsega, o Cemer se je Ijud-skim zastopnlkom pritozevati v tern oziru. Zato hoCemo dodati dejstvom, navedenim v reCeni interpelaciji, nekoliko novih opazk, ki naj bi visoko c. k. ministerstvo nagnile, da bi vendar enfant po nepristranski komisiji natanCno preiskalo nezdrave in Skodljivc razmere na tukajsnjih c. k. srednjih solah ter pomoglo po svoji dolznosti, da se premenijo, dokler je eas. V prejgnjih Casih postavljali so nemSki ravnatelji pod nemskimi vladami na spodnji gimnaziji, posebno v prvem in drugem raz-redu, za glavne predmete profesorje doma-Cine ali sploh take, ki so razen nemScine umeli dezelna jezika ter 2 njih pomocjo va-dili in Krili licence v nemsCini in v dragih predmetih, in le izjemno postavljali so za postranske predmete ucitelje, ki so bili samo nemScine zmozni. Sedanji gimnazijski ravnatelj postavlja pa naCeloma, ce le more, posebne za nem-scino in latinScino v najnizje razrede profesorje trde Nemce, ki ne umejo detelnih jezi-kov, ki govore pogosto celo nemSCino v na-rccju (dijalektu), ki je uCencem nerazumljivo, ki ne morejo in noCejo ucencem nie poma-gati, marvec jih mecejo z dvojfcami brez mi-losti. Tako je profesor latinscine v letosnjem I. B razredu med somestrom dajal dvojke (oziram^t^tice). ako je ucenec. samo eno besedo/.�EgresQ. Eoiicem semestra je pa vrgel izmed 52 dijakov samo iz latinscine in nem-scine nie manje ko 20, kakor se je sam v Soli balial. Pr\i in dmgi razred na gimnaziji (vCa-sih tudi tretji) sta bila od nekdaj razdeijena pa narodnosti ugencev v A (Hal.) in B (slov.) oddelek. ker tako zahtcvajo pedagogicni in didakticni oziri. Sedanji gimnazijski vodja je pa koj pri svojem nastopu poskusal toraz-delitev tako izvrSiti, da bi se ne oziral na narodnost ucencev, ampak da bi bili v vsa-kem oddelkn pomesani ucenei slov. in itaL narodnosti; a to mu je zapreCil e. k. df�. �. svet. VprejSnjfli fasih bilo je za to poskrbljeno, da je imela gimnazija vedno dovolj profe-sorjev domaCinov ali takib, ki so bilive5*i dezelnih jezikov, ki so poleg nem5f-ine na spodnji gimnaziji, za katero so bili u*posob-Ijeni, poucevali z dobrim uspehom dezelna jezika v vseh gimnazijskih razredib. Dandane> je stevilo ur za dezelna jezika porastlo: ste-vilo uciteljcv jezikoslovcev, iisposobljenih ali sposobnih za poufevanje dezelnih jezikov, se je pa skrfilo. Zato poucujejo sloven^eino na spodnji gimnaziji proti izreenemu ukazu e. k. dei. S. sveta ueitelji (vet-inom matematiki)T ki niso za to usposobljeni in ki radi b^a ne morejo biti o�lgovorni za nspehe svojega trnda. Nasprotno so dandanes na gimnaziji za ii w uernAfine v tednu, ki ?e nit v vi^jih nizredih, nastavljeni nie manje kot triji iz-prasani gerinani�ti, med njimi tudi dr. Vrba, s katerim je visoko c. kr. mini.sterr.tvo iwre-eilo gorisko gimnazijo, dasi ni bit prt'dlagan po c. kr. de2. S. svetn. Za netn^-ino na spmt-nji gimnaziji je '>ilo po nekdanjem nar-inu zadosino in primerno poskrbljeno; izprisant germanisti, kolikor jib je cez potrebno hlv-vilo, ki ne umejo nasih olrok in nasih raz-mer, nasega jezika in nasih potreb, bi Ialtkf> kje drugod porabljali svoje znanje v prid nemski mladini. Posebno zoperni so sedanjemu gimna-zijskemu ravnatelju ponavljalni izpiti, kalere je na goriskem gimnaziji skoro pr>polnoma odpravil. Izmed 1(H) dijakov dobi se jih Se 8 do 10, katerim se dovoli ponavljalni izpit, torej cl�� do i!Vs*�i me^ *wn ^� na dnigiii, celo na dunajskih gimnazijab, se dovoljujejo taki izpiti eelo r>%, \()% in 1 ">�,;. Itavnateljeva mucna skrb je, da se daj�', kolikor mogoee. mnogo slabih redov, ter da se dovoli, kolikor mogofe, nialo ponavljalnih izpitov. Pri tern se ne gleda niti na jasne naredbe drzavne solske uprave. Kako krivicno se na c. kr. goriskem gimnaziji dajejo slabi redi. kazejo najbolje nekateri i/gledi v letosnjem petem razredu iz latinscine, katero pouCuje novinec - suplcnt. Dijaki, ki niso bili opominani v uobeni konterenci, in ki so si v svesti, da so vedno dobro in eelo prav dobro odgovarjali, kar morajo priCati mesecni katalojji, dobili so ne-pricakovano koncem I. semestra slabe rede. Zdaj jim je na voljo dano, ali da plaCajo sol-nino 15 gld., s katerim zneskorn bi se en mesec v nicstu prebranili, ali da obcsijosolo na klin, s Cemer bi ustrcgli gospodoma sol-skemu ravnatelju in deXcInemu solskemu nad-zorniku. S krivicnim, nepostavnim ravnaujem se je doseglo, da je padlo koncem letosnje-ga prvega semestra na gimnaziji, ki steje okrog 400 dijakov, 141, a na realki, ki steje i'63 ucencev, celo 1:28 dijakov ali 18"�. l'x tak naCin se zapira na^i mladini pot do omike ter se jemlje de?.eli prepotreb-ni narascaj izsolanih moz za razna javna in privatna mesta, kalera zasedajo tujei, nezna-joCi naso dezelo in njena jezika, ki nimajo srea ni za gmotni ni za dusni njen na-predek, ki podpirajo nepostavnost in krivi-co, ki odrivajo povsod dezelane in duSijo naravni razvoj dezclnoga prebivalstva, katero je vedno upalo, da dobi v svojih naporih za zboljsanje svojega stanja podporo pri dr2avni upravi. Ni dovolj, da se na nasih srednjih solah prevec zahteva, posebno glede nem^cine in da se za vsak nic daje slab red, marvec daje se slab red celo tedaj, ko je dijak po spricevanju ucitclja samega, ki ga ni opomi-nal po nobeni konferenci, zasluLil dober red. Ni mogoCe, da bi visoko c. kr. ministerstvo odobravalo tako postopanje, in prepriCani smo, da bo ncinudoma zahlcvalo mesecne kataloge nase c. kr. gimnazije, da se samo prepriCa o resnicnosti navedenih krivic. A to ne zadostuje. Visoko c. kr. ministerstvo naj odredi nepristransko komisijo, ki naj pregleda uradne spise nasih srednjih Sol, ki naj se preprica o znanji nasih dijakov, in ki naj vse uciteljsko osebje s pozi-vom na njegovo uradno priscgo izprasa o odnosajih na nasih srednjih solah in o njib uzrokih. Ako to stori, bo samo vedelo, kaj mu je � z vedhim ozirom na posebne razmere in potrebe nase dc-i e 1 e � dalje poceti. Z ozirom na vse to uprasajo podpisani: 1. Ali se boce visoko e. kr. ministerstvo prepricati o navedenih odnosajih na c. kr. srednjih Solah goriskihV 2. Ali hofe zaukazati, da se uradno popravijo spncevala onim dijakom, o katerih se dokaze. da so se jim dali koncem letoS-njega prvegii semestra slabAi redi nego bi se jim morali dati na podlagi nspetiov v posami znih rneseeih ? V iiorici, 15. febr. 1891. Dr. Anton llregorcif: Dr. Aleksij Kojie. - Dr. Andre] Lisjak. � Orin. � F{. Mahorf-tt-. � Alfred grof Co- ronini. Uprasanje �b> Xj.V"^ EkM*I..p..f p.-t�Hh it-ii-ta'v'-i ;'l�;irii. V ,-eji dne SX jauuvarja iziwi! si* ji� j'�redffr dr. ile-2eIiH'ga otllw�ra � b*m pr�dm*tu. >o!-ik�-mu fttlsekti v razpravi�. V iMl-.fR�rtih >ejah ]�� bif.i pofnba de-zeln�'gsi A'*>I.-k*-ga zaEo^'a ft m-YyAu dokazana in dr. liregori't'"- j�- d�kaza!r %\.t \mrm-\\n ibl-n(?g{i. odbor.i je na mnogiii me-tih popolnoma krivr>. Kljubu temu je vef-ina od-cka -kit-nil.!, pn-dlagati visoki zliornti t. im'\ >�� preide na rinfvrti r�*d o prvotttem uarrhi dr. Iir>'j.i�rvi�'a in o dodatrtt'iit riai'rlu, ki j�* jcni.d v jio;t�-\ pritojtbe radi gori>k�pa mt-An m >kus.d na-loziti S(tiska bivmcna v.-aj delotua na dezeio, oziroma na {K^redni d.tvek, Ta skl�-p ni i>II nredlogu ugoden, ali dajal je vsaj prtliko, da bi ><� v javni seji stvari poja^nilt- in da hi se javim zavruile krive trditve v porof'i'u de^.-Itiejia odbora 7. dne -22. jamivjirja. PorocVvali-c dr. Vcrzc^i.'i^i u> >e>lavil dolirlio pornf-iSo, kalern. pf�f!pi-aiif� od na-{�eluika �lr. MauvovU'a, ji- bib (iddaun v de-zelni pisaruifi. Ali zdi ser da ods^kova vef-ina ]'� smaf-rala za prevec ��a-hio, ako bi priti za solo in za dezelo, ki bi prihajala od de/.elnega sol-skega zaloga. Zato upraSata podpisana: Ali meni Njegova Kkscelem-a gospod dezelni glavar, da je tako postopanje solske-ga odseka v soglasji ' tinhorn in s frko o-pravilnega reda za de/elni zbor goriski? V Gorici. 15. februvarja ts'M. Alfred I'oronlni, dr. Aleksij Koji,. Upr rasanje iltt Njof-'ovt- F'r�>vz\i;t>n<>Mi ^�)>|hmI.i iU?.-Aii>r..i. /,.i\.uji. Prigodilo se je. da jt> bil v tej \i.-oki zbornici i/.roeen naJrt zakoua o solski zadt-vi posebnemu odseku, ki je o tt-m razpravljal in sklenil, v kakem zmislu bo porocal dez�*I-nemu zboru o tej stvari, a da je kasneje isti odsek premenil svoj sklep tako. da ne bo zboru o tej zailevi niCesa porof-al. Uati se je, da bi ta vzgled slabo vpli-val se na druge odseke, in da bi se po.';ebno taki sklepi, glede katerih flani v mlsekili nisi) bili ene misli. premenili na oznateni nafin, tako, da bi se o dotienih atvaieh vtsukt-nm zboru sploh niir ne porocalo. Taka zadeva bi bila prosnja dru^tva �Sloga" za podporo, da bi ustanovilo in nz-dr?.evalo obrtno nadaljevaluo solo s rfoven-skim ucnitn jezikom v Gorici, kajti tudi o tej prosnji niso bili clani tiuanfnega odseka edt-nih misli. Dasi je vef-ina finanenega odseka proti temu, da bi se dovolila naproscna podpora. vender ni izkljuCeno, da bi se dez. zbor ne preprifal o potrebi. koristi in mijnosti hike pod pore in da bi ne dovolil tega, kar se je tudi v tinanCnem odseku najtopleje priporo-ealo od slovenske strani. Omeniti je namrei\ da ima dnistvo �Sloga" pismeno zagotovilo od zasebnega dobrotnika, da podeli drustvu kot nstanovno glavnico za omenjeno obrtno nadaljevalno solo v gotovini znesek stiritisoC goldinarjev ali v to odlocono nepremike in obrtuij>ke zboruice, s kalero \u'w,\ podpore za zelezuif-ne siudije, I/rofi se pi-ti-cij.fceiuu r,ds�-ku. Na to itaznani naslednji pn>dlog, ki so ga pmlali poslanri dr. Vmuti in tovarsi: Dezelni zbor naj spfejme to-le re-solueijo: .Mbfcilovaje izjenme it. do skrajne tnejc skodljive r.izmere, w/rovviw po sedanji solski uredbi nasega uf'ileiji.M-a, na^e gimnazije in realke, in posebno polozaj, ki se je tia teb zavodih iNlvaril dezeluima jezikonia in pa prenapelo Kfroge, neiaziinme naredbe dezel-nega sol>kega iiailzoruika l-eschauolt'skega za^tran tega, kar se sine terjati v raznili predmelili, zlasli pa v nemseuii, zahteva de-zelni zbor, naj se \i>oka vlada o tetu izied-uem stanjii stvari neniudoiua po posebni komisiji preprica in potem ])riineriio preskrbi, da se lindf.' pravif:nejse ravualo z ozirom na posi-lme, ce.to izjeinue i�zmere nase solske mladezi. ier narofuje de^elneinit ddborii, naj 11 sklep predJ.�?.i risok'wiin c, kr. iirtieimi ministerstvu*. - PiMlpisani s�i poslanci: Dr. Ventiti, baron liOcalelli, dr. Maurovicb. dr., Pajer, bar. Hitter, Uenirdelli. Dottori, dr. l.ri�i.-;oni in dr. Ver-ze-nassi (torej vsi italijaiisfcipo.-ianti raziuiDel Torra, kateri je bolan. Ta edinost nam im-ptmuje). riemeljitev tega predloga bo na dnevnem redu priltodnje seje. Ko se preide na dnevni red, poroea dez. odboruik vitez dr. I'ajer o podjMirah. ki jih je nakazal dez. odlior udovi rajn. vodje de/. kmetijske sole Kr. Zepiea in nje-govi hferki � kar se vse odobri brez ugovora. Dr. Pajer poroia v imenu d�z. o.t-bora o preiuembi J{. l!� pravil dez. gluhoiie-miee. po kaierem so se spivjemali do sedaj gojenci v zavod. kateri so dose/.ali 7. pa m> presfopali 10 leto. Po nasvetovani pn>iiietubi se bodo zanaprej sprejemaii otroci. ki so konfali S leto a ne prestopili jednajstega. � Zbor odobri ta predlog brez ugovora. Dve prosnji za podpore, o katerih poroea ta v imenu petic ijskega odseka poslanca dr. Ve n n t i in dr. L i s j a k. se zavrneti. Poslanec dr. V e n u t i porofa o prosnji goriskega zupanstva in mnogih nbf-inskih zastopstev iz na*e Furlanije. da bi se se-verna in juzna postaja v Itonkah zvezali s posebno zeleznico in predlaga. naj bi jo de-wlni odbor prav krepko podpiral pri trgo-vin�kem mimisterstvu. Sprejeto. Poslanec dr. Maurovich fita jako obsirno itt temeljito pororilo posebnega odseka o zgradbi tlezeine uorisnice v Gorici. Po odsekovem predlogn narofi zbor svojemu odborn, da naj se nikar ne spusf.a s Trslom in Istro v pogajanje zastran zgradbe skupne deielne nori^nice v Trstu, ampak da dopolni svo.te pozvedbe � o katerih je poroeal v za-sedanji leta l>J*'.i � in naj prcdlozi dovi*Sen nafrt za zgradbo tacega dobrodelnega zavoda v Gorici prav gotovo v prihodnji scsiji. Slednjic porofa dr. Verzegnassi v imenu posebnega odseka o novem lovskem zakomt. in o zakonu o tern, kar jc zahtevati od straznikov naslavljenih za varstvo zem-ljiske kullure, �la so morejo potrditi in za-prisePi. Prvi zakon se odobri po odsekovem predlogu z nialimi dostavki nekaterim pa-ragrafom, drugi pa sepotrdi nespremenjen, kakor ga je predlozila vlada. � Oba zakona se p>tom nujnosti sprejmeta tndi v zadnjem Iranji. Seja je koncala ob 8 uri zvccer. Seja dne 15. t. m. O tej jako zanimivi soji podamo danes !e prav kratko porodlo, ker nam premanj-kuje proslnra in casa. Poslanea grof. Alfred Cloronini in Dr. Rojic sla praSaia prevz. dez. glavarja,- ali meni, da jo postop: nje Soiskega odseka, ka-!i-n w """M podati o predlogu poslanea Uregorcica zaslran u>lattovilve dezelnega Aol-skfga zaloga nobeiiega porocila, v soglasji z dull..in in s irko upruvilnega reda za doz. zbor gorfckiV (ilavar odvrn*-, ilu on ni odgovoron za to, kar so godi in sklepa v od*kib, da sol-�*ki odolskcga zaloga in da obzaluje, da in uun-> dati tta iuloipcU-ijo drug�lga oil- goVol\l. Sn iiuorpiSaujo Or. Rojna in Dr. (Jre-giirtffti, kiiliT.i >' p (�'!��tiia na drugiMii m<*--hi duiiaVuV >l.'vi!ki\ od;ovori glavar, da w lo rgodi *�� v priltodnji wji. N.i In til.i po-lanee dr. UregonMc in-ffipelarijo. kati'iti -mo objavili na drugcm IIU-jIu. Vladm z.^loprVk pravi po navadi, da IhiiV In int< ijM-lat !,;�* pu-dlozili vis. vladi. Po priMlnpu /a ilin\ni r�d iilonn'ljuje Dr. Vitaiti puding. kaAVi'-g-i so podpisali vsi ital, porlaiui; za^tran proiindbo nasili Mvd-njib sol. (U!oj predlog v porocilii o pn-jsiiji M'jij. Jako oliiitiio iib-uioljitov ptioboimn v pri'voilu o svojem f-asti. poslauoo Dr. <� regoroio jo v dalj-ii in govoru podpir.il pmltog omeulvsi, da m< priin/be /astr.in pniiapf�!�� Mrogosti no iiiftirjo razh/afi na /riosko m'-uVlji'Vo, kjoi1 .>��'� so prav olovo-ko rawia z ni in da. �"��� s<> mnnia ��pravir**�'� pritozbi* za^lran iii"iN'lj>kih iiiofij za itaiijatiMino. so w iiiur�' kaj lan-ga !rdi!i tndi /a uf!li'Ijv hlovoiiViiH', kal�iri M'stno ^pfiltitijcjo "\<�jo do!zno>t. Na lo m> jcdia^'iahtiii sprejilH' nasvi"-htvatia ri'sohi" ija. t.iori.^kcuut MH'.stn *�� dovoii. da porabi o-laisik poHijila od IcUi l-^'.J za drcnazo pi)ko}iali.-�\i. Dr. Itojir jo sirpr pordarja!, da bo namcravatto tb'Io v zdravstvoricm oziru *ko-dnvatn irirk�(u. In da loroj n�v mor�� glasor^it z\ prrtllog dtv. (nlbora. a vo^ina lm jo von-dar polrdila. (> podpnnth za tt'>Uu na.non pornoa *h: Abram. IhivoKrso na.-Jodnje pod-ptiro: ro-t.' iHlborti iiT\tnjanskfiuu z !lwli�i ndboin l.'rfMi ^Sd..r�-<1niriiodbon*i;t: koi.-:oii.-ko�iii! ItMMlgld. ajdnv-k.-nm s�Hl ^,i.. ^.�Mikon�'i f�HM> e'h\., Inlinin�k�'inn za t��.~!��SJaro>.I('-L�t/f Iinmi ^Id.. k;mai>M;tit!ii '�m� gld. .-�-zai>komn D.Kn� jj! 1 -in ndboni za brani^ko ce>b� :?IN� gld. Za utrjt'vahta rIt-la nad liudournikom Doin. da s�- no Un\o ^iriii phizovi pod vasjo Sfdlnin. dovoii! jo zbor fi�H� gM. pudporo. Trgovin-ki xbomici gori-ki .-=o jo dovo-lilu ifti; gfcl. �;�*> kr. pmlporo za izvr>ilov pri-morjovalnih p� izvedob o koristih. kaloro obcta z�-l�'/nira jk> soSki dolini v primori z ob?to-j. rimi ;>oh-ziiioanii � in r.arofiio so jo doz. odboni, naj nan^li vsc stopinjo. katoro bo -. Vse drngo proAnjo, kar jib jo bi!o na dnovnom rodn za podoSitov podpor. jo zbor zavrniL IViluNlnja zadnja soja bo v torok dno �20. I. m. ob lo1, nri prwlpoWne. Iz rjHbljano, 13. febnivarja. (Izv. dop.) Drognili snio v stScnovo gnezdo s svojtm do-pisom o dij&skem ctmstva �Danici*f ker srao drustvu pripisovali premato vatnosU. Ncki primorski dopisnik (ki je gotovo ze ne-strpno Cakal prilike. Uredn.) se v ,Sioveneu� zaradi tega zadira v ,Sofio� in mej drugim odila njenemu IjoWjanskemu dopisniku mla-closl in neizkuSenost. Gospodje pri ,Sloven-cu� pae nimajo nikake pravice komu ofiitati mladosti; ko menda baS pri .Slovencu" tudi sodelujejo mozje, ki �e niso videli Abrahams. Primorski dopisnik poprasuje, Ce ne I sega gioboko v naSe narodno ziv^'enje f.e se J brani slovenskim dijakom na Dunaju v dru�-tvih govoriti v slovenScini, kaj potem paC J gioboko sega? Tukaj naravnost roComo, da je nam veliko vet lezefe na tern, da se slo-ven�cina spoStnje po na�i doniaci zemlji nego pa na daljnem Dunaju. Po nasem mnenjn se moramo prod vsem poganjati za pravice na-Sega jezika na Slovenskem,*' �o le potem se brigajmo za razmere 'fiiTTjiinaju, ko bode doma vse v redu. Bolj nas je zaljolelo v srce, ko so naKranjskem pozdruvljali novodoslega dezolnega predsednika v nemsCini goppod progt K. v inienu dnliovSfiinc, gospod dezelni glavar Detela v imcnu deZele, in pa gosp. M. v imenu kmetijsko drnzbe, da se jo na� matorni jezik v vaziiprn tronolku zatajoval -nogo pa, ko je ministprslvo odroklo slovenScini jndnakopravnost na Dunaju. (Kar bi so pa tndi no bilo smolo dogoditi! Toda � iinamo koalicijsko vlado, katoro podpirajo vsi �Slo-vc'iicpvi" pristasi. rrodn.) Sicor siuo pa mi izrokli svojo innonjo l�� bolj gledo na daljne poslodico, ki so morojo iz razsodbo dr-iavnoga nodiWa izvajati. Itazsndba di?avnoga sodisca no bodo dosli uioglo ovirati naAoga narodnoga zivijonja, ko pravi narodni Ink .-e voudar vr>i lo v doinoviui im-j zrolimi uioznii, no pa iiitj chiiitnskimi dijaki. Nasi narodni boji Mu'-ojo 'O bolj okrog pravice slovonscino v Aolah in uraditi, n<> pa v tlijaskih dnislvili, la' no nam dovoii lo v solali in v javnib i.ra-| dili po vsom Slovouskom popolna jodnako-j pravnoM, potom so par no bodf-nto loliko ' ruvali za pravice slovonscino po raznili drus-i Ivili na Dunaju. (Mislilo? t'r.) Naiaviiost siuosi uas zaradi bojazni, da bi novo druMvo *e prcpir zanoslo mej di- jaMvo in pravi, da �Soca* toga no zabrani | in jo tudi dobro, da no bodo zabranili nmgla, ! Tu jo .SIovoiicov" dopisnik naravnost priznal, i da njeinu jo zolu Ijubo, ila so .Slovonci rav- { samo inoj soboj, naj so nam pri loin Noinci I in I,alii so lako sinojojn v post ill si vosclja I uianojo roko, Toda gospodje ,Slovoiu'iovi", '' si mi i da no bodolo dolgo sui(>jali. Slvari so I na Dunaju uikakor ugodno no siirojo, KMo I vo, kaj so prido. Odlooujooi cinilolj so ueinski ! liboi.ilfi in njim so moramo Slovonci uslav- l Ijali lo, ro quo slozni. ('<*> so nomskuliboruliii iipliv utnli v Avhlriji, to bode v sktido no lo nasi uarudtioxti, tomvoc tudi vori. Pao vpino, da kdo poroco, da pri nas ni mogoco, kor gre za nacolo. Tudi nomsko konsorvativco in liboralci* so locila nacola, gotovo bolj nogo konscrvativne in naprodne Slovonco, ali vendar so si podali roko v I skupno d(ilovanjo. Kar je bilo pri Nemcib j mogoco, bi paf- bilo tudi pri Slovoneib, lo I dobro volje jo Iroba in troznoga promisloka. I Orita nam dopiAiiik daljo, da no po/.na- ! mo aPiimskcga Katolika", kor mho pi->aii- da so s loin lo dijaki zapoljnjojo v po-iilik'S kor so Siri nifj mladino ta list. Dopisnik pravi, da bas Jliin-ki Katolik* svolujo miadini. da naj sj; uei, no pa politiknje. To jo nam zo bilo broz dopixnika znano. Poglojto pa katorikoli list �Hiniskoga Katolika". vvsa-kom najdfto colo vr.xto spisov, ki so v tosni zvizi z navimi polilir-nimi boji in so jako ro/ko pisani. Mari mislito, �*<' dijaki to spise fitajo da so no unamojo za poliliko, naj so jim na drugili .stranoli jiolilika So tako od-, svolujo. Tkta otlsvotovanja so lo dijake prav inikajo. Da jo gospod dopisnik marsikaj po svojo | zasukal. j(' cisto naravno pri �SlovenCovih" sodolavcih. Tako nam podtika, kakor bi se ! mi bali, da bi si* MDaniCarji" no pretepali. ! Mi toga nisrno pisali. tomvoc snio lo govorili, da prctopi moj dijaskimi druAlvi so vzbudili | noko nozaupanje do teh drustev v vladinih i krogib in jib zaloroj hocejo skrbnejo nadzo- I rovati. Kdor je zaslodoval zivljonje mnogib I dunajskib dijaskib drnslov, nam v lorn tudi : pritegnc. Od listoga fasa, ko so se razni taki j pretepi zaC�'li, je jela vlada bolj paziti na di- ; jaska drnstva, jela so so razpuseati iz raznili | povodov, kar se popred ni godilo. ! Dvoboja pa �Soda" nikdar ni odobra- vala in zagovarjala in jib gotovo obsoja prav tako, kakor �Sloveneev*1 dopisnik. Mi le pre- i srtno fcelimo, da bi ta razvada popolnoma , izginiia izmej slovenskih dijakov. Prepricani smo pa, da taki dogodki mej �Slovenijani" I niso pogosti, Ce tudi nima naravnost v pra- [ vilih povedanega, da zametava dvoboj. In j hvalezni bodemo vsem dijakom, kateri se | trudijo, da se dvoboji izrajejo popolnoma iz Slovenije. Domace in razne novice. f Fran Raf'ki. � V torek zjutraj do-bili smo iz Zagreba po brzojavu pre^alostno vest, da je nmrl uCeni, slavni Jugoslovan Franjo Racki. NaSe urednistvo je poslalo jugoslovanski akademiji sozalno brzojavko. 0 ucenem mozu pise g. Anton Trstenjak v svoji knjigi- �Spomenik slovanske uzajem-nosti" tako-le: Fran RaCki je ucenjak prve velieino in izvrskn domoljub; on je najznamenitejgi ud jugoslovanske akademije znanosti in nmet-nosti, kateri je predsednik. Porodil se je 1. 1820. v Primorji. Ucil se je na Reki, . v Varazdinu, potem na Dunaji in si je izbral dubovski stan. Od 185-i. je profesor cerkvene zgodovine in cerkvonega prava. L. 1857. je Sol na prizadevanje Slrossmayorjevo v Rim, kjer jo bil nekoliko lot kanonik ilirskoga ka-pitoljna, prpzivevsi najvefi casa v vatikanski in drugib knjiznicab. Z znanini .lolom o .Cirilu in Bfotntlu" (1S57 ."�',�) si jo pridobil slavo po vsem slo-vanskom svolu, Nadalje so mil dela: �Pismo slovjonsko* 18(11; w()dlomci iz drzavnogn prava lirvalskoga,* Dutmj IHlll; v ,Pozoru" jo priobcil vol- zgodoviuskopolilicuili clankov; v .KnjiziH'iiikii'' hi posobe jp izsln: .Oojonn slarijib izvora za lirvalsku i srbsku poviost srodnjoga vieka", z Valroslavom Jakicein pa jo izdal .Aspinanskn evangelije" 181)."). Odkar jo poslala .lugoslovanska akadoinija srediftce brvaskili iiconjakov, priobcil je v Jtadu" in �Slarinali" dokaj voloznaiuoiiilili razprav; iiiioiiujmo vsaj uokaloro, V Radii: �() liogo-I milili", jNtkrol mi slavonskom jugii koucom XIV, i pocolkom XV, sloljeoa", I tic It posobe 181)8; Jlorba juziiili Hluvona za drzavnn no-odvisnosl u IX. viekn" I87.*i; v Slnrinali: �(iradja za poviosl brvalskoslovonsko solju^ko bono god, 1I7;I\ IH?r�. Sijaji'n pogrob, kakorsnili jo Zagreb vi- dol so iiialo, vrsil so jo uoeraj ob 10, zj. Polog proinuogili dni:Mov zagrobskili doslo jp veliko dopulacij iz colo llrvasko in ludi s Slovonski^ga. (U\ zolone Sof-o ni bilo dopula- cijo, kor smo pae prooddaljoni in jo zolez- | niska zvoza prav slaba, loda braljo Ilrvalje naj bodo prc^pricani, da Slovonci ob skrajni i zabodni moji iskrouo zalujoino z ujimi ob grobu volikoga ucenjaka, slavnoga sina slnro- slavue trojodine kraljevine brvaske � Fran a j Itackoga. Slava njogovomu spominu. Mir njegovi voliki, p'emeniti dusi! niMalioa Slovonska" razposilja svojo knjige za 1. IN'Kf. Knjigc so Iri � krason dar malicnim udom. 1. �LetnpisB za Ieto 18I�.'{. je uredil prof. Anton Darlel; obscga na .]()!�. sir. pot znanstvonib razprav, biblio-grafijo slovensko in druSlvenc vcsli v i)re-loklem loin. � � �S I o v e n s k a z c ml j a". Druga knjiga to zbirke prinaSa na DD stranob iz porosa naAoga rojaka prof. S. Rularja zgo-doviuski opis poknezeno grotije goriske in gradisfansko. V berilo jo vlisnjenih 12 lifno izdoianib podob. Vsak Slovenee, zlasli pa vsak llorican bo z zanimanjom cital izborno delo nasoga pisatolja. 3. �Zabavna knjiznica", VIII. zve-zek. Ta obsega HI. in IV. del (ko�i�c) slo-veCega romana: ,Z ognjeiu in mocein" iz perosa slovocoga Poljaka Sonkevifa. Krasno liskano knjigo difi veliko podob, ki predocu-jej') va?.nej�e prizore romana. Veliko knjige moremo biti zaros voseli, da tnorcmo �Matici" le Castilati, kor je svojim udom pokionila tc sloveco leposlovno delo. �Primorec" St. �">. je prilozen danasnji stevilki. Obsega na 0 stranob clanka �Z a -kaj so z in a ga I i* in ,,Z i v i n s k a sol". Daljc HI goriskib novic, 15 iz ostalc Slovenije, \\) raznoteroslij, 8 smcsnic in dopisov. Herila torej dosti! Jtadodarni doncski* so izoslali, ker zaradi iuterpelacij in porocila iz sinofiinje seje dc2elnrga zbora se nam je nabralo veliko preveC gradiva. Solkanski �iiapad". - Prciskava ni niCesa dognala proti Solkancem. Dr^avno pravdnistvo to?.i edino le dva Solkanca zaradi � krivcga priCevanja. Na to pravdo smo pray radovedni. V Gradeu je bila brzojavno ukazana zatvoritev tamoSnje tebnike. Med slusatelji in profesorji so nastale jako napete razmero; zlasti rektorja so zaecli mofino Crtiti, ker je dovolil redarjem vstop v tehnisko poslopje. Slusatelji so izdali na to broSuro � brez naznanjenega imena pisatelja in tiskarne � v kateri so oslro in brezobzirno Sibali rektorja in profesorje. Ker so se pripetili Se razni izgrcdi, dalo jc ministerstvo 5olo za-preti. � To je za sluSatelje bud adarec, kajU Co Sola ostane zaprta, zgub6 leto in s tern bodo trpeli veliko skodo. Mestni zastop graski iu vsi poslanci so brzojavno prosili ministerstvo, naj bi se tehnika kmalu zopet odprla. PosojUnlca t Nabre^Inl, vknjizena zadruga z omejeno zavezo, vabi k rednemu obCnomu zboru, kateri bode dne 25. febru-varja ob 3 uri popoldne v obeinski pisarni. Dnevni red: Nagovor predsednika. 2. PoroCilo kontrolnega odseka. 3. Porocilo blagajnika. 4. Volitev novega nacelstva. 5. Volitev treh Clanov v kontrolni odsek za 1. 1894. 6. Razni nasveti in predlogi. K obilni udele^bi vabi najuljudneje iaslite zadruzniko in prijatelje z&druge NaCelniStvo, Sluibe iSge mladonie, 18-!etni pisar v neki tovami. Pozna slovenskt in nemfiki jezik in nekoliko laski. � Kdor bi ga mogel pora-biti, naj se oglasi pri urodnii5tvu. Tudi neki izSolan gimnr-sijec bi rad sprejol primorno sluXbo. Opura v Oorlel. � V poslu bo v go-riskpm gloilalisfiu 15 predslav dvoli znamo-nilili laskih oper �Ainloto" iu �MIgnon" zadnja v nasnin meslii prvikrnt, � Opni'iiu driizba jo Jio doftla v OoWco, V World je nmrl nogln smrli gmrtilnlear v IlnMcyu g. Fr. Holin, rodom Jx Kbbarldn (ITriiov). N. v m. p,! Zahvala. 0 priliki mojpga odliodn z Nabrozino v (iwieo, priredilo mi je sluvno pevsko druStvo �Nabre^ina" v sluvo prav piijoton voftpr, ki mo je iif'priraknvann ixnonndil In gioboko giniil, iln gem so loliko lege poslovil od prl-jazuili mi Nubrozincev, Slojcm ni zatcgadol v dolzuost, lorn potom ftp onkrnl prav prosr^no zabvaliti imonovano druftlvo zu i/.kazano ml f-fisl lor pnfiiljnm iz (joricn vsom gg, drufttve-uikom nNal>rogiupM, NHraliipgadi,uM.vnN, �IIi*a� nilncga In posojilupga dnislva* tor njlhovlm pnkrtvnvalnlni predHodnikom gg Ign, T a licet n, Androju Shi pica in lvana (labari J a lor g, ppvovodji Aug, Tnucolii hvojp pronrrno pozdravo s liviilognini veklikom: Hog Vhh zlvi! V (ioi'iri, to, fchr. I hi it, A, V, C-otlano. Ziislopnislvo novega pogrebnega druslva prosi da v znvrnilov Mnnka �Sponvpnlenzu" priobftonoga v SI. 18, �(Jorrlpro", objuvimo naslodnje: Nova pogrobna druJSba sc ni sama po-nudila za omenjeni sluflaj, ampak bila je poldkam zjutraj na vse zgodaj, kakor Intro jc bila smrt potrjena, v liiSo jedine oscbc, ki, je z rainjkim skupaj zivcla, in od jednega sorodnika bivajoccga v Gorici, in jc torej z vso pravico priCoIa mrtvaSko sobo prirejati. Ali stara dru?.ba, iz zavisti do nove, za konkurencijo in da bi jej onemogoCila obsta-nek, trudila sc jo prepriCati in jo tudi pre-pricala nekega drugega vnuka od umrlcga (kateri poprej ni bil nasprolen novi druzbi, ampak celo zadovoljen z njo, kajti dejal jo, da da prcdnost novi druzbi, ako ista sprejme pogoje ponujane od strani stare druibe) in tako jej je bil omenjeni pogreb naroCen. Bila je torej stara druLba ki so je obrnila do ro-daijev, da bi doscgla z moejo, kar jo bila z vso pravico nova druzba zo pricela. Iz toll pojasnil je poslopanje novo druzbe eJsto opravifeno; ona se nikomur ne vsiljuje in caka, da ji obcinstvo v zalostnih slucajib da prednost, vsled njone boljge prirofinosti in nizjih ccn. Obcinstvo ne more biti od nove drnzbe razzaljeno, katera je s svojimi, od magistrata potrjenimi cenami, star� druzbo prisilila, da jc svoje cene na polovico znigala. Hide Me irae! Ako je vsled tega umljiv boj, kateri' slara dnzba bijc nasproti novi, ni dan Se s tern nikak uzrok, da bi jej slavno obcinstvo dajalo prednost nasproti nove druzbe, katera nie. ne opusli v postrezljivosli do vseh tistih, ki jo v nesreCnib sluCajih s svojimi ukazi pofastijo. Gorica, 13 svetaiML 1894. Nova pogrobna druLba. Dostavok urednistva. � Nova druzba zasluzi podporc od strani slavnega obCinstva, kajti ona je s svojo konkurenco uzrociia, da je tudi stara druzba morala zni-zati svojo neverjetno visoke cene. Da ni bilo nove druzbe, bi stara �?vedno stiskala gori�ke mescane. Podpirajmo zategadel novo drugbo ! I bis 11. 3.68 p. Met. - (ca. 450 versclu Disposit). { - sowie schwarze, welese und fiirblg-e '� Scidenstoffe von 46 kr. bis fl. 11,65 per Meter I j - glatt, g-estreifl, karrirt, gemuslert Damoste elc. I (ca. 240 versch. Qua), und 2000 versch. Farl)en, I Dessins etc.) porto- und zollfrei. Postkarlen ti tor, |-! Porto nach der Schweiz. Selden-Fabtlk Q* j Henneberg (k. �� k� Hotp., ZOrlch. s j Stev. 74 Op. Razglas. Naznanja sc, da javna dra2ba zastavil IV. folrtlota t. j. mosocov oktobra, novombra in dacambra 1892. znftift v poiu'deljok, ditf 12. niarca.1894. tor so l?o nadaljevala naslednjo potke in ponedeljke. Oil ravnrtteljstva zastaTljavnfco in ?. njo zdmzcne hranilnico. V (torici, dnc % februvarja I8Ui. Svojo veliko ssalogo olja iz oliv prtpfirnfrt Enrico f|in. Carlo (tartan, via (Wnnn I.Twt\ms\iv, pivnnil PIImmi| Ha prodaj v Podgori hisa at. 3. z vrtom; pripravna za jro-stUiio, ker je tarn ze hila. Pole? hiSe vodnjak. Vce pove lastnik. stanujoc v isli hisi. Sicv; 44 Razgias Poflpisano vodstvo priivili s pnd-poro, ki jo je v la immeu �Iovolil v**-le.slavni de/eini odbor podiil-ni tefaj za zimsko eepljmji* trt. Teiaj ho dvodnevni in sirer 111 \u -2% sverana t. I. 7m la lefty so name-ujeni stipeiitlijt in sirrr 15 >tipenuipv po L jrl. za ulmzuejse post^tnike Vinogradov. Kdor sr /Hi inlele/iti tri-uju. uaj se ojrlusj (udt saino z dopismro �l�� -JI, I, in. pri tukiij>iiein vodstvu. Vodstvo s!ov. odd. ifrft. kmrt. Soli*. V (SoriH dm* Iii. svr&iiia IStlV. Ustanovil 1. 1767. Johann Jakob Samassa. Cos. in kralj. ALBERT SAMASSA v Ljubljana th flvoriu zvouar tgl Harmon, in melodicni glasovi ty z izttomo pripravo zn zvotmije. '/v centov mare zmniti en nam moi. (� srehmobeto Mimil �own'? do -10 'iiiht kuehia x Mohtn eist aim. Garancija pet let. Corkvene pripravo iz masiviK^a brona; svocniki, lustri, svotilko, al- tarni kri^i, kanonsko tablico, loiici ^ za cvetlice itch, Jaljc* gnsilniw, piim- w pe ograje pri stutl- ( stvo, vzlasti proti vsem boleznim, ki iiastanejo vsled slabe prebarc in vsled obstrukey. Od teh kroglic stane: 1 ^katljica s 15 kroglieaini 21 kr., 1 zvitek s 6 ' skatljicauii 1 gld. 5 kr., ce se poslje nefrankovano proti povssetju pa 1 srlil. 10 kr. I Ce se poprej vposlje denarni znesek, potem stane poslnine prosta posiljatev: I 1 zvitek kroglic 1. gld. 25 kr., 2 zvitka 2 gld. 30 kr., 3 zvitki 3 gid. 35 kr., 4 i zvitki 4 gld. 40 kr., 5 zvitkov 5 gld. &) kr., 10 zvitkov 9 gld. 20 kr. (Manj ko je- , den zvitek se ne more poSiljati.) ' Pros! se, izrecno �J. Pserhofer-ja kri ilstilna kroglics" zahtevatt in na to paziti, da ima napis na pokrovn vsafcc Skatljice na navoriihi o ' uporabi stojeci podpis J. Pserhot^r in siccr ?, rmtefeimi Crkami. Balzam zoper ozeblmoft.^�|tr:Zwljenska esenca Snl^Jt' ! Cek 40 kr. s poStoinc prosto poSi^'atvijo 65 kr. \ Sok od ozkega trpotca ^j^fr Fiiakerski pragek za prsi 35^^ < .1 stekl. 50- kr. . ''poituiEs prosto poSiljatvjjo tiO kr. | Americansko mazilo ;�Lf^|Tannochnin-pomada tfSgSg; | 20 **' sredstvo 2a rast iasy, 1 puSica 2 gld/ ^ Prasekzoperp^tnenoge^Pf^xj i al i m pwf.stem*..*,, S kr., s pogtnine prosio poSajaUijo 75 kr. |Uiu�ri&uiii UUllL lonCek ^ tr> s �� X� i ,' . �,^. ,ft, ipo^tnine prosto poSUjatvijo 75 kr. A Balzam zoper goISo,!!K? H-^-r . . S p . prosto, |Tf|"|-�rrt1.r�.1|ll.;v rtCalnnj, Civl A. H. IP pofiUjutvyo 65 kr. Univerzalna cislana sol Bulrlchn, ( Allffelski balzam * st{*Ienica 50 kr.^oma^elsredstvoproti slabi prebavi, 1 zavoj 1 gld! Razen tu imenovanih prepratov so v zalogi �e vse v avstrijskih casnikih ogla- ?eiie tu- m mozemske farmacevtiske specijalitete ter se poskrbe vsi predmeti, ka- tenh morda ne bi bilo v zalogi, na zahtevanje toCno in najceneje. - Poiiljatva po Pa*'" izvrsujejo se najhitreje proti temu, da se pry vposlje denar, vecje na- f rocbe tadi pi'oti povzetju zneska. A JalJ&^St!^^^ nabaaiilco), potem Z ogo cenejia, nego pri potlljatvah proti povzetju. * ..... I 5 Anton Potatzky '$ J v Raitelju itv. 7 v Qorici * t prodajalniea drobnegra i 3 in nfirnbep�kega blaga | * na dnkbso in �* dfrbrl*. � J------------------------------I �^ Jedino * * iii liajcoiujsc* kujiovalisco. * �--------------------------------------------* t Posaana zaloga � * zu ktcpova.e*- in ..-.izprti(biji��-!.* na d�-z�-!i, � X za kr�>5ii]jirje tit r�nj;irj�.-. % t Najvaeja zalcga t * ft>vLjar.>ktb. kr�>jik�ktli. ps^ar-kib, |t(;f�<�- * * titv.ttirih tu kitdilutb p�trfb".�-if:. � � Ziaiska obavala. � * \Wh'ki in >iuli u;t lf:U-t ih z.t r.fr.ik**. * J I'M-fUno-t: N huna /.i 7>-h-uU%^ in tetve { � iTt^hu d�*ln� p.*/.tti ku si.j-!<�v : � J Na sredi Rastelja �tv. 7. | Itii/<>']as Inn- _'i. t. in. ��!� 1" nri pr.-d|rt.!dii. odd.i ^c |.n tff 1 ur.tiiu na fauii di\i/.bt n-.L'tuj�* itov�' -�<[>4t- iii-f /.i (Unr.(/[i*i!i;. (# v Volr.ib \u '/.� i-tn�t'.t/r�dttint v I.n.ii ||*r*-ttt). Str�i;ki ^t> pt> ri(i.u]�-ui z�� osi(� v V�i!�'-.ilt n.i s'.K.v: ^Id. t kr.. ie? -, \m^\ n.i ."rfum '^id. Narrt in prrnd.tr.-k \\-;w d.-i.i k:iW*�r tu�ii |*o-gnj.' si vsaktb. I.tbkn o^.ii,�d.�dn.-va .ir.i/b�� pri tl-lil r. kr. MklHJl" id M�i:kf:ti -.m tu ob iiraduili until. Pri'd zar�'tki�in ii^fn^in- ilr.tzbi- ,|'' \U>-zifi �"�"� v.-uA-.'-iii.-u 1*. kr. okttijiii solski svM v Toltiiitiir. \� li-btiKifja Is'.M. lVr.i-r.lnik: MAUKNZI. Teodor Slabanja srebrar V CORItr Cdrz ullca MoreUI 17 �. pr.-p..n.f;l l�<-f. .l:.l...vS;iM fct �..i;l..W. .-.ikirljiS. p..-.c..I iii i.r.�ly iz .*i^j:.i m.-S.i.i. a!|..iU hi iii. ::.-n:a : kot: mondtrane. kelihov, it.i. ts!. ��=. �.i;r�iji .�.�tii v jwjrtiiv.-j.ciii �t [1 pilt �.'n'.i^th. Sr.if.' i.-.'i j...|.i.i' vim t>'i* jilt v <-;;i!jts pn-aix iiii tn [Kili'tet!, IM -i z.i�m�v<' tit�h nn-ni |.ri-rcinLj(i' i.i�'iirii; ['�'/�';� (rtivili Iln.-Crov.iiii o-nik. frank*i. Maravna minaralna vode Iz raznih sludencev. KaiRiini, farntaeavtiini In drogarlfskf izdalkl najboij dislano doatada la tuje zdravilsha posaanostf. EUbJa ol}�, naravno In ixvrstt.o, pri iatnaga okusa in kamiLao dl�to. Ribja olja z zalazont all ialaznim |odom. Najci�ta$sa ivaplanokislo apno c. kr. kmafifaka icla v Gorlci za vinarsko rabo. Zdravita xm iivino, konjski cvatv konfski praiak, govaji praiak. HomeopatiLna zdraviSa. jtrtidaja tu.v�iii^auo\ljm;t Ifkarna Bruunitzor v UabatiMU si. tti. Alojzija Gliubich-a. Gospod Fran Waschek, nradnik jnine iofcznh-p v Tistu. ."�! M slar, srednji' \h. tave. z ni'koltko osivelimi lasmi. pristrizeno poln � brado. voliko zaceljcno ratit^ na fclavi, oblefon v kratko zimsko Hiknjo toiiine kavine barve. i-raiin. tnlim klobnkosu. katori ima tvnlkino marko .Rossi atis TnVsf. je izginil iz Trsla due 10. junttvatja 1.1. Kor je moz nekoliko trpel na inim, jo mogove: alt da tava kje okoli (sluti so na Krasu). alt da se mil je pripetila kaka nosrov-a ait pa da je zblaznel in so ga niorda vsprejeli v bol-nisntco. Ker je sedaj obstanek vse obilolji odvisen od okoinosti, da se kaj izve o njem, prosimo iskreno, da bi blagonaklonjeno naz-nanil gospodu MaborCicu, naeelniku jnzne ze-leznice v Trstu, ako kdo stucajno pride na sled nesrecnezu. Ivan Tro�t. Edina tovarna �(1affo Vittoria" V TRSTU. K;i..� ,\V!c...,�* ]� ��!�� svoi* vrsla, L.,,: rut. ->� IIM, k.tr;c l:t>m L., � s.ji. �>�. >h ^ H,'I.U:i .< ^ v i | fin,. :�a<. .{..ij-i-'iui. j.i.ui- k.iv. |mi.�.�u.' Izbornal K.�-.a .Vr.r..iit* -f u-.k.. i.-d, k.,r j.* �/t,.li:.. Zdraviltu ifku-'r.i. �|, | illi.i Hi ifci'iii.lilh'l.j l/tlsivJ L.i, ,, ,t�U 80 v��ilH �(.,' :,� . :., > k.un ,\i:.-r!t* i.t.JiMn:i!,.. ifr.-v.. 200 �* alalkav v j-n!^ n -, k di.i.^.ti:!., k,i;.. k.�" "j lix.ivlti" vr-!�-, pi-'. :;.i it. zrt.J-".� u>> -uu>- p�.t /M. Nt; .i.,.'4ll, 5,, k.,w.t .V,:t..rs.,* .�..�.� I- 60ar., -ii.i.in... �-.i/.!.,:.A k�'1 ��*�, kar >.' *-i:.�kn 200 ai- k- iiii-'t,.. .m.di/; i j.'.�.pr:.j,� Avgutlt Vitr> thataria, j,r..r.-..tJ.i im ,. ki ak.i.|-i!-r#i ?,kni� iijt. it; r:iwiti,u4ni; piT-|.n.J.� Ivan* Parfiatis-1 pn- f.-iii... kith.,.' ut z.ij.,i�i> c.v.i uvt-.J.M.i. Ust.f.'rr.- :iiiilifiik.>:�-!.Ilii1:!i.ifUktv.t t=-- ii�k.ll>r.> lf.iM;hi.-.�. il..l.nxl- lit. Z.;�.-.||. k..;.V;,| |� vf-H..-!..- '.� : .�.:.�� '^ W..n-:.iii. ii*. M.i.iHM,..Ipf.,ilj./l,... (j., �.,., C -i;../!.- |...:r;u,-. .I. tm ,V:�i..i;i* h'.. -d!%;4 Uxorci bracata^na. Z.i p..,ki;,i;i,.. � ,- i,.,rp.:-',.t,r,.. j.:, p.,;ti ztvi.,! pa 6 kit ,.u,:i p:.'i.-!j.j 3 �!�., .ikn �=� j.. i.bri.il u.i /�t..iiuk.i m. *u Man � Tvati*. h:u;,t |.;p. a ��. Z-il.vjiik v Umiim k-.-j. Km.-.. St.rk.-r. . ft-rvtiV:uia K""i'. �i:i-.pj.i- l�t,�.-��.� t h.,u..i. V vsaki 2upniji in iupaniji �.pri-jiut' i r.i/itiuti.t, ti J.in.i in j>r.iii.ttii� t5i4>in �b.jn.� i.-�b.i k�f zaupna oseba / dobriitti j.u .{iMicktiiii '/;i-.!ij?'ki v -hiAm I'i .itii'lii'.j.o.'tiitib.' U' j.(.Mi!;.t(i p.i.l �i�l lill. �niyf i��h|. yoJ. \*m\i listi in tovonii lfati v Ameriko. Krai]t-v>ki ln-!j.�ij-ki p��Mni pambrob vUetl Sirarii IJiiiotk iz Anlxrpi'iia dirtk'ito v New Jork Sc Phiiadelfijo ki�ni<";ij�)Kr,\a�v. �'sf.i. mi <. kr. a\ -Mij--k�� v[,t.l�-. N.i npra^mja tid-'i�\aiv.; tuf-.u r. ktisn i -:-i.\.t,i, ,.Red Star Linie" ait DlNAJl", IV \\VyiinK'*'i%'ass,> 17 ali pri JOSIP-U STRASSERJ-U M.(atlmr.au �t .r.iutti* niollcr Oirnv-pondt-nt dt-r k. k. .St:�a!>tMlinei: in Innsbruck K *i ltbuac lai j�i�w: �k ^t *>t jat jUanak sk lax s �Ki!piij pri kovucn in iw pri kovat'it'll" p�\on" >{;ir {irrtrtiviir. T.. l.iU.i rts'eiu �. -'..,�.nn ^v.hLi. ki.'t !�� �u.k.V i.-3ik.i ^{-."i.j. k.it.�: n^.t, :m.i v-i.-.i .vr.-tu-r:�%-.� f.;.tv,-.� Mi r.w.:.h (n .inns-'.ij ttialu ^U.i-jki'v. kt k..it.-1-ii.. 5.rt.l.;�i kui^jL: i:.i .'...hi,.. KraoHp u/Mfp xa^buikom br�'l�f'�� in i�o-itiihn* p j otto. KiviM ktiji�:a ut�r%t\, k i-Vi-i>i.�" .i'..�I�-4 w! ni Ml*. ;,� i .!�:�;;.i Lrojarvm Snovi za obleke. PeruvijeM, if. iloskfn z.i vL��'.k�> iltiliov.sflrio, pn�l- |n*an�> l�I.u-.> e:i unit'ornif r. kr. tirikiluiknv. tu
  • �torAnt\ .�;:nj�;�>.� am."o. telovaiice, livrfjo. stikiu z.i l�ilj.\rile in vi\th:.c uuio. z.i pro\Li.'tKjc krtfij, potue plpili,' ml +-H jiM. a91*1*' t'eue \riMln�, itoLi<*ao, trp^lno, f I�lo votnenu NUkno in iu� cone ranjo. k1 ni<.� vr^iluc ni'.i loliko. fc.tlikor slam? knija*-, i.>ri|;�>n�ra Ivan Stikarofsky Y iDrnU, Mam-hesloi-). Najvccja zaloga sukna v vreduosli ',., mil. gld, HP" Razposilja le s povzetjem. "faH Uopisuje v nemSkera, fcSkem, ntadjiirsVem, poljVkei:t, italijan*kem. francoskem in anirlozkem jeziku. Izdajatelj in odgovorni urcdnik And. GabrSeek. Tiska ,Goriska liskarna" A. Gabrstck v Gorici. Teeaj u. V Goriei, 16. februarja 1894. St. 5. w ..______l izhaja vsakih gtirinajst dnij tot prilopa ���*�'* �wtpla&M; drugaCe stane po poati ali na dom poiiljan za celo , leto �0 kr.; za tuje drzave ve* poStni stroSki. �So4�" z ������ Llstow" in �Prt��re�i�" *��* oaleto 4 pU. 40 kr. � Vredni5tyo in up.-avniStvo je v Trtoi uhci (Mer�a jh li IL Primorec Domagl oglasi sprejcmajo ; se le iz narodnili krogov. P!ai!u-! jejo se: za fiesteroslopno pelit-1 vrslo enkral u kr., dvakrat 9 kr., ;; trikrat 12 kr., veCkrat po po-*j | godbk Vsa plaiiila vrSe se naprej. ] ! � Posamiino Stevilkc se proda- j, . jajo po 2 kr. � Rokopisi se nc ! '�< vracajo. Zakaj so znmgali? V predzadnji �S o f i* its v zadnjetn J'rUanveu' f-rno nnvajuH uzroke. zakaj so t*!-i: pri b�o*�jih dopolnihrh vo'itvah v tiyo- . vu.-ko In ubrtriij-ko zburnieo zaia,;raa Italijani. | Hr�z v>fh oko!i*�*in pi -hd uiveda naj-vi-viMiiii razio/. fcafenya -i mkakor lie -�;iie-jii'/ pKLrivatt. �l.i bi kdu n- nbynjl dobiti .�t,ipt'"!f^a l"�';!iw <� ��il�-iii pM'.irtajii. In (a ia/[ i/ j'- <'i-'�t inino-davef;, n.mtr.v, da, If.iti.a'.'ii iina'o v�;."l -vo.;rPfa pre- | . l.t'tji^a -ta'i ~<-a '. ��I'-ijid vnSi!ff\ I i;s. d - i <#;,! hi! J India'. ka,fs Vu^tii i> d ;�� bii -* -hui.Kj i�5"P'i'.ti i;:u{!-:j"!t, ; takn.da s'�'\' t v [ l : . � :;i * -1 - -, f ? i ' 4- *.j r../.'.: t. ki ^��'t t 'J- j J. -...'.!->, -:..?t; � ;: Pi'. .;!;; .'C ki -i�'.,.- k<>- [ .;.;*! ...Si..-.' ^. ,'r,�n-M'.i:. � Tn I, '. d r H- ! ,. ft:* �.J:jft:. -k'-.J ta/..iJ rtnr�. X.!.:-J m 1 P --n di.Hv-ti::; (m. M..Ji-. n-.M-i- Im.;1c L N.sv: i;; !�../ �!�:. � Xu' p:-'. S...-..-ti.. Jti. (jj ' !,��.; ':> ::: t.!i:f:. k'i. ^ �(� ��;.. ks p: i'-|��-�'> k,�k j <<(?m dn>k <�a k* -i-"."\> :i-jj,(� k ;kf< 5 ;kf�~ j ;>,.:.'* ..((^i^". f" t-^'t L*.i* '.-A.i t-'< iu it; ./a 1 .vi-f;>;:<:;Ai t; ''� ,*i es.**-�!.s / *' '.nH ,'if.-.-p-'r. /(;�� i j-Ji.'.v\. k'ik'� k.-a .'� t; ;.< t �!!'��} \�lt!u! r�'d. ( p �� k^'rU'i! :-� :r s'.:: �i:-kj rr�-'ji�i{ \ di."'i j v ;'=!'i!/i-..itL; I'li-i.":.'. ; u* p*j r.-� ;" ,\.--,�a Si-- j -�f-i.i fii'i-; v d< ,�(.:.; i:p:MVf. �� d- ;"-::j-i.i /J.kj.m [ ii. *'.th i-> Ui--i/.-.- ��� ^.��'i\\uv. I r.-.i pr* ::!.�:-.: t.tk(-, k.sk�-r /.at.S-v.t ?.ira\a pa- ; i:.--'- kak*,r ^..ch^'-va joav^a. [i! 2i.:-->'.a*t -<- ' .-',-!��!:'>, da tj/h j/".i- r:- J>i- \� dr.'i .�� ^i-i-- " ��':, k; ..� :.-.:-. p.o 'iii (n k; k �.�::�.'� ; !�.'� '.- !�". :- -f .". k A' . :'�-�� �; i J 'a- -' � ,'.;*. Vet- o loj razliki v SteviJu clovcitskih in laskih volilet'V in o nzroku te prikazni liomo �Provurili v eni prihodnjih Stovilk. Iz poveda-nf'r'a in iz priliodujili Mcvilk bo razvidno, kako vestno in nstrajno so vr-ili prevzeto nalivn ti-ti, ki so v iiwnu druslva �SlojraY* vodiii ptipravi' za It'tuMijt1 vtilUve. llazvidno No pa tiidi. ko'iko pod!<�ti j�� zdruzcno pri t.-tkti ^iivrnskih Nt*slo}r:irjUi, ki m* v o�-i^ii'd to'.ikt'imi Irudu in u>pt>lm drzin'jo ft�> j�'/ik bru-iti prnli iitH'iinvain'iiui �lruMvu in li-tim u�.bam, ki mi d�'l v nj^^tvt'm inn na. Um'Im-, ki m> d�'!nvali', Ui^ /ahtrvajo /.i mij lU'iiiiniriii trail, in* piai'ila in' Itvalf, fad i -Irup'-nili pu-;i- od ljudij. ki m> ^liilijo ill* i Sim fin ��, k�*r -o Iai"u�> in zcjin' n,i4i'r�a di-iia�';a. pa tudi w i i-io/.iji�. In takiin jivi-kan-iu Imi tii'lt.i pnk.izati s!<'!n'rua .sluvi-u-ka \ra!a. *!a ���� nik��!i w? �.- prika/i-jo nili v t'ni -aiiEJ -jirtf'ii-ki lii-i, k.ijli ra/dirali, !H's|nr'M ia ta/pni- -i ,.tii. jtvik linisiti, obivkovali, -:�i'-'ti tii /ai.ti 1s-fi'. ki V"- M,ij t.v; in v-f s'..�'�� .!> !\n\\ �t,-\: iu- p..!r.!�M .-iij... 2ivinska sol. K-I.-SI, 1J, f.l.ii-11,.1 |vt|, nj k.;i' ;�* vr'.tk t \!.i la ndpraviki na ;-ktido :: i-' .''..u!,i�i*i-v ,'Ain-k�) -u!, tnldili ��!� ^f knit'� fi, kt krM,n .a /itp�!i!n np�aj.�\i> oznarcii"' .*--��!i. I la � ;� fa s.(o!ir �'iin pnj dn-�v.'', /lu'ali ���� .� tudi prvd J 5'si v-i /.npani na;frM sinliii'rra ukr.i.a in pn lien bod, tcr pro i!i vi: i-ru-S\ \rt'il!jn ! uii /a zivinu. J'.i /I-:, k tkmj- In !r� ni), pit' ��!i!-til�> mi na-i ti>z-kur.', kab riiui -v zvfzana dubava If Mili. Tako ;>� 111 pi. na-'f r.upali-lvn dubilo iialo^f, -pjfi'ti ,;J k\iii'ai��v >nli v I'ir.iiiu. <"'.�� >f j,�.:i::-li. da -i- l�iran nddaSjfiio m.'-ln. i-v >.� d".>." p'i!ic-'.j. da if '.ivba plurali yaklj*' in v n;rib ka-'in pa/di tia �vit:r�'n<' pivati-. na !';::asi�"i:t� k�tiilr<,''.i) ltd. itd� ji.' -kuro lu'inn^n^*, -pr''> tMakf ,tir'mini-" \ladiiif ptanidbe, v"-:i ! kai� rib I*s jiara-!ii '�troiki na J kiln^f. ;:\\ia-k'' suii tnltkn. tli bi lias f-tala k'iikor za pr-iio -.!: ni �� fitdiii, v�ri r.-dni javni -cji dn�>ll. t. in. '�� vladaii* .dubi'ntu* n a sluvcsi'ii ij,3i,in odk;oi:i5<�. l-!t�t:ik V i: t v. *ikf �itnn-ti pr: tipi--'��v,.t. .: :'>i., auip.tk /��� r.i'b pifu-okr n-n�'. N.-.-t /iv;-:i i-iid'- �i'i-.'�,;. k.iK'ir /�� na-i,m ::;�.. -!� :.<� '.:.:'.;. d t i �i� iniii.i nadniiifM) !.;>� ��.!')��( ^ ,'.�>i.i'!i. k.i'ffi' ��<> ,;i '/:� u-pi'^-n ra.n:�fk in p?�^aw n.-.f u> nbbndno potifbiif. Zuinorf.a ,.� k:ii' b^.i.. �) n-tibhmlti.: poU'fba. kit; b;-z ?::�� nil..a ktn-1 p'ini;a ui�i inlfka. /:>.!;� j- pra\i f*-/a r\ns !� v putn-bi in r'a �-id: \ -krai'ti -.-i :� -i pr..]!adu To \r-1n ki..i'.ij-,'.a bi wnra'.i x'.ad.i pn-fbnu pudpir.iti. k� :� raw-*- .'.^ <;'�' i.''-ka ?��� n;r.Vf�'' d-narja v ncnasieonc nje blagajnice, a tega ne stori, doklcr bode na krmihi birokratizem, ki prav nit ne pozna potreb ognimnc veCine avstrij-skega prebivalstva, to je stobva driave � kniftskopa stumi. Kaj bi bilo, to. bi vlada" kakor drngod prodajalu zivinsko sol po votjih vasoh po zntouni coni .*� kr. za fcivinorojco, pvi torn bi inu'la yclik dobifrk sama in 'nasi 8ivinor<\jn posidifj, ali naj bi vso knbinjsko sol znizala tako, da bi jo sMiim-ii zivinoroji i- hihkn tudi zivini pokliidal, ' .\l. St. QorlSke novice. Xovl postnl unid na ^iriski'in kolo-dvoni, o katcri'iu snio jrovorili zo lani, so o'sori aprila n,�'M>ra. IV�s|opji� ji� <|f davno uManovili, Doslcj so'innrali iiiiinrff vso postno posiljatvo, ki so jirislo iz (talijf ali bilo doli iianii'iiji'in*, vozili s kolo-dvora v ji> tratil draP'i t"iis in .!o;rajalo so je eelo, da po'".iljalvi� niso bile n.lpr.ivljfiie n praveni easii. I\i Imli rrnri-kini iiif;ranoiii bo novi poslni iicid v \eliko k�>i>t. Nutria Kinrf. V ponedeljek popo'dno -la je llj-letna luerka iiieMjierra neilelja >/,r-mana rez Travnik. Nakral jo zjrrabi silna bolei'ina v K'l'b ki jo bore zadirtili, Doklira -bspi v \e/.o Paternollijeve hise, kjer h� zPrrmli na tla. Ljiidje priliib'i na poinor in jo oilneso v () (Joriraiiov svoj prist op j k iiaineravani telel'onski zvezi. vendar j�- pri- | s�l v (iorico in/.enir .bis. Taboral. da napravi j potrebne narrte. Javni jrovoruici bosta na posti ! in v novein poMtiein uradu na kolodvoru. ; (Jurira bo ob 1'tn'in zvezana s Trstoin in � posredno z iijini z raznimi druPrimi velikimi I nie nju nekega blaga. � To je tretja stroma na* redba na tern kolodvoru y teku zieftterih mesecev. Hnjskarije. � Neslogar Obizzi trdi v ufcerajinji Stevilki, da je otrfina Sebrelje naznaitila fee trgovcer in obrtnikov, ki pla-fcujejo nad 3 gld. obrtnega davka brez dokhitf!), vendar se nismo potrudili. da bi bili upfcani v volilni imenik. Na tej podlagi bufaka proti nasemu uredniku na na&'ne, za kakortne je aposoben edini Obizzi. Na osebne ttanade ne bomo odgovarjali. Kar m life $ebre(jf je pa ret taka�Ie: Obizzi bodisi nima niti pojma o obrt-nern davku, bodisi je drzen In zloben moz; oboje je pa enako zalostno, ttidi prvo, kajti ee taki ljudje, ki hoCejo izdajati wlovenske liste, nimajo niti pojma o volilni praviri 2a trg in obrt. ibornieo, po vsem tem, kar gmo le mi pisali, kako naj kaj takega zahtevamo od kakega prostega kmela v SebHjab? V SebreJjab je 11 trg, in obrtnikov, ki piacnjejo pa le po 2 gld. 10 kr. obrtnega davka, z vojno priklado po 3 gld. 57 kr.. katero modrijan Obizzi pri&teva k tfstemu davku �brez priklad". To pa ni pravo, ker vojna prikladu ne Steje. Ktlor tako Steje, dobi volilre Se le pri svoti 5 gld. �.V/t kr*, katera dti po od&teti vojni dokladi it gld. 15 kr. * volilno pruviro. Kakor nir.ia tiatib 11 Sebreljiev volilne pravife, tako je niinftjo volitri premuogib vasij fo femur bomo govorili v priboduji Ste-vilki). Tako n. pr. je ne volilre v v Itreznid !>, v Doljab 5, v Idrskem 15, na Kuiiiiiem ft, v Ladrab ;t, v UJriji pri Ifaei :i, na Kozarsfab ft, tux Knczi l>, v Ljnbinju t�, na Livku 17, na Modrejeab tf, v Oblokab l>, v Podbrdu lo, v Podmelcu U>, v Poljubinju 4, v Hobedi�Lab �>, v Sedlu 11, na Slapn !>, v Smasteb 6, v Voteali V.I itd. � V naSem tirednfttvu je na razpolago natanten imenik vseb teh Irgoveev in obrtnikov, sploh vseb v bolskem, tolmin-skem, kanalskem, goriskem (za meslo in oko-lico), v ajdovskem, komenskem, v sezanskem okraju. Vsakdo si jib lahko oglcdaf da seprepriCa,kako podlo je neprestatio hiijskanje Obizzijevo. Da se inoramo pri vsem svojeni tuuln, kateri smo imeli z nabiranjem teh imen in drugih podatkov, katerili je na tiso^e (Ic t florid 1008!), Se le braniti pred obreko-vanji Cloveka, ki Se z me/niiem ni ganil y korist letoSnjih volitev in je celo svoj glas zavrgel, to je naravnost Skandal. Zaroka. � V sredo se je vrdita v fc>e-zani pri g. zupanu in dezelnem poslantn Ma-horciCu zaroka gospice Ksroline Sbuel-ceve iz Gorice z g. dr. Mibaelom Trudnom, odvetniskim kandidatom v Trstu, iz znane narodne trgovske hide trzaske. Mlademn pani na�e presr^ne fcastitke. � V sredo bodo pri-jatelji mlade neveste praznovalt v <�(�ri�t os-mino toga pompntbnega dne. Veliki dar. � Dobrotnik, ki dozdaj note �e biti tmenovan. punudil je �SIogi* 41)00 gld. v gotovimi ali pohi�tvo v Se vef-ji vrednosti � za namerarano obrt-no slbvensko $olo, ako dezelni zbor �e letos dovolt KHH) gld. ietne podpore. ka-korSno daje laSki Soli. � Hadovedni smo. kaj sklenejo na�i skrhni dezelni ofcetje. V nasom de^elnem zboru so pri�le letos v i*ezko oeeno necnvene razmere na na�ih srednjib �oltdi. Zadnja �S o e au je pri-obcila obSimo rezko interpelacijo ^lovenskih poslancev; danaSnja MSocau prina�a zopet poroftilo o novib korakih de^elnega zbora. Kdor more dobiti vSoco" v roke, naj pa-zljivo prefita omenjena poro^ila. Uspeh prvega semestra na gorteki gim-naziji in realki je naravnost v nebo tipyoc. Po natanCnib poizvedbab poslaneev se je dognalo. da je na realki padlo 1^8 dijakov do t>(i5, kar da 48� �, na gimnaziji jib je wmmmmmmmm^mmmmmmmm�mimmmM padlo 144 od 400. � Kako je mo^oee, da je padlo toUko dijakov. pojatnjuje mterpela-cija. katero so nasi poslanci stavili r sino-cinji seji. Kdor ima prifiko, naj jo tita r danaSmi ^oth rtai arednik je bil poobfatfCen od �U* riiev, ki Hre zunaj Gorice, naj pogleda r ngk imeno ioteki fcatatofr, da be videi, kako je to, da je padel sin Is latinifine, ko ni bi! ntk&r opomiojan in je rm-iej doheo znal, kakor trdi sam in njefovi stMtmii'i. In naie! je y katalogu tmo na beteni, da je dvojka y sprifahi kririfnAp ker iz ywN rnkw y katalogu je dijak zasbtlit 6�t .-g**nu-gend^. Ihh nai nrednik jje poiz*xlH od nekega dnnrega gotpoda, da je petololee h :edoY, zapisanib v katalogu, za^Iuti! thl �be-f r i e d i g e n d* � in *endar je dobil dvojko. Ako na*i dijaki padajo ita tak�* naane, tako ji� to gotovo z> vrtranw v*eb lYtiunrev v krivi* i. ki **� gofb na#t mtadtni. Miriisf* rski mUok ukaznje, da dijaki ttaj bo�to (w pofititice pn^ti iumUv in priprav, Toda znani prof. Vrba �e ne briga zat^ke ukuze. (>�L tfemeslRftfne yttfiUm* je uali^il dtjakom toliki* nfenja iz blazene unnMm*% da ga ne nrnrejo pr^rnagati, ako bi ?* i^ili no*1 in dan. Upra^iuto: AV$ m- tako apo%tu-jejo rninhter^ke nar�**lbe? In ak�* tfaj &* dijaki ftez p�^itnU-e tudi ^ena u*.'�, all je HaiiM>> ne marina ti^fi toliko v a/n't predrnet, <* ka-terini naj ne nafti dijaki tibijajo dan in nor?! - rpauio, da merodajni krogi �eref�ti� |h*-seiejo nine* in iNlpravijo tak�' ne?w^ne raz-mert� na naAib nretlnjili 3f�IaL Xab^tno mIoko igra gitr'^ki >.uUt\*k\ tO*rrien�* miaproti spU^nim pritoxbam proli ruzmertm nu na^ili Mretlnjib ^�tab. Ko jib je hint prof. Spinrii^ Atbat v flr^avi^in 't\*mu bitft j*� tigovurjatt ittn tut |i�>ti�a tk;�, zago-varjati Atbuite |�retirunoHti in tako .�kof \m* stavljati govorrttka ita la?., -� T*idi teto-. k*� ho �e niov^riMki in taski dezelni |*o�{aiffi .^o-gla.4110 uprli proti inklm m\n4^n^-mf pribitel je fft'orriere* na poinoe. ti.^iui, ki so zdaj v hiidih ^kripcib. V torek je priolffit ^tanf*k. ki je naravnost ziitontno zn^imenje, na ku-koftno stopnjo duAevne ^tepote ^o padli na.^i �(Iorrier4>vei*. fliije se, da Jlorrtere* ,se ima zabvaliti le poscbtto Kre^nemit slrtfajn, da ni Se bnje |uidel v ntlako* Zsat>o nam jef da za take cine se ima �tU>rriere* zabvaliti svojini zvezam 2 2idov*kimi Apeknfaiili, � ki se hoeejo prikupiti tbtim krogoni, proti ka-rerim so prito^be na|H>rjene. Ati je pa �t:or-Here* za to tukaj, da poniart 2id�>vskini korinttdovcetiv plezati p�> U**tvi neke mibnti, ki jt� Skodljtvu prebivaM%u id*eb nariidnt^ttj, to sodbo prepu^-atif> tUtim, ki ta ibt \mU pirajo in ga gtnotno in dnAeviH* vzdrznjeji^ Irredente ni! Tako govore tistukt je no^ejo videti, dasi itnajo vsak dan pritiko, preprii^ati se o njej. Toda re?*fnra. da v Avstriji itnamt� iz-l>orno organizovani) irredent�>vsko sdranko, ki uspesno in fttdovito prenteteno liebtje.� tern ni mogore dvoiniti nikomur. kdor m slep in glub za vse, kar se ginti v deielah. kjer pre-bivajo Ualijani. Irredentovei pa tmtt ne prikri-vajo sYojega obstanka. svitjib tezenj. $Yo]th dejanj! To nam dokazuje njibovo gfa>ifo ,Eeo delle Alpe tliulia* t.lMmevz JnUkih planin*), katero izdaje ^tlirroto tJanbafdi* v Trstu. Tiska se v )lihtmt na jako tetikem papirjit. da ga loze pit vee izti^ov nizpof i^ajo v zaprtib pismib. � V ttorici in v nalilt krajib $plob se nu ta naein razdeb okoli 3�n> izttsov tega lista. kakor trdi gor&kt tlopisnik v zadnjt stevi%i in ki se roga %\ kr. okraj-nemu glavarstvu. katero je z nekim popravkom v ^Hinnovamenlo" tnlilo, da tega Ksta ni v naSih krajilu � Tudi mi smo dobili jedno zadnjo stevilko tega lista. Ttt se z vsaktm Clankom propovetta smrtno sovrastvo tto Av-strije, a kako list pise a nasi vladarski bisi, to je naravnost grozno. List sam potrjuje, da kar je poslanei* Spin^ie govorit v drzavneni zboru o irredenti, je vse resni^no; se vee. da Spineie niti vsega se ne ve. da je doslej vide! se le prav malo uredentovskilt in revolueij-skih proglasov, ki s?o se razdeljevali ine*i ita- I � - - ..... J iijansko ljudstvo. ,Circolo Garibaldi* bo pa I � pravi � sam toliko uljud&i, da poslje I Spindte popolno zbirfco. � Ta list ima v I Gotici prav pridnega dopisnika, ki razkriva , z nekakim ponosom resnteo o sirefem se I irfedentov^bem gibanju med nasimi Italijani. 1 Pa porefejo. da irredente ni! Kaj vee o tern I listu bomo o priiiki Se goYortli, y kolikor nain I to doputta tiskovni zakon, dasi bi mi v boju I proti takioj b'stom morali imeti prostejso roko! I KMianJe y Bim. � Ufteraj je odSel iz Koruiiua v Him romarski vlak, ki je peljai I okoli 160 romarjev iz naSe dezele, da >rriere* je lutil potret*o, ponali^niti U trza^kega .Pie- J folo* -tn�^no adiadljiiko U je skrajno ne- [ >ramno, ker Ifalija bi hte ze davrio na bi.b. n, I �Ia ni tujrev, ki ji no^ijo denar. Koliko mi- j Itjonov iir zrtogijo romarji v Italijo in Kim, J a za zabvalo �lol�- neMlatie i�pazke in zbad- ljhke. Italija naj Ibi^a /abvali. da pap*! 4tamije v liinni, sU-vr bi pajki pre|Mriilii vte j iijene znatfienibi^ti in vrbu lega Ae zelod* e ( njenib \rf^ekrvnib miiov. Strela ublla kravo. VHalah j. I v torek ntrela nbita kravo j�h�-tniku Jo2efn I Fabijanti. IMarila je v Mrelovoil na zvo- j niku. kateri je |H�poinoma iinirila in raztr- gala, ker je bil p#� tm^vetu .imnlrdi mo?* uajM ijan le z dratom po zidu v zemijo. Pri J tleji je ^ugnila v *os**d�iji hlev in tibila onie- r njeno kravo. Take novi*��� v !i�e-�eru febni- varjn �o pae redke. Tudi v Sv. Krizn je !-trel�i tdiila na |n�v*eui euak nariit juntro v blevn blt/.ti /vonika. Tofa v febmmrjti. V torek pod iw I je mh*Ut gro/no grnieti in ulil ,%e je kratek I *UL Toda rv/ Brda priuruia je na KanaUko [ pr.na pravobra- velj: �Tiikaj se je (xtprla (�odrtt*uiea neke ( ?idov>ke prcHtajalnUe je^tvin, katen^ i^uV^ v I obtteni Mevilu ffbi^kujejo. /a!��>titt� ji% da na*i 1 Ijitdje tako radi [Mwlptrajo tujte in celo ziil;1. [ name^tfj) da bi *e ilrzati gesla ,Svoji k svojim I** j Na 7*9x1 namertivajo napraviti kosarsko J s�rfo. kajti fa.akaj imajo ob*lo vrbovja, katero I bi bbko |�oratnili za ilomafo kositrsko obrt. I 2ttpan*tvo ;.e je obrnilo na gtirisko trgovsko [ in obrtno zbnniu-** za piwlporo. Itadovedut I ?*ino na n�\�h prtisnje. Xoy brzojavnl amd. Mini^terstvo I je d�*vt�lt!o \ Iwitgn potl l*re*telom brzitjami j itrad. Tako se jtolagoma |�o|icdnjujejo na*e I pirtte tudi � prt-koriolmi brzojavno ttapravo, f kar je na^i deteli gtitovo velika korist. j Xa Trlclav vtKlita je doslej jako te- I /avna in nevarna |*�it. Znani bribnlazec g. j Fr. Julij Kwgy v TMti je pa baje nas*�l novi� I p�t. ki je miiop" lozja in brez nevantortt. I Ako je tt� reMiirmn bodo odslej hribola^ri j velik�� raje biwtili na Triglav. od koder je J razgbtl najkrastwjsi y Alpah. I V Orlejn so izkepali zopet celo vrsto [ krasmb plosf iz rimske dobe. Te pUisfe m> I liik* |�osYefene vse bogil Beienu. katervtuU [ so sezidali svetiMe na nnem kraju. kjer st�>ji j zil�:j IM^rna. ki je del l Igleja. � l*ri preko-I pavanjif zemlje naleleH ^o drogf>d na dva I sarkotaga, prvi iz kam**na. dntgi iz sviiua. j � Vse te starine prenesi* v sluvefi ogb'jski I nuizej. I Ka TolmJn&em zidajo ieto za UUmx J nova -olska poslopja. Tudi iett�s zacno zi-j dati dve in t�� za dvorazrednieo v VolCah to t za enorazrednico v I-ogu pott IVe�le!oiu. $troski j so prevdarjeni za prvo ^*S4 gld.. /.a dnigit I oiHUi gM. Xa^rti so na pogleti v ptsarni e. j kr. okrajneg;* $o!skega sveta v Tolminu. Oraz-\ h& teli del bo il. t. m. Ponudniki mora jo j pololiti 5*, varJehie. I Dreberjevo plvo. � Iz brittov nam j ptsWo: Gostilniearji in pivci pri nas so jako I zadovoljni. da narodtti goriski trgovee g. lavn K a v t i L je opnstil zalogo Steinfeldske pive, katere pii nas nihCe vet ni moral, ker le redko je bila cista in dobra. Prat je, to na] prodaja tisti znani Srpenfean kf naj bo pa cakal, da pridemo k njenro; naj prodaja svoje pivo in vino Jahonom, ker je on in ceia rod-bina tako zagrizen nasprotnik vsega, kar je slovensko. � Nasproli temu nas pa jako veseli. da g. Ivan KavciC ima zdaj zalogo Dreberjevfc pive, ki se je zadnjaJala pri nas jako priljubila- Sroji k svojim! Ik �aaniTf y. � Narava obela pri nas ftidovito zgodnjo pomlad; nekoji trawiki so zv tik6 xeleni, da bi se za silo goveda ze na iijth napasla. Zvoncki, marjetice in druge zgodnje rvetfjce � vie je v najlepiem cvetju, Imkor v sredi gorkih pomladnih dftij. Na ne� kern tukajftnjem vrtu je jablan ws v cvetnem krasn, Tukaj*nji vmnetwki in prihodnjostt pre-roki praviju, da zgftdnja pomlad ni slabo zna-menje, ker bode vsaj zgodnejte �setev in ze-Ik-v*; boij prakt'cni rnozje pa govore, da iz le ii.ut it** bo m> pravega kruha. "*udi boga �Kurenta* m lotos lu izltor-im ja�a�dili. a zahhog! � ne brez na-�Mkk�v! -�- l*r'*i vecerum *e je vozil na nm-|*tn vozirku -k�.zi vas iz *unj narejon .par* ktjar-rrt* z umetno vdelanim dolgim repom b r z zakrivijoniii�a - meiida kozjitna rozic-kotoa rta glati. Stan* zonae m so kar pre* krituvaU* prod to |�o*a*tJM. !*o dokoucattem v*por�*du ijesla je ink.! liudoiitulna roka par-klja po nt*ei v b'iziijo Aunio ,na Brdo*; dru-go jutro je pa priAla na lice nioslu n�ka slara Mu� a, |*>birajt�e Milia drva in se tako pre-*tra*i?�i. da je na v*i* pMege letela dotnov, imi*Ih\ �l� > wdela ztvoga � samlMtgnasga-\awj! Itndira. /'* ni* a jo* od vohkoga Alalia oltolola, in iv ji 1^ odjkfts jo i�koro nliitfe lNiginja � M�>Mita, � >�*^���ij�j m na im^tti zagrebli i^tttdim p*^ii*t in jo /andili i/ \m!i ii>1: ,N�i \-dani v*^ p^jMtui l^i^d*. hnlhrtttki, Ii 8*. Krlia. V innbdjo iH. pro-Mn�*a tni*'l*� f l^kaj^nje Hralrci �iniAlv� �v�j Mrti id^ni zbor. k�*ji w je prav mirtw� vrMI. V imIIknt m> kviiIJHit: prec. g. lv. K o d r is '/uf*iuk. kid pmLsedtiik: g. Tumal Mrevlje, potipr^NHlmk; g. iMdu^itelj lv. Zorn, Ma-gajmk* g. A. Valir |ki hmov natmstiuk; tajtitkutrt jt� izvoljen g. A. hpelt, v cMllnir im gg. S i��p a r in I� a s i c. <*UtaIiitfni dom #�� je pnstavil iz slarega pnnfora z*t fekaj lii% napn>j, a vewlarle je i�*t^l na wimMnem- frrni. lUm dai, da hi to mtadn Jimlim draftl-vii* >�� v prtbc��tnje ti%dtn V raziijabt. Onfalii Slovenija l"�irl Je v Trslu g. Ludovik Lumht. <. kr. �L4ji �arin-ki otirijal v Tr>lu. Ifil j#-duU-r rtMkdjub in znan v ^bvenskib krogih. IWmH mu r^utJH'a lahka! Osemdf^etlrtnSca bin H^kup Jf�>ip Jura] S t r o s s tu a y r ^k*ojo i^emdt-si^Mni^i. Vrc�^a telja vsakega zave'lw'ga re doljuba ub tej prtliki j<: paC. da bt ffetg oltranii v pit^ptb jugo - slwvanske hiviv **k nititig^ hi Xj. itrevzviSeiM^t! Itvrsten >loTar, ~~ h$*>\ je '.�. ��:Liiek iztrstitt-ga \V*4fi�v�^a slovarja. ki cdi.^ya na p�'t:h gi�*ti� ti^kuiith |H�tah h��sedno gradivn t*i b^nl�* najada (b<^*tiija) do ob. � Vsak se$lek >tane ."Vii kr. lzhaja v �KatoliSki tsskanii" v Ljubljani. Nova ttMla. Naiu'-n�k 1 iin!-U'r>*vt� je Mtm.ans da >? snieta t;|H�raLljati za pouk ,Soven!. rfotil dr. Sket, zalozih knjigoliskariia dru2lM> sv. Moliorja v (Vkivvu. in |ia .(Slavne �d>!ike zeniey^kega povisja*. zalozil Ig. pi. Kl�>ininavr v Ljubljant. in sir-er prva za sretlnje ^o!�% kjer ?e ponfuje sloven^cina. dmga }ia 7ji ljudske in m�^an>k�- Suie s sloveitskim fM.ffKnim jezikoni. Xoto gasilno druStvo osnovalo se je v Leskovcu pri KrSkem. To bode obeini v korist in je zategadelj vrodno obeno pohvale. \oto gasHiie dmifil�� se je ustano-vilo v KapH vasi v kamnlskem okraju, ki bode delovalo tudi v biiznji okoliei. Osnovalni odbor je ie predlozil pravila v potrjenje. Koto bralno drustvo �e snuje v Haj-dini pri Ptuju. Do zdaj se je oglasilo ze okolu 30 danov. Osnovalni odbor izdela pravila in jili predlozi v potrjenje. fcdravBtveno stanje. Hripa je razsirjena tudi v raznih obainah novome^ega okraja. Zbolelo je vsega skupaj 109 o-eb, mod tend jib je fi umrlo, ostali pa so vgi ozdraveli. Na eeljskl trlmnaxyi je lotos :U�5 utencev in �rer 3Ii8 sloveiiskib in 1^7 nem-^kib (oziroma za Nentco so gpoznajodib). Na maribor&ki gimnazijt je IttMl utenccv in sieer igtavil g. Filip Supancio, nature* nekaj nad tiH.UMi Kid., tako da tti dvotna, da prov/amo on delo. BohtlMco in podporno druM vo pomae-tilh In zasobnlb uradnlkov za KranjHko bo iinelo v solHito duo 17, (ebruvurja |SU|. oh H, nri zverer v spodtiji sohi HKainnioa* iiove* kretui* na Karlovski ,oiili obrni /bor, Na tluovnoiii rodu jo mod drtigim volilov driiMvotti*ga vodstva in puwvotovanjo in ukro-paujo ii pro!j na so von i. Raznoterosti. Stat 1st Ika loei'nth zakonov. Njijno-voJsji franeufika statiska o locenih zakonih podaje za primorjauje tudi stevilke iz drugih drzav. Na KMNH) zakonov pride locitev: Na Irskem ! 'i. na Franooskom % na Angleskem i:{, na lUiskem li� na ^kotskeut i2, na Norvoskom ^S, v Italiji -2K m\ Avstro-Ogr-skein il, v ltelgiji 51. na ^vedskein 65. na Pmskoni 1-18, na Sanksonskem iB2. na Dan-skem ;J75, v fiviri l#i. v Hamburgu 5itl. Skopuhova smrt, � V Koiiigstetteiiu na (t�r. Avstrijskem je zivol bogat posestnik Leop. Schreiber, ki je bil vedno v strabu, da bi ne obubozal in moral pi-osja^ii. Iz strabu pred tatovi nosil je vedno vse svoje irnetje Str. 3. ! s seboj. Njegova rodbina je mnogo trpela vsled take skoposti njegove. Konecno pa se i je moz v blaznosti obe^il v sbrambi, katero so naSli natla�eno polno slanine in prekaje-nega mesa. V iepih imel je za 15.000 gld. vrednostnih papirjev, za 10.000 gld. hranilnih knjizlc in dragocenostij velike vrednosti. Koto pasko je izumil neki bivSi fran� coski pomorski castnik, katera prekosi baje vse dosedanje puske. Za tak izum mu dlo-veski rod pa* ni dolzan hvale! rtiuilJfM eksekutar. � V Berolimi obesil se je te dni premozen eksekutor. Upra-vo lalosten je nagib temu samomoru, Rubiti je imel pri neki ubogt udovi, ki ima 7 otrok. lieva ga je kieee prosila, na,| ji ne odneae se poslednjih bornih stvary, in res ni bilo mnogo ver v siromalnem atanovanju. Mobu se je usmilUa in porocal je, da bi nttofton bila brezu�pe^na, StMliWe |m je moralo na kak nadin izvedeti, da Je moz i� usmib'enja prelomil svojo dolzno*t m je poilalo nadzor-uika, ki je res tmftoi nekoliko hornega po� bt^tva, katero bi �e bilo moralo zarubili. V strabu, da izgubi sluzho in svojo cast, obesil se je usmiljem eksekutor v podstresju svoje-ga stanovanja. Dobro njegovo sice jo bilo torej krivo lalostne smrii. Maoka Je rnziiieH�rila In umorlln nekega 10-lottioga docka v Herolinu, Ns no-kom nkladi^u lemi zabavtdi so so tdroei n torn, da so drazili veliko macko: drezali so jo s palicami in metali kamoiyo nain'o, Kar nakrut sko^i razkacoita macka na jodiit�gu doi^kov, ga jame grixti v obrax tako, da *a jo kouiaj odlrgali od ubozoga dorka, Docok so je zgrtidil na (la vox �>krvavlj��n; pronoHli so ga liilm v holirieo, kjor je knuilti potom tudi mi rl, Praznikl ra/l^nlh namdov. � &fo-vilolotnih doltivuikov /m\Pa za iiDtnmjo Husko 211 dnij, mod torn ko ima Kanadu ^70, | J^kotsko 47�i, AngleAko ^78, Porlugalsko ^811, Uusko'Poljsko ^88, $pattsko ^.Ml, Avnlrija in pokrajiue oh Kaltisketn morju iU5, llalija i!!>N, | Havarsko, Helgija in Ltiksinibursko :1(MI, voj. | vmlinje SaksonskeHOI, Kraljevina Saksonska, I ntska Finlandija in Francosko 'M)$% Virtott-bersko, ^vira, Danimarka in Norvesko 303, fcvedsko :MK1, l*rusko in Irsko :105, Zdmzenc drzave v sevemi Ameriki t\M\ in llolandsko MM lot nib delavnikov. NajvoC delavnikov v letu ima Ogi'rsko M2. Najvecja fot4�gratiJa na svetu jo bila na razstavi v Umdonu leta 188<*>. l'ro(lslavljala jo pumoivko mesto Sydney in okolico v Av-straliji tor je bila (1111. dolga. AH zvedeni Amerikanci priskrl>eli so si o Kolumbovi raz-stavi se v��cjo fotogralijo. A'i najvecjo foto-gralljo dovrsil je Colograf Fijassetzki, kb;ra je 160 in. dolga. .Sestnvljena je iz veC posa-meznih fotograflj, ter nam predocuje ottstran-sko ka*piske zetezni^ke progo od Kaspiskega morja do Satnarkad. Najvecji tolograficni stroj nahaja se sedaj v Dubinin. S tfMii aparatoni naslikajo cloveka v naravni velikosti. Steklena pio&a meri 1*(> m. Trojni umor in sainomor. Kinet Alek-saiuler Hizo v Tiikii na Ogerskem je Xtvel f.c nekaj casa locen od svoje zene, ker se nista mogla sporazumeti. 2ena njegova je Sla v ^luzbo k nekomu vecjemu posestniku. Nokega duo pa pride moi in jo pregovarja, naj bi sla t itjim domu. C!na je odgovorila, da ne pojde. Moza zgrabi jeza in jo ustreli. Ker je umirajoca tena klicala na ponioc, sta pritekla posestnik in njegova zona, ali on je tudi oba ustrelit, potem pa Se sebe skoz usta. Dra^a ura. - Nekje na Ceskem so nodavno prodali uro iz prejAnjega stoletja. Kupil jo je nekdo za pet goldinarjev. Ta jo je prodal za veo stotakov nekemu Dunajcanu, I od katerega jo je kupil baron HotSild.za 8.(KK) gld. ZloMn norea. � V neki hisi v Ma- dridu je bil za vratarja France Villacanos Campos, kateri je bil bozjasten in besnel, I kadar ga je prijela bozjast. Nekega veCera I priteCe v nasproti stojeco hiso civilnega guvcr- I nerja zena tega vratarja, proseC pomoCi, ker Str� 4, je njen moi nabil dvocevko in eaka v vezi, trdeC-t dauslreli prvega cloveka, ki pride mimo. Deset polieistov so poslali, da so strazili hiso, in niso nobencga pnsf Hi notri, tudi vratarjeve gene ne. A ker se je baia, da ubije moi osemnajsUetno hCer v liisi, smukniia je skozi gostilno v bi5i notri in prisla na stopnice, ki vodijo v prvo nadstropje. Besni moz je pa od zadaj ustrelil za njo in je bila takoj mrtva. Zdaj so bili vsi Ijadje po konci. Policija je klicala Ijudem, naj ne hodijo doli, da jib besm vratar ne poatr&N. 65 letni sodnijski predsedntk, bivajoc v isti ni*% je pa vzlie tenia prihitel doli v vezo, da pomiri blasnega mota, ker je navadno imel velik upliv nanj. Norec je pa ludi njega ustrelil. Zdaj je policija planila v veto, predno je mogel zopet nablti pulko, ali jel jib je nabijati � pttftknim kopitom. Le z veHko tetavo so ga zvezali in odvedli v bobiisnieo. Zgodnja ?ellk* no*. Ldos bode veiika noc izredno zgodaj, namree fce 25. marca, to je samo za tri dni pozneje, kakor more splob biti, Po dolocilih nieejskega koncilija fine pasti namree veiika noft najbolj zgodaj na 2*. dan marca, ako je dne gl, marca polna luna in je ta dan sobota, V nasem stoletjn je bilo to saroo jedenkrat 1. ININ. in se pof?ovi zopet So le 1. 1070. 0 Htarontl Hfdanjlh evrop*k!h via-darjev. Poleg papeza Leva XIII., kteremu je te Hf Jet, je sedaj v Kvropi najstarti vladar midvojvoda Luksenburski, kteri se je pnrodil Si. jutija 1. IK J 7. in kteri je sedaj 7fi let ntar, Leto mlnj&i sta kralj danski in rmdvoj-voda Salisen-VVeirnar. 7i let Htara sta l>ri-lansku kroljini in nadvojvoda Meklenburg-Strelitz. Tein *ra 70 let Btartrn vladarjem jib riedi II, kteri ho rez (iO let atari, potent pride jo 5 cez 50; poteni II, kteri He tiabajujo w�l 10. in 50. letoni svojega zivljenja, � nied HO, in 40M in dvajsel med 20. in !W>. Trye najmlajsi vladnrji so: 17 letni kralj srbnki Aleksander, 13 letna nizozernska kraljica in 7J/S letni spanski kralj Alfonz XIII.. Izraed teh je pricela vladati najprvo britatiska kralj ica in sicer ze SO. jttnija 1. 1HIJ7, torej vla-da ze 56V? let. Vo\m\ pride naft presvelli cesar, kteri vlada to 45 let. Postni proniet eTropsklh driar leta 181>0. Po poSti poslalo se je 1. I W.H. v Ev-ropi: pisem in dopisnic 6Xt�6,OH.77:i, blaj?a naposkus in tiskovin L.173,007.03!), Casopisov 2.429,407.5i9 kosov. Kar se tiCe Stevila raz-poslanib reCij, stoji na prvi vrsti Nem&ko s 3.035 miujoni, Veiika Brilanija z 2.745 mil., Francosko s 1.500 mil., Avstrija s 701 mil., Italija s 408 mil, Kusko s M)2 mil., Belgija s 3U0 mil., ()j?crsko z 24K mil., �vi-carsko z 2S0 mil., Nizozemsko z L13 mil., Spansko s 180 mil., Svedsko s 130 mil., Dansko s 113 mil., a na zadnji vrsti stoji Bulgarya in Rumelija z 8 mil. Na AngteSkem pride na vsakega prebivalca 53, na Svicarskem 35, na NemSkem 3L, v Belgjjt L5, v Avstriji 22, na tYancozkem 17, na ^vedskem 14, na Ogerskem 8, v Italiji 7, na Ruskem L pismi v letu. Omenjeno razpo^iljanje oskrbuje v 101.011 poStnih uradih 524.531 oseb. Dohod-ki v evropskih poStnih in telegraftfnib uradih sknpaj znaSajo 489,380.000 gld., stroSki 436 milijonov gld. KaJ se da tsc narediti iz dloreka? Prirodoznanski muzej v Vagingtonu ka2e, da so iz Cloveka 151 funtov tezkega napravili in v steklenice spravili sledeCe ix-Ci: v veliki steklenici je 96 funtov vode, v drugi stekleni pu^ici je 3 fonte kemiCno ciste beljakovine. nadalje je deset funtov teika plofca lima, v jedni steklenici je 34 in pol funta ofciSfene tolSCe in iz kosti so naredili 8 in pol funtov fosfornokislega apna in font oglenCevo kislega apna. Sladorja, Skroba, florkalci in kubinjske soli dbbili so po 1 ftint is mrliea. Drugje v tern muzeji so pa razstavljene kemiene se-stavine, iz katerih je elovek. Edizon. Amerikanske^a iznmiteQa Edi-zona slednje leto stane njegova delavnica 200.000 dolarjev. Dobil je ze patente za 400 iznajdb. Premozenja ima nad 3 miujone dolarjev. Zivi jako zmemo, le kadi mofrno. V favnost se ne sili. Sedaj je na ohe nied ze gmn, ali dob njegov je bister. On je redno nenavadno iwa-ljiv. Od swrtt Tiritala. V kraja Staraja Hns na Ruskem uroria je mlada grofica Irena Safiti. IliSxit zdravnik pa ni doToiil pogreba. ker je dvomil, da M res bila. mitre. Clakali so H dnrj, potem pa 50 posvani zdravniki izrekll da je res rnrtva. IIi�ni zdravnik pa je dosegel, da se je poL&ka!o se 3 dni, potent pa se je vr^il popeb. Ko so hotel! pojfrezniti fcrsto w jamo, ^ili so iz nje zdibijeje, vzdigni*i so pokro? in na^B grotteo zivo; v kratkem je popolnoiria ozdraweki in ntegne ie dolgo ziveti, ker > jako uib*la in krepke namve. Srrea v tojlnl. f&rfo MtMrn. iwkmt jtiini Tirokr, slttzil je v p#>lkn **~�it*kih {oveev in doftpel do stopitje po�Wa�lfi*k3T U* je r>-tovodje. S ci^arftkFm dovoljenj�*fl's mt'iyAl je in vstopil je v perzijsko tajpka, kjer je ze pred ftasom postal general. Te reIo jftHlaliVe. ObfinKtvo je j�o pred^tavi bib bs�* wteto iz glwlali$ea. Igralci so n^tli v^o �v / Van* )>f�l�ta&u! i^R oMrSil^ |iij*mi�'t, !rf ��� F'*�kl��nr ^x.jrnerutnin�. II�*it*'!j: Irt najl�*lj znJtm-m; |�ozn.t*? K... Ko,. . Koko. .� N�v. fc v�m, povpjf LVcner: �Kok0�lrilj*. � Velik�> ar. K�i in** v�nln�� |�ra�a5, kf*lik�t-]�� ura! Mart hi enkrat -i sim kit}t3 ur��f* ,E, 'lr.�*ri, jaz sen* raUit v �VMj�>m zivlj^ryu i*4 vcr ur, kaktir si jil; ti U* \'uWV.* ,Ni nioirmV, kakn?* �ViS. � Jaz vsaki ilan v-^ai �lH�n*tih t�r,^tm. n.�; nit (lovejo. kolik>� jt* ur.t!* * * Nekaj nenavaiinih na>|i>v�v n.i |iL-iis^: Naj i>rejin*� Jsicpz Hh'ijjuj, korporal ��ri tbtilt vnj;ikth. ki im.yu z*�tt�n*� .Ab5L^*>* v Tr?lu. I'rSa Porakaj v itorit'i n.i ,i>!ai*ti za k<�am)'. Na �w.��ia Oamijana Hakarja l�i�Mlajalra na vaU'l v I4ubljani-(Kor st� xiv ve jurav za na>Iov� k^ -t*^ t>t�m�� na p�>$ii, tlokler ne l�> k�l�> \w\kt\ \�> nj^nv.' Oi-e: ,tVma >t* |>a toliko *!er*?�?* SinPek: ^Mati m me te|tli. |�a m> r�kti�tii nw ne veljamv 0�?e: wPrav s?�� imelL" $tn?ek: �Pa s�> tmli reklu ib bottom tak ma-lopridnez, kakor �ce." * * � Potokar: ,Skrt�i me. kako ravim ta Se*H polif vina Uoli?* Zalokar: %Kilo te >Hi, �k� jm m�ra> ixiiiti?" Pot �kar: .Zitravnik mi je rekeU �U moroiu zmirom vetx \ina |>iti nep> java. I�anes sent |nt te i eS poliCev piva izptli torej muram vina le>t {.m^i^v*. Izdajatelj in odg. uredmk And. Gabr^*>ek Tiska �Gori�ka tiskarna* A. (tabr^ek. Stv. 5. Za kmetevfllce in vrtnarje Yet sto kg.glavu semenske cebulice, ktera v vsaki zenilji in vsakem podneblju prav veiika zraste, ne �koduje ji mraz ne surX in se sadi in obdemje prav prosto, enako resnu. Fro-dajakg. 3*i0-450 glavie. Kdor naroLi 10. kg., dobi po 35. kr. Nadalje sazprodaja na debelo domaLe prklelke, in sieer: kot lino namimo oljka-to olje, vino, prav izvr^tni tropinovee in vinski je�ib po zmernih etmah. Za izvrpnost jamei. Alojjfcij BrMm graj^einiki e^krbnik iHibrtivtitk, Daliu. Franjo Jakil tovarna koz v Rupi p. Miren in zaloga tiwi,ja v fforwi ItaMel #t. (K Noviue Fniiit% w\y.M*li mojater, Um mv�#ji� delavnini v Ozki nliei (Xt* S$tretta) v IJorie >I<>M;ijskuji rttjakoni. 4tiiirf�l T'lL-il *�V4�ur tt-nja Y Hufrt. ima Ai.ii�iif j �f��i^n, ^^j^ pro�ktjaImro v ffcwi na Itv^m voyltt � Kornja v Uo4}�<��k*> ultro, r.�rij� iu p<^!f-taP# viM-h vrit |*r��kja p^ zimrtoh �.j�4h. ktuk<* drug* iff�tr**bytw �a /n^a/if. I i Vl ifl--"**^n^r f ^��i*�V!*kt nlt*'i it- f* !*iPfi na- ravn*t l>n�*ko v>n�*. Frane Bpiihei V <*2tkf Uilft 4t H V fios'M't. p*nlplaf**t k*n�t*4. <-p! �h v*a j/f�*'�ak*�%F->?iE�'jrati*ftja ?*r razrttfc* irtH*l�+ m �>��* ffrl�w"'*� Za *V*I;sf/-. pL. -fl.^a na *ir�l�ft'� m im �**�* bft*.. Ivan K ja krrruar �AlU-ttftt* .'oirf'jt v uly-f. 3i�f-r<*Kir to�?i tiMitna/a 4�na u� �;*rt- j-rav ztuef!t'% Anton ObidK* *V*^ar v S�mt*ns$kt uSi**� it. $, *�� j'.r�r|wrr,n*a St�>. iortt�'�>m % m^tu t� �4m!m'� za l'iaK�4^�fna BartWtU> Ivan Kavlir vete*rle^ na k^rnu ti�� zalrrjtti. iHrtjerjrv/A 5-'wa r*>r itfa. ni*�* z vhitini v lt�'ft�*t *!�ji v Mojih *ai*>im<*ah vetSsitt tut tzHr*> v�*ak*�- vrstaa �lt>ma?a ^ina brla in ^nta i�*tiri|anKkai trr brla *Mmafin-ka- Pt�arni*'a s# natiaia v Ma^tratat ulxu Prf-t^ja na J*b?I�. Anton Fon v Serueniski uL:ciuntpr*>-da]a!nk*e vsak**r>1fiifa kt�>-bak^v in k�p ter *r�wil-nk dobra ia naravna vina. ^pomtnjajte se u v^akt priliki. ^ol^ke deee v .J^toginih^ nCnih zavottth. Anton Komi Irjfuf** p��l**if i?�**itln** ,prt zlaffits !*�*� f�i5 i^at �fMr��> v (�<^poimkt uttf l prtHlaja razno lon<*ar*ko i�>ttr\k� !��!�� in ^U'kl**U(� t'iakfo, r**t�* tn%kUfU?5jn* \ �4na, r*�t*� tn n.�|Tavlja *�W\uy! za zr�*ala in |�**�fcf�ii�*� Peter Birna y��-!ilnti'at pn v^hki �*�*t- �4"'� |.rtf*n** a ��!� >�b*'iit�Uu izbftrna �!� >:h.� *a w�a. v***l-n�� *!�bt-- -\*'i�� piv��. �!**-m**i� kuhin^o; f�^tr��lba hw'tta. Ivan Pt^fnko *rH!rlr-' * \iu��m ;�a �b*-brbi * Vrtni utt�t .�. � t|H�bv i|*nt*k**ir� *rU aa *b"�n*�i prtniaj� n*4 a�i ti-tr*�% |�� hajntsjth ****n�h pmtna b**^ �n �'�� ��na, tn *�w^r: *ipa* *ka. farlan-��ka. Zajf��?a%!^* �l'ibrth l>ri�tn� hUp*. b*."!!�� p� -strt'ilM* in nizk�* �*en*. Ant. JeretK It **l�k�� v.�;a^.i.'<� > �5*> r?d jU'. da a v^ irHke. ki >P* aj*> v ^�Uk�. in pt-^aruiik� rai�** k��ii papir. I*vrr�a, svm'nik**, knjtiwv. kn^^y za api-**^Anj*>. it*k FVanke tn n-aak** �z *!�.�-br*va |*apir;a iz-W'a;^ v *t.�,t .Ma.nu'K 11a kar *�� *U*n-'i ir'3'^-.'v*, 5* P1*" %�'!�n�* ��|�*t2,irja. Martin Poveri^ eiviim in vt�ja>ki kn�;af v **�nv}. pri|H>fi�*a sv�yt. �^� kk*> zaWgn blsjra 2a \>*�-kakor ttfc!� v.j?.%vih oblek� lU^c: �r*;c�\ �po4nje bla. C-^. zavratajir*". ctvSne, \o-jaSke in ura-IniJie i>vrat> mke, �ablje z vn� itpravn zlate in srebente zvez4e ��ratka: %*e. kar je p�� :xvbo� ti. p>>p��4�� v>a ke�ra �*!ana. Obleke po na r�H*Uih izJelu^e b>'tm m ;-�� SJEks t*eni Priloga k 5. �t. "Primorca" DopisI V Brjali, 11. febr. � Kaj je na Br-Joh, kaj so Brje* � Kedor je unel to east | da je te na5e Ijuhe Brejce obtskal all poho-dil, gotovo je sam pri sebi reksk #Brejej so dobri Ijmlje!- � Ta rod je namree bolj ma--l^l� ztta/aja, mime krvi; qiloh so Brejei fom^rvativei Kaj pa miarao v eastHi na*i brejski n��-tini'f Imamo pravila nekedaiijoifa bralnejra tlmttva ^loge*. kater> je pa v*ded neo-z*u\ivljivt? botauii nmrio. S tt�m se tedaj m* rnoreiuo pretty potia%ati, - Imamo tutli pet pi'-pic in *�*�t v*e na enem komii. kjer jo nauirrt w? promote. V Mi pro*tnrih so fcaka vazoa r**�v all ukiwn, ki volja potem ., 7,i tMi v.^er. UrhJM imamo tudi te|*e JMili. Kaj nam! Saj f�tiSvw-arri ntitiajod��vsake va*ie�*U|m*poti! O-rkev in *&iali*�la in �orkev .** na Brjah itt- itjt-ituti. >>'a ne p*#zna eerkir v svoji otrfmi. V t�-m ��zim *im� /apkiiti pod Bittern-l**ry. Saj pa i�* toi/�: iV kohVkaj �tiipi$. pride; % vni ui'tM ah ��*� niiiKitali tjjakaj; kaj tit ��am! � *� /li*^t f�* ��ddatji'iiiMi Mutki vefkrat | la- �.����'��}*� bi4i ** |tfat�'ifi t-a�ai |nedre;Mli * | -v, i^itjmtfiw*** f-r laki� umrjeju, kaj to hum! ; |Wi-.�- kid��: ,Zakaj si pa he ntptavite pirfr-'bor **tkv*-0 >a� iii id* ma Mki* majbna m; ft A* *ir*mu-ru'-* T�*ta takaj: da*irav-tut -k*rv v*� 'y � A i^-itm /', da �* prav Iahk�* *-a/'t;ra*i tit �>�*���!?��� [-.ud-S'* /ap�hiU! Tora tuk<* ftaj Ms n�- Ul*> fU&\ U-ua^- r.a-rw'*!;H *�*�� j*** ^-"-t: #VVi ya n**yu, m!*4!! /a %.�.*'*. da di--v?.n i-;� /a^*'!?�:itt tiaim'tt! V-i. na-li-JM [.�f*�.rit \�-�*�: ^-*>t;t�* pa �. /. ^upitik H.l�'if.L� t-Lu U :�* /.� ��-�*. I^kii*- iii Mw"?' \�i|, /up*;an*v\ L�k�� *�!�-'. iiuiM I** > l*>;5 �!*�'-I�?r� *?van tf�>'�A� * -v�*4<"i� tipIivii'M/i* *!a; ki.-pko na -tram! r.sdMWtln��*V*' in pa?!;H�^?:#s -iij.� .ii^ n da-Ltu prna/t��> ?**^h*-iij*-. a � >r /a!*-.*�n�* rr-i-ivi*. da f* >'\*�ju*\t >u f'*�ia!*;.*'vaii -u-at *. ^. Fra?i�a Pip an a. vrkana \ Ja/�-r^*-h. l�a ;�� bil* ita^a lal**-S r�'�K'#-na. >tu�* |-w4a?ali v dan |w^r*-t?a: da>i jf bi-i jak� -laha pot. %^-ihiar im* jr bii�� v�-!'iM� ^*-!�>pan:ls ?,n jx-yrt'bii. Saj tti -i!*�� laii ttidi �)�^n;, �'^ i�f*n^-!hu�* jt;i Msurc'^a ?*--|Hw!a �!*.t.r�'?�- :n S;�l�-*z*-i* d�* t*a^-. k.'d�kn- nam j�- �s�a^i�\a- -k*�^� *ri It-la k<4 kapia'a. r��-rbii�i ]�� f-r. p*-t-k*-!u^ ?\*\m j*r?J>ib*!�'ji: kadar >* >'*> m !**�*>. *�ii 1**4. y^-i^^ii ?ii mafijkali*. liu'-i ;�- s/lw-roi -!*&� !;a?/'k-,i��> t.��r.fti: nj�-p.^ ?�i^�r ^ KI kr>j?nvii^ �o ih^ed^ *j**VMniiktrt*.*. k.iSr** ^ **ZT**k*l hUp-mn v dai� |Hijr�ki: .Hi', s ?!ati d^i^i. kat*. ra n-i mi*-*a >*'Vra/nfka*. S tu>^i!a -. f*br. t^ '. pn*t;U na hr.bvkn. i�a k*�-ri ;�s > >t^ut-viik�-sra |H�-;a i�k*� l�.p rarylrd, S v j��?n?h i�?di ���� N�!iio f-zirali rui �.vrk\i�-o. pri koji taka tnip!�� !�:�tf.-^a ^ Pipana trol^nb* *�isp4�lr�\e. � \V*'ni ifir m }.�*�] Tijrpivi Ik Podm^lea, 13ufebr. � Kev Vam nobeno bolj *\-ajeno pero nofie od nas m� j pisats, naj Vam pa jaz po svoje nekaj sporo^im. V mesecu jannvarju 1. !. sti zborovali nasi dve draStvi, namretf dne 21. jan. t 1. .Km e Li j ska CiLalniea*, a dne ^8 1 ,Slo-vensko pottti^no dniStvo Zavednost za ba�ko dolino*. V <$eh dmSlvih sta se potrdila stara odbora. (Odbor tZavetlnosti" se fte ni iircnlil). I*ri Eborovanju �Zav^lnosti** �- | rekla si* ji� mod dnigim nezaupuira no-vomu ministorstvu, ?. ozirom na to, da v iijini tiisiut) za^topani JngosU�vant in spUdi ih� Slovani (Poljakt v^ iu� CiiUjo slnvanski). nmrvi�c da *�h1i� v njem naAi imjlmj^i na* spintniki, ki nikakor m� ka^jo d*d*n� \aljis da bi si* na^t* iiarodno-pnHti^m* t�*^nj<� v dultti ravnopravtiu^i tin-uiril�'. | I >ruMvo utidaljc $ I n b o k o o b * a I n j e j p o stop a n j �� jr r o f a Jl o h �� n wart a, I Ki j�� pripoino}.'!*) ticm^kim libi�raln�m do E vladia^a knmla. On in n j t* ^ " v i � o m i %-Ijniiki in* xashiiiijo iia^i^a xn-i upanja. lb'iintvo ixrcku it v 7, a u p n i r o \srin tiniiu >lM\�'ii**kiiu poxlatM'tiii, ki so St* ostall v H*� It i*n w art o w � m la born, Na-spn>tno pa i/r�'ka tut jt it|�lt>jo /.abvalo j it /attpaitji' 1/^topt \ 4iiii jf^r, p o* "lain ��m. /ladi pa *�� �-, y. dr. Uri'iror-� 11 ii in prrbtiitrortidut'ttui %*\ ^nd'u Altrtdti (loroit i n i j ii. lininho j*- .�"�?. ! Iloliiti �iim� itidavno /a na-i* jako /a* j vo/lin** \a^k�* Mhii� jako pt.ft. ki�- -v. tihu���. ! V-i va-ians prijatflji �ht�iu mtobrtijfjo t<� im\o napravit. Man] >r��iN*ii bode j nit'iida ..vimIovinIov odt><�r\ Va-iani si� za- J dnvnlju;i'jo s tt'-m. iU -��� naprau velik vml- I irak. Tudi dobit*. bo!;*� nrkaj. sm^i ni�\ Saj | nam \�*d�* n*s pi>iuatiiki!r�k. B�v na*< varuj } p�^ara! Pa V prihodnjir hi*. iN� u�' vr- ! ,�fr v k*�*. V' nrt'tlmk! -"iii. j % di^rb*. na p�j� �Inii o. iP u s I n �� |bnrk�� v dcxtdni hi^i nasi*!| ! (in�)uid iin-iinik! Mi na di'**ii ^ivimo par vm� j �ini^%u,��. iw^i� Vi � uit'.du. ki *�� vmliio n^a- ! hjat�* pa-fa. o katiTiin na di^�!i kinalu nv i biH|i'tu�t niroa vi*i% v�*�b!i. ako bi nas mar- I -ska. in- >pomtitjah> nanj. * ij pa nas ?*p*>- | m*sija na pust? Ako in* posti amo kolrdar I in pndiko, ki sla\i pu**ta A�* v�h1iio v v*>t�� �v�*tisikov. -pomiujajo na> v s��Ii�*i% kat^rih |w�pi*.�� Inri-mo v na^ib fasopi^th o pust nib mask�radalt * ra/.nili mt-tih. V* koiiko na- taki }M�pisi zauiniajo, iw� znal bi Vam jm�v� - da*i. in *aj tudi bva tn�ba ni. Vsi� drujjraCt* tia- zanintajo l�irk�* prsivp pnstm* burk�\ kat^n1 sk y^anjajo v d?vj-liu nasi bisi v lio- ri�-i. Ptnocila iz dt^cluib zlwn�v so kaj za- nitiiivo in xtf.no IhtjIo za na^ dcZctan**. Da nv Mvjpni k takim tudi porof-ila iz na^^ti d�'Zt.*lmva zlmra ^'orisk*^a, - kilo mi zameri'r Pi biU kotnaj ctiaki bor*�j uoitoljski pla^i!!" Bum, to j�� piistna burka! 7,n dain>< tiovolj, kajti uami*nil so uiseiii j drtijji^a Vam pisati, jiospod nrodnik, kakor napri�>ifi Va<� da priohrilo dubVuo poroHlo v |H.�litiin obsi^iK Nasa >ktb pa bode, poby- niti tnu masko raz obraz. Boir! Vas Mvoliiposi�slnik". IWtnr, Bk sviiaua. St rah in groza mora biti vsiki�r'a elnn*ka. kaleri \\* koliekaj pri*iiii�ljiije. k^dar se s)HUiiui, \ kaki uevur* nodi prod oKtijem in po/anuu ho veduo vso naso va*i tukaj v hribih. V \ara, Prapetno, pi��ini� in Ponikve so vsi� bise, izjentii dttli�t\tiiini�r, !*� s skimo pokrite. Kaka nevarno>t pr�*d o^tijom pn?ti posobno v tH>Ictiiem ftisu, ko .se veokrat na nebii zbira t%rna toipa obiakov, iz katorib neprestano Svijraj<� t'b'ktriem* kai'-e? Takrat se vsakemu pretresa sn-e in mozek, skl�'pajof roko proti nebeMHii. P�>-�bm>. ke�Iar se m-vibta pridrvi tod fez {h� no^i. kar se tukaj prav pojrosto jmdi, precujejo Ijudje v najvefjem si rah w, )i�� da bi si upali zati^niti orosa, Ceprav so trudtii od dela, kajti bati se je vsak Ironutok strasne kataslrofe, da bi eioktriona iskra svi-gnila v slamnato ytrebo in pot em, tforje! v tronutku bila bi cela vas rudoee jozero in kodor bi tnlno spal., jrotovo bi se ne mojjol reSiti. Pomislito! kaj bi biki poCeti v takcm slueajtK ko nima iinbena teh ob(?in niti naj-manjSega Kasiinejra orotlja, ne one brizKalniee, ne drnzega.�Vo rsehdru/ih krajib napravljajo prepotrebna ^rasihta druStva, a tukaj pri nas, kjor je veliko bolj ncvarno, nego tarn, kjer so liiSe z opeko krite, se nihCe ne zmeni za i kaj tarega: So toliko ne, da bi f?e v vsakej Nieesar ne re.'fcm o tej stvari, ker ni- j Cisar bl ne raogel dodati terau, kar se je 2e Usockrat zatrjevaio nasproti oblastim intezfco bi bilo najti izraze, ki bi slvar bolje oznaeiii, kakor Le navedem sam gofi faktnna. J Covortl bodem raje o strasanski duSni in tu4i fiziftri skodi, ki jo trpi nasa raladina. ker je prisiljena ncffi se v tujem jeziku, in o veiikih in nikakor opraviecnih *exavah, ki ss jej delajo. Golovo je v?akdo nas strahoma opazil, da povrSje omike pri nasi mUdini se niiaod due do dne; da mladina je mlacna,dasejej ne ljubi utiti, 3;.1H89 90 . 2) .1884/85 . 47;. 1890 91 , 2 Ce se tudi jemlje v poStev, da se v te-kn let, kar je naravno* mora izgubiti mnogo dijakov vsled smrti, piesriilve M, mora na= | vendar resno vziierairjati str.i5ansfci raz!oC-*k i�iej steviiom vpisanih dijakov in odpn^enai koneein Studij, ki cnafii 13 % 2� giittPtaijo | in 5cft za realko. Pa kakor bi ne cadoMafe po^wfcljW*-lKir*lfdi i/ M^ deielt- pmti lemn moln iz slo in ^t*� h4 Ha-lijanskili, slovMu&ih in linn nem^kib �rt'i'tnv. ki prete$tujejoproti samovoljn�*stiT | proti neclo\e*kemu ravnanju �]*-goveniu. In mi, zustopniki delete, morainr> spr��-jeU li glas, moramo si osvojiti pnjtesb*, kt�Tt-;o>i krutoat v grlih \\Ur/.\U slaris�>v, moranio se dvij-'iiili in hittti na jM>inur lia^i nifadtiti, ktero inu^ijo, ktero pripravljajo ob int�-ligP!M'o in ob xdravje, Iit jo spravijajo v ncv�rno�t za njeno boiloffnost. j Neglede na to, da nem^Aina ni di- zclni jezik*) in da nasi otrori niso Nenu-i, zahteva se od njih, kar bi so tnogto koniaj zahtevati v kaki snulnji Soli na Duiuiju ali pa v Graded. Nam dajajo isle knjige, ki so prt-dpisine za gimnazije v ivmSkih krajih; knjige, ki so jako lezke, teiko nmljive ludi onim, ki sirer niso Nenu-i, a so se precej dobro priufili teinu jeziku. Nam se poSiljajo profesorji k wveniih krajev, ki ne poznajo dt^clnih jezikov, kfera rabiti je tudi doma^iia profesorjeiu slrogo prepovedano �c celo, ako bi se to godilo v pripomoLek za nspesnejgi pouk. Pri nas je ukazano profesorjem, od dijakov ker najveC iuogoLe zabtevati in posto-pati z najvefjo strogostjo: izkljueeno j (.-absolutno vsako usmiijenje, vsako tudi opraviceno prizanaSanje. Pri nas se stavijo posebno gledo na nemski jezik najbreznicm&e in najneuaravni^e zahteve; en sam velik pogrcSek v nemSLini zadoSCa za dvojko in kakor kdo boljse ali slab�e zna neni5f:ino, upliva to na klasifika-cijc iz drugih predmetov, in veckrat celo od'oCilno. Za nas velja predpis, ki za dnige vef> jeziene srednje �ole ni veljaven, da ktlor ilobt slab red v nem�cinit mn ni dovoljena po-pravljalna skusiiju. Pri nas se zahteva pri zrelostnih izpilih od dijakov, da zna jo iz nemskega slovslva tudi Cesar ne predpisujejo nfni nafrti. Za nas nimajo Cislo nikakih ozirov, osabno in vidno zanif-ujejo naS jezik, postopajo s preveliko strogostjo proti nasim otrokom in kakor kaze, se Jim hofi* sistematiCno zagraditi pot, onemogoCiti jim, da si ustvarijo prihodnost. Vsak pohod tega nadzornika v naSih solah pomeni se hujso strogost, .sbdijo mu Mve, in profesorji, ki se tudi terorizujejo, se opravi'ujejo kar naravnost in javno s Ion), da se sklicnjejo na ukaze, ki so jih dobili. Tako je nadzoro^al pred nekoliko meseci realko in posledica je bila. da je padlo kon-cem semestra 48, reftem oseminstiri-deset odstotkov uCencev, veCinoma radi nezadostnega reda iz nem�cine ali pa radi tega, ker so dotieni dijaki premalo ".nali iz nemSCine. [ Tudi na gimnaziji ni mnogo boljSe; tu I imamo 33 odstotkov dijakov, ki so padli. (*:e je tedaj res, kar se sploh misli, da se nase ljudstvo odiikuje po ftilem duhu, mora se priz-nati, da uzrok tako [pogubnemu uspebu tiei v sedanji nenaravni ureditvi Sol. �Da se me pa ne bode krivo umelo in da se ne bodo moje besede napaCno tolma-ciie, moram tu izjaviti, da mi nocemo, da se nemSki jezik odpravi iz Sol. Mi priznavamo in smo vseloj priznavali potrebo, da se nasi J otroci uCe nemSCine, ki je neodpustljivo sred- | *) Veseli nas, da tndi italyanski poslanci na svet^n I na&a. iq'avlj'yo, kar smo mi f e stokrat povtlarjalu Vredn. slvo, da se pridobi resna in temeljita splosna onufca, kajti ni stroke v vedi, v kteri bi bilo mogote brez velike Stode prezreti preiskave in iispehe nemSke znanosti. I Haj se le prav skrbno u*ita nemski je-zi in nemSko slovstvo; ali to naj se godi i tako, iia se primerno eepi na njezne rastli-nieeT ki jm redi nasa de2elaT in dajte tndi naSenui r!o\>ivu, lieielnima jezikoma, in po> tbno ttalijansfceaaa, ki je vendaHe ofe mo-derne omike, ono Casino mesto. ki mu pri- ! ^toja in ki itm pravi^o je tlrjati. fOdobrava-n]e puskisak'i.} ' Glede na vse fo in pordarjaje pravico, ki jo ima pn>!vivaIstvo tr peknezene grofije tfo nanwlnih ^^ in zrW. da tt] praviri �e kar naptitre^o u^xii, p�'� pr�t-li-jdir *U visiiki dt-it-tni zbrsrr ^kU*n�-= fPlrvtKot; pH v predzadnji stevilki. Ta pr�^iEosr If HI pvznejf so^U^iw sprtjeU Na Vettt�tjj�'V� nteim-ljevanji', ki je nan.ir1il*� n-i v*v p*^Lr�fe iu na uUmAu* najU^i �!E> tvU*i\ .-�� r k Ih-^H dr. i. tiresorfif tvr ypreg*nf�rii Liku-H;: Vi.soki zbor! V rt'SolwijL katero fe ravnokar gosp. pi^biu't1 dr. Wnuti tenierjito zagovarjal, ii�e-utije se |>oIi'g e. kr. reaike ln�*Vi irikaj*rtje r. kr. izofcraz* vafisee za ur-iMjite. h teg,i pa ne sledi, da 1*1 bile pritozU- o feb di-Aiuiih zavmlih enate. Na t. kr. ^imnaztjo naua>ajo se par v-e \mUiihv hi v polni ineri: e. kr. reatka zatfeLt je porrterti.iti -.Lib izgJed gituna-zije Se le t>d zadnjeg.t nad/f�rovanja de/el-nega solskega nad/oruika go.-p��da Lesriia-nolVkegu. Kar zadev.? tukaj^oje c, kr. izobr='i/eva-liAce n\ �viteljt�-e, m��rain reei, da o kaki iz-redni, tienpr.tvif.eni strtigo'dt i.riteSj-kega o-sebja nasproti gojenkam mi tii nif* zti.um, Iz laslne skn>nje vern, ker sem nekaj fa.~'a na tern Ziivodtt sodeloval, da ;-e poslopa /. go-jenkami vsaj hplfi'mo ref-eim nljudiio in blagoliotno, Spominjam se �-eIo, d.t v ne-kem pn.iailK-znetn f-ldfMJU, ko se je zdel�# lie-kenm ufifeljti primerno, da bi pri ra/redbi strogo po^fopal, je bit od pri-fojise .sfr.ini koj I na to opo/orjrn, da treba ozirati w tndi na olabkujoCc! okoliSfine in da ufJtr-fj rm�r.i ili jt na roko ufef:i se mladini pvs tijenib na'ogali. i Da se v toioeem sofckem letu ni posto- | palo s posebno strogostjo prfdi gojenkam, I razviiii se iz naslednjih podatkov. Zaf'etkom Sol.-kega letiijebito vpismlh 2I0gojenk, radi ne�posobuosti za potrebno itapredovanje iz-stopilo je v teku semestra �*� gojenk. (hi o.ita-iih 20i gojenk dobilo jih je samo 15 slab red koncem {>rvega semestra. mod Jem ko je dobilo okoio 3J< gojenk sprif-eviilo prvega reda z odliko. Z ozirom na poufevanje s!ovensf:ine in tem zavodu, mi je znano, da se je vedttfi za to skrlH>lo, da se je dajala ta tudoga fa-kim modern, ki so jo mogle us{x-sni� izvrse-I vati. Kako se godi v tem oziru gled�- tia italijanski jezik. mi ni uatanko znano: tu moram besedo prejmslifi gospodit predgu-vorniku. Kar mi na tem zavihltt ue ugaja. niso osebe, ki tarn delujejo, in ni nat-in njih de-lovanja, marvei1 je uf-ni nafrt. ki je bil niorda na svojem me.>tn pred leti. ki pa bi se moral zdaj v korist zavodu premetiiti. Habi se namree nemski jezik ie prv.t leta za najte-zavnejsi predmet, za pt.dagogikt* z njenimi I mnogimi tehnicnimi izrazi. tako d.i imajo go-I jenke hkratu dvojno te2avot radi predmeta in J radi jezika. Ako bi se pedagogika puuf-evala I v slovenskem. oiiroma italijanskem jeziku, j pricakovati bi bilo pri manjsera tnidu boljega j uspeha nego je sedanji. I PouCuje se dalje zgodovina v prvih treh I letih v dezelnih jezikih. a v fetrtem te&iju j ponavlja se v nemSkt>m jeziku. kar dela u- j cenkam z ozirom na knjige in na jezik tezave j j in kar more le ovirati uspesno ponavtjanje. ! j Menda bi bilo vec uspeha, ako bi se v to odloCene ure tako razdelile. da bi nekab-re I slu2ite v ponavljanje zgodovine v onem jeziku, v katerem se pouruje v prvih treh tecajih, dnige pa � ako le mora biti � za vaje v nemskem jeziku. I Sploh pa moram reCi, da nisem za to. da bi se stavljalo c. kr. izobr.i2evali&e v eno vrsto s c. kr. gimnazijem in s c. kr. realko, ko gre za razne prito2be. Pritoibe, katere je navedel gospod pred- govornik z ozirom na imenovani c. kr. sred- nji soli, moram polnoobsezno potrditi inme- nim, da niti ni vse naSteto, o center bi se I mogli iu ntoraii pritozevati. Marsikatera ne- pravilnost in nepostavnost navedena je V dveh interpelacijah. ki ste se stavilt v tem pogledu 8. in 15. t. m. Zato se nof-em spu-Sfati v natanfiieje pojaSnjevanje teh zalost-nih razmer. Menim pa, da sedanjim skodljivim od-no3ajr;m bi se korenito pri�lo v okom, ako bi se uvedle na nasih srednjih Selah para-lelke z dezelnima kot uonima jezikoma, kakor je visoki dezelni zbor v prejsnjili letih opetovano zabteval. Da bi se la namera prepref'ila, ali vsaj kolikor mogoee zavirala, razkazujo vo�lstvo e. kr. gimnazija I(S;h> za Iefom veliko Stevilo Xemrev, obiskujoeih la zavod. Te stevilke so povsem napacne in se ne njemajo z il:>jan-skim Atevifom tif-encev ni -make narodno�li, ki obisknjpjo v. kr. gimnazij. Dijaki, ki poznajo svoje tovari^* in njih narodnost, se fttdijo, kovi.lijo v pimnazijskili programih vedno ve,- nen^kilt dijakov nave, denib, nego jih je v resniei. ter zgubljajo zaiipanje v v>.stn�<.| in neprNtrarifiot onih, ki objavijajo take pixlafk-. Da to ne -Itizi v iiravmt korist neizkus<'ii*. mladine, ni treba Se posebe dokazovati. Dandams je ze znano. nu leak naeiti .so dobivajo ti najiafni podatki, pa ni da bi se to 2e zitaj razpravIjato v javui seji dezehiega zastopa. () svojem rasn pride niord.i tudi to na vrsto. Mrogo.-f, o kateri je tozil gosjp. pred-inivoruik, je povsem resnifua ter dosega v nekateriif >lueaith tako slopinjo, iia se Ze di�-tika krivire in da prelia;a v to. Dijaki, ki bi-o bili (motriiuatii pri nobeni koiitWvun in ki so dfdiili zailuji meser same dobre rede, dobili so za ieto.Wiji prvi semester slab red, da-i iiiia izra^tti sMiiestiidni red po obslo-jeeih ukazih (e povpreeuico ineserttilt, o/iroma vsih redov eelega seme>tra. .Sed.mji odno^iji na nasih srednjih ^olah v (Joriri /ugajo miii'-iti ves na* solski narnsfaj in skrajrii fas je, da zalitevamo oil vi^oke c. k, vlade, naj odpravi oil n.ts sedanji' in-po-stavue odno^aje iti naj uvede pravilne m uormalue i.ifiw re v na-�e srednje c;ute, ker drugai'e nam tie don.isajo one kori-li, kab-ru so dolzne de^eli in dl7.avi. Na*a de;.ela nima prevee- i/^Oanih Ijudij, temver premalo. Mcsta, katera so iiekdaj zav/.emali domai-iui, so xdaj pr.t/uu u'.i p:i zasedeua s hijei. ki in- poznajo deiefe in nje potreb. Di/ela ne more riapredovati, ako se nje >inovi pabajo s silo u sol, ako se jim ne pusti, da bi se i/obr.tziii. Iz teh raztogov bom glasoval za te^o-fweijo, stavljeno po dr. Yemilijit in lovarisih. * * Pred no je zbor glasoval o prediogu ita-lijatfikih poslancev, ogiasil se je vladni ?.a-stopnifc in ze v tej seji odgovor v inium vl.ide, bo iz njegii raz vidno vladiuo staiiVe \ ��eli tej zaiievi. Na to zafne f-ilati slederi. o d g �> v o r: Vlada pridrziije si. pretehlttvati even-tuvalno se uatanf-neje s*var. o kateri se go-vori v interpelaeiji poslat.ea g. dr. Itujea ia v dana>njem pn-diogu. Toliko pa lahko ie dan.es koi'.Matujein: � tritanje, da se posfopa preostro tia gori-skem git;iu.i/jji. ot *�pravi�.''-no. ker so usptM n.i liroglh srednjih ^oiah se mnngo neiigod-nejsi; nko m- namree v o/.ir jemVe stevilo uf-erieev. ki su pailii. in onih. katerim se je duvoliio. potioviti , od teh pa 32 tudi v drugih predmetih. dveiaa se je dovolslo ponoviti skt^njo, in ie jeden urenee padel je definitive') v nemscini sanu - - u>peh, iz katerega se vendar no daja sklepati o nenavadni strogosti. V ravno do-konCanem poluletji padlo je od 3.-8. [razreda oil 109 ufencev 10 v nemsciiu, od teh pa 15 tudi v drugih predmelih, le jeden v nem-Jfini sam?. Popolnoma neresnierio je, da je dr. Vrba govoril besede: ,>Is i�st erne undank-' bare Aufgabe, aus uiesem \erbauertcn Ge-hirnen eivilisirte Menschen zu maehen". Oznanilo o sprcjemanji ufencev tiskalo se je ze pred sedanjim ravnaleljem v lelo-pisu in sieer od I. 1880. naprej le nemski. Skusnji podvrze uCence. ki prihajajo iz drugih zavodov, po postavi lahko vsak rav-natelj. Uciteljski zbor je ie pod ravnateljem Pantkejem spoznal potrebe teh skusenj in je v tern zmislu tudi sklepal. Ni res, da zadrzuje ravnatelj licence, ueiti se dezelnih jezikov,ampak le opozorja � kar je njegova dolznost � roditelje na po-slcriek, da posiane izvoljeoi si je-zikza licence obligates Glede na tot da od aprila 1. 1890. na lukajSnem ^tonaziji se ni veC TrSik* vseob.. sezna mspekcija po dezelnem Sofekem nad-zorniku Leschanofskemu, je samo ob scbi izkljuftw. da bi se bill izdali oil strahi 'dez. :0Isk. iipravnislva kakSni ukazi, na katere bi s*� opirala uawdena strcgost, Rgstiica jjn da jo d#& Soiski nadzornik Lesclwnofsky mescca nowinbra laoskega letu nadzoroval renlko. in da j*' ty*W*w >wredb.\ ki nameravajo iultiisivnej*' poueevnaje i� dosego normalne toi-lke mladeii v vfcjih razr .lib. vis. nauriiu miiiifstiT-tvo popoiuoma odobrilo in Se n-lo narofilo. da w ist�* *e ojstr�ji- rabijo v n;2- jih RI-tHslJll*. V-lfl gornjoga tladinega odgovora ogla-sila so j" prva p**lorii-a rdovenskili po-ian< ov v zaduji zborovi seji v iurek In staviia slodeee: YpraLanje .l� h�'4�^m t>. k. iswit*vr-l..> zi iil sn liup.,',i.{j.' t� T.WH-lih m i: k -'.aVth A..'.�h p-r.Uatl. Vladni /a�topuik y udgowiril na mm;o in lov.uiW iiib'ipojao'.jn z dm* s>. t. in. t� ruzmorah na iwMt srodnjih AtiEalt ni'-j dru-giw ,>!od� �V. 1. da so na dmgih zav*db ivzu!lati so nuiogn n>'iir'r>difj^ :�-go v Gorioi. 2. da j<- p:td� 1 v taii-k�-m $o!sk�'it� loin in mo tako v prwjij h-*\.ji tekony.i suNkfya Ma u.i hikij-ujmi gintMaziji !�� pu jedoii >am tlijuk h:i:iio t/ w/ro^mo; :i. da j�ro?fM-i dr. Vrba m- ni i/razil v >oIi: ,K-; i-t fiu�- utidankbaro Af/abo ltd."; V. da gimuazi.jski \odja no *�l--vi'tuj�-dijaktiiu. da bi hi- vpi*.i!i za obvu'iii punk matoriri* ga j�*zik.4; �V da ih! J. fa Ih'.Mi ni Im!ii tin luka^iiji giimia/iji >p!�*i('i ift-|M-ki �,;** (!i da �� d.ij ui iiiu;"i''�'. da bi bil o. k. d�7. -'. li.id/nM)ik !,����;< !.;ir.i>[Vky daja) uka/f, kak�T>ni -n biit t>!u�injfiit v r�r�?ii itit�Tp�-i.i*iji. K lonni nam j�- up'.Hnniti f-!� �!��'��: J. Na jr�ui-:;i ^mt;.izi*t y bii v zadnjdi It-lilt n a j slab* j'Vi ii-prli izm< d v-.>h av>!r�j-skil. vinnuz!j. Vludni z.^fopnik j�.i b� z.mi-kuje k�r M<'j�' uu'd propadie dijaki- na dm-l�ih ptnmitzijah tudi ti*U>, ki >t� d<�!)i!i ponav-Sjalni izpit. Znatio j�* pa, da se ]u>\>i>d iiin-'r'i�I pnvprecno �lovoljiij�.� vsaj poikrat tnlifco \m jcin.nij.driih prokiificnj. kak��r v UwUi �d 5 Ha IS!M>. in tlit jilt izhaja iznnil U'h -SO-iw�*�. V nasi inf.^rpf.I.i'-fji so biii navodeni iz drnsrih frimnazij Jo ^isti rt'-zuiLdi po pr^bi-ttb ponavtjatnih izpiiiF'. iz It-fa lM�-\ prinwr-jani '/, na>6 frimnazijo. i. Ni rvt. da je padt'i v Lm-ki-ta frul-,-,k� m b-ln in v j-rv^rn t� �mjii JWo-rriya {� la !<� |tf) jfdt'tl -.l!H dir;.lk -HtlKl IZ lUitfVilli*. N'ttsvtM,"' padi". jiu je trf l.-in; hi !��>!��=. In >ie�-r !i.|hh bio (iz.t.i;.' v ni prvt in tln.^i r.izn d. v Lib rih ni!>'(HE d\o;k .>�: li'-tns'-if.*-, kar pa j*' \Iadni za^tupnlk mctdrn ;.a?nf>!�aS. X Ni rtftpttik. *la dr. Vrba ii" bil bii i- m-U izrrki-1 zjron-(iniMiJHiih bt-M^di. IV pi ;�* r�>>. da so rta-niciavaii dijaki to objaviti v tii-kcui Ji.kaj->njem JistuT a da v opastili. kar sf� d:; ?*' v.'dno *tpriL�ivali. i. Ontanomo pri trm, kar sum frdili v inbTju'laciji z dne S. f. in., da 'r'imiM/i^ki ravnati'lj o d s v t< t n j t- dijakoin ypi^ati so v obltjratni te�\ij za pinik v iu.i!*r;'iK'Ui jozikn, o feraor ntoreino na\esli dolodif skifaj*.*. r>. Na*a i'.dfi pt;Ia<-sja z dnt- s. t. in. �4* ozira irlwb* navodov i:. k. drzohuva ^Iskoga nadzornika L<'>�hanof>k^ga na ob>- tnkaj^nji c. k. srwlnji ?oli in rt1^ je. da daja iinono-va/ii jiospt)d nradno in priratno. o priliki >plo3nih in specijalnih in^pekcij in v zastfbnib Kizpovorih naj ncin>Line. kar jo v Gorici obve znano. tako da od^rovor vladnega zastopnifca na to toeko na^e inter-pelacije, ki ga je dal v seji \o. t. m., je ^zbudtl v mostu obCe zatudenjo, zdruzeno z nevoljo in zasmehotn. Siccr pa velja ludi t ozirotn na odgovor vladnepa zastopnika na omenjeno interpelacijo in. posebe Se k tej tocki Goclhejev rek: �In dem, was er weise verschweigt, � zeigt sich der Meister des Stils". (V tcm, kar modro zaniolci. kaze se znojster zloga). Obzalujemo, da visoka c. k. vlada do- biva take krive informacije o naSih prilogbah. Zato stavljamo naslednji vpraSanji: 1. Ali hocc slavna c. k. vlada dognati o tockah, navedenih v naSili interpelacijah o goriSkih c. k, srednjih Solab, cisto resnico? �2. Ali hoee v to svrho sestaviti tudi sicer naproSeno komisijo tor klicati k odgo-voru one nizje organe, ki jo napaCno infor-nmjejo, da ne dosezemo potrebnih premenib na omenjenih Solab? V Gorici. 20. februarja IStti. Ihv Aleksy Rojic Dr. A. GregoroiC � Alfred Coronini � Dv. Andrej Lisjak � Tomaz Cerin. * I Tako je za zdaj konfan v doze I no in zboru boj proti pretiranostiin na na^ib srednjih Solah. Ako to ne' bo ponmgalo, nada-Ijoval se bo na Dunajii. kajti dnsodanjim no-/iKisnun raznioram na toll >ulah mora so naro-diti radikalon konec. Opo/arjaiuo na prilo2t>no vabilo nti ?iaro(^M> friKoplKit �Hplclisp�sltk. Dezelni zbor goridki. Zatlnyt g'ju r tunk ?0, t. jn. oh tl itri imutjudiliw. Napovcdana jo l>ila ^oja ob In1 , nri prodpoldno - a �r'u>|ioin loin, kar jo bi!u vidcti in ruii \r~iii prav ziv.dun1 iazpra\o uii-d di^htimi za-Uipniki Ifvirarji in df-nioarji. pn-dm jo zaoi-la javna voja. 1'rnli 11. mi -�> zai'rli piiflam-i za^odali svojo pi'it-turo in tmio-iiii, piiM-lino pa pro\zvi%o~ in'iiiu tmsp. gla\ariu, jf bil.i brali m-kaka no-miino-t z obiMza. Slrdnjir jili ji- bilo vimdai-loliko fknpaj, i\A >.�* jo iinirM>l pici'-ilali ill jhi-Irdili znpi nik pnpri'j:-iiV m'jo. Med lorn so jo df>ptilni!o siovilo pii-hnrov, koiikor jo bilo liainiTi'- iiio^oro, k;jli na iliilijaioki slrani sla biia dva |�> bokzni zadizana baron l.o- rablli in Hi-1 T�.iiv. I'lciNniiiik ji- pri.javil -o nio polioijo d ii-M\a �Sj(,^a* v iliipolnil* v one v kmi*-! iidam>\ilvo � ln\fii--ko obilnij^ko - na-daii-valnf -r�?.' v Gi>ri�i. kab-ra j" liila kol p;vi pudtiK ( ni diitviii'iii i* tin. N.i to j�> prri'ilai dr. Hojio in1�rpola-(ij�� d'i \i-. \lado zaladi ^'oii;kiit M'odnjih - ol, kabio >>nio poiiali^uili na ilro^fin iiic-Im v dana'-nji Mi'vilki. Vladni za>Uipnik. da ni skaiil navadno moiio!onij)>. ji> odvinil, d.i pmlln/.i inlorpola-�i;o \iMiki vladi. Ko so pro.-lopi na dnovni roil --- pro-rila porut>valoo {inanftio^ra od.-oka porot'tlo o potiriji druMva ,S!ojra" za Kmhi �!d. pod-pv�ro v zgnrt'j omi>iijonii svtbo. I'.i ndsokovom I�r�.:ill�vu naj bi se piosnja oilslnpila doz>>l-noiriu odboru za polrobne poizvodbo i n z naro^ilotu, da o slv.'.ri �poro*-i v priboonji so>iji. Na to jo dr. Hojio nb^iriio in tout* -Ijilo razAija! t'a:'h^".-, -;prto na noovrgl,.ivo ]��-d.ilko. v podporo ,.*fio^iuo'' pro>njo. NJop�\o ub isioljfAanjo podaja d� z.oliiotim odboru pn-{tninnrna zan�^!jivo pradivo za pn'dlojr. o ka-forom luoiomo piii'akoNati ��� i'o jo di-z. od-bor knlcikaj pravifou in mpii-tra!!-ki. da bo ^.'oji.vd ugodon. Na t�< >�� jo gla^ov.do in jo scvoda ob-vrljal od^i-kov pri'dliv- I>ruj:i prodtuot -proraviiu d�v.olr.tva zalo^a za l�-to jM�iM n ka'oroin jo pwucai dr. Maurovii-b, ro?�il .�>�' jo br.*z razpravo. Za b-kot-o Nto so polrjoiii ouaki i:<'i�-lni davki, kakor>ui .-c /�� pobirajo na pinllagi potrjono^a provizoiija. Ti da\ki in oni za zoinlji^uo -- od-vo/ni z.uti-' so <<; potrdili tudi v zadiijoin br.mjn. Daijo jo po:*.n\il posianoo dr. Vorzo-irnassi v iiuonu pravuoga ono ucitoljev v posaiiH'znih obcinab in prelrese, kak upliv bi imela nasvolovana sprcmemba na rezultale obeinskili volitev in kak upliv. -- z ozirom na g. 15. volilnika z.a dezelni zbor � ludi na dezelne volitve. 0 tern naj sporof i v prihod-njem zasedanju. 0 zadnjem predmetu dnevnega reda � o zboljSanju uo.iteljskih plaC � je porof-ai ludi poslanec dr. Verzcgnassi � in po pred-logu pravnega odseka potrdil je zbor brez razprave naf-rt zakonn, kateri smo ponatisnili v prvem clanku danaSnjc Stcvilke. Res je, da v javni seji ni bilo o tcm nacrtu zakona nobene razprave � a to je uspeh veclotiuh jako zivalmih, vcasih prav burnih razprav, ki so se pa vse odtegnile obcinstvu, kakor je to v. naSem dezelnem zboru 7.e dolgo lot navada. Razpravlja so v odsekih in klubili � a v zbornico prihajojo samo dolocno dogo-vorjone koncanc stvari, o-katerib se samo glusuje. Ko je bil naerl zakona zastran ucitelj-skih plac polrjen tudi v zadnjem branjn �-naznani vladni zastopnik, da so ima zaseua-nje vsled eesarskega ukaza zakljueiti. Predsednik je na to s primernim go-voroni ins trikratniin nazdravljonjem presv. co.-arja zakljufil sojo in sesijo. Domace in razne novice. DntinSiiJa stevilka ima malo prilogo, ki'r nam jo porot-ilo iz dozolnoga zbom ]io-bralo M'liko proslora, \t, zasebin'tya pLiim. -. h Twla jo pisal odliiVt, rodoljub gospodu poslanoii dr. II uj ni mod diugim ludi lo-lo ; S posobnim zauimaujom smo cilali Tvojo intorpokoijo o solskili zadevah in faHlilamo Ti prav iz srea k toinu krepkeinu korakti, � katorim si svojim rojakom pokazal Ijubnzen do piavioo in llaMiegu Ijudslvu. I'riilobil si si bvalo/N.jsl no |o guri;kili net /ov in ujih ro-dilolji'V, iiinpuk tmli uas hikiij v Trstu, kor i nam si pivnrll prav ?z hiij'i, kajti tudi iui4i otrooi Irpo pod islimi zalrciluimi uplivi. Skrajni oas jo zo bil. da so jo povz-di^'iiil ;;liis proti kri\ioiiomu pohlopiinju sol-�-kill nbli'dij in m'ib'l|�'v..... V isliui, to urilnioo so poslalo pravo iiiin'-il nii'i'. v kaloi'ih .....r� flovek zo v mladih lotih I'nlili ^roukosli svojoga zivljonjn, Zdi so mi, kakor bi bil glaviii Damon b'li zavoilov la. Zfidrzovati naravni dnSov-ni in lolo.sui razvoj infill olrok (Kaj p.ik! l'rod.1 V Goriri slo razkrili marsikako ratio, loda i' do-li anjiloga bi na'Ji v na^ili Irzas-k i It Cilali. Tn smo �> v f-lab.^oin polozaju, klr.iuka s .svoje;/� polilie-ko-a ilaliVa uala'a- prozira �'. kr. M�le in no brijM ^o prav nio za lo, kar so lam godl. Za-tii no vladni oiy.iui bnv. ikuIzoi'.-Imi in smojo pooinjati, kar jun drago. Hoililolji, ki imajo otroko na toll solali, so prav obzalovauja vrodui...... Vosoli uas daljo. ila jo tudi ilalijaiiska slranka >topila li;4 nogo in da bofo lo zadove proiskovali. Pri b-m naj bi si? pusluzila ludi gradiva. kakorAiioga dobi v obilno.-*! ludi v ir/itskib solab....." I/. Trsta smo projeii so e nego pri lias v Gori�'i. Jodou dopisnikov prosi deZelne in drza\no poslauoo gnrkkf, naj povzdignojo -voj gla-j tudi proti odno^ajom na ��. kr. sred-njili solab lila^kili. kajti tudi lam so Sola voo uijakov z (loriikoga. t-j. s spodnjoga Krasa. NaMin poslaiu'cin, ki so ^ odlocno potogiiili za zboljsinje razmor na srodnjili ftolali tfortekih, jiriliajajo od vs<>b hlranij is-krono zabvalo in udanoslno izjavo. Na^emu urodni^lvu so dosli dopM iz slodeeil: krajov: ^ozana, Tr-1, Komon, AjilovAcina, Vipava, Nabr�'zina, hiompas, J'lfiiii1*', Kojsko, (lopovan, Katial. Ilooiuj. Volvo, Sv. [aioija, Tolmin, Grabovo. ^obroljo. f>>rkno, Kobarid, Kred in Holee. - I'movno jo, da vsob icb dopisov lie inoiemo prioboiti, ker bi samo i njimi napolnili list. Vsi dopisi so si enaki v zabv;Ui gg. poslanrom v obco in v udanostnib izja-vali nekali-rim poslaucom posebe. � Mocno nas vosoli, da so se oglasili odlifni mo%je v innogib vofjih krajih naSe doZ(?le s Uikimi bjavami, katorc liodo gp. poslaucom krepka opora za uadaljivo delovanje. NI? 4Hi nt sram I � Zadnjie smo omenjali zalostuo ulogo, kaloro igra goriski ,Corricrf." v zadevt de?.elnozborskih razprav proli neznosnim razmeram na nasih srednjih Solah. Docim je �Kco" ?.e v soboto objavila obsirno Vennlijevo utcmeljevinje in je bitela objaviti v provodih ludi interpelacijc jjlovenskih poalancov, doiiim se jecelo ^SoCa" potnidila in objavila v dobrem prcvodu ute-nieljevanje Venulijevo � ,('.orriere" mol-f\. Pri tej priliki nam je podal dokaz bolj kot kdaj poprej, kako zelo da tici v zidov-skih rokah in morebiti tudi � v nekili dm-gib, ki rnu baje nnslavljajo neko korito, iz katerega zona. ,Corricre" ima �kcrajzo" le nasproli Slovenccir. in cerkvi; nasproti vladi je pa tako grozovito krotak, da luabro molci tudi tedaj, kedar se Vcjiika krivida godi italijanskemu prebivalsvu od strani drzavnih ciniteljev. � In to hocc biti liberalno narod-no glasilo goriskih Italijajiov! Ako je nasim Italijanom to prav, dobro, nam tudi. Le toliko jim recemo, da mod Slovenci in Italijani v dc^eli ne bo toliko Casa miru, dokler bodo v svoji sredi trpoli take politikastre, kakor-sni se zbirajo okoii zidinje Luzzatto in okoli tvrdke Dfirfles fu Paternolli na Trav-niku. YellkodnSnl dar visokorodnega gospoda grofa Alfreda Coronini-ja, ki se je bil pismeno zavezal, da podari drastvu �Slogn� r gotovini stiritisofi gbldinarjev ali "neprc-mifino premozenje v �e vecji vrcdnosti kot ustanovno glavnico za obrtno - nadaljevalno iSolo s slovonskim ucnim joxikom, hi naj bi se uslnnovila v Gorici, s tern pogojem, da privoli tudi dezelni xbor fcevlotosnjom zasedanju tej soli podporo tisnfi gold., jo Data italijanske dezelne pt 3lnnco Uiko razgrol, da so se v klubovi seji ilovemo xnvoxnll, da no piisle, du bi priori predlog, knlerega jn uiimeraval slaviti ponlonoc dr. Rojle v bidIhIu BSlogiiie� profinji, v dezelnem /boru na-gla-sovimje, re tudi bi inioli v la nnmen xapu-stiti ilvitrnnn in nloritl dezelni zbor nnuklop-fen. NiiHuik itnlijimskega klulmjn Izjavll dr. Gregorfticu vprlfto doHnoga glavafjn, da, ako In prisli ilulijanski poslancl v pnlotnj, da bi morali radi nainerovanega Rojftovega piodlogn znpiiHtiti dvmuiio, bi jo znpiiHlill, kakor so v klulni sklonili, ludi lodnj, k o b I p r I so 1 nn v r h t ii p r �<11 nif ia 1 h k �pa odsoka o pi'oiuombifiolHkegiiKukoHn, oziroma o nnvi rnzrodbl uciloljev, Videft, dn uiknkor ni mogoco doscfti v leloSnjem zasi'danji ,Slogi* iinjiroAone podporo in da �i, Hoji'ovim pioiilogom bi so pokopal ftol-ski zakon, fpuslil je dr, Hojio hvoj proillng. Tn riii lnskili piwlinieov Hi iiioriiino dnhm xnpnmiiiii in po ujom iinioiili svojo rnvntuijo nasproli iijim. Ki*r vidijo, dn bi Hlownnka obrliiii - midiiljoviilim Sola v Gorlel Sloveiu'em voliko koriHlila, zalo so m HogliiHim upiii pro^oni dezelni podpori. Tjhoc goldiuni'Jev za tako vazno pridobilov ;jo za deSSelo paft prava iiifnrija, kalori bi se nobon posluuoo no hiiicI upirati, zlasli kor bulii H\ duvno uzivujo tako do>"lno podporo in kor jo od dezolue podporo zavisoti tudi gori onioiijoili volikodiiftni e z vsemi Slirimi dokazov � kako misel je ulrdil med obcin&tvom? � Zato prof. B. ne more bili ponofeen na svojo .zmago", (e tudi mu je njcgov hvalezni zaslopnik dr. Graziadio veckrat pokadil v /Jorriern" in drugih listib, da mu je tako hladii udarce, katere je mo-ralno dobil od leve in desne. In s tern kontamo! Nas je stal ves .Spas' sicer debet tisoCak, a prof. B. hladi Se hujSe boleCine v malem gornjeavslrijskem mestecu, kamor mu Cez bribce in dob'nce po&ljamo svoje pozdrave in svoje obzalovanje, da tamkaj ni toliko Slovanov, ki bi mu dajali hvalezno gradivo za �krbo staro graSko tetko. Pravds prott .Omladinl" je kon&ina-Pred koncem so se odpovedali vsi zagovor-nikit ker so se po njik mislih dogodile ne-katere nezakonitosti, proti katerim so podali prito2bo nienosti. � Sodni dvor je na to imenoval uradnega zagcvornika v osebi sod-nega pristava BartoSa. Ta je izbomo iz-vrSil svojo naiogo, dokazovaje, da tajnega drustva �Omladina" niti ni bilo, vse de-monstracije mladih zatozencev so bile le zgolj mladeniske norcye brez vecjega pomena. � Vender je sodi&e oprostilo ie dva obtozenca, enega je obsodik) na 8 let, enega na 6 let tri na 5 let, druge pa od 5 let do 14 dnij � Ta pravda ni majhnega pomena za pravo. ocenjevanje nekih odnosajev v Avstriji! Potres na HrraSkem. Minuli teden bit je v cetrtck v jutro Va *� ur> v veC krajih na HrvaSkem potres, tako v Sisku, v Glimi, Stazi itd. Potres je trajal kakih pet sekund. Za brezobrestna posojila vinograd-�IkoBi je dovolil Stajerski dezelni zbor, na predlog posebnega odbora, cegar porcfievalec je bil poslanec dr. Lipoid, 10.000 gld. Zdravstvcno stanje. V solskem okraju Komen na Krasu so precej hudo razSirjene ospice, za katerimi je umrlo ze gest otrok. Sola je ze od novega leta zaprta. Boj za slovenske sole na Koroskem � Znano je, kake tezave se delajo od vseh stranij slovenskim rodoljubom na KoroSkem pri tistanavljanji slovenskih Sol. Zdaj je de-zebii zbor koroski dovolil obcini Kotlje, dase loci od obiiine Tolsti vrh in postane samo-stojna. Tako se hoce zabraniti slovenska Sola, za kaLero je prosila obcina Tolsti vrh. Ker je pa Solsko poslopje v Kotljah, morula bode obcina Tolsti vrh skrbeti za svojo solo. To bode sicer veljalo obCino mnogo novcev, a vrli rodoljubi v Tolstem vrhu se gotovo ne bodo dali oplasiti in izvr�ijoT kar so priceli. Zelezni�ki urnik Trst-Viclem. -----------�-----------------KapL PoSL Post. KagL Me& Tret Odh. Kabrefina - - � Bivio-Itera. . � Trfii .... Ronki. . . . Zagrail Rubije Sovotlflje . tJowa . - [q^ Korsuo . . � Videra . - Oftb� rtdea* . - Odh. Kormin - - * ., . |D<*. I*mfi� . . (fWh Rabu� So\i�lnj� . . Z4rav^tBA-t:raiUi^ . ZajjraJ . . . Ronki. . . . Tritf .... BivPHDeriii . . . Nabretina , . . tirljiu Tr*t , . � t�">�- s,i� sr� *,xi a.� a�o 3,1010r� 5,30 8.37 9.45 S!32 lolao r�,57 as� utjxt " !>,3L10,3!� 6,CiT, ft/fi Hi.H d,4710,T�l 6,14 9.HIL� -,�I0Ti7 �3> �,I�11J�� -,�II.W 6^ �.i*ll^B: 10,�ttH,IS 07 �^r*iut 10,0711,L� 6.47 �.��ll jMeS. Sajrt. VaSL P.4t- .N'^rL j kteip. r�-JfL pr*fy. w S*F- f r*4,%_.� t.r,i %X* 5,� 4,- fi.55 HiA 4.4ft &9* 4,i*J 7.�J� �M 4.5*; (fc*� 4.*7 7,15 �il 7<43 f�.:ii 5.�i � .- 5JI �.:�> %#> -VW � 5,t* :,r. ft.47 m� r.*s VII 7,41 V* 5fl'� 7.:� 7�,4t 7,5*H�'M� 5.5'* 7,:v* �, � , lo;st ,. �l�i h.h mo 7 >�.*� 7,�4--.- U.M 7.1H H,:s�i 7f** K501I.H 7> H.H tiaas !�M. kf4ra�kt�r��tar�i73 kr.E-i- f.�J$ p. -� Met t�*a. I5�i wu-rh IS�.p�!*it^ ^m� �rlmari*t wefcwe uwl fatfclg* Sei.fciwt<>fc �� 4i kr. bw �� !!.�� |�fr Meter jtbtt. |.^tr�ft, kar-rint, f^mustert. Ilawtste etc. {,�a. itt�\�scb. �Jhwl nail ***� versch. Farbra Vea-ia* etri.. yirtf*- anti xollfr^j in �lie Wohnunjr an frivate. Mu^er um;n>-hcad. Brirfr krwtf a 10 kr. and Po*!Ui:t�-ts h kr. Porto narh der ikhwxz. HeMen-rakrik fj. Heaaeberf (k. a. k. ��*)., ilrlHt. fi> Kazipot po deiellgoriSki ingradiSki izide tckom mcseca marca. Fzrok zakasriitvv je poleg te navedenih tmli ta, da smo inwli velikc te*Ave v nabiranju ntznovrstnih po-datkov. Kdor pregleda knjigo, nmel bo, ko!ikf> truda je inorulo prizailett zbiranjf in urc-jevanje tako obse2negu grudiva. Obsegal bo: 1. Koledarsko gradivo. -J. Ki)l�'kovanje. -- :J. Kacunanje obresti in obrt'stnib obnsli. -� �%. Clanek o protoklosli Gorfre. ">> V.sr zelezniske urnike na slovenski viemlji. - H, Vse poStne urnike na goriskcm. - 7. Wr raznih korislnih sostavkov. 8. (frrkvena npravsi ilirski'gr kraljestva z natanfriiini podatki go� riskc nadskofije. � 0. Solstvo na (Joriskfui. Natancni podatki o Solali, o ti&mcih, o u'-l-teljskem osebju.�10. PolitiAka, sodna in av-tonomna uprava na GoriSkem. NaSteta bodo vsa 2upanstva z zupani, pod2wparu, stareSi-nami, tajniki itd, koliko imajo prebivalccv, koUko plaCujejo doklad na izravne davke, tta vino in meso, na zganjine in na pivo. Narodim in druga druStva, trgovci in obrt-niki, veleposestnikt itd. itd. V lej knjigi bo zbrano raznovrstno gradivo, kalero si kdo more zeleti o nnSej do/.t'Ii. Cena znaSa 1 gld. za tiste, ki denar naprej posljejo. Po knjigarnah se bo draze prodajala. Svojo yeliko zalogo olja iz oliv priporofa Enrico qui. Carlo Gortan, via Caseruia 4, Trst [naspr. plrarni PUsen \ Svecarna na par Mojxija Badarja t Goriei, Semeniska nliea St. 24. � f Odlikovana na raznih svetovnih razst.avail, na ^ vatikanski razslavi 1. 1889. pa t 1. Ponuja castiti duhovSoini in fast, cerkve-nim oskrbnBtvont svoje sve^e in tori?e iz cistepi ( garantovanega rebelnega voska. izdelane pod nadzorstvom pre^astitepi knezonaiUkotijskega ordinarjata goriskepa: na vseh je pritisnjena < tvorniSka znamka, protokolovana v repistrih c. ( kr. oblastn^e. Cena znaSa gM. 2.80 za kilo s ptacilom po ~ " " jSnjem < prosto > enem Ie�u ali pas3^ popusta pri"takojanjem j piatflu. Narocila <'ez 4 kllc poSUjajo Dr. Rose f ivotni balzam je nad 30 let znano, prebavljanje in slast po?peau|oLC' in napenjanja cwlstmnjujofe ter miio raztoplajoce VeSka stekL 1 gl'U mala SO kr. i�<> po?iti 3ft kr. v�>L Xa tsrfs tfelQi zat'Vsaeifr osftja tmi^Lua. aakiaii*. varawaaai Zuloge skoro v vseh k- kareah Avstro-Og�-r�kie. Prasko domace zdravilo ieBj� r�x trs t^ifctf t�v� bSaii b-ffk.".jB�� c&ti kn. Va*tllr�fc>*3;kr.ir-------------- 2ikr.P�|*;ti�kr.*ff Sa sswfc tMifc w*oiisafci i*c attv ru *�luu �*-knatta >i4�-*v;��E.fc �wue� *. B. FKACJNKK I'll AG a it.9)ft,d�I.Xals*lr�iMf tokarMt ^arfrtj�M B (ilasovir g Bskiiro ttov >rotla po || M u�LoL.A.$>! SO v��1Ui >k!-:, kll, S k:o� ,\V:.iu� |.[il.r.tuuiM. k�..t..w. aOOart-tt*Ui*v v |.u;:<^i , .�;�;>,, i!;:, ...i,-', Lr-v,. ,� : i�t iu-,.nin� k.-.�v, |ff-�*� na in zuiii-j.i ��� ^mw |v�� ur(*�luistv(i. H N V pisants SeHl-�vr tUkanie K.t>pr*�ti sftitcnivif v (�orIH ps-fid.rp *�� po /nf/si:ii r.-ni - 1 gld. :�> kr, Veliki ted en its Velika noc. rij.i.^at pruf. Asiitr<-i Marusj-'. Knjiga sf poAllj.t tttdi po po;U n:t pi/\-zi'fjc, Kdor pa d�'H:tr />� z rtari:� iUmi vt>'�' po5ljr, naj priilt-iit" m> H> kr. za voxnt It--t. Vrf Irt |�ri'.-wki:5�-w� bob.-.' Kwi/tluva tfkorina proti protiim j nkrep�ujote vntiatijr i>�<-<1 in pt vrlik� Ifc.j� j [ imim tefca�iiia 1 **^ j �riti prstan | | ftrizfera teteta Kit prtti �rtiin [ Kwizrtova tekorlna proti protiim. Olavna zalopi; frefsapitkele Sluzbe isde 25-k'tpn inladonir. biv>i dra/onar. dobro po-znajne konj^ko sltizbo. Kdor potn-btije v�-St*f roke za svoj�v kt>nj*\ Oiila-i naj mi p:-t u r r d-nis tvn. K<- fr.M.rja i.jj.i.c in zapii-.-iHiiiM i/.-,..l�i,ia; k'-tiuan.-;mjIi!iiktv'.�'!tlin'iI>viAki^v |n-k,i;U^'.i Ivana Htnr. HMhar.|at i!�i i'-J. ka��r fii-h la-kava ii;n< t^.i u.v>'.r-ch :; ako ;.� .lirttavHK',.. fit t<. k.i-.� r.ihi4.-i- n.'k.tM'.-l�.ilri;;j�:rc, .J.btrj.icint n\isU, i�U-/i;t tji :.�i�cl..-.."a �5.i!/' iii tiofovo r !...'.-. .la |.,. to kav- rahtU v-aka r.rJi.JM. k.vi ;�� i;.ar z>h^l<' ui S'.cltija, Uaaret hr��ala��ia. - Zi [.�-�iiit,,u <<> i.-izp..;itj/. J- |-�'.:i J!.ivo;i �� 6 felt |.r<.H v,w.;n 9 tK., ako ^j.' ..i.ii.i). t.a zjt.,ii,ik.i n. rkrr, , , �W.;n;aiiu ^.!,j.. �iiij..>j.p<� |>r�'..-i r. KiaiiiM. Y vsaki 2upniji in lupaniji vpli'jnir �.!� I'.t/ltlitlMt (i-i.iliu ili ^iiiotliu ilotii'o sloj.f.1 o.fba k<>? zaupna oseba v. dobrinii poslr.ui-kinu /asiu/ki v slii^.bo. I'i-.i��*in' ptiitudb" j< po^ilj.ift pod m IVI. (Jraz, po.%1. r�'st. Stev. 71- Yoziii listi in tovomJ Itsti v Ameriko. Kraijrvski bt.'lgijskt po>tni paroitrob �lteil Stearn Linii1" i/ Aiitvei'peita din-kino v New Jork & Philadelfijo koti. t-t;"ora>va';a t'-rta, oil i. kr. av^tr^w \i.ulc. Na npra-UHJa o�LMva�'j.i ttHins: konn-i^^aiit wi;XAU\ IV WVyriti^iyassf 17 JOSIP-U STRASSERJ-U i}tatbur�.-.tu A: M�mi;ifrr�'H�'r O>r�vspondi'iit d�-r k. k. StaiMwhi:* n in Innsbruck. tiX^iaiiaijaLXiXXjatiaijaijatiBiLiaxXM poitniae in troSkov za zavyanje. 2. Vdikonocna sveta tudi is ffetega voska. 1 okraSena z plohorezbo, cvetlicami in pozlace- A nimi ornamenti, kar se dela vse v vosku. Y D. Velikonocne sveie s sli&ami na olje in T tudi okraSenimi z ornamenti v dozdevni slikariji. � 4. Izdelnjejo se tudi sveie in toriie za raz- ^ vitljavo in po^ebe itd. namrec: A a) Sveie vo�iene I. sostava po avstrijskem na- Y tinn bM. 2J20 kilo A a) Sveie voSiene 1. sostava po Iomhardskem in A beneSkem na3inn gM 1.80 kilo. � Pogoji gornji. 5. Najtineise kadilo Lairrima Orientate S.2C kUo. |!tf. � kilo, f 6. Kadilo niije vrsle v zrnih 70 kakor tadi storai in gunuj Mirra. Da so sveie iz pravega fistega iebelnega voska, garantuje se s 1000 gld. Op. Razglas. Naznanja se. da javna drazba zastavil IV. it-trtk-ta t. j. nusoivv ! oktolwa, nowombra in dacambra 1892. zaene v poncdeljek. dne 1*2. niarea. 1VJH. tor so bo nadaljVvala nasUshiJt C't-trtke in ponedotjko. Od rarnateljstva zastavljjivnk'e in z njo zdrnztuio hraniinU o. V Gorici, dne ',). t'cbruvarja thl�t. ijlV^ Zadnjii je bilo po pnm.-tt o^t.i�?nt> v po'kiii. Na prodaj v Pcdgori bi�a st. 3. z vrtom: pripravna za go-stilno, ker je tarn ze bila. Poleg hi^e voiltyak. VeC pove lastnik. .sltinujoC v isti hisi. �Kiipnj pri kovaru in ne pri koVAl'ieiT* itovnri star j>n�jrovr)r. T-* laS:ko ro'.r; �� -v.Vfu z.f,.��$�.:, kaj'.i :.' ,� ^-'ak.-. k-.:j.a.i ^r.k-.r r.....a. it.ia v-W ..jrmm-;a Wi.tfA ui r.u:.i!s sriJ;;^^ i:i;iIo >tr L-?y.:o .;�-".(�; ?*> ni bilo. >.� ; ;'vl kr�jaf<�m Snovi za obleke. Pfrarijoa. ir: doskia za visukn duhov^'in^. pred-{�>.irns '.>a�'-> za y::Lfnrni�' o. kr. r.raduikov. till- z\ veteranc. o-njo^a-co. Ecl..vad.-e. livrejtr. s:ikr.a z.i biljanifl in i-inum; niizv. za inV.vf-r.jn k.-.�-tj. j',.!:w plf-d� od i-ll ?U. filpr* t'em* vrrdno. p�>t�Mio, trp�*?no, f Nto \oltit>no sukno i:i r:o o.r.o cunjo. ki ::i^'� vrcdne koUk^r i'. pri Ivan Stikarofsky V JDrliU, Manchcrter\ Najvcvja zaioga sukna v vrednosli 11 mil. gld. HHP^. Uazi>o5Hja le s povzetjem. *^Q*| Dopi-'jjc v neinakem. ceJkem, madjarskem, polj-kcm, iUlijanskem, franooskein in an^lcikem jeziku. Izdajatclj in odgovomi nrednik And. GabrSCek. Ttska ,Gori5ka tiskarna- A.Gabi�Cek v Gorici. Priloga k "So�i" �t. 9. Prof, itiklje odloM mandat :Ii "!'� Xajvazn-j^ div'od-k v r;a*em dwiiaj ! i:.m*-?:!;JV'^� vira K*>-r i*-m, �Li ta odpoved | ^* hi |t*fv^-ic& *I*-t]sts;c\itii* aii vendar mtsitm. j da n** j*n�S- d^ fii*v>- v�i!;�v�*. lIiB-jifM! profe.*or ? e iHt*' /��- li-.nuiHii i*.t |>n-!�Kii*-fu nie�du, da j i,fjt..,-i iij,ts.*iif. .i'-i {;�-�*;-.�� ri iW�*|Mt�|j�*t pied j -�� p.� ft,.-ii�v. da b. r- pi>/e*onll *ia naj V | �.S.ir/j ji��-;.it>r'fc^. T*� b. *�' ;Ji� b:iu najbi/ � Hi.fl:. J-*'�>*�'''\a�, '<�; of*o I'sk.i ;U.& i5"ft '/�' od- | |*i-fc�-ftt ra.erobi.J v -*�L I:��-!� tiiiji ia~ -o bai j *�drn� *..*;' iftt , b.s�orv�i!� Nhu�r�^-lti i^ Nik!.;* - ; * (a'ir:;k ��;.!?: d.\>.:/�\.:- /�" d� V" W * �'?. �'" p-� *" b-US '.��?,;- j -la!' ft�' \,�rt�.�. >*<�!** i*. ;rk�-:, da -�� me, [. M>'.l|i<*l.. J-��-Ilh'.' /('<;�� !t,f�/f. k? -' hn\f j f..-*-rr,;.r.n |i"l;*,.-r^- f:i. . �ii,� . !��� �v .r.s ;�� Siikt/'. j N� rr,-rE�j(,, *ii [.,. t-i ii*ur�fi |.:'i k,tik'.it \n'i:f- j \as.i >;iki/' ti�- h.l k ', nU\ il\�".t k-.d fj sf!/,i^ � I..i iu��j-,i::lnr t*,..r �[ j M"/ it! i:tk--t {uva.!.� tsl* as/^h :.�_'t) ^4 t��J. (It >.� ]�� id >r;kl,f;ii ;-.�- ka; | .ii.i/.y't j.Kt.tki.t;.?**. i..rri� >� *.�� r::t?ti !�:) |.t�- j /lit';*'. Kak*' 'ta v.; -� '..i!,. -t,t\;I�' tak" UtVh% I �.-** vtU.K. l'�� !i^i� rij-i .�. �,-'/�* j�:*<-a tiifu -.izn S;;k']*' Ui iv.kd.i-: u^a", ji**v-� ?;� /,i t.J.kt^ l:Ul'�v* n-ki ti-f pravic-c ;�kai!� /nrju a:: j�,i v.-t-rjt ia^i- v Ljih-I'aiJ. In i.iin* -*� ;*� *. r�-�i.i. 'i'UHM.'i -;mv� �i--m"'|:i thtf-vifiku |�r*rtc f'-n^s �c:.i-il / vj-hko tMlIlJrrif^f^** Us ]*TA\ |�t� Il�-jn�ft�i�:t�-!tj p'>|rt�l ptoi'r.-itr >'�k\;� z v**r�'�*ia"!rf�j. ki l�i \nl,i h�*;*-" t -f\a!i \t'Mtt(a. inj�* tiitka/ot.i':. *Ea It: -'.i�\�-ti�ki� %'ru�*clii�'�' hsl� it*-iiHCiN*�* aii In |�a i�jU* ijarti i" v >k<�df.r. K*if*r hi hil !�*�laj ,-fvar iiial*t in-2r�fjtr prt-vrfart!. pa lit hU i#r^< *-J p^zim, �Ia v t*'Ri itiotu in* tu"! ui*'' hariwiii*>'a ra It-kuli/rnu, tviav�-C- il�>^t: ti-t*- xuifnt**�ti. kat�ru ,"'� |H�yn�*]- \>'tin�� mi Zill, kakn so tiu^Ii fi*kaf#*ri prirakfirati naroilnc* rMltocjto^ti od ^uk!j�-ja: }�a tudi v poIitiiiiHii 2if!jfiijii >�* ilo^ajaju >tvari. kat�-rih si ne inoremo Iahko tolnu^sti. Lota i,v�:{. pri�?e prof, .^ukij^ v ti*'2ehti zbor. Nj�iiwve i7.v�JFt%*e su w posebno v�->�*li!i pfilitiki. ki so s<- U-�Iaj zbirali ofcroj^r �.SIov. Naroda*. Zt- pri veritikariji vulilt-v .-*� jo pa pokazaio, da ^c> >e nad njim varali. Z v^o odloenostjo se je potcgnii za vlado in Xemce in s tem je on naredO ^aftt-tek straiiki slo-venskih clastikov, kateri so povsod prepo%*e-dovali praktidno politiko in delali za nekako spravo z Nemci, ter podpirali vlado. Ta klika je nam mnogo Jkodovala.. ovirala je vsako odlo^nejSe poslopanjet zasejala je neko mlaf-nost v slovenske krogef katere se ne moremo otresti. ^ukljo j�* prist1! jittzn'eje tudi v dr."*avm zl�ir in Ai-vr po hudi borbi i!t n<' br�*z vlndne poimuri. 1'ri {vin pa mora urn onu-nHi, i�*a in jo je p(�zneji* tudi kof kraa--v:to zel�*ziiiro do>i"^�!. Prizuaii se iiiMra. da -.� ji� uospod Snklje za to zelezntco lunu^o !ra Si] in ba.* ta z�*!eznira je pa tudi iit'koiikn p:-ipoiiio^ta, da je v n a r o d n i li tr/�i;h -' pri.iHidjiitj-i pi�-tajai. IM di..-"**/e -Am t,,;::t�.V. je piith'boval pM'l^uIr ra/Jlill !j.��/ .'� u� )r<'-ki>ifbeia!i>iva taboia. xf.*-ti z l>a-r�il:'t:ji >s JiVv�yinM >�� je jak�� l�*-iso Z\e/a!. i;raf*Ut� - ti'iu ita-pi'iitmkiuij na^ya n,uf�da p.;*- fud: !. nio^dii i--tati po\-\eht bl�/ npiiva n. Ntkti.-ta. t'itif. Snklii ?�� /�� dlje i-a-a po^etmu *� /',' /a tem, da �i ��*inije tiekako tu���'iiej^o / m e r ii ii -tt.ttiku '. kran]-k*iH de/� Snem /b�i�u, ka!i-M !�'. pi��)ii>da u.;e^uva poieba. To -�� Ja�� pa ni ln�b-!�� Mv-nii ;tj, Shatik* no r-f dl'ti'/iie !a/dei:{i. in'/n je nil /eie|. |�nifrd ;tph%i ptMab ->> lituv^M-uej-i ije/n t,e bii.: !>?ik-�;�'j�sa \n!;.i, Le d\a pu>lalii a -ta vrdlio zuMi> pn-:n:-ala iriya. ilrujji .-�� p.i bodiii -vnja pi�ta. V i.beb khd'fb >o sei|�-[i inozje, ks ti': \ -r< (4 b;li lads pMdjiir.dt Sukljeto\o pi>ijtik�> ;di ;./ ra/tub \/u.kov pa ni-o j��^li cboj.iti le �a^.fJiiis\ . voje^ra n.i, C'ettivaKtvo - Ulan -e nainr*," fiikaknr ni ni'i^Jo '-piija/iiiti - Saklje!.,\it po;-;tikn, 'I'll -e ;!- -ty \\\\v\\\ k>< .;�� b;! n-no\a! .1.;� b3ja ii-k i ii-l*. 1>a-t je l�; i/\r-hni tiiea van. \*iidar ;e nim! '/n -at-�inf. ker pr�bj\.d!w. itt inM'lu � mi la /a op(>Htiuit-ti'a ye je '/i^pod Stiklje pfidiM/il k��a!;-tiji na fbift.tjti. ie >e ki�,t![tiji pt'idtM^fN- V-e ymeirjeJAr .(ranke. N-d.�j -! j*- ini-!iS. da -�� ni'f.-niri nj* u***v id* a!. dil S�J tta KliUii'-keil?. \:-e Z,(/ib!je V !tekitk�t nartvliiu -j>anje. Z \-i� odiorno^tjo j*' :^'\ de-If^ah'. da fe kn.iiiii.ja {.renege fudi v krauj-ki de/i'-rii zbor. Ilelal je uh lo. da ,-e nsnuje nova stranka iz ii�*n*sk n tarje v in z merit ib Miivein-ev, kafeia hi pofem odlorev.Ja \ kranj->keiii dezeluent ziuirtit kakor ndlor-ujijn koaa�ij-ke >t�anke v dr/avnetu zbi�ni na I�u-na i�. I'n/niiti iiiftramo. da je Sukije v t�-m o/;rt: bii pnpoinoiua do>ii deu. Kdur n.t I ��!-na'u I.ihko bodi s i'lejurjeiu in >ue->orn. to ttjdi \ la'iibljarii iabko > Sebw^Soni in Ap-t..!!r�*rnoiH. IMjo\: kf>alieije m� e pa >taviie vec'je oUr�-. nejiu \v Sukij*- piaako\a!. Proti zdr-u-/��nju z ie>ui�kutaiji ?�i pa iiw Ii -loven-ki posUiai ubeli kSu)�ov ver pouasleka. Konser-vativi-i Mi mej dn::lm tudi pontisiiii, da bi potem ruorali korenito premeuiti svojo politiko in bi tudi v svojeni ^lasilu vee nf nio^Ii tako inahati po liberal* iii, ako bi v dezeln�*m ztH>ni z iijimi vkupe bodiii. S tent i)i pa ta-korekcM- z^ubili nekako praviro do ob.-danka. - 1'a tudi v napredneru kiubu ni.so kazali nikake vcdje za koaiiei?r>, kajti ISIoveinki vr>-lib-i ne morejo razumetK kako bi h\o mogcl biti jeden dober narodnjak in pa prijatelj neinskutarjev. Nap��sJed je pa prof. Sukije letos Se propal s srojini predlogom glede na pokritje dezelnega primanjkljeja s po?i�ano deielno priklado. cloCim se je vecina v odseku izrekia zoper povteanje doklad in da se najema za sedaj posojilo, da se poravnajo stro^ki za bolniee. V plenumu je gospod prof. Sukije po rabjl vsb svojo zgovornost, da bi pridobil veeino za svoj predlo;;. Nie ni pomagnln. Go-vor nje^i>v ni napravii zazelenejra atisa, nili v poliiir-neiii iw'ti v ^ospodark) ai oziru. Po koncaitein ^ovoru mil je capital jedino Scliwo-jrel, in pri fonj. odiozil svoj mandat. Xajbrz bode pa zopet kandidoval. ( Sukije pade pii volitsah, s tem n;u*o�t sbiveiwki i�lisodi �^roSa llobenw.iria in uje^ovo politiko. Xovl kr>ki *kof. V ponedeljek iln- ta je v dHiiui brzojavka, da je krska sko-bia |ob�ki KiK. \t7>t pa-tirja v o-i'bi velei'aslite^a ^ospuda mon-. Audreja Sterk.i, dekaua li'^i^kepfii okraja. katioiiika in zupnika v 'IVstu, odliko-vaii >'a z zlatim za :lu/.uiui kri/reiit. � Nnvi .-^kol' [e hit lujelj �K, Hoy. |N;J7. Il!l. Volliskelll. poveen je bi! JtU Si'pt. 1S5I, Isli'ski Hrv.dj�� r-m�'jo bili od sre.i veseli te^ra ime-novauja. ker do!?e za vinje^.i d'l^.ie^.i pastiija mozi. ki z iijs!iii euti in misli. tJo^r ^l�l,,"un iniu^a b-ta na Jtrski stoh'ei! Solkaaski ,!M?pad". - Obdolzetii Sol-kant i so pr*-je|i te dui sb'deei odlok: Xa/nania .ne Vain, da ker je izreklo �. kv. drzavnt* pjavdnWvo, da lie vitli uzroka daHjnemu -odtaiau pronoun se ji� ustavila / uka/oin pr� i^'valiuya sodnika uvodna pi*-i4;a\a. /oh njaisa proti Vain yaradi tezke tele-u*. j�e M> lh' tr�'b fioriealiov, kteia se je ptip�liU dn�- o. avu'usta na Soikanski eesti. od i*. kr. okrozne .-odnije v (Joriri, due 17 febiuarja IMli. lh'orni svetnik S 1� i s a. rvodna prei-kava, ki je trpela pol lela, ni iiio^'Ia torej najti kiiveev. dasi je liilo pre-hlisaiub baje nad 1IM> oseb. To je dokaz, da stor&ev ni tain, kjer so jib iskali. O tej zadevi bo najbize ^rovora Se nekje drugje.: morebiti tudi pred pribodnjimi l>orotniki. kamor bore re!o :dvar spravili znani Leopold Travan. O tem bomo se jrovorili v eni ihodnjib Meviik. 2upan pod kljiieem. � C kr. oroz-niki *o i!>. t. m. prijmali v Tolmin Xupana M, K. te B.. ker je za svojega dolgolelnega iopanoranja poneveril baje do 3000 glci, po-nareja! pobotniee in druga uradna pis ma. � 15. t ?n. je bila posebna sodua komisija v B. Cela reL pride pred ^orisko okroXno so-diSee ali pa pred poroto. �- Sodne Tcstf. � Imenovani so prisla-vom gg. avskultantt: Br. Hugo P a n g r a z i za Tolmin, 8866 Dr. CI r i 1 - Ar tu r G i a c o m c 111\ za Pazin, R i h a r d P i s t o t n i g za Pazin, Dr. Anton S i g n o r e za Pnlj, G e m i n i j a n P a r i s i n i extra sta-tum za Trst. Dr. Ilcnrik Turn a, dosodaj prislav v Tolminn, imenovan je za AjdovSeino in pri-doljcn c. kr. okroznemn sodi�Lu v Goriei. N a f al i s M i 1 i n o v i e h pristav v Pazinu je prcmcSCcn v Koper. J o s i p PI at z e r prislav v Pulji pre-meSeen v Sezai. . � Za sodnika v Porern je imenovan I)oinin i k IIara bapr 1 i a, dosle j pristav pri trg. in pomor. v Trstn. Drzavni zlior je iniel ueeraj svojo pr-vo sejo po poritnicah. Poslaner dr. Grejror-ftift jo odpotovai na Dnnaj ze v .-.redo zvere>\ da se je ndolrzil prve sejo in prve seje pro-rafrinskegu odseka, da so nekoliko ponri o polozanja, potem se pa vine, ker je se slab ni se mora jako obvavovati, ako bore okre-vati. � Grot" Alfred Goronini je odpotovai neeraj na Dnnaj. Kadovoeni sum, kako se razvije ves pnlofcij in kako se hodo vodli tisti slovenski poslaiu i, ki so se vrdno ostali pod vodstvom nemskesra ^roia llohen-warla. Pozar. � l^eraj z jut raj {prod duovniu) nastal je v Toliu'mii, v hisi neke{#i kovara, pozar, ki bi pri sedanji snsi postal lahko jako nevaren, da niso Tolminri takoj v obilem stevilu pribiteli na pomor in pokazali ueko nenavaduo sprelnosl, da so ojreiij takoj ome-jili in po�rasili. Pri tej priliki pnkazalu se je zopet, da Tolinin inn veliko prrmalo voile in dolznost ohrine bodi, da hi tiedoslatek rim prej odpravi. Iz Iir�l, 20. febrnvarija. Na dopis Jz llnl, fX febrnvarija" v .Slogi" SI. 1 od lo febrnvarija t. L vpnisam dopisnika a : v kaki zvevi so �r�r. nt'itelji s tistim pismom brez podpisa, s kojim bore pojasnjevati, zakaj da so gjr. iiejtelji zapustili zl>orovanje �Slo-venskejra jeza* *t Nadalje: Gjr. ueitelji niso hoteli nikdar vzcti preprieanja jr. predsednikn ,,Slov. jeza\ paft pa so zeleli, tia bi bii volil po tistem svojemprepricanjn.kakorsne^aje bil prod trend Hi. Th bi se data marsikaj povedati. - Da so gjr. nfittljj izstopiii iz rSloven. jeza*. je dnijr. vzrok. Onienja se pa, tla niso jrjr. uSilclji javili Hstu �Slo'rra" o zborovanju �Sk>ven. jeza% kar dotieni nrednik lahko sain potrrii. Resniet na ljubo pa se povr, da pred odhodom *!g. tiCitcljev je biio stevilo dni^ih mlov neznatno, kakor tudi ze prej veOkrat. Siccr pa so bili LL. uriteiji vedno z jr. preil-sednikom 9Sluv. jeza* edini, in so jra sprejeli pri kompromisu med svojo kandidate ter zaupno zanj triasovali. Zato pa so zeleli. da bi se bil pos vet oval z njimi gloilo na volitev znpana. Iz Kozane, 20 febntarja. Donia^a zabava tnkajsnepa frralnoga drustva duo "�. februarja bila je kaj >jvahna. I'dclezba je bila obilna iz bliznjih in daljnih vasi, tlovor g. zttpana Antona pi. Reja bil je navdnseito sprejet: isto tako tudi odgovor |r. Siroka. Petje donmCih peveev bilo je krasno. Domafci razpor se je nekako umiril. Orgljanfe je sprejei g. Anton Prinefc, tehnoloj;, podnk petja pa gr. uCitelj. Imonovani ^r. Anton PrineiC je podaril tukajsnji Solski niladini C� goldinarje\% za koje se je nakupilo nia^nib bukvic uboznim uCeneem. Hvala mu! Iz Toluiina. 10. febr. � Dne 11. fe-truvarja zborovala je zenska podruznica sv. C.irila in Netoda zaToIrnin in okoliro. Zbralo j se je obilno druzbc-nie iz ti*jnr, in soseduih vasij, poFiobno od sv. Liicije, ter si izvolilo nar.clniStvo za tekot-e ftru.stveno Uto, ki se jo sestavilo tako-Ie : ^rospa lika I) e v e t a k o v a. | predsodnica : {.rospa Alojzija P r e s e 1 j a v a, j podpredsedir (a : ^osjjji Josipiua V rt o veo va, j bla^rajnica : jr/ma Rozalija Y o n o v a. nje na-mestnica ; {r.e.na Marija (J i a n o 3 o v a, taj-niea ; jr.ftna Jnlka G a b r > (- e k o v a. nje n;.-iiifsliiira : ^rospa To.-ipina K o \ a-t t *'� �� v a. oiibornira. Iz pororita tajuice sli'diEo j<-, da j�- Ullo za tS*>:}. 1. 1� usbiiif>vtiir. Ill l�-tidr in JJtV ]n#dpornir; iz poroeiia i*I;i^r inirt*. da ]�� po- j drufriira odposkda int^rea iiiarr-a |s!*;l. i. | :ilM> \xK ^laviioiini vod'iut \ Ljubljano in I oslaja prebilka s�� okoli J7 ;d. iN.i.i l�i luiuda podru/nira ttuti /anapioj dtn�t\ala [��� tlosedanjeiu iizo-ti! Odbor odlirnii! *rr,>-pa in | jrospie nam je porok, da smctno >ta\iii i.tnj lliijlepse nade. Lf ii;i|�r*-.j ! I 'rr-dn.) PINkoUea. �lnt' Is. Irhniarja. U�c nas je obiskal s svojo sibo. HI. t. m. zvi'i'-er zbindi so -�� obtaki. Slrali in proz.i! Tr�>a-ilo j }i v na* zvonik, ra/rn^iiu nj�%ra y^oniii d�-I. ! eelo pod zvonovi jr razpoka. u�l zvonika j siuila jo eli'klrirna l*U\i \ n rki-v. u.ii'i'diia pri iislopu veliko lirkfijo in po r��ik\i dokaj j preobniila in po^koilovala. Pii ui.anils \r.dib � je odsla, ra/.bila pri Hi,;.utruhw k.tn.�'ii in kit- | nila pod lipo proti pi� h�pin ^ vikaiija. ubila \ mo " blevn J kravi, knbinjsko opr.uo ia/me- j lidii I. j. pokvarila. X kidttoji ,ir bil upra\ �.-. I vikar, kidiariea in >lu/,iuead. KuttaNci in v^i I ttru^vi so oiiiedlelit |e �:. vikar je osla! ?�* pri I /.avi'sli. Ko so se v>i '/avrdli. pri/^.di >�� Iwe j in odsli v hlev k zalo.--lnetiiu \�u/v>nu V vi- \ liki nevarnosti je bila ^��lit, ki je skoi-.ij iiieti [ eerkvijo in dubo\iiijo. (�. neitel.j in �je^pe; m* j pa veudar ni nir siabi^a prL'oiUto. S[;oda se [ reni na 1tva p�i>lani zenuje- ) merer, ki j>a ne >.iui ni trohire >loveiM*'Eiif ni nemsiMiie. Zelo tesko se razutiii'tno z njim. | Za silo znaiao tudi !a>ks, spr�-reli bi bus pa raje kakepi Slovt�iu-a. Nase zupan-tvo >i to j dobro zaponmi. Ti nesivena k��alirija ! PreMui ! zemljemerer nam je nasveto\au naj>ipri-kr- ; bimo slrelovod: se sn,�� j*a dnbro ravnitieli. j 1% Toliuhia. dne II, t. m. /boii�- j vala je moska podni/.uua ^v. Hit tia in Me- I toiia v Tolminn. Zt>ralo m* je dovoljno stev?lo j druzbenikov in v odbor so se i/i-oltH : z. df- I kan Josip Krajrelj. pivd.-edi:ik. ^. n�-it�sj J Andrej Vrlo*- m\ bla^jnik. jr. e. kr. ^nL | pilstav dr. Tuma. tajnik. ^. Josip t! a r I i. Oskar Gaberseek in Anton Devetak. I namestniki. Podru?.nit*a \nw\a je 'eta !>WJ. ie 1 *.>s flanov, odposlala je jrlavnemu vodstvn t*H> I pi. ter po jr. blapajniku Andreju Vrtoveen na- I brala za novoletno darilo IiMJ knm. I Vabilo. �� i^enska podruznira dru2t^ sv. (1 in M. v Prvaeini bode tuiela prthoiinjo nedeljo i. maiva svoj ustanovni obCiu zbor z | navadnini dnevnim redom oh S. popoldne. K I obilni ndelezlvi vabi nljndno � osnovalni I odbor. I Okrajna posojihiiea v Hadeeah pri zidaiiom inostu ima svoj prvi itradni dan 4. maroa. Posojilniea je ustanovljena na pod- I lagi neomejejxa porostva in bode obrestovala j nloge po 41 s%, posojila pa po 5*-a q 0. �Slovanska knjizniea*. � Jntri izide j 11. snopie, ki zaSne priobOevati BOdisejo*. I [ katero jo slovcnski niladini prosto priredil | jrosp. prof. Andre j Kra-relj. -�-Snopir ob-s�-r�a i tiskane poh?. i'.ena \-2 kr� za naror-nike ID kr. V-i do zdaj izsli snopiri, razim prveyra, so se na razpola^ro. Napisnr table miho muraii dosiej na-rof-evati ie pri tnjrih. Otlkar se je pa pn-solil v d'ofieo akadem. -Sikar %. W. (Josar, id nam .ef treba oh polrebi hoditi k tnj�-om. Lieno tabio nad naso tiskarno j�.� izdelai tndt on. Stannje na Travnikn st. 1|M prvo nadstr. Sv, Oee papi'z Lev XIII je zakijneiS v Ileili'jjii -\ojo potii<*si-t]ehli<-0 S >Vi*i'ann �iv. ma-o, kab-ri' M* je iidt-li'/.ilo ukuli ."flMNNI 1,'idij, med teitn nidi n*niar;i /, ra. Zveeer so bile raZ-Velljene ie|k\e in hKe raznib katoliskib zavodov. V Vnrhn n.isiai je nm\ prebi\aUt\o(n v�-!ik ^trab pled aiiarbi ;*la\no zbiralisre \ Lundoiiu, kj��r de- Ia.il -Htje pekleii-^ke Itaette \,Ht\\ ^Siijttll I'u- jakoiu in .-voji doinovini. Jhim In Svof v l.iui.-lj.ini je lun-dil lein. /opet \.-iik liapretb'k. /ire! je ijailOVi i/bajati pii diakrat na nu-er na d^'b polab in slane 1 -M, Jjt kr na ieto. Di-aki ;m d.>b.-za ;; ;-.id. In kr. Prina-a �. v.*aki ib-\ilki po vee pr.iv lii-uo i/delaiiib ,-lik. Ilujskarlje. Da UnU, imm �it.,f. i;-i uim-ii hnrkanje nb. r-|e/,i i e'4e-a niarki/a. pi�v.-ino ;im. da je \ -liizbi ti-lib, ki >.� I. I^'M, d��/iv< li ej-M.'en poiaz* a se -e vrdno nino odpovrtl.di \-.-eIii tiadaill. V in'el-ej^l^eiu � \ e�-| liikll" -a je -pravil ll.l i\V. G I e-;;:��iri�a im lako insauiii narin, da tun ne \eiijo para. IVmI na;-n �"m^I b* Idbi. p<�}ciiiiVo� \ati - �esii eiovi'kom, ki je \ la>j ll.ljver.i mo.�-!�'!�. Zabt p.M piiluidti.j Hj..\'j|ki vklrn.-i,;., / (mm ,\idtijn be-t'do. a ^o\ordi bonm ztipet - h- \vi\..i\ krdar boI_;e pok.izejo *\u\t> r��-^a'-k" li-ii. ki -i' /An\ -*r.iuio;d;ivo ^kri\ajo �'a rijim. Ifin/pN pNalelj^ke uairrade. \M.�e. n|ef)! UA'; hi:".ik, -. pl.ij'. A Jl I t� II |le/e!I- sek v P-<.'\d:vn. /n.inj j�!u"�s!��van-k� pi-de'r; in iiiiadinol'nlt. uatneni! je na'^rado loo k. (>io kronj njeuiM, ki spi-e na!i>or.|-'*r� po-ve.-! z;t -lovensko t!i!adicn�. tJlede pove-ti ;:a-hteva v.'S*'diiini jr. darovab'lj sledere : Pi�\v-.| naj bod-1 ponciie^ra Midrzaja v reii^ijir/.no-morahiom >�ni�i!ri: >nm naj jej bo�Ie \,*:eta po mo^orno^ti iz dom.ie-j.i zivijonja na kme-tib. tPUateli bi ahko -i tAw.r- tudi iiavathio obhk�� p(n�-.�ti ah pa oliliko d\�vovora Moa- !e/al. Po'e^ obre didaktietMvM � fea naj ^e na�i.i wn\ *ube/�-n do naroda in do b'^.tre^a. �n�s�^ pove-ti n.ij ne bode manji otl treb in no \erji od petili Iiti jr. piid*. Pezen^eku v Plovdiv, da jr. dorovatelj sain konoeno izhere po-YOj.t. katera njemu najbolje u^aja. Na^rrado � liH.� kron � izplaOa dotienemu pisaloljn v �tan sv. r.irila in Metoda (t j. >> jnlija ISJtV. 1.) jr. damvatolj sam: vsom drnjrim naleOal-eeui se pa rokopisi vrnojo. ako bodo tako zahtevali. V B e jr � nj a h pri Rakekn, LS. jamiv. 189 V. Jl a nko L e b a n, nailuf-ilelj in naeelnik oeenjevalneira odbora za niladin-ske spise pri .Zavezi slovonskili nCiteljskib diustev*.
  •  
    Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2016    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh