logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0
CVETKA AAILO�, slikarka: �Vedno sem bila malo druga�na, pa �e danes sem malo druga�na.� Na� pogovor, str. 3 �EGNANJE KONJ NA STANKOVEM: Phjeten dan v j "EmavsU" Iz na�ih krajev, I str. 5 I PREDAVANJE J 0 PRESNI HRANI: Povej mi, kaj je�, in povem ti, kdo si '� Zadnja stran, str. 24 KAM V POSAVJU VODMK PO PKIIU'1HTVAll Obvestila, str. 23 Of POSAVSKI �T^ bzorniK �asopis za pokrajino Posavje, leto XI, St. 8. �etrtek, 19.4.07,24.000 izvodov Po�tnina pta�ana pri po�ti 1102 Ljubljana IZVSEBINE 2 Z dogovorom vsi zadovoljni 4 Na obmo�ju PU Kr�ko lani ve� kriminala 6 Plazovi ne mirujejo, sanacije po�asne 8 Zahteve po individualni renti vse glasnej�e 10-11 Kultura IZ - 13 PO�ITNICE 1 PRED VRATI 16 Izob�ine Bre�ice 17 Iz ob�ine Kr�ko 18 Iz ob�ine Sevnica 19 �port 4 BSeCOM' A p.p. 26S, �270, Kiihi (((� 080 1444) Secom Kr�ko d.o.o. Tel.: 07 488 01 70, Fax: ...73, secom.krsko@siol.net, www.oknainvrata.com mmSPK^ShtpmpoiMg izgrodnfa HE na tpodnji Savi f HOLDING SLOVTNSKE ELEKTRARNE D.O.O, (za Skupnl podvig) Koprska ultca 92, 1000 Ljubljana Mo� energije mm posAy mirno. Vse se je odvijah tako zelo tiho, da se mi je zdelo, kot da zunanji svet ne obstaja. Sestre so vsakih nekaj ur mal�ke nahranile, pogledale, �e so v redu, jim dale zdravila in jih pocrkljale. Opazovala sem jih in jih spra�evala o tern, �e zgodbe teh majhnih borcev nosijo s seboj domov. Trapasto vpra�anje. Sevedajih nosijo. Vse �ivljenje se spominjajo najte�jih primerov, pa tvdi tistih najlep�ih. Ki jih je veliko. Tako kot jaz nosim s seboj zgodbe mojih sogovornikov, bolnikov, ki �o mi izpovedali svoje stiske, hrepenenja in ob�utke nemo�i. In prav te zgodbe so zgodbe o najve�ji �ivljenjski mo�i, o optimizmu, o volji. Ki je velikokrat tako mo�na, da jene dojame�. In so Ijvudje, ki so postali moji dobri znand in se vselej razveselim njihovega klica ali povabila na kavo. Ve�er se je prevesil v no� in skozi prostor je zavel vonj po pomladi. Ena izmed tistih no�i, koje vse prav. Ko so stvari to�no tak�ne, kot morajo biti. Ko �e zvezde svetijo ravno prav svetlo in je zrak tako rahel in topel, dabiga lahko uokviril. Okoli dveh zjutraj so mi sestre dejale, �e bi �elela nahraniti enega izmed mal�kov. Kar srce mi je posko�ilo. Jaz? Sama? Tako majhnega? Seveda. Z veseljem. Sedla sem. in v naro�je so mi polo�ili manj kot 1000 gramov te�kegafantka Maja. Vzela sem stekleni�ko in ga za�ela hraniti. Skozi telo sem zacut�a silno toplo energijo, da so me oblile solze. �e nikoli nisem driala v rokah tako drobnega bitja, kije pozeljiyo pilo mleko. Nisem mogla govoriti in snemalec me je faa�il, �e se mi je prebvdil materinski nagon. �e bolj mejeobjel ob�utek, ki ga do takrat nisem poznala. Tako celovito sem se po�utila, tako prizemljeno. Mali Maj je pojedel svoj obrok hrane, meni pa ni bilo do tega, dabiga dala nazaj. Kar crkljala sem ga. Ko smo odhajali, sem bila vsa razne�ena. In v mojem prispevku se je poznalo, dameje dogodek gan�. Da me je skrb medidnskih sester, ki so ponavadi v ozadju in nastopajo v stranskih vkigah, povsem razoro�ila. Moj prispevek je naletel na razli�ne odmeve. Nekateri so menili, daje povsem neumestno, da sem obleka uniforrno medidnskih sester in da tarn kot novinarka nimam kaj po�eti. Drugi spet so menili, da sem veliko narediUx za promodjo tega poklica. Sama pa sem �utila, da sem s tern veliko naredila predvsem zase. Tri mesece po tern dogodku sem namre� zanosila in svojo aeklico rpdila meseca maja. Devetega maja, na dan zmage. �e bi bila de�ek, bijo imenovala Maj. Tako zelo meje gan� ta malifantek. Hvalezna sem, da imam poklic, ki me bogati. Velikokrat me stvari, kijih izvem, tudi povsem potrejo. Zgodbe o strokovnih napakah zdravnikov, o trpljenju bolnikov, neskon�nih �akalnih dobah, pokvarjenih aparaturah, o pomanjkanju denarja za biolo�ka zdravila, o pomanjkanju denarja za vse v zdravstvu... In potem majhne �love�ke zgodbe pretehtajo. Bila sem pri�a porodu, transplantadji srca, otvoritvi novih prostorov na Onkologiji, posnela sem zgodbo bolnice, ki so jih biolo�ka zdrav�a vrnila zdravje... In ob tern spet postane vse lepo in prav. In znova za�utim majski ve�er v sebi. Koje bilo vse tako, kot mora biti. In o�itno sem uokvirila del�ke tistega majskega ve�era. Saj ga ve�krat vzamem k sebi, ga obri�em in poravnam. Tako kot pogladim spomin na bolnika, ki mije teden dni pred smrtjo povedal svojo �ivljenjsko zgodbo, nam ob slovesu pomahal izpred svoje hise in zdklical: �Hvala vam, kerste pri�li, pazite nasel� In smo se odpeljali nazaj proti Ljubljani. S tako moenim obeutkom radosti v srcu, do smo celo pot prepevali slovenske zimzelene popevke. Ko so mi �ez sedem dni sporo�ili, daje umri na vrtu pred svojo hi�o, me je povsem spodneslo. Mnogo zgodb je, ki se jih sploh ne spomnim, u�le so iz mojega spominu v trenutku, ko so bile objavljene. In nekaj je tak�nih, ki se jih bom spominjala za vedno... Sre�no, torej, Maj, zdaj si gotov ze velikfant! In hvala... Pise: Alenka Mirt Iskra Zaren <""" monta�a � prodaja �: -" -is *' GjiiJiiM vialj Cwfmci � promoci|ske cese. vrdtd G00 edinstv�ia v svcjem rarfedu.' ctebe'mo ; i "oliriip 42mm vsi modeli /a ceno liniiskeaa, i Crawford H GOSPODARSTVO____________________________________________________Posavski obzornik - leto XI, stevilka 8, �etrtek, 19. 4. 2007 Kon�no v izgradnji primeren most MOSTEC - Na regionalni cesti Bre�ice - Dobova - Rigonce poteka gradnja nadomestnega mostu �ez potok Gabernico. Stari most je bil s prometno varnostnega vidika neustre- zen, v preteklosti je tudi zahteval kar nekaj smrtnih �rtev. Na trasi bodo zgrajeni plo�niki in javna razsvetljava, �upan Ivan Molan pa se boji, da izvajalci zamujajo z deli. Zaradi premajhne �irine mo- stu je bil doslej vzpostavljen enosmerni promet, neustre- zna je bila tudi preglednost, pe�ci so bili usojeni na cesti - ��e. Glede na to, da so bili dotrajani tudi konstruktiv- ni elementi mostu, so se na Direkciji RS za ceste (DDC) odlodli za gradnjo nadome- stnega mostu. Jeseni je bila izdelana obvo- zna cesta, s katero so zago- tovili nemoten potek prome- ta. V zimskem �asu del niso izvajali, tako da je izvajalec del CGP, cestno in gradbe- no podjetje d. d. Novo me- sto s partnerjem MAP Trade d. o. o. pri�el z deli v za�et- ku marca. Takrat so izvedli ru�enje starega mostu in od- voz materiala. Trenutno po- teka izgradnja temeljev no- vega objekta. Vrednost omenjene investi- cije, ki bo po oceni DDC za- klju�ena predvidoma do 15. junija letos, zna�a 362.700 evrov, pri �emer Direkcija RS za ceste prispeva 337.100 evrov, ob�ina Bre�ice pa 25.600 evrov. �upan Molan je pojasnil, da ob�ina sofi- nancira izgradnjo plo�nikov in javno razsvetljavo. Meni, da dela potekajo po�asi in se boji zamude pri gradnji, �e- prav ne ve, zakaj. Zato bodo pozvali investitorja, da pre- veri dinamiko izgradnje. S.Vahtari� Otvoritev sezone na poletni Termalni rivieri �ATE� OB SAVI - Na poletni Termalni rivieri v �ateiu bo ta vikend ponovno pestro. V soboto in nedeljo, 21. in 22. apri- la, so v Termah Cate� pripravili pester animacijski program z vrsto nagradnih iger za otroke in odrasle. Obiskovalci se bodo na najve�jem zunanjem termalnem bazenskem kom- pleksu v Sloveniji in �ir�i okolici znova lahko spro��ali na ve� kot 10.000 m2 termalnih vodnih povr�in s �tevilnimi adrena- linskimi atrakcijami. V Slogonskem ukinjeni ukrepi BRE�ICE - Dr�avno sredi��e za nadzor bolezni je z 10. aprilom ukinilo za��itne ukrepe in prepoved prometa s pra�i�i na po- dro�ju Slogonskega in Kapel. Dodatne laboratorijske preiskave so namre� pokazale, da pra�i�i z obmo�ja Slogonskega in Ka- pel, pri katerih je bil 5. aprila postavljen sum na klasi�no pra- �i�jo kugo, niso oboleli za to boleznijo. Ker so bili vsi rezultati monitoringa na 3 km oku�enem obmo�ju Slogonskega negativ- ni, je VURS po besedah veterinarskega in�pektorja Hinka Ma- vra 10. aprila popoldne preklical vse za��itne ukrepe in spro- stil promet s pra�i�i. �e 30. marca so ukinili 10 km ogro�eni pas od �ari��a pra�i�je kuge v Vu�il�evem na Hrva�kem. Za��itni ukrepi s prepovedjo prometa s pra�i�i �e vedno velja- jo v 3,5 km ogro�enem pasu, ki zajema zaselke krajevnih sku- pnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina. 28. marca so namre� v hrva�kem Cerju pri Samoboru zabele�ili nov izbruh pra�i�je kuge. S. V. NA IZLETU V BOLOGNI - �lanice sekcije frizerjev pri Obmo�ni obrtni zbornici Breiice in njihovi zaposleni, katerim so se pridru�ile obrtnice s kozmeti�no dejavnostjo, so se v za�etku aprila odpravile v Bologno. Prvi dan so si ogledale sejem Cosmoprof, ki spada med najve�je tovrstne sejme in se ga udele�ijo vsi najve�ji proizvajalci lasne ter lepotne kozmetike, dru$i dan pa so se zapeljale do iepne driavice San Marino, kjer so si ogledale znamenitosti te �udovite pokrajine. N.B. Zahteve po individualni renti vse glasnej�e KR�KO - Pred tednom dni, 12. aprila, se je vseh pet tematskih odborov lokalnega partnerstva Kr�ko sestalo na skupni delavnici, na kateri naj bi se v skladu z dnevnim redom seznanili in razpravljali o opredelitvah Ob- cine Kr�ko do odgovorov vlade in ministrstev na smernice, ki jih je za na�rtovanje ureditve odlagali��a nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) sprejel kr�ki ob�inski svet. Toda namesto o dokumentu, ki ga je uvodoma predstavil �upan Franc Bogovi�, je razprava tekla predvsem o �edalje glasnej�ih zahtevah prebival- cev Spodnjega Starega Grada in Spodnje Libne po individulani renti zaradi bivanja v 1500-metrskem varoval- nem pasu jedrske elektrarne in predvidenega odlagali��a. Andreas Rep�e je v imenu prebivalcev Spodnjega Stare- ga Grada povedal, da so nji- hove zahteve, ki so jih pred dobrim mesecem naslovili na odgovorne ustanove, v opre- delitvah ob�ine ignorirane, medtem pa je bil s krajani Vr- bine sklenjen dogovor o izse- litvi, kar po njihovem mnenju ka�e na dvojna men la ob�ine in driave. �Ne bomo dali so- glasja k ume��anju odlagali- ��a radioaktivnih odpadkov, dokler ne bodo upo�tevani na�i pogoji, svoje pravice pa bomo branili z vsemi sredstvi in tudi z driavljansko nepo- kor��ino," je svoj nastop za- klju�il Rep�e in po�el aplavz �tevilnih sokrajanov, ki so se udele�ili delavnice. S podob- nimi stali��i se je nato ogla- silo �e nekaj krajanov Spo- dnjega Starega Grada in tudi Spodnje Libne, ki se prav tako �utijo zapostavljene v poga- janjih ob�ine z dr�avo. �To je ena od zadev, okoli kate- rih se bo potrebno �e naprej pogovarjati," je odgovoril �u- pan Franc Bogovi� in dodal, da bo potrebno za nekatere zahteve poiskati pravno pod- lago, predvsem za individual- no rento, ki je po �upanovih izku�njah v Evropi ne pozna- jo nikjer. Nekateri so opozori- li tudi, da je zahteve po renti pri�akovati �e iz drugih okoli- �kih naselij. Ob�ina Kr�ko �eli v okviru ureditve odlagali��a v Vrbini z dr�avo dose�i tudi dogovor o realizaciji in sofinancira- nju �tevilnih projektov, na�r- tovanih v naslednjih letih, od cest (denimo nove medme- stne povezave Kr�ko - Bre�ice in �tiripasovnice od Drnovega do Kr�kega), kanalizacijske- ga omre�ja za �tevilne vasi v KS Dolenja vas, Kr�ko in Kr�ko polje, gradnje bazena in te- lovadnice v Kr�kem, dozidave O� Leskovec, obnove �rajbar- skega turna, izgradnje ve�- namenskega doma v Dole- nji vasi do razvoja poslovnih con ter ustanovitve fakultete za energetiko in in�tituta za energetiko in logistiko v Kr- �kem. Peter �igante meni, da bi se morala ob�ina pogajati ne le o ume��anju odlagali��a NSRAO, ampak tudi o drugem bloku nuklearke in o izrablje- nem jedrskem gorivu, za kar pa je vse prej na�teto preniz- ka cena. �Pripada nam naj- manj enoletna proizvodnja elektri�ne energije v NEK," je prepri�an �igante. Bogo- vi� dvomi, da se je �e danes mogo�e pogovarjati o drugem bloku in izrabljenem gorivu, kjer bo debata po njegovem mnenju bistveno ostrej�a. Razprave o predlo�enem do- kumentu z nekaj izjemami tako reko� ni bilo, zato se je delavnica kon�ala brez skle- pa, opredelitve ob�ine pa bo predvidoma �e danes obrav- naval kr�ki ob�inski svet. �e v tern mesecu je predviden pod pis obvezujo�ega dogovo- ra med Ob�ino Kr�ko in vlado RS, ki bo skupaj s soglasjem ob�inskega sveta na izbrano varianto osnova za nadalje- vanje postopka izdelava DLN za odlagali��e NSRAO. Druga prostorska konferenca naj bi po optimisti�nih napovedih potekala �e pred poletjem. Peter Pavlovi� Andreas Rep�e iz Spodnjega Starega Grada med nastopom na delavnici �upan Franc Bogovi� je moral odgovarjati na �tevilne o�itke udele�encev delavnice. Desetletnica delovanja Posavskega dru�tva seniorjev KR�KO - Posavje se nenehno soo�a z vpra�anjem, kako zadr�ati mlade izobra�ene kadre in strokovnjake pred od- hodom v bolj razvita sredisca, zanimivo pa je, da smo ena tistih regij, v kateri se pri re�evanju najpomembnej�ih gospodarskih in dru�beno-razvojnih vpra�anj zelo intenzivno vklju�ujejo nekdanji, pove�ini �e upokojeni vodilni ljudje posavskih podjetij in organizacij. T1 se �e desetletje zdru�ujejo v Posavskem dru�tvu seniorjev mened�er- jev in strokovnjakov, ki je ob svojem jubileju izdalo zbornik Na�ih deset let in pripravilo kar dve prireditvi. Po vzoru nekaterih evropskih dr�av je bilo na pobudo Go- spodarske zbornice Slovenije leta 1993 ustanovljeno Zdru- �enje seniorjev, managerjev in strokovnjakov Slovenije, kmalu za tern pa se je tudi v Posavju pojavila ideja in po- treba po ustanovitvi Obmo�- nega zdru�enja seniorjev Po- savja. Dne 26. aprila 1996 je bil na pobudo GZS, Obmo�ne gospodarske zbornice Posav- je in takratnega njenega di- rektorja Vojka Dvojmo�a kot predlagatelja in �e petih nek- danjih direktorjev v pokoju ustanovljeno Obmo�no zdru- �enje seniorjev Posavja. V letu 2006 so dru�tvo orga- nizirali na novo in na ob�nem zboru ustanovili Posavsko dru�tvo seniorjev, mened�er- jev in strokovnjakov, ki je ob jubileju imelo 65 individu- alnih in 16 kolektivnih �la- nov, to je predvsem ve�jih gospodarskih dru�b, njego- vo poglavitno poslanstvo pa je poleg dru�enja in aktivne- ga pre�ivljanja prostega �asa predvsem spremljanje aktu- alnih gospodarskih in dru�- benih dogajanj ter prena�a- nje svojih izku�enj na mlaj�e gospodarstvenike in politike, ki sedaj skrbijo za razvoj Po- savja. Prva izmed dveh prireditev ob jubileju je bila zadnji pe- tek v marcu v kr�kem Kultur- nem domu, na njej pa je o dosedanjem delovanju dru- �tva spregovoril prvi in doslej edini predsednik Edo Komo- �ar. V kulturnem programu so nastopile �tiri kulturne skupi- ne, po ena iz vsake od ob�in, iz katerih prihajajo �lani dru- �tva: Oktet Jurij Dalmatin iz ob�ine Sevnica, �empeterski tambura�i iz ob�ine Bistrica ob Sotli, vokalna skupina Sol- zice Glasbene sole Bre�ice iz ob�ine Bre�ice in Simfoni�ni orkester Glasbene sole Kr�ko iz ob�ine Kr�ko. Teden dni kasneje pa je bila v Kr�kem �e letna skup��ina Posavskega dru�tva senior- jev, mened�erjev in strokov- njakov, na kateri so podeli- li priznanja najzaslu�nej�im �lanom, v svoje vrste pa so sprejeli tudi nekaj novih �la- nov, in sicer 15 posameznikov in kot kolektivne �lane posa- vska podjetja GEN energijo, Po�itni�ko skupnost Kr�ko, In- fro Sevnica, Evrosad, I no Kr- �ka vas, Aero Papiroti, Sava- projekt, obmo�no zbornico ter novo ob�ino Kostanjevica na Krki in ob�ino Rade�e. S.M. Med prireditvijo v Kulturnem domu (prvi z desne predsednik Edo Komo�ar) ____ NOVt 5SE0E�NI CITROEN C4 K3 visiosPAce ... Slika je simboli�na www.avtoiine-krsko.si I Bohori�eva 10, 8270 Kr�ko_____ PRIHRANKI VAPRILU - pri C1 1.260,00 � - pri C3 do 3.000,00 � - pri C4 do 4.500,00 � - pri PICASSU do 5.500,00 � - pri BERLINGU do 4.000,00 � - pri C5 II 5.500,00 � TEL.: 07/49-02-117 ~~ Posavski obzornik - leto XI, �teviika 8, �etrtek, 19. 4. 2007____________________________________________________GOSPODARSTVO Q Gensko spremenjeni organizmi - spake ali neizogibna prihodnost? SEVNICA - V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Obmo�ne enote Bre�ice ter Zdru�e- nja za zdravo Slovenijo je v tukaj�nji kulturni dvorani 6. aprila potekaia javna tribuna na temo gensko spremenjenih rastlin. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so namre� poslali v javno obravnavo predlog Zakona o soobstoju gensko spremenjenih organizmov (v nadaljevanju GSO) z ostali- mi kmetijskimi rastlinami, s katerim �elijo urediti podro�je gojenja spremenjenih rastlin ter kmetu, po- sledi�no pa tudi potro�niku, omogo�iti izbiro. Glede na zakonodajo Evrop- ske unije, ki velja tudi pri nas, je zaenkrat dovoljeno gojenje tistih spremenjenih rastlin, ki so vpisane v sku- pen katalog polj��in. Zaen- krat gre za 34 hibridov gen- sko spremenjene koruze, vendar so v postopku obrav- navanja na nivoju EU �e nove gensko spremenjene rastline. Zato se je okoli tega, ali slo- venski prostor povsem omeji- ti ali ga sprostiti, razplamtela polemika tudi na sevni�ki jav- ni tribuni. V prvi vrsti kot od- ziv na razprave zagovornice GSO prof. dr. Branke Javor- nik iz Biotehni�ke fakultete - katedre za genetiko, bio- tehnologijo in �lahtnjenje ra- stlin, ter nasprotnice upora- be GSO, predstavnice Dru�tva Ajda Meto Vrhunc. Medtem ko je Javornikova zagovarja- la stali��e, da zaenkrat �e ni dokazov, da bi GSO negativno vplivali na zdravje ljudi in �i- vali, temve� ravno nasprotno, da te prispevajo med drugim k ve�ji odpornosti rastlin in kljubovanju klimatskim spre- membam, k podalj�anju ra- stne sezone, zatiranju �ko- dljivcev, ob tern pa tudi h kakovosti pridelka, ki naj bil z enim spremenjenim genom bolj hranljiv oziroma boga- tej�i z vitamini, je Vrhun�eva trdila, da se GSO uporablja- jo �ele dobro desetletje, kar je prekratko obdobje za po- znavanje dolgoro�nih stran- skih udnkov. �Gre za kri�an- ce med rastlino in bakterijo, gre za nova bitja, spake, ka- terih karakteristik ne pozna- mo," je opisala GSO in ob tern izpostavila ljubezen in naraven odnos �loveka do ze- mlje, pridelave in hrane, �e- tudi je ta koli�insko ni�ja, in je jasno, da se zgolj z ekolo- �kim kmetovanjem ne da pri- delati tudi tr�nih vi�kov in da se na tak�en na�in podra�ijo �ivila. Na to je opozoril deni- mo kmetovalec iz Tr�i��a, ki je vpra�al Vrhun�evo, �e ve, koliko potro�nikov je tudi de- jansko ne le pripravljenih, v prvi vrsti materialno sposob- nih, od�teti ve� denarja za, denimo, mleko, na katerem pi�e, da je pridelano na eko- lo�ki kmetij. Vsekakor bo o prednostih in pomanjkljivostih GSO tekla �e vrsta polemi�nih razprav, ka- kr�ni smo bili pri�a tudi v Sev- nici, kljub temu pa ne gre za- tiskati o�i pred dejstvom, da Slovenija v skladu s pravnim redom EU ne more predpisa- ti regij, kjer gojenje gensko spremenjenih rastlin ni mo- go�e, lahko pa taka obmo- �ja s prostovoljnimi dogovo- ri ustanovijo posamezniki ali posamezniki in zdru�enja. Bojana Mavsar Za ve�jo zavednost Mladinski center (MC) Bre�ice �e �etrto leto zapored izvaja projekt ��iva info to�ka�. Projekt poteka skozi vse leto in sicer od ponedeljka do petka na dislociranih enotah po posavskih solan in v klubu MC Bre�ice. V infor- miranje mladih se je preko MC vklju�ilo tudi Lokalno partnerstvo Bre�ice. lokalno partnerstvo bre�ice Informiranje poteka v skla- du z na�eli Evropske listi- ne o informiranju mladih. Usmerjeno je k pomo�i mla- dim pri uresni�itvi njihovih ciljev, pospe�itvi njihove- ga dejavnega sodelovanja kot �lanov dru�be, olaj�a- nju odlo�itev s tern, ko jim posredujejo informacije in jim nudijo ustrezno podpo- ro. Na ta na�in mladi po- stanejo bolje usposobljeni za nadaljnje vklju�evanje v dru�beno �ivljenje in v ak- tivno dr�avljanstvo. Vsebine informiranja so v neposredni povezavi z de- lom in �ivljenjem mladih ter vseh, ki so na kakr�en- koli na�in povezani z njimi. Same po sebi niso zaklju�e- na celota, temve� so kvali- tativno in kvantitativno nad- gradljive. Tako so vsebine informiranja: izobra�evanje, zdravje, prosti �as, kultura, denar, stanovanja, varova- nje okolja, mladinska politi- ka, mednarodni programi za mlade, duhovnost in religije, informacije o mladinskih or- ganizacijah, pomo� v stiski, medosebni odnosi... Od leto�njega marca z MC so- deluje tudi z Agencija za radi- oaktivne odpadke in Lokalno partnerstvo Bre�ice. Mlade �elijo seznaniti s pojmom ra- dioaktivnosti in varstva oko- lja. Informatorji pa lahko mlade ob morebitnem po- manjkanju ustreznih infor- macij napotijo v ustrezno institucijo, organizacijo. Predstavitev za KS Arti�e Vodstveni odbor Lokalne- ga partnerstva Bre�ice in KS Sentlenart organizirata predstavitev postopka izbo- ra lokacije odlagali��a niz- ko in srednje radioaktivnih odpadkov in razgovor o na- �inih in mo�nostih vklju�e- vanja ob�ank in ob�anov v lokalno partnerstvo. Razgovor bo potekal da- nes,19. aprila, ob 20. uri v prostorih Prosvetnega doma Arti�e za krajane vasi Zgornji Obre�, Spodnja Po- hanca, Dolenja vas pri Ar- ti�ah, Trebe� ter del Zgor- njega Lenarta. Vabljeni tudi drugi zainte- resirani krajani! Ve� podatkov lahko najde- te na spletnih straneh Lo- kalnega partnerstva Bre�ice, http: / /www, lokalnopartner- stvo.si. Informativni material je na voljo tudi v prostorih KS Sentlenart in KS Globoko. Vodstveni odbor Lokalne%a partnerstva Breiice Srednjesolci na iivi info to�ki Zaposlitveni sejem BRE�ICE � Zavod Regio skupaj s sevni�ko obmo�- no enoto Zavoda za za- poslovanje danes, 19. aprila, pripravlja prvi Po- savski zaposlitveni sejem s sloganom "Zgrabi prilo- �nost", ki od 10. do 18. ure poteka v avli Upravne enote Bre�ice. Ker se regija Posavje v zadnjih letih soo�a z vi- soko brezposeinostjo in povpra�evanjem pred- vsem po kadrih, ki jih primanjkuje, �elijo or- ganizatorji s sejmom osnovno�olcem, dija- kom, �tudentom, brez- poselnim in zaposlenim ponuditi predstavitev podjetij, ki potrebuje- jo ali pa bodo potrebo- vali specifi�en kader. V okviru sejma so pripra- vili tudi okroglo mizo in predavanja. V prihodnje bodo projekt izvajali en- krat letno po razli�nih ob�inah v Posavju. Traktorsko usposabljanje za mlade voznike POSAVJE - Nesre�e pri delu s traktorji in traktorskimi priklju�ki niso zanemarljive, kajti kar precej tragi�nih nesre� je bilo v za- dnjih letih zabele�enih tudi v Posavju. Ve�krat sli�imo, da je po- trebno pove�ati predvsem varnost, ter ljudi usposobiti z navodi- li za delo. Velik problem predvsem na kmetijah je usposobljenost predvsem najmla�ih voznikov, ki velikokrat enakovredno nadome- �cajo starej�o delovno silo. Njihove izku�nje so majhne, zato je tveganje za nastanek nesre� toliko ve�je. Re�evanja celotne pro- blematike usposabljanja so se kot prvi v Posavju lotili v Avtosoli Po- savc, ki izvajajo usposabljanja za pridobitev izpita F kategorije in sicer za vo�njo traktorja s traktorskimi priklju�ki, ter organizira- jo usposabljanja za varno delo z njimi. V programe usposabljanja se lahko vklju�ijo kandidati �e od 14 leta in pol. Po besedah direk- torja dru�be Posavc Ivana Vogrinca, gre za nalo�bo, ki iz ekonom- skih razlogov ni upravi�ena, lahko pa obvaruje marsikatero mla- do �ivljenje. Povabilo za vklju�itev v Katalog rokodelskih izdelkov Posavja Center za razvoj pode�elja Cilj Centra za razvoj pode�elja Posavje je v sodelovanju s stroko razvoj rokodelskih izdelkov vi�je kakovosti in iz njih izhajajodh prilo�nostnih in poslovnih daril, s pomo�jo ka- terih lahko regija Posavje gradi svojo prepoznavnost tudi v �ir�em slovenskem in evropskem prostoru. Skupna promocija ponuja �tevilne pred- nosti, zato vabimo: � Registrirane izdelovalce, � Imetnike mnenja OZ za izdelek doma- �e ali umetnostne obrti � Ter ostale izdelovalce, ki resno razmi- �ljate o registraciji svoje dejavnosti do 30. junija letos. Za prijave in dodatne informacije nas lahko pokli�ete na teles on 07-488-10-52 (Anita Radkovi�) ali po e-po�ti: center� rra-posavie.si. Rojenica VRTNI CENTER � CVETLlCARNA Kartn Janko *-fMQfiHJ^fl CK� 65A, B27MHH^H t.i.:07/49 oiHFT&fm Fax:07/49 oaRbiCJl Tal.: 07l4�Ww^MH� � rezano cvetje in lon�nice, cvetli�ni lonci, korita � zemlja, semena, gomoUUgmj^�t^if� ***** substratov - 21. aprila bo jXtfiMSttmo Zgonc, J od i�. do ^mJutd. ! J Pripravite vpra�anja rjiin�rz balkonskim 'wmm cvetjem, sadnim direvjwn, U�inicami,... ?(� Vabljeni v VC Kerin in PosffiMHHii Senovo! | Obi��it^ n^s In greseneceni fflBBHnil pr"llHh" M ObzorniK H���l� NAJBOU BRAN CASOPIS V POSAVJU! Dohodninske napovedi sprejemajo tudi krajevni uradi KR�KO - Napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 spre- jemajo tudi na vseh sedmih krajevnih uradih (KU) Uprav- ne enote Kr�ko, in sicer v �asu uradnih ur do izteka za- konsko predpisanega roka za vlo�itev napovedi, to je do 30. aprila. Na KU Brestanica sprejemajo dohodninske na- povedi ob ponedeljkih od 7. do 15. ure, na KU Senovo ob torkih in �etrtkih od 7. do 15. ure, na KU Leskovec ob sre- dah od 7. do 17. ure in ob petkih od 7. do 13. ure, na KU Raka ob torkih od 11. do 15. ure in ob �etrtkih od 7. do 15. ure, na KU Veliki Trn ob torkih od 7. do 10. ure, na KU Podbo�je ob ponedeljkih od 7. do 15. ure ter na KU Ko- stanjevica na Krki ob sredah od 7. do 17. ure in ob petkih od 7. do 13. ure. Wfbrezice ll�VOOU*9O�rTW*TVOIM TUMZCH MW*�* REPUBL1KA SLOVENUA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO J3L javna agencija RepuWike Stoventje /.a podietniSivo in fuje investcije VAV�ERSKI PROGRAM SVETOVANJA Zavod za podjetni�tvo in turizem Bre�ice (ZPT Bre�ice) je pri�el z izvajanjem vav�erskega programa svetovanja Program vav�erskega svetovanja predstavlja obfiko podjetniske svetovalne podpore driave, namenjeno mafim 'm srednje veKkim podjetjem (MSP) in vsem potendalnim podjetnikom, ki se odlo�ajo za podjetni�ko pot. Ciljne skupine programa lahko prejmejo subvencijo za stro�ke storitev podjetni�kega svetovanja. CBjni skupini: DELUJO�A PODJETJA Itudisamostojni podjetniki posameznikil SUBVENCUA do 50% neto upravi�enih stro�kov (kvota do 31.12.2007 zna�a 4.000 EUR na podjetje) POTENOALNI PODJETNIKI - Brezposelne osebe, ki niso prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, in - zaposleni, ki razmi�ljajo o ustanovitvi podjetja. SUBVENCUA do 100% neto upravi�enih stro�kov (kvota za obdobje veljavnosti pogodbe -1 leto - do i 500 f UR) Finan�na sredstva za izvajanje programa vav�erskega svetovanja zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo Hkrati vas vabimo na BREZPIA�NO delavnico "Kako v najkraj�em �asu izdelati spletno stran za svoje podjetje in prodajati storitve/produkte preko internetcrv, ki bo v �etrtek, 24.4.2OO7 ob 16. uri v sejni sobi Obmo�ne obrtne zbornice Bre�ice, CPB 3. Vec informacij dobite na spletni strani www.zpt-brezice.si. SomoStont� Zavod za podjetni�tvo in turizem Bre�ice Tel: 07/ 49 90 680 Cesta prvih borcev 18 Mobitel: 041 349 220 8250 Bre�ice e-mail: samo.stanicfgzpt-brezice.si M KULTURA_____________________________________________________________Posavski obzornik - leto XI, �teviika 8, �etrtek, 19. 4. 2007 Praznik knjig BRE�ICE - Tudi knjige imajo svoj praznik. Mednarodna zveza za mladinsko knji�evnost je leta 1976 proglasila 2. april, rojstni dan danskega pravlji�arja Hansa Christiana Andersena, za mednaro- dni dan knjig za otroke. Ob tej prilo�nosti smo v sredo, 4. apri- la, v Knji�nico Bre�ice povabili Anjo Stefan. Anja je urednica zbirk ljudskih pravljic, pi�e pesmi in pravljice za otroke ter razi- skuje in pripoveduje ljudske pripovedi. Z Anjo so se v dopoldan- skem �asu sre�ali otroci 3. in 4. ra�redov iz O� Arti�e, Bre�ice in Velika Dolina. V popoldanskem �asu je bila pripovedovalka ljud- skih pravljic osrednja gostja zaklju�ka slovenskega knji�ni�no- muzejskega MEGA kviza. Kviz je na pobudo Ministrstva za kulturo organizirala Knji�nica Otona �upan�i�a Ljubljana, Enota Pionirska knji�nica, v sodelo- vanju s Pedago�ko sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije. Cilji kviza so bili spoznavanje kulturne dedi�cine, informacijsko opi- smenjevanje, spodbujanje branja, obisk knji�nic in muzejev ter povezovanje �olskih in splo�nih knji�nic ter kultumih ustanov. Re�evanje kviza je potekalo od oktobra do marca v �olskem letu 2007/2008. Kviz je bil namenjen predvsem u�encem 2. in 3. tri- letja devetletke. Do zaklju�ka re�evanja kviza smo v Knji�nici Bre�ice prejeli 221 pravilnih kon�nih re�itev. Na zaktju�ni prire- ditvi v sredo, 4. aprila, smo med re�evalci iz�rebali dve nagra- jenki, Diano Zevnik-��rba�i� in Alenko Kvartuh, ki se bosta v kon�nem MEGA�rebanju v Ljubljani potegovali za glavno nagra- do - enotedenske po�itnice na morju ali v gorah. Sabina Stani� Anja �tefan med otroki v bre�i�ki knjiinici Dekleva z dijaki KR�KO - V petek, 6. aprila, je v Dvorani v parku v organiza- ciji Dija�ke skupnosti Posavja in Valvasorjeve knji�nice Kr�ko 1 � '�"��-----------potekal pogovor z avtorjem leto�nje- ga matu- ritetne- ga romana Pi m li co Milanom Deklevo. Z avtor- jem, ki je razjasnil �tevilna zanimiva vpra�anja, sta se pogovarjala dijakinja Anja �abkar in knji�ni�ar Vilko Planinc. Tako so dijaki, ki so bili tokrat v ve�ini med obiskovalci, dobili spodbudo za njihovo nadaljnje delo in pristop k maturi. P.B. SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI MESTA KRSKO No pod/agi 4. Ciena Statuta KS mesta Kriko in doloal pra- vilnika o podeljevanju priznanj KS mesta Kriko objavtja 'razpis za podelitev priznanj ks mesta kr�ko Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, dru�tvom in klubom, skupinam ljudi, posameznikom in drugim za izjemno uspe�no deto, ki imajo izreden pomen pri uresni�e- vanju napredka in dru�benega razvoja v krajevni skupnosti mesta Kr- �ko in �ir�em prostoru. 1. Svet KS mesta Kr�ko podeljuje naslednja priznanja : a) NAZIV �ASTNI KRAJAN KS mesta Kriko je najvi�je priznanje KS mesta Kr�ko in se lahko podeli krajanom KS mesta Kriko, ob�a- nom ob�ine Kriko in drugim driavljanom Republike Slovenije, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge, na katerem koli podro�ju �lovekove ustvarjalnosti, ki so posebno zaslu�ne za razvoj in trajni prispevek v KS mesta Kr�ko. b) PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Kr�ko se podeljuje za ve� kot 10-letno uspe�no delo. c) PRIZNANJE KS mesta Kr�ko se podeljuje za ve� kot 5-letno uspe�no delo. d) PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO se podeljuje za enkratne po- membne dose�ke in rezultate v zadnjem obdobju in kot vzpod- buda za nadaljnje delo. 2. Predloge lahko podajo politi�ne stranke, podjetja, Svet KS, skupi- ne ljudi, zavodi, dru�tva in klubi, posamezniki ter druge organiza- cije in skupnosti. 3. Predlog za priznanje mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o predlaganemu prejemniku pri- znanja in obrazlo�itev k predlogu. Predlog za priznanja mora vsebo- vati : podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podat- ke o predtaganem prejemniku priznanja in obrazlo�itev k predlogu. 4. Predtoge je potrebno poslati na naslov ; KRAJEVNA SKUPNOST ME- STA KRSKO, CK� 23, Kriko, najpozneje do 21. maja 2007. Datum: 5.4.2007 �tevilka: 100/2007 Svet Krajevne skupnosti mesta Kriko Predsednica Sveta Jo�ica Mikulanc, l.r. �Naredimo si Slovenci kulturo za na� vsakdanji kruh!� KR�KO - Je �elja, je priporo�ilo iz �e enega zares lepega Mesta besed v Valvasorjevi knji�nici, ki ju je izre- kel gost Jo�e Hude�ek, legendarni televizijski novinar, komentator, pisatelj in publicist, ki je letos prejel viktorja za �ivljenjsko delo. Besede je usmerjala Stanka Hrastelj �e z Nejcem Hostarjem, ki je v stilu gosta prebiral njegova dela; direktorica knji�nice Polona Bren�i� pa je znova poudarila pomen literarnih ve�e- rov, ki so prispevek k popularizaciji slovenske literature in hkrati seznanjanje novosti s tega podro�ja. Jo�e Hude�ek, �pravi rog obilja�, kot ga je ozna�il Ka- jetan Kovi�, se je rodil v Ljubljani 24. februarja 1937. �tudiral je umetnostno zgo- dovino in primerjalno knji- �evnost. Prve sadove svoje- ga pisateljevanja je Hude�ek pokazal med letoma 1955 in 1959 v revijah Beseda in Re- vija 57, potem pa je sledil dolg literarni molk. Ta je bil pogojen z objavo eksistenci- alnih �rtic Rde�a hi�a in Ne- boti�nik in �e nekaterih, ki so povzro�ile, kot je pojasnil avtor, vihar v �lici vode; od- lodtev za objavo je dal ure- dnik Besede Janko Kos, re- vija, ki je bila pod politi�no presojo in ni bila uradno za- �eljena, je bila ukinjena kot Revija 57, pri zametkih ka- tere je sodeloval tudi Hude- �ek sam; vendar svojo pot v literaturo ocenjuje z zado- voljstvom tistih ljudi, ki so jo cenili, njega pa spo�tova- li. Sicer pa je objavljal tudi v beograjskem �asopisu in �vedski reviji. Na izziv moderatorke Stanke Hrasteljeve, kaj je zanj sre- �a, je odgovoril z dejstvom, da je zanj sre�a rojstvo �v ravno tern kraju in v tern �asu�, ki je bilo vsej prej kot lahko, a je bilo zaradi sre�- nih drobtinic (z mamo nabi- ranje kurjave, gretje rok v kotli�ku tople vode na zida- ni pe�i) prav zato lepo. Kaj- ti, kot je poudaril, se �lovek formira, ko je star tri, �tiri leta in vanj vdirajo vtisi, ki niso kontrolirani; leta vojne pa so bila zanj silno dare�lji- vo obdobje, ki ga je delalo odraslej�ega, saj je rasel �ez svojo glavo. Ker je tudi o�e dveh odraslih otrok in dedek �tirih vnukov, skrbi, kaj bo z vnuki in se nadeja, da tudi ta �as oblikuje ljudi, ki bodo lahko dobri in plemeniti. Vpra�anje dana�nje kultu- re sta sogovornika re�eva- la �z vleko kulture iz vode�, ko je gospod Hude�ek dejal, da je potaptja�tvo postalo zelo moderen na�in �porta, kajti slovenska kulturna po- litika u�i ljudi potaplja�tva - �kvazi� kulture, reko� �e: ��e bomo mi, ki nam je le- pota kulture, umetnosti na- menjena, brali, gledali in poslu�ali njene vsebinsko bogate in lepe stvari, bomo v sebi ustvarjali njeno podo- bo, bili bogatej�i in sposob- ni razumeti ljudi, ki so z me- noj, z nami rojeni v ta svet. To, kar nam je umetnik na- menil, u�ivajmo po Jezusu - pijte mojo kri, jejte moje meso -, v tern je nekaj po- sve�enega in kadar umetnik ustvarja, je bli�ji bogu in je napravljen po njegovi podo- bi. Darovanje notranje le- pote je bogatenje tistega, ki daje in tistega, ki preje- ma.� Rad se spominja pionirskih televizijskih �asov, novej�ih pa z mislimi, da nam v�a- sih �ivljenje usmerjajo dru- gi. Dolga leta je namre� kul- turna politika nacionalne televizije slonela na njego- vih ramenih, ko je bil ure- dnik uredni�tva za kulturo in komentator, in to v �asu, ko ni bilo lahko vzdr�ati pri utiranju poti svobodnemu izra�anju mnenj v novinar- stvu. Njegovo delo so odli- kovali izdelana argumenta- cija, ble��e�, zgo��en slog, podkrepljen z neustavlji- vo subjektivnostjo lastne in- terpretacije, duhovito samo- spra�evanje in jedka, vselej umestna kriti�na nota. Jo�e Hude�ek je vsekakor eno izmed tistih televizijskih imen, ki mu je zapisanih ve- �ina Slovencev, ga poznajo, a za sabo pu��a veliko traj- nej�o sled - ducat knji�nih naslovov, zlasti iz zadnjih let preteklega stoletja, ko se je zgodil izrazit premik in je v nekaj letih podaril bralcem niz novel in romanov - Zgod- be iz pozabe, Golobar, Uli- ce mojega predmestja, Moje hi�e... Nagrade, ki jih je pre- jel: f rancosko odlikovanje vi- teza reda umetnosti in litera- ture, 1976; Zlati ekran,1987; nominacijo za nagrado Kre- snik za roman Gluhota,1992; nagrado za �ivljenjski pri- spevek k razvoju slovenske- ga novinarstva,1996; �upan- �i�evo nagrado za literarno delo, 1998; Groharjevo pri- znanje. In takrat in danes in za vselej pa so z njim njego- vi prijatelji pisatelji, glasbe- niki, slikarji... Natja Jenko Sun�i� Nejc Hostar, Stanka Hrastelj in Joie Hude�ek v aprilskem Mestu besed__________________ So�itje dveh jezikov v pravlji�ni igri Pepelka SEVNICA- V ponedeljek, 16. aprila, je potekala v Kulturni dvorani Sevnica zanimiva gledali�ka izvedba svetovne zna- ne pravljice Pepelka. Predstavili so se �lani dramskega kro�ka O� Sava Kladnika Sevnica in njihovi gosti iz Makedoni- je, u�enci Osnovne sole Kole Kaninski iz Bitole. Ali je makedonska Pepelka druga�na kot slovenska? Ne. Le jezik je druga�en. O� Sava Kladnika Sevnica je v teh po- mladnih dneh gostila u�itelje in u�ence O� Kole Kaninski iz Bitole, iz nekdaj nabolj ju�- ne jugoslovanske republike Makedonije. Gostujo�i u�en- ci in u�itelji so na�li za nekaj kratkih dni za�asne domove pri slovenskih vrstnikih. Njim, njihovim star�em in ostalim so se predstavili v sevni�ki kulturni dvorani v ponedelj- kovem ve�eru. Nevsakdanja prireditev, ki je za kratek �as povezala nekdaj bratska na- roda, se je za�ela z govorjeno besedo v makedonskem jezi- ku, nadaljevala z makedon- sko himno in s peto pesmijo. Obiskovalci so imeli mo�nost ob�udovati tudi makedonska �enska narodna obla�ila in ob �tevilnih fotografijah spozna- vati Bitolo, zanimiv makedon- ski kraj z bogato zgodovino, kulturo in tradicijo. Po uvo- dni predstavitvi se je za�ela predstava - zgodba o dekli- ci, ki je po izgubi matere do- bila hudobno ma�eho in dve hudobni polsestri. A tudi za- njo so nastopili svetlej�i �asi, saj se na velikem in razko- �nem plesu princ zaljubil va- njo in jo nato s pomo�jo izgu- bljenega �evelj�ka na�el na njenem domu, posuto s sivim pepelom. Sloven- | ska predstava, ki je | sledilamakedonski, | je bila svobodnej�a priredba pravlji�ne I zgodbe o Pepelki. i V njej je bilo veli- | ko plesa in petja, kar je vsebino do- datno obogatilo. Iz zaklju�nega glas- beno-plesnega nastopa go- stov iz Makedonije smo ugo- tovili, da poslu�ajo iste pesmi kot mi (tudi pri njih je popu- larna pevka Shakira), da zna- jo plesati in peti, se smeja- ti in zabavati. Skratka, da so podobni vrstnikom v Sloveni- ji, od katerih jih lo�i le jezik, ki pa ni bil ovira za tkanje no- vih prijateljstev. Naklju�je je bilo, ki je povezalo dve soli, slovensko in makedonsko (obe sta se odlo�li za uprizo- ritev Pepelke v leto�njem �ol- skem letu), in nakljuqe ju je pripeljalo do sre�anja, ki za- gotovo ne bo ostalo edin�. Smilja Radi, foto: Veronika Pe�nik Zgonc JGLASBENA �OLA KR�KO � Kolodvorska 2, 8270 Kr�ko r O Tel-: 07 488 01 40, Fax: 07 488 01 50 1 E-po�ta: gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si Med 11. in 15. aprilom 2007 je v Murski Soboti potekal mednarodni M�rski festival kitare, ki je hkrati tudi tek- movalnega zna�aja. Na�o �olo so predstavljali trije u�enci mentorjev Ivana Bakrana in Mitje Re�mana, ki so v mo�- ni konkurenci - preko 150 udele�encev dosegli odli�ne re- zultate. Domen Go�ek, III. kategorija, zlato Tim Gerjevi�, I. kategorija, srebro Matej Pirc, II. kategorija, srebro Tekmovalcem in njihovima mentorjema iskreno �estitamo za odli�ne rezultate in za lepo predstavitev na�e sole. Simfoni�ni orkester se intenzivno pripravlja za svoj letni koncert, na katerem boste v prvem delu sli�ali znane me- lodije iz filmov, v drugem pa bo na�a gostja Nu�a Deren- da, ki bo izvedla del programa iz njenega nedavnega kon- certa v Cankarjevem domu. Na koncertu bodo gostje tudi Zoran Zlati� in Vokalna skupina Valvasor skupaj z na�imi u�enci petja in z novoustanovljenim zbor�kom na�e glas- bene sole. Koncert pribli�no 100-�lanskega simfoni�nega orkestra z gosti bo v nedeljo, 22. aprila 2007, ob 19.30 uri v Kulturnem domu Kr�ko. Veselimo se va�ega obiska. Glasbena �ola Kr�ko Posavski obzornik - leto XI, �tevilka 8, �etrtek, 19. 4. 2007___________________________________________________________KULTURA ffl Posavski zborovski praznik BRE�ICE, KR�KO, SEVNICA - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Obmo�ne izpostave Bre�ice, Kr�ko in Sevnica so zadnji konec tedna pripravile Obmo�no revijo odraslih pevskih skupin, ki �e 35 let prepeva- jo pod naslovom Pesem Posavja(PP). Na prvi reviji 1973 je sodelovalo 8 pevskih zborov, leta 1980 �e 20, letos pa je PP zdru�ila 34 pevskih zasedb. Drugi� zapored je zborom, malim pevskim skupinam in okte- tom prisluhnii Mitja Gobec. Po predlogu naj bi se posamezna zasedba predstavila z eno umetno skladbo slovenskega avtorja, eno ljudsko pesmijo v izvirni obliki ali priredbi in skladbo po lastnem izboru. Pesem Posavja, liri�na, ve- sela, slovenska ali izvirajo- �a iz drugih pokrajin in dr�av, je izpoved ljubiteljev zboro- vskega petja izpod vrhov Li- sce do bregov reke Sotle; je izraz povezave posavski h pev- skih zborov, ki ohranjajo sto- letno slovensko pevsko tradi- cijo, ki ne bo in ne sme biti pozabljena je ob reviji te- meljno sporo�ilo posavskih obmo�nih izpostav in posa- vskih pevcev. Med ostalim spomnijo, da so �tevitni pev- ski zbori peli �e med obema vojnama, zlasti pa je �tevilo zborov naraslo po drugi sve- tovni vojni in so nekateri �e takrat dosegali zgledno kvali- teto. A so se vsi in vsak zase ubadali z organizacijskimi in finan�nimi te�avami, tako so nastajali novi pevski sesta- vi, med katerimi je bilo malo takih, ki so se uspeli obdr�a- ti dlje �asa. V Posavju so sle- dili zgledu nekaterih drugih slovenskih obmo�ij in se od- lo�ili za Posavsko pevsko zve- zo(1972), katere osnovni cilj je bila povezava med pevski- mi zbori vseh treh ob�in, iz- menjava izku�enj ter dvig kvalitete in �tevila pevskih zborov. Namen sodelovanja na PP, letos se je le-te iz ob- �ine Bre�ice udele�ilo 18 za- sedb, 9 iz ob�ine Kr�ko in 7 iz ob�ine Sevnica, je ob koncer- tiranju in dru�enju z ostali- mi zbori tudi prejeta pobuda in nove smernice za nadalj- nje delovanje, ki jih zased- bam in njihovim vodjem na- meni strokovni spremljevalec revije. V cerkvi sv. Roka v Bre�icah so se z vabilom Prijatelj, po- stoj, prisluhni trenutek, osta- ni z menoj..., predstavili in pripravili kvalitetne koncer- tne u�itke: MePZ KUD Bre�ice z zborovodjem Dragutinom Kri�ani�em; MoPZ Bizelj- sko (zbor vodi Vinko �erjav, v njegovi odsotnosti so pevci pesmi zapeli sami); MePZ Li- sca iz Sevnice z zborovodjem Jo�etom Pfeiferjem; MePZ Zvezda Dobova in zborovodja Lucijan Cetin; MoPZ Sromlje (zbor vodi Vinko �erjav); MePZ KUD Oton �upan�i� Ar- ti�e, zborovodja Miha Haler, Pevska skupina Encijan, PD Lisca Sevnica Jn zborovodja Jo�e Pfeifer; �PZ Orlica Pi�e- ce (zbor vodi Vinko �erjav); KUD Posavski oktet Kr�ko, vodja Mira Derna� Hajtnik; cerkveni MePZ iupnije Lesko- vec z zborovodkinjo Kristino Lov�in Salmi� in MoPZ Svobo- da Brestanica z zborovodjem Jankom Avsenakom. Koncert je povezoval in sku- pine predstavil Amir Toki�, vodja bre�i�kega sklada Si- mona Ro�man Strnad pa je v imenu JSKD vsaki skupini iz- ro�ila priznanje za sodelova- nje na reviji. N. Jenko S. Mo�ki pevski zbor Bizeljsko Med zelenimi soto�ji BRE�ICE - V prostorih Upravne enote Bre�ice so na ogled vrhunski fotografski posnet- ki iz narave mag. Hrvoja Tea Or�ani�a, otvoritev razstave pa je avtor poimenoval �Ze- lena soto�ja�. Vzporedno z otvoritvijo je svoj kriti�ni glasbeni naravovarstveni vlo�ek dodal tudi kantavtor Peter Dirnbek... Mo�a, o�eta, gozdarja, naravovarstvenika, Bre�i- �ana, patriota, lokalpatriota - Hrvoja Or�ani�a je predstavila Milena Jesenko. Po znanem in cenjenem slo- venskem fotografu Oskarju Karlu Dolencu doma�in Hr- voje Or�ani� na svojevrsten na�in uspe�no zdru�uje foto- grafsko ustvarjanje in nara- vovarstvo, saj je dobro znan zlasti tistemu delu slovenske javnosti, ki spremlja razvoj in dose�ke na podro�ju nara- voslovne fotografije. Motivi- ka, ki si jo je avtor izbral, je gozd in vse, kar h gozdu sodi. Zato se z velikim u�itkom pre- daja njegovi barvni raznoliko- sti in celotnemu vzdu�ju, ki ga gozd nudi - od gozdnih poto- kov, spogledovanja z divjadjo do iskanja sporo�il same Na- rave. Sam pravi, da so njegovi posnetki plod domi�ljije, me- ditacije in rezultat pogovora z Naravo. Pravi tudi, da ima najraje enostavne in skromne motive, ki tako naravni ostre- mu o�esu posredujejo sporo- �ilo, na posnetkih pa ni� ne dodaja, ni� ne odstranjuje, pa tudi sledov v naravi ne pu��a. Kot fotograf sledi pravilom li- kovnega ustvarjanja, fotogra- fijo pa bolj �dela�, kot zgolj �posname�, prav zato se uvr- ��a med po�asne fotografe. In prav zato so njegovi izdelki namenjeni �u�iva�em v u�iva- nje, premi�ljujo�im v premi- �ljanje�. A njegove fotografi- je niso zgolj dokument nekega prostora, �asa in trenutka, ampak je njihovo sporo�ilo univerzalno in brez�asno. Za Hrvojem so �tevilne foto- grafske razstave, za svoje fo- tografsko delo je prejel ve� nagrad in priznanj, nekate- re tudi v mednarodni konku- renci, medtem redno sodeluje tudi pri knjigah, ilustracijah, projektih, mentorstvih, na predavanjih. Ko svoj odnos do fotografskega dela ilustri- ra z verzi pokojnega prijate- Ija pesnika Damira �ambare- ka Kukovi�a: �Ti si breza, ki se mi izmika, jaz sem veter, ki se te dotika...�. Razstava je na ogled v �asu uradnih ur Uprav- ne enote Bre�ice. N. Jenko S. Podarimo knjigo in cvet KR�KO - V Valvasorjevi knji- �nici bodo v sodelovanju z kr�kim mladinskim cen- trom ob 23. aprilu, med- narodnem dnevu knjige in avtorskih pravic, pripravi- li prireditev Podarimo knji- go in cvet. S praznovanjem bodo za�eli �e v soboto, 21. aprila, z MC direndajem za otroke v prostorih knji�ni- ce. V ponedeljek, 23. apri- la, pa bo od 12. ure pote- kalo dogajanje v mestnem parku pred knji�nico. Na stojnici Valvasorjeve knji- �nice boste lahko knjigo z svoje police zamenjali za knjigo po va�i �elji, s svo- jimi izdelki se bodo pred- stavili posavski rokodelci in VDC Kr�ko, lahko boste kupovali knjige po ugodnih cenah. Od 16. ure dalje vas bo s svojirni zvoki razvese- Ijeval BIG BAND Kr�ko, ob 17. uri pa bo za najmlaj�e tokrat nekoliko druga�na pravlji�na urica pri Minki in Muriju. Dan bodo zaklju- �ili s filmskim ve�erom na temo knjig v Cebeln'ak-u. Pridru�ite se praznovanju. Cvetje v pomladi SENOVO - V senovskem izposojevali��u Valvasorjeve knji�ni- ce Kr�ko, ki je odprto �e ve� kot dve leti in dobro sodeluje s �olo, vrtcem in kulturnim dru�tvom Svoboda Senovo, so to- krat gostili filmsko in gledali�ko igralko ter ambasadorko Uni- cef-a Mileno Zupan�i�. Znamenita slovenska igralka, ki jojpo- znamo po vlogi Mete v Cvetju v jeseni in �e celi vrsti vidnej�ih vlog, ki jih je oblikovala v svojem ustvarjalnem igralskem �i- vljenju, je spregovorila o igralstvu, igralskem �ivljenju, po- sebno pozornost pa je namenila svojemu humanitarnemu delu ambasadorke Unicef-a. Zadnja leta svojo neiz�rpno energi- jo razdaja med otroke in �enske v revnih predelih sveta, kjer jim sku�a pomagati in polep�ati vsakdanjik. Milena Zupan�i� je za svoje igralsko delo prejela �tevilne nagrade, med dru- gim tudi Pre�ernovo nagrado za �ivljenjsko delo (1993) in Bor- �tnikov prstan (1999). Na sliki v pogovoru z vodjo izposojeva- li��a Renato Vidic. Razstava portretov KR�KO - V Galeriji Kr�ko od 3. aprila do 5. maja razstavlja Svetlana Jakimovska Rodi�. V Makedoniji rojena in v Lju- bljani �ive�a umetnica s postavitvijo slik, naslovljeno �Krat- ki stiki in prijateljstvo", predstavlja portrete prijateljev in znancev, ki jih je ustvarila v zadnjih nekaj letih. Njeni por- treti se, kot je v spremni besedi k razstavi zapisala Katja Ceglar, v marsi�em povezujejo s tradicijo portreta - moti- va, ki sega dale� v zgodovino slikarstva, njeni portretiranci pa so sicer relativno neprepoznavni oziroma v posameznih primerih prepoznani zaradi drobnih detajlov. Galerija Kr�ko je odprta od torka do sobote od 10. do 16. ure. P.P. Mlada srca pela kar trikrat KR�KO - Obmo�na revija otro�kih in mladinskih pevskih zbo- rov ob�ine Kr�ko z naslovom �Pesem mladih src" je letos po- tekala kar v treh delih. Najprej so se najmlaj�i zbori iz vrt- cev in ni�jih razredov osnovne sole predstavili na reviji v O� Podbo�je, nato so v Kultumem domu Kr�ko 5. aprila na- stopili otro�ki pevski zbori iz OS Raka, Senovo, Brestanica, Kostanjevica na Krki, Kr�ko in Podbo�je, teden kasneje pa �e mladinski pevski zbori iz O� Leskovec, Kr�ko, Brestani- ca, Senovo, Podbocje in Kostanjevica na Krki ter instrumen- talne skupine iz O� Podbo�je, Kostanjevica na Krki, Kr�ko in Koprivnica. Revije je organizirala kr�ka obmo�na izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. P.P. Pustimo jim ta svet, v pesmi in s pesmijo BRE�ICE - Obmo�na izpostava Bre�ice JSKD je v sodelovanju z Ob�ino Bre�ice in Ekonomsko in trgovsko �olo Bre�ice izpelja- la obmo�no revijo mladinskih pevskih zborov, s tradicionalnim naslovom Pustite nam ta svet in z raznovrstnim repertoarjem. Revijo je strokovno spremljala Janja Dragan Gomba�, povezo- vala pa jo je Kaja Gali�. Zapelo je osem mladinskih pevskih zborov iz naslednjih osnov- nih �ol: Cerklje ob Krki z zborovodkinjo Tatjano Span; Dobo- va in zborovodkinja Pavla Buneti�; Bre�ice, ki ga vodi Zinka �kofca; zbor O� Maksa Pleter�nika Pi�ece - znan kot ��efle� vodi Dejan Jeron�i�; z Bizeljskega se je zbor predstavil z zbo- rovodjem Vilkom Urekom in s spremljajo�im �olskim ansam- blom FRU - FRU; zbor z Velike Doline z zborovodkinjo Tatja- no Span; arti�kega vodi Ela Verstov�ek Tan�ek in Gimnazije Bre�ice Dejan Jeron�i�. Za klavirsko spremljavo so poskrbeli: Stanka Tur�i� Punger�ar, Lucijan Cetin, Peter Urek ter De- jan Jeron�i� na klavirju in s kitaro. Revijo je sklenil Zdru�e- ni mladinski pevski zbor z zborovodkinjo Simono Ro�man Str- nad in pesmijo Pustite nam ta svet, po kateri je revija tudi razpoznavna; JSKD - Ol Bre�ice pa s podelitvijo priznanj vsem, ki jim omogo�ajo vsakoletno izpeljavo revij, ter posebnimi priznanji tistim pevcem, ki v zborih pojo �e osem let, prizna- nje pa so poimenovali �osminka�. N.J.S. JURE PUKL GROUP jazz koncert petek, 20.4., ob21.uri, Klub KDK SIMFONIKI GLASBENE SOLE KR�KO in gostja NU�A DEREND� koncert nedelja, 22.4., ob 19.30 uri, za oran�ni abonma in izven KULTURNI DOM K R � K O blagajna: 07/4880-194 info: 07/4880-190 e-mail: info@kd-krsko.si www, car, si/kultumi-dom-kk Tmtonslui InformatlviMi odd^l� �OD TORKA DO TORKA� VIDBOSTRANI ^ POCITNICE PREP VRATI__________________________________________Posavski obzornik � teto XI, �teviika 8, �etrtek, 19. 4. 2007 Po�itnice so pred vrati Za za�etek na vrata trkajo prvomajski prazniki oziroma �e prve mini po�itnice. Tudi podatj�an konec tedna s pri�et- kom v petek popoldan se lahko sprevr�e v prave kraj�e po- �itnice. Potrebno je le malce pobrskati naokrog, pridobi- ti potrebne informacije in se odlo�iti, kje in kako aktivno pre�iveti proste dni. In ni se nam potrebno odpraviti dale�, dovolj je �e, da razi��emo Posavje in odkrijemo �e nepo- znane kultume in naravne znamenitosti, ki jih ponuja na�a pokrajina. V Posavju imamo na voljo tudi bogato ponudbo izletni�ke- ga turizma. V neokmjeni naravi turisti�nih kmetij se tah- ko predamo naravnim in kulinari�nim u�itkom, �udes nara- ve pa se lahko nau�ijemo tudi v posavskem podzemlju, saj jmamo v Posavju kar tri jame, med njimi seveda najbolj po- znano Kostanjevi�ko jamo, Ajdovsko jamo in Levakovo jamo v �utni. Eden od kazalnikov bogate posavske zgodovine in kulture pa so tudi gradovi, galerije in muzeji, arhitektume znamenitosti in arheolo�ka najdi��a. V na�i neposredni bli�ini in na obrobju Posavja se preko se- novskih in bizetjskih gri�ev odpira Kozjanski park. Kozjan- sko je pokrajina, katere meje niso natan�no definirane. S tem imenom pojmujejo obmo�je ju�no od Voglajne, za- hodno od Sotle, vzhodno od Savinje ter severno od hribov vzhodnega Posavskega hribovja. Tudi Kozjanski park se po- na�a in vabi z bogato naravno in kulturno dedi��ino. Vec o njihovi ponudbi pa si lahko ogledate na spletni strani www, kozjanski-park.si. In ko se takole sprehajamo po poteh posavske in kozjanske dedi�cine, nemara vsak izmed nas ugotovi, da nam ni po- trebno uiti dale�, da bi se po�utili dopustni�ko in nau�ili le- pot Slovenije. Za za�etek lahko spoznamo znamenitosti, ki nam jih ponuja doma�e okolje in brez velikih stro�kov, ak- tivno in malce druga�e pre�ivimo po�itni�ke dni. Seveda je v na�em okolju �e veliko znamenitosti, ki so za- znamovale na�o dedi��ino, pa jih �al nismo uspeli omeniti, upam samo, da smo vam dali nekaj izto�nic, kje lahko kva- litetno in zanimivo pre�ivite prosti in dopustni�ki �as. Ve- liko idej in predlogov za izlete v Posavju in �ir�e lahko naj- dete tudi na spletni strani www.posavie-turizem.com. Pa sre�no! Zakurili bodo najvi�ji kres na svetu BO�TANJ - �portno kulturno dru�tvo (�KD) mladi Bo�tanj or- ganizira v ponedeljek, 30. aprila, s pri�etkom ob 18. uri na travniku pri �upni��u v Bo�tanju velik spektakel: zakurili bodo najvi�ji kres na svetu in se z njim vpisali v Guinnessovo knji- go rekordov. To pomeni, da mora biti kres vi�ji kot 37,5 me- tra, kolikor zna�a sedanji svetovni rekord, vpisan v Guinnesso- vo knjigo rekordov. Mladi Bo�tanj�ani prirejajo kresovanja od leta 2002 in so �e zdaj lastniki rekorda za najvi�ji kres v zgo- dovini Slovenije, saj so pred dvema letoma zakurili slabih 26 metrov visok kres, lani pa so postavili zanimiv kres, sestavljen iz ve� manj�ih kresov. Letos pri�akujejo ve� kot 10.000 obisko- valcev, za katere pripravljajo bogat glasbeni in spremljevalni program ter seveda tudi gostinsko ponudbo. P.P. Korak za korakom do lepega in �ivahnega mesta Zavod za podjetni�tvo in turizem Bre�ice kot podalj�ana roka ob�ine skrbi za razvoj podjetni�tva in turiz- ma. Preseljeni v nove prostore v ob�nsko zgradbo so �e tesneje povezani z �upanom in ob�insko upravo in skupaj snujejo razvoj. Ta je �e kako potreben, da ne bi Bre�ice po prenovi ostale prazno mesto. Zavod vodi mag. podjetni�tva Nata�a �erbec, Bre�i�anka, ki sicer �ivi v Kr�kem, a dela v doma�em mestu in ga o�ivtja. Od ustanovitve je delovala �e v Razvojnem centru Bre�ice, se leta 2005 preselila na RRA Posavje, nato pa prevzela vodenje novega zavoda. Mlado in polno idej smo povpra�ali, kako o�iveti mesto? Ko bo prenova mesta kon�a- na bomo imeli urejeno osre- dnjo ulico, a se mnogi boji- jo, da bo brez �ivljenja. Ali v Zavodu razmi�ljate, kako mestu vdahniti �ivljenje, da ne bodo Bre�ice delile usode mnogih slovenskih in evrop- skih mest, ki so urejena, a prazna, mrtva? V Zavodu smo �e z lanskole- tnim junijskim dogajanjem nadaljevali razmi�ljanje o aktivnostih, ki bi vnesle ve� �ivljenja v mesto. Pripra- vili smo produkt poti po me- stu "Dve gasi, dva policaja", ki je lahko voden ogled me- sta ali samostojen potep. Gre za zgodbe ob potepih po me- stu, ki so nastajale na osno- vi knjige Ivanke Po�kar "Dve gasi, dva policaja, sto obrtni- kov". Nadaljnje smo izdelali "trganko" mesta, s predsta- vitvami posameznih zna�ilnih objektov v ve� jezikih. Kaj je tisto najpomembnej- �e in prvo, kar naj bi stori- li, da bi v mesto privabili tu- riste? Vsekakor je to umestitev Turi- sti�no informacijskega centra (TIC-a) v mesto, kar pomeni nadgradnjo zgoraj omenje- nih aktivnosti. Radi bi odprli TIC in ga obogatili z dodatno vsebino tako za obiskovalce in turiste kot doma�ine. Raz- mi�ljamo, da bi v okviru ju- nijskih dogajanj pripeljali go- ste s Term �ate� z vlakcem na grad in v samo mesto. Ju- nija bomo povabili doma�ine in turiste, da si brezpla�no izposodijo kolo in spoznava- jo okolico, gredo po opravkih in spoznajo mesto iz druge perspektive in ne samo skozi okno avtomobila. V mestu res pogre�amo TIC, ki naj bi ga mesto dobilo �e ob vzpostvitvi TIC-a v Ter- mah Cate�? To potrebo smo zaznali, po- gre�ajo ga tudi ponudniki v mestu. Zavedamo se, da ra- bimo to�ko, kjer bodo zbra- ne vse informacije in pred- stavljena turisti�na ponudba. In zato bo v prihodnjih mese- cih tudi za�ivel. Tudi zato po- udarjamo prepotrebne pove- zave, da okrepimo ponudbo mesta. Brez pravih vsebin in zgodb tega ne bomo dosegli. Zato se trudimo prav na teh segmentih. Mesto Bre�ice je bogato s zgodovinsko kulturnimi dej- stvi, za pomembnimi stavba- mi po�ivajo zgodbe, ki samo �akajo pripovedovalca, kot smo ga mi poimenovali - me- stni vodi� -, ki bi vodil oglede po mestu in o�ivljal zgodbe na�ega mestnega jedra. Vse pa mora izajati iz ene to�ke, ki jo mi vidimo v mestni nisi, katero nadgradimo z doda- tno vsebino poleg seveda tu- risti�nega informiranja kot so npr. razstave, kulturni in za- bavni dogodki, nate�aj za iz- bor izdelkov oz. prilo�nostnih daril, izposoja koles, brska- nje po internetu ipd. Vse to se nam zdi osnova za priva- bljanje gostov v mesto. Seve- da mora za tem stati skrbnik, ki bo bedel skupaj s partner- ji s pravo vsebino, tukaj igra- jo vlogo tako dru�tva, osta- le institucije, ponudniki ipd. Vsem nam mora biti cilj, da s skupnimi mo�mi privabimo �im ve� gostov. Glede na predstavljeno naj- verjetneje TIC ume��ate v mestno hi�o? Kdaj jo lahko pri�akujemo v novi podo- bi in �emu vse jo boste na- menili? Izhajajo� iz dejstva, da je po- trebno v mestu vzpostaviti in- formacijsko to�ko in v razgo- vorih z lokalno skupnostjo, se zavedamo, da je najpri- mernej�a prav mestna hi�a. �e lani smo predlagali vsebi- no mestne hi�e, ki jo vidimo v funkciji kulturnega turiz- ma. Ker se tudi Ob�ina zave- da, da je po prenovi mestu treba dati tudi vsebino, pod- pira predlog, da Zavod uredi pritli�je mestne hi�e za po- trebe TIC-a, e-to�ke, kultur- no dru�tvenih in razstavnih dogodkov, za izposojo koles in podobno. Prav tako bi radi imeli skrbnika mesta, osebo, ki pozna vse mestne care, in jih lahko obiskovalcem tudi predstavi. V mestni hi�i �e- limo pripraviti razstavo spo- minkov, ki predstavljajo me- stno identiteto. Idej, kako motivirati obiskovalce, ima- mo �e mnogo, na vodovo- dnem stolpu razmi�ljamo o razgledni to�ki, radi bi uredili savski nasip, da bi sprehajalci s toplic pri�li do mesta... Ideje je treba podkrepiti s turisti�nimi vodi�i, predsta- vitvenim in propagandnim materialom. Ste se posveti- li pripravi le tega? Zavedamo se potrebe po pri- stopu k trienju produktov de- stinacije, zaenkrat je to ob- �ina Bre�ice. Na eni strani je to kvalitetna ponudba in za- gotovljeno vodenje, zato je v pripravi odlok o lokalnih tu- risti�nih vodi�ih, ki bo uredil to podro�je. Imamo kar ne- kaj promocijskega materiala. V leto�njem letu jih �elimo nadgraditi s posameznimi tu- risti�nimi produkti, namenje- nimi bodisi kraj�im ali dalj- �im obdobjem in posameznim ciljnim skupinam. Kot so npr. Do�ivetja ob vinskih cestah, Ogled mesta Bre�ice, ki smo ga ozna�ili kot Dve gasi dva policaja, Aktivne po�itnice, Odkrivanje �arov pe�poti, Do- �ivite posebnosti repnic, Mla- dinski turizem... Pred nami je �e tradicional- na poletna prireditev Bre- �ice - moje mesto, ko vsaj za nekaj dni mesto res za�i- vi in privabi tudi ve�je �te- vilo obiskovalcev. Prireditev se je lepo prijela, razmi�lja- te tudi o njeni nadgradnji in o�ivitvi mesta skozi poletne mesece? Junijska dogajanja bomo le- tos nadgradili s predstavitva- mi dru�tev, likovno kolonijo, delavnicamj za otroke in po- dobnimi. �e maja bomo po- vabili vse organizatorje, ki zaznamujejo mesto, da se po- enotimo in skupaj pripravimo program. Vrhunec bo tradici- onalna prireditev v organiza- ciji ob�ine Bre�ice - Bre�ice moje mesto. Takrat na�rtu- jemo otvoritev mestne hi�e, pripeljati obiskovalce v me- sto s turisti�nim vlakcem in vrsto drugih aktivnosti. Prire- ditve bodo lep uvod v Festival Bre�ice in obfestivalske prire- ditve. Da bi mesto res za�ivelo, je potreben na�rt njegovega razvoja, kot Zavod za podje- tni�tvo in turizem verjetno razmi�ljate tudi o tem? V zavodu pripravljamo vsebi- ne, ki jih bo Ob�ina Bre�ice prijavila na Razpis finan�ne- ga mehanizma EGP in Norve- �kega finan�nega mehaniz- ma. Skupno �elimo izdelali na�rt razvoja mesta, na vseh nivojih, s prebivalci, lastni- ki in gosti, ki prihajajo v me- sto. Zato v okviru teh priprav na�rtujemo kar nekaj sre�anj vseh omenjenih, da bi v sode- lovanju z ob�insko upravo in ostalimi akterji izvedli res ka- kovosten na�rt, ki bi odra�al realne potrebe in izvedljive re�itve v tem �asu. S. Vahtah� VITE�KA DVORANA V GRADU BRE�ICE Nepozaben prostor za vrhunske prireditve in presti�ne poroke Baro�no freskani prostor (35 x 10 x 8m) sprejme 280 sede�ev in je po lepoti in svoji akustiki enkraten okvir za slovesnosti ali razli�ne pomembne mejnike v �ivljenju dveh, ki si veliko pomenita. Posavski muzej Bre�ice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Bre�ice, Tel.: 07 46 60 517, Faks: 07 46 60 516, Internet: www.posavski-muzej.si, e-mail: ivan.kastelic@guest.arnes.si Po�itnice: kjerkoli. Po�itni�ki krediti: �isto blizu. NA www.skb.si' Zeleni tfei&on 080 I5 IS Poslovalnica Nastov IWafon �rnomelj Zadruina cesta 16 07 305 27 85 Metlika Naselje Borisa Kidrica 4 07 369 15 40 Novo mesto - Glavni trg Glavni trg 10 07 394 20 60 Novo mesto - Novi trg Novi trg 3 07 373 15 86 Trebnje Gub�eva 16 07 348 25 50 Kriko Cesta 4. julija 42 07 488 26 35 Bre�ice Ulica prvih borcev 39 07 496 11 28 Sevnica Kvedrova cesta 31 07 814 16 07 Pricakujemo vas vsak delavnik od 8.30 do 12. ure in od 14. do 17. ure. ##$ SKBBANKAD.D. SOCIETE GENERALE CROUP I GOSTILNA �OLN1R \ Fanik� Scvfck �.p. Mrifak ~ j !�. rakaocBt�4, mStwr � I ,utaniew� m Krki ^WHjt r Vsak petek zve�er "all inclusive" ponudba: toplo hladni bife, pija�a, �iva glasba za 19,00 � po osebi. Rezervacije 07/4987-133 Posavski obzornik - leto XI, �tevilka 8, �etrtek, 19. 4. 2007________________________________________POCITNICE PRED VRATI ^ Imamo tisto, �esar Evropa �e dolgo ne! SEVNICA - Tamkaj�nja ob�inska turisti�na zveza v �tiriletnem delovanju zdru�uje 10 dru�tev. Letos je njeno krmilo prevzela zagnana in tuhzmu predana Cvetka Jazbec, ki poudarja, da bodo nadaljevali z za�rtanimi akcijami, pripravljajo pa tudi nove projekte in kar nekaj velikih prireditev. Mese�ni koledar prireditev, ki ga izdajajo v sodelovanju z K�TM-jem, je vedno poln dogodkov, ob tesnem sodelovanju vseh dru�tev pa poudarjajo izobra�evanje. Predsednica Jazbe�eva izpo- stavlja, da je ob�ina preple- tena s pe�potmi. Pohodniku se za vsakim hribom lepo ureje- nih vasi prika�e nova zname- nitost, obiskovalci pa izredno cenijo prav naravne danosti. Zavedajo se, da sevni�ki za- selki ponujajo tisto, kar Evro- pa �e dolgo nima ve�, tukaj- �nji odprti ljudje pa popotniku radi ponudijo doma�e dobro- te in �ivo vodo. Dokaj �isti za- selki brez industrije so biseri narave, kjer poudarjajo eko- lo�ko pridelavo kot paradne- ga konja turizma. Jazbe�eva pravi, da so ponosni na ekolo- �ka jabolka topaz v �entjan�u, ekolo�ki jabol�ni sok in seve- da cvi�ek, ki zaseda sam vrh evrospkih dobtih vin. Tako razmi�lja Cvetka Jaz- bec: "Obsojeni smo na turi- zem, �e bomo delali na dobri ponudbi in neokrnjeni naravi, bomo lahko ponudili buti�ni turizem, saj imamo na vsakem koraku �tevilne danosti, ki jih Evropa ve� ne pozna". Gosta sprejemajo s sloganom, da k njim prihaja kot zelo za�elen, odhaja pa kot dober prijatelj. Zastavili so nov ve�letni pro- jekt "Moj kraj - moja ob�ina" in k sodelovanju povabili vse �ole. Otroke bi radi pou�ili, da spoznajo in se zavedajo svo- je identitete. Verjame, da bo projekt privabil tud sokrajane, zlasti tiste, ki �e pomnijo sta- ro zgodovino, navade, obi�aje in recepte. Radi bi zbrali splo- �na znanja o svojem kraju, na- ravni in kulturni dedi��ini, le- dinskih imenih zaselkov, sklop | projekta bo izbor recep- tov avtohto- ne kulinarike. S spodbuja- njem dobrih slovenskih gostiln so �e pri�eli. Ob tem je najve�ji pro- jekt "Moja de�ela lepa in gostoljub- na", ki je zastavljen zelo ob�ir- no. S �tevil- nimi �istilni- mi akcijami do Dneva Ze- mlje s pomo- �jo ostalih dru�tev �istijo na- ravo, �rna odlagali��a, urejajo gozdne poti. Ob Dnevu Zemlje prirejajo praznovanje, po pri- poro�ilih Turisti�ne zveze Slo- venije bodo na �entjurskem hribu zasadili lipo in vasi Pi- javce v Krajevni skupnosti Tr- �i��e podelili priznanje za lani osvojeno drugo mesto na re- publi�kem nivoju, vasi Raz- bor so za enak dose�ek prizna- nje �e podelili. To kakovost se trudijo vzdr�ati. Jazbe�eva pa je izredno vesela, da tudi hri- bovska vas Leskovec vzdr�uje kvaliteto najlep�e hribovske vasi v republiki iz leta 2005. Ob drobnih prireditvah pole- tje o�ivijo prireditve v sklo- pu Grajskega poletja, 17. ju- nija na Brunku z ob�inama Sevnica in Rade�e prirejajo velik dobrodelni koncert za obnovo srednjeve�ke cerkve, ki je zelo privla�na turisti�- na to�ka. 15. septembra bo pohod po Krekovih stezicah v Sentjan�u, oktobra Turisti�no dru�tvo Tr�i��e organizira ve- liko prireditev "Jesensko sre- �anje v Tr�i�cu". Od 15. sep- tembra bo v sklopu ob�inskega praznika dvomese�na bu�ari- jada v �entjan�u, v kateri bo celoten kraj do�ivljajska to�- ka. Na ogled bu� bodo povabi- li vse osnovno�olce, spoznavali pa bodo tudi bu�ne dobrote na kulinari�nem ve�eru. Kot pravi nova predsednica, nadaljujejo za�rtane dobre prakse, letos pa so si zasta- vili �e obse�en plan. V okviru svojih dejavnostih poudarja- jo vzpodbujanje in ozave��a- nje doma�ega prebivalstva za sodelovanje pri turisti�- nem razvoju kraja, urejanju in olep�evanju kraja ter dvigu tu- risti�ne kulture. Zaveda se, da Turisti�na zveza Ob�ine Sevni- ca najla�e orgarrizira �tevitna izobra�evanja, pri katerih so- delujejo vsa dru�tva. Rezulta- ti so dobre ideje, ki jih skupaj uresni�ujejo. S.Vahtari� Po arti�ki sadjarski poti ARTI�E - Minulo son�no nedeljo se je na tradicionalni spomladan- ski pohod odpravilo okoli 120 pohodnikov, med njimi tudi dru�i- ne z otroki. Krenili so z Banove doma�ije skozi gozdove, travni- ke, med bogatimi sadovnjaki jablan in hru�k. Lahko so u�i- vali med cveto�imi sadovnjaki, ki so skoraj dva tedna prej kot obi�ajno pokazali svojo najlep- �o spomladansko podobo. Vmes pa so se okrep�ali na sadjarskih in ekolo�ki kmetiji. Pohod je po besedah Mihe Halerja iz tu- risti�nega dru�tva obenem naj- bolj�e vabilo, da pridejo po- novno jeseni, ko bo pokrajina pokazala svojo drugo lepoto. Zeleni festival BREZOVSKA GORA - Zavod Vrbov Log bo tudi letos organiziral Zele- ni festival. Tridnevni festival se bo odvijal od 20. do 22. aprila na razli�nih lokacijah v Kr�kem in njegovi okolici. Prvi dan bo infor- mativno - izobra�evalne narave, drugi dan posve�ajo ekolo�kemu in biodinami�nemu kmetovanju, tretji dan pa namenjajo aktiv- nostim v naravi s pohodom, obiskom Ajdovske jame, najstarej�e- ga skor�a, ekolo�ke kmetije in ostalih naravnih vrednot ob poti. V sklopu festivala bo na ogled tudi razstava replik prazgodovinske keramike, z ekolo�ko tr�nico se bodo predstavite osnovne sole iz ob�ine Kr�ko, svojo tr�nico bodo imeli tudi ekolo�ki pridelovalci hrane, predstavili pa bodo tudi zeleni avtomobil kot enega od ko- rakov na poti k uresni�evanju na�el trajnostnega razvoja. . \btlp . GALERIJA BO�IDAR JAK AC V^tfBiK' Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki �MjKU^' T: 07/49 87 008, 07/49 87 108 Zm\ I ifTHl I \WC F- 07/49 87 335 �� ^U �" www.galerlja-bj.si, E: info@galerija-bj.si IJJPlJ Odplralnl �as: ! in T i7[f v i r i torek ' "edelja od 9:00 do 18:00 n III I Ob ponedeljkih zaprto. Kostanjevica na Krki s svojo lego na otoku reke Krke nedvomno sodi med najbolj prepoznavna naselja v slovenskem prostoru. V mestnem jedru dominirata cerkvi sv. Jakoba in sv. Miklav�a, dober kilometer stran pa le�i nekdanji cistercijanski samostan, kjer od leta 1974 deluje Galerija Bo�idar Jakac V njej se s svojimi deli predstavljajo slovenski umetniki Bo�idar Jakac, France Kralj, Tone Kralj, France Gor�e, Jo�e Gorjup, Zoran Didek, Janez Boljka in Bogdan Bor�i�. V galerijskih prostorih je na ogled tudi Pleterska zbirka evropskih mojstrov. Za�etki galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki segajo v �as pred petdesetimi leti, ko je bila v tukaj�nji osnovni soli odprta Gorju- pova galerija, kjer je �e vedno razstavljena mednarodna zbirka likovne umetnosti 20. stoletja. Okolici samostanskega kompleksa in kraju v celoti dajejo prepoznavnost tudi skulpture, ki od leta 1961 nastajajo v okviru mednarodnih kiparskih simpozijev Forma viva. Del vsakoletnega razstavnega programa izvajamo v prostorih Lamutovega likovnega salona in lapidarija, v slovenskem in mednarodnem merilu pa izstopajo razstavni projekti v nekdanji samostanski cerkvi. Pogled v stalno zbirko Franceta Gor�eta in Jo�eta Gorjupa. KOSTANJEVISKA � �"��� � � " i'"' -. JAMA, ., J�k:. HE ' "y ''" ' ' "'jgM^yflHHHflHHHHl ^^'' jjKffif fee ?flw$jM^^^^^m Www.kostanjeviska-jama.si, GSM: 041-297-001 | Najlep�a klet Vina Bre�iceje GRAJSKA KLET v bre�i�kem gradu. Namenjena je ogledom, strokovno vodenim degustacijam in nakupom. CRAJSK.\ KLKT V grajski kleti hranimo obse�no in bogato zbirko arhivskih vin, ki zajema predvsem vina posebnih kakovosti, nagrajena na razli�nih ocenjevanjih. Trinajst izmed njih krasi naziv "�ampion". Vsa ta vinaje mo�no poizkusiti in kupiti v prekrasnem ambientu Grajske kleti. "Minister za zdravje opozarja: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA SKODUJE ZDRAVJUI" Informacije: Marjan Malus GSM: 031 210 377 marian.malus@vino-brezice.si I Vino Bre�ice d.d-, Cesta bratov Cenakov 33, Bre�ice ^Tujina �^m- Zavarovanje tik pred odhodom! -� Ste ravno na poti v tujino. pa bi �eleli skleniti zavarovanje Vzajemnaru/ina? Ni� la�jega in zamujenega. Ookler ste v Sloveniji, lahko pokli�ete klicni center Vzajemne na brezpla�no Stevilko 080 20 SO, kjer boste s pomo�jo na5ih operaterjev uredili vse potrebne formalnosti. Zavarovanje s pri�etkom veljavnoiti n.islednjega tine fahko placate z mobilnim telefonom z Moneto v telefonski prodaji- Vzajemna Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini vam omogo�a: V) osebna, dru�inska in skupinska zavarovanja, ^y ugodne zavarovalne premije, *� organizacijo zdravni�ke pomo�i, ^D 24-urno pomo�, fQ mre�o izvajalcev po vsem svetu, S5 dodatna kritja za svojce, � pravno pomo�. �^elvm 9,���.����. www,�9i�oinaji^, SS VZAJEMNA ftfi'�s�i�t�) s Jaz zate, ti zame. TURISTI�NA AGENCIJA B00M SLO - 6270 KrSko. CKZ 7. p.p 335. M.: 07 49 21 674. fax: 07 49 01 085 GSM: 041 630 135. 041 684 320 e-mail: BooM@siol net, www boom.si KOMEDUA2AGREB SOBOTA12/5 vetoloigra: CIGLE SVETE EUZABETE SOBOTA 18/5 muzikil: SLECITE SE DO GOLEGA PETEK25/S muzlkal: AIOA HNK ZAGREB PETEK25/5 opera: SEVIUSKIBRIVEC Od 3.mtl> bomo n� novi lokacljl na HOCEVARJEVEMTRGU3!__________ Kozjanski park , KOZJANSKI REGIJSKI PARK POKRAJINA MNOGIH OBRAZOV Odmaknjenost pokrajine Posavskih hribov, vinogradni�kega gri�evja in obsoteljskih ravnic je ustvarila edin- stveno pestrost ohranjene narave in bogate kulturne dedi��ine. Pe�poti, kolesarske steze, vinskoturi- sti�ne ceste, razstave, koncerti in �tevilne prireditve s prikazi tradicije povezujejo naravne lepote, kulturne spomenike in doma�ine, ki vas vabijo v Kozjanski park. Informacije: tel: 03/800-71-00 fax: 03/800-71-08 e-mail: kozjanski-park(o),kp.gov.si www.kozj an ski-par k.si ffl POSAVSKA PANORAMA___________________________________________Posavski obzornik - ieto XI, stevilka 8, �etrtek, 19. 4. 2007 Amalija s koraj�o do visokega jubileja KR�KO - V stanovanjskem bloku na Gub�evi ulici v Kr�kem do- muje Amalija �e�njevar. Dobrovoljna in bistra Amalija, ki �e vsakodnevno prehodi okoli 40 stopnic iz svojega stanovanja pa nazaj v drugo nadstro- pje, ob tern pa pogosto pre- pe�a�i tudi pot z Gri�a do leskov�ke cerkve, je 6. apri- la dopolnila 95 let. Danes je sicer Amalija �e edina �ive- ca iz �tevilne dru�ine bra- tov in sester, ki so odrasli na Kavcah, vendar pa ji dru�bo pogosto delajo sin Drago ter dva vnuka in pravnuka. Ka- kor pravi Amalija, ji zdrav- je, razen ob�asnega in bo- le�ega stiskanja okoli srca, pove�ini �e dobro slu�i, za- radi �esar lahko �e vedno sama pogospodinji in mar- sikaj postori. Ob obisku na i njenem domu, kjer smo se 14. aprila pridru�ili aktivist- kam Krajevnega odbora RK Kr�ko - desni breg, ki so �e- ' stitale in obdarile jubilant- ko, nam je ta �e zaupala, da je bila vselej koraj�na, �eprav ji v �ivljenju ni bilo lahko, saj je s svojimi rokami trdo delala in gospodinjila po raznih doma�ijah in pri ljudeh. Med drugim je 17 let slu�bovala na Ob�ini Kr�ko, kjer je skrbela, da so bili prostori ne le �isti, temve� tudi ogrevani, saj je marsikatero zimsko jutro �e pred svitom polnila tamkaj�njo pe� s premo- gom in drvmi. B. M. Otro�ki velikono�ni delavnici SEVNICA - Velika no� je najve�ji in najstarej�i kr�canski praznik in s tern praznikom so povezane razli�ne �ege in navade tudi na Slovenskem. V tern prazni�nem �asu je najimenitnej�e opravi- lo barvanje pirhov - in prav pirhi ter velikono�ne butare so bile osrednja tema zanimivih in ustvarjalnih otro�kih delavnic, ki sta v soboto, 31. marca, potekali v Mladinskem centru in Salezijan- skem mladinskem centru v Sevnici. V Mladinskem centru so otroci u�ivali v risanju in barvanju veli- kih in majhnih, enobarvnih in ve�barvnih pirhov, ki so jim dru�bo delali rumeni pi�can�ki, koko�ke in petelini ter zaj�ki z velikimi uhlji. Lotili so se tudi izdelave velikega, najve�jega - velika- na med pirhi, s katerim bodo sodelovali v nagradnem nate�aju revije Unikat za najlep�i, najunikatnej�i pirh. V Salezijanskem mladinskem centru so otroci na prostem izdelovali iz razli�nega zelenja in iz vejic cveto�ega grmi�evja velikono�ne butare, ki so jih okrasili �e z barvnimi trakovi. Smilja Radi Foto: Barbara Nemec Ve�er pomladi SEVNICA - Marcevska razstava v Lekos Galeriji Ana je bila po- mladansko obarvana: z razli�nimi vrstami kruha in peciva, lepo aran�iranimi s pomladanskim cvetjem in velikono�nimi motivi sta pomlad pozdravili doma�inki Olga Vene in Jo�ica Kozmus. Izvime motive pekovskih dobrot, ki so bili ob koncu kulturne- ga programa tudi na poku�ino, so lepo dopolnjevali prti�ki in gobelini sevni�kih gospodinj, ki so v Galeriji Ana pri�arali pri- jetno doma�e vzdu�je. Pomlad so s pesmijo pozdravili Cicibani pol�ki iz Vrtca Sevnica, Ne�a Vene na klavirju ter Rudi Stopar s �lanicami literarne skupine SEV Dru�tva TRG in literarne sek- cije Beseda KD Franc Bogovi�, ki so s svojimi pesmimi po�asti- le tudi dan �ena in materinski dan. Tanja Grabrijan Cicibani pol�ki iz to au ->e viulu so puunou pozdravili s pesmijo. Novi prostori za �e bolj�e delo KR�KO - V soboto, 14. aprila, je v kr�kem Kulturnem domu potekal ob�ni zbor �lanov Dru�tva upokojen- cev Kr�ko. Vanj je po besedah Ane Paji�, ki so ji na ob�nem zboru zaupali �e dveletni mandat vodenja dru�tva, trenutno vklju�enih okoli 1240 �lanov. Namen njihovega delovanja je, da upokojenci ne le or- ganizacijsko strnejo vrste, temve� jesen �ivljenja z ra- znimi vsebinami, ki jih pri- pravljajo v dru�tvu, pre�ivijo kar se da aktivno na razli�nih podro�jih. Tako so se upoko- jenci iz ob�ine Kr�ko tudi v minulem letu �tevilno anga- �irali na �portno razvedril- nem podro�ju preko balina- nja, ribarjenja, streljanja z zra�no pu�ko, tekmovanja v pikadu ipd., udele�evali so se razli�nih izletov in sre- �anj, pod okriljem dru�tva pa so upokojenci v lepem �tevilu letovali tudi v Izoli in na Malem Lo�inju. Ob orga- nizaciji praznovanj za svoje �lane, kot so denimo novole- tna praznovanja, martinova- nje, materinski dan in druga, pa se enkrat na teden sesta- ja tudi t.i. skupina osamlje- nih. Po besedah predsednice Ane Paji� so v minulem letu prenovili tudi dru�tvene pro- store in tako zagotovili bolj- �e pogoje za delo in tudi za sre�anja in aktivnosti �lanov. V prenovo so vlo�ili dobrih milijon tolarjev sredstev, od tega v opremo 700.000 SIT. Na letni ravni so gospodarili s prihodki v vi�ini dobrih 2,5 milijona SIT, ve� kot polovico navedenih sredstev za delo- vanje pa so s �lanarino zago- tovili �lani. Tudi za prihodnje dveletno obdobje je Paji�e- va nanizala vrsto aktivno- stih, ob tern pa izrazila tudi pobudo, da bi dru�tveno de- javnost obogatili in popestri- li �e z dodatnimi aktivnost- mi, med drugim z izdelavo ro�nih del in s formiranjem pevskih zborov po krajevnih dru�tvih upokojencev, saj je ta zaenkrat formiran in delu- je le na Raki. Sicer pa je v DU Kr�ko trenutno vklju�enih skupno 1238 �lanov. Od tega je v zadnjih dveh letih v nji- hove vrsto stopilo 161 upo- kojencev, preminulo pa jih je61. B.M. Janez Kranjc, predsednik DU Sevnica, in Ana Paji� Tri desetletja sre�anj starej�ih krajanov BRESTANICA - Krajevna organizacija Rde�ega kri�a Brestani- ca je v nedeljo pripravila �e 30. sre�anje starej�ih krajanov, od tega 10. na brestani�kem ribniku, ter jim s kulturnim programom, sre�elovom in dru�enjem prijetno popesthla dopoldan. V kr�ki ob�ini deluje 13 krajevnih organizacij Rde�ega kri�a, ki svojim �lanom in ostalim krajanom vsako Ieto pripravljajo najrazli�nej�a dru�abna sre�anja. Brestani�ka organizacija je starej�e krajane, ki so dopolnili 70 let, povabila na prijetno dru�enje v nedeljo dopoldan. Ob tej prilo�nosti jih je nago- vorila predsednica OZ RK Kr�ko Meta Habicht. V imenu bre- stani�ke krajevne skupnosti je zbranim spregovorila Margare- ta Marjeti�, dogodek pa so s kulturnim programom popestrili u�enci brestani�ke osnovne sole pod mentorstvom Metke Vut- kovi�. Predsednica KO RK Brestanica Tatjana Stropnik je izra- zila zadovoljstvo, da se je sre�anja udele�ilo skoraj 100 starej- �ih krajanov in dodala, da je leto�nje �e 30. po vrsti in 10. na brestani�kem ribniku. Aktivistke, ki jih je v brestani�kem Rde- �em kri�u 18, pa so udele�encem pripravile tudi sre�elov. M. K. M. Prijetno druienje brestani�kih starej�ih krajanov Milkina ljubezen je petje KR�KO - �Bilo je tik pred za�etkom prve svetovne vojne, na �etrtek, 16. aprila, davnega leta 1914, ko sem se rodila ma- teri Katarini in o�etu Antonu �iganteju v istrski vasici Rakito- vec blizu hrva�ke meje. Odra��ala sem v te�kih razmerah voj- ne, spominjam se, da smo bili pogosto ne le la�ni, temve� zelo la�ni, in ko sem za�ela hoditi v drugi razred osnovne sole smo se preselili v Kr�ko, na Tr- �ko Goro, kjer je o�e kupil po- sestvom," pripoveduje Emili- ja �onc, ki je v ponedeljek, 16. aprila, dopolnila 93 let. Zgovorna Emilija, na�a Milka, kakor ji pravijo doma�i, je vi- sok jubilej praznovala v kro- gu svojih doma�ih, na svojem domu na Narplju nad Kr�kim, kjer sta si s pokojnim sopro- gom Alojzem Soncem zgradila prijeten dorn, kjer sta vzgojila tudi �est otrok, �tiri h�erke in dva sinova: �Lepo mi je," pravi Milka, ��ivim v svoji hi�i s sinovo dru�ino. Vsi moji otroci so se poro�ili in si ustvarili dru�ine, svoje domove. Skoraj vsi so oko- li mene, saj sem vsakemu dala parcelo, da si je zgradil hi�o. U�ivam v njihovih uspehih in sem �alostna, �e pride kaj naro- be." Poleg njenih otrok danes Milki dela dru�bo �e trinajst vnu- kinj in vnukov, �est pravnukov in tudi �e ena prapravnukinja. �ez dan Milka �e marsikaj postori po hi�i, skuha kosilo, pravi pravcati ritual ji vsak dan pomeni pitje kave pri sosedu, to�ko ob 11. uri dopoldan, zve�er si rada pogleda kak�no televizij- sko oddajo in �e vedno rada poje. Petje je namre� �e od nek- daj njena ljubezen, v mladih letih je veliko nastopala in pela na doma�h odrih, v cerkvenem pevskem zboru pa je prepe- vala kar polnih sedem desetletij. Praznovanju njenega jubi- leja so se s �estitkam pridru�ile tudi aktivistke Rde�ega kri�a Kr�ko - desni breg in Du�an Vladi� v imenu Krajevne skupno- sti mesta Kr�ko. Bojana Mavsar Sevni�ko tradicionalno velikono�no �sekanje pirhov� SEVNICA - V starem mestnem jedru Sevnice je �e nekaj desetletij na velikono�no nedeljo zelo �ivahno in tako je bilo tudi v nedeljo, 8. aprila 2007, ko se je 46 tekmoval- cev prijavilo k �sekanju pirhov�. Po zaklju�ku druge ma�e v cerkvi sv. Nikolaja se je mno�i- ca radovedne�ev zbrala okoli tekmovalcev, ki so si �eleli s �sanjskim metom� v nastavljeni pirh, ki se je dobrikal v ne- deljskem jutru, pridobiti prehodni kristalni pokal v obliki jajca. V metanju malih kovancev za 20 centov v nastavljeni pirh, ki je �ponosno kraljeval� sredi starega trga, je bil naj- bolj�i Damjan Dobnik iz Velenja. Za nagrado je v trajno last prejel mali sevni�ki pirh in prehodni kristalni pokal v obli- ki jajca. Na drugo in tretje mesta sta se uvrstila Sevni�ana Martin Kuhar in Ale� Jur�i�, tudi onadva sta za dober met prejela v trajno last mali sevni�ki pirh. Tradicionalnega tek- movanja v sekanju pirhov se je tokrat udele�ila �e predstav- nica ne�nej�ega spola Sne�ana Punger�i�. Smilja Radi, foto: Ljubo Motore ?j] Mestni atrij Breztct- Cesta prvih borcev 17 / Posavski obzornik - leto XI, �tevilka 8, �etrtek, 19. 4. 2007__________________________________________POSAVSKA PANORAAAA ffl Veselje ob peri��u ZDOLE - �e ve� let si �lani Turisti�nega hortikulturnega dru�tva Zdole prizadevajo, da bi ohranili in obnovili nekdanje peri��e v Grabnu ob poti, ki vodi iz Poto� proti Zdolam. Pred ve� kot desetimi leti obmo�je okoli peri��a ni bilo prehodno, s pridnim delom krajanov je danes podoba peri��a popolnoma spreme- njena. THD Zdole je letos odkupilo 16,8 arov zemlji��a, kar so minulo nedeljo tudi proslavili s prijetnim dru�enjem. Med prisotnimi je bil �upan ob�ine Kr�ko Franc Bogovi�, ki je pohvalil opravljeno delo krajanov in hkrati spregovoril o pri- zadevanjih ob�ine za infrastrukturno ureditev krajev. S pred- sednikom Turisti�no hortikulturnega dru�tva Zdole Danielom Novakom pa sta ob 22. aprilu svetovnem dnevu zemlje simbo- li�no posadila dve drevesi (na fotografiji zgoraj). Kot je pouda- ril Novak, je njihovo nadaljnje delo v precej�nji meri odvisno od podpore lokalne skupnosti. Prireditev pa je bila hkrati pri- jetna najava tradicionalnega Jurjevanja in praznovanja krajev- nega praznika, ki bo konec tedna na Zdolah. S.M. Turisti�no hortikulturno dru�tvo Zdole in Krajevna skupnost Zdole vabita ob prazniku Krajevne skupnosti na tradicionalno Jurjevanje na Zdolah Sobota, 21. april 2007 ob 10. uri Zeleni Jurij s spremstvom pobira jajca in klobase po vaseh KS Zdole, ob 14. uri turnir v namiznem tenisu za pokal KS Zdole (�portno dru�tvo Zdole) Nedelja, 22. april 2007 ob 5. uri potrkavanje z zvonovi ob 5.30 budnica s Pihalno godbo iz Kr�kega ob 6. uri za�etek pe�enja jajc ob 7. uri za�etek kultumega programa z nastopom Ansambla Ga �e ni blu ob 9. uri nastop Ansambla Bratov �erjav ob 10. uri sve�ana ma�a v cerkvi svetega Jurija ob 11. uri nastop Ansambla Francija Ocvirka ob 11.30 prihod Zelenega Jurija ter pozdrav �upana ob�ine Kr�ko Franca Bogovi�a ob 12. uri predstavitev Franca Toma�i�a iz Ljubljane po rodu z Zdol, ki se bo predstavil s svojo novo knjigo �Jugoslovanski dirt track in speedway 1920-1991" Povabil je tudi svoje goste - nekdanje uspe�ne tekmovalce ob 12.30 nastop Ansambla Trije Vragi ob 13.30 nastop Ansambla Majolka ob 16. uri nadaljevanje programa zansamblomJemeja Kolarja �Knjiga, ki si jo jugoslovanski speedway zaslu�i� �Knjiga, ki si jo jugoslovan- ski speedway zaslu�i,� je nam dobro znani veteran kr�kega in jugoslovanskega speedwaya Ivan Molan zapi- sal v uvod k novi knjigi dol- goletnega speedwayskega zanesenjaka in pomembne- ga funkcionarja v avto-moto �portu, sicer pa zdolskega rojaka Francija Toma�i�a. Knjiga, ki obsega 304 stra- ni formata A4 v trdi vezavi in preko 500 fotografij, med katerimi je veliko �e neo- bjavljenih, je iz�la pri zalo�- bi Neviodunum v Kr�kem, ki jo vodi prav tako zdolski ro- jak Silvo Mavsar, sicer avtor prve knjige o kr�kem spe- edwayu. V okviru priredi- tve Jurjevanje na Zdolah si bodo obiskovalci lahko med drugim ogledali prilo�nostno razstavo iz zasebne zbirke avtorja, se sre�ali s prijate- Iji in poznavalci speedwaya ter knjigo tudi kupili. Nasvi- denje na Zdolah! NEVIODVNVM Jugoslovanski mrUtack in speedway , '�� * 1920-1994 Svetopisemska razstava PODBO�JE - V tukaj�njem �upni��u Sv. Kri� je zadnjih nekaj te- dnov gostovala razstava najrazli�nej�ih prevodov in izdaj Svetih pisem, tako v slovenskem kot v drugih jezikih, ter z njim pove- zanih knjig, od teolo�kih razlag do literarnih del. Med drugim sta na ogled tudi - seveda kot faksimile - Bri�inski spomeniki in Dal- matinova Biblija. Preko 300 enot knji�nega gradiva je zbral, smi- selno uredil in s kratkimi razlagami opremil �kocjanski kaplan Janez �akelj, razstava pa bo v nadaljevanju na ogled tudi v �u- pni��ih Cerklje ob Krki in Leskovec pri Kr�kem. Povod za razstavo je leto Svetega pisma, ki ga letos obele�uje kr�canski svet. P.P. Med ogledom razstave v podboskem �upni��u Belgijski ve�er KR�KO - V sklopu evropskega projekta EVS (Evropska organizaci- ja za prostovoljno delo) od 12. decembra lani v Mladinskem cen- tru Kr�ko opravlja prostovoljno delo Elisabeth Callens, ki prihaja iz belgijskega mesta Brugge. Dela kot informatorka na info-toe- ki, sodeluje pa tudi pri raznih drugih projektih, ki se ti�ejo dela z mladimi. V �etrtek, 12. aprila, je v �ebelnaku vodila belgijski ve- �er z naslovom �okolada, pivo in pomfit, kjer je skupaj z Ano Pin- colic predstavila Belgijo. Po besedah na�e Belgijke zahod na nas �al �e vedno gleda kot na dr�avo izza �elezne zavese. �elja po ve- �ji povezanosti z EU se je pokazala tudi v sami udele�bi, saj je bila nadpovpre�na v primerjavi z drugimi potopisnimi predava- nji v tern letu. Seveda je veliko k temu tudi pripomogla pregovor- na �eja in lakota Slovencev, saj smo po predavanju lahko poskusili razli�ne vrste belgijskih piv, poleg tega smo postregli tudi z belgij- skim pomfrijem, od koder ta na�in pe�enja krompirja izvira, ker pa smo vsi Slovenci tudi veliki sladokusci, nismo mogli brez belgij- skih �okolad. Skratka, bil je odli�en ve�er, po katerem so vsi �li do- mov malo modrej�i, siti in od�ejani. R.5. Glasmaher Relaxed Vision Nova spro��enost gledanja Konec stresnega gledanja Vsak obisk Relaxed Vision Centra v ptiki lasmaher in posvet o novi spro��enosti gledanja bo za Vas prepncljiv dogodek. Posredoval Vam bo ob�utek ugodja. Natan�ne meritve vida in optimalna prilagoditev ustvarjajo osnovoza jasen pogled od blizu do dale�. Na podlagi najsodobnej�ih ra�unalni�ko vodenih izra�unov, se meritve vida prenesejo v vrhunsko kakovostna opti�na stekla. Zeiss Clarity stekla, ki so individualno prilagodljiva vsaki opti�ni zahtevi dobrega vida, pa dodajo tern vrhunskim izdelkom se poslednji in odlo�ilnisijaj. Rezultat: mote�e okrnjenosti vvidnem polju opti�nega stekla se zmanj�aio na minimum, kakovostvida na maksimum. Relaxed Vision _____ /\ S h-1 />�� I�4 f= - SPECIAUSTI�N� OKULISTI�NI PREGLEDI 041 699 385 I � M I- L> n *-� Y c> ! Y I ! 1 W " I' Okulist rtr MFH Ro�tian Ljudska Optika Glasmaher Stusek Dejan s.p. Cesta prvih borcev 20c 8250 Brezice, Slovenija Tel: 07 499 31 31 E-mail: info@glasmaher.com "'�vw.glasmaher.c-'"'" M IZ NASIH OBCIN - BREZICE__________________________________ Posavski obzomik - leto XI, �tevilka 8, �etrtek, 19. 4. 2007 O B � I N A . Bre�ice Ob�ina Bre�ice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre�ice vabi k sodelovanju VESELIJOTE IZZIVI. SI DINAMI�NA, KOMUNIKATIVNA, ZANESLJIVA IN ORGANIZIRANA MLADA OSEBA. DELO ZNA� OPRAVFTI SAMOSTOJNO IN PRI RE�EVANJU ZADANE NALOGE TE�I� K RE�ITVAM. ZNA� BUI IN DELOVAT1 KGT DEL SKUPINE. DAJE� POBUDE IN PREDLOGE ZA NOVE PRISTOPE. PRIJAVI SE! Ob�ina Bre�ice te vabi k sodelovanju. Prijavi se na razpis za delovno mesto svetovalca za podroqe dela z mediji in organizacijo protokolarnih dogodkov ob�ine. Ob�ina Bre�ice v na�em prostoru skupaj z ob�ani oblikuje in izbolj�uje pogoje za na�e bivanje. Ste delovna, komunikativna, odgovoma in natan�na oseba, ki zna voditi projekte s podro�ja gradenj? Potem se prijavite na prosto delovno mesto vi�jega svetovalca za vodenje projektov in skupaj z nami skrbite za razvoj ob�ine Bre�ice. Javna nate�aja za zgoraj navedeni delovni mesti bosta objavljena dne 20.04.2007 v Uradnem listu RS, na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo (www.miu.gov.si) ter na spletnih straneh Ob�ine Bre�ice (www.brezice.si). Dodatne informacije so na voljo tudi pri Ingrid Molan na tel. 07/ 4991 545 ali na elektronskem naslovu: ingrid. molan@brezice. si. Pohod po mejah KS GLOBOKO - Prostovoljno gasilsko dru�tvo in Turisti�no dru�tvo Globoko sta 1. aprila organizirala 2. tradicionalni pohod �Spo- znajmo svojo krajevno skupnost�. Zbralo se je okoli 70 poho- dnikov. Pot je vodila po novi pe�poti, prvi postanek je bit pri prenovljeni brvi preko Gabemice. Otvoritev pe�poti je pope- stril Jaka Radi� s svojo harmoniko, trak pa je prerezal Marjan Kranj�i�, ki je kot svetnik iz vasi Globoko z ekipo prostovolj- cev obnovil brv. Uporabljajo jo tako otroci vrtca in sole Globo- ko, kot tudi krajanke in krajani. Pohodniki so nadaljevali preko Pir�enbrega (Dole) s postankom na Veselem vrhu, nato pa pre- ko Slopnega in Brezjega pot zaklju�ili na Bojsnem. S prijetnim dru�enjem in piknikom so pohodniki zaklju�ili drugi del poti po vzhodnem delu krajevne skupnosti. S.V. Pohodniki na novi brvi Sola dobiva streho BIZEUSKO - Dela pri gradnji nove O� potekajo teko�e in v roku. Izvajalec del podjetje WTC & ing. Koji�, d.o.o. iz Bre�ic je mar- ca skupaj s KOP d.d. Bre�ice, s katerim imajo pogodbo o sku- pnem sodelovanju, za�el krovska dela. Ta bodo po besedah direktorja Bo�tjana Koji�a dokon�ana do konca meseca. Najka- sneje do srede maja bo streha povsem kon�ana. Trenutno pote- kajo vsa obrtni�ka dela v objektu ter zunanja ureditev. Do julija bodo zgrajeni vsi prostori za potrebe osnovne sole in vrtca, brez telovadnice. Od dobaviteljev opreme je �e izbran dobavitelj za kuhinjsko opremo - podjetje Toma� Puc, s.p. iz Hoteder�ice. Trenutno je v uradnem listu objavljen razpis za iz- bor dobavitelja in monterja za vso preostalo opremo sole. Raz- pisna dokumentacija je po zagotovilih vodje oddelka za dru�be- ne dejavnosti Anice Hribar �e pripravljena. Ocenjena vrednost nove sole zna�a 3,42 mio evrov. S. V. Dve leti �upanovanja V mesecu aprilu minevata dve leti, od kar zasedam �upanski stol v Ob�ini Bre�ice, �eprav sem �e prej nekaj �asa deloval kot poobla��enec Ob�inskega sveta, po imenovanju takratnega �upana, mag. Andre- ja Vizjaka, ki je prevzel funkcijo ministra za gospodarstvo v sedanji Vladi Republike Slovenije. �tevilna nasprotovanja s strani takratnih ob�inskih svetnikov so vplivala na mojo odlo�itev, da sem funkcijo poo- bla��enca prepustil najstarej�emu ob�inskemu svetniku, g. Roku Kr�anu. Po skoraj treh mesecih prere- kanja znotraj ob�inskega sveta, sem kasneje na nadomestnih �upanskih volitvah, dobil potrebno podpo- ro vas ob�anov in tako pri�el s poklicnim opravljanjem funkcije �upana Ob�ine Bre�ice. Po za�etnem skepticizmu mnogih mojih nasprotnikov, sem s sprotnim zavzetim de- lovanjem najprej posegel v delo samega Ob�inskega sve- ta Ob�ine Bre�ice, ki je bil vse prej kot vzoren zgled iz- voljenih predstavnikov lokal- ne skupnosti. Prav tako sem �elel, da bi delo znotraj ob- �inske uprave potekalo kar se da nemoteno, zato sem se tudi lotil dolo�enih kadro- vskih sprememb, ki so pripo- mogle k ve�jem zadovoljstvu uporabnikov na�ih storitev. Za omenjenimi sprememba- mi so pri�li tudi uspehi, ki so plod uspe�nega sodelova- nja vseh zaposlenih znotraj ob�inske uprave, kakor tudi konstruktivnega sodelovanja vseh ob�inskih svetnikov, ne glede na to, iz katere stran- ke so prihajali. Pred nami so bili mnogi izzivi, ki smo jih uspe�no premagovali v �elji po �im bolj�em jutri na�e ob- �ine, na�ih ob�anov in vseh ostalih, ki dnevno migrirajo na delo v na�e okolje oz. ti- stih, ki si �elijo v na�ih krajih pre�iveti le dopust. Mnogo uspehov, ki smo jih do- segli skupaj na na�i dveletni poti je povezanih tudi s po- zitivnim dejstvom, da iz Bre- �ic prihaja eden klju�nih mi- nistrov sedanje vlade - mag. Andrej Vizjak, kateremu gre zahvala za pomo� pri mno- gih projektih, ki smo jih uspe- �no �e dokon�ali oz. se z njimi uspe�no spopadamo. Omenje- no dejstvo ka�e tudi na dobro sodelovanje na�e ob�inske uprave z resornimi ministrstvi vlade, s katerimi zgledno so- delujemo, kar je bilo razvidno tudi ob lanskem obisku Vlade RS v Posavju, ko smo bili de- le�ni �tevilnih pohval na opra- vljeno delo in zastavljene smele na�rte za prihodnost. Preteklo leto, kljub temu, da je bilo volilno, ni prine- slo nazadovanja v na�i ob- �ini. Tako nismo po�ivali na dose�enih rezultatih, ampak smo �e s prora�unom Ob�ine Bre�ice za leto 2006, ki smo ga pove�ali za kar 45 % v pri- merjavi s prora�unom iz leta poprej, jasno nakazali, da imamo za�rtane mnoge in- vesticije, s katerimi �elimo na�o ob�ino voditi predvsem kot dobri gospodarji. Mnogo sredstev smo uspeli pridobiti preko evropskih strukturnih skladov, kakor tudi z uspe- �nim sodelovanjem na raz- pisih za regionalna razvojna sredstva. Med pomembnej�e dose�ke leta 2006 sodijo: � dokon�anje in otvoritev ka- nalizacije in �istilne napra- ve Obre�je, � pridobivanje projektne do- kumentacije za kanalizacijo in �istilno napravo Bre�ice, � ureditev kri�i��a in parkiri�� pri tr�nici v Bre�icah, � za�etek gradnje parkiri�� Pod obzidjem in pri Zdra- vstvenem domu Bre�ice, � dokon�anje izgradnje Knji- �nice Bre�ice ter � enakomeren razvoj po vseh dvajsetih krajevnih skupno- stih v na�i ob�ini, kar smo dosegli z modernizacijami cest ter drugimi infrastruk- turnimi pridobitvami. Vsi ti uspehi in seveda dokaj mirna volilna kampanja so pri- spevali tudi k temu, da ste mi ob�ani zaupali nov, tokrat 4 - letni �upanski mandat �e v pr- vem krogu lokalnih volitev. Po umiritvi vseh, tudi povolilnih, strasti sem znotraj novoizvo- Ijenega Ob�inskega sveta Ob- cine Bre�ice pri�el uresni�eva- ti, �e prej zastavljeno in delno izpeljano politiko povezoval- nosti vseh svetni�kih skupin. Z omenjeno politiko �elim, da bi na�e delovanje znotraj ob�in- skega sveta potekalo umirjeno in brez nepotrebnih prepirov, saj bomo le tako lahko dosegli zastavljene cilje. S sprejetim Prora�unom Ob- cine Bre�ice za leto 2007, ki je za 15 % vi�ji v primerja- vi s prora�unom 2006, bomo lahko nadaljevali zastavlje- ne projekte in dokon�ali �e pri�eta dela. Tako se nam v leto�njem letu obeta pred- vsem: � dokon�anje modernizacije Ulice Ceste prvih borcev in parkiri�� Pod obzidjem, s �i- mer bo sredi��e Bre�ic dobi- lo povsem novo podobo, � za�etek izgradnje kanaliza- cijskega sistema in �istilne naprave Bre�ice, � dokon�anjeizgradnjeOsnov- ne sole Bizeljsko do pri�etka �olskega leta 2007/08, � nadaljevanje projektne do- kumentacije za Podvoz Do- bova, � urejanje komunalne infra- strukture in nakup zemlji�� za ureditev poslovne cone Brezina, � ureditev prostorov z bivanj- skim kompleksom ter pri- dobivanje ustrezne doku- mentacije za ustanovitev Fakultete za turizem Bre�i- ce, � celovita obnova gradu Bre- �ice z namenom ohranitve kulturnega spomenika dr- �avnega pomena,... Vseh zastavljenih nalog ne more narediti en �lovek, za to je potrebna ekipa dobrih in zanesljivih ljudi, s katerimi se dnevno sre�ujem znotraj ob�inske uprave in s kateri- mi �elim vedno znova dose- gati kompromise znotraj ob- �inskega sveta. Zaupanje vseh ob�anov v do- bro mojega delovanja me ve- dno znova navdaja s poziti- vizmom in �eljo po ne�em novem, po doseganju �e bolj- �ih rezultatov, ki bodo prine- sli vsem nam v ob�ini Bre�i- ce �elene uspehe. Zato se zavzemam za konstruktiv- no sodelovanje z vami ob�a- ni, brez katerih mnogo stvari ne bi bilo izpeljanih in do- kon�anih. Mnogokrat so po- trebni �tevilni pogovori in mnoga usklajevanja, s kate- rimi potem skupaj tvorimo pomembne odlo�itve za na�o ob�ino. Za vso podporo, ki mi jo izkazujete ob�ani, se vam �e enkrat zahvaljujem in ver- jamem, da bom upravi�il vsa va�a pri�akovanja. Od dne, ko sem pred dve- ma letoma prvi� stopil v ob- �insko stavbo Ob�ine Bre�i- ce kot �upan, so se v mojem �ivljenju zgodile nenadeja- ne spremembe. Nalo�enih imam mnogo obveznosti in nalog, s katerimi se iz dneva v dan �elim �im bolje spopa- dati in njihov izkupi�ek obr- niti v prid vseh nas, ki skupaj sobivamo v na�i ob�ini - ob�i- ni Bre�ice. Ivan Molan, iupan Ob�ine Breiice Jubilejno leto za Kapele KAPELE - Za kraj in �upnijo Ka- pele je letos posebno, jubilej- no leto. Pred 220 leti, natan�- neje leta 1786, je bila namre� ustanovljena �upnija Kapele, pred 100 leti oziroma 1. maja 1907 pa je takratni lavantin- ski �kof Mihaet Napotnik po- svetil raz�irjeno in obnovljeno �upnijsko cerkev Marijinega vnebovzetja v Kapelah. Ob tej prilo�nosti pripravljajo vr- sto slovesnosti. V nedeljo, 22. aprila, ob 15. uri bodo pripra- vili sre�anje nekdanjih kapla- nov, ki so delovali v Kapelah, od 27. do 29. aprila bodo med 9. in 12. uro potekali oratorij- ski dnevi za otroke in mladino, v nedeljo, 29. aprila, bo ob 19. uri slavnostna seja �upnijske- ga pastoralnega sveta, ob 19. 30 uri pa �e slavnostna akade- mija v cast Mariji Vnebovzeti in odkritje spominske plo��e s kronogramom ter podelitev priznanj v imenu �upnije. 1. maja ob 10.30 organizirajo �e evharisti�no slavje, ki ga bo ob soma�evanju duhovnikov vo- dil celjski �kof msgr. dr. An- ton Stres. To je osrednja slo- vesnost jubilejnega leta. �Naj pesem na�a ogreje srca va�a� PI�ECE - Pleter�nikovi ljudski pevci so minulo soboto s �tevilnimi gosti obele- �ili 10. obletnico delovanja. Prvi� so zapeli svojo novo pesem �Pi�ece prelju- bi na� kraj�, ki jo je avtor ljudski pesnik Anton Gri�nik s popotnico pospremil v izvedbo in ji tudi prvi� prisluhnil. Besedilu je du�o vlila Elizabeta Kri�ani�. Tokrat pa so v goste povabili prijatelje, s katerimi so tako ali druga�e sodelovali. Med mnogimi so prepevale Ijud- ske pevke in tambura�i iz Bi- strice, pevke-z �ejnega, Pu- �eljc z Mozirja, Ljudski pevci iz Sromelj, ki prav tako obe- le�ujejo 10. obletnico delo- vanja, pa tambura�i in ljud- ski pevci iz Murske Sobote, zlasti ljudski godci iz �erne- lavcev so razgibali polno dvo- rano ve�namenskega doma in seveda doma�a Folklorna skupina Duplo, ki bo jeseni obele�ila 20. obletnico ume- tni�kega ustvarjanja. Pod�upanja Patricia �u- lar jim je za�elela �e veliko let ustvarjanja in ohranja- nja prepomembne identitete v veliki evropski dru�ini. Ter jih v odsotnosti �upana po- vabila na obisk k njemu, saj ima zanje pripravljeno ob- �insko plaketo. Ob kultur- nem prazniku je sekcija pre- jela pisno priznanje, tokrat pa so �lani prejeli �e Galluso- ve zna�ke. Pevci delujejo kot sekcija Dru�tva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dedi��ine �Maks Pleter�nik� Pi�ece. Njihova mo� je Marjanca Ogorevc, ki je dejala:�Deset let je krat- ka doba, a je prav tako dol- ga, brez razumevanja in pri- jateljstva tega uspeha ne bi bilo�. S.V. Pletersnikovi ljudski pevci v yr v ^^^^ Posavski obzornik - leto XI, �tevilka 8, �etrtek, 19. 4. 2007________________________________________IZ NASIH OBCIN - KRSKO fl Nadaljevanje dialoga s prebivalci Vrbine in �iritev PC Vrbina V �asu pogovorov o mo�nosti umestitve trajnega odlagali��a radioaktivnih odpadkov v Vrbini v ob�i- ni Kr�ko �e intenzivneje potekajo razgovori s prebivalci v neposredni bli�ini predvidene lokacije. Kot je znano, so prebivalci naselja Spodnji Stari Grad in Vrbina Ob�ini Kr�ko predstavili svoja pri�akovanja. Zahtevi po izselitvi stanujo�ih v Vrbini pa je �e sledil dogovor, ki opredeljuje bodo�e aktivnosti; na vr- sti so individualni razgovori z lastniki nepremi�nin, da bi poiskali mo�nosti za ugodno re�itev zahtev ve- zanih na izselitev iz naselja. Kot poudarja �upan ob�ine Kr�ko Franc Bogovi�, se s tem kon�no za�enja re�evanje zgodovinskega zapleta, ki obstaja vse od za�etka obratovanja jedrskega objekta, leta 1983. Pogovori med Ob�ino Kr�ko in prebivalci naselja Vrbina tako potekajo �e desetletja. Po za- gotovilih prebivalcev Vrbine jim je bila ob gradnji jedrske- ga objekta obljubljena nado- mestna lokacija na katero bi se preselili po za�etku obra- tovanja, a do uresni�itve do- govora ni pri�lo. Ostale pa so zahteve prebivalcev, ki si �e vedno �elijo bodisi nadome- stno lokacijo za gradnjo sta- novanjskih his bodisi primerno nadomestilo. Za slednje lokal- na skupnost, ki je ves �as is- kala primerno re�itev, ni na�la pravnih podlag v slovenski za- konodaji. Zahtevo za za�etek pogovorov o zakonskih podla- gah za individualno rento je Ob�ina Kr�ko v �asu oblikova- nja stali�� do �tudije variant za odlagali��e nizko in srednje radioaktivnih odpadkov posla- la tudi na Vlado RS. Ministrstvo za gospodarstvo se v nedavno poslanem odgovoru opira na letna poro�ila Uprave RS za je- drsko varnost glede stanja je- drske sevalne varnosti v Repu- bliki Sloveniji. Zapisali so, da sevalne obremenitve na ogra- ji NEK ne presegajo polovico tisodnke od tiste, ki jo dobi- mo iz naravnega okolja. Zato ni razloga za kakr�no koli indi- vidualno rento, saj NEK nima �kodljivih vplivov na okolje. Po tej opredelitvi je sledi- la soglasna odlo�itev prebi- valcev Vrbine o selitvi izven obmo�ja omejene rabe pro- stora. Ob�ina Kr�ko je k pogo- vorom za razre�itev situacije in uskladitev skupnega inte- resa pristopila skupaj s strani Vlade RS poobla��enimi pred- stavniki Nuklearne elektrarne Kr�ko in lastnika njene polo- vice - Gen energije. Omenjeni v svojem delovanju med dru- gim sledijo ciljem po raz�iritvi poslovne cone Vrbine oziroma zaokro�itvi tarn predvidenega tehnolo�kega centra. Slednji bo v prihodnosti predstavljal tehnolo�ko polje energetike in mesto za opravljanje vaj, de- lovanje laboratorija in insti- tuta Fakultete za energetiko. S smiselno �iritvijo poslovne cone bi lahko zaokro�ili tako interes Ob�ine kot energet- skih podjetij, da se obmo�je bodo�ega tehnolo�kega cen- tra, ki sedaj meji na naselje Vrbina raz�iri na to podroqe in dodatno nadgradi mo�nost za razvoj �love�kih virov in po- slovnega prostora v ob�ini, po- udarja �upan Franc Bogovi�. Naselje Vrbina trenutno le�i sredi kmetijskih zemlji�c, z zagonom poslovne cone pa bo naselje v naslednjih petih letih v celoti obkro�eno z gospodar- skimi objekti. Zato je zapolni- tev obmo�ja z novimi vsebina- mi oziroma preselitev naselja na drugo obmoqe smiselno in v interesu tako prebivalcev kot kreatorjev gospodarskega ra- zvoja v ob�ini Kr�ko. Pri zaokro�evanju poslovne cone Vrbina je, kot omenje- no, pripravljena sodelovati tudi GEN energija, ta, kot pra- vi direktor Martin Nov�ak �eli zagotoviti potreben prostor podpornim dejavnostim pri iz- kori��anju jedrske tehnologije tudi v prihodnosti. Vendar so kot osnova za dolgoro�no iz- kori��anje jedrske tehnologi- je za proizvodnjo elektri�ne energije v tem prostoru po- trebne tudi ustrezne re�itve ume��anja radioaktivnih od- padkov. Direktor GEN energi- je �e poudarja, da bi sprejetje odlagali��a v prostor motivira- lo GEN energijo za nakup ze- mlji��a, namenjenega postov- nim dejavnostim. Nov�ak nadaljuje, da je nji- hovo prizadevanje za varno in stabilno obratovanje jedrskega objekta v interesu varstva oko- lja, zanesljivosti in ekonomi- ke dobave elektri�ne energije uporabnikom, ohranjanja kva- litete �ivljenja in razvoja go- spodarstva lokalnega prostora ter podpornih dejavnosti, tako v Posavju kot v Sloveniji. Most �ez Savo, ki bo zgrajen skupaj s HE Kr�ko in predvidena mestna povezava Kr�ko - Bre- �ice, poslovno cono Vrbina postavljata v osr�je Posavja. Ob�ina Kr�ko je lastnica 30 ha ze- mlji�� 66 ha obsegajo�e cone na zahodnem delu in je do sedaj za nakup zemlji�� in izdela- vo projektov za infrastrukturo namenila 2,3 mio EUR. Prostorske mo�nosti gospodarskega razvoja bi lahko v Kr�kem nadgradili z raz�iritvijo poslovne cone, ki bi jo pomembno zao- kro�ilo sedanje naselje Vrbina. Obmo�je bodo�ega tehnolo�kega centra, ki sedaj meji na omenjeno naselje bi se tako lahko raz�irilo in nadgradilo mo�nost za razvoj �love�kih vi- rov in poslovnega prostora v ob�ini in Posavju. Ob�ina Kr�ko na�rtuje, da bo PC Vrbina pol- no zasedena do leta 2011. Pomladansko �i��enje okolja Tako kot v preteklih letih bo Ob�ina Kr�ko tudi leto�njo po- mlad v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, dru�tvi in sku- pinami ob�anov izvedla �i�cenje okolja na obmo�ju ob�ine. Ugotavljamo, da se �tevilo divjih odlagali�� postopno zmanj�uje. K temu pa poleg predpisov, ki urejajo ravna- nje z odpadki, rednega odvoza odpadkov in postopne sa- nacije divjih odlagali�� s strani Ob�ine Kr�ko, kot poudarja vi�ji svetovalec za varstvo okolja Darko An�i�ek, pomemb- no prispevajo tudi akcije �i��enja v katere se vklju�uje- jo ob�ani. V preteklih letih so jih �e organizirale krajevne skupnosti, lovske dru�ine, ribi�ke dru�ine, turisti�na dru�tva, planin- ska dru�tva, gasilska dru�tva, potaplja�i, jamarji in drugi. Omenjene akcije vplivajo na dvig pozitivne zavesti kraja- nov do okolja in pripomorejo k �istej�emu okolju. V okviru pomladanskega �i��enja se bo izvedlo pobiranje odpadkov, ki se nahajajo v okolici na�ih bivali�� in v naravi. S tem namenom bo Ob�ina Kr�ko zagotovila dolo�eno �tevi- lo posod (kontejnerjev) za odpadke in odvoz kontejnerjev z odpadki na ustrezno deponijo. V kolikor bi se tudi Vi �eleli organizirano vklju�iti v �istilne akcije se lahko za ve� informacij obrnete na vi�jega sveto- valca za okolje Darka An�i�ka (49 81 300) ali komunalnega in�pektorja Ob�ine Kr�ko Roberta Gro�lja (49 81 314). Usposabljanje in seja �lanov ob�inskega �taba CZ Kr�ko V prostorih Ob�ine Kr�ko je konec marca potekalo uspo- sabljanje in prva seja �lanov �taba civilne za��ite ob�i- ne Kr�ko. Seznanili so se z novo zakonodajo na podro�ju civilne za��ite in gasilstva, novosti pa je v kadrovsko za- sedbo prinesla tudi delna reorganizacija. Civilni za��iti Ob�ine Kr�ko bo tudi nadalje poveljeval Franc Glin�ek, Ana Somrak pa po novem zaseda mesto njegove na- mestnice. Za evakuacijo in urejanje prometa v primeru ne- sre�e, bo v bodo�e zadol�en Toma� Prah iz Policijske posta- je Kr�ko, Milan Haralovi� iz Zdravstvenega doma Kr�ko je prevzel odgovomost za re�evanje in prvo pomo�, Toma� Ci- gler iz Veterinarske postaje Brestanica pa bo zadol�en za ukrepanje v primeru ku�nih bolezni pri �ivalih. V pomo� in podporo ob nesre�ah in drugih nevarnostih so ustanovili tudi strokovno �tabno slu�bo. �lani �taba so med drugim pregledali poro�ilo minulega leta, se seznanili s programom za teko�e leto in se podrob- neje dotaknili priprav na kongres Gasilske zveze Sloveni- je in vajo za��ite in re�evanja za primer nesre�e v NEK, ki bo predvidoma potekala prihodnje leto. Partnerji-zavodi in podjetja so se z novo pogodbo za petletno obdobje zaveza- li, da bodo v primeru naravnih in drugih nesre� tudi v pri- hodnje pomagali glede na svojo strokovno usposobljenost in materialne mo�nosti. �upan Franc Bogovi� se je vsem dose- danjim �lanom �taba CZ in udele�encem usposabljanja za- hvalil za dosedanje delo. Odgovori na pobude, predloge in vpra�anja svetnikov OS Svetnik Liste za razvoj mojega kraja Jo�e Habinc in svetnik Posavske unije mladih Bo�tjan Arh sta se na 4. seji Ob�inske- ga sveta ob�ine Kr�ko v svojih vpra�anjih ob�inski upravi dota- knila zapiranja Mercatorjeve trgovine v starem mestnem jedru. Kot je pojasnil oddelek za gospodarske dejavnosti je Ob�ina Kr- �ko pristojne pozvala k ponovni preu�itvi mo�nosti za nadaljnje delovanje trgovine, po prizadevanjih za skupni sestanek je Mer- cator na lokalno skupnost naslovil dopis v katerem je predsta- vil razloge za zaprtje in kot najtehtnej�ega izpostavil negativno poslovanje trgovine hkrati pa pokazal pripravljenost za skupno re�evanje problematike. Ob�ina Kr�ko je zato pozvala Podjetni- �ki center, da sku�a poiskati morebitne interesente za fran�izo, najem ali odkup trgovine. Svetni�ka pobuda svetnika Liberalne demokracije Sloveni- je Vojka Omerzuja se je nana�ala na spremembe pogojev za pridobitev �tipendij v okviru Posavske �tipendijske sheme. Od- delek za gospodarske dejavnosti pojasnjuje, da Regionalna ra- zvojna agencija Posavja �e pripravlja spremembe in dopolnitve sistema �tipendijske sheme, ki bo morala biti usklajena z no- vim Zakonom o �tipendiranju. Poleg predlogov za zni�anje po- trebnega pogoja - ocene za vklju�itev v �tipendijsko shemo je bila podana pobuda tudi o vklju�itvi posebnih �tipendij za rom- ske dijake in �tudente v sistem Posavske �tipendijske sheme, ki se trudi uskladiti interese delodajalcev, nosilcev regijske she- me in driave. Svetnik Slovenske demokratske stranke Cvetko Sr�en je na 5. seji Ob�inskega sveta izpostavil postopke urejanja naselja Keri- nov grm. Kot pojasnjuje oddelek za okolje in prostor je Ob�ina Kr�ko uredila zemlji�koknji�no stanje najve�jega romskega na- selja na njenem obmo�ju, vendar vpis vknji�be lastninske pra- vice Ob�ine Kr�ko na nepremi�ninah v naselju Kerinov grm �e ni pravnomo�en, saj rok za prito�bo �e ni potekel. po pravnomo�- nosti bo Ob�ina Kr�ko s strani Geodetske uprave prejela odlo�- be o nastanku novih parcel v naselju, in po poteku prito�benega roka zoper navedene odlo�be �e potrdila o njunih pravnomo�- nostih. Tako bo dana podlaga za izdajo lokacijske informacije za promet s predmetnimi nepremi�ninami. Kar zadeva proda- jo zemlji�� romskim dru�inaM je do 10. aprila 2007 vlogo za od- kup parcel v Kerinovem grmu podalo 14 romskih dru�in oz. po- sameznikov. Pri tem je ve�ina od njih podala pro�njo za obro�no pla�evanje kupnine. Z vlagatelji vlog, ki bodo kupnino poravna- li v celoti, bo sklenjena kupoprodajna pogodba, ki bo vsebova- la ustrezno zemlji�koknji�no dovolilo za vknji�bo lastninske pra- vice v korist kupca. S preostalimi vlagatelji, ki finan�no ne bodo sposobni poravnati kupnine v enkratnem znesku, se bo potreb- no dogovoriti o mo�nosti in na�inu obro�nega pla�evanja. Ze- mlji�koknji�no dovolilo za vknji�bo lastninske pravice v zemljr- �ko knjigo v njihovo korist bo tej skupini vlagateljev izdano po pla�ilu celotne kupnine. S podrobnej�o vsebino odgovorov na svetni�ka vpra�anja se lahko seznanite na spletni strani Ob�ine Kr�ko: www.krsko.si Svetniki sprejeli zaklju�ni ra�un Ob�ine Kr�ko za leto 2006 Ob�inski svetniki so na 6. seji, ki je potekala skupaj z ob- �inskim svetom ob�ine Kostanjevica na Krki, sprejeli za- klju�ni ra�un prora�una Ob�ine Kr�ko za leto 2006. Sku- pni prihodki prora�una za minulo leto so bili realizirani v vi�ini 5,750 milijarde SIT, odhodki pa so zna�ali 6,100 mi- lijarde SIT. Zaklju�ni ra�un sedaj obema ob�inama zagota- vlja pogoje, da za�neta postopke za sprejem prora�una za teko�e leto. Na seji so svetniki sprejeli �e odlok o ustanovitvi Lokalne energetske agencije - LEAD, za podro�je Dolenjske, Posav- ja in Bele krajine, s sede�em v Kr�kem. Omenjeni zavod bo nudil podporo na podro�ju svetovanja glede u�inkovite rabe energije in v sodelovanju z javnim sektorjem, podpornimi in- stitucijami in privatnim sektorjem pripravil in uresni�il ve� projektov s podro�ja uporabe obnovljivih virov in u�inkovite rabe energije. Lokalni skupnosti bo v pomo� pri presoji pro- jektov za gradnjo novih ali adaptacijo starih objektov gle- de na toplotne izgube, u�inkovit sistem ogrevanja, hlajenja... Tovrstne agencije v Sloveniji �e delujejo v Mariboru, Pomur- ju, Severni Primorski ter �ale�ki dolini in Koro�ki. POVABILO K SODELOVANJU PRI ORGANIZACUI PRAZNIKA OB�INE KR�KO 2007 Ob�ina Kr�ko vabi k sodelovanju pri oblikovanju leto�njega pra- znovanja ob�inskega praznika, ki bo potekalo v za�etku mese- ca junija. Komisija bo s pomo�jo va�ih predlogov oblikovala program prireditev, ki bo objavljen na spletni strani www.kr- sko.si in na podlagi katerega bodo k izvedbi povabljeni poten- cialni izvajalci programov. Vabimo dru�tva in organizacije, da se prijavrjo na na� razpis s svojo prireditvijo in tako po�astijo praznik. Razpisna dokumen- tacija je objavljena na na�i spletni strani, lahko pa jo po 20. aprilu dvignete tudi v kabinetu �upana. Dodatne informacije: 07/49-81-201 - Metka Resnik. , Predloge sprejemamo do ponedeljka, 30. aprila 2007, na na- slov: Ob�ina Kr�ko, CK� 14, 8270 Kr�ko (s pripisom: �Ob�inski praznik2007�). ffl IZ NASIH OBCIN � SEVNICA____________'________________________Posavski obzornik - leto XI, �teviika 8, �etrtek, 19. 4. 2007 Otvoritev novega mostu pri Kopitarni Ob�ina Sevnica je s sofinanciranjem Slu�be Vlade RS za lokal- no samoupravo in regional� politiko zgradila nov most �ez Sevni�no pri Kopitarni. V nadaljevanju bo zgrajen tudi plo�- nik ob dr�avni cesti in plo�nik od mostu do kri�i��a pri igri- ��u za tenis. Novi most je tehni�no primeren za prevoze vseh vrst vozil, tudi prikoli�arjev, in opremljen z javno razsvetlja- vo ter obojestranskimi hodniki za pe�ce. Ob gradnji mostu je bilo potrebno izvesti tudi vodarske ureditve Sevni�ne in izvesti posebne za��ite komunalnih vodov. Zahtevno delo je izvedlo CGP Novo mesto, vrednost investicije pa je 381.000 EUR ob dele�u dr�avnih sredstev v vi�ini 205.000 EUR. Most je bil predan namenu ob prilo�nostni prireditvi. �upan Kristijan Jane je poudaril odpravo ozkega grla za potrebe podjetni�tva in pove�ano prometno varnost, otvoritve pa se je udele�il tudi minister za okolje in prostor Janez Podobnik. Most so odprli: minister za okolje in prostor Janez Podobnik, �upan in poslanec drzavnega zbora Kristijan Jane, poslanec driavnega zbora in ob�inski svetnik Bojan Ru$elj in direktor Kopitarne Sevnica d.d. Marjan Kurnik (foto: Franc �e�ko) Imate namen �iriti svojo dejavnost? Ob�ina Sevnica je pristopila k izdelavi oziroma novelaciji temelj- nih prostorskih aktov, s katerimi se opredeljuje namenska raba zemljisc ter s tern mo�nost gradnje objektov, infrastrukture ter krajine. Da bi pridobili verodostojne podatke s strani gospodar- skih subjektov, dru�tvenih dejavnosti in kmetijskih subjektov, so bili ve�jim podjetjem, dru�tvom ter kmetijam poslani anketni vpra�alniki, ki bodo prispevali h kvalitetnej�emu oblikovanju do- kumentov, ki pomembno vplivajo na razvoj vseh vrst dejavnosti na obmoqu na�e ob�ine, saj bodo rezultati anket predstavljali iz- hodi��e za analizo stanja in te�enj v prostoru. V kolikor niste do- bili ankete, imate pa namen �iriti svojo dejavnost na kmetijska zemlji�ca in s tern na novo opredeliti stavbne parcele, se do 23. aprila 2007 oglasite na Ob�ini Sevnica, na oddelku za gospodar- ske dejavnosti ali pokli�ite na telefon 81 61 233. Posredovali vam bomo anketo, v kateri boste lahko opredeliti va�e prostorske po- trebe za nadaljnjo �iritev oziroma razvoj va�e dejavnosti. Izgradnja brvi �mar�na - Breg Med predstavniki investitorjev, Holdingom slovenske elektrar- ne, Infro in Ob�ino Sevnica, izvajalcem del Cestnim podjetjem Maribor, projektantom in predstavnikom nadzora izgradnje brvi �mar�na - Breg potekajo redni koordinacijski sestanki. Za- radi spremembe tehnologije, ki jo je predlagal izvajalec, je moral projektant spremeniti �e izdelan projekt za izvedbo, po- sledica Cesar je zamuda pri izgradnji brvi. tzvajalec je podal na novo izdelan terminski plan, ki ga morajo predstavniki nadzo- ra in investitorjev �e prou�iti. Med gradnjo stebrov re�nih pod- por je potrebno denivelirati gladino vode v akumulacijskem bazenu. V tern �asu bo potrebno intenzivirati dela, kar omogo- �a tudi pri�etek del iz desnega brega reke Save. Dodatno je bil izdelan �e projekt za javno razsvetljavo. Investitorji opozarja- jo na dokon�anje del v predvidenem roku. �iritve telekomunikacijskega omre�ja v ob�ini Sevnica Sodobno telekomunikacijsko omre�je omogo�a uporabni- kom raznovrstne storitve, ki pa �e vedno, kljub agresivnim reklamnim oglasom, niso na voljo �tevilnim dr�avljanom. Posebej so od teh mo�nosti �e vedno dale� pode�elski kraji. Zato je bila na pobudo �upana Kristijana Janca v sevni�ki Kulturni dvorani organizirana okrogla miza s predstavniki Te- lekoma Slovenija ter predstavniki Ob�ine in krajevnih sku- pnosti o �iritvah telekomunikacijskega omre�ja v ob�ini Sev- nica. V leto�njih planih je povezava z opti�nim kablom vseh telefonskih central v obdni, v nadaljevanju L>a bo postopno omogo�en priklop posameznih uporabnikov. �al bo pode�e- Ije �e vedno kasneje dele�no tovrstnih storitev, �eprav so ljudje v preteklosti v teh krajih v razvoj telefonije vlagali neprimerno ve�ja sredstva, kar so na sre�anju tudi izposta- vili. Ob�ina si bo �e najprej prizadevala, da bi bila vlaganja v �iritev sodobnega telekomunikacijskega omre�ja v ob�ini Sevnica dm ve�ja. Zagotavljanje vodooskrbe za Mali Cirnik Pod�upan Ob�ine Sre�ko Ocvirk se je z �upanom ob�ine �entrupert Rupertom Goletom pogovarjal o pogojih zago- tavljanja vodooskrbe za Mali Cirnik iz vodovodnega sistema Krmelj. �entrupert je nova ob�ina, ki �e nekaj �asa ne bo vzpostavila celovite organizacije javnih slu�b, zato se za- vzemajo, da bi upravljanje sistema za dolo�en �as prevzelo sevni�ko Javno podjetje Komunala, ki je upravnik vodovo- dnega sistema Krmelj. Tarn bo poskrbljeno tudi za ureditev vodooskrbe za zaselek Brjane. Ob�ini bosta skupaj s Komu- nalo uskladili pogoje za upravljanje sistema. Obnovljen cestni odsek Novi grad - Ziva gora Krajani iz zaselka �iva Gora so skupaj s KS Bo�tanj pripravi- li otvoritev obnovljenega cestnega odseka v njihov zaselek. Skupaj z lastnimi prispevki, sredstvi KS in obdne Sevnica je izvajalec del GM Pompe uredil preko 600 m ceste. V obd- ni Sevnica ostaja vedno ve� dalj�ih cestnih odsekov, ki vodi- jo do manj�ih zaselkov in jih krajevne skupnosti s prispevki malo�tevilnih krajanov ne bodo mogle urediti, zato Obdna pripravlja register tovrstnih odsekov, ki jih bo v prihodnjih letih pospe�eno pomagala urejati tudi s sredstvi prora�una. Krajanom sta ob pridobitvi �estitala predsednik KS Bo�tanj Marjan Kogov�ek in �upan Kristijan Jane. Sanacija in dograditev objekta OS Studenec KS Studenec si skupaj s predstavniki sole �e dlje �asa pri- zadeva, da bi se obnovil objekt podru�ni�ne sole na Stu- dencu, zgradil vrtec in k �oli dogradila telovadnica. Ob�ina Sevnica je v preteklem letu �e narodla izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za sa- nacijo obstoje�ega objekta, v leto�njem letu pa so zagoto- vljena tudi sredstva za izdelavo idejne zasnove za dogradi- tev sole. Izdelovalka idejne zasnove iz Regiona Bre�ice je na sestanku na Studencu prisotnim predstavnikom sole, Kra- jevne skupnosti Studenec in Obdne Sevnica predstavila mo- �nosti umestitve v prostor objekta telovadnice in prostorov za potrebe enega oddelka vrtca. Pri izgradnji novih prosto- rov je potrebno upo�tevati zakonsko zahtevane pogoje za urejanje �olskih prostorov in prostorov za pred�olsko vzgo- jo. Zaradi prostorske omejenosti obstoje�ega �olskega kom- pleksa se je pojavila te�ava pri zagotavljanju zadostnih zu- nanjih povr�in v neposredni bli�ini sole. Zato bo KS Studenec preudla mo�nost pridobitve dodatnih povr�in v neposredni okolici sole. Prav tako pa bi bilo smiselno pridobiti �e idejno zasnovo za novogradnjo celotnega �olskega kompleksa, saj bo sanacija sedanje sole dokaj zahtevna. Pomo� pri pridobivanju dokumentov za gradnjo Obdna Sevnica se prizadeva, da bi podjetniki, ki investirajo v doma�em okolju, dm hitreje pri�li do potrebnih dokumentov za pri�etek gradnje. Zaradi pomanjkanja ve�jih kompleksov prostora, ki bi bili v neposredni bli�ini infrastrukturnih objek- tov, je potrebno pridobiti �tevilna soglasja upravljalcev in- frastrukture, kar ni vedno enostavno. Zato se v re�evanje to- vrstnih problemov investitorjev aktivno vklju�uje tudi �upan Kristijan Jane, ki obdnskemu svetu predlaga spremembe ob- dnskih predpisov in pomaga usklajevati pogoje, ki jih investi- torjem postavljajo razli�ne dr�avne ustanove. Upamo, da se bodo na tak na�in dm prej pridobila dovoljenja za izgradnjo trgovine Spar in ureditev Poslovne cone v Bo�tanju ob objek- tih hidroelektrarne. Ureditve na dr�avni cestni infrastrukturi �upan Kristijan Jane se je s predstavniki Direkcije RS za ceste pogovarjal o aktivnostih, ki jih izvajajo posamezne slu�be Di- rekcije pred pripravo dr�avnega lokacijskega na�rta za izgra- dnjo mostu na Logu. V pripravi je tudi sofinancerski sporazum za obnovo ceste skozi Orenovo, ki se bo pri�ela izvajati v leto- �njem letu. Ob�ina je podala tudi nekatere pripombe na pro- jekt ureditve ceste skozi Krmelj z ureditvijo kro�nega kri�i��a pri gosti��u Barbara, ki ga bo ravno tako izvajala Direkcija. Sre�anje �upana s �lani UT�O Pod okriljem Univerze za tretje �ivljenjsko obdobje se �e nekaj let zapored organizirajo razli�ni dogodki, ki �lanom pomagajo ohranjati stike s �tevilnimi dogodki v ob�ini. Na njihovem zadnjem sre�anju jim je �upan Kristijan Jane predstavil izvajanje obdnskih projektov in stanje projek- tov, ki jih bo Obdna izvajala ob sodelovanju s pristojnimi dr�avnimi slu�bami. Pogovarjali so se tudi o projektu izgra- dnje HE Bianca in s tern povezanimi prostorskimi ureditva- mi in o mo�nostih �ivljenja in razvoja v zdravem in ob�a- nom prijaznem okolju. Razpisi za podjetni�ka posojila, garancije in subvencije Slovenski podjetni�ki sklad bo prve razpise za posojila, garancije in subvencije objavil �e v tern mese- cu. Med prvimi bodo objavljeni raz- pisi za ugodne kredite z garancijo Slovenskega podjetni�ke- ga sklada. Krediti so namenjeni malim in srednje velikim podjetjem, ki se odlo�ajo za investicijo v materialna sred- stva v fazi rasti in konkuren�nega uveljavljanja na trgu ali v fazi �iritve podjetja. Posojila za nova podjetja so neposre- dni krediti namenjeni novim podjetjem, ki se v fazi zagona odlo�ajo za razvojno investicijo. Mikroposojila so namenje- na malim podjetjem s poudarkom na nastajajodh in novih podjetjih za zagotavljanje nemotenega poslovanja, ve�jo konkuren�nost in optimalno poslovanje. Skupna vrednost garancije za finan�ni lizing brez pologa bo zna�ala 4 mi- lijone evrov. Razpise za sofinanciranje nakupa tehnolo�ke opreme, subvencije v vrednosti 32,48 milijona evrov in so- financiranje, to je subvencije za turisti�ne projekte v vre- dnosti 10,58 milijona evrov, pa je mogo�e pri�akovati �ele okoli 20. maja 2007. Letos bodo prvi� razpisane subvenci- je za turisti�ne projekte malih in srednje velikih podjetij, ki bodo predvidoma razpisane za dvoletno obdobje, torej za leto 2007 in 2008, njihov namen pa bo pospe�iti razvoj turizma s subvencijami za manj�e turisti�ne nalo�be za fi- nanciranje investicijskih izdatkov za nastanitvene zmoglji- vosti. Razpisne dokumentacije za posamezne razpise, pro- mocijsko gradivo in pripomo�ke za pripravo vlog, bodo na razpolago za vse zainteresirane na spletni strani Slovenske- ga podjetni�kega sklada www.podietniskisklad.si. Razprava o gensko spremenjenih rastlinah Obdna je ob sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in Zdru�enjem za zdravo Slovenijo pripravila javno tribuno o gensko spremenjenih rastlinah. V Sloveniji naj bi z Zakonom o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijski- mi rastlinami, dovolili sejanje in gojenje gensko spremenje- nih rastlin. To bi lahko dolgoro�no vplivalo na naravno oko- lje in poru�ilo razvoj ekolo�kega kmetovanja in pridobivanja zdrave hrane. Ekolo�ka gibanja po Sloveniji odlo�no nasprotu- jejo tak�nim posegom v okolje. Ve� sto ljudi s sevni�kega ob- mo�ja je �e podpisalo peticijo proti zakonu, ki je v proceduri v Dr�avnem zboru. Strokovnjaki so prisotnim ve�plastno pred- stavili poglede na aktualno problematiko. Priprava izvedbenega na�rta RRP Predstavniki posavskih ob�in so se z vodstvom Regionalne razvojne agencije pogovarjali o izboru izvajalca za izdela- vo izvedbenega na�rta regionalnega razvojnega programa Posavje za leta 2007-2009. V �asu trajanja postopka bodo obdne pripravile predlog projektov za program razvoja re- gij, ki bo med obdnami usklajen glede na pripadajo�o kvo- to sredstev za razvoj za regijo Posavje. Predlog kriterijev delitve sredstev in predlog za izdelovalca izvedbenega pro- grama bo obravnaval �e Svet regije, ki ga sestavljajo �upa- ni obdn. Proslava ob dnevu upora slovenskega ljudstva �upan Kristijan Jane se je s �lani obdnskega zdru�enja borcev in udele�encev NOB Sevnica pogovarjal o izvedbi le- to�nje proslave dneva upora slovenskega ljudstva in 65. le- tnice ustanovitve 1. dolenjskega partizanskega bataljona, ki bo 21. aprila na Malkovcu. Slavnostni govornik bo prvi predsednik dr�ave Slovenije Milan Ku�an. Prireditev podpi- ra tudi obdna Sevnica. Na �entjurjevem hribu bodo posadili lipo SEVNICA, TR�I��E - Zavod za kulturo, sport, turizem in mla- dinske dejavnosti Sevnica bo svetovni dan zemlje obele�il s posaditvijo lipe na �entjurjevem hribu nad Tr�i��em. Ra- zlog zasaditev lipe na tej lokaciji je zahvala za aktivnosti Turisti�nemu dru�tvu Tr�i��e v akciji �Moja de�ela, lepa in gostoljubna� ter krajanom vasi Pijavice za dose�eno dru- go mesto na dr�avnem nivoju pri ocenjevanju krajev v letu 2006. Zasaditev bo v nedeljo, 22. aprila, s pri�etkom ob 12. uri, pri tern pa bodo sodelovali predsednik Turisti�ne zveze Slovenije Oominik S. �ernjak, �upan Obdne Sevnica Kristi- jan Jane, direktorica Zavoda K�TM Sevnica Petra Pozderec, predsednik sveta Krajevne skupnosti Tr�i��e Janez Kukec, predsednica Turisti�ne zveze obdne Sevnica Cvetka Jazbec in predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije. Ob posajeni lipi bo postavljena tudi trajna obvestilna tabla z osnovnimi po- datki. Prireditev bodo popestrili nastopi Godbe Blan�ki vino- gradniki in Ljudske pevke s Tel�. Posavski obzornik - ieto XI, �teviika 8, �etrtek, 19. 4. 2007______________________________'____________________________________SPORT jj Kr�ko celo v boju za prvo ligo KR�KO - S porazom na gostovanju v Velenju z 1:4 se je kon�al niz zmag kr- �kih nogometa�ev v drugi slovenski nogometni ligi. Pred tern so Kr�ani na- mre� zabele�ili tri zaporedne zmage in se z 31 to�kami povzpeli na tretje mesto na lestvici. Pred njimi sta s petimi oziroma sedmimi to�kami naskoka le koprska Bonifika in Livar iz Ivan�ne Gorice. V Velenju so Kr�ani z golom Damirja Pani�a (zadel je �e na tretji zaporedni tekmi) v drugem pol�asu izena�ili na 1:1, nato pa v �etrt ure pre- jeli kar tri zadetke v svojo mre�o in do�iveli visok po- raz. Krog pred tern so na doma�em igri��u s 3:2 pre- magali neko� slavno Muro, odlo�ilni zadetek pa je ne- kaj minut pred koncem tek- me ponovno zabil Miha Dmovsek (na fotografiji de- sno), pred tem sta bila strel- ca Panic in Sa�a Kosti�. To je bila po zmagah nad Dra- vinjo na gostovanju in Livar- jem doma (obakrat z 2:0) tretja zaporedna zmaga kr- �ke ekipe, ki je tako naen- krat postala celo kandidat za uvrstitev v prvo ligo, kamor se neposredno uvrsti prvak 2. SNL, drugouvr��ena eki- pa pa se za prvoliga�ko me- sto pomeri s predzadnjo eki- go iz elitne slovenske lige. Ceta Draga Kostanj�ka se je �e v�eraj na doma�em igri- ��u pomerila z ekipo Tinexa iz �en�urja, v nedeljo pa go- stuje v Zagorju. Foto: Blai �unta Zgotlovinska medalja Bre�i�anov, Jelica dr�avna prvakinja BRE�ICE, LESKOVEC - Na sobotnem dr�avnem prvenstvu v streljanju z zra�nim oro�jem v Portoro�u so bre�i�ki strelci prvi� v 42-letni zgodovini dosegli me- daljo v disciplini zra�na pi�tola med �lani. Sre�ko Vidmar, Miha Zevnik in Matej Krajn�i� so z novim klubskim rekordom 1689 krogov kot najmlaj�a ekipa med vsemi 13 uvr��enimi osvojili odli�no 3. mesto. Leskov�anka Jelica Majstorovi� pa je postala dr�avna prvakinja med mladinkami v streljanju z zra�no pu�ko. Vidmar je bil med posame- zniki po kvalifikacijah celo 3., a je po stresnem fina- lu najbolj�ih osmih tekmo- valcev v dr�avi pristal na 7. mestu. Zevnik je finalni na- stop zgre�il le za malenkost, Krajn�i� pa je pristal v zla- ti sredini. Nad pri�akovanji sta se odrezali tudi bre�i- �ki mladinki Gabrijela Pe- �ec in Khstina Grube�a, ki sta kljub nekoliko slab�i pri- pravljenosti kot v preteklih letih s 439,5 in 436,3 kroga osvojili 2. in 3. mesto. Da v leto�nji sezoni daje �tudiju prednost pred strelstvom, se je poznalo tudi lanski �am- pionki Vesni Kr�an, ki je s 459,6 krogi pristala na zanjo skromnem 6. mestu. S svo- jim krstim nastopom na dr- �avnih prvenstvih in dose- �enimi 334 krogi pa ni bila najbolj zadovoljna niti dru- ga bre�i�ka �lanica Irena Za- letelj. Mladinec Tadej Se- �en je bil s 533 krogi 10. Mladinka Jelica Majstorovi� iz Strelskega dru�tva Lesko- vec je bila na driavnem pr- venstvu v Portoro�u �e v re- dnem delu z nastreljanimi 390 krogi za 6 krogov bolj- �a od drugouvr��ene, v fina- lu najbolj�ih osmih pa ob- driala pridobljeno prednost ter postala mladinska driav- na prvakinja. Bre�i�ki strelci Jelica Majstorovi� Japonec Tomiyama v Bre�icah BRE�ICE - �lane, trenerje in tekmovalce Karate kluba Bre- �ice je prej�nji teden obiskal Keiji Tomiyama, vrhunski ja- ponski in�truktor sole Shito Ryu, ki slovi kot najbolj�i stro- kovnjak mlade generacije te vrste na svetu. V dveh posebnih treningih z bre�i�kimi karateisti so se mladi in stari �lani na- u�ili dveh specialnih borbenih kombinacij, pa tudi dve sta- rodavni kati slovite sole Higaone iz Okinave. Med obiskom v Posavju so u�itelju Tomiyami razkazali tudi lepote bre�i�ke ob�ine: grad, �ate�ke toplice, Mokrice, na skupni slavnostni ve�erji u�itelja in bre�i�kih trenerjev pa mu je �upan Ivan Molan izro�il tudi posebno darilo: sliko Vlada Cedilnika. �lani KK Bre�ice s Tomiyamo Vsi �Lukci" pri vrhu KR�KO - �tirje plesni pari PK Lukec so se udele�ili med- narodnega kvalifikacijskega tekmovanja v standardnih in latinsko ameri�kih plesih v Kri�evcih na Hrva�kem. Med starej�imi mladinci A sta bila Luka Vodlan in Maja Omov- �ek 2. v ST in 4. v LA plesih, v konkurenci mlaj�ih mla- dincev B sta Jan Gajski in Anja Bobni� osvojila 2. me- sto v ST in 3. mesto v LA ple- sih, med mladinci B sta Tomi Kostevc in Eva Radej dose- gla 6. mesto v ST in 5. me- sto v LA plesih, med starej- �imi mladinci B pa sta Tadej Drakuli� in Dolores Pade- vski osvojila 3. mesto v ST in 4. mesto v LA plesih. Med doma�ini najbolj�i Duh KR�KO - Na �tadionu Matije Gubca so �lani kr�kega Avto moto dru�tva z dirko na ve- likono�no nedeljo �e tradici- onalno za�eli tekmovalno se- zono, v kateri bodo ljubitelji tega �porta lahko spremlja- li kar pet dirk. Tokrat so ve- likono�no, sicer ne najbolj obiskano prireditev, namenili prvenstvu mladincev, v kate- rem so nastopili mladi vozniki iz Slovenije, Hrva�ke, Avstri- je in Mad�arske. Iz vrst doma- �ega kluba so nastopili Mati- ja Duh, Davor Volk in Samo Kukovica, ognjeni krst pa je do�ivel tudi Aljo�a Remih, ki je zelo uspe�no nastopil kot rezervni voznik. Sicer je bil najbolje uvr��en med Kr�ani Matija Duh, ki je osvojil tre- tje mesto za Hrvatom Nikolo Martinecom in zmagovalcem - Mad�arom Jozsefom Tabako. KoBra vnovi� posavski prvak POSAVJE - Ekipni prvak Po- savja v pikadu je ponovno ekipa KoBra v postavi Ko- strevc, �erneli�, Coiner, Lukavica in Narat, ki je �e enkrat ve� kon�ala sezo- no brez poraza in suvereno osvojila prvo mesto. Glede na trenutno formo ekipe lah- ko pri�akujejo dobro uvrsti- tev tudi v soboto, 21. aprila, v Velenju, kjer bo potekalo ekipno driavno prvenstvo. Iz posavske pikado lige bodo na prvenstvu igrale po �ti- ri ekipe iz obeh lig. Iz lige A so se na prvenstvo uvrsti li �e Arh1, Italija in Miamis iz lige B pa Grand, Panter, Sparakl in Mali Dunaji ali Ti�ler. Ambro� Novak skupno drugi KR�KO - Zaklju�ila se je vzhodna liga v plezanju, na- menjena mlaj�im kategori- jam. IzPosavskegaalpinisti�- nega kluba je na leto�njem prvenstvu tekmovalo osem mladih plezalcev, klub pa je tudi organiziral predzadnjo tekmo, ki je potekala v �por- tni dvorani v Brestanici, kjer je plezalo kar 110 otrok. V ligi je bil najuspe�nej�i Am- bro� Novak, ki je pri starej- �ih de�kih prvenstvo zaklju- �il na 2. mestu. Matic Iva�i� je bil skupno 10., Tadej Dra- kuli� pa 13. Mlaj�a de�ka Domen Longo in Tadej Ne- tahly sta v skupni razvrsti- tvi kon�ala na 8. in 11. me- stu, cicibanka Nina Kurin�i� je bila skupno 14, med cici- bani je bil Jaka Pinteri� 6., Alja�Robekpa 15. Ambro� Novak na zmasovalni stopni�ki v Celju________________ Patricija in Jan dr�avna prvaka OPLOTNICA, KRMEU - Zadnjo soboto v marcu so se �lani Judo kluba Olimpija Krmelj udele�ili dr�avnega prvenstva v judu v Oplotnici za mlaj�e deklice in de�ke v kategori- ji do 12 let. V mo�ni konkurenci 204 judoistov iz 23 sloven- skih klubov sta postala dr�avna prvaka Patricija Gregor�i� in Jan Pirc iz Judo kluba Olimpija Krmelj. Klubski uspeh so dopolnili �e: Veronika Grabnar in Zala Vide�nik z drugim, Dejan Pelko s tretjim, Sara �ivavec, Martin Urigelj in Ur- ban Bee s petim, Robi Lazar s sedmim ter Ajda Kora�in, Luka Pirc in Jan Jankovi� z devetim mestom. Luka �eh in Jaka Repovi sta ostala brez uvrstitve. R. Gregor ci� TEKMOVALI V VAL GARDENI - U�itelji smu�anja iz Krskega so se za zaklju�ek sezone udele�ili zahtevne smu�arske tekme v Val Gardeni, ki se jo je udeleiilo 600 tekmovalcev. Na kar 6 km dolgem veleslalomu z visinsko razliko 1033 m in 115 vratci so dosegli solidne uvrstitve v rangu FIS Masters. V skupini veterani A2 je bil Borut Pevec 12., Branko Pirc pa 30., v skupini veterani A1 jeAndrej Planinc osvojil 10. mesto, med �lani pa Ale� Grahek 15., Matja� Kukovi�i� 17. in Rudi Dular 31. mesto.__________ Karateisti proti drogi SEVNICA - V soboto, 7. aprila, so se osnovno�olski karateisti Posavja in Dolenjske v novem �portnem domu v Sevnici po- merili na 1. krogu OS shotokan karate lige - vzhod. Nastopi- lo je 88 tekmovalcev in tekmovalk osnovno�olcev iz karate klubov KK Hypo Sevnica, KK Triglav Kr�ko, DBV Dren Lesko- vec, KK Mislinja in KK Trebnje. Tekmovanje je bilo del akci- je �Karate proti drogi". 5. Olimpov kronometer KR�KO - Na velikono�ni ponedeljek so �lani KK Olimp 2004 Kr�ko organizirali 5. odprti klubski kronometer, ki se ga je udele�ilo 27 kolesarjev in ena kolesarka iz 13 klubov. Od kr- �kih kolesarjev se je v kategoriji mo�kih do 45 let najbolje uvrstil Simon Krejan, ki je osvojil 7. mesto, med mo�kimi nad 45 let pa Milo� Prijatelj, ki je bil 3., in Slavko Petri� s 4. mestom (vsi KK �prikla Kr�ko). Med �enskami do 45 let je kolesarila le Nina Mandl iz Multisporta Kr�ko. Jazbin�ek borec turnirja v Biha�u BRE�ICE - Trije �lani TBK Bre- �ice so v soboto, 7. aprila, na- stopili v Biha�u v BiH, kjer se je odvijalo odprto prvenstvo v kikboksingu. V disciplini �low kick" je Sa�o Grahek izpadel v 1. krogu tekmovanja, Kle- men Gori�ek je ponovno osvo- jil 2. mesto, Ro�le Jazbin�ek pa je brez te�av zmagal in bil progla�en tudi za najbolj�ega borca tekmovanja. Nina druga, Bla� �etrti KR�KO - V Pulju je potekal sprint duatlon za pokal Hrva�ke. Tekmovalka Multisport kluba iz Kr�kega Nina Mandl je osvo- jila drugo mesto med mladinkami na sprint triatlonu v Pulju na Hrva�kem, njen klubski kolega Bla� �mav�i� pa je med bil med mladinci �etrti. [y Mestni atrij Bre�ice CT MLADI__________________________________________________________________Posavski obzornik - ieto XI, �teviika 8, �etrtek, 19. 4. 2007 Comenius sre�anje BRE�ICE - Dijaki Gimnazije Bre�ice smo se konec marca v okvi- ru programa Comenius, ki ga sponzorira Evropska unija, odpra- vili na sre�anje v mesto Rendsburg na severu Nem�ije. Tarn smo se sestali z dijaki iz Nem�ije, Velike Britanije in �panije. Tema programa so bili �portni testi in izbolj�anje vzdr�ljivosti dija- kov. Na� �as je bil zapolnjen z ra- znimi aktivnostmi. Tako smo se udele�ili pouka, ponovili �portne teste, igrali nem�ke �portne igre in hodili na ekskurzije. Ogleda- li smo si samo mesto Rendsburg, nato Kiel, ki je glavno mesto zve- zne de�ele Schleswig - Holstein, in �e nekaj zanimivih krajev v tej nem�ki de�eli. Zadnji ve�er na�e- ga bivanja v Nem�iji smo zaklju- �ili s poslovilno zabavo, za katero ' je vsaka skupina pripravila zabav- ni program. S te�kim srcem smo se poslovili od drugih dijakov in se odpeljali proti letali�cu Ham- burg. Spoznali smo veliko novih prijateljev, s katerimi bomo za- nesljivo ohranili stike in upamo, da nas bo pot �e kdaj zanesla v to . lepo mesto. Simona Kelher �omeienci sre�anja (od leve proti desni): Marija Plut, prof., Tilen Lesin�ek, Uro� Skof, prof., Stanislava Molan, ravnateljica gimnazije, Uro� Karali� in Simona Kelher________________ VRTI�KARJI NA STAREM GRADU - Zgornja fotosrafija je nastala na pohodu na Stari grad, ki so ga izvedli otroci iz skupin zaj�kov in bonbon�kov ter planinci iz vrtca Lev�ek v Podbo�ju. Mal�ki so v dru�bi vzgojiteljic seveda neizmerno u�ivali v sprehodu v spomladanski naravi. Delavnica za otroke VELIKA DOLINA - �lanice Dru�tva prijateljev mladine Velika Doli- na so pred materinskim dnem pripravile delavnico z namenom, da bi otroci razveselili svoje mamice z lepim in izvirnim dari- lom. Delavnice v tamkaj�njem prosvetnem domu se je udele�i- lo okrog 40 otrok, kar je kar tretjina u�encev osnovne sole. Naj- prej so izdelali vo��ilnice, nato �e zvon�ke iz papirja, plastelina in slamic te� vse skupaj povezali v lep �opek, pri tern pa so jim pomagale �lanice DPM. Na koncu so se otroci �e posladkali in od- �ejali. Popoldne je minilo hitro in v vseh pustilo prijetne ob�ut- ke. Organizatorke so bile posebej zadovoljne z udele�bo otrok, pa tudi mamice so se razveselile daril. Slovo od otrok je minilo v obljubi, da se prihodnje Ieto zopet snidejo. Do�ivljanje raz�irjene Evrope KR�KO - Konec marca je �olski center Kr�ko-Sevnica gostil goste z Danske in Poljske. Dijaki omenjenih de�el so skupaj z na�imi dija- ki posneli dva ekolo�ka filma, v katerih so igrali sami po lastnem scenariju in nas z njimi spomnili na nepravilno odlaganje odpad- kov. 0 na�em okolju so se pogovarjali s kr�kim �upanom Francem Bogovi�em, Majo Divjak Malava�i�, profesorico biologije na na�i �oli, in Bernardko Zorko, direktorico zavoda Vrbov Log. Sre�anje so obogatile �e druge dejavnosti: javna predstavitev rezultatov na�ega dela in projekta Comenius, v katerega je na�a sola vklju- �ena �e od leta 2005, koncert skupine Uranium Pills v MC Kr�ko, ogled Krikega z okolico, obisk cerkve, samostana in lekarne v Oli- mju, predvsem pa prijetno dru�enje dijakov na�e sole z danskimi in potjskimi vrstniki. Prav tako nastala prijateljstva so najve�ja prednost omenjenega projekta, saj zdruzenq Evropo oblikuje- jo �tevilni stiki in sodelovanja med mladimi. �e naslov projekta Do�ivljanje raz�irjene Evrope pove, da smo prou�evali �ivljenje evropske mladine s socialnega, kulturnega in ekolo�kega stali�ca. Mladi spoznavajo razli�ne okolice in jih primerjali s svojim vsak- danjim okoljem. Vsi smo se marsikaj nau�ili, raz�irili kulturna ob- zorja in pridobili dragocene �ivljenjske izku�nje, s projektom pa bomo nadatjevali �e eno Ieto. Lidija Pirc Tekmovali v znanju zgodovine PODBO�JE - Driavno tekmovanje iz znanja zgodovine je za po- savske osnovne sole letos potekalo v Podbo�ju. Sicer se je v slo- venskem merilu pomerilo 1180 u�encev na 22 dr�avnih tekmo- valnih centrih. V Podbo�ju je tekmovalo 55 u�encev od 7. do 9. razreda. U�enci so se skupaj z mentorji pripravljali na temo �Slovenci in �ivljenje v na�em prostoru od naselitve do konca srednjega veka". Pisanje testov je potekalo 90 minut. Sicer pa smo v Podbo�ju pred tekmovanjem pripraviU kratek kulturni dan in poskrbeli za prijetno po�utje tekmovalcev in mentorjev. Novinarski kroiek O� Podbo�je ZPM Kr�ko z enajstimi dru�tvi in 300 prostovoljci KR�KO - V sredo, 4. aprila, so na Zvezi prijateljev mladine ( ZPM) Kr�ko predstavili lanskoletne izvede- ne projekte in tiste, ki jih zaklju�ujejo v leto�njih spomladanskih mesecih. Slednje ZPM Kr�ko, ki po- kriva vse posavske ob�ine, �etudi ima finan�no zaslombo zgolj v ob�ini Kr�ko, izvaja z enajstimi dru�tvi prijateljev mladine po ob�ini Kr�ko in preko �e tradicionalnih programov kot so Brajna zna�ka, Teden otroka, Evropa v soli, TOM telefon, Veseli december, Otro�ki telefon, Po�itni�ki programi in letovanja ter z �e nekaj drugimi programi. Prav v tern mesecu s prire- ditvijo, ki bo 24. aprila na Senovem, na ZPM Kr�ko za- klju�ujejo program Zele- ni nahrbtnik, ki poteka pod koordinacijo strokovne so- delavke ZPM Kr�ko Darinke Kerin. V gibanje s podro�ja okoljske vzgoje, ki je na- menjeno najmlaj�im, to je otrokom, ki so vklju�eni v program pred�olske vzgoje, se je v kr�ki ob�ini vklju�i- lo pet vrtcev, in sicer Kopriv- nica, Brestanica, Senovo, Kr- �ko in Raka s skupno preko 300 otroki in njihovimi men- torji. Ti preko nalog in s po- mo�jo zmaj�ka Jur�ka, ki se seli iz vrtca v vrtec, spozna- vajo tiste probleme v nji- hovem okolju, ki so najbolj pere�i. Poleg okoljevarstve- nega osve��anja najmlaj�e generacije je namen progra- ma Zeleni nahrbtnik tudi v tern, da se medsebojno spo- znavajo in povezujejo gene- racije pred�olskih otrok po ob�ini Kr�ko. Med odmevnej�imi in uspe- �nej�imi programi sta tudi otro�ki parlament in pro- gram Evropa v �oli. Otro�ki parlament, ki je v leto�njem letu potekal �e 17. Ieto za- pored in je po besedah Ka- tarine Meki�, ki je bila ne le predstavnica na parlamentu na nacionalni ravni, temve� leta 2005 tudi predstavnica slovenskih otrok na svetov- nem parlamentu v Tuniziji, zastavljen zato, da se otro- ke vzgoji za demokracijo. V programu Evropa v �oli pa je bilo po besedah sekretar- ke ZPM Kr�ko Vide Ban vklju- �enih v letu 2006 - 2007 kar petnajst �ol z obmo�ja Po- savja, med njimi tri srednje sole. Na leto�nji nate�aj, ki ga bodo zaklju�ili s podelitvi- jo priznanj 267 sodelujo�im osnovno�olcem in srednje- �olcem 25. maja v kr�kem Kultumem domu, so preje- li preko 200 literarnih, likov- nih, fotografskih in interne- tnih del. Med povedanim na novinarski konferenci pa ve- Ija izpostaviti �e program le- tovanja otrok v naselju Bu- �anje pri Nerezinah na otoku Lo�inju, kjer je letovalo od maja do oktobra 2006 sku- pno kar 1105 otrok, od tega 366 otrok preko programa ZPM Kr�ko. V leto�njem letu pa bo po besedah Braneta Janca, predsednika ZPM Kr- �ko, v Nerezinah s pomo�jo zdravstvenega zavarovanja, za izvedbo zdravstvenega le- tovanja otrok so namre� na ZPM Kr�ko pridobili koncesi- jo, letovalo okoli 350 otrok. Z namenom, da omogo�ijo otrokom iz socialno ogro�e- nih dru�in letovanje, �e ne- kaj let organizirajo tudi ak- cijo Pome�ik soncu. Sicer pa v ZPM Kr�ko poleg �lanov v enajstih dru�tvih dela kar 300 prostovoljcev. Bojana Mavsar Sedaj smo plavalci BIZEUSKO - U�enci 2. in 3. ra- zreda OS Bizeljsko smo imeli zadnji teden v marcu plaval- ni te�aj v �ate�kih toplicah. Vozili smo se z avtobusom in ves teden u�ivali v vodi. Prvi dan so preizkusili na�e plaval- no znanje. V sredo smo se na- uali drseti pod vodo, v petek smo �e plavali v globokem ba- zenu. Skakali smo v vodo, se igrali v bazenu z valovi ter se spu��ali po toboganu. V petek sta pri�la potaplja�a in nam pokazala opremo, plavali smo z njima. Plavati so nas u�ile u�iteljice Valerija, Lidija, Ta- dea in Ivanka. Bilo je lepo, se- daj smo plavalci. U�enci O� Bizeljsko foto: Tadea Panger�i� Rumena, rde�a, zelena... SEVNICA - V sobotni brezpla�- ni otro�ki delavnici so za�arele barve v najrazli�nej�ih odten- kih in dale novo podobo sta- rim, lesenim obe�alnikom, ki so jih otroci prinesli od doma ali pa so jih dobili v Mladin- skem centru, kjer je poteka- la 14. aprila pod budnim o�e- som Anite in Barbare �e ena zanimiva delavnica za otroke. Sijo�e, vabljive barve, �tevilni geometrijski vzorci, ravne in valovite �rte, drobni cvetovi, ki so jih otroci z velikim vese- Ijem in skrbno pozornostjo ri- sali na pobarvane obe�alnike, so ustvarili pre�udovito sli- ko obe�alnikov, ki bodo okras v marsikateri omari in spomin na �e eno ustvarjalno sobotno dopoldne. S.R. Eko�ola kot na�in �ivljenja SENOVO - OS XIV. divizije Senovo je �e �esto Ieto v elitni dru�bi eko�ol Slove- nije. Je prva sola v Posavju, ki si je pridobila ekozastavo. In po �em se razlikuje od osta- lih osnovnih �ol? Razlikuje se po doseganju in uresni�eva- nju ciljev znotraj naravoslov- nih predmetov in na�inu, kako sola �ivi in diha. Sodelujemo vsi. U�enci z lo�evanjem od- padkov v razredih, z varceva- njem porabe papirja in zbi- ranjem odpadnega papirja, z var�evanjem elektri�ne ener- gije, z zbiranjem izrabljenih tonerjev, kartu� in trakov, s skrbjo za zelene in �ste po- vr�ine ob �oli, s �i��enjem in ohranjanjem gozdne u�ne poti. Sodelujejo tudi kuhari- ce, ki pripravljajo zdravo hra- no, in �istilke, ki se trudijo uporabljati okolju prijaznej- �a �istila. Strokovni delavci se trudimo, da vsako Ieto vne- semo �im ve� ciljev eko sole v pouk in v ostale dejavnosti ter jih tudi uresni�imo. Veliko skrb posve�amo tudi dobrim in zdravim medsebojnim od- nosom. Vsako Ieto se na soli lotimo enega izmed projektov, ki jih razpi�e nacionalna koordina- cija Eko�ole kot na�in �ivlje- nja. Letos smo posebno pozor- nost namenili zdravi prehrani in zdravemu na�inu �ivljenja. V �oli imajo u�enci vsak dan pri malici in kosilu na voljo ra- znoliko sadje in dovolj teko�i- ne. Med odmori lahko �ejo po- gasijo z vodo na pitnikih, ki so name��eni na hodnikih, v je- dilnici je ves dan na razpolago topel �aj in sadje. V mesecu januarju smo izve- dli tudi projektni naravoslovni dan, kjer so se u�enci seznani- li s prehrambeno piramido, iz- vedli razli�ne ankete, predsta- vili rezultate in iskali re�itve. U�enci vi�jih razredov so ob po- mo�i zunanjih sodelavcev ugo- tavljali, da se jim lahko �rola� brez drog in alkohola. Posebno skrb smo namenili tudi redni �i- sto�i zob in telesa. Ob koncu dela so se u�enci okrep�ali z raznimi zeli��nimi namazi in posladkali s sadno kupo in sokovi. V mesecu mar- cu smo veliko �asa nameni- li pogovorom o filmu Ala Gora Neprijetna resnica. U�enci so ob tern zapisali razne misli in prispevke in z njimi sodelovali pri okrogli mizi, ki jo je skupaj z dru�tvom Umanotera organi- ziralo podjetje Kostak. Na soli delujeta tudi dva eko kro�ka, ki ju vodiva koordina- torici projekta Eko�ola kot na- �in �ivljenja Verica Kun�ek in Sergeja Habinc. Pri kro�ku u�enci podrobneje spoznava- jo okoljske probleme in i��e- jo re�itve, kako in kaj lahko sami storijo za zdravo okolje. Med drugim spoznavajo, kako lahko v vsakdanjem �ivljenju uporabijo neuporabno. Iz raz- li�nih odpadnih materialov iz- delujejo li�ne izdelke, ki jih vsako Ieto v dru�bi ostalih po- savskih �ol predstavijo na Eko tr�nici v Kr�kem, ki jo organi- zira podjetje Kostak. Ker pa je na�a sola �e vrsto let tudi UNESCO sola, povezuje- mo njune vsebine. Vsi zaposleni na soli se zave- damo, da nas Eko�ola kot na- �in �ivljenja bogati in hkrati krepi vezi otroka do narave, u�i jo spo�tovati in ceniti na- ravne dobrine. Sergeja Habinc, koordinatorica Eko�ole Dobra praksa v vrtcu pri OS Koprvivnica ta. ^Spa.Xp^LrusTpor.Ms'-o M ��u� ^^ ^^B^HMmIrMImB^HIHIII^^ /' civ ' f� Pm^ENJU �gL>- ^SS^y JANEK HRVASK, 0BL��ILO ^^^ LLLL� -LL* ^~\� ._ \ d3L^. *� "�*��< MUSEK HAFTAR �*g� *L2L �"�� x ^ / \ NA* VEUKE � ) PUATEU TEMO6E ' , / KROTAN VODE '' f PODATKIO ANOLEtKI BOLNIKOVEM STANJU ROCKER PREO BOLEZNUO 1AUCEJ -------- ------- TRETJIDA-PRVA�ENSKA VIDOVSIN POUTIK AMERlSKI VODENA IZETL. HJRAlLC �?.� BEOOVt� MARTIN ""** KOS ------------------ POUA PO4AST ALEi BROOKE --�_,. KUNAR SHIELDS HRVAtKA LECvI�A ------------------ ----------------- �RALKA 60 MAJHNA (NINA) MINUT ISKRA SPORTNIK FRANC. ANOLESKO VJUDU PtSATEU SVETT.0 DEL (ANDRE) PIVO OOVEJE VEUK OOR-NOQE SKI VRH NADAUEVANJE \ *w�-�3ESLA / H"S2J* �_.,�. TKANINA ^^^K^ DANSKA �I^r. ZADELOV- VE�JI EKCPLO-^^^^^ ZNAMKA T�!?7^ NEHAUE LOVSKI ZIVNA .^*., WF^^ POHlSTVA I1?* RAJ, PES SNOV _^^^~ W ( �"* PARAM� _^^^m \ NEKDANJA NASILNEZ ^^^W K 1 MINISTRI- --------------- 1 \ rv/ CAPETRIN DELBIVSE >!� *7l V^_X -------------- JUOO-NIVO SLAVUE *^<^^rl DELMAD�. �IVEC CLOVEKA / -w-auw* ^^^^V rRANCE 9URUV1rtA IZ�RK 5P"^^ **** ZAP�WN0 i 1 Geslo kri�anke po�ljite do �etrtka 10.5.2007 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288,8270 Krsko s pripisom �KRI�ANKA�. AAed re�evalci s pravilnimi re�itvami bomo iz�rebali dobitnike nagrad, ki jih podarja YURENA d.o.o., sola tujih jezikov, Glavni trg 11, 8000 Novo mesto. Geslo 6/2007 �tevilke: STOP PASIVNEMU KAJENJU Nagrade: 1. nagrada: bon v vrednosti 20 � 2. nagrada: kozmeti�na torbica z denarnico Yurena 3. nagrada: denarnica Yurena Nagrajenci 6/07 �tevilke: 1. Nika Filipi� Po�kar, Kregarjeva 1, 8250 Bre�ice 2. Martin Pfeifer, NHM 9, 8290 Sevnica 3. Irma Prosen, Gub�eva 3, 8281 Senovo Btt�fiKA INFO Wtm W Drustv^tuaenfo^�mzic^^ Bre�i�ka info to�ka \- I Cesta prvih borcev 17, 8250 Bre�ice iHfl f Tel.: 051619 815, Fax.: 07/49-64-440 IBM Uradne ure: Pon - �et (9.00 -15.00), pet (11.00 -17.00) t sob (9.00-12.00) 4 D�Bus $e vedno vozi vsako nedeljo, ven- dar po spremenjenem voznem redu: Smer LJUBLJANA - vozni red (nedeija): ob 17.45 tz bre�iJke avtobusne postaje ob 18.00 ObzorniK Naro�ite izvod POSAVSKEGA OBZORNIKA tudi v svoje podjetje, dru�tvo, klub all ga podahte svojim rojakom in prijateljem! Posavski obzornik pride s po�tno distribucijo v vsak dom v ob�inah Bre�ice, Kr�ko, Sevnica in Kosta- njevica na Krki. �e pa bi �eleli, da prejemate najvecji posavski �asopis vsak drugi �etrtek na svo- je delovno mesto ali bi �eleli, da ga preberejo tudi sodelavci, ki �ivijo izven Posavja, izpolnite ! spodnjo naro�ilnico in nam jo po�ljite po faxu, po�ti ali elektronski po�ti. Prepri�ani smo, da bi bili �asopisa veseli tudi �lani dru�tev, klubov ali pa va�i prijatelji po Sloveniji in �e posebno rojakl in so- rodniki v tujini. Ker je �asopis brezpla�en, boste pla�ali samo stro�ke po�iljanja. Pokli�ite nas za do- datne informacije! � � ��<�..................................... NARO�ILNICA UDZOmiK Ime (naziv organizacije) __________________________________________________ ; Priimek __________________________________________________ ', Naslov ________________________________________________^ � �t. po�te in kraj_______________________________________ : Dav�na �t. (izpolnijo pravne osebe)________________________ Spodaj podpisani naro�am brezpla�ni izvod Posavskega obzornika za (obkro�ite): a) 1 leto (stro�ki po�iljanja 13,20 �) b) 1 leto tujina (stro�ki po�iljanja 25,20 �) in se strinjam, da bom stro�ke po�iljanja poravnal(a) najkasneje v roku 15 dneh po pre- jemu ra�una. Podpis naro�nika: Naro�ilnico po�ljite na naslov uredni�tva: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, p.p. 201, 8270 Kr�ko ali po faxu: 07 49 05 781 ali po e-po�ti: marketing@posavie.info. � � � ffl PREJELI SMO, OBVESTILA____________________________________Posavski obzornik - leto XI, �teviika 8, �etrtek, 19. 4. 2007 Vokalna staipina Valvasor. Kr�ko vabi na 5. samostojni letni koncerL, ki bo v cetrtek, 26.aprila 2007 ob 20. uri v cerkvi <*>v. Duperta na Vidmu, Kr�ko. ZARADI POVE�ANEGA OBSEGA DEW I��EMO LESNE TEHNIKE (M/�), MIZARJE (M/Z) ter KANDIDATE/KANDIDATKE ZA OPRAVLJANJE RAZLI�NIH DEL IN NALOG ! V PROIZVODNJI. Kandidatom/kandidatkam z izku�njami na podro�ju opra- vljanja zahtevnej�ih del v lesni industriji (CNC stroji ter zahtevnej�i lesno-obdelovalni stroji) nudimo zaposlitev na odgovornej�ih, klju�nih delovnih mestih v proizvodnji in jim nudimo stimulativno pla�ilo. Mo�nost zaposlitve pa nudimo tudi kandidatom/kandidat- kam s kon�ano osnovno solo, ki so se pripravljeni priu�iti za pomo�na dela in naloge v lesni proizvodnji. Vse zainteresirane vabimo, da pokli�ete na telefon 07/38 48 245 oz. oddate svojo vlogo v roku 8 dni od obja- ve na naslov: NOVOLES lesna industrija Stra�a, d.d., kadrovsko - pravni sektor, Na �a%o 6, 8351 Stra�a, z oznako �za razpis�. Z izbranimi kandidati/kandidatkami bomo sklenili pogod- bo o zaposlitvi za dolo�en �as, z mo�nostjo podalj�anja, oz. kasnej�e zaposlitve za nedolo�en �as. Izbranim kan- didatom bomo zaradi la�jega uvajanja omogo�ili vklju- �itev v delo preko programa usposabljanja. Po zaklju�e- nem programu usposabljanja imajo vsi kandidati mo�nost nadaljnjega napredovanja. KINO SPOREDIV POSAVJU Kino Servis Bre�ice: � �etrtek, 19. 4., petek, 20. 4., sobota, 21. 4. in ne- delja, 22. 4.: ob 18.30 akcijska komedija As v rokavu (109 min) � Cetrtek, 19.4., in petek, 20.4.: ob 20.30 drama �rna knjiga (145 min) � Sobota, 21.4., in nedelja, 22.4.: ob 20.03 drama Kra- Ijica (104 min) � Cetrtek, 26.4., petek, 27.4., sobota, 28.4., nedelja, 29.4., in ponedeljek, 30. 4.: ob 18.30 animirana ko- medija Ninja �elve (90 min) � Cetrtek, 26.4., in petek, 27.4.: ob 20.30 romanti�na komedija Glasba in besedilo (96 min) � Sobota, 28.4., nedelja, 29.4., in ponedeljek, 30.4., ob 20.30, ter sreda, 2.5., ob 18.30 in 20.30: zgodo- vinska drama 300 {117 min) Kultumi dom Kr�ko: � Petek, 20.4.: ob 20.00 glasbeni film Sanjske punce � Sobota, 21.4.: ob 18.00 komedi j a / parodi j a Velik film, ob 20.00 vojna drama Pisma z Iwo Jime � Petek, 27.4.: ob 20.00 drama/triler Skrivnostna sled � Sobota, 28. 4.: ob 18.00 otro�ki film Heidi, ob 20.00 kriminalka As v rokavu � Nedelja, 29.4.: ob 18.00 otro�ki film Heidi Kulturna dvorana Sevnica: � Sobota, 21. 4.: ob 19.00 druiinska komedija �ude�na mre�a (96 min) � Nedelja, 22.4.: ob 18.00 komedija/parodija Velik film (86 min) � Petek, 27. 4.: ob 17.00 animirana d'ruzinska komedija Asterix in Vikingi (78 min) � Sobota, 28. 4.: ob 19.00 glasbeni film Sanjske punce (131 min) Prijaznost je v Sava avtu v Bo�tanju doma Danes je nekaj �isto vsakdanjega, da za volanom sedi �en- ska, �isto vse predstavnice ne�nega spola pa se ne morejo pohvaliti, da same peljejo avto na tehni�ni pregled in uredi- jo vse, da se lahko varno vozijo. Tudi jaz nekaj let nazaj kar nisem zbrala dovolj koraj�e za ta podvig, saj mi je bilo en- krat presneto nerodno, ko me je neki vzvi�eni mo�ki cini�- no opazoval, kako previdno vozim vzvratno. Pa �e de� je lil kot iz �kafa. 12. aprila je imel moj avto ponovno rojstni dan in ker je to zame �e rutina, sem ga odpeljala v Sava avto d.o.o. Prevze- la sta ga dva mlada fanta, vse pregledala, me opozorila na drobne nepravilnosti, nato pa na njuno pobudo zamenjala dve �arnici, ki sem ju kupila v njihovi trgovini. Take prija- znosti in ustre�ljivosti ne mores kar tako pozabiti. V delav- nici so mi potem zamenjali �e gume, popravili nekaj, kar bi mi lahko povzro�ilo bistveno ve�jo in dra�jo okvaro in avto sem lahko odpeljala. Kot povsod sem logi�no pla�ala delo vseh mojstrov, a ra�un pla�a� z bistveno druga�nim odnosom, �e ti delo opravlja- jo tako prijazni in ustre�ljivi fantje kot so v Sava avtu. Ko sem se pred nekaj meseci z gospodom Jam�kom pogovarjala o prijaznosti njegovih delavcev, se je strinjal z menoj in da- nes �e bolj kot prej stojim za besedami: �Kako prijetno je, �e gre� lahko na tehni�ni pregled za avto, kot bi �el domov - tarn se namre� po�utim najbolj varno.� �e enkrat hvala za prijaznost in ustre�ljivost, mladi mojstri! Majda Podlesnik Repovi NEVIODVNVM arade�e papir Dru�ba RADE�E PAPIR proizvodnja, trgovina in storitve, d.d. Njivice 7,1433 Rade�e i��e: v oddelku vzdr�evanje - kovinar (strojne, kovinarske smeri) Pogoji: - IV st. primerne izobrazbe (strojne, kovinarske smeri) - delovne izku�nje - ro�ne spretnosti - zanesljivost - samoiniciativnost �e �elite postati del papirnega sveta, vas vabimo, da se predstavite s kratkim �ivljenjepisom in dokazili o izobrazbi ter nam jih po�ljete v 8-ih dneh po objavi na na� naslov: Rade�e papir d.d, kadrovska slu�ba, Njivice 7, 1433 Rade�e, ali na elektronski naslov: info@radecepapir.si ORGANIZIRAMO SAMOSTOJNO U�ENJE Za tiste. ki radl svoje u�enje na�rtujete sami in se ob pomo�i ra�unalnika u�ite takrat, ko vam najbolj ustreza, so na voljo To�ko za samostojno u�enje, in sicer v Kr�kem. Bre�icah. Seypici in na Senovem Brezpla�no si pridobite nova znanja iz racunalni�tva, angle��ine, nem��ine, italijan��ine, ponekod pa tudi franco��ine, �panS�ine, zgodovine, geografije. V Kr�kem dostopna tudi gradiva za pripravo na maturo 2007) informacije m rezervacije 07/488 11 73 j OBZORNIKOVA OGLASNA MRE�A IIIIHBH�SISB^^ dvori��na vrata in ograje. kovinska vrata Poobla��eni zastopnik: Robert Lajkovi� s.p. Veliki Podlog 1a 8273 Leskovec Tel.: 07/49 77 090 Gsm: 041/766 345 TRGOVINA ZA OTROKE od 0 do 14 let Nudimo vam: Batwtei - OBLA�ILA m* OPREMA - CICIBAN OBUTE^ - IGRA�E ' .T.'Y??.^. ?!!!?*****- y^bJ^"!L iu ^^ffllH WIMNIZERSTVO, AVTOMARKET, BAR, _____________RO�IMA AVTOPRALNICA CK� 132 B, 8270 KR�KO TEL: 07/490 34 70. FAX: 07/490 34 71. GSM: 041/697 839 �ETINC BRANKO s.p. Ulica stare pravde 24 BRE�ICE - KABELSKA TELEVIZIJA BRE�ICE - KABELSKI INTERNET - MONTA�A SATELITSKIH IN ZEMELJSKIH ANTEN 041 627 154 07 499 05 70 intel@siol.net OPTIKA KEBER NOVA KOLBKCUA 8ON�N1HO�AL POLICE, DIOR, DIESEL _______ Trdlnova 1,8250 Bf�k*, Tl.: 07/499-22-33 TMS BRE�ICE d.o.o. SERVIS, TROOVINA. HIDRAVLIKA - izdelava �� hidravli�nfh clfP - prodaja in servis motornih kosilnic, I HalM|'n iiiroPiinic i ^^otovinski popusti, � � mo�nost nakupa z ^^BAN - KREDIT-om ammi____ ^^m |^K 4a, 8250 Bre�ice, Tel.: 07/ 49 66 650, www.tms-brez^^B P TCLS�TiLo^ Kf \ - ANTENSKI SISTEMI / - KLIMA NAPRAVE \ www.talsat.si, e-maH: taisat@sial.net CPB 18,8280 Brestairica, trt.: 07/48 73 500 Prodaja, montaia, servis GSM: 04� 625 406________ MICRA VODENJE POSLOVNIH KNJIG Tel: 07 / 30 82 680, Far 07/ 30 82 681 feso^Gsm: 041/ 773 45(i^^ Posavski obzornik - teto XI, stevUka 8, �etrtek, 19. 4. 2007____________________________________________________________OBVESTILA W Zamenjam stanovanje na Kolodvorski 4a v Kr�kem za bivalni vikend ali staro hi�o v okolici Kr�kega. Tel.: 031 377 032 Najamem garsonjero ali enosobno stanovanje v oko- lici Bre�ic. Tel.: 040 668 258 Oddam vgradni �tedilnik - plin/elektrika/pe�ica. Tel.: 07 49 25 036 Kupim rabljen otro�ki vozi- �ek, avtosede�... Tel.: 031 246 651 Kupiriftelico simentalko, po mo�nosti brejo. Tel.: 031 430 078 Kupim vinski hram ali manj- �o zidanico, brez vinograda, dostopno z avtomobilom. Tel.: 051 205 690 Prodam opremljeno hi�o, 145 m2, v starem Kr�kem, s CK, vsemi priklju�ki, zemlji- ��em 15 a, ZK urejeno, vse- Ijivo takoj. Tel.: 040 784 693 Prodam Fiat Brava, 1,6 16 V, letnik 98, modra metalik barva, klima, alu plati��a, zatemnjena stekla, avtora- dio, 113.000 km, registriran do avgusta. Tel.: 031 298 906 Prodam Golf a II, letnik 1990, 5 prestav, siva meta- lik bar^ar, narejen velik ser- vis, lepo ohranjen in vreden ogleda. Tel.: 041 581 492 Prodam Cordobo GTI, letnik 1994. Tel.: 040 439 224 Prodam Clio 1,2, letnik 1998, prvi lastnik, nekaram- boliran. Tel.: 041 796 224 Prodam �kodo Favorit. Tel.: 07 47 78 069 Prodam po�itni�ko prikolico, Adria SLB 305, s predprosto- rom, letnik 1985, cena 1200 �. Tel.: 041 838 548 Prodam pralni stroj, su�ilni stroj in bojler 80 (vse Gore- nje). Tel.: 031 497 806 Prodam avtosede� od 5 - 18 kg, vozi�ek za dvoj�ka, no- se�ni�ke hla�e �t. 44, nov jogi 120 x 60 cm. Tel.: 031 739 120 Prodam k�perbush pe� in mladinsko posteljo. Tel.: 031 569 209 Prodam in izdelujem vse vr- ste kva�kanih prti�kov in pr- tov. Tel.: 031 243 431 Prodam dve skrinji za �ito. Tel.: 041 527 195 Prodam seno v okroglih ba- lah.Tel.:041 504 756 Prodam tri nakladalke suhe krme. Tel.: 07 81 41 883 Prodam sila�ne bale dete- Ije, slamo - ajdo ter koruzo. Tel.: 07 49 20 522 Prodam novo namizno tra�- no �ago, doma�e izdelave (robustna), cena 180 �. Tel.: 07 49 70 597 Prodam telico, sivo, staro 9 mesecev, za nadaljnjo rejo. Tel.: 051 661 714 Prodam traktor Zetor 5211, 1300 DU, letnik 85, s kabino, na novo registriran, ter nea- testirano avto prikolico 180 x 130x30. Tel.: 041 552 915 Prodam betonske stebre za sadovnjak ali vinograd. Tel.: 040 796 143 Prodam trak za *>erteV silo- kombanj in seno v okroglih balah. Tel.: 041 942 535 Prodam vino �ametna �rni- na in vinsko �ganje. Tel.: 07 49 56 664 Prodam cvi�ek. Tel.: 031 586 120 ZANESLJIVA GOSPA NUDIPOMO� V GOSPODINJSTVU IN OKOLICI HI�E PRINEGISTAREJ�IH IN BOLNIH $m OB�ASNO VARSTVO OTROK ^*"* INFORM A CUE: 041 919 288 Prodam kravo simental- ko, po teletu, te�ko 600 kg. Tel.: 041 793 067 Prodam bizeljsko belo in rde�e vino ter doma�e �ga- nje. Tel.: 031 789 241 |2anet Prah - osebno dopolnilno delo. Ore�je 91, Bizetjsko Prodam rabljeno betonsko stre�no opeko s pe��enim posipom, format 40 x 30 , s krajniki in slemenjaki. Tel.: 041 825 153 Prodam pra�i�a, te�ka 130 kg, in krmilni je�men. Tel.: 041 538 237 Stiki: preprost 39-letni ne- kadilec, po�ten in iskren, �eli spoznati dekle ali ma- mico, do 37 let. Tel.: 041 925 196 Stiki: rad bi spoznat pre- prosto, osamljeno �ensko, z otrokom, staro od 32 do 40 let. Tel.: 031 529 428 BREZPLA�NI MALI OGLASI Brezpla�ni malt oglas lahko odda le fizi�na oseba, izklju�no preko objar vljenega obrazca v Posavskem ob- zorniku in za nekomercialne na- mene. Vsak bralec lahko objavi v posamezni �tevilki praviloma le po en oglas. Za ponovno objavo mora naro�nik ponovno poslati naro�ilo, vendar bomo oglas z isto vsebino ob- javili najve� dvakrat. Vsebina oglasa naj bo napisana �itlji- vo in s tiskanimi �rkami. Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku. V primeru, da bo mali oglas dalj�i od 20 besed, ga bomo skraj�ali. Pridru- �ujemo si pravico spremembe vsebi- ne in zavrnitve oglasa. Za resni�nost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naro�nik. Malih oglasov, ki se nana�ajo na nu- denje dela (storitev) in zaposlova- nja, ne objavtjamo. Zakon o prepre- �evanju dela in zaposlovanja na �rno (Ur. list RS, St.: 36/2000) v 2. od- stavku 6. �lena dolo�a, da je naro�- nik oglasa dol�an ob naro�ilu oglasa navesti podatke o njegovi identite- ti. Zaradi tehnike po�iljanja oglasov ne moremo izpolniti pogojev zgoraj omenjenega zakona in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, ne objavljamo brezpla�no, pa� pa jih morajo zainteresirani naro�iti kot dnjge oglase na sede�u uredni�tva. Naro�ila malih oglasov sprejemamo najkasneje tri dni pred objavo, t.j. vsak ponedeljek pred izidom �aso- pisa, na naslovu: Posavski obzornik, Trg. M. Gubca 3, 8270 Kr�ko. KUPON ZA BREZPLA�NI MALI OGLAS DO 20 BESED Vsebina oglasa:________________________________________________________ Telefon:____________________ Podpis:___________________________ f\ 1%. ^J^d^l * Ty^ Strinjam se z objavo o^lasa v Posavskem obzorniku! UDzorniJv Podatke na spodnji strani potrebujemo za preverjanje naro�nika in niso za objavo.______________ Jme in priimek:________________________________________________________ illica, kraj:____________________________________________________________ Po�ta:____________________ Kontaktni telefon: ________________________ KAM V POSAVJU � VODNIK PO PRIREDITVAH Prireditve med 19. aprilom in 2. majem �etrtek. 19. 4. � ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: sre�anje otro�kih in mladinskih pevskih zborov ob�ine Sevnica �Poj z menoj" � ob 17.00 v klubu MC Bre�ice: otro�ka gledali�ka predstava �Pol� Vladimir gre na stop" � ob 19.00 v Dvorani v parku Kr�ko: otvoritev pregledne raz- stave vsestranske umetnice Cvetke Milo�, otvoritveni pro- gram Betka in Dragutin Kri�ani� � ob 19.30 v Posavskem muzeju Bre�ice: otvoritev razstave �Pozdrav iz Bele krajine, Ko�evske, osrednje Slovenije in Posavja" - gospodarske dejavnosti na razglednicah do sre- dine 20. stoletja Petek. 20. 4. � ob 9.30 v Kulturnem domu Kr�ko: otvoritev Zelenega festi- vala Vrbovega Loga, v nadaljevanju strokovni posveti � ob 12.00 na pobo�ju Gradu Sevnica: saditev grajske trte za grajski vinograd � ob 17.00 v trgovini Ustvarjalnica Kr�ko: ustvarjalna delavni- ca za odrasle �Servietna tehnika na steklene kro�nike" � ob 18.00 v Domu XIV. divizije Senovo: dobrodelna priredi- tev �Mladi talenti 6" � ob 18.00 na upravi Kozjanskega parka v Podsredi: prazno- vanje dneva Zemlje � ob 19.00 v gostilni Repov� v �entjan�u: 10. kulinari�ni ve�er � ob 19.00 v MC Sevnica: gostovanje LokalPatriota - Mladin- skega kluba DNS iz Novega mesta � ob 19.30 v Kulturni dvorani Sevnica: koncert Big Banda Sev- nica z gostjo Alenko Godec � ob 20.00 v Cebeln'aku (MC Kr�ko): stand-up komiki na platnu � ob 20.00 v gasilskem domu v Trnovcu: ve�erni pogovor na de�eli - gosta �tefka Ku�an in Franci Kek � ob 20.00 v klubu MC Bre�ice: potopisni ve�er - Indija � ob 21.00 v klubu Kulturnega doma Kr�ko: jazz koncert Jure Pukl Group Sobota. 21. 4. � ob 10.00 v O� Adama Bohori�a Brestanica: prireditev ob 60- letnici Dru�tva upokojencev Brestanica � ob 10.00 v trgovini Ustvarjalnica Kr�ko: ustvarjalna delav- nica za otroke �Poslikava bomba�ne majice" � ob 11.00 pri spomeniku na Malkovcu: proslava ob po�asti- tvi dneva upora proti okupatorju ter dogodkov na Malkovcu, 65. obletnica ustanovitve prvega dolenjskega bataljona � ob 12.00 na doma�iji pri Svetem Vidu v Kostanjku: odprtje razstave slikarja Don Schwaba �Beyond horizon" � ob 14.00 v dvorani hotela Toplice v Termah �ate�: okrogla miza �Kako obdriati mlade na pode�elju", ob 16.00 driavni kviz Mladi in kmetijstvo s kulturnimi to�kami � od 15.00 dalje v krajevni dvorani na Senu�ah: Zeleni festival Vrbovega Loga - sajenje drevesa, posveti in predstavitve � ob 16.00 v hotelu City Kr�ko: predstavitev knjige Franci- ja Toma�i�a �Jugoslovanski dirt track in speedway 1920 1991" � ob 19.30 v SMC Sevnica: tematski glasbeni ve�er - Balkan � ob 19.30 v Domu XIV. divizije Senovo: gledali�ka komedija Dohodnina v izvedbi KD Leskovec pri Kr�kem � ob 20.00 v MC Sevnica: First chance festival - 4. del - Dol- ly Bell (�alec), Ion (Velenje), Hellraisers (Ptuj), Delikt (Ro- gatec, Roga�ka slatina) � ob 21.00 v Cebeln'aku (MC Kr�ko): metal koncert - Wartu- ne, Eruption in Labris Nedelia. 22. 4. � od 6.00 dalje na Zdolah: tradicionalno jurjevanje � ob 8.00 pred gasilskim domom na Senu�ah: pohod Senu�e Brezovska Gora v okviru Zelenega festivala � ob 9.30 pri cerkvi na Slinovcah: 6. tradicionalni blagoslov konj � ob 9.40 na Ekonomiji v Stari vasi na Bizeljskem (klet Iste- ni�): pohod po Poti k repnicam z jurjevanjem � ob 12.00 na �entjurjevem hribu nad Tr�i��em: slovesna zasaditev lipe ob svetovnem dnevu Zemlje, nastop godbe Blan�ki vinogradniki in ljudskih pevk s Tel� � ob 15.00 v Kulturnem domu Kostanjevica na Krki: koncert �enskega pevskega zbora AK� Pod Gorjanci � ob 19.30 v Kulturnem domu Kr�ko: koncert Simfoni�nega orkestra Glasbene sole Kr�ko � ob 18.00 v MC Sevnica: filmski ve�er ob mednarodnem dne- vu Zemlje - predvajanje dokumentarnih filmov o planetu Zemlja � ob 18.00 v klbu MC Bre�ice: mednarodna mine�tra Ponedeliek. 23. 4. � od 12.00 dalje.v parku pri Valvasorjevi knji�nici Kr�ko: prire- ditev ob svetovnem dnevu knjige �Podarimo knjigo in cvet" � ob 18.00 v �upnijski verkvi v Bo�tanju: revrja jurjevih pesmi � ob 19.00 v Dvorani Savice Zorko v Knji�nici Bre�ice: reci- tal poezije �Ta ljubezen med teboj in menoj je prosta kakor pesem" indijskega pesnika Tagoreja v izvedbi Ljubiteljskega gledali��a Teharje in Plesne skupine Balem Torek. 24. 4. � ob 9.30 na igri��u pred OS Senovo: zaklju�na prireditev pro- jekta Zeleni nahrbtnik �Pozdrav zemlji" � ob 16.30 v Cebeln'aku (MC Kr�ko): objavljanje v Publiki z Judito Francekovi� Sreda. 25. 4. � ob 10.00 v gasilskem domu Bre�ice: zaklju�na prireditev re- gijskega nate�aja �Naravne in druge nesre�e" � ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: medobmo�no sre�anje otro�kih lutkovnih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja � ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: dobrodelna gledali�ka predstava �Zveze in partnerstva" v izvedbi gledali�ke skupi- ne DKD Svoboda Senovo �etrtek. 26. 4. � ob 16.00 na gradu Sevnica: otvoritev nove muzejske zbirke �Sevnica skozi �as" � ob 20.00 v cerkvi sv. Ruperta na Vidmu: samostojni letni koncert vokalne skupine Valvasor Kr�ko Petek. 27. 4. � ob 9.00 na trgu v Loki: tradicionalni pohod po poteh kra- jevne skupnosti Loka � ob 19.30 v SMC Sevnica: 4. Don Boskov turnir - zra�ni hokej, pikado in namizni hokej � ob 20.00 uri v MC Sevnica: K.N.O.F. Metaleve � ob 20.00 v klubu MC Bre�ice: Balkan - kan & DJ Bokky Sobota. 28. 4. � ob 8.00 5. pohod od Murnic do Tel� � ob 19.30v Prosvetnem domu vArti�ah: mednarodni folklor- ni festival SloFolk Slovenija � ob 20.00 v SMC Sevnica: gost meseca - �upan Kristijan Jane � ob 21.00 v Cebeln'aku (MC Kr�ko): Butnhrupn koncert - Sc- rewed Up in Final Approach Ponedeliek. 30. 4. � ob 16.00 na Blanci: postavljanje mlaja na tradicionalen na�in � ob 18.00 pri lovskem domu na Tr�ki gori: tradicionalno kre- sovanje in prvomajsko sre�anje, Pihalni orkester Videm in ansambel Lilija � ob 18.00 na travniku pri �upni�cu v Bo�tanju: kurjenje naj- vi�jega kresa na svetu (vpis v Guinnessovo knjigo rekordov), ansambel Roberta Zupana in Brigita �uler Torek. 1. 5. � ob 9.00 izpred gasilskega doma �entjan�: pohod na Kamen�ko POSAVSKI OBZORNIK izdaja Zavod Neviodunum v Kr�kem Uredni�tvo: Trg Matije Gubca 3, 8270 Kr�ko Tel.: 07 49 05 782, Faks: 07 49 05 781 E-po�ta: redakcija@posavje.info TRR: 03155-1086687920 Odgovorni urednik Silvester Mavsar Glavni urednik Peter Pavlovi� Prelom in priprava za tisk Studio Neviodunum, Kr�ko Tr�enje in promocija Bojana Kunej tel.: 07 49 05 780 bojana. kunej@posavje. info Posavski obzornik izhaja od 15. 12. 1997 za podro�je ob- �n Kr�ko, Bre�ice in Sevnica, od 1.1.2007 za ob�ino Kosta- njevica na Krki. Rok za rezer- vacijo oglasnega prostora v naslednji �tevilki je 25. april. Za todnost podatkov v naro�e- nih rubrikah in prilogah odgo- varjajo njihovi uredniki. TJsk Delo - Tiskarsko sredi��e, Ljubljana Naklada 24.000 izvodov �asopis je brezpla�en. Naslednja �tevilka Posavskega obzornika izide v petek, 4. maja 2007. ObzorniK Hfl ZADNJA STRAN_____________________________________________________Posavski obzomik � leto XI, �tevilka 8, �etrtek, 19. 4, 2007 Povej mi, kaj je�, in povem ti, kdo si SEVNICA - V petek, 6. aprila, je v MC Sevnica potekalo predavanje Milana Hervola o u�ivanju presne hrane, ki so jo obiskovalci nato lahko tudi poskusili in bili nad okusom presnih kroglic iz suhega sadja, sadne solate, presne torte in �e marsi�esa drugega naravnost navdu�eni. �asi se spreminjajo, spre- minjamo se ljudje in spre- minja se tudi na� odnos do hrane. Hrana je vedno pogo- stej�a tema razgovorov, saj je vir na�ega zdravja in dobrega po�utja. Tokratna tema pre- davanja o presni hrani je pri- tegnila k poslu�anju tiste, ki jim ni vseeno, kaj zau�ijejo, v kolik�nih koli�inah in kako. Milan Hervol, �lovek z dolgo- letnimi izku�njami pri prehra- njevanju s presno hrano, se je v svojem predavanju dotaknit razli�nih tern: naravna hrana, delovanje telesa, �krob v �ita- ricah, �ivalske ma��obe, ribe, jajca, po�ivila, kuhana hrana - �ude�no zdravilo, bakteri- je in virusi, menstruacija, vi- sok krvni tlak, (ne)�kodljivost son�nih �arkov, pridobivanje telesne te�e, samoozdravlje- nje, stoodstotna presna hra- na, (ne)zdravo mleko, kombi- nacija �ivil, spolnost, otroci, �utila, um... Presna hrana vse- buje nekuhano in nepredela- no polnovredno hrano: sadje, zelenjavo, stro�nice, ore�ke in semena. Tak�en na�in pre- hranjevanja je zelo zdrav in pester, saj nam zagotavlja vi- talnost, vendar mora biti zelo premi�ljeno uravnote�en, ker ponavadi vsebuje premalo beljakovin, kalcija in �eleza in dolgoro�no pomanjkanje lahko privede do resnih zdra- vstvenih te�av. Milan Her- vol ima pri prehranjevanju s presno hrano pozitivno izku- �njo in tak�no ima tudi ena izmed obiskovalk, ki �e skoraj eno leto u�iva presno hrano. Za to obliko prehranjevanja se je odlo�ila po temeljitem premisleku in v �elji po spre- membi, kajti za�utila je, da nekaterih �ivil njeno telo ne sprejema tako, kot naj bi jih (pred tern je bila ve� kot se- dem let vegetarijanka). Njen zajtrk predstavlja sve�e se- zonsko sadje, kosilo sesta- vlja sezonska solata z razni- mi dodatki, npr. z avokadom, s son�ni�nimi semeni... Sola- to vedno pripravi brez kisa, ki je neke vrste alkohol; naj- pogosteje jo prelije z limoni- nim sokom in olivnim oljem. Ve�erni obrok predstavljajo ore��ki in suho sadje. Najraje pije naravne sokove ali vodo. Po�uti se odli�no, kajti zna prisluhniti svojemu telesu, ki ji samo pove, �esa si �eli, kaj potrebuje. Svoje dobro po�u- tje vsakodnevno dopolnjuje z redno vadbo joge, s sprehodi, z delom v naravi; z veseljem pa si vedno vzame �as tudi za prijatelje, ki jih zelo rada razveseli s presnimi kroglica- mi ali sadno solato. Smilja Radi Foto: Tanja Grabrijan uj Mestni atrij Bre�ice kuttumo informacijsko in sprostitveno sredi��e (KISS) V okviru priprav za izdelavo letnega PROGRAMA PRIREDITEV v Mestnem atriju Bre�ice vabimo k sodelovanju NAMEN IN CIUI PRIREDITEV: Programi bodo prvenstveno namenjeni spodbujanju ustvarjalnosti v �ir�em smislu, prijetnemu in koristnemu pre�ivljanju pro- stega �asa, o�ivljanju starega mestnega je- dra Bre�ic, promociji mesta, ob�ine in re- gije ter predstavitvi (promocvji) izvajalcev programa in njihove dejavnosti. Vstop na ve�ino prireditev bo brezpla�en. PREDVIDENI IZVAJALCI: � slikarji, fotografi, kiparji, arhitekti, obli- kovalci, modni kreatorji; � pesniki, pisatelji, recitatorji, igralci, ani- matorji, lutkarji, �arovniki, voditelji oz. moderators; � manj�e dramske skupine, lutkovne sku- pine, izvajalci stand-up komedij, mono- dram; � scenaristi, re�iserji, snemalci, producen- ti ter drugi filmski in televizijski ustvar- jalci; � pevke in pevci, vokalne, vokalno-instru- mentalne ali instrumentalne zasedbe raz- li�nih glasbenih zvrsti; � drugi potencialni izvajalci, kot so avtorji novih knjig in predstavniki ter �lani razli�- nih dru�tev, klubov, kreativnih skupin itd. KRAJ IN �AS DOGAJANJA: � Mestni atrij Bre�ice, Cesta prvih borcev 17 � kavarna in galerija Atrij (od marca 2007) � terasa pred kavarno (predvidoma od maja 2007) � klub Atrij (v drugi polovici leta 2007) POGOJI SODELOVANJA: Izvajalci sodelujejo oziroma prispevajo svoje vsebine v programu prostovoljno in tudi v svojem interesu. Izvedbe programa organizator praviloma ne bo honoriral, iz- jemoma bodo izvajalcem povrnjeni dolo- �eni stro�ki, a po vnaprej�njem dogovoru. V znak priznanja za sodelovanje bodo izva- jalci prejeli video posnetek in fotografije s prireditve na spominskem DVD-ju. Vse pri- reditve bodo ustrezno najavljene v Posa- vskem obzorniku, na programu TV Kr�ko in internem kanalu KTV Bre�ice, na spletnem portalu, na radijskih postajah in v drugih napovednikih. POTREBNI PODATKI: Pisnim ponudbam za izvedbo programa ali posameznih to�k prilo�ite kratek opis do- sedanjega dela oz. dejavnosti ter nasle- dnje podatke: � naslov, ime izvajalca oz. izvajalske skupine � dol�ina programa (variantno tudi posame- zne to�ke) � �tevilo izvajalcev in spremljevalnega ose- bja � pribli�no oceno potrebne povr�ine in tehni- ke za izvedbo � kak�ni publiki naj bi bil program namenjen � v katerem obdobju leta, katere dneve in ob katerem �asu predlagate va� nastop � obvezno navedite tudi va� naslov za elek- tronsko po�to. ROK IN NASLOV ZA PRIJAVE: Prijave zbiramo izklju�no na elektronski na- slov: mestni.atrii@posavie.info. po potrebi in glede na interes pa bomo program dopol- njevali tudi kasneje. Dodatne informaci- je in pojasnila dobite na telefonski �tevilki 040 164 654. April je �as, ko se muzikanti, qodci in glas- beniki po�asi selijo na prireditvene pro- store na prostem. Sedaj je �as, da se po- ka�e, kaj so pripravili �ez zimo, preiskus ozvo�enja za zunanje prostore, nabave le- teqa, saj je v Posavju kar nekaj trgovin s kvalitetno ponudbo te vrste. Vse ve� muzikantov se odlo�a za nastop �na suho", to je brez ozvo�enja. Tak�en na�in izvedbe se je pokazal kot zaielen, kot v�asih, ko ni bilo ozvo�enj. Bre�i�an Branko Ro�man je �e uveljavljen glasbeni avtor v Sloveniji. Glasbenik v glavnem deluje v Mariboru, kjer pi�e glasbo za gledali�ke predstave, sicer mu ne manjka tovrstne- ga dela tudi �irom po Sloveniji. V tem �asu je iz�el CD Andreje Zupan�i� z naslovom Harmo- nije Evrope. Pri tem projektu je glasbeni del prispeval prav Ro�man. Cel CD je po besedah ustvarjalcev namenjen �pre- prosto vsem, ki radi poslu�ajo dinami�no glasbo, obarvano s privdihom etnozvokov". Pri projektu je sodelovalo kar nekaj Posavcev: Janez Gabri� - bobni, Matej Hotko - elektri�ni bas in kontrabas in Rok Lopati� za klavirjem. Avtor glasbe Har- monije Evrope Branko Ro�man je s tem dokazal, da je prvo- vrsten glasbenik in odli�en avtor. Ansamblu Bre�i�ki flosarji je uspel veliki met. Po osvojitvah kar nekaj nagrad na narodno-zabavnih festivalih so se letos uvrstili na festival Nare�ne popevke 2007. S pesmijo Tu je tu / to je to / Belokranjke Fanike Po�ek in �tajerca Borisa Ro�kerja so prepri�ali festivalsko komisijo. Tekst je napisan v doma�em arti�ko-sromeljskem nare�ju, Bre�i�ki flosarji pa � se bodo predstavili na festivalu 9. septembra v Veliki dvora- ni SNG Maribor, na radijskih in TV postajah po Sloveniji. Iz re- dakcije Posavskih glasbenih novi�k jim po�iljamo iskrene �e- stitke, z najlep�imi �eljami po �imbolj�em uspehu. V rubriki �rno-belo smo v prej�nji �tevilki objavili fotogra- fijo dobovskega orkestra. O orkestru bomo ve� napisali v eni izmed naslednjih �tevilk, zaslu�ili so si nekaj ve� prosto- ra v �asopisu, saj veljajo za enega prvih tovrstnih an- samblov v Po- savju. Iskreno se zahvalju- jem gospodu Ivanu Lup�ina iz Dobove, ki nam je odsto- pil fotografijo za objavo. Tudi danes vam predstavljamo eno �rno-belo. Ansambel na fotografiji je deloval v 70-ih letih, med njimi je tudi bobnar tega ansambla, ki je pred kratkim praznoval 60 let. Vse naj- bolj�e, gospod doktor! Na spomladanski koncert, ki bo 28. aprila v Dobovi, se pripra- vljajo �lani Gasilskega pihalnega orkestra Lo�e, na aprilski koncert se pripravljajo tudi �lani Big banda iz Sevnice, kjer bodo gostili znano slovensko pevko Alenko Godec. Koncert z Alenko Godec bo ob 5. obletnici Big banda Sevnica v petek, 20. aprila, ob 20-ih v Kulturnem domu v Sevnici. Vse bolj so aktivni tudi �lani posavskega Riwer Jazz quarteta: Janez Zupan�i� - trobenta, Ale� Ko�ir - bobni, Aljo�a �ernel� - ki- tara in Jure Urek - pozavna in bas kitara. pi�e: Andrej Pinteri� Kolesar v Bre�icah 1. aprila 2007 foto: S.M. Prvo leto oddaje Polka in majolka SEVNICA - V �portnem domu Sevnica se je v nedeljo, 15. aprila, odvijala ve- lika glasbena prireditev z imenom Polka in majolka. Na njej so se v �tiri ure trajajo�em programu predstavili �tevilni narodnozabavni in zabavni ansambli ter posamezni glasbeni gosti iz razli�nih koncev Slovenije. Polka in majolka je glasbena oddaja narodnozabavnih viz, ki postaja na dvanajstih lokal- nin televizijah �irom Sloveni- je vse bolj gledana in prilju- bljena, zato so se ustvarjalci oddaje odlo�ili, da bodo prvo leto uspe�nega delovanja pro- slavili �e z velikim pomladnim koncertom. Za prizori��e slav- ja, za praznovanje prvega roj- stnega dne, so izbrali Sevnico in povabili k nastopu �tevil- ne znane slovenske ansam- ble. Vseh nastopajo�ih v son�- nem nedeljskem popoldnevu v �portnem domu Sevnica je bilo preko 40 (med njimi so bili tudi sevni�ki glasbeniki, skupina Makadam). Ansambel Zlati muzikantje se je pred- stavil s pesmijo Pepelka (z njo je ansambel dosegel viso- ko uvrstitev na izboru za pe- sem, ki bo zastopala Slovenijo na leto�nji Evroviziji v Helsin- kih). Program je povezoval Mitja Grmov�ek, urednik te- levizijske oddaje Polka in ma- jolka. Med obiskovalci velike- ga TV koncerta (prireditev so snemali snemalci lokalnih te- levizij za kasnej�e predvaja- nje v televizijskem programu) je kro�il po�tar Iv� in razvese- tjeval s po�to. S posameznimi humoristi�nimi vlo�ki je bilo poskrbljeno tudi za smeh. Smilja Radi Foto: Ljubo Motore Ansambel Labirint med nastopom
 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2016    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh