logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0
ŽEGNANJE KONJ NA STANKOVEM:
Phjeten dan v j "EmavsU"
Iz naših krajev, I str. 5
CVETKA AAILOŠ, slikarka:
»Vedno sem bila malo drugačna, pa še danes sem malo drugačna.«
Naš pogovor, str. 3
I PREDAVANJE J 0 PRESNI HRANI:
Povej mi, kaj ješ, in povem ti, kdo si
'• Zadnja stran, str. 24
KAM V POSAVJU VODMK
PO PKIIU'1HTVAll
Obvestila, str. 23
Of POSAVSKI •T^ bzorniK
Časopis za pokrajino Posavje, leto XI, St. 8. četrtek, 19.4.07,24.000 izvodov
Poštnina ptačana pri pošti 1102 Ljubljana
Nov most pri Kopitarni
SEVNICA - V soboto je bil namenu predan nov most čez Sevnič-no pri Kopitarni. Občinsko investicijo, vredno 381.000 EUR, je v dobri polovici sofinancirala država (Službe Vlade RS za lokal-no samoupravo in regionalno politiko). Izvajalska dela je izvedlo
Obudili razpravo o plovnosti Save
BLANCA - Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi, ki v imenu posavskih ob-čin nadzoruje potek gradnje verige spodnjesavskih hidroelektrarn, je na pone-deljkovi 14. seji največ časa namenil razpravi o plovnosti reke Save, pa tudi o (ne)združevanju prostorskih dokumentov za HE Brežice in HE Mokrice. Odbor, ki ga energično vodi Niko Galeša, je obravnaval tudi prilagoditev gradnje omenjenih dveh elektrarn sklepu vlade, da mora biti celotna vehga zgrajena do leta 2015.
IZVSEBINE
2 Z dogovorom
vsi zadovoljni 4 Na območju PU
Krško lani več
kriminala 6 Plazovi ne
mirujejo,
sanacije
počasne 8 Zahteve po
individualni
renti vse
glasnejše 10-11 Kultura
IZ - 13 POČITNICE 1 PRED VRATI
16  Izobčine Brežice
17   Iz občine Krško
18  Iz občine Sevnica
19  Šport
mokriško HE načrtovali hkrati z enim prostorskim dokumen-tom. Odbor je zaradi bojazni, da bo to privedlo do zamud pri gradnji elektrarn, okoljsko in
Za obujeno razmišljanje o plovnosti Save ima veliko za-slug podpis mednarodne po-godbe držav bivše Jugoslavije o reki Savi, na podlagi katere
gradnje spodnjesavske verige Bogdan Barbie pa na dejstvo, da so bazeni, predvideni za plovbo velikih ladij, bistveno dražji od siceršnjih. Člani od-
Nov most lahko zdaj varno prečkajo tudi pešci in kolesarji.
CGP d.d. Novo mesto, nadzor nad deli pa je vršila Infra d.o.o.. Nov most je širši, primeren za prevoze vseh vrst vozil, opre-mljen je z javno razsvetljavo in hodniki za pešce na obeh stra-neh. Prednosti novega mosta večjo prometno varnost in lažjo dostopnost za potrebe podjetništva je izpostavil sevniški župan Kristijan Jane. Direktor Kopitarne d.d. Marjan Kurnik pa je po-udaril pomen mosta za Kopitarno, ki letos praznuje 121 let delo-vanja, ter se županu zahvalil za podporo pri spodbujanju razvo-ja gopodarstva v občini. Slovesno otvoritev, ki se je je udeležil tudi minister za okolje in prostor Janez Podobnik, so popestri-li vokalna skupina Zefir, Roman Strlekar na harmoniki ter aktiv kmečkih žena.
Tanja Crabrijan
4 BSeCOM' A
p.p. 26S, «270, Kiihi
(((• 080 1444)
Secom Krško d.o.o.
Tel.: 07 488 01 70, Fax: ...73,
secom.krsko@siol.net, www.oknainvrata.com
v Zagrebu že deluje t. i. Sa-vska komisija. Predsednik pro-jektne skupine za spremljanje aktivnosti v zvezi z gradnjo HE Brežice Jože Avšič meni, da bi morali temu vprašanju posve-titi več pozornosti kot doslej tudi na diiavni, ne le na lo-kalni ravni. Kot je članom od-bora pojasnil Žarko Pregelj z ministrstva za promet, driava proučuje možnost (železniške) pove2ave koprskega pristani-šča s pristaniščem na reki Savi v bližini Brežic, v izdelavi pa je študija o plovnosti celotne Save, ki bo končana letos jese-ni. Za plovnost Save je ključ-na hidroenergetska izgradnja z akumulacijskimi jezeri, pro-blematična pa zakonodaja, ki dovoljuje le turistično, ne pa tudi gospodarske plovbe, pa tudi jezovi. Na neuporabnost akumulacije pri HE Boštanj je opozoril sevniški župan Kristi-jan Jane, direktor projekta iz-
bora so na podlagi razprave na vlado naslovili poziv, naj pro-uči vprašanje plovnosti in mo-žnost njenega zagotavljanja. Odbor se je kot ponavadi se-znanil s stanjem na gradnji po-sameznih elektrarn. Pri Blan-ci, kot sta zagotovila Barbič in direktorica Infre Ana Gračner, vse poteka v skladu z načrtom, nekaj težav je zaradi zasede-nosti dobaviteljev le pri doba-vi opreme. Gradnja HE Krško se bo v primeru pravočasne pridobitve gradbenega dovo-Ijenja začela že julija, najprej le z manjšimi pripravljalnimi deli, pozno jeseni pa so pred­videni že večji transporti be-tona.
Državni lokacijski (po novi za-konodaji prostorski) načrt za HE Brežice bosta izdelali pod-jetji Savaprojekt Krško in Acer Novo mesto, sicer pa na mi-nistrstvu za okolje proučuje-jo možnost, da bi brežiško in
gospodarsko ministrstvo za-dolžil za študijo tveganj v pri­meru izdelave dokumentov za obe elektrarni skupaj in za vsa-ko posebej. Državni sekretar na ministrstvu za okolje mag. Mitja Bricelj je opozoril, da je pri gradnji omenjenih dveh HE potrebno upoštevati tudi med-narodno komponento oziroma s Hrvaško sodelovati pri celo-viti hidroenergetski rabi Save. Holding Slovenske elektrarne je že v stiku s Hrvaškim ele-ktrogospodarstvom (HEP), je povedal Barbič. V skladu s sklepom vlade naj bi bila celotna spodnjesavska ve-riga zgrajena tri leta prej, kot je bilo predvideno oziroma do leta 2015. Za uresničitev tega roka je potrebno HE Brežice začeti graditi že leta 2010, HE Mokrice pa leto kasneje, temu pa prilagoditi vse ostale aktiv­nosti.                      P. Pavlovič Foto: S. Mavsar
mmSPK^ShtpmpoiMg
izgrodnfa HE na tpodnji Savi
f             HOLDING SLOVTNSKE ELEKTRARNE D.O.O,
(za Skupnl podvig) Koprska ultca 92, 1000 Ljubljana
Moč energije
V BREŽICAH PRVIASFALT - Osrednja breiiska ulica, ki je ie več mesecev veliko gradbišče in sojo nekateri imenovali »puščava«, »kamnolom« in celo »Bejrut«, je začela dobivati novopodobo, včeraj zjutraj pa so ie poloiili prvi asfalt. Zupan Ivan Molan napoveduje, da bo vozisče na odseku od sodišča do občine krnalu asfaltirano, pločnikov pa jim v tern času zaradi daljših dobavnih rokov tlakovcev verjetno ne bo uspelo tlakovati. Verjame, da bo urejanje CPB na odseku od občine do gradu potekalo nitre je, ker je manj vhodov in priključkov. Kompletno urejanje ulke mora biti končano do jeseni. Posekan drevored bodo letos jeseni nadomestili z enakimi drevesi, le da ne bodorodna. S.V., S.M._______________________________
E MESTNI ATRIJ
Cesta prvih borcev 17, Brežice
Kavarna in galerija Atrij
Oaza miru in zelenja v središču mesta
TEČA3
ZA VODITEUA ČOLNOV IN RADIOTELEFONIE
Predavanje:
sobota, 21.04.2007
IZPIT:
četrtek, 26.04.2007
Prijave: Posavc d.o.o. Tel. 07/49-90-482
mm
posAy<£
BREŽICE KRŠKO SEVNICA
W AKTUALNO___________________________________________________________Posavski obzornik - leto XI, številka 8, četrtek, 19. 4. 2007
Brez odločitve o Križančevi
BREŽICE - Svetniki so minuli ponedeljek, 16. apri-la, skorajda opravili z 21 točkami dnevnega reda. Zapletlo se je le pri zadnji vsebinski točki, ki jo je Komisija za volitve, mandatna vprašanja in imeno-vanja uvrstila na sejo kot dodatno. Šlo je za pre-dlog sklepa o prenehanju mandata svetnici občin-skega sveta, a o tern niso odločali.
Z dogovorom (načeloma) vsi zadovoljni
KRŠKO, VRBINA - Že v prejšnji številki našega časopisa smo poročali o - sicer neformalnem in nezavezu-jočem - dogovoru, ki so ga s krajani Vrbine, najbližjimi sosedi jedrske elektrarne, sklenili predstavni-ki Občine Krško, GEN energije, Nuklearne elektrarne Krško in Agencije za radioaktivne odpadke, o izse-litvi vseh krajanov do konca leta 2011. Za komentar dogovora smo povprašali dolgoletno predstavnico Vrbinčanov Ano Pajič, krškega župana Franca Bogoviča (Občina Krško mora zagotoviti lokacije za prese-litev krajanov) in direktorja GEN energije Martina Novšaka (podjetje bo odkupilo zemljišča v Vrbini).
Uscxla svetnice Rajke Križa-nac (SD) še ni znana, saj so točko prestavili na naslednjo sejo. Svetnici naj bi na podla-gi 37.a člena Zakona o lokal-ni samoupravi prenehal man-dat članice občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkci-je z opravljanjem tajništva v Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem. 0 nezdružljivo-sti opravljanja funkcij smo že obširno pisali, saj je svetnica dobila mnenja različnih prav-nih strokovnjakov, ki menijo, da sta funkdji združljivi. Kri-žančeva je nedavno ta mne­nja predstavHa javnosti in se odlodla, da raje zapusti de-lovno mesto tajnice in zara­di visokega zaupanja volilcev ostane svetnica. A predlog na
Svetniki so na omenjeni 5. seji opravili s številnimi pravilniki, v prvem branju so sprejeli predlog pravil-nika o turističnih vodni-kih turističnega območja, o vzpodbujanju podje-tništva v obdni, o ohra-njanju in vzpodbujanju razvoja kmetijstva, o sofi-nanciranju programov ak-tivnosti turističnih društev in zvez. Potrdili so pravil-nik o podaljšanem obra-tovalnem člasu gostinskih obratov in kmetij z gostin-sko dejavnostjo, poviša-li cenik Zavoda za sport ter uskladili cene storitev Pomoč na domu Centra za socialno delo. Soglasno so potrdili letno poročilo Za­voda za podjetništvo in turizem Brežice ter spre­jeli in pohvalili program dela omenjenega zavoda.
Ana Pajič, Vrbina: "Odloči-tev o izselitvi je bila zelo
Franc Bogovič, župan Ob-cine Krško: "Vsi partner-
Martin Novšak, direktor GEN energije: "GEN energija prav
omejen razvoj naselja Vrbi-na najdejo svoje bivališče drugje, GEN energiji, ki je lastnik jedrske elektrarne v slovenskem imenu, se s tem omogoča dolgoročen razvoj in delovanje na tej lokaciji, Občina Krško pa vidi svojo priložnost v podvojitvi pro-stora za tehnološki center in razvoj energetike v poveza-vi s fakulteto za energetiko. Ko se eno naselje soglasno odloči, da bo zapustilo svoj dom, smo partnerji na dru­gi strani brez vsakega pod­pisa moralno zelo odgovor-ni in zavezani, da naredimo
težka. Mnogo lažje bi bilo, če bi se to realiziralo pred 30 leti, ko se je nuklearka še gradila in smo bili vsi mnogo mlajši. Iz vseh dokumentov je razvidno, da je bil prostor v Vrbini vedno rezerviran za razvoj energetike, zdaj pa še industrijske cone. Pov-sem so nas obkrožili s temi načrti in tu ni več perspekti-ve za naše nadaljnje življe-nje. S tem dogovorom smo na poti k realizaciji naših zahtev, vsaj upam tako, če-prav dokončnega zagotovila kljub temu nimamo, ker ni-smo dosegli podpisa nekega zavezujočega dokumenta."
ji v tem dogovoru smo našli skupen interes v tej zade-
gotovo vidi svoj interes v dol-goročnem obratovanju jedr­ske elektrarne Krško, pogoj za to pa je prostor za trajno odlaganje radioaktivnih od-padkov. V kolikor bomo dobili zeleno luč Občine za to odla-gališče, potem vidimo dolgo-ročni poslovni interes v pro-storu poslovne cone Vrbina in smo pripravljeni na odkup teh zemljišč za našo dolgoročno uporabo v druge namene. V kolikor bomo vsi partnerji v dogovoru našli svoj interes, so dogovorjeni roki primerni in v roku petih let lahko re-aliziramo željo Vrbinčanov po izselitvi."             P. Pavlovič
ce - Krško, ki je Hrvoje Orša-nič (ZEG) ne odobrava, vendar je, kot pravijo Stane Radano-vič (SNS) in drugi zagovorniki, nujna, čeprav seka v večji meri krajevno skupnost Šentlenart. Zahtevajo, da ne loči naselja Gornji Lenart na dva dela, da s cesto zagotovijo protipoplav-nost področja in zaradi visoke divjadi izvedejo podhode za-njo in cesto ogradijo. Odbor za kmetijstvo je še predlagal, da se cesta izogne prvovrstnih kmetijskih zemljišč. Sprejeli so še sklep o potrdi-tvi dokumenta identifikaci-je investicijskega projekta za investicije v komunalno infra-strukturo za čiščenje odpadnih voda občine Brežice za kranj-sko stran občine, razen Jese-nic in Slovenske vasi. Pilotni projekt Krka, kakor je investi-cija poimenovana, vodi Mini­strstvo za okolje in prostor, v projekt pa so vključene občine Dolenjske toplice, Grosuplje, Kočevje, Novo mesto, Šentjer-nej in Brežice. Financirala se bo iz več virov, župan računa na sredstva kohezijskega skla-da ali strukturnih skladov, iz-gradnja naj bi bila v obdobju 2009 in 2010.
Izglasovali so tudi program od-prodaje občinskega premo-ženja, ukinili javno dobro na nekaterih področjih letali-šča, kar bo osnova za menja-vo z obrambnim ministrstvom s potmi v Slovenski vasi in raz-parcelacijo Remontnega zavo-da v Slovenski vasi.
S.V.
vi: Vrbinčani izpolnitev dol-goletne želje, da glede na
vse za realizacijo tega dogo­vora."
svetniških klopeh tega ni upo-števal. Kot nam je povedala, je nihče ni vprašal, katero mo-žost izbira, temveč je komisija z županom le posredovala pre­dlog svetnikom. Po štirih urah seje, ko se po poslovniku ta konča, je neprijetno situacijo proceduralno rešil Jože Avšič (LDS) in dejal, da sejo preki-nejo iz dveh razlogov, omenje-nega poslovniškega in dejstva, da vmes opravijo še pogovor s Križančevo. Predlog so tako svetniki kot župan Ivan Molan z olajšanjem takoj sprejeli in se razšli.
Pri vsebinskih točkah so spreje­li pobudo, da novo cestno po-vezavo Zelena meja Slovenska vas uvrstijo med ureditve dr-žavnega pomena, da bi lahko končno zagotovili dostopnost do slovenskega zaselka po slo-venskem ozemlju. Problem je Ministrstvo za promet neuspe-šno reševalo že od leta 1999. Po zagotovitvi prostorske ure­ditve državnega pomena na Vladi pa se bo za povezoval-no cesto lahko končno pristo-pilo k sprejemanju državnega lokacijskega načrta. Občina je na dan seje ministr-stvu posredovala smemice za novo vrbinsko povezavo Breži-
Stane Pajk še naprej na čelu krške SDS
KRŠKO - V tukajšnjem Kulturnem domu so se 14. aprila na volilni konferenci sestali člani Občinskega odbo-ra Slovenske demokratske stranke (SDS) Krško. Poročilo o delovanju stranke, v katero je na občinskem nivoju vključeno preko 300 članov, je zbranim podal predsednik Stane Pajk, podpredsednik Metod Šonc pa je kot vod-ja svetniške skupine SDS predstavil delo v občinskem svetu in najpomembnejše sklepe, ki so se sprejemali na občinski ravni v obdobju od izvolitve.
nezu Janši, v katerem so stranke družno izrazile ne-strinjanje zaradi selitev in-stitucij iz Krškega v Brežice. Arh je to komentiral kot na-sprotovanje ministru iz nji-hovih vrst. Tudi na to se je Pajk odzval, češ da so sklep ob podpisu člani izvršilnega občinskega odbora stranke sprejeli soglasno. Ob tem je Pajk ponovno izpostavil ge-ografsko lego, število prebi-valcev in gospodarsko moč občine in ostale kazalce, na podlagi katerih sta Krško in občina upravičena, da po-staneta središče bodoče po-krajine in sedež vitalnih in-stitucij za občane sosednjih obdn.
Sicer pa so člani občinske-ga odbora stranke na volil­ni konferenci poleg izvolitve predsednika na novo izvolili tudi 24-članski izvršilni od­bor in podelili priznanja za aktivno delo v stranki. Poleg Metoda Šonca, ki je pred tedni že prejel zlato znač-ko stranke SDS kot najvišje priznanje na nivoju SDS, so na obdnskem nivoju podeli­li pet bronastih in tri srebr-ne značke. Bronaste so pre-jeli: Jože Olovec, Mateja Sonc, Alojz Bajc, Andreja Škerl in v odsotnosti Bojan Hrastnik, srebrne pa Marje-ta Šribar, Boris Drnovšek in Jože Volčanjšek.
Bojana Mavsar
Kakor je poudaril Stane Pajk, poslanec v DZ RS, si­cer pa dosedanji in na vo­lilni konferenci ponovno so­glasno izvoljeni predsednik OO SDS Krško, so z dose-danjim delom in z doseže-nimi rezultati zadovoljni. V krškem občinskem sve­tu stranko zastopa pet sve-tnikov, ki so vključeni v vse delujoče komisije in odbo-re, članu Cvetu Sršenu pa je bila zaupana tudi funkci-ja podžupana občine Krško. Ob tem je Pajk poudaril, da znotraj občinskega sveta do­bro sodelujejo s predstavni-ki stranke Nova Slovenija, Slovenske ljudske stranke in Posavske unije mladih, kljub temu pa niso ne z na-vedenimi ne z drugimi pred-stavniki strank sklenili koa-
Nagrajenci (od teve proti desni): Joie Olovec, Boris Drnovšek, Joie Volčanjšek, Marjeta Šribar, Metod Šonc, Mateja Šonc s predsednikom Stanetom Pajkom________
vseh občanov občine. In da je potrebno v interesu sle-dnjih ne glede na to kdo ali iz katere stranke je predla-gatelj predlogov, smernic ali projektov, ki se oblikujejo in sprejemajo na nivoju Ob-cine podpreti, v nasprotnem primeru pa glasovati proti, je ponovil predsednik Pajk še enkrat, saj je Marjan Arh ob podanem porodlu o delu podvomil o pravilnosti odlo-čitve strankarskega „vstopa v narodno obdnsko vlado", ali „sledenju črednemu na-gonu", kakor se je izra-zil. Nezadovoljstvo ali ne-strinjanje pa je Arh izrazil tudi zaradi tega, ker so v kr-škem OO SDS podpisali pi-smo predsedniku vlade Ja-
licijske pogodbe, temveč si prizadevajo delovati tvorno in konstruktivno v interesu
OS Sevnica
SEVNICA - Obdnski svetni­ki in svetnice bodo v ponede­ljek, 23. aprila, na 5. redni seji med drugim obravnavali tudi predlog za dolodtev ne-varnih cestnih odsekov v zve-zi s pravico do brezplačnega prevoza učencev. Predvidoma po skrajšanem postopku bodo sprejeli zaključni račun lan-skega občinskega proračuna, obravnavali pa tudi načrt dela za letošnje leto javnih podje-tij Komunala Sevnica in Plino-vod Sevnica.
Najlepša slovenska darila za najdragocenejše trenutke:
- poroke
- rojstva
4~Z\1 a m b i e n t a
(—tr V^fcJ prodajna galerija
- obhajila
- birme
- rojstne dni
- obdaritve poslovnih partnerjev in ostale pozornosti.
Trgovimi Main Postal ».p., CKŽ 44, Krfko
Posavski obzornik - leto XI, številka 8, četrtek, 19. 4. 2007_______________________________________________________NAS POGOVOR W
Pogovor s slikarko Cvetko Miloš
Vedno sem bila drugačna, pa še danes sem. Pri meni je zabavno brez konca...
Brežičanka in svetovljanka Cvetka Mitoš je Pedagoško akademijo končala v Zagrebu, a v spominih med pogovorom potuje med za-grebško akademijo, Zagrebom, Beogradom, Avstrijo, Nemčijo, Parizom, brežiško gimnazijo, ki jo je obiskovala. Pet ali več urno bi-vanje v njenem ateljeju z njo je le trenutek, ki se ga niti ne zaveš, kdaj in kako je zdrsnil. Atelje, v katerem vlada ustvarjalni nered s čopiči, vonj po barvah; med slikami s portreti, klovni, vrtnicami, papirji, kamenčki, posodami je spovednica, je hkrati terapevtska delavnica. Tu so doma njene za umetniško delo zlate in za ljudi odprte roke, saj nikoli ne dela z računico. Daje in dobrota se ji vra-ča. Je ena tistih redkih: če jo srečaš čez pol leta, je kot bi bil z njo včeraj. Že davno naju je spontanost spojila na ti.
V.iMUtl
Zavod
Neviodunum
Programska enota
TVKRŠKO
Po petih letih
neprekinjenega delovanja
v razmeroma skromnih
pogojih je čas, da
naredimo korak naprej in
obogatimo program edine
posavske televizijske
postaje - TV Krško.
Želite sodelovati pri ustvarjanju televizijskega
programa? Vas zanima delo tehnika
v studiu?
Imate kamero in nekaj
izkušenj v snemanju
različnih dogodkov?
Mislite, da bi se lahko
preizkusili kot voditelj ali
voditeljica?
Imate idejo, kako
pripraviti in obtikovati
zanimivo TV oddajo?
Če ste iz Krškega
ali drugih posavskih krajev,
vas vabimo k sodelovanju,
ki se lahko razvije v
redno honorarno delo pit
nastajanju posavskega
televizijskega programa!
Iščemo:
voditelje in voditeljice
TV oddaj,
- redaktorje in urednlke
- snemalce in montažerje
- novinarke in novinarje
oziroma snemalce
dopisnike
- organizatorje in
producente posameznih
oddaj ali programskih
sklopov
Svoje ponudbe s kratko predstavitvijo, navedbo
dosedanjih izkušenj (ni nujno) izključno po
elektronski pošti na naslov:
silvester.mavsarfeposavje.info
Oodatne informacije na
telefon 040 164 654.
barv ni bilo, potem v pastelih in oljih, okoli 60 sem jih nasli-kala, največ v olju. S portre-tom moraš zadeti oči in usta, izraz obraza, karakter. Rada ga delam na klasični način, da je
nja si predstavljam napre-dek, v mišicah moč. Fascinira valovanje njegove grive. Konj simbolizira izpopolnjenost, čistost energije, moč in le­poto. Je izziv slikarju. Mor-da kdo tudi ne bo mogel ver-jeti, vendar me fascinira tudi kamen, mnogo kamenčkov, nji-hova oblika in njihove barve. Ja, mestni lju­dje so prikrajša-ni za marsikaj.
Nasploh govori-va o tvojih Iju-beznih. Nakit okoli vratu je tvoje delo, obla-čila tvoje krea-cije in tvoje ši-viljsko delo. Ja, ja. Šivam že 71 let. Od 6. do 17. leta sem ši-vala s pomočjo mame, od 17. leta dalje pa šivam sama. Ve­liko bluzic z izvezenimi moti-vi, kril, pletenin, kvačkanih iz-delkov, tako na kratko. Nakit pa v srebru, keramiki, iz na-ravnih plodov, v emailu, bakru, tudi gumbe delam sama. Ve­dno sem bila malo drugače, pa se danes sem malo drugače. Pri meni je zabavno brez konca.
Po igranju na harmoniko kar presenetiš še z igranjem na violino in kitaro.
V orkestru sem igrala kitaro, harmoniko solo ali v duetu, še vedno za vzdušje in družbo, violino pa tudi v duetu, danes mi je zelo žal, da sem z igra­njem na violino prenehala pri sedemnajstih letih.
Praviš, da nisi uspela vse-ga postoriti, ker si bila tudi športnica?!
Seveda. Motoristka, ker je bil oče taksist, brat Marjan je bil zaljubljen v motorje. Vzpod-bujal me je in seveda tudi izzival, da sem šestnajstle-tna sedla na motor in se od-peljala in se pripeljala nazaj brez napake. Inštruktor je ta-koj ugotovil, da znam voziti. Ko pa sem vozniški izpit de­lala, se mi je nekaj zatakni-lo in je dejal, da me takšne ne pozna. Pa sem mu brez za-drege pred komisijo odgovo-rila, da sem tudi takšna. In sem izpit naredila. Smučala sem, plavala, metala kroglo, v metanju krogle sem bila kot mladinka tretja v ženski kon-kurenci. Skratka, bilo me je vsepovsod. Povsod je bilo pri-jateljstvo, brez žaljenja in nasilja in lepo smo se imeli.
Tvoja barva ali barve?
Največ sem nosila črno, te-mno modro in vijolično. Za vijolično pravijo, da je barva modrecev, da je duhovna ali da je barva norcev (smeh).
Ampak vseeno - kaksen tvoj vzornik ali vzorniki?
Občudujem veliko slikarjev.
Van Gogha, Renoirja, Dalija, od domačih Jožeta Marinča in Rajka Čubra. Razmišljam o njih. Moj profesor Stiplov-šek, grafik in slikar, ki mi je dal, dokler me ni spoznal in ni vedel, kaj bi jaz rada, iz risanja trojko. V delo vsake-ga avtorja se moraš poglobi-ti. Pa Klimt, zaljubljena sem vanj, veliko je uporabljal zla-to, ampak Klimt zaradi Klim-ta, ne zaradi zlata.
»Hvala, najdražja prijatelji-ca!«, ti je na portret zapisal Franci Les...
A ni dobro!? Kadar grem v ate­lje, se v duši nasmejem, to je najmanj petkrat na dan. To je moj portret, ki ga je naslikal Franci, v njem je vsa njego-va duša. Zajel me je v celo-ti, zraven je še njegov avto-portret, barve, čopiči, rože v vazi in v tej sliki je zajel vse tiste lepe ure, ki sva jih sku-paj preživela, ko sem bila nje-gova mentorica. Sprva sem mislila, da bo mentorstvo tra-jalo kakšni dve leti, pa so na­stala kar lepa štiri. Kot men­torica dajem vsem vse tisto, kar zmorem. Povem stvari, ki jih drugi ne povedo, ker mi-slijo, da jih ni treba poveda-ti, ker mislijo, da so samou-mevne - od pranja čopičev do svetlobe in senc...
Sola ali talent?
Sola ali akademija, če hočeš, vsekakor da znanje, talent pa mora biti v človeku samem. S talentom pa je treba dela-ti, iskati in raziskovati. In ne pozabiti na čutenje. To moraš znati dati drugim tako, da ga tudi oni občutijo. To je Ježek. Na harmoniko zaigrati »Poči-va jezero v tihoti« tako, da gre poslušalcem srh po tele-su.
O ljudeh, s katerimi si delala umetnost...
Umetnost mi je dala veliko lepega. Pripeljala mi je mno­go plemenitih ljudi, s kateri­mi sem ustvarjala vso to ra-znolikost. To hkrati pomeni, ne pozabiti ljudi, ki so ti na-redili dobro in te znali usmer-jati.
Bi vendarle omenili tudi vsaj kakšno phznanje?
Reciva, zlato medaljo za ta­piserijo v Munchnu, več pri-znanj na slikarskih kolonijah, v Krškem srebrno in v Breži-cah zlato Prešernovo plake-to.
Beba Radanovič, se vedno ali Cvetka Miloš?
Za enkrat sva to isti ose-bi (smeh). Na svoj račun se moraš znati nasmejati. To je osnova. Zakaj se ne bi ob drobcih prismodarij, ki jih na-praviš, tudi kdo nasmejal?
Natja Jenko Sunčič
V dnevni sobi imaš veliko ta-piserijo. Zakaj si jo imeno-vala »Pesem svobodi«?
V    času narodnoosvobodil-ne vojne sem bila en maj-hen kolešček dogajanja. In ta
Kako je s tern tvojim »ti-jem« v tako širokem krogu tako različnih ljudi? To je za lažje komunicira-nje, na »ti« te lažje skregam (smeh). No, med slikarji pa se sploh ne vikamo.
Še vedno ti dolgujem foto-grafijo dekliških prstkov na strunah citer s prednovole-tnega srečanja starostnikov.
Ja, s temi časovnimi težava-mi imajo križe še kar nekate-ri.Ti prstki na strunah citer pa me spominjajo na prebiranje niti pri izdelovanju tapiserij, kar imenujem »pesem neme harfe«, kjer zvok nadomesti-jo barve.
Kar nepozabna je tvoja otvo-ritev razstave tapiserij v ko-stanjeviški Lamutovi galeri-ji. Z igranjem na harfo jo je dopolnila zagrebška harfist-ka Marija Mlinar. Med leti 1970 - 1980 je bila tapiserija v Sloveniji manj znana, zlasti pri opremljanju bank in hotelov. Jaz pa sem, lahko mime duše rečem, pre-bila to nepoznavanje in bila uspešna v njenem poznava-nju. Z njimi sem opremila ho­tel Radin v Radencih, motel Čatež, hotel Donat, Maribor-sko kreditno banko, predsta-vila sem se v Kulturnem domu Krško, dve se nahajata v dveh bankah v Judenburgu, v za-sebnih hišah, posejane pa so še v Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Švedskem, v poročni dvo-rani v Zagrebu, Ameriki, Ka-nadi, Peruju. Velike so od tri do pet kvadratnih metrov.
Koliko ur vložiš v izdelavo ene tapiserije?
Ure je možno izmeriti tako v socialističnem času kot v ka-pitalističnem (smeh). Ustvar-jalna ideja ima svojo ceno, svojo vrednost. Veliko je skritega dela. Volno je tre-ba oprati. Če ni barvana, jo moraš obarvati, jo zviti v klobčiče, šele potem se zač-ne delo, ki mora imeti dober osnutek in če narediš napa-ko, jo je težko popravljati. Ob tern opaziš, ko si jih ogle-dujejo, od kod so ljudje, saj se znajo po njej kar spreho-diti, vprašati, zakaj pa je ta­piserija tako draga, včasih te ob vsem tern zjezi, drugič se nasmeješ. No, in v sociali-stičnem času si si lahko vzel čas za delo, v kapitalističnem času pa delaš na akord.
tapiserija je bila posvečena mojemu očetu in vsem še ži-večim borcem, zlasti padlim. Tkala sem žalost in veselje ti-stega časa.
Kakšno tapiserijo bi naredila za današnji čas?
Jo imam še v mislih in jo na-meravam še narediti. Nastala bo, če bo čas in moč, na temo »Spomini«, kamor bi vtkala barvno kompozicijo in mogo-če še razširila preplet, ki je tipičen zame - izpovedati po-teptane vrednote.
Marija Mlinar?
Spoznala sem jo preko Kriia-ničevih, osvojila me je njena glasba, ker igrava na svoj in­strument vsaka svojo melodi-jo, našla sem nekaj skupne-ga, Marija pa me je s svojo harfo asociirala pri mojih ta-piserijah.
Pa tvoja keramika?
Z njo sem se spoznala v Beo-gradu. Keramika je umetnost presenečenj. Pozitivne rezul-tate dobiš, ko jih sploh ne pričakuješ, drugič pa te ne-gativno preseneti. Pri kera-miki je dolgotrajen postopek, da sploh prides do rezultata. Oblikuješ glino, ki ima pri su-šenju svoje zakonitosti, sledi postopek glaziranja na tem-peraturi od 1020 do 1080 sto-pinj (trda glazura), kasne-je obdeluješ s platino in 24 - karatnim zlatom, lahko pa tudi oslikavaš s podglazurni-mi pigmenti ali nadglazurni-mi barvami, ki pa se tudi mo-rajo peči na temperaturi od 700 do 750 stopinj. Seveda se mora med postopki tudi hla-diti in je še več drugih teh-nologij. Keramika ni lončar-stvo, ljudje pa v glavnem ne poznajo in ne vidijo v kerami-ki skritega dela.
Navdušujejo me tvoji por­treti. Naš stari Dane, ki je sekal drva, Ježek...
Portrete sem delala že v bre-žiški gimnaziji s svinčniki, ker
portretiranec razpoznaven in da preverim svoje sposobnosti. Portret je spričevalo slikarja. V gimnaziji smo izdajali ilegalni časopis »Paradajz«, kjer sem bila močno angažirana.
In Fran Milčinski - Ježek živi v vsem svojem talentu in tvojem slikarskem sijaju. Bila sem še v gimnaziji, ko je bilo tekmovanje v Cateških toplicah. Učitelj Kos s Čateža me je nagovoril k sodelova-nju in tarn sem v živo sreča-la Ježka in njegove Cincama-rince. Od takrat sem z njim zasvojena. Naslikala sem go-tovo pet njegovih portretov. Zasvojil me je s svojo človeč-nostjo in toplino, s svojo ne-potvorjeno življenjsko filozo-fijo. Življenje je zadel v bit. To je osebnost, ki ti nekaj da. Eden takšnih je sedaj že upo-kojeni Jože Hudeček.
Pa klovni?
Zabavajo ljudi, imajo v sebi človečnost, saj je celo življe-nje ena sama klovnijada. Sko-zi šalo govorijo eno samo re-snico, vendar so na koncu izpovedi izpiti, utrujeni. Rada jih imam.
Kdaj si spoznala, da si prava slikarka?
Ob poslušanju radia o umetno-sti in slikarjih sem zasledila, da veliki slikarji uničijo mar-sikateri svoj portret. Jaz sem uničila dva in tako spoznala, da sem velika slikarka (smeh). Drugič pa sem sledila reporta-ži o nekem kitajskem slikar-ju, ki je ob vprašanju, zakaj slika samo vrtnice, odgovoril, da dobri ljudje slikajo vrtni­ce. Razen drugega cvetja, ki ga slikam, je vrtnica moj imi-dž. Vrtnica simbolizira lepoto in grenkobo življenja. Pravim, da je ljubezen kot vrtnica. Po-leg elegantnega videza in žlah-tnega vonja ima tudi trnje.
Konji?
Konj predstavlja zame hi-trost, eleganco. V galopu ko-
Kmalu
prenovljeni
Posavje.info
KRŠKO V Zavodu Nevio­dunum potekajo še zadnje priprave na ponovni zagon spletnega portala z ime-nom www.posavje.info. ki je prenehal s poskusnim obratovanjem pred kon-cem lanskega leta. V uredništvu predvidevajo, da bo portal v novi podo-bi začel delovati v prvi po-lovici maja, ko naj bi tudi dejansko postal najpo-membnejše križišče infor-macij v pokrajini Posavje.
M.M.
WTnammitlinaummm **-i-r
Miloševa razstavlja v parku
KRŠKO - Danes, 19. aprila, ob 19. uri bo v Dvorani v parku Krško otvoritev pre-gledne razstave del Cvet-ke Miloš. Umetnico in raz-stavo bo predstavila Alenka Černelič Krošelj, program pa bosta izvajala Betka in Dragutin Križanič. Razsta-tva bo odprta do 19. maja.
H IZ NASIH KRAJEV_______________________________________________Posavski obzomik - leto XI, številka 8, četrtek, 19. 4. 2007
Na območju PU Krško lani več kriminala
DOBOVA - V prostorih Policijske postaje Dobova so direktor Policijske uprave Krško Andrej Zbašnik, Robert Perc iz urada direktorja, vodja sektorja kriminalistične policije Sašo Jejčič in vodja oddelka za splošne policijske na-loge Marjan Petan 12. aprila predstavili delo policistov na območju Posavja in statistične podatke v letu 2006. Največji porast kriminalnih dejanj so obravnavali in zabeležili na področju gospodarske kriminalitete.
Kolumna
Moje mesto.
»Brežice. Vijejo se reke, tu stoji
moj dom, hrib ujet v meglo,
cerkvica in zvon./ Pozabljeni
vonj mladosti, v mislih zadiši,
razpeti so mostovi, grad iz
davnih dni. /Stolp s smrekami
Piše:
Natja Jenko Sunčič
obdan, cesta se vije, navkreber
mimo sanj./ To mesto cam sebe, v bajko iz davnih dni,
vsakih nekaj let, v meni ljubezen obudi.«
Damir Šarribarek Kukovič
O, moje mesto, ko bi bilo še najlepše obstati ob prijateljevi poeziji ter telesno in umsko po polževo lesti naprej. Karmeje v resnici tudi skoraj v celoti zadelo. Kar me nažira.
Kot moje nič kriyo mesto, karnor se mukoma odpravim, kadarje sila v čisto zadnjifazi neizbežnega. Vsi športni copati, ortopedski čevlji za shojene noge pa so en sam hec po moji osrednji ulici. Se domislim, dabisi morala za znosno hojo nabaviti ene takšne gojzarje za v hribe. Na misel mi padajo že nekaj časa samoohranitvena prepričevanja predsednika Društva za oživitev mestnega jedra in občanke Erne Rožman, ki v imenu Brežičanov z vso dušo toži nod našim mestom. Stojim ji ob boku, saj piše o umirajočih obrtnikih našega mesta, o sicer maloitevilnih prebivalcih centra Brežic, ki poprašeni že leto in dan ne upajo na ulico... Piše o dejstvu, daje rešitev brežiškega mestnega jedra spet še kako parcialna. Bogataški robniki in včasih neznosno zoprne kocke po ulici ne bodo skrili sramote mesta na desni ob vstopu vanj iz smeri Rokove cerkve do stare pošte. Vsi novi kabli ne bodo potegnili stran rdečih plastičnih kadavrov izpred gimnazije. Ugotavlja, da sofasade v samemjedru grozljive, tudi tiste nove, in (se) sprašuje, kdo bo dal denar, da se vse to vzporedno obnovi. In si šteje v cast, da zmore, zna in si upa zapisati to, kar v ječanju in upogibanju skoraj neslišno šepeta sleherna krošnja dreves v njej tako ljubem mestu.
In pristavljam lonček na potuhnjeno vrelišče, daje smreke ob mestnem simbolu požlempal Aquarius, da sem bila s svojimi someščani postavljena pred neizogibnim (?!), da letos zadnjič rožnato odcveteli drnuslji oziroma krošnje divjih češenj od občine proti gradu ne bodo nikoli večječale, kaj šele razveseljevale poglede nanje. Naj pregrizem, da kot članica društva v njem ne najdem več mesta, ker sem od seanse do seanse, z bolj pametno ali ugankarsko povabljenimi strokovnjaki, zmeraj manj razumela, do zadnjega sploh nič več - kdo, kaj in zakaj se utemeljuje takšna in spet in spet neka druga varianta. In mesto oziroma ulicaje, kakršnaje. Pravzaprav nastaja, kakor nastaja. In je brez vsakršnih pripomb ali predlogov -križana gpral - treba biti potrpežljiv. Potrpežljiv - na predlog. Češ, da bo. Pa ja, bo. Da o čem drugem sploh ne črhnem niti ene same. Ali pač, tisto najmočnejše najmilejše povedano - kupčkanje. Se pa občasno prebijem skozi prehod ob menjalnid Ažur do terase Mestnega atrija, kjer si nazdravim z dobro kavo, kjer mi zelenje Vrbine, dokler ga znanstveni posegi čisto ne sfižijo, hladi vse mestne in primestne pogruntavščine. Na primer, med vsem ostalim, prehod za pešce, petdeset metrov stran od semaforja pri (nekdanji!) blagovnici, kjer si z enim otročetom ob boku, z drugim v naročju in nahrbtnikom na plečih popolnoma odvečni trikratni nebodigatreba na zmedeni zebri.
To je moje malo mesto neprestano pred nekom, pred nečim in zaradi nečesaječi. Za sanjanje sanj pa so čisto na vrhu še vedno Damirjeve Brežice. Da se vanje po-topimo. In še in še, da ne pozabimo. Zlomka, pa saj še zmerom nisem odsanjala sanj o nekem svojem drugem mestecu ob obali morja.
prehodih, predvsem na Obrež-ju, pa med drugim zasegli sku­pno preko 91,5 kg heroina, kar
odkrili po ponarejenih šasijah. Sicer pa je na mejnih preho­dih, ki jih z nadzorom pokri-vajo policisti PU Krško, vstopi-
10  ali izstopilo iz države okoli 12 milijonov potnikov. Dobrih 6.600 oseb so na meji, pred­vsem zaradi posedovanja po­narejenih ali prenarejenih li-stin zavrnili, med njimi največ državljanov Bolgarije, Hrvaške ter Srbije in Črne Gore. 286 tujih državljanov so zaloti-
11  pri ilegalnem prehodu in jih od tega 241 vrnili tujim var-nostnim organom, policisti pa so bili uspešni pri odkrivanju oseb, ki so pri nedovoljenem vstopu nudile tujcem pomoč. V zvezi s tern so obravnavali kar 74 oseb.
Pri nadzoru cestnega prome-ta so policisti na posavskih ce-stah ugotovili kar okoli 24.000 kršitev zakona, med katerimi izstopajo kršitve prekoračitve hitrosti, vožnja pod vplivom alkohola in neuporaba varno-stnih pasov v vozilih. Obrav­navali so skupno 774 prome-tnih nesreč, od tega sedem s smrtnim izidom, 235 nesreč s telesnimi poškodbami ude-
ležencev, od tega je bilo 40 oseb huje telesno poškodo-vanih, preostalih 271 pa laž-je. V 532 primerih obravnava-nih nesreč so se te končale z materialno škodo na vozilih. Med za javnost zanimivimi po-datki pa je žal tudi podatek, da je v letu 2006 storilo sa-momor kar 21 občank in ob-čanov z območja Posavja (po­datek za Slovenijo v letu 2006 - skupno 484 oseb), poleg teh pa si je poskušalo vzeti življe-nje še 18 Posavcev (Slovenija -315 oseb).
Bojana Mavsar
Razen kaznivih dejanj zoper življenje in telo, ki so že ne­kaj let v upadu, so porast za-beležili na vseh ostalih po-dročjih kriminalitete. Ob tern izstopa porast kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, v letu 2005 so denimo obravna­vali pet primerov, v minulem letu kar 28, ob tern pa tudi dve posilstvi. Obravnavali so tudi 36 primerov družinskega nasilja in izrekli osem ukre-pov prepovedi približevanja. Kar okoli 54-odstotno poveča-nje pa so zabeležili na podro-čju gospodarske kriminalitete, s katerimi je bilo v minulem letu povzročenih skupno oko­li 261 milijonov tolarjev ško-de. Skoraj polovica te vsote je bila povezana in povzročena s kaznivimi dejanji zatajitve fi-nančnih obveznostih, osta-li delež pa pretežno s kaznivi­mi dejanji goljufij in z zlorabo položaja in pravic.
Na področju kaznivih dejanj, ki so povezana z zlorabo drog, so podali preko 50 kazenskih ovadb za 88 oseb ali za do-brih 136 % ovadb več kot v letu 2005, pretežno na mejnih
Srečanje starejših na Studencu
STUDENEC - Kot vsako leto so aktivisti RK Studenec tudi le­tos pripravili nepozabno sreča-nje starejših občanov. Povabili so 130 starejših občanov iz KS Studenec in KS Primož, ki so že dopolnili 70 let. V dokaz, da so se starejši občani imeli lansko leto resnično lepo, so se letos zopet udeležili tega tradicio-nalnega srečanja, kot so oblju-bili. Srečanja se je udeležilo 80 povabljenih. Na povabilo se je odzval tudi župan Kristijan Jane, predsednik KS Studenec Mihael Metelko in predsednica OZRK Sevnica Ivica Lindič. Po kratkem glasbenem uvodu na citre, na katere sta zaigra-li Eva in Nina, sta sledila na-govor in pozdrav župana ter predsednika KS. Družabni pro­gram so popestrili učenci 0Š Studenec, Mešani pevski zbor Studenec, Dramska skupina KD Studenec, učenci OŠ Studenec so na koncu svojega programa prijetno presenetili vse mate-re z rdečim nageljnom, brat in sestra Sandi in Jožica pa sta iz harmonike privabüa čudovite melodije. Povabljene je prije­tno presenetil tudi župnik An­ton Bobič in pozdravil vse pri-sotne. Kot vsako leto so tudi letos obdarili dva povabljena, in sicer sta darilo prejela AAa-rija Lakner kot mati devetih otrok in Ivan Vintar kot akti-vist z najdaljšim delovanjem v odboru RK.
Andreja Metelko
je rekordna količina zasežene-ga heroina do sedaj. Medtem ko so na meji zasegli tudi 38 osebnih vozil, ki so bila ukra-dena v državah EL), kar je sko­raj enkrat manj kot leto pred tern, so zasegli večje števi-lo ukradenih delovnih strojev, ki so jih pri mejnih kontrolah
Pomladna prebujanja
BRESTANICA, GORA - Od petka do nedelje je v Brestanici potekala prireditev, ki so jo poimenovali Pomladni Rajhenburg z ročnim delom in narodno pesmijo ter vanjo vpletli ustvarjalne delavnice, obenem pripravili zanimivo razstavo ter jo obogatili s kulturnim programom. Pomlad so prebudili tudi v krajevni skupnosti Gora. Prireditev z naslovom Pomlad na vasi so pripravili v soboto, namenjena pa je bila vsem, ki sodelujejo pri najrazličnejših projektih v kraju.
vrenc, Športno društvo Gora in Prostovoljno gasilsko dru-štvo Gora. Po besedah pred­sednika KS Gora Lojzeta Ke-rina, ki je nagovoril krajane in ostale zbrane, so priredi­tev namenili vsem, ki kakor-koli pripomorejo, da v kraju lažje realizirajo zastavlje-ne projekte, pa naj bodo to dela pri cerkvici, na igrišču ali kjerkoli po vaseh krajevne skupnosti. V nogometu so se prijateljsko pomerili športni navdušenci iz občinske upra­ve in krškega občinskega sve-ta z domačimi nogometaši. V nadaljevanju popoldneva so si zbrani v domu na Gori lah-ko ogledali kulturni program, ljudske pesmi je prepeva-la fantovska skupina Lovren-cij z Rake ter se nasmejali ob veseloigri Krčmarica v krivem rogu. Kot se za druženje spo-dobi, je sledilo srečanje kra­janov ob prigrizku, žlahtni kapljici in veselih zvokih an-sambla Trio Planike.
M. KalčičM.
Brestaničanka Irena Kožuh je uresničila zamisel, da bi v
ga okolja v prijetno skupinsko druženje krajanov. Kultur-
ZAVOD EMMA - Center za pomoč žrtvam *" ||jj nasitja je začel deiovati v Krškem.                     ^^
Enota Krško je dosegljiva na kriznem telefonu št. 040 306 925, ob ddovnikih med 9.00 in 14.00 uro. Prijave za usposa-bljanje novih prostovoljcev in prostovoljk do 20. aprila!
Izpitni center Krško na novi lokaeiji
KRŠKO - Izpitni center Kr-ško od 2. aprila dalje po-sluje na novi lokaeiji, na Cesti krških žrtev 130b oziroma pri štadionu Ma-tije Gubca.
Utrinek s prireditve Pomladni Rajhenburg
kraju obudili ročna dela, ko je pred tremi leti pripravila sa-mostojno razstavo najrazlič-nejših vezenin, kvačkanin ter podobnih izdelkov. V lanskem letu so krajanom prikazali pregled ročnega dela iz prete-klosti in primerjali izdelke, ki nastajajo v današnjem času. Letos pa so prireditev poime­novali Pomladni Rajhenburg z ročnim delom in narodno pe­smijo, za razstavo pa prispe-vali, „kar so ustvarile pridne roke enega leta" brestaniških članic Društva upokojencev. Te so sprejele tudi nalogo, da vodijo ustvarjalne delavnice. Na njih so obiskovalce učile spretnosti vezenja, pletenja ali kvačkanja. Kožuhova je ob otvoritvi razstave z zadovolj-stvom ugotovila, da se je roč-no delo preselilo iz družinske-
ni program pa je potekal pod mentorstvom Margarete Mar-jetič in so ga izvajali člani li-terarno dramske skupine DKD Svoboda Brestanica ter zbra-ne v brestaniškem Domu svo-bode popeljali nekaj deset let v preteklost, kjer so s pe­smijo in raznimi družabnimi igrami ob dolgih zimskih ve-čerih ustvarjali najrazličnejša ročna dela. Domačinka Jele-na Vukolič, zaposlena v kr-ški Glasbeni šoli, je h glasbe-nemu sodelovanju povabila sodelavko kitaristko Branko Žičkar, na flavto je zaigrala Tjaša Železnik, harmonikar Žan Bregar pa se je nastopa udeležil že tretjič.
Prireditev Pomlad na vasi pa so družno pripravili Krajevna skupnost Gora, KUD Sveti Lo-
ENERGYCgEEfl
OJI 4/0570Äk 031 47O&/oJ^Bo4132299Oj^ 0/488 16 00
www.radioenergy.si
E MESTNI ATRIJ
Cesta prvih borcev 17, Brežke
Kavarna in galerija Atrij
Oaza miru in zelenja v središču mesta
Posavski obzornik - leto XI, števiika 8, četrtek, 19, 4. 2007_________________________________________________IZ NASIH KRAJEV Q
Srecanje in zbor SLS v Sevnici
SEVNICA - Minulo soboto je v Kulturnem domu Sev-nica potekalo delovno srečanje predstavnikov ob-dnskih odborov, funkcionarjev in vodstva Slovenske ljudske stranke na ravni 6. volilne enote, ki šteje 23 občin iz Zasavja, Posavja, Dolenjske in Bele Krajine. Srecanje, ki ga je gostil sevniški župan in poslanec v DZ Kristijan Jane, je bilo namenjeno oceni politične situacije v volilni enoti in oblikovanju smernic dela stranke na državnozborskih voltvah 2008.
V upanju na dvomestno številko sedežev v državnem zboru bodo pričeli z aktivnimi pripravami na volitve, tako da bodo do
jesenskega tabora v Postojni že določeni kandidati za posame-zne volilne okraje. Predsednik SLS Janez Podobnik je izposta-vil strukturo 6. volilne enote, ki je nekoliko nenavadna, saj va-njo spada tudi Občina Laško, ki se čuti bolj povezano s Savinj-skimi občinami, vendar zaen-krat se le-ta ne bo spreminjala. Občinski odbor Slovenske ljud­ske stranke je takoj po sreča-nju predstavnikov SLS 6. volilne | enote sklical občni zbor, ki je bil
Prijeten dan v „Emavsu"
STANKOVO - Pri obnovljeni cerkvici sv. Petra na Stankovem, vasici in vinski gorici na obronkih Gorjan-ceV v brežiški občini, je na velikonočni ponedeljek tretje leto zapored potekal blagoslov konj, ki so mu prvič dodali še dan odprtih hramov in zidanic v tej in okoliških vinskih goricah. Da gre za res privlačno prireditev, je dokazala množica obiskovalcev, ki je uživala v pogledu na konje, gostoljubnosti domaä-nov in tudi toplem pomladanskem soncu.
vasi, ljudske pevke iz Žejne-ga, pevski zbor iz Čateža ob Savi, oktet Kranjci in harmo-
„Pot v Emavs", kot ponavadi pravimo prireditvam na veli-ki ponedeljek, so z roko v roki
Številni obiskovalci so uživali tako v prosramu prireditve kot v pomladanskem soncu.
ški vrh, Malenški vrh, Pekel in Vitovec, in so se na praznič-ni dan še dolgo zadržali v teh krajih.                                 P.P.
da niso mogli upreti povabi-lu vinogradnikov, ki so odprli vrata hramov in zidanic v vin­skih goricah Stankovo, Piro-
Karavana stevilnih konjskih vpreg na Stankovem
Blagoslov konj tudi na Slinovcah
SLINOVCE - Društvo Gorjanska konjenica iz Kostanjevice na Krki bo v nedeljo, 22. aprila, s pričetkom ob 9.30, organiziralo šesti blagoslov konj pri cerkvi Matere dobrega sveta na Slinov­cah. Po številu zbranih konj, lani jih je bilo okoli 100, gre za eno največjih prireditev blagoslova konj v Sloveniji, saj nanj pridejo konjeniki iz kostanjeviškega in šentjernejskega po-dročja, obronkov Gorjancev, Senovega, krškega polja in oko-lice. Prireditev se prične s povorko skozi mesto Kostanjevica, nadaljuje z mašo in blagoslovom konj na Slinovcah, kjer je poskrbljeno tudi za pijačo in jedačo na prostoru ob cerkvi.
nikarji iz Krške vasi), kmečke ženske so poskrbele za prigri-zek za obiskovalce, društvo Škrija pa za stojnice z doma-čimi pridelki in izdelki. Pacek je ob tem predstavil še svojo novo knjigo Beli golob, v ka-teri piše o čateški župniji.
Številni obiskovalci priredi-tve, med njimi tudi brežiški župan Ivan Molan, se seve-
pripravili Društvo vinogradni-kov Cerklje ob Krki, Turistič-no društvo Mrzlava vas, aktiv kmečkih žena in seveda šte-vilni rejci konj. Slednji so k blagoslovu, ki ga je po sve-ti maši opravil čateški žu-pnik Jože Pacek, pripelja-li kar okoli 70 konj. Zegnanje je pospremil tudi pester kul-turni program (gasilska god-ba Loče, Kotedniki iz Bušeče
Janez Podobnik
tudi volilni. Na novo je bilo iz-
voljenih 14 članov občinskega odbora, trije blagajniški nadzorniki, podpredsednik in predse­dnik. Vodstvo občinskega odbora ostaja isto - predsednik Sreč-
Kdo povzroča težave?
GORNJI LENART - Krajan Gornjega Lenarta Milan Bokalič že nekaj let negoduje nad neurejenim odvodnjavanjem, ki njegovo polje spreminja v ribnik. Opozarja, da ima te-žave vsako pomlad in ob vseh večjih nalivih, voda pa da mu uničuje travnik in pridelek na njivi.
Zahteve KS Cerklje ob Krki v zvezi z razširitvijo letališča
Udeleženci občnega zbora v Sevnici
CERKUE OB KRKI - Svet KS Cerklje ob Krki je na izredni seji 11. aprila sprejel vrsto sklepov v zvezi s predvideno razširitvijo tamkajšnjega leta-lišča. Ker bo to znatno poslab-šalo življenje prebivalcev vasi v neposredni bližini, od mini-strstva za obrambo zahtevajo vse možne ukrepe, da bo po-seg na razširjene površine čim manj moteč, v zameno pa tudi izvedbo nekaterih investicij. Za najbližje sosede letališča v Zasapu krajevna skupnost zahteva protihrupne bariere, za vasi na levem bregu Krke pa kanalizacijo in priključi-tev na novo čistilno napravo za potrebe letališča. Kot na-domestilo za sobivanje z leta-liščem krajevna skupnost zah­teva tudi večnamenski dorn, obnovo obstoječega gasilske-ga oz. kulturnega doma ali drugega objekta za razne pri­reditve, ureditev parka pred gasilskim domom, obnovo zdravstvenega doma, ureditev parkirišč in avtobusnih posta-jališč, odkup parcele pri šoli za potrebe prometnih mani-pulacij in športno rekreativnih
dejavnosti, obnovo oz. izgra-dnjo novega mostu v Cerkljah ter izgradnjo pločnika iz Zasa-pa, Hrastja in Črešnjic do Cer-kelj ob Krki.
Krajevna skupnost zahteva tudi ureditev središč, prepla-stitev cest, izgradnjo pločni-kov in dopolnitev manjkajoče javne razsvetljave skozi vasi na levem bregu Krke. Med šte-vilnimi zahtevami so denimo tudi obnova mostu in rekon-strukcija nevarnega križišča z glavno cesto na Borštu, ure­ditev rekreacijskega centra ob jezeru poleg zbirno reci-klažnega centra, dokončna iz-gradnja vodovoda v Gazicah in ureditev kanalizacije z manj-šo čistilno napravo. Kot nado-mestilo za manj kvalitetno ži-vljenje oziroma degradacijo področja, kar se kaže v manj-ši vrednosti nepremičnin, naj se določi letna renta, še zah­tevajo v KS Cerklje ob Krki, ki ji predseduje Darko Udovič, v projektni skupini občine Breži-ce za širitev letališča Cerklje ob Krki pa zastopa Silvo Lopa-tič.                                       P.P.
ko Ocvirk in podpredsednik Roman Žveglič namreč nadalju-jeta svoj mandat. Po podanih poročilih in razgrnjenih planih za prihodnost sta nekoliko širše spregovorila župan in poslanec Kristijan Jane kot najvidnejši in najvplivnejši član občinskega odbora ter predsednik Slovenske ljudske stranke Janez Podob­nik. Občni zbor se je zaključil s pestrim kulturno - zabavnim programom, v katerem so sodelovali Godba Blanški vinogradni-ki, Moški pevski zbor Lira, Ljudski pevci Boštanj, Ljudske pevke Solzice, Kulturno društvo Franc Požun Zabukovje ter Ansambel Utrinek. Za vrhunec družabnega dela srečanja pa je poskrbela dinamična Rebeka Dremelj.
Tanja Grabrijan
KS Šentlenart kot Občino Bre-žice, komunalni nadzornik je bil na ogledu, vendar se ni nič uredilo. Zdaj se je ponovno obrnil na Občino in čaka odgo-vor. Mi pa smo poklicali KS Ar-
Njegova hiša stoji na meji med krajevnima skupnostima Šen-tlenart in Artiče. Težave naj bi se začele ob sanaciji cestnih jarkov na Trebežu. Kot pravi Bokalič, so tarn pred leti ure-
Svetovni dan zdravja v Punktu
POSAVJE - Letošnji svetovni dan zdravja je potekal pod geslom „Vlagajte v zdravje, gradite varno prihodnost". V Agenciji za mlade Punkt v Krškem, Brežicah in v Sevnici ter v Mladinskem centru Krško na ta dan obiskovalcem, večinoma mladim, že tra-
I dicionalno de-lijo prospekte, zloženke in re-vije o zdravem načinu življe-nja, na voljo so jabolka in uste-kleničena voda, pa tudi merje-nje krvnega tla-ka, ki ga izvaja osebje iz zdra-vstvenih domov. Na fotografiji utrinek iz krškega Punkta, kjer je pritisk merila in svetovala o zdravju medicinska sestra iz ZD Krško Vlasta Curhalek. P.P.
Sevnico obiskali študentje
SEVNICA - Vodstvo Upravne enote Sevnica je, izhajajoč iz dej-stva, da so študentje, ki študirajo na Fakulteti za upravo Uni-verze v Ljubljani, lahko nekoč "njihovi uslužbenci", v sodelova-nju z omenjeno fakulteto konec marca organiziralo strokovno ekskurzijo v okviru predmeta "Informacijski sistemi v upravi". K sodelovanju so povabili tudi območno Geodetsko upravo Sev­nica, Davčni urad Brežice in Občino Sevnica. Ko so končali "de-lovni del" ekskurzije, je vodič okoli 70 udeležencev popeljal po pešpoti proti gradu. Občina Sevnica je za vse organizirala spre-jem in pogostitev v konferenčni dvorani, na Zavodu KŠTM Sev­nica pa so poskrbeli za turistično predstavitev gradu.
Bokalic kaže na poplavljeno polje letos sredi marca
tiče in jih seznanili s proble-mom. A kot kaže, ima zgodba dve plati.
Tajnik KS je povedal, da pro­blem, ki je sicer v sosednji krajevni skupnosti in za kate-rega krajan pravi, da so odgo-vorni, poznajo. A v KS pravijo, da je Bokalič zasul cestne jar­ke na javnem dobru in s tem povečal problem odvodnjava-nja, tako da je za nastalo teža-vo sam odgovoren. Bokalič pa pravi, da je jarek res zasipal, a da je na njegovem, ker da so ob širitvi ceste le-to širili le na njegovo stran in s tem na nje­govo zemljo. S.Vahtarič
dili kanale ob cesti, s tem ko so postavili cevi in zasuli jarke, naj bi preusmerili meteorne vode. Prej naj bi bile vode spe-Ijane proti Glogovem brodu, zdaj pa se stekajo ob cesti za Trebež proti Gomjem Lenar-tu, kjer tudi sam stanuje. Zato ima ob vsakem večjem nalivu kakih 30 metrov za stanovanj-sko hišo poplavljeno polje. Pojasnjuje, da ima kljub sana­ciji obcestnih jarkov tako ob cesti za Trebež kot glavni re-gionalki od omenjene ceste do železniškega prehoda še vedno težave. Kot pravi, je na pro­blem opozarjal tako matično
PrUatetJe» s~%. MS MladintKriko
1953-2007 54 let za srečnejše otroštvo
»POMA6AJMO OTROKOM IN DRUŽINAM IZ POSAVJA«
V vašo davčno napoved (str. 6. Zahteva za namenitev dohodnine) vpišite davčno številko ZPM Krško 27310612 in darujte za program POMEŽIK SONCU - Odprimo počitnice vsem otrokom ali druge humanitarne programe ZPM Krško.
Vaša odločitev, da davčno olajšavo namenite za humanitarne
programe, bo v pomoč otrokom in družinam, ki se zaradi
pomanjkanja obračajo na nas.
Upravni odbor ZPM Krško
Hj IZ NASIH KRAJEV________________________________________________Posavski obzornik - ieto XI, števitka 8, četrtek, 19, 4. 2007
Občni zbor posavskih konjerejcev
KRŠKO - Posavsko konjerejsko društvo se je 25. marca zbralo na letnem občnem zboru. Predsednik društva Anton Simonišek je pozdravil predstavnico aktiva kmečkih žena Olgo Vintar, pred-stavnika pobratenega društva Krim-lška vas Jožeta Škulja ter vse navzoče člane. Društvo je analiziralo delo v letu 2006 in pri-
Plazovi ne mirujejo, sanacije počasne
SLOVENIJA, BREŽICE - Vlada RS je na eni zadnjih sej sprejela načrt nujnih interventnih sanacijskih ukrepov ter geološko geomehanskih raziskav za sanacijo zemeljskih plazovih v letu 2006. Načrt zajema 16 plazov na področju države, med njimi tri posavske, vse v občini Brežice. Na občini imajo sicer evi-dentiranih okoli 190 plazov in pojasnjujejo, da so za sanacijo predvideni plazovi, ki ogrožajo varnost stanovanjskih objektov in ljudi, ki živijo v njih, ter infrastrukturnih objektov.
Za sanacijo plazu Lekič v Bušeči vasi Vlada namenja 66.766 evrov, za plaz Istenič v Stari vasi na Bizeljskem 29.210 evrov in za plaz Pe-terčič nad Isteničem 62.594 evrov. Ministrstvo za oko­lje in prostor mora do konca septembra letos vladi poda-ti poročilo o realizaciji načr-ta nujnih interventnih sana­cijskih ukrepov ter geološko geomehanskih raziskav za pripravo nujnih ukrepov na določenih zemeljskih plazo­vih.
Plaz Lekič se je prvič aktivi-ral v letu 2004, leto kasneje še dvakrat. Kot pojasnjuje­jo na oddelku za gospodar-ske dejavnosti občine Breži-ce, je bila v vmesnem času odstranjena zemljina s ce-stišča, kar je še dodatno ak-tiviralo plazišče. Po zadnji aktivaciji zemljine niso več odstranjevali, saj bi s tern še povečali ogroženost sta-novanjskega objekta nad plazom. Za plaz je izdela-na projektna dokumentaci-ja. Na podlagi sklepa Vla-de o sofinanciranju sanacije tega plazu je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) po-oblastila Občino za izvedbo javnega naročila oddaje del za sanacijo dela plazu, ki ga ministrstvo finančno pokri­va. Občina je naročilo že iz-vedla in vso dokumentacijo poslala na ministrstvo s pre-
izsledke geotehničnih razi­skav razvidno, da gre za pre-cej obsežen in za sanacijo zahteven plaz v dolžini 100
dlogom za podpis pogodbe. Občina bo del plazu sanira-la sama in ta sanacija se bo predvidoma začela v roku
Na labilnost celotnega po-dročja kaže tudi bližnji plaz Peterčič nad Isteniči. Plaz je v neposredni bližini sta-novanjskega objekta. Naj-nujnejši odvoz materiala je bil izveden, prav tako tudi odtočni jarek za odvajanje vode od mesta plazu. Kot pravijo na pristojnem občin-skem oddelku, bi bila sana­cija tako velikega plazu, ki je v neposredni bližini sta-novanjskega objekta, brez potrebnih geomehanskih raziskav in projekta sanaci­je plazu neodgovorna. Vlada je sprejela sklep o sofinan­ciranju sanacije in sicer za izvedbo geomehanskih razi­skav in izdelave projekta sa­nacije plazu, kar bo osno­va za izvedbo. Občina je na podlagi pooblastila ministr-stva izvedla javno naročilo za izbor izvajalca, zdaj je vsa dokumentacija na mini-strstvu.
Strokovnjaki s področja ge-omehanike ugotavljajo, da več kot 90 odstotkov vseh plazov povzroča človek s svojimi nestrokovnimi po-segi v prostor. Zato bo Ob-čina Brežice naročila geolo-ško karto stabilnosti tal, ki bo sestavni del prostorske-ga plana in podlaga za izda-jo gradbenih dovoljenj.
Suzana Vahtarič
Z občne$a zbora Posavskesa konjerejskega društva
pravilo program dela za leto 2007. Poročilo predsednika je bilo izčrpno, iz njega razvidno, da se je društvo udeleževato različ-nih prireditev (iegnanja konj, tekmovanja v vpregi konj, z vpre-go sodelovanje na obletnici porok v Kapelah itd.) in družilo s po-bratenim društvom. Poročilo blagajnika je bilo vzorno vodeno in brez ugotovljenih nepravilnosti. Pripravljeni program dela za leto 2007 je vsebinsko bogat, namenjen vsem članom društva -to je tudi cilj društva, da so vsi člani aktivni in da društvo čim bolj delovno pokriva celotna območja občin Krško, Brežice, Sev-nica in Kostanjevica na Krki. Društvo je sprejelo tudi nekaj spre-memb v statutu, Janku Cvelbarju in Vladu Packu, ki sta prejela naziv rejca leta na radgonskem sejmu, pa izreklo pohvaio. Sle-dil je še družabni del občnega zbora ob klepetu in zvokih har-monike.
Mateja Grmovšek
metrov. Vozišče bo sanirano v dolžini plazu v okviru re-konstrukcije cestišča, hkrati s sanacijo plazu. Sanacijska dela bodo obsegala odstra-nitev nanešenega materia-la, izgradnjo pilotne stene in izgradnjo drenažnih re­ber, ki služijo za zaustavitev vode. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija, ki bo osnova za izvedbo javne­ga razpisa za izbor izvajal-ca del. Dela se bodo zače-la predvidoma v letu 2008, v kolikor bodo zagotovljena finančna sredstva z rebalan-som proračuna za leto 2008.
enega meseca. Plaz Istenič v Stari vasi na Bizeljskem se je sprožil v začetku minulega leta. Ne-posredno je bil ogrožen sta-novanjski objekt ter vinska klet s prostori za turistično dejavnost. Občina je v lan-skem letu del sanacije v viši-ni 31.250 evrov že izvedla. Pobočje pod saniranim pla­zom je prav tako aktivno in povzroča poškodbe na dr-žavni cesti. Za sanacijo tega plazišča skupaj s cesto je za-dolžena Direkcija RS za ce-ste (DDC). Tina Bučič z DDC pojasnjuje, da je glede na
Podelili priznanja vinogradnikom
VELIKI TRN - Društvo vinogradnikov Veliki Trn vsako leto orga-nizira društveno ocenjevanje vin in tako je bilo tudi letos. Dru-štvo ima čez 300 članov, ki so na ocenjevanje prinesli kar 219 vzorcev različnih sort vin, med njimi seveda največ vzorcev cvička. Z najboljšo oceno -16,13 točke - je bilo ocenjeno vino iz kleti Alojza Pirca z Ravni, drugi je bil z oceno 16,07 cviček Majde Pirc z Rostoharjeve ulice. Krško, tretji pa cviček Aloj­za Salmiča iz Gorenje vasi z oceno 16,03 točke. Med 48 vzorci modre frankinje letnik 2006 je najboljšo oceno, in sicer 18,03 točke, dosegla frankinja, ki jo je na ocenjevanje prinesel Miha Pirc z Ravni. Najboljše dolenjsko rdeče vino je pridelal Alojz Levičar s Trške gore, najboljše dolenjsko belo pa so stisnili in donegovali pri Tomažinovih na Straži, zmagovalni laški rizling pa je pridelal Janez Pirc z Ravni. Podelitev zlatih diplom, di-plom, priznanj in zahval, ki so jih vinogradnice in vinogradni-ki prislužili s svojimi vini, se je odvijalo na občnem zboru 31. marca na Velikem Trnu. Podrobnosti z ocenjevanja in ostalih zanimivosti, ki se dogajajo v okviru društva vinogradnikov Ve­liki Trn, si lahko ogledate tudi na internetni strani www.dv-ve-likitrn.si.                                                                               M.P.
Presenečenje za okroglo obletnico
ŠENTJANŽ - 6. aprila je praznovala okroglo obletnico Tonica Repovž iz Šentjanža. Ker je bilo to ravno na veliki petek, je rojstni dan praznovala tiho in mirno - mi pa smo to umirje-nost malo zmotili. Mama ni videla kolone avtomobilov, ki se je vila po hribu navzdol in niti slutila ni, da se nekaj metrov pod hišo zbiramo njeni otroci in vnuki s partnerji ter pravnu-ki - kar 31 se nas je zbralo - vsak s svojo vrtnico, veliko rožo ter torto v spomin na vseh več kot 200 tort, ki jih je naša mama spekla v triintridesetih letih; toliko let je namreč mi-nilo, odkar je imela rojstni dan njena prva vnukinja. Še na mnoga leta, naša draga mama iz Gaja!
Majda Podlesnik Repovi
Pohod po Resljevi poti
KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški župan Mojmir Pusto-slemšek, do upokojitve znan gozdarski delavec, sicer pa ve-lik ljubitelj narave, je v soboto, 14. aprila, pripravil pohod po Resljevi poti v Krakovskem gozdu. V značilno in edinstveno okolje Krakovskega gozda, največjega nižinskega gozda hra-sta doba v Sloveniji, so namreč gozdarji speljali osem kilome-trov dolgo Resljevo pešpot, po kateri vsako leto aprila pope-Ijejo obiskovalce in jim predstavijo značilnosti tega gozda. V tern času je še posebno zanimiv prebujen ptičji svet, ki so ga predstavili ornitologi.                                                           P.P.
E Mestni atrij Brežice
Letos v Posavju 454 vojaških obveznikov
POSAVJE - Na krški izposta-vi Uprave za obrambo Novo mesto so danes v Sevnici še z zadnjim od sedmih preda-vanj, ki so potekala v krški, brežiški in sevniški občini, za-ključili letošnje seznanjanje fantov, ki so ali še bodo v le-tošnjem letu dopolnili 18 let, da so postali tudi vojaški ob-vezniki. Na seznanitev o vo-jaški obveznosti, in sicer o možnosti zaposlitve v Sloven-ski vojski kot poklicni vojak, pogodbeni rezervist ali vojak prostovoljec, so letos pova-bili 454 driavljanov iz posa­vskih občin. Kot uslužbenec ministrstva se je seznanitvi pridružil tudi brežiški atlet Primož Kozmus, sicer pa so za vojaške obveznike pripra-vili streljanje z polavtomat-sko, računalniško vodeno pu-ško, z opremo in uporabo le-te pa se je zbranim fan-torn predstavil tudi 14. inže-nirski bataljon Slovenske voj-ske.
B.M.
Krška borčevska organizacija pomlajena
KRŠKO - V torek, 10. aprila, so se na letni konferenci sestali člani Območne-ga združenja borcev in udeležencev NOB Krško oziroma Združenja borcev za vrednote NOB, kakor so se v združenju preimenovali v začetku letošnjega leta. Njihovi organizaciji se je namreč v zadnjih letih pridružilo več članov po drugi svetovni vojni rojenih generacij.
nje sedež v starem mestnem jedru Krškega, kjer domu-jejo tudi ostala združenja in politične stranke, in sicer na Cesti krških žrtev 30, sle-dnje, kakor je povedal Štih, pa je še dodatno poglobilo in povezalo že dosedanje dobro sodelovanje z ostalimi vete-ranskimi in stanovskimi orga-nizacijami. Sicer pa Združe-nje borcev za vrednote NOB Krško tvori šest krajevnih or-ganizacij in dobrih 570 čla-nov.                                ß. M.
po občini Krško in izvedli li-kovni in literarni natečaj na temo narodnoosvobodilne-
Po besedah predsednika Ob-močnega združenja Lojzeta Štiha je borčevsko združe-
^"V 1 posavski §-■" y
ObzorniK
Predsednik in podpredsednik Območnesa združenja za vrednote NOB Krsko Lojze Štih in Franc Rakar_________
Trgovina Ustvarjalnica
Katja Rožman s.p., C.K.Ž. 24, Krško, tel.: 031 869 592
Pravi naslov za spodbudo vaše nadarjenosti in ustvarjalnosti!
Materiali in pripomočki za likovno ustvarjanje in kreativne hobije: akrilne, oljne, akvarelne, pastelne barve, tušt, oglje, platna, stojala, čopiči, material za izdelavo sveč in mil, barve za steklo, keramiko, tekstil, modelirne mase, kalupi, perle dodatki za izdelavo nakita.
Posebne ugodnosti za društva, sole in vrtce.
nje z delovanjem usmerjeno predvsem v organizacijo ali soorganizacijo proslav, sre-čanj in prireditev, ki ohranja-jo zgodovinski pomen tako osvobodilnega boja med dru-go svetovno vojno kot tudi pomen osamosvojitvene voj-ne za Slovenijo. Ob teh ak-tivnostih so se v združenju v minulem letu tudi uspešno povezali z osnovnimi šolami
ga boja in si zadali nalogo, s katero bodo nadaljevali tudi v letošnjem letu, da na pod­lagi pisnih virov, arhivov in pričevanj starejših občanov zberejo čim več podatkov o ustanovitvi in delovanju pr-vih krških borcih, ki veljajo za začetnike boja proti oku-patorju oziroma za prve žrtve okupatorja na Slovenskem. Od lanskega leta ima Združe-
Posavski obzornik - leto XI, števUka 8, četrtek, 19. 4. 2007__________________________________________________IZ NASIH KRAJEV W
Utrinki z obiska dedkov in babic
CERKLJE OB KRKI - Kolektiv tamkajšnjega vrtca je medse povabil dedke in babice svojih varovancev, ki so skupaj preživeli nepozabne trenutke. Najmlajša skupina iz jasli, ki so razpoznavni kot Polžki, so po krajsem plesnem programu z zapetimi pesmicami dedke in babice povabili, da so z njimi izdelovali punčke, kakršne so danes že stari starši izdelovali v svoji mladosti. Po končanem ustvarjalnem delu so jih vnučki z vzgojite-Ijicami nagradili s kavo in pecivom, s šolskega dvorišca pa so se nato popeljali še s konjsko vprego, vožnja z njo pa jim je pričarala pretekli čas, vsi skupaj pa so ugotovili, da so preživeli čudovite skupne trenutke.
Kolumna
Iz Ljubljane skozi krškeoči
Biloje maja pred osmimi leti. 12. maj je svetovni dan medidnskih sester, zato sem se odlocüa, da noč preživim med njimi na oddelku za intenzivno nego nedonošenčkov v ljubljanski porodnišnici. Preoblekla sem se v modro uniforrno in si pela, če so rnedidnske sestre spodaj res
Tudi skupina Sončkov se bo spominjala obiska svojih sta-rih staršev, zato so jim vnuč-ki s krajšim kulturnim progra-mom najprej pokazali, kaj so se v vrtcu naučili. Druženje so nadaljevali s skupnim »ruže-njem« koruze po starem na-
in slaščicami, dediji in babice pa za poživHo ob kavi. Tudi na-nje je čakala čudovita vožnja s konjsko vprego.
Večja skupina Murenčkov pa si je privoščila poseben dan v dnevu z vnuki. Tudi njih so
Pise: Alenka Mirt Iskra
brez... la la la la, čistojoj... Pa niso, verjemite!
Na oddelku, kjer so v inkubatorjih najmanjši malčki, a gotovo otroci posebnega boga, je bilo tako zek> mirno. Vse se je odvijah tako zelo tiho, da se mi je zdelo, kot da zunanji svet ne obstaja. Sestre so vsakih nekaj ur malčke nahranile, pogledale, če so v redu, jim dale zdravila in jih pocrkljale. Opazovala sem jih in jih spraševala o tern, če zgodbe teh majhnih borcev nosijo s seboj domov. Trapasto vprašanje. Sevedajih nosijo. Vse življenje se spominjajo najtežjih primerov, pa tvdi tistih najlepših. Ki jih je veliko. Tako kot jaz nosim s seboj zgodbe mojih sogovornikov, bolnikov, ki šo mi izpovedali svoje stiske, hrepenenja in občutke nemoči. In prav te zgodbe so zgodbe o največji življenjski moči, o optimizmu, o volji. Ki je velikokrat tako močna, da jene dojameš. In so Ijvudje, ki so postali moji dobri znand in se vselej razveselim njihovega klica ali povabila na kavo.
Večer se je prevesil v noč in skozi prostor je zavel vonj po pomladi. Ena izmed tistih noči, koje vse prav. Ko so stvari točno takšne, kot morajo biti. Ko še zvezde svetijo ravno prav svetlo in je zrak tako rahel in topel, dabiga lahko uokviril. Okoli dveh zjutraj so mi sestre dejale, če bi želela nahraniti enega izmed malčkov. Kar srce mi je poskočilo. Jaz? Sama? Tako majhnega? Seveda. Z veseljem. Sedla sem. in v naročje so mi položili manj kot 1000 gramov težkegafantka Maja. Vzela sem stekleničko in ga začela hraniti. Skozi telo sem zacutüa silno toplo energijo, da so me oblile solze. Še nikoli nisem driala v rokah tako drobnega bitja, kije pozeljiyo pilo mleko. Nisem mogla govoriti in snemalec me je faažil, če se mi je prebvdil materinski nagon. Še bolj mejeobjel občutek, ki ga do takrat nisem poznala. Tako celovito sem se počutila, tako prizemljeno. Mali Maj je pojedel svoj obrok hrane, meni pa ni bilo do tega, dabiga dala nazaj. Kar crkljala sem ga.
Ko smo odhajali, sem bila vsa raznežena. In v mojem prispevku se je poznalo, dameje dogodek ganü. Da me je skrb medidnskih sester, ki so ponavadi v ozadju in nastopajo v stranskih vkigah, povsem razorožila.
Moj prispevek je naletel na različne odmeve. Nekateri so menili, daje povsem neumestno, da sem obleka uniforrno medidnskih sester in da tarn kot novinarka nimam kaj početi. Drugi spet so menili, da sem veliko narediUx za promodjo tega poklica. Sama pa sem čutila, da sem s tern veliko naredila predvsem zase.
Tri mesece po tern dogodku sem namreč zanosila in svojo aeklico rpdila meseca maja. Devetega maja, na dan zmage. Če bi bila deček, bijo imenovala Maj. Tako zelo meje ganü ta malifantek.
Hvalezna sem, da imam poklic, ki me bogati. Velikokrat me stvari, kijih izvem, tudi povsem potrejo. Zgodbe o strokovnih napakah zdravnikov, o trpljenju bolnikov, neskončnih čakalnih dobah, pokvarjenih aparaturah, o pomanjkanju denarja za biološka zdravila, o pomanjkanju denarja za vse v zdravstvu... In potem majhne človeške zgodbe pretehtajo. Bila sem priča porodu, transplantadji srca, otvoritvi novih prostorov na Onkologiji, posnela sem zgodbo bolnice, ki so jih biološka zdravüa vrnila zdravje... In ob tern spet postane vse lepo in prav. In znova začutim majski večer v sebi. Koje bilo vse tako, kot mora biti. In očitno sem uokvirila delčke tistega majskega večera. Saj ga večkrat vzamem k sebi, ga obrišem in poravnam.
Tako kot pogladim spomin na bolnika, ki mije teden dni pred smrtjo povedal svojo življenjsko zgodbo, nam ob slovesu pomahal izpred svoje hise in zdklical: »Hvala vam, kerste prišli, pazite nasel« In smo se odpeljali nazaj proti Ljubljani. S tako moenim obeutkom radosti v srcu, do smo celo pot prepevali slovenske zimzelene popevke. Ko so mi čez sedem dni sporočili, daje umri na vrtu pred svojo hišo, me je povsem spodneslo.
Mnogo zgodb je, ki se jih sploh ne spomnim, ušle so iz mojega spominu v trenutku, ko so bile objavljene. In nekaj je takšnih, ki se jih bom spominjala za vedno...
Srečno, torej, Maj, zdaj si gotov ze velikfant! In hvala...
Gospod Lajkovič iz Črešnjic s konjsko vprego in delom svojih potnikov               ______
nje bogatila šivilja Metka Špi-ler iz Zupeče vasi. Potem, ko so Murenčki v veliko veselje vseh pokazali svoje pevske in plesne spretnosti, ki so se jih naučili v vrtcu, je šivilja Met­ka začela šivati velikonočne košarice iz blaga, skupaj so jih nato okrasili z gumbi, pri če-mer so se v spretnosti šivanja dobro izkazale babice, zaosta-jali pa niso niti dedki, med de-
lom pa jim je predstavila svoj šiviljski poklic. Po končanem delu so izdelke analizirali in jih tudi razstavili. Po sladkem okrepčilu pa je tudi nanje ča-kala čarobna vožnja s konjsko vprego.
Vse dogajanje sta spremljali ravnateljica Andreja Urbanč s fotoaparatom in s snemal-nim Urška Jekler.
NJ.S
Iz ustvarjalne delavnice
činu z »rožačkami« in jo upo-rabili pri oblikovanju rožic iz jogurtovih lončkov in koruze. Po delu so se spočili ob soku
obiskale babice in dedki, kar petindvajset jih je prišlo, med njimi celo ena prababi-ca, vsem skupaj pa je sreča-
Svet KS Leskovec o obvoznici
LESKOVEC - Člani Sveta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem so se sestali, da bi obravnavali državni lokacijski načrt za cestno povezavo Krško - Brežice in poročilo o delovanju lokalnega partnerstva.
Po dokaj umirjeni razpravi, ki jo je vodil predsednik Bojan Petan, so člani Sveta enogla-sno podprli zahteve krajanov Žadovinka, ki so že dan prej na zboru krajanov predlaga-li tako imenovano tretjo va-rianto obvoznice Žadovinek, ki bi potekala od novega mo-stu preko Save do križišča pri AAerkurju, kjer bi po razširjeni obstoječi trasi zavila do konca zgradbe podjetja Numip, nato pa rahlo desno in se v bla-gem vzponu po nasipu dvignila na nivo gornje nivojske trase tako, da bi bil z nivojskim kri-
žanjem možen normalen izvoz iz naselja Žadovinek po obsto-ječi cesti na sedanjo magi-stralko. Zagovorniki nove va-riante trdijo, da le-ta pomeni najmanjši poseg v prostor, je za približno eno tretjino kraj-ša kot občinski predlog, gre za manjši poseg v kmetijske po-vršine in med drugim omogoča najbolj normalen izvoz iz na­selja Zadovinek.
Potem ko so se seznanili z do-sedanjim delovanjem lokal­nega partnerstva, so v zve-zi z umeščanjem odlagališča
nizko in srednje radioaktiv-nih odapdkov med drugim po-udarili, da je namen lokalnega pratnerstva predvsem v čirn boljšem informiranju prebi-valcev, ki bodo le tako lahko kvalitetno spreje-mali odločitve v zve-zi z jedrskimi objek-ti v svojem okolju. Slišati je bilo zah­teve po organizira-nju zborov krajanov, na katerih naj bi se dogovorili o pogo-
odločitev pa naj bi sprejel ob-činski svet na podlagi večinske volje občnov, ki bi jo preverili na referendumu.
S.M.
jih sprejemljivosti
Krajani Žadovinka na seji
umeščanja, končno
PRODAJNAAKCIJA tflsitiXZ na vso ponudbo
a TJyyHD od 12.04. do 30.04.
IÄGEA9
d.o.o.
Brezina 19a, Brežice www.lagea.com
EEalSiiRrogrann i^SS ^ofrSisobe f. TBt
sedežne garniture http://pohistvo.enakupi.com
Zaren <"""
montaža • prodaja •: -" -is           *'
GjiiJiiM vialj Cwfmci ■ promoci|ske cese. vrdtd G00 edinstvüia v svcjem rarfedu.' ctebe'mo            ;
i "oliriip 42mm vsi modeli /a ceno liniiskeaa, i
Crawford
H GOSPODARSTVO____________________________________________________Posavski obzornik - leto XI, stevilka 8, četrtek, 19. 4. 2007
Zahteve po individualni renti vse glasnejše
KRŠKO - Pred tednom dni, 12. aprila, se je vseh pet tematskih odborov lokalnega partnerstva Krško sestalo na skupni delavnici, na kateri naj bi se v skladu z dnevnim redom seznanili in razpravljali o opredelitvah Ob-cine Krško do odgovorov vlade in ministrstev na smernice, ki jih je za načrtovanje ureditve odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) sprejel krški občinski svet. Toda namesto o dokumentu, ki ga je uvodoma predstavil župan Franc Bogovič, je razprava tekla predvsem o čedalje glasnejših zahtevah prebival-cev Spodnjega Starega Grada in Spodnje Libne po individulani renti zaradi bivanja v 1500-metrskem varoval-nem pasu jedrske elektrarne in predvidenega odlagališča.
Končno v izgradnji primeren most
MOSTEC - Na regionalni cesti Brežice - Dobova - Rigonce poteka gradnja nadomestnega mostu čez potok Gabernico. Stari most je bil s prometno varnostnega vidika neustre-zen, v preteklosti je tudi zahteval kar nekaj smrtnih žrtev. Na trasi bodo zgrajeni pločniki in javna razsvetljava, župan Ivan Molan pa se boji, da izvajalci zamujajo z deli.
Zaradi premajhne širine mo­stu je bil doslej vzpostavljen enosmerni promet, neustre-zna je bila tudi preglednost,
rušenje starega mostu in od-voz materiala. Trenutno po­teka izgradnja temeljev no-vega objekta.
in štiripasovnice od Drnovega do Krškega), kanalizacijske-ga omrežja za številne vasi v KS Dolenja vas, Krško in Krško polje, gradnje bazena in te-
NSRAO, ampak tudi o drugem bloku nuklearke in o izrablje-nem jedrskem gorivu, za kar pa je vse prej našteto preniz-ka cena. „Pripada nam naj-manj enoletna proizvodnja električne energije v NEK," je prepričan Žigante. Bogo-vič dvomi, da se je že danes mogoče pogovarjati o drugem bloku in izrabljenem gorivu, kjer bo debata po njegovem mnenju bistveno ostrejša.
Razprave o predloženem do­kumentu z nekaj izjemami tako rekoč ni bilo, zato se je delavnica končala brez skle-pa, opredelitve občine pa bo predvidoma že danes obrav-naval krški občinski svet. Že v tern mesecu je predviden pod pis obvezujočega dogovo-ra med Občino Krško in vlado RS, ki bo skupaj s soglasjem občinskega sveta na izbrano varianto osnova za nadalje-vanje postopka izdelava DLN za odlagališče NSRAO. Druga prostorska konferenca naj bi po optimističnih napovedih potekala še pred poletjem.
Peter Pavlovič
Andreas Repše je v imenu prebivalcev Spodnjega Stare­ga Grada povedal, da so nji-hove zahteve, ki so jih pred dobrim mesecem naslovili na
bomo branili z vsemi sredstvi in tudi z driavljansko nepo-korščino," je svoj nastop za-ključil Repše in požel aplavz številnih sokrajanov, ki so se udeležili delavnice. S podob-nimi stališči se je nato ogla-silo še nekaj krajanov Spo­dnjega Starega Grada in tudi Spodnje Libne, ki se prav tako čutijo zapostavljene v poga-janjih občine z državo. „To je ena od zadev, okoli kate­rih se bo potrebno še naprej pogovarjati," je odgovoril žu-pan Franc Bogovič in dodal, da bo potrebno za nekatere zahteve poiskati pravno pod-lago, predvsem za individual-no rento, ki je po županovih izkušnjah v Evropi ne pozna-jo nikjer. Nekateri so opozori-li tudi, da je zahteve po renti pričakovati še iz drugih okoli-ških naselij.
Občina Krško želi v okviru ureditve odlagališča v Vrbini z državo doseči tudi dogovor o realizaciji in sofinancira-nju številnih projektov, načr-tovanih v naslednjih letih, od cest (denimo nove medme-stne povezave Krško - Brežice
pešci so bili usojeni na cesti -šče. Glede na to, da so bili dotrajani tudi konstruktiv-ni elementi mostu, so se na Direkciji RS za ceste (DDC) odlodli za gradnjo nadome­stnega mostu.
Jeseni je bila izdelana obvo-zna cesta, s katero so zago-tovili nemoten potek prome-ta. V zimskem času del niso izvajali, tako da je izvajalec del CGP, cestno in gradbe-no podjetje d. d. Novo me-sto s partnerjem MAP Trade d. o. o. pričel z deli v začet-ku marca. Takrat so izvedli
Vrednost omenjene investi-cije, ki bo po oceni DDC za-ključena predvidoma do 15. junija letos, znaša 362.700 evrov, pri čemer Direkcija RS za ceste prispeva 337.100 evrov, občina Brežice pa 25.600 evrov. Župan Molan je pojasnil, da občina sofi-nancira izgradnjo pločnikov in javno razsvetljavo. Meni, da dela potekajo počasi in se boji zamude pri gradnji, če-prav ne ve, zakaj. Zato bodo pozvali investitorja, da pre-veri dinamiko izgradnje.
S.Vahtarič
Župan Franc Bogovič je moral odgovarjati na številne očitke udeležencev delavnice.
Andreas Repše iz Spodnjega Starega Grada med nastopom na delavnici
lovadnice v Krškem, dozidave OŠ Leskovec, obnove Šrajbar-skega turna, izgradnje več-namenskega doma v Dole-nji vasi do razvoja poslovnih con ter ustanovitve fakultete za energetiko in inštituta za energetiko in logistiko v Kr-škem. Peter Žigante meni, da bi se morala občina pogajati ne le o umeščanju odlagališča
odgovorne ustanove, v opre­delitvah občine ignorirane, medtem pa je bil s krajani Vr-bine sklenjen dogovor o izse-litvi, kar po njihovem mnenju kaže na dvojna men la občine in driave. „Ne bomo dali so-glasja k umeščanju odlagali-šča radioaktivnih odpadkov, dokler ne bodo upoštevani naši pogoji, svoje pravice pa
Otvoritev sezone na poletni Termalni rivieri
ČATEŽ OB SAVI - Na poletni Termalni rivieri v Čateiu bo ta vikend ponovno pestro. V soboto in nedeljo, 21. in 22. apri-la, so v Termah Catež pripravili pester animacijski program z vrsto nagradnih iger za otroke in odrasle. Obiskovalci se bodo na največjem zunanjem termalnem bazenskem kom-pleksu v Sloveniji in širši okolici znova lahko sproščali na več kot 10.000 m2 termalnih vodnih površin s številnimi adrena-linskimi atrakcijami.
V Slogonskem ukinjeni ukrepi
BREŽICE - Državno središče za nadzor bolezni je z 10. aprilom ukinilo zaščitne ukrepe in prepoved prometa s prašiči na po-dročju Slogonskega in Kapel. Dodatne laboratorijske preiskave so namreč pokazale, da prašiči z območja Slogonskega in Ka­pel, pri katerih je bil 5. aprila postavljen sum na klasično pra-šičjo kugo, niso oboleli za to boleznijo. Ker so bili vsi rezultati monitoringa na 3 km okuženem območju Slogonskega negativ-ni, je VURS po besedah veterinarskega inšpektorja Hinka Ma-vra 10. aprila popoldne preklical vse zaščitne ukrepe in spro-stil promet s prašiči. Že 30. marca so ukinili 10 km ogroženi pas od žarišča prašičje kuge v Vučilčevem na Hrvaškem. Zaščitni ukrepi s prepovedjo prometa s prašiči še vedno velja-jo v 3,5 km ogroženem pasu, ki zajema zaselke krajevnih sku-pnosti Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina. 28. marca so namreč v hrvaškem Cerju pri Samoboru zabeležili nov izbruh prašičje kuge.                                                                  S. V.
Desetletnica delovanja Posavskega društva seniorjev
KRŠKO - Posavje se nenehno sooča z vprašanjem, kako zadržati mlade izobražene kadre in strokovnjake pred od-hodom v bolj razvita sredisca, zanimivo pa je, da smo ena tistih regij, v kateri se pri reševanju najpomembnejših gospodarskih in družbeno-razvojnih vprašanj zelo intenzivno vključujejo nekdanji, povečini že upokojeni vodilni ljudje posavskih podjetij in organizacij. T1 se že desetletje združujejo v Posavskem društvu seniorjev menedžer-jev in strokovnjakov, ki je ob svojem jubileju izdalo zbornik Naših deset let in pripravilo kar dve prireditvi.
je poleg druženja in aktivne-ga preživljanja prostega časa predvsem spremljanje aktu-alnih gospodarskih in druž-benih dogajanj ter prenaša-nje svojih izkušenj na mlajše gospodarstvenike in politike, ki sedaj skrbijo za razvoj Po­savja.
Prva izmed dveh prireditev ob jubileju je bila zadnji pe-tek v marcu v krškem Kultur-nem domu, na njej pa je o dosedanjem delovanju dru-štva spregovoril prvi in doslej edini predsednik Edo Komo-čar. V kulturnem programu so nastopile štiri kulturne skupi-ne, po ena iz vsake od občin, iz katerih prihajajo člani dru-štva: Oktet Jurij Dalmatin iz občine Sevnica, Šempeterski tamburaši iz občine Bistrica
ob Sotli, vokalna skupina Sol-zice Glasbene sole Brežice iz občine Brežice in Simfonični orkester Glasbene sole Krško iz občine Krško.
Teden dni kasneje pa je bila v Krškem še letna skupščina Posavskega društva senior­jev, menedžerjev in strokov­njakov, na kateri so podeli-li priznanja najzaslužnejšim članom, v svoje vrste pa so sprejeli tudi nekaj novih čla-nov, in sicer 15 posameznikov in kot kolektivne člane posa-vska podjetja GEN energijo, Počitniško skupnost Krško, In-fro Sevnica, Evrosad, I no Kr-ška vas, Aero Papiroti, Sava-projekt, območno zbornico ter novo občino Kostanjevica na Krki in občino Radeče.
S.M.
zboru ustanovili Posavsko društvo seniorjev, menedžer-jev in strokovnjakov, ki je ob jubileju imelo 65 individu-alnih in 16 kolektivnih čla-nov, to je predvsem večjih
Po vzoru nekaterih evropskih držav je bilo na pobudo Go-spodarske zbornice Slovenije leta 1993 ustanovljeno Zdru-ženje seniorjev, managerjev in strokovnjakov Slovenije,
Med prireditvijo v Kulturnem domu (prvi z desne predsednik Edo Komočar)                                  ____
gospodarskih družb, njego-vo poglavitno poslanstvo pa
kmalu za tern pa se je tudi v Posavju pojavila ideja in po-treba po ustanovitvi Območ-nega združenja seniorjev Po-savja. Dne 26. aprila 1996 je bil na pobudo GZS, Območne gospodarske zbornice Posav­je in takratnega njenega di-rektorja Vojka Dvojmoča kot predlagatelja in še petih nek-danjih direktorjev v pokoju ustanovljeno Območno zdru-ženje seniorjev Posavja.
V letu 2006 so društvo orga-nizirali na novo in na občnem
www.avtoiine-krsko.si I
NOVt 5SE0EŽNI
CITROEN C4 K3
Slika je simbolična
Bohoričeva 10, 8270 Krško_____
PRIHRANKI VAPRILU
- pri C1 1.260,00 €
- pri C3 do 3.000,00 €
- pri C4 do 4.500,00 €
- pri PICASSU do 5.500,00 €
- pri BERLINGU do 4.000,00 €
- pri C5 II 5.500,00 €
TEL.: 07/49-02-117 ~~
NA IZLETU V BOLOGNI - Članice sekcije frizerjev pri Območni obrtni zbornici Breiice in njihovi zaposleni, katerim so se pridružile obrtnice s kozmetično dejavnostjo, so se v začetku aprila odpravile v Bologno. Prvi dan so si ogledale sejem Cosmoprof, ki spada med največje tovrstne sejme in se ga udeležijo vsi največji proizvajalci lasne ter lepotne kozmetike, dru$i dan pa so se zapeljale do iepne driavice San Marino, kjer so si ogledale znamenitosti te čudovite pokrajine. N.B.
visiosPAce                ...
Posavski obzornik - leto XI, števiika 8, četrtek, 19. 4. 2007____________________________________________________GOSPODARSTVO Q
Traktorsko usposabljanje za mlade voznike
POSAVJE - Nesreče pri delu s traktorji in traktorskimi priključki niso zanemarljive, kajti kar precej tragičnih nesreč je bilo v za­dnjih letih zabeleženih tudi v Posavju. Večkrat slišimo, da je po-trebno povečati predvsem varnost, ter ljudi usposobiti z navodi-li za delo. Velik problem predvsem na kmetijah je usposobljenost predvsem najmlaših voznikov, ki velikokrat enakovredno nadome-
Gensko spremenjeni organizmi -spake ali neizogibna prihodnost?
SEVNICA - V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Območne enote Brežice ter Združe-nja za zdravo Slovenijo je v tukajšnji kulturni dvorani 6. aprila potekaia javna tribuna na temo gensko spremenjenih rastlin. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so namreč poslali v javno obravnavo predlog Zakona o soobstoju gensko spremenjenih organizmov (v nadaljevanju GSO) z ostali-mi kmetijskimi rastlinami, s katerim želijo urediti področje gojenja spremenjenih rastlin ter kmetu, po-sledično pa tudi potrošniku, omogočiti izbiro.
tudi je ta količinsko nižja, in je jasno, da se zgolj z ekolo-škim kmetovanjem ne da pri-delati tudi tržnih viškov in da se na takšen način podražijo živila. Na to je opozoril deni-mo kmetovalec iz Tržišča, ki je vprašal Vrhunčevo, če ve, koliko potrošnikov je tudi de-jansko ne le pripravljenih, v prvi vrsti materialno sposob-nih, odšteti več denarja za, denimo, mleko, na katerem piše, da je pridelano na eko-loški kmetij.
Vsekakor bo o prednostih in pomanjkljivostih GSO tekla še vrsta polemičnih razprav, ka-kršni smo bili priča tudi v Sev-nici, kljub temu pa ne gre za-tiskati oči pred dejstvom, da Slovenija v skladu s pravnim redom EU ne more predpisa-ti regij, kjer gojenje gensko spremenjenih rastlin ni mo-goče, lahko pa taka obmo-čja s prostovoljnimi dogovo-ri ustanovijo posamezniki ali posamezniki in združenja.
Bojana Mavsar
dljivcev, ob tern pa tudi h kakovosti pridelka, ki naj bil z enim spremenjenim genom bolj hranljiv oziroma boga-tejši z vitamini, je Vrhunčeva trdila, da se GSO uporablja-jo šele dobro desetletje, kar je prekratko obdobje za po-znavanje dolgoročnih stran-skih udnkov. „Gre za križan-ce med rastlino in bakterijo, gre za nova bitja, spake, ka-terih karakteristik ne pozna-mo," je opisala GSO in ob tern izpostavila ljubezen in naraven odnos človeka do ze-mlje, pridelave in hrane, če-
Glede na zakonodajo Evrop-ske unije, ki velja tudi pri nas, je zaenkrat dovoljeno gojenje tistih spremenjenih rastlin, ki so vpisane v sku-pen katalog poljščin. Zaen­krat gre za 34 hibridov gen­sko spremenjene koruze, vendar so v postopku obrav-navanja na nivoju EU že nove gensko spremenjene rastline. Zato se je okoli tega, ali slo-venski prostor povsem omeji-ti ali ga sprostiti, razplamtela polemika tudi na sevniški jav-ni tribuni. V prvi vrsti kot od-ziv na razprave zagovornice
GSO prof. dr. Branke Javor-
nik iz Biotehniške fakultete - katedre za genetiko, bio-tehnologijo in žlahtnjenje ra­stlin, ter nasprotnice upora-be GSO, predstavnice Društva Ajda Meto Vrhunc. Medtem ko je Javornikova zagovarja-la stališče, da zaenkrat še ni dokazov, da bi GSO negativno vplivali na zdravje ljudi in ži-vali, temveč ravno nasprotno, da te prispevajo med drugim k večji odpornosti rastlin in kljubovanju klimatskim spre-membam, k podaljšanju ra-stne sezone, zatiranju ško-
šcajo starejšo delovno silo. Njihove izkušnje so majhne, zato je tveganje za nastanek nesreč toliko večje. Reševanja celotne pro-blematike usposabljanja so se kot prvi v Posavju lotili v Avtosoli Po-savc, ki izvajajo usposabljanja za pridobitev izpita F kategorije in sicer za vožnjo traktorja s traktorskimi priključki, ter organizira-jo usposabljanja za varno delo z njimi. V programe usposabljanja se lahko vključijo kandidati že od 14 leta in pol. Po besedah direk-torja družbe Posavc Ivana Vogrinca, gre za naložbo, ki iz ekonom-skih razlogov ni upravičena, lahko pa obvaruje marsikatero mla-do življenje.
Za večjo
Povabilo za vključitev v Katalog rokodelskih izdelkov Posavja
zavednost
lokalno
partnerstvo
brežice
Center za razvoj podeželja
Mladinski center (MC) Brežice že četrto leto zapored izvaja projekt »živa info točka«. Projekt poteka skozi vse leto in sicer od ponedeljka do petka na dislociranih enotah po posavskih solan in v klubu MC Brežice. V infor-miranje mladih se je preko MC vključilo tudi Lokalno partnerstvo Brežice.
Cilj Centra za razvoj podeželja Posavje je v sodelovanju s stroko razvoj rokodelskih izdelkov višje kakovosti in iz njih izhajajodh priložnostnih in poslovnih daril, s pomočjo ka-terih lahko regija Posavje gradi svojo prepoznavnost tudi v širšem slovenskem in evropskem prostoru.
Skupna promocija ponuja številne pred-nosti, zato vabimo:
•  Registrirane izdelovalce,
•  Imetnike mnenja OZ za izdelek doma-če ali umetnostne obrti
•  Ter ostale izdelovalce, ki resno razmi-šljate o registraciji svoje dejavnosti do 30. junija letos.
Za prijave in dodatne informacije nas lahko pokličete na teles on 07-488-10-52 (Anita Radkovič) ali po e-pošti: center® rra-posavie.si.                                                Rojenica
Same po sebi niso zaključe-na celota, temveč so kvali-tativno in kvantitativno nad-gradljive. Tako so vsebine informiranja: izobraževanje, zdravje, prosti čas, kultura, denar, stanovanja, varova-nje okolja, mladinska politi-
Informiranje poteka v skla­du z načeli Evropske listi-ne o informiranju mladih. Usmerjeno je k pomoči mla-dim pri uresničitvi njihovih ciljev, pospešitvi njihove-ga dejavnega sodelovanja kot članov družbe, olajša-
manjkanju ustreznih infor-macij napotijo v ustrezno institucijo, organizacijo.
Predstavitev za KS Artiče
Vodstveni odbor Lokalne-ga partnerstva Brežice in KS Sentlenart organizirata predstavitev postopka izbo-ra lokacije odlagališča niz-ko in srednje radioaktivnih odpadkov in razgovor o na-činih in možnostih vključe-vanja občank in občanov v lokalno partnerstvo. Razgovor bo potekal da-nes,19. aprila, ob 20. uri v prostorih Prosvetnega doma Artiče za krajane vasi Zgornji Obrež, Spodnja Po-hanca, Dolenja vas pri Ar-tičah, Trebež ter del Zgor-njega Lenarta.
Vabljeni tudi drugi zainte-resirani krajani!
Več podatkov lahko najde-te na spletnih straneh Lo-kalnega partnerstva Brežice, http: / /www, lokalnopartner-stvo.si. Informativni material je na voljo tudi v prostorih KS Sentlenart in KS Globoko.
Vodstveni odbor Lokalne%a partnerstva Breiice
Zaposlitveni sejem
BREŽICE • Zavod Regio skupaj s sevniško območ-no enoto Zavoda za za-poslovanje danes, 19. aprila, pripravlja prvi Po­savski zaposlitveni sejem s sloganom "Zgrabi prilo-žnost", ki od 10. do 18. ure poteka v avli Upravne enote Brežice.
Ker se regija Posavje v zadnjih letih sooča z vi-soko brezposeinostjo in povpraševanjem pred-vsem po kadrih, ki jih primanjkuje, želijo or-ganizatorji s sejmom osnovnošolcem, dija-kom, študentom, brez-poselnim in zaposlenim ponuditi predstavitev podjetij, ki potrebuje-jo ali pa bodo potrebo-vali specifičen kader. V okviru sejma so pripra-vili tudi okroglo mizo in predavanja. V prihodnje bodo projekt izvajali en-krat letno po različnih občinah v Posavju.
Wfbrezice
ll»VOOU*9O«rTW*TVOIM TUMZCH MW*«*
J3L
javna agencija RepuWike Stoventje /.a podietniSivo in fuje investcije
Srednjesolci na iivi info točki
nju odločitev s tern, ko jim posredujejo informacije in jim nudijo ustrezno podpo-ro. Na ta način mladi po-stanejo bolje usposobljeni za nadaljnje vključevanje v družbeno življenje in v ak-tivno državljanstvo. Vsebine informiranja so v neposredni povezavi z de-lom in življenjem mladih ter vseh, ki so na kakršen-koli način povezani z njimi.
ka, mednarodni programi za mlade, duhovnost in religije, informacije o mladinskih or-ganizacijah, pomoč v stiski, medosebni odnosi... Od letošnjega marca z MC so-deluje tudi z Agencija za radi-oaktivne odpadke in Lokalno partnerstvo Brežice. Mlade želijo seznaniti s pojmom ra-dioaktivnosti in varstva oko­lja. Informatorji pa lahko mlade ob morebitnem po-
REPUBL1KA SLOVENUA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
VAVČERSKI PROGRAM SVETOVANJA
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (ZPT Brežice) je pričel
z izvajanjem vavčerskega programa svetovanja
Program vavčerskega svetovanja predstavlja obfiko podjetniske
svetovalne podpore driave, namenjeno mafim 'm srednje veKkim
podjetjem (MSP) in vsem potendalnim podjetnikom, ki se odločajo
za podjetniško pot. Ciljne skupine programa lahko prejmejo
subvencijo za stroške storitev podjetniškega svetovanja.
CBjni skupini:
DELUJOČA PODJETJA Itudisamostojni podjetniki posameznikil
SUBVENCUA do 50% neto upravičenih stroškov (kvota do 31.12.2007 znaša 4.000 EUR na podjetje)
POTENOALNI PODJETNIKI - Brezposelne osebe, ki niso prijavljene na
Zavodu RS za zaposlovanje, in
- zaposleni, ki razmišljajo o ustanovitvi podjetja.
SUBVENCUA do 100% neto upravičenih stroškov
(kvota za obdobje veljavnosti pogodbe -1 leto - do i 500 f UR)
Finančna sredstva za izvajanje programa vavčerskega svetovanja zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo
Hkrati vas vabimo na BREZPIAČNO delavnico "Kako v najkrajšem času izdelati spletno stran za svoje podjetje in
prodajati storitve/produkte preko internetcrv, ki bo v četrtek,
24.4.2OO7 ob 16. uri v sejni sobi Območne obrtne zbornice Brežice,
CPB 3. Vec informacij dobite na spletni strani www.zpt-brezice.si.
SomoStontč
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice                   Tel: 07/ 49 90 680
Cesta prvih borcev 18                                             Mobitel: 041 349 220
8250 Brežice                                    e-mail: samo.stanicfgzpt-brezice.si
Kartn Janko *-fMQfiHJ^fl CKŽ 65A, B27MHH^H
t.i.:07/49 oiHFT&fm
Fax:07/49 oaRbiCJl Tal.: 07l4»Ww^MHä
Dohodninske napovedi sprejemajo tudi krajevni uradi
KRŠKO - Napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 spre­jemajo tudi na vseh sedmih krajevnih uradih (KU) Uprav­ne enote Krško, in sicer v času uradnih ur do izteka za-konsko predpisanega roka za vložitev napovedi, to je do 30. aprila. Na KU Brestanica sprejemajo dohodninske na­povedi ob ponedeljkih od 7. do 15. ure, na KU Senovo ob torkih in četrtkih od 7. do 15. ure, na KU Leskovec ob sre-dah od 7. do 17. ure in ob petkih od 7. do 13. ure, na KU Raka ob torkih od 11. do 15. ure in ob četrtkih od 7. do 15. ure, na KU Veliki Trn ob torkih od 7. do 10. ure, na KU Podbočje ob ponedeljkih od 7. do 15. ure ter na KU Ko-stanjevica na Krki ob sredah od 7. do 17. ure in ob petkih od 7. do 13. ure.
VRTNI CENTER » CVETLlCARNA
■ rezano cvetje in lončnice, cvetlični lonci, korita
■ zemlja, semena, gomoUUgmj^ßt^ifß ***** substratov -
21. aprila bo jXtfiMSttmo Zgonc,           J
od iÖ. do ^mJutd. !                     J
Pripravite vprašanja rjiinärz balkonskim 'wmm
cvetjem, sadnim direvjwn, Ußinicami,... ?(■
Vabljeni v VC Kerin in PosffiMHHii Senovo! |
Obiščit^ n^s In greseneceni fflBBHnil pr"llHh" M
ObzorniK
H—■—l— NAJBOU BRAN CASOPIS V POSAVJU!
M KULTURA_____________________________________________________________Posavski obzornik - leto XI, števiika 8, četrtek, 19. 4. 2007
Praznik knjig
BREŽICE - Tudi knjige imajo svoj praznik. Mednarodna zveza za mladinsko književnost je leta 1976 proglasila 2. april, rojstni dan danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, za mednaro-dni dan knjig za otroke. Ob tej priložnosti smo v sredo, 4. apri-la, v Knjižnico Brežice povabili Anjo Stefan. Anja je urednica zbirk ljudskih pravljic, piše pesmi in pravljice za otroke ter razi-skuje in pripoveduje ljudske pripovedi. Z Anjo so se v dopoldan-
»Naredimo si Slovenci kulturo za naš vsakdanji kruh!«
KRŠKO - Je želja, je priporočilo iz še enega zares lepega Mesta besed v Valvasorjevi knjižnici, ki ju je izre-kel gost Jože Hudeček, legendarni televizijski novinar, komentator, pisatelj in publicist, ki je letos prejel viktorja za življenjsko delo. Besede je usmerjala Stanka Hrastelj še z Nejcem Hostarjem, ki je v stilu gosta prebiral njegova dela; direktorica knjižnice Polona Brenčič pa je znova poudarila pomen literarnih veče-rov, ki so prispevek k popularizaciji slovenske literature in hkrati seznanjanje novosti s tega področja.
poslušali njene vsebinsko bogate in lepe stvari, bomo v sebi ustvarjali njeno podo-
televizije slonela na njego-vih ramenih, ko je bil ure-dnik uredništva za kulturo in komentator, in to v času, ko ni bilo lahko vzdržati pri utiranju poti svobodnemu izražanju mnenj v novinar-stvu. Njegovo delo so odli-kovali izdelana argumenta-cija, bleščeč, zgoščen slog, podkrepljen z neustavlji-vo subjektivnostjo lastne in-terpretacije, duhovito samo-spraševanje in jedka, vselej umestna kritična nota.
Jože Hudeček je vsekakor eno izmed tistih televizijskih imen, ki mu je zapisanih ve-čina Slovencev, ga poznajo, a za sabo pušča veliko traj-nejšo sled - ducat knjižnih naslovov, zlasti iz zadnjih let preteklega stoletja, ko se je zgodil izrazit premik in je v nekaj letih podaril bralcem niz novel in romanov - Zgod-be iz pozabe, Golobar, Uli-ce mojega predmestja, Moje hiše... Nagrade, ki jih je pre­jel: f rancosko odlikovanje vi-teza reda umetnosti in litera­ture, 1976; Zlati ekran,1987; nominacijo za nagrado Kre-snik za roman Gluhota,1992; nagrado za življenjski pri­spevek k razvoju slovenske­ga novinarstva,1996; Župan-čičevo nagrado za literarno delo, 1998; Groharjevo pri­znanje. In takrat in danes in za vselej pa so z njim njego­vi prijatelji pisatelji, glasbe-niki, slikarji...
Natja Jenko Sunčič
Jože Hudeček, »pravi rog obilja«, kot ga je označil Ka-jetan Kovič, se je rodil v Ljubljani 24. februarja 1937. Študiral je umetnostno zgo-dovino in primerjalno knji-ževnost. Prve sadove svoje-ga pisateljevanja je Hudeček pokazal med letoma 1955 in 1959 v revijah Beseda in Re-vija 57, potem pa je sledil dolg literarni molk. Ta je bil pogojen z objavo eksistenci-alnih črtic Rdeča hiša in Ne-botičnik in še nekaterih, ki so povzročile, kot je pojasnil avtor, vihar v žlici vode; od-lodtev za objavo je dal ure-dnik Besede Janko Kos, re-vija, ki je bila pod politično presojo in ni bila uradno za-željena, je bila ukinjena kot Revija 57, pri zametkih ka-tere je sodeloval tudi Hude-ček sam; vendar svojo pot v literaturo ocenjuje z zado-voljstvom tistih ljudi, ki so jo cenili, njega pa spoštova-li. Sicer pa je objavljal tudi v beograjskem časopisu in švedski reviji.
Na izziv moderatorke Stanke Hrasteljeve, kaj je zanj sre-ča, je odgovoril z dejstvom, da je zanj sreča rojstvo »v ravno tern kraju in v tern času«, ki je bilo vsej prej kot lahko, a je bilo zaradi sreč-nih drobtinic (z mamo nabi-ranje kurjave, gretje rok v kotličku tople vode na zida-ni peči) prav zato lepo. Kaj-ti, kot je poudaril, se človek formira, ko je star tri, štiri
leta in vanj vdirajo vtisi, ki niso kontrolirani; leta vojne pa so bila zanj silno darežlji-
Anja Štefan med otroki v brežiški knjiinici
skem času srečali otroci 3. in 4. ražredov iz OŠ Artiče, Brežice in Velika Dolina. V popoldanskem času je bila pripovedovalka ljud­skih pravljic osrednja gostja zaključka slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza.
Kviz je na pobudo Ministrstva za kulturo organizirala Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana, Enota Pionirska knjižnica, v sodelo-vanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije. Cilji kviza so bili spoznavanje kulturne dedišcine, informacijsko opi-smenjevanje, spodbujanje branja, obisk knjižnic in muzejev ter povezovanje šolskih in splošnih knjižnic ter kultumih ustanov. Reševanje kviza je potekalo od oktobra do marca v šolskem letu 2007/2008. Kviz je bil namenjen predvsem učencem 2. in 3. tri-letja devetletke. Do zaključka reševanja kviza smo v Knjižnici Brežice prejeli 221 pravilnih končnih rešitev. Na zaktjučni prire-ditvi v sredo, 4. aprila, smo med reševalci izžrebali dve nagra-jenki, Diano Zevnik-Ščrbačič in Alenko Kvartuh, ki se bosta v končnem MEGAžrebanju v Ljubljani potegovali za glavno nagra-do - enotedenske počitnice na morju ali v gorah.
Sabina Stanič
Nejc Hostar, Stanka Hrastelj in Joie Hudeček v aprilskem Mestu besed__________________
bo, bili bogatejši in sposob-ni razumeti ljudi, ki so z me-noj, z nami rojeni v ta svet. To, kar nam je umetnik na-menil, uživajmo po Jezusu - pijte mojo kri, jejte moje meso -, v tern je nekaj po-svečenega in kadar umetnik ustvarja, je bližji bogu in je napravljen po njegovi podo-bi. Darovanje notranje le-pote je bogatenje tistega, ki daje in tistega, ki preje-ma.«
Rad se spominja pionirskih televizijskih časov, novejših pa z mislimi, da nam vča-sih življenje usmerjajo dru-gi. Dolga leta je namreč kul­turna politika nacionalne
vo obdobje, ki ga je delalo odraslejšega, saj je rasel čez svojo glavo. Ker je tudi oče dveh odraslih otrok in dedek štirih vnukov, skrbi, kaj bo z vnuki in se nadeja, da tudi ta čas oblikuje ljudi, ki bodo lahko dobri in plemeniti.
Vprašanje današnje kultu-re sta sogovornika reševa-la »z vleko kulture iz vode«, ko je gospod Hudeček dejal, da je potaptjaštvo postalo zelo moderen način športa, kajti slovenska kulturna po-litika uči ljudi potapljaštva - »kvazi« kulture, rekoč še: »Če bomo mi, ki nam je le-pota kulture, umetnosti na-menjena, brali, gledali in
Dekleva z dijaki
KRŠKO - V petek, 6. aprila, je v Dvorani v parku v organiza-ciji Dijaške skupnosti Posavja in Valvasorjeve knjižnice Krško
1                                         '—"——-----------potekal
pogovor z avtorjem letošnje-ga matu-ritetne-ga romana Pi m li co Milanom Deklevo. Z avtor­jem, ki je razjasnil številna
zanimiva vprašanja, sta se pogovarjala dijakinja Anja Žabkar in knjižničar Vilko Planinc. Tako so dijaki, ki so bili tokrat v večini med obiskovalci, dobili spodbudo za njihovo nadaljnje delo in pristop k maturi.                                                   P.B.
Sožitje dveh jezikov v pravljični igri Pepelka
SEVNICA- V ponedeljek, 16. aprila, je potekala v Kulturni dvorani Sevnica zanimiva gledališka izvedba svetovne zna-ne pravljice Pepelka. Predstavili so se člani dramskega krožka OŠ Sava Kladnika Sevnica in njihovi gosti iz Makedoni-je, učenci Osnovne sole Kole Kaninski iz Bitole.
SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI MESTA KRSKO
No pod/agi 4. Ciena Statuta KS mesta Kriko in doloal pra-vilnika o podeljevanju priznanj KS mesta Kriko objavtja
'razpis za podelitev priznanj ks mesta krško
Priznanja se podeljujejo podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim, društvom in klubom, skupinam ljudi, posameznikom in drugim za izjemno uspešno deto, ki imajo izreden pomen pri uresniče-vanju napredka in družbenega razvoja v krajevni skupnosti mesta Kr-ško in širšem prostoru.
1.   Svet KS mesta Krško podeljuje naslednja priznanja :
a)   NAZIV ČASTNI KRAJAN KS mesta Kriko je najvišje priznanje KS mesta Krško in se lahko podeli krajanom KS mesta Kriko, obča-nom občine Kriko in drugim driavljanom Republike Slovenije, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge, na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, ki so posebno zaslužne za razvoj in trajni prispevek v KS mesta Krško.
b)   PRIZNANJE S PLAKETO KS mesta Krško se podeljuje za več kot 10-letno uspešno delo.
c)   PRIZNANJE KS mesta Krško se podeljuje za več kot 5-letno uspešno delo.
d)   PRIZNANJE Z DENARNO NAGRADO se podeljuje za enkratne po­membne dosežke in rezultate v zadnjem obdobju in kot vzpod-buda za nadaljnje delo.
2.   Predloge lahko podajo politične stranke, podjetja, Svet KS, skupi-ne ljudi, zavodi, društva in klubi, posamezniki ter druge organiza-cije in skupnosti.
3.   Predlog za priznanje mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o predlaganemu prejemniku pri­znanja in obrazložitev k predlogu. Predlog za priznanja mora vsebo­vati : podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podat­ke o predtaganem prejemniku priznanja in obrazložitev k predlogu.
4.   Predtoge je potrebno poslati na naslov ; KRAJEVNA SKUPNOST ME­STA KRSKO, CKŽ 23, Kriko, najpozneje do 21. maja 2007.
pripeljalo do srečanja, ki za-gotovo ne bo ostalo edinö.
Smilja Radi, foto: Veronika Pečnik Zgonc
Ali je makedonska Pepelka drugačna kot slovenska? Ne. Le jezik je drugačen. OŠ Sava Kladnika Sevnica je v teh po-mladnih dneh gostila učitelje in učence OŠ Kole Kaninski iz Bitole, iz nekdaj nabolj juž-ne jugoslovanske republike Makedonije. Gostujoči učen-ci in učitelji so našli za nekaj kratkih dni začasne domove pri slovenskih vrstnikih. Njim,
kulturo in tradicijo. Po uvo-dni predstavitvi se je začela predstava - zgodba o dekli-ci, ki je po izgubi matere do-bila hudobno mačeho in dve hudobni polsestri. A tudi za-njo so nastopili svetlejši časi, saj se na velikem in razko-šnem plesu princ zaljubil va-njo in jo nato s pomočjo izgu-bljenega čeveljčka našel na njenem domu, posuto s sivim pepelom. Sloven-| ska predstava, ki je | sledilamakedonski, | je bila svobodnejša priredba pravljične I zgodbe o Pepelki. i V njej je bilo veli-| ko plesa in petja, kar je vsebino do-datno obogatilo. Iz zaključnega glas-beno-plesnega nastopa go-stov iz Makedonije smo ugo-tovili, da poslušajo iste pesmi kot mi (tudi pri njih je popu-larna pevka Shakira), da zna-jo plesati in peti, se smeja-ti in zabavati. Skratka, da so podobni vrstnikom v Sloveni-ji, od katerih jih loči le jezik, ki pa ni bil ovira za tkanje no-vih prijateljstev. Naključje je bilo, ki je povezalo dve soli, slovensko in makedonsko (obe sta se odloäli za uprizo-ritev Pepelke v letošnjem šol-skem letu), in nakljuqe ju je
JGLASBENA ŠOLA KRŠKO Kolodvorska 2, 8270 Krško r O Tel-: 07 488 01 40, Fax: 07 488 01 50 1          E-pošta: gs.krsko@s5.net, www.gs-krsko.si
Med 11. in 15. aprilom 2007 je v Murski Soboti potekal mednarodni Mörski festival kitare, ki je hkrati tudi tek-movalnega značaja. Našo šolo so predstavljali trije učenci mentorjev Ivana Bakrana in Mitje Režmana, ki so v moč-ni konkurenci - preko 150 udeležencev dosegli odlične re­zultate.
Domen Gošek, III. kategorija, zlato
Tim Gerjevič, I. kategorija, srebro
Matej Pirc, II. kategorija, srebro
Tekmovalcem in njihovima mentorjema iskreno čestitamo za odlične rezultate in za lepo predstavitev naše sole.
Simfonični orkester se intenzivno pripravlja za svoj letni koncert, na katerem boste v prvem delu slišali znane me-lodije iz filmov, v drugem pa bo naša gostja Nuša Deren-da, ki bo izvedla del programa iz njenega nedavnega kon-certa v Cankarjevem domu. Na koncertu bodo gostje tudi Zoran Zlatič in Vokalna skupina Valvasor skupaj z našimi učenci petja in z novoustanovljenim zborčkom naše glas-bene sole.
Koncert približno 100-članskega simfoničnega orkestra z gosti bo
v nedeljo, 22. aprila 2007, ob 19.30 uri v Kulturnem domu Krško.
Veselimo se vašega obiska. Glasbena šola Krško
njihovim staršem in ostalim so se predstavili v sevniški kulturni dvorani v ponedelj-kovem večeru. Nevsakdanja prireditev, ki je za kratek čas povezala nekdaj bratska na-roda, se je začela z govorjeno besedo v makedonskem jezi-ku, nadaljevala z makedon-sko himno in s peto pesmijo. Obiskovalci so imeli možnost občudovati tudi makedonska ženska narodna oblačila in ob številnih fotografijah spozna-vati Bitolo, zanimiv makedon-ski kraj z bogato zgodovino,
Svet Krajevne skupnosti mesta Kriko
Predsednica Sveta
Jožica Mikulanc, l.r.
Datum: 5.4.2007 Številka: 100/2007
Posavski obzornik - leto XI, številka 8, četrtek, 19. 4. 2007___________________________________________________________KULTURA ffl
Cvetje v pomladi
SENOVO - V senovskem izposojevališču Valvasorjeve knjižni-ce Krško, ki je odprto že več kot dve leti in dobro sodeluje s šolo, vrtcem in kulturnim društvom Svoboda Senovo, so to­krat gostili filmsko in gledališko igralko ter ambasadorko Uni-cef-a Mileno Zupančič. Znamenita slovenska igralka, ki jojpo-
Posavski zborovski praznik
BREŽICE, KRŠKO, SEVNICA - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Brežice, Krško in Sevnica so zadnji konec tedna pripravile Območno revijo odraslih pevskih skupin, ki že 35 let prepeva-jo pod naslovom Pesem Posavja(PP). Na prvi reviji 1973 je sodelovalo 8 pevskih zborov, leta 1980 že 20, letos pa je PP združila 34 pevskih zasedb. Drugič zapored je zborom, malim pevskim skupinam in okte-tom prisluhnii Mitja Gobec. Po predlogu naj bi se posamezna zasedba predstavila z eno umetno skladbo slovenskega avtorja, eno ljudsko pesmijo v izvirni obliki ali priredbi in skladbo po lastnem izboru.
Pesem Posavja, lirična, ve-sela, slovenska ali izvirajo-ča iz drugih pokrajin in držav, je izpoved ljubiteljev zboro-vskega petja izpod vrhov Li-sce do bregov reke Sotle; je izraz povezave posavski h pev­skih zborov, ki ohranjajo sto-letno slovensko pevsko tradi-cijo, ki ne bo in ne sme biti pozabljena je ob reviji te-meljno sporočilo posavskih območnih izpostav in posa­vskih pevcev. Med ostalim spomnijo, da so števitni pev-ski zbori peli že med obema vojnama, zlasti pa je število zborov naraslo po drugi sve-tovni vojni in so nekateri že takrat dosegali zgledno kvali-teto. A so se vsi in vsak zase ubadali z organizacijskimi in finančnimi težavami, tako so nastajali novi pevski sesta-vi, med katerimi je bilo malo takih, ki so se uspeli obdrža-ti dlje časa. V Posavju so sle-dili zgledu nekaterih drugih slovenskih območij in se od-ločili za Posavsko pevsko zve-
zo(1972), katere osnovni cilj je bila povezava med pevski-mi zbori vseh treh občin, iz-menjava izkušenj ter dvig
nje delovanje, ki jih zased-bam in njihovim vodjem na-meni strokovni spremljevalec revije.
v njegovi odsotnosti so pevci pesmi zapeli sami); MePZ Li-sca iz Sevnice z zborovodjem Jožetom Pfeiferjem; MePZ Zvezda Dobova in zborovodja Lucijan Cetin; MoPZ Sromlje (zbor vodi Vinko Žerjav); MePZ KUD Oton Župančič Ar-tiče, zborovodja Miha Haler, Pevska skupina Encijan, PD Lisca Sevnica Jn zborovodja Jože Pfeifer; ŽPZ Orlica Piše-ce (zbor vodi Vinko Žerjav); KUD Posavski oktet Krško, vodja Mira Dernač Hajtnik; cerkveni MePZ iupnije Lesko-vec z zborovodkinjo Kristino Lovšin Salmič in MoPZ Svobo-da Brestanica z zborovodjem Jankom Avsenakom. Koncert je povezoval in sku-pine predstavil Amir Tokič, vodja brežiškega sklada Si-mona Rožman Strnad pa je v imenu JSKD vsaki skupini iz-ročila priznanje za sodelova-nje na reviji.
N. Jenko S.
znamo po vlogi Mete v Cvetju v jeseni in še celi vrsti vidnejših vlog, ki jih je oblikovala v svojem ustvarjalnem igralskem ži-vljenju, je spregovorila o igralstvu, igralskem življenju, po-sebno pozornost pa je namenila svojemu humanitarnemu delu ambasadorke Unicef-a. Zadnja leta svojo neizčrpno energi-jo razdaja med otroke in ženske v revnih predelih sveta, kjer jim skuša pomagati in polepšati vsakdanjik. Milena Zupančič je za svoje igralsko delo prejela številne nagrade, med dru-gim tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo (1993) in Bor-štnikov prstan (1999). Na sliki v pogovoru z vodjo izposojeva-lišča Renato Vidic.
Razstava portretov
KRŠKO - V Galeriji Krško od 3. aprila do 5. maja razstavlja Svetlana Jakimovska Rodič. V Makedoniji rojena in v Lju-bljani živeča umetnica s postavitvijo slik, naslovljeno „Krat-ki stiki in prijateljstvo", predstavlja portrete prijateljev in znancev, ki jih je ustvarila v zadnjih nekaj letih. Njeni por-treti se, kot je v spremni besedi k razstavi zapisala Katja Ceglar, v marsičem povezujejo s tradicijo portreta - moti-va, ki sega daleč v zgodovino slikarstva, njeni portretiranci pa so sicer relativno neprepoznavni oziroma v posameznih primerih prepoznani zaradi drobnih detajlov. Galerija Krško je odprta od torka do sobote od 10. do 16. ure.               P.P.
Mlada srca pela kar trikrat
KRŠKO - Območna revija otroških in mladinskih pevskih zbo­rov občine Krško z naslovom „Pesem mladih src" je letos po-tekala kar v treh delih. Najprej so se najmlajši zbori iz vrt-cev in nižjih razredov osnovne sole predstavili na reviji v OŠ Podbočje, nato so v Kultumem domu Krško 5. aprila na-stopili otroški pevski zbori iz OS Raka, Senovo, Brestanica, Kostanjevica na Krki, Krško in Podbočje, teden kasneje pa še mladinski pevski zbori iz OŠ Leskovec, Krško, Brestani­ca, Senovo, Podbocje in Kostanjevica na Krki ter instrumen-talne skupine iz OŠ Podbočje, Kostanjevica na Krki, Krško in Koprivnica. Revije je organizirala krška območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.                        P.P.
Pustimo jim ta svet, v pesmi in s pesmijo
BREŽICE - Območna izpostava Brežice JSKD je v sodelovanju z Občino Brežice in Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice izpelja-la območno revijo mladinskih pevskih zborov, s tradicionalnim naslovom Pustite nam ta svet in z raznovrstnim repertoarjem. Revijo je strokovno spremljala Janja Dragan Gombač, povezo-vala pa jo je Kaja Galič.
Zapelo je osem mladinskih pevskih zborov iz naslednjih osnov-nih šol: Cerklje ob Krki z zborovodkinjo Tatjano Span; Dobo­va in zborovodkinja Pavla Bunetič; Brežice, ki ga vodi Zinka Škofca; zbor OŠ Maksa Pleteršnika Pišece - znan kot »šefle« vodi Dejan Jerončič; z Bizeljskega se je zbor predstavil z zbo-
Moški pevski zbor Bizeljsko
kvalitete in števila pevskih zborov. Namen sodelovanja na PP, letos se je le-te iz ob-čine Brežice udeležilo 18 za­sedb, 9 iz občine Krško in 7 iz občine Sevnica, je ob koncer-tiranju in druženju z ostali-mi zbori tudi prejeta pobuda in nove smernice za nadalj-
V cerkvi sv. Roka v Brežicah so se z vabilom Prijatelj, po-stoj, prisluhni trenutek, osta-ni z menoj..., predstavili in pripravili kvalitetne koncer-tne užitke: MePZ KUD Brežice z zborovodjem Dragutinom Križaničem; MoPZ Bizelj-sko (zbor vodi Vinko Žerjav,
Podarimo knjigo in cvet
KRŠKO - V Valvasorjevi knji-žnici bodo v sodelovanju z krškim mladinskim cen-trom ob 23. aprilu, med-narodnem dnevu knjige in avtorskih pravic, pripravi­li prireditev Podarimo knji-go in cvet. S praznovanjem bodo začeli že v soboto, 21. aprila, z MC direndajem za otroke v prostorih knjižni-ce. V ponedeljek, 23. apri­la, pa bo od 12. ure pote-kalo dogajanje v mestnem parku pred knjižnico. Na stojnici Valvasorjeve knji-žnice boste lahko knjigo z svoje police zamenjali za knjigo po vaši želji, s svo-jimi izdelki se bodo pred­stavili posavski rokodelci in VDC Krško, lahko boste kupovali knjige po ugodnih cenah. Od 16. ure dalje vas bo s svojirni zvoki razvese-Ijeval BIG BAND Krško, ob 17. uri pa bo za najmlajše tokrat nekoliko drugačna pravljična urica pri Minki in Muriju. Dan bodo zaklju-čili s filmskim večerom na temo knjig v Cebeln'ak-u. Pridružite se praznovanju.
Med zelenimi sotočji
BREŽICE - V prostorih Upravne enote Brežice so na ogled vrhunski fotografski posnet-ki iz narave mag. Hrvoja Tea Oršaniča, otvoritev razstave pa je avtor poimenoval »Ze-lena sotočja«. Vzporedno z otvoritvijo je svoj kritični glasbeni naravovarstveni vložek dodal tudi kantavtor Peter Dirnbek... Moža, očeta, gozdarja, naravovarstvenika, Breži-čana, patriota, lokalpatriota - Hrvoja Oršaniča je predstavila Milena Jesenko.
tudi sledov v naravi ne pušča. Kot fotograf sledi pravilom li-kovnega ustvarjanja, fotogra-fijo pa bolj »dela«, kot zgolj »posname«, prav zato se uvr-šča med počasne fotografe. In prav zato so njegovi izdelki namenjeni »uživačem v uživa-nje, premišljujočim v premi-šljanje«. A njegove fotografi­je niso zgolj dokument nekega prostora, časa in trenutka, ampak je njihovo sporočilo univerzalno in brezčasno. Za Hrvojem so številne foto-grafske razstave, za svoje fo-tografsko delo je prejel več nagrad in priznanj, nekate-re tudi v mednarodni konku-renci, medtem redno sodeluje tudi pri knjigah, ilustracijah, projektih, mentorstvih, na predavanjih. Ko svoj odnos do fotografskega dela ilustri-ra z verzi pokojnega prijate-Ija pesnika Damira Šambare-ka Kukoviča: »Ti si breza, ki se mi izmika, jaz sem veter, ki se te dotika...«. Razstava je na ogled v času uradnih ur Uprav­ne enote Brežice.
N. Jenko S.
Po znanem in cenjenem slo-venskem fotografu Oskarju Karlu Dolencu domačin Hr-voje Oršanič na svojevrsten
daja njegovi barvni raznoliko-sti in celotnemu vzdušju, ki ga gozd nudi - od gozdnih poto-kov, spogledovanja z divjadjo
način uspešno združuje foto-grafsko ustvarjanje in nara-vovarstvo, saj je dobro znan zlasti tistemu delu slovenske javnosti, ki spremlja razvoj in dosežke na področju nara-voslovne fotografije. Motivi-ka, ki si jo je avtor izbral, je gozd in vse, kar h gozdu sodi. Zato se z velikim užitkom pre-
do iskanja sporočil same Na­rave. Sam pravi, da so njegovi posnetki plod domišljije, me-ditacije in rezultat pogovora z Naravo. Pravi tudi, da ima najraje enostavne in skromne motive, ki tako naravni ostre-mu očesu posredujejo sporo-čilo, na posnetkih pa nič ne dodaja, nič ne odstranjuje, pa
JURE PUKL GROUP
jazz koncert
petek, 20.4., ob21.uri,
Klub KDK
SIMFONIKI GLASBENE SOLE KRŠKO in gostja NUŠA DERENDÄ
koncert
nedelja, 22.4., ob 19.30 uri,
za oranžni abonma in izven
Tmtonslui
InformatlviMi
odd^l«
»OD TORKA DO TORKA«
VIDBOSTRANI
rovodjem Vilkom Urekom in s spremljajočim šolskim ansam-blom FRU - FRU; zbor z Velike Doline z zborovodkinjo Tatja­no Span; artiškega vodi Ela Verstovšek Tanšek in Gimnazije Brežice Dejan Jerončič. Za klavirsko spremljavo so poskrbeli: Stanka Turšič Pungerčar, Lucijan Cetin, Peter Urek ter De­jan Jerončič na klavirju in s kitaro. Revijo je sklenil Združe-ni mladinski pevski zbor z zborovodkinjo Simono Rožman Str­nad in pesmijo Pustite nam ta svet, po kateri je revija tudi razpoznavna; JSKD - Ol Brežice pa s podelitvijo priznanj vsem, ki jim omogočajo vsakoletno izpeljavo revij, ter posebnimi priznanji tistim pevcem, ki v zborih pojo že osem let, prizna­nje pa so poimenovali »osminka«.                                   N.J.S.
KULTURNI DOM K R Š K O
blagajna: 07/4880-194 info: 07/4880-190 e-mail: info@kd-krsko.si
www, car, si/kultumi-dom-kk
^ POCITNICE PREP VRATI__________________________________________Posavski obzornik • teto XI, števiika 8, četrtek, 19. 4. 2007
Korak za korakom do lepega in živahnega mesta
Zavod za podjetništvo in turizem Brežice kot podaljšana roka občine skrbi za razvoj podjetništva in turiz­ma. Preseljeni v nove prostore v obänsko zgradbo so še tesneje povezani z županom in občinsko upravo in skupaj snujejo razvoj. Ta je še kako potreben, da ne bi Brežice po prenovi ostale prazno mesto. Zavod vodi mag. podjetništva Nataša Šerbec, Brežičanka, ki sicer živi v Krškem, a dela v domačem mestu in ga oživtja. Od ustanovitve je delovala že v Razvojnem centru Brežice, se leta 2005 preselila na RRA Posavje, nato pa prevzela vodenje novega zavoda. Mlado in polno idej smo povprašali, kako oživeti mesto?
Počitnice so pred vrati
Za začetek na vrata trkajo prvomajski prazniki oziroma že prve mini počitnice. Tudi podatjšan konec tedna s pričet-kom v petek popoldan se lahko sprevrže v prave krajše po-čitnice. Potrebno je le malce pobrskati naokrog, pridobi-ti potrebne informacije in se odločiti, kje in kako aktivno preživeti proste dni. In ni se nam potrebno odpraviti daleč, dovolj je že, da raziščemo Posavje in odkrijemo še nepo-znane kultume in naravne znamenitosti, ki jih ponuja naša pokrajina.
V Posavju imamo na voljo tudi bogato ponudbo izletniške-ga turizma. V neokmjeni naravi turističnih kmetij se tah-ko predamo naravnim in kulinaričnim užitkom, čudes nara-ve pa se lahko naužijemo tudi v posavskem podzemlju, saj jmamo v Posavju kar tri jame, med njimi seveda najbolj po-znano Kostanjeviško jamo, Ajdovsko jamo in Levakovo jamo v Šutni. Eden od kazalnikov bogate posavske zgodovine in kulture pa so tudi gradovi, galerije in muzeji, arhitektume znamenitosti in arheološka najdišča.
V naši neposredni bližini in na obrobju Posavja se preko se-novskih in bizetjskih gričev odpira Kozjanski park. Kozjan-sko je pokrajina, katere meje niso natančno definirane. S tem imenom pojmujejo območje južno od Voglajne, za-hodno od Sotle, vzhodno od Savinje ter severno od hribov vzhodnega Posavskega hribovja. Tudi Kozjanski park se po-naša in vabi z bogato naravno in kulturno dediščino. Vec o njihovi ponudbi pa si lahko ogledate na spletni strani www, kozjanski-park.si.
In ko se takole sprehajamo po poteh posavske in kozjanske dedišcine, nemara vsak izmed nas ugotovi, da nam ni po­trebno uiti daleč, da bi se počutili dopustniško in naužili le-pot Slovenije. Za začetek lahko spoznamo znamenitosti, ki nam jih ponuja domače okolje in brez velikih stroškov, ak­tivno in malce drugače preživimo počitniške dni. Seveda je v našem okolju še veliko znamenitosti, ki so za-znamovale našo dediščino, pa jih žal nismo uspeli omeniti, upam samo, da smo vam dali nekaj iztočnic, kje lahko kva-litetno in zanimivo preživite prosti in dopustniški čas. Ve­liko idej in predlogov za izlete v Posavju in širše lahko naj-dete tudi na spletni strani www.posavie-turizem.com. Pa srečno!
Zakurili bodo najvišji kres na svetu
BOŠTANJ - Športno kulturno društvo (ŠKD) mladi Boštanj or-ganizira v ponedeljek, 30. aprila, s pričetkom ob 18. uri na travniku pri župnišču v Boštanju velik spektakel: zakurili bodo najvišji kres na svetu in se z njim vpisali v Guinnessovo knji-go rekordov. To pomeni, da mora biti kres višji kot 37,5 me-tra, kolikor znaša sedanji svetovni rekord, vpisan v Guinnesso­vo knjigo rekordov. Mladi Boštanjčani prirejajo kresovanja od leta 2002 in so že zdaj lastniki rekorda za najvišji kres v zgo-dovini Slovenije, saj so pred dvema letoma zakurili slabih 26 metrov visok kres, lani pa so postavili zanimiv kres, sestavljen iz več manjših kresov. Letos pričakujejo več kot 10.000 obisko-valcev, za katere pripravljajo bogat glasbeni in spremljevalni program ter seveda tudi gostinsko ponudbo.                      P.P.
in turiste, da si brezplačno izposodijo kolo in spoznava-jo okolico, gredo po opravkih in spoznajo mesto iz druge perspektive in ne samo skozi okno avtomobila.
V mestu res pogrešamo TIC, ki naj bi ga mesto dobilo že ob vzpostvitvi TIC-a v Ter-mah Catež?
to področje. Imamo kar ne­kaj promocijskega materiala.
V  letošnjem letu jih želimo nadgraditi s posameznimi tu-rističnimi produkti, namenje-nimi bodisi krajšim ali dalj-šim obdobjem in posameznim ciljnim skupinam. Kot so npr. Doživetja ob vinskih cestah, Ogled mesta Brežice, ki smo ga označili kot Dve gasi dva policaja, Aktivne počitnice, Odkrivanje čarov pešpoti, Do-živite posebnosti repnic, Mla-dinski turizem...
Pred nami je že tradicional-na poletna prireditev Bre-žice - moje mesto, ko vsaj za nekaj dni mesto res zaži-vi in privabi tudi večje šte-vilo obiskovalcev. Prireditev se je lepo prijela, razmišlja-te tudi o njeni nadgradnji in oživitvi mesta skozi poletne mesece?
Junijska dogajanja bomo le­tos nadgradili s predstavitva-mi društev, likovno kolonijo, delavnicamj za otroke in po-dobnimi. Že maja bomo po­vabili vse organizatorje, ki zaznamujejo mesto, da se po-enotimo in skupaj pripravimo program. Vrhunec bo tradici-onalna prireditev v organiza-ciji občine Brežice - Brežice moje mesto. Takrat načrtu-jemo otvoritev mestne hiše, pripeljati obiskovalce v me­sto s turističnim vlakcem in vrsto drugih aktivnosti. Prire-ditve bodo lep uvod v Festival Brežice in obfestivalske prire-ditve.
Da bi mesto res zaživelo, je potreben načrt njegovega razvoja, kot Zavod za podje-tništvo in turizem verjetno razmišljate tudi o tem?
V zavodu pripravljamo vsebi-ne, ki jih bo Občina Brežice prijavila na Razpis finančne-ga mehanizma EGP in Norve-škega finančnega mehaniz­ma. Skupno želimo izdelali načrt razvoja mesta, na vseh nivojih, s prebivalci, lastni­ki in gosti, ki prihajajo v me­sto. Zato v okviru teh priprav načrtujemo kar nekaj srečanj vseh omenjenih, da bi v sode-lovanju z občinsko upravo in ostalimi akterji izvedli res ka-kovosten načrt, ki bi odražal realne potrebe in izvedljive rešitve v tem času.
S. Vahtahč
Ko bo prenova mesta konča-na bomo imeli urejeno osre-dnjo ulico, a se mnogi boji-jo, da bo brez življenja. Ali v Zavodu razmišljate, kako mestu vdahniti življenje, da ne bodo Brežice delile usode mnogih slovenskih in evrop-skih mest, ki so urejena, a prazna, mrtva? V Zavodu smo že z lanskole-tnim junijskim dogajanjem nadaljevali razmišljanje o aktivnostih, ki bi vnesle več življenja v mesto. Pripra-vili smo produkt poti po me­stu "Dve gasi, dva policaja", ki je lahko voden ogled me­sta ali samostojen potep. Gre za zgodbe ob potepih po me­stu, ki so nastajale na osno-vi knjige Ivanke Počkar "Dve gasi, dva policaja, sto obrtni-kov". Nadaljnje smo izdelali "trganko" mesta, s predsta-vitvami posameznih značilnih objektov v več jezikih.
Kaj je tisto najpomembnej-še in prvo, kar naj bi stori-li, da bi v mesto privabili tu-riste?
Vsekakor je to umestitev Turi-stično informacijskega centra (TIC-a) v mesto, kar pomeni nadgradnjo zgoraj omenje-nih aktivnosti. Radi bi odprli TIC in ga obogatili z dodatno vsebino tako za obiskovalce in turiste kot domačine. Raz-mišljamo, da bi v okviru ju-nijskih dogajanj pripeljali go-ste s Term Čatež z vlakcem na grad in v samo mesto. Ju-nija bomo povabili domačine
Glede na predstavljeno naj-verjetneje TIC umeščate v mestno hišo? Kdaj jo lahko pričakujemo v novi podo-bi in čemu vse jo boste na-menili?
Izhajajoč iz dejstva, da je po­trebno v mestu vzpostaviti in-formacijsko točko in v razgo-vorih z lokalno skupnostjo, se zavedamo, da je najpri-
mernejša prav mestna hiša. Že lani smo predlagali vsebi­no mestne hiše, ki jo vidimo v funkciji kulturnega turiz­ma. Ker se tudi Občina zave-da, da je po prenovi mestu treba dati tudi vsebino, pod-pira predlog, da Zavod uredi pritličje mestne hiše za po-trebe TIC-a, e-točke, kultur­no društvenih in razstavnih dogodkov, za izposojo koles in podobno. Prav tako bi radi imeli skrbnika mesta, osebo, ki pozna vse mestne care, in jih lahko obiskovalcem tudi predstavi. V mestni hiši že-limo pripraviti razstavo spo-minkov, ki predstavljajo me­stno identiteto. Idej, kako motivirati obiskovalce, ima­mo še mnogo, na vodovo-dnem stolpu razmišljamo o razgledni točki, radi bi uredili savski nasip, da bi sprehajalci s toplic prišli do mesta...
Ideje je treba podkrepiti s turističnimi vodiči, predsta-vitvenim in propagandnim materialom. Ste se posveti-li pripravi le tega? Zavedamo se potrebe po pri-stopu k trienju produktov de-stinacije, zaenkrat je to ob-čina Brežice. Na eni strani je to kvalitetna ponudba in za-gotovljeno vodenje, zato je v pripravi odlok o lokalnih tu-rističnih vodičih, ki bo uredil
To potrebo smo zaznali, po-grešajo ga tudi ponudniki v mestu. Zavedamo se, da ra-bimo točko, kjer bodo zbra-ne vse informacije in pred-stavljena turistična ponudba. In zato bo v prihodnjih mese-cih tudi zaživel. Tudi zato po-udarjamo prepotrebne pove-zave, da okrepimo ponudbo mesta. Brez pravih vsebin in zgodb tega ne bomo dosegli. Zato se trudimo prav na teh segmentih.
Mesto Brežice je bogato s zgodovinsko kulturnimi dej-stvi, za pomembnimi stavba-mi počivajo zgodbe, ki samo čakajo pripovedovalca, kot smo ga mi poimenovali - me-stni vodič -, ki bi vodil oglede po mestu in oživljal zgodbe našega mestnega jedra. Vse pa mora izajati iz ene točke, ki jo mi vidimo v mestni nisi, katero nadgradimo z doda­tno vsebino poleg seveda tu-rističnega informiranja kot so npr. razstave, kulturni in za-bavni dogodki, natečaj za iz-bor izdelkov oz. priložnostnih daril, izposoja koles, brska-nje po internetu ipd. Vse to se nam zdi osnova za priva-bljanje gostov v mesto. Seve­da mora za tem stati skrbnik, ki bo bedel skupaj s partner-ji s pravo vsebino, tukaj igra-jo vlogo tako društva, osta­le institucije, ponudniki ipd. Vsem nam mora biti cilj, da s skupnimi močmi privabimo čim več gostov.
VITEŠKA DVORANA V GRADU BREŽICE
Nepozaben prostor za vrhunske prireditve in prestižne poroke
Baročno freskani prostor (35 x 10 x 8m) sprejme 280 sedežev in je po lepoti in svoji akustiki enkraten okvir za slovesnosti ali različne pomembne mejnike v življenju dveh, ki si veliko pomenita.
Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice,
Tel.: 07 46 60 517, Faks: 07 46 60 516, Internet: www.posavski-muzej.si, e-mail: ivan.kastelic@guest.arnes.si
I GOSTILNA ŽOLN1R
\ Fanik» Scvfck «.p.          Mrifak ~
j !■. rakaocBt»4,               mStwr
I ,utaniew« m Krki ^WHjt r
Poslovalnica                              Nastov                                        IWafon
Črnomelj                                             Zadruina cesta 16                               07 305 27 85
Metlika                                                Naselje Borisa Kidrica 4                      07 369 15 40
Novo mesto - Glavni trg                    Glavni trg 10                                       07 394 20 60
Novo mesto - Novi trg                       Novi trg 3                                            07 373 15 86
Trebnje                                                Gubčeva 16                                         07 348 25 50
Kriko                                                  Cesta 4. julija 42                                  07 488 26 35
Brežice                                                Ulica prvih borcev 39                          07 496 11 28
Sevnica                                                Kvedrova cesta 31                                07 814 16 07
Pricakujemo vas vsak delavnik od 8.30 do 12. ure in od 14. do 17. ure.
##$ SKBBANKAD.D.
SOCIETE GENERALE CROUP
Počitnice: kjerkoli. Počitniški krediti: čisto blizu.
Vsak petek zvečer "all inclusive" ponudba: toplo hladni bife, pijača,
živa glasba za 19,00 € po osebi.
Rezervacije 07/4987-133
NA
www.skb.si' Zeleni tfei&on 080 I5 IS
Posavski obzornik - leto XI, številka 8, četrtek, 19. 4. 2007________________________________________POCITNICE PRED VRATI ^
Zeleni festival
BREZOVSKA GORA - Zavod Vrbov Log bo tudi letos organiziral Zele­ni festival. Tridnevni festival se bo odvijal od 20. do 22. aprila na različnih lokacijah v Krškem in njegovi okolici. Prvi dan bo infor-mativno - izobraževalne narave, drugi dan posvečajo ekološkemu in biodinamičnemu kmetovanju, tretji dan pa namenjajo aktiv-nostim v naravi s pohodom, obiskom Ajdovske jame, najstarejše-ga skorša, ekološke kmetije in ostalih naravnih vrednot ob poti. V sklopu festivala bo na ogled tudi razstava replik prazgodovinske keramike, z ekološko tržnico se bodo predstavite osnovne sole iz občine Krško, svojo tržnico bodo imeli tudi ekološki pridelovalci hrane, predstavili pa bodo tudi zeleni avtomobil kot enega od ko-rakov na poti k uresničevanju načel trajnostnega razvoja.
Imamo tisto, česar Evropa že dolgo ne!
SEVNICA - Tamkajšnja občinska turistična zveza v štiriletnem delovanju združuje 10 društev. Letos je njeno krmilo prevzela zagnana in tuhzmu predana Cvetka Jazbec, ki poudarja, da bodo nadaljevali z začrtanimi akcijami, pripravljajo pa tudi nove projekte in kar nekaj velikih prireditev. Mesečni koledar prireditev, ki ga izdajajo v sodelovanju z KŠTM-jem, je vedno poln dogodkov, ob tesnem sodelovanju vseh društev pa poudarjajo izobraževanje.
kvaliteto najlepše hribovske vasi v republiki iz leta 2005. Ob drobnih prireditvah pole-tje oživijo prireditve v sklo-pu Grajskega poletja, 17. ju-nija na Brunku z občinama Sevnica in Radeče prirejajo velik dobrodelni koncert za obnovo srednjeveške cerkve, ki je zelo privlačna turistič-na točka. 15. septembra bo pohod po Krekovih stezicah v Sentjanžu, oktobra Turistično društvo Tržišče organizira ve-liko prireditev "Jesensko sre-čanje v Tržišcu". Od 15. sep­tembra bo v sklopu občinskega praznika dvomesečna bučari-jada v Šentjanžu, v kateri bo celoten kraj doživljajska toč-ka. Na ogled buč bodo povabi­li vse osnovnošolce, spoznavali pa bodo tudi bučne dobrote na kulinaričnem večeru. Kot pravi nova predsednica, nadaljujejo začrtane dobre prakse, letos pa so si zasta­vili še obsežen plan. V okviru svojih dejavnostih poudarja­jo vzpodbujanje in ozavešča-nje domačega prebivalstva za sodelovanje pri turistič-nem razvoju kraja, urejanju in olepševanju kraja ter dvigu tu-ristične kulture. Zaveda se, da Turistična zveza Občine Sevni-ca najlaže orgarrizira števitna izobraževanja, pri katerih so-delujejo vsa društva. Rezulta-ti so dobre ideje, ki jih skupaj uresničujejo.
S.Vahtarič
Predsednica Jazbečeva izpo-stavlja, da je občina preple-tena s pešpotmi. Pohodniku se za vsakim hribom lepo ureje-nih vasi prikaže nova zname-nitost, obiskovalci pa izredno cenijo prav naravne danosti. Zavedajo se, da sevniški za-selki ponujajo tisto, kar Evro­pa že dolgo nima več, tukaj-šnji odprti ljudje pa popotniku radi ponudijo domače dobro-te in živo vodo. Dokaj čisti za-selki brez industrije so biseri narave, kjer poudarjajo eko-loško pridelavo kot paradne-ga konja turizma. Jazbečeva pravi, da so ponosni na ekolo-ška jabolka topaz v Šentjanžu, ekološki jabolčni sok in seve-da cviček, ki zaseda sam vrh evrospkih dobtih vin. Tako razmišlja Cvetka Jaz­bec: "Obsojeni smo na turi-zem, če bomo delali na dobri ponudbi in neokrnjeni naravi, bomo lahko ponudili butični turizem, saj imamo na vsakem koraku številne danosti, ki jih Evropa več ne pozna". Gosta sprejemajo s sloganom, da k njim prihaja kot zelo zaželen,
in recepte. Radi bi zbrali splo-šna znanja o svojem kraju, na-ravni in kulturni dediščini, le-dinskih imenih zaselkov, sklop | projekta bo izbor recep-tov avtohto-ne kulinarike. S spodbuja-njem dobrih slovenskih gostiln so že pričeli. Ob tem je največji pro­jekt "Moja dežela lepa in gostoljub-na", ki je zastavljen zelo obšir-no. S števil-nimi čistilni-mi akcijami do Dneva Ze-mlje s pomo-čjo ostalih društev čistijo na-ravo, črna odlagališča, urejajo gozdne poti. Ob Dnevu Zemlje prirejajo praznovanje, po pri-poročilih Turistične zveze Slo-venije bodo na Šentjurskem hribu zasadili lipo in vasi Pi-javce v Krajevni skupnosti Tr-žišče podelili priznanje za lani osvojeno drugo mesto na re-publiškem nivoju, vasi Raz-bor so za enak dosežek prizna­nje že podelili. To kakovost se trudijo vzdržati. Jazbečeva pa je izredno vesela, da tudi hri-bovska vas Leskovec vzdržuje
odhaja pa kot dober prijatelj. Zastavili so nov večletni pro-jekt "Moj kraj - moja občina" in k sodelovanju povabili vse
. \btlp .             GALERIJA BOŽIDAR JAK AC
V^tfBiK'        Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
ŠMjKU^'    T: 07/49 87 008, 07/49 87 108
Zm\ I ifTHl I \WC   F- 07/49 87 335
»— ^U —"   www.galerlja-bj.si, E: info@galerija-bj.si
IJJPlJ          Odplralnl čas:
! in T i7[f v i r i          torek ' "edelja od 9:00 do 18:00
n III I            Ob ponedeljkih zaprto.
Kostanjevica na Krki s svojo lego na otoku reke Krke nedvomno sodi med najbolj prepoznavna naselja v slovenskem prostoru. V mestnem jedru dominirata cerkvi sv. Jakoba in sv. Miklavža, dober kilometer stran pa leži nekdanji cistercijanski samostan, kjer od leta 1974 deluje Galerija Božidar Jakac V njej se s svojimi deli predstavljajo slovenski umetniki Božidar Jakac, France Kralj, Tone Kralj, France Gorše, Jože Gorjup, Zoran Didek, Janez Boljka in Bogdan Borčič. V galerijskih prostorih je na ogled tudi Pleterska zbirka evropskih mojstrov. Začetki galerijske dejavnosti v Kostanjevici na Krki segajo v čas pred petdesetimi leti, ko je bila v tukajšnji osnovni soli odprta Gorju-pova galerija, kjer je še vedno razstavljena mednarodna zbirka likovne umetnosti 20. stoletja. Okolici samostanskega kompleksa in kraju v celoti dajejo prepoznavnost tudi skulpture, ki od leta 1961 nastajajo v okviru mednarodnih kiparskih simpozijev Forma viva. Del vsakoletnega razstavnega programa izvajamo v prostorih Lamutovega likovnega salona in lapidarija, v slovenskem in mednarodnem merilu pa izstopajo razstavni projekti v nekdanji samostanski cerkvi.
šole. Otroke bi radi poučili, da spoznajo in se zavedajo svo-je identitete. Verjame, da bo projekt privabil tud sokrajane, zlasti tiste, ki še pomnijo sta-ro zgodovino, navade, običaje
KOSTANJEVISKA
■ ■"■■■                                                                                                                                ■ ■ " i'"' -.
JAMA, ., Jšk:.
Pogled v stalno zbirko Franceta Goršeta in Jožeta Gorjupa.
Po artiški sadjarski poti
ARTIČE - Minulo sončno nedeljo se je na tradicionalni spomladan-ski pohod odpravilo okoli 120 pohodnikov, med njimi tudi druži-ne z otroki. Krenili so z Banove domačije skozi gozdove, travni-
Kozjanski park ,
HE ' "y ''" ' ' "'jgM^yflHHHflHHHHl
^^'' jjKffif fee ?flw$jM^^^^^m
Www.kostanjeviska-jama.si, GSM: 041-297-001 |
KOZJANSKI REGIJSKI PARK POKRAJINA MNOGIH OBRAZOV
Odmaknjenost pokrajine Posavskih hribov, vinogradniškega gričevja in obsoteljskih ravnic je ustvarila edin-stveno pestrost ohranjene narave in bogate kulturne dediščine.
Pešpoti, kolesarske steze, vinskoturi-
stične ceste, razstave, koncerti in
številne prireditve s prikazi tradicije
povezujejo naravne lepote, kulturne
spomenike in domačine, ki vas vabijo
v Kozjanski park.
Informacije: tel: 03/800-71-00 fax: 03/800-71-08
e-mail: kozjanski-park(o),kp.gov.si
www.kozj an ski-par k.si
ke, med bogatimi sadovnjaki jablan in hrušk. Lahko so uži-vali med cvetočimi sadovnjaki, ki so skoraj dva tedna prej kot običajno pokazali svojo najlep-šo spomladansko podobo. Vmes pa so se okrepčali na sadjarskih in ekološki kmetiji. Pohod je po besedah Mihe Halerja iz tu-rističnega društva obenem naj-boljše vabilo, da pridejo po-novno jeseni, ko bo pokrajina pokazala svojo drugo lepoto.
Najlepša klet Vina Brežiceje
GRAJSKA KLET
v brežiškem gradu. Namenjena je ogledom, strokovno vodenim degustacijam in nakupom.
I Vino Brežice d.d-, Cesta bratov Cenakov 33, Brežice
CRAJSK.\ KLKT
V grajski kleti hranimo obsežno in bogato zbirko arhivskih vin, ki zajema predvsem vina posebnih kakovosti, nagrajena na različnih ocenjevanjih. Trinajst izmed njih krasi naziv "šampion". Vsa ta vinaje možno poizkusiti in kupiti v prekrasnem ambientu Grajske kleti.
Informacije: Marjan Malus GSM: 031 210 377 marian.malus@vino-brezice.si
"Minister za zdravje opozarja: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA SKODUJE ZDRAVJUI"
^Tujina
Vzajemna
Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini vam omogoča:
V) osebna, družinska in skupinska zavarovanja,
^y ugodne zavarovalne premije,
organizacijo zdravniäke pomoči,
^D 24-urno pomoč,
fQ mrežo izvajalcev po vsem svetu,
S5 dodatna kritja za svojce,
® pravno pomoč.                          «^elvm 9,««™.««™«.
www,«9i«oinaji^, SS VZAJEMNA            ftfi'ösöiötö)
s                   Jaz zate, ti zame.
—^m-
TURISTIČNA AGENCIJA B00M
SLO - 6270 KrSko. CKZ 7. p.p 335. M.: 07 49 21 674. fax: 07 49 01 085 GSM: 041 630 135. 041 684 320 e-mail: BooM@siol net, www boom.si
KOMEDUA2AGREB
SOBOTA12/5 vetoloigra: CIGLE SVETE EUZABETE
SOBOTA 18/5
muzikil: SLECITE SE DO GOLEGA
PETEK25/S
muzlkal: AIOA
HNK ZAGREB
PETEK25/5
opera: SEVIUSKIBRIVEC
Od 3.mtl> bomo n« novi lokacljl na
HOCEVARJEVEMTRGU3!__________
Zavarovanje tik pred odhodom!
-» Ste ravno na poti v tujino. pa bi želeli skleniti zavarovanje Vzajemnaru/ina? Nič lažjega in zamujenega. Ookler ste v Sloveniji, lahko pokličete klicni center Vzajemne na brezplačno Stevilko 080 20 SO, kjer boste s pomočjo na5ih operaterjev uredili vse potrebne formalnosti. Zavarovanje s pričetkom veljavnoiti n.islednjega tine fahko placate z mobilnim telefonom z Moneto v telefonski prodaji-
ffl POSAVSKA PANORAMA___________________________________________Posavski obzornik - ieto XI, stevilka 8, četrtek, 19. 4. 2007
Milkina ljubezen je petje
KRŠKO - „Bilo je tik pred začetkom prve svetovne vojne, na četrtek, 16. aprila, davnega leta 1914, ko sem se rodila ma-teri Katarini in očetu Antonu Žiganteju v istrski vasici Rakito-vec blizu hrvaške meje. Odraščala sem v težkih razmerah voj­ne, spominjam se, da smo bili pogosto ne le lačni, temveč zelo lačni, in ko sem začela hoditi v drugi razred osnovne sole
smo se preselili v Krško, na Tr-ško Goro, kjer je oče kupil po-sestvom," pripoveduje Emili-ja Šonc, ki je v ponedeljek, 16. aprila, dopolnila 93 let.
Zgovorna Emilija, naša Milka, kakor ji pravijo domači, je vi-sok jubilej praznovala v kro-gu svojih domačih, na svojem domu na Narplju nad Krškim, kjer sta si s pokojnim sopro-gom Alojzem Soncem zgradila prijeten dorn, kjer sta vzgojila tudi šest otrok, štiri hčerke in dva sinova: „Lepo mi je," pravi Milka, „živim v svoji hiši s sinovo družino. Vsi moji otroci so se poročili in si ustvarili družine, svoje domove. Skoraj vsi so oko­li mene, saj sem vsakemu dala parcelo, da si je zgradil hišo. Uživam v njihovih uspehih in sem žalostna, če pride kaj naro-be." Poleg njenih otrok danes Milki dela družbo še trinajst vnu-kinj in vnukov, šest pravnukov in tudi že ena prapravnukinja. Čez dan Milka še marsikaj postori po hiši, skuha kosilo, pravi pravcati ritual ji vsak dan pomeni pitje kave pri sosedu, točko ob 11. uri dopoldan, zvečer si rada pogleda kakšno televizij-sko oddajo in še vedno rada poje. Petje je namreč že od nek-daj njena ljubezen, v mladih letih je veliko nastopala in pela na domaäh odrih, v cerkvenem pevskem zboru pa je prepe-vala kar polnih sedem desetletij. Praznovanju njenega jubi­leja so se s čestitkam pridružile tudi aktivistke Rdečega križa Krško - desni breg in Dušan Vladič v imenu Krajevne skupno­sti mesta Krško.
Bojana Mavsar
Amalija s korajžo do visokega jubileja
KRŠKO - V stanovanjskem bloku na Gubčevi ulici v Krškem do-muje Amalija Češnjevar. Dobrovoljna in bistra Amalija, ki še vsakodnevno prehodi okoli 40 stopnic iz svojega stanovanja
pa nazaj v drugo nadstro-pje, ob tern pa pogosto pre-pešači tudi pot z Griča do leskovške cerkve, je 6. apri-la dopolnila 95 let. Danes je sicer Amalija še edina žive-ca iz številne družine bra-tov in sester, ki so odrasli na Kavcah, vendar pa ji družbo pogosto delajo sin Drago ter dva vnuka in pravnuka. Ka-kor pravi Amalija, ji zdrav-je, razen občasnega in bo-lečega stiskanja okoli srca, povečini še dobro služi, za-radi česar lahko še vedno sama pogospodinji in mar-sikaj postori. Ob obisku na i njenem domu, kjer smo se 14. aprila pridružili aktivist­kam Krajevnega odbora RK Krško - desni breg, ki so če-' stitale in obdarile jubilant-ko, nam je ta še zaupala, da je bila vselej korajžna, čeprav ji v življenju ni bilo lahko, saj je s svojimi rokami trdo delala in gospodinjila po raznih domačijah in pri ljudeh. Med drugim je 17 let službovala na Občini Krško, kjer je skrbela, da so bili prostori ne le čisti, temveč tudi ogrevani, saj je marsikatero zimsko jutro že pred svitom polnila tamkajšnjo peč s premo-gom in drvmi.                                                                 B. M.
Otroški velikonočni delavnici
SEVNICA - Velika noč je največji in najstarejši kršcanski praznik in s tern praznikom so povezane različne šege in navade tudi na Slovenskem. V tern prazničnem času je najimenitnejše opravi-lo barvanje pirhov - in prav pirhi ter velikonočne butare so bile osrednja tema zanimivih in ustvarjalnih otroških delavnic, ki sta v soboto, 31. marca, potekali v Mladinskem centru in Salezijan-skem mladinskem centru v Sevnici. V Mladinskem centru so otroci uživali v risanju in barvanju veli-
Novi prostori za še boljše delo
KRŠKO - V soboto, 14. aprila, je v krškem Kulturnem domu potekal občni zbor članov Društva upokojen-cev Krško. Vanj je po besedah Ane Pajič, ki so ji na občnem zboru zaupali še dveletni mandat vodenja društva, trenutno vključenih okoli 1240 članov.
Namen njihovega delovanja je, da upokojenci ne le or-ganizacijsko strnejo vrste, temveč jesen življenja z ra-znimi vsebinami, ki jih pri-pravljajo v društvu, preživijo kar se da aktivno na različnih področjih. Tako so se upoko-
Na letni ravni so gospodarili s prihodki v višini dobrih 2,5 milijona SIT, več kot polovico navedenih sredstev za delo-vanje pa so s članarino zago­tovili člani. Tudi za prihodnje dveletno obdobje je Pajiče-va nanizala vrsto aktivno-
Janez Kranjc, predsednik DU Sevnica, in Ana Pajič
jenci iz občine Krško tudi v minulem letu številno anga-žirali na športno razvedril-nem področju preko balina-nja, ribarjenja, streljanja z zračno puško, tekmovanja v pikadu ipd., udeleževali so se različnih izletov in sre-čanj, pod okriljem društva pa so upokojenci v lepem številu letovali tudi v Izoli in na Malem Lošinju. Ob orga-nizaciji praznovanj za svoje člane, kot so denimo novole-tna praznovanja, martinova-nje, materinski dan in druga, pa se enkrat na teden sesta-ja tudi t.i. skupina osamlje-nih. Po besedah predsednice Ane Pajič so v minulem letu prenovili tudi društvene pro-store in tako zagotovili bolj-še pogoje za delo in tudi za srečanja in aktivnosti članov. V prenovo so vložili dobrih milijon tolarjev sredstev, od tega v opremo 700.000 SIT.
stih, ob tern pa izrazila tudi pobudo, da bi društveno de-javnost obogatili in popestri-li še z dodatnimi aktivnost-mi, med drugim z izdelavo ročnih del in s formiranjem pevskih zborov po krajevnih društvih upokojencev, saj je ta zaenkrat formiran in delu-je le na Raki. Sicer pa je v DU Krško trenutno vključenih skupno 1238 članov. Od tega je v zadnjih dveh letih v nji-hove vrsto stopilo 161 upo­kojencev, preminulo pa jih je61.
B.M.
?j] Mestni atrij Breztct-
Cesta prvih borcev 17          /
kih in majhnih, enobarvnih in večbarvnih pirhov, ki so jim družbo delali rumeni pišcančki, kokoške in petelini ter zajčki z velikimi uhlji. Lotili so se tudi izdelave velikega, največjega - velika-na med pirhi, s katerim bodo sodelovali v nagradnem natečaju revije Unikat za najlepši, najunikatnejši pirh. V Salezijanskem mladinskem centru so otroci na prostem izdelovali iz različnega zelenja in iz vejic cvetočega grmičevja velikonočne butare, ki so jih okrasili še z barvnimi trakovi.
Smilja Radi Foto: Barbara Nemec
Večer pomladi
SEVNICA - Marcevska razstava v Lekos Galeriji Ana je bila po-mladansko obarvana: z različnimi vrstami kruha in peciva, lepo aranžiranimi s pomladanskim cvetjem in velikonočnimi motivi
Tri desetletja srečanj starejših krajanov
BRESTANICA - Krajevna organizacija Rdečega križa Brestani-
ca je v nedeljo pripravila že 30. srečanje starejših krajanov,
od tega 10. na brestaniškem ribniku, ter jim s kulturnim
programom, srečelovom in druženjem prijetno popesthla
dopoldan.
V krški občini deluje 13 krajevnih organizacij Rdečega križa,
ki svojim članom in ostalim krajanom vsako Ieto pripravljajo
Sevniško tradicionalno velikonočno »sekanje pirhov«
SEVNICA - V starem mestnem jedru Sevnice je že nekaj desetletij na velikonočno nedeljo zelo živahno in tako je bilo tudi v nedeljo, 8. aprila 2007, ko se je 46 tekmoval-cev prijavilo k »sekanju pirhov«.
Po zaključku druge maše v cerkvi sv. Nikolaja se je množi-ca radovednežev zbrala okoli tekmovalcev, ki so si želeli s
Prijetno druienje brestaniških starejših krajanov
najrazličnejša družabna srečanja. Brestaniška organizacija je starejše krajane, ki so dopolnili 70 let, povabila na prijetno druženje v nedeljo dopoldan. Ob tej priložnosti jih je nago-vorila predsednica OZ RK Krško Meta Habicht. V imenu bre-staniške krajevne skupnosti je zbranim spregovorila Margare-ta Marjetič, dogodek pa so s kulturnim programom popestrili učenci brestaniške osnovne sole pod mentorstvom Metke Vut-kovič. Predsednica KO RK Brestanica Tatjana Stropnik je izra­zila zadovoljstvo, da se je srečanja udeležilo skoraj 100 starej-ših krajanov in dodala, da je letošnje že 30. po vrsti in 10. na brestaniškem ribniku. Aktivistke, ki jih je v brestaniškem Rde-čem križu 18, pa so udeležencem pripravile tudi srečelov.
M. K. M.
»sanjskim metom« v nastavljeni pirh, ki se je dobrikal v ne-deljskem jutru, pridobiti prehodni kristalni pokal v obliki jajca. V metanju malih kovancev za 20 centov v nastavljeni pirh, ki je »ponosno kraljeval« sredi starega trga, je bil naj-boljši Damjan Dobnik iz Velenja. Za nagrado je v trajno last prejel mali sevniški pirh in prehodni kristalni pokal v obli­ki jajca. Na drugo in tretje mesta sta se uvrstila Sevničana Martin Kuhar in Aleš Juršič, tudi onadva sta za dober met prejela v trajno last mali sevniški pirh. Tradicionalnega tek­movanja v sekanju pirhov se je tokrat udeležila še predstav-nica nežnejšega spola Snežana Pungerčič.
Smilja Radi, foto: Ljubo Motore
Cicibani polžki iz to au ->e viulu so puunou pozdravili s pesmijo.
sta pomlad pozdravili domačinki Olga Vene in Jožica Kozmus. Izvime motive pekovskih dobrot, ki so bili ob koncu kulturne-ga programa tudi na pokušino, so lepo dopolnjevali prtički in gobelini sevniških gospodinj, ki so v Galeriji Ana pričarali pri-jetno domače vzdušje. Pomlad so s pesmijo pozdravili Cicibani polžki iz Vrtca Sevnica, Neža Vene na klavirju ter Rudi Stopar s članicami literarne skupine SEV Društva TRG in literarne sek-cije Beseda KD Franc Bogovič, ki so s svojimi pesmimi počasti-le tudi dan žena in materinski dan.                Tanja Grabrijan
Posavski obzornik - leto XI, številka 8, četrtek, 19. 4. 2007__________________________________________POSAVSKA PANORAAAA ffl
Svetopisemska razstava
PODBOČJE - V tukajšnjem župnišču Sv. Križ je zadnjih nekaj te-dnov gostovala razstava najrazličnejših prevodov in izdaj Svetih pisem, tako v slovenskem kot v drugih jezikih, ter z njim pove-zanih knjig, od teoloških razlag do literarnih del. Med drugim sta
Veselje ob perišču
ZDOLE - Že več let si člani Turističnega hortikulturnega društva Zdole prizadevajo, da bi ohranili in obnovili nekdanje perišče v Grabnu ob poti, ki vodi iz Potoč proti Zdolam. Pred več kot desetimi leti območje okoli perišča ni bilo prehodno, s pridnim
Turistično hortikulturno društvo Zdole
in Krajevna skupnost Zdole vabita
ob prazniku Krajevne skupnosti
na tradicionalno
Jurjevanje na Zdolah
Sobota, 21. april 2007
ob 10. uri Zeleni Jurij s spremstvom pobira jajca in
klobase po vaseh KS Zdole, ob 14. uri turnir v namiznem tenisu za pokal KS Zdole
(Športno društvo Zdole)
Nedelja, 22. april 2007
ob 5. uri potrkavanje z zvonovi
ob 5.30 budnica s Pihalno godbo iz Krškega
ob 6. uri začetek pečenja jajc
ob 7. uri začetek kultumega programa z nastopom
Ansambla Ga še ni blu ob 9. uri nastop Ansambla Bratov Žerjav ob 10. uri svečana maša v cerkvi svetega Jurija ob 11. uri nastop Ansambla Francija Ocvirka ob 11.30 prihod Zelenega Jurija ter pozdrav župana
občine Krško Franca Bogoviča
ob 12. uri predstavitev Franca Tomažiča iz Ljubljane po rodu z Zdol, ki se bo predstavil s svojo novo knjigo „Jugoslovanski dirt track in speedway 1920-1991" Povabil je tudi svoje goste - nekdanje uspešne tekmovalce ob 12.30 nastop Ansambla Trije Vragi ob 13.30 nastop Ansambla Majolka ob 16. uri nadaljevanje programa zansamblomJemeja Kolarja
delom krajanov je danes podoba perišča popolnoma spreme-njena. THD Zdole je letos odkupilo 16,8 arov zemljišča, kar so minulo nedeljo tudi proslavili s prijetnim druženjem. Med prisotnimi je bil župan občine Krško Franc Bogovič, ki je pohvalil opravljeno delo krajanov in hkrati spregovoril o pri-zadevanjih občine za infrastrukturno ureditev krajev. S pred-sednikom Turistično hortikulturnega društva Zdole Danielom Novakom pa sta ob 22. aprilu svetovnem dnevu zemlje simbo-lično posadila dve drevesi (na fotografiji zgoraj). Kot je pouda-ril Novak, je njihovo nadaljnje delo v precejšnji meri odvisno od podpore lokalne skupnosti. Prireditev pa je bila hkrati pri-jetna najava tradicionalnega Jurjevanja in praznovanja krajev-nega praznika, ki bo konec tedna na Zdolah.                     S.M.
Med ogledom razstave v podboskem župnišču
na ogled tudi - seveda kot faksimile - Brižinski spomeniki in Dal-matinova Biblija. Preko 300 enot knjižnega gradiva je zbral, smi-selno uredil in s kratkimi razlagami opremil škocjanski kaplan Janez Žakelj, razstava pa bo v nadaljevanju na ogled tudi v žu-pniščih Cerklje ob Krki in Leskovec pri Krškem. Povod za razstavo je leto Svetega pisma, ki ga letos obeležuje kršcanski svet. P.P.
Belgijski večer
KRŠKO - V sklopu evropskega projekta EVS (Evropska organizaci-ja za prostovoljno delo) od 12. decembra lani v Mladinskem cen-tru Krško opravlja prostovoljno delo Elisabeth Callens, ki prihaja iz belgijskega mesta Brugge. Dela kot informatorka na info-toe-ki, sodeluje pa tudi pri raznih drugih projektih, ki se tičejo dela z mladimi. V četrtek, 12. aprila, je v Čebelnaku vodila belgijski ve-čer z naslovom Čokolada, pivo in pomfit, kjer je skupaj z Ano Pin-colic predstavila Belgijo. Po besedah naše Belgijke zahod na nas žal še vedno gleda kot na državo izza železne zavese. Želja po ve-čji povezanosti z EU se je pokazala tudi v sami udeležbi, saj je bila nadpovprečna v primerjavi z drugimi potopisnimi predava-nji v tern letu. Seveda je veliko k temu tudi pripomogla pregovor-na žeja in lakota Slovencev, saj smo po predavanju lahko poskusili različne vrste belgijskih piv, poleg tega smo postregli tudi z belgij-skim pomfrijem, od koder ta način pečenja krompirja izvira, ker pa smo vsi Slovenci tudi veliki sladokusci, nismo mogli brez belgij-skih čokolad. Skratka, bil je odličen večer, po katerem so vsi šli do-mov malo modrejši, siti in odžejani.                                     R.5.
»Knjiga, ki si jo jugoslovanski speedway zasluži«
»Knjiga, ki si jo jugoslovan­ski speedway zasluži,« je nam dobro znani veteran krškega in jugoslovanskega speedwaya Ivan Molan zapi-sal v uvod k novi knjigi dol-goletnega speedwayskega zanesenjaka in pomembne-ga funkcionarja v avto-moto športu, sicer pa zdolskega rojaka Francija Tomažiča. Knjiga, ki obsega 304 stra-
razstavo iz zasebne zbirke avtorja, se srečali s prijate-Iji in poznavalci speedwaya ter knjigo tudi kupili. Nasvi-denje na Zdolah!
ni formata A4 v trdi vezavi in preko 500 fotografij, med katerimi je veliko še neo-bjavljenih, je izšla pri založ-bi Neviodunum v Krškem, ki jo vodi prav tako zdolski ro-jak Silvo Mavsar, sicer avtor prve knjige o krškem spe-edwayu. V okviru priredi-tve Jurjevanje na Zdolah si bodo obiskovalci lahko med drugim ogledali priložnostno
Jugoslovanski mrUtack in speedway ,
'■■ * 1920-1994
NEVIODVNVM
Glasmaher Relaxed Vision
Nova sproščenost gledanja
_____ /\ S h-1 />•■ I—4 f= -
SPECIAUSTIČN»
OKULISTIČNI PREGLEDI
041 699 385
I » M I- L> n *-• ¥ c> ! ¥ I ! 1 W " I'
Konec stresnega gledanja
Vsak obisk Relaxed Vision Centra v ptiki lasmaher in posvet o novi sproščenosti gledanja bo za Vas prepncljiv dogodek. Posredoval Vam bo občutek ugodja.
Natančne meritve vida in optimalna prilagoditev ustvarjajo osnovoza jasen pogled od blizu do daleč. Na podlagi najsodobnejših računalniško vodenih izračunov, se meritve vida prenesejo v vrhunsko kakovostna optična stekla. Zeiss Clarity stekla, ki so individualno prilagodljiva vsaki optični zahtevi dobrega vida, pa dodajo tern vrhunskim izdelkom se poslednji in odločilnisijaj.
Okulist
rtr MFH Roštian
Ljudska Optika Glasmaher Stusek Dejan s.p.
Cesta prvih borcev 20c 8250 Brezice, Slovenija
Tel: 07 499 31 31 E-mail: info@glasmaher.com
"'■vw.glasmaher.c-'"'"
Rezultat: moteče okrnjenosti vvidnem polju optičnega stekla se zmanjšaio na minimum, kakovostvida na maksimum.
Relaxed Vision
M IZ NASIH OBCIN - BREZICE__________________________________ Posavski obzomik - leto XI, številka 8, četrtek, 19. 4. 2007
Dve leti županovanja
V mesecu aprilu minevata dve leti, od kar zasedam županski stol v Občini Brežice, čeprav sem že prej nekaj časa deloval kot pooblaščenec Občinskega sveta, po imenovanju takratnega župana, mag. Andre-ja Vizjaka, ki je prevzel funkcijo ministra za gospodarstvo v sedanji Vladi Republike Slovenije. Številna nasprotovanja s strani takratnih občinskih svetnikov so vplivala na mojo odločitev, da sem funkcijo poo-blaščenca prepustil najstarejšemu občinskemu svetniku, g. Roku Kržanu. Po skoraj treh mesecih prere-kanja znotraj občinskega sveta, sem kasneje na nadomestnih županskih volitvah, dobil potrebno podpo-ro vas občanov in tako pričel s poklicnim opravljanjem funkcije župana Občine Brežice.
O B Č I N A .
Brežice
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice vabi k sodelovanju
VESELIJOTE IZZIVI.
SI DINAMIČNA, KOMUNIKATIVNA, ZANESLJIVA IN
ORGANIZIRANA MLADA OSEBA. DELO ZNAŠ OPRAVFTI
SAMOSTOJNO IN PRI REŠEVANJU ZADANE NALOGE
TEŽIŠ K REŠITVAM.
ZNAŠ BUI IN DELOVAT1 KGT DEL SKUPINE.
DAJEŠ POBUDE IN PREDLOGE ZA NOVE PRISTOPE.
PRIJAVI SE!
Občina Brežice te vabi k sodelovanju. Prijavi se na razpis za delovno mesto svetovalca za podroqe dela z mediji in organizacijo protokolarnih dogodkov občine.
Občina Brežice v našem prostoru skupaj z občani oblikuje in izboljšuje pogoje za naše bivanje.
Ste delovna, komunikativna, odgovoma in natančna oseba, ki zna voditi projekte s področja gradenj?
Potem se prijavite na prosto delovno mesto višjega svetovalca za vodenje projektov in skupaj z nami skrbite za razvoj občine Brežice.
Javna natečaja za zgoraj navedeni delovni mesti bosta objavljena dne 20.04.2007 v Uradnem listu RS, na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo (www.miu.gov.si) ter na spletnih straneh Občine Brežice (www.brezice.si).
Dodatne informacije so na voljo tudi pri Ingrid Molan na tel. 07/ 4991 545 ali na elektronskem naslovu: ingrid. molan@brezice. si.
Pohod po mejah KS
GLOBOKO - Prostovoljno gasilsko društvo in Turistično društvo Globoko sta 1. aprila organizirala 2. tradicionalni pohod »Spo-znajmo svojo krajevno skupnost«. Zbralo se je okoli 70 poho-dnikov. Pot je vodila po novi pešpoti, prvi postanek je bit pri
stih v naši občini, kar smo dosegli z modernizacijami cest ter drugimi infrastruk-turnimi pridobitvami. Vsi ti uspehi in seveda dokaj mirna volilna kampanja so pri-spevali tudi k temu, da ste mi občani zaupali nov, tokrat 4 -letni županski mandat že v pr-vem krogu lokalnih volitev. Po umiritvi vseh, tudi povolilnih, strasti sem znotraj novoizvo-Ijenega Občinskega sveta Ob-cine Brežice pričel uresničeva-ti, že prej zastavljeno in delno izpeljano politiko povezoval-nosti vseh svetniških skupin. Z omenjeno politiko želim, da bi naše delovanje znotraj občin-skega sveta potekalo umirjeno in brez nepotrebnih prepirov, saj bomo le tako lahko dosegli zastavljene cilje.
S sprejetim Proračunom Ob-cine Brežice za leto 2007, ki je za 15 % višji v primerja-vi s proračunom 2006, bomo lahko nadaljevali zastavlje­ne projekte in dokončali že pričeta dela. Tako se nam v letošnjem letu obeta pred­vsem:
•  dokončanje modernizacije Ulice Ceste prvih borcev in parkirišč Pod obzidjem, s či-mer bo središče Brežic dobi-lo povsem novo podobo,
•  začetek izgradnje kanaliza-cijskega sistema in čistilne naprave Brežice,
•  dokončanjeizgradnjeOsnov-ne sole Bizeljsko do pričetka šolskega leta 2007/08,
•  nadaljevanje projektne do-kumentacije za Podvoz Do-bova,
•  urejanje komunalne infra-strukture in nakup zemljišč za ureditev poslovne cone Brezina,
•  ureditev prostorov z bivanj-skim kompleksom ter pri­dobivanje ustrezne doku-mentacije za ustanovitev
Po začetnem skepticizmu mnogih mojih nasprotnikov, sem s sprotnim zavzetim de-lovanjem najprej posegel v delo samega Občinskega sve­ta Občine Brežice, ki je bil vse prej kot vzoren zgled iz-voljenih predstavnikov lokal-ne skupnosti. Prav tako sem želel, da bi delo znotraj ob-činske uprave potekalo kar se da nemoteno, zato sem se tudi lotil določenih kadro-vskih sprememb, ki so pripo-mogle k večjem zadovoljstvu uporabnikov naših storitev.
Za omenjenimi sprememba-mi so prišli tudi uspehi, ki so plod uspešnega sodelova-nja vseh zaposlenih znotraj občinske uprave, kakor tudi konstruktivnega sodelovanja vseh občinskih svetnikov, ne glede na to, iz katere stran-ke so prihajali. Pred nami so bili mnogi izzivi, ki smo jih uspešno premagovali v želji po čim boljšem jutri naše ob-čine, naših občanov in vseh ostalih, ki dnevno migrirajo na delo v naše okolje oz. ti-stih, ki si želijo v naših krajih preživeti le dopust.
Mnogo uspehov, ki smo jih do-segli skupaj na naši dveletni poti je povezanih tudi s po-zitivnim dejstvom, da iz Bre-žic prihaja eden ključnih mi-nistrov sedanje vlade - mag. Andrej Vizjak, kateremu gre zahvala za pomoč pri mno­gih projektih, ki smo jih uspe-šno že dokončali oz. se z njimi uspešno spopadamo. Omenje-no dejstvo kaže tudi na dobro sodelovanje naše občinske uprave z resornimi ministrstvi vlade, s katerimi zgledno so-delujemo, kar je bilo razvidno tudi ob lanskem obisku Vlade RS v Posavju, ko smo bili de-ležni številnih pohval na opra-vljeno delo in zastavljene
smele načrte za prihodnost.
Preteklo leto, kljub temu, da je bilo volilno, ni prine-slo nazadovanja v naši ob-čini. Tako nismo počivali na
Fakultete za turizem Breži-ce,
• celovita obnova gradu Bre-žice z namenom ohranitve kulturnega spomenika dr-žavnega pomena,...
Vseh zastavljenih nalog ne more narediti en človek, za to je potrebna ekipa dobrih in zanesljivih ljudi, s katerimi se dnevno srečujem znotraj občinske uprave in s kateri­mi želim vedno znova dose-gati kompromise znotraj ob-činskega sveta.
Zaupanje vseh občanov v do­bro mojega delovanja me ve­dno znova navdaja s poziti-vizmom in željo po nečem novem, po doseganju še bolj-ših rezultatov, ki bodo prine-sli vsem nam v občini Breži-ce želene uspehe. Zato se zavzemam za konstruktiv-no sodelovanje z vami obča-ni, brez katerih mnogo stvari ne bi bilo izpeljanih in do-končanih. Mnogokrat so po-trebni številni pogovori in mnoga usklajevanja, s kate­rimi potem skupaj tvorimo pomembne odločitve za našo občino. Za vso podporo, ki mi jo izkazujete občani, se vam še enkrat zahvaljujem in ver-jamem, da bom upravičil vsa vaša pričakovanja.
Od dne, ko sem pred dve-ma letoma prvič stopil v ob-činsko stavbo Občine Breži-ce kot župan, so se v mojem življenju zgodile nenadeja-ne spremembe. Naloženih imam mnogo obveznosti in nalog, s katerimi se iz dneva v dan želim čim bolje spopa-dati in njihov izkupiček obr-niti v prid vseh nas, ki skupaj sobivamo v naši občini - obči-ni Brežice.
Ivan Molan, iupan Občine Breiice
doseženih rezultatih, ampak smo že s proračunom Občine Brežice za leto 2006, ki smo ga povečali za kar 45 % v pri-merjavi s proračunom iz leta poprej, jasno nakazali, da imamo začrtane mnoge in-vesticije, s katerimi želimo našo občino voditi predvsem kot dobri gospodarji. Mnogo sredstev smo uspeli pridobiti preko evropskih strukturnih skladov, kakor tudi z uspe-šnim sodelovanjem na raz-pisih za regionalna razvojna sredstva.
Med pomembnejše dosežke leta 2006 sodijo:
•  dokončanje in otvoritev ka-nalizacije in čistilne napra-ve Obrežje,
•  pridobivanje projektne do-kumentacije za kanalizacijo in čistilno napravo Brežice,
•  ureditev križišča in parkirišč pri tržnici v Brežicah,
•  začetek gradnje parkirišč Pod obzidjem in pri Zdra-vstvenem domu Brežice,
•  dokončanje izgradnje Knji-žnice Brežice ter
•  enakomeren razvoj po vseh dvajsetih krajevnih skupno-
Pohodniki na novi brvi
prenovljeni brvi preko Gabemice. Otvoritev pešpoti je pope-stril Jaka Radič s svojo harmoniko, trak pa je prerezal Marjan Kranjčič, ki je kot svetnik iz vasi Globoko z ekipo prostovolj-cev obnovil brv. Uporabljajo jo tako otroci vrtca in sole Globo­ko, kot tudi krajanke in krajani. Pohodniki so nadaljevali preko Piršenbrega (Dole) s postankom na Veselem vrhu, nato pa pre­ko Slopnega in Brezjega pot zaključili na Bojsnem. S prijetnim druženjem in piknikom so pohodniki zaključili drugi del poti po vzhodnem delu krajevne skupnosti.                                   S.V.
Jubilejno leto za Kapele
KAPELE - Za kraj in župnijo Ka­pele je letos posebno, jubilej­no leto. Pred 220 leti, natanč-neje leta 1786, je bila namreč ustanovljena župnija Kapele, pred 100 leti oziroma 1. maja 1907 pa je takratni lavantin-ski škof Mihaet Napotnik po-svetil razširjeno in obnovljeno župnijsko cerkev Marijinega vnebovzetja v Kapelah. Ob tej priložnosti pripravljajo vr-sto slovesnosti. V nedeljo, 22. aprila, ob 15. uri bodo pripra-vili srečanje nekdanjih kapla-nov, ki so delovali v Kapelah, od 27. do 29. aprila bodo med 9. in 12. uro potekali oratorij-ski dnevi za otroke in mladino, v nedeljo, 29. aprila, bo ob 19. uri slavnostna seja župnijske-ga pastoralnega sveta, ob 19. 30 uri pa še slavnostna akade-mija v cast Mariji Vnebovzeti in odkritje spominske plošče s kronogramom ter podelitev priznanj v imenu župnije. 1. maja ob 10.30 organizirajo še evharistično slavje, ki ga bo ob somaševanju duhovnikov vo-dil celjski škof msgr. dr. An­ton Stres. To je osrednja slo-vesnost jubilejnega leta.
»Naj pesem naša ogreje srca vaša«
PIŠECE - Pleteršnikovi ljudski pevci so minulo soboto s številnimi gosti obele-žili 10. obletnico delovanja. Prvič so zapeli svojo novo pesem »Pišece prelju-bi naš kraj«, ki jo je avtor ljudski pesnik Anton Gričnik s popotnico pospremil v izvedbo in ji tudi prvič prisluhnil. Besedilu je dušo vlila Elizabeta Križanič.
Sola dobiva streho
BIZEUSKO - Dela pri gradnji nove OŠ potekajo tekoče in v roku. Izvajalec del podjetje WTC & ing. Kojič, d.o.o. iz Brežic je mar-ca skupaj s KOP d.d. Brežice, s katerim imajo pogodbo o sku-
Podžupanja Patricia Ču-lar jim je zaželela še veliko let ustvarjanja in ohranja-nja prepomembne identitete v veliki evropski družini. Ter jih v odsotnosti župana po-vabila na obisk k njemu, saj ima zanje pripravljeno ob-činsko plaketo. Ob kultur-nem prazniku je sekcija pre-jela pisno priznanje, tokrat pa so člani prejeli še Galluso-ve značke. Pevci delujejo kot sekcija Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine »Maks Pleteršnik« Pišece. Njihova moč je Marjanca Ogorevc, ki je dejala:«Deset let je krat-ka doba, a je prav tako dol-ga, brez razumevanja in pri-jateljstva tega uspeha ne bi bilo«.
S.V.
Tokrat pa so v goste povabili prijatelje, s katerimi so tako ali drugače sodelovali. Med
vanja, pa tamburaši in ljud­ski pevci iz Murske Sobote, zlasti ljudski godci iz Černe-
pnem sodelovanju, začel krovska dela. Ta bodo po besedah direktorja Boštjana Kojiča dokončana do konca meseca. Najka-sneje do srede maja bo streha povsem končana. Trenutno pote­kajo vsa obrtniška dela v objektu ter zunanja ureditev. Do julija bodo zgrajeni vsi prostori za potrebe osnovne sole in vrtca, brez telovadnice. Od dobaviteljev opreme je že izbran dobavitelj za kuhinjsko opremo - podjetje Tomaž Puc, s.p. iz Hotederšice. Trenutno je v uradnem listu objavljen razpis za iz-bor dobavitelja in monterja za vso preostalo opremo sole. Raz-pisna dokumentacija je po zagotovilih vodje oddelka za družbe-ne dejavnosti Anice Hribar že pripravljena. Ocenjena vrednost nove sole znaša 3,42 mio evrov.                                         S. V.
Pletersnikovi ljudski pevci
mnogimi so prepevale Ijud-ske pevke in tamburaši iz Bi-strice, pevke-z Žejnega, Pu-šeljc z Mozirja, Ljudski pevci iz Sromelj, ki prav tako obe-ležujejo 10. obletnico delo-
lavcev so razgibali polno dvo-rano večnamenskega doma in seveda domača Folklorna skupina Duplo, ki bo jeseni obeležila 20. obletnico ume-tniškega ustvarjanja.
v                   yr                       v              ^^^^
Posavski obzornik - leto XI, številka 8, četrtek, 19. 4. 2007________________________________________IZ NASIH OBCIN - KRSKO fl
Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnikov OS
Svetnik Liste za razvoj mojega kraja Jože Habinc in svetnik Posavske unije mladih Boštjan Arh sta se na 4. seji Občinske-ga sveta občine Krško v svojih vprašanjih občinski upravi dota-knila zapiranja Mercatorjeve trgovine v starem mestnem jedru. Kot je pojasnil oddelek za gospodarske dejavnosti je Občina Kr-ško pristojne pozvala k ponovni preučitvi možnosti za nadaljnje delovanje trgovine, po prizadevanjih za skupni sestanek je Mer-cator na lokalno skupnost naslovil dopis v katerem je predsta-vil razloge za zaprtje in kot najtehtnejšega izpostavil negativno poslovanje trgovine hkrati pa pokazal pripravljenost za skupno reševanje problematike. Občina Krško je zato pozvala Podjetni-ški center, da skuša poiskati morebitne interesente za franšizo, najem ali odkup trgovine.
Svetniška pobuda svetnika Liberalne demokracije Sloveni-je Vojka Omerzuja se je nanašala na spremembe pogojev za pridobitev štipendij v okviru Posavske štipendijske sheme. Od­delek za gospodarske dejavnosti pojasnjuje, da Regionalna ra-zvojna agencija Posavja že pripravlja spremembe in dopolnitve sistema štipendijske sheme, ki bo morala biti usklajena z no-vim Zakonom o štipendiranju. Poleg predlogov za znižanje po-trebnega pogoja - ocene za vključitev v štipendijsko shemo je bila podana pobuda tudi o vključitvi posebnih štipendij za rom-ske dijake in študente v sistem Posavske štipendijske sheme, ki se trudi uskladiti interese delodajalcev, nosilcev regijske she­me in driave.
Svetnik Slovenske demokratske stranke Cvetko Sršen je na 5.
seji Občinskega sveta izpostavil postopke urejanja naselja Keri-nov grm. Kot pojasnjuje oddelek za okolje in prostor je Občina Krško uredila zemljiškoknjižno stanje največjega romskega na­selja na njenem območju, vendar vpis vknjižbe lastninske pra-vice Občine Krško na nepremičninah v naselju Kerinov grm še ni pravnomočen, saj rok za pritožbo še ni potekel. po pravnomoč-nosti bo Občina Krško s strani Geodetske uprave prejela odloč-be o nastanku novih parcel v naselju, in po poteku pritožbenega roka zoper navedene odločbe še potrdila o njunih pravnomoč-nostih. Tako bo dana podlaga za izdajo lokacijske informacije za promet s predmetnimi nepremičninami. Kar zadeva proda-jo zemljišč romskim družinaM je do 10. aprila 2007 vlogo za od­kup parcel v Kerinovem grmu podalo 14 romskih družin oz. po-sameznikov. Pri tem je večina od njih podala prošnjo za obročno plačevanje kupnine. Z vlagatelji vlog, ki bodo kupnino poravna-li v celoti, bo sklenjena kupoprodajna pogodba, ki bo vsebova-la ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pra-vice v korist kupca. S preostalimi vlagatelji, ki finančno ne bodo sposobni poravnati kupnine v enkratnem znesku, se bo potreb-no dogovoriti o možnosti in načinu obročnega plačevanja. Ze-mljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v zemljr-ško knjigo v njihovo korist bo tej skupini vlagateljev izdano po plačilu celotne kupnine.
S podrobnejšo vsebino odgovorov na svetniška vprašanja se lahko seznanite na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si
Svetniki sprejeli zaključni račun Občine Krško za leto 2006
Občinski svetniki so na 6. seji, ki je potekala skupaj z ob-činskim svetom občine Kostanjevica na Krki, sprejeli za-ključni račun proračuna Občine Krško za leto 2006. Sku­pni prihodki proračuna za minulo leto so bili realizirani v višini 5,750 milijarde SIT, odhodki pa so znašali 6,100 mi-lijarde SIT. Zaključni račun sedaj obema občinama zagota-vlja pogoje, da začneta postopke za sprejem proračuna za tekoče leto.
Na seji so svetniki sprejeli še odlok o ustanovitvi Lokalne energetske agencije - LEAD, za področje Dolenjske, Posav­ja in Bele krajine, s sedežem v Krškem. Omenjeni zavod bo nudil podporo na področju svetovanja glede učinkovite rabe energije in v sodelovanju z javnim sektorjem, podpornimi in-stitucijami in privatnim sektorjem pripravil in uresničil več projektov s področja uporabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Lokalni skupnosti bo v pomoč pri presoji pro­jektov za gradnjo novih ali adaptacijo starih objektov gle­de na toplotne izgube, učinkovit sistem ogrevanja, hlajenja... Tovrstne agencije v Sloveniji že delujejo v Mariboru, Pomur-ju, Severni Primorski ter Šaleški dolini in Koroški.
POVABILO K SODELOVANJU PRI ORGANIZACUI PRAZNIKA OBČINE KRŠKO 2007
Občina Krško vabi k sodelovanju pri oblikovanju letošnjega pra-znovanja občinskega praznika, ki bo potekalo v začetku mese-ca junija. Komisija bo s pomočjo vaših predlogov oblikovala program prireditev, ki bo objavljen na spletni strani www.kr-sko.si in na podlagi katerega bodo k izvedbi povabljeni poten-cialni izvajalci programov.
Vabimo društva in organizacije, da se prijavrjo na naš razpis s svojo prireditvijo in tako počastijo praznik. Razpisna dokumen-tacija je objavljena na naši spletni strani, lahko pa jo po 20. aprilu dvignete tudi v kabinetu župana. Dodatne informacije: 07/49-81-201 - Metka Resnik.                                                       ,
Predloge sprejemamo do ponedeljka, 30. aprila 2007, na na-slov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško (s pripisom: »Občinski praznik2007«).
Nadaljevanje dialoga s prebivalci Vrbine in širitev PC Vrbina
V času pogovorov o možnosti umestitve trajnega odlagališča radioaktivnih odpadkov v Vrbini v obči-ni Krško še intenzivneje potekajo razgovori s prebivalci v neposredni bližini predvidene lokacije. Kot je znano, so prebivalci naselja Spodnji Stari Grad in Vrbina Občini Krško predstavili svoja pričakovanja. Zahtevi po izselitvi stanujočih v Vrbini pa je že sledil dogovor, ki opredeljuje bodoče aktivnosti; na vr-sti so individualni razgovori z lastniki nepremičnin, da bi poiskali možnosti za ugodno rešitev zahtev ve-zanih na izselitev iz naselja. Kot poudarja župan občine Krško Franc Bogovič, se s tem končno začenja reševanje zgodovinskega zapleta, ki obstaja vse od začetka obratovanja jedrskega objekta, leta 1983.
Pogovori med Občino Krško in prebivalci naselja Vrbina tako potekajo že desetletja. Po za-gotovilih prebivalcev Vrbine jim je bila ob gradnji jedrske­ga objekta obljubljena nado-
Občina Krško v času oblikova-nja stališč do študije variant za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov posla-la tudi na Vlado RS. Ministrstvo za gospodarstvo se v nedavno
cone bi lahko zaokrožili tako interes Občine kot energet-skih podjetij, da se območje bodočega tehnološkega cen­tra, ki sedaj meji na naselje Vrbina razširi na to podroqe in dodatno nadgradi možnost za razvoj človeških virov in po-slovnega prostora v občini, po­udarja župan Franc Bogovič. Naselje Vrbina trenutno leži sredi kmetijskih zemljišc, z zagonom poslovne cone pa bo naselje v naslednjih petih letih v celoti obkroženo z gospodar-skimi objekti. Zato je zapolni-tev območja z novimi vsebina-mi oziroma preselitev naselja na drugo obmoqe smiselno in v interesu tako prebivalcev kot kreatorjev gospodarskega ra-zvoja v občini Krško.
Pri zaokroževanju poslovne cone Vrbina je, kot omenje-no, pripravljena sodelovati tudi GEN energija, ta, kot pra-vi direktor Martin Novšak želi zagotoviti potreben prostor podpornim dejavnostim pri iz-koriščanju jedrske tehnologije tudi v prihodnosti. Vendar so kot osnova za dolgoročno iz-koriščanje jedrske tehnologi­je za proizvodnjo električne energije v tem prostoru po-trebne tudi ustrezne rešitve umeščanja radioaktivnih od­padkov. Direktor GEN energi­je še poudarja, da bi sprejetje odlagališča v prostor motivira-lo GEN energijo za nakup ze-mljišča, namenjenega postov-nim dejavnostim.
Novšak nadaljuje, da je nji-hovo prizadevanje za varno in stabilno obratovanje jedrskega objekta v interesu varstva oko­lja, zanesljivosti in ekonomi-ke dobave električne energije uporabnikom, ohranjanja kva-litete življenja in razvoja go-spodarstva lokalnega prostora ter podpornih dejavnosti, tako v Posavju kot v Sloveniji.
valcev Vrbine o selitvi izven območja omejene rabe pro-stora. Občina Krško je k pogo-vorom za razrešitev situacije in uskladitev skupnega inte-resa pristopila skupaj s strani
Most čez Savo, ki bo zgrajen skupaj s HE Krško in predvidena mestna povezava Krško - Bre-žice, poslovno cono Vrbina postavljata v osrčje Posavja. Občina Krško je lastnica 30 ha ze-mljišč 66 ha obsegajoče cone na zahodnem delu in je do sedaj za nakup zemljišč in izdela-vo projektov za infrastrukturo namenila 2,3 mio EUR. Prostorske možnosti gospodarskega razvoja bi lahko v Krškem nadgradili z razširitvijo poslovne cone, ki bi jo pomembno zao-krožilo sedanje naselje Vrbina. Območje bodočega tehnološkega centra, ki sedaj meji na omenjeno naselje bi se tako lahko razširilo in nadgradilo možnost za razvoj človeških vi­rov in poslovnega prostora v občini in Posavju. Občina Krško načrtuje, da bo PC Vrbina pol-no zasedena do leta 2011.
Vlade RS pooblaščenimi pred-stavniki Nuklearne elektrarne Krško in lastnika njene polo-vice - Gen energije. Omenjeni v svojem delovanju med dru-gim sledijo ciljem po razširitvi poslovne cone Vrbine oziroma zaokrožitvi tarn predvidenega tehnološkega centra. Slednji bo v prihodnosti predstavljal tehnološko polje energetike in mesto za opravljanje vaj, de-lovanje laboratorija in insti-tuta Fakultete za energetiko. S smiselno širitvijo poslovne
mestna lokacija na katero bi se preselili po začetku obra­tovanja, a do uresničitve do-govora ni prišlo. Ostale pa so zahteve prebivalcev, ki si še vedno želijo bodisi nadome-stno lokacijo za gradnjo sta-novanjskih his bodisi primerno nadomestilo. Za slednje lokal-na skupnost, ki je ves čas is-kala primerno rešitev, ni našla pravnih podlag v slovenski za-konodaji. Zahtevo za začetek pogovorov o zakonskih podla-gah za individualno rento je
poslanem odgovoru opira na letna poročila Uprave RS za je-drsko varnost glede stanja je-drske sevalne varnosti v Repu-bliki Sloveniji. Zapisali so, da sevalne obremenitve na ogra-ji NEK ne presegajo polovico tisodnke od tiste, ki jo dobi-mo iz naravnega okolja. Zato ni razloga za kakršno koli indi­vidualno rento, saj NEK nima škodljivih vplivov na okolje.
Po tej opredelitvi je sledi-la soglasna odločitev prebi-
Usposabljanje in seja članov občinskega štaba CZ Krško
V prostorih Občine Krško je konec marca potekalo uspo­sabljanje in prva seja članov štaba civilne zaščite obči-ne Krško. Seznanili so se z novo zakonodajo na področju civilne zaščite in gasilstva, novosti pa je v kadrovsko za-sedbo prinesla tudi delna reorganizacija.
Civilni zaščiti Občine Krško bo tudi nadalje poveljeval Franc Glinšek, Ana Somrak pa po novem zaseda mesto njegove na-mestnice. Za evakuacijo in urejanje prometa v primeru ne-sreče, bo v bodoče zadolžen Tomaž Prah iz Policijske posta-je Krško, Milan Haralovič iz Zdravstvenega doma Krško je prevzel odgovomost za reševanje in prvo pomoč, Tomaž Ci-gler iz Veterinarske postaje Brestanica pa bo zadolžen za ukrepanje v primeru kužnih bolezni pri živalih. V pomoč in podporo ob nesrečah in drugih nevarnostih so ustanovili tudi strokovno štabno službo.
Člani štaba so med drugim pregledali poročilo minulega leta, se seznanili s programom za tekoče leto in se podrob-neje dotaknili priprav na kongres Gasilske zveze Sloveni-je in vajo zaščite in reševanja za primer nesreče v NEK, ki bo predvidoma potekala prihodnje leto. Partnerji-zavodi in podjetja so se z novo pogodbo za petletno obdobje zaveza-li, da bodo v primeru naravnih in drugih nesreč tudi v pri­hodnje pomagali glede na svojo strokovno usposobljenost in materialne možnosti. Župan Franc Bogovič se je vsem dose-danjim članom štaba CZ in udeležencem usposabljanja za-hvalil za dosedanje delo.
Pomladansko čiščenje okolja
Tako kot v preteklih letih bo Občina Krško tudi letošnjo po-mlad v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, društvi in sku-pinami občanov izvedla čišcenje okolja na območju občine.
Ugotavljamo, da se število divjih odlagališč postopno zmanjšuje. K temu pa poleg predpisov, ki urejajo ravna-nje z odpadki, rednega odvoza odpadkov in postopne sa-nacije divjih odlagališč s strani Občine Krško, kot poudarja višji svetovalec za varstvo okolja Darko Anžiček, pomemb­no prispevajo tudi akcije čiščenja v katere se vključuje-jo občani.
V  preteklih letih so jih že organizirale krajevne skupnosti, lovske družine, ribiške družine, turistična društva, planin-ska društva, gasilska društva, potapljači, jamarji in drugi. Omenjene akcije vplivajo na dvig pozitivne zavesti kraja-nov do okolja in pripomorejo k čistejšemu okolju.
V  okviru pomladanskega čiščenja se bo izvedlo pobiranje odpadkov, ki se nahajajo v okolici naših bivališč in v naravi. S tem namenom bo Občina Krško zagotovila določeno števi-lo posod (kontejnerjev) za odpadke in odvoz kontejnerjev z odpadki na ustrezno deponijo.
V kolikor bi se tudi Vi želeli organizirano vključiti v čistilne akcije se lahko za več informacij obrnete na višjega sveto-valca za okolje Darka Anžička (49 81 300) ali komunalnega inšpektorja Občine Krško Roberta Grošlja (49 81 314).
ffl IZ NASIH OBCIN ■ SEVNICA____________'________________________Posavski obzornik - leto XI, števiika 8, četrtek, 19. 4. 2007
Razpisi za podjetniška posojila, garancije in subvencije
Slovenski podjetniški sklad bo prve razpise za posojila, garancije in subvencije objavil še v tern mese-cu. Med prvimi bodo objavljeni raz­pisi za ugodne kredite z garancijo Slovenskega podjetniške-ga sklada. Krediti so namenjeni malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za investicijo v materialna sred­stva v fazi rasti in konkurenčnega uveljavljanja na trgu ali v fazi širitve podjetja. Posojila za nova podjetja so neposre­dni krediti namenjeni novim podjetjem, ki se v fazi zagona odločajo za razvojno investicijo. Mikroposojila so namenje-na malim podjetjem s poudarkom na nastajajodh in novih podjetjih za zagotavljanje nemotenega poslovanja, večjo konkurenčnost in optimalno poslovanje. Skupna vrednost garancije za finančni lizing brez pologa bo znašala 4 mi-lijone evrov. Razpise za sofinanciranje nakupa tehnološke opreme, subvencije v vrednosti 32,48 milijona evrov in so­financiranje, to je subvencije za turistične projekte v vre­dnosti 10,58 milijona evrov, pa je mogoče pričakovati šele okoli 20. maja 2007. Letos bodo prvič razpisane subvenci­je za turistične projekte malih in srednje velikih podjetij, ki bodo predvidoma razpisane za dvoletno obdobje, torej za leto 2007 in 2008, njihov namen pa bo pospešiti razvoj turizma s subvencijami za manjše turistične naložbe za fi-nanciranje investicijskih izdatkov za nastanitvene zmoglji-vosti. Razpisne dokumentacije za posamezne razpise, pro-mocijsko gradivo in pripomočke za pripravo vlog, bodo na razpolago za vse zainteresirane na spletni strani Slovenske­ga podjetniškega sklada www.podietniskisklad.si.
Razprava o gensko spremenjenih rastlinah
Obdna je ob sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico in Združenjem za zdravo Slovenijo pripravila javno tribuno o gensko spremenjenih rastlinah. V Sloveniji naj bi z Zakonom o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijski-mi rastlinami, dovolili sejanje in gojenje gensko spremenje­nih rastlin. To bi lahko dolgoročno vplivalo na naravno oko­lje in porušilo razvoj ekološkega kmetovanja in pridobivanja zdrave hrane. Ekološka gibanja po Sloveniji odločno nasprotu-jejo takšnim posegom v okolje. Več sto ljudi s sevniškega ob-močja je že podpisalo peticijo proti zakonu, ki je v proceduri v Državnem zboru. Strokovnjaki so prisotnim večplastno pred-stavili poglede na aktualno problematiko.
Priprava izvedbenega načrta RRP
Predstavniki posavskih občin so se z vodstvom Regionalne razvojne agencije pogovarjali o izboru izvajalca za izdela­vo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa Posavje za leta 2007-2009. V času trajanja postopka bodo obdne pripravile predlog projektov za program razvoja re-gij, ki bo med obdnami usklajen glede na pripadajočo kvo-to sredstev za razvoj za regijo Posavje. Predlog kriterijev delitve sredstev in predlog za izdelovalca izvedbenega pro­grama bo obravnaval še Svet regije, ki ga sestavljajo župa-ni obdn.
Proslava ob dnevu upora slovenskega ljudstva
Župan Kristijan Jane se je s člani obdnskega združenja borcev in udeležencev NOB Sevnica pogovarjal o izvedbi le-tošnje proslave dneva upora slovenskega ljudstva in 65. le-tnice ustanovitve 1. dolenjskega partizanskega bataljona, ki bo 21. aprila na Malkovcu. Slavnostni govornik bo prvi predsednik države Slovenije Milan Kučan. Prireditev podpi-ra tudi obdna Sevnica.
Na Šentjurjevem hribu bodo posadili lipo
SEVNICA, TRŽIŠČE - Zavod za kulturo, sport, turizem in mla-dinske dejavnosti Sevnica bo svetovni dan zemlje obeležil s posaditvijo lipe na Šentjurjevem hribu nad Tržiščem. Ra-zlog zasaditev lipe na tej lokaciji je zahvala za aktivnosti Turističnemu društvu Tržišče v akciji »Moja dežela, lepa in gostoljubna« ter krajanom vasi Pijavice za doseženo dru-go mesto na državnem nivoju pri ocenjevanju krajev v letu 2006. Zasaditev bo v nedeljo, 22. aprila, s pričetkom ob 12. uri, pri tern pa bodo sodelovali predsednik Turistične zveze Slovenije Oominik S. Černjak, župan Obdne Sevnica Kristi­jan Jane, direktorica Zavoda KŠTM Sevnica Petra Pozderec, predsednik sveta Krajevne skupnosti Tržišče Janez Kukec, predsednica Turistične zveze obdne Sevnica Cvetka Jazbec in predstavnik Zavoda za gozdove Slovenije. Ob posajeni lipi bo postavljena tudi trajna obvestilna tabla z osnovnimi po-datki. Prireditev bodo popestrili nastopi Godbe Blanški vino-gradniki in Ljudske pevke s Telč.
Zagotavljanje vodooskrbe za Mali Cirnik
Podžupan Občine Srečko Ocvirk se je z županom občine Šentrupert Rupertom Goletom pogovarjal o pogojih zago-tavljanja vodooskrbe za Mali Cirnik iz vodovodnega sistema Krmelj. Šentrupert je nova občina, ki še nekaj časa ne bo vzpostavila celovite organizacije javnih služb, zato se za-vzemajo, da bi upravljanje sistema za določen čas prevzelo sevniško Javno podjetje Komunala, ki je upravnik vodovo­dnega sistema Krmelj. Tarn bo poskrbljeno tudi za ureditev vodooskrbe za zaselek Brjane. Občini bosta skupaj s Komu-nalo uskladili pogoje za upravljanje sistema.
Obnovljen cestni odsek Novi grad - Ziva gora
Krajani iz zaselka Živa Gora so skupaj s KS Boštanj pripravi-li otvoritev obnovljenega cestnega odseka v njihov zaselek. Skupaj z lastnimi prispevki, sredstvi KS in obdne Sevnica je izvajalec del GM Pompe uredil preko 600 m ceste. V obd-ni Sevnica ostaja vedno več daljših cestnih odsekov, ki vodi-jo do manjših zaselkov in jih krajevne skupnosti s prispevki maloštevilnih krajanov ne bodo mogle urediti, zato Obdna pripravlja register tovrstnih odsekov, ki jih bo v prihodnjih letih pospešeno pomagala urejati tudi s sredstvi proračuna. Krajanom sta ob pridobitvi čestitala predsednik KS Boštanj Marjan Kogovšek in župan Kristijan Jane.
Sanacija in dograditev objekta OS Studenec
KS Studenec si skupaj s predstavniki sole že dlje časa pri-zadeva, da bi se obnovil objekt podružnične sole na Stu-dencu, zgradil vrtec in k šoli dogradila telovadnica. Občina Sevnica je v preteklem letu že narodla izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za sa-nacijo obstoječega objekta, v letošnjem letu pa so zagoto-vljena tudi sredstva za izdelavo idejne zasnove za dogradi­tev sole. Izdelovalka idejne zasnove iz Regiona Brežice je na sestanku na Studencu prisotnim predstavnikom sole, Kra­jevne skupnosti Studenec in Obdne Sevnica predstavila mo-žnosti umestitve v prostor objekta telovadnice in prostorov za potrebe enega oddelka vrtca. Pri izgradnji novih prosto­rov je potrebno upoštevati zakonsko zahtevane pogoje za urejanje šolskih prostorov in prostorov za predšolsko vzgo-jo. Zaradi prostorske omejenosti obstoječega šolskega kom-pleksa se je pojavila težava pri zagotavljanju zadostnih zu-nanjih površin v neposredni bližini sole. Zato bo KS Studenec preudla možnost pridobitve dodatnih površin v neposredni okolici sole. Prav tako pa bi bilo smiselno pridobiti še idejno zasnovo za novogradnjo celotnega šolskega kompleksa, saj bo sanacija sedanje sole dokaj zahtevna.
Pomoč pri pridobivanju dokumentov za gradnjo
Obdna Sevnica se prizadeva, da bi podjetniki, ki investirajo v domačem okolju, dm hitreje prišli do potrebnih dokumentov za pričetek gradnje. Zaradi pomanjkanja večjih kompleksov prostora, ki bi bili v neposredni bližini infrastrukturnih objek­tov, je potrebno pridobiti številna soglasja upravljalcev in­frastrukture, kar ni vedno enostavno. Zato se v reševanje to­vrstnih problemov investitorjev aktivno vključuje tudi župan Kristijan Jane, ki obdnskemu svetu predlaga spremembe ob-dnskih predpisov in pomaga usklajevati pogoje, ki jih investi-torjem postavljajo različne državne ustanove. Upamo, da se bodo na tak način dm prej pridobila dovoljenja za izgradnjo trgovine Spar in ureditev Poslovne cone v Boštanju ob objek-tih hidroelektrarne.
Ureditve na državni cestni infrastrukturi
Župan Kristijan Jane se je s predstavniki Direkcije RS za ceste pogovarjal o aktivnostih, ki jih izvajajo posamezne službe Di­rekcije pred pripravo državnega lokacijskega načrta za izgra­dnjo mostu na Logu. V pripravi je tudi sofinancerski sporazum za obnovo ceste skozi Orenovo, ki se bo pričela izvajati v leto-šnjem letu. Občina je podala tudi nekatere pripombe na pro­jekt ureditve ceste skozi Krmelj z ureditvijo krožnega križišča pri gostišču Barbara, ki ga bo ravno tako izvajala Direkcija.
Srečanje župana s člani UTŽO
Pod okriljem Univerze za tretje življenjsko obdobje se že nekaj let zapored organizirajo različni dogodki, ki članom pomagajo ohranjati stike s številnimi dogodki v občini. Na njihovem zadnjem srečanju jim je župan Kristijan Jane predstavil izvajanje obdnskih projektov in stanje projek-tov, ki jih bo Obdna izvajala ob sodelovanju s pristojnimi državnimi službami. Pogovarjali so se tudi o projektu izgra­dnje HE Bianca in s tern povezanimi prostorskimi ureditva-mi in o možnostih življenja in razvoja v zdravem in obča-nom prijaznem okolju.
Otvoritev novega mostu pri Kopitarni
Občina Sevnica je s sofinanciranjem Službe Vlade RS za lokal-no samoupravo in regional™ politiko zgradila nov most čez Sevnično pri Kopitarni. V nadaljevanju bo zgrajen tudi ploč-nik ob državni cesti in pločnik od mostu do križišča pri igri-šču za tenis. Novi most je tehnično primeren za prevoze vseh
Most so odprli: minister za okolje in prostor Janez Podobnik, župan in poslanec drzavnega zbora Kristijan Jane, poslanec driavnega zbora in občinski svetnik Bojan Ru$elj in direktor Kopitarne Sevnica d.d. Marjan Kurnik (foto: Franc Šeško)
vrst vozil, tudi prikoličarjev, in opremljen z javno razsvetlja-vo ter obojestranskimi hodniki za pešce. Ob gradnji mostu je bilo potrebno izvesti tudi vodarske ureditve Sevnične in izvesti posebne zaščite komunalnih vodov. Zahtevno delo je izvedlo CGP Novo mesto, vrednost investicije pa je 381.000 EUR ob deležu državnih sredstev v višini 205.000 EUR. Most je bil predan namenu ob priložnostni prireditvi. Župan Kristijan Jane je poudaril odpravo ozkega grla za potrebe podjetništva in povečano prometno varnost, otvoritve pa se je udeležil tudi minister za okolje in prostor Janez Podobnik.
Imate namen širiti svojo dejavnost?
Občina Sevnica je pristopila k izdelavi oziroma novelaciji temelj-nih prostorskih aktov, s katerimi se opredeljuje namenska raba zemljisc ter s tern možnost gradnje objektov, infrastrukture ter krajine. Da bi pridobili verodostojne podatke s strani gospodar-skih subjektov, društvenih dejavnosti in kmetijskih subjektov, so bili večjim podjetjem, društvom ter kmetijam poslani anketni vprašalniki, ki bodo prispevali h kvalitetnejšemu oblikovanju do-kumentov, ki pomembno vplivajo na razvoj vseh vrst dejavnosti na obmoqu naše občine, saj bodo rezultati anket predstavljali iz-hodišče za analizo stanja in teženj v prostoru. V kolikor niste do-bili ankete, imate pa namen širiti svojo dejavnost na kmetijska zemljišca in s tern na novo opredeliti stavbne parcele, se do 23. aprila 2007 oglasite na Občini Sevnica, na oddelku za gospodar-ske dejavnosti ali pokličite na telefon 81 61 233. Posredovali vam bomo anketo, v kateri boste lahko opredeliti vaše prostorske po­trebe za nadaljnjo širitev oziroma razvoj vaše dejavnosti.
Izgradnja brvi Šmarčna -Breg
Med predstavniki investitorjev, Holdingom slovenske elektrar-ne, Infro in Občino Sevnica, izvajalcem del Cestnim podjetjem Maribor, projektantom in predstavnikom nadzora izgradnje brvi Šmarčna - Breg potekajo redni koordinacijski sestanki. Za-radi spremembe tehnologije, ki jo je predlagal izvajalec, je moral projektant spremeniti že izdelan projekt za izvedbo, po-sledica Cesar je zamuda pri izgradnji brvi. tzvajalec je podal na novo izdelan terminski plan, ki ga morajo predstavniki nadzo­ra in investitorjev še proučiti. Med gradnjo stebrov rečnih pod-por je potrebno denivelirati gladino vode v akumulacijskem bazenu. V tern času bo potrebno intenzivirati dela, kar omogo-ča tudi pričetek del iz desnega brega reke Save. Dodatno je bil izdelan še projekt za javno razsvetljavo. Investitorji opozarja-jo na dokončanje del v predvidenem roku.
Širitve telekomunikacijskega omrežja v občini Sevnica
Sodobno telekomunikacijsko omrežje omogoča uporabni-kom raznovrstne storitve, ki pa še vedno, kljub agresivnim reklamnim oglasom, niso na voljo številnim državljanom. Posebej so od teh možnosti še vedno daleč podeželski kraji. Zato je bila na pobudo župana Kristijana Janca v sevniški Kulturni dvorani organizirana okrogla miza s predstavniki Te-lekoma Slovenija ter predstavniki Občine in krajevnih sku-pnosti o širitvah telekomunikacijskega omrežja v občini Sev­nica. V letošnjih planih je povezava z optičnim kablom vseh telefonskih central v obdni, v nadaljevanju £>a bo postopno omogočen priklop posameznih uporabnikov. Žal bo podeže-Ije še vedno kasneje deležno tovrstnih storitev, čeprav so ljudje v preteklosti v teh krajih v razvoj telefonije vlagali neprimerno večja sredstva, kar so na srečanju tudi izposta-vili. Občina si bo še najprej prizadevala, da bi bila vlaganja v širitev sodobnega telekomunikacijskega omrežja v občini Sevnica dm večja.
Posavski obzornik - ieto XI, števiika 8, četrtek, 19. 4. 2007______________________________'____________________________________SPORT jj
Patricija in Jan državna prvaka
OPLOTNICA, KRMEU - Zadnjo soboto v marcu so se člani Judo kluba Olimpija Krmelj udeležili državnega prvenstva v judu v Oplotnici za mlajše deklice in dečke v kategori-
Med domačini najboljši Duh
KRŠKO - Na štadionu Matije Gubca so člani krškega Avto moto društva z dirko na ve-likonočno nedeljo že tradici-onalno začeli tekmovalno se-zono, v kateri bodo ljubitelji tega športa lahko spremlja-li kar pet dirk. Tokrat so ve-likonočno, sicer ne najbolj obiskano prireditev, namenili prvenstvu mladincev, v kate-rem so nastopili mladi vozniki iz Slovenije, Hrvaške, Avstri-je in Madžarske. Iz vrst doma-čega kluba so nastopili Mati-ja Duh, Davor Volk in Samo Kukovica, ognjeni krst pa je doživel tudi Aljoša Remih, ki je zelo uspešno nastopil kot rezervni voznik. Sicer je bil najbolje uvrščen med Krčani Matija Duh, ki je osvojil tre­tje mesto za Hrvatom Nikolo Martinecom in zmagovalcem -Madžarom Jozsefom Tabako.
KoBra vnovič posavski prvak
POSAVJE - Ekipni prvak Po-savja v pikadu je ponovno ekipa KoBra v postavi Ko-strevc, Černelič, Coiner, Lukavica in Narat, ki je še enkrat več končala sezo-no brez poraza in suvereno osvojila prvo mesto. Glede na trenutno formo ekipe lah­ko pričakujejo dobro uvrsti­tev tudi v soboto, 21. aprila, v Velenju, kjer bo potekalo ekipno driavno prvenstvo. Iz posavske pikado lige bodo na prvenstvu igrale po šti-ri ekipe iz obeh lig. Iz lige A so se na prvenstvo uvrsti li še Arh1, Italija in Miamis iz lige B pa Grand, Panter, Sparakl in Mali Dunaji ali Tišler.
Ambrož Novak skupno drugi
KRŠKO - Zaključila se je vzhodna liga v plezanju, na-menjena mlajšim kategori-jam. IzPosavskegaalpinistič-
Krško celo v boju za prvo ligo
KRŠKO - S porazom na gostovanju v Velenju z 1:4 se je končal niz zmag kr-ških nogometašev v drugi slovenski nogometni ligi. Pred tern so Krčani na-mreč zabeležili tri zaporedne zmage in se z 31 točkami povzpeli na tretje mesto na lestvici. Pred njimi sta s petimi oziroma sedmimi točkami naskoka le koprska Bonifika in Livar iz Ivančne Gorice.
odločilni zadetek pa je ne-kaj minut pred koncem tek-me ponovno zabil Miha Dmovsek (na fotografiji de-sno), pred tem sta bila strel-ca Panic in Saša Kostič. To je bila po zmagah nad Dra-vinjo na gostovanju in Livar-jem doma (obakrat z 2:0) tretja zaporedna zmaga kr-ške ekipe, ki je tako naen-krat postala celo kandidat za uvrstitev v prvo ligo, kamor se neposredno uvrsti prvak 2. SNL, drugouvrščena eki-pa pa se za prvoligaško me­sto pomeri s predzadnjo eki-go iz elitne slovenske lige. Ceta Draga Kostanjška se je že včeraj na domačem igri-šču pomerila z ekipo Tinexa iz Šenčurja, v nedeljo pa go-stuje v Zagorju.
ji do 12 let. V močni konkurenci 204 judoistov iz 23 sloven-skih klubov sta postala državna prvaka Patricija Gregorčič in Jan Pirc iz Judo kluba Olimpija Krmelj. Klubski uspeh so dopolnili še: Veronika Grabnar in Zala Videčnik z drugim, Dejan Pelko s tretjim, Sara Šivavec, Martin Urigelj in Ur­ban Bee s petim, Robi Lazar s sedmim ter Ajda Koračin, Luka Pirc in Jan Jankovič z devetim mestom. Luka Čeh in Jaka Repovi sta ostala brez uvrstitve.
R. Gregor cič
Foto: Blai Šunta
V Velenju so Krčani z golom Damirja Paniča (zadel je že na tretji zaporedni tekmi) v drugem polčasu izenačili na 1:1, nato pa v četrt ure pre-
jeli kar tri zadetke v svojo mrežo in doživeli visok po-raz. Krog pred tern so na domačem igrišču s 3:2 pre-magali nekoč slavno Muro,
Zgotlovinska medalja Brežičanov, Jelica državna prvakinja
BREŽICE, LESKOVEC - Na sobotnem državnem prvenstvu v streljanju z zračnim orožjem v Portorožu so brežiški strelci prvič v 42-letni zgodovini dosegli me-daljo v disciplini zračna pištola med člani. Srečko Vidmar, Miha Zevnik in Matej Krajnčič so z novim klubskim rekordom 1689 krogov kot najmlajša ekipa med vsemi 13 uvrščenimi osvojili odlično 3. mesto. Leskovčanka Jelica Majstorovič pa je postala državna prvakinja med mladinkami v streljanju z zračno puško.
TEKMOVALI V VAL GARDENI - Učitelji smučanja iz Krskega so se za zaključek sezone udeležili zahtevne smučarske tekme v Val Gardeni, ki se jo je udeleiilo 600 tekmovalcev. Na kar 6 km dolgem veleslalomu z visinsko razliko 1033 m in 115 vratci so dosegli solidne uvrstitve v rangu FIS Masters. V skupini veterani A2 je bil Borut Pevec 12., Branko Pirc pa 30., v skupini veterani A1 jeAndrej Planinc osvojil 10. mesto, med člani pa Aleš Grahek 15., Matjaž Kukovičič 17. in Rudi Dular 31. mesto.__________
Karateisti proti drogi
SEVNICA - V soboto, 7. aprila, so se osnovnošolski karateisti Posavja in Dolenjske v novem Športnem domu v Sevnici po-merili na 1. krogu OS shotokan karate lige - vzhod. Nastopi-lo je 88 tekmovalcev in tekmovalk osnovnošolcev iz karate klubov KK Hypo Sevnica, KK Triglav Krško, DBV Dren Lesko-vec, KK Mislinja in KK Trebnje. Tekmovanje je bilo del akci-je „Karate proti drogi".
5. Olimpov kronometer
KRŠKO - Na velikonočni ponedeljek so člani KK Olimp 2004 Krško organizirali 5. odprti klubski kronometer, ki se ga je udeležilo 27 kolesarjev in ena kolesarka iz 13 klubov. Od kr-ških kolesarjev se je v kategoriji moških do 45 let najbolje uvrstil Simon Krejan, ki je osvojil 7. mesto, med moškimi nad 45 let pa Miloš Prijatelj, ki je bil 3., in Slavko Petrič s 4. mestom (vsi KK Šprikla Krško). Med ženskami do 45 let je kolesarila le Nina Mandl iz Multisporta Krško.
Jazbinšek borec turnirja v Bihaču
BREŽICE - Trije člani TBK Bre-žice so v soboto, 7. aprila, na­stopili v Bihaču v BiH, kjer se je odvijalo odprto prvenstvo v kikboksingu. V disciplini „low kick" je Sašo Grahek izpadel v 1. krogu tekmovanja, Kle-men Gorišek je ponovno osvo­jil 2. mesto, Rožle Jazbinšek pa je brez težav zmagal in bil proglašen tudi za najboljšega borca tekmovanja.
Nina druga, Blaž četrti
KRŠKO - V Pulju je potekal sprint duatlon za pokal Hrvaške. Tekmovalka Multisport kluba iz Krškega Nina Mandl je osvo­jila drugo mesto med mladinkami na sprint triatlonu v Pulju na Hrvaškem, njen klubski kolega Blaž Žmavčič pa je med bil med mladinci četrti.
[y Mestni atrij Brežice
ga brežiška članica Irena Za-letelj. Mladinec Tadej Se-čen je bil s 533 krogi 10.
Vidmar je bil med posame-zniki po kvalifikacijah celo 3., a je po stresnem fina-
pravljenosti kot v preteklih letih s 439,5 in 436,3 kroga osvojili 2. in 3. mesto. Da v
Brežiški strelci
lu najboljših osmih tekmo-valcev v državi pristal na 7. mestu. Zevnik je finalni na-stop zgrešil le za malenkost, Krajnčič pa je pristal v zla-ti sredini. Nad pričakovanji sta se odrezali tudi breži-ški mladinki Gabrijela Pe-šec in Khstina Grubeša, ki sta kljub nekoliko slabši pri-
letošnji sezoni daje študiju prednost pred strelstvom, se je poznalo tudi lanski šam-pionki Vesni Kržan, ki je s 459,6 krogi pristala na zanjo skromnem 6. mestu. S svo-jim krstim nastopom na dr-žavnih prvenstvih in dose-ženimi 334 krogi pa ni bila najbolj zadovoljna niti dru-
Jelica Majstorovič
Mladinka Jelica Majstorovič iz Strelskega društva Lesko-vec je bila na driavnem pr­venstvu v Portorožu že v re-dnem delu z nastreljanimi 390 krogi za 6 krogov bolj-ša od drugouvrščene, v fina-lu najboljših osmih pa ob-driala pridobljeno prednost ter postala mladinska driav-na prvakinja.
Japonec Tomiyama v Brežicah
BREŽICE - Člane, trenerje in tekmovalce Karate kluba Bre-žice je prejšnji teden obiskal Keiji Tomiyama, vrhunski ja-ponski inštruktor sole Shito Ryu, ki slovi kot najboljši stro-kovnjak mlade generacije te vrste na svetu. V dveh posebnih treningih z brežiškimi karateisti so se mladi in stari člani na-učili dveh specialnih borbenih kombinacij, pa tudi dve sta-rodavni kati slovite sole Higaone iz Okinave. Med obiskom v Posavju so učitelju Tomiyami razkazali tudi lepote brežiške občine: grad, Čateške toplice, Mokrice, na skupni slavnostni večerji učitelja in brežiških trenerjev pa mu je župan Ivan Molan izročil tudi posebno darilo: sliko Vlada Cedilnika.
Vsi „Lukci" pri vrhu
KRŠKO - Štirje plesni pari PK Lukec so se udeležili med-narodnega kvalifikacijskega tekmovanja v standardnih in latinsko ameriških plesih v Križevcih na Hrvaškem. Med starejšimi mladinci A sta bila Luka Vodlan in Maja Omov-šek 2. v ST in 4. v LA plesih, v konkurenci mlajših mla-dincev B sta Jan Gajski in Anja Bobnič osvojila 2. me­sto v ST in 3. mesto v LA ple­sih, med mladinci B sta Tomi Kostevc in Eva Radej dose-gla 6. mesto v ST in 5. me­sto v LA plesih, med starej-šimi mladinci B pa sta Tadej Drakulič in Dolores Pade-vski osvojila 3. mesto v ST in 4. mesto v LA plesih.
Ambrož Novak na zmasovalni stopnički v Celju________________
nega kluba je na letošnjem prvenstvu tekmovalo osem mladih plezalcev, klub pa je tudi organiziral predzadnjo tekmo, ki je potekala v špor-tni dvorani v Brestanici, kjer je plezalo kar 110 otrok. V ligi je bil najuspešnejši Am-brož Novak, ki je pri starej-ših dečkih prvenstvo zaklju-čil na 2. mestu. Matic Ivačič je bil skupno 10., Tadej Dra-kulič pa 13. Mlajša dečka Domen Longo in Tadej Ne-tahly sta v skupni razvrsti-tvi končala na 8. in 11. me­stu, cicibanka Nina Kurinčič je bila skupno 14, med cici-bani je bil Jaka Pinterič 6., AljažRobekpa 15.
Člani KK Brežice s Tomiyamo
CT MLADI__________________________________________________________________Posavski obzornik - ieto XI, števiika 8, četrtek, 19. 4. 2007
Comenius srečanje
BREŽICE - Dijaki Gimnazije Brežice smo se konec marca v okvi-ru programa Comenius, ki ga sponzorira Evropska unija, odpra-vili na srečanje v mesto Rendsburg na severu Nemčije. Tarn smo se sestali z dijaki iz Nemčije, Velike Britanije in Španije. Tema programa so bili športni testi in izboljšanje vzdržljivosti dija-
kov. Naš čas je bil zapolnjen z ra-znimi aktivnostmi. Tako smo se udeležili pouka, ponovili športne teste, igrali nemške športne igre in hodili na ekskurzije. Ogleda-li smo si samo mesto Rendsburg, nato Kiel, ki je glavno mesto zve-zne dežele Schleswig - Holstein, in še nekaj zanimivih krajev v tej nemški deželi. Zadnji večer naše-ga bivanja v Nemčiji smo zaklju-čili s poslovilno zabavo, za katero ' je vsaka skupina pripravila zabav-
ZPM Krško z enajstimi društvi in 300 prostovoljci
KRŠKO - V sredo, 4. aprila, so na Zvezi prijateljev mladine ( ZPM) Krško predstavili lanskoletne izvede-ne projekte in tiste, ki jih zaključujejo v letošnjih spomladanskih mesecih. Slednje ZPM Krško, ki po-kriva vse posavske občine, četudi ima finančno zaslombo zgolj v občini Krško, izvaja z enajstimi društvi prijateljev mladine po občini Krško in preko že tradicionalnih programov kot so Brajna značka, Teden otroka, Evropa v soli, TOM telefon, Veseli december, Otroški telefon, Počitniški programi in letovanja ter z še nekaj drugimi programi.
pereči. Poleg okoljevarstve-nega osveščanja najmlajše generacije je namen progra­ma Zeleni nahrbtnik tudi v tern, da se medsebojno spo­znavajo in povezujejo gene­racije predšolskih otrok po občini Krško.
Med odmevnejšimi in uspe-šnejšimi programi sta tudi otroški parlament in pro­gram Evropa v šoli. Otroški parlament, ki je v letošnjem letu potekal že 17. Ieto za-pored in je po besedah Ka-tarine Mekiš, ki je bila ne le predstavnica na parlamentu na nacionalni ravni, temveč leta 2005 tudi predstavnica slovenskih otrok na svetov-nem parlamentu v Tuniziji,
maja do oktobra 2006 sku­pno kar 1105 otrok, od tega 366 otrok preko programa ZPM Krško. V letošnjem letu pa bo po besedah Braneta Janca, predsednika ZPM Kr-ško, v Nerezinah s pomočjo zdravstvenega zavarovanja, za izvedbo zdravstvenega le­tovanja otrok so namreč na ZPM Krško pridobili koncesi-jo, letovalo okoli 350 otrok. Z namenom, da omogočijo otrokom iz socialno ogrože-nih družin letovanje, že ne­kaj let organizirajo tudi ak-cijo Pomežik soncu. Sicer pa v ZPM Krško poleg članov v enajstih društvih dela kar 300 prostovoljcev.
Bojana Mavsar
zastavljen zato, da se otro­ke vzgoji za demokracijo. V programu Evropa v šoli pa je bilo po besedah sekretar-ke ZPM Krško Vide Ban vklju-čenih v letu 2006 - 2007 kar petnajst šol z območja Po-savja, med njimi tri srednje sole. Na letošnji natečaj, ki ga bodo zaključili s podelitvi-jo priznanj 267 sodelujočim osnovnošolcem in srednje-šolcem 25. maja v krškem Kultumem domu, so preje-li preko 200 literarnih, likov-nih, fotografskih in interne-tnih del. Med povedanim na novinarski konferenci pa ve-Ija izpostaviti še program le­tovanja otrok v naselju Bu-čanje pri Nerezinah na otoku Lošinju, kjer je letovalo od
Prav v tern mesecu s prire-ditvijo, ki bo 24. aprila na Senovem, na ZPM Krško za-ključujejo program Zele-ni nahrbtnik, ki poteka pod koordinacijo strokovne so-delavke ZPM Krško Darinke Kerin. V gibanje s področja okoljske vzgoje, ki je na-menjeno najmlajšim, to je otrokom, ki so vključeni v program predšolske vzgoje, se je v krški občini vključi-lo pet vrtcev, in sicer Kopriv-nica, Brestanica, Senovo, Kr-ško in Raka s skupno preko 300 otroki in njihovimi men­torji. Ti preko nalog in s po-močjo zmajčka Jurčka, ki se seli iz vrtca v vrtec, spozna­vajo tiste probleme v nji-hovem okolju, ki so najbolj
üomeienci srečanja (od leve proti desni): Marija Plut, prof., Tilen Lesinšek, Uroš Skof, prof., Stanislava Molan, ravnateljica gimnazije, Uroš Karalič in Simona Kelher________________
ni program. S težkim srcem smo se poslovili od drugih dijakov in se odpeljali proti letališcu Ham­burg. Spoznali smo veliko novih prijateljev, s katerimi bomo za-nesljivo ohranili stike in upamo, da nas bo pot še kdaj zanesla v to . lepo mesto. Simona Kelher
Ekošola kot način življenja
SENOVO - OS XIV. divizije Senovo je že šesto Ieto v elitni družbi ekošol Slove-nije. Je prva sola v Posavju, ki si je pridobila ekozastavo.
Sedaj smo plavalci
BIZEUSKO - Učenci 2. in 3. ra­zreda OS Bizeljsko smo imeli zadnji teden v marcu plaval-ni tečaj v Čateških toplicah.
VRTIČKARJI NA STAREM GRADU - Zgornja fotosrafija je nastala na pohodu na Stari grad, ki so ga izvedli otroci iz skupin zajčkov in bonbončkov ter planinci iz vrtca Levček v Podbočju. Malčki so v družbi vzgojiteljic seveda neizmerno uživali v sprehodu v spomladanski naravi.
Delavnica za otroke
VELIKA DOLINA - Članice Društva prijateljev mladine Velika Doli-na so pred materinskim dnem pripravile delavnico z namenom, da bi otroci razveselili svoje mamice z lepim in izvirnim dari-lom. Delavnice v tamkajšnjem prosvetnem domu se je udeleži-lo okrog 40 otrok, kar je kar tretjina učencev osnovne sole. Naj-prej so izdelali voščilnice, nato še zvončke iz papirja, plastelina in slamic te» vse skupaj povezali v lep šopek, pri tern pa so jim pomagale članice DPM. Na koncu so se otroci še posladkali in od-žejali. Popoldne je minilo hitro in v vseh pustilo prijetne občut-ke. Organizatorke so bile posebej zadovoljne z udeležbo otrok, pa tudi mamice so se razveselile daril. Slovo od otrok je minilo v obljubi, da se prihodnje Ieto zopet snidejo.
Doživljanje razširjene Evrope
KRŠKO - Konec marca je Šolski center Krško-Sevnica gostil goste z Danske in Poljske. Dijaki omenjenih dežel so skupaj z našimi dija­ki posneli dva ekološka filma, v katerih so igrali sami po lastnem scenariju in nas z njimi spomnili na nepravilno odlaganje odpad-kov. 0 našem okolju so se pogovarjali s krškim županom Francem Bogovičem, Majo Divjak Malavašič, profesorico biologije na naši šoli, in Bernardko Zorko, direktorico zavoda Vrbov Log. Srečanje so obogatile še druge dejavnosti: javna predstavitev rezultatov našega dela in projekta Comenius, v katerega je naša sola vklju-čena že od leta 2005, koncert skupine Uranium Pills v MC Krško, ogled Krikega z okolico, obisk cerkve, samostana in lekarne v Oli-mju, predvsem pa prijetno druženje dijakov naše sole z danskimi in potjskimi vrstniki. Prav tako nastala prijateljstva so največja prednost omenjenega projekta, saj zdruzenq Evropo oblikuje-jo številni stiki in sodelovanja med mladimi. Že naslov projekta Doživljanje razširjene Evrope pove, da smo proučevali življenje evropske mladine s socialnega, kulturnega in ekološkega stališca. Mladi spoznavajo različne okolice in jih primerjali s svojim vsak-danjim okoljem. Vsi smo se marsikaj naučili, razširili kulturna ob-zorja in pridobili dragocene življenjske izkušnje, s projektom pa bomo nadatjevali še eno Ieto.                                   Lidija Pirc
Tekmovali v znanju zgodovine
PODBOČJE - Driavno tekmovanje iz znanja zgodovine je za po-savske osnovne sole letos potekalo v Podbočju. Sicer se je v slo-venskem merilu pomerilo 1180 učencev na 22 državnih tekmo-valnih centrih. V Podbočju je tekmovalo 55 učencev od 7. do 9. razreda. Učenci so se skupaj z mentorji pripravljali na temo „Slovenci in življenje v našem prostoru od naselitve do konca srednjega veka". Pisanje testov je potekalo 90 minut. Sicer pa smo v Podbočju pred tekmovanjem pripraviU kratek kulturni dan in poskrbeli za prijetno počutje tekmovalcev in mentorjev.
Novinarski kroiek OŠ Podbočje
In po čem se razlikuje od osta-lih osnovnih šol? Razlikuje se po doseganju in uresničeva-nju ciljev znotraj naravoslov-nih predmetov in načinu, kako sola živi in diha. Sodelujemo vsi. Učenci z ločevanjem od-padkov v razredih, z varceva-njem porabe papirja in zbi-ranjem odpadnega papirja, z varčevanjem električne ener-gije, z zbiranjem izrabljenih tonerjev, kartuš in trakov, s skrbjo za zelene in äste po-vršine ob šoli, s čiščenjem in ohranjanjem gozdne učne poti. Sodelujejo tudi kuhari-ce, ki pripravljajo zdravo hra-
no, in čistilke, ki se trudijo uporabljati okolju prijaznej-ša čistila. Strokovni delavci se trudimo, da vsako Ieto vne-semo čim več ciljev eko sole v pouk in v ostale dejavnosti ter jih tudi uresničimo. Veliko skrb posvečamo tudi dobrim in zdravim medsebojnim od-nosom.
Vsako Ieto se na soli lotimo enega izmed projektov, ki jih razpiše nacionalna koordina-cija Ekošole kot način življe-nja. Letos smo posebno pozor-nost namenili zdravi prehrani in zdravemu načinu življenja. V šoli imajo učenci vsak dan
pri malici in kosilu na voljo ra-znoliko sadje in dovolj tekoči-ne. Med odmori lahko žejo po-gasijo z vodo na pitnikih, ki so nameščeni na hodnikih, v je-dilnici je ves dan na razpolago topel čaj in sadje. V mesecu januarju smo izve­dli tudi projektni naravoslovni dan, kjer so se učenci seznani-li s prehrambeno piramido, iz­vedli različne ankete, predsta­vili rezultate in iskali rešitve. Učenci višjih razredov so ob po-moči zunanjih sodelavcev ugo-tavljali, da se jim lahko »rola« brez drog in alkohola. Posebno skrb smo namenili tudi redni či-stoči zob in telesa. Ob koncu dela so se učenci okrepčali z raznimi zeliščnimi namazi in posladkali s sadno kupo in sokovi. V mesecu mar­cu smo veliko časa nameni­li pogovorom o filmu Ala Gora Neprijetna resnica. Učenci so ob tern zapisali razne misli in prispevke in z njimi sodelovali pri okrogli mizi, ki jo je skupaj z društvom Umanotera organi-ziralo podjetje Kostak. Na soli delujeta tudi dva eko krožka, ki ju vodiva koordina-torici projekta Ekošola kot na-čin življenja Verica Kunšek in Sergeja Habinc. Pri krožku učenci podrobneje spoznava­jo okoljske probleme in išče-jo rešitve, kako in kaj lahko sami storijo za zdravo okolje. Med drugim spoznavajo, kako lahko v vsakdanjem življenju uporabijo neuporabno. Iz raz-ličnih odpadnih materialov iz-delujejo lične izdelke, ki jih vsako Ieto v družbi ostalih po-savskih šol predstavijo na Eko tržnici v Krškem, ki jo organi-zira podjetje Kostak. Ker pa je naša sola že vrsto let tudi UNESCO sola, povezuje-mo njune vsebine. Vsi zaposleni na soli se zave-damo, da nas Ekošola kot na-čin življenja bogati in hkrati krepi vezi otroka do narave, uči jo spoštovati in ceniti na-ravne dobrine.
Sergeja Habinc, koordinatorica Ekošole
Vozili smo se z avtobusom in ves teden uživali v vodi. Prvi dan so preizkusili naše plaval-no znanje. V sredo smo se na­uali drseti pod vodo, v petek smo že plavali v globokem ba-zenu. Skakali smo v vodo, se igrali v bazenu z valovi ter se spuščali po toboganu. V petek sta prišla potapljača in nam pokazala opremo, plavali smo z njima. Plavati so nas učile učiteljice Valerija, Lidija, Ta-dea in Ivanka. Bilo je lepo, se­daj smo plavalci.
Učenci OŠ Bizeljsko foto: Tadea Pangerčič
Rumena, rdeča, zelena...
SEVNICA - V sobotni brezplač-ni otroški delavnici so zažarele barve v najrazličnejših odten-kih in dale novo podobo sta-rim, lesenim obešalnikom, ki so jih otroci prinesli od doma ali pa so jih dobili v Mladin-skem centru, kjer je poteka-la 14. aprila pod budnim oče-som Anite in Barbare še ena zanimiva delavnica za otroke. Sijoče, vabljive barve, številni geometrijski vzorci, ravne in valovite črte, drobni cvetovi, ki so jih otroci z velikim vese-Ijem in skrbno pozornostjo ri-sali na pobarvane obešalnike, so ustvarili prečudovito sli-ko obešalnikov, ki bodo okras v marsikateri omari in spomin na še eno ustvarjalno sobotno dopoldne.                        S.R.
Dobra praksa v vrtcu pri OS Koprvivnica
<OPRIVNICA - Ministrstvo za šolstvo in šport je letošnje šolsko eto razglasilo za Ieto kulture. Vsi udeleženci šolskega siste-na naj bi ga obeležili v različnih izvedbenih oblikah vzgojno zobraževalnih programov. Tako je Skupnost vrtcev Slovenije etošnji strokovni posvet namenila temi kultume dedišcine v (urikulu vrtca, kot primer dobre prakse pa se je predstavil :udi vrtec pri OS Koprivnica.
Predstavili smo ga na pla-katu „Kako smo vključili kulturno dediščino v ino-vacijski projekt" z na-slovom „Razvoj miselnih sposobnosti predšolskega otroka". Že v tednu otro­ka smo izpostavili kultur­no dedišcino s poudar-kom na grajski tematiki. S strokovnim vodstvom smo si ogledali gradova Ptuj in Podsreda.
Inovacijski projekt z različnimi temami in javna predstavitev pri-mera dobre prakse sta le droben delček glede na to, kako v na-šem vrtcu na sploh cenimo kulturno dediščino kot pomembno se-stavino življenja, dela in dejavnosti v vrtcu. Velike zasluge ima strokovna vodja vrtca, vzgojitetjica in folklomica Silva Kovačič, ki že dolga leta z lastnim navdušenjem, interesom, znanjem in ljubeznijo do ljudskega izročila navdušuje otroke s spoznavanjem otroških ljudskih plesov, rajalnih iger, izštevank, ljudskih glasbil in vsekakor različnih ljudskih pesmi. Pri posredovanju le-tega upo-števa stroko, ki se ukvarja z ljudskim izročilom in jo širi tudi med ostale strokovne delavke v vrtcu, saj bo le tako naše delo na tern podroqu res kvalitetno, tako za otroke kot za ljudsko izročilo. Zavedati se moramo, da otrok v predšolskem obdobju sprejme vse vtise, doživetja in posnema vse, kar vidi in sliši, zato smo dol-žni vzgojitelji, starši in vsi, ki se kakorkoli ukvarjamo z vzgojo otrok, ohranjati neizmerno bogastvo našega ljudskega izročila s hvaležnostjo in spoštovanjem.                   Edita Bah - Berglez
Posavski obzornik - ieto XI, številka 8, četrtek, 19. 4. 2007_______________________________________________________OBVESTILA ^
M* 1- vJ ' H-H4rfV m- ^ H^-----
Kano-ICwem.^ >ta. ^Spa.Xp^LrusTpor.Ms'-o M ««u» ^^
^^B^HMmIrMImB^HIHIII^^ /' civ '
Pm^ENJU ™g£>- ^SS^y JANEK HRVASK, 0BL»ČILO ^^^ ££££» -££* ^~\„ ._
\ d3£^. *™ "»*»»< MUSEK HAFTAR »*g» *£2L •"»• x ^
/ \ NA* VEUKE ■ ) PUATEU TEMO6E ' , / KROTAN VODE '' f PODATKIO ANOLEtKI BOLNIKOVEM STANJU ROCKER PREO BOLEZNUO 1AUCEJ -------- ------- TRETJIDA-PRVAŽENSKA VIDOVSIN POUTIK AMERlSKI
VODENA IZETL. HJRAl£C ™?.™ BEOOVtČ MARTIN ""** KOS ------------------POUA PO4AST ALEi BROOKE --„_,. KUNAR SHIELDS HRVAtKA LECvIčA ------------------ ----------------- «RALKA 60 MAJHNA (NINA) MINUT ISKRA SPORTNIK FRANC. ANOLESKO VJUDU PtSATEU SVETT.0 DEL (ANDRE) PIVO OOVEJE VEUK OOR-NOQE SKI VRH
NADAUEVANJE \ *w»-«3ESLA / H"S2J*
„_.,„. TKANINA ^^^K^ DANSKA ■I^r. ZADELOV- VEČJI EKCPLO-^^^^^ ZNAMKA Tü!?7^ NEHAUE LOVSKI ZIVNA .^*., WF^^ POHlSTVA I1?* RAJ, PES SNOV _^^^~ W ( ™"* PARAMŽ _^^^m \ NEKDANJA NASILNEZ ^^^W K 1 MINISTRI- --------------- 1 \ rv/ CAPETRIN DELBIVSE >!■ *7l V^_X -------------- JUOO-NIVO SLAVUE *^<^^rl DELMADŽ. ŽIVEC <S^^^1 »,^,i HRIB OL.MESTA tlKMÖVÄL- ^^ i OENERAL HOLM 1ZRAELSKA Nl ČOL« ZA «STorr« H0LM POUTICAR- ENEGA 2£?KO*S KA(OOLOA) VESLAtA OZN(KOFl) PREBIVA- OSTRO U)W LECEMONE PBANJE
*DAMIfi PESNICA URiULA ŠKERL CET1NSKI EVA SISTEM aORUtV |SRALKA SRSEN SPOZNANJ PUN
GARDNER RAJK() ANDREiA TONV O.ERIČ MAU BLAIR
STANJE \ VEDREOA > CLOVEKA /
-w-auw* ^^^^V rRANCE 9URUV1rtA IZČRK 5P"^^ **** ZAPÜWN0
i 1
Zahvala
Najlepše se zahvaljujem družinam Tasič, Jenko, France-kovič, Rutar ter Sunčič Stanka in Vlada, ki so mi zaupali likovna dela očeta prof. Miroslava Kuglerja za spominsko razstavo v galerijskem prostoru kavarne Mestnega atrija v Brežicah. Nenazadnje se iskreno zahvaljujem vodstvu ko-lektiva Zavoda Neviodunum in Natji Jenko Sunčič, ki sta se s spoštovanjem zavzela za postavitev razstave ob drugi obletnici njegove smrti, ki je bila 15. aprila letos.
Dado Kugler
MC Kröko \e siien
MrežG rrtuttimedijskih
ceritr-ov Sovenije (M3C)
RAČUNALNIŠKA IZOBRAŽEVANJA
V MULTIMEDIJSKEM CENTRU POSAVJA
V  Multimedijskem centru Posavja že več let redno izvajamo    i izobraževanja s področja kreativne in aplikativne rabe    \ računalniških aplikacij, prav tako pa v sodelovanju s podjetjem    \ Microsoft Slovenija in Mladinskim informativnim svetovalnim središčem Slovenije, že drugo Ieto izvajamo brezplačna opismenjevanja za računalniške začetnike.                                      \
Vabimo vas k vpisu na naslednje tečaje:
Tečaj digitalne fotografije (16 ur)
*  Začetni tečaj Adobe Photoshop (16 ur)
*  Nadaljevalni tečaj MS Word (20 ur)
*  Tečaj MS Excel (20 ur)
*  NOVO: Tečaj naprednega računalništva (15 ur)
Na tečaju nam bo mentor Marko Segula na praktičen način pojasnil : delovanje BIOS-a, razlike med datotečnimi sistemi, upravljanje in nastavitve sistema Windows, možnosti omrežne povezave več računalnikov (LAN), posvetili se bomo tudi routerjem, omrežnim stikalom, deljenju datotek in še mnogim zanimivim podrobnostim, s katerimi si bomo močno olajšali vsakdanje delo z računalnikom.
Mkrosoft^T JP^k
Unlimited! 1J
Potential ^J
Brezplačna izobraževanja Unlimited Potential:                                j
*  Brezplačni tečaj osnov računalništva (Učimo se za I življenje) (25 ur)
*  Brezplačne računalniške delavnice - mentorska pomoč (vsak petek od 16.00 do 17.30)
[Cene in podrobnosti o tečajih najdete na sptetni strani www.mc-| i krsko.si. Za vec informacij in za prijave pokličite 07/488 22 87 (Iztok), I j crftplsite na iztok.molan@roc-Kisfco.si________________ J j
ffl wm.jmw.m.i1mmmm                              \
Geslo križanke pošljite do četrtka 10.5.2007 na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288,8270 Krsko s pripisom »KRIŽANKA«. AAed reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobitnike nagrad, ki jih podarja YURENA d.o.o., sola tujih jezikov, Glavni trg 11, 8000 Novo mesto.
Nagrajenci 6/07 številke:
1.  Nika Filipič Počkar, Kregarjeva 1, 8250 Brežice
2. Martin Pfeifer, NHM 9, 8290 Sevnica
3.  Irma Prosen, Gubčeva 3, 8281 Senovo
Nagrade:
1.  nagrada: bon v vrednosti 20 €
2.  nagrada: kozmetična torbica z denarnico Yurena
3.  nagrada: denarnica Yurena
I Evropski Sklad za Regtonalni
hi. Razvoj
Geslo 6/2007 številke: STOP PASIVNEMU KAJENJU
oMMkriko
"»"»'»'»"/'»"JLJJU
~"—ttUi^KM ■ ti^^UiitiMilji
ObzorniK
Naročite izvod
POSAVSKEGA OBZORNIKA
tudi v svoje podjetje, društvo, klub all ga podahte svojim rojakom in prijateljem!
Posavski obzornik pride s poštno distribucijo v vsak dom v občinah Brežice, Krško, Sevnica in Kosta-njevica na Krki. Če pa bi želeli, da prejemate najvecji posavski časopis vsak drugi četrtek na svo­je delovno mesto ali bi želeli, da ga preberejo tudi sodelavci, ki živijo izven Posavja, izpolnite ! spodnjo naročilnico in nam jo pošljite po faxu, pošti ali elektronski pošti. Prepričani smo, da bi bili časopisa veseli tudi člani društev, klubov ali pa vaši prijatelji po Sloveniji in še posebno rojakl in so-rodniki v tujini. Ker je časopis brezplačen, boste plačali samo stroške pošiljanja. Pokličite nas za do-datne informacije!
■ ■ ■»<•.....................................
NAROČILNICA                                                       UDZOmiK
Ime (naziv organizacije) __________________________________________________
; Priimek                                 __________________________________________________
', Naslov                                   ________________________________________________^
• Št. pošte in kraj_______________________________________
: Davčna št. (izpolnijo pravne osebe)________________________
Spodaj podpisani naročam brezplačni izvod Posavskega obzornika za (obkrožite):
a)     1 leto (stroški pošiljanja 13,20 €)
b)     1 leto tujina (stroški pošiljanja 25,20 €)
in se strinjam, da bom stroške pošiljanja poravnal(a) najkasneje v roku 15 dneh po pre-jemu računa. Podpis naročnika:
Naročilnico pošljite na naslov uredništva: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, p.p. 201, 8270 Krško ali po faxu: 07 49 05 781 ali po e-pošti: marketing@posavie.info.
Drustv^tuaenfo^ömzic^^
Brežiška info točka                       \-
I         Cesta prvih borcev 17, 8250 Brežice         iHfl
f Tel.: 051619 815, Fax.: 07/49-64-440        IBM
Uradne ure: Pon - čet (9.00 -15.00), pet (11.00 -17.00) t                          sob (9.00-12.00)                              4
BttŽfiKA INFO Wtm W
Siddharta 1
NAJAVA KONCERTA                 1
V BREŽICAH              ^^
18.5.2007           ÜH
Prodaia kart: BIT, CPB 17, Brežice^ Začetek prodaje bo v ponedeljek 23.4.2007 v BITu.
DŠBus $e vedno vozi vsako nedeljo, ven-dar po spremenjenem voznem redu:
Smer LJUBLJANA - vozni red (nedeija): ob 17.45 tz brežiJke avtobusne postaje ob 18.00 <z krike avtobusne postaje ob 18.15 na Raki (ob httrt cesti) ob 18.45 Novo mesto ( cena 600 sit / 2,50 EUR)
ob 20.00 Ljubljana (Bezigrad, Dunajska, Ba-varskt dvor,
Šfška, Rožna dolfna, Gerblčeva) INFO & REZ. : Tamara Kos (041 949 165)
smer MARIBOR - vozni red (nedeija): ob 18.00 tz krške avtobusne postaje ob 18.15 Iz brežiške avtobusne postaje ob 18.20 iz Župelevca izpred trgovine ob 18.30 Iz Bizeljskega-gost.ŠekoranJa ob 20.00 Maribor
(Tabor, Gosposvetska, ŠTUK, Tyrieva.City) INFO & REZ.: Katja Kordelc (040 454 965)
SAMO 3,3 € (U.MB) In 2,5 € (NM) Se vidimo na DSBusuI
KINO KARTE:
KOLOSEJ (samo 3,4€) Planet Tuš (samo 2,5€)
Samo za člane DŠBII
POSTANI član Društva študentov Brežice!!!
Potrebuješ potrdito o šolanju in podpisano pristopno izjavo (dobiš jo v BITu).
s>
Ponudba BIT
NAJCENEJSE fotokopiranje v Brežicah
(printanje, vezave, plastificiranje...)
                                   
ffl PREJELI SMO, OBVESTILA____________________________________Posavski obzornik - leto XI, števiika 8, četrtek, 19. 4. 2007
Prijaznost je v Sava avtu v Boštanju doma
Danes je nekaj čisto vsakdanjega, da za volanom sedi žen-ska, čisto vse predstavnice nežnega spola pa se ne morejo pohvaliti, da same peljejo avto na tehnični pregled in uredi-jo vse, da se lahko varno vozijo. Tudi jaz nekaj let nazaj kar nisem zbrala dovolj korajže za ta podvig, saj mi je bilo en-krat presneto nerodno, ko me je neki vzvišeni moški cinič-no opazoval, kako previdno vozim vzvratno. Pa še dež je lil kot iz škafa.
12. aprila je imel moj avto ponovno rojstni dan in ker je to zame že rutina, sem ga odpeljala v Sava avto d.o.o. Prevze-la sta ga dva mlada fanta, vse pregledala, me opozorila na
drobne nepravilnosti, nato pa na njuno pobudo zamenjala dve žarnici, ki sem ju kupila v njihovi trgovini. Take prija-znosti in ustrežljivosti ne mores kar tako pozabiti. V delav-nici so mi potem zamenjali še gume, popravili nekaj, kar bi mi lahko povzročilo bistveno večjo in dražjo okvaro in avto sem lahko odpeljala.
Kot povsod sem logično plačala delo vseh mojstrov, a račun plačaš z bistveno drugačnim odnosom, če ti delo opravlja-jo tako prijazni in ustrežljivi fantje kot so v Sava avtu. Ko sem se pred nekaj meseci z gospodom Jamškom pogovarjala o prijaznosti njegovih delavcev, se je strinjal z menoj in da-nes še bolj kot prej stojim za besedami: »Kako prijetno je, če greš lahko na tehnični pregled za avto, kot bi šel domov -tarn se namreč počutim najbolj varno.«
Še enkrat hvala za prijaznost in ustrežljivost, mladi mojstri!
Majda Podlesnik Repovi
NEVIODVNVM
Vokalna staipina Valvasor. Krško
vabi na 5. samostojni letni koncerL,
ki bo v cetrtek, 26.aprila 2007 ob 20. uri
v cerkvi <*>v. Duperta na Vidmu, Krško.
ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DEW IŠČEMO
LESNE TEHNIKE (M/Ž), MIZARJE (M/Z)
ter KANDIDATE/KANDIDATKE
ZA OPRAVLJANJE RAZLIČNIH DEL IN NALOG ! V PROIZVODNJI.
Kandidatom/kandidatkam z izkušnjami na področju opra-vljanja zahtevnejših del v lesni industriji (CNC stroji ter zahtevnejši lesno-obdelovalni stroji) nudimo zaposlitev na odgovornejših, ključnih delovnih mestih v proizvodnji in jim nudimo stimulativno plačilo.
Možnost zaposlitve pa nudimo tudi kandidatom/kandidat-kam s končano osnovno solo, ki so se pripravljeni priučiti za pomožna dela in naloge v lesni proizvodnji.
Vse zainteresirane vabimo, da pokličete na telefon 07/38 48 245 oz. oddate svojo vlogo v roku 8 dni od obja-ve na naslov:
NOVOLES lesna industrija Straža,
d.d., kadrovsko - pravni sektor,
Na ža%o 6, 8351 Straža, z oznako »za razpis«.
Z izbranimi kandidati/kandidatkami bomo sklenili pogod-bo o zaposlitvi za določen čas, z možnostjo podaljšanja, oz. kasnejše zaposlitve za nedoločen čas. Izbranim kan­didatom bomo zaradi lažjega uvajanja omogočili vklju-čitev v delo preko programa usposabljanja. Po zaključe-nem programu usposabljanja imajo vsi kandidati možnost nadaljnjega napredovanja.
Družba RADEČE PAPIR proizvodnja, trgovina in storitve, d.d. Njivice 7,1433 Radeče
aradeče papir
išče:
v oddelku vzdrževanje
- kovinar (strojne, kovinarske smeri)
Pogoji:
- IV st. primerne izobrazbe (strojne, kovinarske smeri)
- delovne izkušnje
- ročne spretnosti
- zanesljivost
- samoiniciativnost
Če želite postati del papirnega sveta, vas vabimo, da se
predstavite s kratkim življenjepisom in dokazili o izobrazbi
ter nam jih pošljete v
8-ih dneh po objavi na naš naslov:
Radeče papir d.d, kadrovska služba,
Njivice 7,
1433 Radeče,
ali na elektronski naslov: info@radecepapir.si
ORGANIZIRAMO SAMOSTOJNO UČENJE
Za tiste. ki radl svoje učenje načrtujete sami in se ob pomoči računalnika učite takrat, ko vam najbolj ustreza, so na voljo
Točko za samostojno učenje, in sicer v Kräkem. Brežicah. Seypici in na Senovem
Brezplačno si pridobite nova znanja iz racunalništva,
angleščine, nemščine, italijanščine, ponekod pa tudi
francoščine, španSčine, zgodovine, geografije. V Krškem
dostopna tudi gradiva za pripravo na maturo 2007)
informacije m rezervacije 07/488 11 73
j
OBZORNIKOVA OGLASNA MREŽA
IIIIHBHÜSISB^^
dvoriščna vrata in ograje. kovinska vrata
Pooblaščeni zastopnik:
Robert Lajkovič s.p.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec
Tel.: 07/49 77 090
Gsm: 041/766 345
OPTIKA KEBER
NOVA KOLBKCUA 8ONČN1HOČAL
POLICE, DIOR, DIESEL _______
Trdlnova 1,8250 Bfžk*, Tl.: 07/499-22-33
KINO SPOREDIV POSAVJU
Kino Servis Brežice:
  Četrtek, 19. 4., petek, 20. 4., sobota, 21. 4. in ne-delja, 22. 4.: ob 18.30 akcijska komedija As v rokavu (109 min)
  Cetrtek, 19.4., in petek, 20.4.: ob 20.30 drama Črna knjiga (145 min)
  Sobota, 21.4., in nedelja, 22.4.: ob 20.03 drama Kra-Ijica (104 min)
  Cetrtek, 26.4., petek, 27.4., sobota, 28.4., nedelja, 29.4., in ponedeljek, 30. 4.: ob 18.30 animirana ko­medija Ninja želve (90 min)
  Cetrtek, 26.4., in petek, 27.4.: ob 20.30 romantična komedija Glasba in besedilo (96 min)
  Sobota, 28.4., nedelja, 29.4., in ponedeljek, 30.4., ob 20.30, ter sreda, 2.5., ob 18.30 in 20.30: zgodo-vinska drama 300 {117 min)
Kultumi dom Krško:
  Petek, 20.4.: ob 20.00 glasbeni film Sanjske punce
  Sobota, 21.4.: ob 18.00 komedi j a / parodi j a Velik film, ob 20.00 vojna drama Pisma z Iwo Jime
  Petek, 27.4.: ob 20.00 drama/triler Skrivnostna sled
  Sobota, 28. 4.: ob 18.00 otroški film Heidi, ob 20.00 kriminalka As v rokavu
  Nedelja, 29.4.: ob 18.00 otroški film Heidi
Kulturna dvorana Sevnica:
  Sobota, 21. 4.: ob 19.00 druiinska komedija Čudežna mreža (96 min)
  Nedelja, 22.4.: ob 18.00 komedija/parodija Velik film (86 min)
  Petek, 27. 4.: ob 17.00 animirana d'ruzinska komedija Asterix in Vikingi (78 min)
  Sobota, 28. 4.: ob 19.00 glasbeni film Sanjske punce (131 min)
iu       ^^ffllH
TMS BREŽICE d.o.o.
SERVIS, TROOVINA. HIDRAVLIKA
- izdelava ■■ hidravličnfh clfP
prodaja in servis motornih kosilnic,
I HalM|'n iiiroPiinic i
^^otovinski popusti, ■
■ možnost nakupa z ^^BAN - KREDIT-om ammi____                 ^^m
|^K 4a, 8250 Brežice, Tel.: 07/ 49 66 650, www.tms-brez^^B
TRGOVINA ZA OTROKE
Batwtei
od 0 do 14 let
Nudimo vam:
- OBLAČILA m* OPREMA
- CICIBAN OBUTE^
- IGRAČE '
.T.'Y??.^. ?!!!?*****- y^bJ^"!L
P TCLSüTiLo^ Kf
\ - ANTENSKI SISTEMI / - KLIMA NAPRAVE
\ www.talsat.si, e-maH: taisat@sial.net CPB 18,8280 Brestairica, trt.: 07/48 73 500
Prodaja, montaia, servis
GSM: 04» 625 406________
WIMNIZERSTVO,
AVTOMARKET, BAR, _____________ROČIMA AVTOPRALNICA
CKŽ 132 B, 8270 KRŠKO TEL: 07/490 34 70. FAX: 07/490 34 71. GSM: 041/697 839
MICRA
VODENJE POSLOVNIH KNJIG
Tel: 07 / 30 82 680, Far 07/ 30 82 681 feso^Gsm: 041/ 773 45(i^^
ŠETINC BRANKO s.p. Ulica stare pravde 24 BREŽICE
041 627 154 07 499 05 70 intel@siol.net
- KABELSKA TELEVIZIJA BREŽICE
- KABELSKI INTERNET
- MONTAŽA SATELITSKIH IN ZEMELJSKIH ANTEN
Posavski obzornik - teto XI, stevUka 8, četrtek, 19. 4. 2007____________________________________________________________OBVESTILA W
Prodam pralni stroj, sušilni stroj in bojler 80 (vse Gore-nje). Tel.: 031 497 806
Prodam avtosedež od 5 - 18 kg, voziček za dvojčka, no-sečniške hlače št. 44, nov jogi 120 x 60 cm. Tel.: 031 739 120
Prodam küperbush peč in mladinsko posteljo. Tel.: 031 569 209
Prodam in izdelujem vse vr-ste kvačkanih prtičkov in pr-tov. Tel.: 031 243 431
Prodam dve skrinji za žito. Tel.: 041 527 195
Prodam seno v okroglih ba-lah.Tel.:041 504 756
Prodam tri nakladalke suhe krme. Tel.: 07 81 41 883
Prodam silažne bale dete-Ije, slamo - ajdo ter koruzo. Tel.: 07 49 20 522
Prodam novo namizno trač-no žago, domače izdelave (robustna), cena 180 €. Tel.: 07 49 70 597
Prodam telico, sivo, staro 9 mesecev, za nadaljnjo rejo. Tel.: 051 661 714
Prodam traktor Zetor 5211, 1300 DU, letnik 85, s kabino, na novo registriran, ter nea-testirano avto prikolico 180 x 130x30. Tel.: 041 552 915
Prodam betonske stebre za sadovnjak ali vinograd. Tel.: 040 796 143
Prodam trak za *>erteV silo-kombanj in seno v okroglih balah. Tel.: 041 942 535
Prodam vino žametna črni-na in vinsko žganje. Tel.: 07 49 56 664
Prodam cviček. Tel.: 031 586 120
KAM V POSAVJU • VODNIK PO PRIREDITVAH
Prireditve med 19. aprilom in 2. majem
Četrtek. 19. 4.
•  ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov občine Sevnica „Poj z menoj"
•  ob 17.00 v klubu MC Brežice: otroška gledališka predstava „Polž Vladimir gre na stop"
•  ob 19.00 v Dvorani v parku Krško: otvoritev pregledne raz-stave vsestranske umetnice Cvetke Miloš, otvoritveni pro­gram Betka in Dragutin Križanič
•  ob 19.30 v Posavskem muzeju Brežice: otvoritev razstave „Pozdrav iz Bele krajine, Kočevske, osrednje Slovenije in Posavja" - gospodarske dejavnosti na razglednicah do sre-dine 20. stoletja
Petek. 20. 4.
•  ob 9.30 v Kulturnem domu Krško: otvoritev Zelenega festi-vala Vrbovega Loga, v nadaljevanju strokovni posveti
•  ob 12.00 na pobočju Gradu Sevnica: saditev grajske trte za grajski vinograd
•  ob 17.00 v trgovini Ustvarjalnica Krško: ustvarjalna delavni-ca za odrasle „Servietna tehnika na steklene krožnike"
•  ob 18.00 v Domu XIV. divizije Senovo: dobrodelna priredi-tev „Mladi talenti 6"
•  ob 18.00 na upravi Kozjanskega parka v Podsredi: prazno-vanje dneva Zemlje
•  ob 19.00 v gostilni Repovž v Šentjanžu: 10. kulinarični večer
•  ob 19.00 v MC Sevnica: gostovanje LokalPatriota - Mladin-skega kluba DNS iz Novega mesta
•  ob 19.30 v Kulturni dvorani Sevnica: koncert Big Banda Sev­nica z gostjo Alenko Godec
•  ob 20.00 v Cebeln'aku (MC Krško): stand-up komiki na platnu
•  ob 20.00 v gasilskem domu v Trnovcu: večerni pogovor na deželi - gosta Štefka Kučan in Franci Kek
•  ob 20.00 v klubu MC Brežice: potopisni večer - Indija
•  ob 21.00 v klubu Kulturnega doma Krško: jazz koncert Jure Pukl Group
Sobota. 21. 4.
•  ob 10.00 v OŠ Adama Bohoriča Brestanica: prireditev ob 60-letnici Društva upokojencev Brestanica
•  ob 10.00 v trgovini Ustvarjalnica Krško: ustvarjalna delav-nica za otroke „Poslikava bombažne majice"
•  ob 11.00 pri spomeniku na Malkovcu: proslava ob počasti-tvi dneva upora proti okupatorju ter dogodkov na Malkovcu, 65. obletnica ustanovitve prvega dolenjskega bataljona
•  ob 12.00 na domačiji pri Svetem Vidu v Kostanjku: odprtje razstave slikarja Don Schwaba „Beyond horizon"
•  ob 14.00 v dvorani hotela Toplice v Termah Čatež: okrogla miza „Kako obdriati mlade na podeželju", ob 16.00 driavni kviz Mladi in kmetijstvo s kulturnimi točkami
•  od 15.00 dalje v krajevni dvorani na Senušah: Zeleni festival Vrbovega Loga - sajenje drevesa, posveti in predstavitve
•  ob 16.00 v hotelu City Krško: predstavitev knjige Franci-ja Tomažiča „Jugoslovanski dirt track in speedway 1920 1991"
•  ob 19.30 v SMC Sevnica: tematski glasbeni večer - Balkan
•  ob 19.30 v Domu XIV. divizije Senovo: gledališka komedija Dohodnina v izvedbi KD Leskovec pri Krškem
•  ob 20.00 v MC Sevnica: First chance festival - 4. del - Dol­ly Bell (Žalec), Ion (Velenje), Hellraisers (Ptuj), Delikt (Ro-gatec, Rogaška slatina)
•  ob 21.00 v Cebeln'aku (MC Krško): metal koncert - Wartu-ne, Eruption in Labris
Nedelia. 22. 4.
•  od 6.00 dalje na Zdolah: tradicionalno jurjevanje
•  ob 8.00 pred gasilskim domom na Senušah: pohod Senuše Brezovska Gora v okviru Zelenega festivala
•  ob 9.30 pri cerkvi na Slinovcah: 6. tradicionalni blagoslov konj
•  ob 9.40 na Ekonomiji v Stari vasi na Bizeljskem (klet Iste-
nič): pohod po Poti k repnicam z jurjevanjem
•  ob 12.00 na Šentjurjevem hribu nad Tržiščem: slovesna zasaditev lipe ob svetovnem dnevu Zemlje, nastop godbe Blanški vinogradniki in ljudskih pevk s Telč
•  ob 15.00 v Kulturnem domu Kostanjevica na Krki: koncert ženskega pevskega zbora AKŽ Pod Gorjanci
•  ob 19.30 v Kulturnem domu Krško: koncert Simfoničnega orkestra Glasbene sole Krško
•  ob 18.00 v MC Sevnica: filmski večer ob mednarodnem dne­vu Zemlje - predvajanje dokumentarnih filmov o planetu Zemlja
•  ob 18.00 v klbu MC Brežice: mednarodna mineštra
Ponedeliek. 23. 4.
•  od 12.00 dalje.v parku pri Valvasorjevi knjižnici Krško: prire­ditev ob svetovnem dnevu knjige „Podarimo knjigo in cvet"
•  ob 18.00 v župnijski verkvi v Boštanju: revrja jurjevih pesmi
•  ob 19.00 v Dvorani Savice Zorko v Knjižnici Brežice: reci­tal poezije „Ta ljubezen med teboj in menoj je prosta kakor pesem" indijskega pesnika Tagoreja v izvedbi Ljubiteljskega gledališča Teharje in Plesne skupine Balem
Torek. 24. 4.
•  ob 9.30 na igrišču pred OS Senovo: zaključna prireditev pro-jekta Zeleni nahrbtnik „Pozdrav zemlji"
•  ob 16.30 v Cebeln'aku (MC Krško): objavljanje v Publiki z Judito Francekovič
Sreda. 25. 4.
  ob 10.00 v gasilskem domu Brežice: zaključna prireditev re-gijskega natečaja „Naravne in druge nesreče"
•  ob 17.00 v Kulturni dvorani Sevnica: medobmočno srečanje otroških lutkovnih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja
•  ob 19.00 v Kulturni dvorani Sevnica: dobrodelna gledališka predstava „Zveze in partnerstva" v izvedbi gledališke skupi­ne DKD Svoboda Senovo
Četrtek. 26. 4.
•  ob 16.00 na gradu Sevnica: otvoritev nove muzejske zbirke „Sevnica skozi čas"
•  ob 20.00 v cerkvi sv. Ruperta na Vidmu: samostojni letni koncert vokalne skupine Valvasor Krško
Petek. 27. 4.
•  ob 9.00 na trgu v Loki: tradicionalni pohod po poteh kra-jevne skupnosti Loka
•  ob 19.30 v SMC Sevnica: 4. Don Boskov turnir - zračni hokej, pikado in namizni hokej
•  ob 20.00 uri v MC Sevnica: K.N.O.F. Metaleve
•  ob 20.00 v klubu MC Brežice: Balkan - kan & DJ Bokky
Sobota. 28. 4.
•  ob 8.00 5. pohod od Murnic do Telč
•  ob 19.30v Prosvetnem domu vArtičah: mednarodni folklor-ni festival SloFolk Slovenija
•  ob 20.00 v SMC Sevnica: gost meseca - župan Kristijan Jane
•  ob 21.00 v Cebeln'aku (MC Krško): Butnhrupn koncert - Sc­rewed Up in Final Approach
Ponedeliek. 30. 4.
  ob 16.00 na Blanci: postavljanje mlaja na tradicionalen način
•  ob 18.00 pri lovskem domu na Trški gori: tradicionalno kre-sovanje in prvomajsko srečanje, Pihalni orkester Videm in ansambel Lilija
•  ob 18.00 na travniku pri župnišcu v Boštanju: kurjenje naj-višjega kresa na svetu (vpis v Guinnessovo knjigo rekordov), ansambel Roberta Zupana in Brigita Šuler
Torek. 1. 5.
•  ob 9.00 izpred gasilskega doma Šentjanž: pohod na Kamenško
Zamenjam stanovanje na Kolodvorski 4a v Krškem za bivalni vikend ali staro hišo v okolici Krškega. Tel.: 031 377 032
Najamem garsonjero ali enosobno stanovanje v oko­lici Brežic. Tel.: 040 668 258
Oddam vgradni štedilnik -plin/elektrika/pečica. Tel.: 07 49 25 036
Kupim rabljen otroški vozi-ček, avtosedež... Tel.: 031 246 651
Kupiriftelico simentalko, po možnosti brejo. Tel.: 031 430 078
Kupim vinski hram ali manj-šo zidanico, brez vinograda, dostopno z avtomobilom. Tel.: 051 205 690
Prodam opremljeno hišo, 145 m2, v starem Krškem, s CK, vsemi priključki, zemlji-ščem 15 a, ZK urejeno, vse-Ijivo takoj. Tel.: 040 784 693
Prodam Fiat Brava, 1,6 16 V, letnik 98, modra metalik barva, klima, alu platišča, zatemnjena stekla, avtora-dio, 113.000 km, registriran do avgusta. Tel.: 031 298 906
Prodam Golf a II, letnik 1990, 5 prestav, siva meta­lik bar^ar, narejen velik ser-vis, lepo ohranjen in vreden ogleda. Tel.: 041 581 492
Prodam Cordobo GTI, letnik 1994. Tel.: 040 439 224
Prodam Clio 1,2, letnik 1998, prvi lastnik, nekaram-boliran. Tel.: 041 796 224
|2anet Prah - osebno dopolnilno delo. Orežje 91, Bizetjsko
ZANESLJIVA GOSPA NUDIPOMOČ V GOSPODINJSTVU IN OKOLICI HIŠE PRINEGISTAREJŠIH IN BOLNIH $m
OBČASNO VARSTVO OTROK ^*"* INFORM A CUE: 041 919 288
Prodam Škodo Favorit. Tel.: 07 47 78 069
Prodam počitniško prikolico, Adria SLB 305, s predprosto-rom, letnik 1985, cena 1200 €. Tel.: 041 838 548
Prodam kravo simental­ko, po teletu, težko 600 kg. Tel.: 041 793 067
Prodam bizeljsko belo in rdeče vino ter domače žga-nje. Tel.: 031 789 241
Stiki: rad bi spoznat pre-prosto, osamljeno žensko, z otrokom, staro od 32 do 40 let. Tel.: 031 529 428
Prodam rabljeno betonsko strešno opeko s peščenim posipom, format 40 x 30 , s krajniki in slemenjaki. Tel.: 041 825 153
Prodam prašiča, težka 130 kg, in krmilni ječmen. Tel.: 041 538 237
Stiki: preprost 39-letni ne-kadilec, pošten in iskren, želi spoznati dekle ali ma-mico, do 37 let. Tel.: 041 925 196
BREZPLAČNI MALI OGLASI
vendar bomo oglas z isto vsebino ob-javili največ dvakrat. Vsebina oglasa naj bo napisana čitlji-vo in s tiskanimi črkami. Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku. V
primeru, da bo mali oglas daljši od 20 besed, ga bomo skrajšali. Pridru-žujemo si pravico spremembe vsebi-ne in zavrnitve oglasa. Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik. Malih oglasov, ki se nanašajo na nu-denje dela (storitev) in zaposlova-nja, ne objavtjamo. Zakon o prepre-čevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. list RS, St.: 36/2000) v 2. od-stavku 6. člena določa, da je naroč-nik oglasa dolžan ob naročilu oglasa navesti podatke o njegovi identite-ti. Zaradi tehnike pošiljanja oglasov ne moremo izpolniti pogojev zgoraj omenjenega zakona in zato oglasov, ki ponujajo delo oz. zaposlovanje, ne objavljamo brezplačno, pač pa jih morajo zainteresirani naročiti kot dnjge oglase na sedežu uredništva. Naročila malih oglasov sprejemamo najkasneje tri dni pred objavo, t.j. vsak ponedeljek pred izidom časo-pisa, na naslovu: Posavski obzornik, Trg. M. Gubca 3, 8270 Krško.
POSAVSKI OBZORNIK
izdaja
Zavod Neviodunum
v Krškem
Uredništvo:
Trg Matije Gubca 3,
8270 Krško
Tel.: 07 49 05 782,
Faks: 07 49 05 781
E-pošta:
redakcija@posavje.info
TRR: 03155-1086687920
Odgovorni urednik
Silvester Mavsar
Glavni urednik
Peter Pavlovič
Prelom in priprava za tisk Studio Neviodunum, Krško
Trženje in promocija
Bojana Kunej tel.: 07 49 05 780
bojana. kunej@posavje. info
Posavski obzornik izhaja od 15. 12. 1997 za področje ob-än Krško, Brežice in Sevnica, od 1.1.2007 za občino Kosta­njevica na Krki. Rok za rezer-vacijo oglasnega prostora v naslednji številki je 25. april. Za todnost podatkov v naroče-nih rubrikah in prilogah odgo-varjajo njihovi uredniki.
TJsk
Delo - Tiskarsko središče, Ljubljana
Naklada 24.000 izvodov
Časopis je brezplačen.
Naslednja številka Posavskega obzornika izide v petek, 4. maja 2007.
ObzorniK
Brezplačni malt oglas lahko odda le fizična oseba, izključno preko objar vljenega obrazca v Posavskem ob-zorniku in za nekomercialne na-
mene. Vsak bralec lahko objavi v posamezni številki praviloma le po en oglas. Za ponovno objavo mora naročnik ponovno poslati naročilo,
KUPON ZA BREZPLAČNI MALI OGLAS DO 20 BESED
Vsebina oglasa:________________________________________________________
Telefon:____________________             Podpis:___________________________
f\ 1%. ^J^d^l * Ty^ Strinjam se z objavo o^lasa v Posavskem obzorniku!
UDzorniJv
Podatke na spodnji strani potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.______________
Jme in priimek:________________________________________________________
illica, kraj:____________________________________________________________
Pošta:____________________ Kontaktni telefon: ________________________
Hfl ZADNJA STRAN_____________________________________________________Posavski obzomik • leto XI, številka 8, četrtek, 19. 4, 2007
Povej mi, kaj ješ, in povem ti, kdo si
SEVNICA - V petek, 6. aprila, je v MC Sevnica potekalo predavanje Milana Hervola o uživanju presne hrane, ki so jo obiskovalci nato lahko tudi poskusili in bili nad okusom presnih kroglic iz suhega sadja, sadne solate, presne torte in še marsičesa drugega naravnost navdušeni.
April je čas, ko se muzikanti, qodci in glas-beniki počasi selijo na prireditvene pro-store na prostem. Sedaj je čas, da se po-kaže, kaj so pripravili čez zimo, preiskus
piše: Andrej Pinterič
ozvočenja za zunanje prostore, nabave le-teqa, saj je v Posavju kar nekaj trgovin s
kvalitetno ponudbo te vrste. Vse več muzikantov se odloča za nastop „na suho", to je brez ozvočenja. Takšen način izvedbe se je pokazal kot zaielen, kot včasih, ko ni bilo ozvočenj.
Brežičan Branko Rožman je že uveljavljen glasbeni avtor v Sloveniji. Glasbenik v glavnem deluje v Mariboru, kjer piše glasbo za gledališke predstave, sicer mu ne manjka tovrstne-ga dela tudi širom po Sloveniji.
V tem času je izšel CD Andreje Zupančič z naslovom Harmo-nije Evrope. Pri tem projektu je glasbeni del prispeval prav Rožman. Cel CD je po besedah ustvarjalcev namenjen „pre-prosto vsem, ki radi poslušajo dinamično glasbo, obarvano s privdihom etnozvokov". Pri projektu je sodelovalo kar nekaj Posavcev: Janez Gabrič - bobni, Matej Hotko - električni bas in kontrabas in Rok Lopatič za klavirjem. Avtor glasbe Har-monije Evrope Branko Rožman je s tem dokazal, da je prvo-vrsten glasbenik in odličen avtor.
Ansamblu Brežiški flosarji je uspel veliki met. Po osvojitvah kar nekaj nagrad na narodno-zabavnih festivalih so se letos uvrstili na festival Narečne popevke 2007. S pesmijo Tu je tu / to je to / Belokranjke Fanike Požek in Štajerca Borisa Roškerja so prepričali festivalsko komisijo. Tekst je napisan v domačem artiško-sromeljskem narečju, Brežiški flosarji pa ■ se bodo predstavili na festivalu 9. septembra v Veliki dvora-ni SNG Maribor, na radijskih in TV postajah po Sloveniji. Iz re-dakcije Posavskih glasbenih novičk jim pošiljamo iskrene če-stitke, z najlepšimi željami po čimboljšem uspehu.
V  rubriki Črno-belo smo v prejšnji številki objavili fotogra-fijo dobovskega orkestra. O orkestru bomo več napisali v eni izmed naslednjih številk, zaslužili so si nekaj več prosto-
ra v časopisu, saj veljajo za enega prvih tovrstnih an-samblov v Po­savju. Iskreno se zahvalju-jem gospodu Ivanu Lupšina iz Dobove, ki nam je odsto-pil fotografijo za objavo.
Tudi danes vam predstavljamo eno črno-belo. Ansambel na fotografiji je deloval v 70-ih letih, med njimi je tudi bobnar tega ansambla, ki je pred kratkim praznoval 60 let. Vse naj-boljše, gospod doktor!
Na spomladanski koncert, ki bo 28. aprila v Dobovi, se pripra-vljajo člani Gasilskega pihalnega orkestra Loče, na aprilski koncert se pripravljajo tudi člani Big banda iz Sevnice, kjer bodo gostili znano slovensko pevko Alenko Godec. Koncert z Alenko Godec bo ob 5. obletnici Big banda Sevnica v petek, 20. aprila, ob 20-ih v Kulturnem domu v Sevnici. Vse bolj so aktivni tudi člani posavskega Riwer Jazz quarteta: Janez Zupančič - trobenta, Aleš Košir - bobni, Aljoša Černelč - ki-tara in Jure Urek - pozavna in bas kitara.
Časi se spreminjajo, spre-minjamo se ljudje in spre-minja se tudi naš odnos do hrane. Hrana je vedno pogo-stejša tema razgovorov, saj je vir našega zdravja in dobrega počutja. Tokratna tema pre-davanja o presni hrani je pri-tegnila k poslušanju tiste, ki jim ni vseeno, kaj zaužijejo, v kolikšnih količinah in kako. Milan Hervol, človek z dolgo-letnimi izkušnjami pri prehra-njevanju s presno hrano, se je v svojem predavanju dotaknit različnih tern: naravna hrana, delovanje telesa, škrob v žita-ricah, živalske maščobe, ribe, jajca, poživila, kuhana hrana - čudežno zdravilo, bakteri-je in virusi, menstruacija, vi-sok krvni tlak, (ne)škodljivost sončnih žarkov, pridobivanje telesne teže, samoozdravlje-nje, stoodstotna presna hra­na, (ne)zdravo mleko, kombi-nacija živil, spolnost, otroci, čutila, um... Presna hrana vse-buje nekuhano in nepredela-
vstvenih težav. Milan Her­vol ima pri prehranjevanju s presno hrano pozitivno izku-
no polnovredno hrano: sadje, zelenjavo, stročnice, oreške in semena. Takšen način pre-
sprejema tako, kot naj bi jih (pred tern je bila več kot se-dem let vegetarijanka). Njen zajtrk predstavlja sveže se-zonsko sadje, kosilo sesta-vlja sezonska solata z razni-mi dodatki, npr. z avokadom, s sončničnimi semeni... Sola-to vedno pripravi brez kisa, ki je neke vrste alkohol; naj-pogosteje jo prelije z limoni-nim sokom in olivnim oljem. Večerni obrok predstavljajo oreščki in suho sadje. Najraje pije naravne sokove ali vodo. Počuti se odlično, kajti zna prisluhniti svojemu telesu, ki ji samo pove, česa si želi, kaj potrebuje. Svoje dobro poču-tje vsakodnevno dopolnjuje z redno vadbo joge, s sprehodi, z delom v naravi; z veseljem pa si vedno vzame čas tudi za prijatelje, ki jih zelo rada razveseli s presnimi kroglica-mi ali sadno solato.
Smilja Radi Foto: Tanja Grabrijan
šnjo in takšno ima tudi ena izmed obiskovalk, ki že skoraj eno leto uživa presno hrano. Za to obliko prehranjevanja se je odločila po temeljitem premisleku in v želji po spre-membi, kajti začutila je, da nekaterih živil njeno telo ne
hranjevanja je zelo zdrav in pester, saj nam zagotavlja vi-talnost, vendar mora biti zelo premišljeno uravnotežen, ker ponavadi vsebuje premalo beljakovin, kalcija in železa in dolgoročno pomanjkanje lahko privede do resnih zdra-
uj Mestni atrij Brežice
kuttumo informacijsko in sprostitveno središče (KISS)
V okviru priprav za izdelavo letnega PROGRAMA PRIREDITEV v Mestnem atriju Brežice
vabimo k sodelovanju
tudi v svojem interesu. Izvedbe programa organizator praviloma ne bo honoriral, iz-jemoma bodo izvajalcem povrnjeni dolo-čeni stroški, a po vnaprejšnjem dogovoru. V znak priznanja za sodelovanje bodo izva­jalci prejeli video posnetek in fotografije s prireditve na spominskem DVD-ju. Vse pri-reditve bodo ustrezno najavljene v Posa-vskem obzorniku, na programu TV Krško in internem kanalu KTV Brežice, na spletnem portalu, na radijskih postajah in v drugih napovednikih.
POTREBNI PODATKI: Pisnim ponudbam za izvedbo programa ali posameznih točk priložite kratek opis do-sedanjega dela oz. dejavnosti ter nasle-dnje podatke:
•  naslov, ime izvajalca oz. izvajalske skupine
•  dolžina programa (variantno tudi posame-zne točke)
•  število izvajalcev in spremljevalnega ose-bja
•  približno oceno potrebne površine in tehni-ke za izvedbo
•  kakšni publiki naj bi bil program namenjen
•  v katerem obdobju leta, katere dneve in ob katerem času predlagate vaš nastop
•  obvezno navedite tudi vaš naslov za elek-tronsko pošto.
ROK IN NASLOV ZA PRIJAVE:
Prijave zbiramo izključno na elektronski na­slov: mestni.atrii@posavie.info. po potrebi in glede na interes pa bomo program dopol-njevali tudi kasneje. Dodatne informaci-je in pojasnila dobite na telefonski številki 040 164 654.
NAMEN IN CIUI PRIREDITEV: Programi bodo prvenstveno namenjeni spodbujanju ustvarjalnosti v širšem smislu, prijetnemu in koristnemu preživljanju pro-stega časa, oživljanju starega mestnega je-dra Brežic, promociji mesta, občine in re-gije ter predstavitvi (promocvji) izvajalcev programa in njihove dejavnosti. Vstop na večino prireditev bo brezplačen.
PREDVIDENI IZVAJALCI:
•  slikarji, fotografi, kiparji, arhitekti, obli-kovalci, modni kreatorji;
•  pesniki, pisatelji, recitatorji, igralci, ani-matorji, lutkarji, čarovniki, voditelji oz. moderators;
•  manjše dramske skupine, lutkovne sku-pine, izvajalci stand-up komedij, mono-dram;
•  scenaristi, režiserji, snemalci, producen-ti ter drugi filmski in televizijski ustvar-jalci;
•  pevke in pevci, vokalne, vokalno-instru-mentalne ali instrumentalne zasedbe raz-ličnih glasbenih zvrsti;
•  drugi potencialni izvajalci, kot so avtorji novih knjig in predstavniki ter člani različ-nih društev, klubov, kreativnih skupin itd.
KRAJ IN ČAS DOGAJANJA:
•  Mestni atrij Brežice, Cesta prvih borcev 17
•  kavarna in galerija Atrij (od marca 2007)
•  terasa pred kavarno (predvidoma od maja 2007)
•  klub Atrij (v drugi polovici leta 2007)
POGOJI SODELOVANJA:
Izvajalci sodelujejo oziroma prispevajo
svoje vsebine v programu prostovoljno in
Kolesar v Brežicah
1. aprila 2007 foto: S.M.
Prvo leto oddaje Polka in majolka
SEVNICA - V Športnem domu Sevnica se je v nedeljo, 15. aprila, odvijala ve-lika glasbena prireditev z imenom Polka in majolka. Na njej so se v štiri ure trajajočem programu predstavili številni narodnozabavni in zabavni ansambli ter posamezni glasbeni gosti iz različnih koncev Slovenije.
v Športnem domu Sevnica je bilo preko 40 (med njimi so bili tudi sevniški glasbeniki, skupina Makadam). Ansambel Zlati muzikantje se je pred-stavil s pesmijo Pepelka (z njo je ansambel dosegel viso-ko uvrstitev na izboru za pe-sem, ki bo zastopala Slovenijo na letošnji Evroviziji v Helsin-kih). Program je povezoval Mitja Grmovšek, urednik te-levizijske oddaje Polka in ma­jolka. Med obiskovalci velike-ga TV koncerta (prireditev so snemali snemalci lokalnih te-levizij za kasnejše predvaja-nje v televizijskem programu) je krožil poštar Ivč in razvese-tjeval s pošto. S posameznimi humorističnimi vložki je bilo poskrbljeno tudi za smeh.
Smilja Radi Foto: Ljubo Motore
slavili še z velikim pomladnim koncertom. Za prizorišče slav-ja, za praznovanje prvega roj-stnega dne, so izbrali Sevnico
Polka in majolka je glasbena oddaja narodnozabavnih viz, ki postaja na dvanajstih lokal-nin televizijah širom Sloveni-
Ansambel Labirint med nastopom
in povabili k nastopu števil-ne znane slovenske ansam-ble. Vseh nastopajočih v sonč-nem nedeljskem popoldnevu
je vse bolj gledana in prilju-bljena, zato so se ustvarjalci oddaje odločili, da bodo prvo leto uspešnega delovanja pro-
 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2014    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh