logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0
Microsoft Word - umek.doc

Arhivi 29 (2006) št. 1, str. 1-34__________________Članki in razprave_______________________________________________1

Članki in razprave

1.01 Izvirni znanstveni članek                                                                     UDK 631.1(497.4)"1767/1787"

338.43.02(497.4)"1767/1787" Prejeto: 18. 4. 2006

Kranjska kmetijska družba 1767-1787* EMA UMEK

dr. arhivskih znanosti, direktorica Arhiva Republike Slovenije v pokoju Rašiška ulica 5, SI-1000 Ljubljana

IZVLEČEK

Po vzpru tujih družfje bila leta 1767 tudi na Kranjskem ustanovljena Kmetijska družba. Sloje %a posvetovalni organ komerčnega konsesa oziroma deželnega glavarstva, ki seje plasti v sedemdesetih in osemdesetih letih 18. stoletja ukvarjal z vprašanjem povečanja in izboljšanja kmetijske produkcije v debeli, kar je bilo v določeni meri povedano tudi z zagotavljanjem surovin %a manufakturno proizvodnjo. V članku so predstavljena prizadevanja za ustanovitev družbe, njena struktura in organizacija, članstvo ter publikacije, kijih je izdajala. Podrobno pa članek predstavlja praktična vprašanja s področja poljedelstva, živinoreje in deloma obrti, s katerimi se je družba pretežno ukvarjala in k njihovemu reševanju pristopala na način, skozi katerega se zrcalijo nekatere ideje sočasnega razsvetljenstva in fizjokratizma.

KLJUČNE BESEDE: gospodarska zgodovina, agrarna zgodovina, fizjokratizem, kmetijske družbe

ABSTRACT

THE CARNIOLAN AGRICULTURAL SOCIETY

Following the model of the similar foreign societies, the Agricultural Society was established in Carniola in the year 1767. It was an advisory and consultative body of the so-called »konses« of commerce or provincial district board respectively, which was dealing with the problem how to increase and improve the agricultural production in the county and it was vey active particularly in the seventies and eighties of the 18"' century. Its main issue and an important task was to a certain extent connected with the question of providing of the raw materials for the manufacture production. The endeavours for the establishment of the Agricultural Society are introduced in the article, the structure and the organisation of the society is described, its membership as well as the publications it published. The article also addresses the practical issues from the fields of agriculture, animal breeding and husbandry and partly the crafts in which the society was predominantly engaged; the society made attempts to solve the problems in the manner which reflects the contemporary ideas of the European age of enlightenment and physiocracy.

KEY WORDS: economic history1, agricultural history, physiocracy, agricultural societies

Navedeno delo je diplomska naloga avtorice iz 50. let 20. stoletja, ki jo je za objavo priredil arhivist Tadej Cankar. Pričujoči članek je natisnjen v počastitev osemdesetletnice Petra Ribnikarja.

ČlDnki in UD]

pUDv(

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

V 18. VWROHWMu VR zDčHOH SRVHJDWL GU žDvH v NmHWLMVNR SURG uNcLMR Ln MR VNušDOH čLmEROM G vLJnLWL WHU vSOLvDWL nD L zEROMšDnMH NmHWLMVWva Rreko kmHWLMVNLh GUužE. KmHWLMVWvR VH MH SRG vSOLvom ILzLRNUDWVNLh LGHM vHGnR EROM ščLWLOR. V vVHh HvURSVNLh GUžDvDh MH nDVWDMDOD REVH žnD OLWHUDW uUD R NmHWLMVWvu, ERGLVL GD VR WR RULJL nDOnD GHOD DOL SUH vRGL D nWLčnLh SLVcHv VDU-URnD L n CROumHOOH. VVH HvroGSske vODGH VR uVWDnDvOMDOH N mHWLMVNH GU užbe ali popirale nMLhRvR uVWDnRvLWHv.1

UVWDnRvLWHv NmHWLMVNLh GUužE MH SULSRURčDO žH JRhDnn AG. HRImDnn v VvRMHm GHOu Observatt. Politicae s. de republica, HnDNR MH WuGL LHLEnLz SUHGODJDO, GD EL SUL uVWDnDvOMDnMu DNDGHmLM SRODJDOL vHč GažnMH nD JRVSRGDUVNH SD nRJH. HHUEHUW M H v VvRMHm delu Police des grains OHWD 1755 SUHGODJDO, GD EL VH uVWDnDvOMDOH N mHWLMVNH GU užEH SR nDčLnu AcDGemLH FUDncDLV, CRnVHLO GH CRmmHUcH. PUvD N mHWLMVND GUužED MH ELOD uVWDnRvOMHnD nD ŠNRWVNHm 1735, VOHGLOH VR ML GU užEH nD IUVNHm 1736, RRyDO SRcLHWy RI AJULcuOWuUH v LRnGRnu 1753 Ln SmLWhILHOG-COuE 1798, v FUDncLML SRcLeWH UR yDOH G 'AJULcuOWuUH v PDULzu 1761, v RHnnHVu 1757, v BHUnu 1758; v VLGmu 1762. V NHmčLML VR VH zDčHOH uVWDnDvOMDWL N mHWLMVNH GUužEH SR VHGHmOHWnL vRMnL, Ln VLcHU MH ELOD SU vD WuULnšND 1763, v LHLSzLJu 1764., IUDnNRvVND v AnV-SDchu OHWD 1765. V VDmLh SUuVNLh GHžHODh VR VH uVWDnDvOMDOH N mHWLMVNH GU užEH šHOH SR OHW u 1770, WDNR v BUHVODuu, PRWVGDmu Ln HDmmu.2

SOHGHč WuMLm zJOHGRm (DnJOHšNLm, IUDncRVNLm) MH GDO NR mHUčnL NR nses pobuGR zD uVWDnRvLWHv nHNDNšnHJD SRV vHWRvDOnHJD RUJD nD, NL EL VNUEHO , GD EL VH LzEROMšDOR N mHWLMVWvR — WR nDM EL ELOH N mHWLMVNH GUužEH. S WHm EL VH RGVWUD nLO vWLV nHSRVUHGnHJD SUL zDGHvDnMD Ln vSOLvD GU žDvH, NDMWL SR nDzRULh ILzLR-NUDWRv Ln SD SULURG nHJD SUD vD, NDWHUHJD SULVWD šL VR ELOL WHGD nML GU žDvnLNL, LmD vVDN čORvek GDravLcR, GD UDzSRODJD V VvRMLmL VSRVRE nRVWmL, ne bi ga pri WHm RvLUDOD GU žDvD.

Gospodarska RVolitika MDULMH THUHzLMH MH šOD v VmHUL uUHMDnMD gspodarskega žLvOMHnMD v GUžDvL. 'UžDvD nDVWRSL SU vLč NRW uVmHUMHvDOHc RroizvRGnMH Ln VNušD uvDMDWL v JRVSRGDUVWvR nek nDčUWnRVW. NRvLm mDnuIDNWuUDm VH MH VNušDOR zaRGotovLWL V uURvLnH v GUžDvL L n MLh V WHm RVvoboditi uvRzD L z WuMLnH.3 'D SD EL VH JRVSRGDUVNL nDSUHGHN D vVWULMVNH

GUžDvH šH EROM SRVSH šLO, MH ELO v WD nDmHn uVWDnRvOMHn SRVHEHn RVUHGnML uUDG, NRmHUčnL GLUHNWRULM DOL G vRUnL NR mHUčnL V vHW, OHWD 1746. VRGVWvR G vRUnHJD NR mHUčnHJD V vHWD MH SUHvzHO JURI RuGROI ChR-WHN, NL MH RVWDO nD WH m mHVWu GR OHWD 1762.4

NHSRVUHGHn SRvRG zD uVWDnRvLWHv NRmHUčnHJD VvHWD MH GDO WH žDN JRVSRGDUVNL SROR žDM, v NDWHUHJD VR SULšOH DOSVNH L n VuGHWVNH GH žHOH VUHGL 18. VWROHWMD zDUDGL RV vRMLWvH SOHzLMH SR SU uVNHm NUDOMu FULGHULNu IL, nD NDWHUR VR ELOH R mHnMHnH GH žHOH v WUJRvVNHm Ln LnGuVWULMVNHm RzLUu VNRUDM SRSRO nRmD nDvHzDnH. KDMWL vVH EROMšH EODJR VR nDEDvOMDOL NUD nMVNL WUJR vcL Lz SOHzLMH RzLURmD nD VHM mLh v SDOzEuUJu Ln LLnzu, NMHU VR SULhDMDOL v VWLN V WUJRvcL L z MužnH NHmčLMH, Lz AuJVEuUJD, RHJHnVEurHGa, MünchnD L n ŠvLcH. ŠOHzLMD MH ELOD W uGL JOD vno srdiščH vHOHWUJRvLnH, NL MH SR VUHGRvDOD mHG H vURSVNLm vzhRGRm Ln zDSDGRm, mHG SROMVNLmL, UuVNLmL, mROGDvVNR-vODšNLmL GH žHODmL L n ČHšNR, MRUDvVNR, ŠWDMHUVNR, KRURšNR, AvVWULMR WHU HDmEuUJRm, NDmRU MH SUL hDMDOR NROR nLDOnR EODJR. TrD SovLnD L z KUDnMVNH nDSUDm RHNL L n TUVWu, ki sta bil proglašHnD OHWD 1719 zD V vRERGnL O uNL, SD nL ELOD SRVHEnR žLvDhnD. BUnVNL nDGzRUnLN mDnuIDNWuU ProkoE in JURI PRGVWDWVNy, NL VWD OHWD 1754 SRWRvDOD VO užbenR v JRUnMR IWDOLMR, VWD SRUR čDOD, GD L zGHOuMHMR nD KUDnMVNHm OH nDvDGnR SODW nR, nHNDM žHOHznLh LzGHONRv Ln JURER V uNnR zD N mHčNR SUHELvDOVWvR.5 VVH EROMšH vrste HlatnD L n NRolvROnH-nHJD EODJD SD VR GRELvDOL L z SlezLMH. Ena MH SRURčDO mDOR SUHM L z TUVWD FUDnc HHnULN EDUR n RDL-JHUVIHOG. NDvDGno HJDlatnR VR NUD nMVNL WUJR vcL SUL nDšDOL nD WUJ v SHnalijo,6 NDmRU MH W uGL šHO VNRUDM vHV L zvRz NUDnjskeNDa in NRURškeJHa žHOHzD, NL JD MH zGUužLO v VvRMLh roah MLchHO Anelo ZRLV.

ZDWR MH ELOD L zJuED SOHzLMH WROLNR EROM RE čuWnD L n MR MH VNušDOD JRVSRGDUVND SROLWLND GREH MDULMH THUHzLMH nDGRmHVWLWL z vVHmL VUHGVW vL, NL VR ML ELOD nD UDzSRODJR. PUHGvVHm VR VH WUuGLOL, GD EL z vHOLNRSRWHznR GU žDvnR SRGSRUR , V VRGHORvDnMHm SRGMHWnLNRv Lz SOHzLMH, NLzRzHmVNH, FUDncLMH Ln AnJOLMH uVWDnRvLOL nRvH L nGuVWULMH Ln MLh zDščLWLOL V SURhL-ELWLvnLmL cDULnDmL. PUL WH m SD nDM EL GDMDO JOD vnH VmHUnLcH NR mHUčnL GLUHNWRULM , NL VR mu ELOL SRG UHMHnL NR mHUčnL NR nVHnVL SUL GH žHOnLh vODGDh. TL nDM

1      Kulischer: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuheit 11, München 1929, str. 39.

2     Röscher, W: System der Volkswirtschaft IL Nationalökonomie des Ackerbaues und der verwandten Urproduktionen, 14. izdaja, Stuttgart 1912, ste. 696.

3     Tautscher, A: Geschichte der Volkswirtschaftslehre, Wien 1950, str. 29.

4      Uhrlif: Handbuch der Geschichte Österreichs und seiner Nachbarländern Böhmen und Ungarn, Graz-Wien-Leipzig 1930, ste. 352; Beer, A: Die VinanČyerwaltung Österreichs 1749—1816, v: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschieh forschung, XI (1894), str. 237.

5      l'ournier, A: Kine Amtliche Handlungsreise nach Italien im Jahre 1754, v: Archiv für österreichische Geschichte, LXXI1I (1888), str. 223.

" Morda gre za Sinegallio (pristanišče v bližini Ancone), ki je bila nekoč močno trgovsko središče (op. T. C).

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

EL SRUR čDOL cHnWUDOnHmu uUDGu R VWDnMu JRVSRGDUVWvD v GHžHOL L n VWDvLOL SUL mHUnH SUHGORJH zD nMHJRvR L zEROMšDnMH. NjeD RovR GHOR nDM EL v JODvnHm šOR v VmHUL SRVSHšHvDnj obrti, LnGuVWULMH Ln WUJRvLnH, D zD NHosGUešHvDnMH NmHWLMVWvD nDM EL VH zDvzHOH N mHtijsk ružEH.

I. Ustanovitev in ureditev kmetijske družbe

PUHGORJ zD uVWDnRvLWHv NmHWLMVNLh GUužE v ŠWDMHUVNL, KRURšNL, KUDnMVNL L n TLUROVNL MH SRGDO NR -mHUčnL V vHWnLN SO . FUHmDnW v VvRML VSRmHnLcL 21. MDnuDUMD 1764 JURIu RuGROIu ChRWHNu, nDMvLšMHmu WDMnLNu GvRUnH SLVDU nH, "kDtL drsDvD nH V mH dRSuVtLtL, dD dDH pHntOjD OH V rHdnjL S rLdHOHk, DmSDk mRrD V krEHtL %D dvLg kmHtLVtvD. GODvnH R vLrH S rL L zEROljšDnju kmHtLjVtvD VR SrHdVRdkL O udL, kLjLh SRdHdujHjR R d RELDjHv SrHdnLkRv. NH REVtRjD SD VLOD , kL EL tR R dVtrDnLOD L n kRnčnR nL ljudL, kL EL dHODOL kRrLVtnH S rHLVkDvH L n SRLzkuVH, dD EL V tHm SrRVvHtOLOL tODčDnH L n jLh RdvrDčDOL R d SrHdVRdkRv". V WD nDmHn nDM EL VO užLOH N mHWLMVNH GU užEH. PUHGnRVWL WH h GUužE VR VH SRNDzDOH žH v GUuJLh GHžHODh, "nH dD EL gRvRrLOL R ERO R ddDOHnLh družEDh, VH tR OD hkR rHH %D družER v ŠvLcL v BHrnu", NL MH ELOD nDMEOLžMD WHm GHžHODm.7

TRUHM MH ELOD FUHmDnWu zD vzRU KmHWLMVND GU užED L z BHUnD, NL MH ELOD uVWDnRvOMHnD OHWD 1758 GHo zJOHGu SRcLeWH G 'AJULcuOWuUH GH CRmmHUce et es AUWV L z BUHWDJnH,8 NL VWD MR uVWDnRvLOD v 50. OHWLh 18. VWROHWMD GRuUnDy Ln MRnWDRuGRuLn, SUHGVWDvnLND vmHVnH GREH mHG mHUNDnWLOLzmRm Ln ILzLRNUDWLz-mRm.9

'D MH FUHmDnW mLVOLO z EROM RGGDOMH nLmL GU užEDmL GU užER v BUHWDJnH, nDm SRWUMuMH WuGL GRSLV GHžHOnHJD JOD vDUVWvD (28. 6. 1764), NMHU SUD vL, GD MH FUHmDnW vzHO zD zJOHG KmHWLMVNL GU užEL v BUHWDJnL Ln v BHUnu.10

'UužED nDM EL VNUEHOD zD L zEROMšDnMH NmHWLMVWvD Ln mDnuIDNWuU. FUHmDnW VL nL zDmLšOMDO GU užEH, NL EL LmHOD NDU nDMvHč čODnRv SR GH žHOL, NL EL SRUR čDOL R VvRMHm GHOu Ln delali RJoskuVH, DmSDN EL ELO WR SR nMHJRvL zDmLVOL R žji kr ljuGL, NDNLh šHVW SR šWHvLOu zD vVDNR GH žHOR, ki bi delali D SoskuVH L n R WHm SRURčDOL. TH OM uGL nDM EL GU žDv podpirala. SvRMD UDzLVNRvDnMD nDM EL uVmHULOL nD SUR učHvDnMH NDNR vRVWL Ln nDUDvR WHUH nD, SULGHONRv, nMLh uSRUDER, žLvLnH,

7     AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

8     Bretanje (op. T. C).

Č Oncken, A: Geschichte der Nationalökonomie I, v: Frankenstein, Heckel: Hand- und Lehrbuch der S'taatswissenscbafieti, Leipzig 1922, 3. izdaja, str. 290.

10 AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

nMLh EROHznL, OHVD Ln R nDGRmHVWLWvL OHVD z GUuJLmL VnRvmL, nD SUL mHU V šRWR. TH V vRMH LzNušnMH SD nDM EL N mHWLMVND GU užED SUH nDšDOD nD VRVHGH L n SUHELvDOcH V vRMH GHžHOH. Z uVWDnRvLWvLMR nDMvLšMH GUužEH nD ' unDMu EL VL N mHWLMVNH GU užEH OD žMH SRVUH GRvDOH V vRMH SRVNuVH, UDzLVNRvDnMD Ln nMLh učLnNH.11 PUHGORJ FUHmDnWD MH GvRUnD SLVDU nD SRVODOD v SUHVRMR GHžHOnHmu JODvDUVWvu nD KUDnMVNHm, NL VH MH VWULnMDOR, GD MH NmHWLMVWvR VLO nR zDnHmDUMHnR L n GD JD MH SRWUHEnR L zEROMšDWL. OvLUH SUL L zEROMšDnMu NmHWLMVWvD VR ELOH nD H nL VWUD nL nHzDuSDnMH Ln SUHGVRGNL WODčDnD SUHG vVDNR nRvRVWMR, nD GU uGDi strani DNa nLVR ELOL SRVHVWnLNL JLOW zmRžnL, da bi ali še tko nHznDWHn LzGDWHN zD L zEROMšDnMH WH DOL R nH SD nRJH N mHWLMVWvD. ZDWR VH MH WuGL GH žHOnR JOD vDUVWvR VWUL nMDOR, GD VH uVWDnRvL N mHWLMVND GU užED, NDMWL "VtDnjH kmHtLVtvD EL ELOR mRgRčH L zERODtL OH , čH EL VH tR L zERODnjH nH L zvHdOR S rHkR zHmljiškLh gRVSRVtHv DOL S rHkR držDvnLh urDdRv: RkrRžnLh urDdRv DOL dHžHOnHgD gODvDrVtvD, DmSDk SrHkR trHtjH rRkH, tR jH S rHkR S rHdODgDnH kmHtLVkH družEH, V SR mRčjR kDtHrH nD EL VH zHmOjLškL gRVSRdjH VD mL OR tLOL L zEROljšHvDnjD L n V tHm SRkDzDOL SRdORzfiLkuSrHdnRVt LzEROšDv v kmHtLjVtvu". 'UužED nDM EL ELOD RUJD nLzDcLMVNR uUHMHnD SR SUL mHUu učHnLh GUužE, ne URa kot uUDG DOL NR mLVLMD. VVDN čODn mRUD L meti proste oke pri svRMHm GHOu. LMuGL MH WUHED DJri tem GHOu vzJodbuMDWL ne GDa Erisiliti. ZDWR MH predlgalo dežHOno glavDUVWvR,            bi podeljevDOD

NmHWLMVND GU užED nDJUDGH L n NuSRvDOD WHU zDVWRnM GHOLOD VWURMH Ln RURGMH. 'UužED nDM EL GREL vDOD L z HUDUMD vVDNR OHWR 200 JROGLnDUMHv zD WDNH SRWUHEH . PRURčLOR R LzGDWNu WHh 200 JROGLnDUMHv nDM EL GU užED vVDNR OHWR SUHGOR žLOD JOD vnL GU užEL nD ' unDMu. ČODnL nDM EL VH LzEUDOL L zmHG nDVOHGnMLh RVHE, NL VR vHščH v VWvDUL, LmDMR GRvROM vnHmH L n WuGL VD mH zHmOMLšNR SRVHVW: Karel Hrof Auersperg, JRžHI EDUR n BULJLGR, LnWHnGDnčnL V vetnLN SO . RDDE, FUDnc EDURn JDnHžLč, PRmSHM EDUR n BULJLGR, NRmHUčnL V vHWnLN SO . FUHmDnW, GU. PDuOLnL L n S. UHNWRU S. J.12

MHG zDmLVOLMR GHžHOnHJD JOD vDUVWvD L n GvRUD R NmHWLMVNL GU užEL MH ELOR vHč UDzOLN, NL ML h MH ELOR SRWUHEnR SUH mRVWLWL, Ln WH VR ELOH : 1. REOLND GU užEH. PR mnHnMu GHžHOnHJD JOD vDUVWvD Ln SURMHNWRUMD nDM EL ELOD GU užED zDVnRvDnD NRW DNDGHmLMD,13 D GvRUna pisarnD MH vLGHOD v GUužEL OH nHNDNšnR NR mLVLMR, NDU MH SR mnHnMu GHžHOnHJD JOD vDUVWvD ELOR nDVSURWnR VD mHmu ELVWvu GUužEH;14

11    Prav tam.

12    Prav tam.

13    Prav tam.

14    Prav tam.

ČlDnki in UD]

pUDv(

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

2.   podrejenost kmetijske družbe — ali naj bo podrejena deželnemu glavarstvu ali komerčnemu konsensu, kakor je določil graški gubernij;15

3.   financiranje družbe — ali naj ima družba določeno letno vsoto za izdatke; tako je predlagalo deželno glavarstvo 200 goldinarjev letno, kar se je najprej zavrnilo, češ da bo dobivala družba podporo le od časa do časa iz komerčne blagajne.16 Na ponovne predloge deželnega glavarstva se je nakazalo za izvedbo poskusov kmetijske družbe letno 200-400 goldinarjev.17 Deželno glavarstvo je predlagalo, da bi družba skrbela za gnojenje, da bi se izboljšalo krmljenje živine; zato naj bi poskusili z angleškim laporjem, marne ali terre marneuse. Iz tujih dežel naj bi kmetijska družba priskrbela in zastonj razdeljevala semena lucerne, lanu, konoplje in raznih vrst trav ('turns" in močvirne trave). Nadalje je deželno glavarstvo predlagalo, da pride v delo družbe tudi skrb za izboljšanje ovčereje. Za izvedbo tega programa pa bi po mnenju deželnega glavarstva potrebovala družba 2000 goldinarjev.18 Vendar je gubernij zahteval, da kmetijska družba najprej s poskusi dokaže korist angleškega laporja;19

4.   sporno je bilo tudi vprašanje, kdo naj predlaga člane in kdo naj bo član. Deželno glavarstvo, ki tudi ni bilo zadovoljno, da bi predlagal člane družbe komerčni konses, je moralo to odstopiti komerčnemu konsesu. 4. julija 1765 so na skupni seji zastopniki deželnega glavarstva in ko-merčnega konsesa predlagali za člane bodoče kmetijske družbe naslednje osebe: za častne člane: svetnika intendance v Trstu pl. Raaba, ko-merčnega svetnika pl. Thysa, komerčnega svetnika pl. Fremanta; za člane iz Gorenjske pa: okrožnega glavarja pl. Claffenaua, svetnika deželnega glavarstva Franca barona Janežiča, Jožefa pl. Segala, lastnika graščine Bele Peči, barona Codellija, P. P. Glavarja, župnika pri sv. Petru v Komendi, Volka Danijela barona Er-berga, Sigmunda grofa Liechtenberga, Janeza K. Zittenecka, skrbnika graščine Križ, dr. Auerber-gerja, Adama pl. Dinzela, lastnika graščine Turn pri Preddvoru, oskrbnika v Loki barona Baum-gartna in Alojzija grofa Auersperga; iz Dolenjske: opata iz Stične in Kostanjevice, grofa J. N. Blagaja, lastnika graščine Boštanj, Schwaba

pl. Liechtenberga, Karla grofa Auersperga, okrožnega glavarja pl. Apfaltererja, dr. Polinija, p. rektorja S. J.,20 profesorja fizike, Franca Jožefa barona Schweigerja, Jožefa grofa Barba, Riharda grofa Auersperga, Franca Antona pl. Mordaxa, Jožefa pl. Busettija, barona Wolken-sperga, Ignacija barona Apfaltererja; za Notranjsko: okrožnega glavarja barona Brigida, Jožefa barona Brigida, prelata iz Bistre, Marka Antona barona Polhograjskega, Antona Kastelica, župnika iz Brezovice, Ivana Jakoba Fanzoya, oskrbnika graščine Vipava, Franca Ignaca pl. Liechtenberga, Friderika Dietricha, državnega prejemnika na Vrhniki, Janeza K. Tranquillija, oskrbnik v Pazinu, barona DArgento, pl. Abramsperga iz Staurij, Friderika grof Thurna, Jurija Vlaha, upravnika v Kastavu.21 To pa je nasprotovalo določbam graškega gubernija s 1. decembra 1764,22 kjer se določa, da mora predlagati člane le komerčni konses.23 Vendar je smatral komerčni svetnik pl. Raab, da se ne bi smelo za člane družbe prisilno nekoga določiti, temveč naj se vsak sam odloči, ali bo pristopil ali ne. Od osebja deželnega glavarstva in okrožnih glavarstev naj zavisi, ali bodo člani družbe ali ne, ni pa potrebno, da bi se vključil ves personal. Pretre-sejo naj izvolitev protektorja, predsednika, tajnika in aktuarja družbe in naj o tem poročajo dvorni pisarni.24 Nadaljnji razvoj priprav za ustanovitev družbe ni razviden, ker manjkajo ustrezajoče arhi-valije za obdobje 1765-1767.25

Dne 26. oktobra 1767 je bilo v Ljubljani ustanovno zborovanje Družbe za kmetijstvo in koristne spretnosti pod predsedstvom deželnega glavarja Henrika grofa Auersperga. Na zborovanju so izbrali v vodstvo družbe: direktorja Jožefa barona Brigida, ki je bil deželnoglavarski svetnik, za tajnika komerčnega svetnika dr. Valentina Modestija in koncipista Ivana Justina Lenza za aktuarja. Na tem zborovanju so postavili člani program za delo družbe, ki je obsegal več točk: koncem vsakega leta naj bi družba razdelila med svoje člane natisnjena poročila zborovanj, spomenice in poročila o poskusih. Vsako leto se je razpisalo nagradno vprašanje glede na deželne potrebe. Najboljši odgovor

15    Nerazrešena opomba (op. T. C).

16    Prav tam.

17    Prav tam.

18    prav tam.

19    Prav tam.

2Č S. J. je kratica za Societatis Jesu, torej Družbo Jezusovo oziroma jezuite (op. T. C).

21    Prav tam; AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 1 (Lit. Al/l).

22   Nerazrešena opomba (op. T. C).

2-' AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

24    Prav tam.

25    Prav tam.

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

je bil nagrajen s 36 dukati. Za praktične izvedbe poskusov, ki bodo temeljili na nagradnih vprašanjih, se bo podelila nagrada 150 goldinarjev. Pod-ložnikom, ki bi kaj izboljšali v kmetijstvu, se bodo podeljevale nagrade po 2, 4 ali 6 dukatov, s tem se bo pospeševalo uvajanje novih rastlin. Predlagali so, da bi se Ljubljani ustanovila stolica na liceju za mehaniko.26

Z dvornim dekretom z dne 31. decembra 1767 se je vzelo na znanje ustanovitev družbe in se je potrdila izvolitev njenega vodstva. Dvorna pisarna se je strinjala s programom družbe, a je priporočala, da naj se jemlje snov za referate zlasti iz kemije. Družba je bila podrejena komerčnemu konsesu, kamor je morala pošiljati vsak mesec poročila o svojem delu in zapisnike sej.27 Komerčnemu konsesu je morala predlagati razpisana nagradna vprašanja in nagrade ter dati na vpogled dela, ki so jih nameravali natisniti.28

Komerčni konses je dajal pobudo in smernice za delo družbe in za njene poskuse. Le v redkih primerih so dajali iniciativo za delo družbeni člani in to navadno pri onih panogah, pri katerih so bili sami kot lastniki manufaktur zainteresirani. (J. N. Blagaj se zavzema za izboljšanje lanu in preje). Komerčni konses je dalje dostavljal predloge dela in zapisnike družbe deželnemu glavarstvu do leta 1769, ko so podredili kmetijsko družbo neposredno deželnemu glavarstvu.29 Kmetijska družba je odslej poročala o svojem delovanju deželnemu glavarstvu naravnost. Deželno glavarstvo pa je pošiljalo zapisnike sej kmetijske družbe centralnemu uradu, češko-avstrijski dvorni pisarni na Dunaju.

Leta 1776 je prenehalo delovanje komerčne komisije v Ljubljani. Od tega leta je delovanje družbe vedno bolj skromno, razen na področju šolstva.

Težnja po čim večji centralizaciji državne uprave in nove smernice v gospodarski politiki Jožefa II. so prizadele tudi Kmetijsko družbo, ki je bila z dekretom z dne 6. avgusta 1787 ukinjena z motivacijo, da sadovi njenega dela ne ustrezajo izdatkom zanjo. Družbi, ki je dobivala letne dotacije za svoje delo iz komercialnega fonda, so ukinili vsako podporo s koncem oktobra.30 Kmetijska družba je ponovno oživela šele v začetku 19. stoletja.31

II. Člani družbe

Po prvotnem predlogu članstva družbe32 se je skušalo med članstvo delegirati s strani deželnega glavarstva in komerčnega konsesa v glavnem osebe, ki so bile obenem tudi uradniki deželnega ali okrožnega glavarstva, poleg večjih zemljiških posestnikov iz dežele. Toda ta način je graški gubernij zavrnil, zahteval je, da se med člane sprejema po uvidevnosti deželnega glavarstva vsakega, ki bi hotel postati član, ne pa da se jih prisilno postavlja. To načelo je tudi izrazil dekret dvorne pisarne,33 da sme družba sama sprejemati svoje člane brez dovoljenja višje gosposke. Seveda je bil krog članstva že vnaprej družbeno omejen na plast fevdalcev, zemljiških gospodov in uradništva birokratskega aparata, na predstojnike večjih samostanov, ki so se bavili s kmetijstvom, dalje na oskrbnike zemljiških gospostev in na jezuite. Edino kmetske podložnike, katerim izboljšanju položaja naj bi delo družbe koristilo, niso pritegnili v članstvo družbe. Čeprav so se slišali glasovi, da bi se moralo v družbo pritegniti, če bi hoteli doseči viden uspeh, tudi vse tiste, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, torej kmete. "KDjWL N meWje, SD čeWudL sR nDnLžjegD rDzredD, EL NR rLsWLL nLč mDnj NRW člDnL družEe".54

Pregled članstva lahko rekonstruiramo le na podlagi deželnega šematizma, ki je vsako leto poročal o članih družbe. Med svoje člane je prištevala kmetijska družba med drugim tudi Baltazarja Hac-queta, Janeza Antona Scopolija, patra Gabrijela Gruberja, ki so bili po svojih znanstvenih prizadevanjih znani tudi izven avstrijskih meja, ter predstavnike slovenskega prosvetljenstva: Antona T. Linharta, Blaža Kumerdeja, Žiga barona Zoisa,35 Sigfrida barona Gusiča, predsednika Akademije operozov. Pa ne le na Kranjskem, tudi v drugih deželah je družba prištevala med svoje člane ugledne ljudi, tako Karla pl. Zallheima,36 ki je bil leta 1760 učitelj kameralisučnih in policijskih ved na dunajskem Terezijanišču, leta 1776 sekretar Ekonomske družbe na Dunaju, od leta 1777 pa redni učitelj kmetijstva na dunajski visoki šoli; Jožefa Beck-manna, rednega profesorja ekonomije v Göttin-genu, člana Kraljeve akademije prirodoslovja in

26  prav tam.

27  Prav tam.

28  prav tam. —Prav tam.

30   Annakn der k. k. Landivirtschafts Gessellschaft in Krain, Ljubljana 1822, str. 15.

31    Dimitz, A: Geschichte Kretins von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813, Ljubljana 1876, str. 223.

32   AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

33    Prav tam.

34    Wöchentliches Kundschaftsblatt des Henygtbums Krain, Tl. 1. 1776.

35   Land krainerischer Schematismus 1774.

36    Wurzbach: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, Dunaj 1859, str. 91.

ČlDnki in UD]

pUDv(

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

norveške Kraljeve akademije;37 Ivana Friderika Kri-egerja, kraljevega komerčnega svetnika na Švedskem in člana mnogih akademij znanosti v Evropi;38 Francesca Grisellinija, po rodu Benečana, člana Kraljevih akademij v Lyonu in Londonu ter Kmetijskih družb v Bernu in Gorici;39 Friderika pl. Entnersfelda, passavskega svetnika.

Delo družbe se je omejevalo le na ožji krog članov, večji del članov ni prav nič sodeloval. Eden izmed najdejavnejših članov je bil Janez N. grof Blagaj iz Boštanja, ki je delal poskuse z lanenim semenom, z novim načinom predenja in uvajanjem šlezijskih mikalnic. Skupaj z dolenjskim okrožnim glavarjem Karlom pl. Claffenauom se je zavzemal, da bi se na Kranjskem uvedle nove izboljšave pri obdelavi lanenega prediva, kar bi omogočilo boljšo kvaliteto platna.40

Peter Pavel Glavar je bil član družbe od leta 1768. Delal je poskuse z mavcem in predlagal družbi, kako naj bi se izboljšalo vinogradništvo na Kranjskem. Mnogo je naredil na področju čebelarstva. Poslal je družbi predlog za izboljšanje čebelarstva in v ta namen v slovenščino prevedel tudi Janšev Abhandlung von Schwärmen und Bienen iz leta 1771 ter dodal še svoje izkušnje, a spis ni bil izdan.«

Pompej baron Brigido, zemljiški gospod v Lupoglavi (Mahrenfels) v Istri in leta 1776 okrožni glavar Notranjske, se je zanimal za ovčerejo in je napisal za družbo poduk o ovčereji, kar je družba objavila v Sammlung nützlicher Unterrichte."'2

Janez Anton Scopoli, rojen leta 1723 na Tirolskem, je postal leta 1754 fizik v Idriji. Med letoma 1768 in 1772 je izdajal Annales historico-naturalis, ki so vsebovali razprave prirodoslovne, kemične in ekonomske vsebine. Obsegajo pa tudi opazke in predloge za kmetijstvo na Kranjskem.43 Clan družbe je bil vsaj od leta 1769, ko je poročal iz Idrije o načinu, kako bi se predlo na kolovratu z dvema vretenoma, obenem pa je poslal tudi sliko priprave.44 Isto leto je tudi predlagal družbi, da bi delala poskuse za izdelavo papirja iz lesnega žaganja.45

37    Sammlung nützlicher Unterrichte, IV. zvezek, leto 1779.

38    prav tam, I. zvezek, leto 1770; AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

39    Wurzbach, navedeno delo, str. 5.

40   AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. H/6.

41    AS 869, Peter Pavel Glavar, fasc. 1; Slovenski biografski leksikon, str. 217.

42    Sammlung nützlicher Unterrichte, III. zvezek, leto 1776.

43    Dimitz, navedeno delo, str. 187.

44   AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

45    Prav tam.

Baltazar Hacquet, rojen leta 1739 ali 1740 v Le Conquetu v Bretagni,46 je bil član družbe od leta 1772, njen sekretar pa od leta 1778. Za družbo je napisal več poročil o boleznih goveje živine in konj: Beobachtung und Heilungsmetode einzelner Hornyi-ehkrankheiten welche durch gifte aus dem drei ČLeichen der Natur verursachen worden,Č Zweite Beobachtung über eine epidemisch gewordene Krankheit der Pferde, welche %u Anfang dieses Jahres geherrschet und unter Namen Kehl-sucht bekannt ist,4S Erste Beobachtung über einen Beinahe jeder Zeit tödliche geworden Durchfall bei Pferden.*® Predlagal je ustanovitev veterinarske šole v Ljubljani.50 Med letoma 1785 in 1787 je poučeval medicinsko, gospodarsko in obrtno kemijo na stolici za kemijo, ki jo je odprla družba.51

Gabrijel Gruber, S. J., rojen leta 1740 na Dunaju, je študiral na Dunaju filozofijo in teologijo.52 Leta 1769 je prišel v Ljubljano na stolico za risanje, geometrijo, mehaniko in hidravliko, ki jo je s pomočjo deželnih stanov pri liceju ustanovila Kmetijska družba. Tu je poučeval do leta 1784, ko je iz Ljubljane odšel v Rusijo. Delal je poskuse za izdelavo papirja iz lesnega žaganja53 in poskuse glede uporabe kolovrata z dvema vretenoma.54

Blaž Kumerdej je bil član Kmetijske družbe od leta 1781.55 Leta 1775 ga je deželno glavarstvo zaprosilo, da bi v slovenščino prevedel Poduk o ovčereji, delo Pompeja Brigida.56 Naslednjega leta je deželno glavarstvo prošnjo ponovilo.57 Leta 1772 je dvorni dekret ukazal, da se prevod Ackerbaues Gründe Blaža Kumerdeja v slovenščino, za katerega je družba prosila, da se natisne, deželnemu glavarstvu pošlje na vpogled.58

Antona Tomaža Linharta, ki je bil član družbe od leta 1781,59 je pri izdaji njegove Zgodovine

Slovenski biografski leksikon, I. zvezek, str. 284.

47    Sammlung nützlicher Unterrichte, IV. zvezek, leto 1779.

48    Prav tam. 4Č Prav tam.

50    Sammlung nützlicher Unterrichte, 1. zvezek, leto 1770.

51    Bleiweis, J: Historische Skizze der k. k. Uandwirtschtfts Gesellschaftin Krain von ihrer Entstehung bis zum Jahre 1854, Ljubljana 1854, str. 8.

52   Slovenski biografski leksikon, I. zvezek, str. 268.

53   AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 206 (Lit P2/1); AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P5a.

54   AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit. P'l/1).

55    Slovenski biografski leksikon, I. zvezek, str. 583.

5Č AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 206 (Lit. S1/2).

57    Prav tam.

58    Prav tam.

59    Slovenski biografski leksikon, I. zvezek, str. 666.

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

G RGSUOD W uGL . meWLMVND GU užED, WDNR V e nDvDMD, GD M e dobil 50 JROGLnDUMev NRW SU eGuMem.60

FUDnc GULVeOOLnL, SLVec mnRJLh zJRGRvLnVNLh, SULURGRVORvnLh Ln JeRJUDIVNLh čODnNRv, neNDM čDVD M e ELO WDM nLN . meWLMVNe GUužEe v MLODnu,61 Me nDSLVDO zD GUužER SRG uN R OD nu Ln NRnRSOML W eU R VvLODUVWvu, NL MLh Me GUužED REMD vLOD.62 NMeJRv RGJRvRU nD nDJUDGnR vprašDnMe Me OeWD 1772 SUejel RohvDOR.63

PUvL SU eGVeGnLN GU užEe Me ELO JožeI EDUR n BUL-Gido, VveWnLN G ežeOneJD JOD vDUVWvD, GU. VDOenWLn MR-deVWL WDM nLN, DNWuDU SD NR ncLSLVW Lenz. LeWD 1769, NR je SRVWDO GU . VDOenWLn MRGeVWL V veWnLN SUL NR meUčnL LnWenGDncL v TUVWu,64 Me ELO GR nRve LzvROLWve zD WDMnLND zDčDVnR GU . SO. PuUJ. NRvemEUD 1769 Me ELO LzvROMen zD WDM nLND MLhDeO GRWWOLeE EDUR n RDLJeUV-IeOG, NL Me ELO V veWnLN G ežeOneJD JOD vDUVWvD.65 ND W em meVWu Me RVWDO GR O eWD 1774, NR M e ELO SU eVWDvOMen NRW JuEeUnLDOnL V veWnLN v LvRv v GDOLcLML. ND nMeJRvR meVWR M e VWRSLO SLJLVmund SDrof GDOOenEeUJ, NL M e ELO JuEeUnLDOnL V veWnLN.66 Ko Me ELO W uGL WD nDVOeGnMe OeWR SU emeščen v GDOLcLMR NRW J uEeUnLDOnL V veWnLN, Me ELO L zvROMen zD WDM nLND GU užEe 'LzmD JURI BDUER WDxenVWeLn.67 LeWD 1776 Me ELOD uveGenD še IunNcLMD VeNUeWDUMD, NL M R Me vUšLO B. HDcqueW.68

LeWD 1773 Me RGVWRSLO JRžeI EDUR n BULJLGR, NDWeUeRa VWe nDGRmeVWLO JuULM Jakob Rrof HRhenwDUW;69 WD Me tal preGVeGnLN GU užEe d koncD nMeneJD RE VWRMD. PURWeNWRU GU užEe Me ELO veGnR vVDNRNUDWnL G ežeOnL JOD vDU.

III. Praktično delo družbe

V VvRML zDVnRvL Me ELOD . meWLMVND GU užED zDmLšOMenD NRW RUJD n, NL nDM EL L nLcLDWLve, NL nDM EL MLh GRELO neSRVUeGnR RG GU žDvne uSUDve — GvRUne SLVDUne DOL NR meUčneJD V veWD, LzveGeO V SRmRčMR VvRMLh čODnRv Ln nD WD SRU eGen nDčLn SULSRmRJeO N uUeVnLčenMu GUžDvneJD nDčUWD zD G vLJ mDnuIDNWuU V SRvečDnMem GRmDče SURLzvRGnMe VuURvLn: ODnu, vROne, NRnRSOMe, VvLOe Ln zD NDU M e ELOR SRWU eEnR VSORšnR L zEROMšDnMe SROMeGeOVWvD, NDU M e VRvSDGDOR z zDhWevDmL IL zLRNUDWLzmD, NL V e zDčne v AvVWULML

60   AS 869, Peter Pavel Glavar, fasc. 1.

61    Wurzbach, navedeno delo, str. 5.

62    Sammlung nützlicher Unterrichte, II. zvezek, leto 1771.

63    Prav tam, I. 2ve2ek, leto 1770.

64   AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

65    Prav tam, fasc. L/2.

66   AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

67    Prav tam.

68   Land krainerischer Schematismus, 1776.

6Č AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

uveOMDvOMDWL v VeGemGeVeWLh OeWLh 18. VWROeWMD, SR L zUDEL ceORWne SRvUšLne RUne zemOMe V Wem, GD V e RGVWUDnL SUD hD L n GD Ve uveGeMR nDmeVWR nMe NUmLOne UDVWOLne, NL GDM eMR SRGODJR zD L zEROMšDnMe žLvLnRUeMe. S Wem Ve Me nDGRmeVWLO GRW eGDnML VLVWem WUeh SROM (NMeU Me ELOD SUD hD neREGeODnD) z LnWenzLvneMšLm VLVWemRm NROREDUMenMD, NL ne SRznD neREGeODnLh RUnLh SRvUšLn. TD SUR ceV M e LmeO V vRMe zDčeWNe nD NLzRzemVNem v 16. VWROeWMu, NMeU VR zDčeOL V eMDWL veOLNe NROLčLne GeWeOMe. Iz NLzRzemVNe Ve Me VLVWem NROREDUMenMD v 17. VWROeWMu UDzšLULO nD D nJOešND WOD , RG WDm SD v 18. VWROeWMu nDzDM v EvroRo, zODVWL v FUDncLMR Ln NemčLMR.70 SNUE zD zDGRVWn prideODvR VuURvLn — Ln V Wem zmDnMšDnMe uvRzD71 - Ln WežnMD SR LnWenzLvneMšem nDčLnu NmeWRvDnMD V SRmRčMR uveGEe NROREDUMenMD VWD V e RGUDzLOL v GeOu NmeWLMVNe GUužEe, zDUDGL čeVDU M e ELOR nMenR G eOR NDM UD znROLNR. 'eOLOL EL JD OD hNR v VOeGeče VNuSLne:

D)    SRVSeševDnMe Ln LzEROMševDnMe LnGuVWULMVNLh UDVWOLn Ln nMLhRve SUeGeODve (ODnu, NRnRSOMe, muUv)

E)   uvDMDnMe nRvLh UDVWOLn (NURmSLUMD) c) uvDMDnje JnRMenMD WeU G eWeOMe Ln GUuJLh NUmLOnLh

UDVWOLn G) VOeGnMe GDMe RVnRvR zD L zEROMšDnMe žLvLnRUeMe V NUmOMenMem v hOevLh; nD W eM SRGODJL V e ODhNR SULčne z LzEROMševDnMem GRmDčLh SDVasem žLvLne V NULžDnMem V WuMLmL SO emenLWLmi smDmL R zLURmD z uvDMDnMem WuMLh pasem e) UDzšLUMDnMe čeEeODUVWvD

I) zmDnMšDnMe uSRUDEe OeVD L n nMeJRvD nDGRmeVWLWev V šRWR, šNULOMem, SUemoVSom J) GvLJ NR meUcLDOnLh REUWL W er podbuMDnMe SRVNuVRv, NL EL Ve ODhNR uSRUDELOL v mDnuIDNWuUDh (SURLzvRGnMD SDSLUMD, SURLzvRGnMD VODGNRUMD Lz MDvRURvega VRND M

SvRMD LzNuVWva e GUužED šLULOD meG SU eELvDOce GežeOe z LzGDMDnMem SuEOLNDcLM ŠSammlung nützlicher Unterrichte Ln Wöchentliches Kundschaftsblatt), SD W uGL z RNURžnLcDmL (cLUNuODUML) Ln SRURčLOL (DveUWLVVemenWV), NL ML h Me GDOD VeVWDvLWL GU užED, UDzSRšLOMDOR SD ML h Me GežeOnR JOD vDUVWvR SU eNR RNUR žnLh uUDGRv. 'DOMe je REMDvOMDOD GU užED SRUR čLOD R SROMeGeOVWvu, WUDvnLšWvu Ln žLvLnRUeML v NROeGDUMLh.72 'D EL Ve vzEuGLOR zDnLmDnMe zD nRve NuOWuUe Ln nRve nDčLne REGeORvDnMD M e GUužED UD zSLVRvDOD nDJUDGe, NL MLh Me SUeGODJDOD nDMSUeM SU eNR NR meUčneJD NR nVeVD, nDWR SD SU eNR G ežeOneJD JOD vDUVWvD v SRWUGLWev GvRUni NisarnL. 'UužED Me VWDvLOD SU eGORJe Ln SULSRmogla uVWDnRvLWvL VWROLe zD mehDnLNR, ILzLNR, DnDWRmLMR, NemLMR Ln UL-

70    Kultischer, navedeno delo, str. 39.

71    Tautscher, navedeno delo, str. 41.

72   AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Publico politico, š. 42 (Lit. K5/1).

ČlDnki in UD]

pUDv(

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

sanje na liceju, uredila je tudi tečaje za predenje. Svojo pristavo je imela pod gradom, kjer je delala poskuse.73

Ob ustanovitvi je želela družba dobiti jasno sliko stanja kmetijstva in obrti na Kranjskem, da bi lahko na podlagi tega predlagala in izvajala potrebne izboljšave. V tem smislu je predlagal Alojzij Pavel grof Auersperg takoj v začetku obstoja družbe, da se zbero zato potrebni podatki preko članov družbe. Iz vsakega okrožnega glavarstva naj bi izbrali zato po dva člana, ki bi poročala o zahtevanih podatkih. Predlog je družba sprejela in vprašanja je sestavil tajnik dr. Valentin Modesti. Anketa je obsegala vprašanja o poljedelstvu, travnikih, živinoreji, uporabi lesa, običajnih rokodelstvih in o umetnih obrteh.74

Vprašanja so poslali naslednjim članom družbe iz gorenjskega okrožja: Karlu grofu Liechterbergu za Moravče in okolico; Florijanu Crobathu, upravniku na Bledu za Bled in okolico; Alojziju Pavlu grofu Auerspergu za okolico Kranja; Janezu K. Zitte-necku, upravniku graščine Križ za Kamnik in Mengeš; Ignacu pl. Rasternu; Stefančiču, upravniku v Tržiču za Tržič in okolico; pl. Gandinu, zemljiškemu gospodu s Turna pri Preddvoru za Kokro; dr. Haymannu za Skofjo Loko; upravniku nemškega viteškega reda Pogačniku za ljubljansko okolico. V notranjskem okrožju so poslali vprašanja grofu Hohen-wartu za Pivko; baronu Billichgrätzu za Polhov Gradec; prelatu samostana v Bistri za Cerknico in okolico; Lovrencu Jakšetu, upravniku v Sacerbu (S. Servolo) in Predgradu za to področje; Martinu Ma-zetu, upravniku v Senožečah za Senožeče z okolico; Vlahu, upravniku v Kastavu za Kastav z okolico; pl. Tranquillu v Pazinu ter Premrovu, administratorju v Vipavi, za njuni področji. V dolenjskem okrožju so dobili vprašanja tile člani: Ivan N. Blagaj iz Boštanja za njegovo okolico; Fran baron Schweig; P. P. Glavar; Jožef Gabrijel pl. Busetti; Schwab baron Liechtenberg; prelatiz samostana Kostanjevica; Jurij grof Liechtenberg za Metliko in Črnomelj z okolico; Dizma grof Barbo prokurator S. J.75

Anketa pa ni uspela, ker se večina članov ni odzvala in ni poslala svojih odgovorov, kar nam kažejo pozivi družbe76 članom, naj vendarle pošljejo svoje odgovore. Nekateri člani kot Zitteneck, Rastem, Vlah, prelata iz Bistre in Kostanjevice so poslali svoje odgovore, ki pa niso ohranjeni. Misel, da bi se sestavil pregled stanja v kmetijstvu in industriji, pa s to anketo ni zamrla. Tako je leta

1774 družba sklenila, da pošlje svoje člane Hac-qeuta, Ghiela in Mühlbacherja na potovanje, da preiščejo deželo in njene prirodne zaklade ter da potem predstavijo predloge, kako naj se ti ohranijo, izrabijo in razvijejo, obenem pa na naj bi zbirali tudi gradivo za politično zgodovino Kranjske.77

a) Delo družbe za povzdigo poljedelstva

Veliko skrb je družba posvečala gojenju lanu, ki je bil na Kranjskem zelo razširjen. "To je glavni in edini proizvod naše debele, ki nam donaša tuji denar, poživlja industrijo, zaposluje je v Rimskem času podeželsko prebivalstvo in omogoča, da kmetje lahko odrajtujejo svoje dajatve"1?' Vzrok velikega zanimanja med člani za izboljšanje kvalitete lanu in prediva je bil tudi v tem, da so bili člani družbe (Blagaj, baron Gallenfels iz Celja) kot lastniki predilnic in manufaktur za izboljšave neposredno zainteresirani, povečana proizvodnja lanu in izboljšava njegove kvalitete pa bi znatno prispevali k razširitvi manufaktur platna in izboljšanju njihovih izdelkov. Vse prizadevanje za izboljšanje lanu naj bi povrnilo platnu iz Kranjske njegovo dobro kakovost, kar bi omogočilo večji izvoz platna.

Družba si je prizadevala, da bi se uvozilo tuje laneno seme na Kranjsko, kot se je to že prej. Tako so leta 1754 uvozili na Kranjsko laneno seme iz Livonije.79 Iniciativo za uvoz tujega semena je dal s svojim poročilom družbi Janez N. grof Blagaj, kjer je poročal o uspelih poskusih setve lanu iz Rige in klajpedskega (memelskega) področja.80 Da bi tudi drugje naredili podobne poskuse so obvestili okrožne glavarje.81 Sedaj se je kmetijska družba obrnila s prošnjo na komerčni konses, da bi se dovolil uvoz semena iz Rige in iz klajpedskega področja. Na Češko je uvozila od tod laneno seme posebna kompanija, ki je dobila za to privilegij privativum. Toda na Češkem ta lan ni uspeval, zato je dvorna pisarna zahtevala, da naj Kmetijska družba najprej naredi poskuse s semenom in preišče, katera tla so za gojenje lanu na Kranjskem najbolj primerna, ter izjavi, ali bi se zares dvignila kakovost lanu, če bi uvozili seme iz tujine.82 Kmetijska družba je sma-

73   AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

74   Prav tam; Prav tam, fasc. L/2. 73   Prav tam.

76   Prav tam, fasc. P/5.

77   AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, š. 204 (Lit B4/1).

78    Wöchentliches Ku/idschafisbiaff des HerČogthums Krain, 28. 9. 1776.

79   AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 2 (Lit. P'10/1).

80    Prav tam, šk. 1 (Lit C5/1); AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. H/6.

81    Prav tam; AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit. l'1/l).

82    Prav tam; AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. H/6.

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

WUDOD, GD MH GotrebnR, GD VH uvRzL nD .UD nMVNR W uMH VHmH vsaki dvH OHWL , NRW WR GHODMR nD HRODnGVNHm. OEvHzDOD VH MH, GD ER VHVWD vLOD nRv SRGuN zD GH žHOR R gRMHnMu ODnu.83 NDvRGLOR MH nDSLVDO čODn GUužEH FUDncHVcR GULVHOOLnL.84 TRGD GU užEL nL ELOR ugRGHnR. LHWD 1770 MH GRELOD uNDz, GD SUHL zNuVL VH mH, NL gD MH GREDvLO NR mHUčnL NR nVHV L z ČHšNH DOL SHGmRgUDšNH. TR OD nHnR VHmH VH MH GHOLOR EUH zRlačnR mHG SRGORžnLNH.85 LHWD 1771 MH GUužba povHULOD J. N. gURfu BODgDMu nDORgR, GD SRVN ušD, NDNR EL SUL nDV uVSHvDO OD n Lz LDšNHgD.86 IzNDzDOR VH MH, GD M H ODn, vzgRMHn Lz ODšNHgD VH mHnD, SR UDVWL SUHND šDO GR mDčL ODn.87 LHWD 1772 MH NRURšND . mHWLMVND GU užED VHVWDvLOD NUDWNR nDvRGLOR R gRMHnMu ODnu nD SRGOD gL nDMEROMšLh sEisov R ODnu Ln ga GHoslala drugLm NmHWLMVNLm GUužbam v DvVWULMVNLh ednLh GHžHODh, GD EL GDOH SULSR mEH VH OHGH nDvRGLOD, na GodlagL NDWHUH VH D VH MH nDmHUDval estavLWL VSOR šHn poduN R ODnu zD v GHGnH GH žHOH.88 DUužED MH nDSURVLOD .DUOD EDUR nD LLHchWHnEHUgD, Ln J. N., gURfD BODgDMD, GD EL SRGDOD VvRMH mnHnMH R nDvRGLOu R gRMHnMu ODnu.89

.DNRU zD SRVSHšHvDnMH OD nu VH MH GUužED SR uNDzu NRmHUčnHgD NR nVHVD zDnLmDOD W uGL zD SR VSHšHvDnMH NRnRSOMH. V DvVWULMVNHm SULmRUMu VR nDmHUDvDOL uVWDnRvLWL mDnufDNWuUH zD ODGLMVNH vUvL, NDU VR SUoznHMH WuGL uUHVnLčLOL. ZDWR naj bi se povHčalo ridelovDnMH NRnRSOMH nD .UD nMVNHm, GD EL ELOH mDnufDNWuUH RVNUEOMH nH V NotrebnLmL V uURvLnDmL. .UDnMVND NR nRSOMD naj bi konNuULUDOD v cHnL NRnRSOMHnHmu SUHGLvu, NL VR gD GRVOHM uvDžDOL v AvVWULMR Lz IWDOLMH. .RnRSOMD VH MH nD .UD nMVNHm gRMLOD zODVWL v RNROLcL MHWOLNH. SNušDOR VH MH UD zšLULWL gRMLWHv NRnRSOMH WuGL nD GU uge NRredele KranMVNH. TDNR MH GHOLO OHWD 1765 NRmHUčni onVHV NR nRSOMLnR VHmH.90 LHWD 1757 MH ELO nD .UD nMVNR SRNOL cDn HoVHEHn VSHcLDOLVW AnWRnLR PhLOOLSSLnL L z BRORgn zD gRMHnMH NRnRSOMH, NL MH ELO SUHG nHNDM OHWL z LVWLm nDmHnRm v BHnHšNL UHS uEOLNL.91

.mHWLMVND GU užED nDM EL SR mDgDOD SUL SRVSH šHvDnMu NRnRSOMH. ZDWR naj bi VNreuGDULOD, NDNR nDM EL UDzšLULOD NR nRSOMR nD .UD njkem.92 DUužED MH LzEUDOD J. N. gURfD BODgDMD, LHRSROGD gURfD LLHchWHn-

83   AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zade ve, šk. 205 (Lit. M/l).

84   Sammlung nützlicher Unterrichte.

85   AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. H/6.

86    Prav tam.

87    Prav tam.

88    prav tam.

89    Prav tam.

90   AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 1 (Lit. C5/1).

91    Prav tam, šk. 2 (Lit. L10/1).

92   AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. H/6.

EHUgD, PRmSHMD EDURnD BUL GD LGD L n J. .. ZLWWHnHcND, GD SUHL ščHMR, DOL VR SR gRML, se razšLUL NR nRSOMD nD .UDnMVNHm Ln NDNR EL VH LzEROMšDOD N uOWuUD NR nRSOMH SR ODšNHm nDčLnu.93 BODgDM MH V mDWUDO, GD VH nD .UDnMVNHm nH ER mR GH OD UD zšLULWL NR nRSOMD zDUDGL zDhWHv, NL ML h LmD gle pedološNH VHVWD vH WDO L n NOLmH.94 NDVSURWnR SD VWD ELOD ZLWWHnHcN L n LLHch-WHnEHUg mnHnMD, GD MH NUDnMVNR R zHmOMH SULmHUnR zD gRMLWHv NRURSOMH. ZLWWHnHcN MH mLVOLO, GD MH vzURN, GD NR noRGljR mDOR VHMHMR WD, GD VH nMHno RredivR OH malo prdaja. .RW NUDMH , SULmHUnH zD gojitev NRnRSOMH, MH LLHchWHnEHUg SUHGODgDO .RVWD nMHvLcR, ŠHnWMHUnHM, .UšNR SROMH , MRNURnRg Ln MHWOLNR.95 BULgLGR MH v VvRMHm SRURčLOu VSRURčLO, GD nD NRWUDnMVNHm nH VDGH NR nRSOMH Ln EL W uGL nH uVSHvDOD zDUDGL SUHRVWUH gD SRG nHEMD.96

TuGL zD UDzšLUMDnMH muUv Ln gRMHnMH VvLORSUHMN nL NmHWLMVND GU užED mnRgR VWRULOD . MnRgR W uGL nL mR R OD VWRULWL, NHU MH SRGnHEMH nD .UD nMVNHm VDmR dolčLOR mHMR UDzšLUMHnRVWL muUvH, SROHg WHgD SD MH unLčHvDOD gRMHnMH VvLORSUHMN nD .UD nMVNHm NRnNuUHncD gRULšNH V vLORSUHMH, NMHU MH SRGnHEMH mnRgR EROM ugRGnR. ZDWR MH gRMHnMH VvLORSUHMN RVWDOR nD .UDnMVNHm OH NUDWND HSL zRGD nHNDM GHVHWOHWLM .

PUvL zDčHWNL VDMHnMD muUv nD .UD nMVNHm VHgDMR v OHWR 1740, NR MH ELO PLHUUu TRuVVDLnWu TDERuUHMu, fDEULNDnWu VvLOHnLh nRgDvLc v LMuEOMDnL, Ln MDUNu AnWRnu SO. PHULzhRffnu, SRGHOMHn SULvLOHgLM, GD VD GLWD muUvH SR vVRG, NMHU nLVR WOD SUL mHUnD zD GU ugR GUHvMH.97 LHWD 1740 VWD uVWDnRvLOD v LMuEOMDnL SOD nWDžR muUv, NL VWD MR OHWD 1752 WHGLUDOD OM uEOMDnVNHmu žuSDnu, WUgRvcu PHHUu. SDGLNH muUv MH GRELO L z BROzDnD, mODGH muUvH MH UDzSRšLOMDO PHHU GDOMH nD vVH NUDMH, GHnLmR v .DUORvDc98 .HU SD nLVR mRgOL PHHURvL GHGL čL RVNUER vDWL SR nMHgRvL V mUWL SOD nWDžH, MR MH NuSLO NR mHUčnL NR nVHV.99

LHWD 1763 MH Lzšel GDatenW R SRVSHšHvDnMu N RMHnMD muUv z mRWLvDcLMR, bi VH V WHm GvLgnila konWUL-EucLMVND mRč SRGORžnLNRv. UNDzDOD VH MH EUHzSODčnD UD zGHOLWHv muUvLnH RV D VH mHnD L n REOMuELOH VR VH nDgUDGH zD vUWnDUMH gposk, NL EL VH RGOLNR vDOL SUL UDzšLUMDnMu muUvH.100 GOHGH nD SDWH nW MH UDzD ODVLO NRmHUčnL NR nVHV EUH zSODčnR GHOLWH v muUvLnHg se-

93    Prav tam.

94    Prav tam. Č5 Prav tam. -*6 Prav tam.

97   AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, I. registratura, šk. 564, fasc. 315.

98   AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 6 (Lit. M12/1). " Prav tam.

100 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, I. registratura, šk. 564, fasc. 315.

10

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

mena in listja za leto 1764101 in predlagal, da se postavijo nagrade za sajenje murv.102 Decembra 1764 se je razpisala nagrada treh grošev za vsako murvino drevo za onega, ki bi posadil najmanj 20— 25 murv in jih tri leta gojil.103

Francesco Grisellini je napisal poduk o svilar-stvu in gojenju sviloprejk ter murv, ki ga je družba objavila v drugem zvezku Sammlung nützlicher Unterrichte. Za leto 1771 je družba razpisala praktično vprašanje, kateri kmet ali podložnik bo v tem letu nasadil največ murv in jih tudi dalje goji. Razpisali sta se dve nagradi po šest dukatov.104 Kmetijska družba je po naročilu deželnega glavarstva morala skrbeti, da se bo razširila murva in vsako leto preiskovati, ali se je stanje izboljšalo ali poslabšalo. Ker ni bilo leta 1771 nikogar, ki bi se prijavil za nagrado, je družba razpisala znova v letu 1772 nagrade po dvanajst dukatov za one, ki bi dokazali, da so posadili največ murv.105

Več trajnega uspeha so rodila prizadevanja Kmetijske družbe, da se je začel saditi krompir, povečalo gojenje detelje in gnojenje.

Krompir se je začel saditi na Kranjskem v času slabih žitnih letin, da bi nadomestili pomanjkanje žita in omilili veliko draginjo. Leta 1767 je začelo deželno glavarstvo pospeševati sajenje krompirja.106 Razposlalo je vsem okrožnim uradom poduk za sajenje krompirja, o čemer naj bi obvestili zemljiške gospode.107 Krompir se ni pospeševal le zaradi njegove prehrambene vrednosti, temveč tudi zaradi uporabe v predelovalne namene: za izdelovanje žganja in pudra. Ze leta 1769 je spraševala dvorna pisarna ali ne bi bilo dobro, da bi tudi v notranjeavs-trijskih deželah pridobivali žganje iz krompirja, o čemer naj bi se poučilo tudi kmete.108 Tega pa Kmetijska družba ni smatrala za potrebno, ker se je na Kranjskem delalo žganje iz grozdja, brinovih jagod in sadja. Poleg tega se ga je na Kranjskem le malo pilo.109

Kmetijska družba je širjenje krompirja pospeševala na vse načine. P. Ghiell, profesor agronomije, je

napisal poduk, kako gojiti krompir.110 Leta 1770 je družba izdala poduk, kako naj se goji krompir, kar se je objavilo okrožnim glavarjem, da učijo o tem zemljiške gosposke in lastnike zemljišč, ti pa svoje podložnike. Oni, ki bi nasadili po tem navodilu določen kos zemljišča, bodo nagrajeni z dvema duka-toma.111 Po uspelih poskusih v Sedmograški je zahtevala dvorna pisarna, da se deželno glavarstvo posvetuje s Kmetijsko družbo in deželnimi stanovi, s kakšnimi sredstvi naj bi se pospešilo pridelovanje krompirja.112 Kmetijska družba je zavračala vsake prisilne ukrepe za sajenje krompirja, ker se je ta že tako razširil na Kranjskem, da so ga kmetje prinesli že na prodaj.113 Najpozneje se je krompir udomačil na Kranjskem v Beli krajini. Še leta 1787 je pisal okrožnemu uradu v Novem mestu župnik Mihelič iz Podzemlja, da se krompir na metliških tleh počasi razširja. Zato je predlagal, da bi se za to področje razpisale nagrade za sajenje krompirja.114 S pristankom dolenjskega okrožnega urada je razpisala Kmetijska družba nagrade in sicer naj se podeli vsakemu podložniku toliko grošev, kolikor mernikov krompirja bo pridelal prvo leto, kar pa je moral dokazati s potrdilom okrožnega urada in svoje gosposke.115

Slabe žitne letine niso imele za posledico le tega, da se je začel uveljavljati krompir, temveč so sprožile tudi vrsto poskusov, kako bi se žitno seme čim bolj racionalno izrabilo oziroma zaščitilo pred zajedava, kakršni so črvi, miši.

Leta 1768 je predlagal Franc Karel Dezuri, uradnik dolnjeavstrijske direkcije za mostove in ceste, da se naredijo poskusi z namakanjem semena pred setvijo v deževnici in govejem gnoju, s čimer bi se pospešila in povečala kaljivost semen. Po tem predlogu je delal poskuse tajni komornik in vodja izplačilnega urada pi. Mayer. Ker so ti poskusi uspeli, je bilo Kmetijski družbi naročeno, da prouči namakanje in ga poskuša.116 Kmetijska družba je smatrala, da bi bilo potrebno, da bi se objavil spis doktorja medicine in fizike Franca Aleksandra iz Rosenheima za Bavarskem o pripravljanju semen za setev, kar je že poskušal profesor Potstosti iz

101  AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 7 (Lit P23/1).

102  Prav tam.

103  Prav tam.

104 AS 533, Kmetijska dražba v Ljubljani, fasc. P/5.

105  prav tam.

106  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske nadeve, šk. 205 (Lit lil/l).

107  prav tam.

108  prav tam; AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 1 (Lit. B4/1).

10Č AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit lil/l).

110  AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, I. registratura, šk. 564, fasc. 315.

111  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit. lil/1).

112  Prav tam.

113  Prav tam.

114 AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, I. registratura, šk. 564, fasc. 315.

115  Prav tam.

116  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit. Cl/1).

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

11

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

MünchnD.117 TRGD G vRUna SisarnD jH zDhWHvDOD, GD nDj nH SRVN ušDjR nDmakati po nDčLnu SchmLGWD.118 'UužED jH SRVNušDOD nDmDNDnjH VHmHnD, NDU VH jH SRNDzDOR NRW uVSHšnR. .HU SD VH nD L zvHGHnL SR VNuV nL mRgOD zDnHVWL, jH VNOHnLOD, GD ER OHWD 1770 SRVNušDOD šH RE jHVHnVNL VHWvL,119 NDU jH VmDWUDOD WuGL G vRUnD SLVDU nD zD SRWUHE nR.

'D EL vzEuGLOL zDnLmDnjH Ln SULzDGHvDnjH SUL SRGORžnLh zD čLm EROjšR LzUDER VH mHn, jH . mHWLjVND GUužED UD zNisala zD OHWR 1772 SUDNWLčnR nDgUDGnR vSUDšDnjH, kdo bo nD H nDNHm NRVu zHmOjH z nDjmDnj VHmHnD SULGHODO nDjvHč zUnjD.120

PRVNuVH z nDmDNDnjHm VHmHn VR GHODOL OHWD 1771 PRmSHj EDURn BULgLGR, Ln nD gRVSRVWvu GULmščH SUL BOHGu nD GRUHnjVNHm. UgRWRvLOL VR , GD nDmDNDnD VHmHnD OD žjH Ln EROjšH NDOH .121 ND SRGOD H L WH h LzNušHnj jH GRELOD . mHWLjVND GU užED GR vROjenjH GvRUnH SLVDU nH, GD jLh REjDvL.122

LHWD 1775 VR VH SonRvnR SUL čHOL SRVN uVL z nDmDNDnjHm VHmHn V pomRčjR SRuGUD GH OD SUR vLGHncH, NDU jH VSredlagDO S . GUHgRU SchöWHO,123 RrofHVRU RE čH L n pecLDOnH fLzLNH WHU mRUDOnH fLORzofLjH nD OL cHju.124 'UužED jH SRVODOD SUD šHN .DUO u gURfu LLHchWHnEHU Su, AnWRnu EDURnu BLOOLchgUäWzu, SO. AmLgRnL L n pl. ZRUnu, GD EL nDUHGLOL z njLm SRVNuV NRri jDUHm žLWu. VHnGDU SRVN uV nL L zSROnLO SUL čDvDnj.125

'UužED VH jH ERULOD W uGL SURWL šNRGOjLvcHm žLWD. ČHšND N mHWLjVND GU užED jH nDšOD VUHGVW vR SURWL žLWnLm čUvLčNRm, R čHmHU jH ELOD RE vHščHnD GU užED, GD EL GDO jH REjDvLOD nDčLn zDWLUDnjD.126 ZD unLčHvDnjH SROjVNLh mLšL VH jH uSRUDEOjDO GDVHOLnRv VWURj, NL jH unLčHvDO mLšL z žvHSOHnLm SUDhRm, R čHmHU nDj EL SUHELvDOVWvR RE vHVWLOD . mHWLjVND GU užED.127

V SuEOLNDcLjDh VR VH RE jDvOjDOL čODnNL, ki oSUiVujHjR nDčLnH, NDNR VH SULhUDnL VH mH SUL VHW vL (nr. čODnHN SO . EnWnHUVfHOGD128) DOL čODnHN R SRVNuVLh

117  Prav tam.

118  AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 1 (Lit C5/1).

H' AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit. Cl/1).

120  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

121  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit. Cl/1).

12„ prav tam.

123  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

124  Polec, J: ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba %a slovensko univerzo. Zgodovina ljubljanske univerze v Ljubljani do leta 1929, Ljubljana 1929, str. 11.

125  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

126  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit G2/1).

127  Prav tam.

128  Wöchentliches Kundschaftsblatt des Herr(Ogthums Krain, 27. 4. 1776.

MLOOHUjD, NDNR VH SRvHčD GR nRVnRVW žLWD.129 P. P. GODvDU jH VSLVDO čODnHN R vzURNLh VnHWOjLvRVWL žLWD.130 V SUvHm zvHzNu Sammlung nützlicher Unterrichte jH REjDvLOD GU užED čODnHN SO . EnWnHUVfHOGD R VnHWOjLvRVWL žLWD.

VzSRUHGnR z GHORm zD L zEROjšDnjH SROjHGHOjVNLh NuOWuU jH šOR SUL zDGHvDnjH .mHWLjVNH GU užEH, GD EL VH zDčHOR nDmHVWR GRWHGD njH SUDhH uvDjDWL nRvH NUmLOnH UDVWOL nH — zODVWL GHWHO jR —, NL EL R mRgRčLOH NUmOjHnjH žLvLnH v hOHvu Ln GDOH RV nRvR zD L nWHnzLvnR žLvLnRUHjR. ZDWR VH SROD gD vHOLND VNUE nD L zEROjšDnjH WUDvnLšWvD.

TUDvnLNH VR VNušDOL L zEROjšDWL V SRVLSDnjHm mDvcD. PRVNuVH V SRVLSDnjHm mDvcD jH GHODOD GU užED v OHWLh 1768—1770 na VRobuGR G vRUnH SLVDU nH. PRVNuVL žH SUvR OHWR ni uVSHOL,131 vHnGDU nLVR VmHOL z njLmL SUH nHhDWL, zDWR VR jLh RVonRvLOL šH nDVOHGnjL OHWL.132 A LzNDzDOR VH jH, da psipanjH EROj šNRGujH NRW SD NRULVWL.133

'HWHOjD VH jH nD .UD njVNHm VHjDOD žH SUHG nDVWDnNRm .mHWLjVNH GU užEH. LHWD 1764 jH uNDzDOR GHžHOnR gODvDUVWvR RNUR žnLm gODvDUjHm, GD UD zGHOH mHG gRVSRVWvD N njLžLcH z nDvRGLORm R zHOHnHm NUmOjHnju žLvLnH, NL jLh jH LzGDO NR mHUčnL NR nVHV nD .RURšNHm.134 'D EL VH GHWHO jD čLmEROj UDzšLULOD, jH OHWD 1769 UDzGHOjHvDOD GU užED VH mH vHčnH GHWHO jH — zD NDU VR VH LnWHUHVHnWL SUL jDvLOL SUHNR RNUR žnLh uUDGRv — EUHzSODčnR vVHm, NL EL gD hRWHOL SRVH jDWL.135 LHWD 1769 VH jH uNLnLOD GHVHWL nD nD NU mLOnH UDVWOL nH zD WLVWH NUD jH, NjHU jH ELO čLnž v nDvDGL, V WHm nDj EL VH SRvHčDOR VHjDnjH NUmLOnLh UDVWOLn.136 .mHWLjVND GUužED SD nDj EL GDOD nDvRGLOR R VDjHnju GHWHOjH137 Ln VvRjH mnHnjH VNuSnR z GHžHOnLmL VWD nRvL L n GoVDmHznLmL gRVSRGDUVNLmL SUHGVWR jnLNL, NDNšHn del SUHjšnjLh SDšnLNRv nDj EL VH zDVHjDO V NUmLOnLmL UDVWOLnDmL L n NDWHUD vUVWD NU mLOnLh UDVWOLn EL ELOD zD RvcH nDjEROj SULmHUnD WHU V NDNšnLmL VUHGVW vL nDj EL VH jLh SRVSHšHvDOR.138

'D EL VH SRvHčDOR zDnLmDnjH zD gRjLWHv NUmLOnLh UDVWOLn, jH .mHWLjVND GU užED UD zSLVDOD OHWD 1771 GvH nDgUDGL SR G vDnDjVW G uNDWRv zD WLVWH gD, NL EL zUHGLO

129  Prav tam, 10. 8. 1776.

130  Prav tam, 18. 2. 1775; Pohlin, M: Bibliotheca Carniolae, Beilage ?(ur Jahrganga 1861 der Mitteilungen des historischen Vereins für Krain, Ljubljana 1862.

131  AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 1 (Lit. C5/1).

132  prav tam.

133  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit. Cl/1).

134  Prav tam, šk. 205 (Lit. Gl/1).

135  Prav tam.

136  Prav tam, šk. 205 (Lit. Cl/1).

137  prav tam.

138  Prav tam, šk. 205 (Lit. Gl/1).

12

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

nDMvHč gRvHMH žLvLnH v KOHvu V NUmLOnLmL UDVWOL nDmL, nH GD EL MR gRnLO nD SD šR.139 'UužED MH REMDvLOD SR URčLOR OH .O DcLMVNH VH D WDM nLND SDngwHLnD R R GH UVNL GH WHOML.140 ljuE vemu SULzDGHvDnMu VH MH eteljD nD sVRlošnR OH mDOR VHMDOD, UDzHn nD GRUHnMVNHm,141 NHU

VH EDOL, GD EL mRUDOL V WHm zmDnMšDWL SR vUšLnH, SRVHMDnH z žLWRm, NDU EL SR vzURčLOR SR nMLKRvHm mnHnMu SRmDnMNDnMH žLWD v GHžHOL.142 .UmOMHnMH žLvLnH v KOHvLK WDNR nL SUL šOR v nDvDGR nLNMHU UD zHn nD SULVWD vDK gRVSRVN.143

.RW GREUD NU mD zD žLvLnR, zODVWL zD GURE nLcR, VH SULSRURčD OLVWMH MHVHnD L n DNDcLMH. 'D EL VH DND cLMHvR OLVWMH uSRUDELOR zD NU mR žLvLnH, MH SUHGODgDO EDUR n GDOOHnfHOV, NL MH WuGL SRVODO GU užEL N nMLžLcR BR-KDGVcKDND, SURfHVRUMD mHGLcLnH, zgRGRvLnH L n SUL-URGRVORvMD nD SUD šNL unLvHUzL, R VUHGVWvLK zD UHMR žLvLnH, NMHU VH SULSRURčD DND cLMD.144 ZODVWL RSDW BUunR L z BLVWUH VH MH zDvzHmDO zD VDGLWH v Ln uSRUDER DNDcLM.145 PULSRURčLO MH GUužEL, GD VH SRNODGD žLvLnL MHVHnRvR OLVWMH , NRW MH WR vLGHO nD TLUROVNHm.146 ANDcLMD nDM EL VH zDVDGLOD nD NRWUDnMVNHm, GD EL MR ODKNR SRNODGDOL žLvLnL, zODVWL R vcDm. 'UužED SD MH VNOHnLOD, GD ER nDUHGLOD SRVN uV, DOL MH EROMšD NU mD zD gRvHMR žLvLnR DND cLMHvR DOL MHVH nRvR OLVWMH .147 ND OMuEOMDnVNHm VUHnMVNHm zHmOMLšču VWD zDVDGLOD nD BDUMu MLKDHO VRgRn Ln NLNRODM MHUN MD vRU, DNDcLMR Ln KmHOM, zD NDU MH SRVUHGRvDOD . mHWLMVND GU užED.14»

GULVHOOLnL MH SUHGODgDO, GD EL VDGLOL W . L. .RKO-LHwDW, vHUMHWnR nHNR vUVWR NU mLOnH SHVH , NL EL VH uSRUDELOD zD NUmR žLvLnH, VHmH SD za RSridobivDnMH ROMD.149 ZD NUmR VH SULSRURčDMR Wudi kprivH, NDWHULK vODNnD SD EL VH GDOD uSRUDELWL W uGL zD SUH -GHnMH.150

PUHGOR G zD L zEROMšDnMH vLnR RUR UDGnLšWvD MH GDO .metijski družEL P. P. GODvDU. PočDO MH GU užEL, GD UDVWH nD 'ROH nMVNHm, zODVWL RNROL NRvHgD mHVWD, vUVWD WUWH , NL MR LmHnuMHMR OLSnD (cLEHED ELD ncD). .HU

139 Prav tam. HO prav tam.

141  Hermann's, B. I1'.: Reisen durch Österreich, Steyermark, Kärnten, Krain, Italien, Tyrol, Salzburg und Biern im Jahre 1780, Dunaj 1781, IL del, str. 113.

142  Wöchentliches Kundschaftsblatt des HerČogthums Krain, 16. 11. 1776.

143  Hermann's, ß. 1'., navedeno delo, str. 113.

144 AS 533, Kmetijska dražba v Ljubljani, fasc. H/3. 143 Slovenski biografski leksikon, 1. zvezek, str. 62.

146  AS 533, Kmetijska dražba v Ljubljani, fasc. H/3.

147  Prav tam.

148  prav tam; AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. A2/1).

149  Sammlung nützlicher Unterrichte, III. zvezek, leto 1776.

i50 Wöchentliches Kundschaftsblatt des Heir(Ogthums Krain, 3. 8. 1776.

MH zHOR URGR vLWnD, VR vVH RVWDOH SOH mHnLWH VRUWH , NL VR mDnM URGR vLWnH, LzUuvDOL L n nD mHVWR nMLK nDVDGLOL OLSnR. VLnR SD , NL gD GDMH OLSnD, MH zHOR NLVOR L n VH GUugR OHWR nH GD SLWL . PUHGODgDO MH, GD EL VH L zvHGOR LzEROMšDnMH WDNROH:

1.    v WuMLnL nDM EL VH nDEDvLOH SOH mHnLWH VRUWH WUW , NL EL VH MLK UD zGHOLOR EUH zSODčnR mHG vLnRgUDGnLNH;

2.    GHžHOnR VS ODvDUVWvR nDM EL zaRovHGDOR vVHm gRUVNLm goposkam, da se tak v nMLKRvLK ODVW nLK NRW W uGL v UuVWLNDOnLK vLnRgUDGLK v čDVu šHVWLK OHW vVH WUWH nDGRmHVWH;

3.    vLnRgUDGnLNL mRUDMR v WHm WHUmLnu vVH VODEH WUWH L zUuvDWL L n nDVDGLWL EROM šH vUVWH, NDU nDM SR WHm URNu SUHgOHGDMR gRUnLNL. PUHGODgDO MH, GD EL VH LzGDOD nRvD RGUHGED R vLnRgUDGLK.151 LHWD 1781 MH nDSLVDO FUDnc AnWRn SO. BUHcNHU-

fHOG zD N mHWLMVNR GU užER SULSR mEH N vLnRgUDGnLšNHmu zDNRnu Ln VSRmHnLcR, NDNR L zEROMšDWL UD znH WUW nH L n vLnVNH vUVWH, zD NDWHUH nDvDMD WuGL VOR vHnVNR nRmHnNODWuUR.152

'UužED MH VNUEHOD, da bi REokazDOD SR mHmEnRVW gnRMHnMD. ZH v SUvHm OHWu bstojD GUužEH MH LmHOR nD VHMDK GU užEH vHč čODnRv SRURčLOD R SRmHnu gnRMHnMD Ln vSOLvu vUVWH gnRMD nD UDVWOL nH L n zHmOMR. ND VHML 22. MDnuDUMD 1767 VR SRUR čDOL R gnRMHnMu čODnL 'LHWUL cK z VUKnLNH, FUDnc FORULMDn CUREDWK, žuSnLN L z MHngšD, SUHODW L z BLVWUH, GU. HDymDnn Ln P. P. GODvDU.153 O gnRMHnMu MH ELOR nDSLVDnLK vHč VSLVRv: VSLV GU . HDymDnnD,154 J. .. PRgULHW-VcKnLgD,155 FULGHULND SO . EnWnHUVfHOGD.156 'HODvnL J. N. RMD URf BODgDM SD MH SRVNušDO učLnHN UD znLK vUVW gn nD UDVW OD nu.157

ZD OHWR 1771 MH REMDvLOD GU užED nDgUDGnR vSUDšDnMH, NGR ER nDUHGLO nDMEROMšH L n nDMEROM SR cHnL gnRMLščH.158 ZD nDgUDGR VH jH HrijavLO OH MDUWLn 'H-mDUN, SRGORžnLN L z LuSRgODve, NL MH GRELO zD nDgUDGR 12 GuNDWRv.159 TR MH WuGL HGL nL RG gRvRU, NL gD MH GRELOD . mHWLMVND GU užED v vVHM V vRML žLvOMHnMVNL GREL nD vVD VvRMD nDgUDGnD vSUDšDnMD.

151  AS 869, Peter Pavel Glavar, fasc. 1.

152  AS 2, Deželni stanovi za Kranjsko, L registratura, šk. 25, fasc. 9c; Dolenc, M: Pravna zgodovina slovenskega ozemlja, Ljubljana 1935.

153  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

154  prav tam.

155  Wöchentliches Kundschaftsblatt des HerČvgthums Krain, 15. 4. 1775.

156  Prav tam, 13. 4. 1776.

157  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

158  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

159  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

13

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

b) Delo družbe za povzdigo živinoreje

Krmilne rastline naj bi bile osnova za izboljšanje živinoreje, zlasti pa ovčereje, ki naj bi dajala boljšo volno za potrebe domačih manufaktur. Pri tem sta se pokazali na Notranjskem dve oviri: slaba pasma ovac in pa paša pozimi. Kmetijska družba v prvih letih obstoja ni posvečala večje pažnje izboljšanju ovčereje, ki je šlo v dveh smereh: a) skrb za odpravo paše in b) uvajanje novih pasem ovac. Leta 1769 je sklenila dvorna pisarna, da bo nabavila plemenske ovne. Zato naj bi dala Kmetijska družba poročilo: 1) kako bi se lahko izboljšala ovčereja, 2) kako naj se ovčereja pospešuje in 3) koliko plemenskih ovnov bi se moralo razdeliti na Kranjskem.1Č Kmetijska družba je leta 1770 izjavila, da je treba začeti z izboljšanjem na Notranjskem, kamor naj bi se uvozilo 90 plemenskih ovnov.161

Ovčereja je bila na Notranjskem že stara panoga, zlasti razširjena po Pivki in Krasu, kjer je bila v krajih, ki so skopi z drugimi pridelki, edina panoga, ki je dajala podložniškemu prebivalstvu prehrano, obleko in še zaslužek s predenjem volne in s prodajo, s čimer je bilo podložniku omogočeno, da je plačeval dajatve. Podložniki so imeli veliko število ovac, ki jih z domačim senom niso mogli prehraniti preko zime, zato so jih vsako leto na jesen gnali na pašo v istrsko primorje na beneško ozemlje. Na spomlad pa so jih prignali domov in pasli na bližnjih pašnikih. V zgodnjem poletju so tudi prebivalci iz primorja prignali ovce na pašo v višje ležeče predele Pivke in Krasa.

Patent o odpravi srenjskih pašnikov je še dopuščal pašnike za drobnico. Kmalu pa se je pokazalo, da je to ovira pri nameravanem izboljšanju ovčereje. V tem smislu je poslala dvorna pisarna vprašanje na kranjsko deželno glavarstvo in leta 1770 povprašala, ali bi ne bilo potrebno, da bi se prepovedala zimska paša ovac iz področja notranjskega okrožnega urada na beneškem področju in obratno.162 Tedanji notranjski okrožni glavar Pom-pej baron Brigido se je obrnil na prizadete zemljiške gosposke v Istri, na Krasu in v Pivki, da bi slišal njihovo mnenje in predloge o ukrepih za izboljšanje ovčereje.

Lastnik gospostva Gotnek Ignac Lazzarini je smatral, da so ukrepi, ki jih je predlagala dvorna pisarna, najboljše sredstvo za izboljšanje ovčereje. Na Notranjsko bi morali uvoziti plemenske ovne in

prepovedati gonjenje živine na pašo na beneško področje.163 Proti paši sta se izjavili tudi gospostvi Kozljak in Lupoglava.164 Gospostvo Pazin je prikazalo v svojem poročilu položaj svojih podložnikov: "TR VR SR drRčja, kL EL EL lD E re\ vLnD L n Rvčereje SRSRlnRPD neSrRduktLvnD. TLVtR PD lR V enD, kL V e gD nDkRVL, Me kRPDM dRvRlj %a prLrejR gRvedD. Ce Ve ER S reSRvedDlD SD šD, ERdR PRrDlL ČPDnjšDtL števLlR R vDc glede nD VR rDzPerMe V krPR. S teP SD EL S reELvDlVtvu, kL Me %elR števLlnR, ČPDnMkDR vRlne LP D L zdelDvR RE lDčLl Ln RdtegnMen EL MLP EL l zDVlužek, kL gD majo V SrRdDMR vRlne v EeneškD SR drRMD"1Č Upravnik gospostva Prem je skušal v svojem poročilu na okrožni urad dokazati, da je gonjenje živine na pašo pozimi v beneško primorje potrebno, ker jo je nemogoče rediti pri tako velikem številu pozimi doma, ker se lahko pripravi le toliko sena, da se prehrani za poljsko delo potrebno živino in nekaj ovac. Zato se ne bi na področju gospostva Prem ovčereja izboljšala s plemenjaki, ker bi plemenske ovce potrebovale boljšo krmo in boljše hleve, česar pa na področju gospostva Prem ni. Ce bi se prepovedala paša, bi morali podložniki svoje črede zmanjšati, ker ne bi mogli prirediti več ovac kot toliko, kolikor imajo krme. Podložniki bi s tem obubožali, ker so vse njihovo bogastvo ovce, ki jih oskrbujejo z mesom in volno, katero prodajajo v Trst, Gorico in Gradiško.166 Oskrbnik gospostva Pasberg Anton Toman je soglašal s prepovedjo, ker paša povzroča veliko škodo: 1) zaradi velikih stroškov za prezimovanje ovac v primorju, kamor jih peljejo od dne svetega Mihaela do božiča, 2) slabe skrbi za ovce na paši, ki zato poginjajo. Potrebno pa bi bilo, da se v primeru prepovedi paše vpeljejo običajni ovčji hlevi.167

Janez Jakob Fanzoy, oskrbnik gospostva Postojna, je soglašal, da bi se prepovedala paša v območju postojnskega deželskega sodišča, razen za področje župe Vreme, kjer je paša potrebna.168 Proti prepovedi paše je bila gosposka Senožeče. Okrožni glavar Pompej baron Brigido je predlagal v svojem poročilu deželnemu glavarstvu 24. novembra 1771, da bi se prepovedala zimska paša ovac na beneškem področju. Tožbe gosposk, da je sena komaj dovolj za govedo in da so planine, kamor gonijo na pašo, skalnate in zato neprimerne za košnjo sena ter da je zato potrebna paša pozimi v primorju, ne smatra za potrebno, ker imajo po

160  AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 9 (Lit S14/1).

161  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske 2ade ve, šk. 206 (Lit. Sl/2).

162  prav tam> šk. 206 (Lit. Sl/1).

163  Prav tam.

164  Prav tam.

165  Prav tam.

166  pray tam.

167  Prav tam.

168  prav tam

14

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

%c<x*lrto

-O

. , O Men/« uas

'A O

-2-■7

Jsa;

P»« 7>U*

(K

,<5

« v VemiÄW rtv

ö»&c& ft PthnJüic o \J

fei Ä //. 4 , 0,Ko1'* OÄ>fc7e\ Sni »l<»'*J4«-      &;W*

iS««                        ,                 v

-Čj                ./ O te»

Pro» «Vča Smr/«. Č 3- ?

ft«,/«, T<f*Č<Č

..3. „,, <%. ft i°S<-&s/?aJkt J 0kw8

A V. A

<J        A " (ASOM .

o ". o-

-2.

Z/ffMA PfiSi ,-OVM... /i NOrmHJSKEGb

(«o podlagi popise, ovac v lixxihS

\

LEGEHDb

ash

0 i vati Kjtr ženejo v« ximMa /">St> llečho Mac.' #«. Am

A » "• '»« -,.»'.»                                                  ... _ •;

tKrlio 1! Isoooo                      . - ; - , .                    ' ..' ,         ;..''' ' '.X'

Zimska paša ovac i% notranjskega okrožja v Primorju na podlagi popisa ovac v letu 1771/2.

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

15

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

nMH S RvHP P nHnMu SULzDGHWH gRVSRVNH GR vROM VH nD, saj ošLOMDOR L z PLvNH L n .UDVD VH nR v NRELODUnR v LLSLcL L n gD GDOMH SURGDMDMR v TUVW. PD W uGL čH EL VH PRUDOR znLžDWL šWHvLOR R vDc zDUDGL SRPD nMNDnMD VHnD, EL WR nH ELOD nREHnD šNRGD, NHU MH UDčunDO, GD SULnDšD HnD GRPD čD R vcD OHW nR 1 gOG L n 8 NU GR hRGND, čH EL VH SD SDVPD L zEROMšDOD, EL OD hNR WDND RvcD SUL nDšDOD OHW nR 4 gOG GR hRGND. DDOMH MH zDvUDčDO WUGLW vH SUL zDGHWLh gRVSRVN R NRULVWL gnRMD RvDc, NHU R D NPHWMH nH zELUDMR. .HU MH SDšD vLU vVHh WHžDv, ki ovLUDMR LzEROMšDnMH R včHUHMH v REPRčMu nRWUDnMVNHgD RNUD žMD Ln GD EL VH GU žDOL SUHSR vHGL, nDM EL VH GDOD nD vVDNR gODvR GURE nLcH cDULnD 3 NU L n GRORčLOD ND zHn zD uUDGnLNH, NL EL WH gD nH L zvDMDOL.169

S SUHGORgRP PRPSHMD EDURnD BUL S LGD VH MH VWULnMDOR W uGL GH žHOnR gODvDUVWvR, NL MH predlagDOR GvRUnL SLVDU nL, GD EL VH v ERGRčH SUHSR vHGDOD zLPVND SDšD R vDc v LVWUVNHP SULPRUM u Ln REUDWnR SRG NDznLMR zDSOHPEH R vDc, NL EL MR LzvUšLOL uUDGnLNL REPHMnH cDULnH DOL uUDGnLNL gRVSRVWHv v IVWUL.170 PUHGORg GHžHOnH H E D O L ODvDUVWvD MH bil sUHSreRet,171 10. MunLMD 1771 SD M bi izGDn SDWHnW R povHGL vVDNHgD gRnMHnMD žLvLnH nD SD šR SR zLPL v EHnHšNR RrimorjH Ln RG WDP SROHWL nD SRGUR čMH nRWUDnMVNHgD okrožnHgD uUDGD. PUHSRvHG VH PRWL vLUD, GD SD šD SRvzURčD vHOLNR šNRGR UD zvRMu GRPDčLh WRvDUn, NHU žLvLnD zDUDGL vUHPHnVNLh nHSULOLN, NL MLP MH L zSRVWDvOMHnD nD SD šL, SRgLnMD, SD W uGL GR vROM NUPH nH nDMGH.172 TRGD W uGL V WHP SDWH nWRP SD šD šH nL SUH nHhDOD.

LHWD 1771 MH ELOD SRVOD nD G vRUnL SLVDU nL SULWR žED zDUDGL SUHSR vHGL SD šH SRG LPH nRP SRGOR žnLNL L z PLvNH L n .UDVD. PLVHc SULWRžEH MH ELO vLNDU v TUVWu MDUNR SDGnHN, GRPD L z CHOMD v gRVSRVWvu PUHP. PRvRG zD VSLV MH GDO nMH R Rv EUDW SLPRn, žuSDn v CHOMu, NL P u MH SRWRžil prepovHGL SD šH, NDU P u UDzuPOMLvR nL ELOR SUD v, VDM MH gnDO nD SD šR čUHGR 640 RvDc. PRGORžnLNL, NL VR gnDOL R vcH nD SD šR (WR VR ELOL SLPRn ŽDfUDn, žuSDn v PHWHOLnMHP, NL MH gnDO nD SD šR 110 RvDc, žuSDn SW. PHWUD SLPRn CHOhDU (100 RvDc), JDNRE .DUED L z HUDVWMD (500 RvDc), žuHEan .OHnLND LHRnDUG CHVnHN (112 RvDcOM, MDWLMD Rbec (500), IvDn BHUgRč (100 RvDc),173 dalH JDnHz FUDnN, MDWLMD TRPDžLč Ln Lz .DOD FUDnc SPHUGu), VR zD WR SOD čDOL vLNDUMu GRORčHnR vVRWR zD vVDNR gODvR GURE nLcH.174 VVL WL VR LPHOL nDMvHčMH čUHGH v VvRMLh vDVHh.

169 prav tam.

170 prav tam.

171 Prav tam.

172 Prav tam.

173 Prav tam.

174 Prav tam.

V SULWRžEL nDvDMDMR NRW GRND zH, zDNDM MH SRWUHE nD SDšD, SRPDnMNDnMH VHnD, čHSUDv MH nD PLvNL GR vROM VHnD, NL SD nL uSRUDEnR zD NUPR R vDc, zDWR gD SURGDMDMR. ND .UDV u MH OH PDOR VH nD, SD šH WH gD WHžNR zEHUHMR, NHU gD PRUDMR žHWL zDUDGL NDP nLWLh WDO. SHnD MH v VUHGnMLh OHWLnDh WDNR PDOR , GD VH NR PDM SULUHGL vHčMD žLvLnD. ZDWR EL SRPH nLOD SUHSR vHG SD šH proEHad podložnLNRv. CH EL VH SUHSR vHGDOD SDša enHšNLh RvDc, VH nH EL V WHP nLč zEROMšDOR, NHU VH GašnLNRv, NMHU VH SDVHMR RvcH, nH GD NRVLWL . S WHP, da se žLvLnD SDVH , SD VH v VODELh OHWLnDh le SUrežLvL. OvcH GDMHMR PnRgLP OM uGHP zDVOužHN V redenMHP vROnH L n V SURGDMR vROnH BHnHčDnRP, GDMHMR MLP hUDnR L n vROnR zD REOHNR . ND BHnHšNR SURGDMDMR MDgnMHWD, VLU L n VLURWNR. CH nH EL ELOR R včHUHMH, EL ELOL W uNDMšnML SDšnLNL nHLzUDEOMHnL, NDMWL vVH zHPOMLščH, NL MH PRgRčH, MH REGHODnR. .OMuE WHPu nL nDMWL v vVHP WHP GHO u GHžHOH SHW NPHWR v, NL nH EL N uSRvDOL žLWD zD ODVW nR uSRUDER. "Kako naj potem %ivi podložnih, kje naj jemlje denar %a dajatve, če se uniči s prepovedjo paše ovčereja". PURVLOL VR, GD EL VH MLP GRvROLOD SD šD v SULPRUMu vVDM šH WLVWR OHWR .175

PURšnMR VR SRGSUOL W uGL SUL zDGHWL ODVW nLNL gRVSRVWHv GDEULHO EDUR n MDUHnzL, JRžHf SchDgnHWL, IvDn .. GH GLDOLDnD, JRžHf EDURn MDUHnzL, FUDnc LDzDULč, uSUDvnLN gRVSRVWvD S. SHUvROR, IvDn SWDnLVODv SO. .uSfHUVchHLn, IvDn VLWR GDHWDnRGD, IvDn .. SchwDUz, RVNUEnLN SRVHVW vD RDvnH, JDnHz JDNRE FDnzRy, JDnHz .. SO. GDUzDUROOL, FUDnc .V. SchPLG, RVNUEnLN v SHnRžHčDh, IvDn FU. PDnLOOD SO . VLUWHnDu, RVNUEnLN gosSRostvD ZDvUšnLN, FUDnc AnWRn GDUzDUROOL, ODVWnik osestvD NHuHUfHOG.176

DvRUna RGisarnD MH zDhWHvDOD, GD VH SUH vHUL UHVnLčnRVW pdatkov SURšnMH Ln DOL VL SRGOR žnLNL nH PRUHMR SUHVNUEHWL NUPH , NHU MH ELO SDWH nW SUHSR znR REMDvOMHn.177 .HU MH ELO SDWH nW L zGDn 15. MunLMD, WRGD REMDvOMHn MH ELO nD NRWUDnMVNHP šHOH RNROL 12. DvguVWD L n VR SULšOH PHGWHP nD SD šR žH R vcH z EHnHšNHgD SRGURčMD, VH MH GRvROLOR, GD VPHMR v zLPL 1771/72 šH gnDWL nD SD šR SRGOR žnLNL L z SRcHUED, PRGgUDGD, PUHPD, SHnRžHč, PRVWRMnH, V SRVHVWvD RDvnH WHU SRGOR žnLNL PUHGgUDGD.178

NRWUDnMVNL RNUR žnL gODvDU PRPSHM BULgLGR MH SRnRvnR v Vvojem doDisu 12. PDUcD 1772 GHžHOnHPu gODvDUVWvu zDhWHval, GD VH SUHSR vH SD šD L n MH SRELMDO WUGLW vH L n SURšnMH SLvšNLh Ln NUDšNLh SRGORžnLNRv. GOHGH SULWR žE ODVW nLNRv SRVHVWHv SD MH VPDWUDO, GD WL ODVW nLNL, NL LPDMR nDMvHč SR 3, 4 DOL 10 huE L n NL žLvH v TUVWu, LPDMR OH PDOR šWHvLOR SRG -

175 prav tam.

176 Prav tam.

177 prav tam.

178 Prav tam.

16

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

ložnikov, za katere se le malo brigajo ter zato njihovo mnenje ne more biti merodajno. Glede popisa ovac, ki ga je ukazal v jeseni leta 1771, pa je smatral, da so postavili previsoke številke za ovce, ki jih ženejo v primorje na pašo. Računal je, da se žene na pašo okoli 20000 ovac. V nekaterih gospostvih tudi pozimi ženejo ovce, ki so jih obdržali doma, na pašo. Zato je Pompej Brigido menil, da bi lahko gnali na pašo doma tudi one ovce, ki jih sicer gonijo v primorje. Kajti staje v primorju, imenovane stancije, so slabe in ne dovolj zavarovane. Poleg tega imajo prebivalci v notranjskem okrožju škodo od paše beneških ovac, ker prebivalci z beneškega področja pripeljejo več ovac, kot so jih peljali od tam v primorje. Največ ovac so prignali iz beneškega ozemlja na ozemlje gospostva Prem. Podložniki so morali plačati velike vsote za pašo v primorju, če se je zaračuna za vsak ovco pašni dinar 12 kr, pa še stroški za pastirje, ki se s svojim delom izmikajo vojaški službi. Zato je predlagal, da bi se srenj ske planine razdelile in preuredile v pašnike in senožeti, tako bi se lahko ovce pre-hranile preko zime doma, "saj se tako pase dvakratna množina ovac na tukajšnjih pašnikih poleti". Ker je ovčereja glavna panoga, ki je nudila prebivalstvu zaslužek in so bili kraji pasivni glede na žitni pridelek, se po mnenju Brigida ne bi zmanjšala, ampak bi se v primeru odstranitve vseh napak še povečala.179

Okrožni glavar Brigido je ukazal leta 1771 vsem prizadetim gosposkam, da popišejo vse ovce, ki jih gonijo na pašo v beneško primorje, in tiste, ki jih rede preko zime doma. Po tem popisu so iz gospostva Fünfenberg gnali na pašo 5098 ovac, doma so jih redili 5571; iz grofije Postojne so gnali na pašo 2799 ovac, doma jih je bilo 3704; iz gospostva Prem so gnali na pašo 6028 ovac, doma jih je bilo 11264, in s posestva Ravne so gnali na pašo 6328 ovac, doma so jih imeli 2164. Po tem popisu so iz teh gosposk gnali na pašo pozimi 16424 ovac, doma pa so jih redili 22703. Za ostala gospostva, kjer so tudi gnala na pašo (Pazin, Gotnek), ni podatkov. Iz gospostva Fünfenberg so gnali na pašo ovce iz naslednjih vasi: Podgrada, Brezovega Brda, Kovčič, Orehka, Povžan, Bača, Matarije, Markovščine, Golaca, Obrova, Slop, Tubelj, Velikega Gradišča, Brezovice, Rožice, Poljan, Javorja, Erjavč na ozemlje S. Domenice, Pirana in Kopra. Iz deželskega sodišča Socerb pa ni nihče gnal ovc na pašo v primorje razen dveh posestnikov iz Hrpelj in Vodic.180 Večino ovac so gnali na pašo v

primorje iz naslednjih vasi: Brezovo Brdo, Orehek, Bač, Matarija, Markovščina, Golac, Slope, Tublje, Veliko Gradišče, Rožice in Erjavce. V ostalih vaseh pa je gnalo na pašo le po nekaj posestnikov. Preko zime so imeli ovce doma v naslednjih vaseh: Starada, Harije, Ročice, Studena Gora, Podbreže, Sobonje, Sože, Veliko Brdo, Male Loče, Zajevše, Sapjane, Tatre.

Iz grofije Postojna so redili ovce preko zime doma v Postojni, Stari vasi, Velikem Otoku, Sla-vini, Kočah, Matenji vasi, Rakitniku, Nemški vasi in Bujah. Na pašo so gnali s področja župe Kne-žaka in Trnja proti Poreču, iz Košane proti Piranu in Umagu, Sagettu, Devinu na Krasu, Miljam, Bujam in proti Trstu, na posest barona Rosettija.181

Iz deželskega sodišča Prem so gnali na pašo le posamezniki, ki so sodeč po velikem številu ovac morali biti najpremožnejši, saj črede po 100 ovac niso redke. Na pašo so gnali iz St. Petra, vasi Šele, Petelinje, Neverke, Zagorje, Sembije, Narin, Celje, Trnovo, Kilovče, Jasem, Klenik, Zemon, Hrastje, Palčje, Prem, Nova Sušica, Cepno, Mala Pristava. Iz ozemlja deželskega sodišča Prem so gnali pozimi ovce na pašo proti Markovščini, Bujam, Pertonellu, Piranu, Novemu Gradu, Poreču, Izoli in Kopru. Vse druge vasi, ki so spadale pod gospostvo Prem, pa so pozimi pasle črede doma: Dobro Polje, Smrje, Prelože, Mereče, Poštenje, Podjama, Velika Bukovica, Parje, Derskovče, Nadanje selo, Velika Pristava, Kal, Gradec, Nemška vas, Mala Bukovica, Trnovo, Rateževo Brdo, Janeževo Brdo, Zarečica, Zarečje.182

Z ozemlja posestva Ravne so gnali na pašo iz vasi: Stara Sušica, Nadanje selo, Nova Sušica, Javorje, Gradišča, Ločane, Hotičina, Skodavščina, Artviže, Povžane, Tibule, Herpelje, Orehek, Brezovica in Slope. Svoje črede so gonili na ozemlje Kopra, Šmarja, Pulžine, Faržine, Boltri, Sv. Ivan pri Devinu in na piranski kras. Pozimi so jih imeli doma v vasi: Suhorje, Košan, Radohova vas, Prelože.1»

Kljub prepovedi paše so poleti leta 1772 prignali ovce na pašo z beneškega ozemlja. Enako so tudi kljub vsem prepovedim gnali pozimi 1772/73 na pašo v beneško primorje, pri čemer so pred-njačili bogatejši kmetje. Krive so temu bile gosposke in njihovi uradniki, ki se niso brigali, da bi jih od tega odvrnili ali izvajali ukazana kaznovanja.184

179 Prav tam.

180 prav tam.

181 Prav tam.

182 Prav tam.

183 Prav tam.

184 Prav tam.

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

17

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

Leta 1773 so naredili podložniki iz Vrem ponovno pritožbo na dvor zaradi prepovedi paše. Pritožujejo se, da imajo le toliko sena, da lahko prekrmijo preko zime le govedo in še ga morajo kupiti. Ce se bo obdržala prepoved paše, se jim s tem odvzame ovčereja, ki jih redi in jim daje možnost, da odrajtujejo dajatve, tako pa bodo prisiljeni, da zapustijo svoje domove. Prosili so, da bi se zato dovolila paša v Primorju.185

Prošnja Vremčanov je sprožila dekret dvorne pisarne, ki je določil, da se ponovno preuči po nepristranskih osebah ali je paša potrebna ali ne.186

Ze ko je komerčna komisija preiskovala možnosti, kako naj bi se zagotovilo podložnikom Notranjske in Dolenjske zaradi pomanjkanja živil, postranski zaslužek v komercialnih panogah, je njen svetnik grof Hohenwart v svojem referatu z dne 2. junija 1773 nasvetoval, da bi se ukinil patent o prepovedi paše na beneškem ozemlju, ker povzroča notranjskim prebivalcem veliko škodo. Na podlagi tega referata in ukaza dvorne pisarne z dne 24. julija 1773 je začel ponovno preiskovati razmere okrožni glavar Franc Ks. baron Liechten-berg.187

V svojem poročilu (21. januar 1774) je navedel, da ni mogel dobiti za presojo razmer nepristranske osebe, ker v teh krajih ni nikogar razen posestnikov, njihovih uradnikov, duhovščine, poštarjev in prejemnikov nikogar, ki bi bil vešč pisanja in branja, da bi se ga lahko pritegnilo k stvari. Zato je pritegnil k sodelovanju grofa Liechtenberga, lastnika gospostva Knežak, barona Rosettija iz Oreh-ka, Sigmunda pl. Nicolletija iz Postojne, oskrbnika gospostva Predjama, oskrbnika grofije Pazin, ki so soglašali, da ni na področju notranjskega okrožnega urada razen enega ali dveh gospostev, kjer imajo podložniki toliko sena, da bi preredili toliko glav živine, kolikor je imajo; zato bi jo morali znižati. S prepovedjo paše bi se vzela podložniku njegova prehrana, pa tudi obdelani kosi zemlje — tako imenovane ograde —, bi ostali neobdelani, ker jih ne bi imeli s čim gnojiti. Zato so predlagali, da bi se dovolila paša za ovce domačih pasem. Ovce plemenitih pasem pa na bi se redile doma. Vsaka soseska naj bi dobila brezplačno plemenite ovne.188

Baron Bosetti je utemeljeval, da je paša potrebna, ker je za dve tretjini cenejša, kakor če bi kupili seno.189 Josip de Bono, oskrbnik v Pazinu, je po-

ročal, da je že v teh letih, ko je bila paša prepovedana, ovčereja zelo upadla.190

Na podlagi teh izjav je Ivan K. grof Ursini Blagaj menil v svojem referatu na deželnem glavarstvu, da so izjave dovolj trden dokaz, da primanjkuje sena. Manjše število plemenitih ovac bi se lahko sicer preredilo preko zime, a dohodek od njih ne bi bil v sorazmerju z zmanjšanjem števila ovac. Zato bi bili podložniki oškodovani. Prepoved paše pa je še prerana.191

S poročilom grofa Blagaja se je strinjalo tudi deželno glavarstvo, ki je predlagalo dvorni pisarni, da se ukine patent o prepovedi paše na beneškem ozemlju in obratno,192 kar je objavil patent z dne 22. aprila 1774.193

Istočasno pa se je ukvarjalo deželno glavarstvo in kmetijska družba z nalogo, kako naj bi se izboljšale pasme ovac z razdelitvijo plemenskih ovnov in s poučevanjem o reji ovac. Razpisale so se nagrade po 150, 100, 80 in 50 goldinarjev za onega, ki bi predlagal, kako bi se izboljšali pašniki za rejo ovac. Predloge pa naj bi preizkusila kmetijska družba do konca leta 1772. Taki predlogi naj bi se predložili družbi do konca avgusta leta 1772.194

Družba je objavila v tretjem zvezku Sammlung nützlicher Unterrichte članek Pompeja barona Brigida o reji, izboljšanju in zdravljenju ovac,195 B. Ku-merdej pa je bil naprošen, da ga prevede v slovenski jezik.196

Domačo pasmo ovac se je skušalo izboljšati s križanjem z merimos ovcami.197 Taki poskusi, ki so bili pogosti po vseh evropskih državah, so se vršili leta 1748 v Prusiji in na Švedskem. Leta 1765 pa je isto poskušala tudi Saška, kar je dalo pobudo za podobne poskuse v Avstriji.198 Za izboljšanje domače pasme ovac so se uvozili španski in pado-vanski ovni. Da pa bi se lahko razdelilo med gospostva čim več ovac plemenitih pasem, se je leta 1772 ustanovilo na stroške erarja v Merkopolju zrejališče plemenskih ovac, kjer so vzrejali španske in padovanske plemenske ovce. Jagnjeta so se delila dominijem brezplačno. Kdor je ovco sprejel, se je moral zavezati, da jo bo redil po navodilu zrejališča, da bo letno sporočal, koliko jagnjet so skotile ovce,

185  prav tam.

186  prav tam.

187  prav tam> šk. 206 (Lit. S1/2).

188  prav tam.

189  prav tam.

190  Prav tam.

191  Prav tam.

192  Prav tam, šk. 206 (Lit. 1/2).

193  Prav tam.

194  Prav tam, šk. 206 (Lit. 1/1).

195  prav tam.

196  Prav tam, šk. 206 (Lit. 1/2).

197  Najverjetneje gre za ovce pasme merino (op. T. C).

198  Roscher, navedeno delo, str. 813.

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

koliko jih je vzredil, koliko volne dajejo, koliko španskih ovnov in od njih vzgojenih ovac je poginilo, kar morajo potrditi uradniki gosposke, in da bo pazil, da se ne bo spridila pasma.199 Deželna glavarstva so morala poslati poročila, koliko plemenskih ovac bi rabili iz zrejališča v Merkopolju. Kako naj bi se delitev in izboljšanje izvedlo na Kranjskem, pa naj bi dala svoje mnenje Kmetijska družba, ki pa tega poročila ni poslala, ker je bila tedaj zaradi odstopa predsednika Brigida brez vodstva.200 Deželno glavarstvo se je obrnilo na okrožne urade, da bi sporočili, kako naj bi se ovčereja pospešila in koliko plemenskih ovnov bi potrebovali.

V svojem poročilu je menil gorenjski okrožni glavar Franc baron Apfalterer, da se ovčereja in govedoreja ne bi dale bolj pospešiti, ker je dežela gorata in manjka travnikov, zato je ni mogoče primerjati z ono na Štajerskem in Koroškem. Dalje je prevelika populacija, zato porabijo zemljo za žitna polja. Ovce so gojili zlasti na belopeških, jeseniških, blejskih in radovljiških tleh. Ugotovil je, da obstajajo mnoge hibe, ki jih pa prebivalci niso sami krivi, marveč izvirajo iz tal in hladnega podnebja in zato ne more biti ovčereja večja in je bil denar za nabavo boljših ovnov iz Španije, Anglije ali padovanskega ozemlja vsaj za gorenjsko okrožje brez koristi ali brezuspešno pozabljen. "Ovčereja na Gorenjskem je zadoščala %a oblačenje gorenjskega poljedelca".2i)l

Kmetijska družba je zbirala prijave za ple-menjake. Ker pa na Notranjskem ni bilo prevelikega zanimanja, ker so tu redili ovce bolj zaradi mleka in sira kot zaradi volne, je Kmetijska družba predlagala, naj bi se razdelil med gosposke Brigidov poduk o reji ovac, da bi ga posredovali svojim podložnikom. Dalje je družba predlagala, da bi se podelile v prihodnjih treh letih premije po 3 dukate onemu podložniku v vsakem gospostvu, ki bi pridobil najboljšo volno od križanih ovac.202 Družba pa bi zbirala podatke o reji ovac.203

Leta 1774 so prosili v notranjskem okrožju grofija Pazin za 16 ovnov iz Merkopolja,204 gospostvo Predgrad in Socerb za 6, grofija Gotnek za 6 in grofija Postojna za 6, kjer sta se javila podložnika Matija Vilhar iz Postojne in Andrej Dekleva iz Vrem.205 Toda ker je bilo za vso Kranjsko do-

199  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske 2ade ve, šk. 206 (Lit. Sl/2).

200  prav tam.

201  AS 735, Gospostvo Grmače, fasc. 26, fol. 52-61.

202 AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zade ve, šk. 206 (Lit. Sl/2).

203 prav tam.

204 prav tam.

205 prav tam.

deljeno iz Merkopolja le 15 ovac in enako število ovnov,206 je družba razdelila 9 ovac grofiji Pazin, po 6 gospostvoma Socerb in Prem, po 4 Gotneku in Predjami in 1 gospostvu Habah pri Kamniku.207

Od leta 1775 se ovce iz Merkopolja niso delile več brezplačno kot do tedaj, temveč se je določila cena na glavo po pol zlatnika, s čimer naj bi se vzdrževalo zrejališče. Kmetijska družba pa naj bi poskrbela, da bi se izdal v deželnem jeziku poduk o reji ovac iz Merkopolja. Družba je bila po ukazu dolžna, da je zbrala od vsakega rejca ovac iz Merkopolja podatke o reji, katerim so se morali predložiti tudi vzorci volne.208 Kmetijska družba je prosila, da bi se ovce še dalje delile brezplačno.209 Ker ni bilo prošnji družbe ugodeno glede cen, je družba ponovno zaprosila deželno glavarstvo, da bi prosilo, da bi se cena za pet let spregledala, ker bi ovčereja še lepše napredovala.210 A dvorna pisarna je to odbila z motivom, da ljudje bolje skrbijo za ovce, če jih plačajo.211 Leta 1777 je delila ovce iz Merkopolja v Ljubljani komisija bankalnega urada proti plačilu pol zlatnika za vsako ovco.212

Družba je pomagala pri načrtu, kako naj bi izboljšali na Kranjskem govedoreja in konjereja, za kar so se uvozili plemenski biki in žrebci. Ze z odlokom 11. januarja 1772 je vladarica izražala skrb za izboljšanje govedo- in konjereje. Mnogo konj so redili v gorenjskem okrožju okoli Škofje Loke, Kranja, Naklega in Cerkelj. Vendar ti konji niso bili posebne pasme, mnogo so jih prodajali v Italijo. Zato je okrožni glavar Franc baron Apfalterer v svojem poročilu z dne 24. maja 1775 deželnemu glavarstvu smatral, da bi se dala konjereja na področju gorenjskega okrožja še pospešiti, če bi razdelil erar zadostno število žrebcev, ki bi jih oskrbovali zato sposobni ljudje. Primerna pokrajina za to bi bila med gosposkama Križ in Komenda.213

Deželno glavarstvo je sklenilo leta 1774, da se bo za izboljšanje pasme uvozilo na stroške erarja plemenske bike, ki naj bi se delili v prihodnjih treh letih, in sicer v vsako okrožje po trije. Enako bodo na stroške erarja dobavili plemenske žrebce, kot so to storili na Štajerskem in Koroškem. Na Notranjskem pa naj bi se izboljšala pasma konj s pomočjo žrebičarne Lipica, od koder bi se delile med pod-

206  pray tam.

207  Prav tam.

208  pray tam.

209  Prav tam.

210  Prav tam.

211  Prav tam.

212  Prav tam.

213  AS 735, Gospostvo Grmače, fasc. 26, fol. 52-61.

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

19

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

ORžnLNH žUHELcH, NL EL jLh SD SR znHjH vUnLOL žUHEčDUnL, NR EL njLhRvD žUHEHWD RGUDVOD . .mHWLjVND GU užED SD nDj EL nDUHGLOD nDčUW, NDNR L n NROLNR SOH mHnVNLh ELNRv Ln žUHEcHv nDj EL VH UDzGHOLOR.214

.mHWLjVND GU užED jH SUHGODJDOD, GD EL VH zD .UDnjVNR uvRzLOR 30 SOHmHnVNLh ELNRv Ln 9 žUHEcHv, NL EL jLh UDzGHOLOH JRVSRVNH mHG SRGOR žnLNH, NL VH zDnjH zDnLmDjR. PRGORžnLNH EL mRUDOL SRG učLWL R UHjL SOH mHnVNH žLvLnH V SRGuNRm.215

DROHnjVNL RNUR žnL JOD vDU JDnHz .DUHO SO . CODI-IHnDu jH SUHGODJDO, GD VH zD DROHnjVNR nDURčH 4 ELNL Ln 4 žUHEcL. ND DROHnjVNHm VH JR vHGR L n NRnjHUHjD nH mRUHWD SR vVRG SRVSH šHvDWL, NHU jH SUHmDOR NUmH zDUDGL SUHVODEHJD J nRjHnjD WUDvnLNRv, NDU VH nL L zEROjšDOR nLWL SR SDWH nWu R GHOLWvL VUH njVNLh zHmOjLšč. PUL mnRJLh UDzGHOjHnLh VUHnjVNLh SDšnLNLh, Lz NDWHULh EL OD hNR N mHWjH (SUL WH m mLVOL JU unWDUjH Ln SROJUunWDUjH) nDUHGLOL WUD vnLNH, VR SUHS uVWLOL vHč DOL mDnj GHOHžD GU uJLm, ki so GDUod imHnRm NDjžDUjHv nDUHGLOL W u hLšH ali gosporska poslopjD, zDUDGL čHVDU VH RSDžD NomDnjNDnjH NUmH. RHV jH, GD L mDjR NmHWjH Wudi od kajžDUjHv nHNDj NRULVWL v GDjDWvDh DOL nHNDj GnL UR čnHJD GHOD , WDNR GD L zJOHGD, NRW EL N mHW VDm LmHO V vRjega RodložnLND.216

V JRUHnjVNHm okrožju VR L zjDvLOD JRVSRVW vD TUžLč, LRND, IJ, VHOHVRvR, mDOWHšND NR mHnGD Sv. PHWHU v .RmHnGL, BUGR SUL PRGSHčL, GRULčDnH, GDm-EHUN, SmOHGnLN L n SRVHVWvR HDEDh SUL .D mnLNu, GD nH mRUHjR LzvHVWL L zEROjšDnjD JRvHGD zDUDGL SR mDnjNDnjD VHnD L n nHSULmHUnH OHJH . EGLnR JRV SRVWvR .UL ž Ln ODVWnLN SRVHVW vD TuIVWHLn .DUHO JURI LLHchWHnEHUJ VWD SURVLOD zD 4 SOHmHnVNH ELNH .217

c) Čebelarstvo

LHWD 1764 jH GDO FLOLS IJnDc GäVVLnJHU, NnjLJRvRGjD HrovLDnWuUH v sRomHnLcL SUHGORJ , GD EL VH SRVSHševDOR čHEHODUVWvo, NL GR nDšD vHOLNH NRULVWL , nH GD EL VH GHODOD šNRGD. ZD vzGUžHvDnjH čHEHO JUH GR mDjhnL VWURšNL OH zD čHEHODUjD. ZDWR jH SUHGODJDO, GD EL VH RV nRvDOL čHEHOnjDNL v DDOmDcLjL, SODvRnLjL L n BDnDWu, V čLmHU EL GU žDvD SULGRELOD OHW nR 2 mLOLjRnD JROGLnDUjHv, NDjWL OD hNR EL VH SRVWDvLOR 4000 čHEHOnjDNRv v DDOmDcLjL, SODvRnLjL, HUvDšNHm Ln nD c. NU. NDmHUDOnLh SRVHVWvLh nD OJUVNHm Ln SHGmR-JUDšNHm. VVDN WDN čHEHOnjDN EL GR nDšDO OHW nR SR njHJRvL NDON uODcLjL 1342 RNoldinDUjHv GRhRGND. .HU VH jH v WLVWLh NUDjLh Ln krožjLh SRELUDOD GHVHWL nD

WuGL RG čHEHO, jH SredlaDOal, GD EL VH uNDzDOR, GD VH GHVHWL SDnj ne bi pobir v nDWuUL, WHmvHč nDj EL VH JD GR vROLOR RGSOD čDWL v GHnDUju. In čH EL mRUDO SRGORžnLN RGGDWL zD GHVHWL nR 5 DOL 6 SDnjHv, nDj VH mu SUHSuVWL V vRERGnR nD L zbiro ali RanjH RGGD DOL SODčD. TDNH SD njH nDj EL VH poslal v čHEHOnjDNH GUžDvH. MHG EL VH OD hNR zDmHnjHvDO v WuUšNLh SRNUDjLnDh zD vROnR L n ERmEDž, NL EL jLh SUHGHORvDOH mDnuIDNWuUH v SODvRnLjL L n BDnDWu.218

.RmHUčnL NR nVHV jH SURučil ta NHredloR in ELO mnHnjD, GD jH čHEHODUVWvR nD .UD njsem pomHmEnD SD nRJD. MHG OHWR mD 1757 Ln 1763 VH jH L z .UDnjVNH L n ŠWDjHUVNH L zvRzLOR 2024 T vRVND. VHOLN GHO vRVND L n mHGu VH nL SRUDELO GR mD, DmSDN VH jH LzvDžal GDreko SDOzEuUJD, D NROLNR VH JD jH LzvRzLOR, VH ne uJRWRvLWL, NHU nL GRELO NR mHUčnL NR nVHV SRURčLOD R cDULnL L n NHU nL REVWR jDO nD .UD njVNHm ODVWHn WUJ zD mHG L n vRVHN. ČHEHODUVWvR EL VH GDOR šH HGovHčDWL, D Rvira pri tem jH nHznDnjH. ZDWR jH prdlagal komHUčnL NR nVHV, GD VH L zvHGH L zEROjšDnjH nD WUL nDčLnH: z nDJUDGDmL; NDznujH nDj VH WLVWH , NL EL LmHOL mDnj SDnjHv, NRW EL jLh SUHGSLVDOL (4 SDnjH); LzGDOR nDj EL VH nDvRGLOR zD čHEHORUHjR Ln GRORčL nDj VH, NROLNR nDj LmD vVDN SRGOR žnLN SD njHv.219

DHžHOnR JOD vDUVWvR VH jH v JODvnHm VWULnjDOR V SUHGORJL NR mHUčneGDa konVHVD, D RGNODnjDOR vVH SUL VLOnH uNUHSH, tako bi vVDN SOD čDO zD vVDN SD nj, NL JD nH EL L mHO, NDzHn VHGHm Ln SRO NU , "kajti upoštevati je treba, da stane vsak panj najmanj 2 goldinarja, torej bi 4 panji stali 8 goldinarjev, tu pa so plasti na Dolenjskem revni SRodloČniki, ki cesto nimajo niti krave". ČHWuGL EL kak odložnLN zmRJHO WH L zGDWNH, mu nL WR V vHWRvDWL zDUDGL SUHRVWUHJD SRG nHEjD, vUHmHnD L n SRmDnjNDnjD SDšH. DHžHOnR JOD vDUVWvR jH SUHGODJDOR, GD EL VH UDzRisale nDJUDGH zD 10 DOL vHč SRGORžnLNRv v vVDNHm okrožnHm uUDGu, NL EL L mHOL nDjvHč SDnjHv.220 LHWD 1768 jH HEoslala dvRUna EisarnD SUHGORJD zD LzEROjšDnjH čbelarstvD, NL nDj bi jLh SURučLOR GH žHOnR JOD vDUVWvR VN uSnR V .mHWLjVNR GUužER L n V NRmHUčnLm NRnVHVRm. PUHGORJL vNOjučujHjR nDvRGLOR zD čHEHODUVWvR, SRuGDUjDjR GD VH nH Vme HospešHvDnjH čHEHODUVWvD vUšLWL SRG SULWLVNR m, WHmveč nDj VH UDzSLšHjR nDJUDGH. VVD VRVHVND nDj EL JRjLOD GROR čHnR šWHvLOR SD njHv. NDGzRUVWvR nDG L zvDjDnjHm WHJD SD nDj EL L mHOL NR mHUcLDOnL L nšSHNWRUjL DOL GU uJL NR mHUcLDOnL uUDGnL, NL EL SR znDOL čHEHODUVWvR L n EL OD hNR GD jDOL nDVvHWH R njHm.221

214 AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit. Hl/1).

215  Prav tam.

216  prav tam.

217  Prav tam.

218 Prav tam, šk. 204 (Lit. Bl/1).

21' Prav tam; AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 1 (Lit. B2/1).

220  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Bl/1).

221  Prav tam.

20

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

.PHWLMVND GU užED MH nD V vRML VHML 28. PDUcD 1768 LzvROLOD L z vVDNHgD RNUR žMD SR 5 čODnRv, NL nDM EL GDOL VvRMH PnHnMH Rlede R SredloDOL D R LzEROMšDnMu čHEHODUVWvD. OGgRvore s posli: zD GRUHnMVNR .DUHO SO. LLHchWHnEHUg, GU. HDyPDnn Ln ZLWWHnHcN; zD NRWUDnMVNR SUHODW L z BLVWUH, gURf HRhHnwDUW, PRPSHM BULgLGR, ScRSROL L n EODgDMnLN GU užEH PUH-PURv; zD 'ROHnMVko oRat iz .RVWDnMHvLcH, SURNu-UDWRU S. J. NMLhRvH RG govRUH MH GUužED VWU nLOD v nDVOHGnMH WRčNH: VPDWUDMR, GD MH NDONuODcLMD GRhRGND čHEHODUVWvD SUH vLVRND, NDMWL nD GRUHnMVNHP URML šHOH vVDN 8 DOL cHOR 12 SDnM, NDU SUL nDšD PDOR GR hRGND, GD P nRgL SRGOR žnLNL RE uERžDMR. ČHEHODUVWvR VH nH EL PR gOR SR vVRG UD zvLWL, zODVWL nH nD NRWUDnMVNHP zDUDGL SUHRVWUH NOLPH . BROMšL SROR žDM MH nD GRUHnMVNHP L n 'ROHnMVNHP, NMHU VHMHMR PnRgR DMGH L n EL ELOR GR vROM SD šH. Kmetom bi bilo RotrebnR SUDNWLčnR SRND zDWL čHEHODUVWvR. PRVWDvij nDM VH nDgUDGH zD nDMEROM SULG ne HodložnLNH. OGNODnMDMR SD, GD EL VH NDznRvDOR R ne, NL nH EL gRMLOL čHEHO. PROH NH SUDNWLčnHgD nDvRGLOD, NL EL gD GDMDOH gRVSRske, nDM EL VH SUHVNUEHOR NPHWRP W uGL SU vH SDnMH. OSuVWLMR nDM VH GDMDWvH RG čHEHODUVWvD. Z RNURžnLcR naj bi odRGravLOL šNRGOMLvL SUL vLOHgLM, GD nHNDWHUH gosposke dkuSuMHMR PHG RG SRGOR ž-nLNRv. 'UužED MH z PnHnMHP čODnRv VRgODšDOD L n SUHGODgDOD, GD SRučH SRGOR žnLNH gRVSRGDUVNL uUDGnLNL L n GD VH UDzNRišHMR nDgUDGH, NHU ERGR VDPL SRGORžnLNL videli oristi od čHEHODUVWvD, zD WR VH gD ERGR RSULMHOL . UUDGnLNH gRVSRVWHv, NMHU EL SULGHODOL nDMvHč PHGu Ln LPHOL SRGOR žnLNL nDMvHč SDnMHv, nDM EL VH nDgUDGLOR z nDgUDGDPL L n VLcHU nDM EL VH UD zSLVDOR GHVHW nDgUDG SR VWR gROGLnDUMHv, Gve Ho šHVWGHVHW gROGLnDUMHv Ln WUL SR WULGHVHW gROGLnarjev. OGSUDvLWL MH treba predSRravLcR NR RVSRVWHv SUL nDNuSu PHGu RG V vRMLh odložniov SUHG GU ugLPL NuScL L n LzGDWL SRG uN.222

'nH 1. MuOLMD 1768 MH RGgRvRULO P. P. GODvDU gOHGH L zEROMšDnMD čHEHODUVWvD, GD čHEHODUVWvR v GHžHOL nL nHznDnR, D SRWUHEnR EL ELOR , da bi se HodložnLNH SRGučLOR. ZDWR MH SULSUDvOMHn, GD nDSLš poduN zD R RGORžnLNH.223 P. P. GODvDU MH v Vvojem Hredlogu odklanMDO vVDNR VLOR L n VvHWRvDO, da bi s revnLP SRGORžnLNRP UD zGHOLOL SD njL EUHzElačnR L n GD VH UDzSLšHMR nDgUDGH. PUHGODgDO MH, da bi zHPOMLšNH gRVSRVNH uUHGLOH čHEHOnMDNH L n GDMDOH SR uN SRGOR žnLNRP R čHEHODUVWvu. SPDWUDO MH , GD MH 'ROHnMVND PnRgR EROM SULPHU nD zD čHEHODUVWvR NRW GRUHnMVND, NHU MH EROM UD vnLnVND. .HU MH Wu vHč SDšH, nDM EL VH nD 'ROH nMVNR SULSHOMDOH čHEHOH RG GU ugRG nD SD šR.

PDnML PRUDMR ELWL L z OHVD, ne EHa košL L z VODPH DOL SURWMD, NL ML h gULzHMR PLšL. ČeelarstvR VH nH VPH vSHOMDWL SRG SULWLVNRP , GD PRUD vsak EodložnLN vzGUžHvDWL GROR čHnR šWHvLOR SD nMHv, ker bi to poPHnLOR unLčHnMH NPHWD, NHU MH WD SRSRO nRPD L zčUSDn Ln nLPD VUHGVWH v nLWL zD vVDNGDnML NU uh. .PHWu, NL MH EUHz GHnDUMD, nDM EL VH GDOR nDMPDnM 3 SDnMH nD UDčun NRPHUcLDOnH EOD gDMnH L n VH P u MLh SUHSuVWLOR zD 3 OHWD EUH z RGšNRGnLnH, GD ERGR URMLOH . S WHP EL SULšOL NPHWMH GR čHEHO. ČH nH EL PR gli SanMHv SR 3 OHWLh RGNuSLWL, nDM VH ML h RGvzame ali pa proda.224

ND SRE uGR P. P. GODvDUMD MH zDSURVLOD .PHWLMVND GU užED NRPHU čnL NR nVHV, GD EL VH ML GDOR v SULhRGnMLh 5 OHWLh Lz NRPHUcLDOnHgD fRnGD vVDNR OHWR 200 G U ROGLnDUMHv, GD EL nDEDvLOD SD nMH Ln MLh UDzGHOLOD me revnH SRGOR žnLNH.225 Z GvRUnLP GHNUHWRP z GnH 30. VeRGtembra 1768 VH MH GRORčLOR, GD GRPL nLML nH VPHMR dvzHPDWL SRGOR žnLNRP PHG u Ln GUugLh GRroizvRGRv čHEHODUVWvD SR SROM uEnL cHnL L n VH MH ločLOD ND zHn 50 GuNDWRv zD R nHgD, NL EL WR NUšLO.22<>

ND SUHGOR g .PHWLMVNH GU užEH VR VH UD zGHOLOH nDgUDGH zD čHEHODUVWvR L n VLcHU zD 'ROH nMVNR 100 gROGLnDUMHv, NRWUDnMVNR 60 RVS ROGLnDUMHv Ln zD GRUHnMVNR 30 gROGLnDUMHv. GpostvD SD VR SUHNR RNURžnLh uUDGRv MDvOMDOD, koliko DGanMHv jim je HoWUHEnR.227 LHWD 1769 VR VH nDgrde potrdile š zD nDVOHGnML G vH OHWL .228 'nH 28. DvguVWD 1769 VR VH REMDvLOH nDgUDGH zD SUL hRGnMH OHWR. 'R zDGnMHgD RNWREUD VR PRUDOL gRVSRVNH DOL žuSnLNL MD vLWL GU užEL WLVWH SRGOR žnLNH, NL VR VH L zNDzDOL.229 PDnML VR VH UDzGHOMHvDOL W uGL v OHWu 177223« Ln 1773, NR MH NuSRvDO čHEHOH zD GU užER P. P. GODvDU.231 'nH 26. MuOLMD 1779 MH SRVODO P. P. GODvDU NPHWLMVNL GU užEL SUHvRG JDnšHvH G D VSLVD R čHEHODh, GD EL SUHVRGLOL DOL zDVOužL, GD VH Lzda. TRGD GU užED GHOD nL L zGDOD, zDWR MR MH GODvDU SURVLO , GD EL P u vVDM URNRSLV vUnLOD, NHU nLPD G uSOLNDWD.232

d) Delo družbe za povzdigo gozdarstva

Z GHORP zD zDščLWR SU RzGRv VH MH VNušDOR R čuvDWL gRzG Ln gD zDvDURvati red izVHNDnMHP V WHP, GD VH

222 prav tam.

-23 Prav tam; AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 1 (Lit. B2/1).

224 AS 869, Peter Pavel Glavar, fasc. 1.

225  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Bl/1).

226  Prav tam.

227  prav tam.

228  Prav tam.

229  Prav tam.

230  Prav tam.

231  AS 869, Peter Pavel Glavar, fasc. 1.

232  Prav tam; AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 9 (Lit. S30/1).

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

21

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

je začel les nadomeščati s šoto, premogom in škriljavcem.

Leta 1770 je družba predlagala deželnemu glavarstvu, da bi se zaščitilo mlado drevje in podrastje v gozdu, zato naj bi se prepovedalo v gozdovih kositi in grabiti listje z železnimi grabljami.233 Predlog je deželno glavarstvo sprejelo in določilo, da se prekrški kaznujejo s kaznijo enega dukata.234 Istega leta je bilo družbi ukazano, da poskuša, kako se obnesejo stroji za ruvanje štorov.235

Leta 1772 je razpisala družba praktično nagradno vprašanje, kdo bo v jeseni 1773 posejal največ semena dreves, zlasti iglavcev. Nagrada je bila določena za 6 posameznikov po 6 forintov. Natečaja so se lahko udeležili tudi uradniki in gosposke.236

Ko je bilo družbi sporočeno leta 1769 o iznajdbi posebne vrste firneža iz cinobra, ki preprečuje gnitje lesa, je bilo izdano o tem posebno obvestilo,237 p. Gruber pa je naredil poskus s fir-nežem.238

S škriljavcem so se skušale nadomestiti škod-laste strehe.239 Kmetijska družba je proučila ta predlog in se je obrnila na okrožne urade, da so preko zemljiških gospostev dobili poročila o uporabi in nahajališčih škriljevca. Na podlagi tega je družba dala izjavo, da smatra, da bi se dalo uporabiti škriljavec.240 S škriljavcem je delal poskuse p. G. Gruber.241 Od leta 1770 se je smel škrijavec prosto prodajati, da ga je lahko kupil vsak, ki bi hotel prekriti z njim streho.242 Kmetijska družba je prosila, da bi se na Kranjsko poslal nekdo iz avstrijske Nizozemske, ki bi bil vešč dela s škriljavcem, toda ta prošnja je bila zavrnjena.243

Za kurivo se je začela uvajati šota namesto lesa. Zato naj bi družba skrbela, da bi se pospeševala uporaba šote in premoga.244

Leta 1767 je na Koroškem izdelal de Willburg sladkor iz javorjevega soka,245 za kar se je zanimala

233  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske nadeve, šk. 206 (Lit W1/1).

234  Prav tam.

235  Prav tam.

236  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

237  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 206 (Lit W1/1).

238 Prav tam.

239 Prav tam.

240 prav tam.

24"1 Prav tam. 242 Prav tam. -43 Prav tam.

244  Prav tam.

245  Meyer, L'. M.: Geschichte Österreichs mit besonderen Rücksicht auf dem Kulturleben, Dunaj-Leipzig 1909, str. 584.

dvorna pisarna, ki je zahtevala leta 1768, da poda Kmetijska družba mnenje, ali je navrtavanje brez in javorja škodljivo.246 O tem vprašanju so dali svoja mnenja nekateri člani družbe. Kmetijska družba je izjavila, da je navrtavanje brez in javorja škodljivo. Kljub temu je komerčni konses svetoval dvorni pisarni, da se ne bi prenehalo z navrtavanjem, temveč naj bi se še dalje delali poskusi.247 Leta 1770 je bilo navrtavanje prepovedano.248 Kljub temu pa ni prenehalo, saj je še leta 1775 poslal družbi nekdo vzorec sladkora, ki je bil izdelan iz domače rastline — verjetno javorja.249

Leta 1769 je poslal Scopoli družbi vzorec papirja, ki mu ga je poslal Schäffer iz Regensburga. Dr. Jakob Kristijan Schäffer je poskušal leta 1765 proizvajati papir iz rastlinskih vlaken.250 Scopoli je predlagal, da bi se tudi na Kranjskem naredil podoben poskus, kako bi se izdelal papir iz žaganja.251 V papirnem mlinu v Radečah pri Zidanem Mostu je naredil poskus po navodilu Scopolija Gruber.252

Leta 1768 je predlagal tajnik schwarzenberske Kmetijske družbe Frohschauer pl. Sittenberg, da bi se izboljšale cevi za vodnjake, kar je priporočila Kmetijska družba komerčnemu konsesu, da bi se objavilo.253

e) Delo družbe za povzdigo komercialnih obrti

Kmetijska družba je skušala tehnično izboljšati predenje, s tem bi se izboljšala tudi kakovost platna.

Leta 1769 je predlagal Scopoli družbi, da bi uvedla kolovrat z dvema vretenoma.254 S tem kolovratom je poskušal J. N. Blagaj, a je menil, da bi se ga za predenje konoplje ne bi dalo uporabiti.255 Enak poskus je ponovil p. G. Gruber v ljubljanski "delavni hiši" (Arbeitshaus).256

Z novim načinom predenja na roke z uporabo

246  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. B2/1).

247  prav tam; AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 1 (Lit. B3/1).

248  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. B3/1).

249  Wöchentliches Kundschafisblatt des HerČogthums Krain, 15. 4. 1775.

250Č,3 (1951), št. 7, str. 122.

251  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

252  prav tam; AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 206 (Lit. P2/1).

253  Prav tam, šk. 204 (Lit. Al/l).

254 AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

255  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit. i'1/1).

256  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

22

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

mLNDOnLc, NL gD MH SUHdODgDO OHWD 1768 dROHnMVNL RNURžnL gODvDU .DUHO SO . CODffHnDu, EL VH ODKNR LzdHORvDOR SODW nR EROM šH N vDOLWHWH. 'RWOHM VH MH nD .UDnMVNHm LzdHORvDOR SODW nR WUHK vUVW: nDMEROMšH KlatnR DOL WD nčLcD, VUHdnMH vUVWH (RNODncD) Ln gURER hodnLčnR SODW nR.257 TD nDčLn z uSRUDER mLNDOnLc nL ELO nD .UD nMVNHm SRSROnRmD nHznDn. Z nMLm VWD SRVNušDOD žH SLgLVmund gURf LLHcKWHnEHUg Ln J. N. gURf BODgDM v SUHdLOnLcL nD V vRMHm SRVHVWvu BRš-WDnM.258 PD W udL .DUHO SO . CODffHnDu MH dHODO SRVN uVH z nRvLm nDčLnRm SUHdHnMD. PR WH m nDčLnu EL VH ODKNR L z VUHdnMH vUVWH SUH dLvD nDUHdLOR nDMEROMšH SODWnR. 'D EL VH z nRvLm nDčLnRm VHznDnLOR čLm vHč OMudL, MH SUHdODgDOD dUužED, dD VH REMD vL SUHNR RNURžnLK uUDdRv Ln da SoučH gRVSRVNH V voje pod-ORžnLNH R nRvHm nDčLnu predHnMD.259 GRVSRVWvD nDM EL SRVODOD V vRMH uUDdnLNH — lahko Ea tudL NDNH gD SRdORžnLND — K gURfu BODgDMu, da bi si pri nMHm R D OHdDOL nRvL nDčLn dHOD, DOL SD K .DUOu SO. CODffHnau.260 TLVWH, NL EL VH SRVHEnR R dOLNRvDOL SUL dHOu SR nRvHm nDčLnu SDredHnMD, SD nDM VH nDgUDdL, mHd UHvnH SRdORžnike nDM VH UD zdHOH EUH zSODčnR mL-NDOnLcH. ZD nRvL nDčLn SUHdHnMD VH MH zDnLmDOD W udL dvRUna SRisarnD, NL MH dRORčLOD, dD nDM NR mHUčnL NRnses oskrbi, dD VH ER L zvHdHO SUH dORg CODffH-nDuD.261 .mHWLMVND dUužED MH hotela D SrenHKDWL z uvDMDnMHm WHgD SUH dHnMD, zDWR MH dvRUn pisarnD zDKWHvDOD, dD nH V mH R dVWRSLWL R d nDmHU, dD VH vSHOMHMR mLNDOnLcH. Iz SUHdLvD, NL ER nD WD nDčLn nDUHMHnR, SD nDM VH nDUHdL nHNDM ODNWR v SODWnD, NDWHUH R D NDNR vRVW Ln WUSHžnRVW nDM R cHnLMR WU gRvcL.262 Zat MH .mHWLMVND dUužED zDSURVLOD .DUOD SO . CODffHnDuD L nj. N. gURfD BODgDMD, dD EL L zdHODOD 3 DOL 4 ODNWH WDNH gD SODW nD, dD EL gD SUH dORžLOL WU gRvcHm v RcHnR.263 ND zERURvDnMu dUužEH VWD ELOD SULVRW nD WUgRvcD V SODWnRm 'HmšDU L n JugRvLc Lz LRNH, NL VWD RcHnLOD SODW nR, nDUHMHnR L z SUHdLvD, NL MH ELOR VSUHdHnR SR WH m nDčLnu. MHnLOD VWD , dD MH EROMH, čH VH RVWDnH SUL VWDUHm nDčLnu SUHdHnMD Ln VH EROM SD zL nD DSUHW uUR. Z nMunLm mnHnMHm MH VR RE ODšDOD W udL .mHWLMVND dUužED.264 TD VNOHS VH MH bjavLO W udL SUHNR gRVSRVN Ln ODVWnLNRv zHmOMLšč.265

f) Tečaji in šole

NDMvHčMH zDnLmDnMH MH ELOR zD SUH dLOnH WH čDMH, NL MLK MH SULUHMDOD . mHWLMVND dUužED. PUHdHnMH MH ELOR nD .UDnMVNHm zHOR UD zšLUMHnR NRW SRVWUD nVNL zDVOužHN NmHWRv.266 LHWD 1767 MH v CHOMu RdSUO EDUR n GDOOHnfHOV SUH dLOnR šROR zD SR dORžnLšNH RWURNH v VWDURVWL R d 12-16 OHW. ND nMHgRvo K RonudER MH SRVODOD WudL dUužED nHNDM SR dORžnLški otrok raznLK gRVSRVN v nMHgRvR šROR. V WHM SUH dLOnL šROL VH MH SR učHvDOR SUH dHnMH SR šOHzLMVNHm nDčLnu.267

LHWD 1777 MH JRžHfD SHdHOmD D HU L z BUnD L znDšOD nRv nDčLn SULSUDvH SUHMH . ZDWR naj bi dUužED R WHm REvHVWLOD dRmLnLMH, dD EL SRVODOL nHNDM SR dORžnLNRv nD ODVW nH VWUR šNH v BUnR, NMHU MLK ER dR SR učHvDOL v nRvHm nDčLnu.268 .HU SD nL ELOR uSDnMD, dD EL gRVSRVNH WR VWRULOH, VH MH .mHWLMVND dUužED REU nLOD nD ENRnRmVNR dUužER v BUnu Ln MR SURVLOD, dD EL VNoslala nDWDnčHn RSLV, dD EL VH R VWvari VSoučLOL,269 kuSDM V VWURML L n nDčUWL.270 NHNDWHUH goposke so bile priRravOMHnH, dD SR šOMHMR v BUnR SR dORžnLNH (dHnLm lošNR),271 D nLVR nDšOH nREHnHgD SR dORžnLND, NL EL dREUR RE vODdDO nHmšNL MHzLN.272

LHWD 1782 MH LVWD J. SHdHOmDyHU L znDšOD NROR vUDW z dvHmD vUHWHnRmD.273 PUHdnRVW nRvHgD NROR vUDWD MH ELOD v WHm, dD VH MH nD nMHm VSUHdOR v 30 mLnuWDK 6 VnRSRv Ln O VHžHnM, nD nDvDdnHm SD v LVWHm čDVu 3 VnRSH Ln 4 VHžnMH. VHndDU dUužEL nL uVSHOR, dD EL dRELOD NR gD, NL EL ELO SULSUD vOMHn, dD EL šHO v BUnR, dD EL VH nDučLO SUH dHnMD nD nRvHm NRORvUDWu.274

ŠHOH NR MH dvRU OHWD 1785 zDKWHvDO SRUR čLOR R uvDMDnMu SUHdHnMD SR nDčLnu SHdHOmDyHU, VH MH .mHWLMVND dUužED REU nLOD SR nDVvHWu R UDšNHgD D Eu-EHUnLMD nD ENRnRmVNR dUužER na KorošNHm, d bi zDSURVLOD L n LzvHdHOD SR d NDNšnLmL SR gRML EL SUL šOD THUHzLMD PRVDvHc SRučHvDWL SUH dHnMH v LMuEOMDnR.275 THUHzLMR PRVDvHc MH NHoslala šWDMHUVND . mHWLMVND dUužED nD V vRMH VWURš v BUnR N J. SHdHOmDyHU v uN. PR SRvUDWNu MH RdSUOD T. PRVDvHc SUHdLOnR šROR v GUDdcu, nDWR SD šH v CHORvcu.276

T. PRVDvHc MH R dSUOD šROR nDMSUHM v SNRfML LRNL 1. dHcHmEUD 1785, v RNROLcL NDWHUH MH ELOR SUH dHnMH

257  Prav tam, fasc. H/6.

258  Prav tam.

-5Č Prav tam; AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 201 (Lit. Al/l).

260  Prav tam.

261  prav tam; AS 533, Kmetijska dražba v Ljubljani, fasc. H/6.

262 AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit l'1/l).

263  AS 533, Kmetijska dražba v Ljubljani, fasc. H/6.

264  prav tam.

265  prav tam.

266  Nerazrešena opomba (op. T. C).

267  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. H/6.

268  prav tam

269  Prav tam.

270  Prav tam.

271  Prav tam.

272  Prav tam.

273  Prav tam.

274  Prav tam.

275  Prav tam.

276  Prav tam.

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

23

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

zHOR UD zšLUMHnR. ŠROD VH MH nDhDMDOD v hLšL šW.101.277 PR NRnčDnHP SR uNu v SNRfML LRNL MH SRučHvDOD v LjuEOMDnL, šROD VH MH zDčHOD SR vHOLNL nRčL OHWD 1786 v hLšL EOL zu nRvHgD šSLWDOD. .PHWLMVND GU užED MH REOMuEOMDOD, GD ERGR GRELOH WLVWH GHNOL cH, NL VH ERGR SRVHEnR RGOLNR vDOH, NRORvUDW z vVHPL SULWLNOL nD-PL.278 NDWR MH SRučHvDOD šH v .RčHvMu, NMHU MH LPHOD PnRgR učHncHv, NHU MH ELOR v .RčHvMu Ln RNROLcL zHOR UD zšLUMHnR SUHGH nMH.279 PUvHgD VHSWHPEUD OHWD 1787 SD MH nHhDOD V SRGuNRP.280

'UužED MH V SRPRčMR GHžHOnLh VWDnRv uVWDnRvLOD WuGL vHč učnLh zDvRGRv, WDNR VWROL cR zD PH hDnLNR nD OL cHMu, SUHGODgDOL VR zGUužLWHv HNVSHULPHnWDOnH fLzLNH z nDUDvRVORvMHP nD OL cHMu.

'nH 8. aNHrila 1769 VH MH RGSUOD PH hDnLčnD šROD v gLPnDzijskem kolegLMu S. J.281 Tu MH SRučHvDO GR OHWD 1784, NR MH RGšHO v RuVLMR, G. GUuEHU ULVD nMH, gHRPHWULMR Ln hLGUDvOLNR. .HU SD MH ELO GRWRN učHncHv v šROR PDM hHn, MH GUuber EredlaS DO, GD EL VH UDzGHOMHvDOH nDgUDGH zD R nH, ki bi se posebnR RGOLNRvDOL.282 V OHWu 1779 VR VH UDzVEisale nDgUDGH zD REUWnLNH, NL EL nDUHGLOL nDMEROMšo ribo, SR 6, 4 Ln 2 GuNDWD.283 PROHg WHgD VH MH REMDvLOR, GD VH ER SUL VR RGHOLWvL PRM VWUVNLh SUDvLc gOHGDOR zODVWL nD R nH, NL

obiskovDOL PH hDnLčnR šROR.284

LHWD 1785 R D VWD WHGD nML GH žHOnL L nžHnLU SchH-PHUO L n GvRUno-NRPHUčnL V vHWnLN SO . LHLWHnEDch RGSUOD ULVDO nR šROR zD REUW nLNH L n uPHWnLNH, zD NDU MLP MH GDOD GU užED SRWUHE nH SULSUD vH.285 IVWHgD OHWD MH HDcqHuW RGSUO SR uN PHGL cLnVNH, HNRnRPVNH NH PLMH. ZD N nMLgH L n RURGMH MH nRVLOD VWUR šNH GU užED.2Č

'UužED MH SUHGODgDOD zGUužLWHv WHRUHWLčnH fLzLNH z HNVSHULPHnWDOnR fLzLNR L n nDUDvRVORvMHP, zD NDU VR SRNOLcDOL MH zuLWD FU. MühOEDchHUMD; NHU SD VR ELOL MHzuLWL uNLnMHnL, nL zPRgOD GU užED VWUR šNRv Ln WDNR MH RVWDOR SUL VWDUHP.287

LHWD 1771 MH GUužED SUHGOD gDOD, GD EL VH uVWDnRvLOD NPHWLMVND šROD v LMuEOMDnL, NDU MH SRWUGLOL W uGL

277 Prav tam.

278 prav tam.

-'J Prav tam. 280 prav tam.

-°1 AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

282 AS 9, Komerčni konses v Ljubljani, šk. 6 (Lit. Ml/l).

283  prav tam.

284  prav tam_

285 Annakn der k. k. Landmrtschafls Gessellschafi in Krain, Ljubljana 1822, str. 12.

286  prav tam_

_87 prav tam; AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 206 (Lit. Ll/1).

GvRUnL GHNUHW .288 ND šROL MH SRučHvDO EL všL MH zuLW GhLHOO. .R MH ELO MHzuLWVNL UHG UD zSuščHn, MH SUH nHhDOD šROD zD nHNDM čDVD z GHORP. PRnRvnR MH zDčHOD 23. MuOLMD 1776 Ln MH ELOD RGSUWD RE nHGHOMDh Ln SUDznLNLh.289 UNLnMHnD MH ELOD zaradi RremajhnHgD šWHvLOD učHncHv OHWD 1780.290 NDčUW zD šolo MH ELO SUHGOD gDn SR vzRUu SDcUHy SO. SuWLHUVD, čODnD .PHWLMVNH GU užEH v PDULzu, D VSUHPHnMHn gOHGH nD nDšH UD zPHUH.291

IV. Literarno delo družbe

a) nagradna vprašanja

NDgUDGnD vSUDšDnMD, NL ML h MH UDzSLVRvDOD GU užED, nDM EL GDOD P nHnMD Ln SUHGORgH R UHšLWvL SHUH čLh SUREOHPRv v WLVWL GREL . NDgUDGnD vSUDšDnMD VR ELOD LnVSLULUDnD RG GH žHOnH UR D gODvDUVWvD. PUHGOD H DOD VR VH nD gHnHUDOnHP zborovDnMu čODnRv GUužbe, NL VH MH vUšLOR v nRvHPEUu, nDvDGnR SR WUL vSUDšDnMD, LzPHG NDWHUL h MH GvRUnD SLVDU nD L zEUDOD H nHgD. IzEUDnR nD RN UDGnR vSUDšDnMH VH MH REMDvLOR v časoGisju DOL SD z krožnLcR SUHNR RNUR žnLh uUDGRv. OdgRvRUL VR VH SRšLOMDOL SRG gHVOL L n z zDSUWLPL LPH nL v NuvHUWL, GD nH EL PR glo ime NiscD vSOLvDWL nD nHSULVWUDnVNR SUHVRM R cHnzRUMHv, ki so bili izEUDnL L zPHG čODnRv GUužEH, GD R cHnLMR RGgRvRUH.292 .RPu SUL-SDGHWD nDgUDGL zODWD PHGDOMD 36 GuNDWRv Ln SRhvDOD, VR RGORčLOL čODnL nD gHnHUDOnHP zERURvDnMu, NDU MH SRWUGLOD G vRUnD SLVDU nD. 'R OHWD 1770 MH GU užED vVDNR OHWR UD zSLVRvDOD nDgUDGnD vSUDšDnMD, RGWOHM SD ML MH ELOR GR vROMHnR UD zSLVRvDWL nDgUDGnD vSUDšDnMD OH vVDNL G vH OHWL .293 'RvROLOR VH MH, GD čH nH EL ELOL RG DG RvRUL zDGRvROMLvL, GD VH ODhNR UD zSLšH GU uVR R nDgrdnR vSUDšDnMH. 'nH 29. DvguVWD 1772 bila preGDovHGDnD WHRUHWL čnD nD ER UDGnD vSUDšDnMD, NHU MH vlaaricD VPDWUDOD , da so olj potrebnD SUDNWL čnD nD SUD UDGnD vSUDšDnMD, zD NDWHUD MH SRVWDvLOD NRW vzRU vpašDnMD, NL VR MLh UDzSLVDOH NPHWLMVNH GU užEH v SUuVNLh GHžHODh.294 'UužED VH V WHP nL VWUL nMDOD. MHnLOD MH , GD VR WHRUHWLčnD vRErašDnMD zODVWL nD .UDnMVNHP SRWUHE nD, da bi pbijala stare predVRGNH. ZDWR MH VNOHnLOD nD VHML 23. PDUcD 1773, GD ER šH vHGnR GDMDOD zD WHRUHWL čnH UD zSUDvH nDgUDGH

288  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 206 (Lit. Ll/1).

289  Prav tam.

290  Prav tam.

291  Nerazrešena opomba (op. T. C).

2Č2 AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

293  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

294 AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

24

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

iz lastnih sredstev.295 Direktor Jožef baron Brigido pa je izjavil, da hoče prispevati vsako leto 18 dukatov za najboljšo razpravo.296 Od leta 1772 pa so se poleg teoretičnih nagradnih vprašaj razpisovala tudi praktična nagradna vprašanja, za katere je dajala nagrade dvorna pisarna.

1) Problem srenjskih pašnikov

Prvo nagradno vprašanje, ki ga je družba razpisala leta 1767, je bilo: "Ali so srenjskipašniki v debeli škodljivi ali koristni in kako bi se jih najlažje in najprej odpravilo in kako naj bi se naredili koristne?Č'1

Za cenzorje nagradnega vprašanja so bili določeni dr. pi. Purg, dr. Haymann, prelat samostana Bistra in prokurator S. J. Nagrado so prisodili na generalnem zborovanju 23. novembra 1768 spisu z geslom Industria experimentia, ki ga je poslal Franc Jamnik, oskrbnik gospostva Rimo pri Celju, pohvalo pa spisu profesorja fizike v Ljubljani p. Po-grietschniga z geslom Labor omnia vincit,29S kar je potrdil tudi dvor.2"

Franc Jamnik izvaja v svojem delu, da so srenjski pašniki škodljivi, ker se zemlja ne izrablja dovolj. Posledica takega stanja je, da so življenjska sredstva draga, manufakture se ne morejo razviti zaradi pomanjkanja surovin. Ker se nihče ne briga za njihovo izboljšanje, naj bi se jih razdelilo med podložnike po velikosti njihove posesti. Delitev pašnikov naj se poveri gospostvu, pod katerega spada zemljišče srenje. Pri delitvi ne bi smeli prezreti zemljiških gospodov, katerim bi morali dati odškodnino.300

Tudi p. Pogrietschnig poudarja škodo, ki izhaja iz srenjskih pašnikov: slaba prehrana živine, pomanjkanje gnoja, pogoste so okužbe živinske kuge, ker se pase na pašnikih bolna in zdrava živina. Z razdelitvijo srenjskih pašnikov bi se ti preuredili v travnike, zaradi česar bi se lahko redilo večje število živine. Namesto da mladina pase, bi se lahko zaposlila s predenjem ali v delavnicah in manu-fakturah. Srenjski pašniki se ne razdelijo vsem pod-ložnikom, ampak med tiste, ki bi skrbeli za njihovo izboljšanje. Delitev naj bi izvršile nepristranske osebe, ali naj se to nekaterim osebam poveri. Po-

men razdelitve naj bi razložili ljudem zemljiški gospodje.301

Za in proti razdelitvi srenjskih pašnikov se je vodila polemika v Wöchentliches Kundschaflsblattu leta 1776. Dopis člana s podpisom J. G. pl. B. (morda Jožef Gabrijel pl. Busetti), kjer se nasprotuje delitvi srenjskih pašnikov, ker bi se zaradi spremembe pašnikov v njive zmanjšala živinoreja, zaradi povečane produkcije žita pa bi mu padla cena in izgledi za izvoz žita.

Odgovarja mu pisec S., ki je zagovarjal razdelitev srenjskih pašnikov, ker bi se s spremembo pašnikov v njive povečala pomoč industriji. Manjkajoči del krmil bi se lahko nadomestil z dobičkom prodanega žita. Živine ne bi bilo potrebno zmanjšati, temveč bi imeli od nje še več koristi, ker bi dajala ob boljši krmi več mleka.302

2) Koncentracija podložniških zemljišč

Na zborovanju novembra leta 1768 je družba predlagala za naslednje leto tri nagradna vprašanja:

1.  če se more v deželi, kjer so podložniška zemljišča tako premešana, da so večkrat ob kakšnem gosposkinem sedežu naseljeni tuji podložniki, ki so od svoje gosposke večkrat oddaljeni po ves dan in da je v eni sami vasi toliko gosposk, kolikor šteje vas hiš, upravičeno upati v izboljšanje poljedeljstva, pospeševanje obrti in trgovine ter primerne uprave. In če ne, na kakšen način in s kakšnimi sredstvi bi bilo mogoče najlaže, najmanj težavno, najbolj hitro in najbolj gotovo doseči izmenjavo, izenačenje in s tem koncentracijo podložniških zemljišč;

2.  kateri je po skušnjah in naravnih zakonih najbolj primeren čas za sekanje gradbenega lesa in lesa za kurivo. Na kaj je treba paziti pred in po po-sekanju, da se bolje uporabi in da les dalj časa drži. Predlagano je bilo tudi tretje vprašanje, ki pa na ni ohranjeno.303

Potrjeno je bilo prvo vprašanje kot nagradno, a je bilo razširjeno še s sledečim dodatkom: "Na kakšen način naj bi se tako dobljena koncentracija tudi ohra-nila?'™

Vprašanje koncentracije podložniških zemljišč so sprožili kranjski stanovi, ker je premešanost povzročala vedno večje zmede. Zlasti se je to pokazalo pri izvedbi davčne rektifikacije. Zato so

295  Prav tam.

296 Annalen der k. k. luindwirtschafts Gessellschaft in Krai«, Ljubljana 1822, str. 9.

29? AS 533, Kmetijska dražba v Ljubljani, fasc. P/5.

298  prav tam.

299  Prav tam.

300  AS 533, Kmetijska dražba v Ljubljani, fasc. G/2.

301  Prav tam.

302  Wöchentliches Kjwdschafisblatt des HerČogthums Krain, 27. 7. 1776.

303  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

3°4 AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

25

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

VWDnRvL OHWD 1764 v SRVHEnL vORgL nD cHVDULcR SR NDzDOL, NROLNšnH NRULVWL EL ELOH zD VNXS nRVW L n zD SRVDPHznLNH DUR nGDcLMD, zDPHnD L n NRncHnWUDcLMD nD .UD nMVNHP SRVHE nR UD zNRVDnLh Ln SRGORžnLh zHPOMLšč. V WHM vOR RG L SRXGDUMDMR VWDnRvL, GD VR PnRgL SRGOR žniki             gRVSRVN L n GRPLnLNDOnLh

zHPMMLšč, NL ML h PRUDMR REGHORvDWL, WDNR RGGDOMH nL, GD zHPOMLšNH G D N RVSRGD NRPDM SR znDMR Ln GD UDELMR vHč XU hoda do kraja, NMHU MLP MH ELOR GHOR nDNDzDnR, zDWR SUL hDMDMR NDVnR L n XWUXMHnL. V LzMDvL nD SRVWXODW cHVDUVNH vODGH zD vRMDšNR OHWR 1769 VR VWD nRvL 20. VHSWHPEUD 1788 vnRvLč RSRzDUMDOL nD V vRMH GRVH GDnMH vORgH gOHGH NR ncHnWUDcLMH SRGORžnLšNLh zHPOMLšč. ND WR SUHGSRVWD vNR MH GHžHOnR gODvDUVWvR VSRURčLOR (25. nRvHPEUD 1768) VWDnRvRP, GD cHVDULcD nH PRUH nD PD h V VvRMLPL XND zRP UH šLWL vprašDnMD NRncHnWUDcLMH.305 VHUMHWnR MH NRod vSOLvRP VWDnRv SRVWDvLOD GUX žED vSUDšDnje oncHnWUDcLMH nD V vRM SUR gUDP.

ZDUDGL SUHPDM hnHgD šWHvLOD GRVSHOL h RGgRvRURv MH GUXžED UD zSLVDOD nDgUDGnR vSUDšDnMH šH zD OHWR 1770 Ln GRORčLOD, GD VH nDgUDGD šH SR vHčD.

OGzLv nD D nNHWR MH ELO zHOR vHOLN nH OH nD .UDnMVNHP, DPSDN VR WXGL RG GUX gRG SUL hDMDOL GR SLVL WDNR L z MRUDvVNH, ČHšNH. VVL RG gRvRUL VR VL HGLnL, GD MH UDzGUREOMHnRVW zHPOMLške Gosesti vHOLND RvLUD SUL L zEROMšDnMX SROMHGHOVW vD, da povzURčD VWDOne spore med podložnLNL. GOHGH XNUHSR v, NDNR nDM EL VH UD zGUREOMHnRVW RGSUDvLOD L n LzvHGOD NR cHn-WUDcLMD, SD GDMHMR RGgRvRUL UD zOLčnH SUHGOR gH.

SSLV Omne regnum divisum desolabitur MH HNredlagDO, GD VH L zvHGOD v VvUhR NR ncHnWUDcLMH nke vUVWH UHNWLfLNDcLMD P WodložnLšNLh zHPOMLšč, V čLPHU EL VH LzRgnLOL vsem težDvDP SUL SUHPD gRvDnMX R vLU. .DMWL uRVošWHvDWL MH WUHED L n VH R zLUDWL nD SRVHVW nLNH gpostev, NL LPDMR PDnM NRW 50 cHOLh hXE, Ln NDWHULh MH PnRgR nD .UD nMVNHP, NHU EL SUL NR ncHnWUDcLML šOR SUL nMLh EROM zD UD zGHOLWHv LPRvLnH. S NRncHnWUDcLMR EL VH GRVHgOR vHč HnRWnRVWL PHG SRGORžnLNL, SUHnHhDOH EL VWDO nH SUD vGH. ZD R hUDnLWHv NRncHnWUDcLMH zDhWHvD, GD VH nLNRPXU nH GR vROL Srodati delnR, nLWL RWURNRP nH EL VPHOL VWDU šL OH gLUDWL, ri koncHnWULUDnLh zHPOMLščLh. S WHP hRčH SR vzGL RnLWL vVH HG LOWH v fLGHMNRPLVH L n PDMRUDWH.306 Z nMHgovimi prdlogL nH EL VPHO nLhčH SURGDWL GHOR v NRncHnWULUDnLh zHPOMLšč, V WHP SD VH MH MHPDO ODVW nLNRP R LOW vHV NUHGLW , NHU WD ne sme prodati E LOWH zD PDnMš cHnR, XSnLN SD nH PRUH čDNDWL, da bi bilo NRncHnWULUDnR zHPOMLščH RE cRncXUVXP cUHGLWRUXP SURGDnR SR OL cLWDcLML. .DNR EL WDN ODVW nLN gLOWH GDO vDU-

nRVW zD SODčLOR GRPL nLNDOnH S D L n UXVWLNDOnHgD NR nWUL-EXWLRnDOD. .HU MH ELO HGH n porok zD SOD čLOR NR nWUL-EXcLMH Ln V WHP EL VH vUHGnRVW gLOWH zPDnMšDOD.307

SSLV Ibant qua poterant, qua non poterant qua ibant VPDWUD, GD MH WXNDMšnMD XodložnLšND hXED SR vHOLNRVWL, REVHgX L n GRnosu tako nHVRUDzPHUnD, zDWR nDM EL VH SR nHSULVWUDnVNLh NRPLVLMDh hXEH UHNWL -fLcLUDOH L n VLcHU hXEH V 6 PHUnLNL SHVH vND NRW 1/4 hXEH, z 8 PHUnLNRv SRVHvND NRW 1/3 hXEH, z 11 GR 12 PHUnLNRv HosevND NRW 3/4 hXEH L n z 20—30 PHUnLNRv posevND NRW cHOH hXEH, nD SRGOD gL WH gD SD EL VH ODhNR L zvHGOD zDPHnMDvD.308

SSLV Propria culpa MH SUHGODgDO, GD VH LzvHGH NR ncHnWUDcLMD V WHP, GD zHPOMLšNR gRVSRVWvR, NL LPD nDMvHč SRGORžnLNRv v vDVL, RGSODčD RVWDOD zHPOMLšND gRVSRVWvD.309

SSLV JDnHzD N. gURfD BODgDMD, NL MH ELO SR hvDOMHn, z gHVORP Contraria contrariis posita magis elucescunt VPDWUD, GD MH PR H RčH L zvHVWL NR ncHnWUDcLMR OH V SURVWRvROMnR zamenMDvR ODVW nLNRv. GLOWH EUDWR vščLn, fDU L n cHUNvD nDM VH SURGDMR Xo cHnL UHNWL -fLNDcLMH 4 % RnHPX V vHWnHPX fHvGDOcu, NL LPD v vDVL nDMvHč SRGORžnLNRv. IzGDO nDM EL VH zDNRn, NL EL GRORčLO, GD VH NRncHnWULUDnR SRVHVW VPH SURGDWL OH v cHORWL.310

Spis Vivite content!, NL G D M H RVoslal družEL .DUHO SO. ZDOOhHLP, MH SUHGODgDO, da pstanH vVDN fHvGDOHc v VvRML RNROL cL WXGL zHPOMLšNL gosHod. VVDNR WDNR gRVSRVWvR nDM EL LPHOR RG GH žHOnegD N nHzD SRWUMH nHgD XUDG nLND, NL EL vRGLO SROL cLMVNH, NULPLnDOnH L n cLvLOnH zDGHvH, RVobiral dežHOnH GD vNH — WHnGHncD GLOLgLUDnLh gospstev WRUHM. .HU SD MH UDzGUREOMHnRVW WDNR VSOR šnD, VH ER OD hNR SUL RGSUD vL RPHMLOR OH nD zDPHnMDvR L n SURGDMR. VHnGDU VH SUL WHP nH VPH postoRVati V VLOR, WHPvHč V preSUričHvDnMHP zHPOMLšNLh gpodov R NRULVWLh Ln rednRVWLh LzvHGHnH NRncHnWUDcLMH. PRWUHEnR EL ELOR , GD VH VSUHPH nH zDNXSnH NPHWLMH v NXSnH.311 S NRncHnWUDcLMR SRGORžnLšNLh zHPOMLšč EL SRVWDO zHPOMLšNL gRVSRG WXGL VRGnD L nVWDncD zD vVH SRGORžnLNH, V WHP EL RGSDGOL VSRUL. OODMšDnD EL ELOD WODND SRGOR žnLNRP, NHU EL zDUDGL EOL žLnH zHPOMLščD vHč nDUHGLOL L n EL MLP RVWDOR vHč čDVD zD REGHOD vR V vRMLh NRVRv zHPOMH, SD WXGL zD GRPD čR REUW .

IzPHG VSLVR v, NL ML h MH GUXžED GRELOD v RGgRvRU nD UD zSLVDnR nDgUDGnR vSUDšDnMH, VR cHnzRUML (SUH-

303 Polec, J.: SvobodniM na Kranjskem, GMS, XVII (1936),

str. 60. 306 AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

307  AS 735, Gospostvo Grmače, fasc. 26, fol. 52-61.

308  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

309  Prav tam.

310  prav tam; Sammlung nützlicher Unterrichte, I. zvezek, leto 1770.

311  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5; nützlicher Unterrichte, I. zvezek, leto 1770.

26

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

lat iz Bistre, Franc baron Apfalterer, P. P. Glavar in dr. Jožef Anton Haymann312) izbrali spisa z gesli Contraria contrarias oposita magis elucescunt, Vis unita fortior, Ibant qua poterant, qua non poterant non ibantm Vivite contenti casulis et collibus istis, o pueri, ki bi prišli v pošev za podelitev nagrade oziroma pohvale.313 Po presoji so na zborovanju 20. novembra določili, da dobi nagrado spis Fr. Zallheima, pohvalo pa spis J. N. grofa Blagaja.514

Glede koncentracije zemljišč je poslala dvorna pisarna 25. aprila 1775 družbi predlog barona Lin-daua, stotnika o koncentraciji, da bi ga družba proučila in podala o njem svoje mnenje. Lindau je predlagal, da naj bi se nastale vasi razdrobile in se uredile samotne kmetije po primeru Švice, Tirolske, Štajerske, Schwarzwalda, Lüneborga, Nizozemske in Spodnje Avstrije zaradi boljšega kultiviranja in drugih ugodnosti.

2.  Svetoval je spremembo škodljivo izmerjenih naturalnih dajatev.

3.   Odpravili naj bi se t.i. Überlande in Frei-kedschaft, ker je zaradi njih delo kmeta otež-kočeno.

4.   Koncentracija podložniških zemljišč naj se izvrši tako, da se vzame vse vaško polje in se ga razdeli enakomerno, in sicer po žrebu, a tako, da so od delitve izključeni vsi kajžarji, poljski delavci in gostači, ki so izključeni tudi od delov t.i. Uberlanda.

Predlog je Kmetijska družba odklonila, ker bi se ne mogel uresničiti brez mnogih zamenjav in

ovir

315

Z dvornim dekretom z dne 31. oktobra 1772 je bi znova ukazno, da se naredi načrt, kako bi se izvedla koncentracija podložniških zemljišč, kar pa se je odlagalo. Zato je bila 13. marca 1774 izdana nova odločba, da se o koncentraciji zaslišijo v po-štev prihajajoča gospostva, deželni stanovi in odbor kmetijske družbe in da podajo v šestih mesecih svoje poročilo.316

V smislu tega poziva je poslala Kmetijska družba svojim članom — svetniku deželnega glavarstva Jožefu Gabrijelu pl. Busettiju; Ivanu K. Zittenecku; P. P. Glavarju; Ivanu K. pl. Tranquilliju, upravniku v Pazinu; Premrovu, oskrbniku vipavskega gospostva — prošnjo,da bi dali o tem svoja poročila.317

Od odgovorov sta ohranjena odgovora Zitte-necka in Premrova. Zitteneck poudarja, da je po-

312 AS 533, Kmetijska dražba v Ljubljani, fasc. P/5.

313  Prav tam.

314 Prav tam. 313 Prav tam.

316 prav tam.

317 Prav tam.

trebno pri koncentraciji upoštevati kakovost kmetij, ki je različna tudi v eni sami vasi. Nekatere kmetije imajo poleg njiv tudi travnike in gozd, druge pa so brez travnikov, tretje imajo le malo njiv, da se morejo preživljati le s pridnostjo in z drugim delom. Kar se tiče dajatev, za katere so obvezane hübe, so različne. Zato je predlagal, da bi se ukrenilo za gorenjsko okrožje naslednje: da se hübe glede na njihovo velikost, kvaliteto in obseg dajatev, ki jih dajejo, z določenim odstotkom vrednosti odstopijo. Robotnina naj bi se zaračunala taka, kot je bila pred petnajstimi leti. Dalje je dal Ivan K. Zitteneck predloge, kako naj bi se činž in druge dajatve ob priliki koncentracije preračunavale.318

Svoje mnenje o koncentraciji so dali tudi okrožni glavarji. F. baron Apfalterer pravi v svojem poročilu, da še ni rešeno, kako naj se razume koncentracija gilt: ali da okoli sedeža gosposke ležeče vasi pripadejo k temu gospostvu ali da vsa vas pripada k enemu zemljiškemu gospostvu. Če bi hoteli izvesti koncentracijo v prvem smislu, bi bilo težko in nemogoče premagati ovire, ker so pogosto gosposka zemljišča komaj 1/4 ure oddaljena drugo od drugega (župnije, cerkve, kaplanije, beneficiji, bratovščine, posamezni oltarji imajo majhne gilte, samostani, majorati, fidejkomisi in večji dominiji) in bi bilo težko arondirati raztresene kose, ne da bi bili posestniki gilt prikrajšani ali proti predpisom obogateni. Na primer v župniji Šmartno pri Litiji ima Apfalterer svojo graščino Grmače. V razdalji 1/2 ure so sledeča gosposka bivališča: Roje, Grmače, Slateneg (Slatna), Geschies, Črni potok, Bogen-šperk, Poganek, nato še župnišče Šmartin. V tej župniji imajo še sledeča gospostva svoje nepremičnine: knez Auersperg od tri ure oddaljene Višnje gore odvisne, samostan Stična, baron Codelli od Turna (Kodeljevo) pri Ljubljani, baron Wolken-sperg od Porovič, baron Zois od gospostva Svi-benj, beneficij sv. Mihaela v Vačah, župna cerkev istotam, dalje je treba vedeti, da ima Grmače 32, Slateneg 63, Geschies 34, Črni potok 37, Bogen-šperk 18, Poganek 28, župnišče in cerkev 14 hub prijavljenih v deželnem katastru (giltni krjigi). Torej imajo Slateneg, Geschies, Črni potok največ hub izmed teh dominljev, toda omenjeni dominiji imajo v župniji Šmartno najmanj podložnikov, marveč v drugih župnijah. Če bi Grmače in Bogenšperk koncentrirali, bi Slateneg, Geschies in Črni potok še to izgubili, kar imajo tu in bi bili bivališče gosposke brez podložnikov ali pa bi jih morali prenesti drugam. Takih primerov ne bi bilo mogoče zado-

318 Prav tam.

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

27

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

vROMLvR rHšLWL. MDnM R vLr EL ELOR S rL NR ncHnWrDcLML gOHGH vDVL, SrL čHPHr SD EL ELOD NR rLVW PD nMšD.

TR VWDnMH EL VH dalo odSDrDvLWL OH z rHNWLfLNDcLMR SRGORžnLšNH gOHEH, NDr bi trDMDOR S rHvHč čDVD L n zDhWHvalo RVrHvHOLNH VW rRšNH. ZDWR MH PR N Rče Sod-vzHWL OH SrHGnR učLnNuMRčD V rHGVWvD, ki bi prHSrHčLOD nDGDOMnMR GrREOMHnMH SRVHVWL L n EL SR VWRSRPD S rLvHGOD GR NR ncHnWrDcLMH:

1)    S SDWHnWRP VH SrHSRvH, GD v ERGRčH nLNGR nH zHrDGL NDosHosko bivDOLščH, GvRr DOL grDG, GRNOHr n dokaž prL GH žHOnHP gODvDrVWvu, SROLWLčnL RGGHOHN, GD P u v EOLžLnL S rLSDGD H nD cHOD vDV, ERGLVL vHOLND DOL PDM hnD.

2)    Z GHžHOnRNnHžMLP zDNRnRP nDM VH VWDW uLrD, GD v ERGRče ob SrRGDML VRilt RGrHGNuSnD L n SrHvzHPnD SrDvLcD ne ripada ordnLNRP, SDč pa nDMEOLžMLP VRVHGRP gLOWH v WHNu 10 OHW. $NR MH vHč WDNLh VRVHGRv, nDM rDzVRGL R WHP RN rRžnL urDG L n rDzVRGnLNL.

3)    Z zDNRnRP MH RGrHGLWL, GD VH RE S rRVWRvROMnLh DOL S rLVLOnLh RGVvRMLWvDh NRncHnWrLrDnH vDVL nH RGVvRMH SRVDPHznL NPHWMH , PDrvHč cHOD vDV; LVWR vHOMD zD S rLPHr HNVNRrSRrDcLMH DOL ruEHžD. TRrHM RWrRcL ODVW nLND gLOWH nH VPHMR Go očHWRvL VP rWL NRncHnWrLrDnH vDVL SR nRvnR rDzdeliti.

4)    OEnRvLWL MH SotrHEno RrHGSLV, GD W . L. PrWvD rRND nH nRre prLGRELWL novLh nHSrHPLčnLn, GD VH SrL GRE rRGHOnLh Ln EHobožnLh uVWDnRvDh (žuR-nLščLh, NDSODnLMDh, enHfLcLMLh, ROWDrMLh, Erato-ščLnDh, cHrNvDh, šSLWDOLh, VLrRWLšnLcDh DOL G rugLh uVWDnRvDh, NL VSDGDMR SRG MD vnR uSrDvR) nH GRvROL S rLGRELvDnMH nHSrHPLčnLn. UVWDnRvH nDM REVWRMDMR v gRWRvLnL, NL MH nDORžHnD v MDvnLh VNODGLh (fRnGLh).

5)    ŽH zDčHWR GHOR z OLcLWDcLMR GRErRGHOnLP L n SRERžnLP uVWDnRvDP S rLSDGDMRčLh rHDOLWHW (rDzHn VDPRVWDnVNLh Ln VWDnu SrHODWRv), z vVR vnHPR nDGDOMHvDWL. 'D RE WHM RGV vRMLWvL nH nDVWDnH šH vHčML rDzNRVDnMH gLOW, SrHGODgD GH žHOnR NnHžML zDNRn, GD MH nDMEOLžMHPu VRVHGu gLOWH VNRzL 10 OHW S rDvLcD RGN uSD nHSrHPLčnLnH, NL MH ELOD S rRGDnD SR OL cLWDcLML, SrLGržDnD. $NR SD gLOWD nHNH "piae causae" nH EL nDšOD RE OL cLWDcLML N uScHv, VR D EL MR RGGDOL zDrDGL NR ncHnWrDcLMH nDMEOLžMHPu

osedu v cHORWL DOL GHO nR vHčLP VRVHGRP SR RG ORčLWvL rDzVRGnLND. $NR VRVHG nH EL LPHO GH nDrMD, nDM VH Pu GRvROL SOD čLOR v 10 OHWnLh RErRNLh V 4 % RErHVWPL. NDM VH ugRWRvL GHMD nVND vrHGnRVW neRrHPLčnLnH "piamm causarum" ErHz RGWHgOMDMD 40 zLrRPD 20 %, NL MH GRORčHnD H ru v VvrhR ugRWRvLWvH GRPL nLNDOnH NR nWrLEucLMH.

6)    ZD SRVSHšHvDnMH RPHnMHnHgD GHOD EL ELOR NRrLVWnR, DNR EL vODGDrLcD vVHP fLGHMNRPLVRP, PDMRrDWRP L n cHrNvHnLP SRVHVW vRP RGRE rLOD,

GD VPHMR ErHzSODčnR RGV vRMLWL R zLrRPD zDPHnMDWL zHPOMLščD. S WHPL V rHGVWvL EL OD hNR S rHSrHčLOL nDGDOMnMR rDzNRVDnMH PO LOW L n v WHNu 50 OHW

rLvHGOL GR NR ncHnWrDcLMH zeljišč SR vDVHh.319 'nH 15. PDrcD 1775 MH LzšHO SDWH nW R NRncHnWrDcLML gLOW. NDPHn SDWHnWD MH, GD S rHSrHčL v SrLhRGnMH SrHnDšDnMH LPHnM L n GD SRVSH šL nMLhRvR NRncHnWrDcLMR. OGrHGED vHOMD WDNR zD S rRGDMR cHORWnLh HnL gRVSRVNL SRGOR žnLh vDVL, NDNRr WuGL zD SrRGDMR SRVDPHznLh SRGORžnLšNLh zHPOMLšč. GRVostvR, NL hRčH S rRGDWL H nR DOL vHč vDVL DOL žuS, MH GROžnR, da VSonuGL vDV DOL žuRo, NL MR hRčH S rRGDWL, nDMEOLžML gooski, NL MH zmožnD SOD čLOD L n VLcHr z LVWRčDVnR nDvHGER SR GH žHOnHP REL čDMu nDVWDvOMHnH cHnH. BrHz take NRonuGEH MH R DoL RGED V WrHWMR RVHER nHvHOMDvnD. S ta ponudb ali nDNuSRP VH PR rHELWnD zDNRnLWD rHWrDNWDna SrDvLcD rDzvHOMDvOMD, (W. 1) GRVSRVND, ki dobi tako ponuGER, MH GROžnD, GD SrHMHP WDNRM SRW rGL L n 4 WHGne po GrHMHPu RismenR LzMDvL, DOL hRčH N uSLWL LPH nMH za določHn prDvR vrHGnRVW DOL nH. CH WH gD v WHP čDVu nH L zMDvL, VPH SrRGDMDOHc SrRGDWL LPH nMH NRPurNROL, (W. 2) CH EL VH hRWHOR S rRGDWL v vDVL, NL MH SRGORžnD vHčLP zHPOMLšNLP gosVSoskam enR DOL vHč NPHWLM, VH PR rD SR nuGLWL R nL gooski, NL LPD v vDVL nDMvHč SRGORžnLNRv; čH SD WD nDNuS odklonL DOL nH PR rH SOD čDWL N uSnLnH, Sotem sme ponuGLWL ODVW nLN NPHWLMR H nHPu RG GrugLh MurLVGLcHnWRv v vDVL, čH SD WD nDNuS RGNOR nL, MR VPH S rRGDWL NRP urNROL, (W. 4) IVWR vHOMD W uGL zD VRGnR S rRGDMR, (W. 5) OG WH S rDvLcH VRVHG nMLh GRPL-nLMHv nL L zvzHWD G uhRvščLnD. TRGD PR rD zD LPH nMD , NL MLh NuSL nD WD nDčLn, SrRGDWL G rugD LVWH vrHGnRVWL, NL VR RG nMLhRvHgD VDPRVWD nD DOL gRVSRVNH RGGDOMH nHMšD, NDr SD VH PR rD WHNRP OHWD L zNDzDWL S rL GH žHOnL vODGL. (W. 7) 'RPLnLNDOnD zHPOMLščD L n GDvščLnH SD VH VPHMR NRW GRVOHM S rRVWR S rRGDMDWL.320

3) Preskrba dežele z žitom

'nH 20. nRvHPErD 1771 MH GružED S rHGODgDOD zD nDgrDGnR vSrDšDnMH HnR L zPHG nDVOHGnMLh WrHh vSrDšDnM:

1. CH L n V NDNšnR S rDgPDWLčnR zDNRnRGDMR EL VH v vHOLNL G ržDvL, NL MH HNrHVNrEOMHnD z vRznLPL cHVWDPL L n SORvnLPL rkami in LPD RE PR rMu PHVWD, ODhNR nDMEROM VL gurnR, WrDMnR L n nD NDN nDčLn PRgOD zDuVWDvLWL nHvDrnRVW SRPD nMNDnMD L n SrHvHOLNHgD G vLgD cHn SRWrHEnHgD žLWD zD G nHvno GDrHhrDnR, GD VH V tem posGRešuMH NPHWLMVWvR Ln VH SROMuEnD V rHGnMD cHna osežH;

3Č9 AS 735, Gospostvo Grmače, fasc. 26, fol. 52-61. 320 Polec, J.: Svobodniki na Kranjskem, GMS, XVII (1936), str. 62.

28

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

2.   .DWHUH vUVWH mDnuIDNWuU VR zD dUžDvR NRULVW nH Ln SULmHUnH JOH dH nD VSOR šnL vHčjL L n mDnjšL dRhRdHN zD SUH žLvOjDnjH;

3.   PUHvHOLND L n SUHmDjhnD SR dORžnLšND SRVHVW vD v WHh čDVLh RvLUDjR WDNR N uOWuUR L n SRSuODcLjR Ln šNRdujHjR, zDWR

D)   Lz NROLNR JR zdD, WUDvnLNRv, SROj nDj VHVWRjL nDjmDnjšH Ln nDjvHčjH SRdORžnLšNR SRVHVW vo VSledH nD UD zOLNR z RzLURm nD zJRUnjL, VUHdnjL L n podnjL dHžHOH;

E)   NDWHUH L n NROLNR vUVW žLvLnH EL ELOR SRWUHE nR zD HnR L n dUuJR;

c) NROLNR dHODvnLh URN jH SRWUHEnLh zD dRvROjnR REdHODvR zD nDjvHčjH DOL nDjmDnjšH SR dORžnLšNR SRVHVW WHNR m vVHJD OHWD L n NL VR nHSRJUHš-OjLvH.32i

Z dvRUnLm dHNUHWRm jH ELOR SRWU jHnR SU vR vSUDšDnjH, D nHNROLNR UD zšLUjHnR V "če in kako more vplivati morje, ki se nahaja na enem ali drugem koncu drfave".Č22 PRvRd zD UDzSLV WHJD vSUDšDnjD VR ELOH VODEH žLWnH OHWL nH, NL VR VL VOH dLOH H nD zD dUuJR mHd OHWRmD 1767 Ln 1772. CHnH žLvLO VR VH VLO nR dvLJnLOH. CHnzRUjL SUHODW L z BLVWUH, EDURn SHLIULHd GuV-VLWVch, J Vrof J. N. BODJDj Ln EDURn SchwDE LLHch-WHnberg R RcHnLOL 9 VSLVRv, NL VR SUL šOL v SRšWHv zD nDWHčDj.323 SSLVH EL OD hNR UD zdHOLOL v dvH VN uSLnL:

D)   VSLVL, NL vLdLjR UHšLWHv v WHm, dD VH nDSUDvLjR žLWnD VNODdLščD, NjHU nDj EL VH uVNODdLščLOR žLWR RE dREULh OHWLnDh (VSLVD z dHvLzDmL Satis est in rebus arduis monstrasse viam Foster sunt utiles urbi Ln Fidus amicus et socius prosSera duplicat, adversus dimidiat). SSLV Fidus amicus... predODJD, dD EL VH uVWDnRvLOD SRVHEnD dUužED, NL EL VNUEHOD L n vzdUžHvDOD VNODdLščD zD žLWR SR vVHj dUžDvL. DUužED nDj EL LmHOD L zNOjučnL SUL vLOHJLj zD WUJR vLnR z žLWRm. DUužED nDj EL ELOD RUJD nLzLUDnD SR vzJOHdu DnVSlešNLh Ln hRODndVNLh dUužE.324

E)       isi, NL zDVWRSDjR VWDOLščH, dD jH mRJRčH VWDO nR REdUžDWL SUL mHUnR cHnR OH V VvRERdnR žLWnR WUJRvLnR. BDURn SchwDE LLHchWHnEHUJ jH mHnLO, dD VH

zDNOjučNL L z VSLVRv, NL SUH dODJDjR RUJDnLzDcLjR žLWnLh VNODdLšč, nH EL dDOL L zvHVWL. SmDWUD, dD VR nDjEROjšH UHšLOL vRrašDnjH RnL VSLVL , NL SUH dODJDjR SURVWR žLWnR WUJRvLno. EnDNHJD mnHnjD jH ELO W udL J. N. JURI BODJDj. BDURn GuVVLWVch jH NRW cHnzRU L zjDvLO, dD nL vnHW zD VNODdLščHnjH žLWD, WRdD W udL nH mRUH VR JODšDWL V VLVWHmRm VvRERdnH žLWnH WUJR vLnH, NHU WD

nasprotujH WHzL, dD dUžDvD V vRjH SRWUHEščLnH VD mD RVNUEujH. SSLVL nDvDjDjR SULmHUH V vRERdnH WUJR vLnH z žLWRm v AnJOLjL L n FUDncLjL, WRdD vSUDšDnjH jH, v NROLNR VH ODhNR WH SUL mHUjDjR z AvVWULjR. ZDWR jH LzjDvLO, dD R dJRvRUL nH zDVOužLjR SRhvDOH. PUHODW BUunR L z BLVWUH VH VLcHU nL VWUL njDO z GuVVLWVchHm, SDč SD jH VmDWUDO VSLV Fidus amicus... zD nDjEROjšHJD.325

ND SRdODJL L zjDv cHnzRUjHv VR čODnL dUužEH nD genHUDOnHm zERURvDnju 28. dHcHmEUD 1772 SUHdODJDOL, dD VH nDJUDdL VSLV z JHVORm Nemo debet velle inpensam ac semtum facere in culturam si vedet non posse reficis, čLJDU SLVH c jH ELO IvDn FULdHULN .ULHJHU , VvHWnLN švHdVNHJD NR mHUčnHJD V vHWD L n čODn švHdVNH DNDdHmLjH znDnRVWL. PRhvDOjHn jH ELO VSLV z JHVORm Satiabitur panibus, inultabit acervum frugum, comendent panem in seturita te, veniet ut fons messis FUDncD GUL-VHOOLnLjD Lz BHnHWN.326

.ULHJHU L ščH vzURNH zD SR mDnjNDnjH Ln dvLJ cHn v SURWLnDUDvnHm RmHjHvDnju VvRERdH N mHWRv Ln mHščHnRv, v nHvROjnLšWvu, WODNL L n v jHmDnju VSRVREnLh NmHWRv v vRjDNH. PULmHUnR cHnR žLvLORm SD jH mRJRčH R hUDnLWL OH z zDNRnRm dHžHOnH vODdH, NL EL dDO WUJR vcHm z žLWRm VvRERdnH URNH . NHmRJRčH jH RhUDnLWL SUL mHUnR cHnR žLWu, dRNOHU VH ERVWD vUšLOD nDNuS L n SURdDjD žLWD OH RN vLUu dHžHOH, NHU jH WHdDj cHnD vHzDnD nD OHWL nR. TUJRvLnR nDj dHžHOnD REODVW RODjšD V WHm, dD dDjH nDjmDnjšH cDULnH nD uvRz Ln LzvRz žLWD L n nDj VH v WUJRvLnR nH mHšD. .RULVW R d VvRERdnH WUJR vLnH SD nH ER OH v WHm, dD ER Nmet SovHčal SroizvRdnjR, DmSDN VH ER dR W udL SRvHčale potrebe po dHODvcLh, NL VR zDSRVOHnL SUL WUJRvLnL L n SUHvRzu. S WHm se bo RVovHčDOR ERJDVW vR dUžDvH, NHU ER zDUDdL vHčjH zapslitvH L n zDVOužND UDVOD W udi VSoVuODcLjD.327

Tudi i GULVHOOLnLjD vLdL H dLnR UH šLWHv v VvRERdnL WUJR vLnL, v NDWHUL vLdL nDUDvnL zDNRn. Za REoVSHšHvDnjH V vRERdnH WUJR vLnH SD VR SRWUHE nH dbre cHVWH, SORvnH UHNH , dREUD SULVWD nLščD. .HU VR cHnH žLvOjHnjVNLh VUHdVWHv Ln REUWnLh SURLzvRdRv v nHNHm mHdVHERjnHm dRORčHnHm UDzmHUju, VR cHnH žLvOjHnjVNLh VUHdVWHv nLzNH, čH jH WudL cHnD dUuJLh SURduNWRv nLzND. S WHm SD, dD VH znLžujH cHnD, VH zmDnjšujHjR WudL dRhRdNL ODVW nLNRv. ZDWR nDj ERdR cHnH žLvOjHnjVNLh VUHdVWHv SULmHUnR vLVRNH. TDNR cHnR SD jH mRJRčH R hUDnLWL OH V VvRERdnR WUJR vLnR, NL SR vHčD RELOjH. PRWUHEnR jH RdSUDvLWL WUR šDULnH, dDvNH zD W ujH WUJRvcH, RVvRERdLWL N mHWD nHvROjnLšWvD L n JD SRVWD vLWL v SRORžDj, NL mu JD dDjH nDUDvD.328

321  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zade ve, šk. 204 (Lit. Al/l).

322  prav tam.

323  AS 533, Kmetijska dražba v Ljubljani, fasc. P/5.

324  Prav tam.

325  prav tam.

326  Prav tam.

327  Sammlung nüttticher Unterrichte, 1. zvezek, leto 1770.

328  Prav tam.

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

29

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

4) Za deželo primerne industrijske panoge

ČHWUWR WHRUHWL čnR vSUDšDnMH, NL JD MH GUužED SR VWDvLOD nD JH nHUDOnHP zERURvDnMu 26. DSULOD 1773 MH ELOR: "Katera industrijska panoga bi bila primerna na splošno glede na glavni ali stranski prehranjevalni zaslužek meščanov in kmetov in plasti v Vojvodini Kranjski, ne da bi se eneHa pred drugim preveč in škodlGivo podpiralo?Č29

Ž 10. nRvHPEUD 1772 MH dvRUnL GHNUHW uNDzDO, GD NRPHU čnD NRPLVLMD SUHLščH zDUDGL SRPD nMNDnMD žLvLO, NDNR nDM EL VH zDJRWRvLOR SUHEL vDOcHP NRWUDnMVNH L n DROHnMVNH SRVWUD nVNH SRVOH v NRPHUcLDOnLh SDnRJDh.330 VHUMHWnR MH WR GDOR SR vRG, GD MH .PHWLMVND GU užED UD zSLVDOD WR nDJUDGnR vSUDšDnMH.

.UDnMVNL NPHWMH VR VH v vHOLNL PHUL ED vLOL V VWUDnVNLPL SRVOL , NL VR MLP RPRJR čDOL v vHOLNL PHUL RGUDMWRvDnMH GDč Ln nDEDvR hUDnH. ONURžnL JOD vDU zD GRUHnMVNR FUDnc EDURn $SfDOWHUHU SUD vL v VvRMHP SRUR čLOu z GnH 22. MuOLMD 1775 GHžHOnHPu JODvDUMu nD vSUDšDnMH DOL vUšH NPHWMH SROHJ REGHOR vDnMD zHPOMH šH VWUDnVNH SRVOH , GD JOHED nH nRUH žLvHWL L n RGUDMWRvDWL EUH z SRVWUDnVNHJD zDVOužND GHžHOnRNnHžMH Ln GRPLnLNHOnH GD čH L n SUL WHP predpostavOMD nDVOHGnjR NDONuODcLMR: čH LPD vVDND huED v GHžHOL 12 NUDnMVNLh PHUnLNRv, WR MH 12 GunDMVNLh vaVNonRv (MHWzHn) SRVHWvH, vHnGDU MH GRND zDnR, da koraj 2/3 huE v JRUHnMVNHP RNUR žMu nL zDGRVWnLh zD te NosevNH. ZDWR SUH vODGuMHMR hüEH, NL nH zPRUHMR vHč kot 24 nHUnLNRv SRVHvNRv.

PR nDčHOLh UHNWLfLNDcLMH VH VPDWUD , GD WH h 24 PHUnLNRv SURLzvDMD SR 3 zUnD; SUHSRVWDvOMDMRč nDGDOMH, GD JUH zD nDMEROMšR vUVWR žLWD, WM. zD S šHnLcR, HnR zUnR zD VHPH, HnR zD NU uh, RVWDnH zD NR n-WULEucLMVNR SRGODJR H nR zUnR. $NR vHOMD H n PHUnLN SšHnLcH SR GD včnL RV nRvL 1 NoldinDU 8 NU, WRUHM 24 PHUnLNRv 27 JROGLnDUMHv 12 kr. TRGD čH ER v LH-vDnWu Ln v IWDOLML GREUD OHWL nD L n čH ER uvRz Lz DvVWULMVNLh Ln RJUVNLh GHžHO EUH z PLWnLnH, ER cHnD žLWD SDGOD. TRGD cHVWR zDGHnHMR SRGORžnLND nHzJRGH L n WuGL čH EL ELOR vVH VUHčnR L n EL GRELO 27 JROGLnDUMHv 12 NU, nH EL PRJHO SRUD vnDWL V vRMLh REvHznRVWL, WR MH NRnWULEucLMH 6 JOG: GDvND 5 JOG, čLnžD 1 JOG, GnHvnD UR čnD L n vSUHžnD WODND v GHnDUnL UHOuLcLML 12 JOG; WR MH 24 JOG (DNR EL WODNR L n nDWuUR RSUDvLO, EL JD VWDOR nDMPDnM G vDNUDW WROLNR , DNR UD čunD žLvLnR, PHzGR L n hUDnR V vRMHJD hODScD), GDOMH GROžnLšNL GD vHN 1 JOG 12 NU, VNuGaHV 25 JOG 12 NU HfHNWLvnLh SODčLO, RVWDnH zD NULWMH setinH, zD šWRO-nLnR L n ELUR žuSnLNu Ln NDSODnu, zD GDMDW vH PH ž-nDUMu Ln šROPRšWUu, zD PLOR ščLnR GRPD čLh Ln WuMLh

PHnLhRv, zD REOHNR L n zD hUDnR zDVH, HnR GHNOR , hODScD, RWURNH, zD SOD čLOR SULVSH vND nDPHVWR vRMDšNH nDVWDnLWvH, PHVnL NUDM cDU, WODNR SUL NRPHU cLDOnLh Ln VWUDnVNLh cHVWDh WHU VN uSnR vRMDšNR SULSUHJR OH 2 JOG.331 .HU SD MH SULšHO v OHWu 1774 nD WR vSUDšDnMH OH H n RGJRvRU z GHvLzR Sic vos, non vobis, NL MH VLcHU RGJR vDUMDO nDWHčDMu, MH NPHWLMVND GUužED SR nRvnR UD zSLVDOD LVWR vSUDšDnMH zD OHWR 1775. ČDV zD RGGDMR URNRSLVRv MH ELO GROR čHn GR zDGnMHJD GH cHPEUD 1775.332

CHnzRUML zD nDJUDGnR vSUDšDnMH VR ELOL JDnHz N. GhLHO, učLWHOM NPHWLM VWvD, JuULM MDffHL SO . GODWfRUW, SURfHVRU PDWHPDWLNH nD OL cHMu Ln JuULM SchUöWO.333 IzPHG 4 RGJRvRURv, NL VR SUL šOL nD UD zSLVDnR nDJUDGnR vNHJrašDnMH Ln vVL SR uGDUMDMR HEomembnRVW SRVWUDnskga zDVOužND zD NPH čko prbivDOVWvR, VWD ELOD nDJUDMHnD L n SRhvDOMHnD VSLVD SUR fHVRUMD HNRnRnLMH J. BHcNPDnnD L z GöWWLnJHnD z GHvLzR Nudus ara, sere nudus, hiem ignava colono Ln VSLV .DUOD SO. ZDOOhHLPD z GHvLzR Sic vos, non vobis.ii4

BHcNPDnn SULhDMD v Vvojem spisu GR VOHGH čLh zDNOMučNRv. SWUDnVND zDSRVOLWHv nH VPH R vLUDWL NPH WLMVWvD L n RGWHJRvDWL NPHWD RG GHOD nD SROM u. BLWL PRUD WDN šnD, GD VH MH ODhNR hLWUR SUL učL. SWUDnVND zDSRVOLWHv NPHWRv nH VPH R vLUDWL UD zvRMD PHVWnHJD JUosEHodarstvD DOL REUWL , zDWR VPH NPHW GHODWL OH rob stvDUL, EROM fLnH SUHGPHWH SD PRUD SUHS uVWLWL LzGHODvL SRNOL cnLh REUWnLNRv. V GRPDčL REUWL MH WUHED zDSRVOLWL zODVWL NPH čNH RWURNH RG 8—12 OHWD VWDURVWL. DHOR nH VPH zDhWHvDWL GUDJHJD RURGMD Ln priprav. IzGHORvDOL nDM EL VH WDNL SUHGPHWL , zD NDWHUH LPD VDP NPHW GR vROM V uURvLn Ln zD NDWHUH EL VH nDšOL RGMHPDOcL. PredlaNa, GD EL GH žHOnL VWD nRvL uVWDnRvLOL GUužER, ki bi odkuSRvDOD NPHWRP nMLhRvH L zGHONH. ZD SULPHUnH GRPD čH REUWL nD .UD njskem predlaEHa LzGHORvDnMH OHVHnLh LzGHONRv, cRNHO, Vuhe roe, SOHWHnH L zGHONH L z vUERvLh šLE L n VODPH, pletenMH PUHž zD ULELčH, LzGHORvDnMH NUWDč, PLNDnMH, SUHGHnMH ODnu, NRnRSOMH Ln vROnH WHU WND nMH.335

PRhvDOMHnL VSLV .DUOD SO . ZDOOhHLPD VH W uGL v JODvnHP VWUL nMD z zDNOMučNL BHcNPDnnRvHJD RGJR vRUD. PRuGDUMD, GD MH SUvD zDhWHvD SUL SRVWUD nVNL REUWL WD , GD nH RGWHJ uMH NPHWD RG nMHJRvHJD JOD vneDGa dela nD SROM u, PDWHUH nH RG nHJH RWURN , RWURNH na 12. OHWRP SD nH RG nMLhRvH SRPR čL nD SROM u. PDč SD EL OD hNR RWUR cL žH RG SHWHJD DOL šHVWHJD OHWD

329  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

330  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske 2ade ve, šk. 206 (Lit. Sl/2).

331  AS 735, Gospostvo Grmače, fasc. 26, fol. 52-61.

332  Wöchentliches Kundschaftsblatt des HerČogthums Krain, 25. 3. 1775.

333  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

334 AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

335  Sammlung nützlicher Unterrichte, IV. zvezek, leto 1779.

30

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

GDOMH oREravOMDOL OD žMD GHOD NRW nSU. SUHGHnMH. 'RPDča brt nDM VH SULODgRGL VuURvLnDP, NL VR v nHNHP REPR čMu nD UD zRolagR. PULPHUna EGostranVND zDSRVOLWHv MH R gODUVWvo, žgDnMH DSnD, odelavD L n SrevRz OHVD, LzGHORvDnMH NRšDU, UR RW RznLc, čHEHOMLh anMHv, VHGHžHv zD VWROH, VLWDUVWvo k MH ELOR UD zvLWR nD GRUHnMVNHP RNROL BLWnMD, LzGHORvDnMH NUWD č, RredenMH ODnu Ln NRnoSlD H ER NDU MH ELOR UD zšLUMHnR okoli TUžLčD). 'D VH                odo postranVND GHOD

UDzšLULOD, MH SD SHotrebnD V vRERGD L n vVL WLVWL uNUHSL, NRW ML h MH vpeljal CROEHUW. .DMWL R RELOMu Ln EODgRVWDnMu VH ODhNR gRvRUL OH WHGDM , NR ER W uGL NPHW GHOH žHn WHgD.336

OGgRvRU z gHVORP Omnium rerum, NL VR gD RznDčLOL cHnzRUML NRW nHRGgRvDUMDMRčHgD nD UD zSLVDnR nDgUDGnR vSUDšDnMH, nDP SRGDMD VOLNR VWD nMD NPHWLMVWvD. OvLUH, NL VR nD SRWL L zEROMšDnMu NPHWLMVWvD, nDM VH nDMSUHM RGVWUD nLMR, SRWHP SD nDM EL VH GLVNuWLUDOR R SRVWUDnVNL zDSRVOLWvL NPHWR v. OvLUH GHOL D vWRU v WUL VN uSLnH: VWDOnH, SRnDvOMDMRčH VH L n VOučDMnH R vLUH.

SWDOnH R vLUH LPDMR VvRM L zvRU v GRORčEDh GHžHOnH uVWDvH L n VR nDVOHGnMH:

1)   SURVWD VDMD (zDNuSnD zHPOMLščD). ZDUDGL WH gD VH NPHWMH nLNROL nH ORWLMR GDOHNRVHžnLh LzEROMšDv, WHPvHč VDPR nDMPDnMšLh. Iz WH D D VOHGL , GD MH SRWUHEnR, GD VH RGVWUDni prost sajD Ln GD VH vSUHeljH ODVWnLnska HravLcD;

2)         evelike kmetije. CHVWR LPD NPHW G vH DOL WUL hüEH, NL ML h nH PRUH GR vROM GREUR REGHODWL . ND WHP NRV u zHPOMH EL OD hNR žLvHOH WUL GU užLnH, WDNR SD MH OH H nD, V WHP VH zPDnMšuMH SUHELvDOVWvR;

3)    zD PDOD NPH čND SRVHVW vD MH vHOLND R vLUD nHVSUHPHnOMLvD GHVHWL nD. .PHW VHMH zDUDGL GHVHWL nH vHGnR LVWH UDVWOL nH, V WHP VH zHPOMD LzčUSDvD, WDNR GD GDMH vHGnR PD nM SULGHOND ;

4)   WODND. ZDUDGL nMH LPH NPHW PDOR čDVD zD RE GHODvR V vRMH zHPOMH, zDWR MH WD VODER REGHOD nD. ND GUugL VWUD nL SD NPHW V WODNR VODER REGHO uMH R RVSRGRvR zHPOMR. .DNR naj bi se DNrilGuELOH obrti in PDnufDNWuUH, čH EL PRUDO vs delati WHGHnVNR H nNUDW DOL G vDNUDW EUH zSODčnR zD GU ugHgD;

5)   SUHvHOLNH GH žHOnRNnHžMH Ln GRPLnLNDOnH GDMDW vH, zD NDWHUH GDMH SRGORžnLN vHčLnR V vRMHgD SULGHO ND. PRWUHEHn EL ELO nRv nDčLn SRELUDnMD GDMDWHv. .DMWL P nRgR VH LzguEL, SUHGnR SULGHMR GDMDWvH GR GH žHOnHgD N nHzD;

6)   GomanMNDnMH OMuGL. ZDWR MH nHSULPHUnR, GD EL VH delavnH UHNH RGWH gRvDOH V VWUDnVNLPL GHOL gODvnHPu GHOu v NPHWLMVWvu, VDM VH nMLhRvR šWHvLOR GRvROM PD nMšD z nDERUL. ZDUDGL nDERUnLh uUHGE

EHžH NPHčNL VL nRvL L n hlaRcL v PHVWD, GD VH W u LzučH zD REUWnLNH DOL Vtopij v vUVWH VO užLnčDGL, NL VH nH nDELUDMR zD vRMDNH. VGHeljavD nDERUnLh RNUDMHv MH nDUHGLOD P nRgR škoe;

7)   zDUDGL vHčDnMD GDMDWHv VR PnR S L NPHWMH zDRVWDOL V SODčLORP. GUDMD uUDGnLNH, ki postavOMDMR vHčMH NRUWULEucLMH NRW VR GRORčHnH, GD EL VH V WHP SUL NuSLOL gosRVoski;

8)   SUHPHšDnW GRPLnLMHv, NDWHUR MH WUHED RGSUD vLWL z zDPHnMDvDPL. OvLUD SUL WHP nH ERGR WROLNR gRVSRVWvD NRW nMLhRvL uUDGnLNL, NL VH ERGR RE VSUHPHPEL zEDOL zD V vRM SUL vLOHgLUDnL SRORžDM;

9)   SUHREVHžnD GH žHOVND VRGL ščD. OvLUH, NL L zvLUDMR RG NPHWR v VDPLh:

1)   vzgRMD Ln nDvDGH. OWURcL UDVWHMR EUHz vzgRMH, N SULGnRVWL L n GHOu VH VDPL nDvDMDMR. EGLnR vzR RMR SUHMHPDMR RG žuSnLND, RG NDWHUH gD MH vse odvLVnR. .HU SD VR nD .UD nMVNHP L n .RURšNHP GRhRGNL žuSnLM PDM hnL, VH uNvDUMDMR žuSnLNL šH z GUugLPL VWvDUPL, zDWR M H SRWUHEnR, GD VH nDVWDvOMDMR SUL SRGHžHOVNLh fDUDh SDPHWnL žuSnLNL, NL VH MLP GDMR SULPHUnL GR hRGNL L n nHNDM NRVRv zHPOMH, GD EL OD hNR GHODOL SRVN uVH L n SRučHvDOL NPHWH R NPHWLMVWvu;

2)   zDRVWDORVW NPHWRv, NDU VH MH vLGHOR SUL SRVN uV RGSUDvH VUH nMVNLh zHPOMLšč Ln SDšnLNRv;

3)   VODED gospodarska Roslopja. PRnDvOMDMRčH VH ovLUH:

1)   SUDhD. VzURNL, GD LPDMR šH vHGnR NPHWMH SUDhR VR: NHU PLVOLMR , GD zHPOMD nH PRUH vHGnR URGLWL Ln SD zDUDGL VUH nMVNH SD šH, NL EL VH PRUDOD SUH SRvHGDWL;

2)   unLčHnMH VHWvH z LzvUšHvDnMHP OR vVNH SUD vLcH gUDščDND;

3)   zDWLUDnMH uUDGnLNRv gRVSRVNH;

4)   DPHnGLNDnWL z zELUNDPL. TDNR MH VDPR nD .UDnMVNHP 12 VDPRVWDnRv EHUDšNLh UHGRv, v NDWHULh MH 200 PHnLhRv. SOučDMnH R vLUH:

1)   VODEH OHWLnH L n vUHPHnVNH uMPH;

2)   žLvLnVND N ugD;

3)   SRSODvH;

4)   SRžDUL zDUDGL VODEH gUDGnMH hLš. ZDWR EL VH PR UDOH RGSUD vL GLP nLcH. 'RNOHU VH vVH WH R vLUH nH RGSUD vLMR, nL SRWUHE nR

iskati SostranVNH R D zDVOužND, NDMWL SU vD VNUE NPHW u Eodi poljedelstvo. ZDWR SUHGOD gD, GD VH UD zGHOH zHPOMLšND SRVHVW vD, GD VH REGHOD vVD nHREGHODnD zHPOMD, LzVušH PRčvLUMD, V čLPHU EL VH GDOH šLURNH PRžnRVWL zD UD zšLULWHv NPHWLMVWvD.337

336 prav tam.

337 AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

31

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

5) Spoznavanje dežele kot predpogoj za pravilno gospodarjenje

Dne 11. aprila 1777 je družba razpisala svoje zadnje teoretično nagradno vprašanje, ki pa ga ni poslalo deželno glavarstvo v potrditev dvoru. Ker pa so, predno je bila dvorna pisarna obveščena, že prispeli odgovori na vprašanje, je bilo dovoljeno, da. ostane vprašanje veljavno.338 Vprašanje se je glasilo: "Katere prednosti ima %a gospodarstvo, kmetijstvo in koristne umetnosti predlog, da morajo vsi tisti, ki bi se potegovali %a dežjlnoknežjo zaposlitev, prepotovali vso deželo in o čem naj poročajo s te poti?".

Cenzorji so bili Franc Jožef grof Wurmbrandt, svetnik deželnega glavarstva, Franc baron Apfal-terer, okrožni glavar Gorenjske in J. N. Ghiell, profesor kmetijstva.339

Pohvalo je dobil spis Ivana Jurija Stranga, uradnika pri opatiji cistercijanskega reda Bielhausen v frankovski Vojvodini, nagrado pa spis Kristijana Ferdinanda Spittlerja iz Stuttgarta, člana fizikalne in ekonomske družbe v Zürichu, izrednega in častnega člana nemške družbe v Jeni, asesorja pri knežjem rudarskem kolegiju v Würtembergu.340

Spisi dajejo predloge, na kaj mora paziti kandidat za deželnoknežjo službo na svojem potovanju in poudarjajo njegovo korist.

Ob odgovorih na nagradna vprašanja nastane vprašanje, zakaj so prišli odgovori iz razmeroma precej oddaljenih krajev, iz raznih delov Nemčije, Češke, Moravske, Avstrije, Italije in celo iz Švedske. Odgovor na to dobimo, če pogledamo, kakšne teme je razpisovala Kmetijska družba. To so bila vprašanja, ki so zanimala vsakega, ki se je ukvarjal z gospodarstvom. Nasprotno pa so kmetijske družbe v drugih deželah — tako na Štajerskem, Koroškem, Tirolskem in v Prusiji — razpisovale nagradna vprašanja ne s področja teorije, temveč s področja prakse, ki naj bi pomagala s praktičnimi nasveti pri izboljšanju kmetijstva, kar je želel tudi dvor, kar se vidi iz njegovega prizadevanja, da bi se tudi na Kranjskem ukinila teoretična nagradna vprašanja.

V. Družbene publikacije

Že v programu, ki so si ga postavili člani na ustanovnem zborovanju leta 1767, se je predvidevalo izdajanje publikacij kmetijske družbe, v katerih bi se objavljali poučni spisi, nasveti in poskusi, kar je potrdil tudi dvorni dekret z dne 31.

decembra 1767 s pristavkom, da morajo vse prispevke, ki jih nameravajo objaviti, poslati dvoru na vpogled in potrditev.341 A do uresničitve načrta je prišlo šele pozneje, ko je družba začela izdajati Sammlung nützlicher Unterrichte, ki je izšla v štirih zvezkih. Zbirke koristnih nasvetov so objavljale nagrajene in pohvaljene odgovore na nagradna vprašanja, ki so bila najbolj pomembna, dalje razprave o živinskih boleznih, o boleznih žit, gojenju lanu, konoplje in murv itd. Prvi zvezek, ki ima letnico 1770, je izšel šele leta 1774, ker sta v njem objavljena nagrajena in pohvaljena spisa Kriegerja in Grisellinija o žitni trgovini, ki sta bila nagrajena 28. decembra 1772, dvorni dekret pa je to potrdil 24. aprila 1773.342 Dalje pravi Hacquet v svoji razpravi o zdravilnih metodah pri rogati živini, da piše svojo razpravo v letu 1774.343 Drugi zvezek, ki ima letnico 1771, je moral iziti kmalu za prvim, ker se v njen omenjata kot direktor družbe Jožef baron Brigido, ki ga je leta 1773 nadomestil Jurij Jakob grof Hohenwart, in kot tajnik Mihael Gottlieb baron Raigersfeld, ki je bil tajnik do leta 1774. Tretji zvezek je izšel leta 1776, četrti pa leta 1779; ta je doživel tudi ponatis z naslovom Neue Sammlung nützlicher Unterrichte. Kratka poročila o kmetijstvu, travništvu in živinorejskih izboljšavah je objavljala Kmetijska družba tudi v koledarjih.344

Ker pa ni bilo mogoče objaviti vseh nasvetov in predlogov v Zbirki koristnih nasvetov in so se tu zato objavljali le tisti z najbolj važnih področij, je zaprosila družba leta 1774, da bi smela izdajati periodičen časopis. Prednost časopisa bi bila tudi v tem, da bi prišel v roke več ljudem in jih tako poučeval o boljših načinih kmetijstva. Vsebino časopisa naj bi izpopolnjevale odločbe, patenti, ki jih mora vsak poznati, edikti in rustitialibus, con-vocationen in proclamata, dela, poskusi in poročila družbe, objavljanja sodnih procesov in causis sum-mi principis et commisorum, kriminalnih razsodb, prestopkov, predaj, objave iskanja posojila, ljubljanske tržne cene, promocije, duhovniška napredovanja v župnijah in drugih beneficijih, potujoče tujce, obvestila o umrlih v Ljubljani in predmestjih in izvlečke iz tujih časopisov in žurnalov. Prva številka časopisa naj bi izšla že 1. julija 1774.345

338 prav tam.

339 Prav tam.

340 prav tam.

341  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

342  AS 533, Kmetijska družba v Ljubljani, fasc. P/5.

343  "eben dies Jahr 1774 da ich diese schreibe", Sammlung nützlicher Unterrichte, I. zvezek, leto 1770.

344 AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Publico politico, šk. 42 (Lit. K5/1).

345  AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 204 (Lit. Al/l).

32

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

Načelno ni bil dvor proti predlogu Kmetijske družbe ali smatral je, da ni potrebno objavljati licitacij in sodnih procesov in služil naj bi časopis v glavnem zato, da bi se v njem objavljala dela članov družbe.346

Kmetijska družba pa je znova zaprosila, da bi smela v časopisu objavljati tudi patente, promocije, napredovanja in drugo, kot je prvotno predlagala,347 gotovo z namenom, da bi s tem pridobila listu več bralcev. Prva številka časopisa Wöchentliches Kundschaftsblatt, ki je prvi tednik za gospodarstvo in politiko na Slovenskem, je izšla 7. januarja 1775. Odslej je izhajal enkrat tedensko. Izdajanje časopisa je prevzel ljubljanski tiskar Janez Friderik Egger. Cena časopisa je bila 2 gld 30 kr letno.

Ce so vsebina prvega letnika bili poučni sestavki o poljedelstvu, živinoreji, poleg patentov in tržnih poročil, pa je postala vsebina drugega letnika časopisa bolj pestra. Poleg sestavkov o kmetijstvu se pojavijo novi članki o teoretičnih vprašanjih, o ekonomiji, članki humoristične vsebine, poročila o knjigah, ki so izšle, pregled političnih dogodkov doma in po svetu. Vzrok spremembe vsebine lista je tičal v upanju, da bo pestra vsebina pritegnila več bralcev, kajti "le poučni predlogi so preveč suhoparni, da bi pritegnili pokornost bralcev''.348 A kljub vsemu prizadevanju je bil list obsojen na propad zaradi premajhnega zanimanja zanj.349 Dne 28. decembra 1776 je izšla zadnja številka Wöchentliches Kundschaftsblatta.

Iz publikacij Kmetijske družbe si lahko odgovorimo na vprašanje, kakšna filozofska in ekonomska smer jih preveva. Jasno se vidi smer prehodne dobe med merkantilizmom in fiziokratizmom, zastopnikov struje reformisličnih merkantilistov, kamor se prištevajo J. T. Melon z Essai politique sur le commerce (1734), Montesquieu z Esprit des Lois (1748) in Considerations sur le causes de la grandeur des Romaines et de leur decadence (1734), Mirabeau z Uami des hommes on traite de population (1750), Philosophie rurale (1760), dalje zastopniki fiziokratizma de Pont de Nemours, Mercier de la Rivier, L'ordre naturel et essentiel des societes politique (1767). Dela imenovanih piscev se cesto citirajo v družbinih spisih.

"Zemlja je edini vir vseh naših uspehov in edina pot, da se poveča bogastvo drČav je, da dajejo vsi koščki jemlje največje množine produktov %a nadaljnjo predelavo"™ "1%

jemlje rastejo vojske, mornarice, s tem pa Čmaga, slava, sreča in moč dt\av"™ Fiziokratom je zemlja edini vir bogastva; vse, kar škoduje kmetijstvu, škoduje državi (Pauvre paysane, pauvre royame; pauvre royame, pauvre roi). Zato se mora kmetijstvo pro-tekcionirati, država ga mora podpirati enako kot manufakture. Temu se mora prilagoditi tudi državna zakonodaja.

Iz pospeševanja izvirajo vsi ukrepi, ki jih predvidevajo za izboljšanje kmetijstva. Zato je potrebna koncentracija zemljiške posesti, kjer bi se lahko uporabljale boljše metode in razdelitev srenjskih pašnikov ter njihovo kultiviranje.

Potrebna je prosvetitev tlačana, kajti le pro-svetljen kmet bo bolj goreč za kmetijstvo. Potrebna je odprava nevoljništva, ki je posledica barbarskih stoletij.352 Tlačana je treba postaviti v položaj, ki mu ga daje narava, dati mu je treba vse prednosti in pravice človeštva.353 Vzor vladarja, ki je pospeševal kmetijstvo in skrbel za podložnike je bil Henrik IV. in minister Sully.354 Blaginja družbe ne izvira iz vlade, pač pa iz družbe. Da pa se poveča blaginja, je potrebna svobodna trgovina, ukinitev vseh zakonov, ki omejujejo naravno svobodo kmeta in meščana.355

Svobodna trgovina je zakon narave, "ordre nature!',™ ki je izhodišče vseh družbenih in državnih naukov fiziokratov. Najvišji zakon naravnega reda je pravica samoohrane posameznika, iz česar se izvaja tudi pravica osebne lastnine. Ravno iz tega povdarjanja osebnih pravic pa izhaja tudi poudarjena gospodarska svoboda, v čemer so v nasprotju z merkantilizmom, ki omejuje gospodarsko svobodo. Država naj bi bila branilec individualnih pravic, v čemer so fiziokrati nadaljevalci idej Johna Locka.357

Ljudje iščejo v skupnem življenju predvsem varnost lastninske pravice, kar je osnovni zakon njihove združitve, zato tudi gosposki poverijo zaščitniško moč,358 ali zato, kot pravi Quesnay, da ne smejo zato izgubiti to pravico na življenjsko vzdrževalnino (droit naturel a la substance).359 Zato pa mora vladar dovoliti svobodno trgovino, ki pospešuje kmetijstvo, povečuje bogastvo, pomno-

346  prav tam.

347  Prav tam.

348  Wöchentliches Kundschaftsblatt des Hen>vgthums Krniti, 30. 3. 1776.

349  Prav tam, 28. 12. 1776.

350  Wöchentliches Kundschaflsblatt des Heir(Ogthums Krain, 1775, št. 52.

351  Sammlung nützlicher Unterrichte, II. zvezek, leto 1771.

352  Prav tam, 1. zvezek, leto 1770.

353  Prav tam.

354  Prav tam.

355  prav tam. 556 Prav tam.

3" Holdack: Der Physiokratismus und die absolute Monarchie, Historische Zeitschrift, B145/3, str. 517.

558  Sammlung nützlicher Unterrichte, 1. zvezek, leto 1770.

559  Oncken, navedeno delo, str. 352.

$5+,9, 29 (2006), št. 1

ČlDnki in UD]

pUDve

33

lima Umek: Kranjska kmetijska družba 1767-1787, str. 1-34

žujH SrHELvDOVWvR, RErW, REWRN GH nDrjD, RG čHVDr vVHgD zDvLVL V rHčD, mRč Ln REODVW G ržDvH.

V rDzmHrju VvRERGH VH GR hodki ERovHčDjR SR SROLWLčnHm DNVLRmu; NjHr jH vHč Vvoode, jH vHč WrR RvDnjD V NrnHWLjVNLmL S rLGHONL, WDm jH W uGL vHč bgDVWvD,360 SrL čHmHr VH ND žH vSOLv frDncRVNLh fLzLRNrDWRv BHDufRErHjD, MLrDEHDujD Ln MHrcLHrjD GH OD RLvLerjD. SvRERGD W rR RvLnH WDNR SRVSH šujH NmHWLjVWvR, GD nDVWDjD tisto obiljH, NL SR vzrRčD, GD L zvRz SrHVH GH D uvRz.361

Ieal držDvH jH rLmVND rHSuEOLND, NjHr jH ELOR SROjHGHOVWvR v vHOLNL čDVWL. KnH R Hr SRVWDvOjD zD vzRr rLmVNR rHSuEOLNR, NjHr jH bilo obiljH, GRNOHr jH VN rEHOD, GD VL jH SrLGRELOD SRO jHGHOVNH S rRvLncH.362 'RED RG rLmVNH reDuEOLNH GDO jH jH EDrEDrVND, NHr VH jH NmHWLjVWvR V mDWralo zD V rDmRWHn SRVHO. SHGDj VH VWDnjH EROjšD, "kajti vede, ki so dale človeštvu sijajen videz, niso več snov uporabe naših talentov, ampak so si postavili praktične znanosti %a svoj cilj. Glede na to nrav in karakter našega časa lahko imenujemo naš čas pro-svetjen."Č

SrHčD G ržDvH VOR nL v rDvnRWHžju GHnDrjD nDSrDm mnRžLnL O juGL L n EODgD. NDjERgDWHjšD jH WLVWD G ržDvD, NL L mD nDjvHč HErHELvDOcHv, NHr VH EOD gR S rLGRELvD V SrLGnRVWjR S rbivDOcHv. CHnD EOD gD WH mHOjL nD mnRžLnL GH nDrjD, cHnD L n GHnDr VWD v VRrDzmHrju GR šWHvLOD O juGL.364 PR GrLVHOOLnLju cHnD EOD gD WH mHOjL nD rHGNRVWL EOD gD DOL nD njH VR RvHm rDzmHrju nDSrDm GrugHmu EODgu. CHnD je orDzmHrnD gOHGH nD NR OLčLnR EOD gD L n uSRrDER, jH rDzmHrjH mHG SR nuGER Ln SRvSrDšHvDnjHm.365

ČH VH GRhRGNL G ržDvH SR vHčujHjR z GrugLmL VrHGVWvL NRW V SRvHčDnjHm SrRLzvDjDnjD hrDnH, WHGDj mRrD cHnD GHOD včHvH mHzGH L n EODgD nDrDščDWL zDrDGL VS rHmHnjHnHgD rDvnRvHVjD mHG GH nDrjHm, EODgRm Ln OjuGmL. VVDND RER gDWLWHv GržDvH, NL nH LzvLrD L z SRvHčDnjD šWHvLOD O juGL L n EODgD, jH šNRGOjLvD, NHr jH vzrRN rDzNRšju, NL SR vzrRčD, GD GR mDčL LzGHONL nH nDjGHjR GRmD vHč NuScHv. PRVOHGLcD WH gD jH SrRSDGDnjH RErWnH GHOD vnRVWL, zmDnjšDnjH LzvRzD Ln šWHvLOD GHOD vcHv. PRVOHGLcD nHzDSRVOHnRVWL SD jH SDGDnjH SRSuODcLjH.366 KDjWL ER gDVWvR jH WR, NDr OjuGHm zDVLgurD GHOR L n SR GHOD vnLh mRžnRVWLh VH rHguOLrD ER gDVWvR.367

360  Sammlung nützlicher Unterrichte, I. zvezek, leto 1770.

361  prav tam.

362  prav tam.

363  prav tam.

364  prav tam> iv. zvezek, leto 1779.

365  prav tam> p zvezek, leto 1770.

366  prav tam> iv. zvezek, leto 1779.

367  Oncken, navedeno delo, str. 379.

GrLVHOOLnL GHOL G ružER nD G vD rDzrHGD: rDzrHG zHmOjLšNLh SRVHVWnLNRv Ln NmHWRv, NL VN ušDjR GvLgnLWL cHnR žLvOjHnjVNLh potrHEščLn, Ln rDzrHG RE rWnLNRv, GHODvcHv, NL žHOH GRELWL WD V rHGVWvD SR nDjnLžjL cHnL.368 TRrHj SR fLzLRNrDWVNL V hHmL GHOLW vH nD SrRLzvDjDOnL, SRVHVWnLšNL L n VWHrLOnL rDzrHG.

CHnH žLvOjHnjVNLh SrRLzvRGRv nDj ERGR mHrLOR mDnufDNWur, rRčnLh GHO L n mHzG. ZDWR čH jH cHnD žLvOjHnjVNLh VrHGVWHv vLVRND, VR v LVWHm rDzmHrju WuGL GHOH vVNH mHzGH.369 TR nDm jDVnR L zrDžD QuHV-nDyHvD mLVHO, GD jH GHnDr mHrD zD "constater la valeur des choses commercables''.37° EnDNR W uGL KrLHgHr zDVWRSD nDuNH fLzLRNrDWRv: "Denarje splošno merilo, s katerim se meri delo in blago. Denar, blago in ljudje morajo biti v državi v sorazmerju. Ce bi se tako razmerje porušilo s tem, da se povečuje denarni obtok, a se obenem ne poveča proizvodnja hrane, bi sledil propad obrti. Zato je škodljivo, če se država obogati z drugimi sredstvi kot s tem, da se pomnoži prebivalstvo blago"}11

GrLVHOOLnL SRvzHmD WHR rLjR R cHnL SR MRnWH-V HEuLHju, NL S rDvL, GD VH vLšLnD cHnH GR žHnH L z mHGVojnHgD rDzmHrjD NROLčLnH GH nDrjD Ln NROLčLnH v SrRmHWu nDhDjDjRčHgD VH EODgD.372 CHnD jH rDzmHrjH mHG SR nuGER L n SRvSrDšHvDnjHm, med RrRGDjDOcHm Ln NuScHm.373 ZDWR SD jH mRgRče obdržDWL VrHGnjR cHnR žLvOjHnjVNLh VrHGVWHv OH V VvRERGnR WrgRvLnR.374 KDjWL VDmR S rLmHrnR vLVRND cHnD jH ODhNR vLr LzRELOjD, NHr VH V WHm GRhRGHN SR vHčD.375

VI. Zaključki

ČH šH HnNrDW S rHmRWrLmR GHOR G ružEH, vLGLmR, GD jH SRVH H OD njHnD GH jDvnRVW v vse RanRgH N mHWLjVWvD L n celo v RErWnR GH jDvnRVW. PomHmEnR jH WuGL njHnR GHOR nD WHR rHWLčnHm SRGrRčju V HoVWDvOjDnjHm nDgrDGnLh vSrDšDnj, uVWDnRvLWHv SrvegD WHGnLND zD VRcLDOnD L n gRVSRGDrVND vSrDšDnjD nD KrDnjVNHm Wöchentliches KundschaftsblattWHr LzGDjDnjH Sammlung nützlicher Unterrichte, VDj jH ELOD HGL nD NmHWLjVND G ružED v nHmšNLh GHžHODh, NL jH L zGDjDOD VvRjD GHOD.376 NjHnR GHOR nDm NDžH, GD jH ELOD GružED OH L zvršHvDOHc nDvRGLO, NL jLh jH GDjDOD cHn-

368  Sammlung nützlicher Unterrichte, 1. zvezek, leto 1770.

369  Prav tam.

370  Oncken, navedeno delo, str. 379.

371  Sammlung nützlicher Unterrichte, IV. zvezek, leto 1779.

372  Oncken, navedeno delo, str. 277.

373  Sammlung nützlicher Unterrichte, 1. zvezek, leto 1770.

374  Prav tam.

375  Prav tam.

376  Hermann, H: Handbuch der Geschichte des Herzogtums Kärntens in Vereinigung mit den österreichischen Fürstenthümern, Celovec 1853, str. 20.

34

ČlDnki in UD]

pUDve

$5+,9, 29 (2006), št. 1

lima Umek: Kranjska kmetijska dražba 1767-1787, str. 1-34

WrDOnD G ržDvnD REODVW , mDnj VH jH rDzvLjDOR nD L nLcLDWLvR čODnRv. BLOD jH OH SRGDO jšHN G ržDvnHgD EL rRNrDWVNHgD DSD rDWD, NL nDj SrHnDšD L n urHVnLčujH VmHrnLcH SOD nVNHgD gRVSRGDrVWvD G ržDvH v gRVSRGDrVNR žLvOjHnjH, VNrEL nDj zODVWL zD SR vHčDnjH NrRLzvRGnjH VurRvLn (ODn, NRnRSOjD, vROnD, VvLOD), ki so SRWrHEnH zD mDnufDNWurH, NDr VH RSD žD v čDVu GR OHWD 1770, v VHGHmGHVHWLh OHWLh Ha se vHGnR ERO j RErDčD SD žnjD nD SRO jHGHOVWvR, njegRvR L zEROjšDnjH Ln LzEROjšDnjH žLvLnRrHjH.

KmHWLjVND G ružED jH LmHOD W uGL V vRjR NnjLžnLcR, NL VH jH zGružLOD z RVWDOLmL N njLžnLcDmL v OLcHjVNR.377 TuGL S rLzDGHvDnjD VORvHnVNLh SrRVvHWOjHncHv, GD EL VH OjuGVWvu GDOR N njLgR v mDWHrnHm jHzLNu, VR vGDlivDOD nD GHOR G ružEH, zDWR S rRšnjD KumHrGHju,

bi prHVWDvLO nD VOR vHnVNL jHzLN VSLV R rHjL R vDc, čHVDr SD nL VWR rLO L z nHznDnLh vzrRNRv, Ln SrRšnjD, GD EL VH nDWLVnLO S rHvRG KumHrGHjHvHgD GHOD Ackerbaues Gründe.™ A ta ErLzDGHvDnjD SRHGLncHv nLVR LmHOD uVSHhD L n niso bila zDžHOHnD, NRW nDm NDžH SrLmHr P. P. GODvDrjD Ln njHgRvHgD S rHvRGD JDnšHvLh dogovorov o čebelah in rojih.

DHOR KmHWLjVNH G ružEH nD KrDnjVNHm jH šOR v LVWL V mHrL NRW GHOR G ružE nD KRrRšNHm Ln ŠWDjHrVNHm. TuGL W u VR uvDjDOL GHWHO jR, VvLODrVWvR, NrRmSLr, VNrEHOL zD L zEROjšDnjH Hasem RvDc Ln gRvHjH žLvLnH L n zD L zEROjšDnjH NR mercLDOnLh RErWL.379

PRVWDvLmR VL šH vGrDšDnjH, NDNšnH uVSHhH jH LmHOR GHOR KmHWLjVke družEH, RzLrRmD ugRWRvLmR vzrRNH nHuVSHhRv. DružED jH RrDOD OHGL nR nD SRGrRčju uvDjDnjD LnWHnzLvnHgD N mHWLjVWvD: VLVWHmD NROREDrjHnjD nDmHVWR VLVWH mD W rLOHWnH L zmHnjDvH V SrDhR. MnRgR jH GružED S rLSRmRgOD, GD VH jH rDzšLrLO N rRmSLr. S VvRjLmL S rLzDGHvDnjL jH SrLSRmRgOD N LzEROjšDnju ODnu z uvDžDnjHm WujH V D VH mHnD, zD LzEROjšDnjH NvDOLWHWH SODW nD L n SrHje svRjLmL S rH-GLOnLmL WH čDjL L n zD uvDjDnjH mHrLmRV R vcH nD VOR vHnVND WOD . S VvRjLmL nDVvHWL L n SuEOLNDcLjDmL jH šLrila poznDvDnjH nRvLh nDčLnRv REGHORvDnjD Ln nRvLh NuOWur. S VvRjLm GHORm jH uVWvDrLOD SRGOD gR zD rDzvRj LnWHnzLvnHjšHgD N mHWLjVWvD.

NjHnL uVSHhL EL ELOL OD hNR šH vHčjL, čH EL V vRjH GHOR S rHnHVOD W uGL mHG SRGOR žnLNH, jLh SRučHvDOD z LzGDjDnjHm SRGuNRv v VORvHnVNHm jHzLNu. TDNR SD jH RVWDOR njHnR GHOR R mHjHnR nD R zNH N rRgH ODVW nLNRv RzLrRmD RVN rEnLNRv zHmOjLšNLh SRVHVWHv. ND GrugL VWrDnL SD VR SRGORžnLND vVH S rHvHč vHzDOH fHvGDOnH RE vHznRVWL: WODND, GHVHWLnD, NL VH ni sDrHmLnjDOD, GD EL VH SRVvHWLO L zEROjšDnju NmHWLjVWv in SRvHčDO VDjHnjH LnGuVWrLjVNLh rDVWOLn, SD W uGL nHzDuSDnjH Ln VWrDh SrHG mRrHELWnLmL nHuspehL. PD W uGL SOHmVWvR VDmR VH nL S rHvHč ErLgDOR zD L zEROjšDvH, nDmHVWR GD EL GD jDOR SRGOR žnLNu RoduN. PLVHc v Wöchentliches Kundschaflsblattu žDORVWn ugRWDvOjD, "da kmet in plemstvo pustita, da družba postavlja nagrade, da se pik in govori o izboljšanju polj in kmetijstva. To čitajo in slišijo ali pa ne, a ostajajo pri starih navadah, kaj sledi i\ tega, kot da se najlepši osnutki pogreČnejo v porabo".580

377 AS 869, Peter Pavel Glavar, fasc. 1.

37° AS 7, Deželno glavarstvo na Kranjskem, Kmetijske zadeve, šk. 205 (Lit Cl/2).

379 Tremel, I1': Steiermark, Graz-Wien 1949, 1. rzdaja, str. 120; Hermann, navedeno delo, str . 316 in 359.

380 Wöchentliches Ku/idschaftsbiatt des HerČogthums Krain, 30. 3. 1776.

 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2014    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh