logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0

Univerza v

Ljubljani

Biotehniška fakulteta

Oddelek za zootehniko

Groblje 3, 1230 Domžale

PRISPEVKI K BIBLIOGRAFIJI:

ZGODOVINSKI VIRI O SLOVENSKIH AVTOHTONIH

IN TRADICIONALNIH PASMAH -

DO LETA 1945

ZBRAL IN UREDIL:

Prof. dr. Andrej Šalehar,

zaslužni profesor

RODICA, 14. MAJ 2009

KAZALO

UVODNA POJASNILA ............................................................. V

KNJIGE, PREGLEDNI ČLANKI .............................................. VIII

SERIJSKE PUBLIKACIJE ....................................................... XIX

ABC KMETSKE IN KMETIJSKE IZOBRAZBE ............................................................... XIX

ANNALEN DER K. K. LANDWIRTHSCHAFTS-GESELLSCHAFT IN KRAIN ....................... XIX

BESEDNIK ............................................................................................................ XXI

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE ............................................................. XXI

DEUTSCHER KALENDER ........................................................................................ XXI

DOLENJSKA ......................................................................................................... XXI

DOLENJSKE NOVICE ............................................................................................. XXI

DOMAČIN ........................................................................................................... XXIV

DOMOLJUB ........................................................................................................ XXIV

DOMOVINA ......................................................................................................... XXV

EDINOST ............................................................................................................ XXV

GORICA .............................................................................................................. XXV

GOSPODAR ........................................................................................................ XXVI

GOSPODARSKE NOVICE ...................................................................................... XXVI

GOSPODARSKI GLASNIK ZA ŠTAJERSKO ............................................................... XXVI

GOSPODARSKI LIST ........................................................................................ XXVIII

GOSPODARSKI LIST ............................................................................................ XXIX

GOSPODARSKI LIST ............................................................................................. XXX

GOSPODARSKI LIST ZA POLJEDELSTVO, GOSPODARSTVO, SVILOREJO, TRTOREJO…XXXI

GOSPODARSKI LIST ZA TRŽAŠKO OKOLICO ........................................................ XXXII

GOSPODARSKI VESTNIK .................................................................................... XXXII

GOTTSCHEER ZEITUNG ................................................................................... XXXIII

ILLYRISCHES BLATT ....................................................................................... XXXIII

ILUSTRIRANI SLOVENEC .................................................................................. XXXIV

INTELLIGENZBLATT ZUR LAIBACHER ZEITUNG .................................................. XXXIV

KMEČKA ŽENA ................................................................................................ XXXIV

KMEČKO DELO ................................................................................................ XXXIV

KMETIJSKE NOVICE ......................................................................................... XXXIV

KMETIJSKE IN ROKODELSKE NOVICE .................................................................. XXXV

KMETIJSKI LIST .............................................................................................. XXXVII

KMETOVALEC .............................................................................................. XXXVIII

KMETOVALEC .................................................................................................. XLVII

KMETSKI LIST ................................................................................................. XLVIII

KMETSKI PRIJATEL ............................................................................................. XLIX

KOČEVSKI SLOVENEC ......................................................................................... XLIX

KOLEDAR GORIŠKE MATICE ................................................................................. XLIX

KONJEREJEC ..................................................................................................... XLIX

KOROŠEC .............................................................................................................. LI

LAIBACHER ZEITUNG ............................................................................................. LII

MALI GOSPODAR ................................................................................................. LIII

MITTEILUNGEN DES KRAINISCH KÜSTENLÄNDISCHEN FORSTVEREINES. . ................. LIII

NARODNI GOSPODAR ........................................................................................... LIII

NARODNI LIST ........................................................................................................ LV

II

NARODNOGOSPODARSKI VESTNIK ........................................................................... LV

NAŠ DOM ............................................................................................................... LV

NAŠE GORICE ......................................................................................................... LV

NAZNANILA-MITTHEILUNGEN .................................................................................. LV

NOTRANJEC ....................................................................................................... LVII

NOVA DOBA ........................................................................................................ LVII

ORAČ ............................................................................................................... LVIII

POLJOPRIVREDNI GLASNIK ................................................................................... LIX

PRAKTIČNA GOSPODINJA ..................................................................................... LIX

PRIJATELJ ŽIVALI ................................................................................................ LIX

PRIMOREC ........................................................................................................... LIX

PRIMORSKI GOSPODAR ......................................................................................... LIX

PTUJSKI LIST ......................................................................................................... LX

REJEC MALIH ŽIVALI .............................................................................................. LX

RESNICA ............................................................................................................. LXII

RODOLJUB ......................................................................................................... LXII

SAMMLUNG NÜTZLICHER UNTERRICHTE ............................................................. LXIII

SAMOUPRAVA ................................................................................................... LXIII

SLOVENEC ........................................................................................................ LXIII

SLOVENSKA ČEBELA ........................................................................................... LXIV

SLOVENSKI ČEBELAR ............................................................................................ LXV

SLOVENSKI ČEBELAR IN SADJEREJEC .................................................................. LXVI

SLOVENSKI DOM ................................................................................................ LXVI

SLOVENSKI GLASNIK .......................................................................................... LXVI

SLOVENSKI GOSPODAR ....................................................................................... LXVI

SLOVENSKI GOSPODARSKI LIST ......................................................................... LXVII

SLOVENSKI KMETOVALEC (SLOVENSKI POLJEDELEC) .......................................... LXVII

SLOVENSKI KMEČKI KOLEDAR .......................................................................... LXVIII

SLOVENSKI MLEKARSKI LIST ............................................................................ LXVIII

SLOVENSKI NAROD ............................................................................................. LXIX

SLOVENSKI ŠTAJERC .......................................................................................... LXIX

SLOVENSKI TEDNIK ............................................................................................ LXIX

SOBOTA ............................................................................................................ LXIX

SOČA ................................................................................................................ LXIX

SPORT ............................................................................................................... LXIX

STEIERMÄRKISCHE ZEITSCHRIFT .......................................................................... LXX

ŠTAJERC ............................................................................................................ LXX

ŠTAJARSKI GOSPODAR ........................................................................................ LXX

ŠTAJERSKI GOSPODAR ........................................................................................ LXX

ŠTAJERSKI KMET ................................................................................................ LXX

TEŽAK ................................................................................................................ LXX

TRGOVSKI LIST ................................................................................................... LXX

UČITELJSKI TOVARIŠ .......................................................................................... LXXI

UMNI GOSPODAR ............................................................................................... LXXI

VAŽNA POROČILA .............................................................................................. LXXI

VEDEŽ ............................................................................................................... LXXI

VELIKI KOLEDAR KMETIJSKE MATICE ................................................................... LXXI

VERTEC ............................................................................................................. LXXI

ZADRUGAR ...................................................................................................... LXXII

ZADRUŽNI VESTNIK .......................................................................................... LXXII

ZA GOSPODARJE .............................................................................................. LXXII

ŽIVALCA .......................................................................................................... LXXII

Ill

ŽIVINAREV GLASNIK ........................................................................................ LXXIII

ZAKONI IN PREDPISI NA PODROČJU ŽIVINOREJE ............. LXXIV

SAMMLUNG ALLER K.K. VERORDNUNGEN UND GESETZE VOM 1740 – 1780 (WIEN 1786 –

1787) .............................................................................................................. LXXIV

HANDBUCH ALLER UNTER DER REGIERUNG DES KAISERS JOSEPH DES II. FÜR DIE K.K. ERBLÄNDER ERGANGENEN VERORDNUNGEN UND GESETZE IN EINER SISTEMATISCHEN VERBINDUNG ENTHÄLT DIE VERORDNUNGEN UND GESETZE VOM JAHRE 1780 – 1790

(WIEN 1785 – 1790) ......................................................................................... LXXVI

SR. K. K. MAJESTÄT FRANZ DES ZWEYTEN POLITISCHE GESETZE UND VERORDNUNGEN FÜR DIE OESTERREICHISCHEN, BÖMISCHEN UND GALIZISCHEN ERBLÄNDER (WIEN 1792-1834) ............................................................................................................... LXXX

SAMMLUNG DER POLITISCHEN GESETZE UND VERORDNUNGEN FÜR DAS LAIBACHER GOUVERNEMENT-GEBIETH IM KÖNIGREICHE ILLYRIEN (LAIBACH 1813 – 1849) . LXXXIII DRŽAVNI ZAKONIK ZA KRALJEVINE IN DEŽELE V DRŽAVNEM ZBORU ZASTOPANE (DUNAJ

1870 – 1918) ............................................................................................. LXXXVIII

GESETZE, VERORDNUNGEN UND KUNDMACHUNGEN AUS DEM DIENSTBEREICHE DES K.K.

ACKERBAUMINISTERIUMS (WIEN 1881–1918) .......................................................... XC

DEŽELNI ZAKONIK IN VLADNI LIST ZA KRANJSKO KRONOVINO (LJUBLJANA 1849 – 1918)

......................................................................................................................... XCV

OBČNI DEŽELNI ZAKONIK IN VLADNI LIST ŠTAJERSKE KRONOVINE (GRADEC 1850 – 1918)

...................................................................................................................... XCVII

ZAKONIK IN UKAZNIK ZA AVSTRIJSKO-ILIRSKO PRIMORJE (TRST 1863 – 1918) .... XCVIII SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE (LJUBLJANA 1930 –

1945) ................................................................................................................ XCIX

ZBIRKA ZAKONOV (LJUBLJANA 1930) ...................................................................... C

DRUGE PUBLIKACIJE, URADNI LISTI,…. . ..................................................................... C

PRAVILNIKI ...................................................................................................................... C

PUBLIKACIJE ................................................................................................................... C

DOKUMENTI, FOTOGRAFIJE, .... ........................................... C

IV

UVODNA POJASNILA

V Sloveniji je bila reja domačih živali dobro razvita že v srednjem veku, o čemer med drugim posredno pričajo tudi stenski koledar v hrastoveljski cerkvi, opis plena, ki so ga Kubejci priborili v spopadu s Hrastoveljčani, dajatve posvetni in cerkveni gospodi ter drugo. Valvasor (1689 cit.1994) piše, da na Kranjskem redijo konje, govedo, ovce, koze, prašiče, osle itn. Poudarja, da po vsej Evropi najbolj hvalijo kraške konje, ki jih rede na Kranjskem, zaradi njihove vztrajnosti, ker dolgo žive in stanovitno prenašajo delo in ježo. Temu jih privadijo že v mladosti tako, da jih pasejo po samem kamnu in skali. Novak (1970) je podrobno opisal razvoj živinoreje v Sloveniji in med drugim je predstavil tudi pasme, ki so jih redili. Za poznavanje posameznih pasem v prejšnjih stoletjih je pomemben tudi sestavek, ki ga je napisal Štefančič (1954). V obeh delih najdemo pritrditve, da so naši predniki redili slovenske avtohtone pasme domačih živali, ki so jih predvsem v 19. stol. pričeli oplemenjevati z nakupom plemenjakov drugih evropskih pasem. Po številu smo imeli na začetku 20. stoletja več domačih živali, kot jih imamo dandanes in slovenske avtohtone domače živali so kmetijam še nedavno pomenile osnovo za preživetje. Slovenske avtohtone pasme domačih živali so prav gotovo vredne sedanje pozornosti, so osnova biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji in so pomemben sestavni del naše naravne ter kulturne dediščine. Skozi stoletja jih je oblikovalo naše okolje in vzgajal jih je slovenski človek.

Zadnje desetletje je bilo in še vedno je aktualno vprašanje, kje in kako so nastale posamezne naše pasme in velikokrat, čigave so te pasme. Najbolj znan primer je pasma lipicanski konj, ki pa ni osamljen, ker se s podobnimi problemi srečujejo tudi nekatere druge slovenske avtohtone pasme domačih živali, recimo: posavski konj, istrska pramenka, istrski gonič in druge. V slovenski definiciji za »Avtohtona pasma (domorodna, izvirna, prvotna, domača)« je zapisano, da je to tista pasma domačih živali, za katero je na osnovi zgodovinskih virov o pasmi dokazano, da je pasma po izvoru iz Republike Slovenije, da je bila Republika Slovenija prvotno okolje za razvoj pasme in da za njo obstaja slovenska rejska dokumentacija. Tako že definicija sama daje možnosti za realizacijo četrtega odstavka 68. člena Zakona o živinoreji, ki govori o mednarodnem zavarovanju slovenskih avtohtonih pasem.

Za slovenske lokalne pasme (avtohtone in tradicionalne) domačih živali smo poiskali in sistematično uredili zgodovinske vire o njihovem nastanku in o njihovi reji v Republiki Sloveniji. Osnovno izhodišče je bila baza informacij, ki jih je Narodna in univerzitetna knjižniva (NUK) zbrala v »Slovenska retrospektivna bibliografija člankov (Bibliografski opisi člankov iz obdobja 1797 - 1945)«. S tem pregledom smo dobili prve osnovne izhodiščne bibliografske podatke, ki so usmerjali naše delo pri pregledu gradiv in virov, ki so shranjeni po knjižnicah v Sloveniji in tudi v tujini. Pomemben zgodovinski vir predstavlja tudi zakonodaja na področju živinoreje, ki je bila v veljavi na področju Slovenije. Pregledali smo jo za obdobje od leta 1740 do leta 1945. Veliko podatkov o gradivih in virih smo našli tudi v:

1.   Adamič, France. 200 let kmetijskega tiska na Slovenskem (1792 - 1992). Zbornik Biotehniške fakultete v Ljubljani. Suplement 16 – kmetijstvo, 1992, 70 strani

2.   ALEX - Historische Rechts- und Gesetzestexte

3.   COBIB.SI vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov

4.   Ferčej, Jože, Osterc, Jože. 200 let slovenskih knjig s področja živinoreje. Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. Ljubljana 1993, 12. zvezek, str. 208 - 210

v

5.   Glaser, Karel, Šlebinger, Janko. Slovenska bibliografija za l. 1901 – 1906. Iz Zbornikov Slovenske matice, zvezki: IV. ( 1902, str. 203 – 231); V. (1903, str. 199 – 238); VI. (1904, str.190 – 234); VII. (1905, str. 211 – 266); VIII. (1906, str. 173 – 229); IX. (1907, str. 170 – 233). Ljubljana 1902 - 1907

6.   Mihelič, Stane. Pregled slovenskega čebelarskega slovstva. V: Bukovec Avgust in dr. Sodobno čebelarstvo. I. Teoretičen del. Ljubljana 1955, strani VII – XXI

7.   Moder, Janko: Mohorska bibliografija. Celje 1957, 547 strani

8.   Osrednji katalog NUK. KatNUK.

9.   Pahor, Milan. Slovenska časniška govorica v Trstu in Gorici pred drugo svetovno vojno. 13. strani; (na spletu)

10. Povše, Franc. Landwirtschaftliche Literatur in slovenischer Sprache. Zusammenstellung der in der Periode 1848 bis 1898 in slovenischer Sprache publicierten Schriften Landwirtschaftlichen Inhaltes. Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien 1848-1898, 4, Wien 1899, str. 641 – 644.

11. Prodanović, Dušan. Bibliografija stočarstva i stočnih proizvoda Jugoslavije od 1710 – 1956. Sarajevo 1956, 408 strani.

12. Razvoj živinoreje od začetka XVIII do konca XIX stoletja. V: Ante Štefančič. Začetek in razvoj veterinarstva na Slovenskem do prve svetovne vojne. SAZU, Ljubljana 1966, str. 11 – 27

13. Šalamun, Miša. Slovensko primorsko časopisje : zgodovinski pregled in bibliografski opis. V: Vilhar Srečko. Prerez zgodovine slovenskih knjižnic in knjižničarstva na Primorskem. Koper 1961, str. 25 - 111

14. Simonič, Franc. Slovenska bibliografija. I. del: Knjige (1550 – 1900). Ljubljana 1903 – 1905, 627 strani. (dostopno na DLIB.si)

15. Šlebinger, Janko, Marentič, Janez. Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919-1938. Ljubljana 1939, 200 strani

16. Šlebinger, Janko. Slovenska bibliografija za l. 1907 – 1912. Ljubljana 1913, 336 strani

17. Šlebinger, Janko. Bibliografija za l. 1917 – 1918. Ljubljana 1919, str. 31 – 46

18. Šlebinger, Janko. Slovenska bibliografija za leto 1929. Ljubljana 1930, 85 strani

19. Valenčič, Vlado. Organizacije za napredek agrarne proizvodnje, specialno šolstvo in strokovna literatura. V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. I. zvezek: Agrarno gospodarstvo. Ljubljana 1970, str. 523 – 556

20. Zbirka strokovnih knjig in gradiv v privatni knjižnici prof. dr. Andreja Šalehar

Vsa v bibliografiji navedena gradiva smo pregledali, praktično vsa skenirali in uredili v posebni bazi za nadaljne raziskave. Preiskovali smo izdaje do leta 1945. Izjema so le izbrane knjige ter nekateri pregledni članki, ki so izšli tudi po tem letu. Podatke smo razdelili v štiri poglavja:

VI

I.         KNJIGE, PREGLEDNI ČLANKI

II.        SERIJSKE PUBLIKACIJE

III.        ZAKONI IN PREDPISI NA PODROČJU ŽIVINOREJE

IV.       DOKUMENTI, FOTOGRAFIJE, ....

Le v tretjem poglavju so podatki znotraj posameznega vira urejeni po datum izida, v drugih pa so urejeni po abecednem vrstnem redu. Nekaj serijskih publikacij je dosegljivih tudi na digitalni knjižnici Slovenije in pri njih je to označeno.

Bibliografija je priročnik za raziskave zgodovinskega razvoja slovenskih lokalnih (avtohtonih in tradicionalnih) pasem domačih živali in je nepogreškjiv pripomoček pri raziskovalnem in strokovnem delu na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji. Med drugim bibliografija tudi omogoča, da ponovno spoznamo stare slovenske pasme, ki smo jih v preteklih desetletjih izgubili. V nadaljevanju dela bodo sedanji viri verjetno še dopolnjeni, ko bodo najdeni novi in v naslovu je zato zapisano »Prispevki k bibliografiji«.

Pri sestavljanju bibliografije so bili v dragoceno pomoč knjižničarji in katalogi v številnih slovenskih in tujih knjižnicah in vsem se iskreno zahvaljujem. Največ virov je bilo najdenih v NUKu, kjer sem dobil koristne nasvete, prijazno pomoč in sodelovanje. Posebna zahvala sodelavkam, še posebej gospe Gerbec Cvetki, naše knjižnice na oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete.

Na Rodici, 14. 5. 2009

Prof. dr. Andrej Šalehar, zaslužni profesor

VII

KNJIGE, PREGLEDNI ČLANKI

NEKATERA PREGLEDNA GRADIVA TUDI PO LETU 1945

Adamič, F: Ćasopisi, glasila in revije. V: 200 let kmetijskega tiska na Slovenskem (1792 – 1992). Zbornik Biotehniške fakultete, Suplement 16, 1992, 70 str.

Anerkannte Nutzrassen. V: Wieninger, Georg. Die Geflügelzucht des Landwirtes und des Kleintierzüchters. Leipzig, Dunaj, Züruch, 1925, str. 21 – 23

Bienenzucht. V: HLUBEK, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 200 -201.

Bienenzucht, Seidenzucht. V: HLUBEK, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, str. 133 – 137

Bisherige Förderungsmittel der Rindviehzucht. Kalkalpengebiet. Vorland der Alpen. Karstenland. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und Küstenländer. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 67 - 72

Bisherige Förderungsmittel der Rindviehzucht. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und Küstenländer. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 58 – 67

Bleiweis, Janez. Zgodovina ces. kralj. Kranjske kmetijske družbe s statističnim popisom kmetijstva na Kranjskem. Ljubljana, 1855, 32 strani

Bleiweis, Janez. Zgodovinske črtice važnejšega delovanja c.k. kmetijske družbe na Kranjskem od pričetka njenega v letu 1767. do konca leta 1867. Ljubljana 1867, 40 strani

Bleiweis, Janez. Konj in rodovi konjski. Nauk o umni živinoreji. Ljubljana 1871, str. 28 - 37

Bleiweis, Janez. Mnogovrstni rodovi goved. Nauk o umni živinoreji. Ljubljana 1871, str. 48 – 56

Bleiweis, Janez. Od kozjih rodov. Nauk o umni živinoreji. Ljubljana 1871, str. 77 – 78

Bleiweis, Janez. Od ovčjih rodov . Nauk o umni živinoreji. Ljubljana 1871, str. 69 – 73

Bleiweis, Janez. Od prešičjih rodovih. Nauk o umni živinoreji. Ljubljana 1871, str. 80 - 84

Britovšek, Marijan. Razkroj fevdalne agrarne strukture in prehod na individualizirano kmetijstvo na Kranjskem. I. del. 8(1960)2, str. 81 – 90, Kronika

Britovšek, Marijan. Razkroj fevdalne agrarne strukture in prehod na individualizirano kmetijstvo na Kranjskem. II. del. 8(1960)3, str. 159 - 165, Kronika

Das helle norische Rind. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und Küstenländer. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 54 - 56

Das K. K. Hofgestüt zu Lippiza : 1580-1880. Wien: K. K. Oberststallmeisteramte, 1880, 167 strani

Das Karster Hofgestüt. V: Gassebner Hermann. Die Pferdezucht in den im reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. III. Band. Die Hof und Privatgestüte. Wien 1896, str. 61 - 105

VIII

Das Karstvieh. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und Küstenländer. Zweites Heft. Görz, Istrien u. Triest Wien 1894, str. 43 -50

Das Mürzthaler Rind. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und Küstenländer. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 57 - 58

Das Steirerhuhn. V: Alfred Beeck: Der Federviehzucht als Wirtschaftszweig und Liebhaberei. Berlin, 1908, str. 460 - 463

Das Steirerhuhn. V: Armin Arbeiter: Steirische Hühnerzucht. Graz 1908, str. 14 – 22

Das Steirerhuhn. V: Martiny Emannuel. Das Wirtschafts-Huhn und für Steiermark und Massnahmen, welche geiegnet sind die heimische Geflügelzucht zu heben und fördern. Graz 1903, str. 1 - 20

Das Steirerhuhn. V: Max Pauly: Ilustriertes Handbuch der Geflügelzucht. Deutsch Landsberg, 1910, str. 608 - 632

Das Steirerhuhn. V: Paul Narebi Rainer: Erfolgreiche Geflügelzucht. Graz 1922, str. 4 - 8

Das Steirerhuhn. V: Wilh. Klessner: Das Grossgeflügel. Erster Band: Rassenkunde. Berlin 1921, str. 103 - 106

Das Tolminervieh. Das Karstvieh. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und Küstenländer. Zweites Heft. Görz, Istrien u. Triest Wien 1894, str. 28 – 31

Das Wocheiner Rind. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und Küstenländer. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 56 - 57

Delo postaje za selekcijo perutnine v Ločah. V: Poročilo o delu za leto 1953. II. del: Živinoreja, Ljubljana 1954, str. 118 – 125

Der gelblichgraue krainische Landschlag. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und Küstenländer. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 51 - 54

Die Rindertypen Istrien.I. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karstund Küstenländer. Zweites Heft. Görz, Istrien u. Triest Wien 1894, str. 93 - 102

Die Rindertypen Istrien.II. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karstund Küstenländer. Zweites Heft. Görz, Istrien u. Triest Wien 1894, str. 103 - 111

Die Rindviehhaltung im Triester Gebiete. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und Küstenländer. Zweites Heft. Görz, Istrien u. Triest Wien 1894, str. 121 - 124

Die Rindviehzucht in Österreich. V: Flöck, Franz. Neuzeitliche Rindviehzucht. Graz, 1930, str. 109 -129

Die viehwirtschaftlichen Verhältnisse Kärntnes. V: Katalog der I. Kärntner Landes-Tierschau 20 bis 23 September 1877. Celovec 1877, str. 1 - 18

Dular Fr. Razumnež in Slabe se pogovarjata o reji prašičev. Koledar družbe sv. Mohorja za leto 1905, str. 150 -154

Dular, Franjo. Konji avstrijsko – ogerske države. Umna živinoreja. II. knjiga. O pasmah in umni reji domače živine. Celovec 1895, str. 59 – 68

Dular, Franjo. Nekoliko o kozjih pasmah. Umna živinoreja. II. knjiga. O pasmah in umni reji domače živine. Celovec 1895, str. 79 - 81

Dular, Franjo. O prašičjih pasmah. Angleški prašiči. Plemeniti in borni prašiči. Umna živinoreja. II. knjiga. O pasmah in umni reji domače živine. Celovec 1895, str. 81 – 98

IX

Dular, Franjo. Ovčje pasme. Umna živinoreja. II. knjiga. O pasmah in umni reji domače živine. Celovec 1895, str. 71 - 79

Dular, Franjo. Planinska ali hribovska goveja živina. Umna živinoreja. II. knjiga. O pasmah in umni reji domače živine. Celovec 1895, str. 33 – 45

Ema Umek. Prispevki k zgodovini ovčereje na Krasu in v slovenski Istri. 10(1957), str. 71 – 76, Slovenski etnograf

Enu Mala Besedishe nemrizh Slovinskega, inu Nemshkiga jefika. Mahrburg, 1789, 112 strani

Erpič, Jože. Ovčereja. V: Za izboljšanje življenjskih pogojev našega kmetijstva. Poročilo o kmetijski anketi, Ljubljana 30.5 – 3.6 1938, s. 353 - 362

Erpič, Jože. Produktivne sposobnosti štajerske kokoši. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo štajerske kokoši. Maribor 22 – 25 oktober 1938, str. 22 – 27

Erpič, Jože. V: Ovčjereja. Kozjereja. V: Male živali, Ljubljana 1938, str. 1 - 5

Federviehzucht. V: Hlubek F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 200.

Ferčej, Jože. Gorenjsko pincgavsko govedo. 1(1947)6, s. 246 – 254, Stočarstvo

Ferčej, Jože. Razvoj živinoreje na Kranjskem v Bleiweisovi dobi. V: Dr Janez Bleiweis in njegov čas, Gorenjski muzej Kranj, 1996, str. 65 - 75

Ferčej, Jože. Razvoj živinoreje v Sloveniji. Zbornik Biotehniške fakultete Univ. E. K. v Ljubljani. Supl.12, 1988, str. 51 – 81

Ferjan, Jakob. Prašičereja v Sloveniji nekoč in danes. Koledar družbe sv. Mohorja za leto 1970, str. 170 -173.

Gesammte Thierproduktion. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 219

Gesetzliche Massregeln zur Hebung der Viehzucht. V: Der österreichischen Land- und Forstwirtschaft und Ihrere Industrien 1848 – 1898. Zweiter Band. Wien 1899, str. 479 – 490.

Gosak, Josip. Štajerska kokoš na šolskih dvoriščih. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo štajerske kokoši. Maribor 22 – 25 oktober 1938, str. 13 - 16

Gosak, Ladislav. Perutninarstvo. V: Za izboljšanje življenjskih pogojev našega kmetijstva. Poročilo o kmetijski anketi, Ljubljana 30.5 – 3.6 1938, s. 341 – 353

Gosak, Lavoslav. Cenitev rentabilnosti in porabe perut. proizvodov. Sedanje delo na pospeševanju perutnine. V: Male živali, A. Perutninarstvo. Ljubljana 1938, str. 4 - 9

Gosak, Lavoslav. Pospeševanje reje in odbira štajerske kokoši. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo štajerske kokoši. Maribor 22 – 25 oktober 1938, str. 16 - 22

Goveda. V: Zalokar, J. Umno kmetovanje in gospodarstvo. C.K. kranjska kmetijska družba, Ljubljana 1854, str. 145 - 153

Govedoreja. Prašičereja. Ovčereja. Konjereja. Kokošereja. V: Muck, Oton. Kmetijstvo za gozdarje. I. del: Poljedelstvo in živinoreja. FAGV, Ljubljana, 1956, str. 100 – 109

Goveja plemena. V: Legvart, Rado. Živinoreja. II. Knjiga: Govedoreja. Ljubljan, 1910, str. 72 - 80

X

Gril, Avgust. Razlike o intramuskularni maščobi pri prašičih Landrace in Krškopoljske pasme. Diplomsko delo, Ljubljana 1965, 48 strani.

Haushuhnrassen. V: Sabel, E.: Pribyl's Geflügelzucht. Berlin, 1899, str. 35 -37

Herkunft und Zuchtgeschichte. Verbreitung der Lipizzaners. Literatur. V: Heinz Nuernberg. Der Lipizzaner mit einem Anhang ueber Kladruber. Die Neue Brehm-Buecherei Bd. 613. Magdeburg, Essen

-  1993, str. 7 - 27 in 39 - 41 in 245 - 250.

Höfleiner Vieh. V: Povše, S. Franc. Die österreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und Küstenländer. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 55 - 56

Hinterlechner Hugon. Domače živali. [1937] II. str. 710-754, Za vsak dan. Živinoreja. str.710: Konjereja. Pasme konj. str. 711 - 714; Govedoreja. Pasme goved. str. 733 - 735; Prašičereja. Kvalifikacija svinj. str. 738; Ovčarstvo in reja koz. str. 742 - 745

Jakelj, Gregor. O zgodovini kasačev in razvoju kasaštva v okolici Ljutomera. 2(1952)7, str. 182 - 194, Živinorejec

Jakelj, Gregor. O zgodovini kasačev in razvoju kasaštva v okolici Ljutomera. 2(1952)11-12, str. 224 -229, Živinorejec

Kaspert, Anton. Razmere gorenjskih kmetov okolo leta 1500. Ljubljana 1893, 31 strani.

Katalog zur XXIV Internationalen Geflügel-, Vogel- und Kaninchen - Ausstellung. Wien, 1900, str. 28 -29

Klavžar, Ernest. Pred 125 leti. Zanimivosti iz prve dobe c.kr. kmetijskega društva v Gorici,. Gorica 1891, 34 strani

Kokoš V: Bleiweis, Janez. Nauk od reje domače živine. Tretji del »Živinozdravstva«. Ljubljana 1858, str. 70

Konj. V: Bleiweis, Janez. Nauk od reje domače živine. Tretji del »Živinozdravstva«. Ljubljana 1858, str. 29 - 34

Konji. V: Zalokar, J. Umno kmetovanje in gospodarstvo. CK. kranjska kmetijska družba, Ljubljana 1854, str. 154 - 159

Kopunjenje. Celje, 1930, str. 1 - 9

Kos, Franc: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Gradivo št. 23. Ljubljana, 1906, str. 19

- 27.

Kos, Milko. Gospodarska problematika Bovškega v preteklosti. Geografski Zbornik, 9(1965), str. 247 -255

Krhin, Miha. Razlike med prašiči bele požlahtnjene in črnopasaste krškopoljske pasme v povprečnem dnevnem priraščanju, odstotku klavnosti in odstotku slanine in sala. Diplomsko delo, Ljubljana 1959, 29 strani.

Krištof, Franc. Gospodarska reja koz. I. izdaja. Ljubljana 1942 - XX, 56 strani

Križnik, Veljko. Izboljševanje produktivnosti ovac solčavsko+jezerske pasme. V: Poročilo o delu za leto 1953. II. del: Živinoreja, Ljubljana 1954, str. 97 - 117

Križnik, Veljko. Ovčereja v Beli Krajini. V: Poročilo o delu za leto 1953. II. del: Živinoreja, Ljubljana 1954, str. 111 - 117

XI

Krškopoljska ili černopasasta svinja. V: Belič, Jovan in dr. Savremeno svinjarstvo. Beograd 1961, str. 122 - 124

Kump, P., Ločniškar, F.: Bohinjska živina in živinoreja. 5(1956)16, s. 366 – 368, Naša Vas

Lampe, Frančišek, Valjavec, Ivan, Radizza Bartolommeo (domnevni avtor): Berilo o svetkih in nedeljah za dorašeno mladost . Poglavje: Vodila za kmetovanje s posebnim oziram na primorsko in dalmatinsko kmetijstvo (poslovenil Malavašič Franc). Trst 1850, str. 230 - 248

Landhuehner. V: Rudolf Ritter von Preuss-Kobirski: Das Hausgeflügel. Dunaj, 1902, str.50 - 55

Lavrič, Jože. Trgovina s perutninarskimi proizvodi. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo štajerske kokoši. Maribor 22 – 25 oktober 1938, str. 30 – 39

Lipicanac. Jezersko-solčavska ovca. Črno bijela slovenska svinja. V: Ogrizek, Albert. Živinogojstvo. Specialni dio. Leto 1946, str. 20 – 22, 31, 47 – 48, 79

Lipicanski konj. V: Ogrizek, A, Hrasnica, F. Specijalno stočarstvo. I. dio. Uzgoj konja. Zagreb 1952, str. 237 - 252

Lipizzaner. V: Reinöhl, Friedrich. Tierzüchtung. Oehringen 1938, str. 41 – 42 + tab.7

Lippiza. V: Villeroy, F., Müller, Adam. Der Pferdezüchter. Mainz 1858, str. 35 – 38

Lippizanerpferd. V: Wrangel, G. Das Buch vom Pferde. Fünfte vermehrte und verbesserte Auflage. Stutgart 1910, str. 398 - 403

Lippizanerpferd. V: Wrangel, G. Das Buch vom Pferde. Stutgart 1888, str. 317 – 341

Lippizanerpferd. V: Wrangel, G. Das Buch vom Pferde. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Stutgart 1890, str. 372 – 389

Ločniškar, Franc. Dednostni delež in njegov pomen v selekciji živine. 5(1954)6, str. 248 – 255, Socialistično kmetijstvo

Marktpreise. V: Hlubek, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, Priloga.

Mars, Ivan. Gospodarska analiza lipicanske ergele »Kutjevo«. Diplomsko delo, 1958, str. 1 – 11 in 49

Mihelič, Stane. Peter Pavel Glavar, čebelar, čebelarski pisec, učitelj in organizator. V: Martin Mencej. Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem čebelarstvu. Ljubljana 1976, str. 20 – 65

Mihelič, Stane. Pregled slovenskega čebelarskega slovstva. V: Sodobno čebelarstvo. Teoretični del. Ljubljana 1955, str. I – XXIII.

Mittheilungen der k.k. Landwirtschaft-Gesellschaft in Krain aus der allgemeinen Versammlung am 9. Mai 1860. Ljubljana, 26 strani

Mittheilungen der k.k. Landwirtschaft-Gesellschaft in Krain aus der allgemeinen Versammlung am 19. November 1862. Ljubljana, 22. strani

Mittheilungen der k.k. Landwirtschaft-Gesellschaft in Krain aus der allgemeinen Versammlung am 18. November 1863. Ljubljana, 20 strani

Mittheilungen der k.k. Landwirtschaft-Gesellschaft in Krain aus der allgemeinen Versammlung am 8. Mai 1867. Ljubljana, 49 strani

Mlekarstvo, Konjereja. V: Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919 – 1938. Kmetijska zbornica v Ljubljani, 1939, str. 140 – 149

XII

Musterbeschreibung (Standard) des Steirerhuhnes. V: Armin Arbeiter: Steirische Hühnerzucht. Graz 1908, str. 74 - 79

Najboljša prašičja pasma. V: Viljem Rohrman. Zbirka kmetijskih naukov. II. zvezek. Ljubljana, 1926, str. 134 - 137

Napredna živinoreja. V: Pevc, Anton. Mlekarstvo s črticami o živinoreji. Ljubljana, 1912, str. 7 – 11

Naše goveje pasme. V: Gosak, Josip, Koprivšek, Fran. Reja Goveje živine. Celje 1939, str. 8 - 19

Nikolič, Dragiša. Kako možemo poboljšati naše domače rase stoke. Koristi koje imamo od naše živine mogu se znatno povečati. Beograd 1954, str. 58 - 67

Novak, Vilko. Ovčarstvo pod Stolom in v Planici. 15(1942), str. 89 – 95, Etnolog

Novak, Vilko. Živinoreja. A V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. Ljubljana 1970, str. 343 - 394

Novak ,Vilko. Živinoreja. B V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. Ljubljana 1970, str. 343 - 394

O konjereji. V: Spiller- Muys. Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. Sustič Josip. O konjereji. Ljubljana 1926, str. 275 - 278

O kozjereji. V: Spiller- Muys. Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. Sustič Josip. O kozjereji. Ljubljana 1926, str. 272 - 274

O načinih zboljšanja goveje pasme z ozirom na Kranjsko. V: Pirc, Gustav: Poglavje o govedoreji na Kranjskem. Ljubljana , 1909, str. 11 - 15

O perutninarstvu. V: Ušaj, Just. Kmečko branje. Goriška Matica, Gorica, 1929, str. 155 - 165

O varstvu živali (Zbral in uredil Janko Koren). Ljubljana 1940, 20 strani

O vprašanju pasem. V: Spiller- Muys. Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. Sustič Josip. O govedoreji. Ljubljana 1926, str. 153 - 154

Oblak, Ivan. Govedoreja. V: Za izboljšanje življenjskih pogojev našega kmetijstva. Poročilo o kmetijski anketi, Ljubljana 30.5 – 3.6 1938, s. 255 – 278

Oblak, Ivan. Konjereja. V: Za izboljšanje življenjskih pogojev našega kmetijstva. Poročilo o kmetijski anketi, Ljubljana 30.5 – 3.6 1938, s. 279 – 290

Oblak, Ivan. Pasemska razdelitev goveje živine. V: Živinoreja, I. Govedoreja. Ljubljana 1938, str.6 – 11

Oblak, Ivan. Pasemsko vprašanje. V: Živinoreja, III. Konjereja. Ljubljana 1938, str. 5 - 7

Oblak, Ivan. Pasme svinj, njihova razširjenost in glavne lastnosti. V: Živinoreja, II. Svinjereja. Ljubljana 1938, str. 3 - 5

Oblak, Ivan. Svinjereja. V: Za izboljšanje življenjskih pogojev našega kmetijstva. Poročilo o kmetijski anketi, Ljubljana 30.5 – 3.6 1938, s. 362 - 376

Oblak, Ivan. Zakaj naša živinoreja nič ne nese? 1937, str. 81 – 84, Koledar družbe sv. Mohorja

Od reje prešičev. Velika pratika za prestopno leto 1856. C.K. družba, Ljubljana 1856, 7 strani.

Oestereich (Pferderassen). V: Heidemann, F.W.. Das Pferd, dessen Geschichte im Allgemeinen und im

XIII

Besondere, mit Schilderung der verschiedene Pferde und ihrer Rassen. Weimar 1861, str. 102 - 110.

Ogrizek, Albert. Der Wolle des Solčava- (Sulzbach-) Schafes, ein Beitrag zur objektiven Beurteilung der Wollqualität. Dunaj 1926, 13. strani

Ogrizek, Albert. Ein Beitrag zur Monographie des Solčava(Sulzbach)schafes. Dunaj 1926, 13. strani

Opis nekaterih slovenskih pasem. V: Posebna živinoreja. Skripta. Specialna mlekarska šola Škofja Loka. Verjetna izdaja 1927 – 1939.

Osnova učnega načrta za kmetijska nadaljevalna izobraževališča.(vzporedno v nemškem in slovenskem jeziku). Ljubljana 1876, 15 strani

Osterreichische Landhuehner. Das steierische Landhuhn. V: Murauer, Hans: Lehrbuch der Landwirtschaftlichen Nutzgegeflüzucht. Dunaj in Leipzig, 1914, str. 9 - 11

Ovce. Koze. V: Zalokar, J. Umno kmetovanje in gospodarstvo. C.K. kranjska kmetijska družba, Ljubljana 1854, str. 159 - 165

Oznanilo in povabilo, poslano vsim Slovencam, zlasti pa grajščakom in kmetovavcam, kovačem, živinorejcam in vsim, ki kaj živine imajo. Kmetijske in rokodelske novice, Ljubljana 1848, posebna doklada h 19.listu Novic, 2 strani (Oznanilo nove šole v slovenskem jeziku za živinorejo, živinozdravilstvo in podkovstvo v Ljubljani)

Pasma prašičev. V: Eiselt, Erik , Ferčej Jože: Prašičereja. Ljubljana 1952, str. 6 – 12

Pasma. V: Oblak, Anton. Naša prašičja reja. Ljubljana 1927, str. 26 - 38

Pasme (konji). V: Jelačin, Ivo. Živinoreja. Skripta, Ljubljana, pred letom 1958, str. 40 - 49

Pasmina konja. V: Bartolović Teodor. Praktična uputstva za rad u konjogojstvu.. Sarajevo 1951, str. 16 – 22

Pengov, A. Die Viehhaltung und das Veterinaewesen in der deutschen Sprachinsel Gottschee. Wien. Tieraerztl. Mschr, 92 (2005), s.182 – 190.

Pferdezucht. V: Hlubek, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, str. 109 – 115.

Pferdezucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 186 -189.

Pincgavsko govedo. V: Ogrizek, Albert. Uzgoj goveda. II. dio. Zagreb, 1941, str. 85 - 96

Podgornik, Anton. Nekatere za naše kraje važne goveje pasme. 1925, str. 57 – 68, Gospodarska čitanka

Podgornik, Anton. Pomen živinoreje s posebnim ozirom na povojne razmere. 1925, str. 48 – 56, Gospodarska čitanka

Podjavoršek, Alojz. Nekatere mere bohinjske živine. Diplomska naloga, Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterino, katedra za živinorejo, Ljubljana 1959, 39 strani

Polc, Franc. Značilnejše telesne mere volov in bikov v Bohinju in primerjava teh mer s kravami. Diplomska naloga, Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterino, katedra za živinorejo, Ljubljana 1958, 39 strani

Posavski konj. V: Ogrizek, A, Hrasnica, F. Specijalno stočarstvo. I. dio. Uzgoj konja. Zagreb 1952, str. 234 - 237

XIV

Postava od 8. marcija 1876 o varstvu poljskega blaga. V: Klavžar, Ernest. Priročna izdava deželnih postav veljavnih za pokneženo grofijo Goriško in Gradiško. Gorica 1876. II. del, strani 60 – 75

Prašičereja. Gorica 1925, str. 84-88, Gospodarska čitanka

Pravila živinorejskega selekcijskega društva v Moravcih. Murska Sobota 1933, 15. strani

Pregled stočarstva po kotarskim kapetanatima 1869 – 1910. V: Stočarstvo i veterinarstvo Istre 1894 – 1994. Pazin 1995, str. 24 – 29, slika iz str.47

Priloge s slikami konj in goveda. V: Hlubek, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, Tabele VI - XVII, (na koncu knjige)

Primerne pasme. V: Spiller- Muys. Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. Sustič Josip. O ovčjereji. Ljubljana 1926, str. 264 - 271

Prireditveni odbor, ocenjevalna komisija, Razstava perutnine. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo štajerske kokoši. Maribor 22 – 25 oktober 1938, str. 39 - 46

Pušnik, Miro. Pospeševanje govedoreje v drugi polovoci 19. stoletja na Slovenskem. Diplomsko delo, Ljubljana 2002, str. 87

Raič, Slavko. Anton Janša. Njegovo življenje in delovanje. Ljubljana 1934, 8 strani

Razingar, V. Katero pasmo bomo gojili? V: Kokošjereja. Družba sv. Mohorja, 1932, str. 6 - 12

Razna plemena. V: Govekar, Franz. Umni živinorejec s posebnim ozirom na govedje. Družba sv. Mohorja, 1872, str. 38 - 40

Razvoj živinoreje od začetka XVIII do konca XIX stoletja. V: Ante Stefančič. Začetek in razvoj veterinarstva na Slovenskem do prve svetovne vojne. SAZU, Ljubljana, 1966, str. 11 - 27

Rendla, Marta. Kranjsko društvo za varstvo živali 1902 – 1915. 11(2004)1, str. 59 -83, Zgodovina za vse.

Rindviehzucht. V: Hlubek, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, str. 116 – 130.

Rindviehzucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 189 -197.

Rohrman, Viljem. Domača živina. Zbirka kmetijskih naukov. I.zvezek. Ljubljana 1925, str. 119 – 120.

Rohrman, Viljem. Prašičje vzrejališče v Valdeku. Gospodarski nauki. I. knjiga. Celovec 1905, str. 134 – 139

Rohrman, Viljem. Živinorejsko društvo za pincgavsko goved na Štajerskem. Gospodarski nauki. I. knjiga. Celovec 1905, str. 128 - 134

Rus, Jože. Jedro kočevskega vprašanja: …, posestne razmere, živinoreja, .. V: Kočevski zbornik, Ljubljana 1939, str. 154 - 158

S katerimi tujimi pasmami naj prekrižujemo na Kranjskem goved. V: Pirc, Gustav: Poglavje o govedoreji na Kranjskem. Ljubljana 1909, str. 15 - 26

Schafzucht, Ziegenzucht, Schweinezucht. V: HLUBEK, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, str. 131 – 133.

Schafzucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 197 -198.

XV

Schafzucht. V: Kraft, Guido. Die Tierzuchtlehre. Berlin 1885, s. 164 – 165

Schlusanmerkung zur Viehzucht, Anhang (Förderungsmittel des Landbaues in Steiermark. V: Hlubek, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark). Gratz 1846, str. 138 - 139 in 142 - 144.

Schollmayr, Franz. Rindviehracen von Krain. 1872, 9 strani, 1 priloga

Schweinezucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 199 -200.

Seidenzucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 201 – 202

Slavič, Alojz. Iz zgodovine reje kasaških konj v okolici Ljutomera. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poročilo za leto 1935 in 1936. Ljubljana 1936, str. 38 – 52

Slikovno gradivo. V: Teržan, Josip. Kmetovalčev svetovalec. Kmetijska matica, Ljubljana 1929, 126 strani

Slovenska domača ovaca. Istrska ovca. Solčavsko - jezerska ovca. V: Zdanovski, Nikola. Vuna naših ovaca. Zagreb 1946, str. 36 - 44

Solčavsko-jezerska ovca. V: Ogrizek, Albert. Ovčarstvo. Zagreb 1948, str. 43 - 47

Solčavsko-jezerska ovca. V: Ogrizek, Albert. Ovčarstvo.. Zagreb 1935, str. 49 - 58

Solčavsko-jezerska ovca. V: Šmalcelj, Ivan. Malo ovčarstvo. Sarajevo 1947, str. 21 – 22

Solčavsko-jezerska pasmina ovaca. V: Končar, Ladislav. Uzgoj ovaca. Sarajevo 1951, str. 8 - 9

Splošna živinoreja, Govedoreja. V: Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919 – 1938. Kmetijska zbornica v Ljubljani, 1939, str. 127 – 139

Stabej, Jože. Pogovor od zhebelnih rojou. V: Martin Mencej. Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem čebelarstvu. Ljubljana 1976, str. 66 – 78

Statuti della Societa Triestina contro il maltrattamento degli animali. Trst, 1854, str. 7

Stefančič, Ante: Slovenska živinoreja v 19. stoletju. 1(1951) štev. 1, 28 – 31 in št.2, 33 – 36 in št. 3 – 4, 95 – 105, Živinorejec

Stopar, Marija. Kratek pregled zgodovine Lipice in rejske metode Lipicanca. Diplomska naloga, Ljubljana 1962, 29 strani in 2 prilogi

Suštic, Josip: O prašičjereji. V.: Štrekelj, josip: Kmetijsko berilo. I. del. Ljubljana 1934, str.38 - 42

Suštic, Josip: Odbira, vzreja in oskrbovanje plemenskih bikov. V.: Štrekelj josip: Kmetijsko berilo. I. del. Ljubljana 1934, str.30 - 35

Svinje. Kuretina. V: Zalokar, J. Umno kmetovanje in gospodarstvo. C.K. kranjska kmetijska družba, Ljubljana 1854, str. 165 - 169

Svinjereja, Reja malih živali. V: Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919 – 1938. Kmetijska zbornica v Ljubljani, 1939, str. 149 - 160

Štajerska kokoš. V: Ločniškar, Franc, Vrečko. Perutninarstvo. Ljubljana, 1955, str. 27 – 45.

Štajerska kokoš. V: Sl. St. Pavlovič. Živinarstvo. Beograd 1950, str. 63 – 64.

Štajerska kokoš. V: Kodinec, Georgij. Peradarstvo. Zagreb, 1951, str. 18 – 19.

XVI

Štajerska kokoš. V: Ločniškar, Franc. Vzreja piščancev. Ljubljana, 1954, str. 4 - 5.

Štajerska. V: Petar Puškar. Pouke iz živinarstva. Beograd 1950, str. 66 – 68.

Trebar, Frančiška. Nekatere proizvodne sposobnosti bohinjskega goveda. Diplomska naloga, Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterino, katedra za živinorejo, Ljubljana 1956, 30 strani

Umek, Ema. Kranjska kmetijska družba 1767 – 1787. Arhivi, 29(2006)1, str. 1-34

Urba, Joža. Značilnejše telesne mere krav v Bohinju. Diplomska naloga, Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterino, katedra za živinorejo, Ljubljana 1958, 20 strani

Uredba živinoreje. V: Viljem Rohrman. Kmetijsko gospodarstvo. Za kmetijske šole in praktične gospodarje. Celje, 1906, str. 61 - 66.

Valenčič, Vlado. Organizacije za napredek agrarne proizvodnje, specialno šolstvo in strokovna literatura. V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. Ljubljana 1970, str. 523 – 556

Varl, Peter. Gospodarski pomen prašičereje za občino Št. Jernej. Diplomsko delo, Ljubljana 1956, 38 strani.

Veble, F. Stanje naše konjereje leta 1936 v številkah, slikah in tabelah. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poročilo za leto 1935 in 1936. Ljubljana 1936, str. 7 – 16

Veble, F. K zakonski osnovi naše konjereje. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poročilo za leto 1935 in 1936. Ljubljana 1936, str. 52 – 59

Veble, F. Stanje naše konjereje leta 1934, v številkah, slikah in tabelah. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poročilo za leto 1934. Ljubljana 1934, str. 4 - 19

Veble, F. Uspehi konjerejske ankete v Mariboru. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poročilo za leto 1934. Ljubljana 1934, str. 19 - 26

Viehzucht – prvi del. V: Hlubek, F.X. Rezultate der wirksamkeit der k.k. Landwirthschaftsgesellschaft in Steiermark, vom Jahre 1829 – 1839. Graz 1840, str. 56 - 69

Viehzucht – drugi del. V: Hlubek, F.X. Rezultate der wirksamkeit der k.k. Landwirthschaftsgesellschaft in Steiermark, vom Jahre 1829 – 1839. Graz 1840, str. 70 – 84

Veble, F. Zakonska osnova naše konjereje. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poročilo za leto 1934. Ljubljana 1934, str. 26 - 33

Vichodil, G. A. O pasminama svinja i njihovoj gojitbi. Osijek 1902. str. 118.

Vilfan, Sergej. Podobe iz nekdanje živinoreje med Trstom in Slavnikom. 5(1957)2, str. 69 – 87, Časopis za slovensko krajevno zgodovino

Von allerlen Geziefer und Ungeziefer. V: Valvasor, Vajkard Janez. Die Ehre dess Hertzogthums Crain:..,III. Buch, Kapitel XXXVII, 1689, str. 454 - 458

Von den Thieren in Crain und zwar sonderlich von dem sogenannten Thierlein Bilich. V: Valvasor, Vajkard Janez. Die Ehre dess Hertzogthums Crain:.., III. Buch, Kapitel XXXI, 1689, str. 437 - 442

Vpr. 8. Kako se delijo prešiči po rasnih plemenih. V: Poduk kteri uzhi prefhizhe plemeniti, rediti in debeliti, mefo in plezheta prekajevati, in bolesni prefhizhov fpoznavati in sdraviti. Ljubljana 1850, str. 7 - 11

XVII

Vprašanje pasem. V: Spiller- Muys. Planšarstvo in kmetijstvo na naših planinah. Sustič Josip. O prašičereji. Ljubljana 1926, str. 230 – 235

Welches sind Nutzeigenschaften und Aussehen der Steirerhühner?. V: Paul Collingnon - Bonn: Moderne Nutzgeflügelzucht. Berlin 1928, str. 36 - 37

Wenko, Beno. Živinoreja. V: Kmetijstvo dravske banovine. Ljubljana, 1933, str. 76 - 101

Wenko, Boris. Reja štajerske kokoši na kmetih. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo štajerske kokoši. Maribor 22 – 25 oktober 1938, str. 9 – 13

Wenko, Boris. Štajerska kokoš. V: Kmetijsko kokošarstvo. Kmetijska matica, 1935, Ljubljana, str. 29 -48.

Wernig, Fran. Rodovniške organizacije. V.: Štrekelj, Josip: Kmetijsko berilo. I. del. Ljubljana 1934, str.35 - 37

XXXI. O živalih na Kranjskem, zlasti o takoimenovanem polhu. V: Valvasor, Vajkard Janez: Slava Vojvodine Kranjske.. Ljubljana, 1989, str. 80 – 82

Zavrnik, Velimir. Živinoreja. V: Kratka zgodovina veterinarstva na Slovenskem med obema svetovnima vojnama 1918 – 1941. Zbornik BF , Veterinarstvo, Suplement 5, 1979, str. 97 – 109.

Ziegenzucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 198 -199.

Značilnosti krškopoljskega prašiča in kje ga rede? V: Eiselt, Erik. Svinjereja. Ljubljana 1957, str. 4

Zupan,c Milan. Razvoj štajerske kokoši. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo štajerske kokoši. Maribor 22 – 25 oktober 1938, str. 5 – 9

Žibert, Šimon. Ukrepi za dosego zdravja in odpornosti štajerske kokoši. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo štajerske kokoši. Maribor 22 – 25 oktober 1938, str. 27 – 30

Živinoreja, lov in ribarstvo. V: Orožen, F.. Slovenska zemlja. IV. Del: Vojvodina Kranjska. Ljubljana 1901, str. 222 – 226

Živinoreja. Spominski zbornik Slovenije. Ljubljana 1939, s. 332 - 336

Živinoreja. Trgovina in kupčija. V: Erben, Jožef: Vojvodstvo Koroško v zemljepisnem, statističnem in zgodovinskem spregledu. Matica slovenska v Ljubljani, Ljubljana 1866, str. 27 – 28 in 38 - 39.

Živinoreja. V: Erben, Jožef: Vojvodstvo Kranjsko v zemljepisnem, statističnem in zgodovinskem spregledu. Matica slovenska v Ljubljani, Ljubljana 1866, str. 49 - 50

Živinoreja. V: Kmetijstvo kranjskega sreza. Prva sreska kmetijska razstava v Kranju 1932. Srezki kmetijski odbor v Kranju, 1932, str. 23 - 30

Živinoreja. V: Rutar, S. Slovenska zemlja. II. del: Trst in Istra. Ljubljana 1896, str. 93 - 100

XVIII

SERIJSKE PUBLIKACIJE

ABC KMETSKE IN KMETIJSKE IZOBRAZBE

(1918, LJUBLJANA)

Kaj nameravamo? ABC kmetske in kmetijske izobrazbe, 1(1918)1, str. 1-2. Uredniška priloga »Kmetovalcu«

Zgodovina kmečkega stanu. ABC kmetske in kmetijske izobrazbe, 1(1918)1, str. 3-7 in štev.2, str 17 -20. Uredniška priloga »Kmetovalcu«

ANNALEN DER K. K. LANDWIRTHSCHAFTS-GESELLSCHAFT IN

KRAIN

(1822 - 1849, LJUBLJANA)

III. Viehzucht. Jahrgang 1836, I. Heft. Laibach 1836, str. 9 – 11, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Antrag zur Erwirkung einer Modification der Hornvieh-Prämien. Jahrgang 1837 , Laibach 1839, str. 100 - 101, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Antrag auf Modificirung der Hornviehpraemien. Votrag III. Jahrgang 1838, II. Abteilung, III. Heft . Laibach 1842, str. 76 - 78, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Bleiweis, Janez. Bericht ueber die in vorigen Jahre beantragte Modification der Hornvieh-Praemien. Jahrgang 1843, II. Abteilung, VI. Heft, Laibach 184?, str. 21 – 25, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Demscher, Georg. Bericht über die Fütterung der Schafe mit, durch Selbsterhitzung überbrühtem Futter. Jahrgang 1836, II. Abteilung, I. Heft, Laibach 1836, str. 42 - 43, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Die dritte algemeine Versammlung im Mai 1823. Viehzucht. Jahrgang 1822 und 1823, Laibach 1830, str. 99 – 104, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach.

Die erste allgemeine Versammlung im Mai 1822. Die Verteilung der zur Ermunterung der Hornviehzucht hoechtens Orts angeordneten Praemien. Jahrgang 1822 und 1823, Laibach 1830, str. 41, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach.

Die vierte algemeine Versammlung im November 1823. Bienen-, Schaf- und Viehzucht, Viehmaerkte. Jahrgang 1822 und 1823, Laibach 1830, str. ?, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach.

Die zweite algemeine Versammlung im November 1822. Viehzucht. Jahrgang 1822 und 1823, Laibach 1830, str. 48 – 54, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach.

Diebel, Franz. Relation über die Schafausstellung, welche am 9. Mai, - die Schafzüchterversammlung, die am 10. Mai, - und die Generalversammlung der k.k.m.sch. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur - und Landeskunde, die am 11. Mai 1836 abgehalten wurde. Jahrgang 1836, II. Abteilung, I. Heft, 1836, Laibach 1836, str. 80 - 90, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

XIX

Erfahrungen ueber die Fuetterung der Hausthiere mit selbsterhitzten Futter, Vortrag II. Jahrgang 1838, II. Abteilung, III. Heft, Laibach 1842, str. 72 - 76, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Galle, Franz. Aufforderung zur Einführung einer zweckmässigen Füterung der Haustiere. Jahrgang 1836, II. Abteilung, I. Heft, Laibach 1836, str. 34 - 41, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain

Hlubek, X.F. Bemerkungen ueber die, in die neusten Zeit vorgeschlagenen Fuetterungs Methoden. Jahrgang 1836, I. Heft, Laibach 1836, str. 44 – 61, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Hlubek, X.F. Bemerkungen ueber die Mastung der Hausthieren. Jahrgang 1836, I. Heft, Laibach 1836, str. 62 - 79, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Hornvieh Praemien. Emporbringug der Pferdezucht. Jahrgang 1840, II.Abteilung, IV. Heft, Laibach 1842, str. 13, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Hornvieh Praemien. Jahrgang 1842, II.Abteilung, V. Heft, Laibach 1842, str. 10 - 12, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Hradeczky, Johann Nep. Vortrag über die Vertheilung der Honnviehprämien in den Jahren 1828, 1829 und 1830. Jahrgang 1827, Laibach 1833, str. 68 - 70, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach.

Koss, Fr. L. Ein Vorschlag zur Emporbringung der Hornviehzucht. Jahrgang 1847, 20. Mai 1847, Laibach 184?, str. 37 - 38, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Kurze Beschreibung der Landwirtschaft im herrschaftsbezirke Reifniss. III. Viehzuht. Jahrgang 1822 und 1823, Laibach 1830, str. 68 – 73, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach.

Schanda, Hermann. Relation über die Resultate der Viehpraemienverteilung im Jahre 1829 und ueber die Einleitungen zur Vornahme deselben im Jahre 1830. Jahrgang 1830. Laibach 1838, str. 59 - 62, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Stierpraemien. Jahrgang 1846, 5. Mai 1846, Laibach 184?, str. 7 – 10, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain

Über den Antrag des k.k. Kreismates Adelsberg. Wegen gänzlicher Abschaffung des Ziegenviehs im dortigen Kreise, zur Emporbringung der Waldkultur und Beförderung der Obstbaumzucht. Jahrgang 1826. II. Haelfte, Laibach 1833, str. 48 - 51, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach.

Über die der h. k.k Landesstelle unterbreiteten Detail-Antraege, bezueglich der Hornviehpraemien. Jahrgang 1844, 8. Mai 1844. Laibach 184?, str. 11 – 14, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

Über die Emporbringung der Viehzucht überhaupt durch Prämien-Vertheilungen und durch Zuchtsthiere. Jahrgang 1826. II. Haelfte, Laibach 1833, str. 51 - 52, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach.

Vest, Joseph Edler von. Relation über die Hoffnungen zur Aufnahme und Vormehrung der von dem diesseitigen Mitgliede Herrn Gubernialrath und Protomedicus, Dr.Anton Jeuniker, der Gesselschaft geschenkten einen Bock und eine Ziege von Angora in unserm Vaterlande. Jahrgang 1830, Laibach 1838, str. 64 - 66, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain.

XX

BESEDNIK

(1869 – 1878, CELOVEC)

Ferčnik, Lambert. Ovčja reja v Kanalski dolini na Koroškem. 2(1870)4, str. 29 - 30 in 5, str. 36 - 37 in 6, str. 52 - 53, Besednik.

Nekoliko o konskej reji. 1(1869) 2, str. 20, Besednik.

ČASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE

(1904-*, MARIBOR)

Mravljak, JosIp. Doneski k zgodovini kmetijstva v Dravski dolini v XVII. Stoletju. 27(1932)3-4, str. 171 - 190, Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor (skenirano le poglavje o živini)

Kotnik, Fran. O svetem Štefanu zaščitniku konj. XXIII(1928)5, str. 250 - 254, Časopis za zgodovino in narodopisje

DEUTSCHER KALENDER

(1888 – 1918, LJUBLJANA)

Waldeck, Friedrich. Die Viehzucht in unseren Alpenländern. 14(1901), str. 97-100, Deutscher Kalender.

DOLENJSKA

(1938, LJUBLJANA)

Erpiš, Jože. Mlekarstvo Dolenjske. 1938, str. 215 - 218, Dolenjska. Oblak, Ivo. Živinoreja Dolenjske. 1938, str. 200 - 207, Dolenjska.

DOLENJSKE NOVICE

(1885 – 1919, NOVO MESTO) (DOSTOPNO NA DLIB.si)

Dobre lastnosti domačih prašičev treba ohraniti. 15(1899) 24, str. 217, Dolenjske novice.

Dolenjskim prešičjerejcem. 16(1900)8, str. 77 - 78, Dolenjske novice.

Določbe o ustanovitvi zavodov in postaji za prašičjo rejo, potem o oddaji posameznih mrjascev. 15(1899)7, str. 62 - 63, Dolenjske novice.

Domače vesti. 3(1887)11, str. 85, Dolenjske novice.

Izvoz živine po železnici. 15(1899)5, str. 47, Dolenjske novice.

K povzdigi čebelarstva na Dolenjskem. 26(1910)18, str. 138 – 139, Dolenjske novice.

Kake važnosti so živinorejske zadruge za izboljšanje goveje živine na Dolenjskem. 17(1901)2, str. 15 – 16, Dolenjske novice.

XXI

Kake vrednosti je simodolsko pleme za Dolenjsko. 21(1905)3, str. 22 in 4, str. 33 – 34 in 5, str. 46, Dolenjske novice.

Kako je z živinorejo na Dolenjskem. 3(1887)5, str. 34 - 35, Dolenjske novice.

Katero goveje pleme je za nas najbolje. 25(1909)2, str. 11 – 12, Dolenjske novice.

Kdo naj skrbi za rejo merjascev. 25(1909)8, str. 59 – 60, Dolenjske novice.

Kje dobiš veliko prašičje pleme. 23(1907)15, str.152 – 153, Dolenjske novice.

Kmetijski tečaji po deželi. 26(1910)1, str. 1, Dolenjske novice.

Kokošja reja na Dolenjskem. 15(189911, str.100, Dolenjske novice.

Koliko izda pravo pleme. 5(1889)8, str. 18 – 19, Dolenjske novice.

Koliko je na Dolenjskem živine? 3(1887)1, str. 3 – 4, Dolenjske novice.

Koliko stane reja bika na leto?. 21(1905)16, str. 156, Dolenjske novice.

Malasek, Fran. Nekoliko o perutninarstvu. 35(1919)13, str. 49, Dolenjske novice.

N. Dolenjska goved in muropoljsko pleme. 15(1899) 20, str. 171 - 172, Dolenjske novice.

Na kaj smo Dolenjci premalo ponosni?. 15(1899) 23, str. 203 - 204, Dolenjske novice.

Najboljši pripomoček za zboljšanje goveje živine, 1(1885) 5, str. 35, Dolenjske novice.

Naša prašičja trgovina. 28(1912)4, str. 25 – 26, Dolenjske novice.

Našim prašičerejcem!. 25(1909)13, str. 99, Dolenjske novice.

Nauk slovenskim gospodarjem, kako je zboljšati rejo goveje živine. 10(1894)7, str. 50, Dolenjske novice.

Nekaj o živinoreji na Dolenjskem. Iz Ribniške doline, 1(1885)10, str. 77 – 78, Dolenjske novice.

Nekoliko o prešičjereji. 7(1891)20, str. 153 - 154, Dolenjske novice.

Nemški cepljenci. 27(1911)5, str. 33 – 34, Dolenjske novice.

Nov način prašičjereje. 21(1905)16, str. 155 - 156, Dolenjske novice.

Nova knjiga. 3(1887)16, str. 127, Dolenjske novice.

O stanji domače živine v krškem okraji leta 1886. 3(1887)8, str. 57 in 9, str. 65 – 66, Dolenjske novice.

Odbiranje mladih svinj za pleme. 21(1905)20, str. 197, Dolenjske novice.

Odbiranje mrjascev. 17(1901)14, str. 143 – 144, Dolenjske novice.

Okrajna razstava goveje živine v Novem Mestu. 15(1899)19, str. 163, Dolenjske novice.

Opazovanja po živinskih sejmih po Dolenjskem. 16(1900)21, str. 195 - 196, Dolenjske novice.

Osel v kmetijstvu. 17(1901)22, str. 232, Dolenjske novice.

Pitanje prašičev. 21(1905)22, str. 221 - 222, Dolenjske novice.

XXII

Pomanjkanje mrjascev. 17(1901)13, str. 134 – 135, Dolenjske novice.

Postaje za mrjasce. 22(1906)18, str. 159, Dolenjske novice.

Postaje za prašičjo rejo. 19(1903)10, str. 91 – 93, Dolenjske novice.

Povzdiga govedoreje na Dolenjskem. 7(1891)15, str. 113 - 114, Dolenjske novice.

Povzdignimo perutninarstvo!. 19(1903)6, str. 51 - 52, Dolenjske novice.

Prašičja razstava v Novem mestu. 10(1894)21, str. 165 – 166, Dolenjske novice.

Prešičja razstava v Novem mestu. 10(1894)16, str. 122 - 123, Dolenjske novice.

Prešičja reja ima na Dolenjskem prihodnost. 10(1894)10, str. 73, Dolenjske novice.

R. Živinoreji treba trdne podlage. 16(1900)22, str. 207 - 208, Dolenjske novice.

R. Katero pleme se najbolj prilega naši domači živini?. 15(1899)16, str. 139 - 140, Dolenjske novice.

Razglas kranjskim ovčarjem. 3(1887)22, str.176, Dolenjske novice.

Reja pršutnikov. 17(1901)3, str. 23, Dolenjske novice.

Rohrman Viljem. Deželne postaje za rejo plemenskih mrjascev in prašičev na Dolenjskem. 26(1910)12, str. 90, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Dolenjsko perutninarstvo. 22(1906)8, str. 68 - 69, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Domače kokoši. 29(1913)13, str. 49, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Enobarvna planinska goved. 25(1909)47, str. 371, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Katero prašičje pleme je najboljše za nas?. 29(1913)20, str. 77 - 78, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Kje so pogoji za rejo plemenskih svinj. 29(1913)2, str. 6, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Odbiranje kokoši za rejo. 25(1909)12, str. 91, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Odbiranje plemenih prašičev. 25(1909)31, str. 243, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Perutninarska razstava v Kandiji. 26(1910)18, str. 138, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Položaj naše prašičjereje. 30(1914)34, str. 136, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Prašičja in perutninska razstava v St. Jerneju. 29(1913)18, str. 69, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Simodolsko pleme na Dolenjskem. 25(1909)15, str. 116, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Skrbimo za povzdigo prašičjereje. 25(1909)6, str. 43 - 44, Dolenjske novice.

Rohrman, Viljem. Zakaj gledajo naši gospodarji na prašičja ušesa. 27(1911)11, str. 83, Dolenjske novice.

Shod dolenjskih kmetijskih podružnic. Skrbimo za dobro plemeno goved. 16(1900)23, str. 219 - 220, Dolenjske novice.

XXIII

Stanje živinoreje v krškem okrajnem glavarstvu. 4(1888)9, str.69, Dolenjske novice.

Stare navade in nove vpeljave pri prodaji rejenih prašičev. 17(1901)4, str. 36 - 37, Dolenjske novice.

Svinjerejo. 3(1887)1, str. 5, Dolenjske novice.

Užitek in vnanjost pri živini. 28(1912)11, str. 85, Dolenjske novice.

V Novem mestu. 11(1895)16, str. 137 – 138, Dolenjske novice.

Za povzdigo naše živinoreje. 26(1910)10, str. 73, Dolenjske novice.

Živinoreja. 1(1885) 24, str. 191 – 192, Dolenjske novice.

Živinorejski shod v Novem mestu. 20(1904)7, str. 59 - 60, Dolenjske novice.

DOMAČIN

(1913 – 1915, LJUBLJANA)

Nezdrava gonja nekaterih živinozdravnikov in živinozdravniških slušateljev proti živinozdravniškim tečajem na Kranjskem. 1(1913)2, str. 11 – 12, Domačin

Oddaja čistokrvnih plemenskih bikov, kupljenih z državno podporo. 2(1914)1, str. 7, Domačin

Škulj, Andrej. Naše domače živali. 2(1914)5, str. 40 in št. 6, str. 48 in št. 7, str. 56 in št. 8, str. 64 in št. 9, str. 72, Domačin

DOMOLJUB

(1888 – 1944, LJUBLJANA, PRILOGA: GOSPODAR IN GOSPODINJA)

Borc, Franc. Licencovanje bikov v kamniškem in brdskem okraju. 39(1926), str. 379, Domoljub.

Borc, Franc. Živinoreja. 36(1923)46, str. 483 - 484, Domoljub.

Burgar, Jože, Zupan J. Zborovanje gorenjskega pasemskega okrožja. 39(1926)7, str. 103, Domoljub.

Cvenkel, A.. Rešimo bohinjsko govejo pasmo. 27(1914)2, str. 10 - 12, Domoljub - Naš kmečki dom.

F.G. O živinskem zavarovanju. 43(1930)48, str. 593 - 595, Domoljub.

Gorenjski črnolisasti prašič. 39(1926)19 , str. 699, Domoljub.

J.F. Zunanji znaki dobrega goveda. (1940)51, 18. decembra, str. 299 – 300, Priloga: Gospodar in gospodinja, Domoljub

Nekaj o pasmah kokoši. 7(1940)50, str. 291 – 292, Priloga: Gospodar in gospodinja, Domoljub

Ovsenik, Janko. Naša živinorejska organizacija. 39(1926)48, str. 763, Domoljub.

Perutninarstvo v Sloveniji. 40(1927)10, str.16, Domoljub

Plemenitev v sorodstvu pri prešičih. 40(1927)4, str. 64 - 65, Domoljub.

Šubelj, Ign. Oživite živinozdravniške tečaje!. 41(1928)20, str. 313, Domoljub.

Živinorejska razstava v Ormožu. Razstava živine v Novem Mestu. Konjska razstava v Novem Mestu. 39(1926)26, str. 412 - 413, Domoljub.

XXIV

DOMOVINA

(1918 – 1941, LJUBLJANA)

Bajkov, Lav. Resnica o Štajerski kokoši. 16(1933)32, str. 4 - 5, Domovina.

Bohinjsko sirarstvo na novi poti. 16(1933)21, str. 1 - 2, Domovina.

Delovanje konjerejskega društva za dravsko banovino. 21(1938)24, str. 1 - 2, Domovina.

Dve veliki napaki naših živinorejcev. 4(1921)29, 3, Domovina.

Kač, Janko. Vprašanje metafonske živine. 13(1930)37, str. 1-2, Domovina.

Naša konjereja. 9(1926), priloga Tedenska slike 7.maj 1926, leto I, štev.23, 1. stran, Domovina.

O živinoreji. 2(1919), str. 17 - 21, Domovina.

Posvetovanje o pospeševnju živinoreje v Sloveniji. 3(1920)44, str. 2, Domovina.

Propadanje živinoreje. 1(1918)25, str. 3 - 4, Domovina.

Ravnik, Franc. Planšarstvo. 16(1933)21, str. 2 - 4, Domovina.

Stoklas, Emerik. Pospešujmo rejo kokoši! 16(1933)17, str. 6, Domovina.

Šmid, Alojzij. O stanju živinoreje v laškem okraju. 10(1927)25, str. 5 - 6, Domovina.

Važnost planinarstva. 3(1927), str. 30, Domovina.

Wernig, Fran. Kmetovalci, gojite čisto pleme! 9(1926)43, str. 6, Domovina.

Wernig, Fran. Pri meni se ta pasma ne obnese. 16(1933)43, str. 4 - 5, Domovina.

Zanimiva razprava o naši konjereji. 2(1919)6, str. 2 - 3, Domovina.

Zveza živinorejskih selekcijskih zadrug za pincgavsko govedo v Kranju. 14(1931)12, str. 1, Domovina.

Živahno delovanje za napredek kmetijstva v kranjskem okraju. 13(1930)47, str. 1 - 3, Domovina.

EDINOST

(1938 – 1940, MARIBOR)

Kreft, Ivan. Kobilarna na Pragerskem pozdravljena! 2(1939)10, str. 4, Edinost.

Žmavc, Andrej. Nekaj iz davnih izkustev za kmečkega živinorejca. 2(1939)24, str. 8, Edinost.

GORICA

(1899 – 1914, GORICA)

Klavžar, Ernest. Belanska goveja pasma na Tolminskem. 11(1909), str. 14 in 15 in 19, Gorica.

XXV

GOSPODAR

(1931 – 1932, LJUBLJANA)

Vsem živinorejcem. 1(1931), 1. september 1931, str. 3, Gospodar (LJ)

GOSPODARSKE NOVICE

(PRILOGA SLOVENSKEMU GOSPODARJU, 1908 – 1914, MARIBOR)

Držimo se pasme. 5(1912)6, str. 41 - 42, Gospodarske novice.

Iz Solčave. 3(1910)11, str. 85 - 86, Gospodarske novice

Kakšne naj so plemene svinje? 6(1913)23, str. 178 - 179, Gospodarske novice.

Kateri čas naj svinje služijo za pleme? 6(1913)24, str. 185 - 187, Gospodarske novice.

Katero govedo je pitati. 4(1911)2, str. 10 - 12, Gospodarske novice

Koza in nje reja. 5(1912)25, str. 193 - 197, Gospodarske novice.

O bikih plemenjakih. 3(1910)3, str. 20 - 21, Gospodarske novice

Osnovna vprašanja umne svinjereje. 6(1913)20, str. 153 - 154 in 21, str. 162 - 164, Gospodarske novice.

Skrb za rejo mrjascev. 4(1911)7, str. 53, Gospodarske novice.

GOSPODARSKI GLASNIK ZA ŠTAJERSKO

(1884 – 1918, GRADEC)

I. Štajersko perutninarsko društvo. 31. maja 1899, št. 10, str. 156, Gospodarski glasnik za Štajersko

Achtl, K. Reja in vrednost koz. 8(1892)21, str. 268 – 270, Gospodarski glasnik za Štajersko

Gerstner, R. Važnost svinjereje. 24. vel. srpana 1894, št. 16, str. 195 - 198, Gospodarski glasnik za Štajersko

Juvan. Bodočnost živinoreje. 16 novembra 1908, št. 22, str. 169 - 170, Gospodarski glasnik za Štajersko

Juvan. Osrednji svet za konjerejo in razdelitev konjerejskih plemenskih okolišev.16 februarja 1909, št. 4, str. 25 – 26, Gospodarski glasnik za Štajersko

Juvan. V povzdigo naše živinoreje. 16 aprila 1907, št. 8, str. 57, Gospodarski glasnik za Štajersko

K »spomenici« društva za rejo sive alpske živine. 16. julija 1911, št. 14, str. 111 - 113, Gospodarski glasnik za Štajersko

K štajerski perutninoreji. Čisto pleme ali križanje. 15. junija 1902, št. 11, str. 161 - 164, Gospodarski glasnik za Štajersko

K štajerski perutninoreji. 15. maja 1902, št. 9, str. 135 - 136, Gospodarski glasnik za Štajersko

XXVI

Naredi. Naravna reja naše živine. 1. novembra 1910, št. 21, str. 163 - 164, Gospodarski glasnik za Štajersko

Naredi. O vporabi in reji plemenskih merjascev.16 oktobra 1906, št. 20, str. 154, Gospodarski glasnik za Štajersko

Naša domača goveja plemena. 8. vel. srpana 1896, št. 15, str. 205 - 207, Gospodarski glasnik za Štajersko

Naše sedanje stališče glede svinjereje. 1 marca 1905, št. 5, str. 34 - 35, Gospodarski glasnik za Štajersko

Naši noriki. 16. oktobra 1916, št. 20, str. 156, Gospodarski glasnik za Štajersko

Navod k gojitvi štajerske kure. 16. september 1903, št. 18, str. 181, Gospodarski glasnik za Štajersko

Nekaj o svinjerejstvu. 24. marcija 1888, št. 6, str. 73 - 75, Gospodarski glasnik za Štajersko

Nekaj o svinjerejstvu. 8. marcija 1886, št. 5, str. 61 – 64, Gospodarski glasnik za Štajersko

Nekaj zgodovinskih podatkov (Perutninarski list). 16 marca 1905, št. 6, str. 43 – 44, Gospodarski glasnik za Štajersko

Numerovanje (zaznamovanje s številkami) plemenske živine. 8. mal. srpana 1894, št. 13, str. 165 -166, Gospodarski glasnik za Štajersko

O perutninstvu nekaj. 24. marcija 1888, št. 6, str. 75 – 77, Gospodarski glasnik za Štajersko

O štajerskem perutninarstvu. 30. junija 1902, št. 12, str. 183 - 185, Gospodarski glasnik za Štajersko

Odgoja živine in nadzorniki odgoje. 1. aprila 1903, št. 7, str. 91, Gospodarski glasnik za Štajersko

Odreja govednih plemen na Gorenjem Štajerskem. 16. aprila 1903, št. 8, str. 98 - 99, Gospodarski glasnik za Štajersko

Ogled živine v Sučavi. 8(1892)13, str. 156 – 157, Gospodarski glasnik za Štajersko

Pinčgavska živina pa njena hitra rast v prvih treh letih. 8. junija 1889, št. 11, str.131 - 132, Gospodarski glasnik za Štajersko

Poročilo o delovanji I. štajerskega perutninskega društva od l. 1888 – 89. 8. avgusta 1889, št. 15, str. 182 - 185, Gospodarski glasnik za Štajersko

Poročilo prvega štajerskega perutninorejskega društva. V obrambo. 1. junija 1903, št. 11, str. 123 -125, Gospodarski glasnik za Štajersko

Posavinjski konji. 24. decembra 1886, št. 24, str. 302, Gospodarski glasnik za Štajersko

Pospeševanje naše svinjereje. 16 oktobra 1905, št. 20, str. 155 – 157, Gospodarski glasnik za Štajersko

Požlahnitev štajerske svinjereje. 15. avgusta 1902, št. 15, str. 230 - 231, Gospodarski glasnik za Štajersko

Prva štajerska razstava perutnine. 16. oktober 1903, št. 20, str. 197, Gospodarski glasnik za Štajersko

Razglas. 62(1913)15, 1. avgusta 1913, str.121 - 122, Gospodarski glasnik za Štajersko

Razglas. 61(1912)4, 16. februarja, 1912, str. 25 (?),Gospodarski glasnik za Štajersko

XXVII

Sodbe o štajerski kuretini iz prejšnjih časov. 1. avgust 1903, št. 15, str. 157, Gospodarski glasnik za Štajersko

Svinjereja na Štajerskem. 28. februarja 1900, št. 4, str. 61 - 62, Gospodarski glasnik za Štajersko

Štajerska kura in njena plemena. 16. aprila 1903, št. 8, str. 99 – 100, Gospodarski glasnik za Štajersko

Štajerska kura. 16 aprila 1905, št. 8, str. 60 – 62, Gospodarski glasnik za Štajersko

Štajerski konji na Dunaju. 16. novembra 1910, št. 22, str. 176, Gospodarski glasnik za Štajersko

GOSPODARSKI LIST

(1922 – 1928, GORICA)

Ali so belanke dobre mlekarice? 6(1927)3, str. 47, Gospodarski list.

Černe, Franc. Konjska pasma Haflinger. 2(1923)11, str. 224, Gospodarski list.

Davek na koze. 6(1927)10, str. 183 – 184, Gospodarski list

Državno posestvo Prestranek. 2(1923)3, str. 51 - 52, Gospodarski list

Furlanski konji. 5(1926)1, str. 4 - 5, Gospodarski list.

Gerbic, Josip. Naša govedoreja. 2(1923)3, str. 46 - 48, Gospodarski list.

Goveje pasme v našem ozemlju. 4(1925)11, str. 215 - 216, Gospodarski list.

Jesenske razstave mladih bikov in žrebet kobariške pasme. 5(1926)9, str. 178 – 179, Gospodarski list

Klavžar, M.. Belanska goveja pasma v naših gorah. 5(1926)10, str. 198 - 199, Gospodarski list.

Klavža,r M.. Mlekarstvo in sirarstvo na Goriškem. 1(1922)11-12, str. 150 - 152, Gospodarski list.

Kmetovalci! izvršujte zakon o pospeševanju govedoreje. 1(1922)4, str. 51 - 52, Gospodarski list.

M. K. Naša vprežna živina. 1(1922)3, str. 39, Gospodarski list.

M. V. K petindvajsetletnici Mlekarske zadruge v Trnovem na Notranjskem. 1(1922)6, str. 93 - 94, Gospodarski list.

Novi bikorejski zakon. 4(1925)8, str. 146 - 147, Gospodarski list

Novi zakon o spuščevalnicah za bike. 5(1926)2, str. 28 – 30, Gospodarski list.

O rdeči cikasti hribovski pasmi v idrijskem okraju, 5(1926)12, str. 243 – 245, Gospodarski list

Pevc, Anton. Podedovanje mlečnosti. 6(1927)8, str. 147 - 149, Gospodarski list.

Pevc, Anton. Vzgoja molzne živine. 6(1927)9, str. 168 - 169, Gospodarski list.

Podgornik, Anton. Izboljšanje in povzdiga govedoreje. 1(1922)4, str. 50 - 51, Gospodarski list.

Podgornik, Anton. Mlečnost krav. 2(1923)7, str. 138 - 140, Gospodarski list.

Podgornik, Anton. Zapisnik za poskusno molžo. 2(1923)8, str. 162 - 164, Gospodarski list.

XXVIII

Prašič v odstotkih. 6(1927)9, str. 169, Gospodarski list.

Prašičja velereja v Krminu. 4(1925)11, str. 217, Gospodarski list

Pušpov Jože psevd ?. Kaj je selekcija? 2(1923)10, str. 197 - 199, Gospodarski list.

Rašič. [Živinoreja, ovčarstvo in svinjereja v Istri]. 1(1922)6, str. 87 - 89, Gospodarski list.

Ravnik, Anton. O izboljšanju svinjakov. 4(1925)11, str. 217 - 218, Gospodarski list.

Razstava mladih bikov in žrebet kobariške pasme. 5(1926)12, str. 245 - 246, Gospodarski list

Razstava goveje živine in žrebet v Kobaridu. 4(1925) 12, str. 240 – 241, Gospodarski list

Razstava mladih bikov in žrebet v Kobaridu.5(1926)12, str. 245 - 246, Gospodarski list

Rejec, Anton. Živinorejske zadruge. 1(1922)5, str. 70 in 7, str. 103 - 104, in 8, str. 119 – 120, Gospodarski list.

Rustja, Josip. Naša živinoreja. 1(1922)4, str. 50, Gospodarski list.

Rustja, Josip. Planinski sir. 5(1926)9, str. 180 - 181, Gospodarski list.

Rustja, Josip. Velikost in teža tolminskega sira. 5(1926)10, str. 204 - 205, Gospodarski list.

Rustja, Josip. Vprašanje goveje pasme v Vipavski dolini. 3(1924)12, str. 238 - 240, Gospodarski list.

Rustja, Josip. Živinoreja in naše Gore. 2(1923) 6, str. 119 - 120, Gospodarski list.

Simodolska pasma v vipavskem okraju. 4(1925)5, str. 88, Gospodarski list.

Starost plemenske goveje živine. 4(1925)11, str. 214 - 215, Gospodarski list.

Ureditev postaj za spuščanje bikov in nakup plemenskih prašičev na Goriškem. 3(1924)6, str. 114, Gospodarski list.

Velicogna, Lucijan. Živinorejsko vprašanje v ajdovskem in idrijskem okraju. 3(1924)8, str. 156 - 157, Gospodarski list.

Zakonite določbe glede držanja bikov. 4(1925)1, str. 4 - 5, Gospodarski list

Živinoreja in živinozdravstvo (6 člankov). 4(1925)11, str. 214 – 218, Gospodarski list

Živinorejska razstava v Idriji. 6(1927)10, str. 182 - 183, Gospodarski list.

GOSPODARSKI LIST

(1881 – 1902, GORICA) (OD 1887 IZHAJAL KOT PRILOGA »SOČI«, OZ. 1891-93 »NOVI SOČI«)

Delovanje mlekarskih zadrug na Tolminskem, 16(1898)5, str. 71 – 73, Gospodarski list Deželna kmetijska šola v Gorici. 17(1899)5, str. 66 – 69 in štev. 6-7, str. 89 - 93, Gospodarski list Goved belanske pasme. 16(1897)5, str. 73 - 75, Gospodarski list (priloga Soči) Goved iz zgornje innske doline. 17(1899)6-7, str. 93 - 96, Gospodarski list

XXIX

Iz Cerkljanskih hribov (Naše kmetijstvo). XII(1893)9, str.132 – 135, Gospodarski list (priloga Novi Soči)

Kaka goveja pasma ugaja na Kanalskem. 9(1890)3, str. 37 – 38, Gospodarski list

Kako ravnati s plemenskimi biki. 14(1895)6, str. 89 – 91, Gospodarski list (priloga Soči)

Klavžar, E. Zakon za zboljšanje goveje živine. 15(1899) 8, str. 113 - 115, Gospodarski list

Kramer, E. Govedo unterwaldskega plemena. 7(1887)1, str. 2, Gospodarski list (priloga Soči)

Kramer, E. Nekoliko o živinoreji na Goriškem, 1885, str. 84 – 88 in str. 105 – 108 in 1886, str. 21 – 25, Gospodarski list

Leban, Josip. Razvoj mlekarstva na Tolminskem. 15(1899)9, str. 129 – 133, Gospodarski list

Mlekarstvo in sirarstvo na Tolminskem. 13(1894)10, str. 145 - 148, Gospodarski list (priloga Soči)

Načrt zakona o povzdigi govedoreje v podkneženi grofovini Goriški in Gradiški. 15(1899) 8, str. 115 -119, Gospodarski list

O našem mlekarstvu in sirarstvu. 16(1898)6, str. 87 - 89, Gospodarski list

Povše. Ali se je število živine v preteklem desetletju pomnožilo ali zmanjšalo? 1(1881), str. 105 -108. Gospodarski list

Predlogi o pospeševanji govedoreje na Tolminskem. 8(1888)16, str.61 – 63 , Gospodarski list (priloga Soči)

Prepoved koza na Goriškem. 12(1893) 11, str. 163 – 167, Gospodarski list (priloga Soči)

Razglas o razdelitvi državnih daril za konjerejo, za kobile in žrebice v grofiji Goriški in Gradiški in mejni grofiji Istri. 11(1892) 9-10, str. 78 - 80, Gospodarski list

Razglas. 16(1897)6, str. 89 - 91, Gospodarski list (priloga Soči)

Razglas. 16(1898)7-8, str. 97, Gospodarski list

Rubbia, J. Nekteri razločki med tremi govejimi plemeni. 8(1888)10, str.38 – 39 in 11 – 12, str. 41, Gospodarski list (priloga Soči)

Skrb za zboljšanje govedoreje na Goriškem. 11(1892) 7 - 8, str. 56 – 58, Gospodarski list

Zakon o pospeševanju govedoreje. 17(1901) 3 - 4, str. 39 - 45, Gospodarski list

Zboljšanje govedoreje na Goriškem. 13(1894) 7, str. 109 - 110, Gospodarski list (priloga Soči)

Živinoreja in mlekarstvo na Tolminskem. 15(1896)8, str. 105 - 109, Gospodarski list (priloga Soči)

GOSPODARSKI LIST

(1869 – 1879, GORICA)

Deželna kmetijska šola. 7(1876)11, str. 2 – 4, Gospodarski list

Hitz, Th. Napredek sirarstva v Bohinji na Gorenjskem. 7(1876)13, str. 2 – 3. Gospodarski list

Naznanilo živinorejcem. 2 (1870)18, str. 136, Gospodarski list

Nekoliko o konju. 8(1877)1, str. 5 - 12. Gospodarski list

XXX

O cenitvi živine. 3(1871)4, str. 25 - 27, Gospodarski list

O mlekarstvu in sirarstvu. 1 (1869)12, str. 98 – 101, Gospodarski list

Pernišek, B. O živinoreji. 3(1871)8, str. 58 – 59 in št.9, str. 65 – 67 in št. 11, str. 80 – 82 in št. 13, str. 97 – 98 in št. 13, str.109 , Gospodarski list

Poročilo o porabi državnih podpor dovoljenih c.k. kmetijski družbi v Gorici od leta 1869 do konca 1875. 7(1876)14, str. 4 in št. 15, str.4 in št.16, str 4 in št. 17, str.4 in št. 19, str.4, Gospodarski list

Povše, F. Kaj posebno pomanjkuje naši govedoreji. 7(1876)2, str. 1 - 2 Gospodarski list

Povše, F. Postava o plemenskih juncih. 10(1879)2 - 3, str. 25 - 27. Gospodarski list

Povše, F. Razstava goveje živine konj ovac in prešičev v Celovcu. 8(1877)4, str. 49 - 55. Gospodarski list

Povše, F. Obnebje ima silno velik vpliv na razvitek goveje živine. 7(1876)22, str. 1 - 2 in ?, Gospodarski list

Povše, F. Proti vpeljavi inozemskih ptujih govejih plemen . 7(1876)16, str. 1 - 2. Gospodarski list

Povzdiga svinjereje. 3(1871)3, str. 22 – 24 in št. 5, str. 35 - 37, Gospodarski list

Pravila za skok bikov, na zato odmenjenih postajah. 8(1877)4, str. 62 - 64. Gospodarski list

Pravila za skok merjascev. 7(1876)19, str. 3. Gospodarski list

Razstava goveje živine. 5(1874)10, str. 75 – 80, Gospodarski list

Razstava mlekarskih izdelkov. 5(1873)2, str. 15, Gospodarski list

GOSPODARSKI LIST ZA POLJEDELSTVO, GOSPODARSTVO,

SVILOREJO, TRTOREJO…

(1875,GORICA)

Ali res nimamo v Avstriji dobrih govejih plemen? Tečaj VI(1875) List 8., str. 57 – 58, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, …

Dobrih živali za pleme nam pomanjkuje. Tečaj VI(1875) List 11., str. 81 - 83, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, …

Iz seje odseka za živinorejo. Tečaj VI(1875) List 24., str. 186 - 187, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, …

K povzdigi govedoreje. Tečaj VI(1875) List 13., str. 102 – 104 in List 14, str. 105 – 106, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, …

O povzdigi živinoreje. Tečaj VI(1875) List 5., str. 36 – 38, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trorejo, …

Šorthornska goved. Tečaj VI(1875) List 12., str. 91, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, …

Zakaj nekatera ptuja plemena vpeljana v druge pokrajine hirajo. Tečaj VI(1875) List 17., str. 132 -133, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, …

XXXI

GOSPODARSKI LIST ZA TRŽAŠKO OKOLICO

(1898 – 1901,TRST)

Svinjereja. 2 (1899) 4, str. 2 - 4, Gospodarski list za tržaško okolico

GOSPODARSKI VESTNIK

(1923 – 1928, GORICA)

Aldrightetti, Faust. Razmere v živinozdravniškem okrožju goriške okolice. 3(1925)1, str. 5 – 7 in 2, str. 31 – 32 in 3, str. 52 – 53 in 4, str. 78 – 79 in 5, str. 101 – 103, Gospodarski vestnik

Bobič, Leopold. Zakon o čebelarstvu. 4(1926)1, str. 9 – 10 in 2, 30 – 31, Gospodarski vestnik

Dr. T. Za naše planine. 3(1925)5, str. 144 – 146, Gospodarski vestnik

Dve sliki z razstav bikcev in žrebet v Kobaridu in Tolminu. 5(1927)1, str. 8, Gospodarski vestnik

F. G. Za povzdigo živinoreje. 5(1927)5, str. 83 - 84, Gospodarski vestnik

F.G. Razstava bikcev in žrebet v Kobaridu in Tolminu. 4(1926)12, s. 234 – 235, Gospodarski vestnik

Gorkič, France. Pravilnik za izvrševanje zakona v zaščito čebeloreje. 5(1927) 7, str. 129 – 130 in 8, str. 154 – 155 in 9, str. 169 – 170 in 10, str. 192 - 193, Gospodarski vestnik

Imejte usmiljenje z živalmi. 6(1928)5, s. 86 - 88, Gospodarski vestnik

Jesenske razstave živine. 4(1926)9, str. 169 - 170, Gospodarski vestnik

Klavžar, Milton. Belanska goveja pasma v naših gorah. 4(1926)10, str. 192 in 11, str. 211 - 212, Gospodarski vestnik

Klavžar, Milton. Za napredek živinoreje na Goriškem. 4(1926)7, str. 130 - 131, Gospodarski vestnik

Klavžar, Milton. Nekaj o nemškem plemenitem prašiču. 3(1925)10, str. 204 - 205, Gospodarski vestnik

Klavžar, Milton. Novi predpisi o spuščevalnicah bikov. 3(1925)9, str. 184 – 185, Gospodarski vestnik

Klavžar, Milton. Novi zakon o spuščevalnicah za bike. 4(1926)2, str. 24 - 27, Gospodarski vestnik

Krajevni živinorejski odbori. 2(1924)8, str. 147 - 148, Gospodarski vestnik

Licenciranje bikov. 1(1923)1, str. 18 – 19, Gospodarski vestnik

Nekaj o ovčjereji. 6(1928)7, str. 121 – 123, Gospodarski vestnik

O rdečecikasti hribovski goveji pasmi v idrijskem okraju. 4(1926)12, str. 231 - 233, Gospodarski vestnik

Odlomek iz naše govedorejo. 2(1924)1, str. 12 - 13, Gospodarski vestnik

Opomin bikorejcem. 2(1924)11, str. 207 - 208 Gospodarski vestnik

Podgornik, Anton. Jezerska ovca. 4(1926) 10, str. 193 - 194, Gospodarski vestnik

Pogornik, Anton. Bergamoška ovca. 4(1926)4, str. 68, Gospodarski vestnik

XXXII

Pospeševanje živinoreje. 2(1924)9, str. 166 - 167, Gospodarski vestnik

Postaje za spuščanje bikov in nakup plemenskih prašičev na Goriškem. 2(1924)6, str. 108, Gospodarski vestnik

Potek razstave živine v Kobaridu. 3(1925)12, str. 249 – 250 , Gospodarski vestnik

Pravilnik razstave živine v Idriji. 5(1927)7, str. 127 - 128, Gospodarski vestnik

Premerstein pl. Štefan. Živinoreja v idrijskem in cerkljanskem okraju. 3(1925)5, str. 99 – 100, Gospodarski vestnik

Razstava goveje živine na ljubljanskem velesejmu. 3(1925)11, str. 226, Gospodarski estnik

Razstava živine v Idriji. 5(1927)6, str. 105 - 106, Gospodarski vestnik

Živinoreja. 6(1928)7, str. 121 - 123, Gospodarski vestnik

GOTTSCHEER ZEITUNG

(1919 – 1941, KOČEVJE)

Fuerer, Wilhelm. Schweinezuchtstallungen. 31(1934)3, str. 3 - 4, Gottscheer Zeitung.

Fuerer, Wilhelm. Ueber Schafzucht. 11(1929)12, str. 3, Gottscheer Zeitung.

Fuerer, Wilhelm. Unsere Stiere. 10(1928)20, str. 2, Gottscheer Zeitung.

Fuerer, Wilhelm. Unsere Viehzucht. 10(1928)6, str. 3 in 7, str. 5, Gottscheer Zeitung.

Kliesch. Zwechmaessige Schweinestaelle. 30(1933)36, Beilage, s. 5, Gottscheer zeitung.

Kuntara, Wilhelm. Zur Hebung der Kleinwirtschaft im Gottscheer Gebiete!. 33(1936)28, str. 4, Gottscheer Zeitung.

Schneiter, Fritz. Schafzucht im Gottscheerlande. 33(1936)4, str. 3 - 4 in 5, str. 3 - 4 in 6, str. 4, Gottscheer Zeitung.

Züchtet Schafe. 2(1920)10, str. 31 - 32, Gottscheer Zeitung.

ILLYRISCHES BLATT

(1819 – 1849, LJUBLJANA) (DOSTOPNO NA DLIB.si)

Das k.k. Karstner Hof-Gestütte Lippizza und dessen Filiale Pröstraneg. 10(1828)12, str. 45 - 46 in 13, str. 52, Illyrisches Blatt.

Eine Trauer-Nachricht. 37(1847), str. 147, Illyrisches Blatt

Joseph Renreiter. Thierquälerei. 24(1845), str. 95 – 96, Illyrisches Blatt.

Kurzer Bericht über den Görzer Verein wider die Thierquälerei. 15(1847), str. 57 – 58 in 16, str. 61 – 62 in 17, str.66, Illyrisches Blatt.

XXXIII

Noch Einiges zum Berichte über den Verein gegen Thierquälerei in Görz. 21(1847), str. 83. Illyrisches Blatt.

ILUSTRIRANI SLOVENEC

(1924 – 1932, LJUBLJANA) (DOSTOPNO NA DLIB.si)

B. Naša živinoreja. (1931), str. 358 - 359, Ilustrirani Slovenec.

Bodočnost našega kmetijstva. (1931), str. 360 - 361, Ilustrirani Slovenec.

E. Med našimi planšarji. (1928), str. 220 - 221, Ilustrirani Slovenec.

Razstava živine na ljubljanskem velesejmu. (1925), str.?, Ilustrirani Slovenec.

Tuma, Hugon. Ob 350 letnici lipicanskega konja. (19309), str. 214, Ilustrirani Slovenec.

INTELLIGENZBLATT ZUR LAIBACHER ZEITUNG

(1809 – 1816, LJUBLJANA) (DOSTOPNO NA DLIB.si)

Verlautbarung (2) -10. september 1816. Nr. 79 (01.10.1816), str.3, Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung

KMEČKA ŽENA

(1937 – 1941, MARIBOR)

Kodrič, S. O štajerski kokoši. 2(1938) 4, str. 113 – 114, Kmečka žena Wernig, F. Svinje tudi na pašo. 3(1939)7, str .220 – 222, Kmečka žena Wernig, F. S štajersko kokošjo ni zadovoljna. 4(1940)2,str. 56 - 57, Kmečka žena

KMEČKO DELO

(1938 – 1941, MARIBOR)

Gosak, Josip. Štajerska kokoš na šolskih dvoriščih. 3(1940) avgust, str. 32 in september, str. 36, Kmečko delo.

Štajerski kopuni. (1940)3, str. 27, Kmečko delo.

Wenko, Boris. Reja štajerske kokoši na kmetih. 2([1939] avgust, str. 59, in oktober, str. 76 – 77, Kmečko delo.

Žibert, Š.. Ukrepi za dosego zdravja in odpornosti štajerske kokoši. 2([1939] majnik, str. 37 in junij str. 45, Kmečko delo

KMETIJSKE NOVICE

(1941 – 1945, LJUBLJANA)

Greif, Anton. Povečajmo in izboljšajmo našo ovčerejo. 1(1944)12, str. 89 – 90 , Kmetijske Novice

XXXIV

Oblak, Ivan. Obnova govedoreje. 1(1944)11, str. 83 - 84, Kmetijske Novice Oblak, Ivan. Obnova konjereje. 1(1944)5, str. 33 - 34, Kmetijske Novice Oblak, Ivan. Plemenski biki s Koroške. 1(1944)2, str. 12, Kmetijske Novice

KMETIJSKE IN ROKODELSKE NOVICE

(1843 – 1902, LJUBLJANA) (DOSTOPNO NA DLIB.si)

Almoslechner, H. Ali se izplača gojiti kuretino? 43(1885)16, str. 126, Kmetijske in rokodelske novice.

Arh, Ivan. O zavarovanji živine. 40(1882)17, str. 129 - 130 in št. 18, str. 138 in št. 19, str. 145 - 146, Kmetijske in rokodelske novice.

Beseda živinorejcem. 36(1878)49, str. 384, Kmetijske in rokodelske novice

Bleiweis, Janez. Odprto pismo družbe Kmetijske Kranjske planinarjem v Bohinji in Tolminu o umnem mlekarstvu in sirarstvu. 36(1878)26, str. 200, Kmetijske in rokodelske novice.

Deželna razstava v Gradci. 38(1880)37, str. 297, Kmetijske in rokodelske novice

Dobro pleme – velik dobiček. 36(1878)26, str. 199, Kmetijske in rokodelske novice

F.P. Ali so Muricodolske krave dobre mlekarice? 34(1876)33, str. 261 - 262, Kmetijske in rokodelske novice

Fl.r. Kaj je kmetijstvu koristniše: koze rediti ali pa jih odpraviti? 22(1864)2, str. 10 - 11, Kmetijske in rokodelske novice.

G.G. Vplivanje hlevne toplote na goved. 43(1885)13, str. 101 - 102, Kmetijske in rokodelske novice.

Gavrilović Lj. Nekaj o pospeševanji rodovitnosti pri peršičih. 42(1884)32, str. 253, Kmetijske in rokodelske novice.

Gospodarske novice. Ovce Jezerskega (Koroškega) plemena. 38(1880)43, str. 345, Kmetijske in rokodelske novice

Hitz, Tomaž. Kako gospod T. Hitz piše o Bohinjski in Tolminski živinoreji. 36(1878)52, str. 408 - 409, Kmetijske in rokodelske novice.

Hvala prešičje reje. 9(1851)51 , str. 257 - 258, Kmetijske in rokodelske novice.

Je li treba tudi svinje snažiti? 55(1897)53, str. 518 - 519, Kmetijske in rokodelske novice.

Kako na Goriškem sušijo svinjsko meso. 36(1878)4, str. 26, Kmetijske in rokodelske novice

Kako po mislih sl. Ministerstva kmetijstva povzdigniti živinorejo v našem cesarstvu? 38(1880)16, str. 123, Kmetijske in rokodelske novice

Kdaj in kako se smé stelja grabiti. 43(1885)35, str. 277 - 278, Kmetijske in rokodelske novice.

Kmetijske zadeve v letošnjih deželnih zborih. 36(1878)45,, str. 351, Kmetijske in rokodelske novice

Kmetijstvo kot obligaten nauk v ljudskih šolah. 39(1881)41, str. 325 - 326, Kmetijske in rokodelske novice.

XXXV

Konjereja. 55(1897)33, str. 319 - 320, Kmetijske in rokodelske novice.

Kuralt, Franjo. O reji prešičev. 28(1870)12, str. 94, Kmetijske in rokodelske novice.

Na hvalo belanskim govedom. 38(1880)37, str. 296, Kmetijske in rokodelske novice

Nekaj o vzrejevanju živine. 43(1885)16, str. 125 - 126, Kmetijske in rokodelske novice.

Nekatere pomanjkljivosti našega ovčarstva in kako jih odpraviti. 40(1882)22, str. 169 - 170, Kmetijske in rokodelske novice.

Nekateri nasveti gospodinjam o sušenji svinjine. 38(1880)47, str. 375, Kmetijske in rokodelske novice

O čbelarstvu marsikaj. 23(1865)29, str. 229, Kmetijske in rokodelske novice

O legi in napravi svinjskih hlevov. 43(1885)3, str. 17 - 18, Kmetijske in rokodelske novice.

O pravi starosti mladih goved za pleme. 22(1864)39, str. 315, Kmetijske in rokodelske novice.

Opomin našim gospodarjem, ki redijo goveda. 38(1880)25, str. 187, Kmetijske in rokodelske novice

Osnanilo novih postav na Kranjskim sa letno delitev daril (premij) sa bike. 3(1845)9, str. 33 – 34 in št.11, str. 41 - 42, Kmetijske in rokodelske novice

Ozir po domovini. 39(1881)20, str. 157, Kmetijske in rokodelske novice.

Pirc, Gustav. O naši živinoreji. 42(1884)46, str. 363 in št. 47, str 371 – 372 in št. 48, str. 379 – 380 in št. 49, str. 388 in št.51, str. 404 in št. 52, str. 410 – 411 in št.53, str. 419 – 420 in 43(1885)1, str. 2 – 3, Kmetijske in rokodelske novice.

Plavež, Jože. Priporočilo gospodarjem, kteri pri nas na Kranjskem ovce redijo. 22(1864)27, str. 215, Kmetijske in rokodelske novice.

Pospeševanje živinoreje na Štajerskem. 42(1884)4, str. 25-26, Kmetijske in rokodelske novice.

Povše Fr. Ali zadostuje dandanes kmetovalcu, da le po stari navadi kmetuje? 38(1880)17, str. 131 -132, in št. 18, str. 139 – 140 in št. 18, str. 148 – 149 in št. 20, str. 155 – 156 in št. 21, str. 163 – 164 in št. 22, str. 171 – 172, Kmetijske in rokodelske novice

Povše, Fran. O mlečnosti raznih plemen. 42(1884)29, str 226 in št. 30 , str. 236 - 237, Kmetijske in rokodelske novice.

Povše, Franjo. K povzdigi živinoreje treba ne le dobre plemenske živine, temveč tudi obilo dobrih senožet. 39(1881)36, str. 285 - 286, Kmetijske in rokodelske novice.

Povše, Franjo. Katera goveja plemena so najprimernejša za slovenske pokrajine? 39(1881)10, str. 73, in št. 11, str. 82, in št.12, str. 91 - 92, Kmetijske in rokodelske novice.

Povše, Franjo. Plodi najboljo in najlepšo živino z najboljo in najlepšo in vsikdar enako ter stanovitno od rodu do rodu. 38(1880)48, str. 384 in št. 49, str. 391 - 392, Kmetijske in rokodelske novice.

Program o razstavi goved in delitvi premij za govejo živino, ki bode v Krškem 1. oktobra 1884. 42(1884)35, str. 275, Kmetijske in rokodelske novice.

Program o razstavi goved in delitvi premij. 43(1885)35, str. 277, Kmetijske in rokodelske novice.

R. Pisma o živinoreji. 42(1884)3, str. 17 - 18, Kmetijske in rokodelske novice.

XXXVI

Radics, P. pl. Tristoletno godovanje cesarske kobilarne v Lipici in Prestranku na Krasu. 38(1880)21, str. 165, Kmetijske in rokodelske novice

Razglas Kranjskim gospodarjem, kateri ovce redijo. 36(1878)40, str. 311, Kmetijske in rokodelske novice

Razglas Kranjskim živinorejcem o prodaji goved. 36(1878)43, str. 335, Kmetijske in rokodelske novice

Razglas kranjskim živinorejcem o prodaji goved v Ljubljani in v Kranji. 39(1881)39, str. 309, Kmetijske in rokodelske novice.

Razglas Kranjskim živinorejcem o prodaji goved. 36(1878)20, str. 152, Kmetijske in rokodelske novice

Razpis kranjskim gospodarjem, ki se z ovčjo rejo pečajo. 38(1880)30, str. 239, Kmetijske in rokodelske novice

Razstava goveje živine iz Ljutomerskega okraja. 36(1878)4, str. 263, Kmetijske in rokodelske novice

Staudacher. Reja prascev brez matere. 42(1884)36, str. 284 - 285, Kmetijske in rokodelske novice.

Štajarska kokoš. 35(1878)47, str. 368, Kmetijske in rokodelske novice.

Temeljni pogoji izrejevanja dobre govedi. 43(1885)44, str. 349 - 350, Kmetijske in rokodelske novice.

Terpinc, F. Jezerske ovce pa papeževa repica. 23(1865)7, str. 51 - 52, Kmetijske in rokodelske novice.

Umna prašičereja. 54(1896)24, str. 234, Kmetijske in rokodelske novice.

V katere kraje Kranjske so prišli iz državne subvencije letos nakupljeni plemeni junci Muriškega in Belanskega Plemena. 38(1880)41, str. 328 - 329, Kmetijske in rokodelske novice

Vabilo k dirki s kobilami z eno vprego. 36(1878)35, str. 271, Kmetijske in rokodelske novice

Vodnik pri živinoreji našim gospodarjem in gospodinjam. 9(1851)2 , str. 7 in št.3, str. 12 in št.4, str. 15 in št. 6, str. 25 – 26 in št. 10, str. 47 in št. 15, str.65 in št. 16, str. 71, Kmetijske in rokodelske novice.

Zakaj neki goveja živina tu in tam hira? 22(1864)6, str. 40, Kmetijske in rokodelske novice.

Zavarovavnica goveje živine. 22(1864)20, str.158, Kmetijske in rokodelske novice.

Žgur, A. Ovčja reja. 23(1865)6, str. 41, Kmetijske in rokodelske novice.

KMETIJSKI LIST

(1919 – 1925, LJUBLJANA)

Encinger, Alfonz. Premovanje goveje živine v Bohinju. 7(1925)20, str. 3, Kmetijski list. Kalan, Franc. Mlekarska šola na Gorenjskem. 7(1925)18, str. 3, Kmetijski list. Kulterer, F. Nekoliko nauka o dedovanju. 3(1921)51, str. 5 - 6, Kmetijski list. Malasek, Fran. Na kaj je treba gledati pri živinoreji?. 4(1922)21, str. 3, Kmetijski list. Naša dolenjska konjereja. 6(1924)31, str. 3 in št. 32, str. 4, Kmetijski list. Pevc, Anton. Vprašanje plemenske živine. 6(1924)43, str. 5, Kmetijski list.

XXXVII

Remškar, Ivan. Zadružno zavarovanje živine. 4(1922)38, str. 2, Kmetijski list.

Rohrman, Viljem. Napake pri naši prašičjereji. 4(1922)42, str. 3, Kmetijski list.

Sustič, Josip. Organizacija in delovanje živinorejskih odborov in odsekov v Radovljiškem okraju. 6(1924) 25, str. 3 in št. 26, str. 5, Kmetijski list.

Stanje živine in prašičev. 1(1919)12, str. 5 +1 tab., Kmetijski list.

Žibert, Šimen. O naši svinjereji. 4(1922)41, str. 5, Kmetijski list.

Žibert, Šimen. Svetovno stanje živinoreje. 4(1922)35, str. 1 - 2 + 3 tab., Kmetijski list.

KMETOVALEC

(1884 – 1944, LJUBLJANA)

I. razstava koristne perutnine avstrijskih in ogrskih kokošjih, gosjih, račjih in golobjih plemen v Gradcu. 30(1913)2 (Perutninar), str. 24 – 26, Kmetovalec

Ali bi uspevale na Bolškem Brgamaške ovce. 21(1904)3, str. 23, Kmetovalec.

Ameriški goveji hlevi in njih notranja oprava. 27(1910)22, str. 217 - 218, Kmetovalec

Ameriški goveji hlevi. 27(1910)23, str. 229 - 231, Kmetovalec

Ameriški notranja oprava govejih hlevov. 27(1910)24, str. 238 - 239, Kmetovalec

A-Š. V P. Naša konjereja. 40(1923)18, str. 146 – 147 in 19, str. 156 - 157, Kmetovalec.

Bajec, Viktor. Zakaj je najbolje gojiti samo čiste pasme za pleme?. 56(1939)3, str. 52, Kmetovalec.

Belansko pleme. 13(1896)19, str. 145 - 146, Kmetovalec

Bohinjske krave. 40(1923)8, str. 65 - 66, Kmetovalec

Breje prasice. 28(1911)11, str. 111 - 112, Kmetovalec

Cvenkel Anton. Naša prašičjereja v praksi. 43(1926)22, str. 185, Kmetovalec.

Čiščenje v naši živinoreji. 40(1923)20, str. 163, Kmetovalec

Deželne naprave za povzdigo prašičerje na Kranjskem. 27(1910)5, str. 51 - 54, Kmetovalec.

Dimitrijev, Aleksander D. Pripovedovanje izkušenjega konjerejca Antona Slaviča iz Grab o vzreji svojih konj. 55(1938)5-7, str. 84 – 85 in str. 99 – 100 in str. 115, Kmetovalec.

Določba o ustanovitvi zavodov in postaj za prašičjo rejo. 16(1899)4, str. 29 - 30, Kmetovalec

Določbe za ustanovitev postaj za prasičjo rejo. 20(1903)6, str. 50, Kmetovalec

Drvenik, Henrik. Naša konjereja. 40(1923)22, str. 178 in 23, str. 187 - 188, Kmetovalec.

Državne kobilarne in žrebčarne v naši kraljevini. 40(1923)13, str. 107 - 108, Kmetovalec

Dular, Fr. Zakaj reja prašičev mnogokrat ne uspeva. 16(1899)8, str. 58 - 59, Kmetovalec

Fr.Č. Vprašanje državne kobilarne. 38(1921)21, str. 207 - 208, Kmetovalec.

XXXVIII

Gabrovčan, Fran. Kranjska čebela. 20(1903)9, str. 71 - 72, in št. 10, str. 79 – 80, Kmetovalec

Gerdol, Ivan. Naša štajerska kokoš. 55(1938 )1, str. 13 - 14, Kmetovalec.

Gombač, Fr. Načrt vzornega govejega hleva. 27(1910)8, str. 81 - 85, Kmetovalec

Gornjeindolsko pleme. 13(1896) 23, str. 177 - 178, Kmetovalec

Gosak, J. Delovanje perutninarskega odseka za rejo štajerske kokoši na Teharjih. 49(1932)3, str. 42 – 43, Kmetovalec,

Gosak, Josip. Ali so štajerske kokoši res premajhne?. 48(1931)4, str. 58, Kmetovalec.

Gosak, Josip. Reja štajerskih kokoši. 43(1926)5, str. 35, Kmetovalec.

Gospodarske novice. Živinorejska zadruga v Selcah. 23(1906)12, str. 111, Kmetovalec.

Govedoreja na Dolenjskem. 27(1910)17, str. 169 - 171, Kmetovalec

Hladnik, Jakob. Katera ovca je v Sloveniji najboljša?. 39(1922)8, str. 71 - 72, Kmetovalec.

Hladnik. Jezerske ovce na živinorejski razstavi v Ljubljani. 42(1925)16, str. 122, Kmetovalec.

Hladnik. V čem naši kmetovalci največ greše pri živinoreji. 28(1911)5, str. 48 - 49, Kmetovalec

Hlev za goved z ameriškimi kravjimi vratniki. 28(1911)7, str. 68 - 69, Kmetovalec

Hlevske prevetrovalne naprave. 28(1911)6, str. 57 - 58, Kmetovalec

Ivančič, M. Slovenska mlekarska šola. 18(1901)14, str. 105 - 106, Kmetovalec.

Jasli za goved. 28(1911)8, str. 173 - 174, Kmetovalec

Jasli za goved. 26(1909)1, str. 3 - 4, Kmetovalec

Jelačin Ivo. O gospodarskem pomenu ovčjereje. 51(1934)3, str. 49 - 50, Kmetovalec.

Jelačin, Ivo. O kakovosti ovčje volne. 51(1934)15-16, str. 238 - 239, Kmetovalec.

Jelačin, Ivo. Živinorejski prazniki v okolišu sivorjave dolenjske govedi. 51(1934)21, str. 300 - 302, Kmetovalec.

K zboljšanju govejih hlevov. 27(1910)10, str. 99 - 101, Kmetovalec

Kafol, Franc. Poprimimo se zopet ovčjereje. 42(1925)4, str. 26, Kmetovalec.

Kafol, Franc. Rjava štajersko-zagorska kokoš. 47(1930)11, str. 96-97, Kmetovalec.

Kaj je krivo slabih uspehov pri svinjereji. 12(1895) 22, str. 170, Kmetovalec

Kaj je z ugovori proti simodolski pasmi za Kranjsko. 26(1909)14, str.156 – 158 in 16, str. 167 - 170, Kmetovalec

Kako je z našo živinorejo. 12(1895)1, str. 4 - 5, Kmetovalec

Kako preprečiti, da svinja mladičev ne pomečka. 19(1902)10, str. 73, Kmetovalec.

Kako uspeva simodolska goveja pasma na Kranjskem. 26(1909)18 , str. 187 - 189, Kmetovalec.

XXXIX

Kako žival prebavlja krmo. 28(1911)4, str. 37 - 38, Kmetovalec

Kakšen bodi vzoren svinjak. 10(1893)15, str. 87 - 89, Kmetovalec

Kakšnega telesa bodi lepa goved. 10(1893)10, str. 57 - 58, Kmetovalec

Kakšni naj bodo plemenski prašiči. 26(1909) 7, str. 71 - 73, Kmetovalec.

Kakšno goveje pleme želite? 9(1892)4, str. 20, Kmetovalec

Kmetijska podružnica v Srednji vasi v Bohinju. 25(1908)9 , str. 90, Kmetovalec.

Kmetijske novice. Kmetijski poučni tečaj v Gorjah. 24(1907)6 , str. 70, Kmetovalec.

Kmetijske novice. Mlekarski tečaj. 24(1907)6 , str. 70, Kmetovalec.

Kmetijske novice. Pospeševanje reje koz. 24(1907)5, str. 57 - 58, Kmetovalec.

Kmetijske novice. Trimesečni tečaj na Vrhniki. 24(1907)9 , str. 102, Kmetovalec.

KMETOVALEC – jubilejna številka. 45(1928)16, str.123 – 126, Kmetovalec.

Knaflič, Mihael. Naša mrzlokrvna konjereja. 38(1921) 21, str. 208, Kmetovalec.

Knaflič, Mihael. Pridobitev dobrih, plemenskih žrebcev. 36(1919)15, str. 174, Kmetovalec.

Konjerejski shod v Mariboru. 36(1919)1, str. 5 - 6, Kmetovalec.

Kranjski kmet o simodolski goveji pasmi. 26(1909)19 , str. 198 - 199, Kmetovalec.

Ktere pujske bomo odbrali za pleme. 16(1899)17, str. 134, Kmetovalec

Lep uspeh pitanja. 46(1929), str.35 - 36, Kmetovalec.

Malasek, Franc. Dolenjska prašičereja. 51(1934)24, str. 356 - 357, Kmetovalec.

Malasek Franc. Pitanje prašičev. 45(1928)2, str.11 - 12, Kmetovalec.

Malasek, Franc. Zboljšanje prašičereje na Dolenjskem. 43(1926)3, str. 19, Kmetovalec.

Marijinodvorsko pleme. 13(1896)15, str. 113 - 114, Kmetovalec

Marinček, Miha. Varujmo se plemenske živine v krvnem sorodstvu. 42(1925)9, str. 68, Kmetovalec.

Mlekarska in sirarska zadruga logaška. 55(1938)12, str. 208, Kmetovalec.

Mlekarsko šolo (petmesečni tečaj) otvori c. kr. kmetijska družba kranjska. 25(1908)3, str. 35 - 36 in št. 4 , str. 46, Kmetovalec.

Molža s strojem. 27(1910)14, str. 141 - 143, Kmetovalec

Motavunska pasma. 13(1896)20, str. 153 - 154, Kmetovalec

Muricodolsko pleme. 13(1896)10, str. 73 - 74, Kmetovalec

n. Bohinjski sir. 44(1927)21, str. 163 - 164, Kmetovalec.

n. Bohinjski sir. 44(1927)23, str. 179 - 180, Kmetovalec.

Na shod dolenjskih kmetijskih podružnic v Novo Mesto. 12(1895)10, str. 73 - 74, Kmetovalec

XL

Načrt zakona o pospeševanju živinoreje v kraljestvu Srbov, Hrvatov in Slovencev. 36(1919)12, str.136 - 137, Kmetovalec.

Najlepša goveja živina na Kranjskem. 27(1910)12, str. 119 - 121, Kmetovalec.

Nakupovanje belanske plemene govedi. 14(1897)7, str. 54, Kmetovalec

Napake pri prašičji reji. 11(1894)22, str. 171, Kmetovalec

Napake v reji merjascev. 40(1923)4, str. 33, Kmetovalec.

Napenjanje govedi. 26(1909)19, str. 195 - 197, Kmetovalec

Naša živinoreja. 3(1886)4, str. 16 – 17, Kmetovalec.

Navod, kako gojiti štajerske kure. 20(1903)14, str. 149 – 150, Kmetovalec

Nekaj o naših hlevih. 28(1911)14, str. 133 - 136, Kmetovalec

Nekaj o prašičereji. 28(1911 št. 10, str. 95 - 97, Kmetovalec.

Nekaj o reji prašičev. 5(1888)7, str. 51 – 52, Kmetovalec

Notranja ureditev govejega hleva po holandskem načinu. 27(1910)15, str. 149 - 150, Kmetovalec

Nov deželni zakon o povdzigi živinoreje. 19(1902)15, str. 113 - 114, Kmetovalec

Novak, Ivan. Kratka zgodovina ljutomerskih dirkačev. 50(1933 )22 - 23, str. 182 - 183, Kmetovalec.

Novak, Julij. Vprašanje naših dirkalnih društev in dirkališč. 51(1934)1, str. 11 - 13, Kmetovalec.

O hlevski toplini. 27(1910)2, str. 15 - 16, Kmetovalec

O izbiranju prašičev za pleme. 9(1892)12, str. 70, Kmetovalec

O mlečnosti simodolske pasme. 26(1909)23, str. 233 - 234, Kmetovalec

O načinih zboljšanja goveje pasme z ozirom na Kranjsko. 26(1909)12 , str. 128 - 129, Kmetovalec.

O nazadovanju (degeneriranju) vpeljanih živinskih pasem. 28(1911)20, str. 194, Kmetovalec

O prašičjih pasmah in njih gojitvi. 20(1903)9, str. 73, Kmetovalec

O seskih pri svinjah. 60(1943)7 - 8, str. 61, Kmetovalec.

O važnosti mlečne hrane za teleta in o njenem učinkovanju. 28(1911)6, str. 58 – 59, Kmetovalec

O.D. Prvi pogoji uspešnega razvoja našega mlekarstva. 18(901)12, str. 90 - 91, Kmetovalec.

O.D. Zboljšanje ovčjereje na Krasu. 17(1900)19, str. 151 - 152, Kmetovalec.

Občni zbor c. kr. kmetijske družbe – del poročila. 25(1908)17, str. 166 – 168, Kmetovalec

Občni zbor c. kr. kmetijske družbe – del poročila. 26(1909)16, str.175 – 176 in 17, str. 186, Kmetovalec

Občni zbor c. kr. Kmetijske družbe kranjske. 19(1902)št.13, str. 101 - 104, Kmetovalec

Občni zbor c. kr. kmetijske družbe kranjske. 23(1906)12 , str. 112, Kmetovalec.

XLI

Občni zbor c.kr. kmetijske družbe kranjske. 27(1910)22, str. 225 – 227 in 23, str. 235 – 236 in 24, str. 246 in 28(1911)1, str. 9 – 10, 2, str. 18 – 19 in 4, str. 45, , Kmetovalec

Občni zbor c.kr.kmetijske družbe kranjske. 26(1909)12,str. 136 in 13, str. 146 in 14, str. 153 - 154 in 16, str. 175 – 176 in 17, str. 186, Kmetovalec

Občni zbor c.kr.kmetijske družbe kranjske. 20(1903)14, str. 111 – 114, Kmetovalec

Ogledovanje simodolske govedi v Postojni. 19(1902)20, str. 156, Kmetovalec

Okrožnica deželnega odbora, zadevajoča konjerejo. 15(1898)6, str. 43, Kmetovalec

Ovsenik Janez. Kaj zasledujemo s kontrolno molžo?. 48(1931)14, str. 224, Kmetovalec.

Ovsenik Janko. Pasemska okrožja za govejo živino. 43(1926)24, str. 200, Kmetovalec.

Paljk, Leopold. Na delo za pasemsko čistost naše Štajerske. 55(1938)8, str. 129 - 130, Kmetovalec.

Paljk, Leopold. Rjava štajerka - najodličnejša kmetska kokoš. 60(1943)1 - 2, str. 13, Kmetovalec.

Pavlica, Franjo. Naše planinsko sirarstvo. 51(1934)15-16, str. 240, Kmetovalec.

Perutninarstvo. 19(1902)15, str. 115 – 116 in 16, str. 126 - 127, Kmetovalec

Pincgavska in beljanska goved. 11(1894)3, str. 19 - 20, Kmetovalec

Pincgavsko pleme. 13(1896)14, str. 105 - 106, Kmetovalec

Pirc, Gustav. Govedoreja. R.Legvart: Živinoreja, druga knjiga. 28(1911)9, str. 86 – 87 in 10, str. 99 – 100 in 11, str. 113 - 114, Kmetovalec

Pirc, Gustav. Kaj se da pri govedoreji doseči. 27(1910)4, str. 34 - 35, Kmetovalec

Pirc, Gustav. Nekaj o naših hlevih. 26(1909)24, str. 242 - 243, Kmetovalec

Pirc, Gustav. Ali kaže ovčerejo pospeševati?. 36(1919)7, str. 74 - 75, Kmetovalec.

Pirc, Gustav. Ali napredujemo v živinoreji?. 26(1909)16, str. 166 - 167, Kmetovalec.

Pirc, Gustav. Bohinjska goveja pasma. 26(1909)20, str. 204 - 205, Kmetovalec.

Pirc, Gustav. Česa se imamo od živinoreje nadejati v bližnji bodočnosti?. 26(1909)21, str. 214 - 215, Kmetovalec.

Pirc, Gustav. Donesek k zgodovinskemu razvoju živinoreje v bivši Kranjski. 36(1919)24, str. 222 - 224, Kmetovalec.

Pirc, Gustav. Kdo je umen živinorejec ali živinorejec sploh. 27(1910)3, str. 24 - 25, Kmetovalec.

Pirc, Gustav. Ovčja pasma v slovenskih Alpah. 39(1922)5, str. 42 – 43 in 6, str. 54 - 55, Kmetovalec.

Pirc, Gustav. Simodolskega plemena bodi bodoča naša goved!. 21(1904)4, str. 27 - 28, Kmetovalec.

Pirc, Gustav. Star bohinjski konj. 37(1920)4, str. 49, Kmetovalec.

Podružnica v Srednji vasi v Bohinju, 26(1909)8, str. 92, Kmetovalec

Podružnica v Srednji vasi v Bohinju. 26(1909)20, str.209, Kmetovalec

XLII

Poglavitne napake naše živinoreje. 26(1909)10, str.108 - 111, Kmetovalec

Poročilo o delovanju glavnega odbora c. kr. Kmetijske družbe Kranjske v letu 1906 občnemu zboru dne 27 junija 1907. 24(1907)14 , str. 151 - 153, Kmetovalec.

Pospeševanje reje koz. 29(1912)15, str. 172 - 173, Kmetovalec.

Postaje za prašičjo rejo. 20(1903)8, str. 61 - 62, Kmetovalec

Posvetovanje o pospeševanju živinoreje v Sloveniji. 37(1920) , str. 85 - 86, Kmetovalec.

Povše, Franc. Živinoreja na Kranjskem. 3(1886)19, str. 63 – 85 in 20, str. 88 – 90 in 21, str. 94 – 95 in 22, str. 98 – 100 in 23, str.104

Poziv kranjskim gospodarjem, ki se pečajo s prašičjo rejo. 6(1889)20, str. 168, Kmetovalec

Prasičerejska zadruga. 20(1903)11, str. 89, Kmetovalec

Prašičja razstava v Novem Mestu, 11(1894)16, str. 123 - 124 in 17, str. 135 - 136 in 19, str. 132 In 20, str. 153 – 154. Kmetovalec.

Prašičja zaprtija na Dolenjskem. 23(1906)10 , str. 85 - 86, Kmetovalec.

Pravilen način prezračevanja govejega hleva. 27(1910)5, str. 49 – 51, Kmetovalec

Premovanje goveje živine v Bohinju. 42(1925)8, str. 60 - 61, Kmetovalec.

Premovanje na Jezerskem. 42(1925)10, str. 78, Kmetovalec.

Prezračevanje hlevov. 27(1910)5, str. 51 in 6, str. 63 – 65 in 7, str. 73 - 74 Kmetovalec

Prijatelj, Ciril. Katere prašičke bomo odbrali za pleme? 37(1920)7, str. 80, Kmetovalec.

Promet s prašiči v l.1896. 13(1896)3, str. 20, Kmetovalec

Prva jugoslovanska konjska dirka dne 6. julija 1919 v Ljutomeru. 36(1919)13, str. 159 - 160, Kmetovalec.

Rajoni za posamezne pasme goveje živine. 55(1938)1, str. 12, Kmetovalec.

Ravnihar, Etbin. Splošni pojmi glede konjereje. 38(1921)7, str. 69 - 71, Kmetovalec.

Razdelitev cesarskih žrebcev po Kranjskem l.1892. 9(1892)3, str. 18, Kmetovalec

Razglas (žrebci). 26(1909)21, str. 219, Kmetovalec

Razglas (žrebci). 27(1910)22, str. 228, Kmetovalec

Razglas I. Oddaja subvencijskih merjascev. 40(1923)1, str. 8, Kmetovalec.

Razglas II. Oddaja subvencijskih ovnov (mrkačev). 40(1923)1, str. 8, Kmetovalec.

Razglas kranjskim ovčarjem. 10(1893)5, str. 32, Kmetovalec

Razglas kranjskim ovčarjem. 15(1898)2, str. 16, Kmetovalec

Razglas kranjskim ovčarjem. 9(1892)13, str. 80, Kmetovalec

Razglas o oddaji čistokrvnih bikov cikaste pasme (beljancev in pincgavcev), kupljenih z državno podporo. 9(1892)4, str. 24, Kmetovalec

XLIII

Razglas o oddaji čistokrvnih izvirnih bikov simentalske (rumeno- in belolisaste) pasme. 12(1895)6, str. 48 in 7, str 56, Kmetovalec

Razglas o oddaji čistokrvnih plemenih bikov belanske (cikaste) pasme, kupljenih z državno podporo. 16(1899)5, str. 40, Kmetovalec

Razglas o oddaji čistokrvnih plemenskih bikov kupljenih z državni podporo in sicer beljancev (cikastih) za Gorenjsko in muricedolcev (sivih) za Notranjsko in Dolenjsko. 10(1893)5, str. 32, Kmetovalec

Razglas o oddaji čistokrvnih plemenskih bikov, kupljenih z državno podporo, in sicer belancev (cikastih) za Gorenjsko. 13(1896)19, str. 150, Kmetovalec

Razglas o oddaji plemenih prašičkov jorkširske (velike bele angleške) pasme. 10(1893)14, str. 80, Kmetovalec

Razglas o oddaji plemenih prašičkov jorkširske (velike bele angleške) pasme. 15(1898)7, str. 56, Kmetovalec

Razglas o oddaji plemenih prašičkov jorkširske pasme. 19(1902)5, str. 46, Kmetovalec

Razglas o oddaji plemenskih prašičkov jorkširske (velike bele angleške) pasme. 20(1903)7, str. 58, Kmetovalec

Razglas o prihodnjem tečaju podkovske šole v Ljubljani. 26(1909)12, str.116, Kmetovalec

Razglas o razdelitvi državnih podpor za zboljšanje hlevov v l 1908.. 25(1908)4 , str. 45, Kmetovalec.

Razglas o razdelitvi državnih podpor za zboljšanje hlevov v letu 1908. 25(1908)3 , str. 45, Kmetovalec

Razglas. 11(1894)10, str. 72, Kmetovalec

Razglas. 19(1902)8, str. 64, Kmetovalec

Razglas. Osemtedenski mlekarski tečaj. 22(1905), str. 20, Kmetovalec

Razglas. Osemtedenski mlekarski tečaj. 23(1906), str.48, Kmetovalec

Razglas. Trimesečen mlekarski tečaj. 24(1907)4 , str. 45, Kmetovalec.

Razmerje med vnanjostjo in mlečnostjo krav. 29(1912)10, str. 118 - 120, Kmetovalec.

Razstava govedi, prašičev in perutnine v Kandiji. 27(1910)19, str. 187 - 189, Kmetovalec

Razstava goveje živine na Velesejmu. 42(1925)19, str. 147, Kmetovalec.

Richter, Štefan. Deset zapovedi bikorejcu. 11(1894)15, str. 115 - 116 in 16, str. 124 - 125, Kmetovalec.

Rohrman, V. Kako je napravljati gnojnične jame. 26(1909)15, str.159, Kmetovalec

Rohrman ,V. Ravnanje s prašiči v poletnem času. 26(1909)14, str.149 - 150, Kmetovalec

Rohrman, Viljem. Gorenjska in pincgavska goved. 40(1923)19, str. 153 - 154, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Gornjeinodolsko pleme na Dolenjskem. 19(1902)11, str. 81 - 82, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Goved švickega plemena. 4(1887)6, str. 51 - 52, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Hrvaške buše. 41(1924)21, str. 162, Kmetovalec.

XLIV

Rohrman, Viljem. Kaj naj ukrenejo občine in živinorejci, da se zboljša reja bikov. 21(1904)7-9, str. 53, str. 62 – 63, str. 68 – 69, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Kako skušajo drugod zboljšati mlečnost krav? 19(1902)17, str. 132 - 133, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Kdo naj redi bike za prodajo? 19(1902)3, str. 19, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Kdo naj skrbi za rejo mrjascev? 26(1909)21, str. 216, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Leseni svinjaki. 20(1903)11, str. 83 - 84, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Merjasci žlahtnih pasem. 40(1923)24, str. 193 - 194, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Napake pri lesenih svinjakih. 20(1903)9, str. 69 - 70, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Našim živinorejcem v resen prevdarek!. 21(1904)4, str. 28, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Pitanje prašičev. 26( 1909)19, str. 199, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Prašičje pleme na Dolenjskem. 16(1899 št. 2, str. 9 - 11, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Redimo dobre krave!. 19(1902)9, str. 66 - 67, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Reja velikih krav in njene prednosti. 19(1902)10, str. 74 - 75, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Sivorjava planinska živina. 47(1930)16, str. 138, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Štajerske kokoši. 30(1913)21, str. 259, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Štajerske kokoši. 31(1914)1, str. 13, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Uspehi z montafonsko živino. 42(1925)8, str. 59 - 60, Kmetovalec.

Rohrman, Viljem. Zakaj ne izrejamo doma potrebnih mrjascev jorkširskega plemena. 19(1902)10, str. 73 - 74, Kmetovalec.

Rohsmanit, Alfred. Kmetska reja konjev-dirkačev v Ljutomeru. 38(1921)2, str. 21 - 23, Kmetovalec.

S kterimi tujimi pasmami naj prekrižujemo na Kranjskem goved? 26(1909)13 , str. 140 – 142 in 14, str. 150 – 151 in 15, str. 156 – 158 in 16, str. 167 – 170, Kmetovalec.

Sadar Vinko. Prispevek k spoznavanju kakovosti volne jezersko-solčavske ovce. 54(1937)4, str. 59 -60, Kmetovalec.

Samek, J. Reja koz.. 13(1896)24, str. 185 - 186, Kmetovalec

Samek, Josip. Reja koz. 17(1900)13, str. 102 in 14, str. 112, Kmetovalec.

Seja glavnega odbora dne 30. decembra 1909. Uradne vesti c.kr. kmetijske družbe kranjske. 27(1910)1, str. 9 - 10, Kmetovalec

Simodolska goveja pasma v Avstro-Ogrski. 26(1909)17, str. 178 - 180, Kmetovalec.

Simodolska goveja pasma. 26(1909)11, str. 119 - 121, Kmetovalec.

Specialna mlekarska šola v Škofjiloki. 46(1929)24, str. 199, Kmetovalec

Sposobnost beljanske govedi za pitanje. 8(1891)12 , str. 95 - 96, Kmetovalec.

XLV

Stanje goveje živine in prašićev. 36(1919)16, str. 180, Kmetovalec

Stegu, Jos. O zavarovanju živine. 14(1897)19, str. 147 - 149, Kmetovalec

Sustič, Josip. Gorenjski črnolisasti prašič. 43(1926)20, str. 166 - 167, Kmetovalec.

Sustič, Josip. Zakaj ne napreduje naša gorenjska živinoreja. 40(1923)20, str. 160 - 62, Kmetovalec.

Šerbec, Jožef. Krvna sorodnost pri svinjah. 41(1924)11, str. 84, Kmetovalec.

Škodljivost visokih jasel in senenih gar (s 3 podobami). 25(1908) 24, str. 220 – 222, Kmetovalec

Šlajpah, I. Naša konjereja. 40(1923)15, str. 122 - 123, Kmetovalec.

Šlajpah, I. Zgodovina našega noričana. 37(1920)10, str. 115, Kmetovalec.

Štajerske jajčarice. 47(1930)6, str.50 - 51, Kmetovalec.

Štiridneven poučni tečaj o živinorej v Komendi pri Kamniku. 24(1907)1, str. 14, Kmetovalec.

Štiridneven poučni tečaj o živinoreji v Gorjah na Gorenjskem pri Brdu. 24(1907)4 , str. 45 - 46, Kmetovalec.

Štiridneven poučni tečaj o živinoreji v Prevojah pri Brdu. 24(1907)2 , str. 23 - 24, Kmetovalec.

Štiridneven poučni tečaj o živinoreji v Selcah na Gorenjskem. 23(1906)3 , str. 28, Kmetovalec.

Štupar, Franc. Množina živine na kmetiji. 9(1892)2, str. 8 - 9, Kmetovalec.

Trenz, Alfred. Nekaj misli o konjereji v Sloveniji. 56(1939)6, str. 118 - 119, Kmetovalec.

Trgovina s čebelami. 20(1903)7, str. 54 - 56, Kmetovalec

Turk, Hugon. Ob 350 letnici lipicanca. 47(1930)8, str. 70 - 71, Kmetovalec.

Uradni razglasi (prašiči, biki, hlevi). 26(1909)4, str. 47 - 48, Kmetovalec

Uradni razglasi (prašiči, biki, hlevi). 27(1910)5, str. 59 - 60, Kmetovalec

Uspešna prašičereja. 24(1907)10 , str. 107, Kmetovalec.

Uspešna prašičereja. 26(1909)14, str. 158, Kmetovalec

Važnost zanesljivega štetja živine. 27(1910)23, str. 231, Kmetovalec

Veble, Franc. Naša konjereja ob jubileju Kmetovalca. 51(1934)4, str. 93 - 96, Kmetovalec.

Vzajemna zavarovalna družba za goved. 25(1908)17, str. 2, Kmetovalec

Vzorčen načrt za majhen goveji hlev. 27(1910)9, str. 91 - 93, Kmetovalec

Vzoren svinjak in njegova notranja oprava (z 8 podobami). 25(1908)11, str. 101 – 104, Kmetovalec

Wenko, B. Plmenska odbira pri štajerski kokoši na Teharjih. Kmetovalec, 50(1933)5, str.56 - 57

Wenko, Boris. Gorenjska selekcijska zveza. 51(1934)15-16, str. 237 - 238, Kmetovalec.

Wenko, Boris. Perutninarska razstava v Mariboru. 51(1934)21, str. 302, Kmetovalec.

XLVI

Wenko, Boris. Rodovniška premovanja. 51(1934)15-16, str. 239 - 240, Kmetovalec.

Wenko, Boris. Živinoreja v prihodnjih letih. 51(1934)4, str. 86 - 90, Kmetovalec.

Wernig, Franc. O plemenjenju v sorodstvu. 44(1927)15, str. 116, Kmetovalec.

Wernig, Franc. Važna navodila glede reje svinj. 43(1926)23, str. 192, Kmetovalec.

Zakon o povzdigi reje goveje živine. 6(1889)22, str. 180 - 182, Kmetovalec

Zdolšek, Alfonz. O pospeševanju ovčereje v Sloveniji. 46(1929)10, str. 81, Kmetovalec

Zgodovinski razvoj cen za odstavljene pujske na Kranjskem. 33(1916)13, str. 100 – 101 in 14, str. 108-109, Kmetovalec.

Zidanšek, Josip. Štajerska kokoš zmaguje. 53(1936)2, str. 37 - 39, Kmetovalec.

Zidanšek, Josip. Bodočnost naše živinoreje. 41(1924)10, str. 75 in 11, str. 84 - 86, Kmetovalec.

Zidanšek, Josip. Kakšna je Štajerska kokoš?. 48(1931)19, str. 306 - 307, Kmetovalec.

Zidanšek, Josip. Nakupovanje plemenskih bičkov v Bohinju. 38(1921)15, str. 142 - 143, Kmetovalec

Zidanšek, Josip. Nekaj opazk k predstoječemu licencovanju plemenskih bikov. 38(1921)7, str. 64-65, Kmetovalec.

Zidanšek, Josip. Nemški oplemenjeni prašič - uspehi reje. 48(1931)1, str. 10, Kmetovalec.

Zidanšek, Josip. Slovenija in vzreja plemenske živine. 48(1931)2, str. 26, Kmetovalec.

Zidanšek. Izvoz solčavskih ovac. 37(1920)23 , str. 253 – 254 , Kmetovalec.

Zidanšek. Veselje do živine. 28(1911)19, str. 185, Kmetovalec

Zupanc, Martin. Solčavska - jezerska ovca. 38(1921)24, str. 231, Kmetovalec.

Živinoreja na Kranjskem. 11(1894)20, str. 155 - 156, Kmetovalec

Živinoreja v Slov. Korotanu. 37(1920)12 , str. 142 - 144, Kmetovalec.

Živinorejski sestanek v Velikih Laščah. 42(1925)8, str. 60 - 61, Kmetovalec.

Živinozdravniške razmere na Kranjskem in nasvet, kako bi se dale izboljšati. 27(1910)22, str. 218 -220, Kmetovalec

Živinska razstava v Novem mestu. 46(1929)7, str. 71, Kmetovalec

Žmavc, Andrej. Nekatere napake v našem kmetovanju s posebnim ozirom na živinorejo. 21(1904)11, str. 86 – 88 in 12, str. 95 in 13, str. 103 - 105 in 15, str. 119 - 120, Kmetovalec.

KMETOVALEC

(1875 – 1877, GORICA)

Hitz, Th. Mlekarstvo. 1(1875)1, str. 10 – 11, Kmetovalec

Hitz, Th. Živinoreja in planinstvo. 1(1875)3, str. 19 – 20, Kmetovalec

XLVII

Janez Mesar župnik na Bistrici in predstojnik kmetijske podružnice v Bohinju. 2(1876)1, str. 1 -3 in 2, str. 9 – 11 in 3, str. 17 – 19 in 4, str. 41 – 42, Kmetovalec

Kranjskim ovčarjem. 1(1875)7, str. 56, Kmetovalec

Kristan, J. Živinoreja. 2(1876)6, str. 43 – 44 in št.9. str 67 – 69 in št. 11, str. 83 – 85 in št. 12, str. 91 – 93 in št.15, str. 113 – 115 in št. 16, str. 122 – 125 in št. 17, str. 131 - 132, Kmetovalec

Kuralt. K izboljšanju naše živinoreje. 3(1877)2, str. 12 - 13, Kmetovalec

Nekoliko v izboljšanji našo živinorejo. 3(1877)11, str. 64 - 85, Kmetovalec

Pravila za skok bikov, na zato odmenjenih postajah. 3(1877)3, str. 24 in 4, str. 31 - 32, Kmetovalec

Živinorejci na Goriškem pozor! 2(1876)6, str. 46, Kmetovalec

KMETSKI LIST

(1925 – 1941, LJUBLJANA)

Drolc, Jože. Črtice iz svinjereje. 16(1934)14, str. 3, Kmetski list.

Gomišček, G.. Naša prašičereja. 11([prav 12](1930)1, str. 6 - 7, Kmetski list.

Jerše, Lado. Planinsko podnebje v živinoreji. 16(1934)15, str. 7, Kmetski list.

Kunc, Josip. Naša dolenjska konjereja. 8(1926)26, str. 7, Kmetski list.

Nemec, Ivan. Proizvodnja jajc in stroštajerska kokoš. 13(1931)19, str. 8, Kmetski list.

Ovsenik, Janko. Gorenjska živinorejska organizacija. 8(1926)44, str. 6, Kmetski list.

Pavlica, Franjo. Planšarstvo in mlekarstvo Stare Fužine. 18(1936) 23, str. 4 - 5, Kmetski list.

Pucelj, Janez. Svinjereja na Koppehofu. 14(1932)33, str. 7, Kmetski list.

Rebek, Pr. Nekaj nasvetov o svinjereji. 15(1933)43, str. 6, Kmetski list.

Rebek, Pr. O gojenju jesenskih in zgodnje pomladanskih prašičev. 16(1934)1, str. 3, Kmetski list.

Stoklas, E. Pospešujmo našo kokošjerejo ! 15(1933)17, str. 5, Kmetski list.

Stoklas, E. Ugovori proti štajerski kokoši in njena tehtnost. 16(1934)11, str. 6 in 12, str. 6 in 13, str. 6, Kmetski list

Sustič, Josip. Medsebojno zavarovanje živine. 13(1931)11, str. 6, Kmetski list.

Sustič, Josip. Planinsko kmetijstvo, pašništvo in planšarstvo. 9(1927)25, str. 7 - 8, Kmetski list.

Sustič, Josip. Rejska središča. 10(1928)12, str. 7, Kmetski list.

Šmid, A. O stanju živine v laškem okraju. 9(1927)26, str. 7, Kmetski list.

Wenko, Beno. Osnovne smernice za pospeševanje perutninarstva v Dravski banovini. 14(1932)30, str. 7 in 31, str. 7 in 33, str. 6, Kmetski list.

Wernig, Fran. Gornjegrajski oziroma mozirski okraj – naša gospodarska Švica. 8(1926)44, str. 6, Kmetski list.

Wernig, Fran. Katera pasma, katero govedo?. 15(1933)27, str. 7, Kmetski list.

XLVIII

Wernig, Fran. Kmetovalci, gojite čisto pleme!. 8(1926)52, str. 7 - 8, Kmetski list.

Wernig, Fran. Naše belo govedo tu in onstran meje. 14(1932)36, str. 7 in 37, str. 6, Kmetski list.

KMETSKI PRIJATEL

(1882 – 1884, CELJE; GOSPODARSKA PRILOGA)

Nasvet poboljšati živinorejo. 1883, 11 marca, št. 5, str. 14 – 15, Gospodarska priloga, Kmetski prijatel

Wilhelm. Kako koristno je, če se bolje izobrazijo kmetovalci v kmetijstvu. 1883, 27. maja, št. 9, str. 33 – 34, Gospodarska priloga, Kmetski prijatel

KOČEVSKI SLOVENEC

(1938 – 1941, KOČEVJE)

A.Š. Živinoreja, najvažnejša panoga Slovenije. 3(1940)25, str. 3 - 4, Kočevski Slovenec

KOLEDAR GORIŠKE MATICE

(1921 – 1940, GORICA)

Dornik, G. Napake pri prašičjereji. 1932, str. 75 - 78, Koledar Goriške matice.

KONJEREJEC

(1925 – 1930, MARIBOR)

Albreht, Rudolf. Dirkalni kasač. 4(1927)5, str. 1 - 3, Konjerejec.

Albreht, Rudolf. Dirkalni kasač. 4(1927)6, str. 1 in 4 (1928)1, str. 1 - 3, Konjerejec.

Albreht, Rudolf. Dirkalni kasač. 5(1928)2, str. 1 in 5(1928)3, str. 1 - 2, Konjerejec.

Ali potrebujemo v Sloveniji kobilarno ali žrebčarno. 4(1927), 1. oktobra 1927, str. 5, Konjerejec

Bivša kobilarna Lipica. 3(1926), 15. junija 1926, str. 3, Konjerejec

Černe, Fran. Konjereja v letu 1927. 4(1927)6, str. 2, Konjerejec.

Černe, Fran. V. razstava plemenskih konj na ljubljanskem velesejmu. 3(1926)6, str. 5 - 6, Konjerejec.

Dimitrijev, Aleksander. Kaj je potrebno za izboljšanje konjereje v Sloveniji. 6(1929)2, str. 5, Konjerejec.

Dimitrijev, Aleksander. Konjereja v ljutomerskem okraju. 5(1928)5-6, str. 4 - 5, Konjerejec.

Dimitrijev, Aleksander. Od pluga do starta. 6(1929)3, str. 3, Konjerejec.

Dirkalno društvo Maribor. 1(1925), 15. aprila 1925, str. 7 - 8, Konjerejec

Društvene in druge krajše vesti. 6(1929), 15. oktober 1929, str. 8, Konjerejec

Društvene vesti in druga krajša poročila. 4(1927), 15. marca 1927, str. 5 - 6, Konjkerejec

XLIX

F.I.Z. Konjske tekme. 1(1925)5, str. 1-2, Konjerejec.

Kasaške dirke v Ljutomeru. 4(1927), 1. oktobra 1927, str 3-4, Konjerejec

Kenda, Ivan. Dedne napake pri konju. 4(1927)3, str. 3 - 4, Konjerejec.

Kenda, Ivan. O čistih pasmah. 4(1927)1, str. 2, Konjerejec.

Kenda, Ivan. Podedljivost slabih lastnosti konja. 6(1929)1, str. 3, Konjerejec.

Knaflič, Mihael. Premovanje konj v Ljutomeru. 3(1926)4, str. 1 - 2, Konjerejec.

Knaflič, Mihael. Utisi iz konjske razstave v Ljutomeru. 1(1925)6, str. 2, Konjerejec.

Kobilarna ali žrebčarna? 4(1927) 5, str. 4 - 5, Konjerejec.

Kolo jahača in vozača v Ljutomeru 1875-1925. 1(1925)4, str. 1 - 6, Konjerejec.

Kolo jahača in vozača v Ljutomeru. 3(1926), 15 junija 1926, str. 3 - 4, Konjerejec

Kolo jahača in vozača v Ljutomeru. 1(1925), 15. septembra 1925, str. 3, Konjerejec

Konj v hlevu. 5(1928), 15. junija 1928, str. 2. Konjerejec

Konjska razstava v Novem Mestu. 3(1926), 15. junija 1926, str. 2 - 3, Konjerejec

N. Dirke. 6(1929)3, str. 3 - 5, Konjerejec.

N. Kasaški sport v letu 1928. 6(1929)1, str. 5 - 6, Konjerejec.

Nakup plemenskih žrebcev kasačev. 6(1929), 31. marca 1929, str. 9, Konjerejec

Naša današnja kmečka reja kasačev v ljutomerskem srezu. 1(1925)2, str. 3 - 4, Konjerejec.

Nonius. 4(1927)2, str. 1 - 2, Konjerejec

O parjenju in plemenjenju v konjereji v obče. 1(1925)3, str. 2 - 3, Konjerejec.

Pavlin, Aleš. Nekaj o ljutomerskih dirkačih. 3(1926)5, str. 7, Konjerejec.

Pavlin, Aleš. Še nekaj k vzreji ljutomerskih kasačev. 4(1927)1, str. 5, Konjerejec.

Pavlin, Aleš. Zgodovina in razvoj kobilarne Verd. 4(1927)2, str. 4 - 5, Konjerejec.

Pregled konjereje v letu 1926. 1(1925)6, str. 1 - 2, Konjerejec.

Pregled naše konjereje v l. 1924. 1(1925)1, str. 3 - 5, Konjerejec.

Premovanje konj v mariborski oblasti. 6(1929)4, str. 3 - 4, Konjerejec.

-R. Je li kobilarna Slovenijji potrebna? 4(1927)3, str. 1 - 2, Konjerejec.

Razstava konj v Ormožu. 3(1926)4, str. 1, Konjerejec

Reja toplokrvnih konj v ljutomerskem srezu. 1(1925) 2, str. 4, Konjerejec.

Rohsmanit, Alfred. Jesenske dirke v Ljubljani in v Mariboru. 4(1927)6, str. 4 - 6, Konjerejec.

Rohsmanit, Alfred. K članku Nekaj o ljutomerskih dirkačih. 3(1926)6, str. 1 - 3, Konjerejec.

L

Rohsmanit, Alfred. Letošnje kasačke dirke. 4(1927)3, str. 2 - 3, Konjerejec.

Rohsmanit, Alfred. Poročilo predsednika Kola vozačev in jahačev v Ljutomeru za leto 1928. 6(1929)1, str. 3 - 5, Konjerejec.

Rohsmanit, Alfred. Rejni smotri mrzlokrvne pasme. 5(1928)5-6, str. 7, Konjerejec.

Seznam državnih žrebcev na državnih plemenilnih postajah in v zasebni oskrbi za leto 1927. 4(1927), 15. marca 1927, str. 3 - 4, Konjerejec

Slanič, Alojz. Ali spada reja konja dirkača na kmetijo in pod katerimi pogoji? 6(1929), 15. aprila 1929, str. 3 - 4, Konjerejec

Slavič, Anton. Reja kasača na kmetiji in njeno pospeševanje. 6(1929), 15. oktober 1929, str. 4 - 8, Konjerejec

Steinhaus, Franc. Konjereja v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 3(1926)2, str. 1 - 3, Konjerejec.

Šlajpah, Ignac. Belgijec in Noričan. 1(1925)3, str. 1 in 4, str. 7 - 8, Konjerejec.

Šlajpah, Ignac. K pasemskemu vprašanju v območju konjrejskega društva za mariborsko oblast. 3(1926) 2, str. 3 - 4, Konjerejec.

Šlajpah, Ignac. Konjereja v Sloveniji pod samoupravo. 4(1927)6, str. 3 - 4, Konjerejec.

Šlajpah, Ignac. Konjska razstava na ljubljanskem velesejmu 1925. 1(1925)5, str. 4, Konjerejec.

Šlajpah, Ignac. Kobilarna »Verd« pri Vrhniki. 1(1925)6, str. 7, Konjerejec.

Šlajpah, Ignac. Licencovanje v Medjimurju. 3(1926)1, str. 6, Konjerejec.

Šlajpah, Ignac. Ljutomerska razstava konj. 1(1925)5, str. 3 - 4, Konjerejec.

Šlajpah, Ignac. O čistokrvnem angležu. 3(1926) 2, str. 4 - 5, Konjerejec.

Šlajpah, Ignac. O lincencovanju žrebcev. 1(1925)2, str. 1 - 2, Konjerejec.

Šlajpah, Ignac. Razstava konj v Ormožu. 3(1926)4, str. 1, Konjerejec.

Šlajpah, Ignac. V kobilarni. 4(1927)4, str. 1 - 3, Konjerejec.

Veble, Fran. O plemenjenju v ožjem krvnem sorodstvu. 1(1925)4, str. 8, Konjerejec.

Veble, Fran. O pojanju in plemenjenju kobil. 1(1925)4, str. 9, Konjerejec.

Wenko, Benedikt. O čistih pasmah. 4(1927)6, str. 6 - 7, Konjerejec.

Z nakupom amerikanskih žrebcev. 7(1930), 31. marca 1930, str. 10, Konjerejec

Zapisnik. 1(1925), 15. aprila 1925, str. 5, Konjerejec

Znaki nonius plemena. 3(1926)6, str. 6, Konjerejc

Žrebčarna na Selu in mariborska oblast. 3(1927), 15. decembra 1927, str. 2 – 3, Konjerejec

KOROŠEC

(1907 – 1911, KRANJ, CELOVEC)

LI

Nekaj o svinjereji. 2(1908)19, str. 3 - 4, Korošec

LAIBACHER ZEITUNG

(1784 – 1918, LJUBLJANA) (DOSTOPNO NA DLIB.si)

Bevölkerung und Viehstand in Krain. 90(1871)162, str. 1190, Laibacher Zeitung.

Die Generalversammlung der Pferdezuchtsection. 101(1882)263, str. 2242, Laibacher Zeitung.

Die Hebung der Viehzucht in Unterkrain. 117(1898)148, str. 1215, Laibacher Zeitung.

Ein Slovenischer Vortrag in Klagenfurt. 109(1890)273, str. 2278, Laibacher Zeitung.

N. Die Thierschau in Rudolfswerth. 96(1877)241, str. 1997, Laibacher Zeitung.

-O. Zur Statistik Krains. 112(1893)241, str. 2063, Laibacher Zeitung.

Pferdezucht. 90(187) 21, str. 141 - 142, Laibacher Zeitung.

R. Die Einführung der Simmentaler Rass in Krain. 118(1899)182, str. 1453, Laibacher Zeitung.

R. Die Einteilung Krains in Zuchtgebiete. 118(1899) 178, str. 1423 in 179, str. 1433 in 180, str. 1439, Laibacher Zeitung.

-R. Die Viehzucht in Krain. 126(1907)296, str. 2787 - 2788, Laibacher Zeitung.

R. Die Zuchtgebietseinteilung in Krain. 119(1900)158, str. 1321 in 159, str. 1327 in 160, str. 1340 in 161, str. 1346 in 162, str. 1354 in 163, str. 1363 in 164, str. 1369, Laibacher Zeitung.

R. Die Zuchtstiersankäufe im Lande. 120(1901)276, str. 2296, Laibacher Zeitung.

R. Ein Grundübel inserer Viehzucht. 121(1902)18, str. 150, Laibacher Zeitung.

R. Erste Geflügel und Kleintierausstellung in Laibach. 131(1912)80, str. 763, Laibacher Zeitung.

R. Landwirtschaftliches. 120(1901)231, str. 1918, Laibacher Zeitung.

R. Stand der nutzbaren Haustiere in Krain mit Ende des Jahres 1907. 127(1908)222, str. 2070 - 2071, Laibacher Zeitung.

Rohrmann, Viljem. Die Hebung der Viehzucht in Unterkrain. 114(1895)125, str. 1080, Laibacher Zeitung.

S. Ergebnisse der Viehzählung vom 31. Dezember 1910 in Krain. 132(1913)100, str. 922, Laibacher Zeitung.

Schollmayer, Franz. Versuche zur Hebung der Rindviehzucht in Krain (von 1771 bis 1877). 99(1880) 58, str. 479 – 480 in 59, str. 487 – 488 in 60, str. 495 – 496 in 61, str. 503 – 504 in 62, str. 511 - 512, Laibacher Zeitung.

Zur Hebung der Schweinezucht im Unterkrain. 114(1895)279, str. 2422, Laibacher Zeitung.

Zur Pferdezucht in Krain. 101(1882)54, str. 461 - 462, Laibacher Zeitung.

LU

MALI GOSPODAR

(1939 – 1943, LJUBLJANA)

Ahčan, Jože. Odbira plemenskih kokoši 1(1940)7-8, str. 121 - 122, Mali gospodar.

Ambrož, G. Ovcereja v Beli Krajini. 1939 propagandna številka, str. 33 - 34, Mali gospodar.

Gerdol, Ivan. Nesnost štajerske kokoši pozimi. 2(1941)4, str. 59, Mali gospodar.

Gerečnik, Anton. Kokoši na naših dvoriščih. 1(1940) 2, str. 25, Mali gospodar.

H.L. Ali naj redimo koze?. 1(1940)1, str. 8 - 9, Mali gospodar.

Hladnik, Jakob. Ko kupuješ prašičke za rejo. 1(1940)2, str. 31, Mali gospodar.

Hladnik, Jakob. Oglejmo si našo kozjerejo. 1(1940)5, str. 94 - 95, Mali gospodar.

Paljk, Leopold. Ločitev petelinčkov od kokošk takoj prvi dan. 2(1941)1, str. 8, Mali gospodar.

Paljk, Leopold. Rjava štajerka. 1(1940)4, str. 63 - 64, Mali gospodar.

Paljk, Leopold. Štajerka. 1(1940)11, str. 176 - 178, Mali gospodar.

MITTEILUNGEN DES KRAINISCH KÜSTENLÄNDISCHEN

FORSTVEREINES.

(1898 – 1905, LJUBLJANA)

Seitner, Karol. Die Ziegenweide in den Wäldern Oberkrains. 1(1876), str. 10 - 22, Mitteilungen des krainisch küstenländischen Forstvereines.

MURSKA KRAJINA

(1932 – 1941, MURSKA SOBOTA)

Konjereja v Prekmurju. 2(1933)7, str. 3 - 4 in 9, str. 4 in 10, str. 3 - 4 in 11, str.4, in 12, str. ?, Murska krajina.

Konjerejci zahtevajo Noniusa. 2(1933)25, str. 4, Murska krajina.

Kuehar, Štefan. Težki ali lahki konj. 2(1933)42, str. 3 - 4, Murska krajina.

Zvezna razstava rodovniške živine svetlolisaste pasme. 4(1935)37, str. 3, Murska krajina.

NARODNI GOSPODAR

(1900 – 1945, LJUBLJANA)

Določitev starosti pri prašiču. 5(1904)7, str. 106, Narodni gospodar

I.B. Ustanovitev pasemskega okrožja za Gorenjsko. 125(1924 št. 3, str. 39 - 40, Narodni gospodar.

Konjereja v Ogrih. 3(1902(13, str. 196 - 197, Narodni gospodar.

Koristi knjigovodstva pri reji plemenske živine. 1(1900)8, str. 134 - 135, Narodni gospodar.

LIII

Lepa prihodnost mladeničev. 8(1907)21, str. 345 - 346, Narodni gospodar.

Lipicanac. 25(1924)6, str. 95, Narodni gospodar

Mahulja Ivan. Istarsko živinogojstvo. 13(1912)6, str. 88 -91, Narodni gospodar.

Mlekarski tečaj na Vrhniki. 8(1907)8, str.122, Narodni gospodar.

Mlekarsko šolo. 9(1908)4, str. 59, Narodni gospodar.

Najboljša krava. 5(1904)5, str. 59 – 60, Narodni gospodar

Naloge živinorejskega okraja. 25(1924)2, str. 25 - 27, Narodni gospodar

Nekaj podatkov iz zadnjega štetja živine. 12(1911)23, str. 351 – 354, Narodni gospodar.

Nekaj podatkov iz zadnjega štetja živine. 12(1911)24, str. 368 - 377 + 6 tab., Narodni gospodar.

O govedoreji in mlekarstvu na Dolenjskem. 8(1907)6, str. 92 in 7, str. 109, Narodni gospodar.

O. Določevanje žive teže goveje živine po prof. dr. Frohweinu. 3(1902)10, str. 145 - 147 + 1 tab., Narodni gospodar.

Oblak, Anton. Izboljšajmo živino. 8(1907)21, str. 341 - 342, Narodni gospodar.

Ovca. 3(1902)16, str. 244 – 246 in 17, str. 259 – 260, Narodni gospodar.

Ovsenik, Ivan. Ali tako dalje? 24(1923)4, str. 56 - 57, Narodni gospodar.

Ovsenik, Janez. Delo Zveze živinorejskih selekcijskih zadrug za pincgavsko govedo v Kranju v prvem poslovnem letu. 33(1932)6, str. 87 - 89, Narodni gospodar

Ovsenik, Janez. Ali pride prebujenje? 30(1929)7, str. 104 - 105, Narodni gospodar [Ljubljana].

Pengov, Frančišek. O naši živinoreji. 5(1904)18, str. 279 – 282 in 19, str. 297 – 299 in 20, str. 308 – 311, Narodni gospodar.

Praktični živinorejski tečaji. 13(1912) 22, str. 333 – 335, Narodni gospodar

Prašičja reja na Dolenjskem in nje povzdiga. 8(1907)3, str. 37 - 38, Narodni gospodar.

Pravila deželnih postaj za plemenske merjasce. 11(1910)5, str. 79 - 80, Narodni gospodar

Pravila deželnih zavodov za plemenske prašiče. 11(1910)5, str. 76 - 77, Narodni gospodar

Skrb za živinorejo. 26(1925)3, str. 45, Narodni gospodar

Sprememba v reji čistokrvnega angleškega prašiča. 6(1905)4, str. 61, Narodni gospodar

Trimesečni mlekarski tečaj. 8(1907)5, str. 68 - 69, Narodni gospodar.

Važno za živinorejce. 2(1901)18, str. 275, Narodni gospodar.

Zakon o zaščiti kmetov. 33 (1932)5, str. 72 – 76, Narodni gospodar

Zborovanje gorenjskega pasemskega okrožja v Kranju. 27(1926) 2, str. 22 - 23, Narodni gospodar

Zlata pravila za prašičerejce. 2(1901)24, str. 375, Narodni gospodar.

LIV

Zupan. Kako pridemo do dobre perutnine. 11(1910)10, str. 164 - 168, Narodni gospodar Zupan. Pasme čistokrvnih kokoši. 11(1910)14, str. 235 - 238 + 1 tab., Narodni gospodar. Zupan. Perutninarska razstava v Kandiji. 11(1910)18, str. 304 - 305, Narodni gospodar Zupan. Plemena velikih in mesnatih kokoši. 11(1910)18, str. 289 - 293, Narodni gospodar. Živinorejska zveza za kamniški politični okraj. 14(1913)14, str. 227 - 230, Narodni gospodar.

NARODNI LIST

(1906 – 1914, CELJE)

J. S.ML. Konj ali govedo?. 7(1912)6, str.6, Narodni list.

Križanič, Alojzij. Nekaj o živinoreji. 4(1909)24, str. 3, Narodni list.

Supanc, B. Izreja in izbiranje goveje živali za pleme. 6(1911)8, str. 5, Narodni list.

Škerlec, Anton. Pomen živinorejskih tečajev. 5(1910)48, str. 5, Narodni list.

NARODNOGOSPODARSKI VESTNIK

(1901 – 1903, LJUBLJANA)

Rohrman, Vilko. Živinorejski okraji na Kranjskem. »(1902)3, str. 37 – 38 in št. 4, str. 50 – 52, Narodnogospodarski vestnik

NAŠ DOM

(1901 – 1939, MARIBOR)

Kokošjereja. 12 (1934)7-8, str. 53, Naš dom

Nov način prašičje reje. 5(1905)17, str. 2 - 3, Naš dom.

NAŠE GORICE

(1927 – 1941, MARIBOR)

Mešiček, Josip. O kokošjereji. 1(1927)4, str. 115 - 117, Naše gorice.

Muri, Lambert. Montafonci ali marijadvorci? 2(1928)1, str. 9 - 11, Naše gorice.

Pirnat, Franc. Zgodovinska črtica o štajersko zagorski kokoši. 2(1928)4, str. 171 - 178, Naše gorice.

Wenko, B. Pomen kokošjereje. 1(1927)1, str. 18 - 20, Naše gorice.

NAZNANILA-MITTHEILUNGEN

(1869 – 1882, LJUBLJANA)

O pomnožitvi goveje živine v deželi. Letnik 1880, Dodatek II, Ljubljana 1880, str. 1 -1 4, Naznanila-Mittheilungen.

3. Državne podpore 1880. Ad II. Za živinorejo. Ad III. Za rejo drobnice. Letnik 1881, Ljubljana 1881, str. 24, 26, Naznanila-Mittheilungen.

LV

3. Subvencija za govedorejo. 5, 6. Reja ovac in čebelarstvo. 8. Živinogledstvo in premije za govedo. Letnik 1878, Ljubljana 1878, str. 4, 6, Naznanila-Mittheilungen.

Bleiweis, Janez. O potrebi deželne postave za povzdigo domače naše živinoreje. Letnik 1877, Ljubljana 1877, str. 62, 64, 66, 68, 70, 72, Naznanila-Mittheilungen.

Kundmaschung über die Verwendung der Staats-Subvention für Rindvieh-Prämien in Krain. Letnik 1869, zvezek I, Ljubljana 1869, str. 101 - 103, Naznanila-Mittheilungen.

Luckmann Ivan. Pogodba o c. k. ministerstva kmetijstva z odborom konjerejskega odseka c. k. kmetijske družbe Kranjske. Letnik 1881, Dodatek A, Ljubljana 1881, str. 2, 4, 6, 8, Naznanila-Mittheilungen

Načrt deželne postave za vojvodino Kranjsko o ravnanji z junci za pleme. Letnik 1878, Ljubljana 1878, str. 38, 40, Naznanila-Mittheilungen.

O prenaredbi § 6 deželne postave z dne 16. dne februarja 1879 l., tičoč se vzdrževanja plemenskih juncev. Letnik 1880, Ljubljana 1880, str. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, Naznanila-Mittheilungen.

Orel, Jožef. O reji brav ali ovac. Letnik 1869, zvezek I, Ljubljana 1869, str. 86-87, Naznanila-Mittheilungen.

Podkovna in živinozdravilska šola. 1867 leta. Letnik 1869, zvezek I, Ljubljana 1869, str. 80, 82, 84, 86, Naznanila-Mittheilungen.

Podkovska šola in živinozdravnišnica v Ljubljani. Letnik 1878, Ljubljana 1878, str. 116, 118, 120, 122, Naznanila-Mittheilungen.

Podpora za živinorejo; podpora za rejo drobnice s čebelorejo vred. Letnik 1877, Ljubljana 1877, str. 14, Naznanila-Mittheilungen.

Poročilo o denarnej podpori, ki jo je c.k. kmetijsko menisterstvo družbi podelilo. Letnik 1869, zvezek I, Ljubljana 1869, str. 26 - 28, Naznanila-Mittheilungen.

Poročilo o državnih podporah l. 1879 in kako so se porabile. Letnik 1880, Ljubljana 1880, str. 30, 32, 34, 36, 38, Naznanila-Mittheilungen.

Poročilo o državnih podporah l. 1880 in kako so se porabile. Letnik 1881, Ljubljana 1881, str. 18, 20, 24, 26, 28, Naznanila-Mittheilungen.

Poročilo o državnih podporah, katere je prejela ces. Kr. kmetijska družba Kranjska in kako jih je porabila. Letnik 1882, Ljubljana 1882, str. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, Naznanila-Mittheilungen.

Poročilo o občnem zboru 23. novembra 1870. A. Glede izvrševanja lanskih in letošnjih zborovih sklepov. Letnik 1871, zvezek I, Ljubljana 1873, str. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Naznanila-Mittheilungen.

Poročilo o občnem zboru konjerejskega odseka 23. dne novembra 1881. Letnik 1881, Dodatek B, Ljubljana 1881, str. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Naznanila-Mittheilungen.

Pregled državnih subvencij, ktere je kmetijska družba kranjska dosihmal prejela in jih v povzdigo posameznih kmetijskih oddelkov obrnilo. Letnik 1871, zvezek 2, Ljubljana 1874, str. 6, 8, 10, 12, 16 18, Naznanila-Mittheilungen.

Reja goveje živine; reja drobnice. Letnik 1877, Dodatek I, Ljubljana 1877, str. 26, 28, 30, 32, 34, 36, Naznanila-Mittheilungen.

LVI

Schollmayr, Franz. Goveja plemena po Kranjskem po preiskovanji v letu 1872, Letnik 1871, zvezek I,. 1871, Doklada, Ljubljana 1873, str. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, Priloga: Rindvieh-Racen von Krain, Naznanila-Mittheilungen.

Schollmayr, Franz. Poročilo o Dunajski svetovnej razstavi leta 1873. Letnik 1873, zvezek I, Ljubljana 1874, str. 12, 14, 16, 18, Naznanila-Mittheilungen

Sevnig, Josip. Sredstva za povzdigo konjereje na Kranjskem. Letnik 1870, zvezek I, Ljubljana 1870, str. 74, 76, 78, Naznanila-Mittheilungen.

Vzorni načrt kmetijskih stavb na Kranjskem. Letnik 1882, Dodatek, Ljubljana, 1882, str. 12 – 20, priloga: Vzorčni načrt kmetijskih stavb na Kranjskem, Naznanila-Mittheilungen.

Za povzdigo reje goveje živine; za povzdigo reje drobnice; za povzdigo čebelarstva. Letnik 1874, zvezek I, Ljubljana 1875, str. 10, 12, 14, Naznanila-Mittheilungen.

Za povzdigo živinoreje; za povzdigo reje drobnice; za povzdigo čebeloreje. Letnik 1873, zvezek II, Ljubljana 1874, str. 22, 24, 26, 28, 30, Naznanila-Mittheilungen.

Živinorejske subvencije; subvencije za rejo drobnice; subvencije za čebelorejo. Letnik 1875, zvezek I, Ljubljana 1876, str. 28, 30, Naznanila-Mittheilungen.

NOTRANJEC

(1904 – 1909, POSTOJNA)

Kdo nam donaša več dobička, konj, krava ali prase? 2(1906)20, str. 211, Notranjec

Notranjska dobi živinorejske zadruge. 1(1905)3, str. 29, Notranjec

Prvi izpit prvega mlekarskega tečaja v Logatcu. 1(1905)9, str. 119, Notranjec

Razglas. Osemtedenski mlekarski tečaj. 1(1905)4, str. 50, Notranjec

S čim je povzdignila Švica svojo govedorejo? 1(1905)25, str. 321 in 2(1906)1, str. 9 in 8, str. 86 in 12, str. 126, Notranjec

V povzdigo mlekarstva. 1(1904)1, str. 8, Notranjec

NOVA DOBA

(1919 – 1995, CELJE)

Baš, Lovro. Naša živinoreja. 1(1919)75, str. 3 in 76, str. 3 in 77, str. 3, Nova doba.

Gosak, Josip. Naša kokošjereja in štajerska kokoš. 11(1929)65, str. 2 - 3, Nova doba.

Nemec, Ivan. Za povzdigo naše živinoreje. 15(1933)67, str. 1, Nova doba.

Posvetovanje o pospeševanju živinoreje v Sloveniji. 2(1920)46, str. 3 in 52, str. 3 - 4, Nova doba.

Wernig, Fran. Čuvajmo naše gospodarske znamenitosti in pomagajmo najrevnejši kmečki okolici!. 16(1934)16, str. 2 - 3, Nova doba.

LVII

ORAČ

(1937 – 1942, LJUBLJANA)

Absec, M.O. O pitanju prašičev. 2(1941(10, str. 152 – 153, Orač

Artenjak, Franc. Pazimo pri izberi plemenskega bika. 1(1940)5, str. 104 - 105, Orač.

Čebelarstvo v Sloveniji. 2(1939)5, str. 71, Orač

Govedoreja v naši pokrajini. 2(1941)7-8, str. 118 - 119, Orač.

Greif, Anton. Važnost ovčereje. 1(1940)6, str. 137 - 138, Orač.

Hladnik, J. Lep napredek svinjereje v škofjeloškem okraju. 1(1940)9, str. 199, Orač.

Ing. -T-K. K odbiri prašičev za pleme. 1(1940)4, str. 81, Orač.

Ing. -T-K.. Kakšno živino hočemo? 1(1940)10, str. 223 - 224, Orač.

Ing. -T-K.. Vpliv merjasca v prašičereji. 1(1940)5, str. 105 - 106, Orač.

Inž. –T – K. Naš simentalec. 3(1942)7-8, str. 87 - 88, Orač.

Muck, Oto. Za dober uspeh v živinoreji. 1(1940)1, str. 6 - 7, Orač.

Na kmetijski razstavi v Nišu. 1(1940)11, str. 255 - 256, Orač.

Naše perutninarstvo. 2(1941)10, str. 156, Orač.

Oblak, I. Naš govedoreja doslej in poslej. 3(1942)2, str. 23, Orač.

Paljk, Leopold. Našim perutninarjem. 3(1942)7-8, str. 90 - 91, Orač.

Perutninska razstava v Mariboru. 1(1938)1, str. 110. Orač

Podrožniški. Kmečke kokoši pozimi. 3(1942)2, str. 24. Orač

Pogled na našo dolenjsko živino. 2(1941)10, str. 147 - 148, Orač.

Rigler, Franc. Ubogi prašiči, revne kokoši. 1(1940)8, str. 177, Orač.

Simončič, Anton. To in ono o živinoreji. 1(1940)6, str. 127 - 128, Orač.

Srčnik, Ivan. Odbiranje plemenskih kuncev. 2(1941)10, str. 158, Orač.

Stanje naše svinjereje. 2(1941)9, str. 139 - 140, Orač.

Sustič, Josip. Ureditev svinjakov. 1(1940)12, str. 272, Orač.

Štajerska kokoš. 1(1940)8, str. 176, Orač.

Ustanovitev konjarne za Slovenijo. 2(1939)5, str. 75. Orač

Valenčič, Vlado. Naši živinski sejmi. 1(1940)12, str. 278 - 279, Orač.

Vide, Franc. Škodljivost plemenjenja svinj v sorodstvu. 2(1941)5-6, str. 102, Orač.

Vide, Franc. Tudi pri kokoših se da. 1(1940)9, str. 202, Orač.

LVIII

Wernig, Franc. Najuspešnejši način zračenja v hlevih. 1(1940)2, str. 30 - 32, Orač. Wernig, Franc. O ovčereji na Jezerskem. 1(1940)12, str. 273, Orač.

POLJOPRIVREDNI GLASNIK

(1921 – 1941, NOVI SAD)

Milošev, Milenko. Oplemenjujmo našu domaču rasu životinja. 5(1925)22, str. 1 -2, Poljoprivredni glasnik

PRAKTIČNA GOSPODINJA

(1934 – 1937, LJUBLJANA)

Paljk, Leopold. Kokošjereja praktične gospodinje. 3(1936)septemeber, prvi zvezek, str. 199 - 200, Praktična gospodinja.

PRIJATELJ ŽIVALI

(1933, LJUBLJANA)

Štajerska kokoš.1(1933)2, str. 49 – 51, Prijatelj živali

PRIMOREC

(1867 – 1869, TRST)

Nekaj malega o živinoreji. 2(1867)13, str. 51 - 52, Primorec.

O skrbi za živali pred i mej porodom, i po njem. 2(1867)19, str. 74, Primorec.

PRIMORSKI GOSPODAR

(1905 – 1915, GORICA)

.

Berbuč, Ivan. Veliki beli jorkširski prešiči. 2(1906)14, str. 216, Primorski gospodar.

Bolle, Ivan. Poročilo o razstavah goveda na Goriškem. 4(1908) 21, str. 326 - 329, Primorski gospodar.

Budin, Ivan. Poročilo o razstavah goveje živine v osrednjem govedo-rejskem ozemlju. 6(1910) 22, str. 347 - 349, Primorski gospodar.

D. Kranjska mlekarska šola na Vrhniki. 5(1909)19, str. 283 - 284, Primorski gospodar.

Gaspardis, J.K. Reja drobnice na Goriškem. 9(1913) 22, str. 337 - 340 in 24, str. 369 – 379, Primorski gospodar.

Klavžar, Ernest. Belanska ali tolminska pasma?. 5(1909)3, str. 39 - 41, Primorski gospodar.

Kobariški konj v Italiji. 5(1909)23, str. 360 - 361, Primorski gospodar

Koliko prostora naj ima razna živina. 4(1908)17, 270, Primorski gospodar

Mlekarstvo na Primorskem v l. 1905. 3(1907)12, str. 185 - 187, Primorski gospodar.

LIX

Naša živinoreja. 1(1905)15. april, str. 93 – 96 in 2. maj, str. 113 – 117 in 15. maj, str. 133 – 136 in 2. junij, str. 153 – 156 in 15. junij, str. 174 - 176

O kozi in njeni reji. 5(1909)22, str. 340 - 343, Primorski gospodar.

Osli in mule. 2(1906) 9, str. 136 - 137, Primorski gospodar

P.P. Razni načini po katerih se napravi dobra gnjat ali pršut. 9(1913)2, str. 26 - 27, Primorski gospodar.

Selan, Umberto. Kobariški konj. 5(1909) 8, str. 113 - 117 in 9, str. 129 – 132, Primorski gospodar.

Štrekelj, Anton. Živinoreja v naših gorah. 3(1907)24, str. 370 - 373, Primorski gospodar.

Ustanovitev konjerejskega društva za Tolminsko. 6(1910)9, str. 138 - 140, Primorski gospodar.

Vpogibati živini rogove. 2(1906)2, str. 28 – 29, Primorski gospodar

Za povzdigo konjereje v slov. delu Goriško - Gradiščanske. 5(1909)10, str. 157 - 159, Primorski gospodar.

Zapisnik ustanovnega občnega zbora Konjerejskega društva od dne 7. maja 1911, ki se je vršil ob 21 uri popoldne v prostorih Občinskega doma v Kobaridu. 7(1911)10, str. 157 - 160 in 11, str. 173 - 175 in 12, str. 191 - 192, Primorski gospodar.

PTUJSKI LIST

(1919 – 1922, PTUJ) (DOSTOPNO NA DLIB.si)

Štetje Živine. 1( 919 )3, str. 2, Ptujski list Zavrnik. O svinjskij kugi. 1(1919 )11, str. 3 - 4, Ptujski list Zavrnik. Slinavka in parkljevka. 1(1919 )25, str. 1 - 2, Ptujski list Zavrnik. Svinjska rudečica. 1(1919 )9, str. 1 - 2, Ptujski list

REJEC MALIH ŽIVALI

(1934 – 1939, ŠINKOV TURN)

Čebular, Janez. Kakšno kozo naj gojimo?. 6(1939)7, 131, Rejec malih živali.

Gosak, Josip. Redite kopune. 1(1934)7, str. 107 – 108, Rejec malih živali

Gosak, Josip. Oddaja valilnih jajc rjave štajerske kokoši. 1(1934)3, str. 21 - 22, Rejec malih živali.

Gosak, Josip. Perutninarske razstave. 1(1934)9-10, str. 145 - 146, Rejec malih živali.

Gosak, Josip. Perutninarski odseki. 1(1934)6, str. 85 - 87, Rejec malih živali.

Gosak, Josip. Plemenska izbira v kokošjereji. 2(1935)11-12, str. 191 - 193, Rejec malih živali.

Gosak, Josip. Razstava štajerske kokoši v Celju. 1(1934)11, str. 175 - 177, Rejec malih živali.

Gosak, Josip. Tipizacija štajerske kokoši. 1(1934)3, 17 - 19, str. Rejec malih živali.

LX

Gosak, Jože. Celjski standard štajerske kokoši. 2(1935)7-8, str. 118 - 119, Rejec malih živali.

Gradišnik, Stanko. Šola in rjava štajerska kokoš. 1(1934)11, str. 177 - 178, Rejec malih živali.

Hladnik, Jakob. Kaj pa naša domača koza?. 2(1935)6, str. 104 - 106, Rejec malih živali.

Hladnik, Jakob. Narava ovce. 3(1936)2, str. 25 - 26, Rejec malih živali.

Hladnik, Jakob. Naš ovčjereja nekdaj in sedaj. 2(1935)7-8, str. 133 - 134, Rejec malih živali.

Hladnik, Jakob. Ovčjereja - vir narodnega blagostanja. 2(1935)7-8, str. 135 - 137, Rejec malih živali.

Hladnik, Jakob. Ovčji plemenski sejmi. 3(1936)7-8, str. 136 - 137, Rejec malih živali.

Hladnik, Jakob. Plemenska zrelost koz in ovac. 3(1936)6, str. 111, Rejec malih živali.

Hladnik, Jakob. Pogoji uspešne ovčjereje. 2(1935)10, str. 176 - 178, Rejec malih živali.

Hladnik, Jakob. Skrbite za pravilno odbiro plemenskih ovac!. 3(1936)5, str. 90, Rejec malih živali.

Hladnik, Jakob. Vzroki nazadovnja ovčjereje. 2(1935)9, str. 156 - 157, Rejec malih živali.

Ilc, Karel. Naša prašičereja. 1(1934)4, str. 58 - 59, Rejec malih živali.

Ilc, Karel. Naša prašičereja. 1(1934)6, str. 94 - 95, Rejec malih živali.

Inkret, Alfonz. Anton Lehrman, prvi pionir rejskega pokreta pri nas. 6(1939)11, str. 203 - 205, Rejec malih živali.

Inkret, Alfonz. I. Kozjerejsko zborovanje, razstava in semenj. 3(1936) 9, str. 158 - 159, Rejec malih živali.

Inkret, Alfonz. I.državna razstava malih živali v Beogradu. 5(1938)2, str. 22 - 23, Rejec malih živali.

Inkret, Alfonz. Kako si osnujem rejsko središče! 3(1936)10, str. 175 – 176 in 11, str. 195, Rejec malih živali.

Inkret, Alfonz. O kokošjih plemenih. 3(1936)1, str. 2 - 3, Rejec malih živali.

Inkret, Alfonz. O rejskih središčih. 3(1936)9, str. 154 - 155, Rejec malih živali.

Inkret, Alfonz. Sanska koza. 2(1935)5, str. 87, Rejec malih živali.

Janežič, Jelo. Vzgojni pomen vzreje malih živali pri otrocih. 3(1936)1, str. 206 – 207 in 12, str. 227 -228, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Koza, najboljša tvornica mleka. 3(1936)4, str. 70 - 71, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Kozje mleko. 3(1936)6, str. 110 - 111, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Kozjereja drugod. 2(1935)5, str. 86, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Kozjereja nazaduje in napreduje. 3(1936)1, str. 10 - 11, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Kozjereja nekdaj in danes. 2(1935) 9, str. 158 - 159 in 10, str. 178 – 179, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Kozjereja. 2(1935)4, str. 66 - 68, Rejec malih živali.

LXI

Krištof, Franc. Kozlički. 1(1934 1 - 2, str. 8 - 9, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Ovce in koze na pašo! 1(1934)5, str. 74 - 75, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Pasemsko vprašanje kozjereje. 2(1935)3, str. 46, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Rejci zahtevajo molzne koze. 2(1935)7-8, str. 131 - 132, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Rjava domača koza. 3(1936)12, str. 220, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Semenj za koze. 3(1936)10, str. 182 - 183, Rejec malih živali.

Krištof, Franc. Uporabnost koz in kozlov v plemenske svrhe. 4(1937)11, str. 213 - 214, Rejec malih živali.

Lukman, Ivan. Grahasta štajerka. 2(1935)4, str. 60, Rejec malih živali.

Pengov, Fran. Kako sem zboljšal svojo kokošjerejo. 1(1934)4, str. 42, Rejec malih živali.

Pengov, Franc. Rejec plemenskih kokoši. 4(1937)11, str. 206 - 207, Rejec malih živali.

Pregled nesnosti rejskega središča za rjavo štajerko. 4(1937)3, str. 57, Rejec malih živali.

Rožman, A.. Oskrbovanje molznih koz. 1(1934)3, str. 24 - 26, Rejec malih živali.

Sirc, Tone. Štajerska. 5(1938)11-12, 197 - 199, Rejec malih živali.

Springer, Jakob. Rejski pokret v Belikrajini. 6(1939)2, str. 32 - 33, Rejec malih živali.

Wenko, Boris. Ali je kuretina z rumenimi nogami res boljša? 1(1934)3, str. 22 – 23, Rejec malih živali.

Zajc, Andrej. Pozor na osveženje krvi v kurji družini. 4(1937)10, str. 190, Rejec malih živali.

Zajc, Andrej. Uspeh kontrole kozje mlečnosti. 4(1937)9, str. 174, Rejec malih živali.

Zajc, Cilka. Dobra kokoš. 4(1937)2, str. 28 - 29, Rejec malih živali.

Zajc, Cilka. Katero pasmo si boš izbral perutninar?. 3(1936)10, str. 176 - 178, Rejec malih živali.

RESNICA

(1917 – 1918, LJUBLJANA)

Kako je z živino na Kranjskem?. 1(1918)42, str. 4, Resnica. Naša živinoreja. 1(1918)15, str. 2 - 3, Resnica.

RODOLJUB

(1891 – 1904, LJUBLJANA)

Ali je kmetu treba izobražbe in omike? 12(1901)3, str. 3 - 4, Rodoljub Barjan Psevd. Črtice o naši živinoreji in nje povzdigi. 1(1891)4, str. 36, Rodoljub

I.B ..... A. Nekoliko o perutnini. 1(1891)7, str. 67, Rodoljub.

Iz Šent Jerneja. 8(1896)19, str. 186, Rodoljub.

LXII

J. B-A. Kokolja in valitev. 4(1894)18, str. 178 - 179, Rodoljub.

J.B. O izbiri prašičev za rejo in pleme. 4(1894)9, str. 88, Rodoljub.

J.B. O koristi perutninoreje. 4(1894)13, str. 128, Rodoljub.

Kako je ravnati s sesnimi praseti angleških plemen. 2(1892)5, str. 49, Rodoljub

Kako pasmo prašičev kaže rediti?. 8(1896)7, str. 71, Rodoljub.

Konjereja na Dolenjskem. 3(1893)9, str. 83 - 84, Rodoljub

O krmljenju prašičev. 3(1893)22, str. 222, Rodoljub.

Poletno krmljenje molzne govedi. 1(1891)3, str. 27, Rodoljub.

Slanc, Karel. Kako teletom mleko dajati?. 7(1897)2, str. 18, Rodoljub.

Slanc, Karel. Kobilarna v Lipici. 6(1896)2, str. 19 in 3, str. 28 - 29, Rodoljub.

Živinorejcem v opomin!. 7(1897)24, str. 239, Rodoljub.

SAMMLUNG NÜTZLICHER UNTERRICHTE

(1770 – 1776, LJUBLJANA)

Brigido, Pompej. Erfahrungsmässiger Unterricht wie die Schafe durch gute Pflege zur vollkommensten Art gebracht, und bey solcher erhalten werden können. Za leto 1771. 2(1773), str. 77 - 168, Zweite Sammlung nützlicher Unterrichte.

SAMOUPRAVA

(1906 – 1913, GORICA)

Izboljšanje govedoreje v Goriško-Gradiščanski. 5(1911)4, str. 47 - 52, Samouprava

Mlekarska in sirarska šola v Cerknem. 1(1906)1, str. 9 - 10, Samouprava

Mlekarski in sirarski poučni tečaj v Cerknem. 1(1906)2, str.17, in 2(1907)3, str. 37, Samouprava

Pospeševanje živinoreje. 7(1913)1, str. 11, Samouprava

Pospeševanje govedoreje. 6(1912)12, str. 141 - 142, Samouprava

Razstava na Cesti pri Sv. Križu. 1(1906)2, str.27, Samouprava

Razstava prešičev in kuretine. 1(1907)4, str.68, Samouprava

Zakon o dopuščanju bikov. 1(1907)8, str.129 - 130, Samouprava

SLOVENEC

(1873 – 1945, LJUBLJANA)

Bajkov, Lav. Resnice o štajerski kokoši. 61(1933)183, str. 13, Slovenec. Cvenkel, A.. Pomanjkanje plemenjakov. 52(1924)237, str. 5, Slovenec. Hladnik, Janez. Govedarstvo na Kranjskem. 21(1893)218, str. 4 - 5, Slovenec.

LXIII

Inkret, Alfonz. Naša reja malih živali. 63(1935)299, str. 15, Slovenec.

Krištof, Fr. Živinoreja v Ljubljani in najbližji okolici. 53(1925)252, str. 5, Slovenec [Ljubljana].

Krištof, Franc. Bodoče razstave živine na velesejmu. 52(1924)193, str. 7, Slovenec.

Krištof, Franc. Položaj naše živinoreje. 53(1925)103, str. 5, Slovenec [Ljubljana].

Krištof ,Franc. Razstava živine na velesejmu v Ljubljani. 53(1925)3, str. 8, Slovenec.

M. Š.. Silen propad živinoreje na Gorenjskem. 21(1893)242, str. 5, Slovenec.

O povzdigi živinoreje na Dolenjskem. 26(1898)146, str. 4 - 5 in 147, str.4, Slovenec.

O živinoreji na Dolenjskem. 23(1895)135, str. 4, Slovenec.

Pevc, Anton. Kmetijske-strokovne knjige. 47(1920)9, str. 6 , Slovenec

Pevc, Anton. Mlekarska šola. 52(1924)135, str. 6 in 138, str. 5 in 141, str. 7, Slovenec

Pevc, Anton. Živinorejska zadruga. 52(1924)156, str. 5, Slovenec.

Povše, Fran. O naši živinoreji. 39(1911)219, str. 1 - 2, Slovenec.

Prvi slovenski organizator rejcev malih živali. 67(1939) 237, str. 16, Slovenec.

Rebernak, Franc. Nekaj besed o naši konjereji. 57(1929)74, str. 8, Slovenec.

Tepina, Lovro. Pomen konjske razstave na Ljubljanskem velesejmu. 152(1924)190, str. 5, Slovenec.

Wernig, Fran. Naše belo govedo tu in onstran meje. 60(1932 )175, str. 7, Slovenec.

Wernig, Franc. Vzrejevališče štajerske kokoši. 58(1930)184, str. 7, Slovenec.

Zidanšek, Josip. Bodočnost naše živinoreje. 152(1924)114, str. 7, Slovenec.

Zidanšek, Josip. Bodočnost naše živinoreje. 52(1924)115, str. 4, Slovenec.

Živinoreja Slovenije 1919-1927. 55(1927)142, str. 7, Slovenec.

Živinoreja v Sloveniji od 1919 do 1924. 52(1924)240, str. 5, Slovenec.

Živinoreja v Slovenski Krajini. 57(1929)186, str. 6, Slovenec.

SLOVENSKA ČEBELA

(1873 – 1882, LJUBLJANA)

Čebelarstvo prosti oddelk kmetijstva. 5(1876)4, str. 25 – 27, Slovenska čebela

Odlomek postavodajalstva o čebelarstvu. 10(1882)5, str. 37, Slovenska čebela

Postave in zaukazi o čebelarstvu. 1(1873)9, str. 68 - 70 in 12, str.95 – 96 in 2(1874)1, str. 3 – 4 , Slovenska čebela.

Prirodopisje (naturna zgodovina) čebel. 1(1873)2, str. 11, Slovenska čebela.

Rožič. Kraji raznih čebelnih plemen. 1(1873)6, str. 47 - 48, Slovenska čebela.

LXIV

Rožič. Potovalno čebelarstvo. 3(1875)8, str. 58 - 60, Slovenska čebela.

Rožič. Statistika čebelarstva v Avstriji. 1(1873)1, str. 4-6, Slovenska čebela.

Rožič. Zgodovina čebelarstva. 1(1873)2, str. 12 - 13, Slovenska čebela.

Še nekaj k zgodovini čebelarstva. 2(1874)4. str. 31 – 32 in 5, str. 39 - 40, Slovenska čebela.

SLOVENSKI ČEBELAR

(OD L.1898, LJUBLJANA, BRDO PRI LUKOVICI) (DOSTOPNO NA DLIB.si - 1898)

Beck, Aleš. Čebelno pravo v Avstriji. 2(1899)3, str. 25 – 28, Slovenski čebelar

Dšura, Ivan. Plemenilna postaja pri Stari glažuti na Pohorju. XLII(1939)9, str. 141 – 142, Slovenski čebelar

Malešič, Janko. Plemenilna postaja na Kopiščih v Kamniški Bistrici. XLIII(1940)4, str. 64 - 65, Slovenski čebelar

N.F. Izboljšujmo naše pleme!. 24(1921)12, str. 181 - 182, Slovenski čebelar.

Načrt čebelarskega zakona za Slovenijo. XXIII(1920)1, str. 1 – 7, Slovenski čebelar

Naredba o prevažanju čebel na ajdovo pašo. (Uradni list št. 56(1938). XXXIX(1936), str. 101 - 102, Slovenski čebelar

Naredba o prevažanju na ajdovo pašo. (Uradni list št. 56(1938). XLI(1938)8, str. 113 – 115, Slovenski čebelar

Okorn, Joža. Banovinska prašilna postaja v Ukanci. XLIII(1940)12, str. 199 - 200, Slovenski čebelar

Presečki Drag. Kranjska in hrvaška čebela. 22(1919)9, str. 129 - 130, Slovenski čebelar

Proslava I. društvene prašilne postaje. XXXV(1932)10, str. 147 - 149, Slovenski čebelar

Rakovšček, Jos. Čebelar v zakonu. XVII (1914)11, str. 176 – 177 in 12, str. 189 – 192 , Slovenski čebelar

Ravnik, Janko. Plemenilna postaja na Fužinah v Kokri. XLII(1939)12, str. 184 – 186, Slovenski čebelar

Rojina, Fran. Čebelarske postave Marije Terezije. 2(1899)4, str. 43 - 44, Slovenski čebelar

Štupar, Fr. Čebela domača žival. XXIV(1921)6, str. 86 – 88, Slovenski čebelar

Toman, Aleksander. Kranjska čebela v Ameriki. 25(1922)5-6, str. 76 - 82, Slovenski čebelar.

Verbič, Josip. Društvena čebelna plemenilna postaja na Kopiščih ob Kamniški Bistrici. Poročilo za leto

1936. XXXIX(1936)12, str. 179 – 180, Slovenski čebelar

Verbič, Josip. Društvena čebelna plemenilna postaja na Kopiščih ob Kamniški Bistrici. Poročilo za leto

1937. XL(1937)12, str. 183 - 184, Slovenski čebelar

Verbič, Josip. Društvena čebelna plemenilna postaja. XXXIX(1936)1, str. 8 – 9, Slovenski čebelar Verbič, Josip. Kako očistimo našo sivko tujih primesi. XL(1937)3, str. 38 - 41, Slovenski čebelar

LXV

Zdolšek. Čebela v zakonu. XIII(1910)9, str.141 – 142 in 10, str. 150 – 151 in 11, str. 168 – 170 in 12, str. 190 – 191 in XIV(1911)1, str.7 – 8 in 2, str. 20 – 21 in 3, str. 45 – 46 in 4, str. 58 – 60 in 5, str. 73 – 75 in 6, str. 83 – 84, Slovenski čebelar

Žnideršič, Anton. Priznanje naši čebeli. 25(1922)10-12, str. 147 - 148, Slovenski čebelar.

SLOVENSKI ČEBELAR IN SADJEREJEC

(1883 – 1889, LJUBLJANA)

Čebeloreja na Kranjskem. 4(1886)1, str. 7 - 8 in 2, str. 18 -19 in 3, str. 32 – 33 in 4, str. 37 - 38, Slovenski čebelar in sadjerejec

Pavl Aleks Beck. Čebelarska postava v Avstriji. 3(1885)6, str. 47 - 49 in 7, str. 55 - 56 In 8, str. 63 – 65 in 9, str. 71 – 72 in 10, str. 79 – 81 in 11, str. 87 – 89 in 12, str. 96 – 97, Slovenski čebelar in sadjerejec

SLOVENSKI DOM

(1909 – 1914, LJUBLJANA)

Par besed o prašičjereji. 6(1914 3, str. 8, Slovenski dom. Uvoz hrvaških buš. 1(1909) 12, str. 9, Slovenski dom. Za prašičjerejce. 6(1914)11, str. 8 - 9, Slovenski dom.

SLOVENSKI GLASNIK

(1858 – 1868, CELOVEC)

L.G. Podgoričan T.J. Lavoslav Gorenjec. Domača perutnina. 10(1867)20, str. 346 - 349, Slovenski glasnik.

SLOVENSKI GOSPODAR

(1867 – 1941, MARIBOR; GOSPODARSTVENA PRILOGA: 1879 - 1891)

(DOSTOPNO NA DLIB.si)

A. B. Pojasnila postave glede povzdige reje goveje živine. Tečaj IV (1870( 35, str.141 – 142 in 36, str.145 – 146 in 37, str. 150 in 38, str. 154, in 39, str. 158, in 40, str. 162 in 41, str. 165 – 166 in 42, str. 170 in 43, str 173 – 174 in 44, str. 178 in 45, štr. 181 – 182 in 47, str. 189 – 190, Slovenski gospodar

Absolventje mlekarskega tečaja. Tečaj XXXIX(1905)18, str. 5 . Slovenski gospodar

Beseda živinorejcem. Tečaj XXXI(1897)40, str. 361 – 362 . Slovenski gospodar

Domača živina in nje vzboljšanje. Tečaj XXII(1888)49, str. 386 - 387 in 50, str. 394 – 395 . Slovenski gospodar

Katero svinjsko pleme naj bi se odbralo. Tečaj XI(1877) 4, str. 28 . Slovenski gospodar

Koliko nektere krave raznih plemen molzejo. Tečaj XVIII(1884)6, str. 42 - 43 . Slovenski gospodar

Kryl, Jožef. Naša goveja živina. 13(1879)36, str. 288-289 in 37, str. 296 - 297 in 38, str. 305 – 306, Slovenski gospodar.

LXVI

O udomačenju tujih živinskih plemen nekaj. Tečaj IX(1875)48, str. 395. Slovenski gospodar

Pirnat, Franc. Važnost perutninarstva za naše narodno gospodarstvo. 58(1924)10, str. 5, Slovenski gospodar.

Pišek, Franc. O svinjereji. 44(1910)25, str. 1 - 2, Slovenski gospodar.

Postava veljavna za vojvodstvo Štajersko glede povzdige reje goveje živine. Tečaj IV (1870)33, str.133 – 134 in 34, str.137 - 138, Slovenski gospodar

Posvetovanje o pospeševanju živinoreje v Sloveniji. 54(1920)16, str. 1 - 2, Slovenski gospodar

Prirodoslovne črtice o prešičih. Tečaj XI(1877) 2, str. 11 . Slovenski gospodar

Razdelitev plemenskih prašičkov. Tečaj VII(1873)30 , str.238, Slovenski gospodar

Š-c: Nekaj o reji goveje živine. Tečaj II(1868)39, str.154, Slovenski gospodar

G.g. Štajerska kmetska kokoš, 19(1885)38, Gospodarstvena priloga štev. 117, 1. stran, , Slovenski gospodar

Štajarska konjereja. Tečaj XXII(1888)51, Gospodarstvena priloga štev. 12, str. 45 – 46, Slovenski gospodar

Štampar Vekoslav. O reji goveje živine. 58(1924)17, str. 5, Slovenski gospodar.

Wenko, Boris. Živinoreja v Šolčavi. 74(1940)41, str. 2 - 3, Slovenski gospodar.

Wernig, Fran. Domača ali tuja živina? 65(1931)50, str. 6, Slovenski gospodar.

Wernig, Fran. Še nekaj o reji čiste živine. 60(1926)43, str. 5, Slovenski gospodar.

Wernig, Fran. Za izboljšanje marijadvorske živine. 65(1931)2, str. 6 - 7, Slovenski gospodar.

Wokaun, J. M.: Štajarski kopuni kot izvozno blago. 7(1873)21, str. 165 – 166, Slovenski gospodar

Zidanšek, Josip. Vzrejajte plemenske bikce in merjaščke!. 54(1920)3, str. 2, Slovenski gospodar.

SLOVENSKI GOSPODARSKI LIST

(1934 – 1935, CELJE)

I.I.O. Poživimo zopet štajerske kopune. 1(1934)6, str. 72 – 75, Slovenski gospodarski list I.I.O. Kako kopunimo.. 1(1934)7, str. 89 - 92, Slovenski gospodarski list Podgrajski, Fr. Medjimurski konj. 2(1935)20, str. 240 - 242, Slovenski gospodarski list

SLOVENSKI KMETOVALEC (SLOVENSKI POLJEDELEC)

(1893 – 1894, CELJE)

Drobtine (Prasci angležkega plemena). II(1894)4, str. 31, Poljedelec

LXVII

SLOVENSKI KMEČKI KOLEDAR

(1907 – 19??, CELJE)

Dolenc, Rihard. Par besed o naši prašičereji in o pridelovanju radiča za prašičerejo. (1910), str. 199 -205, Slovenski kmečki koledar

SLOVENSKI MLEKARSKI LIST

(1937 – 1941, LJUBLJANA)

Banovinski mlekarski sklad. 3(1939)12, str. 182 - 183, Slovenski mlekarski list.

Delo naših selekcijskih organizacij. 1(1937)5, str. 67 – 70 in 6, str. 84 - 85, Slovenski mlekarski list.

Delo naših selekcijskih organizacij. 2(1938)9, str. 133 - 135, Slovenski mlekarski list.

Državni mlekarski zavod v Škofji Loki. 1(1937)5, str. 72 - 73, Slovenski mlekarski list.

Lepa zadružna proslava. 3(1939)8, str. 116 - 118, Slovenski mlekarski list

Letošnja premovanja in plemenski sejmi na Dolenjskem. 2(1938)7, str. 190 - 192, Slovenski mlekarski list.

Mlekarska razstava na ljubljanskem jesenskem velesejmu. 3(1939)10, str. 149 - 150, Slovenski mlekarski list.

Naša bohinjska selekcija. 1(1937)7, str. 101 - 103, Slovenski mlekarski list.

Naša nova pravila. 3(1939)8, str. 119 - 122, Slovenski mlekarski list.

Naša velika vprašanja. 3(1939)9, str. 125 - 135, Slovenski mlekarski list.

O bibliografiji kmetijskih strokovnih časopisov (Kaj pa NAŠA »sedma leta«?!). 1(1937)10, str. 162 -163, Slovenski mlekarski list

Ob 40 letnici Mlekarske zadruge logaške. 2(1938)11, str. 160 - 177, Slovenski mlekarski list.

Ob 40 letnici Mlekarske zadruge v Izlakah. 3(1939)6, str. 77 - 92, Slovenski mlekarski list

Objave. (Na državnem mlekarskem zavodu v Škofji Loki). 3(1939)8, str. 123, Slovenski mlekarski list

Ovsenik, Janez. Za stalnost pri selekcijskem delu. 1(1937)1, str. 9 - 10, Slovenski mlekarski list.

Pavšič, Marijan. Živinoreja logaške kotline. 2(1938)11, str. 158 - 159, Slovenski mlekarski list.

Pavšič, Marjan. Zdravstveno stanje sivorujave dolenjske živine. 2(1938)7, str. 97 - 100, Slovenski mlekarski list.

Reklamni letak »Kranjski sir«. 1(1937)2, str. 24 - 25, Slovenski mlekarski list.

Wernig, Fran. O pomenu paše za našo živinorejo in mlečno proizvodnjo. 2(1938)9, str. 130 - 133, Slovenski mlekarski list.

Wernig. Vzrejajmo boljšo in donosnejšo živino. 1(1937)4, str. 54 – 56, Slovenski mlekarski list.

Zaključek prvega dvoletnega tečaja na Državnem mlekarskem zavodu v Škofji Loki. 1(1937)8, str. 134, Slovenski mlekarski list.

LXVIII

Zaključek tečaja na Drž. mlekarskem zavodu v Škofji Loki. 3(1939)8, str. 118 – 119, Slovenski mlekarski list.

SLOVENSKI NAROD

(1868 – 1943, LJUBLJANA)

Kontrola mleka v dravski banovini. 65(1932)143, str. 5, Slovenski Narod.

Pirc, Gustav. Prof. dr.Frančišek Ks. pl. Hlubek. 53(1920)57, str. 1 - 2 , Slovenski narod

Zidanšek, Josip. Potek in pomen razstave goveje živine na Bledu. 55(1922)239, str. 2 – 3, Slovenski Narod.

SLOVENSKI ŠTAJERC

(1904 – 1905, KAMNIK, KRANJ)

Dular, Franjo. Črtice o govedarstvu. 2(1905) 10, str. 10, Slovenski Štajerc.

SLOVENSKI TEDNIK

(1873 – 1875, LJUBLJANA)

Konjereja. 3(1875)13, str. 7 – 8, Slovenski tednik

Nekaj o svinjereji. 2(1874)34, str. 7 – 8, Slovenski tednik

Ogrinec, J. Bučela, kako se spolno razvija in kako živi. 3(1875)18, str. 6 - 7 in 19, str. 6 - 8, Slovenski tednik

Pernišek, Blaže. Čebelarstvo. 2(1874)33, str. 6 – 7 in 34, str. 7 in 35, str.7 in 36, str. 6 - 7, Slovenski tednik

SOBOTA

(1937 – 1938, KRANJ)

Živinoreja v Bohinju. 2(1938)23, str. 2, Sobota

SOČA

(1871 – 1915, GORICA) (DOSTOPNO NA DLIB.si)

Povše, Franc. Živinorejcem in sirarjem!. 8(1878)33, str.3, Soča.

Zavadlav, Andrej. O živinoreji na Krasu. 29(1899)91, str. 3, Soča.

Žepič, Franc. Koliko živine naj redi kmetovalec. 16(1886)44, str. 1-2, Soča.

SPORT

(1920 – 1922, LJUBLJANA)

Otvoritvena konjska dirka v Ljutomeru. 2(1921)20, str. 155 - 157, Sport. Ravnihar, Etbin. Konjski sport v Jugoslaviji. 2(1921)17, str. 129 - 130, Sport.

LXIX

Rohsmanit, Alfred. Kmetska reja konj-dirkačev v Ljutomeru. 2(1921)3, str. 17 - 18, Sport.

STEIERMÄRKISCHE ZEITSCHRIFT

(1821 – 1848, GRATZ)

Hoermann, J. Ueber steiermarks Hornviezucht und die Mittel zu ihrer Vermehrung und Vervollkommrung. 2(1835) 2, str. 97 - 129, Steiermärkische Zeitschrift.

Hoermann, J. Steiermarks Pferdezucht. 4(1837)1, str. 45 - 70, Steiermärkische Zeitschrift.

ŠTAJERC

(1900 – 1918, PTUJ) (DOSTOPNO NA DLIB.si)

Juvan. Glavni pogrešek v svinjerji. 8(1907)19, str. 6 - 7, Štajerc. O reji štajerske kuretine. 4(1903)8, str. 8 - 9, Štajerc.

ŠTAJARSKI GOSPODAR

(1869 – 1878,GRADEC)

Licitacija plmene živine v Gradci, Mariboru, Celji. VI(1874)14, str. 106 - 108, Štajarski gospodar

Pregled vseh premij za letošnje jesenske regionalne razstave in živinske premijacije. VI(1874)11, str. 81 – 85, Štajarski gospodar

Rodovitnost ene svinje. VI(1874)13, str. 103, Štajarski gospodar

ŠTAJERSKI GOSPODAR

(1941 – 1945, MARIBOR)

Več masti, več mesa – se povsod pripraviti da! 2(1942)9, str. 10 - 11, Štajerski gospodar

ŠTAJERSKI KMET

(1894 – 1895, MARIBOR)

Hlevni red. II(1895)2, str. 12, Štajerski kmet

Razmerje in naprava Dzierzonskih panjev. II(1895)4, str. 28, Štajerski kmet

TEŽAK

(1869 – 1941, BEOGRAD)

Najbolja kokošinja rasa za selo. 38(1907)42-43, str. 341 – 344, Težak (ilustrovani list srpskog poljoprivrednog društva)

TRGOVSKI LIST

(1913 – 1914, LJUBLJANA, TRST)

Jennis, Hefred P.. Svinjereja v Jugoslaviji. 6(1923)32, str. 2, Trgovski list.

Lenarčič, Josip. Organizacija naše domače konjereje. 11(1928)74, str. 2 in 75, str. 1 - 2, Trgovski list.

LXX

Stanje svinjereje v Sloveniji. 7(1924)154, str. 2, Trgovski list.

Špeharstvo v Mariboru in Ptuju. 13(1930)5, str. 1 - 2 in 46, str. 1 - 2 in 47, str. 2, Trgovski list.

UČITELJSKI TOVARIŠ

(1861 – 1941, LJUBLJANA)

Gosak, Josip. Šolsko vrtnarsko perutninarska razstava v Celju. 74(1934)39, str. 3, Učiteljski tovariš

UMNI GOSPODAR

(1863 – 1865, GORICA)

Preudarek, kaj bi kmetijstvu korostinišu bilo, koze rediti ali pa odpraviti jih. 1(1863)6, str. 59 – 62, Umni gospodar

V kmetijsko-obrtnijski razstavi v Trstu. 1(1863)4, , str. 42 – 43, Umni gospodar (izredna doklada)

Zgodovinske črtice o c.k. kmetijski družbi goriški. 3(1865)8, str. 61 - 63 in 9, str. 70 – 71 in 10, str. 77 - 78, Umni gospodar

VAŽNA POROČILA

(1924, CERKNICA, RAKEK)

Izreden učinek pri pitanju svinj. 1924, str.7, Važna poročila

VEDEŽ

(1848 – 1850, LJUBLJANA)

Cegnar, Franc. Kaznovano terpinčenje žival. 3(1849)8, str 61 - 62, Vedež

VELIKI KOLEDAR KMETIJSKE MATICE

(1926 – 1937, LJUBLJANA)

O reji ovac. 10(1934), str. 88 - 89, Veliki koledar kmetijske matice za leto 1935

Sejmi plemenske rodovniške govedi v letu 1938. 11(1935), str. 113, Veliki koledar kmetijske matice za leto 1936

Wenko, B. Plemenska odbera živine. 9(1933), str. 39 – 44, Veliki koledar kmetijske matice za leto 1934

Zakon o pospeševanju živinoreje. 6(1930), str. 49 – 51, Veliki koledar kmetijske matice za leto 1931

VERTEC

(1871 – 1944/1945, LJUBLJANA)

Dodič, Janez. Zakaj slikajo sv. Antona s prašičkom. 72(1941/42)9, str. 237 – 238, Vertec

LXXI

ZADRUGAR

(1924 – 1943, LJUBLJANA)

F.J. Katero pasmo kokoši naj gojimo?. 13(1937)5, str. 150 - 151, Zadrugar.

R.K. Kozjereja. 12(1936)9, str. 265 - 267, Zadrugar.

Seher, Jakob. Napredek perutninarstva v dravski banovini. 9(1933)10, str. 303 - 304, Zadrugar.

ZADRUŽNI VESTNIK

(1930 – 1941, LJUBLJANA)

Mlekarska šola. 4(1933)6, str. 93 – 94, Zadružni vestnik

Mlekarska šola v Škofji Loki. 1(1930)7, str. 104 – 107

Na banovinski mlekarski šoli v Škofji Loki. 6(1935)7, str. 108 - 109, Zadružni vestnik

Zakon o zaščiti kmetov. 3(1932)12, str. 177 – 183, Zadružni vestnik

ZA GOSPODARJE

(1933 – 1937, MARIBOR, PRILOGA SLOVENSKEMU GOSPODARJU)

Wernig, Fran. Ktera pasma, katero govedo?. (1933), str. 107 - 108, Za gospodarje.

Wernig, Fran. Pri meni se ta pasma ne obnese!. (1933), str. 162 - 163, Za gospodarje.

Wernig, Fran. Pincgavsko (šeki) ali marijadvorsko (belo slovensko) govedo? (1933), str. 113 – 114, Za gospodarje

Prevažanje čebel na ajdovo pašo v letu 1933. (1933), str. 129 – 130, Za gospodarje

Banovinski prispevek za napravo gnojišč in gnojiščnih jam. (1933), str. 137 – 138, Za gospodarje

ŽIVALCA

(1933 – 1939, LJUBLJANA)

….ber. Zakaj kokošim domačih pasem ne priznavajo prednosti. 6(1938)4, str. 37 - 38, Živalca.

Agr. Rjava koza. 4(1936)7, str. 108 - 109, Živalca.

Agrarius. Štajerka zmaguje na vsej črti. 4(1936)3, str. 20 - 21, Živalca.

Anketa o reji štajerske kokoši. 1(1933)8, str. 75, Živalca

F.J. Reja »štajerke«. 6(1938)6-7, str. 74, Živalca.

Gosak, I.. Štajerska kokoš na perutninski razstavi v Celju. 2(1934)11, str. 136 - 137, Živalca

Jelačin, Ivo. Gospodarski pomen reje koz. 2(1934)7, str. 77 - 79, Živalca.

Jelačin, Ivo. Nekaj podatkov o jezersko - solčavski ovci. 2(1934)8-9, str. 114 - 115, Živalca.

Jelačin, Ivo. O ovcah in volni. 2(1934)5, str. 42, Živalca.

Jelačin, Ivo. Smernice za gospodarsko rejo ovac. 3(1935)2, str. 37 - 38, Živalca.

LXXII

Krištof, Franc. Poročilo o štajerski kokoši. 1(1933)10-11, str. 90 - 91, Živalca

Krištof, Franc. Sanska koza. 1(1933)7, str. 68, Živalca.

L.F. Domače kokoši naj imajo prednost. 6(1938)3, str. 27 - 28, Živalca.

Paljk, Leopold. Kako osvežimo kri v kokošjem rodu. 4(1936)11, str. 163 - 164, Živalca.

Paljk, Leopold. Kakšna bodi kmečka kokoš. 4(1936)11, str. 161 - 162, Živalca.

Paljk, Leopold. Zreja štajerke - naša narodna dolžnost. 4(1936)5, str. 57 - 61, Živalca.

Račič, Božo. Izboljšajmo našo ovčjo rejo! 3(1935)5, str. 95, Živalca.

Razdelitev plemenskih koz. 3(1935)6-7, str. 107, Živalca.

Reja solčavske ovce izredno važna. 3(1935)8, str. 113 - 116, Živalca.

Reja, L. Zreja kozlov-plemenjakov. 4(1936)3, str. 31 - 32, Živalca.

Saleški. O štajerski kokoši. 5(1937)6, str. 95 - 96, Živalca.

Šašelj, I. Živali v slovenskih pregovorih in rekih. 5(1937)2, str. 29 - 32, Živalca.

Wenko, Boris. Kaj naj vpoštevamo pri odbiri štajerke?. 2(1934)11, 138 - 139, Živalca.

Wenko, Boris. Nekaj migljajev za razstavljalce štajerskih kokoši. 3(1935)4, str. 64 - 66, Živalca.

Wenko, Boris. Zakaj smo se odločili za rjavo štajersko kokoš?. 2(1934)1-2, str. 3, Živalca.

ŽIVINAREV GLASNIK

(1931 – 1934, BEOGRAD)

Bajkov, L. Gospodarske osobine Štajerske pasmine. III(1933)10 – 11, str.163 – 164, Živinarev glasnik

Bajkov, L. Istina o štajerskoj kokoši. III(1933)9, str.143 – 146, Živinarev glasnik

Kajfež, Al. Farma Štajerskih kokoši u Kostalu. III(1933), str.25 – 31 + 8 sl., Živinarev glasnik

LXXIII

ZAKONI IN PREDPISI NA PODROČJU ŽIVINOREJE

ZAKONIKI, URADNI LISTI, ZAKONI, ….. (UREJENO PO LETU SPREJEMA)

SAMMLUNG ALLER K.K. VERORDNUNGEN UND GESETZE VOM 1740 – 1780 (WIEN 1786 – 1787)

Viehmarkt zu Bielitz betreffend. Nr. 15, 24 März 1744. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Erster Band, str. 14.

Waldordnung. Nr. 207, 31. Juli 1752. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Erster Band, str. 368 - 371

Die Wirthshäuser sind sauber zu halten. Nr. 263, 21. April 1753. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Zweiter Band, str. 145 - 146

Dem Landmanne den Nutzen der Rimontirung begreiflich vorzustellen. Nr. 405, 23 August 1755. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1787, Dritter Band, str. 218 - 219

Den Viehhaltern und Schahirten wird das Fuehren der Kolben abgestellt. Nr. 411, 13 October 1755. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1787, Dritter Band, str. 244 - 245

Wenn die Schaaf- und Baumwolle Mautfrei anzusehen. Nr. 607, 3 November 1761. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1787, Vierter Band, str. 89

Die von den Viehhirten ausstellende Martiniruthen werden verboten. Nr. 577, 2. Mai 1761. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1787, Vierter Band, str. 63

Den Abdeckern und Scharfrichtern wird die Halt und Mastung des Schweinviehs untersagt. Nr. 579. 7. Mai 1761. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1787, Vierter Band, str. 64

Ordnung wie sich bei kranken Viehe zu verhalten. Nr. 722, 7. Oktober 1763. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1787, Vierter Band, str. 252 - 253

Unterricht auf was Art eine feine Wolle erzieglet werden könne. Nr. 774, 1765. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Vierter Band, str. 296 - 307

Die Schaafzucht ist zu erweiteren und zu verbessern. Nr. 825, 7. Jaener 1766. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 3 - 4

LXXIV

Die Schweine nicht herumlaufen zu lassen. Nr. 1109, 2. Mai 1769. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 420

Bei Beschelung der Stutten was zu beobachten ist. Nr. 896, 6. Dezember 1766. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 159 – 160.

Die Aufmunterung zur Verbesserung Gemeindweiden und der Viehzucht. Nr. 958, 5. October 1767. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 220 - 222

Auf den Viehweiden ist der Auftrieb der Gänse und Enten abzustellen. Nr. 1030, 19. August 1768. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 361

Waldungsexzessen Abstellungspatentenerneurung. Nr. 1031, 20. August 1768. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 362 - 365

Die Vertheilung der Viehweiden. Nr. 1064, 5. November 1768. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 388 – 390

Hornvieh zu erziehen wird anempfohlen. Nr. 1162, 27. Jäner 1770. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Sechster Band, str. 155

Mit dem Landgestütte wird eine andere Einrichtung getroffen. Nr. 1564, 8. Hornung 1774. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 20.

Viehtrieb auf die Wiesen, wan vorzunehmen. Nr. 1645, 14. Jäner 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 160.

Die Erichtung einer Pflanzschule von edlerem Schaafviehe zu Merkopail. Nr. 1669, 6. März 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 191 – 193.

Bienenzuchtverbreitung. Nr 1680, 8. April 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 204 - 212

Den freien Handel mit Landesprodukten betreffend. Nr. 1688, 6. Mai 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 216

Von dem Fortgange der edleren Schaafzucht jaehrlich die Anzeige zu machen und etwas Wolle einzuschicken. Nr. 1691, 12. Mai 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 217

Die Schaafwoollebehandlung in den Kontumazstationen. Nr. 1701, 30. Juni 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 234

LXXV

Wegen Beurtheilung der Abkominlinge von den Spanischen und Paduanerwiddern. Nr. 1756, 20. Jäner 1776. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 492.

Instrukzion in Betreff der Pferdzuchtverbesserung. Nr. 1920, 13. November 1777. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1787, Achter Band, str. 93 - 111

Die Abhandlung in Absicht der Nutzbarkeit der Schafzucht. Nr. 2070. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ……, Wien, 1787, Achter Band, str. 250 – 304.

HANDBUCH ALLER UNTER DER REGIERUNG DES KAISERS JOSEPH DES II. FÜR DIE K.K. ERBLÄNDER ERGANGENEN VERORDNUNGEN UND GESETZE IN EINER SISTEMATISCHEN VERBINDUNG ENTHÄLT DIE VERORDNUNGEN UND GESETZE VOM JAHRE 1780 – 1790 (WIEN 1785 – 1790)

Die neuangehenden Fleischhacker haben einen Betrag zur Tilgung der Fleischhackerschulden zu leisten. 31. Juli 1783. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 132 – 134.

Wie die Fleischhacker für die Juden das Fleisch aushauen dürfen. 25. Juni 1783. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 132.

Viehschneidekunst. N.V., 10. Mai 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 140 – 142.

Stadtordnungen. N. XII., 10. Mai 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 164 – 169.

Hornviehskrankheit, und Wollsteins Buch. 9. November 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 364 – 367.

Die Bienenzuchtslehrämter sind aufgehoben. 31. Weinmonat 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 505.

Konskribirung des Viehstandes und Klassifizirung der Pferde. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 54 - 60.

LXXVI

Pferdemärkte. N. II., 15. Hornung 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 244 - 245.

Pferdemaut. N. III., 15. Juli 1782. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 245 -246.

Viehmaut. N. VI. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 268.

Viehmärkte. N. XIV. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 494 - 503.

Schafzucht. N. XVI., 4. Jäner 1782. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 510.

Feldbau und Viehhaltung. N. XXII. 6. November 1782. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 519.

Schuhmacher. N. XXII., 9. Jäner 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 670.

Die Pferdewechselung auf der Poststrasse betreffend. 24. Weinmonat 1782. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Vierter Band, Wien 1785, str. 41 - 43.

Hofreisen. N. III., 20. Christmonat 1782. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Vierter Band, Wien 1785, str. 44 - 45.

Pferdebespannung. N.XIII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechster Band, Wien 1786, str. 53 - 55.

Pferd- und Interessensteuer. N.V., 8. März 1784. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechster Band, Wien 1786, str. 65.

Universitätsfachen überhaupt. N.I. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechster Band, Wien 1786, str. 400.

Pferdebespannung. N.VII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 23 - 25.

LXXVII

Viehstandestabellen sind zur bestimmten Zeit einzusenden. 21. Juni 1784. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 17.

Untersuchung der Bescheller und Belegung der Stutten. N.I. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 61 - 75.

Vorschrift für die zum Pferdzuchtgeschäfte bestimmten Offiziere. 8. März 1784. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 77 - 81.

Pferdmärkte in dermaligen Beschellstazionen haben aufzuhören. 9. Hornung 1784. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 83.

Feldbau und Viehhaltung. N. XXII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 500 – 509.

Schmiede. N. XXIX. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 535.

Schaafzucht. N. XVI., 6. Juni 1785. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Neunter Band, Wien 1787, str. 191 - 192.

Feldbau und Viehhaltung. N. XXII., 8. Juni 1785. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Neunter Band, Wien 1787, str. 196.

Bienenzucht. N. XXX., 15. September 1785. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Neunter Band, Wien 1787, str. 208 - 209.

Pferdbespannung. N. XIII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Zehnter Band, Wien 1788, str. 109 - 113.

Pferd- und Interessensteuer. N. V., 13. Christmonat 1785. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Zehnter Band, Wien 1788, str. 147 - 148.

Von einzuführendem Rind-, Schwein-, Schaf-, Bock- und Ziegenfleisch ist vom jedem Pfunde ein Pfennig abzunehmen. 27. April 1786. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen

LXXVIII

Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Eilfter Band, Wien 1788, str. 108.

Die italienischen und spanischen Schafe welche zur Verbesserung der Schafzucht eingeführet werden, sind zoollfrei. 9. April 1786. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Eilfter Band, Wien 1788, str. 151.

Der Ausfuhrszoll von Schöps-, Lamm-, Schaaf- und Kitzfellen wird bestimmt. 14. Christmonat 1786. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Eilfter Band, Wien 1788, str. 158.

Schafzucht. N. XVI. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Eilfter Band, Wien 1788, str. 222 - 224.

Vorsichten in Ansehung des Viehes. 13. August 1786. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Eilfter Band, Wien 1788, str. 248.

Untersuchung der Bescheller und Belegung der Stutten. N. I. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dreizenhter Band, Wien 1789, str. 719 - 723.

Pferdmärkte. N. II. 2. August 1787. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dreizenhter Band, Wien 1789, str. 723 - 724.

Schaafzucht. N. XVI. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Vierzenhter Band, Wien 1789, str. 141 - 142.

Feldbau und Viehhaltung. N. XXII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Vierzenhter Band, Wien 1789, str. 158 - 170.

Bei Bezirksbereisung auf die verbotene Hüttung des Viehs zur Nachtzeit acht zu haben, zur Kleebau, Stallfütterung, lebendigen Zaune, und zur Verbesserung der Wirthschaft aufzumuntern. 22. März 1787. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Vierzenhter Band, Wien 1789, str. 1019 -1020.

Pferdinteressen und Schuldensteuer. N. V. 8. Hornung 1788. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Fünfzenhter Band, Wien 1789, str. 154 - 156.

Verbot der Mastung der Schweine mit todten Aassern und des Einwerfens der Knochen in die Flusse. 24. November 1788. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält

LXXIX

die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Fünfzenhter Band, Wien 1789, str. 312 -313.

Untersuchung der Bescheller und Belegung der Stutten. N. I. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Fünfzenhter Band, Wien 1789, str. 1014 - 1015.

Vom Vieh. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechzenhter Band, Wien 1789, str. 32 - 37.

Feldbau und Viehhaltung. N. XXII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechzenhter Band, Wien 1789, str. 480 - 485.

Waldordnung und der Exzedentenbestrafung. N. II, 7. Jäner 1789. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechzenhter Band, Wien 1789, str. 564 - 565.

Pferdbespannung. N. XIII, 31. Dezember 1789. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenzenhter Band, Wien 1790, str. 50 - 51.

Untersuchung der Bescheller, und Belegung der Stutten. N. I. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Achtzenhter Band, Wien 1790, str. 88 - 90.

Feldbau und Viehhaltung. N. XXII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Achtzenhter Band, Wien 1790, str. 194 - 199.

Waldordnung und der Exzedentenbestrafung. N. II. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k. Erbländer ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enthält die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Achtzenhter Band, Wien 1790, str. 321 - 327.

SR. K. K. MAJESTÄT FRANZ DES ZWEYTEN POLITISCHE GESETZE UND VERORDNUNGEN FÜR DIE OESTERREICHISCHEN, BÖMISCHEN UND GALIZISCHEN ERBLÄNDER (WIEN 1792-1834)

Die Abreichung der für die Bienenzucht ausgesetzten Belohnungen hat aufzuhören. Nr. 83, Decret der Hofkanzley vom 31. August 1792. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Erster Band. Wien 1817, str. 168.

Erneuertes Verbot des Gebrauchs freyen Lichtes in Ställen und Heugewölben. Nr. 22, Verordnung vom 10. April 1792. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Erster Band. Wien 1817, str. 34 – 35.

LXXX

In welchen Fällen für die auf Hofreisen zu Grunde gegangenen Pferde Vergütung geleistet wird. Nr. 118, Hofdecret vom 7. September 1792. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Erster Band. Wien 1817, str. 261 - 262.

Verordnungen der Maut- und Zoll Sachen. Decret Nr. 6 vom 8. Junius 1792. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Erster Band. Wien 1817, str. 290 - 291.

Verschidene in Steiermark bemerkte Missbräuche werden abgestellt. Nr. 28, Verordnung vom 14. April 1792. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Erster Band. Wien 1817, str. 40 - 42.

Vorläufige Belehrung über die Evidenzhaltung des Populations- und Vieh-Standes in West Galizien. Nr. 53, 1798. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Zwölfter Band. Wien 1816, str. 193 -236.

Beförderung der Pferdezucht (in Steyermark). Nr. 18, Decret vom 2. März 1799. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Vierzehnter Band. Wien 1816, str. 49 – 50

Viehhändler, welche Seitwegen den Mauth Stationen ausweichen, hasben die Mautgebühr nachträglich zu entrichten. Nr. 14, Hofdecret vom 6. May 1799. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Vierzehnter Band. Wien 1816, str. 47 – 48.

Unterricht in der practischen Thier Arzneykunde und Pferdbeschlag, zu Graz. Nr. 5, Decret vom 28. März 1801. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Sechzehnter Band. Wien 1815, str. 4 -5.

Das Hornvieh von Salniter Lauge abzuhalten. Nr. 42, Kundmachung vom 25 Julius 1801. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Sechzehnter Band. Wien 1815, str. 124 - 125.

Verboth des Füllen Austrieb nun abzukommen. Nr. 12, Kundmachung vom 22 August 1801. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Sechzehnter Band. Wien 1815, str. 249.

Vorschrift für die Vieheigenthümer, Sanitäts Aufseher und Commissariate. Nr. 37, Verordnung vom 4 May 1802. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Siebzehnter Band. Wien 1806, str. 104 – 111.

Verboth des Verkaufes und der Schlachtung der Kälber unter einem Gewichte von vierzig Pfund. Nr. 52, Verordnung vom 25. Junius 1802. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Siebzehnter Band. Wien 1806, str. 203 - 205.

Verordnungen der Maut- und Zoll Sachen. Decreten 1804. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Ein und zwanzigster Band. Wien 1807, str. 175 – 205.

Ausfuhr der Schafwolle in das Ausland. Decret vom 13. May 1805. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Vier und zwanzigster Band. Wien 1807, str. 182 - 183.

LXXXI

Verboth der Pferde Ausfuhr. Decret vom 20. Januar 1807. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Acht und zwanzigster Band. Wien 1808, str. 215.

Verfassung der Bevölkerungs- und Viehstandes Summarien. Nr. 4, Decret vom 8. Januar 1808. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Dreyssigster Band. Wien 1810, str. 4 - 5.

Emporbringung der Pferdezucht. Nr. 28, Decret vom 25. Februar 1808. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Dreyssigster Band. Wien 1810, str. 119 - 123.

Vorschriften zur Emporbringung der Hornviehzucht in Galizien. Nr. 25, Verordnung vom 14 Januar 1808. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Zwey und dreyssigster Band. Wien 1809, str. 54 – 68.

Zoll- und Aufschlagsfreyen Eintrieb des Zug- und Melkviehes. Decret vom 5 December 1808. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Zwey und dreyssigster Band. Wien 1809, str. 184 - 185.

Hinwegschaffung der auf der Strasse umgestandenen Pferde. Nr. 3, Decret vom 9. Januar 1810. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Drey und dreyssigster Band. Wien 1811, str. 5 – 6.

Verordnungen der Maut- und Zoll Sachen. Decret vom 23. Januar 1810. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer.Drey und dreyssigster Band. Wien 1811, str. 187

Einsendung der Verzeichnisse über den Zuwachs und Abfall des Viehstandes. Nr. 31, Decret vom 21. Februar 1812. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Acht und dreyssigster Band. Wien 1813, str. 111 – 112.

Vertheilung der Prämien zur Emporbringung der Bienezucht in Mähren. Nr. 79, Decret vom 18. Junius 1812. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Acht und dreyssigster Band. Wien 1813, str. 250 – 251.

Schleunigere Vorlegung der Bevölkerungs- und Viehstandes Summarien. Nr. 103, Decret vom 20. December 1814. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Zwey und vierzigster Band. Wien 1816, str. 176 – 177.

Benehmen den Gesuchen um Nachsicht des Kaufschillinges für erkaufte, abe nacher umgestandene Fuhrwesenspferde. Nr. 92, Decret vom 2. Julius 1816. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Vier und vierzigster Band. Wien 1818, str. 249 – 250.

Strafbestimmungen – Ueberfahrung der Wegmauth mit Zugvieh. Nr. 28, Decret vom 12. December 1816. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Vier und vierzigster Band. Wien 1818, str. 473.

Zurückverlegung der nach Sniatyn verlegten Russischen Johani Viehmärkte nach Ulaszkowce. Nr. 74, Decret vom 2. Junius 1816. Sr. k. k. Majestät Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen für die Oesterreichischen, Bömischen und Galizischen Erbländer. Vier und vierzigster Band. Wien 1818, str. 220.

LXXXII

SAMMLUNG DER POLITISCHEN GESETZE UND VERORDNUNGEN FÜR DAS LAIBACHER GOUVERNEMENT-GEBIETH IM KÖNIGREICHE ILLYRIEN (LAIBACH 1813 – 1849)

Bekanntgebung mehrerer seit Jahre 1810 über das Studium der Landwirthschaftslehre erlassenen Vorschriften. Nr. 56, 22. Februar 1814. Ergänzungs-Sammlung der politischen, Kameral- und Justiz- Gesetze und Verordnungen welche für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illirien von der Zeitpunkte der Wiederbesitznahme bis einshliessig des Jahres 1818 erlassen worden sind. Erster Theil. Laibach 1835, prvi del, str. 87 – 91.

Wiederbererrichtung der Ackerbau-Gesellschaft in Krain – Beibehaltung der unter der französischen Regierung bestandenen Feldhüther – Vorläufige Bestätigung der Viehmärkte. Nr. 208, 26. Juli 1814. Ergänzungs-Sammlung der politischen, Kameral- und Justiz- Gesetze und Verordnungen welche für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illirien von der Zeitpunkte der Wiederbesitznahme bis einshliessig des Jahres 1818 erlassen worden sind. Erster Theil. Laibach 1835, drugi del, str. 554 - 555.

Behandlung der von einer Sueche befallenen Thiere. Nr. 147, 25. August 1815. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebiet im Königreiche Illyrien. II. Ergänzungs-Band. Laibach 1844, str. 641 – 642.

Einführung eigener Schafwollmärkte in der Residenzstadt Wien. Nr. 36, 9. April 1816. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebiet im Königreiche Illyrien. III. Ergänzungs-Band. Laibach 1845, str. 266 – 268

Verbot der Beschädigung des cultivirten Bodens duch Weidevieh, und Viehauftrieb auf die Wiesen. Nr. 61, 17. Mai 1816. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebiet im Königreiche Illyrien. III. Ergänzungs-Band. Laibach 1845, str. 477 – 480.

Bekanntgebung der Standpunkte, über welche die Schafwolle ohne Zoll-Expedition nicht verführt werden darf. Nr. 101, 23. Juli 1816. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebiet im Königreiche Illyrien. III. Ergänzungs-Band. Laibach 1845, str. 569 – 570.

Hinausgabe eines Unterrichtes für Dominien und Unterthanen zur Verhüthung von Viehseuchen und Viehkrankheiten. Nr. 157, 17. November 1816. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebiet im Königreiche Illyrien. III. ErgänzungsBand. Laibach 1845, str. 690 – 787.

Neu regulirter Zolltarif für die Ein-, Aus- und Durchfuhr im ganzen Umfange der östereichuschen Monarchie der Artikel Seide und Siedewaaren, baumwollene und schafwollene Waaren. Nr. 134, 23. September 1817. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebiet im Königreiche Illyrien. IV. Ergänzungs-Band. Laibach 1846, str. 272 - 281.

Mauthfreicheit der Mutterpferde, welche den Ärarial-Beschälern zugeführt werden. Nr. 139, 30. September 1817. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebiet im Königreiche Illyrien. IV. Ergänzungs-Band. Laibach 1846, str. 285 - 286.

Abänderung der Stempelgebühr für die Gubernial-Pässe zur Einfuhr des in Krain für den eigenen Bedarf der Istrianer aufgekauften Viehes und Getreides. Nr. 142, von 9. September 1817. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebiet im Königreiche Illyrien. IV. Ergänzungs-Band. Laibach 1846, str. 298 – 299.

Verschärfung der Vorschriften, nach welchen sich die Ausfuhr der Schafwolle in das Ausland zu benehmen ist. Nr. 182, 30. December 1817. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen

LXXXIII

für das Laibacher Gouvernement Gebiet im Königreiche Illyrien. IV. Ergänzungs-Band. Laibach 1846, str. 482 - 484.

Das Studium der Landwirthschaft ist für Theologen als kein Zwangsstudium anzusehen. Nr. 7, 18. Jänner 1818. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebiet im Königreiche Illyrien. V. Ergänzungs-Band. Laibach 1847, str. 58.

Einführung der Prämien für die schönsten jungen Hengste und Stuten, in Krain und Kärnten. Nr. 194, 6. Oktober 1818. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebiet im Königreiche Illyrien. V. Ergänzungs-Band. Laibach 1847, str. 583 - 584.

Die zur Bequartierung der ärarischen Dienstpferde gewidmeten Stallungen müssen mit Schlössern versehen sein. Nr. 168, 30. August 1819. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1819. Erster Band. Laibach 1849, str. 453.

Das Pferde Austriebverbot wird aufgehoben, und Pferdehandel im Innern der österreichischer Maonarchie frei gegeben. Nr. 72, 10. April 1819. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1819. Erster Band. Laibach 1849, str. 146 - 148.

Regulirung der Zollsatze für Lebensmittel und einige Naturprodukte und Aufhebung des bisher in den alt-österreichischen Provinzen bestandendenen Victualien, Sclacht- und StehviehAusfuhrverbotes. Nr. 134, 10. Juli 1819. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1819. Erster Band. Laibach 1849, str. 328 - 356.

Formular und Termin zur Vorlage der Ausweise über die Schlachtviehverkauf dann Unschlitt- und Häutepreise. Nr. 143, 21. Juli 1819. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1819. Erster Band. Laibach 1849, str. 395 – 397.

Instruction über die Landesbeschellung in Illirien. Nr. 30, 25. Februar 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 34 – 49.

Directiven, nach welchen die Unterthanen der neuen Provinzen in Absicht auf Entschädiguns Ansprüche für ihre Militär Dinste verlorenen Pferde, zu behandeln sind. Nr. 74, 19. May 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 105 - 107.

Einstellung der halbjährigen Berichte über den Einfluss des Ausfuhrszolles auf die Schafwolle, und fortwährende Beobactung der Verhältnisse des Wollhandels und der Schafzucht. Nr. 109, 21. July 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 176 -177.

Bauvorschrift für Militär Stallungen. Nr. 121, 4. August 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 190 – 203.

Austriebverbot der Pferde nach den italienischen Nachbarstaten. Nr. 205, 30. November 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 410.

Erläuterung der Vorschrift wegen des Viehauftriebs auf die Wiesen. Nr. 202, 2. December 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 402.

LXXXIV

Festsetzung des Gewichtes, nach welchen die für die verschiedenen Gattungen des Borsetnviehes ausgesprochenen Fleischkreuzer Gebühren zu entrichten sind. Nr. 51 , 23. März 1821. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1821. Dritter Band. Laibach 1824, str. 122 - 123.

Modalitäten den der jährlichen Vertheilung der Prämien zur Emporbringung der Hornviehzucht in Krain. Nr. 180 , 14. December 1822. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1822. Vierter Band. Laibach 1824, str. 461 - 465.

Veränderte Ausmass der zur Emporbringung der Hornviehzucht bewilligten Prämien. Nr. 184, von 14. December 1823. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1823. Fünfter Band. Laibach 1825, str. 367 - 368.

Bestimmung in Bezug auf die geistliche Jurisdiction über die Gestüt- , dann Beschell- und Rimontirungs Departements. Nr. 36 , 19. Februar 1824. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1824. Sechster Band. Laibach 1826, str. 50.

Erneuerung der Vorschriften in Hinsicht einer Vergütung für die bey Hofreisen zur Grunde gegangenen Pferde. Nr. 116, 10. Juny 1824. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1824. Sechster Band. Laibach 1826, str. 215.

Bestimmungen in Ansehung der Ein- und Ausfuhrszölle für Getreide und Hülsenfruchte, dann einiger Viehgattungen und Nebenproducte der Viehzucht, so wie einiger anderer Erzeugnisse der Landwirtschaft. Nr. 158 , 26. August 1824. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1824. Sechster Band. Laibach 1826, str. 283 - 284.

Behörde zur Untersuchung und Spruchfällung in erster Instanz im Falle einer von Dorfmeistern vorgenommenen Pferdeanhaltung wegen Uebertretung der Postvorschriften. Nr. 191, 14. October

1824.  Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis Kärntens im Königreiche Illyrien. Jahr 1824. Sechster Band. Laibach 1826, str. 399 - 400.

Abkommen von dem jährlichen Berichte über den Stand der Rindviehzucht. Nr. 168, 6. October

1825.  Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1825. Siebenter Band. Laibach 1828, str. 294 - 295.

Bestimmung der Fleischtazgebühr für Kalbinnen. Nr. 150, 18. Juli 1827. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1827. Neunnter Band. Laibach 1830, str. 245.

Belehrung für Schafzüchter und Schäfer über den Nachteil des Pfriemengrasess auf Schafweiden. Nr. 76, 29. März 1827. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1827. Neunnter Band. Laibach 1830, str. 106 – 114.

Art der Ausfertigung der Licenzscheine für Beschellreiter. Verfahren gegen unbefugte Beschellreiter. Nr. 171, 4. December 1828. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1828. Zehnter Band. Laibach 1830, str. 375 – 376.

Bestimmung der Mauthgebühr für das zunächst eines Mauthschrankes ausgespannte, nachher aber wieder als bespannung eben desselben Furwerkes verwendete Vieh. Nr. 1, 3. Jänner 1829.

LXXXV

Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1829. Eilfter Band. Laibach 1831, str. 1 - 2.

Art der künftigen Bemessung der Gehalte für die Professoren der Landwirtschatskunde. Nr. 61, von 8. Mai 1829. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1829. Eilfter Band. Laibach 1831, str. 94 – 95.

Beiziehung der Oberschmiede der Beschell Departments zu den Pferde Prämien Vertheilungen statt der Landes- oder Kreisthierärzte. Nr. 182, 12. November 1829. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1829. Eilfter Band. Laibach 1831, str. 651 - 652.

Nachträgliche Belehrung für Schafzüchter und Schäfer über den Nachteil des Pfriemengrasess auf Schafweiden. Nr. 176, 5. November 1829. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1829. Eilfter Band. Laibach 1831, str. 636 - 645.

Mauthfreiheit des in die Schwemme und zur Tränke geführt werdenden Viehes, und der Fuhren mit Feuerlösch Requisiten. Anspruch der durch Elementar Ereignisse an der Benützung des Mauthobjectes beschädigten Pächter auf eine Entschädigung. Nichtverpflichtung der Parteien zur Vorweisung der Mauthbolleten. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1829. Eilfter Band. Laibach 1831, str. 377 - 379.

Bestimmungen wegen Vereinigung der Pferde Märkte mit der Pferde Prämien Vertheilung in den hiezu gewählten Stationen. Nr. 111, 25. Juni 1830. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1830. Zwölfter Band. Laibach 1831, str. 277 - 279.

Bestimmung wegen Entrichtung des Fransito Zolles für Viehgattungen bei Durchziehung kurzer Strassen Strecken. Nr. 117, 1. Juli 1830. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1830. Zwölfter Band. Laibach 1831, str. 302 - 303.

Vergütung der Curkosten für ärarische Pferde, an Civil Thierärzte. Nr. 86, 24. Juni 1832. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1832. Vierzehnter Band. Laibach 1833, str. 182 - 183.

Abänderung der bestehenden Hornvieh Prämien Vertheilung im Klagenfurter, und Einführung der letzern im Villacher Kreise. Nr. 105, 20. Juli 1832. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1832. Vierzehnter Band. Laibach 1833, str. 205 - 208.

Mauthfreiheit des, auf die Alpen getriebenen Viehes. Nr. 76, 8. Juni 1833. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1833. Fünfzehnter Band. Laibach 1834, str. 190 - 191.

Erklärung der Vorschriften zur Verhütuntg der Beschädigung des cultivirten Bodens durch Weidevieh, und gegen den Viehauftrieb auf Wiesen. Nr. 111, 19. Juni 1835. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1835. Siebenzehnter Band. Laibach 1838, str. 367 - 369.

Verboth des Abweidens der Saaten, durch Viehherden. Nr. 67, 16. september 1837. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1837. Neunzehnter Band. Laibach 1839, str. 109 – 110.

Die seit dem Jahre 1828 provisorisch im Wirksamkeit befindliche Instruction in Absicht auf die Vertheilung der Pferdeprämien wird mit einigen Modalitäten als bleibende Norm erklärt. Nr. 77,

LXXXVI

6. September 1838. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1838. Zwanzigster Band. Laibach 1839, str. 229 - 236.

Verbot des Aus- und Durchführens der Pferde. Nr. 103, 31. October 1840. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1840. Zwei und zwanzigster Band. Laibach 1842, str. 397.

Einführung der Viehbeschau Ordnung auf dem flachen Lande. Nr. 12, 1. Februar 1840. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1840. Zwei und zwanzigster Band. Laibach 1842, str. 24 - 45.

Aufhebung des mit allerhöchster Resolution vom 17. October 1840 angeordneren allgemeinen Pferde Ausfuhr Verbotes. Nr. 104, 31. Juli 1841. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1841. Drei und Zwanzigster Band. Laibach 1843, str. 230.

Behandlung der ungarischen Borstenvieh- und sonstigen Productenhändler bei der Erwerdsteuer. Nr. 16, 15. Februar 1844. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1844. Sechs und Zwanzigster Band. Laibach 1846, str. 55.

Betreffend die allerhöchsten Ortes der Hand für drei Jahre genehmigte neue Bestimmung wegen jährlicher Vertheilung von Prämien für Zuchtstiere zur Emporbiring der Horhviehzucht in Krain. Nr. 54, 29. April 1844. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1844. Sechs und Zwanzigster Band. Laibach 1846, str. 138 - 144.

Nachträgliche Bestimmungen wegen der Viehschlactung auf dem flachen Lande während der Zeit von ersten April bis letzten September jedes Jahres. Nr. 143, 6. December 1844. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1844. Sechs und Zwanzigster Band. Laibach 1846, str. 385 - 386.

Bestimmungen über die Benützung oder Veräusserung des Fleisches von dem als seuchenverdächtig erschlagenen, nach der Schlachtung aber gesung befundenen Viehe. Nr. 70, 26. April 1845. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1845. Sieben und zwanzigster Band. Laibach 1848, str. 307 - 308.

Erfordernisse für der Viehhändler auf den Märkten im Thuroczer Comitate. Nr. 170, 3. October 1845. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1845. Sieben und zwanzigster Band. Laibach 1848, str. 519.

Verbot der Aus- und Durchfuhr von Pferden nach Auslande und den im Aufruhr befindlichen Theilen des lombardisch venezianischen Königreichs. Nr. 62, 26. April 1848. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1848. Dreissigster Band. Laibach 1855, str. 162.

Verwendung der Pferdeprämien und der mit deren Vertheilung verbundenen Kosten zur Gründung von Ackerbauschulen. Nr. 240, 2. December 1849. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für das Laibacher Gouvernement Gebieth im Königreiche Illyrien. Jahr 1849. Ein und dreissigster Band. Laibach 1857, str. 787 - 788.

LXXXVII

DRŽAVNI ZAKONIK ZA KRALJEVINE IN DEŽELE V DRŽAVNEM ZBORU ZASTOPANE (DUNAJ 1870 – 1918)

Ukaz ministerstva za kmetijstvo od 26. februarja 1870, ki se tiče pripuščanja državnih žebcev k kobilam po kravljevinah in deželah v državnem zboru zastopanih. Nr. 18. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1870. Na Dunaji 1870, str. 28.

Ukaz ministerstva za poljedelstvo po dogovoru z ministerstvom za notranje reči in deželno bran od 15. maja 1874, s katerim se določila o porabi privatnih (necesarskih) žebcev za spuščanje ali plemenjenje dopolnjujejo in nekoliko spreminjajo. Nr. 76. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1874. Na Dunaji 1874, str. 237 – 243.

Ukaz ministerstva za poljedelstvo dogovorno z ministerstvom za notranje reči in z ministerstvom za deželno bran od 9. novembra 1875, s katerim se razglašuje razlaga § 8, odstavek 3 ministerskega ukaza od 15. maja 1874 (Drž. Zak. št. 76) s katerim se določila o porabi privatnih žebcev za spuščanje ali plemenjenje dopolnjujejo in nekoliko preminjajo. Nr. 139. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1875. Na Dunaji 1875, str. 332.

Ukaz ministerstva za poljedelstvo od 13. oktobra 1876, s katerim se razglašuje ustanovitev osrednje konjerejske komisije kot strokovnega svetovavstva poljedelskemu ministru pridanega. Nr. 124. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1876. Na Dunaji 1876, str. 272 – 274.

Ukaz ministerstva za deželno bran, ministerstva za poljedelstvo in ministerstva za notranje reči od 17. decembra 1876, o dolžnosti gospodarjev konj (tovorne živine), naznanjati tiste premembe, ki bi se pripetile v številu njihovih konj od začetka popisovanja do končanega razredovanja. Nr. 2. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1877. Na Dunaji 1877, str. 3.

Postava od 16. junija 1877, o potrošnini od mesa zunaj takih krajev, pri katerih je izrečeno, da so za pobiranje potrošnine zaprti. Nr. 60. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1877. Na Dunaji 1877, str. 97 - 113.

Razpis finančnega ministerstva od 26. junija 1877, o zvršitvi postave za potrošnino od mesa zunaj takih krajev, pri katerih je izrečeno, da so glede pobiranja potrošnine zaprti. Nr. 61. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1877. Na Dunaji 1877, str. 114 -118.

Postava od 19. julija 1879, o dolžnosti razkužbe ali desinfekcije pri vožnji živine po železnicah in na ladjah. Nr. 108. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1879. Na Dunaji 1879, str. 445 - 452.

Ukaz finančnega ministerstva od 31. oktobra 1880, o naznanjanji teže tistih delov zaklane živali, ki so o pobijanji s pridržkom davkovega povračila namenjeni za vvoz v zaprto mesto. Nr. 133. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1880. Na Dunaji 1880, str. 460.

Ukaz ministerstev za finance in trgovino od 31. julija 1883, o tem, kateremu colu je podvrženo žito za klajo voznim in tovrnim živalim, ki jih popotni ljudje s seboj jemljo. Nr. 138. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1883. Na Dunaji 1883, str. 433.

Ukaz ministrov za notranje reči, trgovino in poljedelstvo od 3. septembra 1883, o tržnem redu za Dunajski osrednji živinski trg v Šent-Marksu. Nr. 145. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1883. Na Dunaji 1883, str. 441 - 459.

Razglas ministerstva za trgovino od 2. septembra 1885, da se lesene znotraj s plehom obite posode za prevažanje mleka (mlečne konve) pripuščajo k preskusu in štempljanju. Nr. 128. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1885. Na Dunaji 1885, str. 295 - 296.

LXXXVIII

Razglas ministerstva za trgovino od 20. decembra 1885, s katerim se na znanje dajo dodatna določila k propisom, kako je kovinske mlekovozne posode (konve) preskuševati in na-nje meroizkusni beleg ali pečat udarjati (Drž. Zak. pd l.1879 št. 107). Nr. 171. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1885. Na Dunaji 1885, str. 368.

Ukaz ministerstev za notranje reči in finance od 31. avgusta 1886, o plačevanji colne pristojbine od živali in živalskih surovin, ki se zoper prepoved in nezacolan vvažajo, kadar se njih proprad izreče. Nr. 141. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1886. Na Dunaji 1886, str. 397.

Ukaz ministerstev za notranje reči, pravosodje, trgovino in poljedelstvo od 8. decembra 1886, s katerim se izpreminjajo določila zvršitvenega ukaza od 7. avgusta 1879 (Drž. Zak. št. 109) k § 8 postave od 19. julija 1879 (Drž. Zak. št. 108), o dolžnosti razkužbe pri vožnji živine po železnicah in na ladjah. Nr. 173. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1886. Na Dunaji 1886, str. 441.

Ukaz od 11. julija 1887, o omejenem razkrepljenji prepovedi, izvažati konje. Nr. 90. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1887. Na Dunaji 1887, str. 385 -386.

Ukaz ministerstev za notranje reči, trgovino in poljedelstvo od 13. januvarja 1888, s katerim se drugi odstavek § 14 tržnega reda za Dunajski osrednji živinski trg v Šent-Marksu. Izdanega z ministerijalnim ukazom od 3. septembra 1883 (Drž. Zak. št. 145) izpreminja. Nr. 6. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1888. Na Dunaji 1888, str. 36.

Ukaz ministerstev za notranje reči, pravosodje, poljedelstvo in trgovino od 29. marcija 1889, o poskrbah, da se bolezen na gobci in parkljih pri svinjah iz Galicije ne zanese v druge dežele. Nr. 37. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1889. Na Dunaji 1889, str. 85 – 88.

Ukaz ministerstev notranjih stvari, pravosodja, poljedelstva in trgovine od 8. decembra 1889, o naredbah, da se bolezen na gobci in parkljih ne zatrosi po svinjah iz Galicije v druge dežele. Nr. 188. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1889. Na Dunaji 1889, str. 473 – 476.

Ukaz ministerstev za notranje stvari, trgovino, finance in poljedelstvo od 4. decembra 1891. l. zastran uvažanja prašičev, svinjine, slanine in klobas iz Združenih držav ameriških. Nr. 168. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1891. Na Dunaji 1891, str. 463.

Zakon z dne 30. marca 1893.l. o oddajanju živinske soli po znižani ceni. Nr. 65. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1893. Na Dunaji 1893, str. 146.

Ukaz ministerstev za notranje stvari, trgovino, finance in poljedelstvo z dne 15. maja 1893. l. o vredbi izvoza prašičev iz kraljevine gališke in vladimerske z veliko vojvodino krakovsko vred in pa iz vojvodine bukovinske. Nr. 83. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1893. Na Dunaji 1893, str. 162 - 163.

Zakon z dne 14. decembra 1893.l. o izpremembi § 3 v zakonu z dne 30. marca 1893 l. (Drž.zak.št. 65) zastran oddaje živinske soli po znižani ceni. Nr. 175. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1893. Na Dunaji 1893, str. 519.

Ukaz ministerstev za notranje stvari, za pravosodje, za trgovino in za poljedelstvo z dne 12. julija 1895. l. o izvozu prašičev iz kraljevin Galicije in Vladimerjie z veliko vojvodino krakovsko in iz vojvodine Bukovine. Nr. 98. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1895. Na Dunaji 1895, str. 243 - 244.

Zakon z dne 23. decembra 1896.l. zastran oddaje živinske soli po znižani ceni. Nr. 237. in Ukaz finančnega ministrstva z dne 23. decembra 1896.l. o izvršitvi zakona z dne 23. decembra 1896.l.

LXXXIX

(drž.zak.št.237) zastran oddajanja živinske soli po znižani ceni. Nr. 238. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1896. Na Dunaji 1896, str. 753 – 756.

Ukaz poljedelskega ministrstva z dne 20. maja 1903.l. s katerim se razglaša izprememba osrednje konjeniške komisije v osrednji konjerejski pridodani svet. Nr. 121. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1903. Na Dunaji 1903, str. 377 - 378.

Razglas poljedelskega ministrstva z dne 30. oktobra 1907.l. o izdaji novega ustava za osrednji konjerejski pridodani svet. Nr. 247. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1907. Na Dunaji 1907, str. 1061 - 1062.

Zakon z dne 6. avgusta 1909.l., s katerim se izpreminjajo nekatera določila zakona z dne 19. julija 1879.l. (drž.zak.št. 108) o dolžnosti razkužbe pri vožnji živine po železnicah in na ladjah. Nr. 184. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1909. Na Dunaji 1909, str. 649.

Zakon z dne 30. decembra 1909.l. o pospeševanju živinoreje in vnovčevanje živine. Nr. 222. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1909. Na Dunaji 1909, str. 784 – 785.

Ukaz ministrstev za poljedelstvo, trgovino in finance z dne 20.marca 1910.l. o ustanovitvi središča za vnovčevanje živine. Nr. 66. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1910. Na Dunaji 1910, str. 129 - 130.

Zakon z dne 21. decembra 1912.l. o dajanju konj in voz. Nr. 235. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1912. Na Dunaji 1912, str. 1187 – 1192.

Ukaz poljedelskega ministrstva v porazumu z ministri za notranje stvari, pravosodje, finance, trgovino in železnice z dne 18 julija 1914.l. o odvračanju in zatiranju nalezljivih bolezni čebelnih zaleg. Nr. 203. Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Leto 1914. Na Dunaji 1914, str. 929 – 931.

GESETZE, VERORDNUNGEN UND KUNDMACHUNGEN AUS DEM DIENSTBEREICHE DES K.K. ACKERBAUMINISTERIUMS (WIEN 1881–1918)

Kundmachung der k.k. Statthalterei vom 6. December 1880, betrefend die Einführung des Viehregisters (Viehstandkatasters) in den Grenzbezirken. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1881, Heft I. Wien 1882, str. 136 – 166.

Gesetz vom 24 Februar 1885, giltig für das Herzogthum Kärnten, betrefend die Ordnung der Wanderbienenweide. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1885, Heft VI. Wien 1886, str. 130 – 131.

Verordnung der k.k. Landesregierung in Salzburg vom 9. April 1886, betreffend die quälende Behandlung von Thieren, insbesondere den thierquälerischen Transport von Jung- und Stechvieh. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1886, Heft VII. Wien 1887, str. 117 - 118.

Gesetz vom 31. Juli 1888, betreffend den Schutz der für die Bodencultur nützlichen Thiere. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1888, Heft XIV. Wien 1889, str. 200 - 202.

Verordnung der Ministerien des Innern, des Handels, der Finanzen und des Ackerbaues vom 4. December 1891, betreffend die Einfuhr von Schweinen, Schweinefleisch, Speck und Würfen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem

xc

Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1891, Heft XVII. Wien 1892, str. 19 -20.

Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom 12 Februar 1891, an sämmtliche politische Behörden, betreffend Überwachung der Pferdeprämiirungen in veterinär-polizeilicher Beziehung. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1891, Heft XVII. Wien 1892, str. 20 - 21.

Verordnung des Ministeriums für Landesverteidigung, des Ackerbauministeriums und des Ministeriums des Inneren im Einvernehmen mit dem Reichs-Kriegsministerium vom 18. März 1891, zur Durchführung des Gesetzes vom 16. April 1873, betreffend die Deckung des Bedarfes an Pferden bei einer Mobilisirung für das Heer und die Landwehr. Durchführungsbestimmungen. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1891, Heft XVII. Wien 1892, str. 73 – 91.

Gesetz vom 20. Jui 1892, wirksam für das Königreich Galizien und Lodomerien samt dem Grossherzogthums Krakau, betreffend die Lizenzirung von Zuchtstieren und die Haltung von Gemeindestieren. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1892, Heft XVIII. Wien 1893, str. 773 - 777.

Verordnung der k.k. Statthalters in Mähren vom 3. Juli 1893, betreffend die Beibringung von Viehpässen für Schweine. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1893, Heft XX. Wien 1894, str. 520 - 521

Verordnung der k.k. Statthalterei vom 2. August 1894, betreffend der Verbot der gemeinschschaftlichen Weide von halbwüchsigen Stieren mit Kühen und Kalbinnen. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1894, Heft XXI. Wien 1895, str. 405.

Kundmachung ders k.k. Statthalterei vom 2. August 1894, mit welcher die Durchführungsvorschriften zu dem Gesetze vom 20. Juli 1892, L. G. Bl. Nr. 51, betreffend die Licenzirung von Zuchtstieren und die Haltung von Gemeinbestieren, verlaubart werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1894, Heft XXI. Wien 1895, str. 405 - 417.

Kundmachung des k. k. Landespräsidenten von Schlesien vom 11. August 1895, betreffend die Regelung der Viehbeschau in den Eisenbahnstationen Schlesiens. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1895, Heft XXII. Wien 1896, str. 455 - 458.

Gesetz vom 13. Juni 1895 zur Hebung der Rindviehzucht im Herzogthume Bukowina. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1895, Heft XXII. Wien 1896, str. 524 - 531.

Durchführungsverordnung zum Landesgesetze vom 13. Juni 1895 betreffend die Hebung der Rindviehzucht im Herzogthume Bukowina. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1895, Heft XXII. Wien 1896, str. 531 -543.

Gesetz vom 11. Jänner 1896, betreffend die Festsetzung von Gebüren für die Ausstellung der Viehpässe vorzunehmende sachverständige Beschau und Viehpassausfertigung. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1896, Heft XXIII. Wien 1897, str. 340.

Gesetz vom 26. August 1899, über die Abänderung mehrerer Bestimungen des Gesetzes vom 31. Juli 1888, L. G. Bl. Nr. 29, betreffend den Schutz der für die Bodencultur nützlichen Thiere (Vögel). Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1899, Heft XXVI. Wien 1900, str. 466 - 467.

XCI

Verordnung der k. k. Statthalterei in Lemberg vom 2. August 1900, betreffend die Evidenzhaltung des Schweinestandes in zehn an Ausland grenzenden galizischen Bezirken zum Zwecke der Hintanhaltung der Einschleppung der Schweinepest mit den aus Russland nach Galizien eingeschmuggelten Schweinen. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1900, Heft XXVII. Wien 1901, str. 534.

Kundmachung der k. k. Landesregierung für Kärnten vom 24. Februar 1900, betreffend den Handelsverkehr mit Schweinen in Kärnten. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1900, Heft XXVII. Wien 1901, str. 324 – 327.

Kundmachung der k. k. Statthalterei für Oberösterreich vom 22. August 1901, betreffend die Errichtung der »Oberösterreichischen Landesnastalt für Rindviehversucherung« und Verlautbarung der Satzungen derselben. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1901, Heft XXIX. Wien 1902, str. 213 - 227.

Verordnung des k. k. Statthalters in Böhmen vom 30. Mai 1901, womit die Verordnung vom 19 Jänner 1890, L. G. und B. Bl. Nr. 7, betrefffend Vorlehrungen aus Anlass der Abhaltung von Viehmärkten, ergänzt wird. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1901, Heft XXIX. Wien 1902, str. 464 - 465.

Verordnung des k. k. Statthalters für das Königreich Böhmen vom 31. Mai 1902, betreffend die Hintanhaltung von Tierquälereien. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1902, Heft XXX. Wien 1903, str. 584 -587.

Normen für die Bestellung von Gestütsmeistern und Gauleitern bei den Militärabteilungen der Gestütsbranche in den k. k. Pferdezuchtanstalten. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1902, Heft XXX. Wien 1903, str. 246 - 249.

Vorschrift des Ackerbauministeriums, B. 6604 – 1902, betreffend das Rettungswesen bei den k. k. Staats-Pferdezuchtanstalten. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1902, Heft XXX. Wien 1903, str. 250 -254.

Gesetz vom 21. Mai 1902, mit welchem die §§ 3, 7, 8, 10, 16, 20 und 21 des Gesetzes vom 11. August 1890, L. G. Bl. Nr.4 ex 1891, betreffend die Hebung der Rindviehzucht, abgeändert werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1902, Heft XXX. Wien 1903, str. 506 - 507.

Durchführungsverordnung des k. k. Landesregierung für Krain vom 2. Juli 1903, zum Gesetze vom 11. August 1890, L. G. Bl. Nr.4 ex 1891, betreffend die Hebung der Rindviehzucht sowie zum Gesetze vom 21. Mai 1902, L. G. Bl. Nr. 15, mit welchem mehrere Bestimmungen dieses Gestezes abgeändert wurden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1903, Heft XXXIII. Wien 1904, str. 534 - 543.

Gesetz vom 13 Mai 1903, betreffend die Hebung der Rindviehzucht gültig für die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1903, Heft XXXIII. Wien 1904, str. 547 -552.

Verordnung des k. k. Landespräsidenten in Krain vom 11. Juli 1904, behufs Hintanhaltung von Tierquälereien. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft XXXIV. Wien 1905, str. 370 - 372.

Kundmachung der k. k. Landesregierung in Salzburg vom 31. März 1904, betreffend den Handelsverkehr mit Schweinen. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem

XCII

Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft XXXIV. Wien 1905, str. 246 – 249.

Kundmachung der k. k. Landesregierung für Kärnten vom 30. Dezember 1903, betreffend Abänderung der Grenzen der Rindviehzuchtgebiete in Kärnten. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft

XXXIV. Wien 1905, str. 339.

Gesetz vom 8. Jänner 1904, betreffend die Verwendung von Privathengsten zum Beschälen. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft XXXIV. Wien 1905, str. 339 - 342.

Kundmachung der k. k. Landesregierung in Klagenfurt vom 28. Jänner 1904, womit im Grunde der mit dem Erlasse des k. k. Ackerbauministeriums von 23. Jänner 1904, im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern erteilten Ermächtigung eine Durchführunsverordnung zum Landesgesetze vom 8. Jänner 1904. L- G. und B. Bl. Nr.9, betreffend die Verwendung von Privathengsten zum Beschälen erlassen wird. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft XXXIV. Wien 1905, str. 343 - 345.

Durchführungsverordnung der k. k. Statthalterei in Triest vom 2. October 1904, zum Gesetze vom 13. Mai 1903, L. G. Bl. Nr. 24, betreffend die Hebung der Rindviehzucht, gültig für die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft XXXIV. Wien 1905, str. 375 -398.

Verordnung der k. k. Landsregierung in Salzburg vom 12. August 1905, mit welcher Betimmungen zur Hintanhaltung von Tierquälereien getroffen werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1905, Heft

XXXV. Wien 1906, str. 246 - 249.

Gesetz vom 28. Juli 1907, wirksam für das Land Vorarlberg, betreffend die Verwendung von Privathengsten zum Belegen fremder Stuten. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft XXXVIII. Wien 1908, str. 686 - 689.

Kundmachung der k. k. Landesregierung für Kärnten vom 12. Jänner 1907, betreffend die Ausscheidung des Gaues Zammelsberg aus dem Blodviehzuchtgebiete. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft XXXVIII. Wien 1908, str. 629.

Gesetz vom 6. October 1907, mit welchem die Gesetze vom 13. Juli 1894, L. G. Bl. Nr. 52, beziehungsweise vom 11. September 1898, L. G. Bl. Nr. 56, betreffend die Lizenzierung (Körung) der Zuchtstiere, teiweise abgeändert werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft XXXVIII. Wien 1908, str. 425 - 426.

Verordnung der k. k. Statthalterei im Erzherzogtum Österreich ob der Enns vom 5. März 1907, betreffend die Vermehrung der Viehkontrolltermine am K. k. Nebenzollamte in Laibach. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft XXXVIII. Wien 1908, str. 444 - 445.

Gesetz vom 19. August 1907, wirksam für das Land Vorarlberg, betreffend die Haltung von Zuchtstieren. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft XXXVIII. Wien 1908, str. 676 - 682.

Kundmachung des k. k. Statthalters in Tirol und Vorarlberg vom 29. November 1907, mit welcher Anordnungen gegen Tierquälereien verlautbart werden. Gesetze, Verordnungen und

XCIII

Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft

XXXVIII. Wien 1908, str. 690 - 693.

Gesetz vom 3. October 1908, betreffend die Körung der Zuchtstiere. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1908, Heft

XXXIX. Wien 1909, str. 565 - 569.

Verordnung des Ministeriums für Landesverteidigung, des Acherbaumministeriums und des Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit dem Reichskriegsministerium vom 5. Dezember 1908, mit welcher der § 7 der Durchführungsbestimmungen zum Pferdebestellungsgesetze vom April 1873, R. G. Bl. Nr. 77, abgeändert werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1908, Heft XXXIX. Wien 1909, str. 356 - 357.

Gesetz vom 30. Dezember 1909, betreffend die Förderung der Viehzucht und der Viehverwertung. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1909, Heft XL. Wien 1910, str. 56 - 58.

Gesetz vom 26. Mai 1909, betreffend die Förderung der Rindvieh- und Schweinezucht in der Markgraffschaft Mähren. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1909, Heft XL. Wien 1910, str. 883 - 892.

Gesetz vom 10. Juli 1910, betreffend die Bienenzucht. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1910, Heft XLIV. Wien 1911, str. 273 - 276.

Verordnung der Ministerien des Ackerbaues, des Handels und des Innern vom 30. Juli 1910, betreffend die Marktordnung für den Wiener Zentralviehmarkt in St. Marx.. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1910, Heft XLIV. Wien 1911, str. 176 - 177.

Verordnung des k. k. Statthalters in Mähren vom 18. März 1910. zur Durchführung des Gesetzes vom 26. Mai 1909, L. G. Bl. Nr. 61, betreffend die Förderung der Rindvieh- und Schweinezucht in der Markgraffschaft Mähren. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1910, Heft XLIV. Wien 1911, str. 897 - 925.

Kundmachung des k. k. Statthalters in Mähren vom 8. August 1910, betreffend veterinärpolitiche Vorschriften beim gewerbsmässigen Bertriebe der Kastration der Landwirtschaftlichen Haustiere (die Viehschneidegewerdes). Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1910, Heft XLIV. Wien 1911, str. 931 -932.

Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzogtume Österreich unter der Enns vom 4. Mai 1911, mit welcher der Zeitpunkt des Eintrittes der Wirksamkeit die Bienenzucht festgesetzt wird, sowie Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetze erlassen werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1911, Heft XLV. Wien 1912, str. 285 - 287.

Kundmachung der k. k. Landesregierung für Kärnten vom 12. Jänner 1911, betreffend veterinärpolitichen Vorschriften der Ausübung des Viehschneidegewerdes (Kastration der Haustiere). Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1911, Heft XLV. Wien 1912, str. 628 - 629.

Gesetz vom 21. Dezember 1912, betreffend die Stellung der Pferde und Fuhrwerke. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1912, Heft XLVI. Wien 1913, str. 71 - 80.

Kundmachung des k. k. Statthalers für das Königreich Böhmen vom 23. September 1912, betreffend die veterinärpolitichen Vorschriften beim gewerbsmässigen Betriebe der Kastration

XCIV

der landwirtschaftliechen Haustiere (des Viehschneidegewerdes). Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1912, Heft XLVI. Wien 1913, str. 781 - 782.

DEŽELNI ZAKONIK IN VLADNI LIST ZA KRANJSKO KRONOVINO (LJUBLJANA 1849 – 1918)

Razpis c.k.kranjskega poglavarstva 7. Novembra 1851; zavoljo porabljevanja necesarskih žrebcev za pleme. 1851, števil. 395. Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 798

Cesarski ukaz od 20. aprila 1854 veljaven za vse kronovine, razun lombarsko-beneškega kraljestva in vojaške krajine, s katerim se izda predpis za izpeljavo zavkazov in razsodeb cesarskih političnih oblastnij. (1854)XXXIII, št. 115. Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (11. člen), str. 346 - 352

Ukaz c.k.ministerstva notranjih opravil po dogovoru z c.k. najvišjo policijsko oblastnijo 15. Februarja 1855, veljaven za vse krovine, razen vojaške krajine, s katerim se daje postava zoper terpinčenje ali tarpljenje živali. 1855, štev. 75. Prvi razdelek, Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 325

Ukaz c.k.ministerstva notranjih opravil, veljaven za vse kronovine, razun Dalmatinskega, ki ustanovljuje, ali smejo privatni žebci kobile vbrejati. 1855, štev. 103. Prvi razdelek, Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 379

Ukaz c.k. ministerstva notranjih opravil in c.k. armadnega nadpoveljstva od 27. aprila 1857, veljaven za kronovine ……, zastran državnih ali cesarskih dirjavskih daril (dirnin), ustanovljenih v povzdigo konjereje. 1857, štev. 118. Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 260 – 264

Pravila zastran tega, kako gre poganjati se za cesarske daril, odločene v povzdigo konjske reje. 1857. Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 265 – 272

Ukaz c.k. ministerstva notranjih opravil in c.k. armadnega nadpoveljstva od 27. aprila 1857, veljaven za kronovine ……, s kterim se dajejo odločbe zastran konjorejskih premijev ali daril, ki so dovoljene iz državnih denarjev. 1857, štev. 119. Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 272 - 281

Razpis c.k. kranjske deželne vlade od 12. Marca 1860 št. 2463, s katerim se nekoliko prenarede predpisi zastran spuščanja necesarskih žrebcev k deželskim kobilam. 1860, štev. 15. Ukazi c.k.kranjskih deželnih gosposk , str. 24

Razpis c. kr. deželne vlade za Kranjsko, s katerim se razglašajo določbe zastran podeljevanja daril (premij) iz državnih denarjev (deržavnih premij) v povzdigo konjerejstva na Kranjskem za leto 1870, potem predrugačne določbe zastran podelitve dopustnic (dovolb za pripuščanje) žrebcem plemenjakom, poslednjič uravnane določbe za deželno komisijo o zadevah konjerejstva za vojvodstvo Kranjsko. 1870, št. 28, XVIII. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 202 – 208

Oznanilo c. kr. dež. predsednika na Kranjskem od 10.junija 1871, s katerim se razglaša določba zastran podeljevanja državnih (cesarskih) premij v povzdigo konjerejstva v vojvodstvu Kranjskem za leto 1871, potem določbe zastran podelitve dopustnic (dovolb za pripuščanje) žrebcem plemenjakom, ki so za to sposobni. 1871, št. 18, VI. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 41 - 44

Oznanilo c. kr. deželne vlade za Kranjsko od 1. avgusta 1872, št. 5444,, s katerim se razglaša, nakoliko pri izdelovanji naznanilnega spisa (programa) o premiranju konj, v katerem se mora vsako leto vse natanko razložiti, niso izklenjene razlike ali prenaredbe v okvirju pravilnih določeb o premiranju konj. 1872, št. 27, X. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 164 - 165

xcv

Oznanilo c. kr. deželne vlade za Kranjsko od 8. junija 1872 št. 3984, s katerim se dajejo določbe o premiranju konj. 1872, št. 15, VI. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 113 - 118

Ukaz ministerstva za poljedelstvo po dogovoru z ministerstvom za notranje reči in deželno bran od 15. maja 1874, št. 4318, s katerim se določila o porabi privatnih (necesarskih) žrebcev za spuščanje ali plemenenje dopolnjujejo in nekoliko spreminjajo. 1874, št. 20, VIII. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 59 - 67

Postava od 25.oktobra 1875 veljavna za vojvodino Kranjsko (postava o stavbah). 1875, št. 26, XI. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 70 - 102

Postava veljavna za vojvodino Kranjsko, o ravnanji z junci za pleme. 1879, št. 11, IV. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 13 - 15

Razglasilo c. kr. deželne vlade za Kranjsko od 4. julija 1885 l., št. 5146, o tem, kedaj se smejo teleta klati, oziroma kedaj se sme meso zaklanih telet po mesnicah prodajati. 1882, št. 20, IX. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 95

Zakon z dne 18. februarja 1885 l., veljaven za vojvodino Kranjsko, o spuščanji zasobnih žrebcev za konjsko plemenitev. 1885, št. 13, VIII. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 29 - 32

Razglasilo c. kr. deželne vlade za Kranjsko z dne 6. januvarija 1889. leta, št. 13.091 iz leta 1888., s katerim se prenarejajo z razglasilom z dne 8. junija 1872.l., št.15, in z dne 1. avgusta 1872.l. dež.zak. št. 27, razglašena določila ter se dajo na znanje nova določila o obdarjanji (premiranji) konj. 1889, št. 13, VIII. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 38 - 47

Zakon z dne 11. avgusta 1890., veljaven za vojvodino Kranjsko, o povzdigi reje goveje živine. 1891, št. 4, IV. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 10 -15 ali 1891, 4, Landesgesetzblatt fuer Krain, str. 10 - 15

Izvršitveni ukaz c. kr. deželne vlade za Kranjsko z dne 2. maja 1891. l., št. 930 (Pr., k zakonu z dne 11. avgusta 1890 l., dež.zak. št.4, o povzdigi reje goveje živine). 1891, št. 5, IV. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 17 - 28 ali 1891, 4. Landesgesetzblatt fuer Krain, str. 17 - 28

Razglas c. kr. deželne vlade za Kranjsko z dne 13. marca 1901, št. 2435, o premembi vzorca za spuščalne liste pri dopuščenih zasebnih žrebcih. 1901, št. 11, IX. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 20 - 21

Zakon z dne 21. maja 1902, veljaven za Kranjsko, s katerim se izpreminjajo §§ 3., 7., 8., 10., 16., 20. in 21. zakona z dne 11. avgusta l.1880., dež. zak. št. 4. iz l. 1891., o povzdigi reje goveje živine. 1902, št. 15, XI. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 46 - 48

Izvršitveni ukaz c. kr. deželne vlade za Kranjsko z dne 2. julija 1903., št. 13.258, k zakonu z dne 11. avgusta 1890. dež. zak. Št.4 iz leta 1891, o povzdigi reje goveje živine, kakor tudi k zakonu z dne 21.maja 1902, dež. zak. Št.15, s katerim se je izpremenilo več določil tega zakona. 1903, št. 7, VI. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 20 - 32

Ukaz c. kr. deželnega predsednika na Kranjskem z dne 11. julija 1904., št. 1813 pr., o odvračanju trpinčenja živali. 1904, št. 12, X. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 38 - 41

Zakon z dne 3. julija 1912, veljaven za vojvodino Kranjsko, o dolžnosti za vzdrževanje ograj. 1912, št. 45, XXI. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 226 - 227

Zakon z dne 4. septembra 1912, veljaven za vojvodino Kranjsko, o izboljšavi pašnikov. 1912, št. 63, XXX. Deželni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 266 - 268

XCVI

OBČNI DEŽELNI ZAKONIK IN VLADNI LIST ŠTAJERSKE KRONOVINE (GRADEC 1850 – 1918)

Razpis namestnikov 19. septembra 1851 na okrožne vlade in okrajna glavarstva zastran izdavanja dovolnic k upotrebljavanju žrebcev k pripuščanju. 1851. štev. 349. Občni deželni zakonik in vladni list Štajerske kronovine, str. 677 – 678

Ukaz ministerstva notranjih opravil 25. aprila 1855, veljaven za vse kronovine, razun Dalmatinskega, ki ustanovljuje, ali smejo kobile privatni žrebci vbrejati. 1855, XIV, št.79, 1.razred. Občni deželni zakonik in vladni list Štajerske kronovine, str. 256

Ukaz c.k. ministerstva notranjih opravil in c.k. armadnega nadpoveljstva od 27. aprila 1857, veljaven za kronovine ……, zastran državnih ali cesarskih dirjavskih daril (dirnin), ustanovljenih v povzdigo konjereje. 1857, XII/1. razred, štev. 84. Občni deželni zakonik in vladni list Štajerske kronovine, str. 228 – 237

Ukaz c.k. ministerstva notranjih opravil in c.k. armadnega nadpoveljstva od 27. aprila 1857, veljaven za kronovine ……, s kterim se dajejo odločbe zastran konjorejskih premijev ali daril, ki so dovoljene iz državnih denarjev. 1857, XII/1. razred, štev. 85. Občni deželni zakonik in vladni list Štajerske kronovine, str. 238 – 246

Razglas namestnije od 28. julija 1857, zastran delitve daril za konjsko rejo v letu 1857 v Gradci na žitnem sejemskem tergu dne 20. avgusta in v Mariboru na prostoru za vojaške vaje 22. septembra pred poldnevom. 1857, št. 18. Občni deželni zakonik in vladni list Štajerske kronovine, str. 144 – 145

Razglas namestije zastran delitve konjerejskih daril leta 1858 v Celju in Hartbergu. 1858, VIII, št. 12. Občni deželni zakonik in vladni list Štajerske kronovine, str. 31 - 32

Postava od 10. decembra 1868, veljavna za vojvodino Štajersko o povzdigi reje goveje živine. 1869, III, štev. 4. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodstvo Štajersko, str. 6 – 11

Ukaz deželnega odbora štajerskega od 29. aprila 1871 okrajnim odborom na Štajerskem glede izvršitve postave od 10. decembra 1868 (dež.zak. št. 4) o povzdigi živinoreje. 1871, VI, štev. 18. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodstvo Štajersko, str. 34 - 46 (samo nemški tekst, str. 19 – 25)

Oglas c. k. namestnika štajerskega dne 1. augusta 1872, o naredbi zastran nadaril za lepe konje . 1872, XVI, štev. 36. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodstvo Štajersko, str. 320 - 328

Ukaz ministerstva za kmetijstvo v soglasju z ministerstvom notranjih zadev in ministerstva domobranstva od 15. maja 1874, dotikajoč se dopolnjevanja in deloma premembe navodil o potrebovanju privatnih žrebcev plemenjakov za pripuščanje. 1874, XII, štev. 38. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodstvo Štajersko, str. 144 – 163

Ukaz ministerstva za poljedelstvo v soglasju z ministrstvom notranjih zadev in deželno bran (domobranstvo) od 9. novembra 1875, s kojim se oglasuje razjasnjenje § 8, odstavek 2, v ministerialnem ukazu od 15. maja 1874 (drž.zak. št. 76) dotikajoč se dopolnitve in deloma premene v ustanovah o pripuščanju privatnih žrebcev. 1875, XX, št. 48. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodstvo Štajersko, str. 160

Postava od 9. januarja 1882, veljajoča se povzdige govedarije ali reje goveje živine. 1882, VI, štev. 14. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodstvo Štajersko, str. 42 - 52

Izpeljaven ukaz štajarskega deželnega odbora od 17. maja 1882, k postavi od 9. januarja 1882, dež. Zak in uk.lista broj 14, veljajoč za vojvodstvo Štajersko, dotikajoč se povzdige govedarije. 1882, XII, štev. 26. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodstvo Štajersko, str. 90 - 104

Zakon od 18. oktobra 1883, veljaven za vojvodino Štajersko, zastran porabe privatnih žrebcev za plemenilo. 1883, XII, štev. 20. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko, str. 132 - 138

XCVII

Razglas štajerskega deželnega zbora dne 22. maja 1886, s kterim se spreminja izpeljaven ukaz dne 17. maja 1882, dež. zak. in uk. list št. 26, k postavi dne 9. januvarja 1882, dež. Zak. In uk. List št.

14, o povzdigi govedarije. 1886, XVII, štev. 27. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko, str. 100 - 116

Razglas štajerskega deželnega zbora dne 12. junija 1889, št. 10.165, s kterim se spreminja izpeljaven ukaz dne 22. maja 1886, dež. zak. in uk. list št. 27, k postavi dne 9. januvarja 1882, dež. Zak. In uk. List št. 14, o povzdigi govedarije. 1889, VII, štev. 11. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko, str. 46 - 48

Postava z dne 14. januvarja 1890, veljavna za vojvodino Štajersko, o premembi §§ 7 in 11 postave z dne 18. oktobra 1883, dež. Zakonik in ukazni list št.20, o porabi zasebnih žrebcev za spuščanje. 1890, VI, štev. 17. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko, str. 78 - 80

Naredba c. kr. namestnika na Štajarskem z dne 17. julija 1893, br. 16.819, da se zabrani trpinčenje živalij pri tovornih vožnjah, pri zapregi psov in pri prevažanju klalne živine in kuretine. 1893, XIII, štev. 23. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko, str. 138 - 140

Razglas štajerskega deželnega zbora z dne 12. aprila 1895, št. 8.954, s kterim se spreminja izvrševalna naredba z dne 22. maja 1886, dež. zak. in uk. list št. 27, k postavi dne 9. januvarja 1882, dež. Zak. In uk. List št. 14, o povzdigi živinoreje. 1895, XXV, štev. 52. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko, str. 200 - 202

Zakon z dne 17. aprila 1896, veljaven za vojvodino Štajersko, o povzdigi govedarstva. 1896, XIX, štev. 41. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko, str. 124 - 140

Razglas deželnega odbora štajerskega z dne 20. februarja 1897, s katerim se proglaša sporazumno s c. kr. Namestništvom izdana izvršilna naredba k zakonu 17. aprila 1896, dež. zak. št. 41, o povzdigi govedarstva. 1897, XI, štev. 23. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko, str. 72 - 102

Razglas c. kr. namestnika na Štajerskem z dne 23. svečana 1901, s katerim se izpreminja na podlagi pooblastila, podeljenega z ukazom c. kr. Ministerstva za poljedelstvo z dne 30. januvarija 1901, štev. 31.3600 ex 1900, po dogovoru s c. kr. Ministerstvom za notranje stvari, § 10 in obrazec B izvršilnega ukaza z dne 27. svečana 1884, dež. zak. in uk. L. štev. 3, k postavi z dne 18. oktobra 1883, dež.zak in uk.l.1, štev. 20, o uporabi pribatnih žrebcev za plemenjenje. 1901, VIII, štev. 20. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko, str. 74 - 76

Razglas c. kr. namestnika na Štajerskem z dne 4. januvarija 1902, s katerim se izpreminja na podlagi pooblastitve, podeljene z ukazom c. kr. Ministerstva za poljedelstvo z dne 5. novembra 1901, štev. 27.598(3196, porazumno s c. kr. ministerstvom za notranje stvari, izpreminja § 3. izvršilnega ukaza z dne 27. svečana 1884, dež. zak. in uk. L. štev. 3, k zakonu z dne 18. oktobra 1883, dež.zak in uk.l. štev. 20, o uporabi pribatnih žrebcev za plemenjenje. 1902, III, štev. 6. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko, str. 16

Razglas c. kr. namestnika na Štajerskem z dne 9. oktobra 1909, zadevajoč ubranitev mučenja živali. 1909, XXIII, štev. 75. Deželni zakonik in ukazni list za vojvodino Štajersko, str. 548 - 556

ZAKONIK IN UKAZNIK ZA AVSTRIJSKO-ILIRSKO PRIMORJE (TRST 1863 – 1918)

Oznanilo c.k.deželnega namestništva za Primorsko od 2. avgusta 1872, zastran določb o darilih za konje. (1872) XVIII, št. 18. Zakonik in Ukaznik za Avstrijansko-ilirsko primorje, str. 51 – 55

Ukaz ministerstva za poljedelstvo po dogovoru z ministerstvom za notranje reči in deželno bran od

15.  maja 1874, s katerim se določila o porabi privatnih (necesarskih) žebcev za spuščanje in plemenenje dopolnjujejo in nekoliko spreminajajo. (1874) XVI, št. 19. Zakonik in Ukaznik za za Avstrijansko-ilirsko primorje, str. 57 – 61

XCVIII

Razglas c.k. namestništva Primorskega od 7. septembra 1874, glede podpiranja zasebnih plemenskih žrebcev. (1874) XVIII, št. 21. Zakonik in Ukaznik za za Avstrijansko-ilirsko primorje, str. 71 – 73

Postava od 30. junija 1886, veljavna za mejno grofijo Istro, s katero se razveljavlja § 10 deželne postave od 11. novembra 1883 (dež.zak. št. 11izl. 1884) glede držanja in paše koz. (1886), št. 10. Zakonik in Ukaznik za Avstrijsko-ilirsko primorje, str. 37 – 38

Zakon z dne 13.maja 1903, veljaven za pokneženo grofovino Goriško in Gradiško zastran pospeševanja govedoreje. (1903) XVI, št. 24. Zakonik in Ukaznik za Avstrijsko-ilirsko primorje, str. 51 - 56

Izvršilni ukaz c.kr. namesništva v Trstu z dne 2. oktobra 1904, št. 27044, k zakonu z dne 13. maja 1903 l. dež. Zak. Št. 24., zadevajoč povzdigo govedoreje, veljaven za pokneženo grofijo Goriško-Gradiščansko. (1904) XVI, št. 21. Zakonik in Ukaznik za Avstrijsko-ilirsko primorje, str. 57 – 75

Zakon z dne 16. aprila 1913, veljaven za pokneženo grofovino Goriško in Gradiško o pospeševanju govedoreje. (1913), XIX, št. 25. Zakonik in Ukaznik za Avstrijsko-ilirsko primorje, str. 159 – 168

SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE (LJUBLJANA 1930 – 1945)

Naredba gospoda ministra za poljedelstvo o prepovedi dogona neosnažene in blatne živine na živinske sejme. 1(1930)12. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 147 – 148

Določila po katerih se priznavajo banovinski prispevki za napravo gnojišč in gnojničnih jam. IV(1933)51. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine , str. 704 – 706

Pravila za podeljevanje banovinskih nagrad za vzrejo plemenskih žrebcev priznanih pasem. V(1934)56. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 610 – 611

Pravilnik o oddajanju banovinskih žrebcev v zasebno oskrbo. VI(1935)9. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 89 – 91

Navodila za presojo barvnih znakov cikastega goveda. VI(1935)28. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 212 – 213.

Razglas (plemenski sejmi za selekcionirano govedo). VI(1935)38, Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 412.

Odločba. (uvedba pasem). VI(1935)46. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 478

Razglas o plemenskih sejmih rodovniške govedi v letu 1936. VI(1935)80. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 759 - 760

Določila za priznavanje in nadomeščanje rodovniških plemenjakov. VI(1935)86. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 817 - 818

Naredba o prevažanju čebel na ajdovo pašo. VII(1936)52. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 529 – 530

Pravilnik sklada ministrstva za kmetijstvo za pospeševanje ovčarstva, VIII(1937)3. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str 19 – 20

Pravilnik o oddajanju državnih žrebcev javnim in zasebnim napravam in zasebnim konjerejcem za plemenitev in uporabo. VIII(1937)73. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 705 - 710

XCIX

Pravilnik o ustanovitvi, upravljanju in uporabljanju banovinskega živinorejskega sklada. IX(1938)33. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 399 - 400

Pravilnik o ustanovitvi in upravljanju sklada za pospeševanje ovčarstva. X(1939)62. Službeni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 566

ZBIRKA ZAKONOV (LJUBLJANA 1930)

Zakon o pospeševanju kmetijstva z dne 6. septembra 1929. Zbirka zakonov, Tiskovna zadruga, Ljubljana, 1930, str. 1 – 34

Zakon o pospeševanju živinoreje z dne 21. decembra 1929. Zbirka zakonov, Tiskovna zadruga, Ljubljana, 1930, str. 118 – 139

DRUGE PUBLIKACIJE, URADNI LISTI,….

PRAVILNIKI

Pravilnik o uvozu plemenskih živali. 9(1927), št. 515, 130. Službene novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, str. 878 – 879

PUBLIKACIJE

Postava za konjače v vojvodini kranjski. Ljubljana 1860, 12 strani

Postava od 18. junija 1879, veljavna za pokneženo grofijo Goriško in Gradiško zadevajoča čbelarstvo. V: Klavžar Ernest. Priročni zakonik za pokneženo grofijo Goriško in Gradiško. Gorica 1891, str. 229 - 234

Zakon z dne 17. aprila 1896 in izvršilna naredba v povzdigo govedarstva za vojvodino Štajersko. Gradec. 1897, 47 strani

DOKUMENTI, FOTOGRAFIJE,

Barvni znaki gorenjskega cikastega goveda. Tipkopis, leto 19.., 1 stran

Fotografija »KRVAVEC« (čreda cikaste govedi). Datum 29.7.1934. Kupljeno na bolšjem sejmu 29.7.2007

Fotografija »MOTIV NA GOLICI (ovce)«. Foto Fr. Pavlin, Jesenice. Kupljeno na bolšjem sejmu 29.7.2007

Fotografija »NA VELIKI PLANINI« (konji + stanovi). Foto TAVČAR Ljubljana. Kupljeno na bolšjem sejmu 29.7.2007

Fotografija »OVČJA ČREDA NA SLEMENU (?)«. Poštni žig: 9.9.1940. Kupljeno na bolšjem sejmu 29.7.2007

Fotografija »OVČJA ČREDA POD RAZORJEM«. Foto Fr. Pavlin, Jesenice. Kupljeno na bolšjem sejmu 29.7.2007

Fotografija »OVČJA ČREDA VRH GOLICE«. Foto Fr. Pavlin, Jesenice. Poštni žig Ljubljana (datum ni čitljiv). Kupljeno na bolšjem sejmu 29.7.2007

C

Fotografija »PREMOVANJE OVAC V RATEČAH PLANICA DNE 20.9.1925«. Foto Fr. Pavlin, Jesenice. Poštni žig Kranjska gora (datum ni čitljiv). Kupljeno na bolšjem sejmu 29.7.2007

Fotografija »V PLANICI« (čreda cikaste govedi). Datum 29.7.1934. Kupljeno na bolšjem sejmu 29.7.2007

Fotografija cikasta goveda. Slikal Foto atelje Avg. Blaznik Škofja Loka. Kupljeno na bolšjem sejmu 22.7.2007

Fotografija koz in ljudi (pastirici). Kupljeno na bolšjem sejmu 29.7.2007

Fotografija koz in ljudi (planšarji in planinci ?) pred stanom. Datum pisanja: 12.1.1923. Kupljeno na bolšjem sejmu 29.7.2007

Fotografija svinje s pujski (verjetno gorenjski črnolisasti prašič). Kupljeno na bolšjem sejmu 22.7.2007

Izvleček iz rodovnika. Deželni prašičerejski zavod (postaja) v…. Kupljeno na boljšem sejmu v letu 2008

Kontrolni zapisnik o mlečnosti krav in o porabljeni krmi v hlevu. Živinorejska zveza za Kamniški politični okraj na Homcu. 191. . Kupljeno na boljšem sejmu v letu 2008

Mlekarska knjižica. 193. . Kupljeno na boljšem sejmu v letu 2008

Mlekarska knjižica mlekarske zadruge v Škofji Loki. 1915 – 1916. Kupljeno na boljšem sejmu v letu 2008

Ocenjevalna knjižica. Ocenjevalni zapisnik. 193. . Kupljeno na boljšem sejmu v letu 2008

Odredba o oddaji najmanjše količine jajc za leto 1942. Kupljeno na boljšem sejmu v letu 2008

Skočni zapisnik za plemenjaka. Pripustnica za govedo. 194. . Kupljeno na boljšem sejmu v letu 2008

Schlachtsteur- und Beitragsbescheid Anmeldeschein. 1942. Kupljeno na boljšem sejmu v letu 2008

Sejem plemenskih bikov v Kranju – 26. 10.1945. str. 3

Živinorejska zadruga Zgornje, Srednje in Spodnje Bele ter Hraše. Letak, 1929, 1 stran

CI

 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2014    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh