logo
išči
išči tudi po celotnem besedilu
išči tudi po Europeani
Epošta:
Geslo:
Prijava
 

0 / 0
Univerza v Ljubljani Biotehni�ka fakulteta Oddelek za zootehniko Groblje 3, 1230 Dom�ale PRISPEVKI K BIBLIOGRAFIJI: ZGODOVINSKI VIRI O SLOVENSKIH AVTOHTONIH IN TRADICIONALNIH PASMAH - DO LETA 1945 ZBRAL IN UREDIL: Prof. dr. Andrej �alehar, zaslu�ni profesor RODICA, 14. MAJ 2009 KAZALO UVODNA POJASNILA ............................................................. V KNJIGE, PREGLEDNI �LANKI .............................................. VIII SERIJSKE PUBLIKACIJE ....................................................... XIX ABC KMETSKE IN KMETIJSKE IZOBRAZBE ............................................................... XIX ANNALEN DER K. K. LANDWIRTHSCHAFTS-GESELLSCHAFT IN KRAIN ....................... XIX BESEDNIK ............................................................................................................ XXI �ASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE ............................................................. XXI DEUTSCHER KALENDER ........................................................................................ XXI DOLENJSKA ......................................................................................................... XXI DOLENJSKE NOVICE ............................................................................................. XXI DOMA�IN ........................................................................................................... XXIV DOMOLJUB ........................................................................................................ XXIV DOMOVINA ......................................................................................................... XXV EDINOST ............................................................................................................ XXV GORICA .............................................................................................................. XXV GOSPODAR ........................................................................................................ XXVI GOSPODARSKE NOVICE ...................................................................................... XXVI GOSPODARSKI GLASNIK ZA �TAJERSKO ............................................................... XXVI GOSPODARSKI LIST ........................................................................................ XXVIII GOSPODARSKI LIST ............................................................................................ XXIX GOSPODARSKI LIST ............................................................................................. XXX GOSPODARSKI LIST ZA POLJEDELSTVO, GOSPODARSTVO, SVILOREJO, TRTOREJO�XXXI GOSPODARSKI LIST ZA TR�A�KO OKOLICO ........................................................ XXXII GOSPODARSKI VESTNIK .................................................................................... XXXII GOTTSCHEER ZEITUNG ................................................................................... XXXIII ILLYRISCHES BLATT ....................................................................................... XXXIII ILUSTRIRANI SLOVENEC .................................................................................. XXXIV INTELLIGENZBLATT ZUR LAIBACHER ZEITUNG .................................................. XXXIV KME�KA �ENA ................................................................................................ XXXIV KME�KO DELO ................................................................................................ XXXIV KMETIJSKE NOVICE ......................................................................................... XXXIV KMETIJSKE IN ROKODELSKE NOVICE .................................................................. XXXV KMETIJSKI LIST .............................................................................................. XXXVII KMETOVALEC .............................................................................................. XXXVIII KMETOVALEC .................................................................................................. XLVII KMETSKI LIST ................................................................................................. XLVIII KMETSKI PRIJATEL ............................................................................................. XLIX KO�EVSKI SLOVENEC ......................................................................................... XLIX KOLEDAR GORI�KE MATICE ................................................................................. XLIX KONJEREJEC ..................................................................................................... XLIX KORO�EC .............................................................................................................. LI LAIBACHER ZEITUNG ............................................................................................. LII MALI GOSPODAR ................................................................................................. LIII MITTEILUNGEN DES KRAINISCH K�STENL�NDISCHEN FORSTVEREINES. . ................. LIII NARODNI GOSPODAR ........................................................................................... LIII NARODNI LIST ........................................................................................................ LV II NARODNOGOSPODARSKI VESTNIK ........................................................................... LV NA� DOM ............................................................................................................... LV NA�E GORICE ......................................................................................................... LV NAZNANILA-MITTHEILUNGEN .................................................................................. LV NOTRANJEC ....................................................................................................... LVII NOVA DOBA ........................................................................................................ LVII ORA� ............................................................................................................... LVIII POLJOPRIVREDNI GLASNIK ................................................................................... LIX PRAKTI�NA GOSPODINJA ..................................................................................... LIX PRIJATELJ �IVALI ................................................................................................ LIX PRIMOREC ........................................................................................................... LIX PRIMORSKI GOSPODAR ......................................................................................... LIX PTUJSKI LIST ......................................................................................................... LX REJEC MALIH �IVALI .............................................................................................. LX RESNICA ............................................................................................................. LXII RODOLJUB ......................................................................................................... LXII SAMMLUNG N�TZLICHER UNTERRICHTE ............................................................. LXIII SAMOUPRAVA ................................................................................................... LXIII SLOVENEC ........................................................................................................ LXIII SLOVENSKA �EBELA ........................................................................................... LXIV SLOVENSKI �EBELAR ............................................................................................ LXV SLOVENSKI �EBELAR IN SADJEREJEC .................................................................. LXVI SLOVENSKI DOM ................................................................................................ LXVI SLOVENSKI GLASNIK .......................................................................................... LXVI SLOVENSKI GOSPODAR ....................................................................................... LXVI SLOVENSKI GOSPODARSKI LIST ......................................................................... LXVII SLOVENSKI KMETOVALEC (SLOVENSKI POLJEDELEC) .......................................... LXVII SLOVENSKI KME�KI KOLEDAR .......................................................................... LXVIII SLOVENSKI MLEKARSKI LIST ............................................................................ LXVIII SLOVENSKI NAROD ............................................................................................. LXIX SLOVENSKI �TAJERC .......................................................................................... LXIX SLOVENSKI TEDNIK ............................................................................................ LXIX SOBOTA ............................................................................................................ LXIX SO�A ................................................................................................................ LXIX SPORT ............................................................................................................... LXIX STEIERM�RKISCHE ZEITSCHRIFT .......................................................................... LXX �TAJERC ............................................................................................................ LXX �TAJARSKI GOSPODAR ........................................................................................ LXX �TAJERSKI GOSPODAR ........................................................................................ LXX �TAJERSKI KMET ................................................................................................ LXX TE�AK ................................................................................................................ LXX TRGOVSKI LIST ................................................................................................... LXX U�ITELJSKI TOVARI� .......................................................................................... LXXI UMNI GOSPODAR ............................................................................................... LXXI VA�NA PORO�ILA .............................................................................................. LXXI VEDE� ............................................................................................................... LXXI VELIKI KOLEDAR KMETIJSKE MATICE ................................................................... LXXI VERTEC ............................................................................................................. LXXI ZADRUGAR ...................................................................................................... LXXII ZADRU�NI VESTNIK .......................................................................................... LXXII ZA GOSPODARJE .............................................................................................. LXXII �IVALCA .......................................................................................................... LXXII Ill �IVINAREV GLASNIK ........................................................................................ LXXIII ZAKONI IN PREDPISI NA PODRO�JU �IVINOREJE ............. LXXIV SAMMLUNG ALLER K.K. VERORDNUNGEN UND GESETZE VOM 1740 � 1780 (WIEN 1786 � 1787) .............................................................................................................. LXXIV HANDBUCH ALLER UNTER DER REGIERUNG DES KAISERS JOSEPH DES II. F�R DIE K.K. ERBL�NDER ERGANGENEN VERORDNUNGEN UND GESETZE IN EINER SISTEMATISCHEN VERBINDUNG ENTH�LT DIE VERORDNUNGEN UND GESETZE VOM JAHRE 1780 � 1790 (WIEN 1785 � 1790) ......................................................................................... LXXVI SR. K. K. MAJEST�T FRANZ DES ZWEYTEN POLITISCHE GESETZE UND VERORDNUNGEN F�R DIE OESTERREICHISCHEN, B�MISCHEN UND GALIZISCHEN ERBL�NDER (WIEN 1792-1834) ............................................................................................................... LXXX SAMMLUNG DER POLITISCHEN GESETZE UND VERORDNUNGEN F�R DAS LAIBACHER GOUVERNEMENT-GEBIETH IM K�NIGREICHE ILLYRIEN (LAIBACH 1813 � 1849) . LXXXIII DR�AVNI ZAKONIK ZA KRALJEVINE IN DE�ELE V DR�AVNEM ZBORU ZASTOPANE (DUNAJ 1870 � 1918) ............................................................................................. LXXXVIII GESETZE, VERORDNUNGEN UND KUNDMACHUNGEN AUS DEM DIENSTBEREICHE DES K.K. ACKERBAUMINISTERIUMS (WIEN 1881�1918) .......................................................... XC DE�ELNI ZAKONIK IN VLADNI LIST ZA KRANJSKO KRONOVINO (LJUBLJANA 1849 � 1918) ......................................................................................................................... XCV OB�NI DE�ELNI ZAKONIK IN VLADNI LIST �TAJERSKE KRONOVINE (GRADEC 1850 � 1918) ...................................................................................................................... XCVII ZAKONIK IN UKAZNIK ZA AVSTRIJSKO-ILIRSKO PRIMORJE (TRST 1863 � 1918) .... XCVIII SLU�BENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE (LJUBLJANA 1930 � 1945) ................................................................................................................ XCIX ZBIRKA ZAKONOV (LJUBLJANA 1930) ...................................................................... C DRUGE PUBLIKACIJE, URADNI LISTI,�. . ..................................................................... C PRAVILNIKI ...................................................................................................................... C PUBLIKACIJE ................................................................................................................... C DOKUMENTI, FOTOGRAFIJE, .... ........................................... C IV UVODNA POJASNILA V Sloveniji je bila reja doma�ih �ivali dobro razvita �e v srednjem veku, o �emer med drugim posredno pri�ajo tudi stenski koledar v hrastoveljski cerkvi, opis plena, ki so ga Kubejci priborili v spopadu s Hrastovelj�ani, dajatve posvetni in cerkveni gospodi ter drugo. Valvasor (1689 cit.1994) pi�e, da na Kranjskem redijo konje, govedo, ovce, koze, pra�i�e, osle itn. Poudarja, da po vsej Evropi najbolj hvalijo kra�ke konje, ki jih rede na Kranjskem, zaradi njihove vztrajnosti, ker dolgo �ive in stanovitno prena�ajo delo in je�o. Temu jih privadijo �e v mladosti tako, da jih pasejo po samem kamnu in skali. Novak (1970) je podrobno opisal razvoj �ivinoreje v Sloveniji in med drugim je predstavil tudi pasme, ki so jih redili. Za poznavanje posameznih pasem v prej�njih stoletjih je pomemben tudi sestavek, ki ga je napisal �tefan�i� (1954). V obeh delih najdemo pritrditve, da so na�i predniki redili slovenske avtohtone pasme doma�ih �ivali, ki so jih predvsem v 19. stol. pri�eli oplemenjevati z nakupom plemenjakov drugih evropskih pasem. Po �tevilu smo imeli na za�etku 20. stoletja ve� doma�ih �ivali, kot jih imamo dandanes in slovenske avtohtone doma�e �ivali so kmetijam �e nedavno pomenile osnovo za pre�ivetje. Slovenske avtohtone pasme doma�ih �ivali so prav gotovo vredne sedanje pozornosti, so osnova biotske raznovrstnosti v slovenski �ivinoreji in so pomemben sestavni del na�e naravne ter kulturne dedi��ine. Skozi stoletja jih je oblikovalo na�e okolje in vzgajal jih je slovenski �lovek. Zadnje desetletje je bilo in �e vedno je aktualno vpra�anje, kje in kako so nastale posamezne na�e pasme in velikokrat, �igave so te pasme. Najbolj znan primer je pasma lipicanski konj, ki pa ni osamljen, ker se s podobnimi problemi sre�ujejo tudi nekatere druge slovenske avtohtone pasme doma�ih �ivali, recimo: posavski konj, istrska pramenka, istrski goni� in druge. V slovenski definiciji za �Avtohtona pasma (domorodna, izvirna, prvotna, doma�a)� je zapisano, da je to tista pasma doma�ih �ivali, za katero je na osnovi zgodovinskih virov o pasmi dokazano, da je pasma po izvoru iz Republike Slovenije, da je bila Republika Slovenija prvotno okolje za razvoj pasme in da za njo obstaja slovenska rejska dokumentacija. Tako �e definicija sama daje mo�nosti za realizacijo �etrtega odstavka 68. �lena Zakona o �ivinoreji, ki govori o mednarodnem zavarovanju slovenskih avtohtonih pasem. Za slovenske lokalne pasme (avtohtone in tradicionalne) doma�ih �ivali smo poiskali in sistemati�no uredili zgodovinske vire o njihovem nastanku in o njihovi reji v Republiki Sloveniji. Osnovno izhodi��e je bila baza informacij, ki jih je Narodna in univerzitetna knji�niva (NUK) zbrala v �Slovenska retrospektivna bibliografija �lankov (Bibliografski opisi �lankov iz obdobja 1797 - 1945)�. S tem pregledom smo dobili prve osnovne izhodi��ne bibliografske podatke, ki so usmerjali na�e delo pri pregledu gradiv in virov, ki so shranjeni po knji�nicah v Sloveniji in tudi v tujini. Pomemben zgodovinski vir predstavlja tudi zakonodaja na podro�ju �ivinoreje, ki je bila v veljavi na podro�ju Slovenije. Pregledali smo jo za obdobje od leta 1740 do leta 1945. Veliko podatkov o gradivih in virih smo na�li tudi v: 1. Adami�, France. 200 let kmetijskega tiska na Slovenskem (1792 - 1992). Zbornik Biotehni�ke fakultete v Ljubljani. Suplement 16 � kmetijstvo, 1992, 70 strani 2. ALEX - Historische Rechts- und Gesetzestexte 3. COBIB.SI vzajemna bibliografsko-katalo�na baza podatkov 4. Fer�ej, Jo�e, Osterc, Jo�e. 200 let slovenskih knjig s podro�ja �ivinoreje. Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. Ljubljana 1993, 12. zvezek, str. 208 - 210 v 5. Glaser, Karel, �lebinger, Janko. Slovenska bibliografija za l. 1901 � 1906. Iz Zbornikov Slovenske matice, zvezki: IV. ( 1902, str. 203 � 231); V. (1903, str. 199 � 238); VI. (1904, str.190 � 234); VII. (1905, str. 211 � 266); VIII. (1906, str. 173 � 229); IX. (1907, str. 170 � 233). Ljubljana 1902 - 1907 6. Miheli�, Stane. Pregled slovenskega �ebelarskega slovstva. V: Bukovec Avgust in dr. Sodobno �ebelarstvo. I. Teoreti�en del. Ljubljana 1955, strani VII � XXI 7. Moder, Janko: Mohorska bibliografija. Celje 1957, 547 strani 8. Osrednji katalog NUK. KatNUK. 9. Pahor, Milan. Slovenska �asni�ka govorica v Trstu in Gorici pred drugo svetovno vojno. 13. strani; (na spletu) 10. Pov�e, Franc. Landwirtschaftliche Literatur in slovenischer Sprache. Zusammenstellung der in der Periode 1848 bis 1898 in slovenischer Sprache publicierten Schriften Landwirtschaftlichen Inhaltes. Geschichte der �sterreichischen Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien 1848-1898, 4, Wien 1899, str. 641 � 644. 11. Prodanovi�, Du�an. Bibliografija sto�arstva i sto�nih proizvoda Jugoslavije od 1710 � 1956. Sarajevo 1956, 408 strani. 12. Razvoj �ivinoreje od za�etka XVIII do konca XIX stoletja. V: Ante �tefan�i�. Za�etek in razvoj veterinarstva na Slovenskem do prve svetovne vojne. SAZU, Ljubljana 1966, str. 11 � 27 13. �alamun, Mi�a. Slovensko primorsko �asopisje : zgodovinski pregled in bibliografski opis. V: Vilhar Sre�ko. Prerez zgodovine slovenskih knji�nic in knji�ni�arstva na Primorskem. Koper 1961, str. 25 - 111 14. Simoni�, Franc. Slovenska bibliografija. I. del: Knjige (1550 � 1900). Ljubljana 1903 � 1905, 627 strani. (dostopno na DLIB.si) 15. �lebinger, Janko, Marenti�, Janez. Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919-1938. Ljubljana 1939, 200 strani 16. �lebinger, Janko. Slovenska bibliografija za l. 1907 � 1912. Ljubljana 1913, 336 strani 17. �lebinger, Janko. Bibliografija za l. 1917 � 1918. Ljubljana 1919, str. 31 � 46 18. �lebinger, Janko. Slovenska bibliografija za leto 1929. Ljubljana 1930, 85 strani 19. Valen�i�, Vlado. Organizacije za napredek agrarne proizvodnje, specialno �olstvo in strokovna literatura. V: Gospodarska in dru�bena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. I. zvezek: Agrarno gospodarstvo. Ljubljana 1970, str. 523 � 556 20. Zbirka strokovnih knjig in gradiv v privatni knji�nici prof. dr. Andreja �alehar Vsa v bibliografiji navedena gradiva smo pregledali, prakti�no vsa skenirali in uredili v posebni bazi za nadaljne raziskave. Preiskovali smo izdaje do leta 1945. Izjema so le izbrane knjige ter nekateri pregledni �lanki, ki so iz�li tudi po tem letu. Podatke smo razdelili v �tiri poglavja: VI I. KNJIGE, PREGLEDNI �LANKI II. SERIJSKE PUBLIKACIJE III. ZAKONI IN PREDPISI NA PODRO�JU �IVINOREJE IV. DOKUMENTI, FOTOGRAFIJE, .... Le v tretjem poglavju so podatki znotraj posameznega vira urejeni po datum izida, v drugih pa so urejeni po abecednem vrstnem redu. Nekaj serijskih publikacij je dosegljivih tudi na digitalni knji�nici Slovenije in pri njih je to ozna�eno. Bibliografija je priro�nik za raziskave zgodovinskega razvoja slovenskih lokalnih (avtohtonih in tradicionalnih) pasem doma�ih �ivali in je nepogre�kjiv pripomo�ek pri raziskovalnem in strokovnem delu na podro�ju ohranjanja biotske raznovrstnosti v slovenski �ivinoreji. Med drugim bibliografija tudi omogo�a, da ponovno spoznamo stare slovenske pasme, ki smo jih v preteklih desetletjih izgubili. V nadaljevanju dela bodo sedanji viri verjetno �e dopolnjeni, ko bodo najdeni novi in v naslovu je zato zapisano �Prispevki k bibliografiji�. Pri sestavljanju bibliografije so bili v dragoceno pomo� knji�ni�arji in katalogi v �tevilnih slovenskih in tujih knji�nicah in vsem se iskreno zahvaljujem. Najve� virov je bilo najdenih v NUKu, kjer sem dobil koristne nasvete, prijazno pomo� in sodelovanje. Posebna zahvala sodelavkam, �e posebej gospe Gerbec Cvetki, na�e knji�nice na oddelku za zootehniko Biotehni�ke fakultete. Na Rodici, 14. 5. 2009 Prof. dr. Andrej �alehar, zaslu�ni profesor VII KNJIGE, PREGLEDNI �LANKI NEKATERA PREGLEDNA GRADIVA TUDI PO LETU 1945 Adami�, F: �asopisi, glasila in revije. V: 200 let kmetijskega tiska na Slovenskem (1792 � 1992). Zbornik Biotehni�ke fakultete, Suplement 16, 1992, 70 str. Anerkannte Nutzrassen. V: Wieninger, Georg. Die Gefl�gelzucht des Landwirtes und des Kleintierz�chters. Leipzig, Dunaj, Z�ruch, 1925, str. 21 � 23 Bienenzucht. V: HLUBEK, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 200 -201. Bienenzucht, Seidenzucht. V: HLUBEK, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, str. 133 � 137 Bisherige F�rderungsmittel der Rindviehzucht. Kalkalpengebiet. Vorland der Alpen. Karstenland. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und K�stenl�nder. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 67 - 72 Bisherige F�rderungsmittel der Rindviehzucht. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und K�stenl�nder. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 58 � 67 Bleiweis, Janez. Zgodovina ces. kralj. Kranjske kmetijske dru�be s statisti�nim popisom kmetijstva na Kranjskem. Ljubljana, 1855, 32 strani Bleiweis, Janez. Zgodovinske �rtice va�nej�ega delovanja c.k. kmetijske dru�be na Kranjskem od pri�etka njenega v letu 1767. do konca leta 1867. Ljubljana 1867, 40 strani Bleiweis, Janez. Konj in rodovi konjski. Nauk o umni �ivinoreji. Ljubljana 1871, str. 28 - 37 Bleiweis, Janez. Mnogovrstni rodovi goved. Nauk o umni �ivinoreji. Ljubljana 1871, str. 48 � 56 Bleiweis, Janez. Od kozjih rodov. Nauk o umni �ivinoreji. Ljubljana 1871, str. 77 � 78 Bleiweis, Janez. Od ov�jih rodov . Nauk o umni �ivinoreji. Ljubljana 1871, str. 69 � 73 Bleiweis, Janez. Od pre�i�jih rodovih. Nauk o umni �ivinoreji. Ljubljana 1871, str. 80 - 84 Britov�ek, Marijan. Razkroj fevdalne agrarne strukture in prehod na individualizirano kmetijstvo na Kranjskem. I. del. 8(1960)2, str. 81 � 90, Kronika Britov�ek, Marijan. Razkroj fevdalne agrarne strukture in prehod na individualizirano kmetijstvo na Kranjskem. II. del. 8(1960)3, str. 159 - 165, Kronika Das helle norische Rind. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und K�stenl�nder. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 54 - 56 Das K. K. Hofgest�t zu Lippiza : 1580-1880. Wien: K. K. Oberststallmeisteramte, 1880, 167 strani Das Karster Hofgest�t. V: Gassebner Hermann. Die Pferdezucht in den im reichsrathe vertretenen K�nigreichen und L�ndern der �sterreichisch-Ungarischen Monarchie. III. Band. Die Hof und Privatgest�te. Wien 1896, str. 61 - 105 VIII Das Karstvieh. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und K�stenl�nder. Zweites Heft. G�rz, Istrien u. Triest Wien 1894, str. 43 -50 Das M�rzthaler Rind. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und K�stenl�nder. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 57 - 58 Das Steirerhuhn. V: Alfred Beeck: Der Federviehzucht als Wirtschaftszweig und Liebhaberei. Berlin, 1908, str. 460 - 463 Das Steirerhuhn. V: Armin Arbeiter: Steirische H�hnerzucht. Graz 1908, str. 14 � 22 Das Steirerhuhn. V: Martiny Emannuel. Das Wirtschafts-Huhn und f�r Steiermark und Massnahmen, welche geiegnet sind die heimische Gefl�gelzucht zu heben und f�rdern. Graz 1903, str. 1 - 20 Das Steirerhuhn. V: Max Pauly: Ilustriertes Handbuch der Gefl�gelzucht. Deutsch Landsberg, 1910, str. 608 - 632 Das Steirerhuhn. V: Paul Narebi Rainer: Erfolgreiche Gefl�gelzucht. Graz 1922, str. 4 - 8 Das Steirerhuhn. V: Wilh. Klessner: Das Grossgefl�gel. Erster Band: Rassenkunde. Berlin 1921, str. 103 - 106 Das Tolminervieh. Das Karstvieh. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und K�stenl�nder. Zweites Heft. G�rz, Istrien u. Triest Wien 1894, str. 28 � 31 Das Wocheiner Rind. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und K�stenl�nder. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 56 - 57 Delo postaje za selekcijo perutnine v Lo�ah. V: Poro�ilo o delu za leto 1953. II. del: �ivinoreja, Ljubljana 1954, str. 118 � 125 Der gelblichgraue krainische Landschlag. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und K�stenl�nder. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 51 - 54 Die Rindertypen Istrien.I. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karstund K�stenl�nder. Zweites Heft. G�rz, Istrien u. Triest Wien 1894, str. 93 - 102 Die Rindertypen Istrien.II. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karstund K�stenl�nder. Zweites Heft. G�rz, Istrien u. Triest Wien 1894, str. 103 - 111 Die Rindviehhaltung im Triester Gebiete. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und K�stenl�nder. Zweites Heft. G�rz, Istrien u. Triest Wien 1894, str. 121 - 124 Die Rindviehzucht in �sterreich. V: Fl�ck, Franz. Neuzeitliche Rindviehzucht. Graz, 1930, str. 109 -129 Die viehwirtschaftlichen Verh�ltnisse K�rntnes. V: Katalog der I. K�rntner Landes-Tierschau 20 bis 23 September 1877. Celovec 1877, str. 1 - 18 Dular Fr. Razumne� in Slabe se pogovarjata o reji pra�i�ev. Koledar dru�be sv. Mohorja za leto 1905, str. 150 -154 Dular, Franjo. Konji avstrijsko � ogerske dr�ave. Umna �ivinoreja. II. knjiga. O pasmah in umni reji doma�e �ivine. Celovec 1895, str. 59 � 68 Dular, Franjo. Nekoliko o kozjih pasmah. Umna �ivinoreja. II. knjiga. O pasmah in umni reji doma�e �ivine. Celovec 1895, str. 79 - 81 Dular, Franjo. O pra�i�jih pasmah. Angle�ki pra�i�i. Plemeniti in borni pra�i�i. Umna �ivinoreja. II. knjiga. O pasmah in umni reji doma�e �ivine. Celovec 1895, str. 81 � 98 IX Dular, Franjo. Ov�je pasme. Umna �ivinoreja. II. knjiga. O pasmah in umni reji doma�e �ivine. Celovec 1895, str. 71 - 79 Dular, Franjo. Planinska ali hribovska goveja �ivina. Umna �ivinoreja. II. knjiga. O pasmah in umni reji doma�e �ivine. Celovec 1895, str. 33 � 45 Ema Umek. Prispevki k zgodovini ov�ereje na Krasu in v slovenski Istri. 10(1957), str. 71 � 76, Slovenski etnograf Enu Mala Besedishe nemrizh Slovinskega, inu Nemshkiga jefika. Mahrburg, 1789, 112 strani Erpi�, Jo�e. Ov�ereja. V: Za izbolj�anje �ivljenjskih pogojev na�ega kmetijstva. Poro�ilo o kmetijski anketi, Ljubljana 30.5 � 3.6 1938, s. 353 - 362 Erpi�, Jo�e. Produktivne sposobnosti �tajerske koko�i. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo �tajerske koko�i. Maribor 22 � 25 oktober 1938, str. 22 � 27 Erpi�, Jo�e. V: Ov�jereja. Kozjereja. V: Male �ivali, Ljubljana 1938, str. 1 - 5 Federviehzucht. V: Hlubek F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 200. Fer�ej, Jo�e. Gorenjsko pincgavsko govedo. 1(1947)6, s. 246 � 254, Sto�arstvo Fer�ej, Jo�e. Razvoj �ivinoreje na Kranjskem v Bleiweisovi dobi. V: Dr Janez Bleiweis in njegov �as, Gorenjski muzej Kranj, 1996, str. 65 - 75 Fer�ej, Jo�e. Razvoj �ivinoreje v Sloveniji. Zbornik Biotehni�ke fakultete Univ. E. K. v Ljubljani. Supl.12, 1988, str. 51 � 81 Ferjan, Jakob. Pra�i�ereja v Sloveniji neko� in danes. Koledar dru�be sv. Mohorja za leto 1970, str. 170 -173. Gesammte Thierproduktion. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 219 Gesetzliche Massregeln zur Hebung der Viehzucht. V: Der �sterreichischen Land- und Forstwirtschaft und Ihrere Industrien 1848 � 1898. Zweiter Band. Wien 1899, str. 479 � 490. Gosak, Josip. �tajerska koko� na �olskih dvori��ih. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo �tajerske koko�i. Maribor 22 � 25 oktober 1938, str. 13 - 16 Gosak, Ladislav. Perutninarstvo. V: Za izbolj�anje �ivljenjskih pogojev na�ega kmetijstva. Poro�ilo o kmetijski anketi, Ljubljana 30.5 � 3.6 1938, s. 341 � 353 Gosak, Lavoslav. Cenitev rentabilnosti in porabe perut. proizvodov. Sedanje delo na pospe�evanju perutnine. V: Male �ivali, A. Perutninarstvo. Ljubljana 1938, str. 4 - 9 Gosak, Lavoslav. Pospe�evanje reje in odbira �tajerske koko�i. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo �tajerske koko�i. Maribor 22 � 25 oktober 1938, str. 16 - 22 Goveda. V: Zalokar, J. Umno kmetovanje in gospodarstvo. C.K. kranjska kmetijska dru�ba, Ljubljana 1854, str. 145 - 153 Govedoreja. Pra�i�ereja. Ov�ereja. Konjereja. Koko�ereja. V: Muck, Oton. Kmetijstvo za gozdarje. I. del: Poljedelstvo in �ivinoreja. FAGV, Ljubljana, 1956, str. 100 � 109 Goveja plemena. V: Legvart, Rado. �ivinoreja. II. Knjiga: Govedoreja. Ljubljan, 1910, str. 72 - 80 X Gril, Avgust. Razlike o intramuskularni ma��obi pri pra�i�ih Landrace in Kr�kopoljske pasme. Diplomsko delo, Ljubljana 1965, 48 strani. Haushuhnrassen. V: Sabel, E.: Pribyl's Gefl�gelzucht. Berlin, 1899, str. 35 -37 Herkunft und Zuchtgeschichte. Verbreitung der Lipizzaners. Literatur. V: Heinz Nuernberg. Der Lipizzaner mit einem Anhang ueber Kladruber. Die Neue Brehm-Buecherei Bd. 613. Magdeburg, Essen - 1993, str. 7 - 27 in 39 - 41 in 245 - 250. H�fleiner Vieh. V: Pov�e, S. Franc. Die �sterreichischen Rinder Rassen. Rinder der Karst- und K�stenl�nder. Erstes Heft. Krain. Wien 1893, str. 55 - 56 Hinterlechner Hugon. Doma�e �ivali. [1937] II. str. 710-754, Za vsak dan. �ivinoreja. str.710: Konjereja. Pasme konj. str. 711 - 714; Govedoreja. Pasme goved. str. 733 - 735; Pra�i�ereja. Kvalifikacija svinj. str. 738; Ov�arstvo in reja koz. str. 742 - 745 Jakelj, Gregor. O zgodovini kasa�ev in razvoju kasa�tva v okolici Ljutomera. 2(1952)7, str. 182 - 194, �ivinorejec Jakelj, Gregor. O zgodovini kasa�ev in razvoju kasa�tva v okolici Ljutomera. 2(1952)11-12, str. 224 -229, �ivinorejec Kaspert, Anton. Razmere gorenjskih kmetov okolo leta 1500. Ljubljana 1893, 31 strani. Katalog zur XXIV Internationalen Gefl�gel-, Vogel- und Kaninchen - Ausstellung. Wien, 1900, str. 28 -29 Klav�ar, Ernest. Pred 125 leti. Zanimivosti iz prve dobe c.kr. kmetijskega dru�tva v Gorici,. Gorica 1891, 34 strani Koko� V: Bleiweis, Janez. Nauk od reje doma�e �ivine. Tretji del ��ivinozdravstva�. Ljubljana 1858, str. 70 Konj. V: Bleiweis, Janez. Nauk od reje doma�e �ivine. Tretji del ��ivinozdravstva�. Ljubljana 1858, str. 29 - 34 Konji. V: Zalokar, J. Umno kmetovanje in gospodarstvo. CK. kranjska kmetijska dru�ba, Ljubljana 1854, str. 154 - 159 Kopunjenje. Celje, 1930, str. 1 - 9 Kos, Franc: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Gradivo �t. 23. Ljubljana, 1906, str. 19 - 27. Kos, Milko. Gospodarska problematika Bov�kega v preteklosti. Geografski Zbornik, 9(1965), str. 247 -255 Krhin, Miha. Razlike med pra�i�i bele po�lahtnjene in �rnopasaste kr�kopoljske pasme v povpre�nem dnevnem prira��anju, odstotku klavnosti in odstotku slanine in sala. Diplomsko delo, Ljubljana 1959, 29 strani. Kri�tof, Franc. Gospodarska reja koz. I. izdaja. Ljubljana 1942 - XX, 56 strani Kri�nik, Veljko. Izbolj�evanje produktivnosti ovac sol�avsko+jezerske pasme. V: Poro�ilo o delu za leto 1953. II. del: �ivinoreja, Ljubljana 1954, str. 97 - 117 Kri�nik, Veljko. Ov�ereja v Beli Krajini. V: Poro�ilo o delu za leto 1953. II. del: �ivinoreja, Ljubljana 1954, str. 111 - 117 XI Kr�kopoljska ili �ernopasasta svinja. V: Beli�, Jovan in dr. Savremeno svinjarstvo. Beograd 1961, str. 122 - 124 Kump, P., Lo�ni�kar, F.: Bohinjska �ivina in �ivinoreja. 5(1956)16, s. 366 � 368, Na�a Vas Lampe, Fran�i�ek, Valjavec, Ivan, Radizza Bartolommeo (domnevni avtor): Berilo o svetkih in nedeljah za dora�eno mladost . Poglavje: Vodila za kmetovanje s posebnim oziram na primorsko in dalmatinsko kmetijstvo (poslovenil Malava�i� Franc). Trst 1850, str. 230 - 248 Landhuehner. V: Rudolf Ritter von Preuss-Kobirski: Das Hausgefl�gel. Dunaj, 1902, str.50 - 55 Lavri�, Jo�e. Trgovina s perutninarskimi proizvodi. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo �tajerske koko�i. Maribor 22 � 25 oktober 1938, str. 30 � 39 Lipicanac. Jezersko-sol�avska ovca. �rno bijela slovenska svinja. V: Ogrizek, Albert. �ivinogojstvo. Specialni dio. Leto 1946, str. 20 � 22, 31, 47 � 48, 79 Lipicanski konj. V: Ogrizek, A, Hrasnica, F. Specijalno sto�arstvo. I. dio. Uzgoj konja. Zagreb 1952, str. 237 - 252 Lipizzaner. V: Rein�hl, Friedrich. Tierz�chtung. Oehringen 1938, str. 41 � 42 + tab.7 Lippiza. V: Villeroy, F., M�ller, Adam. Der Pferdez�chter. Mainz 1858, str. 35 � 38 Lippizanerpferd. V: Wrangel, G. Das Buch vom Pferde. F�nfte vermehrte und verbesserte Auflage. Stutgart 1910, str. 398 - 403 Lippizanerpferd. V: Wrangel, G. Das Buch vom Pferde. Stutgart 1888, str. 317 � 341 Lippizanerpferd. V: Wrangel, G. Das Buch vom Pferde. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Stutgart 1890, str. 372 � 389 Lo�ni�kar, Franc. Dednostni dele� in njegov pomen v selekciji �ivine. 5(1954)6, str. 248 � 255, Socialisti�no kmetijstvo Marktpreise. V: Hlubek, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, Priloga. Mars, Ivan. Gospodarska analiza lipicanske ergele �Kutjevo�. Diplomsko delo, 1958, str. 1 � 11 in 49 Miheli�, Stane. Peter Pavel Glavar, �ebelar, �ebelarski pisec, u�itelj in organizator. V: Martin Mencej. Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem �ebelarstvu. Ljubljana 1976, str. 20 � 65 Miheli�, Stane. Pregled slovenskega �ebelarskega slovstva. V: Sodobno �ebelarstvo. Teoreti�ni del. Ljubljana 1955, str. I � XXIII. Mittheilungen der k.k. Landwirtschaft-Gesellschaft in Krain aus der allgemeinen Versammlung am 9. Mai 1860. Ljubljana, 26 strani Mittheilungen der k.k. Landwirtschaft-Gesellschaft in Krain aus der allgemeinen Versammlung am 19. November 1862. Ljubljana, 22. strani Mittheilungen der k.k. Landwirtschaft-Gesellschaft in Krain aus der allgemeinen Versammlung am 18. November 1863. Ljubljana, 20 strani Mittheilungen der k.k. Landwirtschaft-Gesellschaft in Krain aus der allgemeinen Versammlung am 8. Mai 1867. Ljubljana, 49 strani Mlekarstvo, Konjereja. V: Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919 � 1938. Kmetijska zbornica v Ljubljani, 1939, str. 140 � 149 XII Musterbeschreibung (Standard) des Steirerhuhnes. V: Armin Arbeiter: Steirische H�hnerzucht. Graz 1908, str. 74 - 79 Najbolj�a pra�i�ja pasma. V: Viljem Rohrman. Zbirka kmetijskih naukov. II. zvezek. Ljubljana, 1926, str. 134 - 137 Napredna �ivinoreja. V: Pevc, Anton. Mlekarstvo s �rticami o �ivinoreji. Ljubljana, 1912, str. 7 � 11 Na�e goveje pasme. V: Gosak, Josip, Kopriv�ek, Fran. Reja Goveje �ivine. Celje 1939, str. 8 - 19 Nikoli�, Dragi�a. Kako mo�emo pobolj�ati na�e doma�e rase stoke. Koristi koje imamo od na�e �ivine mogu se znatno pove�ati. Beograd 1954, str. 58 - 67 Novak, Vilko. Ov�arstvo pod Stolom in v Planici. 15(1942), str. 89 � 95, Etnolog Novak, Vilko. �ivinoreja. A V: Gospodarska in dru�bena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. Ljubljana 1970, str. 343 - 394 Novak ,Vilko. �ivinoreja. B V: Gospodarska in dru�bena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. Ljubljana 1970, str. 343 - 394 O konjereji. V: Spiller- Muys. Plan�arstvo in kmetijstvo na na�ih planinah. Susti� Josip. O konjereji. Ljubljana 1926, str. 275 - 278 O kozjereji. V: Spiller- Muys. Plan�arstvo in kmetijstvo na na�ih planinah. Susti� Josip. O kozjereji. Ljubljana 1926, str. 272 - 274 O na�inih zbolj�anja goveje pasme z ozirom na Kranjsko. V: Pirc, Gustav: Poglavje o govedoreji na Kranjskem. Ljubljana , 1909, str. 11 - 15 O perutninarstvu. V: U�aj, Just. Kme�ko branje. Gori�ka Matica, Gorica, 1929, str. 155 - 165 O varstvu �ivali (Zbral in uredil Janko Koren). Ljubljana 1940, 20 strani O vpra�anju pasem. V: Spiller- Muys. Plan�arstvo in kmetijstvo na na�ih planinah. Susti� Josip. O govedoreji. Ljubljana 1926, str. 153 - 154 Oblak, Ivan. Govedoreja. V: Za izbolj�anje �ivljenjskih pogojev na�ega kmetijstva. Poro�ilo o kmetijski anketi, Ljubljana 30.5 � 3.6 1938, s. 255 � 278 Oblak, Ivan. Konjereja. V: Za izbolj�anje �ivljenjskih pogojev na�ega kmetijstva. Poro�ilo o kmetijski anketi, Ljubljana 30.5 � 3.6 1938, s. 279 � 290 Oblak, Ivan. Pasemska razdelitev goveje �ivine. V: �ivinoreja, I. Govedoreja. Ljubljana 1938, str.6 � 11 Oblak, Ivan. Pasemsko vpra�anje. V: �ivinoreja, III. Konjereja. Ljubljana 1938, str. 5 - 7 Oblak, Ivan. Pasme svinj, njihova raz�irjenost in glavne lastnosti. V: �ivinoreja, II. Svinjereja. Ljubljana 1938, str. 3 - 5 Oblak, Ivan. Svinjereja. V: Za izbolj�anje �ivljenjskih pogojev na�ega kmetijstva. Poro�ilo o kmetijski anketi, Ljubljana 30.5 � 3.6 1938, s. 362 - 376 Oblak, Ivan. Zakaj na�a �ivinoreja ni� ne nese? 1937, str. 81 � 84, Koledar dru�be sv. Mohorja Od reje pre�i�ev. Velika pratika za prestopno leto 1856. C.K. dru�ba, Ljubljana 1856, 7 strani. Oestereich (Pferderassen). V: Heidemann, F.W.. Das Pferd, dessen Geschichte im Allgemeinen und im XIII Besondere, mit Schilderung der verschiedene Pferde und ihrer Rassen. Weimar 1861, str. 102 - 110. Ogrizek, Albert. Der Wolle des Sol�ava- (Sulzbach-) Schafes, ein Beitrag zur objektiven Beurteilung der Wollqualit�t. Dunaj 1926, 13. strani Ogrizek, Albert. Ein Beitrag zur Monographie des Sol�ava(Sulzbach)schafes. Dunaj 1926, 13. strani Opis nekaterih slovenskih pasem. V: Posebna �ivinoreja. Skripta. Specialna mlekarska �ola �kofja Loka. Verjetna izdaja 1927 � 1939. Osnova u�nega na�rta za kmetijska nadaljevalna izobra�evali��a.(vzporedno v nem�kem in slovenskem jeziku). Ljubljana 1876, 15 strani Osterreichische Landhuehner. Das steierische Landhuhn. V: Murauer, Hans: Lehrbuch der Landwirtschaftlichen Nutzgegefl�zucht. Dunaj in Leipzig, 1914, str. 9 - 11 Ovce. Koze. V: Zalokar, J. Umno kmetovanje in gospodarstvo. C.K. kranjska kmetijska dru�ba, Ljubljana 1854, str. 159 - 165 Oznanilo in povabilo, poslano vsim Slovencam, zlasti pa graj��akom in kmetovavcam, kova�em, �ivinorejcam in vsim, ki kaj �ivine imajo. Kmetijske in rokodelske novice, Ljubljana 1848, posebna doklada h 19.listu Novic, 2 strani (Oznanilo nove �ole v slovenskem jeziku za �ivinorejo, �ivinozdravilstvo in podkovstvo v Ljubljani) Pasma pra�i�ev. V: Eiselt, Erik , Fer�ej Jo�e: Pra�i�ereja. Ljubljana 1952, str. 6 � 12 Pasma. V: Oblak, Anton. Na�a pra�i�ja reja. Ljubljana 1927, str. 26 - 38 Pasme (konji). V: Jela�in, Ivo. �ivinoreja. Skripta, Ljubljana, pred letom 1958, str. 40 - 49 Pasmina konja. V: Bartolovi� Teodor. Prakti�na uputstva za rad u konjogojstvu.. Sarajevo 1951, str. 16 � 22 Pengov, A. Die Viehhaltung und das Veterinaewesen in der deutschen Sprachinsel Gottschee. Wien. Tieraerztl. Mschr, 92 (2005), s.182 � 190. Pferdezucht. V: Hlubek, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, str. 109 � 115. Pferdezucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 186 -189. Pincgavsko govedo. V: Ogrizek, Albert. Uzgoj goveda. II. dio. Zagreb, 1941, str. 85 - 96 Podgornik, Anton. Nekatere za na�e kraje va�ne goveje pasme. 1925, str. 57 � 68, Gospodarska �itanka Podgornik, Anton. Pomen �ivinoreje s posebnim ozirom na povojne razmere. 1925, str. 48 � 56, Gospodarska �itanka Podjavor�ek, Alojz. Nekatere mere bohinjske �ivine. Diplomska naloga, Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterino, katedra za �ivinorejo, Ljubljana 1959, 39 strani Polc, Franc. Zna�ilnej�e telesne mere volov in bikov v Bohinju in primerjava teh mer s kravami. Diplomska naloga, Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterino, katedra za �ivinorejo, Ljubljana 1958, 39 strani Posavski konj. V: Ogrizek, A, Hrasnica, F. Specijalno sto�arstvo. I. dio. Uzgoj konja. Zagreb 1952, str. 234 - 237 XIV Postava od 8. marcija 1876 o varstvu poljskega blaga. V: Klav�ar, Ernest. Priro�na izdava de�elnih postav veljavnih za pokne�eno grofijo Gori�ko in Gradi�ko. Gorica 1876. II. del, strani 60 � 75 Pra�i�ereja. Gorica 1925, str. 84-88, Gospodarska �itanka Pravila �ivinorejskega selekcijskega dru�tva v Moravcih. Murska Sobota 1933, 15. strani Pregled sto�arstva po kotarskim kapetanatima 1869 � 1910. V: Sto�arstvo i veterinarstvo Istre 1894 � 1994. Pazin 1995, str. 24 � 29, slika iz str.47 Priloge s slikami konj in goveda. V: Hlubek, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, Tabele VI - XVII, (na koncu knjige) Primerne pasme. V: Spiller- Muys. Plan�arstvo in kmetijstvo na na�ih planinah. Susti� Josip. O ov�jereji. Ljubljana 1926, str. 264 - 271 Prireditveni odbor, ocenjevalna komisija, Razstava perutnine. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo �tajerske koko�i. Maribor 22 � 25 oktober 1938, str. 39 - 46 Pu�nik, Miro. Pospe�evanje govedoreje v drugi polovoci 19. stoletja na Slovenskem. Diplomsko delo, Ljubljana 2002, str. 87 Rai�, Slavko. Anton Jan�a. Njegovo �ivljenje in delovanje. Ljubljana 1934, 8 strani Razingar, V. Katero pasmo bomo gojili? V: Koko�jereja. Dru�ba sv. Mohorja, 1932, str. 6 - 12 Razna plemena. V: Govekar, Franz. Umni �ivinorejec s posebnim ozirom na govedje. Dru�ba sv. Mohorja, 1872, str. 38 - 40 Razvoj �ivinoreje od za�etka XVIII do konca XIX stoletja. V: Ante Stefan�i�. Za�etek in razvoj veterinarstva na Slovenskem do prve svetovne vojne. SAZU, Ljubljana, 1966, str. 11 - 27 Rendla, Marta. Kranjsko dru�tvo za varstvo �ivali 1902 � 1915. 11(2004)1, str. 59 -83, Zgodovina za vse. Rindviehzucht. V: Hlubek, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, str. 116 � 130. Rindviehzucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 189 -197. Rohrman, Viljem. Doma�a �ivina. Zbirka kmetijskih naukov. I.zvezek. Ljubljana 1925, str. 119 � 120. Rohrman, Viljem. Pra�i�je vzrejali��e v Valdeku. Gospodarski nauki. I. knjiga. Celovec 1905, str. 134 � 139 Rohrman, Viljem. �ivinorejsko dru�tvo za pincgavsko goved na �tajerskem. Gospodarski nauki. I. knjiga. Celovec 1905, str. 128 - 134 Rus, Jo�e. Jedro ko�evskega vpra�anja: �, posestne razmere, �ivinoreja, .. V: Ko�evski zbornik, Ljubljana 1939, str. 154 - 158 S katerimi tujimi pasmami naj prekri�ujemo na Kranjskem goved. V: Pirc, Gustav: Poglavje o govedoreji na Kranjskem. Ljubljana 1909, str. 15 - 26 Schafzucht, Ziegenzucht, Schweinezucht. V: HLUBEK, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1846, str. 131 � 133. Schafzucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 197 -198. XV Schafzucht. V: Kraft, Guido. Die Tierzuchtlehre. Berlin 1885, s. 164 � 165 Schlusanmerkung zur Viehzucht, Anhang (F�rderungsmittel des Landbaues in Steiermark. V: Hlubek, F.X. Die Landwirtschaft des Herzogthumes Steiermark). Gratz 1846, str. 138 - 139 in 142 - 144. Schollmayr, Franz. Rindviehracen von Krain. 1872, 9 strani, 1 priloga Schweinezucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 199 -200. Seidenzucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 201 � 202 Slavi�, Alojz. Iz zgodovine reje kasa�kih konj v okolici Ljutomera. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poro�ilo za leto 1935 in 1936. Ljubljana 1936, str. 38 � 52 Slikovno gradivo. V: Ter�an, Josip. Kmetoval�ev svetovalec. Kmetijska matica, Ljubljana 1929, 126 strani Slovenska doma�a ovaca. Istrska ovca. Sol�avsko - jezerska ovca. V: Zdanovski, Nikola. Vuna na�ih ovaca. Zagreb 1946, str. 36 - 44 Sol�avsko-jezerska ovca. V: Ogrizek, Albert. Ov�arstvo. Zagreb 1948, str. 43 - 47 Sol�avsko-jezerska ovca. V: Ogrizek, Albert. Ov�arstvo.. Zagreb 1935, str. 49 - 58 Sol�avsko-jezerska ovca. V: �malcelj, Ivan. Malo ov�arstvo. Sarajevo 1947, str. 21 � 22 Sol�avsko-jezerska pasmina ovaca. V: Kon�ar, Ladislav. Uzgoj ovaca. Sarajevo 1951, str. 8 - 9 Splo�na �ivinoreja, Govedoreja. V: Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919 � 1938. Kmetijska zbornica v Ljubljani, 1939, str. 127 � 139 Stabej, Jo�e. Pogovor od zhebelnih rojou. V: Martin Mencej. Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem �ebelarstvu. Ljubljana 1976, str. 66 � 78 Statuti della Societa Triestina contro il maltrattamento degli animali. Trst, 1854, str. 7 Stefan�i�, Ante: Slovenska �ivinoreja v 19. stoletju. 1(1951) �tev. 1, 28 � 31 in �t.2, 33 � 36 in �t. 3 � 4, 95 � 105, �ivinorejec Stopar, Marija. Kratek pregled zgodovine Lipice in rejske metode Lipicanca. Diplomska naloga, Ljubljana 1962, 29 strani in 2 prilogi Su�tic, Josip: O pra�i�jereji. V.: �trekelj, josip: Kmetijsko berilo. I. del. Ljubljana 1934, str.38 - 42 Su�tic, Josip: Odbira, vzreja in oskrbovanje plemenskih bikov. V.: �trekelj josip: Kmetijsko berilo. I. del. Ljubljana 1934, str.30 - 35 Svinje. Kuretina. V: Zalokar, J. Umno kmetovanje in gospodarstvo. C.K. kranjska kmetijska dru�ba, Ljubljana 1854, str. 165 - 169 Svinjereja, Reja malih �ivali. V: Bibliografija slovenske kmetijske literature v letih 1919 � 1938. Kmetijska zbornica v Ljubljani, 1939, str. 149 - 160 �tajerska koko�. V: Lo�ni�kar, Franc, Vre�ko. Perutninarstvo. Ljubljana, 1955, str. 27 � 45. �tajerska koko�. V: Sl. St. Pavlovi�. �ivinarstvo. Beograd 1950, str. 63 � 64. �tajerska koko�. V: Kodinec, Georgij. Peradarstvo. Zagreb, 1951, str. 18 � 19. XVI �tajerska koko�. V: Lo�ni�kar, Franc. Vzreja pi��ancev. Ljubljana, 1954, str. 4 - 5. �tajerska. V: Petar Pu�kar. Pouke iz �ivinarstva. Beograd 1950, str. 66 � 68. Trebar, Fran�i�ka. Nekatere proizvodne sposobnosti bohinjskega goveda. Diplomska naloga, Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterino, katedra za �ivinorejo, Ljubljana 1956, 30 strani Umek, Ema. Kranjska kmetijska dru�ba 1767 � 1787. Arhivi, 29(2006)1, str. 1-34 Urba, Jo�a. Zna�ilnej�e telesne mere krav v Bohinju. Diplomska naloga, Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterino, katedra za �ivinorejo, Ljubljana 1958, 20 strani Uredba �ivinoreje. V: Viljem Rohrman. Kmetijsko gospodarstvo. Za kmetijske �ole in prakti�ne gospodarje. Celje, 1906, str. 61 - 66. Valen�i�, Vlado. Organizacije za napredek agrarne proizvodnje, specialno �olstvo in strokovna literatura. V: Gospodarska in dru�bena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. Ljubljana 1970, str. 523 � 556 Varl, Peter. Gospodarski pomen pra�i�ereje za ob�ino �t. Jernej. Diplomsko delo, Ljubljana 1956, 38 strani. Veble, F. Stanje na�e konjereje leta 1936 v �tevilkah, slikah in tabelah. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poro�ilo za leto 1935 in 1936. Ljubljana 1936, str. 7 � 16 Veble, F. K zakonski osnovi na�e konjereje. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poro�ilo za leto 1935 in 1936. Ljubljana 1936, str. 52 � 59 Veble, F. Stanje na�e konjereje leta 1934, v �tevilkah, slikah in tabelah. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poro�ilo za leto 1934. Ljubljana 1934, str. 4 - 19 Veble, F. Uspehi konjerejske ankete v Mariboru. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poro�ilo za leto 1934. Ljubljana 1934, str. 19 - 26 Viehzucht � prvi del. V: Hlubek, F.X. Rezultate der wirksamkeit der k.k. Landwirthschaftsgesellschaft in Steiermark, vom Jahre 1829 � 1839. Graz 1840, str. 56 - 69 Viehzucht � drugi del. V: Hlubek, F.X. Rezultate der wirksamkeit der k.k. Landwirthschaftsgesellschaft in Steiermark, vom Jahre 1829 � 1839. Graz 1840, str. 70 � 84 Veble, F. Zakonska osnova na�e konjereje. V: Konjerejec dravske banovine. Letno poro�ilo za leto 1934. Ljubljana 1934, str. 26 - 33 Vichodil, G. A. O pasminama svinja i njihovoj gojitbi. Osijek 1902. str. 118. Vilfan, Sergej. Podobe iz nekdanje �ivinoreje med Trstom in Slavnikom. 5(1957)2, str. 69 � 87, �asopis za slovensko krajevno zgodovino Von allerlen Geziefer und Ungeziefer. V: Valvasor, Vajkard Janez. Die Ehre dess Hertzogthums Crain:..,III. Buch, Kapitel XXXVII, 1689, str. 454 - 458 Von den Thieren in Crain und zwar sonderlich von dem sogenannten Thierlein Bilich. V: Valvasor, Vajkard Janez. Die Ehre dess Hertzogthums Crain:.., III. Buch, Kapitel XXXI, 1689, str. 437 - 442 Vpr. 8. Kako se delijo pre�i�i po rasnih plemenih. V: Poduk kteri uzhi prefhizhe plemeniti, rediti in debeliti, mefo in plezheta prekajevati, in bolesni prefhizhov fpoznavati in sdraviti. Ljubljana 1850, str. 7 - 11 XVII Vpra�anje pasem. V: Spiller- Muys. Plan�arstvo in kmetijstvo na na�ih planinah. Susti� Josip. O pra�i�ereji. Ljubljana 1926, str. 230 � 235 Welches sind Nutzeigenschaften und Aussehen der Steirerh�hner?. V: Paul Collingnon - Bonn: Moderne Nutzgefl�gelzucht. Berlin 1928, str. 36 - 37 Wenko, Beno. �ivinoreja. V: Kmetijstvo dravske banovine. Ljubljana, 1933, str. 76 - 101 Wenko, Boris. Reja �tajerske koko�i na kmetih. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo �tajerske koko�i. Maribor 22 � 25 oktober 1938, str. 9 � 13 Wenko, Boris. �tajerska koko�. V: Kmetijsko koko�arstvo. Kmetijska matica, 1935, Ljubljana, str. 29 -48. Wernig, Fran. Rodovni�ke organizacije. V.: �trekelj, Josip: Kmetijsko berilo. I. del. Ljubljana 1934, str.35 - 37 XXXI. O �ivalih na Kranjskem, zlasti o takoimenovanem polhu. V: Valvasor, Vajkard Janez: Slava Vojvodine Kranjske.. Ljubljana, 1989, str. 80 � 82 Zavrnik, Velimir. �ivinoreja. V: Kratka zgodovina veterinarstva na Slovenskem med obema svetovnima vojnama 1918 � 1941. Zbornik BF , Veterinarstvo, Suplement 5, 1979, str. 97 � 109. Ziegenzucht. V: Hlubek, F.X. Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark. Gratz 1860, str. 198 -199. Zna�ilnosti kr�kopoljskega pra�i�a in kje ga rede? V: Eiselt, Erik. Svinjereja. Ljubljana 1957, str. 4 Zupan,c Milan. Razvoj �tajerske koko�i. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo �tajerske koko�i. Maribor 22 � 25 oktober 1938, str. 5 � 9 �ibert, �imon. Ukrepi za dosego zdravja in odpornosti �tajerske koko�i. I. banovinska perutninska razstava in II. kongres za rejo �tajerske koko�i. Maribor 22 � 25 oktober 1938, str. 27 � 30 �ivinoreja, lov in ribarstvo. V: Oro�en, F.. Slovenska zemlja. IV. Del: Vojvodina Kranjska. Ljubljana 1901, str. 222 � 226 �ivinoreja. Spominski zbornik Slovenije. Ljubljana 1939, s. 332 - 336 �ivinoreja. Trgovina in kup�ija. V: Erben, Jo�ef: Vojvodstvo Koro�ko v zemljepisnem, statisti�nem in zgodovinskem spregledu. Matica slovenska v Ljubljani, Ljubljana 1866, str. 27 � 28 in 38 - 39. �ivinoreja. V: Erben, Jo�ef: Vojvodstvo Kranjsko v zemljepisnem, statisti�nem in zgodovinskem spregledu. Matica slovenska v Ljubljani, Ljubljana 1866, str. 49 - 50 �ivinoreja. V: Kmetijstvo kranjskega sreza. Prva sreska kmetijska razstava v Kranju 1932. Srezki kmetijski odbor v Kranju, 1932, str. 23 - 30 �ivinoreja. V: Rutar, S. Slovenska zemlja. II. del: Trst in Istra. Ljubljana 1896, str. 93 - 100 XVIII SERIJSKE PUBLIKACIJE ABC KMETSKE IN KMETIJSKE IZOBRAZBE (1918, LJUBLJANA) Kaj nameravamo? ABC kmetske in kmetijske izobrazbe, 1(1918)1, str. 1-2. Uredni�ka priloga �Kmetovalcu� Zgodovina kme�kega stanu. ABC kmetske in kmetijske izobrazbe, 1(1918)1, str. 3-7 in �tev.2, str 17 -20. Uredni�ka priloga �Kmetovalcu� ANNALEN DER K. K. LANDWIRTHSCHAFTS-GESELLSCHAFT IN KRAIN (1822 - 1849, LJUBLJANA) III. Viehzucht. Jahrgang 1836, I. Heft. Laibach 1836, str. 9 � 11, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Antrag zur Erwirkung einer Modification der Hornvieh-Pr�mien. Jahrgang 1837 , Laibach 1839, str. 100 - 101, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Antrag auf Modificirung der Hornviehpraemien. Votrag III. Jahrgang 1838, II. Abteilung, III. Heft . Laibach 1842, str. 76 - 78, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Bleiweis, Janez. Bericht ueber die in vorigen Jahre beantragte Modification der Hornvieh-Praemien. Jahrgang 1843, II. Abteilung, VI. Heft, Laibach 184?, str. 21 � 25, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Demscher, Georg. Bericht �ber die F�tterung der Schafe mit, durch Selbsterhitzung �berbr�htem Futter. Jahrgang 1836, II. Abteilung, I. Heft, Laibach 1836, str. 42 - 43, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Die dritte algemeine Versammlung im Mai 1823. Viehzucht. Jahrgang 1822 und 1823, Laibach 1830, str. 99 � 104, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach. Die erste allgemeine Versammlung im Mai 1822. Die Verteilung der zur Ermunterung der Hornviehzucht hoechtens Orts angeordneten Praemien. Jahrgang 1822 und 1823, Laibach 1830, str. 41, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach. Die vierte algemeine Versammlung im November 1823. Bienen-, Schaf- und Viehzucht, Viehmaerkte. Jahrgang 1822 und 1823, Laibach 1830, str. ?, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach. Die zweite algemeine Versammlung im November 1822. Viehzucht. Jahrgang 1822 und 1823, Laibach 1830, str. 48 � 54, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach. Diebel, Franz. Relation �ber die Schafausstellung, welche am 9. Mai, - die Schafz�chterversammlung, die am 10. Mai, - und die Generalversammlung der k.k.m.sch. Gesellschaft zur Bef�rderung des Ackerbaues, der Natur - und Landeskunde, die am 11. Mai 1836 abgehalten wurde. Jahrgang 1836, II. Abteilung, I. Heft, 1836, Laibach 1836, str. 80 - 90, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. XIX Erfahrungen ueber die Fuetterung der Hausthiere mit selbsterhitzten Futter, Vortrag II. Jahrgang 1838, II. Abteilung, III. Heft, Laibach 1842, str. 72 - 76, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Galle, Franz. Aufforderung zur Einf�hrung einer zweckm�ssigen F�terung der Haustiere. Jahrgang 1836, II. Abteilung, I. Heft, Laibach 1836, str. 34 - 41, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain Hlubek, X.F. Bemerkungen ueber die, in die neusten Zeit vorgeschlagenen Fuetterungs Methoden. Jahrgang 1836, I. Heft, Laibach 1836, str. 44 � 61, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Hlubek, X.F. Bemerkungen ueber die Mastung der Hausthieren. Jahrgang 1836, I. Heft, Laibach 1836, str. 62 - 79, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Hornvieh Praemien. Emporbringug der Pferdezucht. Jahrgang 1840, II.Abteilung, IV. Heft, Laibach 1842, str. 13, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Hornvieh Praemien. Jahrgang 1842, II.Abteilung, V. Heft, Laibach 1842, str. 10 - 12, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Hradeczky, Johann Nep. Vortrag �ber die Vertheilung der Honnviehpr�mien in den Jahren 1828, 1829 und 1830. Jahrgang 1827, Laibach 1833, str. 68 - 70, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach. Koss, Fr. L. Ein Vorschlag zur Emporbringung der Hornviehzucht. Jahrgang 1847, 20. Mai 1847, Laibach 184?, str. 37 - 38, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Kurze Beschreibung der Landwirtschaft im herrschaftsbezirke Reifniss. III. Viehzuht. Jahrgang 1822 und 1823, Laibach 1830, str. 68 � 73, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach. Schanda, Hermann. Relation �ber die Resultate der Viehpraemienverteilung im Jahre 1829 und ueber die Einleitungen zur Vornahme deselben im Jahre 1830. Jahrgang 1830. Laibach 1838, str. 59 - 62, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. Stierpraemien. Jahrgang 1846, 5. Mai 1846, Laibach 184?, str. 7 � 10, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain �ber den Antrag des k.k. Kreismates Adelsberg. Wegen g�nzlicher Abschaffung des Ziegenviehs im dortigen Kreise, zur Emporbringung der Waldkultur und Bef�rderung der Obstbaumzucht. Jahrgang 1826. II. Haelfte, Laibach 1833, str. 48 - 51, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach. �ber die der h. k.k Landesstelle unterbreiteten Detail-Antraege, bezueglich der Hornviehpraemien. Jahrgang 1844, 8. Mai 1844. Laibach 184?, str. 11 � 14, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. �ber die Emporbringung der Viehzucht �berhaupt durch Pr�mien-Vertheilungen und durch Zuchtsthiere. Jahrgang 1826. II. Haelfte, Laibach 1833, str. 51 - 52, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Laibach. Vest, Joseph Edler von. Relation �ber die Hoffnungen zur Aufnahme und Vormehrung der von dem diesseitigen Mitgliede Herrn Gubernialrath und Protomedicus, Dr.Anton Jeuniker, der Gesselschaft geschenkten einen Bock und eine Ziege von Angora in unserm Vaterlande. Jahrgang 1830, Laibach 1838, str. 64 - 66, Annalen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain. XX BESEDNIK (1869 � 1878, CELOVEC) Fer�nik, Lambert. Ov�ja reja v Kanalski dolini na Koro�kem. 2(1870)4, str. 29 - 30 in 5, str. 36 - 37 in 6, str. 52 - 53, Besednik. Nekoliko o konskej reji. 1(1869) 2, str. 20, Besednik. �ASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE (1904-*, MARIBOR) Mravljak, JosIp. Doneski k zgodovini kmetijstva v Dravski dolini v XVII. Stoletju. 27(1932)3-4, str. 171 - 190, �asopis za zgodovino in narodopisje, Maribor (skenirano le poglavje o �ivini) Kotnik, Fran. O svetem �tefanu za��itniku konj. XXIII(1928)5, str. 250 - 254, �asopis za zgodovino in narodopisje DEUTSCHER KALENDER (1888 � 1918, LJUBLJANA) Waldeck, Friedrich. Die Viehzucht in unseren Alpenl�ndern. 14(1901), str. 97-100, Deutscher Kalender. DOLENJSKA (1938, LJUBLJANA) Erpi�, Jo�e. Mlekarstvo Dolenjske. 1938, str. 215 - 218, Dolenjska. Oblak, Ivo. �ivinoreja Dolenjske. 1938, str. 200 - 207, Dolenjska. DOLENJSKE NOVICE (1885 � 1919, NOVO MESTO) (DOSTOPNO NA DLIB.si) Dobre lastnosti doma�ih pra�i�ev treba ohraniti. 15(1899) 24, str. 217, Dolenjske novice. Dolenjskim pre�i�jerejcem. 16(1900)8, str. 77 - 78, Dolenjske novice. Dolo�be o ustanovitvi zavodov in postaji za pra�i�jo rejo, potem o oddaji posameznih mrjascev. 15(1899)7, str. 62 - 63, Dolenjske novice. Doma�e vesti. 3(1887)11, str. 85, Dolenjske novice. Izvoz �ivine po �eleznici. 15(1899)5, str. 47, Dolenjske novice. K povzdigi �ebelarstva na Dolenjskem. 26(1910)18, str. 138 � 139, Dolenjske novice. Kake va�nosti so �ivinorejske zadruge za izbolj�anje goveje �ivine na Dolenjskem. 17(1901)2, str. 15 � 16, Dolenjske novice. XXI Kake vrednosti je simodolsko pleme za Dolenjsko. 21(1905)3, str. 22 in 4, str. 33 � 34 in 5, str. 46, Dolenjske novice. Kako je z �ivinorejo na Dolenjskem. 3(1887)5, str. 34 - 35, Dolenjske novice. Katero goveje pleme je za nas najbolje. 25(1909)2, str. 11 � 12, Dolenjske novice. Kdo naj skrbi za rejo merjascev. 25(1909)8, str. 59 � 60, Dolenjske novice. Kje dobi� veliko pra�i�je pleme. 23(1907)15, str.152 � 153, Dolenjske novice. Kmetijski te�aji po de�eli. 26(1910)1, str. 1, Dolenjske novice. Koko�ja reja na Dolenjskem. 15(189911, str.100, Dolenjske novice. Koliko izda pravo pleme. 5(1889)8, str. 18 � 19, Dolenjske novice. Koliko je na Dolenjskem �ivine? 3(1887)1, str. 3 � 4, Dolenjske novice. Koliko stane reja bika na leto?. 21(1905)16, str. 156, Dolenjske novice. Malasek, Fran. Nekoliko o perutninarstvu. 35(1919)13, str. 49, Dolenjske novice. N. Dolenjska goved in muropoljsko pleme. 15(1899) 20, str. 171 - 172, Dolenjske novice. Na kaj smo Dolenjci premalo ponosni?. 15(1899) 23, str. 203 - 204, Dolenjske novice. Najbolj�i pripomo�ek za zbolj�anje goveje �ivine, 1(1885) 5, str. 35, Dolenjske novice. Na�a pra�i�ja trgovina. 28(1912)4, str. 25 � 26, Dolenjske novice. Na�im pra�i�erejcem!. 25(1909)13, str. 99, Dolenjske novice. Nauk slovenskim gospodarjem, kako je zbolj�ati rejo goveje �ivine. 10(1894)7, str. 50, Dolenjske novice. Nekaj o �ivinoreji na Dolenjskem. Iz Ribni�ke doline, 1(1885)10, str. 77 � 78, Dolenjske novice. Nekoliko o pre�i�jereji. 7(1891)20, str. 153 - 154, Dolenjske novice. Nem�ki cepljenci. 27(1911)5, str. 33 � 34, Dolenjske novice. Nov na�in pra�i�jereje. 21(1905)16, str. 155 - 156, Dolenjske novice. Nova knjiga. 3(1887)16, str. 127, Dolenjske novice. O stanji doma�e �ivine v kr�kem okraji leta 1886. 3(1887)8, str. 57 in 9, str. 65 � 66, Dolenjske novice. Odbiranje mladih svinj za pleme. 21(1905)20, str. 197, Dolenjske novice. Odbiranje mrjascev. 17(1901)14, str. 143 � 144, Dolenjske novice. Okrajna razstava goveje �ivine v Novem Mestu. 15(1899)19, str. 163, Dolenjske novice. Opazovanja po �ivinskih sejmih po Dolenjskem. 16(1900)21, str. 195 - 196, Dolenjske novice. Osel v kmetijstvu. 17(1901)22, str. 232, Dolenjske novice. Pitanje pra�i�ev. 21(1905)22, str. 221 - 222, Dolenjske novice. XXII Pomanjkanje mrjascev. 17(1901)13, str. 134 � 135, Dolenjske novice. Postaje za mrjasce. 22(1906)18, str. 159, Dolenjske novice. Postaje za pra�i�jo rejo. 19(1903)10, str. 91 � 93, Dolenjske novice. Povzdiga govedoreje na Dolenjskem. 7(1891)15, str. 113 - 114, Dolenjske novice. Povzdignimo perutninarstvo!. 19(1903)6, str. 51 - 52, Dolenjske novice. Pra�i�ja razstava v Novem mestu. 10(1894)21, str. 165 � 166, Dolenjske novice. Pre�i�ja razstava v Novem mestu. 10(1894)16, str. 122 - 123, Dolenjske novice. Pre�i�ja reja ima na Dolenjskem prihodnost. 10(1894)10, str. 73, Dolenjske novice. R. �ivinoreji treba trdne podlage. 16(1900)22, str. 207 - 208, Dolenjske novice. R. Katero pleme se najbolj prilega na�i doma�i �ivini?. 15(1899)16, str. 139 - 140, Dolenjske novice. Razglas kranjskim ov�arjem. 3(1887)22, str.176, Dolenjske novice. Reja pr�utnikov. 17(1901)3, str. 23, Dolenjske novice. Rohrman Viljem. De�elne postaje za rejo plemenskih mrjascev in pra�i�ev na Dolenjskem. 26(1910)12, str. 90, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Dolenjsko perutninarstvo. 22(1906)8, str. 68 - 69, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Doma�e koko�i. 29(1913)13, str. 49, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Enobarvna planinska goved. 25(1909)47, str. 371, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Katero pra�i�je pleme je najbolj�e za nas?. 29(1913)20, str. 77 - 78, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Kje so pogoji za rejo plemenskih svinj. 29(1913)2, str. 6, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Odbiranje koko�i za rejo. 25(1909)12, str. 91, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Odbiranje plemenih pra�i�ev. 25(1909)31, str. 243, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Perutninarska razstava v Kandiji. 26(1910)18, str. 138, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Polo�aj na�e pra�i�jereje. 30(1914)34, str. 136, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Pra�i�ja in perutninska razstava v St. Jerneju. 29(1913)18, str. 69, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Simodolsko pleme na Dolenjskem. 25(1909)15, str. 116, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Skrbimo za povzdigo pra�i�jereje. 25(1909)6, str. 43 - 44, Dolenjske novice. Rohrman, Viljem. Zakaj gledajo na�i gospodarji na pra�i�ja u�esa. 27(1911)11, str. 83, Dolenjske novice. Shod dolenjskih kmetijskih podru�nic. Skrbimo za dobro plemeno goved. 16(1900)23, str. 219 - 220, Dolenjske novice. XXIII Stanje �ivinoreje v kr�kem okrajnem glavarstvu. 4(1888)9, str.69, Dolenjske novice. Stare navade in nove vpeljave pri prodaji rejenih pra�i�ev. 17(1901)4, str. 36 - 37, Dolenjske novice. Svinjerejo. 3(1887)1, str. 5, Dolenjske novice. U�itek in vnanjost pri �ivini. 28(1912)11, str. 85, Dolenjske novice. V Novem mestu. 11(1895)16, str. 137 � 138, Dolenjske novice. Za povzdigo na�e �ivinoreje. 26(1910)10, str. 73, Dolenjske novice. �ivinoreja. 1(1885) 24, str. 191 � 192, Dolenjske novice. �ivinorejski shod v Novem mestu. 20(1904)7, str. 59 - 60, Dolenjske novice. DOMA�IN (1913 � 1915, LJUBLJANA) Nezdrava gonja nekaterih �ivinozdravnikov in �ivinozdravni�kih slu�ateljev proti �ivinozdravni�kim te�ajem na Kranjskem. 1(1913)2, str. 11 � 12, Doma�in Oddaja �istokrvnih plemenskih bikov, kupljenih z dr�avno podporo. 2(1914)1, str. 7, Doma�in �kulj, Andrej. Na�e doma�e �ivali. 2(1914)5, str. 40 in �t. 6, str. 48 in �t. 7, str. 56 in �t. 8, str. 64 in �t. 9, str. 72, Doma�in DOMOLJUB (1888 � 1944, LJUBLJANA, PRILOGA: GOSPODAR IN GOSPODINJA) Borc, Franc. Licencovanje bikov v kamni�kem in brdskem okraju. 39(1926), str. 379, Domoljub. Borc, Franc. �ivinoreja. 36(1923)46, str. 483 - 484, Domoljub. Burgar, Jo�e, Zupan J. Zborovanje gorenjskega pasemskega okro�ja. 39(1926)7, str. 103, Domoljub. Cvenkel, A.. Re�imo bohinjsko govejo pasmo. 27(1914)2, str. 10 - 12, Domoljub - Na� kme�ki dom. F.G. O �ivinskem zavarovanju. 43(1930)48, str. 593 - 595, Domoljub. Gorenjski �rnolisasti pra�i�. 39(1926)19 , str. 699, Domoljub. J.F. Zunanji znaki dobrega goveda. (1940)51, 18. decembra, str. 299 � 300, Priloga: Gospodar in gospodinja, Domoljub Nekaj o pasmah koko�i. 7(1940)50, str. 291 � 292, Priloga: Gospodar in gospodinja, Domoljub Ovsenik, Janko. Na�a �ivinorejska organizacija. 39(1926)48, str. 763, Domoljub. Perutninarstvo v Sloveniji. 40(1927)10, str.16, Domoljub Plemenitev v sorodstvu pri pre�i�ih. 40(1927)4, str. 64 - 65, Domoljub. �ubelj, Ign. O�ivite �ivinozdravni�ke te�aje!. 41(1928)20, str. 313, Domoljub. �ivinorejska razstava v Ormo�u. Razstava �ivine v Novem Mestu. Konjska razstava v Novem Mestu. 39(1926)26, str. 412 - 413, Domoljub. XXIV DOMOVINA (1918 � 1941, LJUBLJANA) Bajkov, Lav. Resnica o �tajerski koko�i. 16(1933)32, str. 4 - 5, Domovina. Bohinjsko sirarstvo na novi poti. 16(1933)21, str. 1 - 2, Domovina. Delovanje konjerejskega dru�tva za dravsko banovino. 21(1938)24, str. 1 - 2, Domovina. Dve veliki napaki na�ih �ivinorejcev. 4(1921)29, 3, Domovina. Ka�, Janko. Vpra�anje metafonske �ivine. 13(1930)37, str. 1-2, Domovina. Na�a konjereja. 9(1926), priloga Tedenska slike 7.maj 1926, leto I, �tev.23, 1. stran, Domovina. O �ivinoreji. 2(1919), str. 17 - 21, Domovina. Posvetovanje o pospe�evnju �ivinoreje v Sloveniji. 3(1920)44, str. 2, Domovina. Propadanje �ivinoreje. 1(1918)25, str. 3 - 4, Domovina. Ravnik, Franc. Plan�arstvo. 16(1933)21, str. 2 - 4, Domovina. Stoklas, Emerik. Pospe�ujmo rejo koko�i! 16(1933)17, str. 6, Domovina. �mid, Alojzij. O stanju �ivinoreje v la�kem okraju. 10(1927)25, str. 5 - 6, Domovina. Va�nost planinarstva. 3(1927), str. 30, Domovina. Wernig, Fran. Kmetovalci, gojite �isto pleme! 9(1926)43, str. 6, Domovina. Wernig, Fran. Pri meni se ta pasma ne obnese. 16(1933)43, str. 4 - 5, Domovina. Zanimiva razprava o na�i konjereji. 2(1919)6, str. 2 - 3, Domovina. Zveza �ivinorejskih selekcijskih zadrug za pincgavsko govedo v Kranju. 14(1931)12, str. 1, Domovina. �ivahno delovanje za napredek kmetijstva v kranjskem okraju. 13(1930)47, str. 1 - 3, Domovina. EDINOST (1938 � 1940, MARIBOR) Kreft, Ivan. Kobilarna na Pragerskem pozdravljena! 2(1939)10, str. 4, Edinost. �mavc, Andrej. Nekaj iz davnih izkustev za kme�kega �ivinorejca. 2(1939)24, str. 8, Edinost. GORICA (1899 � 1914, GORICA) Klav�ar, Ernest. Belanska goveja pasma na Tolminskem. 11(1909), str. 14 in 15 in 19, Gorica. XXV GOSPODAR (1931 � 1932, LJUBLJANA) Vsem �ivinorejcem. 1(1931), 1. september 1931, str. 3, Gospodar (LJ) GOSPODARSKE NOVICE (PRILOGA SLOVENSKEMU GOSPODARJU, 1908 � 1914, MARIBOR) Dr�imo se pasme. 5(1912)6, str. 41 - 42, Gospodarske novice. Iz Sol�ave. 3(1910)11, str. 85 - 86, Gospodarske novice Kak�ne naj so plemene svinje? 6(1913)23, str. 178 - 179, Gospodarske novice. Kateri �as naj svinje slu�ijo za pleme? 6(1913)24, str. 185 - 187, Gospodarske novice. Katero govedo je pitati. 4(1911)2, str. 10 - 12, Gospodarske novice Koza in nje reja. 5(1912)25, str. 193 - 197, Gospodarske novice. O bikih plemenjakih. 3(1910)3, str. 20 - 21, Gospodarske novice Osnovna vpra�anja umne svinjereje. 6(1913)20, str. 153 - 154 in 21, str. 162 - 164, Gospodarske novice. Skrb za rejo mrjascev. 4(1911)7, str. 53, Gospodarske novice. GOSPODARSKI GLASNIK ZA �TAJERSKO (1884 � 1918, GRADEC) I. �tajersko perutninarsko dru�tvo. 31. maja 1899, �t. 10, str. 156, Gospodarski glasnik za �tajersko Achtl, K. Reja in vrednost koz. 8(1892)21, str. 268 � 270, Gospodarski glasnik za �tajersko Gerstner, R. Va�nost svinjereje. 24. vel. srpana 1894, �t. 16, str. 195 - 198, Gospodarski glasnik za �tajersko Juvan. Bodo�nost �ivinoreje. 16 novembra 1908, �t. 22, str. 169 - 170, Gospodarski glasnik za �tajersko Juvan. Osrednji svet za konjerejo in razdelitev konjerejskih plemenskih okoli�ev.16 februarja 1909, �t. 4, str. 25 � 26, Gospodarski glasnik za �tajersko Juvan. V povzdigo na�e �ivinoreje. 16 aprila 1907, �t. 8, str. 57, Gospodarski glasnik za �tajersko K �spomenici� dru�tva za rejo sive alpske �ivine. 16. julija 1911, �t. 14, str. 111 - 113, Gospodarski glasnik za �tajersko K �tajerski perutninoreji. �isto pleme ali kri�anje. 15. junija 1902, �t. 11, str. 161 - 164, Gospodarski glasnik za �tajersko K �tajerski perutninoreji. 15. maja 1902, �t. 9, str. 135 - 136, Gospodarski glasnik za �tajersko XXVI Naredi. Naravna reja na�e �ivine. 1. novembra 1910, �t. 21, str. 163 - 164, Gospodarski glasnik za �tajersko Naredi. O vporabi in reji plemenskih merjascev.16 oktobra 1906, �t. 20, str. 154, Gospodarski glasnik za �tajersko Na�a doma�a goveja plemena. 8. vel. srpana 1896, �t. 15, str. 205 - 207, Gospodarski glasnik za �tajersko Na�e sedanje stali��e glede svinjereje. 1 marca 1905, �t. 5, str. 34 - 35, Gospodarski glasnik za �tajersko Na�i noriki. 16. oktobra 1916, �t. 20, str. 156, Gospodarski glasnik za �tajersko Navod k gojitvi �tajerske kure. 16. september 1903, �t. 18, str. 181, Gospodarski glasnik za �tajersko Nekaj o svinjerejstvu. 24. marcija 1888, �t. 6, str. 73 - 75, Gospodarski glasnik za �tajersko Nekaj o svinjerejstvu. 8. marcija 1886, �t. 5, str. 61 � 64, Gospodarski glasnik za �tajersko Nekaj zgodovinskih podatkov (Perutninarski list). 16 marca 1905, �t. 6, str. 43 � 44, Gospodarski glasnik za �tajersko Numerovanje (zaznamovanje s �tevilkami) plemenske �ivine. 8. mal. srpana 1894, �t. 13, str. 165 -166, Gospodarski glasnik za �tajersko O perutninstvu nekaj. 24. marcija 1888, �t. 6, str. 75 � 77, Gospodarski glasnik za �tajersko O �tajerskem perutninarstvu. 30. junija 1902, �t. 12, str. 183 - 185, Gospodarski glasnik za �tajersko Odgoja �ivine in nadzorniki odgoje. 1. aprila 1903, �t. 7, str. 91, Gospodarski glasnik za �tajersko Odreja govednih plemen na Gorenjem �tajerskem. 16. aprila 1903, �t. 8, str. 98 - 99, Gospodarski glasnik za �tajersko Ogled �ivine v Su�avi. 8(1892)13, str. 156 � 157, Gospodarski glasnik za �tajersko Pin�gavska �ivina pa njena hitra rast v prvih treh letih. 8. junija 1889, �t. 11, str.131 - 132, Gospodarski glasnik za �tajersko Poro�ilo o delovanji I. �tajerskega perutninskega dru�tva od l. 1888 � 89. 8. avgusta 1889, �t. 15, str. 182 - 185, Gospodarski glasnik za �tajersko Poro�ilo prvega �tajerskega perutninorejskega dru�tva. V obrambo. 1. junija 1903, �t. 11, str. 123 -125, Gospodarski glasnik za �tajersko Posavinjski konji. 24. decembra 1886, �t. 24, str. 302, Gospodarski glasnik za �tajersko Pospe�evanje na�e svinjereje. 16 oktobra 1905, �t. 20, str. 155 � 157, Gospodarski glasnik za �tajersko Po�lahnitev �tajerske svinjereje. 15. avgusta 1902, �t. 15, str. 230 - 231, Gospodarski glasnik za �tajersko Prva �tajerska razstava perutnine. 16. oktober 1903, �t. 20, str. 197, Gospodarski glasnik za �tajersko Razglas. 62(1913)15, 1. avgusta 1913, str.121 - 122, Gospodarski glasnik za �tajersko Razglas. 61(1912)4, 16. februarja, 1912, str. 25 (?),Gospodarski glasnik za �tajersko XXVII Sodbe o �tajerski kuretini iz prej�njih �asov. 1. avgust 1903, �t. 15, str. 157, Gospodarski glasnik za �tajersko Svinjereja na �tajerskem. 28. februarja 1900, �t. 4, str. 61 - 62, Gospodarski glasnik za �tajersko �tajerska kura in njena plemena. 16. aprila 1903, �t. 8, str. 99 � 100, Gospodarski glasnik za �tajersko �tajerska kura. 16 aprila 1905, �t. 8, str. 60 � 62, Gospodarski glasnik za �tajersko �tajerski konji na Dunaju. 16. novembra 1910, �t. 22, str. 176, Gospodarski glasnik za �tajersko GOSPODARSKI LIST (1922 � 1928, GORICA) Ali so belanke dobre mlekarice? 6(1927)3, str. 47, Gospodarski list. �erne, Franc. Konjska pasma Haflinger. 2(1923)11, str. 224, Gospodarski list. Davek na koze. 6(1927)10, str. 183 � 184, Gospodarski list Dr�avno posestvo Prestranek. 2(1923)3, str. 51 - 52, Gospodarski list Furlanski konji. 5(1926)1, str. 4 - 5, Gospodarski list. Gerbic, Josip. Na�a govedoreja. 2(1923)3, str. 46 - 48, Gospodarski list. Goveje pasme v na�em ozemlju. 4(1925)11, str. 215 - 216, Gospodarski list. Jesenske razstave mladih bikov in �rebet kobari�ke pasme. 5(1926)9, str. 178 � 179, Gospodarski list Klav�ar, M.. Belanska goveja pasma v na�ih gorah. 5(1926)10, str. 198 - 199, Gospodarski list. Klav�a,r M.. Mlekarstvo in sirarstvo na Gori�kem. 1(1922)11-12, str. 150 - 152, Gospodarski list. Kmetovalci! izvr�ujte zakon o pospe�evanju govedoreje. 1(1922)4, str. 51 - 52, Gospodarski list. M. K. Na�a vpre�na �ivina. 1(1922)3, str. 39, Gospodarski list. M. V. K petindvajsetletnici Mlekarske zadruge v Trnovem na Notranjskem. 1(1922)6, str. 93 - 94, Gospodarski list. Novi bikorejski zakon. 4(1925)8, str. 146 - 147, Gospodarski list Novi zakon o spu��evalnicah za bike. 5(1926)2, str. 28 � 30, Gospodarski list. O rde�i cikasti hribovski pasmi v idrijskem okraju, 5(1926)12, str. 243 � 245, Gospodarski list Pevc, Anton. Podedovanje mle�nosti. 6(1927)8, str. 147 - 149, Gospodarski list. Pevc, Anton. Vzgoja molzne �ivine. 6(1927)9, str. 168 - 169, Gospodarski list. Podgornik, Anton. Izbolj�anje in povzdiga govedoreje. 1(1922)4, str. 50 - 51, Gospodarski list. Podgornik, Anton. Mle�nost krav. 2(1923)7, str. 138 - 140, Gospodarski list. Podgornik, Anton. Zapisnik za poskusno mol�o. 2(1923)8, str. 162 - 164, Gospodarski list. XXVIII Pra�i� v odstotkih. 6(1927)9, str. 169, Gospodarski list. Pra�i�ja velereja v Krminu. 4(1925)11, str. 217, Gospodarski list Pu�pov Jo�e psevd ?. Kaj je selekcija? 2(1923)10, str. 197 - 199, Gospodarski list. Ra�i�. [�ivinoreja, ov�arstvo in svinjereja v Istri]. 1(1922)6, str. 87 - 89, Gospodarski list. Ravnik, Anton. O izbolj�anju svinjakov. 4(1925)11, str. 217 - 218, Gospodarski list. Razstava mladih bikov in �rebet kobari�ke pasme. 5(1926)12, str. 245 - 246, Gospodarski list Razstava goveje �ivine in �rebet v Kobaridu. 4(1925) 12, str. 240 � 241, Gospodarski list Razstava mladih bikov in �rebet v Kobaridu.5(1926)12, str. 245 - 246, Gospodarski list Rejec, Anton. �ivinorejske zadruge. 1(1922)5, str. 70 in 7, str. 103 - 104, in 8, str. 119 � 120, Gospodarski list. Rustja, Josip. Na�a �ivinoreja. 1(1922)4, str. 50, Gospodarski list. Rustja, Josip. Planinski sir. 5(1926)9, str. 180 - 181, Gospodarski list. Rustja, Josip. Velikost in te�a tolminskega sira. 5(1926)10, str. 204 - 205, Gospodarski list. Rustja, Josip. Vpra�anje goveje pasme v Vipavski dolini. 3(1924)12, str. 238 - 240, Gospodarski list. Rustja, Josip. �ivinoreja in na�e Gore. 2(1923) 6, str. 119 - 120, Gospodarski list. Simodolska pasma v vipavskem okraju. 4(1925)5, str. 88, Gospodarski list. Starost plemenske goveje �ivine. 4(1925)11, str. 214 - 215, Gospodarski list. Ureditev postaj za spu��anje bikov in nakup plemenskih pra�i�ev na Gori�kem. 3(1924)6, str. 114, Gospodarski list. Velicogna, Lucijan. �ivinorejsko vpra�anje v ajdovskem in idrijskem okraju. 3(1924)8, str. 156 - 157, Gospodarski list. Zakonite dolo�be glede dr�anja bikov. 4(1925)1, str. 4 - 5, Gospodarski list �ivinoreja in �ivinozdravstvo (6 �lankov). 4(1925)11, str. 214 � 218, Gospodarski list �ivinorejska razstava v Idriji. 6(1927)10, str. 182 - 183, Gospodarski list. GOSPODARSKI LIST (1881 � 1902, GORICA) (OD 1887 IZHAJAL KOT PRILOGA �SO�I�, OZ. 1891-93 �NOVI SO�I�) Delovanje mlekarskih zadrug na Tolminskem, 16(1898)5, str. 71 � 73, Gospodarski list De�elna kmetijska �ola v Gorici. 17(1899)5, str. 66 � 69 in �tev. 6-7, str. 89 - 93, Gospodarski list Goved belanske pasme. 16(1897)5, str. 73 - 75, Gospodarski list (priloga So�i) Goved iz zgornje innske doline. 17(1899)6-7, str. 93 - 96, Gospodarski list XXIX Iz Cerkljanskih hribov (Na�e kmetijstvo). XII(1893)9, str.132 � 135, Gospodarski list (priloga Novi So�i) Kaka goveja pasma ugaja na Kanalskem. 9(1890)3, str. 37 � 38, Gospodarski list Kako ravnati s plemenskimi biki. 14(1895)6, str. 89 � 91, Gospodarski list (priloga So�i) Klav�ar, E. Zakon za zbolj�anje goveje �ivine. 15(1899) 8, str. 113 - 115, Gospodarski list Kramer, E. Govedo unterwaldskega plemena. 7(1887)1, str. 2, Gospodarski list (priloga So�i) Kramer, E. Nekoliko o �ivinoreji na Gori�kem, 1885, str. 84 � 88 in str. 105 � 108 in 1886, str. 21 � 25, Gospodarski list Leban, Josip. Razvoj mlekarstva na Tolminskem. 15(1899)9, str. 129 � 133, Gospodarski list Mlekarstvo in sirarstvo na Tolminskem. 13(1894)10, str. 145 - 148, Gospodarski list (priloga So�i) Na�rt zakona o povzdigi govedoreje v podkne�eni grofovini Gori�ki in Gradi�ki. 15(1899) 8, str. 115 -119, Gospodarski list O na�em mlekarstvu in sirarstvu. 16(1898)6, str. 87 - 89, Gospodarski list Pov�e. Ali se je �tevilo �ivine v preteklem desetletju pomno�ilo ali zmanj�alo? 1(1881), str. 105 -108. Gospodarski list Predlogi o pospe�evanji govedoreje na Tolminskem. 8(1888)16, str.61 � 63 , Gospodarski list (priloga So�i) Prepoved koza na Gori�kem. 12(1893) 11, str. 163 � 167, Gospodarski list (priloga So�i) Razglas o razdelitvi dr�avnih daril za konjerejo, za kobile in �rebice v grofiji Gori�ki in Gradi�ki in mejni grofiji Istri. 11(1892) 9-10, str. 78 - 80, Gospodarski list Razglas. 16(1897)6, str. 89 - 91, Gospodarski list (priloga So�i) Razglas. 16(1898)7-8, str. 97, Gospodarski list Rubbia, J. Nekteri razlo�ki med tremi govejimi plemeni. 8(1888)10, str.38 � 39 in 11 � 12, str. 41, Gospodarski list (priloga So�i) Skrb za zbolj�anje govedoreje na Gori�kem. 11(1892) 7 - 8, str. 56 � 58, Gospodarski list Zakon o pospe�evanju govedoreje. 17(1901) 3 - 4, str. 39 - 45, Gospodarski list Zbolj�anje govedoreje na Gori�kem. 13(1894) 7, str. 109 - 110, Gospodarski list (priloga So�i) �ivinoreja in mlekarstvo na Tolminskem. 15(1896)8, str. 105 - 109, Gospodarski list (priloga So�i) GOSPODARSKI LIST (1869 � 1879, GORICA) De�elna kmetijska �ola. 7(1876)11, str. 2 � 4, Gospodarski list Hitz, Th. Napredek sirarstva v Bohinji na Gorenjskem. 7(1876)13, str. 2 � 3. Gospodarski list Naznanilo �ivinorejcem. 2 (1870)18, str. 136, Gospodarski list Nekoliko o konju. 8(1877)1, str. 5 - 12. Gospodarski list XXX O cenitvi �ivine. 3(1871)4, str. 25 - 27, Gospodarski list O mlekarstvu in sirarstvu. 1 (1869)12, str. 98 � 101, Gospodarski list Perni�ek, B. O �ivinoreji. 3(1871)8, str. 58 � 59 in �t.9, str. 65 � 67 in �t. 11, str. 80 � 82 in �t. 13, str. 97 � 98 in �t. 13, str.109 , Gospodarski list Poro�ilo o porabi dr�avnih podpor dovoljenih c.k. kmetijski dru�bi v Gorici od leta 1869 do konca 1875. 7(1876)14, str. 4 in �t. 15, str.4 in �t.16, str 4 in �t. 17, str.4 in �t. 19, str.4, Gospodarski list Pov�e, F. Kaj posebno pomanjkuje na�i govedoreji. 7(1876)2, str. 1 - 2 Gospodarski list Pov�e, F. Postava o plemenskih juncih. 10(1879)2 - 3, str. 25 - 27. Gospodarski list Pov�e, F. Razstava goveje �ivine konj ovac in pre�i�ev v Celovcu. 8(1877)4, str. 49 - 55. Gospodarski list Pov�e, F. Obnebje ima silno velik vpliv na razvitek goveje �ivine. 7(1876)22, str. 1 - 2 in ?, Gospodarski list Pov�e, F. Proti vpeljavi inozemskih ptujih govejih plemen . 7(1876)16, str. 1 - 2. Gospodarski list Povzdiga svinjereje. 3(1871)3, str. 22 � 24 in �t. 5, str. 35 - 37, Gospodarski list Pravila za skok bikov, na zato odmenjenih postajah. 8(1877)4, str. 62 - 64. Gospodarski list Pravila za skok merjascev. 7(1876)19, str. 3. Gospodarski list Razstava goveje �ivine. 5(1874)10, str. 75 � 80, Gospodarski list Razstava mlekarskih izdelkov. 5(1873)2, str. 15, Gospodarski list GOSPODARSKI LIST ZA POLJEDELSTVO, GOSPODARSTVO, SVILOREJO, TRTOREJO� (1875,GORICA) Ali res nimamo v Avstriji dobrih govejih plemen? Te�aj VI(1875) List 8., str. 57 � 58, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, � Dobrih �ivali za pleme nam pomanjkuje. Te�aj VI(1875) List 11., str. 81 - 83, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, � Iz seje odseka za �ivinorejo. Te�aj VI(1875) List 24., str. 186 - 187, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, � K povzdigi govedoreje. Te�aj VI(1875) List 13., str. 102 � 104 in List 14, str. 105 � 106, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, � O povzdigi �ivinoreje. Te�aj VI(1875) List 5., str. 36 � 38, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trorejo, � �orthornska goved. Te�aj VI(1875) List 12., str. 91, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, � Zakaj nekatera ptuja plemena vpeljana v druge pokrajine hirajo. Te�aj VI(1875) List 17., str. 132 -133, Gospodarski list za poljedelstvo, gospodarstvo, svilorejo, trtorejo, � XXXI GOSPODARSKI LIST ZA TR�A�KO OKOLICO (1898 � 1901,TRST) Svinjereja. 2 (1899) 4, str. 2 - 4, Gospodarski list za tr�a�ko okolico GOSPODARSKI VESTNIK (1923 � 1928, GORICA) Aldrightetti, Faust. Razmere v �ivinozdravni�kem okro�ju gori�ke okolice. 3(1925)1, str. 5 � 7 in 2, str. 31 � 32 in 3, str. 52 � 53 in 4, str. 78 � 79 in 5, str. 101 � 103, Gospodarski vestnik Bobi�, Leopold. Zakon o �ebelarstvu. 4(1926)1, str. 9 � 10 in 2, 30 � 31, Gospodarski vestnik Dr. T. Za na�e planine. 3(1925)5, str. 144 � 146, Gospodarski vestnik Dve sliki z razstav bikcev in �rebet v Kobaridu in Tolminu. 5(1927)1, str. 8, Gospodarski vestnik F. G. Za povzdigo �ivinoreje. 5(1927)5, str. 83 - 84, Gospodarski vestnik F.G. Razstava bikcev in �rebet v Kobaridu in Tolminu. 4(1926)12, s. 234 � 235, Gospodarski vestnik Gorki�, France. Pravilnik za izvr�evanje zakona v za��ito �ebeloreje. 5(1927) 7, str. 129 � 130 in 8, str. 154 � 155 in 9, str. 169 � 170 in 10, str. 192 - 193, Gospodarski vestnik Imejte usmiljenje z �ivalmi. 6(1928)5, s. 86 - 88, Gospodarski vestnik Jesenske razstave �ivine. 4(1926)9, str. 169 - 170, Gospodarski vestnik Klav�ar, Milton. Belanska goveja pasma v na�ih gorah. 4(1926)10, str. 192 in 11, str. 211 - 212, Gospodarski vestnik Klav�ar, Milton. Za napredek �ivinoreje na Gori�kem. 4(1926)7, str. 130 - 131, Gospodarski vestnik Klav�ar, Milton. Nekaj o nem�kem plemenitem pra�i�u. 3(1925)10, str. 204 - 205, Gospodarski vestnik Klav�ar, Milton. Novi predpisi o spu��evalnicah bikov. 3(1925)9, str. 184 � 185, Gospodarski vestnik Klav�ar, Milton. Novi zakon o spu��evalnicah za bike. 4(1926)2, str. 24 - 27, Gospodarski vestnik Krajevni �ivinorejski odbori. 2(1924)8, str. 147 - 148, Gospodarski vestnik Licenciranje bikov. 1(1923)1, str. 18 � 19, Gospodarski vestnik Nekaj o ov�jereji. 6(1928)7, str. 121 � 123, Gospodarski vestnik O rde�ecikasti hribovski goveji pasmi v idrijskem okraju. 4(1926)12, str. 231 - 233, Gospodarski vestnik Odlomek iz na�e govedorejo. 2(1924)1, str. 12 - 13, Gospodarski vestnik Opomin bikorejcem. 2(1924)11, str. 207 - 208 Gospodarski vestnik Podgornik, Anton. Jezerska ovca. 4(1926) 10, str. 193 - 194, Gospodarski vestnik Pogornik, Anton. Bergamo�ka ovca. 4(1926)4, str. 68, Gospodarski vestnik XXXII Pospe�evanje �ivinoreje. 2(1924)9, str. 166 - 167, Gospodarski vestnik Postaje za spu��anje bikov in nakup plemenskih pra�i�ev na Gori�kem. 2(1924)6, str. 108, Gospodarski vestnik Potek razstave �ivine v Kobaridu. 3(1925)12, str. 249 � 250 , Gospodarski vestnik Pravilnik razstave �ivine v Idriji. 5(1927)7, str. 127 - 128, Gospodarski vestnik Premerstein pl. �tefan. �ivinoreja v idrijskem in cerkljanskem okraju. 3(1925)5, str. 99 � 100, Gospodarski vestnik Razstava goveje �ivine na ljubljanskem velesejmu. 3(1925)11, str. 226, Gospodarski estnik Razstava �ivine v Idriji. 5(1927)6, str. 105 - 106, Gospodarski vestnik �ivinoreja. 6(1928)7, str. 121 - 123, Gospodarski vestnik GOTTSCHEER ZEITUNG (1919 � 1941, KO�EVJE) Fuerer, Wilhelm. Schweinezuchtstallungen. 31(1934)3, str. 3 - 4, Gottscheer Zeitung. Fuerer, Wilhelm. Ueber Schafzucht. 11(1929)12, str. 3, Gottscheer Zeitung. Fuerer, Wilhelm. Unsere Stiere. 10(1928)20, str. 2, Gottscheer Zeitung. Fuerer, Wilhelm. Unsere Viehzucht. 10(1928)6, str. 3 in 7, str. 5, Gottscheer Zeitung. Kliesch. Zwechmaessige Schweinestaelle. 30(1933)36, Beilage, s. 5, Gottscheer zeitung. Kuntara, Wilhelm. Zur Hebung der Kleinwirtschaft im Gottscheer Gebiete!. 33(1936)28, str. 4, Gottscheer Zeitung. Schneiter, Fritz. Schafzucht im Gottscheerlande. 33(1936)4, str. 3 - 4 in 5, str. 3 - 4 in 6, str. 4, Gottscheer Zeitung. Z�chtet Schafe. 2(1920)10, str. 31 - 32, Gottscheer Zeitung. ILLYRISCHES BLATT (1819 � 1849, LJUBLJANA) (DOSTOPNO NA DLIB.si) Das k.k. Karstner Hof-Gest�tte Lippizza und dessen Filiale Pr�straneg. 10(1828)12, str. 45 - 46 in 13, str. 52, Illyrisches Blatt. Eine Trauer-Nachricht. 37(1847), str. 147, Illyrisches Blatt Joseph Renreiter. Thierqu�lerei. 24(1845), str. 95 � 96, Illyrisches Blatt. Kurzer Bericht �ber den G�rzer Verein wider die Thierqu�lerei. 15(1847), str. 57 � 58 in 16, str. 61 � 62 in 17, str.66, Illyrisches Blatt. XXXIII Noch Einiges zum Berichte �ber den Verein gegen Thierqu�lerei in G�rz. 21(1847), str. 83. Illyrisches Blatt. ILUSTRIRANI SLOVENEC (1924 � 1932, LJUBLJANA) (DOSTOPNO NA DLIB.si) B. Na�a �ivinoreja. (1931), str. 358 - 359, Ilustrirani Slovenec. Bodo�nost na�ega kmetijstva. (1931), str. 360 - 361, Ilustrirani Slovenec. E. Med na�imi plan�arji. (1928), str. 220 - 221, Ilustrirani Slovenec. Razstava �ivine na ljubljanskem velesejmu. (1925), str.?, Ilustrirani Slovenec. Tuma, Hugon. Ob 350 letnici lipicanskega konja. (19309), str. 214, Ilustrirani Slovenec. INTELLIGENZBLATT ZUR LAIBACHER ZEITUNG (1809 � 1816, LJUBLJANA) (DOSTOPNO NA DLIB.si) Verlautbarung (2) -10. september 1816. Nr. 79 (01.10.1816), str.3, Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung KME�KA �ENA (1937 � 1941, MARIBOR) Kodri�, S. O �tajerski koko�i. 2(1938) 4, str. 113 � 114, Kme�ka �ena Wernig, F. Svinje tudi na pa�o. 3(1939)7, str .220 � 222, Kme�ka �ena Wernig, F. S �tajersko koko�jo ni zadovoljna. 4(1940)2,str. 56 - 57, Kme�ka �ena KME�KO DELO (1938 � 1941, MARIBOR) Gosak, Josip. �tajerska koko� na �olskih dvori��ih. 3(1940) avgust, str. 32 in september, str. 36, Kme�ko delo. �tajerski kopuni. (1940)3, str. 27, Kme�ko delo. Wenko, Boris. Reja �tajerske koko�i na kmetih. 2([1939] avgust, str. 59, in oktober, str. 76 � 77, Kme�ko delo. �ibert, �.. Ukrepi za dosego zdravja in odpornosti �tajerske koko�i. 2([1939] majnik, str. 37 in junij str. 45, Kme�ko delo KMETIJSKE NOVICE (1941 � 1945, LJUBLJANA) Greif, Anton. Pove�ajmo in izbolj�ajmo na�o ov�erejo. 1(1944)12, str. 89 � 90 , Kmetijske Novice XXXIV Oblak, Ivan. Obnova govedoreje. 1(1944)11, str. 83 - 84, Kmetijske Novice Oblak, Ivan. Obnova konjereje. 1(1944)5, str. 33 - 34, Kmetijske Novice Oblak, Ivan. Plemenski biki s Koro�ke. 1(1944)2, str. 12, Kmetijske Novice KMETIJSKE IN ROKODELSKE NOVICE (1843 � 1902, LJUBLJANA) (DOSTOPNO NA DLIB.si) Almoslechner, H. Ali se izpla�a gojiti kuretino? 43(1885)16, str. 126, Kmetijske in rokodelske novice. Arh, Ivan. O zavarovanji �ivine. 40(1882)17, str. 129 - 130 in �t. 18, str. 138 in �t. 19, str. 145 - 146, Kmetijske in rokodelske novice. Beseda �ivinorejcem. 36(1878)49, str. 384, Kmetijske in rokodelske novice Bleiweis, Janez. Odprto pismo dru�be Kmetijske Kranjske planinarjem v Bohinji in Tolminu o umnem mlekarstvu in sirarstvu. 36(1878)26, str. 200, Kmetijske in rokodelske novice. De�elna razstava v Gradci. 38(1880)37, str. 297, Kmetijske in rokodelske novice Dobro pleme � velik dobi�ek. 36(1878)26, str. 199, Kmetijske in rokodelske novice F.P. Ali so Muricodolske krave dobre mlekarice? 34(1876)33, str. 261 - 262, Kmetijske in rokodelske novice Fl.r. Kaj je kmetijstvu koristni�e: koze rediti ali pa jih odpraviti? 22(1864)2, str. 10 - 11, Kmetijske in rokodelske novice. G.G. Vplivanje hlevne toplote na goved. 43(1885)13, str. 101 - 102, Kmetijske in rokodelske novice. Gavrilovi� Lj. Nekaj o pospe�evanji rodovitnosti pri per�i�ih. 42(1884)32, str. 253, Kmetijske in rokodelske novice. Gospodarske novice. Ovce Jezerskega (Koro�kega) plemena. 38(1880)43, str. 345, Kmetijske in rokodelske novice Hitz, Toma�. Kako gospod T. Hitz pi�e o Bohinjski in Tolminski �ivinoreji. 36(1878)52, str. 408 - 409, Kmetijske in rokodelske novice. Hvala pre�i�je reje. 9(1851)51 , str. 257 - 258, Kmetijske in rokodelske novice. Je li treba tudi svinje sna�iti? 55(1897)53, str. 518 - 519, Kmetijske in rokodelske novice. Kako na Gori�kem su�ijo svinjsko meso. 36(1878)4, str. 26, Kmetijske in rokodelske novice Kako po mislih sl. Ministerstva kmetijstva povzdigniti �ivinorejo v na�em cesarstvu? 38(1880)16, str. 123, Kmetijske in rokodelske novice Kdaj in kako se sm� stelja grabiti. 43(1885)35, str. 277 - 278, Kmetijske in rokodelske novice. Kmetijske zadeve v leto�njih de�elnih zborih. 36(1878)45,, str. 351, Kmetijske in rokodelske novice Kmetijstvo kot obligaten nauk v ljudskih �olah. 39(1881)41, str. 325 - 326, Kmetijske in rokodelske novice. XXXV Konjereja. 55(1897)33, str. 319 - 320, Kmetijske in rokodelske novice. Kuralt, Franjo. O reji pre�i�ev. 28(1870)12, str. 94, Kmetijske in rokodelske novice. Na hvalo belanskim govedom. 38(1880)37, str. 296, Kmetijske in rokodelske novice Nekaj o vzrejevanju �ivine. 43(1885)16, str. 125 - 126, Kmetijske in rokodelske novice. Nekatere pomanjkljivosti na�ega ov�arstva in kako jih odpraviti. 40(1882)22, str. 169 - 170, Kmetijske in rokodelske novice. Nekateri nasveti gospodinjam o su�enji svinjine. 38(1880)47, str. 375, Kmetijske in rokodelske novice O �belarstvu marsikaj. 23(1865)29, str. 229, Kmetijske in rokodelske novice O legi in napravi svinjskih hlevov. 43(1885)3, str. 17 - 18, Kmetijske in rokodelske novice. O pravi starosti mladih goved za pleme. 22(1864)39, str. 315, Kmetijske in rokodelske novice. Opomin na�im gospodarjem, ki redijo goveda. 38(1880)25, str. 187, Kmetijske in rokodelske novice Osnanilo novih postav na Kranjskim sa letno delitev daril (premij) sa bike. 3(1845)9, str. 33 � 34 in �t.11, str. 41 - 42, Kmetijske in rokodelske novice Ozir po domovini. 39(1881)20, str. 157, Kmetijske in rokodelske novice. Pirc, Gustav. O na�i �ivinoreji. 42(1884)46, str. 363 in �t. 47, str 371 � 372 in �t. 48, str. 379 � 380 in �t. 49, str. 388 in �t.51, str. 404 in �t. 52, str. 410 � 411 in �t.53, str. 419 � 420 in 43(1885)1, str. 2 � 3, Kmetijske in rokodelske novice. Plave�, Jo�e. Priporo�ilo gospodarjem, kteri pri nas na Kranjskem ovce redijo. 22(1864)27, str. 215, Kmetijske in rokodelske novice. Pospe�evanje �ivinoreje na �tajerskem. 42(1884)4, str. 25-26, Kmetijske in rokodelske novice. Pov�e Fr. Ali zadostuje dandanes kmetovalcu, da le po stari navadi kmetuje? 38(1880)17, str. 131 -132, in �t. 18, str. 139 � 140 in �t. 18, str. 148 � 149 in �t. 20, str. 155 � 156 in �t. 21, str. 163 � 164 in �t. 22, str. 171 � 172, Kmetijske in rokodelske novice Pov�e, Fran. O mle�nosti raznih plemen. 42(1884)29, str 226 in �t. 30 , str. 236 - 237, Kmetijske in rokodelske novice. Pov�e, Franjo. K povzdigi �ivinoreje treba ne le dobre plemenske �ivine, temve� tudi obilo dobrih seno�et. 39(1881)36, str. 285 - 286, Kmetijske in rokodelske novice. Pov�e, Franjo. Katera goveja plemena so najprimernej�a za slovenske pokrajine? 39(1881)10, str. 73, in �t. 11, str. 82, in �t.12, str. 91 - 92, Kmetijske in rokodelske novice. Pov�e, Franjo. Plodi najboljo in najlep�o �ivino z najboljo in najlep�o in vsikdar enako ter stanovitno od rodu do rodu. 38(1880)48, str. 384 in �t. 49, str. 391 - 392, Kmetijske in rokodelske novice. Program o razstavi goved in delitvi premij za govejo �ivino, ki bode v Kr�kem 1. oktobra 1884. 42(1884)35, str. 275, Kmetijske in rokodelske novice. Program o razstavi goved in delitvi premij. 43(1885)35, str. 277, Kmetijske in rokodelske novice. R. Pisma o �ivinoreji. 42(1884)3, str. 17 - 18, Kmetijske in rokodelske novice. XXXVI Radics, P. pl. Tristoletno godovanje cesarske kobilarne v Lipici in Prestranku na Krasu. 38(1880)21, str. 165, Kmetijske in rokodelske novice Razglas Kranjskim gospodarjem, kateri ovce redijo. 36(1878)40, str. 311, Kmetijske in rokodelske novice Razglas Kranjskim �ivinorejcem o prodaji goved. 36(1878)43, str. 335, Kmetijske in rokodelske novice Razglas kranjskim �ivinorejcem o prodaji goved v Ljubljani in v Kranji. 39(1881)39, str. 309, Kmetijske in rokodelske novice. Razglas Kranjskim �ivinorejcem o prodaji goved. 36(1878)20, str. 152, Kmetijske in rokodelske novice Razpis kranjskim gospodarjem, ki se z ov�jo rejo pe�ajo. 38(1880)30, str. 239, Kmetijske in rokodelske novice Razstava goveje �ivine iz Ljutomerskega okraja. 36(1878)4, str. 263, Kmetijske in rokodelske novice Staudacher. Reja prascev brez matere. 42(1884)36, str. 284 - 285, Kmetijske in rokodelske novice. �tajarska koko�. 35(1878)47, str. 368, Kmetijske in rokodelske novice. Temeljni pogoji izrejevanja dobre govedi. 43(1885)44, str. 349 - 350, Kmetijske in rokodelske novice. Terpinc, F. Jezerske ovce pa pape�eva repica. 23(1865)7, str. 51 - 52, Kmetijske in rokodelske novice. Umna pra�i�ereja. 54(1896)24, str. 234, Kmetijske in rokodelske novice. V katere kraje Kranjske so pri�li iz dr�avne subvencije letos nakupljeni plemeni junci Muri�kega in Belanskega Plemena. 38(1880)41, str. 328 - 329, Kmetijske in rokodelske novice Vabilo k dirki s kobilami z eno vprego. 36(1878)35, str. 271, Kmetijske in rokodelske novice Vodnik pri �ivinoreji na�im gospodarjem in gospodinjam. 9(1851)2 , str. 7 in �t.3, str. 12 in �t.4, str. 15 in �t. 6, str. 25 � 26 in �t. 10, str. 47 in �t. 15, str.65 in �t. 16, str. 71, Kmetijske in rokodelske novice. Zakaj neki goveja �ivina tu in tam hira? 22(1864)6, str. 40, Kmetijske in rokodelske novice. Zavarovavnica goveje �ivine. 22(1864)20, str.158, Kmetijske in rokodelske novice. �gur, A. Ov�ja reja. 23(1865)6, str. 41, Kmetijske in rokodelske novice. KMETIJSKI LIST (1919 � 1925, LJUBLJANA) Encinger, Alfonz. Premovanje goveje �ivine v Bohinju. 7(1925)20, str. 3, Kmetijski list. Kalan, Franc. Mlekarska �ola na Gorenjskem. 7(1925)18, str. 3, Kmetijski list. Kulterer, F. Nekoliko nauka o dedovanju. 3(1921)51, str. 5 - 6, Kmetijski list. Malasek, Fran. Na kaj je treba gledati pri �ivinoreji?. 4(1922)21, str. 3, Kmetijski list. Na�a dolenjska konjereja. 6(1924)31, str. 3 in �t. 32, str. 4, Kmetijski list. Pevc, Anton. Vpra�anje plemenske �ivine. 6(1924)43, str. 5, Kmetijski list. XXXVII Rem�kar, Ivan. Zadru�no zavarovanje �ivine. 4(1922)38, str. 2, Kmetijski list. Rohrman, Viljem. Napake pri na�i pra�i�jereji. 4(1922)42, str. 3, Kmetijski list. Susti�, Josip. Organizacija in delovanje �ivinorejskih odborov in odsekov v Radovlji�kem okraju. 6(1924) 25, str. 3 in �t. 26, str. 5, Kmetijski list. Stanje �ivine in pra�i�ev. 1(1919)12, str. 5 +1 tab., Kmetijski list. �ibert, �imen. O na�i svinjereji. 4(1922)41, str. 5, Kmetijski list. �ibert, �imen. Svetovno stanje �ivinoreje. 4(1922)35, str. 1 - 2 + 3 tab., Kmetijski list. KMETOVALEC (1884 � 1944, LJUBLJANA) I. razstava koristne perutnine avstrijskih in ogrskih koko�jih, gosjih, ra�jih in golobjih plemen v Gradcu. 30(1913)2 (Perutninar), str. 24 � 26, Kmetovalec Ali bi uspevale na Bol�kem Brgama�ke ovce. 21(1904)3, str. 23, Kmetovalec. Ameri�ki goveji hlevi in njih notranja oprava. 27(1910)22, str. 217 - 218, Kmetovalec Ameri�ki goveji hlevi. 27(1910)23, str. 229 - 231, Kmetovalec Ameri�ki notranja oprava govejih hlevov. 27(1910)24, str. 238 - 239, Kmetovalec A-�. V P. Na�a konjereja. 40(1923)18, str. 146 � 147 in 19, str. 156 - 157, Kmetovalec. Bajec, Viktor. Zakaj je najbolje gojiti samo �iste pasme za pleme?. 56(1939)3, str. 52, Kmetovalec. Belansko pleme. 13(1896)19, str. 145 - 146, Kmetovalec Bohinjske krave. 40(1923)8, str. 65 - 66, Kmetovalec Breje prasice. 28(1911)11, str. 111 - 112, Kmetovalec Cvenkel Anton. Na�a pra�i�jereja v praksi. 43(1926)22, str. 185, Kmetovalec. �i��enje v na�i �ivinoreji. 40(1923)20, str. 163, Kmetovalec De�elne naprave za povzdigo pra�i�erje na Kranjskem. 27(1910)5, str. 51 - 54, Kmetovalec. Dimitrijev, Aleksander D. Pripovedovanje izku�enjega konjerejca Antona Slavi�a iz Grab o vzreji svojih konj. 55(1938)5-7, str. 84 � 85 in str. 99 � 100 in str. 115, Kmetovalec. Dolo�ba o ustanovitvi zavodov in postaj za pra�i�jo rejo. 16(1899)4, str. 29 - 30, Kmetovalec Dolo�be za ustanovitev postaj za prasi�jo rejo. 20(1903)6, str. 50, Kmetovalec Drvenik, Henrik. Na�a konjereja. 40(1923)22, str. 178 in 23, str. 187 - 188, Kmetovalec. Dr�avne kobilarne in �reb�arne v na�i kraljevini. 40(1923)13, str. 107 - 108, Kmetovalec Dular, Fr. Zakaj reja pra�i�ev mnogokrat ne uspeva. 16(1899)8, str. 58 - 59, Kmetovalec Fr.�. Vpra�anje dr�avne kobilarne. 38(1921)21, str. 207 - 208, Kmetovalec. XXXVIII Gabrov�an, Fran. Kranjska �ebela. 20(1903)9, str. 71 - 72, in �t. 10, str. 79 � 80, Kmetovalec Gerdol, Ivan. Na�a �tajerska koko�. 55(1938 )1, str. 13 - 14, Kmetovalec. Gomba�, Fr. Na�rt vzornega govejega hleva. 27(1910)8, str. 81 - 85, Kmetovalec Gornjeindolsko pleme. 13(1896) 23, str. 177 - 178, Kmetovalec Gosak, J. Delovanje perutninarskega odseka za rejo �tajerske koko�i na Teharjih. 49(1932)3, str. 42 � 43, Kmetovalec, Gosak, Josip. Ali so �tajerske koko�i res premajhne?. 48(1931)4, str. 58, Kmetovalec. Gosak, Josip. Reja �tajerskih koko�i. 43(1926)5, str. 35, Kmetovalec. Gospodarske novice. �ivinorejska zadruga v Selcah. 23(1906)12, str. 111, Kmetovalec. Govedoreja na Dolenjskem. 27(1910)17, str. 169 - 171, Kmetovalec Hladnik, Jakob. Katera ovca je v Sloveniji najbolj�a?. 39(1922)8, str. 71 - 72, Kmetovalec. Hladnik. Jezerske ovce na �ivinorejski razstavi v Ljubljani. 42(1925)16, str. 122, Kmetovalec. Hladnik. V �em na�i kmetovalci najve� gre�e pri �ivinoreji. 28(1911)5, str. 48 - 49, Kmetovalec Hlev za goved z ameri�kimi kravjimi vratniki. 28(1911)7, str. 68 - 69, Kmetovalec Hlevske prevetrovalne naprave. 28(1911)6, str. 57 - 58, Kmetovalec Ivan�i�, M. Slovenska mlekarska �ola. 18(1901)14, str. 105 - 106, Kmetovalec. Jasli za goved. 28(1911)8, str. 173 - 174, Kmetovalec Jasli za goved. 26(1909)1, str. 3 - 4, Kmetovalec Jela�in Ivo. O gospodarskem pomenu ov�jereje. 51(1934)3, str. 49 - 50, Kmetovalec. Jela�in, Ivo. O kakovosti ov�je volne. 51(1934)15-16, str. 238 - 239, Kmetovalec. Jela�in, Ivo. �ivinorejski prazniki v okoli�u sivorjave dolenjske govedi. 51(1934)21, str. 300 - 302, Kmetovalec. K zbolj�anju govejih hlevov. 27(1910)10, str. 99 - 101, Kmetovalec Kafol, Franc. Poprimimo se zopet ov�jereje. 42(1925)4, str. 26, Kmetovalec. Kafol, Franc. Rjava �tajersko-zagorska koko�. 47(1930)11, str. 96-97, Kmetovalec. Kaj je krivo slabih uspehov pri svinjereji. 12(1895) 22, str. 170, Kmetovalec Kaj je z ugovori proti simodolski pasmi za Kranjsko. 26(1909)14, str.156 � 158 in 16, str. 167 - 170, Kmetovalec Kako je z na�o �ivinorejo. 12(1895)1, str. 4 - 5, Kmetovalec Kako prepre�iti, da svinja mladi�ev ne pome�ka. 19(1902)10, str. 73, Kmetovalec. Kako uspeva simodolska goveja pasma na Kranjskem. 26(1909)18 , str. 187 - 189, Kmetovalec. XXXIX Kako �ival prebavlja krmo. 28(1911)4, str. 37 - 38, Kmetovalec Kak�en bodi vzoren svinjak. 10(1893)15, str. 87 - 89, Kmetovalec Kak�nega telesa bodi lepa goved. 10(1893)10, str. 57 - 58, Kmetovalec Kak�ni naj bodo plemenski pra�i�i. 26(1909) 7, str. 71 - 73, Kmetovalec. Kak�no goveje pleme �elite? 9(1892)4, str. 20, Kmetovalec Kmetijska podru�nica v Srednji vasi v Bohinju. 25(1908)9 , str. 90, Kmetovalec. Kmetijske novice. Kmetijski pou�ni te�aj v Gorjah. 24(1907)6 , str. 70, Kmetovalec. Kmetijske novice. Mlekarski te�aj. 24(1907)6 , str. 70, Kmetovalec. Kmetijske novice. Pospe�evanje reje koz. 24(1907)5, str. 57 - 58, Kmetovalec. Kmetijske novice. Trimese�ni te�aj na Vrhniki. 24(1907)9 , str. 102, Kmetovalec. KMETOVALEC � jubilejna �tevilka. 45(1928)16, str.123 � 126, Kmetovalec. Knafli�, Mihael. Na�a mrzlokrvna konjereja. 38(1921) 21, str. 208, Kmetovalec. Knafli�, Mihael. Pridobitev dobrih, plemenskih �rebcev. 36(1919)15, str. 174, Kmetovalec. Konjerejski shod v Mariboru. 36(1919)1, str. 5 - 6, Kmetovalec. Kranjski kmet o simodolski goveji pasmi. 26(1909)19 , str. 198 - 199, Kmetovalec. Ktere pujske bomo odbrali za pleme. 16(1899)17, str. 134, Kmetovalec Lep uspeh pitanja. 46(1929), str.35 - 36, Kmetovalec. Malasek, Franc. Dolenjska pra�i�ereja. 51(1934)24, str. 356 - 357, Kmetovalec. Malasek Franc. Pitanje pra�i�ev. 45(1928)2, str.11 - 12, Kmetovalec. Malasek, Franc. Zbolj�anje pra�i�ereje na Dolenjskem. 43(1926)3, str. 19, Kmetovalec. Marijinodvorsko pleme. 13(1896)15, str. 113 - 114, Kmetovalec Marin�ek, Miha. Varujmo se plemenske �ivine v krvnem sorodstvu. 42(1925)9, str. 68, Kmetovalec. Mlekarska in sirarska zadruga loga�ka. 55(1938)12, str. 208, Kmetovalec. Mlekarsko �olo (petmese�ni te�aj) otvori c. kr. kmetijska dru�ba kranjska. 25(1908)3, str. 35 - 36 in �t. 4 , str. 46, Kmetovalec. Mol�a s strojem. 27(1910)14, str. 141 - 143, Kmetovalec Motavunska pasma. 13(1896)20, str. 153 - 154, Kmetovalec Muricodolsko pleme. 13(1896)10, str. 73 - 74, Kmetovalec n. Bohinjski sir. 44(1927)21, str. 163 - 164, Kmetovalec. n. Bohinjski sir. 44(1927)23, str. 179 - 180, Kmetovalec. Na shod dolenjskih kmetijskih podru�nic v Novo Mesto. 12(1895)10, str. 73 - 74, Kmetovalec XL Na�rt zakona o pospe�evanju �ivinoreje v kraljestvu Srbov, Hrvatov in Slovencev. 36(1919)12, str.136 - 137, Kmetovalec. Najlep�a goveja �ivina na Kranjskem. 27(1910)12, str. 119 - 121, Kmetovalec. Nakupovanje belanske plemene govedi. 14(1897)7, str. 54, Kmetovalec Napake pri pra�i�ji reji. 11(1894)22, str. 171, Kmetovalec Napake v reji merjascev. 40(1923)4, str. 33, Kmetovalec. Napenjanje govedi. 26(1909)19, str. 195 - 197, Kmetovalec Na�a �ivinoreja. 3(1886)4, str. 16 � 17, Kmetovalec. Navod, kako gojiti �tajerske kure. 20(1903)14, str. 149 � 150, Kmetovalec Nekaj o na�ih hlevih. 28(1911)14, str. 133 - 136, Kmetovalec Nekaj o pra�i�ereji. 28(1911 �t. 10, str. 95 - 97, Kmetovalec. Nekaj o reji pra�i�ev. 5(1888)7, str. 51 � 52, Kmetovalec Notranja ureditev govejega hleva po holandskem na�inu. 27(1910)15, str. 149 - 150, Kmetovalec Nov de�elni zakon o povdzigi �ivinoreje. 19(1902)15, str. 113 - 114, Kmetovalec Novak, Ivan. Kratka zgodovina ljutomerskih dirka�ev. 50(1933 )22 - 23, str. 182 - 183, Kmetovalec. Novak, Julij. Vpra�anje na�ih dirkalnih dru�tev in dirkali��. 51(1934)1, str. 11 - 13, Kmetovalec. O hlevski toplini. 27(1910)2, str. 15 - 16, Kmetovalec O izbiranju pra�i�ev za pleme. 9(1892)12, str. 70, Kmetovalec O mle�nosti simodolske pasme. 26(1909)23, str. 233 - 234, Kmetovalec O na�inih zbolj�anja goveje pasme z ozirom na Kranjsko. 26(1909)12 , str. 128 - 129, Kmetovalec. O nazadovanju (degeneriranju) vpeljanih �ivinskih pasem. 28(1911)20, str. 194, Kmetovalec O pra�i�jih pasmah in njih gojitvi. 20(1903)9, str. 73, Kmetovalec O seskih pri svinjah. 60(1943)7 - 8, str. 61, Kmetovalec. O va�nosti mle�ne hrane za teleta in o njenem u�inkovanju. 28(1911)6, str. 58 � 59, Kmetovalec O.D. Prvi pogoji uspe�nega razvoja na�ega mlekarstva. 18(901)12, str. 90 - 91, Kmetovalec. O.D. Zbolj�anje ov�jereje na Krasu. 17(1900)19, str. 151 - 152, Kmetovalec. Ob�ni zbor c. kr. kmetijske dru�be � del poro�ila. 25(1908)17, str. 166 � 168, Kmetovalec Ob�ni zbor c. kr. kmetijske dru�be � del poro�ila. 26(1909)16, str.175 � 176 in 17, str. 186, Kmetovalec Ob�ni zbor c. kr. Kmetijske dru�be kranjske. 19(1902)�t.13, str. 101 - 104, Kmetovalec Ob�ni zbor c. kr. kmetijske dru�be kranjske. 23(1906)12 , str. 112, Kmetovalec. XLI Ob�ni zbor c.kr. kmetijske dru�be kranjske. 27(1910)22, str. 225 � 227 in 23, str. 235 � 236 in 24, str. 246 in 28(1911)1, str. 9 � 10, 2, str. 18 � 19 in 4, str. 45, , Kmetovalec Ob�ni zbor c.kr.kmetijske dru�be kranjske. 26(1909)12,str. 136 in 13, str. 146 in 14, str. 153 - 154 in 16, str. 175 � 176 in 17, str. 186, Kmetovalec Ob�ni zbor c.kr.kmetijske dru�be kranjske. 20(1903)14, str. 111 � 114, Kmetovalec Ogledovanje simodolske govedi v Postojni. 19(1902)20, str. 156, Kmetovalec Okro�nica de�elnega odbora, zadevajo�a konjerejo. 15(1898)6, str. 43, Kmetovalec Ovsenik Janez. Kaj zasledujemo s kontrolno mol�o?. 48(1931)14, str. 224, Kmetovalec. Ovsenik Janko. Pasemska okro�ja za govejo �ivino. 43(1926)24, str. 200, Kmetovalec. Paljk, Leopold. Na delo za pasemsko �istost na�e �tajerske. 55(1938)8, str. 129 - 130, Kmetovalec. Paljk, Leopold. Rjava �tajerka - najodli�nej�a kmetska koko�. 60(1943)1 - 2, str. 13, Kmetovalec. Pavlica, Franjo. Na�e planinsko sirarstvo. 51(1934)15-16, str. 240, Kmetovalec. Perutninarstvo. 19(1902)15, str. 115 � 116 in 16, str. 126 - 127, Kmetovalec Pincgavska in beljanska goved. 11(1894)3, str. 19 - 20, Kmetovalec Pincgavsko pleme. 13(1896)14, str. 105 - 106, Kmetovalec Pirc, Gustav. Govedoreja. R.Legvart: �ivinoreja, druga knjiga. 28(1911)9, str. 86 � 87 in 10, str. 99 � 100 in 11, str. 113 - 114, Kmetovalec Pirc, Gustav. Kaj se da pri govedoreji dose�i. 27(1910)4, str. 34 - 35, Kmetovalec Pirc, Gustav. Nekaj o na�ih hlevih. 26(1909)24, str. 242 - 243, Kmetovalec Pirc, Gustav. Ali ka�e ov�erejo pospe�evati?. 36(1919)7, str. 74 - 75, Kmetovalec. Pirc, Gustav. Ali napredujemo v �ivinoreji?. 26(1909)16, str. 166 - 167, Kmetovalec. Pirc, Gustav. Bohinjska goveja pasma. 26(1909)20, str. 204 - 205, Kmetovalec. Pirc, Gustav. �esa se imamo od �ivinoreje nadejati v bli�nji bodo�nosti?. 26(1909)21, str. 214 - 215, Kmetovalec. Pirc, Gustav. Donesek k zgodovinskemu razvoju �ivinoreje v biv�i Kranjski. 36(1919)24, str. 222 - 224, Kmetovalec. Pirc, Gustav. Kdo je umen �ivinorejec ali �ivinorejec sploh. 27(1910)3, str. 24 - 25, Kmetovalec. Pirc, Gustav. Ov�ja pasma v slovenskih Alpah. 39(1922)5, str. 42 � 43 in 6, str. 54 - 55, Kmetovalec. Pirc, Gustav. Simodolskega plemena bodi bodo�a na�a goved!. 21(1904)4, str. 27 - 28, Kmetovalec. Pirc, Gustav. Star bohinjski konj. 37(1920)4, str. 49, Kmetovalec. Podru�nica v Srednji vasi v Bohinju, 26(1909)8, str. 92, Kmetovalec Podru�nica v Srednji vasi v Bohinju. 26(1909)20, str.209, Kmetovalec XLII Poglavitne napake na�e �ivinoreje. 26(1909)10, str.108 - 111, Kmetovalec Poro�ilo o delovanju glavnega odbora c. kr. Kmetijske dru�be Kranjske v letu 1906 ob�nemu zboru dne 27 junija 1907. 24(1907)14 , str. 151 - 153, Kmetovalec. Pospe�evanje reje koz. 29(1912)15, str. 172 - 173, Kmetovalec. Postaje za pra�i�jo rejo. 20(1903)8, str. 61 - 62, Kmetovalec Posvetovanje o pospe�evanju �ivinoreje v Sloveniji. 37(1920) , str. 85 - 86, Kmetovalec. Pov�e, Franc. �ivinoreja na Kranjskem. 3(1886)19, str. 63 � 85 in 20, str. 88 � 90 in 21, str. 94 � 95 in 22, str. 98 � 100 in 23, str.104 Poziv kranjskim gospodarjem, ki se pe�ajo s pra�i�jo rejo. 6(1889)20, str. 168, Kmetovalec Prasi�erejska zadruga. 20(1903)11, str. 89, Kmetovalec Pra�i�ja razstava v Novem Mestu, 11(1894)16, str. 123 - 124 in 17, str. 135 - 136 in 19, str. 132 In 20, str. 153 � 154. Kmetovalec. Pra�i�ja zaprtija na Dolenjskem. 23(1906)10 , str. 85 - 86, Kmetovalec. Pravilen na�in prezra�evanja govejega hleva. 27(1910)5, str. 49 � 51, Kmetovalec Premovanje goveje �ivine v Bohinju. 42(1925)8, str. 60 - 61, Kmetovalec. Premovanje na Jezerskem. 42(1925)10, str. 78, Kmetovalec. Prezra�evanje hlevov. 27(1910)5, str. 51 in 6, str. 63 � 65 in 7, str. 73 - 74 Kmetovalec Prijatelj, Ciril. Katere pra�i�ke bomo odbrali za pleme? 37(1920)7, str. 80, Kmetovalec. Promet s pra�i�i v l.1896. 13(1896)3, str. 20, Kmetovalec Prva jugoslovanska konjska dirka dne 6. julija 1919 v Ljutomeru. 36(1919)13, str. 159 - 160, Kmetovalec. Rajoni za posamezne pasme goveje �ivine. 55(1938)1, str. 12, Kmetovalec. Ravnihar, Etbin. Splo�ni pojmi glede konjereje. 38(1921)7, str. 69 - 71, Kmetovalec. Razdelitev cesarskih �rebcev po Kranjskem l.1892. 9(1892)3, str. 18, Kmetovalec Razglas (�rebci). 26(1909)21, str. 219, Kmetovalec Razglas (�rebci). 27(1910)22, str. 228, Kmetovalec Razglas I. Oddaja subvencijskih merjascev. 40(1923)1, str. 8, Kmetovalec. Razglas II. Oddaja subvencijskih ovnov (mrka�ev). 40(1923)1, str. 8, Kmetovalec. Razglas kranjskim ov�arjem. 10(1893)5, str. 32, Kmetovalec Razglas kranjskim ov�arjem. 15(1898)2, str. 16, Kmetovalec Razglas kranjskim ov�arjem. 9(1892)13, str. 80, Kmetovalec Razglas o oddaji �istokrvnih bikov cikaste pasme (beljancev in pincgavcev), kupljenih z dr�avno podporo. 9(1892)4, str. 24, Kmetovalec XLIII Razglas o oddaji �istokrvnih izvirnih bikov simentalske (rumeno- in belolisaste) pasme. 12(1895)6, str. 48 in 7, str 56, Kmetovalec Razglas o oddaji �istokrvnih plemenih bikov belanske (cikaste) pasme, kupljenih z dr�avno podporo. 16(1899)5, str. 40, Kmetovalec Razglas o oddaji �istokrvnih plemenskih bikov kupljenih z dr�avni podporo in sicer beljancev (cikastih) za Gorenjsko in muricedolcev (sivih) za Notranjsko in Dolenjsko. 10(1893)5, str. 32, Kmetovalec Razglas o oddaji �istokrvnih plemenskih bikov, kupljenih z dr�avno podporo, in sicer belancev (cikastih) za Gorenjsko. 13(1896)19, str. 150, Kmetovalec Razglas o oddaji plemenih pra�i�kov jork�irske (velike bele angle�ke) pasme. 10(1893)14, str. 80, Kmetovalec Razglas o oddaji plemenih pra�i�kov jork�irske (velike bele angle�ke) pasme. 15(1898)7, str. 56, Kmetovalec Razglas o oddaji plemenih pra�i�kov jork�irske pasme. 19(1902)5, str. 46, Kmetovalec Razglas o oddaji plemenskih pra�i�kov jork�irske (velike bele angle�ke) pasme. 20(1903)7, str. 58, Kmetovalec Razglas o prihodnjem te�aju podkovske �ole v Ljubljani. 26(1909)12, str.116, Kmetovalec Razglas o razdelitvi dr�avnih podpor za zbolj�anje hlevov v l 1908.. 25(1908)4 , str. 45, Kmetovalec. Razglas o razdelitvi dr�avnih podpor za zbolj�anje hlevov v letu 1908. 25(1908)3 , str. 45, Kmetovalec Razglas. 11(1894)10, str. 72, Kmetovalec Razglas. 19(1902)8, str. 64, Kmetovalec Razglas. Osemtedenski mlekarski te�aj. 22(1905), str. 20, Kmetovalec Razglas. Osemtedenski mlekarski te�aj. 23(1906), str.48, Kmetovalec Razglas. Trimese�en mlekarski te�aj. 24(1907)4 , str. 45, Kmetovalec. Razmerje med vnanjostjo in mle�nostjo krav. 29(1912)10, str. 118 - 120, Kmetovalec. Razstava govedi, pra�i�ev in perutnine v Kandiji. 27(1910)19, str. 187 - 189, Kmetovalec Razstava goveje �ivine na Velesejmu. 42(1925)19, str. 147, Kmetovalec. Richter, �tefan. Deset zapovedi bikorejcu. 11(1894)15, str. 115 - 116 in 16, str. 124 - 125, Kmetovalec. Rohrman, V. Kako je napravljati gnojni�ne jame. 26(1909)15, str.159, Kmetovalec Rohrman ,V. Ravnanje s pra�i�i v poletnem �asu. 26(1909)14, str.149 - 150, Kmetovalec Rohrman, Viljem. Gorenjska in pincgavska goved. 40(1923)19, str. 153 - 154, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Gornjeinodolsko pleme na Dolenjskem. 19(1902)11, str. 81 - 82, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Goved �vickega plemena. 4(1887)6, str. 51 - 52, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Hrva�ke bu�e. 41(1924)21, str. 162, Kmetovalec. XLIV Rohrman, Viljem. Kaj naj ukrenejo ob�ine in �ivinorejci, da se zbolj�a reja bikov. 21(1904)7-9, str. 53, str. 62 � 63, str. 68 � 69, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Kako sku�ajo drugod zbolj�ati mle�nost krav? 19(1902)17, str. 132 - 133, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Kdo naj redi bike za prodajo? 19(1902)3, str. 19, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Kdo naj skrbi za rejo mrjascev? 26(1909)21, str. 216, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Leseni svinjaki. 20(1903)11, str. 83 - 84, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Merjasci �lahtnih pasem. 40(1923)24, str. 193 - 194, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Napake pri lesenih svinjakih. 20(1903)9, str. 69 - 70, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Na�im �ivinorejcem v resen prevdarek!. 21(1904)4, str. 28, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Pitanje pra�i�ev. 26( 1909)19, str. 199, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Pra�i�je pleme na Dolenjskem. 16(1899 �t. 2, str. 9 - 11, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Redimo dobre krave!. 19(1902)9, str. 66 - 67, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Reja velikih krav in njene prednosti. 19(1902)10, str. 74 - 75, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Sivorjava planinska �ivina. 47(1930)16, str. 138, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. �tajerske koko�i. 30(1913)21, str. 259, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. �tajerske koko�i. 31(1914)1, str. 13, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Uspehi z montafonsko �ivino. 42(1925)8, str. 59 - 60, Kmetovalec. Rohrman, Viljem. Zakaj ne izrejamo doma potrebnih mrjascev jork�irskega plemena. 19(1902)10, str. 73 - 74, Kmetovalec. Rohsmanit, Alfred. Kmetska reja konjev-dirka�ev v Ljutomeru. 38(1921)2, str. 21 - 23, Kmetovalec. S kterimi tujimi pasmami naj prekri�ujemo na Kranjskem goved? 26(1909)13 , str. 140 � 142 in 14, str. 150 � 151 in 15, str. 156 � 158 in 16, str. 167 � 170, Kmetovalec. Sadar Vinko. Prispevek k spoznavanju kakovosti volne jezersko-sol�avske ovce. 54(1937)4, str. 59 -60, Kmetovalec. Samek, J. Reja koz.. 13(1896)24, str. 185 - 186, Kmetovalec Samek, Josip. Reja koz. 17(1900)13, str. 102 in 14, str. 112, Kmetovalec. Seja glavnega odbora dne 30. decembra 1909. Uradne vesti c.kr. kmetijske dru�be kranjske. 27(1910)1, str. 9 - 10, Kmetovalec Simodolska goveja pasma v Avstro-Ogrski. 26(1909)17, str. 178 - 180, Kmetovalec. Simodolska goveja pasma. 26(1909)11, str. 119 - 121, Kmetovalec. Specialna mlekarska �ola v �kofjiloki. 46(1929)24, str. 199, Kmetovalec Sposobnost beljanske govedi za pitanje. 8(1891)12 , str. 95 - 96, Kmetovalec. XLV Stanje goveje �ivine in pra�i�ev. 36(1919)16, str. 180, Kmetovalec Stegu, Jos. O zavarovanju �ivine. 14(1897)19, str. 147 - 149, Kmetovalec Susti�, Josip. Gorenjski �rnolisasti pra�i�. 43(1926)20, str. 166 - 167, Kmetovalec. Susti�, Josip. Zakaj ne napreduje na�a gorenjska �ivinoreja. 40(1923)20, str. 160 - 62, Kmetovalec. �erbec, Jo�ef. Krvna sorodnost pri svinjah. 41(1924)11, str. 84, Kmetovalec. �kodljivost visokih jasel in senenih gar (s 3 podobami). 25(1908) 24, str. 220 � 222, Kmetovalec �lajpah, I. Na�a konjereja. 40(1923)15, str. 122 - 123, Kmetovalec. �lajpah, I. Zgodovina na�ega nori�ana. 37(1920)10, str. 115, Kmetovalec. �tajerske jaj�arice. 47(1930)6, str.50 - 51, Kmetovalec. �tiridneven pou�ni te�aj o �ivinorej v Komendi pri Kamniku. 24(1907)1, str. 14, Kmetovalec. �tiridneven pou�ni te�aj o �ivinoreji v Gorjah na Gorenjskem pri Brdu. 24(1907)4 , str. 45 - 46, Kmetovalec. �tiridneven pou�ni te�aj o �ivinoreji v Prevojah pri Brdu. 24(1907)2 , str. 23 - 24, Kmetovalec. �tiridneven pou�ni te�aj o �ivinoreji v Selcah na Gorenjskem. 23(1906)3 , str. 28, Kmetovalec. �tupar, Franc. Mno�ina �ivine na kmetiji. 9(1892)2, str. 8 - 9, Kmetovalec. Trenz, Alfred. Nekaj misli o konjereji v Sloveniji. 56(1939)6, str. 118 - 119, Kmetovalec. Trgovina s �ebelami. 20(1903)7, str. 54 - 56, Kmetovalec Turk, Hugon. Ob 350 letnici lipicanca. 47(1930)8, str. 70 - 71, Kmetovalec. Uradni razglasi (pra�i�i, biki, hlevi). 26(1909)4, str. 47 - 48, Kmetovalec Uradni razglasi (pra�i�i, biki, hlevi). 27(1910)5, str. 59 - 60, Kmetovalec Uspe�na pra�i�ereja. 24(1907)10 , str. 107, Kmetovalec. Uspe�na pra�i�ereja. 26(1909)14, str. 158, Kmetovalec Va�nost zanesljivega �tetja �ivine. 27(1910)23, str. 231, Kmetovalec Veble, Franc. Na�a konjereja ob jubileju Kmetovalca. 51(1934)4, str. 93 - 96, Kmetovalec. Vzajemna zavarovalna dru�ba za goved. 25(1908)17, str. 2, Kmetovalec Vzor�en na�rt za majhen goveji hlev. 27(1910)9, str. 91 - 93, Kmetovalec Vzoren svinjak in njegova notranja oprava (z 8 podobami). 25(1908)11, str. 101 � 104, Kmetovalec Wenko, B. Plmenska odbira pri �tajerski koko�i na Teharjih. Kmetovalec, 50(1933)5, str.56 - 57 Wenko, Boris. Gorenjska selekcijska zveza. 51(1934)15-16, str. 237 - 238, Kmetovalec. Wenko, Boris. Perutninarska razstava v Mariboru. 51(1934)21, str. 302, Kmetovalec. XLVI Wenko, Boris. Rodovni�ka premovanja. 51(1934)15-16, str. 239 - 240, Kmetovalec. Wenko, Boris. �ivinoreja v prihodnjih letih. 51(1934)4, str. 86 - 90, Kmetovalec. Wernig, Franc. O plemenjenju v sorodstvu. 44(1927)15, str. 116, Kmetovalec. Wernig, Franc. Va�na navodila glede reje svinj. 43(1926)23, str. 192, Kmetovalec. Zakon o povzdigi reje goveje �ivine. 6(1889)22, str. 180 - 182, Kmetovalec Zdol�ek, Alfonz. O pospe�evanju ov�ereje v Sloveniji. 46(1929)10, str. 81, Kmetovalec Zgodovinski razvoj cen za odstavljene pujske na Kranjskem. 33(1916)13, str. 100 � 101 in 14, str. 108-109, Kmetovalec. Zidan�ek, Josip. �tajerska koko� zmaguje. 53(1936)2, str. 37 - 39, Kmetovalec. Zidan�ek, Josip. Bodo�nost na�e �ivinoreje. 41(1924)10, str. 75 in 11, str. 84 - 86, Kmetovalec. Zidan�ek, Josip. Kak�na je �tajerska koko�?. 48(1931)19, str. 306 - 307, Kmetovalec. Zidan�ek, Josip. Nakupovanje plemenskih bi�kov v Bohinju. 38(1921)15, str. 142 - 143, Kmetovalec Zidan�ek, Josip. Nekaj opazk k predstoje�emu licencovanju plemenskih bikov. 38(1921)7, str. 64-65, Kmetovalec. Zidan�ek, Josip. Nem�ki oplemenjeni pra�i� - uspehi reje. 48(1931)1, str. 10, Kmetovalec. Zidan�ek, Josip. Slovenija in vzreja plemenske �ivine. 48(1931)2, str. 26, Kmetovalec. Zidan�ek. Izvoz sol�avskih ovac. 37(1920)23 , str. 253 � 254 , Kmetovalec. Zidan�ek. Veselje do �ivine. 28(1911)19, str. 185, Kmetovalec Zupanc, Martin. Sol�avska - jezerska ovca. 38(1921)24, str. 231, Kmetovalec. �ivinoreja na Kranjskem. 11(1894)20, str. 155 - 156, Kmetovalec �ivinoreja v Slov. Korotanu. 37(1920)12 , str. 142 - 144, Kmetovalec. �ivinorejski sestanek v Velikih La��ah. 42(1925)8, str. 60 - 61, Kmetovalec. �ivinozdravni�ke razmere na Kranjskem in nasvet, kako bi se dale izbolj�ati. 27(1910)22, str. 218 -220, Kmetovalec �ivinska razstava v Novem mestu. 46(1929)7, str. 71, Kmetovalec �mavc, Andrej. Nekatere napake v na�em kmetovanju s posebnim ozirom na �ivinorejo. 21(1904)11, str. 86 � 88 in 12, str. 95 in 13, str. 103 - 105 in 15, str. 119 - 120, Kmetovalec. KMETOVALEC (1875 � 1877, GORICA) Hitz, Th. Mlekarstvo. 1(1875)1, str. 10 � 11, Kmetovalec Hitz, Th. �ivinoreja in planinstvo. 1(1875)3, str. 19 � 20, Kmetovalec XLVII Janez Mesar �upnik na Bistrici in predstojnik kmetijske podru�nice v Bohinju. 2(1876)1, str. 1 -3 in 2, str. 9 � 11 in 3, str. 17 � 19 in 4, str. 41 � 42, Kmetovalec Kranjskim ov�arjem. 1(1875)7, str. 56, Kmetovalec Kristan, J. �ivinoreja. 2(1876)6, str. 43 � 44 in �t.9. str 67 � 69 in �t. 11, str. 83 � 85 in �t. 12, str. 91 � 93 in �t.15, str. 113 � 115 in �t. 16, str. 122 � 125 in �t. 17, str. 131 - 132, Kmetovalec Kuralt. K izbolj�anju na�e �ivinoreje. 3(1877)2, str. 12 - 13, Kmetovalec Nekoliko v izbolj�anji na�o �ivinorejo. 3(1877)11, str. 64 - 85, Kmetovalec Pravila za skok bikov, na zato odmenjenih postajah. 3(1877)3, str. 24 in 4, str. 31 - 32, Kmetovalec �ivinorejci na Gori�kem pozor! 2(1876)6, str. 46, Kmetovalec KMETSKI LIST (1925 � 1941, LJUBLJANA) Drolc, Jo�e. �rtice iz svinjereje. 16(1934)14, str. 3, Kmetski list. Gomi��ek, G.. Na�a pra�i�ereja. 11([prav 12](1930)1, str. 6 - 7, Kmetski list. Jer�e, Lado. Planinsko podnebje v �ivinoreji. 16(1934)15, str. 7, Kmetski list. Kunc, Josip. Na�a dolenjska konjereja. 8(1926)26, str. 7, Kmetski list. Nemec, Ivan. Proizvodnja jajc in stro�tajerska koko�. 13(1931)19, str. 8, Kmetski list. Ovsenik, Janko. Gorenjska �ivinorejska organizacija. 8(1926)44, str. 6, Kmetski list. Pavlica, Franjo. Plan�arstvo in mlekarstvo Stare Fu�ine. 18(1936) 23, str. 4 - 5, Kmetski list. Pucelj, Janez. Svinjereja na Koppehofu. 14(1932)33, str. 7, Kmetski list. Rebek, Pr. Nekaj nasvetov o svinjereji. 15(1933)43, str. 6, Kmetski list. Rebek, Pr. O gojenju jesenskih in zgodnje pomladanskih pra�i�ev. 16(1934)1, str. 3, Kmetski list. Stoklas, E. Pospe�ujmo na�o koko�jerejo ! 15(1933)17, str. 5, Kmetski list. Stoklas, E. Ugovori proti �tajerski koko�i in njena tehtnost. 16(1934)11, str. 6 in 12, str. 6 in 13, str. 6, Kmetski list Susti�, Josip. Medsebojno zavarovanje �ivine. 13(1931)11, str. 6, Kmetski list. Susti�, Josip. Planinsko kmetijstvo, pa�ni�tvo in plan�arstvo. 9(1927)25, str. 7 - 8, Kmetski list. Susti�, Josip. Rejska sredi��a. 10(1928)12, str. 7, Kmetski list. �mid, A. O stanju �ivine v la�kem okraju. 9(1927)26, str. 7, Kmetski list. Wenko, Beno. Osnovne smernice za pospe�evanje perutninarstva v Dravski banovini. 14(1932)30, str. 7 in 31, str. 7 in 33, str. 6, Kmetski list. Wernig, Fran. Gornjegrajski oziroma mozirski okraj � na�a gospodarska �vica. 8(1926)44, str. 6, Kmetski list. Wernig, Fran. Katera pasma, katero govedo?. 15(1933)27, str. 7, Kmetski list. XLVIII Wernig, Fran. Kmetovalci, gojite �isto pleme!. 8(1926)52, str. 7 - 8, Kmetski list. Wernig, Fran. Na�e belo govedo tu in onstran meje. 14(1932)36, str. 7 in 37, str. 6, Kmetski list. KMETSKI PRIJATEL (1882 � 1884, CELJE; GOSPODARSKA PRILOGA) Nasvet pobolj�ati �ivinorejo. 1883, 11 marca, �t. 5, str. 14 � 15, Gospodarska priloga, Kmetski prijatel Wilhelm. Kako koristno je, �e se bolje izobrazijo kmetovalci v kmetijstvu. 1883, 27. maja, �t. 9, str. 33 � 34, Gospodarska priloga, Kmetski prijatel KO�EVSKI SLOVENEC (1938 � 1941, KO�EVJE) A.�. �ivinoreja, najva�nej�a panoga Slovenije. 3(1940)25, str. 3 - 4, Ko�evski Slovenec KOLEDAR GORI�KE MATICE (1921 � 1940, GORICA) Dornik, G. Napake pri pra�i�jereji. 1932, str. 75 - 78, Koledar Gori�ke matice. KONJEREJEC (1925 � 1930, MARIBOR) Albreht, Rudolf. Dirkalni kasa�. 4(1927)5, str. 1 - 3, Konjerejec. Albreht, Rudolf. Dirkalni kasa�. 4(1927)6, str. 1 in 4 (1928)1, str. 1 - 3, Konjerejec. Albreht, Rudolf. Dirkalni kasa�. 5(1928)2, str. 1 in 5(1928)3, str. 1 - 2, Konjerejec. Ali potrebujemo v Sloveniji kobilarno ali �reb�arno. 4(1927), 1. oktobra 1927, str. 5, Konjerejec Biv�a kobilarna Lipica. 3(1926), 15. junija 1926, str. 3, Konjerejec �erne, Fran. Konjereja v letu 1927. 4(1927)6, str. 2, Konjerejec. �erne, Fran. V. razstava plemenskih konj na ljubljanskem velesejmu. 3(1926)6, str. 5 - 6, Konjerejec. Dimitrijev, Aleksander. Kaj je potrebno za izbolj�anje konjereje v Sloveniji. 6(1929)2, str. 5, Konjerejec. Dimitrijev, Aleksander. Konjereja v ljutomerskem okraju. 5(1928)5-6, str. 4 - 5, Konjerejec. Dimitrijev, Aleksander. Od pluga do starta. 6(1929)3, str. 3, Konjerejec. Dirkalno dru�tvo Maribor. 1(1925), 15. aprila 1925, str. 7 - 8, Konjerejec Dru�tvene in druge kraj�e vesti. 6(1929), 15. oktober 1929, str. 8, Konjerejec Dru�tvene vesti in druga kraj�a poro�ila. 4(1927), 15. marca 1927, str. 5 - 6, Konjkerejec XLIX F.I.Z. Konjske tekme. 1(1925)5, str. 1-2, Konjerejec. Kasa�ke dirke v Ljutomeru. 4(1927), 1. oktobra 1927, str 3-4, Konjerejec Kenda, Ivan. Dedne napake pri konju. 4(1927)3, str. 3 - 4, Konjerejec. Kenda, Ivan. O �istih pasmah. 4(1927)1, str. 2, Konjerejec. Kenda, Ivan. Podedljivost slabih lastnosti konja. 6(1929)1, str. 3, Konjerejec. Knafli�, Mihael. Premovanje konj v Ljutomeru. 3(1926)4, str. 1 - 2, Konjerejec. Knafli�, Mihael. Utisi iz konjske razstave v Ljutomeru. 1(1925)6, str. 2, Konjerejec. Kobilarna ali �reb�arna? 4(1927) 5, str. 4 - 5, Konjerejec. Kolo jaha�a in voza�a v Ljutomeru 1875-1925. 1(1925)4, str. 1 - 6, Konjerejec. Kolo jaha�a in voza�a v Ljutomeru. 3(1926), 15 junija 1926, str. 3 - 4, Konjerejec Kolo jaha�a in voza�a v Ljutomeru. 1(1925), 15. septembra 1925, str. 3, Konjerejec Konj v hlevu. 5(1928), 15. junija 1928, str. 2. Konjerejec Konjska razstava v Novem Mestu. 3(1926), 15. junija 1926, str. 2 - 3, Konjerejec N. Dirke. 6(1929)3, str. 3 - 5, Konjerejec. N. Kasa�ki sport v letu 1928. 6(1929)1, str. 5 - 6, Konjerejec. Nakup plemenskih �rebcev kasa�ev. 6(1929), 31. marca 1929, str. 9, Konjerejec Na�a dana�nja kme�ka reja kasa�ev v ljutomerskem srezu. 1(1925)2, str. 3 - 4, Konjerejec. Nonius. 4(1927)2, str. 1 - 2, Konjerejec O parjenju in plemenjenju v konjereji v ob�e. 1(1925)3, str. 2 - 3, Konjerejec. Pavlin, Ale�. Nekaj o ljutomerskih dirka�ih. 3(1926)5, str. 7, Konjerejec. Pavlin, Ale�. �e nekaj k vzreji ljutomerskih kasa�ev. 4(1927)1, str. 5, Konjerejec. Pavlin, Ale�. Zgodovina in razvoj kobilarne Verd. 4(1927)2, str. 4 - 5, Konjerejec. Pregled konjereje v letu 1926. 1(1925)6, str. 1 - 2, Konjerejec. Pregled na�e konjereje v l. 1924. 1(1925)1, str. 3 - 5, Konjerejec. Premovanje konj v mariborski oblasti. 6(1929)4, str. 3 - 4, Konjerejec. -R. Je li kobilarna Slovenijji potrebna? 4(1927)3, str. 1 - 2, Konjerejec. Razstava konj v Ormo�u. 3(1926)4, str. 1, Konjerejec Reja toplokrvnih konj v ljutomerskem srezu. 1(1925) 2, str. 4, Konjerejec. Rohsmanit, Alfred. Jesenske dirke v Ljubljani in v Mariboru. 4(1927)6, str. 4 - 6, Konjerejec. Rohsmanit, Alfred. K �lanku Nekaj o ljutomerskih dirka�ih. 3(1926)6, str. 1 - 3, Konjerejec. L Rohsmanit, Alfred. Leto�nje kasa�ke dirke. 4(1927)3, str. 2 - 3, Konjerejec. Rohsmanit, Alfred. Poro�ilo predsednika Kola voza�ev in jaha�ev v Ljutomeru za leto 1928. 6(1929)1, str. 3 - 5, Konjerejec. Rohsmanit, Alfred. Rejni smotri mrzlokrvne pasme. 5(1928)5-6, str. 7, Konjerejec. Seznam dr�avnih �rebcev na dr�avnih plemenilnih postajah in v zasebni oskrbi za leto 1927. 4(1927), 15. marca 1927, str. 3 - 4, Konjerejec Slani�, Alojz. Ali spada reja konja dirka�a na kmetijo in pod katerimi pogoji? 6(1929), 15. aprila 1929, str. 3 - 4, Konjerejec Slavi�, Anton. Reja kasa�a na kmetiji in njeno pospe�evanje. 6(1929), 15. oktober 1929, str. 4 - 8, Konjerejec Steinhaus, Franc. Konjereja v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 3(1926)2, str. 1 - 3, Konjerejec. �lajpah, Ignac. Belgijec in Nori�an. 1(1925)3, str. 1 in 4, str. 7 - 8, Konjerejec. �lajpah, Ignac. K pasemskemu vpra�anju v obmo�ju konjrejskega dru�tva za mariborsko oblast. 3(1926) 2, str. 3 - 4, Konjerejec. �lajpah, Ignac. Konjereja v Sloveniji pod samoupravo. 4(1927)6, str. 3 - 4, Konjerejec. �lajpah, Ignac. Konjska razstava na ljubljanskem velesejmu 1925. 1(1925)5, str. 4, Konjerejec. �lajpah, Ignac. Kobilarna �Verd� pri Vrhniki. 1(1925)6, str. 7, Konjerejec. �lajpah, Ignac. Licencovanje v Medjimurju. 3(1926)1, str. 6, Konjerejec. �lajpah, Ignac. Ljutomerska razstava konj. 1(1925)5, str. 3 - 4, Konjerejec. �lajpah, Ignac. O �istokrvnem angle�u. 3(1926) 2, str. 4 - 5, Konjerejec. �lajpah, Ignac. O lincencovanju �rebcev. 1(1925)2, str. 1 - 2, Konjerejec. �lajpah, Ignac. Razstava konj v Ormo�u. 3(1926)4, str. 1, Konjerejec. �lajpah, Ignac. V kobilarni. 4(1927)4, str. 1 - 3, Konjerejec. Veble, Fran. O plemenjenju v o�jem krvnem sorodstvu. 1(1925)4, str. 8, Konjerejec. Veble, Fran. O pojanju in plemenjenju kobil. 1(1925)4, str. 9, Konjerejec. Wenko, Benedikt. O �istih pasmah. 4(1927)6, str. 6 - 7, Konjerejec. Z nakupom amerikanskih �rebcev. 7(1930), 31. marca 1930, str. 10, Konjerejec Zapisnik. 1(1925), 15. aprila 1925, str. 5, Konjerejec Znaki nonius plemena. 3(1926)6, str. 6, Konjerejc �reb�arna na Selu in mariborska oblast. 3(1927), 15. decembra 1927, str. 2 � 3, Konjerejec KORO�EC (1907 � 1911, KRANJ, CELOVEC) LI Nekaj o svinjereji. 2(1908)19, str. 3 - 4, Koro�ec LAIBACHER ZEITUNG (1784 � 1918, LJUBLJANA) (DOSTOPNO NA DLIB.si) Bev�lkerung und Viehstand in Krain. 90(1871)162, str. 1190, Laibacher Zeitung. Die Generalversammlung der Pferdezuchtsection. 101(1882)263, str. 2242, Laibacher Zeitung. Die Hebung der Viehzucht in Unterkrain. 117(1898)148, str. 1215, Laibacher Zeitung. Ein Slovenischer Vortrag in Klagenfurt. 109(1890)273, str. 2278, Laibacher Zeitung. N. Die Thierschau in Rudolfswerth. 96(1877)241, str. 1997, Laibacher Zeitung. -O. Zur Statistik Krains. 112(1893)241, str. 2063, Laibacher Zeitung. Pferdezucht. 90(187) 21, str. 141 - 142, Laibacher Zeitung. R. Die Einf�hrung der Simmentaler Rass in Krain. 118(1899)182, str. 1453, Laibacher Zeitung. R. Die Einteilung Krains in Zuchtgebiete. 118(1899) 178, str. 1423 in 179, str. 1433 in 180, str. 1439, Laibacher Zeitung. -R. Die Viehzucht in Krain. 126(1907)296, str. 2787 - 2788, Laibacher Zeitung. R. Die Zuchtgebietseinteilung in Krain. 119(1900)158, str. 1321 in 159, str. 1327 in 160, str. 1340 in 161, str. 1346 in 162, str. 1354 in 163, str. 1363 in 164, str. 1369, Laibacher Zeitung. R. Die Zuchtstiersank�ufe im Lande. 120(1901)276, str. 2296, Laibacher Zeitung. R. Ein Grund�bel inserer Viehzucht. 121(1902)18, str. 150, Laibacher Zeitung. R. Erste Gefl�gel und Kleintierausstellung in Laibach. 131(1912)80, str. 763, Laibacher Zeitung. R. Landwirtschaftliches. 120(1901)231, str. 1918, Laibacher Zeitung. R. Stand der nutzbaren Haustiere in Krain mit Ende des Jahres 1907. 127(1908)222, str. 2070 - 2071, Laibacher Zeitung. Rohrmann, Viljem. Die Hebung der Viehzucht in Unterkrain. 114(1895)125, str. 1080, Laibacher Zeitung. S. Ergebnisse der Viehz�hlung vom 31. Dezember 1910 in Krain. 132(1913)100, str. 922, Laibacher Zeitung. Schollmayer, Franz. Versuche zur Hebung der Rindviehzucht in Krain (von 1771 bis 1877). 99(1880) 58, str. 479 � 480 in 59, str. 487 � 488 in 60, str. 495 � 496 in 61, str. 503 � 504 in 62, str. 511 - 512, Laibacher Zeitung. Zur Hebung der Schweinezucht im Unterkrain. 114(1895)279, str. 2422, Laibacher Zeitung. Zur Pferdezucht in Krain. 101(1882)54, str. 461 - 462, Laibacher Zeitung. LU MALI GOSPODAR (1939 � 1943, LJUBLJANA) Ah�an, Jo�e. Odbira plemenskih koko�i 1(1940)7-8, str. 121 - 122, Mali gospodar. Ambro�, G. Ovcereja v Beli Krajini. 1939 propagandna �tevilka, str. 33 - 34, Mali gospodar. Gerdol, Ivan. Nesnost �tajerske koko�i pozimi. 2(1941)4, str. 59, Mali gospodar. Gere�nik, Anton. Koko�i na na�ih dvori��ih. 1(1940) 2, str. 25, Mali gospodar. H.L. Ali naj redimo koze?. 1(1940)1, str. 8 - 9, Mali gospodar. Hladnik, Jakob. Ko kupuje� pra�i�ke za rejo. 1(1940)2, str. 31, Mali gospodar. Hladnik, Jakob. Oglejmo si na�o kozjerejo. 1(1940)5, str. 94 - 95, Mali gospodar. Paljk, Leopold. Lo�itev petelin�kov od koko�k takoj prvi dan. 2(1941)1, str. 8, Mali gospodar. Paljk, Leopold. Rjava �tajerka. 1(1940)4, str. 63 - 64, Mali gospodar. Paljk, Leopold. �tajerka. 1(1940)11, str. 176 - 178, Mali gospodar. MITTEILUNGEN DES KRAINISCH K�STENL�NDISCHEN FORSTVEREINES. (1898 � 1905, LJUBLJANA) Seitner, Karol. Die Ziegenweide in den W�ldern Oberkrains. 1(1876), str. 10 - 22, Mitteilungen des krainisch k�stenl�ndischen Forstvereines. MURSKA KRAJINA (1932 � 1941, MURSKA SOBOTA) Konjereja v Prekmurju. 2(1933)7, str. 3 - 4 in 9, str. 4 in 10, str. 3 - 4 in 11, str.4, in 12, str. ?, Murska krajina. Konjerejci zahtevajo Noniusa. 2(1933)25, str. 4, Murska krajina. Kuehar, �tefan. Te�ki ali lahki konj. 2(1933)42, str. 3 - 4, Murska krajina. Zvezna razstava rodovni�ke �ivine svetlolisaste pasme. 4(1935)37, str. 3, Murska krajina. NARODNI GOSPODAR (1900 � 1945, LJUBLJANA) Dolo�itev starosti pri pra�i�u. 5(1904)7, str. 106, Narodni gospodar I.B. Ustanovitev pasemskega okro�ja za Gorenjsko. 125(1924 �t. 3, str. 39 - 40, Narodni gospodar. Konjereja v Ogrih. 3(1902(13, str. 196 - 197, Narodni gospodar. Koristi knjigovodstva pri reji plemenske �ivine. 1(1900)8, str. 134 - 135, Narodni gospodar. LIII Lepa prihodnost mladeni�ev. 8(1907)21, str. 345 - 346, Narodni gospodar. Lipicanac. 25(1924)6, str. 95, Narodni gospodar Mahulja Ivan. Istarsko �ivinogojstvo. 13(1912)6, str. 88 -91, Narodni gospodar. Mlekarski te�aj na Vrhniki. 8(1907)8, str.122, Narodni gospodar. Mlekarsko �olo. 9(1908)4, str. 59, Narodni gospodar. Najbolj�a krava. 5(1904)5, str. 59 � 60, Narodni gospodar Naloge �ivinorejskega okraja. 25(1924)2, str. 25 - 27, Narodni gospodar Nekaj podatkov iz zadnjega �tetja �ivine. 12(1911)23, str. 351 � 354, Narodni gospodar. Nekaj podatkov iz zadnjega �tetja �ivine. 12(1911)24, str. 368 - 377 + 6 tab., Narodni gospodar. O govedoreji in mlekarstvu na Dolenjskem. 8(1907)6, str. 92 in 7, str. 109, Narodni gospodar. O. Dolo�evanje �ive te�e goveje �ivine po prof. dr. Frohweinu. 3(1902)10, str. 145 - 147 + 1 tab., Narodni gospodar. Oblak, Anton. Izbolj�ajmo �ivino. 8(1907)21, str. 341 - 342, Narodni gospodar. Ovca. 3(1902)16, str. 244 � 246 in 17, str. 259 � 260, Narodni gospodar. Ovsenik, Ivan. Ali tako dalje? 24(1923)4, str. 56 - 57, Narodni gospodar. Ovsenik, Janez. Delo Zveze �ivinorejskih selekcijskih zadrug za pincgavsko govedo v Kranju v prvem poslovnem letu. 33(1932)6, str. 87 - 89, Narodni gospodar Ovsenik, Janez. Ali pride prebujenje? 30(1929)7, str. 104 - 105, Narodni gospodar [Ljubljana]. Pengov, Fran�i�ek. O na�i �ivinoreji. 5(1904)18, str. 279 � 282 in 19, str. 297 � 299 in 20, str. 308 � 311, Narodni gospodar. Prakti�ni �ivinorejski te�aji. 13(1912) 22, str. 333 � 335, Narodni gospodar Pra�i�ja reja na Dolenjskem in nje povzdiga. 8(1907)3, str. 37 - 38, Narodni gospodar. Pravila de�elnih postaj za plemenske merjasce. 11(1910)5, str. 79 - 80, Narodni gospodar Pravila de�elnih zavodov za plemenske pra�i�e. 11(1910)5, str. 76 - 77, Narodni gospodar Skrb za �ivinorejo. 26(1925)3, str. 45, Narodni gospodar Sprememba v reji �istokrvnega angle�kega pra�i�a. 6(1905)4, str. 61, Narodni gospodar Trimese�ni mlekarski te�aj. 8(1907)5, str. 68 - 69, Narodni gospodar. Va�no za �ivinorejce. 2(1901)18, str. 275, Narodni gospodar. Zakon o za��iti kmetov. 33 (1932)5, str. 72 � 76, Narodni gospodar Zborovanje gorenjskega pasemskega okro�ja v Kranju. 27(1926) 2, str. 22 - 23, Narodni gospodar Zlata pravila za pra�i�erejce. 2(1901)24, str. 375, Narodni gospodar. LIV Zupan. Kako pridemo do dobre perutnine. 11(1910)10, str. 164 - 168, Narodni gospodar Zupan. Pasme �istokrvnih koko�i. 11(1910)14, str. 235 - 238 + 1 tab., Narodni gospodar. Zupan. Perutninarska razstava v Kandiji. 11(1910)18, str. 304 - 305, Narodni gospodar Zupan. Plemena velikih in mesnatih koko�i. 11(1910)18, str. 289 - 293, Narodni gospodar. �ivinorejska zveza za kamni�ki politi�ni okraj. 14(1913)14, str. 227 - 230, Narodni gospodar. NARODNI LIST (1906 � 1914, CELJE) J. S.ML. Konj ali govedo?. 7(1912)6, str.6, Narodni list. Kri�ani�, Alojzij. Nekaj o �ivinoreji. 4(1909)24, str. 3, Narodni list. Supanc, B. Izreja in izbiranje goveje �ivali za pleme. 6(1911)8, str. 5, Narodni list. �kerlec, Anton. Pomen �ivinorejskih te�ajev. 5(1910)48, str. 5, Narodni list. NARODNOGOSPODARSKI VESTNIK (1901 � 1903, LJUBLJANA) Rohrman, Vilko. �ivinorejski okraji na Kranjskem. �(1902)3, str. 37 � 38 in �t. 4, str. 50 � 52, Narodnogospodarski vestnik NA� DOM (1901 � 1939, MARIBOR) Koko�jereja. 12 (1934)7-8, str. 53, Na� dom Nov na�in pra�i�je reje. 5(1905)17, str. 2 - 3, Na� dom. NA�E GORICE (1927 � 1941, MARIBOR) Me�i�ek, Josip. O koko�jereji. 1(1927)4, str. 115 - 117, Na�e gorice. Muri, Lambert. Montafonci ali marijadvorci? 2(1928)1, str. 9 - 11, Na�e gorice. Pirnat, Franc. Zgodovinska �rtica o �tajersko zagorski koko�i. 2(1928)4, str. 171 - 178, Na�e gorice. Wenko, B. Pomen koko�jereje. 1(1927)1, str. 18 - 20, Na�e gorice. NAZNANILA-MITTHEILUNGEN (1869 � 1882, LJUBLJANA) O pomno�itvi goveje �ivine v de�eli. Letnik 1880, Dodatek II, Ljubljana 1880, str. 1 -1 4, Naznanila-Mittheilungen. 3. Dr�avne podpore 1880. Ad II. Za �ivinorejo. Ad III. Za rejo drobnice. Letnik 1881, Ljubljana 1881, str. 24, 26, Naznanila-Mittheilungen. LV 3. Subvencija za govedorejo. 5, 6. Reja ovac in �ebelarstvo. 8. �ivinogledstvo in premije za govedo. Letnik 1878, Ljubljana 1878, str. 4, 6, Naznanila-Mittheilungen. Bleiweis, Janez. O potrebi de�elne postave za povzdigo doma�e na�e �ivinoreje. Letnik 1877, Ljubljana 1877, str. 62, 64, 66, 68, 70, 72, Naznanila-Mittheilungen. Kundmaschung �ber die Verwendung der Staats-Subvention f�r Rindvieh-Pr�mien in Krain. Letnik 1869, zvezek I, Ljubljana 1869, str. 101 - 103, Naznanila-Mittheilungen. Luckmann Ivan. Pogodba o c. k. ministerstva kmetijstva z odborom konjerejskega odseka c. k. kmetijske dru�be Kranjske. Letnik 1881, Dodatek A, Ljubljana 1881, str. 2, 4, 6, 8, Naznanila-Mittheilungen Na�rt de�elne postave za vojvodino Kranjsko o ravnanji z junci za pleme. Letnik 1878, Ljubljana 1878, str. 38, 40, Naznanila-Mittheilungen. O prenaredbi � 6 de�elne postave z dne 16. dne februarja 1879 l., ti�o� se vzdr�evanja plemenskih juncev. Letnik 1880, Ljubljana 1880, str. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, Naznanila-Mittheilungen. Orel, Jo�ef. O reji brav ali ovac. Letnik 1869, zvezek I, Ljubljana 1869, str. 86-87, Naznanila-Mittheilungen. Podkovna in �ivinozdravilska �ola. 1867 leta. Letnik 1869, zvezek I, Ljubljana 1869, str. 80, 82, 84, 86, Naznanila-Mittheilungen. Podkovska �ola in �ivinozdravni�nica v Ljubljani. Letnik 1878, Ljubljana 1878, str. 116, 118, 120, 122, Naznanila-Mittheilungen. Podpora za �ivinorejo; podpora za rejo drobnice s �ebelorejo vred. Letnik 1877, Ljubljana 1877, str. 14, Naznanila-Mittheilungen. Poro�ilo o denarnej podpori, ki jo je c.k. kmetijsko menisterstvo dru�bi podelilo. Letnik 1869, zvezek I, Ljubljana 1869, str. 26 - 28, Naznanila-Mittheilungen. Poro�ilo o dr�avnih podporah l. 1879 in kako so se porabile. Letnik 1880, Ljubljana 1880, str. 30, 32, 34, 36, 38, Naznanila-Mittheilungen. Poro�ilo o dr�avnih podporah l. 1880 in kako so se porabile. Letnik 1881, Ljubljana 1881, str. 18, 20, 24, 26, 28, Naznanila-Mittheilungen. Poro�ilo o dr�avnih podporah, katere je prejela ces. Kr. kmetijska dru�ba Kranjska in kako jih je porabila. Letnik 1882, Ljubljana 1882, str. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, Naznanila-Mittheilungen. Poro�ilo o ob�nem zboru 23. novembra 1870. A. Glede izvr�evanja lanskih in leto�njih zborovih sklepov. Letnik 1871, zvezek I, Ljubljana 1873, str. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Naznanila-Mittheilungen. Poro�ilo o ob�nem zboru konjerejskega odseka 23. dne novembra 1881. Letnik 1881, Dodatek B, Ljubljana 1881, str. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Naznanila-Mittheilungen. Pregled dr�avnih subvencij, ktere je kmetijska dru�ba kranjska dosihmal prejela in jih v povzdigo posameznih kmetijskih oddelkov obrnilo. Letnik 1871, zvezek 2, Ljubljana 1874, str. 6, 8, 10, 12, 16 18, Naznanila-Mittheilungen. Reja goveje �ivine; reja drobnice. Letnik 1877, Dodatek I, Ljubljana 1877, str. 26, 28, 30, 32, 34, 36, Naznanila-Mittheilungen. LVI Schollmayr, Franz. Goveja plemena po Kranjskem po preiskovanji v letu 1872, Letnik 1871, zvezek I,. 1871, Doklada, Ljubljana 1873, str. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, Priloga: Rindvieh-Racen von Krain, Naznanila-Mittheilungen. Schollmayr, Franz. Poro�ilo o Dunajski svetovnej razstavi leta 1873. Letnik 1873, zvezek I, Ljubljana 1874, str. 12, 14, 16, 18, Naznanila-Mittheilungen Sevnig, Josip. Sredstva za povzdigo konjereje na Kranjskem. Letnik 1870, zvezek I, Ljubljana 1870, str. 74, 76, 78, Naznanila-Mittheilungen. Vzorni na�rt kmetijskih stavb na Kranjskem. Letnik 1882, Dodatek, Ljubljana, 1882, str. 12 � 20, priloga: Vzor�ni na�rt kmetijskih stavb na Kranjskem, Naznanila-Mittheilungen. Za povzdigo reje goveje �ivine; za povzdigo reje drobnice; za povzdigo �ebelarstva. Letnik 1874, zvezek I, Ljubljana 1875, str. 10, 12, 14, Naznanila-Mittheilungen. Za povzdigo �ivinoreje; za povzdigo reje drobnice; za povzdigo �ebeloreje. Letnik 1873, zvezek II, Ljubljana 1874, str. 22, 24, 26, 28, 30, Naznanila-Mittheilungen. �ivinorejske subvencije; subvencije za rejo drobnice; subvencije za �ebelorejo. Letnik 1875, zvezek I, Ljubljana 1876, str. 28, 30, Naznanila-Mittheilungen. NOTRANJEC (1904 � 1909, POSTOJNA) Kdo nam dona�a ve� dobi�ka, konj, krava ali prase? 2(1906)20, str. 211, Notranjec Notranjska dobi �ivinorejske zadruge. 1(1905)3, str. 29, Notranjec Prvi izpit prvega mlekarskega te�aja v Logatcu. 1(1905)9, str. 119, Notranjec Razglas. Osemtedenski mlekarski te�aj. 1(1905)4, str. 50, Notranjec S �im je povzdignila �vica svojo govedorejo? 1(1905)25, str. 321 in 2(1906)1, str. 9 in 8, str. 86 in 12, str. 126, Notranjec V povzdigo mlekarstva. 1(1904)1, str. 8, Notranjec NOVA DOBA (1919 � 1995, CELJE) Ba�, Lovro. Na�a �ivinoreja. 1(1919)75, str. 3 in 76, str. 3 in 77, str. 3, Nova doba. Gosak, Josip. Na�a koko�jereja in �tajerska koko�. 11(1929)65, str. 2 - 3, Nova doba. Nemec, Ivan. Za povzdigo na�e �ivinoreje. 15(1933)67, str. 1, Nova doba. Posvetovanje o pospe�evanju �ivinoreje v Sloveniji. 2(1920)46, str. 3 in 52, str. 3 - 4, Nova doba. Wernig, Fran. �uvajmo na�e gospodarske znamenitosti in pomagajmo najrevnej�i kme�ki okolici!. 16(1934)16, str. 2 - 3, Nova doba. LVII ORA� (1937 � 1942, LJUBLJANA) Absec, M.O. O pitanju pra�i�ev. 2(1941(10, str. 152 � 153, Ora� Artenjak, Franc. Pazimo pri izberi plemenskega bika. 1(1940)5, str. 104 - 105, Ora�. �ebelarstvo v Sloveniji. 2(1939)5, str. 71, Ora� Govedoreja v na�i pokrajini. 2(1941)7-8, str. 118 - 119, Ora�. Greif, Anton. Va�nost ov�ereje. 1(1940)6, str. 137 - 138, Ora�. Hladnik, J. Lep napredek svinjereje v �kofjelo�kem okraju. 1(1940)9, str. 199, Ora�. Ing. -T-K. K odbiri pra�i�ev za pleme. 1(1940)4, str. 81, Ora�. Ing. -T-K.. Kak�no �ivino ho�emo? 1(1940)10, str. 223 - 224, Ora�. Ing. -T-K.. Vpliv merjasca v pra�i�ereji. 1(1940)5, str. 105 - 106, Ora�. In�. �T � K. Na� simentalec. 3(1942)7-8, str. 87 - 88, Ora�. Muck, Oto. Za dober uspeh v �ivinoreji. 1(1940)1, str. 6 - 7, Ora�. Na kmetijski razstavi v Ni�u. 1(1940)11, str. 255 - 256, Ora�. Na�e perutninarstvo. 2(1941)10, str. 156, Ora�. Oblak, I. Na� govedoreja doslej in poslej. 3(1942)2, str. 23, Ora�. Paljk, Leopold. Na�im perutninarjem. 3(1942)7-8, str. 90 - 91, Ora�. Perutninska razstava v Mariboru. 1(1938)1, str. 110. Ora� Podro�ni�ki. Kme�ke koko�i pozimi. 3(1942)2, str. 24. Ora� Pogled na na�o dolenjsko �ivino. 2(1941)10, str. 147 - 148, Ora�. Rigler, Franc. Ubogi pra�i�i, revne koko�i. 1(1940)8, str. 177, Ora�. Simon�i�, Anton. To in ono o �ivinoreji. 1(1940)6, str. 127 - 128, Ora�. Sr�nik, Ivan. Odbiranje plemenskih kuncev. 2(1941)10, str. 158, Ora�. Stanje na�e svinjereje. 2(1941)9, str. 139 - 140, Ora�. Susti�, Josip. Ureditev svinjakov. 1(1940)12, str. 272, Ora�. �tajerska koko�. 1(1940)8, str. 176, Ora�. Ustanovitev konjarne za Slovenijo. 2(1939)5, str. 75. Ora� Valen�i�, Vlado. Na�i �ivinski sejmi. 1(1940)12, str. 278 - 279, Ora�. Vide, Franc. �kodljivost plemenjenja svinj v sorodstvu. 2(1941)5-6, str. 102, Ora�. Vide, Franc. Tudi pri koko�ih se da. 1(1940)9, str. 202, Ora�. LVIII Wernig, Franc. Najuspe�nej�i na�in zra�enja v hlevih. 1(1940)2, str. 30 - 32, Ora�. Wernig, Franc. O ov�ereji na Jezerskem. 1(1940)12, str. 273, Ora�. POLJOPRIVREDNI GLASNIK (1921 � 1941, NOVI SAD) Milo�ev, Milenko. Oplemenjujmo na�u doma�u rasu �ivotinja. 5(1925)22, str. 1 -2, Poljoprivredni glasnik PRAKTI�NA GOSPODINJA (1934 � 1937, LJUBLJANA) Paljk, Leopold. Koko�jereja prakti�ne gospodinje. 3(1936)septemeber, prvi zvezek, str. 199 - 200, Prakti�na gospodinja. PRIJATELJ �IVALI (1933, LJUBLJANA) �tajerska koko�.1(1933)2, str. 49 � 51, Prijatelj �ivali PRIMOREC (1867 � 1869, TRST) Nekaj malega o �ivinoreji. 2(1867)13, str. 51 - 52, Primorec. O skrbi za �ivali pred i mej porodom, i po njem. 2(1867)19, str. 74, Primorec. PRIMORSKI GOSPODAR (1905 � 1915, GORICA) . Berbu�, Ivan. Veliki beli jork�irski pre�i�i. 2(1906)14, str. 216, Primorski gospodar. Bolle, Ivan. Poro�ilo o razstavah goveda na Gori�kem. 4(1908) 21, str. 326 - 329, Primorski gospodar. Budin, Ivan. Poro�ilo o razstavah goveje �ivine v osrednjem govedo-rejskem ozemlju. 6(1910) 22, str. 347 - 349, Primorski gospodar. D. Kranjska mlekarska �ola na Vrhniki. 5(1909)19, str. 283 - 284, Primorski gospodar. Gaspardis, J.K. Reja drobnice na Gori�kem. 9(1913) 22, str. 337 - 340 in 24, str. 369 � 379, Primorski gospodar. Klav�ar, Ernest. Belanska ali tolminska pasma?. 5(1909)3, str. 39 - 41, Primorski gospodar. Kobari�ki konj v Italiji. 5(1909)23, str. 360 - 361, Primorski gospodar Koliko prostora naj ima razna �ivina. 4(1908)17, 270, Primorski gospodar Mlekarstvo na Primorskem v l. 1905. 3(1907)12, str. 185 - 187, Primorski gospodar. LIX Na�a �ivinoreja. 1(1905)15. april, str. 93 � 96 in 2. maj, str. 113 � 117 in 15. maj, str. 133 � 136 in 2. junij, str. 153 � 156 in 15. junij, str. 174 - 176 O kozi in njeni reji. 5(1909)22, str. 340 - 343, Primorski gospodar. Osli in mule. 2(1906) 9, str. 136 - 137, Primorski gospodar P.P. Razni na�ini po katerih se napravi dobra gnjat ali pr�ut. 9(1913)2, str. 26 - 27, Primorski gospodar. Selan, Umberto. Kobari�ki konj. 5(1909) 8, str. 113 - 117 in 9, str. 129 � 132, Primorski gospodar. �trekelj, Anton. �ivinoreja v na�ih gorah. 3(1907)24, str. 370 - 373, Primorski gospodar. Ustanovitev konjerejskega dru�tva za Tolminsko. 6(1910)9, str. 138 - 140, Primorski gospodar. Vpogibati �ivini rogove. 2(1906)2, str. 28 � 29, Primorski gospodar Za povzdigo konjereje v slov. delu Gori�ko - Gradi��anske. 5(1909)10, str. 157 - 159, Primorski gospodar. Zapisnik ustanovnega ob�nega zbora Konjerejskega dru�tva od dne 7. maja 1911, ki se je vr�il ob 21 uri popoldne v prostorih Ob�inskega doma v Kobaridu. 7(1911)10, str. 157 - 160 in 11, str. 173 - 175 in 12, str. 191 - 192, Primorski gospodar. PTUJSKI LIST (1919 � 1922, PTUJ) (DOSTOPNO NA DLIB.si) �tetje �ivine. 1( 919 )3, str. 2, Ptujski list Zavrnik. O svinjskij kugi. 1(1919 )11, str. 3 - 4, Ptujski list Zavrnik. Slinavka in parkljevka. 1(1919 )25, str. 1 - 2, Ptujski list Zavrnik. Svinjska rude�ica. 1(1919 )9, str. 1 - 2, Ptujski list REJEC MALIH �IVALI (1934 � 1939, �INKOV TURN) �ebular, Janez. Kak�no kozo naj gojimo?. 6(1939)7, 131, Rejec malih �ivali. Gosak, Josip. Redite kopune. 1(1934)7, str. 107 � 108, Rejec malih �ivali Gosak, Josip. Oddaja valilnih jajc rjave �tajerske koko�i. 1(1934)3, str. 21 - 22, Rejec malih �ivali. Gosak, Josip. Perutninarske razstave. 1(1934)9-10, str. 145 - 146, Rejec malih �ivali. Gosak, Josip. Perutninarski odseki. 1(1934)6, str. 85 - 87, Rejec malih �ivali. Gosak, Josip. Plemenska izbira v koko�jereji. 2(1935)11-12, str. 191 - 193, Rejec malih �ivali. Gosak, Josip. Razstava �tajerske koko�i v Celju. 1(1934)11, str. 175 - 177, Rejec malih �ivali. Gosak, Josip. Tipizacija �tajerske koko�i. 1(1934)3, 17 - 19, str. Rejec malih �ivali. LX Gosak, Jo�e. Celjski standard �tajerske koko�i. 2(1935)7-8, str. 118 - 119, Rejec malih �ivali. Gradi�nik, Stanko. �ola in rjava �tajerska koko�. 1(1934)11, str. 177 - 178, Rejec malih �ivali. Hladnik, Jakob. Kaj pa na�a doma�a koza?. 2(1935)6, str. 104 - 106, Rejec malih �ivali. Hladnik, Jakob. Narava ovce. 3(1936)2, str. 25 - 26, Rejec malih �ivali. Hladnik, Jakob. Na� ov�jereja nekdaj in sedaj. 2(1935)7-8, str. 133 - 134, Rejec malih �ivali. Hladnik, Jakob. Ov�jereja - vir narodnega blagostanja. 2(1935)7-8, str. 135 - 137, Rejec malih �ivali. Hladnik, Jakob. Ov�ji plemenski sejmi. 3(1936)7-8, str. 136 - 137, Rejec malih �ivali. Hladnik, Jakob. Plemenska zrelost koz in ovac. 3(1936)6, str. 111, Rejec malih �ivali. Hladnik, Jakob. Pogoji uspe�ne ov�jereje. 2(1935)10, str. 176 - 178, Rejec malih �ivali. Hladnik, Jakob. Skrbite za pravilno odbiro plemenskih ovac!. 3(1936)5, str. 90, Rejec malih �ivali. Hladnik, Jakob. Vzroki nazadovnja ov�jereje. 2(1935)9, str. 156 - 157, Rejec malih �ivali. Ilc, Karel. Na�a pra�i�ereja. 1(1934)4, str. 58 - 59, Rejec malih �ivali. Ilc, Karel. Na�a pra�i�ereja. 1(1934)6, str. 94 - 95, Rejec malih �ivali. Inkret, Alfonz. Anton Lehrman, prvi pionir rejskega pokreta pri nas. 6(1939)11, str. 203 - 205, Rejec malih �ivali. Inkret, Alfonz. I. Kozjerejsko zborovanje, razstava in semenj. 3(1936) 9, str. 158 - 159, Rejec malih �ivali. Inkret, Alfonz. I.dr�avna razstava malih �ivali v Beogradu. 5(1938)2, str. 22 - 23, Rejec malih �ivali. Inkret, Alfonz. Kako si osnujem rejsko sredi��e! 3(1936)10, str. 175 � 176 in 11, str. 195, Rejec malih �ivali. Inkret, Alfonz. O koko�jih plemenih. 3(1936)1, str. 2 - 3, Rejec malih �ivali. Inkret, Alfonz. O rejskih sredi��ih. 3(1936)9, str. 154 - 155, Rejec malih �ivali. Inkret, Alfonz. Sanska koza. 2(1935)5, str. 87, Rejec malih �ivali. Jane�i�, Jelo. Vzgojni pomen vzreje malih �ivali pri otrocih. 3(1936)1, str. 206 � 207 in 12, str. 227 -228, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Koza, najbolj�a tvornica mleka. 3(1936)4, str. 70 - 71, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Kozje mleko. 3(1936)6, str. 110 - 111, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Kozjereja drugod. 2(1935)5, str. 86, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Kozjereja nazaduje in napreduje. 3(1936)1, str. 10 - 11, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Kozjereja nekdaj in danes. 2(1935) 9, str. 158 - 159 in 10, str. 178 � 179, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Kozjereja. 2(1935)4, str. 66 - 68, Rejec malih �ivali. LXI Kri�tof, Franc. Kozli�ki. 1(1934 1 - 2, str. 8 - 9, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Ovce in koze na pa�o! 1(1934)5, str. 74 - 75, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Pasemsko vpra�anje kozjereje. 2(1935)3, str. 46, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Rejci zahtevajo molzne koze. 2(1935)7-8, str. 131 - 132, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Rjava doma�a koza. 3(1936)12, str. 220, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Semenj za koze. 3(1936)10, str. 182 - 183, Rejec malih �ivali. Kri�tof, Franc. Uporabnost koz in kozlov v plemenske svrhe. 4(1937)11, str. 213 - 214, Rejec malih �ivali. Lukman, Ivan. Grahasta �tajerka. 2(1935)4, str. 60, Rejec malih �ivali. Pengov, Fran. Kako sem zbolj�al svojo koko�jerejo. 1(1934)4, str. 42, Rejec malih �ivali. Pengov, Franc. Rejec plemenskih koko�i. 4(1937)11, str. 206 - 207, Rejec malih �ivali. Pregled nesnosti rejskega sredi��a za rjavo �tajerko. 4(1937)3, str. 57, Rejec malih �ivali. Ro�man, A.. Oskrbovanje molznih koz. 1(1934)3, str. 24 - 26, Rejec malih �ivali. Sirc, Tone. �tajerska. 5(1938)11-12, 197 - 199, Rejec malih �ivali. Springer, Jakob. Rejski pokret v Belikrajini. 6(1939)2, str. 32 - 33, Rejec malih �ivali. Wenko, Boris. Ali je kuretina z rumenimi nogami res bolj�a? 1(1934)3, str. 22 � 23, Rejec malih �ivali. Zajc, Andrej. Pozor na osve�enje krvi v kurji dru�ini. 4(1937)10, str. 190, Rejec malih �ivali. Zajc, Andrej. Uspeh kontrole kozje mle�nosti. 4(1937)9, str. 174, Rejec malih �ivali. Zajc, Cilka. Dobra koko�. 4(1937)2, str. 28 - 29, Rejec malih �ivali. Zajc, Cilka. Katero pasmo si bo� izbral perutninar?. 3(1936)10, str. 176 - 178, Rejec malih �ivali. RESNICA (1917 � 1918, LJUBLJANA) Kako je z �ivino na Kranjskem?. 1(1918)42, str. 4, Resnica. Na�a �ivinoreja. 1(1918)15, str. 2 - 3, Resnica. RODOLJUB (1891 � 1904, LJUBLJANA) Ali je kmetu treba izobra�be in omike? 12(1901)3, str. 3 - 4, Rodoljub Barjan Psevd. �rtice o na�i �ivinoreji in nje povzdigi. 1(1891)4, str. 36, Rodoljub I.B ..... A. Nekoliko o perutnini. 1(1891)7, str. 67, Rodoljub. Iz �ent Jerneja. 8(1896)19, str. 186, Rodoljub. LXII J. B-A. Kokolja in valitev. 4(1894)18, str. 178 - 179, Rodoljub. J.B. O izbiri pra�i�ev za rejo in pleme. 4(1894)9, str. 88, Rodoljub. J.B. O koristi perutninoreje. 4(1894)13, str. 128, Rodoljub. Kako je ravnati s sesnimi praseti angle�kih plemen. 2(1892)5, str. 49, Rodoljub Kako pasmo pra�i�ev ka�e rediti?. 8(1896)7, str. 71, Rodoljub. Konjereja na Dolenjskem. 3(1893)9, str. 83 - 84, Rodoljub O krmljenju pra�i�ev. 3(1893)22, str. 222, Rodoljub. Poletno krmljenje molzne govedi. 1(1891)3, str. 27, Rodoljub. Slanc, Karel. Kako teletom mleko dajati?. 7(1897)2, str. 18, Rodoljub. Slanc, Karel. Kobilarna v Lipici. 6(1896)2, str. 19 in 3, str. 28 - 29, Rodoljub. �ivinorejcem v opomin!. 7(1897)24, str. 239, Rodoljub. SAMMLUNG N�TZLICHER UNTERRICHTE (1770 � 1776, LJUBLJANA) Brigido, Pompej. Erfahrungsm�ssiger Unterricht wie die Schafe durch gute Pflege zur vollkommensten Art gebracht, und bey solcher erhalten werden k�nnen. Za leto 1771. 2(1773), str. 77 - 168, Zweite Sammlung n�tzlicher Unterrichte. SAMOUPRAVA (1906 � 1913, GORICA) Izbolj�anje govedoreje v Gori�ko-Gradi��anski. 5(1911)4, str. 47 - 52, Samouprava Mlekarska in sirarska �ola v Cerknem. 1(1906)1, str. 9 - 10, Samouprava Mlekarski in sirarski pou�ni te�aj v Cerknem. 1(1906)2, str.17, in 2(1907)3, str. 37, Samouprava Pospe�evanje �ivinoreje. 7(1913)1, str. 11, Samouprava Pospe�evanje govedoreje. 6(1912)12, str. 141 - 142, Samouprava Razstava na Cesti pri Sv. Kri�u. 1(1906)2, str.27, Samouprava Razstava pre�i�ev in kuretine. 1(1907)4, str.68, Samouprava Zakon o dopu��anju bikov. 1(1907)8, str.129 - 130, Samouprava SLOVENEC (1873 � 1945, LJUBLJANA) Bajkov, Lav. Resnice o �tajerski koko�i. 61(1933)183, str. 13, Slovenec. Cvenkel, A.. Pomanjkanje plemenjakov. 52(1924)237, str. 5, Slovenec. Hladnik, Janez. Govedarstvo na Kranjskem. 21(1893)218, str. 4 - 5, Slovenec. LXIII Inkret, Alfonz. Na�a reja malih �ivali. 63(1935)299, str. 15, Slovenec. Kri�tof, Fr. �ivinoreja v Ljubljani in najbli�ji okolici. 53(1925)252, str. 5, Slovenec [Ljubljana]. Kri�tof, Franc. Bodo�e razstave �ivine na velesejmu. 52(1924)193, str. 7, Slovenec. Kri�tof, Franc. Polo�aj na�e �ivinoreje. 53(1925)103, str. 5, Slovenec [Ljubljana]. Kri�tof ,Franc. Razstava �ivine na velesejmu v Ljubljani. 53(1925)3, str. 8, Slovenec. M. �.. Silen propad �ivinoreje na Gorenjskem. 21(1893)242, str. 5, Slovenec. O povzdigi �ivinoreje na Dolenjskem. 26(1898)146, str. 4 - 5 in 147, str.4, Slovenec. O �ivinoreji na Dolenjskem. 23(1895)135, str. 4, Slovenec. Pevc, Anton. Kmetijske-strokovne knjige. 47(1920)9, str. 6 , Slovenec Pevc, Anton. Mlekarska �ola. 52(1924)135, str. 6 in 138, str. 5 in 141, str. 7, Slovenec Pevc, Anton. �ivinorejska zadruga. 52(1924)156, str. 5, Slovenec. Pov�e, Fran. O na�i �ivinoreji. 39(1911)219, str. 1 - 2, Slovenec. Prvi slovenski organizator rejcev malih �ivali. 67(1939) 237, str. 16, Slovenec. Rebernak, Franc. Nekaj besed o na�i konjereji. 57(1929)74, str. 8, Slovenec. Tepina, Lovro. Pomen konjske razstave na Ljubljanskem velesejmu. 152(1924)190, str. 5, Slovenec. Wernig, Fran. Na�e belo govedo tu in onstran meje. 60(1932 )175, str. 7, Slovenec. Wernig, Franc. Vzrejevali��e �tajerske koko�i. 58(1930)184, str. 7, Slovenec. Zidan�ek, Josip. Bodo�nost na�e �ivinoreje. 152(1924)114, str. 7, Slovenec. Zidan�ek, Josip. Bodo�nost na�e �ivinoreje. 52(1924)115, str. 4, Slovenec. �ivinoreja Slovenije 1919-1927. 55(1927)142, str. 7, Slovenec. �ivinoreja v Sloveniji od 1919 do 1924. 52(1924)240, str. 5, Slovenec. �ivinoreja v Slovenski Krajini. 57(1929)186, str. 6, Slovenec. SLOVENSKA �EBELA (1873 � 1882, LJUBLJANA) �ebelarstvo prosti oddelk kmetijstva. 5(1876)4, str. 25 � 27, Slovenska �ebela Odlomek postavodajalstva o �ebelarstvu. 10(1882)5, str. 37, Slovenska �ebela Postave in zaukazi o �ebelarstvu. 1(1873)9, str. 68 - 70 in 12, str.95 � 96 in 2(1874)1, str. 3 � 4 , Slovenska �ebela. Prirodopisje (naturna zgodovina) �ebel. 1(1873)2, str. 11, Slovenska �ebela. Ro�i�. Kraji raznih �ebelnih plemen. 1(1873)6, str. 47 - 48, Slovenska �ebela. LXIV Ro�i�. Potovalno �ebelarstvo. 3(1875)8, str. 58 - 60, Slovenska �ebela. Ro�i�. Statistika �ebelarstva v Avstriji. 1(1873)1, str. 4-6, Slovenska �ebela. Ro�i�. Zgodovina �ebelarstva. 1(1873)2, str. 12 - 13, Slovenska �ebela. �e nekaj k zgodovini �ebelarstva. 2(1874)4. str. 31 � 32 in 5, str. 39 - 40, Slovenska �ebela. SLOVENSKI �EBELAR (OD L.1898, LJUBLJANA, BRDO PRI LUKOVICI) (DOSTOPNO NA DLIB.si - 1898) Beck, Ale�. �ebelno pravo v Avstriji. 2(1899)3, str. 25 � 28, Slovenski �ebelar D�ura, Ivan. Plemenilna postaja pri Stari gla�uti na Pohorju. XLII(1939)9, str. 141 � 142, Slovenski �ebelar Male�i�, Janko. Plemenilna postaja na Kopi��ih v Kamni�ki Bistrici. XLIII(1940)4, str. 64 - 65, Slovenski �ebelar N.F. Izbolj�ujmo na�e pleme!. 24(1921)12, str. 181 - 182, Slovenski �ebelar. Na�rt �ebelarskega zakona za Slovenijo. XXIII(1920)1, str. 1 � 7, Slovenski �ebelar Naredba o preva�anju �ebel na ajdovo pa�o. (Uradni list �t. 56(1938). XXXIX(1936), str. 101 - 102, Slovenski �ebelar Naredba o preva�anju na ajdovo pa�o. (Uradni list �t. 56(1938). XLI(1938)8, str. 113 � 115, Slovenski �ebelar Okorn, Jo�a. Banovinska pra�ilna postaja v Ukanci. XLIII(1940)12, str. 199 - 200, Slovenski �ebelar Prese�ki Drag. Kranjska in hrva�ka �ebela. 22(1919)9, str. 129 - 130, Slovenski �ebelar Proslava I. dru�tvene pra�ilne postaje. XXXV(1932)10, str. 147 - 149, Slovenski �ebelar Rakov��ek, Jos. �ebelar v zakonu. XVII (1914)11, str. 176 � 177 in 12, str. 189 � 192 , Slovenski �ebelar Ravnik, Janko. Plemenilna postaja na Fu�inah v Kokri. XLII(1939)12, str. 184 � 186, Slovenski �ebelar Rojina, Fran. �ebelarske postave Marije Terezije. 2(1899)4, str. 43 - 44, Slovenski �ebelar �tupar, Fr. �ebela doma�a �ival. XXIV(1921)6, str. 86 � 88, Slovenski �ebelar Toman, Aleksander. Kranjska �ebela v Ameriki. 25(1922)5-6, str. 76 - 82, Slovenski �ebelar. Verbi�, Josip. Dru�tvena �ebelna plemenilna postaja na Kopi��ih ob Kamni�ki Bistrici. Poro�ilo za leto 1936. XXXIX(1936)12, str. 179 � 180, Slovenski �ebelar Verbi�, Josip. Dru�tvena �ebelna plemenilna postaja na Kopi��ih ob Kamni�ki Bistrici. Poro�ilo za leto 1937. XL(1937)12, str. 183 - 184, Slovenski �ebelar Verbi�, Josip. Dru�tvena �ebelna plemenilna postaja. XXXIX(1936)1, str. 8 � 9, Slovenski �ebelar Verbi�, Josip. Kako o�istimo na�o sivko tujih primesi. XL(1937)3, str. 38 - 41, Slovenski �ebelar LXV Zdol�ek. �ebela v zakonu. XIII(1910)9, str.141 � 142 in 10, str. 150 � 151 in 11, str. 168 � 170 in 12, str. 190 � 191 in XIV(1911)1, str.7 � 8 in 2, str. 20 � 21 in 3, str. 45 � 46 in 4, str. 58 � 60 in 5, str. 73 � 75 in 6, str. 83 � 84, Slovenski �ebelar �nider�i�, Anton. Priznanje na�i �ebeli. 25(1922)10-12, str. 147 - 148, Slovenski �ebelar. SLOVENSKI �EBELAR IN SADJEREJEC (1883 � 1889, LJUBLJANA) �ebeloreja na Kranjskem. 4(1886)1, str. 7 - 8 in 2, str. 18 -19 in 3, str. 32 � 33 in 4, str. 37 - 38, Slovenski �ebelar in sadjerejec Pavl Aleks Beck. �ebelarska postava v Avstriji. 3(1885)6, str. 47 - 49 in 7, str. 55 - 56 In 8, str. 63 � 65 in 9, str. 71 � 72 in 10, str. 79 � 81 in 11, str. 87 � 89 in 12, str. 96 � 97, Slovenski �ebelar in sadjerejec SLOVENSKI DOM (1909 � 1914, LJUBLJANA) Par besed o pra�i�jereji. 6(1914 3, str. 8, Slovenski dom. Uvoz hrva�kih bu�. 1(1909) 12, str. 9, Slovenski dom. Za pra�i�jerejce. 6(1914)11, str. 8 - 9, Slovenski dom. SLOVENSKI GLASNIK (1858 � 1868, CELOVEC) L.G. Podgori�an T.J. Lavoslav Gorenjec. Doma�a perutnina. 10(1867)20, str. 346 - 349, Slovenski glasnik. SLOVENSKI GOSPODAR (1867 � 1941, MARIBOR; GOSPODARSTVENA PRILOGA: 1879 - 1891) (DOSTOPNO NA DLIB.si) A. B. Pojasnila postave glede povzdige reje goveje �ivine. Te�aj IV (1870( 35, str.141 � 142 in 36, str.145 � 146 in 37, str. 150 in 38, str. 154, in 39, str. 158, in 40, str. 162 in 41, str. 165 � 166 in 42, str. 170 in 43, str 173 � 174 in 44, str. 178 in 45, �tr. 181 � 182 in 47, str. 189 � 190, Slovenski gospodar Absolventje mlekarskega te�aja. Te�aj XXXIX(1905)18, str. 5 . Slovenski gospodar Beseda �ivinorejcem. Te�aj XXXI(1897)40, str. 361 � 362 . Slovenski gospodar Doma�a �ivina in nje vzbolj�anje. Te�aj XXII(1888)49, str. 386 - 387 in 50, str. 394 � 395 . Slovenski gospodar Katero svinjsko pleme naj bi se odbralo. Te�aj XI(1877) 4, str. 28 . Slovenski gospodar Koliko nektere krave raznih plemen molzejo. Te�aj XVIII(1884)6, str. 42 - 43 . Slovenski gospodar Kryl, Jo�ef. Na�a goveja �ivina. 13(1879)36, str. 288-289 in 37, str. 296 - 297 in 38, str. 305 � 306, Slovenski gospodar. LXVI O udoma�enju tujih �ivinskih plemen nekaj. Te�aj IX(1875)48, str. 395. Slovenski gospodar Pirnat, Franc. Va�nost perutninarstva za na�e narodno gospodarstvo. 58(1924)10, str. 5, Slovenski gospodar. Pi�ek, Franc. O svinjereji. 44(1910)25, str. 1 - 2, Slovenski gospodar. Postava veljavna za vojvodstvo �tajersko glede povzdige reje goveje �ivine. Te�aj IV (1870)33, str.133 � 134 in 34, str.137 - 138, Slovenski gospodar Posvetovanje o pospe�evanju �ivinoreje v Sloveniji. 54(1920)16, str. 1 - 2, Slovenski gospodar Prirodoslovne �rtice o pre�i�ih. Te�aj XI(1877) 2, str. 11 . Slovenski gospodar Razdelitev plemenskih pra�i�kov. Te�aj VII(1873)30 , str.238, Slovenski gospodar �-c: Nekaj o reji goveje �ivine. Te�aj II(1868)39, str.154, Slovenski gospodar G.g. �tajerska kmetska koko�, 19(1885)38, Gospodarstvena priloga �tev. 117, 1. stran, , Slovenski gospodar �tajarska konjereja. Te�aj XXII(1888)51, Gospodarstvena priloga �tev. 12, str. 45 � 46, Slovenski gospodar �tampar Vekoslav. O reji goveje �ivine. 58(1924)17, str. 5, Slovenski gospodar. Wenko, Boris. �ivinoreja v �ol�avi. 74(1940)41, str. 2 - 3, Slovenski gospodar. Wernig, Fran. Doma�a ali tuja �ivina? 65(1931)50, str. 6, Slovenski gospodar. Wernig, Fran. �e nekaj o reji �iste �ivine. 60(1926)43, str. 5, Slovenski gospodar. Wernig, Fran. Za izbolj�anje marijadvorske �ivine. 65(1931)2, str. 6 - 7, Slovenski gospodar. Wokaun, J. M.: �tajarski kopuni kot izvozno blago. 7(1873)21, str. 165 � 166, Slovenski gospodar Zidan�ek, Josip. Vzrejajte plemenske bikce in merja��ke!. 54(1920)3, str. 2, Slovenski gospodar. SLOVENSKI GOSPODARSKI LIST (1934 � 1935, CELJE) I.I.O. Po�ivimo zopet �tajerske kopune. 1(1934)6, str. 72 � 75, Slovenski gospodarski list I.I.O. Kako kopunimo.. 1(1934)7, str. 89 - 92, Slovenski gospodarski list Podgrajski, Fr. Medjimurski konj. 2(1935)20, str. 240 - 242, Slovenski gospodarski list SLOVENSKI KMETOVALEC (SLOVENSKI POLJEDELEC) (1893 � 1894, CELJE) Drobtine (Prasci angle�kega plemena). II(1894)4, str. 31, Poljedelec LXVII SLOVENSKI KME�KI KOLEDAR (1907 � 19??, CELJE) Dolenc, Rihard. Par besed o na�i pra�i�ereji in o pridelovanju radi�a za pra�i�erejo. (1910), str. 199 -205, Slovenski kme�ki koledar SLOVENSKI MLEKARSKI LIST (1937 � 1941, LJUBLJANA) Banovinski mlekarski sklad. 3(1939)12, str. 182 - 183, Slovenski mlekarski list. Delo na�ih selekcijskih organizacij. 1(1937)5, str. 67 � 70 in 6, str. 84 - 85, Slovenski mlekarski list. Delo na�ih selekcijskih organizacij. 2(1938)9, str. 133 - 135, Slovenski mlekarski list. Dr�avni mlekarski zavod v �kofji Loki. 1(1937)5, str. 72 - 73, Slovenski mlekarski list. Lepa zadru�na proslava. 3(1939)8, str. 116 - 118, Slovenski mlekarski list Leto�nja premovanja in plemenski sejmi na Dolenjskem. 2(1938)7, str. 190 - 192, Slovenski mlekarski list. Mlekarska razstava na ljubljanskem jesenskem velesejmu. 3(1939)10, str. 149 - 150, Slovenski mlekarski list. Na�a bohinjska selekcija. 1(1937)7, str. 101 - 103, Slovenski mlekarski list. Na�a nova pravila. 3(1939)8, str. 119 - 122, Slovenski mlekarski list. Na�a velika vpra�anja. 3(1939)9, str. 125 - 135, Slovenski mlekarski list. O bibliografiji kmetijskih strokovnih �asopisov (Kaj pa NA�A �sedma leta�?!). 1(1937)10, str. 162 -163, Slovenski mlekarski list Ob 40 letnici Mlekarske zadruge loga�ke. 2(1938)11, str. 160 - 177, Slovenski mlekarski list. Ob 40 letnici Mlekarske zadruge v Izlakah. 3(1939)6, str. 77 - 92, Slovenski mlekarski list Objave. (Na dr�avnem mlekarskem zavodu v �kofji Loki). 3(1939)8, str. 123, Slovenski mlekarski list Ovsenik, Janez. Za stalnost pri selekcijskem delu. 1(1937)1, str. 9 - 10, Slovenski mlekarski list. Pav�i�, Marijan. �ivinoreja loga�ke kotline. 2(1938)11, str. 158 - 159, Slovenski mlekarski list. Pav�i�, Marjan. Zdravstveno stanje sivorujave dolenjske �ivine. 2(1938)7, str. 97 - 100, Slovenski mlekarski list. Reklamni letak �Kranjski sir�. 1(1937)2, str. 24 - 25, Slovenski mlekarski list. Wernig, Fran. O pomenu pa�e za na�o �ivinorejo in mle�no proizvodnjo. 2(1938)9, str. 130 - 133, Slovenski mlekarski list. Wernig. Vzrejajmo bolj�o in donosnej�o �ivino. 1(1937)4, str. 54 � 56, Slovenski mlekarski list. Zaklju�ek prvega dvoletnega te�aja na Dr�avnem mlekarskem zavodu v �kofji Loki. 1(1937)8, str. 134, Slovenski mlekarski list. LXVIII Zaklju�ek te�aja na Dr�. mlekarskem zavodu v �kofji Loki. 3(1939)8, str. 118 � 119, Slovenski mlekarski list. SLOVENSKI NAROD (1868 � 1943, LJUBLJANA) Kontrola mleka v dravski banovini. 65(1932)143, str. 5, Slovenski Narod. Pirc, Gustav. Prof. dr.Fran�i�ek Ks. pl. Hlubek. 53(1920)57, str. 1 - 2 , Slovenski narod Zidan�ek, Josip. Potek in pomen razstave goveje �ivine na Bledu. 55(1922)239, str. 2 � 3, Slovenski Narod. SLOVENSKI �TAJERC (1904 � 1905, KAMNIK, KRANJ) Dular, Franjo. �rtice o govedarstvu. 2(1905) 10, str. 10, Slovenski �tajerc. SLOVENSKI TEDNIK (1873 � 1875, LJUBLJANA) Konjereja. 3(1875)13, str. 7 � 8, Slovenski tednik Nekaj o svinjereji. 2(1874)34, str. 7 � 8, Slovenski tednik Ogrinec, J. Bu�ela, kako se spolno razvija in kako �ivi. 3(1875)18, str. 6 - 7 in 19, str. 6 - 8, Slovenski tednik Perni�ek, Bla�e. �ebelarstvo. 2(1874)33, str. 6 � 7 in 34, str. 7 in 35, str.7 in 36, str. 6 - 7, Slovenski tednik SOBOTA (1937 � 1938, KRANJ) �ivinoreja v Bohinju. 2(1938)23, str. 2, Sobota SO�A (1871 � 1915, GORICA) (DOSTOPNO NA DLIB.si) Pov�e, Franc. �ivinorejcem in sirarjem!. 8(1878)33, str.3, So�a. Zavadlav, Andrej. O �ivinoreji na Krasu. 29(1899)91, str. 3, So�a. �epi�, Franc. Koliko �ivine naj redi kmetovalec. 16(1886)44, str. 1-2, So�a. SPORT (1920 � 1922, LJUBLJANA) Otvoritvena konjska dirka v Ljutomeru. 2(1921)20, str. 155 - 157, Sport. Ravnihar, Etbin. Konjski sport v Jugoslaviji. 2(1921)17, str. 129 - 130, Sport. LXIX Rohsmanit, Alfred. Kmetska reja konj-dirka�ev v Ljutomeru. 2(1921)3, str. 17 - 18, Sport. STEIERM�RKISCHE ZEITSCHRIFT (1821 � 1848, GRATZ) Hoermann, J. Ueber steiermarks Hornviezucht und die Mittel zu ihrer Vermehrung und Vervollkommrung. 2(1835) 2, str. 97 - 129, Steierm�rkische Zeitschrift. Hoermann, J. Steiermarks Pferdezucht. 4(1837)1, str. 45 - 70, Steierm�rkische Zeitschrift. �TAJERC (1900 � 1918, PTUJ) (DOSTOPNO NA DLIB.si) Juvan. Glavni pogre�ek v svinjerji. 8(1907)19, str. 6 - 7, �tajerc. O reji �tajerske kuretine. 4(1903)8, str. 8 - 9, �tajerc. �TAJARSKI GOSPODAR (1869 � 1878,GRADEC) Licitacija plmene �ivine v Gradci, Mariboru, Celji. VI(1874)14, str. 106 - 108, �tajarski gospodar Pregled vseh premij za leto�nje jesenske regionalne razstave in �ivinske premijacije. VI(1874)11, str. 81 � 85, �tajarski gospodar Rodovitnost ene svinje. VI(1874)13, str. 103, �tajarski gospodar �TAJERSKI GOSPODAR (1941 � 1945, MARIBOR) Ve� masti, ve� mesa � se povsod pripraviti da! 2(1942)9, str. 10 - 11, �tajerski gospodar �TAJERSKI KMET (1894 � 1895, MARIBOR) Hlevni red. II(1895)2, str. 12, �tajerski kmet Razmerje in naprava Dzierzonskih panjev. II(1895)4, str. 28, �tajerski kmet TE�AK (1869 � 1941, BEOGRAD) Najbolja koko�inja rasa za selo. 38(1907)42-43, str. 341 � 344, Te�ak (ilustrovani list srpskog poljoprivrednog dru�tva) TRGOVSKI LIST (1913 � 1914, LJUBLJANA, TRST) Jennis, Hefred P.. Svinjereja v Jugoslaviji. 6(1923)32, str. 2, Trgovski list. Lenar�i�, Josip. Organizacija na�e doma�e konjereje. 11(1928)74, str. 2 in 75, str. 1 - 2, Trgovski list. LXX Stanje svinjereje v Sloveniji. 7(1924)154, str. 2, Trgovski list. �peharstvo v Mariboru in Ptuju. 13(1930)5, str. 1 - 2 in 46, str. 1 - 2 in 47, str. 2, Trgovski list. U�ITELJSKI TOVARI� (1861 � 1941, LJUBLJANA) Gosak, Josip. �olsko vrtnarsko perutninarska razstava v Celju. 74(1934)39, str. 3, U�iteljski tovari� UMNI GOSPODAR (1863 � 1865, GORICA) Preudarek, kaj bi kmetijstvu korostini�u bilo, koze rediti ali pa odpraviti jih. 1(1863)6, str. 59 � 62, Umni gospodar V kmetijsko-obrtnijski razstavi v Trstu. 1(1863)4, , str. 42 � 43, Umni gospodar (izredna doklada) Zgodovinske �rtice o c.k. kmetijski dru�bi gori�ki. 3(1865)8, str. 61 - 63 in 9, str. 70 � 71 in 10, str. 77 - 78, Umni gospodar VA�NA PORO�ILA (1924, CERKNICA, RAKEK) Izreden u�inek pri pitanju svinj. 1924, str.7, Va�na poro�ila VEDE� (1848 � 1850, LJUBLJANA) Cegnar, Franc. Kaznovano terpin�enje �ival. 3(1849)8, str 61 - 62, Vede� VELIKI KOLEDAR KMETIJSKE MATICE (1926 � 1937, LJUBLJANA) O reji ovac. 10(1934), str. 88 - 89, Veliki koledar kmetijske matice za leto 1935 Sejmi plemenske rodovni�ke govedi v letu 1938. 11(1935), str. 113, Veliki koledar kmetijske matice za leto 1936 Wenko, B. Plemenska odbera �ivine. 9(1933), str. 39 � 44, Veliki koledar kmetijske matice za leto 1934 Zakon o pospe�evanju �ivinoreje. 6(1930), str. 49 � 51, Veliki koledar kmetijske matice za leto 1931 VERTEC (1871 � 1944/1945, LJUBLJANA) Dodi�, Janez. Zakaj slikajo sv. Antona s pra�i�kom. 72(1941/42)9, str. 237 � 238, Vertec LXXI ZADRUGAR (1924 � 1943, LJUBLJANA) F.J. Katero pasmo koko�i naj gojimo?. 13(1937)5, str. 150 - 151, Zadrugar. R.K. Kozjereja. 12(1936)9, str. 265 - 267, Zadrugar. Seher, Jakob. Napredek perutninarstva v dravski banovini. 9(1933)10, str. 303 - 304, Zadrugar. ZADRU�NI VESTNIK (1930 � 1941, LJUBLJANA) Mlekarska �ola. 4(1933)6, str. 93 � 94, Zadru�ni vestnik Mlekarska �ola v �kofji Loki. 1(1930)7, str. 104 � 107 Na banovinski mlekarski �oli v �kofji Loki. 6(1935)7, str. 108 - 109, Zadru�ni vestnik Zakon o za��iti kmetov. 3(1932)12, str. 177 � 183, Zadru�ni vestnik ZA GOSPODARJE (1933 � 1937, MARIBOR, PRILOGA SLOVENSKEMU GOSPODARJU) Wernig, Fran. Ktera pasma, katero govedo?. (1933), str. 107 - 108, Za gospodarje. Wernig, Fran. Pri meni se ta pasma ne obnese!. (1933), str. 162 - 163, Za gospodarje. Wernig, Fran. Pincgavsko (�eki) ali marijadvorsko (belo slovensko) govedo? (1933), str. 113 � 114, Za gospodarje Preva�anje �ebel na ajdovo pa�o v letu 1933. (1933), str. 129 � 130, Za gospodarje Banovinski prispevek za napravo gnoji�� in gnoji��nih jam. (1933), str. 137 � 138, Za gospodarje �IVALCA (1933 � 1939, LJUBLJANA) �.ber. Zakaj koko�im doma�ih pasem ne priznavajo prednosti. 6(1938)4, str. 37 - 38, �ivalca. Agr. Rjava koza. 4(1936)7, str. 108 - 109, �ivalca. Agrarius. �tajerka zmaguje na vsej �rti. 4(1936)3, str. 20 - 21, �ivalca. Anketa o reji �tajerske koko�i. 1(1933)8, str. 75, �ivalca F.J. Reja ��tajerke�. 6(1938)6-7, str. 74, �ivalca. Gosak, I.. �tajerska koko� na perutninski razstavi v Celju. 2(1934)11, str. 136 - 137, �ivalca Jela�in, Ivo. Gospodarski pomen reje koz. 2(1934)7, str. 77 - 79, �ivalca. Jela�in, Ivo. Nekaj podatkov o jezersko - sol�avski ovci. 2(1934)8-9, str. 114 - 115, �ivalca. Jela�in, Ivo. O ovcah in volni. 2(1934)5, str. 42, �ivalca. Jela�in, Ivo. Smernice za gospodarsko rejo ovac. 3(1935)2, str. 37 - 38, �ivalca. LXXII Kri�tof, Franc. Poro�ilo o �tajerski koko�i. 1(1933)10-11, str. 90 - 91, �ivalca Kri�tof, Franc. Sanska koza. 1(1933)7, str. 68, �ivalca. L.F. Doma�e koko�i naj imajo prednost. 6(1938)3, str. 27 - 28, �ivalca. Paljk, Leopold. Kako osve�imo kri v koko�jem rodu. 4(1936)11, str. 163 - 164, �ivalca. Paljk, Leopold. Kak�na bodi kme�ka koko�. 4(1936)11, str. 161 - 162, �ivalca. Paljk, Leopold. Zreja �tajerke - na�a narodna dol�nost. 4(1936)5, str. 57 - 61, �ivalca. Ra�i�, Bo�o. Izbolj�ajmo na�o ov�jo rejo! 3(1935)5, str. 95, �ivalca. Razdelitev plemenskih koz. 3(1935)6-7, str. 107, �ivalca. Reja sol�avske ovce izredno va�na. 3(1935)8, str. 113 - 116, �ivalca. Reja, L. Zreja kozlov-plemenjakov. 4(1936)3, str. 31 - 32, �ivalca. Sale�ki. O �tajerski koko�i. 5(1937)6, str. 95 - 96, �ivalca. �a�elj, I. �ivali v slovenskih pregovorih in rekih. 5(1937)2, str. 29 - 32, �ivalca. Wenko, Boris. Kaj naj vpo�tevamo pri odbiri �tajerke?. 2(1934)11, 138 - 139, �ivalca. Wenko, Boris. Nekaj migljajev za razstavljalce �tajerskih koko�i. 3(1935)4, str. 64 - 66, �ivalca. Wenko, Boris. Zakaj smo se odlo�ili za rjavo �tajersko koko�?. 2(1934)1-2, str. 3, �ivalca. �IVINAREV GLASNIK (1931 � 1934, BEOGRAD) Bajkov, L. Gospodarske osobine �tajerske pasmine. III(1933)10 � 11, str.163 � 164, �ivinarev glasnik Bajkov, L. Istina o �tajerskoj koko�i. III(1933)9, str.143 � 146, �ivinarev glasnik Kajfe�, Al. Farma �tajerskih koko�i u Kostalu. III(1933), str.25 � 31 + 8 sl., �ivinarev glasnik LXXIII ZAKONI IN PREDPISI NA PODRO�JU �IVINOREJE ZAKONIKI, URADNI LISTI, ZAKONI, �.. (UREJENO PO LETU SPREJEMA) SAMMLUNG ALLER K.K. VERORDNUNGEN UND GESETZE VOM 1740 � 1780 (WIEN 1786 � 1787) Viehmarkt zu Bielitz betreffend. Nr. 15, 24 M�rz 1744. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Erster Band, str. 14. Waldordnung. Nr. 207, 31. Juli 1752. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Erster Band, str. 368 - 371 Die Wirthsh�user sind sauber zu halten. Nr. 263, 21. April 1753. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Zweiter Band, str. 145 - 146 Dem Landmanne den Nutzen der Rimontirung begreiflich vorzustellen. Nr. 405, 23 August 1755. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1787, Dritter Band, str. 218 - 219 Den Viehhaltern und Schahirten wird das Fuehren der Kolben abgestellt. Nr. 411, 13 October 1755. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1787, Dritter Band, str. 244 - 245 Wenn die Schaaf- und Baumwolle Mautfrei anzusehen. Nr. 607, 3 November 1761. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1787, Vierter Band, str. 89 Die von den Viehhirten ausstellende Martiniruthen werden verboten. Nr. 577, 2. Mai 1761. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1787, Vierter Band, str. 63 Den Abdeckern und Scharfrichtern wird die Halt und Mastung des Schweinviehs untersagt. Nr. 579. 7. Mai 1761. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1787, Vierter Band, str. 64 Ordnung wie sich bei kranken Viehe zu verhalten. Nr. 722, 7. Oktober 1763. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1787, Vierter Band, str. 252 - 253 Unterricht auf was Art eine feine Wolle erzieglet werden k�nne. Nr. 774, 1765. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Vierter Band, str. 296 - 307 Die Schaafzucht ist zu erweiteren und zu verbessern. Nr. 825, 7. Jaener 1766. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 3 - 4 LXXIV Die Schweine nicht herumlaufen zu lassen. Nr. 1109, 2. Mai 1769. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 420 Bei Beschelung der Stutten was zu beobachten ist. Nr. 896, 6. Dezember 1766. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 159 � 160. Die Aufmunterung zur Verbesserung Gemeindweiden und der Viehzucht. Nr. 958, 5. October 1767. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 220 - 222 Auf den Viehweiden ist der Auftrieb der G�nse und Enten abzustellen. Nr. 1030, 19. August 1768. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 361 Waldungsexzessen Abstellungspatentenerneurung. Nr. 1031, 20. August 1768. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 362 - 365 Die Vertheilung der Viehweiden. Nr. 1064, 5. November 1768. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Fuenfter Band, str. 388 � 390 Hornvieh zu erziehen wird anempfohlen. Nr. 1162, 27. J�ner 1770. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Sechster Band, str. 155 Mit dem Landgest�tte wird eine andere Einrichtung getroffen. Nr. 1564, 8. Hornung 1774. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 20. Viehtrieb auf die Wiesen, wan vorzunehmen. Nr. 1645, 14. J�ner 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 160. Die Erichtung einer Pflanzschule von edlerem Schaafviehe zu Merkopail. Nr. 1669, 6. M�rz 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 191 � 193. Bienenzuchtverbreitung. Nr 1680, 8. April 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 204 - 212 Den freien Handel mit Landesprodukten betreffend. Nr. 1688, 6. Mai 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 216 Von dem Fortgange der edleren Schaafzucht jaehrlich die Anzeige zu machen und etwas Wolle einzuschicken. Nr. 1691, 12. Mai 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 217 Die Schaafwoollebehandlung in den Kontumazstationen. Nr. 1701, 30. Juni 1775. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 234 LXXV Wegen Beurtheilung der Abkominlinge von den Spanischen und Paduanerwiddern. Nr. 1756, 20. J�ner 1776. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1786, Siebenter Band, str. 492. Instrukzion in Betreff der Pferdzuchtverbesserung. Nr. 1920, 13. November 1777. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1787, Achter Band, str. 93 - 111 Die Abhandlung in Absicht der Nutzbarkeit der Schafzucht. Nr. 2070. Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740 bis 1780, die unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. ��, Wien, 1787, Achter Band, str. 250 � 304. HANDBUCH ALLER UNTER DER REGIERUNG DES KAISERS JOSEPH DES II. F�R DIE K.K. ERBL�NDER ERGANGENEN VERORDNUNGEN UND GESETZE IN EINER SISTEMATISCHEN VERBINDUNG ENTH�LT DIE VERORDNUNGEN UND GESETZE VOM JAHRE 1780 � 1790 (WIEN 1785 � 1790) Die neuangehenden Fleischhacker haben einen Betrag zur Tilgung der Fleischhackerschulden zu leisten. 31. Juli 1783. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 132 � 134. Wie die Fleischhacker f�r die Juden das Fleisch aushauen d�rfen. 25. Juni 1783. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 132. Viehschneidekunst. N.V., 10. Mai 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 140 � 142. Stadtordnungen. N. XII., 10. Mai 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 164 � 169. Hornviehskrankheit, und Wollsteins Buch. 9. November 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 364 � 367. Die Bienenzuchtslehr�mter sind aufgehoben. 31. Weinmonat 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Erster Band, Wien 1785, str. 505. Konskribirung des Viehstandes und Klassifizirung der Pferde. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 54 - 60. LXXVI Pferdem�rkte. N. II., 15. Hornung 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 244 - 245. Pferdemaut. N. III., 15. Juli 1782. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 245 -246. Viehmaut. N. VI. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 268. Viehm�rkte. N. XIV. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 494 - 503. Schafzucht. N. XVI., 4. J�ner 1782. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 510. Feldbau und Viehhaltung. N. XXII. 6. November 1782. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 519. Schuhmacher. N. XXII., 9. J�ner 1781. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dritter Band, Wien 1785, str. 670. Die Pferdewechselung auf der Poststrasse betreffend. 24. Weinmonat 1782. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Vierter Band, Wien 1785, str. 41 - 43. Hofreisen. N. III., 20. Christmonat 1782. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Vierter Band, Wien 1785, str. 44 - 45. Pferdebespannung. N.XIII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechster Band, Wien 1786, str. 53 - 55. Pferd- und Interessensteuer. N.V., 8. M�rz 1784. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechster Band, Wien 1786, str. 65. Universit�tsfachen �berhaupt. N.I. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechster Band, Wien 1786, str. 400. Pferdebespannung. N.VII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 23 - 25. LXXVII Viehstandestabellen sind zur bestimmten Zeit einzusenden. 21. Juni 1784. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 17. Untersuchung der Bescheller und Belegung der Stutten. N.I. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 61 - 75. Vorschrift f�r die zum Pferdzuchtgesch�fte bestimmten Offiziere. 8. M�rz 1784. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 77 - 81. Pferdm�rkte in dermaligen Beschellstazionen haben aufzuh�ren. 9. Hornung 1784. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 83. Feldbau und Viehhaltung. N. XXII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 500 � 509. Schmiede. N. XXIX. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenter Band, Wien 1786, str. 535. Schaafzucht. N. XVI., 6. Juni 1785. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Neunter Band, Wien 1787, str. 191 - 192. Feldbau und Viehhaltung. N. XXII., 8. Juni 1785. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Neunter Band, Wien 1787, str. 196. Bienenzucht. N. XXX., 15. September 1785. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Neunter Band, Wien 1787, str. 208 - 209. Pferdbespannung. N. XIII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Zehnter Band, Wien 1788, str. 109 - 113. Pferd- und Interessensteuer. N. V., 13. Christmonat 1785. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Zehnter Band, Wien 1788, str. 147 - 148. Von einzuf�hrendem Rind-, Schwein-, Schaf-, Bock- und Ziegenfleisch ist vom jedem Pfunde ein Pfennig abzunehmen. 27. April 1786. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen LXXVIII Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Eilfter Band, Wien 1788, str. 108. Die italienischen und spanischen Schafe welche zur Verbesserung der Schafzucht eingef�hret werden, sind zoollfrei. 9. April 1786. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Eilfter Band, Wien 1788, str. 151. Der Ausfuhrszoll von Sch�ps-, Lamm-, Schaaf- und Kitzfellen wird bestimmt. 14. Christmonat 1786. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Eilfter Band, Wien 1788, str. 158. Schafzucht. N. XVI. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Eilfter Band, Wien 1788, str. 222 - 224. Vorsichten in Ansehung des Viehes. 13. August 1786. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Eilfter Band, Wien 1788, str. 248. Untersuchung der Bescheller und Belegung der Stutten. N. I. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dreizenhter Band, Wien 1789, str. 719 - 723. Pferdm�rkte. N. II. 2. August 1787. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Dreizenhter Band, Wien 1789, str. 723 - 724. Schaafzucht. N. XVI. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Vierzenhter Band, Wien 1789, str. 141 - 142. Feldbau und Viehhaltung. N. XXII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Vierzenhter Band, Wien 1789, str. 158 - 170. Bei Bezirksbereisung auf die verbotene H�ttung des Viehs zur Nachtzeit acht zu haben, zur Kleebau, Stallf�tterung, lebendigen Zaune, und zur Verbesserung der Wirthschaft aufzumuntern. 22. M�rz 1787. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Vierzenhter Band, Wien 1789, str. 1019 -1020. Pferdinteressen und Schuldensteuer. N. V. 8. Hornung 1788. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. F�nfzenhter Band, Wien 1789, str. 154 - 156. Verbot der Mastung der Schweine mit todten Aassern und des Einwerfens der Knochen in die Flusse. 24. November 1788. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt LXXIX die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. F�nfzenhter Band, Wien 1789, str. 312 -313. Untersuchung der Bescheller und Belegung der Stutten. N. I. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. F�nfzenhter Band, Wien 1789, str. 1014 - 1015. Vom Vieh. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechzenhter Band, Wien 1789, str. 32 - 37. Feldbau und Viehhaltung. N. XXII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechzenhter Band, Wien 1789, str. 480 - 485. Waldordnung und der Exzedentenbestrafung. N. II, 7. J�ner 1789. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Sechzenhter Band, Wien 1789, str. 564 - 565. Pferdbespannung. N. XIII, 31. Dezember 1789. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Siebenzenhter Band, Wien 1790, str. 50 - 51. Untersuchung der Bescheller, und Belegung der Stutten. N. I. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Achtzenhter Band, Wien 1790, str. 88 - 90. Feldbau und Viehhaltung. N. XXII. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Achtzenhter Band, Wien 1790, str. 194 - 199. Waldordnung und der Exzedentenbestrafung. N. II. Handbuch aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. f�r die k.k. Erbl�nder ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer sistematischen Verbindung enth�lt die Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1780 - 1790. Achtzenhter Band, Wien 1790, str. 321 - 327. SR. K. K. MAJEST�T FRANZ DES ZWEYTEN POLITISCHE GESETZE UND VERORDNUNGEN F�R DIE OESTERREICHISCHEN, B�MISCHEN UND GALIZISCHEN ERBL�NDER (WIEN 1792-1834) Die Abreichung der f�r die Bienenzucht ausgesetzten Belohnungen hat aufzuh�ren. Nr. 83, Decret der Hofkanzley vom 31. August 1792. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Erster Band. Wien 1817, str. 168. Erneuertes Verbot des Gebrauchs freyen Lichtes in St�llen und Heugew�lben. Nr. 22, Verordnung vom 10. April 1792. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Erster Band. Wien 1817, str. 34 � 35. LXXX In welchen F�llen f�r die auf Hofreisen zu Grunde gegangenen Pferde Verg�tung geleistet wird. Nr. 118, Hofdecret vom 7. September 1792. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Erster Band. Wien 1817, str. 261 - 262. Verordnungen der Maut- und Zoll Sachen. Decret Nr. 6 vom 8. Junius 1792. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Erster Band. Wien 1817, str. 290 - 291. Verschidene in Steiermark bemerkte Missbr�uche werden abgestellt. Nr. 28, Verordnung vom 14. April 1792. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Erster Band. Wien 1817, str. 40 - 42. Vorl�ufige Belehrung �ber die Evidenzhaltung des Populations- und Vieh-Standes in West Galizien. Nr. 53, 1798. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Zw�lfter Band. Wien 1816, str. 193 -236. Bef�rderung der Pferdezucht (in Steyermark). Nr. 18, Decret vom 2. M�rz 1799. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Vierzehnter Band. Wien 1816, str. 49 � 50 Viehh�ndler, welche Seitwegen den Mauth Stationen ausweichen, hasben die Mautgeb�hr nachtr�glich zu entrichten. Nr. 14, Hofdecret vom 6. May 1799. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Vierzehnter Band. Wien 1816, str. 47 � 48. Unterricht in der practischen Thier Arzneykunde und Pferdbeschlag, zu Graz. Nr. 5, Decret vom 28. M�rz 1801. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Sechzehnter Band. Wien 1815, str. 4 -5. Das Hornvieh von Salniter Lauge abzuhalten. Nr. 42, Kundmachung vom 25 Julius 1801. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Sechzehnter Band. Wien 1815, str. 124 - 125. Verboth des F�llen Austrieb nun abzukommen. Nr. 12, Kundmachung vom 22 August 1801. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Sechzehnter Band. Wien 1815, str. 249. Vorschrift f�r die Vieheigenth�mer, Sanit�ts Aufseher und Commissariate. Nr. 37, Verordnung vom 4 May 1802. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Siebzehnter Band. Wien 1806, str. 104 � 111. Verboth des Verkaufes und der Schlachtung der K�lber unter einem Gewichte von vierzig Pfund. Nr. 52, Verordnung vom 25. Junius 1802. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Siebzehnter Band. Wien 1806, str. 203 - 205. Verordnungen der Maut- und Zoll Sachen. Decreten 1804. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Ein und zwanzigster Band. Wien 1807, str. 175 � 205. Ausfuhr der Schafwolle in das Ausland. Decret vom 13. May 1805. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Vier und zwanzigster Band. Wien 1807, str. 182 - 183. LXXXI Verboth der Pferde Ausfuhr. Decret vom 20. Januar 1807. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Acht und zwanzigster Band. Wien 1808, str. 215. Verfassung der Bev�lkerungs- und Viehstandes Summarien. Nr. 4, Decret vom 8. Januar 1808. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Dreyssigster Band. Wien 1810, str. 4 - 5. Emporbringung der Pferdezucht. Nr. 28, Decret vom 25. Februar 1808. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Dreyssigster Band. Wien 1810, str. 119 - 123. Vorschriften zur Emporbringung der Hornviehzucht in Galizien. Nr. 25, Verordnung vom 14 Januar 1808. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Zwey und dreyssigster Band. Wien 1809, str. 54 � 68. Zoll- und Aufschlagsfreyen Eintrieb des Zug- und Melkviehes. Decret vom 5 December 1808. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Zwey und dreyssigster Band. Wien 1809, str. 184 - 185. Hinwegschaffung der auf der Strasse umgestandenen Pferde. Nr. 3, Decret vom 9. Januar 1810. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Drey und dreyssigster Band. Wien 1811, str. 5 � 6. Verordnungen der Maut- und Zoll Sachen. Decret vom 23. Januar 1810. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder.Drey und dreyssigster Band. Wien 1811, str. 187 Einsendung der Verzeichnisse �ber den Zuwachs und Abfall des Viehstandes. Nr. 31, Decret vom 21. Februar 1812. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Acht und dreyssigster Band. Wien 1813, str. 111 � 112. Vertheilung der Pr�mien zur Emporbringung der Bienezucht in M�hren. Nr. 79, Decret vom 18. Junius 1812. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Acht und dreyssigster Band. Wien 1813, str. 250 � 251. Schleunigere Vorlegung der Bev�lkerungs- und Viehstandes Summarien. Nr. 103, Decret vom 20. December 1814. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Zwey und vierzigster Band. Wien 1816, str. 176 � 177. Benehmen den Gesuchen um Nachsicht des Kaufschillinges f�r erkaufte, abe nacher umgestandene Fuhrwesenspferde. Nr. 92, Decret vom 2. Julius 1816. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Vier und vierzigster Band. Wien 1818, str. 249 � 250. Strafbestimmungen � Ueberfahrung der Wegmauth mit Zugvieh. Nr. 28, Decret vom 12. December 1816. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Vier und vierzigster Band. Wien 1818, str. 473. Zur�ckverlegung der nach Sniatyn verlegten Russischen Johani Viehm�rkte nach Ulaszkowce. Nr. 74, Decret vom 2. Junius 1816. Sr. k. k. Majest�t Franz des Zweyten politische Gesetze und Verordnungen f�r die Oesterreichischen, B�mischen und Galizischen Erbl�nder. Vier und vierzigster Band. Wien 1818, str. 220. LXXXII SAMMLUNG DER POLITISCHEN GESETZE UND VERORDNUNGEN F�R DAS LAIBACHER GOUVERNEMENT-GEBIETH IM K�NIGREICHE ILLYRIEN (LAIBACH 1813 � 1849) Bekanntgebung mehrerer seit Jahre 1810 �ber das Studium der Landwirthschaftslehre erlassenen Vorschriften. Nr. 56, 22. Februar 1814. Erg�nzungs-Sammlung der politischen, Kameral- und Justiz- Gesetze und Verordnungen welche f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illirien von der Zeitpunkte der Wiederbesitznahme bis einshliessig des Jahres 1818 erlassen worden sind. Erster Theil. Laibach 1835, prvi del, str. 87 � 91. Wiederbererrichtung der Ackerbau-Gesellschaft in Krain � Beibehaltung der unter der franz�sischen Regierung bestandenen Feldh�ther � Vorl�ufige Best�tigung der Viehm�rkte. Nr. 208, 26. Juli 1814. Erg�nzungs-Sammlung der politischen, Kameral- und Justiz- Gesetze und Verordnungen welche f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illirien von der Zeitpunkte der Wiederbesitznahme bis einshliessig des Jahres 1818 erlassen worden sind. Erster Theil. Laibach 1835, drugi del, str. 554 - 555. Behandlung der von einer Sueche befallenen Thiere. Nr. 147, 25. August 1815. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebiet im K�nigreiche Illyrien. II. Erg�nzungs-Band. Laibach 1844, str. 641 � 642. Einf�hrung eigener Schafwollm�rkte in der Residenzstadt Wien. Nr. 36, 9. April 1816. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebiet im K�nigreiche Illyrien. III. Erg�nzungs-Band. Laibach 1845, str. 266 � 268 Verbot der Besch�digung des cultivirten Bodens duch Weidevieh, und Viehauftrieb auf die Wiesen. Nr. 61, 17. Mai 1816. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebiet im K�nigreiche Illyrien. III. Erg�nzungs-Band. Laibach 1845, str. 477 � 480. Bekanntgebung der Standpunkte, �ber welche die Schafwolle ohne Zoll-Expedition nicht verf�hrt werden darf. Nr. 101, 23. Juli 1816. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebiet im K�nigreiche Illyrien. III. Erg�nzungs-Band. Laibach 1845, str. 569 � 570. Hinausgabe eines Unterrichtes f�r Dominien und Unterthanen zur Verh�thung von Viehseuchen und Viehkrankheiten. Nr. 157, 17. November 1816. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebiet im K�nigreiche Illyrien. III. Erg�nzungsBand. Laibach 1845, str. 690 � 787. Neu regulirter Zolltarif f�r die Ein-, Aus- und Durchfuhr im ganzen Umfange der �stereichuschen Monarchie der Artikel Seide und Siedewaaren, baumwollene und schafwollene Waaren. Nr. 134, 23. September 1817. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebiet im K�nigreiche Illyrien. IV. Erg�nzungs-Band. Laibach 1846, str. 272 - 281. Mauthfreicheit der Mutterpferde, welche den �rarial-Besch�lern zugef�hrt werden. Nr. 139, 30. September 1817. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebiet im K�nigreiche Illyrien. IV. Erg�nzungs-Band. Laibach 1846, str. 285 - 286. Ab�nderung der Stempelgeb�hr f�r die Gubernial-P�sse zur Einfuhr des in Krain f�r den eigenen Bedarf der Istrianer aufgekauften Viehes und Getreides. Nr. 142, von 9. September 1817. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebiet im K�nigreiche Illyrien. IV. Erg�nzungs-Band. Laibach 1846, str. 298 � 299. Versch�rfung der Vorschriften, nach welchen sich die Ausfuhr der Schafwolle in das Ausland zu benehmen ist. Nr. 182, 30. December 1817. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen LXXXIII f�r das Laibacher Gouvernement Gebiet im K�nigreiche Illyrien. IV. Erg�nzungs-Band. Laibach 1846, str. 482 - 484. Das Studium der Landwirthschaft ist f�r Theologen als kein Zwangsstudium anzusehen. Nr. 7, 18. J�nner 1818. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebiet im K�nigreiche Illyrien. V. Erg�nzungs-Band. Laibach 1847, str. 58. Einf�hrung der Pr�mien f�r die sch�nsten jungen Hengste und Stuten, in Krain und K�rnten. Nr. 194, 6. Oktober 1818. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebiet im K�nigreiche Illyrien. V. Erg�nzungs-Band. Laibach 1847, str. 583 - 584. Die zur Bequartierung der �rarischen Dienstpferde gewidmeten Stallungen m�ssen mit Schl�ssern versehen sein. Nr. 168, 30. August 1819. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1819. Erster Band. Laibach 1849, str. 453. Das Pferde Austriebverbot wird aufgehoben, und Pferdehandel im Innern der �sterreichischer Maonarchie frei gegeben. Nr. 72, 10. April 1819. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1819. Erster Band. Laibach 1849, str. 146 - 148. Regulirung der Zollsatze f�r Lebensmittel und einige Naturprodukte und Aufhebung des bisher in den alt-�sterreichischen Provinzen bestandendenen Victualien, Sclacht- und StehviehAusfuhrverbotes. Nr. 134, 10. Juli 1819. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1819. Erster Band. Laibach 1849, str. 328 - 356. Formular und Termin zur Vorlage der Ausweise �ber die Schlachtviehverkauf dann Unschlitt- und H�utepreise. Nr. 143, 21. Juli 1819. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1819. Erster Band. Laibach 1849, str. 395 � 397. Instruction �ber die Landesbeschellung in Illirien. Nr. 30, 25. Februar 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 34 � 49. Directiven, nach welchen die Unterthanen der neuen Provinzen in Absicht auf Entsch�diguns Anspr�che f�r ihre Milit�r Dinste verlorenen Pferde, zu behandeln sind. Nr. 74, 19. May 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 105 - 107. Einstellung der halbj�hrigen Berichte �ber den Einfluss des Ausfuhrszolles auf die Schafwolle, und fortw�hrende Beobactung der Verh�ltnisse des Wollhandels und der Schafzucht. Nr. 109, 21. July 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 176 -177. Bauvorschrift f�r Milit�r Stallungen. Nr. 121, 4. August 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 190 � 203. Austriebverbot der Pferde nach den italienischen Nachbarstaten. Nr. 205, 30. November 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 410. Erl�uterung der Vorschrift wegen des Viehauftriebs auf die Wiesen. Nr. 202, 2. December 1820. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1820. Zweyter Band. Laibach 1823, str. 402. LXXXIV Festsetzung des Gewichtes, nach welchen die f�r die verschiedenen Gattungen des Borsetnviehes ausgesprochenen Fleischkreuzer Geb�hren zu entrichten sind. Nr. 51 , 23. M�rz 1821. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1821. Dritter Band. Laibach 1824, str. 122 - 123. Modalit�ten den der j�hrlichen Vertheilung der Pr�mien zur Emporbringung der Hornviehzucht in Krain. Nr. 180 , 14. December 1822. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1822. Vierter Band. Laibach 1824, str. 461 - 465. Ver�nderte Ausmass der zur Emporbringung der Hornviehzucht bewilligten Pr�mien. Nr. 184, von 14. December 1823. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1823. F�nfter Band. Laibach 1825, str. 367 - 368. Bestimmung in Bezug auf die geistliche Jurisdiction �ber die Gest�t- , dann Beschell- und Rimontirungs Departements. Nr. 36 , 19. Februar 1824. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1824. Sechster Band. Laibach 1826, str. 50. Erneuerung der Vorschriften in Hinsicht einer Verg�tung f�r die bey Hofreisen zur Grunde gegangenen Pferde. Nr. 116, 10. Juny 1824. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1824. Sechster Band. Laibach 1826, str. 215. Bestimmungen in Ansehung der Ein- und Ausfuhrsz�lle f�r Getreide und H�lsenfruchte, dann einiger Viehgattungen und Nebenproducte der Viehzucht, so wie einiger anderer Erzeugnisse der Landwirtschaft. Nr. 158 , 26. August 1824. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1824. Sechster Band. Laibach 1826, str. 283 - 284. Beh�rde zur Untersuchung und Spruchf�llung in erster Instanz im Falle einer von Dorfmeistern vorgenommenen Pferdeanhaltung wegen Uebertretung der Postvorschriften. Nr. 191, 14. October 1824. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Herzogthum Krain und den Villacher Kreis K�rntens im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1824. Sechster Band. Laibach 1826, str. 399 - 400. Abkommen von dem j�hrlichen Berichte �ber den Stand der Rindviehzucht. Nr. 168, 6. October 1825. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1825. Siebenter Band. Laibach 1828, str. 294 - 295. Bestimmung der Fleischtazgeb�hr f�r Kalbinnen. Nr. 150, 18. Juli 1827. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1827. Neunnter Band. Laibach 1830, str. 245. Belehrung f�r Schafz�chter und Sch�fer �ber den Nachteil des Pfriemengrasess auf Schafweiden. Nr. 76, 29. M�rz 1827. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1827. Neunnter Band. Laibach 1830, str. 106 � 114. Art der Ausfertigung der Licenzscheine f�r Beschellreiter. Verfahren gegen unbefugte Beschellreiter. Nr. 171, 4. December 1828. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1828. Zehnter Band. Laibach 1830, str. 375 � 376. Bestimmung der Mauthgeb�hr f�r das zun�chst eines Mauthschrankes ausgespannte, nachher aber wieder als bespannung eben desselben Furwerkes verwendete Vieh. Nr. 1, 3. J�nner 1829. LXXXV Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1829. Eilfter Band. Laibach 1831, str. 1 - 2. Art der k�nftigen Bemessung der Gehalte f�r die Professoren der Landwirtschatskunde. Nr. 61, von 8. Mai 1829. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1829. Eilfter Band. Laibach 1831, str. 94 � 95. Beiziehung der Oberschmiede der Beschell Departments zu den Pferde Pr�mien Vertheilungen statt der Landes- oder Kreisthier�rzte. Nr. 182, 12. November 1829. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1829. Eilfter Band. Laibach 1831, str. 651 - 652. Nachtr�gliche Belehrung f�r Schafz�chter und Sch�fer �ber den Nachteil des Pfriemengrasess auf Schafweiden. Nr. 176, 5. November 1829. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1829. Eilfter Band. Laibach 1831, str. 636 - 645. Mauthfreiheit des in die Schwemme und zur Tr�nke gef�hrt werdenden Viehes, und der Fuhren mit Feuerl�sch Requisiten. Anspruch der durch Elementar Ereignisse an der Ben�tzung des Mauthobjectes besch�digten P�chter auf eine Entsch�digung. Nichtverpflichtung der Parteien zur Vorweisung der Mauthbolleten. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1829. Eilfter Band. Laibach 1831, str. 377 - 379. Bestimmungen wegen Vereinigung der Pferde M�rkte mit der Pferde Pr�mien Vertheilung in den hiezu gew�hlten Stationen. Nr. 111, 25. Juni 1830. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1830. Zw�lfter Band. Laibach 1831, str. 277 - 279. Bestimmung wegen Entrichtung des Fransito Zolles f�r Viehgattungen bei Durchziehung kurzer Strassen Strecken. Nr. 117, 1. Juli 1830. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1830. Zw�lfter Band. Laibach 1831, str. 302 - 303. Verg�tung der Curkosten f�r �rarische Pferde, an Civil Thier�rzte. Nr. 86, 24. Juni 1832. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1832. Vierzehnter Band. Laibach 1833, str. 182 - 183. Ab�nderung der bestehenden Hornvieh Pr�mien Vertheilung im Klagenfurter, und Einf�hrung der letzern im Villacher Kreise. Nr. 105, 20. Juli 1832. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1832. Vierzehnter Band. Laibach 1833, str. 205 - 208. Mauthfreiheit des, auf die Alpen getriebenen Viehes. Nr. 76, 8. Juni 1833. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1833. F�nfzehnter Band. Laibach 1834, str. 190 - 191. Erkl�rung der Vorschriften zur Verh�tuntg der Besch�digung des cultivirten Bodens durch Weidevieh, und gegen den Viehauftrieb auf Wiesen. Nr. 111, 19. Juni 1835. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1835. Siebenzehnter Band. Laibach 1838, str. 367 - 369. Verboth des Abweidens der Saaten, durch Viehherden. Nr. 67, 16. september 1837. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1837. Neunzehnter Band. Laibach 1839, str. 109 � 110. Die seit dem Jahre 1828 provisorisch im Wirksamkeit befindliche Instruction in Absicht auf die Vertheilung der Pferdepr�mien wird mit einigen Modalit�ten als bleibende Norm erkl�rt. Nr. 77, LXXXVI 6. September 1838. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1838. Zwanzigster Band. Laibach 1839, str. 229 - 236. Verbot des Aus- und Durchf�hrens der Pferde. Nr. 103, 31. October 1840. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1840. Zwei und zwanzigster Band. Laibach 1842, str. 397. Einf�hrung der Viehbeschau Ordnung auf dem flachen Lande. Nr. 12, 1. Februar 1840. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1840. Zwei und zwanzigster Band. Laibach 1842, str. 24 - 45. Aufhebung des mit allerh�chster Resolution vom 17. October 1840 angeordneren allgemeinen Pferde Ausfuhr Verbotes. Nr. 104, 31. Juli 1841. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1841. Drei und Zwanzigster Band. Laibach 1843, str. 230. Behandlung der ungarischen Borstenvieh- und sonstigen Productenh�ndler bei der Erwerdsteuer. Nr. 16, 15. Februar 1844. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1844. Sechs und Zwanzigster Band. Laibach 1846, str. 55. Betreffend die allerh�chsten Ortes der Hand f�r drei Jahre genehmigte neue Bestimmung wegen j�hrlicher Vertheilung von Pr�mien f�r Zuchtstiere zur Emporbiring der Horhviehzucht in Krain. Nr. 54, 29. April 1844. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1844. Sechs und Zwanzigster Band. Laibach 1846, str. 138 - 144. Nachtr�gliche Bestimmungen wegen der Viehschlactung auf dem flachen Lande w�hrend der Zeit von ersten April bis letzten September jedes Jahres. Nr. 143, 6. December 1844. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1844. Sechs und Zwanzigster Band. Laibach 1846, str. 385 - 386. Bestimmungen �ber die Ben�tzung oder Ver�usserung des Fleisches von dem als seuchenverd�chtig erschlagenen, nach der Schlachtung aber gesung befundenen Viehe. Nr. 70, 26. April 1845. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1845. Sieben und zwanzigster Band. Laibach 1848, str. 307 - 308. Erfordernisse f�r der Viehh�ndler auf den M�rkten im Thuroczer Comitate. Nr. 170, 3. October 1845. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1845. Sieben und zwanzigster Band. Laibach 1848, str. 519. Verbot der Aus- und Durchfuhr von Pferden nach Auslande und den im Aufruhr befindlichen Theilen des lombardisch venezianischen K�nigreichs. Nr. 62, 26. April 1848. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1848. Dreissigster Band. Laibach 1855, str. 162. Verwendung der Pferdepr�mien und der mit deren Vertheilung verbundenen Kosten zur Gr�ndung von Ackerbauschulen. Nr. 240, 2. December 1849. Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen f�r das Laibacher Gouvernement Gebieth im K�nigreiche Illyrien. Jahr 1849. Ein und dreissigster Band. Laibach 1857, str. 787 - 788. LXXXVII DR�AVNI ZAKONIK ZA KRALJEVINE IN DE�ELE V DR�AVNEM ZBORU ZASTOPANE (DUNAJ 1870 � 1918) Ukaz ministerstva za kmetijstvo od 26. februarja 1870, ki se ti�e pripu��anja dr�avnih �ebcev k kobilam po kravljevinah in de�elah v dr�avnem zboru zastopanih. Nr. 18. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1870. Na Dunaji 1870, str. 28. Ukaz ministerstva za poljedelstvo po dogovoru z ministerstvom za notranje re�i in de�elno bran od 15. maja 1874, s katerim se dolo�ila o porabi privatnih (necesarskih) �ebcev za spu��anje ali plemenjenje dopolnjujejo in nekoliko spreminjajo. Nr. 76. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1874. Na Dunaji 1874, str. 237 � 243. Ukaz ministerstva za poljedelstvo dogovorno z ministerstvom za notranje re�i in z ministerstvom za de�elno bran od 9. novembra 1875, s katerim se razgla�uje razlaga � 8, odstavek 3 ministerskega ukaza od 15. maja 1874 (Dr�. Zak. �t. 76) s katerim se dolo�ila o porabi privatnih �ebcev za spu��anje ali plemenjenje dopolnjujejo in nekoliko preminjajo. Nr. 139. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1875. Na Dunaji 1875, str. 332. Ukaz ministerstva za poljedelstvo od 13. oktobra 1876, s katerim se razgla�uje ustanovitev osrednje konjerejske komisije kot strokovnega svetovavstva poljedelskemu ministru pridanega. Nr. 124. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1876. Na Dunaji 1876, str. 272 � 274. Ukaz ministerstva za de�elno bran, ministerstva za poljedelstvo in ministerstva za notranje re�i od 17. decembra 1876, o dol�nosti gospodarjev konj (tovorne �ivine), naznanjati tiste premembe, ki bi se pripetile v �tevilu njihovih konj od za�etka popisovanja do kon�anega razredovanja. Nr. 2. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1877. Na Dunaji 1877, str. 3. Postava od 16. junija 1877, o potro�nini od mesa zunaj takih krajev, pri katerih je izre�eno, da so za pobiranje potro�nine zaprti. Nr. 60. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1877. Na Dunaji 1877, str. 97 - 113. Razpis finan�nega ministerstva od 26. junija 1877, o zvr�itvi postave za potro�nino od mesa zunaj takih krajev, pri katerih je izre�eno, da so glede pobiranja potro�nine zaprti. Nr. 61. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1877. Na Dunaji 1877, str. 114 -118. Postava od 19. julija 1879, o dol�nosti razku�be ali desinfekcije pri vo�nji �ivine po �eleznicah in na ladjah. Nr. 108. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1879. Na Dunaji 1879, str. 445 - 452. Ukaz finan�nega ministerstva od 31. oktobra 1880, o naznanjanji te�e tistih delov zaklane �ivali, ki so o pobijanji s pridr�kom davkovega povra�ila namenjeni za vvoz v zaprto mesto. Nr. 133. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1880. Na Dunaji 1880, str. 460. Ukaz ministerstev za finance in trgovino od 31. julija 1883, o tem, kateremu colu je podvr�eno �ito za klajo voznim in tovrnim �ivalim, ki jih popotni ljudje s seboj jemljo. Nr. 138. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1883. Na Dunaji 1883, str. 433. Ukaz ministrov za notranje re�i, trgovino in poljedelstvo od 3. septembra 1883, o tr�nem redu za Dunajski osrednji �ivinski trg v �ent-Marksu. Nr. 145. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1883. Na Dunaji 1883, str. 441 - 459. Razglas ministerstva za trgovino od 2. septembra 1885, da se lesene znotraj s plehom obite posode za preva�anje mleka (mle�ne konve) pripu��ajo k preskusu in �templjanju. Nr. 128. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1885. Na Dunaji 1885, str. 295 - 296. LXXXVIII Razglas ministerstva za trgovino od 20. decembra 1885, s katerim se na znanje dajo dodatna dolo�ila k propisom, kako je kovinske mlekovozne posode (konve) presku�evati in na-nje meroizkusni beleg ali pe�at udarjati (Dr�. Zak. pd l.1879 �t. 107). Nr. 171. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1885. Na Dunaji 1885, str. 368. Ukaz ministerstev za notranje re�i in finance od 31. avgusta 1886, o pla�evanji colne pristojbine od �ivali in �ivalskih surovin, ki se zoper prepoved in nezacolan vva�ajo, kadar se njih proprad izre�e. Nr. 141. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1886. Na Dunaji 1886, str. 397. Ukaz ministerstev za notranje re�i, pravosodje, trgovino in poljedelstvo od 8. decembra 1886, s katerim se izpreminjajo dolo�ila zvr�itvenega ukaza od 7. avgusta 1879 (Dr�. Zak. �t. 109) k � 8 postave od 19. julija 1879 (Dr�. Zak. �t. 108), o dol�nosti razku�be pri vo�nji �ivine po �eleznicah in na ladjah. Nr. 173. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1886. Na Dunaji 1886, str. 441. Ukaz od 11. julija 1887, o omejenem razkrepljenji prepovedi, izva�ati konje. Nr. 90. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1887. Na Dunaji 1887, str. 385 -386. Ukaz ministerstev za notranje re�i, trgovino in poljedelstvo od 13. januvarja 1888, s katerim se drugi odstavek � 14 tr�nega reda za Dunajski osrednji �ivinski trg v �ent-Marksu. Izdanega z ministerijalnim ukazom od 3. septembra 1883 (Dr�. Zak. �t. 145) izpreminja. Nr. 6. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1888. Na Dunaji 1888, str. 36. Ukaz ministerstev za notranje re�i, pravosodje, poljedelstvo in trgovino od 29. marcija 1889, o poskrbah, da se bolezen na gobci in parkljih pri svinjah iz Galicije ne zanese v druge de�ele. Nr. 37. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1889. Na Dunaji 1889, str. 85 � 88. Ukaz ministerstev notranjih stvari, pravosodja, poljedelstva in trgovine od 8. decembra 1889, o naredbah, da se bolezen na gobci in parkljih ne zatrosi po svinjah iz Galicije v druge de�ele. Nr. 188. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1889. Na Dunaji 1889, str. 473 � 476. Ukaz ministerstev za notranje stvari, trgovino, finance in poljedelstvo od 4. decembra 1891. l. zastran uva�anja pra�i�ev, svinjine, slanine in klobas iz Zdru�enih dr�av ameri�kih. Nr. 168. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1891. Na Dunaji 1891, str. 463. Zakon z dne 30. marca 1893.l. o oddajanju �ivinske soli po zni�ani ceni. Nr. 65. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1893. Na Dunaji 1893, str. 146. Ukaz ministerstev za notranje stvari, trgovino, finance in poljedelstvo z dne 15. maja 1893. l. o vredbi izvoza pra�i�ev iz kraljevine gali�ke in vladimerske z veliko vojvodino krakovsko vred in pa iz vojvodine bukovinske. Nr. 83. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1893. Na Dunaji 1893, str. 162 - 163. Zakon z dne 14. decembra 1893.l. o izpremembi � 3 v zakonu z dne 30. marca 1893 l. (Dr�.zak.�t. 65) zastran oddaje �ivinske soli po zni�ani ceni. Nr. 175. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1893. Na Dunaji 1893, str. 519. Ukaz ministerstev za notranje stvari, za pravosodje, za trgovino in za poljedelstvo z dne 12. julija 1895. l. o izvozu pra�i�ev iz kraljevin Galicije in Vladimerjie z veliko vojvodino krakovsko in iz vojvodine Bukovine. Nr. 98. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1895. Na Dunaji 1895, str. 243 - 244. Zakon z dne 23. decembra 1896.l. zastran oddaje �ivinske soli po zni�ani ceni. Nr. 237. in Ukaz finan�nega ministrstva z dne 23. decembra 1896.l. o izvr�itvi zakona z dne 23. decembra 1896.l. LXXXIX (dr�.zak.�t.237) zastran oddajanja �ivinske soli po zni�ani ceni. Nr. 238. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1896. Na Dunaji 1896, str. 753 � 756. Ukaz poljedelskega ministrstva z dne 20. maja 1903.l. s katerim se razgla�a izprememba osrednje konjeni�ke komisije v osrednji konjerejski pridodani svet. Nr. 121. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1903. Na Dunaji 1903, str. 377 - 378. Razglas poljedelskega ministrstva z dne 30. oktobra 1907.l. o izdaji novega ustava za osrednji konjerejski pridodani svet. Nr. 247. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1907. Na Dunaji 1907, str. 1061 - 1062. Zakon z dne 6. avgusta 1909.l., s katerim se izpreminjajo nekatera dolo�ila zakona z dne 19. julija 1879.l. (dr�.zak.�t. 108) o dol�nosti razku�be pri vo�nji �ivine po �eleznicah in na ladjah. Nr. 184. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1909. Na Dunaji 1909, str. 649. Zakon z dne 30. decembra 1909.l. o pospe�evanju �ivinoreje in vnov�evanje �ivine. Nr. 222. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1909. Na Dunaji 1909, str. 784 � 785. Ukaz ministrstev za poljedelstvo, trgovino in finance z dne 20.marca 1910.l. o ustanovitvi sredi��a za vnov�evanje �ivine. Nr. 66. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1910. Na Dunaji 1910, str. 129 - 130. Zakon z dne 21. decembra 1912.l. o dajanju konj in voz. Nr. 235. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1912. Na Dunaji 1912, str. 1187 � 1192. Ukaz poljedelskega ministrstva v porazumu z ministri za notranje stvari, pravosodje, finance, trgovino in �eleznice z dne 18 julija 1914.l. o odvra�anju in zatiranju nalezljivih bolezni �ebelnih zaleg. Nr. 203. Dr�avni zakonik za kraljevine in de�ele v dr�avnem zboru zastopane. Leto 1914. Na Dunaji 1914, str. 929 � 931. GESETZE, VERORDNUNGEN UND KUNDMACHUNGEN AUS DEM DIENSTBEREICHE DES K.K. ACKERBAUMINISTERIUMS (WIEN 1881�1918) Kundmachung der k.k. Statthalterei vom 6. December 1880, betrefend die Einf�hrung des Viehregisters (Viehstandkatasters) in den Grenzbezirken. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1881, Heft I. Wien 1882, str. 136 � 166. Gesetz vom 24 Februar 1885, giltig f�r das Herzogthum K�rnten, betrefend die Ordnung der Wanderbienenweide. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1885, Heft VI. Wien 1886, str. 130 � 131. Verordnung der k.k. Landesregierung in Salzburg vom 9. April 1886, betreffend die qu�lende Behandlung von Thieren, insbesondere den thierqu�lerischen Transport von Jung- und Stechvieh. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1886, Heft VII. Wien 1887, str. 117 - 118. Gesetz vom 31. Juli 1888, betreffend den Schutz der f�r die Bodencultur n�tzlichen Thiere. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1888, Heft XIV. Wien 1889, str. 200 - 202. Verordnung der Ministerien des Innern, des Handels, der Finanzen und des Ackerbaues vom 4. December 1891, betreffend die Einfuhr von Schweinen, Schweinefleisch, Speck und W�rfen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem xc Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1891, Heft XVII. Wien 1892, str. 19 -20. Erlass des k. k. Ministeriums des Innern vom 12 Februar 1891, an s�mmtliche politische Beh�rden, betreffend �berwachung der Pferdepr�miirungen in veterin�r-polizeilicher Beziehung. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1891, Heft XVII. Wien 1892, str. 20 - 21. Verordnung des Ministeriums f�r Landesverteidigung, des Ackerbauministeriums und des Ministeriums des Inneren im Einvernehmen mit dem Reichs-Kriegsministerium vom 18. M�rz 1891, zur Durchf�hrung des Gesetzes vom 16. April 1873, betreffend die Deckung des Bedarfes an Pferden bei einer Mobilisirung f�r das Heer und die Landwehr. Durchf�hrungsbestimmungen. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1891, Heft XVII. Wien 1892, str. 73 � 91. Gesetz vom 20. Jui 1892, wirksam f�r das K�nigreich Galizien und Lodomerien samt dem Grossherzogthums Krakau, betreffend die Lizenzirung von Zuchtstieren und die Haltung von Gemeindestieren. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1892, Heft XVIII. Wien 1893, str. 773 - 777. Verordnung der k.k. Statthalters in M�hren vom 3. Juli 1893, betreffend die Beibringung von Viehp�ssen f�r Schweine. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1893, Heft XX. Wien 1894, str. 520 - 521 Verordnung der k.k. Statthalterei vom 2. August 1894, betreffend der Verbot der gemeinschschaftlichen Weide von halbw�chsigen Stieren mit K�hen und Kalbinnen. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1894, Heft XXI. Wien 1895, str. 405. Kundmachung ders k.k. Statthalterei vom 2. August 1894, mit welcher die Durchf�hrungsvorschriften zu dem Gesetze vom 20. Juli 1892, L. G. Bl. Nr. 51, betreffend die Licenzirung von Zuchtstieren und die Haltung von Gemeinbestieren, verlaubart werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1894, Heft XXI. Wien 1895, str. 405 - 417. Kundmachung des k. k. Landespr�sidenten von Schlesien vom 11. August 1895, betreffend die Regelung der Viehbeschau in den Eisenbahnstationen Schlesiens. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1895, Heft XXII. Wien 1896, str. 455 - 458. Gesetz vom 13. Juni 1895 zur Hebung der Rindviehzucht im Herzogthume Bukowina. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1895, Heft XXII. Wien 1896, str. 524 - 531. Durchf�hrungsverordnung zum Landesgesetze vom 13. Juni 1895 betreffend die Hebung der Rindviehzucht im Herzogthume Bukowina. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1895, Heft XXII. Wien 1896, str. 531 -543. Gesetz vom 11. J�nner 1896, betreffend die Festsetzung von Geb�ren f�r die Ausstellung der Viehp�sse vorzunehmende sachverst�ndige Beschau und Viehpassausfertigung. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1896, Heft XXIII. Wien 1897, str. 340. Gesetz vom 26. August 1899, �ber die Ab�nderung mehrerer Bestimungen des Gesetzes vom 31. Juli 1888, L. G. Bl. Nr. 29, betreffend den Schutz der f�r die Bodencultur n�tzlichen Thiere (V�gel). Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1899, Heft XXVI. Wien 1900, str. 466 - 467. XCI Verordnung der k. k. Statthalterei in Lemberg vom 2. August 1900, betreffend die Evidenzhaltung des Schweinestandes in zehn an Ausland grenzenden galizischen Bezirken zum Zwecke der Hintanhaltung der Einschleppung der Schweinepest mit den aus Russland nach Galizien eingeschmuggelten Schweinen. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1900, Heft XXVII. Wien 1901, str. 534. Kundmachung der k. k. Landesregierung f�r K�rnten vom 24. Februar 1900, betreffend den Handelsverkehr mit Schweinen in K�rnten. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1900, Heft XXVII. Wien 1901, str. 324 � 327. Kundmachung der k. k. Statthalterei f�r Ober�sterreich vom 22. August 1901, betreffend die Errichtung der �Ober�sterreichischen Landesnastalt f�r Rindviehversucherung� und Verlautbarung der Satzungen derselben. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1901, Heft XXIX. Wien 1902, str. 213 - 227. Verordnung des k. k. Statthalters in B�hmen vom 30. Mai 1901, womit die Verordnung vom 19 J�nner 1890, L. G. und B. Bl. Nr. 7, betrefffend Vorlehrungen aus Anlass der Abhaltung von Viehm�rkten, erg�nzt wird. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1901, Heft XXIX. Wien 1902, str. 464 - 465. Verordnung des k. k. Statthalters f�r das K�nigreich B�hmen vom 31. Mai 1902, betreffend die Hintanhaltung von Tierqu�lereien. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1902, Heft XXX. Wien 1903, str. 584 -587. Normen f�r die Bestellung von Gest�tsmeistern und Gauleitern bei den Milit�rabteilungen der Gest�tsbranche in den k. k. Pferdezuchtanstalten. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1902, Heft XXX. Wien 1903, str. 246 - 249. Vorschrift des Ackerbauministeriums, B. 6604 � 1902, betreffend das Rettungswesen bei den k. k. Staats-Pferdezuchtanstalten. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1902, Heft XXX. Wien 1903, str. 250 -254. Gesetz vom 21. Mai 1902, mit welchem die �� 3, 7, 8, 10, 16, 20 und 21 des Gesetzes vom 11. August 1890, L. G. Bl. Nr.4 ex 1891, betreffend die Hebung der Rindviehzucht, abge�ndert werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1902, Heft XXX. Wien 1903, str. 506 - 507. Durchf�hrungsverordnung des k. k. Landesregierung f�r Krain vom 2. Juli 1903, zum Gesetze vom 11. August 1890, L. G. Bl. Nr.4 ex 1891, betreffend die Hebung der Rindviehzucht sowie zum Gesetze vom 21. Mai 1902, L. G. Bl. Nr. 15, mit welchem mehrere Bestimmungen dieses Gestezes abge�ndert wurden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1903, Heft XXXIII. Wien 1904, str. 534 - 543. Gesetz vom 13 Mai 1903, betreffend die Hebung der Rindviehzucht g�ltig f�r die gef�rstete Grafschaft G�rz und Gradiska. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1903, Heft XXXIII. Wien 1904, str. 547 -552. Verordnung des k. k. Landespr�sidenten in Krain vom 11. Juli 1904, behufs Hintanhaltung von Tierqu�lereien. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft XXXIV. Wien 1905, str. 370 - 372. Kundmachung der k. k. Landesregierung in Salzburg vom 31. M�rz 1904, betreffend den Handelsverkehr mit Schweinen. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem XCII Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft XXXIV. Wien 1905, str. 246 � 249. Kundmachung der k. k. Landesregierung f�r K�rnten vom 30. Dezember 1903, betreffend Ab�nderung der Grenzen der Rindviehzuchtgebiete in K�rnten. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft XXXIV. Wien 1905, str. 339. Gesetz vom 8. J�nner 1904, betreffend die Verwendung von Privathengsten zum Besch�len. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft XXXIV. Wien 1905, str. 339 - 342. Kundmachung der k. k. Landesregierung in Klagenfurt vom 28. J�nner 1904, womit im Grunde der mit dem Erlasse des k. k. Ackerbauministeriums von 23. J�nner 1904, im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerium des Innern erteilten Erm�chtigung eine Durchf�hrunsverordnung zum Landesgesetze vom 8. J�nner 1904. L- G. und B. Bl. Nr.9, betreffend die Verwendung von Privathengsten zum Besch�len erlassen wird. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft XXXIV. Wien 1905, str. 343 - 345. Durchf�hrungsverordnung der k. k. Statthalterei in Triest vom 2. October 1904, zum Gesetze vom 13. Mai 1903, L. G. Bl. Nr. 24, betreffend die Hebung der Rindviehzucht, g�ltig f�r die gef�rstete Grafschaft G�rz und Gradiska. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1904, Heft XXXIV. Wien 1905, str. 375 -398. Verordnung der k. k. Landsregierung in Salzburg vom 12. August 1905, mit welcher Betimmungen zur Hintanhaltung von Tierqu�lereien getroffen werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1905, Heft XXXV. Wien 1906, str. 246 - 249. Gesetz vom 28. Juli 1907, wirksam f�r das Land Vorarlberg, betreffend die Verwendung von Privathengsten zum Belegen fremder Stuten. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft XXXVIII. Wien 1908, str. 686 - 689. Kundmachung der k. k. Landesregierung f�r K�rnten vom 12. J�nner 1907, betreffend die Ausscheidung des Gaues Zammelsberg aus dem Blodviehzuchtgebiete. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft XXXVIII. Wien 1908, str. 629. Gesetz vom 6. October 1907, mit welchem die Gesetze vom 13. Juli 1894, L. G. Bl. Nr. 52, beziehungsweise vom 11. September 1898, L. G. Bl. Nr. 56, betreffend die Lizenzierung (K�rung) der Zuchtstiere, teiweise abge�ndert werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft XXXVIII. Wien 1908, str. 425 - 426. Verordnung der k. k. Statthalterei im Erzherzogtum �sterreich ob der Enns vom 5. M�rz 1907, betreffend die Vermehrung der Viehkontrolltermine am K. k. Nebenzollamte in Laibach. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft XXXVIII. Wien 1908, str. 444 - 445. Gesetz vom 19. August 1907, wirksam f�r das Land Vorarlberg, betreffend die Haltung von Zuchtstieren. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft XXXVIII. Wien 1908, str. 676 - 682. Kundmachung des k. k. Statthalters in Tirol und Vorarlberg vom 29. November 1907, mit welcher Anordnungen gegen Tierqu�lereien verlautbart werden. Gesetze, Verordnungen und XCIII Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1907, Heft XXXVIII. Wien 1908, str. 690 - 693. Gesetz vom 3. October 1908, betreffend die K�rung der Zuchtstiere. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1908, Heft XXXIX. Wien 1909, str. 565 - 569. Verordnung des Ministeriums f�r Landesverteidigung, des Acherbaumministeriums und des Ministeriums des Innern im Einvernehmen mit dem Reichskriegsministerium vom 5. Dezember 1908, mit welcher der � 7 der Durchf�hrungsbestimmungen zum Pferdebestellungsgesetze vom April 1873, R. G. Bl. Nr. 77, abge�ndert werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1908, Heft XXXIX. Wien 1909, str. 356 - 357. Gesetz vom 30. Dezember 1909, betreffend die F�rderung der Viehzucht und der Viehverwertung. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1909, Heft XL. Wien 1910, str. 56 - 58. Gesetz vom 26. Mai 1909, betreffend die F�rderung der Rindvieh- und Schweinezucht in der Markgraffschaft M�hren. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1909, Heft XL. Wien 1910, str. 883 - 892. Gesetz vom 10. Juli 1910, betreffend die Bienenzucht. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1910, Heft XLIV. Wien 1911, str. 273 - 276. Verordnung der Ministerien des Ackerbaues, des Handels und des Innern vom 30. Juli 1910, betreffend die Marktordnung f�r den Wiener Zentralviehmarkt in St. Marx.. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1910, Heft XLIV. Wien 1911, str. 176 - 177. Verordnung des k. k. Statthalters in M�hren vom 18. M�rz 1910. zur Durchf�hrung des Gesetzes vom 26. Mai 1909, L. G. Bl. Nr. 61, betreffend die F�rderung der Rindvieh- und Schweinezucht in der Markgraffschaft M�hren. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1910, Heft XLIV. Wien 1911, str. 897 - 925. Kundmachung des k. k. Statthalters in M�hren vom 8. August 1910, betreffend veterin�rpolitiche Vorschriften beim gewerbsm�ssigen Bertriebe der Kastration der Landwirtschaftlichen Haustiere (die Viehschneidegewerdes). Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1910, Heft XLIV. Wien 1911, str. 931 -932. Verordnung des k. k. Statthalters im Erzherzogtume �sterreich unter der Enns vom 4. Mai 1911, mit welcher der Zeitpunkt des Eintrittes der Wirksamkeit die Bienenzucht festgesetzt wird, sowie Durchf�hrungsbestimmungen zu diesem Gesetze erlassen werden. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1911, Heft XLV. Wien 1912, str. 285 - 287. Kundmachung der k. k. Landesregierung f�r K�rnten vom 12. J�nner 1911, betreffend veterin�rpolitichen Vorschriften der Aus�bung des Viehschneidegewerdes (Kastration der Haustiere). Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1911, Heft XLV. Wien 1912, str. 628 - 629. Gesetz vom 21. Dezember 1912, betreffend die Stellung der Pferde und Fuhrwerke. Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1912, Heft XLVI. Wien 1913, str. 71 - 80. Kundmachung des k. k. Statthalers f�r das K�nigreich B�hmen vom 23. September 1912, betreffend die veterin�rpolitichen Vorschriften beim gewerbsm�ssigen Betriebe der Kastration XCIV der landwirtschaftliechen Haustiere (des Viehschneidegewerdes). Gesetze, Verordnungen und Kundmachungen aus dem Dienstbereiche des k. k. Ackerbauministeriums, Jahrgang 1912, Heft XLVI. Wien 1913, str. 781 - 782. DE�ELNI ZAKONIK IN VLADNI LIST ZA KRANJSKO KRONOVINO (LJUBLJANA 1849 � 1918) Razpis c.k.kranjskega poglavarstva 7. Novembra 1851; zavoljo porabljevanja necesarskih �rebcev za pleme. 1851, �tevil. 395. De�elni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 798 Cesarski ukaz od 20. aprila 1854 veljaven za vse kronovine, razun lombarsko-bene�kega kraljestva in voja�ke krajine, s katerim se izda predpis za izpeljavo zavkazov in razsodeb cesarskih politi�nih oblastnij. (1854)XXXIII, �t. 115. De�elni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (11. �len), str. 346 - 352 Ukaz c.k.ministerstva notranjih opravil po dogovoru z c.k. najvi�jo policijsko oblastnijo 15. Februarja 1855, veljaven za vse krovine, razen voja�ke krajine, s katerim se daje postava zoper terpin�enje ali tarpljenje �ivali. 1855, �tev. 75. Prvi razdelek, De�elni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 325 Ukaz c.k.ministerstva notranjih opravil, veljaven za vse kronovine, razun Dalmatinskega, ki ustanovljuje, ali smejo privatni �ebci kobile vbrejati. 1855, �tev. 103. Prvi razdelek, De�elni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 379 Ukaz c.k. ministerstva notranjih opravil in c.k. armadnega nadpoveljstva od 27. aprila 1857, veljaven za kronovine ��, zastran dr�avnih ali cesarskih dirjavskih daril (dirnin), ustanovljenih v povzdigo konjereje. 1857, �tev. 118. De�elni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 260 � 264 Pravila zastran tega, kako gre poganjati se za cesarske daril, odlo�ene v povzdigo konjske reje. 1857. De�elni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 265 � 272 Ukaz c.k. ministerstva notranjih opravil in c.k. armadnega nadpoveljstva od 27. aprila 1857, veljaven za kronovine ��, s kterim se dajejo odlo�be zastran konjorejskih premijev ali daril, ki so dovoljene iz dr�avnih denarjev. 1857, �tev. 119. De�elni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino, str. 272 - 281 Razpis c.k. kranjske de�elne vlade od 12. Marca 1860 �t. 2463, s katerim se nekoliko prenarede predpisi zastran spu��anja necesarskih �rebcev k de�elskim kobilam. 1860, �tev. 15. Ukazi c.k.kranjskih de�elnih gosposk , str. 24 Razpis c. kr. de�elne vlade za Kranjsko, s katerim se razgla�ajo dolo�be zastran podeljevanja daril (premij) iz dr�avnih denarjev (der�avnih premij) v povzdigo konjerejstva na Kranjskem za leto 1870, potem predruga�ne dolo�be zastran podelitve dopustnic (dovolb za pripu��anje) �rebcem plemenjakom, poslednji� uravnane dolo�be za de�elno komisijo o zadevah konjerejstva za vojvodstvo Kranjsko. 1870, �t. 28, XVIII. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 202 � 208 Oznanilo c. kr. de�. predsednika na Kranjskem od 10.junija 1871, s katerim se razgla�a dolo�ba zastran podeljevanja dr�avnih (cesarskih) premij v povzdigo konjerejstva v vojvodstvu Kranjskem za leto 1871, potem dolo�be zastran podelitve dopustnic (dovolb za pripu��anje) �rebcem plemenjakom, ki so za to sposobni. 1871, �t. 18, VI. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 41 - 44 Oznanilo c. kr. de�elne vlade za Kranjsko od 1. avgusta 1872, �t. 5444,, s katerim se razgla�a, nakoliko pri izdelovanji naznanilnega spisa (programa) o premiranju konj, v katerem se mora vsako leto vse natanko razlo�iti, niso izklenjene razlike ali prenaredbe v okvirju pravilnih dolo�eb o premiranju konj. 1872, �t. 27, X. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 164 - 165 xcv Oznanilo c. kr. de�elne vlade za Kranjsko od 8. junija 1872 �t. 3984, s katerim se dajejo dolo�be o premiranju konj. 1872, �t. 15, VI. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 113 - 118 Ukaz ministerstva za poljedelstvo po dogovoru z ministerstvom za notranje re�i in de�elno bran od 15. maja 1874, �t. 4318, s katerim se dolo�ila o porabi privatnih (necesarskih) �rebcev za spu��anje ali plemenenje dopolnjujejo in nekoliko spreminjajo. 1874, �t. 20, VIII. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 59 - 67 Postava od 25.oktobra 1875 veljavna za vojvodino Kranjsko (postava o stavbah). 1875, �t. 26, XI. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 70 - 102 Postava veljavna za vojvodino Kranjsko, o ravnanji z junci za pleme. 1879, �t. 11, IV. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 13 - 15 Razglasilo c. kr. de�elne vlade za Kranjsko od 4. julija 1885 l., �t. 5146, o tem, kedaj se smejo teleta klati, oziroma kedaj se sme meso zaklanih telet po mesnicah prodajati. 1882, �t. 20, IX. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 95 Zakon z dne 18. februarja 1885 l., veljaven za vojvodino Kranjsko, o spu��anji zasobnih �rebcev za konjsko plemenitev. 1885, �t. 13, VIII. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 29 - 32 Razglasilo c. kr. de�elne vlade za Kranjsko z dne 6. januvarija 1889. leta, �t. 13.091 iz leta 1888., s katerim se prenarejajo z razglasilom z dne 8. junija 1872.l., �t.15, in z dne 1. avgusta 1872.l. de�.zak. �t. 27, razgla�ena dolo�ila ter se dajo na znanje nova dolo�ila o obdarjanji (premiranji) konj. 1889, �t. 13, VIII. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 38 - 47 Zakon z dne 11. avgusta 1890., veljaven za vojvodino Kranjsko, o povzdigi reje goveje �ivine. 1891, �t. 4, IV. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 10 -15 ali 1891, 4, Landesgesetzblatt fuer Krain, str. 10 - 15 Izvr�itveni ukaz c. kr. de�elne vlade za Kranjsko z dne 2. maja 1891. l., �t. 930 (Pr., k zakonu z dne 11. avgusta 1890 l., de�.zak. �t.4, o povzdigi reje goveje �ivine). 1891, �t. 5, IV. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 17 - 28 ali 1891, 4. Landesgesetzblatt fuer Krain, str. 17 - 28 Razglas c. kr. de�elne vlade za Kranjsko z dne 13. marca 1901, �t. 2435, o premembi vzorca za spu��alne liste pri dopu��enih zasebnih �rebcih. 1901, �t. 11, IX. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 20 - 21 Zakon z dne 21. maja 1902, veljaven za Kranjsko, s katerim se izpreminjajo �� 3., 7., 8., 10., 16., 20. in 21. zakona z dne 11. avgusta l.1880., de�. zak. �t. 4. iz l. 1891., o povzdigi reje goveje �ivine. 1902, �t. 15, XI. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 46 - 48 Izvr�itveni ukaz c. kr. de�elne vlade za Kranjsko z dne 2. julija 1903., �t. 13.258, k zakonu z dne 11. avgusta 1890. de�. zak. �t.4 iz leta 1891, o povzdigi reje goveje �ivine, kakor tudi k zakonu z dne 21.maja 1902, de�. zak. �t.15, s katerim se je izpremenilo ve� dolo�il tega zakona. 1903, �t. 7, VI. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 20 - 32 Ukaz c. kr. de�elnega predsednika na Kranjskem z dne 11. julija 1904., �t. 1813 pr., o odvra�anju trpin�enja �ivali. 1904, �t. 12, X. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 38 - 41 Zakon z dne 3. julija 1912, veljaven za vojvodino Kranjsko, o dol�nosti za vzdr�evanje ograj. 1912, �t. 45, XXI. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 226 - 227 Zakon z dne 4. septembra 1912, veljaven za vojvodino Kranjsko, o izbolj�avi pa�nikov. 1912, �t. 63, XXX. De�elni zakonik za vojvodino Kranjsko, str. 266 - 268 XCVI OB�NI DE�ELNI ZAKONIK IN VLADNI LIST �TAJERSKE KRONOVINE (GRADEC 1850 � 1918) Razpis namestnikov 19. septembra 1851 na okro�ne vlade in okrajna glavarstva zastran izdavanja dovolnic k upotrebljavanju �rebcev k pripu��anju. 1851. �tev. 349. Ob�ni de�elni zakonik in vladni list �tajerske kronovine, str. 677 � 678 Ukaz ministerstva notranjih opravil 25. aprila 1855, veljaven za vse kronovine, razun Dalmatinskega, ki ustanovljuje, ali smejo kobile privatni �rebci vbrejati. 1855, XIV, �t.79, 1.razred. Ob�ni de�elni zakonik in vladni list �tajerske kronovine, str. 256 Ukaz c.k. ministerstva notranjih opravil in c.k. armadnega nadpoveljstva od 27. aprila 1857, veljaven za kronovine ��, zastran dr�avnih ali cesarskih dirjavskih daril (dirnin), ustanovljenih v povzdigo konjereje. 1857, XII/1. razred, �tev. 84. Ob�ni de�elni zakonik in vladni list �tajerske kronovine, str. 228 � 237 Ukaz c.k. ministerstva notranjih opravil in c.k. armadnega nadpoveljstva od 27. aprila 1857, veljaven za kronovine ��, s kterim se dajejo odlo�be zastran konjorejskih premijev ali daril, ki so dovoljene iz dr�avnih denarjev. 1857, XII/1. razred, �tev. 85. Ob�ni de�elni zakonik in vladni list �tajerske kronovine, str. 238 � 246 Razglas namestnije od 28. julija 1857, zastran delitve daril za konjsko rejo v letu 1857 v Gradci na �itnem sejemskem tergu dne 20. avgusta in v Mariboru na prostoru za voja�ke vaje 22. septembra pred poldnevom. 1857, �t. 18. Ob�ni de�elni zakonik in vladni list �tajerske kronovine, str. 144 � 145 Razglas namestije zastran delitve konjerejskih daril leta 1858 v Celju in Hartbergu. 1858, VIII, �t. 12. Ob�ni de�elni zakonik in vladni list �tajerske kronovine, str. 31 - 32 Postava od 10. decembra 1868, veljavna za vojvodino �tajersko o povzdigi reje goveje �ivine. 1869, III, �tev. 4. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodstvo �tajersko, str. 6 � 11 Ukaz de�elnega odbora �tajerskega od 29. aprila 1871 okrajnim odborom na �tajerskem glede izvr�itve postave od 10. decembra 1868 (de�.zak. �t. 4) o povzdigi �ivinoreje. 1871, VI, �tev. 18. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodstvo �tajersko, str. 34 - 46 (samo nem�ki tekst, str. 19 � 25) Oglas c. k. namestnika �tajerskega dne 1. augusta 1872, o naredbi zastran nadaril za lepe konje . 1872, XVI, �tev. 36. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodstvo �tajersko, str. 320 - 328 Ukaz ministerstva za kmetijstvo v soglasju z ministerstvom notranjih zadev in ministerstva domobranstva od 15. maja 1874, dotikajo� se dopolnjevanja in deloma premembe navodil o potrebovanju privatnih �rebcev plemenjakov za pripu��anje. 1874, XII, �tev. 38. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodstvo �tajersko, str. 144 � 163 Ukaz ministerstva za poljedelstvo v soglasju z ministrstvom notranjih zadev in de�elno bran (domobranstvo) od 9. novembra 1875, s kojim se oglasuje razjasnjenje � 8, odstavek 2, v ministerialnem ukazu od 15. maja 1874 (dr�.zak. �t. 76) dotikajo� se dopolnitve in deloma premene v ustanovah o pripu��anju privatnih �rebcev. 1875, XX, �t. 48. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodstvo �tajersko, str. 160 Postava od 9. januarja 1882, veljajo�a se povzdige govedarije ali reje goveje �ivine. 1882, VI, �tev. 14. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodstvo �tajersko, str. 42 - 52 Izpeljaven ukaz �tajarskega de�elnega odbora od 17. maja 1882, k postavi od 9. januarja 1882, de�. Zak in uk.lista broj 14, veljajo� za vojvodstvo �tajersko, dotikajo� se povzdige govedarije. 1882, XII, �tev. 26. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodstvo �tajersko, str. 90 - 104 Zakon od 18. oktobra 1883, veljaven za vojvodino �tajersko, zastran porabe privatnih �rebcev za plemenilo. 1883, XII, �tev. 20. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodino �tajersko, str. 132 - 138 XCVII Razglas �tajerskega de�elnega zbora dne 22. maja 1886, s kterim se spreminja izpeljaven ukaz dne 17. maja 1882, de�. zak. in uk. list �t. 26, k postavi dne 9. januvarja 1882, de�. Zak. In uk. List �t. 14, o povzdigi govedarije. 1886, XVII, �tev. 27. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodino �tajersko, str. 100 - 116 Razglas �tajerskega de�elnega zbora dne 12. junija 1889, �t. 10.165, s kterim se spreminja izpeljaven ukaz dne 22. maja 1886, de�. zak. in uk. list �t. 27, k postavi dne 9. januvarja 1882, de�. Zak. In uk. List �t. 14, o povzdigi govedarije. 1889, VII, �tev. 11. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodino �tajersko, str. 46 - 48 Postava z dne 14. januvarja 1890, veljavna za vojvodino �tajersko, o premembi �� 7 in 11 postave z dne 18. oktobra 1883, de�. Zakonik in ukazni list �t.20, o porabi zasebnih �rebcev za spu��anje. 1890, VI, �tev. 17. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodino �tajersko, str. 78 - 80 Naredba c. kr. namestnika na �tajarskem z dne 17. julija 1893, br. 16.819, da se zabrani trpin�enje �ivalij pri tovornih vo�njah, pri zapregi psov in pri preva�anju klalne �ivine in kuretine. 1893, XIII, �tev. 23. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodino �tajersko, str. 138 - 140 Razglas �tajerskega de�elnega zbora z dne 12. aprila 1895, �t. 8.954, s kterim se spreminja izvr�evalna naredba z dne 22. maja 1886, de�. zak. in uk. list �t. 27, k postavi dne 9. januvarja 1882, de�. Zak. In uk. List �t. 14, o povzdigi �ivinoreje. 1895, XXV, �tev. 52. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodino �tajersko, str. 200 - 202 Zakon z dne 17. aprila 1896, veljaven za vojvodino �tajersko, o povzdigi govedarstva. 1896, XIX, �tev. 41. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodino �tajersko, str. 124 - 140 Razglas de�elnega odbora �tajerskega z dne 20. februarja 1897, s katerim se progla�a sporazumno s c. kr. Namestni�tvom izdana izvr�ilna naredba k zakonu 17. aprila 1896, de�. zak. �t. 41, o povzdigi govedarstva. 1897, XI, �tev. 23. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodino �tajersko, str. 72 - 102 Razglas c. kr. namestnika na �tajerskem z dne 23. sve�ana 1901, s katerim se izpreminja na podlagi pooblastila, podeljenega z ukazom c. kr. Ministerstva za poljedelstvo z dne 30. januvarija 1901, �tev. 31.3600 ex 1900, po dogovoru s c. kr. Ministerstvom za notranje stvari, � 10 in obrazec B izvr�ilnega ukaza z dne 27. sve�ana 1884, de�. zak. in uk. L. �tev. 3, k postavi z dne 18. oktobra 1883, de�.zak in uk.l.1, �tev. 20, o uporabi pribatnih �rebcev za plemenjenje. 1901, VIII, �tev. 20. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodino �tajersko, str. 74 - 76 Razglas c. kr. namestnika na �tajerskem z dne 4. januvarija 1902, s katerim se izpreminja na podlagi pooblastitve, podeljene z ukazom c. kr. Ministerstva za poljedelstvo z dne 5. novembra 1901, �tev. 27.598(3196, porazumno s c. kr. ministerstvom za notranje stvari, izpreminja � 3. izvr�ilnega ukaza z dne 27. sve�ana 1884, de�. zak. in uk. L. �tev. 3, k zakonu z dne 18. oktobra 1883, de�.zak in uk.l. �tev. 20, o uporabi pribatnih �rebcev za plemenjenje. 1902, III, �tev. 6. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodino �tajersko, str. 16 Razglas c. kr. namestnika na �tajerskem z dne 9. oktobra 1909, zadevajo� ubranitev mu�enja �ivali. 1909, XXIII, �tev. 75. De�elni zakonik in ukazni list za vojvodino �tajersko, str. 548 - 556 ZAKONIK IN UKAZNIK ZA AVSTRIJSKO-ILIRSKO PRIMORJE (TRST 1863 � 1918) Oznanilo c.k.de�elnega namestni�tva za Primorsko od 2. avgusta 1872, zastran dolo�b o darilih za konje. (1872) XVIII, �t. 18. Zakonik in Ukaznik za Avstrijansko-ilirsko primorje, str. 51 � 55 Ukaz ministerstva za poljedelstvo po dogovoru z ministerstvom za notranje re�i in de�elno bran od 15. maja 1874, s katerim se dolo�ila o porabi privatnih (necesarskih) �ebcev za spu��anje in plemenenje dopolnjujejo in nekoliko spreminajajo. (1874) XVI, �t. 19. Zakonik in Ukaznik za za Avstrijansko-ilirsko primorje, str. 57 � 61 XCVIII Razglas c.k. namestni�tva Primorskega od 7. septembra 1874, glede podpiranja zasebnih plemenskih �rebcev. (1874) XVIII, �t. 21. Zakonik in Ukaznik za za Avstrijansko-ilirsko primorje, str. 71 � 73 Postava od 30. junija 1886, veljavna za mejno grofijo Istro, s katero se razveljavlja � 10 de�elne postave od 11. novembra 1883 (de�.zak. �t. 11izl. 1884) glede dr�anja in pa�e koz. (1886), �t. 10. Zakonik in Ukaznik za Avstrijsko-ilirsko primorje, str. 37 � 38 Zakon z dne 13.maja 1903, veljaven za pokne�eno grofovino Gori�ko in Gradi�ko zastran pospe�evanja govedoreje. (1903) XVI, �t. 24. Zakonik in Ukaznik za Avstrijsko-ilirsko primorje, str. 51 - 56 Izvr�ilni ukaz c.kr. namesni�tva v Trstu z dne 2. oktobra 1904, �t. 27044, k zakonu z dne 13. maja 1903 l. de�. Zak. �t. 24., zadevajo� povzdigo govedoreje, veljaven za pokne�eno grofijo Gori�ko-Gradi��ansko. (1904) XVI, �t. 21. Zakonik in Ukaznik za Avstrijsko-ilirsko primorje, str. 57 � 75 Zakon z dne 16. aprila 1913, veljaven za pokne�eno grofovino Gori�ko in Gradi�ko o pospe�evanju govedoreje. (1913), XIX, �t. 25. Zakonik in Ukaznik za Avstrijsko-ilirsko primorje, str. 159 � 168 SLU�BENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE BANOVINE (LJUBLJANA 1930 � 1945) Naredba gospoda ministra za poljedelstvo o prepovedi dogona neosna�ene in blatne �ivine na �ivinske sejme. 1(1930)12. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 147 � 148 Dolo�ila po katerih se priznavajo banovinski prispevki za napravo gnoji�� in gnojni�nih jam. IV(1933)51. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine , str. 704 � 706 Pravila za podeljevanje banovinskih nagrad za vzrejo plemenskih �rebcev priznanih pasem. V(1934)56. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 610 � 611 Pravilnik o oddajanju banovinskih �rebcev v zasebno oskrbo. VI(1935)9. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 89 � 91 Navodila za presojo barvnih znakov cikastega goveda. VI(1935)28. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 212 � 213. Razglas (plemenski sejmi za selekcionirano govedo). VI(1935)38, Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 412. Odlo�ba. (uvedba pasem). VI(1935)46. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 478 Razglas o plemenskih sejmih rodovni�ke govedi v letu 1936. VI(1935)80. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 759 - 760 Dolo�ila za priznavanje in nadome��anje rodovni�kih plemenjakov. VI(1935)86. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 817 - 818 Naredba o preva�anju �ebel na ajdovo pa�o. VII(1936)52. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 529 � 530 Pravilnik sklada ministrstva za kmetijstvo za pospe�evanje ov�arstva, VIII(1937)3. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str 19 � 20 Pravilnik o oddajanju dr�avnih �rebcev javnim in zasebnim napravam in zasebnim konjerejcem za plemenitev in uporabo. VIII(1937)73. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 705 - 710 XCIX Pravilnik o ustanovitvi, upravljanju in uporabljanju banovinskega �ivinorejskega sklada. IX(1938)33. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 399 - 400 Pravilnik o ustanovitvi in upravljanju sklada za pospe�evanje ov�arstva. X(1939)62. Slu�beni list kraljevske banske uprave dravske banovine, str. 566 ZBIRKA ZAKONOV (LJUBLJANA 1930) Zakon o pospe�evanju kmetijstva z dne 6. septembra 1929. Zbirka zakonov, Tiskovna zadruga, Ljubljana, 1930, str. 1 � 34 Zakon o pospe�evanju �ivinoreje z dne 21. decembra 1929. Zbirka zakonov, Tiskovna zadruga, Ljubljana, 1930, str. 118 � 139 DRUGE PUBLIKACIJE, URADNI LISTI,�. PRAVILNIKI Pravilnik o uvozu plemenskih �ivali. 9(1927), �t. 515, 130. Slu�bene novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, str. 878 � 879 PUBLIKACIJE Postava za konja�e v vojvodini kranjski. Ljubljana 1860, 12 strani Postava od 18. junija 1879, veljavna za pokne�eno grofijo Gori�ko in Gradi�ko zadevajo�a �belarstvo. V: Klav�ar Ernest. Priro�ni zakonik za pokne�eno grofijo Gori�ko in Gradi�ko. Gorica 1891, str. 229 - 234 Zakon z dne 17. aprila 1896 in izvr�ilna naredba v povzdigo govedarstva za vojvodino �tajersko. Gradec. 1897, 47 strani DOKUMENTI, FOTOGRAFIJE, Barvni znaki gorenjskega cikastega goveda. Tipkopis, leto 19.., 1 stran Fotografija �KRVAVEC� (�reda cikaste govedi). Datum 29.7.1934. Kupljeno na bol�jem sejmu 29.7.2007 Fotografija �MOTIV NA GOLICI (ovce)�. Foto Fr. Pavlin, Jesenice. Kupljeno na bol�jem sejmu 29.7.2007 Fotografija �NA VELIKI PLANINI� (konji + stanovi). Foto TAV�AR Ljubljana. Kupljeno na bol�jem sejmu 29.7.2007 Fotografija �OV�JA �REDA NA SLEMENU (?)�. Po�tni �ig: 9.9.1940. Kupljeno na bol�jem sejmu 29.7.2007 Fotografija �OV�JA �REDA POD RAZORJEM�. Foto Fr. Pavlin, Jesenice. Kupljeno na bol�jem sejmu 29.7.2007 Fotografija �OV�JA �REDA VRH GOLICE�. Foto Fr. Pavlin, Jesenice. Po�tni �ig Ljubljana (datum ni �itljiv). Kupljeno na bol�jem sejmu 29.7.2007 C Fotografija �PREMOVANJE OVAC V RATE�AH PLANICA DNE 20.9.1925�. Foto Fr. Pavlin, Jesenice. Po�tni �ig Kranjska gora (datum ni �itljiv). Kupljeno na bol�jem sejmu 29.7.2007 Fotografija �V PLANICI� (�reda cikaste govedi). Datum 29.7.1934. Kupljeno na bol�jem sejmu 29.7.2007 Fotografija cikasta goveda. Slikal Foto atelje Avg. Blaznik �kofja Loka. Kupljeno na bol�jem sejmu 22.7.2007 Fotografija koz in ljudi (pastirici). Kupljeno na bol�jem sejmu 29.7.2007 Fotografija koz in ljudi (plan�arji in planinci ?) pred stanom. Datum pisanja: 12.1.1923. Kupljeno na bol�jem sejmu 29.7.2007 Fotografija svinje s pujski (verjetno gorenjski �rnolisasti pra�i�). Kupljeno na bol�jem sejmu 22.7.2007 Izvle�ek iz rodovnika. De�elni pra�i�erejski zavod (postaja) v�. Kupljeno na bolj�em sejmu v letu 2008 Kontrolni zapisnik o mle�nosti krav in o porabljeni krmi v hlevu. �ivinorejska zveza za Kamni�ki politi�ni okraj na Homcu. 191. . Kupljeno na bolj�em sejmu v letu 2008 Mlekarska knji�ica. 193. . Kupljeno na bolj�em sejmu v letu 2008 Mlekarska knji�ica mlekarske zadruge v �kofji Loki. 1915 � 1916. Kupljeno na bolj�em sejmu v letu 2008 Ocenjevalna knji�ica. Ocenjevalni zapisnik. 193. . Kupljeno na bolj�em sejmu v letu 2008 Odredba o oddaji najmanj�e koli�ine jajc za leto 1942. Kupljeno na bolj�em sejmu v letu 2008 Sko�ni zapisnik za plemenjaka. Pripustnica za govedo. 194. . Kupljeno na bolj�em sejmu v letu 2008 Schlachtsteur- und Beitragsbescheid Anmeldeschein. 1942. Kupljeno na bolj�em sejmu v letu 2008 Sejem plemenskih bikov v Kranju � 26. 10.1945. str. 3 �ivinorejska zadruga Zgornje, Srednje in Spodnje Bele ter Hra�e. Letak, 1929, 1 stran CI
 
Izvedba, lastnina in pravice: NUK 2005-2016    |    pogoji uporabe    |    napišite svoje mnenje    |    na vrh