Število rezultatov iskanja: 1628

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (49)
Acta biologica slovenica (69)
Acta carsologica (13)
Acta chimica slovenica (4)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta hydrotechnica (1)
Agricultura (Maribor) (7)
Anali PAZU (2)
Annales (Koper) (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (103)
Arhivi (1)
CEPS journal (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Documenta Praehistorica (1)
Erjavecia (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Fagopyrum (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (5)
Folia biologica et geologica (90)
Gea (Ljubljana) (5)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (10)
Geografski vestnik (5)
Geologija (1)
Gozdarski vestnik (48)
Hacquetia (274)
Hladnikia (Ljubljana) (332)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (4)
Image analysis and stereology (1)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kronika (Ljubljana) (4)
Les (Ljubljana) (27)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (4)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Natura Sloveniae (22)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (11)
Proteus (104)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Revija za geografijo (2)
Scopolia (18)
Slovenski čebelar (33)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Svet ptic (15)
Šolska kronika (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Trdoživ (82)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (18)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (27)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Bayerische StaatsBibliotek (1)
Biteks d.o.o. (2)
Botanično društvo Slovenije (414)
Čebelarska zveza Slovenije (33)
Društvo biologov Slovenije (69)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (82)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (17)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (82)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Georg-August-Universität Göttingen (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (82)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (5)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (82)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (168)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (11)
Prirodoslovni muzej Slovenije (19)
Prirodoslovno društvo Slovenije (104)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (91)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (82)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (82)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko odonatološko društvo (84)
Slovensko zdravniško društvo (1)
University of Uppsala, Faculty of Science and Technology (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (114)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (18)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (106)
ZRC SAZU (293)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (48)
Zveza lesarjev Slovenije (27)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(2)
A. Golob (1)
A. Jurše (1)
A. Kavčič (1)
A. Martinčič (1)
Abundia (1)
apud Christianum Friedricum Wappler (1)
apud Wolfgangum Gerle ... (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Beletrina (1)
bey Christian Egenolffs seligen Erben (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta (42)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (18)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (18)
Biteks (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (51)
Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Botanični vrt, Biotehniška fakulteta UL (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (6)
Botanično društvo Slovenije (281)
C. Battelli (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (38)
City of Ljubljana, Department for Environmental Protection (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Društvo biologov Slovenije (69)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (15)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
durch Josiam Rihel (1)
DZS (3)
E. Kovačec (1)
E. Tavčar Benković (1)
Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru (1)
F. Batič (1)
F. Grabjec (1)
F. Küzmič (1)
F. Planina (1)
F. Sušnik (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Filozofska fakulteta (2)
gedruckt bei Ignaz Alois Edlen von Kleinmayr (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (18)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
I. Munda (1)
I. Paušič (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Štraus (1)
I. Talaber (1)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (2)
impensis Ioannis Pauli Krauss, bibliopolae Vindobonensis (2)
in Commission bei Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (12)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (12)
Ivec (18)
J. Jogan (1)
Jožef Blaznik (1)
K. Eler (1)
K. Fatur (1)
K. Klančnik (1)
K. Šoln (1)
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (2)
L. Jan (1)
L. Kutnar (1)
L. Lukšič (1)
L. Zajec (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljudska univerza (1)
M. Bačič (1)
M. Colarič (1)
M. Debeljak (1)
M. Grašič (1)
M. Lavrič (1)
M. Petrič (1)
M. Piskernik (1)
M. Šipek (1)
M. Vardjan (1)
M. Vidrih (1)
Matica slovenska (1)
Mavrica (1)
Medicinski razgledi (1)
Medobčinski muzej (1)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Mladinska knjiga (6)
Museal-Verein für Krain (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
MycoMedica (1)
N. L. Diklić (1)
N. Pipenbaher (1)
Nacionalen park (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (5)
natisnil in prodaja J. in F. Leon (1)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Otto Fischer (1)
P. Bohinc (1)
P. Glasnović (1)
P. Ratajc (1)
PAZU (2)
Planinska zveza Slovenije (11)
printed for J. Debrett (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (19)
Prirodoslovno društvo Slovenije (104)
R. Eger (1)
R. Friedländer & Sohn (1)
Rokus Klett (1)
Ruslica (1)
S. n. (1)
S. Strgulc Krajšek (1)
samozaložba (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (108)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede (1)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko odonatološko društvo etc. (82)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (78)
Staats-Ober-Realschule (18)
sumptibus Bibliopolae Joannis Pauli Kraus (2)
sumptibus Joannis Thomae Trattner ... (1)
Š. Koren (1)
Š. Može Bornšek (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (2)
T. Ciringer (1)
T. Eleršek (1)
T. Grebenc (1)
T. Pucher-Petković (1)
T. Rozina (1)
T. Unuk Nahberger (1)
Tiskovna zadruga (2)
typis Nicolai Tebaldini (1)
typis, Joannis Petri van Ghelen ... (1)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (28)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (7)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (6)
Univerzitetna založba (1)
Uppsala Universitet (1)
V. Cunja (1)
V. Petkovšek (1)
V. Ravnik (1)
V. Schmitzer (1)
Verlag von Leopold Voss ... (1)
ViTel (1)
W. Braumüller (1)
Z. Kolenc (1)
Z. Zorenč (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba Univerze v Ljubljani (3)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
založila in na svetlo dala Matica slovenska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (18)
Zavod Symbiosis (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (106)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (38)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (274)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (33)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (33)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (14)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (42)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Išči med rezultati (1628)