Število rezultatov iskanja: 525

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (4)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (4)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (4)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (5)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Atlanti (2)
Azijske in afriške študije (1)
Časopis za kritiko znanosti (7)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (13)
Delo in varnost (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (11)
Dve domovini (3)
Elektrotehniški vestnik (6)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (6)
Geodetski vestnik (5)
Geografski vestnik (17)
Geografski zbornik (3)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (17)
Gozdarski vestnik (5)
Hladnikia (2)
IB revija (Ljubljana) (4)
Igra ustvarjalnosti (5)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (7)
Informatica Medica Slovenica (2)
Izzivi prihodnosti (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (10)
Jezikoslovni zapiski (2)
Knjižnica (12)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (7)
Medicine, law & society (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Metodološki zvezki (22)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (4)
Naše gospodarstvo (4)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (4)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Podjetje in delo (1)
Primerjalna književnost (8)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (8)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revus (Ljubljana) (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (3)
Slavistična revija (3)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski jezik (1997) (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (6)
Sodobna pedagogika (8)
Strojniški vestnik (16)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolsko polje (5)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (23)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (26)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (7)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (18)
Botanično društvo Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (115)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (1)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (5)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (17)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (4)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (46)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (17)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Kavčič Čolić (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
Banka Slovenije (1)
Beletrina (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (2)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center za idrijsko dediščino (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Družba Jezusova (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Etnografski muzej (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (34)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (7)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (21)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (4)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (6)
G. Stegnar (1)
G. Vodeb (1)
Geološki zavod (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV Revije (2)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
International Institute for Archival Science (2)
J. Sodnik (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
K. Kenda-Jež (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (11)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Krka (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Triglav Čekada (1)
Mengeš: PeBook (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
National Institute of Public Health (1)
Nova revija (2)
Nova univerza (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Politehnika (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (2)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. Idrija (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
SIB (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (37)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (11)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (17)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (4)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (6)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Študentska založba (7)
T. Jaklič (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Z. Kuhar (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (28)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (2)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (17)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (7)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (525)